Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării

Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1
EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică-informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică-informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.

SUBIECTUL I (30p) – Varianta 001
5p 1. Să se determine numărul natural x din egalitatea 1 5 9 ... 231 x + + + + = .
5p
2. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale inecuaţia
2
2 5 3 0 x x − + ≤ .
5p
3. Să se determine inversa funcţiei bijective
2
: (0, ) (1, ), ( ) 1 f f x x ∞ → ∞ = + .
5p
4. Se consideră mulţimea { } 1, 2, 3,...,10 A = . Să se determine numărul submulţimilor cu trei elemente ale
mulţimii A, care conţin elementul 1.
5p

5. Să se determine m∈\, astfel încât distanţa dintre punctele (2, ) A m şi ( , 2) B m − să fie 4.

5p
6. Să se calculeze
23
cos sin
12 12
π π
⋅ .

Varianta 1
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

,1 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 001

1. Se consideră matricea
a b
A
b a
 
=
 
 
, cu , a b∈\ şi 0 b ≠ .
5p a) Să se arate că dacă matricea
2
( ) X ∈M \ verifică relaţia AX XA = , atunci există , u v∈\ , astfel
încât
u v
X
v u
 
=
 
 
.
5p b) Să se arate că
*
n ∀ ∈` ,
( ) ( ) ( ) ( )
, unde , .
2 2
n n n n
n n n
n n
n n
a b a b a b a b x y
A x y
y x
+ + − + − −  
= = =
 
 

5p
c) Să se rezolve în mulţimea
2
( ) M \ ecuaţia
3
2 1
1 2
X
 
=
 
 
.

2. Se consideră
7
a∈] şi polinomul [ ]
6
7
ˆ
X X 5 X f a = + + ∈] .
5p a) Să se verifice că, pentru orice
7
b∈] ,
ˆ
0 b ≠ , are loc relaţia
6
ˆ
1 b = .
5p b) Să se arate că
6 3 3
7
ˆ ˆ ˆ
5 ( 4)( 4), x x x x + = − + ∀ ∈] .
5p
c) Să se demonstreze că pentru orice
7
a∈] , polinomul f este reductibil în [ ]
7
X ] .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

1 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 001

1. Se consideră numărul real 0 a > şi funcţia : f → \ \, ( )
x
f x e ax = − .
5p a) Să se determine asimptota oblică la graficul funcţiei f către −∞ .
5p b) Să se determine punctele de extrem local ale funcţiei f.
5p c) Să se determine (0, ) a∈ ∞ , ştiind că ( ) 1, f x ≥ x ∀ ∈\ .

2. Se consideră funcţia ( )
ln
: 0, , ( )
x
f f x
x
∞ → = \ .
5p a) Să se arate că funcţia ( ) ( ) : 0, , ( ) 2 ln 2 , F F x x x ∞ → = − \ este o primitivă a funcţiei f.
5p
b) Să se arate că orice primitivă G a funcţiei f este crescătoare pe [ ) 1, ∞ .
5p c) Să se calculeze aria suprafeţei plane cuprinse între graficul funcţiei f , axa Ox şi dreptele de ecuaţii

1
x
e
= şi x e = . .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică-informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică-informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.

SUBIECTUL I (30p) – Varianta 002
5p 1. Să se arate că numărul ( )
24
1 i − este real.

5p 2. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia
3 1 1
3
1 2 1
x x
x x
− +
+ =
+ −
.
5p 3. Să se determine inversa funcţiei bijective ( ) : 1, f → ∞ \ , ( ) 1
x
f x e = + .
5p
4. Să se determine probabilitatea ca, alegând un număr ab din mulţimea numerelor naturale de două cifre,
să avem a b ≠ .
5p 5. Să se calculeze lungimea medianei din A a triunghiului ABC , unde ( 2, 1), (2, 0), (0, 6) A B C − − .

5p 6. Fie vectorii 3 u mi j = +
G G G
şi ( ) 2 v m i j = − −
G G G
. Să se determine 0 m > astfel încât vectorii u
G
şi v
G
să fie
perpendiculari.

Varianta 2
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1


2 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 002

1. Se consideră matricea
2
( ) A∈M \ ,
2 2
1 1
A
 
=
 
 
.
5p
a) Să se arate că există a∈\ astfel încât
2
. A aA =

5p b) Să se calculeze
2009
( )
t
A A − .
5p
c) Să se rezolve ecuaţia ( )
5
2
, X A X = ∈ \ M .

2. Pentru , a b din mulţimea [0, ) M = ∞ se defineşte operaţia ln( 1)
a b
a b e e ∗ = + − .
5p
a) Să se arate că dacă , a b M ∈ , atunci a b M ∗ ∈ .
5p b) Să se arate că legea de compoziţie „∗” este asociativă.
5p c) Pentru n∈`, 2 n ≥ , să se determine a M ∈ astfel încât
de ori
... 2
n a
a a a a ∗ ∗ ∗ =

.


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

2 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 002

1. Se consideră şirul ( ) *
n
n
a
∈`
dat de ( )
1
0,1 a ∈ şi
( )
*
1
1 ,
n n n
a a a n
+
= − ∀ ∈` .
5p a) Să se arate că ( )
*
0,1 ,
n
a n ∈ ∀ ∈` .
5p
b) Să se demonstreze că şirul ( ) *
n
n
a
∈`
este strict descrescător.
5p
c) Să se arate că şirul
*
( )
n
n
b
∈`
, dat de
2 2 2 *
1 2
... ,
n n
b a a a n = + + + ∀ ∈` , este mărginit superior de
1
. a

2. Se consideră funcţia
2
1
: , ( )
1
f f x
x x
→ =
+ +
\ \ .
5p a) Să se arate că funcţia
2 3 2 1
: , ( ) arctg ,
3 3
x
F F x x
+  
→ = ∈
 
 
\ \ \ , este o primitivă a funcţiei f.
5p b) Să se calculeze aria suprafeţei delimitate de dreptele 0, 1, x x Ox = = şi graficul funcţiei : g → \ \ ,
( ) (2 1) ( ) g x x f x = + .
5p
c) Să se calculeze lim ( )
n
n
n
f x dx

→∞

, unde
*
n∈` .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
3
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 003
5p
1. Să se ordoneze crescător numerele
3 4
2, 4, 5 .

5p 2. Să se determine valoarea minimă a funcţiei : f → R R, ( )
2
4 8 1 f x x x = − + .
5p 3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia lg( 1) lg(6 5) 2 x x − + − = .
5p 4. Să se determine probabilitatea ca, alegând un număr din mulţimea numerelor naturale de două cifre,
acesta să fie pătrat perfect.
5p 5. Să se determine ecuaţia dreptei care trece prin punctul (6, 4) A şi este perpendiculară pe dreapta
: 2 3 1 0 d x y − + = .
5p
6. Ştiind că
1
sin
3
α = , să se calculeze cos 2α .

Varianta 3
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

SUBIECTUL II (30p) – Varianta 003

1. Se consideră matricea ( )
3
0 1 1
1 0 1
1 1 0
A
 
 
= ∈
 
 
\ M .
5p a) Să se verifice egalitatea
2
3
2 A A I − = .

5p
b) Să se calculeze
1
A

.
5p c) Să se arate că ( )
2009 2008 2008
3
2 A A A I + = + .

2. Se consideră cunoscut că ( ) , , ∗ ] D este un inel comutativ, unde 3 x y x y ∗ = + − şi
3 3 12 x y x y x y = ⋅ − − + D , , x y ∀ ∈].
5p a) Să se arate că elementul neutru al legii de compoziţie „ D ” este 4.

5p b) Să se determine , a b∈] astfel încât între inelele ( ) , , ∗ ] D şi ( ) , , + ⋅ ] să existe un izomorfism
de forma : f → ] ] , ( ) f x a x b = ⋅ + .

5p c) Să se rezolve în mulţimea ] ecuaţia
2009
de 2009 ori
... 2 3
x
x x x = + D D D

.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

3 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 003
1. Se consideră funcţia ( ) ( )
2
: 0, , 18 ln . f f x x x ∞ → = − \
5p a) Să se determine intervalele de monotonie ale funcţiei f.
5p
b) Să se determine a∈\ pentru care ( ) ( ) , 0, . f x a x ≥ ∀ ∈ ∞
5p
c) Să se determine numărul de rădăcini reale ale ecuaţiei ( ) f x m = , unde m este un parametru real.

2. Se consideră funcţiile
1
: , ( )
3
a a
f f x
x a
→ =
− +
\ \ , unde a∈\.
5p a) Să se arate că, pentru orice a∈\, funcţia
a
f are primitive strict crescătoare pe \.

5p
b) Să se calculeze ( )
3
2
0
f x dx

.

5p c) Să se calculeze ( )
3
0
lim
a
a
f x dx
→∞

.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
4
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 004
5p 1. Să se arate că numărul
2
1 1
1 1 i i
 

 
− +
 
este real.
5p 2. Să se arate că vârful parabolei
2
5 1 y x x = + + este situat în cadranul III.
5p
3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia
1
9 10 3 1 0
x x−
− ⋅ + = .
5p 4. Să se determine probabilitatea ca, alegând un număr din mulţimea numerelor naturale de trei cifre,
acesta să aibă exact două cifre egale.
5p
5. Să se determine a∈\ pentru care vectorii ( 1) u ai a j = + +
G G G
şi (5 1) 2 v a i j = − − +
G G G
sunt
perpendiculari.
5p 6. Să se calculeze lungimea laturii BC a triunghiului ascuţitunghic ABC ştiind că 6 AB = , 10 AC = şi
că aria triunghiului ABC este egală cu 15 3 .

Varianta 4
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1


4 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 004

1. Se consideră matricea
1 2 2
2 2 1
A
−  
=
 

 
.
5p a) Să se calculeze rangul matricei A.
5p b) Să se demonstreze că det( ) 0
t
A A ⋅ = .
5p c) Să se determine o matrice nenulă ( )
3,2
B∈ _ M astfel încât
2
AB O = .
2. Se ştie că ( , ) G D este grup, unde (3, ) G = ∞ şi ( 3)( 3) 3 x y x y = − − + D . Se consideră funcţia
: (0, ) f G ∞ → , ( ) 3 f x x = + .
5p a) Să se calculeze 4 5 6 D D .
5p
b) Să se demonstreze că funcţia f este un izomorfism de grupuri, de la ( ) (0, ), ∞ ⋅ la ( ) , G D .
5p c) Să se demonstreze că dacă H este un subgrup al lui G care conţine toate numerele naturale 4 k ≥ ,
atunci H conţine toate numerele raţionale 3 q > .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

4 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 004

1. Se consideră funcţia { } ( )
( )
2
2
2 1
: \ 1, 0 , .
1
x
f f x
x x
+
− → =
+
\ \
5p a) Să se determine asimptotele graficului funcţiei f.
5p b) Să se demonstreze că funcţia f nu are puncte de extrem local.

5p c) Să se calculeze ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
2
lim 1 2 3 ...
n
n
f f f f n
→∞
+ + + + , unde
*
n∈` .

2. Se consideră şirul ( ) *
2
*
1
, ,
1
n
n n
n n
x
I I dx n
x

= ∈
+
∫ `
` .
5p a) Să se calculeze
1
I .
5p b) Să se arate că
*
1,
n
I n ≤ ∀ ∈` .
5p c) Să se calculeze lim
n
n
I
→∞
.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.

SUBIECTUL I (30p) – Varianta 005
5p 1. Să se calculeze
1 1
1 2 1 2 i i
+
+ −
.

5p
2. Să se rezolve în ] inecuaţia
2
10 12 0 x x − + ≤ .
5p
3. Să se determine inversa funcţiei bijective ( ) ( ) : 1, 0, f ∞ → ∞ ,
2
( ) 3log f x x = .
5p
4. Să se determine numărul funcţiilor { } { } : 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 f → cu proprietatea că (1) (4) f f = .
5p 5. Să se determine coordonatele vârfului D al paralelogramului ABCD ştiind că ( 2, 9), (7, 4), (8, 3) A B C − − − .
5p
6. Triunghiul ABC are
3
B
π
= şi lungimea razei cercului circumscris egală cu 1. Să se calculeze lungimea
laturii AC .


Varianta 5
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

5 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 005

1. Se consideră punctele (0, 6), (1, 4), ( 1, 8) A B C − şi matricea
1 1 1 1
0 1 1
6 4 8
M a
b
 
 
= −
 
 
, unde , a b∈\.
5p a) Să se arate că punctele , , A B C sunt coliniare.
5p b) Să se determine rangul matricei M în cazul 3, 0 a b = = .
5p c) Să se arate că dacă unul dintre minorii de ordin trei ai lui M , care conţin ultima coloană, este nul,
atunci rang( ) 2. M =
2. Pe mulţimea ] definim legea de compoziţie 5 6 6 6 x y xy x y ∗ = + + + .
5p a) Să se arate că legea “∗” este asociativă.
5p b) Să se determine elementele simetrizabile ale mulţimii ] în raport cu legea “∗”.
5p c) Să se rezolve ecuaţia
de 2009 ori
... 1
x
x x x x ∗ ∗ ∗ ∗ = −

.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

5 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 005
1. Se consideră funcţia ( ) ( )
( ) 2 1
: 0, , ln .
1
x
f f x x
x

∞ → = −
+
\
5p a) Să se calculeze derivata funcţiei f.
5p b) Să se determine punctele graficului funcţiei f în care tangenta la grafic este paralelă cu dreapta de
ecuaţie 9 2 y x = .

5p c) Să se arate că, dacă 1 x > , atunci
2( 1)
ln .
1
x
x
x


+


2. Se consideră funcţia ( ) ( )
2
1
: 0, , f f x
x
∞ → = \ şi şirul
1
( ) , (1) (2) ... ( ).
n n n
a a f f f n

= + + +
5p a) Să se arate că ( ) ( ) ( )
1
1 ( ), 0,
k
k
f k f x dx f k k
+
+ ≤ ≤ ∀ ∈ ∞

.

5p b) Să se calculeze ( )
1
lim ,
n
n
f x dx n
→∞


`.
5p c) Să se arate că şirul
1
( )
n n
a

este convergent.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
6
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 006
5p 1. Să se calculeze suma tuturor numerelor naturale de două cifre care se divid cu 11.
5p 2. Să se determine funcţia f de gradul al doilea ştiind că ( 1) 1, (0) 1, (1) 3 f f f − = = = .
5p 3. Să se rezolve în mulţimea ( ) 0,π ecuaţia sin3 sin x x = .
5p
4. Câte numere naturale de trei cifre distincte se pot forma cu elemente ale mulţimii { } 2, 4, 6,8 ?
5p 5. Se consideră triunghiul ABC cu vârfurile în (1, 2) A , (2, 2) B − şi (4, 6) C . Să se calculeze cos B .

5p 6. Să se calculeze lungimea razei cercului circumscris triunghiului ABC ştiind că
6
C
π
= şi 6 AB = .


Varianta 6
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

6 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 006

1. Se consideră permutarea
5
1 2 3 4 5
3 1 2 5 4
S
 
σ = ∈
 
 
.
5p
a) Să se calculeze
2009
σ .
5p b) Să se dea exemplu de o permutare
5
S τ ∈ astfel încât e τσ ≠ şi ( )
2
e τσ = .
5p c) Să se demonstreze că, pentru orice
5
S τ ∈ , există p

∈` astfel încât
p
e τ = .

2. Se consideră a∈^,
1
x ,
2
x ,
3
x ∈^ rădăcinile ecuaţiei
3 2
2 2 0 x x x a − + − = şi determinantul
1 2 3
3 1 2
2 3 1
x x x
x x x
x x x
∆ = .
5p a) Pentru 1 a = , să se determine
1 2
, x x şi
3
x .
5p b) Să se arate că, pentru orice a∈\, ecuaţia are o singură rădăcină reală.
5p c) Să se arate că valoarea determinantului ∆ nu depinde de a.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

SUBIECTUL III (30p) – Varianta 006
6 1. Se consideră funcţia ( ) ( )
ln
: 0, , .
x x
f f x e

∞ → = \
5p
a) Să se arate că ( ) ( )( ) 1 ln , 0. f x f x x x ′ = + ∀ >
5p b) Să se determine valoarea minimă a funcţiei f.
5p
c) Să se arate că funcţia f este convexă pe ( ) 0, ∞ .

2. Se consideră, pentru fiecare n

∈` , funcţiile
2
: ( 1, ) , ( )
1
n
n n
x
f f x
x
− ∞ → =
+
\ şi : ( 1, )
n
g − ∞ →\,

2 3 2 1
( ) 1 ... ( )
n
n n
g x x x x x f x

= − + − + − + .
5p a) Să se calculeze
1
2
0
( ) g x dx

.

5p
b) Să se arate că
1
*
0
1
0 ( ) ,
2 1
n
f x dx n
n
≤ ≤ ∀ ∈
+

` .

5p c) Să se calculeze
1 1 1 1 1
lim 1 ... , .
2 3 4 2 1 2 n
n
n n →∞
 
− + − + + − ∈
 

 
`

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
7
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 007
5p
1. Să se calculeze modulul numărului complex
8
7 4
i
z
i
+
=

.

5p 2. Să se determine valoarea maximă a funcţiei : f → R R, ( )
2
6 9 f x x x = − + − .
5p
3. Să se rezolve în mulţimea [ ) 0, 2π ecuaţia
1
sin
2
x = − .

5p 4. Să se determine n

∈` pentru care mulţimea { } 1, 2,..., n are exact 120 de submulţimi cu două elemente.
5p
5. Se ştie că, în triunghiul ABC , vectorii AB AC +
JJJG JJJG
şi AB AC −
JJJG JJJG
au acelaşi modul. Să se demonstreze că
triunghiul ABC este dreptunghic.
5p 6. Să se calculeze lungimea razei cercului înscris în triunghiul ABC care are lungimile laturilor egale cu
3, 4 şi 5.

Varianta 7
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1


7 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 007

1. Se consideră matricele ( )
1 2 3 4
0 1 2 3 , 0 0 0 1
0 0 1 2
A B
| |
|
= =
|
\ .
şi sistemul
2 3 4 3
2 3 2
2 1
x y z t
y z t
z t
+ + + = ¦
¦
+ + =
´
¦
+ =
¹
.
5p a) Să se determine rangul matricei A.
5p b) Să se determine mulţimea soluţiilor sistemului.
5p
c) Să se demonstreze că ecuaţia XA B = nu are soluţii ( )
1,3
X ∈M ^ .

2. Se consideră mulţimea
2 2
( )
2 2
k k
k k
G A k k
¦ ¹
| |
¦ ¦
= = ∈
| ´ `
|
¦ ¦ \ . ¹ )
] , şi pentru fiecare t ∈] notăm cu
( )
{ }
1
t
H A kt k = − ∈] . Se admite faptul că ( ) , G ⋅ este un grup, unde „⋅ ” este înmulţirea matricelor.
5p
a) Să se arate că , n p ∀ ∈] , ( ) ( ) ( 1) A n A p A n p ⋅ = + + .
5p b) Să se demonstreze că, pentru orice t ∈] ,
t
H este un subgrup al grupului ( , ) G ⋅ .
5p c) Să se demonstreze că grupurile ( , ) G ⋅ şi ( , ) + ] sunt izomorfe.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

7 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 007
1. Se consideră funcţia : (0, ) , ( ) ln f f x x ∞ → = \ şi şirul
*
*
1 1 1
( ) , 1 ... ln , .
2 3
n n
n
x x n n
n

= + + + + − ∀ ∈
`
`
5p a) Să se determine asimptotele graficului funcţiei f.
5p b) Să se arate că, pentru orice 0 k > , ( ) ( )
1 1
1
1
f k f k
k k
< + − <
+
.
5p
c) Să se arate că şirul ( ) *
n
n
x
∈`
este descrescător şi are termenii pozitivi.

2. Se consideră funcţiile ( ) : 1, f − ∞ →\, ( )
( )
2
2
1 ( 1)
x
f x
x x
=
+ +
şi : ( 1, ) , F − ∞ →\

2
( ) ln( 1) ln( 1) arctg F x a x b x c x = + + + + , unde , , a b c sunt parametri reali.
5p a) Să se determine , , a b c astfel încât F să fie o primitivă a funcţiei f .
5p
b) Să se calculeze
1
0
( ) f x dx

.
5p c) Să se studieze monotonia funcţiei F , în cazul în care F este primitivă a funcţiei f .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.

SUBIECTUL I (30p) – Varianta 008
5p
1. Să se rezolve în mulţimea numerelor complexe ecuaţia
2
4 z = − .
5p
2. Se consideră funcţia : f → R R, ( )
2
f x ax x c = + + . Ştiind că punctele ( ) 1, 2 A şi ( ) 0,3 B aparţin
graficului funcţiei f , să se determine numerele reale a şi c.
5p 3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia
3
7 1 1 x x + − = .
5p 4. Câte numere naturale de patru cifre distincte se pot forma cu cifre din mulţimea { } 1,3,5, 7,9 ?
5p
5. Se consideră paralelogramul ABCD şi punctele E şi F astfel încât , 2 AE EB DF FE = =
JJJG JJJG JJJG JJJG
. Să se
demonstreze că punctele , A F şi C sunt coliniare.
5p 6. Fie triunghiul ABC. Să se calculeze lungimea înălţimii corespunzătoare laturii BC ştiind că
13, 14 AB AC = = şi 15 BC = .

Varianta 8
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

8 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 008

1. Se consideră matricea
3
1 1 1
1 1 1 ( )
1 1 1
A
− −  
 
= − − ∈
 
− −
 
\ M .
5p a) Să se calculeze ( ) det A .
5p
b) Să se arate că
2 2
2
3
2 1 2 2
3 3
n n
n
A A I
− +
= + , pentru orice n

∈` .
5p
c) Să se determine
1
A

.

2. Se consideră a∈\ şi ecuaţia
3
0 x x a − + = , cu rădăcinile complexe
1 2 3
, , x x x .
5p a) Să se calculeze
1 2 3
( 1)( 1)( 1) x x x + + + .
5p b) Să se determine
2
x şi
3
x ştiind că
1
2 x = .
5p c) Să se determine a∈\ pentru care
1 2 3
, , x x x sunt numere întregi.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

8 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 008

1. Se consideră funcţia : f → \ \, ( ) cos f x x x = + şi şirul ( ) ( )
0 1
, 0, , .
n n n
n
x x x f x n
+

= = ∀ ∈
`
`
5p a) Să se arate că funcţia f este crescătoare pe \.
5p
b) Să se arate că 0 ,
2
n
x n
π
≤ ≤ ∀ ∈` .
5p
c) Să se arate că şirul ( )
1
n
n
x

este convergent la
2
π
.

2. Se consideră şirul de numere reale ( )
n
n
I
∈`
, definit de
0
2
I
π
= şi
2
*
0
cos ,
n
n
I x dx n
π
= ∈

` .
5p a) Să se calculeze
1
I .
5p
b) Să se arate că şirul ( )
n
n
I
∈`
este descrescător.
5p c) Să se arate că
1
,
2
n n
nI I n


π
= ∀ ∈` .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.

SUBIECTUL I (30p) – Varianta 009
5p 1. Să se determine numărul natural x pentru care 1 3 5 225 x + + + + = … .
5p 2. Să se determine valorile parametrului real m ştiind că graficul funcţiei : , f →
( )
2
2 f x x mx m = + − intersectează axa Ox în două puncte situate la distanţa 3 .
5p 3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia
( )
1
2
log 2 1
x
x
− +
+ = .
5p 4. Să se arate că
3 15
17 17
C C >
5p
5. Fie hexagonul regulat ABCDEF de latură 4 . Să se calculeze modulul vectorului AC BD +

.
5p 6. Să se arate că
2 2 2
91
sin 1 sin 2 ... sin 90
2
+ + + =
Varianta 9
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

9 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 009

1. Fie ( ) ( ) ( ) , , , , ,
A A B B C C
A x y B x y C x y trei puncte din plan şi matricea ( )
3
1
1
1
A A
B B
C C
x y
M x y
x y
| |
|
= ∈
|
|
\ .
\ M .
5p a) Să se arate că, dacă , , A B C se află pe dreapta de ecuaţie 2 y x = , atunci ( ) det 0 M = .
5p
b) Să se arate că, dacă triunghiul ABC este dreptunghic şi are catetele de lungime 1, atunci ( ) det 1 M = ± .

5p c) Să se arate că, dacă matricea M este inversabilă, atunci suma elementelor matricei
1
M

este 1.

2. Se consideră mulţimea de matrice ,
3
a b
A a b
b a
¦ ¹ | | ¦ ¦
= ∈
´ ` |

¦ ¦ \ . ¹ )
] .
5p a) Să se arate că, dacă X A ∈ şi Y A ∈ , atunci X Y A + ∈ .
5p b) Să se arate că, dacă X A ∈ , Y A ∈ şi
2
XY O = , atunci
2
X O = sau
2
Y O = .
5p c) Admitem cunoscut faptul că A este inel în raport cu adunarea şi înmulţirea matricelor. Să se determine
elementele inversabile ale acestui inel.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

9 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 009
1. Se consideră funcţia ( ) : , sin f f x x x → = − \ \ .
5p a) Să se arate că funcţia f este crescătoare.
5p
b) Admitem că pentru fiecare n∈` ecuaţia ( ) f x n = are o soluţie unică
n
x . Să se arate că şirul

*
( )
n
n
x
∈`
este nemărginit.
5p c) Să se calculeze lim
n
n
x
n →∞
, unde şirul ( )
1
n
n
x

a fost definit la b).

2. Fie funcţiile [ )
1
, : 0,1 , ( ) , ( )
1 1
n
n n
x
f g f x g x
x x
→ = =
− −
\ , unde
*
n∈` .
5p
a) Să se calculeze
1
2
2
0
( ( ) ( )) f x g x dx −

.
5p b) Să se arate că
1
*
2
0
1
0 ( ) ,
2
n
n
g x dx n ≤ ≤ ∀ ∈

` .
5p
c) Să se arate că
2 3
1 1 1 1
lim ... ln 2
1 2
2 2 3 2 2
n
n
n
→∞
 
+ + + + =
 

⋅ ⋅ ⋅  
.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
10
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 010
5p
1. Ştiind că z ∈^ şi că
2
1 0 z z + + = , să se calculeze
4
4
1
z
z
+ .
5p
2. Să se determine funcţia f de gradul întâi, pentru care ( ) ( ) ( ) 2 1 f f x f x = + , oricare ar fi x∈\.
5p 3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia ( ) lg 1 lg9 1 lg x x + − = − .

5p 4. Să se determine numărul termenilor raţionali din dezvoltarea
( )
10
3
3 3 + .
5p 5. Să se determine coordonatele centrului de greutate al triunghiului ABC , ştiind că ( 1, 0), (0, 2), (2, 1) A B C − − .
5p
6. Să se arate că unghiul vectorilor 5 4 u i j = −
G G G
şi 2 3 v i j = +
G G G
este obtuz.

Varianta 10
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

10 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 010

1. Se consideră permutările
3
, e S α∈ ,
1 2 3
1 2 3
e
 
=
 
 
,
1 2 3
3 1 2
 
α =
 
 
.
5p
a) Să se calculeze
3
α .
5p b) Să se rezolve ecuaţia
2009
x e α ⋅ = ,
3
x S ∈ .
5p c) Să se demonstreze că, oricare ar fi ordinea factorilor, produsul tuturor permutărilor din
3
S este
permutare impară.

2. Fie inelul [ ] { }
, i a bi a b = + ∈ ] ] .
5p a) Să se dea exemplu de un număr complex z astfel încât [ ] z i ∉] şi [ ]
2
z i ∈] .
5p b) Să se determine elementele inversabile ale inelului [ ] i ] .
5p c) Să se arate că mulţimea ( ) ( ) { }
, H m n m n i m n = + + − ∈] este parte stabilă a lui [ ] i ] în raport
cu înmulţirea.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

10 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 010
1. Se consideră funcţia : f → \ \, ( )
( )
2
arctg ln 1 f x x x x = − + .
5p a) Să se arate că funcţia f este convexă pe \.
5p b) Să se arate că funcţia ' f este mărginită.
5p c) Să se demonstreze că ( ) 0, f x x ≥ ∀ ∈\.

2. Se consideră şirul ( )
1
*
1 2
0
, ,
1
n
n n
n n
x
I I dx n
x

= ∀ ∈
+

` .
5p a) Să se calculeze
1
I .
5p
b) Să se arate că
*
1
,
1
n
I n
n
≤ ∀ ∈
+
` .
5p c) Să se calculeze lim
n
n
I
→∞
.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
11
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 011
5p 1. Să se determine , a b∈\ ştiind că numerele 2, , a b sunt în progresie geometrică şi 2, 17, a sunt în
progresie aritmetică.
5p
2. Să se rezolve ecuaţia ( ) ( ) 0 f f x = , ştiind că : , ( ) 3 2 f f x x → = − + \ \ .
5p
3. Să se rezolve în mulţimea [ ) 0, 2π ecuaţia tg( ) 1 2tg . x x − = −
5p
4. Să se determine numărul funcţiilor { } { } : 0,1, 2 0,1, 2 f → care verifică relaţia (2) 2 f = .
5p
5. Se consideră triunghiul ABC şi punctele , D E astfel încât 2 , 2 AD DB AE EC = =
JJJG JJJG JJJG JJJG
. Să se arate că
dreptele DE şi BC sunt paralele.

5p 6. Să se calculeze lungimea razei cercului circumscris triunghiului ABC , dacă ,
4
A
π
=
6
B
π
= şi 6. AB =

Varianta 11
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

11 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 011

1. Pentru , , , a b c d ∈\, se consideră matricea
a b c d
b a d c
A
c d a b
d c b a
 
 
− −
=
 
− −
 
 
− −
 
şi matricea transpusă .
t
A
5p
a) Pentru 1 a c = = şi 0 b d = = , să se calculeze det ( ) A .
5p
b) Să se arate că
4
t
A A I ⋅ = α⋅ , unde
2 2 2 2
a b c d α = + + + .
5p c) Să se demonstreze că dacă
4
A O ≠ , atunci A este inversabilă.

2. Se consideră , , a b c∈\ şi polinomul
3 2
, f X aX bX c = + + + cu rădăcinile
1 2 3
, , x x x ∈^, astfel
încât
1 2 3
1, 1, 1. x x x ≤ ≤ ≤
5p a) Să se demonstreze că 3. a ≤
5p b) Să se arate că, dacă 0 c < , polinomul are cel puţin o rădăcină reală în intervalul ( ) 0, ∞ .
5p c) Să se arate că, dacă 1, 1, a c = = − atunci 1. b = −

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

11 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 011
1. Se consideră funcţia { } ( )
| |
1
: 2 , .
2
x
f f x e
x
− − → =
+
\ \
5p a) Să se studieze derivabilitatea funcţiei f în punctul
0
0 x = .
5p b) Să se determine punctele de extrem local ale funcţiei f .
5p
c) Să se determine numărul de rădăcini reale ale ecuaţiei ( ) f x m = , unde m este un parametru real.

2. Se consideră funcţiile ( )
3
: , sin
6
x
f f x x x → = − + \ \ şi ( ] : 0,1 g →\ , ( )
1
sin
x
t
g x dt
t
=

.
Se admite cunoscut faptul că ( ) 0, 0. f x x ≥ ∀ ≥
5p
a) Să se calculeze
1
0
( ) f x dx

.
5p b) Să se arate că funcţia g este strict descrescătoare.
5p
c) Să se arate că ( )
0
0
lim 0,9
x
x
g x

>
> .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
12
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 012
5p
1. Să se calculeze
1 1
1 1 i i
+
+ −
.

5p 2. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia
1 2 7
2 3 6
x x
x x
+ +
+ =
+ +
.

5p 3. Să se rezolve în mulţimea [ ) 0, 2π ecuaţia
1
cos 2 .
2
x =

5p 4. Să se determine 0 a > ştiind că termenul din mijloc al dezvoltării
12
3
4
1
a
a
 
+
 
 
este egal cu 1848.
5p 5. Să se determine ecuaţia simetricei dreptei : 2 3 1 0 d x y − + = faţă de punctul ( 3, 4) A − .
5p 6. Ştiind că ctg 3 x = , să se calculeze ctg2x .

Varianta 12
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

12 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 012

1. Se consideră polinoamele [ ] , f g X ∈\ ,
2
1 f X X = + + , cu rădăcinile complexe
1 2
, x x şi

2
g aX bX c = + + , cu 0 a ≠ . Fie matricele ( )
3
, A V ∈M ^ ,
c b a
A a c b
b a c
 
 
=
 
 
şi
1 2
2 2
1 2
1 1 1
1
1
V x x
x x
 
 
=
 
 
 
.
5p a) Să se arate că
2 1
det ( ) 3( ) V x x = − .
5p
b) Să se arate că
1 2
1 1 2 2
2 2
1 1 2 2
(1) ( ) ( )
(1) ( ) ( )
(1) ( ) ( )
g g x g x
A V g x g x x g x
g x g x x g x
 
 
⋅ =
 
 
 
.
5p c) Să se arate că det ( ) 0 A = dacă şi numai dacă 0 a b c + + = sau a b c = = .

2. Se consideră funcţia
5 5
: f → ] ] ,
4
ˆ
( ) 4 f x x x = + .
5p a) Să se calculeze
ˆ
(0) f şi
ˆ
(1) f .
5p b) Să se arate că funcţia f nu este surjectivă.
5p
c) Să se descompună polinomul
4
5
ˆ
4 [ ] X X X + ∈] în factori ireductibili peste
5
] .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

12 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 012


5p
1. Se consideră funcţia ( ) ( )
( ) ln 1
: 0, ,
x
f f x
x
+
∞ → = \ .
a) Să se arate că şirul ( )
1
n
n
x

unde ( )
1 1 1 1 1 1
1 ...
2 2 3 3
n
x f f f f
n n
     
= + + + +
     
     
este divergent.
5p b) Să se calculeze lim ( )
x
f x
→∞
.
5p c) Să se arate că funcţia f este descrescătoare.


5p
2. Se consideră funcţia ( ) ( )
1
1
0
: 1, ,
t x
f f x e t dt
− −
∞ → =

\ .
a) Să se calculeze (2) f .
5p b) Să se demonstreze relaţia
1
( ) , 1 f x x
x
≤ ∀ > .

5p c) Să se demonstreze relaţia ( ) ( )
1
1 , 1 f x xf x x
e
+ = − ∀ > .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
13
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 013
5p
1. Să se arate că numărul
2 2
(1 3) (1 3) i i + + − este număr întreg.
5p 2. Să se rezolve în × \ \ sistemul de ecuaţii
4
3
x y
xy
+ = ¦
´
=
¹
.

5p 3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia
( )
6 2 1 x x = − − .

5p 4. Să se determine termenul care nu conţine pe x din dezvoltarea
9
2
1
x
x
| |
+
|
\ .
.
5p 5. Să se calculeze distanţa de la punctul (3, 0) A la dreapta : 3 4 1 0 d x y − + = .
5p
6. Triunghiul ABC are 4, 5 AB BC = = şi 6 CA = . Să se arate că ( ) ( ) 2 . m B m C = ) )

Varianta 13
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

13 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 013

1. Se consideră sistemul de ecuaţii
1
3
3
x y z
x y z
mx y z m
− + = ¦
¦
+ + =
´
¦
+ + =
¹
, unde m∈\. Pentru fiecare m∈\, notăm cu
m
S
mulţimea soluţiilor reale ale sistemului.
5p a) Să se determine m∈\ pentru care sistemul are soluţie unică.
5p b) Să se arate că pentru orice m∈\ sistemul este compatibil.
5p
c) Să se determine
{ }
2 2 2
1
min ( , , ) x y z x y z S + + ∈ .

2. Se consideră matricele
0 1
1 0
A
| |
=
|

\ .
,
0 1
1 1
B
| |
=
|

\ .
,
2
1 0
0 1
I
| |
=
|
\ .
, C A B = ⋅ şi mulţimea
( ) ( )
{ } 2
det 1 G X X = ∈ = M ^ .
5p a) Să se verifice că
4 6
2
. A B I = =
5p
b) Să se arate că ( ) , G ⋅ este un subgrup al grupului multiplicativ al matricelor inversabile de ordin doi,
cu elemente numere complexe.
5p c) Să se demonstreze că
2
n
C I ≠ , pentru orice n

∈` .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

13 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 013

1. Se consideră funcţia : f → \ \, ( )
3 3 2
3 4, f x x x x = + − ∀ ∈\ .
5p a) Să se determine asimptota oblică a graficului funcţiei f spre ∞ .
5p
b) Să se arate că ( ) ( ) { }
2 2
' 2 , 2, 1 f x f x x x x = + ∀ ∈ − − \ .
5p c) Să se determine derivatele laterale ale funcţiei f în punctul
0
2. x = −

2. Pentru
*
n∈` se consideră funcţia ( ) ( )
0
: 0, , , 0
x
n t
n n
F F x t e dt x

∞ → = >

\ .
5p a) Să se calculeze ( )
1
, 0 F x x > .
5p b) Să se determine punctele de inflexiune ale graficului funcţiei
n
F .
5p c) Să se calculeze
2
lim ( )
x
F x
→∞
.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
14
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 014
5p 1. Să se calculeze
1 2 3 99
lg lg lg ... lg
2 3 4 100
+ + + + .
5p 2. Să se determine a

∈\ pentru care ( )
2
3 0 a x ax a − − − < , oricare ar fi x∈\.
5p 3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia
3 3
8 9 4 x x − = − .
5p 4. Să se determine numărul elementelor unei mulţimi ştiind că aceasta are exact 45 de submulţimi cu
două elemente.
5p 5. Să se determine ecuaţia dreptei AB ştiind că (2, 3) A şi ( 5, 4) B − .

5p 6. Triunghiul ABC ascuţitunghic are 2 3 AC = şi lungimea razei cercului circumscris egală cu 2. Să se
determine măsura unghiului B.

Varianta 14
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1


14 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 014

1. Se consideră matricea 2 2 2
3 3 3
a b c
A a b c
a b c
 
 
=
 
 
, unde , , a b c

∈\ .
5p a) Să se calculeze rangul matricei A.
5p
b) Să se arate că există d ∈\ astfel încât
2
A dA = .
5p
c) Să se arate că există matricele ( )
3,1
K M ∈ \ şi ( )
1,3
L M ∈ \ astfel încât A K L = ⋅ .

2. Se consideră numărul 3 a i = − ∈^ şi polinomul [ ] f X ∈_ ,
4 2
4 16 f X X = − + .
5p
a) Să se arate că ( ) 0. f a =
5p b) Să se determine rădăcinile polinomului f.
5p
c) Să se arate că polinomul f este ireductibil în [ ] X _ .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

14 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 014

1. Pentru
*
, 3 n n ∈ ≥ ` se consideră funcţia ( ) : , sin
n
n n
f f x x → = \ \ şi se notează cu
n
x abscisa
punctului de inflexiune din intervalul 0,
2
π  
 
 
, al graficului funcţiei
n
f .
5p
a) Să se arate că ( ) ( )
2 2 ''
1 sin sin , , 3
n n
n
f x n n x n x n n
− ∗
= − − ∀ ∈ ≥ ` şi x∈\.

5p b) Să se arate că
1
sin , 3
n
n
x n
n

= ≥ .
5p c) Să se calculeze lim ( )
n n
n
f x
→∞
.

2. Se consideră a∈\ şi funcţiile , : f F → \ \, ( ) ( )
3 2
2 2 2
3 5
, .
( 1) 1 1
x x a x ax
f x F x
x x x
− + + +
= =
+ + +

5p a) Să se arate că funcţia F este o primitivă a funcţiei f .
5p b) Pentru 2 a = , să se determine aria suprafeţei plane cuprinsă între graficul functiei f, axa Ox şi
dreptele 1 x = şi 2 x = .
5p c) Să se determine a astfel încât
2 0
0 2
( ) ( ) 2 F x dx F x dx

− =
∫ ∫
.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
15
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 015

5p 1. Să se calculeze
( ) ( ) 3 3 3
log 5 7 log 5 7 log 2 − + + − .
5p

2. Să se determine funcţia de gradul al doilea al cărei grafic este tangent la axa Ox în punctul (1, 0) şi
trece prin punctul (0, 2) .
5p
3. Să se rezolve în mulţimea [ ) 0, 2π ecuaţia sin cos 0 x x + = .
5p
4. Câte numere naturale de patru cifre se pot forma cu elemente ale mulţimii { } 1, 3, 5, 7, 9 ?
5p 5. Să se determine ecuaţia dreptei care conţine punctul ( 2, 2) A − şi este paralelă cu dreapta determinată de
punctele (2,1) C , ( 1, 3) D − − .

5p 6. Fie
3
,
2
π
α π
 

 
 
astfel încât
5
cos
13
α = − . Să se calculeze sinα .

Varianta 15
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

15 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 015

1. Fie , , a b c∈] şi matricea
a b c
A c a b
b c a
| |
|
=
|
|
\ .
.
5p a) Să se calculeze ( ) det A .
5p
b) Să se arate că dacă 0 a b c + + ≠ şi A nu este inversabilă în ( )
3
_ M , atunci a b c = = .
5p c) Să se arate că sistemul de ecuaţii liniare
1
2
1
2
1
2
ax by cz x
cx ay bz y
bx cy az z
¦
+ + =
¦
¦
¦
+ + =
´
¦
¦
+ + =
¦
¹
admite numai soluţia 0 x y z = = = .

2. Se consideră polinomul [ ] f X ∈\ ,
4 2
5 5 f X X = − + , cu rădăcinile
1 2 3 4
, , , x x x x ∈^.
5p
a) Să se calculeze
1 2 3 4
1 1 1 1
x x x x
+ + + .
5p b) Să se arate că polinomul f are toate rădăcinile reale.
5p c) Să se arate că dacă g este un polinom cu coeficienţi reali care are proprietatea că pentru orice x real
( ) ( ) g x f x ≤ , atunci există [ 1, 1] a∈ − astfel încât . g af =

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

15 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 015
1. Pentru fiecare , 3 n n ∈ ≥ ` , se consideră funcţia :[0, ) , ( ) 1
n
n n
f f x x nx ∞ → = − + \ .
5p
a) Să se arate că
n
f este strict descrescătoare pe [ ] 0;1 şi strict crescătoare pe [ ) 1;∞ .
5p
b) Să se arate că ecuaţia ( ) 0, 0
n
f x x = > are exact două rădăcini (0,1)
n
a ∈ şi (1, )
n
b ∈ ∞ .
5p c) Să se calculeze lim
n
n
a
→∞
, unde
n
a s-a definit la punctul b).
2. Se consideră şirul ( )
n
n
I
∈`
, unde
1
0
2
0
1
1
I dx
x
=
+

şi
1
*
2
0
,
1
n
n
x
I dx n
x
= ∈
+

` .
5p a) Să se arate că
0
.
4
I
π
=
5p b) Să se arate că
2 2 2
1
, , 2
2 1
n n
I I n n
n

= − ∀ ∈ ≥

` .

5p c) Să se arate că ( )
1
0
1 1 1 1
lim 1 ... 1 .
3 5 7 2 1
n
n
I
n

→∞
 
− + − + + − =
 

 


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
16
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 016
5p
1. Să se calculeze modulul numărului complex
2
2
i
z
i

=
+
.
5p
2. Să se determine a∈\ pentru care
2
2 0, x ax + + ≥ oricare ar fi numărul real x .

5p 3. Să se rezolve în intervalul [ ] 1,1 − ecuaţia
1
arcsin arcsin
2 3
x + =
π
.

5p 4. Să se rezolve ecuaţia
8 10
n n
C C = , , 10 n n ∈ ≥ ` .

5p 5. Să se afle măsura celui mai mare unghi al triunghiului ABC ştiind că ( ) ( ) ( ) 2, 2 , 2, 3 , 2, 3 A B C − − .

5p 6. Fie ,
2
π
α π
 

 
 
astfel încât
3
sin
5
α = . Să se calculeze sin 2α .

Varianta 16
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

16 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 016

1. Se consideră mulţimea , , 0
0 1
a b
G X a b a
¦ ¹
| | ¦ ¦
= = ∈ >
´ ` |
\ . ¦ ¦
¹ )
\ .
5p a) Să se arate că dacă , A B G ∈ , atunci AB G ∈ .
5p b) Să se găsească două matrice , C D G ∈ pentru care CD DC ≠ .
5p c) Să se arate că dacă A G ∈ , atunci
2
2
I A A G − + ∈ .

2. Se consideră , , a b c∈_ şi polinomul
3 2
f X aX bX c = + + + .
5p a) Să se determine , , a b c astfel încât polinomul f să aibă rădăcinile
1 2
1 x x = = şi
3
2 x = − .
5p
b) Să se arate că dacă f are rădăcina 2 , atunci f are o rădăcină raţională.
5p c) Să se arate că dacă , , a b c∈], iar numerele (0) f şi (1) f sunt impare, atunci polinomul f nu are
rădăcini întregi.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

16 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 016

1. Se consideră funcţia : f → \ \, ( )
{ }
2
2
1
sin , \ 0
0 , 0
x x
f x
x
x
¦

¦
=
´
¦
=
¹
\
.
5p a) Să se arate că funcţia f este derivabilă pe \.
5p b) Să se calculeze lim '( ).
x
f x
→∞

5p c) Să se demonstreze că funcţia f este mărginită pe \.

2. Pentru fiecare
*
n∈` se consideră funcţia :[0,1] , ( ) (1 )
n
n n
f f x x → = − \ .
5p
a) Să se calculeze
1
2
0
( ) f x dx

.
5p
b) Să se arate că
1
0
1
( )
( 1)( 2)
n
xf x dx
n n
=
+ +

, oricare ar fi n

∈` .

5p
c) Să se calculeze
1
0
lim
n
n
x
f dx
n →∞
| |
|
\ .

.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
17
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 017
5p
1. Să se arate că numărul
( )
3
1 3 i + este întreg.
5p
2. Să se determine imaginea funcţiei
2
: , ( ) 2 f f x x x → = − + \ \ .

5p 3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 2 1 5 x − + = .

5p
4. Să se determine probabilitatea ca, alegând un număr ab din mulţimea numerelor naturale de două
cifre, să avem 4 a b + = .
5p 5. Să se determine ecuaţia dreptei care trece prin punctul ( 1,1) A − şi este perpendiculară pe dreapta
: 5 4 1 0 d x y − + = .

5p 6. Să se calculeze perimetrul triunghiului ABC ştiind că 6 AB = ,
4
B
π
= şi
6
C
π
= .

Varianta 17
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

17 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 017

1. Se consideră matricele
1 3
0 1
A
 
=
 

 
şi
3 8
1 3
B
− −  
=
 
 
.
5p
a) Să se calculeze
2 2
A B − .
5p b) Să se calculeze
2 3 4
2
det( ) I A A A A + + + + .

5p c) Să se arate că ecuaţia
2
2
X I = are o infinitate de soluţii în ( )
2
M ] .

2. Se consideră polinoamele [ ] , f g X ∈_ ,
4 3 2
1 f X X X X = + + + + , cu rădăcinile
1 2 3 4
, , , x x x x ∈^
şi
2
1 g X = − .
5p a) Să se determine restul împărţirii polinomului f la polinomul g.
5p b) Să se calculeze ( ) ( ) ( ) ( )
1 2 3 4
1 1 1 1 x x x x − ⋅ − ⋅ − ⋅ − .
5p
c) Să se calculeze ( ) ( ) ( ) ( )
1 2 3 4
g x g x g x g x ⋅ ⋅ ⋅ .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

17 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 017

1. Se consideră şirul ( ) *
n
n
x
∈`
, unde ( )
1
0,1 x ∈ şi
5
*
1
3
,
4
n n
n
x x
x n
+
+
= ∀ ∈` .

5p a) Să se arate că ( )
*
0,1 , .
n
x n ∈ ∀ ∈`
5p
b) Să se arate că şirul ( ) *
n
n
x
∈`
este convergent.

5p
c) Să se arate că
2
9
lim
16
n
n
n
x
x
+
→∞
= .
2. Se consideră o funcţie : f → \ \, cu proprietatea că ( ) sin , . xf x x x = ∀ ∈\
5p a) Să se calculeze
2
0
( ) . x f x dx
π


5p b) Să se arate că funcţia f este integrabilă pe intervalul 0,
2
π  
 
 
.

5p c) Să se arate că ( )
1
2
cos1 f x dx
π


.Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
18
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 018
5p
1. Să se rezolve în mulţimea numerelor complexe ecuaţia
2
2 4 0 x x − + = .

5p 2. Să se afle valoarea minimă a funcţiei : f → \ \,
2
( ) 3 2 f x x x = − + .

5p 3. Să se rezolve în intervalul [ ] 1,1 − ecuaţia
1
arcsin arccos
2 2
x
π
+ = .

5p 4. Care este probabilitatea ca, alegând un număr k din mulţimea { } 0,1, 2,..., 7 , numărul
7
k
C să fie prim.
5p
5. Să se determine a∈\ pentru care vectorii 3 u ai j = +
G G G
şi ( ) 4 4 v i a j = + +
G G G
sunt coliniari.

5p 6. Să se calculeze
( )
AB AC BC ⋅ +
JJJG JJJG JJJG
, ştiind că ( 3, 4) A − , (4, 3) B − şi (1, 2) C .

Varianta 18
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

18 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 018

1. Se consideră matricea
3
0 0 0
1 0 0 ( )
1 1 0
A
 
 
= ∈
 
 
\ M .

5p a) Să se calculeze
3
A .
5p b) Să se afle rangul matricei
3
t
I A A + + .
5p c) Să se determine inversa matricei
3
I A + .

2. Se consideră , a b∈\ şi polinomul
3 2
4 20 f X aX X b = + + + , cu rădăcinile
1 2 3
, , x x x ∈^ .
5p a) Să se determine
1 2 3
, , x x x în cazul 2, 0 a b = = .
5p
b) Să se demonstreze că
2 2 2 2
1 2 1 3 2 3
( ) ( ) ( ) 8(4 15) x x x x x x a − + − + − = − .
5p c) Să se determine , a b astfel încât polinomul f să aibă o rădăcină dublă egală cu a − .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

18 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 018
1. Se consideră funcţia
2 1
:[0, ) [0, ), ( )
2
x
f f x
x
+
∞ → ∞ =
+
şi şirul ( )
n n
x
∈`
dat de
0 1
2, ( ), .
n n
x x f x n
+
= = ∀ ∈`
5p a) Să se determine asimptotele graficului funcţiei f.
5p b) Să se arate că şirul ( )
n n
x
∈`
, are limita 1.
5p c) Să se arate că şirul ( )
n n
y
∈`
dat de
0 1 2
... ,
n n
y x x x x n = + + + + − este convergent.

2. Se consideră funcţiile : , ( ) 1 cos f f x x → = + \ \ şi ( ) ( )
0
: ,
x
F F x x f t dt → =

\ \ .
5p
a) Să se calculeze
2
0
( ) f x dx
π

.
5p b) Să se arate că F este funcţie pară.
5p c) Să se determine intervalele de monotonie ale funcţiei F .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
19
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 019
5p
1. Să se ordoneze crescător numerele
3 4
3, 5, 8 .
5p

2. Să se determine funcţia : f → \ \ ştiind că graficul său şi graficul funcţiei : g → \ \ , ( ) 3 3 g x x = − +
sunt simetrice faţă de dreapta 1 x = .
5p
3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia
2 1 1
3 10 3 27 0
x x + +
− ⋅ + = .
5p 4. Să se determine probabilitatea ca, alegând un număr din mulţimea numerelor naturale de trei cifre, acesta
să aibă toate cifrele pare.
5p 5. Să se determine ecuaţia medianei duse din vârful A al triunghiului ABC , unde (1, 2) A , (2, 3) B şi (2, 5) C − .
5p 6. Să se arate că
ctg1 tg1
ctg 2
2

= .

Varianta 19
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

19 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 019

1. Se consideră sistemul
1
0
0
0
x y z t
x y z t
x y z t
x y z t
+ + + = ¦
¦
− + + =
¦
´
+ − + =
¦
¦ + + − =
¹
şi A matricea sistemului.
5p a) Să se calculeze ( ) det A .
5p b) Să se rezolve sistemul.
5p
c) Să se determine
1
A

.

2. Fie polinomul [ ]
4 3 2
2 2 1 f X X aX X X = + + − + ∈\ şi
1 2 3 4
, , , x x x x ∈^ rădăcinile sale.
5p
a) Să se calculeze
1 2 3 4
1 1 1 1
x x x x
+ + + .
5p b) Să se arate că ( )
2
2
1 1
2 2 , f x x x x a x
x x

(
| | | |
= − + − + + ∀ ∈ (
| |
\ . \ . (
¸ ¸
\ .
5p c) Să se determine a∈\ pentru care toate rădăcinile polinomului f sunt numere reale.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

19 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 019
1. Se consideră funcţia ( )
2
: 2, 2 , ( ) ln
2
x
f f x
x
+
− → =

\ .
5p a) Să se determine asimptotele graficului funcţiei f.
5p b) Să se determine punctele de inflexiune ale graficului funcţiei f.
5p c) Să se calculeze
1
lim ,
a
x
x f
x →∞
 
 
 
unde a este un număr real.

2. Se consideră funcţia
3 2
2
2 5 8
: , ( ) , .
4
x x x
f f x x
x
− + − +
→ = ∀ ∈
+
\ \ \
5p a) Să se calculeze ( )
1
0
f x dx

.
5p
b) Să se calculeze
4
2
1
( ( ) 2) . x f x dx + −


5p c) Ştiind că funcţia f este bijectivă, să se calculeze ( )
2
1
4
5
f x dx


.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
20
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 020
5p
1. Să se arate că
( ) 3
2 log 4, 5 ∈ .
5p
2. Să se rezolve în mulţimea numerelor complexe ecuaţia
2
2 2 0 x x − + = .
5p 3. Să se rezolve în [0, 2 ) π ecuaţia sin cos 1 x x + = − .
5p 4. Să se calculeze
4 4 4
4 5 6
C C C + + .
5p 5. Pe laturile AB şi AC ale triunghiului ABC se consideră punctele M, respectiv N astfel încât
4 AM MB =
JJJJG JJJG
şi MN BC . Să se determine m∈R astfel încât CN mAC =
JJJG JJJG
.
5p 6. Să se calculeze perimetrul triunghiului OAB , ştiind că (0, 0) O , ( 1, 2) A − şi ( 2, 3) B − .

Varianta 20
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

20 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 020

1. Se consideră triunghiul ABC, cu laturile AB c = , BC a = , CA b = şi sistemul
ay bx c
cx az b
bz cy a
+ = ¦
¦
+ =
´
¦
+ =
¹
.
5p a) Să se rezolve sistemul în cazul 3, 4, 5. a b c = = =
5p b) Să se demonstreze că, pentru orice triunghi, sistemul are soluţie unică.
5p c) Ştiind că soluţia sistemului este ( )
0 0 0
, , x y z , să se demonstreze că ( )
0 0 0
, , 1, 1 x y z ∈ − .

2. Se consideră mulţimea
3
,
a b
G a b
b a
¦ ¹
| |
= ∈
´ ` |
\ .
¹ )
] .
5p a) Să se determine numărul elementelor mulţimii G.
5p b) Să se arate că AB G ∈ , pentru orice , A B G ∈ .
5p c) Să se determine numărul matricelor din mulţimea G care au determinantul nul.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

20 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 020
1. Se consideră funcţia ( )
2
: , 2 3 2 5.
x
f f x e x x → = + − + \ \
5p
a) Să se demonstreze că funcţia f este strict crescătoare pe [ ) 0, ∞ .
5p b) Să se arate că funcţia f nu este surjectivă .
5p
c) Să se calculeze
( )
( )
'
lim
x
f x
f x →∞
.

2. Se consideră funcţia [ )
2 3
1
: 0, , ( )
(1 )(1 )
f f t
t t
∞ → =
+ +
\ .

5p a) Să se calculeze
1
3
0
( 1) ( ) t f t dt +

.

5p b) Să se arate că ( ) ( )
1
3
1
1
, 0.
x
x
f t dt t f t dt x = ∀ >
∫ ∫


5p c) Să se calculeze ( )
1
lim
x
x
x
f t dt
→∞

.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
21
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 021

5p 1. Să se rezolve în mulţimea numerelor complexe ecuaţia
2
8 25 0 x x − + = .
5p

2. Să se determine a∈\, pentru care graficul funcţiei : f → \ \, ( ) ( )
2
( ) 1 3 1 1 f x a x a x a = + + − + − ,
intersectează axa Ox în două puncte distincte.

5p 3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 8 6 1 1 x x + − − = .
5p
4. Să se calculeze
4 4 3
8 7 7
C C C − − .
5p 5. Să se determine ecuaţia perpendicularei duse din punctul (1, 2) A pe dreapta : 1 0 d x y + − = .

5p
6. Ştiind că
1
sin
3
x = , să se calculeze cos 2x .

Varianta 21
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

21 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 021

1. Pentru , , a b c

∈\ , se consideră sistemul
ax by cz b
cx ay bz a
bx cy az c
+ + = ¦
¦
+ + =
´
¦
+ + =
¹
, , , x y z ∈\.
5p a) Să se arate că determinantul sistemului este
2 2 2
( )( ). a b c a b c ab ac bc ∆ = + + + + − − −
5p b) Să se rezolve sistemul în cazul în care este compatibil determinat.
5p c) Ştiind că
2 2 2
0 a b c ab ac bc + + − − − = , să se arate că sistemul are o infinitate de soluţii ( ) , , x y z ,
astfel încât
2 2
1 x y z + = − .

2. Se consideră mulţimea
4
, ,
0
a b
G a b c
c
¦ ¹ | |
= ∈
´ ` |
\ .
¹ )
] .
5p a) Să se determine numărul elementelor mulţimii G.
5p
b) Să se dea un exemplu de matrice A G ∈ cu proprietatea că
ˆ
det 0 A ≠ şi
2
ˆ
det 0 A = .
5p c) Să se determine numărul soluţiilor ecuaţiei
2
ˆ ˆ
1 0
ˆ ˆ
0 0
X
| |
=
|
\ .
, X G ∈ .


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

21 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 021

1. Se consideră funcţia : f → \ \, ( ) ( 1)( 3)( 5)( 7) f x x x x x = − − − − .
5p
a) Să se calculeze
( )
4
lim
x
f x
x
→∞
.
5p
b) Să se calculeze ( )
1
lim
x
x
f x
→∞
.
5p
c) Să se arate că ecuaţia ( ) 0 f x ′ = are exact trei rădăcini reale.

2. Se consideră funcţiile
*
2 2
1
: , ( ) , .
n n
f f x n
n x
→ = ∈
+
\ \ `
5p a) Să se calculeze aria suprafeţei cuprinse între graficul funcţiei
1
, f axele de coordonate şi dreapta 1. x =

5p b) Să se calculeze ( )
1
2
1
0
( ) x f x dx

.

5p c) Să se arate că ( ) lim (1) (2) (3) ... ( ) .
4
n n n n
n
n f f f f n
→∞
π
+ + + + =

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
22
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 022
5p
1. Să se calculeze
2 10
1 ... i i i + + + + .

5p 2. Se consideră funcţiile
2
, : , ( ) 3 2, ( ) 2 1 f g f x x x g x x → = − + = − \ \ . Să se rezolve ecuaţia
( )( ) 0 f g x = D .

5p 3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia ( )
2
lg( 9) lg 7 3 1 lg( 9) x x x + + + = + + .
5p 4. Să se rezolve inecuaţia
2
10
n
C < , 2 n ≥ , n natural.
5p 5. Se consideră dreptele paralele de ecuaţii
1
: 2 0 d x y − = şi
2
: 2 4 1 0 d x y − − = . Să se calculeze distanţa
dintre cele două drepte.

5p 6. Să se calculeze sin75 sin15 +
D D
.

Varianta 22
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

22 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 022

1. Fie sistemul
3 3 3
0
0 , cu , ,
1
x y z
ax by cz a b c
a x b y c z

+ + =

+ + = ∈


+ + =

\, distincte două câte două şi A matricea sistemului.
5p
a) Să se arate că ( ) ( )( )( )( ) det A a b c c b c a b a = + + − − − .
5p b) Să se rezolve sistemul în cazul 0 a b c + + ≠ .
5p c) Să se demonstreze că dacă 0 a b c + + = , atunci sistemul este incompatibil.

2. Se consideră şirul de numere reale ( )
n n
a
∈`
, cu
0
0 a = şi
2
1
1
n n
a a
+
= + , n ∀ ∈` şi polinomul
[ ] f X ∈\ , cu (0) 0 f = şi cu proprietatea că
2 2
( 1) ( ( )) 1 f x f x + = + , x ∀ ∈\ .
5p a) Să se calculeze ( ) 5 f .
5p b) Să se arate că n ∀ ∈` , ( )
n n
f a a = .
5p
c) Să se arate că f X = .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

22 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 022

1. Se consideră funcţia : f → \ \,
4
( )
3
x
f x
x
=
+
.
5p
a) Să se calculeze ( ), f x x ′ ∈\.
5p b) Să se determine mulţimea valorilor funcţiei f.
5p
c) Să se arate că ( ) ( ) , , . f x f y x y x y − ≤ − ∀ ∈\

2. Se consideră funcţia
3
: , ( ) 3 2 f f x x x → = − + \ \ .

5p
a) Să se calculeze
3
2
( )
1
f x
dx
x −

.

5p
b) Să se calculeze
2
0
1
13
( )
x
dx
f x.
5p
c) Să se determine punctele de extrem ale funcţiei
2
0
: , ( ) ( )
x
t
g g x f t e dt → =

\ \ .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
23
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 023
5p
1. Să se calculeze suma primilor 20 de termeni ai progresiei aritmetice ( )
1
n
n
a

, ştiind că
4 2
4 a a − = şi

1 3 5 6
30 a a a a + + + = .

5p
2. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia
2 3 1
2 2
x x
x x
+ −
=
+ −
.

5p 3. Să se calculeze
1
tg arctg
2 2
π  

 
 
.
5p
4. Să se determine probabilitatea ca, alegând un element din mulţimea { } 1, 2, 3,..., 40 , numărul
2
2 6
n n +

să fie pătrat perfect.
5p
5. Să se calculeze coordonatele centrului de greutate al triunghiului ABC , dacă ( ) (5, 3), (2, 1), 0, 9 A B C − − .
5p 6. Ştiind că tg 2 α = , să se calculeze sin4α .

Varianta 23
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

23 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 023

1. Se consideră matricea
0 5
1 0
A
| |
=
|
\ .
şi mulţimea ( )
5
,
a b
C A X a b
b a
¦ ¹
| |
= = ∈
´ ` |
\ .
¹ )
^ .
5p a) Să se arate că ( ) X C A ∀ ∈ , XA AX = .
5p b) Să se arate că dacă ( ) Y C A ∈ şi
2
2
Y O = , atunci
2
Y O = .
5p
c) Să se arate că dacă ( )
2
, Z C A Z O ∈ ≠ şi Z are toate elementele raţionale, atunci det 0 Z ≠ .

2. Se consideră
3
a∈] şi polinomul [ ]
3 2
3
ˆ
2 f X X a X = + + ∈] .
5p a) Să se calculeze
( ) ( ) ( )
ˆ ˆ ˆ
0 1 2 f f f + + .
5p b) Pentru
ˆ
2 a = , să se determine rădăcinile din
3
] ale polinomului f .
5p
c) Să se determine
3
a∈] pentru care polinomul f este ireductibil în [ ]
3
X ] .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

23 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 023

1. Se consideră funcţia : f → \ \,
3
( ) 1 f x x x = + + .

5p a) Să se arate că, pentru orice n∈`, ecuaţia ( )
1
3
1
f x
n
= +
+
are o unică soluţie
n
x ∈\.
5p
b) Să se arate că lim 1
n
n
x
→∞
= , unde
n
x este soluţia reală a ecuaţiei ( )
1
3
1
f x
n
= +
+
, n∈`.
5p
c) Să se determine ( ) lim 1
n
n
n x
→∞
− , unde
n
x este soluţia reală a ecuaţiei ( )
1
3
1
f x
n
= +
+
, n∈`.

2. Se consideră funcţia [ )
0
sin
: 0, , ( ) .
1
x t
f f x dt
t
∞ → =
+

\
5p
a) Să se arate că
0
1
ln(1 ), 1
1
a
dt a a
t
= + ∀ > −
+

.
5p b) Să se arate că ( ) ln(1 ), 0 f x x x < + ∀ > .
5p c) Să se arate că ( ) (2 ) f f π > π .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
24
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 024
5p
1. Să se calculeze
1
z
z
+ pentru
1 3
2
i
z
− +
= .
5p 2. Să se determine funcţia de gradul al doilea : f → \ \ pentru care ( 1) (1) 0, (2) 6 f f f − = = = .
5p 3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia
2 4 8
11
log log log
6
x x x + + = .

5p 4. Să se demonstreze că dacă x∈\ şi 1 x ≥ , atunci
2 2
(1 ) (1 ) 4 x x + + − ≥ .
5p 5. Să se determine ecuaţia înălţimii duse din B în triunghiul ABC , ştiind că (0, 9) A , (2, 1) B − şi (5, 3) C − .

5p 6. Să se calculeze
( ) ( )
2 5 3 4 i j i j + ⋅ −
G G G G
.

Varianta 24
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

24 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 024

1. Se consideră o matrice ( )
3
A∈M ^ . Se notează cu
t
A transpusa matricei A.
5p a) Să se demonstreze că z ∀ ∈^, ( )
3
X ∀ ∈M ^ , ( ) ( )
3
det det zX z X = .
5p b) Să se demonstreze că det ( ) 0
t
A A − = .
5p c) Ştiind că
t
A A ≠ , să se demonstreze că rang( ) 2
t
A A − = .

2. Se consideră polinomul [ ] f X ∈_ , cu
4 2
5 4 f X X = − + .
5p a) Să se determine rădăcinile polinomului f.
5p b) Să se determine polinomul [ ] h X ∈_ , pentru care (0) 1 h = şi care are ca rădăcini inversele
rădăcinilor polinomului f.
5p
c) Ştiind că g este un polinom cu coeficienţi întregi, astfel încât ( ) ( ) ( ) ( ) 2 1 1 2 2 g g g g − = − = = = ,
să se arate că ecuaţia ( ) 0 g x = nu are soluţii întregi.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

24 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 024

1. Se consideră funcţia : , ( ) sin f f x x x → = − \ \ .
5p a) Să se arate că funcţia f este strict crescătoare.
5p b) Să se arate că graficul funcţiei nu are asimptote.
5p
c) Să se arate că funcţia
3
: , ( ) ( ) g g x f x → = \ \ este derivabilă pe \.

2. Se consideră funcţia [ ) ( )
2
, 0
: 0, , .
1 , 0
x x
e e
x
f f x
x
x
− −>
∞ → =


=

\

5p a) Să se arate că funcţia f are primitive pe [ ) 0, ∞ .

5p
b) Să se calculeze
1
0
( ) xf x dx

.

5p c) Folosind eventual inegalitatea 1, ,
x
e x x ≥ + ∀ ∈\ să se arate că ( )
0
0 1, 0.
x
f t dt x ≤ < ∀ >Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică informa- tică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - .informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
25
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 025
5p
1. Să se calculeze ( )( ) ( ) 1 1 2 3 2 i i i − + − − .

5p 2. Să se arate că pentru oricare a

∈\ , dreapta 4 y x = + intersectează parabola ( )
2
2 1 y ax a x = + − + .

5p 3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia
2 1
2 3 2 8 0
x x+
− ⋅ + = .
5p
4. Să se determine probabilitatea ca, alegând un număr din mulţimea { } 10,11,12,..., 40 , suma cifrelor lui să
fie divizibilă cu 3.

5p
5. În triunghiul ABC punctele , , M N P sunt mijloacele laturilor. Fie H ortocentrul triunghiului MNP. Să
se demonstreze că . AH BH CH = =
5p
6. Să se calculeze sin sin
6 4 6 4
π π π π    
+ + −
   
   
.

Varianta 25
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

25 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 025

1. În mulţimea
3
S a permutărilor de 3 elemente se consideră permutarea
1 2 3
3 1 2
 
σ =
 
 
.
5p a) Să se verifice că permutarea σ este pară.
5p b) Să se determine toate permutările
3
x S ∈ , astfel încât x x σ = σ .
5p c) Să se rezolve ecuaţia
2
x σ = , cu
3
x S ∈ .

2. Se consideră matricea
2 2
1 1
A
 
=
 
− −
 
şi mulţimea ( ) { }
{ } 2
\ 1 G X a I aA a = = + ∈ − \ .
5p a) Să se arate că { } , \ 1 a b ∀ ∈ − \ , ( ) ( ) ( ) X a X b X ab a b = + + .
5p b) Să se arate că ( ) , G ⋅ este un grup abelian, unde ,, ⋅ ” reprezintă înmulţirea matricelor.
5p c) Să se determine t ∈\ astfel încât (1) (2)... (2009) ( 1) X X X X t = − .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

25 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 025
1. Se consideră funcţia ( )
2
1
: (0, ) , ln
2
f f x x ∞ → = \ .
5p a) Să se arate că funcţia este convexă pe intervalul (0, ] e .
5p b) Să se determine asimptotele graficului funcţiei.
5p
c) Să se arate că şirul
3
( )
n n
a

, dat de ( )
ln3 ln 4 ln5 ln
...
3 4 5
n
n
a f n
n
= + + + + − , este descrescător.

2. Se consideră funcţia ( ) : 0, , cos
2
f f x x
π (
→ =
(
¸ ¸
\ .
5p a) Să se calculeze aria suprafeţei cuprinse între graficul funcţiei f şi axele de coordonate.
5p b) Să se calculeze volumul corpului obţinut prin rotirea graficului funcţiei f în jurul axei Ox .

5p c) Să se calculeze
1 1 2 3
lim 1 ... .
n
n
f f f f f
n n n n n
→∞
| || | | | | | | | | | | |
− + + + +
| | | | | | |
\ . \ . \ . \ . \ . \ . \ .


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
26
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 026
5p
1. Fie
1
z şi
2
z soluţiile complexe ale ecuaţiei
2
2 50 0 z z + + = . Să se calculeze
1 2
z z + .
5p
2. Se consideră funcţia : f → \ \, ( ) 1 2 f x x = − . Să se arate că funcţia f f f D D este strict
descrescătoare.
5p
3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 3 9 2
x x
+ = .
5p
4. Fie mulţimea { } 2, 1, 0, 1, 2 A = − − şi o funcţie bijectivă : f A A → . Să se calculeze
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 2 1 0 1 2 f f f f f − + − + + + .
5p
5. În sistemul cartezian de coordonate xOy se consideră punctele ( ) 1, 3 A − şi ( ) 1, 1 B − . Să se determine
ecuaţia mediatoarei segmentului AB.
5p
6. Fie ,
2
π
α π
 

 
 
cu
1
sin
3
α = . Să se calculeze tgα .

Varianta 26
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

26 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 026

1. Se consideră matricele
0 1
1 0
A
−  
=
 
 
şi
cos sin
sin cos
t t
B
t t
−  
=
 
 
, cu t ∈\ .
5p a) Să se arate că dacă matricea
2
( ) X ∈M \ verifică relaţia AX XA = , atunci există , a b∈\,
astfel încât
a b
X
b a
−  
=
 
 
.
5p b) Să se demonstreze că
*
n ∀ ∈` ,
cos sin
sin cos
n
nt nt
B
nt nt
−  
=
 
 
.
5p c) Să se rezolve în mulţimea
2
( ) \ M ecuaţia
2
X A = .

2. Se consideră a∈\ şi polinomul
4 3 2
3 2 1 [ ] f X X X aX X = − + + − ∈\ .
5p a) Să se calculeze
1 2 3 4
1 1 1 1
x x x x
+ + + , unde
1 2 3 4
, , , x x x x ∈^ sunt rădăcinile polinomului f .
5p b) Să se determine restul împărţirii polinomului f la
2
( 1) X − .
5p c) Să se demonstreze că f nu are toate rădăcinile reale.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

26 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 026
1. Fie funcţia ( ) : , arctg arcctg . f f x x x → = − R R
5p
a) Să se determine asimptota la graficul funcţiei f spre . +∞
5p
b) Să se arate că funcţia f este strict crescătoare pe . R
5p c) Să se arate că şirul ( )
1
,
n
n
x

dat de ( )
1
,
n n
x f x n

+
= ∀ ∈N şi
1
0, x = este convergent .
2. Fie funcţia [ ] ( ) : 1, 1 , arcsin f f x x − → = R .
5p a) Să se arate că funcţia :[ 1,1] , ( ) ( ) g g x xf x − → = \ are primitive, iar acestea sunt crescătoare.
5p
b) Să se calculeze
1
0
2
( ) . f x dx5p c) Să se arate că
1
0
( )
4
x f x dx
π


.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.

SUBIECTUL I (30p) – Varianta 027
5p
1. Să se calculeze modulul numărului complex
2 3 6
1 z i i i i = + + + + + … .
5p
2. Să se determine valoarea maximă a funcţiei : f → , ( )
2
2 f x x x = − + .
5p
3. Să se rezolve în intervalul ( ) 0;∞ ecuaţia
2
lg 5lg 6 0 x x + − = .
5p
4. Să se determine numărul funcţiilor { } { } : 0,1, 2, 3 0,1, 2, 3 f → care au proprietatea ( ) ( ) 0 1 2 f f = = .
5p
5. În sistemul cartezian de coordonate xOy se consideră punctele ( ) 0, 0 O , ( ) 1, 2 A şi ( ) 3, 1 B . Să se
determine măsura unghiului AOB .
5p
6. Ştiind că α ∈ şi că
1
sin cos
3
α α + = , să se calculeze sin 2α .

Varianta 27
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1


27 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 027

1. În mulţimea ( )
' 2
M ^ , se consideră matricele
0 0
1 0
A
 
=
 
 
şi
2
1 0
0 1
I
 
=
 
 
.
5p a) Să se determine rangul matricei
2
A I + .
5p
b) Să se demonstreze că dacă ( )
' 2
X ∈M ^ astfel încât AX XA = , atunci există , x y ∈^ astfel
încât
0 x
X
y x
 
=
 
 
.
5p c) Să se demonstreze că ecuaţia
2
Y A = nu are nicio soluţie în mulţimea ( )
' 2
M ^ .
2. Pe mulţimea \ se defineşte legea de compoziţie x y x y xy ∗ = + + .
5p
5p
a) Să se arate că legea „∗” este asociativă.
b) Fie funcţia ( ) : , 1 f f x x → = + \ \ . Să se verifice relaţia ( ) ( ) ( ), , f x y f x f y x y ∗ = ⋅ ∀ ∈\ .
5p c) Să se calculeze
1 1 1 1
1 ...
2 3 2008 2009
∗ ∗ ∗ ∗ ∗ .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

27 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 027
1. Fie funcţia [ ] ( ) : 1, 1 , ( 1)arcsin . f f x x x − → = − R

5p a) Să se calculeze
2
0
( )
lim
x
f x
x x


.
5p b) Să se determine punctele în care funcţia f nu este derivabilă.
5p c) Să se arate că funcţia f este convexă.

2. Se consideră funcţiile : , f → R R ( )
2 3 4
1 f x x x x x = + + + + şi : F → \ \, ( ) ( )
0
.
x
F x f t dt =


5p
a) Să se arate că funcţia F este strict crescătoare pe . R
5p b) Să se arate că funcţia F este bijectivă.
5p c) Să se calculeze ( )
1
0
,
a
F x dx


unde
1
F

este inversa funcţiei F şi
1 1 1 1
1 .
2 3 4 5
a = + + + +

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
28
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 028
5p
1. Să se calculeze ( ) ( )
10 10
1 1 i i + + − .
5p 2. Fie funcţia : f → \ \, ( )
2
6 3 f x x x = − . Să se ordoneze crescător numerele
( ) ( )
2 , 3 f f şi ( ) 2 f .
5p 3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 2 1 3 x − = .
5p
4. Să se determine numărul funcţiilor { } { } : 0,1, 2, 3 0,1, 2, 3 f → care au proprietatea că ( ) 0 f este număr
impar.
5p
5. Fie triunghiul ABC şi ( ) M BC ∈ astfel încât
1
3
BM
BC
= . Să se demonstreze că
2 1
3 3
AM AB AC = +
JJJJG JJJG JJJG
.
5p
6. Ştiind că ,
2
π
α π
 

 
 
şi că
3
sin
5
α = , să se calculeze tgα .

Varianta 28
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1


28 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 028

1. Se consideră matricea
1 0
0 8
A
 
=
 
 
.
5p a) Să se rezolve ecuaţia
2
det( ) 0 A xI − = .
5p
b) Să se arate că dacă matricea ( )
2
X ∈ ^ M verifică relaţia AX XA = , atunci există , a b∈^ astfel
încât
0
0
a
X
b
 
=
 
 

5p c) Să se determine numărul de soluţii ale ecuaţiei
3
X A = ,
2
( ) X ∈ ^ M .

2. Se consideră mulţimea de funcţii ( )
{ }
*
, ,
: , ,
a b a b
G f f x ax b a b = → = + ∈ ∈ \ \ \ \ .
5p a) Să se calculeze
1, 2 1, 2
f f
− −
D , unde „D ” este compunerea funcţiilor.
5p
b) Să se demonstreze că ( ) , G D este un grup.
5p c) Să se arate că grupul G conţine o infinitate de elemente de ordin 2.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

28 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 028
1. Fie funcţia :[0, 3] , f →R ( ) { } { } ( )
1 , f x x x = − unde { } x este partea fracţionară a numărului . x
5p
a) Să se calculeze ( )
1
1
lim .
x
x
f x

<

5p b) Să se determine domeniul de continuitate al funcţiei . f
5p c) Să se determine punctele în care funcţia f nu este derivabilă .

2. Se consideră funcţiile ( )
1
: ,
2 sin
f f x
x
→ =

R R şi
[ ) ( )
0
: 0, , ( )
x
F F x f t dt +∞ → =

R .

5p a) Să se calculeze ( )
2
0
cos . f x x dx
π


5p b) Să se demonstreze că funcţia F este strict crescătoare.
5p c) Să se determine lim ( ).
x
F x
→∞Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
29
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 029
5p
1. Să se demonstreze că numărul 7 4 3 7 2 3 a = + + − este număr natural.
5p
2. Se consideră funcţia : f → \ \,
2
( ) 2 5 2 f x x x = − + . Să se rezolve inecuaţia ( ) 2 0 f x ≤ .
5p 3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 2 x x = − .
5p 4. Să se calculeze probabilitatea ca, alegând o mulţime din mulţimea submulţimilor nevide ale mulţimii
{ } 1, 2, 3, 4, 5, 6 A = , aceasta să aibă toate elementele impare.
5p
5. Fie punctele ( ) ( ) 2, 0 , 1,1 A B şi ( ) 3, 2 C − . Să se calculeze sinC .
5p
6. Ştiind că 0,
2
π
α
 

 
 
şi că tg ctg 2 α α + = , să se calculeze sin 2α .

Varianta 29
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

29 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 029

1. Se consideră sistemul
0
1
2 1
x y z
mx y z m
x my z
+ + = ¦
¦
+ + = −
´
¦
+ + = −
¹
, m∈\ şi matricea
1 1 1
1 1
1 2
A m
m
| |
|
=
|
\ .
.
5p a) Să se determine m∈\ pentru care ( ) det 0 A = .
5p b) Să se arate că pentru orice m∈\ sistemul este compatibil.
5p c) Să se determine m∈\ ştiind că sistemul are o soluţie
0 0 0
( , , ) x y z cu
0
2 z = .

2. Se consideră mulţimea ( )
2 3
M ] , submulţimea ( )
2 3
ˆ
2 a b
G X X
b a
¦ ¹
| | ¦ ¦
= ∈ =
´ `
|
\ . ¦ ¦
¹ )
M ] şi matricele
2
ˆ ˆ
0 0
ˆ ˆ
0 0
O
| |
=
|
\ .
şi
2
ˆ ˆ
1 0
ˆ ˆ
0 1
I
| |
=
|
\ .
.
5p a) Să se verifice că dacă
3
, x y ∈] , atunci
2 2
ˆ
0 x y + = dacă şi numai dacă
ˆ
0 x y = = .
5p b) Să se arate că mulţimea
2
\{ } H G O = este un subgrup al grupului multiplicativ al matricelor
inversabile din ( )
2 3
M ] .
5p c) Să se rezolve ecuaţia
2
2
, X I X G = ∈ .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

29 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 029
1. Se consideră
*
n∈` şi funcţiile
2 3 2 1 2 2 1
, : , ( ) 1 ... , ( ) 1.
n n n
n n n n
f g f x x x x x x g x x
− +
→ = − + − + − + = + \ \

5p a) Să se verifice că
2
( ) ( )
( ) , \ { 1}.
1
( 1)
n n
n
g x g x
f x x
x
x

′ = − ∀ ∈ −
+
+
\
5p
b) Să se calculeze
1
lim .
2
n
n
f
→∞
 

 
 

5p c) Să se demonstreze că
n
f are exact un punct de extrem local.
2. Se consideră şirul ( )
n
n
I

∈N
definit prin
1
3
0
, .
1
n
n
x
I dx n
x

= ∀ ∈
+

N
5p a) Să se calculeze
2
. I
5p
b) Să se demonstreze că şirul ( )
n
n
I

∈N
este strict descrescător .
5p c) Să se calculeze lim .
n
n
I
→∞


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
30
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 030
5p
1. Să se demonstreze că numărul
1 1 1 1
1 2 2 3 3 4 99 100
+ + + +
+ + + +
… este natural.

5p 2. Se consideră funcţia : f → , ( )
2
2 f x x mx = − + . Să se determine mulţimea valorilor parametrului
real m pentru care graficul funcţiei f intersectează axa Ox în două puncte distincte.
5p
3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia ( ) ( )
3 3
log 1 log 3 1 x x + + + = .
5p 4. Să se calculeze probabilitatea ca, alegând o mulţime din mulţimea submulţimilor nevide ale mulţimii
{ } 1, 2, 3, 4, 5 A = , aceasta să aibă produsul elementelor 120.
5p
5. Se consideră punctele ( ) ( ) 0, 2 , 1, 1 A B − şi ( ) 3, 4 C . Să se calculeze coordonatele centrului de greutate
al triunghiului ABC.
5p
6. Să se demonstreze că
2 2
sin
8 2
π −
= .

Varianta 30
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

30 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 030

1. Se consideră numerele reale , , a b c , funcţia
3
: , ( ) 2 3 f f x x x → = + + \ \ şi determinanţii
3 3 3
1 1 1
A a b c
a b c
= şi
1 1 1
( ) ( ) ( )
B a b c
f a f b f c
= .
5p a) Să se arate că ( )( )( )( ) A a b b c c a a b c = − − − + + .
5p b) Să se arate că A B = .
5p c) Să se arate că, pentru orice trei puncte distincte, cu coordonate naturale, situate pe graficul funcţiei
, f aria triunghiului cu vârfurile în aceste puncte este un număr natural divizibil cu 3.

2. Se consideră matricea
1 3
3 9
A
− | |
=
|

\ .
şi mulţimea ( )
{ } 2
G X a I aA a = = + ∈\ .
5p a) Să se arate că , a b ∀ ∈\, ( ) ( ) ( ) 0 X a X X a = şi ( ) ( ) ( 10 ). X a X b X a b ab = + −
5p b) Să se arate că mulţimea ( )
1
10
H X a a
¦ ¹ ¦ ¹
= ∈
´ ´ ` `
¹ ) ¹ )
\ \ este parte stabilă a lui ( )
2
\ M în raport cu
înmulţirea matricelor.
5p c) Să se rezolve ecuaţia
2
2
, X I X G = ∈ .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

30 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 030
1. Se consideră funcţia ( )
3
: , sin .
6
x
f f x x x → = − − R R
5p
a) Să se determine ( ) lim .
x
f x
→−∞

5p b) Să se calculeze derivata a doua a doua funcţiei f.
5p
c) Să se demonstreze că ( ) 0, 0. f x x ≤ ∀ ≥

2. Fie funcţia : , f → R R ( )
2
1
1
x
f x
x
+
=
+
.

5p
a) Să se arate că funcţia : , F → R R ( )
( )
2
1
arctg ln 1
2
F x x x = + + este o primitivă a funcţiei . f
5p b) Să se calculeze
1
0
( ) f x dx

.
5p
c) Să se arate că şirul ( )
n
n
a

∈N
, definit de
2 2
1
,
n
n
k
n k
a
n k
=
+
=
+

n

∀ ∈N , este convergent .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
31
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 031
5p
1. Ştiind că
3
log 2 a = , să se arate că
16
1 3
log 24
4
a
a
+
= .
5p
2. Să se determine două numere reale care au suma 1 şi produsul 1 − .
5p
3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia
2 1 2
2 2 160.
x x + +
+ =
5p
4. Într-o clasă sunt 22 de elevi, dintre care 12 sunt fete. Să se determine în câte moduri se poate alege un
comitet reprezentativ al clasei format din 3 fete şi 2 băieţi.
5p
5. În sistemul cartezian de coordonate xOy se consideră punctele ( ) 2, 1 A − , ( ) 1, 1 B − şi ( ) 1, 3 C .
Să se determine ecuaţia dreptei care trece prin punctul C şi este paralelă cu dreapta AB.
5p 6. Să se arate că sin6 0 < .

Varianta 31
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

31 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 031

1. Pentru x∈^ se consideră matricea ( )
2
2
1 1
( )
1 1
x x
A x
x
 
+ −
= ∈
 

 
M ^ .
5p a) Să se verifice că ( )
2
( ) 2 ( ). A x xA x =
5p b) Să se determine toate numerele complexe x pentru care ( ) ( )
4 2
2
( ) ( ) . A x A x O + =
5p c) Să se arate că ecuaţia ( ) ( )
2
2
0 , X A X M = ∈ ^ nu are soluţii.

2. Se consideră polinomul [ ] f X ∈^ , ( ) ( )
100 100
f X i X i = + + − , care are forma algebrică
100 99
100 99 1 0
... f a X a X a X a = + + + + .
5p a) Să se calculeze
100
a +
99
a .

5p
b) Să se determine restul împărţirii polinomului f la
2
1 X − .
5p c) Să se demonstreze că polinomul f are toate rădăcinile reale.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

31 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 031
1. Se consideră funcţia ( )
2
: , . | | f f x x x → = − R R
5p a) Să se arate că graficul funcţiei f admite asimptotă spre . −∞
5p b) Să se determine domeniul de derivabilitate al funcţiei . f
5p c) Să se determine punctele de extrem local ale funcţiei f.

2. Se consideră şirul ( )
n
n
I

∈N
dat de
1
2
0
, .
1
n
n
x
I dx n
x

= ∀ ∈
+

N
5p a) Să se calculeze
2
. I
5p b) Să se verifice că
2
1
, .
1
n n
I I n
n

+
+ = ∀ ∈
+
N
5p c) Să se calculeze lim .
n
n
nI
→∞Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică-informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică-informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
32
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 032
5p
1. Se consideră numărul real
2 3 2009
1 1 1 1
1
2
2 2 2
s = + + + + + … . Să se demonstreze că ( ) 1; 2 s ∈ .
5p
2. Se consideră funcţiile ( ) , : , 2 1 f g f x x → = − şi ( ) 4 1 g x x = − + . Să se determine coordonatele
punctului de intersecţie a graficelor celor două funcţii.
5p
3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia
2
sin 1 cos x x = + .
5p
4. Fie mulţimea { } 2, 1, 0, 1, 2 A = − − . Să se determine numărul funcţiilor pare : f A A → .
5p
5. În sistemul cartezian de coordonate xOy se consideră punctele ( ) 2, 1 A − , ( ) 1, 1 B − şi ( ) 1, 3 C .
Să se determine coordonatele punctului D ştiind că patrulaterul ABCD este paralelogram.
5p
6. Ştiind că ;
2
x
π
π
 

 
 
şi că
3
sin
5
x = , să se calculeze sin
2
x
.

Varianta 32
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

32 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 032

1. Se consideră în
3
\ sistemul
1
1
ax y z
x ay z
x y az a
+ + = ¦
¦
+ + =
´
¦
+ + =
¹
, a∈\.
5p a) Să se arate că determinantul matricei sistemului are valoarea
2
( 2)( 1) . a a + −
5p b) Să se rezolve sistemul în cazul în care este compatibil determinat.
5p c) Să se rezolve sistemul în cazul 2 a = − .

2. Se consideră mulţimea ( )
2
G ⊂ M _ ,
2 2
10
, 10 1 |
a b
G a b , a b
b a
¦ ¹ | |
= ∈ − =
´ ` |
\ .
¹ )
_ .
5p
a) Să se verifice că
19 60
6 19
A G
| |
= ∈
|
\ .
.
5p b) Să se arate că X Y G ⋅ ∈ , pentru oricare , X Y G ∈ .
5p c) Să se demonstreze că mulţimea G este infinită.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

32 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 032
1. Se consideră funcţia ( ) ( ) : , arctg 2 arctg . f f x x x → = + − R R
5p
a) Să se calculeze ( ), . f x x ′ ∈R
5p b) Să se demonstreze că ( ) 0 , .
2
f x x
π
< ≤ ∀ ∈R

5p c) Să se demonstreze că funcţia
2
( 1)
: , ( ) ( ) arctg
2
x
g g x f x
+
→ = + \ \ este constantă.

2. Se consideră funcţiile ( )
3
: , arctg
3
x
f f x x x → = − + R R şi ( ) : , arctg . g g x x → = R R
5p a) Să se calculeze
2
1
'( )
.
f x
dx
x


5p
b) Să se determine
3
0
1
lim ( ) .
x
x
f t dt
x
→∞


5p c) Să se calculeze aria suprafeţei cuprinse între graficele celor două funcţii şi dreptele 0 x = şi 1 x = .


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
33
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 033
5p
1. Să se arate că numărul
3
4 3
log 16 log 9 27 + + este natural.
5p
2. Să se determine valoarea minimă a funcţiei
2
: , ( ) 3 4 2 f f x x x → = + + \ \ .
5p
3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 16 3 4 4
x x
+ ⋅ = .
5p 4. Să se calculeze probabilitatea ca, alegând un element din mulţimea
{ }
| , 100 n n n ∈ < ` , acesta să
fie număr raţional.
5p
5. În sistemul cartezian de coordonate xOy se consideră punctele ( ) 2, 1 A − , ( ) 1, 1 B − , ( ) 1, 3 C şi
( ) , 4 D a , unde . a∈\ Să se determine a∈\ astfel încât dreptele AB şi CD să fie paralele.
5p
6. Ştiind că x∈\ şi că
1
tg
2
x = , să se calculeze tg + .
3
x
π  
 
 


Varianta 33
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

33 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 033

1. Se consideră matricele
3
1 0 0
0 1 0
0 0 1
I
 
 
=
 
 
,
0 1 0
0 0 1
1 0 0
B
 
 
=
 
 
şi
2
3
A aI bB cB = + + , , , a b c∈\.
5p
a) Să se calculeze
3
B .
5p
b) Să se calculeze
1
B

.
5p c) Să se demonstreze că , , a b c ∀ ∈\, ( ) ( ) det 0 a b c A + + ≥ .

2. Se consideră corpul ( )
7
, , + ⋅ ] şi
{ }
2
7
H x x = ∈] .
5p a) Să se arate că
ˆ ˆ ˆ ˆ
{0,1, 2, 4} H = .

5p b) Să se arate că, pentru orice
7
a∈] există
7
, x y ∈] astfel încât
2 2
a x y = + .

5p c) Să se arate că
2000
7
{ | } x x H ∈ = ] .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

33 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 033
1. Fie funcţia ( ) ( )
1
: 0, , f f x
x
+ ∞ → = \ şi şirul
1
( ) ,
n n
a

1 1 1 1
... , .
1 2 2 3 3
n
a n
n n

= + + + + ∀ ∈`
5p
a) Să se arate că funcţia f ′ este strict crescătoare pe intervalul ( ) 0, . + ∞
5p
b) Să se demonstreze că
1 1 1 1
, .
2( 1) 1 1 2
k
k k k k k k

< − < ∀ ∈
+ + +
N
5p c) Să se demonstreze că şirul
1
( )
n n
a

este convergent.

2. Se consideră funcţiile
[ ) ( )
0
: 0, , arctg , .
x
n
n n
f f x t t dt n

+ ∞ → = ∀ ∈

R N
5p
a) Să se arate că ( )
2
1
1
arctg , 0
2 2
x x
f x x x
+
= − ∀ ≥ .
5p
b) Să arate că ( )
1
1 , 1
4 1
n
f n
n
π
≤ ⋅ ∀ ≥
+
.
5p
c) Să se calculeze ( ) lim 1 .
n
n
nf
→∞


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
34
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 034
5p
1. Să se calculeze modulul numărului complex
4
(3 4 ) z i = + .
5p
2. Să se arate că vârful parabolei asociate funcţiei
2
: , ( ) 2 2 1 f f x x x → = + + \ \ se găseşte pe dreapta
de ecuaţie 0 x y + = .
5p 3. Să se determine numărul soluţiilor ecuaţiei sin sin 2 x x = din intervalul [0, 2 ) π .
5p 4. Fie mulţimea {1, 2, 3, 4, 5} A = . Să se determine numărul funcţiilor bijective : f A A → , cu proprietatea
că ( ) 1 2 f = .
5p 5. În sistemul cartezian de coordonate xOy se consideră punctele (2, 1) A − , ( 1,1) B − , (1, 3) C şi ( , 4) D a ,
a∈\. Să se determine a∈\ pentru care dreptele AB şi CD sunt perpendiculare.
5p 6. Se consideră triunghiul ascuţitunghic ABC în care are loc relaţia sin cos sin cos B B C C + = + .
Să se demonstreze că triunghiul ABC este isoscel.

Varianta 34
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

34 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 034

1. Se consideră matricele ( ) ( ) ( )
1,3 3,1
4
1 2 3 , 5
6
K M L M
| |
|
= ∈ = ∈
|
\ .
\ \ şi A LK = .
5p a) Să se calculeze suma elementelor matricei A.

5p
b) Să se arate că
2
32 A A = .
5p
c) Să se arate că rangul matricei
n
A este 1, oricare ar fi n

∈` .
2. Pe mulţimea \ se consideră legea de compoziţie 6 x y axy x y ∗ = − − + , , x y ∀ ∈\, unde a
este o constantă reală.
5p a) Pentru
1
3
a = , să se demonstreze că legea „∗” este asociativă.

5p b) Să se arate că legea „∗” admite element neutru dacă şi numai dacă
1
3
a = .
5p c) Să se arate că, dacă intervalul [ ] 0, 6 este parte stabilă a lui \ în raport cu legea „∗” , atunci
1 1
,
6 3
a
(

(
¸ ¸
.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

34 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 034
1. Se consideră funcţia ( ) : 0, , f + ∞ →R ( )
1 3 1
ln + ln
1 2 2
f x x x
x
   
= − + +
   
+
   
şi şirul ( ) ,
n
n
a

∈N


1 1 1
1 ... ln ,
2 2
n
a n
n
 
= + + + − +
 
 
. n

∀ ∈N
5p
a) Să se demonstreze că funcţia f este strict crescătoare pe intervalul ( ) 0, . +∞
5p b) Să se arate că ( ) 0, f x < ( ) 0, . x ∀ ∈ +∞
5p
c) Să se demonstreze că şirul ( )
n
n
a

∈N
este strict descrescător .

2. Se consideră funcţiile [ ] : 0, 1 ,
n
f →R ( )
0
arcsin ,
x
n
n
f x t t dt =

. n

∀ ∈N
5p a) Să se calculeze derivata funcţiei
3
f .
5p
b) Să se calculeze
1
1
.
2
f
 
 
 

5p
c) Să se determine ( )
1
1
2
lim .
x
x
f x

<


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
35
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 035
5p
1. Să se calculeze modulul numărului ( ) ( )
3 3
2 2 i i + + − .
5p 2. Graficul unei funcţii de gradul al doilea este o parabolă care trece prin punctele (1, 3), A − ( 1, 3) B − ,
(0,1) C . Să se calculeze valoarea funcţiei în punctul 2 x = .
5p
3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 3 4 6 2 9
x x x
⋅ − = ⋅ .
5p
4. Se consideră mulţimea { } 0,1, 2,..., 2009 A = . Să se determine probabilitatea ca, alegând un element
din mulţimea A, acesta să fie divizibil cu 5.
5p
5. În sistemul cartezian de coordonate xOy se consideră punctele ( ) 0, 3 A − şi ( ) 4, 0 B . Să se calculeze
distanţa de la punctul O la dreapta AB.
5p
6. Să se calculeze aria unui paralelogram ABCD cu 6 AB = , 8 AD = şi ( ) 135 m ADC =
D
) .

Varianta 35
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

35 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 035

1. Se consideră matricele
1 2 1
2 2 0
1 4 3
A
− | |
|
=
|

\ .
şi
2
1
5
B
| |
|
=
|
\ .
.
5p
a) Să se arate că ecuaţia AX B = are o infinitate de soluţii ( )
3, 1
X ∈M ^ .

5p b) Să se verifice că
3
10 A A = .
5p
c) Să se determine rangul matricei
*
A , adjuncta matricei . A

2. Se consideră mulţimea [ 2] { 2 , } a b a b = + ∈ ] ] , funcţia : [ 2] f → ] ],

2 2
( 2) 2 f a b a b + = − , , a b ∀ ∈] şi mulţimea ( )
{ }
2 1 A x f x
(
= ∈ = −
¸ ¸
] .
5p
a) Să se arate că 7 5 2 A + ∈ .
5p
b) Să se arate că, pentru orice , 2 x y
(

¸ ¸
] , ( ) ( ) ( ) f xy f x f y = .
5p c) Să se arate că mulţimea A este infinită.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

35 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 035
1. Se consideră funcţia : , f → R R ( ) ln( 1)
x
f x x e = − + .
5p a) Să se arate că funcţia f ′ este strict descrescătoare pe . R

5p b) Să se arate că lim ( ) 0, .
a
x
x f x a
→∞
= ∀ ∈\
5p
c) Să se determine asimptotele graficului funcţiei . f

2. Fie şirul ( )
n
n
I

∈N
dat de
2
2
0
(2 ) , .
n
n
I x x dx n

= − ∀ ∈

`
5p a) Să se calculeze
1
I .
5p
b) Să se demonstreze că ( )
1
2 1 2 , , 2.
n n
n I nI n n


+ = ∀ ∈ ≥ N
5p
c) Să se arate că şirul ( )
n
n
I

∈`
tinde descrescător către 0.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
36
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 036
5p
1. Se consideră numărul raţional
1
7
scris sub formă de fracţie zecimală infinită
1 2 3
1
0, ...
7
a a a = .
Să se determine
60
a .
5p
2. Fie funcţiile ( ) ( ) , : , 2 , 3 2 f g f x x g x x → = − = + \ \ . Să se calculeze ( )( ) ( )( ). f g x g f x − D D
5p
3. Să se demonstreze că funcţia ( )
3
: , 3 1 f f x x → = + \ \ este injectivă.
5p
4. Să se calculeze probabilitatea ca, alegând un număr din mulţimea numerelor naturale de trei cifre,
acesta să fie divizibil cu 50.
5p
5. Să se determine a∈\ pentru care punctele (1, 2) A − , (4,1) B şi ( 1, ) C a − sunt coliniare.
5p 6. Fie ABC un triunghi care are AB = 3, AC = 5 şi BC = 7. Să se calculeze cos A.

Varianta 36
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

36 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 036

1. Se consideră matricele
2
0 0
0 0
O
 
=
 
 
şi ( )
2
a b
A
c d
 
= ∈
 
 
M \ , cu proprietatea că
2
2
A O = .
5p a) Să se arate că 0 a d + = .
5p b) Să se arate că matricea
2
I A + este inversabilă.
5p
c) Să se arate că ecuaţia
2
AX O = are o infinitate de soluţii în mulţimea ( )
2
M \ .

2. Se consideră polinomul
4 2
2 9 f X X = − + , cu rădăcinile
1 2 3 4
, , , x x x x ∈^, numărul 2 a i = +
şi mulţimile ( ) [ ] { }
A g a g X = ∈_ şi ( ) [ ] ( )
{ }
, grad 3 B h a h X h = ∈ ≤ _ .
5p a) Să se calculeze ( ) f a .
5p b) Să se calculeze
1 2 3 4
| | | | | | | | x x x x + + + .
5p c) Să se arate că A B = .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

36 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 036
1. Fie funcţia
3 1
: \ { 3} , ( )
3
x
f f x
x
+
→ =

\ \ şi şirul
1
( )
n n
a

definit prin
1
2, a =
*
1
( ), .
n n
a f a n
+
= ∀ ∈`
5p a) Să se demonstreze că funcţia f este strict crescătoare pe ( , 3) −∞ şi pe ( 3, ). ∞
5p
b) Să se determine asimptotele graficului funcţiei . f
5p
c) Să se demonstreze că şirul ( )
n
n
a

∈N
nu este convergent.
2. Se consideră funcţiile ( )
2
1
: , ( ) şi : , ( ) .
x
x
f f x e F F x f t dt

→ = → =

\ \ \ \
5p a) Să se determine punctele de inflexiune ale graficului funcţiei . F
5p b) Să se calculeze
1
0
( ) . xf x dx


5p c) Să se calculeze
1
0
( ) . F x dxMinisterul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
37
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 037
5p 1. Să se calculeze suma 1 4 7 ... 100 + + + + .
5p 2. Să se determine imaginea funcţiei ( )
2
: , 1 f f x x x → = + + \ \ .
5p 3. Să se arate că numărul
1 3
sin arcsin sin arccos
2 2
 
 
+
 
 
 
 
 
este natural.

5p 4. Să se determine numărul termenilor raţionali din dezvoltarea binomului
( )
5
2 1 + .
5p
5. Fie ABCD un pătrat de latură 1. Să se calculeze lungimea vectorului AB AC AD + +
JJJG JJJG JJJG
.
5p 6. Să se arate că
6 2
sin105
4
+
=
D
.

Varianta 37
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

37 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 037

1. Se consideră matricea
1 2
1 2
1 1
a a a
A b b b
a
+ +  
 
= + +
 
 
, cu , a b∈\.
5p a) Să se arate că ( ) ( )( ) det 1 A a b a = − − .

5p
b) Să se calculeze
( )
det
t
A A − .
5p
c) Să se arate că rang 2 A≥ , , a b ∀ ∈\ .

2. Se consideră polinomul [ ] f X ∈\ ,
3 2
f X pX qX r = + + + , cu ( ) , , 0, p q r ∈ ∞ şi cu rădăcinile
1 2 3
, , x x x ∈^ .
5p a) Să se demonstreze că f nu are rădăcini în intervalul [ ) 0, ∞ .
5p
b) Să se calculeze
3 3 3
1 2 3
x x x + + în funcţie de p, q şi r.
5p c) Să se demonstreze că dacă , , a b c sunt trei numere reale astfel încât 0 a b c + + < , 0 ab bc ca + + >
şi 0 abc < , atunci ( ) , , , 0 a b c∈ −∞ .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

37 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 037
1. Se consideră funcţia : , f → R R ( )
3
3 +3arctg . f x x x x = −
5p a) Să se arate că funcţia f este strict crescătoare pe . R
5p
b) Să se arate că funcţia f este bijectivă.
5p
c) Să se determine a∈\ pentru care
( )
lim
a
x
f x
x
→∞
există, este finită şi nenulă.

2. Se consideră şirul
1
( )
n n
I

dat de
1
0
= , .
n x
n
I x e dx n

∀ ∈

`
5p a) Să se calculeze
1
. I
5p b) Să se demonstreze că şirul
1
( )
n n
I

este convergent .
5p c) Să se calculeze lim .
n
n
nI
→∞Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
38
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 038
5p
1. Să se arate că ( )
2
log 3 1, 2 ∈ .
5p
2. Să se determine valorile reale ale lui m pentru care
2
3 0 x x m + + > , oricare ar fi x∈\.
5p
3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia ( ) sin cos 1 x x + − = .
5p
4. Să se arate că, pentru orice număr natural n, 3 n ≥ , are loc relaţia
2 3 3
1 n n n
C C C
+
+ = .
5p
5. Se consideră dreptele de ecuaţii
1 2
: 2 3 1 0, : 3 2 0 d x y d x y + + = + − = şi
3
: 0 d x y a + + = .
Să se determine a∈\ pentru care cele trei drepte sunt concurente.
5p
6. Să se calculeze perimetrul triunghiului ABC, ştiind că 4, 3 şi ( ) 60 AB AC m BAC = = =
D
) .

Varianta 38
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

38 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 038

1. Se consideră matricea
0 0 0
1 0 0
1 1 0
A
| |
|
=
|
\ .
şi mulţimea de matrice
0 0
0 , , . |
a
M b a a b c
c b a
¦ ¹ | |
¦ ¦
|
= ∈
´ `
|
¦ ¦
\ . ¹ )
^
5p
a) Să se calculeze
3
A .

5p b) Să se arate că dacă
3
( ) X ∈M ^ şi AX XA = , atunci . X M ∈
5p c) Să se arate că ecuaţia
2
X A = nu are soluţii în ( )
3
M ^ .

2. Se consideră polinomul
4
f aX bX c = + + , cu , , a b c∈].
5p a) Să se arate că numărul ( ) ( ) 3 1 f f − este număr par.
5p
b) Să se arate că, pentru orice , x y ∈], numărul ( ) ( ) f x f y − este divizibil cu x y − .
5p c) Să se determine coeficienţii polinomului f ştiind că (1) 4 f = şi ( ) 3 f b = .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

38 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 038
1. Se consideră funcţia : , f → R R ( )
2
2 ln( 1). f x x x x = + + +
5p a) Să se demonstreze că funcţia f este strict crescătoare.
5p
b) Să se demonstreze că funcţia f este bijectivă.
5p c) Să se arate că graficul funcţiei f nu are asimptotă oblică spre . +∞

2. Se consideră funcţia : , f → R R ( ) { } { } ( )
1 , f x x x = − unde { } x este partea fracţionară a
numărului real x .
5p a) Să se calculeze ( )
1
0
f x d x

.
5p
b) Să se demonstreze că funcţia f admite primitive pe . R
5p c) Să se arate că valoarea integralei ( )
1 a
a
f x d x
+

nu depinde de numărul real . a

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
39
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 039

5p 1. Se consideră numărul complex
1 3
2
i
z
− +
= . Să se demonstreze că
2
z z = .
5p
2. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale inecuaţia
2
4 3 0 x x − + − ≥ .
5p
3. Să se arate că funcţia ( ) ( )
1
: 1; , f f x x
x
∞ → = + \ este injectivă.
5p
4. Să se determine numărul funcţiilor { } { } : 1, 2, 3 0,1, 2, 3 f → pentru care ( ) 1 f este număr par.
5p
5. Fie ABC un triunghi care are AB = 2, AC = 3 şi BC = 2 2 . Să se calculeze AB AC ⋅
JJJG JJJG
.

5p
6. Să se arate că
6 2
sin15
4

=
D
.

Varianta 39
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

39 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 039

1. Se consideră sistemul
0
0
0
x y z
ax by cz
bcx acy abz
+ + = 

+ + =


+ + =

, cu , , a b c

∈\ şi A matricea sistemului.
5p a) Să se calculeze ( ) det A .
5p b) Să se rezolve sistemul, în cazul în care , , a b c sunt distincte două câte două.
5p c) Să se determine mulţimea soluţiilor sistemului, în cazul în care a b c = ≠ .

2. Se consideră mulţimea
{ }
2 2
5 , , 5 1 M a b a b a b = + ∈ − = ] .
5p a) Să se arate că 9 4 5 x M = + ∈ .
5p b) Să se demonstreze că M este grup în raport cu înmulţirea numerelor reale.
5p c) Să se demonstreze că mulţimea M are o infinitate de elemente.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

39 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 039
1. Se consideră funcţia : (0, ) , ( ) ln f f x x x ∞ → = \ .
5p a) Să se studieze monotonia funcţiei f.
5p b) Să se determine asimptotele graficului funcţiei f.
5p c) Să se demonstreze că orice şir ( )
n n
x
∈`
cu proprietatea
( )
0 1
(0,1),
n
f x
n
x x e
+
∈ = este
convergent.

2. Se consideră şirul ( )
n
n
I

∈N
definit prin
1
0
,
4 5
n
n
x
I dx n
x

= ∀ ∈
+

N .
5p
a) Să se calculeze
2
I .
5p b) Să se arate că şirul ( )
n
n
I

∈N
verifică relaţia
1
1
4 5 , .
1
n n
I I n
n

+
+ = ∀ ∈
+
N
5p c) Să se determine lim .
n
n
nI
→∞
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
40
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 040
5p
1. Se consideră a∈\ şi numărul complex
2
2
a i
z
ai
+
=
+
. Să se determine a pentru care z ∈\ .
5p 2. Să se demonstreze că dreapta de ecuaţie 2 3 y x = + intersectează parabola de ecuaţie

2
4 12 y x x = − + într-un singur punct.
5p
3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 2 1 x x − = .
5p
4. Se consideră mulţimea {1, 2, 3, 4, 5, 6} A = . Să se determine probabilitatea ca, alegând o pereche ( ) , a b
din produsul cartezian A A × să avem egalitatea 6 a b + = .
5p
5. În sistemul cartezian de coordonate xOy se consideră punctele ( ) 2, 1 M − , ( ) 1, 2 A şi ( ) 4, 1 B .
Să se determine lungimea vectorului MA MB +
JJJG JJJG
.
5p 6. Să se arate că ( ) ( )
2 2
sin sin sin sin a b a b a b + ⋅ − = − , pentru oricare , a b∈\.

Varianta 40
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

40 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 040

1. Se consideră matricele
3
1 0 0
0 1 0
0 0 1
I
| |
|
=
|
\ .
,
1 3 2
3 9 6
2 6 4
A
| |
|
=
|
\ .
,
1
3
2
X
| |
|
=
|
\ .
, ( ) 1 3 2 Y = ,

3
B I A = + ,
3
C I aA = + , cu a∈\.
5p a) Să se calculeze S A XY = − .
5p b) Să se determine a∈\ astfel încât
3
BC I = .
5p c) Să se arate că
1
14 ,
n n
A A n
+ ∗
= ∀ ∈` .

2. Se consideră polinomul
3
1 [ ] f X X = − ∈\ şi numărul \ ε∈^ \ , astfel încât ( ) 0 f ε = .
5p
a) Să se demonstreze că
2
1 0 ε + ε + = .
5p
b) Să se rezolve în mulţimea numerelor complexe sistemul
2
2
0
0
0
x y z
x y z
x y z
+ + = ¦
¦
+ ε + ε =
´
¦
+ ε + ε=
¹
.
5p c) Să se arate că, dacă f divide
3 3 2 3
1 2 3
( ) ( ) ( ) f X Xf X X f X + + , unde
1 2 3
, , f f f sunt polinoame cu
coeficienţi complecşi, atunci fiecare dintre polinoamele
1 2 3
, , f f f este divizibil cu 1 X − .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

40 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 040
1. Se consideră funcţia : , f → R R ( )
2 2
2 1. f x x x = + − +
5p a) Să se demonstreze că funcţia f este strict crescătoare pe intervalul ( , 0]. −∞
5p
b) Să se arate că graficul funcţiei f are exact două puncte de inflexiune.
5p c) Să se determine ecuaţia asimptotei la graficul funcţiei f spre . −∞

2. Se consideră funcţiile :
n
F → \ \, ( )
0
sin ,
x
n
n
F x t t dt =

. n

∀ ∈N
5p a) Să se calculeze ( )
1
. F π
5p b) Să se demonstreze că ( ) ( )
+1
1 1 ,
n n
F F < . n

∀ ∈N
5p
c) Să se calculeze ( ) lim 1 .
n
n
F
→∞


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
1
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 041
5p
1. Să se arate că numărul
lg2 3
100 27 + − este natural.
5p
2. Să se determine imaginea funcţiei ( )
2
2
: ,
1
x
f f x
x
→ =
+
\ \ .
5p
3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia
1
3 3 8
x x +
= − + .
5p
4. Să se determine numărul funcţiilor { } { } : 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 f → care au proprietatea că ( ) ( ) 1 3 7 f f + = .
5p
5. În sistemul cartezian de coordonate xOy se consideră punctele ( ) 2, 1 A − şi ( ) 1, 1 B − . Să se determine
ecuaţia dreptei care trece prin originea axelor şi este paralelă cu dreapta AB.
5p
6. Fie a şi b numere reale astfel încât sin sin 1 a b + = şi
1
cos cos .
2
a b + = Să se calculeze ( ) cos . a b −

Varianta 41
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1


41 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 041

1. Pentru , , p q r ∈^, se consideră sistemul
2 3
2 3
2 3
x py p z p
x qy q z q
x ry r z r
¦
+ + =
¦
¦
+ + =
´
¦
+ + =
¦
¹
.
5p a) Să se arate că determinantul sistemului este ( )( )( ) p q q r r p ∆ = − − − .
5p b) Dacă p, q, r sunt distincte, să se rezolve sistemul.
5p
c) Să se arate că, dacă sistemul are soluţia ( ) 1,1,1 − , atunci cel puţin două dintre numerele , , p q r
sunt egale.

2. Se consideră inelul ( ) , , A + ⋅ unde
5
,
a b
A a b
b a
¦ ¹ | | ¦ ¦
= ∈
´ ` |

¦ ¦ \ . ¹ )
] .
5p a) Să se determine numărul elementelor mulţimii A.
5p
b) Să se rezolve în mulţimea A ecuaţia
2
2
X I = .
5p c) Să se arate că ( ) , , A + ⋅ nu este corp.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

41 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 041
1. Se consideră funcţia ( ) ( ) : 0, , 0 , f + ∞ → −∞ ( ) ( ) ln 1 . f x x x = + −
5p a) Să se demonstreze că funcţia f este strict descrescătoare pe intervalul ( ) 0, . +∞
5p
b) Să se arate că funcţia f este surjectivă.
5p c) Să se arate că graficul funcţiei f nu admite asimptote.

2. Fie funcţia ( ) : , arctg . f f x x → = R R
5p a) Să se calculeze
1
0
( ) f x dx

.
5p b) Să se arate că
1
1
lim (ln ) .
2
x
x
f t dt
x →∞
π
=


5p c) Să se calculeze
1 1 2 3
lim ... .
n
n
f f f f
n n n n n →∞
         
+ + + +
         
         


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
42
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 042
5p
1. Să se calculeze partea întreagă a numărului
2 3
1 1 1
1
3
3 3
− + − .
5p
2. Să se rezolve în × \ \ sistemul
2
2
3 1
2 4
y x x
y x x

= − +


= + + 

.
5p
3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia
1
arctg arcctg
3 2
x
π
+ = .
5p
4. Să se determine numărul termenilor raţionali ai dezvoltării
100 4
( 5 1) . +
5p
5. Să se arate că punctele ( 1, 5) A − , (1,1) B şi (3, 3) C − sunt coliniare.
5p 6. Să se calculeze lungimea razei cercului înscris în triunghiul care are lungimile laturilor 4, 5 şi 7.

Varianta 42
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

42 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 042

1. Se consideră matricele ( )
2
, A B∈ ^ M , cu AB BA A − = şi matricele
0
0 1
0 0
A
 
=
 
 
,
0
1 0
0 2
B
 
=
 
 
.
5p a) Să se determine rangul matricei
0
A .
5p b) Să se arate că
0 0 0 0 0
A B B A A − = .

5p c) Să se demonstreze că
n n n
A B BA nA − = , pentru orice , 2 n n ∈ ≥ ` .

2. Se consideră polinomul [ ] f X ∈\ ,
3 2
4 12 f X X aX b = − + + .
5p a) Să se determine , a b∈\, astfel încât polinomul f să se dividă cu polinomul
2
1 X − .
5p
b) Să se determine , a b∈\, astfel încât ecuaţia ( ) 0 f x = să aibă soluţia x i = ∈^ .
5p c) Să se determine , a b∈\, astfel încât polinomul să aibă rădăcinile
1 2 3
, , x x x în progresie
aritmetică şi, în plus,
2 2 2
1 2 3
11 x x x + + = .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

42 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 042
1. Fie funcţia : , f → R R ( ) arctg f x x x = şi şirul ( )
n
n
x

∈N
definit de
1
1 x = , ( )
1
, .
n n
x f x n

+
= ∀ ∈N
5p a) Să se demonstreze că funcţia f ′ este strict crescătoare pe . R
5p
b) Să se determine ecuaţia asimptotei la graficul funcţiei f spre . −∞
5p
c) Să se arate că şirul ( )
n
n
x

∈N
este convergent .

2. Fie şirul ( ) ,
n
n
I

∈N
definit prin
1
2
0
( ) ,
n
n
I x x dx = −

. n

∀ ∈N
5p a) Să se calculeze
2
. I
5p b) Să se demonstreze că
1
= ,
4 + 2
n n
n
I I
n

, 2. n n ∀ ∈ ≥ N
5p c) Să se calculeze lim .
n
n
I
→∞Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică informa- tică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - .informatică
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
43
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 043
5p
1. Să se determine valoarea de adevăr a propoziţiei: „Suma oricăror două numere iraţionale este număr
iraţional.”
5p
2. Se consideră funcţia : , ( ) 2. f f x x → = + \ \ Să se rezolve ecuaţia
2
( ( )) ( ). f f x f x =
5p
3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 4 2 12
x x
= − .
5p
4. Fie mulţimea { } 1, 2, 3, 4, 5, 6 A = . Să se calculeze probabilitatea ca, alegând o pereche ( ) , a b din
mulţimea A A × , produsul numerelor a şi b să fie impar.
5p
5. În sistemul cartezian de coordonate xOy se consideră punctele ( ) 1, 3 A şi ( ) 1, 1 C − . Să se calculeze
aria pătratului de diagonală AC.
5p
6. Să se arate că
6 2
sin105 sin75
2
+
+ =
D D
.

Varianta 43
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

43 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 043

1. Se consideră mulţimea , , , |
a b
M a b c d
c d
¦ ¹ | |
= ∈
´ ` |
\ .
¹ )
` şi matricea
1 2
.
1 3
A M
| |
= ∈
|
\ .

5p a) Câte matrice din mulţimea M au suma elementelor egală cu 1?

5p
b) Să se arate că
1
A M

∉ .
5p
c) Să se determine toate matricele inversabile B M ∈ care au proprietatea
1
B M

∈ .

2. Se consideră ecuaţia
4 3 2
8 8 0 x x ax x b − + + + = , cu , a b∈\ şi cu soluţiile
1 2 3 4
, , , x x x x ∈^.

5p a) Să se arate că ( )( ) ( ) ( )
1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 2 3 1 4
8 x x x x x x x x x x x x x x x x a + + + + + + + + = − .
5p b) Să se determine a∈\ astfel încât
1 4 2 3
x x x x + = + .
5p c) Să se determine , a b∈\, astfel încât
1 2 3 4
, , , x x x x să fie în progresie aritmetică.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

43 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 043
1. Se consideră funcţia : , f → \ \ ( ) .
x
f x x e

= +
5p
a) Să se demonstreze că funcţia f este strict crescătoare pe intervalul [ ) 0, . + ∞
5p
b) Să se arate că funcţia f admite exact un punct de extrem local.
5p
c) Să se determine numărul de soluţii reale ale ecuaţiei ( ) , f x m = unde m este un număr real
oarecare.

2. Fie funcţiile : 0, ,
2
f
π  

 
 
\ ( )
tg
2
1
1
x t
f x dt
t
=
+

şi : 0, ,
2
g
π  

 
 
R ( )
ctg
2
1
1
.
(1 )
x
g x dt
t t
=
+


5p a) Să se calculeze .
3
f
π  
 
 

5p b) Să se calculeze ( ), 0, .
2
f x x
π  
′ ∈
 
 

5p c) Să se arate că ( ) ( ) 0, 0, .
2
f x g x x
π  
+ = ∀ ∈
 
 


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
44
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 044
5p
1. Să se determine partea reală a numărului complex
1
1
i
z
i

=
+
.
5p
2. Să se determine valorile reale ale lui m pentru care
2
1 0 x mx + + ≥ , oricare ar fi . x∈\
5p
3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia
1
arcsin 2
2
x = − .
5p
4. Se consideră mulţimea { } 0,1, 2,3, ... , 9 A = . Să se determine numărul submulţimilor mulţimii A care
au 5 elemente, din care exact două sunt numere pare.
5p
5. În sistemul cartezian de coordonate xOy se consideră punctele ( ) 1, 2 B − şi ( ) 2, 2 C − . Să se determine
distanţa de la punctul O la dreapta BC.
5p
6. Ştiind că ,
2
π
α π
 

 
 
şi
3
sin
5
α = , să se calculeze ctgα .

Varianta 44
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1


44 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 044

1. Se consideră matricele
1 0 0 1
0 0 0 0
0 0 0 0
1 0 0 1
A
 
 
=
 
 
 
 
şi
0 0 0 0
0 1 1 0
0 1 1 0
0 0 0 0
B
 
 
=
 
 
 
 
.
5p a) Să se calculeze AB BA + .

5p b) Să se arate că ( ) rang rang rang A B A B + = + .
5p c) Să se demonstreze că ( ) ,
n
n n
A B A B n

+ = + ∀ ∈` .

2. Se consideră polinomul [ ]
4 3 2
4 1 f X aX X X = + + + ∈^ cu rădăcinile
1 2 3 4
, , , x x x x ∈^.
5p a) Să se determine a∈^ astfel încât polinomul f să se dividă cu 1 X + .

5p b) Să se arate că polinomul
4 2
4 1 g X X aX = + + + are rădăcinile
1 2 3 4
1 1 1 1
, , ,
x x x x
.
5p c) Să se arate că, pentru orice a∈^, polinomul f nu are toate rădăcinile reale.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

44 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 044
1. Se consideră funcţia : , f → R R ( )
2
,
1
ax b
f x
x x
+
=
+ +
, . a b∈R
5p
a) Să se calculeze ( ), . f x x ′ ∀ ∈R
5p
b) Să se arate că funcţia f este strict crescătoare pe \ dacă şi numai dacă 2 0. a b = >
5p c) Pentru 2 a = şi 1 b = , să se determine mulţimea valorilor funcţiei f.

2. Fie funcţia :[ 1,1] , f − →R ( )
arcsin
0
x
t
f x e dt =

.
5p
a) Să se arate că funcţia f este strict monotonă.
5p b) Să se arate că
arcsin
0
( ) cos , [ 1,1]
x
t
f x e t dt x = ∀ ∈ −

.
5p
c) Să se determine (1) f .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
45
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 045
5p
1. Să se determine partea întreagă a numărului
7
5 2 1 −
.
5p
2. Fie
1
x şi
2
x soluţiile reale ale ecuaţiei
2
1 0 x x + − = . Să se arate că
1 2
2 1
x x
x x
+ ∈] .
5p
3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia
1
2 3 3 7
x x −
⋅ + = .
5p
4. Se consideră mulţimile { } 1, 2, 3, 4 A = şi { } 1, 2, 3, 4, 5, 6 B = . Să se determine numărul funcţiilor strict
crescătoare : f A B → .
5p
5. În sistemul cartezian de coordonate xOy se consideră punctele ( ) 1, 3 A , ( ) 2, 1 B − şi ( ) 3, 1 C − − . Să se
calculeze lungimea înălţimii duse din vârful A în triunghiul ABC.
5p
6. Să arate că 2 (sin75 sin15 ) 2. ⋅ − =
D D


Varianta 45
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1


45 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 045

1. Se consideră matricele
2 0
3 2
A
 
=
 
 
,
1 0
1 1
B
 
=
 
 
şi mulţimea ( ) ( )
{ } 2
C A X XA AX = ∈ = M \ .
5p a) Să se arate că ( ) B C A ∈ .
5p
b) Să se arate că dacă ( ) X C A ∈ , atunci există , x y ∈\, astfel încât
0 x
X
y x
 
=
 
 
.
5p
c) Să se rezolve ecuaţia
2
X X A + = .

2. Se consideră mulţimea ( 1,1) G = − , funcţia : f G →\, ( )
1
1
x
f x
x

=
+
şi corespondenţa
( , ) x y x y → ∗ , unde
1
x y
x y
xy
+
∗ =
+
, , x y G ∀ ∈ .
5p a) Să se arate că această corespondenţă defineşte o lege de compoziţie pe . G
5p b) Să se arate că , , ( ) ( ) ( ). x y G f x y f x f y ∀ ∈ ∗ =
5p
c) Ştiind că operaţia " " ∗ este asociativă, să se calculeze
1 1 1
...
2 3 9
∗ ∗ ∗ .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

45 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 045
1. Se consideră funcţia : , f → R R ( )
2
2
5
,
1
x ax
f x
x
+ +
=
+
. a∈R
5p a) Să se calculeze ( ), . f x x ′ ∀ ∈R
5p b) Ştiind că 0 a = , să se determine ecuaţia asimptotei spre +∞ la graficul funcţiei f .
5p c) Să se determine toate numerele reale a astfel încât funcţia f să aibă trei puncte de extrem local .

2. Fie funcţia [ ] : 1, 1 , f − →R ( )
2
1 . f x x = −
5p a) Să se calculeze
1
2
1
1 . x x dx
5p
b) Să se determine volumul corpului obţinut prin rotirea graficului funcţiei f în jurul axei . Ox
5p c) Să se calculeze ( )
1
0
lim .
n
n
x f x d x
→∞Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
46
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 046
5p
1. Fie
1
( )
n n
a

o progresie aritmetică. Ştiind că
3 19
10 a a + = , să se calculeze
6 16
a a + .
5p
2. Să se determine valorile parametrului real m pentru care ecuaţia
2
1 0 x mx m − + − = are două rădăcini
reale distincte.
5p
3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia
2
lg lg 6 x x + = .
5p
4. Se consideră mulţimile { } 1, 2, 3 A = şi { } 1, 2, 3, 4, 5 B = . Să se determine numărul funcţiilor strict
descrescătoare : f A B → , cu proprietatea că ( ) 3 1 f = .
5p
5. În sistemul cartezian de coordonate xOy se consideră punctele ( ) 2, 1 M − , ( ) 1, 1 N − şi ( ) 0, 3 P .
Să se determine coordonatele punctului Q astfel încât MNPQ să fie paralelogram.
5p 6. Să se calculeze lungimea medianei duse din A în triunghiul ABC, ştiind că 2, 3 AB AC = = şi 4 BC = .

Varianta 46
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

46 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 046

1. Se consideră matricea ( )
2
a b
A
c d
 
= ∈
 
 
\ M .
5p a) Să se demonstreze că x ∀ ∈\ , ( ) ( )
2
2
det A xI x a d x ad bc − = − + + − .
5p
b) Dacă
2
2
A O = , să se demonstreze că 0 a d + = .
5p c) Ştiind că
2
2
A O = , să se calculeze ( )
2
det 2 A I + .

2. Se consideră mulţimea ( )
{ }
2 2
, 3 1 G a b a b = ∈ × − = ] ] şi operaţia
( ) ( ) ( ) , , 3 , a b c d ac bd ad bc ∗ = + + .
5p
a) Să se determine a∈] pentru care ( ,15) a G ∈ .
5p
b) Să se arate că, pentru orice( ) ( ) , , , a b c d G ∈ , ( ) ( ) , , a b c d G ∗ ∈ .
5p
c) Să se arate că ( ) , G ∗ este grup.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

46 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 046
1. Se consideră funcţia : , f → \ \ ( )
1
x
x
f x
e

= .
5p a) Să se arate că f nu este derivabilă în punctul
0
1 x = .
5p b) Să se determine numărul soluţiilor reale ale ecuaţiei ( ) , f x m = unde m este un parametru real.
5p c) Să se calculeze ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
lim 1 2 3 ...
n
f f f f n
→∞
+ + + + .

2. Se consideră funcţia : 0, ,
2
f
π (

(
¸ ¸
\ ( )
2
sin f x x x = .
5p a) Să se arate că există numerele reale , , a b c astfel încât funcţia : 0,
2
F
π (

(
¸ ¸
\ ,
( )
( )
2
cos sin F x ax b x cx x = + + să fie o primitivă a funcţiei f.
5p
b) Să se calculeze
2
1
1
2
f dx
x
π
π
| |
|
\ .

.
5p c) Să se calculeze aria suprafeţei plane cuprinse între graficul funcţiei f şi graficul funcţiei : 0,
2
g
π (

(
¸ ¸
\,
( )
2
g x x x = π − .
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
47
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 047
5p
1. Să se arate că numărul ( ) ( )
4 4
2 2 i i + + − este întreg.
5p 2. Să se determine coordonatele punctelor de intersecţie dintre dreapta de ecuaţie 2 1 y x = + şi parabola
de ecuaţie
2
1 y x x = + + .
5p
3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia
2
2 16 11 x x + + = .
5p 4. Să se determine probabilitatea ca, alegând un număr din mulţimea numerelor naturale de patru cifre,
acesta să fie divizibil cu 9.
5p
5. În sistemul cartezian de coordonate xOy se consideră punctele ( ) 1, 1 A − , ( ) 1, 3 B şi ( ) 3, 2 C . Fie G
centrul de greutate al triunghiului ABC. Să se determine ecuaţia dreptei OG.
5p 6. Să se arate că
( )
2 cos75 cos15 6 ⋅ + =
D D
.

Varianta 47
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

47 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 047

1. Se consideră matricele
1 2
3 4
A
 
=
 
 
,
1 1
0 1
B
 
=
 
 
şi funcţia ( ) ( )
2 2
: f → M M \ \ ,
( ) f X AX XA = − .
5p a) Să se determine rangul matricei A.
5p
b) Să se calculeze ( ) f B .
5p c) Să se arate că ecuaţia ( ) f X B = nu are soluţii.

2. Se consideră polinoamele [ ] , f g X ∈\ ,
3 2
f X a X a = + − ,
3 2 2
1 g aX a X = − − , cu
*
a∈\ şi

1 2 3
, , x x x ∈^ rădăcinile polinomului f.
5p a) Să se calculeze
2 2 2
1 2 3
x x x + + .
5p b) Să se arate că rădăcinile polinomului g sunt inversele rădăcinilor polinomului f.
5p c) Să se arate că polinoamele f şi g nu au rădăcini reale comune.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

47 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 047
1. Se consideră funcţia { } : \ 1, 1 , f − → R R ( )
2
1
arctg .
1
f x
x
=


5p
a) Să se calculeze ( )
1
1
lim .
x
x
f x

>

5p b) Să se arate că graficul funcţiei f admite asimptotă spre . +∞
5p
c) Să se demonstreze că funcţia f admite un singur punct de extrem local .

2. Se consideră funcţia ( )
2
1
: , cos 1 .
2
f f x x x → = − + R R

5p a) Să se calculeze ( )
2
0
. f x dx
π


5p
b) Să se determine
2
0
1
lim ( ) .
x
x
f t dt
x
→∞


5p c) Să se demonstreze că
( )
1
2
0
9
cos .
10
x dx ≥Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
48
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 048
5p 1. Să se determine partea reală a numărului complex
( )
6
3 i + .
5p
2. Se consideră funcţia : (0, ) f ∞ →\ , ( )
3
1
f x
x
= . Să se calculeze ( ) ( ) 512 f f D .
5p 3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia cos 2 sin 0. x x + =
5p 4. Se consideră mulţimea {0,1, 2, 3, 4, 5} M = . Să se determine numărul tripletelor ( , , ) a b c cu
proprietatea că , , a b c M ∈ şi a b c < < .
5p 5. Să se calculeze distanţa dintre dreptele paralele de ecuaţii 2 6 x y + = şi 2 4 11. x y + =
5p 6. Paralelogramul ABCD are 1, 2 AB BC = = şi ( ) 60 m BAD =
D
) . Să se calculeze produsul
scalar AC AD ⋅
JJJG JJJG
.

Varianta 48
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

48 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 048

1. Se consideră sistemul
2 1
2 1
7
x y z
x y z
x y az b
+ + = ¦
¦
− + =
´
¦
− + =
¹
, unde a şi b sunt parametri reali.
5p a) Să se determine a∈\ pentru care determinantul sistemului este egal cu zero.
5p b) Să se determine valorile parametrilor , a b∈\ pentru care sistemul este incompatibil.
5p c) Să se arate există o infinitate de valori ale numerelor a şi b pentru care sistemul admite o soluţie
( ) , , x y z , cu x, y, z în progresie aritmetică.

2. Se consideră mulţimea ( )
cos sin
sin cos
t t
G X t t
t t
¦ ¹
| |
= = ∈
´ ` |

\ .
¹ )
\ .
5p a) Să se arate că ( ) ( ) ( ), , X t X u X t u t u ⋅ = + ∀ ∈\ .
5p
b) Să se determine t ∈\ ştiind că ( ) ( )
2
X t ∈ ] M .
5p c) Să se arate că mulţimea G formează grup abelian în raport cu înmulţirea matricelor.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

48 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 048
1. Se consideră funcţia : , f → R R ( )
2
2
arcsin .
1
x
f x
x
 
=
 
+  

5p
a) Să se calculeze ( ) lim .
x
f x
→+∞

5p b) Să se determine domeniul de derivabilitate al funcţiei . f
5p
c) Să se demonstreze că funcţia f are două puncte de extrem.

2. Fie funcţia [ ] : 0, 1 , f →R ( )
2
1 f x x = − şi şirul ( ) ,
n
n
a

∈N

2 2
2
1
1
,
n
n
k
a n k
n
=
= −

. n

∀ ∈N
5p a) Să se calculeze
1
0
( ) . x f x dx


5p b) Să se determine volumul corpului obţinut prin rotirea graficului funcţiei f în jurul axei . Ox
5p
c) Să se demonstreze că şirul ( )
n
n
a

∈N
este convergent .Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
49
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 049
5p
1. Să se arate că numărul
3
9 4
log 3 log 2 + este raţional.
5p 2. Se consideră funcţia ( )
2
: , 2 1, f f x mx mx m m

→ = − + − ∈ \ \ \ . Să se determine m

∈\ astfel încât
( ) 0 f x ≤ , pentru orice x∈\.
5p
3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia
1 1
2 2 2 56
x x x + −
+ + = .
5p
4. Fie mulţimea { } 1, 2, ... , 1000 A = . Să se calculeze probabilitatea ca, alegând un element din mulţimea

{ }
3
| n n A ∈ , acesta să fie număr raţional.
5p
5. Fie triunghiul ABC şi ( ) M BC ∈ astfel încât
3
4
MC CB = −
JJJJG JJJG
. Să se demonstreze că
3 1
4 4
AM AB CA = −
JJJJG JJJG JJJG
.
5p
6. Ştiind că 0,
2
x
π  

 
 
şi tg 3 x = , să se calculeze sin 2x .

Varianta 49
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

49 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 049

1. Se consideră a∈\, sistemul
1
1
x ay
y az a
z x
+ = 

+ =


+ =

şi A matricea sa.
5p a) Să se arate că det 0 A ≠ .
5p b) Să se arate că soluţia sistemului este formată din trei numere în progresie geometrică.

5p
c) Să se determine inversa matricei A.
2. Se consideră pe \ legea de compoziţie dată de relaţia 5 5 30 x y xy x y ∗ = − − + , , x y ∀ ∈\ şi
mulţimea ( ) 5, G = ∞ .
5p a) Să se arate că legea " " ∗ are element neutru.
5p b) Să se demonstreze că G este grup abelian în raport cu legea " " ∗ .
5p c) Să se rezolve în grupul ( ) , G ∗ sistemul
x y z
y z x
z x y
∗ = 

∗ =


∗ =

.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

49 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 049
1. Se consideră funcţia [ ) : 1, , f + ∞ →R ( )
2
3
4 3
.
x
f x
x

=
5p a) Să se demonstreze că graficul funcţiei f admite asimptotă spre . +∞
5p b) Să se determine mulţimea valorilor funcţiei . f
5p
c) Să se determine domeniul de derivabilitate al funcţiei :[2, ) , ( ) arccos ( ) g g x f x ∞ → = \ .

2. Se consideră funcţiile
2
1
:[1, 2] , ( )
1
f f x
x x
→ =
+
\ şi [ ] ( )
2
1 1
: 1, 2 , ln
x
F F x
x
+ −
→ = \ .
5p
a) Să se arate că funcţia F este o primitivă a funcţiei . f
5p b) Să se calculeze volumul corpului obţinut prin rotirea graficului funcţiei f în jurul axei . Ox
5p c) Să se calculeze aria mulţimii cuprinse între dreptele de ecuaţii 1 x = şi 2 x = , graficul funcţiei
F şi axa Ox.Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.

SUBIECTUL I (30p) – Varianta 050
5p 1. Să se determine a∈ astfel încât numerele
1 2 1
2 , 2 1, 2 1
a a a − − + +
+ + să fie în progresie aritmetică.
5p 2. Să se arate că vârful parabolei ( )
2 2
2 1 , y x a x a a = + − + ∈\ , este situat pe dreapta de ecuaţie
4 4 1 x y + = .
5p 3. Să se arate că, dacă z este soluţie a ecuaţiei
2
2 4 0 z z + + = , atunci
2
8
0 z
z
− = .
5p
4. Să se determine probabilitatea ca, alegând un număr din mulţimea { } 11,12, , 50 … , aceasta să fie
divizibil cu 2 şi cu 5 .
5p
5. Trapezul isoscel ABCD are bazele [ ] AB şi [ ] CD şi lungimea înălţimii egală cu 4. Să se calculeze
AC BD +
JJJG JJJG
.
5p 6. Să se calculeze tg2α , ştiind că 0,
2
π
α
 

 
 
şi
12
sin
13
α = .

Varianta 50
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

50 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 050

1. Se consideră matricele ( )
1 2 3
2, 3
1 2 3
a a a
A
b b b
| |
= ∈
|
\ .
M \ , transpusa
3,2
( )
t
A ∈M \ , ,
t
B AA = şi
punctele ( , )
k k k
P a b , unde { } 1, 2, 3 k ∈ .
5p a) Să se calculeze B ştiind că
1 2 3
(1, 2), (2, 4), ( 3, 6). P P P − −
5p b) Să se arate că ( ) det 0, B ≥ oricare ar fi punctele
1 2 3
, , . P P P
5p
c) Să se arate că ( ) det 0 B = dacă şi numai dacă punctele
1 2 3
, , P P P sunt coliniare pe o dreaptă
care trece prin originea axelor.

2. Se consideră mulţimea
5
ˆ
1
ˆ ˆ ˆ
0 1 0 ,
ˆ ˆ ˆ
0 0 1
a b
M a b
¦ ¹
| |
¦ ¦
|
¦ ¦
= ∈
´ ` |
¦ ¦
|
\ . ¦ ¦
¹ )
] .
5p a) Să se determine numărul elementelor mulţimii M .
5p b) Să se arate că AB M ∈ , pentru orice , A B M ∈ .
5p c) Să se arate că ( , ) M ⋅ este un grup, unde „⋅ ” este înmulţirea matricelor.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

50 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 050
1. Se consideră funcţia : , f

→ R R ( )
1
sin . f x x
x
= ⋅
5p
a) Să se calculeze ( )
0
lim
x
f x

.
5p
b) Să se calculeze ( ), . f x x

′ ∈R
5p
c) Să se determine ecuaţia asimptotei la graficul funcţiei f către . +∞

2. Fie şirul ( ) ,
n
n
I

∈N

1
2
1
(1 ) ,
n
n
I x dx

= −

. n

∀ ∈N
5p a) Să se calculeze
2
. I
5p b) Să se demonstreze că
1
2 2
= ,
2 3
n n
n
I I
n
+
+
+
. n

∀ ∈N
5p c) Să se demonstreze că şirul ( ) ,
n
n
a

∈N
definit prin
( )
0
1
, ,
2 1
k
k
n
n
n
k
C
a n
k

=

= ∀ ∈
+

N are limita 0.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
51
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 051
5p
1. Să se determine numărul elementelor mulţimii ( ) \ A B ∩Z ştiind că ( ] 3; 4 A = − şi ( ] 1;5 B = .
5p
2. Să se determine coordonatele punctelor de intersecţie a dreaptei 2 1 y x = + cu parabola
2
3. y x x = − +
5p 3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 1 2 1 x x − + − = .
5p
4. Să se rezolve în mulţimea numerelor naturale inecuaţia
!
2 2048
x
≤ .
5p
5. Să se calculeze distanţa de la punctul ( ) 1;1 A la dreapta : 5 12 4 0 d x y + − = .
5p
6. Să se calculeze ( ) tg a b + ştiind că ctg 2 a = şi ctg 5 b = .

Varianta 51
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

51 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 051

1. Fie şirul ( )
0
n
n
F

, dat de
1 1
, ,
n n n
F F F n

+ −
= + ∀ ∈`
0 1
0, 1 F F = = şi matricea
1 1
1 0
A
 
=
 
 
.
5p a) Să se verifice relaţia
2
2
. A A I = +
5p b) Să se arate că, dacă
2 2
( ), X M X O ∈ ≠ _ şi AX XA = , atunci X este inversabilă.
5p
c) Să se arate că
1
1
, 1.
n n n
n n
F F
A n
F F
+

 
= ∀ ≥
 
 


2. Fie
5
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
, , ,
3 2 1 5 4 2 3 1 4 5
S
   
σ π∈ σ = π =
   
   
.
5p a) Să se demonstreze că . σπ ≠ πσ
5p b) Să se determine numărul elementelor mulţimii
{ }
*
|
n
H n = π ∈` .
5p
c) Să se arate că
{ }
*
|
n
H n = π ∈` este un subgrup al grupului
5
( , ) S ⋅ .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

51 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 051

1. Se consideră funcţia [ ) [ ) : 1, 1, f ∞ → ∞ , ( )
2
1 x x
f x
x
− +
= .
5p a) Să se calculeze ( ) ( )
lim
x
x
x f x
→∞
− .
5p b) Să se arate că funcţia f este strict crescătoare.
5p c) Să se arate că funcţia f este bijectivă.
2. Fie , a b∈\ şi funcţia : F → \ \, ( )
2
, 1
ln 1, 1
ax b x
F x
x x
+ < 

=

+ ≥
.
5p a) Să se determine numerele reale a şi b astfel încât funcţia F să fie primitiva unei funcţii f.
5p
b) Să se calculeze
( )
1
1 e
dx
x F x

.
5p c) Să se arate că, pentru funcţia :[1, ] , ( ) ( ( ) 1)sin h h x F x x π → = − \ , are loc relaţia
1
( ) ( ) 0. h x h x dx
π
′′ ≤Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
52
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 052
5p 1. Să se arate că funcţia : f → \ \ , ( ) | 4 8| 2 | 4 2 | f x x x = − − − este constantă.
5p
2. Să se determine a∈\ pentru care parabola
2
2 1 y x x a = − + − şi dreapta 2 3 y x = + au două puncte
distincte comune.
5p 3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia
3
1 1 x x − + = .
5p 4. Să se determine numărul termenilor iraţionali ai dezvoltării
( )
9
3 1 + .
5p
5. Să se determine m∈R astfel încât vectorii ( ) 1 8 u m i j = + +
G G G
şi ( ) 1 4 v m i j = − −
G G G
să fie coliniari .
5p
6. Triunghiul ABC are lungimile laturilor AB = 5 , BC = 7 şi AC = 8 . Să se calculeze ( ) m A ) .

Varianta 52
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

52 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 052

1. Se consideră permutarea
6
1 2 3 4 5 6
,
2 4 5 3 6 1
S
 
σ∈ σ =
 
 
.
5p
a) Să se determine
1 −
σ .
5p
b) Să se arate că permutările σşi
1 −
σ au acelaşi număr de inversiuni.
5p c) Să se arate că ecuaţia
4
x = σ nu are soluţii în grupul ( )
6
, S ⋅ .

2. Fie legea de compoziţie „ D ”, definită pe \ prin 2, , , x y xy x y x y = − − + ∀ ∈ D \ şi funcţia
: , ( ) 1 f f x x → = + \ \ .
5p a) Să se arate că (1, ) ∞ este parte stabilă în raport cu „D ”.
5p b) Să se demonstreze că ( ) ( ) ( ) f xy f x f y = D pentru orice , . x y ∈\
5p

c) Ştiind că legea „ D ” este asociativă, să se rezolve în \ ecuaţia
de 10 ori
... 1025.
x
x x x = D D D

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

52 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 052
1. Se consideră funcţia [ ] : 0,1 f →\ , ( )
( ] sin , 0,1
0, 0
x x
f x x
x
π

=
=
¦
¦
´
¦
¹


.
5p a) Să se arate că funcţia f este continuă pe [ ] 0,1 .
5p b) Să se determine domeniul de derivabilitate al funcţiei f.
5p c) Să se arate că, dacă
*
, n∈` atunci ecuaţia ( ) cos f x
x
π
= are cel puţin o soluţie în intervalul
1 1
,
1 n n
| |
|
\ . +
.

2. Fie funcţiile [ ] : 0,1 f →\ , ( )
( )
2
ln 1 f x x = + şi [ ] : 0,1 g →\, ( ) arctg g x x x = .
5p a) Să se calculeze
1
0
( ) . f x dx


5p b) Să se calculeze
1
0
( ) . g x dx


5p c) Să se calculeze aria suprafeţei plane mărginită de graficele funcţiilor f şi g şi de dreptele de ecuaţii
0 x = şi 1 x = .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
53
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 053
5p 1. Să se calculeze
1
2009 3
3
¦ ¹
(
+ ⋅ −
´ `
¸ ¸
¹ )
, unde [ ] x reprezintă partea întreagă a lui x şi { } x reprezintă
partea fracţionară a lui x.
5p
2. Să se determine imaginea intervalului [2, 3] prin funcţia : f → R R,
2
( ) 4 3 f x x x = − + .
5p 3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 8 2 x x + − = .
5p 4. Să se determine probabilitatea ca, alegând un element al mulţimii divizorilor naturali ai numărului 56,
acesta să fie divizibil cu 4.
5p
5. Fie vectorii a i j = +
G G G
, b i j = −
G G G
şi 6 2 u i j = +
G G G
. Să se determine p , r ∈R astfel încât u pa rb = +
G G G
.
5p 6. Să se calculeze lungimea razei cercului circumscris unui triunghi care are lungimile laturilor 5 , 7 şi 8.

Varianta 53
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

53 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 053

1. Pentru orice matrice
2
( ) A∈ ^ M , se notează { }
2
( ) ( ) | C A X AX XA = ∈ = M ^ . Se consideră matricele
1 2 3 4
0 1 0 0 1 0 0 0
, , , .
0 0 1 0 0 0 0 1
E E E E
       
= = = =
       
       

5p
a) Să se arate că dacă , ( ) X Y C A ∈ , atunci ( ). X Y C A + ∈
5p b) Să se arate că dacă
1 2
, ( ) E E C A ∈ , atunci există α∈^astfel încât
2
A I = α .
5p c) Să se arate că dacă ( ) C A conţine trei dintre matricele
1 2 3 4
, , , E E E E , atunci o conţine şi pe a patra.

2. Fie
1 2 3 4 5
3 2 1 4 5
a
 
=
 
 
,
1 2 3 4 5
2 1 4 5 3
b
 
=
 
 
două permutări din grupul
5
( , ). S ⋅
5p a) Să se rezolve în
5
S ecuaţia ax b = .
5p b) Să se determine ordinul elementului ab în grupul
5
( , ) S ⋅ .
5p
c) Fie k ∈] cu
k
b e = . Să se arate că 6 divide k.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

53 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 053
1. Se consideră funcţia : f → \ \, ( )
3
3 f x x x = − şi un număr real m din intervalul ( ) 2, − ∞ .
5p a) Să se determine punctele de extrem ale funcţiei f.
5p b) Să se demonstreze că ecuaţia
3
3 x x m − = are soluţie unică în mulţimea ( ) 1, ∞ .
5p c) Să se determine numărul punctelor de inflexiune ale graficului funcţiei
2
: , ( ) ( ) g g x f x → = \ \ .
2. Fie funcţia : f → \ \, ( )
, 0
sin , 0
x
xe x
f x
x x
 ≤
=

>.
5p a) Să se arate că funcţia f admite primitive pe \.

5p b) Să se determine primitiva F a funcţiei f care are proprietatea ( ) 0 1 F = − .
5p
c) Să se calculeze
0
2
0
0
( )
lim
x
x
x
f t dt
x

>

.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
54
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 054
5p 1. Să se calculeze partea întreagă a numărului
2
( 3 7) + .

5p 2. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale inecuaţia
2 1 3 2
.
1 1 2
x x
x x
− +

− −

5p
3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia
3
2 2 x x − + = .

5p
4. Se consideră dezvoltarea
3 2 49
( ) x y + . Să se determine termenul care îi conţine pe x şi y la
aceeaşi putere.
5p
5. Fie 2
A
r i j = +
JJG G G
, 3
B
r i j = +
JJG G G
şi 3 2
C
r i j = +
JJG G G
vectorii de poziţie ai vârfurilor triunghiului ABC . Să se
determine vectorul de poziţie al centrului de greutate a triunghiului ABC .

5p 6. Să se calculeze lungimea razei cercului circumscris triunghiului ABC , ştiind că 3 BC = şi
1
cos
2
A = .

Varianta 54
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

54 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 054

1. Se consideră matricele
0 1
1 0
A
−  
=
 
 
şi
0 1
1 1
B
 
=
 

 
.
5p a) Să se verifice că AB BA ≠ .
5p b) Să se arate că
4 6
2
2 A B I + = .
5p c) Să se arate că, pentru orice n

∈` ,
2
( )
n
AB I ≠ .

2. Se consideră şirul ( )
0 1 1 1
, 0 , 1, , 1
n n n n
n
F F F F F F n
+ −

= = = + ∀ ≥
`
şi polinoamele
2
1
, [ ] , 1, , 2.
n
n n n n
P Q X P X X Q X F X F n

∈ = − − = − − ∀ ≥ ]
5p
a) Să se arate că polinomul
3
2 1 X X − − este divizibil cu P .
5p b) Să se determine rădăcinile reale ale polinomului
3
Q .
5p c) Să se arate că, pentru orice 2 n ≥ , polinomul
n
Q este divizibil cu P .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

54 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 054
1. Se consideră funcţia : f → \ \, ( )
x
f x e x = − .
5p a) Să se determine punctul în care tangenta la graficul funcţiei f este paralelă cu prima bisectoare.
5p b) Să se arate că valoarea minimă a funcţiei f este 1.
5p
c) Să se arate că funcţia ( ) ( ) : , 1 g g x f x → = − \ \ nu este derivabilă în
0
0 x = .

2. Se consideră funcţiile ( )
2
2
2
: 1, , ( )
1
x t
f f x dt
t
∞ → =


\ şi ( )
2
1
ln
3
0
: 1, , ( ) 3 1
x
t
g g x e dt

∞ → = +

\ .
5p
a) Să se calculeze ( ) 3 f .
5p
b) Să se arate că ( ) ( )
2
2
2
' , 1,
1
x
g x x
x
= ∀ ∈ ∞

.
5p
c) Să se arate că ( ) ( ) ( ) 2 , 1, g x f x x = ∀ ∈ ∞ .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
55
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 055
5p
1. Să se calculeze [ 8] { 2,8} − − − , unde [ ] x reprezintă partea întreagă a lui x şi { } x reprezintă partea
fracţionară a lui x.
5p
2. Să se rezolve în mulţimea × \ \ sistemul
2 2
13
5
x y
x y

+ = 

+ =


.
5p
3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia
1
4 5 2 16 0
x x+
− ⋅ + = .
5p
4. Să se determine x∈N , 2 x ≥ astfel încât
2 2
30
x x
C A + = .
5p
5. Fie punctele ( ) 0;0 O , ( ) 2;1 A şi ( ) 2;1 B − . Să se determine cosinusul unghiului format de vectorii
OA
JJJG
şi OB
JJJG
.
5p 6. Să se calculeze tg2x , ştiind că ctg x = 3.

Varianta 55
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

55 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 055
1. Matricea ( )
2
a b
A
b a
−  
= ∈
 
 
\ M şi şirurile ( ) ( ) ,
n n
n n
x y
∈ ∈ ` `
verifică
1
1
, .
n n
n n
x x
A n
y y
+
+
   
= ∀ ∈
   
   
`
5p a) Să se arate că
2 2 2 2 2 2
1 1
( )( ) , .
n n n n
x y a b x y n
+ +
+ = + + ∀ ∈`
5p b) Să se arate că, dacă
2 2
1 a b + ≤ , atunci şirurile ( ) , ( )
n n n n
x y
∈ ∈ ` `
sunt mărginite.
5p c) Să se arate că, dacă 1 a = şi 3 b = , atunci
6
64
n n
x x
+
= , 0 n ∀ ≥ .

2. Se consideră corpul ( )
11
, , + ⋅ ] .
5p a) Să se arate că ecuaţia
2
ˆ
8 x = nu are soluţii în
11
] .
5p
b) Să se determine numărul polinoamelor de grad doi din [ ]
11
X ] .
5p
c) Să se arate că polinomul
2
ˆ
1 X X + + este ireductibil în [ ]
11
X ] .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

55 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 055

1. Se consideră funcţia : f → \ \, ( )
3 3
3 2 f x x x = − + .
5p
a) Să se calculeze
1
1
( )
lim
1
x
x
f x
x

<

.
5p b) Să se determine punctele de extrem ale funcţiei f.
5p c) Să se determine domeniul de derivabilitate al funcţiei f.

2. Fie funcţia ( ) : 1; f ∞ →\ , ( )
( )( )
1
1 2
f x
x x x
=
+ +
.
5p a) Să se determine o primitivă a funcţiei f.
5p b) Să se demonstreze că [ )
1
1
( ) , 1,
6
x x
f t dt x

≤ ∀ ∈ ∞

.
5p c) Să se calculeze
2
1
6
0
1
x
dx
x +

.


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
56
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 056
5p
1. Să se rezolve în mulţimea numerelor complexe ecuaţia 2 3 4 z z i + = + .
5p
2. Ştiind că
1
x şi
2
x sunt rădăcinile ecuaţiei
2
3 1 0 x x + + = , să se calculeze
3 3
1 2
x x + .
5p
3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 1 5 2 25 0
x x
+ − ⋅ = .
5p 4. Se consideră dezvoltarea
9
2
3
1
a
a
 
+
 
 
, 0 a ≠ . Să se determine rangul termenului care-l conţine pe
4
a .

5p
5. Să se calculeze
2 2
u v −
G G
ştiind că 3 2 u v i j − = +
G G G G
şi 2 3 u v i j + = +
G G G G
.
5p 6. Să se calculeze lungimea razei cercului circumscris unui triunghi dreptunghic care are catetele de
lungimi 5 şi 12.

Varianta 56
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

56 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 056

1. Se consideră matricea
2
2 3
( )
1 2
A
−  
= ∈
 

 
M \ şi funcţia ( ) ( ) ( )
2 2
: , f f X AX → = M M \ \ .
5p a) Să se arate că
2
( ) . f A I =
5p b) Să se arate că
2
( ( )) ( ) , ( ). f X f X X f X X + = + ∀ ∈M \
5p c) Să se arate că funcţia f este bijectivă.

2. Se consideră matricea
1 0
1 1
A
 
=
 
 
şi mulţimea
2
{ ( ) | }. M X AX XA = ∈ = M \
5p a) Să se arate că dacă , X Y M ∈ , atunci XY M ∈ .
5p b) Să se arate că { | det 0} G X M X = ∈ ≠ este grup în raport cu înmulţirea matricelor.
5p
c) Să se determine elementele de ordin doi din grupul G , definit la punctul b).

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

56 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 056
1. Se consideră funcţia
4
:
3
f
 
− →
 
 
\ \ \, ( )
2 5
3 4
x
f x
x
+
=
+
.
5p a) Să se determine asimptota la graficul funcţiei f spre +∞ .
5p
b) Să determine limita şirului ( )
1
, (1) (2)... ( )
n n
n
a a f f f n

= .
5p c) Să se determine punctele de inflexiune ale graficului funcţiei : , ( ) ( ).
x
g g x f e → = \ \
2. Fie funcţia [ ] : 1, f e →\, ( ) ln f x x = .
5p a) Să se calculeze
1
0
( )
x
f e dx

.
5p b) Să se calculeze volumul corpului obţinut prin rotirea graficului funcţiei f în jurul axei Ox .
5p c) Să se arate că
2 1
0 1
( )
e
x
e dx f x dx e + =
∫ ∫
.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
57
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 057
5p
1. Să se arate că numărul 7 4 3 3 + − este natural.
5p
2. Să se arate că
( )( )
2 2
4 5 2 2 1 x x x x + + + + ≥ , oricare ar fi . x∈\
5p 3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia ( )
2
2 2
log log 4 4 x x + = .
5p 4. Să se determine termenul care nu-l conţine pe x , din dezvoltarea
200
3
2
x
x
 
+
 
 
, 0 x > .
5p
5. Se consideră dreapta : 4 8 1 0 d x y − + = şi punctul ( ) 2 ; 1 A . Să se determine ecuaţia dreptei care trece
prin punctul A şi este paralelă cu dreapta d .
5p
6. Triunghiul ABC are 2 AB = , 4 AC = şi ( ) 60 m A =
D
) . Să se calculeze lungimea medianei duse din A.

Varianta 57
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1


57 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 057
1. Fie matricele
2 2,1
3 4
( ) şi ( ),
2 3
n
n
x
A M
y
   
= ∈ ∈
   
   
M \ \ cu
1
1
,
n n
n n
x x
A n
y y
+
+
   
= ∀ ∈
   
   
` şi
0 0
1, 0 x y = = .
5p a) Să se determine
1 2 1
, , x x y şi
2
y .
5p b) Să se arate că 2 (3 2 2) , .
n
n n
x y n + = + ∀ ∈`
5p c) Să se arate că
2 1
6 0, 0
n n n
x x x n
+ +
− + = ∀ ≥ .

2. Se consideră mulţimile de clase de resturi
7
ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ
{0,1, 2, 3, 4, 5, 6} = ] şi
6
{0, 1, 2, 3, 4, 5} = ] .
5p a) Să se rezolve în corpul
7
( , , ) + ⋅ ] ecuaţia
2
ˆ ˆ ˆ
3 4 0. x + =
5p b) Să se determine ordinul elementului
ˆ
3 în grupul
( ) 7
,

⋅ ] .
5p c) Să se arate că nu există niciun morfism de grupuri
*
6 7
: ( , ) ( , ) f + → ⋅ ] ] cu
( )
ˆ
2 3 f = .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

57 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 057
1. Fie funcţia : f → \ \,
2
( ) 1 f x x = + .
5p a) Să se arate că şirul
1
( )
n n
x

definit prin
1
1
2
x = şi
1
( ), 1
n n
x f x n
+
= ∀ ≥ are limită .
5p
b) Să se arate că funcţia : g → \ \ ,
( ) , 0
( )
arctg , 0
xf x x
g x
x x
≤ 
=

>

este derivabilă pe \.
5p c) Să se determine cel mai mare număr real a care are proprietatea ( ) 2ln , (0, ) f x a x x ≥ + ∀ ∈ ∞ .

2. Fie funcţia : f → \ \, ( )
2
x
f x e

= şi F o primitivă a sa.
5p a) Să se calculeze
1
0
( ) xf x dx

.
5p b) Să se calculeze
( )
2
0
cos (1)
lim .
x
F x F
x5p
c) Să se arate că funcţia : , ( ) ( ) ( ) g g x F x f x → = + \ \ are exact un punct de extrem local.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
58
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 058
5p
1. Să se calculeze partea reală a numărului complex
1 4
4 7
i
i
+
+
.
5p
2. Să se determine axa de simetrie a graficului funcţiei : f → R R, ( )
2
3 6 1 f x x x = − + .
5p
3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia
1 1
3 3 10
x x + −
+ = .
5p
4. Să se determine probabilitatea ca, alegând un element al mulţimii { } 1, 3, 5,..., 2009 A = , acesta să fie
multiplu de 3.
5p
5. Se consideră dreapta : 2 1 0 d x y + − = şi punctul ( ) 3, 2 A . Să se determine ecuaţia dreptei care trece
prin punctul A şi este perpendiculară pe dreapta d .
5p 6. Fie triunghiul ABC care are 5 AB AC = = şi 6 BC = . Să se calculeze distanţa de la centrul de
greutate al triunghiului ABC la dreapta BC .

Varianta 58
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1


58 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 058

1. Fie , , , 0, a b c d > matricea
a b
A
c d
 
=
 
 
şi funcţia ( ) ( ) : 0, 0, , ( )
ax b
f f x
cx d
+
∞ → ∞ =
+
.
Se notează
n n n
n n
a b
A
c d
 
=
 
 
, unde
*
. n∈`
5p a) Să se arate că dacă det 0 A = , atunci f este funcţie constantă.
5p
b) Să se arate că, dacă det 0, A ≠ atunci funcţia f este injectivă.

5p c) Să se arate că ( )( )
de ori
... ,
n n
n n
n f
a x b
f f f f x n
c x d

+
= ∀ ∈
+
D D D D `

.

2. Se consideră matricele
1 0 0 1
,
0 0 0 0
A B
   
= =
   
   
şi mulţimea
2
{ , , 1}. | G I aA bB a b a = + + ∈ ≠ − \
5p a) Să se arate că orice matrice din G este inversabilă.
5p b) Să se arate că G este un subgrup al grupului multiplicativ al matricelor inversabile din
2
( ). M \
5p c) Să se arate că ecuaţia
2
2
X I = are o infinitate de soluţii în G.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

58 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 058
1. Se consideră funcţiile : f → \ \, ( )
2
1
x
f x
x
=
+
şi : g → \ \ , ( ) arctg g x x = .
5p
a) Să se calculeze ( ) lim ( ) ( )
x
f x g x
→∞
.
5p b) Să se determine punctele de extrem local ale funcţiei f .
5p c) Să se arate că ( ) ( ) f x g x < , pentru orice ( ) 0, x ∈ ∞ .

2. Fie m∈\ şi funcţia [ ] : 0, 2 f →\ ,
[ ]
( ]
, 0,1
( )
ln , 1, 2
x m x
f x
x x x
 − ∈

=
.

5p
a) Să se arate că, pentru orice , m∈\ funcţia f este integrabilă.
5p b) Să se calculeze
1
1
1
ln
lim
1
x
x
x
t t dt
x →
>


.
5p c) Pentru 1 m = , să se demonstreze că, pentru orice (0, 2) t ∈ există , [0, 2], , a b a b ∈ ≠ astfel încât
( ) ( ) ( )
b
a
f x dx b a f t = −

.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
59
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 059
5p
1. Să se arate că numărul
1 1 1 1
lg 1 lg 1 lg 1 ... lg 1
2 3 4 100
       
− + − + − + + −
       
       
este întreg.
5p

2. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 3 4 1 x x − + − = .
5p
3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia
3
3
1 5
log
log 2
x
x
+ = .
5p
4. Să se determine probabilitatea ca, alegând un element al mulţimii { } 2, 4, 6,..., 2010 A = , acesta să fie
divizibil cu 4 , dar să nu fie divizibil cu 8.
5p
5. Se consideră punctele ( ) 2, A m şi ( ) , 2 B m − . Să se determine m∈R astfel încât 4 AB = .
5p 6. Să se calculeze
2
sin x ştiind că ctg x = 6.

Varianta 59
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1


59 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 059

1. Se consideră sistemul
0
3 2 0
4 0
mx y z
x y z
x y z
+ + = ¦
¦
+ + =
´
¦
− − + =
¹
, cu m∈\.
5p a) Să se determine m∈\ pentru care matricea sistemului are determinantul nenul.
5p b) Să se determine m∈\ astfel încât sistemul să admită cel puţin două soluţii.
5p c) Să se determine m∈\ pentru care dreptele
1 2 3
: 1 0, : 3 2 0, : 4 0 d mx y d x y d x y + + = + + = − − + =
sunt concurente.

2. Se consideră mulţimea
5
| , , 1
0 1
m n
H m n m
¦ ¹ | |
= ∈ = ±
´ ` |
\ .
¹ )

]

.
5p a) Să se verifice că dacă
1 1
0 1
A
| |
=
|
|
\ .


şi

4 0
0 1
B
| |
=
|
|
\ .

, atunci
1
B A A B

⋅ = ⋅ .
5p b) Să se arate că H este un grup cu 10 elemente în raport cu înmulţirea matricelor.
5p c) Să se determine numărul elementelor de ordinul 2 din grupul H.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

59 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 059
1. Se consideră funcţia : f → \ \, ( )
3
f x x x = + .
5p
a) Să se calculeze
( )
lim .
( 1) x
f x
f x →∞ +

5p b) Să se demonstreze că funcţia f este inversabilă.
5p c) Să se calculeze
1
3
( )
lim
x
f x
x

→∞
.
2. Se consideră funcţiile : f → \ \,
2
( ) sin f x x x = şi F o primitivă a lui f .
5p a) Să se calculeze ( ) . f x dx
π
−π


5p b) Să se determine ( ) 1, 3 c∈ astfel încât
3
2
1
( )
2
sin
f x
dx c
x
=

.
5p c) Să se arate că funcţia F nu are limită la +∞ .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
60
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 060
5p 1. Să se arate că
2 8 9
2(1 3 3 ... 3 ) 3 . + + + + <

5p
2. Fie
1 2
, x x soluţiile ecuaţiei
2
5 7 0 x x + − = . Să se arate că numărul
3 3
1 2
x x + este întreg.
5p 3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia
5
5
log log 5
2
x
x + = .
5p 4. Să se determine , 3 x x ∈ ≥ ` astfel încât
2
2 3
3
x
C

= .
5p
5. Se consideră punctele ( ) 2, 3 A şi ( ) 3, 2 B − − . Să se scrie ecuaţia mediatoarei segmentului AB .

5p 6. Fie vectorii u
G
şi v
G
. Ştiind că 5 u v ⋅ =
G G
, 2 u =
JJG
şi 3 v =
JJG
să se calculeze
( ) ( )
cos , u v
G G
) .

Varianta 60
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

60 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 060

1. Se consideră matricea
2 1
4 2
A
 
=
 
− −
 
şi funcţia ( ) ( ) ( )
2 2
: , f f X AX → = \ \ M M .
5p a) Să se calculeze ( ). f A
5p b) Să se arate că
2 2
( )( ) , ( ). f f X O X = ∀ ∈M D \
5p c) Să se arate că
2 2
( ) ( ) , , ( ). f X f Y I X Y + ≠ ∀ ∈M \

2. Se consideră mulţimea ( )
{ } 2 2
|
t
P A AA I = ∈ = \ M , unde
t
A este transpusa matricei A.
5p
a) Să se verifice dacă matricea
0 1
1 0
 
 
 
aparţine mulţimii P.
5p b) Să se arate că înmulţirea matricelor determină pe mulţimea P o structură de grup necomutativ.
5p c) Să se arate că, dacă
2
, , ( ) A B P X ∈ ∈ \ M şi AX B = , atunci . X P ∈

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

SUBIECTUL III (30p) – Varianta 060

1. Se consideră funcţia : f → \ \, ( )
2
1 f x x x = + + .
5p
a) Să se arate că mulţimea valorilor funcţiei f este ( ) 0, ∞ .
5p
b) Să se arate că, dacă ( ) ( ) : , ln g g x f x → = \ \ , atunci ( ) ( ) ( ) ' 1, f x x g x x − ⋅ = ∀ ∈\.
5p c) Să se demonstreze că ( ) g x x < , pentru orice 0 x > , unde g este funcţia definită la punctul b).
2. Fie mulţimea
{ }
1
0
: este derivabilă şi ( ) (0) (1) | M f f f x dx f f = → = =

\ \ .
5p a) Să se arate că funcţia
3 2
: , ( ) 2 3 f f x x x x → = − + \ \ aparţine mulţimii M .
5p b) Să se arate că, dacă f este o funcţie polinomială de grad trei care aparţine lui M , atunci
1
(0).
2
f f
 
=
 
 

5p c) Să se arate că, pentru orice f M ∈ , ecuaţia ( ) 0 f x ′ = are cel puţin două soluţii în intervalul (0,1) .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
61
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 061
5p
1. Să se determine numărul real x ştiind că numerele 1, 1 x x + − şi 4 sunt în progresie aritmetică.

5p
2. Să se determine punctele de intersecţie a parabolei
2
5 6 y x x = + − cu axele de coordonate.
5p
3. Să se rezolve în mulţimea [ ] 0, 2π ecuaţia 2sin 1 0 x + = .
5p
4. Fie mulţimea { } 1, 2, 3, 4,5, 6 M = . Să se determine probabilitatea ca, alegând una dintre submulţimile
mulţimii M , aceasta să aibă 2 elemente.
5p
5. Punctele A, B şi G au vectorii de poziţie 4 7
A
r i j = +
JJG G G
, 2
B
r i j = −
JJG G G
, 4 4
G
r i j = +
JJG G G
. Să se determine
vectorul de poziţie a punctului C astfel încât punctul G să fie centrul de greutate al triunghiului ABC .
5p
6. Fie vectorii u
G
şi v
G
. Dacă 1 u =
G
, 2 v =
G
şi măsura unghiului vectorilor u
G
şi v
G
este
3
π
, să se calculeze
( ) ( )
2 2 u v v u + ⋅ −
G G G G
.

Varianta 61
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

61 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 061

1. Se consideră mulţimea ( )
, , 3
1
| 0 1 0 , ,
0 0 1
a b a b
a b
G M M a b
¦ ¹ | |
¦ ¦
|
= = ∈ ⊂
´ `
|
¦ ¦
\ . ¹ )
\ \ M .
5p a) Să se arate că
, , ,
, , , , .
a b c d a c b d
M M M a b c d
+ +
⋅ = ∀ ∈\
5p b) Să se arate că orice matrice din G este inversabilă.
5p c) Să se calculeze, în funcţie de a şi b , rangul matricei
, ,
t
a b a b
M M − (
,
t
a b
M este transpusa lui
, a b
M ).

2. Se consideră un grup ( ) , K ⋅ , unde { } , , , K e a b c = , e este elementul neutru şi
2 2 2
a b c e = = = .
5p
a) Să se rezolve în grupul K ecuaţia
3
x e = .
5p b) Să se arate că . ab c =
5p
c) Să se arate că grupul ( ) , K ⋅ nu este izomorf cu grupul ( )
4
, + ] .


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

61 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 061

1. Fie funcţia ( ) : 0, f ∞ →\ , ( )
ln
, 1
1
1, 1
x
x
f x x
x= − 

=.
5p a) Să se demonstreze că funcţia f este continuă.
5p b) Să se calculeze
1
( ) 1
lim
1 x
f x
x →


.
5p c) Să se arate că funcţia f este strict descrescătoare.
2. Se consideră funcţia : f → \ \,
2
( ) ln(1 sin ) f x x = + .
5p a) Să se arate că orice primitivă a funcţiei f este crescătoare pe \.
5p b) Să se calculeze
0
( ) cos . f x x dx
π


5p c) Să se calculeze derivata funcţiei ( ) : 1,1 g − →\ , ( )
arcsin
4
( ) .
x
g x f t dt
π
=Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.

SUBIECTUL I (30p) – Varianta 062
5p 1. Să se determine 0 x > ştiind că numerele x , 6 şi 5 x − sunt în progresie geometrică .

5p 2. Se consideră funcţia : f → R R, ( )
2
2 f x x x = + − . Să se calculeze ( ) ( ) ( )
2 1 f f ⋅ − .
5p 3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia cos 2 cos
2 2
x x
π π    
+ = −
   
   
.
5p
4. Să se arate că ( )
2
! n divide ( ) 2 ! n , pentru oricare n natural.
5p
5. Se consideră punctele ( ) 3, 2 A şi ( ) 6, 5 B . Să se determine coordonatele punctelor M şi N ştiind
că acestea împart segmentul [ ] AB în trei segmente congruente, iar ordinea punctelor este , , , A M N B .
5p 6. Să se determine numerele naturale a pentru care numerele , 1 a a + şi 2 a + sunt lungimile laturilor
unui triunghi obtuzunghic.

Varianta 62
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

62 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 062

1. Fie matricea ( )
2
a b
A
c d
 
= ∈
 
 
M \ cu proprietatea că
2
2 A A = .
5p a) Să se arate că matricea
3 1
3 1
B
 
=
 
− −
 
verifică relaţia
2
2 B B = .
5p b) Să se arate că, dacă 2 a d + ≠ , atunci
2
A O = sau
2
2 . A I =
5p
c) Să se arate că, dacă 2 a d + = , atunci ( ) det 0 A = .

2. Se consideră polinoamele
4 6
, [ ] , 1, 1 f g X f X g X ∈ = − = − _ .
5p a) Să se arate că un cel mai mare divizor comun al polinoamelor f şi g este
2
1. X −
5p
b) Să se determine numărul soluţiilor complexe distincte ale ecuaţiei ( ) ( ) 0. f x g x =
5p
c) Să se descompună polinomul f în factori ireductibili în [ ] X _ .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

62 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 062
1. Pentru fiecare număr natural nenul n se consideră funcţia : (0, )
n
f ∞ →\, ( ) ln .
n
n
f x x x = +
5p a) Să se arate că funcţia
2
f este strict crescătoare pe intervalul ( ) 0, ∞ .
5p
b) Să se arate că, pentru orice n

∈` , ecuaţia ( ) 0
n
f x = are exact o rădăcină reală, situată în intervalul

( )
1
,1
e
.
5p
c) Să se calculeze
1
2
3 1
lim
( ) 1 1 x f x x →
| |

|
− −
\ .
.
2. Fie funcţia : f → \ \, ( )
( ]
( )
3
, , 0
1 sin , 0,
x x
f x
x x
¦
∈ −∞
¦
=
´
+ ∈ ∞
¦
¹

.
5p
a) Să se arate că funcţia f este integrabilă pe intervalul [ 2 , 2 ] π π − .
5p b) Să se calculeze
1
( ) f x dx
π


.
5p c) Să se arate că , pentru orice
*
n∈` ,
2
0
( ) 2
n n
f x dx
π
π ≤

.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
63
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 063
5p
1. Să se arate că şirul ( )
n
n
a
∈`
, de termen general
4
3
n
n
a
n
=
+
, este crescător.
5p

2. Să se determine coordonatele punctelor de intersecţie a parabolelor
2
1 y x x = + + şi
2
2 6. y x x = − − +
5p
3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia sin sin 3
4 4
x x
π π    
− = +
   
   
.
5p
4. Suma coeficienţilor binomiali ai dezvoltării
( )
2
2 5
n
x y − este egală cu 32. Să se determine termenul
de rang patru.
5p 5. Să se determine m∈R astfel încât dreptele
1
: 3 2 0 d mx y + + = şi
2
: 2 8 0 d x y + − = să fie concurente.
5p
6. Fie ABCD un patrulater. Să se arate că dacă 0 AC BD ⋅ =
JJJG JJJG
, atunci
2 2 2 2
. AB CD AD BC + = +

Varianta 63
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

63 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 063
1. Se consideră mulţimile
{ } 2
( ) |
t
P S S S = ∈ = \ M şi ( )
{ } 2
|
t
Q A A A = ∈ = − \ M .
5p a) Să se arate că
1 3
3 1
P
 

 
 
şi
0 2
2 0
Q
 

 

 
.
5p b) Să se arate că, dacă , A B Q ∈ , atunci AB P ∈ .
5p c) Să se arate că ( ) det 0 X ≥ , oricare ar fi X Q ∈ .

2. Se consideră polinoamele [ ]
3 2
2 3 45 f X X X X = + + + ∈] şi [ ]
3
2
ˆ ˆ
1 f X X X = + + ∈] .
5p a) Să se arate că rădăcinile din ^ ale polinomului f nu sunt toate reale.
5p
b) Să se arate că polinomul
ˆ
f nu are rădăcini în
2
. ]
5p c) Să se demonstreze că polinomul f nu poate fi scris ca produs de două polinoame neconstante, cu
coeficienţi întregi.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

63 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 063

1. Se consideră funcţia : f → \ \, ( )
3
,
, \
x x
f x
x x
∈ 

=

∈ _
\ _
.
5p a) Să arate că ( ) [ ] , 1,1 f x x x ≤ ∀ ∈ − .
5p b) Să arate că funcţia f este continuă în origine.
5p c) Să se arate că funcţia f nu este derivabilă în origine.
2. Se consideră , a b∈\ şi funcţia : f → \ \,
, 0
( )
cos , 0
x
axe x x
f x
x x b x

 − ≤
=

+ >
.
5p
a) Să se determine a şi b ştiind că funcţia f este primitivă pe \ a unei funcţii.
5p b) Ştiind că 0 a = şi 0 b = , să se calculeze
1
( ) f x dx
π


.
5p c) Să se arate că, dacă 0 b = , atunci
0
lim ( )
n
n
x f x dx
π
→∞
= −∞

.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
64
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 064

5p
1. Să se arate că şirul ( )
1
n
n
a

, de termen general
2
n
a n n = − , este strict monoton.

5p

2. Se consideră funcţiile : f → R R şi : g → R R definite prin ( )
2
2 1 f x x x = + + şi ( ) 2009 g x x = − .
Să se demonstreze că, pentru orice , x∈\ ( )( ) 0. f g x ≥ D
5p
3. Să se rezolve în ( ) 0, π ecuaţia tg tg
3 2
x x
π π    
+ = −
   
   
.

5p
4. Să se determine x∈N , 3 x ≥ ştiind că
1 3
1
9
x x
x x
C C
− −

+ ≤ .
5p
5. Să se determine m∈R ştiind că dreptele ( )
1
: 2 1 0 d mx m y + + − = şi ( )
2
: +2 4 8 0 d m x my + − = sunt
paralele.
5p 6. Fie ABC un triunghi cu tg 2, tg 3. A B = = Să se determine măsura unghiului C.

Varianta 64
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

64 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 064

1. Fie mulţimea
3
| ,
x y
M x y
y x
¦ ¹ | |
= ∈
´ ` |
\ .
¹ )
] şi matricea
2 3
1 2
A
| |
=
|
\ .
.
5p a) Să se arate că dacă
2
( ) Y ∈M ] şi , AY YA = atunci . Y M ∈
5p
b) Să se arate că dacă X M ∈ şi ( ) det 0 X = , atunci
2
X O = .
5p
c) Să se arate că
*
, .
n
A M n ∈ ∀ ∈`

2. Se consideră polinomul
5 4 3 2
3 2 [ ]. f X X X X X = − + − − ∈^
5p a) Să se determine o rădăcină întreagă a polinomului f.

5p b) Să se calculeze
2 2 2
1 2 5
... , x x x + + + unde
1 2 5
, ,..., x x x sunt rădăcinile polinomului . f

5p c) Să se arate că f are o singură rădăcină reală.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

64 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 064
1. Se consideră funcţia ( ) ( ) ( )
2
: , 2 0, , ln 1 f f x
x
 
−∞ − ∪ ∞ → = +
 
 
\ .
5p
a) Să se arate că funcţia f este concavă pe intervalul ( , 2) −∞ − .
5p b) Să calculeze limita şirului ( ) ( ) ( ) ( )
( )
1
1
, 1 2 ... ln
2
n n
n
n n
a a f f f n

+
= + + + − .
5p c) Să se arate că există un punct (1, 2) c∈ astfel încât ( 1) ( ) ( ) (2) c f c f c f ′ − + = .

2. Fie funcţia [ ] ( )
4
1
: 0,1 ,
1
f f x
x
→ =
+
\ .
5p a) Să se calculeze
1
0
( ) xf x dx

.
5p b) Să se arate că
1
0
( ) 1
4
f x dx
π
≤ ≤

.
5p c) Să se calculeze
( ) ( ) ( )
( ) ( )
2
1
2
0
( ) ' f x f x f x
dx
f x
′′ −

.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
65
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 065
5p
1. Să se determine primul termen al progresiei aritmetice
1 2
, ,13,17,... a a .

5p
2. Să se arate că funcţia : f → R R, ( )
3
2sin f x x x = + este impară.
5p
3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 3sin 3 cos 0 x x + = .
5p
4. Să se determine probabilitatea ca, alegând un număr din mulţimea numerelor naturale de trei cifre,
acesta să aibă suma cifelor egală cu 2.
5p
5. Să se determine m∈R ştiind că dreptele
1
: 3 2 0 d mx y + − = şi
2
: 12 2 1 0 d x y + + = sunt perpendiculare.

5p
6. Ştiind că
1
tg
2 3
α
= , să se calculeze sinα .

Varianta 65
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

65 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 065

1. Se consideră sistemul
4
2 3 6
3 2
ax y z
x y z
x y z b
+ + = ¦
¦
+ + =
´
¦ − − =
¹
, cu , a b∈\.
5p a) Să se determine , a b pentru care sistemul are soluţia (1, 1, 1).
5p b) Să se determine , a b astfel încât sistemul să fie incompatibil.
5p c) Să se arate că pentru orice a∈] există b∈] astfel încât sistemul să admită soluţii cu toate
componentele numere întregi.

2. Se consideră mulţimea de matrice
2
0 0
0 0 | , ,
a
A a a b c
b c a
¦ ¹ | |
¦ ¦ |
= ∈
´ ` |
¦ ¦ |
\ .
¹ )


] .
5p a) Să se determine numărul elementelor mulţimii A.
5p
b) Să se arate că, pentru orice X A ∈ ,
2
3
X I = sau
2
3
X O = .
5p
c) Să se determine numărul matricelor X din mulţimea A care au proprietatea
2
3
X O = .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

65 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 065
1. Se consideră funcţia : f → \ \, ( )
x
f x x e = + .
5p a) Să se arate că funcţia f este bijectivă.
5p b) Să se arate că ( ) 2 1, f x x x ≥ + ∀ ∈\.

5p
c) Să se demonstreze că, dacă ( ) 1, f x mx x ≥ + ∀ ∈\, atunci 2 m = .
2. Fie funcţia : , f → \ \ ( )
3
sin cos f x x x = şi F o primitivă a funcţiei f pe \.
5p a) Să arate că există c∈\ astfel încât
4
4 ( ) sin F x x c = + .
5p b) Să se calculeze aria subgraficului restricţiei funcţiei f la intervalul 0,
2
π
 
 
 
.
5p c) Să se arate că
2 1
0
( ) 0
n
f x dx
π
+
=

, pentru orice n∈`.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
66
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 066
5p
1. Să se calculeze ( )( ) ( )( ) 2 3 2 1 2 2 i i i i + − − − − .
5p
2. Să se arate că
1
3
este o perioadă a funcţiei : f → R R, ( ) {3 } f x x = , unde { } a este partea fracţionară a
numărului a.
5p
3. Să se rezolve în [ ] 0, 2π ecuaţia 3sin cos 1 x x − = .
5p
4. Să se calculeze
10
20
9
20
C
C
.
5p
5. Se consideră punctele ( ) 2, 3 A , ( ) 4, B n , ( ) 2, 2 C şi ( ) , 5 D m . Să se determine , m n∈R astfel încât
patrulaterul ABCD să fie paralelogram .

5p
6. Să se calculeze
2
cos x , ştiind că tg 4 x = .

Varianta 66
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1


66 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 066
1. Fie dreptele
1 2 3
: 2 3, : 3 4 1, : 4 3 d x y d x y d x y m + = − = − + = , unde m∈\.
5p a) Să se determine m astfel încât dreptele să fie concurente.
5p b) Să se demonstreze că există o infinitate de valori ale lui m pentru care vârfurile triunghiului
determinat de cele trei drepte au toate coordonatele întregi.
5p c) Să se calculeze valorile lui m pentru care triunghiul determinat de cele trei drepte are aria 1.

2. Fie polinomul
3 2
2 2 f X aX aX = − − + , cu a∈\ şi cu rădăcinile complexe
1 2 3
, , . x x x
5p a) Să se calculeze ( 1) f − .
5p b) Să se determine a pentru care polinomul are trei rădăcini reale.
5p c) Să se determine a astfel încât
1 2 3
| | | | | | 3. x x x + + =

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

SUBIECTUL III (30p) – Varianta 066
1. Se consideră funcţia ( )
2
: , l 1 f f x x → = − − \ \ .
5p
a) Să se calculeze derivata funcţiei f pe intervalul ( 1,1) − .
5p b) Să se determine ecuaţia asimptotei spre +∞ la graficul funcţiei f.
5p c) Să se arate că funcţia
2
: (0, ) , ( ) ( ) g g x x f x

∞ → = \ este mărginită.
2. Fie funcţia
4 2
:[0,1] [1, 3], ( ) 1 f f x x x → = + + . Se admite că funcţia f are inversa g .
5p
a) Să se calculeze
3
4
0
2 1
( )
t
dt
f t
+

.
5p b) Să se arate că ( ) ( )
1 3
0 1
3 f x dx g x dx + =
∫ ∫
.
5p c) Să se demonstreze că, dacă [ ] 1, 3 α∈ , atunci are loc inegalitatea ( ) ( )
1
0 1
f x dx g x dx
α
+ ≥ α
∫ ∫
.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
67
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 067
5p
1. Să se determine primul termen al progresiei geometrice cu termeni pozitivi
1 3
, 6, , 24, ... b b .

5p
2. Să se determine m∈R astfel încât funcţia : f → R R,
2
( ) (3 ) 3 f x m x = − + , să fie strict crescătoare.

5p
3. Să se calculeze
2 3 4
sin sin sin sin
3 3 3 3
π π π π
+ + + .
5p
4. Se consideră mulţimea M a tuturor funcţiilor definite pe { } 1, 2, 3 A = cu valori în { } 5, 6, 7 B = . Să se
calculeze probabilitatea ca, alegând o funcţie din mulţimea M, aceasta să fie injectivă .
5p
5. Se consideră punctul G, centrul de greutate al triunghiului ABC. Prin punctul G se duce paralela la AB
care intersectează dreapta BC în punctul P. Să se determine m∈R astfel încât GP mAB =
JJJG JJJG
.

5p 6. Să se calculeze cos2α , ştiind că
1
cos
3
α = .

Varianta 67
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

67 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 067

1. Fie sistemul
1
1
2
x y z
x my z
x my mz
+ + =
¦
¦
+ + =
´
¦ + + = −
¹
, cu m∈\ şi matricea
1 1 1
1 1
1
A m
m m
| |
|
=
|
\ .
.

5p a) Să se calculeze ( ) det A .
5p
b) Să se arate că ( ) rang 2 A ≠ , oricare ar fi m∈\.
5p c) Să se determine valorile întregi ale lui 1 m ≠ ,

pentru care sistemul

are soluţie cu componente întregi.

2. Fie permutările
1 2 3 4 1 2 3 4
, ,
2 3 4 1 3 1 4 2
| | | |
α = β =
| |
\ . \ .
1 2 3 4
4 3 1 2
| |
γ =
|
\ .
, elemente ale grupului
4
( , ). S ⋅
5p a) Să se verifice că γ este soluţie a ecuaţiei . x x α = β

5p
b) Să se arate că
4 4
α β = .
5p c) Să se determine o soluţie a ecuaţiei
3 3
x x β α = în
4
S .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

67 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 067

1. Se consideră mulţimea de funcţii
[ ] ( ) ( ) { }
: 1,1 este de două ori derivabilă şi 0 0, ' 0 1 M f f f f = − → = = \ .
5p
a) Să se arate că funcţia [ ] ( ) : 1,1 , sin
x
u u x e x − → = \ aparţine mulţimii M.
5p
b) Să se arate că , dacă f M ∈ şi ( ) [ ] { } 0, 1,1 \ 0 f x x ≠ ∀ ∈ − , atunci ( )
1
0
lim 1 ( )
x
x
f x e

+ = .
5p c) Să demonstreze că, dacă f M ∈ şi
*
n∈` , atunci
1
0
( ) (0)
lim
2
n n
n
x
f x x nf
x
+

′′ −
= .
2. Fie funcţiile [ ] ( )
1
: 0,1 ,
1
f f x
x
→ =
+
\ şi
[ ) ( )
0
: 0, , ( )
x
g g x f t dt ∞ → =

\ .
5p a) Să se arate că ( ) ln(1 ) g x x = + .
5p b) Să se calculeze
1
2
0
( ) ( ) f x g x dx

.
5p c) Să se demonstreze că
*
1 2 3
... ln 2,
n
f f f f n n
n n n n
       
+ + + ≤ ∀ ∈
       
       
` .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
68
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 068
5p
1. Să se arate că numărul
25 25
4 3 4 3 i i
+
+ −
este întreg.
5p
2. Să se determine m∈R astfel încât funcţia : f → R R,
2
( ) ( 2) 3 f x m x = − − să fie strict descrescătoare.

5p 3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia
1
arctg arctg
3 3 3
x π
+ = .
5p 4. Să se determine probabilitatea ca alegând un număr din mulţimea numerelor naturale pare de două
cifre , acesta să fie divizibil cu 4.
5p
5. Pe laturile AB şi AC ale triunghiului ABC se consideră punctele M şi respectiv N astfel încât
3 AM MB =
JJJJG JJJG
şi
3
4
AN AC =
JJJG JJJG
. Să se demonstreze că vectorii MN
JJJJG
şi BC
JJJG
sunt coliniari.
5p
6. Să se calculeze
11
sin
12
π
.

Varianta 68
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

68 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 068
1. Se consideră matricele
3
( ) A∈ \ M şi
t
B A A = + , unde
t
A este transpusa matricei A.
5p
a) Să se arate că
t
B B = .
5p
b) Să se demonstreze că, dacă
2
2 B I = , atunci ( ) det 1 A ≥ .
5p c) Să se demonstreze că, dacă , x y ∈^ şi matricea
t
xA yA + este inversabilă, atunci 0. x y + ≠

2. Se consideră ecuaţia
3
0 , , x px q p q + + = ∈\, şi
1 2 3
, , x x x soluţiile complexe ale acesteia.
5p a) Ştiind că 1 p = şi 0 q = , să se determine
1 2 3
, , x x x .
5p b) Să se determine p şi q ştiind că
1
1 x i = + .
5p c) Să se arate că
7 7 7 3 3 3 2 2 2 2
1 2 3 1 2 3 1 2 3
12( ) 7( )( ) x x x x x x x x x + + = + + + + .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

68 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 068
1. Se consideră funcţia ( ) : 0, f ∞ →\ , ( )
1 2 1
ln
1 2 3
x
f x
x x
+
= +
+ +
.
5p a) Să se calculeze ( ) ( ) , 0, f x x ′ ∈ ∞ .
5p b) Să arate că ( ) ( ) 0, 0, f x x < ∀ ∈ ∞ .
5p c) Să demonstreze că şirul ( )
1
n
n
x

,
1 1 1
1 ... ln
2 2
n
x n
n
 
= + + + − +
 
 
este strict descrescător.
2. Fie funcţia : , f → \ \ ( )
2
0
x
t
f x e dt =

.
5p a) Să se arate că funcţia f este impară.
5p b) Să se arate că lim ( )
x
f x
→∞
= ∞ .
5p c) Să se arate că
1
0
( ) 2 f x dx e ≤ −

.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
69
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 069
5p
1. Să se determine z ∈C ştiind că
z 7
6
i
z
+
= .
5p
2. Fie funcţia : f → \ \, ( ) 2 1 f x x = + . Să se calculeze ( ) ( ) ( ) ( ) 1 2 3 ... 50 f f f f + + + + .
5p
3. Se consideră funcţia : f → N N, ( ) 3 1 f x x = + . Să se demonstreze că funcţia f este neinversabilă.
5p
4. Să se calculeze probabilitatea ca, alegând o cifră din mulţimea { } 0,1, 2,..., 9 , aceasta să verifice
inegalitatea ( ) 1 ! ! 100 x x + − ≤ .
5p
5. Să se arate că dreptele de ecuaţii
1
: 2 1 0 d x y − + = şi
2
: 2 1 0 d x y + − = sunt simetrice faţă de axa Oy.
5p
6. Să se calculeze
7
cos
12
π
.

Varianta 69
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

69 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 069

1. Fie matricea
3
1 1 0
0 0 1 ( ).
0 1 0
A
 
 
= ∈
 
 
M \
5p a) Să se verifice relaţia
3 2
3
. A A A I − = −
5p b) Să se arate că
2 2
3
, , 3.
n n
A A A I n n

− = − ∀ ∈ ≥ `
5p
c) Să se arate că, pentru orice
*
, n∈` suma elementelor matricei
n
A este 3. n +

2. Pentru fiecare n

∈` se defineşte polinomul 1 [ ] .
n
n
P X X = − ∈^
5p a) Să se determine rădăcinile complexe ale polinomului
4
P .
5p
b) Să se descompună polinomul
3
P în factori ireductibili în [ ] X ^ .
5p
c) Să se descompună polinomul
6
P în factori ireductibili în [ ] X \ .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

69 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 069
1. Se consideră funcţia : f → \ \, ( )
3 2
3
2
f x x = .
5p a) Să se studieze derivabilitatea funcţiei f în origine.
5p
b) Să arate că, pentru orice ( ) 0, k ∈ ∞ , există ( ) , 1 c k k ∈ + astfel încât ( ) ( )
3
1
1 f k f k
c
+ − = .
5p
c) Să se demonstreze că şirul ( )
1
n
n
a

,
3 3 3
1 1 1
... ( )
1 2
n
a f n
n
= + + + − , este strict descrescător.

2. Fie funcţia ( ) : 1, , f − ∞ →\ ( ) ( )
2 3
ln 1
2 3
x x
f x x x = − + − + .
5p a) Să se calculeze
1
0
( ) f x dx

.
5p b) Să se calculeze
( )
5
0
lim
x
F x
x

, unde funcţia [ ) : 0, F ∞ →\,
0
( ) ( )
x
F x f t dt =

, [ ) 0, x∈ +∞ .
5p c) Să se arate, folosind eventual funcţia f, că
1
0
5
ln(1 )
12
x dx + ≤

.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1


EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
70
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 070
5p
1. Să se calculeze ( )
20
1 . i +
5p

2. Se consideră funcţia : f

→ R R, ( )
1
f x
x
= . Să se calculeze suma
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
10 9 ... 1 1 ... 9 10 S f f f f f f f f f f f f = − + − + + − + + + + .
5p
3. Să se arate că funcţia : f → R R,
( )
2
( ) log 1 3
x
f x = + este injectivă .
5p
4. Să se calculeze
3 3
5 5
6 A C − .

5p
5. Să se determine m∈R ştiind că distanţa de la punctul ( ) , 1 A m m+ la dreapta : 3 4 1 0 d x y − − = este 1.

5p
6. Să se calculeze cos75 cos15 −
D D
.

Varianta 70
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

70 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 070
1. Pentru orice două matrice
2
, ( ) A B∈M \ se defineşte matricea [ , ] . A B AB BA = −
5p a) Pentru
2
( ) A∈M \ , să se calculeze
2
[ , ] A A .
5p
b) Să se arate că, pentru orice
2
( ) A∈M \ ,
*
2
[ , ] , A A O = unde
*
A este adjuncta matricei . A
5p c) Să se arate că, pentru orice
2
, , ( ) A B C∈M \ , [ ] [ ] [ ]
2
,[ , ] ,[ , ] ,[ , ] . A B C B C A C A B O + + =

2. Se consideră intervalul ( ) 0,1 H = .
5p
a) Să se arate că relaţia
(1 )(1 )
ab
a b
ab a b
=
+ − −
D defineşte o lege de compoziţie pe . H
5p
b) Să se arate că funcţia ( ) ( ) ( ) : 0, 0,1 ,
1
x
f f x
x
+∞ → =
+
are proprietatea ( ) ( ) ( ), , 0, f xy f x f y x y = ∀ > D
unde legea " " D este definită la punctul a).
5p c) Ştiind că legea " " D definită la punctul a) este asociativă, să se rezolve în mulţimea ( ) , H D ecuaţia

1
.
2
x x x = D D

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

70 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 070

1. Se defineşte funcţia
2
0 0
: , ( )
x
f f x e → = \ \ şi, pentru fiecare
*
n∈` , se defineşte funcţia :
n
f → \ \
prin
1
( ) ( )
n n
f x f x

′ = .
5p a) Să se arate că
2
3
( ) 8
x
f x e = , x ∀ ∈\ .
5p b) Să determine asimptotele graficului funcţiei
n
f .
5p c) Să se calculeze
( ) ( ) ( )
( )
1 2 1
...
lim
n
n
n
f a f a f a
f a

→∞
+ + +
, unde a este un număr real.
2. Fie funcţia [ ) : 0, , f ∞ →\ ( )
2
ln , 0
0 , 0
x x x
f x
x
¦
¦ ≠
=
´
=
¦
¹
.
5p a) Să se arate că funcţia f este integrabilă pe intervalul [ ] 0,1 .
5p b) Să se calculeze
1
0
( ) f x dx

.
5p c) Să se calculeze
1
1 e
f dx
x
| |
|
\ .

.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
71
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 071
5p
1. Să se calculeze
7 7
log 2009 log 287 1 − − .
5p

2. Se consideră funcţia : f

→ R R, ( )
2
2
1
f x x
x
= − . Să se arate că funcţia f este pară.
5p
3. Să se arate că valoarea maximă a funcţiei : f → \ R, ( )
4
3 f x x = − este ( ) 0 f .
5p
4. Să se determine n∈N , 2 n ≥ , astfel încât
1 2
3 2 8
n n
C C + = .

5p 5. Se consideră triunghiul ABC şi punctele ', ', ' A B C astfel încât 2 , A C BA ′ ′ =
JJJJG JJJG
2
5
B C AC ′ =
JJJJG JJJG
,
3 C A BC ′ ′ =
JJJG JJJJG
. Să se arate că dreptele , AA BB ′ ′ şi CC′ sunt concurente.
5p
6. Să se determine ecuaţia medianei corespunzătoare laturii BC a triunghiului ABC , ştiind că (2, 2) A şi
ecuaţiile medianelor duse din B şi C sunt 2 2 0 x y + − = , respectiv 2 0 x y − + = .

Varianta 71
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

71 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 071
1. Se consideră determinantul de ordin 2, n ≥
2 1 0 0 ... 0 0
1 2 1 0 ... 0 0
0 1 2 1 ... 0 0
0 0 ... ... ... 1 0
0 0 ... ... ... 2 1
0 0 ... ... ... 1 2
n
D = % % % .


5p a) Să se calculeze
3
2 1 0
1 2 1
0 1 2
D = .
5p b) Să se verifice că
1 2
2 , 4.
n n n
D D D n
− −
= − ∀ ≥
5p c) Să se arate că 1, 2.
n
D n n = + ∀ ≥

2. Un grup ( , ) G ⋅ , cu elementul neutru e, are proprietatea ( ) p dacă
2
x e = , x G ∀ ∈ .
5p a) Să se verifice că mulţimea
2 2
× ] ] , împreună cu legea de compoziţie dată de

2
( , ) ( , ) ( , ), , , , a b c d a c b d a b c d ⋅ = + + ∀ ∈] este un grup care are proprietatea ( ). p

5p
b) Să se arate că dacă un grup G are proprietatea ( ) p , atunci
2 2 2
( ) , , xy x y x y G = ∀ ∈ .

5p c) Să se arate că orice grup care are proprietatea ( ) p este comutativ.


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

71 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 071
1. Se consideră funcţia ( ) : 0, f ∞ →\ , ( ) ( ) ln 1 f x x x = − + .
5p a) Să se calculeze ( ) ( ) , 0, f x x ′ ∈ ∞ .
5p b) Să arate că ( ) ( ) 0, 0, f x x > ∀ ∈ ∞ .
5p
c) Să se calculeze ( ) lim
x
f x
→∞
.
2. Se consideră funcţia : , F → \ \ ( )
2
1
x
F x t dt =

.
5p a) Să se verifice că ( )
1
1 1 ( ) 2 ,
x
x F x x
+
+ + = ∀ ∈\ .
5p b) Să se calculeze
1
lim ( )
x
F x
→−
.

5p c) Să se arate că există o funcţie continuă : ( 1, ) f − ∞ →\, astfel încât ( )
0
1 ( ) , ( 1, )
x
F x f y dy x = + ∀ ∈ − ∞

.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
72
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 072
5p 1. Să se arate că numărul
100
cos sin
4 4
i
π π  
+
 
 
este real.
5p

2. Se consideră funcţia : f

→ R R, ( )
3
1
f x x
x
= − . Să se arate că funcţia f este impară.

5p
3. Să se determine imaginea funcţiei
2
:[1, 4] , ( ) . f f x x x → = − \

5p
4. Să se calculeze
0 2009 1 2008 2 2007 2 2009 2009
2009 2009 2009 2009
5 5 4 5 4 ... 4 C C C C ⋅ − ⋅ ⋅ + ⋅ ⋅ − − ⋅ .
5p
5. Se consideră punctul ( ) 1, 2 A şi dreapta de ecuaţie : 4 2 5 0 d x y − + = . Să se determine ecuaţia
perpendicularei duse din punctul A pe dreapta d .

5p 6. Să se calculeze sin75 cos15 ⋅
D D
.

Varianta 72
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

72 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 072

1. Se consideră matricea
3
1 1 1
1 1 1 ( ).
1 1 1
A
 
 
= ∈
 
 
\ M
5p a) Să se rezolve ecuaţia
2
3
det( ) 0, . I xA x + = ∈\
5p b) Să se determine o matrice
3
( ) B∈ \ M cu proprietatea
2
. B A =
5p c) Să se arate că ( )
2
3
( ), , det( )det( ) det . C M x C xA C xA C ∀ ∈ ∀ ∈ + − ≤ \ \
2. Se consideră polinomul
3
p X X m = − + cu m∈\ şi cu rădăcinile
1 2 3
, , . x x x ∈^
5p a) Ştiind că 6 m = − , să se determine
1 2 3
, , x x x .
5p b) Să se calculeze
4 4 4
1 2 3
. x x x + +
5p
c) Să se determine m∈\ pentru care polinomul p are toate rădăcinile întregi.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

72 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 072

1. Se consideră funcţia { } : \ 1 f − → \ \, ( )
2
1
1
x x
f x
x
+ +
=
+
.
5p a) Să se determine ecuaţia asimptotei spre +∞ la graficul funcţiei f.
5p b) Să se calculeze ( ) { } , \ 1 f x x ′ ∈ − \ .
5p c) Să se demonstreze că funcţia f este concavă pe intervalul ( ) , 1 −∞ − .
2. Pentru orice
*
n∈` se consideră funcţia : , ( ) | sin |
n n
f f x nx → = \ \ şi numărul
2 ( )
n
n
f x
I dx
x
π
π
=

.
5p a) Să se calculeze ( )
2
0
f x dx
π

.
5p b) Să se arate că ln 2
n
I ≤ .
5p c) Să se arate că
2 1 1 1
...
1 2 2
n
I
n n n
 
≥ + + +
 
π + +
 
.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
73
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 073
5p
1. Să se calculeze 5 12 12 5 i i − − + .

5p
2. Se consideră funcţia : f → R R, ( )
2 4
f x x x = − . Să se calculeze ( )(1) f f f f D D D .
5p
3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 2 4 20
x x
+ = .

5p
4. Să se determine probabilitatea ca, alegând un element al mulţimii { } 0, 5,10,..., 2010 A = , acesta
să fie divizibil cu 25 .
5p 5. Se consideră un triunghi ABC, cu lungimile laturilor , AB c AC b = = şi un punct D astfel încât
. AD bAB cAC = +
JJJG JJJG JJJG
Să se arate că semidreapta [AD este bisectoarea unghiului . BAC

5p 6. Fie ,
2
π
α π
 

 
 
astfel încât
1
cos 2
2
α = . Să se calculeze cosα .

Varianta 73
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

73 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 073

1. Fie matricea
2
( )
a b
M
c d
| |
= ∈
|
\ .
\ M . Se asociază fiecărui punct ( , ) A x y punctul ( ', ')
M
A x y , unde
'
.
'
x a b x
y c d y
| | | || |
=
| | |
\ . \ .\ .

5p a) Ştiind că 1, 2, 3, 4 a b c d = = = = şi că ( 1,1) A − , să se determine coordonatele punctului
M
A .
5p b) Ştiind că 1, 2, 2, 4 a b c d = = = = , să se arate că toate punctele
M
A se află pe dreapta 2 . y x =
5p c) Fie A, B, C trei puncte în plan. Dacă se notează cu S şi
M
S ariile triunghiurilor ABC , respectiv
M M M
A B C , atunci | det | .
M
S S M = ⋅

2. Se consideră mulţimea
2
ˆ
0 , , ,
ˆ ˆ
0 0
|
a b c
A a d a b c d
a
¦ ¹ | |
¦ ¦
|
= ∈
´ `
|
| ¦ ¦
\ . ¹ )
] .
5p a) Să se determine numărul elementelor mulţimii A.
5p
b) Să se arate că mulţimea A este parte stabilă în raport cu înmulţirea matricelor din ( )
3 2
] M .
5p
c) Să se rezolve ecuaţia
2
X X = , cu X A ∈ .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

7 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 073
1. Fie a∈\ şi funcţia { } : 1,1 f − →\ , ( )
2
2
1
x x a
f x
x
+ +
=

.
5p
a) Să se calculeze lim ( )
x
x
f x
→∞
.
5p b) Să se determine valoarea numărului a ştiind că 3 este punct de extrem local al funcţiei f.
5p c) Să se determine valoarea numărului a ştiind că graficul funcţiei f are exact o asimptotă verticală.

2. Se consideră funcţia
0 0
: , ( ) 1 f f x → = \ \ şi, pentru orice
*
n∈` , se defineşte funcţia :
n
f → \ \,

1
0
( ) ( )
x
n n
f x f t dt

=

.
5p a) Să se arate că
2
1 2
( ) 2 ( ), f x f x x = ∀ ∈\ .
5p
b) Să se calculeze
1
( ) 1
lim
( ) 2
n
x
n
xf x
f x →∞
+
+
+
.
5p c) Să se calculeze volumul corpului obţinut prin rotirea graficului funcţiei :[0, ] [0, ] g π → π ,

1
( ) ( )sin g x f x x = în jurul axei Ox .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
74
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 074
5p
1. Să se rezolve în mulţimea numerelor complexe ecuaţia
2
3 4 0 z z + + = .

5p
2. Se consideră funcţia ( ) : 0, f ∞ →R, ( ) 2 2 f x x m = − + . Să se determine m∈\ astfel încât graficul
funcţiei f să nu intersecteze axa Ox.
5p 3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia
3
2 2 0 x x − + − = .

5p
4. Să se arate că
a b
a b a b
C C
+ +
= , pentru oricare , a b

∈` .
5p
5. Să se determine m∈\ astfel încât punctele ( ) 3, 3 A , ( ) 2, 4 B şi ( ) 2 , 1 C m m − să fie coliniare.

5p 6. Fie ,
2
π
α π
 

 
 
astfel încât
1
cos 2
2
α = − . Să se calculeze sinα .

Varianta 74
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

74 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 074

1. Se consideră matricea
0 1 1
1 0 2 .
1 2 0
A
−  
 
= −
 

 

5p a) Să se calculeze det A.
5p b) Să se verifice relaţia
2
3 3
( 6 ) . A A I O + =
5p c) Să se arate că
2
3
det( ) 0, . I xA x + ≥ ∀ ∈\
2. Se consideră , a b∈] şi polinomul
3 2
p X aX X b = + + + , cu rădăcinile
1 2 3
, , . x x x ∈^
5p a) Ştiind că 1 a b = = , să se afle rădăcinile polinomului p.
5p b) Să se determine a şi b , ştiind că polinomul p are rădăcina dublă 1.
5p
c) În cazul 1 b = , să se determine valorile lui a pentru care polinomul p are o rădăcină raţională.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

74 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 074
1. Se consideră funcţia ( ) : 2, 2 f − →\, ( )
2
ln
2
x
f x
x
+
=

.
5p a) Să se determine ecuaţiile asimptotelor la graficul funcţiei f.
5p b) Să se studieze monotonia funcţiei f .
5p c) Să se calculeze
1
lim
x
xf
x →∞
 
 
 
.
2. Fie funcţia : f → \ \, ( )
2
2
1
x
t
f t e dx
x
 
= −
 
 

şi numerele
2
2
1
1
A dx
x
=

,
2
1
x
e
B dx
x
=

.
5p
a) Să se arate că ( )
4 2
2
2 ,
2
e e
f t At Bt t

= − + ∀ ∈\.
5p b) Să se arate că ( ) ( ) 2 2 , f B t f B t t − = + ∀ ∈\.
5p
c) Să se demonstreze că
2
2 2 2
2
2
1 1 1
1
x
x
e
dx e dx dx
x
x
   
 

 
   
 
   
∫ ∫ ∫
.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1


EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.

SUBIECTUL I (30p) – Varianta 075
5p
1. Să se ordoneze crescător numerele
3
2
1
27, log
16
a b = − = şi 2 c = − .
5p 2. Să se determine valorile parametrului real m ştiind că parabola asociată funcţiei : f → \ \,
( )
2
2 f x x mx m = + − se află situată deasupra axei Ox .
5p
3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia
( )
2
2
log 2 1 x x + − = .
5p 4. Se consideră dreptele paralele
1
d ,
2
d şi punctele distincte
1
, , A B C d ∈ ,
2
, , , M N P Q d ∈ . Să se
determine numărul triunghiurilor care au toate vârfurile în mulţimea celor şapte puncte date.
5p
5. Să se determine coordonatele simetricului punctului ( ) 3; 2 A − faţă de mijlocul segmentului [ ] BC ,
unde ( ) 1; 4 B − şi ( ) 5, 1 C − − .
5p
6. Să se calculeze aria triunghiului ABC în care 4 AM BC = = , unde M este mijlocul lui ( ) BC , iar
( ) 150 m AMC =
D
) .

Varianta 75
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

75 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 075

1. Se consideră matricele
2 1 1
1 2 1
1 1 2
A
− −  
 
= − −
 
− −
 
,
1 1 1
1 1 1
1 1 1
B
 
 
=
 
 
şi
2
1
,
3
3
x
x
M A B
x
= + cu
*
x∈\ .
5p a) Să se calculeze produsul AB.
5p b) Să se arate că
x y xy
M M M = ,
*
, . x y ∀ ∈\
5p c) Să se arate că, pentru orice x real nenul, ( ) det 0
x
M ≠ .
2. Se consideră polinomul
4 3
1, p X aX aX = − − + cu a∈\ şi cu rădăcinile
1 2 3 4
, , , x x x x ∈^ .
5p a) Să se verifice că
1 2 3 4
1 2 3 4
1 1 1 1
. x x x x
x x x x
+ + + = + + +
5p
b) Să se arate că polinomul p nu este divizibil cu
2
1 X − pentru nicio valoare a lui . a
5p c) Să se arate că dacă
1
2
a = , atunci toate rădăcinile polinomului p au modulul 1.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

75 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 075
1. Se consideră , 1 α∈ α > \ şi funcţia : ( 1, ) f − ∞ →\, ( ) (1 ) f x x x
α
= + − α .
5p a) Să se studieze monotonia funcţiei f.
5p b) Să se demonstreze că ( ) ( ) { } ( ) 1 1 , 1, \ 0 , 1, x x x
α
+ > + α ∀ ∈ − ∞ ∀α∈ ∞ .
5p c) Să se demonstreze că 2 ( ) (2 ) (2 ), , [0, ) f x y f x f y x y + ≤ + ∀ ∈ ∞ .
2. Fie funcţia ( ) : 1, f − ∞ →\, ( )
1
x
f x
x
=
+
.
5p a) Să se calculeze
1
0
( ) f x dx

.
5p b) Să se calculeze
3
2
1
( )[ ] f x x dx

, unde [ ] x reprezintă partea întreagă a numărului real x .
5p c) Să se arate că şirul
1
( )
n n
a

, dat de
0
(1) (2) (3) ... ( ) ( )
n
n
a f f f f n f x dx = + + + + −

, este convergent.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
76
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 076
5p
1. Să se verifice dacă numărul 3 2 2 − aparţine mulţimii
{ }
2 | , a b a b + ∈Z .
5p 2. Se consideră ecuaţia
2
3 1 0 x x − + = , cu rădăcinile
1
x şi
2
x . Să se arate că
2 2
1 2
. x x + ∈`
5p
3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia arctg 3 arctg .
2
x
π
+ =
5p
4. Să se arate că oricare ar fi n natural, 1 n ≥ , are loc egalitatea
2 2 1
2
n n
n n
C C

= ⋅ .
5p
5. Se consideră vectorii u i j = −
G G G
şi 2 4 v i j = +
G G G
. Să se calculeze modulul vectorului u v +
G G
.
5p
6. Fie ,
2
π
α π
 

 
 
, astfel încât
3
sin
5
α = . Să se calculeze tg
2
α
.

Varianta 76
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

76 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 076

1. Se consideră matricea
2
2
2
1
1
1
a ab ac
A ba b bc
ca cb c
 
+
 
= +
 
 
+
 
, cu , , a b c∈\ şi
*
A adjuncta sa.
5p a) Să se calculeze determinantul matricei A.
5p b) Să se verifice că ( )
2
*
det( ) det . A A =
5p c) Să se arate că matricea
3
A I − are rangul cel mult 1.

2. Fie ( ) ,· G un grup. Pentru fiecare element a G ∈ se defineşte funcţia : ,
a
f G G → ( ) , .
a
f x ax x G = ∀ ∈
5p a) Să se arate că
a
f este bijectivă, pentru orice . a G ∈
5p b) Să se arate că , ,
a b ab
f f f a b G = ∀ ∈ D .

5p
c) Fie ( ) { } : | .
a
G f G G a G = → ∈ F Să se arate că ( ) G F împreună cu operaţia de compunere a
funcţiilor formează un grup.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

76 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 076
1. Se consideră funcţia ( ) : 0, f ∞ →\ , ( ) ln f x x x = + .
5p a) Să se arate că graficul funcţiei f nu admite asimptotă spre +∞ .
5p
b) Să se arate că ecuaţia ( ) 0 f x = are o soluţie unică
0
1
,1 x
e
 

 
 
.
5p
c) Să se demonstreze că ( )
0
0
0
1
lim '
x
x x
xe
f x
x x →

=

, unde
0
x este numărul definit la punctul b).

2. Se consideră şirul ( )
1
n
n
I

, definit prin
( ) 1
0
ln 1
1
n
n
x
I dx
x
+
=
+

, oricare ar fi n

∈` .
5p a) Să se determine
1
I .
5p b) Să se arate că şirul
n
I este strict descrescător.
5p
c) Să se arate că lim 0
n
n
I
→∞
= (se consideră cunoscut faptul că ( ) ( ) ln 1 , 1, t t t + ≤ ∀ ∈ − ∞ .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
77
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 077
5p
1. Se consideră progresia aritmetică ( )
1
n
n
a

de raţie 2 şi cu
3 4
8 a a + = . Să se determine
1
a .
5p
2. Fie : , f → \ \ ( ) 1 . f x x = + Să se calculeze ( 1) ( 2) ( 3) ... ( 10). f f f f − + − + − + + −
5p
3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 4 2 56.
x x
− =
5p
4. Să se calculeze
3 2 2
4 3 4
. A A C − −
5p
5. Fie ABC un triunghi şi G centrul său de greutate. Se consideră punctul M definit prin 2 . MB MC = −
JJJG JJJJG

Să se arate că dreptele GM şi AC sunt paralele.
5p 6. Fie 0,
2
π
α
 

 
 
, astfel încât
3
sin
4
α = . Să se calculeze tg . α

Varianta 77
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

77 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 077

1. Se consideră sistemul
1
1
3 3 1
x y mz
mx y mz m
mx y z
− − = 

+ + = −


+ + = −

, . m∈\
5p a) Să se calculeze determinatul matricei sistemului.
5p b) Să se arate că, pentru orice , m∈\ matricea sistemului are rangul cel puţin egal cu 2.
5p c) Să se determine m∈\ pentru care sistemul este incompatibil.

2. Se consideră 0 α > un număr real şi mulţimea ( ) , . G
α
= α ∞ Pe Rse defineşte legea de compoziţie
( ) 3 6 7 . x y xy x y ∗ = − + + α
5p
a) Să se arate că pentru 2, α = cuplul ( )
2
, G ∗ este grup abelian.
5p
b) Să se arate că grupurile ( )
2
, G ∗ şi
( )
*

+
\ sunt izomorfe, prin funcţia
*
2
: , ( ) 3 6 f G f x x
+
→ = − \ .
5p c) Să se arate că, pentru orice 2 α ≥ , mulţimea G
α
este parte stabilă a lui R în raport cu operaţia „∗”.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

77 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 077
1. Se consideră o funcţie : f → \ \, astfel încât ( ) 1,
x
xf x e x = − ∀ ∈\ .
5p a) Să se determine ecuaţia tangentei la graficul funcţiei f în punctul de abscisă 1 x = , situat pe
graficul funcţiei f.
5p b) Să se arate că funcţia f este continuă în 0 x = dacă şi numai dacă (0) 1 f = .
5p c) Să se arate că dacă funcţia f este continuă în 0 x = , atunci ea este derivabilă pe \.

2. Se consideră şirul ( )
1
n
n
I

,
2
1
(( 1)(2 )) .
n
n
I x x dx = − −


5p a) Să se calculeze
1
I .
5p b) Să se arate că
1
2(2 1)
n n
n I nI

+ = , oricare ar fi n∈`, 2 n ≥ .
5p c) Să se calculeze lim
n
n
I
→∞
.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
78
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 078
5p
1. Să se calculeze
lg7 3
10 343. −
5p
2. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale inecuaţia
2
2 3 1 0. x x − + ≤
5p
3. Să se arate că funcţia
3
: , ( ) log 2
x
f f x x → = − \ \ este injectivă.
5p 4. Să se calculeze numărul diagonalelor unui poligon convex cu 8 laturi.
5p
5. Fie ABCD un paralelogram şi P un punct astfel ca 2 . BP PD =
JJJG JJJG
Să se arate că
( )
2
.
3
BP BA BC = +
JJJG JJJG JJJG

5p
6. Fie , ,
2 2
a b
π π  
∈ −
 
 
, astfel încât .
4
a b
π
+ = Să se arate că tg tg tg tg 1. a b a b + + =

Varianta 78
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

V
78 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 078

1. Se consideră sistemul
2 3 4 5 1
9 3
5 6 10
x y z t
x y mz t
x y z nt p
− + − = − 

+ + + =


− + + =

, , , . m n p∈\
5p
a) Să se determine p astfel încât sistemul să admită o soluţie ( )
0 0 0 0
, , , x y z t cu
0 0
0. z t = =
5p b) Să se arate că, pentru orice , m n∈\ , rangul matricei sistemului este mai mare sau egal cu 2.
5p c) Să se determine , , m n p∈\ pentru care sistemul este compatibil, iar matricea sistemului are rangul 2.

2. Fie mulţimea
0
, , şi sunt impare |
m
Q m n m n
n
 
= ∈
 
 
Z şi
0
G Q = ×Z . Pe G se defineşte legea de
compoziţie ( ) ( ) ( )
1 1 2 2 1 2 1 2 1 2 0 1 2
, , , , , , , . q k q k q q k k q q Q k k ∗ = + ∀ ∈ ∀ ∈Z
5p a) Să se arate că ( ) , G ∗ este grup abelian.
5p b) Să se calculeze ( ) ( ) ( ) 1,1 1, 2 ... 1,10 . ∗ ∗ ∗

5p c) Să se arate că funcţia ( ) ( )
: , , 2
k
f G f q k q

→ = ⋅ _ este un izomorfism între grupurile ( ) , G ∗ şi
( )
,· .

_

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

78 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 078

1. Se consideră funcţia : f → \ \,
3 3
( ) 3 2 f x x x = − + .
5p a) Să se arate că graficul funcţiei f admite asimptotă spre +∞
5p b) Să se determine punctele de extrem local ale funcţiei f.
5p c) Să se calculeze lim (2arctg ( ) ).
x
x f x
→∞
− π

2. Fie funcţia
1
: , ( )
3 cos
f f x
x
→ =
+
\ \ .
5p
a) Să se calculeze ( )
3
0
f x dx
π

.
5p b) Să se demonstreze că orice primitivă a funcţiei f este strict crescătoare.
5p c) Să se calculeze lim
x→∞
2
0
1
( )
x
f t dt
x

.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
79
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 079
5p
1. Să se arate că ( )
2
3
, log 3, .
2
 
−∞ ∩ ∞ = ∅
 
 

5p

2. Se consideră funcţia
2
: , ( ) 4 3. f f x x x → = − + \ \ Să se determine abscisele punctelor de intersecţie a
graficului funcţiei f cu axa . Ox
5p 3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 1 1. x x + − =
5p
4. Să se determine n∈`, 3 n ≥ , astfel încât
3
n
C să dividă
3
1 n
C
+
.
5p
5. Fie punctele ( ) ( ) 1, 2 , 1, 3 A B − şi ( ) 0, 4 . C Să se calculeze lungimea înălţimii duse din vârful A al
triunghiului ABC.
5p 6. Fie x∈\, astfel încât
2
tg 6. x = Să se calculeze
2
cos . x

Varianta 79
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

79 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 079

1. Se consideră sistemul ( )
( )
2 1
2 1 3 1
3 2 1
x my z
x m y z
x my m z m

+ + =

+ − + =


+ + − = −

, . m∈\
5p a) Să se determine m∈\ pentru care sistemul are soluţie unică.
5p b) Să se determine m∈\ pentru care sistemul este compatibil nedeterminat.
5p c) Pentru 1 m = să se determine soluţiile reale ( )
0 0 0
, , x y z ale sistemului pentru care
2 2 2
0 0 0
2 3 14. x y z − + =

2. Pe mulţimea [ ) 0,1 G = se defineşte legea de compoziţie { }, x y x y ∗ = + unde {a} este partea
fracţionară a numărului real a.
5p a) Să se calculeze
2 3
.
3 4

5p b) Să se arate că ( ) , G ∗ este grup abelian.
5p c) Să se rezolve ecuaţia
1
2
x x x ∗ ∗ = , x G ∈ .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

79 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 079
1. Se consideră funcţia : f → \ \,
3
( ) 2 1
x
f x e x = + + .
5p a) Să se scrie ecuaţia tangentei la graficul funcţiei f în punctul de abscisă 0 x = , situat pe graficul
funcţiei f.
5p b) Să se arate că funcţia f este inversabilă.
5p
c) Să se calculeze
2
lim( ( 1) ( 2) ( 3) ... ( ) )
n
f f f f n n
→∞
− + − + − + + − + .

2. Se consideră şirul
0
( )
n n
a

definit prin
0
1 a = şi
1
0
sin
n
a
n
a x dx
+
= π

.
5p a) Să se calculeze
1
a .
5p b) Să se arate că şirul
0
( )
n n
a

este convergent.
5p c) Să se calculeze lim
n
n
a
→∞
.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
80
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 080
5p
1. Să se calculeze ( )
( )( ) ( )
2 3 2009
1 1 1 ... 1 i i i i − − − − .
5p

2. Se consideră funcţiile : , ( ) 1 f f x x → = − \ \ şi : , ( ) 2 1. g g x x → = − \ \ Să se arate că funcţia f g D
este descrescătoare.
5p
3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale inecuaţia
3 2
2 1. x − ≥
5p
4. Să se calculeze numărul funcţiilor injective { } { } : 1, 2, 3 1, 2,3, 4, 5 f → cu proprietatea că ( ) 1 1 f ≠ .
5p
5. Să se determine ecuaţia dreptei care trece prin punctul ( ) 4, 1 P − şi este paralelă cu dreapta 2 1 0. x y − + =
5p 6. Fie x∈\ astfel încât
1
sin cos .
2
x x = + Să se calculeze sin 2 . x

Varianta 80
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

80 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 080

1. Fie permutarea
5
1 2 3 4 5
2 3 4 5 1
S
 
σ = ∈
 
 
şi mulţimea
{ }
n
A n σ

= ∈` .
5p a) Să se determine numărul inversiunilor lui σ .
5p b) Să se determine numărul elementelor mulţimii A.
5p c) Fie
5
S τ∈ astfel încât
2 2
τσ σ τ = . Să se arate că τσ στ = .
2. Fie : f → \ \ o funcţie şi mulţimea ( ) ( ) { }
| , H T f x T f x x = ∈ + = ∀ ∈ \ \ .
5p a) Să se arate că, dacă , T H ∈ atunci . T H − ∈
5p
b) Să se demonstreze că H este subgrup al grupului ( ) , . + \
5p c) Să se determine mulţimea H pentru funcţia ( ) { } : , f f x x → = \ \ .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

80 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 080

1. Se consideră funcţia : f → \ \,
2
( ) 1 f x x = + .
5p a) Să se studieze monotonia funcţiei f.
5p
b) Să se arate că
2 2
( 1) ( ) ( ) 1 x f x xf x x ′′ ′ + + = + , pentru orice x∈\.
5p c) Să se arate că graficul funcţiei f admite asimptotă spre −∞ .

2. Se consideră şirul ( )
1
n
n
I

,
1
0
1
n
n
n
nx
I dx
x
=
+

.
5p a) Să se calculeze
1
I .

5p b) Să se arate că
1
*
0
ln 2 ln(1 ) ,
n
n
I x dx n = − + ∀ ∈

` .
5p c) Să se calculeze lim
n
n
I
→∞
.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
81
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 081
5p 1. Să se calculeze partea întreagă a numărului
2
log 500.
5p

2. Se consideră ecuaţia
2
2 0, , x x m m − + = ∈\ care are rădăcinile reale
1
x şi
2
x . Ştiind că
1 2
1, x x − =
să se determine . m
5p 3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia
3
1 1 x x − = + .
5p
4. Să se calculeze
0 2 4 16
16 16 16 16
... . C C C C + + + +
5p 5. Să se determine a∈\ ştiind că dreptele 1 x y + = şi 3 2 x ay − = sunt paralele.
5p
6. Fie , a b∈\, astfel încât .
2
a b
π
+ = Să se arate că ( ) sin 2 sin 2 2cos . a b a b + = −

Varianta 81
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

81 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 081

1. Fie m∈\ şi punctele ( ) ,1 A m , ( ) 1 , 2 B m − , ( ) 2 1, 2 1 C m m + + . Se consideră matricea
1 1
1 2 1
2 1 2 1 1
m
M m
m m
| |
|
= −
|
|
+ +
\ .
.
5p
a) Să se calculeze ( ) det M .
5p b) Să se arate că punctele A, B, C sunt coliniare, oricare ar fi m∈\.
5p c) Să se arate că aria triunghiului ABC este mai mare sau egală cu
15
32
.

2. Fie mulţimea de matrice
5
,
a b
A a b
b a
¦ ¹ | | ¦ ¦
= ∈
´ ` |

¦ ¦ \ . ¹ )
] .
5p
a) Să se dea un exemplu de matrice nenulă din mulţimea A care are determinantul
ˆ
0 .
5p
b) Să se arate că există o matrice nenulă M A ∈ astfel încât
ˆ ˆ ˆ ˆ
2 1 0 0
ˆ ˆ ˆ ˆ
1 2 0 0
M
| | | |
⋅ = | |
| |

\ . \ .
.
5p
c) Să se rezolve ecuaţia
2
ˆ ˆ
2 1
ˆ ˆ
1 2
X
| |
= |
|

\ .
.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

81 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 081

1. Se consideră funcţia
1
*
: , ( ) ( 1)
x
f f x x e

→ = − \ \ .
5p a) Să se scrie ecuaţia tangentei la graficul funcţiei f în punctul de abscisă 1 x = , situat pe graficul
funcţiei f.
5p b) Să se arate că funcţia admite două puncte de extrem.
5p c) Să se determine ecuaţia asimptotei la graficul funcţiei f spre +∞ .

2. Se consideră funcţia ( )
3 2
0
:[0; ) , 1
x
f f x t t dt ∞ → = +

\ .
5p a) Să se arate că funcţia f este strict crescătoare.
5p b) Să se calculeze (1) f .
5p
c) Să se calculeze
5
( )
lim
x
f x
x
→∞
.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
82
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 082
5p
1. Să se verifice că numărul 1 i + este rădăcină a ecuaţiei
4
4 0. z + =
5p

2. Să se arate că vârful parabolei asociate funcţiei : f → \ \, ( )
2
4 9 f x x x = − + se află pe dreapta de
ecuaţie 7 x y + = .
5p
3. Fie { } { } : 1, 2,3 4,5, 6 f → o funcţie injectivă. Să se arate că ( ) ( ) ( ) 1 2 3 15. f f f + + =
5p 4. Să se calculeze probabilitatea ca, alegând un număr din mulţimea numerelor naturale de două cifre,
acesta să aibă ambele cifre impare.
5p
5. Se consideră punctele ( ) ( ) 1, 0 , 2, 3 A B şi ( ) 1, 4 . C − Să se calculeze . AB AC ⋅
JJJG JJJG

5p
6. Fie a∈\, astfel încât
1
sin .
4
a = Să se calculeze sin 3 . a

Varianta 82
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

82 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 082

1. Se consideră sistemul de ecuaţii liniare cu coeficienţi reali
( )
( )
( )
0
0
0
x ay b c z
x by c a z
x cy a b z
¦ + + + =
¦
+ + + =
´
¦
+ + + =
¹
.
5p a) Să se calculeze determinantul matricei sistemului.
5p b) Să se arate că, pentru orice , , . a b c∈\ , sistemul admite soluţii nenule.
5p
c) Să se rezolve sistemul, ştiind că a b ≠ şi că ( ) 1,1,1 este soluţie a sistemului.

2. Se consideră mulţimea
2 2
, , 0 .
x iy
G x y x y
iy x
¦ ¹
| |
= ∈ + ≠
´ ` |
\ .
¹ )
\
5p
a) Să se demonstreze că G este parte stabilă în raport cu înmulţirea matricelor din ( )
2
^ M .
5p b) Să se arate că ( ,·) G este grup abelian.
5p c) Să se arate că funcţia
( )
( ) : , , f G

⋅ → ⋅ ^ cu ( ) , ,
x iy
f x iy x y
iy x
| |
+ = ∀ ∈
|
\ .
\ este izomorfism de
grupuri.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

82 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 082
1. Se consideră şirul
0
( )
n n
a

, definit prin
0
3 a = ,
1
2 ,
n n
a a n
+
= + ∀ ∈`.
5p a) Să se arate că
0
( )
n n
a

este strict crescător.
5p b) Să se arate că şirul
0
( )
n n
a

este convergent.
5p c) Să se calculeze
2 1
1
lim
n n
n
n n
a a
a a
+ +
→∞
+


.

2. Fie funcţia ( )
2
0
(sin cos )sin
: 0, 0, , ( )
2
cos
x t t t
f f x dt
t
π +  
→ ∞ =
 
 

.
5p a) Să se calculeze
4
f
π  
 
 
.
5p b) Să se arate că funcţia f este strict crescătoare.
5p
c) Să se calculze
2
0
0
( )
lim
x
x
f x
x

>
.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
83
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 083
5p
1. Să se arate că numărul
3
3 aparţine intervalului
( ) 2
2, log 5 .
5p
2. Să se determine valorile reale ale lui m ştiind că
2
3 0, x x m + + ≥ oricare ar fi . x∈\
5p 3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia sin cos 1
6 3
x x
π π    
+ + − =
   
   
.
5p 4. Într-o urnă sunt 49 de bile, inscripţionate cu numerele de la 1 la 49. Să se calculeze probabilitatea ca,
extrăgând o bilă din urnă, aceasta să aibă scris pe ea un pătrat perfect.
5p
5. Să se determine m∈\ ştiind că vectorii 2 3 u i j = −
G G G
şi 4 v mi j = +
G G G
sunt perpendiculari.
5p
6. Să se arate că tg1 tg2 tg3 ... tg89 1 ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ =
D D D D
.

Varianta 83
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

83 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 083

1. Fie sistemul de ecuaţii liniare
2
2
1
( 1) ( 1) 2
2 ( 2) 2( 1) 3
x y z
x m m y m z
x m m y m z
− + = ¦
¦
+ − − + + =
´
¦
+ − − + + =
¹
, unde . m∈\
5p
a) Să se demonstreze că sistemul are soluţie unică dacă şi numai dacă { } \ 0,1 . m∈\
5p b) Să se arate că pentru {0,1} m∈ sistemul este incompatibil.
5p
c) Să se arate că dacă
3
0 0 0
( , , ) x y z ∈\ este soluţie a sistemului, atunci
0 0 0
2009 1 x y z − + ⋅ = .

2. Se consideră mulţimile
2
7
{ } | H a a = ∈Z şi
7
ˆ ˆ
, , 0 sau 0 . |
a b
G a b a b
b a
¦ ¹ − | |
= ∈ ≠ ≠
´ ` |
\ .
¹ )
Z
5p a) Să se determine elementele mulţimii H.
5p b) Fie , x y H ∈ astfel încât
ˆ
0. x y + = Să se arate că
ˆ
0. x y = =
5p c) Să se arate că G este grup abelian în raport cu operaţia de înmulţire a matricelor.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

83 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 083
1. Se consideră funcţia
1
: \ {1} , ( )
1
x
f f x x
x
+
→ =

\ \ .
5p a) Să se arate că dreapta de ecuaţie 1 x = este asimptotă verticală la graficul funcţiei f .
5p b) Să se arate că graficul funcţiei f admite asimptotă spre +∞ .
5p c) Să se studieze derivabilitatea funcţiei f.

2. Se consideră funcţiile
1
: 0, , ( )
2
cos sin
n n
n n
f f x
x x
π
 
→ =
 
  +
\ ,
*
n∈` .
5p a) Să se calculeze
2
0
1
1
( )
dx
f x
π

.
5p
b) Să se arate că, dacă F este o primitivă a funcţiei
4
f , atunci ( )
2
4
( ) ( ) sin 4 , 0,
2
F x f x x x
π
 
′′ = ∀ ∈
 
 
.
5p c) Să se arate că
3 3
2 2
1 1
0 0
1
sin ( ) cos ( )
4
x f x dx x f x dx
π π
π −
= =
∫ ∫
.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
84
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 084
5p
1. Fie . z ∈^ Să se arate că dacă 2 3 , z z + ∈\ atunci . z ∈\
5p
2. Să se determine funcţia de gradul al doilea al cărei grafic conţine punctele ( ) ( ) 0, 4 , 1, 2 − şi ( ) 1,1 . −
5p
3. Se se arate că funcţia ( ) ( ) : 0, 1, 3 f ∞ → , ( )
3
1
x
f x
x
+
=
+
este bijectivă.
5p
4. Să se determine numerele naturale n , 5 n ≥ , astfel încât
3 5
.
n n
C C =
5p
5. Se consideră punctele , , , A B C D astfel încât . AB CD =
JJJG JJJG
Să se arate că 0. AC DB + =
JJJG JJJG G

5p 6. Fie , a b∈\, astfel încât . a b − =π Să se arate că are loc relaţia cos cos 0. a b ⋅ ≤

Varianta 84
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

84 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 084

1. Se consideră sistemul de ecuaţii liniare
2 3 3
2
2 4
x y z
x y z m
nx y z
+ − = ¦
¦
− + =
´
¦
+ − =
¹
, unde , . m n∈\
5p a) Să se determine m şi n pentru care sistemul admite soluţia
0 0 0
2, 2, 1 x y z = = = .
5p b) Să se determine n∈\ pentru care sistemul are soluţie unică.
5p c) Să se determine m şi n pentru care sistemul este compatibil nedeterminat.

2. Se consideră mulţimea
3
ˆ
1
ˆ ˆ ˆ
0 1 0 ,
ˆ ˆ ˆ
0 0 1
a b
G a b
¦ ¹
| |
¦ ¦
|
¦ ¦
= ∈
´ ` |
¦ ¦
|
\ . ¦ ¦
¹ )
Z .
5p a) Să se determine numărul de elemente ale mulţimii G.
5p b) Să se arate că G este grup în raport cu operaţia de înmulţire a matricelor din
3 3
( ) M Z .
5p c) Să se arate că
3
3
X I = , oricare ar fi X G ∈ .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

84 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 084

1. Se consideră funcţia
*
: , ( ) .
x
e
f f x
x
→ = \ \
5p a) Să se studieze monotonia funcţiei f .
5p b) Să se determine asimptotele graficului funcţiei f .
5p
c) Să se calculeze ( ) ( ) ( )
2
lim 1
n
n f n f n
→∞
− + .

2. Se consideră funcţia
2
0
: , ( ) ( 3 2)
x
t
f f x e t t dt

→ = − +

\ \ .
5p
a) Să se arate că (1) 0 f > .
5p b) Să se arate că funcţia f admite două puncte de extrem.
5p
c) Să se calculeze
2
0
( ) ( )
lim
x
f x f x
x

+ −
.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
85
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 085
5p 1. Fie . z ∈^ Să se arate că numărul
( )
i z z − este real.
5p

2. Să se determine m∈\ pentru care parabola asociată funcţiei ( ) ( )
2
: , 1 f f x x m x m → = + + + \ \
este tangentă la axa Ox.
5p 3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 1 5 x x + = − .
5p
4. Câţi termeni ai dezvoltării ( )
7
1 2 + sunt divizibili cu 14?
5p
5. Fie ABC un triunghi echilateral de arie 3. Să se calculeze . AB AC ⋅
JJJG JJJG

5p
6. Fie , a b∈\, astfel încât
3
.
2
a b
π
+ = Să se arate că sin 2 sin 2 0. a b − =

Varianta 85
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

V
85 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 085

1. Fie A matricea coeficienţilor sistemului
2 0
3 0
2 0
x y z
x y mz
x y z
+ + = 

− + =


− + + =

, unde . m∈\
5p a) Să se calculeze ( ) det A .
5p b) Să se determine m∈\ astfel încât sistemul să admită soluţii nenule.
5p
c) Să se arate că, dacă 0 m = , atunci expresia
2 2 2
0 0 0
2 2 2
0 0 0
z y x
z y x
+ +
− −
este constantă, pentru orice soluţie
nenulă ( )
0 0 0
, , x y z a sistemului.

2. Se consideră , a b∈\ şi polinomul
4 3 2
4 6 f X X X aX b = − + + + , care are rădăcinile complexe

1 2 3 4
, , , x x x x .
5p a) Să se determine a şi b ştiind că f are rădăcina i.
5p b) Să se calculeze ( ) ( ) ( ) ( )
2 2 2 2
1 2 3 4
1 1 1 1 x x x x − + − + − + − .
5p c) Să se determine valorile reale ale numerelor a şi b ştiind că toate rădăcinile polinomului f sunt reale.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

85 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 085

1. Se consideră funcţia
1
*
: , ( )
x
f f x e → = \ \ .
5p a) Să se determine asimptotele la graficul funcţiei f .
5p b) Să se determine punctele de inflexiune ale graficului funcţiei f.

5p
c) Să se calculeze ( ) ( ) ( )
2
lim 1
x
x f x f x
→∞
+ − .

2. Fie şirul ( )
1
n
n
I

definit prin
2 *
4
0
tg ,
n
n
I t dt n
π
= ∈

` .
5p a) Să se calculeze
1
I .
5p
b) Să se arate că
1
1
2 1
n n
I I
n
+
+ =
+
, pentru orice n

∈` .
5p
c) Să se arate că şirul ( )
1
n
n
I

este convergent la 0.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
86
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 086
5p
1. Să se arate că numărul
1 3 1 3
1 3 1 3
i i
i i
+ −
+
− +
este real.
5p 2. Numere reale a şi b au suma 5 şi produsul 2. Să se calculeze valoarea sumei
a b
b a
+ .
5p 3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia sin cos
3 6
x x
π π    
+ = −
   
   
.
5p 4. Câte elemente ale mulţimii
{ } 7
, , 7
k
A x x C k k = = ∈ ≤ ` sunt divizibile cu 7?
5p
5. Fie ABCD un dreptunghi cu AB = 3 şi AD = 6. Să se calculeze modulul vectorului AB AC AD + +
JJJG JJJG JJJG
.
5p 6. Să se calculeze suma cos1 cos 2 cos3 ... cos179 + + + +
D D D D
.

Varianta 86
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

86 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 086

1. Se consideră sistemul
( )
2 2 2 2 2
3 3 3 3 3

( )
( )
x ay a b z a b
x a y a b z a b
x a y a b z a b
 + + + = +


+ + + = +


+ + + = +


, unde , a b∈\.
5p a) Să se calculeze determinantul matricei sistemului.
5p b) Să se determine , a b∈\ astfel încât sistemul să fie compatibil determinat.
5p c) Să se arate că, pentru orice valori rele ale parametrilor a şi b sistemul are soluţie.

2. Se consideră polinomul [ ]
4
ˆ ˆ
2 1 f X X = + ∈] .
5p a) Să se determine gradul polinomului
2
f .
5p
b) Să se arate că polinomul f este element inversabil al inelului [ ] ( )
4
, , X + ⋅ ] .
5p c) Să se determine toate polinoamele [ ]
4
g X ∈] de gradul 1 cu proprietatea că
2
ˆ
1 g = .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

86 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 086
1. Se consideră funcţia { }
3
3
1
: 1 , ( )
1
x
f f x
x

− − → =
+
\ \ .
5p a) Să se scrie ecuaţia tangentei la graficul funcţiei f în punctul de abscisă 0 x = , situat pe graficul
funcţiei f.
5p b) Să se determine asimptotele graficului funcţiei f .
5p
c) Să se calculeze
2
3
lim (2) (3)... ( )
2
n
n
f f f n
→∞
 
 
 
.

2. Se consideră şirul ( )
1
n
n
I

,
2
0
sin
n
n
I x dx
π
=

.
5p a) Să se calculeze
2
I .
5p b) Să se arate că
2
( 1) , 3
n n
nI n I n

= − ∀ ≥ .
5p
c) Să se calculeze
3
0
lim sin
n
n
xdx
π
→∞

.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.

SUBIECTUL I (30p) – Varianta 087
5p
1. Fie z ∈^ o rădăcină de ordin 3 a unităţii, diferită de 1. Să se calculeze
2
1 z z + + .
5p
2. Să se determine soluţiile întregi ale inecuaţiei
2
6 0 x x + − ≤ .
5p 3. Fie funcţia ( ) ( ) : 1, 2, f ∞ → ∞ , ( )
2
1 f x x = + . Să se arate că funcţia f este bijectivă.
5p 4. Câte numere naturale de la 1 la 100 sunt divizibile cu 6 şi cu 8?
5p
5. Să se determine a∈\ pentru care vectorii ( )
1
1 v ai a j = + +
JJG G G
şi
2
3 5 v i j = +
JJG G G
sunt coliniari.
5p 6. Triunghiul ABC are laturile 3 AB = , 5 BC = şi 7 AC = . Să se calculeze lungimea razei cercului
înscris în triunghiul ABC.

Varianta 87
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

V
87 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 087

1. Fie matricea ( )
3
A∈M \ , care are toate elementele egale cu 1.
5p
a) Să se demonstreze că
2
3 . A A =
5p b) Să se calculeze
( )
3
3
det I A + .
5p
c) Să se demonstreze că dacă ( )
3
B∈M \ este o matrice cu proprietatea , AB BA = atunci suma
elementelor de pe fiecare linie şi de pe fiecare coloană ale lui B este aceeaşi.

2. Fie
1 3
2 2
i ε = − + şi ( ) { }
, a b a b ε ε = + ∈ _ _ .
5p a) Să se arate că ( )
2
ε ε ∈_ .
5p
b) Să se demonstreze că inversul oricărui element nenul din ( ) ε _ aparţine mulţimii ( ) ε _ .
5p
c) Să se arate că mulţimea
{ }
2 2
, M a ab b a b = − + ∈] este parte stabilă a lui ] în raport cu înmulţirea.


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

87 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 087
1. Se consideră funcţia
( )
2
: , ( ) ln 1 f f x x x → = + + \ \ .
5p a) Să se arate că funcţia f este strict crescătoare.
5p
b) Să se studieze convergenţa şirului ( )
1
n
n
x

definit prin
1
1 x = şi ( )
1
,
n n
x f x n

+
= ∀ ∈` .
5p
c) Să se demonstreze că ( ) ( ) 1 1, f x f x x + − ≤ ∀ ∈\.

2. Se consideră funcţiile ( ) ( )
ln
, : 0, 3 ,
3
x
f g f x
x
→ =

\ şi ( )
( )
( )
ln 3
, 0, 3
x
g x x
x

= ∀ ∈ .
5p a) Să se calculeze ( ) ( )
1
3
e
x f x dx −

.
5p
b) Să se arate că ( ) ( )
2 2
1 1
f x dx g x dx =
∫ ∫
.
5p
c) Să se arate că ( )
1
0
lim
t
t
f x dx = +∞

2
.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.

SUBIECTUL I (30p) – Varianta 088
5p
1. Să se ordoneze crescător numerele lg2 lg20 a = − ,
2 2
3 4
b C C = − şi
3
4 4 c = − .
5p
2. Să se determine a∈\ ştiind că distanţa de la vârful parabolei de ecuaţie
2
2 y x x a = + + la axa Ox
este egală cu 1.
5p 3. Numerele reale x şi y verifică egalitatea arctg arctg
2
x y
π
+ = . Să se arate că 1 x y ⋅ = .
5p 4. Să se arate că numărul
3
, , 3
n
A n n ∈ ≥ ` este divizibil cu 3.
5p
5. Punctele , , , E F G H sunt mijloacele laturilor [ ] [ ] [ ] , , , BC DA AB respectiv [ ] CD ale patrulaterului
ABCD . Să se demonstreze că EF HG CA + =
JJJG JJJG JJG
.
5p 6. Să se calculeze tg x , ştiind că
3
,
4
x
π
π
 

 
 
şi
3
sin 2
5
x = − .

Varianta 88
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

88 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 088

1. Fie m∈\ şi ( )
3
2 1 1
1 1
3 4 1 0
A m
m
−  
 
= − − ∈
 
 
+
 
\ M .
5p a) Să se calculeze ( ) det A .
5p b) Să se determine m∈\ astfel încât matrice A să fie inversabilă.
5p
c) Să se determine m∈\ astfel încât
1
A A
− ∗
= .
2. Se consideră corpul ( )
3
, , + ⋅ ] şi polinoamele
3 3
3
ˆ ˆ
, , , 2 2 f g f X X g X X ∈ = − = + + ] .
5p a) Să se determine rădăcinile din
3
] ale polinomului f.
5p
b) Să se arate că polinomul g este ireductibil în [ ]
3
X ] .
5p
c) Să se determine toate polinoamele [ ]
3
h X ∈] de gradul trei, astfel încât ( ) ( ) h x g x = , oricare ar fi
3
x∈] .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

88 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 088

1. Se consideră funcţia : , ( ) arctg f f x x → = \ \ .
5p a) Să se scrie ecuaţia tangentei la graficul funcţiei f în punctul de abscisă 1 x = , situat pe graficul
funcţiei f.
5p b) Să se calculeze
3
0
( )
lim
x
x f x
x


.
5p c) Să se arate că funcţia : , ( ) ( 1) ( ) g g x x f x → = − \ \ admite exact un punct de extrem.

2. Se consideră şirul ( )
1
n
n
I

,
1
0
sin
n
n
I x x dx =

.
5p a) Să se calculeze
1
I .
5p
b) Să se arate că şirul ( )
1
n
n
I

este convergent.
5p
c) Să se demonstreze că ( )
2 2 2
2 2 1 2 sin1 cos1, 2
n n
I n n I n n

+ − = − ∀ ≥ .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
89
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 089
5p
1. Să se determine numerele complexe z care verifică relaţia 3 6 z i z + = ⋅ .
5p
2. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 1 2 4 x x − = + .
5p
3. Să se determine imaginea funcţiei : f → \ \, ( )
2
1 4
x
f x
x
=
+
.
5p
4. Să se determine numărul funcţiilor strict monotone { } { } : 1, 2, 3 5, 6, 7,8 f → .
5p
5. Să se demonstreze că pentru orice punct M din planul paralelogramului ABCD are loc egalitatea
MA MC MB MD + = +
JJJG JJJJG JJJG JJJJG
.
5p
6. Fie a şi b numere reale, astfel încât
3
a b
π
+ = . Să se arate că ( ) sin 2 sin 2 sin 0 a b a b − − − = .

Varianta 89
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

89 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 089

1. Se consideră sistemul de ecuaţii liniare
1 2
3 4
1 2 3 4
1
x x a
x x b
x x x x
− = 

− =


+ + + =

, unde , . a b∈\
5p a) Să se arate că, pentru orice valori ale lui a şi b, sistemul este compatibil.
5p
b) Să se determine , a b∈\ astfel încât sistemul să admită o soluţie( )
1 2 3 4
, , , x x x x cu proprietatea că
1 2 3 4
, , , x x x x şi
1 2
x x + sunt termeni consecutivi ai unei progresii aritmetice.
5p c) Să se demonstreze că, dacă sistemul are o soluţie cu toate componentele strict pozitive, atunci 1. a b + <

2. Fie polinomul [ ]
3 2
3 5 1 f X X X X = − + + ∈\ şi
1 2 3
, , x x x ∈^ rădăcinile sale.
5p
a) Să se calculeze ( )( )( )
1 2 3
1 1 1 x x x − − − .
5p
b) Să se arate că polinomul f nu are nicio rădăcină întreagă.
5p
c) Să se calculeze
2 2 2 2 2 2
1 2 1 3 2 1 2 3 3 1 3 2
x x x x x x x x x x x x + + + + + .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

89 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 089
1. Pentru fiecare 0 a > se consideră funcţia ( ) ( )
1
: (0; ) , ln 1
a a
f f x x a
x
 
∞ → = + +
 
 
\ .
5p a) Să se calculeze ( ), 0
a
f x x ′ > .
5p b) Să se determine a astfel încât funcţia
a
f să fie convexă.
5p c) Să se arate că graficul funcţiei
a
f admite asimptotă spre +∞ .

2. Se consideră şirul ( )
1
n
n
I

,
2
0
cos
n
n
I x dx
π
=

.
5p a) Să se calculeze
2
I .
5p
b) Să se arate că ( )
2
1 , 3
n n
nI n I n

= − ∀ ≥ .
5p
c) Să se demonstreze că şirul ( )
1
n
n
I

este convergent.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
90
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 090
5p
1. Se consideră progresia aritmetică ( )
1
n
n
a

cu raţia 3. Ştiind că suma primilor 10 termeni ai progresiei
este 150, să se determine
1
. a
5p
2. Să se determine toate perechile ( , ) a b de numere reale pentru care
2 2
2 a b a b + = + = .
5p
3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia ( ) lg lg 9 2 1. x x + − =
5p
4. Să se determine probabilitatea ca, alegând un număr din mulţimea { } 1, 2, 3,...,100 , acesta să nu fie
divizibil cu 7.
5p
5. Se consideră punctele ( ) ( ) 0, 2 , 1, 1 A B − şi ( ) 5,1 . C Să se determine ecuaţia dreptei duse din vârful A,
perpendiculară pe dreapta BC.
5p
6. Să se arate că
2 4 6 8
1 cos cos cos cos 0.
5 5 5 5
π π π π
+ + + + =

Varianta 90
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

90 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 090
1. Fie M mulţimea matricelor de ordin 3 cu elemente reale având proprietatea că suma elementelor
fiecărei linii este 0.
5p a) Să se arate că, dacă , A B M ∈ , atunci A B M + ∈ .
5p b) Să se arate că orice matrice din M este neinversabilă.
5p
c) Să se demonstreze că, dacă A M ∈ , atunci
2
A M ∈ .

2. Se consideră inelele
{ }
2 2 , a b a b
 
= + ∈
 
] ] şi
{ }
3 3 , a b a b
 
= + ∈
 
] ] .
5p a) Să se arate că, dacă x∈\ şi
2
3 2 2 x = + , atunci 2 x
 

 
] .
5p
b) Să se arate că 2 3
   
∩ =
   
] ] ].
5p c) Să se demonstreze că nu există morfisme de inele de la 2
 
 
] la 3
 
 
] .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

90 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 090
1. Se consideră funcţiile ( ) ( )
*
: 0; , ln ,
n
n n
f f x x x n ∞ → = + ∈ \ ` .
5p a) Să se determine asimptotele graficului funcţiei
1
f .
5p
b) Să se demonstreze că funcţiile
( )
1
: (0, ) , ( ) ( )
n n n n
g g x f x f
x
∞ → = + \ sunt convexe.
5p c) Admitem că ecuaţia ( ) 2
n
n
f x = are soluţia unică
n
x . Să se arate că şirul
1
( )
n n
x

converge la 2 .

2. Fie [0,1] a ∈ şi
*
0
,
1
n
a
n
t
I dt n
t
= ∈
+

` .
5p a) Să se calculeze
2
I .
5p
b) Să se demonstreze că
1
, 2
n
n n
a
I I n
n

+ = ∀ ≥ .
5p c) Să se arate că lim 0
n
n
I
→∞
= .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
91
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 091
5p
1. Să se calculeze modulul numărului complex
( ) ( )
2
2 1 2 1 z i = − + + .
5p
2. Să se determine numerele reale x şi y ştiind că 2 1 x y + = şi
2 2
6 1. x y − =
5p
3. Să se arate că funcţia ( )
2
: , 1 f f x x x → = + + \ \ nu este injectivă.
5p
4. Să se calculeze
3 3
10 9
C C − .
5p
5. Fie ABCD un paralelogram. Ştiind că vectorii AB AD +
JJJG JJJG
şi AB AD −
JJJG JJJG
au acelaşi modul, să se arate că
ABCD este dreptunghi.
5p
6. Să se arate că
2
sin 40 sin140 cos 130 ⋅ =
D D D
.

Varianta 91
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

91 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 091

1. Se consideră matricea
1 2
4
A
x
 
=
 
 
, unde x∈\.
5p
a) Să se determine x∈\ ştiind că
2
5 A A = .
5p
b) Pentru 2 x = să se calculeze
2009
A .
5p c) Să se determine x∈\ pentru care
( )
rang 1
t
A A + = .

2. Fie , , a b c∈\ şi polinomul
4 3 2 2
2 2( 1) ( 3) f X a X a X bX c = + − + + + + .
5p a) Să se determine , , a b c , ştiind că a b c = = , iar restul împărţirii lui f la 1 X + este 10.
5p b) Ştiind că
1 2 3 4
, , , x x x x ∈^sunt rădăcinile lui f, să se calculeze
2 2 2 2
1 2 3 4
. x x x x + + +
5p c) Să se determine , , a b c∈\ şi rădăcinile polinomului f în cazul în care f are toate rădăcinile reale.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

91 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 091
1. Se consideră funcţia : f → \ \,
3
2
2
( )
1
x
f x
x
=
+
.
5p a) Să se arate că graficul funcţiei f admite asimptotă spre +∞ .
5p b) Să se arate că funcţia f este inversabilă.
5p
c) Să se calculeze
1
lim ( ) ( )
x x
x
f e
→∞
.

2. Fie funcţiile , : F f → \ \, ( )
2
sin x
f x e = ,
0
( ) ( )
x
F x f t dt =

.
5p a) Să se demonstreze că funcţia F este strict crescătoare.
5p
b) Să se calculeze ( )
2
0
cos 2xF x dx
π

.
5p
c) Să se calculeze
0
( )
lim
x
F x
x →
.


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
92
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 092
5p
1. Numerele reale pozitive a,b,c,d sunt în progresie geometrică. Ştiind că 7 d a − = şi 2 c b − = , să se
determine raţia progresiei.
5p
2. Să se determine valorile reale nenule ale lui m ştiind că
2
2 0 mx x + − ≤ , oricare ar fi . x∈\
5p
3. Să se rezolve în intervalul (0, 5) ecuaţia
1
sin 2 .
6 2
x
π  
+ = −
 
 

5p
4. Să se determine numărul
0 2 4 6 8
10 10 10 10 10
n C C C C C = − + − + .

5p
5. Să se determine a∈\ pentru care vectorii ( ) ( ) 1 2 2 u a i a j = − − +
G G G
şi ( ) 1 v a i j = + −
G G G
sunt
perpendiculari.

5p 6. Fie
3
,
2
π
α π
 

 
 
astfel încât
1
cos
3
α = − . Să se calculeze sin 2α .

Varianta 92
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

92 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 092

1. Fie matricea
1 1
1 1
A
 
=
 
− −
 
şi mulţimea ( )
2 2
{ } |
t
G X AXA O = ∈ = M \ , unde
t
A este transpusa
matricei A.
5p a) Să se arate că dacă , X Y G ∈ , atunci . X Y G + ∈
5p b) Să se arate că, dacă , X G ∈ atunci suma elementelor lui X este egală cu 0.
5p
c) Să se arate că dacă X G ∈ şi det 0 X = , atunci
n
X G ∈ pentru orice
*
. n∈`

2. Se consideră polinomul [ ]
4 3 2
6 18 30 25 f X X X X X = − + − + ∈^ .
5p
a) Să se arate că polinomul f se divide cu
2
2 5 X X − + .
5p b) Să se arate că polinomul f nu are nicio rădăcină reală.
5p c) Să se arate că rădăcinile polinomului f au acelaşi modul.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

92 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 092
1. Se consideră funcţia ( ) ( ) ( ) : 1; , ln ln f f x x ∞ → = \ .
5p a) Să se determine ecuaţia tangentei la graficul funcţiei f în punctul de abscisă x e = , situat pe
graficul funcţiei f.
5p
b) Să se demonstreze că funcţia f este concavă.
5p
c) Să se calculeze
( 1) ( )
lim
( ) x
f x f x
f x →∞
+ −

.

2. Se consideră funcţia : f → \ \,
2
cos
( )
1 sin
x
f x
x
=
+
.
5p a) Să se calculeze
2
0
( ) f x dx
π

.

5p b) Să se arate că orice primitivă a funcţiei f este strict crescătoare pe intervalul 0;
2
π  
 
 
.

5p c) Să se calculeze
2
0
( ) xf x dx
π

.


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
93
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 093
5p
1. Să se calculeze modulele rădăcinilor complexe ale ecuaţiei
2
2 4 0. z z + + =
5p 2. Să se determine funcţiile de gradul întâi : f → \ \, care sunt strict crescătoare şi îndeplinesc condiţia
( ( )) 4 3 f f x x = + , oricare ar fi x∈\ .

5p
3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia
1
2
2 4 12
x
x
+
+ = .
5p
4. Care este probabilitatea ca, alegând un număr din mulţimea numerelor naturale de la 1 la 1000, acesta
să fie cub perfect?
5p
5. Se consideră punctele ( ) 1, 2 A şi ( ) 3, 4 B . Să se calculeze distanţa de la originea axelor la dreapta AB.
5p
6. Să se determine ( ) 0, 2 α π ∈ astfel ca tg sin . α α =

Varianta 93
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

93 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 093

1. Se consideră matricea ( )
2
1 0
2 1
A
 
= ∈
 
 
\ M .
5p
a) Să se calculeze
3
A .
5p b) Să se determine
( )
1
t
A A

⋅ .
5p c) Să se rezolve ecuaţia ( )
2
2
, X A X = ∈ \ M .

2. Fie , a b∈\ şi polinomul [ ]
30 20 10 5
3 3 . f X X aX X aX b X = − + + + + ∈\
5p a) Să se arate că restul împărţirii polinomului f la 1 X + nu depinde de a .
5p b) Să se determine a şi b astfel încât restul împărţirii polinomului f la
2
X X − să fie X .
5p c) Să se determine a şi b astfel încât polinomul f să fie divizibil cu
2
( 1) . X −

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

93 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 093
1. Pentru fiecare t ∈\ , se consideră funcţia :
t
f → \ \,
3 2
( )
t
f x x t x = + .
5p a) Să se calculeze ( ),
t
f x x ′ ∈\.
5p b) Să se arate că fiecare funcţie
t
f este inversabilă.
5p
c) Să se arate că funcţia ( ) ( )
1
: , 1
t
g g t f

→ = \ \ este continuă în punctul 0.

2. Fie funcţia
2
0
: , ( ) ( 1) | |
x
f f x t t dt → = +

\ \ .
5p
a) Să se calculeze (1) f .
5p b) Să se arate că f este funcţie impară.

5p c) Să se calculeze
2
( 1) ( )
lim
x
f x f x
x x
→∞
+ −
.


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
94
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 094
5p
1. Să se calculeze
( )( )
4
1 2 3 1
5
i i   − −
 
 
 
.
5p
2. Să se arate că funcţia
1
: ( 1,1) , ( ) ln
1
x
f f x
x

− → =
+
\ este impară.
5p
3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 5 5 2.
x x −
+ =
5p
4. Care este probabilitatea ca, alegând un număr din mulţimea numerelor naturale de trei cifre, prima sa
cifră să fie număr prim?
5p
5. Fie ABC un triunghi şi O centrul cercului circumscris lui. Ştiind că , BO OC =
JJJG JJJJG
să se arate că triunghiul
ABC este dreptunghic.
5p 6. Fie α ∈\ , astfel încât sin cos 1. α α + = Să se calculeze tg 2 . α

Varianta 94
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

94 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 094

1. Fie , , a b c

∈\ şi matricea 0
0 0
a a b a b
A b b c
c
− −  
 
= −
 
 
.
5p a) Să se arate că A este matrice inversabilă.
5p
b) Să se demonstreze că 0
0 0
n n n n n
n n n n
n
a a b a b
A b b c
c
 
− −
 
= −
 
 
 
, oricare ar fi n

∈` .
5p
c) Să se calculeze
1
A

.

2. Fie [ ] f X ∈\ un polinom astfel încât
( )
( ) ( )
2 2
3 1 3 1 f X X f X f X + + = + + şi ( ) 0 0. f =
5p a) Să se determine ( 1). f −
5p b) Să se determine restul împărţirii polinomului f la 5. X −
5p c) Să se demonstreze că . f X =

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

94 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 094
1. Se consideră funcţiile
1 *
:[0; ) , ( ) ( 2) ,
n
n n
f f x x n x n n
+
∞ → = − + + ∈ \ ` .
5p a) Să se arate că graficele funcţiilor
n
f nu admit asimptotă spre +∞ .
5p
b) Să se arate că, pentru oricare n

∈` ,
n
f are exact un punct de extrem
n
x .
5p
c) Să se calculeze
2
lim
n
n
n
x
→∞
, unde
n
x este definit la punctul b).

2. Se consideră şirul ( )
1
n
n
I

,
2
1
2
0
1
n
n
x
I dx
x
=
+

.
5p a) Să se calculeze
1
I .

5p
b) Să se arate că
1
1
, 1
2 1
n n
I I n
n
+
+ = ∀ ≥
+
.
5p c) Să se calculeze lim .
n
n
I
→∞


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
95
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 095
5p
1. Să se calculeze partea întreagă a numărului
10
2 1 −
.

5p 2. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia
1
1.
1
x
x
+ =
+


5p
3. Să se studieze monotonia funcţiei ( ) ( )
2009
: 0, , 2009 log
x
f f x x ∞ → = + \ .
5p 4. Care este probabilitatea ca, alegând un număr din mulţimea numerelor naturale de trei cifre, produsul
cifrelor sale să fie impar?

5p
5. Să se demonstreze că vectorii 3 u i a j = +
G G G
şi ( ) 1 v a i a j = + +
G G G
nu pot fi perpendiculari pentru nicio
valoare reală a numărului a.

5p
6. Să se arate că ( ) sin sin 3 sin 5 1 2cos 2 sin 3 , x x x x x + + = + ⋅ oricare ar fi . x∈\

Varianta 95
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

95 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 095

1. Se consideră
*
n∈` şi matricea ( )
n n
A ∈M \ , care are elementele de pe diagonala principală egale cu
2 şi restul elementelor egale cu 1.
5p a) Să se calculeze ( )
2
det 2A .
5p
b) Să se determine x∈\ pentru care ( )
3 3
det 0 A xI + = .
5p
c) Să se arate că
4
A are inversă, aceasta având elementele de pe diagonala principală egale cu
4
5
şi restul
elementelor egale cu
1
5
− .

2. Fie , , a b c∈\ şi polinomul [ ]
3 2
f X aX bX c X = − + − ∈\ cu rădăcinile
1 2 3
, , . x x x ∈^
5p a) Să se determine , , a b c pentru care
1
2 x = şi
2
1 x i = + .
5p
b) Să se arate că resturile împărţirii polinomul f la
2
( 1) X − şi la
2
( 2) X − nu pot fi egale, pentru nicio
valoare a parametrilor , , . a b c
5p c) Să se arate că, dacă toate rădăcinile polinomului f sunt reale şi , , a b c sunt strict pozitive, atunci
1 2 3
, , x x x sunt strict pozitive.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

95 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 095

1. Fie funcţiile : , ( ) arctg f f x x → = \ \ şi
2
1
: , ( ) ( 1) ( )
1
g g x f x f x f
x x
 
→ = + − −
 
 
+ +
\ \ .
5p a) Să se arate că graficul funcţiei f admite asimptotă spre +∞ .
5p b) Să se arate că ( ) 0, g x x = ∀ ∈\.
5p
c) Să se calculeze
2 2 2 2
1 1 1 1
lim arctg arctg arctg ... arctg
1 1 1 1 2 2 1 3 3 1
n
n n
→∞
 
+ + + +
 
  + + + + + + + +
.

2. Se consideră şirul ( )
1
n
n
I

,
1
0
x n
n
I e x dx

=

.
5p a) Să se calculeze
1
I .

5p
b) Să se arate că
1
1
n n
I nI
e

= − , pentru orice 2 n ≥ .
5p c) Să se calculeze
.
lim
n
n
I
→∞Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
96
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 096
5p
1. Fie a,b,c numere naturale nenule în progresie geometrică. Ştiind că a b c + + este un număr par, să se
arate că numerele a,b,c sunt pare.
5p
2. Fie funcţia ( )
2
: , 3 2. f f x x x → = + + \ \ Să se arate că ( ) ( ) 1 0, f a f a + + ≥ oricare ar fi . a∈\
5p 3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale inecuaţia
2 4
log log 3 x x + > .
5p
4. Să se determine numerele naturale n, 2 n ≥ , pentru care
1 2
120
n n
C C + = .
5p
5. Să se arate că unghiul vectorilor 2 u i a j = −
G G G
şi v i j = +
G G G
este obtuz dacă şi numai dacă 2. a >
5p
6. Fie ABC un triunghi cu
1
sin , sin 1
2
A B = = şi 4. BC = Să se calculeze aria triunghiului ABC.

Varianta 96
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

96 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 096

1. Pentru orice matrice ( )
2
a b
A
c d
 
= ∈
 
 
M \ se notează ( ) tr A a d = + .
5p a) Să se verifice că
2
2 2
( ) (det ) 0 A tr A A A I − ⋅ + ⋅ = .
5p b) Să se demonstreze că, dacă ( ) 0, tr A = atunci
2 2
, A B BA = pentru orice matrice ( )
2
. B∈M \
5p c) Să se arate că dacă ( ) 0 tr A ≠ , ( )
2
B∈M \ şi
2 2
, A B BA = atunci AB BA = .

2. Fie , a b∈\ şi polinomul [ ]
4 3 2
6 13 . f X X X aX b X = − + + + ∈\
5p a) Să se calculeze suma pătratelor celor 4 rădăcini complexe ale polinomului f.
5p
b) Să se determine , a b astfel încât polinomul f să fie divizibil cu ( 1)( 3). X X − −
5p c) Să se determine , a b astfel încât polinomul f să aibă două rădăcini duble.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

96 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 096
1. Fie mulţimea \ {1, 2, 3,..., 2009} A = \ şi funcţia
1 1 1 1
: , ( ) ...
1 2 3 2009
f A f x
x x x x
→ = + + + +
− − − −
\ .
5p a) Să se determine asimptotele graficului funcţiei f .
5p
b) Ştiind că a

∈\ , să se determine numărul soluţiilor reale ale ecuaţiei ( ) f x a = .
5p c) Să se determine numărul punctelor de inflexiune ale graficului funcţiei f .

2. Fie funcţia
2
0
: , ( )
x
t
f f x e dt

→ =

\ \ .
5p
a) Să se arate că funcţia f este strict crescătoare.
5p b) Să se arate că funcţia f este concavă pe intervalul [0, ) ∞ .
5p c) Să se arate că şirul
1
( ( ))
n
f n

este convergent.


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
97
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 097
5p 1. Să se ordoneze crescător numerele
3
2
3!, 100, log 32 .
5p
2. Să se arate că
2 2
3 4 0, x xy y + + ≥ oricare ar fi , x y ∈\.
5p 3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia sin 2 cos x x = .
5p
4. Să se calculeze
3 2
5 6
4 . A C −
5p
5. În sistemul de coordonate xOy se consideră punctele A,B,C astfel încât ( ) ( ) 1, 3 , 2, 5 A B şi 2 . AC AB =
JJJG JJJG

Să se determine coordonatele punctului C.
5p
6. Fie ABC un triunghi care are 8 BC = şi
3
cos .
5
A = Să se calculeze lungimea razei cercului circumscris
triunghiului ABC.

Varianta 97
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1


97 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 097

1. Fie ( )
2
a b
A
c d
 
= ∈
 
 
\ M .
5p a) Să se arate că
( )
det 0
t
A A ⋅ ≥ .
5p b) Să se arate că, dacă
t t
A A A A ⋅ = ⋅ , atunci ( )( ) 0 a d b c − − = .
5p c) Să se demonstreze că, dacă
( )
2009
t t
A A A A − = − , atunci { } 0,1 b c − ∈ .

2. Se consideră corpul ( )
7
, , + ⋅ ] .
5p
a) Să se rezolve în
7
] ecuaţia
ˆ ˆ
2 3 x = .
5p
b) Să se arate că polinomul [ ]
2
7
ˆ ˆ
2 4 p X X = + ∈] nu are rădăcini în
7
] .
5p c) Să se demonstreze că funcţia
7 7
: f → ] ] , ( )
ˆ
2 f x x = este un automorfism al grupului ( )
7
, + ] .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

97 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 097

1. Se consideră funcţia : , ( ) arctg f f x x → = \ \ .
5p a) Să se arate că funcţia f este concavă pe intervalul [0, ) ∞ .
5p
b) Să se calculeze ( )
2
lim ( 1) ( )
x
x f x f x
→∞
+ − .
5p
c) Să se rezolve inecuaţia
3
( )
3
x
f x x < − , x∈\.

2. Fie funcţia
2 2
1
: , ( )
(1 )
f f x
x
→ =
+
\ \ .
5p a) Să se calculeze
1
2
0
(1 ) ( ) x x f x dx +

.
5p
b) Să se arate că funcţia
4
0
: , ( ) ( )
x
F F x t f t dt → =

\ \ este strict crescătoare.
5p
c) Să se arate că, pentru orice a∈\, are loc relaţia
1
1
( )
4
a
f x dx <

.


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
98
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 098
5p
1. Fie z ∈^ astfel încât 2 3 . z z i + = + Să se calculeze modulul numărului z .
5p
2. Să se dea un exemplu de ecuaţie de gradul al doilea cu coeficienţi întregi care are o soluţie egală cu 3 .
5p
3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia log 2 log 2 9
x
x
+ = .
5p
4. Să se determine numărul submulţimilor cu trei elemente ale mulţimii { } 1, 2, 3, 4, 5 care conţin cel puţin un
număr par.
5p 5. Fie G centrul de greutate al triunghiului ABC. Să se determine , a b∈\ astfel încât să aibă loc egalitatea
aGA bGB GC + =
JJJG JJJG JJJG
.
5p 6. Ştiind că ,
2
a
π
π
 

 
 
şi
3
sin
5
a = , să se calculeze tg a.

Varianta 98
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

98 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 098

1. Fie sistemul de ecuaţii liniare
1
2
0
mx y z
x y z
x y z
+ − = 

+ − =


− + + =

, unde . m∈\
5p a) Să se determine m∈\ astfel încât matricea sistemului să aibă rangul 2.

5p b) Să se determine m∈\ astfel încât sistemul să aibă soluţii ( )
0 0 0
3
, , x y z ∈\ care verifică relaţia
0 0 0
4. x y z + + =
5p c) Să se determine m∈] astfel încât sistemul să aibă o soluţie unică ( )
0 0 0
3
, , . x y z ∈]

2. Fie p∈\ şi polinomul [ ]
4
4 . f X X p X = − + ∈\
5p
a) Să se determine p astfel încât polinomul f să fie divizibil cu 1 X + .
5p
b) Să se determine p astfel încât polinomul f să aibă o rădăcină reală dublă.
5p c) Să se arate că, pentru orice p∈\ , polinomul f nu are toate rădăcinile reale.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

98 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 098
1. Pentru fiecare , 2 n n ∈ ≥ ` se defineşte funcţia :[0, ) , ( ) 1
n
n n
f f x x nx ∞ → = − − \ .
5p a) Să se arate că, pentru orice , 2 n n ∈ ≥ ` , funcţia
n
f este convexă.
5p b) Să se arate că, pentru orice , 2 n n ∈ ≥ ` , ecuaţia ( ) 0
n
f x = are soluţie unică.
5p c) Să se calculeze lim
n
n
x
→∞
, unde
n
x este unica soluţie a ecuaţiei ( ) 0
n
f x = .

2. Fie funcţiile , : , ( ) , ( ) ( ) cos
1
x
x
x
x
e
f g f x g x f t t dt
e

→ = =
+

\ \ .
5p a) Să se calculeze
1
0
( ) f x dx

.
5p
b) Să se studieze monotonia funcţiei g pe intervalul [ ] 0,π .
5p c) Să se calculeze
2
g
π
 
 
 
.


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
99
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 099
5p
1. Să se calculeze partea întreagă a numărului
1
3 2 −
.
5p
2. Fie f o funcţie de gradul întâi. Să se arate că funcţia f f D este strict crescătoare.
5p
3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia
4
3 9
9
x x
+ = .
5p
4. Câte funcţii { } { } : 1, 2, 3,...,10 0,1 f → au proprietatea că ( ) ( ) ( ) ( ) 1 2 3 ... 10 2 f f f f + + + + = ?
5p
5. Se consideră punctele ( ) ( ) 1, 2 , 2,5 M N şi ( ) 3, , . P m m∈\ Să se determine valorile reale ale lui m
astfel încât 5. MN MP ⋅ =
JJJJG JJJG

5p
6. Să se determine cel mai mare element al mulţimii { } cos 1, cos 2, cos 3 .

Varianta 99
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

99 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 099

1. Fie matricele
2
( )
a b
A
c d
 
= ∈
 
 
\ M ,
2
1 1
( )
1 1
B
 
= ∈
 
 
\ M şi funcţia : , ( ) det( )
t
f f x AA xB → = + \ \ .
5p
a) Să se calculeze
t
AA .
5p
b) Să se arate că ( ) 0 0 f ≥ .
5p
c) Să se arate că există , m n∈\ astfel încât ( ) f x mx n = + , pentru oricare x∈\.

2. Se consideră mulţimea de numere complexe
{ }
cos sin . G q i q q = π + π ∈_
5p a) Să se arate că
1 3
2 2
i G + ∈ .
5p b) Să se arate că G este parte stabilă a lui ^ în raport cu înmulţirea numerelor complexe.
5p c) Să se arate că polinomul [ ]
6
1 f X X = − ∈^ are toate rădăcinile în G.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

99 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 099

1. Se consideră funcţia
3 3 3 2 3
: , ( ) 3 2 1 1 f f x x x x x x → = + + + − − + \ \ .
5p a) Să se scrie ecuaţia tangentei la graficul funcţiei f în punctul de abscisă 0 x = , situat pe graficul
funcţiei f.
5p b) Să se arate că graficul funcţiei admite asimptotă spre +∞ .
5p c) Să se calculeze
(1) (2) ... ( )
lim
n
n
f f f n
n →∞
+ + +  
 
 
.

2. Se consideră funcţiile
1
: (0, ) , ( ) ln ,
x
n
n n
e
f f x t t dt n

∞ → = ∈

\ ` .
5p a) Să se calculeze
1
( ) f e .
5p b) Să se arate că funcţiile
n
f sunt descrescătoare pe intervalul (0,1) .
5p c) Să se calculeze lim (1)
n
n
f
→∞
.


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
100
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 100
5p
1. Să se arate că
{ }
6 4 2 2 | , a b a b + ∈ + ∈Z .
5p
2. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 1 1 . x x + = −
5p
3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia
6 2 3
2 1 3 x x x − + = − .
5p 4. Să se arate că 11 divide numărul
1 2 10
11 11 11
... C C C + + + .
5p
5. Fie ABC un triunghi şi G centrul său de greutate. Ştiind că ( ) ( ) 1,1 , 5, 2 A B şi ( ) 3, 4 , G să se calculeze
coordonatele punctului C.
5p
6. Fie a∈\ cu
2
tg .
5
a = Să se calculeze sin a .

Varianta 100
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

100 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 100

1. Fie matricea
3 2
.
6 4
A
−  
=
 

 

5p a) Să se demonstreze că
2
2 2
( ) . I A I A + = +
5p b) Să se demonstreze că mulţimea
*
{ | }
n
A n∈` este finită.
5p
c) Să se rezolve ecuaţia ( )
3
2
, X A X = ∈ \ M .
2. Fie , 3, n n ∈ ≥ `
0 1
, ,...,
n
a a a ∈] şi polinomul
1
1 1 0
... .
n n
n n
f a X a X a X a


= + + + +
5p a) Să se arate că ( ) ( ) 1 1 f f + − este număr par.
5p b) Să se arate că, dacă (2) f şi (3) f sunt numere impare, atunci polinomul f nu are nicio rădăcină
întreagă.
5p c) Să se arate că polinomul g =
3
3 1 X X a − + + , a∈], nu poate fi descompus în produs de două
polinoame neconstante, cu coeficienţi întregi.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

100 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 100
1. Se consideră funcţia
3 2
: , ( )
x
f f x e x x x → = + − + \ \ .
5p a) Să se arate că funcţia f este strict crescătoare.
5p b) Să se arate că funcţia f este inversabilă.
5p
c) Să se calculeze
1
( )
lim
ln x
f x
x

→∞
.

2. Se consideră şirul ( )
1
n
n
I

,
1
2
0
3 2
n
n
x
I dx
x x
=
+ +

.
5p a) Să se calculeze
1
I .
5p b) Să se arate că
*
2 1
1
3 2 ,
1
n n n
I I I n
n
+ +
+ + = ∀ ∈
+
` .
5p c) Să se calculeze lim
n
n
nI
→∞
.

Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică-informatică. • Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu. • La toate subiectele se cer rezolvări complete.

Varianta 2

SUBIECTUL I (30p) – Varianta 002 5p 5p 5p 5p 5p 5p 1. Să se arate că numărul (1 − i ) este real.
24

2. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 3. Să se determine inversa funcţiei bijective f :

3x − 1 x + 1 + = 3. x + 1 2x − 1 → (1, ∞ ) , f ( x) = e x + 1 .

4. Să se determine probabilitatea ca, alegând un număr ab din mulţimea numerelor naturale de două cifre, să avem a ≠ b . 5. Să se calculeze lungimea medianei din A a triunghiului ABC , unde A(−2, −1), B (2,0), C (0,6) . 6. Fie vectorii u = mi + 3 j şi v = ( m − 2 ) i − j . Să se determine m > 0 astfel încât vectorii u şi v să fie perpendiculari.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
2 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 002
 2 2 1. Se consideră matricea A∈ M2 ( ) , A =  . 1 1

5p 5p 5p

a) Să se arate că există a ∈

astfel încât A2 = aA.

b) Să se calculeze ( A − At )2009 . c) Să se rezolve ecuaţia X 5 = A, X ∈ M 2(

).

5p 5p 5p

2. Pentru a, b din mulţimea M = [0, ∞) se defineşte operaţia a ∗ b = ln(ea + eb − 1) . a) Să se arate că dacă a, b ∈ M , atunci a ∗ b ∈ M . b) Să se arate că legea de compoziţie „ ∗ ” este asociativă. c) Pentru n ∈ , n ≥ 2 , să se determine a ∈ M astfel încât a ∗ a ∗ ... ∗ a = 2a .
de n ori a

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
2 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 002 1. Se consideră şirul ( an )n∈ 5p 5p 5p
*

dat de a1 ∈ ( 0,1) şi an+1 = an 1 − an , ∀n ∈
*

(

)

*

.

a) Să se arate că an ∈ ( 0,1) , ∀n ∈

.
*

b) Să se demonstreze că şirul ( an )n∈

este strict descrescător.

2 * , este mărginit superior de a1. c) Să se arate că şirul (bn )n∈ * , - Proba D, a12 + a22 + ... + M1 BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ dat de bn =MT1, programa an , ∀n ∈

2. Se consideră funcţia f : 5p 5p

→ , f ( x) =

1 x + x +1
2

.

2 3  2x + 1  arctg   , x ∈ , este o primitivă a funcţiei f. 3  3  b) Să se calculeze aria suprafeţei delimitate de dreptele x = 0, x = 1, Ox şi graficul funcţiei g : → g ( x) = (2 x + 1) f ( x) .

a) Să se arate că funcţia F :

→ , F ( x) =

,

5p

c) Să se calculeze lim

n→∞ − n

n

f ( x)dx , unde n ∈

*

.

Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică. • Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu. • La toate subiectele se cer rezolvări complete.

3 5p 5p 5p 5p 5p 5p

Varianta 3

SUBIECTUL I (30p) – Varianta 003 1. Să se ordoneze crescător numerele 2,

3

4,

4

5.

2. Să se determine valoarea minimă a funcţiei f : R → R , f ( x ) = 4 x 2 − 8 x + 1 . 3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia lg( x − 1) + lg(6 x − 5) = 2 . 4. Să se determine probabilitatea ca, alegând un număr din mulţimea numerelor naturale de două cifre, acesta să fie pătrat perfect. 5. Să se determine ecuaţia dreptei care trece prin punctul A(6, 4) şi este perpendiculară pe dreapta d : 2x − 3 y + 1 = 0 . 6. Ştiind că sin α =
1 , să se calculeze cos 2α . 3

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
SUBIECTUL II (30p) – Varianta 003 0 1 1 1. Se consideră matricea A =  1 0 1  ∈ M3 (  1 1 0   5p 5p 5p a) Să se verifice egalitatea A2 − A = 2 I 3 . b) Să se calculeze A−1 . 2. Se consideră cunoscut că ( , ∗, ) este un inel comutativ, unde x ∗ y = x + y − 3 şi x y = x ⋅ y − 3 x − 3 y + 12 , ∀ x, y ∈ . a) Să se arate că elementul neutru al legii de compoziţie „ ” este 4. b) Să se determine a, b ∈ astfel încât între inelele ( , ∗, ) şi ( , +, ⋅ ) să existe un izomorfism de forma f : → , f ( x) = a ⋅ x + b . c) Să se rezolve în mulţimea ecuaţia x x ... x = 22009 + 3 .
de 2009 ori x

).

c) Să se arate că A2009 + A2008 = 22008 ( A + I 3 ) .

5p 5p 5p

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
3 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 003 1. Se consideră funcţia f : ( 0, ∞ ) → , f ( x ) = 18 x 2 − ln x. a) Să se determine intervalele de monotonie ale funcţiei f. b) Să se determine a ∈ pentru care f ( x ) ≥ a, ∀x ∈ ( 0, ∞ ) .
→ , f a ( x) =

5p 5p 5p

c) Să se determine numărul de rădăcini reale ale ecuaţiei f ( x ) = m , unde m este un parametru real.
1 , unde a ∈ x−a +3

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

2. Se consideră funcţiile f a : 5p 5p 5p

. .

a) Să se arate că, pentru orice a ∈ b) Să se calculeze

, funcţia f a are primitive strict crescătoare pe

∫0 f2 ( x )dx .
3

c) Să se calculeze lim

∫ f a ( x )dx . a →∞ 0
3

specializarea matematică . ) . programa unde 5p BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂf-(Proba D. ∀n ∈ c) Să se calculeze lim I n . Se consideră şirul ( I n )n∈ 5p 5p 5p a) Să se calculeze I1 . . ∞). b) Să se demonstreze că funcţia f este un izomorfism de grupuri. b) Să se arate că I n ≤ 1. ) + . In = ∫ * 2 xn xn + 1 1 dx. 5p 5p 5p 2. Se acordă 10 puncte din oficiu.Filiera vocaţională.2 ( 5p 5p 5p ) astfel încât AB = O2 . alegând un număr din mulţimea numerelor naturale de trei cifre. 1− i 1+ i  2 2. a) Să se calculeze 4 5 6 . 3. b) Să se demonstreze că funcţia f nu are puncte de extrem local. Ministerul Educaţiei. * . 4. Să se calculeze lungimea laturii BC a triunghiului ascuţitunghic ABC ştiind că AB = 6 . ) este grup. Să se determine a ∈ pentru care vectorii u = a i + (a + 1) j şi v = −(5a − 1) i + 2 j sunt perpendiculari. • La toate subiectele se cer rezolvări complete. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se consideră funcţia f : 5p 5p \ {−1. unde G = (3.. Să se determine probabilitatea ca.. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 4 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 004  −1 2 2  1. ∞) → G . n→∞ .M1 n ∈ n→∞ * . Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 9 x − 10 ⋅ 3x−1 + 1 = 0 . ⋅) la ( G .informatică. f ( x ) = 2x + 1 x 2 ( x + 1) 2 . Să se arate că vârful parabolei y = x 2 + 5 x + 1 este situat în cadranul III. c) Să se demonstreze că dacă H este un subgrup al lui G care conţine toate numerele naturale k ≥ 4 .0} → . • Toate subiectele sunt obligatorii. a) Să se determine asimptotele graficului funcţiei f. AC = 10 şi că aria triunghiului ABC este egală cu 15 3 . 2. 6. Ministerul Educaţiei. Se ştie că (G . c) Să se determine o matrice nenulă B ∈ M3.  2 2 −1 a) Să se calculeze rangul matricei A. de la ( (0. n2 c) Să se calculeze lim ( f (1) + 2 ) + f ( 3 MT1. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 4 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 004 1. 5. Să se arate că numărul   este real. profilul militar. b) Să se demonstreze că det( At ⋅ A) = 0 . Se consideră funcţia f : (0. ∞) şi x y = ( x − 3)( y − 3) + 3 . atunci H conţine toate numerele raţionale q > 3 . Se consideră matricea A =  . f ( x) = x + 3 . n ∈ * . acesta să aibă exact două cifre egale. 4 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 4 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 004 1   1 − 1. + f ( n ) ) .

Filiera vocaţională. în raport cu legea “ ∗ ”. b) Să se determine punctele graficului funcţiei f în care tangenta la grafic este paralelă cu dreapta de ecuaţie 9 y = 2 x . 4. B (7. Să se determine numărul funcţiilor f : {1. . care conţin ultima coloană. −3) . π 3 şi lungimea razei cercului circumscris egală cu 1. f ( x ) = ln x − 5p 5p 5p 2 ( x − 1) x +1 . an = f (1) + f (2) + . . n ∈ n→∞ 1 . unde a. • La toate subiectele se cer rezolvări complete. 6). Să se rezolve în inecuaţia x 2 − 10 x + 12 ≤ 0 . ∗ x = −1 . B (1. ∞ ) → ( 0. c) Să se arate că şirul (an )n≥1 este convergent. Se consideră punctele A(0. • Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. specializarea matematică . 2. 6 4 8 b   a) Să se arate că punctele A. 2. atunci ln x ≥ 5p 5p 5p a) Să se arate că f ( k + 1) ≤ ∫ b) Să se calculeze lim n k +1 k f ( x ) dx ≤ f (k ). programa M1 c) Să se arate că. 4} cu proprietatea că f (1) = f (4) . 8) şi matricea M =  0 1 −1 a  .. ∫ f ( x ) dx.. 6. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 005 1. ∞ ) → .3. Să se calculeze 1 + 2i 1 − 2i 2. Să se calculeze lungimea Ministerul Educaţiei. este nul. ∞ ) → .3.informatică. 2( x − 1) MT1. Triunghiul ABC are B = laturii AC . c) Să se arate că dacă unul dintre minorii de ordin trei ai lui M . + f (n).. 3. ∞ ) ..Proba D. Să se determine inversa funcţiei bijective f : (1. de 2009 ori x 5p 5p 5p 5p 5p 5p Ministerul Educaţiei. C sunt coliniare. x +1 1 2. Se consideră funcţia f : ( 0. C (−1. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 005 1 1 1 1 1. b = 0 . dacă x > 1 . profilul militar. 4} → {1. C (8. b ∈ . −4). Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. 4). Să se determine coordonatele vârfului D al paralelogramului ABCD ştiind că A(−2. atunci rang( M ) = 2. a) Să se arate că legea “ ∗ ” este asociativă.9). b) Să se determine elementele simetrizabile ale mulţimii c) Să se rezolve ecuaţia x ∗ x ∗ x ∗ . f ( x) = 3 log 2 x . ∞ ) . b) Să se determine rangul matricei M în cazul a = 3. 1. Se consideră funcţia f : ( 0. B. Varianta 5 5p 5p 5p 5p 5p 5p SUBIECTUL I (30p) – Varianta 005 1 1 + . a) Să se calculeze derivata funcţiei f. x BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . Pe mulţimea definim legea de compoziţie x ∗ y = 5 xy + 6 x + 6 y + 6 . 5. 2. f ( x ) = 2 şi şirul (an )n≥1 . ∀k ∈ ( 0.

c) Să se arate că funcţia f este convexă pe ( 0. profilul militar. c) Să se arate că valoarea determinantului ∆ nu depinde de a. programa M1 . f (1) = 3 . Se consideră a ∈ . Ministerul Educaţiei. Să se calculeze lungimea razei cercului circumscris triunghiului ABC ştiind că C = π 6 şi AB = 6 . specializarea matematică .n∈ .informatică. 1 1 1 . Să se determine funcţia f de gradul al doilea ştiind că f (−1) = 1. b) Să se determine valoarea minimă a funcţiei f. Se acordă 10 puncte din oficiu.∞ ) . 0 2n + 1 1 1   1 1 1 c) Să se calculeze lim  1 − + − + . f n ( x) = g n ( x) = 1 − x + x 2 − x3 + . ∞) → 1+ x . Câte numere naturale de trei cifre distincte se pot forma cu elemente ale mulţimii {2. a) Să se arate că f ′ ( x ) = f ( x )(1 + ln x ) . rădăcinile ecuaţiei x3 − 2 x 2 + 2 x − a = 0 şi determinantul x3 x2 .. Să se rezolve în mulţimea ( 0. n→∞  2 3 4 2 n − 1 2n  b) Să se arate că 0 ≤ ∫ f n ( x)dx ≤ . Se consideră triunghiul ABC cu vârfurile în A(1.Proba D. π ) ecuaţia sin 3 x = sin x . să se determine x1 . 2. Se consideră. 2. x1 .. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar SUBIECTUL III (30p) – Varianta 006 6 5p 5p 5p 1. 2 5p 5p 5p c) Să se demonstreze că. Se consideră permutarea σ =   ∈ S5 . 2) . • Toate subiectele sunt obligatorii. 5p 5p 5p a) Să se calculeze ∫0 g2 ( x)dx . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 6 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 006 1 2 3 4 5  1. pentru orice a ∈ . pentru fiecare n ∈ ∗ BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . x2 şi x3 . ∞ ) → .6) . 6 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 6 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 006 1. Să se calculeze suma tuturor numerelor naturale de două cifre care se divid cu 11.8} ? 5. ∀x > 0.. MT1. x2 . x1 5p 5p 5p a) Pentru a = 1 .. x3 ∈ x1 ∆ = x3 x2 x2 x1 x3 ∗ astfel încât τ p = e . Ministerul Educaţiei. f (0) = 1. ecuaţia are o singură rădăcină reală. Să se calculeze cos B . 6. + − . x 2n şi g n : (−1. b) Să se arate că. 4. B (2. Se consideră funcţia f : ( 0.6. pentru orice τ ∈ S5 . • La toate subiectele se cer rezolvări complete. −2) şi C (4. ∀n ∈ * . ∞ ) → . 3. funcţiile f n : (−1. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. − x 2n −1 + f n ( x) . există p ∈ 2. f ( x ) = e x⋅ln x . 4.Filiera vocaţională. b) Să se dea exemplu de o permutare τ ∈ S5 astfel încât τσ ≠ e şi (τσ ) = e . 3 1 2 5 4 a) Să se calculeze σ2009 .

7 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 7 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 007 1. . ⋅) şi ( .Filiera vocaţională. c sunt parametri reali.    . ∞) → . a) Să se determine a.. Să se demonstreze că ecuaţia XA = B nu are soluţii X ∈ M1. vectorii AB + AC şi AB − AC au acelaşi modul.3 ( ) . f ( x) = ln x şi şirul ( xn ) n∈ * .. 5. b) Să se demonstreze că. 5p 2. 1 c) Să se studieze monotonia funcţiei F . profilul militar. Să se determine n ∈ ∗ pentru care mulţimea {1. Se consideră funcţiile f : ( −1.. 2 4. Se ştie că. specializarea matematică . H t este un subgrup al grupului (G . A(n) ⋅ A( p ) = A(n + p + 1) . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 7 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 007 1. 2π ) ecuaţia sin x = − . c) Să se demonstreze că grupurile (G . Să se calculeze modulul numărului complex z = 8+i . • La toate subiectele se cer rezolvări complete. în triunghiul ABC .. MT1. Să se demonstreze că triunghiul ABC este dreptunghic. 5p 5p 5p a) b) c)  1 2 3 4 Se consideră matricele A =  0 1 2 3  . 2. programa M1 5p c) Să se arate că şirul ( xn )n∈ * este descrescător şi are termenii pozitivi. în cazul în care F este primitivă a funcţiei f . b) Să se calculeze ∫0 f ( x)dx . 7 − 4i 2.informatică. 2k   k∈ 2k    x + 2 y + 3 z + 4t = 3  y + 2 z + 3t = 2 . k +1 k BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . Să se determine valoarea maximă a funcţiei f : R → R . + ) sunt izomorfe. şi pentru fiecare t ∈   notăm cu 5p 5p 5p a) Să se arate că ∀ n. + − ln n.. 1 1 5p b) Să se arate că. Se admite faptul că (G. xn = 1 + a) Să se determine asimptotele graficului funcţiei f. Se acordă 10 puncte din oficiu. f ( x ) = − x 2 + 6 x − 9 . B = ( 0 0 0 1) şi sistemul  0 0 1 2   Să se determine rangul matricei A. Ministerul Educaţiei. Să se determine mulţimea soluţiilor sistemului. n} are exact 120 de submulţimi cu două elemente. ( x + 1) ( x 2 + 1) şi F : (−1. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 7 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 007 1. pentru orice t ∈ . ⋅ ) este un grup.. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. b. 1 3. p ∈ . 5p 5p 5p F ( x) = a ln( x + 1) + b ln( x 2 + 1) + c arctg x . Se consideră mulţimea G =  A(k ) =  k 2    H t = A ( kt − 1) k ∈ { } . Se consideră funcţia f : (0. • Toate subiectele sunt obligatorii. ∀n ∈ 2 3 n * . < f ( k + 1) − f ( k ) < . unde a.   z + 2t = 1    2k  2. ∞ ) → . ⋅ ) . pentru orice k > 0 . 4 şi 5. unde „ ⋅ ” este înmulţirea matricelor. Ministerul Educaţiei. Să se calculeze lungimea razei cercului înscris în triunghiul ABC care are lungimile laturilor egale cu 3. b.Proba D. c astfel încât F să fie o primitivă a funcţiei f . 6. Să se rezolve în mulţimea [ 0. f ( x) = 2x 1 1 1 + + . ∞) → .

Se consideră a ∈ şi ecuaţia x3 − x + a = 0 . π 2 π . • Toate subiectele sunt obligatorii.3. graficului funcţiei f . 2. c) Să se determine A−1 . n ∈ 0 2 * . . b) Să se arate că şirul ( I n )n∈ este descrescător. 4. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 8 5p SUBIECTUL III (30p) – Varianta 008 1. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.Proba D Filiera teoretică. Se acordă 10 puncte din oficiu. ∀-nProba D. x0 = 0. MT1.9} ? 5.informatică. x3 sunt numere întregi. • La toate subiectele se cer rezolvări complete. Se consideră şirul de numere reale ( I n )n∈ 5p 5p 5p a) Să se calculeze I1 . Fie triunghiul ABC. pentru orice n ∈ 3 3 ∗ 5p 5p 5p 5p 5p 5p . BACALAUREATarate că 0 ≤ x ≤ π . 5p 5p 5p 5p Ministerul Educaţiei.Probă scrisă la MATEMATICĂ . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 8 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 008  1 −1 −1 1. specializarea matematică . să se determine numerele reale a şi c. c) Să se determine a ∈ pentru care x1 . x2 . Să se demonstreze că punctele A . specializarea matematică . AC = 14 şi BC = 15 . xn +1 = f ( xn ) . b) Să se determine x2 şi x3 ştiind că x1 = 2 . 6. cu rădăcinile complexe x1 . ∀ n ∈ . Se consideră paralelogramul ABCD şi punctele E şi F astfel încât AE = EB . π 2 . definit de I 0 = şi I n = ∫ cos n x dx . Ştiind că punctele A (1. c) Să se arate că nI n I n−1 = π . F şi C sunt coliniare. a) Să se calculeze ( x1 + 1)( x2 + 1)( x3 + 1) . a) Să se arate că funcţia f este crescătoare pe . 2. Varianta 8 5p 5p SUBIECTUL I (30p) – Varianta 008 1. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 3 7 x + 1 − x = 1 . n 2 5p c) Să se arate că şirul ( xn )n≥1 este convergent la 2.3) aparţin 3. programa M1 5p b) Să se 2009-MATEMATICĂ ∈ . Se consideră funcţia f : → . Câte numere naturale de patru cifre distincte se pot forma cu cifre din mulţimea {1. Să se rezolve în mulţimea numerelor complexe ecuaţia z 2 = −4 .    −1 −1 1 a) Să se calculeze det ( A ) . profilul real. 2 ) şi B ( 0.5. f ( x ) = ax 2 + x + c . Să se calculeze lungimea înălţimii corespunzătoare laturii BC ştiind că AB = 13. Filiera vocaţională. Se consideră matricea A =  −1 1 −1 ∈ M3 ( ) . Ministerul Educaţiei. b) Să se arate că A2n = 22n − 1 22n + 2 A+ I3 .informatică. f ( x ) = x + cos x şi şirul ( xn )n∈ . x2 . ∀n ∈ 2 ∗ . DF = 2 FE .7. x3 . Se consideră funcţia f : R → R . profilul militar.

   −3b a   a) Să se arate că. ∀ n ∈ 0 2 ∫ ∫ * . g n : [ 0.informatică. specializarea matematică .Filiera teoretică. 2 3 n→∞  1 ⋅ 2 2 ⋅ 2 3⋅ 2 n ⋅ 2n  . y A ) . Să se determine elementele inversabile ale acestui inel. programa M1 xn c) Să se calculeze lim n . 5p 5p 5p b) Să se arate că. Să se calculeze modulul vectorului AC + BD . 91 6. b ∈  . Filiera vocaţională. dacă triunghiul ABC este dreptunghic şi are catetele de lungime 1. specializarea matematică . g n ( x) = 1− x 1− x * . Să se arate că C17 > C17 → . unde n ∈ .. c) Admitem cunoscut faptul că A este inel în raport cu adunarea şi înmulţirea matricelor. Y ∈ A şi XY = O2 .. + sin 2 90 = 2 Ministerul Educaţiei. f ( x) = 5p 5p 5p 1 xn . a) Să se arate că funcţia f este crescătoare. Să se arate că şirul este nemărginit.1) → . C ( xC . Se consideră mulţimea de matrice A =   a. dacă A. • La toate subiectele se cer rezolvări complete. yC ) trei puncte din plan şi matricea M =  xB yB x  C yC a) Să se arate că. B ( xB . Fie hexagonul regulat ABCDEF de latură 4 .Proba D. 1 a) Să se calculeze 2 ( f ( x) − g 2 ( x))dx . Să se determine valorile parametrului real m ştiind că graficul funcţiei f : 3. atunci det ( M ) = 0 . Varianta 9 5p 5p SUBIECTUL I (30p) – Varianta 009 1. b) Admitem că pentru fiecare n ∈ ( xn )n∈ * ecuaţia f ( x ) = n are o soluţie unică xn . f ( x ) = x − sin x . 5p 5p 5p 5p ( ) 5. 1 1 1   1 c) Să se arate că lim  + + + . MT1. n→∞ 5p BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia log 2 2− x +1 + 1 = x . • Toate subiectele sunt obligatorii. 2. +  = ln 2 .informatică. yB ) . atunci X + Y ∈ A .. 5p 5p 5p Ministerul Educaţiei. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 9 5p 5p SUBIECTUL III (30p) – Varianta 009 1.    a b   2. unde şirul ( xn )n≥1 a fost definit la b). f ( x ) = x 2 + mx − 2m intersectează axa Ox în două puncte situate la distanţa 3 . C se află pe dreapta de ecuaţie y = 2 x . 3 15 4. atunci det ( M ) = ±1 . dacă X ∈ A . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 9 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 009  xA yA  1. Se acordă 10 puncte din oficiu. c) Să se arate că. Fie A ( x A . atunci suma elementelor matricei M −1 este 1. Se consideră funcţia f : → . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. atunci X = O2 sau Y = O2 . Să se arate că sin 2 1 + sin 2 2 + . 2. profilul militar. 0 1 1 b) Să se arate că 0 ≤ 2 g n ( x)dx ≤ n . b) Să se arate că. Fie funcţiile f . Să se determine numărul natural x pentru care 1 + 3 + 5 + … + x = 225 . profilul real.. B. dacă X ∈ A şi Y ∈ A . 1  1 ∈ M 3( 1  ). dacă matricea M este inversabilă.

Să se determine funcţia f de gradul întâi. n ∈ 5p 5p 5p [i ] . b ∈ } . Să se determine numărul termenilor raţionali din dezvoltarea 3 + 3 3 1. 6. b) Să se rezolve ecuaţia α 2009 ⋅ x = e . profilul militar. Se consideră şirul ( I n )n≥1 . Se consideră permutările e. oricare ar fi x ∈ 3. −1) . • Toate subiectele sunt obligatorii. x 2n 0 1+ x BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ1. oricare ar fi ordinea factorilor. Fie inelul [i ] = {a + bi a. c) Să se arate că mulţimea H = {( m + n ) + ( m − n ) i m. z4 2. ştiind că A(−1. 2). pentru care f ( f ( x) ) = 2 f ( x ) + 1 . SUBIECTUL I (30p) – Varianta 010 . 5. Ministerul Educaţiei. C (2. programa M1 n dx. Se acordă 10 puncte din oficiu.0). 2. ∀n ∈ * . să se calculeze z 4 + 1 ( ) 10 . } este parte stabilă a lui [i ] în raport Ministerul Educaţiei. MT1. ( ) a) Să se arate că funcţia f este convexă pe b) Să se arate că funcţia f ' este mărginită. c) Să se demonstreze că. 4. 10 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 10 . Să se arate că unghiul vectorilor u = 5i − 4 j şi v = 2i + 3 j este obtuz. c) Să se demonstreze că f ( x) ≥ 0. I n = ∫ a) Să se calculeze I1 . • La toate subiectele se cer rezolvări complete. 1 2 3   3 1 2 5p 5p 5p a) Să se calculeze α 3 . specializarea matematică . e =  . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 10 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 010 1 2 3  1 2 3 1. α= . .Filiera vocaţională. n→∞ .Proba D. f ( x ) = x arctg x − ln 1 + x 2 . x ∈ S3 . ∀ x ∈ . Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia lg ( x + 1) − lg 9 = 1 − lg x . [i ] şi z2 ∈ [i ] . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 10 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 010 1. α ∈ S3 . Ştiind că z ∈ şi că z 2 + z + 1 = 0 . B (0. a) Să se dea exemplu de un număr complex z astfel încât z ∉ b) Să se determine elementele inversabile ale inelului cu înmulţirea. Se consideră funcţia f : 5p 5p 5p → . 5p 5p 5p b) Să se arate că I n ≤ * . 2. Să se determine coordonatele centrului de greutate al triunghiului ABC .∀ n ∈ n +1 c) Să se calculeze lim I n . 1 .informatică. produsul tuturor permutărilor din S3 este permutare impară. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

f ( x) = −3 x + 2 . 5p 5p 5p a) Să se demonstreze că a ≤ 3. Să se determine a . Se consideră triunghiul ABC şi punctele D. unde α = a 2 + b 2 + c 2 + d 2 . Să se arate că dreptele DE şi BC sunt paralele. dacă A = 5p π 4 . • La toate subiectele se cer rezolvări complete. 17. d ∈ . ∀x ≥ 0. Se consideră funcţia f : 5p 5p 5p 1 | x| e . atunci A este inversabilă. g ( x) = ∫ 1 Se admite cunoscut faptul că f ( x ) ≥ 0. 2.9 . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. b) Să se determine punctele de extrem local ale funcţiei f . 1 b) Să se arate că funcţia g este strict descrescătoare. → . profilul militar. Să se rezolve ecuaţia f ( f ( x) ) = 0 . 2} care verifică relaţia f (2) = 2 . c ∈ şi polinomul f = X 3 + aX 2 + bX + c. b. x2 ≤ 1. c) Să se demonstreze că dacă A ≠ O4 . Se acordă 10 puncte din oficiu.1.Proba D. 4. b ∈ ştiind că numerele 2. a −b  −c d    − d −c b a   a) Pentru a = c = 1 şi b = d = 0 . 5p 5p 5p a) Să se calculeze sin t dt . astfel încât x1 ≤ 1.1] → 6 2. AE = 2 EC . f ( x ) = sin x − x + x3 şi g : ( 0. c) Să se arate că lim g ( x ) > 0. B= π 6 şi AB = 6. specializarea matematică . 11 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 11 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 011 1. Ministerul Educaţiei.1. x3 ≤ 1. c = −1. E astfel încât AD = 2 DB . Să se rezolve în mulţimea [ 0. − {−2} → . cu rădăcinile x1 . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 11 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 011 1. c) Să se arate că. • Toate subiectele sunt obligatorii. b) Să se arate că. Se consideră a. Se consideră funcţiile f : . 2π ) ecuaţia tg(− x) = 1 − 2 tg x. dacă c < 0 . a sunt în progresie aritmetică. polinomul are cel puţin o rădăcină reală în intervalul ( 0. se consideră matricea A =  şi matricea transpusă At . unde m este un parametru real. ∞ ) . 5. ştiind că f : → . x+2 a) Să se studieze derivabilitatea funcţiei f în punctul x0 = 0 . x3 ∈ . 5p 5p 5p b) Să se arate că A ⋅ A t = α ⋅ I 4 . programa M1 c) Să se determine numărul de rădăcini reale ale ecuaţiei f ( x ) = m . dacă a = 1. Ministerul Educaţiei. 3. x →0 x >0 .informatică. Pentru a. 2} → {0. 6. b. Să se calculeze lungimea razei cercului circumscris triunghiului ABC . t x ∫0 f ( x)dx .Filiera vocaţională. să se calculeze det ( A) . Să se determine numărul funcţiilor f : {0. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 11 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 011 c d  a b  −b a −d c 1. atunci b = −1. 2. x2 . b sunt în progresie geometrică şi 2. MT1. f ( x ) = BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . c. a.

Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică. • Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu. • La toate subiectele se cer rezolvări complete.

12 5p 5p 5p 5p 5p 5p

Varianta 12

SUBIECTUL I (30p) – Varianta 012 1 1 1. Să se calculeze + . 1+ i 1− i

x +1 x + 2 7 + = . x+2 x+3 6 1 3. Să se rezolve în mulţimea [ 0, 2π ) ecuaţia cos 2 x = . 2

2. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia

 1  4. Să se determine a > 0 ştiind că termenul din mijloc al dezvoltării  3 a + 4  este egal cu 1848. a  5. Să se determine ecuaţia simetricei dreptei d : 2 x − 3 y + 1 = 0 faţă de punctul A(−3,4) . 6. Ştiind că ctg x = 3 , să se calculeze ctg 2 x .

12

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
12 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 012 1. Se consideră polinoamele f , g ∈
2

[X ],

f = X 2 + X + 1 , cu rădăcinile complexe x1 , x2 şi

g = aX + bX + c , cu a ≠ 0 . Fie matricele A, V ∈ M3 (

1 1  c b a ) , A =  a c b  şi V = 1 x1  b a c 1 x 2   1 

1 x2  .  2 x2  

5p 5p 5p

a) Să se arate că det (V ) = 3( x2 − x1 ) .
 g (1) g ( x1 ) g(x )   g (1) x g ( x ) x g ( 2 )  . b) Să se arate că A ⋅ V =  1 1 2 x2   g (1) x 2 g ( x ) x 2 g ( x )  1 1 2 2   c) Să se arate că det ( A) = 0 dacă şi numai dacă a + b + c = 0 sau a = b = c . ˆ → , f ( x) = x 4 + 4 x . 2. Se consideră funcţia f :
5 5

5p 5p 5p

ˆ ˆ a) Să se calculeze f (0) şi f (1) . b) Să se arate că funcţia f nu este surjectivă. ˆ c) Să se descompună polinomul X 4 + 4 X ∈

5[ X ]

în factori ireductibili peste

5.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
12 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 012 1. Se consideră funcţia f : ( 0, ∞ ) → 5p 5p a) Să se arate că şirul ( xn )n≥1 b) Să se calculeze lim f ( x) .
, f ( x) = ln ( x + 1)

x 1 unde xn = f (1) + 2

.
1 1 f   + ... + n 3 1 f   este divergent. n

1 1 f  + 2 3

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1 x →∞

5p

c) Să se arate că funcţia f este descrescătoare. 2. Se consideră funcţia f : (1, ∞ ) → , f ( x ) = ∫ e −t t x −1dt .
1 0

5p 5p 5p

a) Să se calculeze f (2) .
1 b) Să se demonstreze relaţia f ( x) ≤ , ∀x > 1 . x 1 c) Să se demonstreze relaţia f ( x + 1) = xf ( x ) − , ∀x > 1 . e

Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică. • Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu. • La toate subiectele se cer rezolvări complete.

13 5p 5p 5p 5p 5p 5p

Varianta 13

SUBIECTUL I (30p) – Varianta 013 1. Să se arate că numărul (1 + i 3)2 + (1 − i 3) 2 este număr întreg. 2. Să se rezolve în
×
x + y = 4 sistemul de ecuaţii  .  xy = 3

3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia x = 6

(

x − 2 −1 .
9

)

1  4. Să se determine termenul care nu conţine pe x din dezvoltarea  x 2 +  . x  5. Să se calculeze distanţa de la punctul A(3,0) la dreapta d : 3x − 4 y + 1 = 0 .

6. Triunghiul ABC are AB = 4, BC = 5 şi CA = 6 . Să se arate că m ( B ) = 2m ( C ) .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
13 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 013  x − y + z =1  1. Se consideră sistemul de ecuaţii  x + y + z = 3 , unde m ∈ . Pentru fiecare m ∈  mx + y + z = 3m  mulţimea soluţiilor reale ale sistemului. a) Să se determine m ∈ pentru care sistemul are soluţie unică. b) Să se arate că pentru orice m ∈ sistemul este compatibil. c) Să se determine min x 2 + y 2 + z 2 ( x, y, z ) ∈ S1 .
 0 1  0 1 1 0 2. Se consideră matricele A =  , B= , I = , C = A ⋅ B şi mulţimea −1 0  −1 1 2  0 1        G = X ∈ M2 (

, notăm cu Sm

5p 5p 5p

{

}

{

)

det ( X ) = 1 .

}

5p 5p 5p

a) Să se verifice că A4 = B 6 = I 2 .

b) Să se arate că ( G , ⋅ ) este un subgrup al grupului multiplicativ al matricelor inversabile de ordin doi, cu elemente numere complexe. c) Să se demonstreze că C n ≠ I 2 , pentru orice n ∈

.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
13 5p 5p SUBIECTUL III (30p) – Varianta 013 1. Se consideră funcţia f : → , f ( x ) = 3 x3 + 3 x 2 − 4, ∀x ∈ . a) Să se determine asimptota oblică a graficului funcţiei f spre ∞ . b) Să se arate că f 2 ( x ) f ' ( x ) = x 2 + 2 x, ∀ x ∈
− {−2, 1} .

5p BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1 x0 = −2. c) Să se determine derivatele laterale ale funcţiei f în punctul 2. Pentru n ∈ 5p 5p 5p
*

se consideră funcţia Fn : ( 0, ∞ ) → , Fn ( x ) = ∫ t n e −t dt , x > 0 .
0

x

a) Să se calculeze F1 ( x ) , x > 0 .

b) Să se determine punctele de inflexiune ale graficului funcţiei Fn . c) Să se calculeze lim F2 ( x) .
x →∞

Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică. • Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu. • La toate subiectele se cer rezolvări complete.

14 5p 5p 5p 5p 5p 5p

Varianta 14
.

SUBIECTUL I (30p) – Varianta 014 1 2 3 99 . 1. Să se calculeze lg + lg + lg + ... + lg 2 3 4 100 2. Să se determine a ∈

pentru care ( a − 3) x 2 − ax − a < 0 , oricare ar fi x ∈
3 3

3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 8 − x = 9 − 4 x . 4. Să se determine numărul elementelor unei mulţimi ştiind că aceasta are exact 45 de submulţimi cu două elemente. 5. Să se determine ecuaţia dreptei AB ştiind că A(2,3) şi B (−5, 4) . 6. Triunghiul ABC ascuţitunghic are AC = 2 3 şi lungimea razei cercului circumscris egală cu 2. Să se determine măsura unghiului B.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
14 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 014  a b c 1. Se consideră matricea A =  2a 2b 2c  , unde a, b, c ∈  3a 3b 3c    a) Să se calculeze rangul matricei A. b) Să se arate că există d ∈ astfel încât A2 = dA . c) Să se arate că există matricele K ∈ M 3,1 ( ) şi L ∈ M1,3 ( 2. Se consideră numărul a = 3 − i ∈ 5p 5p 5p şi polinomul f ∈ a) Să se arate că f (a) = 0. b) Să se determine rădăcinile polinomului f. c) Să se arate că polinomul f este ireductibil în

.

5p 5p 5p

) astfel încât A = K ⋅ L . [ X ] , f = X 4 − 4 X 2 + 16 .

[X ].

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
14 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 014 1. Pentru n ∈
*

, n ≥ 3 se consideră funcţia f n :

→ , f n ( x ) = sin n x şi se notează cu xn abscisa

 π punctului de inflexiune din intervalul  0,  , al graficului funcţiei f n .  2

5p 5p 5p

a) Să se arate că f n'' ( x ) = n ( n − 1) sin n− 2 x − n 2 sin n x, ∀n ∈ b) Să se arate că sin xn =
n→∞

, n ≥ 3 şi x ∈

.

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1 n −1

n c) Să se calculeze lim f n ( xn ) .

, n ≥ 3.

2. Se consideră a ∈ 5p 5p 5p

. ( x 2 + 1) x 2 + 1 x2 + 1 a) Să se arate că funcţia F este o primitivă a funcţiei f . b) Pentru a = 2 , să se determine aria suprafeţei plane cuprinsă între graficul functiei f, axa Ox şi dreptele x = 1 şi x = 2 .

şi funcţiile f , F :

, f ( x) =

x3 − 3x + a

, F ( x) =

x 2 + ax + 5

c) Să se determine a astfel încât

∫0 F ( x)dx − ∫−2 F ( x)dx = 2 .

2

0

Învăţământul Preuniversitar Naţional pentru a ∈ [−1. Câte numere naturale de patru cifre se pot forma cu elemente ale mulţimii {1. x4 ∈ . Să se calculeze log3 5 − 7 + log3 5 + 7 − log 3 2 . Să se determine ecuaţia dreptei care conţine punctul A(−2.Proba D. 5p 5p b) Să se arate că dacă a + b + c ≠ 0 şi A nu este inversabilă în M 3( ) .5. x3 . profilul militar. 1 − I 2n −2 .3.informatică. Să se calculeze sin α .1) . −3) . a) Să se arate că f n este strict descrescătoare pe [ 0. Fie a. π 4 . 5  3π  6. 2) şi este paralelă cu dreapta determinată de punctele C (2. Să se determine funcţia de gradul al doilea al cărei grafic este tangent la axa Ox în punctul (1. b) Să se arate că ecuaţia f n ( x ) = 0. x2 . Se consideră şirul ( I n )n∈ .. Pentru fiecare n ∈ . Să se rezolve în mulţimea [ 0. 1 1 1 1 . ∀n ∈ . f n ( x) = x n − nx + 1 . n→∞ BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . atunci a=b=c. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 15 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 015 a b c   1.1) şi bn ∈ (1. • Toate subiectele sunt obligatorii. c) Să se calculeze lim an . programa M1 2. 1] astfel încât g = în g ( x) ≤ SUBIECTUL III (30p) – Varianta 015 1.7. • La toate subiectele se cer rezolvări complete. b c a   a) Să se calculeze det ( A ) . Cercetării şi Inovării c) Să se arate că dacă g este un polinom cu coeficienţi reali care are proprietatea că pentru orice x real Centrul f ( x) . n ≥ 2 . 3. ∞) . n ≥ 3 .0) şi trece prin punctul (0. unde an s-a definit la punctul b). MT1. 2π ) ecuaţia sin x + cos x = 0 . + + + x1 x2 x3 x4 b) Să se arate că polinomul f are toate rădăcinile reale.9} ? 5. x > 0 are exact două rădăcini an ∈ (0. 2. 5p 1  ax + by + cz = 2 x  1  c) Să se arate că sistemul de ecuaţii liniare cx + ay + bz = y admite numai soluţia x = y = z = 0 . cu rădăcinile x1 .  astfel încât cos α = − . n→∞  3 5 7 2n − 1  b) Să se arate că I 2n = . f = X 4 − 5 X 2 + 5 . + ( −1)  = I0 . 2) . n ∈ * .1] şi strict crescătoare pe [1.Filiera vocaţională. b. Fie α ∈  π . 2  1  bx + cy + az = 2 z  2. 4. c ∈ şi matricea A =  c a b  . ∞ ) → . 2  13  ( ) ( ) 5p Ministerul Educaţiei. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. D (−1. se consideră funcţia f n :[0. Se acordă 10 puncte din oficiu. 2n − 1  1 1 1 n −1 1  c) Să se arate că lim  1 − + − + . unde I 0 = ∫ 5p 5p 5p a) Să se arate că I 0 = 1 1 2 0 x +1 dx şi I n = ∫ 1 xn 2 0 x +1 dx. atunci existăCurriculum şi Evaluare af .∞ ) . Se consideră polinomul f ∈ 5p 5p 5p 15 5p 5p 5p a) Să se calculeze [X ]. Ministerul Educaţiei.. 15 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 15 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 015 1. specializarea matematică .

b. Se acordă 10 puncte din oficiu. 16 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 16 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 016 1. MT1. b. Pentru fiecare n ∈ * 1 . b ∈ . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 16 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 016   a b   1. 5 2  Ministerul Educaţiei.Filiera vocaţională. Să se calculeze sin 2α . c) Să se arate că dacă A ∈ G . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 16 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 016 1  2  x sin 2 . profilul militar. n→∞ 0   1 1 ∗ . Se consideră a. 1 ∫0 xf n ( x)dx = (n + 1)(n + 2) . 1 π 3. 2+i pentru care x 2 + ax + 2 ≥ 0. f n ( x) = (1 − x)n . c) Să se arate că dacă a. c ∈ . oricare ar fi numărul real x . specializarea matematică . c astfel încât polinomul f să aibă rădăcinile x1 = x2 = 1 şi x3 = −2 . Se consideră mulţimea G =  X =   a. iar numerele f (0) şi f (1) sunt impare. π  astfel încât sin α = . b) Să se arate că dacă f are rădăcina 2 .Proba D.  0 1     a) Să se arate că dacă A. x=0  a) Să se arate că funcţia f este derivabilă pe . Să se rezolve ecuaţia Cn = Cn .1] → . 5p 5p 5p a) Să se calculeze b) Să se arate că ∫0 f 2 ( x)dx . b) Să se găsească două matrice C . a) Să se determine a.1] ecuaţia arcsin + arcsin x = . n ∈ . Să se rezolve în intervalul [ −1. a > 0  . Să se calculeze modulul numărului complex z = 2. 5p 5p 5p BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . atunci polinomul f nu are rădăcini întregi. C ( −2.3) . c ∈ şi polinomul f = X 3 + aX 2 + bX + c . 3 π  6. atunci I 2 − A + A2 ∈ G . x ∈ \ {0} . Se consideră funcţia f : → . Fie α ∈  . atunci AB ∈ G . −2 ) . b. 1. se consideră funcţia f n :[0. • Toate subiectele sunt obligatorii. f ( x ) =  x  0 . B ( 2. c) Să se calculeze lim x . 2 3 8 10 4. B ∈ G . Să se afle măsura celui mai mare unghi al triunghiului ABC ştiind că A ( 2. Să se determine a ∈ 2−i . programa M1 x →∞ c) Să se demonstreze că funcţia f este mărginită pe 2.3) . D ∈ G pentru care CD ≠ DC . n ≥ 10 . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. • La toate subiectele se cer rezolvări complete. atunci f are o rădăcină raţională. oricare ar fi n ∈ ∫ f n  n  dx . b) Să se calculeze lim f '( x). 5p 5p 5p 5p 5p 5p Ministerul Educaţiei. 5.informatică. 2.

programa M1 x 9 c) Să se arate că lim n+2 n→∞ = 16 → .  . unde x1 ∈ ( 0. să avem a + b = 4 . 17 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 17 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 017 1.  π b) Să se arate că funcţia f este integrabilă pe intervalul 0. MT1. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 17 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 017 1. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia −2 x + 1 = 5 . alegând un număr ab din mulţimea numerelor naturale de două cifre. . Se consideră polinoamele f . Se consideră şirul ( xn )n∈ 5p 5p 5p * . b) Să se calculeze det( I 2 + A + A2 + A3 + A4 ) .informatică. a) Să se determine restul împărţirii polinomului f la polinomul g. Să se determine imaginea funcţiei f : 3. ∀n ∈ b) Să se arate că şirul ( xn )n∈ xn 2. 4. B = 5p π 4 şi C = π 6 . Să se determine ecuaţia dreptei care trece prin punctul A(−1. 0 −1  1 3   a) Să se calculeze A2 − B 2 . Să se calculeze perimetrul triunghiului ABC ştiind că AB = 6 . f ( x) = x 2 − x + 2 .1) şi este perpendiculară pe dreapta d : 5x − 4 y + 1 = 0 .Filiera vocaţională. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 17 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 017  1 3  −3 −8  1. f = X 4 + X 3 + X 2 + X + 1 . Se consideră o funcţie f : * . 6.1) şi xn+1 = * xn5 + 3 xn . ∀x ∈ . este convergent. cu proprietatea că xf ( x) = sin x. ∀n ∈ 4 * . g ∈ 5p 5p 5p 5p 5p 5p ). [X ] . x3 . → . b) Să se calculeze (1 − x1 ) ⋅ (1 − x2 ) ⋅ (1 − x3 ) ⋅ (1 − x4 ) . c) Să se arate că ecuaţia X 2 = I 2 are o infinitate de soluţii în M 2 ( 2. c) Să se calculeze g ( x1 ) ⋅ g ( x2 ) ⋅ g ( x3 ) ⋅ g ( x4 ) . Să se determine probabilitatea ca. . x4 ∈ şi g = X 2 − 1 . BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . Ministerul Educaţiei. 5p 5p 5p a) Să se calculeze ∫ π 2 1 π 2 x 0 f ( x) dx. Să se arate că numărul 1 + i 3 ( ) 3 este întreg. 5. cu rădăcinile x1 . Se acordă 10 puncte din oficiu. 2. • Toate subiectele sunt obligatorii. Se consideră matricele A =  şi B =  . Ministerul Educaţiei. x2 . a) Să se arate că xn ∈ ( 0. • La toate subiectele se cer rezolvări complete.Proba D. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.  2 c) Să se arate că ∫ f ( x ) dx ≤ cos1 .1) . profilul militar. specializarea matematică .

Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. 2 2 3.Filiera vocaţională.  1 1 0   a) Să se calculeze A3 . f ( x) = 1 + cos x şi F : 2. 2) . cu rădăcinile x1 . B (4. −3) şi C (1. x2 .. specializarea matematică . 2. 5. Să se afle valoarea minimă a funcţiei f : → .1] ecuaţia arcsin x + arccos k 4. ştiind că A(−3. profilul militar. MT1. BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . F ( x ) = x ∫ f ( t ) dt .Proba D. + xn − n. Care este probabilitatea ca. 2.. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 18 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 018  0 0 0 1. x3 în cazul a = 2.. b) Să se demonstreze că ( x1 − x2 )2 + ( x1 − x3 )2 + ( x2 − x3 )2 = 8(4a 2 − 15) .. ∀n ∈ . f ( x) = x 2 − 3x + 2 . 1 π = . ∞). are limita 1 .2. Să se rezolve în intervalul [ −1. b) Să se arate că şirul ( xn )n∈ .1. b = 0 . Se consideră funcţia f :[0. Să se rezolve în mulţimea numerelor complexe ecuaţia x 2 − 2 x + 4 = 0 . b ∈ şi polinomul f = X 3 + 4aX 2 + 20 X + b . x 0 ∫0 π 2 f ( x)dx . • La toate subiectele se cer rezolvări complete. c) Să se determine inversa matricei I 3 + A . Se consideră funcţiile f : 5p 5p 5p a) Să se calculeze → . este convergent. programa M1 c) Să se arate că şirul ( yn ) n∈ dat de yn = x0 + x1 + x2 + . Să se determine a ∈ 6.. c) Să se determine a. Se acordă 10 puncte din oficiu. . . ∞) → [0. ( pentru care vectorii u = ai + 3 j şi v = 4 i + ( a + 4 ) j sunt coliniari.informatică.4) . 18 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 18 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 018 1. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 18 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 018 1. Să se calculeze AB ⋅ AC + BC . xn+1 = f ( xn ). c) Să se determine intervalele de monotonie ale funcţiei F . x2 . x+2 a) Să se determine asimptotele graficului funcţiei f.. ) Ministerul Educaţiei. • Toate subiectele sunt obligatorii. Se consideră a. b) Să se afle rangul matricei I 3 + A + At . f ( x) = 5p 5p 5p 2x + 1 şi şirul ( xn )n∈ dat de x0 = 2. numărul C7 să fie prim. → . b) Să se arate că F este funcţie pară.7} . Se consideră matricea A =  1 0 0  ∈ M3 ( ) . 5p 5p 5p 5p 5p 5p Ministerul Educaţiei. alegând un număr k din mulţimea {0. x3 ∈ a) Să se determine x1 . b astfel încât polinomul f să aibă o rădăcină dublă egală cu − a .

• Toate subiectele sunt obligatorii. x + y − z + t = 0 x + y + z − t = 0  a) Să se calculeze det ( A ) . Se acordă 10 puncte din oficiu. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 32 x +1 − 10 ⋅ 3x +1 + 27 = 0 . B (2. Să se determine ecuaţia medianei duse din vârful A al triunghiului ABC . Se consideră sistemul  şi A matricea sistemului.3) şi C (2. unde A(1. 2   1 1  b) Să se arate că f ( x ) = x 2  x −  + 2  x −  + a + 2  . f ( x) = − x3 + 2 x 2 − 5 x + 8 x2 + 4 . . + + + x1 x2 x3 x4 5p 5p 5p [ X ] şi x1 . Să se determine funcţia f : → ştiind că graficul său şi graficul funcţiei g : sunt simetrice faţă de dreapta x = 1 . 2 ) → .Proba D. Ministerul Educaţiei. 2. acesta să aibă toate cifrele pare. MT1. g ( x) = −3 x + 3 3.informatică. . c) Să se determine A−1 . Să se arate că ctg 2 = ctg1 − tg1 2 . Să se determine probabilitatea ca. Se consideră funcţia f : ( −2. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 19 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 019 x + y + z + t = 1 x − y + z + t = 0  1. 2. ∫0 f ( x ) dx . Se consideră funcţia f : 5p 5p 5p a) Să se calculeze b) Să se calculeze 1 → . Fie polinomul f = X 4 + 2 X 3 + aX 2 − 2 X + 1∈ 5p 5p 5p a) Să se calculeze 1 1 1 1 . −5) . 5. Ministerul Educaţiei. 4. x3 . f ( x) = ln 2+ x . x4 ∈ rădăcinile sale. programa M1 x →∞  x 2. 5p 1 c) Să se calculeze lim x a f   . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 19 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 019 1. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. 3 5.Filiera vocaţională. 4 8 . b) Să se rezolve sistemul. ∫1 ( x + f ( x) − 2) 4 2 dx. ∀x ∈ . 6. 2− x a) Să se determine asimptotele graficului funcţiei f. alegând un număr din mulţimea numerelor naturale de trei cifre. • La toate subiectele se cer rezolvări complete. profilul militar. Să se ordoneze crescător numerele 3. x x      c) Să se determine a ∈ pentru care toate rădăcinile polinomului f sunt numere reale. c) Ştiind că funcţia f este bijectivă. 2) . 5p b) Să se determine punctele de inflexiune ale graficului funcţiei f. unde a este un număr real. să se calculeze ∫4 5 2 f −1 ( x ) dx . x2 . 5p BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . ∀x ∈ ∗ . specializarea matematică . 19 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 19 → SUBIECTUL I (30p) – Varianta 019 1.

pentru orice A. 2. x →∞ 1 x x . Se consideră funcţia f : [ 0. Să se calculeze C4 + C5 + C6 . 5.  bz + cy = a  5p 5p 5p a) Să se rezolve sistemul în cazul a = 3. ∫0 (t 1 x 1 3 + 1) f (t )dt . respectiv N astfel încât AM = 4MB şi MN BC .3) . profilul militar. a) Să se demonstreze că funcţia f este strict crescătoare pe [ 0. x 3 ∫ 1 f ( t ) dt = ∫1 t f ( t ) dt . ştiind că O(0. cu laturile AB = c .0) . să se demonstreze că x0 . 20 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 20 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 020 1. A(−1. sistemul are soluţie unică. b) Să se arate că funcţia f nu este surjectivă . ∀x > 0. 5p 5p 5p Ministerul Educaţiei. Se consideră triunghiul ABC. 5p f '( x ) 5p . z0 ∈ ( −1. 5p c) Să se calculeze lim ∫ f (t ) dt . pentru orice triunghi. 6. Se consideră mulţimea G =   a. 3. Să se calculeze perimetrul triunghiului OAB .informatică. 5 . Să se rezolve în mulţimea numerelor complexe ecuaţia x 2 − 2 x + 2 = 0 . Se consideră funcţia f : 5p → . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.Filiera vocaţională. b) Să se demonstreze că. ∞ ) → . • La toate subiectele se cer rezolvări complete. specializarea matematică . 2π ) ecuaţia sin x + cos x = −1 . Se acordă 10 puncte din oficiu. z0 ) . Să se rezolve în [0. BC = a . B ∈ G . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 20 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 020 1. Pe laturile AB şi AC ale triunghiului ABC se consideră punctele M. y0 . ( ) Ministerul Educaţiei. b a    a) Să se determine numărul elementelor mulţimii G. Să se arate că 2 ∈ log 3 4. 2) şi B (−2. programa M1 x →∞ f ( x ) 2.  a b  2. c = 5. f ( x ) = 2e x + 3 x 2 − 2 x + 5. 4 4 4 4. Să se determine m ∈ R astfel încât CN = m AC . b) Să se arate că AB ∈ G . y0 . b ∈ 3  . f (t ) = 5p 5p a) Să se calculeze b) Să se arate că 1 (1 + t )(1 + t 3 ) 2 . CA = b şi sistemul  cx + az = b . c) Ştiind că soluţia sistemului este ( x0 .∞ ) . c) Să se determine numărul matricelor din mulţimea G care au determinantul nul. b = 4. • Toate subiectele sunt obligatorii.Proba D. c) Să se calculeze lim BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ .1) . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 20 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 020  ay + bx = c  1. MT1.

b. Să se calculeze 5. să se calculeze cos 2 x . y . Se consideră funcţia f : 5p a) Să se calculeze lim x →∞ → f ( x) x4 . n→∞ 4 . z ∈  bx + cy + az = c  . ˆ ˆ b) Să se dea un exemplu de matrice A ∈ G cu proprietatea că det A ≠ 0 şi det A2 = 0 . b) Să se rezolve sistemul în cazul în care este compatibil determinat. MT1. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 4 C8 4 − C7 3 − C7 . programa M1 5p 5p c) Să se arate că ecuaţia f ′ ( x ) = 0 are exact trei rădăcini reale. axele de coordonate şi dreapta x = 1. 2 2 x →∞ → . BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . f n ( x) = 1 .Filiera vocaţională. • Toate subiectele sunt obligatorii. c) Ştiind că a 2 + b 2 + c 2 − ab − ac − bc = 0 .. se consideră sistemul  cx + ay + bz = a . 4. pentru care graficul funcţiei f : intersectează axa Ox în două puncte distincte. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 21 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 021 1.  a b  2. 2. ˆ ˆ 1 0 c) Să se determine numărul soluţiilor ecuaţiei X 2 =  . să se arate că sistemul are o infinitate de soluţii ( x. 21 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 21 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 021 1. Să se determine ecuaţia perpendicularei duse din punctul A(1. specializarea matematică . + f n (n) ) = . astfel încât x 2 + y 2 = z − 1 . ˆ ˆ 0 0 Ministerul Educaţiei. Se consideră funcţiile f n : 5p 5p 5p .   5p 5p 5p a) Să se determine numărul elementelor mulţimii G. . 3 Ministerul Educaţiei. 1 x b) Să se calculeze lim f ( x ) . x. f ( x) = ( a + 1) x 2 + 3 ( a − 1) x + a − 1 . 1 6. f ( x) = ( x − 1)( x − 3)( x − 5)( x − 7) . Ştiind că sin x = . 3. c ∈  0 c  4. Să se rezolve în mulţimea numerelor complexe ecuaţia x 2 − 8 x + 25 = 0 . Se acordă 10 puncte din oficiu. Să se determine a ∈ . π c) Să se arate că lim n ( f n (1) + f n (2) + f n (3) + . Pentru a. Se consideră mulţimea G =   a .Proba D. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. n +x a) Să se calculeze aria suprafeţei cuprinse între graficul funcţiei f1 . • La toate subiectele se cer rezolvări complete. z ) . x + 8 − 6 x −1 = 1. X ∈G .informatică. → . a) Să se arate că determinantul sistemului este ∆ = (a + b + c)(a 2 + b 2 + c 2 − ab − ac − bc). 2. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 21 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 021 1. 2) pe dreapta d : x + y − 1 = 0 . n∈ * b) Să se calculeze ∫0 x ( f1 ( x) ) 1 2 dx . c ∈ 5p 5p 5p ∗  ax + by + cz = b  . b. profilul militar.. y.

Să se calculeze distanţa dintre cele două drepte.informatică. 6. → . BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . f ( x) = x 2 − 3 x + 2. Se consideră funcţiile f . f ( x) = x x +3 4 . g ( x) = ∫ x2 0 f (t )et dt . Ministerul Educaţiei. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia lg( x + 9) + lg ( 7 x + 3) = 1 + lg( x 2 + 9) . f ( x) = x3 − 3x + 2 . 5p 5p 5p a) Să se calculeze f ( 5 ) .. b) Să se determine mulţimea valorilor funcţiei f. Să se calculeze sin 75 + sin15 . ∀ x ∈ .. • Toate subiectele sunt obligatorii. 2. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 22 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 022 1. Să se calculeze 1 + i + i 2 + . b) Să se arate că ∀ n ∈ c) Să se arate că f = X .Filiera vocaţională. Se consideră dreptele paralele de ecuaţii d1 : x − 2 y = 0 şi d 2 : 2x − 4 y − 1 = 0 . b. Se consideră şirul de numere reale (an ) n∈ . 5p 5p c) Să se arate că f ( x ) − f ( y ) ≤ x − y ∀ . profilul militar. y ∈ . + i10 . Se consideră funcţia f : 5p → . 2 4. Să se rezolve ecuaţia 3. cu a. 5. b) Să se rezolve sistemul în cazul a + b + c ≠ 0 . g : ( f g )( x) = 0 . c ∈ . specializarea matematică . cu f (0) = 0 şi cu proprietatea că f ( x 2 + 1) = ( f ( x))2 + 1 . 22 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 22 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 022 1. Se acordă 10 puncte din oficiu. n ≥ 2 . Să se rezolve inecuaţia Cn < 10 . distincte două câte două şi A matricea sistemului. Ministerul Educaţiei. .xMT1. a) Să se calculeze ∫ 2 x −1 b) Să se calculeze x 2 − 13 ∫−1 f ( x) dx . • La toate subiectele se cer rezolvări complete.Proba. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 22 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 022 x + y + z = 0  1. cu a0 = 0 şi an+1 = an + 1 . Fie sistemul ax + by + cz = 0 . a) Să se calculeze f ′ ( x ) . x ∈ . 3 f ( x) dx . Se consideră funcţia f : → . c) Să se demonstreze că dacă a + b + c = 0 . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. 2 2. 0 5p 5p 5p c) Să se determine punctele de extrem ale funcţiei g : → . . f ( an ) = an .  3 3 3 a x + b y + c z = 1 a) Să se arate că det ( A ) = ( a + b + c )( c − b )( c − a )( b − a ) . g ( x) = 2 x − 1 . atunci sistemul este incompatibil. D. n natural. ∀ n ∈ 5p 5p 5p şi polinomul f ∈ [ X ] . programa M1 2.

Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 23 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 023    a 5b   0 5 1. n∈ . să se determine rădăcinile din 3 ( ) () ( ) 3 3 [X ]. . b) Să se arate că lim xn = 1 . • La toate subiectele se cer rezolvări complete. Ministerul Educaţiei.informatică. ∀x > 0 . Ministerul Educaţiei. Să se calculeze tg  − arctg  . −3). numărul 2n+ 2 ⋅ 6n să fie pătrat perfect. f ( x) = ∫ dt. Să se calculeze coordonatele centrului de greutate al triunghiului ABC . specializarea matematică . Să se determine probabilitatea ca. ecuaţia f ( x ) = 3 + 1 are o unică soluţie xn ∈ . n∈ n→∞ n +1 x sin t 2. b ∈  . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. 2 2 2x + 3 x − 1 . ∞ ) → . −1). 2. programa M1 1 5p c) Să se determine lim n ( xn − 1) . Se consideră matricea A =   şi mulţimea C ( A ) =  X =  b a  a. = x+2 x−2 4. profilul militar. 40} .Proba D. ˆ b) Pentru a = 2 . MT1. dacă A(5. a) Să se arate că ∫ 0 1+ t 5p b) Să se arate că f ( x) < ln(1 + x). să se calculeze sin4α . 5p c) Să se arate că f (π) > f (2π) . alegând un element din mulţimea {1. XA = AX .3. 6. atunci det Z ≠ 0 . Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 1 π 3. 23 5p Varianta 23 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 023 1. pentru orice n ∈ .. 5p 5p 5p b) Să se arate că dacă Y ∈ C ( A ) şi Y 2 = O2 .    1 0   a) Să se arate că ∀ X ∈ C ( A ) . unde xn este soluţia reală a ecuaţiei f ( x ) = 3 + . • Toate subiectele sunt obligatorii. ale polinomului f .. .9 ) . B(2.Filiera vocaţională. ştiind că a4 − a2 = 4 şi a1 + a3 + a5 + a6 = 30 . Z ≠ O2 şi Z are toate elementele raţionale. a) Să se arate că. 5. 3 c) Să se determine a ∈ pentru care polinomul f este ireductibil în [ X ]. ∀a > −1 . unde xn este soluţia reală a ecuaţiei f ( x ) = 3 + n→∞ n +1 BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . 5p 5p 5p 5p 5p 2. 2. n +1 1 5p .. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 23 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 023 1. 0 1+ t a 1 5p dt = ln(1 + a ). Se consideră funcţia f : 5p → . 3 5p 5p 5p ˆ ˆ ˆ a) Să se calculeze f 0 + f 1 + f 2 . atunci Y = O2 . Se consideră a ∈ ˆ şi polinomul f = X 3 + 2 X 2 + a ∈ c) Să se arate că dacă Z ∈ C ( A ) . C ( 0. Se consideră funcţia f : [ 0. Ştiind că tgα = 2 . Să se calculeze suma primilor 20 de termeni ai progresiei aritmetice ( an )n≥1 .. f ( x ) = x3 + x + 1 . Se acordă 10 puncte din oficiu.

Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 24 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 024 1. 24 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 24 pentru care f (−1) = f (1) = 0. e − e BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . ştiind că A(0. • Toate subiectele sunt obligatorii. . să se arate că 0 ≤ ∫ f ( t ) dt < 1. atunci (1 + x) 2 + (1 − x)2 ≥ 4 . g ( x) = 3 f ( x) este derivabilă pe 2. 6 4. Să se determine ecuaţia înălţimii duse din B în triunghiul ABC . programa M1  . a) Să se arate că funcţia f este strict crescătoare. Se consideră funcţia f : → . Să se determine funcţia de gradul al doilea f : → ( )( ) Ministerul Educaţiei. Să se calculeze 2i + 5 j ⋅ 3i − 4 j . Ministerul Educaţiei. profilul militar. a) Să se determine rădăcinile polinomului f. specializarea matematică . f ( x) = x − sin x . astfel încât g ( −2 ) = g ( −1) = g (1) = g ( 2 ) = 2 . 9) . SUBIECTUL I (30p) – Varianta 024 −1 + i 3 1 . b) Să se calculeze −x −2 x . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 24 5p 5p 5p SUBIECTUL III (30p) – Varianta 024 1. b) Să se determine polinomul h ∈ [ X ] . ∀x ∈ . . det ( zX ) = z 3 det ( X ) . Să se demonstreze că dacă x ∈ şi x ≥ 1 . f ( x ) =  x  1  a) Să se arate că funcţia f are primitive pe [ 0. x 0 1 c) Folosind eventual inegalitatea e x ≥ x + 1. ∀x > 0. 5. 1. B (2.informatică. x=0 5p 5p 5p ∫0 xf ( x) dx . cu f = X 4 − 5 X 2 + 4 . c) Ştiind că g este un polinom cu coeficienţi întregi. Se consideră funcţia f : [ 0. b) Să se arate că graficul funcţiei nu are asimptote. . MT1. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia log 2 x + log 4 x + log 8 x = . b) Să se demonstreze că det ( A − A t ) = 0 . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. −3) .Proba D. să se arate că ecuaţia g ( x ) = 0 nu are soluţii întregi. c) Ştiind că A ≠ A t . Să se calculeze z + pentru z = z 2 2. pentru care h(0) = 1 şi care are ca rădăcini inversele rădăcinilor polinomului f. să se demonstreze că rang ( A − A t ) = 2 . ∞ ) → .∞ ) . 2. 11 3. ∀ X ∈ M3 ( ) . • La toate subiectele se cer rezolvări complete. Se consideră polinomul f ∈ [ X ] . f (2) = 6 . c) Să se arate că funcţia g : → . −1) şi C (5. 6. Se notează cu A t transpusa matricei A. x > 0. Se consideră o matrice A∈ M3 ( 5p 5p 5p 5p 5p 5p a) Să se demonstreze că ∀ z ∈ ) .Filiera vocaţională. Se acordă 10 puncte din oficiu.

Se consideră funcţia f :  0.. 5p  c) Să se calculeze lim  1 − n→∞   1  f   n  1 f  + n 2 f  + n 3 f   + .. 2 5p a) Să se arate că funcţia este convexă pe intervalul (0.. • Toate subiectele sunt obligatorii. • La toate subiectele se cer rezolvări complete. alegând un număr din mulţimea {10. suma cifrelor lui să fie divizibilă cu 3.. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 25 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 025 1 2 3 1. profilul militar. 5. dat de a = BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ .  2 2 2. 3 1 2 a) Să se verifice că permutarea σ este pară. Să se calculeze sin  +  + sin  −  . { \ { − 1} . Fie H ortocentrul triunghiului MNP. Să se calculeze (1 − i )(1 + 2i ) − 3 ( 2 − i ) . 3. Să se determine probabilitatea ca.. b ∈ \ { − 1 } .  n  . X (2009) = X (t − 1) .. 5p ln 3 ln 4 ln 5 ln n 5p + + + . 2. π π  π π  6.informatică. P sunt mijloacele laturilor. X ( a ) X ( b ) = X ( ab + a + b ) .. MT1. N . 4. Se consideră funcţia f : (0. unde .. Se acordă 10 puncte din oficiu.  → . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 25 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 025 1 1. Să se arate că pentru oricare a ∈ ∗ . } 5p 5p 5p b) Să se arate că ( G . Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 22 x − 3 ⋅ 2 x+1 + 8 = 0 . 25 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 25 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 025 1. În triunghiul ABC punctele M . b) Să se determine asimptotele graficului funcţiei.  2 a) Să se calculeze aria suprafeţei cuprinse între graficul funcţiei f şi axele de coordonate.12. f ( x ) = ln 2 x .. c) Să se determine t ∈ astfel încât X (1) X (2). ∞) → . specializarea matematică . este descrescător. În mulţimea S3 a permutărilor de 3 elemente se consideră permutarea σ =  . programa M1 + n − f ( n ) . Se consideră matricea A =   şi mulţimea G = X ( a ) = I 2 + aA a ∈  −1 −1 a) Să se arate că ∀ a.11. e] . ⋅ ” reprezintă înmulţirea matricelor..ProbanD. ⋅ ) este un grup abelian. f ( x ) = cos x . 3 4 5  π 2. cu x ∈ S3 . Ministerul Educaţiei. Să se demonstreze că AH = BH = CH . 5p 5p b) Să se calculeze volumul corpului obţinut prin rotirea graficului funcţiei f în jurul axei Ox .Filiera vocaţională.. + n  n  f   . 6 4 6 4 Ministerul Educaţiei. 5p 5p 5p c) Să se rezolve ecuaţia x 2 = σ . dreapta y = x + 4 intersectează parabola y = ax 2 + ( a − 2 ) x + 1 .. b) Să se determine toate permutările x ∈ S3 . c) Să se arate că şirul (an ) n≥3 . astfel încât xσ = σx .40} . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

Să se calculeze z1 + z2 . 5p b) Să se arate că funcţia f este strict crescătoare pe R . x4 ∈ + + + x1 x2 x3 x4 5p 5p 5p a) Să se calculeze sunt rădăcinile polinomului f . • La toate subiectele se cer rezolvări complete. cos nt   c) Să se rezolve în mulţimea M2 ( ) ecuaţia X 2 = A . Se consideră matricele A =  şi B =  . f ( x ) = arctg x − arcctg x . dat de xn+1 = f ( xn ) . f ( x ) = 1 − 2 x . 2} şi o funcţie bijectivă f : A → A . 2. programa M1 2.  b a 5p . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. − 1) . π  cu sin α = . MT1. 1] → R. profilul militar. x2 . g ( x) = xf ( x) are primitive. f ( x ) = arcsin x . 2. • Toate subiectele sunt obligatorii. ∫0 x f ( x) dx ≤ 4 . 5p Ministerul Educaţiei. iar acestea sunt crescătoare. b) Să se determine restul împărţirii polinomului f la ( X − 1)2 . 1 BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . 4. x3 . 5p 5p 5p 5p 5p c) Să se arate că şirul ( xn )n≥1 . Se acordă 10 puncte din oficiu.Filiera vocaţională. b ∈  a −b  astfel încât X =  . − 1. Să se calculeze tgα . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 26 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 026  0 −1  cos t − sin t  1. a) Să se arate că funcţia g :[−1. Să se calculeze 5. 3  2  f ( −2 ) + f ( −1) + f ( 0 ) + f (1) + f ( 2 ) . Fie funcţia f : [ −1. specializarea matematică . Să se determine ecuaţia mediatoarei segmentului AB . ∀n ∈ N∗ şi x1 = 0.1] → . 1 1 1 1 . 1 0 cos t     sin t  a) Să se arate că dacă matricea X ∈ M2 ( ) verifică relaţia AX = XA . c) Să se demonstreze că f nu are toate rădăcinile reale. Fie mulţimea A = {−2. b) Să se calculeze c) Să se arate că ∫0 1 2 f ( x) d x . cu t ∈ . Se consideră funcţia f : descrescătoare. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 3x + 9 x = 2 . este convergent . Fie z1 şi z2 soluţiile complexe ale ecuaţiei 2 z 2 + z + 50 = 0 . Se consideră a ∈ şi polinomul f = 3 X 4 − 2 X 3 + X 2 + aX − 1∈ [ X ] . 5p 5p b) Să se demonstreze că ∀ n ∈ *  cos nt . În sistemul cartezian de coordonate xOy se consideră punctele A ( −1. Bn =   sin nt − sin nt  . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 26 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 026 1. π .informatică. unde x1 . a) Să se determine asimptota la graficul funcţiei f spre + ∞ .Proba D. 1 π  6. atunci există a. → . Fie α ∈  . 1. 26 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 26 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 026 1. Ministerul Educaţiei. 0. 3) şi B (1. Să se arate că funcţia f f f este strict 3. Fie funcţia f : R → R.

1. a) Să se calculeze lim . y ∈ 1 1 1 1 c) Să se calculeze 1 ∗ ∗ ∗ .  y x a) Să se determine rangul matricei A + I 2 . se consideră matricele ) b) Să se demonstreze că dacă X ∈ M'2 (  x 0 încât X =  . Ştiind că α ∈ şi că sin α + cos α = . 1 0   0 1 ) . Se consideră funcţiile f : R → R. Pe mulţimea se defineşte legea de compoziţie x ∗ y = x + y + xy . ∗ ∗ . f ( x ) = ( x − 1)arcsin x. Să se rezolve în intervalul ( 0. 1) . Să se determine măsura unghiului AOB . F ( x ) = ∫ f ( t ) dt.3} → {0. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. A (1. În mulţimea M'2 ( 5p 5p  0 0 1 0 A= şi I 2 =  .∞ ) ecuaţia lg 2 x + 5lg x − 6 = 0 . 3 Ministerul Educaţiei.informatică. 3. f ( x ) = x + 1 .Filiera vocaţională. y ∈ astfel 5p 5p 5p 5p c) Să se demonstreze că ecuaţia Y 2 = A nu are nicio soluţie în mulţimea M'2 ( ). Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 27 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 027 1. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 27 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 027 1. b) Fie funcţia f : → . 1 6. 2 ) şi B ( 3.2. ∀x. x 0 5p 5p 5p şi a = 1 + 1 1 1 1 + + + . astfel încât AX = XA . 2 3 4 5 . x2 − x b) Să se determine punctele în care funcţia f nu este derivabilă . a) Să se arate că legea „ ∗ ” este asociativă. 2 3 2008 2009 Ministerul Educaţiei. specializarea matematică . 2. Fie funcţia f : [ −1. MT1. 0 ) . x →0 5p 5p 5p f ( x) BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . să se calculeze sin 2α . c) Să se calculeze −1 −1 ∫0 F ( x ) d x . Să se calculeze modulul numărului complex z = 1 + i + i 2 + i 3 + … + i 6 .1] → R.Proba D. Să se determine valoarea maximă a funcţiei f : → .. • La toate subiectele se cer rezolvări complete. 2. . • Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.. profilul militar. În sistemul cartezian de coordonate xOy se consideră punctele O ( 0. Să se verifice relaţia f ( x ∗ y ) = f ( x ) ⋅ f ( y ) . f ( x ) = −2 x 2 + x . f ( x ) = 1 + x + x + x + x şi F : a) Să se arate că funcţia F este strict crescătoare pe R . 5.1. programa M1 2 3 4 2. 4. Varianta 27 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 027 5p 5p 5p 5p 5p 5p 1.2.3} care au proprietatea f ( 0 ) = f (1) = 2 . Să se determine numărul funcţiilor f : {0. atunci există x. b) Să se arate că funcţia F este bijectivă . unde F este inversa funcţiei F a → . c) Să se arate că funcţia f este convexă.

Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică. • Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu. • La toate subiectele se cer rezolvări complete.

28 5p 5p 5p 5p 5p 5p

Varianta 28
( 2 ) , f ( 3 ) şi
f ( 2) .

SUBIECTUL I (30p) – Varianta 028 1. Să se calculeze (1 + i ) + (1 − i ) .
10 10

2. Fie funcţia f :

, f ( x ) = 6 x − 3 x 2 . Să se ordoneze crescător numerele f

3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 2 x − 1 = 3 . 4. Să se determine numărul funcţiilor f : {0,1,2,3} → {0,1,2,3} care au proprietatea că f ( 0 ) este număr impar. BM 1 2 1 = . Să se demonstreze că AM = AB + AC . 5. Fie triunghiul ABC şi M ∈ ( BC ) astfel încât BC 3 3 3 3 π  6. Ştiind că α ∈  , π  şi că sin α = , să se calculeze tg α . 2  5 

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
28 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 028  1 0 1. Se consideră matricea A =  . 0 8 a) Să se rezolve ecuaţia det( A − xI 2 ) = 0 .
 a 0 încât X =   0 b

5p 5p

b) Să se arate că dacă matricea X ∈ M2 (

) verifică relaţia

AX = XA , atunci există a, b ∈

astfel

5p

c) Să se determine numărul de soluţii ale ecuaţiei X 3 = A , X ∈ M2 ( ) . 2. Se consideră mulţimea de funcţii G = f a, b :

{

f a , b ( x ) = ax + b, a ∈

*

, b∈

}.

5p 5p 5p

a) Să se calculeze f −1, 2

f −1, 2 , unde „ ” este compunerea funcţiilor.

b) Să se demonstreze că ( G , ) este un grup. c) Să se arate că grupul G conţine o infinitate de elemente de ordin 2.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
28 5p SUBIECTUL III (30p) – Varianta 028 1. Fie funcţia f :[0,3] → R, f ( x ) = { x} (1 − { x}) , unde { x} este partea fracţionară a numărului x . a) Să se calculeze lim f ( x ) .
x →1 x <1

5p b) Să se determine domeniul de continuitate al funcţiei f . 5p c) Să se determine punctele în care funcţia f nu este derivabilă BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1 . x 1 şi F : [ 0, + ∞ ) → R, F ( x ) = ∫ f (t )dt . 2. Se consideră funcţiile f : R → R, f ( x ) = 0 2 − sin x 5p 5p 5p a) Să se calculeze

∫0 f ( x ) cos x dx .
x →∞

π 2

b) Să se demonstreze că funcţia F este strict crescătoare. c) Să se determine lim F ( x).

Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică. • Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu. • La toate subiectele se cer rezolvări complete.

29 5p 5p 5p 5p 5p 5p

Varianta 29

SUBIECTUL I (30p) – Varianta 029 1. Să se demonstreze că numărul a = 7 + 4 3 + 7 − 2 3 este număr natural. 2. Se consideră funcţia f :

, f ( x) = 2 x 2 − 5 x + 2 . Să se rezolve inecuaţia f ( 2 x ) ≤ 0 .

3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia x = 2 − x . 4. Să se calculeze probabilitatea ca, alegând o mulţime din mulţimea submulţimilor nevide ale mulţimii A = {1, 2, 3, 4, 5, 6} , aceasta să aibă toate elementele impare. 5. Fie punctele A ( 2,0 ) , B (1,1) şi C ( 3, −2 ) . Să se calculeze sin C .
 π 6. Ştiind că α ∈  0,  şi că tg α + ctg α = 2 , să se calculeze sin 2α .  2

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
29 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 029 x+ y+z=0  1. Se consideră sistemul  mx + y + z = m − 1 , m ∈  x + my + 2 z = −1  a) Să se determine m ∈

 1 1 1 şi matricea A =  m 1 1  .  1 m 2  

5p 5p 5p

pentru care det ( A ) = 0 .

b) Să se arate că pentru orice m ∈ sistemul este compatibil. c) Să se determine m ∈ ştiind că sistemul are o soluţie ( x0 , y0 , z0 ) cu z0 = 2 . 2. Se consideră mulţimea M2 (
ˆ 0 O2 =  ˆ 0 ˆ ˆ ˆ 1 0 0  şi I 2 =  ˆ ˆ  . ˆ 0 0 1
3

) , submulţimea G =  X ∈ M2 ( 3 ) 
 

ˆ    X =  a 2b   şi matricele b a   

5p 5p

inversabile din M2 ( 5p

ˆ ˆ a) Să se verifice că dacă x, y ∈ 3 , atunci x 2 + y 2 = 0 dacă şi numai dacă x = y = 0 . b) Să se arate că mulţimea H = G \{O2 } este un subgrup al grupului multiplicativ al matricelor
3

).

c) Să se rezolve ecuaţia X 2 = I 2 , X ∈ G .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
*

29

SUBIECTUL III (30p) – Varianta 029 1. Se consideră n ∈ şi funcţiile fn , gn : → , fn (x) =1− x + x2− x3+... − x2n−1+ x2n, gn (x) = x2n+1+1. g ′ ( x) g n ( x) a) Să se verifice că f n′ ( x) = n , ∀x ∈ \ {−1}. − x + 1 ( x + 1)2

5p 5p

1 b) Să se calculeze lim f n′   .   n→∞ 2 BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1 5p c) Să se demonstreze că f n are exact un punct de extrem local.

2. Se consideră şirul ( I n )n∈N∗ definit prin I n = ∫ 5p 5p 5p a) Să se calculeze I 2 .

1

xn

0 1 + x3

dx, ∀n ∈ N∗ .

b) Să se demonstreze că şirul ( I n )n∈N∗ este strict descrescător . c) Să se calculeze lim I n .
n→∞

Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică. • Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu. • La toate subiectele se cer rezolvări complete.

30 5p 5p 5p 5p 5p

Varianta 30

SUBIECTUL I (30p) – Varianta 030 1 1 1 1 1. Să se demonstreze că numărul + + +… + este natural. 1+ 2 2+ 3 3+ 4 99 + 100 2. Se consideră funcţia f : → , f ( x ) = x 2 − mx + 2 . Să se determine mulţimea valorilor parametrului real m pentru care graficul funcţiei f intersectează axa Ox în două puncte distincte. 3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia log3 ( x + 1) + log 3 ( x + 3) = 1 . 4. Să se calculeze probabilitatea ca, alegând o mulţime din mulţimea submulţimilor nevide ale mulţimii A = {1, 2, 3, 4, 5} , aceasta să aibă produsul elementelor 120. 5. Se consideră punctele A ( 0,2 ) , B (1, −1) şi C ( 3, 4 ) . Să se calculeze coordonatele centrului de greutate al triunghiului ABC. 6. Să se demonstreze că sin

5p

π
8

=

2− 2 . 2

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
30 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 030 1. Se consideră numerele reale a, b, c , funcţia f :
1 A= a a3 1 b b3 1 1 c şi B = a f (a) c3 1 b f (b) 1 c . f (c )
→ , f ( x) = x3 + 2 x + 3 şi determinanţii

5p 5p 5p

a) Să se arate că A = ( a − b )( b − c )( c − a )( a + b + c ) . b) Să se arate că A = B . c) Să se arate că, pentru orice trei puncte distincte, cu coordonate naturale, situate pe graficul funcţiei f , aria triunghiului cu vârfurile în aceste puncte este un număr natural divizibil cu 3.
 −1 3  2. Se consideră matricea A =  .  şi mulţimea G = X ( a ) = I 2 + aA a ∈  3 −9  a) Să se arate că ∀ a, b ∈ , X ( a ) X ( 0 ) = X ( a ) şi X (a ) X (b) = X (a + b − 10ab).

{

}

5p 5p

 b) Să se arate că mulţimea H =  X ( a ) a ∈  înmulţirea matricelor.

 1  \    este parte stabilă a lui M2 (  10  

)

în raport cu

5p

c) Să se rezolve ecuaţia X 2 = I 2 , X ∈ G .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

30

SUBIECTUL III (30p) – Varianta 030 1. Se consideră funcţia f : R → R, f ( x ) = x −
x3 − sin x . 6

5p 5p

a) Să se determine lim f ( x ) .
x →− ∞

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ -0, ∀x ≥ D, MT1, programa M1 5p c) Să se demonstreze că f ( x ) ≤ Proba 0.

b) Să se calculeze derivata a doua a doua funcţiei f.
1+ x 1 + x2

2. Fie funcţia f : R → R, f ( x ) = 5p 5p 5p

.

1 a) Să se arate că funcţia F : R → R, F ( x ) = arctg x + ln x 2 + 1 este o primitivă a funcţiei f . 2

(

)

b) Să se calculeze

∫0 f ( x)dx .
n

1

c) Să se arate că şirul ( an )n∈N∗ , definit de an = ∑

n+k
2

k =1 n

+k

2

, ∀n ∈ N∗ , este convergent .

5p BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . f f = a100 X 100 + a99 X 99 + . 1MT1. ∀n ∈ N∗. 5p n +1 5p c) Să se calculeze lim nI n . Într-o clasă sunt 22 de elevi. c) Să se demonstreze că polinomul f are toate rădăcinile reale. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 22 x +1 + 2 x + 2 = 160. Se consideră funcţia f : R → R. f ( x ) = | x 2 − x | . Pentru x ∈ 5p 5p 5p 2   se consideră matricea A( x) =  x + 1 x − 1 ∈ M2 ( x −1   1 ). 100 100 = ( X + i ) + ( X − i ) . 5. 5p a) Să se arate că graficul funcţiei f admite asimptotă spre − ∞ . B ( −1. Să se determine în câte moduri se poate alege un comitet reprezentativ al clasei format din 3 fete şi 2 băieţi.Filiera vocaţională. n→∞ ..Proba D. 0 x +1 5p a) Să se calculeze I 2 . 1) şi C (1. b) Să se determine restul împărţirii polinomului f la X 2 − 1 . 1. 2 a) Să se verifice că ( A( x) )2 = 2 xA( x). Se consideră şirul ( I n )n∈N∗ dat de I n = ∫ 2 dx. Să se determine ecuaţia dreptei care trece prin punctul C şi este paralelă cu dreapta AB. ) nu are soluţii. + a1 X + a0 . În sistemul cartezian de coordonate xOy se consideră punctele A ( 2. Se acordă 10 puncte din oficiu. 4a 2. Ştiind că log 3 2 = a . 31 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 31 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 031 1 + 3a . X ∈ M 2 ( 2. Ministerul Educaţiei.informatică. − 1) . c) Să se determine punctele de extrem local ale funcţiei f. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 31 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 031 1. profilul militar. 6. 3) . • La toate subiectele se cer rezolvări complete. ∀n ∈ N∗. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. dintre care 12 sunt fete. c) Să se arate că ecuaţia X 2 = A ( 0 ) . Să se arate că sin 6 < 0 . Se consideră polinomul f ∈ [ X ] . să se arate că log 16 24 = 3.. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 31 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 031 1. 4. programa M1 xn 2. • Toate subiectele sunt obligatorii. 1 b) Să se verifice că I n+ 2 + I n = . care are forma algebrică 5p 5p 5p a) Să se calculeze a100 + a99 . Ministerul Educaţiei. Să se determine două numere reale care au suma 1 şi produsul −1 . 4 b) Să se determine toate numerele complexe x pentru care ( A( x) ) + ( A( x) ) = O2 . 5p b) Să se determine domeniul de derivabilitate al funcţiei f . specializarea matematică .

Y ∈ G . profilul militar. Se consideră numărul real s = 1 + + 2 + 3 + … + 2009 . În sistemul cartezian de coordonate xOy se consideră punctele A ( 2. G =   | a. 0 x →∞ x c) Să se calculeze aria suprafeţei cuprinse între graficele celor două funcţii şi dreptele x = 0 şi x = 1 . π  şi că sin x = . Se consideră mulţimea G ⊂ M2 ( ) . 5 2  2  Ministerul Educaţiei. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.  6 19  b) Să se arate că X ⋅ Y ∈ G . − 1) . a − 10b = 1  . Să se demonstreze că s ∈ (1. 5p 5. g : → .Proba D. 2 → . 3) . f ( x ) = 5p 5p 5p a) Să se calculeze x3 − x + arctg x şi g : R → R. Să se determine numărul funcţiilor pare f : A → A . ∀x ∈ R . b ∈ . 5p 5p 5p a) Să se arate că determinantul matricei sistemului are valoarea (a + 2)(a − 1)2 . 32 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 32 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 032 1 1 1 1 1. programa M1 ( x + 1) 2 este constantă. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 32 5p 5p 5p SUBIECTUL III (30p) – Varianta 032 1. 3. f ( x ) = arctg ( x + 2 ) − arctg x. x 1 x b) Să se determine lim 3 ∫ f (t )dt. MT1. 3 x  π  6. b) Să se rezolve sistemul în cazul în care este compatibil determinat. b) Să se demonstreze că 0 < f ( x ) ≤ c) Să se demonstreze că funcţia g : π . − 1. Se consideră în sistemul  x + ay + z = 1 . B ( −1. 3 f '( x) dx . Ştiind că x ∈  .  a 10b   2 2 2.  b a    19 60  a) Să se verifice că A =  ∈G . să se calculeze sin . g ( x ) = arctg x . specializarea matematică-informatică. Se consideră funcţia f : R → R. a) Să se calculeze f ′ ( x ) . x ∈ R . c) Să se demonstreze că mulţimea G este infinită. 1. g ( x) = f ( x) + arctg 2 BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . Să se determine coordonatele punctului de intersecţie a graficelor celor două funcţii. 5p 5p 5p Ministerul Educaţiei. La toate subiectele se cer rezolvări complete. 1) şi C (1. 4. f ( x ) = 2 x − 1 şi g ( x ) = −4 x + 1 . 2. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 32 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 032  ax + y + z = 1  3 1. 2 2 2 2 2. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia sin x = 1 + cos 2 x . 0. 2 ) . Fie mulţimea A = {−2. c) Să se rezolve sistemul în cazul a = −2 . Se consideră funcţiile f : R → R. ∫1 2 . a ∈  x + y + az = a  . 2} . pentru oricare X . Toate subiectele sunt obligatorii.• • Filiera vocaţională. Să se determine coordonatele punctului D ştiind că patrulaterul ABCD este paralelogram. Se acordă 10 puncte din oficiu. Se consideră funcţiile f .

b) Să se calculeze B −1 . B =  0 0 1  şi A = aI3 + bB + cB 2 . f ( x ) = şi şirul (an ) n≥1 . Ştiind că x ∈ şi că tg x = 1 π  . + ∞ ) → . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 33 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 033 1 0 0 0 1 0  0 1 0  . ( a + b + c ) det ( A ) ≥ 0 . 2 2 π 1 b) Să arate că f n (1) ≤ ⋅ . 5. C (1. 2(k + 1) k + k k + 1 2k k BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ 1 Proba D. Să se determine a ∈ astfel încât dreptele AB şi CD să fie paralele. +. • La toate subiectele se cer rezolvări complete. b. 2. 4 n +1 c) Să se calculeze lim nf n (1) . ∀n ∈ x 1 2 2 3 3 n n 5p a) Să se arate că funcţia f ′ este strict crescătoare pe intervalul ( 0.Filiera vocaţională. b) Să se demonstreze că 2. ˆ ˆ ˆ ˆ a) Să se arate că H = {0. Se acordă 10 puncte din oficiu. x 0 5p 5p 5p x +1 x arctg x − . c ∈ 1. b. 2. Să se calculeze probabilitatea ca.. 4. ∀k ∈ N∗. ∀n ∈ N∗. f n ( x ) = ∫ t n arctg t dt . Se consideră corpul 5p 5p 5p .. ∗ . H. acesta să } fie număr raţional. 3. ∀x ≥ 0 .4} .1. Ministerul Educaţiei. ∀n ≥ 1 . 33 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 33 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 033 1. unde a ∈ . programa M1 c) Să se demonstreze că şirul (an )n≥1 este convergent. 2 3  Ministerul Educaţiei. 5p 5p 5p ( 7 . f ( x) = 3 x 2 + 4 x + 2 . În sistemul cartezian de coordonate xOy se consideră punctele A ( 2. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 16 x + 3 ⋅ 4 x = 4 . Se consideră matricele I 3 = 0 0 1 1 0 0     a) Să se calculeze B 3 . pentru orice a ∈ c) Să se arate că {x 2000 | x ∈ 7} = 7 există x. y ∈ 7 astfel încât a = x 2 + y 2 . + ∞ ) → R. a) Să se arate că f1 ( x ) = 2 n→∞ . b) Să se arate că. alegând un element din mulţimea { n | n ∈ .informatică. c) Să se demonstreze că ∀ a. 5p 6. 3) şi D ( a. c ∈ 2. specializarea matematică . Să se determine valoarea minimă a funcţiei f : → . Fie funcţia f : ( 0. ⋅ ) şi { 7 }. 5p 5p 1 1 1 1 < − < . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. MT1. Să se arate că numărul log 4 16 + log 3 9 + 3 27 este natural. n < 100 . Se consideră funcţiile f n : [ 0. + ∞ ) . an = + + + . • Toate subiectele sunt obligatorii. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 33 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 033 1 1 1 1 1 1. a. B ( −1. H = x2 x ∈ . 4 ) . să se calculeze tg  x +  . − 1) . 1) . profilul militar. + .

. c) Să se arate că rangul matricei An este 1. profilul militar. c) Să se demonstreze că şirul ( an )n∈N∗ este strict descrescător .3.  . Ministerul Educaţiei. + ∞ ) → R. Se consideră matricele K = (1 2 3) ∈ M1. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 34 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 034 1. să se demonstreze că legea „ ∗ ” este asociativă. 4. a ∈ .1) . ∀n ∈ N∗ . x +1 2 2   1 1 1  + . Să se determine numărul funcţiilor bijective f : A → A . 3 1 b) Să se arate că legea „ ∗ ” admite element neutru dacă şi numai dacă a = . BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ .5} .1] → R. n 2 2  5p a) Să se demonstreze că funcţia este strict crescătoare pe intervalul ( 0.informatică.. În sistemul cartezian de coordonate xOy se consideră punctele A(2. • Toate subiectele sunt obligatorii. specializarea matematică . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Să se determine numărul soluţiilor ecuaţiei sin x = sin 2 x din intervalul [0. 2. atunci a ∈  . 2. 5p 4. Să se arate că vârful parabolei asociate funcţiei f : → . 4) . +∞ ) . f ( x ) = an = 1 + 1 3 1   − ln  x +  + ln  x +  şi şirul ( an )n∈N∗ . Fie mulţimea A = {1. 2π ) . 5p 6.3 ( 5p 5p 5p a) Să se calculeze suma elementelor matricei A . Se acordă 10 puncte din oficiu. Să se calculeze modulul numărului complex z = (3 + 4i) 4 . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 34 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 034 1.3) şi D (a. 1 a) Pentru a = . Să se determine a ∈ pentru care dreptele AB şi CD sunt perpendiculare. Să se demonstreze că triunghiul ABC este isoscel. b) Să se arate că A2 = 32 A . ∀x ∈ ( 0. 34 Varianta 34 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 034 5p 1. 1 b) Să se calculeze f1   . L =  5  ∈ M 3. 5p 3. Pe mulţimea se consideră legea de compoziţie x ∗ y = axy − x − y + 6 . y ∈ este o constantă reală. f n ( x ) = ∫ t n arcsin t dt . 2 c) Să se determine lim f 2 ( x ) . programa M1 5p 5p b) Să se arate că f ( x ) < 0. 5p 5p 5p 1 1 în raport cu legea „ ∗ ” . cu proprietatea că f (1) = 2 . unde a  4 ) . C (1. f ( x) = 2 x 2 + 2 x + 1 se găseşte pe dreapta de ecuaţie x + y = 0 . oricare ar fi n ∈ ∗ . 3 c) Să se arate că. 5p 5. 6] este parte stabilă a lui . 5p 2. x 0 5p 5p 5p a) Să se calculeze derivata funcţiei f3 .fProba D. B (−1. Se consideră funcţiile f n : [ 0.  6 3 Ministerul Educaţiei. −1) . dacă intervalul [ 0. 2. ∀n ∈ N∗ . ∀ x.Filiera vocaţională. Se consideră triunghiul ascuţitunghic ABC în care are loc relaţia sin B + cos B = sin C + cos C . x →1 x <1 .1 (  6   ) şi A = LK . • La toate subiectele se cer rezolvări complete. MT1. + − ln  n +  . + ∞ ) . Se consideră funcţia f : ( 0.

Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. 3 3 2. În sistemul cartezian de coordonate xOy se consideră punctele A ( 0.1 ( b) Să se verifice că A3 = 10 A . . 5p 5p 5p a) Să se calculeze I1 . Să se calculeze modulul numărului ( 2 + i ) + ( 2 − i ) . y ∈  2  . Să se calculeze aria unui paralelogram ABCD cu AB = 6 .. − 3) şi B ( 4. 5. Se consideră mulţimea [ 2] = { a + b 2 a. Se consideră funcţia f : R → R. AD = 8 şi m ( ADC ) = 135 . f ( xy ) = f ( x ) f ( y ) . • La toate subiectele se cer rezolvări complete. 0 ) . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 35 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 035 1. 2009} . Să se determine probabilitatea ca. Se consideră mulţimea A = {0. Fie şirul ( I n )n∈N∗ dat de I n = ∫ (2 x − x 2 )n dx. b ∈ } . pentru orice x.1.. 4. } .   c) Să se arate că mulţimea A este infinită. x →∞ 5p BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . n ≥ 2. Să se calculeze valoarea funcţiei în punctul x = 2 .informatică.Filiera vocaţională. ∀a. c) Să se arate că şirul ( I n )n∈ ∗ tinde descrescător către 0. b) Să se demonstreze că ( 2n + 1) I n = 2nI n−1 . adjuncta matricei A. 35 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 35 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 035 1. 2. programa M1 2. Ministerul Educaţiei. Ministerul Educaţiei. 3.. ∀a ∈ . 5p 5p b) Să se arate că lim x a f ( x) = 0. alegând un element din mulţimea A. B (−1. specializarea matematică . f ( x ) = x − ln(e x + 1) . profilul militar. funcţia f : [ 2] → f (a + b 2) = a 2 − 2b 2 . Se consideră matricele A =  2 2 0  şi B =  1  . 5  1 4 −3      a) Să se arate că ecuaţia AX = B are o infinitate de soluţii X ∈ M3.. { f ( x ) = −1 . − 3). • Toate subiectele sunt obligatorii. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 3 ⋅ 4 x − 6 x = 2 ⋅ 9 x . C (0. ∀n ∈ 2 0 ∗ c) Să se determine asimptotele graficului funcţiei f . b ∈ şi mulţimea A = x ∈  2    5p 5p 5p ). c) Să se determine rangul matricei A* . ∀n ∈ N∗. 2. 6.3) . Să se calculeze distanţa de la punctul O la dreapta AB.1) . b) Să se arate că. MT1.Proba D. Se acordă 10 puncte din oficiu. acesta să fie divizibil cu 5. Graficul unei funcţii de gradul al doilea este o parabolă care trece prin punctele A(1. . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 35 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 035  2  1 2 −1  1. a) Să se arate că funcţia f ′ este strict descrescătoare pe R . 5p 5p 5p a) Să se arate că 7 + 5 2 ∈ A .

Fie ABC un triunghi care are AB = 3. f ( x) = şi şirul (an )n≥1 definit prin a1 = 2. Să se demonstreze că funcţia f : → . profilul militar. alegând un număr din mulţimea numerelor naturale de trei cifre. → . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 36 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 036 x 3 +1 1. numărul a = 2 + i a) Să se calculeze f ( a ) . Se consideră funcţiile f : 5p 5p 5p 1 * . 2.. x 1 a) Să se determine punctele de inflexiune ale graficului funcţiei F . g : → 5p 5p 5p 5p 5p . a ) sunt coliniare. acesta să fie divizibil cu 50. x3 . b) Să se calculeze c) Să se calculeze ∫0 xf ( x) dx. f ( x ) = 3 x3 + 1 este injectivă. 5p BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ∗. Ministerul Educaţiei. • Toate subiectele sunt obligatorii. b ∈ M2 ( d  ) .1) şi C (−1.informatică. Se consideră matricele O2 =  şi A =  0 0 c   a) Să se arate că a + d = 0 . 3. Se consideră numărul raţional scris sub formă de fracţie zecimală infinită = 0. x2 . Fie funcţia f : \ { 3} → . Se acordă 10 puncte din oficiu. a1a2 a3 . f ( x ) = 2 − x. 36 5p Varianta 36 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 036 1 1 1. 4. grad ( h ) ≤ 3 } . cu rădăcinile x1 . Ministerul Educaţiei. . Se consideră polinomul f = X 4 − 2 X 2 + 9 . an+1 = f ( an ). c) Să se arate că A = B . f ( x) = e− x şi F : 2 → .Filiera vocaţională. 7 7 Să se determine a60 . −2) . cu proprietatea că A2 = O2 . g ( x ) = 3 x + 2 . ∀n ∈ 3−x 5p a) Să se demonstreze că funcţia f este strict crescătoare pe (−∞. 3) şi pe ( 3. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. B (4. Fie funcţiile f . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 36 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 036 a  0 0 1. 1 . specializarea matematică . 5p c) Să se demonstreze că şirul ( an )n∈N Proba convergent. ∫0 F ( x) dx. Să se determine a ∈ pentru care punctele A(1. • La toate subiectele se cer rezolvări complete. Să se calculeze ( f g )( x) − ( g f )( x). MT1. 5. x4 ∈ . F ( x ) = ∫ f (t )dt. 5p 5p 5p c) Să se arate că ecuaţia AX = O2 are o infinitate de soluţii în mulţimea M2 ( şi mulţimile A = g ( a ) g ∈ ). 2. Să se calculeze cos A . { [ X ] } şi B = h(a) h ∈ { [ X ] . b) Să se determine asimptotele graficului funcţiei f . 6. b) Să se arate că matricea I 2 + A este inversabilă. AC = 5 şi BC = 7. 5p 5p 5p b) Să se calculeze | x1 | + | x2 | + | x3 | + | x4 | ..nu esteD. programa M1 2. ∞). Să se calculeze probabilitatea ca.

Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar SUBIECTUL III (30p) – Varianta 037 1. b ∈ 2. c) Să se arate că rang A ≥ 2 . x3 ∈ . • La toate subiectele se cer rezolvări complete. b) Să se demonstreze că şirul ( I n )n≥1 este convergent . 37 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 37 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 037 1. q şi r. c) Să se demonstreze că dacă a. Ministerul Educaţiei. x2 . 6. ) 5 5. . ∞ ) . 6+ 2 . Se consideră şirul ( I n )n≥1 dat de I n = ∫ x n e x dx. Se consideră funcţia f : R → R. Să se determine imaginea funcţiei f : → . x BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . 5p a) Să se arate că funcţia f este strict crescătoare pe R . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.. b. Să se arate că numărul sin  arcsin  + sin  arccos  este natural. cu a. q. profilul militar. ∀a. 5p f ( x) c) Să se determine a ∈ pentru care lim a există. ab + bc + ca > 0 şi abc < 0 . Să se calculeze lungimea vectorului AB + AC + AD . 5p 5p 5p ( ) .Filiera vocaţională. b. r ∈ ( 0. 5p x D. cu p. b) Să se arate că funcţia f este bijectivă . Fie ABCD un pătrat de latură 1. Să se calculeze suma 1 + 4 + 7 + . • Toate subiectele sunt obligatorii. f = X 3 + pX 2 + qX + r . + 100 .  1 3  3. c sunt trei numere reale astfel încât a + b + c < 0 . n→∞ . 2. 0 ) . c ∈ ( −∞. 5p 5p 5p a) Să se calculeze I1. f ( x ) = x3 − 3 x + 3arctg x . c) Să se calculeze lim nI n . 5p 5p 5p a) Să se demonstreze că f nu are rădăcini în intervalul [ 0.. f ( x ) = x2 + x + 1 . Se acordă 10 puncte din oficiu. este finită şi nenulă.Proba→∞ MT1. ∞ ) şi cu rădăcinile [X ]. programa M1 2. Se consideră polinomul f ∈ x1 .  2 2     4. Să se determine numărul termenilor raţionali din dezvoltarea binomului ( 2 +1 . b ∈ 1 1 a    a) Să se arate că det ( A ) = ( a − b )( a − 1) . specializarea matematică . ∀n ∈ 0 1 ∗ 37 . b) Să se calculeze det A − At . Să se arate că sin105 = 4 Ministerul Educaţiei. Se consideră matricea A =  b b + 1 b + 2  . 3 3 3 b) Să se calculeze x1 + x2 + x3 în funcţie de p. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 37 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 037  a a +1 a + 2 1. atunci a.informatică.

numărul f ( x ) − f ( y ) este divizibil cu x − y . Să se determine a ∈ pentru care cele trei drepte sunt concurente. 38 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 38 . • Toate subiectele sunt obligatorii. ştiind că AB = 4.informatică. 2 3 3 4. Se consideră matricea A =  1 1 0  c b a      a) Să se calculeze A3 . 2 ) . n ≥ 3 . 2. SUBIECTUL I (30p) – Varianta 038 1. Se consideră funcţia f : R → R f ( x = MT1. Se consideră funcţia f : R → R. • La toate subiectele se cer rezolvări complete. c ∈  . programa M1 ( ) numărului real x . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 38 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 038  a 0 0  0 0 0  1 0 0  şi mulţimea de matrice M =  b a 0  1. c) Să se arate că ecuaţia X 2 = A nu are soluţii în M 3 ( a) Să se arate că numărul f ( 3) − f (1) este număr par. unde { x} este partea fracţionară a 2. b) Să se arate că dacă X ∈ M3 ( ) şi AX = XA .   a . c ∈ . are loc relaţia Cn + Cn = Cn +1 . . 5p a) Să se demonstreze că funcţia f este strict crescătoare. Să se calculeze perimetrul triunghiului ABC. 2. c) Să se arate că valoarea integralei ∫a a +1 f ( x ) d x nu depinde de numărul real a . Ministerul Educaţiei. Proba) D. AC = 3 şi m( BAC ) = 60 . specializarea matematică .Filiera vocaţională.{ x} 1 − { x} . 5. 1 b) Să se demonstreze că funcţia f admite primitive pe R . f ( x ) = 2 x + ln( x 2 + x + 1). b. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. atunci X ∈ M . pentru orice x. Ministerul Educaţiei. b.   | 5p 5p 5p ). pentru orice număr natural n. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 38 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 038 1. y ∈ . d 2 : 3 x + y − 2 = 0 şi d3 : x + y + a = 0 . profilul militar. oricare ar fi x ∈ 3. 5p 5p 5p a) Să se calculeze ∫0 f ( x ) d x . Se consideră polinomul f = aX 4 + bX + c . b) Să se demonstreze că funcţia f este bijectivă. Să se determine valorile reale ale lui m pentru care x 2 + 3x + m > 0 . Se acordă 10 puncte din oficiu. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia sin x + cos ( − x ) = 1 . 6. Să se arate că. 5p 5p c) Să se arate că graficul funcţiei f nu are asimptotă oblică spre + ∞ . Să se arate că log 2 3 ∈ (1. c) Să se determine coeficienţii polinomului f ştiind că f (1) = 4 şi f (b) = 3 . BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ -. 5p 5p 5p b) Să se arate că. Se consideră dreptele de ecuaţii d1 : 2 x + 3 y + 1 = 0 . cu a.

b. f ( x) = x ln x .1). Să se arate că funcţia f : (1. ∀n ∈ N∗. 2. programa M1 n x dx. c) Să se demonstreze că mulţimea M are o infinitate de elemente. c sunt distincte două câte două. MT1. Să se arate că sin15 = 6− 2 . ∞) → . xn+1 = e f ( xn ) este convergent.Filiera vocaţională. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.Proba D.3} pentru care f (1) este număr par. în cazul în care a = b ≠ c . ∀n ∈ N∗ . f ( x ) = x + este injectivă.3} → {0. în cazul în care a.informatică. Se acordă 10 puncte din oficiu. a) Să se studieze monotonia funcţiei f. 1 3. 5p b) Să se determine asimptotele graficului funcţiei f. Să se demonstreze că z 2 = z . 2. x 4. specializarea matematică . ∞ ) → . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 39 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 039 x + y + z = 0  1. 39 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 39 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 039 −1 + i 3 . AC = 3 şi BC = 2 2 . 1. 5p 5p c) Să se demonstreze că orice şir ( xn )n∈ cu proprietatea x0 ∈ (0. 6. a 2 − 5b 2 = 1 . 5. b. Fie ABC un triunghi care are AB = 2.1. Să se determine numărul funcţiilor f : {1. • Toate subiectele sunt obligatorii. n +1 5p 5p 5p . Să se rezolve în mulţimea numerelor reale inecuaţia − x 2 + 4 x − 3 ≥ 0 . cu a. Se consideră sistemul ax + by + cz = 0 . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 39 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 039 1. c) Să se determine mulţimea soluţiilor sistemului. Se consideră numărul complex z = 2 2. • La toate subiectele se cer rezolvări complete. b) Să se arate că şirul ( I n )n∈N∗ verifică relaţia 4 I n +1 + 5 I n = c) Să se determine lim nI n . n→∞ 1 0 BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . Se consideră funcţia f : (0. 5p 5p 5p b) Să se rezolve sistemul. b) Să se demonstreze că M este grup în raport cu înmulţirea numerelor reale. 4 Ministerul Educaţiei. 4x + 5 1 . b ∈ . c ∈ bcx + acy + abz = 0  a) Să se calculeze det ( A ) . Să se calculeze AB ⋅ AC . Se consideră şirul ( I n )n∈N∗ definit prin I n = ∫ a) Să se calculeze I 2 . Se consideră mulţimea M = a + b 5 a. 2. ∗ şi A matricea sistemului. Ministerul Educaţiei. 2. profilul militar. { } 5p 5p 5p a) Să se arate că x = 9 + 4 5 ∈ M .

c) Să se calculeze lim Fn (1) .Proba D. Se consideră polinomul f = X − 1∈ [ X ] şi numărul ε ∈ 5p 5p a) Să se demonstreze că ε2 + ε + 1 = 0 . ∀n ∈ 3 ∗ 5p 5p 5p . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 40 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 040 1 0 0  1 3 2 1  0 1 0  . SUBIECTUL I (30p) – Varianta 040 1. 3. Se acordă 10 puncte din oficiu. unde f1 . a) Să se calculeze S = A − XY . b ∈ . Să se determine lungimea vectorului MA + MB . A =  3 9 6  . 4. f 2 . astfel încât f ( ε ) = 0 .Filiera vocaţională. Fn ( x ) = ∫ t sin n t dt . 2. b) Să se demonstreze că Fn +1 (1) < Fn (1) .informatică. b) Să se determine a ∈ astfel încât BC = I 3 . 1. 5p 5p c) Să se determine ecuaţia asimptotei la graficul funcţiei f spre − ∞ .6} . Să se arate că sin ( a + b ) ⋅ sin ( a − b ) = sin 2 a − sin 2 b . 5p a) Să se demonstreze că funcţia f este strict crescătoare pe intervalul (−∞. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. 6.  x+ y + z= 0  b) Să se rezolve în mulţimea numerelor complexe sistemul  x + yε + zε 2 = 0 . f ( x ) = x 2 + 2 − x 2 + 1. x 0 . specializarea matematică . 5. Se consideră a ∈ a + 2i . − 1) . • La toate subiectele se cer rezolvări complete. Să se determine probabilitatea ca. ∀n ∈ N∗. 2. Să se determine a pentru care z ∈ 2 + ai 2. Y = (1 3 2 ) . BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . X =  3  . ∀n ∈ N∗.  2  x + yε + z ε = 0 5p c) Să se arate că. b ) din produsul cartezian A × A să avem egalitatea a + b = 6 . În sistemul cartezian de coordonate xOy se consideră punctele M ( 2. Se consideră matricele I 3 = 0 0 1  2 6 4  2       B = I 3 + A . 2 ) şi B ( 4. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 2 x − 1 = x . n→∞ → . Se consideră mulţimea A = {1. dacă f divide f1 ( X 3 ) + Xf 2 ( X 3 ) + X 2 f3 ( X 3 ) . 40 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 40 . programa M1 b) Să se arate că graficul funcţiei f are exact două puncte de inflexiune . Se consideră funcţiile Fn : 5p 5p 5p a) Să se calculeze F1 ( π ) . C = I3 + aA . f3 este divizibil cu X − 1 . Se consideră funcţia f : R → R.3. profilul militar. f 2 . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 40 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 040 1.0]. alegând o pereche ( a. 1) . atunci fiecare dintre polinoamele f1 . A (1. cu a ∈ . pentru oricare a. Ministerul Educaţiei. • Toate subiectele sunt obligatorii. \ 2. Să se demonstreze că dreapta de ecuaţie y = 2 x + 3 intersectează parabola de ecuaţie şi numărul complex z = y = x 2 − 4 x + 12 într-un singur punct. 4. c) Să se arate că An+1 = 14 An .5. . Ministerul Educaţiei. f3 sunt polinoame cu coeficienţi complecşi. MT1.

specializarea matematică . a) Să se demonstreze că funcţia f este strict descrescătoare pe intervalul ( 0. f ( x) = 2x x +1 2 . x 1 b) Să se arate că lim 1 π ∫ f (ln t )dt = 2 .informatică. x →∞ x 1 1  n→∞ n  1 f  + n 2 f  + n 3 f   + . r sunt egale. • Toate subiectele sunt obligatorii. Fie a şi b numere reale astfel încât sin a + sin b = 1 şi cos a + cos b = . c) Să se arate că graficul funcţiei f nu admite asimptote . + ∞ ) .3. b) Să se arate că funcţia f este surjectivă .3. f ( x ) = ln (1 + x ) − x . atunci cel puţin două dintre numerele p. Să se determine imaginea funcţiei f : → . Se acordă 10 puncte din oficiu. 4} care au proprietatea că f (1) + f ( 3) = 7 .1. b) Dacă p.  −b a     5p 5p 5p 5p 5p 5p a) Să se determine numărul elementelor mulţimii A. Fie funcţia f : R → R. + n  n  f   . +. MT1..4} → {1. q. Să se determine ecuaţia dreptei care trece prin originea axelor şi este paralelă cu dreapta AB.  2 3  x + ry + r z = r  a) Să se arate că determinantul sistemului este ∆ = ( p − q )( q − r )( r − p ) . 1) . BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ arctg x. b ∈ 5  . ⋅) nu este corp. 1 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 41 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 041 1.Filiera vocaţională. 5. − 1) şi B ( −1. 1 6. Pentru p. Să se calculeze cos ( a − b ) .Proba 5p 5p 5p a) Să se calculeze ∫0 f ( x) dx . + ∞ ) → ( − ∞.  n  c) Să se calculeze lim . r ∈ . Ministerul Educaţiei. programa M1 2.    a b   2. D. Se consideră inelul ( A. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 41 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 041  x + py + p 2 z = p3   1. c) Să se arate că. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 3x +1 = −3x + 8 . 2. profilul militar. r sunt distincte. dacă sistemul are soluţia ( −1. Să se determine numărul funcţiilor f : {1. q. Să se arate că numărul 100lg 2 + 3 −27 este natural. ⋅) unde A =   a. 3. se consideră sistemul  x + qy + q 2 z = q 3 . • La toate subiectele se cer rezolvări complete. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 41 5p 5p 5p SUBIECTUL III (30p) – Varianta 041 1.. +. 2 Ministerul Educaţiei. c) Să se arate că ( A. În sistemul cartezian de coordonate xOy se consideră punctele A ( 2. să se rezolve sistemul. f ( x ) = . 2. b) Să se rezolve în mulţimea A ecuaţia X 2 = I 2 . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.1) . 2. 4. Se consideră funcţia f : ( 0. 0 ) . q.

0 0 0  0 2     [X ]. c) Să se arate că şirul ( xn )n∈N∗ este convergent . 6. Fie funcţia f : R → R. x2 . Ministerul Educaţiei. Să se calculeze lungimea razei cercului înscris în triunghiul care are lungimile laturilor 4. 0 BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . B (1. ∀n ∈ N∗. MT1. Să se determine numărul termenilor raţionali ai dezvoltării ( 4 5 + 1)100 . 3 2 4. a) Să se demonstreze că funcţia f ′ este strict crescătoare pe R . B ∈ M 2( 5p 5p 5p a) Să se determine rangul matricei A0 . b) Să se demonstreze că I n = c) Să se calculeze lim I n . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. 3 3 3 2  y = x − 3x + 1  . 2 x1 ) . 5. n→∞ 5p 5p 5p n I n−1 . cu 0 1 1 0 AB − BA = A şi matricele A0 =  . a) Să se calculeze I 2 . Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia arctg x + arcctg = . −3) sunt coliniare.1) şi C (3. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 42 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 042 1. astfel încât polinomul f să se dividă cu polinomul X 2 − 1 . Să se arate că punctele A(−1. x3 în progresie + Ministerul Educaţiei. . f ( x ) = x arctg x şi şirul ( xn )n∈N∗ definit de x1 = 1 . definit prin I n = ∫ ( x − x 2 ) n dx. b) Să se determine ecuaţia asimptotei la graficul funcţiei f spre − ∞ . Fie şirul ( I n )n∈N∗ . B = . profilul militar. . Se consideră polinomul f ∈ 5p 5p 5p a) Să se determine a. f = 4 X 3 − 12 X 2 + aX + b . 4n + 2 . Să se rezolve în × sistemul  2  y = 2x + x + 4  1 π 3. . astfel încât ecuaţia f ( x ) = 0 să aibă soluţia x = i ∈ 2 x2 2 + x3 = 11 . ∀n ∈ N∗. Se consideră matricele A. n ≥ 2. 5) . n ≥ 2 . pentru orice n ∈ . ∀n ∈ N. astfel încât polinomul să aibă rădăcinile x1 . programa M1 1 2. 5 şi 7. 2.Filiera vocaţională. 42 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 42 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 042 1 1 1 1. . b ∈ aritmetică şi. b) Să se arate că A0 B0 − B0 A0 = A0 . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 42 5p 5p 5p SUBIECTUL III (30p) – Varianta 042 1.informatică. b ∈ c) Să se determine a.Proba D. Se acordă 10 puncte din oficiu. • Toate subiectele sunt obligatorii. în plus. Să se calculeze partea întreagă a numărului 1 − + 2 − 3 . • La toate subiectele se cer rezolvări complete. xn+1 = f ( xn ) . specializarea matematică . b ∈ b) Să se determine a. c) Să se demonstreze că An B − BAn = nAn . 2.

5. b) Să se determine a ∈ astfel încât x1 + x4 = x2 + x3 . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. şi cu soluţiile x1 .    c d   a) Câte matrice din mulţimea M au suma elementelor egală cu 1? b) Să se arate că A−1 ∉ M . f ( x) = x + 2. a) Să se demonstreze că funcţia f este strict crescătoare pe intervalul [ 0.  . 5. programa M1 oarecare . 2. cu a. MT1. 1) . 2 Ministerul Educaţiei. 3. profilul militar.  . astfel încât x1 . Să se determine valoarea de adevăr a propoziţiei: „Suma oricăror două numere iraţionale este număr iraţional. x3 . Să se arate că sin105 + sin 75 = . c. 6+ 2 6. 4.  2  π c) Să se arate că f ( x ) + g ( x ) = 0. 3) şi C ( −1.informatică • Toate subiectele sunt obligatorii. • La toate subiectele se cer rezolvări complete. Se consideră ecuaţia x 4 − 8 x3 + ax 2 + 8 x + b = 0 . f ( x ) = x + e− x . x4 să fie în progresie aritmetică. alegând o pereche ( a.  → R. b. b ∈ 5p 5p 5p a) Să se arate că ( x1 + x4 ) ( x2 + x3 ) + x1 x4 + x2 x3 + ( x1 + x4 ) x2 x3 + ( x2 + x3 ) x1 x4 = a − 8 . Fie mulţimea A = {1. 4. Fie funcţiile f :  0..  2 . unde m este un număr real BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . c) Să se determine a. tg x t ctg x 1  π  π 2.  → . Se consideră funcţia f : → . Să se calculeze probabilitatea ca. x4 ∈ . În sistemul cartezian de coordonate xOy se consideră punctele A (1. c) Să se determine numărul de soluţii reale ale ecuaţiei f ( x ) = m.” 2. specializarea matematică . d ∈  şi matricea A =  1 3  ∈ M . ∀x ∈  0. 2. 43 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 43 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 043 1. Să se rezolve ecuaţia f ( f ( x)) = f 2 ( x). Să se calculeze aria pătratului de diagonală AC. x ∈  0. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 4 x − 2 x = 12 . x2 . + ∞ ) . dt şi g :  0. Se acordă 10 puncte din oficiu. b ∈ . produsul numerelor a şi b să fie impar. b ) din mulţimea A × A . x2 .Proba D. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 43 5p 5p 5p SUBIECTUL III (30p) – Varianta 043 1. 5p 5p 5p Ministerul Educaţiei. 6} . f ( x ) = ∫ dt.Filiera vocaţională. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 43 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 043  a b   1 2  1. Se consideră funcţia f : → . 3. Se consideră mulţimea M =   | a. b) Să se arate că funcţia f admite exact un punct de extrem local. 3  π b) Să se calculeze f ′ ( x ) . c) Să se determine toate matricele inversabile B ∈ M care au proprietatea B −1 ∈ M . g ( x ) = ∫ 1 1+ t2 1 t (1 + t 2 ) 2 2   5p 5p 5p π a) Să se calculeze f   . x3 .

arcsin x t e cos t dt . • Toate subiectele sunt obligatorii. . Se consideră mulţimea A = {0. Se consideră matricele A =  0 0 0 1 0 0  1 0 0 0  şi B =  0 0  0 1   0 0 . 5. Fie funcţia f :[−1. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 44 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 044 1. Ştiind că α ∈  . astfel încât polinomul f să se dividă cu X + 1 . a. x 0 5p 5p 5p a) Să se arate că funcţia f este strict monotonă. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia arcsin 2 x = − . 0  0  0 1 1 0 0 1 1 0 5p 5p 5p a) Să se calculeze AB + BA .Filiera vocaţională. din care exact două sunt numere pare. oricare ar fi x ∈ . 1 3. − 2 ) . 2.. x3 . 5 2  Ministerul Educaţiei. Se consideră polinomul f = X 4 + aX 3 + 4 X 2 + 1∈ 5p 5p 5p a) Să se determine a ∈ [ X ] cu rădăcinile x1 . Să se determine numărul submulţimilor mulţimii A care au 5 elemente.informatică. MT1. 2. f ( x ) = 5p ax + b x2 + x + 1 . polinomul f nu are toate rădăcinile reale. 1+ i 5p 2.Proba D. ∀x ∈ [−1. • La toate subiectele se cer rezolvări complete. x2 . 44 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 44 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 044 1. b) Să se arate că f ( x) = ∫ c) Să se determine f (1) . b) Să se arate că funcţia f este strict crescătoare pe dacă şi numai dacă a = 2b > 0. x4 ∈ .1. . x1 x2 x3 x4 c) Să se arate că. Se consideră funcţia f : R → R. . programa M1 5p c) Pentru a = 2 şi b = 1 . specializarea matematică . b ∈ R . b) Să se arate că rang ( A + B ) = rang A + rang B . 0 . pentru orice a ∈ . ∀x ∈ R . a) Să se calculeze f ′ ( x ) . c) Să se demonstreze că ( A + B ) = An + B n . să se calculeze ctg α . Să se determine distanţa de la punctul O la dreapta BC. 5p BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 44 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 044 1 0 0 0 0 0 1.1] .1] → R. .3. Se acordă 10 puncte din oficiu. f ( x ) = ∫ earcsin t dt . Să se determine partea reală a numărului complex z = 1− i . să se determine mulţimea valorilor funcţiei f. π  şi sin α = . Ministerul Educaţiei. Să se determine valorile reale ale lui m pentru care x 2 + mx + 1 ≥ 0 . 2 ) şi C ( 2. ∀n ∈ n ∗ . În sistemul cartezian de coordonate xOy se consideră punctele B ( −1. profilul militar. 2 4. 2. . 3 π  6.. 1 1 1 1 b) Să se arate că polinomul g = X 4 + 4 X 2 + aX + 1 are rădăcinile .9} .

f ( x ) = 1 − x 2 . 2.informatică. 5.. 3. 4.  y x . b) Să se arate că ∀x. unde x ∗ y =  x 0 . atunci există x. Să se determine partea întreagă a numărului 7 . 2. Să se arate că x1 x2 + x2 x1 ∈ . 5 2 −1 2. f ( x ) = x 2 + ax + 5 x2 + 1 . • Toate subiectele sunt obligatorii. Se consideră mulţimile A = {1. f ( x ∗ y ) = f ( x) f ( y ). 4} şi B = {1. Se consideră matricele A =  . 4.. Se acordă 10 puncte din oficiu. Să se determine numărul funcţiilor strict crescătoare f : A → B . 3. MT1. Se consideră mulţimea G = (−1. 5p 5p 5p a) Să se calculeze ∫−1 x 1 1 − x 2 dx . } 5p 5p 5p b) Să se arate că dacă X ∈ C ( A ) . BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . 3) . ∀x ∈ R .1) . Se consideră funcţia f : R → R. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. 1 + xy a) Să se arate că această corespondenţă defineşte o lege de compoziţie pe G. ∀ x. f ( x) = 5p 5p 5p x+ y . 6. 1 b) Să se determine volumul corpului obţinut prin rotirea graficului funcţiei f în jurul axei Ox . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 45 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 045  2 0 1 0  1. 2 3 9 Ministerul Educaţiei. Ministerul Educaţiei. Fie funcţia f : [ −1. funcţia f : G → ( x. y ∈ G . a) Să se calculeze f ′ ( x ) . 45 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 45 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 045 1. 1) şi C ( −3. { ) XA = AX . Să arate că 2 ⋅ (sin 75 − sin15 ) = 2. să se determine ecuaţia asimptotei spre + ∞ la graficul funcţiei f . y ∈ G . • La toate subiectele se cer rezolvări complete. 6} . n→∞ 0 . y ) → x ∗ y . ∗ . B ( −2. Să se calculeze lungimea înălţimii duse din vârful A în triunghiul ABC.Filiera vocaţională.Proba D. profilul militar. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 2 ⋅ 3x + 31− x = 7 . 5. 3. 1] → R . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 45 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 045 1. astfel încât X =  . specializarea matematică . 2. Fie x1 şi x2 soluţiile reale ale ecuaţiei x 2 + x − 1 = 0 . − 1) . programa M1 5p c) Să se determine toate numerele reale a astfel încât funcţia f să aibă trei puncte de extrem local . În sistemul cartezian de coordonate xOy se consideră punctele A (1. 5p 5p b) Ştiind că a = 0 . c) Să se calculeze lim n ∫ x f ( x) d x. 2. să se calculeze 1 1 1 ∗ ∗ . a ∈ R. 1− x şi corespondenţa 1+ x c) Ştiind că operaţia "∗ " este asociativă. B=  şi mulţimea C ( A ) = X ∈ M2 ( 3 2   1 1  a) Să se arate că B ∈ C ( A ) . y ∈ c) Să se rezolve ecuaţia X + X 2 = A .

Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. ştiind că AB = 2. În sistemul cartezian de coordonate xOy se consideră punctele M ( 2. Ministerul Educaţiei. 46 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 46 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 046 1. 5p 5p 5p c) Să se arate că ( G .Proba D. d ) ∈ G .   1  1  π 5p  π c) Să se calculeze aria suprafeţei plane cuprinse între graficul funcţiei f şi graficul funcţiei g :  0. să se calculeze det ( A + 2 I 2 ) . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 46 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 046 a b 1. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia lg 2 x + lg x = 6 . să se calculeze a6 + a16 . Să se determine numărul funcţiilor strict 5. Se consideră funcţia f :  0. pentru orice ( a. Se acordă 10 puncte din oficiu. BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . + f ( n ) ) . • La toate subiectele se cer rezolvări complete.  →  2 g ( x ) = πx − x 2 . 2. → . Să se determine valorile parametrului real m pentru care ecuaţia x 2 − mx + 1 − m = 0 are două rădăcini reale distincte. Se consideră funcţia f : 5p 5p 5p . 3. det ( A − xI 2 ) = x 2 − ( a + d ) x + ad − bc . Se consideră mulţimile A = {1. Ministerul Educaţiei. MT1. Să se determine coordonatele punctului Q astfel încât MNPQ să fie paralelogram. AC = 3 şi BC = 4 . b ) ∗ ( c. 3. d ) ∈ G . 2. 3) .  → . 2 ( ) π 5p b) Să se calculeze ∫ f  2 x dx . 5} . N ( −1. b ) ∗ ( c. 2. 4. f ( x) = x −1 b) Să se determine numărul soluţiilor reale ale ecuaţiei f ( x ) = m . profilul militar.. b ) .Filiera vocaţională. unde m este un parametru real. • Toate subiectele sunt obligatorii. Se consideră matricea A =   ∈ M 2( c d a) Să se demonstreze că ∀ x ∈ ).  →  2 . 1) şi P ( 0.informatică. c) Ştiind că A2 = O2 . ( c.. f ( x ) = x 2 sin x .15) ∈ G . . { ( a. 2. 6. ad + bc ) . 4.  2 5p  π a) Să se arate că există numerele reale a. b) Să se arate că. Fie (an )n≥1 o progresie aritmetică. ex a) Să se arate că f nu este derivabilă în punctul x0 = 1 . n→∞  π 2. programa M1 2 F ( x ) = ax + b cos x + cx sin x să fie o primitivă a funcţiei f. descrescătoare f : A → B . . 5p 5p 5p . c astfel încât funcţia F :  0. specializarea matematică . Să se calculeze lungimea medianei duse din A în triunghiul ABC. să se demonstreze că a + d = 0 . Se consideră mulţimea G = a) Să se determine a ∈ ( a. Ştiind că a3 + a19 = 10 . 3} şi B = {1. ∗ ) este grup. − 1) . b. c) Să se calculeze lim ( f (1) + f ( 2 ) + f ( 3) + . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 46 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 046 1. b) Dacă A2 = O2 . b ) ∈ × a 2 − 3b 2 = 1 şi operaţia } pentru care (a. d ) = ( ac + 3bd . cu proprietatea că f ( 3) = 1 . ( a.

5p 5p 5p 5p ( ) Ministerul Educaţiei. În sistemul cartezian de coordonate xOy se consideră punctele A ( −1. 3. specializarea matematică . MT1. f ( x ) = cos x − 1 + x 2 . c) Să se arate că ecuaţia f ( X ) = B nu are soluţii. b) Să se calculeze f ( B ) . a) Să se determine rangul matricei A . 2. Se consideră matricele A =  .informatică. 1 x 2 1 x →∞ π 2 b) Să se determine lim ∫0 f (t )dt . Să se determine coordonatele punctelor de intersecţie dintre dreapta de ecuaţie y = 2 x + 1 şi parabola de ecuaţie y = x 2 + x + 1 . x2 . 5p 5p 5p 2 2 2 a) Să se calculeze x1 + x2 + x3 . 2 x c) Să se demonstreze că ∫0 cos ( x 9 ) d x ≥ 10 . programa M1 . Fie G centrul de greutate al triunghiului ABC. f ( x ) = arctg 5p a) Să se calculeze lim f ( x ) . g ∈ x1 . 47 5p 5p Varianta 47 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 047 1. 5. Să se arate că numărul ( 2 + i ) + ( 2 − i ) este întreg. Ministerul Educaţiei. x3 ∈ ) → M2 ( ) . 5p b) Să se arate că graficul funcţiei f admite asimptotă spre + ∞ BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ .Proba D. . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 47 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 047 1 2  1 1 1. profilul militar. Să se determine ecuaţia dreptei OG. acesta să fie divizibil cu 9. Se consideră funcţia f : R \ {1. 1) . B (1. − 1} → R. alegând un număr din mulţimea numerelor naturale de patru cifre. 1 2. 4. g = aX 3 − a 2 X 2 − 1 . c) Să se arate că polinoamele f şi g nu au rădăcini reale comune. Să se arate că 2 ⋅ cos 75 + cos15 = 6 . • La toate subiectele se cer rezolvări complete. 5p 5p 5p [X ]. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se consideră funcţia f : R → R. Se consideră polinoamele f . 3) şi C ( 3. b) Să se arate că rădăcinile polinomului g sunt inversele rădăcinilor polinomului f. Se acordă 10 puncte din oficiu. 2 ) . Să se determine probabilitatea ca. x →1 x >1 1 x −1 2 . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 47 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 047 1. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 2 x + 16 + x 2 = 11 . • Toate subiectele sunt obligatorii. 5p c) Să se demonstreze că funcţia f admite un singur punct de extrem local . 6. 4 4 2. f = X 3 + a 2 X − a . cu a ∈ * şi rădăcinile polinomului f. B=  şi funcţia f : M2 ( 3 4    0 1 f ( X ) = AX − XA .Filiera vocaţională. 2 a) Să se calculeze 5p 5p 5p ∫ 0 f ( x ) dx .

c) Să se arate există o infinitate de valori ale numerelor a şi b pentru care sistemul admite o soluţie ( x. 4. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 48 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 048  2x  1. Se consideră sistemul  2 x − y + z = 1 .informatică.  1 + x2  5p a) Să se calculeze lim f ( x ) . b. MT1.1. b. . Se consideră funcţia f : R → R. x 3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia cos 2 x + sin x = 0. Să se determine numărul tripletelor (a. z ) . 4.5} . 5. ∀t . b) Să se determine valorile parametrilor a. profilul militar. b ∈ pentru care sistemul este incompatibil. Se consideră mulţimea M = {0. x →+∞ b) Să se determine domeniul de derivabilitate al funcţiei f . Se acordă 10 puncte din oficiu. u ∈ . an = 5p 5p 5p a) Să se calculeze 5p ∑ n2 1 n n 2 − k 2 . Să se calculeze distanţa dintre dreptele paralele de ecuaţii x + 2 y = 6 şi 2 x + 4 y = 11. Se consideră mulţimea G =  X ( t ) =   t∈  − sin t cos t   a) Să se arate că X ( t ) ⋅ X ( u ) = X ( t + u ) . y. k =1 ∫0 x f ( x)dx . Să se calculeze ( f f )( 512 ) .3. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. 48 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 48 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 048 1. ∞) → . c) cu proprietatea că a. f ( x ) = 1 − x 2 şi şirul ( an )n∈N∗ .  7 x − y + az = b  a) Să se determine a ∈ pentru care determinantul sistemului este egal cu zero. Ministerul Educaţiei. BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . c ∈ M şi a < b < c . 6. f ( x ) = arcsin  . y. Fie funcţia f : [ 0. Ministerul Educaţiei.1] → R. cu x. programa M1 c) Să se demonstreze că funcţia f are două puncte de extrem . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 48 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 048  x + 2y + z =1  1. Paralelogramul ABCD are AB = 1. Să se calculeze produsul scalar AC ⋅ AD .  5p 5p 5p 5p 5p 5p b) Să se determine t ∈ ştiind că X ( t ) ∈ M 2( ). Să se determine partea reală a numărului complex 2. 1 b) Să se determine volumul corpului obţinut prin rotirea graficului funcţiei f în jurul axei Ox .Filiera vocaţională. • Toate subiectele sunt obligatorii. z în progresie aritmetică.  . • La toate subiectele se cer rezolvări complete. ∀n ∈ N∗. c) Să se arate că mulţimea G formează grup abelian în raport cu înmulţirea matricelor. specializarea matematică . unde a şi b sunt parametri reali. c) Să se demonstreze că şirul ( an )n∈N∗ este convergent . 5p 2. f ( x) = 3 ( 3+i . Se consideră funcţia f : (0. ) 6 1 . BC = 2 şi m ( BAD ) = 60 .Proba D.   cos t sin t  2. 2.

Proba D. f ( x ) = 4 − 3x 2 . + ∞ ) → R. .  z∗x = y  5p 5p 5p şi mulţimea G = ( 5. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 49 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 049 1. Fie mulţimea A = { 1. 5p b) Să se determine mulţimea valorilor funcţiei f . c) Să se determine inversa matricei A . 5p 5p 3. Să se demonstreze că AM = AB − CA . Se consideră funcţia f : [1. f ( x) = 5p 5p 5p 1 x x2 + 1 a) Să se arate că funcţia F este o primitivă a funcţiei f . 4 4 4  π 6. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 2 x + 2 x +1 + 2 x −1 = 56 . 1000} . b) Să se demonstreze că G este grup abelian în raport cu legea "∗ " . m ∈ ∗ . 2.. Să se determine m ∈ astfel încât . acesta să fie număr raţional. şi F : [1. x3 5p a) Să se demonstreze că graficul funcţiei f admite asimptotă spre + ∞ . alegând un element din mulţimea {3 n | n ∈ A} . pentru orice x ∈ → . 49 5p 5p Varianta 49 ∗ SUBIECTUL I (30p) – Varianta 049 1. Să se calculeze probabilitatea ca. ∞ ) . 5p 5p 5p Ministerul Educaţiei. Se consideră pe legea de compoziţie dată de relaţia x ∗ y = xy − 5 x − 5 y + 30 . • La toate subiectele se cer rezolvări complete. 4. x .Filiera vocaţională.  şi tg x = 3 . b) Să se arate că soluţia sistemului este formată din trei numere în progresie geometrică.  x∗ y = z  c) Să se rezolve în grupul ( G . b) Să se calculeze volumul corpului obţinut prin rotirea graficului funcţiei f în jurul axei Ox . c) Să se calculeze aria mulţimii cuprinse între dreptele de ecuaţii x = 1 şi x = 2 . Ştiind că x ∈  0. să se calculeze sin 2 x . Se consideră a ∈ .informatică. 2. c) Să se determine domeniul de derivabilitate al programa :[2. 2] → . g ( x) = arccos f ( x) . specializarea matematică . Se consideră funcţia f : f ( x ) ≤ 0 . 2. 2. sistemul  y + az = a şi A matricea sa. Se consideră funcţiile f :[1. 5p 5p 3 3 1 5. Se acordă 10 puncte din oficiu. Fie triunghiul ABC şi M ∈ ( BC ) astfel încât MC = − CB . f ( x ) = mx 2 − 2mx + m − 1. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 49 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 049  x + ay = 1  1. z + x =1  a) Să se arate că det A ≠ 0 . 2] → . Să se arate că numărul log9 3 + log 4 3 2 este raţional. F ( x ) = ln x2 + 1 − 1 . profilul militar. graficul funcţiei F şi axa Ox. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. • Toate subiectele sunt obligatorii. . ∀ x.. funcţiei g M1 ∞ ) → . 5p BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . ∗ ) sistemul  y ∗ z = x .  2 Ministerul Educaţiei. y ∈ a) Să se arate că legea "∗ " are element neutru. MT1.

2.Proba D. 2a +1 + 1 să fie în progresie aritmetică.50} . Să se calculeze tg 2α . 13  2 Ministerul Educaţiei. P2 . pentru orice A. ∀n ∈ N∗. alegând un număr din mulţimea {11. profilul real.  şi sin α = . ∀n ∈ N∗. B = AAt .Filiera teoretică. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 50 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 050 1 1. 2n + 3 k =0 c) Să se demonstreze că şirul ( an )n∈N∗ . definit prin an = ∑ n k ( −1)k Cn . 1 −1 5p 5p 5p a) Să se calculeze I 2 . c) Să se arate că ( M . a ∈ 4x + 4 y = 1 . x ∈ R∗ 5p c) Să se determine ecuaţia asimptotei la graficul funcţiei f către + ∞ .. Să se determine a ∈ astfel încât numerele 2a −1 . 3 (  b1 b2 b3  punctele Pk (ak .… . Să se arate că vârful parabolei y = x 2 + ( 2a − 1) x + a 2 . . dacă z este soluţie a ecuaţiei z 2 + 2 z + 4 = 0 . Fie şirul ( I n )n∈N∗ . bk ) . Se acordă 10 puncte din oficiu. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 50 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 050  a a a3  1. Se consideră mulţimea M =   0 1 0  a. aceasta să fie divizibil cu 2 şi cu 5 . P3 (−3. Să se determine probabilitatea ca. z 4. specializarea matematică . P3 . 2− a + 2 + 1. 2. este situat pe dreapta de ecuaţie 5p 5p 5p 8 = 0. ) . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se consideră funcţia f : R∗ → R. x 5p a) Să se calculeze lim f ( x ) . unde k ∈ { 1. programa M1 b) Să se calculeze f ′ ( x ) .  0 0 1  ˆ ˆ ˆ      a) Să se determine numărul elementelor mulţimii M . Filiera vocaţională. I n = ∫ (1 − x 2 ) n dx . atunci z 2 − AC + BD . unde „ ⋅ ” este înmulţirea matricelor.informatică. b) Să se arate că AB ∈ M . transpusa A t ∈ M3. 1 Ministerul Educaţiei. f ( x ) = x ⋅ sin . b ∈ 5  . oricare ar fi punctele P . Se consideră matricele A =  1 2  ∈ M2. x →0 5p BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . b) Să se demonstreze că I n+1 = 2n + 2 I n . Să se arate că.2 ( ) . specializarea matematică . MT1. 3} . profilul militar. P3 sunt coliniare pe o dreaptă 1 care trece prin originea axelor.  1 a b  ˆ    ˆ ˆ ˆ  2. P2 (2. P2 . şi 5p 5p 5p a) Să se calculeze B ştiind că P (1. B ∈ M .12. Să se calculeze 3. Trapezul isoscel ABCD are bazele [ AB ] şi [CD ] şi lungimea înălţimii egală cu 4. 2). . • La toate subiectele se cer rezolvări complete. 4). 1 5p 5p 5p c) Să se arate că det ( B ) = 0 dacă şi numai dacă punctele P . −6). b) Să se arate că det ( B ) ≥ 0. ∀n ∈ N∗. 5p 12  π 6. Varianta 50 5p 5p SUBIECTUL I (30p) – Varianta 050 1. ştiind că α ∈  0. 2. • Toate subiectele sunt obligatorii. ⋅) este un grup. 2k + 1 are limita 0 .informatică. 5.

5 { * }. π= . Să se rezolve în mulţimea numerelor naturale inecuaţia 2 x! ≤ 2048 . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 51 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 051 1. 3 2 1 5 4    2 3 1 4 5 a) Să se demonstreze că σπ ≠ πσ. x ≥ 1  a) Să se determine numerele reale a şi b astfel încât funcţia F să fie primitiva unei funcţii f. • Toate subiectele sunt obligatorii. ∞ ) → [1. b) Să se arate că. specializarea matematică . 5p e 1 b) Să se calculeze ∫ dx .Filiera vocaţională. π ∈ S5 . 5p 1 x F ( x) 5p c) Să se arate că. b ∈ şi funcţia F : → . x < 1 2. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia x −1 + 2 − x = 1 . ln x + 1. h( x) = ( F ( x) − 1)sin x . F ( x ) =  2 . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 51 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 051 1. 3. 6. Să se determine numărul elementelor mulţimii ( A \ B ) ∩ Z ştiind că A = ( −3. Să se determine coordonatele punctelor de intersecţie a dreaptei y = 2 x + 1 cu parabola y = x 2 − x + 3. 5p  ax + b. Ministerul Educaţiei. Să se calculeze tg ( a + b ) ştiind că ctg a = 2 şi ctg b = 5 . pentru funcţia h :[1. Se acordă 10 puncte din oficiu. 1 0  a) Să se verifice relaţia A2 = A + I 2 . 2.⋅) . dat de Fn +1 = Fn + Fn −1 . Se consideră funcţia f : [1.4] şi B = (1. dacă X ∈ M 2 ( ). MT1. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. f ( x ) = 5p a) Să se calculeze lim ( x − f ( x ) ) . • La toate subiectele se cer rezolvări complete.Proba D. c) Să se arate că An =  n+1 Fn Fn−1    1 2 3 4 5  1 2 3 4 5 2. F1 = 1 şi matricea A =  . Fie şirul ( Fn )n≥0 . Ministerul Educaţiei. Fie σ. Fn  F .programa M1 c) Să se arate că funcţia f este bijectivă. F0 = 0.informatică. are loc relaţia ∫1 h( x)h′′( x) dx ≤ 0. 5.5] . Să se calculeze distanţa de la punctul A (1. 5p 5p 5p b) Să se determine numărul elementelor mulţimii H = πn | n ∈ c) Să se arate că H = πn | n ∈ { * } este un subgrup al grupului (S . 4. σ =  . π . ∀n ≥ 1. ∀n ∈ 5p 5p 5p ∗ 1 1  . atunci X este inversabilă. profilul militar.1) la dreapta d : 5 x + 12 y − 4 = 0 . x x →∞ x2 − x + 1 . x b) Să se arate că funcţia f este . X ≠ O2 şi AX = XA . Fie a. 51 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 51 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 051 1. ∞ ) . π] → . 5p BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂstrict crescătoare.

 2 4 5 3 6 1 5p 5p 5p a) Să se determine σ−1 . ∀x. g ( x) = x arctg x . Să se determine a ∈ pentru care parabola y = x 2 − 2 x + a − 1 şi dreapta y = 2 x + 3 au două puncte distincte comune.0.1] → a) Să se arate că funcţia f este continuă pe [ 5pBACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . Ministerul Educaţiei. 52 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 52 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 052 1. ) 9 5. ∫0 f ( 1 1 ∫0 g ( x)dx . Se acordă 10 puncte din oficiu. x = 1025. ∞) este parte stabilă în raport cu „ ”. b) Să se demonstreze că f ( xy ) = f ( x) f ( y ) pentru orice x. definită pe f : → . • Toate subiectele sunt obligatorii. ⋅) . f ( x ) = ln 1 + x 2 şi g : [ 0. Triunghiul ABC are lungimile laturilor AB = 5 . specializarea matematică . Se consideră funcţia f : [ 0.Filiera vocaţională. Să se calculeze m ( A ) . atunci ecuaţia f ( x) = cos are cel puţin o soluţie în intervalul  . 6. b) Să se arate că permutările σ şi σ−1 au acelaşi număr de inversiuni. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. a) Să se arate că (1. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 3 x − 1 + 1 = x .1] → x )dx . 2. c) Ştiind că legea „ ” este asociativă..   n +1 n  x 2. x = 0  ( ) . .1] → 5p 5p 5p a) Să se calculeze b) Să se calculeze . y ∈ . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 52 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 052 1. x 0. şi funcţia 2. BC = 7 şi AC = 8 . y ∈ . prin x y = xy − x − y + 2. Să se determine numărul termenilor iraţionali ai dezvoltării ( 3 +1 . c) Să se arate că ecuaţia x 4 = σ nu are soluţii în grupul ( S6 ..1] . f ( x) =| 4 x − 8 | −2 | 4 − 2 x | este constantă. de 10 ori x 5p 5p 5p Ministerul Educaţiei. . 4. dacă n ∈ * . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 52 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 052 1 2 3 4 5 6 1. f ( x) =  . Fie legea de compoziţie „ ”. 5p 5p b) Să se determine domeniul de derivabilitate al funcţiei f. Să se arate că funcţia f : → . π 1 1 c) Să se arate că. Să se determine m ∈ R astfel încât vectorii u = ( m + 1) i + 8 j şi v = ( m − 1) i − 4 j să fie coliniari . x ∈ ( 0. Se consideră permutarea σ ∈ S6 .1] . profilul militar.informatică. 3. f ( x) = x + 1 . programa M1 MT1. să se rezolve în ecuaţia x x . Fie funcţiile f : [ 0. c) Să se calculeze aria suprafeţei plane mărginită de graficele funcţiilor f şi g şi de dreptele de ecuaţii x = 0 şi x = 1 . σ =  . π   x sin . • La toate subiectele se cer rezolvări complete.Proba D.

atunci o conţine şi pe a patra. alegând un element al mulţimii divizorilor naturali ai numărului 56. Să se determine imaginea intervalului [2. r ∈ R astfel încât u = pa + rb . f ( x ) = x3 − 3x şi un număr real m din intervalul ( −2. Să se calculeze lungimea razei cercului circumscris unui triunghi care are lungimile laturilor 5 . x > 0  . unde [ x ] reprezintă partea întreagă a lui x şi { x} reprezintă    3 partea fracţionară a lui x. Fie vectorii a = i + j .informatică. Se acordă 10 puncte din oficiu. → . atunci X + Y ∈ C ( A). 5p 5p 5p c) Să se arate că dacă C ( A) conţine trei dintre matricele E1 . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 53 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 053 1. E3 . x ≤ 0 . Ministerul Educaţiei. b = i − j şi u = 6i + 2 j . MT1. 1 2 3 4 5  1 2 3 4 5 . 4. sin x. ⋅) . 2. . E4 . E2 . 0 3  0 0 4  0 1      X . acesta să fie divizibil cu 4. profilul militar. c) ∫ Să se calculeze lim x →0 x >0 x 0 f (t )dt x2 . E1 . f ( x) = x 2 − 4 x + 3 . Să se determine p . ⋅). Fie funcţia f : 5p 5p 5p → . a) Să se arate că funcţia f admite primitive pe b) Să se determine primitiva F a funcţiei f care are proprietatea F ( 0 ) = −1 .E = . 7 şi 8. Y ∈ C ( A) . f ( x) =   xe x . b) Să se determine ordinul elementului ab în grupul ( S5 . 5p c) Să se determine numărul punctelor de inflexiune ale graficului BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . 5p 5p 5p 5p 5p Ministerul Educaţiei. E2 =  1  0 0  a) Să se arate că dacă b) Să se arate că dacă 0 1 0  0 0 . Se consideră funcţia f : → .E = . 53 5p Varianta 53 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 053  1 1.3] prin funcţia f : R → R . E2 ∈ C ( A) . 5. specializarea matematică . 5p 5p 5p c) Fie k ∈ cu b k = e . se notează C ( A) = { X ∈ M2 ( ) | AX = XA} . g ( x) = f 2 ( x) . Se consideră matricele 0 1 0 E1 =   .Proba D. Să se determine probabilitatea ca. Să se arate că 6 divide k. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 53 5p 5p SUBIECTUL III (30p) – Varianta 053 1. a) Să se determine punctele de extrem ale funcţiei f. • Toate subiectele sunt obligatorii. 3. ∞ ) . Fie a =   două permutări din grupul ( S5 . Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia x + 8 − x = 2 . b) Să se demonstreze că ecuaţia x3 − 3 x = m are soluţie unică în mulţimea (1. • La toate subiectele se cer rezolvări complete. Să se calculeze  2009  + 3 ⋅  −  . atunci există α ∈ astfel încât A = αI 2 . ∞ ) . 6. Pentru orice matrice A∈ M2 ( ) .Filiera vocaţională. 3 2 1 4 5    2 1 4 5 3 a) Să se rezolve în S5 ecuaţia ax = b . programa M1 funcţiei g : 2. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. b= 2.

x2 − 1 c) Să se arate că g ( x ) = 2 f ( x ) . Qn ∈ [ X ] .Proba D. Se consideră dezvoltarea ( 3 x 2 + y ) 49 . . Se consideră funcţiile f : (1. b) Să se arate că valoarea minimă a funcţiei f este 1. a) Să se determine punctul în care tangenta la graficul funcţiei f este paralelă cu prima bisectoare. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 3 2 − x + x = 2 . 5p 5p 5p a) Să se arate că polinomul X 3 − 2 X − 1 este divizibil cu P . 4. 1 0  −1 1   a) Să se verifice că AB ≠ BA . f ( x) = ∫ 5p 5p 5p a) Să se calculeze f ( 3) . g ( x) = f ( x ) − 1 nu este derivabilă în x0 = 0 . ∞ ) → . ∞ ) . 2. P = X 2 − X − 1. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 54 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 054  0 −1  0 1 şi B =  1. Să se calculeze lungimea razei cercului circumscris triunghiului ABC . specializarea matematică . c) Să se arate că. • La toate subiectele se cer rezolvări complete. • Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. 2 x − 1 3x + 2 .informatică. Se consideră funcţia f : → . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 54 5p 5p 5p SUBIECTUL III (30p) – Varianta 054 1. rB = i + 3 j şi rC = 3i + 2 j vectorii de poziţie ai vârfurilor triunghiului ABC . polinomul Qn este divizibil cu P . pentru orice n ∈ ∗ 5p 5p 5p 2. g ( x) = ∫ ln x 2 −1 3 0 3et + 1 dt . Să se calculeze partea întreagă a numărului ( 3 + 7 )2 . c) Să se arate că. ştiind că BC = 3 şi cos A = 1 . Fn+1 = Fn + Fn−1 . MT1. Să se determine termenul care îi conţine pe x şi y la aceeaşi putere. 54 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 54 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 054 1. ∀x ∈ (1. F0 = 0 . Qn = X n − Fn X − Fn −1 . Se consideră şirul ( Fn )n∈ . Să se determine vectorul de poziţie al centrului de greutate a triunghiului ABC . ∀n ≥ 2. Ministerul Educaţiei. 5.Filiera vocaţională. ∞ ) . f ( x ) = e x − x . b) Să se arate că A4 + B 6 = 2 I 2 . pentru orice n ≥ 2 . 2 x2 t2 −1 2 t2 dt şi g : (1. . 2 5p Ministerul Educaţiei. 6. Se acordă 10 puncte din oficiu. programa M1 2. c) Să se arate că funcţia g : → . b) Să se determine rădăcinile reale ale polinomului Q3 . b) Să se arate că g ' ( x ) = . x BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . profilul militar. Se consideră matricele A =  . Să se rezolve în mulţimea numerelor reale inecuaţia ≥ 1 − x 1 − 2x 3. ∀x ∈ (1. ( AB) n ≠ I 2 . ∀n ≥ 1 şi polinoamele P . F1 = 1. ∞ ) → . Fie rA = 2i + j .

x ≥ 2 astfel încât C x + Ax = 30 . Să se calculeze tg 2 x .Filiera vocaţională. ⋅ ). Se acordă 10 puncte din oficiu. f ( x ) = 3 x3 − 3 x + 2 . atunci şirurile ( xn )n∈ .8} . 11 [ X ] . Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 4 x − 5 ⋅ 2 x+1 + 16 = 0 . Să se rezolve în mulţimea × sistemul  . Se consideră corpul ( 11 . ( yn )n∈ verifică  y  = b a   n+1  2 2 2 2 a) Să se arate că xn+1 + yn+1 = (a 2 + b 2 )( xn + yn ) . 2. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 55 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 055  xn+1   a −b  1. b) Să se demonstreze că ∫ f (t )dt ≤ 1 6 c) Să se calculeze ∫0 1 + x6 dx . ∞ ) . programa M1 5p BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . Ministerul Educaţiei. ∀n ≥ 0 . x  A  n  . b) Să se determine numărul polinoamelor de grad doi din ˆ c) Să se arate că polinomul X 2 + X + 1 este ireductibil în 11 [X ]. ştiind că ctg x = 3. ( yn )n∈ sunt mărginite. unde [ x ] reprezintă partea întreagă a lui x şi { x} reprezintă partea fracţionară a lui x. 55 5p Varianta 55 5p 5p 5p 5p 5p SUBIECTUL I (30p) – Varianta 055 1.0 ) . Să se determine cosinusul unghiului format de vectorii OA şi OB .Proba D. Fie punctele O ( 0. dacă a 2 + b 2 ≤ 1 . 2 2 4. 5p 5p 5p b) Să se arate că. ∀n ∈  yn  . Fie funcţia f : (1. +. atunci xn+ 6 = 64 xn . dacă a = 1 şi b = 3 . 5p 5p 5p ˆ a) Să se arate că ecuaţia x = 8 nu are soluţii în 2 11 . Să se determine x ∈N . Matricea A =   ∈ M 2( ) şi şirurile ( xn ) n∈ . f ( x) . ∀n ∈ . • La toate subiectele se cer rezolvări complete. Să se calculeze [− 8] − {−2. x ( x + 1)( x + 2 ) 5p 5p 5p a) Să se determine o primitivă a funcţiei f. c) Să se determine domeniul de derivabilitate al funcţiei f. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.1) .funcţiei f. ∀x ∈ [1. 6. Ministerul Educaţiei. x x −1 . profilul militar. 5.   x 2 + y 2 = 13 2. A ( 2. Se consideră funcţia f : 5p a) Să se calculeze lim x →1 x <1 → . ∞ ) → . 5p 1 2. c) Să se arate că.informatică.1) şi B ( −2. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 55 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 055 1. f ( x ) = . 1 x2 .  x+ y =5  3. specializarea matematică . x −1 b) Să se determine punctele de extrem ale MT1. • Toate subiectele sunt obligatorii.

a ≠ 0 .. Ştiind că x1 şi x2 sunt rădăcinile ecuaţiei x 2 + 3x + 1 = 0 . Să se calculeze lungimea razei cercului circumscris unui triunghi dreptunghic care are catetele de lungimi 5 şi 12.informatică. Să se calculeze u − v ştiind că u − v = 3i + 2 j şi u + v = 2i + 3 j . f ( x ) = ln x . profilul militar. să se calculeze x1 + x2 .  1  4. 1 0  2. an = f (1) f (2). Să se rezolve în mulţimea numerelor complexe ecuaţia 2 z + z = 3 + 4i . f ( x ) = . x → . 3x + 4  3 a) Să se determine asimptota la graficul funcţiei f spre +∞ . Y ∈ M . c) Să se arate că funcţia f este bijectivă. MT1. 6. ∀X ∈ M2 ( ). definit la punctul b). 1 1  a) Să se arate că dacă X . specializarea matematică . Se consideră matricea A =   ∈ M2 ( ) şi funcţia f : M2 ( ) → M2 ( ) . 1 . 56 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 56 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 056 1. f ( X ) = AX . Se consideră matricea A =   şi mulţimea M = { X ∈ M2 ( ) | AX = XA}. 2. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. e b) Să se calculeze volumul corpului obţinut prin rotirea graficului funcţiei f în jurul axei Ox . a  9 5. b) Să determine limita şirului ( an )n≥1 . • La toate subiectele se cer rezolvări complete. Se acordă 10 puncte din oficiu. BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 56 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 056 1. 3 3 2. 3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 1 + 5 x − 2 ⋅ 25 x = 0 . 2 2 Ministerul Educaţiei. b) Să se arate că f ( X + f ( X )) = X + f ( X ) . Fie funcţia f : [1. Se consideră dezvoltarea  a 2 + 3  . atunci XY ∈ M . b) Să se arate că G = { X ∈ M | det X ≠ 0} este grup în raport cu înmulţirea matricelor.Proba D. Se consideră funcţia f : 5p 5p 5p 2x + 5  4 \ −  → .  1 −2  a) Să se arate că f ( A) = I 2 . • Toate subiectele sunt obligatorii. programa M1 c) Să se determine punctele de inflexiune ale graficului funcţiei g : . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 56 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 056  2 −3  1. e] → 5p 5p 5p a) Să se calculeze ∫ 0 f (e 1 x2 1 )dx . 5p 5p 5p 5p 5p 5p Ministerul Educaţiei. Să se determine rangul termenului care-l conţine pe a 4 .Filiera vocaţională. c) Să se arate că ∫0 e dx + ∫ f ( x) dx = e . f (n) . g ( x) = f (e x ).. c) Să se determine elementele de ordin doi din grupul G .

+) → ( * 7 .ProbaxD. Să se determine termenul care nu-l conţine pe x . • La toate subiectele se cer rezolvări complete. Să se arate că numărul 2. Să se determine ecuaţia dreptei care trece prin punctul A şi este paralelă cu dreapta d . Triunghiul ABC are AB = 2 . 1. Fie matricele A =  yn  2 3     yn+1  a) Să se determine x1 . 2 5p 5p 5p a) Să se calculeze ∫0 xf ( x)dx . g ( ) =  5p BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ = {0. 1 şi xn+1 = f ( xn ). Fie funcţia f : 5p → . cu  n+1  = 1. specializarea matematică . 3. x2 → .informatică. • Toate subiectele sunt obligatorii. MT1. x>0 . )( ) 6. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 57 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 057 x  x   3 4 ∈ M2 ( ) şi  n  ∈ M 2. F ( cos x ) − F (1) x →0 b) Să se calculeze lim c) Să se arate că funcţia g : . 2  2  4. Să se arate că x 2 + 4 x + 5 x 2 + 2 x + 2 ≥ 1 . ∀n ∈ . 4. 2. . ⋅) .1. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. programa este derivabilă pe . 2  xf ( x) . f ( x) = x 2 + 1 . Să se calculeze lungimea medianei duse din A. ∀n ∈  yn  şi x0 = 1. ∀n ≥ 0 . 2. b) Să se arate că xn + yn 2 = (3 + 2 2 )n . () Ministerul Educaţiei. Fie funcţia f : → 1 . f ( x ) = e − x şi F o primitivă a sa. AC = 4 şi m ( A ) = 60 . Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia log 2 x + log 2 ( 4 x ) = 4 . 4. 5} . Se acordă 10 puncte din oficiu. ∗ 7 c) Să se arate că nu există niciun morfism de grupuri f : ( 6 .3. ∀n ≥ 1 are limită . x ≤ 0 b) Să se arate că funcţia g : → . c) Să se arate că xn+ 2 − 6 xn +1 + xn = 0. y0 = 0 . x2 .Filiera vocaţională. 200 ( 7 + 4 3 − 3 este natural. x > 0 a) Să se arate că şirul ( xn ) n≥1 definit prin x1 = 5p c) Să se determine cel mai mare număr real a care are proprietatea f ( x) ≥ a + 2ln x. 57 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 57 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 057 1. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 57 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 057 1. Ministerul Educaţiei. din dezvoltarea  3 x +  . profilul militar.1 ( ). +. ∞ ) . ⋅) ˆ cu f 2 = 3 . M1 arctg x . ∀x ∈ (0.6} şi ˆ ˆ ˆ a) Să se rezolve în corpul ( 7 . Se consideră mulţimile de clase de resturi 7 2 6 = {0. g ( x) = F ( x) + f ( x) are exact un punct de extrem local. 3. 2. ⋅) ecuaţia 3x + 4 = 0.5. y1 şi y2 . ˆ b) Să se determine ordinul elementului 3 în grupul ( . 1) . x  5. x  A  n  . Se consideră dreapta d : 4 x − 8 y + 1 = 0 şi punctul A ( 2 . 5p 5p 5p 5p 5p 5p 2. oricare ar fi x ∈ .

alegând un element al mulţimii A = {1. b. dacă det A ≠ 0. pentru orice m ∈ . g ( x ) = arctg x . 2009} . f ( x ) = 3 x 2 − 6 x + 1 . Se acordă 10 puncte din oficiu. a ≠ b. b) Să se arate că G este un subgrup al grupului multiplicativ al matricelor inversabile din M2 ( ).. Se consideră matricele A =  .3. c. 5p 5p 5p  1 0 0 1 2. 2]  5p 5p 5p a) Să se arate că. ∀n ∈ cn x + d n ∗ . profilul militar. 2) există a. pentru orice x ∈ ( 0.informatică. f ( x) = . cn d n    a) Să se arate că dacă det A = 0 . x ∈ (1. Să se determine ecuaţia dreptei care trece prin punctul A şi este perpendiculară pe dreapta d . Fie triunghiul ABC care are AB = AC = 5 şi BC = 6 . 2 ) . Se consideră funcţiile f : 5p 5p x →∞ → . B=  şi mulţimea G = {I 2 + aA + bB | a. funcţia f este integrabilă. Fie m ∈ şi funcţia f : [ 0. BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . c) Să se arate că 5p 5p 5p (f f f .  x ln x. Ministerul Educaţiei.. unde n ∈ *. b ∈ . ∞ ) → ( 0. b ∈ [0. atunci f este funcţie constantă. 6. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 58 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 058 ax + b a b 1. 0 0   0 0 a) Să se arate că orice matrice din G este inversabilă. b) Să se determine punctele de extrem local ale funcţiei f . 2] →  x − m. • La toate subiectele se cer rezolvări complete.5.. f ( x) = x 1 + x2 şi g : → . ∞ ) .. 4. a) Să se calculeze lim ( f ( x) g ( x) ) .Filiera vocaţională. atunci funcţia f este injectivă. a ≠ −1}. f )( x ) = de n ori f an x + bn . Să se determine axa de simetrie a graficului funcţiei f : R → R .. acesta să fie multiplu de 3. 5. MT1. c d cx + d    a bn  Se notează An =  n . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.. f ( x) =  . 58 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 58 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 058 1. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 58 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 058 1. Fie a. b) Să se arate că. Să se determine probabilitatea ca. programa M1 c) Să se arate că f ( x ) < g ( x ) .Proba D. astfel încât b . 2]. • Toate subiectele sunt obligatorii.1]  . 3. ∞ ) . Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 3x +1 + 31− x = 10 . d > 0. c) Pentru m = 1 . 5p 2. c) Să se arate că ecuaţia X 2 = I 2 are o infinitate de soluţii în G. x ∈ [ 0. b) Să se calculeze lim ∫1 t ln t dt x −1 x x →1 x >1 . 4 + 7i 2. Să se calculeze distanţa de la centrul de greutate al triunghiului ABC la dreapta BC . Se consideră dreapta d : 2x + y − 1 = 0 şi punctul A ( 3. pentru orice t ∈ (0. specializarea matematică . Ministerul Educaţiei. să se demonstreze că. matricea A =  şi funcţia f : ( 0. Să se calculeze partea reală a numărului complex 1 + 4i .

programa M1 −1 f ( x) . 2010} .. Să se determine m ∈ R astfel încât AB = 4 . + lg  1 −  este întreg. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia x − 3 + 4 − x = 1 . Se consideră punctele A ( 2. MT1. profilul militar. specializarea matematică . Se consideră mulţimea H =   | m. . 5.  0 1    1 1  4 0 −1 a) Să se verifice că dacă A =   0 1 şi B =  0 1  .. Să se arate că numărul lg  1 −  + lg  1 −  + lg  1 −  + .        b) Să se arate că H este un grup cu 10 elemente în raport cu înmulţirea matricelor. acesta să fie divizibil cu 4 . ∫1 sin x dx = 2c 3 b) Să se determine c ∈ (1. 6.6. x → 2.informatică. 59 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 59 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 059 1   1  1  1  1. Se consideră sistemul  x + 3 y + 2 z = 0 . d3 : − x − y + 4 = 0 5p 5p 5p  m n   2. Se consideră funcţia f : 5p 5p 5p a) Să se calculeze lim → . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.. astfel încât sistemul să admită cel puţin două soluţii. • Toate subiectele sunt obligatorii. Să se determine probabilitatea ca.Proba D.Filiera vocaţională.. −2 ) .. Să se calculeze sin 2 x ştiind că ctg x = 6. m ) şi B ( m. pentru care dreptele d1 : mx + y + 1 = 0. • La toate subiectele se cer rezolvări complete. Se consideră funcţiile f : 5p 5p 5p a) Să se calculeze π . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 59 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 059  mx + y + z = 0  1. c) Să se calculeze lim f x →∞ 3 ( x) . 5p 5p 5p pentru care matricea sistemului are determinantul nenul. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia log3 x + 1 5 = . . x →∞ f ( x + 1) b) Să se demonstreze că funcţia f este inversabilă. 4. ∫−π f ( x)dx. f ( x) = x 2 sin x şi F o primitivă a lui f . m = ±1 . Se acordă 10 puncte din oficiu. cu m ∈ − x − y + 4 z = 0  a) Să se determine m ∈ b) Să se determine m ∈ c) Să se determine m ∈ sunt concurente.  2  3  4  100  2. BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . f ( x ) = x3 + x . Ministerul Educaţiei. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 59 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 059 1. Ministerul Educaţiei. atunci B ⋅ A = A ⋅ B . log3 x 2 4. c) Să se determine numărul elementelor de ordinul 2 din grupul H..3) astfel încât f ( x) 2 . dar să nu fie divizibil cu 8. n ∈ 5 . c) Să se arate că funcţia F nu are limită la +∞ . alegând un element al mulţimii A = {2. 3. d 2 : x + 3 y + 2 = 0.

∀X . 0 1 a) Să se verifice dacă matricea   aparţine mulţimii P. MT1. a) Să se arate că funcţia f : . Se consideră matricea A =   şi funcţia f : M2 (  −4 −2  a) Să se calculeze f ( A). Se consideră funcţia f : 5p 5p → a) Să se arate că mulţimea valorilor funcţiei f este ( 0.1) . Fie vectorii u şi v . Se consideră mulţimea P = A ∈ M2 ( 5p 5p 5p ) → M2 ( ) .. Se consideră punctele A ( 2.Filiera vocaţională. g ( x ) = ln f ( x ) . BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ x . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. 60 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 60 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 060 1. Ştiind că u ⋅ v = 5 . specializarea matematică . atunci f   = f (0). unde At este transpusa matricei A. 3 2. 5p c) Să se demonstreze că g ( x) < . 1 b) Să se arate că. x ≥ 3 astfel încât C2 x −3 = 3 . u = 2 şi v = 3 să se calculeze cos ( ( u. x2 soluţiile ecuaţiei x 2 + 5 x − 7 = 0 . Să se scrie ecuaţia mediatoarei segmentului AB . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar SUBIECTUL III (30p) – Varianta 060 1.3 ) şi B ( −3. → . B ∈ P. b) Să se arate că ( f f )( X ) = O2 . 1 0 b) Să se arate că înmulţirea matricelor determină pe mulţimea P o structură de grup necomutativ. Fie mulţimea M = f : 5p 5p 5p { → |f → este derivabilă şi ∫0 f ( x) dx = f (0) = f (1) 1 }. ∀X ∈ M2 ( ). 2. Ministerul Educaţiei. dacă g : . ecuaţia f ′( x ) = 0 are cel puţin două soluţii în intervalul (0. unde g 2. f ( x) = 2 x3 − 3x 2 + x aparţine mulţimii M . + 38 ) < 39. • La toate subiectele se cer rezolvări complete. Ministerul Educaţiei. Fie x1 . > 0 . pentru orice xprograma M1este funcţia definită la punctul b). atunci ( f ( x ) − x ) ⋅ g ' ( x ) = 1. dacă f este o funcţie polinomială de grad trei care aparţine lui M .. 2 2 4. Se acordă 10 puncte din oficiu. c) Să se arate că. 5 3. v ) ) . c) Să se arate că f ( X ) + f (Y ) ≠ I 2 . Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia log5 x + log x 5 = . . • Toate subiectele sunt obligatorii. profilul militar.Proba D. atunci X ∈ P. X ∈ M2 ( ) şi AX = B . 5. 6. Y ∈ M2 ( ). −2 ) . Să se arate că 2(1 + 3 + 32 + . dacă A. f ( x ) = x + 1 + x2 .   2 c) Să se arate că. pentru orice f ∈ M . ∀x ∈ . b) Să se arate că.∞ ) . Să se arate că numărul x13 + x2 este întreg. 5p 5p 5p { ) | AAt = I 2 } . f ( X ) = AX .informatică. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 60 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 060  2 1 1. Să se determine x ∈ .

b este transpusa lui M a. rB = 2i − j . • Toate subiectele sunt obligatorii.3. t t c) Să se calculeze. Să se determine numărul real x ştiind că numerele x + 1. în funcţie de a şi b . b) Să se arate că orice matrice din G este inversabilă. aceasta să aibă 2 elemente. f ( x) = ln(1 + sin 2 x) . f ( x) =  x −1 . programa M1 b) Să se calculeze lim . 61 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 61 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 061 1. profilul militar.    ⊂ M3 (   ). 5p 5p 5p 2. Să se determine vectorul de poziţie a punctului C astfel încât punctul G să fie centrul de greutate al triunghiului ABC .b =  0 1 0  . rG = 4i + 4 j .Filiera vocaţională. ∀ a. b. 5p x →1 x − 1 c) Să se arate că funcţia f este strict descrescătoare. B şi G au vectorii de poziţie rA = 4i + 7 j . Să se determine probabilitatea ca. Fie vectorii u şi v . MT1. 5. 2π ] ecuaţia 2sin x + 1 = 0 . a. Se acordă 10 puncte din oficiu.b | M a. b) Să se arate că ab = c. Punctele A . • La toate subiectele se cer rezolvări complete. Se consideră mulţimea G =  M a. să se calculeze ( 2u + v ) ⋅ ( 2v − u ) . specializarea matematică . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 61 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 061  1 a b  1.b ( M a.1) → f (t ) dt. 1.b − M a. a. v = 2 şi măsura unghiului vectorilor u şi v este 5p π 3 . 2. b. a) Să se arate că orice primitivă a funcţiei f este crescătoare pe b) Să se calculeze . .5. x =1  a) Să se demonstreze că funcţia f este continuă. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 61 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 061 1.6} . Fie mulţimea M = {1.informatică. 5p 5p 5p 5p 2. b ∈ 0 0 1     a) Să se arate că M a . e este elementul neutru şi a 2 = b 2 = c 2 = e . 5p 5p 5p a) Să se rezolve în grupul K ecuaţia x3 = e . . Se consideră un grup ( K . rangul matricei M a . c) Să se arate că grupul ( K .+ ). unde K = {e. ∞ ) →  ln x . Ministerul Educaţiei. 4.d = M a + c. Dacă u = 1 . Se consideră funcţia f : → . ⋅) nu este izomorf cu grupul ( 4. c. Fie funcţia f : ( 0. Să se determine punctele de intersecţie a parabolei y = x 2 + 5 x − 6 cu axele de coordonate. g ( x ) = ∫π 4 arcsin x π c) Să se calculeze derivata funcţiei g : ( −1. d ∈ . 1 − x şi 4 sunt în progresie aritmetică. ⋅) . c} .b+ d . alegând una dintre submulţimile mulţimii M . ∫0 f ( x) cos x dx . 5p f ( x) − 1 BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ .b ⋅ M c. 6.Proba D. 2. 3. x ≠1  . Să se rezolve în mulţimea [ 0.b ). Ministerul Educaţiei. 4. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

dacă a + d = 2 . Să se determine numerele naturale a pentru care numerele a. ∞ )  a) Să se arate că funcţia f este integrabilă pe intervalul [−2π . M . b) Să se determine numărul soluţiilor complexe distincte ale ecuaţiei f ( x ) g ( x ) = 0 . profilul militar.    3 1 a) Să se arate că matricea B =  verifică relaţia B 2 = 2 B . specializarea matematică . → b) Să se calculeze ∫−1 f ( x) dx . Să se determine coordonatele punctelor M şi N ştiind că acestea împart segmentul [ AB ] în trei segmente congruente. iar ordinea punctelor este A. c) Să se arate că. Să se arate că ( n !) divide ( 2n )! . N . * π c) Să se arate că . 6 şi x − 5 sunt în progresie geometrică . . b) Să se arate că. g = X 6 − 1 . Pentru fiecare număr natural nenul n se consideră funcţia f n : (0. atunci det ( A ) = 0 . 2 ) şi B ( 6. atunci A = O2 sau A = 2 I 2 . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 62 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 062 a b 2 1. x →1  f 2 ( x ) − 1 x − 1  ( ) 2. g ∈ [ X ] .Filiera vocaţională. Se consideră funcţia f : R → R . Se consideră punctele A ( 3. .informatică. Varianta 62 ) 5p 5p 5p 5p 5p 5p 2. 6. 2. SUBIECTUL I (30p) – Varianta 062 1. 2π ] . • Toate subiectele sunt obligatorii. B . ∫0 2π f n ( x)dx ≤ 2n π .5 ) . Ministerul Educaţiei. 1 + sin x. f ( x ) = x 2 + x − 2 . a + 1 şi a + 2 sunt lungimile laturilor unui triunghi obtuzunghic. Să se determine x > 0 ştiind că numerele x . Se acordă 10 puncte din oficiu. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. pentru oricare n natural. programa M1 . x ∈ ( 0. f n ( x ) = x n + ln x. • La toate subiectele se cer rezolvări complete. ( π π   3. ∞) → 5p 5p a) Să se arate că funcţia f 2 este strict crescătoare pe intervalul ( 0. f = X 4 − 1 . Fie matricea A =   c d  ∈ M2 ( ) cu proprietatea că A = 2 A . Să se calculeze f 2 ⋅ ( f ( −1) ) .Proba D.∞ ) . situată în intervalul 1 BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 62 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 062 1. ecuaţia f n ( x) = 0 are exact o rădăcină reală. 5p 5p 5p a) Să se arate că un cel mai mare divizor comun al polinoamelor f şi g este X 2 − 1. pentru orice n ∈ .0]  . −3 −1   b) Să se arate că. c) Să se descompună polinomul f în factori ireductibili în 5p 5p 5p [X ]. x ∈ ( −∞. pentru orice n ∈ ∗ . MT1. Fie funcţia f : 5p 5p 5p  x3 . e  3 1  − c) Să se calculeze lim  5p . Ministerul Educaţiei. 2 5. 2 2   4. Se consideră polinoamele f . f ( x) =  .1 . Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia cos  2 x +  = cos  x −  . dacă a + d ≠ 2 .

b ∈ şi funcţia f : → . Să se determine m ∈ R astfel încât dreptele d1: mx + 3 y + 2 = 0 şi d 2 : 2x + y − 8 = 0 să fie concurente. c) Să se demonstreze că polinomul f nu poate fi scris ca produs de două polinoame neconstante.Filiera vocaţională. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 63 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 063 1. specializarea matematică . atunci lim ∫−1 f ( x)dx .1] . atunci AB ∈ P . atunci AB 2 + CD 2 = AD 2 + BC 2 . să se calculeze c) Să se arate că. oricare ar fi X ∈ Q . de termen general an = 4n . 5. x ∈  \ . este crescător. a) Să se arate că rădăcinile din ˆ . Se consideră polinoamele f = X 3 + 2 X 2 + 3 X + 45 ∈ [ X ] şi f = X 3 + X + 1∈ ale polinomului f nu sunt toate reale. 3 1    −2 0  b) Să se arate că. Suma coeficienţilor binomiali ai dezvoltării 2 x 2 − 5 y ( ) n este egală cu 32. x ∈  . ˆ ˆ 2. ∀x ∈ [ −1. cu coeficienţi întregi. Să se arate că dacă AC ⋅ BD = 0 . c) Să se arate că det ( X ) ≥ 0 . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 63 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 063 1. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia sin  x −  = sin  3x +  . 4 4   4. π ∫ x n→∞ 0 π n . dacă A. { } { ) | At = − A} . f ( x)dx = −∞ . f ( x) =  . B ∈ Q . π π   3. b) Să arate că funcţia f este continuă în origine. b) Să se arate că polinomul f nu are rădăcini în 2 2 [X ]. 5p axe x − x . Se consideră mulţimile P = S ∈ M2 ( ) | S t = S şi Q = A ∈ M2 ( 5p 5p 5p 5p 5p 5p 1 3  0 2 ∈ P şi  a) Să se arate că  ∈Q . Se consideră funcţia f : 5p a) Să arate că →  x. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. 6. Ministerul Educaţiei. x > 0  a) Să se determine a şi b ştiind că funcţia f este primitivă pe a unei funcţii. Fie ABCD un patrulater. Ministerul Educaţiei. 5p BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . • La toate subiectele se cer rezolvări complete. n+3 2. Să se determine coordonatele punctelor de intersecţie a parabolelor y = x 2 + x + 1 şi y = − x 2 − 2 x + 6. MT1.  x cos x + b.informatică. Să se arate că şirul ( an )n∈ . • Toate subiectele sunt obligatorii. f ( x) =  3 x . programa M1 c) Să se arate că funcţia f nu este derivabilă în origine. dacă b = 0 . Se acordă 10 puncte din oficiu. Să se determine termenul de rang patru. f ( x ) ≤ x . Se consideră a. profilul militar. 63 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 63 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 063 1. 5p 5p 5p b) Ştiind că a = 0 şi b = 0 . x ≤ 0  2.Proba D.

pentru orice x ∈ . unde x1 .. ∞ ) → . a) Să se determine o rădăcină întreagă a polinomului f. 3  2  x x −3 4.. c) Să se arate că f are o singură rădăcină reală. . 2) astfel încât (c − 1) f . tg B = 3.    y x   a) Să se arate că dacă Y ∈ M2 ( ) şi AY = YA. a = f (1) programa + BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ n )ProbanD.informatică.Filiera vocaţională. ≤ ∫ f ( x) dx ≤ 1 . Să se determine x ∈N . f ( x ) = ln  1 +  . Ministerul Educaţiei.. x ≥ 3 ştiind că C x −1 + C x −1 ≤ 9 . x5 sunt rădăcinile polinomului f . −2 ) ∪ ( 0. Fie ABC un triunghi cu tg A = 2. + x5 . ∀n ∈ * 5 5p 5p 5p 5p 5p 5p . 2. 2 2 2 b) Să se calculeze x1 + x2 + . 0 1 1 π 4 1 c) Să se calculeze ∫0 f ( x ) f ′′( x) − ( f ' ( x ) ) 2 ( f ( x ) )2 dx . x2 .. Să se arate că şirul ( an )n ≥1 . 6.. • La toate subiectele se cer rezolvări complete. ∫0 xf ( x)dx . Fie mulţimea M =   | x. Se acordă 10 puncte din oficiu. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 64 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 064  x 3 y    2 3 1. .. Ministerul Educaţiei. Să se determine măsura unghiului C. (f g ) ( x) ≥ 0. profilul militar. y ∈  şi matricea A =  1 2  .+ f ( 2 ) + .n≥1 . 64 5p 5p Varianta 64 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 064 1. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 64 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 064  2 1. 5. MT1.. f ( x ) = 5p 5p 5p a) Să se calculeze b) Să se arate că 1 1 + x4 n ( n + 1) 2 ′(c) + f (c) = f (2) . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. −2) . 5p 5p 5p 5p π  π  3. • Toate subiectele sunt obligatorii.1] → . b) Să se arate că dacă X ∈ M şi det ( X ) = 0 . 5p 5p b) Să calculeze limita şirului ( a . de termen general an = n 2 − n . π ) ecuaţia tg  x +  = tg  − x  . Se consideră funcţia f : ( −∞. c) Să se arate că An ∈ M .M1f ( n ) − ln 5p 2. specializarea matematică . Să se demonstreze că. Fie funcţia f : [ 0. atunci X = O2 . Să se rezolve în ( 0. Se consideră funcţiile f : R → R şi g : R → R definite prin f ( x ) = x 2 + 2 x + 1 şi g ( x ) = x − 2009 . 2. Se consideră polinomul f = X − X 4 + 3 X 3 − X 2 − 2 ∈ [ X ]. x  a) Să se arate că funcţia f este concavă pe intervalul (−∞ . c) Să se arate că există un punct c ∈ (1. este strict monoton. atunci Y ∈ M .. Să se determine m ∈ R ştiind că dreptele d1 : mx + ( m + 2 ) y − 1 = 0 şi d 2 : ( m +2 ) x + 4my − 8 = 0 sunt paralele.

Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 65 5p 5p 5p SUBIECTUL III (30p) – Varianta 065 1. alegând un număr din mulţimea numerelor naturale de trei cifre. ∀x ∈ . b) Să se arate că. 3.  b c a      a) Să se determine numărul elementelor mulţimii A . programa M1 c) Să se demonstreze că. 2.13. Să se determine probabilitatea ca. • La toate subiectele se cer rezolvări complete. dacă f ( x ) ≥ mx + 1. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 65 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 065  ax + y + z = 4  1. c) Să se arate că pentru orice a ∈ există b ∈ astfel încât sistemul să admită soluţii cu toate componentele numere întregi. Se consideră funcţia f : → . b. Se consideră sistemul  x + 2 y + 3 z = 6 . . a2 . Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 3sin x + 3 cos x = 0 . 6. Să se determine m ∈ R ştiind că dreptele d1: mx + 3 y − 2 = 0 şi d 2 : 12x + 2 y + 1 = 0 sunt perpendiculare. . → . atunci m = 2 . Să se arate că funcţia f : R → R . să se calculeze sin α .. Să se determine primul termen al progresiei aritmetice a1 . ∀x ∈ . pentru orice X ∈ A . 5p 5p 5p 5p 5p 5p a) Să se determine a. a) Să se arate că funcţia f este bijectivă. b pentru care sistemul are soluţia (1. f ( x ) = x3 + 2sin x este impară.  . 5.  2   c) Să se arate că ∫0 f π 2 n +1 ( x)dx = 0 . specializarea matematică . 1. c ∈ 2  . f ( x ) = sin 3 x cos x şi F o primitivă a funcţiei f pe a) Să arate că există c ∈ astfel încât 4 F ( x) = sin 4 x + c . 2. f ( x ) = x + e x . 65 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 65 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 065 1.Proba D. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.. 4. 3 Ministerul Educaţiei. Se consideră mulţimea de matrice A =  0 a 0  | a. acesta să aibă suma cifelor egală cu 2. Se acordă 10 puncte din oficiu. Ministerul Educaţiei.Filiera vocaţională. profilul militar. b astfel încât sistemul să fie incompatibil. π b) Să se calculeze aria subgraficului restricţiei funcţiei f la intervalul 0.  a 0 0      2. . Ştiind că tg α 2 = 1 .informatică. Fie funcţia f : 5p 5p 5p BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . b) Să se determine a. cu a. c) Să se determine numărul matricelor X din mulţimea A care au proprietatea X 2 = O3 .. 1). • Toate subiectele sunt obligatorii. X 2 = I3 sau X 2 = O3 . b ∈ 3 x − y − 2 z = b  . b) Să se arate că f ( x ) ≥ 2 x + 1. MT1.17. pentru orice n ∈ .

c) Să se determine a astfel încât | x1 | + | x2 | + | x3 |= 3. BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ ) → . . 6. Să se calculeze C10 20 9 C20 3 sin x − cos x = 1 . Să se calculeze ( 2 + i )( 3 − 2i ) − (1 − 2i )( 2 − i ) . Ministerul Educaţiei.3] .1] → [1. profilul militar. ştiind că tg x = 4 . unde m ∈ . B ( 4. 1 α . programa M1 2. a) Să se calculeze f (−1) . d3 : 4 x + 3 y = m .1) . specializarea matematică . Fie dreptele d1 : x + 2 y = 3. 66 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 66 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 066 1.Filiera vocaţională. Ministerul Educaţiei. Se acordă 10 puncte din oficiu. f ( x ) = l− 1 − x 2 . dacă α ∈ [1. ∞ . f ( x) = x 4 + x 2 + 1 . 3. a) Să se determine m astfel încât dreptele să fie concurente. b) Să se determine a pentru care polinomul are trei rădăcini reale. 1 5p c) Să se demonstreze că. Se admite că funcţia f are inversa g . f ( t) 3 5p b) Să se arate că ∫ 0 1 f ( x ) dx + ∫ g ( x ) dx = 3 . ) = x −2 f ( x) este mărginită.3) . Să se calculeze cos 2 x . 2. g ( xMT1. 5. Să se determine m. 2π ] ecuaţia 4. 5p b) Să se determine ecuaţia asimptotei spre +∞ la graficul funcţiei f.informatică. Să se rezolve în [ 0. Să se arate că 1 este o perioadă a funcţiei f : R → R .3]. f ( x) = {3x} . C ( 2. cu a ∈ şi cu rădăcinile complexe x1 . • La toate subiectele se cer rezolvări complete. x2 . 5p a) Să se calculeze 3 4 ∫ 0 2t + 1 dt . 2 ) şi D ( m.n ) .5 ) . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 66 5p 5p 5p 5p 5p 5p SUBIECTUL II (30p) – Varianta 066 1. 2. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar SUBIECTUL III (30p) – Varianta 066 1. n ∈ R astfel încât patrulaterul ABCD să fie paralelogram . Se consideră funcţia f : → . atunci are loc inegalitatea ∫ 0 1 f ( x ) dx + ∫ g ( x ) dx ≥ α . unde {a} este partea fracţionară a 3 numărului a. x3 .Proba D. Fie polinomul f = 2 X 3 − aX 2 − aX + 2 . Se consideră punctele A ( 2. b) Să se demonstreze că există o infinitate de valori ale lui m pentru care vârfurile triunghiului determinat de cele trei drepte au toate coordonatele întregi. c) Să se calculeze valorile lui m pentru care triunghiul determinat de cele trei drepte are aria 1. 5p 5p c) Să se arate că funcţia g : (0. Fie funcţia f :[0. a) Să se calculeze derivata funcţiei f pe intervalul (−1. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. d 2 : 3x − 4 y = −1. • Toate subiectele sunt obligatorii.

.1] → .. Să se calculeze cos2α . . 3 3 3 3 4. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 67 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 067  x + y + z =1  1. ∀x ∈ [ −1. centrul de greutate al triunghiului ABC. f ( x) = (3 − m 2 ) x + 3 . a) Să se arate că funcţia u : [ −1. Să se calculeze probabilitatea ca. 2. f ( x ) = 1 1+ x * . Ministerul Educaţiei. 6. b) Să se calculeze ∫0 f 1 2 ( x) g ( x)dx .3} cu valori în B = {5.β =  . Prin punctul G se duce paralela la AB care intersectează dreapta BC în punctul P. 2 f  + n 3 n f   + . programa M1 5p 5p c) Să demonstreze că. Fie sistemul  x + my + z = 1 . elemente ale grupului ( S 4 . 1 2 3 4  1 2 3 4  1 2 3 4  2. 2π 3π 4π + sin + sin . g ( x ) = ∫ f (t )dt . cu m ∈  x + my + mz = −2  a) Să se calculeze det ( A ) .1] \ {0} . 0 5p 5p 5p a) Să se arate că g ( x) = ln(1 + x) . Se consideră punctul G. b3 . 67 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 67 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 067 1. Se acordă 10 puncte din oficiu.1] → f este de două ori derivabilă şi f ( 0 ) = 0.Proba D. Să se calculeze sin π + sin 5p Ministerul Educaţiei. ∀n ∈ n n * 1 c) Să se demonstreze că f   + n . Fie permutările α =  . atunci lim f ( x) − x n n x →0 x n +1 x = nf ′′(0) . 2 şi g : [ 0. Se consideră mulţimea M a tuturor funcţiilor definite pe A = {1. x →0 1 x 5p BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . • La toate subiectele se cer rezolvări complete. 1 1 1  şi matricea A = 1 m 1  . Să se determine primul termen al progresiei geometrice cu termeni pozitivi b1 . 5p 5p 5p c) Să se determine valorile întregi ale lui m ≠ 1 . f   ≤ n ln 2. Să se determine m ∈ R astfel încât GP = m AB . ştiind că cos α = . c) Să se determine o soluţie a ecuaţiei xβ 3 = α 3 x în S4 .1] → . ⋅).6. profilul militar.7} . u ( x ) = e x sin x aparţine mulţimii M. Să se determine m ∈ R astfel încât funcţia f : R → R . 1 6. 2. γ =  . oricare ar fi m ∈ . să fie strict crescătoare. Se consideră mulţimea de funcţii M = { f : [ −1.informatică. b) Să se arate că . aceasta să fie injectivă . 3 3.. 1 m m    5p 5p 5p b) Să se arate că rang ( A ) ≠ 2 . alegând o funcţie din mulţimea M. b) Să se arate că α 4 = β 4 . MT1. specializarea matematică . 5. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 67 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 067 1. dacă f ∈ M şi n ∈ 2. f ' ( 0 ) = 1} . pentru care sistemul are soluţie cu componente întregi. atunci lim (1 + f ( x) ) = e ..Filiera vocaţională. Fie funcţiile f : [0. 2 3 4 1 3 1 4 2      4 3 1 2 a) Să se verifice că γ este soluţie a ecuaţiei αx = xβ. . dacă f ∈ M şi f ( x ) ≠ 0. • Toate subiectele sunt obligatorii.. 24. ∞ ) → .

4 + 3i 4 − 3i 2. programa M1 b) Să arate că f ( x ) < 0. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 68 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 068 1. Se acordă 10 puncte din oficiu. Se consideră ecuaţia x3 + px + q = 0 . 3. 2. x2 . b) Să se arate că lim f ( x) = ∞ . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. profilul militar. ∞ ) . c) Să demonstreze că şirul ( xn )n≥1 . c) Să se demonstreze că. ∞ ) → 5p 5p 5p . Ministerul Educaţiei. f ( x) = 1 2x + 1 . q ∈ . a) Ştiind că p = 1 şi q = 0 . Se consideră matricele A∈ M3 ( ) şi B = A + At . 5. x3 . dacă B = 2 I 2 . să se determine x1 . 7 7 7 3 3 3 2 2 2 c) Să se arate că 12( x1 + x2 + x3 ) = 7( x1 + x2 + x3 )( x1 + x2 + x3 ) 2 . f ( x ) = ∫ e t dt . x3 soluţiile complexe ale acesteia. Să se determine m ∈ R astfel încât funcţia f : R → R . Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia arctg + arctg 3 3 3 4. atunci x + y ≠ 0. 68 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 68 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 068 25 25 1. + − ln  n +  este strict descrescător.Proba D. BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . 12 5p Ministerul Educaţiei. • Toate subiectele sunt obligatorii.. Se consideră funcţia f : ( 0.Filiera vocaţională. acesta să fie divizibil cu 4. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 68 5p 5p 5p 5p 5p 5p SUBIECTUL II (30p) – Varianta 068 1. MT1. 1 . a) Să se arate că B t = B . specializarea matematică . • La toate subiectele se cer rezolvări complete. ∀x ∈ ( 0. 1 π x = .. Să se calculeze sin . şi x1 . 4 11π 6. b) Să se determine p şi q ştiind că x1 = 1 + i . atunci det ( A ) ≥ 1 . y ∈ şi matricea xA + yAt este inversabilă. p. x 2 1 1 1  + . Să se demonstreze că vectorii MN şi BC sunt coliniari. x →∞ c) Să se arate că ∫0 f ( x)dx ≤ e − 2 . Fie funcţia f : 5p 5p 5p 0 a) Să se arate că funcţia f este impară. Să se determine probabilitatea ca alegând un număr din mulţimea numerelor naturale pare de două cifre . n 2 2  2.informatică. f ( x) = (m 2 − 2) x − 3 să fie strict descrescătoare. unde At este transpusa matricei A . Să se arate că numărul + este întreg. + ln x +1 2x + 3 a) Să se calculeze f ′ ( x ) . ∞ ) . Pe laturile AB şi AC ale triunghiului ABC se consideră punctele M şi respectiv N astfel încât 3 AM = 3MB şi AN = AC . x2 . dacă x. x ∈ ( 0. xn = 1 + → . b) Să se demonstreze că.

Să se calculeze cos . a) Să se determine rădăcinile complexe ale polinomului P4 . an = 3 3 1 . F ( x) = ∫ f (t )dt . profilul militar. Pentru fiecare n ∈ ∗ se defineşte polinomul Pn = X n − 1∈ [ X ] . 2. [X ]. 69 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 69 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 069 z + 7i 1. x ∈ [ 0. suma elementelor matricei An este n + 3. Să se demonstreze că funcţia f este neinversabilă. 12 Ministerul Educaţiei. 5 .. b) Să se arate că An − An−2 = A2 − I3 . + f ( 50 ) . ∞ ) → .. ∞ ) .. → . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 69 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 069 1. aceasta să verifice inegalitatea ( x + 1)! − x ! ≤ 100 . Să se calculeze probabilitatea ca. k + 1) astfel încât f ( k + 1) − f ( k ) = c) Să se demonstreze că şirul ( an )n≥1 . Se consideră funcţia f : N → N .1.9} . MT1. • Toate subiectele sunt obligatorii. Fie matricea A =  0 0 1 ∈ M3 ( ). ∀n ∈ . 2 a) Să se studieze derivabilitatea funcţiei f în origine. alegând o cifră din mulţimea {0. 3. unde funcţia F : [ 0. F ( x) x 5 x →0 1 b) Să se calculeze lim .informatică. b) Să se descompună polinomul P3 în factori ireductibili în c) Să se descompună polinomul P6 în factori ireductibili în [X ]. pentru orice n ∈ * 5p 5p 5p 5p 5p 5p . + 3 − f (n) . Fie funcţia f : → . specializarea matematică . Să se calculeze f (1) + f ( 2 ) + f ( 3) + . c 1 1 1 + 3 + . Ministerul Educaţiei. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. programa M1 b) Să arate că. c) Să se arate că.2. ∞ ) → 1 . z 2.. 5. x 0 c) Să se arate. că ∫0 ln(1 + x)dx ≤ 12 .  0 1 0   a) Să se verifice relaţia A3 − A = A2 − I 3 . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 69 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 069 1 1 0 1.. f ( x ) = 2 x + 1 . este strict descrescător. f ( x ) = 3 x + 1 . 7π 6. 4. n 1 2 2... Se acordă 10 puncte din oficiu.. Se consideră funcţia f : 5p 5p 5p 33 2 x . folosind eventual funcţia f.Filiera vocaţională. Să se arate că dreptele de ecuaţii d1 : 2x − y + 1 = 0 şi d 2 : 2x + y − 1 = 0 sunt simetrice faţă de axa Oy. f ( x ) = x − 5p 5p 5p a) Să se calculeze x 2 x3 + − ln (1 + x ) .Proba D. există c ∈ ( k . +∞ ) . 2 3 ∫0 f ( x)dx . Să se determine z ∈C ştiind că =6. pentru orice k ∈ ( 0. • La toate subiectele se cer rezolvări complete. n ≥ 3. Fie funcţia f : ( −1. f ( x) = BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ .

+ f ( f ( 9 ) ) + f ( f (10 ) ) . f ( x ) =  . f ( x ) = x are proprietatea f ( xy ) = f ( x) f ( y ). Pentru orice două matrice A. Se consideră funcţia f : R∗ → R . B]] = O2 .. BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 70 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 070 1. Să se calculeze (1 + i ) . c) Să se arate că. A* ] = O2 . Să se calculeze cos 75 − cos15 . B ∈ M2 ( ) se defineşte matricea [ A.[C . 6. Să se determine m ∈ R ştiind că distanţa de la punctul A ( m. + f ( f ( −1) ) + f ( f (1) ) + . 5p → . +∞ ) → ( 0. f 0 ( x) = e2 x şi. B. • La toate subiectele se cer rezolvări complete. C ]] + [ B. pentru fiecare n ∈ * . ∞ ) → . unde a este un număr real. m + 1) la dreapta d : 3 x − 4 y − 1 = 0 este 1. ( ) 5. A]] + [C . y > 0. pentru orice A. Să se calculeze suma x S = f ( f ( −10 ) ) + f ( f ( −9 ) ) + . [ A. 2. Se consideră intervalul H = ( 0. Se defineşte funcţia f 0 : prin f n ( x) = f n′−1 ( x) . specializarea matematică . să se rezolve în mulţimea ( H . x +1 5p unde legea " " este definită la punctul a).[ A. Fie funcţia f : [ 0.[ B. profilul militar.1] . 1 x x x= . A2 ] . b) Să se calculeze c) Să se calculeze ∫0 f ( x)dx . B] = AB − BA. f ( x ) = log 2 3x + 1 este injectivă . ab + (1 − a )(1 − b) b) Să se arate că funcţia f : ( 0. MT1. 5p 5p 5p  x ln 2 x . 5p 5p 5p 5p 3. a) Pentru A∈ M2 ( ) . programa M1 b) Să determine asimptotele graficului funcţiei f n . + f n−1 ( a ) fn ( a ) n→∞ . Se acordă 10 puncte din oficiu. • Toate subiectele sunt obligatorii. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 70 5p 5p 5p SUBIECTUL II (30p) – Varianta 070 1. ∀x. se defineşte funcţia f n : → a) Să se arate că f3 ( x) = 8e2 x . 5p 5p c) Să se calculeze lim f1 ( a ) + f 2 ( a ) + . C ∈ M2 ( ) . Ministerul Educaţiei. pentru orice A ∈ M2 ( ) .  0 .informatică. ∫1 f  x  dx . unde A* este adjuncta matricei A. Să se calculeze A5 − 6C5 .... x ≠ 0  2... Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.x=0  a) Să se arate că funcţia f este integrabilă pe intervalul [ 0. 3 3 4. Varianta 70 70 5p 5p SUBIECTUL I (30p) – Varianta 070 1.1) . c) Ştiind că legea " " definită la punctul a) este asociativă.Filiera vocaţională.Proba D. b) Să se arate că. f ( x ) = 1 . [ A.1) . 5p 5p a) Să se arate că relaţia a b = ab defineşte o lege de compoziţie pe H . 2 ) ecuaţia Ministerul Educaţiei.   e 1 1 . Să se arate că funcţia f : R → R . 20 2. ∀x ∈ . să se calculeze [ A.

Ministerul Educaţiei. f ( x ) = 3 − x 4 este f ( 0 ) . ⋅) . .. b) ⋅ (c.. . 5 5p 6. Se consideră funcţia F : 5p 5p 5p → . C ' astfel încât A′C = 2 BA′. ∀x ∈ . 0 0 1 2 1 0 . b + d ). . ∀a. d ∈ 2 este un grup care are proprietatea ( p ). Să se arate că funcţia f este pară. respectiv x − y + 2 = 0 .. 0 1 2 b) Să se verifice că Dn = 2 Dn −1 − Dn−2 . 1 2 5p 5p 5p 5p 5p 5p 2 1 0 a) Să se calculeze D3 = 1 2 1 . . b. specializarea matematică . a) Să se verifice că 1 + ( x + 1) F ( x) = 2 b) Să se calculeze lim F ( x) . astfel încât F ( x ) = 1 + ∫ f ( y )dy...Filiera vocaţională. Să se arate că dreptele AA′. 2 1 b) Să arate că f ( x ) > 0.. 0 0 1. Să se determine n ∈ N . 71 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 71 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 071 1. ∀n ≥ 2. Să se determine ecuaţia medianei corespunzătoare laturii BC a triunghiului ABC . b) Să se arate că dacă un grup G are proprietatea ( p ) .. c) Să se arate că Dn = n + 1. ∞ ) . Se consideră determinantul de ordin n ≥ 2. ∀x ∈ ( 0.. Să se calculeze log 7 2009 − log 7 287 − 1 .. ∀x ∈ (−1. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Dn = . x 0 .informatică.. atunci ( xy )2 = x 2 y 2 . cu elementul neutru e... Ministerul Educaţiei.. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 71 5p 5p 5p SUBIECTUL III (30p) – Varianta 071 1.. programa M1 x →∞ 2. . ∞) .. MT1. ∞) → . Se consideră funcţia f : R∗ → R . profilul militar. Un grup (G . 2. n 5. x ∈ ( 0. ∀x ∈ G . • Toate subiectele sunt obligatorii. BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ .. B '.. Să se arate că valoarea maximă a funcţiei f : 1 x2 . 2. c) Să se arate că există o funcţie continuă f : (−1. B′C = C ′A = 3BC ′ . ∀n ≥ 4. • La toate subiectele se cer rezolvări complete. 0 0 . BB ′ şi CC ′ sunt concurente. F ( x ) = ∫ t x dt . ştiind că A(2. → R . c) Să se arate că orice grup care are proprietatea ( p ) este comutativ. 2 4. 2) şi ecuaţiile medianelor duse din B şi C sunt 2 x + y − 2 = 0 . d ) = ( a + c.. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 71 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 071 2 1 0 0 . c. are proprietatea ( p ) dacă x 2 = e . f ( x ) = x − ln (1 + x ) . c) Să se calculeze lim f ( x ) . n ≥ 2 . Se consideră triunghiul ABC şi punctele A '.. ∞ ) → a) Să se calculeze f ′ ( x ) . 2 AC . . f ( x ) = x 2 − 3. 1 0 0 0 . 2 1 0 0 .. astfel încât 3C1 + 2Cn = 8 . y ∈ G . 0 0 0 1 2 1 . ∞ ) . Se acordă 10 puncte din oficiu.Proba D.. ∀x.. x →−1 x +1 .. a) Să se verifice că mulţimea 2 × 2 . împreună cu legea de compoziţie dată de (a. . Se consideră funcţia f : ( 0..

2009 5. • Toate subiectele sunt obligatorii. Se consideră funcţia f : 5p 5p x2 + x + 1 . x3 . x2 . x a) Să se calculeze ∫0 f2 ( x ) dx . 0 2 2009 4. x 2. profilul militar. x2 . MT1. f ( x ) = x3 − 3. ∀x ∈ . Se consideră matricea A =  1 1 1 ∈ M3 ( ).. Se consideră funcţia f : R∗ → R . Pentru orice n ∈ 5p 5p 5p * se consideră funcţia f n : → . programa M1−∞. Să se determine ecuaţia perpendicularei duse din punctul A pe dreapta d . 72 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 72 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 072 π π  1. c) Să se arate că I n ≥ . Se acordă 10 puncte din oficiu. c) Să se determine m ∈ pentru care polinomul p are toate rădăcinile întregi. 2 1 1 1  + + . şi cu rădăcinile x1 .Filiera vocaţională. Să se arate că funcţia f este impară.. 6. x ∈ . Să se calculeze C2009 ⋅ 52009 − C1 ⋅ 52008 ⋅ 4 + C2009 ⋅ 52007 ⋅ 42 − . specializarea matematică . 2 5p 5p 5p 5p 5p 5p 2. b) Să se determine o matrice B ∈ M3 ( ) cu proprietatea B 2 = A. π  n +1 n + 2 2n  π b) Să se arate că I n ≤ ln 2 .Proba D.. Să se determine imaginea funcţiei f :[1. f ( x) = x 2 − x. Ministerul Educaţiei. • La toate subiectele se cer rezolvări complete. det(C + xA)det(C − xA) ≤ ( det C ) . x ∈ \ {−1} . 4 4 4 b) Să se calculeze x1 + x2 + x3 . Se consideră polinomul p = X 3 − X + m cu m ∈ a) Ştiind că m = −6 . − C2009 ⋅ 42009 . să se determine x1 . b) Să se calculeze f ′ ( x ) .informatică. f n ( x) =| sin nx | şi numărul I n = ∫ 2π π f n ( x) dx . Se consideră punctul A (1. f ( x) = BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ .  1 1 1   a) Să se rezolve ecuaţia det( I 3 + xA2 ) = 0.. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. 2 ) şi dreapta de ecuaţie d : 4 x − 2 y + 5 = 0 . Să se arate că numărul  cos + i sin  4 4  100 este real. x3 ∈ . +  . 4] → . x +1 a) Să se determine ecuaţia asimptotei spre +∞ la graficul funcţiei f. 1 . Ministerul Educaţiei. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 72 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 072 1. −1 . c) Să se arate că ∀C ∈ M 3 ( ). c) Să se demonstreze că funcţia f este concavă pe intervalul ( 5p ) 2. Să se calculeze sin 75 ⋅ cos15 . \ {−1} → . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 72 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 072  1 1 1 1.

. b = 2. Fie a ∈ 5p şi funcţia f : {−1.Filiera vocaţională. C trei puncte în plan. 2 2  f f f )(1) . b) Ştiind că a = 1. Să se arate că semidreapta [AD este bisectoarea unghiului BAC . ∀x ∈ . Se consideră mulţimea A =  0 a d  2  0 0 a   ˆ ˆ    a) Să se determine numărul elementelor mulţimii A..5. b = 2. acesta să fie divizibil cu 25 . Dacă se notează cu S şi S M ariile triunghiurilor ABC . g ( x) = f1 ( x)sin x în jurul axei Ox . MT1. 5p 2. Fie matricea M =   ∈ M 2 ( ) . c) Să se determine valoarea numărului a ştiind că graficul funcţiei f are exact o asimptotă verticală. 5. 5p 5p 5p a) Să se arate că f12 ( x) = 2 f 2 ( x).ProbaaD. Se asociază fiecărui punct A( x. 1 π  6. a) Să se calculeze lim f ( x) x . 2010} . Să se determine probabilitatea ca. b) Să se calculeze lim x →∞ f n +1 ( x ) + 2 c) Să se calculeze volumul corpului obţinut prin rotirea graficului funcţiei g :[0.  a b c    ˆ  | a . cu X ∈ A . π] .      a) Ştiind că a = 1.10. d = 4 . atunci S M = S ⋅ | det M | . se defineşte funcţia f n : → . programa M1 de extrem local al funcţiei f. Se consideră un triunghi ABC. 5p Ministerul Educaţiei. b. AC = b şi un punct D astfel încât AD = b AB + c AC. • La toate subiectele se cer rezolvări complete. Să se calculeze cosα . c = 2. Se consideră funcţia f 0 : f n ( x) = ∫ f n−1 (t ) dt . y ') . 0 x → . c) Să se rezolve ecuaţia X = X . • Toate subiectele sunt obligatorii. c = 3. c . să se arate că toate punctele AM se află pe dreapta y = 2 x. Să se calculeze ( f 3. Să se calculeze 5 − 12i − 12 + 5i . pentru orice n ∈ * . π] → [0. b) Să se determine valoarea numărului ştiind că 3 este punct 5p BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. f0 ( x) = 1 şi. f ( x ) = x 2 − x 4 . cu lungimile laturilor AB = c. b) Să se arate că mulţimea A este parte stabilă în raport cu înmulţirea matricelor din M 3( 5p 5p 5p 5p 5p 5p 2 ). d = 4 şi că A(−1. respectiv AM BM CM . Fie α ∈  .1) .. f ( x) = x2 + x + a x2 − 1 . unde c d  x '   a b  x   y '  =  c d  y  . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 7 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 073 1. alegând un element al mulţimii A = {0. profilul militar.1} → x →∞ . Se consideră funcţia f : R → R . 2 Ministerul Educaţiei. π  astfel încât cos 2α = . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 73 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 073 a b 1. d ∈  . 73 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 73 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 073 1. 4. B. 2. specializarea matematică . xf n ( x) + 1 . Se acordă 10 puncte din oficiu. c) Fie A.informatică. y ) punctul AM ( x '.. să se determine coordonatele punctului AM . Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 2 x + 4 x = 20 . 2.

1 π  6. • Toate subiectele sunt obligatorii. b ∈ ∗ . b ∈ şi polinomul p = X 3 + aX 2 + X + b . 3) . Ştiind că a = b = 1 . profilul militar. f ( x ) = ln 2+ x . b) Să se verifice relaţia A( A2 + 6 I 3 ) = O3 . 2− x a) Să se determine ecuaţiile asimptotelor la graficul funcţiei f. c) Să se arate că det( I 3 + xA2 ) ≥ 0. Fie α ∈  . B ( 2. Să se arate că Ca +b = Ca +b . 1 − m ) să fie coliniare. 2. 4 ) şi C ( 2m. ştiind că polinomul p are rădăcina dublă 1. 5p b) Să se studieze monotonia funcţiei f . x 2  2 1   2 e  c) Să se demonstreze că  ∫ dx  ≤  ∫ e 2 x dx   ∫ 2 dx  . specializarea matematică .2 ) → . să se determine valorile lui a pentru care polinomul p are o rădăcină raţională. Se consideră funcţia f : ( −2. x3 ∈ . a) Să se arate că f ( t ) = At 2 − 2 Bt + . 2. 5.  1 −2 0    a) Să se calculeze det A . • La toate subiectele se cer rezolvări complete. 5p 5p 5p 5p 5p 5p Ministerul Educaţiei. cu rădăcinile x1 . a b 4. Se consideră matricea A =  −1 0 2  . ∞ ) → R . 1 x 1 x 1 x  2 e 4 − e2 . x2 .Filiera vocaţională. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 2 − x + 3 x − 2 = 0 . ∀t ∈ .  1  1 1 x  x     2 .informatică. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 74 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 074 1. pentru oricare a. f ( x ) = x − 2m + 2 . să se afle rădăcinile polinomului p. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 74 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 074  0 1 −1 1. Se acordă 10 puncte din oficiu. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. 5p x →∞ x 2. Să se calculeze sinα . Se consideră funcţia f : ( 0. 5p 1 BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . Să se determine a şi b . programa M1 c) Să se calculeze lim xf   . 2 2  Ministerul Educaţiei. a) b) c) Se consideră a. MT1. Să se determine m ∈ astfel încât punctele A ( 3. π  astfel încât cos 2α = − . Să se rezolve în mulţimea numerelor complexe ecuaţia z 2 + 3z + 4 = 0 . Să se determine m ∈ funcţiei f să nu intersecteze axa Ox. În cazul b = 1 .Proba D. ∀x ∈ . 74 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 74 astfel încât graficul SUBIECTUL I (30p) – Varianta 074 1. B = ∫ dx . Fie funcţia f : 5p 5p 5p → 2 t 2 1 2 ex  . f ( t ) = ∫  − e x  dx şi numerele A = ∫ 2 dx . ∀t ∈ 2 b) Să se arate că f ( 2 B − t ) = f ( 2 B + t ) . 3.

∞ ) \ {0} . Se consideră dreptele paralele d1 . iar m ( AMC ) = 150 . cu a ∈ şi cu rădăcinile x1 . x2 . • Toate subiectele sunt obligatorii.Filiera teoretică. y ∈ * * . ∀x. x . 2 ) faţă de mijlocul segmentului [ BC ] . ∀α ∈ (1. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. 1 1 1 1 + + + . ∞) → a) Să se studieze monotonia funcţiei f. unde [ x] reprezintă partea întreagă a numărului real x . Varianta 75 → SUBIECTUL I (30p) – Varianta 075 5p 5p 1.informatică.)MT1. profilul real. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 75 5p 5p 5p SUBIECTUL II (30p) – Varianta 075  1 1 1  2 −1 −1 x 1 1.. −4 ) şi C ( −5. Să se calculeze aria triunghiului ABC în care AM = BC = 4 . 2. d 2 şi punctele distincte A.. Filiera vocaţională. BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . Să se determine coordonatele simetricului punctului A ( −3. 2. cu x ∈  1 1 1  −1 −1 2  3 3x     a) Să se calculeze produsul AB . ∞ ) . α . f ( x ) = 1+ x 5p 5p 5p a) Să se calculeze b) Să se calculeze ∫0 f ( x)dx . 5p 5p 5p 3. ( x2 + x − 2 = 1 . 5p Ministerul Educaţiei. ) unde B (1. atunci toate rădăcinile polinomului p au modulul 1. 1 c) Să se arate că dacă a = . M . Se acordă 10 puncte din oficiu. α > 1 şi funcţia f : (−1.Proba D. 6. specializarea matematică . profilul militar. x1 x2 x3 x4 5p 5p 5p a) Să se verifice că x1 + x2 + x3 + x4 = b) Să se arate că polinomul p nu este divizibil cu X 2 − 1 pentru nicio valoare a lui a. dat de an = f (1) + f (2) + f (3) + . b) Să se arate că M x M y = M xy . N . programa M1 ∞ ) . + f (n) − ∫ f ( x) dx . c) Să se arate că. . b = log 2 1 şi c = −2 . P. Să se determine numărul triunghiurilor care au toate vârfurile în mulţimea celor şapte puncte date. ∞ ) → . Să se determine valorile parametrului real m ştiind că parabola asociată funcţiei f : . b) Să se demonstreze că (1 + x ) > 1 + αx. 16 2. Se consideră matricele A =  −1 2 −1 . f ( x) = (1 + x)α − α x . pentru orice x real nenul.informatică. . n 0 c) Să se arate că şirul (an )n≥1 . B =  1 1 1 şi M x = A + 2 B. 2 Ministerul Educaţiei. Să se ordoneze crescător numerele a = − 3 27. ∀x. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia log 2 4. y ∈ [0. • La toate subiectele se cer rezolvări complete. B. ∀x ∈ ( −1. 5. Se consideră polinomul p = X 4 − aX 3 − aX + 1. −1) . x4 ∈ . unde M este mijlocul lui ( BC ) . f ( x ) = x 2 + mx − 2m se află situată deasupra axei Ox . Q ∈ d 2 . specializarea matematică . este convergent. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 75 5p 5p SUBIECTUL III (30p) – Varianta 075 1. Fie funcţia f : ( −1. 5p c) Să se demonstreze că 2 f ( x + y ) ≤ f (2 x + f (2 y ). ∫1 f 3 2 1 ( x)[ x]dx . C ∈ d1 . det ( M x ) ≠ 0 . Se consideră α ∈ . x3 .

pentru orice a ∈ G. b) Să se arate că şirul I n este strict descrescător. Se consideră şirul ( I n )n≥1 .informatică. Să se verifice dacă numărul 3 − 2 2 aparţine mulţimii a + b 2 | a. cu a. Să se calculeze modulul vectorului u + v . Fie ( G . 3. Să se arate că F ( G ) împreună cu operaţia de compunere a funcţiilor formează un grup. c ∈  ca cb 1 + c 2    a) Să se calculeze determinantul matricei A.Proba D. • Toate subiectele sunt obligatorii. Să se calculeze tg . Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia arctg 3 + arctg x = π 2 . Se consideră vectorii u = i − j şi v = 2i + 4 j . are loc egalitatea C2n = 2 ⋅ C2 n−1 . 3 α π  6. programa M1 x xe − 1 = f ' ( x0 ) . cu rădăcinile x1 şi x2 . 5. a) Să se arate că graficul funcţiei f nu admite asimptotă spre +∞ . { } 2 2 2. 5p 5p 5p 5p 5p 5p c) Să se arate că matricea A − I 3 are rangul cel mult 1 . ∞ ) → . 1  b) Să se arate că ecuaţia f ( x ) = 0 are o soluţie unică x0 ∈  . Pentru fiecare element a ∈ G se defineşte funcţia f a : G → G . 2 şi A* adjuncta sa. n ≥ 1 . Să se arate că oricare ar fi n natural.·) un grup.Filiera vocaţională. MT1. 76 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 76 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 076 1. b) Să se arate că f a fb = f ab . f a ( x ) = ax. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 76 5p 5p 5p SUBIECTUL III (30p) – Varianta 076 1. b ∈ G . specializarea matematică . Să se arate că x1 + x2 ∈ . ∀a. definit prin I n = ∫ 5p 5p 5p ( x + 1) dx . Ministerul Educaţiei. a) Să se determine I1 . b) Să se verifice că det( A* ) = ( det A ) . f ( x) = x + ln x . ∞ ) . Se consideră funcţia f : ( 0. Se consideră matricea A =  ba 1 + b 2 bc  . n n 4. π  . x − x0 1 ln 0 2. b. unde x0 este numărul definit la punctul b). oricare ar fi n ∈ n ∗ x +1 . Fie α ∈  . astfel încât sin α = . Se consideră ecuaţia x 2 − 3 x + 1 = 0 . e  c) Să se demonstreze că lim x → x0 BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 76 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 076 1 + a 2 ab ac    1. n→∞ c) Să se arate că lim I n = 0 (se consideră cunoscut faptul că ln (1 + t ) ≤ t . Se acordă 10 puncte din oficiu. 2. ∀t ∈ ( −1. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. c) Fie F ( G ) = { f a : G → G | a ∈ G}. • La toate subiectele se cer rezolvări complete. 5 2 2  Ministerul Educaţiei. b ∈ Z . profilul militar.1 . ∀ x ∈ G. a) Să se arate că f a este bijectivă.

Se consideră sistemul mx + y + mz = 1 − m . 3 2 2 4.. 5p b) Să se arate că funcţia f este continuă în x = 0 dacă şi numai dacă f (0) = 1 .Filiera vocaţională. Să se determine a1 . Fie ABC un triunghi şi G centrul său de greutate. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. MT1. 3  π 6. ∞ ) . oricare ar fi n ∈ c) Să se calculeze lim I n . Ministerul Educaţiei. atunci 2. Să se arate că dreptele GM şi AC sunt paralele. 5p c) Să se arate că. prin funcţia f : G2 → * +. + f (−10). Se consideră progresia aritmetică ( an )n≥1 de raţie 2 şi cu a3 + a4 = 8 . Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 4 x − 2 x = 56. Se consideră α > 0 un număr real şi mulţimea Gα = ( α. b) Să se arate că 2(2n + 1) I n = nI n−1 . ∗) este grup abelian. n≥2. 3. pentru orice α ≥ 2 . 5. programa M1 ea este derivabilă pe . 2. Să se calculeze f (−1) + f (−2) + f (−3) + . ∗ şi ( 2 ) x ∗ y = 3 xy − 6 ( x + y ) + 7α.· ) sunt izomorfe. matricea sistemului are rangul cel puţin egal cu 2. specializarea matematică . 5p a) Să se determine ecuaţia tangentei la graficul funcţiei f în punctul de abscisă x = 1 . 2. Să se calculeze tgα . m ∈ . • Toate subiectele sunt obligatorii. • La toate subiectele se cer rezolvări complete. 2 1 5p 5p 5p a) Să se calculeze I1 . Se acordă 10 puncte din oficiu. astfel încât sin α = .. Să se calculeze A4 − A3 − C4 . mulţimea Gα este parte stabilă a lui R în raport cu operaţia „ ∗ ”. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 77 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 077 1. 5p c) Să se determine m ∈ pentru care sistemul este incompatibil. 5p b) Să se arate că grupurile G .  mx + 3 y + 3z = −1  5p a) Să se calculeze determinatul matricei sistemului. Fie f : → . I n = ∫ (( x − 1)(2 − x))n dx. ∀x ∈ . .Proba D. astfel încât xf ( x) = e x − 1. situat pe graficul funcţiei f. 77 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 77 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 077 1. Fie α ∈  0. profilul militar. BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ .informatică. n→∞ . Pe R se defineşte legea de compoziţie 5p a) Să se arate că pentru α = 2. 5p c) Să se arate că dacă funcţia f este continuă în x = 0 . 4  2 Ministerul Educaţiei. pentru orice m ∈ . Se consideră şirul ( I n )n≥1 . Se consideră punctul M definit prin MB = −2MC . ( * + .  . cuplul ( G2 . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 77 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 077  x − y − mz = 1  1. 5p b) Să se arate că. f ( x) = 3 x − 6 . f ( x) = 1 + x. Se consideră o funcţie f : → .

Să se calculeze numărul diagonalelor unui poligon convex cu 8 laturi. • La toate subiectele se cer rezolvări complete. k2 ∈ Z. c) Să se determine m. 78 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 78 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 078 1.Filiera vocaţională. astfel încât a + b = . Fie funcţia f : 5p 5p 5p → . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar V 78 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 078  2 x − 3 y + 4 z − 5t = −1  1. 3 ( ) π  π π 6. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale inecuaţia 2 x 2 − 3 x + 1 ≤ 0. Fie a. t0 ) cu z0 = t0 = 0. m şi n sunt impare  şi G = Q0 × Z . 4. Se consideră funcţia f : → . a) Să se arate că graficul funcţiei f admite asimptotă spre +∞ b) Să se determine punctele de extrem local ale funcţiei f. f ( x) = 3 x3 − 3 x + 2 . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 78 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 078 1. pentru orice m. c) Să se arate că funcţia f : G → ∗ b) Să se calculeze (1. Fie ABCD un paralelogram şi P un punct astfel ca BP = 2 PD. Să se arate că tg a tg b + tg a + tgb = 1. programa M1 1 . k2 ) = ( q1q2 . c) Să se calculeze lim x(2arctg f ( x) − π). ∗) şi ( . b ∈  − . 4  2 2 Ministerul Educaţiei. Să se arate că BP = 2 BA + BC . m  2. 2. iar matricea sistemului are rangul 2. Se consideră sistemul  x + 9 y + mz + t = 3 . b) Să se arate că. k1 ) ∗ ( q2 . ∀ k1 . rangul matricei sistemului este mai mare sau egal cu 2. Se acordă 10 puncte din oficiu. 0 x . ∗ (1.10 ) .Proba D. ∗ Ministerul Educaţiei. profilul militar. ∀ q1 .. specializarea matematică . f ( x) = log3 2 x − x este injectivă. 3. 1 x2 b) Să se demonstreze că orice primitivă a funcţiei f este strict crescătoare.1) ∗ (1.informatică. ∗) este grup abelian. 3 + cos x a) Să se calculeze ∫03 f ( x )dx . m. 5 x − 6 y + 10 z + nt = p  5p 5p 5p a) Să se determine p astfel încât sistemul să admită o soluţie ( x0 . k ) ) = q ⋅ 2 k este un izomorfism între grupurile ( G . f ( ( q. c) Să se calculeze lim x→∞ ∫ f (t )dt . n. 5p 5p 5p a) Să se arate că ( G . p ∈ pentru care sistemul este compatibil. y0 . 5. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Să se calculeze 10lg 7 − 3 343. p ∈ .·). . Să se arate că funcţia f : → . n ∈ Z. n.  . Fie mulţimea Q 0 =  | m. k1 + k2 ) . Pe G se defineşte legea de n  compoziţie ( q1 . q2 ∈ Q0 . MT1. 2 ) ∗ . f ( x) = π 5p 5p 5p x →∞ BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . • Toate subiectele sunt obligatorii. z0 . 2.. n ∈ .

Se consideră şirul (an )n≥0 definit prin a0 = 1 şi an+1 = ∫ sin πx dx .(MT1. Pe mulţimea G = [ 0. profilul militar. 3 4 b) Să se arate că ( G . 6. Să se determine abscisele punctelor de intersecţie a graficului funcţiei f cu axa Ox. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia x + 1 − x = 1. Se consideră funcţia f : → . astfel încât Cn să dividă Cn+1 . + f ( − n)M1 2 ) .Proba D. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 79 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 079 1. n→∞ 5p 5p 5p BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . 3 3 . b) Să se determine m ∈ pentru care sistemul este compatibil nedeterminat. a) Să se scrie ecuaţia tangentei la graficul funcţiei f în punctul de abscisă x = 0 . 2 ) . f ( x) = x 2 − 4 x + 3. 2 3 a) Să se calculeze ∗ . 3. n→∞ . situat pe graficul funcţiei f. b) Să se arate că funcţia f este inversabilă.3) şi C ( 0.informatică. f ( x) = e3 x + 2 x + 1 .1) se defineşte legea de compoziţie x ∗ y = { x + y} . 5p 5p 5p a) Să se calculeze a1 . Se consideră sistemul  x + ( 2m − 1) y + 3z = 1 . c) Să se rezolve ecuaţia x ∗ x ∗ x = 1 . • La toate subiectele se cer rezolvări complete.Filiera vocaţională. 2  2. n ≥ 3 . Se acordă 10 puncte din oficiu. 4. Fie x ∈ . 2 2 2 2 c) Pentru m = 1 să se determine soluţiile reale ( x0 .  ∩ ( log 2 3.. c) Să se calculeze lim ( f (−1) + f ( −2) + f −3) + programa + n an 0 2. c) Să se calculeze lim an . y0 . 2. Fie punctele A (1. Să se calculeze cos 2 x. x + my + ( m − 3) z = 2m − 1  a) Să se determine m ∈ pentru care sistemul are soluţie unică. Să se arate că  −∞. ∗) este grup abelian. Să se determine n ∈ 5. B ( −1. Se consideră funcţia f : → . • Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. b) Să se arate că şirul (an )n≥0 este convergent. astfel încât tg 2 x = 6. specializarea matematică . x ∈G . . ∞ ) = ∅. m∈ . 79 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 79 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 079 3  1. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 79 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 079 x + my + 2z = 1  1. Ministerul Educaţiei. z0 ) ale sistemului pentru care 2 x0 − y0 + 3z0 = 14. 5p 5p 5p 5p 5p 5p Ministerul Educaţiei. Să se calculeze lungimea înălţimii duse din vârful A al triunghiului ABC. unde {a} este partea fracţionară a numărului real a. 4 ) ..

80 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 80 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 080 1. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 80 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 080 1.3. 2.5} cu proprietatea că f (1) ≠ 1 .. b) Să se arate că I n = ln 2 − ∫ ln(1 + x n )dx. dacă T ∈ H . Să se calculeze numărul funcţiilor injective f : {1. n→∞ . pentru orice x ∈ 5p c) Să se arate că graficul funcţiei f admite asimptotă spre −∞ .informatică.Filiera vocaţională. c) Să se calculeze lim I n . a) Să se studieze monotonia funcţiei f. + ) . 4. specializarea matematică . Să se rezolve în mulţimea numerelor reale inecuaţia 2 − x 2 ≥ 1. Să se calculeze (1 − i ) 1 − i 2 1 − i 3 . ∀ x ∈ a) Să se arate că. 5p 5p b) Să se arate că ( x 2 + 1) f ′′( x) + xf ′( x) = x 2 + 1 . Să se calculeze sin 2 x. { ∗ }. Să se arate că τσ = στ . .3} → {1. MT1. c) Să se determine mulţimea H pentru funcţia f : → . }. atunci −T ∈ H . Se consideră funcţiile f : este descrescătoare. 4. programa M1 2. Să se arate că funcţia f g 3. → . Se acordă 10 puncte din oficiu. profilul militar. 1 − i 2009 . Se consideră şirul ( I n )n≥1 . b) Să se determine numărul elementelor mulţimii A. f ( x) = 1 − x şi g : 3 ( )( ) ( ) → . Ministerul Educaţiei. −1) şi este paralelă cu dreapta x − 2 y + 1 = 0. • La toate subiectele se cer rezolvări complete. • Toate subiectele sunt obligatorii. Fie permutarea σ =  n∈  ∈ S5 şi mulţimea A = σ 2 3 4 5 1 a) Să se determine numărul inversiunilor lui σ . I n = ∫ 5p 5p 5p a) Să se calculeze I1 . 2 5. f ( x) = x 2 + 1 . Să se determine ecuaţia dreptei care trece prin punctul P ( 4. f ( x ) = { x} . 2. 2. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se consideră funcţia f : → . Fie f : → o funcţie şi mulţimea H = {T ∈ | f ( x + T ) = f ( x). Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 80 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 080 1 2 3 4 5 n 1.. b) Să se demonstreze că H este subgrup al grupului ( . . Fie x ∈ astfel încât sin x = 1 + cos x. 6. g ( x) = 2 x − 1. Ministerul Educaţiei. BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . 5p 5p 5p 5p 5p 5p c) Fie τ ∈ S5 astfel încât τσ 2 = σ 2τ .Proba D.2. ∀n ∈ 0 1 * 1 nx n +1 0 xn dx .

informatică. 2m + 1) . programa M1 b) Să se arate că funcţia admite două puncte de extrem. oricare ar fi m ∈ . • La toate subiectele se cer rezolvări complete. Fie a. care are rădăcinile reale x1 şi x2 . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 81 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 081 * − 1 x 1. Se acordă 10 puncte din oficiu. 5p a) Să se scrie ecuaţia tangentei la graficul funcţiei f în punctul de abscisă x = 1 . 5. f ( x) = ( x − 1)e . b ∈ 5  . Să se calculeze C16 + C16 + C16 + . Ministerul Educaţiei.  −b a     ˆ a) Să se dea un exemplu de matrice nenulă din mulţimea A care are determinantul 0 . Se consideră ecuaţia x 2 − 2 x + m = 0. Ştiind că x1 − x2 = 1.  −1 2   0 0 ˆ ˆ ˆ ˆ     ˆ 1 ˆ 2 c) Să se rezolve ecuaţia X 2 =  .1) . M =  1− m  2m + 1 2m + 1 1    a) Să se calculeze det ( M ) . m ∈ . Se consideră funcţia f : → . Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 3 1 − x = 1 + x . x 0 5p 5p 5p a) Să se arate că funcţia f este strict crescătoare. profilul militar. Fie m ∈ şi punctele A ( m. 5p 5p c) Să se determine ecuaţia asimptotei la graficul funcţiei f spre +∞ . 5p 5p 5p b) Să se arate că punctele A. să se determine m. 32  a b     2. Se consideră matricea 1 1  m   2 1 .. Se consideră funcţia f :[0. B (1 − m. B. situat pe graficul funcţiei f. C sunt coliniare. 15 c) Să se arate că aria triunghiului ABC este mai mare sau egală cu . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. ˆ ˆ ˆ ˆ  2 1  0 0 b) Să se arate că există o matrice nenulă M ∈ A astfel încât  ⋅M =  . c) Să se calculeze lim f ( x) x5 x →∞ .. 2. • Toate subiectele sunt obligatorii. Să se arate că sin 2a + sin 2b = 2cos ( a − b ) . .Proba D. Să se calculeze partea întreagă a numărului log 2 500. 2 ) . specializarea matematică . f ( x ) = ∫ t 3 t 2 + 1 dt . C ( 2m + 1. 81 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 81 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 081 1.Filiera vocaţională. 3. b) Să se calculeze f (1) . MT1. astfel încât a + b = π 2 . BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . 6. Fie mulţimea de matrice A =   a. 2. Să se determine a ∈ ştiind că dreptele x + y = 1 şi 3x − ay = 2 sunt paralele. + C16 . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 81 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 081 1. b ∈ . 0 2 4 16 4.  −1 2  ˆ ˆ   5p 5p 5p Ministerul Educaţiei. ∞) → .

profilul militar. MT1. → .6} o funcţie injectivă. a) Să se arate că (an )n≥0 este strict crescător. ∀x. programa M1 n→∞ an +1 − an x (sin t + cos t )sin t  π dt . Să se calculeze sin 3a. y ∈ . sistemul admite soluţii nenule. 4 Ministerul Educaţiei. .5.  → ( 0. 4. astfel încât sin a = . pentru orice a. 82 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 82 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 082 1.informatică.  iy x   a) Să se demonstreze că G este parte stabilă în raport cu înmulţirea matricelor din M2 ( ).  x + cy + a + b z = 0 ( )  a) Să se calculeze determinantul matricei sistemului. Se consideră punctele A (1. f ( x ) = x 2 − 4 x + 9 se află pe dreapta de 3. ⋅) cu ∗  x iy  f ( x + iy ) =   .0 ) . 4 ) . acesta să aibă ambele cifre impare. b. 5p 5p 5p c) Să se rezolve sistemul. Să se calculeze AB ⋅ AC. 6. 5. f ( x) = ∫ 0  2 cos 2 t π a) Să se calculeze f   . a − an +1 5p . Fie f : {1.3) şi C ( −1.3} → {4. Să se arate că f (1) + f ( 2 ) + f ( 3) = 15. Să se calculeze probabilitatea ca. ∞ ) . y ∈  iy x  este izomorfism de Ministerul Educaţiei. b) Să se arate că (G . Se consideră şirul (an )n≥0 . b) Să se arate că.Proba D. an+1 = 2 + an . x + y ≠ 0  . 2.⋅) → (G. 2. alegând un număr din mulţimea numerelor naturale de două cifre. Se acordă 10 puncte din oficiu. c ∈ . ştiind că a ≠ b şi că (1. B ( 2. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 82 5p 5p SUBIECTUL III (30p) – Varianta 082 1. • Toate subiectele sunt obligatorii. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 82 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 082  x + ay + ( b + c ) z = 0  1. 5p 5p 5p  x iy   2 2 2. specializarea matematică . Se consideră sistemul de ecuaţii liniare cu coeficienţi reali  x + by + ( c + a ) z = 0 . definit prin a0 = 3 . • La toate subiectele se cer rezolvări complete. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Fie a ∈ 1 . 4 b) Să se arate că funcţia f este strict crescătoare. Să se arate că vârful parabolei asociate funcţiei f : ecuaţie x + y = 7 . c) Să se calculeze lim n + 2 BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . Fie funcţia f :  0. f ( x) c) Să se calculze lim 2 . Se consideră mulţimea G =   x. b) Să se arate că şirul (an )n≥0 este convergent.Filiera vocaţională. Să se verifice că numărul 1 + i este rădăcină a ecuaţiei z 4 + 4 = 0. ∀n ∈ .·) este grup abelian. ( . x →0 x 5p 5p 5p x>0 .1.2.1) este soluţie a sistemului. c) Să se arate că funcţia f : grupuri.

z0 ) ∈ 3 5p 5p 5p este soluţie a sistemului. b ∈ Z7 . Într-o urnă sunt 49 de bile. c) Să se arate că G este grup abelian în raport cu operaţia de înmulţire a matricelor. Să se determine valorile reale ale lui m ştiind că x 2 + 3x + m ≥ 0.1} sistemul este incompatibil. Se consideră funcţiile f n :  0.1}. π  π  3. ⋅ tg89 = 1 . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. n n  2   cos x + sin x 5p 5p a) Să se calculeze ∫ π 2 0 1 dx ..  2   5p c) Să se arate că ∫ π 2 sin 3 x f ( x ) dx 1 0 = ∫ 2 cos3 x f1 ( x)dx = 0 π π −1 . 5p 5p 5p  a −b  ˆ ˆ | a. specializarea matematică . 83 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 83 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 083 1. Să se arate că x = y = 0. log 2 5 . profilul militar. Se consideră mulţimile H = {a 2 | a ∈ Z 7 } şi G =  b a    a) Să se determine elementele mulţimii H. atunci F ′′( x) = ( f 4 ( x) ) sin 4 x. atunci x0 − y0 + 2009 ⋅ z0 = 1 .  2 2 x + (m − m − 2) y + 2(m + 1) z = 3 a) Să se demonstreze că sistemul are soluţie unică dacă şi numai dacă m ∈ \ {0. • La toate subiectele se cer rezolvări complete. Să se arate că numărul 3 3 aparţine intervalului ( 2. 5p BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . a ≠ 0 sau b ≠ 0  . programa M1 π 1 2. y0 . MT1. y ∈ H astfel încât x + y = 0. 4 . aceasta să aibă scris pe ea un pătrat perfect. 2. Să se determine m ∈ ştiind că vectorii u = 2i − 3 j şi v = mi + 4 j sunt perpendiculari. 6. n∈ * . Să se arate că tg1 ⋅ tg 2 ⋅ tg 3 ⋅ .Proba D. 5p c) Să se studieze derivabilitatea funcţiei f. c) Să se arate că dacă ( x0 .  → . Se consideră funcţia f : \ {1} → .  . Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia sin  x +  + cos  − x  = 1 . b) Să se arate că pentru m ∈{0. oricare ar fi x ∈ . ) 2. ˆ ˆ b) Fie x.. • Toate subiectele sunt obligatorii. inscripţionate cu numerele de la 1 la 49. f1 ( x) π 2 b) Să se arate că. Să se calculeze probabilitatea ca. Fie sistemul de ecuaţii liniare  x + (m 2 − m − 1) y + (m + 1)z = 2 . 6  3  4.informatică. unde m ∈ . Ministerul Educaţiei. extrăgând o bilă din urnă. b) Să se arate că graficul funcţiei f admite asimptotă spre +∞ . Se acordă 10 puncte din oficiu. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 83 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 083  x − y+ z =1  1. f n ( x) = . Ministerul Educaţiei. 5. x −1 5p a) Să se arate că dreapta de ecuaţie x = 1 este asimptotă verticală la graficul funcţiei f . dacă F este o primitivă a funcţiei f 4 . ∀x ∈ 0.Filiera vocaţională. f ( x) = x x +1 . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 83 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 083 1.

3) . • La toate subiectele se cer rezolvări complete. Se consideră funcţia f : 5p 5p 5p → .Filiera vocaţională. b) Să se arate că funcţia f admite două puncte de extrem. astfel încât a − b = π . Se acordă 10 puncte din oficiu.) ) . Fie z ∈ . 5. x 5p a) Să se studieze monotonia funcţiei f . profilul militar. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. unde m. Se consideră sistemul de ecuaţii liniare 2 x − y + z = m . • Toate subiectele sunt obligatorii. Se consideră punctele A. 3. f ( x ) = x+3 este bijectivă. c) Să se determine m şi n pentru care sistemul este compatibil nedeterminat. 2. Se se arate că funcţia f : ( 0. Ministerul Educaţiei. b ∈ .1) .4 ) . z0 = 1 . oricare ar fi X ∈ G . Fie a. n ≥ 5 . 6. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 84 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 084 1. 5p b) Să se determine asimptotele graficului funcţiei f . 84 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 84 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 084 1. Să se determine numerele naturale n . 5p BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ) . astfel încât Cn = Cn . Să se arate că are loc relaţia cos a ⋅ cos b ≤ 0. b ∈ Z3  . f ( x) = ∫ e−t (t 2 − 3t + 2)dt .  nx + y − 2 z = 4  5p 5p 5p 5p 5p 5p a) Să se determine m şi n pentru care sistemul admite soluţia x0 = 2. Să se arate că AC + DB = 0. Se consideră funcţia f : * → .  0 0 1   ˆ ˆ ˆ      a) Să se determine numărul de elemente ale mulţimii G. Se consideră mulţimea G =  0 1 0  a. c) Să se arate că X 3 = I 3 . atunci z ∈ . 0 x a) Să se arate că f (1) > 0 . (1. Să se arate că dacă 2 z + 3 z ∈ . x +1 3 5 4. B. c) Să se calculeze lim n 2 ( f ( n − f ( n 1 MT1. Să se determine funcţia de gradul al doilea al cărei grafic conţine punctele ( 0. −2 ) şi ( −1. C .Proba+D. specializarea matematică . Ministerul Educaţiei. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 84 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 084  x + 2 y − 3z = 3  1. c) Să se calculeze lim f ( x) + f (− x) x2 x →0 .  1 a b   ˆ    ˆ ˆ ˆ  2. n ∈ . b) Să se arate că G este grup în raport cu operaţia de înmulţire a matricelor din M3 (Z3 ) . D astfel încât AB = CD.informatică. . programa M1 n→∞ 2. b) Să se determine n ∈ pentru care sistemul are soluţie unică. ∞ ) → (1. y0 = 2. f ( x) = ex .

programa M1 5p x →∞ 2. Se consideră a. . x3 . 2. c) Să se determine valorile reale ale numerelor a şi b ştiind că toate rădăcinile polinomului f sunt reale. a) Să se determine asimptotele la graficul funcţiei f . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 85 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 085 1 5p 5p c) Să se calculeze lim x 2 ( f ( x + 1) − f ( x ) . profilul militar. Se consideră funcţia f : * → . Fie şirul ( I n )n≥1 definit prin I n = ∫ 4 tg 2n tdt . 1 . unde m ∈ . Să se arate că sin 2a − sin 2b = 0. 5p 5p 5p a) Să se calculeze I1 . f ( x) = e x . 2 2 2 2 Ministerul Educaţiei. specializarea matematică . Se acordă 10 puncte din oficiu. b) Să se arate că I n+1 + I n = ∗ . care are rădăcinile complexe x1 . Fie a. 85 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 85 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 085 1. Fie z ∈ . dacă m = 0 . 3. n ∈ 0 π * 1. • Toate subiectele sunt obligatorii.Proba D. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar V 85 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 085  2x + y + z = 0  1. Să se arate că numărul i z − z este real. x2 . Să se determine m ∈ pentru care parabola asociată funcţiei f : → este tangentă la axa Ox. Câţi termeni ai dezvoltării (1 + 2 ) sunt divizibili cu 14? 7 ( ) . b ∈ şi polinomul f = X 4 − 4 X 3 + 6 X 2 + aX + b . este constantă. astfel încât a + b = 2 Ministerul Educaţiei. 6. BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia x + 1 = 5 − x . b) Să se determine m ∈ astfel încât sistemul să admită soluţii nenule.informatică. .)MT1. Să se calculeze AB ⋅ AC. y0 . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. b ∈ . Fie ABC un triunghi echilateral de arie 3. − x + 2 y + z = 0  5p 5p 5p a) Să se calculeze det ( A ) . f ( x ) = x 2 + ( m + 1) x + m 5. pentru orice soluţie 5p 5p 5p 2. Fie A matricea coeficienţilor sistemului  3 x − y + mz = 0 . atunci expresia nenulă ( x0 . 2 2 2 z0 + y0 + x0 2 2 2 z0 − y0 − x0 c) Să se arate că. b) Să se determine punctele de inflexiune ale graficului funcţiei f. b) Să se calculeze ( x1 − 1) + ( x2 − 1) + ( x3 − 1) + ( x4 − 1) . a) Să se determine a şi b ştiind că f are rădăcina i. pentru orice n ∈ 2n + 1 c) Să se arate că şirul ( I n )n≥1 este convergent la 0. 4. x4 . z0 ) a sistemului.Filiera vocaţională. • La toate subiectele se cer rezolvări complete. 3π .

• La toate subiectele se cer rezolvări complete. Se consideră sistemul  x + a 2 y + (a 2 + b 2 ) z = a 2 + b 2 . I n = ∫ 2 sin n x dx . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 86 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 086 1. c) Să se arate că. specializarea matematică . profilul militar. f (n)  . Se consideră şirul ( I n )n≥1 . Ministerul Educaţiei. situat pe graficul funcţiei f.Filiera vocaţională. unde a. ˆ g2 = 1 . Se consideră funcţia f : − {−1} → . Să se calculeze valoarea sumei π π   3. ∀n ≥ 3 . b) Să se determine a. 86 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 86 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 086 1 + 3i 1 − 3i 1. Să se calculeze suma cos1 + cos 2 + cos3 + . n→∞  2  n2 2. 0 π 5p 5p 5p a) Să se calculeze I 2 . + 1 − 3i 1 + 3i 2. 5p 3  c) Să se calculeze lim  f (2) f (3).. k ∈ . +. f ( x) = x3 − 1 . Câte elemente ale mulţimii A = x x = C 7 . ⋅ ) . Să se arate că numărul este real. b) Să se arate că polinomul f este element inversabil al inelului c) Să se determine toate polinoamele g ∈ 4 ( 4 [ X ] . Să se calculeze modulul vectorului AB + AC + AD . a) Să se determine gradul polinomului f 2 .. 5p 5p 5p 5p 5p 5p a) Să se calculeze determinantul matricei sistemului. MT1. ˆ ˆ 2. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia sin  x +  = cos  x −  . b ∈  3 3 3 3 3  x + a y + (a + b ) z = a + b  . Numere reale a şi b au suma 5 şi produsul 2. b) Să se arate că nI n = (n − 1) I n− 2 . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 86 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 086  x + ay + ( a + b ) z = a + b   1. 5p b) Să se determine asimptotele graficului funcţieiprograma M1 BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . 6.informatică.. Se acordă 10 puncte din oficiu. b ∈ astfel încât sistemul să fie compatibil determinat. . 3 6   k 4. + cos179 . k ≤ 7 sunt divizibile cu 7? a b + . c) Să se calculeze lim 3 sin n n→∞ 0 ∫ π xdx . • Toate subiectele sunt obligatorii. Fie ABCD un dreptunghi cu AB = 3 şi AD = 6. x3 + 1 5p a) Să se scrie ecuaţia tangentei la graficul funcţiei f în punctul de abscisă x = 0 . Se consideră polinomul f = 2 X + 1∈ 4 [ X ] . [ X ] de gradul 1 cu proprietatea că Ministerul Educaţiei. b a { } 5. f . pentru orice valori rele ale parametrilor a şi b sistemul are soluţie.Proba D.

Fie ε = − + i şi ( ε ) = {a + bε a. BC = 5 şi AC = 7 . b) Să se studieze convergenţa şirului ( xn )n≥1 definit prin x1 = 1 şi xn+1 = f ( xn ) . Să se determine soluţiile întregi ale inecuaţiei x 2 + x − 6 ≤ 0 . g : ( 0. 2. ∗ ( ) a) Să se arate că funcţia f este strict crescătoare. 1 3 2. Se acordă 10 puncte din oficiu. 5p c) Să se demonstreze că f ( x + 1) Proba D. 6. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. 4. Se consideră funcţia f : 5p 5p → . ∀n ∈ ln ( 3 − x ) ln x şi g ( x ) = .Filiera vocaţională. Să se calculeze lungimea razei cercului înscris în triunghiul ABC. ∀x ∈ ( 0. atunci suma elementelor de pe fiecare linie şi de pe fiecare coloană ale lui B este aceeaşi. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 87 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 087 1. b ∈ { } este parte stabilă a lui (ε ) aparţine mulţimii (ε ) . b) Să se demonstreze că inversul oricărui element nenul din c) Să se arate că mulţimea M = a 2 − ab + b 2 a. Să se determine a ∈ pentru care vectorii v 1 = ai + ( a + 1) j şi v 2 = 3i + 5 j sunt coliniari. Triunghiul ABC are laturile AB = 3 . ∞ ) → ( 2. e 2 2 1 ∫1 f ( x )dx = ∫1 g ( x )dx . t c) Să se arate că lim ∫ f ( x ) dx = +∞ . 2 2 5p 5p 5p a) Să se arate că ε 2 ∈ (ε ) . Fie funcţia f : (1. Câte numere naturale de la 1 la 100 sunt divizibile cu 6 şi cu 8? 5. Fie z ∈ o rădăcină de ordin 3 a unităţii. MT1.informatică. 3− x x .− f ( x ) ≤ 1. Să se calculeze 1 + z + z 2 . Ministerul Educaţiei. Varianta 87 5p 5p 5p 5p 5p 5p SUBIECTUL I (30p) – Varianta 087 1. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar V 87 5p 5p 5p SUBIECTUL II (30p) – Varianta 087 1. 0 t . Să se arate că funcţia f este bijectivă. b) Să se calculeze det I 3 + A3 . Fie matricea A∈ M3 ( ) . f ( x) = ln x + 1 + x 2 .3) → . 2. care are toate elementele egale cu 1. b ∈ } . f ( x ) = 5p 5p 5p a) Să se calculeze b) Să se arate că ∫1 ( 3 − x ) f ( x )dx . 3. diferită de 1.3) . • La toate subiectele se cer rezolvări complete. ∀x ∈ . a) Să se demonstreze că A2 = 3 A. Ministerul Educaţiei. f ( x ) = x 2 + 1 . ∞ ) . • Toate subiectele sunt obligatorii. c) Să se demonstreze că dacă B ∈ M3 ( ( ) ) este o matrice cu proprietatea AB = BA. profilul militar. în raport cu înmulţirea. Se consideră funcţiile f . programa M1 BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . specializarea matematică .

4 5   . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 88 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 088 1 −1  2   1. Varianta 88 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 088 5p 5p 2 2 1. 5p a) Să se determine rădăcinile din 3 ale polinomului f. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 88 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 088 1. profilul real. 5p b) Să se determine m ∈ astfel încât matrice A să fie inversabilă. g ( x) = ( x − 1) f ( x) admite exact un punct de extrem. . respectiv [CD ] ale patrulaterului 5p Ministerul Educaţiei. 5p b) Să se arate că polinomul g este ireductibil în 3 [ X ] . g = X 3 + 2X + 2 . specializarea matematică . g ∈ 3. specializarea matematică . Ministerul Educaţiei. Se consideră funcţia f : → . Să se determine a ∈ este egală cu 1. x − f ( x) 5p b) Să se calculeze lim . n ≥ 3 este divizibil cu 3. • Toate subiectele sunt obligatorii. Numerele reale x şi y verifică egalitatea arctg x + arctg y = π 2 3 4. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Să se demonstreze că EF + HG = CA . 0 1 5p 5p 5p a) Să se calculeze I1 . x →0 x3 BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ .Proba D. ABCD . 2. 5p c) Să se determine m ∈ astfel încât A−1 = A∗ . ˆ ˆ f = X 3 − X . π  şi sin 2 x = − . F . Punctele E . H sunt mijloacele laturilor [ BC ] . +.informatică. oricare ar fi x∈ 3. Să se arate că x ⋅ y = 1 . • La toate subiectele se cer rezolvări complete.informatică. Să se calculeze tg x . Se consideră corpul ( 3 .Filiera teoretică. ∀n ≥ 2 . astfel încât h ( x ) = g ( x ) . b) Să se arate că şirul ( I n )n≥1 este convergent. Fie m ∈ şi A =  −1 m −1 ∈ M3 ( ) . ⋅ ) şi polinoamele f . f ( x) = arctg x . Să se ordoneze crescător numerele a = lg 2 − lg 20 . Se consideră şirul ( I n )n≥1 . 2. 5. programa M1 5p c) Să se arate că funcţia g : → . Filiera vocaţională. 5p c) Să se determine toate polinoamele h ∈ 3 [ X ] de gradul trei. ştiind că distanţa de la vârful parabolei de ecuaţie y = x 2 + 2 x + a la axa Ox 5p 5p 5p 3. I n = ∫ x n sin x dx . 5p a) Să se scrie ecuaţia tangentei la graficul funcţiei f în punctul de abscisă x = 1 . [ DA] . Să se arate că numărul An . profilul militar. MT1. 3  3π  6. G . 2. Se acordă 10 puncte din oficiu. [ AB ] . b = C3 − C4 şi c = − 3 4 4 .  3m + 4 1 0    5p a) Să se calculeze det ( A ) . ştiind că x ∈  . situat pe graficul funcţiei f. c) Să se demonstreze că I 2n + 2n ( 2n − 1) I 2 n− 2 = 2n sin1 − cos1. n ∈ .

1 + 4 x2 4. b) Să se arate că nI n = ( n − 1) I n− 2 . I n = ∫ 5p 5p 5p a) Să se calculeze I 2 . Se consideră sistemul de ecuaţii liniare  x3 − x4 = b x + x + x + x = 1 3 4  1 2 a) Să se arate că. x3 ∈ rădăcinile sale. x4 şi x1 + x2 sunt termeni consecutivi ai unei progresii aritmetice. f ( x) = x π 3 . Să se determine imaginea funcţiei f : . Se consideră şirul ( I n )n≥1 .6. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. pentru orice valori ale lui a şi b. c) Să se demonstreze că. astfel încât a + b = → . x3 . 1. • La toate subiectele se cer rezolvări complete. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 89 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 089  1 1.3} → {5. 89 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 89 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 089 1.8} . 5p 5p 5p 5p 5p 5p 2. b) Să se arate că polinomul f nu are nicio rădăcină întreagă. x  5p ′ ( x). Să se determine numărul funcţiilor strict monotone f : {1. c) Să se demonstreze că şirul ( I n )n≥1 este convergent. 3. Să se arate că sin 2a − sin 2b − sin ( a − b ) = 0 . unde a. • Toate subiectele sunt obligatorii.informatică.Proba D. 5. 2 2 2 2 2 2 c) Să se calculeze x1 x2 + x1 x3 + x2 x1 + x2 x3 + x3 x1 + x3 x2 .2. 2. f a ( x ) = ( x + a ) ln  1 +  .7. Fie polinomul f = X 3 − 3 X 2 + 5 X + 1∈ a) Să se calculeze (1 − x1 )(1 − x2 ) (1 − x3 ) .Filiera vocaţională. ∞) → . profilul militar. 2. Ministerul Educaţiei. x2 . 6. specializarea matematică . Să se demonstreze că pentru orice punct M din planul paralelogramului ABCD are loc egalitatea MA + MC = MB + MD . b) Să se determine a. b ∈ astfel încât sistemul să admită o soluţie ( x1 . b ∈ . Ministerul Educaţiei. a) Să se calculeze f a 5p b) Să se determine a astfel încât funcţia f a să fie convexă. . x > 0 . programa M1 . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 89 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 089  x1 − x2 = a  . Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 1 − 2 x = x + 4 . Pentru fiecare a > 0 se consideră funcţia f a : (0. MT1. x4 ) cu proprietatea că x1 . dacă sistemul are o soluţie cu toate componentele strict pozitive. atunci a + b< 1. π 2 cos n x 0 dx . x3 . Să se determine numerele complexe z care verifică relaţia z + 3 i = 6 ⋅ z . [X ] şi x1 . x2 . sistemul este compatibil. Fie a şi b numere reale. 5p c) Să se arate că graficul funcţiei f a admite asimptotă spre +∞ BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . ∀n ≥ 3 . x2 . Se acordă 10 puncte din oficiu.

Să se determine toate perechile (a. alegând un număr din mulţimea {1.3. Să se arate că şirul ( xn ) n≥1 converge la 2 . b) Să se demonstreze că funcţiile g n : (0.  2  la    3 . Se consideră funcţiile f n : ( 0. atunci A2 ∈ M . n . programa M1 5p c) Admitem că ecuaţia f n ( x) = are soluţia unică xn . 2. 2π 4π 6π 8π 6. 2. 4. ( 1x ) sunt convexe. g n ( x) = f n ( x) + f n * . 2. • La toate subiectele se cer rezolvări complete.100} . 5p 5p 5p a) Să se arate că.informatică. Se consideră progresia aritmetică ( an )n≥1 cu raţia 3. tn dt .. atunci x ∈  2  . Să se determine probabilitatea ca. ∞) → . profilul militar... dacă A ∈ M . dacă A. Să se determine ecuaţia dreptei duse din vârful A. b) de numere reale pentru care a 2 + b 2 = a + b = 2 . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu. dacă x ∈ b) Să se arate că  2  ∩  3 =     . a) Să se arate că.Filiera vocaţională. b ∈ şi    3  = a + b 3 a. ∞ ) → . perpendiculară pe dreapta BC. Să se arate că 1 + cos + cos + cos + cos = 0. n ∈ 0 t +1 a * . acesta să nu fie divizibil cu 7.1] şi I n = ∫ 5p 5p 5p a) Să se calculeze I 2 . Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia lg x + lg ( 9 − 2 x ) = 1. n ∈ a) Să se determine asimptotele graficului funcţiei f1 . specializarea matematică . 90 5p Varianta 90 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 090 1. B (1. B ∈ M .. • Toate subiectele sunt obligatorii. ∀n ≥ 2 .   c) Să se demonstreze că nu există morfisme de inele de la Ministerul Educaţiei.   5p 5p 5p { } { }. f n ( x ) = x n + ln x. Se consideră punctele A ( 0. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 90 5p 5p SUBIECTUL III (30p) – Varianta 090 1. 2 ) . Se consideră inelele  2  = a + b 2 a. Fie M mulţimea matricelor de ordin 3 cu elemente reale având proprietatea că suma elementelor fiecărei linii este 0. atunci A + B ∈ M . n→∞ an . 2. b) Să se demonstreze că I n + I n−1 = c) Să se arate că lim I n = 0 .1) . 5. Ştiind că suma primilor 10 termeni ai progresiei este 150. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 90 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 090 1. 5 5 5 5 5p 5p 5p 5p 5p Ministerul Educaţiei. c) Să se demonstreze că. 3. Fie a ∈ [0. b) Să se arate că orice matrice din M este neinversabilă. b ∈   2 şi x = 3 + 2 2 . BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ2-nProba D. −1) şi C ( 5. MT1. să se determine a1.

6. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 91 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 091 1. Fie ABCD un paralelogram. să se calculeze x1 + x2 + x3 + x4 . c ∈ şi rădăcinile polinomului f în cazul în care f are toate rădăcinile reale. f ( x ) = x 2 + x + 1 nu este injectivă. f ( x) = 2 x3 BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂx. 3. pentru care rang A + At = 1 . b) Pentru x = 2 să se calculeze A2009 . b) Să se calculeze ∫02 cos 2xF ( x )dx . F ( x) = ∫ f (t )dt . x →0 x c) Să se calculeze lim . b. . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 91 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 091  1 2 1. Să se arate că sin 40 ⋅ sin140 = cos 2 130 .Proba D. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. 5p 5p 5p ( ) 5p 5p 5p 2.informatică. 1 → . • Toate subiectele sunt obligatorii. să se arate că ABCD este dreptunghi. Să se calculeze modulul numărului complex z = ( 2 −1+ i ( 2 +1 )) 2 .Filiera vocaţională. b. x2 + 1 a) Să se arate că graficul funcţiei f admite asimptotă spre +∞ . b. ştiind că a = b = c . x4 ∈ sunt rădăcinile lui f. Ministerul Educaţiei. c ∈ şi polinomul f = 2 X 4 + 2(a − 1) X 3 + (a 2 + 3) X 2 + bX + c . Fie funcţiile F . Fie a. Ştiind că vectorii AB + AD şi AB − AD au acelaşi modul. Se acordă 10 puncte din oficiu. f : 5p 5p 5p → π . Ministerul Educaţiei. 91 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 91 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 091 1. • La toate subiectele se cer rezolvări complete. Se consideră funcţia f : 5p 5p 5p . Să se calculeze C10 − C9 . a) Să se determine a. iar restul împărţirii lui f la X + 1 este 10. x2 . specializarea matematică . F ( x) . x →∞ 2. b) Să se arate că funcţia f este inversabilă. 0 x a) Să se demonstreze că funcţia F este strict crescătoare. unde x ∈  x 4 a) Să se determine x ∈ c) Să se determine x ∈ ştiind că A2 = 5 A . programa M1 x c) Să se calculeze lim ( f (e )) . profilul militar. Să se determine numerele reale x şi y ştiind că x + 2 y = 1 şi x 2 − 6 y 2 = 1. 2. x3 . → . 2 2 2 2 b) Ştiind că x1 . 5. Se consideră matricea A =   . f ( x ) = esin 2 x . c) Să se determine a. Să se arate că funcţia f : 3 3 4. c . MT1.

Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. π 1  3. x →∞ f ( x + 1) . Să se determine valorile reale nenule ale lui m ştiind că mx 2 + x − 2 ≤ 0 . 2 Ministerul Educaţiei. a) Să se arate că dacă X . 92 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 92 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 092 1. specializarea matematică . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 92 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 092  1 1 t t 1. b) Să se arate că polinomul f nu are nicio rădăcină reală. f ( x ) = ln ( ln x ) . Se consideră polinomul f = X − 6 X + 18 X − 30 X + 25 ∈ 4 3 2 5p 5p 5p * . Fie matricea A =   şi mulţimea G = { X ∈ M2 ( ) | AXA = O2 } .  astfel încât cos α = − . 5p 5p 5p a) Să se arate că polinomul f se divide cu X − 2 X + 5 . . 5p 5. Fie α ∈  π .5) ecuaţia sin  2 x +  = − . 5p 5p 5p ∫ π 2 0 f ( x) dx . Se consideră funcţia f : (1.d sunt în progresie geometrică.Filiera vocaţională. b) Să se arate că. • Toate subiectele sunt obligatorii. Se consideră funcţia f : a) Să se calculeze → . a) Să se determine ecuaţia tangentei la graficul funcţiei f în punctul de abscisă x = e .  . profilul militar. Y ∈ G . unde A este transpusa  −1 −1 matricei A. c) Să se calculeze lim 5p f ′( x) 2. situat pe graficul funcţiei f. 2  3  Ministerul Educaţiei. Ştiind că d − a = 7 şi c − b = 2 . Să se calculeze sin 2α .b. Să se determine numărul n = C10 − C10 + C10 − C10 + C10 . atunci suma elementelor lui X este egală cu 0. 2. MT1. Să se determine a ∈ pentru care vectorii u = ( a − 1) i − ( 2a + 2 ) j şi v = ( a + 1) i − j sunt perpendiculari. Numerele reale pozitive a. • La toate subiectele se cer rezolvări complete.  π b) Să se arate că orice primitivă a funcţiei f este strict crescătoare pe intervalul 0. să se determine raţia progresiei.c. f ( x) = cos x 1 + sin 2 x .f ( x) BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ− Proba D. programa M1 . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 92 5p 5p SUBIECTUL III (30p) – Varianta 092 1. 6 2  0 2 4 6 8 4. 1  3π  6. atunci X n ∈ G pentru orice n ∈ 2. Se acordă 10 puncte din oficiu. c) Să se arate că rădăcinile polinomului f au acelaşi modul. oricare ar fi x ∈ . ∞ ) → . [X ].  2 c) Să se calculeze ∫0 2π xf ( x)dx .informatică. c) Să se arate că dacă X ∈ G şi det X = 0 . dacă X ∈ G . b) Să se demonstreze că funcţia f este concavă. atunci X + Y ∈ G. Să se rezolve în intervalul (0.

Ministerul Educaţiei. specializarea matematică . a) Să se calculeze ft′( x). programa M1 → . 2π ) astfel ca tg α = sin α . • Toate subiectele sunt obligatorii. Se consideră matricea A =   ∈ M2 ( 2 1 a) Să se calculeze A3 . X ∈ M2 ( 2. ft ( x) = x3 + t 2 x . alegând un număr din mulţimea numerelor naturale de la 1 la 1000. • La toate subiectele se cer rezolvări complete. x 0 BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ .Proba D. Se acordă 10 puncte din oficiu. f ( x + 1) − f ( x) c) Să se calculeze lim . g ( t ) = ft −1 (1) este continuă în punctul 0. 4. f ( x) = ∫ (t 2 + 1) | t | dt . profilul militar. Să se calculeze distanţa de la originea axelor la dreapta AB. x ∈ .4 ) . 93 5p 5p Varianta 93 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 093 1. 5p 5p 5p 5p 5p 5p ( ) −1 . Fie a. Pentru fiecare t ∈ . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 93 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 093  1 0 1. b) Să se determine a şi b astfel încât restul împărţirii polinomului f la X 2 − X să fie X . Să se calculeze modulele rădăcinilor complexe ale ecuaţiei z 2 + 2 z + 4 = 0. b) Să se arate că fiecare funcţie ft este inversabilă. a) Să se calculeze f (1) . 2 ) şi B ( 3. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 93 5p 5p 5p SUBIECTUL III (30p) – Varianta 093 1.Filiera vocaţională. oricare ar fi x ∈ . c) Să se arate că funcţia g : 2. Să se determine funcţiile de gradul întâi f : → . 2. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. care sunt strict crescătoare şi îndeplinesc condiţia f ( f ( x)) = 4 x + 3 . 3. acesta să fie cub perfect? 5. se consideră funcţia ft : → . c) Să se determine a şi b astfel încât polinomul f să fie divizibil cu ( X − 1)2 . a) Să se arate că restul împărţirii polinomului f la X + 1 nu depinde de a . b) Să se arate că f este funcţie impară. b ∈ ). şi polinomul f = X 30 − 3 X 20 + aX 10 + 3 X 5 + aX + b ∈ [ X ]. Să se determine α ∈ ( 0.informatică. b) Să se determine A ⋅ At ). Ministerul Educaţiei. Se consideră punctele A (1. x x+1 +4 2 5p 5p 5p 5p 6. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 2 = 12 . c) Să se rezolve ecuaţia X 2 = A. x →∞ x2 x . Fie funcţia f : 5p 5p 5p → . MT1. Care este probabilitatea ca.

1) → . Care este probabilitatea ca. Ştiind că BO = OC . Ministerul Educaţiei. 4. n→∞ x 2n 0 1 + x2 dx . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Să se arate că funcţia f : ( −1. c   5p 5p an − bn   b n − c n  . Se acordă 10 puncte din oficiu.informatică. programa M1 n→∞ c) Să se calculeze lim x n . astfel încât sin α + cos α = 1. f n are exact un punct de extrem xn . Să se calculeze tg 2α . Fie a. ( ) a) Să se determine f (−1). MT1. b) Să se arate că I n+1 + I n = c) Să se calculeze lim I n . Fie f ∈ 5p 5p 5p a − b b−c. 1 2. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 94 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 094 a a −b ∗ şi matricea A =  0 b 1. n ∈ a) Să se arate că graficele funcţiilor f n nu admit asimptotă spre +∞ . profilul militar. c) Să se demonstreze că f = X . f n ( x) = x n +1 − (n + 2) x + n. • La toate subiectele se cer rezolvări complete. 2n + 1 . I n = ∫ 5p 5p 5p a) Să se calculeze I1 . Ministerul Educaţiei.  a n a n − bn  bn b) Să se demonstreze că An =  0  0 0  c) Să se calculeze A−1 . alegând un număr din mulţimea numerelor naturale de trei cifre. Fie α ∈ . • Toate subiectele sunt obligatorii.Proba D. n n BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . 1+ x 3. să se arate că triunghiul ABC este dreptunghic. ∀n ≥ 1 . 2. 1 . f ( x) = ln 1− x este impară. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 94 5p 5p 5p SUBIECTUL III (30p) – Varianta 094 1. b) Să se determine restul împărţirii polinomului f la X − 5. ∞ ) → . b) Să se arate că. 5p [X ] un polinom astfel încât f X 2 + 3 X + 1 = f 2 ( X ) + 3 f ( X ) + 1 şi f ( 0 ) = 0. 94 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 94 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 094  (1 − 2i )( 3i − 1)  1. Se consideră funcţiile f n :[0. b. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 5 x + 5 − x = 2.Filiera vocaţională. oricare ar fi n ∈ cn   ∗ . 6. prima sa cifră să fie număr prim? 5. pentru oricare n ∈ 2 * . unde x este definit la punctul b). ∗ . Să se calculeze   . Fie ABC un triunghi şi O centrul cercului circumscris lui. specializarea matematică . c ∈ 0 0  a) Să se arate că A este matrice inversabilă. Se consideră şirul ( I n )n≥1 .   5   4 2.

x3 ∈ . b. + arctg  . a) Să se determine a. . Fie funcţiile f : 5p 5p 1 → . b. n→∞ 1 . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 95 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 095 1. b. Să se studieze monotonia funcţiei f : ( 0. aceasta având elementele de pe diagonala principală egale cu 1 elementelor egale cu − . f ( x ) = 2009 x + log 2009 x . 95 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 95 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 095 1. produsul cifrelor sale să fie impar? 5.Filiera vocaţională. c sunt strict pozitive. c) Să se arate că. 4 şi restul 5 5p 5p 5p c) Să se arate că A4 are inversă. care are elementele de pe diagonala principală egale cu 2 şi restul elementelor egale cu 1. Să se demonstreze că vectorii u = 3i + a j şi v = ( a + 1) i + a j nu pot fi perpendiculari pentru nicio valoare reală a numărului a. oricare ar fi x ∈ . Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia x + 1 = 1. dacă toate rădăcinile polinomului f sunt reale şi a. x3 sunt strict pozitive. Ministerul Educaţiei. a) Să se calculeze det ( 2A2 ) . 1 0 5p 5p 5p a) Să se calculeze I1 .informatică.   → . Ministerul Educaţiei. e . g ( x) = f ( x + 1) − f ( x) − f    1 + x + x2 a) Să se arate că graficul funcţiei f admite asimptotă spre +∞ . b) Să se arate că g ( x) = 0. 4. MT1. c pentru care x1 = 2 şi x2 = 1 + i . 5 2. Să se calculeze partea întreagă a numărului 10 . f ( x) = arctg x şi g : 1 1 1  BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ .. ∞ ) → . x2 . programa M1 5p c) Să se calculeze lim  arctg + arctg + arctg + . alegând un număr din mulţimea numerelor naturale de trei cifre. Se acordă 10 puncte din oficiu. pentru orice n ≥ 2 . 6. • Toate subiectele sunt obligatorii. specializarea matematică . pentru nicio valoare a parametrilor a. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. atunci x1 . 2 −1 2. x2 . c. Să se arate că sin x + sin 3 x + sin 5 x = (1 + 2 cos 2 x ) ⋅ sin 3x. profilul militar. 1+ x 3. b. Fie a. b) Să se determine x ∈ pentru care det ( A3 + xI 3 ) = 0 . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 95 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 095 1. ∀x ∈ . b) Să se arate că resturile împărţirii polinomul f la ( X − 1)2 şi la ( X − 2) 2 nu pot fi egale. Care este probabilitatea ca. Se consideră şirul ( I n )n≥1 . • La toate subiectele se cer rezolvări complete.. 2 2 2 n→∞  1+1+1 1+ 2 + 2 1+ 3 + 3 1 + n + n2  2. Se consideră n ∈ * şi matricea An ∈ Mn ( ) . I n = ∫ e− x x n dx . c ∈ 5p 5p 5p şi polinomul f = X 3 − aX 2 + bX − c ∈ [ X ] cu rădăcinile x1 .1 Proba D. b) Să se arate că I n = nI n −1 − c) Să se calculeze lim I n.

Fie a. f ( x) = ∫ e−t dt . c) Să se arate că şirul ( f (n))n≥1 este convergent. b) Să se determine a.informatică.Filiera vocaţională. dacă tr ( A ) = 0. a) Să se calculeze suma pătratelor celor 4 rădăcini complexe ale polinomului f.c numere naturale nenule în progresie geometrică.. b) Să se demonstreze că. 1 6.Proba D. f ( x ) = x 2 + 3 x + 2. pentru orice matrice B ∈ M2 ( c) Să se arate că dacă tr ( A ) ≠ 0 .b.. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale inecuaţia log 2 x + log 4 x > 3 . 2 Ministerul Educaţiei. să se arate că numerele a. oricare ar fi a ∈ .. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 96 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 096 a b 1. 5p 5p 5p a) Să se verifice că A2 − tr ( A) ⋅ A + (det A) ⋅ I 2 = 02 .c sunt pare. b) Ştiind că a ∈ ∗ . Să se determine numerele naturale n. să se determine numărul soluţiilor reale ale ecuaţiei f ( x) = a . 2 x 0 a) Să se arate că funcţia f este strict crescătoare. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 96 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 096 1. Fie funcţia f : 5p 5p 5p → . B ∈ M2 ( ). Fie a. c) Să se determine a. pentru care C1 + Cn = 120 . n 5. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. profilul militar. atunci AB = BA . b) Să se arate că funcţia f este concavă pe intervalul [0. n ≥ 2 . ) şi A2 B = BA2 . Ştiind că a + b + c este un număr par. b astfel încât polinomul f să aibă două rădăcini duble.. 2. • Toate subiectele sunt obligatorii. sin B = 1 şi BC = 4. b ∈ şi polinomul f = X 4 − 6 X 3 + 13 X 2 + aX + b ∈ [ X ]. Se acordă 10 puncte din oficiu. specializarea matematică .. 2. 2 4. f ( x) = 1 1 1 1 + + + . MT1. Să se arate că unghiul vectorilor u = 2i − a j şi v = i + j este obtuz dacă şi numai dacă a > 2. 5p 5p 5p 2. + . ∞) . Să se arate că f ( a ) + f ( a + 1) ≥ 0. Fie funcţia f : → .3. Pentru orice matrice A =   ∈ M2 ( c d ) se notează tr ( A ) = a + d . 5p c) Să se determine numărul punctelor de inflexiune ale graficului BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . b astfel încât polinomul f să fie divizibil cu ( X − 1)( X − 3). x −1 x − 2 x − 3 x − 2009 a) Să se determine asimptotele graficului funcţiei f .2009} şi funcţia f : A → . 2. Ministerul Educaţiei. Să se calculeze aria triunghiului ABC. 96 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 96 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 096 1.b. • La toate subiectele se cer rezolvări complete. Fie mulţimea A = 5p 5p \ {1.. 3. Fie ABC un triunghi cu sin A = . . programa M1 funcţiei f . atunci A2 B = BA2 .

• La toate subiectele se cer rezolvări complete. ∞) . y ∈ . programa M1 c) Să se rezolve inecuaţia f ( x) < x − → . Se consideră funcţia f : → . Fie ABC un triunghi care are BC = 8 şi cos A = . specializarea matematică . x →∞ x BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . 3 6. oricare ar fi x. Se acordă 10 puncte din oficiu. a) Să se arate că funcţia f este concavă pe intervalul [0. log 2 32 . 5p 5. • Toate subiectele sunt obligatorii. Fie A =   ∈ M2 ( ) . ˆ 7 . ) 2009 = A − At . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.informatică. b) Să se calculeze lim x 2 ( f ( x + 1) − f ( x) ) . ⋅ ).Filiera vocaţională.3) . Să se calculeze lungimea razei cercului circumscris 5 triunghiului ABC. x∈ . 4 . Să se calculeze A5 − 4C6 . +.1} . 97 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 97 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 097 1.5 ) şi AC = 2 AB. c d a) Să se arate că det A ⋅ At ≥ 0 . f ( x ) = 2 x este un automorfism al grupului ( 7 7. 0 x b) Să se arate că funcţia F : c) Să se arate că. atunci ( a − d )( b − c ) = 0 . ˆ ˆ ecuaţia 2 x = 3 . 2. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia sin 2 x = cos x . dacă A ⋅ At = At ⋅ A . pentru orice a ∈ . 3. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 97 5p 5p 5p SUBIECTUL III (30p) – Varianta 097 1. f ( x) = arctg x . Să se arate că x 2 + 3xy + 4 y 2 ≥ 0. Să se ordoneze crescător numerele 3!. MT1. F ( x) = ∫ t 4 f (t )dt este strict crescătoare. Să se determine coordonatele punctului C. 3 2 4. Ministerul Educaţiei. a) Să se calculeze ∫0 x(1 + x 1 2 ) f ( x)dx .C astfel încât A (1. 3 100. → . Fie funcţia f : 5p 5p 5p 1 (1 + x 2 ) 2 . dacă A − At 2. atunci b − c ∈ {0. Se consideră corpul 5p 5p 5p a) Să se rezolve în 7 5p 5p 5p ( ) ( ( 7 .Proba D. Ministerul Educaţiei. c) Să se demonstreze că.+ ). 2. f ( x) = 3 3 . b) Să se arate că. În sistemul de coordonate xOy se consideră punctele A. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 97 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 097 a b 1. B ( 2. profilul militar. are loc relaţia ∫1 a f ( x)dx < 1 . ˆ ˆ b) Să se arate că polinomul p = 2 X 2 + 4 ∈ c) Să se demonstreze că funcţia f : 7 → [ X ] nu are rădăcini în 7 .B.

n ≥ 2 se defineşte funcţia f n :[0. f ( x) = ex 1+ e x . n ≥ 2 . y0 . b ∈ astfel încât să aibă loc egalitatea aGA + bGB = GC . SUBIECTUL I (30p) – Varianta 098 1. 2. Fie z ∈ astfel încât z + 2 z = 3 + i. să se calculeze tg a. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 98 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 098  mx + y − z = 1  1. ∞ ) → . Fie sistemul de ecuaţii liniare  x + y − z = 2 . z0 ) ∈ . astfel încât sistemul să aibă soluţii ( x0 . π  şi sin a = . 5p 5p 5p a) Să se determine p astfel încât polinomul f să fie divizibil cu X + 1 . programa M1 → . Să se calculeze modulul numărului z . y0 . c) Să se arate că. unde xn este unica soluţie a ecuaţiei f n ( x) = 0 . 2.5} care conţin cel puţin un număr par. π ] . Să se determine a. polinomul f nu are toate rădăcinile reale. pentru orice n ∈ . 2  5  5p Ministerul Educaţiei. b) Să se studieze monotonia funcţiei g pe intervalul [ 0. Să se dea un exemplu de ecuaţie de gradul al doilea cu coeficienţi întregi care are o soluţie egală cu 3.Proba D. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia log x 2 + log x 2=9. specializarea matematică . π c) Să se calculeze g   . 5p 5p 5p astfel încât matricea sistemului să aibă rangul 2. 2. Fie G centrul de greutate al triunghiului ABC.   2 . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 98 5p 5p 5p SUBIECTUL III (30p) – Varianta 098 1. 3 π  6. g : 5p 5p 5p a) Să se calculeze 1 n→∞ BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . 98 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 98 3. Ştiind că a ∈  . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.informatică. f n ( x) = x n − nx − 1 .3. 4. funcţia f n este convexă. b) Să se determine p astfel încât polinomul f să aibă o rădăcină reală dublă. Fie funcţiile f . ecuaţia f n ( x) = 0 are soluţie unică. a) Să se arate că. Fie p ∈ astfel încât sistemul să aibă o soluţie unică ( x0 . c) Să se calculeze lim xn . g ( x) = ∫ x −x f (t ) cos tdt . Se acordă 10 puncte din oficiu. şi polinomul f = X 4 − 4 X + p ∈ [ X ]. 5. 4. n ≥ 2 .Filiera vocaţională. unde m ∈ . Ministerul Educaţiei. profilul militar. • La toate subiectele se cer rezolvări complete. pentru orice p ∈ . MT1. • Toate subiectele sunt obligatorii. b) Să se arate că. Să se determine numărul submulţimilor cu trei elemente ale mulţimii {1. Pentru fiecare n ∈ . ∫0 f ( x)dx . z0 ) ∈ 3 care verifică relaţia 3 c) Să se determine m ∈ 2. pentru orice n ∈ . − x + y + z = 0  a) Să se determine m ∈ b) Să se determine m ∈ x0 + y0 + z0 = 4.

m ) .5 ) şi P ( 3. 3− 2 2. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 99 5p 5p 5p SUBIECTUL III (30p) – Varianta 099 1. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 3x + 9 x = 5. f ( x) = det( AAt + xB ) . D. 4 . b) Să se arate că graficul funcţiei admite asimptotă spre +∞ . Să se arate că funcţia f f este strict crescătoare. Ministerul Educaţiei.1} au proprietatea că f (1) + f ( 2 ) + f ( 3) + . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. 99 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 99 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 099 1. Se acordă 10 puncte din oficiu.  x 2. a) Să se scrie ecuaţia tangentei la graficul funcţiei f în punctul de abscisă x = 0 . situat pe graficul funcţiei f.. Fie matricele A =   ∈ M2 ( ) şi funcţia f : c d    1 1 a) Să se calculeze AAt . + f (10 ) = 2 ? 3. b) Să se arate că funcţiile f n sunt descrescătoare pe intervalul (0. Se consideră punctele M (1.. Să se determine valorile reale ale lui m astfel încât MN ⋅ MP = 5. f (n)  programa M1  f (1) + Proba + MT1. 5p 5p 5p a) Să se calculeze f1 (e) . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 99 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 099 a b  1 1 ∈ M2 ( ) .. 6. n→∞ . N ( 2. f n ( x) = ∫ 1 t n ln t dt ...informatică. B =  1. pentru oricare x ∈ . Se consideră mulţimea de numere complexe G = {cos qπ + i sin qπ q ∈ 5p 5p 5p 1 3 +i ∈G . Ministerul Educaţiei. 2 2 b) Să se arate că G este parte stabilă a lui astfel încât f ( x ) = mx + n .cos 2. specializarea matematică . n ∈ → . Să se calculeze partea întreagă a numărului 1 .. Câte funcţii f : {1. 9 4.3.1) . c) Să se arate că există m. cos 3}.. c) Să se arate că polinomul f = X − 1∈ 6 [X ] are toate rădăcinile în G. n ∈ e ∗ . c) Să se calculeze lim  n→∞  n  . • Toate subiectele sunt obligatorii. n BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂf-(2) + .. ∞) → . • La toate subiectele se cer rezolvări complete. f ( x) = 3 x3 + 3x 2 + 2 x + 1 − 3 x3 − x + 1 . 2 ) .10} → {0. profilul militar. b) Să se arate că f ( 0 ) ≥ 0 . c) Să se calculeze lim f n (1) . a) Să se arate că în raport cu înmulţirea numerelor complexe. Fie f o funcţie de gradul întâi. Se consideră funcţia f : → . 5p 5p 5p 2. m ∈ .Filiera vocaţională. Se consideră funcţiile f n : (0. 2. }. Să se determine cel mai mare element al mulţimii {cos 1.

 6 −4  5p 5p 5p a) Să se demonstreze că ( I 2 + A)2 = I 2 + A. 100 Varianta 100 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 100 5p 1. 5 Ministerul Educaţiei. • La toate subiectele se cer rezolvări complete. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 100 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 100 5p 5p 5p 1. Să se calculeze sin a . 4 ) . a0 . Se acordă 10 puncte din oficiu. b) Să se arate că funcţia f este inversabilă. nu poate fi descompus în produs de două polinoame neconstante. Se consideră şirul ( I n )n≥1 . a) Să se arate că funcţia f este strict crescătoare. Ministerul Educaţiei.. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. să se calculeze coordonatele punctului C. I n = ∫ 5p 5p 5p a) Să se calculeze I1 . 5p 6. Fie matricea A =  .Filiera vocaţională. 1 xn x 2 + 3x + 2 0 dx .. c) Să se arate că polinomul g = X 3 − X + 3a + 1 . f −1( x) c) Să se calculeze lim BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ .. 2 ) şi G ( 3. 5p 5. Fie n ∈ . a ∈ . X ∈ M2 ( 3 * } este finită. profilul militar. b) Să se arate că I n+ 2 + 3I n+1 + 2 I n = c) Să se calculeze lim nI n . Să se arate că 11 divide numărul C11 + C11 + . Se consideră funcţia f : → . 5p 5p 5p a) Să se arate că f (1) + f ( −1) este număr par. n→∞ 1 ... B ( 5. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 100 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 100  3 −2  1. dacă f (2) şi f (3) sunt numere impare. Fie ABC un triunghi şi G centrul său de greutate. 1 2 10 5p 4.. an ∈ şi polinomul f = an X n + an −1 X n−1 + . { } 5p 2. 2. atunci polinomul f nu are nicio rădăcină întreagă. + a1 X + a0 . ∀n ∈ n +1 * . Ştiind că A (1.. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 1 + x = 1 − x.informatică. cu coeficienţi întregi. n ≥ 3. f ( x) = e x + x3 − x 2 + x . b ∈ Z .. Fie a ∈ cu tg a = 2 . b) Să se demonstreze că mulţimea { An | n ∈ c) Să se rezolve ecuaţia X = A.1) .Proba D. 5p 3. . a1 . programa M1 x →∞ ln x 2. • Toate subiectele sunt obligatorii. MT1.. specializarea matematică . Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 6 x2 − 2 x + 1 = 3 3 − x . + C11 . ). Să se arate că 6 + 4 2 ∈ a + b 2 | a. b) Să se arate că.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful