"

INDICATORD~·NORM~D~ D~Vll
PENTRU LUCRĂRI DE TERASAMENTE
~,. ft

Ts
- Ediţia 1181-

Volumul fi

"11.ţ()4/2('ONSULTANŢĂ, ORGANIZARE ŞI CIBERN}~TlCĂ ÎN CONSTRUCŢII c.O.C.C.-S.A.

([3

INDICATOR DE NORME DE DEVIZ ..., PENTRU LUCRARI DE TERASAMENTE

Ts
1981
Volumul II
VERIFICAT.
2002

Cuprinde codificarea unitară pe 13 caractere a resurselor În conformitate cu adresa M.L.P.T.L. nr. 1143/DGT/24.03. J 999 şi cu prescriptiile Il.E., fiind încadrate în noua clasificare C.A.E.N. şi C.P.S.A.

Biblioteca UTCN

•.••. ~~~:f>'

I.;--;';'I. TFHN\CA CLU
111111111111/111111111111111111111111111

_.. ~ 1 O -..,,' .', ~~
-2003 -

514668

--

. !.~.-._.--.--'~--- I')u;~ 5 ~ J1t'~f .•. ~

Indicatorul este elaborat în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului României nr: 6012001 privind achiziţiile publice şi ale Documentaţiei standard pentru elaborarea şi prezentarea ofertei pentru achiziţia publică de lucrări, art. C.7. J .c. din secţiunea Informaţii generale, care stipulează: "INDICATOARELE DE NORME DE DEVIZ, SERIA 1981, POT FI FOLOSITE, ÎN MOD ORIENTATIV, ATÂT DE CĂ TRE PROIECTANT~ CÂT ŞI DE CĂTRE OFERTANT, ÎN DESCRIEREA LUCRĂRILOR, A CONDIŢIILOR DE MĂSURARE A LUCRĂRILOR, A EVALUĂRII RESURSELOR NECESARE, A CONSUMURILOR SPECIFICE DE MATERIALE, MANOPERĂ ŞI UTlLAJE."

SUMARUL CAPITOLELOR DE LUCRĂRI

VOLUMUL II
lmool OOQltol rsF fsG Denumire capitol Sprijinirea malurilor Curăţarea terenului Amenajări de peluze, plantări şi transplantări, alei, terenuri de joc pentru copii, terenuri de sport şi stăncărie ornamentală Transport şi depozitare mecanizată Consolidarea terasamentelor Pagina 11 33

54

sH

EDITAREA, COPIEREA, MULTIPLICAREA SAU FOLOSIREA INFORMAŢIILOR ÎN BAZE DE DATE SAU APLICAŢII SOFT ÎN SCOPURI COMERCIALE SE FACE NUMAI CU APROBAREA SCRISĂ A C.O.C.C.-S.A., SINGURA SOCIETAT.E ABILITATĂ OFICIAL . DE ţĂ:TRE M.L.P.T.L. SĂ EDITEZE ŞI SĂ 1 DISTRIBUIE ACESTE INDICATOARE

103

Tsl TsJ

124
.

© Toate drepturile asupra acestei ediţii sunt rezervate COCC;.SA®
:•.•,ItIt'

Consultanţă, Organizare şi Cibernetică În Construcţii
în conformitate
CLi Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, art. 7 şi 8.

Calea Griviţei 8-10, sector 1,78104] Bucureşti Te"-.:·,OD4,0-021-212 41, Fax: 0040-02]-312 5641 98 www.cocc.ro e-mail: cocc@artelecom.net
3

Tr\\I~tr ~ u~----.! mr'~ ~ ~-~~ l.l.ll.l,-.a ~

2:000
\._-:~....

~

----..-

CAPITOLUL SPRIJINIREA

TsF

Sistem informatic pentru elaborarea ofertelor pentru licitaţii, programarea, urmărirea şi decontarea lucrărilor de construcţiimontaj, finanţate de stat sau din alte Surse
Consultanţă, Organizare şi Cibernetică În Construcţu.. COCC a proiectat şi a dat în exploatare curentă sistemul informatic DELTA 2000, care: . răspunde cerinţelor societăţilor de proiectare şi de execuţie construcţii-montaj în elaborarea ofertelor economice şi a întocmirii tuturor documentelor (formularelor) necesare prezentării la licitaţii conform legislaţiei actuale privind achiziţiile publice, precum şi a "Normelor metodologice" de aplicare a acesteia, permite programarea, urmărirea şi decontare. lucrărilor executate pentru investiţii, indiferent de sursa de finanţare, cu respectarea condiţiilor contractuale şi de legislaţie; aplicaţia permite editarea tuturor rapoartelor specifice lucrărilor de investiţii bugetare şi extrabugetare, rapoarte de tip utilitar, inclusiv fOITImlarele document pentru prezentarea la licitaţii; tip ofertele pot fi Întocmite prin apelarea la indicatoarele de norme de deviz editate În: 1981-1982, 1992-1996 şi 1999-2001 şi În continuare de COCC, care sunt elaborare Împreună cu institute de cercetări şi proiectare de specialitate; menţionăm că indicatoarele elaborate În perioada 1999-2001 sunt indicatoare de rionne de deviz ediţia 1981-1982 revizuite şi completate la zi cu norme pentru materiale şi tehnologii noi, precum şi cu unele modificări la zi ale unor norme; aplicaţia DELTA 2000 este unicat În ţară din punct de vedere al bazei de date normative şi a codificării resurselor, care este realizată în concordanţă cu prevederile Uniunii Europene Amintim că COCC este ,~jngU"'1 societate "hilihlW oficial sii editezo, sii difuzeze şi sti fOlnl'n.'jaJiz('Zt~ aceste nurme, în urma contnf('t(~for JWcare le-a avut cu l\'lCfnd . şi !\lLPTL. Pe lângă indicatoarele de norme amintite mai sus, aplicaţia permite ca utilizatorii Să-şi poată crea norme proprii. cu consumuri de resurse proprii ce se constituie în baze de date normative proprii utilizatomlui Intre utilizatorii care folosesc sistemul DELTA-2000, se pot efectua transferuri automate de date (selecţii de devize, de obiecte, o investiţie sau selecţii de investiţii) prin procedeul export/import foarte rapid, Sistemul DELTA 2000 are programeleelaborate în limb~iul Visual Basic (versiunea 6.0), bazele dedate gestionate cu SQL Server 7.0 şi poate fi exploatat pe calculatoare compatibile IBM, monopost sau în reţea, pentru utilizatori cu Windows 95, Windows 98, Windows NT 4.0 sau Windows 2000. Sistemul DELTA 2000 necesită următoarea configuraţie minimă necesară: calculator PC compatibil IBM-PENTIUM 200 MHz; 32 Mb RAM; HDD-IGB, FDD 3,5", CD-ROM, imprimantă M/A3 (recomandăm: PENTIUM II (K6-2) la 300 MHz, 64 Mb RAM şi Monitor 15"), SiSI"l1Iul I)ECC\ 200() este realizllt În conformitate cu prevederile ".prinSt' În Ordollanţ:1 tiI' llrgenţă nr, 601200.1 privind a.'hi,iţiile publice pentru servicii, proiectare şi lucrări.

MALURI LOR 11

11,101
IMI,I"

1111 '81011

11111 1111Il( 1111t!'( '1(11)

1••1'1l

1_1'10
-. Societatea noastră asigură prin contract instalarea, instruirea şi asistcnţa tehnică la sediul beneficiaruhu Preţul de bază pentru sistemul informatic DELTA 2000 este de 700 $, fără TVA, la care se IIdtlll~n contravaloarea diverselor servicii. Pentru firmele care au cumpărat de la COCC versiunea anterioară stabilite prin negociere directă, DELTA, pre(ur/ll'
VIII' "

" •

1'11 A
111"12A

De asemenea, În funcţie de mărimea societăţilor comerciale (număr de personal, dotare irll,ullllltll'n etc.), preţurile pol deveni negociabile,

eneralităţi prijiniri de maluri, cu dulapi de fag aşezaţi orizontal, la ăpături executate În spaţii limitate, având lăţimea de până la 1,50 m Între maluri prijiniri de maluri cu dulapi de fag aşezaţi orizontal, la ăpături executa te in spaţii limitate, având lăţimea de 1,51-2,50 m Între maluri Sprijiniri de maluri cu dulapi de fag aşezaţi orizontal, la săpături executate În spaţii limitate, având lăţimea de peste 2,50 m Între maluri Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag verticali ascuţi şi la un capăt şi cadre de lemn, cu interspaţii Între dulapi de maximum 0,05 m, la săpături de fundaţie, În teren uşor sau mijlociu Sprijiniri de maluri, cu dulapimetalici aşezaţi orizontal, la săpături executate in spaţii limitate, având lăţimea de până la 1,50 ITi între maluri Sprijiniride maluri, cu dulapi metalici aşezaţi orizontal, la săpături executate În spaţii limitate, având lăţimea de 1,51-2,50 m Între maluri Sprijin iri de maluri, cu dulapl metal ici aşezaţi orizontal, la săpături executate in spaţii limitate, având lăţimea de peste 2,50 m Între maluri Sprijiniri de maluri, cu dulapi metal ici aşezaţi orizontal, la săpături În terenuri cu împingeri mari, executate În condiţii speciale, la drenuri şi canale de adâncime, având lăţimea de până la 1,50 m Între maluri Sprijiniri de maluri, cu dulapi metalici aşezaţi orizontal, la săpături În terenuri cu Împingeri mari, executate in condiţii speciale, la drenuri şi canale de adâncime, având lăţimea de 1,51-2,50 ni Între maluri, Sprijinir de maluri, cu dulapi metalici verticali şi cadre de lemn, cu interspaţii Între dulapi de maximum 0,05 m, la săpături de fundaţie, În teren uşor sau mijlociu Sprijiniri la pereţii săpăturilor de fundaţii, executa te 'cu palplanşe de lemn bătute manual Cadre din lemn de răşinoase, pentru sprijinirea pereţilor de palplanşe '

14

15

16

18

19

20

21

22

25

27

28
29

5

TsF13

TsF14

Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag aşezaţi orizontal, la săpături executate În spaţii limitate, pentru linii electrice de inaltă tensiune Sprijiniride maluri, cu dulapi de fag vertical, ascuţit la un capăt şi cadre de lemn, la săpături de fundaţie, pentru linii electrice aeriene de Înaltă tensiune, executate cu interspaţiile Între dulapi de maximum 0,05 m CAPITOLUL TsG

i

'.OIU I.U 111

30
I

1!if~1I
31

r
.1

III

CURĂŢAREATERENULUI Generalităti Degajarea 'terenului de frunze şi crengi, strângerea În grămezi şi arderea lor supravegheată Curăţarea terenului de iarbă şi buruieni . Defrişarea manuală a suprafeţelor Împădurite cu tufişuri şi arbuşti cu diametrul de până la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos În grămezi Defrişarea mecanică, cu defrişător pe tractor S-1500, a suprafeţelor de tufişuri sau arbuşti cu diametrul de până la 10 cm, inclusiv împinqerea materialului lemnos În grămezi _ Doborârea manuală a arborilor de răşinoase şi foioase, inclusiv transportarea manuală a materialului În grămezi Scoaterea cu mijloace manuale a cioatelor de răşinoase sau foioase moi şi transportarea materialului lemnos În depozite Scoaterea cu mijloace menuale a cioatelor de foioase tari şi de brad şi transportarea materialului lemnos in depozite Doborârea cu ferăstrăul mecanic a arborilor de răşinoase, foioase tari şi foioase moi, inclusiv transportarea manuală a materialului lemnos in depozite Scoaterea cioatelor de răşinoase sau de foioase moi, cu defriţător montat pe tractor S-1500 Scoaterea cioatelor de foioase tari şi brad, cu defriţător montat pe tractor 8-1500 Scarificarea mecanică a terenului defrişat, până ~a adâncimea de 0,50 m, cuprinzând două treceri perpendiculare Între ele, adunarea manuală În grămezi a materialului lemnos şi Încărcarea lui În remorcă Dezrădăcinarea cioatelor de răşinoase (exclusiv bradul) sau foioase moi, cu explozibil Dezrădăcinarea cioatelor de foioase tari şi de brad, cu explozibil Cosi rea vegetaţiei
I

33 35 35


,.,. ,10

TsG01A TsG02A TsG03

J "ÎI. '\"
11I(1~~

in depozit a arborilor sau cioatelor izolate, până distanţa de 150 m, cu şufa sau troliul, montate pe II notor S-1500 ~;cQrlf1carea mecanică a solului pe două sensuri perpendiculare sccaterea cu defrişător montat pe tractorul S-1500, de po terenurile de luncă, a arborilor tăiaţi În scaun sccaterea au defrişător montat pe tractorul S-1500, de terenurile nisipoase, a arborilor tăiaţi În scaun ndepărtarea (evacuarea) mecanică a materialului defrişat sau a cioatelor xecutarea arăturii la adâncimea de 25-28 cm, după dofrişare, cu plugul cu 2 trupiţe, cuplat la tractorul rutier Transportarea la distanţa de până la 500 rn, cu tractorul rutier tip forestier, cu remorca de 3 tone, a resturilor lemnoase adunate de pe suprafeţe defrişate Cornasarea depozitelor de resturi lemnoase (provenite din defrişare) cu o formaţie cu 4 buldozere pe şenile S-1500
III

1 (II tii ea

48 49 49 50 51 51

lJO

52 53

36

TsG04

CAPITOLUL

TsH

37 37 39 40

TsG05 TsG06 TsG07 TsG08

I
I ••11111" l.tI hl~ I .,111l0 1••111111 1,,11011 1••1100 1.1101

AMENAJĂRI DE PELUZE, PLANTĂRI ŞI TRANSPLANTĂRI ALEI, TERENURI DE JOC PENTRU COPII, TERENURI DE SPORT §I STÂNCĂRIE ORNAMENT ALA Generalităţi Degajarea terenului de corpuri străine Tăierea manuală a arborilor, prin secţionare succesivă a crengilor, ramurilor şi tulpinei Extragerea pământului necesar amenajării spaţiilor verzi, cu păstrarea structurii Mobilizarea manuală a solului În vederea asigurării prizei cu stratul vegetal, nivelarea şi finisarea suprafeţelor după mobilizarea solului Aşternerea uniformă a stratului de pământ vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu păstrarea structurii În straturi Îmbrăcarea taluzurilor cu pământ vegetal compactat, În vederea consolidării lor, executată pe taluzuri cu înălţimea de până la 4 m Îmbrăcarea taluzurilor cu pământ vegetal compactat, În vederea consolidării lor, executată pe taluzuri cu Înălţimea intre 4 m şi 8 m 54 57 57 58

42 43 44

TsG09 TsG10 TsG11

59

4r;
4,6

59

TsG12 TsG13 TsG14

60

46 47

61

6

7

TsH08

TsH09 TsH10 TsH11

TsH12 TsH13 TsH14 TsH15A TsH16A TsH17

TsH18 TsH19

TsH20 TsH21 TsH22

TsH23 TsH24 TsH25 TsH26 TsH27 TsH28 TsH29 TsH30 TsH31 TsH32 TsH33 TsH34 TsH35 TsH36A

Spor la consumurile de forţe de muncă la art. TsH07, pentru Îmbrăcarea cu pământ vegetal pe fiecare 4 m Înăltime de taluz peste Înălţimea de 8 m din articolul respectiv: corespunzător grosimii stratului din pământ vegetal Semănarea gazonului Brăzduiri Spor la normele TsH10B şi TsH10D pentru brăzduirea de consolidare, pentru fiecare 4 m Inăltime de taluz peste cea de 8 m pervăzută În normele respective Udarea suprafeţelor cu furtunul Administrarea Îngrăţămintelor Cosi rea mauală a gazon ului Plivi rea buruienilor În peluze Rectificarea marginilor la peluze şi rabate Săparea manuală a gropilor poligonale pentru plantări izolate, cu păstrarea structurii solului şi separarea stratului de pământ vegetal, gropile având lărgimea de până la 2 m şi adâncimea de până la 1,50 m . Extragerea manuală a arborilor şi puieti lor de arbori fără balot de pământ la rădăcină ' Extragerea manuală a tufelor de arbuşti şi a răşinoaselor de până la h=2 m, având balot de pământ la rădăcină de diam. 0,40 m şi h=0,40 m Pregătirea sistemului radicular la arbori, În vederea' transplantării Extragerea mecanizată a arborilor cu diametrul de până la 10 crn, cu balot de pământ la rădăcină Extragerea mecanizată a arborilor cu diametrul de peste 10 cm, cu balot de pământ la rădăcină, ambalat În plasă de sârmă şi doage Extragerea manuală de buxus, forme cu balot de pământ la rădăcină cu înălţimea plantei Plantări Transplantări cu balot de pământ Plantări pentru gard viu Udarea plantaţiilor , Tăieri de corectie Tunderea gard~rilor vii, borduri, chenare, forme Plantarea florilor şi plantelor perene . Combaterea bolilor şi dăunătorilor În plantaţii, executată manual Amenajări de alei de parc şi terenuri de joc pentru copii Drenuri Amenajarea pistelor de atletism Amenajarea terenurilor pentru sport, din zgură Amenajarea gropilor pentru sărituri 8

t
62 62 63

' ~113"1

" nllUU

' ,,1i39 ' ••II~O
1iii I 141

64 65 66 67 67 _ 68

Terenuri de sport din mixturi cauciucate Confecţionarea şi montarea de panouri; porţi şi stâlpi la terenurile de sport Stâncărie ornamentală Stâncărie ornamentată din blocuri grupate, executată cu blocurile Protejarea şi înierbarea taluzelor cu Înclinare maximă de 2:3, expuse la eroziune, cu NETEZON (material netesut înierbat) , CAPITOLUL TRANSPORT Tsl MECANIZATĂ

95 96 99 100

101

I

I
111101

ŞI DEPOZITARE

69 69

Inl02 Inl03
I nl04

70 71

.
1

10105 ToI06 lsl07 TsI08 TsI09 Tsl10

72·

74 76 76 77 79 80 81 81 82 83 84 86 88 92 94

Generalităti Transportul materialului excavat, cu instalatiade transport cu benzi de 1400 mm Iătime ' Transportul materialului excavat cu instalatia de transport cu benzi de 1600 mm lătime ' Transportul materialului excavat, cu instalaţia de transport cu benzi de 1800 mm Iătime Transportul materialului excavat, cu instalatia de transport cu benzi de 2000 mm Iătime ' Transportul materialului excavat, cu instalaţia de transport cu benzi de 2250 mm Iătime Depunerea materialului excavat, cu instalatia de haldat cu productivitatea de 4400 m3/h ' . Depunerea materialului excavat, cu instalatia de haldat cu productivitatea de 6500 m3/h ' Depunerea materialului excavat, cu instalatia de haldat cu productivitatea de 12500 m% ' Descărcarea sau Încărcarea, cu utilaj combinat de depozite - tip Ks - 1600-3600 Riparea benzilor de transport, În condiţii medii de amenajare a vetrei de vehiculare a utilajelor conducătoare - categoria transportoarelor CAPITOLUL CONSOLIDAREA TsJ

103 104 105 107 109 112 114 117 120 122

123

n

,
II

III

TERASAMENTELOR 124 13q 131

TsJ01 TsJ02A

Generalităti Stabilizarea terasamentelor În amplasament / Consolidarea terasamentelor, prin înlocuirea materialului din terasament În şliţuri, în ănchidere de linie c.f. 9

TsJ03

TsJ04 TsJ05 TsJ06A TsJ07 TsJ08 TsJ09 TsJ10A TsJ11 TsJ12A TsJ13A TsJ14A TsJ15A TsJ16A TsJ17A TsJ18A TsJ19A TsJ20A TsJ21 A TsJ22A TsJ23A

TsJ24A

Consolidarea terasamentelor, prin decaparea platformei, realizarea pantelor de scurgere şi .umplutură de Înlocuire, În Închidere de linie c.f. Hidroizolarea platformei căii ferate, cu şapa Protejarea terasamentelor, cu pânză neţesută NETESIN Pozarea avantuburilor pentru inhecţii şi cimentarea lor Foraj rotativ cu circulaţie directă, netubat, cu diametrul de 90-130 mm, pentru consolidări şi etanşări de terenuri Foraj rotativ cu circulaţie directă, cu tub de protecţie cu D maxim = 146 mm, antrenat de instalaţia de foraj Tuburi Înglobate În masa suspensiei, la foraje pentru consolidarea sau etanşarea terenurilor Obturator gonflabil, În forje Prepararea suspensiei pentru injectare În foraje Injectarea suspensiilor pentru consolidarea sau etanşarea terenurilor " Extragerea tubajului de protecţie Degajarea capului pierdut de la talpa forajului, la forajul cu tub antrenat Spălarea cu apă a forajului, executată Înaintea injecţiei de umplere Injectarea de umplere cu suspensie de ciment aforajului pentru tiranţi de ancorare, fixaţi În teren Tiranţi de ancorare În teren, pretensionaţi, confecţionaţi din fascicule SPB Teacă de protecţie din polietilenă, cu D=75 mm, pentru tiranţi pretensionaţi, ancoraţi În teren Ţeavă metalică de injecţie, pentru tiranţi de ancorare, pretensionaţi, fixaţi În teren Introducerea tirantului În foraj Injectarea cu presiune a suspensiei de ciment, pentru formarea bulbului de scelment la tiranţi ancoraţi În teren Injectarea de protecţie În zona liberă a tirantului, in interiorul tecii de polietilenă Tensionarea de probă a tiranţilor de ancorare, pentru verificarea stabilităţii bulbiler ,şi menţinerea forţei de tensionare Tensionarea tiranţilor ancoraţi În teren şi blocarea cu ancoraje inel-con

132 133 134 135 136

CAPITOLUL Ts F SPRIJINIREA MALURILOR

neralităţi

1. Conţinutul capitolului
139 141 142 143 145 146 147 148 148 149 150 151 152 153 154 Normele de deviz din acest capitol cuprind consumurile moteriale şi manoperă, stabilite pentru fiecare normă in parte. specifice de 1.1. În acest capitol sunt cuprinse normele de deviz privind sprijinirea 1I1ulltrllor la lucrări de fundaţii, canalizare, drenuri, subsoluri, rezervoare 1lL/lopate etc,

2. Condiţii tehnice speciale avute În vedere la elaborarea molordin acest capitol
2.1. Consum urile specifice din normele de deviz sunt stabilite pentru de lucru necesare şi de condiţiile

III/Ilore normă În funcţie de operaţiile pnolflce de execuţie,

2.2. Sprijinirile se vor executa pe bază de proiect sau date tehnice de uţie detaliate, stabilite În funcţie de mărimea impingerii pământului rrlJlnit.

3. Conţinutul normelor

3.1. Consumurile specifice de materiale
Consumurile specifice de materiale cuprind materialul lemnos sau metalic de sprijinire precum şi materialele de prindere (cuie, scoabe). Consum urile specifice de material lemnos sau metalic sunt stabilita pe bază de analize speciale şi dispozitive constructive, grupate pe tipuri de sprijinire, În funcţie de modul de aşezare a dulapurilor, mărimea interspaţiilor dintre ei, lăţimea intre maluri, adâncimea sprijinirii şi numărul de refolosiri a materialului până la uzarealui completă. .

155 156

3.2. Consumurile specifice manoperă:
Consumurile specifice de forţe de muncă cuprind operaţiile de lucru necesare, specifice diferitelor tipuri de sprijiniri, astfel: 3.2.1. Pentru sprijiniri cu dulapi de fag sau metal aşezaţi orizontal, la stabilirea consumurilor specifice de manoperă s-a ţinut seama, de următoarele operaţii principale:

10

11

pregătirea materialului lemnos pentru pus În lucrare; manipularea materialului până la locul de pus În operă; aşezarea dulapilor şi spraiţuirea provizorie a lor; montarea filetelor şi spraiţuirea provizorie a lor; demontarea progresivă a sprijinirilor şi ridicarea materialului pe mal; - curăţarea materialului demontat, transportul manual şi depozitarea lui pe sorturi până la 10 m de marginea sprijinirii. 3.2.2. Pentru sprijiniri cu dulapi de fag de metal vertical şi cadre de lemn, la stabilirea consumurilor specifice de lucru s-a ţinut seama de aceleaşi operaţii principale de lucru ca şi la pct. 3.2.1. precum şi de baterea manuală a dulapilor, progresiv În măsura adâncirii săpăturilor. 3.2.3. Pentru articolele Ts F 11 şi Ts F 12 operaţiile de lucru principale sunt arătate la articolele respective. 3.3. Pe lângă operaţiile de lucru principale arătate la punctele 3.2.1., 3.2.2. şi 3.2.3. În normele de deviz sunt cuprinse şi consumurile specifice de manoperă muncă pentru: - pregătirea - Încheierea şi deservirea locului de muncă; - curăţarea uneltelor şi purtatul lor de la un loc de muncă la altul, În cadrul aceluiaşi şantier. 4. Condiţii de măsurarea lucrărilor

-

1'" 11I(\8uraastupării

,2, Demontarea şi Îndepărtarea sprijinirilor se va face de jos În sus, gropi lor de fundaţie (şanţurilor) cu pământ sau executării II II II h\\lol. Numărul de dulapi aşezaţi orizontal, care se îndepărtează simultan "" vmtlcală, nu trebuie să fie mai mare de trei, iar În cazul terenurilor cu I tJn,lvltate redusă numai câte unul. În timpul îndepărtării dulapilor trebuie IIIIIIII/Ite corespunzător filetele şi spraiţurile, cele existente neputând fi 1111\110 decât după ce s-au fixat spraiţurile provizorii.

4.1. Sprijinirile maluri lor cu dulapi de fag, dulapi metalici sau palplanşe de lemn se măsoară la metru pătrat de suprafaţă sprijinită, exclusiv unitatea de măsură pentru Ts F 12 a arătată În articolul respectiv. Cantităţi le de lucrări se stabilesc pentru fiecare normă de deviz, În funcţie de tipul de sprijinire şi condiţiile de execuţie arătate În fiecare articol.

5. PRECIZĂRI
5.1. Executarea sprijinirilor se va executa În funcţie de natura şi umiditatea terenurilor cât şi de adăncimea săpăturii, În strictă conformitate cu prevederile proiectelor şi datelor tehnice de execuţie detaliate. La sprijini riie cu dulapi aşezaţi orizontal, se admite o avansare a săpăturii nesprijinite de 0,25-0,50 m În terenuri coezive; În consecinţă, executarea sprijinirii trebuie să se execute În mod corespunzător, astfel ca să nu se permită avansarea săpăturii nesprijinite decât În limitele .mai sus arătate. În acest scop, se vor monta spraiţuri provizorii, urmând ca la terminarea fiecărui panou să se monteze filetele şi spraiţurile definitive. La sprijinirile cu dulapi aşezaţi vertical, la terenuri coezive, baterea dulapilor trebuie să urmeze de aproape săpătura cu atât mai mult cu cât terenul are o coeziune mai redusă (batere de urmărire). .

12

13

TsF01 sprijiniri de maluri, cu dulap; de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avand latimea de pana la 1,50 m intre maluri
A1 - adâncimea sapaturii 81 - adâncimea sapaturii e1 - adâncime a sapaturii 01 - adâncime a săpăfurii E1 - adâncimea sapaturii F1 - adâncimea sapaturii de 0,00 2 m, Între dulapi de 0,00 2 m, intre dulapi de 2,01 4 rn, intre dulapi de 2,01 ...4 m, Între dulapi de 4,01...6 m, intre dulapi de 4,01 ...6 m, intre dulapi 0,00 0,21 0,00 0,21 0,00 0,21 0,20 m 0,60 m 0,20 m 0,60 m 0,20 m 0,60 m

D

.----··-·----------·------·-··---I~--5·---CANT-' E
' ,,-, DENUMIRE RESURSA Manoperă . .. U.M ~

E~

IIJ4Ul00107001

Dulgher TOTAL

1 ore ore

I

0.69 0.69

I

0.43 0.43

TsF02 Sprijin iri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avand latimea de 1,51-2,50 m intre maluri
CANTITATI A1 / 81 de 0,00 2 m interspaţii de 0,00 2 m interspaţii de 2,01 4 m interspaţii de 2,01 ...4 m interspaţii I I udăncimea săpănmi de 4,01 6 m interspaţii 1 1 udăncimea sapăturii de 4,01 6 m interspaţii 1 • sdăncimea sapaturii de 6,01 8 m interspaţii 111 • odâncimea sapaturii de 6,01 8 m interspaţii () masoara la metru patrat de suprafaţa sprijinita. CANTITATI

Se masoara la metru patrat de suprafaţa sprijinita.

---'---'---1-COD
I -.--._

-~_ .._-~--.--DENUMIRE RESURSA Materiale U_M

r

e1

I

1\ 1 "I

D1

udAncimea IIdAncimea 1 IldAncimea 1) I IldAncimea

săpăturii săpaturil sapăturii sapaturii

2811236827395/ /28741458870011 /2010102917685/

Sp L=0,60-1,SO m Cuie cu cap conic tip al 4 x100 OL34

S 2111
Dulap fag tiv ci C gr=SOmm L=2,50 m

1 kg /0.0297/0.0188/0.033710.02081 / m3 /0.00471 0.0027/0.004710.00271

intre intre Între Între Între Între Între intre

dulapi dulapi dulapi dulapi dulapi dulapi dulapi dulapi

de 0,00 0,20 de 0,21 0,60 de 0,00 0,20 de 0,21..0,60 de 0,00 ...0,20 de 0,21...0,60 de 0,00 0,20 de 0,21 0,60

S 8689 /7124010010700

I Dulgh"
~-'---.
--"

Manoperă 1 ore / 0.51 TOTAL ore 0.51 0.3 0.3 - .COD 0.58 0.58 0.36 0.36 201010291768SI F1 /28741458870011 128112368274001 Materiale I tiv ci C gr=50mm L=2,SO m S 8689 Cuie cu cap conic tip a1 4 x1000L34 S 2111 Spraiţ metalic telescopic 0,08 MN (8tf) L=1,SO-2,50 m Manoperă 71240100107001 Dulgher 1 ore 1 0.69 1 mll DENUMIRE REŞURSA U.M A11 81

I

el

I

01

I

E1

__co~J2811236827395 2874145887001 2010102917685

DENUMIRE RESURSA Materiale

CANT U.M E1

0.00471 0.00271 0.00471 O.OOU 10.0081

1 kg 10.029710.018810.033710020810.03961

S praiţ metalic telescopic 0,08 MN (8tf) L=0,60-1 ,50 m C uie cu cap conic tip a1 4 x100 OL34 S 2111

buc 10.0035 kg 10.0396 m3 0.0081

0.0022 0.0248 0.0041

I buc

10.002610.00171

0.003 10.001910.00351

oulap

fag tiv ci C gr=SOmm L=2,50 m S 8689

I

0.41

I

0.8

I

0.47

I

0.96

14

15

C
~

--CANTITAŢI DENUMIRi : RESURSA U.M A1
_____

o-~COD

~
01 0.47

,
Il

_._~--_.

-----TOTAL
o' o

I

81 0.41

I

C1 0.8

I

I

E10.96

--J

_1_

DENUMIRE RESURSA Materiale

1 tA.~L~~~1-,
U.M

CANTITAŢI

ore

0.69

__

CANTITAŢI

_-=_. __
2010102917685 2874145887001 2811236827400

L...•. ___ ...M ~
ateriale

~IRE RESURSA DENUM

U.M F1 G1

IIIWJ.UOOIlB81 Lemn rol cons rur coj fag L=1 m d subt.min 18cm S 4342

I m3\

0.00411 0.0026\ 0.0051\ 0.0032 10.00411

H1

IIIIW~U17685\

Dulap fag tiv ci C gr=50mm L=2,50 m S8689 Cuie cu cap conic tip a1 4 x100 OL34 S 2111 Scoabe din oţel Manoperă

\ m3 10.004710.002710.0081

Dulap fag tiv ci C gr= 50mm L=2,50 m S 8689 Cuie cu cap conic ti a14xl000L34 S2111

m3 kg buc

0.0041 0.0248 0.0022

0.0109 0.0465 0.0042

0.0053 0.0287 0.0025

n,~WIOS70011
h'1\)(03115281

1 kg 10.02971 0.01881 0.03961 0.02481 1 kg 10.012910.007910.024810.0149

Spraiţ metalic teleso 'pic 0,08 MN (8tf) L=l ,502,50m Manopera

t IJ~U10010700 1 Dulgher
1 ore 1 0.58

1 ore 1 1.11 1 0.65 TOTAL ore 1.11 0.65

1 1.32 1 0.82 1.32

171240100107001 Dulgher _____________________________

I

1.08

I

0.65

---0.82 FI I

T~O~TA~L~o~re~~0~.5~8 1~.0~8 ~0.~65~ __ __

c~
TsF03

DENUMIRE RESURsAl~~L.:r
Materiale Dulap fag tiv ci C gr=50mm L=2,50 m S 8689 Cuie cu cap conic tipal Scoabe din oţel Manopera 4 x100 OL34 S 2111 m3 kg kg 0.0109 0.0465 0.0037

Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avand latimea de peste 2,50 m intre maluri
- adâncimea - adâncimea - adâncimea - adâncimea El - adâncimea F1 - adâncimea Al Bl C1 01

tl1 0102900888 1 Lemn rot cons rur coj fag L=1m d subt.min 18cm S 4342 2010102917685 2U74145887001 2675276311528

1 m3 10.00881 0.0052 0.0053 0.0287 0.0218

săpăteril de 0,00 4 m interspaţii intre dulapi de 0,00 0,20 m
săpanmi sapaturii sapaturii săpaturii sapaturii de 0,00 4 m interspaţii de 4,01...6 m interspaţii de 4,01...6 m interspaţii de 6,01 ...8 m interspaţii de 6,01...8 m inlerspaţii intre intre intre între intre dulapi dulapi dulapi dulapi dulapi de 0,21 0,60 de 0,00 0,20 de 0,21...0,60 de 0,00 ...0,20 de 0,21...0,60 m m m m m

7124010010700

I Dulgher
TOTAL

1 ore 1 1.41 ore 1.41

I

0.87 0.87

Se masoara la metru pătrat de suprafaţă sprijinită.

16

17

TsF04 Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag verticali ascutiti la un capat si cadre de lemn, cu interspatii intre dulapi de maximum 0,05 m, la sapaturi de fundatie, in teren usor sau mijlociu A1 -lăţimea B1 -lăţimea C1 -lăţimea 01 -lăţimea Între maluri sub 2,50 m adâncimea suprafaţei sprijinite de 0,00...4 m Între malur'isub 2,50 m adâncimea suprafaţei sprijinite de 4,01...8 m Între maluri peste 2,50 m adâncimea suprafatei sprijinite de 0,00 4 m Între maluri peste 2,50 m adâncimea suprafaţei sprijinite de 4,01 8 m t II t t IIt Sprijiniri de maluri, cu dulapi metal ici asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avand latimea de pana la 1,50 m intre maluri IIdnnclmea săpăturii până la 4 m interspaţii Între dulapi de 0,00 0,20 m ,ulAnclmea Săpăturii până la 4 m interspaţii Între dulapi de 0,21 0,60 m Ilrlnnclmea Săpăturii peste 4 m interspaţii Între dulapi de 0,00 ...0,20 m 'HIAnclmeasăpătarii peste 4 m interspaţii Între dulapi de 0,21..0,60 m IIInNoarăla metru pătrat de suprafaţă sprijinită. Se măsoară la metru pătrat de suprafaţă sprijinită.

TsF05

r

I

--:::--T-. _J

:--r-:--_._DENUMIRE RESURSA
Materiale

DENUMIRE RESUR

SA

CANTITĂŢI U.M

o_~_~

U.M

r------[B----, A1 B1
I I

CANTITĂŢI C1

-j

A1
Materiale

I

B1 / C1

I

01

01

2874145887001/ Cuie cu cap conic tip a1 4 x 1000L34 S 2111 28752763115281 Scoabe din oţel / 2010102901167 Manele de rasinoase L=2-6m d= 711cm S 1040

, kg 10.0267' 0.02671 0.0347/ 0.0347 kg / 0.0554/ 0.0554/ 0.0663/ 0.0663/ / m3 0.0074 00074 0.0109 0.0109 0.0084/ 0.0084/

I

iOI0102917685/ Dulap fag tiv ci C gr=50mm L=2,50 m 1 m3 10.00141 0.001 10.002210.0015 S 8689 J/I(41458870011 Cuie cu cap conic tip a1 4 x100 OL34 1 kg 10.02281 0.01491 0.03271 0.01981 S 2111 1 buc 10.00581 0.003 10.00581 0.003 1

1~1l112363101081Dulap metalic 50x200x3000 m pt.sprijinirea săpatcrâor

/2010102917685/ Dulap fag tiv ci C gr=50mm L=2,50 m / m3 /0.0084/0.0084/ S 8689

1~1l112368273951Spraiţ metalic telescopic 0,08 MN (8lt) 1buc 10.00281 0.001810.003810.00231 L=0,60-1,50 m
Manoperă

17124010010700

I "",h"

Manoperă

/ ore / 3.09 TOTAL ore 3.09

4.18 4.18

3.47 3.47

4.97 4.97

-/1240100107001 Dulgher TOTAL

1 ore 1 0.62 ore 0.62

I

0.36 0.36

I sn I
on

0.45

0.45

19

~

TsF06 Sprijiniri de maluri, cu dulapi metalici asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avand latimea de 1,51-2,50 m intre maluri A 1 - adâncimea 81 - adâncimea C1 - adâncimea 01 - adâncimea săpaturii sapaturii sapaturii sapa/urii până la 4 m interspaţii între dulapide 0,00-0,20 m Sprijiniri de maluri, cu dulapi metalici asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avand latimea de peste 2,50 m intre maluri

TsF07

pănă la 4 m interspaţii între dulapi de 0,21-0,60 m
peste 4.m interspaţii intre dulapi de 0,00-0,20 m peste 4 m interspaţii între d\llapi de 0,21-0,60 m

I I~ I

lulOnclmea ~d~nclmea (,1 wlOncimea III uliOnclmea
II illnUOara la

săpătarii păna la 4 m interspaţii între dulapi de 0,00-0,20 m
sapaturii până la 4 m interspaţii între dulapi de 0,21-0,60 m săpaturii peste 4 m interspaţii între dulapi de 0,00-0,20 m săpăturll peste 4 m interspaţii intre dulapi de 0,21-0,60 m

Se masoara la metru patrat de suprafaţa sprijinita,

metru pătrat de suprafaţa sprijinită.

-]--------------------------------JCOD
--------

DENUMIRE RESURSA
------------------

_

U,M
--

Materiale 28112368274001

r

~ Al

CANTITATI

I

I
D1

I
I

81

Cl

~

DENUMIRE RESURSA , Materiale

CANTITATI --------------1~-- ---~-J-- --,-::-~ U,M Al
-_.- ---

tAl---------81 C1_L~_

_._-~ .._-- ._._--

Spraiţ metalic telescopic 0,08 MN (8tf) 1 buc 10,002810,001810_003810,0023" L=1 ,50-2,50 m 1 buc

128J123631 O1081 Dulap metalic 50x200x3000 m ptsprijinirea sapaturilor 120101029176851 Dulap fag tiv ci C gr-50mm L==2,50 m S 8689

I 0,00581

0.003 10_00581 0,003 1

I~0101029008881
I ~0101029176851

11112363101081 Dulap metalic 50x200x3000 m ptsprijinirea sapaturilor Lemn rot cons rur coj fag L=1 m d sub!.min 18cm S 4342 Dulap fag tiv ci C gr-50mm L=2,50 m S 8689

1 buc 10_00581 0,003 10,00581 0_003 , 1 m3 10,00331 0.0021 10_00561 0,00341 1 m3 10.00141 0.001 10.002210.00151 kg 10.015810.009910.026710.015811 1 kg 0,0228 0,0149 0.0327 0.0198

1 m3 10,00141 0.001 10,002210.00151 1 kg 10.022810,014910.032710,01981

128741458870011 Cuie cu cap conic tip a1 4 x100 OL34 , S 2111 Manoperâ 71240100107001 Dulgher

I
Iare 1 0,8 0,8

~1l762763115281 Scoabe din alei Cuie cu cap conic tip a1 4 x100 OL34 S2111 Manoperâ

21174145887001

I

0.46 0.46

I

1.05 1,05

I

0,63 0.63 '/1240100107001 Dulgher

------

TOTAL

ore

Iare TOTAL ore

1 1,21 1.21

I

0.71 0.71

1,35 1,35

0.85 0.85

20

21

TsF08

o
Sprijiniri de maluri, cu dulapi metalici asezati orizontal, la sapaturi in terenuri cu impingeri mari, executate in conditii speciale, la drenuri si canale de adancime, avand latimea de pana la 1,50 m intre maluri
A 1 - adâncimea săpătarii 0,00-2 m interspaţii între dulapi sub O,OSm 81 - adâncimea sapaturii 0,00-2 m interspaţii între dulapi de 0,OS-0,20 m C1 - adâncimea săpaturii 2,01-4 m interspaţii intre dulapi sub 0,05 m 01 - adâncimea săpătarii 2,01-4 m interspaţă între dulapi de 0,05-0,20 m E1 - adâncimea sapătuni 4,01~6 m interspaţii intre dulapi sub 0,05 m F1 - adâncime a săpăterii 4,01-6 m interspaţii între dulapi de 0,05-0,20 m G1 - adâncimea sapaturii 6,01-8 m interspaţli între dulapi sub 0,05 m H1 - adâncimea sapaturii 6,01-8 m interspaţii intre dulapi de 0,OS-O,20 m 11- adâncimea săpătarf 8,01-10 m interspaţii între dulapi sub 0,05 m J1 - adâncimea sapănmi 8,01-10 m interspefli între dulapi de 0,05-0,20 m K1 - adâncimea săpăturii 10,01-12 m interspaţii Între dulapi sub 0,05 m L 1 - adâncimea săpaturii 10,01-12 m interspaţii Între dulapi de 0,05-0,20 m M1- adâncimea sapaturii 12,01-14 m interspaţii între dulapi sub 0,05 m N1 - adâncimea sapaturii 12,01-14 m interspaţii între dulapi de 0,05-0,20 m 01 - adâncimea săpălurii 14,01-16 m interspaţii între dulapi sub 0,05 m P1 - adâncime a săpăturii 14,01-16 m interspaţii între dulapi de 0,05-0,20 m Q1- adâncimea săpălurii 16,01-18 m interspaţii între dulapi sub 0,05 m R1- adâncimea săpăturii 16,01-18 m interspaţii intre dulapi de 0,05-0,20 m Se masoara la metru pătrat de suprafaţă sprijinita.

CANTITAŢI DENUMIRE RESURSA U.M A1
-

---,--C1 0.0027 D1 0.0022 E1 0.0027

"1"1111\21395 Spraiţ metalic telescopic 0,08 MN (8tf) L=0,60-1,50 m Manoperă ()1()0107001 Dulgher

81 0.0022

buc

0.0027

1 ore 1 0.67 . TOTAL ore 0.67

0.49 0.49

I

0.78 0.78

I

0.54 0.54

0.91 0.91

~ ..
)0

CANTITAŢI DENUMIRE RESURSA Materiale 1I1111U2 L:::2,50 m S 8689 1~11/~1468870011 Cuie cu cap conic tip a1 4 x1000L34 S 2111 1~1I11~363101081 Dulap metalic 50x200x3000 m pt.sprijinirea sapaturilor 1 kg 10.03961 0.OS941 0.048sl
1

U.M F11 G1 -] H1

G

I

J1

1 m3 10.001310.001910.001610.001910.0016 0.OS941 0.048SI

buc 10.00S31 0.00761 0.00531 0.00761 0.00531

I~1\1123682739S\
11240100107001

Spraiţ metalic telescopic 0,08 1 buc \ 0.00221 0.00341 0.00271 0.00341 0.00271 MN (8tf) L=0,60-1,50 m Manoperă Dulgher 1 ore 1 0.63
--_.-

1 1.1

1 0.75

1 1.29 1 0.88

---CANTITAŢI U.M A1 COD l~:UMIRE

TOTAL ore 0.63 .__ .. _._-----------_.

. .----. - r-------- .... COD DENUMIRE RESURSA Materiale 201010291 7685\ Dulap fag tiv ci C gr=SOmm L:::2,50 m S 8689 128741458870011 12811236310108\ Cuie cu cap conic tip a1 4 x1000L34 S 2111 Dulap metalic 50x200x3000 m pl.sprijinirea sapaturilor 1 m3 10.001610.001310.001610.001310.0016

RESURSĂ

I

81

1 C1

1 D1

\

E1

~01010291768SI 120741458870011

-Materiale Dulap fag tiv ci C gr-SOmm L=2,50 m S 8689 Cuie cu cap conic tip a1 4 x1000L34 S 2111 Dulap metalic SOx200x3000 m pt.sprijinirea sapaturilor

-C.l I
u.

__

1.1 0.75 0.88 ._--_._._---_ .•.1.29 ._---l_AN_T_ITA_Ţ~ M1 I N1 .

__

I
K1 L1

I

01

1 m3 \ 0.00191 0.00161 0.0023\ 0.0019\ 0.0023 1 kg 10.05941 0.048sl 0.07821 0.06241 0.07821 1 buc 10.00761 0.00S31 0.00761 0.00S31 0.00761 0.003sl 0.00441

1 kg 10.048sl 0.03961 0.04851 0.03961 0.048sl \20112363101081 1 buc 10.007610.005310.007610.005310.00761 81123682739s1

Spraiţ metalic telescopic 0,08 1 buc 10.003410.002710.00441 MN (8tf) L:::0,60-1,50 m

22

23

COD

CANTITAŢI DENUMIRE RESURSA U.M K1 / l1 / M1

TsF09
N1 / 01

--~----Manoperă 71240100107001 Dulgher TOTAL

I

/ ore / 1.42 ore 1.42

/ 0.97 0.97

/

1.7 1.7

/ 1.12 1.12

1 1.9 1.9

Sprijiniri de maluri, cu dulapi metalici asezati orizontal, la sapaturi in terenuri cu impingeri mari, executate in conditii speciale, la drenuri si canale de adancime, avand latimea de 1,51-2,50m intre maluri

c_~
2010102917685 2874145887001 2811236310108 12811236827395/ D

DENUMIRE RESURSA Materiale tiv ci C gr=50mm l=2,50 m S 8689 P conic tip a1 4 x100 0134 S 2111

CANTITĂŢI U.M P1 01 R1

AI 111

m3 kg buc

0.0019 0.0624 0.0053

0.0023 0.0782 0.0076

0.0019 0.0624 0.0053 0.0052/

C

D ~lic 50x200x3000 sapaturilor

m pLsprijinirea

Spraiţ metalic telescopic 0,08 MN (8tf) l=O,601,50 m Manoperă

1 buc 10.0035/0.00441

71240100107001

Dulgher TOTAL

1 ore 1 1.23 ore: 1.23

I

2.1 2.1

1.36 1.36

de 0,00-2 m interspaţii între dulapi sub 0,05 m de 0,00-2 m interspaţii între dulapi de 0,05-0,20 m de 2,01-4 m interspafii între dulapi sub 0,05 m de 2,01-4 m interspaţii intre dulapi de 0,05-0,20 m de 4,01-6 m interspaţii intre dulapi sub 0,05 m 11 adăncmea săpaturf de 4,01-6 m interspaţii între dulapi de 0,05-0,20 m 1 • adâncimea sapănmi de 6,01-8 m interspaţi' intre dulapi sub 0,05 m 111• adăncmea săpăturii de 6,01-8 m interspaţii între dulapi de O,05-0,20'm 11-adăncimea sapaturii de 8,01-10 m interspaţii intre dulapi sub 0,05 m J1 • adăncimea sapaturii de 8,01-10 m interspalii intre dulapi de 0,05-0,20 m 1- adâncimea săpaturii de 10,01-12 m interspalii intre dulapi sub 0,05 m 1·adâncimea sapaturii de 10,01-12 m interspaţii între dulapi de 0,05-0,20 m M1 • adâncimea sapanirii de 12,01-14 m interspaţl între dulapi sun 0,05 m, N1 • adâncimea sapaturii de 12,01-14 m interspaţij intre dulapi de 0,05-0,20 m 1 • adâncimea sapaturii de 14,01-16 m interspalii intre dulapi sub 0,05 m 1~1• adâncimea sapăturii de 14,01-16 m interspalii intre dulapi de 0,05-0,20 m 01 - adâncimea săpaturii de 16,01-18 m interspaţii intre dulapi sub 0,05 m R1 . adâncimea săpăturii de 16,01-18 m interspaţii între dulapi de 0,05-0,20 m masoara la metru patrat de suprafaţa sprijinita.
:
i

ndAncimea t1dAncimea OI udâncimea 1)1 ndăncrnea I 1 • odâncimea

sapătuni săpaturii săpăturli sapaturii sapătuni

CANTITĂŢI

COD

DENUMIRE RESURSĂ Materiale

U.M A1

I

81

I

C1
.

I
."

D1

I

E1
.

20

029176851 Dulap fag tiv ci C gr=50mm L=2,50 m S 8689 Cuie cu cap conic tip a1 4 x1000L34 S 2111 Dulap metalic 50x200x3000 m pt.sprijinirea sapaturilor

1 m3 10.001610.001310.001610.001310.0016 1 kg 10.04851 0.03961 0.04851 0.03961 0.04851 1 buc 10.00761 0.00531 0.00761 0.00531 0.00761

128741458870011 128112363101081

24

25

COD 28112368274001

DENUMIRE RESURSA

U.M !-----, A1 1 81

CANTITATI 1 C1 1 01

.~_.
I E1
00 ~ENUMIRER~_~ I1J4010010700 1 Dulgher 0.72 0.72 1.11 1.11 COD

=--T:T~-==l1 Manoperă 1 orei 1.76 1 1.211 1.76
-

CANTITAŢ-I ------~~~~1
I

Spraiţ metalic telescopic 0,08 [buc 10.002710.002210.002710.002210.0027 MN (81t) L=1,50-2,SO m Manoperă

2. 81 2.18.

i

1.49 1 2.4 1.49 _ 2.4 CANTITATI

7124010010700/

Dulgher/ TOTAL

ore 1 0.. 5 8 ore 0.85 -

0.64 0.64

0.99 0.99 CANTITATI

TOTAL ore ~~-------------------DENUMIRE RESURSA

1.21

.~-_._-~~

-COD

[~M~
Materiale L=2,SO m S Ş689

U.M -~
-

RES~RsA

U.M F1

~
11 I J1 ~010102917685 ~U14145887001

--------

--

~~--

-- ---

~
m3 kg

P1

01 -

m
R1
0.0019 0.0624 0.0053

l'

G1

I

H1

/

Materiale Dulap fag tiv ci C gr=SOmm L=2,SO m S 8689 Cuie cu cap conic tip a1 4 x100 OL34 S 2111 Dulap metalic SOx200x3000 m pt.sprijinirea sapaturilor 0.0019 0.0624 0.0023 0.0782

2010102917685 , . 1 kg /0.0396/0.0594/0.0485/0.0594/0.04851 'buc/ 0.0053' 0.0076' 0.0053/ 0.0076/ 0.00531

2011236310108

buc

0.00S3 0.0076

/28741458870011 /2811236310108/ /28112368274001

Cuie cu cap conic tip a14' x1000L34 S 2111 Dulap metalic'50X2QOX3000 m pt.sprijinirea sapaturilor Spraiţ metalic telescopic,0,08 MN (81t) L;=1,SO-2,50 m '. Manoperă

I~011236827400 1 Spraiţ meialic telescopic 0,08 MN (81t) L=1,SO- 1 buc 10.00351 0.00441 0.00351 2,SO m Manoperă

./ bui: /0.002210.0034/0.0027/0.003410.00271

71240100107001 Dulgher TOTAL

1 ore 1 1.64 ore 1.64

2.65 2.65

I

1.79 1.79

7124010010700/

Dulgher TOTAL

/ ore 1 0.81 ore 0.81

1.36 1.36

0.98 0.98 CANTITĂTI

1.6 1.6

1.1 1.1

co~T·-:::~ .. -~L:
_~~UMIKI

TsF10 Sprijiniri de maluri, cu dulapi metalici verticali si cadre de lemn, cu interspatii intre dulapi de maximum 0,05 m, la sapaturi de fundatie, in teren usor sau mijlociu
A1 -lăţimea 81 -lăţimea e1 -lăţimea D1 -Iatrnea intre intre Între Între maluri maluri maluri maluri până la 2,SO m adâncimea suprafeţei sprijinite de 0,00-4 m până la 2,SO m adâncimea suprafeţei sprijinite de 4,01-8 m peste 2,SO m adâncimea suprafeţei sprijinite de 0,00-4 m peste 2,50 m adâncimea suprafeţei sprijinite de 4,01-8 m

: RESURSA

U.M K1 1 ·l1

/

M1 '1

N1

I

01

Materiale 2010102917685/
i

Dula L=2,SO m S 8689

/ m3 10.001910.001610.0023'

0.0019 , 0.0023

1287414S8870011 Cuie cu cap conic tip a1 4 x100.0l34.S 2111 128112363101081 Dulap metalic SOx200x3000 . m pt.sprijinirea săpaturilor /2811236827400

kg 10.0594/ 0.0485/ 0.07821 0.06241 0.0782/ / buc / 0.0076/ 0.00S31 0.0076/ 0.00S3 , 0.0076 ,

Se măsoară la metru patrat de suprafaţă sprijinita.

/ Spraiţ metalic telescopic 0,08 1 buc , 0.0034/ 0.00271 0.0044/ 0.003S/ 0.00441 MN (81t) L=1,SO-2,SO m

26
27

-~:_=L_~NUMIRE~SURsA Materiale 20101029176851 28752763115281 12874145887001 120101029011671 128112363101081 Dulap fag tiv ci C gr=50mm L::2,50 m S8689 Scoabe din olel Cuie cu eap cerne tip a1 4 x100 OL34 S 2111 Manele de rasinoase L=2-6m d= 7llcm S 1040 Dulap metalic 50x200x3000 pl.sprijinirea sapaturilor Manoperă Dulgher TOTAL m

I t Al[
UM

ANTITĂŢI

81 1

.C1Ţ?1j

COD
I

[

DENUMIRE ESUR:--' R
--.----

_.-

-

_.. _-

u.~

1

CANT '

Materiale 1 m3 10.000610.000610.000610.0006 2010102904107 2710403603798 kg 10.0554/ 0.0554/ 0.0663/ 0.0663/ kg 0.0267 0.0267 0.0342 0.0347 / 1 m3 10.007410.007410.010910.01091 1 buc 10.00871 0.0087/ 0.00871 0.00871 1010116200303 Dulap rasin cl.A gr=75mm L=4-6m 1=16-30cmS 942 Tabla constr.mecanice Huila scop energ.mixta 2,0 x1000x2000 m3 kg kg 0.0154 0.9247 0.2495

S 901

S 1931
Manoperă

7124010010700 9310060019900 7221060021100

Dulgher Muncitor necalificat Forjor TOTAL

ore ore ore ore

4.38 0.18 0.17 4.73

I
17124010010700/

Iare ore

/ 3.69 3.69

I

4.33 4.33

I

4.07 4.07

I

5.34 5.34 Cadre din lemn de rasinoase, pentru sprijinirea peretilor de palplanse

TsF12A

TsF11A Sprijiniri la peretii sapaturilor de fundatii, executate cu palplanse de lemn batute manual, pe masura avansarii sapaturii

uprlnde: • oonfeclionarea, montarea şi demontarea cadrelor. 90 masoara la metru cub de lernnărie pusa În opera.

Cuprinde: - pregatirea palplanşelor şi echipa rea lor cu saboţi şi braţari - baterea palplanşelor cu mijloace manuale - retezarea palplanşelor dupa batere - scoaterea palplanşelor şi slivuirea. Nu cuprinde executarea, montarea şi demontarea cadrelor de sprijinire a pereţilor de palplanşe (TSF12A). Se masoara la metru patrat de suprafaţa sprijinita.

COD

-I
--

--------CANT DENUMIRERESURSA Materiale U.M
..

----_._------_._-------_
Piloti brad constr.cal.a Scoabe din oţel . Manoperă L=10 10-12m d.cap subt=14-21cm

_--- ...
m3/-O.1089 1 kg 1.9305

"()101029012081' 11'(6276311528

(1240100107001

Dulgher

/ ore'

13.99 13.99

..
28

-_._--'''1

TOTAL

ore

o
TsF13
Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, pentru linii electrice de inalta tensiune A 1 -lăţimea între maluri sub 1,5 m interspaţii între dulapi de 0,20-0,60 m B1 -lătimea între maluri sub 1,S m interspaţii între dulapi de 0,61-1 m C1 -lăţimea între maluri de la 1,51-2,SOm interspaţii între dulapi de 0,20-0,60 m D1 -lăţimea între maluri de la 1,S1-2,SOm interspaţii între dulapi de 0,61-1 m E1 -lăţimea între maluri peste 2,SOm interspaţii între dulapi de 0,20-0,60 m F1-laţimea între maluri peste 2,SOm interspaţii între dulapi de 0,61-1 m Se măsoară la metru patrat de suprafaţă sprijinita.

CANT DENUMIRE RESURSA U.M

E1 kg 0.0089

F1 0.004

tlf41468 l7001 Cuie cu cap conic tip a1 4 x100 OL34 S 2111 11101029 17685 Dulap fag tiv ci C gr=50mm L=2,SOm S 8689 Il Hl1029' J0888 Lemn rot cons rur coj fag L=1m d subt.min 18cm S 4342
Manoperă

m3 0.0026 0.0013 m3 0.0022 0.0018

,137010011S001 Electrician TOTAL

1 ore ore

I 0.68
0.68

I

0.58 0.S8

TsF14

--_
CO;!
I-I--~ Materiale

..

_--CANTITAŢI U.M

DENIUMIRE RESURSA

A1

I

B1

I

C1 -

1 01

Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag verticali, ascutiti la un capat si cadre de lemn, la sapaturi de fundatie, pentru linii electrice aeriene de inalta tensiune, executate cu interspatiile intre dulapi de maximum 0,05 m, in teren usor sau mijlociu, pana la adancimea de 8 m si latimea intre maluri de: A1-de1-2,SOm B1 - peste 2,SOm Se masoara la metru pătrat de suprafaţa sprijinită.
CANT COD DENUMIRE RESURSA
Materiale

281123682739S1 Sprait metali c telescopic 0,08 MN (81t) 1 buc 10.001810.00181 L=0,60-1,50 m 128741458870011 Cuie cu capconictipa14 S 2111 x1000L34

1

-

1 kg 10.00891 0.00410.00891

0.0041

1201010291768s1 Dulap fag tiv ci C gr=SOmm L=2,SOm 1 rri3 10.002610.001310.002610.00131 S 8689 128112368274001 Spraiţ metalic telescopic 0,08 MN (81t) 1 buc 1 L=1 ,SO-2,50m
Manoperă

-

1

-

10.001810.00181

U.M

1 ore 1 0.3 TOTAL ore 0.3 -.0.2 0.2
U.M

A1

B1

71370100115001 Electrician

I

0.48 0.48

I

0.36 0.36 ~-,-

287414S887001 Cuie cu cap conic tip a1 4 x100 OL34 S 2111 2875276311528 Scoabe din oţel 2010102917685 2010102901167 Dulap fag tiv ci C gr=50mm L=2,SOm S 8689 Manele de rasinoase L=2-6m d= 7-11cm S 1040
Manoperă

kg kg

0.0168 0.0248 0.0297 0.0376

,

~~

DENUMIRE RESURSA
Materiale

CANT

m3 0.0092 0.0092 m3 0.0026 0,0064

E1

I

F1 7137010011S001 Electrician

2875276:i115281 S coabe din oţel
30 .

1 kg 10.00691 0.0059
31

I ore I

4.1

I

5.68

L~._

I"-=~:'-I

DENUMIRE RESURSA

U.M

I----T---!

CANT

I
TOTAL
ore

A1 4.1

I

81 5.68

I
•• neralltăţi o

CAPITOLUL Ts G CURĂŢIREA TERENULUI

1. Conţinutul

capitolului

1.1. În acest capitol sunt cuprinse normele de deviz pentru lucrari de plllllntlre a terenului (amprizei) pe care urmează să se execute lucrările de

uuunumente.
1.1.1. Lucrările de pregătire a terenului sunt arătate În articolele din
capitol. fiind indicate pentru fiecare normă de deviz În cuprinsul fl,,(~nrul articol, cu următoarele precizări: - prin "zona de lucru" se înţelege ampriza lucrărilor de terasamente inclusiv terenul alăturat amprizei necesar executarii terasamentelor; - prin "cioată" se înţelege partea din tulpină Împreună cu rădăcinile ei, rămase după tăierea arborelui.
II

imt

2. Conţinutul

normelor

Normele de deviz din acest capitol cuprind consumurile specifice de 1lllJlorlale, manoperă şi ore de utilaj, stabilite pentru fiecare normă În funcţie 10 operaţiunile de lucru şi condiţiile specifice de execuţie arătate În !1()nţlnutul fiecărui articol.

2.1. Consumurile specifice de materiale
Consum urile specifice de materiale cuprind numai consum urile de plozivi prevăzute În normele din articolele Ts G 12 şi Ts G 13.

2.2. Consumurile specifice de manoperă sunt stabilite pentru fiecare normă În funcţie de operaţiunile de lucru arătate la fiecare articol. 2.3. Consumurile specifice de ore utilaj
Aceste consumuri sunt stabilite pentru fiecare normă pe baza rmelor de timp departamentale În funcţie de operaţiunile de lucru arătate 10 articolele respective, cuprinzând montarea şi demontarea echipamentului, IImentarea şi pornirea motorului, deplasarea la şi de la locul de parcare la locul de lucru şi întreţinerea utilajului.

32

33

3. Condiţii de măsurare a lucrărilor
3.1. pe bucată 3.2. articolelor Unitătile de măsură sunt stabilite pe 100 metri pătraţi, pe hectar, sau 100 (200) bucăţi, aşa cum se arată la fiecare articol. Cantităţile de lucrări se vor stabili pentru fiecare normă În cadrul privind felul lucrărilor de executat.

TsG01A

Degajarea terenului de frunze si crengi, strangerea in gramezi si arderea lor supravegheata

4. Clasificarea principalelor specii lemnoase pe esenţe:
4.1. Esenţă moale: bradul, molidul, pinul, laricele, salcia, plopul, aninul , răchita, zălogul. 4.2. Esenţă tare: stejarul, fagul, carpenul, gorunul, mesteacănul, paltinul, frasinul, ulmul, teiul, arţarul, mojdreanul, tisa, cârniţa, păducelul, cerul, părul, sângerul, alunul, chiparosul de baltă . Il maaoera 100 metri patraţisuprafaţacurăţată. la CANT

COD

DENUMIRE RESURSA

U.M

..

NOTĂ: Răspândirea principalelor specii lemnoase după orografia terenurilor pe zone: 1. Zona terenurilor de baltă şi luncă, unde predomină salcia, zălogul, aninul negru, chiparosul de baltă, plopul, răchita. 2. Zona terenurilor de şes sau terase cu pante până la 20, unde predomină: cătina aibă, aninul, ~ul, plopul, plopul tremurător, pinul silvestru. 3. Zona terenurilor deluroase, pante abrupte, versanţi, ravene unde predomină arbuştii şi tufişurile de gorun, teiul, frasinul, paltinul, arţarul, mojdreanul, lemnul câinesc, sângerul, părul, ulmul, cornul, păducelul, cerul şi stejarul. 4. Zona terenurilor de podişuri, montane, unde predomină: mesteacănul, fagul, bradul, molidul, pinul.

100600199001 Muncitornecalificat TOTAL

1

ore 11.62 ore 1.62

TsG02A

Curatarea terenului de iarba si buruieni

uprlnde: • saparearnanuaă a pămăntuui vegetalpe o adâncimede 5 cm, strângereaÎn gramezi, noarcarea roabaşi evacuareamaterialelorrezultatein afarazoneide lucru pănăla distanţade În

10 m.
O masoarala 100 metripatraţisuprafaţacurăţată. CANT U.MI--

COD

DENUMIRE RESURSA
Manoperă

93100600199001 Muncitornecalificat TOTAL

1

ore 16.58 ore 6.58

35

TsG03

TsG04

Defrisarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufis uri si arbusti cu diametrul de pana la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor A 1 - fara scoaterea rădăcini
81 - cu scoaterea rădăcini

Defrisarea mecanica, cu defrisator pe tractor 5-1500, a suprafetelor de tufis uri sau arbusti cu diametrul de pana la 10 cm, inclusiv Imptnqerea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor, tufisurile si arbustii fiind de esente:

Cl - pentru suprafeţe mai mici de 500 rnp, fără scoaterea rădăcini 01 - cu scoaterea rădăcinilor pentru suprafeţe mai mici de 500 mp. Cuprinde: . pentru varianta Al - tăierea cu mijloace manuale a tufişurilor. arbuştilor şi arborilor subţiri cu diam. până la 10 cm - transportul materialului refractat, prin purtarea directă pănă la distanţa de 20 m şi aranjarea În grămezi pentru varianta 81 - operaţiile de la Al - scoaterea radacinilor rlmass În pamânt cu mijloace manuale şi arajarea În grămezi pentru varianta Cl - operaţiile de la Al pentru varianta 01 - operaţiile de la 01 Se masoara la 100 metri pătraţi.

fi I . raşlnoase

111· foloase
/~

fi masoara la hectar de suprafaţă defrişată.

c:1=

DENUMIRE REWR~
Utilaje

-lU-_M--'

__

..L--1

Echipament defrişator pt.tractor pe şenile. peste 110 cp Tractor pe şenile 150 cp cu remorca _._------.

J;j0re

1.97 3.9 ore 1.97 3.9

TsG05

_ '-_C~OD-__]~~~-_-_~D~~NUM-_'-_R_E_R~_S_U_RS_Ă Manoperă

U.M f
r

CANTITĂŢI
f

.--1

A1 9310060019900/ Muncitor necalificat 1 ore /10.26112.77115.25/19

01

Doborarea manuala a arborilor de rasinoase si foi oase, inclusiv transportarea manuala a materialului in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor, arborii fiind de esente: Inoase arborii având diametrul de 10 30 cm Inoase arborii având diametrul de 31 50 cm Inoase arborii având diametrul peste 50 cm IJ I foloase tari şi brad arborii având diametrul de 10...30 cm I 1 foloase tari şi brad arborii având diametrul de 31...50 cm 1'1 roloase tari şi brad arborii având diametrul peste 50 cm n1 • fol09se moi arborii având diametrul de 10...30 cm 111 ' foloHsa moi arborII având diametrul de 31...50 cm 11 rOl0080moi arborii având dlametrul peste 50 cm

-----_ ~._--_. . __
....

__

.._._-----,~----------- 10.26 12.77 15.25 19 TOTAL ore

36

'1

15G06
Cuprinde: - degaja rea terenului pe direcţia de doborâre a arborelui - executarea tapei, taierea tulpinei din partea opusa tapei şi doborârea arborelui - taierea crengilor, a vârfurilor, transportarea prin purtare manuala. depozitarea.lor in grămezi - secţionarea trunchiului, cojirea şi olărilul parţilor secţionate (buştenilor) - indepartarea buşlenilor prin corhanire, inclusiv stivuirea - ascuţirea sculelor şi purtarea lor de la un arbore laallul. Se măsoară la bucata.

Scoaterea cu mijloace manuale a cioatelor de rasinoase (exclusiv bradul) sau foioase moi si transportarea materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, transportarea facandu-se:

COD

T-----, ----------------~--L
DENUMIRE RESURSA
Manoperă

U.M

CANTITĂTI

1 prin purtare manuală 111 prin purtare manuală I I prin purtare manuelă 1) I prin purtare manuală
E1
1 I prin tractare, 11 prin tractare, I prin tractare, III • prin tractare,

~A1
ore ore ore ore 0.9 0.19 0.44 0.35 1.88 2.12 4.44 0.35 0.74 1.8 1.05 2.19 0.36 0.99 2.24 0.54 4.9

8141260100100 6141120100300 7112020030100 7422090100200

Fasonator Stivuitor Specialisl Corhonitor TOTAL - .--

1.01 1.01 1.78

diametrul cioatelor sau radăcinilor de 10...30 cm diametrul cioatelor sau radacinilor de 31...50 cm diametrul cioatelor sau radăcinilor de 51 ...10 cm diametrul cioatelor sau radacinilor peste 70 cm diametrul cioatelor sau rădăcinilor de 10 30 cm diametrul cioatelor sau rădăcinilor de 31 50 cm diametrul cioatelor sau rădacinilor de 51 70 cm dia metrul cioatelor sau radăciniior peste 70 cm

0.16 0.64

."prlnde:

ooterea cioatelor sau a rădăcinilor cu mijloace manuale (târnăcop, ranga, topor etc.) losplcarea buturugilor şi secţionarea rădăcmllor cu mijloace manuale,)n vederea transportului

ore ---

10.67 1.41 4.44 CANTITĂŢI

(vm, 1\1...01)
Imnsportarea materialului prin purtare manuală (var. A1 ..D'l] transportarea materialului prin tragere cu tractorul pănă la 50 m (var ELH1) măsoară la bucata.

COD

DENUMIRE RESURSĂ
Manoperă

U.M F1 G1 H1 11

L
ore ore ore ore TOTAL ore 1.83 0.29 0.84 1.84 0.29 0.84 4.3 9.46 0.44 1.2

CANTITATI
i

8141260100100 6141120100300 7112020030100 7422090100200

Fasonator Stivuitor Specialist Corhonitor

COD

DENUMIRE RESURSA
Manoperă

U.M

1

1.49 0.13 0.55 0.98 1.21 141260100100 \ Fasonator 310060019900 Muncitor necalificat TOTAL \ 1.51 2.59

A1

ore \ 0.25 \ 0.94 \ 1.7 \ 3.09 \ 0.02 ore 0.87 2.73 5.27 8.5 0.63 ore 1.12 3.67 6.97 11.59 0.65

1.15 3.74 5.98

NOTA: - se rocomandă doborârea arborilor cu ferăstrăul mecanic - se aplica În terenuri cu panta pănă la 30 grade şi cu un număr de.sub 50 arbori la hectar - pentru alte condiţii de lucru, se vor aplica normele de muncă existente În exploatările forestiere.

Utilaje

3410440005604\

Tr~ctor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)

LoreLJ~LJ~

39
38

+l .. ~_._--------1------------ .._I. -~
--.~.-

CANTITAŢI G1

COD

DENUMIRERESURSA
Man operă

U.M

COD

DENUMIRERESURSA
Manoperă

U.M

A1~D1lE1

CANTiTATI

_. __

..-

--_._----

F11

r

H1 ore \ 0.28 \ 1.04 \ 2.15 \ 3.79 \ 0.02 \ ore 2.57 4.74 9.58 13.39 2.28 TOTAL ore 2.85 5.78 11.73 17.18 2.3
\

8141260100100 9310060019900

I Fasonator
Muncitor necalificat TOTAL
Utilaje

I ore 10.0710.1210.22
ore ore 1.71 3.42

11141260100100 \ Fasonator 1310060019900 I Muncitor necalificat

5.14

I
~00056041

1.78 3.54 5.36
Utilaje

Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)

0.22

"410440005604\

NOTĂ: - se recomanda - transportarea materialului prin tractare - scoaterea rnanuală a cioatelor se aplica pe suprafeţe mici, izolate sau justificat, unde nu pot fi folosite mijloace mecanice. TsG07 Scoaterea cu mijloace manuale a cioatelor de foi oase tari si de brad si transportarea materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, transportul facandu-se: A 1 - prin 81 - prin C1 - prin 01 - prin E1 - prin F1 - prin G1 - prin H1 - prin purtare purtare purtare purtare tractare traclare traclare traclare manuală diametrul manual a diametrul manuală diametrul rnanuală diametrul diametrul cioatelor dia metrul cioatelor dia metrul cioatelor diametrul cioatelor cioatelor sau rădăcinilor de 10 ...30 cm cioatelor sau radacinilor de 31...50 cm cioatelor sau rădăcinilor de 51 ...70 cm cioatelor sau rădăcinilor peste 70 cm sau rădăcinilor de 10 30 cm sau rădacinilor de 31 50 cm sau rădăcinilor de 51...70 cm sau rădăcinilor peste 70 cm

.

COD

I

Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) ~_-

J-=.J_-_~

DENUMIRERESURSA
Manoperă

E
U.M \ ore ~~

CANTITAT' -F'1lG1 [ti1

8141260100100\ 9310060019900

Fasonator Muncitor necalificat TOTAL
Utilaje

ore \ 0.09 \ 0.17 \ 0.3 ore 3.42 6.84 8.55 3.51 7.01 8.85
\

3410440005604\

Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)

NOTA _se recomandă transportarea materialului prin tractare. • scoaterea manuală a cioatelor se aplică pe suprafeţe mici, izolate sau justificat, unde nu pot fi folosite mijloace mecanice.

Cuprinde: - scoaterea cioatelor sau a rădăcinilor cu mijloace manuale (târnăcop, rangă, topor etc.) - despicarea buturugilor şi secţionarea rădăcinilor cu mijloace manuale, În vederea transportului - transportarea materialului prin purtare manuală - transportarea materialului prin tragere cu tractorul până la 50 m. Se măsoară la bucată.

40

41

O mecanic a arborilor de , '010 ••80 tari si foioase moi, inclusiv manuala a materialului lemnos in - u In zona lucrari/or, arborii fiind de esente:
A1 - raşinoase arborii având diametrul de 10 30 cm 81 - raşinoase arborii având dia metrul de 31 50 crn Cl - raşinoase arborii având diametrul peste 50 crn Dl - foioas.e tari şi bradul arborii având diametrul de 10 30 cm El - foioase tari şi bradul arborii având diametrul de 31 50 cm Fl - foioase tari şi bradul arborii având dia metrul peste 50 cm Gl - foioase moi arborii având diametrul de 10...30 cm H 1 - foi oase moi arborii având diametrul de 31.. 50 em 11- foioase moi arborii având dia metrul peste 50 cm Cuprinde: - degajarea terenului pe direcţia de doborâre a arborelui - executarea mecanica a tapei, scoaterea tapei cu toporul, taierea mecanica din partea opusa tapei, baterea penelor, urmarirea caderii arborelui - taierea manuala a crengilor, mecanica a vârfuri/or, transportarea prin purtare manuală şi depozilarea lor În graămezi şi sectionarea mecanică a trunchiurilor, cojirea manuală şi olăritul părţilor secţionate (buştenilor) - indepartarea buşteni/or prin corhănire, inclusiv stivuirea - alimentarea motoru/ui, ascufirea şi Întreţinerea fierastrau/ui - ascuţirea unelte/or de mâna şi purtarea lor de la uri arbore la altul. Se masoara la bucată.
II ror.8traul

=r=
Stivuitor Fasonator Corhonitor

~ENUMIRERESURSA

···----~t-. U.M ~-~.

CANTITATI-

---

Al

Bl

Cl

----

01

E1

Uti/aie

10007608/ Fierăstrău mecanic cu lanl de 2,2 kw ;3 cp (Drujba)

I ore

/ 0.096/ 0.182/ 0.373/ 0.119/ 0.28S

CANTITAŢI COD ~ DENUMIRERESURSA
Manoperă

U.M

::-1~
0.55 0.81 1.51 2.87 0.98 1.11 r2.59 4.68

F1 ._--------~~-~ G~~~
ore ore ore TOTAL
Utilaie

1.49 1.83 4.3 7.62

0.13 0.33 0.44 0.9

ore

I

:270007608/ Fierasuau mecanic cu lanţ de 2,2 kw ;3 cp (Drujba)

/ ore 10.5641 0.112/ 0.2451 0.322

NOTA:
pliCă in terenuri cu panta până la 30 grade şi cu un număr de sub 50 arbori la hectar. pnntru alte conditii de lucru, se vor aplica normele de muncă din exploatările forestiere.

TsG09 Scoaterea cioatelor de rasinoase (exclusiv bradul) sau de foioase moi, cu defrisator montat pe tractor S-1500, numarul cioatelor la hectar si diametrul mediu al acestora fiind de: E1
/1.1- până la 200 buc. Ia ha diematrul mediu al cioatelor (rădăcinilor) până la 40 cm 131- pănă la 200 buc. Ia ha diemat,rul mediu al cioatelor (rădăcinilor) peste 40 cm peste 200 buc.la ha diematrul mediu al cioatelor (rădăcinilor) până la 40 cm Dl - peste 200 buc. Ia ha diematrul mediu al cioatelor (rădăcinilor) peste 40 cm

COD

DENUMIRE RESURSA
Manoperă

U.M

CANTlTAŢI

A1

I 1
81

C1

j

01

J

"41120 1003001Sti",;""
8141260100100 7422090100200 Fasonator Corhonitnr orAL

IV'. I
ore ore

019/
1.09

074
2.37 4.1

1'8 4.98
9.03

I

0.42

016/ 064
1.03

el -

1.63

1.12

3.44

Cuprinde: • scoaterea cioatelor (radacinilor) • curaţarea terenului de rulare (resturi de cioate sau de rădăcini) 43

42

- inlaturarea unormici defectuni ale tractorului Se măsoară la hectar. '
Scarificarea mecanica a terenului defrisat, pana la adancimea de 0,50 m, cuprinzand doua treceri perpendiculare intre ele, adunarea manuala in gramezi a materialului lemnos si incarcarea lui in remorca, in teren cu:

TsG11

COD
1------'

DENUMIRERESURSĂ

U.M A1

CANTITAŢI

I

81

I

C1

I

D1

Utilaje 29552700076151 Frhin:.mont defrişator pt.tractor pe şenile, peste 110 cp 29 1 525000056141Tractor pe şenile 150 cp cu remorca~

1 ore 112.69117,13115.23122.52 ore 112.69117.13115.23122.521

A1 - până la 100 buc rădăcini pe hectar. B1 - peste 100 buc rădăcini pe hectar. Cuprinde: • scarificarea mecanică a terenului defrişat - dezgolirea şi retezarea cu toporul a rădăcinilor prinse in teren - adunarea resturilor de materiallemnos in grămezi şi incărcarea lor in remorcă. Se măsoară la hectar

Ts(;10 SCOIIterea cioatelor de foioase tari si brad, cu defrisator mOl)tat pe tractor S-1500, numarul cioatelor la hectar si diametrul mediu ale acestora fiind de:

A 1 - până la 200 blJc la ha diametrul mediu al cioatelor (rădăcinilor) până la 40 cm
81 - până la 200 blJc la ha diametrul mediu al cioatelor (rădăcinilor) peste 40 cm el - peste 200 buc la ha diametrul mediu al cioatelor (radăcinilor) până la 40 cm 01 - peste 200 buc la ha diametrul mediu al cioatelor (rădacinilor) peste 40 cm
Cuprinde:

COD]

CANT DENUMIRERESURSA Manoperă U.M A1 1 B1

93100600199001 Muncitor necalificat TOTAL Utilaje 2955270007614 Echipament scarificator pe tractor pe şenile peste 110 cp 2952500005614 Tractor pe şenile 150 cp cu remorcă -------------~

1 ore 113.34114.36 ore 13.34 14.36 1 ore

- scoaterea cioatel()r (rădăcinilor) - curaţarea terenul\ji de rulare (resturi de cioate sau de radacini) Se măsoară la hectar.

6.3g
6.3
I

7.871

COD

DENUMIRERESURSA
..

U,M Al

CANTlTAŢI

-----._--

'--._---_

.. .•.
,

_-_._-----

I

B1

I

TsG12

C1 1 01
Dezradacinarea cioatelor de rasinoase (exclusiv bradul) sau foi oase moi, cu explozibil, diametrul cioatelor deasupra terenului fiind de:

Utilai!! 2952500005614/ Tractor pe şenile 150 cp cu remorca 2955270007615 Ef'hiM~nnl "'~••:_~.___ , • . . ~~st~e~1~10~c~p

1 ore 114.54/19.51/17.59125.88
"

_

Al- până la 40 cm 81 - peste 40 cm

44

45

Cuprinde: - executarea gaurilor folosind hârleţe speciale şi târnăcop - preluarea explozibilului şi a altor materiale la punctul de lucru - transportul materialelor şi a explozibilului la locul de explodare prin purtare directa - pregatirea explozibilului şi pregatirea materialului de aprindere - introducerea explozibilului, amorsarea şi burarea - explodarea, inclusiv retragerea din zona - reintrarea in zona şi verificarea zonei in care s=a produs explozia - strângerea materialului lemnos În gramezi Se masoara la bucată cioară cezrădăcinată
____ o

• transportarea materialelor şi a explozibilului la locul de exploatare prin purtare directa • pregatirea explozibilului şi pregatirea materialului de aprindere • introducerea explozibilului, amorsarea şi burarea • explodarea, inclusiv retragerea din zonă • reintrarea in zona şi verificarea zonei În care s-a produs explozia • strângerea materialului lemnos in grămezi Se masoara la bucată cioata dezradăcinată.
I~TITĂTI DENUMIRERESURSA~~·.~~~I~~

.

~-_._-----CANT DENUMIRERESURSA U.M

I

COD

I

Cl

COD

Materiale

A1
Materiale

81

2461127308023 Capse pirotehnice S 3388 2461117317256 Dinamita tip 2 În cartuşe de 100 g 2461127322407 Fitil de amorsare (Bickford tip A)
Manoperă

buc m

1 0.99

1

2

kg 0.396 0.594 1.584 1.188 1.485

2461127308023 Capse pirotehnice S 3388 2461117317256 Dinamită tip 2 in cartuşe de 100 g 2461127322407 Fitil de amorsare (Bickford tip A)
Manoperă

buc m

1 0.99

1 0.99

kg 0.396 0.594 7112020030100 1Artificier 9310060019900 Muncitor necal ificat

ore 1 0.181 0.21 0.35 1 ore 0.82 1.34 2.19 TOT AL ore 1 1.54 2.54

7112020030100 I Artificier 9310060019900 Muncitor necalificat TOTAL

I ore I 0.181 0.24
ore' 0.86 ore 1.04 1.19 1.43

TsG14 Cosirea vegetatiei

TsG13

fi 1 • vegetaţie ierboasă
Dezradacinarea cioatelor de foioase tari si de brad, cu explozibil, diametrul cioatelor deasupra terenului fiind de:

1 • vegetaţie acvanca (papură, stuf etc.) În teren care s-a uscat '1 • vegetaţie acvatlcă (papura, stuf etc.) in teren cu apă uprlnde: oslrea şi scoaterea vegetaţiei in afara zonei masoara la 100 metri pătraţi suprafaţa cosita

A1 - 20-30 cm B1 - 31-60 cm C1 - peste 60 cm Cuprinde: - executarea gaurilor folosind hârleţe speciale şi trâmăcop - preluarea explozibilului şi a altor materiale la punctul de lucru

46

01'1

CANTITĂŢI COD DENUMIRE RESURSA
._-

TsG16 C.1 Scarificarea mecanica a solului pe doua sensuri perpendiculare, in terenuri:

U.M A1

---------,71290200128001

I

B1

I

Manoperă

Peisagist-floricultor TOTAL

1 ore 10.6210.8212.04 ore 0.62 0.82 2.04

A 1 - neaccidentate 1 - accidentate. Cuprinde: • scarificarea terenului pe două sensuri perpendiculare e măsoară la hectar de arie scarificata.

TsG15 Tararea in depozit a arborilor sau cioatelor izolate, pana la distanta de 150 m, cu sufa sau troliul, montate pe tractor S-1500, in terenuri: A 1 - neaccidentate B 1 - accidentate Cuprinde: - apropierea tractorului de material -legarea şufei sau a troliului - tivirea pe o distanţă până la 150 m - tragerea materialului in depozit - revenirea fără sarcină. Se măsoară la bucată arbore sau cioată izolată.
-D

I•

COD

J

DENUMIRE RESURSA
Utilaje

1

CANT

U:M

2955270007614\ 2952500005614

Echipament scarificator pe tractor pe şenile peste 110 cp Tractor PP. sp.nilp. 1fiO r.n r.1I rP-mnrr.fl

TsG17 Scoaterea cu defrisator montat pe tractorul S-1500, de pe terenurile de lunca, a arborilor taiati in scaun, avand diametrele: CANT U.M A1

ca

-ro
I

DENUMIRE RESURSA
Manoperă

I 81
0.64

7422090 100200 1 Corhonitor TOTAL
Utilaje

Iare ore

1 0.57 1 0.64 0.57

A1 - până la 40 cm 91 - de la 41 cm la 70 cm C 1 - de la 71 cm la 100 cm 01 - peste 100 cm Cuprinde: - apropierea de arbore, concomitent cu alinierea echipamentului pe centrul rădăcinei - ruperea rădăcinilor laterale prin una sau mai multe treceri (pentru diametrul peste 60 cm) - dezradăclnarea şi scoaterea propriu-zisa. concomitent cu impingerea şi indepărtarea - deplasarea succesive de la arbore la arbore. Se masoara la 100 buc arbori.

29525000056141

Tractor pe şenile 150 cp cu remorcă

0.322

48

49

TsG19

__

COD_J

_

DENUMIRE RESURsA Utilaje

U.M

""

I

I

I

I

. Al

-1 I

Indepartarea (evacuarea) mecanica a materialului defrisat sau a cioatelor, in terenuri:

2955270007615/ /2952500005614/

Echipament defrişator pt.tractor pe şenile, peste 110 cp Tractor pe şenile 150 cp cu remorca

/ ore 11.8816.2919.21 /~~

111.01

1 do luncă la distanţa de 150 m cu defrişetor montat pe tractor S-1500 III neaccidentate, pe distanţa medie de 50 m, cu buldozer pe şenile S-1500

,.1

occldentate, pe distanţa medie de 50 m, cu buldozer pe şenile S-1500

TsG18 Scoaterea cu defrisator montat pe tractor 5-1500, de pe terenurile nisipoase, a arborilor taiati in scaun, avand diametrele:

('llprlnde: II1plngerea până la distanţa de 150 m a materialului lemnos rezultat din defrişare, de la mijlocul rA~lolln depozit, la varianta Al rovenire fără sarcină, prin mers inapoi până În mijlocul fâşiei la varianta Al vocuarea cioatelor la distanţa medie de 50 m, la variantele Bl şi el.
II masoara la hectar.
,

Al - până la 40 cm
Bl-dela41 cm la 70 cm Cl - de la 71 cm la 100 cm 01 - peste 100 cm Cuprinde: - apropierea de arbore, concomitent cu alinierea echipamentului pe centrul radăcinii - ruperea radăcinilor laterale prin una sau mai multe treceri (pentru diametrul peste 60 cm) - dezracăcinarea şi scoaterea propriu-zisă concomitent cu impingerea şi îndepărtarea - deplasarea succesiva de la arbore la arbore. Se măsoară la 100 buc arbori. CANTITĂŢI

CANTITATI U.M

-CDD

DENUMIRE RESURSA

I
1\"52
\ tcnlp 110 cp 129525~00056141 Tractor pe şenile 150 cp cu remorca ore \ \ ore ~

A1

I

81

I

Cl

-

I TsG20

1

COD

DENUMIRE RESURSĂ Utilaje

U.M

Al 1 81 1 Cl 1 01

Executarea araturii la adancimea de 25-28 cm, dupa defrisare, cu plugul cu 2 trupite, cuplat la tractorul rutier, in terenuri:

29552700076151 129525000056141

Ech iament defrişator pt.tractor pe şenile, peste 110 cp Tractor pe şenile 150cp'cu remorca

1 ore 11.715.65

i 8.2819.9
Al - fara de nivelari naturale
81 - cu denivelărl naturale (privale, gropi etc). Cuprinde: • aşezarea utilajului in poziţie de lucru • aratul propriu-zis

I~

50

51

TsG22 - reglarea adâncimii pe parcurs - indepartarea radacinilor ascunse - intoarcerea utilajului la capete. Se masoara la hectar.

-- -------_. ..._-_. __ .:.. __ ._- -_.
..

Comasatea depozitelor de resturi lemnoase (provenite di n defrisare) cu o formatie cu 4 buldozere pe senile S1500, in fazele:
CANT U.M

COD

DENUMIRERESURSĂ

MI

81

Utilaje

1fera I 111.laza II nI • faza III t)lIprlnde: l' HI.R I _arderea 1 (parţială) a resturilollemnoase, cu diametrul mai mic de 4 cm rnasarea depozitului de la 20 m la~mela 12 m lăţime 1 JWl \1 - arderea 2 a resturilor lemnoase Illlmasarea de la 12 m lăţime la 6 m lâtime IIlZa 111_adunarea (strângerea propriu·zisă)in gramezi a resturilor lemnoase de la 6 m lăţime la 2 IlIlo\lme vntorificarea resturilor fie prin mangalizare, fie sub formă de cenuşă ca îngrăşământ Ungereafocului. . II masoară la hectar al depozitului iniţial.

29321100044061 Plug lip Prp2-35 cu tracI mecanica cu trupiţe Irac.U 65

1 ore 176110.91

TsG21A Transportarea la distanta de pana la 500 m, cu tractorul rutier tip forestier, cu remorca de 3 tone, a resturilor lemnoase adunate de pe suprafete defrisate

Cuprinde: - apropierea utilajului de grămezile lemnoase - deplasarea de la o grămada la alta - transportul pănă la depozit - staţionarea la descarcare - revenirea cu remorca goala. Se masoara la hectar.

c~o
'----

DENUMI~~-R-ES-U-RS-A---1
-.------------

U.M

I__
A1

~-JAN-TI!-j-TI-Î

81
--

C1'

J _ .._

Utilaje

221000355~ Buldozer pe şenile 81-180 cp

Iare

___ coo=

DENUM'RE RESURsA
Utilaje

t:C
~i

341044~05605l!ractor

pe pneuri U-650 (65 cp) cu remorcă de 3 t

52

CAPITOLUL Ts H AMENAJĂRI PELUZE, PLANTĂRI ŞI TRANSPLANTĂRI, ALEI, TERENURI DE JOC PENTRU COPII, TERENURI DE SPORT ŞI STÂNCĂRIE ORNAMENTALĂ

2. Condiţii tehnice motor din acest capitol

speciale

avute

În vedere

la elaborarea

Generalităţi

1. Conţinutul capitolului 1.1. Capitolul de faţă cuprinde norme de deviz pentru lucrările privind amenajarea peluzelor, plantări şi transplantări, terenuri de joc pentru copii, terenuri de sport şi stâncărie ornamentală, astfel: pregătirea terenului (degaja rea de diferite materiale, defrişări, extragerea pământului vegetal, mobilizarea solului, lucrări de nivelare şi finisare, aşternere de pământ vegetal); -. înierbarea terenului În scopuri decorative sau de consolidare; însămânţarea gazonului şi a ierburilor perene, brăzduiri etc.; lucrări auxiliare necesare pentru realizarea în bune condiţiuni a lucrărilor de înierbare şi pentru întreţinerea lor până la predarea către beneficiar; udatul terenului, chimice; administrarea îngrăşămintelor organice şi. -

La elaborarea normelor de deviz din acest capitol s-a ţinut seama de Illtllntoarele condiţii tehnice speciale: 2.1. Extragerea pământului vegetal se face cu atenţie pentru păstrarea hucturi' acestuia şi a tuturor calităţilor necesare unui pat germinativ şi după Iurnere. , 2.2. După aşternerea pământului vegetal sau mobilizarea solului, se n/(ocută de obicei nivelarea cu mărunţire fină, care are ca scop să aducă olul într-un grad de structură şi afânare apropiat de cel necesar pentru un pili germinativ. Lucrarea de finisare a suprafeţelor după nivelare, se face totdeauna înaintea Însămânţării gazonului, brăzduirii sau plantării de flori, tlxocutându-se numai de muncitori cu calificare superioară. 2.3. La executarea lucrărilor de plantări şi transplantăi-i se va ţine oarna de păstrarea structurii solului, separarea pământului vegetal de cel teril, În vederea utilizării lui ulterioare precum şi măsurile obligatorii ce trebuie luate la extragerea, ambalarea, transportul şi replantarea materialului Jondrologic. 2.4. La elaborarea normelor de deviz privind amenajarea aleilor, terenurilor de joc pentru copii, terenuri de sport şi stâncărie ornamentală, s-a Iinut seama de tehnologiile actuale specifice, folosite la lucrările prevăzute În cest capitol. În cazul executării terenurilor de sport din materiale elastice - mixturi cauciucate s-au avut În vedere condiţiile specifice de punere În operă a cestora, a căror temperatură este de 60-96 C. 3. Conţinutul normelor

cosi rea sau tunderea ierbii etc.; realizarea lucrărilor de plantaţii de arbori şi arbuşti ornamentali în spatii verzi (săparea gropilor de diferite dimensiuni precum şi a şanţului de gard viu, extragerea arborilor şi arbuştilor cu balot de pământ la rădăcină sau fără, planta rea lor în gropi gata făcute sau În şanţ pentru gard viu);

lucrări de protejarea plantaţiilor (udatul, Învelirea trunchiului cu funii din trestie cu apărători); lucrări de plantări de flori şi plante perene; - lucrări de combaterea bolilor şi dăunătorilor; lucrări privind amenajarea aleilor de parc şi terenurilor de joc pentru copii, executarea terenurilor de sport şi a pistelor de atletism precum şi a stâncăriei ornamentale. 1.2. Normele de deviz pentru lucrările de defrişări şi tăieri sau doborâri de arbori din acest capitol se aplică numai În ipoteza Intălnirii acestora cu caracter izolat În ansamblul lucrărilor de amenajări de spaţii verzi. 1.3. Doborârea arborilor prevăzută În prezentul capitol se execută numai în spaţii înguste speciale care obligă la o tăiere fragmentată În poziţie verticală.

Normele de deviz din acest capitol cuprind toate consumurile specifice de materiale, manoperă şi ore utilaj pentru executarea unei unităţi de lucrare În conditiile definite prin textul normelor respective, cu respectarea normativelor şi prescripţiilor tehnice În vigoare În condiţiile unei organizări raţionale a şantierelor şi punctelor de lucru.

3.1. Consumurile specifice de materiale pentru lucrările din acest
capitol cuprind atât cantităţile pierderile tehnologice şi transporturilor şi depozitărilor. de materiale care intră efectiv În operă, cât şi netehnologice din timpul manipulărilor,

3.2. Consum urile specifice de manoperă cuprind pe lângă lucrările precizate prin textul normelor respective şi următoarele operaţii: adunarea sculelor şi uneltelor la locul de lucru; curăţirea sculelor şi uneltelor de lucru şi transportul după efectuarea lucrărilor;

lor În depozit

54

55

--

degaja rea locului de lucru de deşeurile lucrărilor şi depozitarea lor pe sorturi locului de lucru, pentru a fi evacuate. a utilajelor folosite la lucrările prevăzute

rezultate din executarea În imediata apropiere a orele efective În acest capitol. de

TsH01A

3.3. Consumurile specifice de ore utilaj cuprind
funcţionare

~egajarea terenului

de corpuri straine

Utilaţele folosite la executarea lucrărilor prevăzute În acest capitol sunt: transportor cu bandă mobil de 15 m, autocisternă de 5 t, cu dispozitiv de stropire, automacarale necesare plantării arborilor cu balot etc. 4. Condiţii de măsurare a lucrărilor

Lucrările corespunzătoare normelor de deviz din acest capitol se măsoară În unităţile de măsură arătate la fiecare articol. Cantităţi le de lucrări, măsurate În unităţile de mai sus, se stabilesc pentru fiecare normă de deviz pe baza lucrărilor necesare prescrise prin proiect, iar plata lor se va face pe baza cantităţilor efectiv executate.

Cuprinde: - strângerea Cii mân aplicarie, pietreetc a,sapa grebla, in gramezi a diferitelor materiale ca: frunze, crăci, gunoi, şi .eXiste - curaţarea terenului . ~tela suprafaţă sau puţin ingropate p acestora cu roaba nn ~pare cu sapa la adâncimea de 5 cm de iarba şi buruieni şi transportul la Nu se cuprindee~acu ~Ineazonei de lucru. Se măsoară la 100 m areamalerialelorin afara zonei de lucru. Păltq\i e suprafaţă curăţată. d

maro'

~
COD DENUMIRE RESURSĂ
Manoperă

l
I

CANT U.M f---

9310060019900\ califlc ~

\ ore \7.07 TOTAL ore 7.07

TsH02 Taierea . I1tQnualaa arborilor, prin sectionare a crengilor, ramurilor si tulpinei

succesiva

A1 - până la 10 cITI 81-11-30cm C1 - 31-60 cm 01 - 61-100 cm E1 - peste 100 crn Cuprinde: - secţio~area prealabilă d. . . .., . . . _doborarea trunchiurilor ob~rariiarborilor, a crăcilor, ramurilor şltulplnllor, executată la Inăltlme - scoaterea rădaci•.• ilor Nu se cuprinde tra t'lsport uilliaterialelor in afara zonei de lucru.

56

57

masoara la bucata arbore tălat.
r.---,-------.

TsH04

----------·-------,----TI----------------------------~
DENUMIRE RESURSA
Manoperă

COD

U.M

I
Al

I

I

I

I

Mobilizarea manuala a solului in vederea asigurarii prizei cu stratul vegetal, nivelarea si finisarea suprafetelor dupa mobilizarea solului A1 • teren 111• teren 1 • teren 1)1. teren \;1 • teren 111. teren mijlociu la adâncimea mijlociu la adâncimea mijlociu la adâncimea tare la adâncimea de tare la adâncimea de tare la adâncimea de de 10 cm de 20 cm de 30 cm 10 cm 20 cm 30 cm

9310060019900/ Muncitor necalificat

/ ore 10.46112.24119.92130.42/43.83

TOTAL ore 0.46 12.24 19.92 30.42 43.83 --_._---._._--_._--------'~~..:..:........~~..:..:........--'-=----~~-'--....:..=-::..::...-

TsH03
Extragerea pamantului necesar amenajarii spatiilor verzi, cu pastrarea structurii Al - teren mijlociu 81 - teren tare. Cuprinde saparea şi aruncarea pamântului in depozit sau vehicul, indepartarea pietrelor şi altor corpuri străine. Se măsoară la metru cub În sapatura. radacinilor,

uprinde: saparea şi Întoarcerea pamântului cu sfărâmarea sumară a bulgarilor Illvelarea şi marunţirea bulgărilor cu sapa şi grebla .lInisarea prin greblarea repetata la metru pătrat de suprafaţă mobilizată.

COD

DENUMIRE RESURSA
Manoperă

CANT

COD

DENUMIRE RESURSA
Manoperă

U.M ~

7129020012800 \ Peisagist-floricultor 9310060019900 Muncitor necalificat

ore \ 0.13 \ 0.2 \ O 28 \ 0.2 \ 0.33 \ 0.47 \ ore 0.06 0.07 0.07 0.08 0.08 0.08 TOTAL ore

Am1 9310060019900 I Muncitor necalificat
TOTAL

-------------

0.19 0.27 0.35 0.28 0.41 0.55 -...

Iare ore

10.9811.77 0.98 1.77
Asternerea uniforma a stratului de pamant vegetal, pe teren orizontal sau cu panta la 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de: Al -10 cm grosime B1 -15 cm grosime Cl - 20 cm grosime Dl - 30 cm grosime

TsHOS

58

\

59

Cuprinde: -tragerea pământului din grămezi cu sapa sau Împrăştierea cu lopata - sfărâmarea sumara a bulgarilor Se masoara la metru patrat de strat aşternul.
»:

/

TsH07

-------l---1

COD

----L

DENUMIRE RESURSA
Manoperă

U.M I

1

r

I D1

Imbracarea taluzurilor cu pamant vegetal compactat, in vederea consolidarii lor, executata pe taluz, la inaltimea cuprinsa intre 4 m si 8 m, cu grosimea stratului de pamant vegetal de:

Al

7129020012800) Peisagist-floricultor
_ ..

) ore )0.11)0.13/0.14/018

A1-10crn 131 -15 crn Cl - 20 crn Cuprinde: - saparea treptelor in lungul taluzului; - transportul in interiorul zonei de lucru a pământului vegetal; • incarcarea pământului vegetal pe bandă şi transportul lui la locul de pus În lucrare; -aşternerea, nivelarea şi baterea uşoară cu bătătorul de lemn. Nu cuprinde săpatul şi transportul pământului vegetal in afara zonei de lucru. Se măsoară la metru patrat de taluz lrnbracat,

TOTAL ore 0.11 0.13 0.14 _--_._------_._---_. __ ._------ 0.18

TsH06 Imbracarea taluzurilor cu pamant vegetal compactat, in vederea consolidarii lor, executata pe taluzuri cu inaltimea de pana la 4 m, cu grosimea stratului din pamant vegetal de:

A1-10cm 81 - 15 cm Cl - 20 crn Nu cuprinde săpatul şi transportul pământului vegetal În afara zonei. Se măsoară la metru patrat de taluz lrnbrăcat.

COD

----

~ I
I

DENUMIRE RESURSA
Manoperă

I U.M --~ ~

CANTITATI

. --------------------

L.._~_L~

COD

r-----

9310060019900 Muncitor necalificat 7129020012800 Peisagist-floricullor ore
Utilaje

DENUMIRE RESURSA

CANTITATI U.M

A11 81
Manoperă

ICl

129221700011221Transportor cu bandă mobilă 15 m lungime NOTA: Normele se aplică şi pentru imbracăminţi peste 8 m, înalţime a taluzului, cu acordarea sporurilor din art. TSH08.

7129020012800) Peisagist-floricultor

) ore / 0.3/ 0.35/ 0.4 TOTAL ore 0.3 0.35 0.4

-----------------

60

61

TsH08 Spor la consumurile de forte de munca la art. TsH07, pentru imbracarea cu pamant vegetal pe fiecare 4 m inaltime de taluz peste inaltimea de 8 m din articolul respectiv, corespunzator grosimii stratului din pamant vegetal A1-10cm 81-15cm C1-20cm Cuprinde: - operaţiile de imbracarea taluzurilor. Se masoara la metru patrat, la suprafaţa echivalenta de imbracăminte cu m inalţime a taluzului.

Cllprlnde: /' IIUlllrea şi uniformizarea componentelor

/

din seminţele de plante graminee;

IlilIIsportul in interiorul zonei de lucru; IlIllQnarea prin împrăştiere cu mâna; 111\1ropatui grebla de gradina; cu Insarea solului semanat cu tavalugul de mâna. Nu cuprinde pregatirea suprafeţelor de insamânţat şi udatul. ti masoara la 100 m pătraţi de suprafaţă. \ COD DENUMIRE RESURSĂ
Materiale

\ U.M

CANTITJi

A1~

0221107204435 \ Seminte de plante-graminee

perene (pm)

\ kg \ 3.96 \ 3.96

pământ

vegetal peste 8 '129020012800 \ Peisagist-floricultor

Manoperă

\ ore \ 4.82 \ 5.2 TOTAL ore 4.82 5.2 -------

--~:T·
-----

DENUMIRERESURsA

U.M r-_CA,N_T_IT,ĂT_I---.,

-------Manoperă

A1

81

C1

Tsl
Brazduiri

93100600199001

Muncitor necalificat

1 ore 10.1610.2410.32 TOTAL ore 0.16 0.24 .. _--------'--'-----'--'-.:..::...-.-~~=-::..:..::..::..0.32

--------_._._--_

NOTA: - sporul pentru lmbracamnte cu pamănt vegetal a treptelor de câte 4 m înalţime pe taluz, situate peste Înalţimea taluzului de 8 m, se va calcula pe baza suprafeţei echivalente - Se - stabilită cu relaţia: Se = S1 + 2S2 + 2S3 ... unde: S1 = suprafaţa imbrăcăminţii executata pe treapta 18-12 m. S2 = suprafaţa Îmbracaminţii executata pe treapta II, 12-16 m etc. TsH09 Semanarea gazonului A1 - pe suprafaţe orizontale sau in panta sub 30%; 81 - pe suprafeţe in panta peste 30%; C1 - pe suprafeţele taluzelor cu 1 kg sămânţă pe 100 mp.

1\1 • pe suprafeţe

continue orizontale sau cu panta < 30%; 131. pe suprafeţe continue cu panta >30% şi inălţime taluz până la 8 m; C1 • in benzi sau chenare cu panta <30%; 01 • in benzi sau chenare cu panta >30% şi inălţime de taluz până la 8 m.

Cuprinde: .IElierea pe doua direcţii a suprafeţei inierbate; • extragerea şi stivuirea brazdelor; • transportul brazdelor cu roaba de la marginea zonei de lucru; • brazduirea, confecţionatul şi baterea ţăruşi lor la taluze; • umplerea rosturilor cu pământ prin lmprăstiere: • măturarea suprafeţei brăzduite cu târnul; • baterea cu maiul sau palma de lemn. Nu sunt cuprinse: • transportul braz~e\or de la locul de extragere;

63 62

- udarea terenului de brăzduit, - udatul după brăzduire. Se măsoară la metru pătrat de suprafaţă brăzdata,

[o

_~~~_______

~-r---Peisagist-floricultor

NOTA'~ _sporul pentru brăzduită corespunzatoare treptelor de câte 4 m Înălţime de ta. peste înălţimea de 8 . a taluzului, se va calcula pe baza suprafeţei echivalente - Se - s CANTITĂŢI U.M A1 relaţia: Se = S1 + 2S2 + 3S3 + ... S1 suprafaţa brazduita corespunzătoare treptei 1,cuprinsă Între 8-12 m; S2 = suprafaţa brăzduită, corespunzătoare treptei II, cuprinsa între 12-16 m etc.

=

DENUMIRE RESURSĂ
Materiale

=

v=

20101029188231 4100116202806

Margini din fag lungime 1-2m cal unica Apa industriala in cisterne pt.lucrari drumuri-terasam.
Manoperă

I
TOTAL

mi m3

12 87 12 87 - 1 . 1 - 1 . 0.015 0.015 0.015 0.015

Udarea suprafetelor A1 - de la hidranţi; 81 - de la cisternă. Cuprinde: - Întinderea furtunului şi prinderea la gura de apă; - udare şi manevrarea furlunului în timpul udării; - strângerea furlunului. Nu este cuprins transportul apei de la sursă cu cisterna. Se măsoară la 100 metri pătraţi suprafaţă udată.

cu furtunul

71290200128001

1 ore 1 0.63 1 0.9 ore 0.63 0.9

I 0.71
0.71

11.04 1.04

NOTA: Normele A1 şi 81 se aplică şi pentru brăzduiri peste 8 m, Înălţime a taluzului, cu acordarea sporurilor de la ari. TSH 11. TsH11 Spor la normele TsH10B si TsH10D pentru brazduirea de consolidare, pe fiecare 4 m inaltime de taluz peste cea de 8 m prevazuta in normele respective, executata: A1 - pe suprafaţe continue; 81 - În benzi sau chenare. Se măsoară la metru pătrat, la suprafaţa echivalenta de brăzduire peste Înălţimea de 8 m a taluzului.
I ---.---.. ---...

COD

DENUMIRE RESURSA
I

I
41001162028061

Materiale

_E~
I m3\
1 \ ore \ O.E TOTAL ore

Apa industriala in cisterne pt.lucrari drumuri-terasam.
Manoperă

7129020012800

\ Peisagist-floricultor

I

COD

I
Muncitor necalificat

----------------J-,,
-~

O.E

Utilaje

DENUMIRE RESURSA_U.M
Manoperă

I A1 I 81 I

34105400056031

Autocistemă 5-8 t cu dispozitive de stroPireJ~~~

93100600199001

I ore 10.2510.16
TOTAL ore 0.25 0.16

\
64 65

TsH13 Administrarea ingrasamintelor Cosi rea manuala a gazonului A 1 - in teren orizontal sa~ cu pante până la 30%; B 1 - in teren cu pante peste 30%. Cuprinde: cosirea gazonului şi strângerea în gramezi cu grebla in zona de lucru. Cuprinde: pentru varianta Al. - transportul îngrăşămintelor organice În interiorul zonei de lucru; - împrăştierea cu lopata; - nivelarea sumară cu grebla; - saparea pentru Încorporarea in solia gropile de plantare. Pentru varianta 81 sau 82. - căntărirea lnqrăsamntelor chimice şi uniformizarea prin amestecarea manuala: - transportul În interiorul zonei de lucru; - lrnprăstiatul pe suprafeţe de teren orizontale sau taluze; - distribuitul şi săpătura în vederea lncorporării îngrăşămintelor în sol pentru gropile de plantare. Se măsoară la tona de îngrăşământ administrat.

Al - organice, din rnramta; 81 - chimice, din azotat de amoniu granulat cu concentraţie 33%; 82 - chimice, din superfosfat granulatcu concentraţie 45%, P. 205.

Nu

cuprinde evacuarea gazonului cosit in afara zonei de lucru. Se masoara la 100 metri pătraţi suprafaţă cosită

~---,i
COD

-----

------DENUMIRE RESURSA

1:
[~
ore \ ore TOTAL ore

.1
Manoperă

9310060019900 7129020012800

\ Muncitor necalificat Peisagist-floricultor

-.

CANTITĂŢI DENUMIRE RESURSA
Materiale

U.M Al 81 82 Plivi rea buruienilor t in peluze

0141117204629

Ingrasaminte

organice mranita 33 azot in saci pol

1
-

1000
-

-

I
I I I I I I
I

2415907304285 2413327346776

Azotat amoniu ingras.gran.vicanit

kg t

Superfosfat granulat exprimat in p205
Manoperă

-

I

1

93100600199001 7129020012800

Muncitor necalificat Peisagist-f1oricultor TOTAL

4 24 Iare 1 . 1 1 ore 80.37 80.37 ore 4.24 80.37 80.37

Cuprinde: _ extragerea manuală a buruienilor cu unelte de plivit; _ depozitarea lor la marginea zonei de lucru in grămezi; _ căratul buruienilor pănă la alei prin purtare directa. Se măsoară la 100 metri patraţi de suprafaţă plivită.
._.
i

__

.----

I

COD

DENUMIRE RESURSA

1
. .._ ...
._1

I
Manoperă

7129020P 12800 I Peisagist-floricultor 66 67

COD
9310060019 900 Muncitor necalificat

DENUMIRE RESURSĂ

U.M

1--

CANT Saparea izolate, stratului pana manual a a gropilor poligonale pentru plantari cu pastrarea structurii solului si separarea de pamant vegetal, gropile avand largimea de la 2 m si adancimea de pana la 1,50 m, in:

1

ore 10.15 TOTAL ore 2.53

TsH16A Rectificarea marginilor la peluze si rabate

A 1 - teren uşor; B 1 - teren mijlociu;
Cl - teren tare; Dl - teren foarte tare. Cuprinde: • săparea manuală a gropii şi aruncarea pământului pe mal cu depozitarea lui la 1 m de mar gropii, inclusiv separarea pământului vegetal. Se măsoară la metru cub în săpătură ..

Cuprinde: - tăierea cu cazamaua a marginilor peluzelor sau rabatelor; - strângerea şi transportul materialului rezultat din rectificare la marginea zonei de lucru. Nu cuprinde transportul materialului în afara zonei de lucru Se măsoară la 100 metri patraţi de contur rectificat.

COD
.

-[---

COD
CANT U.M 1---

DENUMIRE RESURSĂ
---

'l
TOTAL

~---I--C~NTIT U.M

1--. ,.--.

--

DENUMIRE RESURSĂ
Manoperă
I

Manoperă

---_._--

._--._-- ..._._--

93100600199001 Muncitor necalificat

I ore 11.1311.81
-----~~
ore 1.13 1.8

7129020012800

I Peisagist-floricultor

ore 12.57 ore 2.57

TOTAL

Extragerea manuala a arborilor si puieti lor de arbori fara balot de pamant la radacina Al - arbuşti; B1 - arbuşti cu ghimpi şi trandafiri; C1 - puieţi de arbori. Cuprinde: - săparea În jurul puieţi lor; - împrăştierea pământului; • tăierea rădăcinilor;

68

\

~

69

- scoaterea puieţilor. Se masoara la bucata.

~~O_~CManoperă 7129020012800
1

>0]
CANTITAŢI " U.M A1TB1TCl '1 310060019900\ 7129020012800 Peisagist-floricullor
1

DENUMIRE RESURSA Manoperă

~HCI U.M Al \ TOTAL ore \ 1.3 ore 1.27 ore 2.57

DENUMIRE RESURsA

Muncitor necalificat

Peisagist-floricultor TOTAL

ore ore

1

0.341 0.391 0.41 0.34 0.39 0.41

TsH19

Pregatirea sistemului radicular la arbori, in vederea transplantarii
A1 - arbori cu diametrul tulpinii de 10-15 cm; 81 - arbori cu diametrul tulpinii de 16-20 cm; C1 - arbori cu dia metrul tulpinii de 21-25 cm. Cuprinde: • saparea şanţului circular În jurul arborelui cu diametrul interior de 7 ori mai mare decăt dic arborelui, având laţi mea de 0,40 m şi adâncimea de 0,60-1 m; • taierea radacinilor cu toporul; . • astuparea şanţului cu pământ, inclusiv primul udat al umpluturii. Se masoara la bucata. CANTIT

Extragerea manuala a tufelor de arbusti si a rasinoaselor de pana la h 2 m, avand balot de pamant la radacina de diam. 0,40 m si h 0,40 m

=

=

A1 - ambalat in plasa de sărma: 81 - ambalat în pânză de sac. Cuprinde: - strângerea coroanei cu sfoara; - saparea şanţului in jurul balotului cu diam. exterior de 1,40 m şi diam. interior 0,50 şi h - curatarsa şi taierea radacinilor; - ambalarea balotului; - transportul la marginea zonei de lucru. Se masoara la bucata.

= 0,50

m;

~

-J' --COD

I
CANT

COD

DENUMIRE RESURSA Materiale

U.M

1----

M

~

__

o

DE NUMIRE RESURSA Materiale

U.M A1 81

--

-~--Sfoara din clnepă dn = 2 mm, S 1930-80 Pinza sac din fire de .lnepa de 0.1 m laţime Sirma moale zincata
)=

4100116202806 \ Apa industriala in cisteme pt.lucrari drumuriterasam. Manoperă

\ m3 \ OQ99 \ 0.09!

1752117344766 1725127333925 2710503805346 2873132005339

kg m2 kg kg

0.1

0.1 1.98 0.198
-

0.099 1.584

9310060019900 \ Muncitor necalificat 7129020012800 Peisagist-floricUltor TOTAL \

ore \ 1.51 \ 2.7~ ore 0.72 0.9.: ore 2.23 3.6:

1,5 OL32 S 889

Plasa sirma zincata ( rabit} 25,0 x1 ,O x1500 S 2542

,
70

~

71

CANTITAŢI COD TsH21 Extragerea mecanizata a arborilor cu diametrul de pana la 10 cm, cu balot de pamant la radacina, prevazuti: A 1 - fara învelirea coroanei şi cu ambalarea baiatului cu plasă de sârmă; 81 - fără invelirea coroanei şi cu ambalarea baiatului cu pânză de sac; C1 - fară invelirea coroanei şi cu ambalarea baiatului cu pânză de sac şi plasă de sârmă; D1 - cu invelirea coroanei şi cu ambalarea baiatului cu plasă de sârmă; E1 - cu invelirea coroanei şi cu ambalarea baiatului cu pânză de sac; F1 - cu invelirea coroanei şi cu ambalarea balotului cu pânză de sac şi plasă de sârmă.
Utilaje Manoperă

DENUMIRE RESURSĂ

U.M~

1~_~_~_L~
93100600199001 Muncitor necalificat 7129020012800 Peisagist-floricultor TOTAL

I

are 12.4512.4512.471 ore 3.3 3.3 3.66 ore 5.75 5.75 6.13

341052000~Automacara

5 tf

I~JQ:~~ 0.855/J!..855l
DENUMIRE RESURSA

COD
Cuprinde: - saparea şanţului circular in jurul balotului, diametrul exterior de 1,50 balotul având diametrul de 0,70 m şi înalţimea de 0,50 m; - curăţarsa şi taierea radacinilor; 4100116202806 1752117344792 1725127333925 2710503805449 2873132005339 2052157343803

I

-------Materiale

El
U.M m3 kg m2 kg kg buc

~--CAI E1

Apa industriala in cisterne pt.lucrari drumuri-terasam. Sfoara din cinepa dn

0.099 0.594 2.178 0.99

= finisarea şi ambalarea balotului şi intarirea lui cu legătură de sârmă;
- înveli rea coroanei cu rogojini legate cu sfoara; - protejarea bazei tulpinii prin înfăşurarea cu pănza de sac; - ridicarea cu macaraua; - fixarea in camion şi stropirea cu apa a coroanei. Se masoara la bucată.

= 6 mm

Pinza sac din fire de cînepă de 0,1 m lăţime Sirma moale zincata 0= 4,0 OL32 S 889 Plasa sirma zincata (rabit) 25,0 x1,0 x1500 S 2542 Rogojini din papura 1,8x 1,8m
Manoperă

-C-O-D

~1-----lăţime

DENUMIRE RESURSA

U.M A1 __

I

93100600199001 CANTIT /ATI 81 C1 / D1 7129020012800

Muncitor necalificat Peisagist-floricultor
I

ore 12.471 ore 3.92 ore 6.39

'--4100116202806/ 17521173447921

-----------~~_L
Materiale

TOTAL
Utilaje

Apa industriala in cisterne pt.lucrari drumuri-terasam. Sfoara din cinepa dn

I m3 I 0.01 I 0.01
1
kg 1 m2 -

/0.099/
1

0.01

= 6 mm

1 1725127333925
27105038054491 / 2873132005339 /2052157343803/

Pînza sac din fire de cinepă de 0,1 m
Sirma moale zincala D= 4,0 OL32 S 889 Plasa sirma zincata ( rabit) 25,0 x1,0 x1500 S 2542 Rogojini din papura 1,8x1 ,8m

I 0.2971 0.297/ /2.178 2.178


-

""""""""''''7''[
1

Aulomacara 5 tf

_

kg 1 kg

1 0.991
1.584 /

0.991 0.991' 0.991 1.584 1.584 / / 1 /

/ buc /

72

,

~.

73

COD

DENUMIRE __ RESURSA

lJ.M.

CANTITATI

Extragerea mecanizata a arborilor cu diam. de peste 10 cm, cu balot de pamant la radacina, ambalat in plasa de sarma si doage
Al 81 Cl Dl El - fără invelirea coroanei diam. tulpinii arborelui fiind de 11-15 cm; - fără învelirea coroanei diam. tulpinii arborelui fiind de 16-20 cm; - fara inveli rea coroanei diam. tulpinii arborelui fiind de 21-25 cm; - cu invelirea coroanei diam. tulpinii arborelui fiind de 11-15 cm; - cu invelirea coroanei diam. tulpinii arborelui fiind de 16-20 m; Fl - cu invelirea coroanei diam. tulpinii arborelui fiind de 21-25 cm.

I '1006001990
112902001280~\

-~~ . Ma......

I
~

A1-~.

",ne"mecalmca!
Pelsaglsl-floricullor TOTAL

B!

[l'1 [D1J
6.55 9.9

ore \2.9414.65\7.52\3.34 1 ore 5.6 5.95 6.17 ore 8.54 10.6 13.69

34105200013731 Automacara 5 tf

Util<jo ___ore

~8~lo~~~Il6J
RESURSA

0.863 0.961 1.167 0.863 CANT

~
COD

Cuprinde: - săparea şanţului exterior, curătarea şi taierea radăcinilor cu toporul şi cablul, ambalarea balotului cu plasa de sârmă, fixarea şi strângerea lor cu fier-beton (diam. 4-6 mm.), infăşurarea tulpinii la bază cu pânză de sac şi scânduri pentru protecţie, legarea odgonului de balot, ridicarea cu macaraua şi fixarea in camion, in cazul protejării coroanei, se înveleşte cu rogojini şi se leagă cu sfoară. Se măsoară la bucată.

I
Plnza

DEN~RE

I~'--------Ll~
kg 2.079 2.921 m2 1.089 1188 kg 0.718 0.782 buc 1.5 2

.M!!teriale

2110602000030 1725127333925 1752117344792 052157343803 2710503805425

Olel beton profil neted 08 37 0= 6 mm S 438/1 sac din fire de cinepa de 0,7 m laţime Sfoara din cinepa dn = 6 rom Rogojini din papura 1,8xl Bm Sirma moale zincata D~3,0 OL32 S 889 Margini din fag lungime 1-2m cal unica Plasa sirma zincata ( rabit) 25,0 xl ,O xlS00 S 2542 Scindfag neab cI.A.gr=40mro L=l ,8-4m 1=60 S 8689
~operă

COD

DENUMIRE RESURSA
Materiale

U.M

f---------,
A1

kg 0.545 0.594 m 9.9 9.9

CANTITAŢI
I

2010102918823 01 2873132005339 2010102914229

kg 2.614 4.356 m3 0.085 0.107

2710602000030 117251273339251 1752117344792 2052157343803 2710503805425 2010102918823 2873132005339 120101029142291

I Otel beton profil neted 08
I

37 D= 6 mm S

1 kg 11.28712.07912.921 1 m2 1 0.99 11.08911.1881 kg buc kg 0.238' 0.297 9] 9]

11.287 9310060019900 \ Muncitor necalificat 0.99 1 7129020012800 Peisagist-floricultor

438/1 Pînză sac din fire de cinepă de 0,7 m laţime Sfoara din cinepa dn = 6 mm Rogojini din papura 1,8x1 ,8m Sirma moale zincata 0= 3,0 OL32 S 889 Margini din fag lungime 1-2m cal unica Plasa sirma zincata ( rabit) 25,0 xl ,O x1500 S 2542 Scind.fag neab clAgr=40mm 1=60 S 8689 L=1 ,8-4m

I ore
JJ!ilaje

ore 14.65 \ 7.52 6.91 7.14

0.356 I 0.594 9]
11.25

TOTAL ore 11.56 14.66 34105200013731 Automacara 5 tf

0.396 0.525 0.594 0.396

------------------~

m
kg

9B
1.822

1.822 2.614 4.356

1 m3 10.058 0.0851 0.1071 0.0581

I

74

75

TsH23 Extragerea manuala de buxus, forme cu balot de pamant la radacina cu inaltimea plantei A1 - până la 50 cm; 81 - peste 50 crn.

ioroare! Se măsoară

la bucata.

COD

]

DENUMIRERESURS~----'-

- U.M [ A1

C

Materiale

02211072042031 Cuprinde: saparea şanţului circular in jurul balotului, curătarea şi tăierea radacinilor, ambalarea balotului şi transportul până la marginea zonei de lucru. Se masoara la bucata.

Paie in snopi d 8-16 mm lungi de 70-80 cm Puieţi arbuşti toi oase fără balot ...*)

kg buc buc kg buc buc

0.12 1.04 0.01 0.01

2052157343803 1714227322897

\ Rogojini din papura 1,8x1,8m Frînghie cinepa 9-16 mm Trandafiri şi arebuşti cu ghimpi .i?" ) Puieţi arbori foioase făra balot .. *')

I

COD

~I=-_
I Muncitor
necalificat Peisagist-floricultor

CANT DENUMIRERESURSA
Mate riale

U.M A1 1 81 41001162028061

Apa industriala in cisteme pt.lucrari drumuriterasam.
Manoperă

m310.002

28731320053391

Plasa sirma zincata ( rabit) 25, Jx1,O x1500 S 2542
Mano pera

1 kg 10.7911.58 9310060019900\ ore ore ore Muncitor necalificat Peisagist-f1oricultor TOTAL 1

9310060019900 7129020012800

I
TOTAL

I
0.65 1.8

7129020012800
I I

ore \ 0.02 ore 0.34 ore 0.36

*) Se va preciza conform listei de materiale nexplicitate 10202
.*) Se va preciza conform listei de materiale nexplicitate 10207 "0) Se va preciza conform listei de materiale nexplicitate 10203

TsH24 Plantari A 1- arbuşti fară balot; 81 - trandafiri şi arbuşti cu ghimpi, fără balot; C 1 - puieţi de arbori foioşi, fără balot. Cuprinde: - manipularea În interiorul zonei de lucru, executarea şanţului pentru stratificare, aşezarea puieţilor, acoperirea cu pământ, scoaterea arbuştilor din stratificare, udarea radacmâor, aşternerea de paie sau papură Între rădăcini, acoperirea cu paie şi legatul În balot, etichetarea şi transportul in interiorul zonei de lucru, tasonarea şi mocirlitul rădăcinilor, plantarea În gropi şi astuparea cu pământ, baterea pământului, facerea farfuriei sau a muşuroaielor, primul udat şi fasonarea Transplantari cu balot de pamant, executate:

A1 - manual,la arbuşti, trandafiri şi buxus forme; 81 _ manual,la arbori foioşi şi raşlnosi cu diametrul până la10 cm; C1 _ mecanic, la arbori foioşi şi raşinoşi cu diametrul până la 11-15 cm; 01 _mecanic, la arbori foioşi şi rasinosl cu diametrul până la 16-20 cm; E1 _ mecanic, la arbori foioşi şi răşinoşi cu diametrul până la 21-25 cm. Cuprinde: _ transportul În interiorul zonei de lucru până la locul deplantare; - aşezarea balotului În groapa; - scoaterea ambalaj ului;

76

\

77

- astuparea cu pământ a gropilor de plantare; - batarea pamântului; - executarea farfuriilor sau muşuroaielor cu primul udat; - confecţionarea şi baterea ţăruşilor de ancorare; - imbracarea trunchiului În pânză de sac şi scândurile la locul de prindere a sârmelor de legat; = fixarea şi Întinderea firelor; - imbrăcarea tulpinii cu trestie până la înalţimea de 2,5 m şi legarea cu sfoară • . Se măsoară la bucata.

') Se va preciza conform listei de materiale nexplicitate 10208 ") Se va preciza conform listei de materiale nexplicitate 10201 TsH26

Plantari pentru gard viu 111• arbuşti foioşi pe un rând; 111• arbuşti foioşi pe doua rânduri; e1 • arbuşti coniferi pe un singur rând; 1)1 . arbuşti coniferi pe doua rânduri; 1· buxus pe un rând; 1 - buxus pe două rânduri. Cuprinde: • executarea şanţului pentru plantat; • scosul puieţilor din depozit; transportul lor la locul de plantare şi repartizatul pe lungimea şanţului; • fasonatul şi mocirlitul; • plantatul puieţilor şi primul udat. Se măsoară la metru de gard viu.
-

CO~

)

I

DENUMIRERESURSA

-----,

,

E1
Materiale

._--_.~-----------'----'---'----'-----'---'------j 1 Puieţi arbori răşinoase şi foioase balot pamint ..*) 1 Puieţi arbuşti rasinoase balot pamint .r ) 120101029005651 Lemn rot cons nec stej L=1m d1=min 9cm d2=max 18 S 4342 /20101029187681 127105038054491 141001162028061 102212072046171 117251273339251 Laturoaie din fag lungime 1-3m ci cal it unica Sirma moale zincata 0= 4,0 OL32 S 889 Apa industriala in cisterne pt.lucrari drumuri-terasam. Trestie legată cu slrma pentru tencuieli 11.03 11.03 1 1 1.03 11.03 1 1 1

1 buc 1 1 buc 11.041

I m31

-

10.0541 0.0541 0.0541 0.0541 1 1.49 1 1.49 1 1.49 11.88

m 1 kg

I

1.49

I
1

I

-

1 3.76 1 3.76 1 3.76

CANTITĂŢI COD [ DENUMIRERESURSA -----------------~~
Materiale

U.M

A1

iliC1
--

D1
--

1 m3 10.051 1 m21

0.1 1 0.5 1 0.5 1 0.99 1

I----~

!
- !

8.8 0.3 1 0.36

I

10

1

10

1

Puieţi arbuşti foioase fără balot ...*) Puieţi arbuşti ,răşinoase balot pamint ...")

buc buc m3

3.564 0.05

7.128 0.067 \ 3.564 \ 7.128 0.06 0.075

Pînză sac din fire de clnepă de 0,7
mlanme
Manoperă

! m2!

I 0.36
1

1 0.36 1

41001162028061

Apa industriala in cisterne pt.lucrari drumuri-terasam.
Manoperă

9310060019900/ ., 7129020012800

Muncitor necalificat Peisagist-floricultor TOTAL
Utilaje

ore / 0.22/1.04/ ore 1.26 5.83 / ore 1.48 6.87

0.861 6.67 7.53

0.86/1.68 8.21 9.33 9.07 11.01

7129020012800

I Peisagist-floricultor
TOTAL

I ore I 0.57 I 0.96 I 0.43 I 0.68
ore 0.57 0.96 0.43 0.68

~~05200~~

Automacara 5 tf

~~1~
78

I

\
79

COD

[

.

_._ DENU_:~E RESURSA
Materiale

U.M

J

E1

I

~

j

Taieri de corectie

4100116202806

I

Puieţi arbuşti .răşinoase balot pamint ... **) Apa industriala in cisteme pl.lucrari drumuri-terasam.
Manoperă

7129020012800

I Peisagist-floricultor

I m3 0.03 0.05 I ore 1 0.28 1 0.56
ore 0.28 0.56

buc /7.128 /10 .296

/11- puieţi de arbori pănă la 7 m lnălfime;
U1 - puieţi de arbori peste 7 m inălţime; 1-trandafiri. Cuprinde: varianta A 1 şi 81; • taierea ramurilor cu foarfeca sau ferăstrăul in vederea formării coroanei; • netezirea taierilor cu cosorul; evacuarea ramurilor tăiate la marginea zonei de lucru; pentru varianta C 1; • taierea lastarilor slab dezvoltaţi şi scurtarea Iăstarilor ramasi: • strângerea Iăstarilor tăiaţi şi indepartarea lor până la marginea zonei de lucru. Se măsoară la bucata.

TOTAL

*) Se va preciza conform listei de materiale nexplicitate 10202
TsH27 Udarea plantatiilor A 1 - cu furtunul; 81 - cu galeata.

--_._.
COD

__

.. _.

__

._--]~~
CfI __ U.M.~.
I

Cuprinde: - desfăşurarea, cuplarea şi strângerea furtunului la gura de apa; - udatul propriu-zis cu furtunul; - transportul apei cu galeata. Pentru udatul cu cistema se calculeaza separat transportul. Se masoara la metru cub de apa folosită.

DENUMIRE RESURSA
Manoperă

9310060019900 7129020012800

I Muncitor necalificat
Peisagist-floricullor TOTAL

ore ore ore

1

0 09 . 1 0.47 0.56

~ coo]
4100116202806 9310060019900 Muncitor necalificat

DENUMIRE RESURSA
Materiale

CANT U.M A1

T 81

I

Apa industriala in cisterne ptfucrarlcrumm-terasarn.
Manoperă

Tunderea 1 m3 10.991 0.99 Al 81 Cl 01

gardurilor

vii, borduri,

chenare,

forme

1 ore 10.8514.27 TOTAL ore 0.85 4.27

- gard viu cu inălţimea până la 1,20 m; - gard viu cu Înălţimea peste 1,20 m; - borduri, chenare de buxus; - În forme a esenţelor cu frunze persistente.

Cuprinde: , • lntindere~' sforii;

80

81

- tunderea cu foarfeca sau cu maşina pe cele 3 fete; - strângerea materialului tăiat şi evacuarea lui la marginea zonei de lucru. Se măsoară la metru pătrat de suprafaţă tunsă.

~ COD

I

..

_---

DENUMIRE ESURSĂ R
Materiale

]- -_._--tu-"1J
UM

CANTITĂŢI e1 [01

__

co~'-.--I-----__.___
I

DENUMIRE RESURSA

U.M I

I

I
CI

I~
Manoperă

I

vi

LEJJ

7129020012800 Peisagist-floricultor -------------TOTAL

I ore I 0.D31 0.051 0.141 0.06
ore 0.03 0.05 0.14 0.06

4100116202806\ Apa industriala in cisteme pt.lucrari drumuri- 1 m3 10.0610.0351 0.02 1 0.99 terasam. buc \ - \ - \ - \ 104 Plante flora re perene ,,*) kg 0.198 ~415907304285 Azotat amoniu ingras.gran.vicanit 33 azot in \ \ \ saci pol - \ 14.85 kg 1 - 1 \2112307324962\ Hirtie rezistenta de ambalaj kraft tip1 160g/mp-suluri Plante florare anuale şi bienale ".') 27105038031.66\ Sirma moale obisnuita 0= 1,5 OL32 S 889 2010102906997 Laturoaie rasin. gr=18 1=7 L=1-1,25 S 942
Manoperă

buc kg m

104

104

104 \ 19.8 1.98

TsH30

1.98 1.98

Plantarea florilor si planteior perene A1 - până la 15 m Înalţime În teren; 81 - peste 15 cm inălţime in teren; C1 - in jardiniere şi vase decorative; D1 - plante perene cu balot În teren. Cuprinde: În variantele A1 şi 81 - transportul ghivecelor sau culiilor cu flori În interiorul zonei de lucru; - scoaterea răsaduriior din ghivece sau culii, repartizarea lor; - săparea gropilor pentru plantare; - plantarea, udarea şi acoperirea cu pământ. in varianta C1 se adaugă: - pregătirea ameslecului de pământ vegetal cu lnqrăşăminte chimice; - umplerea jardinierelor cu amestec de pământ. În varianta 01: - săparea in jurul plantei pentru formarea balotului; -înfăşurarea balotului cu hârtie groasă şi legarea cu sârmă; - săparea gropilor pentru plantare; - transportul in interiorul zonei de lucru; - plantarea; - udarea. Se măsoară la 100 bUCăţiflori plantate.

9310060019900\ Muncitor necalificat 7129020012800 Peisagist-floricultor TOTAL ;) Se va preciza conform listei de materiale nexplicitate 10205 ;;) Se va preciza conform listei de materiale nexplicitate 10206

\

ore \ 0.45 \ 1.38 \ 071 \ 7.05 ore 2.08 2.59 3.08 32.28i ore 2.53 3.97 3.85 39.33:

TsH3"

Combaterea bolilor si daunatorilor in plantatii, executata manual A1 - prin stropire; B1 - prin prăfuire. Cuprinde: • mărunţirea şi prepararea amestecului de substanţe chimice pentru combatarea şi umplerea aparatului; _executarea stropirii sau prăfuirii prin acţionare manuală. Se măsoară la 100 bUCăţiarbori.

\
83

82

----]~
COD 7129020012800 / Peisagist-floricultor

._---DENUMIRE RESURSA
Manoperă

CANT U.M A1

Î

COD 81

DENUMIRE RESURSA
Materiale

U.M Al

/ ore /16.93/18.04 ore 16.93 18.04

TOTAL -------------------------------------

14111122044541 Mozaic din marmura alba saci g= 7,Oxl0,Omm 114212022005251 Nisip sortat nespălat de râu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667

I kg
1 m31

1 -

1

-

I
1

-

1 1 1

-

186.13 1 1 1
-

10.101 1
-

-

1 1 1 1

TsH32

114214022003931 Balast pentru betoane 0-71 mm S 1667 114211022000681 Pietris ciuruit nespalat de riu 7-16 mm S 1667 114211022017011 Piatra sparta pt drumuri r.sediment 8-15mm S 667
Manoperă

1 m3IO.102/ 1 m31
-

-

-

Amenajari de alei de parc si terenuri de joc pentru copii
Al 81 el 01 - cu - cu - cu - cu imbracaminte imbrăcăminte imbrăcăminte imbrăcaminte de balast de 10 cm grosime; de nisip de 10 cm grosime; de pietriş de 10 cm grosime; din piatra de 8-16 mm in strat de 5 crn:

1 1

10.1011 1
-

10.0571

1 m3 1 -

El - cu imbrăcăminte din mastic din marmura alba de 7-10 mm in strat de 5 crn; Fl - cu imbracaminte din placi prefabricate din beton B 250 de 400x400x55 mm cu rosturi inierbate; F2 - Dale beton 50x50x8 cm cu rosturi inierbate; Gl - cu imbracaminte din dale prefabricate din beton B 250 de 400x400x55 mm cu rosturi bituminate; G2 - dale de beton 50x50x8 cm cu rosturi bituminate. Cuprinde: - Al-G1, - A 1-Gl, - Al, Bl, aplicarea nivelarea şi compactarea terenului de fundaţie; transportul cu roaba a materialelor in interiorul zonei de lucru; el, aşternerea slratului de balast, nisip sau pietriş şi compactarea lor, urmata de unui slral de 4 cm grosime din argila compactată;

7129020012800 9310060019900

I Pavator
Muncitor necalificat TOTAL
Utilaje

I

are ore ore

I 0.251
0.08 0.33

0.25 0.08 0.33

1'

0.251 0.08 0.33

0.071 0.07 0.07 0.07

29522400040041 Compactor auto cu rulouri pînă la 12 tf --COD

1 ore 10.01710.01710.01710.01710.017

I

I

DENUMIRE RESURSA
Materiale

__

_r~I
I m2
1 kg 1 m3 1 kg

ŢJ---c;NTITATI F1 -jF2-I~1-I-G2

- 01 , El, aştemerea unui strat de 5 cm grosime din piatră sparta de 7-15 mm sau din mozaic granulat de 7-10 mm din marmura aibă, inclusiv cilindrarea lor; - Fl, F2, Gl, G2, aşezarea dalelor, inierbarea sau bituminarea rosturilor; - A 1-G1, verificarea imbracaminţilor la şablon şi rectifica rea profilului. Se masoara la metru patrat.

26611264224061 Dala din beton pentru drumuri 50x50x 8 S 6657 02211072044351 Seminte de plante-graminee 12661122800208 perene (pm)

I

1.02 1 -

1 1.02

Placa belon pt pavaje dim. 400x400x 55 marimea 5 S 1137 S 754

005 0 005 kg 1 . 1 0. 1 - 1 m2 1.015 1.015 1

1

23203226001891 Bitum pt. drumuri tip D 40/50 11421202200525 /26531021008801

I I -

I 1 -

Nisip sortat nespălat de râu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667 Filer de calcar saci S 539

0.10710.102

14.9514.951 0.107 0.101 12.07912.0791

\'
84
85

-_...... ._.-_ -J,""'" .. -.
COD

._-----

-U.M CANTITAŢI

-

__

o

DEN UMIRE RESURSA

-7129020012800/ 9310060019900
I

-Manoperă

F1

I F2 I G1 I G2
0.94 0.86 0.017 0.86

:.

COD

I

DENUMIRE RESURSA
Materiale

'~l-fili
CANTI
~. ~~M . A1

J--81}

Pavator Muncitor necalif TOTAL
Utilaje

14211022000821 Pietris ciurui! nes palat de riu 7-30 mm S 1667 ore 0.9 141001162028061 Apa industriala in cisterne pt.lucrari drumuri-terasam. 126611228043211 Tub bets.circ.fara talpa cep si buza 200x1000 S 816 114211022004461 Bolovani de riu pt.drum cai ferate 150300mm S 1667 126511221004021 Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S 1500 114212022005251 Nisip sortat nespălat de râu lacuri ~,0-7,0 1010 S 1667
Manoperă

1 m3 10.0851 0.0841

I
~?2400040041~omp~~~~utocu

1 m3 1 0.01 1 0.02 1 1 buc 1 1 1 m3 1 1 1 10.12BI

rulouri pina la 12 It

I ore I OO~.0181

1

1) Se va preciza grosimea dalelor in articolul de deviz prin variantele de preţ corespunzator grosimilor adoptate. NOTA: in norme nu sunt cuprinse: apa pentru compactars, transportul ei de la sursa şi udatul corespunzator unui consum mediu de 0,015 mc apa pe mp de imbracaminte. TsH33 Drenuri A1 B1 C1 01 - drenuri - drenuri - drenuri - drenuri principale principale secundare secundare in teren permeabil; În teren impermeabil; in teren permeabil; in teren impermeabil.

1 kg 10.21810.2181 1 m3 10.12510.1571

71290900106001 9310060019900

Drenor canalist Muncitor necalificat TOTAL

I

52 are 1 0. 1 ore, 1.46 ore 1.98

64 0. 1 2.21 2.85

Cuprinde: - Săparea şanţului; - montarea tubului colector; - aşezarea În straturi a materialelor drenants; - udarea straturilor; - baterea cu maiul; - transportul cu roaba al materialelor drenante În interiorul zonei de lucru; - evacuarea pamântuui rezultat din sapatura până la marginea zonei de lucru. Se masoara la metru de dren

\

\.
87 '

86

,IUllul 4 de 8 cm, din 50% zgură roşie fină, 30% pământ de frunze sărac cu hum~,

13%

:ii

Amenajarea pistelor de atletism A 1 - din doua straturi,sistem A: - stratul 1 de 10 cm, din zgura neagra qrosiera: - stratul 2 de 6 cm din 80% zgura neagra fina şi 20% pământ tutos. B1 - din doua straturi, sistem B: - stratul 1 de 15 cm, din zgura neagră qrosieră; - stratul 2 de 6 cm, din 70% zgură neagră fină, 25% pământ lutos şi 5% nisip, C1 - din doua straturi, sistem C: - stratul 1 de 12 cm, din zgura neagra grosieră; - stratul 2 de 8 cm, din 70% zgura neagră fină, 25% pământ lutos şi 5% nisip, D1 - din trei straturi, sistem D: - stratul 1 de 8 cm, din piatră spartă; - stratul 2 de 8 cm sin zgură neagră grosieră; - stratul 3 de 6 cm din 70% zgură roşie fina, 25% pământ lutos şi 5% nisip, E 1 - din trei straturi, sistem E: - stratul 1 de 12 cm, din zgura roşie grosieră; - stratul 2 de 8 cm, din zgura roşie mazarata; _ stratul 3 de 8 cm din 70% zgură roşie fină, 25% pământ lutos şi 5% nisip, F1 - din trei straturi, sistem F: - stratul 1 de 15 cm, din piatră spartă; - stratul 2 de 10 cm din zgură roşie grosieră; - slratul 3 de 8 cm, din 60% zgură roşie fină, 20% pământ de frunze şi 20% pământ lutos, G1 - din patru straturi, sistem G: - stratul 1 de 15 cm, zgura roşie qrosieră; - stratul 2 de 10 cm, zgura roşie mazarata; - stratul 3 de 8 cm, din turba uşor tăvălugita; _ stratul 4 de 12 cm, din 5% zgura roşie fină dată prin ciur de 5 mm, 25% pământ de frunze, 15% pământ lutos şi 10% nisip, H1 - din patru straturi, sistem H: - stratul 1 de 12 cm, din piatră spartă; - stratul 2 de 6 cm din zgură roşie mazărata: - stratul 3 de 3 cm, din turbă uşor tăvaluqită; - stratul 4 de 8 cm din 70% zgură roşie fină, 25% pământ lutos şi 5% nisip, 11- din - stratul - stratul - stratul patru 1 de 2 de 3 de straturi, sistem 1: 15 cm, din piatră spartă; 10 cm, din zgură roşie măzărată, 4 cm din turbă;

lu fina şi 7% rnll. \ din patru straturi, sistem J: ,11I\luI1 de 12 cm, din piatră spartă; Imlul 2 de 20 cm din zgura roşie qrosiera; tratul 3 de 5 cm din zgură roşie mlÎzărata; tratul 4 de 5 cm din 80% zgura roşie fină şi 20% pământ lutos şi 5% nisip,

(;lIprlnde: Aparea şi nivelarea lerenului; nompacatrea fundului patului; ,Iuruirea şi sortarea materialelor drenante şi de suprastructură; ezarea straturilor drenante şi de suprastructura; udarea şi cilindrarea lor În straturi succesive; prepararea amestecului şi transportul cu roaba al materialelor de suprastructură in interic Ion ei de lucru şi scoaterea În afara zonei de lucru a pământului rezultat din săpătură; corectarea finisajului. e măsoară la metru pătrat CANTITĂŢI COD DENUMIRE RESURSĂ
Materiale

U,M L

I

A1

C1

1421202200525 \ Nisip sortat nespălat de râu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667 \4100116202806 \ Apa industriala in cisterne pUucrari drumuri-terasam, \ Zgură expasndată ptterenuri sport ,,,O) 3710112611607\ 1421102201701 \ Zgura granulatadefurnal 15mm S667
Manopera

\ m3 \ \ m3 \ \ m3 \ 0,02

\ 0.003 \ 0,004-

0,02 \

o,oe

\ 0,19

de S648

\ kg \161.172\208.89\ m3 -

Piatra sparta pt drumuri r.sediment 8-

9310060019900 7129020012800

\ Muncitor necalificat Pavator TOTAL

ore \ \ ore ore

0,92 0,79 1.71

0.12 \ \ 1.03
1.75

0.1
1.1 1,B

\.
88

89

CANT COD DENUMIRE RESURSA Utilaje ~MI COD DENUMIRE RESURSA U.M\~

4

-

11

J1

A1

Zgura granulata de furnal S 648 Piatra sparta pt drumuri r.sediment 8-15 mm S 667
Manoperă

kg \ 44 m3 0.167 \ 0.134

29522400040041 Compactor auto cu rulouri pina la 12
tf

";110060019900\ Muncitor necalificat
COD DENUMIRE RESURSA Materiale U.M I -l

\

1129020012800 Pavator
Utilaje

\ TOTAL

ore \ 0.95 \ 1.01 ore 1.57 1.38 ore 2.52 2.39

E1
\

,

\ ore

14212022005251 Nisip sortat nespălat de râu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667 141001162028061 Apa industriala in cisterne pt.lucrari drumuri-terasam. 145232172045521 Pamint de frunze pamint vegetal cu humus 1030106200456\ Turba uscata si macinata pt.agricultura Zgură expasndată pUerenuri de sport ...•) 1421102201701\ Piatra sparta pt drumuri r.sediment 8-15 mm S667
Manoperă

1 m3 10.00451 1 m3

-

10.01210.005

~062240004004\ Compactor auto cu rulouri pină la 12 tf

\0034J

I

0.05 1 0.04 1 0.06 1 0.04 10.01910.0361

I

NOTA: straturile sunt numerotate de la bază În sus.'
11\ normă nu se cuprinde transportul apei de la sursă la locul de udat.

-.. 1

" ') Se va preciza sortimentul conform listei de materiale nexplicitate 10231

kg m3! 0.27910.161 m3 0.167

51.48119.8 0.338 0.127 0.134

9310060019900 I Muncitor necalificat 7129020012800 I Pavator TOTAL
Utilaje

are ore I ore ~~

1

0.94 0.8511.481 1.37 1 1.52 1.88 2.31 2.37 3.36

0.76 1.35 2.11

I
CANT

129522400040041 Compactor auto cu rulouri pină la 12 tf
COD DENUMIRE RESURSA Materiale

V.M

11

J1

4100116202806 Apa industriala in cisterne pt.lucrari drumuri-terasarn. 4523217204552 Pamint de frunze pamint vegetal cu humus 1030106200456 Turba uscata si macinata pt.agricultura Zgura expasndată pt.terenuri de sport ...') 90

m3 t kg

0.05 0.029 25.74

0.06 -

91

m3 0.164 0.316

Amenajarea

terenurilor

pentru sport, din zgura

IIprinde: parea terenului; IIlvelarea sapăturii; şezarea straturilor de materiale drenante şi materiale de suprastructură; lIdarea straturilor; IIlndrarea straturilor; prepararea amestecului de agregate; transportul materialelor cu roaba În interiorul zonei de lucru; corectarea finisajelor. Il măsoară la metru pătrat. NOTA: straturile sunt numerotate

A 1 - din trei straturi, sistem A 1: - stratul 1 de 10 cm, din zgură roşie grosieră; - stratul 2 de 2 em, din 80% zgură roşie dina şi 20% argila; - slratul3 de 0,5 cm, zgura roşie praf. 81 - din trei straturi, sistem 81: - stratul 1 de 10 cm, din zgură neagra gosiera; - stratul 2 de 3 cm, din 80% zgura neagră fina şi 20% argilă; - stratul 3 de 0,5 cm, zgura neagra praf. C1 - din trei straturi, sistem C1: - stratul 1 de 15 em, din zgura neagră qrosieră; - stratul 2 de 4 cm, din 80% zgură neagră fină şi 20% argilă; - stratul 3 de 0,5 cm, din zgură neagră praf. 01 - din trei straturi, sistem 01: - stratul 1 de 15 cm, din zgură neagră grosierâ; - stratul 2 de 5 cm din 80% zgură roşie şi 20% argilă; - stratul 3 de 0,5 em, zgură roşie praf. E1 - din trei straturi, sistem E1: - stratul 1 de 20 cm, din zgură roşie grosieră; -stratul 2 de 20 cm, din 80% zgura roşie fină şi 20% argilă; - stratul 3 de 0,5 cm, din zgură roşie praf. F1 - din patru straturi, sistem F1: - stratul 1 de 6 em, din pietriş; - stratul 2 de 6 cm, din zgura neagră grosieră; - stratul 3 de 4 cm din 80% zgura neagra fină şi 20% argilă; - stratul 4 de 0,5 cm, din zgură neagra praf. G1 - din patru straturi, sistem G1: - stratul 1 de 20 em, din zgură neagra grosieră; - stratul 2 de 3 cm, din zgura roşie mazarata - stratul 3 de 3 cm, din 80% zgură roşie fină şi 20% argila; - stratul 4 de 0,5 cm, din zgura roşie praf. H1 - din cinci straturi, sisitem H1: - stratul 1 de 6 cm, din pietriş; - stratul 2 de 14 cm, din zgura neagra grosieră; - stratul 3 de 2 cm, din 80% zgură roşie fină şi 20% argilă; - stratul 4 de 1,5 cm, din zgură roşie fină; - stratul 5 de 0,5 cm, zgura roşie praf.

de la bază În sus.

1.

COD

1

DENUMIRE RESURSA Materiale

,-:-fu
I rn3 \ 0.131 \
m3 10.005 kg m3 \ 0.03

Bl

1:

I Zgură expasndată
de sport ...*) 1420202205501 3710112611607 4100116202806

pt.terenuri

Argila comuna pentru constructii Zgura granulata de furnal S 648 Apa industriala in cisterne pt.luerari drumuri-terasam. Manoperă

0.008 140.58 0.03

7129020012800\ 9310060019900

Pavator Muncitor necalificat TOTAL 'Utilaje

\

0.59 ore \ 0.35 \ 0.49 ore 0.44 ore 0.79 1.08

2952240004004\

Compactor la 12 tf

auto cu rulouri pînă

\ ore \ 0.022\

0.022 \

',:

COD

1

Of NUMIRE RESURsA Materiale Zgura expasndată pt.terenuri de sport ...*)

=:B
m3 , m3 . m3

1421102200068\ 1420202205501

Pietris ciuruit nespalat de riu 7-16 mm S 1667 . Argila comuna pentru constructii

I

i

••
92
\'

93

COD 3710112611607/ 4100116202806

DENUMIRE RESURSA Zgura granolata de furnal S 648 Apa industriala in cisterne pt.lucrari drumuriterasam. Manoperă

U.M F1 k9/105.93 m3 0.03
H~.:

COD

DENUMIRE RESURSA Cuie cu cap plat tip c 2,24x 40 S 2111

U.

m74145887934
1'25127333925 1421202200525

Plnză

sac din fire de cinepă de 0,7 m lăţime

Nisip sortat nesoalat de râu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667 Manoperă

ke m: m:
ore

7129020012800/ 9310060019900

Pavator Muncitor necalificat ore / ore TOTAL ore
Util~

I

0.77 '/1.21 0.64 0.91 1.41 2.11

/124010010700
1310060019900

I Dulgher
Muncitor necalificat TOTAL

I orE
ore

=

29522400040041

Compactor auto Cu rulouri pînă la 12 It

NOTA: În norme nu se cuprinde transportul apei de la sursa la locul udat. ... *) Se va preciza sortimenlul conform lislei de materiale nexplicitate 10231 Terenuri de sport din mixturi cauciucate TsH36A

A1Amenajarea gropi lor pentru sarituri

un slrat

aşezate pe o fundaţie de beton de ciment cu adaosuri S 1500 de 12 cm, grosime, turni de' 5 cm nisip; 111- aşezate pe fundaţie de beton astaltic de 8 cm aşternut pe o suprafaţă compactată de t u pietriş, de 10 cm grosime.

Cuprinde: - săparea gropilor de 6,00x3,00xO,60 rn; - fasonarea şi prinderea scândurilor, Îmbracarea cu pânză de sac şi prinderea lor; - umplerea gropilor cu nisip pe 58 cm; - confecţionarea şi montarea pragului de băIaie inclusiv transportul materialelor interiorul zonei de lucru. Se masoara la bucata. ----"-COD DENUMIRE RESURSA Materiale 2010102900888 2010102917685 2874145886954 Lemn rot cons rur coj fag L::1m d subt.min 18cm S 4342
\

cu roaba În

Cuprinde: • saparea, nivelarea şi compactarea terenului de fundaţie; • transportul materialelor in interiorul zonei de lucru; ştemerea slratului de nisip, balast sau pietriş şi cilindrarea lor; • executarea fundaţiei din belon de ciment sau beton asfaltic; • prepararea mixturii cauciucate; • aşternerea la dreptar a mixturii cauciucate peste fundaţia din beton de ciment sau asfalt. e măsoară la metru patrat. . CANT

U.M

1---

~C
1421202200757 4100116202806 23201662010P8 Combustibil

DENUMIRE RESURSA Materiale

...

__J~U-~:[A1I ~__
kg m3! kg 0.03 1.485

m3 m3 kg

0.173 0.19 0.406

Dulap fag tiv ci C gr::50mm L::2,50 m S 8689 Cuie cu cap conic tip a 3 x 80 S 2111

Nisip concasare granulatie maxima 7,1 mm S 1667 Apa industriala in cisterne pt.lucrari drumuri-terasam. lichid uşor tip 4 S 54

94

95

CANT COD

I

DENUMIRE RESURSA

U.M A1

2010102918809 Rigle fag neaburite ci B tiv.g=50/50-100/100 1=1-1,7 ,2320322600189 Bitum pl. drumuri tip O 401 50 S 754 1421102202030 Criblura dublu concasata 16-25 mm S 667 1421202200525 Nisip sortat nespălat de râu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667 1421102200068 Pietris ciuruit nespalat de riu 7-16 mm S 1667 2653102100880 Filer de calcar saci S 539 2651122100402 Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S 1500 2320322600074 Bitum cu adaos de cauc.tip SAC.110/120 S 8788
Manoperă

----

m3 0.0001 kg kg m3 m3 kg 0.164 0.075 16.83 4.895

uprlnde: IKmlec\ionarealemnariei; nnfec\ionarea şi montarea fierariei; xocutarea cutii/or de fixare in sol; xocuiarea gropilor şi fixarea În sol. ,Msoara la bucata.

COD

DENUMIRE RESURSA
Materiale

kg 30.987 kg 2.447 ore ore ore ore

7129020012800 Pavator 7129040010110 Asfaltator 7123010010200 Betonist 9310060019900 Muncitor necalificat TOTAL
Utilaje

0.05 1 0.09 1.33 6.25 5.12 0.8 7.3

"(22103215357 \ Teava const t.s. A 110x 1,5/0LT 45 S 530/1 \ m3 \ 0.363 \ 0.363 \ 0.36:! \1421102200082\ Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm S 1667 \ rrt3 \ 0.069 \ 0.069 \ 0.06S \4100116202806 \ Apa industriala in cisterne pUucrari drurnuri-terasam. 2430116103529\ Vopsea gri interior v.821-1 ntr 90-80 \ ~ \"001 0931 \ 06" kg 0.381 0.114 2874145886954 Cuie cu cap conic tip a 3 x 80 S 2111 1.38E m 2722103303776 Teava sudata constr cmh 114 x4/0L 321 S 7657 - \ 7.44! m\ \ \2722103303738 \ Teava sudata constr cmh 102 x4/0L 321 S 7657 \2722103111446\ Teavaconstf 404/1 CL.A \2722103110624\ Teavaconstf 404/1 CL.A SIc152x60LT35 SIc127x40LT35 S
S

I

0.81 7.15

ore

29522400040041 Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf 2952270004037 Malaxor mecanic de asfalt e 1001-3000 I NOTA: in norme nu sunt cuprinse, apa pentru compactat, transportul ei de la sursa şi udatul, corespunzator unui consum mediu de 0,015 m3 apa pe m2 de imbracaminte.
TsH38

m \ 2.327 \ 1.94

m\

2.0::

Confectionarea si montarea de panouri, porti si stalpi la terenurile de sport .
A 1 - porţi de fotbal;

B1 - stâlpi din lemn fara scaun, la teren volei; C1 - stâlpi din melal cu scaun, la teren volei; D1 - stâlpi din metal fara scaun, la teren volei; E1 - stâlpi din metal. Ia teren de tenis; . F1 - stâlpi din metal, la leren de baschet; G1 - porţi din lemn, pentru rugbi.

\2010102914164 \ Grinda stejar cu 4 fete gr=12/12-15/25 \ rn3 \ 0.594 \ L=5-6,00m S 8689 \ m3 \ 0.287 \ 0.287 \ O.2~ \ 1421202200525 \ Nisip sortat nespălat de râu lacuri 0,07,Omm S 1667 \ kg \ 155.43 \ 155.43 \ 155." \2651122100402 \ Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S 1500 \ 2.534 \ \ kg \ \2710602000092 \ Otel beton profil neted 08 37 0= 8

mm S438/1
\2010102900931 \ Lemn rot.pt.piloti de ste.nec.A d=14211=6- 8m S 3416 \ m3 \ \ 0.163 \

\.
96

97

DENUMIRE ESURSA R

---·-1·-----

CANTITi\. F1

I

U.M-- E1

COD ~OO~[--:~:U~~: RESURSA Manoperă

Ilem, rotpt~1otide
Bm S 3416 ore ore ore ore ore 2.74 13.43 2.51 9.2 1.34 29.22
U.M

ste';;'~4.2;~-;,mJi8s
ore 0.16 1.01 5.33 0.52 7.02 l.B1 5.37 4.07 35.77 2.12 49.14

7141020013300 Zugrav vopsitor 7124010010700 Dulgher 7123010010200 Betonist 7214240021800 Lăcătuş mecanic 9310060019900 Muncitor necalificat TOTAL

0.2, I 0.35 3.01 1.75 5.07 1.08 11.11 1.96 13.06 1.06 16.43 1I~1020013300 Zugrav vopsitor IIJ4010010700 Dulgher

Manoperă

ore ore ore ore TOTAL ore

ore

m3010010200 Betonist IJ14240021BOO LăcătuŞ mecanic Muncilor necalificat \10060019900

COD

DENUMIRE ESURSA R Materiale

=
E1

14211022000821 Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm S 1667 m31 0.3341 0.7251 4100116202806 Apa industriala in cisterne pt.lucrari drumuri1 m3 0.03 0.129 lerasam. 2430116103529 Vopsea gri interior v.821-1 ntr 90-80 2874145886954 Cuie cu cap conic tip a 3 x 80 S 2111 2722103303659 Teava sudata conslr cmh 88,9x3,6/0L 7657 127221033030631 Teava sudata constr cmh 51 x2,6/0L 7657 32 1 S 321 S kg kg 2.287 -

0.725 0.129

stancarie

ornamentala

I 0.307\3.124115.3
0.154 1.40.59 1 9.7421 1
1

M . executată cu piese izolate cu dimensiunea medie de 30 crn;
1\1. executată cu piese izolate cu dimensiunea medie de 50 cm. uprinde: dislocarea rocilor; • spargerea manuală În bucăţi ornamentale; • manipulatul in interiorul zonei de lucru prin purtare directă; 4.158 • ~şezarea lor pe poziţii. e măsoară la bucata.

m

mi
1 : 1

27221032097741 Teava const f.s. A 125x 2,5/0L T 35 S 530/1 12722103110624 Teava const f Sic 127 x 4 OLT 35 S 404/1 CL.A 120101029141641 Grinda stejar cu 4 fele gr=12/12-15/25 6,OOm S 8689 L=5-

I m3 l' - I 1 m3

1 0.542 1

114212022005251 Nisip sortat nespălat de râu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667 126511221004021 Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S 1500 12710602000092\ Otel beton profil neted OB 37 D= 8 mm S
438/1

I 0.147 I 0.569 I 0.569 I

~D

J
\.
.

--- ---------------ffiC
DENUMIRE ESURSA R

.-

._-._.-

U.M A1

MateriID!l

\ kg \ 79.2 1411122201335 \ Piatra bruta sortata r.magma/ice pt.drum,anroc,pereur
Manoperă

kg 177.7151311.851311.851 kg 1 0.693 1 7111020030200 \ Miner 9310060019900 Muncitor necalificat

ore \0.05 \ ore 0.2

99

98

COD
~'. ..
,

DENUMIRE RESURSA

CANT U.M 1--1 -,----

7129020012800 I Peisagist-floricultor

_--,--_._----_._-_.TOTAL

A1 ore 0.32

81 1.23

ore 0.07 0.29

Protejarea si inierbarea taluzelor cu incline de 2:3, expuse la eroziune, cu NETEZON netesut inierbat), folosind: A1 - sol vegetal; 81 - ingraşământ mineral. Se cuprinde: _pregătirea patului germinativ, aştemerea materialului textil neţesut insa fixarea sa pe taluz cu ţăruşi confecţionaţi din crengi de foioase; aşterner vegetal În prima variantă şi a îngrăşământului mineral În cea de-a doua

Stancarie ornamentala din blocuri grupate, executata cu blocurile
A 1 - solidarizate fara mortar

I

81 - solidarizate cu mortar de ciment. Cuprinde: - alagerea materialului stâncos corespunzator; - transportul prin purtatul direct În interiorul zonei de lucru şi aşezarea bucafilor de stânca; - pentru varianta "81" se cuprinde şi prepaparea mortarului şi executarea zidărle: de piatră. Se masoara la metru cub de blocuri grupate.
COD--rDENUMIRE RESURSA f--I--~ Materiale CANT U.M f--

Nu se cuprinde: _transportul cu auto a pământului vegetal; _transportul apei cu auto de la sursă la lucrare; _pregătirea bruta a suprafeţei taluzului, în vederea protecţiei, nivelare, sp Se masoara la metru patrat de taluz protejat.
I COD [ -... -.-----DENUMIRE RESURSA

---_.-------_._.---- ...-._--_.-.Materiale

M 181
kg m3 kg 19.8 0.149 2178 2178

2010102900773 \ Lemn rot cons coj fag L=1m d1=min 9cm d2::max 18 S 4342 1711217329871 Material textil netesut fillr insam netezon lat 2 2m 4100116202818 Apa pentru mortare şi betoane S 790 2415907304285 Azotat amoniu ingras.gran.vicanit 33 azot in saci pol
Manoperă

2651122100402

Ciment metalurgic cu adaos uri M 30 saci S 1500

1421202200525 Nisip sortat nespălat de râu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667 1411122201335 Piatra bruta sortata r.magmaticept.drum,anroc,pereur
Manoperă

7123010010200 8etonist 9310060019900 Muncitor necalificat 7129020012800 Peisagist-floricultor 7122050013400 Zidar-rosar tencuitor TOTAL

ore ore ore ore ore

- I
4.94 2.05

0.8 4.94 3.68 9.42

7129100011000 Fascinar 7134030012200 Izolator hidrofug 9310060019900 Muncitor necalificat 7112020030100 Specialist

- I
6.99

TOTAL

3410540005603

i~e

100

\

MATPIO.D
CATALOG
• PREŢURI LA MATERIALE DE CONSTRUCŢII actualizate trimestrial
q

TRANSPORT

CAPITOLUL Ts I ŞI DEPOZITARE MECANIZATĂ

Generalităţi

AVANTAJE
• CUNOA$TERE:

1. Conţinutul capitolului 1.1. În acest capitol sunt cuprinse normele de deviz pents şi haldarea (depozitarea) mecanizată a materialului excavat cu excavare cu rotor şi cupe, precum şi pentru operaţii auxiliare ca descărcarea mecanizată În depozite şi ripa rea benzilor transpor1 2. Condiţii tehnice speciale avute În vedere la normelor din capitol 2.1. Consurnurile specifice din normele de deviz ale aces: fost stabilite În funcţie de utilajele folosite şi condiţiile specifice precum şi de instalaţiile de excavare . 3. Conţinutul normelor 3.1. Consumurile specifice de ore utilaj sunt stabili operaţiilor tehnologice şi În funcţie de capacităţile de exploatare instalaţiile de excavare. 4. Condiţii de măsurare a lucrărilor
4.1. Operaţiile de transport pe benzi s-au determinat pe 1 şi km de bandă. 4.2. Pentru fracţiuni de lungimi peste kilometri Întregi roti, la zeci de metri.

- MATERIALE EXISTENTE ŞI NOU APĂRUTE - FURNIZORI-PRODUCĂTORI PENTRU FIECARE MATERIAL - MATERIALE OFERITE ÎN JUDEŢ - PREŢURI DE SORTIMENTE UTILIZARE: - ~VALUAREA COSTULUI CONSTRUCTIILOR INTOCMIREA DEVIZULUJ DE CONStRUCŢIE - CONTACTAREA FURNIZORILOR PENTRU ACHIZIŢIONAREA MATERIALELOR

• AGREMENTE TEHNICE ÎN CONSTRUCTII-MONTAJ
q

AVANTAJE
• CUNOA/TERE:

MATERIALE ŞI PRODUSE DIN IMPOIlT SAU DIN PRODUCŢIE INTERNĂ, AVÂND AGREMENT TEHNIC - FIRME AVÂND AGREMENTE TEHNICE PENTRU PRODUSElE PUSE ÎN VÂNZARE VALABILITATEA AGREMENTULUI UNITĂŢI CARE AU AGREMENTAT MA1'ERiALELE ŞI PRODUSELE UTILIZARE: ASIGURAREA ACHIZITIONĂRII MATERIALELOR ŞI PRODUSELOR DE CALITATE - RESPECTAREACERINŢELOR PREVĂZtn:E DE H.G. 766/1997 ŞI LEGEA 1011995 PRIVIND CALITATEA IN CONSTRUCŢII DIN CATALOG
DE

-

~INFORMAŢlILE

SUNT PRELUATE DIRECT DE LA FURNIZORI-PRObUCĂTORI MATERIALE DE CONSTRUCŢII

PENTRU AGREMiENTE TEHNICE, INFORMATIILE PRELUATE DE LA COMISIA DE AGREMENT TEHNIC ÎN CONSTRUCŢII DIN M.L-P.T.l. CATALOCUL SE EDITEAZĂ PERIODIC (TRIMESTRIAL)

sun

\

'\'
\

103

'.~::4~.

'~~~,

Transportul materialului excavat, cu instalatia de transport cu benzi de 1400 mm latime
A - 600-800 mc/ora B - 801 c 1000 mc/ora C -1001-1200 mcJOra D - 1201-1400 mc/0ra E -1401-1600 mc/Ora F - 1601-1800 mc/ora Cuprinde: Încarcarea benzilor de catre o singura instalaţie de excavare cu rotor Se masoara la 100 metri cubi şi km.

Transportul materialului excavat, cu instalati, transport cu benzi de 1600 mm latime

---------------_.---,-,.---------COD
DENUMIRE RESURSA Utilaje U.M I A
I

D

i-------/:
COD
2952160007203

2952160007203!lransport IIlm/1km

(instalalie) cu bandă 1400

! ore! 0.14/ 0.109! 0.089! 0.075

,

DENUMIRE RESURSA Utilaje Iransport (instalalie) cu bandă 1400 mm/1km

U.M 1-

CANT

E1F

A1- 600-800 mc/oră Încărcarea benzilor se efectuează de către o singura in lIurotor. 131- 801-1000 mc/oră Încărcarea benzilor se efectuează de catre o singura t) rotor. 1 -1001-1200 mc/oră lneărcarea benzilor se efectueaza de catre o singur. xcavare cu rator. ll1 - 1201-1400 mc/ora incărcarea benzilor se efectueaza de către o singur xcavare cu rotor. 1 -1401-1600 mc/oră lncarcarea benzilor se efectuează de către o singur xcavare cu rator. 2 -1401-1600 mc/oră Încărcarea benzilor se efectuează de doua instalaţi 1-1601-1800 mc/ora Încărcarea benzilor se efectuează de către o singui xcavare cu rotor. F2 -1601-1800 mc/oră Încărcarea benzilor se efectuează de două instala! G1 -1801-2000 mc/oră lncărcarea benzilor se efectuează de Către o singt.: axcavare cu ralor. G2 - 1801-2000 mcora Încărcarea benzilor se efectuează de două instalaH1 - 2001-2200 mc/oră Încărcarea benzilor se efectueaza de catre o singL excavare cu rator. 11- 2201-2400 moora incarcarea benzilor se efectueaza de catre o singu' cu rator. J1 - 2401-2600 mc/oră incărcarea benzilor se efectuează de către o singL cu rotor. K1 - 2601-2800 rnc/oră Încărcarea benzilor se efectueaza de catre o sing excavare cu rator. L 1 - 2801-3000 mc/oră Încărcarea benzilor se efectueaza de către o singcu rotor. M1 - 3001-3300 mc/ora incarcarea benzilor se efectueaza de catre o sin~ excavare cu ralor.
Se măsoară la 100 mc şi km.

104 105

~~~,

-------'.--_ .• __ .- ---------

COD

DENUMIRE RESURSA
Utilaje

---:------_J
J

U.M

Il

A1

I I

f

U

"'/

1Transportul materialului excavat, cu instalatia de transport cu benzi de 1800 mm latime

2952160007204

J

-------------------~ENUMIRE RESURSA

--:-;~--I
COD

Transport (instalalie) cu bandă 1600

ore /0-14/0-109/0.089/0.075/0.066/0075

--- --.._------ Utilaje

I
-

-

U.M

.

F1

11

2952160007204/ Transport (instalaţie) cu bandă 1600 --------------

/ ore) 0.058) 0.067) 0.052) 0.06) 0.054) 0.049
---I U.M
I

-------

DENUMIRE RESURSA
Utilaje

1
J1

I

I

_1
M1

2952160007204

Transport (ins/alalie) cu banda 1600

__ 1 ore l 0.045 0.042~39

t

0.036

A1 ·600 - 800 rnooră Încărcarea benzilor se efecluează de către o singura inslalaţie de El: rolor. 81 . 801 - 1000 mc'ora Încărcarea benzilor se efectuează de catre o singura instalaţie de xcavare cu rolor. C1 - 1001 - 1200 mc/oră Încărcarea benzilor se efectuează de către o singură lnstalaţie de excavare cu rolor. 01 -1201 ·1400 mc/oră Încărcarea benzilor se efectuează de către o singura instalalie de excavare cu rotor. E1 ·1401 ·1600 mc/oră lncărcarea benzilor se efectueaza de catre o singura instalaţle ce sxcavare cu rotor. E2 ·1401 ·1600 moora lncărcarea benzilor se efectueaza de două instalaţii de excavare s F1 -1601 -1800 mc/oră incărcarea benzilor se efectuează de catre o singură inslalaţie de excavare cu rotor. F2 -1601 - 1800 mcrora Incarcarea benzilor se efectuează de două instalaţii de excavare c G1 -1801 - 2000 mc/oră Încărcarea benzilor se efectuează de căfre o singura instalaţie de excavare cu rotor. G2 ·1801 - 2000 mc/ora lncărcarea benzilor se efectuează de două instalaţii de excavare ( H1 - 2001 - 2200 mc/ora incărcarea benzilor se efectueaza de călre o singura inslalaţie de excavare cu rolor. 11- 2201 - 2400 mc/ora incarcarea benzilor se efectuează de către o singura instalaţie de excavare cu rotor. J1 ·2401 - 2600 mc/oră incarcarea benzilor se efectuează de catre o singura inslalaţie de excavare cu rotor. K1 - 2601 - 2800 mc/ora incărcarea benzilor se efectueaza de către o singură instalaţie de excavare cu rotor. L1 - 2801 - 3000 mc/oră Încărcarea benzilor se efectuează de către o singura instalaţie de excavare cu rotor. M1 . 3001 - 3300 mc/oră Încărcarea benzilor se efectuează de catre o singură instalata de excavare cu rotor. N1 ·3301 ·3600 mc/oră incarcarea benzilor se efectuează de către o singură instalaţie de excavare cu rotor.
CU

Se masoara la 100 mcşi km.

106 107

-~~~--J----29S2160~E720S/ [COD-

DEN-UM-'R-E:::-

U.M,.

--C1

I
01 0.07~.O Transportul materialului excavat, cu instalatia de transport cu benzi de 2000 mm latime

T5

--------------'-Utilaje
Transport (instalaţie) cu bandă 1800

1--

DENUMIRE ESURsA R

=t.
U.M

/~~~LO~/~91
M

fI1 ·600 - 800 rnc/oră incărcarea benzilor se efectuează de către o singură instalaţie de excavs CANTlTAŢI
1;1I rolor.

-------Utilaje

E2 F1 F2 Gl G2 ---~--~~~--~ O OS8/ O 067/ 0.OS2/ 0.08

t39S216000720sl1!.anSP~~jin~~alalieL~~~~J_~~10.07S/

-I··=h_..~ ..-.---- .... _.Utilaje

r:t;
1800

111 ·801 -1000 mc/oră incărcarea benzilor se efectuează de către o singură inslalaţie de uxcavare cu rotor. 1 ·1001 -1200 mc/oră incărcarea benzilor se efectuează de către o singura instalaţie de
xcavare cu rator. -1400 rnc/ora lncarcarea benzilor se efectueaza de către o singura instalaţie de oxcavare cu rotor. 1 -1401-1600 mc/oră incarcarea benzilor se efectuează de catre o singură inslalaţie de xcavare cu rotor. 2 -1401-1600 mc/oră incărcarea benzilor se efectuează de două instalaţii de excavare cu re 1 -1601 - 1800 mc/oră incarcarea benzilor se efectuează de catre o singură instalaţie de sxcavare cu rotor. F2 - 1601 - 1800 mc/oră incarcarea benzilor se efectuează de catre o singură instalaţie de excavare cu rotor. G1 -1801 - 2000 mc/oră Încărcarea benzilor se efectuează de către o singură instalaţie de excavare cu rotor. G2 -1801 ·2000 mc/oră incărcarea benzilor se efectuează de două inslalaţii de excavare cu H1 ·2001 - 2200 mcloră incarcarea benzilor se efectuează de călre o singură instalaţie de excavare cu rotor. 11- 2201 - 2400 mc/oră incarcarea benzilor se efectueaza de către o singură instalaţie de excavare cu rotor. J1 - 2401 - 2600 mc/oră incărcarea benzilor se efectuează de către o singură inslalaţie de excavare cu rotor. K1 - 2601 - 2800 mc/oră incărcarea benzilor se efectuează de către o singură inslalaţie de excavare cu rator. L 1 - 2801 - 3000 mei oră incarcarea benzilor se efectuează de către o singură instalaţie de excavare cu rotor. M1 - 3001 - 3300 mc/oră Încărcarea benzilor se efectuează de către o singură inslalaţie de excavare cu rolor. N1 - 3301 - 3600 mc/oră incărcarea benzilor se efectuează de către o singură inslalaţie de excavare cu rotor. 01 - 3601 ·4000 mc/ora incarcarea benzilor se efectuează de către o singură inslalaţie de excavare cu rotor. P1 ·4001 ·4400 mc/ora incarcarea benzilor se efectuează de către o singură instalaţia de

01 -1201

COD

---

DENUMIRE RESURSA ----

CANTITATI --r-~ I
li

H1 I 11

I K1

29521~OE~~~5J!~~.!1.~~~~_n~~~~ă
..

_-----]_._ __

1

ore ~054/

0.049/ 0.0451 0. 1 0039 042

-. CO~_

DENUMIRE ESURsA R
Utila.m

U.M

M'CANT I I N'
0.032

29521600072051

Transport (instalaţie) cu banda 1800 ~eJE.0361

I I
I I

I
I

108 109

XCllvuro OU rolor. 01 ·4401 - 4800 mc/oră Încărcarea benzilor se efectuează de către o singură instalaţie de excavare cu rator. R1 - 4801 - 5200 mc/ora Încărcarea benzilor se efectuează de către o singură instelaţie de excavare cu rotor. S1 ~5201 - 5600 mc/oră incarcarea benzilor se efectuează de către o singură instalaţie de excavare cu rotor.

DILnf'l ~ ~~l~~
I

~!(\))([)\{ ~-, '--' ~ '-

Sistem inJorlllatic pentru elaborarea ofertelor penn programarea, Urmărirea şi decontarea lucrărilor de mO~taj, finanţate·de stat sau din alte sursa
Consultanţă, Orga~izare şi Cibernetică În Construcţii -- COCC a proiectat curentă sistemul informatic DELTA 2000, care: răspunde cerin~lor societăţilor de proiectare şi de execuţie construcţii-r ofertelor econnlllice şi a întocmirii tuturor documentelor (formularelor) la licitaţii confonn legislaţiei actuale privind achiziliile publice, precs metodologice" qe aplicare a acesteia. permite progrllllarea, urmărirea şi decontarea lucrărilor executa. indiferent de Slltsa de finanţare, cu respectarea condiţiilor contractuale şi c aplicaţia permu, editarea tuturor rapoartelor specifice lucrărilor de i•• extrabugetare, "IIlarte de tip utilitar, inclusiv fonnu!arele tip document pentru pr ofertele pot fi il\cmite prin apclarea la indicatoarele de norme de deviz edI 1992-1996 şi 1'll<)_2001i În continuare de COCc. care sunt elaborare irnpş cercetări şi proitctarede specialitate; menţionăm că indicatoare!e elaborate În sunt indicatoare<lenorme de deviz editia 1981-1982 revizuire şi completate lE materiale şi t~hll;jlogii oi, precum şi cu unele modificări la zi ale unor norme n aplicaţia DELT~2000 este unicat în ţară din punct de vedere al bazei de codificării resUflelor,care este realizată în concordanţă cu prevederile Uni"
Amintim că COct este singura societate t.'onwr,,~ialjzl~zeaceste norltit.'~ in urma contractelor abilittttă ufieiat ~fl editczc, ~ pe care le-a avut cu ':lClnd.1;::

Se masoara la 100 metri cubi şi km.

GOD~tAJMIRE-""""RSA.
Utilaje

t~ _
I

I

2952160~no~.J
COD

--_.]------_.COD

Transpo_~(ins~a~~li~t~~b~~~a.?oo.~_L?!~] 0.14] 0.1091 0.089 '-0075/0.066 ----.._-CANTITĂŢI DENU U.M

-

----_.-

E2

G2

2952160007206 LTransport (ins ._----- ------

JOO
o _. _____ •.•• _. __

0.06
CANTITAŢI U.M

----J-- -.--- -----

___

DENU \1IRE RESURSA

H1

, L1
Pe lângă indicatoarele 1"norme amintite mai sus, aplicaţia permite ca utilizatorii 5<~-Ş: propr}i, cu consumuri de re~se proprii ce se constituie În baze de date normative proprii \JI Intre ullhzatOfll care f~osesc sistemul DELTA-2aaa, se pot efectua transferuri = (selecţii de devize, de obiec~.o investiţie sau selecţii de investiţii) prin procedeul exportli: Sistemul DELTA lOOO~e programele elaborate În limbajul Visual Basic (versiunea E gestionate cu SQL Server 7.U\ipoate fi exploatat pe calculatoare compatibile IBM, more pentru utilizatori cu Windo"'\9S, Windows 98, Windows NT 4.0 sau Windows 2000. Sistemul DELTA 200t)necesită următoarea configuraţie minimă necesară: calculaIBM-PENTIUM 200 MHţ 32 Mb RAM; HDD-IGR FDD 3,5", CD-ROM, irra (recomandăm: PENTIUM Ii(K6-2) la 300 MHz,64 Mb RAM şi Monitor 15").
Sistemul UE!T\ lOflleste realizat În r.onformitate cu prevedcd!e cuprinsei lJrg~n\" nr, 6012001 prjvi~~a(hi1.i\iile Jlublke pentru servicii. proiectare şi lucrări

29521600072061 Transport (in. s --_._----- --_ ...
'.--- CO~--"DENU

I
-.

----RE RESURSA
Itilaje

U.M

CANTITĂŢI ~ _

---------

M1

P1

01

~~~3.~6O'00720~LŢ!~~p_ort_Qns~~~~~l?~~andă2000 1 ore 10.036 1..0.0321 0.02910.0261 0.025

----··-..--·1-------------COD
..

DENUMIRE RESURSA
._. I

U.M

1-1

I

---,---1 R1 I 81 I I

CANT

Utilaje

2952160(~7206J Transport (instalaţie) cu bandă 2000

Imi

__ n

I ---

I

Societatea noastră asigUl\princontract instalarea, instruirea şi asistenţa tehnică la sediu; Preţul de bază pentru Siatemul informatic DELTA 2000 este de 700 $, fără TVA, l contravaloarea diverselor se~icii: Pentru firmele care a~cumpărat de la COCC versiunea anterioară DELTA, • stabili te prin negociere di rtqă. De asemenea, În func!i~demărimea societăţilor comerciale (număr de personal, dOll etc.), preţurile pot deveni n~ciabile.

110

111 _ 4001 _4400 mc/oră incarcarea benzilor se efectuează de către o singura instalalie d" xcavare cu rator. ţ~1_4401 _4800 mc/oră incarcarea benzilor se efectuează de către o singură instala\ie c
Transportul materialului excavat, cu instalatia transport cu benzi de 2250 m latime de

I)xcavarecu rator. R1_4801 _5200 mc/oră incărcarea benzilor se efectuează de către o singură instalaţie c

A1 - 600 - 800 mc/oră Încărcarea benzilor se efectueaza de către o singură instalaţie de excavare cu rolor. B1 ·801 ·1000 mc/oră Încărcarea benzilor se efectueaza de către o singură instalaţie de excavare cu rotor: C1 -1001 -1200 rncroră incărcarea benzilor se efecluează de către o singură instalaţie de excavare cu rotor. D1 -1201 - 1400 mc/oră Încărcarea benzilor se efectuează de catre o singură instalaţie de excavare cu rotor. E1 -1401 - 1600 mc/oră lncărcarea benzilor se efectueaza de către o singură instalaţie de excavare cu rotor. E2 -1401 ~ 1600mc/oră incarcarea benzilor se efectuează de două instalaţii de excavare cu rotor. F1 -1601 ·1800 mc/oră Încărcarea benzilor se efectuează de călre o singurăinstalaţie de excavare cu rotor. F2 - 1601 • 1800 mc/oră Încărcarea benzilor se efectuează de către o singură instalaţie de excavare cu rotor. G1 ·1801 - 2000 mc/oră Încărcarea benzilor se efectuează de călre o singură instalaţie de excavare cu rotor. G2 -1801 - 2000 mc/oră incărcarea benzilor se efectuează de către o singură inslalaţie de excavare cu rotor, H1 ·2001 - 2200 mc/oră Încărcarea benzilor se efecluează de către o singură instalaţie de excavare cu rator. 11·2201 - 2400 mc/ora Încărcarea benzilor se efectuează de catre o singură instalaţie de excavare cu rator. J1 - 2401 ·2600 mc/oră Încărcarea benzilor se efectuează de către o singură instalaţie de excavare cu rotor. K1 - 2601 • 2800 mc/oră tncărcarea.benzfor se efectuează de catre o singură instalaţie de excavare cu ralor. L1 ·2801 ·3000 mc/oră incărcarea benzilor se etectaeaza de către o singură instalaţie de excavare cu rotor. M1 - 3001 - 3300 rnc/oră Încărcarea benzilor se efectuează de către o singură instalaţie de excavare cu rator. N1 - 3301,- 3600 mc/oră lncărcarea benzilor se efectuează de către o singura instalaţie de excavare cu rator. 01 - 3601 - 4000 mc/orăincarcarea benzilor se efectuează de către o singura instalaţie de excavare cu rotor,
I

oxcavare cu rator. 1 _5201 _5600 mc/oră incărcarea benzilor se efectuează de către o singură instalaţie c oxcavare cu rotor. Se măsoară in 100 metri cubi şi km.
"

CANTITAŢI COD DENUMIRERESURSA u.M--E~--

A1

81

.

C1 ---

Utilaje

2952160007207 \ Transport (instalalie) cu bandă~250 __ ~~~~ ~

0.089

L~

COD DENUMIRE RESURSA U.ME~[îiJ

CANTITAi

Utilaje

2952160007207 \ Transport (instalaţie) cu bandă 2250 \ ore \ 0.07510.058\ 0,067

.\.
COD ____ ~ENUM~~~~~~~~~---Utilaje

..

\~
U.M _

~TAT
H1 '\ 11

0

2952160007207 Transport (instalalie) cu bandă 2250 \ ore 0.0~~J~~~~1~0451
DENUMIRERESURSA U.M

COD

~E~ J----\---'M1 -N1

J

cmm, 01 ._--. __ .--------

Utilaje

2952160007207 \ Transport (instalaţie) cu bandă 2250 \ oreJ_o.~o.~10.0321 0.029

\ \'

113

.-----r---COD
1----._----

DENUMIRE RESURSA
.

_. ______._.. ..

U.M R1

CANT

==---cC----·C;NTlTATI COD DENUMIRE RES~J~:l~_1J Utilaje

I

81

Bl \- el

D2

I

01

Utilaje 2952160007207/ Transport (insta/aţie) cu bandă 2250 / ore /0.023/0.021

295227000281611nSlala\ie de haldat mal .excav. max. 4400 mc/h 134104400056051 Tractor pe pneuri U-650 (65 cp) cu remorcă de 3 t 2922140006742 Macara pe şenile 20- 29,9 It Buldozer pe şenile 81-180 cp Autolaboratorpt.măsur.la cablu 2,51 lucrări de

1 ore 10.1961 0.1410.10910.12510.089 1 ore 10.13710.101 ore ore ore 0.172 0.125 ' 0,196 0.14 0,137 0.101 10.0781 0.09 10.0661 0.09810.113 0.109 0.125 0.078 0.09 0.08 0.088 0.066

1sl06 Depunerea materialului excavat, cu instalatia de haldat cu productivitatea de 4400 mc/h
Al - 400 - 600 cu rotor.

2952210003554 3410540004804

moora Incarcarea

benzilor se efectuează de călre o singură insla/aţie de excavare

B1 - 601 - 800 mc/oră incărcarea benzilor se efecluează de Către o singură inslalaţie de excavare cu rotor. C1 - 801 - 1000 mc/oră incărcarea benzi/ar se efectuează de Către o singură insla/aţie de excavare cu rotor. C2 - 801 - 1000 mc/oră incărcarea benzi/ar se efecluează de doua instalaţii de excavare cu rotor. 01- 1001 -1200 mc/oră incarcarea benzilor se efectueaza de către o singura inslalalie de excavare cu rotor, 02 - 1001 - 1200 mc/ora Încărcarea benzilor se efectuează de două instalaţii de excavare cu rotor. El -1201 -1400 mc/ora incarcarea benzilor se efectuează de către o singură insla/aţie de excavare cu rotor. E2 -1201 - 1400 moora incărcarea benzi/or se efectuează de doua inslalaţii de excavare cu rotor. Fl - 1401 - 1600 mc/oră incărcarea benzilor se efectuează de către o singură instalaţie de excavare cu rotor. F2 - 1401 - 1600 mc/oră incărcarea benzilor se efectuează de două instalaţii de excavare cu rolor. Gl -1601 -1800 moora lncărcarea benzilor se efectueaza de către o singura insta/aţie de excavare cu rotor. G2 - 1601 -1800 mc/oră incarcarea benzilor se efectuează de doua instalaţii de excavare cu rotor. Se măsoară În 100 metri cubi.

129522400040091 Rulou compaclor vibrator 3,1- 6\1 rara tractor

1 ore 10.17610.12910.10110.11610.0821

COD

DENUMIRE RESURSA F2 Utilaje

29522700028161

Inslala\ie de haldal mat max. 4400 mc/h

.excav

1 ore 10.10310.07510.08710.06610.075 1 ore 10.07510.05410.06210,04710.0541 ore ore Iare Iare

134104400056051 Tractor pe pneuri U-650 (65 cp) cu remorcă de 3 I 2922140006742 2952210003554 3410540004804 Macara pe şenile 20- 29,9 It Buldozer pe şenile 81- 180 cp Autolaborator ptrnăsur.la lucrări de cablu 2,5t

I 0.092
0.102 0.075

0.068 0.077 0.075 0.086 0.054 0.062

0.059 0.047

0.068 0,054

0.066 0.075

129522400040091 Ruloucompactorvibrator3,1-61t fără Iractor

10.09510.0710.0810.06110.071

----

..

_._-----_._._ .._-------_ .._-----

1"--C-OD--,i---2952270002816 3410440005605 2922140006742

DENUMIRERESUR~=~..-_
Utilaje lnstalaţie de haldat mal .excav. max. 4400 mc/h Tractor pe pneuri U-650 (65 cp) cu remorcă de 3 t Macara ve şenile 20- 29,9\1

-_]~~I ~ifG'
ore ore ore 0,058 0,042 0,052 0.067 0.048 0,06

114

115

COD

DENUMIRE RESURSA
- ..._------------_.

CANT U.M

TsI07 Depunerea materialului excavat, cu instalatia de haldat cu productivitatea de 6500 mc/h A1 - 600 - 800 mc/oră Încărcarea benzilor se efectuează de catre o singură instalaţie de excavare cu rator. 81 - 801 -1000 mc/oră Încărcarea benzilor se efectuează de către o singura instalaţie de excavare cu rotor. C1 -1001-1200 mc/ora Încărcarea benzilor se efectuează de către o singură instalaţie de excavare cu rotor. D1 -1201 - 1400 moora Încărcarea benzilor se efectuează de către o singura instalaţie de excavare cu rotor, E1.- 1401 -1600 mc/oră Încărcarea benzilor se efectuează de catre o singura instalaţie de excavare cu rator. E2 - 1401 - 1600 mc/oră Încărcarea benzilor se efectuează de două instalaţii de excavare cu rotor. F1 - 1601 -1800 mc/oră Încărcarea benzilor se efectueaza de către o singura instalaţie de excavare cu rator. F2 - 1601 -1800 rnc/oră incarcarea benzilor se efectuează de două instalaţii de excavare cu rator. G1 - 1801 - 2000 mc/ora Încărcarea benzilor se efectuează de către o singură instalaţie de excavare cu rotor. G2 - 1801 - 2000 mc/oră Încărcarea benzilor se efectuează de două instalaţii de excavare cu rator. H1 - 2001 - 2200 mc/oră Încărcarea benzilor se efectuează de către o singură instalaţie de excavare cu rator. 11- 2201 - 2400 moora Încărcarea benzilor se efectuează de către o singură inslalaţie de excavare cu rotor. J1 - 2401 - 2600 mcrora Încărcarea benzilor se efectuează de catre o singură instalaţie de excavare cu rotor. K1 - 2601 - 2800 mc/oră Încărcarea benzilor se efectuează de Către o singură instalalie de excavare cu rator. L1 - 2801 - 3000 mc/oră Încărcarea benzilor se efectueaza de către o singură instalaţie de excavare cu rotor. M1 - 3001 - 3300 mcora Încărcarea benzilor se efectuează de catre o singură instatalie de excavare cu rolor. N 1 - 3301 - 3600 mc/oră Încărcarea benzilor se efectuează de catre o singură instalalie de excavare cu rotor. Se măsoară in 100 metri cubi.

2952210003554

Buldozer pe şenile 81-180 cp

3410540004804 Autolaborator pt.masena lucrari de cablu 2,5t 2952240004009 Rulou compactor vibrator 3,1- 6tf fară tractor - ---------._-------

G2 ore 0.058 0.066 ore 0.042 0.048 ore 0.053 0.061

G1

,

~. 116

117

.-COD Utilaje. 34105400048041

----------~---,,-----------------------------DENUMIRE RESURSA U.M, A1

r~:I I
B1

CANTITAŢI C1

.
COD 2952270002817

--CP DENUMIRE RESURSA Instalaţie de haldat mal. excav. max. 6500 mc/h Macara pe şenile 20- 29,91f Rulou compactor vibrator 3,1- 61t fără tractor \ U.M 11 -1ore 0.054 0.049 H1 ore \0.048\0.044\ ore 0.05 0.045

I D1 I

E1

~1
J1 K1 .045 0.042 ~

L1

0.039

Autolaborator pt.măsur.la lucrări de cablu 2,5t

J~J

Iare

10.101 10.078) 0.0661 0.0541 0.047 2922140006742\ 0.131 0.066 2952240004009

29522100035541 Buldozer pe şenile 81-180 cp 12952270002817 Inslalaţie de haldal mat. excav. max. 6500 mc/h

0.04 \0037.\0.035\ 0.042 0.038 0.036

ore 10.2791°.2181°.1771°.1511 1 ore 0.14 0.109 0.089 0.075

\

29221400067421 Macara pe şenile 20- 29,9 It 12952240004009 Rulou compactor vibrator 3,1- 61t fă ra Iraclor

I

125 098 08 068 059 are 10. 1 0. 1 0. 1 0. 1 0. 1 ore 0.129 0.101 0.082 0.07 0.061

134104400056051 Tractor pe pneuri U-650 (65 cp) cu remorca de 3 t

1 ore 10.0381 00351 0.0321 0:03 10.0281

_ ..•

COD 1 ore 10.101 10.07810.06610.05410.0471

DENUMIRE RESURSA Utilaje

134104400056051 Tractor pe pneuri U-6S0 (65 cp) cu remorcă de 3 t

--_ _--_ __ _ -_ ..
... .. .. ..

,_

.......

-

II_U~~_I~~J_ N1
ore ore ore ore ore ore 0.025 0.07 0.024 0.065 0.036 0.032 0.032 0.029 0.0330.Q3 0.025 0.024

CANT

--------------_.COD

DENUMIRE RESURSA Utilaje

CANTITAŢI U.M E2. 1 F1 I F2 I G1 I G2

3410540004804 2952210003554 2952270002817 2922140006742

Autolaborator pt.masur.la lucrări de cablu 2,5t Buldozer pe şenile 81-180 cp Instala\ie de haldat mat. excav. max. 6500 mc/h Macara pe şenile 20- 29,9 tf Rulou compactor vibrator 3,1- 61f fără lractor Tractor pe pneuri U-650 (65 cp) cu remorcă de 3 t

34105400048041 29522100035541 12952270002817 29221400067421 \ 2952240004009

Aulolaboralor pt.măsur.la lucrari de cablu 2,5! Buldozer pe şenile 81-180 cp Inslalaţie de haida! mal. excav. max. 6500 mc/h Macara pe şenile 20- 29,9 tf Rulou compactor vibrator 3,1- 61t fără tractor

Iare

10.05410.04210.04810.03710.043

2952240004009 3410440005605

are I 0.151°.11610.1331°.10310.1181 I ore I 0.075 0.058 0.067 0.052 0.06 ore 1°.068/°.052\ / ore 0.07 0.053 1 ore 10.05410.0421
-

0.0610.046/°.0531 0.061 0.048 0.055 0.04810.03710.0431

134104400056051 Tractor pe pneuri U-650 (65 cp) cu remorcă de 3 t

~ COD

]-.

..

_.

D )ENUMIRE RESURSA

U.M H1 I

CANTITAŢI 11 IJ1 I K1 1 L1

------34105400048041

Autolab cablu 2,5t

~ri de Iare Iare

10.03810.03510.0321 10.10710.0971

0.03 10.028

129522100035541 Buldozer pe şenile 81- 180 cp

0.09 10.08410.0771

\
119

118

TSI08 Depunerea materialului excavat, cu instalatia de haldat cu productivitatea de 12500 mc/h COD DENUMIRE RESURSĂ Utilaje 2952270002818/lnslalalie de haldaI mat. excav. max.12500 mc/h 134105400048041 Aulolaboralor cablu 2,5t 2952210003554 2922140006742 2952240004009 04400056051

--Lr-------CANT~TĂTI

l A - 600 cu rotor. - 800 mc/oră incărcarea benzilor se efecluează de calre o singură instalalie de excavare Bl - 801 1000 moora lncărcarea benzi/ar se efectueaza de catre o singură insla/alie de excavare -cu rotor. el -1001 -1200 excavare cu rotor. mc/oră incărcarea benzilor se efectueaza de către o singura inslalalie de 01 - 1201 - rotor. excavare cu 1400 mc/oră incarcarea benzilor se efecluează de catre o singura inslalalie de

_~jl_.I~TJi~_I
Iare 1 0.1410.10910.0891 10.101 10.07810.0661 0.279 0.125 0.129 0.218 0.098 0.101 (}

pt măsur.la Iucrari de Iare ore ore ore

c
i

Buldozer pe şenile 81- 180 cp Macara pe şenile 20· 29,9 It Rulou compaclor vibrator 3,1- 61t fără tractor Tractor pe pneuri U·650 (65 cp) cu

0.1771 C 0.08 0.082

El -1401 - rotor excavare cu 1600 .mc/ora incărcarea benzilor se efectueaza de Către o singura instalaţie de .E2. '40, . 1600m~o'" inc'"",ea 1 1

oonzWarse efeCiueaza de dou, ;nsta/,ti; de ex",,,~ ou mIJr.

I ore' 10.1011 0.0781 0.0661

F • 160 - rotor. excavare cu 1800 mc/ora incarcarea benzilor se efectueaZă de Călre o singură instalaţie de F2 - 1601 - 1800 mc/oră incarcarea benzi/ar se efecluează de doua instalaţii de excavare cu rotor. Gt . 1801cu rotor. mc/oră incarcarea b~nzilor se efectueaZă de Către o singură inslalaţie de excavare ·2000 G2 - 1801 - 2000 mc/oră incarcarea benzilor se efectueaza de coca instalaţii de excavare cu rOlor. 1 H • 2001 - rotor. excavare cu 2200 mc/oră incărcarea benzilor se efectuează de Către o singură instalalie de /1 - 2201 excavare 1 1 J - 240 excavare - 2400 mcora incarcarea benzi/ar se efecluează de călre o singura instalalie de cu rotor. - rotor, cu2600 mc/oră incărcarea benzilor se efecluează de către o singura instalalie de CANTITĂT COD DENUMIRE RESURSĂ Utilaje 295227000281811nSlala\ie de haldat mat. excav. max.125' 134105400048041 2952210003554 2922140006742 2952240004009 Aulolaboralor cablu 2,51 ptrnasur.la lucrări de Iare Iare ore ore ore 10.07510.05810.0671 10.0541 0.0421 0.048 0.15 0.068 0.07 0.116 0.052 0.053 0.133 0.06 0.061 U.M E2

I

F1

I

F2

I

1

Buldozer pe şenile 81· 180 cp Macara pe şenile 20- 29,9 It Rulou compaclor vibralor 3,1- 61t tara tractor Tractor pe pneuri U-650 (65 cp) cu

K1 - 2601 ·2800 excavare cu rotor.mc/oră incarcarea benzilor se efecluează de către o singură insla/aţie de

II·2801 • rotor. excavare cu3000 mc/ora incărcarea benzi/ar se efectuează de catre o singură inslalalie de
Ml - 3001 - rotor. excavare cu 3300 mc/ora incarcarea benzilor se efectuează de catre o singură instalalie de Nl ·3301 - rotor. excavare cu 3600 mc/ora incarcarea benzilor se efectueaza de calre o singura insla/alie de COD 01 - 3601 - rotor. excavare cu 4000 mc/ora incărcarea benzilor se efecluează de catre o singură instalalie de 134104400056051

1 ore 10.05410.04210.048

-_.- ..- DENUMIRE RESURSĂ Utilaje

-

_.~CANTIT,.! U.M H11~_

Se masoara in 100 melri cubi.

295227000281811nslalalie de haldal mat. excav. max.12500 m ,

1 ore 10.0541 0.0491

ti

~
120

121

~--'I"
COD 3410540004804 2952210003554 2922140006742 2952240004009 134104400056051 COD 29522700 02818

CANTITĂŢI DENUMIRE RE 5URSĂ U.M H1 ore ore ore ore 0.037 0.108 0.048 0.05 11 0.035 0.097 0.044 J1 0.032 0.09 0.04 K1 0.03 0.084 0.037 L1 0.028 0.077 0.035 0.036 COD

DENUMIREESURSA R

-------------29521600072081 Utilaj de incarcat ____ --.:.p_ro_d.800-1600 mdh _--------.---

~---EE~
UM

'. ~l

CA ,-

AŢI 1 D~

-el

Autolaborator ptmasu r.la lucrari de cablu 2,5t Buldozer pe şenile 81-180 cp Macara pe şenile 20- 29,9 tf

,07510,066

Rulou compactor vibralor 3,1- 6tf fără traclor T raclor pe pneuri U-650 (65 cp) cu remorcă de 3 I

0.045 0.042 0.038

Tsl10

1,ore 10,0371 0,0351 0,0321 0,03 10,0281 Riparea benzilor de transport, conditii medii de in amenajare a vetreide vehiculare a utilajelor conducatoare' categoriatransportoarelor 01 A 1 - transportoare B1 - transportoare ore ore ore
'.

-[~=-

CANTITĂŢI U,M

DENUMIRE RESURSĂ
\ Utilaje

Ml

N1

1.400 - 1.600 mm 1800 - 2250 mm.

Inslalaţie de haldal mat. excav. max. 12500 mc/h pt.măsur.la lucrari de cablu 2,51

0.036 0,032 0.025 0,024 0.Q7 0.065 0,032 0,029 0,033 0,03

0,029 0,022 0.06 0.026 0,027 0,022 2952500005614 TsI09 3410440005605 2952210003554 I COD
I

34105400 04804 Autolaboralor 29522100 03554 29221400 )6742 29522400 )4009 34104400 05605

Se masoara la 100 m patraţi.

Buldozer pe şenile 81-180 cp Macara pe şenile 20- 29,9 tf

ore ore ore

Rulou compactor vibrator 3,1- 6tf fără tractor Traclor pe pneuri U-650 (65 cp) cu remorca de 3 t

"""'" ""'sA
~~'-_

'-F5-~JANT
.._-_."'--_ ..

_" _--~
..

A1 -'61

0,025 0,024

~
remlXlll Traclor pe şenile 150cpCU ~_l:re Traclor pe pneuri U-650(65cp)curemOrcăe 3 t d Buldozer pe şenile 81-180 cp --~-----.:~-=--:.:~----------ore ore t,302lli,409 0302 0.409 1.132

--- 0,834 -".

--

Descarcarea

sau incarcarea, cu utilaj combinat depozite - tip Ks - 1600-3600

de

A 1 - 800 - 1000 mc/ora B1 -1001 - 1200 mc/ora e1 -1201 - 1400 mc/ora 01 -1401 -1600 rnc/oră Se măsoară la 100 metri cubi.

\
122 123

CAPITOLUL Ts J CONSOLIDAREA TERASAMENTELOR

Generalităţi

1. Conţinutul

capitolului

1.1. Normele cuprinse În acest capitol se referă la lucrări de stabilizare şi consolidare a terasamentelor căilor ferate şi drumurilor, supuse degradării prin acumulare excesivă de umiditate Înlăturată, prin: stabilizare cu var bulgări şi cenuşă de termocentrală; prin amestecare manuală sau mecanică cu terasamentul degradat; var bulgări introdus În foraje efectuate mecanic În corpul terasamentului degradat; Înlocuirea În şliţuri a materialului degradat, cu un material uscat; decaparea platformei terasamentului degradat, crearea de pante corespunzătoare pentru evacuarea apelor pluviale şi Înlocuirea terasamentelor degradate cu pământ sau balast; hidroizolarea platformei căii ferate cu şape din pământ şi ciment sau asfalt turnat de 3 cm grosime Între cele două straturi din nisip de 10 cm grosime;

-

protejarea taluzelor şi platformelor cu material text il neţesut tip NETESIN, contra ravinărilor; - drenuri protejate cu NETESIN ca filtru invers. 1.2. Capitolul mai cuprinde norme de deviz pentru lucrări de consolidare şi etanşare a terenurilor În adâncime, precum şi ancorarea prin tiranţi a construcţii/or sau masivelor de teren ce pot aluneca, realizate prin: - foraj rotativ netubat cu circulatie directă de noroi bentonitic, având diametrul Între 90 şi 130 mm În terenuri de categoria 1 la categoria a l-a, sau tubat cu diametrul până la 150 mm În terenuri din categoria 1 la categoria a 4-a, completate cu lucrările: - montarea de tub uri PVC broşate Înglobate În masa suspensiei la foraje pentru consolidarea terenurilor, sau tuburi PVC cu manşetă; - obturator gonflabil pentru efectuarea injectării suspensiilor de consolidare În foraje; prepararea Suspensiilor injectabile, din ciment, silicat de sodiu, bentonită, acetat de etil, sodă calcinată, acvafil şi apă, folosite În diferite combinaţii şi Proporţii, funcţie de scopul urmărit, importanţa lucrării şi În special funcţie de natura roci lor ce se etanşează sau consolidează; injectarea suspensiilor În foraje sub presiune;

-

extragerea tubajului de protecţie cu ajutorul unui extractor hidraulic; - degajarea capului de foraj de la talpa forajului, la forajele ce se . execută cu tub antrenat; - spălarea cu apă a forajului Înaintea injectării suspensiei; injectarea de umplere cu suspensie de ciment a forajelor pentru tiranţi de ancora re; - confectionarea tirantilor de ancorare din fascicole SBP, conform detaliilor prevăzute Î~ proiectul de execuţie şi normativul tehnic, ca lungime, număr de toroane, diametrul SBP şi poziţia ancorajului; - confecţionarea tecii de protecţie a tirantului, din PVC cu diametrul maxim 75 mm; - confecţionarea şi montarea ţevii metalice pentru injectarea tirantului; - introducerea tirantului În foraj; injectarea cu presiune a suspensiei de ciment pentru formarea bulbului de scelment la tirantul ancorat În teren; injectarea de protecţie a SBP cu suspensie de ciment În zona liberă a tirantului, În interiorul tecii de polietilenă; - tensionarea de probă a tirantului pentru verificarea stabilităţii bulbului de scelment; tensionarea definitivă În trepte, a tirantului şi blocarea sa cu ancorajul con-inel tip INCERC. 1.3. Prepararea suspensiilor ce se injectează se poate face după diverse reţete, experimentate anterior şi omologate, conţinând În diverse proporţii apă, ciment, silicaţi, bentonită, sodă calcinată, acetat de etil, acvafil etc., acestea combinând două sau mai multe componente. Prepararea suspensiilor se corelează obligatoriu cu viteza de injectare pentru ca omogenitatea lor să se menţină În permanenţă În limitele prescrise. Acest lucru se realizează prin interpunerea În circuitul malaxor de preparare - pompă de injectare, a unui agitator tampon. 2. normelor Condiţii tehnice din acest capitol speciale avute În vedere la elaborarea

-

-

2.1. Stabilizarea terasamentelor cu var bulgări În amestec cu cenuşă de termocentrală şi pământul degradat din corpul terasamentului, se aplică numai la căile ferate sau drumurile În circulaţie, supuse degradării prin excesul de apă acumulat În corpul terasamentelor sale, În scopul eliminării acesteia şi evitarea acumulării ulterioare prin măsuri de etanşeizare. 2.2. Variantele de norme care prevăd stabilizarea terasamentelor În amplasament, prin decapareşşi amestecare manuală, se aplică pentru lucrări cu volume ale unui obiectiv, ,mai mici de 1000 metri cubi, precum şi acolo unde este imposibil de realizat accesul utilajelor de construcţii la

124

125

amplasamentul lucrării. Această situaţie' se va stabili la colaborare pe răspunderea comună: beneficiar, proiectant, constructor. 2.3. Variantele de norme care prevăd folosirea utilajelor de construcţii pe şenile sau pneuri, pentru stabilizarea terasamentelor În amplasament, se vor aplica numai În cazul liniilor CFneelectrificate sau la cele electrificate la care se asigură scoaterea de sub tensiune electrică a acesteia În timpul realizării lucrărilor. 2.4. Tăria pământuriior din corpul terasamentelor degradate ce se consolidează În cadrul articolelor de la Ts J 01 până la Ts J 05 este considerat categoria a II-a (teren mijlociu) pentru săpate, Întrucât se dislocă uşor fiind îmbibat cu apă, iar pentru operaţia de politură din cuprinsul normelor de mai sus. Tăria pământului s-a considerat de categoria a III-a (teren tare}. 2.5. Pentru normele de la Ts J 06 la Ts J 24, tăria rocilor considerată la Întocmirea normelor, este conformă cu clasificarea rocilor şi incadrarea lor pe categorii de tărie elaborată de Comitetul de Stat al geologiei şi cuprins În indicatorul de Norme de Deviz II. 2.6. Lucrările de fora]e pentru injectarea suspensiilor de etanşare sau consolidare a rocilor coezive fisurate puternic sau a celor' necoezivealuvionare, sunt prevăzute a se realiza cu ornaşină de foraj rotativ pe şenile tip FAN 35, acţionată electric, având o putere instalată de 58 kw, forajul fiind prevăzut a se realiza tubat pentru terenuri necoezive-aluvionare şi netubat cu circulaţie directă de bentonită pentru rocile coezive fisurate. 2.7. Determinarea soluţiei eficientă şi aptă a fi injectată În foraje, se va face după determinarea condiţiilor geologice real existente, prin Încercări de probă efectuate În faza de studiu ale terenului făcute Înainte de elaborarea
P.E.

2.15. Lucrările de injecţii pentru consolidare = de tiranţi ancoraţi, au un nivel tehnic ridicat; adapta afară de lucrări premergătoare de testare a foraji, injectării propriu-zise, o adaptare continuă la condiţ variabile chiar pe suprafeţe reduse de teren.
3. Conţinutul normelor

3.1. Consumurile specifice de materiale 3.1.1. Stabilirea consumurilor specifice de rr ipoteza că materialele necesare rămân integral În oper Normele de consum cuprind materialele care pierderile netehnologice provenite din transporturi, ma precum şi pierderile tehnologice rezultate prin tăierea I etc., pentru confecţionarea elementelor respective. 3.1.2. Normele de consum pentru articolul T suspensiilor pentru injectare" se pot corecta prin sepărţilor componente În baza reţelei elaborate În urme: geologice, dar numai In- sensul reducerii valorii totale .normă fiind considerate, reţete cu dozaje pentru concent 3.1.3. Normele În care se specifică materiale CI urma testărilor, acestea 'se vor reduce după evaluarea 101 3.2. Consumurile specifice de manoperă. 3.2.1. La stabilirea consumurilor specifice de mar vedere următoarele operaţiuni cu caracter general car: norme: _ transportul manual al materialelor de la punctul mijlocul de transport până la locul de punere În _ deplasarea utilajelor de construcţii de la un fors aceluiaşi amplasament; - montarea şi demontarea instalaţiilor de forat, p, injectat suspensii; montarea şi demontarea instalatiei de tensiona SBP; . - curăţarea şi spălarea instalaţiilor folosite; - amenajarea uşoară a terenului pe care se ampla: construcţii; - realizarea operaţiei propriu-zise; - verificarea parametrilor calitativi impuşi de nor, execuţie În vigoare; - realizarea lucrărilor În condiţii normale de ampl temperatură şi lumină. 127

2.8. Normele pentru etanşarea şi consolidarea terenului precum şi cele pentru realizarea ancoraţelor cu tiranţi confecţionaţi din SBP şi ancoraţi În roca omogenă'printr-un bulb de scelment format prin injectarea unei soluţii din lapte de ciment, sunt alcătuite pe faze de lucru distincte, cuprinzând formaţiile de lucru strict necesare ca alcătuire pentru a efectua toate operaţiile necesare fiecărei faze. I 2.9. Dispoziţia găurilor de injectare şi lungimea lor se va respecta prevederile din proiecte şi caietele de sarcini. 2.10. Prepararea suspensiilor pentru injectare şi pentru forare se face la locul de punere În operă. 2.11. Pe toată durata execuţiei injecţiilor este obligatorie agitarea continuă a suspensiei de injectat. 2.12. Presiunile de injectare trebuie respectate conform prescripţiilor date În proiecte şi caietele de sarcini. 2.13. Lucrările se execută la suprafaţa terenului, la lumina zilei şi la temperaturi mai mari de +5 C. 2.14. Deteriorările accidentale ale instalaţiei de forat, injectat şi tensionat, nu sunt cuprinse În norme, acestea, În caz de ivire urmând a fi evaluate şi tratate separat. 126

;

\

\

3.2.2, Normele sunt stabilite pentru foraje şi injecţii a căror poziţie este verticală. 3.2.3. În cazul executării lucrărilor de foraj şi injecţii, cu utilaje amplasate pe apă, normele de timp pentru săpa re se Înmulţesc cu un coeficient K1 =1,15. 3.2.4. Pentru lucrările de foraje şi injecţii ce se execută În subteran, normele de timp se înmulţesc cu coeficientul K2=1 ,28. 3.2.5. Pentru forajele proiectate Înclinat (peste 5 ) normele de timp S9 majorează În funcţie de valoarea unghiului de Înclinare faţă de verticală, cu următorii coeficienţi: K3=1 ,05 pentru unghiuri de 6 - 25 . K4=1,10 pentru unghiuri de 26 - 40 . K5=1, 15 pentru unghiuri de 41 - 89 . K6=1 ,25 pentru foraje orizontale sau ascendente. 3.2.6. Pentru intervalele găurii de sondă În care au loc pierderi de circulatie (noroi sau apă) şi nu se obtine circulatie la zi, dar forajul este posibil: normele de timp corespunzătoare traversă'rii intervalelor respective, se majorează cu un coeficient K7=1, 15.

4.6. Pentru articolele Ts J 11 şi Ts J 12, măsurătoarea se face metru cub de suspensie efectiv preparată şi injectată. 4.7. Pentru articolele Ts J 13, Ts J 16, Ts J 18, Ts J 19, Ts J 2 măsurătoarea se face la metru linear efectiv realizat. 4.8. Pentru articolele Ts J 14, Ts J 15, Ts J 17, Ts J 20, Ts J 22, T5 23, J 24, măsurătoarea se face la bucată foraj sau tirant. 4.9. Articolul Ts J 17 se măsoară la kg tirant de ancorare confectiors din SBP pe şantier conform proiectului şi normativului tehnic, gata etiche!

rs

şi pregătit pentru introducerea În foraj.

3.3. Consumurile specifice de ore utilaj
3.3.1. Consumurile specifice de ore utilaj cuprind duratele de funcţionare efectivă pentru executarea unei unităţi de lucrare În care sunt prevăzute şi duratele pentru mutarea utilajelor de la un foraj la altul pe acelaşi amplasament (În cadrul aceluiaşi obiect). 3.3.2. Consumul de aer comprimat pentru pompa HANY se va evalua separat În situaţia În care aceasta nu se poate Înlocui cu o electropompă de Înaltă presiune pentru injectat suspensii În foraje, cu parametrii tehnicoeconomici corespunzători. 4. Condiţii de măsurare a lucrărilor 4.1. Unitătile de măsură În care se face măsurătoarea lucrărilor executate sunt indicate la fiecare articol de normă de de\(jz. 4.2. Pentru articolele Ts J 01, Ts J 02 şi Ts J) 03 măsurătoarea lucrărilor se face la metru cub de terasament efectiv stabili~at; adâncimea de stabilizare medie stabilită prin sondaje se va aplica la sU8rafaţa platformei terasamentului degradat. ' 4.3. Pentru articolul Ts J 04 măsurătoarea se face la metru pătrat platformă -hidrcizolată. măsurată la nivelul la care se realizează şapa de hidroizolare. 4.4. Pentru articolul Ts J 05 măsurătoarea se face la metru pătrat terasament efectiv protejat contra ravinărilor cu material textil neţesut tip NETESIN, măsurat pe suprafaţa orizontală, Înclinată sau verticală, aşa cum se fixează materialul text il neţesut pe corpul terasamentului. 4.5. Pentru articolele Ts J 06 - Ts J 10, măsurătoarea se face la metru linear de foraj efectiv realizat.

\
129

128

TsJ01 Stabilizarea terasamentelor in amplasament,

1

COD

I

DENUMIRE RESURsA Manoperă

---]::~bcANT
\ TOTAL ore \ 0.02 \ 0.02 ore 3.54 7.22 ore 3.56 7.24

cu: 7111020030200 \ Miner 9310060019900 Muncitor necalificat

A1 - var bulgari şi cenuşa de termocentrala, cu amestecare mecanica; A2 - var bulgări şi cenuşa de termocentrelă, cu amestecare manuală; Cuprinde: - Saparea pamântului degradat, mecanic sau manual şi îndepărtarea lui, mecanic sau manual cu roaba, in afara amplasamentului la o distanţă de până la 50 m În vederea amestecării cu materiale stabilizatoare. - Sfărâma rea manuală a bulgărilor de var În procent de 30%. Transportul materialelor stabilizatoare (var, ciment, cenuşa) cu roaba pe distanţa medie de 50 m de la locul de descărcare din auto la obiect şi până la locul de punere in operă. - Aruncarea cu lopata (amestecarea manuală) a materialelor stabilizatoare, in vederea amestecării cu pământul degradat. - Amestecarea pământului degradat cu stabilizatorii până la omogenizare. " Polilura suprafaţei platformei decapate. " Transportul cu roaba pe distanţa medie de 50 m a pământului recondiţionat de la locul de amestecare până la locul de aşternere in terasament. - Împraştierea pamântului recondiţionat pe platforma, im straturi uniforme de 20 cm grosime. "Compactarea pământului recondiţionat În straturi de 20 cm, cu maiul mecanic. NOTA: Domeniul de aplicare al normei TSJ011a terasamentele la care au acces utilajele pentru terasamente; buldozer sau autogreder, iar volumele terasamentelor degradate sunt mai mari de 1000 mc; Nu cuprinde: Încărcarea, descarcarea şi transportul cu auto al excedentului de pământ degradat, ce ramâne dupa stabilizare şi care trebuie evacuat, acesta urmând a fi evaluat separat. - Demontarea şi remontarea suprastructurii căii ferate şi a prismei de balast, acolo unde se impune. Se masoara la metru cub de terasament stabilizal.
_.

Utilaje

2952210003554 Buldozer pe şenile 81-180 cp Mai mecanic de 150-200 k~ cu motor termic 6 cp (4 2952270004021

kwL

.LI

o

-_IL,.'_-"---'

TsJ02A

Consolidarea terasamentelor, prin inlocuirea materialului din terasament in slituri, in inchidere de linie c.f.

Se cuprinde: _Saparea manuală a pământului degradat ce se înlocuieşte in şliţuri transversale platformei căii ferate. " Transportul cu roaba pe dinstanţa de 50 m a pământului degradat in depozitul intermediar in vederea evacuării. " Politura suprafeţei platformei, după săparea şliţurilor. " Transportul pământului bun ce inlocuieşte pe cel degradat cu roaba pe distanţa de 50 m. "Împrăştierea manuală a pământului bun in şliţuri, in straturi uniforme de 20 cm grosime. Compactarea pamântului cu maiul de mână in straturi uniforme. Nu se cuprinde: " Săparea pământului necesar umpluturii şi aducerea lui lângă lucrare în raza de 50 m. " Transportul cu incărcare.descărcare al pământului de la groapa de imprumut la obiect. " Sporuri pentru lucrări ce se execută în închideri sau sub circulaţie. " Demontarea şi remontarea suprastructurii Cf. acolo unde se impune. Se măsoară la metru cub de terasament inlocuit, măsurat in Săpătură.

__ ..--

.

c DD

CANT

DENUMIRE RESURSA Materiale

U.M

..

A11A2 265210 21006961 Var bulgari pentru constructii Tip 2 vrac S 146 371011 2611437 Cenusa de termocentrala betoane (cet isalnita) S 8819

1 kg 162.4162.4 kg 205 205

,

\
131

130

--.----J ...
_ COD __ . ~_ DENUMIRE RESURsA Manoperă

r:::
CANT
1 ore 16.17 TOTAL ore 6.17 TsJ03

COD
I
I

DENUMIRERESURSA Materiale

---·----·-·---------""~1--· -. -'""r
U.M
,---'-----

93100600199001 Muncitor necalificat

14214022003931 Balast pentru betoane 0-71 mm S 1667
Manoperă

1 m31 1 ore 1 TOTAL ore

93100600199001 Muncitor necalificat

Consolidarea terasamentelor, prin decaparea platformei, realizarea pantelor de scurgere si umplutura de inlocuire, in inchidere de linie c.f., cu: Hidroizolarea platformei caii ferate, cu sapa din:

A 1 - Pământ stabilizat (Ioess) B1 - balast Cuprinde: - Spălarea pământului degradat in vederea inlocuirii. - Transportul cu roaba la 50 m a pământului degradat. - Politura suprafaţei platformei după săpare. - Stabilizarea pământului loessoid prin amestecarea manuală cu apă. - Transportul apei cu găleata pe distanţa de 50 m - Transportulloessului preparat cu roaba pe 50 m. - Împrăştierea cu lopata şi compactarea cu maiul, in straturi uniforme de 20 cm grosime a loessului. - Transportul balastului pentru inlocuire, cu roaba pe 50 m. - Împrăştierea, compactarea manuală in straturi uniforme de 20 cm grosime a balastului. Nu se cuprinde: . - Aprovizionarea apei (transportul) de la sursă la obiect. - Evacuarea pământului degradat cu auto. - Săparea, transportul cu incărcare-descarcare a pământului loessoid pentru consolidare - dacă nu se poate lua din raza de 50 m a lucrării. Se măsoară la metru cub terasament stabilizat.

A1 - pământ şi ciment, in grosime de B cm din terasamentul CF. B1 - asfalt turnat de 3 cm grosime, intre două straturi de nisip de 10 cm grosime. Cuprinde: - Polilura manuală a platformei CF la nivelul la care se realizează stratul suport al şapei. - Transportul cu roaba al nisipului din stratul suport şi stratul de protecţie al şapei pe dist. 50 m. - Aşternerea nisipului În straturi uniforme de 10 cm grosime ca strat suport al şapei şi ca protecţie al şapei. - Prepararea asfaltului in malaxor de asfalt manual, transportul astaltului de la malaxor lE aşternere pe distanţe de maxim 50 m şi aşternerea lui in strat de 3 cm grosime. - Afânarea prin săpare a pământului ce se stabilizeaza prin amestecare cu ciment pe o !; Bcm. - Spargerea bulgărilor de pământ. - Transportul cu roaba pe 50 n a cimentului. - Aruncarea cu lopata a cimentului peste pământul afânal. - Amestecarea prin greblare a pământului cu cimentul. - Compactarea cu maiul de mână a stratului de 8 cm din pământ amestecat cu ciment. Nu se cuprinde: . - Evacuarea eventualului excedent de pământ rezultat după executarea şapei. - Decaparea pământului din platforma căii pe o grosime mai mare de 8 cm care se va el;; separat, inclusiv readucerea şi compactarea, in cazul in care sapa se impune a fi realiza altă cotă de nivel, diferită de a platformei căii. Se masoara la metru pătrat de sapă de impermeabilizare a platformei.

~
132 133

CANT

scoabe pe melru pătrat. - Transportul materialului textil netesut şi a scoabelor de la magazia punctului de lucru la locul de punere În opera. Nu se cuprinde: - Evacuarea materialelor rezultate din curăţarea suprafeţei de terasament protejata cu Netesin, cu auto. - Săparea, montarea şi demontarea sprijinirilor de maluri şi umplutură drenantă la TSJ05C1. Se măsoară la metru pătrat, de suprafaţa orizontală, verticala sau Înclinată, efectiv protejată cu Netesin.

~
2653102100880 1421102200068 1421202200525 2320322600177 2320156200949 2651122100402 Filer de calcar saci S 539 Pietris ciuruit nes palat de riu 7-16 mm S 1667 Nisip sortat nespălat de râu lacuri 0,0-7,0 mm S1667 Bitum pt. drumuri tip D 25/40 S 754 Motorina pt.motor dieselld -25 S 240 Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S 1500 Manoperă 7129040010 110 Asfaltator 7112020030100 7129020012800 7111020030200 9310060019900 Specialist Pavator Miner Muncitor necalificat TOTAL ore ore ore ore ore ore kg m3 m3 kg

Al

81

21.64
-

~

0.0164 0.286 6.06 2.333

I
kg 10.2

COD

DENUMIRE RESURSA Materiale

U.M 0.91 0.15 0.17 0.03 0.241 0.31 0.42 1.39 71230200111001 7134030012200 -------------;:-Fierar belonist Izolator hidrofug .__ ore / ore T:..::...:OTALre o 17112173298831 2875276311528 Scoabe din oţel Manoperă

-.~-~---

f.,~N~Ail :
A1~ ,

Material lextil netesut NETESIN m /0.775/0.77510.775 / kg 0.177 0.177 0.177

I
~2_~7000~~

I I I
001 0.03 0.01 0.03 0.04 0.04

Utilaje Mala~or manual de asfalt pînă la 600 I 0.305

0.02 0.19 0.21

TsJ05 Pozarea avantuburilor Protejarea terasamentelor, cu panza netesuta NETESIN, pentru injectii si cimentarea lor

TsJ06A

pe:
Al - taluze, contra ravlnărilor. 81 - platformele terasamentelor de CF şi drum. Cl - interiorul drenurilor ca filtru invers. Cuprinde: Cuprinde: - Prepararea laptelui de ciment cu malaxor de mortar şi introducerea lui În foraj. - Pozarea avantubului metalic D+114x4 mm cu lungimea de 1,10 m. Nu se cuprinde: Executarea forajului pentru pozarea avantubului, care se evaluează separat. Se masoara la metru linear de avantub pozat.

- Curătarea suprafaţei taluzelor sau platformelor CF sau drum.
- Derularea sulului de pânză, masurarea şi taierea la dimensiune a fâşiilor şi întinderea pe suprafaţa terasamentului a Netesinului. - Prinderea (fixarea) fâşiilor de Netesin alăturate pe porţiunile de suprapunere de 10 cm, cu doua

134

\
135

COD_

··-·---T------L____
Ciment portland P 40 saci S 388 Teavaconstf SIc114x40LT35

DENUMIRERESURSA
Materiale

I

U.Mf-I

CANT
.j

2651122100024 2722103110246 4100116202818 2513306619798

- Executarea Nu cuprinde: - Prepararea - Alimentarea Se masoara

amen~arilor locale de mici proportii. şi stocaea În agitatarul tampon şi În habe a noroiului de faraj. cu ap~industriala in timpul forajului cu circuit cu apa. la melrulinear de faraj.

kg

14.23 1.105 0.009 0.004
Materiale

S404/1 CLA

m m3 m

Apa pentru mortare şi betoane S 790 Tub cauciuc spiral dn= 32/6-7 mm pn20
Manoperă

COD I
I _

DENUMIRE~Esu~s~

._EE~1'G: :
buc \ 0.004 \ 0.008 \ 0.012 0.008 0.012 \ buc 0.004 1 buc

81130200701001

Sondor TOTAL Ullla;_ _~ mort~r 200 I acţionat electric

1 ore 1 0.03 ore 0.03

28625073073281 2862507344156 128625073441441 128625073441321 120025073441201 27221 07356446/ / 2875237309613 125133066197981 126811160021771 2411115904512/ / 2746133809639 124135473081641

Cap c~rotier tara inserţe pentru foraje Sapa In trepte armata Cu Wldla 0=114 S 328 Sa~ in trepte armate cu Widia 0=104 S 328 Sapă În trepte armate cu Widia 0=92 S 328 Sapă in trepte armate cu Widia 0= 76 S 328 Tub carotier Cleşti pentru foraj cu lanţ şi talci duble 4" Tub cauciuc spiral dn= 32/6-7 mm pn20 . Placuta met.dur(widia)bk15, imp.grupa 4,de 16,01-24g/bc Oxigen tehnic gazos S 2031 Sirma trefil.alama rotunda 0= 5,5 mm CuZn37 S 390 Carbură de calciu tehnica (carbid) S 102

I~
1 ore 0.0065 TsJ07

2952270003817J~a!axor

I 0.004 I 0.008 I 0.012

I buc I 0.004 I 0.008 I 0.012 I buc I 0.004 I 0.008 I 0.012
buc 1 0.001 1 0.0021 buc 0.001 0.001 1 0.004 0.002

Foraj rotativ cu circulatie directa, netubat, cu diametrul de 90-130 mm, pentru consolidari si etansari de terenuri, de: A 1 - categoria B 1 - categoria C1 - categoria 01 - categoria E1 - categoria F 1 - categoria G1 - categoria Cuprinde: - Pregatirea de pornire şi pomirea instalaţiei. - Montarea habelor şi a furtunelor de aspiraţie şi de refulare. - Manevra prajinilor de foraj În zona de lucru. - Executarea forajului prin procedeul rotativ cu circulaţie directa, de la poziţia verticala la cea orizontala. = Schimbarea sapel. - Jntreţinerea utilajului În funcţiune. I a II-a a III-a a IV-a a V-a a VI-a a VII-a

1 m I 0.001 1 0.003 1 0.004 1 kg 10.00241 0.00481 0.0084 m31 0.035 / kg 0,003

I 0.071 / 0.106 I 0.0060.009
0.1841
1

I r

1 kg 1 0.0921 1 buc 1 0.002

0.2761

12862507307330 1.Cap carotier cu inse~ie Widia pt. faraj apă 180/13 mm
Manoperă

0.004 1 0.0061

8113020070100/ 7137010011500

Sandar Instalator electrician

I
137

are ore

I

0.72 0.14

1.53 0.31

3.41 0.68 1

I

\
136

[~~--'-I
COD

CANTlTAŢI U.M A1 ore 0.86 1 B1 1.84 1 C1 4.09 1 D1 6.68 Foraj rotativ cu circulatie directa. cu tub de protectie cu O maxim=146 mm, antrenat de instalatia de foraj, in teren de: TOTAL

DENUMIRE RESURSA

TsJ08

--

- ---- ----_._----Utilaje

29522700036221

Maşină de forat pe şenile FAN 35 acţionata electric

1 ore 1 0.143 1 0.307 1 0.681 11.113

CANTITAŢI COD DENUMIRE RESURS ~
I .----~-~~

U.M E1 F1 G1

I
2862507307328 2862507344156 2862507344144 2862507344132 2862507344120 2722107356446 2875237309613 2513306619798 2681116002177

A 1 - categoria B 1 - categoria C1 - categoria 01 - categoria

I
a II-a a III-a a IV-a

Materiale

Cap carotier fără inserţle pentru fa Sapă in trepte armată cu Widia 0= Sapă in trepte armate cu Widia 0= Sapa in trepte armate cu Widia 0= Sapă in trepte armate cu Widia 0= Tub carotier Cleşti pentru foraj cu lanţ şi fălci du Tub cauciuc spiral dn= 32/6-7 mm Placuta met.dur{widia)bk15, 16,01-24g/bc imp.gr

buc buc buc buc buc buc buc m kg

0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.006 0.003 0.007 0.0132

0.024 0.024 0.024 0.024 0.024 0.007 0.004 0.008 0.016

0.028 0.028 0.028 0.028 0.028 0.008 0.004 0.01 0.024

Cuprinde: _ Pregătirea de pomire şi pornirea instalaţiei. _Montarea habelor şi a furtunelor de aspiraţie şi de refulare. _ Manevrarea tubajului şi a prajinilor de foraj in zona de lucru. -Executarea forajului prin procedeul rotativ cu circulaţie directă, inclusiv tubarea. _ Manevrarea garniturii de foraj, introducerea şi extragerea. _ Schimbarea coroanei circulare şi a şapei de foraj. _Întreţinerea utilajului in funcţiune. _ Executarea amenajarilor locale de mici proporţii. Nu se cuprinde: _ Prepararea şi stocarea În agitatorul tampon şi in habe a noroiului de foraj. _Alimentarea cu apă industrială in timpul forajului cu circuit de apa. - Extragerea tubaj ului. Unitarea de măsură: metru linear de foraj.

24111159045121 Oxigen tehnic gazos S 203t 2746133809639 1 Sirma trefil.alama rotunda 0= 5,5 mm CuZn37 S 390 Cap carotier cu inserţie Widia pl. foraj apă 180/13 mm
Manoperă
1

m31 0.17710.21210.2481 kg 0.015 0.018 0.021 46 54 644

----·t=e---CANTITAn-----kg 1 buc
1

24135473081641 Carbură de calciu tehnică (carbid) S 102 12862507307330

0. 1 0.01

0. 1 0.012

0. 1 0.014

COD

DENUMIRE RESURSA

~_[~~J--B~]-~Jji
\ kg \ 0.092 \ 0.184 \ 0.276 \ 0.368
\ buc \ 0.004 \ 0.008

I

M~~i~-2413547308164 \ Carbura de calciu tehnica (carbid) S 102

81130200701001 7137010011500

Sondor Instalator electrician TOTAL
Utilaje

I ore
ore

are / 7.39 /9.36111.28 1.48 1.87 2.25 8.87 11.23 13.53

\ 2862507344156 \ Sapă În trepte armată cu Widia D=114 S 328 \ 2862507344144 \ Sapă in trepte armate cu Widia 0=104 S 328

I 0.012

\ 0.016 1

\ buc \ 0.004 \ 0.008 \ 0.012 1 0.016 \

29522700036221

Maşina de forat pe şenile FAN 35 actionata electric

1 ore 11.478

11.871 12.255

\.

138

139

.·-··-r---[
COD

CANTITĂŢI U.M A1 B1 C1 D1

DENUMIRE RESURSA

2B625073441"

Sap"ntre~ea"""I"";; Widia"""
S 328 Sapă in trepte armate cu W.idia 0=76 S 328

~.004

00081 0012 ~
1

Tuburi inglobate in masa suspensiei, la foraje pentru consolidarea sau etansarea terenurilor
A 1 - puternic fisurate, cu tuburi PVC broşate; B1 - necoezive, cu tuburi PVC cu manşetă. Cuprinde: _ Prepararea şi introducerea suspensiei de apă-ciment bentonită-silicat de sodiu, in faraj; _ Introducerea şi testarea tubului broşa! sau tubului cu manşetă, inclusiv procurarea şi asarns tuburilor; _ Montarea dispozitivului -trepied la varianta A 1 şi introducerea broşei sau a pakerului În tubforajului pe timpul injec!ării;

128625073441201 128625073073301 2722107356446 2862507307328 2513306619798 126811160021771 24111159045121
1

/ buc 1 0.004 1 0.008 1 0.012 1 buc 1 0002 1 0.004 0.002 0.008 0.003

0.016 1

Cap carotier cu insertle Widia pt. faraj apa 180/13 mm Tub carotier Cap carotier fara inserţie pentru faraje Tub cauciuc spiral dn= 32/6-7 mm pn20 Placuta mel.dur(widia)bk15, imp.grupa 4,de 16,01-24g/bc Oxigen tehnic gaz os S 2031 Sirma trefil.alama rotunda D= 5,5 mm CuZn37 S 390 Teavaconstf 404/1 CL.A SIc146x100LT35

I 0.006
0.004 0.012 0.004

1 0.008 1 0.005 0.016 0.006

I buc
buc

0.001 0.004 0.001

m

kg 10.002410.004810.008410.01081 0.071 1 0.1061 0.006 0.009 0.1421 0.012

PVC sau tubul cu manşon; _Acţionarea broşei sau a pakerului şi supravegherea _ Demontarea şi spălarea instalaţiilor pentru injectare.

2746133809639

m31 0.035/ 1 kg 0.003

Nu se cuprinde: - Forajul găurii. _ Prepararea şi injectarea sub presiune a suspensiilor pentru consolidare sau etanşare. Unitatea de măsură: metru linear de foraj echipat pentru injectare.

12722103111276/ 128752373096131

S / m / 0.003 1 0.004 / 0.005 / 0.006 / / buc 1 0.001 1 0.001 1 0.002 1 0.002 1

------- ---------[-1--CANl ~: m kg m kg 0.303 1.2

Cleşti pentru faraj cu lanţ şi fălci duble 4" Manoperă

COD

DENUMIRE_RESURSA Materiale

-_-A!_I

7137010011500 8113020070100

1 Instalator electrician Sondor TOTAL Utilaje
I

orei ore ore

0.2 1.01 1.21

I

0.37 1.87 2.24

I

0.741 3.69 4.43

1.18 5.9 7.08

2722103304835 2413527345136 2521216700999 2513736601832

Teava inst.neagra nefil.m - 20( 3/4) OL 321 S 7656 Silica! de sodiu soluţie tip SD S 2902 Ţevi din p.v.c.rigid tip m 50x 2,4 S 6675/2 Garnituri cauciuc pres cu inserţii Piesa metal.de trecere etansa prin zid Stut pl.exec.injectii in camas.galerii.

- I(
O.
(

29522700036221

Maşină de forat pe şenile FAN 35 acţionată electric

1 ore / 0.201 1 0.374

I 0.7391

1.18

2875276311607 2811236310043 4100116202818 2052152958990 1422102205525 2651122100024 2416406110467

a conducI.

kg kg m3

0.1

o
()

dec.tch 11-81 in dep S 2340

Apa pentru mortare şi betoane

S 790

0.029 0.153 4.08 6.12 0.02011

0.(

Lemn de foc de foioase tari L=1mlivrabil Benlonita macinata activata Ciment portland P 40 saci S 388 Codez 100 adeziv pentru lipi! PVC

kg kg kg kg

14.(

I

6.1
-

,
140

t'

,
141

~~I
71360200116001 8113020070100 Instalator sanitar Sondor 2952270003823 2952270003823 2952270003349

--

i

CANT DENUMIRE RESURSA Manoperă U.M A1

I

COD 81 2513306619906\

DENUMIRE RESURSA Tub de oxigen pn 10 dn 6,3 mm S 8540 Manoperă

------------'--1
U.M

CANT

m 10.01

I ore
I ore

1 0.06 1 0.06

3.09
3.15

3.09
3.15

81130200701001 7214240021800

Sondor Lăcătuş mecanic TOT AL

TOTAL Utilaje Agitator cu tampon 1 mc bento 1 pt.suspensie 5,5kw Amestecator de suspensie tip AC -2 Pompa pneumatica de injecţii tip HANNY

ore

ore 15.1 1 ore 0.13 ore 5.23

ore ore ore

0.063

0.063

0.063 0.063
0.02 0.02

TsJ11 Prepararea suspensiei pentru injectare in faraje,din:

TsJ10A Obturator gonflabil, in forje

Al A2 81 82 Cl

- ciment şi silicat de sodiu in proporţie 50: 1. - ciment şi silicat de sodiu În proporţie 35:1. - ciment, bentonită şi silicat de sodiu in proporţie 18:10;1. - ciment, bentonita şi silicat de sodiu În proporţie 15:12,5:1. - silicat de sodiu şi acetat de etil in proporţie 4,5:1.

Cuprinde: - Asamblarea şi introducerea obturatorului in foraj. - Supravegherea forajului pe timpul injectarii. - Menţinerea manşetei de cauciuc umflate, cu ajutorul apei pompate. Nu se cuprinde: - Realizarea forajului. - Prepararea şi injectarea suspensiei. Se măsoară la metru linear de foraj ce se injecteaza.

'--'-'-'-'-I"~~ .._=COD
___

DENUMIRE RESURSA
I

CANT U.M 1-I

Cuprinde: - Pregatirea şi punerea in funcţiune a ameslecălorului cu Înaltă lurbulenţ~ (AlT). - Idem a agitatorului tampon şi cuplarea lui prin conducte sau furtune cu ameslecatorul. - Manipularea şi dozarea componentelor suspensiei in (AlT). ' - Curăturea şi spălarea instalaţiei şi a conductelor dupa folosire. Nu se cuprinde: -Injectarea suspensiei. - Variaţia canntătlor de componenţi ai suspensiilor, faţa de consumurile Inedii reprezentative prevăzute in norma. Se masoara la metru cub de suspensie pereparată pentru injectare.

- -'-'.
COD DENUMIRE RESURSA Materiale 24133373458511 2413527345136 Soda calcinata usoara cal. 1 na2 ca3 minim 98%' Silicat de sodiu soluţie lip SD S 2902 U.t~

._--_.~._-_.. ..'.Al

.. ...•.
'

---~_._-

CANTlTAŢI

Materiale 2875237:109613 2811237331381 2875276311607 2722103209839 Cleşti pentru foraj cu lant şi falci duble 4" Pakere pentru injecţii in subteran 11-81 Piesa metal.de trecere etansa prin zid a conduct. Teava constf.s. A 125x 5/0LT 35 S 530/1 buc buc kg m 0.001

I

A2

I

81

0.066
0.03 0.001 1 kg kg 15.15

I - I - I
101

603
l!i l!i

\
142 143

-_ __ _---...
..

CANTlTAŢI COD 4100116202818 1422102205525 2651122100024 DENUMIR,ERESURSA Apa pentru mortare şi be toane S 790 Bentonita macinata activ ata Ciment portland P 40 sa :i S 388 Man operă 8113020070100 1 Sondor 3111010080200 laborantfizico-chimice, 9 TOTAL Utilaje 29522700038231 2952270003823 Amestecator de suspensie tip AC -2 Agitator cu tampon 1 mc bento 1 pt.suspensie 5,5kw ore 11.86311.9212.638 1.863 1.92 2.638 1 ore 18.4817.281 ore 2.12 1.82 ore 10.6 9.1 15.05 U.M A1 m3 kg kg 0.82
-

--~---.----_._B1 COD 2952270003823 DENUMIRE RESURSA Agitator cu tampon 1 mc bento 1 pLsuspensie 5,5k~ U.M

A2 0.87

r-

CANT
I

I

0.835 157.08

-

B21 L~~JTI'381_?-,~

el

771.4 345.1 274.05 TsJ12A Injectarea suspensiilor pentru consolidarea sau etansarea terenurilor, cu pompa de injectie

1 ore

Cuprinde: - Montarea şi demontarea furtunelor de presiune, manometrelor cu dispozitivele de protecţie, manomelre inregistratoare etc. - Pregătirea instalaţiei şi punerea in funcţiune. - Proba de circulaţie a suspensiei in echipamentul de injectare din foraj. - Remalaxarea şi menţinerea in stare de suspensie a amestecului in timpul injectârii. - Injectarea suspensiilor pe paşi tehnologici determinaţi de natura terenului. - Citirea şi inregistrarea cantităţilor de suspensii injectate, a presiunilor de injectare şi a timpilor de injectare. - Spălarea instalaţiei şi echipamentelor de injectare. Nu se cuprinde: -- cantitatea de suspensii injectate care se prevede ca articol de deviz separat prin aplicarea normei TSJ 11. Se masoara la metru cub de suspensie injectatâ.

CANT CO~ DENUMIRE RESURSA U.M 82 C1

_____

.._L

_
Mate ..iale Ţeava inst.neagra nefil.m - 32 [11/4) Ol 32 1 S 7656 Soda calcinata usoara cal.t n 12 ca3 minim 98% Silicat de sodiu soluţie tip SD S 2902 Acvafil pasta Md 97-78 Acvafil pasta Md 97-78 Apă pentru mortare şi betoan Bentonita macinata activala Ciment portland P 40 saci S 188 Tub cauciuc spiral dn= 32/6-7 mm pn20 Mano peră
!

2722103304859 2413337345851 2413527345136 4526627300801 4526627300801 4100116202818 1422102205525 2651122100024 2513306619798

Im kg kg kg kg

7.035 20.2

0.03
-

1010 15.075 221.1

-

S 790

m3 kg kg m

0.83 255 304.5

-

COD

-

0.04

DENUMIRE RESURSA
1.. --.-------.-----L

u.MI-._~!~ _

CANT

I
2722103304~591 2513306619798

_!

Materiale / ore /12.04110.96 ore 3.01 2.74 TOTAL ore 15.05 13.7 81130200701001 1 ore \2.6381. 2.4 Sondor TOT Al

81130200701001 3111010080200

Sondor laborant fizico-chimice, geot, !

Ţeava inst.neagră nefil.m - 32(11/4)

oi 32 1 S 7656

Tub cauciuc spiral dn= 32/6-7 mm pn20 Manoperă

I

mi m

0.03 0.04

.Utilaje 29522700038231 Amestecător de suspensie tip AC -2

I ore I 3.83
ore 3.83 145

144

COD
. .

DENUMIRE RESURSA
I

U.M

f.--I

CANT

I

I

COD

I

DENUMI:~:~U_~~

.____

--]-:E
CAr U.M-=

Utilaje 29522700038231 Agitator cu tampon 1 mc bento 1 ptsuspensie 5,5kw 2952270003349 Pompa pneurnafică de injecţii tip HANNY -------- --_._---ore /1.276 ore 1.276 /

Utilaje 2952270003805 Pompă ptinst.hidr.de glisare a cofrajelor pres. 70 kg/cmp 2952270003612 Excavator pneumatic de piloţi pz-4 0.11' 0.11

TsJ13A Extragerea tubajului de protectie cu O maxim=145 cu extractorul hidraulic de 80-120 tf, inclusiv demontarea manuala a tuburilor extrase mm, Degajarea capului pierdut de la talpa forajului, la forajul cu tub antrenat de O maxim=146 mm

TsJ14.

Cuprinde: Cuprinde: - Montarea utilajului (extractorul hidraulic şi a grupului de pompare) şi calarea lui. • Extragerea coloanei tubate cu extractorul hidraulic. - Demontarea tronsoanelor de tubaj extrase prin defiletare cu ajutorul cieştilor cu lanţ şi falci manual. - Manevrarea tubajului În zona de lucru şi stivuirea lui. - Curătarea şi spalarea tubajului. - Deplasarea utilajelor de la un foraj la altul În zona de lucru. Nu se cuprinde: - Filetarea sau refacerea filetelor degradate. Se măsoară la metru linear de tubaj extras. --~._-_.
COD
1---.-

- Manipularea prajinilor sau a tijelor metalice folosite pentru degajarea capului pierdut de la talpa forajului. - Introducerea În foraj a prăjiniior sau a tijelor metalice şi manevrarea lor pâna la desprinderea capului pierdut de tubaj. - Scoaterea din foraj a prajinilor sau lijelor metalice şi depozilarea lor. Se masoara la bucata foraj lubat.

COD I
I
u

DENUMIRE RESURSA
•• _

CANT U.M

__ ._CANT U.M
1----- '

Materiale 2875276311607/ Piesa metal.de trecere etansa prin zid a conduct. Manoperă 8113020070100/ Sondor / ore 13.45 TOTAL ore ---------- ... _-------------- 3.45 / kg /6.05

DENUMIRE RESURSA

Materiale 28752373096131 Cleşti pentru foraj cu lanţ şi falci duble 4" ManoQeră 81130200701001 Sondor TOTAL 1 ore ore 1 buc 10.001'

I 0.46
0.46
\

~.
147

146

TsJ15A
Spalarea cu apa a forajului, executata inaintea injectiei de umplere

- Montarea habelor şi furtunelor de absorbţie şi de refulare. - Injectare de umplere a forajului cu suspensie de ciment. - Deplasarea utilajelor de la un foraj la altul. Nu cuprinde: . - Prepararea suspensiei de ciment, pentru care de aplică norma TSJ11.

Cuprinde: - Montarea utilajelor şi calarea lor pe locul de lucru. - Montarea habelor şi furtunelor de absorbţieşi de refulare . . - Executarea spalarii cu apa a forajului, in Conformitatecu prescripţiile tehnologice. - Deplasarea utilajelor de la un foraj la altulin zona de lucru. Nu se cuprinde: - Aprovizionarea Cuapa a punctului de lucru. Se masoara la bucata foraj spalat cu apă.

I

COD

L___

OENUMIRERESUR~
Materiale

------]3
1: 1
1 ore I

25133066197981 Tub cauciuc spiral dn= 32/6-7 mm pn20 . 2722103304835 Teava inst.neagra nefil.rn - 20( 3/4) al 32 1 S 7656
Manoperă

-----1-- ---.-----~
COD

81130200701001 Sondor
DENUMIRE RESURSA

CANT
U.M~

TOTAL

ore

-------

--~--------Materiale

I

I

I
2

Utilaje

29522700033491 Pompa pneumatică de injecţii ~~.~~NNY
1

'

~

41001162028181 Apa penlru morlare şi beloane S 790 m3
1

Manoperă

81130200701001 Sondor 1 ore 1 0.42

NOTA: Cantitatea de suspensie pentru umplerea forajului se stabileşte prin proiect, funcţie d natura terenului şi permeabilitate.

T!
Tirant] de ancorare in teren, pretensionati, confectionati din fascicule SPB, cu D=7 sau 5 mm

I
~~~321J§~_c!ropomPă multie~e

TOTAL
Utilaje

ore

0.42

inaltă pres.lucru subter. 8,1-20kw

ore 10.105

TsJ16A
Injectarea de umplere cu suspensie de ciment a forajului pentru titanti de ancorare, fixati in teren

Cuprinde: - Montarea utilajelor şi calarea lor pe POzitia de lucru.

Cuprinde: - Descolăcirea colacilor şi indreptarea SBP. - Masurarea, Însemnarea şi taierea la lungimea necesară a sârmelor. - Executarea buclelor la raza prescrisa in proiect. - Aşezarea pe bancul de lucru al sârmelor SBP şi introducerea distanţierilo'r la poziţia preva proiect. - Matisarea cu sârmă neagră 0=1,5 mm a fascicului, in dreptul distanţierilor. - Ordonarea sărmelor SBP pe suportul dopului de separaţie şi matisarea cu sârmă neagră ~ mm pe lungimea dopului de separaţie.

148

\

149

- Matarea extremitaţilor dopului de separaţie şi umplerea cu mastic de bitum topit a interspaţiilor dintre sârme SBP şi teaca pe lungimea dopului de separaţie. - Confecţionarea şi fixarea pe distanţieri a centrărilor, conform detaliilor din proiect. - Transportul local in zona de lucru a materialului inclusiv transportul tirantului gata confecţionat la depozitul de tiranţi finiţi. Se masoara la kilogram tirant gata confecţionat conform proiectului de execuţie.

COD

DENUMIRE RESURSA Materiale

-----·------EE
CANT
U.M
1

3
COD 2710602000236 2734102005975 2320322600048 2710503803166 2875276311607 2521216704505 2416407336680

'--_"DENUMIRE RESURSA
_ .. --.. -'...-_. _"-".

28752763116071 2521216701010

Piesa metal.de trecere etansa prin zid a conduct. Ţevi din p.v.c.rigid tip m 75x 3,6 S 6675/2 Manoperă

kg 10.33 m 1.05

CANT U.M 1--I

I
0.01 1.025 0.02 0.012 0.11 0.05 0.025

7123020011100 I Fierar betonist TOTAL

Iare ore

1017 0.17

Materiale Otel beton profil neted OB 37 D=20 mm S 438/1 Sirma otel beton precompr.neteda SBP1 0= 7 mm S 6482/2 kg kg kg kg kg m kg Manoperă

Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064 Sirma moale obisnuita 0= 1,5 OL32 S 889 Piesa metal. de trecere etansa prin zid a conduct. Tub izolat tip i.p.e.(Pantzer) Rasina epoxidica 040 25 S 6990

TsJ19A Teava metalica de injectie, pentru tiranti de ancorare, pretensionati, fixati in teren

71230200111001 7214240021800

Fierar betonist Lacatus mecanic
1 :~: I ~:~;

-----

TOTAL

ore

0.2

Se cuprinde: - Prinderea părţii fixe a ţevii de injecţie, confecţionată conform detaliilor din proiect, de tirantul de ancora re În zona dopului de separaţie, odaia cu confecţionarea tiranlului. - Detaşarea prin deşurubare a parţii mobile a ţevii de injecţie (de la dopul de separaţie la capatul exterior al lirantului) dupa injectarea laptelui de ciment, in vederea refolosirii ei. - Spălarea ţevii de injecţie recuperata. NOTA: - Se admite o blocare (imposibilitatea tiranţi. de recuperare) a ţevii metalice, la douazeci echipări de

TsJ18A Teaca de protectie din polietilena, cu 0=75 mm, pentru tiranti pretensionati, ancorati in teren

- in cazul utilizării tubului cu manşete integrat in opera (pierdut in întregime) se vor face corecturile rezultate din înlocuirea de material. Se masoara la metru linear ţeava de injecţie gata montata inainte de injectare.

Cuprinde: - Confecţionarea tecii de protecţie a !irantului şi executarea mufarilor necesare. - Introducerea fasciculului de sârme SPB În' teaca de protectie, pe zona liberă a tirantului. - Montarea capacului de inchidere a tecii la capătul dinspre exterior al tirantului. Se măsoară la metru linear de teacă de protecţie.

COD

DENUMIRE RESURSA

..

----~----------._--_.----Materiale 27221033048351 2811236310043 Teava t~st.neagra nefil.m - 20( 3/4) OL 32 1 S 7656 Stut pt.e'Xec.injectii in camas.galerii. dec.tch 11-81

E
-,

U.M ...-.... -

CANT

-

I kg

mlo'04

~,46

150

151

COD

--.--_

.. -------_.--.-.-.---------------Tub cauc.pn= 45 atm d~ 32, 4,6 mm ni 4995
Manoperă

2513300619865

I

-------------DENUMIRE RESURSA CANT U.M f--

TsJ21A

I

I
m 10.12

Injectarea cu presiune a suspensiei de ciment, pentru formarea bulbului de scelment la tiranti ancorati in teren

71230200111001

Fierar betonist TOTAL

1

ore 10.13
ore 0.13 Cuprinde: - Montarea utilajelor şi calarea lor pe locul de lucru. - Montarea hablelor şi a furtunelor de aspiraţie şi de refulare. - Injectarea suspensiei de ciment În forajul tubat, concomitent cu extragerea tubajului pe zona bulbului de scelment, conform indicaţiilor din proiect. - Manevrarea tubajelor, manipularea acestora in zona de lucru, inclusiv curătarea şi spalarea acestora. - Deplasarea Nu cuprinde: - Prepararea (determinate Se masoara utilajelor de la un foraj la altul in zona de lucru. suspensiei de ciment injectabila, care se evaluează conform datelor din proiect pe experimentari anticipate), privind absorbţiile reale, aplicând norma TSJ11 . la metru linear bulb de scelment gata injectat.

TsJ20A Introducerea tirantului in foraj, pana la lungimi de 20 m

. Cuprinde: - Transportul prin purtare directă a tirantului, pe o distanţa de maxim 200 m pe teren accidentat. - Lansarea tirantului in foraj pe o lungime maximă, de 20 m. - Sporul pentru condiţii tehnice deosebite de lucru, spaţiu de manipulare restrâns şi teren accidental. Nu cuprinde: - Procurarea şi pregătirea tirantului ca material. Se măsoară la bucata tirant introdus În foraj.

____
COD
Materiale

.

.

._.

,

~
CANT U.M f-----

DENUMIRE RESURSA

27221033048591

Ţeavă

inst.neagră nefil.m - 32(11/4)

-COD DENUMIRE RESURSA
Manoperă

al 321

S 7656

CANT U.M r---

2513306619798

Tub cauciuc spiral dn= 32/6-7 mm pn20
Manoperă

I
TOTAL

mi m

0.03 0.04

81130200701001
.'

Sondor

1 ore 1 4.22 ore 4.22

81130200701001 9310060019900

Sondor Muncitor necalificat TOTAL

I ore
ore

13.72 ore 1.05 4.77 2952270003823 2952270003349 Agitator cu tampon 1 mc bento 1 pt.suspensie 5,5kw ore 1.054

~
:::;::a~:~:~:a~i:::~~~:; ~ ~~A~~Y___

~
. :~: ~:~~;

NOTA; Pentru liranţi c~ lungime mai mare de 20 m şi maxim 35 m se acordă pentru fiecare diviziune de 5 metri in plus peste lungimea de 20 metri, un spor de 24% la norma TSJ20A 1.

2952270003612

\,
152 153

!

TsJ22A Injectarea de protectie in zona libera a tirantului, interiorul tecii de polietilena in

TsJ23A Tensioriarea de proba a tirantilor de ancorare, pentru verificarea stabilitatii bulbilor si mentinerea fortei de tensionare

Cuprinde: - Montarea utilajelor şi calarea loe pe locul de lucru. - Montarea hablelor şi a furtunelor de absorbţie şi injectare. - Montarea cofrajului metalic de inventar la capul de blocare. - Prepararea suspensiei de ciment, conform reţetei prescrise În proiect. - Injectarea pastei de ciment În interiorul tecii şi al capului de blocare. - Demontarea cofragului metalic de inventar de la capatul de blocare. - Deplasarea utilajelor de la un foraj la altul in zona de lucru. - Spalarea utilajelor de injectare. Se masoara la bucata tirant cu lungimea maxima de 20 metri.

-.

-~-[----------_._---------:--._-_
DENUMIRE RESURSĂ
-

..

__ .._--jl1 __

CANT U.M~

COD

Cuprinde: - Montarea dispozitivului de susţinere a presei la poziţie. -Introducerea presei manual, folosind şi dispozitivul de susţinere. - Introducerea rozetei de declavetare Între sârmele SBP. -Introducerea eonului de inventar al presei şi ordonarea sârmelor pe con. -lmpanarea rnanuală a sârmelor pe con şi inel de inventar. - Racordarea furtunelor Între electropompa de inalta presiune şi presa (cricul de blocare). - Tensionarea În mai multe trepte pănă la forţa totală de tensionare a tirantului din fascicule SPB, pentru a verifica rezistenţa bulbului de ancorare. - Demontarea presei pentru efectuarea lucrarilor pregătitoare tensionarii definitive a tirantului conform normei TSJ24. Se măsoară la bucata fascicul ancoraj.

---2651122100024 2875276311607 1422102205525 4100116202818

Materiale Ciment portland P 40 saci S 388 Piesa metal.de trecere etansa prin zid a conduct. Bentonita macinata activata Apa pentru mortare şi beloane S 790 Manoperă 8113020070100/ Sondor TOTAL / ore / 6.57 ore 6.57 2952270003338 2952270003202 2952270003823 2952270003349 Amestecător de suspensie tip AC -2 ~~mpa 'pneu_matica de injecţii tip HANNY kg kg kg m3 20.4 0.2 15.3 0.2 7123030012500 COD

-.-.-.---,,---.. ----------}~Ml=DENUMIRE RESURSA
li

U.M
o

CANT -----

I!

-----------------Manoperă / Montator prefabricate beton

---

__

/ ore TOT AL Utilaje ore

I 3.53
3.53

Electropompa

pretensionat armături inalla presiune 4,5kw

Presă de pretensionat armaturl

-----~--_.

.

J;t;J
ore 0.883

0.883 re

~

l;t~
ore 2.187

~~
87

NOTA: În funcţie de prevederile din proiect privind diagrama de tensionare, se poate repeta operaţia cuprinsă În norma TSJ23' pentru forţele şi numărul de relaxati prescrise.

\
154 155

TsJ24A Tensionarea tirantilor ancorati in teren si blocarea cu ancoraje inel-con

- Montarea piesei de rezemare pentru măsurarea efortului din tiranl. - Demontarea presei şi a dispozitivului anexă. Se măsoară la bucată fascicul tensional.

- -.--COD

--- -- - --- --- ---

-- -- -'--.

-- -1
.

DENUMIRE RESURSA
Materiale

l

--t-CA. _ buc kg buc

~~M

Cuprinde: a) Lucrări pregătitoare: - Degajarea betonului intarit din zona tubului de trecere a tirantului prin pereţi mulaţi, manual cu dalta sau spiţul şi ciocanul. - lndepărtarea capacului de etanşare a tubului de trecere. - Curaţarea tubului de trecere, de impurităţile provenite din betonarea pereţilor mulaţi. - Degajarea gurii forajului pe adâncime de circa 0,6 m, de bentonita şi ciment intărit, - Taierea ţevii PVC a tirantului pe lungimea necesara pentru a permite montarea aparatului de reazem. - Trecerea poziţiei şi introducerea aparatului de reazem pe fasciculul din SBP, centrarea lui pe placa de repartiţie, inclusiv fixarea prin puncte de sudura pe placa de repartiţie. b) Lucrări de tensiune: - Montarea inelului de ancoraj pe aparatul de reazem. -Introducerea conului de ancoraj intre sârmele SBP, prin batere şi repartizarea sârmelor pe conturul conului. - Ordonarea sârmelor din tirant prin legare cu sârmă neagra 1,5 mm doua câte două vecine. - Introducerea rozetei de blocare. -Introducerea inelului de strângere a fascicului pe rozeta de blocare. - Montarea dispozitivului de susţinere a presei la poziţie. . -Introducerea presei manual, folosind şi dispozitivul de susţinere. - Introducerea intre sârme şi in presa a rozetei de declavetare, prin aşezarea ordonata a sârmelor. -Introducerea con ului de inventar al presei intre sârme şi ordonarea acestora pe con. - Baterea cu ciocanul a con ului de inventar până la lmpănarea provizorie a sârmelor intre conul de inventar şi inelul de inventar. - Montarea tijei de blocare. - Montarea pe presă a braţelor de susţinere a cricului de blocare. - Montarea cricului de blocare. - Racordarea furtunelor de lnaltă presiune de la electropompa hidraulică la presă şi la cricul de blocare. - Tensionarea in 3-5 trepte păna la forta prevazuta in proiect şi aşteptarea cu stanonăr: de circa 20 minute. - Determinarea eventualelor alunecari. - Blocarea conului ancorajului.

2811236309290 2875276311607 2513736601765

Ancoraj mel.pod tip inel-con pt.fas.sbp dubl36d5 44d5 Piesa metal.de trecere etansa prin zid a conduc\. Garnil.cauciuc d=225 cm
Manoperă

I

7214240021800 \ 7123030012500

tacanis mecanic
Montator prefabricate beton

ore \3.0 \ ore 15.~ TOTAL ore 18.";
Utilaje

2952270003202 2952270003338

Presă de pretensionat armaturi Electropompă pretensionat armături inalta ---------_ presiune 4,5kw
..

_---

J

ore 3.07 3.07

ore

,

l;

,
157

156

MATPIOD
CAT.ALOG
• PRETURI LA MATERIALE DE CONSTRUCTII
actualizate trimestrial
~ AVANTAJE
• CUNOA$TERE:

LEXCON
AMonlii economici şi specialiştii din construcţii, prin acest nou sistem informatic LEXCON, au 1; dispozrţre 111I nstrument eficient de autoconsultanţă I 8 cadrului normativ ce reglementează sectorul d. con,truclll montoJ Prlnu-o procedură prietenoasă, un ghid automat vă îndrumă spre găsirea rapidă a întregului cadru de relll~m~nIAri aferent unei situaţii: Lege, Ordonanţă, Hotărâre de Guvern, NOImă metodologică Normntiv şi ()Idi" ministerial. SiRII,,,,"1 in IOnllntic cuprinde toate actele normative publicate în Monitorul Oficial al Românie Parteu 1 ŞI 1\~1f(lIfn nutomat următoarele legături: ucccsiuuen cronologică de actualizare a prevederilor reglementate: actul iniţial cu modificări .:Ullllllt·tAri, republicări şi eventuale prorogări sau suspendări; se păstrează toate actele I1HI1t1l1l1vcşi după abrogare, ceea ce asigură o retrospectivă completă asupra unui aci UfU'lUn.iv nferem domeniului investigat; • "I1IC''iPUlldCII(tt tehnică a actelor normative: actele normative de reglementare cu actele lIurlll.tlV<' date În executarea acestora - legi, ordonanţe, hotărâri ale Guvernului sau ordine nl't111'ICIIUlc;8C identifică orice domeniu reglementat cu toate actele normative aferente până 1" nivelul normelor metodologice sau normarivelor de aplicare care au fost publicate în MOIIII",,,I Ofici u 1 Partea 1; • mUlt CIIIHIIISC, de nsemenea, 100 STAS-uri în vigoare şi 476 normative tehnice elaborate de: dl\'l'IM:- nauurtc de specialitate În domeniu; • •..•1111)/11\.11 U(:tt.~lor ormative pe domeniile u principale: \1·101111 \IU' \ U)N~lRlCnILOR

MATERIALE EXISTENTE ŞI NOU APĂRUTE FURNIZORI-PRODUCĂTORI PENTRU FIECARE MATERIAL MATERIALE OFERITE ÎN JUDEŢ PREŢURI DE SORTIMENTE UTILIZARE: EVALUAREA COSTULUI CONSTRUCŢIILOR ÎNTOCMIREA DEVIZULUI DE CONSTRUCŢIE CONTACTAREA FURNIZORILOR PENTRU ACHIZIŢIONAREA MATERIALELOR

• AGREMENTE TEHNICE ÎN CONSTRUCTII-MONTAJ
~ AVANTAJE
• CUNOA$TERE:
••• '

1·ci IIi "1/\ Ilh' 1'1,\NUlUI.OR~l nEia ,E\fElI<TÂIULOHI)EAMb'iA.J~RE A TElllTOWl.rl ~l DE i lIlmA~ISM I,VI!HNp: (',\Il\S 1HAI.E,SCOATEHEAINClRCrnULN;RlCOL D II lEllENURIWR PE\TRU 1(J\S 11111\:1I, I',\PR( lPRll'RM I'ENTllt: CAlL\ m: L'l'U.lliWE PUULld, I'CBLlCn,WE lMOlllLl.\Il,\. I
(O"l('I'.~I()'~HI ~III~NCI DE BATE

MATERIALE ŞI PRODUSE DIN IMPORT SAU DIN PRODUCŢIE INTERNĂ, AVÂND AGREMENT TEHNIC FIRME AVÂND AGREMENTE TEHNICE PENTRU PRODUSELE PUSE ÎN VÂNZARE VALABILITA TEA AGREMENTULUI UNITĂŢI CARE AU AGREMENTAT MATERIALELEŞI PRODUSELE UTILIZARE: ASIGURAREA ACHIZITIONĂRII MATERIALELOR ŞI PRODUSELOR DE CALITATE RESPECTAREACERINŢELOR PREVĂZUTE DE H.G. 766/1997 ŞI LEGEA 10/f995 PRIVIND CALITATEA ÎN CONSTRUCŢII DIN CATALOG

•••

I'K(lIM' I;\RI'A IWI/.\j(E.~,AI'II()/lARF.:\, HECUli\IlE.4, RECEPTIAŞI E\PEfU'lZARI~\ I:(I"SIIUI(:PII.OH ~('III/.1'nII'LIlI ,ICF 1 ,\1.1r~nA IN('ONSTRUCTII 101 1iI\ II ~I WtlilRE l'IlOlU· 1II', ~lIaJRANIA ŞI A\IlJIE.'iT PENTRUOJNSTIU.iCl'llŞll\~fENAHRFATER1TORII:I,u
I.II·'I\R"'I UlI(E~1 COl"~·rRl!qll I'II()III}W: {;El'<WAI.ECOMVNTTlTl'ROl1 IX)MENI!I.OR ACTIHLm: nE .\lI~IIlNln IlI'.;\ cu AQl'IS·(JI,(1lMliNITAR.

_ ••• •••

Sililt'nmi permite o informare treptată asupra unui act normativ: Idelltlnure: număr, titlu, informaţii privind publicarea actului normativ în Monitorul Oficial; Clarificare pe ton,lnut: structura actului normativ - titluri-capitole şi secţiuni cu un rezumat CCl llllrll/rnlJl Ideilo din conţinutul actului normativ; s Pnreurgere text integral dacă după parcurgerea primelor 2 trepte este necesară

cdiuucu/cousuhurcn textului reglementării.
Sistemul informatic L.EXCON este pe acelaşi suport magnetic cu sistemul informatic STASJ)()('. Se .sie"ră astfel o sistematizar e a întregului cadru de reglementări din domeniu: acte normRtlve publicate În Monitorul Oficial, standarde şi alte norme şi normative În vigoare.

~INFORMAŢlILE

SUNT PRELUATE DIRECT DE LA FURNIZORI-PRODUCĂTORI DE MATERIALE DE CONSTRUCŢII PENTRU AGREMENTE TEHNICE, INFORMAŢIILE SUNT PRElUATE DE LA COMISIA DE AGREMENT TEHNIC ÎN CONSTRUCŢII DIN Mol.PoTol. CATALOGUL SE EDITEAlĂ PERIODIC (TRIMESTRIAL)

SISTl~MVI, tEXCON ESTE OIIERATIVSI POAn: n ACHIZITIONAT! "
(\,

ţ

"

Indicatoare de norme de deviz pentru lucrări de construcţibm instalaţii şi reparaţii, ediţia 1981, revizuite şi completatepen având aprobare MLPTL societatea noastră fiind singurâ"abîii să le editeze, distribuie şi codifice În conformitate cunormete Norme de consum orientative pe articole de deviz aprobăte'pri MLPAT, nr. 1/N/03.04.1992 şi ordin MLPAT nr. 13/N/08.03:1Q9 Norme de muncă pentru pfincipalel~ activităţi de construcţj~- i Ghiduri şi metodologii pentru principalele activităţi manageriaI6~~' execuţie din sectorul de construcţii-montaj Produse informatice şi de consulting: .' DELTA 2000 - sistem lnformatic pentru elaborarea0gq,c economice a ofertelor pentru licitatii, programarea~'flh decontarea lucrărilor de construcţii ',,~ • BETA 2000 - gestiunea documentaţiei economiCe labene • LEXCON -legislaţie În construcţii

r

I

It MATPROD - preţuri la zi pentru materiale de construcţii -iF! - Activitate de perfecţionare-instruire (training) ... ,..... . 1

-

,

-.

,.;;:;".,.

,~.

:F~
I.S.B.N.: