Sunteți pe pagina 1din 8
CUVÂNT C ĂTRE CREŞTINII ORTODOCŞI DESPRE CREDINŢA CEA ADEVǍ RATǍ Sfânta Biseric ă Ortodox ă
CUVÂNT C ĂTRE CREŞTINII ORTODOCŞI
DESPRE
CREDINŢA CEA ADEVǍ RATǍ
Sfânta
Biseric ă
Ortodox ă
între
pă gâni
şi
eretici.
Motto: Dup ă cum soarele r ă sare ro şu ş i apune tot ro ş u, tot a şa ş i noi,
dacă ne-am n ă scut ortodoc şi, trebuie să murim tot ortodoc şi!
Preot Ioan
Iubi ţ i credincio ş i,
Religia este azi, parcă mai mult ca oricând, o trebuin ţă a sufletului, care ne
pretinde şi ne oblig ă S Ǎ TRǍ IM ŞI O VIA ŢǍ SPIRITUALǍ pe lâng ă cea
trupească . Religia, în fiin ţ a ş i esen ţ a ei, nu provine de la om, ci este un fenomen dat
Căci în har sunteţi mântuiţi, prin credinţă şi aceasta nu este de la voi: este darul lui
Dumnezeu (Efeseni 2:8). Prin urmare avem credin ţ a de la Dumnezeu. Am putea
defini religia ca fiind:
Comuniunea
filială de iubire sfântă dintre Dumnezeu şi
om, trăită înlăuntrul inimii ş i manifestată în afară, prin credin ţă dreaptă, cult
1

Cre ş tinismul este religia întemeiat ă pe

înv ăţă tura, persoana ş i via ţ a lui Iisus Hristos. Trebuie ştiut că , cre ş tinismul are trei confesiuni (ramuri):

religios, virtuţi morale şi fapte bune.

1.
1.

Ortodoxia

---------------

2.
2.

Catolicismul

---------------

3.
3.

Protestantismul

Iar religiile mari ale lumii sunt în numă r de trei:

Iudaismul,

Cre ş tinismul,

a ş a cum se poate vedea din imaginea de mai jos:

Islamismul

ş i

cum se poate vedea din imaginea de mai jos: Islamismul ş i Cre ş tinismul mai

Cre ş tinismul mai este numit şi „religia mântuirii“ sau „religia iubirii“ ş i este adev ă rat, pentru că cea mai mare porunc ă în creş tinism este chiar iubirea:

(Marcu 12:31), că ci însu ş i

S ă iubeş ti pe aproapele t ă u ca pe tine însu ţ i

2

„Dumnezeu este iubire“ (Ioan 9:5). Celelalte dou ă mari religii nu pot avea această dumnezeiasc ă poruncă a iubirii, pentru c ă iubirea implic ă în mod obligatoriu rela ţia eu - tu, adică cel pu ţin dou ă persoane, ori în iudaism ş i islamism este vorba de un Dumnezeu monopersonal (Iehova este Dumnezeu - Tată l, iar Allah tot Dumnezeu - Tată l, că ci nici evreii şi nici islami ş tii nu cred nici astă zi în Dumnezeu - Iisus Hristos şi Dumnezeu - Duhul Sfânt, respectiv în Sfânta Treime), spre diferen ţă de Dumnezeul cre ş tinilor care este unul în Fiin ţă dar întreit în Persoane. Cele Trei Persoane se iubesc, şi acest ocean nem ă rginit de iubire divin ă se revarsă asupra noastră , iar noi trebuie să rev ă rsă m iubirea că tre semeni ş i Dumnezeu. Cre ş tinismul este religia cea adev ă rată pentru că profetul acestei religii este chiar Iisus Hristos - Om adev ă rat şi Dumnezeu adev ă rat şi care de fapt este singurul profet întemeietor de religie care a înviat a treia zi din mor ţi şi S-a în ă l ţat cu trupul la cer, ş ezând de-a dreapta Tat ă lui. Hegel spunea despre cre ş tinism c ă este religia absolută , adev ă rata religie. Creş tinismul ortodox apare în ţara noastr ă începând din anul 40 d.Hr. prin predica Sfântului Apostol Andrei (ca dovadă , Epistola c ă tre Coloseni, capitolul 3, versetul 11, când se vorbe ş te ş i despre sci ţ ii din Sci ţ ia Mynor, adic ă din Dobrogea, unde exist ă şi ast ă zi, pe ştera în care a dormit Sfântul Apostol Andrei). Celelalte false religii adică , Budismul, Taoismul, Confucianismul etc. sunt numite ş i ele religii datorit ă faptului că au la bază un cult religios, însă în fapt nu sunt adev ă rate, pentru că nu-L adoră pe unicul ş i adev ă ratul Dumnezeu. Din

cele trei mari religii amintite mai sus, cea adev ă rată este

CREŞ TINISMUL.

Se zice că Sfântul Ioan Gură de Aur s-a înfuriat, odat ă , în timpul predicii ş i a început a ră cni: „Rupeţi-mi nasul, ţ ipa el, - scoate ţi-mi ochii, tă ia ţi-mi

Ascult ă torii s-au îngrozit. Nu ştiau ce s-a întâmplat cu p ă rintele lor care

urechile

de obicei vorbea foarte lini ş tit. „- A, v-a ţi îngrozit de sfâ ş ierea trupului meu, î ş i schimbase tonul şi fa ţ a Sfântul P ă rinte - dar nu v ă îngr ă zi ţi când sfâ ş ia ţi Trupul lui Hristos prin erezii ş i culte religioase?“. Ar trebui să ne îngrozească sfâ ş ierea Sfintei Biserici Ortodoxe pentru care Iisus Hristos şi-a v ă rsat scumpul S ă u sânge.

3

4

4

Dup ă cum bine se vede din imaginea de mai sus, Ortodoxia a mers drept, adic ă cu respectarea strictă a dogmelor formulate de Sfin ţii Pă rin ţi în cele ş apte sinoade ecumenice. Dar, în 16.07.1054 catolicii se rup de ortodocş i luând-o la dreapta (adic ă introduc dogme noi, f ă ră consensul întregii Biserici ş i f ă ră nici un temei biblic:

Primatul Papal, Filioque, Azima şi Purgatoriul). În 1517 din catolici, prin reforma ini ţ iat ă de Luther se rup protestan ţii care, renun ţă la ierarhia bisericeasc ă (episcopi, preo ţ i, diaconi), la venerarea Maicii Domnului, la Cruce, la Sfin ţ i etc., uitând faptul c ă , Sfintele Taine se să vâr ş esc

numai prin episcopi şi preo ţ i.

De fapt, protestan ţ ii nu mai recunosc decât dou ă din cele

ş apte Taine ale Sfintei Biserici, respectiv Botezul ş i Euharistia dar ş i acestea la ei nu

sunt să vâr şite de preo ţ i. Din ace ş ti protestan ţ i rup ţ i din har, dup ă cum arat ă şi schi ţ a de mai sus au ap ă rut neoprotestan ţ ii (noii protestan ţ i), adică cultele care sunt ast ă zi în numă r de aproximativ 3.000 şi care apar ş i dispar în istorie ca rev ă rsă rile de ape,

că ci nu au continuitate apostolic ă . Chiar Luther dându-şi seama de gre şeala pe care

a să vârş it-o, a spus pe patul de moarte: Vai mie, c ă aceast ă ră t ă cire nu se va

sfârş i în veac!“ În 1534 are loc o nou ă schismă , cea anglican ă când sub influen ţ a lui Henric al VIII-lea Biserica Anglican ă se rupe de Roma. Oare exist ă atâ ţ ia dumnezei dup ă numă rul cultelor?

Nu scrie clar în Biblie: „UN DOMN, O CREDINŢĂ ŞI UN BOTEZ“ (Efeseni 4:6), „OARE S-A ÎMPĂ R Ţ IT HRISTOS?“ (1Corinteni 1:13).

Ori, într-o religie fă ră preo ţ ie, teologia poate fi

comparat ă cu poezia.

Dreptmă ritori cre ştini ortodoc şi,

Dup ă ce am l ă murit aceste câteva lucruri, să ne gândim la faptul că dup ă 45 de ani de comunism (negură spiritual ă ), este normal ca foarte mul ţ i oameni s ă -ş i pun ă

întrebarea:

Oare Dumnezeu este şi la

ortodocş i, ş i la adventi ş ti, ş i la bapti şti, şi la penticostali, ş i la iehovi şti, şi la evangheli ş ti, ş i la nazarineni, etc.? O, NU! De o mie de ori NU, nu este la to ţ i, este

numai la ortodoc şi. Auziţi ce clar ne spune Sfântul Apostol Pavel:

5

Oare, toate credin ţele sunt adevărate?

OARE S-A

ÎMPǍRŢIT HRISTOS?

(1 Corinteni 1:13). Categoric NU! Moise le-a spus evreilor:

Ascult ă Israele, Domnul Dumnezeul nostru este singurul Domn (Deuteronom 6:

4). Nu s-a împ ă rţ it Dumnezeu în 3000 de p ă rţ i (dup ă num ă rul cultelor religioase care exist ă azi), ş i ca dovad ă Însu şi Iisus Hristos, ş tiind ce se va întâmpla dup ă

în ă l ţ area Sa la cer, S-a rugat în gră dina Ghetsimani

(Ioan 17:21).

Ca to ţ i să fie una

UNA
UNA

înseamnă ca toţi să fie de o singură credinţă şi acest lucru ne este precizat cât

se poate de clar în Noul Testament: ESTE UN DOMN, O CREDINŢǍ, UN BOTEZ

Există deci, un Domn (Iisus Hristos), o credinţă (cea ortodoxă ) ş i un

singur botez (cel pe care l-am primit prin preot în Sfânta Biserică la 40 de zile de la na ştere). În Evanghelia de la Luca 17:14, Iisus Hristos le-a spus celor zece lepro şi:

(Efeseni 6: 5).

Duceţi-vă

şi

vă

arăta ţi

preoţilor!

PREOŢILOR. Şi aceasta pentru că numai preotul poate săvârşi Sfintele Taine (Botez, Mirungere, Cununie, Spovedanie, Împărtăşanie, Sfântul Maslu), pe când pastorul, deş i vorbeşte despre Dumnezeu, nu le poate săvârş i pentru că nu are Harul Duhului Sfânt, el fiind numai un ADMNISTRATOR. Dumnezeu ne spune aş a: Cel ce pe voi (adic ă episcopi, preo ţ i, diaconi) vă ascult ă , pe Mine Mă ascult ă . Cel ce se leap ă d ă de voi (adic ă de episcopi, preo ţ i, diaconi) de Mine (Iisus Hristos) se leap ă d ă , iar ce se leap ă d ă de Mine (de Iisus Hristos), se leap ă d ă de Cel ce M-a trimis pe Mine (Dumnezeu Tat ă l)(Luca 10:16). Mai mult decât atât, Dumnezeul nostru Iisus Hristos, ş tiind ce va urma dup ă în ă l ţ area Sa la Cer, ne-a spus: VEDE Ţ I S Ǎ NU V Ǎ ÎN Ş ELE CINEVA, C ǍCI MUL ŢI VOR VENI ÎN NUMELE MEU ZICÂND CǍ SUNT EU ŞI VOR AMǍ GI PE MUL ŢI (Marcu 13: 5-6). DAR DUHUL GR ǍIEŞTE LǍMURIT CǍ ÎN VREMURILE CELE DE APOI, UNII SE VOR DEP Ǎ RTA DE LA DREAPTA CREDIN ŢǍ, LUÂND AMINTE LA DUHURILE CELE ÎNŞ EL ǍTOARE ŞI LA ÎNVǍŢǍ TURILE DEMONILOR, PRIN FǍŢǍRNICIA UNOR MINCINO ŞI CARE SUNT ÎNFIERA Ţ I ÎN CUGETUL LOR (1 Timotei 1:2). Vina celor ce au p ă ră sit ortodoxia ş i au trecut la alte culte religioase le aparţ ine numai lor. Pentru ră t ă cirea lor îi a ş teapt ă focul iadului, c ă ci Iisus Hristos

ne-a avertizat:

Se vor scula Hristoşi mincinoşi şi prooroci mincinoşi şi vor face

semne ş i minuni ca să ducă în ră tă cire, de se poate ş i pe cei aleş i.

DAR VOI

6

Nu

le-a

spus

ară ta ţi-vă

pastorilor,

ci

LUA ŢI SEAMA, IATǍ DINAINTE V-AM SPUS EU VOUǍ TOATE

13:22-23).

(Marcu

Despre cei ce au c ă zut din dreapta credin ţă str ă mo ş easc ă (cre ş tin ortodoxă),

Dumnezeu ne spune

în Biblie:

Cu neputinţă este pentru ei, dacă au că zut, să se

înnoiască iarăşi spre pocăinţă , fiindcă ei ră stignesc loruşi, a doua oară, pe Fiul lui

Dumnezeu şi-L fac de batjocură

(Evrei 6:6).

Bunica mea îmi spunea cînd eram mic că, aproape de sfârşitul vecurilor, diavolul va merge la Dumnezeu şi-I va spune: Doamne, Dumnezeule, oamenii au fost ai Tăi aproape 2000 de ani, lasă-i acum puţin şi pe mâna mea ca să vedem care sunt ai Tăi şi care sunt ai

mei. Dacă citim în Biblie versetul:

SIMONE, SIMONE, IATǍ SATANA V-A CERUT

Biblie versetul : SIMONE, SIMONE, IAT Ǎ SATANA V-A CERUT S Ǎ V Ǎ C E

SǍ VǍ CEARNǍ CA PE GRÂU (Luca 22:31), vom observa că într-adevă r, ast ă zi

parcă mai mult ca oricând se împlinesc aceste cuvinte. Slujbaşii Satanei iau astăzi masca evlaviei şi platoşa falsei smerenii, şi practică un prozelitism înveninat, umblând zi şi noapte pretutindeni prin tramvaie, autobuze, prin parcuri, prin gări, prin spitale, pe la uşile apartamentelor noastre, ducând o practică antievanghelică de învrăjbire confesională, de încălcare flagrantă a libertăţii credinţei. Acest lucru este dăunător poporului nostru, care a fost încreştinat de Sfântul Apostol Andrei în anul 40. În aceste vremuri în care credinţa ne este pusă la încercare, să ne amintim un cuvânt plin

Cum să

de înţelepciune din popor:

înţelegem asta? E simplu! Să racul se înr ă ie şte (din cauza să ră ciei) ş i bogatul înnebuneş te (din cauza bogăţ iei). Şi atunci, amândoi se îndepărtează de Dumnezeu:

săracul pentru că este prea sărac şi bogatul pentru că este prea bogat. De aceea să ne

rugă m aşa:

Să nu uităm că, dacă vrem să ne mântuim, nu trebuie să întindem

mâna ca Iuda, primind bani, cadouri, cărţi religioase de la alte culte religioase, ci trebuie să ne ducem crucea până pe Golgota căci Cel care va răbda până la sfârşit acela se va mântui (Matei 10:33).

Săracul se înrăieşte, iar bogatul înnebuneşte.

Doamne, nu-mi da nici atât de mult, dar nici atât de puţin
Doamne,
nu-mi
da
nici
atât
de
mult,
dar
nici
atât
de
puţin

încât să uit de tine!

Iubi ţ i credincio ş i,

Nu v ă pă ră siţi credinţa stră mo şească , ortodoxia, nu v ă vindeţ i sufletele Satanei! Oare, nu ştiţi că avem trei minuni mari ale zilelor noastre care dovedesc că ortodoxia este CALEA cea adevărată? Aceste minuni, pe care nu le are nici o alt ă credin ţă

7

1. Lumina Sfântă de la Ierusalim;

2. Moa ştele Sfinte

(ţara noastră este

(Aghiasma de la

Bobotează care nu se strică niciodată , ş i care ne dovedeşte clar că Dumnezeu lucrează prin absolut toţi preoţii ortodocşi). Nu uita ţi c ă cel mai important lucru din via ţa noastr ă este să fim spovedeţi şi împ ă rtăş i ţi CEL PU ŢIN în cele patru posturi mari ale anului (Sfintele Pa ş ti,Sfin ţ ii Apostoli Petru ş i Pavel, Sfânta Maria ş i Cră ciun), să nu lipsim duminica de la Sfânta Liturghie, să ţ inem post CEL

PU Ţ IN miercurea ş i vinerea, să ne rug ă m cât mai

cre ştini ortodoc şi, ca to ţi mo şii şi stră mo şii noştri, ş i trebuie să murim tot ortodocş i

Aş adar, ne-am n ă scut

sunt:

presă rată cu trupuri de Sfinţ i care n-au putrezit);

3. Apa Sfinţită

mult

dup ă cum

SOARELE R ǍSARE RO Ş U Ş I APUNE TOT ROŞU.

cum SOARELE R Ǎ SARE RO Ş U Ş I APUNE TOT RO Ş U. DUMNEZEULUI

DUMNEZEULUI NOSTRU, SLAV Ǎ, ACUM Ş I PURUREA Ş I ÎN VECII VECILOR, AMIN!

8