Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării

Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1
EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică-informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică-informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.

SUBIECTUL I (30p) – Varianta 001
5p 1. Să se determine numărul natural x din egalitatea 1 5 9 ... 231 x + + + + = .
5p
2. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale inecuaţia
2
2 5 3 0 x x − + ≤ .
5p
3. Să se determine inversa funcţiei bijective
2
: (0, ) (1, ), ( ) 1 f f x x ∞ → ∞ = + .
5p
4. Se consideră mulţimea { } 1, 2, 3,...,10 A = . Să se determine numărul submulţimilor cu trei elemente ale
mulţimii A, care conţin elementul 1.
5p

5. Să se determine m∈\, astfel încât distanţa dintre punctele (2, ) A m şi ( , 2) B m − să fie 4.

5p
6. Să se calculeze
23
cos sin
12 12
π π
⋅ .

Varianta 1
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

,1 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 001

1. Se consideră matricea
a b
A
b a
 
=
 
 
, cu , a b∈\ şi 0 b ≠ .
5p a) Să se arate că dacă matricea
2
( ) X ∈M \ verifică relaţia AX XA = , atunci există , u v∈\ , astfel
încât
u v
X
v u
 
=
 
 
.
5p b) Să se arate că
*
n ∀ ∈` ,
( ) ( ) ( ) ( )
, unde , .
2 2
n n n n
n n n
n n
n n
a b a b a b a b x y
A x y
y x
+ + − + − −  
= = =
 
 

5p
c) Să se rezolve în mulţimea
2
( ) M \ ecuaţia
3
2 1
1 2
X
 
=
 
 
.

2. Se consideră
7
a∈] şi polinomul [ ]
6
7
ˆ
X X 5 X f a = + + ∈] .
5p a) Să se verifice că, pentru orice
7
b∈] ,
ˆ
0 b ≠ , are loc relaţia
6
ˆ
1 b = .
5p b) Să se arate că
6 3 3
7
ˆ ˆ ˆ
5 ( 4)( 4), x x x x + = − + ∀ ∈] .
5p
c) Să se demonstreze că pentru orice
7
a∈] , polinomul f este reductibil în [ ]
7
X ] .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

1 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 001

1. Se consideră numărul real 0 a > şi funcţia : f → \ \, ( )
x
f x e ax = − .
5p a) Să se determine asimptota oblică la graficul funcţiei f către −∞ .
5p b) Să se determine punctele de extrem local ale funcţiei f.
5p c) Să se determine (0, ) a∈ ∞ , ştiind că ( ) 1, f x ≥ x ∀ ∈\ .

2. Se consideră funcţia ( )
ln
: 0, , ( )
x
f f x
x
∞ → = \ .
5p a) Să se arate că funcţia ( ) ( ) : 0, , ( ) 2 ln 2 , F F x x x ∞ → = − \ este o primitivă a funcţiei f.
5p
b) Să se arate că orice primitivă G a funcţiei f este crescătoare pe [ ) 1, ∞ .
5p c) Să se calculeze aria suprafeţei plane cuprinse între graficul funcţiei f , axa Ox şi dreptele de ecuaţii

1
x
e
= şi x e = . .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică-informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică-informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.

SUBIECTUL I (30p) – Varianta 002
5p 1. Să se arate că numărul ( )
24
1 i − este real.

5p 2. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia
3 1 1
3
1 2 1
x x
x x
− +
+ =
+ −
.
5p 3. Să se determine inversa funcţiei bijective ( ) : 1, f → ∞ \ , ( ) 1
x
f x e = + .
5p
4. Să se determine probabilitatea ca, alegând un număr ab din mulţimea numerelor naturale de două cifre,
să avem a b ≠ .
5p 5. Să se calculeze lungimea medianei din A a triunghiului ABC , unde ( 2, 1), (2, 0), (0, 6) A B C − − .

5p 6. Fie vectorii 3 u mi j = +
G G G
şi ( ) 2 v m i j = − −
G G G
. Să se determine 0 m > astfel încât vectorii u
G
şi v
G
să fie
perpendiculari.

Varianta 2
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1


2 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 002

1. Se consideră matricea
2
( ) A∈M \ ,
2 2
1 1
A
 
=
 
 
.
5p
a) Să se arate că există a∈\ astfel încât
2
. A aA =

5p b) Să se calculeze
2009
( )
t
A A − .
5p
c) Să se rezolve ecuaţia ( )
5
2
, X A X = ∈ \ M .

2. Pentru , a b din mulţimea [0, ) M = ∞ se defineşte operaţia ln( 1)
a b
a b e e ∗ = + − .
5p
a) Să se arate că dacă , a b M ∈ , atunci a b M ∗ ∈ .
5p b) Să se arate că legea de compoziţie „∗” este asociativă.
5p c) Pentru n∈`, 2 n ≥ , să se determine a M ∈ astfel încât
de ori
... 2
n a
a a a a ∗ ∗ ∗ =

.


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

2 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 002

1. Se consideră şirul ( ) *
n
n
a
∈`
dat de ( )
1
0,1 a ∈ şi
( )
*
1
1 ,
n n n
a a a n
+
= − ∀ ∈` .
5p a) Să se arate că ( )
*
0,1 ,
n
a n ∈ ∀ ∈` .
5p
b) Să se demonstreze că şirul ( ) *
n
n
a
∈`
este strict descrescător.
5p
c) Să se arate că şirul
*
( )
n
n
b
∈`
, dat de
2 2 2 *
1 2
... ,
n n
b a a a n = + + + ∀ ∈` , este mărginit superior de
1
. a

2. Se consideră funcţia
2
1
: , ( )
1
f f x
x x
→ =
+ +
\ \ .
5p a) Să se arate că funcţia
2 3 2 1
: , ( ) arctg ,
3 3
x
F F x x
+  
→ = ∈
 
 
\ \ \ , este o primitivă a funcţiei f.
5p b) Să se calculeze aria suprafeţei delimitate de dreptele 0, 1, x x Ox = = şi graficul funcţiei : g → \ \ ,
( ) (2 1) ( ) g x x f x = + .
5p
c) Să se calculeze lim ( )
n
n
n
f x dx

→∞

, unde
*
n∈` .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
3
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 003
5p
1. Să se ordoneze crescător numerele
3 4
2, 4, 5 .

5p 2. Să se determine valoarea minimă a funcţiei : f → R R, ( )
2
4 8 1 f x x x = − + .
5p 3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia lg( 1) lg(6 5) 2 x x − + − = .
5p 4. Să se determine probabilitatea ca, alegând un număr din mulţimea numerelor naturale de două cifre,
acesta să fie pătrat perfect.
5p 5. Să se determine ecuaţia dreptei care trece prin punctul (6, 4) A şi este perpendiculară pe dreapta
: 2 3 1 0 d x y − + = .
5p
6. Ştiind că
1
sin
3
α = , să se calculeze cos 2α .

Varianta 3
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

SUBIECTUL II (30p) – Varianta 003

1. Se consideră matricea ( )
3
0 1 1
1 0 1
1 1 0
A
 
 
= ∈
 
 
\ M .
5p a) Să se verifice egalitatea
2
3
2 A A I − = .

5p
b) Să se calculeze
1
A

.
5p c) Să se arate că ( )
2009 2008 2008
3
2 A A A I + = + .

2. Se consideră cunoscut că ( ) , , ∗ ] D este un inel comutativ, unde 3 x y x y ∗ = + − şi
3 3 12 x y x y x y = ⋅ − − + D , , x y ∀ ∈].
5p a) Să se arate că elementul neutru al legii de compoziţie „ D ” este 4.

5p b) Să se determine , a b∈] astfel încât între inelele ( ) , , ∗ ] D şi ( ) , , + ⋅ ] să existe un izomorfism
de forma : f → ] ] , ( ) f x a x b = ⋅ + .

5p c) Să se rezolve în mulţimea ] ecuaţia
2009
de 2009 ori
... 2 3
x
x x x = + D D D

.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

3 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 003
1. Se consideră funcţia ( ) ( )
2
: 0, , 18 ln . f f x x x ∞ → = − \
5p a) Să se determine intervalele de monotonie ale funcţiei f.
5p
b) Să se determine a∈\ pentru care ( ) ( ) , 0, . f x a x ≥ ∀ ∈ ∞
5p
c) Să se determine numărul de rădăcini reale ale ecuaţiei ( ) f x m = , unde m este un parametru real.

2. Se consideră funcţiile
1
: , ( )
3
a a
f f x
x a
→ =
− +
\ \ , unde a∈\.
5p a) Să se arate că, pentru orice a∈\, funcţia
a
f are primitive strict crescătoare pe \.

5p
b) Să se calculeze ( )
3
2
0
f x dx

.

5p c) Să se calculeze ( )
3
0
lim
a
a
f x dx
→∞

.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
4
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 004
5p 1. Să se arate că numărul
2
1 1
1 1 i i
 

 
− +
 
este real.
5p 2. Să se arate că vârful parabolei
2
5 1 y x x = + + este situat în cadranul III.
5p
3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia
1
9 10 3 1 0
x x−
− ⋅ + = .
5p 4. Să se determine probabilitatea ca, alegând un număr din mulţimea numerelor naturale de trei cifre,
acesta să aibă exact două cifre egale.
5p
5. Să se determine a∈\ pentru care vectorii ( 1) u ai a j = + +
G G G
şi (5 1) 2 v a i j = − − +
G G G
sunt
perpendiculari.
5p 6. Să se calculeze lungimea laturii BC a triunghiului ascuţitunghic ABC ştiind că 6 AB = , 10 AC = şi
că aria triunghiului ABC este egală cu 15 3 .

Varianta 4
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1


4 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 004

1. Se consideră matricea
1 2 2
2 2 1
A
−  
=
 

 
.
5p a) Să se calculeze rangul matricei A.
5p b) Să se demonstreze că det( ) 0
t
A A ⋅ = .
5p c) Să se determine o matrice nenulă ( )
3,2
B∈ _ M astfel încât
2
AB O = .
2. Se ştie că ( , ) G D este grup, unde (3, ) G = ∞ şi ( 3)( 3) 3 x y x y = − − + D . Se consideră funcţia
: (0, ) f G ∞ → , ( ) 3 f x x = + .
5p a) Să se calculeze 4 5 6 D D .
5p
b) Să se demonstreze că funcţia f este un izomorfism de grupuri, de la ( ) (0, ), ∞ ⋅ la ( ) , G D .
5p c) Să se demonstreze că dacă H este un subgrup al lui G care conţine toate numerele naturale 4 k ≥ ,
atunci H conţine toate numerele raţionale 3 q > .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

4 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 004

1. Se consideră funcţia { } ( )
( )
2
2
2 1
: \ 1, 0 , .
1
x
f f x
x x
+
− → =
+
\ \
5p a) Să se determine asimptotele graficului funcţiei f.
5p b) Să se demonstreze că funcţia f nu are puncte de extrem local.

5p c) Să se calculeze ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
2
lim 1 2 3 ...
n
n
f f f f n
→∞
+ + + + , unde
*
n∈` .

2. Se consideră şirul ( ) *
2
*
1
, ,
1
n
n n
n n
x
I I dx n
x

= ∈
+
∫ `
` .
5p a) Să se calculeze
1
I .
5p b) Să se arate că
*
1,
n
I n ≤ ∀ ∈` .
5p c) Să se calculeze lim
n
n
I
→∞
.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.

SUBIECTUL I (30p) – Varianta 005
5p 1. Să se calculeze
1 1
1 2 1 2 i i
+
+ −
.

5p
2. Să se rezolve în ] inecuaţia
2
10 12 0 x x − + ≤ .
5p
3. Să se determine inversa funcţiei bijective ( ) ( ) : 1, 0, f ∞ → ∞ ,
2
( ) 3log f x x = .
5p
4. Să se determine numărul funcţiilor { } { } : 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 f → cu proprietatea că (1) (4) f f = .
5p 5. Să se determine coordonatele vârfului D al paralelogramului ABCD ştiind că ( 2, 9), (7, 4), (8, 3) A B C − − − .
5p
6. Triunghiul ABC are
3
B
π
= şi lungimea razei cercului circumscris egală cu 1. Să se calculeze lungimea
laturii AC .


Varianta 5
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

5 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 005

1. Se consideră punctele (0, 6), (1, 4), ( 1, 8) A B C − şi matricea
1 1 1 1
0 1 1
6 4 8
M a
b
 
 
= −
 
 
, unde , a b∈\.
5p a) Să se arate că punctele , , A B C sunt coliniare.
5p b) Să se determine rangul matricei M în cazul 3, 0 a b = = .
5p c) Să se arate că dacă unul dintre minorii de ordin trei ai lui M , care conţin ultima coloană, este nul,
atunci rang( ) 2. M =
2. Pe mulţimea ] definim legea de compoziţie 5 6 6 6 x y xy x y ∗ = + + + .
5p a) Să se arate că legea “∗” este asociativă.
5p b) Să se determine elementele simetrizabile ale mulţimii ] în raport cu legea “∗”.
5p c) Să se rezolve ecuaţia
de 2009 ori
... 1
x
x x x x ∗ ∗ ∗ ∗ = −

.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

5 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 005
1. Se consideră funcţia ( ) ( )
( ) 2 1
: 0, , ln .
1
x
f f x x
x

∞ → = −
+
\
5p a) Să se calculeze derivata funcţiei f.
5p b) Să se determine punctele graficului funcţiei f în care tangenta la grafic este paralelă cu dreapta de
ecuaţie 9 2 y x = .

5p c) Să se arate că, dacă 1 x > , atunci
2( 1)
ln .
1
x
x
x


+


2. Se consideră funcţia ( ) ( )
2
1
: 0, , f f x
x
∞ → = \ şi şirul
1
( ) , (1) (2) ... ( ).
n n n
a a f f f n

= + + +
5p a) Să se arate că ( ) ( ) ( )
1
1 ( ), 0,
k
k
f k f x dx f k k
+
+ ≤ ≤ ∀ ∈ ∞

.

5p b) Să se calculeze ( )
1
lim ,
n
n
f x dx n
→∞


`.
5p c) Să se arate că şirul
1
( )
n n
a

este convergent.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
6
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 006
5p 1. Să se calculeze suma tuturor numerelor naturale de două cifre care se divid cu 11.
5p 2. Să se determine funcţia f de gradul al doilea ştiind că ( 1) 1, (0) 1, (1) 3 f f f − = = = .
5p 3. Să se rezolve în mulţimea ( ) 0,π ecuaţia sin3 sin x x = .
5p
4. Câte numere naturale de trei cifre distincte se pot forma cu elemente ale mulţimii { } 2, 4, 6,8 ?
5p 5. Se consideră triunghiul ABC cu vârfurile în (1, 2) A , (2, 2) B − şi (4, 6) C . Să se calculeze cos B .

5p 6. Să se calculeze lungimea razei cercului circumscris triunghiului ABC ştiind că
6
C
π
= şi 6 AB = .


Varianta 6
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

6 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 006

1. Se consideră permutarea
5
1 2 3 4 5
3 1 2 5 4
S
 
σ = ∈
 
 
.
5p
a) Să se calculeze
2009
σ .
5p b) Să se dea exemplu de o permutare
5
S τ ∈ astfel încât e τσ ≠ şi ( )
2
e τσ = .
5p c) Să se demonstreze că, pentru orice
5
S τ ∈ , există p

∈` astfel încât
p
e τ = .

2. Se consideră a∈^,
1
x ,
2
x ,
3
x ∈^ rădăcinile ecuaţiei
3 2
2 2 0 x x x a − + − = şi determinantul
1 2 3
3 1 2
2 3 1
x x x
x x x
x x x
∆ = .
5p a) Pentru 1 a = , să se determine
1 2
, x x şi
3
x .
5p b) Să se arate că, pentru orice a∈\, ecuaţia are o singură rădăcină reală.
5p c) Să se arate că valoarea determinantului ∆ nu depinde de a.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

SUBIECTUL III (30p) – Varianta 006
6 1. Se consideră funcţia ( ) ( )
ln
: 0, , .
x x
f f x e

∞ → = \
5p
a) Să se arate că ( ) ( )( ) 1 ln , 0. f x f x x x ′ = + ∀ >
5p b) Să se determine valoarea minimă a funcţiei f.
5p
c) Să se arate că funcţia f este convexă pe ( ) 0, ∞ .

2. Se consideră, pentru fiecare n

∈` , funcţiile
2
: ( 1, ) , ( )
1
n
n n
x
f f x
x
− ∞ → =
+
\ şi : ( 1, )
n
g − ∞ →\,

2 3 2 1
( ) 1 ... ( )
n
n n
g x x x x x f x

= − + − + − + .
5p a) Să se calculeze
1
2
0
( ) g x dx

.

5p
b) Să se arate că
1
*
0
1
0 ( ) ,
2 1
n
f x dx n
n
≤ ≤ ∀ ∈
+

` .

5p c) Să se calculeze
1 1 1 1 1
lim 1 ... , .
2 3 4 2 1 2 n
n
n n →∞
 
− + − + + − ∈
 

 
`

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
7
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 007
5p
1. Să se calculeze modulul numărului complex
8
7 4
i
z
i
+
=

.

5p 2. Să se determine valoarea maximă a funcţiei : f → R R, ( )
2
6 9 f x x x = − + − .
5p
3. Să se rezolve în mulţimea [ ) 0, 2π ecuaţia
1
sin
2
x = − .

5p 4. Să se determine n

∈` pentru care mulţimea { } 1, 2,..., n are exact 120 de submulţimi cu două elemente.
5p
5. Se ştie că, în triunghiul ABC , vectorii AB AC +
JJJG JJJG
şi AB AC −
JJJG JJJG
au acelaşi modul. Să se demonstreze că
triunghiul ABC este dreptunghic.
5p 6. Să se calculeze lungimea razei cercului înscris în triunghiul ABC care are lungimile laturilor egale cu
3, 4 şi 5.

Varianta 7
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1


7 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 007

1. Se consideră matricele ( )
1 2 3 4
0 1 2 3 , 0 0 0 1
0 0 1 2
A B
| |
|
= =
|
\ .
şi sistemul
2 3 4 3
2 3 2
2 1
x y z t
y z t
z t
+ + + = ¦
¦
+ + =
´
¦
+ =
¹
.
5p a) Să se determine rangul matricei A.
5p b) Să se determine mulţimea soluţiilor sistemului.
5p
c) Să se demonstreze că ecuaţia XA B = nu are soluţii ( )
1,3
X ∈M ^ .

2. Se consideră mulţimea
2 2
( )
2 2
k k
k k
G A k k
¦ ¹
| |
¦ ¦
= = ∈
| ´ `
|
¦ ¦ \ . ¹ )
] , şi pentru fiecare t ∈] notăm cu
( )
{ }
1
t
H A kt k = − ∈] . Se admite faptul că ( ) , G ⋅ este un grup, unde „⋅ ” este înmulţirea matricelor.
5p
a) Să se arate că , n p ∀ ∈] , ( ) ( ) ( 1) A n A p A n p ⋅ = + + .
5p b) Să se demonstreze că, pentru orice t ∈] ,
t
H este un subgrup al grupului ( , ) G ⋅ .
5p c) Să se demonstreze că grupurile ( , ) G ⋅ şi ( , ) + ] sunt izomorfe.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

7 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 007
1. Se consideră funcţia : (0, ) , ( ) ln f f x x ∞ → = \ şi şirul
*
*
1 1 1
( ) , 1 ... ln , .
2 3
n n
n
x x n n
n

= + + + + − ∀ ∈
`
`
5p a) Să se determine asimptotele graficului funcţiei f.
5p b) Să se arate că, pentru orice 0 k > , ( ) ( )
1 1
1
1
f k f k
k k
< + − <
+
.
5p
c) Să se arate că şirul ( ) *
n
n
x
∈`
este descrescător şi are termenii pozitivi.

2. Se consideră funcţiile ( ) : 1, f − ∞ →\, ( )
( )
2
2
1 ( 1)
x
f x
x x
=
+ +
şi : ( 1, ) , F − ∞ →\

2
( ) ln( 1) ln( 1) arctg F x a x b x c x = + + + + , unde , , a b c sunt parametri reali.
5p a) Să se determine , , a b c astfel încât F să fie o primitivă a funcţiei f .
5p
b) Să se calculeze
1
0
( ) f x dx

.
5p c) Să se studieze monotonia funcţiei F , în cazul în care F este primitivă a funcţiei f .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.

SUBIECTUL I (30p) – Varianta 008
5p
1. Să se rezolve în mulţimea numerelor complexe ecuaţia
2
4 z = − .
5p
2. Se consideră funcţia : f → R R, ( )
2
f x ax x c = + + . Ştiind că punctele ( ) 1, 2 A şi ( ) 0,3 B aparţin
graficului funcţiei f , să se determine numerele reale a şi c.
5p 3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia
3
7 1 1 x x + − = .
5p 4. Câte numere naturale de patru cifre distincte se pot forma cu cifre din mulţimea { } 1,3,5, 7,9 ?
5p
5. Se consideră paralelogramul ABCD şi punctele E şi F astfel încât , 2 AE EB DF FE = =
JJJG JJJG JJJG JJJG
. Să se
demonstreze că punctele , A F şi C sunt coliniare.
5p 6. Fie triunghiul ABC. Să se calculeze lungimea înălţimii corespunzătoare laturii BC ştiind că
13, 14 AB AC = = şi 15 BC = .

Varianta 8
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

8 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 008

1. Se consideră matricea
3
1 1 1
1 1 1 ( )
1 1 1
A
− −  
 
= − − ∈
 
− −
 
\ M .
5p a) Să se calculeze ( ) det A .
5p
b) Să se arate că
2 2
2
3
2 1 2 2
3 3
n n
n
A A I
− +
= + , pentru orice n

∈` .
5p
c) Să se determine
1
A

.

2. Se consideră a∈\ şi ecuaţia
3
0 x x a − + = , cu rădăcinile complexe
1 2 3
, , x x x .
5p a) Să se calculeze
1 2 3
( 1)( 1)( 1) x x x + + + .
5p b) Să se determine
2
x şi
3
x ştiind că
1
2 x = .
5p c) Să se determine a∈\ pentru care
1 2 3
, , x x x sunt numere întregi.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

8 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 008

1. Se consideră funcţia : f → \ \, ( ) cos f x x x = + şi şirul ( ) ( )
0 1
, 0, , .
n n n
n
x x x f x n
+

= = ∀ ∈
`
`
5p a) Să se arate că funcţia f este crescătoare pe \.
5p
b) Să se arate că 0 ,
2
n
x n
π
≤ ≤ ∀ ∈` .
5p
c) Să se arate că şirul ( )
1
n
n
x

este convergent la
2
π
.

2. Se consideră şirul de numere reale ( )
n
n
I
∈`
, definit de
0
2
I
π
= şi
2
*
0
cos ,
n
n
I x dx n
π
= ∈

` .
5p a) Să se calculeze
1
I .
5p
b) Să se arate că şirul ( )
n
n
I
∈`
este descrescător.
5p c) Să se arate că
1
,
2
n n
nI I n


π
= ∀ ∈` .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.

SUBIECTUL I (30p) – Varianta 009
5p 1. Să se determine numărul natural x pentru care 1 3 5 225 x + + + + = … .
5p 2. Să se determine valorile parametrului real m ştiind că graficul funcţiei : , f →
( )
2
2 f x x mx m = + − intersectează axa Ox în două puncte situate la distanţa 3 .
5p 3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia
( )
1
2
log 2 1
x
x
− +
+ = .
5p 4. Să se arate că
3 15
17 17
C C >
5p
5. Fie hexagonul regulat ABCDEF de latură 4 . Să se calculeze modulul vectorului AC BD +

.
5p 6. Să se arate că
2 2 2
91
sin 1 sin 2 ... sin 90
2
+ + + =
Varianta 9
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

9 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 009

1. Fie ( ) ( ) ( ) , , , , ,
A A B B C C
A x y B x y C x y trei puncte din plan şi matricea ( )
3
1
1
1
A A
B B
C C
x y
M x y
x y
| |
|
= ∈
|
|
\ .
\ M .
5p a) Să se arate că, dacă , , A B C se află pe dreapta de ecuaţie 2 y x = , atunci ( ) det 0 M = .
5p
b) Să se arate că, dacă triunghiul ABC este dreptunghic şi are catetele de lungime 1, atunci ( ) det 1 M = ± .

5p c) Să se arate că, dacă matricea M este inversabilă, atunci suma elementelor matricei
1
M

este 1.

2. Se consideră mulţimea de matrice ,
3
a b
A a b
b a
¦ ¹ | | ¦ ¦
= ∈
´ ` |

¦ ¦ \ . ¹ )
] .
5p a) Să se arate că, dacă X A ∈ şi Y A ∈ , atunci X Y A + ∈ .
5p b) Să se arate că, dacă X A ∈ , Y A ∈ şi
2
XY O = , atunci
2
X O = sau
2
Y O = .
5p c) Admitem cunoscut faptul că A este inel în raport cu adunarea şi înmulţirea matricelor. Să se determine
elementele inversabile ale acestui inel.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

9 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 009
1. Se consideră funcţia ( ) : , sin f f x x x → = − \ \ .
5p a) Să se arate că funcţia f este crescătoare.
5p
b) Admitem că pentru fiecare n∈` ecuaţia ( ) f x n = are o soluţie unică
n
x . Să se arate că şirul

*
( )
n
n
x
∈`
este nemărginit.
5p c) Să se calculeze lim
n
n
x
n →∞
, unde şirul ( )
1
n
n
x

a fost definit la b).

2. Fie funcţiile [ )
1
, : 0,1 , ( ) , ( )
1 1
n
n n
x
f g f x g x
x x
→ = =
− −
\ , unde
*
n∈` .
5p
a) Să se calculeze
1
2
2
0
( ( ) ( )) f x g x dx −

.
5p b) Să se arate că
1
*
2
0
1
0 ( ) ,
2
n
n
g x dx n ≤ ≤ ∀ ∈

` .
5p
c) Să se arate că
2 3
1 1 1 1
lim ... ln 2
1 2
2 2 3 2 2
n
n
n
→∞
 
+ + + + =
 

⋅ ⋅ ⋅  
.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
10
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 010
5p
1. Ştiind că z ∈^ şi că
2
1 0 z z + + = , să se calculeze
4
4
1
z
z
+ .
5p
2. Să se determine funcţia f de gradul întâi, pentru care ( ) ( ) ( ) 2 1 f f x f x = + , oricare ar fi x∈\.
5p 3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia ( ) lg 1 lg9 1 lg x x + − = − .

5p 4. Să se determine numărul termenilor raţionali din dezvoltarea
( )
10
3
3 3 + .
5p 5. Să se determine coordonatele centrului de greutate al triunghiului ABC , ştiind că ( 1, 0), (0, 2), (2, 1) A B C − − .
5p
6. Să se arate că unghiul vectorilor 5 4 u i j = −
G G G
şi 2 3 v i j = +
G G G
este obtuz.

Varianta 10
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

10 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 010

1. Se consideră permutările
3
, e S α∈ ,
1 2 3
1 2 3
e
 
=
 
 
,
1 2 3
3 1 2
 
α =
 
 
.
5p
a) Să se calculeze
3
α .
5p b) Să se rezolve ecuaţia
2009
x e α ⋅ = ,
3
x S ∈ .
5p c) Să se demonstreze că, oricare ar fi ordinea factorilor, produsul tuturor permutărilor din
3
S este
permutare impară.

2. Fie inelul [ ] { }
, i a bi a b = + ∈ ] ] .
5p a) Să se dea exemplu de un număr complex z astfel încât [ ] z i ∉] şi [ ]
2
z i ∈] .
5p b) Să se determine elementele inversabile ale inelului [ ] i ] .
5p c) Să se arate că mulţimea ( ) ( ) { }
, H m n m n i m n = + + − ∈] este parte stabilă a lui [ ] i ] în raport
cu înmulţirea.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

10 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 010
1. Se consideră funcţia : f → \ \, ( )
( )
2
arctg ln 1 f x x x x = − + .
5p a) Să se arate că funcţia f este convexă pe \.
5p b) Să se arate că funcţia ' f este mărginită.
5p c) Să se demonstreze că ( ) 0, f x x ≥ ∀ ∈\.

2. Se consideră şirul ( )
1
*
1 2
0
, ,
1
n
n n
n n
x
I I dx n
x

= ∀ ∈
+

` .
5p a) Să se calculeze
1
I .
5p
b) Să se arate că
*
1
,
1
n
I n
n
≤ ∀ ∈
+
` .
5p c) Să se calculeze lim
n
n
I
→∞
.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
11
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 011
5p 1. Să se determine , a b∈\ ştiind că numerele 2, , a b sunt în progresie geometrică şi 2, 17, a sunt în
progresie aritmetică.
5p
2. Să se rezolve ecuaţia ( ) ( ) 0 f f x = , ştiind că : , ( ) 3 2 f f x x → = − + \ \ .
5p
3. Să se rezolve în mulţimea [ ) 0, 2π ecuaţia tg( ) 1 2tg . x x − = −
5p
4. Să se determine numărul funcţiilor { } { } : 0,1, 2 0,1, 2 f → care verifică relaţia (2) 2 f = .
5p
5. Se consideră triunghiul ABC şi punctele , D E astfel încât 2 , 2 AD DB AE EC = =
JJJG JJJG JJJG JJJG
. Să se arate că
dreptele DE şi BC sunt paralele.

5p 6. Să se calculeze lungimea razei cercului circumscris triunghiului ABC , dacă ,
4
A
π
=
6
B
π
= şi 6. AB =

Varianta 11
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

11 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 011

1. Pentru , , , a b c d ∈\, se consideră matricea
a b c d
b a d c
A
c d a b
d c b a
 
 
− −
=
 
− −
 
 
− −
 
şi matricea transpusă .
t
A
5p
a) Pentru 1 a c = = şi 0 b d = = , să se calculeze det ( ) A .
5p
b) Să se arate că
4
t
A A I ⋅ = α⋅ , unde
2 2 2 2
a b c d α = + + + .
5p c) Să se demonstreze că dacă
4
A O ≠ , atunci A este inversabilă.

2. Se consideră , , a b c∈\ şi polinomul
3 2
, f X aX bX c = + + + cu rădăcinile
1 2 3
, , x x x ∈^, astfel
încât
1 2 3
1, 1, 1. x x x ≤ ≤ ≤
5p a) Să se demonstreze că 3. a ≤
5p b) Să se arate că, dacă 0 c < , polinomul are cel puţin o rădăcină reală în intervalul ( ) 0, ∞ .
5p c) Să se arate că, dacă 1, 1, a c = = − atunci 1. b = −

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

11 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 011
1. Se consideră funcţia { } ( )
| |
1
: 2 , .
2
x
f f x e
x
− − → =
+
\ \
5p a) Să se studieze derivabilitatea funcţiei f în punctul
0
0 x = .
5p b) Să se determine punctele de extrem local ale funcţiei f .
5p
c) Să se determine numărul de rădăcini reale ale ecuaţiei ( ) f x m = , unde m este un parametru real.

2. Se consideră funcţiile ( )
3
: , sin
6
x
f f x x x → = − + \ \ şi ( ] : 0,1 g →\ , ( )
1
sin
x
t
g x dt
t
=

.
Se admite cunoscut faptul că ( ) 0, 0. f x x ≥ ∀ ≥
5p
a) Să se calculeze
1
0
( ) f x dx

.
5p b) Să se arate că funcţia g este strict descrescătoare.
5p
c) Să se arate că ( )
0
0
lim 0,9
x
x
g x

>
> .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
12
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 012
5p
1. Să se calculeze
1 1
1 1 i i
+
+ −
.

5p 2. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia
1 2 7
2 3 6
x x
x x
+ +
+ =
+ +
.

5p 3. Să se rezolve în mulţimea [ ) 0, 2π ecuaţia
1
cos 2 .
2
x =

5p 4. Să se determine 0 a > ştiind că termenul din mijloc al dezvoltării
12
3
4
1
a
a
 
+
 
 
este egal cu 1848.
5p 5. Să se determine ecuaţia simetricei dreptei : 2 3 1 0 d x y − + = faţă de punctul ( 3, 4) A − .
5p 6. Ştiind că ctg 3 x = , să se calculeze ctg2x .

Varianta 12
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

12 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 012

1. Se consideră polinoamele [ ] , f g X ∈\ ,
2
1 f X X = + + , cu rădăcinile complexe
1 2
, x x şi

2
g aX bX c = + + , cu 0 a ≠ . Fie matricele ( )
3
, A V ∈M ^ ,
c b a
A a c b
b a c
 
 
=
 
 
şi
1 2
2 2
1 2
1 1 1
1
1
V x x
x x
 
 
=
 
 
 
.
5p a) Să se arate că
2 1
det ( ) 3( ) V x x = − .
5p
b) Să se arate că
1 2
1 1 2 2
2 2
1 1 2 2
(1) ( ) ( )
(1) ( ) ( )
(1) ( ) ( )
g g x g x
A V g x g x x g x
g x g x x g x
 
 
⋅ =
 
 
 
.
5p c) Să se arate că det ( ) 0 A = dacă şi numai dacă 0 a b c + + = sau a b c = = .

2. Se consideră funcţia
5 5
: f → ] ] ,
4
ˆ
( ) 4 f x x x = + .
5p a) Să se calculeze
ˆ
(0) f şi
ˆ
(1) f .
5p b) Să se arate că funcţia f nu este surjectivă.
5p
c) Să se descompună polinomul
4
5
ˆ
4 [ ] X X X + ∈] în factori ireductibili peste
5
] .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

12 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 012


5p
1. Se consideră funcţia ( ) ( )
( ) ln 1
: 0, ,
x
f f x
x
+
∞ → = \ .
a) Să se arate că şirul ( )
1
n
n
x

unde ( )
1 1 1 1 1 1
1 ...
2 2 3 3
n
x f f f f
n n
     
= + + + +
     
     
este divergent.
5p b) Să se calculeze lim ( )
x
f x
→∞
.
5p c) Să se arate că funcţia f este descrescătoare.


5p
2. Se consideră funcţia ( ) ( )
1
1
0
: 1, ,
t x
f f x e t dt
− −
∞ → =

\ .
a) Să se calculeze (2) f .
5p b) Să se demonstreze relaţia
1
( ) , 1 f x x
x
≤ ∀ > .

5p c) Să se demonstreze relaţia ( ) ( )
1
1 , 1 f x xf x x
e
+ = − ∀ > .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
13
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 013
5p
1. Să se arate că numărul
2 2
(1 3) (1 3) i i + + − este număr întreg.
5p 2. Să se rezolve în × \ \ sistemul de ecuaţii
4
3
x y
xy
+ = ¦
´
=
¹
.

5p 3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia
( )
6 2 1 x x = − − .

5p 4. Să se determine termenul care nu conţine pe x din dezvoltarea
9
2
1
x
x
| |
+
|
\ .
.
5p 5. Să se calculeze distanţa de la punctul (3, 0) A la dreapta : 3 4 1 0 d x y − + = .
5p
6. Triunghiul ABC are 4, 5 AB BC = = şi 6 CA = . Să se arate că ( ) ( ) 2 . m B m C = ) )

Varianta 13
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

13 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 013

1. Se consideră sistemul de ecuaţii
1
3
3
x y z
x y z
mx y z m
− + = ¦
¦
+ + =
´
¦
+ + =
¹
, unde m∈\. Pentru fiecare m∈\, notăm cu
m
S
mulţimea soluţiilor reale ale sistemului.
5p a) Să se determine m∈\ pentru care sistemul are soluţie unică.
5p b) Să se arate că pentru orice m∈\ sistemul este compatibil.
5p
c) Să se determine
{ }
2 2 2
1
min ( , , ) x y z x y z S + + ∈ .

2. Se consideră matricele
0 1
1 0
A
| |
=
|

\ .
,
0 1
1 1
B
| |
=
|

\ .
,
2
1 0
0 1
I
| |
=
|
\ .
, C A B = ⋅ şi mulţimea
( ) ( )
{ } 2
det 1 G X X = ∈ = M ^ .
5p a) Să se verifice că
4 6
2
. A B I = =
5p
b) Să se arate că ( ) , G ⋅ este un subgrup al grupului multiplicativ al matricelor inversabile de ordin doi,
cu elemente numere complexe.
5p c) Să se demonstreze că
2
n
C I ≠ , pentru orice n

∈` .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

13 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 013

1. Se consideră funcţia : f → \ \, ( )
3 3 2
3 4, f x x x x = + − ∀ ∈\ .
5p a) Să se determine asimptota oblică a graficului funcţiei f spre ∞ .
5p
b) Să se arate că ( ) ( ) { }
2 2
' 2 , 2, 1 f x f x x x x = + ∀ ∈ − − \ .
5p c) Să se determine derivatele laterale ale funcţiei f în punctul
0
2. x = −

2. Pentru
*
n∈` se consideră funcţia ( ) ( )
0
: 0, , , 0
x
n t
n n
F F x t e dt x

∞ → = >

\ .
5p a) Să se calculeze ( )
1
, 0 F x x > .
5p b) Să se determine punctele de inflexiune ale graficului funcţiei
n
F .
5p c) Să se calculeze
2
lim ( )
x
F x
→∞
.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
14
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 014
5p 1. Să se calculeze
1 2 3 99
lg lg lg ... lg
2 3 4 100
+ + + + .
5p 2. Să se determine a

∈\ pentru care ( )
2
3 0 a x ax a − − − < , oricare ar fi x∈\.
5p 3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia
3 3
8 9 4 x x − = − .
5p 4. Să se determine numărul elementelor unei mulţimi ştiind că aceasta are exact 45 de submulţimi cu
două elemente.
5p 5. Să se determine ecuaţia dreptei AB ştiind că (2, 3) A şi ( 5, 4) B − .

5p 6. Triunghiul ABC ascuţitunghic are 2 3 AC = şi lungimea razei cercului circumscris egală cu 2. Să se
determine măsura unghiului B.

Varianta 14
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1


14 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 014

1. Se consideră matricea 2 2 2
3 3 3
a b c
A a b c
a b c
 
 
=
 
 
, unde , , a b c

∈\ .
5p a) Să se calculeze rangul matricei A.
5p
b) Să se arate că există d ∈\ astfel încât
2
A dA = .
5p
c) Să se arate că există matricele ( )
3,1
K M ∈ \ şi ( )
1,3
L M ∈ \ astfel încât A K L = ⋅ .

2. Se consideră numărul 3 a i = − ∈^ şi polinomul [ ] f X ∈_ ,
4 2
4 16 f X X = − + .
5p
a) Să se arate că ( ) 0. f a =
5p b) Să se determine rădăcinile polinomului f.
5p
c) Să se arate că polinomul f este ireductibil în [ ] X _ .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

14 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 014

1. Pentru
*
, 3 n n ∈ ≥ ` se consideră funcţia ( ) : , sin
n
n n
f f x x → = \ \ şi se notează cu
n
x abscisa
punctului de inflexiune din intervalul 0,
2
π  
 
 
, al graficului funcţiei
n
f .
5p
a) Să se arate că ( ) ( )
2 2 ''
1 sin sin , , 3
n n
n
f x n n x n x n n
− ∗
= − − ∀ ∈ ≥ ` şi x∈\.

5p b) Să se arate că
1
sin , 3
n
n
x n
n

= ≥ .
5p c) Să se calculeze lim ( )
n n
n
f x
→∞
.

2. Se consideră a∈\ şi funcţiile , : f F → \ \, ( ) ( )
3 2
2 2 2
3 5
, .
( 1) 1 1
x x a x ax
f x F x
x x x
− + + +
= =
+ + +

5p a) Să se arate că funcţia F este o primitivă a funcţiei f .
5p b) Pentru 2 a = , să se determine aria suprafeţei plane cuprinsă între graficul functiei f, axa Ox şi
dreptele 1 x = şi 2 x = .
5p c) Să se determine a astfel încât
2 0
0 2
( ) ( ) 2 F x dx F x dx

− =
∫ ∫
.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
15
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 015

5p 1. Să se calculeze
( ) ( ) 3 3 3
log 5 7 log 5 7 log 2 − + + − .
5p

2. Să se determine funcţia de gradul al doilea al cărei grafic este tangent la axa Ox în punctul (1, 0) şi
trece prin punctul (0, 2) .
5p
3. Să se rezolve în mulţimea [ ) 0, 2π ecuaţia sin cos 0 x x + = .
5p
4. Câte numere naturale de patru cifre se pot forma cu elemente ale mulţimii { } 1, 3, 5, 7, 9 ?
5p 5. Să se determine ecuaţia dreptei care conţine punctul ( 2, 2) A − şi este paralelă cu dreapta determinată de
punctele (2,1) C , ( 1, 3) D − − .

5p 6. Fie
3
,
2
π
α π
 

 
 
astfel încât
5
cos
13
α = − . Să se calculeze sinα .

Varianta 15
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

15 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 015

1. Fie , , a b c∈] şi matricea
a b c
A c a b
b c a
| |
|
=
|
|
\ .
.
5p a) Să se calculeze ( ) det A .
5p
b) Să se arate că dacă 0 a b c + + ≠ şi A nu este inversabilă în ( )
3
_ M , atunci a b c = = .
5p c) Să se arate că sistemul de ecuaţii liniare
1
2
1
2
1
2
ax by cz x
cx ay bz y
bx cy az z
¦
+ + =
¦
¦
¦
+ + =
´
¦
¦
+ + =
¦
¹
admite numai soluţia 0 x y z = = = .

2. Se consideră polinomul [ ] f X ∈\ ,
4 2
5 5 f X X = − + , cu rădăcinile
1 2 3 4
, , , x x x x ∈^.
5p
a) Să se calculeze
1 2 3 4
1 1 1 1
x x x x
+ + + .
5p b) Să se arate că polinomul f are toate rădăcinile reale.
5p c) Să se arate că dacă g este un polinom cu coeficienţi reali care are proprietatea că pentru orice x real
( ) ( ) g x f x ≤ , atunci există [ 1, 1] a∈ − astfel încât . g af =

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

15 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 015
1. Pentru fiecare , 3 n n ∈ ≥ ` , se consideră funcţia :[0, ) , ( ) 1
n
n n
f f x x nx ∞ → = − + \ .
5p
a) Să se arate că
n
f este strict descrescătoare pe [ ] 0;1 şi strict crescătoare pe [ ) 1;∞ .
5p
b) Să se arate că ecuaţia ( ) 0, 0
n
f x x = > are exact două rădăcini (0,1)
n
a ∈ şi (1, )
n
b ∈ ∞ .
5p c) Să se calculeze lim
n
n
a
→∞
, unde
n
a s-a definit la punctul b).
2. Se consideră şirul ( )
n
n
I
∈`
, unde
1
0
2
0
1
1
I dx
x
=
+

şi
1
*
2
0
,
1
n
n
x
I dx n
x
= ∈
+

` .
5p a) Să se arate că
0
.
4
I
π
=
5p b) Să se arate că
2 2 2
1
, , 2
2 1
n n
I I n n
n

= − ∀ ∈ ≥

` .

5p c) Să se arate că ( )
1
0
1 1 1 1
lim 1 ... 1 .
3 5 7 2 1
n
n
I
n

→∞
 
− + − + + − =
 

 


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
16
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 016
5p
1. Să se calculeze modulul numărului complex
2
2
i
z
i

=
+
.
5p
2. Să se determine a∈\ pentru care
2
2 0, x ax + + ≥ oricare ar fi numărul real x .

5p 3. Să se rezolve în intervalul [ ] 1,1 − ecuaţia
1
arcsin arcsin
2 3
x + =
π
.

5p 4. Să se rezolve ecuaţia
8 10
n n
C C = , , 10 n n ∈ ≥ ` .

5p 5. Să se afle măsura celui mai mare unghi al triunghiului ABC ştiind că ( ) ( ) ( ) 2, 2 , 2, 3 , 2, 3 A B C − − .

5p 6. Fie ,
2
π
α π
 

 
 
astfel încât
3
sin
5
α = . Să se calculeze sin 2α .

Varianta 16
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

16 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 016

1. Se consideră mulţimea , , 0
0 1
a b
G X a b a
¦ ¹
| | ¦ ¦
= = ∈ >
´ ` |
\ . ¦ ¦
¹ )
\ .
5p a) Să se arate că dacă , A B G ∈ , atunci AB G ∈ .
5p b) Să se găsească două matrice , C D G ∈ pentru care CD DC ≠ .
5p c) Să se arate că dacă A G ∈ , atunci
2
2
I A A G − + ∈ .

2. Se consideră , , a b c∈_ şi polinomul
3 2
f X aX bX c = + + + .
5p a) Să se determine , , a b c astfel încât polinomul f să aibă rădăcinile
1 2
1 x x = = şi
3
2 x = − .
5p
b) Să se arate că dacă f are rădăcina 2 , atunci f are o rădăcină raţională.
5p c) Să se arate că dacă , , a b c∈], iar numerele (0) f şi (1) f sunt impare, atunci polinomul f nu are
rădăcini întregi.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

16 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 016

1. Se consideră funcţia : f → \ \, ( )
{ }
2
2
1
sin , \ 0
0 , 0
x x
f x
x
x
¦

¦
=
´
¦
=
¹
\
.
5p a) Să se arate că funcţia f este derivabilă pe \.
5p b) Să se calculeze lim '( ).
x
f x
→∞

5p c) Să se demonstreze că funcţia f este mărginită pe \.

2. Pentru fiecare
*
n∈` se consideră funcţia :[0,1] , ( ) (1 )
n
n n
f f x x → = − \ .
5p
a) Să se calculeze
1
2
0
( ) f x dx

.
5p
b) Să se arate că
1
0
1
( )
( 1)( 2)
n
xf x dx
n n
=
+ +

, oricare ar fi n

∈` .

5p
c) Să se calculeze
1
0
lim
n
n
x
f dx
n →∞
| |
|
\ .

.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
17
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 017
5p
1. Să se arate că numărul
( )
3
1 3 i + este întreg.
5p
2. Să se determine imaginea funcţiei
2
: , ( ) 2 f f x x x → = − + \ \ .

5p 3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 2 1 5 x − + = .

5p
4. Să se determine probabilitatea ca, alegând un număr ab din mulţimea numerelor naturale de două
cifre, să avem 4 a b + = .
5p 5. Să se determine ecuaţia dreptei care trece prin punctul ( 1,1) A − şi este perpendiculară pe dreapta
: 5 4 1 0 d x y − + = .

5p 6. Să se calculeze perimetrul triunghiului ABC ştiind că 6 AB = ,
4
B
π
= şi
6
C
π
= .

Varianta 17
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

17 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 017

1. Se consideră matricele
1 3
0 1
A
 
=
 

 
şi
3 8
1 3
B
− −  
=
 
 
.
5p
a) Să se calculeze
2 2
A B − .
5p b) Să se calculeze
2 3 4
2
det( ) I A A A A + + + + .

5p c) Să se arate că ecuaţia
2
2
X I = are o infinitate de soluţii în ( )
2
M ] .

2. Se consideră polinoamele [ ] , f g X ∈_ ,
4 3 2
1 f X X X X = + + + + , cu rădăcinile
1 2 3 4
, , , x x x x ∈^
şi
2
1 g X = − .
5p a) Să se determine restul împărţirii polinomului f la polinomul g.
5p b) Să se calculeze ( ) ( ) ( ) ( )
1 2 3 4
1 1 1 1 x x x x − ⋅ − ⋅ − ⋅ − .
5p
c) Să se calculeze ( ) ( ) ( ) ( )
1 2 3 4
g x g x g x g x ⋅ ⋅ ⋅ .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

17 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 017

1. Se consideră şirul ( ) *
n
n
x
∈`
, unde ( )
1
0,1 x ∈ şi
5
*
1
3
,
4
n n
n
x x
x n
+
+
= ∀ ∈` .

5p a) Să se arate că ( )
*
0,1 , .
n
x n ∈ ∀ ∈`
5p
b) Să se arate că şirul ( ) *
n
n
x
∈`
este convergent.

5p
c) Să se arate că
2
9
lim
16
n
n
n
x
x
+
→∞
= .
2. Se consideră o funcţie : f → \ \, cu proprietatea că ( ) sin , . xf x x x = ∀ ∈\
5p a) Să se calculeze
2
0
( ) . x f x dx
π


5p b) Să se arate că funcţia f este integrabilă pe intervalul 0,
2
π  
 
 
.

5p c) Să se arate că ( )
1
2
cos1 f x dx
π


.Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
18
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 018
5p
1. Să se rezolve în mulţimea numerelor complexe ecuaţia
2
2 4 0 x x − + = .

5p 2. Să se afle valoarea minimă a funcţiei : f → \ \,
2
( ) 3 2 f x x x = − + .

5p 3. Să se rezolve în intervalul [ ] 1,1 − ecuaţia
1
arcsin arccos
2 2
x
π
+ = .

5p 4. Care este probabilitatea ca, alegând un număr k din mulţimea { } 0,1, 2,..., 7 , numărul
7
k
C să fie prim.
5p
5. Să se determine a∈\ pentru care vectorii 3 u ai j = +
G G G
şi ( ) 4 4 v i a j = + +
G G G
sunt coliniari.

5p 6. Să se calculeze
( )
AB AC BC ⋅ +
JJJG JJJG JJJG
, ştiind că ( 3, 4) A − , (4, 3) B − şi (1, 2) C .

Varianta 18
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

18 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 018

1. Se consideră matricea
3
0 0 0
1 0 0 ( )
1 1 0
A
 
 
= ∈
 
 
\ M .

5p a) Să se calculeze
3
A .
5p b) Să se afle rangul matricei
3
t
I A A + + .
5p c) Să se determine inversa matricei
3
I A + .

2. Se consideră , a b∈\ şi polinomul
3 2
4 20 f X aX X b = + + + , cu rădăcinile
1 2 3
, , x x x ∈^ .
5p a) Să se determine
1 2 3
, , x x x în cazul 2, 0 a b = = .
5p
b) Să se demonstreze că
2 2 2 2
1 2 1 3 2 3
( ) ( ) ( ) 8(4 15) x x x x x x a − + − + − = − .
5p c) Să se determine , a b astfel încât polinomul f să aibă o rădăcină dublă egală cu a − .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

18 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 018
1. Se consideră funcţia
2 1
:[0, ) [0, ), ( )
2
x
f f x
x
+
∞ → ∞ =
+
şi şirul ( )
n n
x
∈`
dat de
0 1
2, ( ), .
n n
x x f x n
+
= = ∀ ∈`
5p a) Să se determine asimptotele graficului funcţiei f.
5p b) Să se arate că şirul ( )
n n
x
∈`
, are limita 1.
5p c) Să se arate că şirul ( )
n n
y
∈`
dat de
0 1 2
... ,
n n
y x x x x n = + + + + − este convergent.

2. Se consideră funcţiile : , ( ) 1 cos f f x x → = + \ \ şi ( ) ( )
0
: ,
x
F F x x f t dt → =

\ \ .
5p
a) Să se calculeze
2
0
( ) f x dx
π

.
5p b) Să se arate că F este funcţie pară.
5p c) Să se determine intervalele de monotonie ale funcţiei F .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
19
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 019
5p
1. Să se ordoneze crescător numerele
3 4
3, 5, 8 .
5p

2. Să se determine funcţia : f → \ \ ştiind că graficul său şi graficul funcţiei : g → \ \ , ( ) 3 3 g x x = − +
sunt simetrice faţă de dreapta 1 x = .
5p
3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia
2 1 1
3 10 3 27 0
x x + +
− ⋅ + = .
5p 4. Să se determine probabilitatea ca, alegând un număr din mulţimea numerelor naturale de trei cifre, acesta
să aibă toate cifrele pare.
5p 5. Să se determine ecuaţia medianei duse din vârful A al triunghiului ABC , unde (1, 2) A , (2, 3) B şi (2, 5) C − .
5p 6. Să se arate că
ctg1 tg1
ctg 2
2

= .

Varianta 19
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

19 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 019

1. Se consideră sistemul
1
0
0
0
x y z t
x y z t
x y z t
x y z t
+ + + = ¦
¦
− + + =
¦
´
+ − + =
¦
¦ + + − =
¹
şi A matricea sistemului.
5p a) Să se calculeze ( ) det A .
5p b) Să se rezolve sistemul.
5p
c) Să se determine
1
A

.

2. Fie polinomul [ ]
4 3 2
2 2 1 f X X aX X X = + + − + ∈\ şi
1 2 3 4
, , , x x x x ∈^ rădăcinile sale.
5p
a) Să se calculeze
1 2 3 4
1 1 1 1
x x x x
+ + + .
5p b) Să se arate că ( )
2
2
1 1
2 2 , f x x x x a x
x x

(
| | | |
= − + − + + ∀ ∈ (
| |
\ . \ . (
¸ ¸
\ .
5p c) Să se determine a∈\ pentru care toate rădăcinile polinomului f sunt numere reale.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

19 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 019
1. Se consideră funcţia ( )
2
: 2, 2 , ( ) ln
2
x
f f x
x
+
− → =

\ .
5p a) Să se determine asimptotele graficului funcţiei f.
5p b) Să se determine punctele de inflexiune ale graficului funcţiei f.
5p c) Să se calculeze
1
lim ,
a
x
x f
x →∞
 
 
 
unde a este un număr real.

2. Se consideră funcţia
3 2
2
2 5 8
: , ( ) , .
4
x x x
f f x x
x
− + − +
→ = ∀ ∈
+
\ \ \
5p a) Să se calculeze ( )
1
0
f x dx

.
5p
b) Să se calculeze
4
2
1
( ( ) 2) . x f x dx + −


5p c) Ştiind că funcţia f este bijectivă, să se calculeze ( )
2
1
4
5
f x dx


.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
20
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 020
5p
1. Să se arate că
( ) 3
2 log 4, 5 ∈ .
5p
2. Să se rezolve în mulţimea numerelor complexe ecuaţia
2
2 2 0 x x − + = .
5p 3. Să se rezolve în [0, 2 ) π ecuaţia sin cos 1 x x + = − .
5p 4. Să se calculeze
4 4 4
4 5 6
C C C + + .
5p 5. Pe laturile AB şi AC ale triunghiului ABC se consideră punctele M, respectiv N astfel încât
4 AM MB =
JJJJG JJJG
şi MN BC . Să se determine m∈R astfel încât CN mAC =
JJJG JJJG
.
5p 6. Să se calculeze perimetrul triunghiului OAB , ştiind că (0, 0) O , ( 1, 2) A − şi ( 2, 3) B − .

Varianta 20
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

20 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 020

1. Se consideră triunghiul ABC, cu laturile AB c = , BC a = , CA b = şi sistemul
ay bx c
cx az b
bz cy a
+ = ¦
¦
+ =
´
¦
+ =
¹
.
5p a) Să se rezolve sistemul în cazul 3, 4, 5. a b c = = =
5p b) Să se demonstreze că, pentru orice triunghi, sistemul are soluţie unică.
5p c) Ştiind că soluţia sistemului este ( )
0 0 0
, , x y z , să se demonstreze că ( )
0 0 0
, , 1, 1 x y z ∈ − .

2. Se consideră mulţimea
3
,
a b
G a b
b a
¦ ¹
| |
= ∈
´ ` |
\ .
¹ )
] .
5p a) Să se determine numărul elementelor mulţimii G.
5p b) Să se arate că AB G ∈ , pentru orice , A B G ∈ .
5p c) Să se determine numărul matricelor din mulţimea G care au determinantul nul.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

20 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 020
1. Se consideră funcţia ( )
2
: , 2 3 2 5.
x
f f x e x x → = + − + \ \
5p
a) Să se demonstreze că funcţia f este strict crescătoare pe [ ) 0, ∞ .
5p b) Să se arate că funcţia f nu este surjectivă .
5p
c) Să se calculeze
( )
( )
'
lim
x
f x
f x →∞
.

2. Se consideră funcţia [ )
2 3
1
: 0, , ( )
(1 )(1 )
f f t
t t
∞ → =
+ +
\ .

5p a) Să se calculeze
1
3
0
( 1) ( ) t f t dt +

.

5p b) Să se arate că ( ) ( )
1
3
1
1
, 0.
x
x
f t dt t f t dt x = ∀ >
∫ ∫


5p c) Să se calculeze ( )
1
lim
x
x
x
f t dt
→∞

.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
21
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 021

5p 1. Să se rezolve în mulţimea numerelor complexe ecuaţia
2
8 25 0 x x − + = .
5p

2. Să se determine a∈\, pentru care graficul funcţiei : f → \ \, ( ) ( )
2
( ) 1 3 1 1 f x a x a x a = + + − + − ,
intersectează axa Ox în două puncte distincte.

5p 3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 8 6 1 1 x x + − − = .
5p
4. Să se calculeze
4 4 3
8 7 7
C C C − − .
5p 5. Să se determine ecuaţia perpendicularei duse din punctul (1, 2) A pe dreapta : 1 0 d x y + − = .

5p
6. Ştiind că
1
sin
3
x = , să se calculeze cos 2x .

Varianta 21
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

21 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 021

1. Pentru , , a b c

∈\ , se consideră sistemul
ax by cz b
cx ay bz a
bx cy az c
+ + = ¦
¦
+ + =
´
¦
+ + =
¹
, , , x y z ∈\.
5p a) Să se arate că determinantul sistemului este
2 2 2
( )( ). a b c a b c ab ac bc ∆ = + + + + − − −
5p b) Să se rezolve sistemul în cazul în care este compatibil determinat.
5p c) Ştiind că
2 2 2
0 a b c ab ac bc + + − − − = , să se arate că sistemul are o infinitate de soluţii ( ) , , x y z ,
astfel încât
2 2
1 x y z + = − .

2. Se consideră mulţimea
4
, ,
0
a b
G a b c
c
¦ ¹ | |
= ∈
´ ` |
\ .
¹ )
] .
5p a) Să se determine numărul elementelor mulţimii G.
5p
b) Să se dea un exemplu de matrice A G ∈ cu proprietatea că
ˆ
det 0 A ≠ şi
2
ˆ
det 0 A = .
5p c) Să se determine numărul soluţiilor ecuaţiei
2
ˆ ˆ
1 0
ˆ ˆ
0 0
X
| |
=
|
\ .
, X G ∈ .


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

21 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 021

1. Se consideră funcţia : f → \ \, ( ) ( 1)( 3)( 5)( 7) f x x x x x = − − − − .
5p
a) Să se calculeze
( )
4
lim
x
f x
x
→∞
.
5p
b) Să se calculeze ( )
1
lim
x
x
f x
→∞
.
5p
c) Să se arate că ecuaţia ( ) 0 f x ′ = are exact trei rădăcini reale.

2. Se consideră funcţiile
*
2 2
1
: , ( ) , .
n n
f f x n
n x
→ = ∈
+
\ \ `
5p a) Să se calculeze aria suprafeţei cuprinse între graficul funcţiei
1
, f axele de coordonate şi dreapta 1. x =

5p b) Să se calculeze ( )
1
2
1
0
( ) x f x dx

.

5p c) Să se arate că ( ) lim (1) (2) (3) ... ( ) .
4
n n n n
n
n f f f f n
→∞
π
+ + + + =

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
22
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 022
5p
1. Să se calculeze
2 10
1 ... i i i + + + + .

5p 2. Se consideră funcţiile
2
, : , ( ) 3 2, ( ) 2 1 f g f x x x g x x → = − + = − \ \ . Să se rezolve ecuaţia
( )( ) 0 f g x = D .

5p 3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia ( )
2
lg( 9) lg 7 3 1 lg( 9) x x x + + + = + + .
5p 4. Să se rezolve inecuaţia
2
10
n
C < , 2 n ≥ , n natural.
5p 5. Se consideră dreptele paralele de ecuaţii
1
: 2 0 d x y − = şi
2
: 2 4 1 0 d x y − − = . Să se calculeze distanţa
dintre cele două drepte.

5p 6. Să se calculeze sin75 sin15 +
D D
.

Varianta 22
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

22 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 022

1. Fie sistemul
3 3 3
0
0 , cu , ,
1
x y z
ax by cz a b c
a x b y c z

+ + =

+ + = ∈


+ + =

\, distincte două câte două şi A matricea sistemului.
5p
a) Să se arate că ( ) ( )( )( )( ) det A a b c c b c a b a = + + − − − .
5p b) Să se rezolve sistemul în cazul 0 a b c + + ≠ .
5p c) Să se demonstreze că dacă 0 a b c + + = , atunci sistemul este incompatibil.

2. Se consideră şirul de numere reale ( )
n n
a
∈`
, cu
0
0 a = şi
2
1
1
n n
a a
+
= + , n ∀ ∈` şi polinomul
[ ] f X ∈\ , cu (0) 0 f = şi cu proprietatea că
2 2
( 1) ( ( )) 1 f x f x + = + , x ∀ ∈\ .
5p a) Să se calculeze ( ) 5 f .
5p b) Să se arate că n ∀ ∈` , ( )
n n
f a a = .
5p
c) Să se arate că f X = .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

22 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 022

1. Se consideră funcţia : f → \ \,
4
( )
3
x
f x
x
=
+
.
5p
a) Să se calculeze ( ), f x x ′ ∈\.
5p b) Să se determine mulţimea valorilor funcţiei f.
5p
c) Să se arate că ( ) ( ) , , . f x f y x y x y − ≤ − ∀ ∈\

2. Se consideră funcţia
3
: , ( ) 3 2 f f x x x → = − + \ \ .

5p
a) Să se calculeze
3
2
( )
1
f x
dx
x −

.

5p
b) Să se calculeze
2
0
1
13
( )
x
dx
f x.
5p
c) Să se determine punctele de extrem ale funcţiei
2
0
: , ( ) ( )
x
t
g g x f t e dt → =

\ \ .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
23
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 023
5p
1. Să se calculeze suma primilor 20 de termeni ai progresiei aritmetice ( )
1
n
n
a

, ştiind că
4 2
4 a a − = şi

1 3 5 6
30 a a a a + + + = .

5p
2. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia
2 3 1
2 2
x x
x x
+ −
=
+ −
.

5p 3. Să se calculeze
1
tg arctg
2 2
π  

 
 
.
5p
4. Să se determine probabilitatea ca, alegând un element din mulţimea { } 1, 2, 3,..., 40 , numărul
2
2 6
n n +

să fie pătrat perfect.
5p
5. Să se calculeze coordonatele centrului de greutate al triunghiului ABC , dacă ( ) (5, 3), (2, 1), 0, 9 A B C − − .
5p 6. Ştiind că tg 2 α = , să se calculeze sin4α .

Varianta 23
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

23 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 023

1. Se consideră matricea
0 5
1 0
A
| |
=
|
\ .
şi mulţimea ( )
5
,
a b
C A X a b
b a
¦ ¹
| |
= = ∈
´ ` |
\ .
¹ )
^ .
5p a) Să se arate că ( ) X C A ∀ ∈ , XA AX = .
5p b) Să se arate că dacă ( ) Y C A ∈ şi
2
2
Y O = , atunci
2
Y O = .
5p
c) Să se arate că dacă ( )
2
, Z C A Z O ∈ ≠ şi Z are toate elementele raţionale, atunci det 0 Z ≠ .

2. Se consideră
3
a∈] şi polinomul [ ]
3 2
3
ˆ
2 f X X a X = + + ∈] .
5p a) Să se calculeze
( ) ( ) ( )
ˆ ˆ ˆ
0 1 2 f f f + + .
5p b) Pentru
ˆ
2 a = , să se determine rădăcinile din
3
] ale polinomului f .
5p
c) Să se determine
3
a∈] pentru care polinomul f este ireductibil în [ ]
3
X ] .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

23 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 023

1. Se consideră funcţia : f → \ \,
3
( ) 1 f x x x = + + .

5p a) Să se arate că, pentru orice n∈`, ecuaţia ( )
1
3
1
f x
n
= +
+
are o unică soluţie
n
x ∈\.
5p
b) Să se arate că lim 1
n
n
x
→∞
= , unde
n
x este soluţia reală a ecuaţiei ( )
1
3
1
f x
n
= +
+
, n∈`.
5p
c) Să se determine ( ) lim 1
n
n
n x
→∞
− , unde
n
x este soluţia reală a ecuaţiei ( )
1
3
1
f x
n
= +
+
, n∈`.

2. Se consideră funcţia [ )
0
sin
: 0, , ( ) .
1
x t
f f x dt
t
∞ → =
+

\
5p
a) Să se arate că
0
1
ln(1 ), 1
1
a
dt a a
t
= + ∀ > −
+

.
5p b) Să se arate că ( ) ln(1 ), 0 f x x x < + ∀ > .
5p c) Să se arate că ( ) (2 ) f f π > π .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
24
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 024
5p
1. Să se calculeze
1
z
z
+ pentru
1 3
2
i
z
− +
= .
5p 2. Să se determine funcţia de gradul al doilea : f → \ \ pentru care ( 1) (1) 0, (2) 6 f f f − = = = .
5p 3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia
2 4 8
11
log log log
6
x x x + + = .

5p 4. Să se demonstreze că dacă x∈\ şi 1 x ≥ , atunci
2 2
(1 ) (1 ) 4 x x + + − ≥ .
5p 5. Să se determine ecuaţia înălţimii duse din B în triunghiul ABC , ştiind că (0, 9) A , (2, 1) B − şi (5, 3) C − .

5p 6. Să se calculeze
( ) ( )
2 5 3 4 i j i j + ⋅ −
G G G G
.

Varianta 24
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

24 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 024

1. Se consideră o matrice ( )
3
A∈M ^ . Se notează cu
t
A transpusa matricei A.
5p a) Să se demonstreze că z ∀ ∈^, ( )
3
X ∀ ∈M ^ , ( ) ( )
3
det det zX z X = .
5p b) Să se demonstreze că det ( ) 0
t
A A − = .
5p c) Ştiind că
t
A A ≠ , să se demonstreze că rang( ) 2
t
A A − = .

2. Se consideră polinomul [ ] f X ∈_ , cu
4 2
5 4 f X X = − + .
5p a) Să se determine rădăcinile polinomului f.
5p b) Să se determine polinomul [ ] h X ∈_ , pentru care (0) 1 h = şi care are ca rădăcini inversele
rădăcinilor polinomului f.
5p
c) Ştiind că g este un polinom cu coeficienţi întregi, astfel încât ( ) ( ) ( ) ( ) 2 1 1 2 2 g g g g − = − = = = ,
să se arate că ecuaţia ( ) 0 g x = nu are soluţii întregi.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

24 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 024

1. Se consideră funcţia : , ( ) sin f f x x x → = − \ \ .
5p a) Să se arate că funcţia f este strict crescătoare.
5p b) Să se arate că graficul funcţiei nu are asimptote.
5p
c) Să se arate că funcţia
3
: , ( ) ( ) g g x f x → = \ \ este derivabilă pe \.

2. Se consideră funcţia [ ) ( )
2
, 0
: 0, , .
1 , 0
x x
e e
x
f f x
x
x
− −>
∞ → =


=

\

5p a) Să se arate că funcţia f are primitive pe [ ) 0, ∞ .

5p
b) Să se calculeze
1
0
( ) xf x dx

.

5p c) Folosind eventual inegalitatea 1, ,
x
e x x ≥ + ∀ ∈\ să se arate că ( )
0
0 1, 0.
x
f t dt x ≤ < ∀ >Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică informa- tică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - .informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
25
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 025
5p
1. Să se calculeze ( )( ) ( ) 1 1 2 3 2 i i i − + − − .

5p 2. Să se arate că pentru oricare a

∈\ , dreapta 4 y x = + intersectează parabola ( )
2
2 1 y ax a x = + − + .

5p 3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia
2 1
2 3 2 8 0
x x+
− ⋅ + = .
5p
4. Să se determine probabilitatea ca, alegând un număr din mulţimea { } 10,11,12,..., 40 , suma cifrelor lui să
fie divizibilă cu 3.

5p
5. În triunghiul ABC punctele , , M N P sunt mijloacele laturilor. Fie H ortocentrul triunghiului MNP. Să
se demonstreze că . AH BH CH = =
5p
6. Să se calculeze sin sin
6 4 6 4
π π π π    
+ + −
   
   
.

Varianta 25
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

25 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 025

1. În mulţimea
3
S a permutărilor de 3 elemente se consideră permutarea
1 2 3
3 1 2
 
σ =
 
 
.
5p a) Să se verifice că permutarea σ este pară.
5p b) Să se determine toate permutările
3
x S ∈ , astfel încât x x σ = σ .
5p c) Să se rezolve ecuaţia
2
x σ = , cu
3
x S ∈ .

2. Se consideră matricea
2 2
1 1
A
 
=
 
− −
 
şi mulţimea ( ) { }
{ } 2
\ 1 G X a I aA a = = + ∈ − \ .
5p a) Să se arate că { } , \ 1 a b ∀ ∈ − \ , ( ) ( ) ( ) X a X b X ab a b = + + .
5p b) Să se arate că ( ) , G ⋅ este un grup abelian, unde ,, ⋅ ” reprezintă înmulţirea matricelor.
5p c) Să se determine t ∈\ astfel încât (1) (2)... (2009) ( 1) X X X X t = − .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

25 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 025
1. Se consideră funcţia ( )
2
1
: (0, ) , ln
2
f f x x ∞ → = \ .
5p a) Să se arate că funcţia este convexă pe intervalul (0, ] e .
5p b) Să se determine asimptotele graficului funcţiei.
5p
c) Să se arate că şirul
3
( )
n n
a

, dat de ( )
ln3 ln 4 ln5 ln
...
3 4 5
n
n
a f n
n
= + + + + − , este descrescător.

2. Se consideră funcţia ( ) : 0, , cos
2
f f x x
π (
→ =
(
¸ ¸
\ .
5p a) Să se calculeze aria suprafeţei cuprinse între graficul funcţiei f şi axele de coordonate.
5p b) Să se calculeze volumul corpului obţinut prin rotirea graficului funcţiei f în jurul axei Ox .

5p c) Să se calculeze
1 1 2 3
lim 1 ... .
n
n
f f f f f
n n n n n
→∞
| || | | | | | | | | | | |
− + + + +
| | | | | | |
\ . \ . \ . \ . \ . \ . \ .


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
26
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 026
5p
1. Fie
1
z şi
2
z soluţiile complexe ale ecuaţiei
2
2 50 0 z z + + = . Să se calculeze
1 2
z z + .
5p
2. Se consideră funcţia : f → \ \, ( ) 1 2 f x x = − . Să se arate că funcţia f f f D D este strict
descrescătoare.
5p
3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 3 9 2
x x
+ = .
5p
4. Fie mulţimea { } 2, 1, 0, 1, 2 A = − − şi o funcţie bijectivă : f A A → . Să se calculeze
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 2 1 0 1 2 f f f f f − + − + + + .
5p
5. În sistemul cartezian de coordonate xOy se consideră punctele ( ) 1, 3 A − şi ( ) 1, 1 B − . Să se determine
ecuaţia mediatoarei segmentului AB.
5p
6. Fie ,
2
π
α π
 

 
 
cu
1
sin
3
α = . Să se calculeze tgα .

Varianta 26
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

26 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 026

1. Se consideră matricele
0 1
1 0
A
−  
=
 
 
şi
cos sin
sin cos
t t
B
t t
−  
=
 
 
, cu t ∈\ .
5p a) Să se arate că dacă matricea
2
( ) X ∈M \ verifică relaţia AX XA = , atunci există , a b∈\,
astfel încât
a b
X
b a
−  
=
 
 
.
5p b) Să se demonstreze că
*
n ∀ ∈` ,
cos sin
sin cos
n
nt nt
B
nt nt
−  
=
 
 
.
5p c) Să se rezolve în mulţimea
2
( ) \ M ecuaţia
2
X A = .

2. Se consideră a∈\ şi polinomul
4 3 2
3 2 1 [ ] f X X X aX X = − + + − ∈\ .
5p a) Să se calculeze
1 2 3 4
1 1 1 1
x x x x
+ + + , unde
1 2 3 4
, , , x x x x ∈^ sunt rădăcinile polinomului f .
5p b) Să se determine restul împărţirii polinomului f la
2
( 1) X − .
5p c) Să se demonstreze că f nu are toate rădăcinile reale.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

26 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 026
1. Fie funcţia ( ) : , arctg arcctg . f f x x x → = − R R
5p
a) Să se determine asimptota la graficul funcţiei f spre . +∞
5p
b) Să se arate că funcţia f este strict crescătoare pe . R
5p c) Să se arate că şirul ( )
1
,
n
n
x

dat de ( )
1
,
n n
x f x n

+
= ∀ ∈N şi
1
0, x = este convergent .
2. Fie funcţia [ ] ( ) : 1, 1 , arcsin f f x x − → = R .
5p a) Să se arate că funcţia :[ 1,1] , ( ) ( ) g g x xf x − → = \ are primitive, iar acestea sunt crescătoare.
5p
b) Să se calculeze
1
0
2
( ) . f x dx5p c) Să se arate că
1
0
( )
4
x f x dx
π


.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.

SUBIECTUL I (30p) – Varianta 027
5p
1. Să se calculeze modulul numărului complex
2 3 6
1 z i i i i = + + + + + … .
5p
2. Să se determine valoarea maximă a funcţiei : f → , ( )
2
2 f x x x = − + .
5p
3. Să se rezolve în intervalul ( ) 0;∞ ecuaţia
2
lg 5lg 6 0 x x + − = .
5p
4. Să se determine numărul funcţiilor { } { } : 0,1, 2, 3 0,1, 2, 3 f → care au proprietatea ( ) ( ) 0 1 2 f f = = .
5p
5. În sistemul cartezian de coordonate xOy se consideră punctele ( ) 0, 0 O , ( ) 1, 2 A şi ( ) 3, 1 B . Să se
determine măsura unghiului AOB .
5p
6. Ştiind că α ∈ şi că
1
sin cos
3
α α + = , să se calculeze sin 2α .

Varianta 27
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1


27 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 027

1. În mulţimea ( )
' 2
M ^ , se consideră matricele
0 0
1 0
A
 
=
 
 
şi
2
1 0
0 1
I
 
=
 
 
.
5p a) Să se determine rangul matricei
2
A I + .
5p
b) Să se demonstreze că dacă ( )
' 2
X ∈M ^ astfel încât AX XA = , atunci există , x y ∈^ astfel
încât
0 x
X
y x
 
=
 
 
.
5p c) Să se demonstreze că ecuaţia
2
Y A = nu are nicio soluţie în mulţimea ( )
' 2
M ^ .
2. Pe mulţimea \ se defineşte legea de compoziţie x y x y xy ∗ = + + .
5p
5p
a) Să se arate că legea „∗” este asociativă.
b) Fie funcţia ( ) : , 1 f f x x → = + \ \ . Să se verifice relaţia ( ) ( ) ( ), , f x y f x f y x y ∗ = ⋅ ∀ ∈\ .
5p c) Să se calculeze
1 1 1 1
1 ...
2 3 2008 2009
∗ ∗ ∗ ∗ ∗ .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

27 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 027
1. Fie funcţia [ ] ( ) : 1, 1 , ( 1)arcsin . f f x x x − → = − R

5p a) Să se calculeze
2
0
( )
lim
x
f x
x x


.
5p b) Să se determine punctele în care funcţia f nu este derivabilă.
5p c) Să se arate că funcţia f este convexă.

2. Se consideră funcţiile : , f → R R ( )
2 3 4
1 f x x x x x = + + + + şi : F → \ \, ( ) ( )
0
.
x
F x f t dt =


5p
a) Să se arate că funcţia F este strict crescătoare pe . R
5p b) Să se arate că funcţia F este bijectivă.
5p c) Să se calculeze ( )
1
0
,
a
F x dx


unde
1
F

este inversa funcţiei F şi
1 1 1 1
1 .
2 3 4 5
a = + + + +

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
28
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 028
5p
1. Să se calculeze ( ) ( )
10 10
1 1 i i + + − .
5p 2. Fie funcţia : f → \ \, ( )
2
6 3 f x x x = − . Să se ordoneze crescător numerele
( ) ( )
2 , 3 f f şi ( ) 2 f .
5p 3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 2 1 3 x − = .
5p
4. Să se determine numărul funcţiilor { } { } : 0,1, 2, 3 0,1, 2, 3 f → care au proprietatea că ( ) 0 f este număr
impar.
5p
5. Fie triunghiul ABC şi ( ) M BC ∈ astfel încât
1
3
BM
BC
= . Să se demonstreze că
2 1
3 3
AM AB AC = +
JJJJG JJJG JJJG
.
5p
6. Ştiind că ,
2
π
α π
 

 
 
şi că
3
sin
5
α = , să se calculeze tgα .

Varianta 28
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1


28 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 028

1. Se consideră matricea
1 0
0 8
A
 
=
 
 
.
5p a) Să se rezolve ecuaţia
2
det( ) 0 A xI − = .
5p
b) Să se arate că dacă matricea ( )
2
X ∈ ^ M verifică relaţia AX XA = , atunci există , a b∈^ astfel
încât
0
0
a
X
b
 
=
 
 

5p c) Să se determine numărul de soluţii ale ecuaţiei
3
X A = ,
2
( ) X ∈ ^ M .

2. Se consideră mulţimea de funcţii ( )
{ }
*
, ,
: , ,
a b a b
G f f x ax b a b = → = + ∈ ∈ \ \ \ \ .
5p a) Să se calculeze
1, 2 1, 2
f f
− −
D , unde „D ” este compunerea funcţiilor.
5p
b) Să se demonstreze că ( ) , G D este un grup.
5p c) Să se arate că grupul G conţine o infinitate de elemente de ordin 2.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

28 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 028
1. Fie funcţia :[0, 3] , f →R ( ) { } { } ( )
1 , f x x x = − unde { } x este partea fracţionară a numărului . x
5p
a) Să se calculeze ( )
1
1
lim .
x
x
f x

<

5p b) Să se determine domeniul de continuitate al funcţiei . f
5p c) Să se determine punctele în care funcţia f nu este derivabilă .

2. Se consideră funcţiile ( )
1
: ,
2 sin
f f x
x
→ =

R R şi
[ ) ( )
0
: 0, , ( )
x
F F x f t dt +∞ → =

R .

5p a) Să se calculeze ( )
2
0
cos . f x x dx
π


5p b) Să se demonstreze că funcţia F este strict crescătoare.
5p c) Să se determine lim ( ).
x
F x
→∞Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
29
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 029
5p
1. Să se demonstreze că numărul 7 4 3 7 2 3 a = + + − este număr natural.
5p
2. Se consideră funcţia : f → \ \,
2
( ) 2 5 2 f x x x = − + . Să se rezolve inecuaţia ( ) 2 0 f x ≤ .
5p 3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 2 x x = − .
5p 4. Să se calculeze probabilitatea ca, alegând o mulţime din mulţimea submulţimilor nevide ale mulţimii
{ } 1, 2, 3, 4, 5, 6 A = , aceasta să aibă toate elementele impare.
5p
5. Fie punctele ( ) ( ) 2, 0 , 1,1 A B şi ( ) 3, 2 C − . Să se calculeze sinC .
5p
6. Ştiind că 0,
2
π
α
 

 
 
şi că tg ctg 2 α α + = , să se calculeze sin 2α .

Varianta 29
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

29 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 029

1. Se consideră sistemul
0
1
2 1
x y z
mx y z m
x my z
+ + = ¦
¦
+ + = −
´
¦
+ + = −
¹
, m∈\ şi matricea
1 1 1
1 1
1 2
A m
m
| |
|
=
|
\ .
.
5p a) Să se determine m∈\ pentru care ( ) det 0 A = .
5p b) Să se arate că pentru orice m∈\ sistemul este compatibil.
5p c) Să se determine m∈\ ştiind că sistemul are o soluţie
0 0 0
( , , ) x y z cu
0
2 z = .

2. Se consideră mulţimea ( )
2 3
M ] , submulţimea ( )
2 3
ˆ
2 a b
G X X
b a
¦ ¹
| | ¦ ¦
= ∈ =
´ `
|
\ . ¦ ¦
¹ )
M ] şi matricele
2
ˆ ˆ
0 0
ˆ ˆ
0 0
O
| |
=
|
\ .
şi
2
ˆ ˆ
1 0
ˆ ˆ
0 1
I
| |
=
|
\ .
.
5p a) Să se verifice că dacă
3
, x y ∈] , atunci
2 2
ˆ
0 x y + = dacă şi numai dacă
ˆ
0 x y = = .
5p b) Să se arate că mulţimea
2
\{ } H G O = este un subgrup al grupului multiplicativ al matricelor
inversabile din ( )
2 3
M ] .
5p c) Să se rezolve ecuaţia
2
2
, X I X G = ∈ .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

29 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 029
1. Se consideră
*
n∈` şi funcţiile
2 3 2 1 2 2 1
, : , ( ) 1 ... , ( ) 1.
n n n
n n n n
f g f x x x x x x g x x
− +
→ = − + − + − + = + \ \

5p a) Să se verifice că
2
( ) ( )
( ) , \ { 1}.
1
( 1)
n n
n
g x g x
f x x
x
x

′ = − ∀ ∈ −
+
+
\
5p
b) Să se calculeze
1
lim .
2
n
n
f
→∞
 

 
 

5p c) Să se demonstreze că
n
f are exact un punct de extrem local.
2. Se consideră şirul ( )
n
n
I

∈N
definit prin
1
3
0
, .
1
n
n
x
I dx n
x

= ∀ ∈
+

N
5p a) Să se calculeze
2
. I
5p
b) Să se demonstreze că şirul ( )
n
n
I

∈N
este strict descrescător .
5p c) Să se calculeze lim .
n
n
I
→∞


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
30
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 030
5p
1. Să se demonstreze că numărul
1 1 1 1
1 2 2 3 3 4 99 100
+ + + +
+ + + +
… este natural.

5p 2. Se consideră funcţia : f → , ( )
2
2 f x x mx = − + . Să se determine mulţimea valorilor parametrului
real m pentru care graficul funcţiei f intersectează axa Ox în două puncte distincte.
5p
3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia ( ) ( )
3 3
log 1 log 3 1 x x + + + = .
5p 4. Să se calculeze probabilitatea ca, alegând o mulţime din mulţimea submulţimilor nevide ale mulţimii
{ } 1, 2, 3, 4, 5 A = , aceasta să aibă produsul elementelor 120.
5p
5. Se consideră punctele ( ) ( ) 0, 2 , 1, 1 A B − şi ( ) 3, 4 C . Să se calculeze coordonatele centrului de greutate
al triunghiului ABC.
5p
6. Să se demonstreze că
2 2
sin
8 2
π −
= .

Varianta 30
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

30 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 030

1. Se consideră numerele reale , , a b c , funcţia
3
: , ( ) 2 3 f f x x x → = + + \ \ şi determinanţii
3 3 3
1 1 1
A a b c
a b c
= şi
1 1 1
( ) ( ) ( )
B a b c
f a f b f c
= .
5p a) Să se arate că ( )( )( )( ) A a b b c c a a b c = − − − + + .
5p b) Să se arate că A B = .
5p c) Să se arate că, pentru orice trei puncte distincte, cu coordonate naturale, situate pe graficul funcţiei
, f aria triunghiului cu vârfurile în aceste puncte este un număr natural divizibil cu 3.

2. Se consideră matricea
1 3
3 9
A
− | |
=
|

\ .
şi mulţimea ( )
{ } 2
G X a I aA a = = + ∈\ .
5p a) Să se arate că , a b ∀ ∈\, ( ) ( ) ( ) 0 X a X X a = şi ( ) ( ) ( 10 ). X a X b X a b ab = + −
5p b) Să se arate că mulţimea ( )
1
10
H X a a
¦ ¹ ¦ ¹
= ∈
´ ´ ` `
¹ ) ¹ )
\ \ este parte stabilă a lui ( )
2
\ M în raport cu
înmulţirea matricelor.
5p c) Să se rezolve ecuaţia
2
2
, X I X G = ∈ .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

30 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 030
1. Se consideră funcţia ( )
3
: , sin .
6
x
f f x x x → = − − R R
5p
a) Să se determine ( ) lim .
x
f x
→−∞

5p b) Să se calculeze derivata a doua a doua funcţiei f.
5p
c) Să se demonstreze că ( ) 0, 0. f x x ≤ ∀ ≥

2. Fie funcţia : , f → R R ( )
2
1
1
x
f x
x
+
=
+
.

5p
a) Să se arate că funcţia : , F → R R ( )
( )
2
1
arctg ln 1
2
F x x x = + + este o primitivă a funcţiei . f
5p b) Să se calculeze
1
0
( ) f x dx

.
5p
c) Să se arate că şirul ( )
n
n
a

∈N
, definit de
2 2
1
,
n
n
k
n k
a
n k
=
+
=
+

n

∀ ∈N , este convergent .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
31
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 031
5p
1. Ştiind că
3
log 2 a = , să se arate că
16
1 3
log 24
4
a
a
+
= .
5p
2. Să se determine două numere reale care au suma 1 şi produsul 1 − .
5p
3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia
2 1 2
2 2 160.
x x + +
+ =
5p
4. Într-o clasă sunt 22 de elevi, dintre care 12 sunt fete. Să se determine în câte moduri se poate alege un
comitet reprezentativ al clasei format din 3 fete şi 2 băieţi.
5p
5. În sistemul cartezian de coordonate xOy se consideră punctele ( ) 2, 1 A − , ( ) 1, 1 B − şi ( ) 1, 3 C .
Să se determine ecuaţia dreptei care trece prin punctul C şi este paralelă cu dreapta AB.
5p 6. Să se arate că sin6 0 < .

Varianta 31
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

31 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 031

1. Pentru x∈^ se consideră matricea ( )
2
2
1 1
( )
1 1
x x
A x
x
 
+ −
= ∈
 

 
M ^ .
5p a) Să se verifice că ( )
2
( ) 2 ( ). A x xA x =
5p b) Să se determine toate numerele complexe x pentru care ( ) ( )
4 2
2
( ) ( ) . A x A x O + =
5p c) Să se arate că ecuaţia ( ) ( )
2
2
0 , X A X M = ∈ ^ nu are soluţii.

2. Se consideră polinomul [ ] f X ∈^ , ( ) ( )
100 100
f X i X i = + + − , care are forma algebrică
100 99
100 99 1 0
... f a X a X a X a = + + + + .
5p a) Să se calculeze
100
a +
99
a .

5p
b) Să se determine restul împărţirii polinomului f la
2
1 X − .
5p c) Să se demonstreze că polinomul f are toate rădăcinile reale.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

31 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 031
1. Se consideră funcţia ( )
2
: , . | | f f x x x → = − R R
5p a) Să se arate că graficul funcţiei f admite asimptotă spre . −∞
5p b) Să se determine domeniul de derivabilitate al funcţiei . f
5p c) Să se determine punctele de extrem local ale funcţiei f.

2. Se consideră şirul ( )
n
n
I

∈N
dat de
1
2
0
, .
1
n
n
x
I dx n
x

= ∀ ∈
+

N
5p a) Să se calculeze
2
. I
5p b) Să se verifice că
2
1
, .
1
n n
I I n
n

+
+ = ∀ ∈
+
N
5p c) Să se calculeze lim .
n
n
nI
→∞Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică-informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică-informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
32
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 032
5p
1. Se consideră numărul real
2 3 2009
1 1 1 1
1
2
2 2 2
s = + + + + + … . Să se demonstreze că ( ) 1; 2 s ∈ .
5p
2. Se consideră funcţiile ( ) , : , 2 1 f g f x x → = − şi ( ) 4 1 g x x = − + . Să se determine coordonatele
punctului de intersecţie a graficelor celor două funcţii.
5p
3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia
2
sin 1 cos x x = + .
5p
4. Fie mulţimea { } 2, 1, 0, 1, 2 A = − − . Să se determine numărul funcţiilor pare : f A A → .
5p
5. În sistemul cartezian de coordonate xOy se consideră punctele ( ) 2, 1 A − , ( ) 1, 1 B − şi ( ) 1, 3 C .
Să se determine coordonatele punctului D ştiind că patrulaterul ABCD este paralelogram.
5p
6. Ştiind că ;
2
x
π
π
 

 
 
şi că
3
sin
5
x = , să se calculeze sin
2
x
.

Varianta 32
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

32 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 032

1. Se consideră în
3
\ sistemul
1
1
ax y z
x ay z
x y az a
+ + = ¦
¦
+ + =
´
¦
+ + =
¹
, a∈\.
5p a) Să se arate că determinantul matricei sistemului are valoarea
2
( 2)( 1) . a a + −
5p b) Să se rezolve sistemul în cazul în care este compatibil determinat.
5p c) Să se rezolve sistemul în cazul 2 a = − .

2. Se consideră mulţimea ( )
2
G ⊂ M _ ,
2 2
10
, 10 1 |
a b
G a b , a b
b a
¦ ¹ | |
= ∈ − =
´ ` |
\ .
¹ )
_ .
5p
a) Să se verifice că
19 60
6 19
A G
| |
= ∈
|
\ .
.
5p b) Să se arate că X Y G ⋅ ∈ , pentru oricare , X Y G ∈ .
5p c) Să se demonstreze că mulţimea G este infinită.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

32 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 032
1. Se consideră funcţia ( ) ( ) : , arctg 2 arctg . f f x x x → = + − R R
5p
a) Să se calculeze ( ), . f x x ′ ∈R
5p b) Să se demonstreze că ( ) 0 , .
2
f x x
π
< ≤ ∀ ∈R

5p c) Să se demonstreze că funcţia
2
( 1)
: , ( ) ( ) arctg
2
x
g g x f x
+
→ = + \ \ este constantă.

2. Se consideră funcţiile ( )
3
: , arctg
3
x
f f x x x → = − + R R şi ( ) : , arctg . g g x x → = R R
5p a) Să se calculeze
2
1
'( )
.
f x
dx
x


5p
b) Să se determine
3
0
1
lim ( ) .
x
x
f t dt
x
→∞


5p c) Să se calculeze aria suprafeţei cuprinse între graficele celor două funcţii şi dreptele 0 x = şi 1 x = .


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
33
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 033
5p
1. Să se arate că numărul
3
4 3
log 16 log 9 27 + + este natural.
5p
2. Să se determine valoarea minimă a funcţiei
2
: , ( ) 3 4 2 f f x x x → = + + \ \ .
5p
3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 16 3 4 4
x x
+ ⋅ = .
5p 4. Să se calculeze probabilitatea ca, alegând un element din mulţimea
{ }
| , 100 n n n ∈ < ` , acesta să
fie număr raţional.
5p
5. În sistemul cartezian de coordonate xOy se consideră punctele ( ) 2, 1 A − , ( ) 1, 1 B − , ( ) 1, 3 C şi
( ) , 4 D a , unde . a∈\ Să se determine a∈\ astfel încât dreptele AB şi CD să fie paralele.
5p
6. Ştiind că x∈\ şi că
1
tg
2
x = , să se calculeze tg + .
3
x
π  
 
 


Varianta 33
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

33 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 033

1. Se consideră matricele
3
1 0 0
0 1 0
0 0 1
I
 
 
=
 
 
,
0 1 0
0 0 1
1 0 0
B
 
 
=
 
 
şi
2
3
A aI bB cB = + + , , , a b c∈\.
5p
a) Să se calculeze
3
B .
5p
b) Să se calculeze
1
B

.
5p c) Să se demonstreze că , , a b c ∀ ∈\, ( ) ( ) det 0 a b c A + + ≥ .

2. Se consideră corpul ( )
7
, , + ⋅ ] şi
{ }
2
7
H x x = ∈] .
5p a) Să se arate că
ˆ ˆ ˆ ˆ
{0,1, 2, 4} H = .

5p b) Să se arate că, pentru orice
7
a∈] există
7
, x y ∈] astfel încât
2 2
a x y = + .

5p c) Să se arate că
2000
7
{ | } x x H ∈ = ] .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

33 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 033
1. Fie funcţia ( ) ( )
1
: 0, , f f x
x
+ ∞ → = \ şi şirul
1
( ) ,
n n
a

1 1 1 1
... , .
1 2 2 3 3
n
a n
n n

= + + + + ∀ ∈`
5p
a) Să se arate că funcţia f ′ este strict crescătoare pe intervalul ( ) 0, . + ∞
5p
b) Să se demonstreze că
1 1 1 1
, .
2( 1) 1 1 2
k
k k k k k k

< − < ∀ ∈
+ + +
N
5p c) Să se demonstreze că şirul
1
( )
n n
a

este convergent.

2. Se consideră funcţiile
[ ) ( )
0
: 0, , arctg , .
x
n
n n
f f x t t dt n

+ ∞ → = ∀ ∈

R N
5p
a) Să se arate că ( )
2
1
1
arctg , 0
2 2
x x
f x x x
+
= − ∀ ≥ .
5p
b) Să arate că ( )
1
1 , 1
4 1
n
f n
n
π
≤ ⋅ ∀ ≥
+
.
5p
c) Să se calculeze ( ) lim 1 .
n
n
nf
→∞


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
34
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 034
5p
1. Să se calculeze modulul numărului complex
4
(3 4 ) z i = + .
5p
2. Să se arate că vârful parabolei asociate funcţiei
2
: , ( ) 2 2 1 f f x x x → = + + \ \ se găseşte pe dreapta
de ecuaţie 0 x y + = .
5p 3. Să se determine numărul soluţiilor ecuaţiei sin sin 2 x x = din intervalul [0, 2 ) π .
5p 4. Fie mulţimea {1, 2, 3, 4, 5} A = . Să se determine numărul funcţiilor bijective : f A A → , cu proprietatea
că ( ) 1 2 f = .
5p 5. În sistemul cartezian de coordonate xOy se consideră punctele (2, 1) A − , ( 1,1) B − , (1, 3) C şi ( , 4) D a ,
a∈\. Să se determine a∈\ pentru care dreptele AB şi CD sunt perpendiculare.
5p 6. Se consideră triunghiul ascuţitunghic ABC în care are loc relaţia sin cos sin cos B B C C + = + .
Să se demonstreze că triunghiul ABC este isoscel.

Varianta 34
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

34 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 034

1. Se consideră matricele ( ) ( ) ( )
1,3 3,1
4
1 2 3 , 5
6
K M L M
| |
|
= ∈ = ∈
|
\ .
\ \ şi A LK = .
5p a) Să se calculeze suma elementelor matricei A.

5p
b) Să se arate că
2
32 A A = .
5p
c) Să se arate că rangul matricei
n
A este 1, oricare ar fi n

∈` .
2. Pe mulţimea \ se consideră legea de compoziţie 6 x y axy x y ∗ = − − + , , x y ∀ ∈\, unde a
este o constantă reală.
5p a) Pentru
1
3
a = , să se demonstreze că legea „∗” este asociativă.

5p b) Să se arate că legea „∗” admite element neutru dacă şi numai dacă
1
3
a = .
5p c) Să se arate că, dacă intervalul [ ] 0, 6 este parte stabilă a lui \ în raport cu legea „∗” , atunci
1 1
,
6 3
a
(

(
¸ ¸
.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

34 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 034
1. Se consideră funcţia ( ) : 0, , f + ∞ →R ( )
1 3 1
ln + ln
1 2 2
f x x x
x
   
= − + +
   
+
   
şi şirul ( ) ,
n
n
a

∈N


1 1 1
1 ... ln ,
2 2
n
a n
n
 
= + + + − +
 
 
. n

∀ ∈N
5p
a) Să se demonstreze că funcţia f este strict crescătoare pe intervalul ( ) 0, . +∞
5p b) Să se arate că ( ) 0, f x < ( ) 0, . x ∀ ∈ +∞
5p
c) Să se demonstreze că şirul ( )
n
n
a

∈N
este strict descrescător .

2. Se consideră funcţiile [ ] : 0, 1 ,
n
f →R ( )
0
arcsin ,
x
n
n
f x t t dt =

. n

∀ ∈N
5p a) Să se calculeze derivata funcţiei
3
f .
5p
b) Să se calculeze
1
1
.
2
f
 
 
 

5p
c) Să se determine ( )
1
1
2
lim .
x
x
f x

<


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
35
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 035
5p
1. Să se calculeze modulul numărului ( ) ( )
3 3
2 2 i i + + − .
5p 2. Graficul unei funcţii de gradul al doilea este o parabolă care trece prin punctele (1, 3), A − ( 1, 3) B − ,
(0,1) C . Să se calculeze valoarea funcţiei în punctul 2 x = .
5p
3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 3 4 6 2 9
x x x
⋅ − = ⋅ .
5p
4. Se consideră mulţimea { } 0,1, 2,..., 2009 A = . Să se determine probabilitatea ca, alegând un element
din mulţimea A, acesta să fie divizibil cu 5.
5p
5. În sistemul cartezian de coordonate xOy se consideră punctele ( ) 0, 3 A − şi ( ) 4, 0 B . Să se calculeze
distanţa de la punctul O la dreapta AB.
5p
6. Să se calculeze aria unui paralelogram ABCD cu 6 AB = , 8 AD = şi ( ) 135 m ADC =
D
) .

Varianta 35
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

35 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 035

1. Se consideră matricele
1 2 1
2 2 0
1 4 3
A
− | |
|
=
|

\ .
şi
2
1
5
B
| |
|
=
|
\ .
.
5p
a) Să se arate că ecuaţia AX B = are o infinitate de soluţii ( )
3, 1
X ∈M ^ .

5p b) Să se verifice că
3
10 A A = .
5p
c) Să se determine rangul matricei
*
A , adjuncta matricei . A

2. Se consideră mulţimea [ 2] { 2 , } a b a b = + ∈ ] ] , funcţia : [ 2] f → ] ],

2 2
( 2) 2 f a b a b + = − , , a b ∀ ∈] şi mulţimea ( )
{ }
2 1 A x f x
(
= ∈ = −
¸ ¸
] .
5p
a) Să se arate că 7 5 2 A + ∈ .
5p
b) Să se arate că, pentru orice , 2 x y
(

¸ ¸
] , ( ) ( ) ( ) f xy f x f y = .
5p c) Să se arate că mulţimea A este infinită.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

35 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 035
1. Se consideră funcţia : , f → R R ( ) ln( 1)
x
f x x e = − + .
5p a) Să se arate că funcţia f ′ este strict descrescătoare pe . R

5p b) Să se arate că lim ( ) 0, .
a
x
x f x a
→∞
= ∀ ∈\
5p
c) Să se determine asimptotele graficului funcţiei . f

2. Fie şirul ( )
n
n
I

∈N
dat de
2
2
0
(2 ) , .
n
n
I x x dx n

= − ∀ ∈

`
5p a) Să se calculeze
1
I .
5p
b) Să se demonstreze că ( )
1
2 1 2 , , 2.
n n
n I nI n n


+ = ∀ ∈ ≥ N
5p
c) Să se arate că şirul ( )
n
n
I

∈`
tinde descrescător către 0.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
36
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 036
5p
1. Se consideră numărul raţional
1
7
scris sub formă de fracţie zecimală infinită
1 2 3
1
0, ...
7
a a a = .
Să se determine
60
a .
5p
2. Fie funcţiile ( ) ( ) , : , 2 , 3 2 f g f x x g x x → = − = + \ \ . Să se calculeze ( )( ) ( )( ). f g x g f x − D D
5p
3. Să se demonstreze că funcţia ( )
3
: , 3 1 f f x x → = + \ \ este injectivă.
5p
4. Să se calculeze probabilitatea ca, alegând un număr din mulţimea numerelor naturale de trei cifre,
acesta să fie divizibil cu 50.
5p
5. Să se determine a∈\ pentru care punctele (1, 2) A − , (4,1) B şi ( 1, ) C a − sunt coliniare.
5p 6. Fie ABC un triunghi care are AB = 3, AC = 5 şi BC = 7. Să se calculeze cos A.

Varianta 36
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

36 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 036

1. Se consideră matricele
2
0 0
0 0
O
 
=
 
 
şi ( )
2
a b
A
c d
 
= ∈
 
 
M \ , cu proprietatea că
2
2
A O = .
5p a) Să se arate că 0 a d + = .
5p b) Să se arate că matricea
2
I A + este inversabilă.
5p
c) Să se arate că ecuaţia
2
AX O = are o infinitate de soluţii în mulţimea ( )
2
M \ .

2. Se consideră polinomul
4 2
2 9 f X X = − + , cu rădăcinile
1 2 3 4
, , , x x x x ∈^, numărul 2 a i = +
şi mulţimile ( ) [ ] { }
A g a g X = ∈_ şi ( ) [ ] ( )
{ }
, grad 3 B h a h X h = ∈ ≤ _ .
5p a) Să se calculeze ( ) f a .
5p b) Să se calculeze
1 2 3 4
| | | | | | | | x x x x + + + .
5p c) Să se arate că A B = .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

36 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 036
1. Fie funcţia
3 1
: \ { 3} , ( )
3
x
f f x
x
+
→ =

\ \ şi şirul
1
( )
n n
a

definit prin
1
2, a =
*
1
( ), .
n n
a f a n
+
= ∀ ∈`
5p a) Să se demonstreze că funcţia f este strict crescătoare pe ( , 3) −∞ şi pe ( 3, ). ∞
5p
b) Să se determine asimptotele graficului funcţiei . f
5p
c) Să se demonstreze că şirul ( )
n
n
a

∈N
nu este convergent.
2. Se consideră funcţiile ( )
2
1
: , ( ) şi : , ( ) .
x
x
f f x e F F x f t dt

→ = → =

\ \ \ \
5p a) Să se determine punctele de inflexiune ale graficului funcţiei . F
5p b) Să se calculeze
1
0
( ) . xf x dx


5p c) Să se calculeze
1
0
( ) . F x dxMinisterul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
37
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 037
5p 1. Să se calculeze suma 1 4 7 ... 100 + + + + .
5p 2. Să se determine imaginea funcţiei ( )
2
: , 1 f f x x x → = + + \ \ .
5p 3. Să se arate că numărul
1 3
sin arcsin sin arccos
2 2
 
 
+
 
 
 
 
 
este natural.

5p 4. Să se determine numărul termenilor raţionali din dezvoltarea binomului
( )
5
2 1 + .
5p
5. Fie ABCD un pătrat de latură 1. Să se calculeze lungimea vectorului AB AC AD + +
JJJG JJJG JJJG
.
5p 6. Să se arate că
6 2
sin105
4
+
=
D
.

Varianta 37
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

37 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 037

1. Se consideră matricea
1 2
1 2
1 1
a a a
A b b b
a
+ +  
 
= + +
 
 
, cu , a b∈\.
5p a) Să se arate că ( ) ( )( ) det 1 A a b a = − − .

5p
b) Să se calculeze
( )
det
t
A A − .
5p
c) Să se arate că rang 2 A≥ , , a b ∀ ∈\ .

2. Se consideră polinomul [ ] f X ∈\ ,
3 2
f X pX qX r = + + + , cu ( ) , , 0, p q r ∈ ∞ şi cu rădăcinile
1 2 3
, , x x x ∈^ .
5p a) Să se demonstreze că f nu are rădăcini în intervalul [ ) 0, ∞ .
5p
b) Să se calculeze
3 3 3
1 2 3
x x x + + în funcţie de p, q şi r.
5p c) Să se demonstreze că dacă , , a b c sunt trei numere reale astfel încât 0 a b c + + < , 0 ab bc ca + + >
şi 0 abc < , atunci ( ) , , , 0 a b c∈ −∞ .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

37 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 037
1. Se consideră funcţia : , f → R R ( )
3
3 +3arctg . f x x x x = −
5p a) Să se arate că funcţia f este strict crescătoare pe . R
5p
b) Să se arate că funcţia f este bijectivă.
5p
c) Să se determine a∈\ pentru care
( )
lim
a
x
f x
x
→∞
există, este finită şi nenulă.

2. Se consideră şirul
1
( )
n n
I

dat de
1
0
= , .
n x
n
I x e dx n

∀ ∈

`
5p a) Să se calculeze
1
. I
5p b) Să se demonstreze că şirul
1
( )
n n
I

este convergent .
5p c) Să se calculeze lim .
n
n
nI
→∞Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
38
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 038
5p
1. Să se arate că ( )
2
log 3 1, 2 ∈ .
5p
2. Să se determine valorile reale ale lui m pentru care
2
3 0 x x m + + > , oricare ar fi x∈\.
5p
3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia ( ) sin cos 1 x x + − = .
5p
4. Să se arate că, pentru orice număr natural n, 3 n ≥ , are loc relaţia
2 3 3
1 n n n
C C C
+
+ = .
5p
5. Se consideră dreptele de ecuaţii
1 2
: 2 3 1 0, : 3 2 0 d x y d x y + + = + − = şi
3
: 0 d x y a + + = .
Să se determine a∈\ pentru care cele trei drepte sunt concurente.
5p
6. Să se calculeze perimetrul triunghiului ABC, ştiind că 4, 3 şi ( ) 60 AB AC m BAC = = =
D
) .

Varianta 38
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

38 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 038

1. Se consideră matricea
0 0 0
1 0 0
1 1 0
A
| |
|
=
|
\ .
şi mulţimea de matrice
0 0
0 , , . |
a
M b a a b c
c b a
¦ ¹ | |
¦ ¦
|
= ∈
´ `
|
¦ ¦
\ . ¹ )
^
5p
a) Să se calculeze
3
A .

5p b) Să se arate că dacă
3
( ) X ∈M ^ şi AX XA = , atunci . X M ∈
5p c) Să se arate că ecuaţia
2
X A = nu are soluţii în ( )
3
M ^ .

2. Se consideră polinomul
4
f aX bX c = + + , cu , , a b c∈].
5p a) Să se arate că numărul ( ) ( ) 3 1 f f − este număr par.
5p
b) Să se arate că, pentru orice , x y ∈], numărul ( ) ( ) f x f y − este divizibil cu x y − .
5p c) Să se determine coeficienţii polinomului f ştiind că (1) 4 f = şi ( ) 3 f b = .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

38 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 038
1. Se consideră funcţia : , f → R R ( )
2
2 ln( 1). f x x x x = + + +
5p a) Să se demonstreze că funcţia f este strict crescătoare.
5p
b) Să se demonstreze că funcţia f este bijectivă.
5p c) Să se arate că graficul funcţiei f nu are asimptotă oblică spre . +∞

2. Se consideră funcţia : , f → R R ( ) { } { } ( )
1 , f x x x = − unde { } x este partea fracţionară a
numărului real x .
5p a) Să se calculeze ( )
1
0
f x d x

.
5p
b) Să se demonstreze că funcţia f admite primitive pe . R
5p c) Să se arate că valoarea integralei ( )
1 a
a
f x d x
+

nu depinde de numărul real . a

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
39
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 039

5p 1. Se consideră numărul complex
1 3
2
i
z
− +
= . Să se demonstreze că
2
z z = .
5p
2. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale inecuaţia
2
4 3 0 x x − + − ≥ .
5p
3. Să se arate că funcţia ( ) ( )
1
: 1; , f f x x
x
∞ → = + \ este injectivă.
5p
4. Să se determine numărul funcţiilor { } { } : 1, 2, 3 0,1, 2, 3 f → pentru care ( ) 1 f este număr par.
5p
5. Fie ABC un triunghi care are AB = 2, AC = 3 şi BC = 2 2 . Să se calculeze AB AC ⋅
JJJG JJJG
.

5p
6. Să se arate că
6 2
sin15
4

=
D
.

Varianta 39
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

39 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 039

1. Se consideră sistemul
0
0
0
x y z
ax by cz
bcx acy abz
+ + = 

+ + =


+ + =

, cu , , a b c

∈\ şi A matricea sistemului.
5p a) Să se calculeze ( ) det A .
5p b) Să se rezolve sistemul, în cazul în care , , a b c sunt distincte două câte două.
5p c) Să se determine mulţimea soluţiilor sistemului, în cazul în care a b c = ≠ .

2. Se consideră mulţimea
{ }
2 2
5 , , 5 1 M a b a b a b = + ∈ − = ] .
5p a) Să se arate că 9 4 5 x M = + ∈ .
5p b) Să se demonstreze că M este grup în raport cu înmulţirea numerelor reale.
5p c) Să se demonstreze că mulţimea M are o infinitate de elemente.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

39 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 039
1. Se consideră funcţia : (0, ) , ( ) ln f f x x x ∞ → = \ .
5p a) Să se studieze monotonia funcţiei f.
5p b) Să se determine asimptotele graficului funcţiei f.
5p c) Să se demonstreze că orice şir ( )
n n
x
∈`
cu proprietatea
( )
0 1
(0,1),
n
f x
n
x x e
+
∈ = este
convergent.

2. Se consideră şirul ( )
n
n
I

∈N
definit prin
1
0
,
4 5
n
n
x
I dx n
x

= ∀ ∈
+

N .
5p
a) Să se calculeze
2
I .
5p b) Să se arate că şirul ( )
n
n
I

∈N
verifică relaţia
1
1
4 5 , .
1
n n
I I n
n

+
+ = ∀ ∈
+
N
5p c) Să se determine lim .
n
n
nI
→∞
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
40
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 040
5p
1. Se consideră a∈\ şi numărul complex
2
2
a i
z
ai
+
=
+
. Să se determine a pentru care z ∈\ .
5p 2. Să se demonstreze că dreapta de ecuaţie 2 3 y x = + intersectează parabola de ecuaţie

2
4 12 y x x = − + într-un singur punct.
5p
3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 2 1 x x − = .
5p
4. Se consideră mulţimea {1, 2, 3, 4, 5, 6} A = . Să se determine probabilitatea ca, alegând o pereche ( ) , a b
din produsul cartezian A A × să avem egalitatea 6 a b + = .
5p
5. În sistemul cartezian de coordonate xOy se consideră punctele ( ) 2, 1 M − , ( ) 1, 2 A şi ( ) 4, 1 B .
Să se determine lungimea vectorului MA MB +
JJJG JJJG
.
5p 6. Să se arate că ( ) ( )
2 2
sin sin sin sin a b a b a b + ⋅ − = − , pentru oricare , a b∈\.

Varianta 40
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

40 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 040

1. Se consideră matricele
3
1 0 0
0 1 0
0 0 1
I
| |
|
=
|
\ .
,
1 3 2
3 9 6
2 6 4
A
| |
|
=
|
\ .
,
1
3
2
X
| |
|
=
|
\ .
, ( ) 1 3 2 Y = ,

3
B I A = + ,
3
C I aA = + , cu a∈\.
5p a) Să se calculeze S A XY = − .
5p b) Să se determine a∈\ astfel încât
3
BC I = .
5p c) Să se arate că
1
14 ,
n n
A A n
+ ∗
= ∀ ∈` .

2. Se consideră polinomul
3
1 [ ] f X X = − ∈\ şi numărul \ ε∈^ \ , astfel încât ( ) 0 f ε = .
5p
a) Să se demonstreze că
2
1 0 ε + ε + = .
5p
b) Să se rezolve în mulţimea numerelor complexe sistemul
2
2
0
0
0
x y z
x y z
x y z
+ + = ¦
¦
+ ε + ε =
´
¦
+ ε + ε=
¹
.
5p c) Să se arate că, dacă f divide
3 3 2 3
1 2 3
( ) ( ) ( ) f X Xf X X f X + + , unde
1 2 3
, , f f f sunt polinoame cu
coeficienţi complecşi, atunci fiecare dintre polinoamele
1 2 3
, , f f f este divizibil cu 1 X − .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

40 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 040
1. Se consideră funcţia : , f → R R ( )
2 2
2 1. f x x x = + − +
5p a) Să se demonstreze că funcţia f este strict crescătoare pe intervalul ( , 0]. −∞
5p
b) Să se arate că graficul funcţiei f are exact două puncte de inflexiune.
5p c) Să se determine ecuaţia asimptotei la graficul funcţiei f spre . −∞

2. Se consideră funcţiile :
n
F → \ \, ( )
0
sin ,
x
n
n
F x t t dt =

. n

∀ ∈N
5p a) Să se calculeze ( )
1
. F π
5p b) Să se demonstreze că ( ) ( )
+1
1 1 ,
n n
F F < . n

∀ ∈N
5p
c) Să se calculeze ( ) lim 1 .
n
n
F
→∞


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
1
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 041
5p
1. Să se arate că numărul
lg2 3
100 27 + − este natural.
5p
2. Să se determine imaginea funcţiei ( )
2
2
: ,
1
x
f f x
x
→ =
+
\ \ .
5p
3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia
1
3 3 8
x x +
= − + .
5p
4. Să se determine numărul funcţiilor { } { } : 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 f → care au proprietatea că ( ) ( ) 1 3 7 f f + = .
5p
5. În sistemul cartezian de coordonate xOy se consideră punctele ( ) 2, 1 A − şi ( ) 1, 1 B − . Să se determine
ecuaţia dreptei care trece prin originea axelor şi este paralelă cu dreapta AB.
5p
6. Fie a şi b numere reale astfel încât sin sin 1 a b + = şi
1
cos cos .
2
a b + = Să se calculeze ( ) cos . a b −

Varianta 41
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1


41 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 041

1. Pentru , , p q r ∈^, se consideră sistemul
2 3
2 3
2 3
x py p z p
x qy q z q
x ry r z r
¦
+ + =
¦
¦
+ + =
´
¦
+ + =
¦
¹
.
5p a) Să se arate că determinantul sistemului este ( )( )( ) p q q r r p ∆ = − − − .
5p b) Dacă p, q, r sunt distincte, să se rezolve sistemul.
5p
c) Să se arate că, dacă sistemul are soluţia ( ) 1,1,1 − , atunci cel puţin două dintre numerele , , p q r
sunt egale.

2. Se consideră inelul ( ) , , A + ⋅ unde
5
,
a b
A a b
b a
¦ ¹ | | ¦ ¦
= ∈
´ ` |

¦ ¦ \ . ¹ )
] .
5p a) Să se determine numărul elementelor mulţimii A.
5p
b) Să se rezolve în mulţimea A ecuaţia
2
2
X I = .
5p c) Să se arate că ( ) , , A + ⋅ nu este corp.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

41 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 041
1. Se consideră funcţia ( ) ( ) : 0, , 0 , f + ∞ → −∞ ( ) ( ) ln 1 . f x x x = + −
5p a) Să se demonstreze că funcţia f este strict descrescătoare pe intervalul ( ) 0, . +∞
5p
b) Să se arate că funcţia f este surjectivă.
5p c) Să se arate că graficul funcţiei f nu admite asimptote.

2. Fie funcţia ( ) : , arctg . f f x x → = R R
5p a) Să se calculeze
1
0
( ) f x dx

.
5p b) Să se arate că
1
1
lim (ln ) .
2
x
x
f t dt
x →∞
π
=


5p c) Să se calculeze
1 1 2 3
lim ... .
n
n
f f f f
n n n n n →∞
         
+ + + +
         
         


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
42
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 042
5p
1. Să se calculeze partea întreagă a numărului
2 3
1 1 1
1
3
3 3
− + − .
5p
2. Să se rezolve în × \ \ sistemul
2
2
3 1
2 4
y x x
y x x

= − +


= + + 

.
5p
3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia
1
arctg arcctg
3 2
x
π
+ = .
5p
4. Să se determine numărul termenilor raţionali ai dezvoltării
100 4
( 5 1) . +
5p
5. Să se arate că punctele ( 1, 5) A − , (1,1) B şi (3, 3) C − sunt coliniare.
5p 6. Să se calculeze lungimea razei cercului înscris în triunghiul care are lungimile laturilor 4, 5 şi 7.

Varianta 42
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

42 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 042

1. Se consideră matricele ( )
2
, A B∈ ^ M , cu AB BA A − = şi matricele
0
0 1
0 0
A
 
=
 
 
,
0
1 0
0 2
B
 
=
 
 
.
5p a) Să se determine rangul matricei
0
A .
5p b) Să se arate că
0 0 0 0 0
A B B A A − = .

5p c) Să se demonstreze că
n n n
A B BA nA − = , pentru orice , 2 n n ∈ ≥ ` .

2. Se consideră polinomul [ ] f X ∈\ ,
3 2
4 12 f X X aX b = − + + .
5p a) Să se determine , a b∈\, astfel încât polinomul f să se dividă cu polinomul
2
1 X − .
5p
b) Să se determine , a b∈\, astfel încât ecuaţia ( ) 0 f x = să aibă soluţia x i = ∈^ .
5p c) Să se determine , a b∈\, astfel încât polinomul să aibă rădăcinile
1 2 3
, , x x x în progresie
aritmetică şi, în plus,
2 2 2
1 2 3
11 x x x + + = .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

42 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 042
1. Fie funcţia : , f → R R ( ) arctg f x x x = şi şirul ( )
n
n
x

∈N
definit de
1
1 x = , ( )
1
, .
n n
x f x n

+
= ∀ ∈N
5p a) Să se demonstreze că funcţia f ′ este strict crescătoare pe . R
5p
b) Să se determine ecuaţia asimptotei la graficul funcţiei f spre . −∞
5p
c) Să se arate că şirul ( )
n
n
x

∈N
este convergent .

2. Fie şirul ( ) ,
n
n
I

∈N
definit prin
1
2
0
( ) ,
n
n
I x x dx = −

. n

∀ ∈N
5p a) Să se calculeze
2
. I
5p b) Să se demonstreze că
1
= ,
4 + 2
n n
n
I I
n

, 2. n n ∀ ∈ ≥ N
5p c) Să se calculeze lim .
n
n
I
→∞Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică informa- tică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - .informatică
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
43
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 043
5p
1. Să se determine valoarea de adevăr a propoziţiei: „Suma oricăror două numere iraţionale este număr
iraţional.”
5p
2. Se consideră funcţia : , ( ) 2. f f x x → = + \ \ Să se rezolve ecuaţia
2
( ( )) ( ). f f x f x =
5p
3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 4 2 12
x x
= − .
5p
4. Fie mulţimea { } 1, 2, 3, 4, 5, 6 A = . Să se calculeze probabilitatea ca, alegând o pereche ( ) , a b din
mulţimea A A × , produsul numerelor a şi b să fie impar.
5p
5. În sistemul cartezian de coordonate xOy se consideră punctele ( ) 1, 3 A şi ( ) 1, 1 C − . Să se calculeze
aria pătratului de diagonală AC.
5p
6. Să se arate că
6 2
sin105 sin75
2
+
+ =
D D
.

Varianta 43
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

43 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 043

1. Se consideră mulţimea , , , |
a b
M a b c d
c d
¦ ¹ | |
= ∈
´ ` |
\ .
¹ )
` şi matricea
1 2
.
1 3
A M
| |
= ∈
|
\ .

5p a) Câte matrice din mulţimea M au suma elementelor egală cu 1?

5p
b) Să se arate că
1
A M

∉ .
5p
c) Să se determine toate matricele inversabile B M ∈ care au proprietatea
1
B M

∈ .

2. Se consideră ecuaţia
4 3 2
8 8 0 x x ax x b − + + + = , cu , a b∈\ şi cu soluţiile
1 2 3 4
, , , x x x x ∈^.

5p a) Să se arate că ( )( ) ( ) ( )
1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 2 3 1 4
8 x x x x x x x x x x x x x x x x a + + + + + + + + = − .
5p b) Să se determine a∈\ astfel încât
1 4 2 3
x x x x + = + .
5p c) Să se determine , a b∈\, astfel încât
1 2 3 4
, , , x x x x să fie în progresie aritmetică.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

43 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 043
1. Se consideră funcţia : , f → \ \ ( ) .
x
f x x e

= +
5p
a) Să se demonstreze că funcţia f este strict crescătoare pe intervalul [ ) 0, . + ∞
5p
b) Să se arate că funcţia f admite exact un punct de extrem local.
5p
c) Să se determine numărul de soluţii reale ale ecuaţiei ( ) , f x m = unde m este un număr real
oarecare.

2. Fie funcţiile : 0, ,
2
f
π  

 
 
\ ( )
tg
2
1
1
x t
f x dt
t
=
+

şi : 0, ,
2
g
π  

 
 
R ( )
ctg
2
1
1
.
(1 )
x
g x dt
t t
=
+


5p a) Să se calculeze .
3
f
π  
 
 

5p b) Să se calculeze ( ), 0, .
2
f x x
π  
′ ∈
 
 

5p c) Să se arate că ( ) ( ) 0, 0, .
2
f x g x x
π  
+ = ∀ ∈
 
 


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
44
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 044
5p
1. Să se determine partea reală a numărului complex
1
1
i
z
i

=
+
.
5p
2. Să se determine valorile reale ale lui m pentru care
2
1 0 x mx + + ≥ , oricare ar fi . x∈\
5p
3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia
1
arcsin 2
2
x = − .
5p
4. Se consideră mulţimea { } 0,1, 2,3, ... , 9 A = . Să se determine numărul submulţimilor mulţimii A care
au 5 elemente, din care exact două sunt numere pare.
5p
5. În sistemul cartezian de coordonate xOy se consideră punctele ( ) 1, 2 B − şi ( ) 2, 2 C − . Să se determine
distanţa de la punctul O la dreapta BC.
5p
6. Ştiind că ,
2
π
α π
 

 
 
şi
3
sin
5
α = , să se calculeze ctgα .

Varianta 44
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1


44 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 044

1. Se consideră matricele
1 0 0 1
0 0 0 0
0 0 0 0
1 0 0 1
A
 
 
=
 
 
 
 
şi
0 0 0 0
0 1 1 0
0 1 1 0
0 0 0 0
B
 
 
=
 
 
 
 
.
5p a) Să se calculeze AB BA + .

5p b) Să se arate că ( ) rang rang rang A B A B + = + .
5p c) Să se demonstreze că ( ) ,
n
n n
A B A B n

+ = + ∀ ∈` .

2. Se consideră polinomul [ ]
4 3 2
4 1 f X aX X X = + + + ∈^ cu rădăcinile
1 2 3 4
, , , x x x x ∈^.
5p a) Să se determine a∈^ astfel încât polinomul f să se dividă cu 1 X + .

5p b) Să se arate că polinomul
4 2
4 1 g X X aX = + + + are rădăcinile
1 2 3 4
1 1 1 1
, , ,
x x x x
.
5p c) Să se arate că, pentru orice a∈^, polinomul f nu are toate rădăcinile reale.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

44 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 044
1. Se consideră funcţia : , f → R R ( )
2
,
1
ax b
f x
x x
+
=
+ +
, . a b∈R
5p
a) Să se calculeze ( ), . f x x ′ ∀ ∈R
5p
b) Să se arate că funcţia f este strict crescătoare pe \ dacă şi numai dacă 2 0. a b = >
5p c) Pentru 2 a = şi 1 b = , să se determine mulţimea valorilor funcţiei f.

2. Fie funcţia :[ 1,1] , f − →R ( )
arcsin
0
x
t
f x e dt =

.
5p
a) Să se arate că funcţia f este strict monotonă.
5p b) Să se arate că
arcsin
0
( ) cos , [ 1,1]
x
t
f x e t dt x = ∀ ∈ −

.
5p
c) Să se determine (1) f .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
45
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 045
5p
1. Să se determine partea întreagă a numărului
7
5 2 1 −
.
5p
2. Fie
1
x şi
2
x soluţiile reale ale ecuaţiei
2
1 0 x x + − = . Să se arate că
1 2
2 1
x x
x x
+ ∈] .
5p
3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia
1
2 3 3 7
x x −
⋅ + = .
5p
4. Se consideră mulţimile { } 1, 2, 3, 4 A = şi { } 1, 2, 3, 4, 5, 6 B = . Să se determine numărul funcţiilor strict
crescătoare : f A B → .
5p
5. În sistemul cartezian de coordonate xOy se consideră punctele ( ) 1, 3 A , ( ) 2, 1 B − şi ( ) 3, 1 C − − . Să se
calculeze lungimea înălţimii duse din vârful A în triunghiul ABC.
5p
6. Să arate că 2 (sin75 sin15 ) 2. ⋅ − =
D D


Varianta 45
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1


45 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 045

1. Se consideră matricele
2 0
3 2
A
 
=
 
 
,
1 0
1 1
B
 
=
 
 
şi mulţimea ( ) ( )
{ } 2
C A X XA AX = ∈ = M \ .
5p a) Să se arate că ( ) B C A ∈ .
5p
b) Să se arate că dacă ( ) X C A ∈ , atunci există , x y ∈\, astfel încât
0 x
X
y x
 
=
 
 
.
5p
c) Să se rezolve ecuaţia
2
X X A + = .

2. Se consideră mulţimea ( 1,1) G = − , funcţia : f G →\, ( )
1
1
x
f x
x

=
+
şi corespondenţa
( , ) x y x y → ∗ , unde
1
x y
x y
xy
+
∗ =
+
, , x y G ∀ ∈ .
5p a) Să se arate că această corespondenţă defineşte o lege de compoziţie pe . G
5p b) Să se arate că , , ( ) ( ) ( ). x y G f x y f x f y ∀ ∈ ∗ =
5p
c) Ştiind că operaţia " " ∗ este asociativă, să se calculeze
1 1 1
...
2 3 9
∗ ∗ ∗ .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

45 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 045
1. Se consideră funcţia : , f → R R ( )
2
2
5
,
1
x ax
f x
x
+ +
=
+
. a∈R
5p a) Să se calculeze ( ), . f x x ′ ∀ ∈R
5p b) Ştiind că 0 a = , să se determine ecuaţia asimptotei spre +∞ la graficul funcţiei f .
5p c) Să se determine toate numerele reale a astfel încât funcţia f să aibă trei puncte de extrem local .

2. Fie funcţia [ ] : 1, 1 , f − →R ( )
2
1 . f x x = −
5p a) Să se calculeze
1
2
1
1 . x x dx
5p
b) Să se determine volumul corpului obţinut prin rotirea graficului funcţiei f în jurul axei . Ox
5p c) Să se calculeze ( )
1
0
lim .
n
n
x f x d x
→∞Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
46
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 046
5p
1. Fie
1
( )
n n
a

o progresie aritmetică. Ştiind că
3 19
10 a a + = , să se calculeze
6 16
a a + .
5p
2. Să se determine valorile parametrului real m pentru care ecuaţia
2
1 0 x mx m − + − = are două rădăcini
reale distincte.
5p
3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia
2
lg lg 6 x x + = .
5p
4. Se consideră mulţimile { } 1, 2, 3 A = şi { } 1, 2, 3, 4, 5 B = . Să se determine numărul funcţiilor strict
descrescătoare : f A B → , cu proprietatea că ( ) 3 1 f = .
5p
5. În sistemul cartezian de coordonate xOy se consideră punctele ( ) 2, 1 M − , ( ) 1, 1 N − şi ( ) 0, 3 P .
Să se determine coordonatele punctului Q astfel încât MNPQ să fie paralelogram.
5p 6. Să se calculeze lungimea medianei duse din A în triunghiul ABC, ştiind că 2, 3 AB AC = = şi 4 BC = .

Varianta 46
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

46 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 046

1. Se consideră matricea ( )
2
a b
A
c d
 
= ∈
 
 
\ M .
5p a) Să se demonstreze că x ∀ ∈\ , ( ) ( )
2
2
det A xI x a d x ad bc − = − + + − .
5p
b) Dacă
2
2
A O = , să se demonstreze că 0 a d + = .
5p c) Ştiind că
2
2
A O = , să se calculeze ( )
2
det 2 A I + .

2. Se consideră mulţimea ( )
{ }
2 2
, 3 1 G a b a b = ∈ × − = ] ] şi operaţia
( ) ( ) ( ) , , 3 , a b c d ac bd ad bc ∗ = + + .
5p
a) Să se determine a∈] pentru care ( ,15) a G ∈ .
5p
b) Să se arate că, pentru orice( ) ( ) , , , a b c d G ∈ , ( ) ( ) , , a b c d G ∗ ∈ .
5p
c) Să se arate că ( ) , G ∗ este grup.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

46 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 046
1. Se consideră funcţia : , f → \ \ ( )
1
x
x
f x
e

= .
5p a) Să se arate că f nu este derivabilă în punctul
0
1 x = .
5p b) Să se determine numărul soluţiilor reale ale ecuaţiei ( ) , f x m = unde m este un parametru real.
5p c) Să se calculeze ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
lim 1 2 3 ...
n
f f f f n
→∞
+ + + + .

2. Se consideră funcţia : 0, ,
2
f
π (

(
¸ ¸
\ ( )
2
sin f x x x = .
5p a) Să se arate că există numerele reale , , a b c astfel încât funcţia : 0,
2
F
π (

(
¸ ¸
\ ,
( )
( )
2
cos sin F x ax b x cx x = + + să fie o primitivă a funcţiei f.
5p
b) Să se calculeze
2
1
1
2
f dx
x
π
π
| |
|
\ .

.
5p c) Să se calculeze aria suprafeţei plane cuprinse între graficul funcţiei f şi graficul funcţiei : 0,
2
g
π (

(
¸ ¸
\,
( )
2
g x x x = π − .
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
47
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 047
5p
1. Să se arate că numărul ( ) ( )
4 4
2 2 i i + + − este întreg.
5p 2. Să se determine coordonatele punctelor de intersecţie dintre dreapta de ecuaţie 2 1 y x = + şi parabola
de ecuaţie
2
1 y x x = + + .
5p
3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia
2
2 16 11 x x + + = .
5p 4. Să se determine probabilitatea ca, alegând un număr din mulţimea numerelor naturale de patru cifre,
acesta să fie divizibil cu 9.
5p
5. În sistemul cartezian de coordonate xOy se consideră punctele ( ) 1, 1 A − , ( ) 1, 3 B şi ( ) 3, 2 C . Fie G
centrul de greutate al triunghiului ABC. Să se determine ecuaţia dreptei OG.
5p 6. Să se arate că
( )
2 cos75 cos15 6 ⋅ + =
D D
.

Varianta 47
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

47 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 047

1. Se consideră matricele
1 2
3 4
A
 
=
 
 
,
1 1
0 1
B
 
=
 
 
şi funcţia ( ) ( )
2 2
: f → M M \ \ ,
( ) f X AX XA = − .
5p a) Să se determine rangul matricei A.
5p
b) Să se calculeze ( ) f B .
5p c) Să se arate că ecuaţia ( ) f X B = nu are soluţii.

2. Se consideră polinoamele [ ] , f g X ∈\ ,
3 2
f X a X a = + − ,
3 2 2
1 g aX a X = − − , cu
*
a∈\ şi

1 2 3
, , x x x ∈^ rădăcinile polinomului f.
5p a) Să se calculeze
2 2 2
1 2 3
x x x + + .
5p b) Să se arate că rădăcinile polinomului g sunt inversele rădăcinilor polinomului f.
5p c) Să se arate că polinoamele f şi g nu au rădăcini reale comune.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

47 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 047
1. Se consideră funcţia { } : \ 1, 1 , f − → R R ( )
2
1
arctg .
1
f x
x
=


5p
a) Să se calculeze ( )
1
1
lim .
x
x
f x

>

5p b) Să se arate că graficul funcţiei f admite asimptotă spre . +∞
5p
c) Să se demonstreze că funcţia f admite un singur punct de extrem local .

2. Se consideră funcţia ( )
2
1
: , cos 1 .
2
f f x x x → = − + R R

5p a) Să se calculeze ( )
2
0
. f x dx
π


5p
b) Să se determine
2
0
1
lim ( ) .
x
x
f t dt
x
→∞


5p c) Să se demonstreze că
( )
1
2
0
9
cos .
10
x dx ≥Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
48
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 048
5p 1. Să se determine partea reală a numărului complex
( )
6
3 i + .
5p
2. Se consideră funcţia : (0, ) f ∞ →\ , ( )
3
1
f x
x
= . Să se calculeze ( ) ( ) 512 f f D .
5p 3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia cos 2 sin 0. x x + =
5p 4. Se consideră mulţimea {0,1, 2, 3, 4, 5} M = . Să se determine numărul tripletelor ( , , ) a b c cu
proprietatea că , , a b c M ∈ şi a b c < < .
5p 5. Să se calculeze distanţa dintre dreptele paralele de ecuaţii 2 6 x y + = şi 2 4 11. x y + =
5p 6. Paralelogramul ABCD are 1, 2 AB BC = = şi ( ) 60 m BAD =
D
) . Să se calculeze produsul
scalar AC AD ⋅
JJJG JJJG
.

Varianta 48
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

48 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 048

1. Se consideră sistemul
2 1
2 1
7
x y z
x y z
x y az b
+ + = ¦
¦
− + =
´
¦
− + =
¹
, unde a şi b sunt parametri reali.
5p a) Să se determine a∈\ pentru care determinantul sistemului este egal cu zero.
5p b) Să se determine valorile parametrilor , a b∈\ pentru care sistemul este incompatibil.
5p c) Să se arate există o infinitate de valori ale numerelor a şi b pentru care sistemul admite o soluţie
( ) , , x y z , cu x, y, z în progresie aritmetică.

2. Se consideră mulţimea ( )
cos sin
sin cos
t t
G X t t
t t
¦ ¹
| |
= = ∈
´ ` |

\ .
¹ )
\ .
5p a) Să se arate că ( ) ( ) ( ), , X t X u X t u t u ⋅ = + ∀ ∈\ .
5p
b) Să se determine t ∈\ ştiind că ( ) ( )
2
X t ∈ ] M .
5p c) Să se arate că mulţimea G formează grup abelian în raport cu înmulţirea matricelor.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

48 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 048
1. Se consideră funcţia : , f → R R ( )
2
2
arcsin .
1
x
f x
x
 
=
 
+  

5p
a) Să se calculeze ( ) lim .
x
f x
→+∞

5p b) Să se determine domeniul de derivabilitate al funcţiei . f
5p
c) Să se demonstreze că funcţia f are două puncte de extrem.

2. Fie funcţia [ ] : 0, 1 , f →R ( )
2
1 f x x = − şi şirul ( ) ,
n
n
a

∈N

2 2
2
1
1
,
n
n
k
a n k
n
=
= −

. n

∀ ∈N
5p a) Să se calculeze
1
0
( ) . x f x dx


5p b) Să se determine volumul corpului obţinut prin rotirea graficului funcţiei f în jurul axei . Ox
5p
c) Să se demonstreze că şirul ( )
n
n
a

∈N
este convergent .Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
49
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 049
5p
1. Să se arate că numărul
3
9 4
log 3 log 2 + este raţional.
5p 2. Se consideră funcţia ( )
2
: , 2 1, f f x mx mx m m

→ = − + − ∈ \ \ \ . Să se determine m

∈\ astfel încât
( ) 0 f x ≤ , pentru orice x∈\.
5p
3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia
1 1
2 2 2 56
x x x + −
+ + = .
5p
4. Fie mulţimea { } 1, 2, ... , 1000 A = . Să se calculeze probabilitatea ca, alegând un element din mulţimea

{ }
3
| n n A ∈ , acesta să fie număr raţional.
5p
5. Fie triunghiul ABC şi ( ) M BC ∈ astfel încât
3
4
MC CB = −
JJJJG JJJG
. Să se demonstreze că
3 1
4 4
AM AB CA = −
JJJJG JJJG JJJG
.
5p
6. Ştiind că 0,
2
x
π  

 
 
şi tg 3 x = , să se calculeze sin 2x .

Varianta 49
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

49 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 049

1. Se consideră a∈\, sistemul
1
1
x ay
y az a
z x
+ = 

+ =


+ =

şi A matricea sa.
5p a) Să se arate că det 0 A ≠ .
5p b) Să se arate că soluţia sistemului este formată din trei numere în progresie geometrică.

5p
c) Să se determine inversa matricei A.
2. Se consideră pe \ legea de compoziţie dată de relaţia 5 5 30 x y xy x y ∗ = − − + , , x y ∀ ∈\ şi
mulţimea ( ) 5, G = ∞ .
5p a) Să se arate că legea " " ∗ are element neutru.
5p b) Să se demonstreze că G este grup abelian în raport cu legea " " ∗ .
5p c) Să se rezolve în grupul ( ) , G ∗ sistemul
x y z
y z x
z x y
∗ = 

∗ =


∗ =

.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

49 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 049
1. Se consideră funcţia [ ) : 1, , f + ∞ →R ( )
2
3
4 3
.
x
f x
x

=
5p a) Să se demonstreze că graficul funcţiei f admite asimptotă spre . +∞
5p b) Să se determine mulţimea valorilor funcţiei . f
5p
c) Să se determine domeniul de derivabilitate al funcţiei :[2, ) , ( ) arccos ( ) g g x f x ∞ → = \ .

2. Se consideră funcţiile
2
1
:[1, 2] , ( )
1
f f x
x x
→ =
+
\ şi [ ] ( )
2
1 1
: 1, 2 , ln
x
F F x
x
+ −
→ = \ .
5p
a) Să se arate că funcţia F este o primitivă a funcţiei . f
5p b) Să se calculeze volumul corpului obţinut prin rotirea graficului funcţiei f în jurul axei . Ox
5p c) Să se calculeze aria mulţimii cuprinse între dreptele de ecuaţii 1 x = şi 2 x = , graficul funcţiei
F şi axa Ox.Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.

SUBIECTUL I (30p) – Varianta 050
5p 1. Să se determine a∈ astfel încât numerele
1 2 1
2 , 2 1, 2 1
a a a − − + +
+ + să fie în progresie aritmetică.
5p 2. Să se arate că vârful parabolei ( )
2 2
2 1 , y x a x a a = + − + ∈\ , este situat pe dreapta de ecuaţie
4 4 1 x y + = .
5p 3. Să se arate că, dacă z este soluţie a ecuaţiei
2
2 4 0 z z + + = , atunci
2
8
0 z
z
− = .
5p
4. Să se determine probabilitatea ca, alegând un număr din mulţimea { } 11,12, , 50 … , aceasta să fie
divizibil cu 2 şi cu 5 .
5p
5. Trapezul isoscel ABCD are bazele [ ] AB şi [ ] CD şi lungimea înălţimii egală cu 4. Să se calculeze
AC BD +
JJJG JJJG
.
5p 6. Să se calculeze tg2α , ştiind că 0,
2
π
α
 

 
 
şi
12
sin
13
α = .

Varianta 50
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

50 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 050

1. Se consideră matricele ( )
1 2 3
2, 3
1 2 3
a a a
A
b b b
| |
= ∈
|
\ .
M \ , transpusa
3,2
( )
t
A ∈M \ , ,
t
B AA = şi
punctele ( , )
k k k
P a b , unde { } 1, 2, 3 k ∈ .
5p a) Să se calculeze B ştiind că
1 2 3
(1, 2), (2, 4), ( 3, 6). P P P − −
5p b) Să se arate că ( ) det 0, B ≥ oricare ar fi punctele
1 2 3
, , . P P P
5p
c) Să se arate că ( ) det 0 B = dacă şi numai dacă punctele
1 2 3
, , P P P sunt coliniare pe o dreaptă
care trece prin originea axelor.

2. Se consideră mulţimea
5
ˆ
1
ˆ ˆ ˆ
0 1 0 ,
ˆ ˆ ˆ
0 0 1
a b
M a b
¦ ¹
| |
¦ ¦
|
¦ ¦
= ∈
´ ` |
¦ ¦
|
\ . ¦ ¦
¹ )
] .
5p a) Să se determine numărul elementelor mulţimii M .
5p b) Să se arate că AB M ∈ , pentru orice , A B M ∈ .
5p c) Să se arate că ( , ) M ⋅ este un grup, unde „⋅ ” este înmulţirea matricelor.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

50 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 050
1. Se consideră funcţia : , f

→ R R ( )
1
sin . f x x
x
= ⋅
5p
a) Să se calculeze ( )
0
lim
x
f x

.
5p
b) Să se calculeze ( ), . f x x

′ ∈R
5p
c) Să se determine ecuaţia asimptotei la graficul funcţiei f către . +∞

2. Fie şirul ( ) ,
n
n
I

∈N

1
2
1
(1 ) ,
n
n
I x dx

= −

. n

∀ ∈N
5p a) Să se calculeze
2
. I
5p b) Să se demonstreze că
1
2 2
= ,
2 3
n n
n
I I
n
+
+
+
. n

∀ ∈N
5p c) Să se demonstreze că şirul ( ) ,
n
n
a

∈N
definit prin
( )
0
1
, ,
2 1
k
k
n
n
n
k
C
a n
k

=

= ∀ ∈
+

N are limita 0.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
51
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 051
5p
1. Să se determine numărul elementelor mulţimii ( ) \ A B ∩Z ştiind că ( ] 3; 4 A = − şi ( ] 1;5 B = .
5p
2. Să se determine coordonatele punctelor de intersecţie a dreaptei 2 1 y x = + cu parabola
2
3. y x x = − +
5p 3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 1 2 1 x x − + − = .
5p
4. Să se rezolve în mulţimea numerelor naturale inecuaţia
!
2 2048
x
≤ .
5p
5. Să se calculeze distanţa de la punctul ( ) 1;1 A la dreapta : 5 12 4 0 d x y + − = .
5p
6. Să se calculeze ( ) tg a b + ştiind că ctg 2 a = şi ctg 5 b = .

Varianta 51
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

51 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 051

1. Fie şirul ( )
0
n
n
F

, dat de
1 1
, ,
n n n
F F F n

+ −
= + ∀ ∈`
0 1
0, 1 F F = = şi matricea
1 1
1 0
A
 
=
 
 
.
5p a) Să se verifice relaţia
2
2
. A A I = +
5p b) Să se arate că, dacă
2 2
( ), X M X O ∈ ≠ _ şi AX XA = , atunci X este inversabilă.
5p
c) Să se arate că
1
1
, 1.
n n n
n n
F F
A n
F F
+

 
= ∀ ≥
 
 


2. Fie
5
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
, , ,
3 2 1 5 4 2 3 1 4 5
S
   
σ π∈ σ = π =
   
   
.
5p a) Să se demonstreze că . σπ ≠ πσ
5p b) Să se determine numărul elementelor mulţimii
{ }
*
|
n
H n = π ∈` .
5p
c) Să se arate că
{ }
*
|
n
H n = π ∈` este un subgrup al grupului
5
( , ) S ⋅ .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

51 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 051

1. Se consideră funcţia [ ) [ ) : 1, 1, f ∞ → ∞ , ( )
2
1 x x
f x
x
− +
= .
5p a) Să se calculeze ( ) ( )
lim
x
x
x f x
→∞
− .
5p b) Să se arate că funcţia f este strict crescătoare.
5p c) Să se arate că funcţia f este bijectivă.
2. Fie , a b∈\ şi funcţia : F → \ \, ( )
2
, 1
ln 1, 1
ax b x
F x
x x
+ < 

=

+ ≥
.
5p a) Să se determine numerele reale a şi b astfel încât funcţia F să fie primitiva unei funcţii f.
5p
b) Să se calculeze
( )
1
1 e
dx
x F x

.
5p c) Să se arate că, pentru funcţia :[1, ] , ( ) ( ( ) 1)sin h h x F x x π → = − \ , are loc relaţia
1
( ) ( ) 0. h x h x dx
π
′′ ≤Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
52
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 052
5p 1. Să se arate că funcţia : f → \ \ , ( ) | 4 8| 2 | 4 2 | f x x x = − − − este constantă.
5p
2. Să se determine a∈\ pentru care parabola
2
2 1 y x x a = − + − şi dreapta 2 3 y x = + au două puncte
distincte comune.
5p 3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia
3
1 1 x x − + = .
5p 4. Să se determine numărul termenilor iraţionali ai dezvoltării
( )
9
3 1 + .
5p
5. Să se determine m∈R astfel încât vectorii ( ) 1 8 u m i j = + +
G G G
şi ( ) 1 4 v m i j = − −
G G G
să fie coliniari .
5p
6. Triunghiul ABC are lungimile laturilor AB = 5 , BC = 7 şi AC = 8 . Să se calculeze ( ) m A ) .

Varianta 52
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

52 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 052

1. Se consideră permutarea
6
1 2 3 4 5 6
,
2 4 5 3 6 1
S
 
σ∈ σ =
 
 
.
5p
a) Să se determine
1 −
σ .
5p
b) Să se arate că permutările σşi
1 −
σ au acelaşi număr de inversiuni.
5p c) Să se arate că ecuaţia
4
x = σ nu are soluţii în grupul ( )
6
, S ⋅ .

2. Fie legea de compoziţie „ D ”, definită pe \ prin 2, , , x y xy x y x y = − − + ∀ ∈ D \ şi funcţia
: , ( ) 1 f f x x → = + \ \ .
5p a) Să se arate că (1, ) ∞ este parte stabilă în raport cu „D ”.
5p b) Să se demonstreze că ( ) ( ) ( ) f xy f x f y = D pentru orice , . x y ∈\
5p

c) Ştiind că legea „ D ” este asociativă, să se rezolve în \ ecuaţia
de 10 ori
... 1025.
x
x x x = D D D

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

52 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 052
1. Se consideră funcţia [ ] : 0,1 f →\ , ( )
( ] sin , 0,1
0, 0
x x
f x x
x
π

=
=
¦
¦
´
¦
¹


.
5p a) Să se arate că funcţia f este continuă pe [ ] 0,1 .
5p b) Să se determine domeniul de derivabilitate al funcţiei f.
5p c) Să se arate că, dacă
*
, n∈` atunci ecuaţia ( ) cos f x
x
π
= are cel puţin o soluţie în intervalul
1 1
,
1 n n
| |
|
\ . +
.

2. Fie funcţiile [ ] : 0,1 f →\ , ( )
( )
2
ln 1 f x x = + şi [ ] : 0,1 g →\, ( ) arctg g x x x = .
5p a) Să se calculeze
1
0
( ) . f x dx


5p b) Să se calculeze
1
0
( ) . g x dx


5p c) Să se calculeze aria suprafeţei plane mărginită de graficele funcţiilor f şi g şi de dreptele de ecuaţii
0 x = şi 1 x = .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
53
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 053
5p 1. Să se calculeze
1
2009 3
3
¦ ¹
(
+ ⋅ −
´ `
¸ ¸
¹ )
, unde [ ] x reprezintă partea întreagă a lui x şi { } x reprezintă
partea fracţionară a lui x.
5p
2. Să se determine imaginea intervalului [2, 3] prin funcţia : f → R R,
2
( ) 4 3 f x x x = − + .
5p 3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 8 2 x x + − = .
5p 4. Să se determine probabilitatea ca, alegând un element al mulţimii divizorilor naturali ai numărului 56,
acesta să fie divizibil cu 4.
5p
5. Fie vectorii a i j = +
G G G
, b i j = −
G G G
şi 6 2 u i j = +
G G G
. Să se determine p , r ∈R astfel încât u pa rb = +
G G G
.
5p 6. Să se calculeze lungimea razei cercului circumscris unui triunghi care are lungimile laturilor 5 , 7 şi 8.

Varianta 53
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

53 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 053

1. Pentru orice matrice
2
( ) A∈ ^ M , se notează { }
2
( ) ( ) | C A X AX XA = ∈ = M ^ . Se consideră matricele
1 2 3 4
0 1 0 0 1 0 0 0
, , , .
0 0 1 0 0 0 0 1
E E E E
       
= = = =
       
       

5p
a) Să se arate că dacă , ( ) X Y C A ∈ , atunci ( ). X Y C A + ∈
5p b) Să se arate că dacă
1 2
, ( ) E E C A ∈ , atunci există α∈^astfel încât
2
A I = α .
5p c) Să se arate că dacă ( ) C A conţine trei dintre matricele
1 2 3 4
, , , E E E E , atunci o conţine şi pe a patra.

2. Fie
1 2 3 4 5
3 2 1 4 5
a
 
=
 
 
,
1 2 3 4 5
2 1 4 5 3
b
 
=
 
 
două permutări din grupul
5
( , ). S ⋅
5p a) Să se rezolve în
5
S ecuaţia ax b = .
5p b) Să se determine ordinul elementului ab în grupul
5
( , ) S ⋅ .
5p
c) Fie k ∈] cu
k
b e = . Să se arate că 6 divide k.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

53 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 053
1. Se consideră funcţia : f → \ \, ( )
3
3 f x x x = − şi un număr real m din intervalul ( ) 2, − ∞ .
5p a) Să se determine punctele de extrem ale funcţiei f.
5p b) Să se demonstreze că ecuaţia
3
3 x x m − = are soluţie unică în mulţimea ( ) 1, ∞ .
5p c) Să se determine numărul punctelor de inflexiune ale graficului funcţiei
2
: , ( ) ( ) g g x f x → = \ \ .
2. Fie funcţia : f → \ \, ( )
, 0
sin , 0
x
xe x
f x
x x
 ≤
=

>.
5p a) Să se arate că funcţia f admite primitive pe \.

5p b) Să se determine primitiva F a funcţiei f care are proprietatea ( ) 0 1 F = − .
5p
c) Să se calculeze
0
2
0
0
( )
lim
x
x
x
f t dt
x

>

.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
54
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 054
5p 1. Să se calculeze partea întreagă a numărului
2
( 3 7) + .

5p 2. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale inecuaţia
2 1 3 2
.
1 1 2
x x
x x
− +

− −

5p
3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia
3
2 2 x x − + = .

5p
4. Se consideră dezvoltarea
3 2 49
( ) x y + . Să se determine termenul care îi conţine pe x şi y la
aceeaşi putere.
5p
5. Fie 2
A
r i j = +
JJG G G
, 3
B
r i j = +
JJG G G
şi 3 2
C
r i j = +
JJG G G
vectorii de poziţie ai vârfurilor triunghiului ABC . Să se
determine vectorul de poziţie al centrului de greutate a triunghiului ABC .

5p 6. Să se calculeze lungimea razei cercului circumscris triunghiului ABC , ştiind că 3 BC = şi
1
cos
2
A = .

Varianta 54
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

54 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 054

1. Se consideră matricele
0 1
1 0
A
−  
=
 
 
şi
0 1
1 1
B
 
=
 

 
.
5p a) Să se verifice că AB BA ≠ .
5p b) Să se arate că
4 6
2
2 A B I + = .
5p c) Să se arate că, pentru orice n

∈` ,
2
( )
n
AB I ≠ .

2. Se consideră şirul ( )
0 1 1 1
, 0 , 1, , 1
n n n n
n
F F F F F F n
+ −

= = = + ∀ ≥
`
şi polinoamele
2
1
, [ ] , 1, , 2.
n
n n n n
P Q X P X X Q X F X F n

∈ = − − = − − ∀ ≥ ]
5p
a) Să se arate că polinomul
3
2 1 X X − − este divizibil cu P .
5p b) Să se determine rădăcinile reale ale polinomului
3
Q .
5p c) Să se arate că, pentru orice 2 n ≥ , polinomul
n
Q este divizibil cu P .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

54 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 054
1. Se consideră funcţia : f → \ \, ( )
x
f x e x = − .
5p a) Să se determine punctul în care tangenta la graficul funcţiei f este paralelă cu prima bisectoare.
5p b) Să se arate că valoarea minimă a funcţiei f este 1.
5p
c) Să se arate că funcţia ( ) ( ) : , 1 g g x f x → = − \ \ nu este derivabilă în
0
0 x = .

2. Se consideră funcţiile ( )
2
2
2
: 1, , ( )
1
x t
f f x dt
t
∞ → =


\ şi ( )
2
1
ln
3
0
: 1, , ( ) 3 1
x
t
g g x e dt

∞ → = +

\ .
5p
a) Să se calculeze ( ) 3 f .
5p
b) Să se arate că ( ) ( )
2
2
2
' , 1,
1
x
g x x
x
= ∀ ∈ ∞

.
5p
c) Să se arate că ( ) ( ) ( ) 2 , 1, g x f x x = ∀ ∈ ∞ .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
55
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 055
5p
1. Să se calculeze [ 8] { 2,8} − − − , unde [ ] x reprezintă partea întreagă a lui x şi { } x reprezintă partea
fracţionară a lui x.
5p
2. Să se rezolve în mulţimea × \ \ sistemul
2 2
13
5
x y
x y

+ = 

+ =


.
5p
3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia
1
4 5 2 16 0
x x+
− ⋅ + = .
5p
4. Să se determine x∈N , 2 x ≥ astfel încât
2 2
30
x x
C A + = .
5p
5. Fie punctele ( ) 0;0 O , ( ) 2;1 A şi ( ) 2;1 B − . Să se determine cosinusul unghiului format de vectorii
OA
JJJG
şi OB
JJJG
.
5p 6. Să se calculeze tg2x , ştiind că ctg x = 3.

Varianta 55
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

55 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 055
1. Matricea ( )
2
a b
A
b a
−  
= ∈
 
 
\ M şi şirurile ( ) ( ) ,
n n
n n
x y
∈ ∈ ` `
verifică
1
1
, .
n n
n n
x x
A n
y y
+
+
   
= ∀ ∈
   
   
`
5p a) Să se arate că
2 2 2 2 2 2
1 1
( )( ) , .
n n n n
x y a b x y n
+ +
+ = + + ∀ ∈`
5p b) Să se arate că, dacă
2 2
1 a b + ≤ , atunci şirurile ( ) , ( )
n n n n
x y
∈ ∈ ` `
sunt mărginite.
5p c) Să se arate că, dacă 1 a = şi 3 b = , atunci
6
64
n n
x x
+
= , 0 n ∀ ≥ .

2. Se consideră corpul ( )
11
, , + ⋅ ] .
5p a) Să se arate că ecuaţia
2
ˆ
8 x = nu are soluţii în
11
] .
5p
b) Să se determine numărul polinoamelor de grad doi din [ ]
11
X ] .
5p
c) Să se arate că polinomul
2
ˆ
1 X X + + este ireductibil în [ ]
11
X ] .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

55 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 055

1. Se consideră funcţia : f → \ \, ( )
3 3
3 2 f x x x = − + .
5p
a) Să se calculeze
1
1
( )
lim
1
x
x
f x
x

<

.
5p b) Să se determine punctele de extrem ale funcţiei f.
5p c) Să se determine domeniul de derivabilitate al funcţiei f.

2. Fie funcţia ( ) : 1; f ∞ →\ , ( )
( )( )
1
1 2
f x
x x x
=
+ +
.
5p a) Să se determine o primitivă a funcţiei f.
5p b) Să se demonstreze că [ )
1
1
( ) , 1,
6
x x
f t dt x

≤ ∀ ∈ ∞

.
5p c) Să se calculeze
2
1
6
0
1
x
dx
x +

.


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
56
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 056
5p
1. Să se rezolve în mulţimea numerelor complexe ecuaţia 2 3 4 z z i + = + .
5p
2. Ştiind că
1
x şi
2
x sunt rădăcinile ecuaţiei
2
3 1 0 x x + + = , să se calculeze
3 3
1 2
x x + .
5p
3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 1 5 2 25 0
x x
+ − ⋅ = .
5p 4. Se consideră dezvoltarea
9
2
3
1
a
a
 
+
 
 
, 0 a ≠ . Să se determine rangul termenului care-l conţine pe
4
a .

5p
5. Să se calculeze
2 2
u v −
G G
ştiind că 3 2 u v i j − = +
G G G G
şi 2 3 u v i j + = +
G G G G
.
5p 6. Să se calculeze lungimea razei cercului circumscris unui triunghi dreptunghic care are catetele de
lungimi 5 şi 12.

Varianta 56
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

56 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 056

1. Se consideră matricea
2
2 3
( )
1 2
A
−  
= ∈
 

 
M \ şi funcţia ( ) ( ) ( )
2 2
: , f f X AX → = M M \ \ .
5p a) Să se arate că
2
( ) . f A I =
5p b) Să se arate că
2
( ( )) ( ) , ( ). f X f X X f X X + = + ∀ ∈M \
5p c) Să se arate că funcţia f este bijectivă.

2. Se consideră matricea
1 0
1 1
A
 
=
 
 
şi mulţimea
2
{ ( ) | }. M X AX XA = ∈ = M \
5p a) Să se arate că dacă , X Y M ∈ , atunci XY M ∈ .
5p b) Să se arate că { | det 0} G X M X = ∈ ≠ este grup în raport cu înmulţirea matricelor.
5p
c) Să se determine elementele de ordin doi din grupul G , definit la punctul b).

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

56 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 056
1. Se consideră funcţia
4
:
3
f
 
− →
 
 
\ \ \, ( )
2 5
3 4
x
f x
x
+
=
+
.
5p a) Să se determine asimptota la graficul funcţiei f spre +∞ .
5p
b) Să determine limita şirului ( )
1
, (1) (2)... ( )
n n
n
a a f f f n

= .
5p c) Să se determine punctele de inflexiune ale graficului funcţiei : , ( ) ( ).
x
g g x f e → = \ \
2. Fie funcţia [ ] : 1, f e →\, ( ) ln f x x = .
5p a) Să se calculeze
1
0
( )
x
f e dx

.
5p b) Să se calculeze volumul corpului obţinut prin rotirea graficului funcţiei f în jurul axei Ox .
5p c) Să se arate că
2 1
0 1
( )
e
x
e dx f x dx e + =
∫ ∫
.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
57
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 057
5p
1. Să se arate că numărul 7 4 3 3 + − este natural.
5p
2. Să se arate că
( )( )
2 2
4 5 2 2 1 x x x x + + + + ≥ , oricare ar fi . x∈\
5p 3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia ( )
2
2 2
log log 4 4 x x + = .
5p 4. Să se determine termenul care nu-l conţine pe x , din dezvoltarea
200
3
2
x
x
 
+
 
 
, 0 x > .
5p
5. Se consideră dreapta : 4 8 1 0 d x y − + = şi punctul ( ) 2 ; 1 A . Să se determine ecuaţia dreptei care trece
prin punctul A şi este paralelă cu dreapta d .
5p
6. Triunghiul ABC are 2 AB = , 4 AC = şi ( ) 60 m A =
D
) . Să se calculeze lungimea medianei duse din A.

Varianta 57
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1


57 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 057
1. Fie matricele
2 2,1
3 4
( ) şi ( ),
2 3
n
n
x
A M
y
   
= ∈ ∈
   
   
M \ \ cu
1
1
,
n n
n n
x x
A n
y y
+
+
   
= ∀ ∈
   
   
` şi
0 0
1, 0 x y = = .
5p a) Să se determine
1 2 1
, , x x y şi
2
y .
5p b) Să se arate că 2 (3 2 2) , .
n
n n
x y n + = + ∀ ∈`
5p c) Să se arate că
2 1
6 0, 0
n n n
x x x n
+ +
− + = ∀ ≥ .

2. Se consideră mulţimile de clase de resturi
7
ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ
{0,1, 2, 3, 4, 5, 6} = ] şi
6
{0, 1, 2, 3, 4, 5} = ] .
5p a) Să se rezolve în corpul
7
( , , ) + ⋅ ] ecuaţia
2
ˆ ˆ ˆ
3 4 0. x + =
5p b) Să se determine ordinul elementului
ˆ
3 în grupul
( ) 7
,

⋅ ] .
5p c) Să se arate că nu există niciun morfism de grupuri
*
6 7
: ( , ) ( , ) f + → ⋅ ] ] cu
( )
ˆ
2 3 f = .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

57 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 057
1. Fie funcţia : f → \ \,
2
( ) 1 f x x = + .
5p a) Să se arate că şirul
1
( )
n n
x

definit prin
1
1
2
x = şi
1
( ), 1
n n
x f x n
+
= ∀ ≥ are limită .
5p
b) Să se arate că funcţia : g → \ \ ,
( ) , 0
( )
arctg , 0
xf x x
g x
x x
≤ 
=

>

este derivabilă pe \.
5p c) Să se determine cel mai mare număr real a care are proprietatea ( ) 2ln , (0, ) f x a x x ≥ + ∀ ∈ ∞ .

2. Fie funcţia : f → \ \, ( )
2
x
f x e

= şi F o primitivă a sa.
5p a) Să se calculeze
1
0
( ) xf x dx

.
5p b) Să se calculeze
( )
2
0
cos (1)
lim .
x
F x F
x5p
c) Să se arate că funcţia : , ( ) ( ) ( ) g g x F x f x → = + \ \ are exact un punct de extrem local.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
58
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 058
5p
1. Să se calculeze partea reală a numărului complex
1 4
4 7
i
i
+
+
.
5p
2. Să se determine axa de simetrie a graficului funcţiei : f → R R, ( )
2
3 6 1 f x x x = − + .
5p
3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia
1 1
3 3 10
x x + −
+ = .
5p
4. Să se determine probabilitatea ca, alegând un element al mulţimii { } 1, 3, 5,..., 2009 A = , acesta să fie
multiplu de 3.
5p
5. Se consideră dreapta : 2 1 0 d x y + − = şi punctul ( ) 3, 2 A . Să se determine ecuaţia dreptei care trece
prin punctul A şi este perpendiculară pe dreapta d .
5p 6. Fie triunghiul ABC care are 5 AB AC = = şi 6 BC = . Să se calculeze distanţa de la centrul de
greutate al triunghiului ABC la dreapta BC .

Varianta 58
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1


58 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 058

1. Fie , , , 0, a b c d > matricea
a b
A
c d
 
=
 
 
şi funcţia ( ) ( ) : 0, 0, , ( )
ax b
f f x
cx d
+
∞ → ∞ =
+
.
Se notează
n n n
n n
a b
A
c d
 
=
 
 
, unde
*
. n∈`
5p a) Să se arate că dacă det 0 A = , atunci f este funcţie constantă.
5p
b) Să se arate că, dacă det 0, A ≠ atunci funcţia f este injectivă.

5p c) Să se arate că ( )( )
de ori
... ,
n n
n n
n f
a x b
f f f f x n
c x d

+
= ∀ ∈
+
D D D D `

.

2. Se consideră matricele
1 0 0 1
,
0 0 0 0
A B
   
= =
   
   
şi mulţimea
2
{ , , 1}. | G I aA bB a b a = + + ∈ ≠ − \
5p a) Să se arate că orice matrice din G este inversabilă.
5p b) Să se arate că G este un subgrup al grupului multiplicativ al matricelor inversabile din
2
( ). M \
5p c) Să se arate că ecuaţia
2
2
X I = are o infinitate de soluţii în G.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

58 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 058
1. Se consideră funcţiile : f → \ \, ( )
2
1
x
f x
x
=
+
şi : g → \ \ , ( ) arctg g x x = .
5p
a) Să se calculeze ( ) lim ( ) ( )
x
f x g x
→∞
.
5p b) Să se determine punctele de extrem local ale funcţiei f .
5p c) Să se arate că ( ) ( ) f x g x < , pentru orice ( ) 0, x ∈ ∞ .

2. Fie m∈\ şi funcţia [ ] : 0, 2 f →\ ,
[ ]
( ]
, 0,1
( )
ln , 1, 2
x m x
f x
x x x
 − ∈

=
.

5p
a) Să se arate că, pentru orice , m∈\ funcţia f este integrabilă.
5p b) Să se calculeze
1
1
1
ln
lim
1
x
x
x
t t dt
x →
>


.
5p c) Pentru 1 m = , să se demonstreze că, pentru orice (0, 2) t ∈ există , [0, 2], , a b a b ∈ ≠ astfel încât
( ) ( ) ( )
b
a
f x dx b a f t = −

.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
59
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 059
5p
1. Să se arate că numărul
1 1 1 1
lg 1 lg 1 lg 1 ... lg 1
2 3 4 100
       
− + − + − + + −
       
       
este întreg.
5p

2. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 3 4 1 x x − + − = .
5p
3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia
3
3
1 5
log
log 2
x
x
+ = .
5p
4. Să se determine probabilitatea ca, alegând un element al mulţimii { } 2, 4, 6,..., 2010 A = , acesta să fie
divizibil cu 4 , dar să nu fie divizibil cu 8.
5p
5. Se consideră punctele ( ) 2, A m şi ( ) , 2 B m − . Să se determine m∈R astfel încât 4 AB = .
5p 6. Să se calculeze
2
sin x ştiind că ctg x = 6.

Varianta 59
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1


59 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 059

1. Se consideră sistemul
0
3 2 0
4 0
mx y z
x y z
x y z
+ + = ¦
¦
+ + =
´
¦
− − + =
¹
, cu m∈\.
5p a) Să se determine m∈\ pentru care matricea sistemului are determinantul nenul.
5p b) Să se determine m∈\ astfel încât sistemul să admită cel puţin două soluţii.
5p c) Să se determine m∈\ pentru care dreptele
1 2 3
: 1 0, : 3 2 0, : 4 0 d mx y d x y d x y + + = + + = − − + =
sunt concurente.

2. Se consideră mulţimea
5
| , , 1
0 1
m n
H m n m
¦ ¹ | |
= ∈ = ±
´ ` |
\ .
¹ )

]

.
5p a) Să se verifice că dacă
1 1
0 1
A
| |
=
|
|
\ .


şi

4 0
0 1
B
| |
=
|
|
\ .

, atunci
1
B A A B

⋅ = ⋅ .
5p b) Să se arate că H este un grup cu 10 elemente în raport cu înmulţirea matricelor.
5p c) Să se determine numărul elementelor de ordinul 2 din grupul H.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

59 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 059
1. Se consideră funcţia : f → \ \, ( )
3
f x x x = + .
5p
a) Să se calculeze
( )
lim .
( 1) x
f x
f x →∞ +

5p b) Să se demonstreze că funcţia f este inversabilă.
5p c) Să se calculeze
1
3
( )
lim
x
f x
x

→∞
.
2. Se consideră funcţiile : f → \ \,
2
( ) sin f x x x = şi F o primitivă a lui f .
5p a) Să se calculeze ( ) . f x dx
π
−π


5p b) Să se determine ( ) 1, 3 c∈ astfel încât
3
2
1
( )
2
sin
f x
dx c
x
=

.
5p c) Să se arate că funcţia F nu are limită la +∞ .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
60
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 060
5p 1. Să se arate că
2 8 9
2(1 3 3 ... 3 ) 3 . + + + + <

5p
2. Fie
1 2
, x x soluţiile ecuaţiei
2
5 7 0 x x + − = . Să se arate că numărul
3 3
1 2
x x + este întreg.
5p 3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia
5
5
log log 5
2
x
x + = .
5p 4. Să se determine , 3 x x ∈ ≥ ` astfel încât
2
2 3
3
x
C

= .
5p
5. Se consideră punctele ( ) 2, 3 A şi ( ) 3, 2 B − − . Să se scrie ecuaţia mediatoarei segmentului AB .

5p 6. Fie vectorii u
G
şi v
G
. Ştiind că 5 u v ⋅ =
G G
, 2 u =
JJG
şi 3 v =
JJG
să se calculeze
( ) ( )
cos , u v
G G
) .

Varianta 60
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

60 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 060

1. Se consideră matricea
2 1
4 2
A
 
=
 
− −
 
şi funcţia ( ) ( ) ( )
2 2
: , f f X AX → = \ \ M M .
5p a) Să se calculeze ( ). f A
5p b) Să se arate că
2 2
( )( ) , ( ). f f X O X = ∀ ∈M D \
5p c) Să se arate că
2 2
( ) ( ) , , ( ). f X f Y I X Y + ≠ ∀ ∈M \

2. Se consideră mulţimea ( )
{ } 2 2
|
t
P A AA I = ∈ = \ M , unde
t
A este transpusa matricei A.
5p
a) Să se verifice dacă matricea
0 1
1 0
 
 
 
aparţine mulţimii P.
5p b) Să se arate că înmulţirea matricelor determină pe mulţimea P o structură de grup necomutativ.
5p c) Să se arate că, dacă
2
, , ( ) A B P X ∈ ∈ \ M şi AX B = , atunci . X P ∈

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

SUBIECTUL III (30p) – Varianta 060

1. Se consideră funcţia : f → \ \, ( )
2
1 f x x x = + + .
5p
a) Să se arate că mulţimea valorilor funcţiei f este ( ) 0, ∞ .
5p
b) Să se arate că, dacă ( ) ( ) : , ln g g x f x → = \ \ , atunci ( ) ( ) ( ) ' 1, f x x g x x − ⋅ = ∀ ∈\.
5p c) Să se demonstreze că ( ) g x x < , pentru orice 0 x > , unde g este funcţia definită la punctul b).
2. Fie mulţimea
{ }
1
0
: este derivabilă şi ( ) (0) (1) | M f f f x dx f f = → = =

\ \ .
5p a) Să se arate că funcţia
3 2
: , ( ) 2 3 f f x x x x → = − + \ \ aparţine mulţimii M .
5p b) Să se arate că, dacă f este o funcţie polinomială de grad trei care aparţine lui M , atunci
1
(0).
2
f f
 
=
 
 

5p c) Să se arate că, pentru orice f M ∈ , ecuaţia ( ) 0 f x ′ = are cel puţin două soluţii în intervalul (0,1) .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
61
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 061
5p
1. Să se determine numărul real x ştiind că numerele 1, 1 x x + − şi 4 sunt în progresie aritmetică.

5p
2. Să se determine punctele de intersecţie a parabolei
2
5 6 y x x = + − cu axele de coordonate.
5p
3. Să se rezolve în mulţimea [ ] 0, 2π ecuaţia 2sin 1 0 x + = .
5p
4. Fie mulţimea { } 1, 2, 3, 4,5, 6 M = . Să se determine probabilitatea ca, alegând una dintre submulţimile
mulţimii M , aceasta să aibă 2 elemente.
5p
5. Punctele A, B şi G au vectorii de poziţie 4 7
A
r i j = +
JJG G G
, 2
B
r i j = −
JJG G G
, 4 4
G
r i j = +
JJG G G
. Să se determine
vectorul de poziţie a punctului C astfel încât punctul G să fie centrul de greutate al triunghiului ABC .
5p
6. Fie vectorii u
G
şi v
G
. Dacă 1 u =
G
, 2 v =
G
şi măsura unghiului vectorilor u
G
şi v
G
este
3
π
, să se calculeze
( ) ( )
2 2 u v v u + ⋅ −
G G G G
.

Varianta 61
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

61 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 061

1. Se consideră mulţimea ( )
, , 3
1
| 0 1 0 , ,
0 0 1
a b a b
a b
G M M a b
¦ ¹ | |
¦ ¦
|
= = ∈ ⊂
´ `
|
¦ ¦
\ . ¹ )
\ \ M .
5p a) Să se arate că
, , ,
, , , , .
a b c d a c b d
M M M a b c d
+ +
⋅ = ∀ ∈\
5p b) Să se arate că orice matrice din G este inversabilă.
5p c) Să se calculeze, în funcţie de a şi b , rangul matricei
, ,
t
a b a b
M M − (
,
t
a b
M este transpusa lui
, a b
M ).

2. Se consideră un grup ( ) , K ⋅ , unde { } , , , K e a b c = , e este elementul neutru şi
2 2 2
a b c e = = = .
5p
a) Să se rezolve în grupul K ecuaţia
3
x e = .
5p b) Să se arate că . ab c =
5p
c) Să se arate că grupul ( ) , K ⋅ nu este izomorf cu grupul ( )
4
, + ] .


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

61 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 061

1. Fie funcţia ( ) : 0, f ∞ →\ , ( )
ln
, 1
1
1, 1
x
x
f x x
x= − 

=.
5p a) Să se demonstreze că funcţia f este continuă.
5p b) Să se calculeze
1
( ) 1
lim
1 x
f x
x →


.
5p c) Să se arate că funcţia f este strict descrescătoare.
2. Se consideră funcţia : f → \ \,
2
( ) ln(1 sin ) f x x = + .
5p a) Să se arate că orice primitivă a funcţiei f este crescătoare pe \.
5p b) Să se calculeze
0
( ) cos . f x x dx
π


5p c) Să se calculeze derivata funcţiei ( ) : 1,1 g − →\ , ( )
arcsin
4
( ) .
x
g x f t dt
π
=Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.

SUBIECTUL I (30p) – Varianta 062
5p 1. Să se determine 0 x > ştiind că numerele x , 6 şi 5 x − sunt în progresie geometrică .

5p 2. Se consideră funcţia : f → R R, ( )
2
2 f x x x = + − . Să se calculeze ( ) ( ) ( )
2 1 f f ⋅ − .
5p 3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia cos 2 cos
2 2
x x
π π    
+ = −
   
   
.
5p
4. Să se arate că ( )
2
! n divide ( ) 2 ! n , pentru oricare n natural.
5p
5. Se consideră punctele ( ) 3, 2 A şi ( ) 6, 5 B . Să se determine coordonatele punctelor M şi N ştiind
că acestea împart segmentul [ ] AB în trei segmente congruente, iar ordinea punctelor este , , , A M N B .
5p 6. Să se determine numerele naturale a pentru care numerele , 1 a a + şi 2 a + sunt lungimile laturilor
unui triunghi obtuzunghic.

Varianta 62
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

62 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 062

1. Fie matricea ( )
2
a b
A
c d
 
= ∈
 
 
M \ cu proprietatea că
2
2 A A = .
5p a) Să se arate că matricea
3 1
3 1
B
 
=
 
− −
 
verifică relaţia
2
2 B B = .
5p b) Să se arate că, dacă 2 a d + ≠ , atunci
2
A O = sau
2
2 . A I =
5p
c) Să se arate că, dacă 2 a d + = , atunci ( ) det 0 A = .

2. Se consideră polinoamele
4 6
, [ ] , 1, 1 f g X f X g X ∈ = − = − _ .
5p a) Să se arate că un cel mai mare divizor comun al polinoamelor f şi g este
2
1. X −
5p
b) Să se determine numărul soluţiilor complexe distincte ale ecuaţiei ( ) ( ) 0. f x g x =
5p
c) Să se descompună polinomul f în factori ireductibili în [ ] X _ .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

62 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 062
1. Pentru fiecare număr natural nenul n se consideră funcţia : (0, )
n
f ∞ →\, ( ) ln .
n
n
f x x x = +
5p a) Să se arate că funcţia
2
f este strict crescătoare pe intervalul ( ) 0, ∞ .
5p
b) Să se arate că, pentru orice n

∈` , ecuaţia ( ) 0
n
f x = are exact o rădăcină reală, situată în intervalul

( )
1
,1
e
.
5p
c) Să se calculeze
1
2
3 1
lim
( ) 1 1 x f x x →
| |

|
− −
\ .
.
2. Fie funcţia : f → \ \, ( )
( ]
( )
3
, , 0
1 sin , 0,
x x
f x
x x
¦
∈ −∞
¦
=
´
+ ∈ ∞
¦
¹

.
5p
a) Să se arate că funcţia f este integrabilă pe intervalul [ 2 , 2 ] π π − .
5p b) Să se calculeze
1
( ) f x dx
π


.
5p c) Să se arate că , pentru orice
*
n∈` ,
2
0
( ) 2
n n
f x dx
π
π ≤

.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
63
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 063
5p
1. Să se arate că şirul ( )
n
n
a
∈`
, de termen general
4
3
n
n
a
n
=
+
, este crescător.
5p

2. Să se determine coordonatele punctelor de intersecţie a parabolelor
2
1 y x x = + + şi
2
2 6. y x x = − − +
5p
3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia sin sin 3
4 4
x x
π π    
− = +
   
   
.
5p
4. Suma coeficienţilor binomiali ai dezvoltării
( )
2
2 5
n
x y − este egală cu 32. Să se determine termenul
de rang patru.
5p 5. Să se determine m∈R astfel încât dreptele
1
: 3 2 0 d mx y + + = şi
2
: 2 8 0 d x y + − = să fie concurente.
5p
6. Fie ABCD un patrulater. Să se arate că dacă 0 AC BD ⋅ =
JJJG JJJG
, atunci
2 2 2 2
. AB CD AD BC + = +

Varianta 63
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

63 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 063
1. Se consideră mulţimile
{ } 2
( ) |
t
P S S S = ∈ = \ M şi ( )
{ } 2
|
t
Q A A A = ∈ = − \ M .
5p a) Să se arate că
1 3
3 1
P
 

 
 
şi
0 2
2 0
Q
 

 

 
.
5p b) Să se arate că, dacă , A B Q ∈ , atunci AB P ∈ .
5p c) Să se arate că ( ) det 0 X ≥ , oricare ar fi X Q ∈ .

2. Se consideră polinoamele [ ]
3 2
2 3 45 f X X X X = + + + ∈] şi [ ]
3
2
ˆ ˆ
1 f X X X = + + ∈] .
5p a) Să se arate că rădăcinile din ^ ale polinomului f nu sunt toate reale.
5p
b) Să se arate că polinomul
ˆ
f nu are rădăcini în
2
. ]
5p c) Să se demonstreze că polinomul f nu poate fi scris ca produs de două polinoame neconstante, cu
coeficienţi întregi.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

63 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 063

1. Se consideră funcţia : f → \ \, ( )
3
,
, \
x x
f x
x x
∈ 

=

∈ _
\ _
.
5p a) Să arate că ( ) [ ] , 1,1 f x x x ≤ ∀ ∈ − .
5p b) Să arate că funcţia f este continuă în origine.
5p c) Să se arate că funcţia f nu este derivabilă în origine.
2. Se consideră , a b∈\ şi funcţia : f → \ \,
, 0
( )
cos , 0
x
axe x x
f x
x x b x

 − ≤
=

+ >
.
5p
a) Să se determine a şi b ştiind că funcţia f este primitivă pe \ a unei funcţii.
5p b) Ştiind că 0 a = şi 0 b = , să se calculeze
1
( ) f x dx
π


.
5p c) Să se arate că, dacă 0 b = , atunci
0
lim ( )
n
n
x f x dx
π
→∞
= −∞

.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
64
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 064

5p
1. Să se arate că şirul ( )
1
n
n
a

, de termen general
2
n
a n n = − , este strict monoton.

5p

2. Se consideră funcţiile : f → R R şi : g → R R definite prin ( )
2
2 1 f x x x = + + şi ( ) 2009 g x x = − .
Să se demonstreze că, pentru orice , x∈\ ( )( ) 0. f g x ≥ D
5p
3. Să se rezolve în ( ) 0, π ecuaţia tg tg
3 2
x x
π π    
+ = −
   
   
.

5p
4. Să se determine x∈N , 3 x ≥ ştiind că
1 3
1
9
x x
x x
C C
− −

+ ≤ .
5p
5. Să se determine m∈R ştiind că dreptele ( )
1
: 2 1 0 d mx m y + + − = şi ( )
2
: +2 4 8 0 d m x my + − = sunt
paralele.
5p 6. Fie ABC un triunghi cu tg 2, tg 3. A B = = Să se determine măsura unghiului C.

Varianta 64
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

64 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 064

1. Fie mulţimea
3
| ,
x y
M x y
y x
¦ ¹ | |
= ∈
´ ` |
\ .
¹ )
] şi matricea
2 3
1 2
A
| |
=
|
\ .
.
5p a) Să se arate că dacă
2
( ) Y ∈M ] şi , AY YA = atunci . Y M ∈
5p
b) Să se arate că dacă X M ∈ şi ( ) det 0 X = , atunci
2
X O = .
5p
c) Să se arate că
*
, .
n
A M n ∈ ∀ ∈`

2. Se consideră polinomul
5 4 3 2
3 2 [ ]. f X X X X X = − + − − ∈^
5p a) Să se determine o rădăcină întreagă a polinomului f.

5p b) Să se calculeze
2 2 2
1 2 5
... , x x x + + + unde
1 2 5
, ,..., x x x sunt rădăcinile polinomului . f

5p c) Să se arate că f are o singură rădăcină reală.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

64 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 064
1. Se consideră funcţia ( ) ( ) ( )
2
: , 2 0, , ln 1 f f x
x
 
−∞ − ∪ ∞ → = +
 
 
\ .
5p
a) Să se arate că funcţia f este concavă pe intervalul ( , 2) −∞ − .
5p b) Să calculeze limita şirului ( ) ( ) ( ) ( )
( )
1
1
, 1 2 ... ln
2
n n
n
n n
a a f f f n

+
= + + + − .
5p c) Să se arate că există un punct (1, 2) c∈ astfel încât ( 1) ( ) ( ) (2) c f c f c f ′ − + = .

2. Fie funcţia [ ] ( )
4
1
: 0,1 ,
1
f f x
x
→ =
+
\ .
5p a) Să se calculeze
1
0
( ) xf x dx

.
5p b) Să se arate că
1
0
( ) 1
4
f x dx
π
≤ ≤

.
5p c) Să se calculeze
( ) ( ) ( )
( ) ( )
2
1
2
0
( ) ' f x f x f x
dx
f x
′′ −

.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
65
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 065
5p
1. Să se determine primul termen al progresiei aritmetice
1 2
, ,13,17,... a a .

5p
2. Să se arate că funcţia : f → R R, ( )
3
2sin f x x x = + este impară.
5p
3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 3sin 3 cos 0 x x + = .
5p
4. Să se determine probabilitatea ca, alegând un număr din mulţimea numerelor naturale de trei cifre,
acesta să aibă suma cifelor egală cu 2.
5p
5. Să se determine m∈R ştiind că dreptele
1
: 3 2 0 d mx y + − = şi
2
: 12 2 1 0 d x y + + = sunt perpendiculare.

5p
6. Ştiind că
1
tg
2 3
α
= , să se calculeze sinα .

Varianta 65
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

65 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 065

1. Se consideră sistemul
4
2 3 6
3 2
ax y z
x y z
x y z b
+ + = ¦
¦
+ + =
´
¦ − − =
¹
, cu , a b∈\.
5p a) Să se determine , a b pentru care sistemul are soluţia (1, 1, 1).
5p b) Să se determine , a b astfel încât sistemul să fie incompatibil.
5p c) Să se arate că pentru orice a∈] există b∈] astfel încât sistemul să admită soluţii cu toate
componentele numere întregi.

2. Se consideră mulţimea de matrice
2
0 0
0 0 | , ,
a
A a a b c
b c a
¦ ¹ | |
¦ ¦ |
= ∈
´ ` |
¦ ¦ |
\ .
¹ )


] .
5p a) Să se determine numărul elementelor mulţimii A.
5p
b) Să se arate că, pentru orice X A ∈ ,
2
3
X I = sau
2
3
X O = .
5p
c) Să se determine numărul matricelor X din mulţimea A care au proprietatea
2
3
X O = .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

65 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 065
1. Se consideră funcţia : f → \ \, ( )
x
f x x e = + .
5p a) Să se arate că funcţia f este bijectivă.
5p b) Să se arate că ( ) 2 1, f x x x ≥ + ∀ ∈\.

5p
c) Să se demonstreze că, dacă ( ) 1, f x mx x ≥ + ∀ ∈\, atunci 2 m = .
2. Fie funcţia : , f → \ \ ( )
3
sin cos f x x x = şi F o primitivă a funcţiei f pe \.
5p a) Să arate că există c∈\ astfel încât
4
4 ( ) sin F x x c = + .
5p b) Să se calculeze aria subgraficului restricţiei funcţiei f la intervalul 0,
2
π
 
 
 
.
5p c) Să se arate că
2 1
0
( ) 0
n
f x dx
π
+
=

, pentru orice n∈`.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
66
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 066
5p
1. Să se calculeze ( )( ) ( )( ) 2 3 2 1 2 2 i i i i + − − − − .
5p
2. Să se arate că
1
3
este o perioadă a funcţiei : f → R R, ( ) {3 } f x x = , unde { } a este partea fracţionară a
numărului a.
5p
3. Să se rezolve în [ ] 0, 2π ecuaţia 3sin cos 1 x x − = .
5p
4. Să se calculeze
10
20
9
20
C
C
.
5p
5. Se consideră punctele ( ) 2, 3 A , ( ) 4, B n , ( ) 2, 2 C şi ( ) , 5 D m . Să se determine , m n∈R astfel încât
patrulaterul ABCD să fie paralelogram .

5p
6. Să se calculeze
2
cos x , ştiind că tg 4 x = .

Varianta 66
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1


66 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 066
1. Fie dreptele
1 2 3
: 2 3, : 3 4 1, : 4 3 d x y d x y d x y m + = − = − + = , unde m∈\.
5p a) Să se determine m astfel încât dreptele să fie concurente.
5p b) Să se demonstreze că există o infinitate de valori ale lui m pentru care vârfurile triunghiului
determinat de cele trei drepte au toate coordonatele întregi.
5p c) Să se calculeze valorile lui m pentru care triunghiul determinat de cele trei drepte are aria 1.

2. Fie polinomul
3 2
2 2 f X aX aX = − − + , cu a∈\ şi cu rădăcinile complexe
1 2 3
, , . x x x
5p a) Să se calculeze ( 1) f − .
5p b) Să se determine a pentru care polinomul are trei rădăcini reale.
5p c) Să se determine a astfel încât
1 2 3
| | | | | | 3. x x x + + =

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

SUBIECTUL III (30p) – Varianta 066
1. Se consideră funcţia ( )
2
: , l 1 f f x x → = − − \ \ .
5p
a) Să se calculeze derivata funcţiei f pe intervalul ( 1,1) − .
5p b) Să se determine ecuaţia asimptotei spre +∞ la graficul funcţiei f.
5p c) Să se arate că funcţia
2
: (0, ) , ( ) ( ) g g x x f x

∞ → = \ este mărginită.
2. Fie funcţia
4 2
:[0,1] [1, 3], ( ) 1 f f x x x → = + + . Se admite că funcţia f are inversa g .
5p
a) Să se calculeze
3
4
0
2 1
( )
t
dt
f t
+

.
5p b) Să se arate că ( ) ( )
1 3
0 1
3 f x dx g x dx + =
∫ ∫
.
5p c) Să se demonstreze că, dacă [ ] 1, 3 α∈ , atunci are loc inegalitatea ( ) ( )
1
0 1
f x dx g x dx
α
+ ≥ α
∫ ∫
.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
67
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 067
5p
1. Să se determine primul termen al progresiei geometrice cu termeni pozitivi
1 3
, 6, , 24, ... b b .

5p
2. Să se determine m∈R astfel încât funcţia : f → R R,
2
( ) (3 ) 3 f x m x = − + , să fie strict crescătoare.

5p
3. Să se calculeze
2 3 4
sin sin sin sin
3 3 3 3
π π π π
+ + + .
5p
4. Se consideră mulţimea M a tuturor funcţiilor definite pe { } 1, 2, 3 A = cu valori în { } 5, 6, 7 B = . Să se
calculeze probabilitatea ca, alegând o funcţie din mulţimea M, aceasta să fie injectivă .
5p
5. Se consideră punctul G, centrul de greutate al triunghiului ABC. Prin punctul G se duce paralela la AB
care intersectează dreapta BC în punctul P. Să se determine m∈R astfel încât GP mAB =
JJJG JJJG
.

5p 6. Să se calculeze cos2α , ştiind că
1
cos
3
α = .

Varianta 67
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

67 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 067

1. Fie sistemul
1
1
2
x y z
x my z
x my mz
+ + =
¦
¦
+ + =
´
¦ + + = −
¹
, cu m∈\ şi matricea
1 1 1
1 1
1
A m
m m
| |
|
=
|
\ .
.

5p a) Să se calculeze ( ) det A .
5p
b) Să se arate că ( ) rang 2 A ≠ , oricare ar fi m∈\.
5p c) Să se determine valorile întregi ale lui 1 m ≠ ,

pentru care sistemul

are soluţie cu componente întregi.

2. Fie permutările
1 2 3 4 1 2 3 4
, ,
2 3 4 1 3 1 4 2
| | | |
α = β =
| |
\ . \ .
1 2 3 4
4 3 1 2
| |
γ =
|
\ .
, elemente ale grupului
4
( , ). S ⋅
5p a) Să se verifice că γ este soluţie a ecuaţiei . x x α = β

5p
b) Să se arate că
4 4
α β = .
5p c) Să se determine o soluţie a ecuaţiei
3 3
x x β α = în
4
S .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

67 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 067

1. Se consideră mulţimea de funcţii
[ ] ( ) ( ) { }
: 1,1 este de două ori derivabilă şi 0 0, ' 0 1 M f f f f = − → = = \ .
5p
a) Să se arate că funcţia [ ] ( ) : 1,1 , sin
x
u u x e x − → = \ aparţine mulţimii M.
5p
b) Să se arate că , dacă f M ∈ şi ( ) [ ] { } 0, 1,1 \ 0 f x x ≠ ∀ ∈ − , atunci ( )
1
0
lim 1 ( )
x
x
f x e

+ = .
5p c) Să demonstreze că, dacă f M ∈ şi
*
n∈` , atunci
1
0
( ) (0)
lim
2
n n
n
x
f x x nf
x
+

′′ −
= .
2. Fie funcţiile [ ] ( )
1
: 0,1 ,
1
f f x
x
→ =
+
\ şi
[ ) ( )
0
: 0, , ( )
x
g g x f t dt ∞ → =

\ .
5p a) Să se arate că ( ) ln(1 ) g x x = + .
5p b) Să se calculeze
1
2
0
( ) ( ) f x g x dx

.
5p c) Să se demonstreze că
*
1 2 3
... ln 2,
n
f f f f n n
n n n n
       
+ + + ≤ ∀ ∈
       
       
` .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
68
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 068
5p
1. Să se arate că numărul
25 25
4 3 4 3 i i
+
+ −
este întreg.
5p
2. Să se determine m∈R astfel încât funcţia : f → R R,
2
( ) ( 2) 3 f x m x = − − să fie strict descrescătoare.

5p 3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia
1
arctg arctg
3 3 3
x π
+ = .
5p 4. Să se determine probabilitatea ca alegând un număr din mulţimea numerelor naturale pare de două
cifre , acesta să fie divizibil cu 4.
5p
5. Pe laturile AB şi AC ale triunghiului ABC se consideră punctele M şi respectiv N astfel încât
3 AM MB =
JJJJG JJJG
şi
3
4
AN AC =
JJJG JJJG
. Să se demonstreze că vectorii MN
JJJJG
şi BC
JJJG
sunt coliniari.
5p
6. Să se calculeze
11
sin
12
π
.

Varianta 68
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

68 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 068
1. Se consideră matricele
3
( ) A∈ \ M şi
t
B A A = + , unde
t
A este transpusa matricei A.
5p
a) Să se arate că
t
B B = .
5p
b) Să se demonstreze că, dacă
2
2 B I = , atunci ( ) det 1 A ≥ .
5p c) Să se demonstreze că, dacă , x y ∈^ şi matricea
t
xA yA + este inversabilă, atunci 0. x y + ≠

2. Se consideră ecuaţia
3
0 , , x px q p q + + = ∈\, şi
1 2 3
, , x x x soluţiile complexe ale acesteia.
5p a) Ştiind că 1 p = şi 0 q = , să se determine
1 2 3
, , x x x .
5p b) Să se determine p şi q ştiind că
1
1 x i = + .
5p c) Să se arate că
7 7 7 3 3 3 2 2 2 2
1 2 3 1 2 3 1 2 3
12( ) 7( )( ) x x x x x x x x x + + = + + + + .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

68 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 068
1. Se consideră funcţia ( ) : 0, f ∞ →\ , ( )
1 2 1
ln
1 2 3
x
f x
x x
+
= +
+ +
.
5p a) Să se calculeze ( ) ( ) , 0, f x x ′ ∈ ∞ .
5p b) Să arate că ( ) ( ) 0, 0, f x x < ∀ ∈ ∞ .
5p c) Să demonstreze că şirul ( )
1
n
n
x

,
1 1 1
1 ... ln
2 2
n
x n
n
 
= + + + − +
 
 
este strict descrescător.
2. Fie funcţia : , f → \ \ ( )
2
0
x
t
f x e dt =

.
5p a) Să se arate că funcţia f este impară.
5p b) Să se arate că lim ( )
x
f x
→∞
= ∞ .
5p c) Să se arate că
1
0
( ) 2 f x dx e ≤ −

.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
69
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 069
5p
1. Să se determine z ∈C ştiind că
z 7
6
i
z
+
= .
5p
2. Fie funcţia : f → \ \, ( ) 2 1 f x x = + . Să se calculeze ( ) ( ) ( ) ( ) 1 2 3 ... 50 f f f f + + + + .
5p
3. Se consideră funcţia : f → N N, ( ) 3 1 f x x = + . Să se demonstreze că funcţia f este neinversabilă.
5p
4. Să se calculeze probabilitatea ca, alegând o cifră din mulţimea { } 0,1, 2,..., 9 , aceasta să verifice
inegalitatea ( ) 1 ! ! 100 x x + − ≤ .
5p
5. Să se arate că dreptele de ecuaţii
1
: 2 1 0 d x y − + = şi
2
: 2 1 0 d x y + − = sunt simetrice faţă de axa Oy.
5p
6. Să se calculeze
7
cos
12
π
.

Varianta 69
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

69 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 069

1. Fie matricea
3
1 1 0
0 0 1 ( ).
0 1 0
A
 
 
= ∈
 
 
M \
5p a) Să se verifice relaţia
3 2
3
. A A A I − = −
5p b) Să se arate că
2 2
3
, , 3.
n n
A A A I n n

− = − ∀ ∈ ≥ `
5p
c) Să se arate că, pentru orice
*
, n∈` suma elementelor matricei
n
A este 3. n +

2. Pentru fiecare n

∈` se defineşte polinomul 1 [ ] .
n
n
P X X = − ∈^
5p a) Să se determine rădăcinile complexe ale polinomului
4
P .
5p
b) Să se descompună polinomul
3
P în factori ireductibili în [ ] X ^ .
5p
c) Să se descompună polinomul
6
P în factori ireductibili în [ ] X \ .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

69 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 069
1. Se consideră funcţia : f → \ \, ( )
3 2
3
2
f x x = .
5p a) Să se studieze derivabilitatea funcţiei f în origine.
5p
b) Să arate că, pentru orice ( ) 0, k ∈ ∞ , există ( ) , 1 c k k ∈ + astfel încât ( ) ( )
3
1
1 f k f k
c
+ − = .
5p
c) Să se demonstreze că şirul ( )
1
n
n
a

,
3 3 3
1 1 1
... ( )
1 2
n
a f n
n
= + + + − , este strict descrescător.

2. Fie funcţia ( ) : 1, , f − ∞ →\ ( ) ( )
2 3
ln 1
2 3
x x
f x x x = − + − + .
5p a) Să se calculeze
1
0
( ) f x dx

.
5p b) Să se calculeze
( )
5
0
lim
x
F x
x

, unde funcţia [ ) : 0, F ∞ →\,
0
( ) ( )
x
F x f t dt =

, [ ) 0, x∈ +∞ .
5p c) Să se arate, folosind eventual funcţia f, că
1
0
5
ln(1 )
12
x dx + ≤

.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1


EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
70
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 070
5p
1. Să se calculeze ( )
20
1 . i +
5p

2. Se consideră funcţia : f

→ R R, ( )
1
f x
x
= . Să se calculeze suma
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
10 9 ... 1 1 ... 9 10 S f f f f f f f f f f f f = − + − + + − + + + + .
5p
3. Să se arate că funcţia : f → R R,
( )
2
( ) log 1 3
x
f x = + este injectivă .
5p
4. Să se calculeze
3 3
5 5
6 A C − .

5p
5. Să se determine m∈R ştiind că distanţa de la punctul ( ) , 1 A m m+ la dreapta : 3 4 1 0 d x y − − = este 1.

5p
6. Să se calculeze cos75 cos15 −
D D
.

Varianta 70
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

70 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 070
1. Pentru orice două matrice
2
, ( ) A B∈M \ se defineşte matricea [ , ] . A B AB BA = −
5p a) Pentru
2
( ) A∈M \ , să se calculeze
2
[ , ] A A .
5p
b) Să se arate că, pentru orice
2
( ) A∈M \ ,
*
2
[ , ] , A A O = unde
*
A este adjuncta matricei . A
5p c) Să se arate că, pentru orice
2
, , ( ) A B C∈M \ , [ ] [ ] [ ]
2
,[ , ] ,[ , ] ,[ , ] . A B C B C A C A B O + + =

2. Se consideră intervalul ( ) 0,1 H = .
5p
a) Să se arate că relaţia
(1 )(1 )
ab
a b
ab a b
=
+ − −
D defineşte o lege de compoziţie pe . H
5p
b) Să se arate că funcţia ( ) ( ) ( ) : 0, 0,1 ,
1
x
f f x
x
+∞ → =
+
are proprietatea ( ) ( ) ( ), , 0, f xy f x f y x y = ∀ > D
unde legea " " D este definită la punctul a).
5p c) Ştiind că legea " " D definită la punctul a) este asociativă, să se rezolve în mulţimea ( ) , H D ecuaţia

1
.
2
x x x = D D

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

70 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 070

1. Se defineşte funcţia
2
0 0
: , ( )
x
f f x e → = \ \ şi, pentru fiecare
*
n∈` , se defineşte funcţia :
n
f → \ \
prin
1
( ) ( )
n n
f x f x

′ = .
5p a) Să se arate că
2
3
( ) 8
x
f x e = , x ∀ ∈\ .
5p b) Să determine asimptotele graficului funcţiei
n
f .
5p c) Să se calculeze
( ) ( ) ( )
( )
1 2 1
...
lim
n
n
n
f a f a f a
f a

→∞
+ + +
, unde a este un număr real.
2. Fie funcţia [ ) : 0, , f ∞ →\ ( )
2
ln , 0
0 , 0
x x x
f x
x
¦
¦ ≠
=
´
=
¦
¹
.
5p a) Să se arate că funcţia f este integrabilă pe intervalul [ ] 0,1 .
5p b) Să se calculeze
1
0
( ) f x dx

.
5p c) Să se calculeze
1
1 e
f dx
x
| |
|
\ .

.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
71
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 071
5p
1. Să se calculeze
7 7
log 2009 log 287 1 − − .
5p

2. Se consideră funcţia : f

→ R R, ( )
2
2
1
f x x
x
= − . Să se arate că funcţia f este pară.
5p
3. Să se arate că valoarea maximă a funcţiei : f → \ R, ( )
4
3 f x x = − este ( ) 0 f .
5p
4. Să se determine n∈N , 2 n ≥ , astfel încât
1 2
3 2 8
n n
C C + = .

5p 5. Se consideră triunghiul ABC şi punctele ', ', ' A B C astfel încât 2 , A C BA ′ ′ =
JJJJG JJJG
2
5
B C AC ′ =
JJJJG JJJG
,
3 C A BC ′ ′ =
JJJG JJJJG
. Să se arate că dreptele , AA BB ′ ′ şi CC′ sunt concurente.
5p
6. Să se determine ecuaţia medianei corespunzătoare laturii BC a triunghiului ABC , ştiind că (2, 2) A şi
ecuaţiile medianelor duse din B şi C sunt 2 2 0 x y + − = , respectiv 2 0 x y − + = .

Varianta 71
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

71 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 071
1. Se consideră determinantul de ordin 2, n ≥
2 1 0 0 ... 0 0
1 2 1 0 ... 0 0
0 1 2 1 ... 0 0
0 0 ... ... ... 1 0
0 0 ... ... ... 2 1
0 0 ... ... ... 1 2
n
D = % % % .


5p a) Să se calculeze
3
2 1 0
1 2 1
0 1 2
D = .
5p b) Să se verifice că
1 2
2 , 4.
n n n
D D D n
− −
= − ∀ ≥
5p c) Să se arate că 1, 2.
n
D n n = + ∀ ≥

2. Un grup ( , ) G ⋅ , cu elementul neutru e, are proprietatea ( ) p dacă
2
x e = , x G ∀ ∈ .
5p a) Să se verifice că mulţimea
2 2
× ] ] , împreună cu legea de compoziţie dată de

2
( , ) ( , ) ( , ), , , , a b c d a c b d a b c d ⋅ = + + ∀ ∈] este un grup care are proprietatea ( ). p

5p
b) Să se arate că dacă un grup G are proprietatea ( ) p , atunci
2 2 2
( ) , , xy x y x y G = ∀ ∈ .

5p c) Să se arate că orice grup care are proprietatea ( ) p este comutativ.


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

71 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 071
1. Se consideră funcţia ( ) : 0, f ∞ →\ , ( ) ( ) ln 1 f x x x = − + .
5p a) Să se calculeze ( ) ( ) , 0, f x x ′ ∈ ∞ .
5p b) Să arate că ( ) ( ) 0, 0, f x x > ∀ ∈ ∞ .
5p
c) Să se calculeze ( ) lim
x
f x
→∞
.
2. Se consideră funcţia : , F → \ \ ( )
2
1
x
F x t dt =

.
5p a) Să se verifice că ( )
1
1 1 ( ) 2 ,
x
x F x x
+
+ + = ∀ ∈\ .
5p b) Să se calculeze
1
lim ( )
x
F x
→−
.

5p c) Să se arate că există o funcţie continuă : ( 1, ) f − ∞ →\, astfel încât ( )
0
1 ( ) , ( 1, )
x
F x f y dy x = + ∀ ∈ − ∞

.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
72
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 072
5p 1. Să se arate că numărul
100
cos sin
4 4
i
π π  
+
 
 
este real.
5p

2. Se consideră funcţia : f

→ R R, ( )
3
1
f x x
x
= − . Să se arate că funcţia f este impară.

5p
3. Să se determine imaginea funcţiei
2
:[1, 4] , ( ) . f f x x x → = − \

5p
4. Să se calculeze
0 2009 1 2008 2 2007 2 2009 2009
2009 2009 2009 2009
5 5 4 5 4 ... 4 C C C C ⋅ − ⋅ ⋅ + ⋅ ⋅ − − ⋅ .
5p
5. Se consideră punctul ( ) 1, 2 A şi dreapta de ecuaţie : 4 2 5 0 d x y − + = . Să se determine ecuaţia
perpendicularei duse din punctul A pe dreapta d .

5p 6. Să se calculeze sin75 cos15 ⋅
D D
.

Varianta 72
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

72 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 072

1. Se consideră matricea
3
1 1 1
1 1 1 ( ).
1 1 1
A
 
 
= ∈
 
 
\ M
5p a) Să se rezolve ecuaţia
2
3
det( ) 0, . I xA x + = ∈\
5p b) Să se determine o matrice
3
( ) B∈ \ M cu proprietatea
2
. B A =
5p c) Să se arate că ( )
2
3
( ), , det( )det( ) det . C M x C xA C xA C ∀ ∈ ∀ ∈ + − ≤ \ \
2. Se consideră polinomul
3
p X X m = − + cu m∈\ şi cu rădăcinile
1 2 3
, , . x x x ∈^
5p a) Ştiind că 6 m = − , să se determine
1 2 3
, , x x x .
5p b) Să se calculeze
4 4 4
1 2 3
. x x x + +
5p
c) Să se determine m∈\ pentru care polinomul p are toate rădăcinile întregi.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

72 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 072

1. Se consideră funcţia { } : \ 1 f − → \ \, ( )
2
1
1
x x
f x
x
+ +
=
+
.
5p a) Să se determine ecuaţia asimptotei spre +∞ la graficul funcţiei f.
5p b) Să se calculeze ( ) { } , \ 1 f x x ′ ∈ − \ .
5p c) Să se demonstreze că funcţia f este concavă pe intervalul ( ) , 1 −∞ − .
2. Pentru orice
*
n∈` se consideră funcţia : , ( ) | sin |
n n
f f x nx → = \ \ şi numărul
2 ( )
n
n
f x
I dx
x
π
π
=

.
5p a) Să se calculeze ( )
2
0
f x dx
π

.
5p b) Să se arate că ln 2
n
I ≤ .
5p c) Să se arate că
2 1 1 1
...
1 2 2
n
I
n n n
 
≥ + + +
 
π + +
 
.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
73
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 073
5p
1. Să se calculeze 5 12 12 5 i i − − + .

5p
2. Se consideră funcţia : f → R R, ( )
2 4
f x x x = − . Să se calculeze ( )(1) f f f f D D D .
5p
3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 2 4 20
x x
+ = .

5p
4. Să se determine probabilitatea ca, alegând un element al mulţimii { } 0, 5,10,..., 2010 A = , acesta
să fie divizibil cu 25 .
5p 5. Se consideră un triunghi ABC, cu lungimile laturilor , AB c AC b = = şi un punct D astfel încât
. AD bAB cAC = +
JJJG JJJG JJJG
Să se arate că semidreapta [AD este bisectoarea unghiului . BAC

5p 6. Fie ,
2
π
α π
 

 
 
astfel încât
1
cos 2
2
α = . Să se calculeze cosα .

Varianta 73
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

73 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 073

1. Fie matricea
2
( )
a b
M
c d
| |
= ∈
|
\ .
\ M . Se asociază fiecărui punct ( , ) A x y punctul ( ', ')
M
A x y , unde
'
.
'
x a b x
y c d y
| | | || |
=
| | |
\ . \ .\ .

5p a) Ştiind că 1, 2, 3, 4 a b c d = = = = şi că ( 1,1) A − , să se determine coordonatele punctului
M
A .
5p b) Ştiind că 1, 2, 2, 4 a b c d = = = = , să se arate că toate punctele
M
A se află pe dreapta 2 . y x =
5p c) Fie A, B, C trei puncte în plan. Dacă se notează cu S şi
M
S ariile triunghiurilor ABC , respectiv
M M M
A B C , atunci | det | .
M
S S M = ⋅

2. Se consideră mulţimea
2
ˆ
0 , , ,
ˆ ˆ
0 0
|
a b c
A a d a b c d
a
¦ ¹ | |
¦ ¦
|
= ∈
´ `
|
| ¦ ¦
\ . ¹ )
] .
5p a) Să se determine numărul elementelor mulţimii A.
5p
b) Să se arate că mulţimea A este parte stabilă în raport cu înmulţirea matricelor din ( )
3 2
] M .
5p
c) Să se rezolve ecuaţia
2
X X = , cu X A ∈ .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

7 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 073
1. Fie a∈\ şi funcţia { } : 1,1 f − →\ , ( )
2
2
1
x x a
f x
x
+ +
=

.
5p
a) Să se calculeze lim ( )
x
x
f x
→∞
.
5p b) Să se determine valoarea numărului a ştiind că 3 este punct de extrem local al funcţiei f.
5p c) Să se determine valoarea numărului a ştiind că graficul funcţiei f are exact o asimptotă verticală.

2. Se consideră funcţia
0 0
: , ( ) 1 f f x → = \ \ şi, pentru orice
*
n∈` , se defineşte funcţia :
n
f → \ \,

1
0
( ) ( )
x
n n
f x f t dt

=

.
5p a) Să se arate că
2
1 2
( ) 2 ( ), f x f x x = ∀ ∈\ .
5p
b) Să se calculeze
1
( ) 1
lim
( ) 2
n
x
n
xf x
f x →∞
+
+
+
.
5p c) Să se calculeze volumul corpului obţinut prin rotirea graficului funcţiei :[0, ] [0, ] g π → π ,

1
( ) ( )sin g x f x x = în jurul axei Ox .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
74
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 074
5p
1. Să se rezolve în mulţimea numerelor complexe ecuaţia
2
3 4 0 z z + + = .

5p
2. Se consideră funcţia ( ) : 0, f ∞ →R, ( ) 2 2 f x x m = − + . Să se determine m∈\ astfel încât graficul
funcţiei f să nu intersecteze axa Ox.
5p 3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia
3
2 2 0 x x − + − = .

5p
4. Să se arate că
a b
a b a b
C C
+ +
= , pentru oricare , a b

∈` .
5p
5. Să se determine m∈\ astfel încât punctele ( ) 3, 3 A , ( ) 2, 4 B şi ( ) 2 , 1 C m m − să fie coliniare.

5p 6. Fie ,
2
π
α π
 

 
 
astfel încât
1
cos 2
2
α = − . Să se calculeze sinα .

Varianta 74
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

74 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 074

1. Se consideră matricea
0 1 1
1 0 2 .
1 2 0
A
−  
 
= −
 

 

5p a) Să se calculeze det A.
5p b) Să se verifice relaţia
2
3 3
( 6 ) . A A I O + =
5p c) Să se arate că
2
3
det( ) 0, . I xA x + ≥ ∀ ∈\
2. Se consideră , a b∈] şi polinomul
3 2
p X aX X b = + + + , cu rădăcinile
1 2 3
, , . x x x ∈^
5p a) Ştiind că 1 a b = = , să se afle rădăcinile polinomului p.
5p b) Să se determine a şi b , ştiind că polinomul p are rădăcina dublă 1.
5p
c) În cazul 1 b = , să se determine valorile lui a pentru care polinomul p are o rădăcină raţională.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

74 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 074
1. Se consideră funcţia ( ) : 2, 2 f − →\, ( )
2
ln
2
x
f x
x
+
=

.
5p a) Să se determine ecuaţiile asimptotelor la graficul funcţiei f.
5p b) Să se studieze monotonia funcţiei f .
5p c) Să se calculeze
1
lim
x
xf
x →∞
 
 
 
.
2. Fie funcţia : f → \ \, ( )
2
2
1
x
t
f t e dx
x
 
= −
 
 

şi numerele
2
2
1
1
A dx
x
=

,
2
1
x
e
B dx
x
=

.
5p
a) Să se arate că ( )
4 2
2
2 ,
2
e e
f t At Bt t

= − + ∀ ∈\.
5p b) Să se arate că ( ) ( ) 2 2 , f B t f B t t − = + ∀ ∈\.
5p
c) Să se demonstreze că
2
2 2 2
2
2
1 1 1
1
x
x
e
dx e dx dx
x
x
   
 

 
   
 
   
∫ ∫ ∫
.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1


EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.

SUBIECTUL I (30p) – Varianta 075
5p
1. Să se ordoneze crescător numerele
3
2
1
27, log
16
a b = − = şi 2 c = − .
5p 2. Să se determine valorile parametrului real m ştiind că parabola asociată funcţiei : f → \ \,
( )
2
2 f x x mx m = + − se află situată deasupra axei Ox .
5p
3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia
( )
2
2
log 2 1 x x + − = .
5p 4. Se consideră dreptele paralele
1
d ,
2
d şi punctele distincte
1
, , A B C d ∈ ,
2
, , , M N P Q d ∈ . Să se
determine numărul triunghiurilor care au toate vârfurile în mulţimea celor şapte puncte date.
5p
5. Să se determine coordonatele simetricului punctului ( ) 3; 2 A − faţă de mijlocul segmentului [ ] BC ,
unde ( ) 1; 4 B − şi ( ) 5, 1 C − − .
5p
6. Să se calculeze aria triunghiului ABC în care 4 AM BC = = , unde M este mijlocul lui ( ) BC , iar
( ) 150 m AMC =
D
) .

Varianta 75
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

75 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 075

1. Se consideră matricele
2 1 1
1 2 1
1 1 2
A
− −  
 
= − −
 
− −
 
,
1 1 1
1 1 1
1 1 1
B
 
 
=
 
 
şi
2
1
,
3
3
x
x
M A B
x
= + cu
*
x∈\ .
5p a) Să se calculeze produsul AB.
5p b) Să se arate că
x y xy
M M M = ,
*
, . x y ∀ ∈\
5p c) Să se arate că, pentru orice x real nenul, ( ) det 0
x
M ≠ .
2. Se consideră polinomul
4 3
1, p X aX aX = − − + cu a∈\ şi cu rădăcinile
1 2 3 4
, , , x x x x ∈^ .
5p a) Să se verifice că
1 2 3 4
1 2 3 4
1 1 1 1
. x x x x
x x x x
+ + + = + + +
5p
b) Să se arate că polinomul p nu este divizibil cu
2
1 X − pentru nicio valoare a lui . a
5p c) Să se arate că dacă
1
2
a = , atunci toate rădăcinile polinomului p au modulul 1.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

75 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 075
1. Se consideră , 1 α∈ α > \ şi funcţia : ( 1, ) f − ∞ →\, ( ) (1 ) f x x x
α
= + − α .
5p a) Să se studieze monotonia funcţiei f.
5p b) Să se demonstreze că ( ) ( ) { } ( ) 1 1 , 1, \ 0 , 1, x x x
α
+ > + α ∀ ∈ − ∞ ∀α∈ ∞ .
5p c) Să se demonstreze că 2 ( ) (2 ) (2 ), , [0, ) f x y f x f y x y + ≤ + ∀ ∈ ∞ .
2. Fie funcţia ( ) : 1, f − ∞ →\, ( )
1
x
f x
x
=
+
.
5p a) Să se calculeze
1
0
( ) f x dx

.
5p b) Să se calculeze
3
2
1
( )[ ] f x x dx

, unde [ ] x reprezintă partea întreagă a numărului real x .
5p c) Să se arate că şirul
1
( )
n n
a

, dat de
0
(1) (2) (3) ... ( ) ( )
n
n
a f f f f n f x dx = + + + + −

, este convergent.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
76
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 076
5p
1. Să se verifice dacă numărul 3 2 2 − aparţine mulţimii
{ }
2 | , a b a b + ∈Z .
5p 2. Se consideră ecuaţia
2
3 1 0 x x − + = , cu rădăcinile
1
x şi
2
x . Să se arate că
2 2
1 2
. x x + ∈`
5p
3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia arctg 3 arctg .
2
x
π
+ =
5p
4. Să se arate că oricare ar fi n natural, 1 n ≥ , are loc egalitatea
2 2 1
2
n n
n n
C C

= ⋅ .
5p
5. Se consideră vectorii u i j = −
G G G
şi 2 4 v i j = +
G G G
. Să se calculeze modulul vectorului u v +
G G
.
5p
6. Fie ,
2
π
α π
 

 
 
, astfel încât
3
sin
5
α = . Să se calculeze tg
2
α
.

Varianta 76
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

76 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 076

1. Se consideră matricea
2
2
2
1
1
1
a ab ac
A ba b bc
ca cb c
 
+
 
= +
 
 
+
 
, cu , , a b c∈\ şi
*
A adjuncta sa.
5p a) Să se calculeze determinantul matricei A.
5p b) Să se verifice că ( )
2
*
det( ) det . A A =
5p c) Să se arate că matricea
3
A I − are rangul cel mult 1.

2. Fie ( ) ,· G un grup. Pentru fiecare element a G ∈ se defineşte funcţia : ,
a
f G G → ( ) , .
a
f x ax x G = ∀ ∈
5p a) Să se arate că
a
f este bijectivă, pentru orice . a G ∈
5p b) Să se arate că , ,
a b ab
f f f a b G = ∀ ∈ D .

5p
c) Fie ( ) { } : | .
a
G f G G a G = → ∈ F Să se arate că ( ) G F împreună cu operaţia de compunere a
funcţiilor formează un grup.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

76 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 076
1. Se consideră funcţia ( ) : 0, f ∞ →\ , ( ) ln f x x x = + .
5p a) Să se arate că graficul funcţiei f nu admite asimptotă spre +∞ .
5p
b) Să se arate că ecuaţia ( ) 0 f x = are o soluţie unică
0
1
,1 x
e
 

 
 
.
5p
c) Să se demonstreze că ( )
0
0
0
1
lim '
x
x x
xe
f x
x x →

=

, unde
0
x este numărul definit la punctul b).

2. Se consideră şirul ( )
1
n
n
I

, definit prin
( ) 1
0
ln 1
1
n
n
x
I dx
x
+
=
+

, oricare ar fi n

∈` .
5p a) Să se determine
1
I .
5p b) Să se arate că şirul
n
I este strict descrescător.
5p
c) Să se arate că lim 0
n
n
I
→∞
= (se consideră cunoscut faptul că ( ) ( ) ln 1 , 1, t t t + ≤ ∀ ∈ − ∞ .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
77
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 077
5p
1. Se consideră progresia aritmetică ( )
1
n
n
a

de raţie 2 şi cu
3 4
8 a a + = . Să se determine
1
a .
5p
2. Fie : , f → \ \ ( ) 1 . f x x = + Să se calculeze ( 1) ( 2) ( 3) ... ( 10). f f f f − + − + − + + −
5p
3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 4 2 56.
x x
− =
5p
4. Să se calculeze
3 2 2
4 3 4
. A A C − −
5p
5. Fie ABC un triunghi şi G centrul său de greutate. Se consideră punctul M definit prin 2 . MB MC = −
JJJG JJJJG

Să se arate că dreptele GM şi AC sunt paralele.
5p 6. Fie 0,
2
π
α
 

 
 
, astfel încât
3
sin
4
α = . Să se calculeze tg . α

Varianta 77
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

77 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 077

1. Se consideră sistemul
1
1
3 3 1
x y mz
mx y mz m
mx y z
− − = 

+ + = −


+ + = −

, . m∈\
5p a) Să se calculeze determinatul matricei sistemului.
5p b) Să se arate că, pentru orice , m∈\ matricea sistemului are rangul cel puţin egal cu 2.
5p c) Să se determine m∈\ pentru care sistemul este incompatibil.

2. Se consideră 0 α > un număr real şi mulţimea ( ) , . G
α
= α ∞ Pe Rse defineşte legea de compoziţie
( ) 3 6 7 . x y xy x y ∗ = − + + α
5p
a) Să se arate că pentru 2, α = cuplul ( )
2
, G ∗ este grup abelian.
5p
b) Să se arate că grupurile ( )
2
, G ∗ şi
( )
*

+
\ sunt izomorfe, prin funcţia
*
2
: , ( ) 3 6 f G f x x
+
→ = − \ .
5p c) Să se arate că, pentru orice 2 α ≥ , mulţimea G
α
este parte stabilă a lui R în raport cu operaţia „∗”.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

77 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 077
1. Se consideră o funcţie : f → \ \, astfel încât ( ) 1,
x
xf x e x = − ∀ ∈\ .
5p a) Să se determine ecuaţia tangentei la graficul funcţiei f în punctul de abscisă 1 x = , situat pe
graficul funcţiei f.
5p b) Să se arate că funcţia f este continuă în 0 x = dacă şi numai dacă (0) 1 f = .
5p c) Să se arate că dacă funcţia f este continuă în 0 x = , atunci ea este derivabilă pe \.

2. Se consideră şirul ( )
1
n
n
I

,
2
1
(( 1)(2 )) .
n
n
I x x dx = − −


5p a) Să se calculeze
1
I .
5p b) Să se arate că
1
2(2 1)
n n
n I nI

+ = , oricare ar fi n∈`, 2 n ≥ .
5p c) Să se calculeze lim
n
n
I
→∞
.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
78
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 078
5p
1. Să se calculeze
lg7 3
10 343. −
5p
2. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale inecuaţia
2
2 3 1 0. x x − + ≤
5p
3. Să se arate că funcţia
3
: , ( ) log 2
x
f f x x → = − \ \ este injectivă.
5p 4. Să se calculeze numărul diagonalelor unui poligon convex cu 8 laturi.
5p
5. Fie ABCD un paralelogram şi P un punct astfel ca 2 . BP PD =
JJJG JJJG
Să se arate că
( )
2
.
3
BP BA BC = +
JJJG JJJG JJJG

5p
6. Fie , ,
2 2
a b
π π  
∈ −
 
 
, astfel încât .
4
a b
π
+ = Să se arate că tg tg tg tg 1. a b a b + + =

Varianta 78
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

V
78 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 078

1. Se consideră sistemul
2 3 4 5 1
9 3
5 6 10
x y z t
x y mz t
x y z nt p
− + − = − 

+ + + =


− + + =

, , , . m n p∈\
5p
a) Să se determine p astfel încât sistemul să admită o soluţie ( )
0 0 0 0
, , , x y z t cu
0 0
0. z t = =
5p b) Să se arate că, pentru orice , m n∈\ , rangul matricei sistemului este mai mare sau egal cu 2.
5p c) Să se determine , , m n p∈\ pentru care sistemul este compatibil, iar matricea sistemului are rangul 2.

2. Fie mulţimea
0
, , şi sunt impare |
m
Q m n m n
n
 
= ∈
 
 
Z şi
0
G Q = ×Z . Pe G se defineşte legea de
compoziţie ( ) ( ) ( )
1 1 2 2 1 2 1 2 1 2 0 1 2
, , , , , , , . q k q k q q k k q q Q k k ∗ = + ∀ ∈ ∀ ∈Z
5p a) Să se arate că ( ) , G ∗ este grup abelian.
5p b) Să se calculeze ( ) ( ) ( ) 1,1 1, 2 ... 1,10 . ∗ ∗ ∗

5p c) Să se arate că funcţia ( ) ( )
: , , 2
k
f G f q k q

→ = ⋅ _ este un izomorfism între grupurile ( ) , G ∗ şi
( )
,· .

_

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

78 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 078

1. Se consideră funcţia : f → \ \,
3 3
( ) 3 2 f x x x = − + .
5p a) Să se arate că graficul funcţiei f admite asimptotă spre +∞
5p b) Să se determine punctele de extrem local ale funcţiei f.
5p c) Să se calculeze lim (2arctg ( ) ).
x
x f x
→∞
− π

2. Fie funcţia
1
: , ( )
3 cos
f f x
x
→ =
+
\ \ .
5p
a) Să se calculeze ( )
3
0
f x dx
π

.
5p b) Să se demonstreze că orice primitivă a funcţiei f este strict crescătoare.
5p c) Să se calculeze lim
x→∞
2
0
1
( )
x
f t dt
x

.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
79
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 079
5p
1. Să se arate că ( )
2
3
, log 3, .
2
 
−∞ ∩ ∞ = ∅
 
 

5p

2. Se consideră funcţia
2
: , ( ) 4 3. f f x x x → = − + \ \ Să se determine abscisele punctelor de intersecţie a
graficului funcţiei f cu axa . Ox
5p 3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 1 1. x x + − =
5p
4. Să se determine n∈`, 3 n ≥ , astfel încât
3
n
C să dividă
3
1 n
C
+
.
5p
5. Fie punctele ( ) ( ) 1, 2 , 1, 3 A B − şi ( ) 0, 4 . C Să se calculeze lungimea înălţimii duse din vârful A al
triunghiului ABC.
5p 6. Fie x∈\, astfel încât
2
tg 6. x = Să se calculeze
2
cos . x

Varianta 79
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

79 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 079

1. Se consideră sistemul ( )
( )
2 1
2 1 3 1
3 2 1
x my z
x m y z
x my m z m

+ + =

+ − + =


+ + − = −

, . m∈\
5p a) Să se determine m∈\ pentru care sistemul are soluţie unică.
5p b) Să se determine m∈\ pentru care sistemul este compatibil nedeterminat.
5p c) Pentru 1 m = să se determine soluţiile reale ( )
0 0 0
, , x y z ale sistemului pentru care
2 2 2
0 0 0
2 3 14. x y z − + =

2. Pe mulţimea [ ) 0,1 G = se defineşte legea de compoziţie { }, x y x y ∗ = + unde {a} este partea
fracţionară a numărului real a.
5p a) Să se calculeze
2 3
.
3 4

5p b) Să se arate că ( ) , G ∗ este grup abelian.
5p c) Să se rezolve ecuaţia
1
2
x x x ∗ ∗ = , x G ∈ .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

79 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 079
1. Se consideră funcţia : f → \ \,
3
( ) 2 1
x
f x e x = + + .
5p a) Să se scrie ecuaţia tangentei la graficul funcţiei f în punctul de abscisă 0 x = , situat pe graficul
funcţiei f.
5p b) Să se arate că funcţia f este inversabilă.
5p
c) Să se calculeze
2
lim( ( 1) ( 2) ( 3) ... ( ) )
n
f f f f n n
→∞
− + − + − + + − + .

2. Se consideră şirul
0
( )
n n
a

definit prin
0
1 a = şi
1
0
sin
n
a
n
a x dx
+
= π

.
5p a) Să se calculeze
1
a .
5p b) Să se arate că şirul
0
( )
n n
a

este convergent.
5p c) Să se calculeze lim
n
n
a
→∞
.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
80
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 080
5p
1. Să se calculeze ( )
( )( ) ( )
2 3 2009
1 1 1 ... 1 i i i i − − − − .
5p

2. Se consideră funcţiile : , ( ) 1 f f x x → = − \ \ şi : , ( ) 2 1. g g x x → = − \ \ Să se arate că funcţia f g D
este descrescătoare.
5p
3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale inecuaţia
3 2
2 1. x − ≥
5p
4. Să se calculeze numărul funcţiilor injective { } { } : 1, 2, 3 1, 2,3, 4, 5 f → cu proprietatea că ( ) 1 1 f ≠ .
5p
5. Să se determine ecuaţia dreptei care trece prin punctul ( ) 4, 1 P − şi este paralelă cu dreapta 2 1 0. x y − + =
5p 6. Fie x∈\ astfel încât
1
sin cos .
2
x x = + Să se calculeze sin 2 . x

Varianta 80
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

80 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 080

1. Fie permutarea
5
1 2 3 4 5
2 3 4 5 1
S
 
σ = ∈
 
 
şi mulţimea
{ }
n
A n σ

= ∈` .
5p a) Să se determine numărul inversiunilor lui σ .
5p b) Să se determine numărul elementelor mulţimii A.
5p c) Fie
5
S τ∈ astfel încât
2 2
τσ σ τ = . Să se arate că τσ στ = .
2. Fie : f → \ \ o funcţie şi mulţimea ( ) ( ) { }
| , H T f x T f x x = ∈ + = ∀ ∈ \ \ .
5p a) Să se arate că, dacă , T H ∈ atunci . T H − ∈
5p
b) Să se demonstreze că H este subgrup al grupului ( ) , . + \
5p c) Să se determine mulţimea H pentru funcţia ( ) { } : , f f x x → = \ \ .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

80 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 080

1. Se consideră funcţia : f → \ \,
2
( ) 1 f x x = + .
5p a) Să se studieze monotonia funcţiei f.
5p
b) Să se arate că
2 2
( 1) ( ) ( ) 1 x f x xf x x ′′ ′ + + = + , pentru orice x∈\.
5p c) Să se arate că graficul funcţiei f admite asimptotă spre −∞ .

2. Se consideră şirul ( )
1
n
n
I

,
1
0
1
n
n
n
nx
I dx
x
=
+

.
5p a) Să se calculeze
1
I .

5p b) Să se arate că
1
*
0
ln 2 ln(1 ) ,
n
n
I x dx n = − + ∀ ∈

` .
5p c) Să se calculeze lim
n
n
I
→∞
.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
81
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 081
5p 1. Să se calculeze partea întreagă a numărului
2
log 500.
5p

2. Se consideră ecuaţia
2
2 0, , x x m m − + = ∈\ care are rădăcinile reale
1
x şi
2
x . Ştiind că
1 2
1, x x − =
să se determine . m
5p 3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia
3
1 1 x x − = + .
5p
4. Să se calculeze
0 2 4 16
16 16 16 16
... . C C C C + + + +
5p 5. Să se determine a∈\ ştiind că dreptele 1 x y + = şi 3 2 x ay − = sunt paralele.
5p
6. Fie , a b∈\, astfel încât .
2
a b
π
+ = Să se arate că ( ) sin 2 sin 2 2cos . a b a b + = −

Varianta 81
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

81 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 081

1. Fie m∈\ şi punctele ( ) ,1 A m , ( ) 1 , 2 B m − , ( ) 2 1, 2 1 C m m + + . Se consideră matricea
1 1
1 2 1
2 1 2 1 1
m
M m
m m
| |
|
= −
|
|
+ +
\ .
.
5p
a) Să se calculeze ( ) det M .
5p b) Să se arate că punctele A, B, C sunt coliniare, oricare ar fi m∈\.
5p c) Să se arate că aria triunghiului ABC este mai mare sau egală cu
15
32
.

2. Fie mulţimea de matrice
5
,
a b
A a b
b a
¦ ¹ | | ¦ ¦
= ∈
´ ` |

¦ ¦ \ . ¹ )
] .
5p
a) Să se dea un exemplu de matrice nenulă din mulţimea A care are determinantul
ˆ
0 .
5p
b) Să se arate că există o matrice nenulă M A ∈ astfel încât
ˆ ˆ ˆ ˆ
2 1 0 0
ˆ ˆ ˆ ˆ
1 2 0 0
M
| | | |
⋅ = | |
| |

\ . \ .
.
5p
c) Să se rezolve ecuaţia
2
ˆ ˆ
2 1
ˆ ˆ
1 2
X
| |
= |
|

\ .
.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

81 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 081

1. Se consideră funcţia
1
*
: , ( ) ( 1)
x
f f x x e

→ = − \ \ .
5p a) Să se scrie ecuaţia tangentei la graficul funcţiei f în punctul de abscisă 1 x = , situat pe graficul
funcţiei f.
5p b) Să se arate că funcţia admite două puncte de extrem.
5p c) Să se determine ecuaţia asimptotei la graficul funcţiei f spre +∞ .

2. Se consideră funcţia ( )
3 2
0
:[0; ) , 1
x
f f x t t dt ∞ → = +

\ .
5p a) Să se arate că funcţia f este strict crescătoare.
5p b) Să se calculeze (1) f .
5p
c) Să se calculeze
5
( )
lim
x
f x
x
→∞
.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
82
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 082
5p
1. Să se verifice că numărul 1 i + este rădăcină a ecuaţiei
4
4 0. z + =
5p

2. Să se arate că vârful parabolei asociate funcţiei : f → \ \, ( )
2
4 9 f x x x = − + se află pe dreapta de
ecuaţie 7 x y + = .
5p
3. Fie { } { } : 1, 2,3 4,5, 6 f → o funcţie injectivă. Să se arate că ( ) ( ) ( ) 1 2 3 15. f f f + + =
5p 4. Să se calculeze probabilitatea ca, alegând un număr din mulţimea numerelor naturale de două cifre,
acesta să aibă ambele cifre impare.
5p
5. Se consideră punctele ( ) ( ) 1, 0 , 2, 3 A B şi ( ) 1, 4 . C − Să se calculeze . AB AC ⋅
JJJG JJJG

5p
6. Fie a∈\, astfel încât
1
sin .
4
a = Să se calculeze sin 3 . a

Varianta 82
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

82 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 082

1. Se consideră sistemul de ecuaţii liniare cu coeficienţi reali
( )
( )
( )
0
0
0
x ay b c z
x by c a z
x cy a b z
¦ + + + =
¦
+ + + =
´
¦
+ + + =
¹
.
5p a) Să se calculeze determinantul matricei sistemului.
5p b) Să se arate că, pentru orice , , . a b c∈\ , sistemul admite soluţii nenule.
5p
c) Să se rezolve sistemul, ştiind că a b ≠ şi că ( ) 1,1,1 este soluţie a sistemului.

2. Se consideră mulţimea
2 2
, , 0 .
x iy
G x y x y
iy x
¦ ¹
| |
= ∈ + ≠
´ ` |
\ .
¹ )
\
5p
a) Să se demonstreze că G este parte stabilă în raport cu înmulţirea matricelor din ( )
2
^ M .
5p b) Să se arate că ( ,·) G este grup abelian.
5p c) Să se arate că funcţia
( )
( ) : , , f G

⋅ → ⋅ ^ cu ( ) , ,
x iy
f x iy x y
iy x
| |
+ = ∀ ∈
|
\ .
\ este izomorfism de
grupuri.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

82 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 082
1. Se consideră şirul
0
( )
n n
a

, definit prin
0
3 a = ,
1
2 ,
n n
a a n
+
= + ∀ ∈`.
5p a) Să se arate că
0
( )
n n
a

este strict crescător.
5p b) Să se arate că şirul
0
( )
n n
a

este convergent.
5p c) Să se calculeze
2 1
1
lim
n n
n
n n
a a
a a
+ +
→∞
+


.

2. Fie funcţia ( )
2
0
(sin cos )sin
: 0, 0, , ( )
2
cos
x t t t
f f x dt
t
π +  
→ ∞ =
 
 

.
5p a) Să se calculeze
4
f
π  
 
 
.
5p b) Să se arate că funcţia f este strict crescătoare.
5p
c) Să se calculze
2
0
0
( )
lim
x
x
f x
x

>
.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
83
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 083
5p
1. Să se arate că numărul
3
3 aparţine intervalului
( ) 2
2, log 5 .
5p
2. Să se determine valorile reale ale lui m ştiind că
2
3 0, x x m + + ≥ oricare ar fi . x∈\
5p 3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia sin cos 1
6 3
x x
π π    
+ + − =
   
   
.
5p 4. Într-o urnă sunt 49 de bile, inscripţionate cu numerele de la 1 la 49. Să se calculeze probabilitatea ca,
extrăgând o bilă din urnă, aceasta să aibă scris pe ea un pătrat perfect.
5p
5. Să se determine m∈\ ştiind că vectorii 2 3 u i j = −
G G G
şi 4 v mi j = +
G G G
sunt perpendiculari.
5p
6. Să se arate că tg1 tg2 tg3 ... tg89 1 ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ =
D D D D
.

Varianta 83
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

83 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 083

1. Fie sistemul de ecuaţii liniare
2
2
1
( 1) ( 1) 2
2 ( 2) 2( 1) 3
x y z
x m m y m z
x m m y m z
− + = ¦
¦
+ − − + + =
´
¦
+ − − + + =
¹
, unde . m∈\
5p
a) Să se demonstreze că sistemul are soluţie unică dacă şi numai dacă { } \ 0,1 . m∈\
5p b) Să se arate că pentru {0,1} m∈ sistemul este incompatibil.
5p
c) Să se arate că dacă
3
0 0 0
( , , ) x y z ∈\ este soluţie a sistemului, atunci
0 0 0
2009 1 x y z − + ⋅ = .

2. Se consideră mulţimile
2
7
{ } | H a a = ∈Z şi
7
ˆ ˆ
, , 0 sau 0 . |
a b
G a b a b
b a
¦ ¹ − | |
= ∈ ≠ ≠
´ ` |
\ .
¹ )
Z
5p a) Să se determine elementele mulţimii H.
5p b) Fie , x y H ∈ astfel încât
ˆ
0. x y + = Să se arate că
ˆ
0. x y = =
5p c) Să se arate că G este grup abelian în raport cu operaţia de înmulţire a matricelor.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

83 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 083
1. Se consideră funcţia
1
: \ {1} , ( )
1
x
f f x x
x
+
→ =

\ \ .
5p a) Să se arate că dreapta de ecuaţie 1 x = este asimptotă verticală la graficul funcţiei f .
5p b) Să se arate că graficul funcţiei f admite asimptotă spre +∞ .
5p c) Să se studieze derivabilitatea funcţiei f.

2. Se consideră funcţiile
1
: 0, , ( )
2
cos sin
n n
n n
f f x
x x
π
 
→ =
 
  +
\ ,
*
n∈` .
5p a) Să se calculeze
2
0
1
1
( )
dx
f x
π

.
5p
b) Să se arate că, dacă F este o primitivă a funcţiei
4
f , atunci ( )
2
4
( ) ( ) sin 4 , 0,
2
F x f x x x
π
 
′′ = ∀ ∈
 
 
.
5p c) Să se arate că
3 3
2 2
1 1
0 0
1
sin ( ) cos ( )
4
x f x dx x f x dx
π π
π −
= =
∫ ∫
.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
84
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 084
5p
1. Fie . z ∈^ Să se arate că dacă 2 3 , z z + ∈\ atunci . z ∈\
5p
2. Să se determine funcţia de gradul al doilea al cărei grafic conţine punctele ( ) ( ) 0, 4 , 1, 2 − şi ( ) 1,1 . −
5p
3. Se se arate că funcţia ( ) ( ) : 0, 1, 3 f ∞ → , ( )
3
1
x
f x
x
+
=
+
este bijectivă.
5p
4. Să se determine numerele naturale n , 5 n ≥ , astfel încât
3 5
.
n n
C C =
5p
5. Se consideră punctele , , , A B C D astfel încât . AB CD =
JJJG JJJG
Să se arate că 0. AC DB + =
JJJG JJJG G

5p 6. Fie , a b∈\, astfel încât . a b − =π Să se arate că are loc relaţia cos cos 0. a b ⋅ ≤

Varianta 84
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

84 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 084

1. Se consideră sistemul de ecuaţii liniare
2 3 3
2
2 4
x y z
x y z m
nx y z
+ − = ¦
¦
− + =
´
¦
+ − =
¹
, unde , . m n∈\
5p a) Să se determine m şi n pentru care sistemul admite soluţia
0 0 0
2, 2, 1 x y z = = = .
5p b) Să se determine n∈\ pentru care sistemul are soluţie unică.
5p c) Să se determine m şi n pentru care sistemul este compatibil nedeterminat.

2. Se consideră mulţimea
3
ˆ
1
ˆ ˆ ˆ
0 1 0 ,
ˆ ˆ ˆ
0 0 1
a b
G a b
¦ ¹
| |
¦ ¦
|
¦ ¦
= ∈
´ ` |
¦ ¦
|
\ . ¦ ¦
¹ )
Z .
5p a) Să se determine numărul de elemente ale mulţimii G.
5p b) Să se arate că G este grup în raport cu operaţia de înmulţire a matricelor din
3 3
( ) M Z .
5p c) Să se arate că
3
3
X I = , oricare ar fi X G ∈ .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

84 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 084

1. Se consideră funcţia
*
: , ( ) .
x
e
f f x
x
→ = \ \
5p a) Să se studieze monotonia funcţiei f .
5p b) Să se determine asimptotele graficului funcţiei f .
5p
c) Să se calculeze ( ) ( ) ( )
2
lim 1
n
n f n f n
→∞
− + .

2. Se consideră funcţia
2
0
: , ( ) ( 3 2)
x
t
f f x e t t dt

→ = − +

\ \ .
5p
a) Să se arate că (1) 0 f > .
5p b) Să se arate că funcţia f admite două puncte de extrem.
5p
c) Să se calculeze
2
0
( ) ( )
lim
x
f x f x
x

+ −
.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
85
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 085
5p 1. Fie . z ∈^ Să se arate că numărul
( )
i z z − este real.
5p

2. Să se determine m∈\ pentru care parabola asociată funcţiei ( ) ( )
2
: , 1 f f x x m x m → = + + + \ \
este tangentă la axa Ox.
5p 3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 1 5 x x + = − .
5p
4. Câţi termeni ai dezvoltării ( )
7
1 2 + sunt divizibili cu 14?
5p
5. Fie ABC un triunghi echilateral de arie 3. Să se calculeze . AB AC ⋅
JJJG JJJG

5p
6. Fie , a b∈\, astfel încât
3
.
2
a b
π
+ = Să se arate că sin 2 sin 2 0. a b − =

Varianta 85
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

V
85 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 085

1. Fie A matricea coeficienţilor sistemului
2 0
3 0
2 0
x y z
x y mz
x y z
+ + = 

− + =


− + + =

, unde . m∈\
5p a) Să se calculeze ( ) det A .
5p b) Să se determine m∈\ astfel încât sistemul să admită soluţii nenule.
5p
c) Să se arate că, dacă 0 m = , atunci expresia
2 2 2
0 0 0
2 2 2
0 0 0
z y x
z y x
+ +
− −
este constantă, pentru orice soluţie
nenulă ( )
0 0 0
, , x y z a sistemului.

2. Se consideră , a b∈\ şi polinomul
4 3 2
4 6 f X X X aX b = − + + + , care are rădăcinile complexe

1 2 3 4
, , , x x x x .
5p a) Să se determine a şi b ştiind că f are rădăcina i.
5p b) Să se calculeze ( ) ( ) ( ) ( )
2 2 2 2
1 2 3 4
1 1 1 1 x x x x − + − + − + − .
5p c) Să se determine valorile reale ale numerelor a şi b ştiind că toate rădăcinile polinomului f sunt reale.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

85 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 085

1. Se consideră funcţia
1
*
: , ( )
x
f f x e → = \ \ .
5p a) Să se determine asimptotele la graficul funcţiei f .
5p b) Să se determine punctele de inflexiune ale graficului funcţiei f.

5p
c) Să se calculeze ( ) ( ) ( )
2
lim 1
x
x f x f x
→∞
+ − .

2. Fie şirul ( )
1
n
n
I

definit prin
2 *
4
0
tg ,
n
n
I t dt n
π
= ∈

` .
5p a) Să se calculeze
1
I .
5p
b) Să se arate că
1
1
2 1
n n
I I
n
+
+ =
+
, pentru orice n

∈` .
5p
c) Să se arate că şirul ( )
1
n
n
I

este convergent la 0.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
86
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 086
5p
1. Să se arate că numărul
1 3 1 3
1 3 1 3
i i
i i
+ −
+
− +
este real.
5p 2. Numere reale a şi b au suma 5 şi produsul 2. Să se calculeze valoarea sumei
a b
b a
+ .
5p 3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia sin cos
3 6
x x
π π    
+ = −
   
   
.
5p 4. Câte elemente ale mulţimii
{ } 7
, , 7
k
A x x C k k = = ∈ ≤ ` sunt divizibile cu 7?
5p
5. Fie ABCD un dreptunghi cu AB = 3 şi AD = 6. Să se calculeze modulul vectorului AB AC AD + +
JJJG JJJG JJJG
.
5p 6. Să se calculeze suma cos1 cos 2 cos3 ... cos179 + + + +
D D D D
.

Varianta 86
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

86 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 086

1. Se consideră sistemul
( )
2 2 2 2 2
3 3 3 3 3

( )
( )
x ay a b z a b
x a y a b z a b
x a y a b z a b
 + + + = +


+ + + = +


+ + + = +


, unde , a b∈\.
5p a) Să se calculeze determinantul matricei sistemului.
5p b) Să se determine , a b∈\ astfel încât sistemul să fie compatibil determinat.
5p c) Să se arate că, pentru orice valori rele ale parametrilor a şi b sistemul are soluţie.

2. Se consideră polinomul [ ]
4
ˆ ˆ
2 1 f X X = + ∈] .
5p a) Să se determine gradul polinomului
2
f .
5p
b) Să se arate că polinomul f este element inversabil al inelului [ ] ( )
4
, , X + ⋅ ] .
5p c) Să se determine toate polinoamele [ ]
4
g X ∈] de gradul 1 cu proprietatea că
2
ˆ
1 g = .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

86 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 086
1. Se consideră funcţia { }
3
3
1
: 1 , ( )
1
x
f f x
x

− − → =
+
\ \ .
5p a) Să se scrie ecuaţia tangentei la graficul funcţiei f în punctul de abscisă 0 x = , situat pe graficul
funcţiei f.
5p b) Să se determine asimptotele graficului funcţiei f .
5p
c) Să se calculeze
2
3
lim (2) (3)... ( )
2
n
n
f f f n
→∞
 
 
 
.

2. Se consideră şirul ( )
1
n
n
I

,
2
0
sin
n
n
I x dx
π
=

.
5p a) Să se calculeze
2
I .
5p b) Să se arate că
2
( 1) , 3
n n
nI n I n

= − ∀ ≥ .
5p
c) Să se calculeze
3
0
lim sin
n
n
xdx
π
→∞

.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.

SUBIECTUL I (30p) – Varianta 087
5p
1. Fie z ∈^ o rădăcină de ordin 3 a unităţii, diferită de 1. Să se calculeze
2
1 z z + + .
5p
2. Să se determine soluţiile întregi ale inecuaţiei
2
6 0 x x + − ≤ .
5p 3. Fie funcţia ( ) ( ) : 1, 2, f ∞ → ∞ , ( )
2
1 f x x = + . Să se arate că funcţia f este bijectivă.
5p 4. Câte numere naturale de la 1 la 100 sunt divizibile cu 6 şi cu 8?
5p
5. Să se determine a∈\ pentru care vectorii ( )
1
1 v ai a j = + +
JJG G G
şi
2
3 5 v i j = +
JJG G G
sunt coliniari.
5p 6. Triunghiul ABC are laturile 3 AB = , 5 BC = şi 7 AC = . Să se calculeze lungimea razei cercului
înscris în triunghiul ABC.

Varianta 87
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

V
87 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 087

1. Fie matricea ( )
3
A∈M \ , care are toate elementele egale cu 1.
5p
a) Să se demonstreze că
2
3 . A A =
5p b) Să se calculeze
( )
3
3
det I A + .
5p
c) Să se demonstreze că dacă ( )
3
B∈M \ este o matrice cu proprietatea , AB BA = atunci suma
elementelor de pe fiecare linie şi de pe fiecare coloană ale lui B este aceeaşi.

2. Fie
1 3
2 2
i ε = − + şi ( ) { }
, a b a b ε ε = + ∈ _ _ .
5p a) Să se arate că ( )
2
ε ε ∈_ .
5p
b) Să se demonstreze că inversul oricărui element nenul din ( ) ε _ aparţine mulţimii ( ) ε _ .
5p
c) Să se arate că mulţimea
{ }
2 2
, M a ab b a b = − + ∈] este parte stabilă a lui ] în raport cu înmulţirea.


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

87 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 087
1. Se consideră funcţia
( )
2
: , ( ) ln 1 f f x x x → = + + \ \ .
5p a) Să se arate că funcţia f este strict crescătoare.
5p
b) Să se studieze convergenţa şirului ( )
1
n
n
x

definit prin
1
1 x = şi ( )
1
,
n n
x f x n

+
= ∀ ∈` .
5p
c) Să se demonstreze că ( ) ( ) 1 1, f x f x x + − ≤ ∀ ∈\.

2. Se consideră funcţiile ( ) ( )
ln
, : 0, 3 ,
3
x
f g f x
x
→ =

\ şi ( )
( )
( )
ln 3
, 0, 3
x
g x x
x

= ∀ ∈ .
5p a) Să se calculeze ( ) ( )
1
3
e
x f x dx −

.
5p
b) Să se arate că ( ) ( )
2 2
1 1
f x dx g x dx =
∫ ∫
.
5p
c) Să se arate că ( )
1
0
lim
t
t
f x dx = +∞

2
.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.

SUBIECTUL I (30p) – Varianta 088
5p
1. Să se ordoneze crescător numerele lg2 lg20 a = − ,
2 2
3 4
b C C = − şi
3
4 4 c = − .
5p
2. Să se determine a∈\ ştiind că distanţa de la vârful parabolei de ecuaţie
2
2 y x x a = + + la axa Ox
este egală cu 1.
5p 3. Numerele reale x şi y verifică egalitatea arctg arctg
2
x y
π
+ = . Să se arate că 1 x y ⋅ = .
5p 4. Să se arate că numărul
3
, , 3
n
A n n ∈ ≥ ` este divizibil cu 3.
5p
5. Punctele , , , E F G H sunt mijloacele laturilor [ ] [ ] [ ] , , , BC DA AB respectiv [ ] CD ale patrulaterului
ABCD . Să se demonstreze că EF HG CA + =
JJJG JJJG JJG
.
5p 6. Să se calculeze tg x , ştiind că
3
,
4
x
π
π
 

 
 
şi
3
sin 2
5
x = − .

Varianta 88
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

88 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 088

1. Fie m∈\ şi ( )
3
2 1 1
1 1
3 4 1 0
A m
m
−  
 
= − − ∈
 
 
+
 
\ M .
5p a) Să se calculeze ( ) det A .
5p b) Să se determine m∈\ astfel încât matrice A să fie inversabilă.
5p
c) Să se determine m∈\ astfel încât
1
A A
− ∗
= .
2. Se consideră corpul ( )
3
, , + ⋅ ] şi polinoamele
3 3
3
ˆ ˆ
, , , 2 2 f g f X X g X X ∈ = − = + + ] .
5p a) Să se determine rădăcinile din
3
] ale polinomului f.
5p
b) Să se arate că polinomul g este ireductibil în [ ]
3
X ] .
5p
c) Să se determine toate polinoamele [ ]
3
h X ∈] de gradul trei, astfel încât ( ) ( ) h x g x = , oricare ar fi
3
x∈] .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

88 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 088

1. Se consideră funcţia : , ( ) arctg f f x x → = \ \ .
5p a) Să se scrie ecuaţia tangentei la graficul funcţiei f în punctul de abscisă 1 x = , situat pe graficul
funcţiei f.
5p b) Să se calculeze
3
0
( )
lim
x
x f x
x


.
5p c) Să se arate că funcţia : , ( ) ( 1) ( ) g g x x f x → = − \ \ admite exact un punct de extrem.

2. Se consideră şirul ( )
1
n
n
I

,
1
0
sin
n
n
I x x dx =

.
5p a) Să se calculeze
1
I .
5p
b) Să se arate că şirul ( )
1
n
n
I

este convergent.
5p
c) Să se demonstreze că ( )
2 2 2
2 2 1 2 sin1 cos1, 2
n n
I n n I n n

+ − = − ∀ ≥ .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
89
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 089
5p
1. Să se determine numerele complexe z care verifică relaţia 3 6 z i z + = ⋅ .
5p
2. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 1 2 4 x x − = + .
5p
3. Să se determine imaginea funcţiei : f → \ \, ( )
2
1 4
x
f x
x
=
+
.
5p
4. Să se determine numărul funcţiilor strict monotone { } { } : 1, 2, 3 5, 6, 7,8 f → .
5p
5. Să se demonstreze că pentru orice punct M din planul paralelogramului ABCD are loc egalitatea
MA MC MB MD + = +
JJJG JJJJG JJJG JJJJG
.
5p
6. Fie a şi b numere reale, astfel încât
3
a b
π
+ = . Să se arate că ( ) sin 2 sin 2 sin 0 a b a b − − − = .

Varianta 89
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

89 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 089

1. Se consideră sistemul de ecuaţii liniare
1 2
3 4
1 2 3 4
1
x x a
x x b
x x x x
− = 

− =


+ + + =

, unde , . a b∈\
5p a) Să se arate că, pentru orice valori ale lui a şi b, sistemul este compatibil.
5p
b) Să se determine , a b∈\ astfel încât sistemul să admită o soluţie( )
1 2 3 4
, , , x x x x cu proprietatea că
1 2 3 4
, , , x x x x şi
1 2
x x + sunt termeni consecutivi ai unei progresii aritmetice.
5p c) Să se demonstreze că, dacă sistemul are o soluţie cu toate componentele strict pozitive, atunci 1. a b + <

2. Fie polinomul [ ]
3 2
3 5 1 f X X X X = − + + ∈\ şi
1 2 3
, , x x x ∈^ rădăcinile sale.
5p
a) Să se calculeze ( )( )( )
1 2 3
1 1 1 x x x − − − .
5p
b) Să se arate că polinomul f nu are nicio rădăcină întreagă.
5p
c) Să se calculeze
2 2 2 2 2 2
1 2 1 3 2 1 2 3 3 1 3 2
x x x x x x x x x x x x + + + + + .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

89 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 089
1. Pentru fiecare 0 a > se consideră funcţia ( ) ( )
1
: (0; ) , ln 1
a a
f f x x a
x
 
∞ → = + +
 
 
\ .
5p a) Să se calculeze ( ), 0
a
f x x ′ > .
5p b) Să se determine a astfel încât funcţia
a
f să fie convexă.
5p c) Să se arate că graficul funcţiei
a
f admite asimptotă spre +∞ .

2. Se consideră şirul ( )
1
n
n
I

,
2
0
cos
n
n
I x dx
π
=

.
5p a) Să se calculeze
2
I .
5p
b) Să se arate că ( )
2
1 , 3
n n
nI n I n

= − ∀ ≥ .
5p
c) Să se demonstreze că şirul ( )
1
n
n
I

este convergent.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
90
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 090
5p
1. Se consideră progresia aritmetică ( )
1
n
n
a

cu raţia 3. Ştiind că suma primilor 10 termeni ai progresiei
este 150, să se determine
1
. a
5p
2. Să se determine toate perechile ( , ) a b de numere reale pentru care
2 2
2 a b a b + = + = .
5p
3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia ( ) lg lg 9 2 1. x x + − =
5p
4. Să se determine probabilitatea ca, alegând un număr din mulţimea { } 1, 2, 3,...,100 , acesta să nu fie
divizibil cu 7.
5p
5. Se consideră punctele ( ) ( ) 0, 2 , 1, 1 A B − şi ( ) 5,1 . C Să se determine ecuaţia dreptei duse din vârful A,
perpendiculară pe dreapta BC.
5p
6. Să se arate că
2 4 6 8
1 cos cos cos cos 0.
5 5 5 5
π π π π
+ + + + =

Varianta 90
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

90 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 090
1. Fie M mulţimea matricelor de ordin 3 cu elemente reale având proprietatea că suma elementelor
fiecărei linii este 0.
5p a) Să se arate că, dacă , A B M ∈ , atunci A B M + ∈ .
5p b) Să se arate că orice matrice din M este neinversabilă.
5p
c) Să se demonstreze că, dacă A M ∈ , atunci
2
A M ∈ .

2. Se consideră inelele
{ }
2 2 , a b a b
 
= + ∈
 
] ] şi
{ }
3 3 , a b a b
 
= + ∈
 
] ] .
5p a) Să se arate că, dacă x∈\ şi
2
3 2 2 x = + , atunci 2 x
 

 
] .
5p
b) Să se arate că 2 3
   
∩ =
   
] ] ].
5p c) Să se demonstreze că nu există morfisme de inele de la 2
 
 
] la 3
 
 
] .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

90 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 090
1. Se consideră funcţiile ( ) ( )
*
: 0; , ln ,
n
n n
f f x x x n ∞ → = + ∈ \ ` .
5p a) Să se determine asimptotele graficului funcţiei
1
f .
5p
b) Să se demonstreze că funcţiile
( )
1
: (0, ) , ( ) ( )
n n n n
g g x f x f
x
∞ → = + \ sunt convexe.
5p c) Admitem că ecuaţia ( ) 2
n
n
f x = are soluţia unică
n
x . Să se arate că şirul
1
( )
n n
x

converge la 2 .

2. Fie [0,1] a ∈ şi
*
0
,
1
n
a
n
t
I dt n
t
= ∈
+

` .
5p a) Să se calculeze
2
I .
5p
b) Să se demonstreze că
1
, 2
n
n n
a
I I n
n

+ = ∀ ≥ .
5p c) Să se arate că lim 0
n
n
I
→∞
= .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
91
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 091
5p
1. Să se calculeze modulul numărului complex
( ) ( )
2
2 1 2 1 z i = − + + .
5p
2. Să se determine numerele reale x şi y ştiind că 2 1 x y + = şi
2 2
6 1. x y − =
5p
3. Să se arate că funcţia ( )
2
: , 1 f f x x x → = + + \ \ nu este injectivă.
5p
4. Să se calculeze
3 3
10 9
C C − .
5p
5. Fie ABCD un paralelogram. Ştiind că vectorii AB AD +
JJJG JJJG
şi AB AD −
JJJG JJJG
au acelaşi modul, să se arate că
ABCD este dreptunghi.
5p
6. Să se arate că
2
sin 40 sin140 cos 130 ⋅ =
D D D
.

Varianta 91
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

91 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 091

1. Se consideră matricea
1 2
4
A
x
 
=
 
 
, unde x∈\.
5p
a) Să se determine x∈\ ştiind că
2
5 A A = .
5p
b) Pentru 2 x = să se calculeze
2009
A .
5p c) Să se determine x∈\ pentru care
( )
rang 1
t
A A + = .

2. Fie , , a b c∈\ şi polinomul
4 3 2 2
2 2( 1) ( 3) f X a X a X bX c = + − + + + + .
5p a) Să se determine , , a b c , ştiind că a b c = = , iar restul împărţirii lui f la 1 X + este 10.
5p b) Ştiind că
1 2 3 4
, , , x x x x ∈^sunt rădăcinile lui f, să se calculeze
2 2 2 2
1 2 3 4
. x x x x + + +
5p c) Să se determine , , a b c∈\ şi rădăcinile polinomului f în cazul în care f are toate rădăcinile reale.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

91 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 091
1. Se consideră funcţia : f → \ \,
3
2
2
( )
1
x
f x
x
=
+
.
5p a) Să se arate că graficul funcţiei f admite asimptotă spre +∞ .
5p b) Să se arate că funcţia f este inversabilă.
5p
c) Să se calculeze
1
lim ( ) ( )
x x
x
f e
→∞
.

2. Fie funcţiile , : F f → \ \, ( )
2
sin x
f x e = ,
0
( ) ( )
x
F x f t dt =

.
5p a) Să se demonstreze că funcţia F este strict crescătoare.
5p
b) Să se calculeze ( )
2
0
cos 2xF x dx
π

.
5p
c) Să se calculeze
0
( )
lim
x
F x
x →
.


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
92
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 092
5p
1. Numerele reale pozitive a,b,c,d sunt în progresie geometrică. Ştiind că 7 d a − = şi 2 c b − = , să se
determine raţia progresiei.
5p
2. Să se determine valorile reale nenule ale lui m ştiind că
2
2 0 mx x + − ≤ , oricare ar fi . x∈\
5p
3. Să se rezolve în intervalul (0, 5) ecuaţia
1
sin 2 .
6 2
x
π  
+ = −
 
 

5p
4. Să se determine numărul
0 2 4 6 8
10 10 10 10 10
n C C C C C = − + − + .

5p
5. Să se determine a∈\ pentru care vectorii ( ) ( ) 1 2 2 u a i a j = − − +
G G G
şi ( ) 1 v a i j = + −
G G G
sunt
perpendiculari.

5p 6. Fie
3
,
2
π
α π
 

 
 
astfel încât
1
cos
3
α = − . Să se calculeze sin 2α .

Varianta 92
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

92 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 092

1. Fie matricea
1 1
1 1
A
 
=
 
− −
 
şi mulţimea ( )
2 2
{ } |
t
G X AXA O = ∈ = M \ , unde
t
A este transpusa
matricei A.
5p a) Să se arate că dacă , X Y G ∈ , atunci . X Y G + ∈
5p b) Să se arate că, dacă , X G ∈ atunci suma elementelor lui X este egală cu 0.
5p
c) Să se arate că dacă X G ∈ şi det 0 X = , atunci
n
X G ∈ pentru orice
*
. n∈`

2. Se consideră polinomul [ ]
4 3 2
6 18 30 25 f X X X X X = − + − + ∈^ .
5p
a) Să se arate că polinomul f se divide cu
2
2 5 X X − + .
5p b) Să se arate că polinomul f nu are nicio rădăcină reală.
5p c) Să se arate că rădăcinile polinomului f au acelaşi modul.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

92 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 092
1. Se consideră funcţia ( ) ( ) ( ) : 1; , ln ln f f x x ∞ → = \ .
5p a) Să se determine ecuaţia tangentei la graficul funcţiei f în punctul de abscisă x e = , situat pe
graficul funcţiei f.
5p
b) Să se demonstreze că funcţia f este concavă.
5p
c) Să se calculeze
( 1) ( )
lim
( ) x
f x f x
f x →∞
+ −

.

2. Se consideră funcţia : f → \ \,
2
cos
( )
1 sin
x
f x
x
=
+
.
5p a) Să se calculeze
2
0
( ) f x dx
π

.

5p b) Să se arate că orice primitivă a funcţiei f este strict crescătoare pe intervalul 0;
2
π  
 
 
.

5p c) Să se calculeze
2
0
( ) xf x dx
π

.


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
93
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 093
5p
1. Să se calculeze modulele rădăcinilor complexe ale ecuaţiei
2
2 4 0. z z + + =
5p 2. Să se determine funcţiile de gradul întâi : f → \ \, care sunt strict crescătoare şi îndeplinesc condiţia
( ( )) 4 3 f f x x = + , oricare ar fi x∈\ .

5p
3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia
1
2
2 4 12
x
x
+
+ = .
5p
4. Care este probabilitatea ca, alegând un număr din mulţimea numerelor naturale de la 1 la 1000, acesta
să fie cub perfect?
5p
5. Se consideră punctele ( ) 1, 2 A şi ( ) 3, 4 B . Să se calculeze distanţa de la originea axelor la dreapta AB.
5p
6. Să se determine ( ) 0, 2 α π ∈ astfel ca tg sin . α α =

Varianta 93
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

93 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 093

1. Se consideră matricea ( )
2
1 0
2 1
A
 
= ∈
 
 
\ M .
5p
a) Să se calculeze
3
A .
5p b) Să se determine
( )
1
t
A A

⋅ .
5p c) Să se rezolve ecuaţia ( )
2
2
, X A X = ∈ \ M .

2. Fie , a b∈\ şi polinomul [ ]
30 20 10 5
3 3 . f X X aX X aX b X = − + + + + ∈\
5p a) Să se arate că restul împărţirii polinomului f la 1 X + nu depinde de a .
5p b) Să se determine a şi b astfel încât restul împărţirii polinomului f la
2
X X − să fie X .
5p c) Să se determine a şi b astfel încât polinomul f să fie divizibil cu
2
( 1) . X −

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

93 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 093
1. Pentru fiecare t ∈\ , se consideră funcţia :
t
f → \ \,
3 2
( )
t
f x x t x = + .
5p a) Să se calculeze ( ),
t
f x x ′ ∈\.
5p b) Să se arate că fiecare funcţie
t
f este inversabilă.
5p
c) Să se arate că funcţia ( ) ( )
1
: , 1
t
g g t f

→ = \ \ este continuă în punctul 0.

2. Fie funcţia
2
0
: , ( ) ( 1) | |
x
f f x t t dt → = +

\ \ .
5p
a) Să se calculeze (1) f .
5p b) Să se arate că f este funcţie impară.

5p c) Să se calculeze
2
( 1) ( )
lim
x
f x f x
x x
→∞
+ −
.


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
94
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 094
5p
1. Să se calculeze
( )( )
4
1 2 3 1
5
i i   − −
 
 
 
.
5p
2. Să se arate că funcţia
1
: ( 1,1) , ( ) ln
1
x
f f x
x

− → =
+
\ este impară.
5p
3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 5 5 2.
x x −
+ =
5p
4. Care este probabilitatea ca, alegând un număr din mulţimea numerelor naturale de trei cifre, prima sa
cifră să fie număr prim?
5p
5. Fie ABC un triunghi şi O centrul cercului circumscris lui. Ştiind că , BO OC =
JJJG JJJJG
să se arate că triunghiul
ABC este dreptunghic.
5p 6. Fie α ∈\ , astfel încât sin cos 1. α α + = Să se calculeze tg 2 . α

Varianta 94
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

94 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 094

1. Fie , , a b c

∈\ şi matricea 0
0 0
a a b a b
A b b c
c
− −  
 
= −
 
 
.
5p a) Să se arate că A este matrice inversabilă.
5p
b) Să se demonstreze că 0
0 0
n n n n n
n n n n
n
a a b a b
A b b c
c
 
− −
 
= −
 
 
 
, oricare ar fi n

∈` .
5p
c) Să se calculeze
1
A

.

2. Fie [ ] f X ∈\ un polinom astfel încât
( )
( ) ( )
2 2
3 1 3 1 f X X f X f X + + = + + şi ( ) 0 0. f =
5p a) Să se determine ( 1). f −
5p b) Să se determine restul împărţirii polinomului f la 5. X −
5p c) Să se demonstreze că . f X =

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

94 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 094
1. Se consideră funcţiile
1 *
:[0; ) , ( ) ( 2) ,
n
n n
f f x x n x n n
+
∞ → = − + + ∈ \ ` .
5p a) Să se arate că graficele funcţiilor
n
f nu admit asimptotă spre +∞ .
5p
b) Să se arate că, pentru oricare n

∈` ,
n
f are exact un punct de extrem
n
x .
5p
c) Să se calculeze
2
lim
n
n
n
x
→∞
, unde
n
x este definit la punctul b).

2. Se consideră şirul ( )
1
n
n
I

,
2
1
2
0
1
n
n
x
I dx
x
=
+

.
5p a) Să se calculeze
1
I .

5p
b) Să se arate că
1
1
, 1
2 1
n n
I I n
n
+
+ = ∀ ≥
+
.
5p c) Să se calculeze lim .
n
n
I
→∞


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
95
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 095
5p
1. Să se calculeze partea întreagă a numărului
10
2 1 −
.

5p 2. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia
1
1.
1
x
x
+ =
+


5p
3. Să se studieze monotonia funcţiei ( ) ( )
2009
: 0, , 2009 log
x
f f x x ∞ → = + \ .
5p 4. Care este probabilitatea ca, alegând un număr din mulţimea numerelor naturale de trei cifre, produsul
cifrelor sale să fie impar?

5p
5. Să se demonstreze că vectorii 3 u i a j = +
G G G
şi ( ) 1 v a i a j = + +
G G G
nu pot fi perpendiculari pentru nicio
valoare reală a numărului a.

5p
6. Să se arate că ( ) sin sin 3 sin 5 1 2cos 2 sin 3 , x x x x x + + = + ⋅ oricare ar fi . x∈\

Varianta 95
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

95 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 095

1. Se consideră
*
n∈` şi matricea ( )
n n
A ∈M \ , care are elementele de pe diagonala principală egale cu
2 şi restul elementelor egale cu 1.
5p a) Să se calculeze ( )
2
det 2A .
5p
b) Să se determine x∈\ pentru care ( )
3 3
det 0 A xI + = .
5p
c) Să se arate că
4
A are inversă, aceasta având elementele de pe diagonala principală egale cu
4
5
şi restul
elementelor egale cu
1
5
− .

2. Fie , , a b c∈\ şi polinomul [ ]
3 2
f X aX bX c X = − + − ∈\ cu rădăcinile
1 2 3
, , . x x x ∈^
5p a) Să se determine , , a b c pentru care
1
2 x = şi
2
1 x i = + .
5p
b) Să se arate că resturile împărţirii polinomul f la
2
( 1) X − şi la
2
( 2) X − nu pot fi egale, pentru nicio
valoare a parametrilor , , . a b c
5p c) Să se arate că, dacă toate rădăcinile polinomului f sunt reale şi , , a b c sunt strict pozitive, atunci
1 2 3
, , x x x sunt strict pozitive.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

95 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 095

1. Fie funcţiile : , ( ) arctg f f x x → = \ \ şi
2
1
: , ( ) ( 1) ( )
1
g g x f x f x f
x x
 
→ = + − −
 
 
+ +
\ \ .
5p a) Să se arate că graficul funcţiei f admite asimptotă spre +∞ .
5p b) Să se arate că ( ) 0, g x x = ∀ ∈\.
5p
c) Să se calculeze
2 2 2 2
1 1 1 1
lim arctg arctg arctg ... arctg
1 1 1 1 2 2 1 3 3 1
n
n n
→∞
 
+ + + +
 
  + + + + + + + +
.

2. Se consideră şirul ( )
1
n
n
I

,
1
0
x n
n
I e x dx

=

.
5p a) Să se calculeze
1
I .

5p
b) Să se arate că
1
1
n n
I nI
e

= − , pentru orice 2 n ≥ .
5p c) Să se calculeze
.
lim
n
n
I
→∞Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
96
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 096
5p
1. Fie a,b,c numere naturale nenule în progresie geometrică. Ştiind că a b c + + este un număr par, să se
arate că numerele a,b,c sunt pare.
5p
2. Fie funcţia ( )
2
: , 3 2. f f x x x → = + + \ \ Să se arate că ( ) ( ) 1 0, f a f a + + ≥ oricare ar fi . a∈\
5p 3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale inecuaţia
2 4
log log 3 x x + > .
5p
4. Să se determine numerele naturale n, 2 n ≥ , pentru care
1 2
120
n n
C C + = .
5p
5. Să se arate că unghiul vectorilor 2 u i a j = −
G G G
şi v i j = +
G G G
este obtuz dacă şi numai dacă 2. a >
5p
6. Fie ABC un triunghi cu
1
sin , sin 1
2
A B = = şi 4. BC = Să se calculeze aria triunghiului ABC.

Varianta 96
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

96 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 096

1. Pentru orice matrice ( )
2
a b
A
c d
 
= ∈
 
 
M \ se notează ( ) tr A a d = + .
5p a) Să se verifice că
2
2 2
( ) (det ) 0 A tr A A A I − ⋅ + ⋅ = .
5p b) Să se demonstreze că, dacă ( ) 0, tr A = atunci
2 2
, A B BA = pentru orice matrice ( )
2
. B∈M \
5p c) Să se arate că dacă ( ) 0 tr A ≠ , ( )
2
B∈M \ şi
2 2
, A B BA = atunci AB BA = .

2. Fie , a b∈\ şi polinomul [ ]
4 3 2
6 13 . f X X X aX b X = − + + + ∈\
5p a) Să se calculeze suma pătratelor celor 4 rădăcini complexe ale polinomului f.
5p
b) Să se determine , a b astfel încât polinomul f să fie divizibil cu ( 1)( 3). X X − −
5p c) Să se determine , a b astfel încât polinomul f să aibă două rădăcini duble.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

96 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 096
1. Fie mulţimea \ {1, 2, 3,..., 2009} A = \ şi funcţia
1 1 1 1
: , ( ) ...
1 2 3 2009
f A f x
x x x x
→ = + + + +
− − − −
\ .
5p a) Să se determine asimptotele graficului funcţiei f .
5p
b) Ştiind că a

∈\ , să se determine numărul soluţiilor reale ale ecuaţiei ( ) f x a = .
5p c) Să se determine numărul punctelor de inflexiune ale graficului funcţiei f .

2. Fie funcţia
2
0
: , ( )
x
t
f f x e dt

→ =

\ \ .
5p
a) Să se arate că funcţia f este strict crescătoare.
5p b) Să se arate că funcţia f este concavă pe intervalul [0, ) ∞ .
5p c) Să se arate că şirul
1
( ( ))
n
f n

este convergent.


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
97
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 097
5p 1. Să se ordoneze crescător numerele
3
2
3!, 100, log 32 .
5p
2. Să se arate că
2 2
3 4 0, x xy y + + ≥ oricare ar fi , x y ∈\.
5p 3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia sin 2 cos x x = .
5p
4. Să se calculeze
3 2
5 6
4 . A C −
5p
5. În sistemul de coordonate xOy se consideră punctele A,B,C astfel încât ( ) ( ) 1, 3 , 2, 5 A B şi 2 . AC AB =
JJJG JJJG

Să se determine coordonatele punctului C.
5p
6. Fie ABC un triunghi care are 8 BC = şi
3
cos .
5
A = Să se calculeze lungimea razei cercului circumscris
triunghiului ABC.

Varianta 97
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1


97 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 097

1. Fie ( )
2
a b
A
c d
 
= ∈
 
 
\ M .
5p a) Să se arate că
( )
det 0
t
A A ⋅ ≥ .
5p b) Să se arate că, dacă
t t
A A A A ⋅ = ⋅ , atunci ( )( ) 0 a d b c − − = .
5p c) Să se demonstreze că, dacă
( )
2009
t t
A A A A − = − , atunci { } 0,1 b c − ∈ .

2. Se consideră corpul ( )
7
, , + ⋅ ] .
5p
a) Să se rezolve în
7
] ecuaţia
ˆ ˆ
2 3 x = .
5p
b) Să se arate că polinomul [ ]
2
7
ˆ ˆ
2 4 p X X = + ∈] nu are rădăcini în
7
] .
5p c) Să se demonstreze că funcţia
7 7
: f → ] ] , ( )
ˆ
2 f x x = este un automorfism al grupului ( )
7
, + ] .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

97 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 097

1. Se consideră funcţia : , ( ) arctg f f x x → = \ \ .
5p a) Să se arate că funcţia f este concavă pe intervalul [0, ) ∞ .
5p
b) Să se calculeze ( )
2
lim ( 1) ( )
x
x f x f x
→∞
+ − .
5p
c) Să se rezolve inecuaţia
3
( )
3
x
f x x < − , x∈\.

2. Fie funcţia
2 2
1
: , ( )
(1 )
f f x
x
→ =
+
\ \ .
5p a) Să se calculeze
1
2
0
(1 ) ( ) x x f x dx +

.
5p
b) Să se arate că funcţia
4
0
: , ( ) ( )
x
F F x t f t dt → =

\ \ este strict crescătoare.
5p
c) Să se arate că, pentru orice a∈\, are loc relaţia
1
1
( )
4
a
f x dx <

.


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
98
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 098
5p
1. Fie z ∈^ astfel încât 2 3 . z z i + = + Să se calculeze modulul numărului z .
5p
2. Să se dea un exemplu de ecuaţie de gradul al doilea cu coeficienţi întregi care are o soluţie egală cu 3 .
5p
3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia log 2 log 2 9
x
x
+ = .
5p
4. Să se determine numărul submulţimilor cu trei elemente ale mulţimii { } 1, 2, 3, 4, 5 care conţin cel puţin un
număr par.
5p 5. Fie G centrul de greutate al triunghiului ABC. Să se determine , a b∈\ astfel încât să aibă loc egalitatea
aGA bGB GC + =
JJJG JJJG JJJG
.
5p 6. Ştiind că ,
2
a
π
π
 

 
 
şi
3
sin
5
a = , să se calculeze tg a.

Varianta 98
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

98 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 098

1. Fie sistemul de ecuaţii liniare
1
2
0
mx y z
x y z
x y z
+ − = 

+ − =


− + + =

, unde . m∈\
5p a) Să se determine m∈\ astfel încât matricea sistemului să aibă rangul 2.

5p b) Să se determine m∈\ astfel încât sistemul să aibă soluţii ( )
0 0 0
3
, , x y z ∈\ care verifică relaţia
0 0 0
4. x y z + + =
5p c) Să se determine m∈] astfel încât sistemul să aibă o soluţie unică ( )
0 0 0
3
, , . x y z ∈]

2. Fie p∈\ şi polinomul [ ]
4
4 . f X X p X = − + ∈\
5p
a) Să se determine p astfel încât polinomul f să fie divizibil cu 1 X + .
5p
b) Să se determine p astfel încât polinomul f să aibă o rădăcină reală dublă.
5p c) Să se arate că, pentru orice p∈\ , polinomul f nu are toate rădăcinile reale.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

98 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 098
1. Pentru fiecare , 2 n n ∈ ≥ ` se defineşte funcţia :[0, ) , ( ) 1
n
n n
f f x x nx ∞ → = − − \ .
5p a) Să se arate că, pentru orice , 2 n n ∈ ≥ ` , funcţia
n
f este convexă.
5p b) Să se arate că, pentru orice , 2 n n ∈ ≥ ` , ecuaţia ( ) 0
n
f x = are soluţie unică.
5p c) Să se calculeze lim
n
n
x
→∞
, unde
n
x este unica soluţie a ecuaţiei ( ) 0
n
f x = .

2. Fie funcţiile , : , ( ) , ( ) ( ) cos
1
x
x
x
x
e
f g f x g x f t t dt
e

→ = =
+

\ \ .
5p a) Să se calculeze
1
0
( ) f x dx

.
5p
b) Să se studieze monotonia funcţiei g pe intervalul [ ] 0,π .
5p c) Să se calculeze
2
g
π
 
 
 
.


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
99
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 099
5p
1. Să se calculeze partea întreagă a numărului
1
3 2 −
.
5p
2. Fie f o funcţie de gradul întâi. Să se arate că funcţia f f D este strict crescătoare.
5p
3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia
4
3 9
9
x x
+ = .
5p
4. Câte funcţii { } { } : 1, 2, 3,...,10 0,1 f → au proprietatea că ( ) ( ) ( ) ( ) 1 2 3 ... 10 2 f f f f + + + + = ?
5p
5. Se consideră punctele ( ) ( ) 1, 2 , 2,5 M N şi ( ) 3, , . P m m∈\ Să se determine valorile reale ale lui m
astfel încât 5. MN MP ⋅ =
JJJJG JJJG

5p
6. Să se determine cel mai mare element al mulţimii { } cos 1, cos 2, cos 3 .

Varianta 99
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

99 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 099

1. Fie matricele
2
( )
a b
A
c d
 
= ∈
 
 
\ M ,
2
1 1
( )
1 1
B
 
= ∈
 
 
\ M şi funcţia : , ( ) det( )
t
f f x AA xB → = + \ \ .
5p
a) Să se calculeze
t
AA .
5p
b) Să se arate că ( ) 0 0 f ≥ .
5p
c) Să se arate că există , m n∈\ astfel încât ( ) f x mx n = + , pentru oricare x∈\.

2. Se consideră mulţimea de numere complexe
{ }
cos sin . G q i q q = π + π ∈_
5p a) Să se arate că
1 3
2 2
i G + ∈ .
5p b) Să se arate că G este parte stabilă a lui ^ în raport cu înmulţirea numerelor complexe.
5p c) Să se arate că polinomul [ ]
6
1 f X X = − ∈^ are toate rădăcinile în G.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

99 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 099

1. Se consideră funcţia
3 3 3 2 3
: , ( ) 3 2 1 1 f f x x x x x x → = + + + − − + \ \ .
5p a) Să se scrie ecuaţia tangentei la graficul funcţiei f în punctul de abscisă 0 x = , situat pe graficul
funcţiei f.
5p b) Să se arate că graficul funcţiei admite asimptotă spre +∞ .
5p c) Să se calculeze
(1) (2) ... ( )
lim
n
n
f f f n
n →∞
+ + +  
 
 
.

2. Se consideră funcţiile
1
: (0, ) , ( ) ln ,
x
n
n n
e
f f x t t dt n

∞ → = ∈

\ ` .
5p a) Să se calculeze
1
( ) f e .
5p b) Să se arate că funcţiile
n
f sunt descrescătoare pe intervalul (0,1) .
5p c) Să se calculeze lim (1)
n
n
f
→∞
.


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
100
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 100
5p
1. Să se arate că
{ }
6 4 2 2 | , a b a b + ∈ + ∈Z .
5p
2. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 1 1 . x x + = −
5p
3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia
6 2 3
2 1 3 x x x − + = − .
5p 4. Să se arate că 11 divide numărul
1 2 10
11 11 11
... C C C + + + .
5p
5. Fie ABC un triunghi şi G centrul său de greutate. Ştiind că ( ) ( ) 1,1 , 5, 2 A B şi ( ) 3, 4 , G să se calculeze
coordonatele punctului C.
5p
6. Fie a∈\ cu
2
tg .
5
a = Să se calculeze sin a .

Varianta 100
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

100 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 100

1. Fie matricea
3 2
.
6 4
A
−  
=
 

 

5p a) Să se demonstreze că
2
2 2
( ) . I A I A + = +
5p b) Să se demonstreze că mulţimea
*
{ | }
n
A n∈` este finită.
5p
c) Să se rezolve ecuaţia ( )
3
2
, X A X = ∈ \ M .
2. Fie , 3, n n ∈ ≥ `
0 1
, ,...,
n
a a a ∈] şi polinomul
1
1 1 0
... .
n n
n n
f a X a X a X a


= + + + +
5p a) Să se arate că ( ) ( ) 1 1 f f + − este număr par.
5p b) Să se arate că, dacă (2) f şi (3) f sunt numere impare, atunci polinomul f nu are nicio rădăcină
întreagă.
5p c) Să se arate că polinomul g =
3
3 1 X X a − + + , a∈], nu poate fi descompus în produs de două
polinoame neconstante, cu coeficienţi întregi.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

100 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 100
1. Se consideră funcţia
3 2
: , ( )
x
f f x e x x x → = + − + \ \ .
5p a) Să se arate că funcţia f este strict crescătoare.
5p b) Să se arate că funcţia f este inversabilă.
5p
c) Să se calculeze
1
( )
lim
ln x
f x
x

→∞
.

2. Se consideră şirul ( )
1
n
n
I

,
1
2
0
3 2
n
n
x
I dx
x x
=
+ +

.
5p a) Să se calculeze
1
I .
5p b) Să se arate că
*
2 1
1
3 2 ,
1
n n n
I I I n
n
+ +
+ + = ∀ ∈
+
` .
5p c) Să se calculeze lim
n
n
nI
→∞
.

Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică-informatică. • Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu. • La toate subiectele se cer rezolvări complete.

Varianta 2

SUBIECTUL I (30p) – Varianta 002 5p 5p 5p 5p 5p 5p 1. Să se arate că numărul (1 − i ) este real.
24

2. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 3. Să se determine inversa funcţiei bijective f :

3x − 1 x + 1 + = 3. x + 1 2x − 1 → (1, ∞ ) , f ( x) = e x + 1 .

4. Să se determine probabilitatea ca, alegând un număr ab din mulţimea numerelor naturale de două cifre, să avem a ≠ b . 5. Să se calculeze lungimea medianei din A a triunghiului ABC , unde A(−2, −1), B (2,0), C (0,6) . 6. Fie vectorii u = mi + 3 j şi v = ( m − 2 ) i − j . Să se determine m > 0 astfel încât vectorii u şi v să fie perpendiculari.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
2 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 002
 2 2 1. Se consideră matricea A∈ M2 ( ) , A =  . 1 1

5p 5p 5p

a) Să se arate că există a ∈

astfel încât A2 = aA.

b) Să se calculeze ( A − At )2009 . c) Să se rezolve ecuaţia X 5 = A, X ∈ M 2(

).

5p 5p 5p

2. Pentru a, b din mulţimea M = [0, ∞) se defineşte operaţia a ∗ b = ln(ea + eb − 1) . a) Să se arate că dacă a, b ∈ M , atunci a ∗ b ∈ M . b) Să se arate că legea de compoziţie „ ∗ ” este asociativă. c) Pentru n ∈ , n ≥ 2 , să se determine a ∈ M astfel încât a ∗ a ∗ ... ∗ a = 2a .
de n ori a

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
2 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 002 1. Se consideră şirul ( an )n∈ 5p 5p 5p
*

dat de a1 ∈ ( 0,1) şi an+1 = an 1 − an , ∀n ∈
*

(

)

*

.

a) Să se arate că an ∈ ( 0,1) , ∀n ∈

.
*

b) Să se demonstreze că şirul ( an )n∈

este strict descrescător.

2 * , este mărginit superior de a1. c) Să se arate că şirul (bn )n∈ * , - Proba D, a12 + a22 + ... + M1 BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ dat de bn =MT1, programa an , ∀n ∈

2. Se consideră funcţia f : 5p 5p

→ , f ( x) =

1 x + x +1
2

.

2 3  2x + 1  arctg   , x ∈ , este o primitivă a funcţiei f. 3  3  b) Să se calculeze aria suprafeţei delimitate de dreptele x = 0, x = 1, Ox şi graficul funcţiei g : → g ( x) = (2 x + 1) f ( x) .

a) Să se arate că funcţia F :

→ , F ( x) =

,

5p

c) Să se calculeze lim

n→∞ − n

n

f ( x)dx , unde n ∈

*

.

Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică. • Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu. • La toate subiectele se cer rezolvări complete.

3 5p 5p 5p 5p 5p 5p

Varianta 3

SUBIECTUL I (30p) – Varianta 003 1. Să se ordoneze crescător numerele 2,

3

4,

4

5.

2. Să se determine valoarea minimă a funcţiei f : R → R , f ( x ) = 4 x 2 − 8 x + 1 . 3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia lg( x − 1) + lg(6 x − 5) = 2 . 4. Să se determine probabilitatea ca, alegând un număr din mulţimea numerelor naturale de două cifre, acesta să fie pătrat perfect. 5. Să se determine ecuaţia dreptei care trece prin punctul A(6, 4) şi este perpendiculară pe dreapta d : 2x − 3 y + 1 = 0 . 6. Ştiind că sin α =
1 , să se calculeze cos 2α . 3

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
SUBIECTUL II (30p) – Varianta 003 0 1 1 1. Se consideră matricea A =  1 0 1  ∈ M3 (  1 1 0   5p 5p 5p a) Să se verifice egalitatea A2 − A = 2 I 3 . b) Să se calculeze A−1 . 2. Se consideră cunoscut că ( , ∗, ) este un inel comutativ, unde x ∗ y = x + y − 3 şi x y = x ⋅ y − 3 x − 3 y + 12 , ∀ x, y ∈ . a) Să se arate că elementul neutru al legii de compoziţie „ ” este 4. b) Să se determine a, b ∈ astfel încât între inelele ( , ∗, ) şi ( , +, ⋅ ) să existe un izomorfism de forma f : → , f ( x) = a ⋅ x + b . c) Să se rezolve în mulţimea ecuaţia x x ... x = 22009 + 3 .
de 2009 ori x

).

c) Să se arate că A2009 + A2008 = 22008 ( A + I 3 ) .

5p 5p 5p

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
3 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 003 1. Se consideră funcţia f : ( 0, ∞ ) → , f ( x ) = 18 x 2 − ln x. a) Să se determine intervalele de monotonie ale funcţiei f. b) Să se determine a ∈ pentru care f ( x ) ≥ a, ∀x ∈ ( 0, ∞ ) .
→ , f a ( x) =

5p 5p 5p

c) Să se determine numărul de rădăcini reale ale ecuaţiei f ( x ) = m , unde m este un parametru real.
1 , unde a ∈ x−a +3

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

2. Se consideră funcţiile f a : 5p 5p 5p

. .

a) Să se arate că, pentru orice a ∈ b) Să se calculeze

, funcţia f a are primitive strict crescătoare pe

∫0 f2 ( x )dx .
3

c) Să se calculeze lim

∫ f a ( x )dx . a →∞ 0
3

b) Să se arate că I n ≤ 1. n→∞ . unde G = (3. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. .informatică. 6. Se acordă 10 puncte din oficiu. a) Să se determine asimptotele graficului funcţiei f. * . n ∈ * . 4. 2. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 4 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 004  −1 2 2  1. ) este grup. Să se arate că vârful parabolei y = x 2 + 5 x + 1 este situat în cadranul III. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 9 x − 10 ⋅ 3x−1 + 1 = 0 . c) Să se demonstreze că dacă H este un subgrup al lui G care conţine toate numerele naturale k ≥ 4 .. de la ( (0. ∞) → G . programa unde 5p BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂf-(Proba D. ∞) şi x y = ( x − 3)( y − 3) + 3 . Să se determine probabilitatea ca. 3. Se consideră funcţia f : 5p 5p \ {−1. Să se determine a ∈ pentru care vectorii u = a i + (a + 1) j şi v = −(5a − 1) i + 2 j sunt perpendiculari. f ( x) = x + 3 . 5p 5p 5p 2. Ministerul Educaţiei. + f ( n ) ) . profilul militar. n2 c) Să se calculeze lim ( f (1) + 2 ) + f ( 3 MT1.Filiera vocaţională. In = ∫ * 2 xn xn + 1 1 dx. Să se arate că numărul   este real.  2 2 −1 a) Să se calculeze rangul matricei A. a) Să se calculeze 4 5 6 . Ministerul Educaţiei. ∞). specializarea matematică . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 4 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 004 1. Să se calculeze lungimea laturii BC a triunghiului ascuţitunghic ABC ştiind că AB = 6 . ⋅) la ( G .M1 n ∈ n→∞ * . alegând un număr din mulţimea numerelor naturale de trei cifre. ) + . acesta să aibă exact două cifre egale. Se ştie că (G . Se consideră matricea A =  . Se consideră funcţia f : (0. • La toate subiectele se cer rezolvări complete. c) Să se determine o matrice nenulă B ∈ M3. b) Să se demonstreze că funcţia f este un izomorfism de grupuri.. 1− i 1+ i  2 2. ) . AC = 10 şi că aria triunghiului ABC este egală cu 15 3 . atunci H conţine toate numerele raţionale q > 3 . b) Să se demonstreze că det( At ⋅ A) = 0 . Se consideră şirul ( I n )n∈ 5p 5p 5p a) Să se calculeze I1 . ∀n ∈ c) Să se calculeze lim I n . • Toate subiectele sunt obligatorii. 4 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 4 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 004 1   1 − 1. 5.2 ( 5p 5p 5p ) astfel încât AB = O2 .0} → . b) Să se demonstreze că funcţia f nu are puncte de extrem local. f ( x ) = 2x + 1 x 2 ( x + 1) 2 .

∞ ) → . ∞ ) → ( 0. B. unde a. x BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . x +1 1 2. Să se calculeze lungimea Ministerul Educaţiei. C sunt coliniare. c) Să se arate că dacă unul dintre minorii de ordin trei ai lui M . π 3 şi lungimea razei cercului circumscris egală cu 1. a) Să se arate că legea “ ∗ ” este asociativă. Pe mulţimea definim legea de compoziţie x ∗ y = 5 xy + 6 x + 6 y + 6 . f ( x ) = ln x − 5p 5p 5p 2 ( x − 1) x +1 . 2. de 2009 ori x 5p 5p 5p 5p 5p 5p Ministerul Educaţiei. b ∈ . an = f (1) + f (2) + . 4} cu proprietatea că f (1) = f (4) . 2. b) Să se determine rangul matricei M în cazul a = 3. Să se determine inversa funcţiei bijective f : (1. c) Să se arate că şirul (an )n≥1 este convergent.3. C (−1. atunci ln x ≥ 5p 5p 5p a) Să se arate că f ( k + 1) ≤ ∫ b) Să se calculeze lim n k +1 k f ( x ) dx ≤ f (k ). ∗ x = −1 . Triunghiul ABC are B = laturii AC . . 2( x − 1) MT1. . Să se calculeze 1 + 2i 1 − 2i 2. b) Să se determine elementele simetrizabile ale mulţimii c) Să se rezolve ecuaţia x ∗ x ∗ x ∗ . profilul militar. 6 4 8 b   a) Să se arate că punctele A. 6. B (7. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 005 1. 8) şi matricea M =  0 1 −1 a  . ∞ ) → . • La toate subiectele se cer rezolvări complete.Filiera vocaţională. dacă x > 1 . −4). • Toate subiectele sunt obligatorii. Se consideră punctele A(0. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 005 1 1 1 1 1. 3.. care conţin ultima coloană.. Să se determine numărul funcţiilor f : {1. ∞ ) . a) Să se calculeze derivata funcţiei f. b) Să se determine punctele graficului funcţiei f în care tangenta la grafic este paralelă cu dreapta de ecuaţie 9 y = 2 x . Se consideră funcţia f : ( 0. Să se determine coordonatele vârfului D al paralelogramului ABCD ştiind că A(−2. Se acordă 10 puncte din oficiu. −3) .Proba D. ∫ f ( x ) dx. 2.9). 4} → {1. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. programa M1 c) Să se arate că. 1. în raport cu legea “ ∗ ”. ∀k ∈ ( 0.. Se consideră funcţia f : ( 0. f ( x ) = 2 şi şirul (an )n≥1 . specializarea matematică . Să se rezolve în inecuaţia x 2 − 10 x + 12 ≤ 0 .3. B (1. 5. f ( x) = 3 log 2 x . 4. 6). 4). este nul. b = 0 . Varianta 5 5p 5p 5p 5p 5p 5p SUBIECTUL I (30p) – Varianta 005 1 1 + . ∞ ) . atunci rang( M ) = 2. n ∈ n→∞ 1 .. + f (n).informatică. C (8.

Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar SUBIECTUL III (30p) – Varianta 006 6 5p 5p 5p 1.6. x2 şi x3 . pentru orice a ∈ . Să se calculeze lungimea razei cercului circumscris triunghiului ABC ştiind că C = π 6 şi AB = 6 . x3 ∈ x1 ∆ = x3 x2 x2 x1 x3 ∗ astfel încât τ p = e . − x 2n −1 + f n ( x) . f ( x ) = e x⋅ln x . 0 2n + 1 1 1   1 1 1 c) Să se calculeze lim  1 − + − + . 3 1 2 5 4 a) Să se calculeze σ2009 . n→∞  2 3 4 2 n − 1 2n  b) Să se arate că 0 ≤ ∫ f n ( x)dx ≤ . Se consideră funcţia f : ( 0. ∀x > 0. π ) ecuaţia sin 3 x = sin x .8} ? 5. rădăcinile ecuaţiei x3 − 2 x 2 + 2 x − a = 0 şi determinantul x3 x2 .. Să se calculeze cos B . Se consideră permutarea σ =   ∈ S5 . MT1. să se determine x1 . f (0) = 1. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 6 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 006 1 2 3 4 5  1. b) Să se arate că. 6. ∞ ) → . f n ( x) = g n ( x) = 1 − x + x 2 − x3 + . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. x1 . Să se rezolve în mulţimea ( 0. 2. Se acordă 10 puncte din oficiu. + − . c) Să se arate că valoarea determinantului ∆ nu depinde de a. 2) . 5p 5p 5p a) Să se calculeze ∫0 g2 ( x)dx . • Toate subiectele sunt obligatorii. c) Să se arate că funcţia f este convexă pe ( 0. −2) şi C (4. Se consideră a ∈ . • La toate subiectele se cer rezolvări complete. x1 5p 5p 5p a) Pentru a = 1 . Se consideră triunghiul ABC cu vârfurile în A(1. x 2n şi g n : (−1. Ministerul Educaţiei. programa M1 .Filiera vocaţională. funcţiile f n : (−1. 4. 1 1 1 . f (1) = 3 . 3. Să se determine funcţia f de gradul al doilea ştiind că f (−1) = 1. ∀n ∈ * . Să se calculeze suma tuturor numerelor naturale de două cifre care se divid cu 11. B (2. ecuaţia are o singură rădăcină reală. Se consideră. ∞) → 1+ x .6) . x2 . profilul militar. ∞ ) → . 2 5p 5p 5p c) Să se demonstreze că. 6 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 6 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 006 1. b) Să se determine valoarea minimă a funcţiei f... 4.Proba D.informatică. a) Să se arate că f ′ ( x ) = f ( x )(1 + ln x ) .n∈ . Ministerul Educaţiei. 2. există p ∈ 2. pentru fiecare n ∈ ∗ BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . Câte numere naturale de trei cifre distincte se pot forma cu elemente ale mulţimii {2. pentru orice τ ∈ S5 . b) Să se dea exemplu de o permutare τ ∈ S5 astfel încât τσ ≠ e şi (τσ ) = e .. specializarea matematică .∞ ) .

Se ştie că. Să se rezolve în mulţimea [ 0. Ministerul Educaţiei. xn = 1 + a) Să se determine asimptotele graficului funcţiei f. B = ( 0 0 0 1) şi sistemul  0 0 1 2   Să se determine rangul matricei A. b) Să se calculeze ∫0 f ( x)dx . ⋅) şi ( . c astfel încât F să fie o primitivă a funcţiei f . 7 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 7 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 007 1. MT1. Ministerul Educaţiei. Să se determine valoarea maximă a funcţiei f : R → R . b) Să se demonstreze că. 5p 2. c) Să se demonstreze că grupurile (G . profilul militar. + ) sunt izomorfe. 2 4. 5p 5p 5p F ( x) = a ln( x + 1) + b ln( x 2 + 1) + c arctg x . ∞) → . p ∈ .. 2k   k∈ 2k    x + 2 y + 3 z + 4t = 3  y + 2 z + 3t = 2 . Se consideră mulţimea G =  A(k ) =  k 2    H t = A ( kt − 1) k ∈ { } . ∞ ) → .. Se consideră funcţiile f : ( −1. 2π ) ecuaţia sin x = − . Să se demonstreze că triunghiul ABC este dreptunghic. vectorii AB + AC şi AB − AC au acelaşi modul. H t este un subgrup al grupului (G .3 ( ) . 6.. ⋅ ) este un grup. unde „ ⋅ ” este înmulţirea matricelor. 5. • La toate subiectele se cer rezolvări complete.   z + 2t = 1    2k  2. ∀n ∈ 2 3 n * . . Să se determine n ∈ ∗ pentru care mulţimea {1. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 7 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 007 1. Să se calculeze lungimea razei cercului înscris în triunghiul ABC care are lungimile laturilor egale cu 3. 7 − 4i 2. b. Să se determine mulţimea soluţiilor sistemului. f ( x) = 2x 1 1 1 + + . 1 c) Să se studieze monotonia funcţiei F . 5p 5p 5p a) b) c)  1 2 3 4 Se consideră matricele A =  0 1 2 3  .    . Să se calculeze modulul numărului complex z = 8+i . Să se demonstreze că ecuaţia XA = B nu are soluţii X ∈ M1. f ( x ) = − x 2 + 6 x − 9 . • Toate subiectele sunt obligatorii. 2. 4 şi 5.Filiera vocaţională.. pentru orice t ∈ . n} are exact 120 de submulţimi cu două elemente. f ( x) = ln x şi şirul ( xn ) n∈ * . Se acordă 10 puncte din oficiu.. ∞) → . unde a. c sunt parametri reali.. programa M1 5p c) Să se arate că şirul ( xn )n∈ * este descrescător şi are termenii pozitivi. a) Să se determine a. k +1 k BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . + − ln n. A(n) ⋅ A( p ) = A(n + p + 1) . în triunghiul ABC . b. Se consideră funcţia f : (0. şi pentru fiecare t ∈   notăm cu 5p 5p 5p a) Să se arate că ∀ n.informatică. < f ( k + 1) − f ( k ) < . ⋅ ) . 1 1 5p b) Să se arate că. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.Proba D. pentru orice k > 0 . 1 3. ( x + 1) ( x 2 + 1) şi F : (−1. în cazul în care F este primitivă a funcţiei f . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 7 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 007 1. Se admite faptul că (G. specializarea matematică .

2. Ştiind că punctele A (1. x2 . Să se calculeze lungimea înălţimii corespunzătoare laturii BC ştiind că AB = 13. b) Să se arate că şirul ( I n )n∈ este descrescător. ∀ n ∈ . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. profilul militar. xn +1 = f ( xn ) . 4. ∀n ∈ 2 ∗ . a) Să se calculeze ( x1 + 1)( x2 + 1)( x3 + 1) . cu rădăcinile complexe x1 . • La toate subiectele se cer rezolvări complete. f ( x ) = x + cos x şi şirul ( xn )n∈ . Se consideră matricea A =  −1 1 −1 ∈ M3 ( ) . n 2 5p c) Să se arate că şirul ( xn )n≥1 este convergent la 2. c) Să se determine A−1 . Se consideră a ∈ şi ecuaţia x3 − x + a = 0 . a) Să se arate că funcţia f este crescătoare pe .3) aparţin 3. b) Să se arate că A2n = 22n − 1 22n + 2 A+ I3 . Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 3 7 x + 1 − x = 1 .informatică. c) Să se arate că nI n I n−1 = π . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 8 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 008  1 −1 −1 1. x3 sunt numere întregi. Varianta 8 5p 5p SUBIECTUL I (30p) – Varianta 008 1.informatică. profilul real. pentru orice n ∈ 3 3 ∗ 5p 5p 5p 5p 5p 5p . BACALAUREATarate că 0 ≤ x ≤ π . f ( x ) = ax 2 + x + c . programa M1 5p b) Să se 2009-MATEMATICĂ ∈ .9} ? 5. Câte numere naturale de patru cifre distincte se pot forma cu cifre din mulţimea {1. 2. 5p 5p 5p 5p Ministerul Educaţiei. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 8 5p SUBIECTUL III (30p) – Varianta 008 1. π 2 . să se determine numerele reale a şi c. definit de I 0 = şi I n = ∫ cos n x dx . n ∈ 0 2 * . Se consideră funcţia f : → . Se consideră funcţia f : R → R .Probă scrisă la MATEMATICĂ . F şi C sunt coliniare. specializarea matematică . specializarea matematică . Filiera vocaţională. b) Să se determine x2 şi x3 ştiind că x1 = 2 . Ministerul Educaţiei.    −1 −1 1 a) Să se calculeze det ( A ) .Proba D Filiera teoretică. • Toate subiectele sunt obligatorii. c) Să se determine a ∈ pentru care x1 . Se consideră paralelogramul ABCD şi punctele E şi F astfel încât AE = EB . AC = 14 şi BC = 15 . Se acordă 10 puncte din oficiu. 2 ) şi B ( 0. x3 . DF = 2 FE . Să se rezolve în mulţimea numerelor complexe ecuaţia z 2 = −4 .7. 6. graficului funcţiei f . x2 . MT1. . ∀-nProba D.3. π 2 π . Se consideră şirul de numere reale ( I n )n∈ 5p 5p 5p a) Să se calculeze I1 . Fie triunghiul ABC. Să se demonstreze că punctele A .5. x0 = 0.

n→∞ 5p BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 9 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 009  xA yA  1. yC ) trei puncte din plan şi matricea M =  xB yB x  C yC a) Să se arate că. b) Admitem că pentru fiecare n ∈ ( xn )n∈ * ecuaţia f ( x ) = n are o soluţie unică xn . Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia log 2 2− x +1 + 1 = x .    a b   2. specializarea matematică . 1  1 ∈ M 3( 1  ). atunci X + Y ∈ A . f ( x ) = x − sin x .. dacă matricea M este inversabilă. +  = ln 2 . unde n ∈ . Fie A ( x A . g n ( x) = 1− x 1− x * . Să se arate că sin 2 1 + sin 2 2 + . atunci suma elementelor matricei M −1 este 1. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.informatică. 5p 5p 5p 5p ( ) 5. dacă X ∈ A şi Y ∈ A . profilul militar.. 0 1 1 b) Să se arate că 0 ≤ 2 g n ( x)dx ≤ n . g n : [ 0. 1 a) Să se calculeze 2 ( f ( x) − g 2 ( x))dx . dacă X ∈ A .Proba D. ∀ n ∈ 0 2 ∫ ∫ * . programa M1 xn c) Să se calculeze lim n . atunci det ( M ) = 0 . b ∈  .Filiera teoretică. yB ) .    −3b a   a) Să se arate că. specializarea matematică . B. 1 1 1   1 c) Să se arate că lim  + + + . c) Să se arate că. • La toate subiectele se cer rezolvări complete. Să se determine valorile parametrului real m ştiind că graficul funcţiei f : 3. C ( xC . 2 3 n→∞  1 ⋅ 2 2 ⋅ 2 3⋅ 2 n ⋅ 2n  . dacă A.1) → . 91 6. Să se determine elementele inversabile ale acestui inel. b) Să se arate că. B ( xB . 2. Varianta 9 5p 5p SUBIECTUL I (30p) – Varianta 009 1. Să se arate că C17 > C17 → . Fie funcţiile f . C se află pe dreapta de ecuaţie y = 2 x . 5p 5p 5p Ministerul Educaţiei. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 9 5p 5p SUBIECTUL III (30p) – Varianta 009 1. f ( x) = 5p 5p 5p 1 xn .. y A ) .informatică. f ( x ) = x 2 + mx − 2m intersectează axa Ox în două puncte situate la distanţa 3 . Se acordă 10 puncte din oficiu.. Se consideră mulţimea de matrice A =   a. atunci X = O2 sau Y = O2 . + sin 2 90 = 2 Ministerul Educaţiei. profilul real. c) Admitem cunoscut faptul că A este inel în raport cu adunarea şi înmulţirea matricelor. Fie hexagonul regulat ABCDEF de latură 4 . Să se arate că şirul este nemărginit. atunci det ( M ) = ±1 . • Toate subiectele sunt obligatorii. 5p 5p 5p b) Să se arate că. MT1. Se consideră funcţia f : → . Y ∈ A şi XY = O2 . 2. a) Să se arate că funcţia f este crescătoare. Să se determine numărul natural x pentru care 1 + 3 + 5 + … + x = 225 . unde şirul ( xn )n≥1 a fost definit la b). dacă triunghiul ABC este dreptunghic şi are catetele de lungime 1. Filiera vocaţională. 3 15 4. Să se calculeze modulul vectorului AC + BD .

a) Să se dea exemplu de un număr complex z astfel încât z ∉ b) Să se determine elementele inversabile ale inelului cu înmulţirea. b) Să se rezolve ecuaţia α 2009 ⋅ x = e . [i ] şi z2 ∈ [i ] . Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia lg ( x + 1) − lg 9 = 1 − lg x . z4 2. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. c) Să se demonstreze că. SUBIECTUL I (30p) – Varianta 010 . n→∞ . 5. Ministerul Educaţiei. 5p 5p 5p b) Să se arate că I n ≤ * . 1 . MT1. oricare ar fi x ∈ 3. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 10 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 010 1 2 3  1 2 3 1. • Toate subiectele sunt obligatorii.0). Ştiind că z ∈ şi că z 2 + z + 1 = 0 . α ∈ S3 .Filiera vocaţională. oricare ar fi ordinea factorilor. c) Să se arate că mulţimea H = {( m + n ) + ( m − n ) i m. Se acordă 10 puncte din oficiu. programa M1 n dx. Se consideră permutările e.Proba D. Se consideră şirul ( I n )n≥1 . −1) . B (0. 6. . I n = ∫ a) Să se calculeze I1 . x 2n 0 1+ x BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ1. ( ) a) Să se arate că funcţia f este convexă pe b) Să se arate că funcţia f ' este mărginită. 2. ştiind că A(−1. b ∈ } . Se consideră funcţia f : 5p 5p 5p → . e =  . Să se determine funcţia f de gradul întâi. 1 2 3   3 1 2 5p 5p 5p a) Să se calculeze α 3 . } este parte stabilă a lui [i ] în raport Ministerul Educaţiei. C (2. ∀n ∈ * .∀ n ∈ n +1 c) Să se calculeze lim I n . specializarea matematică . ∀ x ∈ . 10 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 10 . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 10 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 010 1. 4. 2). să se calculeze z 4 + 1 ( ) 10 . n ∈ 5p 5p 5p [i ] . produsul tuturor permutărilor din S3 este permutare impară. profilul militar. α= . f ( x ) = x arctg x − ln 1 + x 2 . Să se determine coordonatele centrului de greutate al triunghiului ABC . Să se determine numărul termenilor raţionali din dezvoltarea 3 + 3 3 1. Fie inelul [i ] = {a + bi a. 2. Să se arate că unghiul vectorilor u = 5i − 4 j şi v = 2i + 3 j este obtuz. • La toate subiectele se cer rezolvări complete. c) Să se demonstreze că f ( x) ≥ 0. x ∈ S3 . pentru care f ( f ( x) ) = 2 f ( x ) + 1 .informatică.

Se consideră triunghiul ABC şi punctele D.Filiera vocaţională. ∞ ) . unde α = a 2 + b 2 + c 2 + d 2 . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 11 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 011 1. c ∈ şi polinomul f = X 3 + aX 2 + bX + c. • La toate subiectele se cer rezolvări complete. Pentru a. 3. dacă a = 1. c = −1. programa M1 c) Să se determine numărul de rădăcini reale ale ecuaţiei f ( x ) = m . 1 b) Să se arate că funcţia g este strict descrescătoare. x+2 a) Să se studieze derivabilitatea funcţiei f în punctul x0 = 0 . 2} → {0. 17. Ministerul Educaţiei. b sunt în progresie geometrică şi 2. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. 11 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 11 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 011 1. c) Să se arate că. d ∈ . x3 ≤ 1. Se consideră a. se consideră matricea A =  şi matricea transpusă At . ∀x ≥ 0. b. x3 ∈ . dacă A = 5p π 4 . AE = 2 EC . 6. Să se arate că dreptele DE şi BC sunt paralele. Să se rezolve ecuaţia f ( f ( x) ) = 0 . b ∈ ştiind că numerele 2. x →0 x >0 . atunci A este inversabilă. 5. 2π ) ecuaţia tg(− x) = 1 − 2 tg x. − {−2} → . f ( x) = −3 x + 2 . f ( x ) = sin x − x + x3 şi g : ( 0.Proba D. astfel încât x1 ≤ 1. Se consideră funcţia f : 5p 5p 5p 1 | x| e . f ( x ) = BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . • Toate subiectele sunt obligatorii. b. ştiind că f : → . Să se determine numărul funcţiilor f : {0. a −b  −c d    − d −c b a   a) Pentru a = c = 1 şi b = d = 0 . cu rădăcinile x1 . atunci b = −1. Să se determine a . a sunt în progresie aritmetică. c. c) Să se arate că lim g ( x ) > 0. Ministerul Educaţiei. t x ∫0 f ( x)dx . a. x2 ≤ 1. să se calculeze det ( A) . b) Să se arate că.9 . MT1. 4. Se consideră funcţiile f : . x2 . polinomul are cel puţin o rădăcină reală în intervalul ( 0.1.1. profilul militar. Se acordă 10 puncte din oficiu.1] → 6 2. 2. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 11 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 011 c d  a b  −b a −d c 1. unde m este un parametru real. specializarea matematică . b) Să se determine punctele de extrem local ale funcţiei f . 5p 5p 5p a) Să se calculeze sin t dt .informatică. B= π 6 şi AB = 6. Să se rezolve în mulţimea [ 0. Să se calculeze lungimea razei cercului circumscris triunghiului ABC . c) Să se demonstreze că dacă A ≠ O4 . g ( x) = ∫ 1 Se admite cunoscut faptul că f ( x ) ≥ 0. 2. 2} care verifică relaţia f (2) = 2 . 5p 5p 5p b) Să se arate că A ⋅ A t = α ⋅ I 4 . → . 5p 5p 5p a) Să se demonstreze că a ≤ 3. E astfel încât AD = 2 DB . dacă c < 0 .

Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică. • Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu. • La toate subiectele se cer rezolvări complete.

12 5p 5p 5p 5p 5p 5p

Varianta 12

SUBIECTUL I (30p) – Varianta 012 1 1 1. Să se calculeze + . 1+ i 1− i

x +1 x + 2 7 + = . x+2 x+3 6 1 3. Să se rezolve în mulţimea [ 0, 2π ) ecuaţia cos 2 x = . 2

2. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia

 1  4. Să se determine a > 0 ştiind că termenul din mijloc al dezvoltării  3 a + 4  este egal cu 1848. a  5. Să se determine ecuaţia simetricei dreptei d : 2 x − 3 y + 1 = 0 faţă de punctul A(−3,4) . 6. Ştiind că ctg x = 3 , să se calculeze ctg 2 x .

12

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
12 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 012 1. Se consideră polinoamele f , g ∈
2

[X ],

f = X 2 + X + 1 , cu rădăcinile complexe x1 , x2 şi

g = aX + bX + c , cu a ≠ 0 . Fie matricele A, V ∈ M3 (

1 1  c b a ) , A =  a c b  şi V = 1 x1  b a c 1 x 2   1 

1 x2  .  2 x2  

5p 5p 5p

a) Să se arate că det (V ) = 3( x2 − x1 ) .
 g (1) g ( x1 ) g(x )   g (1) x g ( x ) x g ( 2 )  . b) Să se arate că A ⋅ V =  1 1 2 x2   g (1) x 2 g ( x ) x 2 g ( x )  1 1 2 2   c) Să se arate că det ( A) = 0 dacă şi numai dacă a + b + c = 0 sau a = b = c . ˆ → , f ( x) = x 4 + 4 x . 2. Se consideră funcţia f :
5 5

5p 5p 5p

ˆ ˆ a) Să se calculeze f (0) şi f (1) . b) Să se arate că funcţia f nu este surjectivă. ˆ c) Să se descompună polinomul X 4 + 4 X ∈

5[ X ]

în factori ireductibili peste

5.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
12 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 012 1. Se consideră funcţia f : ( 0, ∞ ) → 5p 5p a) Să se arate că şirul ( xn )n≥1 b) Să se calculeze lim f ( x) .
, f ( x) = ln ( x + 1)

x 1 unde xn = f (1) + 2

.
1 1 f   + ... + n 3 1 f   este divergent. n

1 1 f  + 2 3

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1 x →∞

5p

c) Să se arate că funcţia f este descrescătoare. 2. Se consideră funcţia f : (1, ∞ ) → , f ( x ) = ∫ e −t t x −1dt .
1 0

5p 5p 5p

a) Să se calculeze f (2) .
1 b) Să se demonstreze relaţia f ( x) ≤ , ∀x > 1 . x 1 c) Să se demonstreze relaţia f ( x + 1) = xf ( x ) − , ∀x > 1 . e

Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică. • Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu. • La toate subiectele se cer rezolvări complete.

13 5p 5p 5p 5p 5p 5p

Varianta 13

SUBIECTUL I (30p) – Varianta 013 1. Să se arate că numărul (1 + i 3)2 + (1 − i 3) 2 este număr întreg. 2. Să se rezolve în
×
x + y = 4 sistemul de ecuaţii  .  xy = 3

3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia x = 6

(

x − 2 −1 .
9

)

1  4. Să se determine termenul care nu conţine pe x din dezvoltarea  x 2 +  . x  5. Să se calculeze distanţa de la punctul A(3,0) la dreapta d : 3x − 4 y + 1 = 0 .

6. Triunghiul ABC are AB = 4, BC = 5 şi CA = 6 . Să se arate că m ( B ) = 2m ( C ) .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
13 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 013  x − y + z =1  1. Se consideră sistemul de ecuaţii  x + y + z = 3 , unde m ∈ . Pentru fiecare m ∈  mx + y + z = 3m  mulţimea soluţiilor reale ale sistemului. a) Să se determine m ∈ pentru care sistemul are soluţie unică. b) Să se arate că pentru orice m ∈ sistemul este compatibil. c) Să se determine min x 2 + y 2 + z 2 ( x, y, z ) ∈ S1 .
 0 1  0 1 1 0 2. Se consideră matricele A =  , B= , I = , C = A ⋅ B şi mulţimea −1 0  −1 1 2  0 1        G = X ∈ M2 (

, notăm cu Sm

5p 5p 5p

{

}

{

)

det ( X ) = 1 .

}

5p 5p 5p

a) Să se verifice că A4 = B 6 = I 2 .

b) Să se arate că ( G , ⋅ ) este un subgrup al grupului multiplicativ al matricelor inversabile de ordin doi, cu elemente numere complexe. c) Să se demonstreze că C n ≠ I 2 , pentru orice n ∈

.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
13 5p 5p SUBIECTUL III (30p) – Varianta 013 1. Se consideră funcţia f : → , f ( x ) = 3 x3 + 3 x 2 − 4, ∀x ∈ . a) Să se determine asimptota oblică a graficului funcţiei f spre ∞ . b) Să se arate că f 2 ( x ) f ' ( x ) = x 2 + 2 x, ∀ x ∈
− {−2, 1} .

5p BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1 x0 = −2. c) Să se determine derivatele laterale ale funcţiei f în punctul 2. Pentru n ∈ 5p 5p 5p
*

se consideră funcţia Fn : ( 0, ∞ ) → , Fn ( x ) = ∫ t n e −t dt , x > 0 .
0

x

a) Să se calculeze F1 ( x ) , x > 0 .

b) Să se determine punctele de inflexiune ale graficului funcţiei Fn . c) Să se calculeze lim F2 ( x) .
x →∞

Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică. • Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu. • La toate subiectele se cer rezolvări complete.

14 5p 5p 5p 5p 5p 5p

Varianta 14
.

SUBIECTUL I (30p) – Varianta 014 1 2 3 99 . 1. Să se calculeze lg + lg + lg + ... + lg 2 3 4 100 2. Să se determine a ∈

pentru care ( a − 3) x 2 − ax − a < 0 , oricare ar fi x ∈
3 3

3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 8 − x = 9 − 4 x . 4. Să se determine numărul elementelor unei mulţimi ştiind că aceasta are exact 45 de submulţimi cu două elemente. 5. Să se determine ecuaţia dreptei AB ştiind că A(2,3) şi B (−5, 4) . 6. Triunghiul ABC ascuţitunghic are AC = 2 3 şi lungimea razei cercului circumscris egală cu 2. Să se determine măsura unghiului B.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
14 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 014  a b c 1. Se consideră matricea A =  2a 2b 2c  , unde a, b, c ∈  3a 3b 3c    a) Să se calculeze rangul matricei A. b) Să se arate că există d ∈ astfel încât A2 = dA . c) Să se arate că există matricele K ∈ M 3,1 ( ) şi L ∈ M1,3 ( 2. Se consideră numărul a = 3 − i ∈ 5p 5p 5p şi polinomul f ∈ a) Să se arate că f (a) = 0. b) Să se determine rădăcinile polinomului f. c) Să se arate că polinomul f este ireductibil în

.

5p 5p 5p

) astfel încât A = K ⋅ L . [ X ] , f = X 4 − 4 X 2 + 16 .

[X ].

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
14 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 014 1. Pentru n ∈
*

, n ≥ 3 se consideră funcţia f n :

→ , f n ( x ) = sin n x şi se notează cu xn abscisa

 π punctului de inflexiune din intervalul  0,  , al graficului funcţiei f n .  2

5p 5p 5p

a) Să se arate că f n'' ( x ) = n ( n − 1) sin n− 2 x − n 2 sin n x, ∀n ∈ b) Să se arate că sin xn =
n→∞

, n ≥ 3 şi x ∈

.

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1 n −1

n c) Să se calculeze lim f n ( xn ) .

, n ≥ 3.

2. Se consideră a ∈ 5p 5p 5p

. ( x 2 + 1) x 2 + 1 x2 + 1 a) Să se arate că funcţia F este o primitivă a funcţiei f . b) Pentru a = 2 , să se determine aria suprafeţei plane cuprinsă între graficul functiei f, axa Ox şi dreptele x = 1 şi x = 2 .

şi funcţiile f , F :

, f ( x) =

x3 − 3x + a

, F ( x) =

x 2 + ax + 5

c) Să se determine a astfel încât

∫0 F ( x)dx − ∫−2 F ( x)dx = 2 .

2

0

Pentru fiecare n ∈ . 3. Să se determine ecuaţia dreptei care conţine punctul A(−2. c) Să se calculeze lim an . ∞) . b c a   a) Să se calculeze det ( A ) . x2 . Fie a.9} ? 5. Se acordă 10 puncte din oficiu. x3 . programa M1 2. Se consideră şirul ( I n )n∈ .1] şi strict crescătoare pe [1. 5  3π  6.. x > 0 are exact două rădăcini an ∈ (0. −3) . cu rădăcinile x1 . b. n→∞ BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . x4 ∈ . Cercetării şi Inovării c) Să se arate că dacă g este un polinom cu coeficienţi reali care are proprietatea că pentru orice x real Centrul f ( x) . a) Să se arate că f n este strict descrescătoare pe [ 0. f n ( x) = x n − nx + 1 .Proba D. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 15 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 015 a b c   1. ∀n ∈ . n→∞  3 5 7 2n − 1  b) Să se arate că I 2n = . n ∈ * . 2) şi este paralelă cu dreapta determinată de punctele C (2.1) .  astfel încât cos α = − . n ≥ 2 . 2  1  bx + cy + az = 2 z  2. • Toate subiectele sunt obligatorii. Fie α ∈  π . 1] astfel încât g = în g ( x) ≤ SUBIECTUL III (30p) – Varianta 015 1. + + + x1 x2 x3 x4 b) Să se arate că polinomul f are toate rădăcinile reale. Câte numere naturale de patru cifre se pot forma cu elemente ale mulţimii {1.0) şi trece prin punctul (0. se consideră funcţia f n :[0. 5p 5p b) Să se arate că dacă a + b + c ≠ 0 şi A nu este inversabilă în M 3( ) . profilul militar.Filiera vocaţională.7. Să se determine funcţia de gradul al doilea al cărei grafic este tangent la axa Ox în punctul (1. 2  13  ( ) ( ) 5p Ministerul Educaţiei.1) şi bn ∈ (1. f = X 4 − 5 X 2 + 5 . 2. • La toate subiectele se cer rezolvări complete. 2π ) ecuaţia sin x + cos x = 0 .∞ ) .3. Să se calculeze log3 5 − 7 + log3 5 + 7 − log 3 2 . Ministerul Educaţiei. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.informatică. 4. 2) . 5p 1  ax + by + cz = 2 x  1  c) Să se arate că sistemul de ecuaţii liniare cx + ay + bz = y admite numai soluţia x = y = z = 0 . π 4 . 2n − 1  1 1 1 n −1 1  c) Să se arate că lim  1 − + − + . D (−1. Să se calculeze sin α . atunci a=b=c. Să se rezolve în mulţimea [ 0. n ≥ 3 . unde I 0 = ∫ 5p 5p 5p a) Să se arate că I 0 = 1 1 2 0 x +1 dx şi I n = ∫ 1 xn 2 0 x +1 dx. Se consideră polinomul f ∈ 5p 5p 5p 15 5p 5p 5p a) Să se calculeze [X ]. 1 1 1 1 . b) Să se arate că ecuaţia f n ( x ) = 0. + ( −1)  = I0 . Învăţământul Preuniversitar Naţional pentru a ∈ [−1. c ∈ şi matricea A =  c a b  . MT1.. 1 − I 2n −2 . specializarea matematică .5. 15 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 15 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 015 1. ∞ ) → . atunci existăCurriculum şi Evaluare af . unde an s-a definit la punctul b).

n ≥ 10 . D ∈ G pentru care CD ≠ DC . b) Să se arate că dacă f are rădăcina 2 . atunci I 2 − A + A2 ∈ G . c) Să se arate că dacă A ∈ G .3) . 5p 5p 5p 5p 5p 5p Ministerul Educaţiei. n→∞ 0   1 1 ∗ . Să se calculeze sin 2α . programa M1 x →∞ c) Să se demonstreze că funcţia f este mărginită pe 2. Se consideră mulţimea G =  X =   a.1] ecuaţia arcsin + arcsin x = . atunci polinomul f nu are rădăcini întregi. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 16 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 016   a b   1. −2 ) . oricare ar fi n ∈ ∫ f n  n  dx . b) Să se calculeze lim f '( x). n ∈ . 5 2  Ministerul Educaţiei. b. 1 π 3. MT1. 3 π  6. 5. 2 3 8 10 4. 5p 5p 5p a) Să se calculeze b) Să se arate că ∫0 f 2 ( x)dx .Filiera vocaţională. B ∈ G . c) Să se calculeze lim x . x ∈ \ {0} . 1.Proba D. c) Să se arate că dacă a. 16 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 16 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 016 1. atunci AB ∈ G . b ∈ . Să se rezolve ecuaţia Cn = Cn . x=0  a) Să se arate că funcţia f este derivabilă pe . Pentru fiecare n ∈ * 1 . 2. Să se rezolve în intervalul [ −1. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.3) . profilul militar. Fie α ∈  . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 16 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 016 1  2  x sin 2 . c ∈ . atunci f are o rădăcină raţională. a) Să se determine a. f n ( x) = (1 − x)n . Să se afle măsura celui mai mare unghi al triunghiului ABC ştiind că A ( 2. • Toate subiectele sunt obligatorii. c astfel încât polinomul f să aibă rădăcinile x1 = x2 = 1 şi x3 = −2 . Se consideră a. • La toate subiectele se cer rezolvări complete. c ∈ şi polinomul f = X 3 + aX 2 + bX + c . iar numerele f (0) şi f (1) sunt impare.1] → . a > 0  .  0 1     a) Să se arate că dacă A. oricare ar fi numărul real x .informatică. B ( 2. 5p 5p 5p BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . f ( x ) =  x  0 . b. C ( −2. b) Să se găsească două matrice C . specializarea matematică . se consideră funcţia f n :[0. Se acordă 10 puncte din oficiu. 1 ∫0 xf n ( x)dx = (n + 1)(n + 2) . π  astfel încât sin α = . b. 2+i pentru care x 2 + ax + 2 ≥ 0. Să se calculeze modulul numărului complex z = 2. Să se determine a ∈ 2−i . Se consideră funcţia f : → .

Ministerul Educaţiei.  2 c) Să se arate că ∫ f ( x ) dx ≤ cos1 . [X ] . ∀n ∈ 4 * . Ministerul Educaţiei. 5p 5p 5p a) Să se calculeze ∫ π 2 1 π 2 x 0 f ( x) dx. să avem a + b = 4 . c) Să se calculeze g ( x1 ) ⋅ g ( x2 ) ⋅ g ( x3 ) ⋅ g ( x4 ) .informatică. Se acordă 10 puncte din oficiu. Să se arate că numărul 1 + i 3 ( ) 3 este întreg. specializarea matematică . Se consideră matricele A =  şi B =  .1) şi xn+1 = * xn5 + 3 xn . ∀x ∈ . Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia −2 x + 1 = 5 . B = 5p π 4 şi C = π 6 .1) . . 4. Să se determine probabilitatea ca.  π b) Să se arate că funcţia f este integrabilă pe intervalul 0. 6. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 17 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 017 1. g ∈ 5p 5p 5p 5p 5p 5p ). • La toate subiectele se cer rezolvări complete. alegând un număr ab din mulţimea numerelor naturale de două cifre.1) şi este perpendiculară pe dreapta d : 5x − 4 y + 1 = 0 . BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . → . MT1. programa M1 x 9 c) Să se arate că lim n+2 n→∞ = 16 → . f ( x) = x 2 − x + 2 . este convergent. 2. • Toate subiectele sunt obligatorii. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 17 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 017  1 3  −3 −8  1. 17 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 17 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 017 1. a) Să se determine restul împărţirii polinomului f la polinomul g. x3 . c) Să se arate că ecuaţia X 2 = I 2 are o infinitate de soluţii în M 2 ( 2. profilul militar. ∀n ∈ b) Să se arate că şirul ( xn )n∈ xn 2. Să se determine ecuaţia dreptei care trece prin punctul A(−1. Se consideră o funcţie f : * . . f = X 4 + X 3 + X 2 + X + 1 . a) Să se arate că xn ∈ ( 0. Se consideră şirul ( xn )n∈ 5p 5p 5p * . x4 ∈ şi g = X 2 − 1 . b) Să se calculeze (1 − x1 ) ⋅ (1 − x2 ) ⋅ (1 − x3 ) ⋅ (1 − x4 ) .Filiera vocaţională. b) Să se calculeze det( I 2 + A + A2 + A3 + A4 ) . 5.  .Proba D. 0 −1  1 3   a) Să se calculeze A2 − B 2 . Să se determine imaginea funcţiei f : 3. Să se calculeze perimetrul triunghiului ABC ştiind că AB = 6 . cu rădăcinile x1 . x2 . cu proprietatea că xf ( x) = sin x. unde x1 ∈ ( 0. Se consideră polinoamele f .

1 π = . c) Să se determine a. ∞) → [0. Să se determine a ∈ 6. 5p 5p 5p 5p 5p 5p Ministerul Educaţiei.Filiera vocaţională.. b ∈ şi polinomul f = X 3 + 4aX 2 + 20 X + b . Se consideră funcţia f :[0. 2.informatică. cu rădăcinile x1 . Se consideră funcţiile f : 5p 5p 5p a) Să se calculeze → . x3 ∈ a) Să se determine x1 . Care este probabilitatea ca.. Să se afle valoarea minimă a funcţiei f : → . Se consideră matricea A =  1 0 0  ∈ M3 ( ) . Se acordă 10 puncte din oficiu. F ( x ) = x ∫ f ( t ) dt . programa M1 c) Să se arate că şirul ( yn ) n∈ dat de yn = x0 + x1 + x2 + . ∀n ∈ . 2) .. c) Să se determine inversa matricei I 3 + A . 5. Să se calculeze AB ⋅ AC + BC . 2 2 3. are limita 1 . b astfel încât polinomul f să aibă o rădăcină dublă egală cu − a .7} . specializarea matematică . + xn − n. BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . este convergent.. f ( x) = 1 + cos x şi F : 2. alegând un număr k din mulţimea {0. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 18 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 018  0 0 0 1. B (4. x3 în cazul a = 2. b) Să se arate că şirul ( xn )n∈ . ) Ministerul Educaţiei. f ( x) = x 2 − 3x + 2 . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 18 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 018 1. b) Să se arate că F este funcţie pară. .2. → . MT1. b) Să se demonstreze că ( x1 − x2 )2 + ( x1 − x3 )2 + ( x2 − x3 )2 = 8(4a 2 − 15) . Se consideră a. 2. profilul militar. • Toate subiectele sunt obligatorii. Să se rezolve în mulţimea numerelor complexe ecuaţia x 2 − 2 x + 4 = 0 . x2 . 18 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 18 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 018 1. c) Să se determine intervalele de monotonie ale funcţiei F ..Proba D. f ( x) = 5p 5p 5p 2x + 1 şi şirul ( xn )n∈ dat de x0 = 2.  1 1 0   a) Să se calculeze A3 . x+2 a) Să se determine asimptotele graficului funcţiei f. xn+1 = f ( xn ). Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Să se rezolve în intervalul [ −1. b = 0 .4) . ( pentru care vectorii u = ai + 3 j şi v = 4 i + ( a + 4 ) j sunt coliniari.1] ecuaţia arcsin x + arccos k 4. ştiind că A(−3. ∞). • La toate subiectele se cer rezolvări complete. b) Să se afle rangul matricei I 3 + A + At . x2 . . x 0 ∫0 π 2 f ( x)dx . numărul C7 să fie prim. −3) şi C (1.1..

programa M1 x →∞  x 2. Ministerul Educaţiei. x x      c) Să se determine a ∈ pentru care toate rădăcinile polinomului f sunt numere reale. acesta să aibă toate cifrele pare. ∀x ∈ . . Fie polinomul f = X 4 + 2 X 3 + aX 2 − 2 X + 1∈ 5p 5p 5p a) Să se calculeze 1 1 1 1 . x2 . 2 ) → . 2. 4 8 . Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 32 x +1 − 10 ⋅ 3x +1 + 27 = 0 . MT1. Să se determine probabilitatea ca. f ( x) = − x3 + 2 x 2 − 5 x + 8 x2 + 4 .3) şi C (2. 2. b) Să se rezolve sistemul. • Toate subiectele sunt obligatorii. x4 ∈ rădăcinile sale. să se calculeze ∫4 5 2 f −1 ( x ) dx . unde a este un număr real. 5. −5) .Filiera vocaţională.Proba D. • La toate subiectele se cer rezolvări complete. c) Ştiind că funcţia f este bijectivă. Se acordă 10 puncte din oficiu. Se consideră funcţia f : ( −2. 3 5. 2− x a) Să se determine asimptotele graficului funcţiei f. profilul militar. Să se arate că ctg 2 = ctg1 − tg1 2 . 6. Să se determine funcţia f : → ştiind că graficul său şi graficul funcţiei g : sunt simetrice faţă de dreapta x = 1 . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 19 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 019 x + y + z + t = 1 x − y + z + t = 0  1. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. ∫0 f ( x ) dx . alegând un număr din mulţimea numerelor naturale de trei cifre. specializarea matematică . 5p 1 c) Să se calculeze lim x a f   . Se consideră sistemul  şi A matricea sistemului. Să se ordoneze crescător numerele 3. f ( x) = ln 2+ x . ∫1 ( x + f ( x) − 2) 4 2 dx.informatică. Se consideră funcţia f : 5p 5p 5p a) Să se calculeze b) Să se calculeze 1 → . ∀x ∈ ∗ . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 19 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 019 1. 5p BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . B (2. x3 . 19 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 19 → SUBIECTUL I (30p) – Varianta 019 1. 4. c) Să se determine A−1 . Ministerul Educaţiei. Să se determine ecuaţia medianei duse din vârful A al triunghiului ABC . 2) . . unde A(1. x + y − z + t = 0 x + y + z − t = 0  a) Să se calculeze det ( A ) . g ( x) = −3 x + 3 3. 5p b) Să se determine punctele de inflexiune ale graficului funcţiei f. + + + x1 x2 x3 x4 5p 5p 5p [ X ] şi x1 . 2   1 1  b) Să se arate că f ( x ) = x 2  x −  + 2  x −  + a + 2  .

z0 ∈ ( −1.  bz + cy = a  5p 5p 5p a) Să se rezolve sistemul în cazul a = 3. Se consideră funcţia f : [ 0. b a    a) Să se determine numărul elementelor mulţimii G. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 20 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 020 1. x →∞ 1 x x .∞ ) . specializarea matematică . Să se calculeze C4 + C5 + C6 .3) . 20 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 20 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 020 1. x 3 ∫ 1 f ( t ) dt = ∫1 t f ( t ) dt . 5p 5p 5p Ministerul Educaţiei. 2) şi B (−2. c) Să se determine numărul matricelor din mulţimea G care au determinantul nul. z0 ) . • La toate subiectele se cer rezolvări complete. Se consideră mulţimea G =   a. b) Să se arate că AB ∈ G . Să se rezolve în [0. c) Ştiind că soluţia sistemului este ( x0 . y0 . pentru orice A.Proba D. b) Să se demonstreze că. c = 5. Se consideră triunghiul ABC. A(−1. CA = b şi sistemul  cx + az = b . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 20 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 020  ay + bx = c  1. 2π ) ecuaţia sin x + cos x = −1 . ∀x > 0. Se consideră funcţia f : 5p → . b = 4. b ∈ 3  .Filiera vocaţională. B ∈ G . pentru orice triunghi. 6. ∞ ) → . 5p c) Să se calculeze lim ∫ f (t ) dt . f (t ) = 5p 5p a) Să se calculeze b) Să se arate că 1 (1 + t )(1 + t 3 ) 2 . respectiv N astfel încât AM = 4MB şi MN BC . sistemul are soluţie unică. f ( x ) = 2e x + 3 x 2 − 2 x + 5. profilul militar. programa M1 x →∞ f ( x ) 2. 3. y0 . • Toate subiectele sunt obligatorii. ştiind că O(0. ∫0 (t 1 x 1 3 + 1) f (t )dt . Să se arate că 2 ∈ log 3 4. ( ) Ministerul Educaţiei.informatică. a) Să se demonstreze că funcţia f este strict crescătoare pe [ 0. 2. 5. Pe laturile AB şi AC ale triunghiului ABC se consideră punctele M. MT1. c) Să se calculeze lim BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Să se rezolve în mulţimea numerelor complexe ecuaţia x 2 − 2 x + 2 = 0 . BC = a .1) . 4 4 4 4. să se demonstreze că x0 . Să se calculeze perimetrul triunghiului OAB . b) Să se arate că funcţia f nu este surjectivă . cu laturile AB = c . 5p f '( x ) 5p .  a b  2. Să se determine m ∈ R astfel încât CN = m AC .0) . Se acordă 10 puncte din oficiu. 5 .

π c) Să se arate că lim n ( f n (1) + f n (2) + f n (3) + . • La toate subiectele se cer rezolvări complete. c) Ştiind că a 2 + b 2 + c 2 − ab − ac − bc = 0 . specializarea matematică . 1 6. astfel încât x 2 + y 2 = z − 1 . 1 x b) Să se calculeze lim f ( x ) . profilul militar. programa M1 5p 5p c) Să se arate că ecuaţia f ′ ( x ) = 0 are exact trei rădăcini reale. Să se rezolve în mulţimea numerelor complexe ecuaţia x 2 − 8 x + 25 = 0 . 2. 2. Să se determine ecuaţia perpendicularei duse din punctul A(1. b) Să se rezolve sistemul în cazul în care este compatibil determinat.Filiera vocaţională. 2 2 x →∞ → .Proba D. x. n +x a) Să se calculeze aria suprafeţei cuprinse între graficul funcţiei f1 . b. + f n (n) ) = . Se consideră funcţia f : 5p a) Să se calculeze lim x →∞ → f ( x) x4 . • Toate subiectele sunt obligatorii. Se consideră mulţimea G =   a . Să se determine a ∈ . f n ( x) = 1 . Pentru a. .   5p 5p 5p a) Să se determine numărul elementelor mulţimii G. X ∈G . f ( x) = ( x − 1)( x − 3)( x − 5)( x − 7) . MT1. z ∈  bx + cy + az = c  . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 21 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 021 1. 4. → . b. y. axele de coordonate şi dreapta x = 1. 3 Ministerul Educaţiei. BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . Să se calculeze 5. x + 8 − 6 x −1 = 1. f ( x) = ( a + 1) x 2 + 3 ( a − 1) x + a − 1 . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.. c ∈ 5p 5p 5p ∗  ax + by + cz = b  . Se acordă 10 puncte din oficiu. c ∈  0 c  4. 3. Se consideră funcţiile f n : 5p 5p 5p . Ştiind că sin x = . 2) pe dreapta d : x + y − 1 = 0 . se consideră sistemul  cx + ay + bz = a . Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 4 C8 4 − C7 3 − C7 . ˆ ˆ 1 0 c) Să se determine numărul soluţiilor ecuaţiei X 2 =  . a) Să se arate că determinantul sistemului este ∆ = (a + b + c)(a 2 + b 2 + c 2 − ab − ac − bc). 21 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 21 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 021 1. pentru care graficul funcţiei f : intersectează axa Ox în două puncte distincte.  a b  2. să se arate că sistemul are o infinitate de soluţii ( x. z ) . ˆ ˆ 0 0 Ministerul Educaţiei. n∈ * b) Să se calculeze ∫0 x ( f1 ( x) ) 1 2 dx . y .informatică. să se calculeze cos 2 x . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 21 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 021 1. ˆ ˆ b) Să se dea un exemplu de matrice A ∈ G cu proprietatea că det A ≠ 0 şi det A2 = 0 . n→∞ 4 ..

2 2. 2 4. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 22 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 022 x + y + z = 0  1. Ministerul Educaţiei. → . BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 22 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 022 1.xMT1. g ( x) = ∫ x2 0 f (t )et dt . • La toate subiectele se cer rezolvări complete. • Toate subiectele sunt obligatorii. c) Să se demonstreze că dacă a + b + c = 0 . b) Să se determine mulţimea valorilor funcţiei f. 5p 5p 5p a) Să se calculeze f ( 5 ) . Să se calculeze 1 + i + i 2 + . b) Să se arate că ∀ n ∈ c) Să se arate că f = X . cu f (0) = 0 şi cu proprietatea că f ( x 2 + 1) = ( f ( x))2 + 1 . Se acordă 10 puncte din oficiu.Proba. f ( an ) = an . programa M1 2.  3 3 3 a x + b y + c z = 1 a) Să se arate că det ( A ) = ( a + b + c )( c − b )( c − a )( b − a ) .Filiera vocaţională. b. cu a0 = 0 şi an+1 = an + 1 . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. distincte două câte două şi A matricea sistemului. 2. Ministerul Educaţiei. n natural. . atunci sistemul este incompatibil. specializarea matematică . profilul militar. g : ( f g )( x) = 0 . n ≥ 2 . Se consideră funcţiile f . a) Să se calculeze ∫ 2 x −1 b) Să se calculeze x 2 − 13 ∫−1 f ( x) dx . Să se calculeze sin 75 + sin15 . x ∈ . 0 5p 5p 5p c) Să se determine punctele de extrem ale funcţiei g : → . ∀ x ∈ . ∀ n ∈ 5p 5p 5p şi polinomul f ∈ [ X ] . Fie sistemul ax + by + cz = 0 . Să se calculeze distanţa dintre cele două drepte. Să se rezolve inecuaţia Cn < 10 . g ( x) = 2 x − 1 . b) Să se rezolve sistemul în cazul a + b + c ≠ 0 . y ∈ . . c ∈ . f ( x) = x 2 − 3 x + 2.informatică. D. Se consideră şirul de numere reale (an ) n∈ . f ( x) = x x +3 4 . Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia lg( x + 9) + lg ( 7 x + 3) = 1 + lg( x 2 + 9) . 5.. cu a. 6. Se consideră dreptele paralele de ecuaţii d1 : x − 2 y = 0 şi d 2 : 2x − 4 y − 1 = 0 . 22 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 22 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 022 1. 3 f ( x) dx . Se consideră funcţia f : → . a) Să se calculeze f ′ ( x ) . f ( x) = x3 − 3x + 2 . 5p 5p c) Să se arate că f ( x ) − f ( y ) ≤ x − y ∀ . Se consideră funcţia f : 5p → .. Să se rezolve ecuaţia 3. + i10 .

5p c) Să se arate că f (π) > f (2π) . alegând un element din mulţimea {1.informatică. dacă A(5. n∈ .. 5p 5p 5p b) Să se arate că dacă Y ∈ C ( A ) şi Y 2 = O2 . f ( x) = ∫ dt. . Se acordă 10 puncte din oficiu. unde xn este soluţia reală a ecuaţiei f ( x ) = 3 + . −1).. Ministerul Educaţiei. să se determine rădăcinile din 3 ( ) () ( ) 3 3 [X ]. MT1. să se calculeze sin4α . Se consideră funcţia f : 5p → . 3 5p 5p 5p ˆ ˆ ˆ a) Să se calculeze f 0 + f 1 + f 2 . a) Să se arate că ∫ 0 1+ t 5p b) Să se arate că f ( x) < ln(1 + x). 40} . C ( 0. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. numărul 2n+ 2 ⋅ 6n să fie pătrat perfect. a) Să se arate că. • Toate subiectele sunt obligatorii. ˆ b) Pentru a = 2 . programa M1 1 5p c) Să se determine lim n ( xn − 1) . Z ≠ O2 şi Z are toate elementele raţionale. 3 c) Să se determine a ∈ pentru care polinomul f este ireductibil în [ X ]. 2. ale polinomului f . Se consideră funcţia f : [ 0. = x+2 x−2 4.Filiera vocaţională.3. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 23 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 023 1. Ştiind că tgα = 2 . Se consideră a ∈ ˆ şi polinomul f = X 3 + 2 X 2 + a ∈ c) Să se arate că dacă Z ∈ C ( A ) . 23 5p Varianta 23 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 023 1. −3). • La toate subiectele se cer rezolvări complete. n +1 1 5p . Se consideră matricea A =   şi mulţimea C ( A ) =  X =  b a  a. atunci Y = O2 . 2 2 2x + 3 x − 1 . ştiind că a4 − a2 = 4 şi a1 + a3 + a5 + a6 = 30 . B(2. ∀x > 0 . ecuaţia f ( x ) = 3 + 1 are o unică soluţie xn ∈ . ∀a > −1 . 5. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 1 π 3. specializarea matematică . 6. Să se calculeze tg  − arctg  .Proba D. 5p 5p 5p 5p 5p 2.. Să se determine probabilitatea ca. Ministerul Educaţiei.9 ) . b) Să se arate că lim xn = 1 . n∈ n→∞ n +1 x sin t 2. unde xn este soluţia reală a ecuaţiei f ( x ) = 3 + n→∞ n +1 BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . 2.    1 0   a) Să se arate că ∀ X ∈ C ( A ) . atunci det Z ≠ 0 . Să se calculeze coordonatele centrului de greutate al triunghiului ABC . . f ( x ) = x3 + x + 1 . ∞ ) → .. b ∈  . 0 1+ t a 1 5p dt = ln(1 + a ). profilul militar. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 23 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 023    a 5b   0 5 1. XA = AX . Să se calculeze suma primilor 20 de termeni ai progresiei aritmetice ( an )n≥1 . pentru orice n ∈ .

. Se consideră polinomul f ∈ [ X ] . 1. Să se calculeze z + pentru z = z 2 2. g ( x) = 3 f ( x) este derivabilă pe 2. 6 4. x 0 1 c) Folosind eventual inegalitatea e x ≥ x + 1. programa M1  . 2. să se demonstreze că rang ( A − A t ) = 2 . 9) . c) Să se arate că funcţia g : → . . Ministerul Educaţiei. e − e BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . Să se calculeze 2i + 5 j ⋅ 3i − 4 j . . B (2. atunci (1 + x) 2 + (1 − x)2 ≥ 4 . f ( x) = x − sin x . b) Să se calculeze −x −2 x . SUBIECTUL I (30p) – Varianta 024 −1 + i 3 1 .informatică. • La toate subiectele se cer rezolvări complete. • Toate subiectele sunt obligatorii. ştiind că A(0. MT1.Filiera vocaţională. Se acordă 10 puncte din oficiu. Se consideră funcţia f : [ 0. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 24 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 024 1. det ( zX ) = z 3 det ( X ) . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 24 5p 5p 5p SUBIECTUL III (30p) – Varianta 024 1. x > 0. ∀x ∈ . profilul militar. 6. c) Ştiind că g este un polinom cu coeficienţi întregi. 11 3. Să se determine funcţia de gradul al doilea f : → ( )( ) Ministerul Educaţiei. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.∞ ) . 5. a) Să se arate că funcţia f este strict crescătoare. a) Să se determine rădăcinile polinomului f. −1) şi C (5. specializarea matematică . x=0 5p 5p 5p ∫0 xf ( x) dx . Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia log 2 x + log 4 x + log 8 x = . Se notează cu A t transpusa matricei A. pentru care h(0) = 1 şi care are ca rădăcini inversele rădăcinilor polinomului f. ∞ ) → . b) Să se demonstreze că det ( A − A t ) = 0 . c) Ştiind că A ≠ A t . Se consideră funcţia f : → . Să se demonstreze că dacă x ∈ şi x ≥ 1 . Se consideră o matrice A∈ M3 ( 5p 5p 5p 5p 5p 5p a) Să se demonstreze că ∀ z ∈ ) . b) Să se arate că graficul funcţiei nu are asimptote. b) Să se determine polinomul h ∈ [ X ] . Să se determine ecuaţia înălţimii duse din B în triunghiul ABC . 24 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 24 pentru care f (−1) = f (1) = 0. ∀ X ∈ M3 ( ) . −3) . ∀x > 0. astfel încât g ( −2 ) = g ( −1) = g (1) = g ( 2 ) = 2 . cu f = X 4 − 5 X 2 + 4 .Proba D. să se arate că ecuaţia g ( x ) = 0 nu are soluţii întregi. să se arate că 0 ≤ ∫ f ( t ) dt < 1. f ( x ) =  x  1  a) Să se arate că funcţia f are primitive pe [ 0. f (2) = 6 .

Se acordă 10 puncte din oficiu. Să se demonstreze că AH = BH = CH . 5p  c) Să se calculeze lim  1 − n→∞   1  f   n  1 f  + n 2 f  + n 3 f   + . 2 5p a) Să se arate că funcţia este convexă pe intervalul (0. 5.ProbanD. f ( x ) = ln 2 x . MT1. ∞) → . profilul militar. ⋅ ” reprezintă înmulţirea matricelor. Fie H ortocentrul triunghiului MNP.. } 5p 5p 5p b) Să se arate că ( G .. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 25 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 025 1 2 3 1. cu x ∈ S3 . dat de a = BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . 6 4 6 4 Ministerul Educaţiei. 5p 5p b) Să se calculeze volumul corpului obţinut prin rotirea graficului funcţiei f în jurul axei Ox . În triunghiul ABC punctele M . X ( a ) X ( b ) = X ( ab + a + b ) .. X (2009) = X (t − 1) .  2 2 2. 3 1 2 a) Să se verifice că permutarea σ este pară.. 5p 5p 5p c) Să se rezolve ecuaţia x 2 = σ . c) Să se arate că şirul (an ) n≥3 . e] . Ministerul Educaţiei. { \ { − 1} . f ( x ) = cos x . c) Să se determine t ∈ astfel încât X (1) X (2)... Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. astfel încât xσ = σx . Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 22 x − 3 ⋅ 2 x+1 + 8 = 0 . 25 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 25 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 025 1. ⋅ ) este un grup abelian. b ∈ \ { − 1 } . programa M1 + n − f ( n ) .. • Toate subiectele sunt obligatorii. b) Să se determine toate permutările x ∈ S3 . dreapta y = x + 4 intersectează parabola y = ax 2 + ( a − 2 ) x + 1 .40} . Să se arate că pentru oricare a ∈ ∗ . 2.12. Să se determine probabilitatea ca. alegând un număr din mulţimea {10. Se consideră funcţia f : (0. În mulţimea S3 a permutărilor de 3 elemente se consideră permutarea σ =  . Se consideră funcţia f :  0. + n  n  f   .  n  . 3..11.Filiera vocaţională. π π  π π  6.  → . Să se calculeze sin  +  + sin  −  . b) Să se determine asimptotele graficului funcţiei. P sunt mijloacele laturilor. suma cifrelor lui să fie divizibilă cu 3.. 4. 3 4 5  π 2. • La toate subiectele se cer rezolvări complete....  2 a) Să se calculeze aria suprafeţei cuprinse între graficul funcţiei f şi axele de coordonate. N . Se consideră matricea A =   şi mulţimea G = X ( a ) = I 2 + aA a ∈  −1 −1 a) Să se arate că ∀ a. unde . specializarea matematică . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 25 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 025 1 1. 5p ln 3 ln 4 ln 5 ln n 5p + + + . Să se calculeze (1 − i )(1 + 2i ) − 3 ( 2 − i ) .informatică. este descrescător.

specializarea matematică .Proba D. Fie mulţimea A = {−2. 1 1 1 1 . f ( x ) = arcsin x . c) Să se demonstreze că f nu are toate rădăcinile reale. 1 0 cos t     sin t  a) Să se arate că dacă matricea X ∈ M2 ( ) verifică relaţia AX = XA . 1] → R. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 26 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 026 1. dat de xn+1 = f ( xn ) .  b a 5p . − 1) . unde x1 . Se consideră funcţia f : descrescătoare. → . Să se arate că funcţia f f f este strict 3. 1. 3  2  f ( −2 ) + f ( −1) + f ( 0 ) + f (1) + f ( 2 ) .1] → . MT1. x2 . Fie funcţia f : [ −1. ∀n ∈ N∗ şi x1 = 0. b) Să se calculeze c) Să se arate că ∫0 1 2 f ( x) d x . iar acestea sunt crescătoare. ∫0 x f ( x) dx ≤ 4 . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se consideră matricele A =  şi B =  . • Toate subiectele sunt obligatorii. cos nt   c) Să se rezolve în mulţimea M2 ( ) ecuaţia X 2 = A . atunci există a. a) Să se arate că funcţia g :[−1. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 3x + 9 x = 2 . a) Să se determine asimptota la graficul funcţiei f spre + ∞ . − 1. f ( x ) = 1 − 2 x . Fie funcţia f : R → R.Filiera vocaţională. 4. b ∈  a −b  astfel încât X =  . Să se calculeze 5. x3 . 5p b) Să se arate că funcţia f este strict crescătoare pe R . 1 π  6. f ( x ) = arctg x − arcctg x . 5p Ministerul Educaţiei. π . Bn =   sin nt − sin nt  . 5p 5p 5p 5p 5p c) Să se arate că şirul ( xn )n≥1 . Fie α ∈  . 1 BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . Se acordă 10 puncte din oficiu. programa M1 2. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 26 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 026  0 −1  cos t − sin t  1. Să se determine ecuaţia mediatoarei segmentului AB . Să se calculeze tgα . 26 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 26 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 026 1. cu t ∈ . x4 ∈ + + + x1 x2 x3 x4 5p 5p 5p a) Să se calculeze sunt rădăcinile polinomului f .informatică. În sistemul cartezian de coordonate xOy se consideră punctele A ( −1. 5p 5p b) Să se demonstreze că ∀ n ∈ *  cos nt . π  cu sin α = . Ministerul Educaţiei. • La toate subiectele se cer rezolvări complete. Să se calculeze z1 + z2 . b) Să se determine restul împărţirii polinomului f la ( X − 1)2 . 0. Fie z1 şi z2 soluţiile complexe ale ecuaţiei 2 z 2 + z + 50 = 0 . profilul militar. g ( x) = xf ( x) are primitive. 3) şi B (1. 2. 2} şi o funcţie bijectivă f : A → A . este convergent . Se consideră a ∈ şi polinomul f = 3 X 4 − 2 X 3 + X 2 + aX − 1∈ [ X ] . 2.

1] → R. Să se determine valoarea maximă a funcţiei f : → .1. Să se determine măsura unghiului AOB . f ( x ) = −2 x 2 + x . a) Să se calculeze lim . Se consideră funcţiile f : R → R. astfel încât AX = XA . y ∈ astfel 5p 5p 5p 5p c) Să se demonstreze că ecuaţia Y 2 = A nu are nicio soluţie în mulţimea M'2 ( ). b) Fie funcţia f : → .3} → {0. 2 ) şi B ( 3. • Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. • La toate subiectele se cer rezolvări complete.1. În mulţimea M'2 ( 5p 5p  0 0 1 0 A= şi I 2 =  ... f ( x ) = 1 + x + x + x + x şi F : a) Să se arate că funcţia F este strict crescătoare pe R . Ştiind că α ∈ şi că sin α + cos α = . ∗ ∗ . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 27 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 027 1. se consideră matricele ) b) Să se demonstreze că dacă X ∈ M'2 (  x 0 încât X =  . 4. Să se rezolve în intervalul ( 0. 5. Pe mulţimea se defineşte legea de compoziţie x ∗ y = x + y + xy . Se acordă 10 puncte din oficiu. f ( x ) = x + 1 . 2. b) Să se arate că funcţia F este bijectivă . 3 Ministerul Educaţiei.Filiera vocaţională. 1 6. ∀x. specializarea matematică . 2. x 0 5p 5p 5p şi a = 1 + 1 1 1 1 + + + . F ( x ) = ∫ f ( t ) dt. a) Să se arate că legea „ ∗ ” este asociativă. 1 0   0 1 ) .2. 2 3 2008 2009 Ministerul Educaţiei. . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 27 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 027 1. 0 ) . MT1.Proba D. Varianta 27 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 027 5p 5p 5p 5p 5p 5p 1. În sistemul cartezian de coordonate xOy se consideră punctele O ( 0. f ( x ) = ( x − 1)arcsin x. 2 3 4 5 .2.informatică. să se calculeze sin 2α . atunci există x.3} care au proprietatea f ( 0 ) = f (1) = 2 . y ∈ 1 1 1 1 c) Să se calculeze 1 ∗ ∗ ∗ . 3. profilul militar. x2 − x b) Să se determine punctele în care funcţia f nu este derivabilă . c) Să se calculeze −1 −1 ∫0 F ( x ) d x . Să se verifice relaţia f ( x ∗ y ) = f ( x ) ⋅ f ( y ) . unde F este inversa funcţiei F a → . c) Să se arate că funcţia f este convexă. x →0 5p 5p 5p f ( x) BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . Fie funcţia f : [ −1. A (1. Să se calculeze modulul numărului complex z = 1 + i + i 2 + i 3 + … + i 6 . Să se determine numărul funcţiilor f : {0.  y x a) Să se determine rangul matricei A + I 2 . 1) .∞ ) ecuaţia lg 2 x + 5lg x − 6 = 0 . programa M1 2 3 4 2.

Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică. • Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu. • La toate subiectele se cer rezolvări complete.

28 5p 5p 5p 5p 5p 5p

Varianta 28
( 2 ) , f ( 3 ) şi
f ( 2) .

SUBIECTUL I (30p) – Varianta 028 1. Să se calculeze (1 + i ) + (1 − i ) .
10 10

2. Fie funcţia f :

, f ( x ) = 6 x − 3 x 2 . Să se ordoneze crescător numerele f

3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 2 x − 1 = 3 . 4. Să se determine numărul funcţiilor f : {0,1,2,3} → {0,1,2,3} care au proprietatea că f ( 0 ) este număr impar. BM 1 2 1 = . Să se demonstreze că AM = AB + AC . 5. Fie triunghiul ABC şi M ∈ ( BC ) astfel încât BC 3 3 3 3 π  6. Ştiind că α ∈  , π  şi că sin α = , să se calculeze tg α . 2  5 

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
28 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 028  1 0 1. Se consideră matricea A =  . 0 8 a) Să se rezolve ecuaţia det( A − xI 2 ) = 0 .
 a 0 încât X =   0 b

5p 5p

b) Să se arate că dacă matricea X ∈ M2 (

) verifică relaţia

AX = XA , atunci există a, b ∈

astfel

5p

c) Să se determine numărul de soluţii ale ecuaţiei X 3 = A , X ∈ M2 ( ) . 2. Se consideră mulţimea de funcţii G = f a, b :

{

f a , b ( x ) = ax + b, a ∈

*

, b∈

}.

5p 5p 5p

a) Să se calculeze f −1, 2

f −1, 2 , unde „ ” este compunerea funcţiilor.

b) Să se demonstreze că ( G , ) este un grup. c) Să se arate că grupul G conţine o infinitate de elemente de ordin 2.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
28 5p SUBIECTUL III (30p) – Varianta 028 1. Fie funcţia f :[0,3] → R, f ( x ) = { x} (1 − { x}) , unde { x} este partea fracţionară a numărului x . a) Să se calculeze lim f ( x ) .
x →1 x <1

5p b) Să se determine domeniul de continuitate al funcţiei f . 5p c) Să se determine punctele în care funcţia f nu este derivabilă BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1 . x 1 şi F : [ 0, + ∞ ) → R, F ( x ) = ∫ f (t )dt . 2. Se consideră funcţiile f : R → R, f ( x ) = 0 2 − sin x 5p 5p 5p a) Să se calculeze

∫0 f ( x ) cos x dx .
x →∞

π 2

b) Să se demonstreze că funcţia F este strict crescătoare. c) Să se determine lim F ( x).

Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică. • Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu. • La toate subiectele se cer rezolvări complete.

29 5p 5p 5p 5p 5p 5p

Varianta 29

SUBIECTUL I (30p) – Varianta 029 1. Să se demonstreze că numărul a = 7 + 4 3 + 7 − 2 3 este număr natural. 2. Se consideră funcţia f :

, f ( x) = 2 x 2 − 5 x + 2 . Să se rezolve inecuaţia f ( 2 x ) ≤ 0 .

3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia x = 2 − x . 4. Să se calculeze probabilitatea ca, alegând o mulţime din mulţimea submulţimilor nevide ale mulţimii A = {1, 2, 3, 4, 5, 6} , aceasta să aibă toate elementele impare. 5. Fie punctele A ( 2,0 ) , B (1,1) şi C ( 3, −2 ) . Să se calculeze sin C .
 π 6. Ştiind că α ∈  0,  şi că tg α + ctg α = 2 , să se calculeze sin 2α .  2

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
29 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 029 x+ y+z=0  1. Se consideră sistemul  mx + y + z = m − 1 , m ∈  x + my + 2 z = −1  a) Să se determine m ∈

 1 1 1 şi matricea A =  m 1 1  .  1 m 2  

5p 5p 5p

pentru care det ( A ) = 0 .

b) Să se arate că pentru orice m ∈ sistemul este compatibil. c) Să se determine m ∈ ştiind că sistemul are o soluţie ( x0 , y0 , z0 ) cu z0 = 2 . 2. Se consideră mulţimea M2 (
ˆ 0 O2 =  ˆ 0 ˆ ˆ ˆ 1 0 0  şi I 2 =  ˆ ˆ  . ˆ 0 0 1
3

) , submulţimea G =  X ∈ M2 ( 3 ) 
 

ˆ    X =  a 2b   şi matricele b a   

5p 5p

inversabile din M2 ( 5p

ˆ ˆ a) Să se verifice că dacă x, y ∈ 3 , atunci x 2 + y 2 = 0 dacă şi numai dacă x = y = 0 . b) Să se arate că mulţimea H = G \{O2 } este un subgrup al grupului multiplicativ al matricelor
3

).

c) Să se rezolve ecuaţia X 2 = I 2 , X ∈ G .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
*

29

SUBIECTUL III (30p) – Varianta 029 1. Se consideră n ∈ şi funcţiile fn , gn : → , fn (x) =1− x + x2− x3+... − x2n−1+ x2n, gn (x) = x2n+1+1. g ′ ( x) g n ( x) a) Să se verifice că f n′ ( x) = n , ∀x ∈ \ {−1}. − x + 1 ( x + 1)2

5p 5p

1 b) Să se calculeze lim f n′   .   n→∞ 2 BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1 5p c) Să se demonstreze că f n are exact un punct de extrem local.

2. Se consideră şirul ( I n )n∈N∗ definit prin I n = ∫ 5p 5p 5p a) Să se calculeze I 2 .

1

xn

0 1 + x3

dx, ∀n ∈ N∗ .

b) Să se demonstreze că şirul ( I n )n∈N∗ este strict descrescător . c) Să se calculeze lim I n .
n→∞

Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică. • Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu. • La toate subiectele se cer rezolvări complete.

30 5p 5p 5p 5p 5p

Varianta 30

SUBIECTUL I (30p) – Varianta 030 1 1 1 1 1. Să se demonstreze că numărul + + +… + este natural. 1+ 2 2+ 3 3+ 4 99 + 100 2. Se consideră funcţia f : → , f ( x ) = x 2 − mx + 2 . Să se determine mulţimea valorilor parametrului real m pentru care graficul funcţiei f intersectează axa Ox în două puncte distincte. 3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia log3 ( x + 1) + log 3 ( x + 3) = 1 . 4. Să se calculeze probabilitatea ca, alegând o mulţime din mulţimea submulţimilor nevide ale mulţimii A = {1, 2, 3, 4, 5} , aceasta să aibă produsul elementelor 120. 5. Se consideră punctele A ( 0,2 ) , B (1, −1) şi C ( 3, 4 ) . Să se calculeze coordonatele centrului de greutate al triunghiului ABC. 6. Să se demonstreze că sin

5p

π
8

=

2− 2 . 2

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
30 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 030 1. Se consideră numerele reale a, b, c , funcţia f :
1 A= a a3 1 b b3 1 1 c şi B = a f (a) c3 1 b f (b) 1 c . f (c )
→ , f ( x) = x3 + 2 x + 3 şi determinanţii

5p 5p 5p

a) Să se arate că A = ( a − b )( b − c )( c − a )( a + b + c ) . b) Să se arate că A = B . c) Să se arate că, pentru orice trei puncte distincte, cu coordonate naturale, situate pe graficul funcţiei f , aria triunghiului cu vârfurile în aceste puncte este un număr natural divizibil cu 3.
 −1 3  2. Se consideră matricea A =  .  şi mulţimea G = X ( a ) = I 2 + aA a ∈  3 −9  a) Să se arate că ∀ a, b ∈ , X ( a ) X ( 0 ) = X ( a ) şi X (a ) X (b) = X (a + b − 10ab).

{

}

5p 5p

 b) Să se arate că mulţimea H =  X ( a ) a ∈  înmulţirea matricelor.

 1  \    este parte stabilă a lui M2 (  10  

)

în raport cu

5p

c) Să se rezolve ecuaţia X 2 = I 2 , X ∈ G .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

30

SUBIECTUL III (30p) – Varianta 030 1. Se consideră funcţia f : R → R, f ( x ) = x −
x3 − sin x . 6

5p 5p

a) Să se determine lim f ( x ) .
x →− ∞

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ -0, ∀x ≥ D, MT1, programa M1 5p c) Să se demonstreze că f ( x ) ≤ Proba 0.

b) Să se calculeze derivata a doua a doua funcţiei f.
1+ x 1 + x2

2. Fie funcţia f : R → R, f ( x ) = 5p 5p 5p

.

1 a) Să se arate că funcţia F : R → R, F ( x ) = arctg x + ln x 2 + 1 este o primitivă a funcţiei f . 2

(

)

b) Să se calculeze

∫0 f ( x)dx .
n

1

c) Să se arate că şirul ( an )n∈N∗ , definit de an = ∑

n+k
2

k =1 n

+k

2

, ∀n ∈ N∗ , este convergent .

5p a) Să se arate că graficul funcţiei f admite asimptotă spre − ∞ . c) Să se demonstreze că polinomul f are toate rădăcinile reale. c) Să se arate că ecuaţia X 2 = A ( 0 ) . 31 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 31 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 031 1 + 3a . ∀n ∈ N∗. ) nu are soluţii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. 1. 100 100 = ( X + i ) + ( X − i ) . ∀n ∈ N∗..informatică.. X ∈ M 2 ( 2. f f = a100 X 100 + a99 X 99 + . Să se determine două numere reale care au suma 1 şi produsul −1 . dintre care 12 sunt fete. profilul militar. 4 b) Să se determine toate numerele complexe x pentru care ( A( x) ) + ( A( x) ) = O2 . specializarea matematică . Ministerul Educaţiei. b) Să se determine restul împărţirii polinomului f la X 2 − 1 . În sistemul cartezian de coordonate xOy se consideră punctele A ( 2. Pentru x ∈ 5p 5p 5p 2   se consideră matricea A( x) =  x + 1 x − 1 ∈ M2 ( x −1   1 ). Să se determine ecuaţia dreptei care trece prin punctul C şi este paralelă cu dreapta AB. 5p b) Să se determine domeniul de derivabilitate al funcţiei f . 5p BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . 2 a) Să se verifice că ( A( x) )2 = 2 xA( x). 0 x +1 5p a) Să se calculeze I 2 . • Toate subiectele sunt obligatorii. Se consideră polinomul f ∈ [ X ] .Proba D. f ( x ) = | x 2 − x | . B ( −1. 6.Filiera vocaţională. să se arate că log 16 24 = 3. Ministerul Educaţiei. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 31 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 031 1. Ştiind că log 3 2 = a . • La toate subiectele se cer rezolvări complete. + a1 X + a0 . Se consideră şirul ( I n )n∈N∗ dat de I n = ∫ 2 dx. 3) . 4a 2. 1) şi C (1. Să se determine în câte moduri se poate alege un comitet reprezentativ al clasei format din 3 fete şi 2 băieţi. n→∞ . Într-o clasă sunt 22 de elevi. Se acordă 10 puncte din oficiu. 1 b) Să se verifice că I n+ 2 + I n = . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 31 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 031 1. 4. 5p n +1 5p c) Să se calculeze lim nI n . 1MT1. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 22 x +1 + 2 x + 2 = 160. Se consideră funcţia f : R → R. care are forma algebrică 5p 5p 5p a) Să se calculeze a100 + a99 . c) Să se determine punctele de extrem local ale funcţiei f. Să se arate că sin 6 < 0 . − 1) . programa M1 xn 2. 5.

− 1. Ştiind că x ∈  .  a 10b   2 2 2. programa M1 ( x + 1) 2 este constantă. Toate subiectele sunt obligatorii. Să se determine numărul funcţiilor pare f : A → A . Se consideră mulţimea G ⊂ M2 ( ) . 5p 5p 5p a) Să se arate că determinantul matricei sistemului are valoarea (a + 2)(a − 1)2 . b) Să se rezolve sistemul în cazul în care este compatibil determinat. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia sin x = 1 + cos 2 x . 2. f ( x ) = 2 x − 1 şi g ( x ) = −4 x + 1 .  b a    19 60  a) Să se verifice că A =  ∈G . profilul militar. În sistemul cartezian de coordonate xOy se consideră punctele A ( 2. Se consideră în sistemul  x + ay + z = 1 . 5 2  2  Ministerul Educaţiei. ∀x ∈ R . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 32 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 032  ax + y + z = 1  3 1. Y ∈ G . MT1. specializarea matematică-informatică. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 32 5p 5p 5p SUBIECTUL III (30p) – Varianta 032 1. pentru oricare X . 0 x →∞ x c) Să se calculeze aria suprafeţei cuprinse între graficele celor două funcţii şi dreptele x = 0 şi x = 1 .  6 19  b) Să se arate că X ⋅ Y ∈ G . Se acordă 10 puncte din oficiu. g ( x ) = arctg x . 2 → . 1) şi C (1. Se consideră funcţiile f . 4. Să se demonstreze că s ∈ (1. f ( x ) = 5p 5p 5p a) Să se calculeze x3 − x + arctg x şi g : R → R. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.Proba D. 3. ∫1 2 . 3 f '( x) dx . 2} . a) Să se calculeze f ′ ( x ) . Să se determine coordonatele punctului de intersecţie a graficelor celor două funcţii. b) Să se demonstreze că 0 < f ( x ) ≤ c) Să se demonstreze că funcţia g : π . Se consideră funcţiile f : R → R. x 1 x b) Să se determine lim 3 ∫ f (t )dt. a ∈  x + y + az = a  . 32 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 32 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 032 1 1 1 1 1. La toate subiectele se cer rezolvări complete. 0. Se consideră numărul real s = 1 + + 2 + 3 + … + 2009 . B ( −1. c) Să se demonstreze că mulţimea G este infinită. f ( x ) = arctg ( x + 2 ) − arctg x. 2 2 2 2 2. g : → . Să se determine coordonatele punctului D ştiind că patrulaterul ABCD este paralelogram. π  şi că sin x = . 5p 5p 5p Ministerul Educaţiei. c) Să se rezolve sistemul în cazul a = −2 . să se calculeze sin . x ∈ R .• • Filiera vocaţională. 3) . G =   | a. 1. b ∈ . 2 ) . 3 x  π  6. a − 10b = 1  . g ( x) = f ( x) + arctg 2 BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . Fie mulţimea A = {−2. 5p 5. − 1) . Se consideră funcţia f : R → R.

Filiera vocaţională. x 0 5p 5p 5p x +1 x arctg x − . 2. + . B ( −1. alegând un element din mulţimea { n | n ∈ . +. ∗ . ∀x ≥ 0 . H. 4. Să se determine valoarea minimă a funcţiei f : → . n < 100 . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 33 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 033 1 1 1 1 1 1. 33 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 33 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 033 1. 2 3  Ministerul Educaţiei. b) Să se demonstreze că 2.. 2. a) Să se arate că f1 ( x ) = 2 n→∞ . Ministerul Educaţiei. − 1) . + ∞ ) → R.4} . 5p 5p 5p ( 7 . c ∈ 1. f ( x) = 3 x 2 + 4 x + 2 . 1) . + ∞ ) . 3) şi D ( a. an = + + + . specializarea matematică . profilul militar. c ∈ 2. Să se arate că numărul log 4 16 + log 3 9 + 3 27 este natural. unde a ∈ . MT1. ∀n ≥ 1 . b. ⋅ ) şi { 7 }. ˆ ˆ ˆ ˆ a) Să se arate că H = {0. 5p 5p 1 1 1 1 < − < .1. c) Să se demonstreze că ∀ a. Ştiind că x ∈ şi că tg x = 1 π  . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. • Toate subiectele sunt obligatorii. 2 2 π 1 b) Să arate că f n (1) ≤ ⋅ . f n ( x ) = ∫ t n arctg t dt . 4 ) . 5. Se consideră corpul 5p 5p 5p . ∀k ∈ N∗. Se acordă 10 puncte din oficiu. b) Să se arate că. programa M1 c) Să se demonstreze că şirul (an )n≥1 este convergent. 3. 5p 6. Să se determine a ∈ astfel încât dreptele AB şi CD să fie paralele. pentru orice a ∈ c) Să se arate că {x 2000 | x ∈ 7} = 7 există x. 2(k + 1) k + k k + 1 2k k BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ 1 Proba D. Fie funcţia f : ( 0. y ∈ 7 astfel încât a = x 2 + y 2 . Se consideră funcţiile f n : [ 0. să se calculeze tg  x +  . b. acesta să } fie număr raţional. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 33 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 033 1 0 0 0 1 0  0 1 0  .. ∀n ∈ x 1 2 2 3 3 n n 5p a) Să se arate că funcţia f ′ este strict crescătoare pe intervalul ( 0. + ∞ ) → . b) Să se calculeze B −1 . • La toate subiectele se cer rezolvări complete. f ( x ) = şi şirul (an ) n≥1 . C (1. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 16 x + 3 ⋅ 4 x = 4 . ∀n ∈ N∗. B =  0 0 1  şi A = aI3 + bB + cB 2 . H = x2 x ∈ . Să se calculeze probabilitatea ca. În sistemul cartezian de coordonate xOy se consideră punctele A ( 2. ( a + b + c ) det ( A ) ≥ 0 . a. 4 n +1 c) Să se calculeze lim nf n (1) . Se consideră matricele I 3 = 0 0 1 1 0 0     a) Să se calculeze B 3 .informatică.

Să se determine numărul funcţiilor bijective f : A → A . n 2 2  5p a) Să se demonstreze că funcţia este strict crescătoare pe intervalul ( 0. f ( x ) = an = 1 + 1 3 1   − ln  x +  + ln  x +  şi şirul ( an )n∈N∗ . 3 c) Să se arate că.3 ( 5p 5p 5p a) Să se calculeze suma elementelor matricei A . 4) . + ∞ ) . 1 b) Să se calculeze f1   . Să se arate că vârful parabolei asociate funcţiei f : → . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 34 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 034 1.1] → R. b) Să se arate că A2 = 32 A . cu proprietatea că f (1) = 2 . 5p 4. • La toate subiectele se cer rezolvări complete. Să se calculeze modulul numărului complex z = (3 + 4i) 4 . 6] este parte stabilă a lui . 2π ) . + − ln  n +  .1) . Să se determine numărul soluţiilor ecuaţiei sin x = sin 2 x din intervalul [0. În sistemul cartezian de coordonate xOy se consideră punctele A(2. Se consideră funcţia f : ( 0. c) Să se demonstreze că şirul ( an )n∈N∗ este strict descrescător . c) Să se arate că rangul matricei An este 1. C (1.  6 3 Ministerul Educaţiei. x +1 2 2   1 1 1  + . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 34 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 034 1. +∞ ) . ∀ x. 2. x →1 x <1 .3. Ministerul Educaţiei. y ∈ este o constantă reală.. Se consideră funcţiile f n : [ 0. specializarea matematică .fProba D. ∀n ∈ N∗ . 2 c) Să se determine lim f 2 ( x ) . 5p 5p 5p 1 1 în raport cu legea „ ∗ ” . 5p 3. Să se determine a ∈ pentru care dreptele AB şi CD sunt perpendiculare. a ∈ .1 (  6   ) şi A = LK . f ( x) = 2 x 2 + 2 x + 1 se găseşte pe dreapta de ecuaţie x + y = 0 . 5p 5. 2.informatică. oricare ar fi n ∈ ∗ . Se consideră triunghiul ascuţitunghic ABC în care are loc relaţia sin B + cos B = sin C + cos C .. Să se demonstreze că triunghiul ABC este isoscel. −1) . • Toate subiectele sunt obligatorii. profilul militar. B (−1. 2. Pe mulţimea se consideră legea de compoziţie x ∗ y = axy − x − y + 6 .3) şi D (a.Filiera vocaţională. unde a  4 ) . 3 1 b) Să se arate că legea „ ∗ ” admite element neutru dacă şi numai dacă a = . BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . 1 a) Pentru a = . Fie mulţimea A = {1.5} . dacă intervalul [ 0. 5p 2. MT1. 5p 6. ∀n ∈ N∗ . 34 Varianta 34 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 034 5p 1. programa M1 5p 5p b) Să se arate că f ( x ) < 0. + ∞ ) → R. să se demonstreze că legea „ ∗ ” este asociativă.  . ∀x ∈ ( 0. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. 4. f n ( x ) = ∫ t n arcsin t dt . x 0 5p 5p 5p a) Să se calculeze derivata funcţiei f3 . L =  5  ∈ M 3. atunci a ∈  . Se consideră matricele K = (1 2 3) ∈ M1. Se acordă 10 puncte din oficiu.

∀n ∈ 2 0 ∗ c) Să se determine asimptotele graficului funcţiei f .1. programa M1 2. ∀a. 6. funcţia f : [ 2] → f (a + b 2) = a 2 − 2b 2 . Fie şirul ( I n )n∈N∗ dat de I n = ∫ (2 x − x 2 )n dx.Filiera vocaţională. Ministerul Educaţiei. c) Să se arate că şirul ( I n )n∈ ∗ tinde descrescător către 0. } . 3 3 2. a) Să se arate că funcţia f ′ este strict descrescătoare pe R . 5p 5p b) Să se arate că lim x a f ( x) = 0. 5p 5p 5p a) Să se calculeze I1 . C (0. b) Să se arate că. Să se calculeze modulul numărului ( 2 + i ) + ( 2 − i ) . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 35 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 035 1. − 3) şi B ( 4. alegând un element din mulţimea A. b) Să se demonstreze că ( 2n + 1) I n = 2nI n−1 . Să se calculeze aria unui paralelogram ABCD cu AB = 6 . profilul militar. Se consideră matricele A =  2 2 0  şi B =  1  . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 35 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 035  2  1 2 −1  1. 5p 5p 5p a) Să se arate că 7 + 5 2 ∈ A .. ∀a ∈ . Să se calculeze distanţa de la punctul O la dreapta AB. • La toate subiectele se cer rezolvări complete. c) Să se determine rangul matricei A* . b ∈ şi mulţimea A = x ∈  2    5p 5p 5p ). acesta să fie divizibil cu 5. ∀n ∈ N∗.3) . 0 ) . 5  1 4 −3      a) Să se arate că ecuaţia AX = B are o infinitate de soluţii X ∈ M3. x →∞ 5p BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . 5. AD = 8 şi m ( ADC ) = 135 . 35 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 35 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 035 1..1) . pentru orice x. { f ( x ) = −1 . .. 2.. Ministerul Educaţiei. Să se determine probabilitatea ca.   c) Să se arate că mulţimea A este infinită. . b ∈ } . B (−1. adjuncta matricei A. • Toate subiectele sunt obligatorii. n ≥ 2. specializarea matematică . f ( x ) = x − ln(e x + 1) . 2009} . y ∈  2  . Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 3 ⋅ 4 x − 6 x = 2 ⋅ 9 x . Se consideră mulţimea [ 2] = { a + b 2 a. Să se calculeze valoarea funcţiei în punctul x = 2 . Se acordă 10 puncte din oficiu. Se consideră funcţia f : R → R. 2. − 3).informatică. f ( xy ) = f ( x ) f ( y ) .1 ( b) Să se verifice că A3 = 10 A . MT1. 3. Graficul unei funcţii de gradul al doilea este o parabolă care trece prin punctele A(1. 4. Se consideră mulţimea A = {0.Proba D. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. În sistemul cartezian de coordonate xOy se consideră punctele A ( 0.

nu esteD. → . x 1 a) Să se determine punctele de inflexiune ale graficului funcţiei F . Se consideră matricele O2 =  şi A =  0 0 c   a) Să se arate că a + d = 0 . 4. 3. x4 ∈ . grad ( h ) ≤ 3 } . b) Să se arate că matricea I 2 + A este inversabilă. programa M1 2. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 36 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 036 a  0 0 1. Fie funcţiile f . c) Să se arate că A = B . a1a2 a3 . f ( x ) = 2 − x.1) şi C (−1. g ( x ) = 3 x + 2 . cu rădăcinile x1 . b ∈ M2 ( d  ) . acesta să fie divizibil cu 50. Să se calculeze ( f g )( x) − ( g f )( x). f ( x ) = 3 x3 + 1 este injectivă. −2) . alegând un număr din mulţimea numerelor naturale de trei cifre. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Să se calculeze probabilitatea ca. 2. Se acordă 10 puncte din oficiu. { [ X ] } şi B = h(a) h ∈ { [ X ] . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 36 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 036 x 3 +1 1. AC = 5 şi BC = 7. 5p 5p 5p b) Să se calculeze | x1 | + | x2 | + | x3 | + | x4 | . Se consideră polinomul f = X 4 − 2 X 2 + 9 . 7 7 Să se determine a60 . • Toate subiectele sunt obligatorii. cu proprietatea că A2 = O2 . specializarea matematică . profilul militar. ∞). F ( x ) = ∫ f (t )dt.Filiera vocaţională. x3 . a ) sunt coliniare. 5p c) Să se demonstreze că şirul ( an )n∈N Proba convergent. f ( x) = e− x şi F : 2 → . 5p 5p 5p c) Să se arate că ecuaţia AX = O2 are o infinitate de soluţii în mulţimea M2 ( şi mulţimile A = g ( a ) g ∈ ). Se consideră funcţiile f : 5p 5p 5p 1 * ..informatică. g : → 5p 5p 5p 5p 5p . Se consideră numărul raţional scris sub formă de fracţie zecimală infinită = 0. 5. Fie funcţia f : \ { 3} → . ∀n ∈ 3−x 5p a) Să se demonstreze că funcţia f este strict crescătoare pe (−∞. Ministerul Educaţiei. Să se demonstreze că funcţia f : → . numărul a = 2 + i a) Să se calculeze f ( a ) . B (4. 2. ∫0 F ( x) dx. 1 .. b) Să se determine asimptotele graficului funcţiei f . b) Să se calculeze c) Să se calculeze ∫0 xf ( x) dx. . f ( x) = şi şirul (an )n≥1 definit prin a1 = 2. MT1. 5p BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ∗. x2 . Fie ABC un triunghi care are AB = 3. Să se calculeze cos A . an+1 = f ( an ). 3) şi pe ( 3. 6. Ministerul Educaţiei. Să se determine a ∈ pentru care punctele A(1. • La toate subiectele se cer rezolvări complete. 36 5p Varianta 36 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 036 1 1 1.

Se consideră matricea A =  b b + 1 b + 2  . . 6. q şi r. cu p. x2 . Ministerul Educaţiei. Fie ABCD un pătrat de latură 1. cu a. 5p a) Să se arate că funcţia f este strict crescătoare pe R . ∞ ) şi cu rădăcinile [X ]. atunci a. q. f = X 3 + pX 2 + qX + r . c) Să se arate că rang A ≥ 2 . c) Să se calculeze lim nI n . 5p 5p 5p ( ) . ab + bc + ca > 0 şi abc < 0 . profilul militar. 37 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 37 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 037 1. Să se determine imaginea funcţiei f : → . c sunt trei numere reale astfel încât a + b + c < 0 . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Să se determine numărul termenilor raţionali din dezvoltarea binomului ( 2 +1 . c) Să se demonstreze că dacă a.Filiera vocaţională. x3 ∈ . 5p 5p 5p a) Să se demonstreze că f nu are rădăcini în intervalul [ 0. b. Să se arate că sin105 = 4 Ministerul Educaţiei. Să se calculeze suma 1 + 4 + 7 + . n→∞ . b) Să se calculeze det A − At . f ( x ) = x2 + x + 1 .. r ∈ ( 0. ) 5 5. 5p x D. Se acordă 10 puncte din oficiu. 5p f ( x) c) Să se determine a ∈ pentru care lim a există. b) Să se demonstreze că şirul ( I n )n≥1 este convergent . • La toate subiectele se cer rezolvări complete. Se consideră şirul ( I n )n≥1 dat de I n = ∫ x n e x dx. ∞ ) . b. programa M1 2. specializarea matematică .  1 3  3. b ∈ 1 1 a    a) Să se arate că det ( A ) = ( a − b )( a − 1) . 3 3 3 b) Să se calculeze x1 + x2 + x3 în funcţie de p. c ∈ ( −∞. b) Să se arate că funcţia f este bijectivă .  2 2     4. f ( x ) = x3 − 3 x + 3arctg x . 2. + 100 .Proba→∞ MT1. ∀a. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar SUBIECTUL III (30p) – Varianta 037 1. 6+ 2 . x BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . Se consideră polinomul f ∈ x1 . 5p 5p 5p a) Să se calculeze I1. ∀n ∈ 0 1 ∗ 37 . Să se arate că numărul sin  arcsin  + sin  arccos  este natural. Să se calculeze lungimea vectorului AB + AC + AD . • Toate subiectele sunt obligatorii. Se consideră funcţia f : R → R.informatică. 0 ) . b ∈ 2. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 37 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 037  a a +1 a + 2 1. este finită şi nenulă..

b. atunci X ∈ M .informatică.   | 5p 5p 5p ). numărul f ( x ) − f ( y ) este divizibil cu x − y . Să se calculeze perimetrul triunghiului ABC. c) Să se arate că ecuaţia X 2 = A nu are soluţii în M 3 ( a) Să se arate că numărul f ( 3) − f (1) este număr par. Să se determine a ∈ pentru care cele trei drepte sunt concurente. c) Să se determine coeficienţii polinomului f ştiind că f (1) = 4 şi f (b) = 3 . Se acordă 10 puncte din oficiu. 5p 5p 5p b) Să se arate că. y ∈ . 1 b) Să se demonstreze că funcţia f admite primitive pe R . c ∈ . programa M1 ( ) numărului real x . pentru orice x. d 2 : 3 x + y − 2 = 0 şi d3 : x + y + a = 0 . Proba) D. Să se arate că log 2 3 ∈ (1. specializarea matematică . oricare ar fi x ∈ 3. SUBIECTUL I (30p) – Varianta 038 1. BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ -. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia sin x + cos ( − x ) = 1 . unde { x} este partea fracţionară a 2. 2 3 3 4. Ministerul Educaţiei. pentru orice număr natural n. Se consideră matricea A =  1 1 0  c b a      a) Să se calculeze A3 . 5p a) Să se demonstreze că funcţia f este strict crescătoare. b) Să se demonstreze că funcţia f este bijectivă. 2. n ≥ 3 .Filiera vocaţională. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 38 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 038 1. 5p 5p c) Să se arate că graficul funcţiei f nu are asimptotă oblică spre + ∞ . c ∈  . 2. . f ( x ) = 2 x + ln( x 2 + x + 1). Se consideră funcţia f : R → R f ( x = MT1. Ministerul Educaţiei. cu a.{ x} 1 − { x} . b) Să se arate că dacă X ∈ M3 ( ) şi AX = XA . Să se arate că. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. ştiind că AB = 4. Se consideră funcţia f : R → R. AC = 3 şi m( BAC ) = 60 . 38 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 38 . 6. profilul militar. b. • Toate subiectele sunt obligatorii. 2 ) . Se consideră polinomul f = aX 4 + bX + c . • La toate subiectele se cer rezolvări complete. are loc relaţia Cn + Cn = Cn +1 . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 38 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 038  a 0 0  0 0 0  1 0 0  şi mulţimea de matrice M =  b a 0  1.   a . c) Să se arate că valoarea integralei ∫a a +1 f ( x ) d x nu depinde de numărul real a . 5p 5p 5p a) Să se calculeze ∫0 f ( x ) d x . Să se determine valorile reale ale lui m pentru care x 2 + 3x + m > 0 . Se consideră dreptele de ecuaţii d1 : 2 x + 3 y + 1 = 0 . 5.

1 3. Să se arate că funcţia f : (1. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 39 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 039 x + y + z = 0  1. 5.Filiera vocaţională. 4 Ministerul Educaţiei. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. MT1.3} → {0. • La toate subiectele se cer rezolvări complete. ∞ ) → . 2. 6. specializarea matematică . Fie ABC un triunghi care are AB = 2. Să se calculeze AB ⋅ AC . 1. c) Să se demonstreze că mulţimea M are o infinitate de elemente. c) Să se determine mulţimea soluţiilor sistemului. Ministerul Educaţiei. xn+1 = e f ( xn ) este convergent.informatică. profilul militar. c ∈ bcx + acy + abz = 0  a) Să se calculeze det ( A ) .Proba D. în cazul în care a = b ≠ c . Se acordă 10 puncte din oficiu. 5p b) Să se determine asimptotele graficului funcţiei f. Se consideră funcţia f : (0. programa M1 n x dx. f ( x) = x ln x . ∞) → . f ( x ) = x + este injectivă. n→∞ 1 0 BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ .1. cu a. Se consideră mulţimea M = a + b 5 a. b) Să se arate că şirul ( I n )n∈N∗ verifică relaţia 4 I n +1 + 5 I n = c) Să se determine lim nI n . ∀n ∈ N∗ . • Toate subiectele sunt obligatorii.3} pentru care f (1) este număr par. 5p 5p c) Să se demonstreze că orice şir ( xn )n∈ cu proprietatea x0 ∈ (0. 39 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 39 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 039 −1 + i 3 . b ∈ . a 2 − 5b 2 = 1 . în cazul în care a. Se consideră numărul complex z = 2 2. b) Să se demonstreze că M este grup în raport cu înmulţirea numerelor reale.1). ∀n ∈ N∗. x 4. Să se determine numărul funcţiilor f : {1. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 39 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 039 1. 5p 5p 5p b) Să se rezolve sistemul. 2. c sunt distincte două câte două. 2. Se consideră şirul ( I n )n∈N∗ definit prin I n = ∫ a) Să se calculeze I 2 . AC = 3 şi BC = 2 2 . ∗ şi A matricea sistemului. Să se demonstreze că z 2 = z . b. Să se arate că sin15 = 6− 2 . a) Să se studieze monotonia funcţiei f. Se consideră sistemul ax + by + cz = 0 . b. 4x + 5 1 . { } 5p 5p 5p a) Să se arate că x = 9 + 4 5 ∈ M . n +1 5p 5p 5p . Să se rezolve în mulţimea numerelor reale inecuaţia − x 2 + 4 x − 3 ≥ 0 . 2.

Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. c) Să se arate că An+1 = 14 An . \ 2. b) Să se demonstreze că Fn +1 (1) < Fn (1) . A (1. x 0 . Să se determine lungimea vectorului MA + MB . profilul militar. 2 ) şi B ( 4. 4. b ∈ . c) Să se calculeze lim Fn (1) .Filiera vocaţională.3. 5. Se consideră funcţia f : R → R. MT1. astfel încât f ( ε ) = 0 . f 2 . 1) . alegând o pereche ( a. pentru oricare a.0]. Y = (1 3 2 ) . ∀n ∈ N∗. Se consideră polinomul f = X − 1∈ [ X ] şi numărul ε ∈ 5p 5p a) Să se demonstreze că ε2 + ε + 1 = 0 . specializarea matematică . 3. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 40 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 040 1. b) Să se determine a ∈ astfel încât BC = I 3 . f ( x ) = x 2 + 2 − x 2 + 1. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 2 x − 1 = x . ∀n ∈ N∗. • Toate subiectele sunt obligatorii. − 1) .Proba D. Să se demonstreze că dreapta de ecuaţie y = 2 x + 3 intersectează parabola de ecuaţie şi numărul complex z = y = x 2 − 4 x + 12 într-un singur punct. 6.  x+ y + z= 0  b) Să se rezolve în mulţimea numerelor complexe sistemul  x + yε + zε 2 = 0 . f 2 . Să se determine a pentru care z ∈ 2 + ai 2. a) Să se calculeze S = A − XY . În sistemul cartezian de coordonate xOy se consideră punctele M ( 2. Fn ( x ) = ∫ t sin n t dt . 40 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 40 . Se consideră a ∈ a + 2i . Ministerul Educaţiei.6} . f3 sunt polinoame cu coeficienţi complecşi. Se consideră funcţiile Fn : 5p 5p 5p a) Să se calculeze F1 ( π ) . Să se determine probabilitatea ca. 5p 5p c) Să se determine ecuaţia asimptotei la graficul funcţiei f spre − ∞ . ∀n ∈ 3 ∗ 5p 5p 5p . SUBIECTUL I (30p) – Varianta 040 1.5. programa M1 b) Să se arate că graficul funcţiei f are exact două puncte de inflexiune . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 40 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 040 1 0 0  1 3 2 1  0 1 0  . unde f1 . • La toate subiectele se cer rezolvări complete. 4. cu a ∈ . BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . b ) din produsul cartezian A × A să avem egalitatea a + b = 6 . Se acordă 10 puncte din oficiu.  2  x + yε + z ε = 0 5p c) Să se arate că. 1. Ministerul Educaţiei. Se consideră mulţimea A = {1. dacă f divide f1 ( X 3 ) + Xf 2 ( X 3 ) + X 2 f3 ( X 3 ) . 5p a) Să se demonstreze că funcţia f este strict crescătoare pe intervalul (−∞. .informatică. 2. n→∞ → . C = I3 + aA . A =  3 9 6  . atunci fiecare dintre polinoamele f1 . f3 este divizibil cu X − 1 . 2. Să se arate că sin ( a + b ) ⋅ sin ( a − b ) = sin 2 a − sin 2 b . Se consideră matricele I 3 = 0 0 1  2 6 4  2       B = I 3 + A . X =  3  .

− 1) şi B ( −1.  −b a     5p 5p 5p 5p 5p 5p a) Să se determine numărul elementelor mulţimii A. x 1 b) Să se arate că lim 1 π ∫ f (ln t )dt = 2 . q. f ( x) = 2x x +1 2 .  n  c) Să se calculeze lim . f ( x ) = . În sistemul cartezian de coordonate xOy se consideră punctele A ( 2. b) Să se arate că funcţia f este surjectivă . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se consideră funcţia f : ( 0. Se consideră inelul ( A. Să se calculeze cos ( a − b ) . 1 6. 4. x →∞ x 1 1  n→∞ n  1 f  + n 2 f  + n 3 f   + . 4} care au proprietatea că f (1) + f ( 3) = 7 . D.informatică. Pentru p. c) Să se arate că graficul funcţiei f nu admite asimptote . • Toate subiectele sunt obligatorii. q. r sunt distincte. Să se arate că numărul 100lg 2 + 3 −27 este natural.3. MT1. 2. + ∞ ) .4} → {1. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 3x +1 = −3x + 8 . se consideră sistemul  x + qy + q 2 z = q 3 . f ( x ) = ln (1 + x ) − x . + n  n  f   .. 0 ) . BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ arctg x. b) Să se rezolve în mulţimea A ecuaţia X 2 = I 2 . 1 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 41 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 041 1. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 41 5p 5p 5p SUBIECTUL III (30p) – Varianta 041 1. 3. Să se determine numărul funcţiilor f : {1.1. ⋅) unde A =   a. Să se determine imaginea funcţiei f : → . 5. să se rezolve sistemul. r ∈ . Să se determine ecuaţia dreptei care trece prin originea axelor şi este paralelă cu dreapta AB. Se acordă 10 puncte din oficiu. + ∞ ) → ( − ∞.3. atunci cel puţin două dintre numerele p. 1) . Ministerul Educaţiei. ⋅) nu este corp. 2. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 41 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 041  x + py + p 2 z = p3   1. c) Să se arate că ( A. dacă sistemul are soluţia ( −1. c) Să se arate că. programa M1 2. b ∈ 5  .Proba 5p 5p 5p a) Să se calculeze ∫0 f ( x) dx . profilul militar.  2 3  x + ry + r z = r  a) Să se arate că determinantul sistemului este ∆ = ( p − q )( q − r )( r − p ) . specializarea matematică .1) . • La toate subiectele se cer rezolvări complete. q.    a b   2.Filiera vocaţională. +. Fie a şi b numere reale astfel încât sin a + sin b = 1 şi cos a + cos b = . a) Să se demonstreze că funcţia f este strict descrescătoare pe intervalul ( 0. +. Fie funcţia f : R → R. b) Dacă p. 2. 2 Ministerul Educaţiei.. r sunt egale.

B = .1) şi C (3. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 42 5p 5p 5p SUBIECTUL III (30p) – Varianta 042 1. 2. 2. 2 x1 ) .Proba D. 3 2 4. ∀n ∈ N∗. n ≥ 2 . • Toate subiectele sunt obligatorii. specializarea matematică . Să se arate că punctele A(−1. a) Să se demonstreze că funcţia f ′ este strict crescătoare pe R . • La toate subiectele se cer rezolvări complete. Fie funcţia f : R → R. b) Să se arate că A0 B0 − B0 A0 = A0 . astfel încât ecuaţia f ( x ) = 0 să aibă soluţia x = i ∈ 2 x2 2 + x3 = 11 . astfel încât polinomul f să se dividă cu polinomul X 2 − 1 . Să se calculeze partea întreagă a numărului 1 − + 2 − 3 . ∀n ∈ N∗. 5) . c) Să se demonstreze că An B − BAn = nAn . Fie şirul ( I n )n∈N∗ . B ∈ M 2( 5p 5p 5p a) Să se determine rangul matricei A0 . Se consideră polinomul f ∈ 5p 5p 5p a) Să se determine a. f ( x ) = x arctg x şi şirul ( xn )n∈N∗ definit de x1 = 1 . Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia arctg x + arcctg = . Ministerul Educaţiei. cu 0 1 1 0 AB − BA = A şi matricele A0 =  . . Se consideră matricele A. 4n + 2 . b ∈ aritmetică şi. . Să se calculeze lungimea razei cercului înscris în triunghiul care are lungimile laturilor 4. Să se rezolve în × sistemul  2  y = 2x + x + 4  1 π 3. c) Să se arate că şirul ( xn )n∈N∗ este convergent . . b ∈ b) Să se determine a. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 42 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 042 1. 0 BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . b) Să se determine ecuaţia asimptotei la graficul funcţiei f spre − ∞ . b ∈ c) Să se determine a. n→∞ 5p 5p 5p n I n−1 . ∀n ∈ N. x3 în progresie + Ministerul Educaţiei. MT1. definit prin I n = ∫ ( x − x 2 ) n dx. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.Filiera vocaţională. 42 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 42 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 042 1 1 1 1. a) Să se calculeze I 2 . f = 4 X 3 − 12 X 2 + aX + b . . xn+1 = f ( xn ) . 6. profilul militar. n ≥ 2. 3 3 3 2  y = x − 3x + 1  . programa M1 1 2. Se acordă 10 puncte din oficiu. −3) sunt coliniare. pentru orice n ∈ . 0 0 0  0 2     [X ]. x2 . B (1. 5 şi 7. astfel încât polinomul să aibă rădăcinile x1 . în plus. Să se determine numărul termenilor raţionali ai dezvoltării ( 4 5 + 1)100 . 5. b) Să se demonstreze că I n = c) Să se calculeze lim I n .informatică.

x ∈  0.Proba D. c. 3. b) Să se determine a ∈ astfel încât x1 + x4 = x2 + x3 . 6} . x4 ∈ . b ) din mulţimea A × A . Să se arate că sin105 + sin 75 = . 4.Filiera vocaţională. x3 . Fie mulţimea A = {1. f ( x ) = ∫ dt. profilul militar. 3) şi C ( −1. x2 . x2 . specializarea matematică . În sistemul cartezian de coordonate xOy se consideră punctele A (1.  2  π c) Să se arate că f ( x ) + g ( x ) = 0. f ( x ) = x + e− x .informatică • Toate subiectele sunt obligatorii. 3  π b) Să se calculeze f ′ ( x ) .  .  → R. 5. Se consideră ecuaţia x 4 − 8 x3 + ax 2 + 8 x + b = 0 . f ( x) = x + 2. b. 5p 5p 5p Ministerul Educaţiei. Să se determine valoarea de adevăr a propoziţiei: „Suma oricăror două numere iraţionale este număr iraţional. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 4 x − 2 x = 12 . Să se rezolve ecuaţia f ( f ( x)) = f 2 ( x). Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 43 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 043  a b   1 2  1. 6+ 2 6. dt şi g :  0. + ∞ ) .  2 . programa M1 oarecare . tg x t ctg x 1  π  π 2. 2. ∀x ∈  0. c) Să se determine toate matricele inversabile B ∈ M care au proprietatea B −1 ∈ M . 2 Ministerul Educaţiei. d ∈  şi matricea A =  1 3  ∈ M .. c) Să se determine a. şi cu soluţiile x1 .  → . cu a. x3 . b) Să se arate că funcţia f admite exact un punct de extrem local. 1) . alegând o pereche ( a. Se acordă 10 puncte din oficiu. Fie funcţiile f :  0. Se consideră funcţia f : → . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 43 5p 5p 5p SUBIECTUL III (30p) – Varianta 043 1. c) Să se determine numărul de soluţii reale ale ecuaţiei f ( x ) = m. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. 5. g ( x ) = ∫ 1 1+ t2 1 t (1 + t 2 ) 2 2   5p 5p 5p π a) Să se calculeze f   . Se consideră funcţia f : → .    c d   a) Câte matrice din mulţimea M au suma elementelor egală cu 1? b) Să se arate că A−1 ∉ M . b ∈ 5p 5p 5p a) Să se arate că ( x1 + x4 ) ( x2 + x3 ) + x1 x4 + x2 x3 + ( x1 + x4 ) x2 x3 + ( x2 + x3 ) x1 x4 = a − 8 . x4 să fie în progresie aritmetică. unde m este un număr real BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . produsul numerelor a şi b să fie impar. b ∈ . MT1. 43 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 43 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 043 1. • La toate subiectele se cer rezolvări complete. 3. 4. Se consideră mulţimea M =   | a. astfel încât x1 . 2.  . a) Să se demonstreze că funcţia f este strict crescătoare pe intervalul [ 0.” 2. Să se calculeze probabilitatea ca. Să se calculeze aria pătratului de diagonală AC.

Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia arcsin 2 x = − . 2 ) şi C ( 2. ∀x ∈ R . 2. programa M1 5p c) Pentru a = 2 şi b = 1 . 3 π  6. astfel încât polinomul f să se dividă cu X + 1 . să se determine mulţimea valorilor funcţiei f. În sistemul cartezian de coordonate xOy se consideră punctele B ( −1. f ( x ) = ∫ earcsin t dt . 0 . polinomul f nu are toate rădăcinile reale.3.Proba D. 5p BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . specializarea matematică . pentru orice a ∈ . 2. Se consideră mulţimea A = {0. Fie funcţia f :[−1. f ( x ) = 5p ax + b x2 + x + 1 . 5. Se consideră funcţia f : R → R. a) Să se calculeze f ′ ( x ) . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. 5 2  Ministerul Educaţiei. 2.. x3 . • Toate subiectele sunt obligatorii. 1 1 1 1 b) Să se arate că polinomul g = X 4 + 4 X 2 + aX + 1 are rădăcinile . • La toate subiectele se cer rezolvări complete. . să se calculeze ctg α . MT1. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 44 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 044 1 0 0 0 0 0 1. c) Să se demonstreze că ( A + B ) = An + B n . Să se determine valorile reale ale lui m pentru care x 2 + mx + 1 ≥ 0 . x4 ∈ . b) Să se arate că f ( x) = ∫ c) Să se determine f (1) .Filiera vocaţională. a. 1+ i 5p 2. din care exact două sunt numere pare. b ∈ R . ∀x ∈ [−1. − 2 ) . oricare ar fi x ∈ . 0  0  0 1 1 0 0 1 1 0 5p 5p 5p a) Să se calculeze AB + BA . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 44 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 044 1.. x2 . . Se acordă 10 puncte din oficiu. 2 4. Se consideră polinomul f = X 4 + aX 3 + 4 X 2 + 1∈ 5p 5p 5p a) Să se determine a ∈ [ X ] cu rădăcinile x1 . x1 x2 x3 x4 c) Să se arate că. .informatică. Se consideră matricele A =  0 0 0 1 0 0  1 0 0 0  şi B =  0 0  0 1   0 0 . Ştiind că α ∈  . . arcsin x t e cos t dt . 44 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 44 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 044 1. . Să se determine numărul submulţimilor mulţimii A care au 5 elemente. x 0 5p 5p 5p a) Să se arate că funcţia f este strict monotonă. 1 3. profilul militar. Să se determine partea reală a numărului complex z = 1− i . b) Să se arate că funcţia f este strict crescătoare pe dacă şi numai dacă a = 2b > 0.9} .1] . b) Să se arate că rang ( A + B ) = rang A + rang B .1] → R. ∀n ∈ n ∗ . π  şi sin α = . Ministerul Educaţiei.1. Să se determine distanţa de la punctul O la dreapta BC.

n→∞ 0 . y ∈ c) Să se rezolve ecuaţia X + X 2 = A . În sistemul cartezian de coordonate xOy se consideră punctele A (1.  y x . Ministerul Educaţiei. 1− x şi corespondenţa 1+ x c) Ştiind că operaţia "∗ " este asociativă. y ) → x ∗ y . 2. B ( −2.. { ) XA = AX .1) . 1] → R . 5p 5p 5p a) Să se calculeze ∫−1 x 1 1 − x 2 dx . − 1) . • Toate subiectele sunt obligatorii. Să se determine numărul funcţiilor strict crescătoare f : A → B . f ( x ∗ y ) = f ( x) f ( y ). 2. Să arate că 2 ⋅ (sin 75 − sin15 ) = 2. unde x ∗ y =  x 0 . Se consideră mulţimile A = {1. f ( x) = 5p 5p 5p x+ y . f ( x ) = 1 − x 2 . a) Să se calculeze f ′ ( x ) . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 45 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 045  2 0 1 0  1. ∗ . Să se determine partea întreagă a numărului 7 . 6} . 4} şi B = {1. 5. b) Să se arate că ∀x. Fie funcţia f : [ −1. Fie x1 şi x2 soluţiile reale ale ecuaţiei x 2 + x − 1 = 0 .. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 2 ⋅ 3x + 31− x = 7 . Să se calculeze lungimea înălţimii duse din vârful A în triunghiul ABC. } 5p 5p 5p b) Să se arate că dacă X ∈ C ( A ) . 45 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 45 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 045 1. 5p 5p b) Ştiind că a = 0 . BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . astfel încât X =  .Filiera vocaţională. 2. • La toate subiectele se cer rezolvări complete. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. a ∈ R. să se determine ecuaţia asimptotei spre + ∞ la graficul funcţiei f . 3. Se consideră mulţimea G = (−1. programa M1 5p c) Să se determine toate numerele reale a astfel încât funcţia f să aibă trei puncte de extrem local .informatică. Se consideră matricele A =  . 4. ∀ x. Se consideră funcţia f : R → R. specializarea matematică . Se acordă 10 puncte din oficiu. să se calculeze 1 1 1 ∗ ∗ . f ( x ) = x 2 + ax + 5 x2 + 1 . atunci există x. 2. y ∈ G . 1) şi C ( −3.Proba D. c) Să se calculeze lim n ∫ x f ( x) d x. 1 + xy a) Să se arate că această corespondenţă defineşte o lege de compoziţie pe G. funcţia f : G → ( x. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 45 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 045 1. y ∈ G . Să se arate că x1 x2 + x2 x1 ∈ . 2 3 9 Ministerul Educaţiei. 3. 5. ∀x ∈ R . profilul militar. 4. 6. MT1. 3. 5 2 −1 2. 3) . B=  şi mulţimea C ( A ) = X ∈ M2 ( 3 2   1 1  a) Să se arate că B ∈ C ( A ) . 1 b) Să se determine volumul corpului obţinut prin rotirea graficului funcţiei f în jurul axei Ox .

Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 46 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 046 a b 1. b. d ) ∈ G . 3. cu proprietatea că f ( 3) = 1 .15) ∈ G . b ) ∗ ( c. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia lg 2 x + lg x = 6 . n→∞  π 2.  →  2 g ( x ) = πx − x 2 . Se consideră mulţimile A = {1. − 1) . N ( −1.Filiera vocaţională.informatică.. 46 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 46 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 046 1. 2 ( ) π 5p b) Să se calculeze ∫ f  2 x dx . 5p 5p 5p . b) Dacă A2 = O2 . 2. Să se determine numărul funcţiilor strict 5. d ) = ( ac + 3bd . Să se determine coordonatele punctului Q astfel încât MNPQ să fie paralelogram. să se calculeze det ( A + 2 I 2 ) . f ( x ) = x 2 sin x . → . f ( x) = x −1 b) Să se determine numărul soluţiilor reale ale ecuaţiei f ( x ) = m . 4. ştiind că AB = 2. 5} . + f ( n ) ) . Se acordă 10 puncte din oficiu.   1  1  π 5p  π c) Să se calculeze aria suprafeţei plane cuprinse între graficul funcţiei f şi graficul funcţiei g :  0. ex a) Să se arate că f nu este derivabilă în punctul x0 = 1 . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. 1) şi P ( 0. specializarea matematică . profilul militar.  2 5p  π a) Să se arate că există numerele reale a. ( c. BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . 5p 5p 5p c) Să se arate că ( G . . MT1. c) Să se calculeze lim ( f (1) + f ( 2 ) + f ( 3) + . Ştiind că a3 + a19 = 10 . ( a. 3. • Toate subiectele sunt obligatorii. ad + bc ) . pentru orice ( a. AC = 3 şi BC = 4 . În sistemul cartezian de coordonate xOy se consideră punctele M ( 2. b ) ∈ × a 2 − 3b 2 = 1 şi operaţia } pentru care (a. 2. Să se calculeze lungimea medianei duse din A în triunghiul ABC. 4. 2. Se consideră mulţimea G = a) Să se determine a ∈ ( a. 2. unde m este un parametru real. d ) ∈ G . .Proba D.. 3) . 3} şi B = {1. b ) ∗ ( c. c) Ştiind că A2 = O2 . descrescătoare f : A → B . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 46 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 046 1. Se consideră funcţia f :  0. b ) . b) Să se arate că. ∗ ) este grup. Ministerul Educaţiei. c astfel încât funcţia F :  0. • La toate subiectele se cer rezolvări complete. să se demonstreze că a + d = 0 . Se consideră matricea A =   ∈ M 2( c d a) Să se demonstreze că ∀ x ∈ ). Fie (an )n≥1 o progresie aritmetică. Ministerul Educaţiei. să se calculeze a6 + a16 . Să se determine valorile parametrului real m pentru care ecuaţia x 2 − mx + 1 − m = 0 are două rădăcini reale distincte. programa M1 2 F ( x ) = ax + b cos x + cx sin x să fie o primitivă a funcţiei f. Se consideră funcţia f : 5p 5p 5p . { ( a. det ( A − xI 2 ) = x 2 − ( a + d ) x + ad − bc .  →  2 . 6.  → .

5. programa M1 . Să se determine coordonatele punctelor de intersecţie dintre dreapta de ecuaţie y = 2 x + 1 şi parabola de ecuaţie y = x 2 + x + 1 . g ∈ x1 . Să se determine ecuaţia dreptei OG. Să se determine probabilitatea ca.Filiera vocaţională. Se consideră polinoamele f . x →1 x >1 1 x −1 2 . Se consideră funcţia f : R → R. Se consideră funcţia f : R \ {1. a) Să se determine rangul matricei A . 3) şi C ( 3. x3 ∈ ) → M2 ( ) . b) Să se calculeze f ( B ) . profilul militar. 5p b) Să se arate că graficul funcţiei f admite asimptotă spre + ∞ BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . • Toate subiectele sunt obligatorii. 1 x 2 1 x →∞ π 2 b) Să se determine lim ∫0 f (t )dt . g = aX 3 − a 2 X 2 − 1 . cu a ∈ * şi rădăcinile polinomului f. B=  şi funcţia f : M2 ( 3 4    0 1 f ( X ) = AX − XA . 4 4 2. Să se arate că 2 ⋅ cos 75 + cos15 = 6 . 1 2. f ( x ) = cos x − 1 + x 2 . − 1} → R. . 5p 5p 5p [X ]. 3. 5p c) Să se demonstreze că funcţia f admite un singur punct de extrem local . • La toate subiectele se cer rezolvări complete. B (1. 5p 5p 5p 5p ( ) Ministerul Educaţiei. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 47 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 047 1. MT1. c) Să se arate că polinoamele f şi g nu au rădăcini reale comune.informatică. 4. Se acordă 10 puncte din oficiu. 6. alegând un număr din mulţimea numerelor naturale de patru cifre. b) Să se arate că rădăcinile polinomului g sunt inversele rădăcinilor polinomului f. specializarea matematică . 2 x c) Să se demonstreze că ∫0 cos ( x 9 ) d x ≥ 10 . 2 ) .Proba D. În sistemul cartezian de coordonate xOy se consideră punctele A ( −1. f ( x ) = arctg 5p a) Să se calculeze lim f ( x ) . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. 2 a) Să se calculeze 5p 5p 5p ∫ 0 f ( x ) dx . f = X 3 + a 2 X − a . Să se arate că numărul ( 2 + i ) + ( 2 − i ) este întreg. Se consideră matricele A =  . acesta să fie divizibil cu 9. 5p 5p 5p 2 2 2 a) Să se calculeze x1 + x2 + x3 . 2. c) Să se arate că ecuaţia f ( X ) = B nu are soluţii. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 47 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 047 1 2  1 1 1. 47 5p 5p Varianta 47 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 047 1. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 2 x + 16 + x 2 = 11 . x2 . Fie G centrul de greutate al triunghiului ABC. 1) . Ministerul Educaţiei.

Ministerul Educaţiei. • Toate subiectele sunt obligatorii. ) 6 1 . z ) . c) Să se arate că mulţimea G formează grup abelian în raport cu înmulţirea matricelor. Fie funcţia f : [ 0. y. 2. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia cos 2 x + sin x = 0. Paralelogramul ABCD are AB = 1. an = 5p 5p 5p a) Să se calculeze 5p ∑ n2 1 n n 2 − k 2 .Proba D. Ministerul Educaţiei. 5. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 48 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 048  2x  1. Să se determine numărul tripletelor (a. • La toate subiectele se cer rezolvări complete. programa M1 c) Să se demonstreze că funcţia f are două puncte de extrem . specializarea matematică . BC = 2 şi m ( BAD ) = 60 . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.informatică. ∀t . . 5p 2. 48 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 48 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 048 1. c) Să se demonstreze că şirul ( an )n∈N∗ este convergent .   cos t sin t  2. b. 6. Se acordă 10 puncte din oficiu. y. k =1 ∫0 x f ( x)dx . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 48 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 048  x + 2y + z =1  1. Să se calculeze produsul scalar AC ⋅ AD . 4. unde a şi b sunt parametri reali. Să se determine partea reală a numărului complex 2. profilul militar. b) Să se determine valorile parametrilor a. c ∈ M şi a < b < c . MT1. x 3.1. Să se calculeze ( f f )( 512 ) . f ( x) = 3 ( 3+i . f ( x ) = arcsin  . ∀n ∈ N∗.1] → R.3. f ( x ) = 1 − x 2 şi şirul ( an )n∈N∗ .  7 x − y + az = b  a) Să se determine a ∈ pentru care determinantul sistemului este egal cu zero. Se consideră funcţia f : R → R. z în progresie aritmetică. ∞) → . cu x. BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ .  1 + x2  5p a) Să se calculeze lim f ( x ) .  . b. u ∈ . c) cu proprietatea că a. 4. c) Să se arate există o infinitate de valori ale numerelor a şi b pentru care sistemul admite o soluţie ( x.Filiera vocaţională. Să se calculeze distanţa dintre dreptele paralele de ecuaţii x + 2 y = 6 şi 2 x + 4 y = 11. x →+∞ b) Să se determine domeniul de derivabilitate al funcţiei f . Se consideră mulţimea M = {0. Se consideră sistemul  2 x − y + z = 1 . Se consideră funcţia f : (0. b ∈ pentru care sistemul este incompatibil. 1 b) Să se determine volumul corpului obţinut prin rotirea graficului funcţiei f în jurul axei Ox . Se consideră mulţimea G =  X ( t ) =   t∈  − sin t cos t   a) Să se arate că X ( t ) ⋅ X ( u ) = X ( t + u ) .  5p 5p 5p 5p 5p 5p b) Să se determine t ∈ ştiind că X ( t ) ∈ M 2( ).5} .

funcţiei g M1 ∞ ) → . f ( x) = 5p 5p 5p 1 x x2 + 1 a) Să se arate că funcţia F este o primitivă a funcţiei f . .  z∗x = y  5p 5p 5p şi mulţimea G = ( 5. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 49 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 049  x + ay = 1  1. 1000} . c) Să se determine inversa matricei A . alegând un element din mulţimea {3 n | n ∈ A} . 2. Fie triunghiul ABC şi M ∈ ( BC ) astfel încât MC = − CB . Se consideră funcţiile f :[1. 2] → . y ∈ a) Să se arate că legea "∗ " are element neutru. Se consideră a ∈ . Să se demonstreze că AM = AB − CA . 2] → .  x∗ y = z  c) Să se rezolve în grupul ( G . ∞ ) .. + ∞ ) → R. g ( x) = arccos f ( x) . m ∈ ∗ . f ( x ) = mx 2 − 2mx + m − 1. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 2 x + 2 x +1 + 2 x −1 = 56 . c) Să se calculeze aria mulţimii cuprinse între dreptele de ecuaţii x = 1 şi x = 2 . şi F : [1. 5p b) Să se determine mulţimea valorilor funcţiei f . Se acordă 10 puncte din oficiu. 4.informatică. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 49 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 049 1. graficul funcţiei F şi axa Ox. să se calculeze sin 2 x . 5p 5p 5p Ministerul Educaţiei. 5p 5p 3 3 1 5.  2 Ministerul Educaţiei. MT1.Filiera vocaţională. 5p 5p 3. b) Să se demonstreze că G este grup abelian în raport cu legea "∗ " . specializarea matematică . 2. • La toate subiectele se cer rezolvări complete. 49 5p 5p Varianta 49 ∗ SUBIECTUL I (30p) – Varianta 049 1. Să se determine m ∈ astfel încât .  şi tg x = 3 . x3 5p a) Să se demonstreze că graficul funcţiei f admite asimptotă spre + ∞ . pentru orice x ∈ → .Proba D. 5p BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . z + x =1  a) Să se arate că det A ≠ 0 . 4 4 4  π 6. Să se calculeze probabilitatea ca. 2. f ( x ) = 4 − 3x 2 . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. profilul militar. • Toate subiectele sunt obligatorii. x . acesta să fie număr raţional. Fie mulţimea A = { 1. ∀ x. sistemul  y + az = a şi A matricea sa. Se consideră pe legea de compoziţie dată de relaţia x ∗ y = xy − 5 x − 5 y + 30 .. ∗ ) sistemul  y ∗ z = x . . F ( x ) = ln x2 + 1 − 1 . b) Să se arate că soluţia sistemului este formată din trei numere în progresie geometrică. Se consideră funcţia f : f ( x ) ≤ 0 . Se consideră funcţia f : [1. b) Să se calculeze volumul corpului obţinut prin rotirea graficului funcţiei f în jurul axei Ox . 2. c) Să se determine domeniul de derivabilitate al programa :[2. Să se arate că numărul log9 3 + log 4 3 2 este raţional. Ştiind că x ∈  0.

c) Să se arate că ( M . ) . P2 . programa M1 b) Să se calculeze f ′ ( x ) . b) Să se arate că AB ∈ M . Să se determine probabilitatea ca.  1 a b  ˆ    ˆ ˆ ˆ  2. transpusa A t ∈ M3. şi 5p 5p 5p a) Să se calculeze B ştiind că P (1. Fie şirul ( I n )n∈N∗ . −6). ştiind că α ∈  0. 2n + 3 k =0 c) Să se demonstreze că şirul ( an )n∈N∗ . I n = ∫ (1 − x 2 ) n dx . 2k + 1 are limita 0 . B = AAt .  0 0 1  ˆ ˆ ˆ      a) Să se determine numărul elementelor mulţimii M .. Se acordă 10 puncte din oficiu.50} . definit prin an = ∑ n k ( −1)k Cn . atunci z 2 − AC + BD . 2− a + 2 + 1. 3} . .12. 2). oricare ar fi punctele P . x →0 5p BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . b) Să se demonstreze că I n+1 = 2n + 2 I n . P2 (2. 2. specializarea matematică . 5p 12  π 6. z 4. b) Să se arate că det ( B ) ≥ 0. 2. 2a +1 + 1 să fie în progresie aritmetică.informatică. Să se calculeze tg 2α . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 50 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 050 1 1. aceasta să fie divizibil cu 2 şi cu 5 . Să se arate că vârful parabolei y = x 2 + ( 2a − 1) x + a 2 . 4). ∀n ∈ N∗.Proba D. 1 Ministerul Educaţiei.… . . P3 . ∀n ∈ N∗. MT1. Se consideră mulţimea M =   0 1 0  a. profilul real. este situat pe dreapta de ecuaţie 5p 5p 5p 8 = 0. • Toate subiectele sunt obligatorii. P3 sunt coliniare pe o dreaptă 1 care trece prin originea axelor. P2 . Se consideră funcţia f : R∗ → R. • La toate subiectele se cer rezolvări complete. Să se determine a ∈ astfel încât numerele 2a −1 . P3 (−3. x 5p a) Să se calculeze lim f ( x ) .2 ( ) . profilul militar. Să se calculeze 3. f ( x ) = x ⋅ sin . Varianta 50 5p 5p SUBIECTUL I (30p) – Varianta 050 1. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. 13  2 Ministerul Educaţiei. unde k ∈ { 1. 5. b ∈ 5  . ∀n ∈ N∗. 3 (  b1 b2 b3  punctele Pk (ak . B ∈ M . unde „ ⋅ ” este înmulţirea matricelor. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 50 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 050  a a a3  1. Filiera vocaţională. a ∈ 4x + 4 y = 1 . 2. 1 −1 5p 5p 5p a) Să se calculeze I 2 . alegând un număr din mulţimea {11. Trapezul isoscel ABCD are bazele [ AB ] şi [CD ] şi lungimea înălţimii egală cu 4. pentru orice A. Se consideră matricele A =  1 2  ∈ M2.  şi sin α = . dacă z este soluţie a ecuaţiei z 2 + 2 z + 4 = 0 . ⋅) este un grup.Filiera teoretică. Să se arate că. x ∈ R∗ 5p c) Să se determine ecuaţia asimptotei la graficul funcţiei f către + ∞ . bk ) . 1 5p 5p 5p c) Să se arate că det ( B ) = 0 dacă şi numai dacă punctele P . specializarea matematică .informatică.

Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia x −1 + 2 − x = 1 . are loc relaţia ∫1 h( x)h′′( x) dx ≤ 0. • Toate subiectele sunt obligatorii. atunci X este inversabilă. 5p  ax + b. 5 { * }.informatică. 5p BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂstrict crescătoare. ∞ ) → [1. 3. ∞ ) . dat de Fn +1 = Fn + Fn −1 . pentru funcţia h :[1. Să se rezolve în mulţimea numerelor naturale inecuaţia 2 x! ≤ 2048 .5] . π ∈ S5 . Se acordă 10 puncte din oficiu. 3 2 1 5 4    2 3 1 4 5 a) Să se demonstreze că σπ ≠ πσ.Proba D. 5p 1 x F ( x) 5p c) Să se arate că. Fie şirul ( Fn )n≥0 . 6. 1 0  a) Să se verifice relaţia A2 = A + I 2 . ∀n ∈ 5p 5p 5p ∗ 1 1  .⋅) . Să se determine coordonatele punctelor de intersecţie a dreaptei y = 2 x + 1 cu parabola y = x 2 − x + 3. Să se calculeze tg ( a + b ) ştiind că ctg a = 2 şi ctg b = 5 . Să se calculeze distanţa de la punctul A (1. profilul militar. f ( x ) = 5p a) Să se calculeze lim ( x − f ( x ) ) . b ∈ şi funcţia F : → . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. 4. F ( x ) =  2 .Filiera vocaţională. π= . dacă X ∈ M 2 ( ). Ministerul Educaţiei. c) Să se arate că An =  n+1 Fn Fn−1    1 2 3 4 5  1 2 3 4 5 2.4] şi B = (1. Fn  F . 2. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 51 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 051 1. • La toate subiectele se cer rezolvări complete. Se consideră funcţia f : [1. 51 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 51 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 051 1. x ≥ 1  a) Să se determine numerele reale a şi b astfel încât funcţia F să fie primitiva unei funcţii f.programa M1 c) Să se arate că funcţia f este bijectivă. x < 1 2. 5p e 1 b) Să se calculeze ∫ dx . ln x + 1. x x →∞ x2 − x + 1 . σ =  . specializarea matematică . π . F1 = 1 şi matricea A =  . ∀n ≥ 1. X ≠ O2 şi AX = XA . x b) Să se arate că funcţia f este . F0 = 0. Fie σ. MT1. b) Să se arate că. π] → . 5p 5p 5p b) Să se determine numărul elementelor mulţimii H = πn | n ∈ c) Să se arate că H = πn | n ∈ { * } este un subgrup al grupului (S .1) la dreapta d : 5 x + 12 y − 4 = 0 . h( x) = ( F ( x) − 1)sin x . Să se determine numărul elementelor mulţimii ( A \ B ) ∩ Z ştiind că A = ( −3. Ministerul Educaţiei. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 51 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 051 1. 5. Fie a.

6. • La toate subiectele se cer rezolvări complete. x = 0  ( ) . Ministerul Educaţiei. Se consideră permutarea σ ∈ S6 . 5p 5p b) Să se determine domeniul de derivabilitate al funcţiei f. Triunghiul ABC are lungimile laturilor AB = 5 . x 0. π 1 1 c) Să se arate că.0. ∫0 f ( 1 1 ∫0 g ( x)dx . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. y ∈ . 4. x = 1025. şi funcţia 2. dacă n ∈ * .Filiera vocaţională. f ( x) = x + 1 . Să se determine m ∈ R astfel încât vectorii u = ( m + 1) i + 8 j şi v = ( m − 1) i − 4 j să fie coliniari . Se consideră funcţia f : [ 0. c) Ştiind că legea „ ” este asociativă. Fie funcţiile f : [ 0. . c) Să se calculeze aria suprafeţei plane mărginită de graficele funcţiilor f şi g şi de dreptele de ecuaţii x = 0 şi x = 1 . 2. BC = 7 şi AC = 8 . ) 9 5. de 10 ori x 5p 5p 5p Ministerul Educaţiei. Să se calculeze m ( A ) . b) Să se demonstreze că f ( xy ) = f ( x) f ( y ) pentru orice x. să se rezolve în ecuaţia x x .   n +1 n  x 2. programa M1 MT1. specializarea matematică . c) Să se arate că ecuaţia x 4 = σ nu are soluţii în grupul ( S6 . b) Să se arate că permutările σ şi σ−1 au acelaşi număr de inversiuni.1] → 5p 5p 5p a) Să se calculeze b) Să se calculeze .Proba D. atunci ecuaţia f ( x) = cos are cel puţin o soluţie în intervalul  .. Fie legea de compoziţie „ ”. definită pe f : → . x ∈ ( 0. ∞) este parte stabilă în raport cu „ ”. prin x y = xy − x − y + 2. Să se determine numărul termenilor iraţionali ai dezvoltării ( 3 +1 . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 52 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 052 1 2 3 4 5 6 1. g ( x) = x arctg x . π   x sin . σ =  . Se acordă 10 puncte din oficiu. ⋅) . f ( x) =  . . ∀x. 52 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 52 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 052 1. profilul militar. • Toate subiectele sunt obligatorii. f ( x) =| 4 x − 8 | −2 | 4 − 2 x | este constantă. a) Să se arate că (1. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 3 x − 1 + 1 = x .1] → x )dx .1] → a) Să se arate că funcţia f este continuă pe [ 5pBACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ .informatică. f ( x ) = ln 1 + x 2 şi g : [ 0.1] . 3. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 52 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 052 1.  2 4 5 3 6 1 5p 5p 5p a) Să se determine σ−1 . Să se determine a ∈ pentru care parabola y = x 2 − 2 x + a − 1 şi dreapta y = 2 x + 3 au două puncte distincte comune.1] .. y ∈ . Să se arate că funcţia f : → .

4. Fie vectorii a = i + j . 5. atunci o conţine şi pe a patra. 6. a) Să se arate că funcţia f admite primitive pe b) Să se determine primitiva F a funcţiei f care are proprietatea F ( 0 ) = −1 . → . Y ∈ C ( A) . alegând un element al mulţimii divizorilor naturali ai numărului 56. sin x. atunci există α ∈ astfel încât A = αI 2 . E4 . 5p 5p 5p c) Fie k ∈ cu b k = e . 3 2 1 4 5    2 1 4 5 3 a) Să se rezolve în S5 ecuaţia ax = b . b= 2. f ( x) =   xe x . specializarea matematică . E3 . Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia x + 8 − x = 2 . Să se calculeze  2009  + 3 ⋅  −  . ∞ ) .Proba D. Să se determine imaginea intervalului [2. ⋅). r ∈ R astfel încât u = pa + rb . programa M1 funcţiei g : 2. . x > 0  . Se consideră funcţia f : → . • Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Să se arate că 6 divide k. Ministerul Educaţiei. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 53 5p 5p SUBIECTUL III (30p) – Varianta 053 1. atunci X + Y ∈ C ( A). 0 3  0 0 4  0 1      X . E1 . 5p 5p 5p c) Să se arate că dacă C ( A) conţine trei dintre matricele E1 . 3. Se consideră matricele 0 1 0 E1 =   . f ( x) = x 2 − 4 x + 3 . ∞ ) . Pentru orice matrice A∈ M2 ( ) . se notează C ( A) = { X ∈ M2 ( ) | AX = XA} . Fie a =   două permutări din grupul ( S5 . 5p c) Să se determine numărul punctelor de inflexiune ale graficului BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ .E = . E2 . ⋅) . b = i − j şi u = 6i + 2 j . a) Să se determine punctele de extrem ale funcţiei f. profilul militar. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 53 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 053 1. b) Să se determine ordinul elementului ab în grupul ( S5 . b) Să se demonstreze că ecuaţia x3 − 3 x = m are soluţie unică în mulţimea (1. Să se calculeze lungimea razei cercului circumscris unui triunghi care are lungimile laturilor 5 . Să se determine probabilitatea ca. E2 =  1  0 0  a) Să se arate că dacă b) Să se arate că dacă 0 1 0  0 0 . g ( x) = f 2 ( x) . Se acordă 10 puncte din oficiu. 2. acesta să fie divizibil cu 4. Să se determine p . Fie funcţia f : 5p 5p 5p → . c) ∫ Să se calculeze lim x →0 x >0 x 0 f (t )dt x2 . • La toate subiectele se cer rezolvări complete.3] prin funcţia f : R → R . x ≤ 0 . unde [ x ] reprezintă partea întreagă a lui x şi { x} reprezintă    3 partea fracţionară a lui x.informatică. MT1. 5p 5p 5p 5p 5p Ministerul Educaţiei. 7 şi 8. 53 5p Varianta 53 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 053  1 1. 1 2 3 4 5  1 2 3 4 5 . f ( x ) = x3 − 3x şi un număr real m din intervalul ( −2.E = .Filiera vocaţională. E2 ∈ C ( A) .

Proba D. rB = i + 3 j şi rC = 3i + 2 j vectorii de poziţie ai vârfurilor triunghiului ABC . pentru orice n ≥ 2 . a) Să se determine punctul în care tangenta la graficul funcţiei f este paralelă cu prima bisectoare. f ( x ) = e x − x . . ∀x ∈ (1. polinomul Qn este divizibil cu P . Qn = X n − Fn X − Fn −1 . Să se determine vectorul de poziţie al centrului de greutate a triunghiului ABC . 6. 2. ∀n ≥ 2. ∀x ∈ (1. 5p 5p 5p a) Să se arate că polinomul X 3 − 2 X − 1 este divizibil cu P . Se consideră funcţiile f : (1.Filiera vocaţională. 2 x2 t2 −1 2 t2 dt şi g : (1. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale inecuaţia ≥ 1 − x 1 − 2x 3. ( AB) n ≠ I 2 . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 54 5p 5p 5p SUBIECTUL III (30p) – Varianta 054 1. Să se determine termenul care îi conţine pe x şi y la aceeaşi putere. c) Să se arate că funcţia g : → . • Toate subiectele sunt obligatorii. ∞ ) . g ( x) = f ( x ) − 1 nu este derivabilă în x0 = 0 . Qn ∈ [ X ] . c) Să se arate că. b) Să se arate că A4 + B 6 = 2 I 2 . 54 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 54 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 054 1. 2 x − 1 3x + 2 . P = X 2 − X − 1. Fie rA = 2i + j . • La toate subiectele se cer rezolvări complete. Se consideră matricele A =  . programa M1 2. Se consideră şirul ( Fn )n∈ . 5. g ( x) = ∫ ln x 2 −1 3 0 3et + 1 dt . Se consideră funcţia f : → . c) Să se arate că. Ministerul Educaţiei. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 54 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 054  0 −1  0 1 şi B =  1. specializarea matematică . Să se calculeze lungimea razei cercului circumscris triunghiului ABC . F1 = 1. 4. F0 = 0 . profilul militar. ∞ ) → . Fn+1 = Fn + Fn−1 . b) Să se determine rădăcinile reale ale polinomului Q3 . x2 − 1 c) Să se arate că g ( x ) = 2 f ( x ) . ∀n ≥ 1 şi polinoamele P . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. x BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . MT1. pentru orice n ∈ ∗ 5p 5p 5p 2. b) Să se arate că valoarea minimă a funcţiei f este 1. f ( x) = ∫ 5p 5p 5p a) Să se calculeze f ( 3) .informatică. . ştiind că BC = 3 şi cos A = 1 . b) Să se arate că g ' ( x ) = . ∞ ) . Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 3 2 − x + x = 2 . 1 0  −1 1   a) Să se verifice că AB ≠ BA . Se consideră dezvoltarea ( 3 x 2 + y ) 49 . 2 5p Ministerul Educaţiei. ∞ ) → . Se acordă 10 puncte din oficiu. Să se calculeze partea întreagă a numărului ( 3 + 7 )2 .

∞ ) . A ( 2. • La toate subiectele se cer rezolvări complete.1) şi B ( −2. Ministerul Educaţiei.8} . ∀x ∈ [1. profilul militar. ∞ ) → . ⋅ ). Se acordă 10 puncte din oficiu. Să se determine x ∈N . specializarea matematică . b) Să se demonstreze că ∫ f (t )dt ≤ 1 6 c) Să se calculeze ∫0 1 + x6 dx . ( yn )n∈ verifică  y  = b a   n+1  2 2 2 2 a) Să se arate că xn+1 + yn+1 = (a 2 + b 2 )( xn + yn ) .1) . Să se rezolve în mulţimea × sistemul  . c) Să se determine domeniul de derivabilitate al funcţiei f. x ≥ 2 astfel încât C x + Ax = 30 . 5.informatică. x −1 b) Să se determine punctele de extrem ale MT1. x ( x + 1)( x + 2 ) 5p 5p 5p a) Să se determine o primitivă a funcţiei f. x  A  n  .0 ) . dacă a 2 + b 2 ≤ 1 . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. 11 [ X ] . atunci şirurile ( xn )n∈ . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 55 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 055 1. 5p 1 2. Să se determine cosinusul unghiului format de vectorii OA şi OB . x x −1 . dacă a = 1 şi b = 3 . 6. programa M1 5p BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . Ministerul Educaţiei. f ( x ) = 3 x3 − 3 x + 2 . • Toate subiectele sunt obligatorii. 2. 5p 5p 5p b) Să se arate că. ∀n ≥ 0 . Se consideră corpul ( 11 . +. 55 5p Varianta 55 5p 5p 5p 5p 5p SUBIECTUL I (30p) – Varianta 055 1. ( yn )n∈ sunt mărginite.   x 2 + y 2 = 13 2. Fie punctele O ( 0. c) Să se arate că. Se consideră funcţia f : 5p a) Să se calculeze lim x →1 x <1 → . 1 x2 . Matricea A =   ∈ M 2( ) şi şirurile ( xn ) n∈ . b) Să se determine numărul polinoamelor de grad doi din ˆ c) Să se arate că polinomul X 2 + X + 1 este ireductibil în 11 [X ]. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 4 x − 5 ⋅ 2 x+1 + 16 = 0 . Fie funcţia f : (1. ştiind că ctg x = 3.funcţiei f. unde [ x ] reprezintă partea întreagă a lui x şi { x} reprezintă partea fracţionară a lui x. Să se calculeze [− 8] − {−2. 2 2 4.Proba D. Să se calculeze tg 2 x . f ( x ) = . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 55 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 055  xn+1   a −b  1. ∀n ∈ . 5p 5p 5p ˆ a) Să se arate că ecuaţia x = 8 nu are soluţii în 2 11 .Filiera vocaţională. ∀n ∈  yn  . f ( x) . atunci xn+ 6 = 64 xn .  x+ y =5  3.

g ( x) = f (e x ). 5p 5p 5p 5p 5p 5p Ministerul Educaţiei. Să se rezolve în mulţimea numerelor complexe ecuaţia 2 z + z = 3 + 4i . b) Să determine limita şirului ( an )n≥1 . 1 0  2. b) Să se arate că f ( X + f ( X )) = X + f ( X ) . definit la punctul b). Fie funcţia f : [1. Ştiind că x1 şi x2 sunt rădăcinile ecuaţiei x 2 + 3x + 1 = 0 . 1 . profilul militar. atunci XY ∈ M . 3x + 4  3 a) Să se determine asimptota la graficul funcţiei f spre +∞ . 1 1  a) Să se arate că dacă X . e] → 5p 5p 5p a) Să se calculeze ∫ 0 f (e 1 x2 1 )dx . 6.. Să se determine rangul termenului care-l conţine pe a 4 . a  9 5. e b) Să se calculeze volumul corpului obţinut prin rotirea graficului funcţiei f în jurul axei Ox . 2 2 Ministerul Educaţiei. Se consideră matricea A =   şi mulţimea M = { X ∈ M2 ( ) | AX = XA}. f ( x ) = . f ( x ) = ln x .. 56 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 56 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 056 1. BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 56 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 056  2 −3  1. Se consideră funcţia f : 5p 5p 5p 2x + 5  4 \ −  → .Filiera vocaţională. Se consideră dezvoltarea  a 2 + 3  . c) Să se arate că ∫0 e dx + ∫ f ( x) dx = e . f (n) .  1  4.informatică. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 56 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 056 1. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 1 + 5 x − 2 ⋅ 25 x = 0 . Să se calculeze lungimea razei cercului circumscris unui triunghi dreptunghic care are catetele de lungimi 5 şi 12. specializarea matematică .Proba D. ∀X ∈ M2 ( ). • La toate subiectele se cer rezolvări complete. an = f (1) f (2). Să se calculeze u − v ştiind că u − v = 3i + 2 j şi u + v = 2i + 3 j . să se calculeze x1 + x2 . • Toate subiectele sunt obligatorii. c) Să se determine elementele de ordin doi din grupul G . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. programa M1 c) Să se determine punctele de inflexiune ale graficului funcţiei g : . c) Să se arate că funcţia f este bijectivă.  1 −2  a) Să se arate că f ( A) = I 2 . MT1. 2. Se consideră matricea A =   ∈ M2 ( ) şi funcţia f : M2 ( ) → M2 ( ) . a ≠ 0 . f ( X ) = AX . Se acordă 10 puncte din oficiu. 3. x → . Y ∈ M . b) Să se arate că G = { X ∈ M | det X ≠ 0} este grup în raport cu înmulţirea matricelor. 3 3 2.

2 5p 5p 5p a) Să se calculeze ∫0 xf ( x)dx . +) → ( * 7 .ProbaxD. ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ = {0. ⋅) ecuaţia 3x + 4 = 0. Se consideră mulţimile de clase de resturi 7 2 6 = {0. ∀n ≥ 1 are limită . Fie matricele A =  yn  2 3     yn+1  a) Să se determine x1 .1 ( ). 2. specializarea matematică . 4. Ministerul Educaţiei. Se consideră dreapta d : 4 x − 8 y + 1 = 0 şi punctul A ( 2 . • Toate subiectele sunt obligatorii. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 57 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 057 1. x > 0 a) Să se arate că şirul ( xn ) n≥1 definit prin x1 = 5p c) Să se determine cel mai mare număr real a care are proprietatea f ( x) ≥ a + 2ln x. Fie funcţia f : 5p → . programa este derivabilă pe . Să se calculeze lungimea medianei duse din A.5. 57 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 57 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 057 1. Fie funcţia f : → 1 . Triunghiul ABC are AB = 2 . M1 arctg x . 4. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. y1 şi y2 . MT1. b) Să se arate că xn + yn 2 = (3 + 2 2 )n . +. din dezvoltarea  3 x +  . AC = 4 şi m ( A ) = 60 .6} şi ˆ ˆ ˆ a) Să se rezolve în corpul ( 7 . x>0 . Să se determine termenul care nu-l conţine pe x . Se acordă 10 puncte din oficiu. ∞ ) . g ( x) = F ( x) + f ( x) are exact un punct de extrem local. 2. x  5. 1 şi xn+1 = f ( xn ). 3. Să se arate că numărul 2. 5p 5p 5p 5p 5p 5p 2. f ( x) = x 2 + 1 . g ( ) =  5p BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . 5} .3. . )( ) 6. oricare ar fi x ∈ . Să se arate că x 2 + 4 x + 5 x 2 + 2 x + 2 ≥ 1 . Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia log 2 x + log 2 ( 4 x ) = 4 . y0 = 0 . ∀n ∈  yn  şi x0 = 1. 200 ( 7 + 4 3 − 3 este natural. ⋅) ˆ cu f 2 = 3 . x  A  n  . 1. cu  n+1  = 1. ∀x ∈ (0.1. ∗ 7 c) Să se arate că nu există niciun morfism de grupuri f : ( 6 . profilul militar. Să se determine ecuaţia dreptei care trece prin punctul A şi este paralelă cu dreapta d .Filiera vocaţională. 2  xf ( x) . 3. x2 → . • La toate subiectele se cer rezolvări complete.informatică. ⋅) . ∀n ∈ . ∀n ≥ 0 . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 57 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 057 x  x   3 4 ∈ M2 ( ) şi  n  ∈ M 2. x2 . ˆ b) Să se determine ordinul elementului 3 în grupul ( . 1) . () Ministerul Educaţiei. 2  2  4. F ( cos x ) − F (1) x →0 b) Să se calculeze lim c) Să se arate că funcţia g : . 2. c) Să se arate că xn+ 2 − 6 xn +1 + xn = 0. f ( x ) = e − x şi F o primitivă a sa. x ≤ 0 b) Să se arate că funcţia g : → .

.. BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . b) Să se arate că. x ∈ (1. 6. b) Să se arate că G este un subgrup al grupului multiplicativ al matricelor inversabile din M2 ( ). programa M1 c) Să se arate că f ( x ) < g ( x ) . 2] →  x − m. f )( x ) = de n ori f an x + bn . b) Să se determine punctele de extrem local ale funcţiei f . Să se determine axa de simetrie a graficului funcţiei f : R → R .Filiera vocaţională.3.5. B=  şi mulţimea G = {I 2 + aA + bB | a. 58 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 58 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 058 1. pentru orice x ∈ ( 0. Fie a. 5p 2.1]  . Să se determine ecuaţia dreptei care trece prin punctul A şi este perpendiculară pe dreapta d . funcţia f este integrabilă. dacă det A ≠ 0. • La toate subiectele se cer rezolvări complete. 2]. pentru orice t ∈ (0. • Toate subiectele sunt obligatorii. f ( x) = . a ≠ b. 4 + 7i 2. atunci f este funcţie constantă. c) Să se arate că 5p 5p 5p (f f f . MT1. b ∈ [0. c) Să se arate că ecuaţia X 2 = I 2 are o infinitate de soluţii în G. 2009} . 5. a) Să se calculeze lim ( f ( x) g ( x) ) . c. c) Pentru m = 1 . 4. Se consideră matricele A =  .. Ministerul Educaţiei. Fie triunghiul ABC care are AB = AC = 5 şi BC = 6 . ∞ ) . atunci funcţia f este injectivă.  x ln x.Proba D. Se acordă 10 puncte din oficiu. 2) există a. astfel încât b .informatică. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 3x +1 + 31− x = 10 . Să se determine probabilitatea ca. 0 0   0 0 a) Să se arate că orice matrice din G este inversabilă. alegând un element al mulţimii A = {1. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 58 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 058 ax + b a b 1. x ∈ [ 0. c d cx + d    a bn  Se notează An =  n .. să se demonstreze că. b) Să se calculeze lim ∫1 t ln t dt x −1 x x →1 x >1 . Se consideră dreapta d : 2x + y − 1 = 0 şi punctul A ( 3. matricea A =  şi funcţia f : ( 0. ∞ ) . 5p 5p 5p  1 0 0 1 2. pentru orice m ∈ . Ministerul Educaţiei. unde n ∈ *. ∀n ∈ cn x + d n ∗ . a ≠ −1}. f ( x ) = 3 x 2 − 6 x + 1 . g ( x ) = arctg x . d > 0. f ( x) =  . profilul militar.. specializarea matematică . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. acesta să fie multiplu de 3. Să se calculeze distanţa de la centrul de greutate al triunghiului ABC la dreapta BC . 2]  5p 5p 5p a) Să se arate că. ∞ ) → ( 0. Se consideră funcţiile f : 5p 5p x →∞ → . f ( x) = x 1 + x2 şi g : → .. 3. 2 ) . cn d n    a) Să se arate că dacă det A = 0 . b. b ∈ . Să se calculeze partea reală a numărului complex 1 + 4i . Fie m ∈ şi funcţia f : [ 0. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 58 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 058 1.

f ( x) = x 2 sin x şi F o primitivă a lui f . m = ±1 . Să se determine m ∈ R astfel încât AB = 4 . Se consideră mulţimea H =   | m..informatică.Filiera vocaţională..Proba D. Se consideră sistemul  x + 3 y + 2 z = 0 . 2010} . dar să nu fie divizibil cu 8.. Se consideră funcţiile f : 5p 5p 5p a) Să se calculeze π . x →∞ f ( x + 1) b) Să se demonstreze că funcţia f este inversabilă. programa M1 −1 f ( x) . . 6. log3 x 2 4. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 59 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 059 1. x → 2. d3 : − x − y + 4 = 0 5p 5p 5p  m n   2. • Toate subiectele sunt obligatorii. • La toate subiectele se cer rezolvări complete.        b) Să se arate că H este un grup cu 10 elemente în raport cu înmulţirea matricelor. Să se calculeze sin 2 x ştiind că ctg x = 6.. Se acordă 10 puncte din oficiu. Să se arate că numărul lg  1 −  + lg  1 −  + lg  1 −  + . alegând un element al mulţimii A = {2. f ( x ) = x3 + x . Ministerul Educaţiei. ∫1 sin x dx = 2c 3 b) Să se determine c ∈ (1. profilul militar. c) Să se arate că funcţia F nu are limită la +∞ . Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia x − 3 + 4 − x = 1 . cu m ∈ − x − y + 4 z = 0  a) Să se determine m ∈ b) Să se determine m ∈ c) Să se determine m ∈ sunt concurente. ∫−π f ( x)dx. m ) şi B ( m. MT1. d 2 : x + 3 y + 2 = 0.. c) Să se determine numărul elementelor de ordinul 2 din grupul H. astfel încât sistemul să admită cel puţin două soluţii. specializarea matematică . c) Să se calculeze lim f x →∞ 3 ( x) . atunci B ⋅ A = A ⋅ B .6. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. 3. . Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia log3 x + 1 5 = . Să se determine probabilitatea ca.  0 1    1 1  4 0 −1 a) Să se verifice că dacă A =   0 1 şi B =  0 1  . 4. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 59 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 059  mx + y + z = 0  1.3) astfel încât f ( x) 2 . + lg  1 −  este întreg. 5. n ∈ 5 . 59 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 59 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 059 1   1  1  1  1. BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . −2 ) .  2  3  4  100  2. acesta să fie divizibil cu 4 . Ministerul Educaţiei.. Se consideră funcţia f : 5p 5p 5p a) Să se calculeze lim → . Se consideră punctele A ( 2. pentru care dreptele d1 : mx + y + 1 = 0. 5p 5p 5p pentru care matricea sistemului are determinantul nenul.

2 2 4.Proba D. Ministerul Educaţiei. 3 2. MT1.1) . g ( x ) = ln f ( x ) . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 60 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 060  2 1 1. 1 b) Să se arate că. dacă g : . pentru orice xprograma M1este funcţia definită la punctul b). c) Să se arate că f ( X ) + f (Y ) ≠ I 2 . Se consideră funcţia f : 5p 5p → a) Să se arate că mulţimea valorilor funcţiei f este ( 0. ∀x ∈ . dacă A. • La toate subiectele se cer rezolvări complete. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. unde g 2. 5p 5p 5p { ) | AAt = I 2 } . Fie mulţimea M = f : 5p 5p 5p { → |f → este derivabilă şi ∫0 f ( x) dx = f (0) = f (1) 1 }. x2 soluţiile ecuaţiei x 2 + 5 x − 7 = 0 . Ministerul Educaţiei. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar SUBIECTUL III (30p) – Varianta 060 1. profilul militar. Y ∈ M2 ( ). + 38 ) < 39. → . atunci X ∈ P. atunci f   = f (0). Să se arate că 2(1 + 3 + 32 + . Se consideră matricea A =   şi funcţia f : M2 (  −4 −2  a) Să se calculeze f ( A). 6. B ∈ P. • Toate subiectele sunt obligatorii. .3 ) şi B ( −3. 0 1 a) Să se verifice dacă matricea   aparţine mulţimii P. Să se scrie ecuaţia mediatoarei segmentului AB . b) Să se arate că ( f f )( X ) = O2 . a) Să se arate că funcţia f : . X ∈ M2 ( ) şi AX = B . unde At este transpusa matricei A. ∀X .informatică. > 0 . BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ x .. specializarea matematică . ecuaţia f ′( x ) = 0 are cel puţin două soluţii în intervalul (0. f ( X ) = AX . 2. Ştiind că u ⋅ v = 5 . Se acordă 10 puncte din oficiu. atunci ( f ( x ) − x ) ⋅ g ' ( x ) = 1. c) Să se arate că. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia log5 x + log x 5 = . v ) ) . Se consideră mulţimea P = A ∈ M2 ( 5p 5p 5p ) → M2 ( ) . −2 ) . u = 2 şi v = 3 să se calculeze cos ( ( u. b) Să se arate că. ∀X ∈ M2 ( ). Fie vectorii u şi v . f ( x ) = x + 1 + x2 . x ≥ 3 astfel încât C2 x −3 = 3 . Se consideră punctele A ( 2. Să se determine x ∈ . 1 0 b) Să se arate că înmulţirea matricelor determină pe mulţimea P o structură de grup necomutativ. 60 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 60 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 060 1. Fie x1 .∞ ) .   2 c) Să se arate că. 5p c) Să se demonstreze că g ( x) < .. Să se arate că numărul x13 + x2 este întreg. pentru orice f ∈ M . 5. 5 3.Filiera vocaţională. f ( x) = 2 x3 − 3x 2 + x aparţine mulţimii M . dacă f este o funcţie polinomială de grad trei care aparţine lui M .

1 − x şi 4 sunt în progresie aritmetică. b ∈ 0 0 1     a) Să se arate că M a . profilul militar. ∞ ) →  ln x . rB = 2i − j .    ⊂ M3 (   ). . Ministerul Educaţiei.6} . g ( x ) = ∫π 4 arcsin x π c) Să se calculeze derivata funcţiei g : ( −1. f ( x) = ln(1 + sin 2 x) . c} . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 61 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 061 1. Ministerul Educaţiei. aceasta să aibă 2 elemente. să se calculeze ( 2u + v ) ⋅ ( 2v − u ) . b. b) Să se arate că ab = c.b este transpusa lui M a. Se consideră un grup ( K . ⋅) nu este izomorf cu grupul ( 4. Dacă u = 1 . Fie mulţimea M = {1. t t c) Să se calculeze. 61 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 61 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 061 1. rangul matricei M a . a. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. 2. Fie funcţia f : ( 0. x =1  a) Să se demonstreze că funcţia f este continuă.b ( M a. 5p 5p 5p a) Să se rezolve în grupul K ecuaţia x3 = e . 5p f ( x) − 1 BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . ⋅) .b =  0 1 0  . 6. Se acordă 10 puncte din oficiu. . v = 2 şi măsura unghiului vectorilor u şi v este 5p π 3 . Să se determine numărul real x ştiind că numerele x + 1. d ∈ . 5. MT1. • La toate subiectele se cer rezolvări complete. unde K = {e.Proba D. 1.Filiera vocaţională. c) Să se arate că grupul ( K . 2π ] ecuaţia 2sin x + 1 = 0 . specializarea matematică . 3. 5p 5p 5p 2. alegând una dintre submulţimile mulţimii M . a) Să se arate că orice primitivă a funcţiei f este crescătoare pe b) Să se calculeze . e este elementul neutru şi a 2 = b 2 = c 2 = e . programa M1 b) Să se calculeze lim . rG = 4i + 4 j . f ( x) =  x −1 . Să se determine probabilitatea ca. 2. 5p x →1 x − 1 c) Să se arate că funcţia f este strict descrescătoare.b+ d .b − M a. Punctele A . • Toate subiectele sunt obligatorii. b.5. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 61 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 061  1 a b  1. x ≠1  .b ). Se consideră mulţimea G =  M a. 4.b | M a. B şi G au vectorii de poziţie rA = 4i + 7 j . Fie vectorii u şi v . Se consideră funcţia f : → . a. Să se rezolve în mulţimea [ 0.3. 4. b) Să se arate că orice matrice din G este inversabilă.d = M a + c.informatică. c. 5p 5p 5p 5p 2.1) → f (t ) dt.b ⋅ M c. în funcţie de a şi b . Să se determine punctele de intersecţie a parabolei y = x 2 + 5 x − 6 cu axele de coordonate. ∀ a. Să se determine vectorul de poziţie a punctului C astfel încât punctul G să fie centrul de greutate al triunghiului ABC . ∫0 f ( x) cos x dx .+ ).

∫0 2π f n ( x)dx ≤ 2n π . Pentru fiecare număr natural nenul n se consideră funcţia f n : (0.Filiera vocaţională. Să se determine x > 0 ştiind că numerele x .5 ) . Să se determine coordonatele punctelor M şi N ştiind că acestea împart segmentul [ AB ] în trei segmente congruente. f n ( x ) = x n + ln x.Proba D. −3 −1   b) Să se arate că. 2π ] .informatică. 6 şi x − 5 sunt în progresie geometrică . MT1. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 62 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 062 1.1 . x ∈ ( −∞. Fie matricea A =   c d  ∈ M2 ( ) cu proprietatea că A = 2 A . Ministerul Educaţiei. pentru orice n ∈ ∗ . SUBIECTUL I (30p) – Varianta 062 1. Să se arate că ( n !) divide ( 2n )! . ∞ )  a) Să se arate că funcţia f este integrabilă pe intervalul [−2π . ∞) → 5p 5p a) Să se arate că funcţia f 2 este strict crescătoare pe intervalul ( 0. Varianta 62 ) 5p 5p 5p 5p 5p 5p 2. • La toate subiectele se cer rezolvări complete. B . Se acordă 10 puncte din oficiu. → b) Să se calculeze ∫−1 f ( x) dx . g = X 6 − 1 . . * π c) Să se arate că . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 62 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 062 a b 2 1. N . g ∈ [ X ] . Ministerul Educaţiei. e  3 1  − c) Să se calculeze lim  5p .∞ ) . • Toate subiectele sunt obligatorii. programa M1 . 6. profilul militar. atunci det ( A ) = 0 . iar ordinea punctelor este A. Se consideră polinoamele f . situată în intervalul 1 BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . Să se determine numerele naturale a pentru care numerele a. 2 5. f = X 4 − 1 . x ∈ ( 0.    3 1 a) Să se arate că matricea B =  verifică relaţia B 2 = 2 B . ( π π   3. pentru oricare n natural. 5p 5p 5p a) Să se arate că un cel mai mare divizor comun al polinoamelor f şi g este X 2 − 1. . b) Să se determine numărul soluţiilor complexe distincte ale ecuaţiei f ( x ) g ( x ) = 0 . Să se calculeze f 2 ⋅ ( f ( −1) ) .0]  . M . c) Să se descompună polinomul f în factori ireductibili în 5p 5p 5p [X ]. atunci A = O2 sau A = 2 I 2 . dacă a + d = 2 . 1 + sin x. Se consideră funcţia f : R → R . x →1  f 2 ( x ) − 1 x − 1  ( ) 2. 2 ) şi B ( 6. 2 2   4. Se consideră punctele A ( 3. a + 1 şi a + 2 sunt lungimile laturilor unui triunghi obtuzunghic. 2. Fie funcţia f : 5p 5p 5p  x3 . dacă a + d ≠ 2 . ecuaţia f n ( x) = 0 are exact o rădăcină reală. c) Să se arate că. f ( x) =  . pentru orice n ∈ . f ( x ) = x 2 + x − 2 . specializarea matematică . b) Să se arate că. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia cos  2 x +  = cos  x −  .

c) Să se arate că det ( X ) ≥ 0 . Ministerul Educaţiei. Se acordă 10 puncte din oficiu. Să se determine coordonatele punctelor de intersecţie a parabolelor y = x 2 + x + 1 şi y = − x 2 − 2 x + 6. b ∈ şi funcţia f : → . atunci lim ∫−1 f ( x)dx . a) Să se arate că rădăcinile din ˆ . ˆ ˆ 2. 3 1    −2 0  b) Să se arate că. 5p 5p 5p b) Ştiind că a = 0 şi b = 0 . specializarea matematică . este crescător. b) Să se arate că polinomul f nu are rădăcini în 2 2 [X ]. x ≤ 0  2. atunci AB 2 + CD 2 = AD 2 + BC 2 . b) Să arate că funcţia f este continuă în origine. Suma coeficienţilor binomiali ai dezvoltării 2 x 2 − 5 y ( ) n este egală cu 32. MT1. programa M1 c) Să se arate că funcţia f nu este derivabilă în origine.  x cos x + b. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 63 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 063 1. f ( x)dx = −∞ . • Toate subiectele sunt obligatorii. ∀x ∈ [ −1. B ∈ Q . 63 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 63 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 063 1. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. x ∈  \ . 5. cu coeficienţi întregi. π ∫ x n→∞ 0 π n . Se consideră funcţia f : 5p a) Să arate că →  x. • La toate subiectele se cer rezolvări complete. Să se arate că şirul ( an )n∈ . { } { ) | At = − A} . 4 4   4. Se consideră a.informatică. Se consideră mulţimile P = S ∈ M2 ( ) | S t = S şi Q = A ∈ M2 ( 5p 5p 5p 5p 5p 5p 1 3  0 2 ∈ P şi  a) Să se arate că  ∈Q . c) Să se demonstreze că polinomul f nu poate fi scris ca produs de două polinoame neconstante.Filiera vocaţională. Să se determine m ∈ R astfel încât dreptele d1: mx + 3 y + 2 = 0 şi d 2 : 2x + y − 8 = 0 să fie concurente. f ( x) =  3 x . n+3 2. Fie ABCD un patrulater. Să se arate că dacă AC ⋅ BD = 0 . 6. să se calculeze c) Să se arate că. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 63 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 063 1. π π   3. f ( x ) ≤ x . f ( x) =  . dacă b = 0 . Ministerul Educaţiei. 5p BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . x ∈  .Proba D. dacă A. 5p axe x − x . Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia sin  x −  = sin  3x +  . atunci AB ∈ P . oricare ar fi X ∈ Q . x > 0  a) Să se determine a şi b ştiind că funcţia f este primitivă pe a unei funcţii. Se consideră polinoamele f = X 3 + 2 X 2 + 3 X + 45 ∈ [ X ] şi f = X 3 + X + 1∈ ale polinomului f nu sunt toate reale. de termen general an = 4n . profilul militar.1] . Să se determine termenul de rang patru.

Filiera vocaţională. x2 . x  a) Să se arate că funcţia f este concavă pe intervalul (−∞ . • Toate subiectele sunt obligatorii. Să se determine x ∈N . atunci Y ∈ M . b) Să se arate că dacă X ∈ M şi det ( X ) = 0 . Se consideră polinomul f = X − X 4 + 3 X 3 − X 2 − 2 ∈ [ X ]. Să se rezolve în ( 0. Fie funcţia f : [ 0. Fie ABC un triunghi cu tg A = 2. Se acordă 10 puncte din oficiu. 5... f ( x ) = ln  1 +  .    y x   a) Să se arate că dacă Y ∈ M2 ( ) şi AY = YA.. Se consideră funcţiile f : R → R şi g : R → R definite prin f ( x ) = x 2 + 2 x + 1 şi g ( x ) = x − 2009 . c) Să se arate că An ∈ M .. Să se arate că şirul ( an )n ≥1 . ∞ ) → . ≤ ∫ f ( x) dx ≤ 1 .M1f ( n ) − ln 5p 2. 0 1 1 π 4 1 c) Să se calculeze ∫0 f ( x ) f ′′( x) − ( f ' ( x ) ) 2 ( f ( x ) )2 dx . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. atunci X = O2 . Să se determine măsura unghiului C. 5p 5p 5p 5p π  π  3. 6. x ≥ 3 ştiind că C x −1 + C x −1 ≤ 9 . −2 ) ∪ ( 0. Ministerul Educaţiei. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 64 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 064  2 1. π ) ecuaţia tg  x +  = tg  − x  . . y ∈  şi matricea A =  1 2  . MT1.+ f ( 2 ) + . Fie mulţimea M =   | x. unde x1 . este strict monoton. de termen general an = n 2 − n . 64 5p 5p Varianta 64 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 064 1. a) Să se determine o rădăcină întreagă a polinomului f. 5p 5p b) Să calculeze limita şirului ( a . ∫0 xf ( x)dx . . x5 sunt rădăcinile polinomului f . a = f (1) programa + BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ n )ProbanD. (f g ) ( x) ≥ 0. c) Să se arate că f are o singură rădăcină reală... c) Să se arate că există un punct c ∈ (1. 2. profilul militar. Să se demonstreze că. pentru orice x ∈ . f ( x ) = 5p 5p 5p a) Să se calculeze b) Să se arate că 1 1 + x4 n ( n + 1) 2 ′(c) + f (c) = f (2) .informatică. Se consideră funcţia f : ( −∞. • La toate subiectele se cer rezolvări complete. 2) astfel încât (c − 1) f . Să se determine m ∈ R ştiind că dreptele d1 : mx + ( m + 2 ) y − 1 = 0 şi d 2 : ( m +2 ) x + 4my − 8 = 0 sunt paralele. ∀n ∈ * 5 5p 5p 5p 5p 5p 5p . 3  2  x x −3 4. 2 2 2 b) Să se calculeze x1 + x2 + . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 64 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 064  x 3 y    2 3 1..n≥1 . −2) . + x5 . tg B = 3. 2. specializarea matematică .1] → . Ministerul Educaţiei..

∀x ∈ . • La toate subiectele se cer rezolvări complete. Să se determine primul termen al progresiei aritmetice a1 . dacă f ( x ) ≥ mx + 1. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 65 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 065  ax + y + z = 4  1. Se acordă 10 puncte din oficiu.13.informatică. 3 Ministerul Educaţiei. b) Să se determine a. Se consideră sistemul  x + 2 y + 3 z = 6 .Proba D. b astfel încât sistemul să fie incompatibil. 5p 5p 5p 5p 5p 5p a) Să se determine a. f ( x ) = x + e x . c) Să se arate că pentru orice a ∈ există b ∈ astfel încât sistemul să admită soluţii cu toate componentele numere întregi. 5. π b) Să se calculeze aria subgraficului restricţiei funcţiei f la intervalul 0.  2   c) Să se arate că ∫0 f π 2 n +1 ( x)dx = 0 . X 2 = I3 sau X 2 = O3 . pentru orice n ∈ . să se calculeze sin α . Ştiind că tg α 2 = 1 . c ∈ 2  .. atunci m = 2 . → . f ( x ) = x3 + 2sin x este impară. specializarea matematică . a2 . acesta să aibă suma cifelor egală cu 2. programa M1 c) Să se demonstreze că. Să se determine probabilitatea ca. Ministerul Educaţiei. profilul militar. Să se arate că funcţia f : R → R . • Toate subiectele sunt obligatorii.Filiera vocaţională. 3. . Se consideră funcţia f : → . cu a.  b c a      a) Să se determine numărul elementelor mulţimii A . Să se determine m ∈ R ştiind că dreptele d1: mx + 3 y − 2 = 0 şi d 2 : 12x + 2 y + 1 = 0 sunt perpendiculare. b pentru care sistemul are soluţia (1. . Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 3sin x + 3 cos x = 0 .. pentru orice X ∈ A . b) Să se arate că f ( x ) ≥ 2 x + 1. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. 2. 6.  . MT1. Se consideră mulţimea de matrice A =  0 a 0  | a. a) Să se arate că funcţia f este bijectivă. c) Să se determine numărul matricelor X din mulţimea A care au proprietatea X 2 = O3 . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 65 5p 5p 5p SUBIECTUL III (30p) – Varianta 065 1. 4.17. 1. b ∈ 3 x − y − 2 z = b  . Fie funcţia f : 5p 5p 5p BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . b. 65 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 65 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 065 1.  a 0 0      2.. f ( x ) = sin 3 x cos x şi F o primitivă a funcţiei f pe a) Să arate că există c ∈ astfel încât 4 F ( x) = sin 4 x + c . b) Să se arate că. . 2. ∀x ∈ . alegând un număr din mulţimea numerelor naturale de trei cifre. 1).

6. c) Să se determine a astfel încât | x1 | + | x2 | + | x3 |= 3. specializarea matematică . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. atunci are loc inegalitatea ∫ 0 1 f ( x ) dx + ∫ g ( x ) dx ≥ α . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 66 5p 5p 5p 5p 5p 5p SUBIECTUL II (30p) – Varianta 066 1. Să se calculeze ( 2 + i )( 3 − 2i ) − (1 − 2i )( 2 − i ) . d3 : 4 x + 3 y = m . cu a ∈ şi cu rădăcinile complexe x1 . Se admite că funcţia f are inversa g . c) Să se calculeze valorile lui m pentru care triunghiul determinat de cele trei drepte are aria 1. Să se rezolve în [ 0. b) Să se determine a pentru care polinomul are trei rădăcini reale. 2. Fie polinomul f = 2 X 3 − aX 2 − aX + 2 . Să se calculeze C10 20 9 C20 3 sin x − cos x = 1 . 5. Fie funcţia f :[0. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar SUBIECTUL III (30p) – Varianta 066 1.5 ) . f ( x ) = l− 1 − x 2 .3) . unde m ∈ . 2 ) şi D ( m. ∞ . B ( 4. a) Să se calculeze f (−1) . dacă α ∈ [1.3] .3]. Se acordă 10 puncte din oficiu. ştiind că tg x = 4 . unde {a} este partea fracţionară a 3 numărului a.1) . f ( t) 3 5p b) Să se arate că ∫ 0 1 f ( x ) dx + ∫ g ( x ) dx = 3 . 1 α . a) Să se determine m astfel încât dreptele să fie concurente. ) = x −2 f ( x) este mărginită.Filiera vocaţională. 5p a) Să se calculeze 3 4 ∫ 0 2t + 1 dt . BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ ) → . d 2 : 3x − 4 y = −1. 2π ] ecuaţia 4. n ∈ R astfel încât patrulaterul ABCD să fie paralelogram . Să se arate că 1 este o perioadă a funcţiei f : R → R . programa M1 2. • Toate subiectele sunt obligatorii. f ( x) = x 4 + x 2 + 1 .1] → [1. b) Să se demonstreze că există o infinitate de valori ale lui m pentru care vârfurile triunghiului determinat de cele trei drepte au toate coordonatele întregi. a) Să se calculeze derivata funcţiei f pe intervalul (−1. profilul militar. Ministerul Educaţiei. Se consideră punctele A ( 2.informatică. . Să se determine m.n ) . x3 . x2 . Să se calculeze cos 2 x . 1 5p c) Să se demonstreze că. 2. 3. f ( x) = {3x} . 66 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 66 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 066 1. • La toate subiectele se cer rezolvări complete. Se consideră funcţia f : → . 5p b) Să se determine ecuaţia asimptotei spre +∞ la graficul funcţiei f. Ministerul Educaţiei. Fie dreptele d1 : x + 2 y = 3. g ( xMT1. C ( 2.Proba D. 5p 5p c) Să se arate că funcţia g : (0.

3 3 3 3 4. ştiind că cos α = . b) Să se calculeze ∫0 f 1 2 ( x) g ( x)dx .1] \ {0} . Prin punctul G se duce paralela la AB care intersectează dreapta BC în punctul P. 2π 3π 4π + sin + sin . Fie sistemul  x + my + z = 1 . ⋅). 3 3.β =  . f ' ( 0 ) = 1} . ∀x ∈ [ −1. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 67 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 067 1. pentru care sistemul are soluţie cu componente întregi. • La toate subiectele se cer rezolvări complete. Să se determine m ∈ R astfel încât GP = m AB . ∞ ) → .Filiera vocaţională. alegând o funcţie din mulţimea M. Să se calculeze cos2α . • Toate subiectele sunt obligatorii. 2 f  + n 3 n f   + .1] → f este de două ori derivabilă şi f ( 0 ) = 0. Ministerul Educaţiei.7} .Proba D. MT1. programa M1 5p 5p c) Să demonstreze că. 1 m m    5p 5p 5p b) Să se arate că rang ( A ) ≠ 2 . 2. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.. Fie funcţiile f : [0. oricare ar fi m ∈ . Să se determine m ∈ R astfel încât funcţia f : R → R . Să se calculeze probabilitatea ca. cu m ∈  x + my + mz = −2  a) Să se calculeze det ( A ) . 2 3 4 1 3 1 4 2      4 3 1 2 a) Să se verifice că γ este soluţie a ecuaţiei αx = xβ.3} cu valori în B = {5. u ( x ) = e x sin x aparţine mulţimii M.. 1 1 1  şi matricea A = 1 m 1  . specializarea matematică . elemente ale grupului ( S 4 .. 1 2 3 4  1 2 3 4  1 2 3 4  2. a) Să se arate că funcţia u : [ −1. ∀n ∈ n n * 1 c) Să se demonstreze că f   + n . 5. b) Să se arate că α 4 = β 4 . Să se calculeze sin π + sin 5p Ministerul Educaţiei. b) Să se arate că . .6. 5p 5p 5p c) Să se determine valorile întregi ale lui m ≠ 1 . γ =  . centrul de greutate al triunghiului ABC. 24. aceasta să fie injectivă . 2. Se acordă 10 puncte din oficiu. Se consideră mulţimea M a tuturor funcţiilor definite pe A = {1. dacă f ∈ M şi n ∈ 2.. f   ≤ n ln 2. 2 şi g : [ 0.1] → . profilul militar. c) Să se determine o soluţie a ecuaţiei xβ 3 = α 3 x în S4 . 6. atunci lim f ( x) − x n n x →0 x n +1 x = nf ′′(0) . 0 5p 5p 5p a) Să se arate că g ( x) = ln(1 + x) . . . b3 .informatică. f ( x) = (3 − m 2 ) x + 3 . 67 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 67 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 067 1. Se consideră punctul G. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 67 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 067  x + y + z =1  1. Fie permutările α =  .1] → . dacă f ∈ M şi f ( x ) ≠ 0. g ( x ) = ∫ f (t )dt . să fie strict crescătoare. 1 6. Se consideră mulţimea de funcţii M = { f : [ −1. Să se determine primul termen al progresiei geometrice cu termeni pozitivi b1 . f ( x ) = 1 1+ x * . atunci lim (1 + f ( x) ) = e . x →0 1 x 5p BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ .

x2 . profilul militar. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 68 5p 5p 5p 5p 5p 5p SUBIECTUL II (30p) – Varianta 068 1. 3. BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . 4 + 3i 4 − 3i 2. atunci det ( A ) ≥ 1 . n 2 2  2. + − ln  n +  este strict descrescător. f ( x ) = ∫ e t dt . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 68 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 068 1. Se acordă 10 puncte din oficiu. şi x1 .Proba D. y ∈ şi matricea xA + yAt este inversabilă. Se consideră matricele A∈ M3 ( ) şi B = A + At . ∞ ) → 5p 5p 5p . x2 . x ∈ ( 0. • La toate subiectele se cer rezolvări complete. specializarea matematică . Să se calculeze sin . + ln x +1 2x + 3 a) Să se calculeze f ′ ( x ) . Pe laturile AB şi AC ale triunghiului ABC se consideră punctele M şi respectiv N astfel încât 3 AM = 3MB şi AN = AC . x →∞ c) Să se arate că ∫0 f ( x)dx ≤ e − 2 . 4 11π 6. dacă x. acesta să fie divizibil cu 4.. 5. Să se demonstreze că vectorii MN şi BC sunt coliniari. x 2 1 1 1  + . f ( x) = 1 2x + 1 . Să se determine m ∈ R astfel încât funcţia f : R → R . atunci x + y ≠ 0. a) Ştiind că p = 1 şi q = 0 . b) Să se demonstreze că. b) Să se determine p şi q ştiind că x1 = 1 + i . x3 . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. ∞ ) . Să se arate că numărul + este întreg. a) Să se arate că B t = B . 68 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 68 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 068 25 25 1. ∀x ∈ ( 0. 7 7 7 3 3 3 2 2 2 c) Să se arate că 12( x1 + x2 + x3 ) = 7( x1 + x2 + x3 )( x1 + x2 + x3 ) 2 .Filiera vocaţională. 12 5p Ministerul Educaţiei. xn = 1 + → . f ( x) = (m 2 − 2) x − 3 să fie strict descrescătoare. 1 π x = . Se consideră funcţia f : ( 0.. să se determine x1 . b) Să se arate că lim f ( x) = ∞ . Ministerul Educaţiei. c) Să demonstreze că şirul ( xn )n≥1 . 2. 1 . programa M1 b) Să arate că f ( x ) < 0. Fie funcţia f : 5p 5p 5p 0 a) Să se arate că funcţia f este impară. q ∈ .informatică. c) Să se demonstreze că. Se consideră ecuaţia x3 + px + q = 0 . dacă B = 2 I 2 . p. MT1. • Toate subiectele sunt obligatorii. unde At este transpusa matricei A . Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia arctg + arctg 3 3 3 4. x3 soluţiile complexe ale acesteia. Să se determine probabilitatea ca alegând un număr din mulţimea numerelor naturale pare de două cifre . ∞ ) .

5 . Să se calculeze cos . an = 3 3 1 .. suma elementelor matricei An este n + 3. +∞ ) . unde funcţia F : [ 0. există c ∈ ( k . ∞ ) → . c 1 1 1 + 3 + .Proba D. b) Să se arate că An − An−2 = A2 − I3 . f ( x ) = 3 x + 1 . pentru orice k ∈ ( 0.. f ( x ) = 2 x + 1 . n 1 2 2. x 0 c) Să se arate. F ( x) x 5 x →0 1 b) Să se calculeze lim .1. 69 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 69 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 069 z + 7i 1. b) Să se descompună polinomul P3 în factori ireductibili în c) Să se descompună polinomul P6 în factori ireductibili în [X ]. → . specializarea matematică . MT1..2. 12 Ministerul Educaţiei. • La toate subiectele se cer rezolvări complete. este strict descrescător. că ∫0 ln(1 + x)dx ≤ 12 . f ( x ) = x − 5p 5p 5p a) Să se calculeze x 2 x3 + − ln (1 + x ) .9} . 2 a) Să se studieze derivabilitatea funcţiei f în origine. Să se demonstreze că funcţia f este neinversabilă. • Toate subiectele sunt obligatorii. pentru orice n ∈ * 5p 5p 5p 5p 5p 5p . z 2. 3. + f ( 50 ) . Fie funcţia f : → . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 69 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 069 1. f ( x) = BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . Ministerul Educaţiei. Fie funcţia f : ( −1. c) Să se arate că. Se acordă 10 puncte din oficiu. 4.. Se consideră funcţia f : 5p 5p 5p 33 2 x . 2 3 ∫0 f ( x)dx . [X ]. 5. 7π 6.. a) Să se determine rădăcinile complexe ale polinomului P4 . alegând o cifră din mulţimea {0. k + 1) astfel încât f ( k + 1) − f ( k ) = c) Să se demonstreze că şirul ( an )n≥1 . aceasta să verifice inegalitatea ( x + 1)! − x ! ≤ 100 . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 69 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 069 1 1 0 1. Să se calculeze f (1) + f ( 2 ) + f ( 3) + .  0 1 0   a) Să se verifice relaţia A3 − A = A2 − I 3 . Se consideră funcţia f : N → N .Filiera vocaţională. Pentru fiecare n ∈ ∗ se defineşte polinomul Pn = X n − 1∈ [ X ] . x ∈ [ 0. ∞ ) . ∀n ∈ . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.informatică. + 3 − f (n) . programa M1 b) Să arate că. 2.. F ( x) = ∫ f (t )dt . profilul militar.. Să se calculeze probabilitatea ca. Fie matricea A =  0 0 1 ∈ M3 ( ). ∞ ) → 1 . Să se arate că dreptele de ecuaţii d1 : 2x − y + 1 = 0 şi d 2 : 2x + y − 1 = 0 sunt simetrice faţă de axa Oy. Să se determine z ∈C ştiind că =6. folosind eventual funcţia f.. n ≥ 3.

pentru fiecare n ∈ * . se defineşte funcţia f n : → a) Să se arate că f3 ( x) = 8e2 x . 5p 5p 5p 5p 3. x ≠ 0  2. +∞ ) → ( 0. programa M1 b) Să determine asimptotele graficului funcţiei f n . A2 ] . Să se calculeze A5 − 6C5 . unde a este un număr real. f ( x ) =  . Să se calculeze (1 + i ) . 5p 5p 5p  x ln 2 x . 2 ) ecuaţia Ministerul Educaţiei. unde A* este adjuncta matricei A. c) Să se arate că. A]] + [C .  0 . x +1 5p unde legea " " este definită la punctul a). y > 0. Varianta 70 70 5p 5p SUBIECTUL I (30p) – Varianta 070 1. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. pentru orice A ∈ M2 ( ) . Să se calculeze cos 75 − cos15 . f ( x ) = x are proprietatea f ( xy ) = f ( x) f ( y ). B] = AB − BA. 1 x x x= . f 0 ( x) = e2 x şi.informatică. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 70 5p 5p 5p SUBIECTUL II (30p) – Varianta 070 1. specializarea matematică . b) Să se calculeze c) Să se calculeze ∫0 f ( x)dx . 3 3 4.[C . Să se determine m ∈ R ştiind că distanţa de la punctul A ( m. să se rezolve în mulţimea ( H . 5p 5p c) Să se calculeze lim f1 ( a ) + f 2 ( a ) + .[ B.. 2.. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 70 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 070 1. Să se calculeze suma x S = f ( f ( −10 ) ) + f ( f ( −9 ) ) + .1) ..x=0  a) Să se arate că funcţia f este integrabilă pe intervalul [ 0. B]] = O2 . Se consideră funcţia f : R∗ → R ..1) . MT1. c) Ştiind că legea " " definită la punctul a) este asociativă.Proba D. [ A. ( ) 5. b) Să se arate că. ∀x ∈ .   e 1 1 . Se acordă 10 puncte din oficiu. 5p 5p a) Să se arate că relaţia a b = ab defineşte o lege de compoziţie pe H . Fie funcţia f : [ 0. + f ( f ( −1) ) + f ( f (1) ) + . profilul militar. B ∈ M2 ( ) se defineşte matricea [ A. • La toate subiectele se cer rezolvări complete. 5p → . [ A. Ministerul Educaţiei. Pentru orice două matrice A.. A* ] = O2 . 20 2.. Se defineşte funcţia f 0 : prin f n ( x) = f n′−1 ( x) . Se consideră intervalul H = ( 0. + f n−1 ( a ) fn ( a ) n→∞ . C ∈ M2 ( ) . Să se arate că funcţia f : R → R . să se calculeze [ A. ab + (1 − a )(1 − b) b) Să se arate că funcţia f : ( 0. C ]] + [ B. ∀x. ∫1 f  x  dx .1] . BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . pentru orice A.[ A. B. f ( x ) = 1 . + f ( f ( 9 ) ) + f ( f (10 ) ) . a) Pentru A∈ M2 ( ) . 6.Filiera vocaţională. m + 1) la dreapta d : 3 x − 4 y − 1 = 0 este 1. • Toate subiectele sunt obligatorii. f ( x ) = log 2 3x + 1 este injectivă . ∞ ) → .

Se consideră funcţia F : 5p 5p 5p → . ∀x ∈ ( 0. n ≥ 2 . cu elementul neutru e.. ∀a. f ( x ) = x 2 − 3. profilul militar. ∞ ) . y ∈ G .. MT1. 2 4..Filiera vocaţională. → R .. Se consideră triunghiul ABC şi punctele A '. ∀n ≥ 2. respectiv x − y + 2 = 0 . Se acordă 10 puncte din oficiu.. 0 0 1. astfel încât F ( x ) = 1 + ∫ f ( y )dy. c) Să se arate că orice grup care are proprietatea ( p ) este comutativ. x ∈ ( 0.. c) Să se calculeze lim f ( x ) . d ) = ( a + c.. 71 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 71 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 071 1. 2 AC . ⋅) . b) Să se arate că dacă un grup G are proprietatea ( p ) .. a) Să se verifice că 1 + ( x + 1) F ( x) = 2 b) Să se calculeze lim F ( x) . c) Să se arate că există o funcţie continuă f : (−1.. programa M1 x →∞ 2. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.. 5 5p 6.. n 5. Să se arate că dreptele AA′. BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . 2) şi ecuaţiile medianelor duse din B şi C sunt 2 x + y − 2 = 0 ...Proba D. ∞ ) . 0 0 1 2 1 0 . Se consideră determinantul de ordin n ≥ 2. Se consideră funcţia f : ( 0. Să se arate că funcţia f este pară. 0 0 . Să se determine ecuaţia medianei corespunzătoare laturii BC a triunghiului ABC . 2. 1 2 5p 5p 5p 5p 5p 5p 2 1 0 a) Să se calculeze D3 = 1 2 1 . 1 0 0 0 . ∀x ∈ ... specializarea matematică .. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 71 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 071 2 1 0 0 . f ( x ) = 3 − x 4 este f ( 0 ) . c. 0 1 2 b) Să se verifice că Dn = 2 Dn −1 − Dn−2 .. Să se determine n ∈ N .. ∞) → . c) Să se arate că Dn = n + 1. . . ∀x ∈ (−1. 2. împreună cu legea de compoziţie dată de (a. . Dn = . • Toate subiectele sunt obligatorii. ∞) . Să se arate că valoarea maximă a funcţiei f : 1 x2 . 0 0 0 1 2 1 . F ( x ) = ∫ t x dt . 2 1 0 0 . . . BB ′ şi CC ′ sunt concurente. 2 1 b) Să arate că f ( x ) > 0.. B '. ştiind că A(2... B′C = C ′A = 3BC ′ .. Să se calculeze log 7 2009 − log 7 287 − 1 . d ∈ 2 este un grup care are proprietatea ( p ). Ministerul Educaţiei. Un grup (G . ∀n ≥ 4. b. ∀x. f ( x ) = x − ln (1 + x ) .informatică. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 71 5p 5p 5p SUBIECTUL III (30p) – Varianta 071 1. Ministerul Educaţiei. . Se consideră funcţia f : R∗ → R .. ∞ ) → a) Să se calculeze f ′ ( x ) . astfel încât 3C1 + 2Cn = 8 . C ' astfel încât A′C = 2 BA′. b + d ). x 0 . a) Să se verifice că mulţimea 2 × 2 . ∀x ∈ G . • La toate subiectele se cer rezolvări complete.. . atunci ( xy )2 = x 2 y 2 . are proprietatea ( p ) dacă x 2 = e . x →−1 x +1 . b) ⋅ (c.

2 ) şi dreapta de ecuaţie d : 4 x − 2 y + 5 = 0 . f ( x) = BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . ∀x ∈ . 4] → . MT1. c) Să se demonstreze că funcţia f este concavă pe intervalul ( 5p ) 2.. f ( x ) = x3 − 3. specializarea matematică .informatică. Se acordă 10 puncte din oficiu. x a) Să se calculeze ∫0 f2 ( x ) dx . det(C + xA)det(C − xA) ≤ ( det C ) . Să se calculeze sin 75 ⋅ cos15 .. +  . profilul militar. π  n +1 n + 2 2n  π b) Să se arate că I n ≤ ln 2 . Pentru orice n ∈ 5p 5p 5p * se consideră funcţia f n : → . c) Să se arate că I n ≥ . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Să se arate că funcţia f este impară.  1 1 1   a) Să se rezolve ecuaţia det( I 3 + xA2 ) = 0. • Toate subiectele sunt obligatorii. f n ( x) =| sin nx | şi numărul I n = ∫ 2π π f n ( x) dx . Să se arate că numărul  cos + i sin  4 4  100 este real. 6. f ( x) = x 2 − x. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 72 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 072 1. • La toate subiectele se cer rezolvări complete. Se consideră polinomul p = X 3 − X + m cu m ∈ a) Ştiind că m = −6 .Filiera vocaţională. x 2. x3 ∈ . x3 . −1 . \ {−1} → . x +1 a) Să se determine ecuaţia asimptotei spre +∞ la graficul funcţiei f. Se consideră funcţia f : R∗ → R . 2009 5. programa M1−∞. x2 . c) Să se arate că ∀C ∈ M 3 ( ). x ∈ \ {−1} . − C2009 ⋅ 42009 . şi cu rădăcinile x1 . să se determine x1 . b) Să se determine o matrice B ∈ M3 ( ) cu proprietatea B 2 = A. c) Să se determine m ∈ pentru care polinomul p are toate rădăcinile întregi. Să se calculeze C2009 ⋅ 52009 − C1 ⋅ 52008 ⋅ 4 + C2009 ⋅ 52007 ⋅ 42 − . 72 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 72 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 072 π π  1.. 2 5p 5p 5p 5p 5p 5p 2. Ministerul Educaţiei. Să se determine ecuaţia perpendicularei duse din punctul A pe dreapta d . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 72 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 072  1 1 1 1. 1 . x ∈ . Ministerul Educaţiei. Se consideră funcţia f : 5p 5p x2 + x + 1 . 2 1 1 1  + + .Proba D. Se consideră matricea A =  1 1 1 ∈ M3 ( ). b) Să se calculeze f ′ ( x ) . Se consideră punctul A (1. 0 2 2009 4. 4 4 4 b) Să se calculeze x1 + x2 + x3 . x2 .. Să se determine imaginea funcţiei f :[1.

c = 3. 2010} . Se consideră mulţimea A =  0 a d  2  0 0 a   ˆ ˆ    a) Să se determine numărul elementelor mulţimii A.10. f ( x ) = x 2 − x 4 .  a b c    ˆ  | a . b) Să se determine valoarea numărului ştiind că 3 este punct 5p BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . c) Să se determine valoarea numărului a ştiind că graficul funcţiei f are exact o asimptotă verticală. π] .ProbaaD.informatică. Fie a ∈ 5p şi funcţia f : {−1. unde c d  x '   a b  x   y '  =  c d  y  . Să se calculeze ( f 3. 5p 5p 5p a) Să se arate că f12 ( x) = 2 f 2 ( x). Se consideră funcţia f : R → R .1) . • La toate subiectele se cer rezolvări complete.. programa M1 de extrem local al funcţiei f. f0 ( x) = 1 şi.1} → x →∞ . Se consideră un triunghi ABC.5. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. c) Fie A. specializarea matematică . Să se calculeze 5 − 12i − 12 + 5i . Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 2 x + 4 x = 20 .. d = 4 . c . alegând un element al mulţimii A = {0. b) Să se arate că mulţimea A este parte stabilă în raport cu înmulţirea matricelor din M 3( 5p 5p 5p 5p 5p 5p 2 ). cu lungimile laturilor AB = c. să se arate că toate punctele AM se află pe dreapta y = 2 x. 2. . Se acordă 10 puncte din oficiu. să se determine coordonatele punctului AM . y ') . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 73 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 073 a b 1. pentru orice n ∈ * . b) Să se calculeze lim x →∞ f n +1 ( x ) + 2 c) Să se calculeze volumul corpului obţinut prin rotirea graficului funcţiei g :[0. c) Să se rezolve ecuaţia X = X . π] → [0. ∀x ∈ . 2 Ministerul Educaţiei. c = 2. profilul militar. atunci S M = S ⋅ | det M | .Filiera vocaţională. g ( x) = f1 ( x)sin x în jurul axei Ox . Dacă se notează cu S şi S M ariile triunghiurilor ABC . 4. d ∈  . xf n ( x) + 1 . cu X ∈ A . Să se calculeze cosα . Să se arate că semidreapta [AD este bisectoarea unghiului BAC . MT1.. AC = b şi un punct D astfel încât AD = b AB + c AC. Să se determine probabilitatea ca. • Toate subiectele sunt obligatorii. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 7 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 073 1. b = 2. 2 2  f f f )(1) . a) Să se calculeze lim f ( x) x .      a) Ştiind că a = 1. f ( x) = x2 + x + a x2 − 1 . 2. 1 π  6. Fie α ∈  . Fie matricea M =   ∈ M 2 ( ) . y ) punctul AM ( x '. b = 2. Se consideră funcţia f 0 : f n ( x) = ∫ f n−1 (t ) dt . 0 x → . respectiv AM BM CM . se defineşte funcţia f n : → . b. 5p Ministerul Educaţiei. d = 4 şi că A(−1. acesta să fie divizibil cu 25 . Se asociază fiecărui punct A( x. B.. C trei puncte în plan. 5. b) Ştiind că a = 1. π  astfel încât cos 2α = . 73 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 73 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 073 1. 5p 2.

3) . Să se determine a şi b . MT1. x2 . Să se arate că Ca +b = Ca +b . B = ∫ dx . profilul militar. f ( x ) = x − 2m + 2 . b ∈ ∗ . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 74 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 074  0 1 −1 1. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 74 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 074 1. Ştiind că a = b = 1 . pentru oricare a. ∀t ∈ 2 b) Să se arate că f ( 2 B − t ) = f ( 2 B + t ) . π  astfel încât cos 2α = − .Proba D. f ( t ) = ∫  − e x  dx şi numerele A = ∫ 2 dx . să se afle rădăcinile polinomului p. Se acordă 10 puncte din oficiu. 2 2  Ministerul Educaţiei. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 2 − x + 3 x − 2 = 0 . Se consideră matricea A =  −1 0 2  . a) b) c) Se consideră a. cu rădăcinile x1 . 5p 5p 5p 5p 5p 5p Ministerul Educaţiei. ştiind că polinomul p are rădăcina dublă 1. ∀x ∈ . programa M1 c) Să se calculeze lim xf   . Fie funcţia f : 5p 5p 5p → 2 t 2 1 2 ex  . f ( x ) = ln 2+ x . ∞ ) → R .2 ) → .  1  1 1 x  x     2 . 74 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 74 astfel încât graficul SUBIECTUL I (30p) – Varianta 074 1.Filiera vocaţională. Fie α ∈  . Să se calculeze sinα .  1 −2 0    a) Să se calculeze det A . În cazul b = 1 . Se consideră funcţia f : ( −2. Se consideră funcţia f : ( 0. 4 ) şi C ( 2m. • Toate subiectele sunt obligatorii. 5p b) Să se studieze monotonia funcţiei f . a b 4. x3 ∈ . x 2  2 1   2 e  c) Să se demonstreze că  ∫ dx  ≤  ∫ e 2 x dx   ∫ 2 dx  . Să se rezolve în mulţimea numerelor complexe ecuaţia z 2 + 3z + 4 = 0 . ∀t ∈ . 2− x a) Să se determine ecuaţiile asimptotelor la graficul funcţiei f. 1 x 1 x 1 x  2 e 4 − e2 . Să se determine m ∈ astfel încât punctele A ( 3. specializarea matematică . • La toate subiectele se cer rezolvări complete. 5p 1 BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . b) Să se verifice relaţia A( A2 + 6 I 3 ) = O3 . Să se determine m ∈ funcţiei f să nu intersecteze axa Ox. b ∈ şi polinomul p = X 3 + aX 2 + X + b . a) Să se arate că f ( t ) = At 2 − 2 Bt + .informatică. 1 − m ) să fie coliniare. 5. 2. c) Să se arate că det( I 3 + xA2 ) ≥ 0. 1 π  6. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. B ( 2. 3. 5p x →∞ x 2. 2. să se determine valorile lui a pentru care polinomul p are o rădăcină raţională.

Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia log 2 4. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 75 5p 5p 5p SUBIECTUL II (30p) – Varianta 075  1 1 1  2 −1 −1 x 1 1. + f (n) − ∫ f ( x) dx . 1 1 1 1 + + + . • La toate subiectele se cer rezolvări complete. ∫1 f 3 2 1 ( x)[ x]dx . d 2 şi punctele distincte A. 2. . ∞ ) \ {0} . c) Să se arate că. Să se determine valorile parametrului real m ştiind că parabola asociată funcţiei f : . . programa M1 ∞ ) . n 0 c) Să se arate că şirul (an )n≥1 . 1 c) Să se arate că dacă a = . 5p 5p 5p 3. ∞ ) . ) unde B (1. cu a ∈ şi cu rădăcinile x1 . ( x2 + x − 2 = 1 . Filiera vocaţională. ∀α ∈ (1. −4 ) şi C ( −5. −1) . f ( x ) = 1+ x 5p 5p 5p a) Să se calculeze b) Să se calculeze ∫0 f ( x)dx . ∀x. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 75 5p 5p SUBIECTUL III (30p) – Varianta 075 1. C ∈ d1 . y ∈ * * . Să se calculeze aria triunghiului ABC în care AM = BC = 4 . Se acordă 10 puncte din oficiu. b) Să se arate că M x M y = M xy . f ( x ) = x 2 + mx − 2m se află situată deasupra axei Ox . b) Să se demonstreze că (1 + x ) > 1 + αx. ∀x ∈ ( −1. 6. cu x ∈  1 1 1  −1 −1 2  3 3x     a) Să se calculeze produsul AB . 16 2. Fie funcţia f : ( −1. Varianta 75 → SUBIECTUL I (30p) – Varianta 075 5p 5p 1. B =  1 1 1 şi M x = A + 2 B. 5. P. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.. Q ∈ d 2 . det ( M x ) ≠ 0 .Filiera teoretică. profilul militar. atunci toate rădăcinile polinomului p au modulul 1. B. unde M este mijlocul lui ( BC ) . 5p c) Să se demonstreze că 2 f ( x + y ) ≤ f (2 x + f (2 y ).informatică.Proba D.)MT1. BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . este convergent. x1 x2 x3 x4 5p 5p 5p a) Să se verifice că x1 + x2 + x3 + x4 = b) Să se arate că polinomul p nu este divizibil cu X 2 − 1 pentru nicio valoare a lui a. f ( x) = (1 + x)α − α x . Să se determine coordonatele simetricului punctului A ( −3. 5p Ministerul Educaţiei. x . Se consideră matricele A =  −1 2 −1 . specializarea matematică . specializarea matematică . Se consideră α ∈ . x3 . Se consideră polinomul p = X 4 − aX 3 − aX + 1. dat de an = f (1) + f (2) + f (3) + . x2 . x4 ∈ . ∞ ) → . α > 1 şi funcţia f : (−1. M . Se consideră dreptele paralele d1 . α . b = log 2 1 şi c = −2 .informatică. N . Să se determine numărul triunghiurilor care au toate vârfurile în mulţimea celor şapte puncte date. unde [ x] reprezintă partea întreagă a numărului real x . y ∈ [0. ∞) → a) Să se studieze monotonia funcţiei f. pentru orice x real nenul. Să se ordoneze crescător numerele a = − 3 27. 2 ) faţă de mijlocul segmentului [ BC ] .. ∀x. 2. profilul real. 2 Ministerul Educaţiei. • Toate subiectele sunt obligatorii. iar m ( AMC ) = 150 .

programa M1 x xe − 1 = f ' ( x0 ) . ∞ ) . Fie α ∈  . Ministerul Educaţiei. 3. Se consideră vectorii u = i − j şi v = 2i + 4 j . n→∞ c) Să se arate că lim I n = 0 (se consideră cunoscut faptul că ln (1 + t ) ≤ t . Se consideră şirul ( I n )n≥1 . ∀a. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.Filiera vocaţională. cu rădăcinile x1 şi x2 . n ≥ 1 . Pentru fiecare element a ∈ G se defineşte funcţia f a : G → G . 5 2 2  Ministerul Educaţiei. f ( x) = x + ln x . Să se calculeze tg . b ∈ G . Să se calculeze modulul vectorului u + v . x − x0 1 ln 0 2. • Toate subiectele sunt obligatorii. Să se arate că oricare ar fi n natural. 5. MT1. a) Să se arate că graficul funcţiei f nu admite asimptotă spre +∞ . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 76 5p 5p 5p SUBIECTUL III (30p) – Varianta 076 1. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia arctg 3 + arctg x = π 2 . f a ( x ) = ax. c) Fie F ( G ) = { f a : G → G | a ∈ G}. 2. 1  b) Să se arate că ecuaţia f ( x ) = 0 are o soluţie unică x0 ∈  . ∞ ) → . cu a. b. Se consideră matricea A =  ba 1 + b 2 bc  . 76 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 76 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 076 1. definit prin I n = ∫ 5p 5p 5p ( x + 1) dx . profilul militar. astfel încât sin α = . are loc egalitatea C2n = 2 ⋅ C2 n−1 . Să se arate că x1 + x2 ∈ . Să se arate că F ( G ) împreună cu operaţia de compunere a funcţiilor formează un grup. ∀t ∈ ( −1. • La toate subiectele se cer rezolvări complete. 5p 5p 5p 5p 5p 5p c) Să se arate că matricea A − I 3 are rangul cel mult 1 . Să se verifice dacă numărul 3 − 2 2 aparţine mulţimii a + b 2 | a. ∀ x ∈ G. b ∈ Z . oricare ar fi n ∈ n ∗ x +1 . b) Să se arate că şirul I n este strict descrescător.·) un grup. b) Să se arate că f a fb = f ab . . Se consideră ecuaţia x 2 − 3 x + 1 = 0 . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 76 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 076 1 + a 2 ab ac    1. 2 şi A* adjuncta sa. a) Să se determine I1 . specializarea matematică . { } 2 2 2. pentru orice a ∈ G. e  c) Să se demonstreze că lim x → x0 BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . c ∈  ca cb 1 + c 2    a) Să se calculeze determinantul matricei A. b) Să se verifice că det( A* ) = ( det A ) . Fie ( G . a) Să se arate că f a este bijectivă. Se acordă 10 puncte din oficiu. Se consideră funcţia f : ( 0. π  .Proba D.1 . 3 α π  6. unde x0 este numărul definit la punctul b). n n 4.informatică.

Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se consideră punctul M definit prin MB = −2MC . atunci 2. 2. Se consideră o funcţie f : → . 77 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 77 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 077 1. 4  2 Ministerul Educaţiei. Fie α ∈  0. f ( x) = 1 + x. ∗) este grup abelian. programa M1 ea este derivabilă pe . BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . Să se calculeze tgα . ( * + . Se consideră progresia aritmetică ( an )n≥1 de raţie 2 şi cu a3 + a4 = 8 .Filiera vocaţională. Să se calculeze f (−1) + f (−2) + f (−3) + . 2 1 5p 5p 5p a) Să se calculeze I1 . 5p b) Să se arate că funcţia f este continuă în x = 0 dacă şi numai dacă f (0) = 1 . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 77 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 077  x − y − mz = 1  1. Ministerul Educaţiei. specializarea matematică . prin funcţia f : G2 → * +.Proba D. pentru orice m ∈ . Să se calculeze A4 − A3 − C4 . . Se consideră α > 0 un număr real şi mulţimea Gα = ( α. n≥2. 5p c) Să se determine m ∈ pentru care sistemul este incompatibil. f ( x) = 3 x − 6 . m ∈ . mulţimea Gα este parte stabilă a lui R în raport cu operaţia „ ∗ ”.· ) sunt izomorfe.  . astfel încât sin α = . oricare ar fi n ∈ c) Să se calculeze lim I n . Pe R se defineşte legea de compoziţie 5p a) Să se arate că pentru α = 2. 5p b) Să se arate că. Se acordă 10 puncte din oficiu. situat pe graficul funcţiei f. ∗ şi ( 2 ) x ∗ y = 3 xy − 6 ( x + y ) + 7α. b) Să se arate că 2(2n + 1) I n = nI n−1 . Se consideră sistemul mx + y + mz = 1 − m . 3. n→∞ . cuplul ( G2 . 5p c) Să se arate că dacă funcţia f este continuă în x = 0 .  mx + 3 y + 3z = −1  5p a) Să se calculeze determinatul matricei sistemului. ∀x ∈ . Să se arate că dreptele GM şi AC sunt paralele. 3  π 6. 5p c) Să se arate că. 5p a) Să se determine ecuaţia tangentei la graficul funcţiei f în punctul de abscisă x = 1 .. Fie ABC un triunghi şi G centrul său de greutate.. 5. 2. Fie f : → . astfel încât xf ( x) = e x − 1. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 4 x − 2 x = 56. MT1. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 77 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 077 1. matricea sistemului are rangul cel puţin egal cu 2. Se consideră şirul ( I n )n≥1 . Să se determine a1 . • Toate subiectele sunt obligatorii. I n = ∫ (( x − 1)(2 − x))n dx. 5p b) Să se arate că grupurile G . pentru orice α ≥ 2 .informatică. profilul militar. + f (−10). 3 2 2 4. • La toate subiectele se cer rezolvări complete. ∞ ) .

pentru orice m.  .. MT1. Să se arate că funcţia f : → . c) Să se calculeze lim x→∞ ∫ f (t )dt . y0 .. k2 ∈ Z. 4. • Toate subiectele sunt obligatorii. Să se calculeze 10lg 7 − 3 343. p ∈ . z0 . 4  2 2 Ministerul Educaţiei. t0 ) cu z0 = t0 = 0. 3 ( ) π  π π 6. profilul militar. Să se arate că BP = 2 BA + BC . n ∈ Z. f ( x) = 3 x3 − 3 x + 2 .1) ∗ (1. Fie funcţia f : 5p 5p 5p → . c) Să se arate că funcţia f : G → ∗ b) Să se calculeze (1. k1 ) ∗ ( q2 . Pe G se defineşte legea de n  compoziţie ( q1 . ∀ k1 . 2. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale inecuaţia 2 x 2 − 3 x + 1 ≤ 0. 78 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 78 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 078 1. specializarea matematică . f ( x) = π 5p 5p 5p x →∞ BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . k1 + k2 ) . ∀ q1 . p ∈ pentru care sistemul este compatibil. a) Să se arate că graficul funcţiei f admite asimptotă spre +∞ b) Să se determine punctele de extrem local ale funcţiei f. 0 x . c) Să se calculeze lim x(2arctg f ( x) − π).informatică. 1 x2 b) Să se demonstreze că orice primitivă a funcţiei f este strict crescătoare. rangul matricei sistemului este mai mare sau egal cu 2. . 3. Fie a. programa M1 1 . Fie ABCD un paralelogram şi P un punct astfel ca BP = 2 PD. iar matricea sistemului are rangul 2. m  2. f ( ( q. Se acordă 10 puncte din oficiu. Fie mulţimea Q 0 =  | m. 3 + cos x a) Să se calculeze ∫03 f ( x )dx . Să se arate că tg a tg b + tg a + tgb = 1. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar V 78 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 078  2 x − 3 y + 4 z − 5t = −1  1. k2 ) = ( q1q2 . b ∈  − . Să se calculeze numărul diagonalelor unui poligon convex cu 8 laturi.·). Se consideră sistemul  x + 9 y + mz + t = 3 . n ∈ .Proba D. m şi n sunt impare  şi G = Q0 × Z . q2 ∈ Q0 .10 ) . astfel încât a + b = . f ( x) = log3 2 x − x este injectivă.Filiera vocaţională. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. ∗ (1. n. 5p 5p 5p a) Să se arate că ( G . 5 x − 6 y + 10 z + nt = p  5p 5p 5p a) Să se determine p astfel încât sistemul să admită o soluţie ( x0 . 2. n. Se consideră funcţia f : → . • La toate subiectele se cer rezolvări complete. m. 5. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 78 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 078 1. ∗) este grup abelian. ∗ Ministerul Educaţiei. b) Să se arate că. ∗) şi ( . k ) ) = q ⋅ 2 k este un izomorfism între grupurile ( G . 2 ) ∗ . c) Să se determine m.

+ f ( − n)M1 2 ) . Se consideră şirul (an )n≥0 definit prin a0 = 1 şi an+1 = ∫ sin πx dx .  ∩ ( log 2 3. situat pe graficul funcţiei f. n ≥ 3 .(MT1. c) Să se calculeze lim an . unde {a} este partea fracţionară a numărului real a. y0 . Se acordă 10 puncte din oficiu. b) Să se arate că funcţia f este inversabilă. n→∞ 5p 5p 5p BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . B ( −1. 2 3 a) Să se calculeze ∗ . a) Să se scrie ecuaţia tangentei la graficul funcţiei f în punctul de abscisă x = 0 . f ( x) = x 2 − 4 x + 3. Să se calculeze cos 2 x. 6. profilul militar. astfel încât tg 2 x = 6. z0 ) ale sistemului pentru care 2 x0 − y0 + 3z0 = 14. n→∞ . Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia x + 1 − x = 1. 2 2 2 2 c) Pentru m = 1 să se determine soluţiile reale ( x0 . b) Să se arate că şirul (an )n≥0 este convergent. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 79 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 079 x + my + 2z = 1  1. Se consideră sistemul  x + ( 2m − 1) y + 3z = 1 . • La toate subiectele se cer rezolvări complete. astfel încât Cn să dividă Cn+1 . m∈ . 3 4 b) Să se arate că ( G .. Se consideră funcţia f : → . f ( x) = e3 x + 2 x + 1 . 2. specializarea matematică . 4 ) . 2 ) . Să se determine abscisele punctelor de intersecţie a graficului funcţiei f cu axa Ox. c) Să se calculeze lim ( f (−1) + f ( −2) + f −3) + programa + n an 0 2. b) Să se determine m ∈ pentru care sistemul este compatibil nedeterminat. x + my + ( m − 3) z = 2m − 1  a) Să se determine m ∈ pentru care sistemul are soluţie unică. Se consideră funcţia f : → .Filiera vocaţională. ∞ ) = ∅. x ∈G . Să se calculeze lungimea înălţimii duse din vârful A al triunghiului ABC. 2  2. Fie punctele A (1. Să se arate că  −∞. Fie x ∈ . 3.3) şi C ( 0.. 79 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 79 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 079 3  1. Ministerul Educaţiei. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. • Toate subiectele sunt obligatorii. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 79 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 079 1. 3 3 .Proba D.1) se defineşte legea de compoziţie x ∗ y = { x + y} .informatică. 5p 5p 5p 5p 5p 5p Ministerul Educaţiei. Pe mulţimea G = [ 0. c) Să se rezolve ecuaţia x ∗ x ∗ x = 1 . . 4. 5p 5p 5p a) Să se calculeze a1 . Să se determine n ∈ 5. ∗) este grup abelian.

. → . atunci −T ∈ H . { ∗ }. Fie f : → o funcţie şi mulţimea H = {T ∈ | f ( x + T ) = f ( x). Fie permutarea σ =  n∈  ∈ S5 şi mulţimea A = σ 2 3 4 5 1 a) Să se determine numărul inversiunilor lui σ . Se consideră funcţiile f : este descrescătoare. Se acordă 10 puncte din oficiu. 1 − i 2009 . Se consideră funcţia f : → . 5p 5p 5p 5p 5p 5p c) Fie τ ∈ S5 astfel încât τσ 2 = σ 2τ . dacă T ∈ H . ∀ x ∈ a) Să se arate că. I n = ∫ 5p 5p 5p a) Să se calculeze I1 .2. n→∞ . b) Să se demonstreze că H este subgrup al grupului ( .3} → {1. pentru orice x ∈ 5p c) Să se arate că graficul funcţiei f admite asimptotă spre −∞ . Se consideră şirul ( I n )n≥1 .. g ( x) = 2 x − 1. ∀n ∈ 0 1 * 1 nx n +1 0 xn dx . + ) . Să se calculeze numărul funcţiilor injective f : {1. 2. specializarea matematică . 6. f ( x) = x 2 + 1 . programa M1 2. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 80 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 080 1 2 3 4 5 n 1. 4. f ( x ) = { x} . 5p 5p b) Să se arate că ( x 2 + 1) f ′′( x) + xf ′( x) = x 2 + 1 . −1) şi este paralelă cu dreapta x − 2 y + 1 = 0. . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 80 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 080 1. b) Să se determine numărul elementelor mulţimii A. }. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Să se arate că funcţia f g 3. • Toate subiectele sunt obligatorii. Ministerul Educaţiei. Să se calculeze (1 − i ) 1 − i 2 1 − i 3 . b) Să se arate că I n = ln 2 − ∫ ln(1 + x n )dx. MT1. f ( x) = 1 − x şi g : 3 ( )( ) ( ) → . 2. Să se calculeze sin 2 x. • La toate subiectele se cer rezolvări complete.Filiera vocaţională. Să se determine ecuaţia dreptei care trece prin punctul P ( 4. 2.3. profilul militar.informatică.5} cu proprietatea că f (1) ≠ 1 . Să se arate că τσ = στ . Fie x ∈ astfel încât sin x = 1 + cos x. c) Să se determine mulţimea H pentru funcţia f : → . Să se rezolve în mulţimea numerelor reale inecuaţia 2 − x 2 ≥ 1.. BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . Ministerul Educaţiei.Proba D. 80 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 80 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 080 1. 2 5. 4. a) Să se studieze monotonia funcţiei f. c) Să se calculeze lim I n .

5p 5p c) Să se determine ecuaţia asimptotei la graficul funcţiei f spre +∞ .Filiera vocaţională.1) . f ( x ) = ∫ t 3 t 2 + 1 dt . B. 32  a b     2. Să se arate că sin 2a + sin 2b = 2cos ( a − b ) .  −1 2   0 0 ˆ ˆ ˆ ˆ     ˆ 1 ˆ 2 c) Să se rezolve ecuaţia X 2 =  . f ( x) = ( x − 1)e . 15 c) Să se arate că aria triunghiului ABC este mai mare sau egală cu . 2m + 1) . programa M1 b) Să se arate că funcţia admite două puncte de extrem. 6. 0 2 4 16 4. 5.Proba D. 3. B (1 − m. Se consideră funcţia f :[0. situat pe graficul funcţiei f. ˆ ˆ ˆ ˆ  2 1  0 0 b) Să se arate că există o matrice nenulă M ∈ A astfel încât  ⋅M =  . m ∈ . Fie a. C sunt coliniare. Ministerul Educaţiei.  −b a     ˆ a) Să se dea un exemplu de matrice nenulă din mulţimea A care are determinantul 0 . 2. x 0 5p 5p 5p a) Să se arate că funcţia f este strict crescătoare. ∞) → . să se determine m. Se consideră funcţia f : → . M =  1− m  2m + 1 2m + 1 1    a) Să se calculeze det ( M ) . Să se determine a ∈ ştiind că dreptele x + y = 1 şi 3x − ay = 2 sunt paralele. Fie mulţimea de matrice A =   a. MT1. 5p a) Să se scrie ecuaţia tangentei la graficul funcţiei f în punctul de abscisă x = 1 . profilul militar. Să se calculeze partea întreagă a numărului log 2 500. + C16 . Se consideră matricea 1 1  m   2 1 . • La toate subiectele se cer rezolvări complete. . Fie m ∈ şi punctele A ( m. Se acordă 10 puncte din oficiu. Ştiind că x1 − x2 = 1. Se consideră ecuaţia x 2 − 2 x + m = 0. 5p 5p 5p b) Să se arate că punctele A. b) Să se calculeze f (1) . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 81 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 081 * − 1 x 1. 81 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 81 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 081 1. • Toate subiectele sunt obligatorii. BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . astfel încât a + b = π 2 . Să se calculeze C16 + C16 + C16 + . Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 3 1 − x = 1 + x .  −1 2  ˆ ˆ   5p 5p 5p Ministerul Educaţiei. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 81 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 081 1. 2 ) . specializarea matematică . c) Să se calculeze lim f ( x) x5 x →∞ .informatică. oricare ar fi m ∈ . C ( 2m + 1. 2. b ∈ . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. b ∈ 5  . care are rădăcinile reale x1 şi x2 ...

⋅) cu ∗  x iy  f ( x + iy ) =   . alegând un număr din mulţimea numerelor naturale de două cifre. Să se verifice că numărul 1 + i este rădăcină a ecuaţiei z 4 + 4 = 0. Să se calculeze sin 3a.2.  → ( 0. c) Să se arate că funcţia f : grupuri. Se consideră şirul (an )n≥0 . 4 ) . Se consideră mulţimea G =   x. b) Să se arate că.3) şi C ( −1. 5p 5p 5p c) Să se rezolve sistemul. an+1 = 2 + an . . 4. 2. f ( x) = ∫ 0  2 cos 2 t π a) Să se calculeze f   . acesta să aibă ambele cifre impare. y ∈ . ∞ ) .informatică. pentru orice a. Se consideră punctele A (1. a − an +1 5p . MT1. sistemul admite soluţii nenule. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 82 5p 5p SUBIECTUL III (30p) – Varianta 082 1. b. ( .5. → . • La toate subiectele se cer rezolvări complete. c ∈ .·) este grup abelian. specializarea matematică . Fie f : {1. b) Să se arate că (G . ∀x. f ( x ) = x 2 − 4 x + 9 se află pe dreapta de 3. Se acordă 10 puncte din oficiu. 6. x →0 x 5p 5p 5p x>0 .  iy x   a) Să se demonstreze că G este parte stabilă în raport cu înmulţirea matricelor din M2 ( ). 82 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 82 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 082 1. Să se calculeze AB ⋅ AC. Să se calculeze probabilitatea ca. profilul militar.3} → {4.1) este soluţie a sistemului. 2. a) Să se arate că (an )n≥0 este strict crescător. Fie a ∈ 1 .  x + cy + a + b z = 0 ( )  a) Să se calculeze determinantul matricei sistemului. ∀n ∈ .6} o funcţie injectivă. • Toate subiectele sunt obligatorii. B ( 2. c) Să se calculeze lim n + 2 BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . Să se arate că f (1) + f ( 2 ) + f ( 3) = 15. b) Să se arate că şirul (an )n≥0 este convergent. Se consideră sistemul de ecuaţii liniare cu coeficienţi reali  x + by + ( c + a ) z = 0 . x + y ≠ 0  .Proba D. Să se arate că vârful parabolei asociate funcţiei f : ecuaţie x + y = 7 . 5p 5p 5p  x iy   2 2 2. y ∈  iy x  este izomorfism de Ministerul Educaţiei. 5. f ( x) c) Să se calculze lim 2 . programa M1 n→∞ an +1 − an x (sin t + cos t )sin t  π dt .Filiera vocaţională. Fie funcţia f :  0. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 82 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 082  x + ay + ( b + c ) z = 0  1.0 ) . ştiind că a ≠ b şi că (1. 4 Ministerul Educaţiei.1. 4 b) Să se arate că funcţia f este strict crescătoare.⋅) → (G. definit prin a0 = 3 . astfel încât sin a = . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

Filiera vocaţională.  2   5p c) Să se arate că ∫ π 2 sin 3 x f ( x ) dx 1 0 = ∫ 2 cos3 x f1 ( x)dx = 0 π π −1 . 5p c) Să se studieze derivabilitatea funcţiei f. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 83 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 083  x − y+ z =1  1. 5p BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ .. ) 2. dacă F este o primitivă a funcţiei f 4 .Proba D. Să se determine valorile reale ale lui m ştiind că x 2 + 3x + m ≥ 0. Să se calculeze probabilitatea ca. ˆ ˆ b) Fie x.  . 2. specializarea matematică .  → . y0 . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. profilul militar. π  π  3. Să se arate că x = y = 0. Să se arate că numărul 3 3 aparţine intervalului ( 2. x −1 5p a) Să se arate că dreapta de ecuaţie x = 1 este asimptotă verticală la graficul funcţiei f . ⋅ tg89 = 1 . 83 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 83 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 083 1.1}. aceasta să aibă scris pe ea un pătrat perfect. Se acordă 10 puncte din oficiu.1} sistemul este incompatibil. unde m ∈ . z0 ) ∈ 3 5p 5p 5p este soluţie a sistemului. b ∈ Z7 . y ∈ H astfel încât x + y = 0. 6. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 83 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 083 1.. f ( x) = x x +1 . Să se determine m ∈ ştiind că vectorii u = 2i − 3 j şi v = mi + 4 j sunt perpendiculari. c) Să se arate că G este grup abelian în raport cu operaţia de înmulţire a matricelor. Ministerul Educaţiei. n∈ * . Se consideră funcţia f : \ {1} → . • Toate subiectele sunt obligatorii.informatică. extrăgând o bilă din urnă. MT1. f1 ( x) π 2 b) Să se arate că. a ≠ 0 sau b ≠ 0  . • La toate subiectele se cer rezolvări complete. atunci F ′′( x) = ( f 4 ( x) ) sin 4 x. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia sin  x +  + cos  − x  = 1 . Într-o urnă sunt 49 de bile. 5p 5p 5p  a −b  ˆ ˆ | a. b) Să se arate că pentru m ∈{0. c) Să se arate că dacă ( x0 . Fie sistemul de ecuaţii liniare  x + (m 2 − m − 1) y + (m + 1)z = 2 . log 2 5 . programa M1 π 1 2. Ministerul Educaţiei. b) Să se arate că graficul funcţiei f admite asimptotă spre +∞ . f n ( x) = . Se consideră mulţimile H = {a 2 | a ∈ Z 7 } şi G =  b a    a) Să se determine elementele mulţimii H. Se consideră funcţiile f n :  0. n n  2   cos x + sin x 5p 5p a) Să se calculeze ∫ π 2 0 1 dx . Să se arate că tg1 ⋅ tg 2 ⋅ tg 3 ⋅ .  2 2 x + (m − m − 2) y + 2(m + 1) z = 3 a) Să se demonstreze că sistemul are soluţie unică dacă şi numai dacă m ∈ \ {0. 4 . inscripţionate cu numerele de la 1 la 49. 5. ∀x ∈ 0. atunci x0 − y0 + 2009 ⋅ z0 = 1 . oricare ar fi x ∈ . 6  3  4.

Să se arate că dacă 2 z + 3 z ∈ . . x +1 3 5 4. b) Să se arate că funcţia f admite două puncte de extrem. f ( x) = ex . f ( x ) = x+3 este bijectivă. D astfel încât AB = CD. Se consideră punctele A. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. 2. −2 ) şi ( −1. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 84 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 084  x + 2 y − 3z = 3  1. 5p BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ) . Fie a. Se consideră funcţia f : * → .  1 a b   ˆ    ˆ ˆ ˆ  2. 0 x a) Să se arate că f (1) > 0 . • La toate subiectele se cer rezolvări complete. c) Să se calculeze lim n 2 ( f ( n − f ( n 1 MT1. programa M1 n→∞ 2. y0 = 2. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 84 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 084 1. 84 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 84 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 084 1. C . Se consideră mulţimea G =  0 1 0  a. Fie z ∈ . specializarea matematică . Se consideră funcţia f : 5p 5p 5p → . n ∈ . c) Să se arate că X 3 = I 3 . B.4 ) .) ) . Se se arate că funcţia f : ( 0. c) Să se calculeze lim f ( x) + f (− x) x2 x →0 . oricare ar fi X ∈ G .  nx + y − 2 z = 4  5p 5p 5p 5p 5p 5p a) Să se determine m şi n pentru care sistemul admite soluţia x0 = 2. b ∈ Z3  . b) Să se arate că G este grup în raport cu operaţia de înmulţire a matricelor din M3 (Z3 ) . Să se determine numerele naturale n .Filiera vocaţională. atunci z ∈ . n ≥ 5 . unde m.Proba+D. 5p b) Să se determine asimptotele graficului funcţiei f .1) . c) Să se determine m şi n pentru care sistemul este compatibil nedeterminat. z0 = 1 . (1. • Toate subiectele sunt obligatorii.informatică.  0 0 1   ˆ ˆ ˆ      a) Să se determine numărul de elemente ale mulţimii G. profilul militar. b ∈ .3) . f ( x) = ∫ e−t (t 2 − 3t + 2)dt . Ministerul Educaţiei. Se acordă 10 puncte din oficiu. Se consideră sistemul de ecuaţii liniare 2 x − y + z = m . Să se determine funcţia de gradul al doilea al cărei grafic conţine punctele ( 0. 5. Să se arate că are loc relaţia cos a ⋅ cos b ≤ 0. Să se arate că AC + DB = 0. 3. Ministerul Educaţiei. 6. astfel încât Cn = Cn . ∞ ) → (1. astfel încât a − b = π . b) Să se determine n ∈ pentru care sistemul are soluţie unică. x 5p a) Să se studieze monotonia funcţiei f .

c) Să se determine valorile reale ale numerelor a şi b ştiind că toate rădăcinile polinomului f sunt reale. 6. BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . Să se calculeze AB ⋅ AC. Fie a. a) Să se determine a şi b ştiind că f are rădăcina i.Filiera vocaţională. 1 . 5p 5p 5p a) Să se calculeze I1 . 4. x2 . 85 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 85 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 085 1. pentru orice n ∈ 2n + 1 c) Să se arate că şirul ( I n )n≥1 este convergent la 0. este constantă. Se acordă 10 puncte din oficiu. profilul militar. astfel încât a + b = 2 Ministerul Educaţiei. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. b ∈ şi polinomul f = X 4 − 4 X 3 + 6 X 2 + aX + b . pentru orice soluţie 5p 5p 5p 2. . x3 . z0 ) a sistemului. b) Să se arate că I n+1 + I n = ∗ . n ∈ 0 π * 1. b) Să se calculeze ( x1 − 1) + ( x2 − 1) + ( x3 − 1) + ( x4 − 1) . care are rădăcinile complexe x1 . Se consideră funcţia f : * → . . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 85 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 085 1 5p 5p c) Să se calculeze lim x 2 ( f ( x + 1) − f ( x ) . b) Să se determine m ∈ astfel încât sistemul să admită soluţii nenule. 2. Fie ABC un triunghi echilateral de arie 3. dacă m = 0 . 2 2 2 2 Ministerul Educaţiei.)MT1. b ∈ . a) Să se determine asimptotele la graficul funcţiei f . specializarea matematică . 3π . Să se arate că sin 2a − sin 2b = 0. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar V 85 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 085  2x + y + z = 0  1. f ( x ) = x 2 + ( m + 1) x + m 5. Fie A matricea coeficienţilor sistemului  3 x − y + mz = 0 . 2 2 2 z0 + y0 + x0 2 2 2 z0 − y0 − x0 c) Să se arate că. programa M1 5p x →∞ 2. Câţi termeni ai dezvoltării (1 + 2 ) sunt divizibili cu 14? 7 ( ) . Să se determine m ∈ pentru care parabola asociată funcţiei f : → este tangentă la axa Ox. Se consideră a.Proba D. Fie şirul ( I n )n≥1 definit prin I n = ∫ 4 tg 2n tdt . unde m ∈ . atunci expresia nenulă ( x0 .informatică. f ( x) = e x . y0 . b) Să se determine punctele de inflexiune ale graficului funcţiei f. Fie z ∈ . − x + 2 y + z = 0  5p 5p 5p a) Să se calculeze det ( A ) . x4 . Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia x + 1 = 5 − x . • La toate subiectele se cer rezolvări complete. • Toate subiectele sunt obligatorii. 3. Să se arate că numărul i z − z este real.

Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 86 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 086  x + ay + ( a + b ) z = a + b   1. f ( x) = x3 − 1 . 5p 5p 5p 5p 5p 5p a) Să se calculeze determinantul matricei sistemului. 6. unde a. f (n)  . MT1. Să se calculeze valoarea sumei π π   3..Proba D. [ X ] de gradul 1 cu proprietatea că Ministerul Educaţiei. a) Să se determine gradul polinomului f 2 . Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia sin  x +  = cos  x −  . ˆ g2 = 1 . • Toate subiectele sunt obligatorii. • La toate subiectele se cer rezolvări complete. I n = ∫ 2 sin n x dx . Să se calculeze suma cos1 + cos 2 + cos3 + . Să se calculeze modulul vectorului AB + AC + AD . Ministerul Educaţiei. b ∈  3 3 3 3 3  x + a y + (a + b ) z = a + b  . x3 + 1 5p a) Să se scrie ecuaţia tangentei la graficul funcţiei f în punctul de abscisă x = 0 . + cos179 . Se consideră şirul ( I n )n≥1 . k ∈ . ∀n ≥ 3 . pentru orice valori rele ale parametrilor a şi b sistemul are soluţie. 3 6   k 4. b) Să se determine a. b ∈ astfel încât sistemul să fie compatibil determinat..Filiera vocaţională. c) Să se arate că. ˆ ˆ 2. f . ⋅ ) . 5p 3  c) Să se calculeze lim  f (2) f (3). situat pe graficul funcţiei f. k ≤ 7 sunt divizibile cu 7? a b + . b) Să se arate că nI n = (n − 1) I n− 2 . +. + 1 − 3i 1 + 3i 2. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.informatică. b a { } 5.. Se consideră polinomul f = 2 X + 1∈ 4 [ X ] . Numere reale a şi b au suma 5 şi produsul 2. c) Să se calculeze lim 3 sin n n→∞ 0 ∫ π xdx . 86 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 86 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 086 1 + 3i 1 − 3i 1. Să se arate că numărul este real. b) Să se arate că polinomul f este element inversabil al inelului c) Să se determine toate polinoamele g ∈ 4 ( 4 [ X ] . Se consideră funcţia f : − {−1} → . n→∞  2  n2 2. . Se consideră sistemul  x + a 2 y + (a 2 + b 2 ) z = a 2 + b 2 . Fie ABCD un dreptunghi cu AB = 3 şi AD = 6. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 86 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 086 1. profilul militar. specializarea matematică . Câte elemente ale mulţimii A = x x = C 7 .. Se acordă 10 puncte din oficiu. 5p b) Să se determine asimptotele graficului funcţieiprograma M1 BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . 0 π 5p 5p 5p a) Să se calculeze I 2 .

f ( x ) = x 2 + 1 . 3− x x . Să se arate că funcţia f este bijectivă. 1 3 2. ∀n ∈ ln ( 3 − x ) ln x şi g ( x ) = . b) Să se demonstreze că inversul oricărui element nenul din c) Să se arate că mulţimea M = a 2 − ab + b 2 a.3) . Fie funcţia f : (1. profilul militar. Varianta 87 5p 5p 5p 5p 5p 5p SUBIECTUL I (30p) – Varianta 087 1. b ∈ { } este parte stabilă a lui (ε ) aparţine mulţimii (ε ) .informatică. c) Să se demonstreze că dacă B ∈ M3 ( ( ) ) este o matrice cu proprietatea AB = BA. MT1. Triunghiul ABC are laturile AB = 3 . Să se determine soluţiile întregi ale inecuaţiei x 2 + x − 6 ≤ 0 . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar V 87 5p 5p 5p SUBIECTUL II (30p) – Varianta 087 1. • La toate subiectele se cer rezolvări complete. ∗ ( ) a) Să se arate că funcţia f este strict crescătoare. BC = 5 şi AC = 7 . atunci suma elementelor de pe fiecare linie şi de pe fiecare coloană ale lui B este aceeaşi. Se acordă 10 puncte din oficiu. 6. f ( x) = ln x + 1 + x 2 . t c) Să se arate că lim ∫ f ( x ) dx = +∞ . Ministerul Educaţiei. b ∈ } . Ministerul Educaţiei. e 2 2 1 ∫1 f ( x )dx = ∫1 g ( x )dx . 2. Se consideră funcţiile f . Fie matricea A∈ M3 ( ) . 4. Să se determine a ∈ pentru care vectorii v 1 = ai + ( a + 1) j şi v 2 = 3i + 5 j sunt coliniari. Să se calculeze lungimea razei cercului înscris în triunghiul ABC. diferită de 1.− f ( x ) ≤ 1. Să se calculeze 1 + z + z 2 . 2 2 5p 5p 5p a) Să se arate că ε 2 ∈ (ε ) . 2. 5p c) Să se demonstreze că f ( x + 1) Proba D. 0 t . Câte numere naturale de la 1 la 100 sunt divizibile cu 6 şi cu 8? 5. programa M1 BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ .3) → . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Fie ε = − + i şi ( ε ) = {a + bε a. a) Să se demonstreze că A2 = 3 A. specializarea matematică . ∀x ∈ . ∞ ) → ( 2.Filiera vocaţională. ∀x ∈ ( 0. 3. Se consideră funcţia f : 5p 5p → . Fie z ∈ o rădăcină de ordin 3 a unităţii. g : ( 0. b) Să se calculeze det I 3 + A3 . f ( x ) = 5p 5p 5p a) Să se calculeze b) Să se arate că ∫1 ( 3 − x ) f ( x )dx . b) Să se studieze convergenţa şirului ( xn )n≥1 definit prin x1 = 1 şi xn+1 = f ( xn ) . • Toate subiectele sunt obligatorii. care are toate elementele egale cu 1. ∞ ) . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 87 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 087 1. în raport cu înmulţirea.

x →0 x3 BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . π  şi sin 2 x = − . 0 1 5p 5p 5p a) Să se calculeze I1 . MT1. g ( x) = ( x − 1) f ( x) admite exact un punct de extrem. 5p b) Să se determine m ∈ astfel încât matrice A să fie inversabilă. 2. oricare ar fi x∈ 3. Să se arate că numărul An . x − f ( x) 5p b) Să se calculeze lim . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 88 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 088 1 −1  2   1. Să se arate că x ⋅ y = 1 . astfel încât h ( x ) = g ( x ) . 5p c) Să se determine m ∈ astfel încât A−1 = A∗ . F . Filiera vocaţională. I n = ∫ x n sin x dx . . ∀n ≥ 2 . programa M1 5p c) Să se arate că funcţia g : → . Se consideră corpul ( 3 . 5p a) Să se determine rădăcinile din 3 ale polinomului f. situat pe graficul funcţiei f. ştiind că distanţa de la vârful parabolei de ecuaţie y = x 2 + 2 x + a la axa Ox 5p 5p 5p 3. g ∈ 3. ştiind că x ∈  . Numerele reale x şi y verifică egalitatea arctg x + arctg y = π 2 3 4. G . n ∈ . 5. Să se ordoneze crescător numerele a = lg 2 − lg 20 . ABCD . 2. H sunt mijloacele laturilor [ BC ] . 4 5   . [ AB ] . • La toate subiectele se cer rezolvări complete. Să se demonstreze că EF + HG = CA .informatică. n ≥ 3 este divizibil cu 3. respectiv [CD ] ale patrulaterului 5p Ministerul Educaţiei. g = X 3 + 2X + 2 . b) Să se arate că şirul ( I n )n≥1 este convergent. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. f ( x) = arctg x . ˆ ˆ f = X 3 − X . Punctele E .informatică. 2. Varianta 88 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 088 5p 5p 2 2 1. specializarea matematică .Proba D. Ministerul Educaţiei. Se acordă 10 puncte din oficiu. 3  3π  6. 5p a) Să se scrie ecuaţia tangentei la graficul funcţiei f în punctul de abscisă x = 1 . Să se determine a ∈ este egală cu 1. c) Să se demonstreze că I 2n + 2n ( 2n − 1) I 2 n− 2 = 2n sin1 − cos1. profilul real. profilul militar. ⋅ ) şi polinoamele f . +. Se consideră funcţia f : → . [ DA] .Filiera teoretică. Fie m ∈ şi A =  −1 m −1 ∈ M3 ( ) .  3m + 4 1 0    5p a) Să se calculeze det ( A ) . Se consideră şirul ( I n )n≥1 . • Toate subiectele sunt obligatorii. specializarea matematică . b = C3 − C4 şi c = − 3 4 4 . Să se calculeze tg x . 5p b) Să se arate că polinomul g este ireductibil în 3 [ X ] . 5p c) Să se determine toate polinoamele h ∈ 3 [ X ] de gradul trei. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 88 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 088 1.

Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 89 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 089  x1 − x2 = a  . x4 şi x1 + x2 sunt termeni consecutivi ai unei progresii aritmetice.3} → {5. I n = ∫ 5p 5p 5p a) Să se calculeze I 2 .2. Să se determine numărul funcţiilor strict monotone f : {1. Să se arate că sin 2a − sin 2b − sin ( a − b ) = 0 . 89 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 89 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 089 1. Să se demonstreze că pentru orice punct M din planul paralelogramului ABCD are loc egalitatea MA + MC = MB + MD . Ministerul Educaţiei. x  5p ′ ( x). Ministerul Educaţiei. 5. [X ] şi x1 . 3.6. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 1 − 2 x = x + 4 . 2 2 2 2 2 2 c) Să se calculeze x1 x2 + x1 x3 + x2 x1 + x2 x3 + x3 x1 + x3 x2 . b) Să se determine a.informatică. x2 . x3 . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 89 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 089  1 1. x3 . dacă sistemul are o soluţie cu toate componentele strict pozitive. b ∈ astfel încât sistemul să admită o soluţie ( x1 . 5p 5p 5p 5p 5p 5p 2. Să se determine numerele complexe z care verifică relaţia z + 3 i = 6 ⋅ z . Se consideră şirul ( I n )n≥1 . sistemul este compatibil. x3 ∈ rădăcinile sale. Să se determine imaginea funcţiei f : .Filiera vocaţională. MT1. Fie a şi b numere reale. 2. a) Să se calculeze f a 5p b) Să se determine a astfel încât funcţia f a să fie convexă. 2. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. x2 . f a ( x ) = ( x + a ) ln  1 +  . profilul militar. x4 ) cu proprietatea că x1 . specializarea matematică . pentru orice valori ale lui a şi b. ∞) → . astfel încât a + b = → .7. • Toate subiectele sunt obligatorii. 6. 1. x > 0 .Proba D. b) Să se arate că nI n = ( n − 1) I n− 2 . programa M1 .8} . Se acordă 10 puncte din oficiu. b) Să se arate că polinomul f nu are nicio rădăcină întreagă. f ( x) = x π 3 . . c) Să se demonstreze că. Fie polinomul f = X 3 − 3 X 2 + 5 X + 1∈ a) Să se calculeze (1 − x1 )(1 − x2 ) (1 − x3 ) . ∀n ≥ 3 . 5p c) Să se arate că graficul funcţiei f a admite asimptotă spre +∞ BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . atunci a + b< 1. b ∈ . unde a. π 2 cos n x 0 dx . Pentru fiecare a > 0 se consideră funcţia f a : (0. • La toate subiectele se cer rezolvări complete. c) Să se demonstreze că şirul ( I n )n≥1 este convergent. x2 . 1 + 4 x2 4. Se consideră sistemul de ecuaţii liniare  x3 − x4 = b x + x + x + x = 1 3 4  1 2 a) Să se arate că.

Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia lg x + lg ( 9 − 2 x ) = 1. MT1.   c) Să se demonstreze că nu există morfisme de inele de la Ministerul Educaţiei.3. f n ( x ) = x n + ln x.   5p 5p 5p { } { }. programa M1 5p c) Admitem că ecuaţia f n ( x) = are soluţia unică xn . a) Să se arate că. acesta să nu fie divizibil cu 7. 2π 4π 6π 8π 6.Filiera vocaţională. 2 ) . atunci A + B ∈ M .. Să se arate că 1 + cos + cos + cos + cos = 0. profilul militar. alegând un număr din mulţimea {1. • La toate subiectele se cer rezolvări complete. Să se determine toate perechile (a. atunci x ∈  2  . 4. dacă A ∈ M . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se consideră progresia aritmetică ( an )n≥1 cu raţia 3. 90 5p Varianta 90 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 090 1. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 90 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 090 1. Fie a ∈ [0. 3.. 5..1) . atunci A2 ∈ M . • Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. să se determine a1. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 90 5p 5p SUBIECTUL III (30p) – Varianta 090 1. b) Să se arate că orice matrice din M este neinversabilă. B ∈ M .1] şi I n = ∫ 5p 5p 5p a) Să se calculeze I 2 . Să se determine probabilitatea ca. 2. B (1. b ∈   2 şi x = 3 + 2 2 . ∀n ≥ 2 . c) Să se demonstreze că. n ∈ 0 t +1 a * . b) de numere reale pentru care a 2 + b 2 = a + b = 2 ..informatică. −1) şi C ( 5. b) Să se demonstreze că funcţiile g n : (0. Se consideră inelele  2  = a + b 2 a.  2  la    3 . Ştiind că suma primilor 10 termeni ai progresiei este 150. 2.100} . dacă A. b ∈ şi    3  = a + b 3 a. n ∈ a) Să se determine asimptotele graficului funcţiei f1 . ∞ ) → . 2. BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ2-nProba D. specializarea matematică . Se consideră punctele A ( 0. ( 1x ) sunt convexe. Să se arate că şirul ( xn ) n≥1 converge la 2 . g n ( x) = f n ( x) + f n * . 2. 5p 5p 5p a) Să se arate că. tn dt . n . 5 5 5 5 5p 5p 5p 5p 5p Ministerul Educaţiei. Fie M mulţimea matricelor de ordin 3 cu elemente reale având proprietatea că suma elementelor fiecărei linii este 0. Se consideră funcţiile f n : ( 0. ∞) → . dacă x ∈ b) Să se arate că  2  ∩  3 =     . n→∞ an . b) Să se demonstreze că I n + I n−1 = c) Să se arate că lim I n = 0 . perpendiculară pe dreapta BC. Să se determine ecuaţia dreptei duse din vârful A.

3. 0 x a) Să se demonstreze că funcţia F este strict crescătoare. 1 → . c . F ( x) = ∫ f (t )dt . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 91 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 091 1. Fie funcţiile F . b) Să se arate că funcţia f este inversabilă. c ∈ şi polinomul f = 2 X 4 + 2(a − 1) X 3 + (a 2 + 3) X 2 + bX + c . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. c ∈ şi rădăcinile polinomului f în cazul în care f are toate rădăcinile reale. 2 2 2 2 b) Ştiind că x1 . să se arate că ABCD este dreptunghi. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 91 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 091  1 2 1. unde x ∈  x 4 a) Să se determine x ∈ c) Să se determine x ∈ ştiind că A2 = 5 A . Ministerul Educaţiei. b. x →0 x c) Să se calculeze lim . f ( x ) = x 2 + x + 1 nu este injectivă. ştiind că a = b = c . x2 . . Se consideră matricea A =   . Să se arate că sin 40 ⋅ sin140 = cos 2 130 . b) Pentru x = 2 să se calculeze A2009 . x →∞ 2. specializarea matematică . Ministerul Educaţiei. c) Să se determine a. F ( x) . f : 5p 5p 5p → π . x2 + 1 a) Să se arate că graficul funcţiei f admite asimptotă spre +∞ . 2. 91 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 91 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 091 1. profilul militar. Să se determine numerele reale x şi y ştiind că x + 2 y = 1 şi x 2 − 6 y 2 = 1. să se calculeze x1 + x2 + x3 + x4 . f ( x) = 2 x3 BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂx.Filiera vocaţională. x4 ∈ sunt rădăcinile lui f. Să se calculeze C10 − C9 . Se consideră funcţia f : 5p 5p 5p . Fie ABCD un paralelogram. 5p 5p 5p ( ) 5p 5p 5p 2. programa M1 x c) Să se calculeze lim ( f (e )) . • Toate subiectele sunt obligatorii. b. MT1. 6. f ( x ) = esin 2 x .informatică. x3 . b) Să se calculeze ∫02 cos 2xF ( x )dx . Se acordă 10 puncte din oficiu. pentru care rang A + At = 1 . Fie a. → . iar restul împărţirii lui f la X + 1 este 10. Să se calculeze modulul numărului complex z = ( 2 −1+ i ( 2 +1 )) 2 . a) Să se determine a. 5. • La toate subiectele se cer rezolvări complete. Să se arate că funcţia f : 3 3 4.Proba D. b. Ştiind că vectorii AB + AD şi AB − AD au acelaşi modul.

1  3π  6. Numerele reale pozitive a. a) Să se determine ecuaţia tangentei la graficul funcţiei f în punctul de abscisă x = e . Să se determine valorile reale nenule ale lui m ştiind că mx 2 + x − 2 ≤ 0 . profilul militar.  π b) Să se arate că orice primitivă a funcţiei f este strict crescătoare pe intervalul 0.  2 c) Să se calculeze ∫0 2π xf ( x)dx . Se consideră polinomul f = X − 6 X + 18 X − 30 X + 25 ∈ 4 3 2 5p 5p 5p * . Se consideră funcţia f : a) Să se calculeze → .5) ecuaţia sin  2 x +  = − . Fie matricea A =   şi mulţimea G = { X ∈ M2 ( ) | AXA = O2 } . b) Să se arate că.Filiera vocaţională. Se acordă 10 puncte din oficiu. 6 2  0 2 4 6 8 4. unde A este transpusa  −1 −1 matricei A. 2  3  Ministerul Educaţiei.d sunt în progresie geometrică. atunci suma elementelor lui X este egală cu 0. dacă X ∈ G . • La toate subiectele se cer rezolvări complete. Să se determine numărul n = C10 − C10 + C10 − C10 + C10 . oricare ar fi x ∈ . . f ( x) = cos x 1 + sin 2 x . specializarea matematică . π 1  3. c) Să se arate că rădăcinile polinomului f au acelaşi modul. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se consideră funcţia f : (1. Să se rezolve în intervalul (0. atunci X n ∈ G pentru orice n ∈ 2. 5p 5. Să se determine a ∈ pentru care vectorii u = ( a − 1) i − ( 2a + 2 ) j şi v = ( a + 1) i − j sunt perpendiculari. 5p 5p 5p a) Să se arate că polinomul f se divide cu X − 2 X + 5 . MT1.f ( x) BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ− Proba D. • Toate subiectele sunt obligatorii.  astfel încât cos α = − . Fie α ∈  π . c) Să se calculeze lim 5p f ′( x) 2. să se determine raţia progresiei.c. b) Să se demonstreze că funcţia f este concavă.informatică. a) Să se arate că dacă X . f ( x ) = ln ( ln x ) . atunci X + Y ∈ G. [X ]. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 92 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 092  1 1 t t 1. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 92 5p 5p SUBIECTUL III (30p) – Varianta 092 1. 92 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 92 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 092 1. situat pe graficul funcţiei f. ∞ ) → . 2 Ministerul Educaţiei. 2.b. programa M1 . Să se calculeze sin 2α .  . b) Să se arate că polinomul f nu are nicio rădăcină reală. x →∞ f ( x + 1) . Y ∈ G . Ştiind că d − a = 7 şi c − b = 2 . c) Să se arate că dacă X ∈ G şi det X = 0 . 5p 5p 5p ∫ π 2 0 f ( x) dx .

c) Să se arate că funcţia g : 2. profilul militar. 4. x x+1 +4 2 5p 5p 5p 5p 6. Pentru fiecare t ∈ . 93 5p 5p Varianta 93 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 093 1. 2. X ∈ M2 ( 2. f ( x) = ∫ (t 2 + 1) | t | dt . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 93 5p 5p 5p SUBIECTUL III (30p) – Varianta 093 1.Filiera vocaţională. Ministerul Educaţiei. Să se calculeze modulele rădăcinilor complexe ale ecuaţiei z 2 + 2 z + 4 = 0. f ( x + 1) − f ( x) c) Să se calculeze lim .informatică.4 ) . g ( t ) = ft −1 (1) este continuă în punctul 0. c) Să se rezolve ecuaţia X 2 = A. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. b ∈ ). • La toate subiectele se cer rezolvări complete. Să se calculeze distanţa de la originea axelor la dreapta AB. care sunt strict crescătoare şi îndeplinesc condiţia f ( f ( x)) = 4 x + 3 . Ministerul Educaţiei. Se acordă 10 puncte din oficiu. b) Să se arate că fiecare funcţie ft este inversabilă. a) Să se calculeze f (1) . Se consideră matricea A =   ∈ M2 ( 2 1 a) Să se calculeze A3 .Proba D. 2 ) şi B ( 3. MT1. ft ( x) = x3 + t 2 x . Se consideră punctele A (1. specializarea matematică . b) Să se determine A ⋅ At ). şi polinomul f = X 30 − 3 X 20 + aX 10 + 3 X 5 + aX + b ∈ [ X ]. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 93 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 093  1 0 1. Fie funcţia f : 5p 5p 5p → . se consideră funcţia ft : → . 2π ) astfel ca tg α = sin α . x ∈ . 3. b) Să se determine a şi b astfel încât restul împărţirii polinomului f la X 2 − X să fie X . a) Să se calculeze ft′( x). programa M1 → . a) Să se arate că restul împărţirii polinomului f la X + 1 nu depinde de a . Care este probabilitatea ca. alegând un număr din mulţimea numerelor naturale de la 1 la 1000. oricare ar fi x ∈ . c) Să se determine a şi b astfel încât polinomul f să fie divizibil cu ( X − 1)2 . Să se determine funcţiile de gradul întâi f : → . x 0 BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 2 = 12 . b) Să se arate că f este funcţie impară. • Toate subiectele sunt obligatorii. Fie a. Să se determine α ∈ ( 0. acesta să fie cub perfect? 5. 5p 5p 5p 5p 5p 5p ( ) −1 . x →∞ x2 x .

specializarea matematică . 1 . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. 5p [X ] un polinom astfel încât f X 2 + 3 X + 1 = f 2 ( X ) + 3 f ( X ) + 1 şi f ( 0 ) = 0. • La toate subiectele se cer rezolvări complete. pentru oricare n ∈ 2 * . c ∈ 0 0  a) Să se arate că A este matrice inversabilă. MT1.informatică. Să se arate că funcţia f : ( −1. ∞ ) → . Fie α ∈ . 4. 2n + 1 . astfel încât sin α + cos α = 1. ( ) a) Să se determine f (−1). • Toate subiectele sunt obligatorii. Se consideră şirul ( I n )n≥1 . Fie ABC un triunghi şi O centrul cercului circumscris lui. Să se calculeze   . Să se calculeze tg 2α . 2. Se acordă 10 puncte din oficiu. unde x este definit la punctul b). Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 94 5p 5p 5p SUBIECTUL III (30p) – Varianta 094 1. Ministerul Educaţiei. f n are exact un punct de extrem xn . 6.1) → . n ∈ a) Să se arate că graficele funcţiilor f n nu admit asimptotă spre +∞ . c   5p 5p an − bn   b n − c n  . c) Să se demonstreze că f = X . Ministerul Educaţiei. 94 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 94 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 094  (1 − 2i )( 3i − 1)  1. b. f n ( x) = x n +1 − (n + 2) x + n. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 5 x + 5 − x = 2. f ( x) = ln 1− x este impară. prima sa cifră să fie număr prim? 5. să se arate că triunghiul ABC este dreptunghic. 1+ x 3. Fie a. alegând un număr din mulţimea numerelor naturale de trei cifre. b) Să se arate că. n→∞ x 2n 0 1 + x2 dx . ∀n ≥ 1 .  a n a n − bn  bn b) Să se demonstreze că An =  0  0 0  c) Să se calculeze A−1 .Filiera vocaţională.Proba D. b) Să se arate că I n+1 + I n = c) Să se calculeze lim I n . ∗ .   5   4 2. programa M1 n→∞ c) Să se calculeze lim x n . n n BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . Care este probabilitatea ca. Fie f ∈ 5p 5p 5p a − b b−c. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 94 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 094 a a −b ∗ şi matricea A =  0 b 1. I n = ∫ 5p 5p 5p a) Să se calculeze I1 . 1 2. Se consideră funcţiile f n :[0. b) Să se determine restul împărţirii polinomului f la X − 5. oricare ar fi n ∈ cn   ∗ . profilul militar. Ştiind că BO = OC .

Să se calculeze partea întreagă a numărului 10 . 1 0 5p 5p 5p a) Să se calculeze I1 . Se consideră n ∈ * şi matricea An ∈ Mn ( ) . b) Să se arate că g ( x) = 0. MT1. produsul cifrelor sale să fie impar? 5. • La toate subiectele se cer rezolvări complete. b) Să se arate că I n = nI n −1 − c) Să se calculeze lim I n.informatică. b. x3 ∈ . 2 −1 2. aceasta având elementele de pe diagonala principală egale cu 1 elementelor egale cu − . ∀x ∈ . c. Să se demonstreze că vectorii u = 3i + a j şi v = ( a + 1) i + a j nu pot fi perpendiculari pentru nicio valoare reală a numărului a. Ministerul Educaţiei. c ∈ 5p 5p 5p şi polinomul f = X 3 − aX 2 + bX − c ∈ [ X ] cu rădăcinile x1 . c) Să se arate că. a) Să se calculeze det ( 2A2 ) . b) Să se determine x ∈ pentru care det ( A3 + xI 3 ) = 0 . x2 . f ( x ) = 2009 x + log 2009 x . 6. a) Să se determine a. atunci x1 . x2 . n→∞ 1 . care are elementele de pe diagonala principală egale cu 2 şi restul elementelor egale cu 1. dacă toate rădăcinile polinomului f sunt reale şi a. c sunt strict pozitive. f ( x) = arctg x şi g : 1 1 1  BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . I n = ∫ e− x x n dx . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 95 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 095 1. profilul militar. Fie a. + arctg  . Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia x + 1 = 1. Se consideră şirul ( I n )n≥1 . Ministerul Educaţiei. b) Să se arate că resturile împărţirii polinomul f la ( X − 1)2 şi la ( X − 2) 2 nu pot fi egale. Să se studieze monotonia funcţiei f : ( 0. 95 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 95 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 095 1. pentru nicio valoare a parametrilor a. 2 2 2 n→∞  1+1+1 1+ 2 + 2 1+ 3 + 3 1 + n + n2  2. pentru orice n ≥ 2 . ∞ ) → . programa M1 5p c) Să se calculeze lim  arctg + arctg + arctg + . specializarea matematică .Filiera vocaţională. c pentru care x1 = 2 şi x2 = 1 + i . 4. Care este probabilitatea ca.1 Proba D. . Fie funcţiile f : 5p 5p 1 → .. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 95 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 095 1. 4 şi restul 5 5p 5p 5p c) Să se arate că A4 are inversă. g ( x) = f ( x + 1) − f ( x) − f    1 + x + x2 a) Să se arate că graficul funcţiei f admite asimptotă spre +∞ .   → . b. 1+ x 3.. Se acordă 10 puncte din oficiu. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. b. e . Să se arate că sin x + sin 3 x + sin 5 x = (1 + 2 cos 2 x ) ⋅ sin 3x. alegând un număr din mulţimea numerelor naturale de trei cifre. b. oricare ar fi x ∈ . x3 sunt strict pozitive. 5 2. • Toate subiectele sunt obligatorii.

2. oricare ar fi a ∈ . 1 6. pentru orice matrice B ∈ M2 ( c) Să se arate că dacă tr ( A ) ≠ 0 . Pentru orice matrice A =   ∈ M2 ( c d ) se notează tr ( A ) = a + d . 96 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 96 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 096 1. sin B = 1 şi BC = 4.c sunt pare. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 96 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 096 1. 5p c) Să se determine numărul punctelor de inflexiune ale graficului BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . 2 x 0 a) Să se arate că funcţia f este strict crescătoare.. pentru care C1 + Cn = 120 . specializarea matematică . Fie funcţia f : → . f ( x ) = x 2 + 3 x + 2.. b astfel încât polinomul f să fie divizibil cu ( X − 1)( X − 3). 5p 5p 5p a) Să se verifice că A2 − tr ( A) ⋅ A + (det A) ⋅ I 2 = 02 . dacă tr ( A ) = 0. b) Să se demonstreze că. b ∈ şi polinomul f = X 4 − 6 X 3 + 13 X 2 + aX + b ∈ [ X ]. să se arate că numerele a. 3. Să se arate că unghiul vectorilor u = 2i − a j şi v = i + j este obtuz dacă şi numai dacă a > 2.. a) Să se calculeze suma pătratelor celor 4 rădăcini complexe ale polinomului f.b.b.Filiera vocaţională. c) Să se arate că şirul ( f (n))n≥1 este convergent. atunci A2 B = BA2 . să se determine numărul soluţiilor reale ale ecuaţiei f ( x) = a .. Fie mulţimea A = 5p 5p \ {1. MT1. profilul militar. programa M1 funcţiei f . + . Ştiind că a + b + c este un număr par. b) Ştiind că a ∈ ∗ . ) şi A2 B = BA2 . n ≥ 2 . Ministerul Educaţiei.. Fie ABC un triunghi cu sin A = . atunci AB = BA . ∞) . Să se rezolve în mulţimea numerelor reale inecuaţia log 2 x + log 4 x > 3 . 2 4. Să se determine numerele naturale n. • La toate subiectele se cer rezolvări complete. Fie funcţia f : 5p 5p 5p → . 2 Ministerul Educaţiei.. b astfel încât polinomul f să aibă două rădăcini duble. n 5. b) Să se determine a. Fie a. Să se calculeze aria triunghiului ABC. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.Proba D. 2.c numere naturale nenule în progresie geometrică.3. .informatică. Se acordă 10 puncte din oficiu. x −1 x − 2 x − 3 x − 2009 a) Să se determine asimptotele graficului funcţiei f . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 96 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 096 a b 1.2009} şi funcţia f : A → . • Toate subiectele sunt obligatorii. 2. b) Să se arate că funcţia f este concavă pe intervalul [0. B ∈ M2 ( ). f ( x) = ∫ e−t dt . f ( x) = 1 1 1 1 + + + . 5p 5p 5p 2. Fie a. Să se arate că f ( a ) + f ( a + 1) ≥ 0. c) Să se determine a.

3 100.3) . Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia sin 2 x = cos x . atunci ( a − d )( b − c ) = 0 . Să se ordoneze crescător numerele 3!. Fie funcţia f : 5p 5p 5p 1 (1 + x 2 ) 2 . B ( 2. are loc relaţia ∫1 a f ( x)dx < 1 . specializarea matematică . Fie ABC un triunghi care are BC = 8 şi cos A = . 3 2 4. b) Să se arate că. dacă A ⋅ At = At ⋅ A .B. ⋅ ). 2. Ministerul Educaţiei. MT1. c d a) Să se arate că det A ⋅ At ≥ 0 . Ministerul Educaţiei. Se consideră corpul 5p 5p 5p a) Să se rezolve în 7 5p 5p 5p ( ) ( ( 7 . atunci b − c ∈ {0. 3 6. 2. Se consideră funcţia f : → . 4 .5 ) şi AC = 2 AB. a) Să se arate că funcţia f este concavă pe intervalul [0. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 97 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 097 a b 1. În sistemul de coordonate xOy se consideră punctele A. f ( x ) = 2 x este un automorfism al grupului ( 7 7.1} . 0 x b) Să se arate că funcţia F : c) Să se arate că.Filiera vocaţională. +. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. programa M1 c) Să se rezolve inecuaţia f ( x) < x − → . ˆ ˆ ecuaţia 2 x = 3 . → . a) Să se calculeze ∫0 x(1 + x 1 2 ) f ( x)dx . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 97 5p 5p 5p SUBIECTUL III (30p) – Varianta 097 1. • Toate subiectele sunt obligatorii.Proba D. ˆ 7 . Să se determine coordonatele punctului C. ) 2009 = A − At . b) Să se calculeze lim x 2 ( f ( x + 1) − f ( x) ) . f ( x) = arctg x . Să se calculeze A5 − 4C6 . oricare ar fi x.C astfel încât A (1. pentru orice a ∈ . Se acordă 10 puncte din oficiu. 5p 5.+ ). 3. x →∞ x BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . dacă A − At 2. Fie A =   ∈ M2 ( ) . x∈ . y ∈ . ˆ ˆ b) Să se arate că polinomul p = 2 X 2 + 4 ∈ c) Să se demonstreze că funcţia f : 7 → [ X ] nu are rădăcini în 7 . profilul militar. ∞) . F ( x) = ∫ t 4 f (t )dt este strict crescătoare. log 2 32 . Să se calculeze lungimea razei cercului circumscris 5 triunghiului ABC. f ( x) = 3 3 . Să se arate că x 2 + 3xy + 4 y 2 ≥ 0. • La toate subiectele se cer rezolvări complete. 97 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 97 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 097 1.informatică. c) Să se demonstreze că.

Se acordă 10 puncte din oficiu. Să se determine a. Să se calculeze modulul numărului z . unde m ∈ . Fie funcţiile f . π c) Să se calculeze g   . a) Să se arate că. polinomul f nu are toate rădăcinile reale. b ∈ astfel încât să aibă loc egalitatea aGA + bGB = GC . Să se dea un exemplu de ecuaţie de gradul al doilea cu coeficienţi întregi care are o soluţie egală cu 3. 4. ∫0 f ( x)dx . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 98 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 098  mx + y − z = 1  1. y0 . n ≥ 2 . Fie p ∈ astfel încât sistemul să aibă o soluţie unică ( x0 . astfel încât sistemul să aibă soluţii ( x0 . pentru orice p ∈ . z0 ) ∈ 3 care verifică relaţia 3 c) Să se determine m ∈ 2. specializarea matematică . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 98 5p 5p 5p SUBIECTUL III (30p) – Varianta 098 1. 3 π  6. y0 . g ( x) = ∫ x −x f (t ) cos tdt . şi polinomul f = X 4 − 4 X + p ∈ [ X ]. π ] . SUBIECTUL I (30p) – Varianta 098 1. π  şi sin a = . 5. • La toate subiectele se cer rezolvări complete. c) Să se arate că. Ştiind că a ∈  . b) Să se studieze monotonia funcţiei g pe intervalul [ 0. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. z0 ) ∈ . n ≥ 2 . funcţia f n este convexă. profilul militar. 2  5  5p Ministerul Educaţiei. MT1.5} care conţin cel puţin un număr par. Să se determine numărul submulţimilor cu trei elemente ale mulţimii {1. 98 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 98 3. f n ( x) = x n − nx − 1 .Proba D. n ≥ 2 se defineşte funcţia f n :[0. programa M1 → . pentru orice n ∈ . pentru orice n ∈ . 5p 5p 5p a) Să se determine p astfel încât polinomul f să fie divizibil cu X + 1 .Filiera vocaţională. 2. g : 5p 5p 5p a) Să se calculeze 1 n→∞ BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia log x 2 + log x 2=9.   2 . Fie sistemul de ecuaţii liniare  x + y − z = 2 . 5p 5p 5p astfel încât matricea sistemului să aibă rangul 2. 2. b) Să se arate că. • Toate subiectele sunt obligatorii. − x + y + z = 0  a) Să se determine m ∈ b) Să se determine m ∈ x0 + y0 + z0 = 4. Pentru fiecare n ∈ . ∞ ) → . c) Să se calculeze lim xn . 4. unde xn este unica soluţie a ecuaţiei f n ( x) = 0 . b) Să se determine p astfel încât polinomul f să aibă o rădăcină reală dublă.informatică. Fie G centrul de greutate al triunghiului ABC. ecuaţia f n ( x) = 0 are soluţie unică. Ministerul Educaţiei.3. să se calculeze tg a. 2. Fie z ∈ astfel încât z + 2 z = 3 + i. f ( x) = ex 1+ e x .

.. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 99 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 099 a b  1 1 ∈ M2 ( ) .5 ) şi P ( 3. n BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂf-(2) + . n ∈ e ∗ . Ministerul Educaţiei. Fie matricele A =   ∈ M2 ( ) şi funcţia f : c d    1 1 a) Să se calculeze AAt . Ministerul Educaţiei. f ( x) = 3 x3 + 3x 2 + 2 x + 1 − 3 x3 − x + 1 . f ( x) = det( AAt + xB ) .informatică.1) . }.3. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.. a) Să se scrie ecuaţia tangentei la graficul funcţiei f în punctul de abscisă x = 0 . 2 ) .10} → {0. B =  1. 3− 2 2. n ∈ → . Se consideră punctele M (1. pentru oricare x ∈ . • Toate subiectele sunt obligatorii. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 99 5p 5p 5p SUBIECTUL III (30p) – Varianta 099 1. b) Să se arate că f ( 0 ) ≥ 0 .. 2. Să se calculeze partea întreagă a numărului 1 . Fie f o funcţie de gradul întâi. Să se determine valorile reale ale lui m astfel încât MN ⋅ MP = 5. Câte funcţii f : {1. 6. Se consideră funcţiile f n : (0. Se consideră funcţia f : → . m ∈ . N ( 2. 99 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 99 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 099 1. situat pe graficul funcţiei f. ∞) → . c) Să se calculeze lim  n→∞  n  . • La toate subiectele se cer rezolvări complete. 5p 5p 5p a) Să se calculeze f1 (e) . a) Să se arate că în raport cu înmulţirea numerelor complexe. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 3x + 9 x = 5.. Se consideră mulţimea de numere complexe G = {cos qπ + i sin qπ q ∈ 5p 5p 5p 1 3 +i ∈G . c) Să se arate că există m. D. cos 3}. b) Să se arate că funcţiile f n sunt descrescătoare pe intervalul (0. m ) . 4 . 2 2 b) Să se arate că G este parte stabilă a lui astfel încât f ( x ) = mx + n .cos 2. Să se arate că funcţia f f este strict crescătoare. specializarea matematică . Se acordă 10 puncte din oficiu. b) Să se arate că graficul funcţiei admite asimptotă spre +∞ ..Filiera vocaţională. 5p 5p 5p 2. n→∞ .1} au proprietatea că f (1) + f ( 2 ) + f ( 3) + .. profilul militar. + f (10 ) = 2 ? 3. Să se determine cel mai mare element al mulţimii {cos 1. c) Să se calculeze lim f n (1) .. c) Să se arate că polinomul f = X − 1∈ 6 [X ] are toate rădăcinile în G.  x 2. f n ( x) = ∫ 1 t n ln t dt . 9 4. f (n)  programa M1  f (1) + Proba + MT1.

. X ∈ M2 ( 3 * } este finită.Filiera vocaţională. f −1( x) c) Să se calculeze lim BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ .. I n = ∫ 5p 5p 5p a) Să se calculeze I1 . nu poate fi descompus în produs de două polinoame neconstante. a1 . 5p 5. n ≥ 3.1) . + a1 X + a0 . 5 Ministerul Educaţiei. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. 1 xn x 2 + 3x + 2 0 dx . b ∈ Z . . 100 Varianta 100 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 100 5p 1. specializarea matematică . dacă f (2) şi f (3) sunt numere impare. ∀n ∈ n +1 * . 5p 3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 6 x2 − 2 x + 1 = 3 3 − x . • Toate subiectele sunt obligatorii. să se calculeze coordonatele punctului C. Să se calculeze sin a . an ∈ şi polinomul f = an X n + an −1 X n−1 + . Se consideră funcţia f : → . a) Să se arate că funcţia f este strict crescătoare. a0 . 4 ) . Să se arate că 6 + 4 2 ∈ a + b 2 | a. Se consideră şirul ( I n )n≥1 . b) Să se arate că funcţia f este inversabilă. Fie n ∈ . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 100 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 100 5p 5p 5p 1... Fie ABC un triunghi şi G centrul său de greutate. ). 1 2 10 5p 4. atunci polinomul f nu are nicio rădăcină întreagă. 2. f ( x) = e x + x3 − x 2 + x . Fie a ∈ cu tg a = 2 .. c) Să se arate că polinomul g = X 3 − X + 3a + 1 . programa M1 x →∞ ln x 2. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 100 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 100  3 −2  1. 5p 5p 5p a) Să se arate că f (1) + f ( −1) este număr par. Se acordă 10 puncte din oficiu. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 1 + x = 1 − x. Ministerul Educaţiei. B ( 5. b) Să se arate că. b) Să se arate că I n+ 2 + 3I n+1 + 2 I n = c) Să se calculeze lim nI n . Fie matricea A =  . n→∞ 1 . + C11 .. Ştiind că A (1..Proba D. { } 5p 2. Să se arate că 11 divide numărul C11 + C11 + .. a ∈ . b) Să se demonstreze că mulţimea { An | n ∈ c) Să se rezolve ecuaţia X = A.  6 −4  5p 5p 5p a) Să se demonstreze că ( I 2 + A)2 = I 2 + A. • La toate subiectele se cer rezolvări complete.. 5p 6.informatică. profilul militar. MT1. cu coeficienţi întregi. 2 ) şi G ( 3.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.