Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării

Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1
EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică-informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică-informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.

SUBIECTUL I (30p) – Varianta 001
5p 1. Să se determine numărul natural x din egalitatea 1 5 9 ... 231 x + + + + = .
5p
2. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale inecuaţia
2
2 5 3 0 x x − + ≤ .
5p
3. Să se determine inversa funcţiei bijective
2
: (0, ) (1, ), ( ) 1 f f x x ∞ → ∞ = + .
5p
4. Se consideră mulţimea { } 1, 2, 3,...,10 A = . Să se determine numărul submulţimilor cu trei elemente ale
mulţimii A, care conţin elementul 1.
5p

5. Să se determine m∈\, astfel încât distanţa dintre punctele (2, ) A m şi ( , 2) B m − să fie 4.

5p
6. Să se calculeze
23
cos sin
12 12
π π
⋅ .

Varianta 1
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

,1 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 001

1. Se consideră matricea
a b
A
b a
 
=
 
 
, cu , a b∈\ şi 0 b ≠ .
5p a) Să se arate că dacă matricea
2
( ) X ∈M \ verifică relaţia AX XA = , atunci există , u v∈\ , astfel
încât
u v
X
v u
 
=
 
 
.
5p b) Să se arate că
*
n ∀ ∈` ,
( ) ( ) ( ) ( )
, unde , .
2 2
n n n n
n n n
n n
n n
a b a b a b a b x y
A x y
y x
+ + − + − −  
= = =
 
 

5p
c) Să se rezolve în mulţimea
2
( ) M \ ecuaţia
3
2 1
1 2
X
 
=
 
 
.

2. Se consideră
7
a∈] şi polinomul [ ]
6
7
ˆ
X X 5 X f a = + + ∈] .
5p a) Să se verifice că, pentru orice
7
b∈] ,
ˆ
0 b ≠ , are loc relaţia
6
ˆ
1 b = .
5p b) Să se arate că
6 3 3
7
ˆ ˆ ˆ
5 ( 4)( 4), x x x x + = − + ∀ ∈] .
5p
c) Să se demonstreze că pentru orice
7
a∈] , polinomul f este reductibil în [ ]
7
X ] .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

1 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 001

1. Se consideră numărul real 0 a > şi funcţia : f → \ \, ( )
x
f x e ax = − .
5p a) Să se determine asimptota oblică la graficul funcţiei f către −∞ .
5p b) Să se determine punctele de extrem local ale funcţiei f.
5p c) Să se determine (0, ) a∈ ∞ , ştiind că ( ) 1, f x ≥ x ∀ ∈\ .

2. Se consideră funcţia ( )
ln
: 0, , ( )
x
f f x
x
∞ → = \ .
5p a) Să se arate că funcţia ( ) ( ) : 0, , ( ) 2 ln 2 , F F x x x ∞ → = − \ este o primitivă a funcţiei f.
5p
b) Să se arate că orice primitivă G a funcţiei f este crescătoare pe [ ) 1, ∞ .
5p c) Să se calculeze aria suprafeţei plane cuprinse între graficul funcţiei f , axa Ox şi dreptele de ecuaţii

1
x
e
= şi x e = . .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică-informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică-informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.

SUBIECTUL I (30p) – Varianta 002
5p 1. Să se arate că numărul ( )
24
1 i − este real.

5p 2. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia
3 1 1
3
1 2 1
x x
x x
− +
+ =
+ −
.
5p 3. Să se determine inversa funcţiei bijective ( ) : 1, f → ∞ \ , ( ) 1
x
f x e = + .
5p
4. Să se determine probabilitatea ca, alegând un număr ab din mulţimea numerelor naturale de două cifre,
să avem a b ≠ .
5p 5. Să se calculeze lungimea medianei din A a triunghiului ABC , unde ( 2, 1), (2, 0), (0, 6) A B C − − .

5p 6. Fie vectorii 3 u mi j = +
G G G
şi ( ) 2 v m i j = − −
G G G
. Să se determine 0 m > astfel încât vectorii u
G
şi v
G
să fie
perpendiculari.

Varianta 2
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1


2 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 002

1. Se consideră matricea
2
( ) A∈M \ ,
2 2
1 1
A
 
=
 
 
.
5p
a) Să se arate că există a∈\ astfel încât
2
. A aA =

5p b) Să se calculeze
2009
( )
t
A A − .
5p
c) Să se rezolve ecuaţia ( )
5
2
, X A X = ∈ \ M .

2. Pentru , a b din mulţimea [0, ) M = ∞ se defineşte operaţia ln( 1)
a b
a b e e ∗ = + − .
5p
a) Să se arate că dacă , a b M ∈ , atunci a b M ∗ ∈ .
5p b) Să se arate că legea de compoziţie „∗” este asociativă.
5p c) Pentru n∈`, 2 n ≥ , să se determine a M ∈ astfel încât
de ori
... 2
n a
a a a a ∗ ∗ ∗ =

.


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

2 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 002

1. Se consideră şirul ( ) *
n
n
a
∈`
dat de ( )
1
0,1 a ∈ şi
( )
*
1
1 ,
n n n
a a a n
+
= − ∀ ∈` .
5p a) Să se arate că ( )
*
0,1 ,
n
a n ∈ ∀ ∈` .
5p
b) Să se demonstreze că şirul ( ) *
n
n
a
∈`
este strict descrescător.
5p
c) Să se arate că şirul
*
( )
n
n
b
∈`
, dat de
2 2 2 *
1 2
... ,
n n
b a a a n = + + + ∀ ∈` , este mărginit superior de
1
. a

2. Se consideră funcţia
2
1
: , ( )
1
f f x
x x
→ =
+ +
\ \ .
5p a) Să se arate că funcţia
2 3 2 1
: , ( ) arctg ,
3 3
x
F F x x
+  
→ = ∈
 
 
\ \ \ , este o primitivă a funcţiei f.
5p b) Să se calculeze aria suprafeţei delimitate de dreptele 0, 1, x x Ox = = şi graficul funcţiei : g → \ \ ,
( ) (2 1) ( ) g x x f x = + .
5p
c) Să se calculeze lim ( )
n
n
n
f x dx

→∞

, unde
*
n∈` .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
3
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 003
5p
1. Să se ordoneze crescător numerele
3 4
2, 4, 5 .

5p 2. Să se determine valoarea minimă a funcţiei : f → R R, ( )
2
4 8 1 f x x x = − + .
5p 3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia lg( 1) lg(6 5) 2 x x − + − = .
5p 4. Să se determine probabilitatea ca, alegând un număr din mulţimea numerelor naturale de două cifre,
acesta să fie pătrat perfect.
5p 5. Să se determine ecuaţia dreptei care trece prin punctul (6, 4) A şi este perpendiculară pe dreapta
: 2 3 1 0 d x y − + = .
5p
6. Ştiind că
1
sin
3
α = , să se calculeze cos 2α .

Varianta 3
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

SUBIECTUL II (30p) – Varianta 003

1. Se consideră matricea ( )
3
0 1 1
1 0 1
1 1 0
A
 
 
= ∈
 
 
\ M .
5p a) Să se verifice egalitatea
2
3
2 A A I − = .

5p
b) Să se calculeze
1
A

.
5p c) Să se arate că ( )
2009 2008 2008
3
2 A A A I + = + .

2. Se consideră cunoscut că ( ) , , ∗ ] D este un inel comutativ, unde 3 x y x y ∗ = + − şi
3 3 12 x y x y x y = ⋅ − − + D , , x y ∀ ∈].
5p a) Să se arate că elementul neutru al legii de compoziţie „ D ” este 4.

5p b) Să se determine , a b∈] astfel încât între inelele ( ) , , ∗ ] D şi ( ) , , + ⋅ ] să existe un izomorfism
de forma : f → ] ] , ( ) f x a x b = ⋅ + .

5p c) Să se rezolve în mulţimea ] ecuaţia
2009
de 2009 ori
... 2 3
x
x x x = + D D D

.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

3 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 003
1. Se consideră funcţia ( ) ( )
2
: 0, , 18 ln . f f x x x ∞ → = − \
5p a) Să se determine intervalele de monotonie ale funcţiei f.
5p
b) Să se determine a∈\ pentru care ( ) ( ) , 0, . f x a x ≥ ∀ ∈ ∞
5p
c) Să se determine numărul de rădăcini reale ale ecuaţiei ( ) f x m = , unde m este un parametru real.

2. Se consideră funcţiile
1
: , ( )
3
a a
f f x
x a
→ =
− +
\ \ , unde a∈\.
5p a) Să se arate că, pentru orice a∈\, funcţia
a
f are primitive strict crescătoare pe \.

5p
b) Să se calculeze ( )
3
2
0
f x dx

.

5p c) Să se calculeze ( )
3
0
lim
a
a
f x dx
→∞

.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
4
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 004
5p 1. Să se arate că numărul
2
1 1
1 1 i i
 

 
− +
 
este real.
5p 2. Să se arate că vârful parabolei
2
5 1 y x x = + + este situat în cadranul III.
5p
3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia
1
9 10 3 1 0
x x−
− ⋅ + = .
5p 4. Să se determine probabilitatea ca, alegând un număr din mulţimea numerelor naturale de trei cifre,
acesta să aibă exact două cifre egale.
5p
5. Să se determine a∈\ pentru care vectorii ( 1) u ai a j = + +
G G G
şi (5 1) 2 v a i j = − − +
G G G
sunt
perpendiculari.
5p 6. Să se calculeze lungimea laturii BC a triunghiului ascuţitunghic ABC ştiind că 6 AB = , 10 AC = şi
că aria triunghiului ABC este egală cu 15 3 .

Varianta 4
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1


4 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 004

1. Se consideră matricea
1 2 2
2 2 1
A
−  
=
 

 
.
5p a) Să se calculeze rangul matricei A.
5p b) Să se demonstreze că det( ) 0
t
A A ⋅ = .
5p c) Să se determine o matrice nenulă ( )
3,2
B∈ _ M astfel încât
2
AB O = .
2. Se ştie că ( , ) G D este grup, unde (3, ) G = ∞ şi ( 3)( 3) 3 x y x y = − − + D . Se consideră funcţia
: (0, ) f G ∞ → , ( ) 3 f x x = + .
5p a) Să se calculeze 4 5 6 D D .
5p
b) Să se demonstreze că funcţia f este un izomorfism de grupuri, de la ( ) (0, ), ∞ ⋅ la ( ) , G D .
5p c) Să se demonstreze că dacă H este un subgrup al lui G care conţine toate numerele naturale 4 k ≥ ,
atunci H conţine toate numerele raţionale 3 q > .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

4 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 004

1. Se consideră funcţia { } ( )
( )
2
2
2 1
: \ 1, 0 , .
1
x
f f x
x x
+
− → =
+
\ \
5p a) Să se determine asimptotele graficului funcţiei f.
5p b) Să se demonstreze că funcţia f nu are puncte de extrem local.

5p c) Să se calculeze ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
2
lim 1 2 3 ...
n
n
f f f f n
→∞
+ + + + , unde
*
n∈` .

2. Se consideră şirul ( ) *
2
*
1
, ,
1
n
n n
n n
x
I I dx n
x

= ∈
+
∫ `
` .
5p a) Să se calculeze
1
I .
5p b) Să se arate că
*
1,
n
I n ≤ ∀ ∈` .
5p c) Să se calculeze lim
n
n
I
→∞
.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.

SUBIECTUL I (30p) – Varianta 005
5p 1. Să se calculeze
1 1
1 2 1 2 i i
+
+ −
.

5p
2. Să se rezolve în ] inecuaţia
2
10 12 0 x x − + ≤ .
5p
3. Să se determine inversa funcţiei bijective ( ) ( ) : 1, 0, f ∞ → ∞ ,
2
( ) 3log f x x = .
5p
4. Să se determine numărul funcţiilor { } { } : 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 f → cu proprietatea că (1) (4) f f = .
5p 5. Să se determine coordonatele vârfului D al paralelogramului ABCD ştiind că ( 2, 9), (7, 4), (8, 3) A B C − − − .
5p
6. Triunghiul ABC are
3
B
π
= şi lungimea razei cercului circumscris egală cu 1. Să se calculeze lungimea
laturii AC .


Varianta 5
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

5 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 005

1. Se consideră punctele (0, 6), (1, 4), ( 1, 8) A B C − şi matricea
1 1 1 1
0 1 1
6 4 8
M a
b
 
 
= −
 
 
, unde , a b∈\.
5p a) Să se arate că punctele , , A B C sunt coliniare.
5p b) Să se determine rangul matricei M în cazul 3, 0 a b = = .
5p c) Să se arate că dacă unul dintre minorii de ordin trei ai lui M , care conţin ultima coloană, este nul,
atunci rang( ) 2. M =
2. Pe mulţimea ] definim legea de compoziţie 5 6 6 6 x y xy x y ∗ = + + + .
5p a) Să se arate că legea “∗” este asociativă.
5p b) Să se determine elementele simetrizabile ale mulţimii ] în raport cu legea “∗”.
5p c) Să se rezolve ecuaţia
de 2009 ori
... 1
x
x x x x ∗ ∗ ∗ ∗ = −

.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

5 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 005
1. Se consideră funcţia ( ) ( )
( ) 2 1
: 0, , ln .
1
x
f f x x
x

∞ → = −
+
\
5p a) Să se calculeze derivata funcţiei f.
5p b) Să se determine punctele graficului funcţiei f în care tangenta la grafic este paralelă cu dreapta de
ecuaţie 9 2 y x = .

5p c) Să se arate că, dacă 1 x > , atunci
2( 1)
ln .
1
x
x
x


+


2. Se consideră funcţia ( ) ( )
2
1
: 0, , f f x
x
∞ → = \ şi şirul
1
( ) , (1) (2) ... ( ).
n n n
a a f f f n

= + + +
5p a) Să se arate că ( ) ( ) ( )
1
1 ( ), 0,
k
k
f k f x dx f k k
+
+ ≤ ≤ ∀ ∈ ∞

.

5p b) Să se calculeze ( )
1
lim ,
n
n
f x dx n
→∞


`.
5p c) Să se arate că şirul
1
( )
n n
a

este convergent.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
6
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 006
5p 1. Să se calculeze suma tuturor numerelor naturale de două cifre care se divid cu 11.
5p 2. Să se determine funcţia f de gradul al doilea ştiind că ( 1) 1, (0) 1, (1) 3 f f f − = = = .
5p 3. Să se rezolve în mulţimea ( ) 0,π ecuaţia sin3 sin x x = .
5p
4. Câte numere naturale de trei cifre distincte se pot forma cu elemente ale mulţimii { } 2, 4, 6,8 ?
5p 5. Se consideră triunghiul ABC cu vârfurile în (1, 2) A , (2, 2) B − şi (4, 6) C . Să se calculeze cos B .

5p 6. Să se calculeze lungimea razei cercului circumscris triunghiului ABC ştiind că
6
C
π
= şi 6 AB = .


Varianta 6
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

6 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 006

1. Se consideră permutarea
5
1 2 3 4 5
3 1 2 5 4
S
 
σ = ∈
 
 
.
5p
a) Să se calculeze
2009
σ .
5p b) Să se dea exemplu de o permutare
5
S τ ∈ astfel încât e τσ ≠ şi ( )
2
e τσ = .
5p c) Să se demonstreze că, pentru orice
5
S τ ∈ , există p

∈` astfel încât
p
e τ = .

2. Se consideră a∈^,
1
x ,
2
x ,
3
x ∈^ rădăcinile ecuaţiei
3 2
2 2 0 x x x a − + − = şi determinantul
1 2 3
3 1 2
2 3 1
x x x
x x x
x x x
∆ = .
5p a) Pentru 1 a = , să se determine
1 2
, x x şi
3
x .
5p b) Să se arate că, pentru orice a∈\, ecuaţia are o singură rădăcină reală.
5p c) Să se arate că valoarea determinantului ∆ nu depinde de a.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

SUBIECTUL III (30p) – Varianta 006
6 1. Se consideră funcţia ( ) ( )
ln
: 0, , .
x x
f f x e

∞ → = \
5p
a) Să se arate că ( ) ( )( ) 1 ln , 0. f x f x x x ′ = + ∀ >
5p b) Să se determine valoarea minimă a funcţiei f.
5p
c) Să se arate că funcţia f este convexă pe ( ) 0, ∞ .

2. Se consideră, pentru fiecare n

∈` , funcţiile
2
: ( 1, ) , ( )
1
n
n n
x
f f x
x
− ∞ → =
+
\ şi : ( 1, )
n
g − ∞ →\,

2 3 2 1
( ) 1 ... ( )
n
n n
g x x x x x f x

= − + − + − + .
5p a) Să se calculeze
1
2
0
( ) g x dx

.

5p
b) Să se arate că
1
*
0
1
0 ( ) ,
2 1
n
f x dx n
n
≤ ≤ ∀ ∈
+

` .

5p c) Să se calculeze
1 1 1 1 1
lim 1 ... , .
2 3 4 2 1 2 n
n
n n →∞
 
− + − + + − ∈
 

 
`

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
7
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 007
5p
1. Să se calculeze modulul numărului complex
8
7 4
i
z
i
+
=

.

5p 2. Să se determine valoarea maximă a funcţiei : f → R R, ( )
2
6 9 f x x x = − + − .
5p
3. Să se rezolve în mulţimea [ ) 0, 2π ecuaţia
1
sin
2
x = − .

5p 4. Să se determine n

∈` pentru care mulţimea { } 1, 2,..., n are exact 120 de submulţimi cu două elemente.
5p
5. Se ştie că, în triunghiul ABC , vectorii AB AC +
JJJG JJJG
şi AB AC −
JJJG JJJG
au acelaşi modul. Să se demonstreze că
triunghiul ABC este dreptunghic.
5p 6. Să se calculeze lungimea razei cercului înscris în triunghiul ABC care are lungimile laturilor egale cu
3, 4 şi 5.

Varianta 7
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1


7 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 007

1. Se consideră matricele ( )
1 2 3 4
0 1 2 3 , 0 0 0 1
0 0 1 2
A B
| |
|
= =
|
\ .
şi sistemul
2 3 4 3
2 3 2
2 1
x y z t
y z t
z t
+ + + = ¦
¦
+ + =
´
¦
+ =
¹
.
5p a) Să se determine rangul matricei A.
5p b) Să se determine mulţimea soluţiilor sistemului.
5p
c) Să se demonstreze că ecuaţia XA B = nu are soluţii ( )
1,3
X ∈M ^ .

2. Se consideră mulţimea
2 2
( )
2 2
k k
k k
G A k k
¦ ¹
| |
¦ ¦
= = ∈
| ´ `
|
¦ ¦ \ . ¹ )
] , şi pentru fiecare t ∈] notăm cu
( )
{ }
1
t
H A kt k = − ∈] . Se admite faptul că ( ) , G ⋅ este un grup, unde „⋅ ” este înmulţirea matricelor.
5p
a) Să se arate că , n p ∀ ∈] , ( ) ( ) ( 1) A n A p A n p ⋅ = + + .
5p b) Să se demonstreze că, pentru orice t ∈] ,
t
H este un subgrup al grupului ( , ) G ⋅ .
5p c) Să se demonstreze că grupurile ( , ) G ⋅ şi ( , ) + ] sunt izomorfe.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

7 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 007
1. Se consideră funcţia : (0, ) , ( ) ln f f x x ∞ → = \ şi şirul
*
*
1 1 1
( ) , 1 ... ln , .
2 3
n n
n
x x n n
n

= + + + + − ∀ ∈
`
`
5p a) Să se determine asimptotele graficului funcţiei f.
5p b) Să se arate că, pentru orice 0 k > , ( ) ( )
1 1
1
1
f k f k
k k
< + − <
+
.
5p
c) Să se arate că şirul ( ) *
n
n
x
∈`
este descrescător şi are termenii pozitivi.

2. Se consideră funcţiile ( ) : 1, f − ∞ →\, ( )
( )
2
2
1 ( 1)
x
f x
x x
=
+ +
şi : ( 1, ) , F − ∞ →\

2
( ) ln( 1) ln( 1) arctg F x a x b x c x = + + + + , unde , , a b c sunt parametri reali.
5p a) Să se determine , , a b c astfel încât F să fie o primitivă a funcţiei f .
5p
b) Să se calculeze
1
0
( ) f x dx

.
5p c) Să se studieze monotonia funcţiei F , în cazul în care F este primitivă a funcţiei f .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.

SUBIECTUL I (30p) – Varianta 008
5p
1. Să se rezolve în mulţimea numerelor complexe ecuaţia
2
4 z = − .
5p
2. Se consideră funcţia : f → R R, ( )
2
f x ax x c = + + . Ştiind că punctele ( ) 1, 2 A şi ( ) 0,3 B aparţin
graficului funcţiei f , să se determine numerele reale a şi c.
5p 3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia
3
7 1 1 x x + − = .
5p 4. Câte numere naturale de patru cifre distincte se pot forma cu cifre din mulţimea { } 1,3,5, 7,9 ?
5p
5. Se consideră paralelogramul ABCD şi punctele E şi F astfel încât , 2 AE EB DF FE = =
JJJG JJJG JJJG JJJG
. Să se
demonstreze că punctele , A F şi C sunt coliniare.
5p 6. Fie triunghiul ABC. Să se calculeze lungimea înălţimii corespunzătoare laturii BC ştiind că
13, 14 AB AC = = şi 15 BC = .

Varianta 8
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

8 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 008

1. Se consideră matricea
3
1 1 1
1 1 1 ( )
1 1 1
A
− −  
 
= − − ∈
 
− −
 
\ M .
5p a) Să se calculeze ( ) det A .
5p
b) Să se arate că
2 2
2
3
2 1 2 2
3 3
n n
n
A A I
− +
= + , pentru orice n

∈` .
5p
c) Să se determine
1
A

.

2. Se consideră a∈\ şi ecuaţia
3
0 x x a − + = , cu rădăcinile complexe
1 2 3
, , x x x .
5p a) Să se calculeze
1 2 3
( 1)( 1)( 1) x x x + + + .
5p b) Să se determine
2
x şi
3
x ştiind că
1
2 x = .
5p c) Să se determine a∈\ pentru care
1 2 3
, , x x x sunt numere întregi.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

8 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 008

1. Se consideră funcţia : f → \ \, ( ) cos f x x x = + şi şirul ( ) ( )
0 1
, 0, , .
n n n
n
x x x f x n
+

= = ∀ ∈
`
`
5p a) Să se arate că funcţia f este crescătoare pe \.
5p
b) Să se arate că 0 ,
2
n
x n
π
≤ ≤ ∀ ∈` .
5p
c) Să se arate că şirul ( )
1
n
n
x

este convergent la
2
π
.

2. Se consideră şirul de numere reale ( )
n
n
I
∈`
, definit de
0
2
I
π
= şi
2
*
0
cos ,
n
n
I x dx n
π
= ∈

` .
5p a) Să se calculeze
1
I .
5p
b) Să se arate că şirul ( )
n
n
I
∈`
este descrescător.
5p c) Să se arate că
1
,
2
n n
nI I n


π
= ∀ ∈` .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.

SUBIECTUL I (30p) – Varianta 009
5p 1. Să se determine numărul natural x pentru care 1 3 5 225 x + + + + = … .
5p 2. Să se determine valorile parametrului real m ştiind că graficul funcţiei : , f →
( )
2
2 f x x mx m = + − intersectează axa Ox în două puncte situate la distanţa 3 .
5p 3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia
( )
1
2
log 2 1
x
x
− +
+ = .
5p 4. Să se arate că
3 15
17 17
C C >
5p
5. Fie hexagonul regulat ABCDEF de latură 4 . Să se calculeze modulul vectorului AC BD +

.
5p 6. Să se arate că
2 2 2
91
sin 1 sin 2 ... sin 90
2
+ + + =
Varianta 9
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

9 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 009

1. Fie ( ) ( ) ( ) , , , , ,
A A B B C C
A x y B x y C x y trei puncte din plan şi matricea ( )
3
1
1
1
A A
B B
C C
x y
M x y
x y
| |
|
= ∈
|
|
\ .
\ M .
5p a) Să se arate că, dacă , , A B C se află pe dreapta de ecuaţie 2 y x = , atunci ( ) det 0 M = .
5p
b) Să se arate că, dacă triunghiul ABC este dreptunghic şi are catetele de lungime 1, atunci ( ) det 1 M = ± .

5p c) Să se arate că, dacă matricea M este inversabilă, atunci suma elementelor matricei
1
M

este 1.

2. Se consideră mulţimea de matrice ,
3
a b
A a b
b a
¦ ¹ | | ¦ ¦
= ∈
´ ` |

¦ ¦ \ . ¹ )
] .
5p a) Să se arate că, dacă X A ∈ şi Y A ∈ , atunci X Y A + ∈ .
5p b) Să se arate că, dacă X A ∈ , Y A ∈ şi
2
XY O = , atunci
2
X O = sau
2
Y O = .
5p c) Admitem cunoscut faptul că A este inel în raport cu adunarea şi înmulţirea matricelor. Să se determine
elementele inversabile ale acestui inel.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

9 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 009
1. Se consideră funcţia ( ) : , sin f f x x x → = − \ \ .
5p a) Să se arate că funcţia f este crescătoare.
5p
b) Admitem că pentru fiecare n∈` ecuaţia ( ) f x n = are o soluţie unică
n
x . Să se arate că şirul

*
( )
n
n
x
∈`
este nemărginit.
5p c) Să se calculeze lim
n
n
x
n →∞
, unde şirul ( )
1
n
n
x

a fost definit la b).

2. Fie funcţiile [ )
1
, : 0,1 , ( ) , ( )
1 1
n
n n
x
f g f x g x
x x
→ = =
− −
\ , unde
*
n∈` .
5p
a) Să se calculeze
1
2
2
0
( ( ) ( )) f x g x dx −

.
5p b) Să se arate că
1
*
2
0
1
0 ( ) ,
2
n
n
g x dx n ≤ ≤ ∀ ∈

` .
5p
c) Să se arate că
2 3
1 1 1 1
lim ... ln 2
1 2
2 2 3 2 2
n
n
n
→∞
 
+ + + + =
 

⋅ ⋅ ⋅  
.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
10
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 010
5p
1. Ştiind că z ∈^ şi că
2
1 0 z z + + = , să se calculeze
4
4
1
z
z
+ .
5p
2. Să se determine funcţia f de gradul întâi, pentru care ( ) ( ) ( ) 2 1 f f x f x = + , oricare ar fi x∈\.
5p 3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia ( ) lg 1 lg9 1 lg x x + − = − .

5p 4. Să se determine numărul termenilor raţionali din dezvoltarea
( )
10
3
3 3 + .
5p 5. Să se determine coordonatele centrului de greutate al triunghiului ABC , ştiind că ( 1, 0), (0, 2), (2, 1) A B C − − .
5p
6. Să se arate că unghiul vectorilor 5 4 u i j = −
G G G
şi 2 3 v i j = +
G G G
este obtuz.

Varianta 10
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

10 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 010

1. Se consideră permutările
3
, e S α∈ ,
1 2 3
1 2 3
e
 
=
 
 
,
1 2 3
3 1 2
 
α =
 
 
.
5p
a) Să se calculeze
3
α .
5p b) Să se rezolve ecuaţia
2009
x e α ⋅ = ,
3
x S ∈ .
5p c) Să se demonstreze că, oricare ar fi ordinea factorilor, produsul tuturor permutărilor din
3
S este
permutare impară.

2. Fie inelul [ ] { }
, i a bi a b = + ∈ ] ] .
5p a) Să se dea exemplu de un număr complex z astfel încât [ ] z i ∉] şi [ ]
2
z i ∈] .
5p b) Să se determine elementele inversabile ale inelului [ ] i ] .
5p c) Să se arate că mulţimea ( ) ( ) { }
, H m n m n i m n = + + − ∈] este parte stabilă a lui [ ] i ] în raport
cu înmulţirea.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

10 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 010
1. Se consideră funcţia : f → \ \, ( )
( )
2
arctg ln 1 f x x x x = − + .
5p a) Să se arate că funcţia f este convexă pe \.
5p b) Să se arate că funcţia ' f este mărginită.
5p c) Să se demonstreze că ( ) 0, f x x ≥ ∀ ∈\.

2. Se consideră şirul ( )
1
*
1 2
0
, ,
1
n
n n
n n
x
I I dx n
x

= ∀ ∈
+

` .
5p a) Să se calculeze
1
I .
5p
b) Să se arate că
*
1
,
1
n
I n
n
≤ ∀ ∈
+
` .
5p c) Să se calculeze lim
n
n
I
→∞
.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
11
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 011
5p 1. Să se determine , a b∈\ ştiind că numerele 2, , a b sunt în progresie geometrică şi 2, 17, a sunt în
progresie aritmetică.
5p
2. Să se rezolve ecuaţia ( ) ( ) 0 f f x = , ştiind că : , ( ) 3 2 f f x x → = − + \ \ .
5p
3. Să se rezolve în mulţimea [ ) 0, 2π ecuaţia tg( ) 1 2tg . x x − = −
5p
4. Să se determine numărul funcţiilor { } { } : 0,1, 2 0,1, 2 f → care verifică relaţia (2) 2 f = .
5p
5. Se consideră triunghiul ABC şi punctele , D E astfel încât 2 , 2 AD DB AE EC = =
JJJG JJJG JJJG JJJG
. Să se arate că
dreptele DE şi BC sunt paralele.

5p 6. Să se calculeze lungimea razei cercului circumscris triunghiului ABC , dacă ,
4
A
π
=
6
B
π
= şi 6. AB =

Varianta 11
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

11 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 011

1. Pentru , , , a b c d ∈\, se consideră matricea
a b c d
b a d c
A
c d a b
d c b a
 
 
− −
=
 
− −
 
 
− −
 
şi matricea transpusă .
t
A
5p
a) Pentru 1 a c = = şi 0 b d = = , să se calculeze det ( ) A .
5p
b) Să se arate că
4
t
A A I ⋅ = α⋅ , unde
2 2 2 2
a b c d α = + + + .
5p c) Să se demonstreze că dacă
4
A O ≠ , atunci A este inversabilă.

2. Se consideră , , a b c∈\ şi polinomul
3 2
, f X aX bX c = + + + cu rădăcinile
1 2 3
, , x x x ∈^, astfel
încât
1 2 3
1, 1, 1. x x x ≤ ≤ ≤
5p a) Să se demonstreze că 3. a ≤
5p b) Să se arate că, dacă 0 c < , polinomul are cel puţin o rădăcină reală în intervalul ( ) 0, ∞ .
5p c) Să se arate că, dacă 1, 1, a c = = − atunci 1. b = −

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

11 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 011
1. Se consideră funcţia { } ( )
| |
1
: 2 , .
2
x
f f x e
x
− − → =
+
\ \
5p a) Să se studieze derivabilitatea funcţiei f în punctul
0
0 x = .
5p b) Să se determine punctele de extrem local ale funcţiei f .
5p
c) Să se determine numărul de rădăcini reale ale ecuaţiei ( ) f x m = , unde m este un parametru real.

2. Se consideră funcţiile ( )
3
: , sin
6
x
f f x x x → = − + \ \ şi ( ] : 0,1 g →\ , ( )
1
sin
x
t
g x dt
t
=

.
Se admite cunoscut faptul că ( ) 0, 0. f x x ≥ ∀ ≥
5p
a) Să se calculeze
1
0
( ) f x dx

.
5p b) Să se arate că funcţia g este strict descrescătoare.
5p
c) Să se arate că ( )
0
0
lim 0,9
x
x
g x

>
> .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
12
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 012
5p
1. Să se calculeze
1 1
1 1 i i
+
+ −
.

5p 2. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia
1 2 7
2 3 6
x x
x x
+ +
+ =
+ +
.

5p 3. Să se rezolve în mulţimea [ ) 0, 2π ecuaţia
1
cos 2 .
2
x =

5p 4. Să se determine 0 a > ştiind că termenul din mijloc al dezvoltării
12
3
4
1
a
a
 
+
 
 
este egal cu 1848.
5p 5. Să se determine ecuaţia simetricei dreptei : 2 3 1 0 d x y − + = faţă de punctul ( 3, 4) A − .
5p 6. Ştiind că ctg 3 x = , să se calculeze ctg2x .

Varianta 12
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

12 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 012

1. Se consideră polinoamele [ ] , f g X ∈\ ,
2
1 f X X = + + , cu rădăcinile complexe
1 2
, x x şi

2
g aX bX c = + + , cu 0 a ≠ . Fie matricele ( )
3
, A V ∈M ^ ,
c b a
A a c b
b a c
 
 
=
 
 
şi
1 2
2 2
1 2
1 1 1
1
1
V x x
x x
 
 
=
 
 
 
.
5p a) Să se arate că
2 1
det ( ) 3( ) V x x = − .
5p
b) Să se arate că
1 2
1 1 2 2
2 2
1 1 2 2
(1) ( ) ( )
(1) ( ) ( )
(1) ( ) ( )
g g x g x
A V g x g x x g x
g x g x x g x
 
 
⋅ =
 
 
 
.
5p c) Să se arate că det ( ) 0 A = dacă şi numai dacă 0 a b c + + = sau a b c = = .

2. Se consideră funcţia
5 5
: f → ] ] ,
4
ˆ
( ) 4 f x x x = + .
5p a) Să se calculeze
ˆ
(0) f şi
ˆ
(1) f .
5p b) Să se arate că funcţia f nu este surjectivă.
5p
c) Să se descompună polinomul
4
5
ˆ
4 [ ] X X X + ∈] în factori ireductibili peste
5
] .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

12 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 012


5p
1. Se consideră funcţia ( ) ( )
( ) ln 1
: 0, ,
x
f f x
x
+
∞ → = \ .
a) Să se arate că şirul ( )
1
n
n
x

unde ( )
1 1 1 1 1 1
1 ...
2 2 3 3
n
x f f f f
n n
     
= + + + +
     
     
este divergent.
5p b) Să se calculeze lim ( )
x
f x
→∞
.
5p c) Să se arate că funcţia f este descrescătoare.


5p
2. Se consideră funcţia ( ) ( )
1
1
0
: 1, ,
t x
f f x e t dt
− −
∞ → =

\ .
a) Să se calculeze (2) f .
5p b) Să se demonstreze relaţia
1
( ) , 1 f x x
x
≤ ∀ > .

5p c) Să se demonstreze relaţia ( ) ( )
1
1 , 1 f x xf x x
e
+ = − ∀ > .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
13
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 013
5p
1. Să se arate că numărul
2 2
(1 3) (1 3) i i + + − este număr întreg.
5p 2. Să se rezolve în × \ \ sistemul de ecuaţii
4
3
x y
xy
+ = ¦
´
=
¹
.

5p 3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia
( )
6 2 1 x x = − − .

5p 4. Să se determine termenul care nu conţine pe x din dezvoltarea
9
2
1
x
x
| |
+
|
\ .
.
5p 5. Să se calculeze distanţa de la punctul (3, 0) A la dreapta : 3 4 1 0 d x y − + = .
5p
6. Triunghiul ABC are 4, 5 AB BC = = şi 6 CA = . Să se arate că ( ) ( ) 2 . m B m C = ) )

Varianta 13
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

13 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 013

1. Se consideră sistemul de ecuaţii
1
3
3
x y z
x y z
mx y z m
− + = ¦
¦
+ + =
´
¦
+ + =
¹
, unde m∈\. Pentru fiecare m∈\, notăm cu
m
S
mulţimea soluţiilor reale ale sistemului.
5p a) Să se determine m∈\ pentru care sistemul are soluţie unică.
5p b) Să se arate că pentru orice m∈\ sistemul este compatibil.
5p
c) Să se determine
{ }
2 2 2
1
min ( , , ) x y z x y z S + + ∈ .

2. Se consideră matricele
0 1
1 0
A
| |
=
|

\ .
,
0 1
1 1
B
| |
=
|

\ .
,
2
1 0
0 1
I
| |
=
|
\ .
, C A B = ⋅ şi mulţimea
( ) ( )
{ } 2
det 1 G X X = ∈ = M ^ .
5p a) Să se verifice că
4 6
2
. A B I = =
5p
b) Să se arate că ( ) , G ⋅ este un subgrup al grupului multiplicativ al matricelor inversabile de ordin doi,
cu elemente numere complexe.
5p c) Să se demonstreze că
2
n
C I ≠ , pentru orice n

∈` .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

13 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 013

1. Se consideră funcţia : f → \ \, ( )
3 3 2
3 4, f x x x x = + − ∀ ∈\ .
5p a) Să se determine asimptota oblică a graficului funcţiei f spre ∞ .
5p
b) Să se arate că ( ) ( ) { }
2 2
' 2 , 2, 1 f x f x x x x = + ∀ ∈ − − \ .
5p c) Să se determine derivatele laterale ale funcţiei f în punctul
0
2. x = −

2. Pentru
*
n∈` se consideră funcţia ( ) ( )
0
: 0, , , 0
x
n t
n n
F F x t e dt x

∞ → = >

\ .
5p a) Să se calculeze ( )
1
, 0 F x x > .
5p b) Să se determine punctele de inflexiune ale graficului funcţiei
n
F .
5p c) Să se calculeze
2
lim ( )
x
F x
→∞
.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
14
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 014
5p 1. Să se calculeze
1 2 3 99
lg lg lg ... lg
2 3 4 100
+ + + + .
5p 2. Să se determine a

∈\ pentru care ( )
2
3 0 a x ax a − − − < , oricare ar fi x∈\.
5p 3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia
3 3
8 9 4 x x − = − .
5p 4. Să se determine numărul elementelor unei mulţimi ştiind că aceasta are exact 45 de submulţimi cu
două elemente.
5p 5. Să se determine ecuaţia dreptei AB ştiind că (2, 3) A şi ( 5, 4) B − .

5p 6. Triunghiul ABC ascuţitunghic are 2 3 AC = şi lungimea razei cercului circumscris egală cu 2. Să se
determine măsura unghiului B.

Varianta 14
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1


14 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 014

1. Se consideră matricea 2 2 2
3 3 3
a b c
A a b c
a b c
 
 
=
 
 
, unde , , a b c

∈\ .
5p a) Să se calculeze rangul matricei A.
5p
b) Să se arate că există d ∈\ astfel încât
2
A dA = .
5p
c) Să se arate că există matricele ( )
3,1
K M ∈ \ şi ( )
1,3
L M ∈ \ astfel încât A K L = ⋅ .

2. Se consideră numărul 3 a i = − ∈^ şi polinomul [ ] f X ∈_ ,
4 2
4 16 f X X = − + .
5p
a) Să se arate că ( ) 0. f a =
5p b) Să se determine rădăcinile polinomului f.
5p
c) Să se arate că polinomul f este ireductibil în [ ] X _ .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

14 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 014

1. Pentru
*
, 3 n n ∈ ≥ ` se consideră funcţia ( ) : , sin
n
n n
f f x x → = \ \ şi se notează cu
n
x abscisa
punctului de inflexiune din intervalul 0,
2
π  
 
 
, al graficului funcţiei
n
f .
5p
a) Să se arate că ( ) ( )
2 2 ''
1 sin sin , , 3
n n
n
f x n n x n x n n
− ∗
= − − ∀ ∈ ≥ ` şi x∈\.

5p b) Să se arate că
1
sin , 3
n
n
x n
n

= ≥ .
5p c) Să se calculeze lim ( )
n n
n
f x
→∞
.

2. Se consideră a∈\ şi funcţiile , : f F → \ \, ( ) ( )
3 2
2 2 2
3 5
, .
( 1) 1 1
x x a x ax
f x F x
x x x
− + + +
= =
+ + +

5p a) Să se arate că funcţia F este o primitivă a funcţiei f .
5p b) Pentru 2 a = , să se determine aria suprafeţei plane cuprinsă între graficul functiei f, axa Ox şi
dreptele 1 x = şi 2 x = .
5p c) Să se determine a astfel încât
2 0
0 2
( ) ( ) 2 F x dx F x dx

− =
∫ ∫
.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
15
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 015

5p 1. Să se calculeze
( ) ( ) 3 3 3
log 5 7 log 5 7 log 2 − + + − .
5p

2. Să se determine funcţia de gradul al doilea al cărei grafic este tangent la axa Ox în punctul (1, 0) şi
trece prin punctul (0, 2) .
5p
3. Să se rezolve în mulţimea [ ) 0, 2π ecuaţia sin cos 0 x x + = .
5p
4. Câte numere naturale de patru cifre se pot forma cu elemente ale mulţimii { } 1, 3, 5, 7, 9 ?
5p 5. Să se determine ecuaţia dreptei care conţine punctul ( 2, 2) A − şi este paralelă cu dreapta determinată de
punctele (2,1) C , ( 1, 3) D − − .

5p 6. Fie
3
,
2
π
α π
 

 
 
astfel încât
5
cos
13
α = − . Să se calculeze sinα .

Varianta 15
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

15 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 015

1. Fie , , a b c∈] şi matricea
a b c
A c a b
b c a
| |
|
=
|
|
\ .
.
5p a) Să se calculeze ( ) det A .
5p
b) Să se arate că dacă 0 a b c + + ≠ şi A nu este inversabilă în ( )
3
_ M , atunci a b c = = .
5p c) Să se arate că sistemul de ecuaţii liniare
1
2
1
2
1
2
ax by cz x
cx ay bz y
bx cy az z
¦
+ + =
¦
¦
¦
+ + =
´
¦
¦
+ + =
¦
¹
admite numai soluţia 0 x y z = = = .

2. Se consideră polinomul [ ] f X ∈\ ,
4 2
5 5 f X X = − + , cu rădăcinile
1 2 3 4
, , , x x x x ∈^.
5p
a) Să se calculeze
1 2 3 4
1 1 1 1
x x x x
+ + + .
5p b) Să se arate că polinomul f are toate rădăcinile reale.
5p c) Să se arate că dacă g este un polinom cu coeficienţi reali care are proprietatea că pentru orice x real
( ) ( ) g x f x ≤ , atunci există [ 1, 1] a∈ − astfel încât . g af =

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

15 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 015
1. Pentru fiecare , 3 n n ∈ ≥ ` , se consideră funcţia :[0, ) , ( ) 1
n
n n
f f x x nx ∞ → = − + \ .
5p
a) Să se arate că
n
f este strict descrescătoare pe [ ] 0;1 şi strict crescătoare pe [ ) 1;∞ .
5p
b) Să se arate că ecuaţia ( ) 0, 0
n
f x x = > are exact două rădăcini (0,1)
n
a ∈ şi (1, )
n
b ∈ ∞ .
5p c) Să se calculeze lim
n
n
a
→∞
, unde
n
a s-a definit la punctul b).
2. Se consideră şirul ( )
n
n
I
∈`
, unde
1
0
2
0
1
1
I dx
x
=
+

şi
1
*
2
0
,
1
n
n
x
I dx n
x
= ∈
+

` .
5p a) Să se arate că
0
.
4
I
π
=
5p b) Să se arate că
2 2 2
1
, , 2
2 1
n n
I I n n
n

= − ∀ ∈ ≥

` .

5p c) Să se arate că ( )
1
0
1 1 1 1
lim 1 ... 1 .
3 5 7 2 1
n
n
I
n

→∞
 
− + − + + − =
 

 


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
16
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 016
5p
1. Să se calculeze modulul numărului complex
2
2
i
z
i

=
+
.
5p
2. Să se determine a∈\ pentru care
2
2 0, x ax + + ≥ oricare ar fi numărul real x .

5p 3. Să se rezolve în intervalul [ ] 1,1 − ecuaţia
1
arcsin arcsin
2 3
x + =
π
.

5p 4. Să se rezolve ecuaţia
8 10
n n
C C = , , 10 n n ∈ ≥ ` .

5p 5. Să se afle măsura celui mai mare unghi al triunghiului ABC ştiind că ( ) ( ) ( ) 2, 2 , 2, 3 , 2, 3 A B C − − .

5p 6. Fie ,
2
π
α π
 

 
 
astfel încât
3
sin
5
α = . Să se calculeze sin 2α .

Varianta 16
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

16 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 016

1. Se consideră mulţimea , , 0
0 1
a b
G X a b a
¦ ¹
| | ¦ ¦
= = ∈ >
´ ` |
\ . ¦ ¦
¹ )
\ .
5p a) Să se arate că dacă , A B G ∈ , atunci AB G ∈ .
5p b) Să se găsească două matrice , C D G ∈ pentru care CD DC ≠ .
5p c) Să se arate că dacă A G ∈ , atunci
2
2
I A A G − + ∈ .

2. Se consideră , , a b c∈_ şi polinomul
3 2
f X aX bX c = + + + .
5p a) Să se determine , , a b c astfel încât polinomul f să aibă rădăcinile
1 2
1 x x = = şi
3
2 x = − .
5p
b) Să se arate că dacă f are rădăcina 2 , atunci f are o rădăcină raţională.
5p c) Să se arate că dacă , , a b c∈], iar numerele (0) f şi (1) f sunt impare, atunci polinomul f nu are
rădăcini întregi.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

16 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 016

1. Se consideră funcţia : f → \ \, ( )
{ }
2
2
1
sin , \ 0
0 , 0
x x
f x
x
x
¦

¦
=
´
¦
=
¹
\
.
5p a) Să se arate că funcţia f este derivabilă pe \.
5p b) Să se calculeze lim '( ).
x
f x
→∞

5p c) Să se demonstreze că funcţia f este mărginită pe \.

2. Pentru fiecare
*
n∈` se consideră funcţia :[0,1] , ( ) (1 )
n
n n
f f x x → = − \ .
5p
a) Să se calculeze
1
2
0
( ) f x dx

.
5p
b) Să se arate că
1
0
1
( )
( 1)( 2)
n
xf x dx
n n
=
+ +

, oricare ar fi n

∈` .

5p
c) Să se calculeze
1
0
lim
n
n
x
f dx
n →∞
| |
|
\ .

.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
17
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 017
5p
1. Să se arate că numărul
( )
3
1 3 i + este întreg.
5p
2. Să se determine imaginea funcţiei
2
: , ( ) 2 f f x x x → = − + \ \ .

5p 3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 2 1 5 x − + = .

5p
4. Să se determine probabilitatea ca, alegând un număr ab din mulţimea numerelor naturale de două
cifre, să avem 4 a b + = .
5p 5. Să se determine ecuaţia dreptei care trece prin punctul ( 1,1) A − şi este perpendiculară pe dreapta
: 5 4 1 0 d x y − + = .

5p 6. Să se calculeze perimetrul triunghiului ABC ştiind că 6 AB = ,
4
B
π
= şi
6
C
π
= .

Varianta 17
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

17 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 017

1. Se consideră matricele
1 3
0 1
A
 
=
 

 
şi
3 8
1 3
B
− −  
=
 
 
.
5p
a) Să se calculeze
2 2
A B − .
5p b) Să se calculeze
2 3 4
2
det( ) I A A A A + + + + .

5p c) Să se arate că ecuaţia
2
2
X I = are o infinitate de soluţii în ( )
2
M ] .

2. Se consideră polinoamele [ ] , f g X ∈_ ,
4 3 2
1 f X X X X = + + + + , cu rădăcinile
1 2 3 4
, , , x x x x ∈^
şi
2
1 g X = − .
5p a) Să se determine restul împărţirii polinomului f la polinomul g.
5p b) Să se calculeze ( ) ( ) ( ) ( )
1 2 3 4
1 1 1 1 x x x x − ⋅ − ⋅ − ⋅ − .
5p
c) Să se calculeze ( ) ( ) ( ) ( )
1 2 3 4
g x g x g x g x ⋅ ⋅ ⋅ .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

17 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 017

1. Se consideră şirul ( ) *
n
n
x
∈`
, unde ( )
1
0,1 x ∈ şi
5
*
1
3
,
4
n n
n
x x
x n
+
+
= ∀ ∈` .

5p a) Să se arate că ( )
*
0,1 , .
n
x n ∈ ∀ ∈`
5p
b) Să se arate că şirul ( ) *
n
n
x
∈`
este convergent.

5p
c) Să se arate că
2
9
lim
16
n
n
n
x
x
+
→∞
= .
2. Se consideră o funcţie : f → \ \, cu proprietatea că ( ) sin , . xf x x x = ∀ ∈\
5p a) Să se calculeze
2
0
( ) . x f x dx
π


5p b) Să se arate că funcţia f este integrabilă pe intervalul 0,
2
π  
 
 
.

5p c) Să se arate că ( )
1
2
cos1 f x dx
π


.Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
18
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 018
5p
1. Să se rezolve în mulţimea numerelor complexe ecuaţia
2
2 4 0 x x − + = .

5p 2. Să se afle valoarea minimă a funcţiei : f → \ \,
2
( ) 3 2 f x x x = − + .

5p 3. Să se rezolve în intervalul [ ] 1,1 − ecuaţia
1
arcsin arccos
2 2
x
π
+ = .

5p 4. Care este probabilitatea ca, alegând un număr k din mulţimea { } 0,1, 2,..., 7 , numărul
7
k
C să fie prim.
5p
5. Să se determine a∈\ pentru care vectorii 3 u ai j = +
G G G
şi ( ) 4 4 v i a j = + +
G G G
sunt coliniari.

5p 6. Să se calculeze
( )
AB AC BC ⋅ +
JJJG JJJG JJJG
, ştiind că ( 3, 4) A − , (4, 3) B − şi (1, 2) C .

Varianta 18
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

18 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 018

1. Se consideră matricea
3
0 0 0
1 0 0 ( )
1 1 0
A
 
 
= ∈
 
 
\ M .

5p a) Să se calculeze
3
A .
5p b) Să se afle rangul matricei
3
t
I A A + + .
5p c) Să se determine inversa matricei
3
I A + .

2. Se consideră , a b∈\ şi polinomul
3 2
4 20 f X aX X b = + + + , cu rădăcinile
1 2 3
, , x x x ∈^ .
5p a) Să se determine
1 2 3
, , x x x în cazul 2, 0 a b = = .
5p
b) Să se demonstreze că
2 2 2 2
1 2 1 3 2 3
( ) ( ) ( ) 8(4 15) x x x x x x a − + − + − = − .
5p c) Să se determine , a b astfel încât polinomul f să aibă o rădăcină dublă egală cu a − .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

18 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 018
1. Se consideră funcţia
2 1
:[0, ) [0, ), ( )
2
x
f f x
x
+
∞ → ∞ =
+
şi şirul ( )
n n
x
∈`
dat de
0 1
2, ( ), .
n n
x x f x n
+
= = ∀ ∈`
5p a) Să se determine asimptotele graficului funcţiei f.
5p b) Să se arate că şirul ( )
n n
x
∈`
, are limita 1.
5p c) Să se arate că şirul ( )
n n
y
∈`
dat de
0 1 2
... ,
n n
y x x x x n = + + + + − este convergent.

2. Se consideră funcţiile : , ( ) 1 cos f f x x → = + \ \ şi ( ) ( )
0
: ,
x
F F x x f t dt → =

\ \ .
5p
a) Să se calculeze
2
0
( ) f x dx
π

.
5p b) Să se arate că F este funcţie pară.
5p c) Să se determine intervalele de monotonie ale funcţiei F .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
19
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 019
5p
1. Să se ordoneze crescător numerele
3 4
3, 5, 8 .
5p

2. Să se determine funcţia : f → \ \ ştiind că graficul său şi graficul funcţiei : g → \ \ , ( ) 3 3 g x x = − +
sunt simetrice faţă de dreapta 1 x = .
5p
3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia
2 1 1
3 10 3 27 0
x x + +
− ⋅ + = .
5p 4. Să se determine probabilitatea ca, alegând un număr din mulţimea numerelor naturale de trei cifre, acesta
să aibă toate cifrele pare.
5p 5. Să se determine ecuaţia medianei duse din vârful A al triunghiului ABC , unde (1, 2) A , (2, 3) B şi (2, 5) C − .
5p 6. Să se arate că
ctg1 tg1
ctg 2
2

= .

Varianta 19
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

19 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 019

1. Se consideră sistemul
1
0
0
0
x y z t
x y z t
x y z t
x y z t
+ + + = ¦
¦
− + + =
¦
´
+ − + =
¦
¦ + + − =
¹
şi A matricea sistemului.
5p a) Să se calculeze ( ) det A .
5p b) Să se rezolve sistemul.
5p
c) Să se determine
1
A

.

2. Fie polinomul [ ]
4 3 2
2 2 1 f X X aX X X = + + − + ∈\ şi
1 2 3 4
, , , x x x x ∈^ rădăcinile sale.
5p
a) Să se calculeze
1 2 3 4
1 1 1 1
x x x x
+ + + .
5p b) Să se arate că ( )
2
2
1 1
2 2 , f x x x x a x
x x

(
| | | |
= − + − + + ∀ ∈ (
| |
\ . \ . (
¸ ¸
\ .
5p c) Să se determine a∈\ pentru care toate rădăcinile polinomului f sunt numere reale.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

19 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 019
1. Se consideră funcţia ( )
2
: 2, 2 , ( ) ln
2
x
f f x
x
+
− → =

\ .
5p a) Să se determine asimptotele graficului funcţiei f.
5p b) Să se determine punctele de inflexiune ale graficului funcţiei f.
5p c) Să se calculeze
1
lim ,
a
x
x f
x →∞
 
 
 
unde a este un număr real.

2. Se consideră funcţia
3 2
2
2 5 8
: , ( ) , .
4
x x x
f f x x
x
− + − +
→ = ∀ ∈
+
\ \ \
5p a) Să se calculeze ( )
1
0
f x dx

.
5p
b) Să se calculeze
4
2
1
( ( ) 2) . x f x dx + −


5p c) Ştiind că funcţia f este bijectivă, să se calculeze ( )
2
1
4
5
f x dx


.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
20
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 020
5p
1. Să se arate că
( ) 3
2 log 4, 5 ∈ .
5p
2. Să se rezolve în mulţimea numerelor complexe ecuaţia
2
2 2 0 x x − + = .
5p 3. Să se rezolve în [0, 2 ) π ecuaţia sin cos 1 x x + = − .
5p 4. Să se calculeze
4 4 4
4 5 6
C C C + + .
5p 5. Pe laturile AB şi AC ale triunghiului ABC se consideră punctele M, respectiv N astfel încât
4 AM MB =
JJJJG JJJG
şi MN BC . Să se determine m∈R astfel încât CN mAC =
JJJG JJJG
.
5p 6. Să se calculeze perimetrul triunghiului OAB , ştiind că (0, 0) O , ( 1, 2) A − şi ( 2, 3) B − .

Varianta 20
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

20 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 020

1. Se consideră triunghiul ABC, cu laturile AB c = , BC a = , CA b = şi sistemul
ay bx c
cx az b
bz cy a
+ = ¦
¦
+ =
´
¦
+ =
¹
.
5p a) Să se rezolve sistemul în cazul 3, 4, 5. a b c = = =
5p b) Să se demonstreze că, pentru orice triunghi, sistemul are soluţie unică.
5p c) Ştiind că soluţia sistemului este ( )
0 0 0
, , x y z , să se demonstreze că ( )
0 0 0
, , 1, 1 x y z ∈ − .

2. Se consideră mulţimea
3
,
a b
G a b
b a
¦ ¹
| |
= ∈
´ ` |
\ .
¹ )
] .
5p a) Să se determine numărul elementelor mulţimii G.
5p b) Să se arate că AB G ∈ , pentru orice , A B G ∈ .
5p c) Să se determine numărul matricelor din mulţimea G care au determinantul nul.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

20 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 020
1. Se consideră funcţia ( )
2
: , 2 3 2 5.
x
f f x e x x → = + − + \ \
5p
a) Să se demonstreze că funcţia f este strict crescătoare pe [ ) 0, ∞ .
5p b) Să se arate că funcţia f nu este surjectivă .
5p
c) Să se calculeze
( )
( )
'
lim
x
f x
f x →∞
.

2. Se consideră funcţia [ )
2 3
1
: 0, , ( )
(1 )(1 )
f f t
t t
∞ → =
+ +
\ .

5p a) Să se calculeze
1
3
0
( 1) ( ) t f t dt +

.

5p b) Să se arate că ( ) ( )
1
3
1
1
, 0.
x
x
f t dt t f t dt x = ∀ >
∫ ∫


5p c) Să se calculeze ( )
1
lim
x
x
x
f t dt
→∞

.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
21
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 021

5p 1. Să se rezolve în mulţimea numerelor complexe ecuaţia
2
8 25 0 x x − + = .
5p

2. Să se determine a∈\, pentru care graficul funcţiei : f → \ \, ( ) ( )
2
( ) 1 3 1 1 f x a x a x a = + + − + − ,
intersectează axa Ox în două puncte distincte.

5p 3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 8 6 1 1 x x + − − = .
5p
4. Să se calculeze
4 4 3
8 7 7
C C C − − .
5p 5. Să se determine ecuaţia perpendicularei duse din punctul (1, 2) A pe dreapta : 1 0 d x y + − = .

5p
6. Ştiind că
1
sin
3
x = , să se calculeze cos 2x .

Varianta 21
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

21 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 021

1. Pentru , , a b c

∈\ , se consideră sistemul
ax by cz b
cx ay bz a
bx cy az c
+ + = ¦
¦
+ + =
´
¦
+ + =
¹
, , , x y z ∈\.
5p a) Să se arate că determinantul sistemului este
2 2 2
( )( ). a b c a b c ab ac bc ∆ = + + + + − − −
5p b) Să se rezolve sistemul în cazul în care este compatibil determinat.
5p c) Ştiind că
2 2 2
0 a b c ab ac bc + + − − − = , să se arate că sistemul are o infinitate de soluţii ( ) , , x y z ,
astfel încât
2 2
1 x y z + = − .

2. Se consideră mulţimea
4
, ,
0
a b
G a b c
c
¦ ¹ | |
= ∈
´ ` |
\ .
¹ )
] .
5p a) Să se determine numărul elementelor mulţimii G.
5p
b) Să se dea un exemplu de matrice A G ∈ cu proprietatea că
ˆ
det 0 A ≠ şi
2
ˆ
det 0 A = .
5p c) Să se determine numărul soluţiilor ecuaţiei
2
ˆ ˆ
1 0
ˆ ˆ
0 0
X
| |
=
|
\ .
, X G ∈ .


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

21 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 021

1. Se consideră funcţia : f → \ \, ( ) ( 1)( 3)( 5)( 7) f x x x x x = − − − − .
5p
a) Să se calculeze
( )
4
lim
x
f x
x
→∞
.
5p
b) Să se calculeze ( )
1
lim
x
x
f x
→∞
.
5p
c) Să se arate că ecuaţia ( ) 0 f x ′ = are exact trei rădăcini reale.

2. Se consideră funcţiile
*
2 2
1
: , ( ) , .
n n
f f x n
n x
→ = ∈
+
\ \ `
5p a) Să se calculeze aria suprafeţei cuprinse între graficul funcţiei
1
, f axele de coordonate şi dreapta 1. x =

5p b) Să se calculeze ( )
1
2
1
0
( ) x f x dx

.

5p c) Să se arate că ( ) lim (1) (2) (3) ... ( ) .
4
n n n n
n
n f f f f n
→∞
π
+ + + + =

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
22
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 022
5p
1. Să se calculeze
2 10
1 ... i i i + + + + .

5p 2. Se consideră funcţiile
2
, : , ( ) 3 2, ( ) 2 1 f g f x x x g x x → = − + = − \ \ . Să se rezolve ecuaţia
( )( ) 0 f g x = D .

5p 3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia ( )
2
lg( 9) lg 7 3 1 lg( 9) x x x + + + = + + .
5p 4. Să se rezolve inecuaţia
2
10
n
C < , 2 n ≥ , n natural.
5p 5. Se consideră dreptele paralele de ecuaţii
1
: 2 0 d x y − = şi
2
: 2 4 1 0 d x y − − = . Să se calculeze distanţa
dintre cele două drepte.

5p 6. Să se calculeze sin75 sin15 +
D D
.

Varianta 22
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

22 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 022

1. Fie sistemul
3 3 3
0
0 , cu , ,
1
x y z
ax by cz a b c
a x b y c z

+ + =

+ + = ∈


+ + =

\, distincte două câte două şi A matricea sistemului.
5p
a) Să se arate că ( ) ( )( )( )( ) det A a b c c b c a b a = + + − − − .
5p b) Să se rezolve sistemul în cazul 0 a b c + + ≠ .
5p c) Să se demonstreze că dacă 0 a b c + + = , atunci sistemul este incompatibil.

2. Se consideră şirul de numere reale ( )
n n
a
∈`
, cu
0
0 a = şi
2
1
1
n n
a a
+
= + , n ∀ ∈` şi polinomul
[ ] f X ∈\ , cu (0) 0 f = şi cu proprietatea că
2 2
( 1) ( ( )) 1 f x f x + = + , x ∀ ∈\ .
5p a) Să se calculeze ( ) 5 f .
5p b) Să se arate că n ∀ ∈` , ( )
n n
f a a = .
5p
c) Să se arate că f X = .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

22 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 022

1. Se consideră funcţia : f → \ \,
4
( )
3
x
f x
x
=
+
.
5p
a) Să se calculeze ( ), f x x ′ ∈\.
5p b) Să se determine mulţimea valorilor funcţiei f.
5p
c) Să se arate că ( ) ( ) , , . f x f y x y x y − ≤ − ∀ ∈\

2. Se consideră funcţia
3
: , ( ) 3 2 f f x x x → = − + \ \ .

5p
a) Să se calculeze
3
2
( )
1
f x
dx
x −

.

5p
b) Să se calculeze
2
0
1
13
( )
x
dx
f x.
5p
c) Să se determine punctele de extrem ale funcţiei
2
0
: , ( ) ( )
x
t
g g x f t e dt → =

\ \ .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
23
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 023
5p
1. Să se calculeze suma primilor 20 de termeni ai progresiei aritmetice ( )
1
n
n
a

, ştiind că
4 2
4 a a − = şi

1 3 5 6
30 a a a a + + + = .

5p
2. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia
2 3 1
2 2
x x
x x
+ −
=
+ −
.

5p 3. Să se calculeze
1
tg arctg
2 2
π  

 
 
.
5p
4. Să se determine probabilitatea ca, alegând un element din mulţimea { } 1, 2, 3,..., 40 , numărul
2
2 6
n n +

să fie pătrat perfect.
5p
5. Să se calculeze coordonatele centrului de greutate al triunghiului ABC , dacă ( ) (5, 3), (2, 1), 0, 9 A B C − − .
5p 6. Ştiind că tg 2 α = , să se calculeze sin4α .

Varianta 23
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

23 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 023

1. Se consideră matricea
0 5
1 0
A
| |
=
|
\ .
şi mulţimea ( )
5
,
a b
C A X a b
b a
¦ ¹
| |
= = ∈
´ ` |
\ .
¹ )
^ .
5p a) Să se arate că ( ) X C A ∀ ∈ , XA AX = .
5p b) Să se arate că dacă ( ) Y C A ∈ şi
2
2
Y O = , atunci
2
Y O = .
5p
c) Să se arate că dacă ( )
2
, Z C A Z O ∈ ≠ şi Z are toate elementele raţionale, atunci det 0 Z ≠ .

2. Se consideră
3
a∈] şi polinomul [ ]
3 2
3
ˆ
2 f X X a X = + + ∈] .
5p a) Să se calculeze
( ) ( ) ( )
ˆ ˆ ˆ
0 1 2 f f f + + .
5p b) Pentru
ˆ
2 a = , să se determine rădăcinile din
3
] ale polinomului f .
5p
c) Să se determine
3
a∈] pentru care polinomul f este ireductibil în [ ]
3
X ] .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

23 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 023

1. Se consideră funcţia : f → \ \,
3
( ) 1 f x x x = + + .

5p a) Să se arate că, pentru orice n∈`, ecuaţia ( )
1
3
1
f x
n
= +
+
are o unică soluţie
n
x ∈\.
5p
b) Să se arate că lim 1
n
n
x
→∞
= , unde
n
x este soluţia reală a ecuaţiei ( )
1
3
1
f x
n
= +
+
, n∈`.
5p
c) Să se determine ( ) lim 1
n
n
n x
→∞
− , unde
n
x este soluţia reală a ecuaţiei ( )
1
3
1
f x
n
= +
+
, n∈`.

2. Se consideră funcţia [ )
0
sin
: 0, , ( ) .
1
x t
f f x dt
t
∞ → =
+

\
5p
a) Să se arate că
0
1
ln(1 ), 1
1
a
dt a a
t
= + ∀ > −
+

.
5p b) Să se arate că ( ) ln(1 ), 0 f x x x < + ∀ > .
5p c) Să se arate că ( ) (2 ) f f π > π .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
24
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 024
5p
1. Să se calculeze
1
z
z
+ pentru
1 3
2
i
z
− +
= .
5p 2. Să se determine funcţia de gradul al doilea : f → \ \ pentru care ( 1) (1) 0, (2) 6 f f f − = = = .
5p 3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia
2 4 8
11
log log log
6
x x x + + = .

5p 4. Să se demonstreze că dacă x∈\ şi 1 x ≥ , atunci
2 2
(1 ) (1 ) 4 x x + + − ≥ .
5p 5. Să se determine ecuaţia înălţimii duse din B în triunghiul ABC , ştiind că (0, 9) A , (2, 1) B − şi (5, 3) C − .

5p 6. Să se calculeze
( ) ( )
2 5 3 4 i j i j + ⋅ −
G G G G
.

Varianta 24
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

24 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 024

1. Se consideră o matrice ( )
3
A∈M ^ . Se notează cu
t
A transpusa matricei A.
5p a) Să se demonstreze că z ∀ ∈^, ( )
3
X ∀ ∈M ^ , ( ) ( )
3
det det zX z X = .
5p b) Să se demonstreze că det ( ) 0
t
A A − = .
5p c) Ştiind că
t
A A ≠ , să se demonstreze că rang( ) 2
t
A A − = .

2. Se consideră polinomul [ ] f X ∈_ , cu
4 2
5 4 f X X = − + .
5p a) Să se determine rădăcinile polinomului f.
5p b) Să se determine polinomul [ ] h X ∈_ , pentru care (0) 1 h = şi care are ca rădăcini inversele
rădăcinilor polinomului f.
5p
c) Ştiind că g este un polinom cu coeficienţi întregi, astfel încât ( ) ( ) ( ) ( ) 2 1 1 2 2 g g g g − = − = = = ,
să se arate că ecuaţia ( ) 0 g x = nu are soluţii întregi.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

24 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 024

1. Se consideră funcţia : , ( ) sin f f x x x → = − \ \ .
5p a) Să se arate că funcţia f este strict crescătoare.
5p b) Să se arate că graficul funcţiei nu are asimptote.
5p
c) Să se arate că funcţia
3
: , ( ) ( ) g g x f x → = \ \ este derivabilă pe \.

2. Se consideră funcţia [ ) ( )
2
, 0
: 0, , .
1 , 0
x x
e e
x
f f x
x
x
− −>
∞ → =


=

\

5p a) Să se arate că funcţia f are primitive pe [ ) 0, ∞ .

5p
b) Să se calculeze
1
0
( ) xf x dx

.

5p c) Folosind eventual inegalitatea 1, ,
x
e x x ≥ + ∀ ∈\ să se arate că ( )
0
0 1, 0.
x
f t dt x ≤ < ∀ >Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică informa- tică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - .informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
25
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 025
5p
1. Să se calculeze ( )( ) ( ) 1 1 2 3 2 i i i − + − − .

5p 2. Să se arate că pentru oricare a

∈\ , dreapta 4 y x = + intersectează parabola ( )
2
2 1 y ax a x = + − + .

5p 3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia
2 1
2 3 2 8 0
x x+
− ⋅ + = .
5p
4. Să se determine probabilitatea ca, alegând un număr din mulţimea { } 10,11,12,..., 40 , suma cifrelor lui să
fie divizibilă cu 3.

5p
5. În triunghiul ABC punctele , , M N P sunt mijloacele laturilor. Fie H ortocentrul triunghiului MNP. Să
se demonstreze că . AH BH CH = =
5p
6. Să se calculeze sin sin
6 4 6 4
π π π π    
+ + −
   
   
.

Varianta 25
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

25 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 025

1. În mulţimea
3
S a permutărilor de 3 elemente se consideră permutarea
1 2 3
3 1 2
 
σ =
 
 
.
5p a) Să se verifice că permutarea σ este pară.
5p b) Să se determine toate permutările
3
x S ∈ , astfel încât x x σ = σ .
5p c) Să se rezolve ecuaţia
2
x σ = , cu
3
x S ∈ .

2. Se consideră matricea
2 2
1 1
A
 
=
 
− −
 
şi mulţimea ( ) { }
{ } 2
\ 1 G X a I aA a = = + ∈ − \ .
5p a) Să se arate că { } , \ 1 a b ∀ ∈ − \ , ( ) ( ) ( ) X a X b X ab a b = + + .
5p b) Să se arate că ( ) , G ⋅ este un grup abelian, unde ,, ⋅ ” reprezintă înmulţirea matricelor.
5p c) Să se determine t ∈\ astfel încât (1) (2)... (2009) ( 1) X X X X t = − .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

25 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 025
1. Se consideră funcţia ( )
2
1
: (0, ) , ln
2
f f x x ∞ → = \ .
5p a) Să se arate că funcţia este convexă pe intervalul (0, ] e .
5p b) Să se determine asimptotele graficului funcţiei.
5p
c) Să se arate că şirul
3
( )
n n
a

, dat de ( )
ln3 ln 4 ln5 ln
...
3 4 5
n
n
a f n
n
= + + + + − , este descrescător.

2. Se consideră funcţia ( ) : 0, , cos
2
f f x x
π (
→ =
(
¸ ¸
\ .
5p a) Să se calculeze aria suprafeţei cuprinse între graficul funcţiei f şi axele de coordonate.
5p b) Să se calculeze volumul corpului obţinut prin rotirea graficului funcţiei f în jurul axei Ox .

5p c) Să se calculeze
1 1 2 3
lim 1 ... .
n
n
f f f f f
n n n n n
→∞
| || | | | | | | | | | | |
− + + + +
| | | | | | |
\ . \ . \ . \ . \ . \ . \ .


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
26
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 026
5p
1. Fie
1
z şi
2
z soluţiile complexe ale ecuaţiei
2
2 50 0 z z + + = . Să se calculeze
1 2
z z + .
5p
2. Se consideră funcţia : f → \ \, ( ) 1 2 f x x = − . Să se arate că funcţia f f f D D este strict
descrescătoare.
5p
3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 3 9 2
x x
+ = .
5p
4. Fie mulţimea { } 2, 1, 0, 1, 2 A = − − şi o funcţie bijectivă : f A A → . Să se calculeze
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 2 1 0 1 2 f f f f f − + − + + + .
5p
5. În sistemul cartezian de coordonate xOy se consideră punctele ( ) 1, 3 A − şi ( ) 1, 1 B − . Să se determine
ecuaţia mediatoarei segmentului AB.
5p
6. Fie ,
2
π
α π
 

 
 
cu
1
sin
3
α = . Să se calculeze tgα .

Varianta 26
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

26 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 026

1. Se consideră matricele
0 1
1 0
A
−  
=
 
 
şi
cos sin
sin cos
t t
B
t t
−  
=
 
 
, cu t ∈\ .
5p a) Să se arate că dacă matricea
2
( ) X ∈M \ verifică relaţia AX XA = , atunci există , a b∈\,
astfel încât
a b
X
b a
−  
=
 
 
.
5p b) Să se demonstreze că
*
n ∀ ∈` ,
cos sin
sin cos
n
nt nt
B
nt nt
−  
=
 
 
.
5p c) Să se rezolve în mulţimea
2
( ) \ M ecuaţia
2
X A = .

2. Se consideră a∈\ şi polinomul
4 3 2
3 2 1 [ ] f X X X aX X = − + + − ∈\ .
5p a) Să se calculeze
1 2 3 4
1 1 1 1
x x x x
+ + + , unde
1 2 3 4
, , , x x x x ∈^ sunt rădăcinile polinomului f .
5p b) Să se determine restul împărţirii polinomului f la
2
( 1) X − .
5p c) Să se demonstreze că f nu are toate rădăcinile reale.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

26 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 026
1. Fie funcţia ( ) : , arctg arcctg . f f x x x → = − R R
5p
a) Să se determine asimptota la graficul funcţiei f spre . +∞
5p
b) Să se arate că funcţia f este strict crescătoare pe . R
5p c) Să se arate că şirul ( )
1
,
n
n
x

dat de ( )
1
,
n n
x f x n

+
= ∀ ∈N şi
1
0, x = este convergent .
2. Fie funcţia [ ] ( ) : 1, 1 , arcsin f f x x − → = R .
5p a) Să se arate că funcţia :[ 1,1] , ( ) ( ) g g x xf x − → = \ are primitive, iar acestea sunt crescătoare.
5p
b) Să se calculeze
1
0
2
( ) . f x dx5p c) Să se arate că
1
0
( )
4
x f x dx
π


.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.

SUBIECTUL I (30p) – Varianta 027
5p
1. Să se calculeze modulul numărului complex
2 3 6
1 z i i i i = + + + + + … .
5p
2. Să se determine valoarea maximă a funcţiei : f → , ( )
2
2 f x x x = − + .
5p
3. Să se rezolve în intervalul ( ) 0;∞ ecuaţia
2
lg 5lg 6 0 x x + − = .
5p
4. Să se determine numărul funcţiilor { } { } : 0,1, 2, 3 0,1, 2, 3 f → care au proprietatea ( ) ( ) 0 1 2 f f = = .
5p
5. În sistemul cartezian de coordonate xOy se consideră punctele ( ) 0, 0 O , ( ) 1, 2 A şi ( ) 3, 1 B . Să se
determine măsura unghiului AOB .
5p
6. Ştiind că α ∈ şi că
1
sin cos
3
α α + = , să se calculeze sin 2α .

Varianta 27
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1


27 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 027

1. În mulţimea ( )
' 2
M ^ , se consideră matricele
0 0
1 0
A
 
=
 
 
şi
2
1 0
0 1
I
 
=
 
 
.
5p a) Să se determine rangul matricei
2
A I + .
5p
b) Să se demonstreze că dacă ( )
' 2
X ∈M ^ astfel încât AX XA = , atunci există , x y ∈^ astfel
încât
0 x
X
y x
 
=
 
 
.
5p c) Să se demonstreze că ecuaţia
2
Y A = nu are nicio soluţie în mulţimea ( )
' 2
M ^ .
2. Pe mulţimea \ se defineşte legea de compoziţie x y x y xy ∗ = + + .
5p
5p
a) Să se arate că legea „∗” este asociativă.
b) Fie funcţia ( ) : , 1 f f x x → = + \ \ . Să se verifice relaţia ( ) ( ) ( ), , f x y f x f y x y ∗ = ⋅ ∀ ∈\ .
5p c) Să se calculeze
1 1 1 1
1 ...
2 3 2008 2009
∗ ∗ ∗ ∗ ∗ .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

27 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 027
1. Fie funcţia [ ] ( ) : 1, 1 , ( 1)arcsin . f f x x x − → = − R

5p a) Să se calculeze
2
0
( )
lim
x
f x
x x


.
5p b) Să se determine punctele în care funcţia f nu este derivabilă.
5p c) Să se arate că funcţia f este convexă.

2. Se consideră funcţiile : , f → R R ( )
2 3 4
1 f x x x x x = + + + + şi : F → \ \, ( ) ( )
0
.
x
F x f t dt =


5p
a) Să se arate că funcţia F este strict crescătoare pe . R
5p b) Să se arate că funcţia F este bijectivă.
5p c) Să se calculeze ( )
1
0
,
a
F x dx


unde
1
F

este inversa funcţiei F şi
1 1 1 1
1 .
2 3 4 5
a = + + + +

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
28
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 028
5p
1. Să se calculeze ( ) ( )
10 10
1 1 i i + + − .
5p 2. Fie funcţia : f → \ \, ( )
2
6 3 f x x x = − . Să se ordoneze crescător numerele
( ) ( )
2 , 3 f f şi ( ) 2 f .
5p 3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 2 1 3 x − = .
5p
4. Să se determine numărul funcţiilor { } { } : 0,1, 2, 3 0,1, 2, 3 f → care au proprietatea că ( ) 0 f este număr
impar.
5p
5. Fie triunghiul ABC şi ( ) M BC ∈ astfel încât
1
3
BM
BC
= . Să se demonstreze că
2 1
3 3
AM AB AC = +
JJJJG JJJG JJJG
.
5p
6. Ştiind că ,
2
π
α π
 

 
 
şi că
3
sin
5
α = , să se calculeze tgα .

Varianta 28
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1


28 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 028

1. Se consideră matricea
1 0
0 8
A
 
=
 
 
.
5p a) Să se rezolve ecuaţia
2
det( ) 0 A xI − = .
5p
b) Să se arate că dacă matricea ( )
2
X ∈ ^ M verifică relaţia AX XA = , atunci există , a b∈^ astfel
încât
0
0
a
X
b
 
=
 
 

5p c) Să se determine numărul de soluţii ale ecuaţiei
3
X A = ,
2
( ) X ∈ ^ M .

2. Se consideră mulţimea de funcţii ( )
{ }
*
, ,
: , ,
a b a b
G f f x ax b a b = → = + ∈ ∈ \ \ \ \ .
5p a) Să se calculeze
1, 2 1, 2
f f
− −
D , unde „D ” este compunerea funcţiilor.
5p
b) Să se demonstreze că ( ) , G D este un grup.
5p c) Să se arate că grupul G conţine o infinitate de elemente de ordin 2.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

28 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 028
1. Fie funcţia :[0, 3] , f →R ( ) { } { } ( )
1 , f x x x = − unde { } x este partea fracţionară a numărului . x
5p
a) Să se calculeze ( )
1
1
lim .
x
x
f x

<

5p b) Să se determine domeniul de continuitate al funcţiei . f
5p c) Să se determine punctele în care funcţia f nu este derivabilă .

2. Se consideră funcţiile ( )
1
: ,
2 sin
f f x
x
→ =

R R şi
[ ) ( )
0
: 0, , ( )
x
F F x f t dt +∞ → =

R .

5p a) Să se calculeze ( )
2
0
cos . f x x dx
π


5p b) Să se demonstreze că funcţia F este strict crescătoare.
5p c) Să se determine lim ( ).
x
F x
→∞Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
29
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 029
5p
1. Să se demonstreze că numărul 7 4 3 7 2 3 a = + + − este număr natural.
5p
2. Se consideră funcţia : f → \ \,
2
( ) 2 5 2 f x x x = − + . Să se rezolve inecuaţia ( ) 2 0 f x ≤ .
5p 3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 2 x x = − .
5p 4. Să se calculeze probabilitatea ca, alegând o mulţime din mulţimea submulţimilor nevide ale mulţimii
{ } 1, 2, 3, 4, 5, 6 A = , aceasta să aibă toate elementele impare.
5p
5. Fie punctele ( ) ( ) 2, 0 , 1,1 A B şi ( ) 3, 2 C − . Să se calculeze sinC .
5p
6. Ştiind că 0,
2
π
α
 

 
 
şi că tg ctg 2 α α + = , să se calculeze sin 2α .

Varianta 29
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

29 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 029

1. Se consideră sistemul
0
1
2 1
x y z
mx y z m
x my z
+ + = ¦
¦
+ + = −
´
¦
+ + = −
¹
, m∈\ şi matricea
1 1 1
1 1
1 2
A m
m
| |
|
=
|
\ .
.
5p a) Să se determine m∈\ pentru care ( ) det 0 A = .
5p b) Să se arate că pentru orice m∈\ sistemul este compatibil.
5p c) Să se determine m∈\ ştiind că sistemul are o soluţie
0 0 0
( , , ) x y z cu
0
2 z = .

2. Se consideră mulţimea ( )
2 3
M ] , submulţimea ( )
2 3
ˆ
2 a b
G X X
b a
¦ ¹
| | ¦ ¦
= ∈ =
´ `
|
\ . ¦ ¦
¹ )
M ] şi matricele
2
ˆ ˆ
0 0
ˆ ˆ
0 0
O
| |
=
|
\ .
şi
2
ˆ ˆ
1 0
ˆ ˆ
0 1
I
| |
=
|
\ .
.
5p a) Să se verifice că dacă
3
, x y ∈] , atunci
2 2
ˆ
0 x y + = dacă şi numai dacă
ˆ
0 x y = = .
5p b) Să se arate că mulţimea
2
\{ } H G O = este un subgrup al grupului multiplicativ al matricelor
inversabile din ( )
2 3
M ] .
5p c) Să se rezolve ecuaţia
2
2
, X I X G = ∈ .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

29 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 029
1. Se consideră
*
n∈` şi funcţiile
2 3 2 1 2 2 1
, : , ( ) 1 ... , ( ) 1.
n n n
n n n n
f g f x x x x x x g x x
− +
→ = − + − + − + = + \ \

5p a) Să se verifice că
2
( ) ( )
( ) , \ { 1}.
1
( 1)
n n
n
g x g x
f x x
x
x

′ = − ∀ ∈ −
+
+
\
5p
b) Să se calculeze
1
lim .
2
n
n
f
→∞
 

 
 

5p c) Să se demonstreze că
n
f are exact un punct de extrem local.
2. Se consideră şirul ( )
n
n
I

∈N
definit prin
1
3
0
, .
1
n
n
x
I dx n
x

= ∀ ∈
+

N
5p a) Să se calculeze
2
. I
5p
b) Să se demonstreze că şirul ( )
n
n
I

∈N
este strict descrescător .
5p c) Să se calculeze lim .
n
n
I
→∞


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
30
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 030
5p
1. Să se demonstreze că numărul
1 1 1 1
1 2 2 3 3 4 99 100
+ + + +
+ + + +
… este natural.

5p 2. Se consideră funcţia : f → , ( )
2
2 f x x mx = − + . Să se determine mulţimea valorilor parametrului
real m pentru care graficul funcţiei f intersectează axa Ox în două puncte distincte.
5p
3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia ( ) ( )
3 3
log 1 log 3 1 x x + + + = .
5p 4. Să se calculeze probabilitatea ca, alegând o mulţime din mulţimea submulţimilor nevide ale mulţimii
{ } 1, 2, 3, 4, 5 A = , aceasta să aibă produsul elementelor 120.
5p
5. Se consideră punctele ( ) ( ) 0, 2 , 1, 1 A B − şi ( ) 3, 4 C . Să se calculeze coordonatele centrului de greutate
al triunghiului ABC.
5p
6. Să se demonstreze că
2 2
sin
8 2
π −
= .

Varianta 30
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

30 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 030

1. Se consideră numerele reale , , a b c , funcţia
3
: , ( ) 2 3 f f x x x → = + + \ \ şi determinanţii
3 3 3
1 1 1
A a b c
a b c
= şi
1 1 1
( ) ( ) ( )
B a b c
f a f b f c
= .
5p a) Să se arate că ( )( )( )( ) A a b b c c a a b c = − − − + + .
5p b) Să se arate că A B = .
5p c) Să se arate că, pentru orice trei puncte distincte, cu coordonate naturale, situate pe graficul funcţiei
, f aria triunghiului cu vârfurile în aceste puncte este un număr natural divizibil cu 3.

2. Se consideră matricea
1 3
3 9
A
− | |
=
|

\ .
şi mulţimea ( )
{ } 2
G X a I aA a = = + ∈\ .
5p a) Să se arate că , a b ∀ ∈\, ( ) ( ) ( ) 0 X a X X a = şi ( ) ( ) ( 10 ). X a X b X a b ab = + −
5p b) Să se arate că mulţimea ( )
1
10
H X a a
¦ ¹ ¦ ¹
= ∈
´ ´ ` `
¹ ) ¹ )
\ \ este parte stabilă a lui ( )
2
\ M în raport cu
înmulţirea matricelor.
5p c) Să se rezolve ecuaţia
2
2
, X I X G = ∈ .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

30 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 030
1. Se consideră funcţia ( )
3
: , sin .
6
x
f f x x x → = − − R R
5p
a) Să se determine ( ) lim .
x
f x
→−∞

5p b) Să se calculeze derivata a doua a doua funcţiei f.
5p
c) Să se demonstreze că ( ) 0, 0. f x x ≤ ∀ ≥

2. Fie funcţia : , f → R R ( )
2
1
1
x
f x
x
+
=
+
.

5p
a) Să se arate că funcţia : , F → R R ( )
( )
2
1
arctg ln 1
2
F x x x = + + este o primitivă a funcţiei . f
5p b) Să se calculeze
1
0
( ) f x dx

.
5p
c) Să se arate că şirul ( )
n
n
a

∈N
, definit de
2 2
1
,
n
n
k
n k
a
n k
=
+
=
+

n

∀ ∈N , este convergent .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
31
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 031
5p
1. Ştiind că
3
log 2 a = , să se arate că
16
1 3
log 24
4
a
a
+
= .
5p
2. Să se determine două numere reale care au suma 1 şi produsul 1 − .
5p
3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia
2 1 2
2 2 160.
x x + +
+ =
5p
4. Într-o clasă sunt 22 de elevi, dintre care 12 sunt fete. Să se determine în câte moduri se poate alege un
comitet reprezentativ al clasei format din 3 fete şi 2 băieţi.
5p
5. În sistemul cartezian de coordonate xOy se consideră punctele ( ) 2, 1 A − , ( ) 1, 1 B − şi ( ) 1, 3 C .
Să se determine ecuaţia dreptei care trece prin punctul C şi este paralelă cu dreapta AB.
5p 6. Să se arate că sin6 0 < .

Varianta 31
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

31 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 031

1. Pentru x∈^ se consideră matricea ( )
2
2
1 1
( )
1 1
x x
A x
x
 
+ −
= ∈
 

 
M ^ .
5p a) Să se verifice că ( )
2
( ) 2 ( ). A x xA x =
5p b) Să se determine toate numerele complexe x pentru care ( ) ( )
4 2
2
( ) ( ) . A x A x O + =
5p c) Să se arate că ecuaţia ( ) ( )
2
2
0 , X A X M = ∈ ^ nu are soluţii.

2. Se consideră polinomul [ ] f X ∈^ , ( ) ( )
100 100
f X i X i = + + − , care are forma algebrică
100 99
100 99 1 0
... f a X a X a X a = + + + + .
5p a) Să se calculeze
100
a +
99
a .

5p
b) Să se determine restul împărţirii polinomului f la
2
1 X − .
5p c) Să se demonstreze că polinomul f are toate rădăcinile reale.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

31 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 031
1. Se consideră funcţia ( )
2
: , . | | f f x x x → = − R R
5p a) Să se arate că graficul funcţiei f admite asimptotă spre . −∞
5p b) Să se determine domeniul de derivabilitate al funcţiei . f
5p c) Să se determine punctele de extrem local ale funcţiei f.

2. Se consideră şirul ( )
n
n
I

∈N
dat de
1
2
0
, .
1
n
n
x
I dx n
x

= ∀ ∈
+

N
5p a) Să se calculeze
2
. I
5p b) Să se verifice că
2
1
, .
1
n n
I I n
n

+
+ = ∀ ∈
+
N
5p c) Să se calculeze lim .
n
n
nI
→∞Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică-informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică-informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
32
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 032
5p
1. Se consideră numărul real
2 3 2009
1 1 1 1
1
2
2 2 2
s = + + + + + … . Să se demonstreze că ( ) 1; 2 s ∈ .
5p
2. Se consideră funcţiile ( ) , : , 2 1 f g f x x → = − şi ( ) 4 1 g x x = − + . Să se determine coordonatele
punctului de intersecţie a graficelor celor două funcţii.
5p
3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia
2
sin 1 cos x x = + .
5p
4. Fie mulţimea { } 2, 1, 0, 1, 2 A = − − . Să se determine numărul funcţiilor pare : f A A → .
5p
5. În sistemul cartezian de coordonate xOy se consideră punctele ( ) 2, 1 A − , ( ) 1, 1 B − şi ( ) 1, 3 C .
Să se determine coordonatele punctului D ştiind că patrulaterul ABCD este paralelogram.
5p
6. Ştiind că ;
2
x
π
π
 

 
 
şi că
3
sin
5
x = , să se calculeze sin
2
x
.

Varianta 32
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

32 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 032

1. Se consideră în
3
\ sistemul
1
1
ax y z
x ay z
x y az a
+ + = ¦
¦
+ + =
´
¦
+ + =
¹
, a∈\.
5p a) Să se arate că determinantul matricei sistemului are valoarea
2
( 2)( 1) . a a + −
5p b) Să se rezolve sistemul în cazul în care este compatibil determinat.
5p c) Să se rezolve sistemul în cazul 2 a = − .

2. Se consideră mulţimea ( )
2
G ⊂ M _ ,
2 2
10
, 10 1 |
a b
G a b , a b
b a
¦ ¹ | |
= ∈ − =
´ ` |
\ .
¹ )
_ .
5p
a) Să se verifice că
19 60
6 19
A G
| |
= ∈
|
\ .
.
5p b) Să se arate că X Y G ⋅ ∈ , pentru oricare , X Y G ∈ .
5p c) Să se demonstreze că mulţimea G este infinită.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

32 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 032
1. Se consideră funcţia ( ) ( ) : , arctg 2 arctg . f f x x x → = + − R R
5p
a) Să se calculeze ( ), . f x x ′ ∈R
5p b) Să se demonstreze că ( ) 0 , .
2
f x x
π
< ≤ ∀ ∈R

5p c) Să se demonstreze că funcţia
2
( 1)
: , ( ) ( ) arctg
2
x
g g x f x
+
→ = + \ \ este constantă.

2. Se consideră funcţiile ( )
3
: , arctg
3
x
f f x x x → = − + R R şi ( ) : , arctg . g g x x → = R R
5p a) Să se calculeze
2
1
'( )
.
f x
dx
x


5p
b) Să se determine
3
0
1
lim ( ) .
x
x
f t dt
x
→∞


5p c) Să se calculeze aria suprafeţei cuprinse între graficele celor două funcţii şi dreptele 0 x = şi 1 x = .


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
33
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 033
5p
1. Să se arate că numărul
3
4 3
log 16 log 9 27 + + este natural.
5p
2. Să se determine valoarea minimă a funcţiei
2
: , ( ) 3 4 2 f f x x x → = + + \ \ .
5p
3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 16 3 4 4
x x
+ ⋅ = .
5p 4. Să se calculeze probabilitatea ca, alegând un element din mulţimea
{ }
| , 100 n n n ∈ < ` , acesta să
fie număr raţional.
5p
5. În sistemul cartezian de coordonate xOy se consideră punctele ( ) 2, 1 A − , ( ) 1, 1 B − , ( ) 1, 3 C şi
( ) , 4 D a , unde . a∈\ Să se determine a∈\ astfel încât dreptele AB şi CD să fie paralele.
5p
6. Ştiind că x∈\ şi că
1
tg
2
x = , să se calculeze tg + .
3
x
π  
 
 


Varianta 33
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

33 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 033

1. Se consideră matricele
3
1 0 0
0 1 0
0 0 1
I
 
 
=
 
 
,
0 1 0
0 0 1
1 0 0
B
 
 
=
 
 
şi
2
3
A aI bB cB = + + , , , a b c∈\.
5p
a) Să se calculeze
3
B .
5p
b) Să se calculeze
1
B

.
5p c) Să se demonstreze că , , a b c ∀ ∈\, ( ) ( ) det 0 a b c A + + ≥ .

2. Se consideră corpul ( )
7
, , + ⋅ ] şi
{ }
2
7
H x x = ∈] .
5p a) Să se arate că
ˆ ˆ ˆ ˆ
{0,1, 2, 4} H = .

5p b) Să se arate că, pentru orice
7
a∈] există
7
, x y ∈] astfel încât
2 2
a x y = + .

5p c) Să se arate că
2000
7
{ | } x x H ∈ = ] .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

33 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 033
1. Fie funcţia ( ) ( )
1
: 0, , f f x
x
+ ∞ → = \ şi şirul
1
( ) ,
n n
a

1 1 1 1
... , .
1 2 2 3 3
n
a n
n n

= + + + + ∀ ∈`
5p
a) Să se arate că funcţia f ′ este strict crescătoare pe intervalul ( ) 0, . + ∞
5p
b) Să se demonstreze că
1 1 1 1
, .
2( 1) 1 1 2
k
k k k k k k

< − < ∀ ∈
+ + +
N
5p c) Să se demonstreze că şirul
1
( )
n n
a

este convergent.

2. Se consideră funcţiile
[ ) ( )
0
: 0, , arctg , .
x
n
n n
f f x t t dt n

+ ∞ → = ∀ ∈

R N
5p
a) Să se arate că ( )
2
1
1
arctg , 0
2 2
x x
f x x x
+
= − ∀ ≥ .
5p
b) Să arate că ( )
1
1 , 1
4 1
n
f n
n
π
≤ ⋅ ∀ ≥
+
.
5p
c) Să se calculeze ( ) lim 1 .
n
n
nf
→∞


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
34
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 034
5p
1. Să se calculeze modulul numărului complex
4
(3 4 ) z i = + .
5p
2. Să se arate că vârful parabolei asociate funcţiei
2
: , ( ) 2 2 1 f f x x x → = + + \ \ se găseşte pe dreapta
de ecuaţie 0 x y + = .
5p 3. Să se determine numărul soluţiilor ecuaţiei sin sin 2 x x = din intervalul [0, 2 ) π .
5p 4. Fie mulţimea {1, 2, 3, 4, 5} A = . Să se determine numărul funcţiilor bijective : f A A → , cu proprietatea
că ( ) 1 2 f = .
5p 5. În sistemul cartezian de coordonate xOy se consideră punctele (2, 1) A − , ( 1,1) B − , (1, 3) C şi ( , 4) D a ,
a∈\. Să se determine a∈\ pentru care dreptele AB şi CD sunt perpendiculare.
5p 6. Se consideră triunghiul ascuţitunghic ABC în care are loc relaţia sin cos sin cos B B C C + = + .
Să se demonstreze că triunghiul ABC este isoscel.

Varianta 34
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

34 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 034

1. Se consideră matricele ( ) ( ) ( )
1,3 3,1
4
1 2 3 , 5
6
K M L M
| |
|
= ∈ = ∈
|
\ .
\ \ şi A LK = .
5p a) Să se calculeze suma elementelor matricei A.

5p
b) Să se arate că
2
32 A A = .
5p
c) Să se arate că rangul matricei
n
A este 1, oricare ar fi n

∈` .
2. Pe mulţimea \ se consideră legea de compoziţie 6 x y axy x y ∗ = − − + , , x y ∀ ∈\, unde a
este o constantă reală.
5p a) Pentru
1
3
a = , să se demonstreze că legea „∗” este asociativă.

5p b) Să se arate că legea „∗” admite element neutru dacă şi numai dacă
1
3
a = .
5p c) Să se arate că, dacă intervalul [ ] 0, 6 este parte stabilă a lui \ în raport cu legea „∗” , atunci
1 1
,
6 3
a
(

(
¸ ¸
.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

34 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 034
1. Se consideră funcţia ( ) : 0, , f + ∞ →R ( )
1 3 1
ln + ln
1 2 2
f x x x
x
   
= − + +
   
+
   
şi şirul ( ) ,
n
n
a

∈N


1 1 1
1 ... ln ,
2 2
n
a n
n
 
= + + + − +
 
 
. n

∀ ∈N
5p
a) Să se demonstreze că funcţia f este strict crescătoare pe intervalul ( ) 0, . +∞
5p b) Să se arate că ( ) 0, f x < ( ) 0, . x ∀ ∈ +∞
5p
c) Să se demonstreze că şirul ( )
n
n
a

∈N
este strict descrescător .

2. Se consideră funcţiile [ ] : 0, 1 ,
n
f →R ( )
0
arcsin ,
x
n
n
f x t t dt =

. n

∀ ∈N
5p a) Să se calculeze derivata funcţiei
3
f .
5p
b) Să se calculeze
1
1
.
2
f
 
 
 

5p
c) Să se determine ( )
1
1
2
lim .
x
x
f x

<


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
35
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 035
5p
1. Să se calculeze modulul numărului ( ) ( )
3 3
2 2 i i + + − .
5p 2. Graficul unei funcţii de gradul al doilea este o parabolă care trece prin punctele (1, 3), A − ( 1, 3) B − ,
(0,1) C . Să se calculeze valoarea funcţiei în punctul 2 x = .
5p
3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 3 4 6 2 9
x x x
⋅ − = ⋅ .
5p
4. Se consideră mulţimea { } 0,1, 2,..., 2009 A = . Să se determine probabilitatea ca, alegând un element
din mulţimea A, acesta să fie divizibil cu 5.
5p
5. În sistemul cartezian de coordonate xOy se consideră punctele ( ) 0, 3 A − şi ( ) 4, 0 B . Să se calculeze
distanţa de la punctul O la dreapta AB.
5p
6. Să se calculeze aria unui paralelogram ABCD cu 6 AB = , 8 AD = şi ( ) 135 m ADC =
D
) .

Varianta 35
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

35 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 035

1. Se consideră matricele
1 2 1
2 2 0
1 4 3
A
− | |
|
=
|

\ .
şi
2
1
5
B
| |
|
=
|
\ .
.
5p
a) Să se arate că ecuaţia AX B = are o infinitate de soluţii ( )
3, 1
X ∈M ^ .

5p b) Să se verifice că
3
10 A A = .
5p
c) Să se determine rangul matricei
*
A , adjuncta matricei . A

2. Se consideră mulţimea [ 2] { 2 , } a b a b = + ∈ ] ] , funcţia : [ 2] f → ] ],

2 2
( 2) 2 f a b a b + = − , , a b ∀ ∈] şi mulţimea ( )
{ }
2 1 A x f x
(
= ∈ = −
¸ ¸
] .
5p
a) Să se arate că 7 5 2 A + ∈ .
5p
b) Să se arate că, pentru orice , 2 x y
(

¸ ¸
] , ( ) ( ) ( ) f xy f x f y = .
5p c) Să se arate că mulţimea A este infinită.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

35 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 035
1. Se consideră funcţia : , f → R R ( ) ln( 1)
x
f x x e = − + .
5p a) Să se arate că funcţia f ′ este strict descrescătoare pe . R

5p b) Să se arate că lim ( ) 0, .
a
x
x f x a
→∞
= ∀ ∈\
5p
c) Să se determine asimptotele graficului funcţiei . f

2. Fie şirul ( )
n
n
I

∈N
dat de
2
2
0
(2 ) , .
n
n
I x x dx n

= − ∀ ∈

`
5p a) Să se calculeze
1
I .
5p
b) Să se demonstreze că ( )
1
2 1 2 , , 2.
n n
n I nI n n


+ = ∀ ∈ ≥ N
5p
c) Să se arate că şirul ( )
n
n
I

∈`
tinde descrescător către 0.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
36
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 036
5p
1. Se consideră numărul raţional
1
7
scris sub formă de fracţie zecimală infinită
1 2 3
1
0, ...
7
a a a = .
Să se determine
60
a .
5p
2. Fie funcţiile ( ) ( ) , : , 2 , 3 2 f g f x x g x x → = − = + \ \ . Să se calculeze ( )( ) ( )( ). f g x g f x − D D
5p
3. Să se demonstreze că funcţia ( )
3
: , 3 1 f f x x → = + \ \ este injectivă.
5p
4. Să se calculeze probabilitatea ca, alegând un număr din mulţimea numerelor naturale de trei cifre,
acesta să fie divizibil cu 50.
5p
5. Să se determine a∈\ pentru care punctele (1, 2) A − , (4,1) B şi ( 1, ) C a − sunt coliniare.
5p 6. Fie ABC un triunghi care are AB = 3, AC = 5 şi BC = 7. Să se calculeze cos A.

Varianta 36
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

36 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 036

1. Se consideră matricele
2
0 0
0 0
O
 
=
 
 
şi ( )
2
a b
A
c d
 
= ∈
 
 
M \ , cu proprietatea că
2
2
A O = .
5p a) Să se arate că 0 a d + = .
5p b) Să se arate că matricea
2
I A + este inversabilă.
5p
c) Să se arate că ecuaţia
2
AX O = are o infinitate de soluţii în mulţimea ( )
2
M \ .

2. Se consideră polinomul
4 2
2 9 f X X = − + , cu rădăcinile
1 2 3 4
, , , x x x x ∈^, numărul 2 a i = +
şi mulţimile ( ) [ ] { }
A g a g X = ∈_ şi ( ) [ ] ( )
{ }
, grad 3 B h a h X h = ∈ ≤ _ .
5p a) Să se calculeze ( ) f a .
5p b) Să se calculeze
1 2 3 4
| | | | | | | | x x x x + + + .
5p c) Să se arate că A B = .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

36 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 036
1. Fie funcţia
3 1
: \ { 3} , ( )
3
x
f f x
x
+
→ =

\ \ şi şirul
1
( )
n n
a

definit prin
1
2, a =
*
1
( ), .
n n
a f a n
+
= ∀ ∈`
5p a) Să se demonstreze că funcţia f este strict crescătoare pe ( , 3) −∞ şi pe ( 3, ). ∞
5p
b) Să se determine asimptotele graficului funcţiei . f
5p
c) Să se demonstreze că şirul ( )
n
n
a

∈N
nu este convergent.
2. Se consideră funcţiile ( )
2
1
: , ( ) şi : , ( ) .
x
x
f f x e F F x f t dt

→ = → =

\ \ \ \
5p a) Să se determine punctele de inflexiune ale graficului funcţiei . F
5p b) Să se calculeze
1
0
( ) . xf x dx


5p c) Să se calculeze
1
0
( ) . F x dxMinisterul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
37
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 037
5p 1. Să se calculeze suma 1 4 7 ... 100 + + + + .
5p 2. Să se determine imaginea funcţiei ( )
2
: , 1 f f x x x → = + + \ \ .
5p 3. Să se arate că numărul
1 3
sin arcsin sin arccos
2 2
 
 
+
 
 
 
 
 
este natural.

5p 4. Să se determine numărul termenilor raţionali din dezvoltarea binomului
( )
5
2 1 + .
5p
5. Fie ABCD un pătrat de latură 1. Să se calculeze lungimea vectorului AB AC AD + +
JJJG JJJG JJJG
.
5p 6. Să se arate că
6 2
sin105
4
+
=
D
.

Varianta 37
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

37 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 037

1. Se consideră matricea
1 2
1 2
1 1
a a a
A b b b
a
+ +  
 
= + +
 
 
, cu , a b∈\.
5p a) Să se arate că ( ) ( )( ) det 1 A a b a = − − .

5p
b) Să se calculeze
( )
det
t
A A − .
5p
c) Să se arate că rang 2 A≥ , , a b ∀ ∈\ .

2. Se consideră polinomul [ ] f X ∈\ ,
3 2
f X pX qX r = + + + , cu ( ) , , 0, p q r ∈ ∞ şi cu rădăcinile
1 2 3
, , x x x ∈^ .
5p a) Să se demonstreze că f nu are rădăcini în intervalul [ ) 0, ∞ .
5p
b) Să se calculeze
3 3 3
1 2 3
x x x + + în funcţie de p, q şi r.
5p c) Să se demonstreze că dacă , , a b c sunt trei numere reale astfel încât 0 a b c + + < , 0 ab bc ca + + >
şi 0 abc < , atunci ( ) , , , 0 a b c∈ −∞ .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

37 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 037
1. Se consideră funcţia : , f → R R ( )
3
3 +3arctg . f x x x x = −
5p a) Să se arate că funcţia f este strict crescătoare pe . R
5p
b) Să se arate că funcţia f este bijectivă.
5p
c) Să se determine a∈\ pentru care
( )
lim
a
x
f x
x
→∞
există, este finită şi nenulă.

2. Se consideră şirul
1
( )
n n
I

dat de
1
0
= , .
n x
n
I x e dx n

∀ ∈

`
5p a) Să se calculeze
1
. I
5p b) Să se demonstreze că şirul
1
( )
n n
I

este convergent .
5p c) Să se calculeze lim .
n
n
nI
→∞Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
38
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 038
5p
1. Să se arate că ( )
2
log 3 1, 2 ∈ .
5p
2. Să se determine valorile reale ale lui m pentru care
2
3 0 x x m + + > , oricare ar fi x∈\.
5p
3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia ( ) sin cos 1 x x + − = .
5p
4. Să se arate că, pentru orice număr natural n, 3 n ≥ , are loc relaţia
2 3 3
1 n n n
C C C
+
+ = .
5p
5. Se consideră dreptele de ecuaţii
1 2
: 2 3 1 0, : 3 2 0 d x y d x y + + = + − = şi
3
: 0 d x y a + + = .
Să se determine a∈\ pentru care cele trei drepte sunt concurente.
5p
6. Să se calculeze perimetrul triunghiului ABC, ştiind că 4, 3 şi ( ) 60 AB AC m BAC = = =
D
) .

Varianta 38
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

38 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 038

1. Se consideră matricea
0 0 0
1 0 0
1 1 0
A
| |
|
=
|
\ .
şi mulţimea de matrice
0 0
0 , , . |
a
M b a a b c
c b a
¦ ¹ | |
¦ ¦
|
= ∈
´ `
|
¦ ¦
\ . ¹ )
^
5p
a) Să se calculeze
3
A .

5p b) Să se arate că dacă
3
( ) X ∈M ^ şi AX XA = , atunci . X M ∈
5p c) Să se arate că ecuaţia
2
X A = nu are soluţii în ( )
3
M ^ .

2. Se consideră polinomul
4
f aX bX c = + + , cu , , a b c∈].
5p a) Să se arate că numărul ( ) ( ) 3 1 f f − este număr par.
5p
b) Să se arate că, pentru orice , x y ∈], numărul ( ) ( ) f x f y − este divizibil cu x y − .
5p c) Să se determine coeficienţii polinomului f ştiind că (1) 4 f = şi ( ) 3 f b = .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

38 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 038
1. Se consideră funcţia : , f → R R ( )
2
2 ln( 1). f x x x x = + + +
5p a) Să se demonstreze că funcţia f este strict crescătoare.
5p
b) Să se demonstreze că funcţia f este bijectivă.
5p c) Să se arate că graficul funcţiei f nu are asimptotă oblică spre . +∞

2. Se consideră funcţia : , f → R R ( ) { } { } ( )
1 , f x x x = − unde { } x este partea fracţionară a
numărului real x .
5p a) Să se calculeze ( )
1
0
f x d x

.
5p
b) Să se demonstreze că funcţia f admite primitive pe . R
5p c) Să se arate că valoarea integralei ( )
1 a
a
f x d x
+

nu depinde de numărul real . a

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
39
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 039

5p 1. Se consideră numărul complex
1 3
2
i
z
− +
= . Să se demonstreze că
2
z z = .
5p
2. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale inecuaţia
2
4 3 0 x x − + − ≥ .
5p
3. Să se arate că funcţia ( ) ( )
1
: 1; , f f x x
x
∞ → = + \ este injectivă.
5p
4. Să se determine numărul funcţiilor { } { } : 1, 2, 3 0,1, 2, 3 f → pentru care ( ) 1 f este număr par.
5p
5. Fie ABC un triunghi care are AB = 2, AC = 3 şi BC = 2 2 . Să se calculeze AB AC ⋅
JJJG JJJG
.

5p
6. Să se arate că
6 2
sin15
4

=
D
.

Varianta 39
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

39 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 039

1. Se consideră sistemul
0
0
0
x y z
ax by cz
bcx acy abz
+ + = 

+ + =


+ + =

, cu , , a b c

∈\ şi A matricea sistemului.
5p a) Să se calculeze ( ) det A .
5p b) Să se rezolve sistemul, în cazul în care , , a b c sunt distincte două câte două.
5p c) Să se determine mulţimea soluţiilor sistemului, în cazul în care a b c = ≠ .

2. Se consideră mulţimea
{ }
2 2
5 , , 5 1 M a b a b a b = + ∈ − = ] .
5p a) Să se arate că 9 4 5 x M = + ∈ .
5p b) Să se demonstreze că M este grup în raport cu înmulţirea numerelor reale.
5p c) Să se demonstreze că mulţimea M are o infinitate de elemente.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

39 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 039
1. Se consideră funcţia : (0, ) , ( ) ln f f x x x ∞ → = \ .
5p a) Să se studieze monotonia funcţiei f.
5p b) Să se determine asimptotele graficului funcţiei f.
5p c) Să se demonstreze că orice şir ( )
n n
x
∈`
cu proprietatea
( )
0 1
(0,1),
n
f x
n
x x e
+
∈ = este
convergent.

2. Se consideră şirul ( )
n
n
I

∈N
definit prin
1
0
,
4 5
n
n
x
I dx n
x

= ∀ ∈
+

N .
5p
a) Să se calculeze
2
I .
5p b) Să se arate că şirul ( )
n
n
I

∈N
verifică relaţia
1
1
4 5 , .
1
n n
I I n
n

+
+ = ∀ ∈
+
N
5p c) Să se determine lim .
n
n
nI
→∞
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
40
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 040
5p
1. Se consideră a∈\ şi numărul complex
2
2
a i
z
ai
+
=
+
. Să se determine a pentru care z ∈\ .
5p 2. Să se demonstreze că dreapta de ecuaţie 2 3 y x = + intersectează parabola de ecuaţie

2
4 12 y x x = − + într-un singur punct.
5p
3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 2 1 x x − = .
5p
4. Se consideră mulţimea {1, 2, 3, 4, 5, 6} A = . Să se determine probabilitatea ca, alegând o pereche ( ) , a b
din produsul cartezian A A × să avem egalitatea 6 a b + = .
5p
5. În sistemul cartezian de coordonate xOy se consideră punctele ( ) 2, 1 M − , ( ) 1, 2 A şi ( ) 4, 1 B .
Să se determine lungimea vectorului MA MB +
JJJG JJJG
.
5p 6. Să se arate că ( ) ( )
2 2
sin sin sin sin a b a b a b + ⋅ − = − , pentru oricare , a b∈\.

Varianta 40
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

40 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 040

1. Se consideră matricele
3
1 0 0
0 1 0
0 0 1
I
| |
|
=
|
\ .
,
1 3 2
3 9 6
2 6 4
A
| |
|
=
|
\ .
,
1
3
2
X
| |
|
=
|
\ .
, ( ) 1 3 2 Y = ,

3
B I A = + ,
3
C I aA = + , cu a∈\.
5p a) Să se calculeze S A XY = − .
5p b) Să se determine a∈\ astfel încât
3
BC I = .
5p c) Să se arate că
1
14 ,
n n
A A n
+ ∗
= ∀ ∈` .

2. Se consideră polinomul
3
1 [ ] f X X = − ∈\ şi numărul \ ε∈^ \ , astfel încât ( ) 0 f ε = .
5p
a) Să se demonstreze că
2
1 0 ε + ε + = .
5p
b) Să se rezolve în mulţimea numerelor complexe sistemul
2
2
0
0
0
x y z
x y z
x y z
+ + = ¦
¦
+ ε + ε =
´
¦
+ ε + ε=
¹
.
5p c) Să se arate că, dacă f divide
3 3 2 3
1 2 3
( ) ( ) ( ) f X Xf X X f X + + , unde
1 2 3
, , f f f sunt polinoame cu
coeficienţi complecşi, atunci fiecare dintre polinoamele
1 2 3
, , f f f este divizibil cu 1 X − .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

40 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 040
1. Se consideră funcţia : , f → R R ( )
2 2
2 1. f x x x = + − +
5p a) Să se demonstreze că funcţia f este strict crescătoare pe intervalul ( , 0]. −∞
5p
b) Să se arate că graficul funcţiei f are exact două puncte de inflexiune.
5p c) Să se determine ecuaţia asimptotei la graficul funcţiei f spre . −∞

2. Se consideră funcţiile :
n
F → \ \, ( )
0
sin ,
x
n
n
F x t t dt =

. n

∀ ∈N
5p a) Să se calculeze ( )
1
. F π
5p b) Să se demonstreze că ( ) ( )
+1
1 1 ,
n n
F F < . n

∀ ∈N
5p
c) Să se calculeze ( ) lim 1 .
n
n
F
→∞


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
1
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 041
5p
1. Să se arate că numărul
lg2 3
100 27 + − este natural.
5p
2. Să se determine imaginea funcţiei ( )
2
2
: ,
1
x
f f x
x
→ =
+
\ \ .
5p
3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia
1
3 3 8
x x +
= − + .
5p
4. Să se determine numărul funcţiilor { } { } : 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 f → care au proprietatea că ( ) ( ) 1 3 7 f f + = .
5p
5. În sistemul cartezian de coordonate xOy se consideră punctele ( ) 2, 1 A − şi ( ) 1, 1 B − . Să se determine
ecuaţia dreptei care trece prin originea axelor şi este paralelă cu dreapta AB.
5p
6. Fie a şi b numere reale astfel încât sin sin 1 a b + = şi
1
cos cos .
2
a b + = Să se calculeze ( ) cos . a b −

Varianta 41
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1


41 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 041

1. Pentru , , p q r ∈^, se consideră sistemul
2 3
2 3
2 3
x py p z p
x qy q z q
x ry r z r
¦
+ + =
¦
¦
+ + =
´
¦
+ + =
¦
¹
.
5p a) Să se arate că determinantul sistemului este ( )( )( ) p q q r r p ∆ = − − − .
5p b) Dacă p, q, r sunt distincte, să se rezolve sistemul.
5p
c) Să se arate că, dacă sistemul are soluţia ( ) 1,1,1 − , atunci cel puţin două dintre numerele , , p q r
sunt egale.

2. Se consideră inelul ( ) , , A + ⋅ unde
5
,
a b
A a b
b a
¦ ¹ | | ¦ ¦
= ∈
´ ` |

¦ ¦ \ . ¹ )
] .
5p a) Să se determine numărul elementelor mulţimii A.
5p
b) Să se rezolve în mulţimea A ecuaţia
2
2
X I = .
5p c) Să se arate că ( ) , , A + ⋅ nu este corp.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

41 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 041
1. Se consideră funcţia ( ) ( ) : 0, , 0 , f + ∞ → −∞ ( ) ( ) ln 1 . f x x x = + −
5p a) Să se demonstreze că funcţia f este strict descrescătoare pe intervalul ( ) 0, . +∞
5p
b) Să se arate că funcţia f este surjectivă.
5p c) Să se arate că graficul funcţiei f nu admite asimptote.

2. Fie funcţia ( ) : , arctg . f f x x → = R R
5p a) Să se calculeze
1
0
( ) f x dx

.
5p b) Să se arate că
1
1
lim (ln ) .
2
x
x
f t dt
x →∞
π
=


5p c) Să se calculeze
1 1 2 3
lim ... .
n
n
f f f f
n n n n n →∞
         
+ + + +
         
         


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
42
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 042
5p
1. Să se calculeze partea întreagă a numărului
2 3
1 1 1
1
3
3 3
− + − .
5p
2. Să se rezolve în × \ \ sistemul
2
2
3 1
2 4
y x x
y x x

= − +


= + + 

.
5p
3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia
1
arctg arcctg
3 2
x
π
+ = .
5p
4. Să se determine numărul termenilor raţionali ai dezvoltării
100 4
( 5 1) . +
5p
5. Să se arate că punctele ( 1, 5) A − , (1,1) B şi (3, 3) C − sunt coliniare.
5p 6. Să se calculeze lungimea razei cercului înscris în triunghiul care are lungimile laturilor 4, 5 şi 7.

Varianta 42
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

42 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 042

1. Se consideră matricele ( )
2
, A B∈ ^ M , cu AB BA A − = şi matricele
0
0 1
0 0
A
 
=
 
 
,
0
1 0
0 2
B
 
=
 
 
.
5p a) Să se determine rangul matricei
0
A .
5p b) Să se arate că
0 0 0 0 0
A B B A A − = .

5p c) Să se demonstreze că
n n n
A B BA nA − = , pentru orice , 2 n n ∈ ≥ ` .

2. Se consideră polinomul [ ] f X ∈\ ,
3 2
4 12 f X X aX b = − + + .
5p a) Să se determine , a b∈\, astfel încât polinomul f să se dividă cu polinomul
2
1 X − .
5p
b) Să se determine , a b∈\, astfel încât ecuaţia ( ) 0 f x = să aibă soluţia x i = ∈^ .
5p c) Să se determine , a b∈\, astfel încât polinomul să aibă rădăcinile
1 2 3
, , x x x în progresie
aritmetică şi, în plus,
2 2 2
1 2 3
11 x x x + + = .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

42 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 042
1. Fie funcţia : , f → R R ( ) arctg f x x x = şi şirul ( )
n
n
x

∈N
definit de
1
1 x = , ( )
1
, .
n n
x f x n

+
= ∀ ∈N
5p a) Să se demonstreze că funcţia f ′ este strict crescătoare pe . R
5p
b) Să se determine ecuaţia asimptotei la graficul funcţiei f spre . −∞
5p
c) Să se arate că şirul ( )
n
n
x

∈N
este convergent .

2. Fie şirul ( ) ,
n
n
I

∈N
definit prin
1
2
0
( ) ,
n
n
I x x dx = −

. n

∀ ∈N
5p a) Să se calculeze
2
. I
5p b) Să se demonstreze că
1
= ,
4 + 2
n n
n
I I
n

, 2. n n ∀ ∈ ≥ N
5p c) Să se calculeze lim .
n
n
I
→∞Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică informa- tică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - .informatică
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
43
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 043
5p
1. Să se determine valoarea de adevăr a propoziţiei: „Suma oricăror două numere iraţionale este număr
iraţional.”
5p
2. Se consideră funcţia : , ( ) 2. f f x x → = + \ \ Să se rezolve ecuaţia
2
( ( )) ( ). f f x f x =
5p
3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 4 2 12
x x
= − .
5p
4. Fie mulţimea { } 1, 2, 3, 4, 5, 6 A = . Să se calculeze probabilitatea ca, alegând o pereche ( ) , a b din
mulţimea A A × , produsul numerelor a şi b să fie impar.
5p
5. În sistemul cartezian de coordonate xOy se consideră punctele ( ) 1, 3 A şi ( ) 1, 1 C − . Să se calculeze
aria pătratului de diagonală AC.
5p
6. Să se arate că
6 2
sin105 sin75
2
+
+ =
D D
.

Varianta 43
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

43 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 043

1. Se consideră mulţimea , , , |
a b
M a b c d
c d
¦ ¹ | |
= ∈
´ ` |
\ .
¹ )
` şi matricea
1 2
.
1 3
A M
| |
= ∈
|
\ .

5p a) Câte matrice din mulţimea M au suma elementelor egală cu 1?

5p
b) Să se arate că
1
A M

∉ .
5p
c) Să se determine toate matricele inversabile B M ∈ care au proprietatea
1
B M

∈ .

2. Se consideră ecuaţia
4 3 2
8 8 0 x x ax x b − + + + = , cu , a b∈\ şi cu soluţiile
1 2 3 4
, , , x x x x ∈^.

5p a) Să se arate că ( )( ) ( ) ( )
1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 2 3 1 4
8 x x x x x x x x x x x x x x x x a + + + + + + + + = − .
5p b) Să se determine a∈\ astfel încât
1 4 2 3
x x x x + = + .
5p c) Să se determine , a b∈\, astfel încât
1 2 3 4
, , , x x x x să fie în progresie aritmetică.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

43 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 043
1. Se consideră funcţia : , f → \ \ ( ) .
x
f x x e

= +
5p
a) Să se demonstreze că funcţia f este strict crescătoare pe intervalul [ ) 0, . + ∞
5p
b) Să se arate că funcţia f admite exact un punct de extrem local.
5p
c) Să se determine numărul de soluţii reale ale ecuaţiei ( ) , f x m = unde m este un număr real
oarecare.

2. Fie funcţiile : 0, ,
2
f
π  

 
 
\ ( )
tg
2
1
1
x t
f x dt
t
=
+

şi : 0, ,
2
g
π  

 
 
R ( )
ctg
2
1
1
.
(1 )
x
g x dt
t t
=
+


5p a) Să se calculeze .
3
f
π  
 
 

5p b) Să se calculeze ( ), 0, .
2
f x x
π  
′ ∈
 
 

5p c) Să se arate că ( ) ( ) 0, 0, .
2
f x g x x
π  
+ = ∀ ∈
 
 


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
44
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 044
5p
1. Să se determine partea reală a numărului complex
1
1
i
z
i

=
+
.
5p
2. Să se determine valorile reale ale lui m pentru care
2
1 0 x mx + + ≥ , oricare ar fi . x∈\
5p
3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia
1
arcsin 2
2
x = − .
5p
4. Se consideră mulţimea { } 0,1, 2,3, ... , 9 A = . Să se determine numărul submulţimilor mulţimii A care
au 5 elemente, din care exact două sunt numere pare.
5p
5. În sistemul cartezian de coordonate xOy se consideră punctele ( ) 1, 2 B − şi ( ) 2, 2 C − . Să se determine
distanţa de la punctul O la dreapta BC.
5p
6. Ştiind că ,
2
π
α π
 

 
 
şi
3
sin
5
α = , să se calculeze ctgα .

Varianta 44
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1


44 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 044

1. Se consideră matricele
1 0 0 1
0 0 0 0
0 0 0 0
1 0 0 1
A
 
 
=
 
 
 
 
şi
0 0 0 0
0 1 1 0
0 1 1 0
0 0 0 0
B
 
 
=
 
 
 
 
.
5p a) Să se calculeze AB BA + .

5p b) Să se arate că ( ) rang rang rang A B A B + = + .
5p c) Să se demonstreze că ( ) ,
n
n n
A B A B n

+ = + ∀ ∈` .

2. Se consideră polinomul [ ]
4 3 2
4 1 f X aX X X = + + + ∈^ cu rădăcinile
1 2 3 4
, , , x x x x ∈^.
5p a) Să se determine a∈^ astfel încât polinomul f să se dividă cu 1 X + .

5p b) Să se arate că polinomul
4 2
4 1 g X X aX = + + + are rădăcinile
1 2 3 4
1 1 1 1
, , ,
x x x x
.
5p c) Să se arate că, pentru orice a∈^, polinomul f nu are toate rădăcinile reale.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

44 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 044
1. Se consideră funcţia : , f → R R ( )
2
,
1
ax b
f x
x x
+
=
+ +
, . a b∈R
5p
a) Să se calculeze ( ), . f x x ′ ∀ ∈R
5p
b) Să se arate că funcţia f este strict crescătoare pe \ dacă şi numai dacă 2 0. a b = >
5p c) Pentru 2 a = şi 1 b = , să se determine mulţimea valorilor funcţiei f.

2. Fie funcţia :[ 1,1] , f − →R ( )
arcsin
0
x
t
f x e dt =

.
5p
a) Să se arate că funcţia f este strict monotonă.
5p b) Să se arate că
arcsin
0
( ) cos , [ 1,1]
x
t
f x e t dt x = ∀ ∈ −

.
5p
c) Să se determine (1) f .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
45
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 045
5p
1. Să se determine partea întreagă a numărului
7
5 2 1 −
.
5p
2. Fie
1
x şi
2
x soluţiile reale ale ecuaţiei
2
1 0 x x + − = . Să se arate că
1 2
2 1
x x
x x
+ ∈] .
5p
3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia
1
2 3 3 7
x x −
⋅ + = .
5p
4. Se consideră mulţimile { } 1, 2, 3, 4 A = şi { } 1, 2, 3, 4, 5, 6 B = . Să se determine numărul funcţiilor strict
crescătoare : f A B → .
5p
5. În sistemul cartezian de coordonate xOy se consideră punctele ( ) 1, 3 A , ( ) 2, 1 B − şi ( ) 3, 1 C − − . Să se
calculeze lungimea înălţimii duse din vârful A în triunghiul ABC.
5p
6. Să arate că 2 (sin75 sin15 ) 2. ⋅ − =
D D


Varianta 45
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1


45 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 045

1. Se consideră matricele
2 0
3 2
A
 
=
 
 
,
1 0
1 1
B
 
=
 
 
şi mulţimea ( ) ( )
{ } 2
C A X XA AX = ∈ = M \ .
5p a) Să se arate că ( ) B C A ∈ .
5p
b) Să se arate că dacă ( ) X C A ∈ , atunci există , x y ∈\, astfel încât
0 x
X
y x
 
=
 
 
.
5p
c) Să se rezolve ecuaţia
2
X X A + = .

2. Se consideră mulţimea ( 1,1) G = − , funcţia : f G →\, ( )
1
1
x
f x
x

=
+
şi corespondenţa
( , ) x y x y → ∗ , unde
1
x y
x y
xy
+
∗ =
+
, , x y G ∀ ∈ .
5p a) Să se arate că această corespondenţă defineşte o lege de compoziţie pe . G
5p b) Să se arate că , , ( ) ( ) ( ). x y G f x y f x f y ∀ ∈ ∗ =
5p
c) Ştiind că operaţia " " ∗ este asociativă, să se calculeze
1 1 1
...
2 3 9
∗ ∗ ∗ .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

45 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 045
1. Se consideră funcţia : , f → R R ( )
2
2
5
,
1
x ax
f x
x
+ +
=
+
. a∈R
5p a) Să se calculeze ( ), . f x x ′ ∀ ∈R
5p b) Ştiind că 0 a = , să se determine ecuaţia asimptotei spre +∞ la graficul funcţiei f .
5p c) Să se determine toate numerele reale a astfel încât funcţia f să aibă trei puncte de extrem local .

2. Fie funcţia [ ] : 1, 1 , f − →R ( )
2
1 . f x x = −
5p a) Să se calculeze
1
2
1
1 . x x dx
5p
b) Să se determine volumul corpului obţinut prin rotirea graficului funcţiei f în jurul axei . Ox
5p c) Să se calculeze ( )
1
0
lim .
n
n
x f x d x
→∞Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
46
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 046
5p
1. Fie
1
( )
n n
a

o progresie aritmetică. Ştiind că
3 19
10 a a + = , să se calculeze
6 16
a a + .
5p
2. Să se determine valorile parametrului real m pentru care ecuaţia
2
1 0 x mx m − + − = are două rădăcini
reale distincte.
5p
3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia
2
lg lg 6 x x + = .
5p
4. Se consideră mulţimile { } 1, 2, 3 A = şi { } 1, 2, 3, 4, 5 B = . Să se determine numărul funcţiilor strict
descrescătoare : f A B → , cu proprietatea că ( ) 3 1 f = .
5p
5. În sistemul cartezian de coordonate xOy se consideră punctele ( ) 2, 1 M − , ( ) 1, 1 N − şi ( ) 0, 3 P .
Să se determine coordonatele punctului Q astfel încât MNPQ să fie paralelogram.
5p 6. Să se calculeze lungimea medianei duse din A în triunghiul ABC, ştiind că 2, 3 AB AC = = şi 4 BC = .

Varianta 46
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

46 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 046

1. Se consideră matricea ( )
2
a b
A
c d
 
= ∈
 
 
\ M .
5p a) Să se demonstreze că x ∀ ∈\ , ( ) ( )
2
2
det A xI x a d x ad bc − = − + + − .
5p
b) Dacă
2
2
A O = , să se demonstreze că 0 a d + = .
5p c) Ştiind că
2
2
A O = , să se calculeze ( )
2
det 2 A I + .

2. Se consideră mulţimea ( )
{ }
2 2
, 3 1 G a b a b = ∈ × − = ] ] şi operaţia
( ) ( ) ( ) , , 3 , a b c d ac bd ad bc ∗ = + + .
5p
a) Să se determine a∈] pentru care ( ,15) a G ∈ .
5p
b) Să se arate că, pentru orice( ) ( ) , , , a b c d G ∈ , ( ) ( ) , , a b c d G ∗ ∈ .
5p
c) Să se arate că ( ) , G ∗ este grup.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

46 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 046
1. Se consideră funcţia : , f → \ \ ( )
1
x
x
f x
e

= .
5p a) Să se arate că f nu este derivabilă în punctul
0
1 x = .
5p b) Să se determine numărul soluţiilor reale ale ecuaţiei ( ) , f x m = unde m este un parametru real.
5p c) Să se calculeze ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
lim 1 2 3 ...
n
f f f f n
→∞
+ + + + .

2. Se consideră funcţia : 0, ,
2
f
π (

(
¸ ¸
\ ( )
2
sin f x x x = .
5p a) Să se arate că există numerele reale , , a b c astfel încât funcţia : 0,
2
F
π (

(
¸ ¸
\ ,
( )
( )
2
cos sin F x ax b x cx x = + + să fie o primitivă a funcţiei f.
5p
b) Să se calculeze
2
1
1
2
f dx
x
π
π
| |
|
\ .

.
5p c) Să se calculeze aria suprafeţei plane cuprinse între graficul funcţiei f şi graficul funcţiei : 0,
2
g
π (

(
¸ ¸
\,
( )
2
g x x x = π − .
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
47
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 047
5p
1. Să se arate că numărul ( ) ( )
4 4
2 2 i i + + − este întreg.
5p 2. Să se determine coordonatele punctelor de intersecţie dintre dreapta de ecuaţie 2 1 y x = + şi parabola
de ecuaţie
2
1 y x x = + + .
5p
3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia
2
2 16 11 x x + + = .
5p 4. Să se determine probabilitatea ca, alegând un număr din mulţimea numerelor naturale de patru cifre,
acesta să fie divizibil cu 9.
5p
5. În sistemul cartezian de coordonate xOy se consideră punctele ( ) 1, 1 A − , ( ) 1, 3 B şi ( ) 3, 2 C . Fie G
centrul de greutate al triunghiului ABC. Să se determine ecuaţia dreptei OG.
5p 6. Să se arate că
( )
2 cos75 cos15 6 ⋅ + =
D D
.

Varianta 47
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

47 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 047

1. Se consideră matricele
1 2
3 4
A
 
=
 
 
,
1 1
0 1
B
 
=
 
 
şi funcţia ( ) ( )
2 2
: f → M M \ \ ,
( ) f X AX XA = − .
5p a) Să se determine rangul matricei A.
5p
b) Să se calculeze ( ) f B .
5p c) Să se arate că ecuaţia ( ) f X B = nu are soluţii.

2. Se consideră polinoamele [ ] , f g X ∈\ ,
3 2
f X a X a = + − ,
3 2 2
1 g aX a X = − − , cu
*
a∈\ şi

1 2 3
, , x x x ∈^ rădăcinile polinomului f.
5p a) Să se calculeze
2 2 2
1 2 3
x x x + + .
5p b) Să se arate că rădăcinile polinomului g sunt inversele rădăcinilor polinomului f.
5p c) Să se arate că polinoamele f şi g nu au rădăcini reale comune.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

47 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 047
1. Se consideră funcţia { } : \ 1, 1 , f − → R R ( )
2
1
arctg .
1
f x
x
=


5p
a) Să se calculeze ( )
1
1
lim .
x
x
f x

>

5p b) Să se arate că graficul funcţiei f admite asimptotă spre . +∞
5p
c) Să se demonstreze că funcţia f admite un singur punct de extrem local .

2. Se consideră funcţia ( )
2
1
: , cos 1 .
2
f f x x x → = − + R R

5p a) Să se calculeze ( )
2
0
. f x dx
π


5p
b) Să se determine
2
0
1
lim ( ) .
x
x
f t dt
x
→∞


5p c) Să se demonstreze că
( )
1
2
0
9
cos .
10
x dx ≥Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
48
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 048
5p 1. Să se determine partea reală a numărului complex
( )
6
3 i + .
5p
2. Se consideră funcţia : (0, ) f ∞ →\ , ( )
3
1
f x
x
= . Să se calculeze ( ) ( ) 512 f f D .
5p 3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia cos 2 sin 0. x x + =
5p 4. Se consideră mulţimea {0,1, 2, 3, 4, 5} M = . Să se determine numărul tripletelor ( , , ) a b c cu
proprietatea că , , a b c M ∈ şi a b c < < .
5p 5. Să se calculeze distanţa dintre dreptele paralele de ecuaţii 2 6 x y + = şi 2 4 11. x y + =
5p 6. Paralelogramul ABCD are 1, 2 AB BC = = şi ( ) 60 m BAD =
D
) . Să se calculeze produsul
scalar AC AD ⋅
JJJG JJJG
.

Varianta 48
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

48 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 048

1. Se consideră sistemul
2 1
2 1
7
x y z
x y z
x y az b
+ + = ¦
¦
− + =
´
¦
− + =
¹
, unde a şi b sunt parametri reali.
5p a) Să se determine a∈\ pentru care determinantul sistemului este egal cu zero.
5p b) Să se determine valorile parametrilor , a b∈\ pentru care sistemul este incompatibil.
5p c) Să se arate există o infinitate de valori ale numerelor a şi b pentru care sistemul admite o soluţie
( ) , , x y z , cu x, y, z în progresie aritmetică.

2. Se consideră mulţimea ( )
cos sin
sin cos
t t
G X t t
t t
¦ ¹
| |
= = ∈
´ ` |

\ .
¹ )
\ .
5p a) Să se arate că ( ) ( ) ( ), , X t X u X t u t u ⋅ = + ∀ ∈\ .
5p
b) Să se determine t ∈\ ştiind că ( ) ( )
2
X t ∈ ] M .
5p c) Să se arate că mulţimea G formează grup abelian în raport cu înmulţirea matricelor.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

48 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 048
1. Se consideră funcţia : , f → R R ( )
2
2
arcsin .
1
x
f x
x
 
=
 
+  

5p
a) Să se calculeze ( ) lim .
x
f x
→+∞

5p b) Să se determine domeniul de derivabilitate al funcţiei . f
5p
c) Să se demonstreze că funcţia f are două puncte de extrem.

2. Fie funcţia [ ] : 0, 1 , f →R ( )
2
1 f x x = − şi şirul ( ) ,
n
n
a

∈N

2 2
2
1
1
,
n
n
k
a n k
n
=
= −

. n

∀ ∈N
5p a) Să se calculeze
1
0
( ) . x f x dx


5p b) Să se determine volumul corpului obţinut prin rotirea graficului funcţiei f în jurul axei . Ox
5p
c) Să se demonstreze că şirul ( )
n
n
a

∈N
este convergent .Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
49
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 049
5p
1. Să se arate că numărul
3
9 4
log 3 log 2 + este raţional.
5p 2. Se consideră funcţia ( )
2
: , 2 1, f f x mx mx m m

→ = − + − ∈ \ \ \ . Să se determine m

∈\ astfel încât
( ) 0 f x ≤ , pentru orice x∈\.
5p
3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia
1 1
2 2 2 56
x x x + −
+ + = .
5p
4. Fie mulţimea { } 1, 2, ... , 1000 A = . Să se calculeze probabilitatea ca, alegând un element din mulţimea

{ }
3
| n n A ∈ , acesta să fie număr raţional.
5p
5. Fie triunghiul ABC şi ( ) M BC ∈ astfel încât
3
4
MC CB = −
JJJJG JJJG
. Să se demonstreze că
3 1
4 4
AM AB CA = −
JJJJG JJJG JJJG
.
5p
6. Ştiind că 0,
2
x
π  

 
 
şi tg 3 x = , să se calculeze sin 2x .

Varianta 49
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

49 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 049

1. Se consideră a∈\, sistemul
1
1
x ay
y az a
z x
+ = 

+ =


+ =

şi A matricea sa.
5p a) Să se arate că det 0 A ≠ .
5p b) Să se arate că soluţia sistemului este formată din trei numere în progresie geometrică.

5p
c) Să se determine inversa matricei A.
2. Se consideră pe \ legea de compoziţie dată de relaţia 5 5 30 x y xy x y ∗ = − − + , , x y ∀ ∈\ şi
mulţimea ( ) 5, G = ∞ .
5p a) Să se arate că legea " " ∗ are element neutru.
5p b) Să se demonstreze că G este grup abelian în raport cu legea " " ∗ .
5p c) Să se rezolve în grupul ( ) , G ∗ sistemul
x y z
y z x
z x y
∗ = 

∗ =


∗ =

.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

49 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 049
1. Se consideră funcţia [ ) : 1, , f + ∞ →R ( )
2
3
4 3
.
x
f x
x

=
5p a) Să se demonstreze că graficul funcţiei f admite asimptotă spre . +∞
5p b) Să se determine mulţimea valorilor funcţiei . f
5p
c) Să se determine domeniul de derivabilitate al funcţiei :[2, ) , ( ) arccos ( ) g g x f x ∞ → = \ .

2. Se consideră funcţiile
2
1
:[1, 2] , ( )
1
f f x
x x
→ =
+
\ şi [ ] ( )
2
1 1
: 1, 2 , ln
x
F F x
x
+ −
→ = \ .
5p
a) Să se arate că funcţia F este o primitivă a funcţiei . f
5p b) Să se calculeze volumul corpului obţinut prin rotirea graficului funcţiei f în jurul axei . Ox
5p c) Să se calculeze aria mulţimii cuprinse între dreptele de ecuaţii 1 x = şi 2 x = , graficul funcţiei
F şi axa Ox.Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.

SUBIECTUL I (30p) – Varianta 050
5p 1. Să se determine a∈ astfel încât numerele
1 2 1
2 , 2 1, 2 1
a a a − − + +
+ + să fie în progresie aritmetică.
5p 2. Să se arate că vârful parabolei ( )
2 2
2 1 , y x a x a a = + − + ∈\ , este situat pe dreapta de ecuaţie
4 4 1 x y + = .
5p 3. Să se arate că, dacă z este soluţie a ecuaţiei
2
2 4 0 z z + + = , atunci
2
8
0 z
z
− = .
5p
4. Să se determine probabilitatea ca, alegând un număr din mulţimea { } 11,12, , 50 … , aceasta să fie
divizibil cu 2 şi cu 5 .
5p
5. Trapezul isoscel ABCD are bazele [ ] AB şi [ ] CD şi lungimea înălţimii egală cu 4. Să se calculeze
AC BD +
JJJG JJJG
.
5p 6. Să se calculeze tg2α , ştiind că 0,
2
π
α
 

 
 
şi
12
sin
13
α = .

Varianta 50
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

50 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 050

1. Se consideră matricele ( )
1 2 3
2, 3
1 2 3
a a a
A
b b b
| |
= ∈
|
\ .
M \ , transpusa
3,2
( )
t
A ∈M \ , ,
t
B AA = şi
punctele ( , )
k k k
P a b , unde { } 1, 2, 3 k ∈ .
5p a) Să se calculeze B ştiind că
1 2 3
(1, 2), (2, 4), ( 3, 6). P P P − −
5p b) Să se arate că ( ) det 0, B ≥ oricare ar fi punctele
1 2 3
, , . P P P
5p
c) Să se arate că ( ) det 0 B = dacă şi numai dacă punctele
1 2 3
, , P P P sunt coliniare pe o dreaptă
care trece prin originea axelor.

2. Se consideră mulţimea
5
ˆ
1
ˆ ˆ ˆ
0 1 0 ,
ˆ ˆ ˆ
0 0 1
a b
M a b
¦ ¹
| |
¦ ¦
|
¦ ¦
= ∈
´ ` |
¦ ¦
|
\ . ¦ ¦
¹ )
] .
5p a) Să se determine numărul elementelor mulţimii M .
5p b) Să se arate că AB M ∈ , pentru orice , A B M ∈ .
5p c) Să se arate că ( , ) M ⋅ este un grup, unde „⋅ ” este înmulţirea matricelor.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

50 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 050
1. Se consideră funcţia : , f

→ R R ( )
1
sin . f x x
x
= ⋅
5p
a) Să se calculeze ( )
0
lim
x
f x

.
5p
b) Să se calculeze ( ), . f x x

′ ∈R
5p
c) Să se determine ecuaţia asimptotei la graficul funcţiei f către . +∞

2. Fie şirul ( ) ,
n
n
I

∈N

1
2
1
(1 ) ,
n
n
I x dx

= −

. n

∀ ∈N
5p a) Să se calculeze
2
. I
5p b) Să se demonstreze că
1
2 2
= ,
2 3
n n
n
I I
n
+
+
+
. n

∀ ∈N
5p c) Să se demonstreze că şirul ( ) ,
n
n
a

∈N
definit prin
( )
0
1
, ,
2 1
k
k
n
n
n
k
C
a n
k

=

= ∀ ∈
+

N are limita 0.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
51
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 051
5p
1. Să se determine numărul elementelor mulţimii ( ) \ A B ∩Z ştiind că ( ] 3; 4 A = − şi ( ] 1;5 B = .
5p
2. Să se determine coordonatele punctelor de intersecţie a dreaptei 2 1 y x = + cu parabola
2
3. y x x = − +
5p 3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 1 2 1 x x − + − = .
5p
4. Să se rezolve în mulţimea numerelor naturale inecuaţia
!
2 2048
x
≤ .
5p
5. Să se calculeze distanţa de la punctul ( ) 1;1 A la dreapta : 5 12 4 0 d x y + − = .
5p
6. Să se calculeze ( ) tg a b + ştiind că ctg 2 a = şi ctg 5 b = .

Varianta 51
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

51 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 051

1. Fie şirul ( )
0
n
n
F

, dat de
1 1
, ,
n n n
F F F n

+ −
= + ∀ ∈`
0 1
0, 1 F F = = şi matricea
1 1
1 0
A
 
=
 
 
.
5p a) Să se verifice relaţia
2
2
. A A I = +
5p b) Să se arate că, dacă
2 2
( ), X M X O ∈ ≠ _ şi AX XA = , atunci X este inversabilă.
5p
c) Să se arate că
1
1
, 1.
n n n
n n
F F
A n
F F
+

 
= ∀ ≥
 
 


2. Fie
5
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
, , ,
3 2 1 5 4 2 3 1 4 5
S
   
σ π∈ σ = π =
   
   
.
5p a) Să se demonstreze că . σπ ≠ πσ
5p b) Să se determine numărul elementelor mulţimii
{ }
*
|
n
H n = π ∈` .
5p
c) Să se arate că
{ }
*
|
n
H n = π ∈` este un subgrup al grupului
5
( , ) S ⋅ .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

51 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 051

1. Se consideră funcţia [ ) [ ) : 1, 1, f ∞ → ∞ , ( )
2
1 x x
f x
x
− +
= .
5p a) Să se calculeze ( ) ( )
lim
x
x
x f x
→∞
− .
5p b) Să se arate că funcţia f este strict crescătoare.
5p c) Să se arate că funcţia f este bijectivă.
2. Fie , a b∈\ şi funcţia : F → \ \, ( )
2
, 1
ln 1, 1
ax b x
F x
x x
+ < 

=

+ ≥
.
5p a) Să se determine numerele reale a şi b astfel încât funcţia F să fie primitiva unei funcţii f.
5p
b) Să se calculeze
( )
1
1 e
dx
x F x

.
5p c) Să se arate că, pentru funcţia :[1, ] , ( ) ( ( ) 1)sin h h x F x x π → = − \ , are loc relaţia
1
( ) ( ) 0. h x h x dx
π
′′ ≤Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
52
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 052
5p 1. Să se arate că funcţia : f → \ \ , ( ) | 4 8| 2 | 4 2 | f x x x = − − − este constantă.
5p
2. Să se determine a∈\ pentru care parabola
2
2 1 y x x a = − + − şi dreapta 2 3 y x = + au două puncte
distincte comune.
5p 3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia
3
1 1 x x − + = .
5p 4. Să se determine numărul termenilor iraţionali ai dezvoltării
( )
9
3 1 + .
5p
5. Să se determine m∈R astfel încât vectorii ( ) 1 8 u m i j = + +
G G G
şi ( ) 1 4 v m i j = − −
G G G
să fie coliniari .
5p
6. Triunghiul ABC are lungimile laturilor AB = 5 , BC = 7 şi AC = 8 . Să se calculeze ( ) m A ) .

Varianta 52
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

52 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 052

1. Se consideră permutarea
6
1 2 3 4 5 6
,
2 4 5 3 6 1
S
 
σ∈ σ =
 
 
.
5p
a) Să se determine
1 −
σ .
5p
b) Să se arate că permutările σşi
1 −
σ au acelaşi număr de inversiuni.
5p c) Să se arate că ecuaţia
4
x = σ nu are soluţii în grupul ( )
6
, S ⋅ .

2. Fie legea de compoziţie „ D ”, definită pe \ prin 2, , , x y xy x y x y = − − + ∀ ∈ D \ şi funcţia
: , ( ) 1 f f x x → = + \ \ .
5p a) Să se arate că (1, ) ∞ este parte stabilă în raport cu „D ”.
5p b) Să se demonstreze că ( ) ( ) ( ) f xy f x f y = D pentru orice , . x y ∈\
5p

c) Ştiind că legea „ D ” este asociativă, să se rezolve în \ ecuaţia
de 10 ori
... 1025.
x
x x x = D D D

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

52 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 052
1. Se consideră funcţia [ ] : 0,1 f →\ , ( )
( ] sin , 0,1
0, 0
x x
f x x
x
π

=
=
¦
¦
´
¦
¹


.
5p a) Să se arate că funcţia f este continuă pe [ ] 0,1 .
5p b) Să se determine domeniul de derivabilitate al funcţiei f.
5p c) Să se arate că, dacă
*
, n∈` atunci ecuaţia ( ) cos f x
x
π
= are cel puţin o soluţie în intervalul
1 1
,
1 n n
| |
|
\ . +
.

2. Fie funcţiile [ ] : 0,1 f →\ , ( )
( )
2
ln 1 f x x = + şi [ ] : 0,1 g →\, ( ) arctg g x x x = .
5p a) Să se calculeze
1
0
( ) . f x dx


5p b) Să se calculeze
1
0
( ) . g x dx


5p c) Să se calculeze aria suprafeţei plane mărginită de graficele funcţiilor f şi g şi de dreptele de ecuaţii
0 x = şi 1 x = .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
53
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 053
5p 1. Să se calculeze
1
2009 3
3
¦ ¹
(
+ ⋅ −
´ `
¸ ¸
¹ )
, unde [ ] x reprezintă partea întreagă a lui x şi { } x reprezintă
partea fracţionară a lui x.
5p
2. Să se determine imaginea intervalului [2, 3] prin funcţia : f → R R,
2
( ) 4 3 f x x x = − + .
5p 3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 8 2 x x + − = .
5p 4. Să se determine probabilitatea ca, alegând un element al mulţimii divizorilor naturali ai numărului 56,
acesta să fie divizibil cu 4.
5p
5. Fie vectorii a i j = +
G G G
, b i j = −
G G G
şi 6 2 u i j = +
G G G
. Să se determine p , r ∈R astfel încât u pa rb = +
G G G
.
5p 6. Să se calculeze lungimea razei cercului circumscris unui triunghi care are lungimile laturilor 5 , 7 şi 8.

Varianta 53
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

53 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 053

1. Pentru orice matrice
2
( ) A∈ ^ M , se notează { }
2
( ) ( ) | C A X AX XA = ∈ = M ^ . Se consideră matricele
1 2 3 4
0 1 0 0 1 0 0 0
, , , .
0 0 1 0 0 0 0 1
E E E E
       
= = = =
       
       

5p
a) Să se arate că dacă , ( ) X Y C A ∈ , atunci ( ). X Y C A + ∈
5p b) Să se arate că dacă
1 2
, ( ) E E C A ∈ , atunci există α∈^astfel încât
2
A I = α .
5p c) Să se arate că dacă ( ) C A conţine trei dintre matricele
1 2 3 4
, , , E E E E , atunci o conţine şi pe a patra.

2. Fie
1 2 3 4 5
3 2 1 4 5
a
 
=
 
 
,
1 2 3 4 5
2 1 4 5 3
b
 
=
 
 
două permutări din grupul
5
( , ). S ⋅
5p a) Să se rezolve în
5
S ecuaţia ax b = .
5p b) Să se determine ordinul elementului ab în grupul
5
( , ) S ⋅ .
5p
c) Fie k ∈] cu
k
b e = . Să se arate că 6 divide k.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

53 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 053
1. Se consideră funcţia : f → \ \, ( )
3
3 f x x x = − şi un număr real m din intervalul ( ) 2, − ∞ .
5p a) Să se determine punctele de extrem ale funcţiei f.
5p b) Să se demonstreze că ecuaţia
3
3 x x m − = are soluţie unică în mulţimea ( ) 1, ∞ .
5p c) Să se determine numărul punctelor de inflexiune ale graficului funcţiei
2
: , ( ) ( ) g g x f x → = \ \ .
2. Fie funcţia : f → \ \, ( )
, 0
sin , 0
x
xe x
f x
x x
 ≤
=

>.
5p a) Să se arate că funcţia f admite primitive pe \.

5p b) Să se determine primitiva F a funcţiei f care are proprietatea ( ) 0 1 F = − .
5p
c) Să se calculeze
0
2
0
0
( )
lim
x
x
x
f t dt
x

>

.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
54
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 054
5p 1. Să se calculeze partea întreagă a numărului
2
( 3 7) + .

5p 2. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale inecuaţia
2 1 3 2
.
1 1 2
x x
x x
− +

− −

5p
3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia
3
2 2 x x − + = .

5p
4. Se consideră dezvoltarea
3 2 49
( ) x y + . Să se determine termenul care îi conţine pe x şi y la
aceeaşi putere.
5p
5. Fie 2
A
r i j = +
JJG G G
, 3
B
r i j = +
JJG G G
şi 3 2
C
r i j = +
JJG G G
vectorii de poziţie ai vârfurilor triunghiului ABC . Să se
determine vectorul de poziţie al centrului de greutate a triunghiului ABC .

5p 6. Să se calculeze lungimea razei cercului circumscris triunghiului ABC , ştiind că 3 BC = şi
1
cos
2
A = .

Varianta 54
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

54 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 054

1. Se consideră matricele
0 1
1 0
A
−  
=
 
 
şi
0 1
1 1
B
 
=
 

 
.
5p a) Să se verifice că AB BA ≠ .
5p b) Să se arate că
4 6
2
2 A B I + = .
5p c) Să se arate că, pentru orice n

∈` ,
2
( )
n
AB I ≠ .

2. Se consideră şirul ( )
0 1 1 1
, 0 , 1, , 1
n n n n
n
F F F F F F n
+ −

= = = + ∀ ≥
`
şi polinoamele
2
1
, [ ] , 1, , 2.
n
n n n n
P Q X P X X Q X F X F n

∈ = − − = − − ∀ ≥ ]
5p
a) Să se arate că polinomul
3
2 1 X X − − este divizibil cu P .
5p b) Să se determine rădăcinile reale ale polinomului
3
Q .
5p c) Să se arate că, pentru orice 2 n ≥ , polinomul
n
Q este divizibil cu P .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

54 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 054
1. Se consideră funcţia : f → \ \, ( )
x
f x e x = − .
5p a) Să se determine punctul în care tangenta la graficul funcţiei f este paralelă cu prima bisectoare.
5p b) Să se arate că valoarea minimă a funcţiei f este 1.
5p
c) Să se arate că funcţia ( ) ( ) : , 1 g g x f x → = − \ \ nu este derivabilă în
0
0 x = .

2. Se consideră funcţiile ( )
2
2
2
: 1, , ( )
1
x t
f f x dt
t
∞ → =


\ şi ( )
2
1
ln
3
0
: 1, , ( ) 3 1
x
t
g g x e dt

∞ → = +

\ .
5p
a) Să se calculeze ( ) 3 f .
5p
b) Să se arate că ( ) ( )
2
2
2
' , 1,
1
x
g x x
x
= ∀ ∈ ∞

.
5p
c) Să se arate că ( ) ( ) ( ) 2 , 1, g x f x x = ∀ ∈ ∞ .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
55
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 055
5p
1. Să se calculeze [ 8] { 2,8} − − − , unde [ ] x reprezintă partea întreagă a lui x şi { } x reprezintă partea
fracţionară a lui x.
5p
2. Să se rezolve în mulţimea × \ \ sistemul
2 2
13
5
x y
x y

+ = 

+ =


.
5p
3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia
1
4 5 2 16 0
x x+
− ⋅ + = .
5p
4. Să se determine x∈N , 2 x ≥ astfel încât
2 2
30
x x
C A + = .
5p
5. Fie punctele ( ) 0;0 O , ( ) 2;1 A şi ( ) 2;1 B − . Să se determine cosinusul unghiului format de vectorii
OA
JJJG
şi OB
JJJG
.
5p 6. Să se calculeze tg2x , ştiind că ctg x = 3.

Varianta 55
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

55 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 055
1. Matricea ( )
2
a b
A
b a
−  
= ∈
 
 
\ M şi şirurile ( ) ( ) ,
n n
n n
x y
∈ ∈ ` `
verifică
1
1
, .
n n
n n
x x
A n
y y
+
+
   
= ∀ ∈
   
   
`
5p a) Să se arate că
2 2 2 2 2 2
1 1
( )( ) , .
n n n n
x y a b x y n
+ +
+ = + + ∀ ∈`
5p b) Să se arate că, dacă
2 2
1 a b + ≤ , atunci şirurile ( ) , ( )
n n n n
x y
∈ ∈ ` `
sunt mărginite.
5p c) Să se arate că, dacă 1 a = şi 3 b = , atunci
6
64
n n
x x
+
= , 0 n ∀ ≥ .

2. Se consideră corpul ( )
11
, , + ⋅ ] .
5p a) Să se arate că ecuaţia
2
ˆ
8 x = nu are soluţii în
11
] .
5p
b) Să se determine numărul polinoamelor de grad doi din [ ]
11
X ] .
5p
c) Să se arate că polinomul
2
ˆ
1 X X + + este ireductibil în [ ]
11
X ] .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

55 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 055

1. Se consideră funcţia : f → \ \, ( )
3 3
3 2 f x x x = − + .
5p
a) Să se calculeze
1
1
( )
lim
1
x
x
f x
x

<

.
5p b) Să se determine punctele de extrem ale funcţiei f.
5p c) Să se determine domeniul de derivabilitate al funcţiei f.

2. Fie funcţia ( ) : 1; f ∞ →\ , ( )
( )( )
1
1 2
f x
x x x
=
+ +
.
5p a) Să se determine o primitivă a funcţiei f.
5p b) Să se demonstreze că [ )
1
1
( ) , 1,
6
x x
f t dt x

≤ ∀ ∈ ∞

.
5p c) Să se calculeze
2
1
6
0
1
x
dx
x +

.


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
56
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 056
5p
1. Să se rezolve în mulţimea numerelor complexe ecuaţia 2 3 4 z z i + = + .
5p
2. Ştiind că
1
x şi
2
x sunt rădăcinile ecuaţiei
2
3 1 0 x x + + = , să se calculeze
3 3
1 2
x x + .
5p
3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 1 5 2 25 0
x x
+ − ⋅ = .
5p 4. Se consideră dezvoltarea
9
2
3
1
a
a
 
+
 
 
, 0 a ≠ . Să se determine rangul termenului care-l conţine pe
4
a .

5p
5. Să se calculeze
2 2
u v −
G G
ştiind că 3 2 u v i j − = +
G G G G
şi 2 3 u v i j + = +
G G G G
.
5p 6. Să se calculeze lungimea razei cercului circumscris unui triunghi dreptunghic care are catetele de
lungimi 5 şi 12.

Varianta 56
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

56 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 056

1. Se consideră matricea
2
2 3
( )
1 2
A
−  
= ∈
 

 
M \ şi funcţia ( ) ( ) ( )
2 2
: , f f X AX → = M M \ \ .
5p a) Să se arate că
2
( ) . f A I =
5p b) Să se arate că
2
( ( )) ( ) , ( ). f X f X X f X X + = + ∀ ∈M \
5p c) Să se arate că funcţia f este bijectivă.

2. Se consideră matricea
1 0
1 1
A
 
=
 
 
şi mulţimea
2
{ ( ) | }. M X AX XA = ∈ = M \
5p a) Să se arate că dacă , X Y M ∈ , atunci XY M ∈ .
5p b) Să se arate că { | det 0} G X M X = ∈ ≠ este grup în raport cu înmulţirea matricelor.
5p
c) Să se determine elementele de ordin doi din grupul G , definit la punctul b).

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

56 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 056
1. Se consideră funcţia
4
:
3
f
 
− →
 
 
\ \ \, ( )
2 5
3 4
x
f x
x
+
=
+
.
5p a) Să se determine asimptota la graficul funcţiei f spre +∞ .
5p
b) Să determine limita şirului ( )
1
, (1) (2)... ( )
n n
n
a a f f f n

= .
5p c) Să se determine punctele de inflexiune ale graficului funcţiei : , ( ) ( ).
x
g g x f e → = \ \
2. Fie funcţia [ ] : 1, f e →\, ( ) ln f x x = .
5p a) Să se calculeze
1
0
( )
x
f e dx

.
5p b) Să se calculeze volumul corpului obţinut prin rotirea graficului funcţiei f în jurul axei Ox .
5p c) Să se arate că
2 1
0 1
( )
e
x
e dx f x dx e + =
∫ ∫
.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
57
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 057
5p
1. Să se arate că numărul 7 4 3 3 + − este natural.
5p
2. Să se arate că
( )( )
2 2
4 5 2 2 1 x x x x + + + + ≥ , oricare ar fi . x∈\
5p 3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia ( )
2
2 2
log log 4 4 x x + = .
5p 4. Să se determine termenul care nu-l conţine pe x , din dezvoltarea
200
3
2
x
x
 
+
 
 
, 0 x > .
5p
5. Se consideră dreapta : 4 8 1 0 d x y − + = şi punctul ( ) 2 ; 1 A . Să se determine ecuaţia dreptei care trece
prin punctul A şi este paralelă cu dreapta d .
5p
6. Triunghiul ABC are 2 AB = , 4 AC = şi ( ) 60 m A =
D
) . Să se calculeze lungimea medianei duse din A.

Varianta 57
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1


57 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 057
1. Fie matricele
2 2,1
3 4
( ) şi ( ),
2 3
n
n
x
A M
y
   
= ∈ ∈
   
   
M \ \ cu
1
1
,
n n
n n
x x
A n
y y
+
+
   
= ∀ ∈
   
   
` şi
0 0
1, 0 x y = = .
5p a) Să se determine
1 2 1
, , x x y şi
2
y .
5p b) Să se arate că 2 (3 2 2) , .
n
n n
x y n + = + ∀ ∈`
5p c) Să se arate că
2 1
6 0, 0
n n n
x x x n
+ +
− + = ∀ ≥ .

2. Se consideră mulţimile de clase de resturi
7
ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ
{0,1, 2, 3, 4, 5, 6} = ] şi
6
{0, 1, 2, 3, 4, 5} = ] .
5p a) Să se rezolve în corpul
7
( , , ) + ⋅ ] ecuaţia
2
ˆ ˆ ˆ
3 4 0. x + =
5p b) Să se determine ordinul elementului
ˆ
3 în grupul
( ) 7
,

⋅ ] .
5p c) Să se arate că nu există niciun morfism de grupuri
*
6 7
: ( , ) ( , ) f + → ⋅ ] ] cu
( )
ˆ
2 3 f = .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

57 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 057
1. Fie funcţia : f → \ \,
2
( ) 1 f x x = + .
5p a) Să se arate că şirul
1
( )
n n
x

definit prin
1
1
2
x = şi
1
( ), 1
n n
x f x n
+
= ∀ ≥ are limită .
5p
b) Să se arate că funcţia : g → \ \ ,
( ) , 0
( )
arctg , 0
xf x x
g x
x x
≤ 
=

>

este derivabilă pe \.
5p c) Să se determine cel mai mare număr real a care are proprietatea ( ) 2ln , (0, ) f x a x x ≥ + ∀ ∈ ∞ .

2. Fie funcţia : f → \ \, ( )
2
x
f x e

= şi F o primitivă a sa.
5p a) Să se calculeze
1
0
( ) xf x dx

.
5p b) Să se calculeze
( )
2
0
cos (1)
lim .
x
F x F
x5p
c) Să se arate că funcţia : , ( ) ( ) ( ) g g x F x f x → = + \ \ are exact un punct de extrem local.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
58
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 058
5p
1. Să se calculeze partea reală a numărului complex
1 4
4 7
i
i
+
+
.
5p
2. Să se determine axa de simetrie a graficului funcţiei : f → R R, ( )
2
3 6 1 f x x x = − + .
5p
3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia
1 1
3 3 10
x x + −
+ = .
5p
4. Să se determine probabilitatea ca, alegând un element al mulţimii { } 1, 3, 5,..., 2009 A = , acesta să fie
multiplu de 3.
5p
5. Se consideră dreapta : 2 1 0 d x y + − = şi punctul ( ) 3, 2 A . Să se determine ecuaţia dreptei care trece
prin punctul A şi este perpendiculară pe dreapta d .
5p 6. Fie triunghiul ABC care are 5 AB AC = = şi 6 BC = . Să se calculeze distanţa de la centrul de
greutate al triunghiului ABC la dreapta BC .

Varianta 58
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1


58 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 058

1. Fie , , , 0, a b c d > matricea
a b
A
c d
 
=
 
 
şi funcţia ( ) ( ) : 0, 0, , ( )
ax b
f f x
cx d
+
∞ → ∞ =
+
.
Se notează
n n n
n n
a b
A
c d
 
=
 
 
, unde
*
. n∈`
5p a) Să se arate că dacă det 0 A = , atunci f este funcţie constantă.
5p
b) Să se arate că, dacă det 0, A ≠ atunci funcţia f este injectivă.

5p c) Să se arate că ( )( )
de ori
... ,
n n
n n
n f
a x b
f f f f x n
c x d

+
= ∀ ∈
+
D D D D `

.

2. Se consideră matricele
1 0 0 1
,
0 0 0 0
A B
   
= =
   
   
şi mulţimea
2
{ , , 1}. | G I aA bB a b a = + + ∈ ≠ − \
5p a) Să se arate că orice matrice din G este inversabilă.
5p b) Să se arate că G este un subgrup al grupului multiplicativ al matricelor inversabile din
2
( ). M \
5p c) Să se arate că ecuaţia
2
2
X I = are o infinitate de soluţii în G.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

58 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 058
1. Se consideră funcţiile : f → \ \, ( )
2
1
x
f x
x
=
+
şi : g → \ \ , ( ) arctg g x x = .
5p
a) Să se calculeze ( ) lim ( ) ( )
x
f x g x
→∞
.
5p b) Să se determine punctele de extrem local ale funcţiei f .
5p c) Să se arate că ( ) ( ) f x g x < , pentru orice ( ) 0, x ∈ ∞ .

2. Fie m∈\ şi funcţia [ ] : 0, 2 f →\ ,
[ ]
( ]
, 0,1
( )
ln , 1, 2
x m x
f x
x x x
 − ∈

=
.

5p
a) Să se arate că, pentru orice , m∈\ funcţia f este integrabilă.
5p b) Să se calculeze
1
1
1
ln
lim
1
x
x
x
t t dt
x →
>


.
5p c) Pentru 1 m = , să se demonstreze că, pentru orice (0, 2) t ∈ există , [0, 2], , a b a b ∈ ≠ astfel încât
( ) ( ) ( )
b
a
f x dx b a f t = −

.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
59
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 059
5p
1. Să se arate că numărul
1 1 1 1
lg 1 lg 1 lg 1 ... lg 1
2 3 4 100
       
− + − + − + + −
       
       
este întreg.
5p

2. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 3 4 1 x x − + − = .
5p
3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia
3
3
1 5
log
log 2
x
x
+ = .
5p
4. Să se determine probabilitatea ca, alegând un element al mulţimii { } 2, 4, 6,..., 2010 A = , acesta să fie
divizibil cu 4 , dar să nu fie divizibil cu 8.
5p
5. Se consideră punctele ( ) 2, A m şi ( ) , 2 B m − . Să se determine m∈R astfel încât 4 AB = .
5p 6. Să se calculeze
2
sin x ştiind că ctg x = 6.

Varianta 59
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1


59 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 059

1. Se consideră sistemul
0
3 2 0
4 0
mx y z
x y z
x y z
+ + = ¦
¦
+ + =
´
¦
− − + =
¹
, cu m∈\.
5p a) Să se determine m∈\ pentru care matricea sistemului are determinantul nenul.
5p b) Să se determine m∈\ astfel încât sistemul să admită cel puţin două soluţii.
5p c) Să se determine m∈\ pentru care dreptele
1 2 3
: 1 0, : 3 2 0, : 4 0 d mx y d x y d x y + + = + + = − − + =
sunt concurente.

2. Se consideră mulţimea
5
| , , 1
0 1
m n
H m n m
¦ ¹ | |
= ∈ = ±
´ ` |
\ .
¹ )

]

.
5p a) Să se verifice că dacă
1 1
0 1
A
| |
=
|
|
\ .


şi

4 0
0 1
B
| |
=
|
|
\ .

, atunci
1
B A A B

⋅ = ⋅ .
5p b) Să se arate că H este un grup cu 10 elemente în raport cu înmulţirea matricelor.
5p c) Să se determine numărul elementelor de ordinul 2 din grupul H.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

59 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 059
1. Se consideră funcţia : f → \ \, ( )
3
f x x x = + .
5p
a) Să se calculeze
( )
lim .
( 1) x
f x
f x →∞ +

5p b) Să se demonstreze că funcţia f este inversabilă.
5p c) Să se calculeze
1
3
( )
lim
x
f x
x

→∞
.
2. Se consideră funcţiile : f → \ \,
2
( ) sin f x x x = şi F o primitivă a lui f .
5p a) Să se calculeze ( ) . f x dx
π
−π


5p b) Să se determine ( ) 1, 3 c∈ astfel încât
3
2
1
( )
2
sin
f x
dx c
x
=

.
5p c) Să se arate că funcţia F nu are limită la +∞ .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
60
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 060
5p 1. Să se arate că
2 8 9
2(1 3 3 ... 3 ) 3 . + + + + <

5p
2. Fie
1 2
, x x soluţiile ecuaţiei
2
5 7 0 x x + − = . Să se arate că numărul
3 3
1 2
x x + este întreg.
5p 3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia
5
5
log log 5
2
x
x + = .
5p 4. Să se determine , 3 x x ∈ ≥ ` astfel încât
2
2 3
3
x
C

= .
5p
5. Se consideră punctele ( ) 2, 3 A şi ( ) 3, 2 B − − . Să se scrie ecuaţia mediatoarei segmentului AB .

5p 6. Fie vectorii u
G
şi v
G
. Ştiind că 5 u v ⋅ =
G G
, 2 u =
JJG
şi 3 v =
JJG
să se calculeze
( ) ( )
cos , u v
G G
) .

Varianta 60
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

60 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 060

1. Se consideră matricea
2 1
4 2
A
 
=
 
− −
 
şi funcţia ( ) ( ) ( )
2 2
: , f f X AX → = \ \ M M .
5p a) Să se calculeze ( ). f A
5p b) Să se arate că
2 2
( )( ) , ( ). f f X O X = ∀ ∈M D \
5p c) Să se arate că
2 2
( ) ( ) , , ( ). f X f Y I X Y + ≠ ∀ ∈M \

2. Se consideră mulţimea ( )
{ } 2 2
|
t
P A AA I = ∈ = \ M , unde
t
A este transpusa matricei A.
5p
a) Să se verifice dacă matricea
0 1
1 0
 
 
 
aparţine mulţimii P.
5p b) Să se arate că înmulţirea matricelor determină pe mulţimea P o structură de grup necomutativ.
5p c) Să se arate că, dacă
2
, , ( ) A B P X ∈ ∈ \ M şi AX B = , atunci . X P ∈

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

SUBIECTUL III (30p) – Varianta 060

1. Se consideră funcţia : f → \ \, ( )
2
1 f x x x = + + .
5p
a) Să se arate că mulţimea valorilor funcţiei f este ( ) 0, ∞ .
5p
b) Să se arate că, dacă ( ) ( ) : , ln g g x f x → = \ \ , atunci ( ) ( ) ( ) ' 1, f x x g x x − ⋅ = ∀ ∈\.
5p c) Să se demonstreze că ( ) g x x < , pentru orice 0 x > , unde g este funcţia definită la punctul b).
2. Fie mulţimea
{ }
1
0
: este derivabilă şi ( ) (0) (1) | M f f f x dx f f = → = =

\ \ .
5p a) Să se arate că funcţia
3 2
: , ( ) 2 3 f f x x x x → = − + \ \ aparţine mulţimii M .
5p b) Să se arate că, dacă f este o funcţie polinomială de grad trei care aparţine lui M , atunci
1
(0).
2
f f
 
=
 
 

5p c) Să se arate că, pentru orice f M ∈ , ecuaţia ( ) 0 f x ′ = are cel puţin două soluţii în intervalul (0,1) .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
61
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 061
5p
1. Să se determine numărul real x ştiind că numerele 1, 1 x x + − şi 4 sunt în progresie aritmetică.

5p
2. Să se determine punctele de intersecţie a parabolei
2
5 6 y x x = + − cu axele de coordonate.
5p
3. Să se rezolve în mulţimea [ ] 0, 2π ecuaţia 2sin 1 0 x + = .
5p
4. Fie mulţimea { } 1, 2, 3, 4,5, 6 M = . Să se determine probabilitatea ca, alegând una dintre submulţimile
mulţimii M , aceasta să aibă 2 elemente.
5p
5. Punctele A, B şi G au vectorii de poziţie 4 7
A
r i j = +
JJG G G
, 2
B
r i j = −
JJG G G
, 4 4
G
r i j = +
JJG G G
. Să se determine
vectorul de poziţie a punctului C astfel încât punctul G să fie centrul de greutate al triunghiului ABC .
5p
6. Fie vectorii u
G
şi v
G
. Dacă 1 u =
G
, 2 v =
G
şi măsura unghiului vectorilor u
G
şi v
G
este
3
π
, să se calculeze
( ) ( )
2 2 u v v u + ⋅ −
G G G G
.

Varianta 61
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

61 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 061

1. Se consideră mulţimea ( )
, , 3
1
| 0 1 0 , ,
0 0 1
a b a b
a b
G M M a b
¦ ¹ | |
¦ ¦
|
= = ∈ ⊂
´ `
|
¦ ¦
\ . ¹ )
\ \ M .
5p a) Să se arate că
, , ,
, , , , .
a b c d a c b d
M M M a b c d
+ +
⋅ = ∀ ∈\
5p b) Să se arate că orice matrice din G este inversabilă.
5p c) Să se calculeze, în funcţie de a şi b , rangul matricei
, ,
t
a b a b
M M − (
,
t
a b
M este transpusa lui
, a b
M ).

2. Se consideră un grup ( ) , K ⋅ , unde { } , , , K e a b c = , e este elementul neutru şi
2 2 2
a b c e = = = .
5p
a) Să se rezolve în grupul K ecuaţia
3
x e = .
5p b) Să se arate că . ab c =
5p
c) Să se arate că grupul ( ) , K ⋅ nu este izomorf cu grupul ( )
4
, + ] .


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

61 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 061

1. Fie funcţia ( ) : 0, f ∞ →\ , ( )
ln
, 1
1
1, 1
x
x
f x x
x= − 

=.
5p a) Să se demonstreze că funcţia f este continuă.
5p b) Să se calculeze
1
( ) 1
lim
1 x
f x
x →


.
5p c) Să se arate că funcţia f este strict descrescătoare.
2. Se consideră funcţia : f → \ \,
2
( ) ln(1 sin ) f x x = + .
5p a) Să se arate că orice primitivă a funcţiei f este crescătoare pe \.
5p b) Să se calculeze
0
( ) cos . f x x dx
π


5p c) Să se calculeze derivata funcţiei ( ) : 1,1 g − →\ , ( )
arcsin
4
( ) .
x
g x f t dt
π
=Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.

SUBIECTUL I (30p) – Varianta 062
5p 1. Să se determine 0 x > ştiind că numerele x , 6 şi 5 x − sunt în progresie geometrică .

5p 2. Se consideră funcţia : f → R R, ( )
2
2 f x x x = + − . Să se calculeze ( ) ( ) ( )
2 1 f f ⋅ − .
5p 3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia cos 2 cos
2 2
x x
π π    
+ = −
   
   
.
5p
4. Să se arate că ( )
2
! n divide ( ) 2 ! n , pentru oricare n natural.
5p
5. Se consideră punctele ( ) 3, 2 A şi ( ) 6, 5 B . Să se determine coordonatele punctelor M şi N ştiind
că acestea împart segmentul [ ] AB în trei segmente congruente, iar ordinea punctelor este , , , A M N B .
5p 6. Să se determine numerele naturale a pentru care numerele , 1 a a + şi 2 a + sunt lungimile laturilor
unui triunghi obtuzunghic.

Varianta 62
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

62 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 062

1. Fie matricea ( )
2
a b
A
c d
 
= ∈
 
 
M \ cu proprietatea că
2
2 A A = .
5p a) Să se arate că matricea
3 1
3 1
B
 
=
 
− −
 
verifică relaţia
2
2 B B = .
5p b) Să se arate că, dacă 2 a d + ≠ , atunci
2
A O = sau
2
2 . A I =
5p
c) Să se arate că, dacă 2 a d + = , atunci ( ) det 0 A = .

2. Se consideră polinoamele
4 6
, [ ] , 1, 1 f g X f X g X ∈ = − = − _ .
5p a) Să se arate că un cel mai mare divizor comun al polinoamelor f şi g este
2
1. X −
5p
b) Să se determine numărul soluţiilor complexe distincte ale ecuaţiei ( ) ( ) 0. f x g x =
5p
c) Să se descompună polinomul f în factori ireductibili în [ ] X _ .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

62 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 062
1. Pentru fiecare număr natural nenul n se consideră funcţia : (0, )
n
f ∞ →\, ( ) ln .
n
n
f x x x = +
5p a) Să se arate că funcţia
2
f este strict crescătoare pe intervalul ( ) 0, ∞ .
5p
b) Să se arate că, pentru orice n

∈` , ecuaţia ( ) 0
n
f x = are exact o rădăcină reală, situată în intervalul

( )
1
,1
e
.
5p
c) Să se calculeze
1
2
3 1
lim
( ) 1 1 x f x x →
| |

|
− −
\ .
.
2. Fie funcţia : f → \ \, ( )
( ]
( )
3
, , 0
1 sin , 0,
x x
f x
x x
¦
∈ −∞
¦
=
´
+ ∈ ∞
¦
¹

.
5p
a) Să se arate că funcţia f este integrabilă pe intervalul [ 2 , 2 ] π π − .
5p b) Să se calculeze
1
( ) f x dx
π


.
5p c) Să se arate că , pentru orice
*
n∈` ,
2
0
( ) 2
n n
f x dx
π
π ≤

.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
63
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 063
5p
1. Să se arate că şirul ( )
n
n
a
∈`
, de termen general
4
3
n
n
a
n
=
+
, este crescător.
5p

2. Să se determine coordonatele punctelor de intersecţie a parabolelor
2
1 y x x = + + şi
2
2 6. y x x = − − +
5p
3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia sin sin 3
4 4
x x
π π    
− = +
   
   
.
5p
4. Suma coeficienţilor binomiali ai dezvoltării
( )
2
2 5
n
x y − este egală cu 32. Să se determine termenul
de rang patru.
5p 5. Să se determine m∈R astfel încât dreptele
1
: 3 2 0 d mx y + + = şi
2
: 2 8 0 d x y + − = să fie concurente.
5p
6. Fie ABCD un patrulater. Să se arate că dacă 0 AC BD ⋅ =
JJJG JJJG
, atunci
2 2 2 2
. AB CD AD BC + = +

Varianta 63
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

63 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 063
1. Se consideră mulţimile
{ } 2
( ) |
t
P S S S = ∈ = \ M şi ( )
{ } 2
|
t
Q A A A = ∈ = − \ M .
5p a) Să se arate că
1 3
3 1
P
 

 
 
şi
0 2
2 0
Q
 

 

 
.
5p b) Să se arate că, dacă , A B Q ∈ , atunci AB P ∈ .
5p c) Să se arate că ( ) det 0 X ≥ , oricare ar fi X Q ∈ .

2. Se consideră polinoamele [ ]
3 2
2 3 45 f X X X X = + + + ∈] şi [ ]
3
2
ˆ ˆ
1 f X X X = + + ∈] .
5p a) Să se arate că rădăcinile din ^ ale polinomului f nu sunt toate reale.
5p
b) Să se arate că polinomul
ˆ
f nu are rădăcini în
2
. ]
5p c) Să se demonstreze că polinomul f nu poate fi scris ca produs de două polinoame neconstante, cu
coeficienţi întregi.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

63 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 063

1. Se consideră funcţia : f → \ \, ( )
3
,
, \
x x
f x
x x
∈ 

=

∈ _
\ _
.
5p a) Să arate că ( ) [ ] , 1,1 f x x x ≤ ∀ ∈ − .
5p b) Să arate că funcţia f este continuă în origine.
5p c) Să se arate că funcţia f nu este derivabilă în origine.
2. Se consideră , a b∈\ şi funcţia : f → \ \,
, 0
( )
cos , 0
x
axe x x
f x
x x b x

 − ≤
=

+ >
.
5p
a) Să se determine a şi b ştiind că funcţia f este primitivă pe \ a unei funcţii.
5p b) Ştiind că 0 a = şi 0 b = , să se calculeze
1
( ) f x dx
π


.
5p c) Să se arate că, dacă 0 b = , atunci
0
lim ( )
n
n
x f x dx
π
→∞
= −∞

.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
64
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 064

5p
1. Să se arate că şirul ( )
1
n
n
a

, de termen general
2
n
a n n = − , este strict monoton.

5p

2. Se consideră funcţiile : f → R R şi : g → R R definite prin ( )
2
2 1 f x x x = + + şi ( ) 2009 g x x = − .
Să se demonstreze că, pentru orice , x∈\ ( )( ) 0. f g x ≥ D
5p
3. Să se rezolve în ( ) 0, π ecuaţia tg tg
3 2
x x
π π    
+ = −
   
   
.

5p
4. Să se determine x∈N , 3 x ≥ ştiind că
1 3
1
9
x x
x x
C C
− −

+ ≤ .
5p
5. Să se determine m∈R ştiind că dreptele ( )
1
: 2 1 0 d mx m y + + − = şi ( )
2
: +2 4 8 0 d m x my + − = sunt
paralele.
5p 6. Fie ABC un triunghi cu tg 2, tg 3. A B = = Să se determine măsura unghiului C.

Varianta 64
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

64 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 064

1. Fie mulţimea
3
| ,
x y
M x y
y x
¦ ¹ | |
= ∈
´ ` |
\ .
¹ )
] şi matricea
2 3
1 2
A
| |
=
|
\ .
.
5p a) Să se arate că dacă
2
( ) Y ∈M ] şi , AY YA = atunci . Y M ∈
5p
b) Să se arate că dacă X M ∈ şi ( ) det 0 X = , atunci
2
X O = .
5p
c) Să se arate că
*
, .
n
A M n ∈ ∀ ∈`

2. Se consideră polinomul
5 4 3 2
3 2 [ ]. f X X X X X = − + − − ∈^
5p a) Să se determine o rădăcină întreagă a polinomului f.

5p b) Să se calculeze
2 2 2
1 2 5
... , x x x + + + unde
1 2 5
, ,..., x x x sunt rădăcinile polinomului . f

5p c) Să se arate că f are o singură rădăcină reală.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

64 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 064
1. Se consideră funcţia ( ) ( ) ( )
2
: , 2 0, , ln 1 f f x
x
 
−∞ − ∪ ∞ → = +
 
 
\ .
5p
a) Să se arate că funcţia f este concavă pe intervalul ( , 2) −∞ − .
5p b) Să calculeze limita şirului ( ) ( ) ( ) ( )
( )
1
1
, 1 2 ... ln
2
n n
n
n n
a a f f f n

+
= + + + − .
5p c) Să se arate că există un punct (1, 2) c∈ astfel încât ( 1) ( ) ( ) (2) c f c f c f ′ − + = .

2. Fie funcţia [ ] ( )
4
1
: 0,1 ,
1
f f x
x
→ =
+
\ .
5p a) Să se calculeze
1
0
( ) xf x dx

.
5p b) Să se arate că
1
0
( ) 1
4
f x dx
π
≤ ≤

.
5p c) Să se calculeze
( ) ( ) ( )
( ) ( )
2
1
2
0
( ) ' f x f x f x
dx
f x
′′ −

.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
65
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 065
5p
1. Să se determine primul termen al progresiei aritmetice
1 2
, ,13,17,... a a .

5p
2. Să se arate că funcţia : f → R R, ( )
3
2sin f x x x = + este impară.
5p
3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 3sin 3 cos 0 x x + = .
5p
4. Să se determine probabilitatea ca, alegând un număr din mulţimea numerelor naturale de trei cifre,
acesta să aibă suma cifelor egală cu 2.
5p
5. Să se determine m∈R ştiind că dreptele
1
: 3 2 0 d mx y + − = şi
2
: 12 2 1 0 d x y + + = sunt perpendiculare.

5p
6. Ştiind că
1
tg
2 3
α
= , să se calculeze sinα .

Varianta 65
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

65 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 065

1. Se consideră sistemul
4
2 3 6
3 2
ax y z
x y z
x y z b
+ + = ¦
¦
+ + =
´
¦ − − =
¹
, cu , a b∈\.
5p a) Să se determine , a b pentru care sistemul are soluţia (1, 1, 1).
5p b) Să se determine , a b astfel încât sistemul să fie incompatibil.
5p c) Să se arate că pentru orice a∈] există b∈] astfel încât sistemul să admită soluţii cu toate
componentele numere întregi.

2. Se consideră mulţimea de matrice
2
0 0
0 0 | , ,
a
A a a b c
b c a
¦ ¹ | |
¦ ¦ |
= ∈
´ ` |
¦ ¦ |
\ .
¹ )


] .
5p a) Să se determine numărul elementelor mulţimii A.
5p
b) Să se arate că, pentru orice X A ∈ ,
2
3
X I = sau
2
3
X O = .
5p
c) Să se determine numărul matricelor X din mulţimea A care au proprietatea
2
3
X O = .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

65 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 065
1. Se consideră funcţia : f → \ \, ( )
x
f x x e = + .
5p a) Să se arate că funcţia f este bijectivă.
5p b) Să se arate că ( ) 2 1, f x x x ≥ + ∀ ∈\.

5p
c) Să se demonstreze că, dacă ( ) 1, f x mx x ≥ + ∀ ∈\, atunci 2 m = .
2. Fie funcţia : , f → \ \ ( )
3
sin cos f x x x = şi F o primitivă a funcţiei f pe \.
5p a) Să arate că există c∈\ astfel încât
4
4 ( ) sin F x x c = + .
5p b) Să se calculeze aria subgraficului restricţiei funcţiei f la intervalul 0,
2
π
 
 
 
.
5p c) Să se arate că
2 1
0
( ) 0
n
f x dx
π
+
=

, pentru orice n∈`.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
66
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 066
5p
1. Să se calculeze ( )( ) ( )( ) 2 3 2 1 2 2 i i i i + − − − − .
5p
2. Să se arate că
1
3
este o perioadă a funcţiei : f → R R, ( ) {3 } f x x = , unde { } a este partea fracţionară a
numărului a.
5p
3. Să se rezolve în [ ] 0, 2π ecuaţia 3sin cos 1 x x − = .
5p
4. Să se calculeze
10
20
9
20
C
C
.
5p
5. Se consideră punctele ( ) 2, 3 A , ( ) 4, B n , ( ) 2, 2 C şi ( ) , 5 D m . Să se determine , m n∈R astfel încât
patrulaterul ABCD să fie paralelogram .

5p
6. Să se calculeze
2
cos x , ştiind că tg 4 x = .

Varianta 66
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1


66 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 066
1. Fie dreptele
1 2 3
: 2 3, : 3 4 1, : 4 3 d x y d x y d x y m + = − = − + = , unde m∈\.
5p a) Să se determine m astfel încât dreptele să fie concurente.
5p b) Să se demonstreze că există o infinitate de valori ale lui m pentru care vârfurile triunghiului
determinat de cele trei drepte au toate coordonatele întregi.
5p c) Să se calculeze valorile lui m pentru care triunghiul determinat de cele trei drepte are aria 1.

2. Fie polinomul
3 2
2 2 f X aX aX = − − + , cu a∈\ şi cu rădăcinile complexe
1 2 3
, , . x x x
5p a) Să se calculeze ( 1) f − .
5p b) Să se determine a pentru care polinomul are trei rădăcini reale.
5p c) Să se determine a astfel încât
1 2 3
| | | | | | 3. x x x + + =

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

SUBIECTUL III (30p) – Varianta 066
1. Se consideră funcţia ( )
2
: , l 1 f f x x → = − − \ \ .
5p
a) Să se calculeze derivata funcţiei f pe intervalul ( 1,1) − .
5p b) Să se determine ecuaţia asimptotei spre +∞ la graficul funcţiei f.
5p c) Să se arate că funcţia
2
: (0, ) , ( ) ( ) g g x x f x

∞ → = \ este mărginită.
2. Fie funcţia
4 2
:[0,1] [1, 3], ( ) 1 f f x x x → = + + . Se admite că funcţia f are inversa g .
5p
a) Să se calculeze
3
4
0
2 1
( )
t
dt
f t
+

.
5p b) Să se arate că ( ) ( )
1 3
0 1
3 f x dx g x dx + =
∫ ∫
.
5p c) Să se demonstreze că, dacă [ ] 1, 3 α∈ , atunci are loc inegalitatea ( ) ( )
1
0 1
f x dx g x dx
α
+ ≥ α
∫ ∫
.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
67
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 067
5p
1. Să se determine primul termen al progresiei geometrice cu termeni pozitivi
1 3
, 6, , 24, ... b b .

5p
2. Să se determine m∈R astfel încât funcţia : f → R R,
2
( ) (3 ) 3 f x m x = − + , să fie strict crescătoare.

5p
3. Să se calculeze
2 3 4
sin sin sin sin
3 3 3 3
π π π π
+ + + .
5p
4. Se consideră mulţimea M a tuturor funcţiilor definite pe { } 1, 2, 3 A = cu valori în { } 5, 6, 7 B = . Să se
calculeze probabilitatea ca, alegând o funcţie din mulţimea M, aceasta să fie injectivă .
5p
5. Se consideră punctul G, centrul de greutate al triunghiului ABC. Prin punctul G se duce paralela la AB
care intersectează dreapta BC în punctul P. Să se determine m∈R astfel încât GP mAB =
JJJG JJJG
.

5p 6. Să se calculeze cos2α , ştiind că
1
cos
3
α = .

Varianta 67
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

67 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 067

1. Fie sistemul
1
1
2
x y z
x my z
x my mz
+ + =
¦
¦
+ + =
´
¦ + + = −
¹
, cu m∈\ şi matricea
1 1 1
1 1
1
A m
m m
| |
|
=
|
\ .
.

5p a) Să se calculeze ( ) det A .
5p
b) Să se arate că ( ) rang 2 A ≠ , oricare ar fi m∈\.
5p c) Să se determine valorile întregi ale lui 1 m ≠ ,

pentru care sistemul

are soluţie cu componente întregi.

2. Fie permutările
1 2 3 4 1 2 3 4
, ,
2 3 4 1 3 1 4 2
| | | |
α = β =
| |
\ . \ .
1 2 3 4
4 3 1 2
| |
γ =
|
\ .
, elemente ale grupului
4
( , ). S ⋅
5p a) Să se verifice că γ este soluţie a ecuaţiei . x x α = β

5p
b) Să se arate că
4 4
α β = .
5p c) Să se determine o soluţie a ecuaţiei
3 3
x x β α = în
4
S .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

67 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 067

1. Se consideră mulţimea de funcţii
[ ] ( ) ( ) { }
: 1,1 este de două ori derivabilă şi 0 0, ' 0 1 M f f f f = − → = = \ .
5p
a) Să se arate că funcţia [ ] ( ) : 1,1 , sin
x
u u x e x − → = \ aparţine mulţimii M.
5p
b) Să se arate că , dacă f M ∈ şi ( ) [ ] { } 0, 1,1 \ 0 f x x ≠ ∀ ∈ − , atunci ( )
1
0
lim 1 ( )
x
x
f x e

+ = .
5p c) Să demonstreze că, dacă f M ∈ şi
*
n∈` , atunci
1
0
( ) (0)
lim
2
n n
n
x
f x x nf
x
+

′′ −
= .
2. Fie funcţiile [ ] ( )
1
: 0,1 ,
1
f f x
x
→ =
+
\ şi
[ ) ( )
0
: 0, , ( )
x
g g x f t dt ∞ → =

\ .
5p a) Să se arate că ( ) ln(1 ) g x x = + .
5p b) Să se calculeze
1
2
0
( ) ( ) f x g x dx

.
5p c) Să se demonstreze că
*
1 2 3
... ln 2,
n
f f f f n n
n n n n
       
+ + + ≤ ∀ ∈
       
       
` .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
68
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 068
5p
1. Să se arate că numărul
25 25
4 3 4 3 i i
+
+ −
este întreg.
5p
2. Să se determine m∈R astfel încât funcţia : f → R R,
2
( ) ( 2) 3 f x m x = − − să fie strict descrescătoare.

5p 3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia
1
arctg arctg
3 3 3
x π
+ = .
5p 4. Să se determine probabilitatea ca alegând un număr din mulţimea numerelor naturale pare de două
cifre , acesta să fie divizibil cu 4.
5p
5. Pe laturile AB şi AC ale triunghiului ABC se consideră punctele M şi respectiv N astfel încât
3 AM MB =
JJJJG JJJG
şi
3
4
AN AC =
JJJG JJJG
. Să se demonstreze că vectorii MN
JJJJG
şi BC
JJJG
sunt coliniari.
5p
6. Să se calculeze
11
sin
12
π
.

Varianta 68
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

68 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 068
1. Se consideră matricele
3
( ) A∈ \ M şi
t
B A A = + , unde
t
A este transpusa matricei A.
5p
a) Să se arate că
t
B B = .
5p
b) Să se demonstreze că, dacă
2
2 B I = , atunci ( ) det 1 A ≥ .
5p c) Să se demonstreze că, dacă , x y ∈^ şi matricea
t
xA yA + este inversabilă, atunci 0. x y + ≠

2. Se consideră ecuaţia
3
0 , , x px q p q + + = ∈\, şi
1 2 3
, , x x x soluţiile complexe ale acesteia.
5p a) Ştiind că 1 p = şi 0 q = , să se determine
1 2 3
, , x x x .
5p b) Să se determine p şi q ştiind că
1
1 x i = + .
5p c) Să se arate că
7 7 7 3 3 3 2 2 2 2
1 2 3 1 2 3 1 2 3
12( ) 7( )( ) x x x x x x x x x + + = + + + + .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

68 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 068
1. Se consideră funcţia ( ) : 0, f ∞ →\ , ( )
1 2 1
ln
1 2 3
x
f x
x x
+
= +
+ +
.
5p a) Să se calculeze ( ) ( ) , 0, f x x ′ ∈ ∞ .
5p b) Să arate că ( ) ( ) 0, 0, f x x < ∀ ∈ ∞ .
5p c) Să demonstreze că şirul ( )
1
n
n
x

,
1 1 1
1 ... ln
2 2
n
x n
n
 
= + + + − +
 
 
este strict descrescător.
2. Fie funcţia : , f → \ \ ( )
2
0
x
t
f x e dt =

.
5p a) Să se arate că funcţia f este impară.
5p b) Să se arate că lim ( )
x
f x
→∞
= ∞ .
5p c) Să se arate că
1
0
( ) 2 f x dx e ≤ −

.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
69
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 069
5p
1. Să se determine z ∈C ştiind că
z 7
6
i
z
+
= .
5p
2. Fie funcţia : f → \ \, ( ) 2 1 f x x = + . Să se calculeze ( ) ( ) ( ) ( ) 1 2 3 ... 50 f f f f + + + + .
5p
3. Se consideră funcţia : f → N N, ( ) 3 1 f x x = + . Să se demonstreze că funcţia f este neinversabilă.
5p
4. Să se calculeze probabilitatea ca, alegând o cifră din mulţimea { } 0,1, 2,..., 9 , aceasta să verifice
inegalitatea ( ) 1 ! ! 100 x x + − ≤ .
5p
5. Să se arate că dreptele de ecuaţii
1
: 2 1 0 d x y − + = şi
2
: 2 1 0 d x y + − = sunt simetrice faţă de axa Oy.
5p
6. Să se calculeze
7
cos
12
π
.

Varianta 69
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

69 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 069

1. Fie matricea
3
1 1 0
0 0 1 ( ).
0 1 0
A
 
 
= ∈
 
 
M \
5p a) Să se verifice relaţia
3 2
3
. A A A I − = −
5p b) Să se arate că
2 2
3
, , 3.
n n
A A A I n n

− = − ∀ ∈ ≥ `
5p
c) Să se arate că, pentru orice
*
, n∈` suma elementelor matricei
n
A este 3. n +

2. Pentru fiecare n

∈` se defineşte polinomul 1 [ ] .
n
n
P X X = − ∈^
5p a) Să se determine rădăcinile complexe ale polinomului
4
P .
5p
b) Să se descompună polinomul
3
P în factori ireductibili în [ ] X ^ .
5p
c) Să se descompună polinomul
6
P în factori ireductibili în [ ] X \ .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

69 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 069
1. Se consideră funcţia : f → \ \, ( )
3 2
3
2
f x x = .
5p a) Să se studieze derivabilitatea funcţiei f în origine.
5p
b) Să arate că, pentru orice ( ) 0, k ∈ ∞ , există ( ) , 1 c k k ∈ + astfel încât ( ) ( )
3
1
1 f k f k
c
+ − = .
5p
c) Să se demonstreze că şirul ( )
1
n
n
a

,
3 3 3
1 1 1
... ( )
1 2
n
a f n
n
= + + + − , este strict descrescător.

2. Fie funcţia ( ) : 1, , f − ∞ →\ ( ) ( )
2 3
ln 1
2 3
x x
f x x x = − + − + .
5p a) Să se calculeze
1
0
( ) f x dx

.
5p b) Să se calculeze
( )
5
0
lim
x
F x
x

, unde funcţia [ ) : 0, F ∞ →\,
0
( ) ( )
x
F x f t dt =

, [ ) 0, x∈ +∞ .
5p c) Să se arate, folosind eventual funcţia f, că
1
0
5
ln(1 )
12
x dx + ≤

.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1


EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
70
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 070
5p
1. Să se calculeze ( )
20
1 . i +
5p

2. Se consideră funcţia : f

→ R R, ( )
1
f x
x
= . Să se calculeze suma
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
10 9 ... 1 1 ... 9 10 S f f f f f f f f f f f f = − + − + + − + + + + .
5p
3. Să se arate că funcţia : f → R R,
( )
2
( ) log 1 3
x
f x = + este injectivă .
5p
4. Să se calculeze
3 3
5 5
6 A C − .

5p
5. Să se determine m∈R ştiind că distanţa de la punctul ( ) , 1 A m m+ la dreapta : 3 4 1 0 d x y − − = este 1.

5p
6. Să se calculeze cos75 cos15 −
D D
.

Varianta 70
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

70 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 070
1. Pentru orice două matrice
2
, ( ) A B∈M \ se defineşte matricea [ , ] . A B AB BA = −
5p a) Pentru
2
( ) A∈M \ , să se calculeze
2
[ , ] A A .
5p
b) Să se arate că, pentru orice
2
( ) A∈M \ ,
*
2
[ , ] , A A O = unde
*
A este adjuncta matricei . A
5p c) Să se arate că, pentru orice
2
, , ( ) A B C∈M \ , [ ] [ ] [ ]
2
,[ , ] ,[ , ] ,[ , ] . A B C B C A C A B O + + =

2. Se consideră intervalul ( ) 0,1 H = .
5p
a) Să se arate că relaţia
(1 )(1 )
ab
a b
ab a b
=
+ − −
D defineşte o lege de compoziţie pe . H
5p
b) Să se arate că funcţia ( ) ( ) ( ) : 0, 0,1 ,
1
x
f f x
x
+∞ → =
+
are proprietatea ( ) ( ) ( ), , 0, f xy f x f y x y = ∀ > D
unde legea " " D este definită la punctul a).
5p c) Ştiind că legea " " D definită la punctul a) este asociativă, să se rezolve în mulţimea ( ) , H D ecuaţia

1
.
2
x x x = D D

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

70 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 070

1. Se defineşte funcţia
2
0 0
: , ( )
x
f f x e → = \ \ şi, pentru fiecare
*
n∈` , se defineşte funcţia :
n
f → \ \
prin
1
( ) ( )
n n
f x f x

′ = .
5p a) Să se arate că
2
3
( ) 8
x
f x e = , x ∀ ∈\ .
5p b) Să determine asimptotele graficului funcţiei
n
f .
5p c) Să se calculeze
( ) ( ) ( )
( )
1 2 1
...
lim
n
n
n
f a f a f a
f a

→∞
+ + +
, unde a este un număr real.
2. Fie funcţia [ ) : 0, , f ∞ →\ ( )
2
ln , 0
0 , 0
x x x
f x
x
¦
¦ ≠
=
´
=
¦
¹
.
5p a) Să se arate că funcţia f este integrabilă pe intervalul [ ] 0,1 .
5p b) Să se calculeze
1
0
( ) f x dx

.
5p c) Să se calculeze
1
1 e
f dx
x
| |
|
\ .

.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
71
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 071
5p
1. Să se calculeze
7 7
log 2009 log 287 1 − − .
5p

2. Se consideră funcţia : f

→ R R, ( )
2
2
1
f x x
x
= − . Să se arate că funcţia f este pară.
5p
3. Să se arate că valoarea maximă a funcţiei : f → \ R, ( )
4
3 f x x = − este ( ) 0 f .
5p
4. Să se determine n∈N , 2 n ≥ , astfel încât
1 2
3 2 8
n n
C C + = .

5p 5. Se consideră triunghiul ABC şi punctele ', ', ' A B C astfel încât 2 , A C BA ′ ′ =
JJJJG JJJG
2
5
B C AC ′ =
JJJJG JJJG
,
3 C A BC ′ ′ =
JJJG JJJJG
. Să se arate că dreptele , AA BB ′ ′ şi CC′ sunt concurente.
5p
6. Să se determine ecuaţia medianei corespunzătoare laturii BC a triunghiului ABC , ştiind că (2, 2) A şi
ecuaţiile medianelor duse din B şi C sunt 2 2 0 x y + − = , respectiv 2 0 x y − + = .

Varianta 71
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

71 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 071
1. Se consideră determinantul de ordin 2, n ≥
2 1 0 0 ... 0 0
1 2 1 0 ... 0 0
0 1 2 1 ... 0 0
0 0 ... ... ... 1 0
0 0 ... ... ... 2 1
0 0 ... ... ... 1 2
n
D = % % % .


5p a) Să se calculeze
3
2 1 0
1 2 1
0 1 2
D = .
5p b) Să se verifice că
1 2
2 , 4.
n n n
D D D n
− −
= − ∀ ≥
5p c) Să se arate că 1, 2.
n
D n n = + ∀ ≥

2. Un grup ( , ) G ⋅ , cu elementul neutru e, are proprietatea ( ) p dacă
2
x e = , x G ∀ ∈ .
5p a) Să se verifice că mulţimea
2 2
× ] ] , împreună cu legea de compoziţie dată de

2
( , ) ( , ) ( , ), , , , a b c d a c b d a b c d ⋅ = + + ∀ ∈] este un grup care are proprietatea ( ). p

5p
b) Să se arate că dacă un grup G are proprietatea ( ) p , atunci
2 2 2
( ) , , xy x y x y G = ∀ ∈ .

5p c) Să se arate că orice grup care are proprietatea ( ) p este comutativ.


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

71 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 071
1. Se consideră funcţia ( ) : 0, f ∞ →\ , ( ) ( ) ln 1 f x x x = − + .
5p a) Să se calculeze ( ) ( ) , 0, f x x ′ ∈ ∞ .
5p b) Să arate că ( ) ( ) 0, 0, f x x > ∀ ∈ ∞ .
5p
c) Să se calculeze ( ) lim
x
f x
→∞
.
2. Se consideră funcţia : , F → \ \ ( )
2
1
x
F x t dt =

.
5p a) Să se verifice că ( )
1
1 1 ( ) 2 ,
x
x F x x
+
+ + = ∀ ∈\ .
5p b) Să se calculeze
1
lim ( )
x
F x
→−
.

5p c) Să se arate că există o funcţie continuă : ( 1, ) f − ∞ →\, astfel încât ( )
0
1 ( ) , ( 1, )
x
F x f y dy x = + ∀ ∈ − ∞

.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
72
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 072
5p 1. Să se arate că numărul
100
cos sin
4 4
i
π π  
+
 
 
este real.
5p

2. Se consideră funcţia : f

→ R R, ( )
3
1
f x x
x
= − . Să se arate că funcţia f este impară.

5p
3. Să se determine imaginea funcţiei
2
:[1, 4] , ( ) . f f x x x → = − \

5p
4. Să se calculeze
0 2009 1 2008 2 2007 2 2009 2009
2009 2009 2009 2009
5 5 4 5 4 ... 4 C C C C ⋅ − ⋅ ⋅ + ⋅ ⋅ − − ⋅ .
5p
5. Se consideră punctul ( ) 1, 2 A şi dreapta de ecuaţie : 4 2 5 0 d x y − + = . Să se determine ecuaţia
perpendicularei duse din punctul A pe dreapta d .

5p 6. Să se calculeze sin75 cos15 ⋅
D D
.

Varianta 72
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

72 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 072

1. Se consideră matricea
3
1 1 1
1 1 1 ( ).
1 1 1
A
 
 
= ∈
 
 
\ M
5p a) Să se rezolve ecuaţia
2
3
det( ) 0, . I xA x + = ∈\
5p b) Să se determine o matrice
3
( ) B∈ \ M cu proprietatea
2
. B A =
5p c) Să se arate că ( )
2
3
( ), , det( )det( ) det . C M x C xA C xA C ∀ ∈ ∀ ∈ + − ≤ \ \
2. Se consideră polinomul
3
p X X m = − + cu m∈\ şi cu rădăcinile
1 2 3
, , . x x x ∈^
5p a) Ştiind că 6 m = − , să se determine
1 2 3
, , x x x .
5p b) Să se calculeze
4 4 4
1 2 3
. x x x + +
5p
c) Să se determine m∈\ pentru care polinomul p are toate rădăcinile întregi.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

72 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 072

1. Se consideră funcţia { } : \ 1 f − → \ \, ( )
2
1
1
x x
f x
x
+ +
=
+
.
5p a) Să se determine ecuaţia asimptotei spre +∞ la graficul funcţiei f.
5p b) Să se calculeze ( ) { } , \ 1 f x x ′ ∈ − \ .
5p c) Să se demonstreze că funcţia f este concavă pe intervalul ( ) , 1 −∞ − .
2. Pentru orice
*
n∈` se consideră funcţia : , ( ) | sin |
n n
f f x nx → = \ \ şi numărul
2 ( )
n
n
f x
I dx
x
π
π
=

.
5p a) Să se calculeze ( )
2
0
f x dx
π

.
5p b) Să se arate că ln 2
n
I ≤ .
5p c) Să se arate că
2 1 1 1
...
1 2 2
n
I
n n n
 
≥ + + +
 
π + +
 
.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
73
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 073
5p
1. Să se calculeze 5 12 12 5 i i − − + .

5p
2. Se consideră funcţia : f → R R, ( )
2 4
f x x x = − . Să se calculeze ( )(1) f f f f D D D .
5p
3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 2 4 20
x x
+ = .

5p
4. Să se determine probabilitatea ca, alegând un element al mulţimii { } 0, 5,10,..., 2010 A = , acesta
să fie divizibil cu 25 .
5p 5. Se consideră un triunghi ABC, cu lungimile laturilor , AB c AC b = = şi un punct D astfel încât
. AD bAB cAC = +
JJJG JJJG JJJG
Să se arate că semidreapta [AD este bisectoarea unghiului . BAC

5p 6. Fie ,
2
π
α π
 

 
 
astfel încât
1
cos 2
2
α = . Să se calculeze cosα .

Varianta 73
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

73 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 073

1. Fie matricea
2
( )
a b
M
c d
| |
= ∈
|
\ .
\ M . Se asociază fiecărui punct ( , ) A x y punctul ( ', ')
M
A x y , unde
'
.
'
x a b x
y c d y
| | | || |
=
| | |
\ . \ .\ .

5p a) Ştiind că 1, 2, 3, 4 a b c d = = = = şi că ( 1,1) A − , să se determine coordonatele punctului
M
A .
5p b) Ştiind că 1, 2, 2, 4 a b c d = = = = , să se arate că toate punctele
M
A se află pe dreapta 2 . y x =
5p c) Fie A, B, C trei puncte în plan. Dacă se notează cu S şi
M
S ariile triunghiurilor ABC , respectiv
M M M
A B C , atunci | det | .
M
S S M = ⋅

2. Se consideră mulţimea
2
ˆ
0 , , ,
ˆ ˆ
0 0
|
a b c
A a d a b c d
a
¦ ¹ | |
¦ ¦
|
= ∈
´ `
|
| ¦ ¦
\ . ¹ )
] .
5p a) Să se determine numărul elementelor mulţimii A.
5p
b) Să se arate că mulţimea A este parte stabilă în raport cu înmulţirea matricelor din ( )
3 2
] M .
5p
c) Să se rezolve ecuaţia
2
X X = , cu X A ∈ .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

7 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 073
1. Fie a∈\ şi funcţia { } : 1,1 f − →\ , ( )
2
2
1
x x a
f x
x
+ +
=

.
5p
a) Să se calculeze lim ( )
x
x
f x
→∞
.
5p b) Să se determine valoarea numărului a ştiind că 3 este punct de extrem local al funcţiei f.
5p c) Să se determine valoarea numărului a ştiind că graficul funcţiei f are exact o asimptotă verticală.

2. Se consideră funcţia
0 0
: , ( ) 1 f f x → = \ \ şi, pentru orice
*
n∈` , se defineşte funcţia :
n
f → \ \,

1
0
( ) ( )
x
n n
f x f t dt

=

.
5p a) Să se arate că
2
1 2
( ) 2 ( ), f x f x x = ∀ ∈\ .
5p
b) Să se calculeze
1
( ) 1
lim
( ) 2
n
x
n
xf x
f x →∞
+
+
+
.
5p c) Să se calculeze volumul corpului obţinut prin rotirea graficului funcţiei :[0, ] [0, ] g π → π ,

1
( ) ( )sin g x f x x = în jurul axei Ox .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
74
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 074
5p
1. Să se rezolve în mulţimea numerelor complexe ecuaţia
2
3 4 0 z z + + = .

5p
2. Se consideră funcţia ( ) : 0, f ∞ →R, ( ) 2 2 f x x m = − + . Să se determine m∈\ astfel încât graficul
funcţiei f să nu intersecteze axa Ox.
5p 3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia
3
2 2 0 x x − + − = .

5p
4. Să se arate că
a b
a b a b
C C
+ +
= , pentru oricare , a b

∈` .
5p
5. Să se determine m∈\ astfel încât punctele ( ) 3, 3 A , ( ) 2, 4 B şi ( ) 2 , 1 C m m − să fie coliniare.

5p 6. Fie ,
2
π
α π
 

 
 
astfel încât
1
cos 2
2
α = − . Să se calculeze sinα .

Varianta 74
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

74 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 074

1. Se consideră matricea
0 1 1
1 0 2 .
1 2 0
A
−  
 
= −
 

 

5p a) Să se calculeze det A.
5p b) Să se verifice relaţia
2
3 3
( 6 ) . A A I O + =
5p c) Să se arate că
2
3
det( ) 0, . I xA x + ≥ ∀ ∈\
2. Se consideră , a b∈] şi polinomul
3 2
p X aX X b = + + + , cu rădăcinile
1 2 3
, , . x x x ∈^
5p a) Ştiind că 1 a b = = , să se afle rădăcinile polinomului p.
5p b) Să se determine a şi b , ştiind că polinomul p are rădăcina dublă 1.
5p
c) În cazul 1 b = , să se determine valorile lui a pentru care polinomul p are o rădăcină raţională.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

74 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 074
1. Se consideră funcţia ( ) : 2, 2 f − →\, ( )
2
ln
2
x
f x
x
+
=

.
5p a) Să se determine ecuaţiile asimptotelor la graficul funcţiei f.
5p b) Să se studieze monotonia funcţiei f .
5p c) Să se calculeze
1
lim
x
xf
x →∞
 
 
 
.
2. Fie funcţia : f → \ \, ( )
2
2
1
x
t
f t e dx
x
 
= −
 
 

şi numerele
2
2
1
1
A dx
x
=

,
2
1
x
e
B dx
x
=

.
5p
a) Să se arate că ( )
4 2
2
2 ,
2
e e
f t At Bt t

= − + ∀ ∈\.
5p b) Să se arate că ( ) ( ) 2 2 , f B t f B t t − = + ∀ ∈\.
5p
c) Să se demonstreze că
2
2 2 2
2
2
1 1 1
1
x
x
e
dx e dx dx
x
x
   
 

 
   
 
   
∫ ∫ ∫
.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1


EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.

SUBIECTUL I (30p) – Varianta 075
5p
1. Să se ordoneze crescător numerele
3
2
1
27, log
16
a b = − = şi 2 c = − .
5p 2. Să se determine valorile parametrului real m ştiind că parabola asociată funcţiei : f → \ \,
( )
2
2 f x x mx m = + − se află situată deasupra axei Ox .
5p
3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia
( )
2
2
log 2 1 x x + − = .
5p 4. Se consideră dreptele paralele
1
d ,
2
d şi punctele distincte
1
, , A B C d ∈ ,
2
, , , M N P Q d ∈ . Să se
determine numărul triunghiurilor care au toate vârfurile în mulţimea celor şapte puncte date.
5p
5. Să se determine coordonatele simetricului punctului ( ) 3; 2 A − faţă de mijlocul segmentului [ ] BC ,
unde ( ) 1; 4 B − şi ( ) 5, 1 C − − .
5p
6. Să se calculeze aria triunghiului ABC în care 4 AM BC = = , unde M este mijlocul lui ( ) BC , iar
( ) 150 m AMC =
D
) .

Varianta 75
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

75 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 075

1. Se consideră matricele
2 1 1
1 2 1
1 1 2
A
− −  
 
= − −
 
− −
 
,
1 1 1
1 1 1
1 1 1
B
 
 
=
 
 
şi
2
1
,
3
3
x
x
M A B
x
= + cu
*
x∈\ .
5p a) Să se calculeze produsul AB.
5p b) Să se arate că
x y xy
M M M = ,
*
, . x y ∀ ∈\
5p c) Să se arate că, pentru orice x real nenul, ( ) det 0
x
M ≠ .
2. Se consideră polinomul
4 3
1, p X aX aX = − − + cu a∈\ şi cu rădăcinile
1 2 3 4
, , , x x x x ∈^ .
5p a) Să se verifice că
1 2 3 4
1 2 3 4
1 1 1 1
. x x x x
x x x x
+ + + = + + +
5p
b) Să se arate că polinomul p nu este divizibil cu
2
1 X − pentru nicio valoare a lui . a
5p c) Să se arate că dacă
1
2
a = , atunci toate rădăcinile polinomului p au modulul 1.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

75 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 075
1. Se consideră , 1 α∈ α > \ şi funcţia : ( 1, ) f − ∞ →\, ( ) (1 ) f x x x
α
= + − α .
5p a) Să se studieze monotonia funcţiei f.
5p b) Să se demonstreze că ( ) ( ) { } ( ) 1 1 , 1, \ 0 , 1, x x x
α
+ > + α ∀ ∈ − ∞ ∀α∈ ∞ .
5p c) Să se demonstreze că 2 ( ) (2 ) (2 ), , [0, ) f x y f x f y x y + ≤ + ∀ ∈ ∞ .
2. Fie funcţia ( ) : 1, f − ∞ →\, ( )
1
x
f x
x
=
+
.
5p a) Să se calculeze
1
0
( ) f x dx

.
5p b) Să se calculeze
3
2
1
( )[ ] f x x dx

, unde [ ] x reprezintă partea întreagă a numărului real x .
5p c) Să se arate că şirul
1
( )
n n
a

, dat de
0
(1) (2) (3) ... ( ) ( )
n
n
a f f f f n f x dx = + + + + −

, este convergent.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
76
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 076
5p
1. Să se verifice dacă numărul 3 2 2 − aparţine mulţimii
{ }
2 | , a b a b + ∈Z .
5p 2. Se consideră ecuaţia
2
3 1 0 x x − + = , cu rădăcinile
1
x şi
2
x . Să se arate că
2 2
1 2
. x x + ∈`
5p
3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia arctg 3 arctg .
2
x
π
+ =
5p
4. Să se arate că oricare ar fi n natural, 1 n ≥ , are loc egalitatea
2 2 1
2
n n
n n
C C

= ⋅ .
5p
5. Se consideră vectorii u i j = −
G G G
şi 2 4 v i j = +
G G G
. Să se calculeze modulul vectorului u v +
G G
.
5p
6. Fie ,
2
π
α π
 

 
 
, astfel încât
3
sin
5
α = . Să se calculeze tg
2
α
.

Varianta 76
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

76 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 076

1. Se consideră matricea
2
2
2
1
1
1
a ab ac
A ba b bc
ca cb c
 
+
 
= +
 
 
+
 
, cu , , a b c∈\ şi
*
A adjuncta sa.
5p a) Să se calculeze determinantul matricei A.
5p b) Să se verifice că ( )
2
*
det( ) det . A A =
5p c) Să se arate că matricea
3
A I − are rangul cel mult 1.

2. Fie ( ) ,· G un grup. Pentru fiecare element a G ∈ se defineşte funcţia : ,
a
f G G → ( ) , .
a
f x ax x G = ∀ ∈
5p a) Să se arate că
a
f este bijectivă, pentru orice . a G ∈
5p b) Să se arate că , ,
a b ab
f f f a b G = ∀ ∈ D .

5p
c) Fie ( ) { } : | .
a
G f G G a G = → ∈ F Să se arate că ( ) G F împreună cu operaţia de compunere a
funcţiilor formează un grup.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

76 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 076
1. Se consideră funcţia ( ) : 0, f ∞ →\ , ( ) ln f x x x = + .
5p a) Să se arate că graficul funcţiei f nu admite asimptotă spre +∞ .
5p
b) Să se arate că ecuaţia ( ) 0 f x = are o soluţie unică
0
1
,1 x
e
 

 
 
.
5p
c) Să se demonstreze că ( )
0
0
0
1
lim '
x
x x
xe
f x
x x →

=

, unde
0
x este numărul definit la punctul b).

2. Se consideră şirul ( )
1
n
n
I

, definit prin
( ) 1
0
ln 1
1
n
n
x
I dx
x
+
=
+

, oricare ar fi n

∈` .
5p a) Să se determine
1
I .
5p b) Să se arate că şirul
n
I este strict descrescător.
5p
c) Să se arate că lim 0
n
n
I
→∞
= (se consideră cunoscut faptul că ( ) ( ) ln 1 , 1, t t t + ≤ ∀ ∈ − ∞ .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
77
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 077
5p
1. Se consideră progresia aritmetică ( )
1
n
n
a

de raţie 2 şi cu
3 4
8 a a + = . Să se determine
1
a .
5p
2. Fie : , f → \ \ ( ) 1 . f x x = + Să se calculeze ( 1) ( 2) ( 3) ... ( 10). f f f f − + − + − + + −
5p
3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 4 2 56.
x x
− =
5p
4. Să se calculeze
3 2 2
4 3 4
. A A C − −
5p
5. Fie ABC un triunghi şi G centrul său de greutate. Se consideră punctul M definit prin 2 . MB MC = −
JJJG JJJJG

Să se arate că dreptele GM şi AC sunt paralele.
5p 6. Fie 0,
2
π
α
 

 
 
, astfel încât
3
sin
4
α = . Să se calculeze tg . α

Varianta 77
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

77 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 077

1. Se consideră sistemul
1
1
3 3 1
x y mz
mx y mz m
mx y z
− − = 

+ + = −


+ + = −

, . m∈\
5p a) Să se calculeze determinatul matricei sistemului.
5p b) Să se arate că, pentru orice , m∈\ matricea sistemului are rangul cel puţin egal cu 2.
5p c) Să se determine m∈\ pentru care sistemul este incompatibil.

2. Se consideră 0 α > un număr real şi mulţimea ( ) , . G
α
= α ∞ Pe Rse defineşte legea de compoziţie
( ) 3 6 7 . x y xy x y ∗ = − + + α
5p
a) Să se arate că pentru 2, α = cuplul ( )
2
, G ∗ este grup abelian.
5p
b) Să se arate că grupurile ( )
2
, G ∗ şi
( )
*

+
\ sunt izomorfe, prin funcţia
*
2
: , ( ) 3 6 f G f x x
+
→ = − \ .
5p c) Să se arate că, pentru orice 2 α ≥ , mulţimea G
α
este parte stabilă a lui R în raport cu operaţia „∗”.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

77 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 077
1. Se consideră o funcţie : f → \ \, astfel încât ( ) 1,
x
xf x e x = − ∀ ∈\ .
5p a) Să se determine ecuaţia tangentei la graficul funcţiei f în punctul de abscisă 1 x = , situat pe
graficul funcţiei f.
5p b) Să se arate că funcţia f este continuă în 0 x = dacă şi numai dacă (0) 1 f = .
5p c) Să se arate că dacă funcţia f este continuă în 0 x = , atunci ea este derivabilă pe \.

2. Se consideră şirul ( )
1
n
n
I

,
2
1
(( 1)(2 )) .
n
n
I x x dx = − −


5p a) Să se calculeze
1
I .
5p b) Să se arate că
1
2(2 1)
n n
n I nI

+ = , oricare ar fi n∈`, 2 n ≥ .
5p c) Să se calculeze lim
n
n
I
→∞
.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
78
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 078
5p
1. Să se calculeze
lg7 3
10 343. −
5p
2. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale inecuaţia
2
2 3 1 0. x x − + ≤
5p
3. Să se arate că funcţia
3
: , ( ) log 2
x
f f x x → = − \ \ este injectivă.
5p 4. Să se calculeze numărul diagonalelor unui poligon convex cu 8 laturi.
5p
5. Fie ABCD un paralelogram şi P un punct astfel ca 2 . BP PD =
JJJG JJJG
Să se arate că
( )
2
.
3
BP BA BC = +
JJJG JJJG JJJG

5p
6. Fie , ,
2 2
a b
π π  
∈ −
 
 
, astfel încât .
4
a b
π
+ = Să se arate că tg tg tg tg 1. a b a b + + =

Varianta 78
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

V
78 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 078

1. Se consideră sistemul
2 3 4 5 1
9 3
5 6 10
x y z t
x y mz t
x y z nt p
− + − = − 

+ + + =


− + + =

, , , . m n p∈\
5p
a) Să se determine p astfel încât sistemul să admită o soluţie ( )
0 0 0 0
, , , x y z t cu
0 0
0. z t = =
5p b) Să se arate că, pentru orice , m n∈\ , rangul matricei sistemului este mai mare sau egal cu 2.
5p c) Să se determine , , m n p∈\ pentru care sistemul este compatibil, iar matricea sistemului are rangul 2.

2. Fie mulţimea
0
, , şi sunt impare |
m
Q m n m n
n
 
= ∈
 
 
Z şi
0
G Q = ×Z . Pe G se defineşte legea de
compoziţie ( ) ( ) ( )
1 1 2 2 1 2 1 2 1 2 0 1 2
, , , , , , , . q k q k q q k k q q Q k k ∗ = + ∀ ∈ ∀ ∈Z
5p a) Să se arate că ( ) , G ∗ este grup abelian.
5p b) Să se calculeze ( ) ( ) ( ) 1,1 1, 2 ... 1,10 . ∗ ∗ ∗

5p c) Să se arate că funcţia ( ) ( )
: , , 2
k
f G f q k q

→ = ⋅ _ este un izomorfism între grupurile ( ) , G ∗ şi
( )
,· .

_

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

78 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 078

1. Se consideră funcţia : f → \ \,
3 3
( ) 3 2 f x x x = − + .
5p a) Să se arate că graficul funcţiei f admite asimptotă spre +∞
5p b) Să se determine punctele de extrem local ale funcţiei f.
5p c) Să se calculeze lim (2arctg ( ) ).
x
x f x
→∞
− π

2. Fie funcţia
1
: , ( )
3 cos
f f x
x
→ =
+
\ \ .
5p
a) Să se calculeze ( )
3
0
f x dx
π

.
5p b) Să se demonstreze că orice primitivă a funcţiei f este strict crescătoare.
5p c) Să se calculeze lim
x→∞
2
0
1
( )
x
f t dt
x

.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
79
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 079
5p
1. Să se arate că ( )
2
3
, log 3, .
2
 
−∞ ∩ ∞ = ∅
 
 

5p

2. Se consideră funcţia
2
: , ( ) 4 3. f f x x x → = − + \ \ Să se determine abscisele punctelor de intersecţie a
graficului funcţiei f cu axa . Ox
5p 3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 1 1. x x + − =
5p
4. Să se determine n∈`, 3 n ≥ , astfel încât
3
n
C să dividă
3
1 n
C
+
.
5p
5. Fie punctele ( ) ( ) 1, 2 , 1, 3 A B − şi ( ) 0, 4 . C Să se calculeze lungimea înălţimii duse din vârful A al
triunghiului ABC.
5p 6. Fie x∈\, astfel încât
2
tg 6. x = Să se calculeze
2
cos . x

Varianta 79
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

79 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 079

1. Se consideră sistemul ( )
( )
2 1
2 1 3 1
3 2 1
x my z
x m y z
x my m z m

+ + =

+ − + =


+ + − = −

, . m∈\
5p a) Să se determine m∈\ pentru care sistemul are soluţie unică.
5p b) Să se determine m∈\ pentru care sistemul este compatibil nedeterminat.
5p c) Pentru 1 m = să se determine soluţiile reale ( )
0 0 0
, , x y z ale sistemului pentru care
2 2 2
0 0 0
2 3 14. x y z − + =

2. Pe mulţimea [ ) 0,1 G = se defineşte legea de compoziţie { }, x y x y ∗ = + unde {a} este partea
fracţionară a numărului real a.
5p a) Să se calculeze
2 3
.
3 4

5p b) Să se arate că ( ) , G ∗ este grup abelian.
5p c) Să se rezolve ecuaţia
1
2
x x x ∗ ∗ = , x G ∈ .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

79 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 079
1. Se consideră funcţia : f → \ \,
3
( ) 2 1
x
f x e x = + + .
5p a) Să se scrie ecuaţia tangentei la graficul funcţiei f în punctul de abscisă 0 x = , situat pe graficul
funcţiei f.
5p b) Să se arate că funcţia f este inversabilă.
5p
c) Să se calculeze
2
lim( ( 1) ( 2) ( 3) ... ( ) )
n
f f f f n n
→∞
− + − + − + + − + .

2. Se consideră şirul
0
( )
n n
a

definit prin
0
1 a = şi
1
0
sin
n
a
n
a x dx
+
= π

.
5p a) Să se calculeze
1
a .
5p b) Să se arate că şirul
0
( )
n n
a

este convergent.
5p c) Să se calculeze lim
n
n
a
→∞
.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
80
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 080
5p
1. Să se calculeze ( )
( )( ) ( )
2 3 2009
1 1 1 ... 1 i i i i − − − − .
5p

2. Se consideră funcţiile : , ( ) 1 f f x x → = − \ \ şi : , ( ) 2 1. g g x x → = − \ \ Să se arate că funcţia f g D
este descrescătoare.
5p
3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale inecuaţia
3 2
2 1. x − ≥
5p
4. Să se calculeze numărul funcţiilor injective { } { } : 1, 2, 3 1, 2,3, 4, 5 f → cu proprietatea că ( ) 1 1 f ≠ .
5p
5. Să se determine ecuaţia dreptei care trece prin punctul ( ) 4, 1 P − şi este paralelă cu dreapta 2 1 0. x y − + =
5p 6. Fie x∈\ astfel încât
1
sin cos .
2
x x = + Să se calculeze sin 2 . x

Varianta 80
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

80 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 080

1. Fie permutarea
5
1 2 3 4 5
2 3 4 5 1
S
 
σ = ∈
 
 
şi mulţimea
{ }
n
A n σ

= ∈` .
5p a) Să se determine numărul inversiunilor lui σ .
5p b) Să se determine numărul elementelor mulţimii A.
5p c) Fie
5
S τ∈ astfel încât
2 2
τσ σ τ = . Să se arate că τσ στ = .
2. Fie : f → \ \ o funcţie şi mulţimea ( ) ( ) { }
| , H T f x T f x x = ∈ + = ∀ ∈ \ \ .
5p a) Să se arate că, dacă , T H ∈ atunci . T H − ∈
5p
b) Să se demonstreze că H este subgrup al grupului ( ) , . + \
5p c) Să se determine mulţimea H pentru funcţia ( ) { } : , f f x x → = \ \ .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

80 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 080

1. Se consideră funcţia : f → \ \,
2
( ) 1 f x x = + .
5p a) Să se studieze monotonia funcţiei f.
5p
b) Să se arate că
2 2
( 1) ( ) ( ) 1 x f x xf x x ′′ ′ + + = + , pentru orice x∈\.
5p c) Să se arate că graficul funcţiei f admite asimptotă spre −∞ .

2. Se consideră şirul ( )
1
n
n
I

,
1
0
1
n
n
n
nx
I dx
x
=
+

.
5p a) Să se calculeze
1
I .

5p b) Să se arate că
1
*
0
ln 2 ln(1 ) ,
n
n
I x dx n = − + ∀ ∈

` .
5p c) Să se calculeze lim
n
n
I
→∞
.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
81
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 081
5p 1. Să se calculeze partea întreagă a numărului
2
log 500.
5p

2. Se consideră ecuaţia
2
2 0, , x x m m − + = ∈\ care are rădăcinile reale
1
x şi
2
x . Ştiind că
1 2
1, x x − =
să se determine . m
5p 3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia
3
1 1 x x − = + .
5p
4. Să se calculeze
0 2 4 16
16 16 16 16
... . C C C C + + + +
5p 5. Să se determine a∈\ ştiind că dreptele 1 x y + = şi 3 2 x ay − = sunt paralele.
5p
6. Fie , a b∈\, astfel încât .
2
a b
π
+ = Să se arate că ( ) sin 2 sin 2 2cos . a b a b + = −

Varianta 81
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

81 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 081

1. Fie m∈\ şi punctele ( ) ,1 A m , ( ) 1 , 2 B m − , ( ) 2 1, 2 1 C m m + + . Se consideră matricea
1 1
1 2 1
2 1 2 1 1
m
M m
m m
| |
|
= −
|
|
+ +
\ .
.
5p
a) Să se calculeze ( ) det M .
5p b) Să se arate că punctele A, B, C sunt coliniare, oricare ar fi m∈\.
5p c) Să se arate că aria triunghiului ABC este mai mare sau egală cu
15
32
.

2. Fie mulţimea de matrice
5
,
a b
A a b
b a
¦ ¹ | | ¦ ¦
= ∈
´ ` |

¦ ¦ \ . ¹ )
] .
5p
a) Să se dea un exemplu de matrice nenulă din mulţimea A care are determinantul
ˆ
0 .
5p
b) Să se arate că există o matrice nenulă M A ∈ astfel încât
ˆ ˆ ˆ ˆ
2 1 0 0
ˆ ˆ ˆ ˆ
1 2 0 0
M
| | | |
⋅ = | |
| |

\ . \ .
.
5p
c) Să se rezolve ecuaţia
2
ˆ ˆ
2 1
ˆ ˆ
1 2
X
| |
= |
|

\ .
.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

81 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 081

1. Se consideră funcţia
1
*
: , ( ) ( 1)
x
f f x x e

→ = − \ \ .
5p a) Să se scrie ecuaţia tangentei la graficul funcţiei f în punctul de abscisă 1 x = , situat pe graficul
funcţiei f.
5p b) Să se arate că funcţia admite două puncte de extrem.
5p c) Să se determine ecuaţia asimptotei la graficul funcţiei f spre +∞ .

2. Se consideră funcţia ( )
3 2
0
:[0; ) , 1
x
f f x t t dt ∞ → = +

\ .
5p a) Să se arate că funcţia f este strict crescătoare.
5p b) Să se calculeze (1) f .
5p
c) Să se calculeze
5
( )
lim
x
f x
x
→∞
.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
82
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 082
5p
1. Să se verifice că numărul 1 i + este rădăcină a ecuaţiei
4
4 0. z + =
5p

2. Să se arate că vârful parabolei asociate funcţiei : f → \ \, ( )
2
4 9 f x x x = − + se află pe dreapta de
ecuaţie 7 x y + = .
5p
3. Fie { } { } : 1, 2,3 4,5, 6 f → o funcţie injectivă. Să se arate că ( ) ( ) ( ) 1 2 3 15. f f f + + =
5p 4. Să se calculeze probabilitatea ca, alegând un număr din mulţimea numerelor naturale de două cifre,
acesta să aibă ambele cifre impare.
5p
5. Se consideră punctele ( ) ( ) 1, 0 , 2, 3 A B şi ( ) 1, 4 . C − Să se calculeze . AB AC ⋅
JJJG JJJG

5p
6. Fie a∈\, astfel încât
1
sin .
4
a = Să se calculeze sin 3 . a

Varianta 82
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

82 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 082

1. Se consideră sistemul de ecuaţii liniare cu coeficienţi reali
( )
( )
( )
0
0
0
x ay b c z
x by c a z
x cy a b z
¦ + + + =
¦
+ + + =
´
¦
+ + + =
¹
.
5p a) Să se calculeze determinantul matricei sistemului.
5p b) Să se arate că, pentru orice , , . a b c∈\ , sistemul admite soluţii nenule.
5p
c) Să se rezolve sistemul, ştiind că a b ≠ şi că ( ) 1,1,1 este soluţie a sistemului.

2. Se consideră mulţimea
2 2
, , 0 .
x iy
G x y x y
iy x
¦ ¹
| |
= ∈ + ≠
´ ` |
\ .
¹ )
\
5p
a) Să se demonstreze că G este parte stabilă în raport cu înmulţirea matricelor din ( )
2
^ M .
5p b) Să se arate că ( ,·) G este grup abelian.
5p c) Să se arate că funcţia
( )
( ) : , , f G

⋅ → ⋅ ^ cu ( ) , ,
x iy
f x iy x y
iy x
| |
+ = ∀ ∈
|
\ .
\ este izomorfism de
grupuri.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

82 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 082
1. Se consideră şirul
0
( )
n n
a

, definit prin
0
3 a = ,
1
2 ,
n n
a a n
+
= + ∀ ∈`.
5p a) Să se arate că
0
( )
n n
a

este strict crescător.
5p b) Să se arate că şirul
0
( )
n n
a

este convergent.
5p c) Să se calculeze
2 1
1
lim
n n
n
n n
a a
a a
+ +
→∞
+


.

2. Fie funcţia ( )
2
0
(sin cos )sin
: 0, 0, , ( )
2
cos
x t t t
f f x dt
t
π +  
→ ∞ =
 
 

.
5p a) Să se calculeze
4
f
π  
 
 
.
5p b) Să se arate că funcţia f este strict crescătoare.
5p
c) Să se calculze
2
0
0
( )
lim
x
x
f x
x

>
.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
83
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 083
5p
1. Să se arate că numărul
3
3 aparţine intervalului
( ) 2
2, log 5 .
5p
2. Să se determine valorile reale ale lui m ştiind că
2
3 0, x x m + + ≥ oricare ar fi . x∈\
5p 3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia sin cos 1
6 3
x x
π π    
+ + − =
   
   
.
5p 4. Într-o urnă sunt 49 de bile, inscripţionate cu numerele de la 1 la 49. Să se calculeze probabilitatea ca,
extrăgând o bilă din urnă, aceasta să aibă scris pe ea un pătrat perfect.
5p
5. Să se determine m∈\ ştiind că vectorii 2 3 u i j = −
G G G
şi 4 v mi j = +
G G G
sunt perpendiculari.
5p
6. Să se arate că tg1 tg2 tg3 ... tg89 1 ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ =
D D D D
.

Varianta 83
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

83 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 083

1. Fie sistemul de ecuaţii liniare
2
2
1
( 1) ( 1) 2
2 ( 2) 2( 1) 3
x y z
x m m y m z
x m m y m z
− + = ¦
¦
+ − − + + =
´
¦
+ − − + + =
¹
, unde . m∈\
5p
a) Să se demonstreze că sistemul are soluţie unică dacă şi numai dacă { } \ 0,1 . m∈\
5p b) Să se arate că pentru {0,1} m∈ sistemul este incompatibil.
5p
c) Să se arate că dacă
3
0 0 0
( , , ) x y z ∈\ este soluţie a sistemului, atunci
0 0 0
2009 1 x y z − + ⋅ = .

2. Se consideră mulţimile
2
7
{ } | H a a = ∈Z şi
7
ˆ ˆ
, , 0 sau 0 . |
a b
G a b a b
b a
¦ ¹ − | |
= ∈ ≠ ≠
´ ` |
\ .
¹ )
Z
5p a) Să se determine elementele mulţimii H.
5p b) Fie , x y H ∈ astfel încât
ˆ
0. x y + = Să se arate că
ˆ
0. x y = =
5p c) Să se arate că G este grup abelian în raport cu operaţia de înmulţire a matricelor.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

83 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 083
1. Se consideră funcţia
1
: \ {1} , ( )
1
x
f f x x
x
+
→ =

\ \ .
5p a) Să se arate că dreapta de ecuaţie 1 x = este asimptotă verticală la graficul funcţiei f .
5p b) Să se arate că graficul funcţiei f admite asimptotă spre +∞ .
5p c) Să se studieze derivabilitatea funcţiei f.

2. Se consideră funcţiile
1
: 0, , ( )
2
cos sin
n n
n n
f f x
x x
π
 
→ =
 
  +
\ ,
*
n∈` .
5p a) Să se calculeze
2
0
1
1
( )
dx
f x
π

.
5p
b) Să se arate că, dacă F este o primitivă a funcţiei
4
f , atunci ( )
2
4
( ) ( ) sin 4 , 0,
2
F x f x x x
π
 
′′ = ∀ ∈
 
 
.
5p c) Să se arate că
3 3
2 2
1 1
0 0
1
sin ( ) cos ( )
4
x f x dx x f x dx
π π
π −
= =
∫ ∫
.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
84
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 084
5p
1. Fie . z ∈^ Să se arate că dacă 2 3 , z z + ∈\ atunci . z ∈\
5p
2. Să se determine funcţia de gradul al doilea al cărei grafic conţine punctele ( ) ( ) 0, 4 , 1, 2 − şi ( ) 1,1 . −
5p
3. Se se arate că funcţia ( ) ( ) : 0, 1, 3 f ∞ → , ( )
3
1
x
f x
x
+
=
+
este bijectivă.
5p
4. Să se determine numerele naturale n , 5 n ≥ , astfel încât
3 5
.
n n
C C =
5p
5. Se consideră punctele , , , A B C D astfel încât . AB CD =
JJJG JJJG
Să se arate că 0. AC DB + =
JJJG JJJG G

5p 6. Fie , a b∈\, astfel încât . a b − =π Să se arate că are loc relaţia cos cos 0. a b ⋅ ≤

Varianta 84
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

84 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 084

1. Se consideră sistemul de ecuaţii liniare
2 3 3
2
2 4
x y z
x y z m
nx y z
+ − = ¦
¦
− + =
´
¦
+ − =
¹
, unde , . m n∈\
5p a) Să se determine m şi n pentru care sistemul admite soluţia
0 0 0
2, 2, 1 x y z = = = .
5p b) Să se determine n∈\ pentru care sistemul are soluţie unică.
5p c) Să se determine m şi n pentru care sistemul este compatibil nedeterminat.

2. Se consideră mulţimea
3
ˆ
1
ˆ ˆ ˆ
0 1 0 ,
ˆ ˆ ˆ
0 0 1
a b
G a b
¦ ¹
| |
¦ ¦
|
¦ ¦
= ∈
´ ` |
¦ ¦
|
\ . ¦ ¦
¹ )
Z .
5p a) Să se determine numărul de elemente ale mulţimii G.
5p b) Să se arate că G este grup în raport cu operaţia de înmulţire a matricelor din
3 3
( ) M Z .
5p c) Să se arate că
3
3
X I = , oricare ar fi X G ∈ .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

84 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 084

1. Se consideră funcţia
*
: , ( ) .
x
e
f f x
x
→ = \ \
5p a) Să se studieze monotonia funcţiei f .
5p b) Să se determine asimptotele graficului funcţiei f .
5p
c) Să se calculeze ( ) ( ) ( )
2
lim 1
n
n f n f n
→∞
− + .

2. Se consideră funcţia
2
0
: , ( ) ( 3 2)
x
t
f f x e t t dt

→ = − +

\ \ .
5p
a) Să se arate că (1) 0 f > .
5p b) Să se arate că funcţia f admite două puncte de extrem.
5p
c) Să se calculeze
2
0
( ) ( )
lim
x
f x f x
x

+ −
.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
85
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 085
5p 1. Fie . z ∈^ Să se arate că numărul
( )
i z z − este real.
5p

2. Să se determine m∈\ pentru care parabola asociată funcţiei ( ) ( )
2
: , 1 f f x x m x m → = + + + \ \
este tangentă la axa Ox.
5p 3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 1 5 x x + = − .
5p
4. Câţi termeni ai dezvoltării ( )
7
1 2 + sunt divizibili cu 14?
5p
5. Fie ABC un triunghi echilateral de arie 3. Să se calculeze . AB AC ⋅
JJJG JJJG

5p
6. Fie , a b∈\, astfel încât
3
.
2
a b
π
+ = Să se arate că sin 2 sin 2 0. a b − =

Varianta 85
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

V
85 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 085

1. Fie A matricea coeficienţilor sistemului
2 0
3 0
2 0
x y z
x y mz
x y z
+ + = 

− + =


− + + =

, unde . m∈\
5p a) Să se calculeze ( ) det A .
5p b) Să se determine m∈\ astfel încât sistemul să admită soluţii nenule.
5p
c) Să se arate că, dacă 0 m = , atunci expresia
2 2 2
0 0 0
2 2 2
0 0 0
z y x
z y x
+ +
− −
este constantă, pentru orice soluţie
nenulă ( )
0 0 0
, , x y z a sistemului.

2. Se consideră , a b∈\ şi polinomul
4 3 2
4 6 f X X X aX b = − + + + , care are rădăcinile complexe

1 2 3 4
, , , x x x x .
5p a) Să se determine a şi b ştiind că f are rădăcina i.
5p b) Să se calculeze ( ) ( ) ( ) ( )
2 2 2 2
1 2 3 4
1 1 1 1 x x x x − + − + − + − .
5p c) Să se determine valorile reale ale numerelor a şi b ştiind că toate rădăcinile polinomului f sunt reale.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

85 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 085

1. Se consideră funcţia
1
*
: , ( )
x
f f x e → = \ \ .
5p a) Să se determine asimptotele la graficul funcţiei f .
5p b) Să se determine punctele de inflexiune ale graficului funcţiei f.

5p
c) Să se calculeze ( ) ( ) ( )
2
lim 1
x
x f x f x
→∞
+ − .

2. Fie şirul ( )
1
n
n
I

definit prin
2 *
4
0
tg ,
n
n
I t dt n
π
= ∈

` .
5p a) Să se calculeze
1
I .
5p
b) Să se arate că
1
1
2 1
n n
I I
n
+
+ =
+
, pentru orice n

∈` .
5p
c) Să se arate că şirul ( )
1
n
n
I

este convergent la 0.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
86
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 086
5p
1. Să se arate că numărul
1 3 1 3
1 3 1 3
i i
i i
+ −
+
− +
este real.
5p 2. Numere reale a şi b au suma 5 şi produsul 2. Să se calculeze valoarea sumei
a b
b a
+ .
5p 3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia sin cos
3 6
x x
π π    
+ = −
   
   
.
5p 4. Câte elemente ale mulţimii
{ } 7
, , 7
k
A x x C k k = = ∈ ≤ ` sunt divizibile cu 7?
5p
5. Fie ABCD un dreptunghi cu AB = 3 şi AD = 6. Să se calculeze modulul vectorului AB AC AD + +
JJJG JJJG JJJG
.
5p 6. Să se calculeze suma cos1 cos 2 cos3 ... cos179 + + + +
D D D D
.

Varianta 86
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

86 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 086

1. Se consideră sistemul
( )
2 2 2 2 2
3 3 3 3 3

( )
( )
x ay a b z a b
x a y a b z a b
x a y a b z a b
 + + + = +


+ + + = +


+ + + = +


, unde , a b∈\.
5p a) Să se calculeze determinantul matricei sistemului.
5p b) Să se determine , a b∈\ astfel încât sistemul să fie compatibil determinat.
5p c) Să se arate că, pentru orice valori rele ale parametrilor a şi b sistemul are soluţie.

2. Se consideră polinomul [ ]
4
ˆ ˆ
2 1 f X X = + ∈] .
5p a) Să se determine gradul polinomului
2
f .
5p
b) Să se arate că polinomul f este element inversabil al inelului [ ] ( )
4
, , X + ⋅ ] .
5p c) Să se determine toate polinoamele [ ]
4
g X ∈] de gradul 1 cu proprietatea că
2
ˆ
1 g = .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

86 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 086
1. Se consideră funcţia { }
3
3
1
: 1 , ( )
1
x
f f x
x

− − → =
+
\ \ .
5p a) Să se scrie ecuaţia tangentei la graficul funcţiei f în punctul de abscisă 0 x = , situat pe graficul
funcţiei f.
5p b) Să se determine asimptotele graficului funcţiei f .
5p
c) Să se calculeze
2
3
lim (2) (3)... ( )
2
n
n
f f f n
→∞
 
 
 
.

2. Se consideră şirul ( )
1
n
n
I

,
2
0
sin
n
n
I x dx
π
=

.
5p a) Să se calculeze
2
I .
5p b) Să se arate că
2
( 1) , 3
n n
nI n I n

= − ∀ ≥ .
5p
c) Să se calculeze
3
0
lim sin
n
n
xdx
π
→∞

.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.

SUBIECTUL I (30p) – Varianta 087
5p
1. Fie z ∈^ o rădăcină de ordin 3 a unităţii, diferită de 1. Să se calculeze
2
1 z z + + .
5p
2. Să se determine soluţiile întregi ale inecuaţiei
2
6 0 x x + − ≤ .
5p 3. Fie funcţia ( ) ( ) : 1, 2, f ∞ → ∞ , ( )
2
1 f x x = + . Să se arate că funcţia f este bijectivă.
5p 4. Câte numere naturale de la 1 la 100 sunt divizibile cu 6 şi cu 8?
5p
5. Să se determine a∈\ pentru care vectorii ( )
1
1 v ai a j = + +
JJG G G
şi
2
3 5 v i j = +
JJG G G
sunt coliniari.
5p 6. Triunghiul ABC are laturile 3 AB = , 5 BC = şi 7 AC = . Să se calculeze lungimea razei cercului
înscris în triunghiul ABC.

Varianta 87
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

V
87 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 087

1. Fie matricea ( )
3
A∈M \ , care are toate elementele egale cu 1.
5p
a) Să se demonstreze că
2
3 . A A =
5p b) Să se calculeze
( )
3
3
det I A + .
5p
c) Să se demonstreze că dacă ( )
3
B∈M \ este o matrice cu proprietatea , AB BA = atunci suma
elementelor de pe fiecare linie şi de pe fiecare coloană ale lui B este aceeaşi.

2. Fie
1 3
2 2
i ε = − + şi ( ) { }
, a b a b ε ε = + ∈ _ _ .
5p a) Să se arate că ( )
2
ε ε ∈_ .
5p
b) Să se demonstreze că inversul oricărui element nenul din ( ) ε _ aparţine mulţimii ( ) ε _ .
5p
c) Să se arate că mulţimea
{ }
2 2
, M a ab b a b = − + ∈] este parte stabilă a lui ] în raport cu înmulţirea.


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

87 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 087
1. Se consideră funcţia
( )
2
: , ( ) ln 1 f f x x x → = + + \ \ .
5p a) Să se arate că funcţia f este strict crescătoare.
5p
b) Să se studieze convergenţa şirului ( )
1
n
n
x

definit prin
1
1 x = şi ( )
1
,
n n
x f x n

+
= ∀ ∈` .
5p
c) Să se demonstreze că ( ) ( ) 1 1, f x f x x + − ≤ ∀ ∈\.

2. Se consideră funcţiile ( ) ( )
ln
, : 0, 3 ,
3
x
f g f x
x
→ =

\ şi ( )
( )
( )
ln 3
, 0, 3
x
g x x
x

= ∀ ∈ .
5p a) Să se calculeze ( ) ( )
1
3
e
x f x dx −

.
5p
b) Să se arate că ( ) ( )
2 2
1 1
f x dx g x dx =
∫ ∫
.
5p
c) Să se arate că ( )
1
0
lim
t
t
f x dx = +∞

2
.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.

SUBIECTUL I (30p) – Varianta 088
5p
1. Să se ordoneze crescător numerele lg2 lg20 a = − ,
2 2
3 4
b C C = − şi
3
4 4 c = − .
5p
2. Să se determine a∈\ ştiind că distanţa de la vârful parabolei de ecuaţie
2
2 y x x a = + + la axa Ox
este egală cu 1.
5p 3. Numerele reale x şi y verifică egalitatea arctg arctg
2
x y
π
+ = . Să se arate că 1 x y ⋅ = .
5p 4. Să se arate că numărul
3
, , 3
n
A n n ∈ ≥ ` este divizibil cu 3.
5p
5. Punctele , , , E F G H sunt mijloacele laturilor [ ] [ ] [ ] , , , BC DA AB respectiv [ ] CD ale patrulaterului
ABCD . Să se demonstreze că EF HG CA + =
JJJG JJJG JJG
.
5p 6. Să se calculeze tg x , ştiind că
3
,
4
x
π
π
 

 
 
şi
3
sin 2
5
x = − .

Varianta 88
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

88 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 088

1. Fie m∈\ şi ( )
3
2 1 1
1 1
3 4 1 0
A m
m
−  
 
= − − ∈
 
 
+
 
\ M .
5p a) Să se calculeze ( ) det A .
5p b) Să se determine m∈\ astfel încât matrice A să fie inversabilă.
5p
c) Să se determine m∈\ astfel încât
1
A A
− ∗
= .
2. Se consideră corpul ( )
3
, , + ⋅ ] şi polinoamele
3 3
3
ˆ ˆ
, , , 2 2 f g f X X g X X ∈ = − = + + ] .
5p a) Să se determine rădăcinile din
3
] ale polinomului f.
5p
b) Să se arate că polinomul g este ireductibil în [ ]
3
X ] .
5p
c) Să se determine toate polinoamele [ ]
3
h X ∈] de gradul trei, astfel încât ( ) ( ) h x g x = , oricare ar fi
3
x∈] .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

88 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 088

1. Se consideră funcţia : , ( ) arctg f f x x → = \ \ .
5p a) Să se scrie ecuaţia tangentei la graficul funcţiei f în punctul de abscisă 1 x = , situat pe graficul
funcţiei f.
5p b) Să se calculeze
3
0
( )
lim
x
x f x
x


.
5p c) Să se arate că funcţia : , ( ) ( 1) ( ) g g x x f x → = − \ \ admite exact un punct de extrem.

2. Se consideră şirul ( )
1
n
n
I

,
1
0
sin
n
n
I x x dx =

.
5p a) Să se calculeze
1
I .
5p
b) Să se arate că şirul ( )
1
n
n
I

este convergent.
5p
c) Să se demonstreze că ( )
2 2 2
2 2 1 2 sin1 cos1, 2
n n
I n n I n n

+ − = − ∀ ≥ .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
89
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 089
5p
1. Să se determine numerele complexe z care verifică relaţia 3 6 z i z + = ⋅ .
5p
2. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 1 2 4 x x − = + .
5p
3. Să se determine imaginea funcţiei : f → \ \, ( )
2
1 4
x
f x
x
=
+
.
5p
4. Să se determine numărul funcţiilor strict monotone { } { } : 1, 2, 3 5, 6, 7,8 f → .
5p
5. Să se demonstreze că pentru orice punct M din planul paralelogramului ABCD are loc egalitatea
MA MC MB MD + = +
JJJG JJJJG JJJG JJJJG
.
5p
6. Fie a şi b numere reale, astfel încât
3
a b
π
+ = . Să se arate că ( ) sin 2 sin 2 sin 0 a b a b − − − = .

Varianta 89
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

89 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 089

1. Se consideră sistemul de ecuaţii liniare
1 2
3 4
1 2 3 4
1
x x a
x x b
x x x x
− = 

− =


+ + + =

, unde , . a b∈\
5p a) Să se arate că, pentru orice valori ale lui a şi b, sistemul este compatibil.
5p
b) Să se determine , a b∈\ astfel încât sistemul să admită o soluţie( )
1 2 3 4
, , , x x x x cu proprietatea că
1 2 3 4
, , , x x x x şi
1 2
x x + sunt termeni consecutivi ai unei progresii aritmetice.
5p c) Să se demonstreze că, dacă sistemul are o soluţie cu toate componentele strict pozitive, atunci 1. a b + <

2. Fie polinomul [ ]
3 2
3 5 1 f X X X X = − + + ∈\ şi
1 2 3
, , x x x ∈^ rădăcinile sale.
5p
a) Să se calculeze ( )( )( )
1 2 3
1 1 1 x x x − − − .
5p
b) Să se arate că polinomul f nu are nicio rădăcină întreagă.
5p
c) Să se calculeze
2 2 2 2 2 2
1 2 1 3 2 1 2 3 3 1 3 2
x x x x x x x x x x x x + + + + + .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

89 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 089
1. Pentru fiecare 0 a > se consideră funcţia ( ) ( )
1
: (0; ) , ln 1
a a
f f x x a
x
 
∞ → = + +
 
 
\ .
5p a) Să se calculeze ( ), 0
a
f x x ′ > .
5p b) Să se determine a astfel încât funcţia
a
f să fie convexă.
5p c) Să se arate că graficul funcţiei
a
f admite asimptotă spre +∞ .

2. Se consideră şirul ( )
1
n
n
I

,
2
0
cos
n
n
I x dx
π
=

.
5p a) Să se calculeze
2
I .
5p
b) Să se arate că ( )
2
1 , 3
n n
nI n I n

= − ∀ ≥ .
5p
c) Să se demonstreze că şirul ( )
1
n
n
I

este convergent.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
90
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 090
5p
1. Se consideră progresia aritmetică ( )
1
n
n
a

cu raţia 3. Ştiind că suma primilor 10 termeni ai progresiei
este 150, să se determine
1
. a
5p
2. Să se determine toate perechile ( , ) a b de numere reale pentru care
2 2
2 a b a b + = + = .
5p
3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia ( ) lg lg 9 2 1. x x + − =
5p
4. Să se determine probabilitatea ca, alegând un număr din mulţimea { } 1, 2, 3,...,100 , acesta să nu fie
divizibil cu 7.
5p
5. Se consideră punctele ( ) ( ) 0, 2 , 1, 1 A B − şi ( ) 5,1 . C Să se determine ecuaţia dreptei duse din vârful A,
perpendiculară pe dreapta BC.
5p
6. Să se arate că
2 4 6 8
1 cos cos cos cos 0.
5 5 5 5
π π π π
+ + + + =

Varianta 90
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

90 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 090
1. Fie M mulţimea matricelor de ordin 3 cu elemente reale având proprietatea că suma elementelor
fiecărei linii este 0.
5p a) Să se arate că, dacă , A B M ∈ , atunci A B M + ∈ .
5p b) Să se arate că orice matrice din M este neinversabilă.
5p
c) Să se demonstreze că, dacă A M ∈ , atunci
2
A M ∈ .

2. Se consideră inelele
{ }
2 2 , a b a b
 
= + ∈
 
] ] şi
{ }
3 3 , a b a b
 
= + ∈
 
] ] .
5p a) Să se arate că, dacă x∈\ şi
2
3 2 2 x = + , atunci 2 x
 

 
] .
5p
b) Să se arate că 2 3
   
∩ =
   
] ] ].
5p c) Să se demonstreze că nu există morfisme de inele de la 2
 
 
] la 3
 
 
] .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

90 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 090
1. Se consideră funcţiile ( ) ( )
*
: 0; , ln ,
n
n n
f f x x x n ∞ → = + ∈ \ ` .
5p a) Să se determine asimptotele graficului funcţiei
1
f .
5p
b) Să se demonstreze că funcţiile
( )
1
: (0, ) , ( ) ( )
n n n n
g g x f x f
x
∞ → = + \ sunt convexe.
5p c) Admitem că ecuaţia ( ) 2
n
n
f x = are soluţia unică
n
x . Să se arate că şirul
1
( )
n n
x

converge la 2 .

2. Fie [0,1] a ∈ şi
*
0
,
1
n
a
n
t
I dt n
t
= ∈
+

` .
5p a) Să se calculeze
2
I .
5p
b) Să se demonstreze că
1
, 2
n
n n
a
I I n
n

+ = ∀ ≥ .
5p c) Să se arate că lim 0
n
n
I
→∞
= .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
91
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 091
5p
1. Să se calculeze modulul numărului complex
( ) ( )
2
2 1 2 1 z i = − + + .
5p
2. Să se determine numerele reale x şi y ştiind că 2 1 x y + = şi
2 2
6 1. x y − =
5p
3. Să se arate că funcţia ( )
2
: , 1 f f x x x → = + + \ \ nu este injectivă.
5p
4. Să se calculeze
3 3
10 9
C C − .
5p
5. Fie ABCD un paralelogram. Ştiind că vectorii AB AD +
JJJG JJJG
şi AB AD −
JJJG JJJG
au acelaşi modul, să se arate că
ABCD este dreptunghi.
5p
6. Să se arate că
2
sin 40 sin140 cos 130 ⋅ =
D D D
.

Varianta 91
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

91 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 091

1. Se consideră matricea
1 2
4
A
x
 
=
 
 
, unde x∈\.
5p
a) Să se determine x∈\ ştiind că
2
5 A A = .
5p
b) Pentru 2 x = să se calculeze
2009
A .
5p c) Să se determine x∈\ pentru care
( )
rang 1
t
A A + = .

2. Fie , , a b c∈\ şi polinomul
4 3 2 2
2 2( 1) ( 3) f X a X a X bX c = + − + + + + .
5p a) Să se determine , , a b c , ştiind că a b c = = , iar restul împărţirii lui f la 1 X + este 10.
5p b) Ştiind că
1 2 3 4
, , , x x x x ∈^sunt rădăcinile lui f, să se calculeze
2 2 2 2
1 2 3 4
. x x x x + + +
5p c) Să se determine , , a b c∈\ şi rădăcinile polinomului f în cazul în care f are toate rădăcinile reale.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

91 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 091
1. Se consideră funcţia : f → \ \,
3
2
2
( )
1
x
f x
x
=
+
.
5p a) Să se arate că graficul funcţiei f admite asimptotă spre +∞ .
5p b) Să se arate că funcţia f este inversabilă.
5p
c) Să se calculeze
1
lim ( ) ( )
x x
x
f e
→∞
.

2. Fie funcţiile , : F f → \ \, ( )
2
sin x
f x e = ,
0
( ) ( )
x
F x f t dt =

.
5p a) Să se demonstreze că funcţia F este strict crescătoare.
5p
b) Să se calculeze ( )
2
0
cos 2xF x dx
π

.
5p
c) Să se calculeze
0
( )
lim
x
F x
x →
.


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
92
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 092
5p
1. Numerele reale pozitive a,b,c,d sunt în progresie geometrică. Ştiind că 7 d a − = şi 2 c b − = , să se
determine raţia progresiei.
5p
2. Să se determine valorile reale nenule ale lui m ştiind că
2
2 0 mx x + − ≤ , oricare ar fi . x∈\
5p
3. Să se rezolve în intervalul (0, 5) ecuaţia
1
sin 2 .
6 2
x
π  
+ = −
 
 

5p
4. Să se determine numărul
0 2 4 6 8
10 10 10 10 10
n C C C C C = − + − + .

5p
5. Să se determine a∈\ pentru care vectorii ( ) ( ) 1 2 2 u a i a j = − − +
G G G
şi ( ) 1 v a i j = + −
G G G
sunt
perpendiculari.

5p 6. Fie
3
,
2
π
α π
 

 
 
astfel încât
1
cos
3
α = − . Să se calculeze sin 2α .

Varianta 92
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

92 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 092

1. Fie matricea
1 1
1 1
A
 
=
 
− −
 
şi mulţimea ( )
2 2
{ } |
t
G X AXA O = ∈ = M \ , unde
t
A este transpusa
matricei A.
5p a) Să se arate că dacă , X Y G ∈ , atunci . X Y G + ∈
5p b) Să se arate că, dacă , X G ∈ atunci suma elementelor lui X este egală cu 0.
5p
c) Să se arate că dacă X G ∈ şi det 0 X = , atunci
n
X G ∈ pentru orice
*
. n∈`

2. Se consideră polinomul [ ]
4 3 2
6 18 30 25 f X X X X X = − + − + ∈^ .
5p
a) Să se arate că polinomul f se divide cu
2
2 5 X X − + .
5p b) Să se arate că polinomul f nu are nicio rădăcină reală.
5p c) Să se arate că rădăcinile polinomului f au acelaşi modul.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

92 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 092
1. Se consideră funcţia ( ) ( ) ( ) : 1; , ln ln f f x x ∞ → = \ .
5p a) Să se determine ecuaţia tangentei la graficul funcţiei f în punctul de abscisă x e = , situat pe
graficul funcţiei f.
5p
b) Să se demonstreze că funcţia f este concavă.
5p
c) Să se calculeze
( 1) ( )
lim
( ) x
f x f x
f x →∞
+ −

.

2. Se consideră funcţia : f → \ \,
2
cos
( )
1 sin
x
f x
x
=
+
.
5p a) Să se calculeze
2
0
( ) f x dx
π

.

5p b) Să se arate că orice primitivă a funcţiei f este strict crescătoare pe intervalul 0;
2
π  
 
 
.

5p c) Să se calculeze
2
0
( ) xf x dx
π

.


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
93
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 093
5p
1. Să se calculeze modulele rădăcinilor complexe ale ecuaţiei
2
2 4 0. z z + + =
5p 2. Să se determine funcţiile de gradul întâi : f → \ \, care sunt strict crescătoare şi îndeplinesc condiţia
( ( )) 4 3 f f x x = + , oricare ar fi x∈\ .

5p
3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia
1
2
2 4 12
x
x
+
+ = .
5p
4. Care este probabilitatea ca, alegând un număr din mulţimea numerelor naturale de la 1 la 1000, acesta
să fie cub perfect?
5p
5. Se consideră punctele ( ) 1, 2 A şi ( ) 3, 4 B . Să se calculeze distanţa de la originea axelor la dreapta AB.
5p
6. Să se determine ( ) 0, 2 α π ∈ astfel ca tg sin . α α =

Varianta 93
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

93 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 093

1. Se consideră matricea ( )
2
1 0
2 1
A
 
= ∈
 
 
\ M .
5p
a) Să se calculeze
3
A .
5p b) Să se determine
( )
1
t
A A

⋅ .
5p c) Să se rezolve ecuaţia ( )
2
2
, X A X = ∈ \ M .

2. Fie , a b∈\ şi polinomul [ ]
30 20 10 5
3 3 . f X X aX X aX b X = − + + + + ∈\
5p a) Să se arate că restul împărţirii polinomului f la 1 X + nu depinde de a .
5p b) Să se determine a şi b astfel încât restul împărţirii polinomului f la
2
X X − să fie X .
5p c) Să se determine a şi b astfel încât polinomul f să fie divizibil cu
2
( 1) . X −

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

93 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 093
1. Pentru fiecare t ∈\ , se consideră funcţia :
t
f → \ \,
3 2
( )
t
f x x t x = + .
5p a) Să se calculeze ( ),
t
f x x ′ ∈\.
5p b) Să se arate că fiecare funcţie
t
f este inversabilă.
5p
c) Să se arate că funcţia ( ) ( )
1
: , 1
t
g g t f

→ = \ \ este continuă în punctul 0.

2. Fie funcţia
2
0
: , ( ) ( 1) | |
x
f f x t t dt → = +

\ \ .
5p
a) Să se calculeze (1) f .
5p b) Să se arate că f este funcţie impară.

5p c) Să se calculeze
2
( 1) ( )
lim
x
f x f x
x x
→∞
+ −
.


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
94
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 094
5p
1. Să se calculeze
( )( )
4
1 2 3 1
5
i i   − −
 
 
 
.
5p
2. Să se arate că funcţia
1
: ( 1,1) , ( ) ln
1
x
f f x
x

− → =
+
\ este impară.
5p
3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 5 5 2.
x x −
+ =
5p
4. Care este probabilitatea ca, alegând un număr din mulţimea numerelor naturale de trei cifre, prima sa
cifră să fie număr prim?
5p
5. Fie ABC un triunghi şi O centrul cercului circumscris lui. Ştiind că , BO OC =
JJJG JJJJG
să se arate că triunghiul
ABC este dreptunghic.
5p 6. Fie α ∈\ , astfel încât sin cos 1. α α + = Să se calculeze tg 2 . α

Varianta 94
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

94 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 094

1. Fie , , a b c

∈\ şi matricea 0
0 0
a a b a b
A b b c
c
− −  
 
= −
 
 
.
5p a) Să se arate că A este matrice inversabilă.
5p
b) Să se demonstreze că 0
0 0
n n n n n
n n n n
n
a a b a b
A b b c
c
 
− −
 
= −
 
 
 
, oricare ar fi n

∈` .
5p
c) Să se calculeze
1
A

.

2. Fie [ ] f X ∈\ un polinom astfel încât
( )
( ) ( )
2 2
3 1 3 1 f X X f X f X + + = + + şi ( ) 0 0. f =
5p a) Să se determine ( 1). f −
5p b) Să se determine restul împărţirii polinomului f la 5. X −
5p c) Să se demonstreze că . f X =

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

94 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 094
1. Se consideră funcţiile
1 *
:[0; ) , ( ) ( 2) ,
n
n n
f f x x n x n n
+
∞ → = − + + ∈ \ ` .
5p a) Să se arate că graficele funcţiilor
n
f nu admit asimptotă spre +∞ .
5p
b) Să se arate că, pentru oricare n

∈` ,
n
f are exact un punct de extrem
n
x .
5p
c) Să se calculeze
2
lim
n
n
n
x
→∞
, unde
n
x este definit la punctul b).

2. Se consideră şirul ( )
1
n
n
I

,
2
1
2
0
1
n
n
x
I dx
x
=
+

.
5p a) Să se calculeze
1
I .

5p
b) Să se arate că
1
1
, 1
2 1
n n
I I n
n
+
+ = ∀ ≥
+
.
5p c) Să se calculeze lim .
n
n
I
→∞


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
95
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 095
5p
1. Să se calculeze partea întreagă a numărului
10
2 1 −
.

5p 2. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia
1
1.
1
x
x
+ =
+


5p
3. Să se studieze monotonia funcţiei ( ) ( )
2009
: 0, , 2009 log
x
f f x x ∞ → = + \ .
5p 4. Care este probabilitatea ca, alegând un număr din mulţimea numerelor naturale de trei cifre, produsul
cifrelor sale să fie impar?

5p
5. Să se demonstreze că vectorii 3 u i a j = +
G G G
şi ( ) 1 v a i a j = + +
G G G
nu pot fi perpendiculari pentru nicio
valoare reală a numărului a.

5p
6. Să se arate că ( ) sin sin 3 sin 5 1 2cos 2 sin 3 , x x x x x + + = + ⋅ oricare ar fi . x∈\

Varianta 95
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

95 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 095

1. Se consideră
*
n∈` şi matricea ( )
n n
A ∈M \ , care are elementele de pe diagonala principală egale cu
2 şi restul elementelor egale cu 1.
5p a) Să se calculeze ( )
2
det 2A .
5p
b) Să se determine x∈\ pentru care ( )
3 3
det 0 A xI + = .
5p
c) Să se arate că
4
A are inversă, aceasta având elementele de pe diagonala principală egale cu
4
5
şi restul
elementelor egale cu
1
5
− .

2. Fie , , a b c∈\ şi polinomul [ ]
3 2
f X aX bX c X = − + − ∈\ cu rădăcinile
1 2 3
, , . x x x ∈^
5p a) Să se determine , , a b c pentru care
1
2 x = şi
2
1 x i = + .
5p
b) Să se arate că resturile împărţirii polinomul f la
2
( 1) X − şi la
2
( 2) X − nu pot fi egale, pentru nicio
valoare a parametrilor , , . a b c
5p c) Să se arate că, dacă toate rădăcinile polinomului f sunt reale şi , , a b c sunt strict pozitive, atunci
1 2 3
, , x x x sunt strict pozitive.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

95 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 095

1. Fie funcţiile : , ( ) arctg f f x x → = \ \ şi
2
1
: , ( ) ( 1) ( )
1
g g x f x f x f
x x
 
→ = + − −
 
 
+ +
\ \ .
5p a) Să se arate că graficul funcţiei f admite asimptotă spre +∞ .
5p b) Să se arate că ( ) 0, g x x = ∀ ∈\.
5p
c) Să se calculeze
2 2 2 2
1 1 1 1
lim arctg arctg arctg ... arctg
1 1 1 1 2 2 1 3 3 1
n
n n
→∞
 
+ + + +
 
  + + + + + + + +
.

2. Se consideră şirul ( )
1
n
n
I

,
1
0
x n
n
I e x dx

=

.
5p a) Să se calculeze
1
I .

5p
b) Să se arate că
1
1
n n
I nI
e

= − , pentru orice 2 n ≥ .
5p c) Să se calculeze
.
lim
n
n
I
→∞Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
96
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 096
5p
1. Fie a,b,c numere naturale nenule în progresie geometrică. Ştiind că a b c + + este un număr par, să se
arate că numerele a,b,c sunt pare.
5p
2. Fie funcţia ( )
2
: , 3 2. f f x x x → = + + \ \ Să se arate că ( ) ( ) 1 0, f a f a + + ≥ oricare ar fi . a∈\
5p 3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale inecuaţia
2 4
log log 3 x x + > .
5p
4. Să se determine numerele naturale n, 2 n ≥ , pentru care
1 2
120
n n
C C + = .
5p
5. Să se arate că unghiul vectorilor 2 u i a j = −
G G G
şi v i j = +
G G G
este obtuz dacă şi numai dacă 2. a >
5p
6. Fie ABC un triunghi cu
1
sin , sin 1
2
A B = = şi 4. BC = Să se calculeze aria triunghiului ABC.

Varianta 96
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

96 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 096

1. Pentru orice matrice ( )
2
a b
A
c d
 
= ∈
 
 
M \ se notează ( ) tr A a d = + .
5p a) Să se verifice că
2
2 2
( ) (det ) 0 A tr A A A I − ⋅ + ⋅ = .
5p b) Să se demonstreze că, dacă ( ) 0, tr A = atunci
2 2
, A B BA = pentru orice matrice ( )
2
. B∈M \
5p c) Să se arate că dacă ( ) 0 tr A ≠ , ( )
2
B∈M \ şi
2 2
, A B BA = atunci AB BA = .

2. Fie , a b∈\ şi polinomul [ ]
4 3 2
6 13 . f X X X aX b X = − + + + ∈\
5p a) Să se calculeze suma pătratelor celor 4 rădăcini complexe ale polinomului f.
5p
b) Să se determine , a b astfel încât polinomul f să fie divizibil cu ( 1)( 3). X X − −
5p c) Să se determine , a b astfel încât polinomul f să aibă două rădăcini duble.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

96 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 096
1. Fie mulţimea \ {1, 2, 3,..., 2009} A = \ şi funcţia
1 1 1 1
: , ( ) ...
1 2 3 2009
f A f x
x x x x
→ = + + + +
− − − −
\ .
5p a) Să se determine asimptotele graficului funcţiei f .
5p
b) Ştiind că a

∈\ , să se determine numărul soluţiilor reale ale ecuaţiei ( ) f x a = .
5p c) Să se determine numărul punctelor de inflexiune ale graficului funcţiei f .

2. Fie funcţia
2
0
: , ( )
x
t
f f x e dt

→ =

\ \ .
5p
a) Să se arate că funcţia f este strict crescătoare.
5p b) Să se arate că funcţia f este concavă pe intervalul [0, ) ∞ .
5p c) Să se arate că şirul
1
( ( ))
n
f n

este convergent.


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
97
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 097
5p 1. Să se ordoneze crescător numerele
3
2
3!, 100, log 32 .
5p
2. Să se arate că
2 2
3 4 0, x xy y + + ≥ oricare ar fi , x y ∈\.
5p 3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia sin 2 cos x x = .
5p
4. Să se calculeze
3 2
5 6
4 . A C −
5p
5. În sistemul de coordonate xOy se consideră punctele A,B,C astfel încât ( ) ( ) 1, 3 , 2, 5 A B şi 2 . AC AB =
JJJG JJJG

Să se determine coordonatele punctului C.
5p
6. Fie ABC un triunghi care are 8 BC = şi
3
cos .
5
A = Să se calculeze lungimea razei cercului circumscris
triunghiului ABC.

Varianta 97
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1


97 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 097

1. Fie ( )
2
a b
A
c d
 
= ∈
 
 
\ M .
5p a) Să se arate că
( )
det 0
t
A A ⋅ ≥ .
5p b) Să se arate că, dacă
t t
A A A A ⋅ = ⋅ , atunci ( )( ) 0 a d b c − − = .
5p c) Să se demonstreze că, dacă
( )
2009
t t
A A A A − = − , atunci { } 0,1 b c − ∈ .

2. Se consideră corpul ( )
7
, , + ⋅ ] .
5p
a) Să se rezolve în
7
] ecuaţia
ˆ ˆ
2 3 x = .
5p
b) Să se arate că polinomul [ ]
2
7
ˆ ˆ
2 4 p X X = + ∈] nu are rădăcini în
7
] .
5p c) Să se demonstreze că funcţia
7 7
: f → ] ] , ( )
ˆ
2 f x x = este un automorfism al grupului ( )
7
, + ] .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

97 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 097

1. Se consideră funcţia : , ( ) arctg f f x x → = \ \ .
5p a) Să se arate că funcţia f este concavă pe intervalul [0, ) ∞ .
5p
b) Să se calculeze ( )
2
lim ( 1) ( )
x
x f x f x
→∞
+ − .
5p
c) Să se rezolve inecuaţia
3
( )
3
x
f x x < − , x∈\.

2. Fie funcţia
2 2
1
: , ( )
(1 )
f f x
x
→ =
+
\ \ .
5p a) Să se calculeze
1
2
0
(1 ) ( ) x x f x dx +

.
5p
b) Să se arate că funcţia
4
0
: , ( ) ( )
x
F F x t f t dt → =

\ \ este strict crescătoare.
5p
c) Să se arate că, pentru orice a∈\, are loc relaţia
1
1
( )
4
a
f x dx <

.


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
98
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 098
5p
1. Fie z ∈^ astfel încât 2 3 . z z i + = + Să se calculeze modulul numărului z .
5p
2. Să se dea un exemplu de ecuaţie de gradul al doilea cu coeficienţi întregi care are o soluţie egală cu 3 .
5p
3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia log 2 log 2 9
x
x
+ = .
5p
4. Să se determine numărul submulţimilor cu trei elemente ale mulţimii { } 1, 2, 3, 4, 5 care conţin cel puţin un
număr par.
5p 5. Fie G centrul de greutate al triunghiului ABC. Să se determine , a b∈\ astfel încât să aibă loc egalitatea
aGA bGB GC + =
JJJG JJJG JJJG
.
5p 6. Ştiind că ,
2
a
π
π
 

 
 
şi
3
sin
5
a = , să se calculeze tg a.

Varianta 98
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

98 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 098

1. Fie sistemul de ecuaţii liniare
1
2
0
mx y z
x y z
x y z
+ − = 

+ − =


− + + =

, unde . m∈\
5p a) Să se determine m∈\ astfel încât matricea sistemului să aibă rangul 2.

5p b) Să se determine m∈\ astfel încât sistemul să aibă soluţii ( )
0 0 0
3
, , x y z ∈\ care verifică relaţia
0 0 0
4. x y z + + =
5p c) Să se determine m∈] astfel încât sistemul să aibă o soluţie unică ( )
0 0 0
3
, , . x y z ∈]

2. Fie p∈\ şi polinomul [ ]
4
4 . f X X p X = − + ∈\
5p
a) Să se determine p astfel încât polinomul f să fie divizibil cu 1 X + .
5p
b) Să se determine p astfel încât polinomul f să aibă o rădăcină reală dublă.
5p c) Să se arate că, pentru orice p∈\ , polinomul f nu are toate rădăcinile reale.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

98 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 098
1. Pentru fiecare , 2 n n ∈ ≥ ` se defineşte funcţia :[0, ) , ( ) 1
n
n n
f f x x nx ∞ → = − − \ .
5p a) Să se arate că, pentru orice , 2 n n ∈ ≥ ` , funcţia
n
f este convexă.
5p b) Să se arate că, pentru orice , 2 n n ∈ ≥ ` , ecuaţia ( ) 0
n
f x = are soluţie unică.
5p c) Să se calculeze lim
n
n
x
→∞
, unde
n
x este unica soluţie a ecuaţiei ( ) 0
n
f x = .

2. Fie funcţiile , : , ( ) , ( ) ( ) cos
1
x
x
x
x
e
f g f x g x f t t dt
e

→ = =
+

\ \ .
5p a) Să se calculeze
1
0
( ) f x dx

.
5p
b) Să se studieze monotonia funcţiei g pe intervalul [ ] 0,π .
5p c) Să se calculeze
2
g
π
 
 
 
.


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
99
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 099
5p
1. Să se calculeze partea întreagă a numărului
1
3 2 −
.
5p
2. Fie f o funcţie de gradul întâi. Să se arate că funcţia f f D este strict crescătoare.
5p
3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia
4
3 9
9
x x
+ = .
5p
4. Câte funcţii { } { } : 1, 2, 3,...,10 0,1 f → au proprietatea că ( ) ( ) ( ) ( ) 1 2 3 ... 10 2 f f f f + + + + = ?
5p
5. Se consideră punctele ( ) ( ) 1, 2 , 2,5 M N şi ( ) 3, , . P m m∈\ Să se determine valorile reale ale lui m
astfel încât 5. MN MP ⋅ =
JJJJG JJJG

5p
6. Să se determine cel mai mare element al mulţimii { } cos 1, cos 2, cos 3 .

Varianta 99
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

99 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 099

1. Fie matricele
2
( )
a b
A
c d
 
= ∈
 
 
\ M ,
2
1 1
( )
1 1
B
 
= ∈
 
 
\ M şi funcţia : , ( ) det( )
t
f f x AA xB → = + \ \ .
5p
a) Să se calculeze
t
AA .
5p
b) Să se arate că ( ) 0 0 f ≥ .
5p
c) Să se arate că există , m n∈\ astfel încât ( ) f x mx n = + , pentru oricare x∈\.

2. Se consideră mulţimea de numere complexe
{ }
cos sin . G q i q q = π + π ∈_
5p a) Să se arate că
1 3
2 2
i G + ∈ .
5p b) Să se arate că G este parte stabilă a lui ^ în raport cu înmulţirea numerelor complexe.
5p c) Să se arate că polinomul [ ]
6
1 f X X = − ∈^ are toate rădăcinile în G.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

99 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 099

1. Se consideră funcţia
3 3 3 2 3
: , ( ) 3 2 1 1 f f x x x x x x → = + + + − − + \ \ .
5p a) Să se scrie ecuaţia tangentei la graficul funcţiei f în punctul de abscisă 0 x = , situat pe graficul
funcţiei f.
5p b) Să se arate că graficul funcţiei admite asimptotă spre +∞ .
5p c) Să se calculeze
(1) (2) ... ( )
lim
n
n
f f f n
n →∞
+ + +  
 
 
.

2. Se consideră funcţiile
1
: (0, ) , ( ) ln ,
x
n
n n
e
f f x t t dt n

∞ → = ∈

\ ` .
5p a) Să se calculeze
1
( ) f e .
5p b) Să se arate că funcţiile
n
f sunt descrescătoare pe intervalul (0,1) .
5p c) Să se calculeze lim (1)
n
n
f
→∞
.


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
100
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 100
5p
1. Să se arate că
{ }
6 4 2 2 | , a b a b + ∈ + ∈Z .
5p
2. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 1 1 . x x + = −
5p
3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia
6 2 3
2 1 3 x x x − + = − .
5p 4. Să se arate că 11 divide numărul
1 2 10
11 11 11
... C C C + + + .
5p
5. Fie ABC un triunghi şi G centrul său de greutate. Ştiind că ( ) ( ) 1,1 , 5, 2 A B şi ( ) 3, 4 , G să se calculeze
coordonatele punctului C.
5p
6. Fie a∈\ cu
2
tg .
5
a = Să se calculeze sin a .

Varianta 100
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

100 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 100

1. Fie matricea
3 2
.
6 4
A
−  
=
 

 

5p a) Să se demonstreze că
2
2 2
( ) . I A I A + = +
5p b) Să se demonstreze că mulţimea
*
{ | }
n
A n∈` este finită.
5p
c) Să se rezolve ecuaţia ( )
3
2
, X A X = ∈ \ M .
2. Fie , 3, n n ∈ ≥ `
0 1
, ,...,
n
a a a ∈] şi polinomul
1
1 1 0
... .
n n
n n
f a X a X a X a


= + + + +
5p a) Să se arate că ( ) ( ) 1 1 f f + − este număr par.
5p b) Să se arate că, dacă (2) f şi (3) f sunt numere impare, atunci polinomul f nu are nicio rădăcină
întreagă.
5p c) Să se arate că polinomul g =
3
3 1 X X a − + + , a∈], nu poate fi descompus în produs de două
polinoame neconstante, cu coeficienţi întregi.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

100 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 100
1. Se consideră funcţia
3 2
: , ( )
x
f f x e x x x → = + − + \ \ .
5p a) Să se arate că funcţia f este strict crescătoare.
5p b) Să se arate că funcţia f este inversabilă.
5p
c) Să se calculeze
1
( )
lim
ln x
f x
x

→∞
.

2. Se consideră şirul ( )
1
n
n
I

,
1
2
0
3 2
n
n
x
I dx
x x
=
+ +

.
5p a) Să se calculeze
1
I .
5p b) Să se arate că
*
2 1
1
3 2 ,
1
n n n
I I I n
n
+ +
+ + = ∀ ∈
+
` .
5p c) Să se calculeze lim
n
n
nI
→∞
.

Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică-informatică. • Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu. • La toate subiectele se cer rezolvări complete.

Varianta 2

SUBIECTUL I (30p) – Varianta 002 5p 5p 5p 5p 5p 5p 1. Să se arate că numărul (1 − i ) este real.
24

2. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 3. Să se determine inversa funcţiei bijective f :

3x − 1 x + 1 + = 3. x + 1 2x − 1 → (1, ∞ ) , f ( x) = e x + 1 .

4. Să se determine probabilitatea ca, alegând un număr ab din mulţimea numerelor naturale de două cifre, să avem a ≠ b . 5. Să se calculeze lungimea medianei din A a triunghiului ABC , unde A(−2, −1), B (2,0), C (0,6) . 6. Fie vectorii u = mi + 3 j şi v = ( m − 2 ) i − j . Să se determine m > 0 astfel încât vectorii u şi v să fie perpendiculari.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
2 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 002
 2 2 1. Se consideră matricea A∈ M2 ( ) , A =  . 1 1

5p 5p 5p

a) Să se arate că există a ∈

astfel încât A2 = aA.

b) Să se calculeze ( A − At )2009 . c) Să se rezolve ecuaţia X 5 = A, X ∈ M 2(

).

5p 5p 5p

2. Pentru a, b din mulţimea M = [0, ∞) se defineşte operaţia a ∗ b = ln(ea + eb − 1) . a) Să se arate că dacă a, b ∈ M , atunci a ∗ b ∈ M . b) Să se arate că legea de compoziţie „ ∗ ” este asociativă. c) Pentru n ∈ , n ≥ 2 , să se determine a ∈ M astfel încât a ∗ a ∗ ... ∗ a = 2a .
de n ori a

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
2 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 002 1. Se consideră şirul ( an )n∈ 5p 5p 5p
*

dat de a1 ∈ ( 0,1) şi an+1 = an 1 − an , ∀n ∈
*

(

)

*

.

a) Să se arate că an ∈ ( 0,1) , ∀n ∈

.
*

b) Să se demonstreze că şirul ( an )n∈

este strict descrescător.

2 * , este mărginit superior de a1. c) Să se arate că şirul (bn )n∈ * , - Proba D, a12 + a22 + ... + M1 BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ dat de bn =MT1, programa an , ∀n ∈

2. Se consideră funcţia f : 5p 5p

→ , f ( x) =

1 x + x +1
2

.

2 3  2x + 1  arctg   , x ∈ , este o primitivă a funcţiei f. 3  3  b) Să se calculeze aria suprafeţei delimitate de dreptele x = 0, x = 1, Ox şi graficul funcţiei g : → g ( x) = (2 x + 1) f ( x) .

a) Să se arate că funcţia F :

→ , F ( x) =

,

5p

c) Să se calculeze lim

n→∞ − n

n

f ( x)dx , unde n ∈

*

.

Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică. • Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu. • La toate subiectele se cer rezolvări complete.

3 5p 5p 5p 5p 5p 5p

Varianta 3

SUBIECTUL I (30p) – Varianta 003 1. Să se ordoneze crescător numerele 2,

3

4,

4

5.

2. Să se determine valoarea minimă a funcţiei f : R → R , f ( x ) = 4 x 2 − 8 x + 1 . 3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia lg( x − 1) + lg(6 x − 5) = 2 . 4. Să se determine probabilitatea ca, alegând un număr din mulţimea numerelor naturale de două cifre, acesta să fie pătrat perfect. 5. Să se determine ecuaţia dreptei care trece prin punctul A(6, 4) şi este perpendiculară pe dreapta d : 2x − 3 y + 1 = 0 . 6. Ştiind că sin α =
1 , să se calculeze cos 2α . 3

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
SUBIECTUL II (30p) – Varianta 003 0 1 1 1. Se consideră matricea A =  1 0 1  ∈ M3 (  1 1 0   5p 5p 5p a) Să se verifice egalitatea A2 − A = 2 I 3 . b) Să se calculeze A−1 . 2. Se consideră cunoscut că ( , ∗, ) este un inel comutativ, unde x ∗ y = x + y − 3 şi x y = x ⋅ y − 3 x − 3 y + 12 , ∀ x, y ∈ . a) Să se arate că elementul neutru al legii de compoziţie „ ” este 4. b) Să se determine a, b ∈ astfel încât între inelele ( , ∗, ) şi ( , +, ⋅ ) să existe un izomorfism de forma f : → , f ( x) = a ⋅ x + b . c) Să se rezolve în mulţimea ecuaţia x x ... x = 22009 + 3 .
de 2009 ori x

).

c) Să se arate că A2009 + A2008 = 22008 ( A + I 3 ) .

5p 5p 5p

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
3 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 003 1. Se consideră funcţia f : ( 0, ∞ ) → , f ( x ) = 18 x 2 − ln x. a) Să se determine intervalele de monotonie ale funcţiei f. b) Să se determine a ∈ pentru care f ( x ) ≥ a, ∀x ∈ ( 0, ∞ ) .
→ , f a ( x) =

5p 5p 5p

c) Să se determine numărul de rădăcini reale ale ecuaţiei f ( x ) = m , unde m este un parametru real.
1 , unde a ∈ x−a +3

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

2. Se consideră funcţiile f a : 5p 5p 5p

. .

a) Să se arate că, pentru orice a ∈ b) Să se calculeze

, funcţia f a are primitive strict crescătoare pe

∫0 f2 ( x )dx .
3

c) Să se calculeze lim

∫ f a ( x )dx . a →∞ 0
3

∞) → G . Se consideră şirul ( I n )n∈ 5p 5p 5p a) Să se calculeze I1 . unde G = (3.2 ( 5p 5p 5p ) astfel încât AB = O2 . Ministerul Educaţiei. • Toate subiectele sunt obligatorii. Să se arate că numărul   este real. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 4 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 004  −1 2 2  1. • La toate subiectele se cer rezolvări complete. programa unde 5p BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂf-(Proba D. Să se arate că vârful parabolei y = x 2 + 5 x + 1 este situat în cadranul III. c) Să se determine o matrice nenulă B ∈ M3.. specializarea matematică . a) Să se calculeze 4 5 6 . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. ∞) şi x y = ( x − 3)( y − 3) + 3 . AC = 10 şi că aria triunghiului ABC este egală cu 15 3 . b) Să se demonstreze că funcţia f nu are puncte de extrem local. 2. ) + . n ∈ * . ⋅) la ( G . Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 9 x − 10 ⋅ 3x−1 + 1 = 0 . Se ştie că (G . alegând un număr din mulţimea numerelor naturale de trei cifre.Filiera vocaţională.  2 2 −1 a) Să se calculeze rangul matricei A.informatică. ) este grup. Să se determine probabilitatea ca. 1− i 1+ i  2 2. 4. b) Să se demonstreze că funcţia f este un izomorfism de grupuri. Să se calculeze lungimea laturii BC a triunghiului ascuţitunghic ABC ştiind că AB = 6 . ) . . n2 c) Să se calculeze lim ( f (1) + 2 ) + f ( 3 MT1. profilul militar. + f ( n ) ) . ∞). Să se determine a ∈ pentru care vectorii u = a i + (a + 1) j şi v = −(5a − 1) i + 2 j sunt perpendiculari. a) Să se determine asimptotele graficului funcţiei f. 5. Se consideră funcţia f : (0. Se acordă 10 puncte din oficiu. atunci H conţine toate numerele raţionale q > 3 . b) Să se demonstreze că det( At ⋅ A) = 0 . f ( x) = x + 3 . 3. ∀n ∈ c) Să se calculeze lim I n .M1 n ∈ n→∞ * . acesta să aibă exact două cifre egale. Se consideră funcţia f : 5p 5p \ {−1. * . Ministerul Educaţiei. de la ( (0. 5p 5p 5p 2.0} → . 4 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 4 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 004 1   1 − 1.. Se consideră matricea A =  . f ( x ) = 2x + 1 x 2 ( x + 1) 2 . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 4 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 004 1. b) Să se arate că I n ≤ 1. n→∞ . c) Să se demonstreze că dacă H este un subgrup al lui G care conţine toate numerele naturale k ≥ 4 . In = ∫ * 2 xn xn + 1 1 dx. 6.

4. 2( x − 1) MT1. dacă x > 1 .informatică.9). ∞ ) → . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 005 1. f ( x ) = 2 şi şirul (an )n≥1 .. B (1. B. 8) şi matricea M =  0 1 −1 a  . 2. 1. 6 4 8 b   a) Să se arate că punctele A. 6. f ( x ) = ln x − 5p 5p 5p 2 ( x − 1) x +1 . în raport cu legea “ ∗ ”. atunci ln x ≥ 5p 5p 5p a) Să se arate că f ( k + 1) ≤ ∫ b) Să se calculeze lim n k +1 k f ( x ) dx ≤ f (k ). f ( x) = 3 log 2 x . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 005 1 1 1 1 1. b) Să se determine rangul matricei M în cazul a = 3.3. + f (n). −3) .3. −4). unde a. an = f (1) + f (2) + . Pe mulţimea definim legea de compoziţie x ∗ y = 5 xy + 6 x + 6 y + 6 .. π 3 şi lungimea razei cercului circumscris egală cu 1. Să se calculeze lungimea Ministerul Educaţiei. • Toate subiectele sunt obligatorii. ∫ f ( x ) dx. b) Să se determine punctele graficului funcţiei f în care tangenta la grafic este paralelă cu dreapta de ecuaţie 9 y = 2 x .Filiera vocaţională. 4). 2. x BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . c) Să se arate că şirul (an )n≥1 este convergent. n ∈ n→∞ 1 . b ∈ . a) Să se calculeze derivata funcţiei f. Se consideră punctele A(0. 4} cu proprietatea că f (1) = f (4) . 5. x +1 1 2. profilul militar. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. a) Să se arate că legea “ ∗ ” este asociativă. Să se determine numărul funcţiilor f : {1. C (−1. b = 0 . . care conţin ultima coloană. c) Să se arate că dacă unul dintre minorii de ordin trei ai lui M . . ∞ ) . Se acordă 10 puncte din oficiu.. 6). C sunt coliniare. specializarea matematică . 2. Să se determine coordonatele vârfului D al paralelogramului ABCD ştiind că A(−2. programa M1 c) Să se arate că. ∗ x = −1 . ∞ ) → . Să se calculeze 1 + 2i 1 − 2i 2. ∞ ) . 4} → {1. de 2009 ori x 5p 5p 5p 5p 5p 5p Ministerul Educaţiei. Să se determine inversa funcţiei bijective f : (1. b) Să se determine elementele simetrizabile ale mulţimii c) Să se rezolve ecuaţia x ∗ x ∗ x ∗ . Să se rezolve în inecuaţia x 2 − 10 x + 12 ≤ 0 . Varianta 5 5p 5p 5p 5p 5p 5p SUBIECTUL I (30p) – Varianta 005 1 1 + . ∀k ∈ ( 0. ∞ ) → ( 0. C (8. Triunghiul ABC are B = laturii AC . Se consideră funcţia f : ( 0. • La toate subiectele se cer rezolvări complete.Proba D. atunci rang( M ) = 2. Se consideră funcţia f : ( 0. este nul. B (7.. 3.

f (0) = 1. ∞) → 1+ x . specializarea matematică . − x 2n −1 + f n ( x) . Să se calculeze suma tuturor numerelor naturale de două cifre care se divid cu 11. x2 . + − . f n ( x) = g n ( x) = 1 − x + x 2 − x3 + . pentru fiecare n ∈ ∗ BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . n→∞  2 3 4 2 n − 1 2n  b) Să se arate că 0 ≤ ∫ f n ( x)dx ≤ .6.. Se consideră a ∈ . există p ∈ 2.6) .n∈ . x1 5p 5p 5p a) Pentru a = 1 . ∞ ) → . a) Să se arate că f ′ ( x ) = f ( x )(1 + ln x ) .8} ? 5. pentru orice τ ∈ S5 . 2. c) Să se arate că valoarea determinantului ∆ nu depinde de a. ∀n ∈ * .. 2 5p 5p 5p c) Să se demonstreze că. ∞ ) → . x3 ∈ x1 ∆ = x3 x2 x2 x1 x3 ∗ astfel încât τ p = e . 3 1 2 5 4 a) Să se calculeze σ2009 . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. 5p 5p 5p a) Să se calculeze ∫0 g2 ( x)dx . f ( x ) = e x⋅ln x . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar SUBIECTUL III (30p) – Varianta 006 6 5p 5p 5p 1. programa M1 . c) Să se arate că funcţia f este convexă pe ( 0. Se consideră triunghiul ABC cu vârfurile în A(1.∞ ) . 4. 4. rădăcinile ecuaţiei x3 − 2 x 2 + 2 x − a = 0 şi determinantul x3 x2 ... x 2n şi g n : (−1. Se consideră funcţia f : ( 0. Se acordă 10 puncte din oficiu. 6. pentru orice a ∈ . 2) .informatică. Se consideră. x1 . Câte numere naturale de trei cifre distincte se pot forma cu elemente ale mulţimii {2. Se consideră permutarea σ =   ∈ S5 . −2) şi C (4. • La toate subiectele se cer rezolvări complete. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 6 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 006 1 2 3 4 5  1. 0 2n + 1 1 1   1 1 1 c) Să se calculeze lim  1 − + − + . x2 şi x3 . 2. profilul militar. 1 1 1 . π ) ecuaţia sin 3 x = sin x . ∀x > 0. funcţiile f n : (−1. 3. Să se determine funcţia f de gradul al doilea ştiind că f (−1) = 1. Ministerul Educaţiei. Să se rezolve în mulţimea ( 0. Să se calculeze lungimea razei cercului circumscris triunghiului ABC ştiind că C = π 6 şi AB = 6 . • Toate subiectele sunt obligatorii. Ministerul Educaţiei. b) Să se arate că. 6 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 6 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 006 1. b) Să se determine valoarea minimă a funcţiei f. B (2. MT1. b) Să se dea exemplu de o permutare τ ∈ S5 astfel încât τσ ≠ e şi (τσ ) = e . să se determine x1 . Să se calculeze cos B . ecuaţia are o singură rădăcină reală. f (1) = 3 .Filiera vocaţională.Proba D.

Să se determine mulţimea soluţiilor sistemului. Ministerul Educaţiei. Se acordă 10 puncte din oficiu. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 7 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 007 1. p ∈ .. Ministerul Educaţiei. f ( x) = ln x şi şirul ( xn ) n∈ * . ∞ ) → . MT1.. Să se demonstreze că ecuaţia XA = B nu are soluţii X ∈ M1. ⋅) şi ( .. + ) sunt izomorfe. ∀n ∈ 2 3 n * . 2 4.    . a) Să se determine a. Se consideră funcţiile f : ( −1. Se admite faptul că (G. f ( x ) = − x 2 + 6 x − 9 . 5p 5p 5p a) b) c)  1 2 3 4 Se consideră matricele A =  0 1 2 3  . < f ( k + 1) − f ( k ) < . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 7 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 007 1. programa M1 5p c) Să se arate că şirul ( xn )n∈ * este descrescător şi are termenii pozitivi.Proba D. b) Să se demonstreze că.   z + 2t = 1    2k  2. ( x + 1) ( x 2 + 1) şi F : (−1. ∞) → . 1 c) Să se studieze monotonia funcţiei F . 6. 2k   k∈ 2k    x + 2 y + 3 z + 4t = 3  y + 2 z + 3t = 2 . c) Să se demonstreze că grupurile (G .informatică. b) Să se calculeze ∫0 f ( x)dx . în triunghiul ABC . 5. b.Filiera vocaţională. c sunt parametri reali. 5p 5p 5p F ( x) = a ln( x + 1) + b ln( x 2 + 1) + c arctg x . n} are exact 120 de submulţimi cu două elemente. în cazul în care F este primitivă a funcţiei f . ⋅ ) este un grup. xn = 1 + a) Să se determine asimptotele graficului funcţiei f.. pentru orice t ∈ .3 ( ) . unde „ ⋅ ” este înmulţirea matricelor. şi pentru fiecare t ∈   notăm cu 5p 5p 5p a) Să se arate că ∀ n. specializarea matematică . 1 1 5p b) Să se arate că. H t este un subgrup al grupului (G . . k +1 k BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . • Toate subiectele sunt obligatorii. Să se demonstreze că triunghiul ABC este dreptunghic. 7 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 7 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 007 1. pentru orice k > 0 . b. Să se rezolve în mulţimea [ 0. Să se calculeze lungimea razei cercului înscris în triunghiul ABC care are lungimile laturilor egale cu 3. Se ştie că. 4 şi 5. • La toate subiectele se cer rezolvări complete.. Se consideră mulţimea G =  A(k ) =  k 2    H t = A ( kt − 1) k ∈ { } . + − ln n. 1 3. profilul militar. Să se determine n ∈ ∗ pentru care mulţimea {1.. f ( x) = 2x 1 1 1 + + . ∞) → . vectorii AB + AC şi AB − AC au acelaşi modul. Să se determine valoarea maximă a funcţiei f : R → R . unde a. 2. B = ( 0 0 0 1) şi sistemul  0 0 1 2   Să se determine rangul matricei A. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Să se calculeze modulul numărului complex z = 8+i . c astfel încât F să fie o primitivă a funcţiei f . 2π ) ecuaţia sin x = − . 5p 2. A(n) ⋅ A( p ) = A(n + p + 1) . 7 − 4i 2. Se consideră funcţia f : (0. ⋅ ) .

∀ n ∈ . Să se calculeze lungimea înălţimii corespunzătoare laturii BC ştiind că AB = 13. x3 sunt numere întregi.7. a) Să se arate că funcţia f este crescătoare pe .3. MT1. Se consideră funcţia f : R → R . DF = 2 FE .5. Se consideră funcţia f : → . Câte numere naturale de patru cifre distincte se pot forma cu cifre din mulţimea {1. c) Să se arate că nI n I n−1 = π . Se consideră şirul de numere reale ( I n )n∈ 5p 5p 5p a) Să se calculeze I1 . π 2 π . b) Să se determine x2 şi x3 ştiind că x1 = 2 . Se acordă 10 puncte din oficiu. Filiera vocaţională. b) Să se arate că A2n = 22n − 1 22n + 2 A+ I3 .3) aparţin 3. a) Să se calculeze ( x1 + 1)( x2 + 1)( x3 + 1) . Fie triunghiul ABC. xn +1 = f ( xn ) . 5p 5p 5p 5p Ministerul Educaţiei. • La toate subiectele se cer rezolvări complete. . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 8 5p SUBIECTUL III (30p) – Varianta 008 1.Proba D Filiera teoretică. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 3 7 x + 1 − x = 1 .9} ? 5. n ∈ 0 2 * . Se consideră matricea A =  −1 1 −1 ∈ M3 ( ) . specializarea matematică . F şi C sunt coliniare. programa M1 5p b) Să se 2009-MATEMATICĂ ∈ . Să se rezolve în mulţimea numerelor complexe ecuaţia z 2 = −4 . BACALAUREATarate că 0 ≤ x ≤ π .    −1 −1 1 a) Să se calculeze det ( A ) . x0 = 0. definit de I 0 = şi I n = ∫ cos n x dx . specializarea matematică . Se consideră paralelogramul ABCD şi punctele E şi F astfel încât AE = EB . pentru orice n ∈ 3 3 ∗ 5p 5p 5p 5p 5p 5p . n 2 5p c) Să se arate că şirul ( xn )n≥1 este convergent la 2. ∀n ∈ 2 ∗ . graficului funcţiei f . x2 . Ştiind că punctele A (1. 2 ) şi B ( 0. profilul real. Să se demonstreze că punctele A . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.informatică. • Toate subiectele sunt obligatorii.Probă scrisă la MATEMATICĂ . b) Să se arate că şirul ( I n )n∈ este descrescător. 4. c) Să se determine a ∈ pentru care x1 . AC = 14 şi BC = 15 . x2 . π 2 . să se determine numerele reale a şi c. 2. 6. f ( x ) = ax 2 + x + c .informatică. 2. Ministerul Educaţiei. cu rădăcinile complexe x1 . f ( x ) = x + cos x şi şirul ( xn )n∈ . Se consideră a ∈ şi ecuaţia x3 − x + a = 0 . c) Să se determine A−1 . x3 . profilul militar. Varianta 8 5p 5p SUBIECTUL I (30p) – Varianta 008 1. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 8 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 008  1 −1 −1 1. ∀-nProba D.

5p 5p 5p Ministerul Educaţiei. 1 a) Să se calculeze 2 ( f ( x) − g 2 ( x))dx . 5p 5p 5p b) Să se arate că.    −3b a   a) Să se arate că. unde şirul ( xn )n≥1 a fost definit la b). MT1. f ( x) = 5p 5p 5p 1 xn .. atunci X + Y ∈ A . Să se determine valorile parametrului real m ştiind că graficul funcţiei f : 3. Să se arate că C17 > C17 → . yB ) . specializarea matematică . y A ) . Se consideră funcţia f : → . +  = ln 2 . g n : [ 0. atunci det ( M ) = ±1 . yC ) trei puncte din plan şi matricea M =  xB yB x  C yC a) Să se arate că. g n ( x) = 1− x 1− x * . unde n ∈ . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 9 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 009  xA yA  1. Fie hexagonul regulat ABCDEF de latură 4 . f ( x ) = x 2 + mx − 2m intersectează axa Ox în două puncte situate la distanţa 3 . Să se determine numărul natural x pentru care 1 + 3 + 5 + … + x = 225 .. Să se arate că sin 2 1 + sin 2 2 + . dacă triunghiul ABC este dreptunghic şi are catetele de lungime 1. • Toate subiectele sunt obligatorii. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia log 2 2− x +1 + 1 = x . 91 6.informatică. c) Să se arate că. Se acordă 10 puncte din oficiu. dacă A. atunci X = O2 sau Y = O2 .Filiera teoretică. 3 15 4. Se consideră mulţimea de matrice A =   a. 2. 2 3 n→∞  1 ⋅ 2 2 ⋅ 2 3⋅ 2 n ⋅ 2n  . dacă X ∈ A . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. atunci det ( M ) = 0 . Varianta 9 5p 5p SUBIECTUL I (30p) – Varianta 009 1. 1  1 ∈ M 3( 1  ). Y ∈ A şi XY = O2 . dacă matricea M este inversabilă. b) Să se arate că. Fie funcţiile f . atunci suma elementelor matricei M −1 este 1. Să se arate că şirul este nemărginit. • La toate subiectele se cer rezolvări complete.    a b   2. B. c) Admitem cunoscut faptul că A este inel în raport cu adunarea şi înmulţirea matricelor. specializarea matematică . Filiera vocaţională. C se află pe dreapta de ecuaţie y = 2 x .informatică. programa M1 xn c) Să se calculeze lim n . 1 1 1   1 c) Să se arate că lim  + + + . C ( xC . profilul real. profilul militar. Să se determine elementele inversabile ale acestui inel.. b) Admitem că pentru fiecare n ∈ ( xn )n∈ * ecuaţia f ( x ) = n are o soluţie unică xn . 2. 5p 5p 5p 5p ( ) 5.1) → . dacă X ∈ A şi Y ∈ A . + sin 2 90 = 2 Ministerul Educaţiei. n→∞ 5p BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ .. Să se calculeze modulul vectorului AC + BD . b ∈  . Fie A ( x A .Proba D. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 9 5p 5p SUBIECTUL III (30p) – Varianta 009 1. f ( x ) = x − sin x . ∀ n ∈ 0 2 ∫ ∫ * . a) Să se arate că funcţia f este crescătoare. B ( xB . 0 1 1 b) Să se arate că 0 ≤ 2 g n ( x)dx ≤ n .

C (2. oricare ar fi ordinea factorilor. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 10 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 010 1. } este parte stabilă a lui [i ] în raport Ministerul Educaţiei.∀ n ∈ n +1 c) Să se calculeze lim I n . Fie inelul [i ] = {a + bi a. ştiind că A(−1.Filiera vocaţională.Proba D. x ∈ S3 . f ( x ) = x arctg x − ln 1 + x 2 . b) Să se rezolve ecuaţia α 2009 ⋅ x = e . oricare ar fi x ∈ 3. 1 2 3   3 1 2 5p 5p 5p a) Să se calculeze α 3 . Să se determine coordonatele centrului de greutate al triunghiului ABC . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 10 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 010 1 2 3  1 2 3 1. 2).0). x 2n 0 1+ x BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ1. [i ] şi z2 ∈ [i ] . n→∞ . 2. 10 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 10 . c) Să se arate că mulţimea H = {( m + n ) + ( m − n ) i m. specializarea matematică . Se consideră şirul ( I n )n≥1 . Ministerul Educaţiei.informatică. b ∈ } . • La toate subiectele se cer rezolvări complete. MT1. e =  . c) Să se demonstreze că f ( x) ≥ 0. ∀ x ∈ . B (0. 5p 5p 5p b) Să se arate că I n ≤ * . programa M1 n dx. Să se arate că unghiul vectorilor u = 5i − 4 j şi v = 2i + 3 j este obtuz. Să se determine numărul termenilor raţionali din dezvoltarea 3 + 3 3 1. z4 2. n ∈ 5p 5p 5p [i ] . Se acordă 10 puncte din oficiu. 6. . Se consideră funcţia f : 5p 5p 5p → . α= . produsul tuturor permutărilor din S3 este permutare impară. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia lg ( x + 1) − lg 9 = 1 − lg x . 4. Să se determine funcţia f de gradul întâi. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Ştiind că z ∈ şi că z 2 + z + 1 = 0 . −1) . I n = ∫ a) Să se calculeze I1 . SUBIECTUL I (30p) – Varianta 010 . 2. α ∈ S3 . c) Să se demonstreze că. ( ) a) Să se arate că funcţia f este convexă pe b) Să se arate că funcţia f ' este mărginită. ∀n ∈ * . Se consideră permutările e. să se calculeze z 4 + 1 ( ) 10 . pentru care f ( f ( x) ) = 2 f ( x ) + 1 . 5. • Toate subiectele sunt obligatorii. profilul militar. 1 . a) Să se dea exemplu de un număr complex z astfel încât z ∉ b) Să se determine elementele inversabile ale inelului cu înmulţirea.

MT1. 6. Se consideră funcţiile f : . ∀x ≥ 0. d ∈ . 5. x2 ≤ 1. Să se calculeze lungimea razei cercului circumscris triunghiului ABC . Să se rezolve ecuaţia f ( f ( x) ) = 0 . cu rădăcinile x1 .9 .Filiera vocaţională. ştiind că f : → . t x ∫0 f ( x)dx . f ( x) = −3 x + 2 . c) Să se arate că lim g ( x ) > 0. 1 b) Să se arate că funcţia g este strict descrescătoare. unde α = a 2 + b 2 + c 2 + d 2 . B= π 6 şi AB = 6. b. dacă a = 1. Se consideră funcţia f : 5p 5p 5p 1 | x| e . c = −1. polinomul are cel puţin o rădăcină reală în intervalul ( 0.1. 2π ) ecuaţia tg(− x) = 1 − 2 tg x. b. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 11 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 011 1. x →0 x >0 . a −b  −c d    − d −c b a   a) Pentru a = c = 1 şi b = d = 0 . 5p 5p 5p a) Să se demonstreze că a ≤ 3. x3 ≤ 1. b) Să se determine punctele de extrem local ale funcţiei f . 2. Pentru a. se consideră matricea A =  şi matricea transpusă At . 2. Ministerul Educaţiei. b ∈ ştiind că numerele 2. Ministerul Educaţiei. c) Să se demonstreze că dacă A ≠ O4 . unde m este un parametru real. 5p 5p 5p b) Să se arate că A ⋅ A t = α ⋅ I 4 . Se acordă 10 puncte din oficiu. profilul militar. b sunt în progresie geometrică şi 2. dacă A = 5p π 4 . 2} → {0.1. 17. c ∈ şi polinomul f = X 3 + aX 2 + bX + c. 3.Proba D. astfel încât x1 ≤ 1. Să se rezolve în mulţimea [ 0. ∞ ) . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. dacă c < 0 . − {−2} → . specializarea matematică . b) Să se arate că. atunci b = −1. 2} care verifică relaţia f (2) = 2 . • La toate subiectele se cer rezolvări complete. E astfel încât AD = 2 DB . x2 . AE = 2 EC . a. 4. Să se determine numărul funcţiilor f : {0. → . să se calculeze det ( A) . a sunt în progresie aritmetică. • Toate subiectele sunt obligatorii.1] → 6 2. 5p 5p 5p a) Să se calculeze sin t dt . 11 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 11 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 011 1. programa M1 c) Să se determine numărul de rădăcini reale ale ecuaţiei f ( x ) = m .informatică. f ( x ) = sin x − x + x3 şi g : ( 0. c. Se consideră triunghiul ABC şi punctele D. x3 ∈ . c) Să se arate că. g ( x) = ∫ 1 Se admite cunoscut faptul că f ( x ) ≥ 0. x+2 a) Să se studieze derivabilitatea funcţiei f în punctul x0 = 0 . Să se arate că dreptele DE şi BC sunt paralele. f ( x ) = BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . Se consideră a. Să se determine a . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 11 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 011 c d  a b  −b a −d c 1. atunci A este inversabilă.

Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică. • Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu. • La toate subiectele se cer rezolvări complete.

12 5p 5p 5p 5p 5p 5p

Varianta 12

SUBIECTUL I (30p) – Varianta 012 1 1 1. Să se calculeze + . 1+ i 1− i

x +1 x + 2 7 + = . x+2 x+3 6 1 3. Să se rezolve în mulţimea [ 0, 2π ) ecuaţia cos 2 x = . 2

2. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia

 1  4. Să se determine a > 0 ştiind că termenul din mijloc al dezvoltării  3 a + 4  este egal cu 1848. a  5. Să se determine ecuaţia simetricei dreptei d : 2 x − 3 y + 1 = 0 faţă de punctul A(−3,4) . 6. Ştiind că ctg x = 3 , să se calculeze ctg 2 x .

12

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
12 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 012 1. Se consideră polinoamele f , g ∈
2

[X ],

f = X 2 + X + 1 , cu rădăcinile complexe x1 , x2 şi

g = aX + bX + c , cu a ≠ 0 . Fie matricele A, V ∈ M3 (

1 1  c b a ) , A =  a c b  şi V = 1 x1  b a c 1 x 2   1 

1 x2  .  2 x2  

5p 5p 5p

a) Să se arate că det (V ) = 3( x2 − x1 ) .
 g (1) g ( x1 ) g(x )   g (1) x g ( x ) x g ( 2 )  . b) Să se arate că A ⋅ V =  1 1 2 x2   g (1) x 2 g ( x ) x 2 g ( x )  1 1 2 2   c) Să se arate că det ( A) = 0 dacă şi numai dacă a + b + c = 0 sau a = b = c . ˆ → , f ( x) = x 4 + 4 x . 2. Se consideră funcţia f :
5 5

5p 5p 5p

ˆ ˆ a) Să se calculeze f (0) şi f (1) . b) Să se arate că funcţia f nu este surjectivă. ˆ c) Să se descompună polinomul X 4 + 4 X ∈

5[ X ]

în factori ireductibili peste

5.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
12 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 012 1. Se consideră funcţia f : ( 0, ∞ ) → 5p 5p a) Să se arate că şirul ( xn )n≥1 b) Să se calculeze lim f ( x) .
, f ( x) = ln ( x + 1)

x 1 unde xn = f (1) + 2

.
1 1 f   + ... + n 3 1 f   este divergent. n

1 1 f  + 2 3

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1 x →∞

5p

c) Să se arate că funcţia f este descrescătoare. 2. Se consideră funcţia f : (1, ∞ ) → , f ( x ) = ∫ e −t t x −1dt .
1 0

5p 5p 5p

a) Să se calculeze f (2) .
1 b) Să se demonstreze relaţia f ( x) ≤ , ∀x > 1 . x 1 c) Să se demonstreze relaţia f ( x + 1) = xf ( x ) − , ∀x > 1 . e

Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică. • Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu. • La toate subiectele se cer rezolvări complete.

13 5p 5p 5p 5p 5p 5p

Varianta 13

SUBIECTUL I (30p) – Varianta 013 1. Să se arate că numărul (1 + i 3)2 + (1 − i 3) 2 este număr întreg. 2. Să se rezolve în
×
x + y = 4 sistemul de ecuaţii  .  xy = 3

3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia x = 6

(

x − 2 −1 .
9

)

1  4. Să se determine termenul care nu conţine pe x din dezvoltarea  x 2 +  . x  5. Să se calculeze distanţa de la punctul A(3,0) la dreapta d : 3x − 4 y + 1 = 0 .

6. Triunghiul ABC are AB = 4, BC = 5 şi CA = 6 . Să se arate că m ( B ) = 2m ( C ) .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
13 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 013  x − y + z =1  1. Se consideră sistemul de ecuaţii  x + y + z = 3 , unde m ∈ . Pentru fiecare m ∈  mx + y + z = 3m  mulţimea soluţiilor reale ale sistemului. a) Să se determine m ∈ pentru care sistemul are soluţie unică. b) Să se arate că pentru orice m ∈ sistemul este compatibil. c) Să se determine min x 2 + y 2 + z 2 ( x, y, z ) ∈ S1 .
 0 1  0 1 1 0 2. Se consideră matricele A =  , B= , I = , C = A ⋅ B şi mulţimea −1 0  −1 1 2  0 1        G = X ∈ M2 (

, notăm cu Sm

5p 5p 5p

{

}

{

)

det ( X ) = 1 .

}

5p 5p 5p

a) Să se verifice că A4 = B 6 = I 2 .

b) Să se arate că ( G , ⋅ ) este un subgrup al grupului multiplicativ al matricelor inversabile de ordin doi, cu elemente numere complexe. c) Să se demonstreze că C n ≠ I 2 , pentru orice n ∈

.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
13 5p 5p SUBIECTUL III (30p) – Varianta 013 1. Se consideră funcţia f : → , f ( x ) = 3 x3 + 3 x 2 − 4, ∀x ∈ . a) Să se determine asimptota oblică a graficului funcţiei f spre ∞ . b) Să se arate că f 2 ( x ) f ' ( x ) = x 2 + 2 x, ∀ x ∈
− {−2, 1} .

5p BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1 x0 = −2. c) Să se determine derivatele laterale ale funcţiei f în punctul 2. Pentru n ∈ 5p 5p 5p
*

se consideră funcţia Fn : ( 0, ∞ ) → , Fn ( x ) = ∫ t n e −t dt , x > 0 .
0

x

a) Să se calculeze F1 ( x ) , x > 0 .

b) Să se determine punctele de inflexiune ale graficului funcţiei Fn . c) Să se calculeze lim F2 ( x) .
x →∞

Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică. • Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu. • La toate subiectele se cer rezolvări complete.

14 5p 5p 5p 5p 5p 5p

Varianta 14
.

SUBIECTUL I (30p) – Varianta 014 1 2 3 99 . 1. Să se calculeze lg + lg + lg + ... + lg 2 3 4 100 2. Să se determine a ∈

pentru care ( a − 3) x 2 − ax − a < 0 , oricare ar fi x ∈
3 3

3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 8 − x = 9 − 4 x . 4. Să se determine numărul elementelor unei mulţimi ştiind că aceasta are exact 45 de submulţimi cu două elemente. 5. Să se determine ecuaţia dreptei AB ştiind că A(2,3) şi B (−5, 4) . 6. Triunghiul ABC ascuţitunghic are AC = 2 3 şi lungimea razei cercului circumscris egală cu 2. Să se determine măsura unghiului B.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
14 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 014  a b c 1. Se consideră matricea A =  2a 2b 2c  , unde a, b, c ∈  3a 3b 3c    a) Să se calculeze rangul matricei A. b) Să se arate că există d ∈ astfel încât A2 = dA . c) Să se arate că există matricele K ∈ M 3,1 ( ) şi L ∈ M1,3 ( 2. Se consideră numărul a = 3 − i ∈ 5p 5p 5p şi polinomul f ∈ a) Să se arate că f (a) = 0. b) Să se determine rădăcinile polinomului f. c) Să se arate că polinomul f este ireductibil în

.

5p 5p 5p

) astfel încât A = K ⋅ L . [ X ] , f = X 4 − 4 X 2 + 16 .

[X ].

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
14 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 014 1. Pentru n ∈
*

, n ≥ 3 se consideră funcţia f n :

→ , f n ( x ) = sin n x şi se notează cu xn abscisa

 π punctului de inflexiune din intervalul  0,  , al graficului funcţiei f n .  2

5p 5p 5p

a) Să se arate că f n'' ( x ) = n ( n − 1) sin n− 2 x − n 2 sin n x, ∀n ∈ b) Să se arate că sin xn =
n→∞

, n ≥ 3 şi x ∈

.

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1 n −1

n c) Să se calculeze lim f n ( xn ) .

, n ≥ 3.

2. Se consideră a ∈ 5p 5p 5p

. ( x 2 + 1) x 2 + 1 x2 + 1 a) Să se arate că funcţia F este o primitivă a funcţiei f . b) Pentru a = 2 , să se determine aria suprafeţei plane cuprinsă între graficul functiei f, axa Ox şi dreptele x = 1 şi x = 2 .

şi funcţiile f , F :

, f ( x) =

x3 − 3x + a

, F ( x) =

x 2 + ax + 5

c) Să se determine a astfel încât

∫0 F ( x)dx − ∫−2 F ( x)dx = 2 .

2

0

7. unde I 0 = ∫ 5p 5p 5p a) Să se arate că I 0 = 1 1 2 0 x +1 dx şi I n = ∫ 1 xn 2 0 x +1 dx..∞ ) . Se consideră polinomul f ∈ 5p 5p 5p 15 5p 5p 5p a) Să se calculeze [X ]. 1 − I 2n −2 . Cercetării şi Inovării c) Să se arate că dacă g este un polinom cu coeficienţi reali care are proprietatea că pentru orice x real Centrul f ( x) . ∀n ∈ .9} ? 5.1) şi bn ∈ (1. profilul militar. programa M1 2. 1] astfel încât g = în g ( x) ≤ SUBIECTUL III (30p) – Varianta 015 1.1] şi strict crescătoare pe [1.informatică. b) Să se arate că ecuaţia f n ( x ) = 0. f = X 4 − 5 X 2 + 5 . b. 4. n ≥ 3 . 5p 5p b) Să se arate că dacă a + b + c ≠ 0 şi A nu este inversabilă în M 3( ) . 2. ∞) . atunci existăCurriculum şi Evaluare af . Pentru fiecare n ∈ . 5p 1  ax + by + cz = 2 x  1  c) Să se arate că sistemul de ecuaţii liniare cx + ay + bz = y admite numai soluţia x = y = z = 0 . n→∞  3 5 7 2n − 1  b) Să se arate că I 2n = . Să se calculeze sin α . specializarea matematică . Fie α ∈  π . MT1. x4 ∈ . ∞ ) → . unde an s-a definit la punctul b). cu rădăcinile x1 . atunci a=b=c. x > 0 are exact două rădăcini an ∈ (0. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 15 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 015 a b c   1. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.  astfel încât cos α = − .5. 1 1 1 1 . c) Să se calculeze lim an .3. 3. • La toate subiectele se cer rezolvări complete. Ministerul Educaţiei. a) Să se arate că f n este strict descrescătoare pe [ 0. Câte numere naturale de patru cifre se pot forma cu elemente ale mulţimii {1. n→∞ BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . D (−1.0) şi trece prin punctul (0. Să se determine funcţia de gradul al doilea al cărei grafic este tangent la axa Ox în punctul (1. 2  13  ( ) ( ) 5p Ministerul Educaţiei. f n ( x) = x n − nx + 1 . 2π ) ecuaţia sin x + cos x = 0 . 2) şi este paralelă cu dreapta determinată de punctele C (2. Fie a. n ≥ 2 . Să se rezolve în mulţimea [ 0. 2) . c ∈ şi matricea A =  c a b  . + ( −1)  = I0 .Filiera vocaţională. se consideră funcţia f n :[0. • Toate subiectele sunt obligatorii. Să se calculeze log3 5 − 7 + log3 5 + 7 − log 3 2 . π 4 . b c a   a) Să se calculeze det ( A ) . 2n − 1  1 1 1 n −1 1  c) Să se arate că lim  1 − + − + . + + + x1 x2 x3 x4 b) Să se arate că polinomul f are toate rădăcinile reale. x3 . n ∈ * . 15 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 15 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 015 1. 5  3π  6. Se acordă 10 puncte din oficiu. −3) .1) . x2 . Se consideră şirul ( I n )n∈ . Învăţământul Preuniversitar Naţional pentru a ∈ [−1.. Să se determine ecuaţia dreptei care conţine punctul A(−2.Proba D. 2  1  bx + cy + az = 2 z  2.

Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 16 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 016   a b   1. f ( x ) =  x  0 . b) Să se arate că dacă f are rădăcina 2 . se consideră funcţia f n :[0. 2 3 8 10 4. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 16 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 016 1  2  x sin 2 . Fie α ∈  . programa M1 x →∞ c) Să se demonstreze că funcţia f este mărginită pe 2. oricare ar fi numărul real x . 1 ∫0 xf n ( x)dx = (n + 1)(n + 2) . atunci AB ∈ G . 5p 5p 5p BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ .1] → . 5 2  Ministerul Educaţiei. Să se calculeze sin 2α . • La toate subiectele se cer rezolvări complete. 2. B ( 2. Să se afle măsura celui mai mare unghi al triunghiului ABC ştiind că A ( 2. −2 ) . 2+i pentru care x 2 + ax + 2 ≥ 0. c) Să se arate că dacă a. 3 π  6. x ∈ \ {0} . n ≥ 10 . atunci polinomul f nu are rădăcini întregi. C ( −2. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. specializarea matematică . π  astfel încât sin α = . b ∈ . 5p 5p 5p a) Să se calculeze b) Să se arate că ∫0 f 2 ( x)dx . Se consideră a. • Toate subiectele sunt obligatorii. 1. c astfel încât polinomul f să aibă rădăcinile x1 = x2 = 1 şi x3 = −2 . b. c ∈ . a > 0  . Să se rezolve ecuaţia Cn = Cn .3) . atunci I 2 − A + A2 ∈ G .Proba D. a) Să se determine a. 1 π 3. Se consideră funcţia f : → . atunci f are o rădăcină raţională. iar numerele f (0) şi f (1) sunt impare. MT1. B ∈ G . Să se calculeze modulul numărului complex z = 2. D ∈ G pentru care CD ≠ DC . b) Să se găsească două matrice C . 5p 5p 5p 5p 5p 5p Ministerul Educaţiei.1] ecuaţia arcsin + arcsin x = .3) . oricare ar fi n ∈ ∫ f n  n  dx . profilul militar. Se consideră mulţimea G =  X =   a.informatică. Să se determine a ∈ 2−i . n→∞ 0   1 1 ∗ . c) Să se arate că dacă A ∈ G . c) Să se calculeze lim x . Se acordă 10 puncte din oficiu. Pentru fiecare n ∈ * 1 . Să se rezolve în intervalul [ −1. 16 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 16 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 016 1. b. c ∈ şi polinomul f = X 3 + aX 2 + bX + c . b) Să se calculeze lim f '( x). b. f n ( x) = (1 − x)n . 5.Filiera vocaţională. n ∈ .  0 1     a) Să se arate că dacă A. x=0  a) Să se arate că funcţia f este derivabilă pe .

Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 17 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 017 1. Ministerul Educaţiei. Se acordă 10 puncte din oficiu.Proba D. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 17 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 017  1 3  −3 −8  1. x3 . 5. să avem a + b = 4 . [X ] . • La toate subiectele se cer rezolvări complete. f = X 4 + X 3 + X 2 + X + 1 .  . Se consideră matricele A =  şi B =  . c) Să se calculeze g ( x1 ) ⋅ g ( x2 ) ⋅ g ( x3 ) ⋅ g ( x4 ) . .  2 c) Să se arate că ∫ f ( x ) dx ≤ cos1 . unde x1 ∈ ( 0. Să se determine imaginea funcţiei f : 3. g ∈ 5p 5p 5p 5p 5p 5p ). Să se calculeze perimetrul triunghiului ABC ştiind că AB = 6 . c) Să se arate că ecuaţia X 2 = I 2 are o infinitate de soluţii în M 2 ( 2. este convergent. alegând un număr ab din mulţimea numerelor naturale de două cifre. Ministerul Educaţiei.1) . B = 5p π 4 şi C = π 6 . Se consideră o funcţie f : * . BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . Să se determine probabilitatea ca. 17 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 17 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 017 1. ∀n ∈ 4 * . Se consideră şirul ( xn )n∈ 5p 5p 5p * . Să se determine ecuaţia dreptei care trece prin punctul A(−1. cu rădăcinile x1 .1) şi este perpendiculară pe dreapta d : 5x − 4 y + 1 = 0 .1) şi xn+1 = * xn5 + 3 xn . 0 −1  1 3   a) Să se calculeze A2 − B 2 . . Să se arate că numărul 1 + i 3 ( ) 3 este întreg. a) Să se arate că xn ∈ ( 0. 5p 5p 5p a) Să se calculeze ∫ π 2 1 π 2 x 0 f ( x) dx.  π b) Să se arate că funcţia f este integrabilă pe intervalul 0. b) Să se calculeze (1 − x1 ) ⋅ (1 − x2 ) ⋅ (1 − x3 ) ⋅ (1 − x4 ) . x4 ∈ şi g = X 2 − 1 . programa M1 x 9 c) Să se arate că lim n+2 n→∞ = 16 → . specializarea matematică . 6.Filiera vocaţională. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia −2 x + 1 = 5 . f ( x) = x 2 − x + 2 . b) Să se calculeze det( I 2 + A + A2 + A3 + A4 ) . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. a) Să se determine restul împărţirii polinomului f la polinomul g. 2. 4. ∀n ∈ b) Să se arate că şirul ( xn )n∈ xn 2. cu proprietatea că xf ( x) = sin x. • Toate subiectele sunt obligatorii. → . x2 . Se consideră polinoamele f . ∀x ∈ .informatică. profilul militar. MT1.

b ∈ şi polinomul f = X 3 + 4aX 2 + 20 X + b . profilul militar. → . numărul C7 să fie prim. 5p 5p 5p 5p 5p 5p Ministerul Educaţiei. ( pentru care vectorii u = ai + 3 j şi v = 4 i + ( a + 4 ) j sunt coliniari. Să se afle valoarea minimă a funcţiei f : → . b) Să se arate că F este funcţie pară. MT1. b astfel încât polinomul f să aibă o rădăcină dublă egală cu − a ... x2 . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 18 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 018 1. Să se calculeze AB ⋅ AC + BC . alegând un număr k din mulţimea {0. Se consideră funcţiile f : 5p 5p 5p a) Să se calculeze → . b) Să se afle rangul matricei I 3 + A + At . xn+1 = f ( xn ). F ( x ) = x ∫ f ( t ) dt . ∞). c) Să se determine inversa matricei I 3 + A . c) Să se determine a.Filiera vocaţională. Se consideră a.7} . Să se rezolve în intervalul [ −1. programa M1 c) Să se arate că şirul ( yn ) n∈ dat de yn = x0 + x1 + x2 + . 2 2 3.1] ecuaţia arcsin x + arccos k 4. • La toate subiectele se cer rezolvări complete. B (4. x 0 ∫0 π 2 f ( x)dx . specializarea matematică . + xn − n.1. c) Să se determine intervalele de monotonie ale funcţiei F .informatică. b = 0 . 18 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 18 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 018 1. ) Ministerul Educaţiei. x+2 a) Să se determine asimptotele graficului funcţiei f. 5. 2. . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.. BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . x2 . −3) şi C (1. • Toate subiectele sunt obligatorii. Să se determine a ∈ 6. ∀n ∈ . f ( x) = 1 + cos x şi F : 2. x3 în cazul a = 2.. Se consideră funcţia f :[0.. x3 ∈ a) Să se determine x1 . b) Să se arate că şirul ( xn )n∈ .  1 1 0   a) Să se calculeze A3 . Se consideră matricea A =  1 0 0  ∈ M3 ( ) . b) Să se demonstreze că ( x1 − x2 )2 + ( x1 − x3 )2 + ( x2 − x3 )2 = 8(4a 2 − 15) . are limita 1 . cu rădăcinile x1 . ştiind că A(−3.2. este convergent.Proba D. 1 π = . f ( x) = x 2 − 3x + 2 . Care este probabilitatea ca. 2) . Să se rezolve în mulţimea numerelor complexe ecuaţia x 2 − 2 x + 4 = 0 . ∞) → [0.. Se acordă 10 puncte din oficiu. .4) . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 18 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 018  0 0 0 1. 2. f ( x) = 5p 5p 5p 2x + 1 şi şirul ( xn )n∈ dat de x0 = 2.

informatică. ∀x ∈ ∗ . Să se arate că ctg 2 = ctg1 − tg1 2 . ∫0 f ( x ) dx . f ( x) = − x3 + 2 x 2 − 5 x + 8 x2 + 4 . c) Să se determine A−1 . f ( x) = ln 2+ x . x2 . Fie polinomul f = X 4 + 2 X 3 + aX 2 − 2 X + 1∈ 5p 5p 5p a) Să se calculeze 1 1 1 1 . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 19 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 019 1. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 19 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 019 x + y + z + t = 1 x − y + z + t = 0  1. • La toate subiectele se cer rezolvări complete. x + y − z + t = 0 x + y + z − t = 0  a) Să se calculeze det ( A ) . 5. x3 . acesta să aibă toate cifrele pare. g ( x) = −3 x + 3 3. unde a este un număr real. MT1. Să se determine probabilitatea ca. Ministerul Educaţiei. Să se determine funcţia f : → ştiind că graficul său şi graficul funcţiei g : sunt simetrice faţă de dreapta x = 1 . • Toate subiectele sunt obligatorii. 4 8 . Ministerul Educaţiei. −5) . B (2. 2. Se consideră sistemul  şi A matricea sistemului. 4. 5p 1 c) Să se calculeze lim x a f   . 19 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 19 → SUBIECTUL I (30p) – Varianta 019 1. x4 ∈ rădăcinile sale. 6. ∫1 ( x + f ( x) − 2) 4 2 dx. ∀x ∈ . 2− x a) Să se determine asimptotele graficului funcţiei f. unde A(1. 2) . 2 ) → . b) Să se rezolve sistemul. . 5p BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . alegând un număr din mulţimea numerelor naturale de trei cifre.Filiera vocaţională. specializarea matematică . să se calculeze ∫4 5 2 f −1 ( x ) dx .3) şi C (2. . 2   1 1  b) Să se arate că f ( x ) = x 2  x −  + 2  x −  + a + 2  .Proba D. 3 5. 5p b) Să se determine punctele de inflexiune ale graficului funcţiei f. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. c) Ştiind că funcţia f este bijectivă. + + + x1 x2 x3 x4 5p 5p 5p [ X ] şi x1 . programa M1 x →∞  x 2. profilul militar. Se consideră funcţia f : 5p 5p 5p a) Să se calculeze b) Să se calculeze 1 → . Să se ordoneze crescător numerele 3. x x      c) Să se determine a ∈ pentru care toate rădăcinile polinomului f sunt numere reale. 2. Se acordă 10 puncte din oficiu. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 32 x +1 − 10 ⋅ 3x +1 + 27 = 0 . Să se determine ecuaţia medianei duse din vârful A al triunghiului ABC . Se consideră funcţia f : ( −2.

programa M1 x →∞ f ( x ) 2. Pe laturile AB şi AC ale triunghiului ABC se consideră punctele M. 5.Proba D. Se consideră funcţia f : 5p → . c) Să se determine numărul matricelor din mulţimea G care au determinantul nul. a) Să se demonstreze că funcţia f este strict crescătoare pe [ 0. z0 ∈ ( −1. x →∞ 1 x x . ∫0 (t 1 x 1 3 + 1) f (t )dt . b) Să se demonstreze că. MT1.informatică. profilul militar.∞ ) . z0 ) . BC = a . să se demonstreze că x0 . b) Să se arate că AB ∈ G . 6. 2) şi B (−2. Se acordă 10 puncte din oficiu. f ( x ) = 2e x + 3 x 2 − 2 x + 5. Se consideră triunghiul ABC. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 20 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 020 1.3) . Să se arate că 2 ∈ log 3 4. Să se calculeze C4 + C5 + C6 .Filiera vocaţională. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 20 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 020  ay + bx = c  1. • La toate subiectele se cer rezolvări complete. • Toate subiectele sunt obligatorii. ( ) Ministerul Educaţiei.  bz + cy = a  5p 5p 5p a) Să se rezolve sistemul în cazul a = 3.1) . 5p c) Să se calculeze lim ∫ f (t ) dt . pentru orice triunghi. 5p f '( x ) 5p . Să se calculeze perimetrul triunghiului OAB . 2π ) ecuaţia sin x + cos x = −1 . ∀x > 0. b a    a) Să se determine numărul elementelor mulţimii G. sistemul are soluţie unică. 3. cu laturile AB = c . b) Să se arate că funcţia f nu este surjectivă . CA = b şi sistemul  cx + az = b .  a b  2. c = 5. pentru orice A. Se consideră funcţia f : [ 0. ∞ ) → . B ∈ G . Să se rezolve în mulţimea numerelor complexe ecuaţia x 2 − 2 x + 2 = 0 . y0 . c) Ştiind că soluţia sistemului este ( x0 .0) . f (t ) = 5p 5p a) Să se calculeze b) Să se arate că 1 (1 + t )(1 + t 3 ) 2 . Se consideră mulţimea G =   a. x 3 ∫ 1 f ( t ) dt = ∫1 t f ( t ) dt . 2. c) Să se calculeze lim BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . 4 4 4 4. ştiind că O(0. A(−1. Să se rezolve în [0. 20 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 20 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 020 1. respectiv N astfel încât AM = 4MB şi MN BC . 5 . Să se determine m ∈ R astfel încât CN = m AC . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. y0 . specializarea matematică . b = 4. 5p 5p 5p Ministerul Educaţiei. b ∈ 3  .

y . n→∞ 4 . 3 Ministerul Educaţiei. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 21 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 021 1. ˆ ˆ 1 0 c) Să se determine numărul soluţiilor ecuaţiei X 2 =  . Se consideră mulţimea G =   a . Să se rezolve în mulţimea numerelor complexe ecuaţia x 2 − 8 x + 25 = 0 . Să se determine ecuaţia perpendicularei duse din punctul A(1. BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ .  a b  2. X ∈G . să se arate că sistemul are o infinitate de soluţii ( x. Se consideră funcţia f : 5p a) Să se calculeze lim x →∞ → f ( x) x4 . n∈ * b) Să se calculeze ∫0 x ( f1 ( x) ) 1 2 dx . 2. c ∈ 5p 5p 5p ∗  ax + by + cz = b  . z ∈  bx + cy + az = c  . se consideră sistemul  cx + ay + bz = a . profilul militar. programa M1 5p 5p c) Să se arate că ecuaţia f ′ ( x ) = 0 are exact trei rădăcini reale. z ) . astfel încât x 2 + y 2 = z − 1 .   5p 5p 5p a) Să se determine numărul elementelor mulţimii G. Se acordă 10 puncte din oficiu. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 4 C8 4 − C7 3 − C7 . 3. + f n (n) ) = . x + 8 − 6 x −1 = 1. f ( x) = ( x − 1)( x − 3)( x − 5)( x − 7) . . MT1. ˆ ˆ 0 0 Ministerul Educaţiei. specializarea matematică . 4. n +x a) Să se calculeze aria suprafeţei cuprinse între graficul funcţiei f1 . pentru care graficul funcţiei f : intersectează axa Ox în două puncte distincte. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. ˆ ˆ b) Să se dea un exemplu de matrice A ∈ G cu proprietatea că det A ≠ 0 şi det A2 = 0 . Să se calculeze 5. c) Ştiind că a 2 + b 2 + c 2 − ab − ac − bc = 0 . c ∈  0 c  4. → . Se consideră funcţiile f n : 5p 5p 5p . y. • La toate subiectele se cer rezolvări complete. π c) Să se arate că lim n ( f n (1) + f n (2) + f n (3) + .. 1 x b) Să se calculeze lim f ( x ) . Pentru a. f n ( x) = 1 . b. 1 6. 21 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 21 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 021 1. Să se determine a ∈ . x. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 21 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 021 1.Proba D.informatică. 2. 2 2 x →∞ → . b. axele de coordonate şi dreapta x = 1.. f ( x) = ( a + 1) x 2 + 3 ( a − 1) x + a − 1 . • Toate subiectele sunt obligatorii. să se calculeze cos 2 x .Filiera vocaţională. a) Să se arate că determinantul sistemului este ∆ = (a + b + c)(a 2 + b 2 + c 2 − ab − ac − bc). b) Să se rezolve sistemul în cazul în care este compatibil determinat. 2) pe dreapta d : x + y − 1 = 0 . Ştiind că sin x = .

Să se calculeze 1 + i + i 2 + .  3 3 3 a x + b y + c z = 1 a) Să se arate că det ( A ) = ( a + b + c )( c − b )( c − a )( b − a ) . 22 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 22 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 022 1. Să se rezolve inecuaţia Cn < 10 . cu a0 = 0 şi an+1 = an + 1 . 5. Fie sistemul ax + by + cz = 0 . ∀ n ∈ 5p 5p 5p şi polinomul f ∈ [ X ] . y ∈ . x ∈ . Se consideră funcţia f : → . ∀ x ∈ .. b) Să se rezolve sistemul în cazul a + b + c ≠ 0 . 5p 5p c) Să se arate că f ( x ) − f ( y ) ≤ x − y ∀ . Se consideră funcţia f : 5p → . f ( x) = x 2 − 3 x + 2. n ≥ 2 . 2. cu a. f ( x) = x x +3 4 .Filiera vocaţională. g ( x) = ∫ x2 0 f (t )et dt . Să se calculeze distanţa dintre cele două drepte. 5p 5p 5p a) Să se calculeze f ( 5 ) . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 22 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 022 1. g : ( f g )( x) = 0 .Proba.. b) Să se determine mulţimea valorilor funcţiei f. programa M1 2. cu f (0) = 0 şi cu proprietatea că f ( x 2 + 1) = ( f ( x))2 + 1 . profilul militar. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 22 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 022 x + y + z = 0  1. 3 f ( x) dx . . Ministerul Educaţiei. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se consideră şirul de numere reale (an ) n∈ . c ∈ . g ( x) = 2 x − 1 . → . 2 2. Să se calculeze sin 75 + sin15 . Se consideră funcţiile f . f ( an ) = an . Să se rezolve ecuaţia 3. 6. 2 4.informatică. b. BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . Se consideră dreptele paralele de ecuaţii d1 : x − 2 y = 0 şi d 2 : 2x − 4 y − 1 = 0 . a) Să se calculeze ∫ 2 x −1 b) Să se calculeze x 2 − 13 ∫−1 f ( x) dx . n natural. • Toate subiectele sunt obligatorii. 0 5p 5p 5p c) Să se determine punctele de extrem ale funcţiei g : → . specializarea matematică . + i10 . b) Să se arate că ∀ n ∈ c) Să se arate că f = X .xMT1. . atunci sistemul este incompatibil. Se acordă 10 puncte din oficiu. c) Să se demonstreze că dacă a + b + c = 0 . Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia lg( x + 9) + lg ( 7 x + 3) = 1 + lg( x 2 + 9) . f ( x) = x3 − 3x + 2 . • La toate subiectele se cer rezolvări complete. D. Ministerul Educaţiei. distincte două câte două şi A matricea sistemului. a) Să se calculeze f ′ ( x ) .

3 5p 5p 5p ˆ ˆ ˆ a) Să se calculeze f 0 + f 1 + f 2 .. Să se calculeze coordonatele centrului de greutate al triunghiului ABC .9 ) . 23 5p Varianta 23 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 023 1. atunci det Z ≠ 0 . MT1. n∈ . 5p 5p 5p b) Să se arate că dacă Y ∈ C ( A ) şi Y 2 = O2 . ecuaţia f ( x ) = 3 + 1 are o unică soluţie xn ∈ . Se acordă 10 puncte din oficiu. 3 c) Să se determine a ∈ pentru care polinomul f este ireductibil în [ X ]. 5p 5p 5p 5p 5p 2. n +1 1 5p . 40} .Filiera vocaţională. −1). a) Să se arate că. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 23 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 023 1. Ministerul Educaţiei.. a) Să se arate că ∫ 0 1+ t 5p b) Să se arate că f ( x) < ln(1 + x). 5. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. pentru orice n ∈ . 5p c) Să se arate că f (π) > f (2π) . B(2. b) Să se arate că lim xn = 1 . −3). programa M1 1 5p c) Să se determine lim n ( xn − 1) . unde xn este soluţia reală a ecuaţiei f ( x ) = 3 + . ∀a > −1 . C ( 0. . să se calculeze sin4α .. = x+2 x−2 4. f ( x) = ∫ dt. 2. 0 1+ t a 1 5p dt = ln(1 + a ). profilul militar. Ştiind că tgα = 2 . dacă A(5. Se consideră a ∈ ˆ şi polinomul f = X 3 + 2 X 2 + a ∈ c) Să se arate că dacă Z ∈ C ( A ) . atunci Y = O2 .. numărul 2n+ 2 ⋅ 6n să fie pătrat perfect.Proba D. unde xn este soluţia reală a ecuaţiei f ( x ) = 3 + n→∞ n +1 BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . n∈ n→∞ n +1 x sin t 2. ştiind că a4 − a2 = 4 şi a1 + a3 + a5 + a6 = 30 . . specializarea matematică .3. 2. f ( x ) = x3 + x + 1 . Să se determine probabilitatea ca. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 1 π 3. XA = AX . 2 2 2x + 3 x − 1 .    1 0   a) Să se arate că ∀ X ∈ C ( A ) . • Toate subiectele sunt obligatorii. • La toate subiectele se cer rezolvări complete. ˆ b) Pentru a = 2 . Să se calculeze suma primilor 20 de termeni ai progresiei aritmetice ( an )n≥1 . Se consideră matricea A =   şi mulţimea C ( A ) =  X =  b a  a. Se consideră funcţia f : 5p → . ∀x > 0 . b ∈  . alegând un element din mulţimea {1.informatică. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 23 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 023    a 5b   0 5 1. Se consideră funcţia f : [ 0. ∞ ) → . să se determine rădăcinile din 3 ( ) () ( ) 3 3 [X ]. Ministerul Educaţiei. 6. Z ≠ O2 şi Z are toate elementele raţionale. Să se calculeze tg  − arctg  . ale polinomului f .

atunci (1 + x) 2 + (1 − x)2 ≥ 4 . −3) . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 24 5p 5p 5p SUBIECTUL III (30p) – Varianta 024 1. 24 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 24 pentru care f (−1) = f (1) = 0. specializarea matematică . Se notează cu A t transpusa matricei A. SUBIECTUL I (30p) – Varianta 024 −1 + i 3 1 . ∀ X ∈ M3 ( ) . c) Ştiind că g este un polinom cu coeficienţi întregi. ∀x ∈ . g ( x) = 3 f ( x) este derivabilă pe 2. Se consideră polinomul f ∈ [ X ] . . astfel încât g ( −2 ) = g ( −1) = g (1) = g ( 2 ) = 2 . Să se calculeze 2i + 5 j ⋅ 3i − 4 j . f ( x ) =  x  1  a) Să se arate că funcţia f are primitive pe [ 0. să se arate că ecuaţia g ( x ) = 0 nu are soluţii întregi. det ( zX ) = z 3 det ( X ) .informatică. f (2) = 6 . b) Să se arate că graficul funcţiei nu are asimptote. x=0 5p 5p 5p ∫0 xf ( x) dx . f ( x) = x − sin x . • Toate subiectele sunt obligatorii. c) Ştiind că A ≠ A t . B (2. Se consideră funcţia f : → . c) Să se arate că funcţia g : → . MT1. 1. 6 4. b) Să se demonstreze că det ( A − A t ) = 0 . . 9) . . să se demonstreze că rang ( A − A t ) = 2 . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 24 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 024 1. a) Să se arate că funcţia f este strict crescătoare. x > 0. Se consideră o matrice A∈ M3 ( 5p 5p 5p 5p 5p 5p a) Să se demonstreze că ∀ z ∈ ) . Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia log 2 x + log 4 x + log 8 x = . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. 11 3. Să se demonstreze că dacă x ∈ şi x ≥ 1 . • La toate subiectele se cer rezolvări complete. 5. a) Să se determine rădăcinile polinomului f. 6. 2. să se arate că 0 ≤ ∫ f ( t ) dt < 1. ştiind că A(0.Filiera vocaţională. pentru care h(0) = 1 şi care are ca rădăcini inversele rădăcinilor polinomului f. Se consideră funcţia f : [ 0. ∀x > 0. programa M1  . b) Să se determine polinomul h ∈ [ X ] . Să se determine ecuaţia înălţimii duse din B în triunghiul ABC . e − e BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . −1) şi C (5. cu f = X 4 − 5 X 2 + 4 .∞ ) . b) Să se calculeze −x −2 x . x 0 1 c) Folosind eventual inegalitatea e x ≥ x + 1. Se acordă 10 puncte din oficiu. Ministerul Educaţiei. Să se calculeze z + pentru z = z 2 2. ∞ ) → .Proba D. profilul militar. Să se determine funcţia de gradul al doilea f : → ( )( ) Ministerul Educaţiei.

. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 25 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 025 1 2 3 1... ⋅ ” reprezintă înmulţirea matricelor. 5p ln 3 ln 4 ln 5 ln n 5p + + + ... profilul militar.11. programa M1 + n − f ( n ) .. } 5p 5p 5p b) Să se arate că ( G . Ministerul Educaţiei. Să se demonstreze că AH = BH = CH . ⋅ ) este un grup abelian.  → . Să se determine probabilitatea ca. Se consideră matricea A =   şi mulţimea G = X ( a ) = I 2 + aA a ∈  −1 −1 a) Să se arate că ∀ a. e] .. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 25 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 025 1 1. • La toate subiectele se cer rezolvări complete. 2 5p a) Să se arate că funcţia este convexă pe intervalul (0. astfel încât xσ = σx . 5p 5p 5p c) Să se rezolve ecuaţia x 2 = σ . suma cifrelor lui să fie divizibilă cu 3. { \ { − 1} . 4. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 22 x − 3 ⋅ 2 x+1 + 8 = 0 . cu x ∈ S3 . 3 4 5  π 2. În triunghiul ABC punctele M .40} . unde . 3.. ∞) → .Filiera vocaţională. 5p  c) Să se calculeze lim  1 − n→∞   1  f   n  1 f  + n 2 f  + n 3 f   + . 5p 5p b) Să se calculeze volumul corpului obţinut prin rotirea graficului funcţiei f în jurul axei Ox . Să se arate că pentru oricare a ∈ ∗ . specializarea matematică . În mulţimea S3 a permutărilor de 3 elemente se consideră permutarea σ =  .. alegând un număr din mulţimea {10. 3 1 2 a) Să se verifice că permutarea σ este pară.informatică. N . dat de a = BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ .. Se consideră funcţia f :  0. + n  n  f   . Fie H ortocentrul triunghiului MNP. f ( x ) = cos x .. Să se calculeze sin  +  + sin  −  .  2 2 2.  n  . b) Să se determine toate permutările x ∈ S3 . f ( x ) = ln 2 x .ProbanD. MT1. 2..  2 a) Să se calculeze aria suprafeţei cuprinse între graficul funcţiei f şi axele de coordonate. Să se calculeze (1 − i )(1 + 2i ) − 3 ( 2 − i ) . Se acordă 10 puncte din oficiu.12. dreapta y = x + 4 intersectează parabola y = ax 2 + ( a − 2 ) x + 1 . X (2009) = X (t − 1) . c) Să se arate că şirul (an ) n≥3 . P sunt mijloacele laturilor. 25 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 25 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 025 1. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. 5. b) Să se determine asimptotele graficului funcţiei. este descrescător. c) Să se determine t ∈ astfel încât X (1) X (2). π π  π π  6. X ( a ) X ( b ) = X ( ab + a + b ) . • Toate subiectele sunt obligatorii. 6 4 6 4 Ministerul Educaţiei. Se consideră funcţia f : (0. b ∈ \ { − 1 } .

Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. − 1. • Toate subiectele sunt obligatorii. ∫0 x f ( x) dx ≤ 4 .  b a 5p .Proba D.informatică. profilul militar. Să se calculeze tgα . π . Fie mulţimea A = {−2. 5p 5p 5p 5p 5p c) Să se arate că şirul ( xn )n≥1 . specializarea matematică . Se consideră funcţia f : descrescătoare.Filiera vocaţională. ∀n ∈ N∗ şi x1 = 0. b ∈  a −b  astfel încât X =  . 26 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 26 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 026 1. → . Să se determine ecuaţia mediatoarei segmentului AB . Să se calculeze z1 + z2 . 1 BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . 3) şi B (1. x2 . f ( x ) = arctg x − arcctg x . Fie z1 şi z2 soluţiile complexe ale ecuaţiei 2 z 2 + z + 50 = 0 . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 26 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 026  0 −1  cos t − sin t  1. 2. În sistemul cartezian de coordonate xOy se consideră punctele A ( −1. Se acordă 10 puncte din oficiu. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 3x + 9 x = 2 . Să se arate că funcţia f f f este strict 3. b) Să se calculeze c) Să se arate că ∫0 1 2 f ( x) d x . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 26 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 026 1. − 1) . Fie funcţia f : R → R.1] → . 1 π  6. x3 . programa M1 2. Bn =   sin nt − sin nt  . 1 1 1 1 . π  cu sin α = . cu t ∈ . 0. x4 ∈ + + + x1 x2 x3 x4 5p 5p 5p a) Să se calculeze sunt rădăcinile polinomului f . Se consideră a ∈ şi polinomul f = 3 X 4 − 2 X 3 + X 2 + aX − 1∈ [ X ] . f ( x ) = arcsin x . a) Să se determine asimptota la graficul funcţiei f spre + ∞ . cos nt   c) Să se rezolve în mulţimea M2 ( ) ecuaţia X 2 = A . • La toate subiectele se cer rezolvări complete. unde x1 . 5p Ministerul Educaţiei. Se consideră matricele A =  şi B =  . f ( x ) = 1 − 2 x . este convergent . 1. Fie funcţia f : [ −1. MT1. iar acestea sunt crescătoare. 1 0 cos t     sin t  a) Să se arate că dacă matricea X ∈ M2 ( ) verifică relaţia AX = XA . a) Să se arate că funcţia g :[−1. 5p b) Să se arate că funcţia f este strict crescătoare pe R . Fie α ∈  . Ministerul Educaţiei. atunci există a. b) Să se determine restul împărţirii polinomului f la ( X − 1)2 . 2} şi o funcţie bijectivă f : A → A . Să se calculeze 5. dat de xn+1 = f ( xn ) . 5p 5p b) Să se demonstreze că ∀ n ∈ *  cos nt . g ( x) = xf ( x) are primitive. 1] → R. 3  2  f ( −2 ) + f ( −1) + f ( 0 ) + f (1) + f ( 2 ) . 2. 4. c) Să se demonstreze că f nu are toate rădăcinile reale.

profilul militar. x2 − x b) Să se determine punctele în care funcţia f nu este derivabilă . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Pe mulţimea se defineşte legea de compoziţie x ∗ y = x + y + xy . • Toate subiectele sunt obligatorii. În sistemul cartezian de coordonate xOy se consideră punctele O ( 0. astfel încât AX = XA . f ( x ) = ( x − 1)arcsin x. Se consideră funcţiile f : R → R. b) Să se arate că funcţia F este bijectivă . Să se determine numărul funcţiilor f : {0. 1 0   0 1 ) . programa M1 2 3 4 2. . c) Să se arate că funcţia f este convexă. MT1.. 1) . b) Fie funcţia f : → .  y x a) Să se determine rangul matricei A + I 2 . 2. f ( x ) = 1 + x + x + x + x şi F : a) Să se arate că funcţia F este strict crescătoare pe R . 1 6. 3 Ministerul Educaţiei.2. • La toate subiectele se cer rezolvări complete.2.informatică. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 27 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 027 1. Să se determine valoarea maximă a funcţiei f : → . Fie funcţia f : [ −1. y ∈ astfel 5p 5p 5p 5p c) Să se demonstreze că ecuaţia Y 2 = A nu are nicio soluţie în mulţimea M'2 ( ). ∗ ∗ .Proba D.3} → {0. atunci există x. 2 3 4 5 . 0 ) . 2. Ştiind că α ∈ şi că sin α + cos α = . x 0 5p 5p 5p şi a = 1 + 1 1 1 1 + + + . specializarea matematică . a) Să se calculeze lim . a) Să se arate că legea „ ∗ ” este asociativă.1. y ∈ 1 1 1 1 c) Să se calculeze 1 ∗ ∗ ∗ . f ( x ) = −2 x 2 + x . să se calculeze sin 2α .Filiera vocaţională. Să se rezolve în intervalul ( 0. În mulţimea M'2 ( 5p 5p  0 0 1 0 A= şi I 2 =  . F ( x ) = ∫ f ( t ) dt. A (1.∞ ) ecuaţia lg 2 x + 5lg x − 6 = 0 . 5.3} care au proprietatea f ( 0 ) = f (1) = 2 . se consideră matricele ) b) Să se demonstreze că dacă X ∈ M'2 (  x 0 încât X =  .1. 3. c) Să se calculeze −1 −1 ∫0 F ( x ) d x . 2 ) şi B ( 3. f ( x ) = x + 1 . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 27 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 027 1. x →0 5p 5p 5p f ( x) BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . Să se calculeze modulul numărului complex z = 1 + i + i 2 + i 3 + … + i 6 . Se acordă 10 puncte din oficiu. Varianta 27 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 027 5p 5p 5p 5p 5p 5p 1.. unde F este inversa funcţiei F a → . Să se determine măsura unghiului AOB . Să se verifice relaţia f ( x ∗ y ) = f ( x ) ⋅ f ( y ) . 4. ∀x.1] → R. 2 3 2008 2009 Ministerul Educaţiei.

Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică. • Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu. • La toate subiectele se cer rezolvări complete.

28 5p 5p 5p 5p 5p 5p

Varianta 28
( 2 ) , f ( 3 ) şi
f ( 2) .

SUBIECTUL I (30p) – Varianta 028 1. Să se calculeze (1 + i ) + (1 − i ) .
10 10

2. Fie funcţia f :

, f ( x ) = 6 x − 3 x 2 . Să se ordoneze crescător numerele f

3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 2 x − 1 = 3 . 4. Să se determine numărul funcţiilor f : {0,1,2,3} → {0,1,2,3} care au proprietatea că f ( 0 ) este număr impar. BM 1 2 1 = . Să se demonstreze că AM = AB + AC . 5. Fie triunghiul ABC şi M ∈ ( BC ) astfel încât BC 3 3 3 3 π  6. Ştiind că α ∈  , π  şi că sin α = , să se calculeze tg α . 2  5 

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
28 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 028  1 0 1. Se consideră matricea A =  . 0 8 a) Să se rezolve ecuaţia det( A − xI 2 ) = 0 .
 a 0 încât X =   0 b

5p 5p

b) Să se arate că dacă matricea X ∈ M2 (

) verifică relaţia

AX = XA , atunci există a, b ∈

astfel

5p

c) Să se determine numărul de soluţii ale ecuaţiei X 3 = A , X ∈ M2 ( ) . 2. Se consideră mulţimea de funcţii G = f a, b :

{

f a , b ( x ) = ax + b, a ∈

*

, b∈

}.

5p 5p 5p

a) Să se calculeze f −1, 2

f −1, 2 , unde „ ” este compunerea funcţiilor.

b) Să se demonstreze că ( G , ) este un grup. c) Să se arate că grupul G conţine o infinitate de elemente de ordin 2.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
28 5p SUBIECTUL III (30p) – Varianta 028 1. Fie funcţia f :[0,3] → R, f ( x ) = { x} (1 − { x}) , unde { x} este partea fracţionară a numărului x . a) Să se calculeze lim f ( x ) .
x →1 x <1

5p b) Să se determine domeniul de continuitate al funcţiei f . 5p c) Să se determine punctele în care funcţia f nu este derivabilă BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1 . x 1 şi F : [ 0, + ∞ ) → R, F ( x ) = ∫ f (t )dt . 2. Se consideră funcţiile f : R → R, f ( x ) = 0 2 − sin x 5p 5p 5p a) Să se calculeze

∫0 f ( x ) cos x dx .
x →∞

π 2

b) Să se demonstreze că funcţia F este strict crescătoare. c) Să se determine lim F ( x).

Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică. • Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu. • La toate subiectele se cer rezolvări complete.

29 5p 5p 5p 5p 5p 5p

Varianta 29

SUBIECTUL I (30p) – Varianta 029 1. Să se demonstreze că numărul a = 7 + 4 3 + 7 − 2 3 este număr natural. 2. Se consideră funcţia f :

, f ( x) = 2 x 2 − 5 x + 2 . Să se rezolve inecuaţia f ( 2 x ) ≤ 0 .

3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia x = 2 − x . 4. Să se calculeze probabilitatea ca, alegând o mulţime din mulţimea submulţimilor nevide ale mulţimii A = {1, 2, 3, 4, 5, 6} , aceasta să aibă toate elementele impare. 5. Fie punctele A ( 2,0 ) , B (1,1) şi C ( 3, −2 ) . Să se calculeze sin C .
 π 6. Ştiind că α ∈  0,  şi că tg α + ctg α = 2 , să se calculeze sin 2α .  2

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
29 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 029 x+ y+z=0  1. Se consideră sistemul  mx + y + z = m − 1 , m ∈  x + my + 2 z = −1  a) Să se determine m ∈

 1 1 1 şi matricea A =  m 1 1  .  1 m 2  

5p 5p 5p

pentru care det ( A ) = 0 .

b) Să se arate că pentru orice m ∈ sistemul este compatibil. c) Să se determine m ∈ ştiind că sistemul are o soluţie ( x0 , y0 , z0 ) cu z0 = 2 . 2. Se consideră mulţimea M2 (
ˆ 0 O2 =  ˆ 0 ˆ ˆ ˆ 1 0 0  şi I 2 =  ˆ ˆ  . ˆ 0 0 1
3

) , submulţimea G =  X ∈ M2 ( 3 ) 
 

ˆ    X =  a 2b   şi matricele b a   

5p 5p

inversabile din M2 ( 5p

ˆ ˆ a) Să se verifice că dacă x, y ∈ 3 , atunci x 2 + y 2 = 0 dacă şi numai dacă x = y = 0 . b) Să se arate că mulţimea H = G \{O2 } este un subgrup al grupului multiplicativ al matricelor
3

).

c) Să se rezolve ecuaţia X 2 = I 2 , X ∈ G .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
*

29

SUBIECTUL III (30p) – Varianta 029 1. Se consideră n ∈ şi funcţiile fn , gn : → , fn (x) =1− x + x2− x3+... − x2n−1+ x2n, gn (x) = x2n+1+1. g ′ ( x) g n ( x) a) Să se verifice că f n′ ( x) = n , ∀x ∈ \ {−1}. − x + 1 ( x + 1)2

5p 5p

1 b) Să se calculeze lim f n′   .   n→∞ 2 BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1 5p c) Să se demonstreze că f n are exact un punct de extrem local.

2. Se consideră şirul ( I n )n∈N∗ definit prin I n = ∫ 5p 5p 5p a) Să se calculeze I 2 .

1

xn

0 1 + x3

dx, ∀n ∈ N∗ .

b) Să se demonstreze că şirul ( I n )n∈N∗ este strict descrescător . c) Să se calculeze lim I n .
n→∞

Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică. • Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu. • La toate subiectele se cer rezolvări complete.

30 5p 5p 5p 5p 5p

Varianta 30

SUBIECTUL I (30p) – Varianta 030 1 1 1 1 1. Să se demonstreze că numărul + + +… + este natural. 1+ 2 2+ 3 3+ 4 99 + 100 2. Se consideră funcţia f : → , f ( x ) = x 2 − mx + 2 . Să se determine mulţimea valorilor parametrului real m pentru care graficul funcţiei f intersectează axa Ox în două puncte distincte. 3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia log3 ( x + 1) + log 3 ( x + 3) = 1 . 4. Să se calculeze probabilitatea ca, alegând o mulţime din mulţimea submulţimilor nevide ale mulţimii A = {1, 2, 3, 4, 5} , aceasta să aibă produsul elementelor 120. 5. Se consideră punctele A ( 0,2 ) , B (1, −1) şi C ( 3, 4 ) . Să se calculeze coordonatele centrului de greutate al triunghiului ABC. 6. Să se demonstreze că sin

5p

π
8

=

2− 2 . 2

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
30 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 030 1. Se consideră numerele reale a, b, c , funcţia f :
1 A= a a3 1 b b3 1 1 c şi B = a f (a) c3 1 b f (b) 1 c . f (c )
→ , f ( x) = x3 + 2 x + 3 şi determinanţii

5p 5p 5p

a) Să se arate că A = ( a − b )( b − c )( c − a )( a + b + c ) . b) Să se arate că A = B . c) Să se arate că, pentru orice trei puncte distincte, cu coordonate naturale, situate pe graficul funcţiei f , aria triunghiului cu vârfurile în aceste puncte este un număr natural divizibil cu 3.
 −1 3  2. Se consideră matricea A =  .  şi mulţimea G = X ( a ) = I 2 + aA a ∈  3 −9  a) Să se arate că ∀ a, b ∈ , X ( a ) X ( 0 ) = X ( a ) şi X (a ) X (b) = X (a + b − 10ab).

{

}

5p 5p

 b) Să se arate că mulţimea H =  X ( a ) a ∈  înmulţirea matricelor.

 1  \    este parte stabilă a lui M2 (  10  

)

în raport cu

5p

c) Să se rezolve ecuaţia X 2 = I 2 , X ∈ G .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

30

SUBIECTUL III (30p) – Varianta 030 1. Se consideră funcţia f : R → R, f ( x ) = x −
x3 − sin x . 6

5p 5p

a) Să se determine lim f ( x ) .
x →− ∞

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ -0, ∀x ≥ D, MT1, programa M1 5p c) Să se demonstreze că f ( x ) ≤ Proba 0.

b) Să se calculeze derivata a doua a doua funcţiei f.
1+ x 1 + x2

2. Fie funcţia f : R → R, f ( x ) = 5p 5p 5p

.

1 a) Să se arate că funcţia F : R → R, F ( x ) = arctg x + ln x 2 + 1 este o primitivă a funcţiei f . 2

(

)

b) Să se calculeze

∫0 f ( x)dx .
n

1

c) Să se arate că şirul ( an )n∈N∗ , definit de an = ∑

n+k
2

k =1 n

+k

2

, ∀n ∈ N∗ , este convergent .

Să se arate că sin 6 < 0 . b) Să se determine restul împărţirii polinomului f la X 2 − 1 . În sistemul cartezian de coordonate xOy se consideră punctele A ( 2. 2 a) Să se verifice că ( A( x) )2 = 2 xA( x). profilul militar. 1. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 31 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 031 1. 5p b) Să se determine domeniul de derivabilitate al funcţiei f .. c) Să se arate că ecuaţia X 2 = A ( 0 ) . 3) . + a1 X + a0 . ∀n ∈ N∗. care are forma algebrică 5p 5p 5p a) Să se calculeze a100 + a99 . Să se determine în câte moduri se poate alege un comitet reprezentativ al clasei format din 3 fete şi 2 băieţi..Proba D.informatică. B ( −1. Ministerul Educaţiei. c) Să se demonstreze că polinomul f are toate rădăcinile reale. 1 b) Să se verifice că I n+ 2 + I n = . Se acordă 10 puncte din oficiu. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 31 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 031 1. Să se determine ecuaţia dreptei care trece prin punctul C şi este paralelă cu dreapta AB. − 1) . • Toate subiectele sunt obligatorii. Ministerul Educaţiei. Se consideră polinomul f ∈ [ X ] . Se consideră funcţia f : R → R. 4a 2. programa M1 xn 2. ∀n ∈ N∗. 31 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 31 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 031 1 + 3a . • La toate subiectele se cer rezolvări complete. 4 b) Să se determine toate numerele complexe x pentru care ( A( x) ) + ( A( x) ) = O2 . f f = a100 X 100 + a99 X 99 + . 1MT1. 1) şi C (1. X ∈ M 2 ( 2. 6. să se arate că log 16 24 = 3. 5p n +1 5p c) Să se calculeze lim nI n . n→∞ . Pentru x ∈ 5p 5p 5p 2   se consideră matricea A( x) =  x + 1 x − 1 ∈ M2 ( x −1   1 ). dintre care 12 sunt fete.Filiera vocaţională. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. specializarea matematică . 0 x +1 5p a) Să se calculeze I 2 . Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 22 x +1 + 2 x + 2 = 160. 100 100 = ( X + i ) + ( X − i ) . ) nu are soluţii. Într-o clasă sunt 22 de elevi. 5p BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . Se consideră şirul ( I n )n∈N∗ dat de I n = ∫ 2 dx. Să se determine două numere reale care au suma 1 şi produsul −1 . 4. 5p a) Să se arate că graficul funcţiei f admite asimptotă spre − ∞ . Ştiind că log 3 2 = a . c) Să se determine punctele de extrem local ale funcţiei f. f ( x ) = | x 2 − x | . 5.

Fie mulţimea A = {−2. 0. B ( −1.  6 19  b) Să se arate că X ⋅ Y ∈ G . g ( x) = f ( x) + arctg 2 BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . 3 f '( x) dx . c) Să se rezolve sistemul în cazul a = −2 . 2} . pentru oricare X . a − 10b = 1  . x ∈ R . Se consideră în sistemul  x + ay + z = 1 . 3.Proba D.  b a    19 60  a) Să se verifice că A =  ∈G . ∀x ∈ R . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 32 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 032  ax + y + z = 1  3 1. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 32 5p 5p 5p SUBIECTUL III (30p) – Varianta 032 1. f ( x ) = 5p 5p 5p a) Să se calculeze x3 − x + arctg x şi g : R → R. b) Să se demonstreze că 0 < f ( x ) ≤ c) Să se demonstreze că funcţia g : π . 0 x →∞ x c) Să se calculeze aria suprafeţei cuprinse între graficele celor două funcţii şi dreptele x = 0 şi x = 1 . 2 → . specializarea matematică-informatică. Să se determine coordonatele punctului de intersecţie a graficelor celor două funcţii. π  şi că sin x = . G =   | a. − 1) . 5 2  2  Ministerul Educaţiei. f ( x ) = arctg ( x + 2 ) − arctg x. 3 x  π  6. Să se demonstreze că s ∈ (1.  a 10b   2 2 2.• • Filiera vocaţională. a ∈  x + y + az = a  . să se calculeze sin . 5p 5p 5p Ministerul Educaţiei. Să se determine numărul funcţiilor pare f : A → A . programa M1 ( x + 1) 2 este constantă. 2 ) . 5p 5p 5p a) Să se arate că determinantul matricei sistemului are valoarea (a + 2)(a − 1)2 . Se acordă 10 puncte din oficiu. profilul militar. Să se determine coordonatele punctului D ştiind că patrulaterul ABCD este paralelogram. Ştiind că x ∈  . 2. 2 2 2 2 2. 5p 5. Y ∈ G . 32 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 32 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 032 1 1 1 1 1. 1) şi C (1. Se consideră funcţiile f . x 1 x b) Să se determine lim 3 ∫ f (t )dt. În sistemul cartezian de coordonate xOy se consideră punctele A ( 2. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia sin x = 1 + cos 2 x . Toate subiectele sunt obligatorii. Se consideră funcţiile f : R → R. 3) . 4. La toate subiectele se cer rezolvări complete. Se consideră numărul real s = 1 + + 2 + 3 + … + 2009 . g ( x ) = arctg x . a) Să se calculeze f ′ ( x ) . b ∈ . Se consideră funcţia f : R → R. 1. g : → . c) Să se demonstreze că mulţimea G este infinită. Se consideră mulţimea G ⊂ M2 ( ) . f ( x ) = 2 x − 1 şi g ( x ) = −4 x + 1 . b) Să se rezolve sistemul în cazul în care este compatibil determinat. MT1. − 1. ∫1 2 .

b) Să se demonstreze că 2. 3) şi D ( a. • La toate subiectele se cer rezolvări complete. 2. ˆ ˆ ˆ ˆ a) Să se arate că H = {0. b. + ∞ ) → R. acesta să } fie număr raţional.informatică. profilul militar.. ∀x ≥ 0 . Ministerul Educaţiei.1. 4 n +1 c) Să se calculeze lim nf n (1) . ⋅ ) şi { 7 }. Se consideră corpul 5p 5p 5p .Filiera vocaţională. ∀n ∈ N∗. b) Să se arate că. Fie funcţia f : ( 0. H = x2 x ∈ . + ∞ ) .. +. c ∈ 2. 5p 6. H. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 16 x + 3 ⋅ 4 x = 4 . − 1) . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. B =  0 0 1  şi A = aI3 + bB + cB 2 . Ştiind că x ∈ şi că tg x = 1 π  . ∀n ≥ 1 . + . 2(k + 1) k + k k + 1 2k k BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ 1 Proba D. ∀n ∈ x 1 2 2 3 3 n n 5p a) Să se arate că funcţia f ′ este strict crescătoare pe intervalul ( 0. 4 ) . c) Să se demonstreze că ∀ a. Se consideră funcţiile f n : [ 0. MT1. alegând un element din mulţimea { n | n ∈ . Să se arate că numărul log 4 16 + log 3 9 + 3 27 este natural. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 33 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 033 1 0 0 0 1 0  0 1 0  . a) Să se arate că f1 ( x ) = 2 n→∞ . n < 100 . c ∈ 1. 1) . 5. C (1. Se acordă 10 puncte din oficiu. B ( −1. 5p 5p 1 1 1 1 < − < . 3. ( a + b + c ) det ( A ) ≥ 0 . • Toate subiectele sunt obligatorii. 2 3  Ministerul Educaţiei. + ∞ ) → . programa M1 c) Să se demonstreze că şirul (an )n≥1 este convergent. Să se determine valoarea minimă a funcţiei f : → . 33 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 33 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 033 1. În sistemul cartezian de coordonate xOy se consideră punctele A ( 2. să se calculeze tg  x +  . Să se calculeze probabilitatea ca. f ( x ) = şi şirul (an ) n≥1 . unde a ∈ . Se consideră matricele I 3 = 0 0 1 1 0 0     a) Să se calculeze B 3 . pentru orice a ∈ c) Să se arate că {x 2000 | x ∈ 7} = 7 există x. ∀k ∈ N∗. f n ( x ) = ∫ t n arctg t dt . f ( x) = 3 x 2 + 4 x + 2 . an = + + + . 2 2 π 1 b) Să arate că f n (1) ≤ ⋅ . x 0 5p 5p 5p x +1 x arctg x − .4} . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 33 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 033 1 1 1 1 1 1. Să se determine a ∈ astfel încât dreptele AB şi CD să fie paralele. b. 4. a. ∗ . specializarea matematică . 5p 5p 5p ( 7 . b) Să se calculeze B −1 . y ∈ 7 astfel încât a = x 2 + y 2 . 2.

B (−1. 5p 5p 5p 1 1 în raport cu legea „ ∗ ” . 3 1 b) Să se arate că legea „ ∗ ” admite element neutru dacă şi numai dacă a = . +∞ ) .3. 5p 6.fProba D.1] → R.1 (  6   ) şi A = LK . • Toate subiectele sunt obligatorii. 2. profilul militar. ∀x ∈ ( 0. C (1. specializarea matematică . Se consideră funcţia f : ( 0. ∀n ∈ N∗ . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 34 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 034 1. 4) . MT1. 5p 3. Se acordă 10 puncte din oficiu. atunci a ∈  . 34 Varianta 34 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 034 5p 1.3 ( 5p 5p 5p a) Să se calculeze suma elementelor matricei A . • La toate subiectele se cer rezolvări complete.Filiera vocaţională. În sistemul cartezian de coordonate xOy se consideră punctele A(2. ∀ x.3) şi D (a. Să se determine a ∈ pentru care dreptele AB şi CD sunt perpendiculare. f ( x) = 2 x 2 + 2 x + 1 se găseşte pe dreapta de ecuaţie x + y = 0 . Să se arate că vârful parabolei asociate funcţiei f : → . Se consideră funcţiile f n : [ 0. c) Să se arate că rangul matricei An este 1. 2. unde a  4 ) . −1) . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. 4.1) .5} . 2. programa M1 5p 5p b) Să se arate că f ( x ) < 0. 1 b) Să se calculeze f1   . + ∞ ) . a ∈ . oricare ar fi n ∈ ∗ . x 0 5p 5p 5p a) Să se calculeze derivata funcţiei f3 . Să se demonstreze că triunghiul ABC este isoscel. + ∞ ) → R. 2 c) Să se determine lim f 2 ( x ) . c) Să se demonstreze că şirul ( an )n∈N∗ este strict descrescător . Să se determine numărul funcţiilor bijective f : A → A ..informatică. Să se determine numărul soluţiilor ecuaţiei sin x = sin 2 x din intervalul [0. n 2 2  5p a) Să se demonstreze că funcţia este strict crescătoare pe intervalul ( 0. 5p 2.. + − ln  n +  . x →1 x <1 . Se consideră matricele K = (1 2 3) ∈ M1. Fie mulţimea A = {1. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 34 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 034 1. 3 c) Să se arate că. x +1 2 2   1 1 1  + . 1 a) Pentru a = . f ( x ) = an = 1 + 1 3 1   − ln  x +  + ln  x +  şi şirul ( an )n∈N∗ . cu proprietatea că f (1) = 2 .  . y ∈ este o constantă reală. ∀n ∈ N∗ . să se demonstreze că legea „ ∗ ” este asociativă. dacă intervalul [ 0. 5p 4. 6] este parte stabilă a lui . 5p 5. Să se calculeze modulul numărului complex z = (3 + 4i) 4 . 2π ) . Pe mulţimea se consideră legea de compoziţie x ∗ y = axy − x − y + 6 .  6 3 Ministerul Educaţiei. BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . L =  5  ∈ M 3. b) Să se arate că A2 = 32 A . f n ( x ) = ∫ t n arcsin t dt . Ministerul Educaţiei. Se consideră triunghiul ascuţitunghic ABC în care are loc relaţia sin B + cos B = sin C + cos C .

AD = 8 şi m ( ADC ) = 135 .informatică. Să se calculeze valoarea funcţiei în punctul x = 2 . programa M1 2. a) Să se arate că funcţia f ′ este strict descrescătoare pe R . b ∈ şi mulţimea A = x ∈  2    5p 5p 5p ). Ministerul Educaţiei.. 4. 5p 5p 5p a) Să se calculeze I1 . Să se calculeze modulul numărului ( 2 + i ) + ( 2 − i ) . . alegând un element din mulţimea A. pentru orice x. Graficul unei funcţii de gradul al doilea este o parabolă care trece prin punctele A(1. c) Să se determine rangul matricei A* . b ∈ } . funcţia f : [ 2] → f (a + b 2) = a 2 − 2b 2 . ∀a. { f ( x ) = −1 . • La toate subiectele se cer rezolvări complete. ∀n ∈ N∗. adjuncta matricei A. } . f ( xy ) = f ( x ) f ( y ) . − 3) şi B ( 4. B (−1. • Toate subiectele sunt obligatorii. 5  1 4 −3      a) Să se arate că ecuaţia AX = B are o infinitate de soluţii X ∈ M3. Ministerul Educaţiei. ∀n ∈ 2 0 ∗ c) Să se determine asimptotele graficului funcţiei f . Se consideră mulţimea [ 2] = { a + b 2 a. Se acordă 10 puncte din oficiu. ∀a ∈ . 2009} . − 3). MT1. 5p 5p b) Să se arate că lim x a f ( x) = 0.1.. . c) Să se arate că şirul ( I n )n∈ ∗ tinde descrescător către 0. 3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 3 ⋅ 4 x − 6 x = 2 ⋅ 9 x . Să se calculeze distanţa de la punctul O la dreapta AB. 2. f ( x ) = x − ln(e x + 1) . specializarea matematică . Se consideră funcţia f : R → R.Filiera vocaţională.3) . Fie şirul ( I n )n∈N∗ dat de I n = ∫ (2 x − x 2 )n dx.1) . profilul militar. 35 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 35 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 035 1. C (0.Proba D. x →∞ 5p BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . Se consideră matricele A =  2 2 0  şi B =  1  . 3 3 2.1 ( b) Să se verifice că A3 = 10 A . 5p 5p 5p a) Să se arate că 7 + 5 2 ∈ A . Să se calculeze aria unui paralelogram ABCD cu AB = 6 . 6. 0 ) . 5. Se consideră mulţimea A = {0. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 35 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 035 1. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 35 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 035  2  1 2 −1  1. acesta să fie divizibil cu 5.. În sistemul cartezian de coordonate xOy se consideră punctele A ( 0. b) Să se arate că.   c) Să se arate că mulţimea A este infinită. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.. n ≥ 2. y ∈  2  . Să se determine probabilitatea ca. 2. b) Să se demonstreze că ( 2n + 1) I n = 2nI n−1 .

{ [ X ] } şi B = h(a) h ∈ { [ X ] . 2. specializarea matematică . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 36 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 036 x 3 +1 1. ∫0 F ( x) dx. B (4. c) Să se arate că A = B . Să se demonstreze că funcţia f : → . 4. 6. 3) şi pe ( 3. b) Să se arate că matricea I 2 + A este inversabilă. profilul militar. Ministerul Educaţiei. 5. Se acordă 10 puncte din oficiu. F ( x ) = ∫ f (t )dt. 5p 5p 5p b) Să se calculeze | x1 | + | x2 | + | x3 | + | x4 | . Fie funcţia f : \ { 3} → . ∀n ∈ 3−x 5p a) Să se demonstreze că funcţia f este strict crescătoare pe (−∞.. x3 . 5p c) Să se demonstreze că şirul ( an )n∈N Proba convergent. numărul a = 2 + i a) Să se calculeze f ( a ) .informatică. Să se calculeze probabilitatea ca. x4 ∈ .Filiera vocaţională. acesta să fie divizibil cu 50. 7 7 Să se determine a60 . 36 5p Varianta 36 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 036 1 1 1. programa M1 2. a ) sunt coliniare. Să se calculeze cos A . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 36 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 036 a  0 0 1. x 1 a) Să se determine punctele de inflexiune ale graficului funcţiei F . Să se determine a ∈ pentru care punctele A(1. Să se calculeze ( f g )( x) − ( g f )( x). AC = 5 şi BC = 7. g : → 5p 5p 5p 5p 5p . Se consideră numărul raţional scris sub formă de fracţie zecimală infinită = 0. b) Să se calculeze c) Să se calculeze ∫0 xf ( x) dx. x2 . b ∈ M2 ( d  ) . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. f ( x ) = 3 x3 + 1 este injectivă. grad ( h ) ≤ 3 } . → . Fie funcţiile f . 5p 5p 5p c) Să se arate că ecuaţia AX = O2 are o infinitate de soluţii în mulţimea M2 ( şi mulţimile A = g ( a ) g ∈ ). f ( x) = e− x şi F : 2 → . . f ( x) = şi şirul (an )n≥1 definit prin a1 = 2.1) şi C (−1.. Se consideră polinomul f = X 4 − 2 X 2 + 9 . a1a2 a3 . • La toate subiectele se cer rezolvări complete. Se consideră funcţiile f : 5p 5p 5p 1 * . MT1. 1 . ∞). 5p BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ∗. 2. an+1 = f ( an ). cu proprietatea că A2 = O2 . −2) .nu esteD. cu rădăcinile x1 . b) Să se determine asimptotele graficului funcţiei f . f ( x ) = 2 − x. Fie ABC un triunghi care are AB = 3. Ministerul Educaţiei. Se consideră matricele O2 =  şi A =  0 0 c   a) Să se arate că a + d = 0 . alegând un număr din mulţimea numerelor naturale de trei cifre. g ( x ) = 3 x + 2 . 3. • Toate subiectele sunt obligatorii.

Să se determine imaginea funcţiei f : → . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. 5p a) Să se arate că funcţia f este strict crescătoare pe R . c sunt trei numere reale astfel încât a + b + c < 0 . . + 100 . 0 ) . 5p 5p 5p ( ) . b ∈ 1 1 a    a) Să se arate că det ( A ) = ( a − b )( a − 1) . profilul militar. Fie ABCD un pătrat de latură 1. 5p f ( x) c) Să se determine a ∈ pentru care lim a există. ∀n ∈ 0 1 ∗ 37 . cu a. programa M1 2. Se consideră şirul ( I n )n≥1 dat de I n = ∫ x n e x dx. b) Să se demonstreze că şirul ( I n )n≥1 este convergent . Se consideră funcţia f : R → R. x2 . Să se arate că sin105 = 4 Ministerul Educaţiei. f = X 3 + pX 2 + qX + r . 5p 5p 5p a) Să se calculeze I1. r ∈ ( 0. Ministerul Educaţiei. 5p 5p 5p a) Să se demonstreze că f nu are rădăcini în intervalul [ 0. Se consideră polinomul f ∈ x1 . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar SUBIECTUL III (30p) – Varianta 037 1. c) Să se calculeze lim nI n . 3 3 3 b) Să se calculeze x1 + x2 + x3 în funcţie de p. q şi r.. c ∈ ( −∞. specializarea matematică .Filiera vocaţională. Să se calculeze suma 1 + 4 + 7 + . 5p x D. x BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . ∞ ) . este finită şi nenulă. c) Să se demonstreze că dacă a. f ( x ) = x2 + x + 1 . Să se arate că numărul sin  arcsin  + sin  arccos  este natural. 6. ∀a. atunci a. c) Să se arate că rang A ≥ 2 . x3 ∈ . ab + bc + ca > 0 şi abc < 0 .informatică. b) Să se arate că funcţia f este bijectivă . Se consideră matricea A =  b b + 1 b + 2  . b. q. Să se determine numărul termenilor raţionali din dezvoltarea binomului ( 2 +1 . b. ∞ ) şi cu rădăcinile [X ].Proba→∞ MT1. cu p.  1 3  3. b ∈ 2. Să se calculeze lungimea vectorului AB + AC + AD . ) 5 5. 2. 37 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 37 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 037 1. • La toate subiectele se cer rezolvări complete. n→∞ . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 37 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 037  a a +1 a + 2 1. b) Să se calculeze det A − At . • Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. 6+ 2 ..  2 2     4. f ( x ) = x3 − 3 x + 3arctg x .

• Toate subiectele sunt obligatorii. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia sin x + cos ( − x ) = 1 . Se consideră matricea A =  1 1 0  c b a      a) Să se calculeze A3 . 5. BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ -. Se consideră funcţia f : R → R f ( x = MT1. c ∈  . Să se arate că. Se consideră polinomul f = aX 4 + bX + c . b) Să se arate că dacă X ∈ M3 ( ) şi AX = XA . Să se arate că log 2 3 ∈ (1. Să se calculeze perimetrul triunghiului ABC.{ x} 1 − { x} . c) Să se arate că ecuaţia X 2 = A nu are soluţii în M 3 ( a) Să se arate că numărul f ( 3) − f (1) este număr par. specializarea matematică . cu a. Să se determine valorile reale ale lui m pentru care x 2 + 3x + m > 0 . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. programa M1 ( ) numărului real x . 38 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 38 . d 2 : 3 x + y − 2 = 0 şi d3 : x + y + a = 0 . are loc relaţia Cn + Cn = Cn +1 . b) Să se demonstreze că funcţia f este bijectivă. 2 3 3 4. ştiind că AB = 4. 5p a) Să se demonstreze că funcţia f este strict crescătoare. c) Să se arate că valoarea integralei ∫a a +1 f ( x ) d x nu depinde de numărul real a . • La toate subiectele se cer rezolvări complete. Se consideră funcţia f : R → R. Se consideră dreptele de ecuaţii d1 : 2 x + 3 y + 1 = 0 . Se acordă 10 puncte din oficiu.   | 5p 5p 5p ). atunci X ∈ M . pentru orice x. pentru orice număr natural n. Ministerul Educaţiei. f ( x ) = 2 x + ln( x 2 + x + 1). 1 b) Să se demonstreze că funcţia f admite primitive pe R . Ministerul Educaţiei. c ∈ . b. unde { x} este partea fracţionară a 2. numărul f ( x ) − f ( y ) este divizibil cu x − y . 5p 5p 5p a) Să se calculeze ∫0 f ( x ) d x . 5p 5p c) Să se arate că graficul funcţiei f nu are asimptotă oblică spre + ∞ . . AC = 3 şi m( BAC ) = 60 . y ∈ . 2.   a .informatică. 2 ) . n ≥ 3 . Să se determine a ∈ pentru care cele trei drepte sunt concurente. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 38 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 038  a 0 0  0 0 0  1 0 0  şi mulţimea de matrice M =  b a 0  1. Proba) D. c) Să se determine coeficienţii polinomului f ştiind că f (1) = 4 şi f (b) = 3 . oricare ar fi x ∈ 3. 2. 5p 5p 5p b) Să se arate că.Filiera vocaţională. 6. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 38 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 038 1. SUBIECTUL I (30p) – Varianta 038 1. profilul militar. b.

• La toate subiectele se cer rezolvări complete.1. 1. b. 4 Ministerul Educaţiei. ∗ şi A matricea sistemului. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 39 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 039 1. Să se calculeze AB ⋅ AC . 39 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 39 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 039 −1 + i 3 . b) Să se arate că şirul ( I n )n∈N∗ verifică relaţia 4 I n +1 + 5 I n = c) Să se determine lim nI n . cu a. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale inecuaţia − x 2 + 4 x − 3 ≥ 0 . 5p b) Să se determine asimptotele graficului funcţiei f.3} → {0. 2. xn+1 = e f ( xn ) este convergent. profilul militar. 4x + 5 1 . c) Să se determine mulţimea soluţiilor sistemului. c) Să se demonstreze că mulţimea M are o infinitate de elemente. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 39 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 039 x + y + z = 0  1. f ( x) = x ln x . specializarea matematică . Se consideră şirul ( I n )n∈N∗ definit prin I n = ∫ a) Să se calculeze I 2 . Să se arate că sin15 = 6− 2 .Filiera vocaţională. Se consideră funcţia f : (0. n +1 5p 5p 5p . 2. Să se determine numărul funcţiilor f : {1. f ( x ) = x + este injectivă. Să se demonstreze că z 2 = z . 2. c sunt distincte două câte două. programa M1 n x dx. { } 5p 5p 5p a) Să se arate că x = 9 + 4 5 ∈ M . a) Să se studieze monotonia funcţiei f. Să se arate că funcţia f : (1.Proba D.3} pentru care f (1) este număr par. • Toate subiectele sunt obligatorii. b) Să se demonstreze că M este grup în raport cu înmulţirea numerelor reale. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. ∞ ) → . în cazul în care a = b ≠ c . Se consideră sistemul ax + by + cz = 0 . Se acordă 10 puncte din oficiu. ∀n ∈ N∗ . 1 3. c ∈ bcx + acy + abz = 0  a) Să se calculeze det ( A ) . ∞) → . Se consideră mulţimea M = a + b 5 a. Se consideră numărul complex z = 2 2.1). 5.informatică. b. b ∈ . Fie ABC un triunghi care are AB = 2. 5p 5p c) Să se demonstreze că orice şir ( xn )n∈ cu proprietatea x0 ∈ (0. x 4. în cazul în care a. n→∞ 1 0 BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . Ministerul Educaţiei. 6. ∀n ∈ N∗. AC = 3 şi BC = 2 2 . 2. 5p 5p 5p b) Să se rezolve sistemul. a 2 − 5b 2 = 1 . MT1.

x 0 . atunci fiecare dintre polinoamele f1 . • Toate subiectele sunt obligatorii. Să se determine lungimea vectorului MA + MB . 5p a) Să se demonstreze că funcţia f este strict crescătoare pe intervalul (−∞. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. • La toate subiectele se cer rezolvări complete. b ∈ . f ( x ) = x 2 + 2 − x 2 + 1. f3 este divizibil cu X − 1 . a) Să se calculeze S = A − XY . MT1. f3 sunt polinoame cu coeficienţi complecşi. Să se determine probabilitatea ca. b) Să se demonstreze că Fn +1 (1) < Fn (1) . 40 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 40 . unde f1 . Să se determine a pentru care z ∈ 2 + ai 2. 1. Se consideră funcţiile Fn : 5p 5p 5p a) Să se calculeze F1 ( π ) . specializarea matematică . 5p 5p c) Să se determine ecuaţia asimptotei la graficul funcţiei f spre − ∞ . . Y = (1 3 2 ) .informatică. 5. pentru oricare a. astfel încât f ( ε ) = 0 . b ) din produsul cartezian A × A să avem egalitatea a + b = 6 . În sistemul cartezian de coordonate xOy se consideră punctele M ( 2. Se consideră polinomul f = X − 1∈ [ X ] şi numărul ε ∈ 5p 5p a) Să se demonstreze că ε2 + ε + 1 = 0 . 4. f 2 . alegând o pereche ( a. − 1) . Ministerul Educaţiei. Se consideră mulţimea A = {1. X =  3  . 2 ) şi B ( 4.  2  x + yε + z ε = 0 5p c) Să se arate că. Se consideră matricele I 3 = 0 0 1  2 6 4  2       B = I 3 + A . b) Să se determine a ∈ astfel încât BC = I 3 . 1) . BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . Se acordă 10 puncte din oficiu. Se consideră a ∈ a + 2i . A (1.  x+ y + z= 0  b) Să se rezolve în mulţimea numerelor complexe sistemul  x + yε + zε 2 = 0 . 4. \ 2. n→∞ → . Să se demonstreze că dreapta de ecuaţie y = 2 x + 3 intersectează parabola de ecuaţie şi numărul complex z = y = x 2 − 4 x + 12 într-un singur punct. programa M1 b) Să se arate că graficul funcţiei f are exact două puncte de inflexiune .Filiera vocaţională. dacă f divide f1 ( X 3 ) + Xf 2 ( X 3 ) + X 2 f3 ( X 3 ) . Să se arate că sin ( a + b ) ⋅ sin ( a − b ) = sin 2 a − sin 2 b .0]. c) Să se arate că An+1 = 14 An . Ministerul Educaţiei. cu a ∈ .5. Se consideră funcţia f : R → R.6} . A =  3 9 6  . SUBIECTUL I (30p) – Varianta 040 1. Fn ( x ) = ∫ t sin n t dt . 2. ∀n ∈ N∗. ∀n ∈ N∗. ∀n ∈ 3 ∗ 5p 5p 5p . Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 2 x − 1 = x . f 2 . C = I3 + aA . 2. c) Să se calculeze lim Fn (1) . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 40 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 040 1. 6.Proba D. 3.3. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 40 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 040 1 0 0  1 3 2 1  0 1 0  . profilul militar.

a) Să se demonstreze că funcţia f este strict descrescătoare pe intervalul ( 0.  n  c) Să se calculeze lim . 1 6. 2. Să se determine imaginea funcţiei f : → . dacă sistemul are soluţia ( −1. Să se determine ecuaţia dreptei care trece prin originea axelor şi este paralelă cu dreapta AB. Se acordă 10 puncte din oficiu. Se consideră inelul ( A. q. 0 ) . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 41 5p 5p 5p SUBIECTUL III (30p) – Varianta 041 1. − 1) şi B ( −1. f ( x ) = ln (1 + x ) − x . q.1. • La toate subiectele se cer rezolvări complete.  −b a     5p 5p 5p 5p 5p 5p a) Să se determine numărul elementelor mulţimii A.  2 3  x + ry + r z = r  a) Să se arate că determinantul sistemului este ∆ = ( p − q )( q − r )( r − p ) . q. 1 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 41 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 041 1. + ∞ ) . b) Să se arate că funcţia f este surjectivă . profilul militar. + n  n  f   . BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ arctg x. c) Să se arate că graficul funcţiei f nu admite asimptote . b) Să se rezolve în mulţimea A ecuaţia X 2 = I 2 .3. atunci cel puţin două dintre numerele p. specializarea matematică . ⋅) nu este corp.4} → {1. 2. x →∞ x 1 1  n→∞ n  1 f  + n 2 f  + n 3 f   + . 1) . r sunt egale.1) . se consideră sistemul  x + qy + q 2 z = q 3 . Să se arate că numărul 100lg 2 + 3 −27 este natural. 4} care au proprietatea că f (1) + f ( 3) = 7 . Fie a şi b numere reale astfel încât sin a + sin b = 1 şi cos a + cos b = . f ( x) = 2x x +1 2 .. • Toate subiectele sunt obligatorii. Fie funcţia f : R → R. Pentru p. 2 Ministerul Educaţiei. Să se calculeze cos ( a − b ) . f ( x ) = . 4.Filiera vocaţională. b) Dacă p. +. programa M1 2. r ∈ . c) Să se arate că ( A. x 1 b) Să se arate că lim 1 π ∫ f (ln t )dt = 2 .informatică. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 3x +1 = −3x + 8 . În sistemul cartezian de coordonate xOy se consideră punctele A ( 2. b ∈ 5  . 2. r sunt distincte. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.. c) Să se arate că.3. 5. +. MT1. Ministerul Educaţiei. Se consideră funcţia f : ( 0. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 41 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 041  x + py + p 2 z = p3   1. + ∞ ) → ( − ∞. Să se determine numărul funcţiilor f : {1. 3. ⋅) unde A =   a.    a b   2. D.Proba 5p 5p 5p a) Să se calculeze ∫0 f ( x) dx . să se rezolve sistemul.

∀n ∈ N∗. 5) . 42 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 42 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 042 1 1 1 1. Să se arate că punctele A(−1. B (1. programa M1 1 2. Ministerul Educaţiei. . ∀n ∈ N. −3) sunt coliniare. 3 2 4. în plus. specializarea matematică .Filiera vocaţională. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 42 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 042 1. Se consideră matricele A. . Să se calculeze lungimea razei cercului înscris în triunghiul care are lungimile laturilor 4. 0 0 0  0 2     [X ]. x3 în progresie + Ministerul Educaţiei.1) şi C (3. b ∈ b) Să se determine a. f ( x ) = x arctg x şi şirul ( xn )n∈N∗ definit de x1 = 1 . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Să se determine numărul termenilor raţionali ai dezvoltării ( 4 5 + 1)100 . f = 4 X 3 − 12 X 2 + aX + b . n ≥ 2. MT1. 0 BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . profilul militar. definit prin I n = ∫ ( x − x 2 ) n dx. 5 şi 7. c) Să se arate că şirul ( xn )n∈N∗ este convergent . n ≥ 2 . B = . 5. n→∞ 5p 5p 5p n I n−1 . Să se rezolve în × sistemul  2  y = 2x + x + 4  1 π 3. astfel încât ecuaţia f ( x ) = 0 să aibă soluţia x = i ∈ 2 x2 2 + x3 = 11 . Se consideră polinomul f ∈ 5p 5p 5p a) Să se determine a. . b) Să se determine ecuaţia asimptotei la graficul funcţiei f spre − ∞ . a) Să se demonstreze că funcţia f ′ este strict crescătoare pe R . ∀n ∈ N∗. 6. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia arctg x + arcctg = . x2 . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 42 5p 5p 5p SUBIECTUL III (30p) – Varianta 042 1. • Toate subiectele sunt obligatorii. b ∈ aritmetică şi. 4n + 2 . a) Să se calculeze I 2 . cu 0 1 1 0 AB − BA = A şi matricele A0 =  . B ∈ M 2( 5p 5p 5p a) Să se determine rangul matricei A0 . Să se calculeze partea întreagă a numărului 1 − + 2 − 3 . Fie şirul ( I n )n∈N∗ . c) Să se demonstreze că An B − BAn = nAn . 2. Fie funcţia f : R → R.Proba D. astfel încât polinomul să aibă rădăcinile x1 . 2 x1 ) . b) Să se demonstreze că I n = c) Să se calculeze lim I n . pentru orice n ∈ . • La toate subiectele se cer rezolvări complete.informatică. 3 3 3 2  y = x − 3x + 1  . b) Să se arate că A0 B0 − B0 A0 = A0 . Se acordă 10 puncte din oficiu. 2. . b ∈ c) Să se determine a. astfel încât polinomul f să se dividă cu polinomul X 2 − 1 . xn+1 = f ( xn ) .

informatică • Toate subiectele sunt obligatorii. b. b ) din mulţimea A × A . f ( x ) = ∫ dt. a) Să se demonstreze că funcţia f este strict crescătoare pe intervalul [ 0.  → . Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 4 x − 2 x = 12 . 6} . b) Să se determine a ∈ astfel încât x1 + x4 = x2 + x3 . 5p 5p 5p Ministerul Educaţiei. g ( x ) = ∫ 1 1+ t2 1 t (1 + t 2 ) 2 2   5p 5p 5p π a) Să se calculeze f   . profilul militar. 5. 2. c. 3  π b) Să se calculeze f ′ ( x ) . 3. Se consideră mulţimea M =   | a. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. dt şi g :  0. b ∈ . Fie mulţimea A = {1. f ( x ) = x + e− x . unde m este un număr real BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . 6+ 2 6. • La toate subiectele se cer rezolvări complete. f ( x) = x + 2. x4 să fie în progresie aritmetică. produsul numerelor a şi b să fie impar.” 2. Să se determine valoarea de adevăr a propoziţiei: „Suma oricăror două numere iraţionale este număr iraţional. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 43 5p 5p 5p SUBIECTUL III (30p) – Varianta 043 1. x2 . 3.. x ∈  0. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 43 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 043  a b   1 2  1. ∀x ∈  0. 2. astfel încât x1 . 5. Să se calculeze probabilitatea ca.  . Fie funcţiile f :  0. 4. şi cu soluţiile x1 .  2 . specializarea matematică . b) Să se arate că funcţia f admite exact un punct de extrem local.Proba D. tg x t ctg x 1  π  π 2. b ∈ 5p 5p 5p a) Să se arate că ( x1 + x4 ) ( x2 + x3 ) + x1 x4 + x2 x3 + ( x1 + x4 ) x2 x3 + ( x2 + x3 ) x1 x4 = a − 8 . Se consideră funcţia f : → . Să se rezolve ecuaţia f ( f ( x)) = f 2 ( x). 1) .Filiera vocaţională.  → R. Să se calculeze aria pătratului de diagonală AC. cu a. programa M1 oarecare . 3) şi C ( −1. Să se arate că sin105 + sin 75 = . x2 . + ∞ ) . În sistemul cartezian de coordonate xOy se consideră punctele A (1. 43 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 43 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 043 1.    c d   a) Câte matrice din mulţimea M au suma elementelor egală cu 1? b) Să se arate că A−1 ∉ M . Se acordă 10 puncte din oficiu. 4. Se consideră funcţia f : → . c) Să se determine a. c) Să se determine numărul de soluţii reale ale ecuaţiei f ( x ) = m.  2  π c) Să se arate că f ( x ) + g ( x ) = 0. x4 ∈ . d ∈  şi matricea A =  1 3  ∈ M . x3 . 2 Ministerul Educaţiei. alegând o pereche ( a. Se consideră ecuaţia x 4 − 8 x3 + ax 2 + 8 x + b = 0 . c) Să se determine toate matricele inversabile B ∈ M care au proprietatea B −1 ∈ M . x3 . MT1.  .

x4 ∈ . Ministerul Educaţiei. c) Să se demonstreze că ( A + B ) = An + B n .3. b) Să se arate că rang ( A + B ) = rang A + rang B . oricare ar fi x ∈ .Filiera vocaţională. 3 π  6. 44 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 44 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 044 1. 5p BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ .informatică. .. 1 3. Se acordă 10 puncte din oficiu. 2 4.1] → R. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. 2. Se consideră mulţimea A = {0. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 44 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 044 1. a. polinomul f nu are toate rădăcinile reale. ∀n ∈ n ∗ . . . ∀x ∈ [−1.1] . profilul militar. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia arcsin 2 x = − . 1 1 1 1 b) Să se arate că polinomul g = X 4 + 4 X 2 + aX + 1 are rădăcinile . b) Să se arate că funcţia f este strict crescătoare pe dacă şi numai dacă a = 2b > 0. Se consideră polinomul f = X 4 + aX 3 + 4 X 2 + 1∈ 5p 5p 5p a) Să se determine a ∈ [ X ] cu rădăcinile x1 . a) Să se calculeze f ′ ( x ) . arcsin x t e cos t dt . Se consideră funcţia f : R → R. să se determine mulţimea valorilor funcţiei f. specializarea matematică . x1 x2 x3 x4 c) Să se arate că. Fie funcţia f :[−1. f ( x ) = 5p ax + b x2 + x + 1 . MT1. astfel încât polinomul f să se dividă cu X + 1 . • Toate subiectele sunt obligatorii. Ştiind că α ∈  . π  şi sin α = . Se consideră matricele A =  0 0 0 1 0 0  1 0 0 0  şi B =  0 0  0 1   0 0 . x3 . • La toate subiectele se cer rezolvări complete. 2 ) şi C ( 2. 2. 0 .. 2. f ( x ) = ∫ earcsin t dt . Să se determine numărul submulţimilor mulţimii A care au 5 elemente. Să se determine partea reală a numărului complex z = 1− i . Să se determine distanţa de la punctul O la dreapta BC. Să se determine valorile reale ale lui m pentru care x 2 + mx + 1 ≥ 0 . 5.1. x2 . pentru orice a ∈ . . 0  0  0 1 1 0 0 1 1 0 5p 5p 5p a) Să se calculeze AB + BA . din care exact două sunt numere pare. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 44 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 044 1 0 0 0 0 0 1.9} .Proba D. programa M1 5p c) Pentru a = 2 şi b = 1 . să se calculeze ctg α . . x 0 5p 5p 5p a) Să se arate că funcţia f este strict monotonă. În sistemul cartezian de coordonate xOy se consideră punctele B ( −1. 1+ i 5p 2. b ∈ R . b) Să se arate că f ( x) = ∫ c) Să se determine f (1) . − 2 ) . ∀x ∈ R . 5 2  Ministerul Educaţiei.

2. 5p 5p 5p a) Să se calculeze ∫−1 x 1 1 − x 2 dx .  y x .. atunci există x. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 2 ⋅ 3x + 31− x = 7 . ∗ .1) . Se consideră mulţimile A = {1. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 45 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 045  2 0 1 0  1. f ( x ) = x 2 + ax + 5 x2 + 1 . programa M1 5p c) Să se determine toate numerele reale a astfel încât funcţia f să aibă trei puncte de extrem local . a) Să se calculeze f ′ ( x ) . Să se arate că x1 x2 + x2 x1 ∈ . y ∈ G . f ( x ) = 1 − x 2 . 3. ∀x ∈ R . Se consideră matricele A =  . { ) XA = AX . Să arate că 2 ⋅ (sin 75 − sin15 ) = 2. să se calculeze 1 1 1 ∗ ∗ . f ( x ∗ y ) = f ( x) f ( y ). ∀ x. 2. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 45 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 045 1. b) Să se arate că ∀x. y ∈ c) Să se rezolve ecuaţia X + X 2 = A . specializarea matematică . Se consideră funcţia f : R → R. y ) → x ∗ y . c) Să se calculeze lim n ∫ x f ( x) d x. 1 + xy a) Să se arate că această corespondenţă defineşte o lege de compoziţie pe G. 3. 4.Filiera vocaţională. 6. 3) . 2. unde x ∗ y =  x 0 . Se consideră mulţimea G = (−1. 45 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 45 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 045 1. astfel încât X =  . n→∞ 0 . MT1.informatică. Se acordă 10 puncte din oficiu. 1] → R . 6} . În sistemul cartezian de coordonate xOy se consideră punctele A (1. B=  şi mulţimea C ( A ) = X ∈ M2 ( 3 2   1 1  a) Să se arate că B ∈ C ( A ) . 3. 5 2 −1 2. Să se determine numărul funcţiilor strict crescătoare f : A → B . 1− x şi corespondenţa 1+ x c) Ştiind că operaţia "∗ " este asociativă. f ( x) = 5p 5p 5p x+ y . • La toate subiectele se cer rezolvări complete. Să se calculeze lungimea înălţimii duse din vârful A în triunghiul ABC. 5.Proba D. 1 b) Să se determine volumul corpului obţinut prin rotirea graficului funcţiei f în jurul axei Ox . Să se determine partea întreagă a numărului 7 . funcţia f : G → ( x. Fie x1 şi x2 soluţiile reale ale ecuaţiei x 2 + x − 1 = 0 . y ∈ G . } 5p 5p 5p b) Să se arate că dacă X ∈ C ( A ) . • Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Ministerul Educaţiei. 1) şi C ( −3. 5p 5p b) Ştiind că a = 0 . 2. 5. 4} şi B = {1. a ∈ R. BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . profilul militar. − 1) . 2 3 9 Ministerul Educaţiei. Fie funcţia f : [ −1. 4. să se determine ecuaţia asimptotei spre + ∞ la graficul funcţiei f . B ( −2..

informatică. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 46 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 046 a b 1. n→∞  π 2. ( c. 3} şi B = {1. cu proprietatea că f ( 3) = 1 . + f ( n ) ) . ∗ ) este grup. 2. Fie (an )n≥1 o progresie aritmetică. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. 2 ( ) π 5p b) Să se calculeze ∫ f  2 x dx . b.  2 5p  π a) Să se arate că există numerele reale a.Filiera vocaţională. • La toate subiectele se cer rezolvări complete. să se demonstreze că a + d = 0 . 3) . Ştiind că a3 + a19 = 10 . 6. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 46 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 046 1. AC = 3 şi BC = 4 .15) ∈ G . • Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia lg 2 x + lg x = 6 . profilul militar. c) Să se calculeze lim ( f (1) + f ( 2 ) + f ( 3) + . Să se calculeze lungimea medianei duse din A în triunghiul ABC. Se consideră mulţimea G = a) Să se determine a ∈ ( a. c) Ştiind că A2 = O2 . 5p 5p 5p c) Să se arate că ( G . → . d ) ∈ G . 5p 5p 5p . b ) ∗ ( c. descrescătoare f : A → B . b) Să se arate că. 4. N ( −1. { ( a.Proba D. Se consideră matricea A =   ∈ M 2( c d a) Să se demonstreze că ∀ x ∈ ). 2. Ministerul Educaţiei. Se consideră funcţia f :  0. det ( A − xI 2 ) = x 2 − ( a + d ) x + ad − bc . f ( x) = x −1 b) Să se determine numărul soluţiilor reale ale ecuaţiei f ( x ) = m . programa M1 2 F ( x ) = ax + b cos x + cx sin x să fie o primitivă a funcţiei f. În sistemul cartezian de coordonate xOy se consideră punctele M ( 2. Să se determine numărul funcţiilor strict 5. 2. f ( x ) = x 2 sin x . 1) şi P ( 0. specializarea matematică . − 1) . 4. d ) ∈ G .  → . Se consideră mulţimile A = {1..  →  2 . ex a) Să se arate că f nu este derivabilă în punctul x0 = 1 . .  →  2 g ( x ) = πx − x 2 . b ) ∗ ( c. 5} . c astfel încât funcţia F :  0. b ) .   1  1  π 5p  π c) Să se calculeze aria suprafeţei plane cuprinse între graficul funcţiei f şi graficul funcţiei g :  0. ad + bc ) . . Să se determine coordonatele punctului Q astfel încât MNPQ să fie paralelogram. 46 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 46 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 046 1. ştiind că AB = 2.. Se consideră funcţia f : 5p 5p 5p . să se calculeze a6 + a16 . să se calculeze det ( A + 2 I 2 ) . ( a. b) Dacă A2 = O2 . 3. unde m este un parametru real. Ministerul Educaţiei. MT1. 2. BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . pentru orice ( a. 3. b ) ∈ × a 2 − 3b 2 = 1 şi operaţia } pentru care (a. d ) = ( ac + 3bd . Să se determine valorile parametrului real m pentru care ecuaţia x 2 − mx + 1 − m = 0 are două rădăcini reale distincte.

5. Să se arate că 2 ⋅ cos 75 + cos15 = 6 . 1 2. x →1 x >1 1 x −1 2 . − 1} → R. 47 5p 5p Varianta 47 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 047 1. • Toate subiectele sunt obligatorii. c) Să se arate că ecuaţia f ( X ) = B nu are soluţii. Se consideră polinoamele f . 5p c) Să se demonstreze că funcţia f admite un singur punct de extrem local .Filiera vocaţională. 4. b) Să se calculeze f ( B ) . profilul militar. 3) şi C ( 3. Se consideră funcţia f : R → R. c) Să se arate că polinoamele f şi g nu au rădăcini reale comune. Fie G centrul de greutate al triunghiului ABC. f ( x ) = cos x − 1 + x 2 . 1) . cu a ∈ * şi rădăcinile polinomului f. alegând un număr din mulţimea numerelor naturale de patru cifre. 4 4 2. B (1. Să se determine probabilitatea ca. Se acordă 10 puncte din oficiu. Se consideră funcţia f : R \ {1. f ( x ) = arctg 5p a) Să se calculeze lim f ( x ) . acesta să fie divizibil cu 9. 2. a) Să se determine rangul matricei A . programa M1 . f = X 3 + a 2 X − a . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 47 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 047 1 2  1 1 1. g ∈ x1 . 6. 5p b) Să se arate că graficul funcţiei f admite asimptotă spre + ∞ BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ .Proba D. 2 x c) Să se demonstreze că ∫0 cos ( x 9 ) d x ≥ 10 . 5p 5p 5p 5p ( ) Ministerul Educaţiei. MT1. specializarea matematică . 1 x 2 1 x →∞ π 2 b) Să se determine lim ∫0 f (t )dt . B=  şi funcţia f : M2 ( 3 4    0 1 f ( X ) = AX − XA . b) Să se arate că rădăcinile polinomului g sunt inversele rădăcinilor polinomului f. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 2 x + 16 + x 2 = 11 . 3. • La toate subiectele se cer rezolvări complete. x2 . 2 a) Să se calculeze 5p 5p 5p ∫ 0 f ( x ) dx .informatică. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 47 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 047 1. Să se arate că numărul ( 2 + i ) + ( 2 − i ) este întreg. Să se determine ecuaţia dreptei OG. 2 ) . . g = aX 3 − a 2 X 2 − 1 . x3 ∈ ) → M2 ( ) . Să se determine coordonatele punctelor de intersecţie dintre dreapta de ecuaţie y = 2 x + 1 şi parabola de ecuaţie y = x 2 + x + 1 . Se consideră matricele A =  . 5p 5p 5p 2 2 2 a) Să se calculeze x1 + x2 + x3 . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Ministerul Educaţiei. 5p 5p 5p [X ]. În sistemul cartezian de coordonate xOy se consideră punctele A ( −1.

an = 5p 5p 5p a) Să se calculeze 5p ∑ n2 1 n n 2 − k 2 . x 3. z în progresie aritmetică. c) Să se demonstreze că şirul ( an )n∈N∗ este convergent . Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia cos 2 x + sin x = 0. Se consideră funcţia f : (0. ) 6 1 . • Toate subiectele sunt obligatorii.Proba D. 48 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 48 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 048 1. f ( x ) = 1 − x 2 şi şirul ( an )n∈N∗ . b.informatică. 1 b) Să se determine volumul corpului obţinut prin rotirea graficului funcţiei f în jurul axei Ox . . k =1 ∫0 x f ( x)dx . MT1. cu x. Se consideră sistemul  2 x − y + z = 1 .1] → R.  1 + x2  5p a) Să se calculeze lim f ( x ) . 2.5} . c) Să se arate există o infinitate de valori ale numerelor a şi b pentru care sistemul admite o soluţie ( x. Să se determine numărul tripletelor (a. 4. c) cu proprietatea că a. Fie funcţia f : [ 0. profilul militar. unde a şi b sunt parametri reali.1. Să se calculeze produsul scalar AC ⋅ AD . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 48 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 048  2x  1. Ministerul Educaţiei.  7 x − y + az = b  a) Să se determine a ∈ pentru care determinantul sistemului este egal cu zero. Se consideră funcţia f : R → R.3. BC = 2 şi m ( BAD ) = 60 . u ∈ . ∀t . Să se calculeze distanţa dintre dreptele paralele de ecuaţii x + 2 y = 6 şi 2 x + 4 y = 11. 6. Să se determine partea reală a numărului complex 2. Se consideră mulţimea M = {0. b) Să se determine valorile parametrilor a.  5p 5p 5p 5p 5p 5p b) Să se determine t ∈ ştiind că X ( t ) ∈ M 2( ). 4. f ( x) = 3 ( 3+i .Filiera vocaţională. programa M1 c) Să se demonstreze că funcţia f are două puncte de extrem . BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . Paralelogramul ABCD are AB = 1. f ( x ) = arcsin  . Se consideră mulţimea G =  X ( t ) =   t∈  − sin t cos t   a) Să se arate că X ( t ) ⋅ X ( u ) = X ( t + u ) . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. b ∈ pentru care sistemul este incompatibil.   cos t sin t  2.  . c) Să se arate că mulţimea G formează grup abelian în raport cu înmulţirea matricelor. c ∈ M şi a < b < c . 5p 2. y. Să se calculeze ( f f )( 512 ) . b. y. ∀n ∈ N∗. z ) . Se acordă 10 puncte din oficiu. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 48 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 048  x + 2y + z =1  1. x →+∞ b) Să se determine domeniul de derivabilitate al funcţiei f . ∞) → . Ministerul Educaţiei. 5. specializarea matematică . • La toate subiectele se cer rezolvări complete.

 2 Ministerul Educaţiei.. x3 5p a) Să se demonstreze că graficul funcţiei f admite asimptotă spre + ∞ . Să se calculeze probabilitatea ca. Să se demonstreze că AM = AB − CA . 1000} . . b) Să se calculeze volumul corpului obţinut prin rotirea graficului funcţiei f în jurul axei Ox . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. c) Să se determine inversa matricei A . alegând un element din mulţimea {3 n | n ∈ A} . Ştiind că x ∈  0. 5p 5p 3 3 1 5. 4 4 4  π 6. + ∞ ) → R. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 49 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 049 1. ∗ ) sistemul  y ∗ z = x . y ∈ a) Să se arate că legea "∗ " are element neutru. să se calculeze sin 2 x . 2. 2] → . f ( x) = 5p 5p 5p 1 x x2 + 1 a) Să se arate că funcţia F este o primitivă a funcţiei f . 49 5p 5p Varianta 49 ∗ SUBIECTUL I (30p) – Varianta 049 1. f ( x ) = 4 − 3x 2 . Fie triunghiul ABC şi M ∈ ( BC ) astfel încât MC = − CB . .Filiera vocaţională. 4. x . c) Să se calculeze aria mulţimii cuprinse între dreptele de ecuaţii x = 1 şi x = 2 . ∀ x. 5p 5p 3.informatică. ∞ ) . 5p 5p 5p Ministerul Educaţiei.Proba D. şi F : [1. Se consideră a ∈ . Se consideră funcţia f : [1. • La toate subiectele se cer rezolvări complete. sistemul  y + az = a şi A matricea sa. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 49 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 049  x + ay = 1  1. pentru orice x ∈ → . 5p BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . MT1. Se acordă 10 puncte din oficiu.  x∗ y = z  c) Să se rezolve în grupul ( G . g ( x) = arccos f ( x) . 2.  şi tg x = 3 . 2. 5p b) Să se determine mulţimea valorilor funcţiei f . b) Să se demonstreze că G este grup abelian în raport cu legea "∗ " . acesta să fie număr raţional. b) Să se arate că soluţia sistemului este formată din trei numere în progresie geometrică. F ( x ) = ln x2 + 1 − 1 . Se consideră pe legea de compoziţie dată de relaţia x ∗ y = xy − 5 x − 5 y + 30 . Fie mulţimea A = { 1. specializarea matematică . m ∈ ∗ . Se consideră funcţiile f :[1. Să se arate că numărul log9 3 + log 4 3 2 este raţional. c) Să se determine domeniul de derivabilitate al programa :[2. Se consideră funcţia f : f ( x ) ≤ 0 . 2. graficul funcţiei F şi axa Ox. Să se determine m ∈ astfel încât . profilul militar.. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 2 x + 2 x +1 + 2 x −1 = 56 .  z∗x = y  5p 5p 5p şi mulţimea G = ( 5. • Toate subiectele sunt obligatorii. 2] → . f ( x ) = mx 2 − 2mx + m − 1. funcţiei g M1 ∞ ) → . z + x =1  a) Să se arate că det A ≠ 0 .

P2 . Să se calculeze tg 2α . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 50 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 050  a a a3  1. 4). profilul real. P3 (−3. 2− a + 2 + 1. • Toate subiectele sunt obligatorii. b) Să se arate că AB ∈ M . Fie şirul ( I n )n∈N∗ . B = AAt . Se consideră matricele A =  1 2  ∈ M2. Să se arate că. b) Să se arate că det ( B ) ≥ 0. programa M1 b) Să se calculeze f ′ ( x ) . transpusa A t ∈ M3. specializarea matematică . 13  2 Ministerul Educaţiei. 5. b ∈ 5  . profilul militar. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. ∀n ∈ N∗.… . 2). şi 5p 5p 5p a) Să se calculeze B ştiind că P (1. alegând un număr din mulţimea {11. ⋅) este un grup. f ( x ) = x ⋅ sin . ∀n ∈ N∗.2 ( ) .Proba D. aceasta să fie divizibil cu 2 şi cu 5 . unde „ ⋅ ” este înmulţirea matricelor.. b) Să se demonstreze că I n+1 = 2n + 2 I n . P3 sunt coliniare pe o dreaptă 1 care trece prin originea axelor.12. a ∈ 4x + 4 y = 1 . MT1. Să se calculeze 3. B ∈ M . Se consideră mulţimea M =   0 1 0  a. 1 Ministerul Educaţiei. dacă z este soluţie a ecuaţiei z 2 + 2 z + 4 = 0 .informatică. 1 5p 5p 5p c) Să se arate că det ( B ) = 0 dacă şi numai dacă punctele P .  1 a b  ˆ    ˆ ˆ ˆ  2. definit prin an = ∑ n k ( −1)k Cn . Filiera vocaţională. x ∈ R∗ 5p c) Să se determine ecuaţia asimptotei la graficul funcţiei f către + ∞ .Filiera teoretică. bk ) . Varianta 50 5p 5p SUBIECTUL I (30p) – Varianta 050 1. pentru orice A. 2. ) . 2k + 1 are limita 0 . unde k ∈ { 1. Se consideră funcţia f : R∗ → R. P3 . ∀n ∈ N∗. 2. x →0 5p BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . Trapezul isoscel ABCD are bazele [ AB ] şi [CD ] şi lungimea înălţimii egală cu 4.  şi sin α = . oricare ar fi punctele P . P2 . 2a +1 + 1 să fie în progresie aritmetică. 5p 12  π 6. 2. specializarea matematică . I n = ∫ (1 − x 2 ) n dx . ştiind că α ∈  0. P2 (2. este situat pe dreapta de ecuaţie 5p 5p 5p 8 = 0. 2n + 3 k =0 c) Să se demonstreze că şirul ( an )n∈N∗ . 3 (  b1 b2 b3  punctele Pk (ak . z 4. c) Să se arate că ( M . Să se arate că vârful parabolei y = x 2 + ( 2a − 1) x + a 2 . Să se determine probabilitatea ca. • La toate subiectele se cer rezolvări complete. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 50 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 050 1 1. Să se determine a ∈ astfel încât numerele 2a −1 .50} . Se acordă 10 puncte din oficiu. . 3} . x 5p a) Să se calculeze lim f ( x ) . .  0 0 1  ˆ ˆ ˆ      a) Să se determine numărul elementelor mulţimii M .informatică. −6). 1 −1 5p 5p 5p a) Să se calculeze I 2 . atunci z 2 − AC + BD .

6. are loc relaţia ∫1 h( x)h′′( x) dx ≤ 0. • La toate subiectele se cer rezolvări complete. b) Să se arate că. 5.1) la dreapta d : 5 x + 12 y − 4 = 0 . Să se determine coordonatele punctelor de intersecţie a dreaptei y = 2 x + 1 cu parabola y = x 2 − x + 3. x < 1 2. 4. 5p 5p 5p b) Să se determine numărul elementelor mulţimii H = πn | n ∈ c) Să se arate că H = πn | n ∈ { * } este un subgrup al grupului (S . 1 0  a) Să se verifice relaţia A2 = A + I 2 . ln x + 1. ∀n ∈ 5p 5p 5p ∗ 1 1  . ∞ ) → [1. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia x −1 + 2 − x = 1 . dacă X ∈ M 2 ( ). 51 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 51 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 051 1. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Ministerul Educaţiei. specializarea matematică . MT1. 3. Se consideră funcţia f : [1. F1 = 1 şi matricea A =  . π] → . h( x) = ( F ( x) − 1)sin x . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 51 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 051 1. F ( x ) =  2 . Fie a.4] şi B = (1. Să se determine numărul elementelor mulţimii ( A \ B ) ∩ Z ştiind că A = ( −3. Fie şirul ( Fn )n≥0 . pentru funcţia h :[1.programa M1 c) Să se arate că funcţia f este bijectivă. profilul militar. π ∈ S5 . Ministerul Educaţiei.5] .⋅) . x ≥ 1  a) Să se determine numerele reale a şi b astfel încât funcţia F să fie primitiva unei funcţii f. π . 3 2 1 5 4    2 3 1 4 5 a) Să se demonstreze că σπ ≠ πσ. X ≠ O2 şi AX = XA . Se acordă 10 puncte din oficiu. 5p BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂstrict crescătoare. 5p 1 x F ( x) 5p c) Să se arate că. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 51 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 051 1.Proba D. 5p  ax + b.informatică. c) Să se arate că An =  n+1 Fn Fn−1    1 2 3 4 5  1 2 3 4 5 2. Să se calculeze tg ( a + b ) ştiind că ctg a = 2 şi ctg b = 5 . ∀n ≥ 1. x b) Să se arate că funcţia f este . 5 { * }. 2.Filiera vocaţională. Să se rezolve în mulţimea numerelor naturale inecuaţia 2 x! ≤ 2048 . ∞ ) . b ∈ şi funcţia F : → . σ =  . atunci X este inversabilă. x x →∞ x2 − x + 1 . 5p e 1 b) Să se calculeze ∫ dx . dat de Fn +1 = Fn + Fn −1 . • Toate subiectele sunt obligatorii. π= . f ( x ) = 5p a) Să se calculeze lim ( x − f ( x ) ) . Fie σ. F0 = 0. Fn  F . Să se calculeze distanţa de la punctul A (1.

dacă n ∈ * . b) Să se demonstreze că f ( xy ) = f ( x) f ( y ) pentru orice x. Fie legea de compoziţie „ ”. c) Să se calculeze aria suprafeţei plane mărginită de graficele funcţiilor f şi g şi de dreptele de ecuaţii x = 0 şi x = 1 .1] → x )dx . Triunghiul ABC are lungimile laturilor AB = 5 . prin x y = xy − x − y + 2.Filiera vocaţională. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 3 x − 1 + 1 = x . ) 9 5. 6. ∀x. b) Să se arate că permutările σ şi σ−1 au acelaşi număr de inversiuni. 5p 5p b) Să se determine domeniul de derivabilitate al funcţiei f.informatică. Se acordă 10 puncte din oficiu. Să se calculeze m ( A ) . f ( x ) = ln 1 + x 2 şi g : [ 0.Proba D. Să se determine a ∈ pentru care parabola y = x 2 − 2 x + a − 1 şi dreapta y = 2 x + 3 au două puncte distincte comune. atunci ecuaţia f ( x) = cos are cel puţin o soluţie în intervalul  .1] → a) Să se arate că funcţia f este continuă pe [ 5pBACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ ..   n +1 n  x 2. ∫0 f ( 1 1 ∫0 g ( x)dx . 4. • La toate subiectele se cer rezolvări complete. a) Să se arate că (1.0. f ( x) =| 4 x − 8 | −2 | 4 − 2 x | este constantă. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 52 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 052 1 2 3 4 5 6 1. 52 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 52 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 052 1. de 10 ori x 5p 5p 5p Ministerul Educaţiei.  2 4 5 3 6 1 5p 5p 5p a) Să se determine σ−1 .1] . f ( x) = x + 1 . • Toate subiectele sunt obligatorii. specializarea matematică . Să se arate că funcţia f : → . ∞) este parte stabilă în raport cu „ ”. definită pe f : → . programa M1 MT1. y ∈ . Să se determine numărul termenilor iraţionali ai dezvoltării ( 3 +1 . să se rezolve în ecuaţia x x .. .1] . π   x sin . x 0. π 1 1 c) Să se arate că. y ∈ . σ =  . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 52 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 052 1. profilul militar. 2. f ( x) =  . c) Să se arate că ecuaţia x 4 = σ nu are soluţii în grupul ( S6 .1] → 5p 5p 5p a) Să se calculeze b) Să se calculeze . Se consideră funcţia f : [ 0. ⋅) . . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. c) Ştiind că legea „ ” este asociativă. BC = 7 şi AC = 8 . Se consideră permutarea σ ∈ S6 . 3. Ministerul Educaţiei. şi funcţia 2. x = 0  ( ) . Să se determine m ∈ R astfel încât vectorii u = ( m + 1) i + 8 j şi v = ( m − 1) i − 4 j să fie coliniari . g ( x) = x arctg x . Fie funcţiile f : [ 0. x = 1025. x ∈ ( 0.

acesta să fie divizibil cu 4. Fie funcţia f : 5p 5p 5p → . Se consideră matricele 0 1 0 E1 =   . E2 =  1  0 0  a) Să se arate că dacă b) Să se arate că dacă 0 1 0  0 0 . ∞ ) . sin x. profilul militar. programa M1 funcţiei g : 2. a) Să se arate că funcţia f admite primitive pe b) Să se determine primitiva F a funcţiei f care are proprietatea F ( 0 ) = −1 . 2. → .E = . 5p 5p 5p c) Fie k ∈ cu b k = e . Să se determine p . 0 3  0 0 4  0 1      X . atunci o conţine şi pe a patra. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 53 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 053 1. E3 . 3. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. ⋅) . E2 ∈ C ( A) . Se consideră funcţia f : → . Se acordă 10 puncte din oficiu.3] prin funcţia f : R → R . Pentru orice matrice A∈ M2 ( ) . 5p 5p 5p 5p 5p Ministerul Educaţiei. f ( x ) = x3 − 3x şi un număr real m din intervalul ( −2. g ( x) = f 2 ( x) . 53 5p Varianta 53 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 053  1 1. atunci există α ∈ astfel încât A = αI 2 . E1 . Y ∈ C ( A) . x > 0  . x ≤ 0 . c) ∫ Să se calculeze lim x →0 x >0 x 0 f (t )dt x2 . 1 2 3 4 5  1 2 3 4 5 . Să se determine imaginea intervalului [2. ∞ ) . • Toate subiectele sunt obligatorii. 6. Ministerul Educaţiei. f ( x) =   xe x . 3 2 1 4 5    2 1 4 5 3 a) Să se rezolve în S5 ecuaţia ax = b . alegând un element al mulţimii divizorilor naturali ai numărului 56. Să se determine probabilitatea ca. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia x + 8 − x = 2 . specializarea matematică .informatică. . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 53 5p 5p SUBIECTUL III (30p) – Varianta 053 1. b= 2. 7 şi 8. 5p 5p 5p c) Să se arate că dacă C ( A) conţine trei dintre matricele E1 .Filiera vocaţională. • La toate subiectele se cer rezolvări complete. Fie vectorii a = i + j . 4. ⋅). 5. unde [ x ] reprezintă partea întreagă a lui x şi { x} reprezintă    3 partea fracţionară a lui x. Fie a =   două permutări din grupul ( S5 . b) Să se determine ordinul elementului ab în grupul ( S5 . 5p c) Să se determine numărul punctelor de inflexiune ale graficului BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . f ( x) = x 2 − 4 x + 3 . atunci X + Y ∈ C ( A).E = . b = i − j şi u = 6i + 2 j . MT1. E4 . Să se calculeze  2009  + 3 ⋅  −  .Proba D. E2 . se notează C ( A) = { X ∈ M2 ( ) | AX = XA} . b) Să se demonstreze că ecuaţia x3 − 3 x = m are soluţie unică în mulţimea (1. r ∈ R astfel încât u = pa + rb . Să se calculeze lungimea razei cercului circumscris unui triunghi care are lungimile laturilor 5 . Să se arate că 6 divide k. a) Să se determine punctele de extrem ale funcţiei f.

b) Să se arate că A4 + B 6 = 2 I 2 . Să se calculeze lungimea razei cercului circumscris triunghiului ABC . • La toate subiectele se cer rezolvări complete. x2 − 1 c) Să se arate că g ( x ) = 2 f ( x ) . b) Să se arate că valoarea minimă a funcţiei f este 1. ∀x ∈ (1. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. polinomul Qn este divizibil cu P . 4. P = X 2 − X − 1. pentru orice n ≥ 2 . 2 5p Ministerul Educaţiei. . 2. ∀n ≥ 1 şi polinoamele P . c) Să se arate că. Se acordă 10 puncte din oficiu. ştiind că BC = 3 şi cos A = 1 . 6. 5p 5p 5p a) Să se arate că polinomul X 3 − 2 X − 1 este divizibil cu P . f ( x) = ∫ 5p 5p 5p a) Să se calculeze f ( 3) . Se consideră funcţia f : → . Qn = X n − Fn X − Fn −1 . rB = i + 3 j şi rC = 3i + 2 j vectorii de poziţie ai vârfurilor triunghiului ABC . programa M1 2. Se consideră dezvoltarea ( 3 x 2 + y ) 49 . Să se determine vectorul de poziţie al centrului de greutate a triunghiului ABC . ∞ ) → . MT1. Fn+1 = Fn + Fn−1 . 54 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 54 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 054 1. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 3 2 − x + x = 2 . 2 x − 1 3x + 2 . b) Să se determine rădăcinile reale ale polinomului Q3 . Să se calculeze partea întreagă a numărului ( 3 + 7 )2 . Se consideră matricele A =  . F0 = 0 . g ( x) = ∫ ln x 2 −1 3 0 3et + 1 dt . 1 0  −1 1   a) Să se verifice că AB ≠ BA . 5.Proba D. ∞ ) . c) Să se arate că funcţia g : → . F1 = 1. Fie rA = 2i + j . Se consideră şirul ( Fn )n∈ . Ministerul Educaţiei. a) Să se determine punctul în care tangenta la graficul funcţiei f este paralelă cu prima bisectoare. g ( x) = f ( x ) − 1 nu este derivabilă în x0 = 0 . c) Să se arate că. Qn ∈ [ X ] . profilul militar. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 54 5p 5p 5p SUBIECTUL III (30p) – Varianta 054 1. 2 x2 t2 −1 2 t2 dt şi g : (1. ∀n ≥ 2. • Toate subiectele sunt obligatorii. specializarea matematică . b) Să se arate că g ' ( x ) = . pentru orice n ∈ ∗ 5p 5p 5p 2. f ( x ) = e x − x . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 54 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 054  0 −1  0 1 şi B =  1. ( AB) n ≠ I 2 . Să se determine termenul care îi conţine pe x şi y la aceeaşi putere. ∞ ) → . . Se consideră funcţiile f : (1.informatică.Filiera vocaţională. x BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . ∀x ∈ (1. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale inecuaţia ≥ 1 − x 1 − 2x 3. ∞ ) .

8} . unde [ x ] reprezintă partea întreagă a lui x şi { x} reprezintă partea fracţionară a lui x. • La toate subiectele se cer rezolvări complete. x −1 b) Să se determine punctele de extrem ale MT1. c) Să se determine domeniul de derivabilitate al funcţiei f. Se acordă 10 puncte din oficiu. ∀n ∈ . 1 x2 . ⋅ ). Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 4 x − 5 ⋅ 2 x+1 + 16 = 0 . atunci şirurile ( xn )n∈ . x  A  n  .1) . Să se rezolve în mulţimea × sistemul  . b) Să se demonstreze că ∫ f (t )dt ≤ 1 6 c) Să se calculeze ∫0 1 + x6 dx . ∀n ≥ 0 . ∞ ) . Să se determine cosinusul unghiului format de vectorii OA şi OB . Să se calculeze [− 8] − {−2. dacă a 2 + b 2 ≤ 1 . ( yn )n∈ verifică  y  = b a   n+1  2 2 2 2 a) Să se arate că xn+1 + yn+1 = (a 2 + b 2 )( xn + yn ) . ştiind că ctg x = 3.1) şi B ( −2. dacă a = 1 şi b = 3 . Fie punctele O ( 0. profilul militar. 5p 1 2. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 55 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 055 1. Ministerul Educaţiei. ∀x ∈ [1.informatică. x ≥ 2 astfel încât C x + Ax = 30 . programa M1 5p BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . specializarea matematică . 55 5p Varianta 55 5p 5p 5p 5p 5p SUBIECTUL I (30p) – Varianta 055 1. 6. Să se determine x ∈N . 11 [ X ] . +. f ( x) . b) Să se determine numărul polinoamelor de grad doi din ˆ c) Să se arate că polinomul X 2 + X + 1 este ireductibil în 11 [X ]. 5. Fie funcţia f : (1. 5p 5p 5p b) Să se arate că.Filiera vocaţională.funcţiei f.  x+ y =5  3. Ministerul Educaţiei. Matricea A =   ∈ M 2( ) şi şirurile ( xn ) n∈ .   x 2 + y 2 = 13 2. atunci xn+ 6 = 64 xn . Să se calculeze tg 2 x . ∀n ∈  yn  .Proba D. x x −1 . Se consideră funcţia f : 5p a) Să se calculeze lim x →1 x <1 → . Se consideră corpul ( 11 . ( yn )n∈ sunt mărginite. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 55 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 055  xn+1   a −b  1. x ( x + 1)( x + 2 ) 5p 5p 5p a) Să se determine o primitivă a funcţiei f.0 ) . f ( x ) = 3 x3 − 3 x + 2 . • Toate subiectele sunt obligatorii. 2 2 4. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. f ( x ) = . 5p 5p 5p ˆ a) Să se arate că ecuaţia x = 8 nu are soluţii în 2 11 . ∞ ) → . c) Să se arate că. A ( 2. 2.

3. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 56 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 056 1. c) Să se determine elementele de ordin doi din grupul G . 1 . 6. programa M1 c) Să se determine punctele de inflexiune ale graficului funcţiei g : . a  9 5. x → . b) Să se arate că G = { X ∈ M | det X ≠ 0} este grup în raport cu înmulţirea matricelor. a ≠ 0 . f (n) . 2 2 Ministerul Educaţiei. Se acordă 10 puncte din oficiu. Y ∈ M . c) Să se arate că ∫0 e dx + ∫ f ( x) dx = e . Se consideră dezvoltarea  a 2 + 3  . Ştiind că x1 şi x2 sunt rădăcinile ecuaţiei x 2 + 3x + 1 = 0 . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 56 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 056  2 −3  1. 1 1  a) Să se arate că dacă X . BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . f ( x ) = . • La toate subiectele se cer rezolvări complete. MT1. 2. Se consideră matricea A =   şi mulţimea M = { X ∈ M2 ( ) | AX = XA}.  1  4. Să se calculeze u − v ştiind că u − v = 3i + 2 j şi u + v = 2i + 3 j . c) Să se arate că funcţia f este bijectivă.Proba D. g ( x) = f (e x ). e b) Să se calculeze volumul corpului obţinut prin rotirea graficului funcţiei f în jurul axei Ox .. 5p 5p 5p 5p 5p 5p Ministerul Educaţiei. specializarea matematică . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. definit la punctul b). Fie funcţia f : [1.informatică. 56 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 56 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 056 1. • Toate subiectele sunt obligatorii. e] → 5p 5p 5p a) Să se calculeze ∫ 0 f (e 1 x2 1 )dx ..Filiera vocaţională. 3x + 4  3 a) Să se determine asimptota la graficul funcţiei f spre +∞ . ∀X ∈ M2 ( ). an = f (1) f (2). Să se determine rangul termenului care-l conţine pe a 4 . b) Să determine limita şirului ( an )n≥1 . f ( X ) = AX . Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 1 + 5 x − 2 ⋅ 25 x = 0 . 3 3 2. Se consideră matricea A =   ∈ M2 ( ) şi funcţia f : M2 ( ) → M2 ( ) . 1 0  2. b) Să se arate că f ( X + f ( X )) = X + f ( X ) . să se calculeze x1 + x2 . f ( x ) = ln x . Să se calculeze lungimea razei cercului circumscris unui triunghi dreptunghic care are catetele de lungimi 5 şi 12. Se consideră funcţia f : 5p 5p 5p 2x + 5  4 \ −  → .  1 −2  a) Să se arate că f ( A) = I 2 . profilul militar. Să se rezolve în mulţimea numerelor complexe ecuaţia 2 z + z = 3 + 4i . atunci XY ∈ M .

∀n ∈ . g ( x) = F ( x) + f ( x) are exact un punct de extrem local. AC = 4 şi m ( A ) = 60 . x>0 . 2 5p 5p 5p a) Să se calculeze ∫0 xf ( x)dx . ∀n ∈  yn  şi x0 = 1. Triunghiul ABC are AB = 2 . )( ) 6. din dezvoltarea  3 x +  . ⋅) ecuaţia 3x + 4 = 0. ∀x ∈ (0. x ≤ 0 b) Să se arate că funcţia g : → . 2.5. 2.ProbaxD. ⋅) ˆ cu f 2 = 3 . Se consideră mulţimile de clase de resturi 7 2 6 = {0. Se consideră dreapta d : 4 x − 8 y + 1 = 0 şi punctul A ( 2 . +. ⋅) . • Toate subiectele sunt obligatorii. ˆ b) Să se determine ordinul elementului 3 în grupul ( .6} şi ˆ ˆ ˆ a) Să se rezolve în corpul ( 7 . () Ministerul Educaţiei. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. x  A  n  . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 57 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 057 1. MT1. y0 = 0 . y1 şi y2 . Să se arate că x 2 + 4 x + 5 x 2 + 2 x + 2 ≥ 1 . Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia log 2 x + log 2 ( 4 x ) = 4 . c) Să se arate că xn+ 2 − 6 xn +1 + xn = 0. Să se calculeze lungimea medianei duse din A. b) Să se arate că xn + yn 2 = (3 + 2 2 )n . 5} . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 57 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 057 x  x   3 4 ∈ M2 ( ) şi  n  ∈ M 2. 3.1. 2. 4. ∗ 7 c) Să se arate că nu există niciun morfism de grupuri f : ( 6 . 3. ∀n ≥ 1 are limită . x  5. Să se arate că numărul 2. 2  2  4. 2  xf ( x) .1 ( ). 1. 1) . x2 → . x2 . ∀n ≥ 0 . Fie funcţia f : 5p → . Ministerul Educaţiei. f ( x) = x 2 + 1 . 1 şi xn+1 = f ( xn ).Filiera vocaţională. Fie funcţia f : → 1 .informatică. +) → ( * 7 . F ( cos x ) − F (1) x →0 b) Să se calculeze lim c) Să se arate că funcţia g : . programa este derivabilă pe . 5p 5p 5p 5p 5p 5p 2. f ( x ) = e − x şi F o primitivă a sa. x > 0 a) Să se arate că şirul ( xn ) n≥1 definit prin x1 = 5p c) Să se determine cel mai mare număr real a care are proprietatea f ( x) ≥ a + 2ln x. Să se determine termenul care nu-l conţine pe x . ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ = {0. . Să se determine ecuaţia dreptei care trece prin punctul A şi este paralelă cu dreapta d . M1 arctg x . ∞ ) . Fie matricele A =  yn  2 3     yn+1  a) Să se determine x1 . 4. Se acordă 10 puncte din oficiu. g ( ) =  5p BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . profilul militar. oricare ar fi x ∈ . 57 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 57 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 057 1.3. 200 ( 7 + 4 3 − 3 este natural. • La toate subiectele se cer rezolvări complete. cu  n+1  = 1. specializarea matematică .

2 ) .. matricea A =  şi funcţia f : ( 0. c d cx + d    a bn  Se notează An =  n . ∞ ) . a) Să se calculeze lim ( f ( x) g ( x) ) . Să se determine axa de simetrie a graficului funcţiei f : R → R . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 58 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 058 1. profilul militar. b) Să se arate că G este un subgrup al grupului multiplicativ al matricelor inversabile din M2 ( ). unde n ∈ *. astfel încât b . 4 + 7i 2. b ∈ [0. a ≠ b. dacă det A ≠ 0. 4. atunci funcţia f este injectivă. Fie triunghiul ABC care are AB = AC = 5 şi BC = 6 . 0 0   0 0 a) Să se arate că orice matrice din G este inversabilă. pentru orice x ∈ ( 0. x ∈ (1. Fie a. Fie m ∈ şi funcţia f : [ 0. f ( x) = x 1 + x2 şi g : → . x ∈ [ 0. 58 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 58 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 058 1. Ministerul Educaţiei. cn d n    a) Să se arate că dacă det A = 0 . Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 3x +1 + 31− x = 10 . ∞ ) . g ( x ) = arctg x . • Toate subiectele sunt obligatorii. Să se determine ecuaţia dreptei care trece prin punctul A şi este perpendiculară pe dreapta d . Se consideră matricele A =  . f ( x) =  . b) Să se determine punctele de extrem local ale funcţiei f . 3. Ministerul Educaţiei. 5p 5p 5p  1 0 0 1 2. 5. Se consideră funcţiile f : 5p 5p x →∞ → .3. programa M1 c) Să se arate că f ( x ) < g ( x ) . ∀n ∈ cn x + d n ∗ . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. b ∈ . d > 0. a ≠ −1}. specializarea matematică .  x ln x. 6. b) Să se arate că. Să se determine probabilitatea ca.. f )( x ) = de n ori f an x + bn .. b) Să se calculeze lim ∫1 t ln t dt x −1 x x →1 x >1 .. Se acordă 10 puncte din oficiu..Proba D. 2] →  x − m. acesta să fie multiplu de 3. Să se calculeze distanţa de la centrul de greutate al triunghiului ABC la dreapta BC . c. f ( x) = . pentru orice t ∈ (0. să se demonstreze că. 2]. 2) există a. 2009} . ∞ ) → ( 0. c) Să se arate că 5p 5p 5p (f f f ..5. f ( x ) = 3 x 2 − 6 x + 1 . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 58 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 058 ax + b a b 1. B=  şi mulţimea G = {I 2 + aA + bB | a. c) Pentru m = 1 . MT1.informatică. 5p 2. alegând un element al mulţimii A = {1. • La toate subiectele se cer rezolvări complete. Se consideră dreapta d : 2x + y − 1 = 0 şi punctul A ( 3. pentru orice m ∈ . Să se calculeze partea reală a numărului complex 1 + 4i .Filiera vocaţională. 2]  5p 5p 5p a) Să se arate că. atunci f este funcţie constantă. c) Să se arate că ecuaţia X 2 = I 2 are o infinitate de soluţii în G. BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . funcţia f este integrabilă.1]  . b.

.. n ∈ 5 . Se consideră mulţimea H =   | m. MT1. f ( x ) = x3 + x . pentru care dreptele d1 : mx + y + 1 = 0.3) astfel încât f ( x) 2 . 2010} . • Toate subiectele sunt obligatorii. x →∞ f ( x + 1) b) Să se demonstreze că funcţia f este inversabilă. specializarea matematică .Proba D.6. ∫1 sin x dx = 2c 3 b) Să se determine c ∈ (1.. 4. 6. Să se arate că numărul lg  1 −  + lg  1 −  + lg  1 −  + . −2 ) .informatică. alegând un element al mulţimii A = {2. cu m ∈ − x − y + 4 z = 0  a) Să se determine m ∈ b) Să se determine m ∈ c) Să se determine m ∈ sunt concurente. Se acordă 10 puncte din oficiu. Să se calculeze sin 2 x ştiind că ctg x = 6. Să se determine probabilitatea ca.. Se consideră funcţia f : 5p 5p 5p a) Să se calculeze lim → . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. ∫−π f ( x)dx. profilul militar. astfel încât sistemul să admită cel puţin două soluţii. Să se determine m ∈ R astfel încât AB = 4 .. m = ±1 . x → 2. c) Să se arate că funcţia F nu are limită la +∞ . Ministerul Educaţiei. programa M1 −1 f ( x) . log3 x 2 4. • La toate subiectele se cer rezolvări complete. acesta să fie divizibil cu 4 . 5p 5p 5p pentru care matricea sistemului are determinantul nenul. BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . 5.  2  3  4  100  2. dar să nu fie divizibil cu 8. d 2 : x + 3 y + 2 = 0. 3. c) Să se determine numărul elementelor de ordinul 2 din grupul H. m ) şi B ( m. c) Să se calculeze lim f x →∞ 3 ( x) . f ( x) = x 2 sin x şi F o primitivă a lui f . Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia x − 3 + 4 − x = 1 . Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia log3 x + 1 5 = . d3 : − x − y + 4 = 0 5p 5p 5p  m n   2. . Se consideră funcţiile f : 5p 5p 5p a) Să se calculeze π .        b) Să se arate că H este un grup cu 10 elemente în raport cu înmulţirea matricelor. . + lg  1 −  este întreg. Ministerul Educaţiei. Se consideră sistemul  x + 3 y + 2 z = 0 ..  0 1    1 1  4 0 −1 a) Să se verifice că dacă A =   0 1 şi B =  0 1  . atunci B ⋅ A = A ⋅ B . 59 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 59 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 059 1   1  1  1  1. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 59 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 059 1.Filiera vocaţională. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 59 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 059  mx + y + z = 0  1. Se consideră punctele A ( 2.

MT1. a) Să se arate că funcţia f : . ∀X . c) Să se arate că.3 ) şi B ( −3.. Se consideră punctele A ( 2. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar SUBIECTUL III (30p) – Varianta 060 1. x2 soluţiile ecuaţiei x 2 + 5 x − 7 = 0 .Filiera vocaţională.. → . f ( x) = 2 x3 − 3x 2 + x aparţine mulţimii M .   2 c) Să se arate că. B ∈ P. Y ∈ M2 ( ). Să se determine x ∈ . Fie x1 . Să se scrie ecuaţia mediatoarei segmentului AB . > 0 . 3 2.Proba D. Să se arate că numărul x13 + x2 este întreg. ∀X ∈ M2 ( ). 5. −2 ) . x ≥ 3 astfel încât C2 x −3 = 3 . BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ x . profilul militar. b) Să se arate că ( f f )( X ) = O2 . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Să se arate că 2(1 + 3 + 32 + . unde g 2. Se acordă 10 puncte din oficiu. 0 1 a) Să se verifice dacă matricea   aparţine mulţimii P. 5p c) Să se demonstreze că g ( x) < . 1 b) Să se arate că. • La toate subiectele se cer rezolvări complete. g ( x ) = ln f ( x ) . 5 3. ∀x ∈ . b) Să se arate că. Ministerul Educaţiei. Ministerul Educaţiei. u = 2 şi v = 3 să se calculeze cos ( ( u. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia log5 x + log x 5 = . 2 2 4. Se consideră mulţimea P = A ∈ M2 ( 5p 5p 5p ) → M2 ( ) . dacă A. • Toate subiectele sunt obligatorii. 60 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 60 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 060 1. atunci X ∈ P. dacă f este o funcţie polinomială de grad trei care aparţine lui M .1) . 6. c) Să se arate că f ( X ) + f (Y ) ≠ I 2 .informatică. unde At este transpusa matricei A. 1 0 b) Să se arate că înmulţirea matricelor determină pe mulţimea P o structură de grup necomutativ. f ( x ) = x + 1 + x2 . v ) ) . . dacă g : . Fie mulţimea M = f : 5p 5p 5p { → |f → este derivabilă şi ∫0 f ( x) dx = f (0) = f (1) 1 }. + 38 ) < 39. Se consideră matricea A =   şi funcţia f : M2 (  −4 −2  a) Să se calculeze f ( A). Fie vectorii u şi v . specializarea matematică . 5p 5p 5p { ) | AAt = I 2 } . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 60 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 060  2 1 1. X ∈ M2 ( ) şi AX = B .∞ ) . atunci ( f ( x ) − x ) ⋅ g ' ( x ) = 1. pentru orice f ∈ M . 2. pentru orice xprograma M1este funcţia definită la punctul b). atunci f   = f (0). ecuaţia f ′( x ) = 0 are cel puţin două soluţii în intervalul (0. f ( X ) = AX . Se consideră funcţia f : 5p 5p → a) Să se arate că mulţimea valorilor funcţiei f este ( 0. Ştiind că u ⋅ v = 5 .

3. a) Să se arate că orice primitivă a funcţiei f este crescătoare pe b) Să se calculeze . c} . a. Să se determine numărul real x ştiind că numerele x + 1. Dacă u = 1 .6} . MT1. rB = 2i − j . unde K = {e. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. b ∈ 0 0 1     a) Să se arate că M a . g ( x ) = ∫π 4 arcsin x π c) Să se calculeze derivata funcţiei g : ( −1. 6. 1 − x şi 4 sunt în progresie aritmetică. Ministerul Educaţiei.    ⊂ M3 (   ). Punctele A . x =1  a) Să se demonstreze că funcţia f este continuă. rangul matricei M a . 5p 5p 5p a) Să se rezolve în grupul K ecuaţia x3 = e . B şi G au vectorii de poziţie rA = 4i + 7 j .b | M a. a. specializarea matematică . f ( x) =  x −1 . Să se determine vectorul de poziţie a punctului C astfel încât punctul G să fie centrul de greutate al triunghiului ABC . d ∈ .5. b. aceasta să aibă 2 elemente. c) Să se arate că grupul ( K . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 61 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 061  1 a b  1. 2π ] ecuaţia 2sin x + 1 = 0 . Se consideră mulţimea G =  M a. ∞ ) →  ln x . ∀ a.b ( M a. c. x ≠1  . Fie mulţimea M = {1.d = M a + c. Ministerul Educaţiei. ∫0 f ( x) cos x dx . în funcţie de a şi b . profilul militar. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 61 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 061 1. 5p f ( x) − 1 BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ .b este transpusa lui M a.b − M a. Fie vectorii u şi v . Se acordă 10 puncte din oficiu.3. v = 2 şi măsura unghiului vectorilor u şi v este 5p π 3 . .b+ d . f ( x) = ln(1 + sin 2 x) . e este elementul neutru şi a 2 = b 2 = c 2 = e .Proba D. b) Să se arate că orice matrice din G este inversabilă. să se calculeze ( 2u + v ) ⋅ ( 2v − u ) . Se consideră un grup ( K . 5p 5p 5p 5p 2.b =  0 1 0  . b) Să se arate că ab = c.b ). 1. rG = 4i + 4 j . Să se rezolve în mulţimea [ 0. 5p x →1 x − 1 c) Să se arate că funcţia f este strict descrescătoare. 5p 5p 5p 2.b ⋅ M c. 4. programa M1 b) Să se calculeze lim .1) → f (t ) dt. Se consideră funcţia f : → . Să se determine punctele de intersecţie a parabolei y = x 2 + 5 x − 6 cu axele de coordonate. • La toate subiectele se cer rezolvări complete. Fie funcţia f : ( 0. alegând una dintre submulţimile mulţimii M .informatică. Să se determine probabilitatea ca. 2. 4. ⋅) . . ⋅) nu este izomorf cu grupul ( 4. b. 5. • Toate subiectele sunt obligatorii.+ ). 61 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 61 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 061 1. 2. t t c) Să se calculeze.Filiera vocaţională.

c) Să se descompună polinomul f în factori ireductibili în 5p 5p 5p [X ]. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 62 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 062 a b 2 1. pentru oricare n natural. iar ordinea punctelor este A. 2. −3 −1   b) Să se arate că. ∫0 2π f n ( x)dx ≤ 2n π . ( π π   3. Pentru fiecare număr natural nenul n se consideră funcţia f n : (0. 2π ] . 2 5. f ( x) =  . Se consideră polinoamele f . . c) Să se arate că. • Toate subiectele sunt obligatorii. g ∈ [ X ] . ∞) → 5p 5p a) Să se arate că funcţia f 2 este strict crescătoare pe intervalul ( 0. e  3 1  − c) Să se calculeze lim  5p . 6. Să se arate că ( n !) divide ( 2n )! . atunci det ( A ) = 0 . 6 şi x − 5 sunt în progresie geometrică . g = X 6 − 1 .5 ) . pentru orice n ∈ . 5p 5p 5p a) Să se arate că un cel mai mare divizor comun al polinoamelor f şi g este X 2 − 1. x →1  f 2 ( x ) − 1 x − 1  ( ) 2. → b) Să se calculeze ∫−1 f ( x) dx . Să se determine numerele naturale a pentru care numerele a. . Se consideră punctele A ( 3. b) Să se determine numărul soluţiilor complexe distincte ale ecuaţiei f ( x ) g ( x ) = 0 . • La toate subiectele se cer rezolvări complete. dacă a + d = 2 . f n ( x ) = x n + ln x. ∞ )  a) Să se arate că funcţia f este integrabilă pe intervalul [−2π . Să se determine x > 0 ştiind că numerele x . b) Să se arate că. M . f = X 4 − 1 .    3 1 a) Să se arate că matricea B =  verifică relaţia B 2 = 2 B . 2 ) şi B ( 6. f ( x ) = x 2 + x − 2 . SUBIECTUL I (30p) – Varianta 062 1.informatică. pentru orice n ∈ ∗ . atunci A = O2 sau A = 2 I 2 . B . Fie funcţia f : 5p 5p 5p  x3 . a + 1 şi a + 2 sunt lungimile laturilor unui triunghi obtuzunghic. MT1. 2 2   4. Ministerul Educaţiei. x ∈ ( −∞. ecuaţia f n ( x) = 0 are exact o rădăcină reală. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia cos  2 x +  = cos  x −  . Ministerul Educaţiei. Să se determine coordonatele punctelor M şi N ştiind că acestea împart segmentul [ AB ] în trei segmente congruente. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 62 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 062 1. dacă a + d ≠ 2 .1 . * π c) Să se arate că . Varianta 62 ) 5p 5p 5p 5p 5p 5p 2. programa M1 .Proba D. situată în intervalul 1 BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . x ∈ ( 0.∞ ) .0]  . N . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu. 1 + sin x. specializarea matematică . profilul militar. Să se calculeze f 2 ⋅ ( f ( −1) ) .Filiera vocaţională. Fie matricea A =   c d  ∈ M2 ( ) cu proprietatea că A = 2 A . Se consideră funcţia f : R → R .

Se consideră funcţia f : 5p a) Să arate că →  x. specializarea matematică . Se consideră a. b ∈ şi funcţia f : → . Să se arate că şirul ( an )n∈ . 3 1    −2 0  b) Să se arate că. • Toate subiectele sunt obligatorii. Se consideră polinoamele f = X 3 + 2 X 2 + 3 X + 45 ∈ [ X ] şi f = X 3 + X + 1∈ ale polinomului f nu sunt toate reale. • La toate subiectele se cer rezolvări complete. π π   3. este crescător.Proba D. 4 4   4. 6. n+3 2. Ministerul Educaţiei. π ∫ x n→∞ 0 π n . x ∈  .informatică. a) Să se arate că rădăcinile din ˆ . atunci lim ∫−1 f ( x)dx . x ∈  \ . atunci AB 2 + CD 2 = AD 2 + BC 2 . c) Să se demonstreze că polinomul f nu poate fi scris ca produs de două polinoame neconstante. programa M1 c) Să se arate că funcţia f nu este derivabilă în origine. atunci AB ∈ P . c) Să se arate că det ( X ) ≥ 0 . x > 0  a) Să se determine a şi b ştiind că funcţia f este primitivă pe a unei funcţii. 5. f ( x ) ≤ x . 5p 5p 5p b) Ştiind că a = 0 şi b = 0 . Suma coeficienţilor binomiali ai dezvoltării 2 x 2 − 5 y ( ) n este egală cu 32. Să se determine coordonatele punctelor de intersecţie a parabolelor y = x 2 + x + 1 şi y = − x 2 − 2 x + 6. Să se determine termenul de rang patru. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 63 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 063 1. 5p BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . oricare ar fi X ∈ Q . ˆ ˆ 2. ∀x ∈ [ −1. Să se arate că dacă AC ⋅ BD = 0 . 63 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 63 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 063 1. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia sin  x −  = sin  3x +  . cu coeficienţi întregi. Să se determine m ∈ R astfel încât dreptele d1: mx + 3 y + 2 = 0 şi d 2 : 2x + y − 8 = 0 să fie concurente. f ( x) =  3 x . Fie ABCD un patrulater. b) Să arate că funcţia f este continuă în origine. să se calculeze c) Să se arate că. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 63 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 063 1. dacă b = 0 . 5p axe x − x . MT1. f ( x)dx = −∞ . Se consideră mulţimile P = S ∈ M2 ( ) | S t = S şi Q = A ∈ M2 ( 5p 5p 5p 5p 5p 5p 1 3  0 2 ∈ P şi  a) Să se arate că  ∈Q . Se acordă 10 puncte din oficiu. b) Să se arate că polinomul f nu are rădăcini în 2 2 [X ]. x ≤ 0  2.Filiera vocaţională. { } { ) | At = − A} . Ministerul Educaţiei.  x cos x + b. profilul militar. f ( x) =  . de termen general an = 4n . B ∈ Q . dacă A.1] .

Se acordă 10 puncte din oficiu. x5 sunt rădăcinile polinomului f . 5p 5p 5p 5p π  π  3. −2) . Se consideră funcţiile f : R → R şi g : R → R definite prin f ( x ) = x 2 + 2 x + 1 şi g ( x ) = x − 2009 . Fie mulţimea M =   | x. Să se rezolve în ( 0.. b) Să se arate că dacă X ∈ M şi det ( X ) = 0 . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 64 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 064  x 3 y    2 3 1.    y x   a) Să se arate că dacă Y ∈ M2 ( ) şi AY = YA. Să se demonstreze că. Ministerul Educaţiei. este strict monoton. .. ∀n ∈ * 5 5p 5p 5p 5p 5p 5p . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. specializarea matematică .1] → . c) Să se arate că An ∈ M . x ≥ 3 ştiind că C x −1 + C x −1 ≤ 9 . 5. pentru orice x ∈ . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 64 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 064  2 1. a) Să se determine o rădăcină întreagă a polinomului f.. a = f (1) programa + BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ n )ProbanD. • Toate subiectele sunt obligatorii. x  a) Să se arate că funcţia f este concavă pe intervalul (−∞ . ∫0 xf ( x)dx . −2 ) ∪ ( 0.informatică. ≤ ∫ f ( x) dx ≤ 1 . profilul militar. Să se determine m ∈ R ştiind că dreptele d1 : mx + ( m + 2 ) y − 1 = 0 şi d 2 : ( m +2 ) x + 4my − 8 = 0 sunt paralele. 0 1 1 π 4 1 c) Să se calculeze ∫0 f ( x ) f ′′( x) − ( f ' ( x ) ) 2 ( f ( x ) )2 dx . 64 5p 5p Varianta 64 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 064 1. Fie funcţia f : [ 0. tg B = 3.. x2 . 5p 5p b) Să calculeze limita şirului ( a .. . • La toate subiectele se cer rezolvări complete. Să se determine măsura unghiului C. atunci Y ∈ M . f ( x ) = 5p 5p 5p a) Să se calculeze b) Să se arate că 1 1 + x4 n ( n + 1) 2 ′(c) + f (c) = f (2) .M1f ( n ) − ln 5p 2. Se consideră polinomul f = X − X 4 + 3 X 3 − X 2 − 2 ∈ [ X ]. 2 2 2 b) Să se calculeze x1 + x2 + . 2. ∞ ) → . 2. + x5 . de termen general an = n 2 − n . y ∈  şi matricea A =  1 2  . c) Să se arate că există un punct c ∈ (1. 2) astfel încât (c − 1) f . π ) ecuaţia tg  x +  = tg  − x  . Se consideră funcţia f : ( −∞.. c) Să se arate că f are o singură rădăcină reală. 6. 3  2  x x −3 4. Să se determine x ∈N .+ f ( 2 ) + . MT1.n≥1 ..Filiera vocaţională. Ministerul Educaţiei. f ( x ) = ln  1 +  . Să se arate că şirul ( an )n ≥1 . unde x1 . atunci X = O2 . Fie ABC un triunghi cu tg A = 2. (f g ) ( x) ≥ 0..

X 2 = I3 sau X 2 = O3 .Filiera vocaţională.Proba D.informatică. Se consideră funcţia f : → . b. ∀x ∈ . 4. dacă f ( x ) ≥ mx + 1. • La toate subiectele se cer rezolvări complete. să se calculeze sin α . Se consideră mulţimea de matrice A =  0 a 0  | a. pentru orice n ∈ . f ( x ) = sin 3 x cos x şi F o primitivă a funcţiei f pe a) Să arate că există c ∈ astfel încât 4 F ( x) = sin 4 x + c . Să se determine m ∈ R ştiind că dreptele d1: mx + 3 y − 2 = 0 şi d 2 : 12x + 2 y + 1 = 0 sunt perpendiculare. .  2   c) Să se arate că ∫0 f π 2 n +1 ( x)dx = 0 . pentru orice X ∈ A . 2. atunci m = 2 . 65 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 65 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 065 1. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 65 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 065  ax + y + z = 4  1. Să se determine probabilitatea ca. 5p 5p 5p 5p 5p 5p a) Să se determine a. b pentru care sistemul are soluţia (1. cu a. Se consideră sistemul  x + 2 y + 3 z = 6 . a2 . b astfel încât sistemul să fie incompatibil. c ∈ 2  . c) Să se determine numărul matricelor X din mulţimea A care au proprietatea X 2 = O3 . programa M1 c) Să se demonstreze că. f ( x ) = x + e x . b) Să se arate că. specializarea matematică . . → . 6. • Toate subiectele sunt obligatorii. 3 Ministerul Educaţiei. f ( x ) = x3 + 2sin x este impară... π b) Să se calculeze aria subgraficului restricţiei funcţiei f la intervalul 0. MT1. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 65 5p 5p 5p SUBIECTUL III (30p) – Varianta 065 1.  . acesta să aibă suma cifelor egală cu 2. alegând un număr din mulţimea numerelor naturale de trei cifre. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. profilul militar.  b c a      a) Să se determine numărul elementelor mulţimii A . Ştiind că tg α 2 = 1 . 3. b ∈ 3 x − y − 2 z = b  . Să se arate că funcţia f : R → R .  a 0 0      2. c) Să se arate că pentru orice a ∈ există b ∈ astfel încât sistemul să admită soluţii cu toate componentele numere întregi. Fie funcţia f : 5p 5p 5p BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 3sin x + 3 cos x = 0 . 1). .. 5. 2. ∀x ∈ .13. Să se determine primul termen al progresiei aritmetice a1 . b) Să se arate că f ( x ) ≥ 2 x + 1. a) Să se arate că funcţia f este bijectivă. Se acordă 10 puncte din oficiu. b) Să se determine a. 1.17. Ministerul Educaţiei.

) = x −2 f ( x) este mărginită. • La toate subiectele se cer rezolvări complete. Se acordă 10 puncte din oficiu. Să se calculeze C10 20 9 C20 3 sin x − cos x = 1 . b) Să se determine a pentru care polinomul are trei rădăcini reale. Se consideră funcţia f : → . g ( xMT1. Fie funcţia f :[0. a) Să se determine m astfel încât dreptele să fie concurente. f ( x ) = l− 1 − x 2 . dacă α ∈ [1. specializarea matematică . Să se calculeze cos 2 x . Se consideră punctele A ( 2. Ministerul Educaţiei. ∞ . profilul militar. c) Să se calculeze valorile lui m pentru care triunghiul determinat de cele trei drepte are aria 1. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. x3 . 5p b) Să se determine ecuaţia asimptotei spre +∞ la graficul funcţiei f. ştiind că tg x = 4 . Se admite că funcţia f are inversa g . 1 5p c) Să se demonstreze că. 3. d3 : 4 x + 3 y = m .3) . c) Să se determine a astfel încât | x1 | + | x2 | + | x3 |= 3.5 ) . Să se rezolve în [ 0. n ∈ R astfel încât patrulaterul ABCD să fie paralelogram .informatică. cu a ∈ şi cu rădăcinile complexe x1 . • Toate subiectele sunt obligatorii. f ( x) = {3x} . 6. 2.Filiera vocaţională. unde {a} este partea fracţionară a 3 numărului a.1) . 5p 5p c) Să se arate că funcţia g : (0. 2 ) şi D ( m. 2. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 66 5p 5p 5p 5p 5p 5p SUBIECTUL II (30p) – Varianta 066 1. Fie dreptele d1 : x + 2 y = 3. . unde m ∈ .3]. atunci are loc inegalitatea ∫ 0 1 f ( x ) dx + ∫ g ( x ) dx ≥ α .1] → [1. Ministerul Educaţiei. x2 . Să se arate că 1 este o perioadă a funcţiei f : R → R . programa M1 2. Să se calculeze ( 2 + i )( 3 − 2i ) − (1 − 2i )( 2 − i ) . 5. 5p a) Să se calculeze 3 4 ∫ 0 2t + 1 dt .Proba D. 66 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 66 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 066 1.3] . 1 α . Fie polinomul f = 2 X 3 − aX 2 − aX + 2 . 2π ] ecuaţia 4. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar SUBIECTUL III (30p) – Varianta 066 1. d 2 : 3x − 4 y = −1. a) Să se calculeze derivata funcţiei f pe intervalul (−1.n ) . B ( 4. C ( 2. f ( x) = x 4 + x 2 + 1 . Să se determine m. f ( t) 3 5p b) Să se arate că ∫ 0 1 f ( x ) dx + ∫ g ( x ) dx = 3 . b) Să se demonstreze că există o infinitate de valori ale lui m pentru care vârfurile triunghiului determinat de cele trei drepte au toate coordonatele întregi. a) Să se calculeze f (−1) . BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ ) → .

f ( x) = (3 − m 2 ) x + 3 . Fie sistemul  x + my + z = 1 . b) Să se arate că α 4 = β 4 . 5p 5p 5p c) Să se determine valorile întregi ale lui m ≠ 1 . Să se determine m ∈ R astfel încât funcţia f : R → R . Să se determine primul termen al progresiei geometrice cu termeni pozitivi b1 .1] → . x →0 1 x 5p BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ .. b) Să se arate că . b) Să se calculeze ∫0 f 1 2 ( x) g ( x)dx . aceasta să fie injectivă .1] → .3} cu valori în B = {5.1] \ {0} . 3 3. . pentru care sistemul are soluţie cu componente întregi.informatică.Proba D.. ⋅). dacă f ∈ M şi f ( x ) ≠ 0. Fie permutările α =  . ∀x ∈ [ −1. 2 şi g : [ 0. centrul de greutate al triunghiului ABC. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 67 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 067 1. alegând o funcţie din mulţimea M. 2. să fie strict crescătoare.6. ∀n ∈ n n * 1 c) Să se demonstreze că f   + n . Să se calculeze sin π + sin 5p Ministerul Educaţiei.7} . • Toate subiectele sunt obligatorii. • La toate subiectele se cer rezolvări complete. 67 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 67 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 067 1. Fie funcţiile f : [0. Se consideră punctul G.1] → f este de două ori derivabilă şi f ( 0 ) = 0. Să se calculeze cos2α . γ =  .Filiera vocaţională. f ' ( 0 ) = 1} . Se consideră mulţimea M a tuturor funcţiilor definite pe A = {1.. elemente ale grupului ( S 4 . 1 2 3 4  1 2 3 4  1 2 3 4  2. specializarea matematică . Să se determine m ∈ R astfel încât GP = m AB . ∞ ) → . cu m ∈  x + my + mz = −2  a) Să se calculeze det ( A ) . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 67 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 067  x + y + z =1  1. 2 3 4 1 3 1 4 2      4 3 1 2 a) Să se verifice că γ este soluţie a ecuaţiei αx = xβ. 1 m m    5p 5p 5p b) Să se arate că rang ( A ) ≠ 2 . oricare ar fi m ∈ . Prin punctul G se duce paralela la AB care intersectează dreapta BC în punctul P. 0 5p 5p 5p a) Să se arate că g ( x) = ln(1 + x) . Se consideră mulţimea de funcţii M = { f : [ −1. 24. 1 1 1  şi matricea A = 1 m 1  . profilul militar. programa M1 5p 5p c) Să demonstreze că.β =  . g ( x ) = ∫ f (t )dt . 2 f  + n 3 n f   + . 5. c) Să se determine o soluţie a ecuaţiei xβ 3 = α 3 x în S4 . atunci lim (1 + f ( x) ) = e . b3 . f ( x ) = 1 1+ x * . . a) Să se arate că funcţia u : [ −1. Să se calculeze probabilitatea ca. atunci lim f ( x) − x n n x →0 x n +1 x = nf ′′(0) . MT1. 2. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. ştiind că cos α = . Se acordă 10 puncte din oficiu.. 3 3 3 3 4. 2π 3π 4π + sin + sin . 1 6. 6. . Ministerul Educaţiei. dacă f ∈ M şi n ∈ 2. f   ≤ n ln 2. u ( x ) = e x sin x aparţine mulţimii M.

4 11π 6. BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . atunci det ( A ) ≥ 1 . x2 . acesta să fie divizibil cu 4. Să se demonstreze că vectorii MN şi BC sunt coliniari. p. Se acordă 10 puncte din oficiu. profilul militar. + ln x +1 2x + 3 a) Să se calculeze f ′ ( x ) . Ministerul Educaţiei. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 68 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 068 1. y ∈ şi matricea xA + yAt este inversabilă. ∀x ∈ ( 0. n 2 2  2. MT1.. ∞ ) → 5p 5p 5p . b) Să se arate că lim f ( x) = ∞ . + − ln  n +  este strict descrescător.informatică. Se consideră funcţia f : ( 0. 68 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 68 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 068 25 25 1. a) Să se arate că B t = B . Pe laturile AB şi AC ale triunghiului ABC se consideră punctele M şi respectiv N astfel încât 3 AM = 3MB şi AN = AC . b) Să se determine p şi q ştiind că x1 = 1 + i . 7 7 7 3 3 3 2 2 2 c) Să se arate că 12( x1 + x2 + x3 ) = 7( x1 + x2 + x3 )( x1 + x2 + x3 ) 2 . • La toate subiectele se cer rezolvări complete. x →∞ c) Să se arate că ∫0 f ( x)dx ≤ e − 2 . 1 . x2 . ∞ ) . Să se determine probabilitatea ca alegând un număr din mulţimea numerelor naturale pare de două cifre . Să se arate că numărul + este întreg. dacă B = 2 I 2 . Să se determine m ∈ R astfel încât funcţia f : R → R . Fie funcţia f : 5p 5p 5p 0 a) Să se arate că funcţia f este impară. dacă x. xn = 1 + → . şi x1 . f ( x) = 1 2x + 1 . atunci x + y ≠ 0.Filiera vocaţională. f ( x ) = ∫ e t dt . 2. 5. specializarea matematică . • Toate subiectele sunt obligatorii. b) Să se demonstreze că. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia arctg + arctg 3 3 3 4. Se consideră matricele A∈ M3 ( ) şi B = A + At . x 2 1 1 1  + . programa M1 b) Să arate că f ( x ) < 0.. c) Să se demonstreze că. a) Ştiind că p = 1 şi q = 0 . 1 π x = . q ∈ . c) Să demonstreze că şirul ( xn )n≥1 . 12 5p Ministerul Educaţiei. 4 + 3i 4 − 3i 2. să se determine x1 . Se consideră ecuaţia x3 + px + q = 0 . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Să se calculeze sin . f ( x) = (m 2 − 2) x − 3 să fie strict descrescătoare. unde At este transpusa matricei A . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 68 5p 5p 5p 5p 5p 5p SUBIECTUL II (30p) – Varianta 068 1.Proba D. x3 . 3. x ∈ ( 0. x3 soluţiile complexe ale acesteia. ∞ ) .

Se consideră funcţia f : N → N . n ≥ 3.. a) Să se determine rădăcinile complexe ale polinomului P4 . Fie funcţia f : → . Să se determine z ∈C ştiind că =6.. 12 Ministerul Educaţiei. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. 5 . Se consideră funcţia f : 5p 5p 5p 33 2 x . este strict descrescător. Se acordă 10 puncte din oficiu. → . f ( x ) = x − 5p 5p 5p a) Să se calculeze x 2 x3 + − ln (1 + x ) . folosind eventual funcţia f. aceasta să verifice inegalitatea ( x + 1)! − x ! ≤ 100 .9} . 69 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 69 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 069 z + 7i 1... pentru orice k ∈ ( 0. există c ∈ ( k . ∞ ) . 4. c) Să se arate că.. unde funcţia F : [ 0. pentru orice n ∈ * 5p 5p 5p 5p 5p 5p .. alegând o cifră din mulţimea {0.2. MT1. ∞ ) → 1 . f ( x ) = 3 x + 1 . c 1 1 1 + 3 + . an = 3 3 1 . f ( x) = BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . suma elementelor matricei An este n + 3. Să se demonstreze că funcţia f este neinversabilă. profilul militar.informatică. F ( x) x 5 x →0 1 b) Să se calculeze lim .. 3. specializarea matematică . b) Să se descompună polinomul P3 în factori ireductibili în c) Să se descompună polinomul P6 în factori ireductibili în [X ]. Să se calculeze f (1) + f ( 2 ) + f ( 3) + . Să se calculeze cos . [X ]. k + 1) astfel încât f ( k + 1) − f ( k ) = c) Să se demonstreze că şirul ( an )n≥1 . n 1 2 2. 2 3 ∫0 f ( x)dx . • Toate subiectele sunt obligatorii. 5. programa M1 b) Să arate că. Să se calculeze probabilitatea ca. + f ( 50 ) . Să se arate că dreptele de ecuaţii d1 : 2x − y + 1 = 0 şi d 2 : 2x + y − 1 = 0 sunt simetrice faţă de axa Oy. 7π 6. ∀n ∈ .Filiera vocaţională. 2.Proba D. f ( x ) = 2 x + 1 . +∞ ) . că ∫0 ln(1 + x)dx ≤ 12 . b) Să se arate că An − An−2 = A2 − I3 .. x ∈ [ 0.  0 1 0   a) Să se verifice relaţia A3 − A = A2 − I 3 . 2 a) Să se studieze derivabilitatea funcţiei f în origine. Ministerul Educaţiei. x 0 c) Să se arate. Fie funcţia f : ( −1. z 2. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 69 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 069 1. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 69 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 069 1 1 0 1. Pentru fiecare n ∈ ∗ se defineşte polinomul Pn = X n − 1∈ [ X ] . F ( x) = ∫ f (t )dt . + 3 − f (n) . • La toate subiectele se cer rezolvări complete.1. Fie matricea A =  0 0 1 ∈ M3 ( ). ∞ ) → .

3 3 4. ab + (1 − a )(1 − b) b) Să se arate că funcţia f : ( 0. unde a este un număr real. Să se calculeze (1 + i ) . 20 2. C ]] + [ B. B ∈ M2 ( ) se defineşte matricea [ A. f ( x ) = log 2 3x + 1 este injectivă . f ( x ) =  . Se defineşte funcţia f 0 : prin f n ( x) = f n′−1 ( x) . b) Să se arate că.informatică. Se consideră intervalul H = ( 0. Pentru orice două matrice A.[ A. Varianta 70 70 5p 5p SUBIECTUL I (30p) – Varianta 070 1. unde A* este adjuncta matricei A. 5p → . ∀x. să se rezolve în mulţimea ( H . • La toate subiectele se cer rezolvări complete. A2 ] . 6. A]] + [C .. Fie funcţia f : [ 0.   e 1 1 . Să se calculeze cos 75 − cos15 . MT1.1) . se defineşte funcţia f n : → a) Să se arate că f3 ( x) = 8e2 x . ∀x ∈ . A* ] = O2 . + f n−1 ( a ) fn ( a ) n→∞ . f ( x ) = 1 . Ministerul Educaţiei. [ A. profilul militar. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. [ A. f ( x ) = x are proprietatea f ( xy ) = f ( x) f ( y ). pentru orice A ∈ M2 ( ) . pentru fiecare n ∈ * . Se consideră funcţia f : R∗ → R .1] .Filiera vocaţională. c) Să se arate că. 5p 5p c) Să se calculeze lim f1 ( a ) + f 2 ( a ) + .x=0  a) Să se arate că funcţia f este integrabilă pe intervalul [ 0. B. x ≠ 0  2. să se calculeze [ A. Să se arate că funcţia f : R → R .  0 . x +1 5p unde legea " " este definită la punctul a). Se acordă 10 puncte din oficiu. Să se calculeze A5 − 6C5 . 5p 5p a) Să se arate că relaţia a b = ab defineşte o lege de compoziţie pe H . + f ( f ( −1) ) + f ( f (1) ) + .1) . 5p 5p 5p 5p 3. ∞ ) → . c) Ştiind că legea " " definită la punctul a) este asociativă.[ B. 1 x x x= . B]] = O2 . programa M1 b) Să determine asimptotele graficului funcţiei f n . f 0 ( x) = e2 x şi. C ∈ M2 ( ) . BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ .. a) Pentru A∈ M2 ( ) . m + 1) la dreapta d : 3 x − 4 y − 1 = 0 este 1. ( ) 5. specializarea matematică . ∫1 f  x  dx .. Să se determine m ∈ R ştiind că distanţa de la punctul A ( m. • Toate subiectele sunt obligatorii. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 70 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 070 1. B] = AB − BA. y > 0.. Să se calculeze suma x S = f ( f ( −10 ) ) + f ( f ( −9 ) ) + .Proba D.[C . b) Să se calculeze c) Să se calculeze ∫0 f ( x)dx . + f ( f ( 9 ) ) + f ( f (10 ) ) . 2 ) ecuaţia Ministerul Educaţiei. 5p 5p 5p  x ln 2 x . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 70 5p 5p 5p SUBIECTUL II (30p) – Varianta 070 1.. 2. +∞ ) → ( 0.. pentru orice A.

. împreună cu legea de compoziţie dată de (a. Se acordă 10 puncte din oficiu.. profilul militar. 2 4. Să se arate că valoarea maximă a funcţiei f : 1 x2 . atunci ( xy )2 = x 2 y 2 . → R . respectiv x − y + 2 = 0 . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 71 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 071 2 1 0 0 . b) ⋅ (c. Se consideră funcţia f : ( 0.Filiera vocaţională. ∀x ∈ . ∞ ) . a) Să se verifice că mulţimea 2 × 2 . x 0 .. 0 0 1. C ' astfel încât A′C = 2 BA′. Dn = .... 2) şi ecuaţiile medianelor duse din B şi C sunt 2 x + y − 2 = 0 . astfel încât F ( x ) = 1 + ∫ f ( y )dy.. 5 5p 6. ∀x. 2 AC . 1 0 0 0 . astfel încât 3C1 + 2Cn = 8 .. ∀x ∈ (−1. b... Să se determine n ∈ N . specializarea matematică .. a) Să se verifice că 1 + ( x + 1) F ( x) = 2 b) Să se calculeze lim F ( x) . n ≥ 2 . Ministerul Educaţiei. . . • Toate subiectele sunt obligatorii. ∀x ∈ G . Se consideră determinantul de ordin n ≥ 2. ... x ∈ ( 0. f ( x ) = x 2 − 3.informatică. y ∈ G . ∀n ≥ 2. 2. Se consideră funcţia F : 5p 5p 5p → . programa M1 x →∞ 2. are proprietatea ( p ) dacă x 2 = e . 2 1 b) Să arate că f ( x ) > 0.. f ( x ) = x − ln (1 + x ) . 0 0 1 2 1 0 . ⋅) . ∞) → . 2. . 1 2 5p 5p 5p 5p 5p 5p 2 1 0 a) Să se calculeze D3 = 1 2 1 . c) Să se arate că există o funcţie continuă f : (−1. 71 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 71 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 071 1. ∞) .. .... F ( x ) = ∫ t x dt . Se consideră triunghiul ABC şi punctele A '. 0 0 . ∀x ∈ ( 0.. B′C = C ′A = 3BC ′ . Să se arate că funcţia f este pară. Să se calculeze log 7 2009 − log 7 287 − 1 . 2 1 0 0 . MT1. Să se arate că dreptele AA′. BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . Un grup (G ... 0 1 2 b) Să se verifice că Dn = 2 Dn −1 − Dn−2 . BB ′ şi CC ′ sunt concurente. c) Să se calculeze lim f ( x ) . c) Să se arate că orice grup care are proprietatea ( p ) este comutativ. . • La toate subiectele se cer rezolvări complete. d ) = ( a + c. B '. Ministerul Educaţiei. . c. ∀n ≥ 4.Proba D. Să se determine ecuaţia medianei corespunzătoare laturii BC a triunghiului ABC . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 71 5p 5p 5p SUBIECTUL III (30p) – Varianta 071 1. cu elementul neutru e. ∞ ) .. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. b + d ). Se consideră funcţia f : R∗ → R . n 5. d ∈ 2 este un grup care are proprietatea ( p ). f ( x ) = 3 − x 4 este f ( 0 ) . ∀a. x →−1 x +1 ... c) Să se arate că Dn = n + 1. ştiind că A(2. ∞ ) → a) Să se calculeze f ′ ( x ) . b) Să se arate că dacă un grup G are proprietatea ( p ) . 0 0 0 1 2 1 .

Timpul efectiv de lucru este de 3 ore... 4 4 4 b) Să se calculeze x1 + x2 + x3 . să se determine x1 . Se consideră matricea A =  1 1 1 ∈ M3 ( ). 2009 5. f n ( x) =| sin nx | şi numărul I n = ∫ 2π π f n ( x) dx . c) Să se demonstreze că funcţia f este concavă pe intervalul ( 5p ) 2. 2 5p 5p 5p 5p 5p 5p 2. Să se determine imaginea funcţiei f :[1. Se consideră polinomul p = X 3 − X + m cu m ∈ a) Ştiind că m = −6 . Să se calculeze sin 75 ⋅ cos15 .Proba D. x2 . Se acordă 10 puncte din oficiu. x2 . −1 . b) Să se determine o matrice B ∈ M3 ( ) cu proprietatea B 2 = A. 72 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 72 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 072 π π  1. 2 1 1 1  + + . Se consideră funcţia f : 5p 5p x2 + x + 1 . Să se arate că funcţia f este impară. Ministerul Educaţiei. x3 ∈ . Se consideră punctul A (1. x +1 a) Să se determine ecuaţia asimptotei spre +∞ la graficul funcţiei f. profilul militar. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 72 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 072  1 1 1 1. MT1. • La toate subiectele se cer rezolvări complete. Pentru orice n ∈ 5p 5p 5p * se consideră funcţia f n : → . Ministerul Educaţiei.Filiera vocaţională. π  n +1 n + 2 2n  π b) Să se arate că I n ≤ ln 2 . • Toate subiectele sunt obligatorii. − C2009 ⋅ 42009 . 0 2 2009 4. b) Să se calculeze f ′ ( x ) . x ∈ . programa M1−∞. Se consideră funcţia f : R∗ → R . +  . f ( x ) = x3 − 3. Să se calculeze C2009 ⋅ 52009 − C1 ⋅ 52008 ⋅ 4 + C2009 ⋅ 52007 ⋅ 42 − . f ( x) = BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . c) Să se arate că ∀C ∈ M 3 ( ). x a) Să se calculeze ∫0 f2 ( x ) dx . Să se determine ecuaţia perpendicularei duse din punctul A pe dreapta d . x3 . 6. 1 .. x ∈ \ {−1} . f ( x) = x 2 − x. c) Să se arate că I n ≥ .informatică. \ {−1} → . specializarea matematică . ∀x ∈ . det(C + xA)det(C − xA) ≤ ( det C ) . c) Să se determine m ∈ pentru care polinomul p are toate rădăcinile întregi. 2 ) şi dreapta de ecuaţie d : 4 x − 2 y + 5 = 0 . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 72 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 072 1. Să se arate că numărul  cos + i sin  4 4  100 este real. 4] → .. x 2.  1 1 1   a) Să se rezolve ecuaţia det( I 3 + xA2 ) = 0. şi cu rădăcinile x1 .

alegând un element al mulţimii A = {0. 4. y ') .. 2 Ministerul Educaţiei. 5p 5p 5p a) Să se arate că f12 ( x) = 2 f 2 ( x). Dacă se notează cu S şi S M ariile triunghiurilor ABC . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 7 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 073 1.. ∀x ∈ . profilul militar. pentru orice n ∈ * . Se consideră mulţimea A =  0 a d  2  0 0 a   ˆ ˆ    a) Să se determine numărul elementelor mulţimii A. 1 π  6. Fie matricea M =   ∈ M 2 ( ) . a) Să se calculeze lim f ( x) x . c) Să se rezolve ecuaţia X = X . b. specializarea matematică . Să se determine probabilitatea ca. d = 4 şi că A(−1. programa M1 de extrem local al funcţiei f.10.1) . Se consideră un triunghi ABC. MT1. 0 x → . Se consideră funcţia f 0 : f n ( x) = ∫ f n−1 (t ) dt . 2 2  f f f )(1) .Filiera vocaţională. d ∈  . Să se calculeze 5 − 12i − 12 + 5i . π  astfel încât cos 2α = .      a) Ştiind că a = 1. c . cu lungimile laturilor AB = c.informatică. să se arate că toate punctele AM se află pe dreapta y = 2 x. Se asociază fiecărui punct A( x. AC = b şi un punct D astfel încât AD = b AB + c AC. Să se calculeze cosα . c = 3. 5p 2. cu X ∈ A . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 73 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 073 a b 1. B. 5. unde c d  x '   a b  x   y '  =  c d  y  . se defineşte funcţia f n : → . să se determine coordonatele punctului AM . π] → [0. π] . c = 2.5. c) Fie A.1} → x →∞ . Să se calculeze ( f 3. 73 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 73 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 073 1. • Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 2 x + 4 x = 20 .ProbaaD.. . b) Să se determine valoarea numărului ştiind că 3 este punct 5p BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . • La toate subiectele se cer rezolvări complete.  a b c    ˆ  | a . y ) punctul AM ( x '. c) Să se determine valoarea numărului a ştiind că graficul funcţiei f are exact o asimptotă verticală. 5p Ministerul Educaţiei. d = 4 . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.. acesta să fie divizibil cu 25 . g ( x) = f1 ( x)sin x în jurul axei Ox . Se consideră funcţia f : R → R . b) Să se arate că mulţimea A este parte stabilă în raport cu înmulţirea matricelor din M 3( 5p 5p 5p 5p 5p 5p 2 ). 2010} . Fie a ∈ 5p şi funcţia f : {−1. f ( x ) = x 2 − x 4 . 2. respectiv AM BM CM . f ( x) = x2 + x + a x2 − 1 . f0 ( x) = 1 şi. C trei puncte în plan. xf n ( x) + 1 . b = 2. Fie α ∈  . b = 2. atunci S M = S ⋅ | det M | . Să se arate că semidreapta [AD este bisectoarea unghiului BAC . b) Să se calculeze lim x →∞ f n +1 ( x ) + 2 c) Să se calculeze volumul corpului obţinut prin rotirea graficului funcţiei g :[0. b) Ştiind că a = 1. 2.

pentru oricare a. 2. cu rădăcinile x1 . 1 x 1 x 1 x  2 e 4 − e2 . 3. ştiind că polinomul p are rădăcina dublă 1. să se afle rădăcinile polinomului p.2 ) → . π  astfel încât cos 2α = − . 5p x →∞ x 2. Ştiind că a = b = 1 . ∀t ∈ 2 b) Să se arate că f ( 2 B − t ) = f ( 2 B + t ) . Să se calculeze sinα . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 74 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 074  0 1 −1 1.  1  1 1 x  x     2 . Se acordă 10 puncte din oficiu. ∀t ∈ . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 74 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 074 1. ∞ ) → R . specializarea matematică . 5p 1 BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . f ( x ) = ln 2+ x . profilul militar. 2 2  Ministerul Educaţiei. a) b) c) Se consideră a. Fie α ∈  . ∀x ∈ . x3 ∈ . Se consideră funcţia f : ( 0. • Toate subiectele sunt obligatorii. programa M1 c) Să se calculeze lim xf   . Să se determine m ∈ astfel încât punctele A ( 3. 5p 5p 5p 5p 5p 5p Ministerul Educaţiei. f ( t ) = ∫  − e x  dx şi numerele A = ∫ 2 dx . să se determine valorile lui a pentru care polinomul p are o rădăcină raţională.Filiera vocaţională. Să se arate că Ca +b = Ca +b . • La toate subiectele se cer rezolvări complete. a b 4. Fie funcţia f : 5p 5p 5p → 2 t 2 1 2 ex  . 1 π  6. a) Să se arate că f ( t ) = At 2 − 2 Bt + .  1 −2 0    a) Să se calculeze det A . B ( 2. Se consideră funcţia f : ( −2. B = ∫ dx . 4 ) şi C ( 2m. Se consideră matricea A =  −1 0 2  . 1 − m ) să fie coliniare. b ∈ şi polinomul p = X 3 + aX 2 + X + b . b ∈ ∗ . 5p b) Să se studieze monotonia funcţiei f .informatică. Să se determine m ∈ funcţiei f să nu intersecteze axa Ox. Să se rezolve în mulţimea numerelor complexe ecuaţia z 2 + 3z + 4 = 0 . c) Să se arate că det( I 3 + xA2 ) ≥ 0. 2− x a) Să se determine ecuaţiile asimptotelor la graficul funcţiei f. x2 . În cazul b = 1 .Proba D. x 2  2 1   2 e  c) Să se demonstreze că  ∫ dx  ≤  ∫ e 2 x dx   ∫ 2 dx  . MT1. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. 74 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 74 astfel încât graficul SUBIECTUL I (30p) – Varianta 074 1. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 2 − x + 3 x − 2 = 0 . 3) . b) Să se verifice relaţia A( A2 + 6 I 3 ) = O3 . Să se determine a şi b . 5. 2. f ( x ) = x − 2m + 2 .

Se acordă 10 puncte din oficiu. x4 ∈ . 5p c) Să se demonstreze că 2 f ( x + y ) ≤ f (2 x + f (2 y ). Varianta 75 → SUBIECTUL I (30p) – Varianta 075 5p 5p 1. Se consideră α ∈ . unde M este mijlocul lui ( BC ) . ( x2 + x − 2 = 1 . Se consideră dreptele paralele d1 . ∞ ) . N . C ∈ d1 . 16 2. n 0 c) Să se arate că şirul (an )n≥1 . Să se determine numărul triunghiurilor care au toate vârfurile în mulţimea celor şapte puncte date.Proba D. B. 2 Ministerul Educaţiei. b = log 2 1 şi c = −2 . .. Se consideră matricele A =  −1 2 −1 . 5p 5p 5p 3. f ( x ) = 1+ x 5p 5p 5p a) Să se calculeze b) Să se calculeze ∫0 f ( x)dx .informatică. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 75 5p 5p SUBIECTUL III (30p) – Varianta 075 1. • La toate subiectele se cer rezolvări complete. α > 1 şi funcţia f : (−1. b) Să se arate că M x M y = M xy . ) unde B (1. Se consideră polinomul p = X 4 − aX 3 − aX + 1. det ( M x ) ≠ 0 .)MT1. profilul real. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Să se ordoneze crescător numerele a = − 3 27. x . BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . y ∈ [0. x1 x2 x3 x4 5p 5p 5p a) Să se verifice că x1 + x2 + x3 + x4 = b) Să se arate că polinomul p nu este divizibil cu X 2 − 1 pentru nicio valoare a lui a. ∞ ) → . x3 . B =  1 1 1 şi M x = A + 2 B. iar m ( AMC ) = 150 . ∞ ) \ {0} . ∫1 f 3 2 1 ( x)[ x]dx . Să se calculeze aria triunghiului ABC în care AM = BC = 4 . f ( x) = (1 + x)α − α x . −1) . Să se determine valorile parametrului real m ştiind că parabola asociată funcţiei f : . cu a ∈ şi cu rădăcinile x1 . Să se determine coordonatele simetricului punctului A ( −3. M . α . 2. d 2 şi punctele distincte A. atunci toate rădăcinile polinomului p au modulul 1. y ∈ * * . Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia log 2 4. 1 c) Să se arate că dacă a = . profilul militar. ∀α ∈ (1. −4 ) şi C ( −5. 1 1 1 1 + + + . ∀x. Q ∈ d 2 . pentru orice x real nenul. specializarea matematică . Filiera vocaţională.. x2 . unde [ x] reprezintă partea întreagă a numărului real x . ∀x ∈ ( −1. 5p Ministerul Educaţiei.informatică. programa M1 ∞ ) . ∀x. specializarea matematică . P. dat de an = f (1) + f (2) + f (3) + . cu x ∈  1 1 1  −1 −1 2  3 3x     a) Să se calculeze produsul AB . f ( x ) = x 2 + mx − 2m se află situată deasupra axei Ox . este convergent. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 75 5p 5p 5p SUBIECTUL II (30p) – Varianta 075  1 1 1  2 −1 −1 x 1 1.Filiera teoretică. 2 ) faţă de mijlocul segmentului [ BC ] . ∞) → a) Să se studieze monotonia funcţiei f. • Toate subiectele sunt obligatorii. c) Să se arate că. b) Să se demonstreze că (1 + x ) > 1 + αx. Fie funcţia f : ( −1. . 2. + f (n) − ∫ f ( x) dx . 5. 6.

unde x0 este numărul definit la punctul b). b.Proba D. Se consideră şirul ( I n )n≥1 . . 5 2 2  Ministerul Educaţiei. Pentru fiecare element a ∈ G se defineşte funcţia f a : G → G . Se consideră vectorii u = i − j şi v = 2i + 4 j . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 76 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 076 1 + a 2 ab ac    1. ∞ ) .1 . pentru orice a ∈ G. profilul militar. 76 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 76 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 076 1. Să se arate că x1 + x2 ∈ . a) Să se determine I1 . a) Să se arate că f a este bijectivă. are loc egalitatea C2n = 2 ⋅ C2 n−1 . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.Filiera vocaţională. a) Să se arate că graficul funcţiei f nu admite asimptotă spre +∞ . 3 α π  6. b) Să se arate că şirul I n este strict descrescător. • La toate subiectele se cer rezolvări complete. Să se calculeze tg . Fie ( G . c ∈  ca cb 1 + c 2    a) Să se calculeze determinantul matricei A. oricare ar fi n ∈ n ∗ x +1 . Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia arctg 3 + arctg x = π 2 . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 76 5p 5p 5p SUBIECTUL III (30p) – Varianta 076 1. Să se arate că F ( G ) împreună cu operaţia de compunere a funcţiilor formează un grup. π  . c) Fie F ( G ) = { f a : G → G | a ∈ G}. n n 4. Ministerul Educaţiei. Se acordă 10 puncte din oficiu. 5p 5p 5p 5p 5p 5p c) Să se arate că matricea A − I 3 are rangul cel mult 1 . specializarea matematică . x − x0 1 ln 0 2. ∀t ∈ ( −1. f a ( x ) = ax. b ∈ Z . ∀ x ∈ G. cu rădăcinile x1 şi x2 .·) un grup. programa M1 x xe − 1 = f ' ( x0 ) . 2 şi A* adjuncta sa. Să se calculeze modulul vectorului u + v . cu a. Se consideră funcţia f : ( 0. b) Să se arate că f a fb = f ab . Se consideră matricea A =  ba 1 + b 2 bc  . Să se arate că oricare ar fi n natural. definit prin I n = ∫ 5p 5p 5p ( x + 1) dx . b ∈ G . 1  b) Să se arate că ecuaţia f ( x ) = 0 are o soluţie unică x0 ∈  . Fie α ∈  .informatică. Se consideră ecuaţia x 2 − 3 x + 1 = 0 . ∀a. Să se verifice dacă numărul 3 − 2 2 aparţine mulţimii a + b 2 | a. b) Să se verifice că det( A* ) = ( det A ) . { } 2 2 2. f ( x) = x + ln x . MT1. ∞ ) → . astfel încât sin α = . n ≥ 1 . e  c) Să se demonstreze că lim x → x0 BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . 3. 5. • Toate subiectele sunt obligatorii. 2. n→∞ c) Să se arate că lim I n = 0 (se consideră cunoscut faptul că ln (1 + t ) ≤ t .

Să se calculeze A4 − A3 − C4 . Se acordă 10 puncte din oficiu. 3.  mx + 3 y + 3z = −1  5p a) Să se calculeze determinatul matricei sistemului. Să se calculeze tgα . ( * + . Fie f : → . mulţimea Gα este parte stabilă a lui R în raport cu operaţia „ ∗ ”. + f (−10). 5p a) Să se determine ecuaţia tangentei la graficul funcţiei f în punctul de abscisă x = 1 . 3  π 6. Se consideră punctul M definit prin MB = −2MC . 2. Se consideră sistemul mx + y + mz = 1 − m .. Pe R se defineşte legea de compoziţie 5p a) Să se arate că pentru α = 2. ∗ şi ( 2 ) x ∗ y = 3 xy − 6 ( x + y ) + 7α. f ( x) = 1 + x. Se consideră α > 0 un număr real şi mulţimea Gα = ( α. f ( x) = 3 x − 6 . Ministerul Educaţiei. b) Să se arate că 2(2n + 1) I n = nI n−1 .Proba D. n≥2. oricare ar fi n ∈ c) Să se calculeze lim I n . 5p c) Să se determine m ∈ pentru care sistemul este incompatibil. Fie α ∈  0.. 5p b) Să se arate că. cuplul ( G2 . 77 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 77 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 077 1. Se consideră progresia aritmetică ( an )n≥1 de raţie 2 şi cu a3 + a4 = 8 . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. pentru orice m ∈ . Să se determine a1 . 2 1 5p 5p 5p a) Să se calculeze I1 . profilul militar. 3 2 2 4. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 77 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 077  x − y − mz = 1  1. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 77 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 077 1. specializarea matematică . ∞ ) . Să se calculeze f (−1) + f (−2) + f (−3) + . astfel încât sin α = . 5p b) Să se arate că funcţia f este continuă în x = 0 dacă şi numai dacă f (0) = 1 . 5p b) Să se arate că grupurile G . I n = ∫ (( x − 1)(2 − x))n dx. MT1. . prin funcţia f : G2 → * +.· ) sunt izomorfe. m ∈ . ∀x ∈ . 5p c) Să se arate că. Se consideră şirul ( I n )n≥1 .Filiera vocaţională. 4  2 Ministerul Educaţiei. Fie ABC un triunghi şi G centrul său de greutate.  .informatică. atunci 2. astfel încât xf ( x) = e x − 1. programa M1 ea este derivabilă pe . situat pe graficul funcţiei f. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 4 x − 2 x = 56. Se consideră o funcţie f : → . • Toate subiectele sunt obligatorii. pentru orice α ≥ 2 . ∗) este grup abelian. Să se arate că dreptele GM şi AC sunt paralele. 2. matricea sistemului are rangul cel puţin egal cu 2. BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . 5. n→∞ . • La toate subiectele se cer rezolvări complete. 5p c) Să se arate că dacă funcţia f este continuă în x = 0 .

1 x2 b) Să se demonstreze că orice primitivă a funcţiei f este strict crescătoare. n ∈ Z. Să se arate că BP = 2 BA + BC . m şi n sunt impare  şi G = Q0 × Z . Fie mulţimea Q 0 =  | m. 0 x . 78 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 78 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 078 1. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. k2 ∈ Z. f ( x) = log3 2 x − x este injectivă. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 78 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 078 1. Fie ABCD un paralelogram şi P un punct astfel ca BP = 2 PD. t0 ) cu z0 = t0 = 0. n. f ( ( q.  . k ) ) = q ⋅ 2 k este un izomorfism între grupurile ( G . n ∈ . y0 . ∗) este grup abelian. q2 ∈ Q0 . 3 + cos x a) Să se calculeze ∫03 f ( x )dx . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar V 78 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 078  2 x − 3 y + 4 z − 5t = −1  1. 3 ( ) π  π π 6. 5.1) ∗ (1. pentru orice m. Se acordă 10 puncte din oficiu. 5p 5p 5p a) Să se arate că ( G . z0 . specializarea matematică . iar matricea sistemului are rangul 2. m.·). f ( x) = π 5p 5p 5p x →∞ BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . Fie funcţia f : 5p 5p 5p → . m  2. c) Să se calculeze lim x(2arctg f ( x) − π). Se consideră funcţia f : → . Să se arate că tg a tg b + tg a + tgb = 1. profilul militar. ∀ q1 . c) Să se calculeze lim x→∞ ∫ f (t )dt .10 ) . Să se arate că funcţia f : → . a) Să se arate că graficul funcţiei f admite asimptotă spre +∞ b) Să se determine punctele de extrem local ale funcţiei f. 2. b ∈  − . 4. c) Să se arate că funcţia f : G → ∗ b) Să se calculeze (1. 5 x − 6 y + 10 z + nt = p  5p 5p 5p a) Să se determine p astfel încât sistemul să admită o soluţie ( x0 . 2 ) ∗ . b) Să se arate că. Pe G se defineşte legea de n  compoziţie ( q1 .. c) Să se determine m.Filiera vocaţională.. rangul matricei sistemului este mai mare sau egal cu 2. ∗) şi ( . MT1. 2. ∗ (1.Proba D. k2 ) = ( q1q2 . ∀ k1 . Să se calculeze numărul diagonalelor unui poligon convex cu 8 laturi. Să se calculeze 10lg 7 − 3 343. astfel încât a + b = . f ( x) = 3 x3 − 3 x + 2 . Să se rezolve în mulţimea numerelor reale inecuaţia 2 x 2 − 3 x + 1 ≤ 0. k1 + k2 ) . p ∈ pentru care sistemul este compatibil. Fie a. • Toate subiectele sunt obligatorii. 3.informatică. p ∈ . ∗ Ministerul Educaţiei. n. k1 ) ∗ ( q2 . . 4  2 2 Ministerul Educaţiei. Se consideră sistemul  x + 9 y + mz + t = 3 . • La toate subiectele se cer rezolvări complete. programa M1 1 .

unde {a} este partea fracţionară a numărului real a. B ( −1. y0 . a) Să se scrie ecuaţia tangentei la graficul funcţiei f în punctul de abscisă x = 0 . f ( x) = x 2 − 4 x + 3. Se consideră funcţia f : → . Să se calculeze lungimea înălţimii duse din vârful A al triunghiului ABC. situat pe graficul funcţiei f. 2 2 2 2 c) Pentru m = 1 să se determine soluţiile reale ( x0 .. Se consideră şirul (an )n≥0 definit prin a0 = 1 şi an+1 = ∫ sin πx dx . 4 ) . Să se determine abscisele punctelor de intersecţie a graficului funcţiei f cu axa Ox. x ∈G . Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia x + 1 − x = 1. n→∞ . 2. 5p 5p 5p 5p 5p 5p Ministerul Educaţiei.Filiera vocaţională. Fie x ∈ . c) Să se calculeze lim an . c) Să se calculeze lim ( f (−1) + f ( −2) + f −3) + programa + n an 0 2. ∞ ) = ∅. x + my + ( m − 3) z = 2m − 1  a) Să se determine m ∈ pentru care sistemul are soluţie unică. Pe mulţimea G = [ 0. 79 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 79 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 079 3  1. 3. Să se arate că  −∞.Proba D. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 79 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 079 x + my + 2z = 1  1.informatică. n→∞ 5p 5p 5p BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . b) Să se arate că şirul (an )n≥0 este convergent. 3 4 b) Să se arate că ( G . z0 ) ale sistemului pentru care 2 x0 − y0 + 3z0 = 14. Se consideră funcţia f : → . ∗) este grup abelian. n ≥ 3 . profilul militar. + f ( − n)M1 2 ) .3) şi C ( 0.(MT1. m∈ . b) Să se determine m ∈ pentru care sistemul este compatibil nedeterminat. . • Toate subiectele sunt obligatorii. 5p 5p 5p a) Să se calculeze a1 . 3 3 . Se acordă 10 puncte din oficiu. 2  2. specializarea matematică . Fie punctele A (1. 4. Se consideră sistemul  x + ( 2m − 1) y + 3z = 1 . 2 ) . Să se determine n ∈ 5. • La toate subiectele se cer rezolvări complete.. b) Să se arate că funcţia f este inversabilă. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Să se calculeze cos 2 x.1) se defineşte legea de compoziţie x ∗ y = { x + y} . f ( x) = e3 x + 2 x + 1 . Ministerul Educaţiei. astfel încât tg 2 x = 6. astfel încât Cn să dividă Cn+1 . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 79 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 079 1. 6.  ∩ ( log 2 3. 2 3 a) Să se calculeze ∗ . c) Să se rezolve ecuaţia x ∗ x ∗ x = 1 .

Să se calculeze sin 2 x. 4. f ( x) = 1 − x şi g : 3 ( )( ) ( ) → . Ministerul Educaţiei. b) Să se determine numărul elementelor mulţimii A. Se acordă 10 puncte din oficiu. • La toate subiectele se cer rezolvări complete.informatică.2. Să se arate că funcţia f g 3. c) Să se calculeze lim I n . . profilul militar. 6. 2. ∀n ∈ 0 1 * 1 nx n +1 0 xn dx . 4.5} cu proprietatea că f (1) ≠ 1 . MT1. 5p 5p 5p 5p 5p 5p c) Fie τ ∈ S5 astfel încât τσ 2 = σ 2τ . Să se determine ecuaţia dreptei care trece prin punctul P ( 4. Ministerul Educaţiei. 80 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 80 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 080 1. Fie f : → o funcţie şi mulţimea H = {T ∈ | f ( x + T ) = f ( x).3} → {1. c) Să se determine mulţimea H pentru funcţia f : → .Filiera vocaţională. a) Să se studieze monotonia funcţiei f. 5p 5p b) Să se arate că ( x 2 + 1) f ′′( x) + xf ′( x) = x 2 + 1 . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 80 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 080 1 2 3 4 5 n 1. b) Să se demonstreze că H este subgrup al grupului ( . n→∞ . 2. Să se arate că τσ = στ . .Proba D. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 80 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 080 1.3. dacă T ∈ H . Se consideră funcţiile f : este descrescătoare.. atunci −T ∈ H . Să se calculeze (1 − i ) 1 − i 2 1 − i 3 . pentru orice x ∈ 5p c) Să se arate că graficul funcţiei f admite asimptotă spre −∞ . I n = ∫ 5p 5p 5p a) Să se calculeze I1 . 1 − i 2009 . −1) şi este paralelă cu dreapta x − 2 y + 1 = 0. BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . Să se calculeze numărul funcţiilor injective f : {1. programa M1 2. { ∗ }. g ( x) = 2 x − 1.. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. ∀ x ∈ a) Să se arate că. specializarea matematică . f ( x) = x 2 + 1 . Să se rezolve în mulţimea numerelor reale inecuaţia 2 − x 2 ≥ 1. }. f ( x ) = { x} . • Toate subiectele sunt obligatorii. + ) . → . b) Să se arate că I n = ln 2 − ∫ ln(1 + x n )dx. Se consideră şirul ( I n )n≥1 . 2 5. 2. Se consideră funcţia f : → . Fie x ∈ astfel încât sin x = 1 + cos x. Fie permutarea σ =  n∈  ∈ S5 şi mulţimea A = σ 2 3 4 5 1 a) Să se determine numărul inversiunilor lui σ .

C sunt coliniare.  −1 2   0 0 ˆ ˆ ˆ ˆ     ˆ 1 ˆ 2 c) Să se rezolve ecuaţia X 2 =  . 2. care are rădăcinile reale x1 şi x2 . C ( 2m + 1. M =  1− m  2m + 1 2m + 1 1    a) Să se calculeze det ( M ) . Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 3 1 − x = 1 + x . Fie m ∈ şi punctele A ( m. situat pe graficul funcţiei f. Se consideră funcţia f : → . b) Să se calculeze f (1) . Se consideră ecuaţia x 2 − 2 x + m = 0. • La toate subiectele se cer rezolvări complete. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 81 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 081 * − 1 x 1. 5p 5p 5p b) Să se arate că punctele A. b ∈ 5  .. Fie a. BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ .  −1 2  ˆ ˆ   5p 5p 5p Ministerul Educaţiei. oricare ar fi m ∈ .  −b a     ˆ a) Să se dea un exemplu de matrice nenulă din mulţimea A care are determinantul 0 .Proba D. f ( x) = ( x − 1)e . Ştiind că x1 − x2 = 1. Se consideră funcţia f :[0. Fie mulţimea de matrice A =   a. ∞) → . astfel încât a + b = π 2 . ˆ ˆ ˆ ˆ  2 1  0 0 b) Să se arate că există o matrice nenulă M ∈ A astfel încât  ⋅M =  . Să se determine a ∈ ştiind că dreptele x + y = 1 şi 3x − ay = 2 sunt paralele. 15 c) Să se arate că aria triunghiului ABC este mai mare sau egală cu . 5. să se determine m. x 0 5p 5p 5p a) Să se arate că funcţia f este strict crescătoare. m ∈ . 0 2 4 16 4. profilul militar. Să se arate că sin 2a + sin 2b = 2cos ( a − b ) . Să se calculeze C16 + C16 + C16 + . 5p a) Să se scrie ecuaţia tangentei la graficul funcţiei f în punctul de abscisă x = 1 . specializarea matematică . MT1..1) . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. 2m + 1) .informatică. c) Să se calculeze lim f ( x) x5 x →∞ . 2 ) . 81 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 81 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 081 1. 2. 3. B (1 − m. • Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. programa M1 b) Să se arate că funcţia admite două puncte de extrem. 32  a b     2. B. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 81 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 081 1. Ministerul Educaţiei. Se consideră matricea 1 1  m   2 1 .Filiera vocaţională. . 5p 5p c) Să se determine ecuaţia asimptotei la graficul funcţiei f spre +∞ . Să se calculeze partea întreagă a numărului log 2 500. f ( x ) = ∫ t 3 t 2 + 1 dt . 6. + C16 . b ∈ .

1. 2. f ( x ) = x 2 − 4 x + 9 se află pe dreapta de 3. • La toate subiectele se cer rezolvări complete. programa M1 n→∞ an +1 − an x (sin t + cos t )sin t  π dt . b) Să se arate că şirul (an )n≥0 este convergent.6} o funcţie injectivă. ⋅) cu ∗  x iy  f ( x + iy ) =   . . b. f ( x) c) Să se calculze lim 2 .5. f ( x) = ∫ 0  2 cos 2 t π a) Să se calculeze f   .3} → {4. c ∈ . Fie f : {1.⋅) → (G. 4 ) .Filiera vocaţională.2.1) este soluţie a sistemului. → . 4 Ministerul Educaţiei. Să se calculeze sin 3a. ( .  → ( 0.0 ) . b) Să se arate că (G . Să se calculeze AB ⋅ AC. Fie a ∈ 1 . • Toate subiectele sunt obligatorii. astfel încât sin a = . an+1 = 2 + an . 4. Se consideră sistemul de ecuaţii liniare cu coeficienţi reali  x + by + ( c + a ) z = 0 . ∀x. 2. profilul militar. x →0 x 5p 5p 5p x>0 . a − an +1 5p . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. sistemul admite soluţii nenule. Se consideră mulţimea G =   x.Proba D.·) este grup abelian. y ∈  iy x  este izomorfism de Ministerul Educaţiei. 5p 5p 5p c) Să se rezolve sistemul. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 82 5p 5p SUBIECTUL III (30p) – Varianta 082 1. specializarea matematică . Să se arate că f (1) + f ( 2 ) + f ( 3) = 15. x + y ≠ 0  . pentru orice a. 6.  iy x   a) Să se demonstreze că G este parte stabilă în raport cu înmulţirea matricelor din M2 ( ). ∀n ∈ . Să se calculeze probabilitatea ca. 82 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 82 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 082 1. Fie funcţia f :  0.  x + cy + a + b z = 0 ( )  a) Să se calculeze determinantul matricei sistemului. Se acordă 10 puncte din oficiu. MT1.informatică. Se consideră şirul (an )n≥0 . acesta să aibă ambele cifre impare. a) Să se arate că (an )n≥0 este strict crescător. c) Să se arate că funcţia f : grupuri.3) şi C ( −1. Să se verifice că numărul 1 + i este rădăcină a ecuaţiei z 4 + 4 = 0. ştiind că a ≠ b şi că (1. Să se arate că vârful parabolei asociate funcţiei f : ecuaţie x + y = 7 . ∞ ) . y ∈ . 5p 5p 5p  x iy   2 2 2. b) Să se arate că. c) Să se calculeze lim n + 2 BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . definit prin a0 = 3 . B ( 2. 5. Se consideră punctele A (1. alegând un număr din mulţimea numerelor naturale de două cifre. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 82 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 082  x + ay + ( b + c ) z = 0  1. 4 b) Să se arate că funcţia f este strict crescătoare.

5p BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . Să se arate că tg1 ⋅ tg 2 ⋅ tg 3 ⋅ . 4 . Să se calculeze probabilitatea ca. dacă F este o primitivă a funcţiei f 4 . 6. 83 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 83 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 083 1. 6  3  4.  → . b) Să se arate că graficul funcţiei f admite asimptotă spre +∞ . unde m ∈ . y ∈ H astfel încât x + y = 0. programa M1 π 1 2. f n ( x) = . Să se determine valorile reale ale lui m ştiind că x 2 + 3x + m ≥ 0. extrăgând o bilă din urnă. a ≠ 0 sau b ≠ 0  . b ∈ Z7 . 2.  .  2   5p c) Să se arate că ∫ π 2 sin 3 x f ( x ) dx 1 0 = ∫ 2 cos3 x f1 ( x)dx = 0 π π −1 . Ministerul Educaţiei. Se consideră funcţiile f n :  0. MT1. • La toate subiectele se cer rezolvări complete. inscripţionate cu numerele de la 1 la 49. n n  2   cos x + sin x 5p 5p a) Să se calculeze ∫ π 2 0 1 dx . Să se determine m ∈ ştiind că vectorii u = 2i − 3 j şi v = mi + 4 j sunt perpendiculari. profilul militar. ∀x ∈ 0. Într-o urnă sunt 49 de bile. aceasta să aibă scris pe ea un pătrat perfect.1}. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia sin  x +  + cos  − x  = 1 . atunci F ′′( x) = ( f 4 ( x) ) sin 4 x. f ( x) = x x +1 . c) Să se arate că dacă ( x0 . Se consideră mulţimile H = {a 2 | a ∈ Z 7 } şi G =  b a    a) Să se determine elementele mulţimii H. n∈ * . log 2 5 . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 83 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 083  x − y+ z =1  1.  2 2 x + (m − m − 2) y + 2(m + 1) z = 3 a) Să se demonstreze că sistemul are soluţie unică dacă şi numai dacă m ∈ \ {0. y0 . ˆ ˆ b) Fie x. b) Să se arate că pentru m ∈{0. z0 ) ∈ 3 5p 5p 5p este soluţie a sistemului. specializarea matematică . 5p c) Să se studieze derivabilitatea funcţiei f.1} sistemul este incompatibil. f1 ( x) π 2 b) Să se arate că. ⋅ tg89 = 1 .informatică. 5p 5p 5p  a −b  ˆ ˆ | a. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Fie sistemul de ecuaţii liniare  x + (m 2 − m − 1) y + (m + 1)z = 2 . π  π  3. 5..Filiera vocaţională. Se acordă 10 puncte din oficiu. Se consideră funcţia f : \ {1} → . Ministerul Educaţiei. ) 2.. Să se arate că numărul 3 3 aparţine intervalului ( 2. x −1 5p a) Să se arate că dreapta de ecuaţie x = 1 este asimptotă verticală la graficul funcţiei f .Proba D. • Toate subiectele sunt obligatorii. atunci x0 − y0 + 2009 ⋅ z0 = 1 . c) Să se arate că G este grup abelian în raport cu operaţia de înmulţire a matricelor. Să se arate că x = y = 0. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 83 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 083 1. oricare ar fi x ∈ .

unde m. b) Să se determine n ∈ pentru care sistemul are soluţie unică. Să se arate că dacă 2 z + 3 z ∈ . specializarea matematică . b ∈ Z3  . 2.1) . −2 ) şi ( −1.  1 a b   ˆ    ˆ ˆ ˆ  2. 84 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 84 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 084 1. . profilul militar. atunci z ∈ . Ministerul Educaţiei. ∞ ) → (1.) ) . programa M1 n→∞ 2. c) Să se calculeze lim f ( x) + f (− x) x2 x →0 . n ∈ . Se consideră funcţia f : 5p 5p 5p → . Se consideră mulţimea G =  0 1 0  a. f ( x) = ex . (1. c) Să se arate că X 3 = I 3 . 5p b) Să se determine asimptotele graficului funcţiei f . oricare ar fi X ∈ G . b) Să se arate că funcţia f admite două puncte de extrem. Se acordă 10 puncte din oficiu.  nx + y − 2 z = 4  5p 5p 5p 5p 5p 5p a) Să se determine m şi n pentru care sistemul admite soluţia x0 = 2.3) . c) Să se calculeze lim n 2 ( f ( n − f ( n 1 MT1. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 84 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 084  x + 2 y − 3z = 3  1. Ministerul Educaţiei. Se se arate că funcţia f : ( 0. f ( x ) = x+3 este bijectivă. B. Se consideră funcţia f : * → . astfel încât Cn = Cn . c) Să se determine m şi n pentru care sistemul este compatibil nedeterminat.4 ) . x 5p a) Să se studieze monotonia funcţiei f . 0 x a) Să se arate că f (1) > 0 . 3. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. 6.Proba+D. • Toate subiectele sunt obligatorii. b ∈ . z0 = 1 . • La toate subiectele se cer rezolvări complete.informatică. 5. Să se arate că are loc relaţia cos a ⋅ cos b ≤ 0. Fie z ∈ . f ( x) = ∫ e−t (t 2 − 3t + 2)dt . D astfel încât AB = CD. Să se arate că AC + DB = 0.  0 0 1   ˆ ˆ ˆ      a) Să se determine numărul de elemente ale mulţimii G. C . Se consideră sistemul de ecuaţii liniare 2 x − y + z = m .Filiera vocaţională. astfel încât a − b = π . b) Să se arate că G este grup în raport cu operaţia de înmulţire a matricelor din M3 (Z3 ) . Fie a. n ≥ 5 . 5p BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ) . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 84 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 084 1. Se consideră punctele A. x +1 3 5 4. y0 = 2. Să se determine funcţia de gradul al doilea al cărei grafic conţine punctele ( 0. Să se determine numerele naturale n .

b ∈ şi polinomul f = X 4 − 4 X 3 + 6 X 2 + aX + b .informatică. Fie ABC un triunghi echilateral de arie 3. specializarea matematică . 6. 1 . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar V 85 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 085  2x + y + z = 0  1. care are rădăcinile complexe x1 . b) Să se determine m ∈ astfel încât sistemul să admită soluţii nenule. 3π . 2 2 2 z0 + y0 + x0 2 2 2 z0 − y0 − x0 c) Să se arate că. . b ∈ . f ( x ) = x 2 + ( m + 1) x + m 5. • La toate subiectele se cer rezolvări complete. 85 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 85 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 085 1. f ( x) = e x . pentru orice soluţie 5p 5p 5p 2. Să se determine m ∈ pentru care parabola asociată funcţiei f : → este tangentă la axa Ox. profilul militar. unde m ∈ . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 85 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 085 1 5p 5p c) Să se calculeze lim x 2 ( f ( x + 1) − f ( x ) . • Toate subiectele sunt obligatorii. atunci expresia nenulă ( x0 . astfel încât a + b = 2 Ministerul Educaţiei. . Să se calculeze AB ⋅ AC. 3. x2 . programa M1 5p x →∞ 2. 4. x3 . 5p 5p 5p a) Să se calculeze I1 . Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia x + 1 = 5 − x . Câţi termeni ai dezvoltării (1 + 2 ) sunt divizibili cu 14? 7 ( ) . b) Să se arate că I n+1 + I n = ∗ . 2. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. z0 ) a sistemului.Filiera vocaţională. − x + 2 y + z = 0  5p 5p 5p a) Să se calculeze det ( A ) . Se acordă 10 puncte din oficiu.)MT1. a) Să se determine asimptotele la graficul funcţiei f . c) Să se determine valorile reale ale numerelor a şi b ştiind că toate rădăcinile polinomului f sunt reale. dacă m = 0 . b) Să se calculeze ( x1 − 1) + ( x2 − 1) + ( x3 − 1) + ( x4 − 1) .Proba D. x4 . Fie şirul ( I n )n≥1 definit prin I n = ∫ 4 tg 2n tdt . a) Să se determine a şi b ştiind că f are rădăcina i. b) Să se determine punctele de inflexiune ale graficului funcţiei f. Să se arate că numărul i z − z este real. 2 2 2 2 Ministerul Educaţiei. Să se arate că sin 2a − sin 2b = 0. Fie a. este constantă. Se consideră funcţia f : * → . Fie z ∈ . Se consideră a. BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . y0 . pentru orice n ∈ 2n + 1 c) Să se arate că şirul ( I n )n≥1 este convergent la 0. n ∈ 0 π * 1. Fie A matricea coeficienţilor sistemului  3 x − y + mz = 0 .

Proba D. • Toate subiectele sunt obligatorii.. 86 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 86 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 086 1 + 3i 1 − 3i 1. • La toate subiectele se cer rezolvări complete. I n = ∫ 2 sin n x dx . Se acordă 10 puncte din oficiu. Fie ABCD un dreptunghi cu AB = 3 şi AD = 6. ˆ ˆ 2. + 1 − 3i 1 + 3i 2. ⋅ ) . . b ∈  3 3 3 3 3  x + a y + (a + b ) z = a + b  . 6. a) Să se determine gradul polinomului f 2 . k ∈ . b ∈ astfel încât sistemul să fie compatibil determinat. profilul militar.. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. 0 π 5p 5p 5p a) Să se calculeze I 2 . ∀n ≥ 3 . 5p 5p 5p 5p 5p 5p a) Să se calculeze determinantul matricei sistemului. pentru orice valori rele ale parametrilor a şi b sistemul are soluţie. c) Să se arate că. k ≤ 7 sunt divizibile cu 7? a b + . Se consideră sistemul  x + a 2 y + (a 2 + b 2 ) z = a 2 + b 2 . b) Să se arate că polinomul f este element inversabil al inelului c) Să se determine toate polinoamele g ∈ 4 ( 4 [ X ] . Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia sin  x +  = cos  x −  .. b) Să se determine a. Câte elemente ale mulţimii A = x x = C 7 . specializarea matematică . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 86 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 086 1. f (n)  . Numere reale a şi b au suma 5 şi produsul 2. f . Ministerul Educaţiei. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 86 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 086  x + ay + ( a + b ) z = a + b   1. Se consideră polinomul f = 2 X + 1∈ 4 [ X ] . ˆ g2 = 1 . situat pe graficul funcţiei f. Se consideră funcţia f : − {−1} → ..informatică. 5p b) Să se determine asimptotele graficului funcţieiprograma M1 BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . f ( x) = x3 − 1 . 5p 3  c) Să se calculeze lim  f (2) f (3). Se consideră şirul ( I n )n≥1 .Filiera vocaţională. MT1. Să se calculeze modulul vectorului AB + AC + AD . b) Să se arate că nI n = (n − 1) I n− 2 . 3 6   k 4. b a { } 5. unde a. n→∞  2  n2 2. Să se calculeze suma cos1 + cos 2 + cos3 + . x3 + 1 5p a) Să se scrie ecuaţia tangentei la graficul funcţiei f în punctul de abscisă x = 0 . Să se calculeze valoarea sumei π π   3. +. Să se arate că numărul este real. c) Să se calculeze lim 3 sin n n→∞ 0 ∫ π xdx . [ X ] de gradul 1 cu proprietatea că Ministerul Educaţiei. + cos179 .

2. Fie matricea A∈ M3 ( ) . Se consideră funcţia f : 5p 5p → . atunci suma elementelor de pe fiecare linie şi de pe fiecare coloană ale lui B este aceeaşi.− f ( x ) ≤ 1. t c) Să se arate că lim ∫ f ( x ) dx = +∞ . BC = 5 şi AC = 7 . c) Să se demonstreze că dacă B ∈ M3 ( ( ) ) este o matrice cu proprietatea AB = BA. b) Să se demonstreze că inversul oricărui element nenul din c) Să se arate că mulţimea M = a 2 − ab + b 2 a. MT1. e 2 2 1 ∫1 f ( x )dx = ∫1 g ( x )dx . • La toate subiectele se cer rezolvări complete. 3− x x . Să se calculeze lungimea razei cercului înscris în triunghiul ABC. diferită de 1. ∀n ∈ ln ( 3 − x ) ln x şi g ( x ) = . Să se calculeze 1 + z + z 2 . programa M1 BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . care are toate elementele egale cu 1. Ministerul Educaţiei. b) Să se calculeze det I 3 + A3 . Se acordă 10 puncte din oficiu. f ( x ) = 5p 5p 5p a) Să se calculeze b) Să se arate că ∫1 ( 3 − x ) f ( x )dx . b ∈ { } este parte stabilă a lui (ε ) aparţine mulţimii (ε ) . Ministerul Educaţiei. profilul militar. Fie ε = − + i şi ( ε ) = {a + bε a. 2. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. 5p c) Să se demonstreze că f ( x + 1) Proba D. b) Să se studieze convergenţa şirului ( xn )n≥1 definit prin x1 = 1 şi xn+1 = f ( xn ) . 4. f ( x ) = x 2 + 1 . ∞ ) → ( 2. Fie z ∈ o rădăcină de ordin 3 a unităţii. Se consideră funcţiile f .informatică.3) . g : ( 0. Câte numere naturale de la 1 la 100 sunt divizibile cu 6 şi cu 8? 5. a) Să se demonstreze că A2 = 3 A. f ( x) = ln x + 1 + x 2 . Fie funcţia f : (1. 1 3 2. Să se determine a ∈ pentru care vectorii v 1 = ai + ( a + 1) j şi v 2 = 3i + 5 j sunt coliniari.3) → . specializarea matematică . Varianta 87 5p 5p 5p 5p 5p 5p SUBIECTUL I (30p) – Varianta 087 1. ∗ ( ) a) Să se arate că funcţia f este strict crescătoare. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar V 87 5p 5p 5p SUBIECTUL II (30p) – Varianta 087 1. în raport cu înmulţirea. b ∈ } . Să se determine soluţiile întregi ale inecuaţiei x 2 + x − 6 ≤ 0 . • Toate subiectele sunt obligatorii. 0 t . ∞ ) . 3. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 87 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 087 1. 6. ∀x ∈ . Să se arate că funcţia f este bijectivă. ∀x ∈ ( 0. 2 2 5p 5p 5p a) Să se arate că ε 2 ∈ (ε ) . Triunghiul ABC are laturile AB = 3 .Filiera vocaţională.

profilul militar. Se consideră funcţia f : → . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 88 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 088 1 −1  2   1. Se consideră corpul ( 3 . 2. ˆ ˆ f = X 3 − X . Să se arate că x ⋅ y = 1 . c) Să se demonstreze că I 2n + 2n ( 2n − 1) I 2 n− 2 = 2n sin1 − cos1. Filiera vocaţională. Varianta 88 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 088 5p 5p 2 2 1. Ministerul Educaţiei. • Toate subiectele sunt obligatorii. I n = ∫ x n sin x dx . MT1. 5p a) Să se determine rădăcinile din 3 ale polinomului f. b) Să se arate că şirul ( I n )n≥1 este convergent. Numerele reale x şi y verifică egalitatea arctg x + arctg y = π 2 3 4. x →0 x3 BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . Fie m ∈ şi A =  −1 m −1 ∈ M3 ( ) . 5p c) Să se determine toate polinoamele h ∈ 3 [ X ] de gradul trei. Să se demonstreze că EF + HG = CA . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 88 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 088 1. g ( x) = ( x − 1) f ( x) admite exact un punct de extrem.Filiera teoretică. astfel încât h ( x ) = g ( x ) .Proba D. 5p c) Să se determine m ∈ astfel încât A−1 = A∗ . Să se arate că numărul An . Să se determine a ∈ este egală cu 1. 0 1 5p 5p 5p a) Să se calculeze I1 . ştiind că distanţa de la vârful parabolei de ecuaţie y = x 2 + 2 x + a la axa Ox 5p 5p 5p 3. F . g = X 3 + 2X + 2 . 5p b) Să se determine m ∈ astfel încât matrice A să fie inversabilă. . +. • La toate subiectele se cer rezolvări complete. 3  3π  6. n ≥ 3 este divizibil cu 3. [ AB ] . ⋅ ) şi polinoamele f . 5. n ∈ . ∀n ≥ 2 . specializarea matematică . ABCD . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.  3m + 4 1 0    5p a) Să se calculeze det ( A ) . 2. π  şi sin 2 x = − . specializarea matematică . programa M1 5p c) Să se arate că funcţia g : → . Să se ordoneze crescător numerele a = lg 2 − lg 20 . situat pe graficul funcţiei f. Se consideră şirul ( I n )n≥1 . [ DA] . 5p a) Să se scrie ecuaţia tangentei la graficul funcţiei f în punctul de abscisă x = 1 . H sunt mijloacele laturilor [ BC ] . g ∈ 3. 2. respectiv [CD ] ale patrulaterului 5p Ministerul Educaţiei. x − f ( x) 5p b) Să se calculeze lim . Punctele E . profilul real. Să se calculeze tg x . ştiind că x ∈  . 5p b) Să se arate că polinomul g este ireductibil în 3 [ X ] . oricare ar fi x∈ 3. Se acordă 10 puncte din oficiu. f ( x) = arctg x . 4 5   . G .informatică.informatică. b = C3 − C4 şi c = − 3 4 4 .

sistemul este compatibil. atunci a + b< 1. f ( x) = x π 3 . x  5p ′ ( x). programa M1 . x3 . b) Să se determine a.6. 1 + 4 x2 4. b) Să se arate că polinomul f nu are nicio rădăcină întreagă. . pentru orice valori ale lui a şi b. b ∈ . Fie a şi b numere reale. Să se determine numerele complexe z care verifică relaţia z + 3 i = 6 ⋅ z . 2 2 2 2 2 2 c) Să se calculeze x1 x2 + x1 x3 + x2 x1 + x2 x3 + x3 x1 + x3 x2 . Să se arate că sin 2a − sin 2b − sin ( a − b ) = 0 . x > 0 . 5p 5p 5p 5p 5p 5p 2. 3. Ministerul Educaţiei. x3 ∈ rădăcinile sale.7. 5p c) Să se arate că graficul funcţiei f a admite asimptotă spre +∞ BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . Ministerul Educaţiei. x4 şi x1 + x2 sunt termeni consecutivi ai unei progresii aritmetice. π 2 cos n x 0 dx . 6.Proba D. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. 89 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 89 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 089 1.informatică. x4 ) cu proprietatea că x1 . profilul militar. x2 . ∞) → . Fie polinomul f = X 3 − 3 X 2 + 5 X + 1∈ a) Să se calculeze (1 − x1 )(1 − x2 ) (1 − x3 ) . Se acordă 10 puncte din oficiu. dacă sistemul are o soluţie cu toate componentele strict pozitive. b) Să se arate că nI n = ( n − 1) I n− 2 . I n = ∫ 5p 5p 5p a) Să se calculeze I 2 . x2 .2. Pentru fiecare a > 0 se consideră funcţia f a : (0. unde a. astfel încât a + b = → . x3 . x2 . MT1. f a ( x ) = ( x + a ) ln  1 +  . [X ] şi x1 . • Toate subiectele sunt obligatorii. c) Să se demonstreze că şirul ( I n )n≥1 este convergent. 5.8} . specializarea matematică . Să se demonstreze că pentru orice punct M din planul paralelogramului ABCD are loc egalitatea MA + MC = MB + MD . b ∈ astfel încât sistemul să admită o soluţie ( x1 . Să se determine numărul funcţiilor strict monotone f : {1. Se consideră şirul ( I n )n≥1 . Se consideră sistemul de ecuaţii liniare  x3 − x4 = b x + x + x + x = 1 3 4  1 2 a) Să se arate că. 2. ∀n ≥ 3 . 1. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 89 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 089  1 1.3} → {5. • La toate subiectele se cer rezolvări complete. 2. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 89 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 089  x1 − x2 = a  .Filiera vocaţională. c) Să se demonstreze că. Să se determine imaginea funcţiei f : . a) Să se calculeze f a 5p b) Să se determine a astfel încât funcţia f a să fie convexă. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 1 − 2 x = x + 4 .

b) Să se demonstreze că funcţiile g n : (0.Filiera vocaţională. dacă A. • Toate subiectele sunt obligatorii. 4.informatică. atunci A2 ∈ M . Se consideră funcţiile f n : ( 0. Să se determine toate perechile (a.. ∀n ≥ 2 . MT1. f n ( x ) = x n + ln x. 90 5p Varianta 90 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 090 1. profilul militar. −1) şi C ( 5.1) . Se consideră inelele  2  = a + b 2 a. 2. Se acordă 10 puncte din oficiu. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia lg x + lg ( 9 − 2 x ) = 1. ( 1x ) sunt convexe. • La toate subiectele se cer rezolvări complete. b) Să se demonstreze că I n + I n−1 = c) Să se arate că lim I n = 0 . Să se arate că şirul ( xn ) n≥1 converge la 2 . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 90 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 090 1. tn dt . ∞) → . 5. dacă x ∈ b) Să se arate că  2  ∩  3 =     .1] şi I n = ∫ 5p 5p 5p a) Să se calculeze I 2 . Fie M mulţimea matricelor de ordin 3 cu elemente reale având proprietatea că suma elementelor fiecărei linii este 0.. 2. să se determine a1.100} . Să se determine ecuaţia dreptei duse din vârful A. 2π 4π 6π 8π 6. b ∈ şi    3  = a + b 3 a.. c) Să se demonstreze că. B ∈ M . Să se arate că 1 + cos + cos + cos + cos = 0. b) Să se arate că orice matrice din M este neinversabilă. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 90 5p 5p SUBIECTUL III (30p) – Varianta 090 1. Se consideră progresia aritmetică ( an )n≥1 cu raţia 3. atunci x ∈  2  . 3. 2 ) . atunci A + B ∈ M . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.3. Ştiind că suma primilor 10 termeni ai progresiei este 150. b) de numere reale pentru care a 2 + b 2 = a + b = 2 . dacă A ∈ M . Se consideră punctele A ( 0. 2. Fie a ∈ [0.  2  la    3 . n . Să se determine probabilitatea ca. n ∈ 0 t +1 a * . g n ( x) = f n ( x) + f n * . n ∈ a) Să se determine asimptotele graficului funcţiei f1 .   c) Să se demonstreze că nu există morfisme de inele de la Ministerul Educaţiei. alegând un număr din mulţimea {1. programa M1 5p c) Admitem că ecuaţia f n ( x) = are soluţia unică xn . perpendiculară pe dreapta BC. specializarea matematică .   5p 5p 5p { } { }. a) Să se arate că. B (1. BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ2-nProba D. ∞ ) → . acesta să nu fie divizibil cu 7. n→∞ an . 5p 5p 5p a) Să se arate că. 5 5 5 5 5p 5p 5p 5p 5p Ministerul Educaţiei. 2. b ∈   2 şi x = 3 + 2 2 ..

Fie funcţiile F . Se acordă 10 puncte din oficiu. b. 1 → . ştiind că a = b = c . Să se calculeze modulul numărului complex z = ( 2 −1+ i ( 2 +1 )) 2 . Se consideră matricea A =   . c) Să se determine a. Ministerul Educaţiei. unde x ∈  x 4 a) Să se determine x ∈ c) Să se determine x ∈ ştiind că A2 = 5 A . b.Filiera vocaţională. x2 . iar restul împărţirii lui f la X + 1 este 10. • Toate subiectele sunt obligatorii. c ∈ şi rădăcinile polinomului f în cazul în care f are toate rădăcinile reale. Să se calculeze C10 − C9 . x2 + 1 a) Să se arate că graficul funcţiei f admite asimptotă spre +∞ . 0 x a) Să se demonstreze că funcţia F este strict crescătoare. F ( x) . Ministerul Educaţiei. 5. pentru care rang A + At = 1 . să se calculeze x1 + x2 + x3 + x4 . b) Pentru x = 2 să se calculeze A2009 . a) Să se determine a. 6. Să se arate că sin 40 ⋅ sin140 = cos 2 130 . f ( x ) = esin 2 x . x →∞ 2. profilul militar. f ( x ) = x 2 + x + 1 nu este injectivă. . Se consideră funcţia f : 5p 5p 5p . x4 ∈ sunt rădăcinile lui f. b) Să se calculeze ∫02 cos 2xF ( x )dx . • La toate subiectele se cer rezolvări complete. 5p 5p 5p ( ) 5p 5p 5p 2. Să se arate că funcţia f : 3 3 4. F ( x) = ∫ f (t )dt . programa M1 x c) Să se calculeze lim ( f (e )) . c ∈ şi polinomul f = 2 X 4 + 2(a − 1) X 3 + (a 2 + 3) X 2 + bX + c . 3.Proba D. x3 . Fie a.informatică. 2. Ştiind că vectorii AB + AD şi AB − AD au acelaşi modul. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Fie ABCD un paralelogram. x →0 x c) Să se calculeze lim . Să se determine numerele reale x şi y ştiind că x + 2 y = 1 şi x 2 − 6 y 2 = 1. c . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 91 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 091  1 2 1. MT1. b. 2 2 2 2 b) Ştiind că x1 . să se arate că ABCD este dreptunghi. f : 5p 5p 5p → π . b) Să se arate că funcţia f este inversabilă. → . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 91 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 091 1. f ( x) = 2 x3 BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂx. 91 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 91 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 091 1. specializarea matematică .

b. π 1  3. dacă X ∈ G . b) Să se demonstreze că funcţia f este concavă.  2 c) Să se calculeze ∫0 2π xf ( x)dx . Numerele reale pozitive a. a) Să se determine ecuaţia tangentei la graficul funcţiei f în punctul de abscisă x = e . Să se calculeze sin 2α . 5p 5.c. b) Să se arate că polinomul f nu are nicio rădăcină reală. [X ]. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. să se determine raţia progresiei. Y ∈ G . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 92 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 092  1 1 t t 1. c) Să se calculeze lim 5p f ′( x) 2. Să se determine a ∈ pentru care vectorii u = ( a − 1) i − ( 2a + 2 ) j şi v = ( a + 1) i − j sunt perpendiculari. unde A este transpusa  −1 −1 matricei A.5) ecuaţia sin  2 x +  = − . x →∞ f ( x + 1) .f ( x) BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ− Proba D.  π b) Să se arate că orice primitivă a funcţiei f este strict crescătoare pe intervalul 0. 5p 5p 5p ∫ π 2 0 f ( x) dx . c) Să se arate că rădăcinile polinomului f au acelaşi modul. 1  3π  6. Se consideră polinomul f = X − 6 X + 18 X − 30 X + 25 ∈ 4 3 2 5p 5p 5p * . Ştiind că d − a = 7 şi c − b = 2 .  . Fie α ∈  π . . situat pe graficul funcţiei f. Să se rezolve în intervalul (0. f ( x) = cos x 1 + sin 2 x . • La toate subiectele se cer rezolvări complete. oricare ar fi x ∈ . 2. Să se determine valorile reale nenule ale lui m ştiind că mx 2 + x − 2 ≤ 0 . 2  3  Ministerul Educaţiei. b) Să se arate că.informatică. atunci X n ∈ G pentru orice n ∈ 2. ∞ ) → . profilul militar. Se acordă 10 puncte din oficiu. f ( x ) = ln ( ln x ) . Să se determine numărul n = C10 − C10 + C10 − C10 + C10 . 92 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 92 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 092 1. programa M1 . specializarea matematică . • Toate subiectele sunt obligatorii. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 92 5p 5p SUBIECTUL III (30p) – Varianta 092 1. Fie matricea A =   şi mulţimea G = { X ∈ M2 ( ) | AXA = O2 } . Se consideră funcţia f : a) Să se calculeze → . a) Să se arate că dacă X . Se consideră funcţia f : (1. 5p 5p 5p a) Să se arate că polinomul f se divide cu X − 2 X + 5 . c) Să se arate că dacă X ∈ G şi det X = 0 . MT1.d sunt în progresie geometrică. 6 2  0 2 4 6 8 4. atunci X + Y ∈ G.Filiera vocaţională. atunci suma elementelor lui X este egală cu 0. 2 Ministerul Educaţiei.  astfel încât cos α = − .

Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 2 = 12 . b) Să se determine a şi b astfel încât restul împărţirii polinomului f la X 2 − X să fie X . x ∈ . MT1. Să se determine funcţiile de gradul întâi f : → . • Toate subiectele sunt obligatorii. şi polinomul f = X 30 − 3 X 20 + aX 10 + 3 X 5 + aX + b ∈ [ X ].Proba D. oricare ar fi x ∈ . programa M1 → . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 93 5p 5p 5p SUBIECTUL III (30p) – Varianta 093 1. profilul militar. 4. ft ( x) = x3 + t 2 x . x x+1 +4 2 5p 5p 5p 5p 6. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. c) Să se rezolve ecuaţia X 2 = A. acesta să fie cub perfect? 5.Filiera vocaţională. se consideră funcţia ft : → .informatică. c) Să se arate că funcţia g : 2. Se consideră punctele A (1. b ∈ ). a) Să se calculeze ft′( x). X ∈ M2 ( 2. care sunt strict crescătoare şi îndeplinesc condiţia f ( f ( x)) = 4 x + 3 . • La toate subiectele se cer rezolvări complete. b) Să se arate că f este funcţie impară. Fie a. Ministerul Educaţiei. x →∞ x2 x . x 0 BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . 2 ) şi B ( 3. Să se calculeze distanţa de la originea axelor la dreapta AB. b) Să se determine A ⋅ At ). Se acordă 10 puncte din oficiu. alegând un număr din mulţimea numerelor naturale de la 1 la 1000. b) Să se arate că fiecare funcţie ft este inversabilă. c) Să se determine a şi b astfel încât polinomul f să fie divizibil cu ( X − 1)2 . Să se calculeze modulele rădăcinilor complexe ale ecuaţiei z 2 + 2 z + 4 = 0. specializarea matematică . Se consideră matricea A =   ∈ M2 ( 2 1 a) Să se calculeze A3 . 3. Pentru fiecare t ∈ . f ( x + 1) − f ( x) c) Să se calculeze lim . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 93 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 093  1 0 1. 5p 5p 5p 5p 5p 5p ( ) −1 . g ( t ) = ft −1 (1) este continuă în punctul 0. 2. Ministerul Educaţiei. 2π ) astfel ca tg α = sin α . Care este probabilitatea ca. 93 5p 5p Varianta 93 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 093 1. f ( x) = ∫ (t 2 + 1) | t | dt . Să se determine α ∈ ( 0.4 ) . a) Să se arate că restul împărţirii polinomului f la X + 1 nu depinde de a . Fie funcţia f : 5p 5p 5p → . a) Să se calculeze f (1) .

b) Să se determine restul împărţirii polinomului f la X − 5. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 94 5p 5p 5p SUBIECTUL III (30p) – Varianta 094 1. oricare ar fi n ∈ cn   ∗ . 1+ x 3. f ( x) = ln 1− x este impară.Filiera vocaţională. 4. Fie α ∈ . specializarea matematică . n n BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . Ministerul Educaţiei. n ∈ a) Să se arate că graficele funcţiilor f n nu admit asimptotă spre +∞ .1) → . Se consideră funcţiile f n :[0. 1 . Fie a. Se consideră şirul ( I n )n≥1 . MT1. Ştiind că BO = OC . Fie f ∈ 5p 5p 5p a − b b−c. 94 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 94 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 094  (1 − 2i )( 3i − 1)  1. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.   5   4 2. Să se calculeze tg 2α . unde x este definit la punctul b). • La toate subiectele se cer rezolvări complete. Care este probabilitatea ca. astfel încât sin α + cos α = 1. Fie ABC un triunghi şi O centrul cercului circumscris lui. c) Să se demonstreze că f = X .  a n a n − bn  bn b) Să se demonstreze că An =  0  0 0  c) Să se calculeze A−1 . ∗ . 2n + 1 . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 94 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 094 a a −b ∗ şi matricea A =  0 b 1. să se arate că triunghiul ABC este dreptunghic. b) Să se arate că.informatică. c ∈ 0 0  a) Să se arate că A este matrice inversabilă. Ministerul Educaţiei. ( ) a) Să se determine f (−1). 2. b) Să se arate că I n+1 + I n = c) Să se calculeze lim I n . I n = ∫ 5p 5p 5p a) Să se calculeze I1 . Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 5 x + 5 − x = 2. programa M1 n→∞ c) Să se calculeze lim x n .Proba D. 6. c   5p 5p an − bn   b n − c n  . prima sa cifră să fie număr prim? 5. alegând un număr din mulţimea numerelor naturale de trei cifre. Să se arate că funcţia f : ( −1. f n are exact un punct de extrem xn . 5p [X ] un polinom astfel încât f X 2 + 3 X + 1 = f 2 ( X ) + 3 f ( X ) + 1 şi f ( 0 ) = 0. • Toate subiectele sunt obligatorii. Să se calculeze   . Se acordă 10 puncte din oficiu. n→∞ x 2n 0 1 + x2 dx . pentru oricare n ∈ 2 * . ∀n ≥ 1 . profilul militar. ∞ ) → . f n ( x) = x n +1 − (n + 2) x + n. b. 1 2.

atunci x1 . produsul cifrelor sale să fie impar? 5. b. programa M1 5p c) Să se calculeze lim  arctg + arctg + arctg + . aceasta având elementele de pe diagonala principală egale cu 1 elementelor egale cu − . + arctg  . Fie funcţiile f : 5p 5p 1 → . n→∞ 1 . b) Să se arate că g ( x) = 0. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia x + 1 = 1. 95 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 95 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 095 1. Se consideră n ∈ * şi matricea An ∈ Mn ( ) . dacă toate rădăcinile polinomului f sunt reale şi a. profilul militar. e . Care este probabilitatea ca. 2 −1 2. Să se studieze monotonia funcţiei f : ( 0.. b. Ministerul Educaţiei. 6. 4. b) Să se arate că resturile împărţirii polinomul f la ( X − 1)2 şi la ( X − 2) 2 nu pot fi egale. b) Să se determine x ∈ pentru care det ( A3 + xI 3 ) = 0 . care are elementele de pe diagonala principală egale cu 2 şi restul elementelor egale cu 1. x2 . Ministerul Educaţiei. b. 2 2 2 n→∞  1+1+1 1+ 2 + 2 1+ 3 + 3 1 + n + n2  2. Să se calculeze partea întreagă a numărului 10 . c ∈ 5p 5p 5p şi polinomul f = X 3 − aX 2 + bX − c ∈ [ X ] cu rădăcinile x1 . Se acordă 10 puncte din oficiu. 1+ x 3. Fie a. MT1. Să se arate că sin x + sin 3 x + sin 5 x = (1 + 2 cos 2 x ) ⋅ sin 3x. x3 ∈ .   → . pentru nicio valoare a parametrilor a.. a) Să se calculeze det ( 2A2 ) . pentru orice n ≥ 2 . f ( x) = arctg x şi g : 1 1 1  BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . b. x3 sunt strict pozitive. 5 2. I n = ∫ e− x x n dx . • La toate subiectele se cer rezolvări complete. . ∀x ∈ . alegând un număr din mulţimea numerelor naturale de trei cifre. c. Se consideră şirul ( I n )n≥1 . x2 . g ( x) = f ( x + 1) − f ( x) − f    1 + x + x2 a) Să se arate că graficul funcţiei f admite asimptotă spre +∞ .Filiera vocaţională. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. c sunt strict pozitive.1 Proba D. Să se demonstreze că vectorii u = 3i + a j şi v = ( a + 1) i + a j nu pot fi perpendiculari pentru nicio valoare reală a numărului a. 1 0 5p 5p 5p a) Să se calculeze I1 . a) Să se determine a. 4 şi restul 5 5p 5p 5p c) Să se arate că A4 are inversă. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 95 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 095 1. specializarea matematică . b) Să se arate că I n = nI n −1 − c) Să se calculeze lim I n.informatică. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 95 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 095 1. f ( x ) = 2009 x + log 2009 x . c) Să se arate că. c pentru care x1 = 2 şi x2 = 1 + i . ∞ ) → . oricare ar fi x ∈ . • Toate subiectele sunt obligatorii.

. 2. + . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 96 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 096 1.. oricare ar fi a ∈ . Ministerul Educaţiei. specializarea matematică .b. să se determine numărul soluţiilor reale ale ecuaţiei f ( x) = a . profilul militar.c sunt pare. dacă tr ( A ) = 0. Să se arate că f ( a ) + f ( a + 1) ≥ 0. Fie ABC un triunghi cu sin A = . ) şi A2 B = BA2 . sin B = 1 şi BC = 4.informatică. Se acordă 10 puncte din oficiu. atunci AB = BA . • La toate subiectele se cer rezolvări complete. f ( x) = ∫ e−t dt . b astfel încât polinomul f să fie divizibil cu ( X − 1)( X − 3). . Fie a. Fie a. b) Să se demonstreze că. 96 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 96 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 096 1.2009} şi funcţia f : A → . 2. f ( x ) = x 2 + 3 x + 2.. b ∈ şi polinomul f = X 4 − 6 X 3 + 13 X 2 + aX + b ∈ [ X ]. f ( x) = 1 1 1 1 + + + . 2. x −1 x − 2 x − 3 x − 2009 a) Să se determine asimptotele graficului funcţiei f . ∞) .. Fie funcţia f : 5p 5p 5p → . Să se determine numerele naturale n. n 5. MT1.Filiera vocaţională. 5p c) Să se determine numărul punctelor de inflexiune ale graficului BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ .3. c) Să se determine a. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale inecuaţia log 2 x + log 4 x > 3 . 2 4. 5p 5p 5p 2. b) Să se arate că funcţia f este concavă pe intervalul [0.. Fie funcţia f : → . Să se arate că unghiul vectorilor u = 2i − a j şi v = i + j este obtuz dacă şi numai dacă a > 2. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 96 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 096 a b 1. pentru care C1 + Cn = 120 . n ≥ 2 . 2 Ministerul Educaţiei. pentru orice matrice B ∈ M2 ( c) Să se arate că dacă tr ( A ) ≠ 0 . Pentru orice matrice A =   ∈ M2 ( c d ) se notează tr ( A ) = a + d . b astfel încât polinomul f să aibă două rădăcini duble. 2 x 0 a) Să se arate că funcţia f este strict crescătoare. c) Să se arate că şirul ( f (n))n≥1 este convergent. programa M1 funcţiei f .b. • Toate subiectele sunt obligatorii. a) Să se calculeze suma pătratelor celor 4 rădăcini complexe ale polinomului f. Să se calculeze aria triunghiului ABC. B ∈ M2 ( )..c numere naturale nenule în progresie geometrică. 5p 5p 5p a) Să se verifice că A2 − tr ( A) ⋅ A + (det A) ⋅ I 2 = 02 . b) Ştiind că a ∈ ∗ .Proba D. Ştiind că a + b + c este un număr par. 3. să se arate că numerele a. Fie mulţimea A = 5p 5p \ {1. 1 6. b) Să se determine a. atunci A2 B = BA2 .

profilul militar. ∞) . ) 2009 = A − At . Fie A =   ∈ M2 ( ) . F ( x) = ∫ t 4 f (t )dt este strict crescătoare. b) Să se calculeze lim x 2 ( f ( x + 1) − f ( x) ) . b) Să se arate că. 3 100. f ( x) = 3 3 . dacă A − At 2. f ( x ) = 2 x este un automorfism al grupului ( 7 7. B ( 2. specializarea matematică . Fie funcţia f : 5p 5p 5p 1 (1 + x 2 ) 2 . Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia sin 2 x = cos x . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. dacă A ⋅ At = At ⋅ A . x∈ . Să se calculeze lungimea razei cercului circumscris 5 triunghiului ABC. Să se calculeze A5 − 4C6 . x →∞ x BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . a) Să se arate că funcţia f este concavă pe intervalul [0.B.3) . atunci ( a − d )( b − c ) = 0 . c d a) Să se arate că det A ⋅ At ≥ 0 . ⋅ ). Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 97 5p 5p 5p SUBIECTUL III (30p) – Varianta 097 1. → . Să se determine coordonatele punctului C. a) Să se calculeze ∫0 x(1 + x 1 2 ) f ( x)dx . atunci b − c ∈ {0. 4 . 0 x b) Să se arate că funcţia F : c) Să se arate că. În sistemul de coordonate xOy se consideră punctele A. y ∈ . • La toate subiectele se cer rezolvări complete.Proba D. 97 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 97 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 097 1. Ministerul Educaţiei. oricare ar fi x. ˆ ˆ b) Să se arate că polinomul p = 2 X 2 + 4 ∈ c) Să se demonstreze că funcţia f : 7 → [ X ] nu are rădăcini în 7 . Se consideră corpul 5p 5p 5p a) Să se rezolve în 7 5p 5p 5p ( ) ( ( 7 . Să se ordoneze crescător numerele 3!. Se acordă 10 puncte din oficiu. programa M1 c) Să se rezolve inecuaţia f ( x) < x − → .Filiera vocaţională. 2. 3 2 4. Ministerul Educaţiei.+ ). Se consideră funcţia f : → . c) Să se demonstreze că.5 ) şi AC = 2 AB. are loc relaţia ∫1 a f ( x)dx < 1 .1} . 3. ˆ ˆ ecuaţia 2 x = 3 . pentru orice a ∈ . MT1. Să se arate că x 2 + 3xy + 4 y 2 ≥ 0. 3 6. log 2 32 . 5p 5. +. ˆ 7 .C astfel încât A (1. Fie ABC un triunghi care are BC = 8 şi cos A = . 2. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 97 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 097 a b 1. f ( x) = arctg x .informatică. • Toate subiectele sunt obligatorii.

∫0 f ( x)dx . programa M1 → . b) Să se determine p astfel încât polinomul f să aibă o rădăcină reală dublă. n ≥ 2 se defineşte funcţia f n :[0. 4. Să se determine a. Fie funcţiile f . − x + y + z = 0  a) Să se determine m ∈ b) Să se determine m ∈ x0 + y0 + z0 = 4. π  şi sin a = . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 98 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 098  mx + y − z = 1  1. SUBIECTUL I (30p) – Varianta 098 1. n ≥ 2 . b) Să se arate că. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia log x 2 + log x 2=9. profilul militar. π ] . Ştiind că a ∈  . astfel încât sistemul să aibă soluţii ( x0 . polinomul f nu are toate rădăcinile reale. unde xn este unica soluţie a ecuaţiei f n ( x) = 0 . f n ( x) = x n − nx − 1 . pentru orice p ∈ . g : 5p 5p 5p a) Să se calculeze 1 n→∞ BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . MT1.Proba D. 98 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 98 3. 3 π  6. funcţia f n este convexă. să se calculeze tg a. Pentru fiecare n ∈ . y0 . 2. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 98 5p 5p 5p SUBIECTUL III (30p) – Varianta 098 1. Să se calculeze modulul numărului z . 4. n ≥ 2 . z0 ) ∈ . Să se determine numărul submulţimilor cu trei elemente ale mulţimii {1. Se acordă 10 puncte din oficiu. Să se dea un exemplu de ecuaţie de gradul al doilea cu coeficienţi întregi care are o soluţie egală cu 3. Fie p ∈ astfel încât sistemul să aibă o soluţie unică ( x0 . şi polinomul f = X 4 − 4 X + p ∈ [ X ]. c) Să se calculeze lim xn . ecuaţia f n ( x) = 0 are soluţie unică. Fie G centrul de greutate al triunghiului ABC. f ( x) = ex 1+ e x . π c) Să se calculeze g   . b ∈ astfel încât să aibă loc egalitatea aGA + bGB = GC . Ministerul Educaţiei. 5. b) Să se studieze monotonia funcţiei g pe intervalul [ 0.3. specializarea matematică . y0 . 5p 5p 5p a) Să se determine p astfel încât polinomul f să fie divizibil cu X + 1 .Filiera vocaţională. • La toate subiectele se cer rezolvări complete. ∞ ) → .   2 . • Toate subiectele sunt obligatorii. pentru orice n ∈ . c) Să se arate că. a) Să se arate că. 2.informatică. z0 ) ∈ 3 care verifică relaţia 3 c) Să se determine m ∈ 2. unde m ∈ . 2. pentru orice n ∈ . Fie sistemul de ecuaţii liniare  x + y − z = 2 . Fie z ∈ astfel încât z + 2 z = 3 + i. 5p 5p 5p astfel încât matricea sistemului să aibă rangul 2. g ( x) = ∫ x −x f (t ) cos tdt .5} care conţin cel puţin un număr par. 2  5  5p Ministerul Educaţiei.

 x 2. b) Să se arate că funcţiile f n sunt descrescătoare pe intervalul (0. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 99 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 099 a b  1 1 ∈ M2 ( ) . b) Să se arate că f ( 0 ) ≥ 0 .informatică. f (n)  programa M1  f (1) + Proba + MT1.1} au proprietatea că f (1) + f ( 2 ) + f ( 3) + . Ministerul Educaţiei..3. Ministerul Educaţiei. + f (10 ) = 2 ? 3. Fie matricele A =   ∈ M2 ( ) şi funcţia f : c d    1 1 a) Să se calculeze AAt . n BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂf-(2) + . Să se arate că funcţia f f este strict crescătoare. f ( x) = 3 x3 + 3x 2 + 2 x + 1 − 3 x3 − x + 1 . Se acordă 10 puncte din oficiu.. 3− 2 2.cos 2. n ∈ e ∗ .1) . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 99 5p 5p 5p SUBIECTUL III (30p) – Varianta 099 1. 2 2 b) Să se arate că G este parte stabilă a lui astfel încât f ( x ) = mx + n . D. a) Să se arate că în raport cu înmulţirea numerelor complexe. profilul militar. n ∈ → . c) Să se arate că există m. 4 . 5p 5p 5p 2. f ( x) = det( AAt + xB ) . f n ( x) = ∫ 1 t n ln t dt . Să se determine cel mai mare element al mulţimii {cos 1. 2 ) .. Să se determine valorile reale ale lui m astfel încât MN ⋅ MP = 5... 6.. Se consideră mulţimea de numere complexe G = {cos qπ + i sin qπ q ∈ 5p 5p 5p 1 3 +i ∈G . cos 3}. ∞) → . Se consideră funcţiile f n : (0. specializarea matematică . Câte funcţii f : {1. c) Să se calculeze lim  n→∞  n  ..10} → {0. 2. m ∈ . pentru oricare x ∈ . Se consideră funcţia f : → . 9 4. n→∞ .Filiera vocaţională. 99 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 99 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 099 1. • La toate subiectele se cer rezolvări complete. Se consideră punctele M (1.5 ) şi P ( 3. N ( 2.. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. B =  1. m ) . situat pe graficul funcţiei f. c) Să se arate că polinomul f = X − 1∈ 6 [X ] are toate rădăcinile în G. Să se calculeze partea întreagă a numărului 1 . b) Să se arate că graficul funcţiei admite asimptotă spre +∞ . 5p 5p 5p a) Să se calculeze f1 (e) . }. c) Să se calculeze lim f n (1) . • Toate subiectele sunt obligatorii. a) Să se scrie ecuaţia tangentei la graficul funcţiei f în punctul de abscisă x = 0 . Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 3x + 9 x = 5. Fie f o funcţie de gradul întâi.

I n = ∫ 5p 5p 5p a) Să se calculeze I1 . ∀n ∈ n +1 * . ). Fie matricea A =  . 5p 3. an ∈ şi polinomul f = an X n + an −1 X n−1 + . 2 ) şi G ( 3. cu coeficienţi întregi. . X ∈ M2 ( 3 * } este finită. atunci polinomul f nu are nicio rădăcină întreagă. b ∈ Z . b) Să se arate că..Proba D... a0 .. dacă f (2) şi f (3) sunt numere impare. n ≥ 3. b) Să se arate că I n+ 2 + 3I n+1 + 2 I n = c) Să se calculeze lim nI n . f −1( x) c) Să se calculeze lim BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . Fie ABC un triunghi şi G centrul său de greutate. 2.1) . profilul militar. a) Să se arate că funcţia f este strict crescătoare. 1 xn x 2 + 3x + 2 0 dx . specializarea matematică . a1 . Ministerul Educaţiei. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 1 + x = 1 − x. 5p 6. Fie n ∈ . b) Să se demonstreze că mulţimea { An | n ∈ c) Să se rezolve ecuaţia X = A.. B ( 5. nu poate fi descompus în produs de două polinoame neconstante. Se consideră funcţia f : → . 100 Varianta 100 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 100 5p 1. n→∞ 1 . 1 2 10 5p 4. 5p 5p 5p a) Să se arate că f (1) + f ( −1) este număr par. c) Să se arate că polinomul g = X 3 − X + 3a + 1 . Se consideră şirul ( I n )n≥1 .. 5p 5. Să se arate că 11 divide numărul C11 + C11 + .. Să se arate că 6 + 4 2 ∈ a + b 2 | a. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 100 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 100 5p 5p 5p 1. programa M1 x →∞ ln x 2. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 6 x2 − 2 x + 1 = 3 3 − x . să se calculeze coordonatele punctului C.. f ( x) = e x + x3 − x 2 + x . 4 ) . Ştiind că A (1. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 100 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 100  3 −2  1. + C11 .  6 −4  5p 5p 5p a) Să se demonstreze că ( I 2 + A)2 = I 2 + A. • La toate subiectele se cer rezolvări complete. Se acordă 10 puncte din oficiu. 5 Ministerul Educaţiei.Filiera vocaţională. a ∈ . • Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.. + a1 X + a0 . b) Să se arate că funcţia f este inversabilă. Să se calculeze sin a . Fie a ∈ cu tg a = 2 . { } 5p 2.informatică. MT1.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.