Sunteți pe pagina 1din 1
Denumirea societatii ................. ………… ……………… .. Tel………………… ............. … .. ; Fax… ............ ………. Nr…… .........................

Denumirea societatii

.................

………… ………………

..

Tel…………………

.............

..

;

Fax…

............

……….

Nr……

.........................

din data de ................…....……

ADEVERINŢĂ DE VENIT

Societatea …… .... ……… .................. ………………, având sediul social în .......................... … ............. Strada ................. ……
Societatea ……
....
………
..................
………………,
având sediul social în ..........................
.............
Strada
.................
……
...........
……
,
Nr
.....
…,
Bloc
,
Et
.......
,
Sc
........
,
Ap
.......
judeţ
/ sector ………………………
....
,
cod de identificare fiscală ……
............
…………,
înregistrată la
Registrul Comerţului sub
...........................
………,
certificăm prin prezenta faptul că avem încheiat contractul
(tip
contract) cu numarul
din data de
(denumit in continuare Contract), cu PFA
, avand cod
de inregistrare fiscala ...................
,
încheiat pe durată:
nedeterminată,
determinată, în vigoare de la data de .......................
pâna
la data de
....
………………având un venit lunar de (se va indica mai jos) :
Luna / An
(se vor completa cu luna/anul aferente
.....
/
.....
/
.....
/
.....
ultimelor 3 venituri platite)
Venit lunar net
(în cifre) RON
încasat*
(în litere) RON

* Se va completa venitul lunar net cu caracter de permanenţă. In cazul in care venitul este compus din parte variabila si fixa, se va completa numai partea

fixa. A NU se include veniturile care nu sunt încasate lunar, având caracter ocazional (de exemplu: prime/sporuri anuale/trimestriale). A NU se include

TVA.

Confirmam ca remuneratia prevazuta in prezenta adeverinta este platita in mod regulat, in baza relatiei de colaborare stabile care exista intre societatea

noastra si persoana pentru care a fost emisa adeverinta.

Venitul este / nu este afectat de următoarele obligaţii: ......................................................................................................................................................

S-a eliberat prezenta adeverinţă pentru a-i servi la ING Bank.

Ne asumăm întreaga responsabilitate cu privire la datele menţionate în acest document şi confirmăm că persoanele semnatare ale acestei adeverinţe

angajează răspunderea noastră cu privire la realitatea informaţiilor cuprinse în prezenta.

 

Nume şi Prenume

Reprezentanţi legali

CNP

Semnătura

(funcţie)

1

       

2

       
Denumirea societatii ................. ………… ……………… .. Tel………………… ............. … .. ; Fax… ............ ………. Nr…… .........................

În calitate de reprezentant legal, confirm că sunt autorizat/ă să semnez în mod individual prezenta adeverinţă. (Se va bifa doar în cazul în care

adeverinţa este semnată de un singur reprezentant al societăţii

Semn ătura ___________________________

_______________________________

L.S.
L.S.

RPD/ADV/v.01/04.10