Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării

Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1
EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică-informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică-informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.

SUBIECTUL I (30p) – Varianta 001
5p 1. Să se determine numărul natural x din egalitatea 1 5 9 ... 231 x + + + + = .
5p
2. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale inecuaţia
2
2 5 3 0 x x − + ≤ .
5p
3. Să se determine inversa funcţiei bijective
2
: (0, ) (1, ), ( ) 1 f f x x ∞ → ∞ = + .
5p
4. Se consideră mulţimea { } 1, 2, 3,...,10 A = . Să se determine numărul submulţimilor cu trei elemente ale
mulţimii A, care conţin elementul 1.
5p

5. Să se determine m∈\, astfel încât distanţa dintre punctele (2, ) A m şi ( , 2) B m − să fie 4.

5p
6. Să se calculeze
23
cos sin
12 12
π π
⋅ .

Varianta 1
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

,1 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 001

1. Se consideră matricea
a b
A
b a
 
=
 
 
, cu , a b∈\ şi 0 b ≠ .
5p a) Să se arate că dacă matricea
2
( ) X ∈M \ verifică relaţia AX XA = , atunci există , u v∈\ , astfel
încât
u v
X
v u
 
=
 
 
.
5p b) Să se arate că
*
n ∀ ∈` ,
( ) ( ) ( ) ( )
, unde , .
2 2
n n n n
n n n
n n
n n
a b a b a b a b x y
A x y
y x
+ + − + − −  
= = =
 
 

5p
c) Să se rezolve în mulţimea
2
( ) M \ ecuaţia
3
2 1
1 2
X
 
=
 
 
.

2. Se consideră
7
a∈] şi polinomul [ ]
6
7
ˆ
X X 5 X f a = + + ∈] .
5p a) Să se verifice că, pentru orice
7
b∈] ,
ˆ
0 b ≠ , are loc relaţia
6
ˆ
1 b = .
5p b) Să se arate că
6 3 3
7
ˆ ˆ ˆ
5 ( 4)( 4), x x x x + = − + ∀ ∈] .
5p
c) Să se demonstreze că pentru orice
7
a∈] , polinomul f este reductibil în [ ]
7
X ] .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

1 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 001

1. Se consideră numărul real 0 a > şi funcţia : f → \ \, ( )
x
f x e ax = − .
5p a) Să se determine asimptota oblică la graficul funcţiei f către −∞ .
5p b) Să se determine punctele de extrem local ale funcţiei f.
5p c) Să se determine (0, ) a∈ ∞ , ştiind că ( ) 1, f x ≥ x ∀ ∈\ .

2. Se consideră funcţia ( )
ln
: 0, , ( )
x
f f x
x
∞ → = \ .
5p a) Să se arate că funcţia ( ) ( ) : 0, , ( ) 2 ln 2 , F F x x x ∞ → = − \ este o primitivă a funcţiei f.
5p
b) Să se arate că orice primitivă G a funcţiei f este crescătoare pe [ ) 1, ∞ .
5p c) Să se calculeze aria suprafeţei plane cuprinse între graficul funcţiei f , axa Ox şi dreptele de ecuaţii

1
x
e
= şi x e = . .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică-informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică-informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.

SUBIECTUL I (30p) – Varianta 002
5p 1. Să se arate că numărul ( )
24
1 i − este real.

5p 2. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia
3 1 1
3
1 2 1
x x
x x
− +
+ =
+ −
.
5p 3. Să se determine inversa funcţiei bijective ( ) : 1, f → ∞ \ , ( ) 1
x
f x e = + .
5p
4. Să se determine probabilitatea ca, alegând un număr ab din mulţimea numerelor naturale de două cifre,
să avem a b ≠ .
5p 5. Să se calculeze lungimea medianei din A a triunghiului ABC , unde ( 2, 1), (2, 0), (0, 6) A B C − − .

5p 6. Fie vectorii 3 u mi j = +
G G G
şi ( ) 2 v m i j = − −
G G G
. Să se determine 0 m > astfel încât vectorii u
G
şi v
G
să fie
perpendiculari.

Varianta 2
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1


2 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 002

1. Se consideră matricea
2
( ) A∈M \ ,
2 2
1 1
A
 
=
 
 
.
5p
a) Să se arate că există a∈\ astfel încât
2
. A aA =

5p b) Să se calculeze
2009
( )
t
A A − .
5p
c) Să se rezolve ecuaţia ( )
5
2
, X A X = ∈ \ M .

2. Pentru , a b din mulţimea [0, ) M = ∞ se defineşte operaţia ln( 1)
a b
a b e e ∗ = + − .
5p
a) Să se arate că dacă , a b M ∈ , atunci a b M ∗ ∈ .
5p b) Să se arate că legea de compoziţie „∗” este asociativă.
5p c) Pentru n∈`, 2 n ≥ , să se determine a M ∈ astfel încât
de ori
... 2
n a
a a a a ∗ ∗ ∗ =

.


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

2 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 002

1. Se consideră şirul ( ) *
n
n
a
∈`
dat de ( )
1
0,1 a ∈ şi
( )
*
1
1 ,
n n n
a a a n
+
= − ∀ ∈` .
5p a) Să se arate că ( )
*
0,1 ,
n
a n ∈ ∀ ∈` .
5p
b) Să se demonstreze că şirul ( ) *
n
n
a
∈`
este strict descrescător.
5p
c) Să se arate că şirul
*
( )
n
n
b
∈`
, dat de
2 2 2 *
1 2
... ,
n n
b a a a n = + + + ∀ ∈` , este mărginit superior de
1
. a

2. Se consideră funcţia
2
1
: , ( )
1
f f x
x x
→ =
+ +
\ \ .
5p a) Să se arate că funcţia
2 3 2 1
: , ( ) arctg ,
3 3
x
F F x x
+  
→ = ∈
 
 
\ \ \ , este o primitivă a funcţiei f.
5p b) Să se calculeze aria suprafeţei delimitate de dreptele 0, 1, x x Ox = = şi graficul funcţiei : g → \ \ ,
( ) (2 1) ( ) g x x f x = + .
5p
c) Să se calculeze lim ( )
n
n
n
f x dx

→∞

, unde
*
n∈` .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
3
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 003
5p
1. Să se ordoneze crescător numerele
3 4
2, 4, 5 .

5p 2. Să se determine valoarea minimă a funcţiei : f → R R, ( )
2
4 8 1 f x x x = − + .
5p 3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia lg( 1) lg(6 5) 2 x x − + − = .
5p 4. Să se determine probabilitatea ca, alegând un număr din mulţimea numerelor naturale de două cifre,
acesta să fie pătrat perfect.
5p 5. Să se determine ecuaţia dreptei care trece prin punctul (6, 4) A şi este perpendiculară pe dreapta
: 2 3 1 0 d x y − + = .
5p
6. Ştiind că
1
sin
3
α = , să se calculeze cos 2α .

Varianta 3
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

SUBIECTUL II (30p) – Varianta 003

1. Se consideră matricea ( )
3
0 1 1
1 0 1
1 1 0
A
 
 
= ∈
 
 
\ M .
5p a) Să se verifice egalitatea
2
3
2 A A I − = .

5p
b) Să se calculeze
1
A

.
5p c) Să se arate că ( )
2009 2008 2008
3
2 A A A I + = + .

2. Se consideră cunoscut că ( ) , , ∗ ] D este un inel comutativ, unde 3 x y x y ∗ = + − şi
3 3 12 x y x y x y = ⋅ − − + D , , x y ∀ ∈].
5p a) Să se arate că elementul neutru al legii de compoziţie „ D ” este 4.

5p b) Să se determine , a b∈] astfel încât între inelele ( ) , , ∗ ] D şi ( ) , , + ⋅ ] să existe un izomorfism
de forma : f → ] ] , ( ) f x a x b = ⋅ + .

5p c) Să se rezolve în mulţimea ] ecuaţia
2009
de 2009 ori
... 2 3
x
x x x = + D D D

.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

3 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 003
1. Se consideră funcţia ( ) ( )
2
: 0, , 18 ln . f f x x x ∞ → = − \
5p a) Să se determine intervalele de monotonie ale funcţiei f.
5p
b) Să se determine a∈\ pentru care ( ) ( ) , 0, . f x a x ≥ ∀ ∈ ∞
5p
c) Să se determine numărul de rădăcini reale ale ecuaţiei ( ) f x m = , unde m este un parametru real.

2. Se consideră funcţiile
1
: , ( )
3
a a
f f x
x a
→ =
− +
\ \ , unde a∈\.
5p a) Să se arate că, pentru orice a∈\, funcţia
a
f are primitive strict crescătoare pe \.

5p
b) Să se calculeze ( )
3
2
0
f x dx

.

5p c) Să se calculeze ( )
3
0
lim
a
a
f x dx
→∞

.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
4
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 004
5p 1. Să se arate că numărul
2
1 1
1 1 i i
 

 
− +
 
este real.
5p 2. Să se arate că vârful parabolei
2
5 1 y x x = + + este situat în cadranul III.
5p
3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia
1
9 10 3 1 0
x x−
− ⋅ + = .
5p 4. Să se determine probabilitatea ca, alegând un număr din mulţimea numerelor naturale de trei cifre,
acesta să aibă exact două cifre egale.
5p
5. Să se determine a∈\ pentru care vectorii ( 1) u ai a j = + +
G G G
şi (5 1) 2 v a i j = − − +
G G G
sunt
perpendiculari.
5p 6. Să se calculeze lungimea laturii BC a triunghiului ascuţitunghic ABC ştiind că 6 AB = , 10 AC = şi
că aria triunghiului ABC este egală cu 15 3 .

Varianta 4
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1


4 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 004

1. Se consideră matricea
1 2 2
2 2 1
A
−  
=
 

 
.
5p a) Să se calculeze rangul matricei A.
5p b) Să se demonstreze că det( ) 0
t
A A ⋅ = .
5p c) Să se determine o matrice nenulă ( )
3,2
B∈ _ M astfel încât
2
AB O = .
2. Se ştie că ( , ) G D este grup, unde (3, ) G = ∞ şi ( 3)( 3) 3 x y x y = − − + D . Se consideră funcţia
: (0, ) f G ∞ → , ( ) 3 f x x = + .
5p a) Să se calculeze 4 5 6 D D .
5p
b) Să se demonstreze că funcţia f este un izomorfism de grupuri, de la ( ) (0, ), ∞ ⋅ la ( ) , G D .
5p c) Să se demonstreze că dacă H este un subgrup al lui G care conţine toate numerele naturale 4 k ≥ ,
atunci H conţine toate numerele raţionale 3 q > .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

4 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 004

1. Se consideră funcţia { } ( )
( )
2
2
2 1
: \ 1, 0 , .
1
x
f f x
x x
+
− → =
+
\ \
5p a) Să se determine asimptotele graficului funcţiei f.
5p b) Să se demonstreze că funcţia f nu are puncte de extrem local.

5p c) Să se calculeze ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
2
lim 1 2 3 ...
n
n
f f f f n
→∞
+ + + + , unde
*
n∈` .

2. Se consideră şirul ( ) *
2
*
1
, ,
1
n
n n
n n
x
I I dx n
x

= ∈
+
∫ `
` .
5p a) Să se calculeze
1
I .
5p b) Să se arate că
*
1,
n
I n ≤ ∀ ∈` .
5p c) Să se calculeze lim
n
n
I
→∞
.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.

SUBIECTUL I (30p) – Varianta 005
5p 1. Să se calculeze
1 1
1 2 1 2 i i
+
+ −
.

5p
2. Să se rezolve în ] inecuaţia
2
10 12 0 x x − + ≤ .
5p
3. Să se determine inversa funcţiei bijective ( ) ( ) : 1, 0, f ∞ → ∞ ,
2
( ) 3log f x x = .
5p
4. Să se determine numărul funcţiilor { } { } : 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 f → cu proprietatea că (1) (4) f f = .
5p 5. Să se determine coordonatele vârfului D al paralelogramului ABCD ştiind că ( 2, 9), (7, 4), (8, 3) A B C − − − .
5p
6. Triunghiul ABC are
3
B
π
= şi lungimea razei cercului circumscris egală cu 1. Să se calculeze lungimea
laturii AC .


Varianta 5
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

5 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 005

1. Se consideră punctele (0, 6), (1, 4), ( 1, 8) A B C − şi matricea
1 1 1 1
0 1 1
6 4 8
M a
b
 
 
= −
 
 
, unde , a b∈\.
5p a) Să se arate că punctele , , A B C sunt coliniare.
5p b) Să se determine rangul matricei M în cazul 3, 0 a b = = .
5p c) Să se arate că dacă unul dintre minorii de ordin trei ai lui M , care conţin ultima coloană, este nul,
atunci rang( ) 2. M =
2. Pe mulţimea ] definim legea de compoziţie 5 6 6 6 x y xy x y ∗ = + + + .
5p a) Să se arate că legea “∗” este asociativă.
5p b) Să se determine elementele simetrizabile ale mulţimii ] în raport cu legea “∗”.
5p c) Să se rezolve ecuaţia
de 2009 ori
... 1
x
x x x x ∗ ∗ ∗ ∗ = −

.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

5 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 005
1. Se consideră funcţia ( ) ( )
( ) 2 1
: 0, , ln .
1
x
f f x x
x

∞ → = −
+
\
5p a) Să se calculeze derivata funcţiei f.
5p b) Să se determine punctele graficului funcţiei f în care tangenta la grafic este paralelă cu dreapta de
ecuaţie 9 2 y x = .

5p c) Să se arate că, dacă 1 x > , atunci
2( 1)
ln .
1
x
x
x


+


2. Se consideră funcţia ( ) ( )
2
1
: 0, , f f x
x
∞ → = \ şi şirul
1
( ) , (1) (2) ... ( ).
n n n
a a f f f n

= + + +
5p a) Să se arate că ( ) ( ) ( )
1
1 ( ), 0,
k
k
f k f x dx f k k
+
+ ≤ ≤ ∀ ∈ ∞

.

5p b) Să se calculeze ( )
1
lim ,
n
n
f x dx n
→∞


`.
5p c) Să se arate că şirul
1
( )
n n
a

este convergent.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
6
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 006
5p 1. Să se calculeze suma tuturor numerelor naturale de două cifre care se divid cu 11.
5p 2. Să se determine funcţia f de gradul al doilea ştiind că ( 1) 1, (0) 1, (1) 3 f f f − = = = .
5p 3. Să se rezolve în mulţimea ( ) 0,π ecuaţia sin3 sin x x = .
5p
4. Câte numere naturale de trei cifre distincte se pot forma cu elemente ale mulţimii { } 2, 4, 6,8 ?
5p 5. Se consideră triunghiul ABC cu vârfurile în (1, 2) A , (2, 2) B − şi (4, 6) C . Să se calculeze cos B .

5p 6. Să se calculeze lungimea razei cercului circumscris triunghiului ABC ştiind că
6
C
π
= şi 6 AB = .


Varianta 6
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

6 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 006

1. Se consideră permutarea
5
1 2 3 4 5
3 1 2 5 4
S
 
σ = ∈
 
 
.
5p
a) Să se calculeze
2009
σ .
5p b) Să se dea exemplu de o permutare
5
S τ ∈ astfel încât e τσ ≠ şi ( )
2
e τσ = .
5p c) Să se demonstreze că, pentru orice
5
S τ ∈ , există p

∈` astfel încât
p
e τ = .

2. Se consideră a∈^,
1
x ,
2
x ,
3
x ∈^ rădăcinile ecuaţiei
3 2
2 2 0 x x x a − + − = şi determinantul
1 2 3
3 1 2
2 3 1
x x x
x x x
x x x
∆ = .
5p a) Pentru 1 a = , să se determine
1 2
, x x şi
3
x .
5p b) Să se arate că, pentru orice a∈\, ecuaţia are o singură rădăcină reală.
5p c) Să se arate că valoarea determinantului ∆ nu depinde de a.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

SUBIECTUL III (30p) – Varianta 006
6 1. Se consideră funcţia ( ) ( )
ln
: 0, , .
x x
f f x e

∞ → = \
5p
a) Să se arate că ( ) ( )( ) 1 ln , 0. f x f x x x ′ = + ∀ >
5p b) Să se determine valoarea minimă a funcţiei f.
5p
c) Să se arate că funcţia f este convexă pe ( ) 0, ∞ .

2. Se consideră, pentru fiecare n

∈` , funcţiile
2
: ( 1, ) , ( )
1
n
n n
x
f f x
x
− ∞ → =
+
\ şi : ( 1, )
n
g − ∞ →\,

2 3 2 1
( ) 1 ... ( )
n
n n
g x x x x x f x

= − + − + − + .
5p a) Să se calculeze
1
2
0
( ) g x dx

.

5p
b) Să se arate că
1
*
0
1
0 ( ) ,
2 1
n
f x dx n
n
≤ ≤ ∀ ∈
+

` .

5p c) Să se calculeze
1 1 1 1 1
lim 1 ... , .
2 3 4 2 1 2 n
n
n n →∞
 
− + − + + − ∈
 

 
`

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
7
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 007
5p
1. Să se calculeze modulul numărului complex
8
7 4
i
z
i
+
=

.

5p 2. Să se determine valoarea maximă a funcţiei : f → R R, ( )
2
6 9 f x x x = − + − .
5p
3. Să se rezolve în mulţimea [ ) 0, 2π ecuaţia
1
sin
2
x = − .

5p 4. Să se determine n

∈` pentru care mulţimea { } 1, 2,..., n are exact 120 de submulţimi cu două elemente.
5p
5. Se ştie că, în triunghiul ABC , vectorii AB AC +
JJJG JJJG
şi AB AC −
JJJG JJJG
au acelaşi modul. Să se demonstreze că
triunghiul ABC este dreptunghic.
5p 6. Să se calculeze lungimea razei cercului înscris în triunghiul ABC care are lungimile laturilor egale cu
3, 4 şi 5.

Varianta 7
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1


7 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 007

1. Se consideră matricele ( )
1 2 3 4
0 1 2 3 , 0 0 0 1
0 0 1 2
A B
| |
|
= =
|
\ .
şi sistemul
2 3 4 3
2 3 2
2 1
x y z t
y z t
z t
+ + + = ¦
¦
+ + =
´
¦
+ =
¹
.
5p a) Să se determine rangul matricei A.
5p b) Să se determine mulţimea soluţiilor sistemului.
5p
c) Să se demonstreze că ecuaţia XA B = nu are soluţii ( )
1,3
X ∈M ^ .

2. Se consideră mulţimea
2 2
( )
2 2
k k
k k
G A k k
¦ ¹
| |
¦ ¦
= = ∈
| ´ `
|
¦ ¦ \ . ¹ )
] , şi pentru fiecare t ∈] notăm cu
( )
{ }
1
t
H A kt k = − ∈] . Se admite faptul că ( ) , G ⋅ este un grup, unde „⋅ ” este înmulţirea matricelor.
5p
a) Să se arate că , n p ∀ ∈] , ( ) ( ) ( 1) A n A p A n p ⋅ = + + .
5p b) Să se demonstreze că, pentru orice t ∈] ,
t
H este un subgrup al grupului ( , ) G ⋅ .
5p c) Să se demonstreze că grupurile ( , ) G ⋅ şi ( , ) + ] sunt izomorfe.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

7 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 007
1. Se consideră funcţia : (0, ) , ( ) ln f f x x ∞ → = \ şi şirul
*
*
1 1 1
( ) , 1 ... ln , .
2 3
n n
n
x x n n
n

= + + + + − ∀ ∈
`
`
5p a) Să se determine asimptotele graficului funcţiei f.
5p b) Să se arate că, pentru orice 0 k > , ( ) ( )
1 1
1
1
f k f k
k k
< + − <
+
.
5p
c) Să se arate că şirul ( ) *
n
n
x
∈`
este descrescător şi are termenii pozitivi.

2. Se consideră funcţiile ( ) : 1, f − ∞ →\, ( )
( )
2
2
1 ( 1)
x
f x
x x
=
+ +
şi : ( 1, ) , F − ∞ →\

2
( ) ln( 1) ln( 1) arctg F x a x b x c x = + + + + , unde , , a b c sunt parametri reali.
5p a) Să se determine , , a b c astfel încât F să fie o primitivă a funcţiei f .
5p
b) Să se calculeze
1
0
( ) f x dx

.
5p c) Să se studieze monotonia funcţiei F , în cazul în care F este primitivă a funcţiei f .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.

SUBIECTUL I (30p) – Varianta 008
5p
1. Să se rezolve în mulţimea numerelor complexe ecuaţia
2
4 z = − .
5p
2. Se consideră funcţia : f → R R, ( )
2
f x ax x c = + + . Ştiind că punctele ( ) 1, 2 A şi ( ) 0,3 B aparţin
graficului funcţiei f , să se determine numerele reale a şi c.
5p 3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia
3
7 1 1 x x + − = .
5p 4. Câte numere naturale de patru cifre distincte se pot forma cu cifre din mulţimea { } 1,3,5, 7,9 ?
5p
5. Se consideră paralelogramul ABCD şi punctele E şi F astfel încât , 2 AE EB DF FE = =
JJJG JJJG JJJG JJJG
. Să se
demonstreze că punctele , A F şi C sunt coliniare.
5p 6. Fie triunghiul ABC. Să se calculeze lungimea înălţimii corespunzătoare laturii BC ştiind că
13, 14 AB AC = = şi 15 BC = .

Varianta 8
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

8 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 008

1. Se consideră matricea
3
1 1 1
1 1 1 ( )
1 1 1
A
− −  
 
= − − ∈
 
− −
 
\ M .
5p a) Să se calculeze ( ) det A .
5p
b) Să se arate că
2 2
2
3
2 1 2 2
3 3
n n
n
A A I
− +
= + , pentru orice n

∈` .
5p
c) Să se determine
1
A

.

2. Se consideră a∈\ şi ecuaţia
3
0 x x a − + = , cu rădăcinile complexe
1 2 3
, , x x x .
5p a) Să se calculeze
1 2 3
( 1)( 1)( 1) x x x + + + .
5p b) Să se determine
2
x şi
3
x ştiind că
1
2 x = .
5p c) Să se determine a∈\ pentru care
1 2 3
, , x x x sunt numere întregi.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

8 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 008

1. Se consideră funcţia : f → \ \, ( ) cos f x x x = + şi şirul ( ) ( )
0 1
, 0, , .
n n n
n
x x x f x n
+

= = ∀ ∈
`
`
5p a) Să se arate că funcţia f este crescătoare pe \.
5p
b) Să se arate că 0 ,
2
n
x n
π
≤ ≤ ∀ ∈` .
5p
c) Să se arate că şirul ( )
1
n
n
x

este convergent la
2
π
.

2. Se consideră şirul de numere reale ( )
n
n
I
∈`
, definit de
0
2
I
π
= şi
2
*
0
cos ,
n
n
I x dx n
π
= ∈

` .
5p a) Să se calculeze
1
I .
5p
b) Să se arate că şirul ( )
n
n
I
∈`
este descrescător.
5p c) Să se arate că
1
,
2
n n
nI I n


π
= ∀ ∈` .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.

SUBIECTUL I (30p) – Varianta 009
5p 1. Să se determine numărul natural x pentru care 1 3 5 225 x + + + + = … .
5p 2. Să se determine valorile parametrului real m ştiind că graficul funcţiei : , f →
( )
2
2 f x x mx m = + − intersectează axa Ox în două puncte situate la distanţa 3 .
5p 3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia
( )
1
2
log 2 1
x
x
− +
+ = .
5p 4. Să se arate că
3 15
17 17
C C >
5p
5. Fie hexagonul regulat ABCDEF de latură 4 . Să se calculeze modulul vectorului AC BD +

.
5p 6. Să se arate că
2 2 2
91
sin 1 sin 2 ... sin 90
2
+ + + =
Varianta 9
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

9 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 009

1. Fie ( ) ( ) ( ) , , , , ,
A A B B C C
A x y B x y C x y trei puncte din plan şi matricea ( )
3
1
1
1
A A
B B
C C
x y
M x y
x y
| |
|
= ∈
|
|
\ .
\ M .
5p a) Să se arate că, dacă , , A B C se află pe dreapta de ecuaţie 2 y x = , atunci ( ) det 0 M = .
5p
b) Să se arate că, dacă triunghiul ABC este dreptunghic şi are catetele de lungime 1, atunci ( ) det 1 M = ± .

5p c) Să se arate că, dacă matricea M este inversabilă, atunci suma elementelor matricei
1
M

este 1.

2. Se consideră mulţimea de matrice ,
3
a b
A a b
b a
¦ ¹ | | ¦ ¦
= ∈
´ ` |

¦ ¦ \ . ¹ )
] .
5p a) Să se arate că, dacă X A ∈ şi Y A ∈ , atunci X Y A + ∈ .
5p b) Să se arate că, dacă X A ∈ , Y A ∈ şi
2
XY O = , atunci
2
X O = sau
2
Y O = .
5p c) Admitem cunoscut faptul că A este inel în raport cu adunarea şi înmulţirea matricelor. Să se determine
elementele inversabile ale acestui inel.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

9 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 009
1. Se consideră funcţia ( ) : , sin f f x x x → = − \ \ .
5p a) Să se arate că funcţia f este crescătoare.
5p
b) Admitem că pentru fiecare n∈` ecuaţia ( ) f x n = are o soluţie unică
n
x . Să se arate că şirul

*
( )
n
n
x
∈`
este nemărginit.
5p c) Să se calculeze lim
n
n
x
n →∞
, unde şirul ( )
1
n
n
x

a fost definit la b).

2. Fie funcţiile [ )
1
, : 0,1 , ( ) , ( )
1 1
n
n n
x
f g f x g x
x x
→ = =
− −
\ , unde
*
n∈` .
5p
a) Să se calculeze
1
2
2
0
( ( ) ( )) f x g x dx −

.
5p b) Să se arate că
1
*
2
0
1
0 ( ) ,
2
n
n
g x dx n ≤ ≤ ∀ ∈

` .
5p
c) Să se arate că
2 3
1 1 1 1
lim ... ln 2
1 2
2 2 3 2 2
n
n
n
→∞
 
+ + + + =
 

⋅ ⋅ ⋅  
.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
10
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 010
5p
1. Ştiind că z ∈^ şi că
2
1 0 z z + + = , să se calculeze
4
4
1
z
z
+ .
5p
2. Să se determine funcţia f de gradul întâi, pentru care ( ) ( ) ( ) 2 1 f f x f x = + , oricare ar fi x∈\.
5p 3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia ( ) lg 1 lg9 1 lg x x + − = − .

5p 4. Să se determine numărul termenilor raţionali din dezvoltarea
( )
10
3
3 3 + .
5p 5. Să se determine coordonatele centrului de greutate al triunghiului ABC , ştiind că ( 1, 0), (0, 2), (2, 1) A B C − − .
5p
6. Să se arate că unghiul vectorilor 5 4 u i j = −
G G G
şi 2 3 v i j = +
G G G
este obtuz.

Varianta 10
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

10 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 010

1. Se consideră permutările
3
, e S α∈ ,
1 2 3
1 2 3
e
 
=
 
 
,
1 2 3
3 1 2
 
α =
 
 
.
5p
a) Să se calculeze
3
α .
5p b) Să se rezolve ecuaţia
2009
x e α ⋅ = ,
3
x S ∈ .
5p c) Să se demonstreze că, oricare ar fi ordinea factorilor, produsul tuturor permutărilor din
3
S este
permutare impară.

2. Fie inelul [ ] { }
, i a bi a b = + ∈ ] ] .
5p a) Să se dea exemplu de un număr complex z astfel încât [ ] z i ∉] şi [ ]
2
z i ∈] .
5p b) Să se determine elementele inversabile ale inelului [ ] i ] .
5p c) Să se arate că mulţimea ( ) ( ) { }
, H m n m n i m n = + + − ∈] este parte stabilă a lui [ ] i ] în raport
cu înmulţirea.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

10 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 010
1. Se consideră funcţia : f → \ \, ( )
( )
2
arctg ln 1 f x x x x = − + .
5p a) Să se arate că funcţia f este convexă pe \.
5p b) Să se arate că funcţia ' f este mărginită.
5p c) Să se demonstreze că ( ) 0, f x x ≥ ∀ ∈\.

2. Se consideră şirul ( )
1
*
1 2
0
, ,
1
n
n n
n n
x
I I dx n
x

= ∀ ∈
+

` .
5p a) Să se calculeze
1
I .
5p
b) Să se arate că
*
1
,
1
n
I n
n
≤ ∀ ∈
+
` .
5p c) Să se calculeze lim
n
n
I
→∞
.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
11
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 011
5p 1. Să se determine , a b∈\ ştiind că numerele 2, , a b sunt în progresie geometrică şi 2, 17, a sunt în
progresie aritmetică.
5p
2. Să se rezolve ecuaţia ( ) ( ) 0 f f x = , ştiind că : , ( ) 3 2 f f x x → = − + \ \ .
5p
3. Să se rezolve în mulţimea [ ) 0, 2π ecuaţia tg( ) 1 2tg . x x − = −
5p
4. Să se determine numărul funcţiilor { } { } : 0,1, 2 0,1, 2 f → care verifică relaţia (2) 2 f = .
5p
5. Se consideră triunghiul ABC şi punctele , D E astfel încât 2 , 2 AD DB AE EC = =
JJJG JJJG JJJG JJJG
. Să se arate că
dreptele DE şi BC sunt paralele.

5p 6. Să se calculeze lungimea razei cercului circumscris triunghiului ABC , dacă ,
4
A
π
=
6
B
π
= şi 6. AB =

Varianta 11
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

11 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 011

1. Pentru , , , a b c d ∈\, se consideră matricea
a b c d
b a d c
A
c d a b
d c b a
 
 
− −
=
 
− −
 
 
− −
 
şi matricea transpusă .
t
A
5p
a) Pentru 1 a c = = şi 0 b d = = , să se calculeze det ( ) A .
5p
b) Să se arate că
4
t
A A I ⋅ = α⋅ , unde
2 2 2 2
a b c d α = + + + .
5p c) Să se demonstreze că dacă
4
A O ≠ , atunci A este inversabilă.

2. Se consideră , , a b c∈\ şi polinomul
3 2
, f X aX bX c = + + + cu rădăcinile
1 2 3
, , x x x ∈^, astfel
încât
1 2 3
1, 1, 1. x x x ≤ ≤ ≤
5p a) Să se demonstreze că 3. a ≤
5p b) Să se arate că, dacă 0 c < , polinomul are cel puţin o rădăcină reală în intervalul ( ) 0, ∞ .
5p c) Să se arate că, dacă 1, 1, a c = = − atunci 1. b = −

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

11 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 011
1. Se consideră funcţia { } ( )
| |
1
: 2 , .
2
x
f f x e
x
− − → =
+
\ \
5p a) Să se studieze derivabilitatea funcţiei f în punctul
0
0 x = .
5p b) Să se determine punctele de extrem local ale funcţiei f .
5p
c) Să se determine numărul de rădăcini reale ale ecuaţiei ( ) f x m = , unde m este un parametru real.

2. Se consideră funcţiile ( )
3
: , sin
6
x
f f x x x → = − + \ \ şi ( ] : 0,1 g →\ , ( )
1
sin
x
t
g x dt
t
=

.
Se admite cunoscut faptul că ( ) 0, 0. f x x ≥ ∀ ≥
5p
a) Să se calculeze
1
0
( ) f x dx

.
5p b) Să se arate că funcţia g este strict descrescătoare.
5p
c) Să se arate că ( )
0
0
lim 0,9
x
x
g x

>
> .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
12
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 012
5p
1. Să se calculeze
1 1
1 1 i i
+
+ −
.

5p 2. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia
1 2 7
2 3 6
x x
x x
+ +
+ =
+ +
.

5p 3. Să se rezolve în mulţimea [ ) 0, 2π ecuaţia
1
cos 2 .
2
x =

5p 4. Să se determine 0 a > ştiind că termenul din mijloc al dezvoltării
12
3
4
1
a
a
 
+
 
 
este egal cu 1848.
5p 5. Să se determine ecuaţia simetricei dreptei : 2 3 1 0 d x y − + = faţă de punctul ( 3, 4) A − .
5p 6. Ştiind că ctg 3 x = , să se calculeze ctg2x .

Varianta 12
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

12 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 012

1. Se consideră polinoamele [ ] , f g X ∈\ ,
2
1 f X X = + + , cu rădăcinile complexe
1 2
, x x şi

2
g aX bX c = + + , cu 0 a ≠ . Fie matricele ( )
3
, A V ∈M ^ ,
c b a
A a c b
b a c
 
 
=
 
 
şi
1 2
2 2
1 2
1 1 1
1
1
V x x
x x
 
 
=
 
 
 
.
5p a) Să se arate că
2 1
det ( ) 3( ) V x x = − .
5p
b) Să se arate că
1 2
1 1 2 2
2 2
1 1 2 2
(1) ( ) ( )
(1) ( ) ( )
(1) ( ) ( )
g g x g x
A V g x g x x g x
g x g x x g x
 
 
⋅ =
 
 
 
.
5p c) Să se arate că det ( ) 0 A = dacă şi numai dacă 0 a b c + + = sau a b c = = .

2. Se consideră funcţia
5 5
: f → ] ] ,
4
ˆ
( ) 4 f x x x = + .
5p a) Să se calculeze
ˆ
(0) f şi
ˆ
(1) f .
5p b) Să se arate că funcţia f nu este surjectivă.
5p
c) Să se descompună polinomul
4
5
ˆ
4 [ ] X X X + ∈] în factori ireductibili peste
5
] .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

12 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 012


5p
1. Se consideră funcţia ( ) ( )
( ) ln 1
: 0, ,
x
f f x
x
+
∞ → = \ .
a) Să se arate că şirul ( )
1
n
n
x

unde ( )
1 1 1 1 1 1
1 ...
2 2 3 3
n
x f f f f
n n
     
= + + + +
     
     
este divergent.
5p b) Să se calculeze lim ( )
x
f x
→∞
.
5p c) Să se arate că funcţia f este descrescătoare.


5p
2. Se consideră funcţia ( ) ( )
1
1
0
: 1, ,
t x
f f x e t dt
− −
∞ → =

\ .
a) Să se calculeze (2) f .
5p b) Să se demonstreze relaţia
1
( ) , 1 f x x
x
≤ ∀ > .

5p c) Să se demonstreze relaţia ( ) ( )
1
1 , 1 f x xf x x
e
+ = − ∀ > .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
13
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 013
5p
1. Să se arate că numărul
2 2
(1 3) (1 3) i i + + − este număr întreg.
5p 2. Să se rezolve în × \ \ sistemul de ecuaţii
4
3
x y
xy
+ = ¦
´
=
¹
.

5p 3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia
( )
6 2 1 x x = − − .

5p 4. Să se determine termenul care nu conţine pe x din dezvoltarea
9
2
1
x
x
| |
+
|
\ .
.
5p 5. Să se calculeze distanţa de la punctul (3, 0) A la dreapta : 3 4 1 0 d x y − + = .
5p
6. Triunghiul ABC are 4, 5 AB BC = = şi 6 CA = . Să se arate că ( ) ( ) 2 . m B m C = ) )

Varianta 13
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

13 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 013

1. Se consideră sistemul de ecuaţii
1
3
3
x y z
x y z
mx y z m
− + = ¦
¦
+ + =
´
¦
+ + =
¹
, unde m∈\. Pentru fiecare m∈\, notăm cu
m
S
mulţimea soluţiilor reale ale sistemului.
5p a) Să se determine m∈\ pentru care sistemul are soluţie unică.
5p b) Să se arate că pentru orice m∈\ sistemul este compatibil.
5p
c) Să se determine
{ }
2 2 2
1
min ( , , ) x y z x y z S + + ∈ .

2. Se consideră matricele
0 1
1 0
A
| |
=
|

\ .
,
0 1
1 1
B
| |
=
|

\ .
,
2
1 0
0 1
I
| |
=
|
\ .
, C A B = ⋅ şi mulţimea
( ) ( )
{ } 2
det 1 G X X = ∈ = M ^ .
5p a) Să se verifice că
4 6
2
. A B I = =
5p
b) Să se arate că ( ) , G ⋅ este un subgrup al grupului multiplicativ al matricelor inversabile de ordin doi,
cu elemente numere complexe.
5p c) Să se demonstreze că
2
n
C I ≠ , pentru orice n

∈` .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

13 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 013

1. Se consideră funcţia : f → \ \, ( )
3 3 2
3 4, f x x x x = + − ∀ ∈\ .
5p a) Să se determine asimptota oblică a graficului funcţiei f spre ∞ .
5p
b) Să se arate că ( ) ( ) { }
2 2
' 2 , 2, 1 f x f x x x x = + ∀ ∈ − − \ .
5p c) Să se determine derivatele laterale ale funcţiei f în punctul
0
2. x = −

2. Pentru
*
n∈` se consideră funcţia ( ) ( )
0
: 0, , , 0
x
n t
n n
F F x t e dt x

∞ → = >

\ .
5p a) Să se calculeze ( )
1
, 0 F x x > .
5p b) Să se determine punctele de inflexiune ale graficului funcţiei
n
F .
5p c) Să se calculeze
2
lim ( )
x
F x
→∞
.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
14
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 014
5p 1. Să se calculeze
1 2 3 99
lg lg lg ... lg
2 3 4 100
+ + + + .
5p 2. Să se determine a

∈\ pentru care ( )
2
3 0 a x ax a − − − < , oricare ar fi x∈\.
5p 3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia
3 3
8 9 4 x x − = − .
5p 4. Să se determine numărul elementelor unei mulţimi ştiind că aceasta are exact 45 de submulţimi cu
două elemente.
5p 5. Să se determine ecuaţia dreptei AB ştiind că (2, 3) A şi ( 5, 4) B − .

5p 6. Triunghiul ABC ascuţitunghic are 2 3 AC = şi lungimea razei cercului circumscris egală cu 2. Să se
determine măsura unghiului B.

Varianta 14
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1


14 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 014

1. Se consideră matricea 2 2 2
3 3 3
a b c
A a b c
a b c
 
 
=
 
 
, unde , , a b c

∈\ .
5p a) Să se calculeze rangul matricei A.
5p
b) Să se arate că există d ∈\ astfel încât
2
A dA = .
5p
c) Să se arate că există matricele ( )
3,1
K M ∈ \ şi ( )
1,3
L M ∈ \ astfel încât A K L = ⋅ .

2. Se consideră numărul 3 a i = − ∈^ şi polinomul [ ] f X ∈_ ,
4 2
4 16 f X X = − + .
5p
a) Să se arate că ( ) 0. f a =
5p b) Să se determine rădăcinile polinomului f.
5p
c) Să se arate că polinomul f este ireductibil în [ ] X _ .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

14 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 014

1. Pentru
*
, 3 n n ∈ ≥ ` se consideră funcţia ( ) : , sin
n
n n
f f x x → = \ \ şi se notează cu
n
x abscisa
punctului de inflexiune din intervalul 0,
2
π  
 
 
, al graficului funcţiei
n
f .
5p
a) Să se arate că ( ) ( )
2 2 ''
1 sin sin , , 3
n n
n
f x n n x n x n n
− ∗
= − − ∀ ∈ ≥ ` şi x∈\.

5p b) Să se arate că
1
sin , 3
n
n
x n
n

= ≥ .
5p c) Să se calculeze lim ( )
n n
n
f x
→∞
.

2. Se consideră a∈\ şi funcţiile , : f F → \ \, ( ) ( )
3 2
2 2 2
3 5
, .
( 1) 1 1
x x a x ax
f x F x
x x x
− + + +
= =
+ + +

5p a) Să se arate că funcţia F este o primitivă a funcţiei f .
5p b) Pentru 2 a = , să se determine aria suprafeţei plane cuprinsă între graficul functiei f, axa Ox şi
dreptele 1 x = şi 2 x = .
5p c) Să se determine a astfel încât
2 0
0 2
( ) ( ) 2 F x dx F x dx

− =
∫ ∫
.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
15
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 015

5p 1. Să se calculeze
( ) ( ) 3 3 3
log 5 7 log 5 7 log 2 − + + − .
5p

2. Să se determine funcţia de gradul al doilea al cărei grafic este tangent la axa Ox în punctul (1, 0) şi
trece prin punctul (0, 2) .
5p
3. Să se rezolve în mulţimea [ ) 0, 2π ecuaţia sin cos 0 x x + = .
5p
4. Câte numere naturale de patru cifre se pot forma cu elemente ale mulţimii { } 1, 3, 5, 7, 9 ?
5p 5. Să se determine ecuaţia dreptei care conţine punctul ( 2, 2) A − şi este paralelă cu dreapta determinată de
punctele (2,1) C , ( 1, 3) D − − .

5p 6. Fie
3
,
2
π
α π
 

 
 
astfel încât
5
cos
13
α = − . Să se calculeze sinα .

Varianta 15
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

15 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 015

1. Fie , , a b c∈] şi matricea
a b c
A c a b
b c a
| |
|
=
|
|
\ .
.
5p a) Să se calculeze ( ) det A .
5p
b) Să se arate că dacă 0 a b c + + ≠ şi A nu este inversabilă în ( )
3
_ M , atunci a b c = = .
5p c) Să se arate că sistemul de ecuaţii liniare
1
2
1
2
1
2
ax by cz x
cx ay bz y
bx cy az z
¦
+ + =
¦
¦
¦
+ + =
´
¦
¦
+ + =
¦
¹
admite numai soluţia 0 x y z = = = .

2. Se consideră polinomul [ ] f X ∈\ ,
4 2
5 5 f X X = − + , cu rădăcinile
1 2 3 4
, , , x x x x ∈^.
5p
a) Să se calculeze
1 2 3 4
1 1 1 1
x x x x
+ + + .
5p b) Să se arate că polinomul f are toate rădăcinile reale.
5p c) Să se arate că dacă g este un polinom cu coeficienţi reali care are proprietatea că pentru orice x real
( ) ( ) g x f x ≤ , atunci există [ 1, 1] a∈ − astfel încât . g af =

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

15 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 015
1. Pentru fiecare , 3 n n ∈ ≥ ` , se consideră funcţia :[0, ) , ( ) 1
n
n n
f f x x nx ∞ → = − + \ .
5p
a) Să se arate că
n
f este strict descrescătoare pe [ ] 0;1 şi strict crescătoare pe [ ) 1;∞ .
5p
b) Să se arate că ecuaţia ( ) 0, 0
n
f x x = > are exact două rădăcini (0,1)
n
a ∈ şi (1, )
n
b ∈ ∞ .
5p c) Să se calculeze lim
n
n
a
→∞
, unde
n
a s-a definit la punctul b).
2. Se consideră şirul ( )
n
n
I
∈`
, unde
1
0
2
0
1
1
I dx
x
=
+

şi
1
*
2
0
,
1
n
n
x
I dx n
x
= ∈
+

` .
5p a) Să se arate că
0
.
4
I
π
=
5p b) Să se arate că
2 2 2
1
, , 2
2 1
n n
I I n n
n

= − ∀ ∈ ≥

` .

5p c) Să se arate că ( )
1
0
1 1 1 1
lim 1 ... 1 .
3 5 7 2 1
n
n
I
n

→∞
 
− + − + + − =
 

 


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
16
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 016
5p
1. Să se calculeze modulul numărului complex
2
2
i
z
i

=
+
.
5p
2. Să se determine a∈\ pentru care
2
2 0, x ax + + ≥ oricare ar fi numărul real x .

5p 3. Să se rezolve în intervalul [ ] 1,1 − ecuaţia
1
arcsin arcsin
2 3
x + =
π
.

5p 4. Să se rezolve ecuaţia
8 10
n n
C C = , , 10 n n ∈ ≥ ` .

5p 5. Să se afle măsura celui mai mare unghi al triunghiului ABC ştiind că ( ) ( ) ( ) 2, 2 , 2, 3 , 2, 3 A B C − − .

5p 6. Fie ,
2
π
α π
 

 
 
astfel încât
3
sin
5
α = . Să se calculeze sin 2α .

Varianta 16
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

16 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 016

1. Se consideră mulţimea , , 0
0 1
a b
G X a b a
¦ ¹
| | ¦ ¦
= = ∈ >
´ ` |
\ . ¦ ¦
¹ )
\ .
5p a) Să se arate că dacă , A B G ∈ , atunci AB G ∈ .
5p b) Să se găsească două matrice , C D G ∈ pentru care CD DC ≠ .
5p c) Să se arate că dacă A G ∈ , atunci
2
2
I A A G − + ∈ .

2. Se consideră , , a b c∈_ şi polinomul
3 2
f X aX bX c = + + + .
5p a) Să se determine , , a b c astfel încât polinomul f să aibă rădăcinile
1 2
1 x x = = şi
3
2 x = − .
5p
b) Să se arate că dacă f are rădăcina 2 , atunci f are o rădăcină raţională.
5p c) Să se arate că dacă , , a b c∈], iar numerele (0) f şi (1) f sunt impare, atunci polinomul f nu are
rădăcini întregi.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

16 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 016

1. Se consideră funcţia : f → \ \, ( )
{ }
2
2
1
sin , \ 0
0 , 0
x x
f x
x
x
¦

¦
=
´
¦
=
¹
\
.
5p a) Să se arate că funcţia f este derivabilă pe \.
5p b) Să se calculeze lim '( ).
x
f x
→∞

5p c) Să se demonstreze că funcţia f este mărginită pe \.

2. Pentru fiecare
*
n∈` se consideră funcţia :[0,1] , ( ) (1 )
n
n n
f f x x → = − \ .
5p
a) Să se calculeze
1
2
0
( ) f x dx

.
5p
b) Să se arate că
1
0
1
( )
( 1)( 2)
n
xf x dx
n n
=
+ +

, oricare ar fi n

∈` .

5p
c) Să se calculeze
1
0
lim
n
n
x
f dx
n →∞
| |
|
\ .

.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
17
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 017
5p
1. Să se arate că numărul
( )
3
1 3 i + este întreg.
5p
2. Să se determine imaginea funcţiei
2
: , ( ) 2 f f x x x → = − + \ \ .

5p 3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 2 1 5 x − + = .

5p
4. Să se determine probabilitatea ca, alegând un număr ab din mulţimea numerelor naturale de două
cifre, să avem 4 a b + = .
5p 5. Să se determine ecuaţia dreptei care trece prin punctul ( 1,1) A − şi este perpendiculară pe dreapta
: 5 4 1 0 d x y − + = .

5p 6. Să se calculeze perimetrul triunghiului ABC ştiind că 6 AB = ,
4
B
π
= şi
6
C
π
= .

Varianta 17
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

17 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 017

1. Se consideră matricele
1 3
0 1
A
 
=
 

 
şi
3 8
1 3
B
− −  
=
 
 
.
5p
a) Să se calculeze
2 2
A B − .
5p b) Să se calculeze
2 3 4
2
det( ) I A A A A + + + + .

5p c) Să se arate că ecuaţia
2
2
X I = are o infinitate de soluţii în ( )
2
M ] .

2. Se consideră polinoamele [ ] , f g X ∈_ ,
4 3 2
1 f X X X X = + + + + , cu rădăcinile
1 2 3 4
, , , x x x x ∈^
şi
2
1 g X = − .
5p a) Să se determine restul împărţirii polinomului f la polinomul g.
5p b) Să se calculeze ( ) ( ) ( ) ( )
1 2 3 4
1 1 1 1 x x x x − ⋅ − ⋅ − ⋅ − .
5p
c) Să se calculeze ( ) ( ) ( ) ( )
1 2 3 4
g x g x g x g x ⋅ ⋅ ⋅ .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

17 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 017

1. Se consideră şirul ( ) *
n
n
x
∈`
, unde ( )
1
0,1 x ∈ şi
5
*
1
3
,
4
n n
n
x x
x n
+
+
= ∀ ∈` .

5p a) Să se arate că ( )
*
0,1 , .
n
x n ∈ ∀ ∈`
5p
b) Să se arate că şirul ( ) *
n
n
x
∈`
este convergent.

5p
c) Să se arate că
2
9
lim
16
n
n
n
x
x
+
→∞
= .
2. Se consideră o funcţie : f → \ \, cu proprietatea că ( ) sin , . xf x x x = ∀ ∈\
5p a) Să se calculeze
2
0
( ) . x f x dx
π


5p b) Să se arate că funcţia f este integrabilă pe intervalul 0,
2
π  
 
 
.

5p c) Să se arate că ( )
1
2
cos1 f x dx
π


.Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
18
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 018
5p
1. Să se rezolve în mulţimea numerelor complexe ecuaţia
2
2 4 0 x x − + = .

5p 2. Să se afle valoarea minimă a funcţiei : f → \ \,
2
( ) 3 2 f x x x = − + .

5p 3. Să se rezolve în intervalul [ ] 1,1 − ecuaţia
1
arcsin arccos
2 2
x
π
+ = .

5p 4. Care este probabilitatea ca, alegând un număr k din mulţimea { } 0,1, 2,..., 7 , numărul
7
k
C să fie prim.
5p
5. Să se determine a∈\ pentru care vectorii 3 u ai j = +
G G G
şi ( ) 4 4 v i a j = + +
G G G
sunt coliniari.

5p 6. Să se calculeze
( )
AB AC BC ⋅ +
JJJG JJJG JJJG
, ştiind că ( 3, 4) A − , (4, 3) B − şi (1, 2) C .

Varianta 18
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

18 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 018

1. Se consideră matricea
3
0 0 0
1 0 0 ( )
1 1 0
A
 
 
= ∈
 
 
\ M .

5p a) Să se calculeze
3
A .
5p b) Să se afle rangul matricei
3
t
I A A + + .
5p c) Să se determine inversa matricei
3
I A + .

2. Se consideră , a b∈\ şi polinomul
3 2
4 20 f X aX X b = + + + , cu rădăcinile
1 2 3
, , x x x ∈^ .
5p a) Să se determine
1 2 3
, , x x x în cazul 2, 0 a b = = .
5p
b) Să se demonstreze că
2 2 2 2
1 2 1 3 2 3
( ) ( ) ( ) 8(4 15) x x x x x x a − + − + − = − .
5p c) Să se determine , a b astfel încât polinomul f să aibă o rădăcină dublă egală cu a − .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

18 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 018
1. Se consideră funcţia
2 1
:[0, ) [0, ), ( )
2
x
f f x
x
+
∞ → ∞ =
+
şi şirul ( )
n n
x
∈`
dat de
0 1
2, ( ), .
n n
x x f x n
+
= = ∀ ∈`
5p a) Să se determine asimptotele graficului funcţiei f.
5p b) Să se arate că şirul ( )
n n
x
∈`
, are limita 1.
5p c) Să se arate că şirul ( )
n n
y
∈`
dat de
0 1 2
... ,
n n
y x x x x n = + + + + − este convergent.

2. Se consideră funcţiile : , ( ) 1 cos f f x x → = + \ \ şi ( ) ( )
0
: ,
x
F F x x f t dt → =

\ \ .
5p
a) Să se calculeze
2
0
( ) f x dx
π

.
5p b) Să se arate că F este funcţie pară.
5p c) Să se determine intervalele de monotonie ale funcţiei F .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
19
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 019
5p
1. Să se ordoneze crescător numerele
3 4
3, 5, 8 .
5p

2. Să se determine funcţia : f → \ \ ştiind că graficul său şi graficul funcţiei : g → \ \ , ( ) 3 3 g x x = − +
sunt simetrice faţă de dreapta 1 x = .
5p
3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia
2 1 1
3 10 3 27 0
x x + +
− ⋅ + = .
5p 4. Să se determine probabilitatea ca, alegând un număr din mulţimea numerelor naturale de trei cifre, acesta
să aibă toate cifrele pare.
5p 5. Să se determine ecuaţia medianei duse din vârful A al triunghiului ABC , unde (1, 2) A , (2, 3) B şi (2, 5) C − .
5p 6. Să se arate că
ctg1 tg1
ctg 2
2

= .

Varianta 19
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

19 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 019

1. Se consideră sistemul
1
0
0
0
x y z t
x y z t
x y z t
x y z t
+ + + = ¦
¦
− + + =
¦
´
+ − + =
¦
¦ + + − =
¹
şi A matricea sistemului.
5p a) Să se calculeze ( ) det A .
5p b) Să se rezolve sistemul.
5p
c) Să se determine
1
A

.

2. Fie polinomul [ ]
4 3 2
2 2 1 f X X aX X X = + + − + ∈\ şi
1 2 3 4
, , , x x x x ∈^ rădăcinile sale.
5p
a) Să se calculeze
1 2 3 4
1 1 1 1
x x x x
+ + + .
5p b) Să se arate că ( )
2
2
1 1
2 2 , f x x x x a x
x x

(
| | | |
= − + − + + ∀ ∈ (
| |
\ . \ . (
¸ ¸
\ .
5p c) Să se determine a∈\ pentru care toate rădăcinile polinomului f sunt numere reale.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

19 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 019
1. Se consideră funcţia ( )
2
: 2, 2 , ( ) ln
2
x
f f x
x
+
− → =

\ .
5p a) Să se determine asimptotele graficului funcţiei f.
5p b) Să se determine punctele de inflexiune ale graficului funcţiei f.
5p c) Să se calculeze
1
lim ,
a
x
x f
x →∞
 
 
 
unde a este un număr real.

2. Se consideră funcţia
3 2
2
2 5 8
: , ( ) , .
4
x x x
f f x x
x
− + − +
→ = ∀ ∈
+
\ \ \
5p a) Să se calculeze ( )
1
0
f x dx

.
5p
b) Să se calculeze
4
2
1
( ( ) 2) . x f x dx + −


5p c) Ştiind că funcţia f este bijectivă, să se calculeze ( )
2
1
4
5
f x dx


.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
20
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 020
5p
1. Să se arate că
( ) 3
2 log 4, 5 ∈ .
5p
2. Să se rezolve în mulţimea numerelor complexe ecuaţia
2
2 2 0 x x − + = .
5p 3. Să se rezolve în [0, 2 ) π ecuaţia sin cos 1 x x + = − .
5p 4. Să se calculeze
4 4 4
4 5 6
C C C + + .
5p 5. Pe laturile AB şi AC ale triunghiului ABC se consideră punctele M, respectiv N astfel încât
4 AM MB =
JJJJG JJJG
şi MN BC . Să se determine m∈R astfel încât CN mAC =
JJJG JJJG
.
5p 6. Să se calculeze perimetrul triunghiului OAB , ştiind că (0, 0) O , ( 1, 2) A − şi ( 2, 3) B − .

Varianta 20
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

20 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 020

1. Se consideră triunghiul ABC, cu laturile AB c = , BC a = , CA b = şi sistemul
ay bx c
cx az b
bz cy a
+ = ¦
¦
+ =
´
¦
+ =
¹
.
5p a) Să se rezolve sistemul în cazul 3, 4, 5. a b c = = =
5p b) Să se demonstreze că, pentru orice triunghi, sistemul are soluţie unică.
5p c) Ştiind că soluţia sistemului este ( )
0 0 0
, , x y z , să se demonstreze că ( )
0 0 0
, , 1, 1 x y z ∈ − .

2. Se consideră mulţimea
3
,
a b
G a b
b a
¦ ¹
| |
= ∈
´ ` |
\ .
¹ )
] .
5p a) Să se determine numărul elementelor mulţimii G.
5p b) Să se arate că AB G ∈ , pentru orice , A B G ∈ .
5p c) Să se determine numărul matricelor din mulţimea G care au determinantul nul.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

20 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 020
1. Se consideră funcţia ( )
2
: , 2 3 2 5.
x
f f x e x x → = + − + \ \
5p
a) Să se demonstreze că funcţia f este strict crescătoare pe [ ) 0, ∞ .
5p b) Să se arate că funcţia f nu este surjectivă .
5p
c) Să se calculeze
( )
( )
'
lim
x
f x
f x →∞
.

2. Se consideră funcţia [ )
2 3
1
: 0, , ( )
(1 )(1 )
f f t
t t
∞ → =
+ +
\ .

5p a) Să se calculeze
1
3
0
( 1) ( ) t f t dt +

.

5p b) Să se arate că ( ) ( )
1
3
1
1
, 0.
x
x
f t dt t f t dt x = ∀ >
∫ ∫


5p c) Să se calculeze ( )
1
lim
x
x
x
f t dt
→∞

.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
21
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 021

5p 1. Să se rezolve în mulţimea numerelor complexe ecuaţia
2
8 25 0 x x − + = .
5p

2. Să se determine a∈\, pentru care graficul funcţiei : f → \ \, ( ) ( )
2
( ) 1 3 1 1 f x a x a x a = + + − + − ,
intersectează axa Ox în două puncte distincte.

5p 3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 8 6 1 1 x x + − − = .
5p
4. Să se calculeze
4 4 3
8 7 7
C C C − − .
5p 5. Să se determine ecuaţia perpendicularei duse din punctul (1, 2) A pe dreapta : 1 0 d x y + − = .

5p
6. Ştiind că
1
sin
3
x = , să se calculeze cos 2x .

Varianta 21
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

21 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 021

1. Pentru , , a b c

∈\ , se consideră sistemul
ax by cz b
cx ay bz a
bx cy az c
+ + = ¦
¦
+ + =
´
¦
+ + =
¹
, , , x y z ∈\.
5p a) Să se arate că determinantul sistemului este
2 2 2
( )( ). a b c a b c ab ac bc ∆ = + + + + − − −
5p b) Să se rezolve sistemul în cazul în care este compatibil determinat.
5p c) Ştiind că
2 2 2
0 a b c ab ac bc + + − − − = , să se arate că sistemul are o infinitate de soluţii ( ) , , x y z ,
astfel încât
2 2
1 x y z + = − .

2. Se consideră mulţimea
4
, ,
0
a b
G a b c
c
¦ ¹ | |
= ∈
´ ` |
\ .
¹ )
] .
5p a) Să se determine numărul elementelor mulţimii G.
5p
b) Să se dea un exemplu de matrice A G ∈ cu proprietatea că
ˆ
det 0 A ≠ şi
2
ˆ
det 0 A = .
5p c) Să se determine numărul soluţiilor ecuaţiei
2
ˆ ˆ
1 0
ˆ ˆ
0 0
X
| |
=
|
\ .
, X G ∈ .


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

21 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 021

1. Se consideră funcţia : f → \ \, ( ) ( 1)( 3)( 5)( 7) f x x x x x = − − − − .
5p
a) Să se calculeze
( )
4
lim
x
f x
x
→∞
.
5p
b) Să se calculeze ( )
1
lim
x
x
f x
→∞
.
5p
c) Să se arate că ecuaţia ( ) 0 f x ′ = are exact trei rădăcini reale.

2. Se consideră funcţiile
*
2 2
1
: , ( ) , .
n n
f f x n
n x
→ = ∈
+
\ \ `
5p a) Să se calculeze aria suprafeţei cuprinse între graficul funcţiei
1
, f axele de coordonate şi dreapta 1. x =

5p b) Să se calculeze ( )
1
2
1
0
( ) x f x dx

.

5p c) Să se arate că ( ) lim (1) (2) (3) ... ( ) .
4
n n n n
n
n f f f f n
→∞
π
+ + + + =

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
22
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 022
5p
1. Să se calculeze
2 10
1 ... i i i + + + + .

5p 2. Se consideră funcţiile
2
, : , ( ) 3 2, ( ) 2 1 f g f x x x g x x → = − + = − \ \ . Să se rezolve ecuaţia
( )( ) 0 f g x = D .

5p 3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia ( )
2
lg( 9) lg 7 3 1 lg( 9) x x x + + + = + + .
5p 4. Să se rezolve inecuaţia
2
10
n
C < , 2 n ≥ , n natural.
5p 5. Se consideră dreptele paralele de ecuaţii
1
: 2 0 d x y − = şi
2
: 2 4 1 0 d x y − − = . Să se calculeze distanţa
dintre cele două drepte.

5p 6. Să se calculeze sin75 sin15 +
D D
.

Varianta 22
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

22 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 022

1. Fie sistemul
3 3 3
0
0 , cu , ,
1
x y z
ax by cz a b c
a x b y c z

+ + =

+ + = ∈


+ + =

\, distincte două câte două şi A matricea sistemului.
5p
a) Să se arate că ( ) ( )( )( )( ) det A a b c c b c a b a = + + − − − .
5p b) Să se rezolve sistemul în cazul 0 a b c + + ≠ .
5p c) Să se demonstreze că dacă 0 a b c + + = , atunci sistemul este incompatibil.

2. Se consideră şirul de numere reale ( )
n n
a
∈`
, cu
0
0 a = şi
2
1
1
n n
a a
+
= + , n ∀ ∈` şi polinomul
[ ] f X ∈\ , cu (0) 0 f = şi cu proprietatea că
2 2
( 1) ( ( )) 1 f x f x + = + , x ∀ ∈\ .
5p a) Să se calculeze ( ) 5 f .
5p b) Să se arate că n ∀ ∈` , ( )
n n
f a a = .
5p
c) Să se arate că f X = .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

22 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 022

1. Se consideră funcţia : f → \ \,
4
( )
3
x
f x
x
=
+
.
5p
a) Să se calculeze ( ), f x x ′ ∈\.
5p b) Să se determine mulţimea valorilor funcţiei f.
5p
c) Să se arate că ( ) ( ) , , . f x f y x y x y − ≤ − ∀ ∈\

2. Se consideră funcţia
3
: , ( ) 3 2 f f x x x → = − + \ \ .

5p
a) Să se calculeze
3
2
( )
1
f x
dx
x −

.

5p
b) Să se calculeze
2
0
1
13
( )
x
dx
f x.
5p
c) Să se determine punctele de extrem ale funcţiei
2
0
: , ( ) ( )
x
t
g g x f t e dt → =

\ \ .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
23
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 023
5p
1. Să se calculeze suma primilor 20 de termeni ai progresiei aritmetice ( )
1
n
n
a

, ştiind că
4 2
4 a a − = şi

1 3 5 6
30 a a a a + + + = .

5p
2. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia
2 3 1
2 2
x x
x x
+ −
=
+ −
.

5p 3. Să se calculeze
1
tg arctg
2 2
π  

 
 
.
5p
4. Să se determine probabilitatea ca, alegând un element din mulţimea { } 1, 2, 3,..., 40 , numărul
2
2 6
n n +

să fie pătrat perfect.
5p
5. Să se calculeze coordonatele centrului de greutate al triunghiului ABC , dacă ( ) (5, 3), (2, 1), 0, 9 A B C − − .
5p 6. Ştiind că tg 2 α = , să se calculeze sin4α .

Varianta 23
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

23 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 023

1. Se consideră matricea
0 5
1 0
A
| |
=
|
\ .
şi mulţimea ( )
5
,
a b
C A X a b
b a
¦ ¹
| |
= = ∈
´ ` |
\ .
¹ )
^ .
5p a) Să se arate că ( ) X C A ∀ ∈ , XA AX = .
5p b) Să se arate că dacă ( ) Y C A ∈ şi
2
2
Y O = , atunci
2
Y O = .
5p
c) Să se arate că dacă ( )
2
, Z C A Z O ∈ ≠ şi Z are toate elementele raţionale, atunci det 0 Z ≠ .

2. Se consideră
3
a∈] şi polinomul [ ]
3 2
3
ˆ
2 f X X a X = + + ∈] .
5p a) Să se calculeze
( ) ( ) ( )
ˆ ˆ ˆ
0 1 2 f f f + + .
5p b) Pentru
ˆ
2 a = , să se determine rădăcinile din
3
] ale polinomului f .
5p
c) Să se determine
3
a∈] pentru care polinomul f este ireductibil în [ ]
3
X ] .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

23 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 023

1. Se consideră funcţia : f → \ \,
3
( ) 1 f x x x = + + .

5p a) Să se arate că, pentru orice n∈`, ecuaţia ( )
1
3
1
f x
n
= +
+
are o unică soluţie
n
x ∈\.
5p
b) Să se arate că lim 1
n
n
x
→∞
= , unde
n
x este soluţia reală a ecuaţiei ( )
1
3
1
f x
n
= +
+
, n∈`.
5p
c) Să se determine ( ) lim 1
n
n
n x
→∞
− , unde
n
x este soluţia reală a ecuaţiei ( )
1
3
1
f x
n
= +
+
, n∈`.

2. Se consideră funcţia [ )
0
sin
: 0, , ( ) .
1
x t
f f x dt
t
∞ → =
+

\
5p
a) Să se arate că
0
1
ln(1 ), 1
1
a
dt a a
t
= + ∀ > −
+

.
5p b) Să se arate că ( ) ln(1 ), 0 f x x x < + ∀ > .
5p c) Să se arate că ( ) (2 ) f f π > π .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
24
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 024
5p
1. Să se calculeze
1
z
z
+ pentru
1 3
2
i
z
− +
= .
5p 2. Să se determine funcţia de gradul al doilea : f → \ \ pentru care ( 1) (1) 0, (2) 6 f f f − = = = .
5p 3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia
2 4 8
11
log log log
6
x x x + + = .

5p 4. Să se demonstreze că dacă x∈\ şi 1 x ≥ , atunci
2 2
(1 ) (1 ) 4 x x + + − ≥ .
5p 5. Să se determine ecuaţia înălţimii duse din B în triunghiul ABC , ştiind că (0, 9) A , (2, 1) B − şi (5, 3) C − .

5p 6. Să se calculeze
( ) ( )
2 5 3 4 i j i j + ⋅ −
G G G G
.

Varianta 24
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

24 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 024

1. Se consideră o matrice ( )
3
A∈M ^ . Se notează cu
t
A transpusa matricei A.
5p a) Să se demonstreze că z ∀ ∈^, ( )
3
X ∀ ∈M ^ , ( ) ( )
3
det det zX z X = .
5p b) Să se demonstreze că det ( ) 0
t
A A − = .
5p c) Ştiind că
t
A A ≠ , să se demonstreze că rang( ) 2
t
A A − = .

2. Se consideră polinomul [ ] f X ∈_ , cu
4 2
5 4 f X X = − + .
5p a) Să se determine rădăcinile polinomului f.
5p b) Să se determine polinomul [ ] h X ∈_ , pentru care (0) 1 h = şi care are ca rădăcini inversele
rădăcinilor polinomului f.
5p
c) Ştiind că g este un polinom cu coeficienţi întregi, astfel încât ( ) ( ) ( ) ( ) 2 1 1 2 2 g g g g − = − = = = ,
să se arate că ecuaţia ( ) 0 g x = nu are soluţii întregi.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

24 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 024

1. Se consideră funcţia : , ( ) sin f f x x x → = − \ \ .
5p a) Să se arate că funcţia f este strict crescătoare.
5p b) Să se arate că graficul funcţiei nu are asimptote.
5p
c) Să se arate că funcţia
3
: , ( ) ( ) g g x f x → = \ \ este derivabilă pe \.

2. Se consideră funcţia [ ) ( )
2
, 0
: 0, , .
1 , 0
x x
e e
x
f f x
x
x
− −>
∞ → =


=

\

5p a) Să se arate că funcţia f are primitive pe [ ) 0, ∞ .

5p
b) Să se calculeze
1
0
( ) xf x dx

.

5p c) Folosind eventual inegalitatea 1, ,
x
e x x ≥ + ∀ ∈\ să se arate că ( )
0
0 1, 0.
x
f t dt x ≤ < ∀ >Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică informa- tică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - .informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
25
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 025
5p
1. Să se calculeze ( )( ) ( ) 1 1 2 3 2 i i i − + − − .

5p 2. Să se arate că pentru oricare a

∈\ , dreapta 4 y x = + intersectează parabola ( )
2
2 1 y ax a x = + − + .

5p 3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia
2 1
2 3 2 8 0
x x+
− ⋅ + = .
5p
4. Să se determine probabilitatea ca, alegând un număr din mulţimea { } 10,11,12,..., 40 , suma cifrelor lui să
fie divizibilă cu 3.

5p
5. În triunghiul ABC punctele , , M N P sunt mijloacele laturilor. Fie H ortocentrul triunghiului MNP. Să
se demonstreze că . AH BH CH = =
5p
6. Să se calculeze sin sin
6 4 6 4
π π π π    
+ + −
   
   
.

Varianta 25
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

25 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 025

1. În mulţimea
3
S a permutărilor de 3 elemente se consideră permutarea
1 2 3
3 1 2
 
σ =
 
 
.
5p a) Să se verifice că permutarea σ este pară.
5p b) Să se determine toate permutările
3
x S ∈ , astfel încât x x σ = σ .
5p c) Să se rezolve ecuaţia
2
x σ = , cu
3
x S ∈ .

2. Se consideră matricea
2 2
1 1
A
 
=
 
− −
 
şi mulţimea ( ) { }
{ } 2
\ 1 G X a I aA a = = + ∈ − \ .
5p a) Să se arate că { } , \ 1 a b ∀ ∈ − \ , ( ) ( ) ( ) X a X b X ab a b = + + .
5p b) Să se arate că ( ) , G ⋅ este un grup abelian, unde ,, ⋅ ” reprezintă înmulţirea matricelor.
5p c) Să se determine t ∈\ astfel încât (1) (2)... (2009) ( 1) X X X X t = − .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

25 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 025
1. Se consideră funcţia ( )
2
1
: (0, ) , ln
2
f f x x ∞ → = \ .
5p a) Să se arate că funcţia este convexă pe intervalul (0, ] e .
5p b) Să se determine asimptotele graficului funcţiei.
5p
c) Să se arate că şirul
3
( )
n n
a

, dat de ( )
ln3 ln 4 ln5 ln
...
3 4 5
n
n
a f n
n
= + + + + − , este descrescător.

2. Se consideră funcţia ( ) : 0, , cos
2
f f x x
π (
→ =
(
¸ ¸
\ .
5p a) Să se calculeze aria suprafeţei cuprinse între graficul funcţiei f şi axele de coordonate.
5p b) Să se calculeze volumul corpului obţinut prin rotirea graficului funcţiei f în jurul axei Ox .

5p c) Să se calculeze
1 1 2 3
lim 1 ... .
n
n
f f f f f
n n n n n
→∞
| || | | | | | | | | | | |
− + + + +
| | | | | | |
\ . \ . \ . \ . \ . \ . \ .


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
26
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 026
5p
1. Fie
1
z şi
2
z soluţiile complexe ale ecuaţiei
2
2 50 0 z z + + = . Să se calculeze
1 2
z z + .
5p
2. Se consideră funcţia : f → \ \, ( ) 1 2 f x x = − . Să se arate că funcţia f f f D D este strict
descrescătoare.
5p
3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 3 9 2
x x
+ = .
5p
4. Fie mulţimea { } 2, 1, 0, 1, 2 A = − − şi o funcţie bijectivă : f A A → . Să se calculeze
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 2 1 0 1 2 f f f f f − + − + + + .
5p
5. În sistemul cartezian de coordonate xOy se consideră punctele ( ) 1, 3 A − şi ( ) 1, 1 B − . Să se determine
ecuaţia mediatoarei segmentului AB.
5p
6. Fie ,
2
π
α π
 

 
 
cu
1
sin
3
α = . Să se calculeze tgα .

Varianta 26
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

26 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 026

1. Se consideră matricele
0 1
1 0
A
−  
=
 
 
şi
cos sin
sin cos
t t
B
t t
−  
=
 
 
, cu t ∈\ .
5p a) Să se arate că dacă matricea
2
( ) X ∈M \ verifică relaţia AX XA = , atunci există , a b∈\,
astfel încât
a b
X
b a
−  
=
 
 
.
5p b) Să se demonstreze că
*
n ∀ ∈` ,
cos sin
sin cos
n
nt nt
B
nt nt
−  
=
 
 
.
5p c) Să se rezolve în mulţimea
2
( ) \ M ecuaţia
2
X A = .

2. Se consideră a∈\ şi polinomul
4 3 2
3 2 1 [ ] f X X X aX X = − + + − ∈\ .
5p a) Să se calculeze
1 2 3 4
1 1 1 1
x x x x
+ + + , unde
1 2 3 4
, , , x x x x ∈^ sunt rădăcinile polinomului f .
5p b) Să se determine restul împărţirii polinomului f la
2
( 1) X − .
5p c) Să se demonstreze că f nu are toate rădăcinile reale.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

26 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 026
1. Fie funcţia ( ) : , arctg arcctg . f f x x x → = − R R
5p
a) Să se determine asimptota la graficul funcţiei f spre . +∞
5p
b) Să se arate că funcţia f este strict crescătoare pe . R
5p c) Să se arate că şirul ( )
1
,
n
n
x

dat de ( )
1
,
n n
x f x n

+
= ∀ ∈N şi
1
0, x = este convergent .
2. Fie funcţia [ ] ( ) : 1, 1 , arcsin f f x x − → = R .
5p a) Să se arate că funcţia :[ 1,1] , ( ) ( ) g g x xf x − → = \ are primitive, iar acestea sunt crescătoare.
5p
b) Să se calculeze
1
0
2
( ) . f x dx5p c) Să se arate că
1
0
( )
4
x f x dx
π


.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.

SUBIECTUL I (30p) – Varianta 027
5p
1. Să se calculeze modulul numărului complex
2 3 6
1 z i i i i = + + + + + … .
5p
2. Să se determine valoarea maximă a funcţiei : f → , ( )
2
2 f x x x = − + .
5p
3. Să se rezolve în intervalul ( ) 0;∞ ecuaţia
2
lg 5lg 6 0 x x + − = .
5p
4. Să se determine numărul funcţiilor { } { } : 0,1, 2, 3 0,1, 2, 3 f → care au proprietatea ( ) ( ) 0 1 2 f f = = .
5p
5. În sistemul cartezian de coordonate xOy se consideră punctele ( ) 0, 0 O , ( ) 1, 2 A şi ( ) 3, 1 B . Să se
determine măsura unghiului AOB .
5p
6. Ştiind că α ∈ şi că
1
sin cos
3
α α + = , să se calculeze sin 2α .

Varianta 27
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1


27 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 027

1. În mulţimea ( )
' 2
M ^ , se consideră matricele
0 0
1 0
A
 
=
 
 
şi
2
1 0
0 1
I
 
=
 
 
.
5p a) Să se determine rangul matricei
2
A I + .
5p
b) Să se demonstreze că dacă ( )
' 2
X ∈M ^ astfel încât AX XA = , atunci există , x y ∈^ astfel
încât
0 x
X
y x
 
=
 
 
.
5p c) Să se demonstreze că ecuaţia
2
Y A = nu are nicio soluţie în mulţimea ( )
' 2
M ^ .
2. Pe mulţimea \ se defineşte legea de compoziţie x y x y xy ∗ = + + .
5p
5p
a) Să se arate că legea „∗” este asociativă.
b) Fie funcţia ( ) : , 1 f f x x → = + \ \ . Să se verifice relaţia ( ) ( ) ( ), , f x y f x f y x y ∗ = ⋅ ∀ ∈\ .
5p c) Să se calculeze
1 1 1 1
1 ...
2 3 2008 2009
∗ ∗ ∗ ∗ ∗ .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

27 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 027
1. Fie funcţia [ ] ( ) : 1, 1 , ( 1)arcsin . f f x x x − → = − R

5p a) Să se calculeze
2
0
( )
lim
x
f x
x x


.
5p b) Să se determine punctele în care funcţia f nu este derivabilă.
5p c) Să se arate că funcţia f este convexă.

2. Se consideră funcţiile : , f → R R ( )
2 3 4
1 f x x x x x = + + + + şi : F → \ \, ( ) ( )
0
.
x
F x f t dt =


5p
a) Să se arate că funcţia F este strict crescătoare pe . R
5p b) Să se arate că funcţia F este bijectivă.
5p c) Să se calculeze ( )
1
0
,
a
F x dx


unde
1
F

este inversa funcţiei F şi
1 1 1 1
1 .
2 3 4 5
a = + + + +

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
28
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 028
5p
1. Să se calculeze ( ) ( )
10 10
1 1 i i + + − .
5p 2. Fie funcţia : f → \ \, ( )
2
6 3 f x x x = − . Să se ordoneze crescător numerele
( ) ( )
2 , 3 f f şi ( ) 2 f .
5p 3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 2 1 3 x − = .
5p
4. Să se determine numărul funcţiilor { } { } : 0,1, 2, 3 0,1, 2, 3 f → care au proprietatea că ( ) 0 f este număr
impar.
5p
5. Fie triunghiul ABC şi ( ) M BC ∈ astfel încât
1
3
BM
BC
= . Să se demonstreze că
2 1
3 3
AM AB AC = +
JJJJG JJJG JJJG
.
5p
6. Ştiind că ,
2
π
α π
 

 
 
şi că
3
sin
5
α = , să se calculeze tgα .

Varianta 28
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1


28 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 028

1. Se consideră matricea
1 0
0 8
A
 
=
 
 
.
5p a) Să se rezolve ecuaţia
2
det( ) 0 A xI − = .
5p
b) Să se arate că dacă matricea ( )
2
X ∈ ^ M verifică relaţia AX XA = , atunci există , a b∈^ astfel
încât
0
0
a
X
b
 
=
 
 

5p c) Să se determine numărul de soluţii ale ecuaţiei
3
X A = ,
2
( ) X ∈ ^ M .

2. Se consideră mulţimea de funcţii ( )
{ }
*
, ,
: , ,
a b a b
G f f x ax b a b = → = + ∈ ∈ \ \ \ \ .
5p a) Să se calculeze
1, 2 1, 2
f f
− −
D , unde „D ” este compunerea funcţiilor.
5p
b) Să se demonstreze că ( ) , G D este un grup.
5p c) Să se arate că grupul G conţine o infinitate de elemente de ordin 2.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

28 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 028
1. Fie funcţia :[0, 3] , f →R ( ) { } { } ( )
1 , f x x x = − unde { } x este partea fracţionară a numărului . x
5p
a) Să se calculeze ( )
1
1
lim .
x
x
f x

<

5p b) Să se determine domeniul de continuitate al funcţiei . f
5p c) Să se determine punctele în care funcţia f nu este derivabilă .

2. Se consideră funcţiile ( )
1
: ,
2 sin
f f x
x
→ =

R R şi
[ ) ( )
0
: 0, , ( )
x
F F x f t dt +∞ → =

R .

5p a) Să se calculeze ( )
2
0
cos . f x x dx
π


5p b) Să se demonstreze că funcţia F este strict crescătoare.
5p c) Să se determine lim ( ).
x
F x
→∞Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
29
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 029
5p
1. Să se demonstreze că numărul 7 4 3 7 2 3 a = + + − este număr natural.
5p
2. Se consideră funcţia : f → \ \,
2
( ) 2 5 2 f x x x = − + . Să se rezolve inecuaţia ( ) 2 0 f x ≤ .
5p 3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 2 x x = − .
5p 4. Să se calculeze probabilitatea ca, alegând o mulţime din mulţimea submulţimilor nevide ale mulţimii
{ } 1, 2, 3, 4, 5, 6 A = , aceasta să aibă toate elementele impare.
5p
5. Fie punctele ( ) ( ) 2, 0 , 1,1 A B şi ( ) 3, 2 C − . Să se calculeze sinC .
5p
6. Ştiind că 0,
2
π
α
 

 
 
şi că tg ctg 2 α α + = , să se calculeze sin 2α .

Varianta 29
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

29 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 029

1. Se consideră sistemul
0
1
2 1
x y z
mx y z m
x my z
+ + = ¦
¦
+ + = −
´
¦
+ + = −
¹
, m∈\ şi matricea
1 1 1
1 1
1 2
A m
m
| |
|
=
|
\ .
.
5p a) Să se determine m∈\ pentru care ( ) det 0 A = .
5p b) Să se arate că pentru orice m∈\ sistemul este compatibil.
5p c) Să se determine m∈\ ştiind că sistemul are o soluţie
0 0 0
( , , ) x y z cu
0
2 z = .

2. Se consideră mulţimea ( )
2 3
M ] , submulţimea ( )
2 3
ˆ
2 a b
G X X
b a
¦ ¹
| | ¦ ¦
= ∈ =
´ `
|
\ . ¦ ¦
¹ )
M ] şi matricele
2
ˆ ˆ
0 0
ˆ ˆ
0 0
O
| |
=
|
\ .
şi
2
ˆ ˆ
1 0
ˆ ˆ
0 1
I
| |
=
|
\ .
.
5p a) Să se verifice că dacă
3
, x y ∈] , atunci
2 2
ˆ
0 x y + = dacă şi numai dacă
ˆ
0 x y = = .
5p b) Să se arate că mulţimea
2
\{ } H G O = este un subgrup al grupului multiplicativ al matricelor
inversabile din ( )
2 3
M ] .
5p c) Să se rezolve ecuaţia
2
2
, X I X G = ∈ .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

29 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 029
1. Se consideră
*
n∈` şi funcţiile
2 3 2 1 2 2 1
, : , ( ) 1 ... , ( ) 1.
n n n
n n n n
f g f x x x x x x g x x
− +
→ = − + − + − + = + \ \

5p a) Să se verifice că
2
( ) ( )
( ) , \ { 1}.
1
( 1)
n n
n
g x g x
f x x
x
x

′ = − ∀ ∈ −
+
+
\
5p
b) Să se calculeze
1
lim .
2
n
n
f
→∞
 

 
 

5p c) Să se demonstreze că
n
f are exact un punct de extrem local.
2. Se consideră şirul ( )
n
n
I

∈N
definit prin
1
3
0
, .
1
n
n
x
I dx n
x

= ∀ ∈
+

N
5p a) Să se calculeze
2
. I
5p
b) Să se demonstreze că şirul ( )
n
n
I

∈N
este strict descrescător .
5p c) Să se calculeze lim .
n
n
I
→∞


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
30
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 030
5p
1. Să se demonstreze că numărul
1 1 1 1
1 2 2 3 3 4 99 100
+ + + +
+ + + +
… este natural.

5p 2. Se consideră funcţia : f → , ( )
2
2 f x x mx = − + . Să se determine mulţimea valorilor parametrului
real m pentru care graficul funcţiei f intersectează axa Ox în două puncte distincte.
5p
3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia ( ) ( )
3 3
log 1 log 3 1 x x + + + = .
5p 4. Să se calculeze probabilitatea ca, alegând o mulţime din mulţimea submulţimilor nevide ale mulţimii
{ } 1, 2, 3, 4, 5 A = , aceasta să aibă produsul elementelor 120.
5p
5. Se consideră punctele ( ) ( ) 0, 2 , 1, 1 A B − şi ( ) 3, 4 C . Să se calculeze coordonatele centrului de greutate
al triunghiului ABC.
5p
6. Să se demonstreze că
2 2
sin
8 2
π −
= .

Varianta 30
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

30 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 030

1. Se consideră numerele reale , , a b c , funcţia
3
: , ( ) 2 3 f f x x x → = + + \ \ şi determinanţii
3 3 3
1 1 1
A a b c
a b c
= şi
1 1 1
( ) ( ) ( )
B a b c
f a f b f c
= .
5p a) Să se arate că ( )( )( )( ) A a b b c c a a b c = − − − + + .
5p b) Să se arate că A B = .
5p c) Să se arate că, pentru orice trei puncte distincte, cu coordonate naturale, situate pe graficul funcţiei
, f aria triunghiului cu vârfurile în aceste puncte este un număr natural divizibil cu 3.

2. Se consideră matricea
1 3
3 9
A
− | |
=
|

\ .
şi mulţimea ( )
{ } 2
G X a I aA a = = + ∈\ .
5p a) Să se arate că , a b ∀ ∈\, ( ) ( ) ( ) 0 X a X X a = şi ( ) ( ) ( 10 ). X a X b X a b ab = + −
5p b) Să se arate că mulţimea ( )
1
10
H X a a
¦ ¹ ¦ ¹
= ∈
´ ´ ` `
¹ ) ¹ )
\ \ este parte stabilă a lui ( )
2
\ M în raport cu
înmulţirea matricelor.
5p c) Să se rezolve ecuaţia
2
2
, X I X G = ∈ .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

30 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 030
1. Se consideră funcţia ( )
3
: , sin .
6
x
f f x x x → = − − R R
5p
a) Să se determine ( ) lim .
x
f x
→−∞

5p b) Să se calculeze derivata a doua a doua funcţiei f.
5p
c) Să se demonstreze că ( ) 0, 0. f x x ≤ ∀ ≥

2. Fie funcţia : , f → R R ( )
2
1
1
x
f x
x
+
=
+
.

5p
a) Să se arate că funcţia : , F → R R ( )
( )
2
1
arctg ln 1
2
F x x x = + + este o primitivă a funcţiei . f
5p b) Să se calculeze
1
0
( ) f x dx

.
5p
c) Să se arate că şirul ( )
n
n
a

∈N
, definit de
2 2
1
,
n
n
k
n k
a
n k
=
+
=
+

n

∀ ∈N , este convergent .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
31
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 031
5p
1. Ştiind că
3
log 2 a = , să se arate că
16
1 3
log 24
4
a
a
+
= .
5p
2. Să se determine două numere reale care au suma 1 şi produsul 1 − .
5p
3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia
2 1 2
2 2 160.
x x + +
+ =
5p
4. Într-o clasă sunt 22 de elevi, dintre care 12 sunt fete. Să se determine în câte moduri se poate alege un
comitet reprezentativ al clasei format din 3 fete şi 2 băieţi.
5p
5. În sistemul cartezian de coordonate xOy se consideră punctele ( ) 2, 1 A − , ( ) 1, 1 B − şi ( ) 1, 3 C .
Să se determine ecuaţia dreptei care trece prin punctul C şi este paralelă cu dreapta AB.
5p 6. Să se arate că sin6 0 < .

Varianta 31
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

31 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 031

1. Pentru x∈^ se consideră matricea ( )
2
2
1 1
( )
1 1
x x
A x
x
 
+ −
= ∈
 

 
M ^ .
5p a) Să se verifice că ( )
2
( ) 2 ( ). A x xA x =
5p b) Să se determine toate numerele complexe x pentru care ( ) ( )
4 2
2
( ) ( ) . A x A x O + =
5p c) Să se arate că ecuaţia ( ) ( )
2
2
0 , X A X M = ∈ ^ nu are soluţii.

2. Se consideră polinomul [ ] f X ∈^ , ( ) ( )
100 100
f X i X i = + + − , care are forma algebrică
100 99
100 99 1 0
... f a X a X a X a = + + + + .
5p a) Să se calculeze
100
a +
99
a .

5p
b) Să se determine restul împărţirii polinomului f la
2
1 X − .
5p c) Să se demonstreze că polinomul f are toate rădăcinile reale.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

31 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 031
1. Se consideră funcţia ( )
2
: , . | | f f x x x → = − R R
5p a) Să se arate că graficul funcţiei f admite asimptotă spre . −∞
5p b) Să se determine domeniul de derivabilitate al funcţiei . f
5p c) Să se determine punctele de extrem local ale funcţiei f.

2. Se consideră şirul ( )
n
n
I

∈N
dat de
1
2
0
, .
1
n
n
x
I dx n
x

= ∀ ∈
+

N
5p a) Să se calculeze
2
. I
5p b) Să se verifice că
2
1
, .
1
n n
I I n
n

+
+ = ∀ ∈
+
N
5p c) Să se calculeze lim .
n
n
nI
→∞Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică-informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică-informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
32
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 032
5p
1. Se consideră numărul real
2 3 2009
1 1 1 1
1
2
2 2 2
s = + + + + + … . Să se demonstreze că ( ) 1; 2 s ∈ .
5p
2. Se consideră funcţiile ( ) , : , 2 1 f g f x x → = − şi ( ) 4 1 g x x = − + . Să se determine coordonatele
punctului de intersecţie a graficelor celor două funcţii.
5p
3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia
2
sin 1 cos x x = + .
5p
4. Fie mulţimea { } 2, 1, 0, 1, 2 A = − − . Să se determine numărul funcţiilor pare : f A A → .
5p
5. În sistemul cartezian de coordonate xOy se consideră punctele ( ) 2, 1 A − , ( ) 1, 1 B − şi ( ) 1, 3 C .
Să se determine coordonatele punctului D ştiind că patrulaterul ABCD este paralelogram.
5p
6. Ştiind că ;
2
x
π
π
 

 
 
şi că
3
sin
5
x = , să se calculeze sin
2
x
.

Varianta 32
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

32 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 032

1. Se consideră în
3
\ sistemul
1
1
ax y z
x ay z
x y az a
+ + = ¦
¦
+ + =
´
¦
+ + =
¹
, a∈\.
5p a) Să se arate că determinantul matricei sistemului are valoarea
2
( 2)( 1) . a a + −
5p b) Să se rezolve sistemul în cazul în care este compatibil determinat.
5p c) Să se rezolve sistemul în cazul 2 a = − .

2. Se consideră mulţimea ( )
2
G ⊂ M _ ,
2 2
10
, 10 1 |
a b
G a b , a b
b a
¦ ¹ | |
= ∈ − =
´ ` |
\ .
¹ )
_ .
5p
a) Să se verifice că
19 60
6 19
A G
| |
= ∈
|
\ .
.
5p b) Să se arate că X Y G ⋅ ∈ , pentru oricare , X Y G ∈ .
5p c) Să se demonstreze că mulţimea G este infinită.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

32 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 032
1. Se consideră funcţia ( ) ( ) : , arctg 2 arctg . f f x x x → = + − R R
5p
a) Să se calculeze ( ), . f x x ′ ∈R
5p b) Să se demonstreze că ( ) 0 , .
2
f x x
π
< ≤ ∀ ∈R

5p c) Să se demonstreze că funcţia
2
( 1)
: , ( ) ( ) arctg
2
x
g g x f x
+
→ = + \ \ este constantă.

2. Se consideră funcţiile ( )
3
: , arctg
3
x
f f x x x → = − + R R şi ( ) : , arctg . g g x x → = R R
5p a) Să se calculeze
2
1
'( )
.
f x
dx
x


5p
b) Să se determine
3
0
1
lim ( ) .
x
x
f t dt
x
→∞


5p c) Să se calculeze aria suprafeţei cuprinse între graficele celor două funcţii şi dreptele 0 x = şi 1 x = .


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
33
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 033
5p
1. Să se arate că numărul
3
4 3
log 16 log 9 27 + + este natural.
5p
2. Să se determine valoarea minimă a funcţiei
2
: , ( ) 3 4 2 f f x x x → = + + \ \ .
5p
3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 16 3 4 4
x x
+ ⋅ = .
5p 4. Să se calculeze probabilitatea ca, alegând un element din mulţimea
{ }
| , 100 n n n ∈ < ` , acesta să
fie număr raţional.
5p
5. În sistemul cartezian de coordonate xOy se consideră punctele ( ) 2, 1 A − , ( ) 1, 1 B − , ( ) 1, 3 C şi
( ) , 4 D a , unde . a∈\ Să se determine a∈\ astfel încât dreptele AB şi CD să fie paralele.
5p
6. Ştiind că x∈\ şi că
1
tg
2
x = , să se calculeze tg + .
3
x
π  
 
 


Varianta 33
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

33 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 033

1. Se consideră matricele
3
1 0 0
0 1 0
0 0 1
I
 
 
=
 
 
,
0 1 0
0 0 1
1 0 0
B
 
 
=
 
 
şi
2
3
A aI bB cB = + + , , , a b c∈\.
5p
a) Să se calculeze
3
B .
5p
b) Să se calculeze
1
B

.
5p c) Să se demonstreze că , , a b c ∀ ∈\, ( ) ( ) det 0 a b c A + + ≥ .

2. Se consideră corpul ( )
7
, , + ⋅ ] şi
{ }
2
7
H x x = ∈] .
5p a) Să se arate că
ˆ ˆ ˆ ˆ
{0,1, 2, 4} H = .

5p b) Să se arate că, pentru orice
7
a∈] există
7
, x y ∈] astfel încât
2 2
a x y = + .

5p c) Să se arate că
2000
7
{ | } x x H ∈ = ] .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

33 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 033
1. Fie funcţia ( ) ( )
1
: 0, , f f x
x
+ ∞ → = \ şi şirul
1
( ) ,
n n
a

1 1 1 1
... , .
1 2 2 3 3
n
a n
n n

= + + + + ∀ ∈`
5p
a) Să se arate că funcţia f ′ este strict crescătoare pe intervalul ( ) 0, . + ∞
5p
b) Să se demonstreze că
1 1 1 1
, .
2( 1) 1 1 2
k
k k k k k k

< − < ∀ ∈
+ + +
N
5p c) Să se demonstreze că şirul
1
( )
n n
a

este convergent.

2. Se consideră funcţiile
[ ) ( )
0
: 0, , arctg , .
x
n
n n
f f x t t dt n

+ ∞ → = ∀ ∈

R N
5p
a) Să se arate că ( )
2
1
1
arctg , 0
2 2
x x
f x x x
+
= − ∀ ≥ .
5p
b) Să arate că ( )
1
1 , 1
4 1
n
f n
n
π
≤ ⋅ ∀ ≥
+
.
5p
c) Să se calculeze ( ) lim 1 .
n
n
nf
→∞


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
34
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 034
5p
1. Să se calculeze modulul numărului complex
4
(3 4 ) z i = + .
5p
2. Să se arate că vârful parabolei asociate funcţiei
2
: , ( ) 2 2 1 f f x x x → = + + \ \ se găseşte pe dreapta
de ecuaţie 0 x y + = .
5p 3. Să se determine numărul soluţiilor ecuaţiei sin sin 2 x x = din intervalul [0, 2 ) π .
5p 4. Fie mulţimea {1, 2, 3, 4, 5} A = . Să se determine numărul funcţiilor bijective : f A A → , cu proprietatea
că ( ) 1 2 f = .
5p 5. În sistemul cartezian de coordonate xOy se consideră punctele (2, 1) A − , ( 1,1) B − , (1, 3) C şi ( , 4) D a ,
a∈\. Să se determine a∈\ pentru care dreptele AB şi CD sunt perpendiculare.
5p 6. Se consideră triunghiul ascuţitunghic ABC în care are loc relaţia sin cos sin cos B B C C + = + .
Să se demonstreze că triunghiul ABC este isoscel.

Varianta 34
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

34 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 034

1. Se consideră matricele ( ) ( ) ( )
1,3 3,1
4
1 2 3 , 5
6
K M L M
| |
|
= ∈ = ∈
|
\ .
\ \ şi A LK = .
5p a) Să se calculeze suma elementelor matricei A.

5p
b) Să se arate că
2
32 A A = .
5p
c) Să se arate că rangul matricei
n
A este 1, oricare ar fi n

∈` .
2. Pe mulţimea \ se consideră legea de compoziţie 6 x y axy x y ∗ = − − + , , x y ∀ ∈\, unde a
este o constantă reală.
5p a) Pentru
1
3
a = , să se demonstreze că legea „∗” este asociativă.

5p b) Să se arate că legea „∗” admite element neutru dacă şi numai dacă
1
3
a = .
5p c) Să se arate că, dacă intervalul [ ] 0, 6 este parte stabilă a lui \ în raport cu legea „∗” , atunci
1 1
,
6 3
a
(

(
¸ ¸
.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

34 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 034
1. Se consideră funcţia ( ) : 0, , f + ∞ →R ( )
1 3 1
ln + ln
1 2 2
f x x x
x
   
= − + +
   
+
   
şi şirul ( ) ,
n
n
a

∈N


1 1 1
1 ... ln ,
2 2
n
a n
n
 
= + + + − +
 
 
. n

∀ ∈N
5p
a) Să se demonstreze că funcţia f este strict crescătoare pe intervalul ( ) 0, . +∞
5p b) Să se arate că ( ) 0, f x < ( ) 0, . x ∀ ∈ +∞
5p
c) Să se demonstreze că şirul ( )
n
n
a

∈N
este strict descrescător .

2. Se consideră funcţiile [ ] : 0, 1 ,
n
f →R ( )
0
arcsin ,
x
n
n
f x t t dt =

. n

∀ ∈N
5p a) Să se calculeze derivata funcţiei
3
f .
5p
b) Să se calculeze
1
1
.
2
f
 
 
 

5p
c) Să se determine ( )
1
1
2
lim .
x
x
f x

<


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
35
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 035
5p
1. Să se calculeze modulul numărului ( ) ( )
3 3
2 2 i i + + − .
5p 2. Graficul unei funcţii de gradul al doilea este o parabolă care trece prin punctele (1, 3), A − ( 1, 3) B − ,
(0,1) C . Să se calculeze valoarea funcţiei în punctul 2 x = .
5p
3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 3 4 6 2 9
x x x
⋅ − = ⋅ .
5p
4. Se consideră mulţimea { } 0,1, 2,..., 2009 A = . Să se determine probabilitatea ca, alegând un element
din mulţimea A, acesta să fie divizibil cu 5.
5p
5. În sistemul cartezian de coordonate xOy se consideră punctele ( ) 0, 3 A − şi ( ) 4, 0 B . Să se calculeze
distanţa de la punctul O la dreapta AB.
5p
6. Să se calculeze aria unui paralelogram ABCD cu 6 AB = , 8 AD = şi ( ) 135 m ADC =
D
) .

Varianta 35
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

35 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 035

1. Se consideră matricele
1 2 1
2 2 0
1 4 3
A
− | |
|
=
|

\ .
şi
2
1
5
B
| |
|
=
|
\ .
.
5p
a) Să se arate că ecuaţia AX B = are o infinitate de soluţii ( )
3, 1
X ∈M ^ .

5p b) Să se verifice că
3
10 A A = .
5p
c) Să se determine rangul matricei
*
A , adjuncta matricei . A

2. Se consideră mulţimea [ 2] { 2 , } a b a b = + ∈ ] ] , funcţia : [ 2] f → ] ],

2 2
( 2) 2 f a b a b + = − , , a b ∀ ∈] şi mulţimea ( )
{ }
2 1 A x f x
(
= ∈ = −
¸ ¸
] .
5p
a) Să se arate că 7 5 2 A + ∈ .
5p
b) Să se arate că, pentru orice , 2 x y
(

¸ ¸
] , ( ) ( ) ( ) f xy f x f y = .
5p c) Să se arate că mulţimea A este infinită.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

35 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 035
1. Se consideră funcţia : , f → R R ( ) ln( 1)
x
f x x e = − + .
5p a) Să se arate că funcţia f ′ este strict descrescătoare pe . R

5p b) Să se arate că lim ( ) 0, .
a
x
x f x a
→∞
= ∀ ∈\
5p
c) Să se determine asimptotele graficului funcţiei . f

2. Fie şirul ( )
n
n
I

∈N
dat de
2
2
0
(2 ) , .
n
n
I x x dx n

= − ∀ ∈

`
5p a) Să se calculeze
1
I .
5p
b) Să se demonstreze că ( )
1
2 1 2 , , 2.
n n
n I nI n n


+ = ∀ ∈ ≥ N
5p
c) Să se arate că şirul ( )
n
n
I

∈`
tinde descrescător către 0.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
36
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 036
5p
1. Se consideră numărul raţional
1
7
scris sub formă de fracţie zecimală infinită
1 2 3
1
0, ...
7
a a a = .
Să se determine
60
a .
5p
2. Fie funcţiile ( ) ( ) , : , 2 , 3 2 f g f x x g x x → = − = + \ \ . Să se calculeze ( )( ) ( )( ). f g x g f x − D D
5p
3. Să se demonstreze că funcţia ( )
3
: , 3 1 f f x x → = + \ \ este injectivă.
5p
4. Să se calculeze probabilitatea ca, alegând un număr din mulţimea numerelor naturale de trei cifre,
acesta să fie divizibil cu 50.
5p
5. Să se determine a∈\ pentru care punctele (1, 2) A − , (4,1) B şi ( 1, ) C a − sunt coliniare.
5p 6. Fie ABC un triunghi care are AB = 3, AC = 5 şi BC = 7. Să se calculeze cos A.

Varianta 36
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

36 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 036

1. Se consideră matricele
2
0 0
0 0
O
 
=
 
 
şi ( )
2
a b
A
c d
 
= ∈
 
 
M \ , cu proprietatea că
2
2
A O = .
5p a) Să se arate că 0 a d + = .
5p b) Să se arate că matricea
2
I A + este inversabilă.
5p
c) Să se arate că ecuaţia
2
AX O = are o infinitate de soluţii în mulţimea ( )
2
M \ .

2. Se consideră polinomul
4 2
2 9 f X X = − + , cu rădăcinile
1 2 3 4
, , , x x x x ∈^, numărul 2 a i = +
şi mulţimile ( ) [ ] { }
A g a g X = ∈_ şi ( ) [ ] ( )
{ }
, grad 3 B h a h X h = ∈ ≤ _ .
5p a) Să se calculeze ( ) f a .
5p b) Să se calculeze
1 2 3 4
| | | | | | | | x x x x + + + .
5p c) Să se arate că A B = .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

36 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 036
1. Fie funcţia
3 1
: \ { 3} , ( )
3
x
f f x
x
+
→ =

\ \ şi şirul
1
( )
n n
a

definit prin
1
2, a =
*
1
( ), .
n n
a f a n
+
= ∀ ∈`
5p a) Să se demonstreze că funcţia f este strict crescătoare pe ( , 3) −∞ şi pe ( 3, ). ∞
5p
b) Să se determine asimptotele graficului funcţiei . f
5p
c) Să se demonstreze că şirul ( )
n
n
a

∈N
nu este convergent.
2. Se consideră funcţiile ( )
2
1
: , ( ) şi : , ( ) .
x
x
f f x e F F x f t dt

→ = → =

\ \ \ \
5p a) Să se determine punctele de inflexiune ale graficului funcţiei . F
5p b) Să se calculeze
1
0
( ) . xf x dx


5p c) Să se calculeze
1
0
( ) . F x dxMinisterul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
37
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 037
5p 1. Să se calculeze suma 1 4 7 ... 100 + + + + .
5p 2. Să se determine imaginea funcţiei ( )
2
: , 1 f f x x x → = + + \ \ .
5p 3. Să se arate că numărul
1 3
sin arcsin sin arccos
2 2
 
 
+
 
 
 
 
 
este natural.

5p 4. Să se determine numărul termenilor raţionali din dezvoltarea binomului
( )
5
2 1 + .
5p
5. Fie ABCD un pătrat de latură 1. Să se calculeze lungimea vectorului AB AC AD + +
JJJG JJJG JJJG
.
5p 6. Să se arate că
6 2
sin105
4
+
=
D
.

Varianta 37
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

37 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 037

1. Se consideră matricea
1 2
1 2
1 1
a a a
A b b b
a
+ +  
 
= + +
 
 
, cu , a b∈\.
5p a) Să se arate că ( ) ( )( ) det 1 A a b a = − − .

5p
b) Să se calculeze
( )
det
t
A A − .
5p
c) Să se arate că rang 2 A≥ , , a b ∀ ∈\ .

2. Se consideră polinomul [ ] f X ∈\ ,
3 2
f X pX qX r = + + + , cu ( ) , , 0, p q r ∈ ∞ şi cu rădăcinile
1 2 3
, , x x x ∈^ .
5p a) Să se demonstreze că f nu are rădăcini în intervalul [ ) 0, ∞ .
5p
b) Să se calculeze
3 3 3
1 2 3
x x x + + în funcţie de p, q şi r.
5p c) Să se demonstreze că dacă , , a b c sunt trei numere reale astfel încât 0 a b c + + < , 0 ab bc ca + + >
şi 0 abc < , atunci ( ) , , , 0 a b c∈ −∞ .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

37 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 037
1. Se consideră funcţia : , f → R R ( )
3
3 +3arctg . f x x x x = −
5p a) Să se arate că funcţia f este strict crescătoare pe . R
5p
b) Să se arate că funcţia f este bijectivă.
5p
c) Să se determine a∈\ pentru care
( )
lim
a
x
f x
x
→∞
există, este finită şi nenulă.

2. Se consideră şirul
1
( )
n n
I

dat de
1
0
= , .
n x
n
I x e dx n

∀ ∈

`
5p a) Să se calculeze
1
. I
5p b) Să se demonstreze că şirul
1
( )
n n
I

este convergent .
5p c) Să se calculeze lim .
n
n
nI
→∞Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
38
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 038
5p
1. Să se arate că ( )
2
log 3 1, 2 ∈ .
5p
2. Să se determine valorile reale ale lui m pentru care
2
3 0 x x m + + > , oricare ar fi x∈\.
5p
3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia ( ) sin cos 1 x x + − = .
5p
4. Să se arate că, pentru orice număr natural n, 3 n ≥ , are loc relaţia
2 3 3
1 n n n
C C C
+
+ = .
5p
5. Se consideră dreptele de ecuaţii
1 2
: 2 3 1 0, : 3 2 0 d x y d x y + + = + − = şi
3
: 0 d x y a + + = .
Să se determine a∈\ pentru care cele trei drepte sunt concurente.
5p
6. Să se calculeze perimetrul triunghiului ABC, ştiind că 4, 3 şi ( ) 60 AB AC m BAC = = =
D
) .

Varianta 38
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

38 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 038

1. Se consideră matricea
0 0 0
1 0 0
1 1 0
A
| |
|
=
|
\ .
şi mulţimea de matrice
0 0
0 , , . |
a
M b a a b c
c b a
¦ ¹ | |
¦ ¦
|
= ∈
´ `
|
¦ ¦
\ . ¹ )
^
5p
a) Să se calculeze
3
A .

5p b) Să se arate că dacă
3
( ) X ∈M ^ şi AX XA = , atunci . X M ∈
5p c) Să se arate că ecuaţia
2
X A = nu are soluţii în ( )
3
M ^ .

2. Se consideră polinomul
4
f aX bX c = + + , cu , , a b c∈].
5p a) Să se arate că numărul ( ) ( ) 3 1 f f − este număr par.
5p
b) Să se arate că, pentru orice , x y ∈], numărul ( ) ( ) f x f y − este divizibil cu x y − .
5p c) Să se determine coeficienţii polinomului f ştiind că (1) 4 f = şi ( ) 3 f b = .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

38 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 038
1. Se consideră funcţia : , f → R R ( )
2
2 ln( 1). f x x x x = + + +
5p a) Să se demonstreze că funcţia f este strict crescătoare.
5p
b) Să se demonstreze că funcţia f este bijectivă.
5p c) Să se arate că graficul funcţiei f nu are asimptotă oblică spre . +∞

2. Se consideră funcţia : , f → R R ( ) { } { } ( )
1 , f x x x = − unde { } x este partea fracţionară a
numărului real x .
5p a) Să se calculeze ( )
1
0
f x d x

.
5p
b) Să se demonstreze că funcţia f admite primitive pe . R
5p c) Să se arate că valoarea integralei ( )
1 a
a
f x d x
+

nu depinde de numărul real . a

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
39
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 039

5p 1. Se consideră numărul complex
1 3
2
i
z
− +
= . Să se demonstreze că
2
z z = .
5p
2. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale inecuaţia
2
4 3 0 x x − + − ≥ .
5p
3. Să se arate că funcţia ( ) ( )
1
: 1; , f f x x
x
∞ → = + \ este injectivă.
5p
4. Să se determine numărul funcţiilor { } { } : 1, 2, 3 0,1, 2, 3 f → pentru care ( ) 1 f este număr par.
5p
5. Fie ABC un triunghi care are AB = 2, AC = 3 şi BC = 2 2 . Să se calculeze AB AC ⋅
JJJG JJJG
.

5p
6. Să se arate că
6 2
sin15
4

=
D
.

Varianta 39
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

39 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 039

1. Se consideră sistemul
0
0
0
x y z
ax by cz
bcx acy abz
+ + = 

+ + =


+ + =

, cu , , a b c

∈\ şi A matricea sistemului.
5p a) Să se calculeze ( ) det A .
5p b) Să se rezolve sistemul, în cazul în care , , a b c sunt distincte două câte două.
5p c) Să se determine mulţimea soluţiilor sistemului, în cazul în care a b c = ≠ .

2. Se consideră mulţimea
{ }
2 2
5 , , 5 1 M a b a b a b = + ∈ − = ] .
5p a) Să se arate că 9 4 5 x M = + ∈ .
5p b) Să se demonstreze că M este grup în raport cu înmulţirea numerelor reale.
5p c) Să se demonstreze că mulţimea M are o infinitate de elemente.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

39 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 039
1. Se consideră funcţia : (0, ) , ( ) ln f f x x x ∞ → = \ .
5p a) Să se studieze monotonia funcţiei f.
5p b) Să se determine asimptotele graficului funcţiei f.
5p c) Să se demonstreze că orice şir ( )
n n
x
∈`
cu proprietatea
( )
0 1
(0,1),
n
f x
n
x x e
+
∈ = este
convergent.

2. Se consideră şirul ( )
n
n
I

∈N
definit prin
1
0
,
4 5
n
n
x
I dx n
x

= ∀ ∈
+

N .
5p
a) Să se calculeze
2
I .
5p b) Să se arate că şirul ( )
n
n
I

∈N
verifică relaţia
1
1
4 5 , .
1
n n
I I n
n

+
+ = ∀ ∈
+
N
5p c) Să se determine lim .
n
n
nI
→∞
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
40
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 040
5p
1. Se consideră a∈\ şi numărul complex
2
2
a i
z
ai
+
=
+
. Să se determine a pentru care z ∈\ .
5p 2. Să se demonstreze că dreapta de ecuaţie 2 3 y x = + intersectează parabola de ecuaţie

2
4 12 y x x = − + într-un singur punct.
5p
3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 2 1 x x − = .
5p
4. Se consideră mulţimea {1, 2, 3, 4, 5, 6} A = . Să se determine probabilitatea ca, alegând o pereche ( ) , a b
din produsul cartezian A A × să avem egalitatea 6 a b + = .
5p
5. În sistemul cartezian de coordonate xOy se consideră punctele ( ) 2, 1 M − , ( ) 1, 2 A şi ( ) 4, 1 B .
Să se determine lungimea vectorului MA MB +
JJJG JJJG
.
5p 6. Să se arate că ( ) ( )
2 2
sin sin sin sin a b a b a b + ⋅ − = − , pentru oricare , a b∈\.

Varianta 40
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

40 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 040

1. Se consideră matricele
3
1 0 0
0 1 0
0 0 1
I
| |
|
=
|
\ .
,
1 3 2
3 9 6
2 6 4
A
| |
|
=
|
\ .
,
1
3
2
X
| |
|
=
|
\ .
, ( ) 1 3 2 Y = ,

3
B I A = + ,
3
C I aA = + , cu a∈\.
5p a) Să se calculeze S A XY = − .
5p b) Să se determine a∈\ astfel încât
3
BC I = .
5p c) Să se arate că
1
14 ,
n n
A A n
+ ∗
= ∀ ∈` .

2. Se consideră polinomul
3
1 [ ] f X X = − ∈\ şi numărul \ ε∈^ \ , astfel încât ( ) 0 f ε = .
5p
a) Să se demonstreze că
2
1 0 ε + ε + = .
5p
b) Să se rezolve în mulţimea numerelor complexe sistemul
2
2
0
0
0
x y z
x y z
x y z
+ + = ¦
¦
+ ε + ε =
´
¦
+ ε + ε=
¹
.
5p c) Să se arate că, dacă f divide
3 3 2 3
1 2 3
( ) ( ) ( ) f X Xf X X f X + + , unde
1 2 3
, , f f f sunt polinoame cu
coeficienţi complecşi, atunci fiecare dintre polinoamele
1 2 3
, , f f f este divizibil cu 1 X − .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

40 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 040
1. Se consideră funcţia : , f → R R ( )
2 2
2 1. f x x x = + − +
5p a) Să se demonstreze că funcţia f este strict crescătoare pe intervalul ( , 0]. −∞
5p
b) Să se arate că graficul funcţiei f are exact două puncte de inflexiune.
5p c) Să se determine ecuaţia asimptotei la graficul funcţiei f spre . −∞

2. Se consideră funcţiile :
n
F → \ \, ( )
0
sin ,
x
n
n
F x t t dt =

. n

∀ ∈N
5p a) Să se calculeze ( )
1
. F π
5p b) Să se demonstreze că ( ) ( )
+1
1 1 ,
n n
F F < . n

∀ ∈N
5p
c) Să se calculeze ( ) lim 1 .
n
n
F
→∞


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
1
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 041
5p
1. Să se arate că numărul
lg2 3
100 27 + − este natural.
5p
2. Să se determine imaginea funcţiei ( )
2
2
: ,
1
x
f f x
x
→ =
+
\ \ .
5p
3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia
1
3 3 8
x x +
= − + .
5p
4. Să se determine numărul funcţiilor { } { } : 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 f → care au proprietatea că ( ) ( ) 1 3 7 f f + = .
5p
5. În sistemul cartezian de coordonate xOy se consideră punctele ( ) 2, 1 A − şi ( ) 1, 1 B − . Să se determine
ecuaţia dreptei care trece prin originea axelor şi este paralelă cu dreapta AB.
5p
6. Fie a şi b numere reale astfel încât sin sin 1 a b + = şi
1
cos cos .
2
a b + = Să se calculeze ( ) cos . a b −

Varianta 41
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1


41 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 041

1. Pentru , , p q r ∈^, se consideră sistemul
2 3
2 3
2 3
x py p z p
x qy q z q
x ry r z r
¦
+ + =
¦
¦
+ + =
´
¦
+ + =
¦
¹
.
5p a) Să se arate că determinantul sistemului este ( )( )( ) p q q r r p ∆ = − − − .
5p b) Dacă p, q, r sunt distincte, să se rezolve sistemul.
5p
c) Să se arate că, dacă sistemul are soluţia ( ) 1,1,1 − , atunci cel puţin două dintre numerele , , p q r
sunt egale.

2. Se consideră inelul ( ) , , A + ⋅ unde
5
,
a b
A a b
b a
¦ ¹ | | ¦ ¦
= ∈
´ ` |

¦ ¦ \ . ¹ )
] .
5p a) Să se determine numărul elementelor mulţimii A.
5p
b) Să se rezolve în mulţimea A ecuaţia
2
2
X I = .
5p c) Să se arate că ( ) , , A + ⋅ nu este corp.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

41 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 041
1. Se consideră funcţia ( ) ( ) : 0, , 0 , f + ∞ → −∞ ( ) ( ) ln 1 . f x x x = + −
5p a) Să se demonstreze că funcţia f este strict descrescătoare pe intervalul ( ) 0, . +∞
5p
b) Să se arate că funcţia f este surjectivă.
5p c) Să se arate că graficul funcţiei f nu admite asimptote.

2. Fie funcţia ( ) : , arctg . f f x x → = R R
5p a) Să se calculeze
1
0
( ) f x dx

.
5p b) Să se arate că
1
1
lim (ln ) .
2
x
x
f t dt
x →∞
π
=


5p c) Să se calculeze
1 1 2 3
lim ... .
n
n
f f f f
n n n n n →∞
         
+ + + +
         
         


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
42
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 042
5p
1. Să se calculeze partea întreagă a numărului
2 3
1 1 1
1
3
3 3
− + − .
5p
2. Să se rezolve în × \ \ sistemul
2
2
3 1
2 4
y x x
y x x

= − +


= + + 

.
5p
3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia
1
arctg arcctg
3 2
x
π
+ = .
5p
4. Să se determine numărul termenilor raţionali ai dezvoltării
100 4
( 5 1) . +
5p
5. Să se arate că punctele ( 1, 5) A − , (1,1) B şi (3, 3) C − sunt coliniare.
5p 6. Să se calculeze lungimea razei cercului înscris în triunghiul care are lungimile laturilor 4, 5 şi 7.

Varianta 42
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

42 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 042

1. Se consideră matricele ( )
2
, A B∈ ^ M , cu AB BA A − = şi matricele
0
0 1
0 0
A
 
=
 
 
,
0
1 0
0 2
B
 
=
 
 
.
5p a) Să se determine rangul matricei
0
A .
5p b) Să se arate că
0 0 0 0 0
A B B A A − = .

5p c) Să se demonstreze că
n n n
A B BA nA − = , pentru orice , 2 n n ∈ ≥ ` .

2. Se consideră polinomul [ ] f X ∈\ ,
3 2
4 12 f X X aX b = − + + .
5p a) Să se determine , a b∈\, astfel încât polinomul f să se dividă cu polinomul
2
1 X − .
5p
b) Să se determine , a b∈\, astfel încât ecuaţia ( ) 0 f x = să aibă soluţia x i = ∈^ .
5p c) Să se determine , a b∈\, astfel încât polinomul să aibă rădăcinile
1 2 3
, , x x x în progresie
aritmetică şi, în plus,
2 2 2
1 2 3
11 x x x + + = .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

42 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 042
1. Fie funcţia : , f → R R ( ) arctg f x x x = şi şirul ( )
n
n
x

∈N
definit de
1
1 x = , ( )
1
, .
n n
x f x n

+
= ∀ ∈N
5p a) Să se demonstreze că funcţia f ′ este strict crescătoare pe . R
5p
b) Să se determine ecuaţia asimptotei la graficul funcţiei f spre . −∞
5p
c) Să se arate că şirul ( )
n
n
x

∈N
este convergent .

2. Fie şirul ( ) ,
n
n
I

∈N
definit prin
1
2
0
( ) ,
n
n
I x x dx = −

. n

∀ ∈N
5p a) Să se calculeze
2
. I
5p b) Să se demonstreze că
1
= ,
4 + 2
n n
n
I I
n

, 2. n n ∀ ∈ ≥ N
5p c) Să se calculeze lim .
n
n
I
→∞Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică informa- tică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - .informatică
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
43
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 043
5p
1. Să se determine valoarea de adevăr a propoziţiei: „Suma oricăror două numere iraţionale este număr
iraţional.”
5p
2. Se consideră funcţia : , ( ) 2. f f x x → = + \ \ Să se rezolve ecuaţia
2
( ( )) ( ). f f x f x =
5p
3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 4 2 12
x x
= − .
5p
4. Fie mulţimea { } 1, 2, 3, 4, 5, 6 A = . Să se calculeze probabilitatea ca, alegând o pereche ( ) , a b din
mulţimea A A × , produsul numerelor a şi b să fie impar.
5p
5. În sistemul cartezian de coordonate xOy se consideră punctele ( ) 1, 3 A şi ( ) 1, 1 C − . Să se calculeze
aria pătratului de diagonală AC.
5p
6. Să se arate că
6 2
sin105 sin75
2
+
+ =
D D
.

Varianta 43
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

43 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 043

1. Se consideră mulţimea , , , |
a b
M a b c d
c d
¦ ¹ | |
= ∈
´ ` |
\ .
¹ )
` şi matricea
1 2
.
1 3
A M
| |
= ∈
|
\ .

5p a) Câte matrice din mulţimea M au suma elementelor egală cu 1?

5p
b) Să se arate că
1
A M

∉ .
5p
c) Să se determine toate matricele inversabile B M ∈ care au proprietatea
1
B M

∈ .

2. Se consideră ecuaţia
4 3 2
8 8 0 x x ax x b − + + + = , cu , a b∈\ şi cu soluţiile
1 2 3 4
, , , x x x x ∈^.

5p a) Să se arate că ( )( ) ( ) ( )
1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 2 3 1 4
8 x x x x x x x x x x x x x x x x a + + + + + + + + = − .
5p b) Să se determine a∈\ astfel încât
1 4 2 3
x x x x + = + .
5p c) Să se determine , a b∈\, astfel încât
1 2 3 4
, , , x x x x să fie în progresie aritmetică.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

43 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 043
1. Se consideră funcţia : , f → \ \ ( ) .
x
f x x e

= +
5p
a) Să se demonstreze că funcţia f este strict crescătoare pe intervalul [ ) 0, . + ∞
5p
b) Să se arate că funcţia f admite exact un punct de extrem local.
5p
c) Să se determine numărul de soluţii reale ale ecuaţiei ( ) , f x m = unde m este un număr real
oarecare.

2. Fie funcţiile : 0, ,
2
f
π  

 
 
\ ( )
tg
2
1
1
x t
f x dt
t
=
+

şi : 0, ,
2
g
π  

 
 
R ( )
ctg
2
1
1
.
(1 )
x
g x dt
t t
=
+


5p a) Să se calculeze .
3
f
π  
 
 

5p b) Să se calculeze ( ), 0, .
2
f x x
π  
′ ∈
 
 

5p c) Să se arate că ( ) ( ) 0, 0, .
2
f x g x x
π  
+ = ∀ ∈
 
 


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
44
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 044
5p
1. Să se determine partea reală a numărului complex
1
1
i
z
i

=
+
.
5p
2. Să se determine valorile reale ale lui m pentru care
2
1 0 x mx + + ≥ , oricare ar fi . x∈\
5p
3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia
1
arcsin 2
2
x = − .
5p
4. Se consideră mulţimea { } 0,1, 2,3, ... , 9 A = . Să se determine numărul submulţimilor mulţimii A care
au 5 elemente, din care exact două sunt numere pare.
5p
5. În sistemul cartezian de coordonate xOy se consideră punctele ( ) 1, 2 B − şi ( ) 2, 2 C − . Să se determine
distanţa de la punctul O la dreapta BC.
5p
6. Ştiind că ,
2
π
α π
 

 
 
şi
3
sin
5
α = , să se calculeze ctgα .

Varianta 44
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1


44 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 044

1. Se consideră matricele
1 0 0 1
0 0 0 0
0 0 0 0
1 0 0 1
A
 
 
=
 
 
 
 
şi
0 0 0 0
0 1 1 0
0 1 1 0
0 0 0 0
B
 
 
=
 
 
 
 
.
5p a) Să se calculeze AB BA + .

5p b) Să se arate că ( ) rang rang rang A B A B + = + .
5p c) Să se demonstreze că ( ) ,
n
n n
A B A B n

+ = + ∀ ∈` .

2. Se consideră polinomul [ ]
4 3 2
4 1 f X aX X X = + + + ∈^ cu rădăcinile
1 2 3 4
, , , x x x x ∈^.
5p a) Să se determine a∈^ astfel încât polinomul f să se dividă cu 1 X + .

5p b) Să se arate că polinomul
4 2
4 1 g X X aX = + + + are rădăcinile
1 2 3 4
1 1 1 1
, , ,
x x x x
.
5p c) Să se arate că, pentru orice a∈^, polinomul f nu are toate rădăcinile reale.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

44 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 044
1. Se consideră funcţia : , f → R R ( )
2
,
1
ax b
f x
x x
+
=
+ +
, . a b∈R
5p
a) Să se calculeze ( ), . f x x ′ ∀ ∈R
5p
b) Să se arate că funcţia f este strict crescătoare pe \ dacă şi numai dacă 2 0. a b = >
5p c) Pentru 2 a = şi 1 b = , să se determine mulţimea valorilor funcţiei f.

2. Fie funcţia :[ 1,1] , f − →R ( )
arcsin
0
x
t
f x e dt =

.
5p
a) Să se arate că funcţia f este strict monotonă.
5p b) Să se arate că
arcsin
0
( ) cos , [ 1,1]
x
t
f x e t dt x = ∀ ∈ −

.
5p
c) Să se determine (1) f .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
45
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 045
5p
1. Să se determine partea întreagă a numărului
7
5 2 1 −
.
5p
2. Fie
1
x şi
2
x soluţiile reale ale ecuaţiei
2
1 0 x x + − = . Să se arate că
1 2
2 1
x x
x x
+ ∈] .
5p
3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia
1
2 3 3 7
x x −
⋅ + = .
5p
4. Se consideră mulţimile { } 1, 2, 3, 4 A = şi { } 1, 2, 3, 4, 5, 6 B = . Să se determine numărul funcţiilor strict
crescătoare : f A B → .
5p
5. În sistemul cartezian de coordonate xOy se consideră punctele ( ) 1, 3 A , ( ) 2, 1 B − şi ( ) 3, 1 C − − . Să se
calculeze lungimea înălţimii duse din vârful A în triunghiul ABC.
5p
6. Să arate că 2 (sin75 sin15 ) 2. ⋅ − =
D D


Varianta 45
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1


45 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 045

1. Se consideră matricele
2 0
3 2
A
 
=
 
 
,
1 0
1 1
B
 
=
 
 
şi mulţimea ( ) ( )
{ } 2
C A X XA AX = ∈ = M \ .
5p a) Să se arate că ( ) B C A ∈ .
5p
b) Să se arate că dacă ( ) X C A ∈ , atunci există , x y ∈\, astfel încât
0 x
X
y x
 
=
 
 
.
5p
c) Să se rezolve ecuaţia
2
X X A + = .

2. Se consideră mulţimea ( 1,1) G = − , funcţia : f G →\, ( )
1
1
x
f x
x

=
+
şi corespondenţa
( , ) x y x y → ∗ , unde
1
x y
x y
xy
+
∗ =
+
, , x y G ∀ ∈ .
5p a) Să se arate că această corespondenţă defineşte o lege de compoziţie pe . G
5p b) Să se arate că , , ( ) ( ) ( ). x y G f x y f x f y ∀ ∈ ∗ =
5p
c) Ştiind că operaţia " " ∗ este asociativă, să se calculeze
1 1 1
...
2 3 9
∗ ∗ ∗ .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

45 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 045
1. Se consideră funcţia : , f → R R ( )
2
2
5
,
1
x ax
f x
x
+ +
=
+
. a∈R
5p a) Să se calculeze ( ), . f x x ′ ∀ ∈R
5p b) Ştiind că 0 a = , să se determine ecuaţia asimptotei spre +∞ la graficul funcţiei f .
5p c) Să se determine toate numerele reale a astfel încât funcţia f să aibă trei puncte de extrem local .

2. Fie funcţia [ ] : 1, 1 , f − →R ( )
2
1 . f x x = −
5p a) Să se calculeze
1
2
1
1 . x x dx
5p
b) Să se determine volumul corpului obţinut prin rotirea graficului funcţiei f în jurul axei . Ox
5p c) Să se calculeze ( )
1
0
lim .
n
n
x f x d x
→∞Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
46
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 046
5p
1. Fie
1
( )
n n
a

o progresie aritmetică. Ştiind că
3 19
10 a a + = , să se calculeze
6 16
a a + .
5p
2. Să se determine valorile parametrului real m pentru care ecuaţia
2
1 0 x mx m − + − = are două rădăcini
reale distincte.
5p
3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia
2
lg lg 6 x x + = .
5p
4. Se consideră mulţimile { } 1, 2, 3 A = şi { } 1, 2, 3, 4, 5 B = . Să se determine numărul funcţiilor strict
descrescătoare : f A B → , cu proprietatea că ( ) 3 1 f = .
5p
5. În sistemul cartezian de coordonate xOy se consideră punctele ( ) 2, 1 M − , ( ) 1, 1 N − şi ( ) 0, 3 P .
Să se determine coordonatele punctului Q astfel încât MNPQ să fie paralelogram.
5p 6. Să se calculeze lungimea medianei duse din A în triunghiul ABC, ştiind că 2, 3 AB AC = = şi 4 BC = .

Varianta 46
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

46 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 046

1. Se consideră matricea ( )
2
a b
A
c d
 
= ∈
 
 
\ M .
5p a) Să se demonstreze că x ∀ ∈\ , ( ) ( )
2
2
det A xI x a d x ad bc − = − + + − .
5p
b) Dacă
2
2
A O = , să se demonstreze că 0 a d + = .
5p c) Ştiind că
2
2
A O = , să se calculeze ( )
2
det 2 A I + .

2. Se consideră mulţimea ( )
{ }
2 2
, 3 1 G a b a b = ∈ × − = ] ] şi operaţia
( ) ( ) ( ) , , 3 , a b c d ac bd ad bc ∗ = + + .
5p
a) Să se determine a∈] pentru care ( ,15) a G ∈ .
5p
b) Să se arate că, pentru orice( ) ( ) , , , a b c d G ∈ , ( ) ( ) , , a b c d G ∗ ∈ .
5p
c) Să se arate că ( ) , G ∗ este grup.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

46 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 046
1. Se consideră funcţia : , f → \ \ ( )
1
x
x
f x
e

= .
5p a) Să se arate că f nu este derivabilă în punctul
0
1 x = .
5p b) Să se determine numărul soluţiilor reale ale ecuaţiei ( ) , f x m = unde m este un parametru real.
5p c) Să se calculeze ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
lim 1 2 3 ...
n
f f f f n
→∞
+ + + + .

2. Se consideră funcţia : 0, ,
2
f
π (

(
¸ ¸
\ ( )
2
sin f x x x = .
5p a) Să se arate că există numerele reale , , a b c astfel încât funcţia : 0,
2
F
π (

(
¸ ¸
\ ,
( )
( )
2
cos sin F x ax b x cx x = + + să fie o primitivă a funcţiei f.
5p
b) Să se calculeze
2
1
1
2
f dx
x
π
π
| |
|
\ .

.
5p c) Să se calculeze aria suprafeţei plane cuprinse între graficul funcţiei f şi graficul funcţiei : 0,
2
g
π (

(
¸ ¸
\,
( )
2
g x x x = π − .
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
47
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 047
5p
1. Să se arate că numărul ( ) ( )
4 4
2 2 i i + + − este întreg.
5p 2. Să se determine coordonatele punctelor de intersecţie dintre dreapta de ecuaţie 2 1 y x = + şi parabola
de ecuaţie
2
1 y x x = + + .
5p
3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia
2
2 16 11 x x + + = .
5p 4. Să se determine probabilitatea ca, alegând un număr din mulţimea numerelor naturale de patru cifre,
acesta să fie divizibil cu 9.
5p
5. În sistemul cartezian de coordonate xOy se consideră punctele ( ) 1, 1 A − , ( ) 1, 3 B şi ( ) 3, 2 C . Fie G
centrul de greutate al triunghiului ABC. Să se determine ecuaţia dreptei OG.
5p 6. Să se arate că
( )
2 cos75 cos15 6 ⋅ + =
D D
.

Varianta 47
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

47 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 047

1. Se consideră matricele
1 2
3 4
A
 
=
 
 
,
1 1
0 1
B
 
=
 
 
şi funcţia ( ) ( )
2 2
: f → M M \ \ ,
( ) f X AX XA = − .
5p a) Să se determine rangul matricei A.
5p
b) Să se calculeze ( ) f B .
5p c) Să se arate că ecuaţia ( ) f X B = nu are soluţii.

2. Se consideră polinoamele [ ] , f g X ∈\ ,
3 2
f X a X a = + − ,
3 2 2
1 g aX a X = − − , cu
*
a∈\ şi

1 2 3
, , x x x ∈^ rădăcinile polinomului f.
5p a) Să se calculeze
2 2 2
1 2 3
x x x + + .
5p b) Să se arate că rădăcinile polinomului g sunt inversele rădăcinilor polinomului f.
5p c) Să se arate că polinoamele f şi g nu au rădăcini reale comune.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

47 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 047
1. Se consideră funcţia { } : \ 1, 1 , f − → R R ( )
2
1
arctg .
1
f x
x
=


5p
a) Să se calculeze ( )
1
1
lim .
x
x
f x

>

5p b) Să se arate că graficul funcţiei f admite asimptotă spre . +∞
5p
c) Să se demonstreze că funcţia f admite un singur punct de extrem local .

2. Se consideră funcţia ( )
2
1
: , cos 1 .
2
f f x x x → = − + R R

5p a) Să se calculeze ( )
2
0
. f x dx
π


5p
b) Să se determine
2
0
1
lim ( ) .
x
x
f t dt
x
→∞


5p c) Să se demonstreze că
( )
1
2
0
9
cos .
10
x dx ≥Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
48
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 048
5p 1. Să se determine partea reală a numărului complex
( )
6
3 i + .
5p
2. Se consideră funcţia : (0, ) f ∞ →\ , ( )
3
1
f x
x
= . Să se calculeze ( ) ( ) 512 f f D .
5p 3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia cos 2 sin 0. x x + =
5p 4. Se consideră mulţimea {0,1, 2, 3, 4, 5} M = . Să se determine numărul tripletelor ( , , ) a b c cu
proprietatea că , , a b c M ∈ şi a b c < < .
5p 5. Să se calculeze distanţa dintre dreptele paralele de ecuaţii 2 6 x y + = şi 2 4 11. x y + =
5p 6. Paralelogramul ABCD are 1, 2 AB BC = = şi ( ) 60 m BAD =
D
) . Să se calculeze produsul
scalar AC AD ⋅
JJJG JJJG
.

Varianta 48
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

48 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 048

1. Se consideră sistemul
2 1
2 1
7
x y z
x y z
x y az b
+ + = ¦
¦
− + =
´
¦
− + =
¹
, unde a şi b sunt parametri reali.
5p a) Să se determine a∈\ pentru care determinantul sistemului este egal cu zero.
5p b) Să se determine valorile parametrilor , a b∈\ pentru care sistemul este incompatibil.
5p c) Să se arate există o infinitate de valori ale numerelor a şi b pentru care sistemul admite o soluţie
( ) , , x y z , cu x, y, z în progresie aritmetică.

2. Se consideră mulţimea ( )
cos sin
sin cos
t t
G X t t
t t
¦ ¹
| |
= = ∈
´ ` |

\ .
¹ )
\ .
5p a) Să se arate că ( ) ( ) ( ), , X t X u X t u t u ⋅ = + ∀ ∈\ .
5p
b) Să se determine t ∈\ ştiind că ( ) ( )
2
X t ∈ ] M .
5p c) Să se arate că mulţimea G formează grup abelian în raport cu înmulţirea matricelor.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

48 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 048
1. Se consideră funcţia : , f → R R ( )
2
2
arcsin .
1
x
f x
x
 
=
 
+  

5p
a) Să se calculeze ( ) lim .
x
f x
→+∞

5p b) Să se determine domeniul de derivabilitate al funcţiei . f
5p
c) Să se demonstreze că funcţia f are două puncte de extrem.

2. Fie funcţia [ ] : 0, 1 , f →R ( )
2
1 f x x = − şi şirul ( ) ,
n
n
a

∈N

2 2
2
1
1
,
n
n
k
a n k
n
=
= −

. n

∀ ∈N
5p a) Să se calculeze
1
0
( ) . x f x dx


5p b) Să se determine volumul corpului obţinut prin rotirea graficului funcţiei f în jurul axei . Ox
5p
c) Să se demonstreze că şirul ( )
n
n
a

∈N
este convergent .Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
49
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 049
5p
1. Să se arate că numărul
3
9 4
log 3 log 2 + este raţional.
5p 2. Se consideră funcţia ( )
2
: , 2 1, f f x mx mx m m

→ = − + − ∈ \ \ \ . Să se determine m

∈\ astfel încât
( ) 0 f x ≤ , pentru orice x∈\.
5p
3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia
1 1
2 2 2 56
x x x + −
+ + = .
5p
4. Fie mulţimea { } 1, 2, ... , 1000 A = . Să se calculeze probabilitatea ca, alegând un element din mulţimea

{ }
3
| n n A ∈ , acesta să fie număr raţional.
5p
5. Fie triunghiul ABC şi ( ) M BC ∈ astfel încât
3
4
MC CB = −
JJJJG JJJG
. Să se demonstreze că
3 1
4 4
AM AB CA = −
JJJJG JJJG JJJG
.
5p
6. Ştiind că 0,
2
x
π  

 
 
şi tg 3 x = , să se calculeze sin 2x .

Varianta 49
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

49 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 049

1. Se consideră a∈\, sistemul
1
1
x ay
y az a
z x
+ = 

+ =


+ =

şi A matricea sa.
5p a) Să se arate că det 0 A ≠ .
5p b) Să se arate că soluţia sistemului este formată din trei numere în progresie geometrică.

5p
c) Să se determine inversa matricei A.
2. Se consideră pe \ legea de compoziţie dată de relaţia 5 5 30 x y xy x y ∗ = − − + , , x y ∀ ∈\ şi
mulţimea ( ) 5, G = ∞ .
5p a) Să se arate că legea " " ∗ are element neutru.
5p b) Să se demonstreze că G este grup abelian în raport cu legea " " ∗ .
5p c) Să se rezolve în grupul ( ) , G ∗ sistemul
x y z
y z x
z x y
∗ = 

∗ =


∗ =

.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

49 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 049
1. Se consideră funcţia [ ) : 1, , f + ∞ →R ( )
2
3
4 3
.
x
f x
x

=
5p a) Să se demonstreze că graficul funcţiei f admite asimptotă spre . +∞
5p b) Să se determine mulţimea valorilor funcţiei . f
5p
c) Să se determine domeniul de derivabilitate al funcţiei :[2, ) , ( ) arccos ( ) g g x f x ∞ → = \ .

2. Se consideră funcţiile
2
1
:[1, 2] , ( )
1
f f x
x x
→ =
+
\ şi [ ] ( )
2
1 1
: 1, 2 , ln
x
F F x
x
+ −
→ = \ .
5p
a) Să se arate că funcţia F este o primitivă a funcţiei . f
5p b) Să se calculeze volumul corpului obţinut prin rotirea graficului funcţiei f în jurul axei . Ox
5p c) Să se calculeze aria mulţimii cuprinse între dreptele de ecuaţii 1 x = şi 2 x = , graficul funcţiei
F şi axa Ox.Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.

SUBIECTUL I (30p) – Varianta 050
5p 1. Să se determine a∈ astfel încât numerele
1 2 1
2 , 2 1, 2 1
a a a − − + +
+ + să fie în progresie aritmetică.
5p 2. Să se arate că vârful parabolei ( )
2 2
2 1 , y x a x a a = + − + ∈\ , este situat pe dreapta de ecuaţie
4 4 1 x y + = .
5p 3. Să se arate că, dacă z este soluţie a ecuaţiei
2
2 4 0 z z + + = , atunci
2
8
0 z
z
− = .
5p
4. Să se determine probabilitatea ca, alegând un număr din mulţimea { } 11,12, , 50 … , aceasta să fie
divizibil cu 2 şi cu 5 .
5p
5. Trapezul isoscel ABCD are bazele [ ] AB şi [ ] CD şi lungimea înălţimii egală cu 4. Să se calculeze
AC BD +
JJJG JJJG
.
5p 6. Să se calculeze tg2α , ştiind că 0,
2
π
α
 

 
 
şi
12
sin
13
α = .

Varianta 50
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

50 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 050

1. Se consideră matricele ( )
1 2 3
2, 3
1 2 3
a a a
A
b b b
| |
= ∈
|
\ .
M \ , transpusa
3,2
( )
t
A ∈M \ , ,
t
B AA = şi
punctele ( , )
k k k
P a b , unde { } 1, 2, 3 k ∈ .
5p a) Să se calculeze B ştiind că
1 2 3
(1, 2), (2, 4), ( 3, 6). P P P − −
5p b) Să se arate că ( ) det 0, B ≥ oricare ar fi punctele
1 2 3
, , . P P P
5p
c) Să se arate că ( ) det 0 B = dacă şi numai dacă punctele
1 2 3
, , P P P sunt coliniare pe o dreaptă
care trece prin originea axelor.

2. Se consideră mulţimea
5
ˆ
1
ˆ ˆ ˆ
0 1 0 ,
ˆ ˆ ˆ
0 0 1
a b
M a b
¦ ¹
| |
¦ ¦
|
¦ ¦
= ∈
´ ` |
¦ ¦
|
\ . ¦ ¦
¹ )
] .
5p a) Să se determine numărul elementelor mulţimii M .
5p b) Să se arate că AB M ∈ , pentru orice , A B M ∈ .
5p c) Să se arate că ( , ) M ⋅ este un grup, unde „⋅ ” este înmulţirea matricelor.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

50 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 050
1. Se consideră funcţia : , f

→ R R ( )
1
sin . f x x
x
= ⋅
5p
a) Să se calculeze ( )
0
lim
x
f x

.
5p
b) Să se calculeze ( ), . f x x

′ ∈R
5p
c) Să se determine ecuaţia asimptotei la graficul funcţiei f către . +∞

2. Fie şirul ( ) ,
n
n
I

∈N

1
2
1
(1 ) ,
n
n
I x dx

= −

. n

∀ ∈N
5p a) Să se calculeze
2
. I
5p b) Să se demonstreze că
1
2 2
= ,
2 3
n n
n
I I
n
+
+
+
. n

∀ ∈N
5p c) Să se demonstreze că şirul ( ) ,
n
n
a

∈N
definit prin
( )
0
1
, ,
2 1
k
k
n
n
n
k
C
a n
k

=

= ∀ ∈
+

N are limita 0.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
51
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 051
5p
1. Să se determine numărul elementelor mulţimii ( ) \ A B ∩Z ştiind că ( ] 3; 4 A = − şi ( ] 1;5 B = .
5p
2. Să se determine coordonatele punctelor de intersecţie a dreaptei 2 1 y x = + cu parabola
2
3. y x x = − +
5p 3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 1 2 1 x x − + − = .
5p
4. Să se rezolve în mulţimea numerelor naturale inecuaţia
!
2 2048
x
≤ .
5p
5. Să se calculeze distanţa de la punctul ( ) 1;1 A la dreapta : 5 12 4 0 d x y + − = .
5p
6. Să se calculeze ( ) tg a b + ştiind că ctg 2 a = şi ctg 5 b = .

Varianta 51
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

51 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 051

1. Fie şirul ( )
0
n
n
F

, dat de
1 1
, ,
n n n
F F F n

+ −
= + ∀ ∈`
0 1
0, 1 F F = = şi matricea
1 1
1 0
A
 
=
 
 
.
5p a) Să se verifice relaţia
2
2
. A A I = +
5p b) Să se arate că, dacă
2 2
( ), X M X O ∈ ≠ _ şi AX XA = , atunci X este inversabilă.
5p
c) Să se arate că
1
1
, 1.
n n n
n n
F F
A n
F F
+

 
= ∀ ≥
 
 


2. Fie
5
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
, , ,
3 2 1 5 4 2 3 1 4 5
S
   
σ π∈ σ = π =
   
   
.
5p a) Să se demonstreze că . σπ ≠ πσ
5p b) Să se determine numărul elementelor mulţimii
{ }
*
|
n
H n = π ∈` .
5p
c) Să se arate că
{ }
*
|
n
H n = π ∈` este un subgrup al grupului
5
( , ) S ⋅ .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

51 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 051

1. Se consideră funcţia [ ) [ ) : 1, 1, f ∞ → ∞ , ( )
2
1 x x
f x
x
− +
= .
5p a) Să se calculeze ( ) ( )
lim
x
x
x f x
→∞
− .
5p b) Să se arate că funcţia f este strict crescătoare.
5p c) Să se arate că funcţia f este bijectivă.
2. Fie , a b∈\ şi funcţia : F → \ \, ( )
2
, 1
ln 1, 1
ax b x
F x
x x
+ < 

=

+ ≥
.
5p a) Să se determine numerele reale a şi b astfel încât funcţia F să fie primitiva unei funcţii f.
5p
b) Să se calculeze
( )
1
1 e
dx
x F x

.
5p c) Să se arate că, pentru funcţia :[1, ] , ( ) ( ( ) 1)sin h h x F x x π → = − \ , are loc relaţia
1
( ) ( ) 0. h x h x dx
π
′′ ≤Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
52
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 052
5p 1. Să se arate că funcţia : f → \ \ , ( ) | 4 8| 2 | 4 2 | f x x x = − − − este constantă.
5p
2. Să se determine a∈\ pentru care parabola
2
2 1 y x x a = − + − şi dreapta 2 3 y x = + au două puncte
distincte comune.
5p 3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia
3
1 1 x x − + = .
5p 4. Să se determine numărul termenilor iraţionali ai dezvoltării
( )
9
3 1 + .
5p
5. Să se determine m∈R astfel încât vectorii ( ) 1 8 u m i j = + +
G G G
şi ( ) 1 4 v m i j = − −
G G G
să fie coliniari .
5p
6. Triunghiul ABC are lungimile laturilor AB = 5 , BC = 7 şi AC = 8 . Să se calculeze ( ) m A ) .

Varianta 52
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

52 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 052

1. Se consideră permutarea
6
1 2 3 4 5 6
,
2 4 5 3 6 1
S
 
σ∈ σ =
 
 
.
5p
a) Să se determine
1 −
σ .
5p
b) Să se arate că permutările σşi
1 −
σ au acelaşi număr de inversiuni.
5p c) Să se arate că ecuaţia
4
x = σ nu are soluţii în grupul ( )
6
, S ⋅ .

2. Fie legea de compoziţie „ D ”, definită pe \ prin 2, , , x y xy x y x y = − − + ∀ ∈ D \ şi funcţia
: , ( ) 1 f f x x → = + \ \ .
5p a) Să se arate că (1, ) ∞ este parte stabilă în raport cu „D ”.
5p b) Să se demonstreze că ( ) ( ) ( ) f xy f x f y = D pentru orice , . x y ∈\
5p

c) Ştiind că legea „ D ” este asociativă, să se rezolve în \ ecuaţia
de 10 ori
... 1025.
x
x x x = D D D

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

52 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 052
1. Se consideră funcţia [ ] : 0,1 f →\ , ( )
( ] sin , 0,1
0, 0
x x
f x x
x
π

=
=
¦
¦
´
¦
¹


.
5p a) Să se arate că funcţia f este continuă pe [ ] 0,1 .
5p b) Să se determine domeniul de derivabilitate al funcţiei f.
5p c) Să se arate că, dacă
*
, n∈` atunci ecuaţia ( ) cos f x
x
π
= are cel puţin o soluţie în intervalul
1 1
,
1 n n
| |
|
\ . +
.

2. Fie funcţiile [ ] : 0,1 f →\ , ( )
( )
2
ln 1 f x x = + şi [ ] : 0,1 g →\, ( ) arctg g x x x = .
5p a) Să se calculeze
1
0
( ) . f x dx


5p b) Să se calculeze
1
0
( ) . g x dx


5p c) Să se calculeze aria suprafeţei plane mărginită de graficele funcţiilor f şi g şi de dreptele de ecuaţii
0 x = şi 1 x = .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
53
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 053
5p 1. Să se calculeze
1
2009 3
3
¦ ¹
(
+ ⋅ −
´ `
¸ ¸
¹ )
, unde [ ] x reprezintă partea întreagă a lui x şi { } x reprezintă
partea fracţionară a lui x.
5p
2. Să se determine imaginea intervalului [2, 3] prin funcţia : f → R R,
2
( ) 4 3 f x x x = − + .
5p 3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 8 2 x x + − = .
5p 4. Să se determine probabilitatea ca, alegând un element al mulţimii divizorilor naturali ai numărului 56,
acesta să fie divizibil cu 4.
5p
5. Fie vectorii a i j = +
G G G
, b i j = −
G G G
şi 6 2 u i j = +
G G G
. Să se determine p , r ∈R astfel încât u pa rb = +
G G G
.
5p 6. Să se calculeze lungimea razei cercului circumscris unui triunghi care are lungimile laturilor 5 , 7 şi 8.

Varianta 53
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

53 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 053

1. Pentru orice matrice
2
( ) A∈ ^ M , se notează { }
2
( ) ( ) | C A X AX XA = ∈ = M ^ . Se consideră matricele
1 2 3 4
0 1 0 0 1 0 0 0
, , , .
0 0 1 0 0 0 0 1
E E E E
       
= = = =
       
       

5p
a) Să se arate că dacă , ( ) X Y C A ∈ , atunci ( ). X Y C A + ∈
5p b) Să se arate că dacă
1 2
, ( ) E E C A ∈ , atunci există α∈^astfel încât
2
A I = α .
5p c) Să se arate că dacă ( ) C A conţine trei dintre matricele
1 2 3 4
, , , E E E E , atunci o conţine şi pe a patra.

2. Fie
1 2 3 4 5
3 2 1 4 5
a
 
=
 
 
,
1 2 3 4 5
2 1 4 5 3
b
 
=
 
 
două permutări din grupul
5
( , ). S ⋅
5p a) Să se rezolve în
5
S ecuaţia ax b = .
5p b) Să se determine ordinul elementului ab în grupul
5
( , ) S ⋅ .
5p
c) Fie k ∈] cu
k
b e = . Să se arate că 6 divide k.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

53 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 053
1. Se consideră funcţia : f → \ \, ( )
3
3 f x x x = − şi un număr real m din intervalul ( ) 2, − ∞ .
5p a) Să se determine punctele de extrem ale funcţiei f.
5p b) Să se demonstreze că ecuaţia
3
3 x x m − = are soluţie unică în mulţimea ( ) 1, ∞ .
5p c) Să se determine numărul punctelor de inflexiune ale graficului funcţiei
2
: , ( ) ( ) g g x f x → = \ \ .
2. Fie funcţia : f → \ \, ( )
, 0
sin , 0
x
xe x
f x
x x
 ≤
=

>.
5p a) Să se arate că funcţia f admite primitive pe \.

5p b) Să se determine primitiva F a funcţiei f care are proprietatea ( ) 0 1 F = − .
5p
c) Să se calculeze
0
2
0
0
( )
lim
x
x
x
f t dt
x

>

.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
54
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 054
5p 1. Să se calculeze partea întreagă a numărului
2
( 3 7) + .

5p 2. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale inecuaţia
2 1 3 2
.
1 1 2
x x
x x
− +

− −

5p
3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia
3
2 2 x x − + = .

5p
4. Se consideră dezvoltarea
3 2 49
( ) x y + . Să se determine termenul care îi conţine pe x şi y la
aceeaşi putere.
5p
5. Fie 2
A
r i j = +
JJG G G
, 3
B
r i j = +
JJG G G
şi 3 2
C
r i j = +
JJG G G
vectorii de poziţie ai vârfurilor triunghiului ABC . Să se
determine vectorul de poziţie al centrului de greutate a triunghiului ABC .

5p 6. Să se calculeze lungimea razei cercului circumscris triunghiului ABC , ştiind că 3 BC = şi
1
cos
2
A = .

Varianta 54
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

54 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 054

1. Se consideră matricele
0 1
1 0
A
−  
=
 
 
şi
0 1
1 1
B
 
=
 

 
.
5p a) Să se verifice că AB BA ≠ .
5p b) Să se arate că
4 6
2
2 A B I + = .
5p c) Să se arate că, pentru orice n

∈` ,
2
( )
n
AB I ≠ .

2. Se consideră şirul ( )
0 1 1 1
, 0 , 1, , 1
n n n n
n
F F F F F F n
+ −

= = = + ∀ ≥
`
şi polinoamele
2
1
, [ ] , 1, , 2.
n
n n n n
P Q X P X X Q X F X F n

∈ = − − = − − ∀ ≥ ]
5p
a) Să se arate că polinomul
3
2 1 X X − − este divizibil cu P .
5p b) Să se determine rădăcinile reale ale polinomului
3
Q .
5p c) Să se arate că, pentru orice 2 n ≥ , polinomul
n
Q este divizibil cu P .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

54 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 054
1. Se consideră funcţia : f → \ \, ( )
x
f x e x = − .
5p a) Să se determine punctul în care tangenta la graficul funcţiei f este paralelă cu prima bisectoare.
5p b) Să se arate că valoarea minimă a funcţiei f este 1.
5p
c) Să se arate că funcţia ( ) ( ) : , 1 g g x f x → = − \ \ nu este derivabilă în
0
0 x = .

2. Se consideră funcţiile ( )
2
2
2
: 1, , ( )
1
x t
f f x dt
t
∞ → =


\ şi ( )
2
1
ln
3
0
: 1, , ( ) 3 1
x
t
g g x e dt

∞ → = +

\ .
5p
a) Să se calculeze ( ) 3 f .
5p
b) Să se arate că ( ) ( )
2
2
2
' , 1,
1
x
g x x
x
= ∀ ∈ ∞

.
5p
c) Să se arate că ( ) ( ) ( ) 2 , 1, g x f x x = ∀ ∈ ∞ .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
55
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 055
5p
1. Să se calculeze [ 8] { 2,8} − − − , unde [ ] x reprezintă partea întreagă a lui x şi { } x reprezintă partea
fracţionară a lui x.
5p
2. Să se rezolve în mulţimea × \ \ sistemul
2 2
13
5
x y
x y

+ = 

+ =


.
5p
3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia
1
4 5 2 16 0
x x+
− ⋅ + = .
5p
4. Să se determine x∈N , 2 x ≥ astfel încât
2 2
30
x x
C A + = .
5p
5. Fie punctele ( ) 0;0 O , ( ) 2;1 A şi ( ) 2;1 B − . Să se determine cosinusul unghiului format de vectorii
OA
JJJG
şi OB
JJJG
.
5p 6. Să se calculeze tg2x , ştiind că ctg x = 3.

Varianta 55
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

55 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 055
1. Matricea ( )
2
a b
A
b a
−  
= ∈
 
 
\ M şi şirurile ( ) ( ) ,
n n
n n
x y
∈ ∈ ` `
verifică
1
1
, .
n n
n n
x x
A n
y y
+
+
   
= ∀ ∈
   
   
`
5p a) Să se arate că
2 2 2 2 2 2
1 1
( )( ) , .
n n n n
x y a b x y n
+ +
+ = + + ∀ ∈`
5p b) Să se arate că, dacă
2 2
1 a b + ≤ , atunci şirurile ( ) , ( )
n n n n
x y
∈ ∈ ` `
sunt mărginite.
5p c) Să se arate că, dacă 1 a = şi 3 b = , atunci
6
64
n n
x x
+
= , 0 n ∀ ≥ .

2. Se consideră corpul ( )
11
, , + ⋅ ] .
5p a) Să se arate că ecuaţia
2
ˆ
8 x = nu are soluţii în
11
] .
5p
b) Să se determine numărul polinoamelor de grad doi din [ ]
11
X ] .
5p
c) Să se arate că polinomul
2
ˆ
1 X X + + este ireductibil în [ ]
11
X ] .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

55 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 055

1. Se consideră funcţia : f → \ \, ( )
3 3
3 2 f x x x = − + .
5p
a) Să se calculeze
1
1
( )
lim
1
x
x
f x
x

<

.
5p b) Să se determine punctele de extrem ale funcţiei f.
5p c) Să se determine domeniul de derivabilitate al funcţiei f.

2. Fie funcţia ( ) : 1; f ∞ →\ , ( )
( )( )
1
1 2
f x
x x x
=
+ +
.
5p a) Să se determine o primitivă a funcţiei f.
5p b) Să se demonstreze că [ )
1
1
( ) , 1,
6
x x
f t dt x

≤ ∀ ∈ ∞

.
5p c) Să se calculeze
2
1
6
0
1
x
dx
x +

.


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
56
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 056
5p
1. Să se rezolve în mulţimea numerelor complexe ecuaţia 2 3 4 z z i + = + .
5p
2. Ştiind că
1
x şi
2
x sunt rădăcinile ecuaţiei
2
3 1 0 x x + + = , să se calculeze
3 3
1 2
x x + .
5p
3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 1 5 2 25 0
x x
+ − ⋅ = .
5p 4. Se consideră dezvoltarea
9
2
3
1
a
a
 
+
 
 
, 0 a ≠ . Să se determine rangul termenului care-l conţine pe
4
a .

5p
5. Să se calculeze
2 2
u v −
G G
ştiind că 3 2 u v i j − = +
G G G G
şi 2 3 u v i j + = +
G G G G
.
5p 6. Să se calculeze lungimea razei cercului circumscris unui triunghi dreptunghic care are catetele de
lungimi 5 şi 12.

Varianta 56
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

56 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 056

1. Se consideră matricea
2
2 3
( )
1 2
A
−  
= ∈
 

 
M \ şi funcţia ( ) ( ) ( )
2 2
: , f f X AX → = M M \ \ .
5p a) Să se arate că
2
( ) . f A I =
5p b) Să se arate că
2
( ( )) ( ) , ( ). f X f X X f X X + = + ∀ ∈M \
5p c) Să se arate că funcţia f este bijectivă.

2. Se consideră matricea
1 0
1 1
A
 
=
 
 
şi mulţimea
2
{ ( ) | }. M X AX XA = ∈ = M \
5p a) Să se arate că dacă , X Y M ∈ , atunci XY M ∈ .
5p b) Să se arate că { | det 0} G X M X = ∈ ≠ este grup în raport cu înmulţirea matricelor.
5p
c) Să se determine elementele de ordin doi din grupul G , definit la punctul b).

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

56 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 056
1. Se consideră funcţia
4
:
3
f
 
− →
 
 
\ \ \, ( )
2 5
3 4
x
f x
x
+
=
+
.
5p a) Să se determine asimptota la graficul funcţiei f spre +∞ .
5p
b) Să determine limita şirului ( )
1
, (1) (2)... ( )
n n
n
a a f f f n

= .
5p c) Să se determine punctele de inflexiune ale graficului funcţiei : , ( ) ( ).
x
g g x f e → = \ \
2. Fie funcţia [ ] : 1, f e →\, ( ) ln f x x = .
5p a) Să se calculeze
1
0
( )
x
f e dx

.
5p b) Să se calculeze volumul corpului obţinut prin rotirea graficului funcţiei f în jurul axei Ox .
5p c) Să se arate că
2 1
0 1
( )
e
x
e dx f x dx e + =
∫ ∫
.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
57
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 057
5p
1. Să se arate că numărul 7 4 3 3 + − este natural.
5p
2. Să se arate că
( )( )
2 2
4 5 2 2 1 x x x x + + + + ≥ , oricare ar fi . x∈\
5p 3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia ( )
2
2 2
log log 4 4 x x + = .
5p 4. Să se determine termenul care nu-l conţine pe x , din dezvoltarea
200
3
2
x
x
 
+
 
 
, 0 x > .
5p
5. Se consideră dreapta : 4 8 1 0 d x y − + = şi punctul ( ) 2 ; 1 A . Să se determine ecuaţia dreptei care trece
prin punctul A şi este paralelă cu dreapta d .
5p
6. Triunghiul ABC are 2 AB = , 4 AC = şi ( ) 60 m A =
D
) . Să se calculeze lungimea medianei duse din A.

Varianta 57
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1


57 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 057
1. Fie matricele
2 2,1
3 4
( ) şi ( ),
2 3
n
n
x
A M
y
   
= ∈ ∈
   
   
M \ \ cu
1
1
,
n n
n n
x x
A n
y y
+
+
   
= ∀ ∈
   
   
` şi
0 0
1, 0 x y = = .
5p a) Să se determine
1 2 1
, , x x y şi
2
y .
5p b) Să se arate că 2 (3 2 2) , .
n
n n
x y n + = + ∀ ∈`
5p c) Să se arate că
2 1
6 0, 0
n n n
x x x n
+ +
− + = ∀ ≥ .

2. Se consideră mulţimile de clase de resturi
7
ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ
{0,1, 2, 3, 4, 5, 6} = ] şi
6
{0, 1, 2, 3, 4, 5} = ] .
5p a) Să se rezolve în corpul
7
( , , ) + ⋅ ] ecuaţia
2
ˆ ˆ ˆ
3 4 0. x + =
5p b) Să se determine ordinul elementului
ˆ
3 în grupul
( ) 7
,

⋅ ] .
5p c) Să se arate că nu există niciun morfism de grupuri
*
6 7
: ( , ) ( , ) f + → ⋅ ] ] cu
( )
ˆ
2 3 f = .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

57 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 057
1. Fie funcţia : f → \ \,
2
( ) 1 f x x = + .
5p a) Să se arate că şirul
1
( )
n n
x

definit prin
1
1
2
x = şi
1
( ), 1
n n
x f x n
+
= ∀ ≥ are limită .
5p
b) Să se arate că funcţia : g → \ \ ,
( ) , 0
( )
arctg , 0
xf x x
g x
x x
≤ 
=

>

este derivabilă pe \.
5p c) Să se determine cel mai mare număr real a care are proprietatea ( ) 2ln , (0, ) f x a x x ≥ + ∀ ∈ ∞ .

2. Fie funcţia : f → \ \, ( )
2
x
f x e

= şi F o primitivă a sa.
5p a) Să se calculeze
1
0
( ) xf x dx

.
5p b) Să se calculeze
( )
2
0
cos (1)
lim .
x
F x F
x5p
c) Să se arate că funcţia : , ( ) ( ) ( ) g g x F x f x → = + \ \ are exact un punct de extrem local.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
58
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 058
5p
1. Să se calculeze partea reală a numărului complex
1 4
4 7
i
i
+
+
.
5p
2. Să se determine axa de simetrie a graficului funcţiei : f → R R, ( )
2
3 6 1 f x x x = − + .
5p
3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia
1 1
3 3 10
x x + −
+ = .
5p
4. Să se determine probabilitatea ca, alegând un element al mulţimii { } 1, 3, 5,..., 2009 A = , acesta să fie
multiplu de 3.
5p
5. Se consideră dreapta : 2 1 0 d x y + − = şi punctul ( ) 3, 2 A . Să se determine ecuaţia dreptei care trece
prin punctul A şi este perpendiculară pe dreapta d .
5p 6. Fie triunghiul ABC care are 5 AB AC = = şi 6 BC = . Să se calculeze distanţa de la centrul de
greutate al triunghiului ABC la dreapta BC .

Varianta 58
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1


58 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 058

1. Fie , , , 0, a b c d > matricea
a b
A
c d
 
=
 
 
şi funcţia ( ) ( ) : 0, 0, , ( )
ax b
f f x
cx d
+
∞ → ∞ =
+
.
Se notează
n n n
n n
a b
A
c d
 
=
 
 
, unde
*
. n∈`
5p a) Să se arate că dacă det 0 A = , atunci f este funcţie constantă.
5p
b) Să se arate că, dacă det 0, A ≠ atunci funcţia f este injectivă.

5p c) Să se arate că ( )( )
de ori
... ,
n n
n n
n f
a x b
f f f f x n
c x d

+
= ∀ ∈
+
D D D D `

.

2. Se consideră matricele
1 0 0 1
,
0 0 0 0
A B
   
= =
   
   
şi mulţimea
2
{ , , 1}. | G I aA bB a b a = + + ∈ ≠ − \
5p a) Să se arate că orice matrice din G este inversabilă.
5p b) Să se arate că G este un subgrup al grupului multiplicativ al matricelor inversabile din
2
( ). M \
5p c) Să se arate că ecuaţia
2
2
X I = are o infinitate de soluţii în G.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

58 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 058
1. Se consideră funcţiile : f → \ \, ( )
2
1
x
f x
x
=
+
şi : g → \ \ , ( ) arctg g x x = .
5p
a) Să se calculeze ( ) lim ( ) ( )
x
f x g x
→∞
.
5p b) Să se determine punctele de extrem local ale funcţiei f .
5p c) Să se arate că ( ) ( ) f x g x < , pentru orice ( ) 0, x ∈ ∞ .

2. Fie m∈\ şi funcţia [ ] : 0, 2 f →\ ,
[ ]
( ]
, 0,1
( )
ln , 1, 2
x m x
f x
x x x
 − ∈

=
.

5p
a) Să se arate că, pentru orice , m∈\ funcţia f este integrabilă.
5p b) Să se calculeze
1
1
1
ln
lim
1
x
x
x
t t dt
x →
>


.
5p c) Pentru 1 m = , să se demonstreze că, pentru orice (0, 2) t ∈ există , [0, 2], , a b a b ∈ ≠ astfel încât
( ) ( ) ( )
b
a
f x dx b a f t = −

.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
59
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 059
5p
1. Să se arate că numărul
1 1 1 1
lg 1 lg 1 lg 1 ... lg 1
2 3 4 100
       
− + − + − + + −
       
       
este întreg.
5p

2. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 3 4 1 x x − + − = .
5p
3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia
3
3
1 5
log
log 2
x
x
+ = .
5p
4. Să se determine probabilitatea ca, alegând un element al mulţimii { } 2, 4, 6,..., 2010 A = , acesta să fie
divizibil cu 4 , dar să nu fie divizibil cu 8.
5p
5. Se consideră punctele ( ) 2, A m şi ( ) , 2 B m − . Să se determine m∈R astfel încât 4 AB = .
5p 6. Să se calculeze
2
sin x ştiind că ctg x = 6.

Varianta 59
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1


59 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 059

1. Se consideră sistemul
0
3 2 0
4 0
mx y z
x y z
x y z
+ + = ¦
¦
+ + =
´
¦
− − + =
¹
, cu m∈\.
5p a) Să se determine m∈\ pentru care matricea sistemului are determinantul nenul.
5p b) Să se determine m∈\ astfel încât sistemul să admită cel puţin două soluţii.
5p c) Să se determine m∈\ pentru care dreptele
1 2 3
: 1 0, : 3 2 0, : 4 0 d mx y d x y d x y + + = + + = − − + =
sunt concurente.

2. Se consideră mulţimea
5
| , , 1
0 1
m n
H m n m
¦ ¹ | |
= ∈ = ±
´ ` |
\ .
¹ )

]

.
5p a) Să se verifice că dacă
1 1
0 1
A
| |
=
|
|
\ .


şi

4 0
0 1
B
| |
=
|
|
\ .

, atunci
1
B A A B

⋅ = ⋅ .
5p b) Să se arate că H este un grup cu 10 elemente în raport cu înmulţirea matricelor.
5p c) Să se determine numărul elementelor de ordinul 2 din grupul H.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

59 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 059
1. Se consideră funcţia : f → \ \, ( )
3
f x x x = + .
5p
a) Să se calculeze
( )
lim .
( 1) x
f x
f x →∞ +

5p b) Să se demonstreze că funcţia f este inversabilă.
5p c) Să se calculeze
1
3
( )
lim
x
f x
x

→∞
.
2. Se consideră funcţiile : f → \ \,
2
( ) sin f x x x = şi F o primitivă a lui f .
5p a) Să se calculeze ( ) . f x dx
π
−π


5p b) Să se determine ( ) 1, 3 c∈ astfel încât
3
2
1
( )
2
sin
f x
dx c
x
=

.
5p c) Să se arate că funcţia F nu are limită la +∞ .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
60
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 060
5p 1. Să se arate că
2 8 9
2(1 3 3 ... 3 ) 3 . + + + + <

5p
2. Fie
1 2
, x x soluţiile ecuaţiei
2
5 7 0 x x + − = . Să se arate că numărul
3 3
1 2
x x + este întreg.
5p 3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia
5
5
log log 5
2
x
x + = .
5p 4. Să se determine , 3 x x ∈ ≥ ` astfel încât
2
2 3
3
x
C

= .
5p
5. Se consideră punctele ( ) 2, 3 A şi ( ) 3, 2 B − − . Să se scrie ecuaţia mediatoarei segmentului AB .

5p 6. Fie vectorii u
G
şi v
G
. Ştiind că 5 u v ⋅ =
G G
, 2 u =
JJG
şi 3 v =
JJG
să se calculeze
( ) ( )
cos , u v
G G
) .

Varianta 60
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

60 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 060

1. Se consideră matricea
2 1
4 2
A
 
=
 
− −
 
şi funcţia ( ) ( ) ( )
2 2
: , f f X AX → = \ \ M M .
5p a) Să se calculeze ( ). f A
5p b) Să se arate că
2 2
( )( ) , ( ). f f X O X = ∀ ∈M D \
5p c) Să se arate că
2 2
( ) ( ) , , ( ). f X f Y I X Y + ≠ ∀ ∈M \

2. Se consideră mulţimea ( )
{ } 2 2
|
t
P A AA I = ∈ = \ M , unde
t
A este transpusa matricei A.
5p
a) Să se verifice dacă matricea
0 1
1 0
 
 
 
aparţine mulţimii P.
5p b) Să se arate că înmulţirea matricelor determină pe mulţimea P o structură de grup necomutativ.
5p c) Să se arate că, dacă
2
, , ( ) A B P X ∈ ∈ \ M şi AX B = , atunci . X P ∈

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

SUBIECTUL III (30p) – Varianta 060

1. Se consideră funcţia : f → \ \, ( )
2
1 f x x x = + + .
5p
a) Să se arate că mulţimea valorilor funcţiei f este ( ) 0, ∞ .
5p
b) Să se arate că, dacă ( ) ( ) : , ln g g x f x → = \ \ , atunci ( ) ( ) ( ) ' 1, f x x g x x − ⋅ = ∀ ∈\.
5p c) Să se demonstreze că ( ) g x x < , pentru orice 0 x > , unde g este funcţia definită la punctul b).
2. Fie mulţimea
{ }
1
0
: este derivabilă şi ( ) (0) (1) | M f f f x dx f f = → = =

\ \ .
5p a) Să se arate că funcţia
3 2
: , ( ) 2 3 f f x x x x → = − + \ \ aparţine mulţimii M .
5p b) Să se arate că, dacă f este o funcţie polinomială de grad trei care aparţine lui M , atunci
1
(0).
2
f f
 
=
 
 

5p c) Să se arate că, pentru orice f M ∈ , ecuaţia ( ) 0 f x ′ = are cel puţin două soluţii în intervalul (0,1) .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
61
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 061
5p
1. Să se determine numărul real x ştiind că numerele 1, 1 x x + − şi 4 sunt în progresie aritmetică.

5p
2. Să se determine punctele de intersecţie a parabolei
2
5 6 y x x = + − cu axele de coordonate.
5p
3. Să se rezolve în mulţimea [ ] 0, 2π ecuaţia 2sin 1 0 x + = .
5p
4. Fie mulţimea { } 1, 2, 3, 4,5, 6 M = . Să se determine probabilitatea ca, alegând una dintre submulţimile
mulţimii M , aceasta să aibă 2 elemente.
5p
5. Punctele A, B şi G au vectorii de poziţie 4 7
A
r i j = +
JJG G G
, 2
B
r i j = −
JJG G G
, 4 4
G
r i j = +
JJG G G
. Să se determine
vectorul de poziţie a punctului C astfel încât punctul G să fie centrul de greutate al triunghiului ABC .
5p
6. Fie vectorii u
G
şi v
G
. Dacă 1 u =
G
, 2 v =
G
şi măsura unghiului vectorilor u
G
şi v
G
este
3
π
, să se calculeze
( ) ( )
2 2 u v v u + ⋅ −
G G G G
.

Varianta 61
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

61 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 061

1. Se consideră mulţimea ( )
, , 3
1
| 0 1 0 , ,
0 0 1
a b a b
a b
G M M a b
¦ ¹ | |
¦ ¦
|
= = ∈ ⊂
´ `
|
¦ ¦
\ . ¹ )
\ \ M .
5p a) Să se arate că
, , ,
, , , , .
a b c d a c b d
M M M a b c d
+ +
⋅ = ∀ ∈\
5p b) Să se arate că orice matrice din G este inversabilă.
5p c) Să se calculeze, în funcţie de a şi b , rangul matricei
, ,
t
a b a b
M M − (
,
t
a b
M este transpusa lui
, a b
M ).

2. Se consideră un grup ( ) , K ⋅ , unde { } , , , K e a b c = , e este elementul neutru şi
2 2 2
a b c e = = = .
5p
a) Să se rezolve în grupul K ecuaţia
3
x e = .
5p b) Să se arate că . ab c =
5p
c) Să se arate că grupul ( ) , K ⋅ nu este izomorf cu grupul ( )
4
, + ] .


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

61 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 061

1. Fie funcţia ( ) : 0, f ∞ →\ , ( )
ln
, 1
1
1, 1
x
x
f x x
x= − 

=.
5p a) Să se demonstreze că funcţia f este continuă.
5p b) Să se calculeze
1
( ) 1
lim
1 x
f x
x →


.
5p c) Să se arate că funcţia f este strict descrescătoare.
2. Se consideră funcţia : f → \ \,
2
( ) ln(1 sin ) f x x = + .
5p a) Să se arate că orice primitivă a funcţiei f este crescătoare pe \.
5p b) Să se calculeze
0
( ) cos . f x x dx
π


5p c) Să se calculeze derivata funcţiei ( ) : 1,1 g − →\ , ( )
arcsin
4
( ) .
x
g x f t dt
π
=Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.

SUBIECTUL I (30p) – Varianta 062
5p 1. Să se determine 0 x > ştiind că numerele x , 6 şi 5 x − sunt în progresie geometrică .

5p 2. Se consideră funcţia : f → R R, ( )
2
2 f x x x = + − . Să se calculeze ( ) ( ) ( )
2 1 f f ⋅ − .
5p 3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia cos 2 cos
2 2
x x
π π    
+ = −
   
   
.
5p
4. Să se arate că ( )
2
! n divide ( ) 2 ! n , pentru oricare n natural.
5p
5. Se consideră punctele ( ) 3, 2 A şi ( ) 6, 5 B . Să se determine coordonatele punctelor M şi N ştiind
că acestea împart segmentul [ ] AB în trei segmente congruente, iar ordinea punctelor este , , , A M N B .
5p 6. Să se determine numerele naturale a pentru care numerele , 1 a a + şi 2 a + sunt lungimile laturilor
unui triunghi obtuzunghic.

Varianta 62
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

62 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 062

1. Fie matricea ( )
2
a b
A
c d
 
= ∈
 
 
M \ cu proprietatea că
2
2 A A = .
5p a) Să se arate că matricea
3 1
3 1
B
 
=
 
− −
 
verifică relaţia
2
2 B B = .
5p b) Să se arate că, dacă 2 a d + ≠ , atunci
2
A O = sau
2
2 . A I =
5p
c) Să se arate că, dacă 2 a d + = , atunci ( ) det 0 A = .

2. Se consideră polinoamele
4 6
, [ ] , 1, 1 f g X f X g X ∈ = − = − _ .
5p a) Să se arate că un cel mai mare divizor comun al polinoamelor f şi g este
2
1. X −
5p
b) Să se determine numărul soluţiilor complexe distincte ale ecuaţiei ( ) ( ) 0. f x g x =
5p
c) Să se descompună polinomul f în factori ireductibili în [ ] X _ .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

62 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 062
1. Pentru fiecare număr natural nenul n se consideră funcţia : (0, )
n
f ∞ →\, ( ) ln .
n
n
f x x x = +
5p a) Să se arate că funcţia
2
f este strict crescătoare pe intervalul ( ) 0, ∞ .
5p
b) Să se arate că, pentru orice n

∈` , ecuaţia ( ) 0
n
f x = are exact o rădăcină reală, situată în intervalul

( )
1
,1
e
.
5p
c) Să se calculeze
1
2
3 1
lim
( ) 1 1 x f x x →
| |

|
− −
\ .
.
2. Fie funcţia : f → \ \, ( )
( ]
( )
3
, , 0
1 sin , 0,
x x
f x
x x
¦
∈ −∞
¦
=
´
+ ∈ ∞
¦
¹

.
5p
a) Să se arate că funcţia f este integrabilă pe intervalul [ 2 , 2 ] π π − .
5p b) Să se calculeze
1
( ) f x dx
π


.
5p c) Să se arate că , pentru orice
*
n∈` ,
2
0
( ) 2
n n
f x dx
π
π ≤

.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
63
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 063
5p
1. Să se arate că şirul ( )
n
n
a
∈`
, de termen general
4
3
n
n
a
n
=
+
, este crescător.
5p

2. Să se determine coordonatele punctelor de intersecţie a parabolelor
2
1 y x x = + + şi
2
2 6. y x x = − − +
5p
3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia sin sin 3
4 4
x x
π π    
− = +
   
   
.
5p
4. Suma coeficienţilor binomiali ai dezvoltării
( )
2
2 5
n
x y − este egală cu 32. Să se determine termenul
de rang patru.
5p 5. Să se determine m∈R astfel încât dreptele
1
: 3 2 0 d mx y + + = şi
2
: 2 8 0 d x y + − = să fie concurente.
5p
6. Fie ABCD un patrulater. Să se arate că dacă 0 AC BD ⋅ =
JJJG JJJG
, atunci
2 2 2 2
. AB CD AD BC + = +

Varianta 63
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

63 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 063
1. Se consideră mulţimile
{ } 2
( ) |
t
P S S S = ∈ = \ M şi ( )
{ } 2
|
t
Q A A A = ∈ = − \ M .
5p a) Să se arate că
1 3
3 1
P
 

 
 
şi
0 2
2 0
Q
 

 

 
.
5p b) Să se arate că, dacă , A B Q ∈ , atunci AB P ∈ .
5p c) Să se arate că ( ) det 0 X ≥ , oricare ar fi X Q ∈ .

2. Se consideră polinoamele [ ]
3 2
2 3 45 f X X X X = + + + ∈] şi [ ]
3
2
ˆ ˆ
1 f X X X = + + ∈] .
5p a) Să se arate că rădăcinile din ^ ale polinomului f nu sunt toate reale.
5p
b) Să se arate că polinomul
ˆ
f nu are rădăcini în
2
. ]
5p c) Să se demonstreze că polinomul f nu poate fi scris ca produs de două polinoame neconstante, cu
coeficienţi întregi.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

63 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 063

1. Se consideră funcţia : f → \ \, ( )
3
,
, \
x x
f x
x x
∈ 

=

∈ _
\ _
.
5p a) Să arate că ( ) [ ] , 1,1 f x x x ≤ ∀ ∈ − .
5p b) Să arate că funcţia f este continuă în origine.
5p c) Să se arate că funcţia f nu este derivabilă în origine.
2. Se consideră , a b∈\ şi funcţia : f → \ \,
, 0
( )
cos , 0
x
axe x x
f x
x x b x

 − ≤
=

+ >
.
5p
a) Să se determine a şi b ştiind că funcţia f este primitivă pe \ a unei funcţii.
5p b) Ştiind că 0 a = şi 0 b = , să se calculeze
1
( ) f x dx
π


.
5p c) Să se arate că, dacă 0 b = , atunci
0
lim ( )
n
n
x f x dx
π
→∞
= −∞

.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
64
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 064

5p
1. Să se arate că şirul ( )
1
n
n
a

, de termen general
2
n
a n n = − , este strict monoton.

5p

2. Se consideră funcţiile : f → R R şi : g → R R definite prin ( )
2
2 1 f x x x = + + şi ( ) 2009 g x x = − .
Să se demonstreze că, pentru orice , x∈\ ( )( ) 0. f g x ≥ D
5p
3. Să se rezolve în ( ) 0, π ecuaţia tg tg
3 2
x x
π π    
+ = −
   
   
.

5p
4. Să se determine x∈N , 3 x ≥ ştiind că
1 3
1
9
x x
x x
C C
− −

+ ≤ .
5p
5. Să se determine m∈R ştiind că dreptele ( )
1
: 2 1 0 d mx m y + + − = şi ( )
2
: +2 4 8 0 d m x my + − = sunt
paralele.
5p 6. Fie ABC un triunghi cu tg 2, tg 3. A B = = Să se determine măsura unghiului C.

Varianta 64
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

64 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 064

1. Fie mulţimea
3
| ,
x y
M x y
y x
¦ ¹ | |
= ∈
´ ` |
\ .
¹ )
] şi matricea
2 3
1 2
A
| |
=
|
\ .
.
5p a) Să se arate că dacă
2
( ) Y ∈M ] şi , AY YA = atunci . Y M ∈
5p
b) Să se arate că dacă X M ∈ şi ( ) det 0 X = , atunci
2
X O = .
5p
c) Să se arate că
*
, .
n
A M n ∈ ∀ ∈`

2. Se consideră polinomul
5 4 3 2
3 2 [ ]. f X X X X X = − + − − ∈^
5p a) Să se determine o rădăcină întreagă a polinomului f.

5p b) Să se calculeze
2 2 2
1 2 5
... , x x x + + + unde
1 2 5
, ,..., x x x sunt rădăcinile polinomului . f

5p c) Să se arate că f are o singură rădăcină reală.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

64 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 064
1. Se consideră funcţia ( ) ( ) ( )
2
: , 2 0, , ln 1 f f x
x
 
−∞ − ∪ ∞ → = +
 
 
\ .
5p
a) Să se arate că funcţia f este concavă pe intervalul ( , 2) −∞ − .
5p b) Să calculeze limita şirului ( ) ( ) ( ) ( )
( )
1
1
, 1 2 ... ln
2
n n
n
n n
a a f f f n

+
= + + + − .
5p c) Să se arate că există un punct (1, 2) c∈ astfel încât ( 1) ( ) ( ) (2) c f c f c f ′ − + = .

2. Fie funcţia [ ] ( )
4
1
: 0,1 ,
1
f f x
x
→ =
+
\ .
5p a) Să se calculeze
1
0
( ) xf x dx

.
5p b) Să se arate că
1
0
( ) 1
4
f x dx
π
≤ ≤

.
5p c) Să se calculeze
( ) ( ) ( )
( ) ( )
2
1
2
0
( ) ' f x f x f x
dx
f x
′′ −

.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
65
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 065
5p
1. Să se determine primul termen al progresiei aritmetice
1 2
, ,13,17,... a a .

5p
2. Să se arate că funcţia : f → R R, ( )
3
2sin f x x x = + este impară.
5p
3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 3sin 3 cos 0 x x + = .
5p
4. Să se determine probabilitatea ca, alegând un număr din mulţimea numerelor naturale de trei cifre,
acesta să aibă suma cifelor egală cu 2.
5p
5. Să se determine m∈R ştiind că dreptele
1
: 3 2 0 d mx y + − = şi
2
: 12 2 1 0 d x y + + = sunt perpendiculare.

5p
6. Ştiind că
1
tg
2 3
α
= , să se calculeze sinα .

Varianta 65
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

65 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 065

1. Se consideră sistemul
4
2 3 6
3 2
ax y z
x y z
x y z b
+ + = ¦
¦
+ + =
´
¦ − − =
¹
, cu , a b∈\.
5p a) Să se determine , a b pentru care sistemul are soluţia (1, 1, 1).
5p b) Să se determine , a b astfel încât sistemul să fie incompatibil.
5p c) Să se arate că pentru orice a∈] există b∈] astfel încât sistemul să admită soluţii cu toate
componentele numere întregi.

2. Se consideră mulţimea de matrice
2
0 0
0 0 | , ,
a
A a a b c
b c a
¦ ¹ | |
¦ ¦ |
= ∈
´ ` |
¦ ¦ |
\ .
¹ )


] .
5p a) Să se determine numărul elementelor mulţimii A.
5p
b) Să se arate că, pentru orice X A ∈ ,
2
3
X I = sau
2
3
X O = .
5p
c) Să se determine numărul matricelor X din mulţimea A care au proprietatea
2
3
X O = .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

65 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 065
1. Se consideră funcţia : f → \ \, ( )
x
f x x e = + .
5p a) Să se arate că funcţia f este bijectivă.
5p b) Să se arate că ( ) 2 1, f x x x ≥ + ∀ ∈\.

5p
c) Să se demonstreze că, dacă ( ) 1, f x mx x ≥ + ∀ ∈\, atunci 2 m = .
2. Fie funcţia : , f → \ \ ( )
3
sin cos f x x x = şi F o primitivă a funcţiei f pe \.
5p a) Să arate că există c∈\ astfel încât
4
4 ( ) sin F x x c = + .
5p b) Să se calculeze aria subgraficului restricţiei funcţiei f la intervalul 0,
2
π
 
 
 
.
5p c) Să se arate că
2 1
0
( ) 0
n
f x dx
π
+
=

, pentru orice n∈`.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
66
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 066
5p
1. Să se calculeze ( )( ) ( )( ) 2 3 2 1 2 2 i i i i + − − − − .
5p
2. Să se arate că
1
3
este o perioadă a funcţiei : f → R R, ( ) {3 } f x x = , unde { } a este partea fracţionară a
numărului a.
5p
3. Să se rezolve în [ ] 0, 2π ecuaţia 3sin cos 1 x x − = .
5p
4. Să se calculeze
10
20
9
20
C
C
.
5p
5. Se consideră punctele ( ) 2, 3 A , ( ) 4, B n , ( ) 2, 2 C şi ( ) , 5 D m . Să se determine , m n∈R astfel încât
patrulaterul ABCD să fie paralelogram .

5p
6. Să se calculeze
2
cos x , ştiind că tg 4 x = .

Varianta 66
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1


66 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 066
1. Fie dreptele
1 2 3
: 2 3, : 3 4 1, : 4 3 d x y d x y d x y m + = − = − + = , unde m∈\.
5p a) Să se determine m astfel încât dreptele să fie concurente.
5p b) Să se demonstreze că există o infinitate de valori ale lui m pentru care vârfurile triunghiului
determinat de cele trei drepte au toate coordonatele întregi.
5p c) Să se calculeze valorile lui m pentru care triunghiul determinat de cele trei drepte are aria 1.

2. Fie polinomul
3 2
2 2 f X aX aX = − − + , cu a∈\ şi cu rădăcinile complexe
1 2 3
, , . x x x
5p a) Să se calculeze ( 1) f − .
5p b) Să se determine a pentru care polinomul are trei rădăcini reale.
5p c) Să se determine a astfel încât
1 2 3
| | | | | | 3. x x x + + =

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

SUBIECTUL III (30p) – Varianta 066
1. Se consideră funcţia ( )
2
: , l 1 f f x x → = − − \ \ .
5p
a) Să se calculeze derivata funcţiei f pe intervalul ( 1,1) − .
5p b) Să se determine ecuaţia asimptotei spre +∞ la graficul funcţiei f.
5p c) Să se arate că funcţia
2
: (0, ) , ( ) ( ) g g x x f x

∞ → = \ este mărginită.
2. Fie funcţia
4 2
:[0,1] [1, 3], ( ) 1 f f x x x → = + + . Se admite că funcţia f are inversa g .
5p
a) Să se calculeze
3
4
0
2 1
( )
t
dt
f t
+

.
5p b) Să se arate că ( ) ( )
1 3
0 1
3 f x dx g x dx + =
∫ ∫
.
5p c) Să se demonstreze că, dacă [ ] 1, 3 α∈ , atunci are loc inegalitatea ( ) ( )
1
0 1
f x dx g x dx
α
+ ≥ α
∫ ∫
.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
67
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 067
5p
1. Să se determine primul termen al progresiei geometrice cu termeni pozitivi
1 3
, 6, , 24, ... b b .

5p
2. Să se determine m∈R astfel încât funcţia : f → R R,
2
( ) (3 ) 3 f x m x = − + , să fie strict crescătoare.

5p
3. Să se calculeze
2 3 4
sin sin sin sin
3 3 3 3
π π π π
+ + + .
5p
4. Se consideră mulţimea M a tuturor funcţiilor definite pe { } 1, 2, 3 A = cu valori în { } 5, 6, 7 B = . Să se
calculeze probabilitatea ca, alegând o funcţie din mulţimea M, aceasta să fie injectivă .
5p
5. Se consideră punctul G, centrul de greutate al triunghiului ABC. Prin punctul G se duce paralela la AB
care intersectează dreapta BC în punctul P. Să se determine m∈R astfel încât GP mAB =
JJJG JJJG
.

5p 6. Să se calculeze cos2α , ştiind că
1
cos
3
α = .

Varianta 67
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

67 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 067

1. Fie sistemul
1
1
2
x y z
x my z
x my mz
+ + =
¦
¦
+ + =
´
¦ + + = −
¹
, cu m∈\ şi matricea
1 1 1
1 1
1
A m
m m
| |
|
=
|
\ .
.

5p a) Să se calculeze ( ) det A .
5p
b) Să se arate că ( ) rang 2 A ≠ , oricare ar fi m∈\.
5p c) Să se determine valorile întregi ale lui 1 m ≠ ,

pentru care sistemul

are soluţie cu componente întregi.

2. Fie permutările
1 2 3 4 1 2 3 4
, ,
2 3 4 1 3 1 4 2
| | | |
α = β =
| |
\ . \ .
1 2 3 4
4 3 1 2
| |
γ =
|
\ .
, elemente ale grupului
4
( , ). S ⋅
5p a) Să se verifice că γ este soluţie a ecuaţiei . x x α = β

5p
b) Să se arate că
4 4
α β = .
5p c) Să se determine o soluţie a ecuaţiei
3 3
x x β α = în
4
S .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

67 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 067

1. Se consideră mulţimea de funcţii
[ ] ( ) ( ) { }
: 1,1 este de două ori derivabilă şi 0 0, ' 0 1 M f f f f = − → = = \ .
5p
a) Să se arate că funcţia [ ] ( ) : 1,1 , sin
x
u u x e x − → = \ aparţine mulţimii M.
5p
b) Să se arate că , dacă f M ∈ şi ( ) [ ] { } 0, 1,1 \ 0 f x x ≠ ∀ ∈ − , atunci ( )
1
0
lim 1 ( )
x
x
f x e

+ = .
5p c) Să demonstreze că, dacă f M ∈ şi
*
n∈` , atunci
1
0
( ) (0)
lim
2
n n
n
x
f x x nf
x
+

′′ −
= .
2. Fie funcţiile [ ] ( )
1
: 0,1 ,
1
f f x
x
→ =
+
\ şi
[ ) ( )
0
: 0, , ( )
x
g g x f t dt ∞ → =

\ .
5p a) Să se arate că ( ) ln(1 ) g x x = + .
5p b) Să se calculeze
1
2
0
( ) ( ) f x g x dx

.
5p c) Să se demonstreze că
*
1 2 3
... ln 2,
n
f f f f n n
n n n n
       
+ + + ≤ ∀ ∈
       
       
` .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
68
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 068
5p
1. Să se arate că numărul
25 25
4 3 4 3 i i
+
+ −
este întreg.
5p
2. Să se determine m∈R astfel încât funcţia : f → R R,
2
( ) ( 2) 3 f x m x = − − să fie strict descrescătoare.

5p 3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia
1
arctg arctg
3 3 3
x π
+ = .
5p 4. Să se determine probabilitatea ca alegând un număr din mulţimea numerelor naturale pare de două
cifre , acesta să fie divizibil cu 4.
5p
5. Pe laturile AB şi AC ale triunghiului ABC se consideră punctele M şi respectiv N astfel încât
3 AM MB =
JJJJG JJJG
şi
3
4
AN AC =
JJJG JJJG
. Să se demonstreze că vectorii MN
JJJJG
şi BC
JJJG
sunt coliniari.
5p
6. Să se calculeze
11
sin
12
π
.

Varianta 68
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

68 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 068
1. Se consideră matricele
3
( ) A∈ \ M şi
t
B A A = + , unde
t
A este transpusa matricei A.
5p
a) Să se arate că
t
B B = .
5p
b) Să se demonstreze că, dacă
2
2 B I = , atunci ( ) det 1 A ≥ .
5p c) Să se demonstreze că, dacă , x y ∈^ şi matricea
t
xA yA + este inversabilă, atunci 0. x y + ≠

2. Se consideră ecuaţia
3
0 , , x px q p q + + = ∈\, şi
1 2 3
, , x x x soluţiile complexe ale acesteia.
5p a) Ştiind că 1 p = şi 0 q = , să se determine
1 2 3
, , x x x .
5p b) Să se determine p şi q ştiind că
1
1 x i = + .
5p c) Să se arate că
7 7 7 3 3 3 2 2 2 2
1 2 3 1 2 3 1 2 3
12( ) 7( )( ) x x x x x x x x x + + = + + + + .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

68 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 068
1. Se consideră funcţia ( ) : 0, f ∞ →\ , ( )
1 2 1
ln
1 2 3
x
f x
x x
+
= +
+ +
.
5p a) Să se calculeze ( ) ( ) , 0, f x x ′ ∈ ∞ .
5p b) Să arate că ( ) ( ) 0, 0, f x x < ∀ ∈ ∞ .
5p c) Să demonstreze că şirul ( )
1
n
n
x

,
1 1 1
1 ... ln
2 2
n
x n
n
 
= + + + − +
 
 
este strict descrescător.
2. Fie funcţia : , f → \ \ ( )
2
0
x
t
f x e dt =

.
5p a) Să se arate că funcţia f este impară.
5p b) Să se arate că lim ( )
x
f x
→∞
= ∞ .
5p c) Să se arate că
1
0
( ) 2 f x dx e ≤ −

.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
69
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 069
5p
1. Să se determine z ∈C ştiind că
z 7
6
i
z
+
= .
5p
2. Fie funcţia : f → \ \, ( ) 2 1 f x x = + . Să se calculeze ( ) ( ) ( ) ( ) 1 2 3 ... 50 f f f f + + + + .
5p
3. Se consideră funcţia : f → N N, ( ) 3 1 f x x = + . Să se demonstreze că funcţia f este neinversabilă.
5p
4. Să se calculeze probabilitatea ca, alegând o cifră din mulţimea { } 0,1, 2,..., 9 , aceasta să verifice
inegalitatea ( ) 1 ! ! 100 x x + − ≤ .
5p
5. Să se arate că dreptele de ecuaţii
1
: 2 1 0 d x y − + = şi
2
: 2 1 0 d x y + − = sunt simetrice faţă de axa Oy.
5p
6. Să se calculeze
7
cos
12
π
.

Varianta 69
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

69 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 069

1. Fie matricea
3
1 1 0
0 0 1 ( ).
0 1 0
A
 
 
= ∈
 
 
M \
5p a) Să se verifice relaţia
3 2
3
. A A A I − = −
5p b) Să se arate că
2 2
3
, , 3.
n n
A A A I n n

− = − ∀ ∈ ≥ `
5p
c) Să se arate că, pentru orice
*
, n∈` suma elementelor matricei
n
A este 3. n +

2. Pentru fiecare n

∈` se defineşte polinomul 1 [ ] .
n
n
P X X = − ∈^
5p a) Să se determine rădăcinile complexe ale polinomului
4
P .
5p
b) Să se descompună polinomul
3
P în factori ireductibili în [ ] X ^ .
5p
c) Să se descompună polinomul
6
P în factori ireductibili în [ ] X \ .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

69 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 069
1. Se consideră funcţia : f → \ \, ( )
3 2
3
2
f x x = .
5p a) Să se studieze derivabilitatea funcţiei f în origine.
5p
b) Să arate că, pentru orice ( ) 0, k ∈ ∞ , există ( ) , 1 c k k ∈ + astfel încât ( ) ( )
3
1
1 f k f k
c
+ − = .
5p
c) Să se demonstreze că şirul ( )
1
n
n
a

,
3 3 3
1 1 1
... ( )
1 2
n
a f n
n
= + + + − , este strict descrescător.

2. Fie funcţia ( ) : 1, , f − ∞ →\ ( ) ( )
2 3
ln 1
2 3
x x
f x x x = − + − + .
5p a) Să se calculeze
1
0
( ) f x dx

.
5p b) Să se calculeze
( )
5
0
lim
x
F x
x

, unde funcţia [ ) : 0, F ∞ →\,
0
( ) ( )
x
F x f t dt =

, [ ) 0, x∈ +∞ .
5p c) Să se arate, folosind eventual funcţia f, că
1
0
5
ln(1 )
12
x dx + ≤

.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1


EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
70
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 070
5p
1. Să se calculeze ( )
20
1 . i +
5p

2. Se consideră funcţia : f

→ R R, ( )
1
f x
x
= . Să se calculeze suma
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
10 9 ... 1 1 ... 9 10 S f f f f f f f f f f f f = − + − + + − + + + + .
5p
3. Să se arate că funcţia : f → R R,
( )
2
( ) log 1 3
x
f x = + este injectivă .
5p
4. Să se calculeze
3 3
5 5
6 A C − .

5p
5. Să se determine m∈R ştiind că distanţa de la punctul ( ) , 1 A m m+ la dreapta : 3 4 1 0 d x y − − = este 1.

5p
6. Să se calculeze cos75 cos15 −
D D
.

Varianta 70
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

70 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 070
1. Pentru orice două matrice
2
, ( ) A B∈M \ se defineşte matricea [ , ] . A B AB BA = −
5p a) Pentru
2
( ) A∈M \ , să se calculeze
2
[ , ] A A .
5p
b) Să se arate că, pentru orice
2
( ) A∈M \ ,
*
2
[ , ] , A A O = unde
*
A este adjuncta matricei . A
5p c) Să se arate că, pentru orice
2
, , ( ) A B C∈M \ , [ ] [ ] [ ]
2
,[ , ] ,[ , ] ,[ , ] . A B C B C A C A B O + + =

2. Se consideră intervalul ( ) 0,1 H = .
5p
a) Să se arate că relaţia
(1 )(1 )
ab
a b
ab a b
=
+ − −
D defineşte o lege de compoziţie pe . H
5p
b) Să se arate că funcţia ( ) ( ) ( ) : 0, 0,1 ,
1
x
f f x
x
+∞ → =
+
are proprietatea ( ) ( ) ( ), , 0, f xy f x f y x y = ∀ > D
unde legea " " D este definită la punctul a).
5p c) Ştiind că legea " " D definită la punctul a) este asociativă, să se rezolve în mulţimea ( ) , H D ecuaţia

1
.
2
x x x = D D

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

70 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 070

1. Se defineşte funcţia
2
0 0
: , ( )
x
f f x e → = \ \ şi, pentru fiecare
*
n∈` , se defineşte funcţia :
n
f → \ \
prin
1
( ) ( )
n n
f x f x

′ = .
5p a) Să se arate că
2
3
( ) 8
x
f x e = , x ∀ ∈\ .
5p b) Să determine asimptotele graficului funcţiei
n
f .
5p c) Să se calculeze
( ) ( ) ( )
( )
1 2 1
...
lim
n
n
n
f a f a f a
f a

→∞
+ + +
, unde a este un număr real.
2. Fie funcţia [ ) : 0, , f ∞ →\ ( )
2
ln , 0
0 , 0
x x x
f x
x
¦
¦ ≠
=
´
=
¦
¹
.
5p a) Să se arate că funcţia f este integrabilă pe intervalul [ ] 0,1 .
5p b) Să se calculeze
1
0
( ) f x dx

.
5p c) Să se calculeze
1
1 e
f dx
x
| |
|
\ .

.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
71
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 071
5p
1. Să se calculeze
7 7
log 2009 log 287 1 − − .
5p

2. Se consideră funcţia : f

→ R R, ( )
2
2
1
f x x
x
= − . Să se arate că funcţia f este pară.
5p
3. Să se arate că valoarea maximă a funcţiei : f → \ R, ( )
4
3 f x x = − este ( ) 0 f .
5p
4. Să se determine n∈N , 2 n ≥ , astfel încât
1 2
3 2 8
n n
C C + = .

5p 5. Se consideră triunghiul ABC şi punctele ', ', ' A B C astfel încât 2 , A C BA ′ ′ =
JJJJG JJJG
2
5
B C AC ′ =
JJJJG JJJG
,
3 C A BC ′ ′ =
JJJG JJJJG
. Să se arate că dreptele , AA BB ′ ′ şi CC′ sunt concurente.
5p
6. Să se determine ecuaţia medianei corespunzătoare laturii BC a triunghiului ABC , ştiind că (2, 2) A şi
ecuaţiile medianelor duse din B şi C sunt 2 2 0 x y + − = , respectiv 2 0 x y − + = .

Varianta 71
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

71 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 071
1. Se consideră determinantul de ordin 2, n ≥
2 1 0 0 ... 0 0
1 2 1 0 ... 0 0
0 1 2 1 ... 0 0
0 0 ... ... ... 1 0
0 0 ... ... ... 2 1
0 0 ... ... ... 1 2
n
D = % % % .


5p a) Să se calculeze
3
2 1 0
1 2 1
0 1 2
D = .
5p b) Să se verifice că
1 2
2 , 4.
n n n
D D D n
− −
= − ∀ ≥
5p c) Să se arate că 1, 2.
n
D n n = + ∀ ≥

2. Un grup ( , ) G ⋅ , cu elementul neutru e, are proprietatea ( ) p dacă
2
x e = , x G ∀ ∈ .
5p a) Să se verifice că mulţimea
2 2
× ] ] , împreună cu legea de compoziţie dată de

2
( , ) ( , ) ( , ), , , , a b c d a c b d a b c d ⋅ = + + ∀ ∈] este un grup care are proprietatea ( ). p

5p
b) Să se arate că dacă un grup G are proprietatea ( ) p , atunci
2 2 2
( ) , , xy x y x y G = ∀ ∈ .

5p c) Să se arate că orice grup care are proprietatea ( ) p este comutativ.


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

71 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 071
1. Se consideră funcţia ( ) : 0, f ∞ →\ , ( ) ( ) ln 1 f x x x = − + .
5p a) Să se calculeze ( ) ( ) , 0, f x x ′ ∈ ∞ .
5p b) Să arate că ( ) ( ) 0, 0, f x x > ∀ ∈ ∞ .
5p
c) Să se calculeze ( ) lim
x
f x
→∞
.
2. Se consideră funcţia : , F → \ \ ( )
2
1
x
F x t dt =

.
5p a) Să se verifice că ( )
1
1 1 ( ) 2 ,
x
x F x x
+
+ + = ∀ ∈\ .
5p b) Să se calculeze
1
lim ( )
x
F x
→−
.

5p c) Să se arate că există o funcţie continuă : ( 1, ) f − ∞ →\, astfel încât ( )
0
1 ( ) , ( 1, )
x
F x f y dy x = + ∀ ∈ − ∞

.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
72
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 072
5p 1. Să se arate că numărul
100
cos sin
4 4
i
π π  
+
 
 
este real.
5p

2. Se consideră funcţia : f

→ R R, ( )
3
1
f x x
x
= − . Să se arate că funcţia f este impară.

5p
3. Să se determine imaginea funcţiei
2
:[1, 4] , ( ) . f f x x x → = − \

5p
4. Să se calculeze
0 2009 1 2008 2 2007 2 2009 2009
2009 2009 2009 2009
5 5 4 5 4 ... 4 C C C C ⋅ − ⋅ ⋅ + ⋅ ⋅ − − ⋅ .
5p
5. Se consideră punctul ( ) 1, 2 A şi dreapta de ecuaţie : 4 2 5 0 d x y − + = . Să se determine ecuaţia
perpendicularei duse din punctul A pe dreapta d .

5p 6. Să se calculeze sin75 cos15 ⋅
D D
.

Varianta 72
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

72 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 072

1. Se consideră matricea
3
1 1 1
1 1 1 ( ).
1 1 1
A
 
 
= ∈
 
 
\ M
5p a) Să se rezolve ecuaţia
2
3
det( ) 0, . I xA x + = ∈\
5p b) Să se determine o matrice
3
( ) B∈ \ M cu proprietatea
2
. B A =
5p c) Să se arate că ( )
2
3
( ), , det( )det( ) det . C M x C xA C xA C ∀ ∈ ∀ ∈ + − ≤ \ \
2. Se consideră polinomul
3
p X X m = − + cu m∈\ şi cu rădăcinile
1 2 3
, , . x x x ∈^
5p a) Ştiind că 6 m = − , să se determine
1 2 3
, , x x x .
5p b) Să se calculeze
4 4 4
1 2 3
. x x x + +
5p
c) Să se determine m∈\ pentru care polinomul p are toate rădăcinile întregi.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

72 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 072

1. Se consideră funcţia { } : \ 1 f − → \ \, ( )
2
1
1
x x
f x
x
+ +
=
+
.
5p a) Să se determine ecuaţia asimptotei spre +∞ la graficul funcţiei f.
5p b) Să se calculeze ( ) { } , \ 1 f x x ′ ∈ − \ .
5p c) Să se demonstreze că funcţia f este concavă pe intervalul ( ) , 1 −∞ − .
2. Pentru orice
*
n∈` se consideră funcţia : , ( ) | sin |
n n
f f x nx → = \ \ şi numărul
2 ( )
n
n
f x
I dx
x
π
π
=

.
5p a) Să se calculeze ( )
2
0
f x dx
π

.
5p b) Să se arate că ln 2
n
I ≤ .
5p c) Să se arate că
2 1 1 1
...
1 2 2
n
I
n n n
 
≥ + + +
 
π + +
 
.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
73
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 073
5p
1. Să se calculeze 5 12 12 5 i i − − + .

5p
2. Se consideră funcţia : f → R R, ( )
2 4
f x x x = − . Să se calculeze ( )(1) f f f f D D D .
5p
3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 2 4 20
x x
+ = .

5p
4. Să se determine probabilitatea ca, alegând un element al mulţimii { } 0, 5,10,..., 2010 A = , acesta
să fie divizibil cu 25 .
5p 5. Se consideră un triunghi ABC, cu lungimile laturilor , AB c AC b = = şi un punct D astfel încât
. AD bAB cAC = +
JJJG JJJG JJJG
Să se arate că semidreapta [AD este bisectoarea unghiului . BAC

5p 6. Fie ,
2
π
α π
 

 
 
astfel încât
1
cos 2
2
α = . Să se calculeze cosα .

Varianta 73
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

73 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 073

1. Fie matricea
2
( )
a b
M
c d
| |
= ∈
|
\ .
\ M . Se asociază fiecărui punct ( , ) A x y punctul ( ', ')
M
A x y , unde
'
.
'
x a b x
y c d y
| | | || |
=
| | |
\ . \ .\ .

5p a) Ştiind că 1, 2, 3, 4 a b c d = = = = şi că ( 1,1) A − , să se determine coordonatele punctului
M
A .
5p b) Ştiind că 1, 2, 2, 4 a b c d = = = = , să se arate că toate punctele
M
A se află pe dreapta 2 . y x =
5p c) Fie A, B, C trei puncte în plan. Dacă se notează cu S şi
M
S ariile triunghiurilor ABC , respectiv
M M M
A B C , atunci | det | .
M
S S M = ⋅

2. Se consideră mulţimea
2
ˆ
0 , , ,
ˆ ˆ
0 0
|
a b c
A a d a b c d
a
¦ ¹ | |
¦ ¦
|
= ∈
´ `
|
| ¦ ¦
\ . ¹ )
] .
5p a) Să se determine numărul elementelor mulţimii A.
5p
b) Să se arate că mulţimea A este parte stabilă în raport cu înmulţirea matricelor din ( )
3 2
] M .
5p
c) Să se rezolve ecuaţia
2
X X = , cu X A ∈ .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

7 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 073
1. Fie a∈\ şi funcţia { } : 1,1 f − →\ , ( )
2
2
1
x x a
f x
x
+ +
=

.
5p
a) Să se calculeze lim ( )
x
x
f x
→∞
.
5p b) Să se determine valoarea numărului a ştiind că 3 este punct de extrem local al funcţiei f.
5p c) Să se determine valoarea numărului a ştiind că graficul funcţiei f are exact o asimptotă verticală.

2. Se consideră funcţia
0 0
: , ( ) 1 f f x → = \ \ şi, pentru orice
*
n∈` , se defineşte funcţia :
n
f → \ \,

1
0
( ) ( )
x
n n
f x f t dt

=

.
5p a) Să se arate că
2
1 2
( ) 2 ( ), f x f x x = ∀ ∈\ .
5p
b) Să se calculeze
1
( ) 1
lim
( ) 2
n
x
n
xf x
f x →∞
+
+
+
.
5p c) Să se calculeze volumul corpului obţinut prin rotirea graficului funcţiei :[0, ] [0, ] g π → π ,

1
( ) ( )sin g x f x x = în jurul axei Ox .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
74
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 074
5p
1. Să se rezolve în mulţimea numerelor complexe ecuaţia
2
3 4 0 z z + + = .

5p
2. Se consideră funcţia ( ) : 0, f ∞ →R, ( ) 2 2 f x x m = − + . Să se determine m∈\ astfel încât graficul
funcţiei f să nu intersecteze axa Ox.
5p 3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia
3
2 2 0 x x − + − = .

5p
4. Să se arate că
a b
a b a b
C C
+ +
= , pentru oricare , a b

∈` .
5p
5. Să se determine m∈\ astfel încât punctele ( ) 3, 3 A , ( ) 2, 4 B şi ( ) 2 , 1 C m m − să fie coliniare.

5p 6. Fie ,
2
π
α π
 

 
 
astfel încât
1
cos 2
2
α = − . Să se calculeze sinα .

Varianta 74
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

74 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 074

1. Se consideră matricea
0 1 1
1 0 2 .
1 2 0
A
−  
 
= −
 

 

5p a) Să se calculeze det A.
5p b) Să se verifice relaţia
2
3 3
( 6 ) . A A I O + =
5p c) Să se arate că
2
3
det( ) 0, . I xA x + ≥ ∀ ∈\
2. Se consideră , a b∈] şi polinomul
3 2
p X aX X b = + + + , cu rădăcinile
1 2 3
, , . x x x ∈^
5p a) Ştiind că 1 a b = = , să se afle rădăcinile polinomului p.
5p b) Să se determine a şi b , ştiind că polinomul p are rădăcina dublă 1.
5p
c) În cazul 1 b = , să se determine valorile lui a pentru care polinomul p are o rădăcină raţională.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

74 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 074
1. Se consideră funcţia ( ) : 2, 2 f − →\, ( )
2
ln
2
x
f x
x
+
=

.
5p a) Să se determine ecuaţiile asimptotelor la graficul funcţiei f.
5p b) Să se studieze monotonia funcţiei f .
5p c) Să se calculeze
1
lim
x
xf
x →∞
 
 
 
.
2. Fie funcţia : f → \ \, ( )
2
2
1
x
t
f t e dx
x
 
= −
 
 

şi numerele
2
2
1
1
A dx
x
=

,
2
1
x
e
B dx
x
=

.
5p
a) Să se arate că ( )
4 2
2
2 ,
2
e e
f t At Bt t

= − + ∀ ∈\.
5p b) Să se arate că ( ) ( ) 2 2 , f B t f B t t − = + ∀ ∈\.
5p
c) Să se demonstreze că
2
2 2 2
2
2
1 1 1
1
x
x
e
dx e dx dx
x
x
   
 

 
   
 
   
∫ ∫ ∫
.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1


EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.

SUBIECTUL I (30p) – Varianta 075
5p
1. Să se ordoneze crescător numerele
3
2
1
27, log
16
a b = − = şi 2 c = − .
5p 2. Să se determine valorile parametrului real m ştiind că parabola asociată funcţiei : f → \ \,
( )
2
2 f x x mx m = + − se află situată deasupra axei Ox .
5p
3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia
( )
2
2
log 2 1 x x + − = .
5p 4. Se consideră dreptele paralele
1
d ,
2
d şi punctele distincte
1
, , A B C d ∈ ,
2
, , , M N P Q d ∈ . Să se
determine numărul triunghiurilor care au toate vârfurile în mulţimea celor şapte puncte date.
5p
5. Să se determine coordonatele simetricului punctului ( ) 3; 2 A − faţă de mijlocul segmentului [ ] BC ,
unde ( ) 1; 4 B − şi ( ) 5, 1 C − − .
5p
6. Să se calculeze aria triunghiului ABC în care 4 AM BC = = , unde M este mijlocul lui ( ) BC , iar
( ) 150 m AMC =
D
) .

Varianta 75
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

75 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 075

1. Se consideră matricele
2 1 1
1 2 1
1 1 2
A
− −  
 
= − −
 
− −
 
,
1 1 1
1 1 1
1 1 1
B
 
 
=
 
 
şi
2
1
,
3
3
x
x
M A B
x
= + cu
*
x∈\ .
5p a) Să se calculeze produsul AB.
5p b) Să se arate că
x y xy
M M M = ,
*
, . x y ∀ ∈\
5p c) Să se arate că, pentru orice x real nenul, ( ) det 0
x
M ≠ .
2. Se consideră polinomul
4 3
1, p X aX aX = − − + cu a∈\ şi cu rădăcinile
1 2 3 4
, , , x x x x ∈^ .
5p a) Să se verifice că
1 2 3 4
1 2 3 4
1 1 1 1
. x x x x
x x x x
+ + + = + + +
5p
b) Să se arate că polinomul p nu este divizibil cu
2
1 X − pentru nicio valoare a lui . a
5p c) Să se arate că dacă
1
2
a = , atunci toate rădăcinile polinomului p au modulul 1.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

75 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 075
1. Se consideră , 1 α∈ α > \ şi funcţia : ( 1, ) f − ∞ →\, ( ) (1 ) f x x x
α
= + − α .
5p a) Să se studieze monotonia funcţiei f.
5p b) Să se demonstreze că ( ) ( ) { } ( ) 1 1 , 1, \ 0 , 1, x x x
α
+ > + α ∀ ∈ − ∞ ∀α∈ ∞ .
5p c) Să se demonstreze că 2 ( ) (2 ) (2 ), , [0, ) f x y f x f y x y + ≤ + ∀ ∈ ∞ .
2. Fie funcţia ( ) : 1, f − ∞ →\, ( )
1
x
f x
x
=
+
.
5p a) Să se calculeze
1
0
( ) f x dx

.
5p b) Să se calculeze
3
2
1
( )[ ] f x x dx

, unde [ ] x reprezintă partea întreagă a numărului real x .
5p c) Să se arate că şirul
1
( )
n n
a

, dat de
0
(1) (2) (3) ... ( ) ( )
n
n
a f f f f n f x dx = + + + + −

, este convergent.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
76
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 076
5p
1. Să se verifice dacă numărul 3 2 2 − aparţine mulţimii
{ }
2 | , a b a b + ∈Z .
5p 2. Se consideră ecuaţia
2
3 1 0 x x − + = , cu rădăcinile
1
x şi
2
x . Să se arate că
2 2
1 2
. x x + ∈`
5p
3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia arctg 3 arctg .
2
x
π
+ =
5p
4. Să se arate că oricare ar fi n natural, 1 n ≥ , are loc egalitatea
2 2 1
2
n n
n n
C C

= ⋅ .
5p
5. Se consideră vectorii u i j = −
G G G
şi 2 4 v i j = +
G G G
. Să se calculeze modulul vectorului u v +
G G
.
5p
6. Fie ,
2
π
α π
 

 
 
, astfel încât
3
sin
5
α = . Să se calculeze tg
2
α
.

Varianta 76
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

76 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 076

1. Se consideră matricea
2
2
2
1
1
1
a ab ac
A ba b bc
ca cb c
 
+
 
= +
 
 
+
 
, cu , , a b c∈\ şi
*
A adjuncta sa.
5p a) Să se calculeze determinantul matricei A.
5p b) Să se verifice că ( )
2
*
det( ) det . A A =
5p c) Să se arate că matricea
3
A I − are rangul cel mult 1.

2. Fie ( ) ,· G un grup. Pentru fiecare element a G ∈ se defineşte funcţia : ,
a
f G G → ( ) , .
a
f x ax x G = ∀ ∈
5p a) Să se arate că
a
f este bijectivă, pentru orice . a G ∈
5p b) Să se arate că , ,
a b ab
f f f a b G = ∀ ∈ D .

5p
c) Fie ( ) { } : | .
a
G f G G a G = → ∈ F Să se arate că ( ) G F împreună cu operaţia de compunere a
funcţiilor formează un grup.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

76 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 076
1. Se consideră funcţia ( ) : 0, f ∞ →\ , ( ) ln f x x x = + .
5p a) Să se arate că graficul funcţiei f nu admite asimptotă spre +∞ .
5p
b) Să se arate că ecuaţia ( ) 0 f x = are o soluţie unică
0
1
,1 x
e
 

 
 
.
5p
c) Să se demonstreze că ( )
0
0
0
1
lim '
x
x x
xe
f x
x x →

=

, unde
0
x este numărul definit la punctul b).

2. Se consideră şirul ( )
1
n
n
I

, definit prin
( ) 1
0
ln 1
1
n
n
x
I dx
x
+
=
+

, oricare ar fi n

∈` .
5p a) Să se determine
1
I .
5p b) Să se arate că şirul
n
I este strict descrescător.
5p
c) Să se arate că lim 0
n
n
I
→∞
= (se consideră cunoscut faptul că ( ) ( ) ln 1 , 1, t t t + ≤ ∀ ∈ − ∞ .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
77
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 077
5p
1. Se consideră progresia aritmetică ( )
1
n
n
a

de raţie 2 şi cu
3 4
8 a a + = . Să se determine
1
a .
5p
2. Fie : , f → \ \ ( ) 1 . f x x = + Să se calculeze ( 1) ( 2) ( 3) ... ( 10). f f f f − + − + − + + −
5p
3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 4 2 56.
x x
− =
5p
4. Să se calculeze
3 2 2
4 3 4
. A A C − −
5p
5. Fie ABC un triunghi şi G centrul său de greutate. Se consideră punctul M definit prin 2 . MB MC = −
JJJG JJJJG

Să se arate că dreptele GM şi AC sunt paralele.
5p 6. Fie 0,
2
π
α
 

 
 
, astfel încât
3
sin
4
α = . Să se calculeze tg . α

Varianta 77
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

77 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 077

1. Se consideră sistemul
1
1
3 3 1
x y mz
mx y mz m
mx y z
− − = 

+ + = −


+ + = −

, . m∈\
5p a) Să se calculeze determinatul matricei sistemului.
5p b) Să se arate că, pentru orice , m∈\ matricea sistemului are rangul cel puţin egal cu 2.
5p c) Să se determine m∈\ pentru care sistemul este incompatibil.

2. Se consideră 0 α > un număr real şi mulţimea ( ) , . G
α
= α ∞ Pe Rse defineşte legea de compoziţie
( ) 3 6 7 . x y xy x y ∗ = − + + α
5p
a) Să se arate că pentru 2, α = cuplul ( )
2
, G ∗ este grup abelian.
5p
b) Să se arate că grupurile ( )
2
, G ∗ şi
( )
*

+
\ sunt izomorfe, prin funcţia
*
2
: , ( ) 3 6 f G f x x
+
→ = − \ .
5p c) Să se arate că, pentru orice 2 α ≥ , mulţimea G
α
este parte stabilă a lui R în raport cu operaţia „∗”.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

77 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 077
1. Se consideră o funcţie : f → \ \, astfel încât ( ) 1,
x
xf x e x = − ∀ ∈\ .
5p a) Să se determine ecuaţia tangentei la graficul funcţiei f în punctul de abscisă 1 x = , situat pe
graficul funcţiei f.
5p b) Să se arate că funcţia f este continuă în 0 x = dacă şi numai dacă (0) 1 f = .
5p c) Să se arate că dacă funcţia f este continuă în 0 x = , atunci ea este derivabilă pe \.

2. Se consideră şirul ( )
1
n
n
I

,
2
1
(( 1)(2 )) .
n
n
I x x dx = − −


5p a) Să se calculeze
1
I .
5p b) Să se arate că
1
2(2 1)
n n
n I nI

+ = , oricare ar fi n∈`, 2 n ≥ .
5p c) Să se calculeze lim
n
n
I
→∞
.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
78
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 078
5p
1. Să se calculeze
lg7 3
10 343. −
5p
2. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale inecuaţia
2
2 3 1 0. x x − + ≤
5p
3. Să se arate că funcţia
3
: , ( ) log 2
x
f f x x → = − \ \ este injectivă.
5p 4. Să se calculeze numărul diagonalelor unui poligon convex cu 8 laturi.
5p
5. Fie ABCD un paralelogram şi P un punct astfel ca 2 . BP PD =
JJJG JJJG
Să se arate că
( )
2
.
3
BP BA BC = +
JJJG JJJG JJJG

5p
6. Fie , ,
2 2
a b
π π  
∈ −
 
 
, astfel încât .
4
a b
π
+ = Să se arate că tg tg tg tg 1. a b a b + + =

Varianta 78
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

V
78 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 078

1. Se consideră sistemul
2 3 4 5 1
9 3
5 6 10
x y z t
x y mz t
x y z nt p
− + − = − 

+ + + =


− + + =

, , , . m n p∈\
5p
a) Să se determine p astfel încât sistemul să admită o soluţie ( )
0 0 0 0
, , , x y z t cu
0 0
0. z t = =
5p b) Să se arate că, pentru orice , m n∈\ , rangul matricei sistemului este mai mare sau egal cu 2.
5p c) Să se determine , , m n p∈\ pentru care sistemul este compatibil, iar matricea sistemului are rangul 2.

2. Fie mulţimea
0
, , şi sunt impare |
m
Q m n m n
n
 
= ∈
 
 
Z şi
0
G Q = ×Z . Pe G se defineşte legea de
compoziţie ( ) ( ) ( )
1 1 2 2 1 2 1 2 1 2 0 1 2
, , , , , , , . q k q k q q k k q q Q k k ∗ = + ∀ ∈ ∀ ∈Z
5p a) Să se arate că ( ) , G ∗ este grup abelian.
5p b) Să se calculeze ( ) ( ) ( ) 1,1 1, 2 ... 1,10 . ∗ ∗ ∗

5p c) Să se arate că funcţia ( ) ( )
: , , 2
k
f G f q k q

→ = ⋅ _ este un izomorfism între grupurile ( ) , G ∗ şi
( )
,· .

_

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

78 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 078

1. Se consideră funcţia : f → \ \,
3 3
( ) 3 2 f x x x = − + .
5p a) Să se arate că graficul funcţiei f admite asimptotă spre +∞
5p b) Să se determine punctele de extrem local ale funcţiei f.
5p c) Să se calculeze lim (2arctg ( ) ).
x
x f x
→∞
− π

2. Fie funcţia
1
: , ( )
3 cos
f f x
x
→ =
+
\ \ .
5p
a) Să se calculeze ( )
3
0
f x dx
π

.
5p b) Să se demonstreze că orice primitivă a funcţiei f este strict crescătoare.
5p c) Să se calculeze lim
x→∞
2
0
1
( )
x
f t dt
x

.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
79
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 079
5p
1. Să se arate că ( )
2
3
, log 3, .
2
 
−∞ ∩ ∞ = ∅
 
 

5p

2. Se consideră funcţia
2
: , ( ) 4 3. f f x x x → = − + \ \ Să se determine abscisele punctelor de intersecţie a
graficului funcţiei f cu axa . Ox
5p 3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 1 1. x x + − =
5p
4. Să se determine n∈`, 3 n ≥ , astfel încât
3
n
C să dividă
3
1 n
C
+
.
5p
5. Fie punctele ( ) ( ) 1, 2 , 1, 3 A B − şi ( ) 0, 4 . C Să se calculeze lungimea înălţimii duse din vârful A al
triunghiului ABC.
5p 6. Fie x∈\, astfel încât
2
tg 6. x = Să se calculeze
2
cos . x

Varianta 79
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

79 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 079

1. Se consideră sistemul ( )
( )
2 1
2 1 3 1
3 2 1
x my z
x m y z
x my m z m

+ + =

+ − + =


+ + − = −

, . m∈\
5p a) Să se determine m∈\ pentru care sistemul are soluţie unică.
5p b) Să se determine m∈\ pentru care sistemul este compatibil nedeterminat.
5p c) Pentru 1 m = să se determine soluţiile reale ( )
0 0 0
, , x y z ale sistemului pentru care
2 2 2
0 0 0
2 3 14. x y z − + =

2. Pe mulţimea [ ) 0,1 G = se defineşte legea de compoziţie { }, x y x y ∗ = + unde {a} este partea
fracţionară a numărului real a.
5p a) Să se calculeze
2 3
.
3 4

5p b) Să se arate că ( ) , G ∗ este grup abelian.
5p c) Să se rezolve ecuaţia
1
2
x x x ∗ ∗ = , x G ∈ .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

79 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 079
1. Se consideră funcţia : f → \ \,
3
( ) 2 1
x
f x e x = + + .
5p a) Să se scrie ecuaţia tangentei la graficul funcţiei f în punctul de abscisă 0 x = , situat pe graficul
funcţiei f.
5p b) Să se arate că funcţia f este inversabilă.
5p
c) Să se calculeze
2
lim( ( 1) ( 2) ( 3) ... ( ) )
n
f f f f n n
→∞
− + − + − + + − + .

2. Se consideră şirul
0
( )
n n
a

definit prin
0
1 a = şi
1
0
sin
n
a
n
a x dx
+
= π

.
5p a) Să se calculeze
1
a .
5p b) Să se arate că şirul
0
( )
n n
a

este convergent.
5p c) Să se calculeze lim
n
n
a
→∞
.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
80
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 080
5p
1. Să se calculeze ( )
( )( ) ( )
2 3 2009
1 1 1 ... 1 i i i i − − − − .
5p

2. Se consideră funcţiile : , ( ) 1 f f x x → = − \ \ şi : , ( ) 2 1. g g x x → = − \ \ Să se arate că funcţia f g D
este descrescătoare.
5p
3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale inecuaţia
3 2
2 1. x − ≥
5p
4. Să se calculeze numărul funcţiilor injective { } { } : 1, 2, 3 1, 2,3, 4, 5 f → cu proprietatea că ( ) 1 1 f ≠ .
5p
5. Să se determine ecuaţia dreptei care trece prin punctul ( ) 4, 1 P − şi este paralelă cu dreapta 2 1 0. x y − + =
5p 6. Fie x∈\ astfel încât
1
sin cos .
2
x x = + Să se calculeze sin 2 . x

Varianta 80
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

80 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 080

1. Fie permutarea
5
1 2 3 4 5
2 3 4 5 1
S
 
σ = ∈
 
 
şi mulţimea
{ }
n
A n σ

= ∈` .
5p a) Să se determine numărul inversiunilor lui σ .
5p b) Să se determine numărul elementelor mulţimii A.
5p c) Fie
5
S τ∈ astfel încât
2 2
τσ σ τ = . Să se arate că τσ στ = .
2. Fie : f → \ \ o funcţie şi mulţimea ( ) ( ) { }
| , H T f x T f x x = ∈ + = ∀ ∈ \ \ .
5p a) Să se arate că, dacă , T H ∈ atunci . T H − ∈
5p
b) Să se demonstreze că H este subgrup al grupului ( ) , . + \
5p c) Să se determine mulţimea H pentru funcţia ( ) { } : , f f x x → = \ \ .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

80 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 080

1. Se consideră funcţia : f → \ \,
2
( ) 1 f x x = + .
5p a) Să se studieze monotonia funcţiei f.
5p
b) Să se arate că
2 2
( 1) ( ) ( ) 1 x f x xf x x ′′ ′ + + = + , pentru orice x∈\.
5p c) Să se arate că graficul funcţiei f admite asimptotă spre −∞ .

2. Se consideră şirul ( )
1
n
n
I

,
1
0
1
n
n
n
nx
I dx
x
=
+

.
5p a) Să se calculeze
1
I .

5p b) Să se arate că
1
*
0
ln 2 ln(1 ) ,
n
n
I x dx n = − + ∀ ∈

` .
5p c) Să se calculeze lim
n
n
I
→∞
.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
81
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 081
5p 1. Să se calculeze partea întreagă a numărului
2
log 500.
5p

2. Se consideră ecuaţia
2
2 0, , x x m m − + = ∈\ care are rădăcinile reale
1
x şi
2
x . Ştiind că
1 2
1, x x − =
să se determine . m
5p 3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia
3
1 1 x x − = + .
5p
4. Să se calculeze
0 2 4 16
16 16 16 16
... . C C C C + + + +
5p 5. Să se determine a∈\ ştiind că dreptele 1 x y + = şi 3 2 x ay − = sunt paralele.
5p
6. Fie , a b∈\, astfel încât .
2
a b
π
+ = Să se arate că ( ) sin 2 sin 2 2cos . a b a b + = −

Varianta 81
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

81 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 081

1. Fie m∈\ şi punctele ( ) ,1 A m , ( ) 1 , 2 B m − , ( ) 2 1, 2 1 C m m + + . Se consideră matricea
1 1
1 2 1
2 1 2 1 1
m
M m
m m
| |
|
= −
|
|
+ +
\ .
.
5p
a) Să se calculeze ( ) det M .
5p b) Să se arate că punctele A, B, C sunt coliniare, oricare ar fi m∈\.
5p c) Să se arate că aria triunghiului ABC este mai mare sau egală cu
15
32
.

2. Fie mulţimea de matrice
5
,
a b
A a b
b a
¦ ¹ | | ¦ ¦
= ∈
´ ` |

¦ ¦ \ . ¹ )
] .
5p
a) Să se dea un exemplu de matrice nenulă din mulţimea A care are determinantul
ˆ
0 .
5p
b) Să se arate că există o matrice nenulă M A ∈ astfel încât
ˆ ˆ ˆ ˆ
2 1 0 0
ˆ ˆ ˆ ˆ
1 2 0 0
M
| | | |
⋅ = | |
| |

\ . \ .
.
5p
c) Să se rezolve ecuaţia
2
ˆ ˆ
2 1
ˆ ˆ
1 2
X
| |
= |
|

\ .
.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

81 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 081

1. Se consideră funcţia
1
*
: , ( ) ( 1)
x
f f x x e

→ = − \ \ .
5p a) Să se scrie ecuaţia tangentei la graficul funcţiei f în punctul de abscisă 1 x = , situat pe graficul
funcţiei f.
5p b) Să se arate că funcţia admite două puncte de extrem.
5p c) Să se determine ecuaţia asimptotei la graficul funcţiei f spre +∞ .

2. Se consideră funcţia ( )
3 2
0
:[0; ) , 1
x
f f x t t dt ∞ → = +

\ .
5p a) Să se arate că funcţia f este strict crescătoare.
5p b) Să se calculeze (1) f .
5p
c) Să se calculeze
5
( )
lim
x
f x
x
→∞
.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
82
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 082
5p
1. Să se verifice că numărul 1 i + este rădăcină a ecuaţiei
4
4 0. z + =
5p

2. Să se arate că vârful parabolei asociate funcţiei : f → \ \, ( )
2
4 9 f x x x = − + se află pe dreapta de
ecuaţie 7 x y + = .
5p
3. Fie { } { } : 1, 2,3 4,5, 6 f → o funcţie injectivă. Să se arate că ( ) ( ) ( ) 1 2 3 15. f f f + + =
5p 4. Să se calculeze probabilitatea ca, alegând un număr din mulţimea numerelor naturale de două cifre,
acesta să aibă ambele cifre impare.
5p
5. Se consideră punctele ( ) ( ) 1, 0 , 2, 3 A B şi ( ) 1, 4 . C − Să se calculeze . AB AC ⋅
JJJG JJJG

5p
6. Fie a∈\, astfel încât
1
sin .
4
a = Să se calculeze sin 3 . a

Varianta 82
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

82 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 082

1. Se consideră sistemul de ecuaţii liniare cu coeficienţi reali
( )
( )
( )
0
0
0
x ay b c z
x by c a z
x cy a b z
¦ + + + =
¦
+ + + =
´
¦
+ + + =
¹
.
5p a) Să se calculeze determinantul matricei sistemului.
5p b) Să se arate că, pentru orice , , . a b c∈\ , sistemul admite soluţii nenule.
5p
c) Să se rezolve sistemul, ştiind că a b ≠ şi că ( ) 1,1,1 este soluţie a sistemului.

2. Se consideră mulţimea
2 2
, , 0 .
x iy
G x y x y
iy x
¦ ¹
| |
= ∈ + ≠
´ ` |
\ .
¹ )
\
5p
a) Să se demonstreze că G este parte stabilă în raport cu înmulţirea matricelor din ( )
2
^ M .
5p b) Să se arate că ( ,·) G este grup abelian.
5p c) Să se arate că funcţia
( )
( ) : , , f G

⋅ → ⋅ ^ cu ( ) , ,
x iy
f x iy x y
iy x
| |
+ = ∀ ∈
|
\ .
\ este izomorfism de
grupuri.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

82 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 082
1. Se consideră şirul
0
( )
n n
a

, definit prin
0
3 a = ,
1
2 ,
n n
a a n
+
= + ∀ ∈`.
5p a) Să se arate că
0
( )
n n
a

este strict crescător.
5p b) Să se arate că şirul
0
( )
n n
a

este convergent.
5p c) Să se calculeze
2 1
1
lim
n n
n
n n
a a
a a
+ +
→∞
+


.

2. Fie funcţia ( )
2
0
(sin cos )sin
: 0, 0, , ( )
2
cos
x t t t
f f x dt
t
π +  
→ ∞ =
 
 

.
5p a) Să se calculeze
4
f
π  
 
 
.
5p b) Să se arate că funcţia f este strict crescătoare.
5p
c) Să se calculze
2
0
0
( )
lim
x
x
f x
x

>
.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
83
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 083
5p
1. Să se arate că numărul
3
3 aparţine intervalului
( ) 2
2, log 5 .
5p
2. Să se determine valorile reale ale lui m ştiind că
2
3 0, x x m + + ≥ oricare ar fi . x∈\
5p 3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia sin cos 1
6 3
x x
π π    
+ + − =
   
   
.
5p 4. Într-o urnă sunt 49 de bile, inscripţionate cu numerele de la 1 la 49. Să se calculeze probabilitatea ca,
extrăgând o bilă din urnă, aceasta să aibă scris pe ea un pătrat perfect.
5p
5. Să se determine m∈\ ştiind că vectorii 2 3 u i j = −
G G G
şi 4 v mi j = +
G G G
sunt perpendiculari.
5p
6. Să se arate că tg1 tg2 tg3 ... tg89 1 ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ =
D D D D
.

Varianta 83
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

83 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 083

1. Fie sistemul de ecuaţii liniare
2
2
1
( 1) ( 1) 2
2 ( 2) 2( 1) 3
x y z
x m m y m z
x m m y m z
− + = ¦
¦
+ − − + + =
´
¦
+ − − + + =
¹
, unde . m∈\
5p
a) Să se demonstreze că sistemul are soluţie unică dacă şi numai dacă { } \ 0,1 . m∈\
5p b) Să se arate că pentru {0,1} m∈ sistemul este incompatibil.
5p
c) Să se arate că dacă
3
0 0 0
( , , ) x y z ∈\ este soluţie a sistemului, atunci
0 0 0
2009 1 x y z − + ⋅ = .

2. Se consideră mulţimile
2
7
{ } | H a a = ∈Z şi
7
ˆ ˆ
, , 0 sau 0 . |
a b
G a b a b
b a
¦ ¹ − | |
= ∈ ≠ ≠
´ ` |
\ .
¹ )
Z
5p a) Să se determine elementele mulţimii H.
5p b) Fie , x y H ∈ astfel încât
ˆ
0. x y + = Să se arate că
ˆ
0. x y = =
5p c) Să se arate că G este grup abelian în raport cu operaţia de înmulţire a matricelor.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

83 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 083
1. Se consideră funcţia
1
: \ {1} , ( )
1
x
f f x x
x
+
→ =

\ \ .
5p a) Să se arate că dreapta de ecuaţie 1 x = este asimptotă verticală la graficul funcţiei f .
5p b) Să se arate că graficul funcţiei f admite asimptotă spre +∞ .
5p c) Să se studieze derivabilitatea funcţiei f.

2. Se consideră funcţiile
1
: 0, , ( )
2
cos sin
n n
n n
f f x
x x
π
 
→ =
 
  +
\ ,
*
n∈` .
5p a) Să se calculeze
2
0
1
1
( )
dx
f x
π

.
5p
b) Să se arate că, dacă F este o primitivă a funcţiei
4
f , atunci ( )
2
4
( ) ( ) sin 4 , 0,
2
F x f x x x
π
 
′′ = ∀ ∈
 
 
.
5p c) Să se arate că
3 3
2 2
1 1
0 0
1
sin ( ) cos ( )
4
x f x dx x f x dx
π π
π −
= =
∫ ∫
.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
84
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 084
5p
1. Fie . z ∈^ Să se arate că dacă 2 3 , z z + ∈\ atunci . z ∈\
5p
2. Să se determine funcţia de gradul al doilea al cărei grafic conţine punctele ( ) ( ) 0, 4 , 1, 2 − şi ( ) 1,1 . −
5p
3. Se se arate că funcţia ( ) ( ) : 0, 1, 3 f ∞ → , ( )
3
1
x
f x
x
+
=
+
este bijectivă.
5p
4. Să se determine numerele naturale n , 5 n ≥ , astfel încât
3 5
.
n n
C C =
5p
5. Se consideră punctele , , , A B C D astfel încât . AB CD =
JJJG JJJG
Să se arate că 0. AC DB + =
JJJG JJJG G

5p 6. Fie , a b∈\, astfel încât . a b − =π Să se arate că are loc relaţia cos cos 0. a b ⋅ ≤

Varianta 84
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

84 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 084

1. Se consideră sistemul de ecuaţii liniare
2 3 3
2
2 4
x y z
x y z m
nx y z
+ − = ¦
¦
− + =
´
¦
+ − =
¹
, unde , . m n∈\
5p a) Să se determine m şi n pentru care sistemul admite soluţia
0 0 0
2, 2, 1 x y z = = = .
5p b) Să se determine n∈\ pentru care sistemul are soluţie unică.
5p c) Să se determine m şi n pentru care sistemul este compatibil nedeterminat.

2. Se consideră mulţimea
3
ˆ
1
ˆ ˆ ˆ
0 1 0 ,
ˆ ˆ ˆ
0 0 1
a b
G a b
¦ ¹
| |
¦ ¦
|
¦ ¦
= ∈
´ ` |
¦ ¦
|
\ . ¦ ¦
¹ )
Z .
5p a) Să se determine numărul de elemente ale mulţimii G.
5p b) Să se arate că G este grup în raport cu operaţia de înmulţire a matricelor din
3 3
( ) M Z .
5p c) Să se arate că
3
3
X I = , oricare ar fi X G ∈ .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

84 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 084

1. Se consideră funcţia
*
: , ( ) .
x
e
f f x
x
→ = \ \
5p a) Să se studieze monotonia funcţiei f .
5p b) Să se determine asimptotele graficului funcţiei f .
5p
c) Să se calculeze ( ) ( ) ( )
2
lim 1
n
n f n f n
→∞
− + .

2. Se consideră funcţia
2
0
: , ( ) ( 3 2)
x
t
f f x e t t dt

→ = − +

\ \ .
5p
a) Să se arate că (1) 0 f > .
5p b) Să se arate că funcţia f admite două puncte de extrem.
5p
c) Să se calculeze
2
0
( ) ( )
lim
x
f x f x
x

+ −
.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
85
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 085
5p 1. Fie . z ∈^ Să se arate că numărul
( )
i z z − este real.
5p

2. Să se determine m∈\ pentru care parabola asociată funcţiei ( ) ( )
2
: , 1 f f x x m x m → = + + + \ \
este tangentă la axa Ox.
5p 3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 1 5 x x + = − .
5p
4. Câţi termeni ai dezvoltării ( )
7
1 2 + sunt divizibili cu 14?
5p
5. Fie ABC un triunghi echilateral de arie 3. Să se calculeze . AB AC ⋅
JJJG JJJG

5p
6. Fie , a b∈\, astfel încât
3
.
2
a b
π
+ = Să se arate că sin 2 sin 2 0. a b − =

Varianta 85
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

V
85 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 085

1. Fie A matricea coeficienţilor sistemului
2 0
3 0
2 0
x y z
x y mz
x y z
+ + = 

− + =


− + + =

, unde . m∈\
5p a) Să se calculeze ( ) det A .
5p b) Să se determine m∈\ astfel încât sistemul să admită soluţii nenule.
5p
c) Să se arate că, dacă 0 m = , atunci expresia
2 2 2
0 0 0
2 2 2
0 0 0
z y x
z y x
+ +
− −
este constantă, pentru orice soluţie
nenulă ( )
0 0 0
, , x y z a sistemului.

2. Se consideră , a b∈\ şi polinomul
4 3 2
4 6 f X X X aX b = − + + + , care are rădăcinile complexe

1 2 3 4
, , , x x x x .
5p a) Să se determine a şi b ştiind că f are rădăcina i.
5p b) Să se calculeze ( ) ( ) ( ) ( )
2 2 2 2
1 2 3 4
1 1 1 1 x x x x − + − + − + − .
5p c) Să se determine valorile reale ale numerelor a şi b ştiind că toate rădăcinile polinomului f sunt reale.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

85 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 085

1. Se consideră funcţia
1
*
: , ( )
x
f f x e → = \ \ .
5p a) Să se determine asimptotele la graficul funcţiei f .
5p b) Să se determine punctele de inflexiune ale graficului funcţiei f.

5p
c) Să se calculeze ( ) ( ) ( )
2
lim 1
x
x f x f x
→∞
+ − .

2. Fie şirul ( )
1
n
n
I

definit prin
2 *
4
0
tg ,
n
n
I t dt n
π
= ∈

` .
5p a) Să se calculeze
1
I .
5p
b) Să se arate că
1
1
2 1
n n
I I
n
+
+ =
+
, pentru orice n

∈` .
5p
c) Să se arate că şirul ( )
1
n
n
I

este convergent la 0.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
86
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 086
5p
1. Să se arate că numărul
1 3 1 3
1 3 1 3
i i
i i
+ −
+
− +
este real.
5p 2. Numere reale a şi b au suma 5 şi produsul 2. Să se calculeze valoarea sumei
a b
b a
+ .
5p 3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia sin cos
3 6
x x
π π    
+ = −
   
   
.
5p 4. Câte elemente ale mulţimii
{ } 7
, , 7
k
A x x C k k = = ∈ ≤ ` sunt divizibile cu 7?
5p
5. Fie ABCD un dreptunghi cu AB = 3 şi AD = 6. Să se calculeze modulul vectorului AB AC AD + +
JJJG JJJG JJJG
.
5p 6. Să se calculeze suma cos1 cos 2 cos3 ... cos179 + + + +
D D D D
.

Varianta 86
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

86 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 086

1. Se consideră sistemul
( )
2 2 2 2 2
3 3 3 3 3

( )
( )
x ay a b z a b
x a y a b z a b
x a y a b z a b
 + + + = +


+ + + = +


+ + + = +


, unde , a b∈\.
5p a) Să se calculeze determinantul matricei sistemului.
5p b) Să se determine , a b∈\ astfel încât sistemul să fie compatibil determinat.
5p c) Să se arate că, pentru orice valori rele ale parametrilor a şi b sistemul are soluţie.

2. Se consideră polinomul [ ]
4
ˆ ˆ
2 1 f X X = + ∈] .
5p a) Să se determine gradul polinomului
2
f .
5p
b) Să se arate că polinomul f este element inversabil al inelului [ ] ( )
4
, , X + ⋅ ] .
5p c) Să se determine toate polinoamele [ ]
4
g X ∈] de gradul 1 cu proprietatea că
2
ˆ
1 g = .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

86 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 086
1. Se consideră funcţia { }
3
3
1
: 1 , ( )
1
x
f f x
x

− − → =
+
\ \ .
5p a) Să se scrie ecuaţia tangentei la graficul funcţiei f în punctul de abscisă 0 x = , situat pe graficul
funcţiei f.
5p b) Să se determine asimptotele graficului funcţiei f .
5p
c) Să se calculeze
2
3
lim (2) (3)... ( )
2
n
n
f f f n
→∞
 
 
 
.

2. Se consideră şirul ( )
1
n
n
I

,
2
0
sin
n
n
I x dx
π
=

.
5p a) Să se calculeze
2
I .
5p b) Să se arate că
2
( 1) , 3
n n
nI n I n

= − ∀ ≥ .
5p
c) Să se calculeze
3
0
lim sin
n
n
xdx
π
→∞

.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.

SUBIECTUL I (30p) – Varianta 087
5p
1. Fie z ∈^ o rădăcină de ordin 3 a unităţii, diferită de 1. Să se calculeze
2
1 z z + + .
5p
2. Să se determine soluţiile întregi ale inecuaţiei
2
6 0 x x + − ≤ .
5p 3. Fie funcţia ( ) ( ) : 1, 2, f ∞ → ∞ , ( )
2
1 f x x = + . Să se arate că funcţia f este bijectivă.
5p 4. Câte numere naturale de la 1 la 100 sunt divizibile cu 6 şi cu 8?
5p
5. Să se determine a∈\ pentru care vectorii ( )
1
1 v ai a j = + +
JJG G G
şi
2
3 5 v i j = +
JJG G G
sunt coliniari.
5p 6. Triunghiul ABC are laturile 3 AB = , 5 BC = şi 7 AC = . Să se calculeze lungimea razei cercului
înscris în triunghiul ABC.

Varianta 87
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

V
87 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 087

1. Fie matricea ( )
3
A∈M \ , care are toate elementele egale cu 1.
5p
a) Să se demonstreze că
2
3 . A A =
5p b) Să se calculeze
( )
3
3
det I A + .
5p
c) Să se demonstreze că dacă ( )
3
B∈M \ este o matrice cu proprietatea , AB BA = atunci suma
elementelor de pe fiecare linie şi de pe fiecare coloană ale lui B este aceeaşi.

2. Fie
1 3
2 2
i ε = − + şi ( ) { }
, a b a b ε ε = + ∈ _ _ .
5p a) Să se arate că ( )
2
ε ε ∈_ .
5p
b) Să se demonstreze că inversul oricărui element nenul din ( ) ε _ aparţine mulţimii ( ) ε _ .
5p
c) Să se arate că mulţimea
{ }
2 2
, M a ab b a b = − + ∈] este parte stabilă a lui ] în raport cu înmulţirea.


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

87 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 087
1. Se consideră funcţia
( )
2
: , ( ) ln 1 f f x x x → = + + \ \ .
5p a) Să se arate că funcţia f este strict crescătoare.
5p
b) Să se studieze convergenţa şirului ( )
1
n
n
x

definit prin
1
1 x = şi ( )
1
,
n n
x f x n

+
= ∀ ∈` .
5p
c) Să se demonstreze că ( ) ( ) 1 1, f x f x x + − ≤ ∀ ∈\.

2. Se consideră funcţiile ( ) ( )
ln
, : 0, 3 ,
3
x
f g f x
x
→ =

\ şi ( )
( )
( )
ln 3
, 0, 3
x
g x x
x

= ∀ ∈ .
5p a) Să se calculeze ( ) ( )
1
3
e
x f x dx −

.
5p
b) Să se arate că ( ) ( )
2 2
1 1
f x dx g x dx =
∫ ∫
.
5p
c) Să se arate că ( )
1
0
lim
t
t
f x dx = +∞

2
.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.

SUBIECTUL I (30p) – Varianta 088
5p
1. Să se ordoneze crescător numerele lg2 lg20 a = − ,
2 2
3 4
b C C = − şi
3
4 4 c = − .
5p
2. Să se determine a∈\ ştiind că distanţa de la vârful parabolei de ecuaţie
2
2 y x x a = + + la axa Ox
este egală cu 1.
5p 3. Numerele reale x şi y verifică egalitatea arctg arctg
2
x y
π
+ = . Să se arate că 1 x y ⋅ = .
5p 4. Să se arate că numărul
3
, , 3
n
A n n ∈ ≥ ` este divizibil cu 3.
5p
5. Punctele , , , E F G H sunt mijloacele laturilor [ ] [ ] [ ] , , , BC DA AB respectiv [ ] CD ale patrulaterului
ABCD . Să se demonstreze că EF HG CA + =
JJJG JJJG JJG
.
5p 6. Să se calculeze tg x , ştiind că
3
,
4
x
π
π
 

 
 
şi
3
sin 2
5
x = − .

Varianta 88
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

88 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 088

1. Fie m∈\ şi ( )
3
2 1 1
1 1
3 4 1 0
A m
m
−  
 
= − − ∈
 
 
+
 
\ M .
5p a) Să se calculeze ( ) det A .
5p b) Să se determine m∈\ astfel încât matrice A să fie inversabilă.
5p
c) Să se determine m∈\ astfel încât
1
A A
− ∗
= .
2. Se consideră corpul ( )
3
, , + ⋅ ] şi polinoamele
3 3
3
ˆ ˆ
, , , 2 2 f g f X X g X X ∈ = − = + + ] .
5p a) Să se determine rădăcinile din
3
] ale polinomului f.
5p
b) Să se arate că polinomul g este ireductibil în [ ]
3
X ] .
5p
c) Să se determine toate polinoamele [ ]
3
h X ∈] de gradul trei, astfel încât ( ) ( ) h x g x = , oricare ar fi
3
x∈] .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

88 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 088

1. Se consideră funcţia : , ( ) arctg f f x x → = \ \ .
5p a) Să se scrie ecuaţia tangentei la graficul funcţiei f în punctul de abscisă 1 x = , situat pe graficul
funcţiei f.
5p b) Să se calculeze
3
0
( )
lim
x
x f x
x


.
5p c) Să se arate că funcţia : , ( ) ( 1) ( ) g g x x f x → = − \ \ admite exact un punct de extrem.

2. Se consideră şirul ( )
1
n
n
I

,
1
0
sin
n
n
I x x dx =

.
5p a) Să se calculeze
1
I .
5p
b) Să se arate că şirul ( )
1
n
n
I

este convergent.
5p
c) Să se demonstreze că ( )
2 2 2
2 2 1 2 sin1 cos1, 2
n n
I n n I n n

+ − = − ∀ ≥ .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
89
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 089
5p
1. Să se determine numerele complexe z care verifică relaţia 3 6 z i z + = ⋅ .
5p
2. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 1 2 4 x x − = + .
5p
3. Să se determine imaginea funcţiei : f → \ \, ( )
2
1 4
x
f x
x
=
+
.
5p
4. Să se determine numărul funcţiilor strict monotone { } { } : 1, 2, 3 5, 6, 7,8 f → .
5p
5. Să se demonstreze că pentru orice punct M din planul paralelogramului ABCD are loc egalitatea
MA MC MB MD + = +
JJJG JJJJG JJJG JJJJG
.
5p
6. Fie a şi b numere reale, astfel încât
3
a b
π
+ = . Să se arate că ( ) sin 2 sin 2 sin 0 a b a b − − − = .

Varianta 89
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

89 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 089

1. Se consideră sistemul de ecuaţii liniare
1 2
3 4
1 2 3 4
1
x x a
x x b
x x x x
− = 

− =


+ + + =

, unde , . a b∈\
5p a) Să se arate că, pentru orice valori ale lui a şi b, sistemul este compatibil.
5p
b) Să se determine , a b∈\ astfel încât sistemul să admită o soluţie( )
1 2 3 4
, , , x x x x cu proprietatea că
1 2 3 4
, , , x x x x şi
1 2
x x + sunt termeni consecutivi ai unei progresii aritmetice.
5p c) Să se demonstreze că, dacă sistemul are o soluţie cu toate componentele strict pozitive, atunci 1. a b + <

2. Fie polinomul [ ]
3 2
3 5 1 f X X X X = − + + ∈\ şi
1 2 3
, , x x x ∈^ rădăcinile sale.
5p
a) Să se calculeze ( )( )( )
1 2 3
1 1 1 x x x − − − .
5p
b) Să se arate că polinomul f nu are nicio rădăcină întreagă.
5p
c) Să se calculeze
2 2 2 2 2 2
1 2 1 3 2 1 2 3 3 1 3 2
x x x x x x x x x x x x + + + + + .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

89 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 089
1. Pentru fiecare 0 a > se consideră funcţia ( ) ( )
1
: (0; ) , ln 1
a a
f f x x a
x
 
∞ → = + +
 
 
\ .
5p a) Să se calculeze ( ), 0
a
f x x ′ > .
5p b) Să se determine a astfel încât funcţia
a
f să fie convexă.
5p c) Să se arate că graficul funcţiei
a
f admite asimptotă spre +∞ .

2. Se consideră şirul ( )
1
n
n
I

,
2
0
cos
n
n
I x dx
π
=

.
5p a) Să se calculeze
2
I .
5p
b) Să se arate că ( )
2
1 , 3
n n
nI n I n

= − ∀ ≥ .
5p
c) Să se demonstreze că şirul ( )
1
n
n
I

este convergent.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
90
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 090
5p
1. Se consideră progresia aritmetică ( )
1
n
n
a

cu raţia 3. Ştiind că suma primilor 10 termeni ai progresiei
este 150, să se determine
1
. a
5p
2. Să se determine toate perechile ( , ) a b de numere reale pentru care
2 2
2 a b a b + = + = .
5p
3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia ( ) lg lg 9 2 1. x x + − =
5p
4. Să se determine probabilitatea ca, alegând un număr din mulţimea { } 1, 2, 3,...,100 , acesta să nu fie
divizibil cu 7.
5p
5. Se consideră punctele ( ) ( ) 0, 2 , 1, 1 A B − şi ( ) 5,1 . C Să se determine ecuaţia dreptei duse din vârful A,
perpendiculară pe dreapta BC.
5p
6. Să se arate că
2 4 6 8
1 cos cos cos cos 0.
5 5 5 5
π π π π
+ + + + =

Varianta 90
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

90 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 090
1. Fie M mulţimea matricelor de ordin 3 cu elemente reale având proprietatea că suma elementelor
fiecărei linii este 0.
5p a) Să se arate că, dacă , A B M ∈ , atunci A B M + ∈ .
5p b) Să se arate că orice matrice din M este neinversabilă.
5p
c) Să se demonstreze că, dacă A M ∈ , atunci
2
A M ∈ .

2. Se consideră inelele
{ }
2 2 , a b a b
 
= + ∈
 
] ] şi
{ }
3 3 , a b a b
 
= + ∈
 
] ] .
5p a) Să se arate că, dacă x∈\ şi
2
3 2 2 x = + , atunci 2 x
 

 
] .
5p
b) Să se arate că 2 3
   
∩ =
   
] ] ].
5p c) Să se demonstreze că nu există morfisme de inele de la 2
 
 
] la 3
 
 
] .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

90 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 090
1. Se consideră funcţiile ( ) ( )
*
: 0; , ln ,
n
n n
f f x x x n ∞ → = + ∈ \ ` .
5p a) Să se determine asimptotele graficului funcţiei
1
f .
5p
b) Să se demonstreze că funcţiile
( )
1
: (0, ) , ( ) ( )
n n n n
g g x f x f
x
∞ → = + \ sunt convexe.
5p c) Admitem că ecuaţia ( ) 2
n
n
f x = are soluţia unică
n
x . Să se arate că şirul
1
( )
n n
x

converge la 2 .

2. Fie [0,1] a ∈ şi
*
0
,
1
n
a
n
t
I dt n
t
= ∈
+

` .
5p a) Să se calculeze
2
I .
5p
b) Să se demonstreze că
1
, 2
n
n n
a
I I n
n

+ = ∀ ≥ .
5p c) Să se arate că lim 0
n
n
I
→∞
= .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
91
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 091
5p
1. Să se calculeze modulul numărului complex
( ) ( )
2
2 1 2 1 z i = − + + .
5p
2. Să se determine numerele reale x şi y ştiind că 2 1 x y + = şi
2 2
6 1. x y − =
5p
3. Să se arate că funcţia ( )
2
: , 1 f f x x x → = + + \ \ nu este injectivă.
5p
4. Să se calculeze
3 3
10 9
C C − .
5p
5. Fie ABCD un paralelogram. Ştiind că vectorii AB AD +
JJJG JJJG
şi AB AD −
JJJG JJJG
au acelaşi modul, să se arate că
ABCD este dreptunghi.
5p
6. Să se arate că
2
sin 40 sin140 cos 130 ⋅ =
D D D
.

Varianta 91
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

91 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 091

1. Se consideră matricea
1 2
4
A
x
 
=
 
 
, unde x∈\.
5p
a) Să se determine x∈\ ştiind că
2
5 A A = .
5p
b) Pentru 2 x = să se calculeze
2009
A .
5p c) Să se determine x∈\ pentru care
( )
rang 1
t
A A + = .

2. Fie , , a b c∈\ şi polinomul
4 3 2 2
2 2( 1) ( 3) f X a X a X bX c = + − + + + + .
5p a) Să se determine , , a b c , ştiind că a b c = = , iar restul împărţirii lui f la 1 X + este 10.
5p b) Ştiind că
1 2 3 4
, , , x x x x ∈^sunt rădăcinile lui f, să se calculeze
2 2 2 2
1 2 3 4
. x x x x + + +
5p c) Să se determine , , a b c∈\ şi rădăcinile polinomului f în cazul în care f are toate rădăcinile reale.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

91 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 091
1. Se consideră funcţia : f → \ \,
3
2
2
( )
1
x
f x
x
=
+
.
5p a) Să se arate că graficul funcţiei f admite asimptotă spre +∞ .
5p b) Să se arate că funcţia f este inversabilă.
5p
c) Să se calculeze
1
lim ( ) ( )
x x
x
f e
→∞
.

2. Fie funcţiile , : F f → \ \, ( )
2
sin x
f x e = ,
0
( ) ( )
x
F x f t dt =

.
5p a) Să se demonstreze că funcţia F este strict crescătoare.
5p
b) Să se calculeze ( )
2
0
cos 2xF x dx
π

.
5p
c) Să se calculeze
0
( )
lim
x
F x
x →
.


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
92
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 092
5p
1. Numerele reale pozitive a,b,c,d sunt în progresie geometrică. Ştiind că 7 d a − = şi 2 c b − = , să se
determine raţia progresiei.
5p
2. Să se determine valorile reale nenule ale lui m ştiind că
2
2 0 mx x + − ≤ , oricare ar fi . x∈\
5p
3. Să se rezolve în intervalul (0, 5) ecuaţia
1
sin 2 .
6 2
x
π  
+ = −
 
 

5p
4. Să se determine numărul
0 2 4 6 8
10 10 10 10 10
n C C C C C = − + − + .

5p
5. Să se determine a∈\ pentru care vectorii ( ) ( ) 1 2 2 u a i a j = − − +
G G G
şi ( ) 1 v a i j = + −
G G G
sunt
perpendiculari.

5p 6. Fie
3
,
2
π
α π
 

 
 
astfel încât
1
cos
3
α = − . Să se calculeze sin 2α .

Varianta 92
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

92 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 092

1. Fie matricea
1 1
1 1
A
 
=
 
− −
 
şi mulţimea ( )
2 2
{ } |
t
G X AXA O = ∈ = M \ , unde
t
A este transpusa
matricei A.
5p a) Să se arate că dacă , X Y G ∈ , atunci . X Y G + ∈
5p b) Să se arate că, dacă , X G ∈ atunci suma elementelor lui X este egală cu 0.
5p
c) Să se arate că dacă X G ∈ şi det 0 X = , atunci
n
X G ∈ pentru orice
*
. n∈`

2. Se consideră polinomul [ ]
4 3 2
6 18 30 25 f X X X X X = − + − + ∈^ .
5p
a) Să se arate că polinomul f se divide cu
2
2 5 X X − + .
5p b) Să se arate că polinomul f nu are nicio rădăcină reală.
5p c) Să se arate că rădăcinile polinomului f au acelaşi modul.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

92 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 092
1. Se consideră funcţia ( ) ( ) ( ) : 1; , ln ln f f x x ∞ → = \ .
5p a) Să se determine ecuaţia tangentei la graficul funcţiei f în punctul de abscisă x e = , situat pe
graficul funcţiei f.
5p
b) Să se demonstreze că funcţia f este concavă.
5p
c) Să se calculeze
( 1) ( )
lim
( ) x
f x f x
f x →∞
+ −

.

2. Se consideră funcţia : f → \ \,
2
cos
( )
1 sin
x
f x
x
=
+
.
5p a) Să se calculeze
2
0
( ) f x dx
π

.

5p b) Să se arate că orice primitivă a funcţiei f este strict crescătoare pe intervalul 0;
2
π  
 
 
.

5p c) Să se calculeze
2
0
( ) xf x dx
π

.


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
93
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 093
5p
1. Să se calculeze modulele rădăcinilor complexe ale ecuaţiei
2
2 4 0. z z + + =
5p 2. Să se determine funcţiile de gradul întâi : f → \ \, care sunt strict crescătoare şi îndeplinesc condiţia
( ( )) 4 3 f f x x = + , oricare ar fi x∈\ .

5p
3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia
1
2
2 4 12
x
x
+
+ = .
5p
4. Care este probabilitatea ca, alegând un număr din mulţimea numerelor naturale de la 1 la 1000, acesta
să fie cub perfect?
5p
5. Se consideră punctele ( ) 1, 2 A şi ( ) 3, 4 B . Să se calculeze distanţa de la originea axelor la dreapta AB.
5p
6. Să se determine ( ) 0, 2 α π ∈ astfel ca tg sin . α α =

Varianta 93
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

93 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 093

1. Se consideră matricea ( )
2
1 0
2 1
A
 
= ∈
 
 
\ M .
5p
a) Să se calculeze
3
A .
5p b) Să se determine
( )
1
t
A A

⋅ .
5p c) Să se rezolve ecuaţia ( )
2
2
, X A X = ∈ \ M .

2. Fie , a b∈\ şi polinomul [ ]
30 20 10 5
3 3 . f X X aX X aX b X = − + + + + ∈\
5p a) Să se arate că restul împărţirii polinomului f la 1 X + nu depinde de a .
5p b) Să se determine a şi b astfel încât restul împărţirii polinomului f la
2
X X − să fie X .
5p c) Să se determine a şi b astfel încât polinomul f să fie divizibil cu
2
( 1) . X −

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

93 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 093
1. Pentru fiecare t ∈\ , se consideră funcţia :
t
f → \ \,
3 2
( )
t
f x x t x = + .
5p a) Să se calculeze ( ),
t
f x x ′ ∈\.
5p b) Să se arate că fiecare funcţie
t
f este inversabilă.
5p
c) Să se arate că funcţia ( ) ( )
1
: , 1
t
g g t f

→ = \ \ este continuă în punctul 0.

2. Fie funcţia
2
0
: , ( ) ( 1) | |
x
f f x t t dt → = +

\ \ .
5p
a) Să se calculeze (1) f .
5p b) Să se arate că f este funcţie impară.

5p c) Să se calculeze
2
( 1) ( )
lim
x
f x f x
x x
→∞
+ −
.


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
94
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 094
5p
1. Să se calculeze
( )( )
4
1 2 3 1
5
i i   − −
 
 
 
.
5p
2. Să se arate că funcţia
1
: ( 1,1) , ( ) ln
1
x
f f x
x

− → =
+
\ este impară.
5p
3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 5 5 2.
x x −
+ =
5p
4. Care este probabilitatea ca, alegând un număr din mulţimea numerelor naturale de trei cifre, prima sa
cifră să fie număr prim?
5p
5. Fie ABC un triunghi şi O centrul cercului circumscris lui. Ştiind că , BO OC =
JJJG JJJJG
să se arate că triunghiul
ABC este dreptunghic.
5p 6. Fie α ∈\ , astfel încât sin cos 1. α α + = Să se calculeze tg 2 . α

Varianta 94
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

94 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 094

1. Fie , , a b c

∈\ şi matricea 0
0 0
a a b a b
A b b c
c
− −  
 
= −
 
 
.
5p a) Să se arate că A este matrice inversabilă.
5p
b) Să se demonstreze că 0
0 0
n n n n n
n n n n
n
a a b a b
A b b c
c
 
− −
 
= −
 
 
 
, oricare ar fi n

∈` .
5p
c) Să se calculeze
1
A

.

2. Fie [ ] f X ∈\ un polinom astfel încât
( )
( ) ( )
2 2
3 1 3 1 f X X f X f X + + = + + şi ( ) 0 0. f =
5p a) Să se determine ( 1). f −
5p b) Să se determine restul împărţirii polinomului f la 5. X −
5p c) Să se demonstreze că . f X =

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

94 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 094
1. Se consideră funcţiile
1 *
:[0; ) , ( ) ( 2) ,
n
n n
f f x x n x n n
+
∞ → = − + + ∈ \ ` .
5p a) Să se arate că graficele funcţiilor
n
f nu admit asimptotă spre +∞ .
5p
b) Să se arate că, pentru oricare n

∈` ,
n
f are exact un punct de extrem
n
x .
5p
c) Să se calculeze
2
lim
n
n
n
x
→∞
, unde
n
x este definit la punctul b).

2. Se consideră şirul ( )
1
n
n
I

,
2
1
2
0
1
n
n
x
I dx
x
=
+

.
5p a) Să se calculeze
1
I .

5p
b) Să se arate că
1
1
, 1
2 1
n n
I I n
n
+
+ = ∀ ≥
+
.
5p c) Să se calculeze lim .
n
n
I
→∞


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
95
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 095
5p
1. Să se calculeze partea întreagă a numărului
10
2 1 −
.

5p 2. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia
1
1.
1
x
x
+ =
+


5p
3. Să se studieze monotonia funcţiei ( ) ( )
2009
: 0, , 2009 log
x
f f x x ∞ → = + \ .
5p 4. Care este probabilitatea ca, alegând un număr din mulţimea numerelor naturale de trei cifre, produsul
cifrelor sale să fie impar?

5p
5. Să se demonstreze că vectorii 3 u i a j = +
G G G
şi ( ) 1 v a i a j = + +
G G G
nu pot fi perpendiculari pentru nicio
valoare reală a numărului a.

5p
6. Să se arate că ( ) sin sin 3 sin 5 1 2cos 2 sin 3 , x x x x x + + = + ⋅ oricare ar fi . x∈\

Varianta 95
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

95 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 095

1. Se consideră
*
n∈` şi matricea ( )
n n
A ∈M \ , care are elementele de pe diagonala principală egale cu
2 şi restul elementelor egale cu 1.
5p a) Să se calculeze ( )
2
det 2A .
5p
b) Să se determine x∈\ pentru care ( )
3 3
det 0 A xI + = .
5p
c) Să se arate că
4
A are inversă, aceasta având elementele de pe diagonala principală egale cu
4
5
şi restul
elementelor egale cu
1
5
− .

2. Fie , , a b c∈\ şi polinomul [ ]
3 2
f X aX bX c X = − + − ∈\ cu rădăcinile
1 2 3
, , . x x x ∈^
5p a) Să se determine , , a b c pentru care
1
2 x = şi
2
1 x i = + .
5p
b) Să se arate că resturile împărţirii polinomul f la
2
( 1) X − şi la
2
( 2) X − nu pot fi egale, pentru nicio
valoare a parametrilor , , . a b c
5p c) Să se arate că, dacă toate rădăcinile polinomului f sunt reale şi , , a b c sunt strict pozitive, atunci
1 2 3
, , x x x sunt strict pozitive.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

95 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 095

1. Fie funcţiile : , ( ) arctg f f x x → = \ \ şi
2
1
: , ( ) ( 1) ( )
1
g g x f x f x f
x x
 
→ = + − −
 
 
+ +
\ \ .
5p a) Să se arate că graficul funcţiei f admite asimptotă spre +∞ .
5p b) Să se arate că ( ) 0, g x x = ∀ ∈\.
5p
c) Să se calculeze
2 2 2 2
1 1 1 1
lim arctg arctg arctg ... arctg
1 1 1 1 2 2 1 3 3 1
n
n n
→∞
 
+ + + +
 
  + + + + + + + +
.

2. Se consideră şirul ( )
1
n
n
I

,
1
0
x n
n
I e x dx

=

.
5p a) Să se calculeze
1
I .

5p
b) Să se arate că
1
1
n n
I nI
e

= − , pentru orice 2 n ≥ .
5p c) Să se calculeze
.
lim
n
n
I
→∞Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
96
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 096
5p
1. Fie a,b,c numere naturale nenule în progresie geometrică. Ştiind că a b c + + este un număr par, să se
arate că numerele a,b,c sunt pare.
5p
2. Fie funcţia ( )
2
: , 3 2. f f x x x → = + + \ \ Să se arate că ( ) ( ) 1 0, f a f a + + ≥ oricare ar fi . a∈\
5p 3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale inecuaţia
2 4
log log 3 x x + > .
5p
4. Să se determine numerele naturale n, 2 n ≥ , pentru care
1 2
120
n n
C C + = .
5p
5. Să se arate că unghiul vectorilor 2 u i a j = −
G G G
şi v i j = +
G G G
este obtuz dacă şi numai dacă 2. a >
5p
6. Fie ABC un triunghi cu
1
sin , sin 1
2
A B = = şi 4. BC = Să se calculeze aria triunghiului ABC.

Varianta 96
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

96 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 096

1. Pentru orice matrice ( )
2
a b
A
c d
 
= ∈
 
 
M \ se notează ( ) tr A a d = + .
5p a) Să se verifice că
2
2 2
( ) (det ) 0 A tr A A A I − ⋅ + ⋅ = .
5p b) Să se demonstreze că, dacă ( ) 0, tr A = atunci
2 2
, A B BA = pentru orice matrice ( )
2
. B∈M \
5p c) Să se arate că dacă ( ) 0 tr A ≠ , ( )
2
B∈M \ şi
2 2
, A B BA = atunci AB BA = .

2. Fie , a b∈\ şi polinomul [ ]
4 3 2
6 13 . f X X X aX b X = − + + + ∈\
5p a) Să se calculeze suma pătratelor celor 4 rădăcini complexe ale polinomului f.
5p
b) Să se determine , a b astfel încât polinomul f să fie divizibil cu ( 1)( 3). X X − −
5p c) Să se determine , a b astfel încât polinomul f să aibă două rădăcini duble.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

96 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 096
1. Fie mulţimea \ {1, 2, 3,..., 2009} A = \ şi funcţia
1 1 1 1
: , ( ) ...
1 2 3 2009
f A f x
x x x x
→ = + + + +
− − − −
\ .
5p a) Să se determine asimptotele graficului funcţiei f .
5p
b) Ştiind că a

∈\ , să se determine numărul soluţiilor reale ale ecuaţiei ( ) f x a = .
5p c) Să se determine numărul punctelor de inflexiune ale graficului funcţiei f .

2. Fie funcţia
2
0
: , ( )
x
t
f f x e dt

→ =

\ \ .
5p
a) Să se arate că funcţia f este strict crescătoare.
5p b) Să se arate că funcţia f este concavă pe intervalul [0, ) ∞ .
5p c) Să se arate că şirul
1
( ( ))
n
f n

este convergent.


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
97
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 097
5p 1. Să se ordoneze crescător numerele
3
2
3!, 100, log 32 .
5p
2. Să se arate că
2 2
3 4 0, x xy y + + ≥ oricare ar fi , x y ∈\.
5p 3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia sin 2 cos x x = .
5p
4. Să se calculeze
3 2
5 6
4 . A C −
5p
5. În sistemul de coordonate xOy se consideră punctele A,B,C astfel încât ( ) ( ) 1, 3 , 2, 5 A B şi 2 . AC AB =
JJJG JJJG

Să se determine coordonatele punctului C.
5p
6. Fie ABC un triunghi care are 8 BC = şi
3
cos .
5
A = Să se calculeze lungimea razei cercului circumscris
triunghiului ABC.

Varianta 97
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1


97 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 097

1. Fie ( )
2
a b
A
c d
 
= ∈
 
 
\ M .
5p a) Să se arate că
( )
det 0
t
A A ⋅ ≥ .
5p b) Să se arate că, dacă
t t
A A A A ⋅ = ⋅ , atunci ( )( ) 0 a d b c − − = .
5p c) Să se demonstreze că, dacă
( )
2009
t t
A A A A − = − , atunci { } 0,1 b c − ∈ .

2. Se consideră corpul ( )
7
, , + ⋅ ] .
5p
a) Să se rezolve în
7
] ecuaţia
ˆ ˆ
2 3 x = .
5p
b) Să se arate că polinomul [ ]
2
7
ˆ ˆ
2 4 p X X = + ∈] nu are rădăcini în
7
] .
5p c) Să se demonstreze că funcţia
7 7
: f → ] ] , ( )
ˆ
2 f x x = este un automorfism al grupului ( )
7
, + ] .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

97 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 097

1. Se consideră funcţia : , ( ) arctg f f x x → = \ \ .
5p a) Să se arate că funcţia f este concavă pe intervalul [0, ) ∞ .
5p
b) Să se calculeze ( )
2
lim ( 1) ( )
x
x f x f x
→∞
+ − .
5p
c) Să se rezolve inecuaţia
3
( )
3
x
f x x < − , x∈\.

2. Fie funcţia
2 2
1
: , ( )
(1 )
f f x
x
→ =
+
\ \ .
5p a) Să se calculeze
1
2
0
(1 ) ( ) x x f x dx +

.
5p
b) Să se arate că funcţia
4
0
: , ( ) ( )
x
F F x t f t dt → =

\ \ este strict crescătoare.
5p
c) Să se arate că, pentru orice a∈\, are loc relaţia
1
1
( )
4
a
f x dx <

.


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
98
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 098
5p
1. Fie z ∈^ astfel încât 2 3 . z z i + = + Să se calculeze modulul numărului z .
5p
2. Să se dea un exemplu de ecuaţie de gradul al doilea cu coeficienţi întregi care are o soluţie egală cu 3 .
5p
3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia log 2 log 2 9
x
x
+ = .
5p
4. Să se determine numărul submulţimilor cu trei elemente ale mulţimii { } 1, 2, 3, 4, 5 care conţin cel puţin un
număr par.
5p 5. Fie G centrul de greutate al triunghiului ABC. Să se determine , a b∈\ astfel încât să aibă loc egalitatea
aGA bGB GC + =
JJJG JJJG JJJG
.
5p 6. Ştiind că ,
2
a
π
π
 

 
 
şi
3
sin
5
a = , să se calculeze tg a.

Varianta 98
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

98 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 098

1. Fie sistemul de ecuaţii liniare
1
2
0
mx y z
x y z
x y z
+ − = 

+ − =


− + + =

, unde . m∈\
5p a) Să se determine m∈\ astfel încât matricea sistemului să aibă rangul 2.

5p b) Să se determine m∈\ astfel încât sistemul să aibă soluţii ( )
0 0 0
3
, , x y z ∈\ care verifică relaţia
0 0 0
4. x y z + + =
5p c) Să se determine m∈] astfel încât sistemul să aibă o soluţie unică ( )
0 0 0
3
, , . x y z ∈]

2. Fie p∈\ şi polinomul [ ]
4
4 . f X X p X = − + ∈\
5p
a) Să se determine p astfel încât polinomul f să fie divizibil cu 1 X + .
5p
b) Să se determine p astfel încât polinomul f să aibă o rădăcină reală dublă.
5p c) Să se arate că, pentru orice p∈\ , polinomul f nu are toate rădăcinile reale.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

98 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 098
1. Pentru fiecare , 2 n n ∈ ≥ ` se defineşte funcţia :[0, ) , ( ) 1
n
n n
f f x x nx ∞ → = − − \ .
5p a) Să se arate că, pentru orice , 2 n n ∈ ≥ ` , funcţia
n
f este convexă.
5p b) Să se arate că, pentru orice , 2 n n ∈ ≥ ` , ecuaţia ( ) 0
n
f x = are soluţie unică.
5p c) Să se calculeze lim
n
n
x
→∞
, unde
n
x este unica soluţie a ecuaţiei ( ) 0
n
f x = .

2. Fie funcţiile , : , ( ) , ( ) ( ) cos
1
x
x
x
x
e
f g f x g x f t t dt
e

→ = =
+

\ \ .
5p a) Să se calculeze
1
0
( ) f x dx

.
5p
b) Să se studieze monotonia funcţiei g pe intervalul [ ] 0,π .
5p c) Să se calculeze
2
g
π
 
 
 
.


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
99
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 099
5p
1. Să se calculeze partea întreagă a numărului
1
3 2 −
.
5p
2. Fie f o funcţie de gradul întâi. Să se arate că funcţia f f D este strict crescătoare.
5p
3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia
4
3 9
9
x x
+ = .
5p
4. Câte funcţii { } { } : 1, 2, 3,...,10 0,1 f → au proprietatea că ( ) ( ) ( ) ( ) 1 2 3 ... 10 2 f f f f + + + + = ?
5p
5. Se consideră punctele ( ) ( ) 1, 2 , 2,5 M N şi ( ) 3, , . P m m∈\ Să se determine valorile reale ale lui m
astfel încât 5. MN MP ⋅ =
JJJJG JJJG

5p
6. Să se determine cel mai mare element al mulţimii { } cos 1, cos 2, cos 3 .

Varianta 99
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

99 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 099

1. Fie matricele
2
( )
a b
A
c d
 
= ∈
 
 
\ M ,
2
1 1
( )
1 1
B
 
= ∈
 
 
\ M şi funcţia : , ( ) det( )
t
f f x AA xB → = + \ \ .
5p
a) Să se calculeze
t
AA .
5p
b) Să se arate că ( ) 0 0 f ≥ .
5p
c) Să se arate că există , m n∈\ astfel încât ( ) f x mx n = + , pentru oricare x∈\.

2. Se consideră mulţimea de numere complexe
{ }
cos sin . G q i q q = π + π ∈_
5p a) Să se arate că
1 3
2 2
i G + ∈ .
5p b) Să se arate că G este parte stabilă a lui ^ în raport cu înmulţirea numerelor complexe.
5p c) Să se arate că polinomul [ ]
6
1 f X X = − ∈^ are toate rădăcinile în G.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

99 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 099

1. Se consideră funcţia
3 3 3 2 3
: , ( ) 3 2 1 1 f f x x x x x x → = + + + − − + \ \ .
5p a) Să se scrie ecuaţia tangentei la graficul funcţiei f în punctul de abscisă 0 x = , situat pe graficul
funcţiei f.
5p b) Să se arate că graficul funcţiei admite asimptotă spre +∞ .
5p c) Să se calculeze
(1) (2) ... ( )
lim
n
n
f f f n
n →∞
+ + +  
 
 
.

2. Se consideră funcţiile
1
: (0, ) , ( ) ln ,
x
n
n n
e
f f x t t dt n

∞ → = ∈

\ ` .
5p a) Să se calculeze
1
( ) f e .
5p b) Să se arate că funcţiile
n
f sunt descrescătoare pe intervalul (0,1) .
5p c) Să se calculeze lim (1)
n
n
f
→∞
.


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
100
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 100
5p
1. Să se arate că
{ }
6 4 2 2 | , a b a b + ∈ + ∈Z .
5p
2. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 1 1 . x x + = −
5p
3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia
6 2 3
2 1 3 x x x − + = − .
5p 4. Să se arate că 11 divide numărul
1 2 10
11 11 11
... C C C + + + .
5p
5. Fie ABC un triunghi şi G centrul său de greutate. Ştiind că ( ) ( ) 1,1 , 5, 2 A B şi ( ) 3, 4 , G să se calculeze
coordonatele punctului C.
5p
6. Fie a∈\ cu
2
tg .
5
a = Să se calculeze sin a .

Varianta 100
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

100 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 100

1. Fie matricea
3 2
.
6 4
A
−  
=
 

 

5p a) Să se demonstreze că
2
2 2
( ) . I A I A + = +
5p b) Să se demonstreze că mulţimea
*
{ | }
n
A n∈` este finită.
5p
c) Să se rezolve ecuaţia ( )
3
2
, X A X = ∈ \ M .
2. Fie , 3, n n ∈ ≥ `
0 1
, ,...,
n
a a a ∈] şi polinomul
1
1 1 0
... .
n n
n n
f a X a X a X a


= + + + +
5p a) Să se arate că ( ) ( ) 1 1 f f + − este număr par.
5p b) Să se arate că, dacă (2) f şi (3) f sunt numere impare, atunci polinomul f nu are nicio rădăcină
întreagă.
5p c) Să se arate că polinomul g =
3
3 1 X X a − + + , a∈], nu poate fi descompus în produs de două
polinoame neconstante, cu coeficienţi întregi.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

100 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 100
1. Se consideră funcţia
3 2
: , ( )
x
f f x e x x x → = + − + \ \ .
5p a) Să se arate că funcţia f este strict crescătoare.
5p b) Să se arate că funcţia f este inversabilă.
5p
c) Să se calculeze
1
( )
lim
ln x
f x
x

→∞
.

2. Se consideră şirul ( )
1
n
n
I

,
1
2
0
3 2
n
n
x
I dx
x x
=
+ +

.
5p a) Să se calculeze
1
I .
5p b) Să se arate că
*
2 1
1
3 2 ,
1
n n n
I I I n
n
+ +
+ + = ∀ ∈
+
` .
5p c) Să se calculeze lim
n
n
nI
→∞
.

Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică-informatică. • Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu. • La toate subiectele se cer rezolvări complete.

Varianta 2

SUBIECTUL I (30p) – Varianta 002 5p 5p 5p 5p 5p 5p 1. Să se arate că numărul (1 − i ) este real.
24

2. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 3. Să se determine inversa funcţiei bijective f :

3x − 1 x + 1 + = 3. x + 1 2x − 1 → (1, ∞ ) , f ( x) = e x + 1 .

4. Să se determine probabilitatea ca, alegând un număr ab din mulţimea numerelor naturale de două cifre, să avem a ≠ b . 5. Să se calculeze lungimea medianei din A a triunghiului ABC , unde A(−2, −1), B (2,0), C (0,6) . 6. Fie vectorii u = mi + 3 j şi v = ( m − 2 ) i − j . Să se determine m > 0 astfel încât vectorii u şi v să fie perpendiculari.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
2 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 002
 2 2 1. Se consideră matricea A∈ M2 ( ) , A =  . 1 1

5p 5p 5p

a) Să se arate că există a ∈

astfel încât A2 = aA.

b) Să se calculeze ( A − At )2009 . c) Să se rezolve ecuaţia X 5 = A, X ∈ M 2(

).

5p 5p 5p

2. Pentru a, b din mulţimea M = [0, ∞) se defineşte operaţia a ∗ b = ln(ea + eb − 1) . a) Să se arate că dacă a, b ∈ M , atunci a ∗ b ∈ M . b) Să se arate că legea de compoziţie „ ∗ ” este asociativă. c) Pentru n ∈ , n ≥ 2 , să se determine a ∈ M astfel încât a ∗ a ∗ ... ∗ a = 2a .
de n ori a

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
2 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 002 1. Se consideră şirul ( an )n∈ 5p 5p 5p
*

dat de a1 ∈ ( 0,1) şi an+1 = an 1 − an , ∀n ∈
*

(

)

*

.

a) Să se arate că an ∈ ( 0,1) , ∀n ∈

.
*

b) Să se demonstreze că şirul ( an )n∈

este strict descrescător.

2 * , este mărginit superior de a1. c) Să se arate că şirul (bn )n∈ * , - Proba D, a12 + a22 + ... + M1 BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ dat de bn =MT1, programa an , ∀n ∈

2. Se consideră funcţia f : 5p 5p

→ , f ( x) =

1 x + x +1
2

.

2 3  2x + 1  arctg   , x ∈ , este o primitivă a funcţiei f. 3  3  b) Să se calculeze aria suprafeţei delimitate de dreptele x = 0, x = 1, Ox şi graficul funcţiei g : → g ( x) = (2 x + 1) f ( x) .

a) Să se arate că funcţia F :

→ , F ( x) =

,

5p

c) Să se calculeze lim

n→∞ − n

n

f ( x)dx , unde n ∈

*

.

Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică. • Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu. • La toate subiectele se cer rezolvări complete.

3 5p 5p 5p 5p 5p 5p

Varianta 3

SUBIECTUL I (30p) – Varianta 003 1. Să se ordoneze crescător numerele 2,

3

4,

4

5.

2. Să se determine valoarea minimă a funcţiei f : R → R , f ( x ) = 4 x 2 − 8 x + 1 . 3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia lg( x − 1) + lg(6 x − 5) = 2 . 4. Să se determine probabilitatea ca, alegând un număr din mulţimea numerelor naturale de două cifre, acesta să fie pătrat perfect. 5. Să se determine ecuaţia dreptei care trece prin punctul A(6, 4) şi este perpendiculară pe dreapta d : 2x − 3 y + 1 = 0 . 6. Ştiind că sin α =
1 , să se calculeze cos 2α . 3

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
SUBIECTUL II (30p) – Varianta 003 0 1 1 1. Se consideră matricea A =  1 0 1  ∈ M3 (  1 1 0   5p 5p 5p a) Să se verifice egalitatea A2 − A = 2 I 3 . b) Să se calculeze A−1 . 2. Se consideră cunoscut că ( , ∗, ) este un inel comutativ, unde x ∗ y = x + y − 3 şi x y = x ⋅ y − 3 x − 3 y + 12 , ∀ x, y ∈ . a) Să se arate că elementul neutru al legii de compoziţie „ ” este 4. b) Să se determine a, b ∈ astfel încât între inelele ( , ∗, ) şi ( , +, ⋅ ) să existe un izomorfism de forma f : → , f ( x) = a ⋅ x + b . c) Să se rezolve în mulţimea ecuaţia x x ... x = 22009 + 3 .
de 2009 ori x

).

c) Să se arate că A2009 + A2008 = 22008 ( A + I 3 ) .

5p 5p 5p

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
3 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 003 1. Se consideră funcţia f : ( 0, ∞ ) → , f ( x ) = 18 x 2 − ln x. a) Să se determine intervalele de monotonie ale funcţiei f. b) Să se determine a ∈ pentru care f ( x ) ≥ a, ∀x ∈ ( 0, ∞ ) .
→ , f a ( x) =

5p 5p 5p

c) Să se determine numărul de rădăcini reale ale ecuaţiei f ( x ) = m , unde m este un parametru real.
1 , unde a ∈ x−a +3

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

2. Se consideră funcţiile f a : 5p 5p 5p

. .

a) Să se arate că, pentru orice a ∈ b) Să se calculeze

, funcţia f a are primitive strict crescătoare pe

∫0 f2 ( x )dx .
3

c) Să se calculeze lim

∫ f a ( x )dx . a →∞ 0
3

c) Să se demonstreze că dacă H este un subgrup al lui G care conţine toate numerele naturale k ≥ 4 . 2. n2 c) Să se calculeze lim ( f (1) + 2 ) + f ( 3 MT1.M1 n ∈ n→∞ * . • Toate subiectele sunt obligatorii. * . Să se determine probabilitatea ca. . 6. Să se arate că numărul   este real. Să se calculeze lungimea laturii BC a triunghiului ascuţitunghic ABC ştiind că AB = 6 . atunci H conţine toate numerele raţionale q > 3 . Ministerul Educaţiei. f ( x) = x + 3 . programa unde 5p BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂf-(Proba D. Să se determine a ∈ pentru care vectorii u = a i + (a + 1) j şi v = −(5a − 1) i + 2 j sunt perpendiculari.  2 2 −1 a) Să se calculeze rangul matricei A. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 4 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 004  −1 2 2  1. alegând un număr din mulţimea numerelor naturale de trei cifre. n→∞ . Se consideră funcţia f : 5p 5p \ {−1. b) Să se demonstreze că funcţia f nu are puncte de extrem local. n ∈ * . 5p 5p 5p 2. profilul militar. 3. • La toate subiectele se cer rezolvări complete. ) . unde G = (3.. Se consideră şirul ( I n )n∈ 5p 5p 5p a) Să se calculeze I1 . ∞).Filiera vocaţională. 4 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 4 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 004 1   1 − 1. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 9 x − 10 ⋅ 3x−1 + 1 = 0 . 1− i 1+ i  2 2. a) Să se determine asimptotele graficului funcţiei f. acesta să aibă exact două cifre egale. In = ∫ * 2 xn xn + 1 1 dx.0} → . b) Să se demonstreze că det( At ⋅ A) = 0 . 4. Se consideră funcţia f : (0. specializarea matematică . Se ştie că (G . ∞) şi x y = ( x − 3)( y − 3) + 3 . de la ( (0. f ( x ) = 2x + 1 x 2 ( x + 1) 2 . + f ( n ) ) . ∀n ∈ c) Să se calculeze lim I n . ⋅) la ( G . c) Să se determine o matrice nenulă B ∈ M3. b) Să se demonstreze că funcţia f este un izomorfism de grupuri.. AC = 10 şi că aria triunghiului ABC este egală cu 15 3 . a) Să se calculeze 4 5 6 . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 4 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 004 1. 5. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. b) Să se arate că I n ≤ 1. Ministerul Educaţiei. ∞) → G . Se acordă 10 puncte din oficiu. Se consideră matricea A =  .informatică. ) este grup. Să se arate că vârful parabolei y = x 2 + 5 x + 1 este situat în cadranul III. ) + .2 ( 5p 5p 5p ) astfel încât AB = O2 .

∞ ) → ( 0. B (1. în raport cu legea “ ∗ ”. a) Să se arate că legea “ ∗ ” este asociativă. Se consideră funcţia f : ( 0. Se consideră funcţia f : ( 0. 2. f ( x ) = ln x − 5p 5p 5p 2 ( x − 1) x +1 . b) Să se determine elementele simetrizabile ale mulţimii c) Să se rezolve ecuaţia x ∗ x ∗ x ∗ . Să se calculeze lungimea Ministerul Educaţiei. b = 0 . B (7. . 6 4 8 b   a) Să se arate că punctele A. 4). specializarea matematică . 1. 3. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. 6). care conţin ultima coloană. f ( x ) = 2 şi şirul (an )n≥1 . b) Să se determine punctele graficului funcţiei f în care tangenta la grafic este paralelă cu dreapta de ecuaţie 9 y = 2 x .. x +1 1 2. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 005 1. • Toate subiectele sunt obligatorii. atunci ln x ≥ 5p 5p 5p a) Să se arate că f ( k + 1) ≤ ∫ b) Să se calculeze lim n k +1 k f ( x ) dx ≤ f (k ). ∗ x = −1 . • La toate subiectele se cer rezolvări complete. unde a. a) Să se calculeze derivata funcţiei f. Varianta 5 5p 5p 5p 5p 5p 5p SUBIECTUL I (30p) – Varianta 005 1 1 + . ∞ ) . 8) şi matricea M =  0 1 −1 a  . an = f (1) + f (2) + . c) Să se arate că şirul (an )n≥1 este convergent. f ( x) = 3 log 2 x . ∞ ) → ... Pe mulţimea definim legea de compoziţie x ∗ y = 5 xy + 6 x + 6 y + 6 . B. este nul. Să se determine coordonatele vârfului D al paralelogramului ABCD ştiind că A(−2. −3) . dacă x > 1 . 5.informatică. b ∈ . 2.3. Să se calculeze 1 + 2i 1 − 2i 2. −4). C (−1.Proba D. 2( x − 1) MT1. Să se determine numărul funcţiilor f : {1. ∞ ) → . 4} cu proprietatea că f (1) = f (4) . atunci rang( M ) = 2. π 3 şi lungimea razei cercului circumscris egală cu 1. x BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . 6. programa M1 c) Să se arate că.. Triunghiul ABC are B = laturii AC .9). Se acordă 10 puncte din oficiu. . C sunt coliniare. ∫ f ( x ) dx. c) Să se arate că dacă unul dintre minorii de ordin trei ai lui M . ∀k ∈ ( 0. Se consideră punctele A(0. Să se determine inversa funcţiei bijective f : (1. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 005 1 1 1 1 1.3. profilul militar. + f (n). 4} → {1. de 2009 ori x 5p 5p 5p 5p 5p 5p Ministerul Educaţiei. Să se rezolve în inecuaţia x 2 − 10 x + 12 ≤ 0 . b) Să se determine rangul matricei M în cazul a = 3. C (8. n ∈ n→∞ 1 . 4.Filiera vocaţională. ∞ ) . 2.

• La toate subiectele se cer rezolvări complete. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 6 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 006 1 2 3 4 5  1. 1 1 1 .. f ( x ) = e x⋅ln x . x 2n şi g n : (−1. Să se rezolve în mulţimea ( 0. Se acordă 10 puncte din oficiu.∞ ) . pentru orice a ∈ . b) Să se determine valoarea minimă a funcţiei f. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. B (2. Să se calculeze cos B . programa M1 . Să se calculeze suma tuturor numerelor naturale de două cifre care se divid cu 11. pentru fiecare n ∈ ∗ BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . Se consideră. a) Să se arate că f ′ ( x ) = f ( x )(1 + ln x ) .informatică. 4. x2 .Proba D. Se consideră triunghiul ABC cu vârfurile în A(1. −2) şi C (4.Filiera vocaţională. 6 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 6 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 006 1.n∈ . f (0) = 1. 3 1 2 5 4 a) Să se calculeze σ2009 . Ministerul Educaţiei. b) Să se dea exemplu de o permutare τ ∈ S5 astfel încât τσ ≠ e şi (τσ ) = e . 2. rădăcinile ecuaţiei x3 − 2 x 2 + 2 x − a = 0 şi determinantul x3 x2 . b) Să se arate că.. − x 2n −1 + f n ( x) . n→∞  2 3 4 2 n − 1 2n  b) Să se arate că 0 ≤ ∫ f n ( x)dx ≤ .. π ) ecuaţia sin 3 x = sin x . Să se calculeze lungimea razei cercului circumscris triunghiului ABC ştiind că C = π 6 şi AB = 6 . x1 . funcţiile f n : (−1. + − . să se determine x1 . 2. ecuaţia are o singură rădăcină reală. Se consideră a ∈ . Ministerul Educaţiei. MT1.6. c) Să se arate că funcţia f este convexă pe ( 0. ∞ ) → . ∞) → 1+ x .6) . Se consideră permutarea σ =   ∈ S5 . 2) . pentru orice τ ∈ S5 . 0 2n + 1 1 1   1 1 1 c) Să se calculeze lim  1 − + − + . 2 5p 5p 5p c) Să se demonstreze că. există p ∈ 2. ∞ ) → .. f n ( x) = g n ( x) = 1 − x + x 2 − x3 + . x1 5p 5p 5p a) Pentru a = 1 . profilul militar. ∀n ∈ * . Se consideră funcţia f : ( 0. 4. ∀x > 0. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar SUBIECTUL III (30p) – Varianta 006 6 5p 5p 5p 1. 3. x2 şi x3 . 6. specializarea matematică . • Toate subiectele sunt obligatorii. x3 ∈ x1 ∆ = x3 x2 x2 x1 x3 ∗ astfel încât τ p = e . Câte numere naturale de trei cifre distincte se pot forma cu elemente ale mulţimii {2.8} ? 5. 5p 5p 5p a) Să se calculeze ∫0 g2 ( x)dx . f (1) = 3 . c) Să se arate că valoarea determinantului ∆ nu depinde de a. Să se determine funcţia f de gradul al doilea ştiind că f (−1) = 1.

Proba D. în triunghiul ABC . ∞) → . 1 3. MT1.. Să se calculeze modulul numărului complex z = 8+i . 2 4.. 5p 5p 5p F ( x) = a ln( x + 1) + b ln( x 2 + 1) + c arctg x . Se consideră funcţiile f : ( −1. Să se demonstreze că triunghiul ABC este dreptunghic. 2π ) ecuaţia sin x = − . 2k   k∈ 2k    x + 2 y + 3 z + 4t = 3  y + 2 z + 3t = 2 . ∀n ∈ 2 3 n * . • La toate subiectele se cer rezolvări complete. 6. Se consideră funcţia f : (0. vectorii AB + AC şi AB − AC au acelaşi modul. unde a. Să se determine valoarea maximă a funcţiei f : R → R . unde „ ⋅ ” este înmulţirea matricelor. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. 5p 2. f ( x) = 2x 1 1 1 + + . în cazul în care F este primitivă a funcţiei f . A(n) ⋅ A( p ) = A(n + p + 1) .. xn = 1 + a) Să se determine asimptotele graficului funcţiei f. Se ştie că. < f ( k + 1) − f ( k ) < . k +1 k BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ .    . Se acordă 10 puncte din oficiu. pentru orice t ∈ . ⋅) şi ( . 2. programa M1 5p c) Să se arate că şirul ( xn )n∈ * este descrescător şi are termenii pozitivi. f ( x) = ln x şi şirul ( xn ) n∈ * . Să se determine mulţimea soluţiilor sistemului. + − ln n. Se consideră mulţimea G =  A(k ) =  k 2    H t = A ( kt − 1) k ∈ { } .   z + 2t = 1    2k  2.3 ( ) . c) Să se demonstreze că grupurile (G . Ministerul Educaţiei. Ministerul Educaţiei.informatică. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 7 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 007 1. Să se rezolve în mulţimea [ 0. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 7 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 007 1. 4 şi 5. b) Să se calculeze ∫0 f ( x)dx . b. H t este un subgrup al grupului (G . Să se determine n ∈ ∗ pentru care mulţimea {1. a) Să se determine a. 5p 5p 5p a) b) c)  1 2 3 4 Se consideră matricele A =  0 1 2 3  . • Toate subiectele sunt obligatorii. ∞) → . Să se demonstreze că ecuaţia XA = B nu are soluţii X ∈ M1. profilul militar.. specializarea matematică . + ) sunt izomorfe. n} are exact 120 de submulţimi cu două elemente. B = ( 0 0 0 1) şi sistemul  0 0 1 2   Să se determine rangul matricei A. 7 − 4i 2. Se admite faptul că (G..Filiera vocaţională. 5. şi pentru fiecare t ∈   notăm cu 5p 5p 5p a) Să se arate că ∀ n.. p ∈ . . b) Să se demonstreze că. Să se calculeze lungimea razei cercului înscris în triunghiul ABC care are lungimile laturilor egale cu 3. 1 c) Să se studieze monotonia funcţiei F . ( x + 1) ( x 2 + 1) şi F : (−1. c sunt parametri reali. b. ⋅ ) este un grup. ⋅ ) . ∞ ) → . f ( x ) = − x 2 + 6 x − 9 . pentru orice k > 0 . c astfel încât F să fie o primitivă a funcţiei f . 7 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 7 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 007 1. 1 1 5p b) Să se arate că.

f ( x ) = ax 2 + x + c . x0 = 0.    −1 −1 1 a) Să se calculeze det ( A ) . ∀-nProba D.informatică. Se consideră matricea A =  −1 1 −1 ∈ M3 ( ) . x2 . 2. DF = 2 FE . 5p 5p 5p 5p Ministerul Educaţiei.Probă scrisă la MATEMATICĂ . Se consideră a ∈ şi ecuaţia x3 − x + a = 0 . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. x3 sunt numere întregi. f ( x ) = x + cos x şi şirul ( xn )n∈ . 6. Fie triunghiul ABC. specializarea matematică .5. 2 ) şi B ( 0. ∀n ∈ 2 ∗ . π 2 π . F şi C sunt coliniare. • Toate subiectele sunt obligatorii. b) Să se determine x2 şi x3 ştiind că x1 = 2 . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 8 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 008  1 −1 −1 1.9} ? 5.Proba D Filiera teoretică.informatică. definit de I 0 = şi I n = ∫ cos n x dx . c) Să se determine A−1 . Să se rezolve în mulţimea numerelor complexe ecuaţia z 2 = −4 . să se determine numerele reale a şi c. Se consideră şirul de numere reale ( I n )n∈ 5p 5p 5p a) Să se calculeze I1 . c) Să se arate că nI n I n−1 = π . b) Să se arate că A2n = 22n − 1 22n + 2 A+ I3 . . π 2 . Se consideră funcţia f : → . Filiera vocaţională. Să se calculeze lungimea înălţimii corespunzătoare laturii BC ştiind că AB = 13. c) Să se determine a ∈ pentru care x1 . Se consideră paralelogramul ABCD şi punctele E şi F astfel încât AE = EB . specializarea matematică . cu rădăcinile complexe x1 . ∀ n ∈ . AC = 14 şi BC = 15 .3. programa M1 5p b) Să se 2009-MATEMATICĂ ∈ . b) Să se arate că şirul ( I n )n∈ este descrescător. BACALAUREATarate că 0 ≤ x ≤ π . xn +1 = f ( xn ) . profilul real. Ministerul Educaţiei. 2.7. n ∈ 0 2 * . Câte numere naturale de patru cifre distincte se pot forma cu cifre din mulţimea {1. Să se demonstreze că punctele A .3) aparţin 3. x2 . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 8 5p SUBIECTUL III (30p) – Varianta 008 1. MT1. pentru orice n ∈ 3 3 ∗ 5p 5p 5p 5p 5p 5p . a) Să se calculeze ( x1 + 1)( x2 + 1)( x3 + 1) . Se acordă 10 puncte din oficiu. 4. a) Să se arate că funcţia f este crescătoare pe . Varianta 8 5p 5p SUBIECTUL I (30p) – Varianta 008 1. graficului funcţiei f . profilul militar. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 3 7 x + 1 − x = 1 . Se consideră funcţia f : R → R . x3 . Ştiind că punctele A (1. • La toate subiectele se cer rezolvări complete. n 2 5p c) Să se arate că şirul ( xn )n≥1 este convergent la 2.

b) Admitem că pentru fiecare n ∈ ( xn )n∈ * ecuaţia f ( x ) = n are o soluţie unică xn . atunci X + Y ∈ A . 1 1 1   1 c) Să se arate că lim  + + + . c) Admitem cunoscut faptul că A este inel în raport cu adunarea şi înmulţirea matricelor.informatică. f ( x) = 5p 5p 5p 1 xn . dacă matricea M este inversabilă. Filiera vocaţională. atunci X = O2 sau Y = O2 . Să se determine numărul natural x pentru care 1 + 3 + 5 + … + x = 225 . 1 a) Să se calculeze 2 ( f ( x) − g 2 ( x))dx . Fie hexagonul regulat ABCDEF de latură 4 . a) Să se arate că funcţia f este crescătoare. 5p 5p 5p Ministerul Educaţiei. • La toate subiectele se cer rezolvări complete. B ( xB . unde n ∈ . C se află pe dreapta de ecuaţie y = 2 x . specializarea matematică . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. y A ) . 2 3 n→∞  1 ⋅ 2 2 ⋅ 2 3⋅ 2 n ⋅ 2n  . 5p 5p 5p 5p ( ) 5. Se consideră funcţia f : → . Să se determine elementele inversabile ale acestui inel. Se acordă 10 puncte din oficiu. Să se determine valorile parametrului real m ştiind că graficul funcţiei f : 3. profilul militar. atunci suma elementelor matricei M −1 este 1.. dacă A. Y ∈ A şi XY = O2 . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 9 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 009  xA yA  1. • Toate subiectele sunt obligatorii. Să se arate că sin 2 1 + sin 2 2 + .Filiera teoretică. n→∞ 5p BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . atunci det ( M ) = ±1 . Să se arate că C17 > C17 → . f ( x ) = x 2 + mx − 2m intersectează axa Ox în două puncte situate la distanţa 3 . b ∈  . g n ( x) = 1− x 1− x * . Să se arate că şirul este nemărginit. profilul real. 2.Proba D. g n : [ 0.. c) Să se arate că.1) → . specializarea matematică ..    a b   2. dacă triunghiul ABC este dreptunghic şi are catetele de lungime 1. unde şirul ( xn )n≥1 a fost definit la b). MT1. ∀ n ∈ 0 2 ∫ ∫ * . b) Să se arate că. B. f ( x ) = x − sin x . 3 15 4. 0 1 1 b) Să se arate că 0 ≤ 2 g n ( x)dx ≤ n . Să se calculeze modulul vectorului AC + BD . C ( xC . yC ) trei puncte din plan şi matricea M =  xB yB x  C yC a) Să se arate că. Fie funcţiile f . 1  1 ∈ M 3( 1  ). 2. Fie A ( x A . yB ) . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 9 5p 5p SUBIECTUL III (30p) – Varianta 009 1.informatică. dacă X ∈ A şi Y ∈ A . 91 6. + sin 2 90 = 2 Ministerul Educaţiei.    −3b a   a) Să se arate că.. Se consideră mulţimea de matrice A =   a. 5p 5p 5p b) Să se arate că. Varianta 9 5p 5p SUBIECTUL I (30p) – Varianta 009 1. programa M1 xn c) Să se calculeze lim n . Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia log 2 2− x +1 + 1 = x . atunci det ( M ) = 0 . +  = ln 2 . dacă X ∈ A .

Să se determine numărul termenilor raţionali din dezvoltarea 3 + 3 3 1. f ( x ) = x arctg x − ln 1 + x 2 . −1) . oricare ar fi x ∈ 3. 2). Să se determine coordonatele centrului de greutate al triunghiului ABC . B (0. pentru care f ( f ( x) ) = 2 f ( x ) + 1 . Se consideră şirul ( I n )n≥1 . b) Să se rezolve ecuaţia α 2009 ⋅ x = e . 10 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 10 .∀ n ∈ n +1 c) Să se calculeze lim I n . programa M1 n dx. 1 . 6. α= . 2. . • La toate subiectele se cer rezolvări complete. Ştiind că z ∈ şi că z 2 + z + 1 = 0 . e =  . } este parte stabilă a lui [i ] în raport Ministerul Educaţiei.Filiera vocaţională. I n = ∫ a) Să se calculeze I1 . c) Să se demonstreze că.0). z4 2. Să se determine funcţia f de gradul întâi. C (2. c) Să se demonstreze că f ( x) ≥ 0. să se calculeze z 4 + 1 ( ) 10 . x 2n 0 1+ x BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ1. 5. 1 2 3   3 1 2 5p 5p 5p a) Să se calculeze α 3 . specializarea matematică . • Toate subiectele sunt obligatorii. 4. profilul militar. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. oricare ar fi ordinea factorilor.informatică. 5p 5p 5p b) Să se arate că I n ≤ * . Se consideră funcţia f : 5p 5p 5p → . ( ) a) Să se arate că funcţia f este convexă pe b) Să se arate că funcţia f ' este mărginită. 2. n→∞ . n ∈ 5p 5p 5p [i ] . ∀n ∈ * . MT1. ştiind că A(−1. Se acordă 10 puncte din oficiu. [i ] şi z2 ∈ [i ] . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 10 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 010 1 2 3  1 2 3 1. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia lg ( x + 1) − lg 9 = 1 − lg x . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 10 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 010 1. SUBIECTUL I (30p) – Varianta 010 . ∀ x ∈ . a) Să se dea exemplu de un număr complex z astfel încât z ∉ b) Să se determine elementele inversabile ale inelului cu înmulţirea. c) Să se arate că mulţimea H = {( m + n ) + ( m − n ) i m. Să se arate că unghiul vectorilor u = 5i − 4 j şi v = 2i + 3 j este obtuz. Fie inelul [i ] = {a + bi a.Proba D. α ∈ S3 . x ∈ S3 . Se consideră permutările e. Ministerul Educaţiei. produsul tuturor permutărilor din S3 este permutare impară. b ∈ } .

x2 . x+2 a) Să se studieze derivabilitatea funcţiei f în punctul x0 = 0 . x3 ≤ 1. Se consideră a. f ( x ) = sin x − x + x3 şi g : ( 0. 2. x →0 x >0 . astfel încât x1 ≤ 1. specializarea matematică . b. Se consideră triunghiul ABC şi punctele D. b ∈ ştiind că numerele 2. x3 ∈ . dacă a = 1. t x ∫0 f ( x)dx . Să se rezolve ecuaţia f ( f ( x) ) = 0 . 5.Filiera vocaţională. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 11 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 011 1.9 . • Toate subiectele sunt obligatorii. cu rădăcinile x1 .1. AE = 2 EC . g ( x) = ∫ 1 Se admite cunoscut faptul că f ( x ) ≥ 0. a. Se acordă 10 puncte din oficiu. ∀x ≥ 0. f ( x ) = BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . se consideră matricea A =  şi matricea transpusă At . ∞ ) . profilul militar. unde α = a 2 + b 2 + c 2 + d 2 . 5p 5p 5p b) Să se arate că A ⋅ A t = α ⋅ I 4 . a sunt în progresie aritmetică. 2π ) ecuaţia tg(− x) = 1 − 2 tg x. b) Să se determine punctele de extrem local ale funcţiei f . c. atunci b = −1. E astfel încât AD = 2 DB . Să se calculeze lungimea razei cercului circumscris triunghiului ABC .informatică. f ( x) = −3 x + 2 . d ∈ . 6. 2} → {0. Să se determine a . 1 b) Să se arate că funcţia g este strict descrescătoare. Să se rezolve în mulţimea [ 0. c) Să se arate că. Se consideră funcţia f : 5p 5p 5p 1 | x| e . polinomul are cel puţin o rădăcină reală în intervalul ( 0. Pentru a. • La toate subiectele se cer rezolvări complete. − {−2} → . Se consideră funcţiile f : . Ministerul Educaţiei. b sunt în progresie geometrică şi 2.1. MT1. 4. 3. Să se arate că dreptele DE şi BC sunt paralele. B= π 6 şi AB = 6. a −b  −c d    − d −c b a   a) Pentru a = c = 1 şi b = d = 0 .1] → 6 2. 5p 5p 5p a) Să se demonstreze că a ≤ 3. 5p 5p 5p a) Să se calculeze sin t dt . b. c ∈ şi polinomul f = X 3 + aX 2 + bX + c. c) Să se arate că lim g ( x ) > 0. → . 2. c = −1.Proba D. b) Să se arate că. dacă c < 0 . Ministerul Educaţiei. 17. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. dacă A = 5p π 4 . atunci A este inversabilă. programa M1 c) Să se determine numărul de rădăcini reale ale ecuaţiei f ( x ) = m . să se calculeze det ( A) . Să se determine numărul funcţiilor f : {0. c) Să se demonstreze că dacă A ≠ O4 . x2 ≤ 1. 2} care verifică relaţia f (2) = 2 . 11 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 11 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 011 1. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 11 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 011 c d  a b  −b a −d c 1. ştiind că f : → . unde m este un parametru real.

Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică. • Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu. • La toate subiectele se cer rezolvări complete.

12 5p 5p 5p 5p 5p 5p

Varianta 12

SUBIECTUL I (30p) – Varianta 012 1 1 1. Să se calculeze + . 1+ i 1− i

x +1 x + 2 7 + = . x+2 x+3 6 1 3. Să se rezolve în mulţimea [ 0, 2π ) ecuaţia cos 2 x = . 2

2. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia

 1  4. Să se determine a > 0 ştiind că termenul din mijloc al dezvoltării  3 a + 4  este egal cu 1848. a  5. Să se determine ecuaţia simetricei dreptei d : 2 x − 3 y + 1 = 0 faţă de punctul A(−3,4) . 6. Ştiind că ctg x = 3 , să se calculeze ctg 2 x .

12

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
12 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 012 1. Se consideră polinoamele f , g ∈
2

[X ],

f = X 2 + X + 1 , cu rădăcinile complexe x1 , x2 şi

g = aX + bX + c , cu a ≠ 0 . Fie matricele A, V ∈ M3 (

1 1  c b a ) , A =  a c b  şi V = 1 x1  b a c 1 x 2   1 

1 x2  .  2 x2  

5p 5p 5p

a) Să se arate că det (V ) = 3( x2 − x1 ) .
 g (1) g ( x1 ) g(x )   g (1) x g ( x ) x g ( 2 )  . b) Să se arate că A ⋅ V =  1 1 2 x2   g (1) x 2 g ( x ) x 2 g ( x )  1 1 2 2   c) Să se arate că det ( A) = 0 dacă şi numai dacă a + b + c = 0 sau a = b = c . ˆ → , f ( x) = x 4 + 4 x . 2. Se consideră funcţia f :
5 5

5p 5p 5p

ˆ ˆ a) Să se calculeze f (0) şi f (1) . b) Să se arate că funcţia f nu este surjectivă. ˆ c) Să se descompună polinomul X 4 + 4 X ∈

5[ X ]

în factori ireductibili peste

5.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
12 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 012 1. Se consideră funcţia f : ( 0, ∞ ) → 5p 5p a) Să se arate că şirul ( xn )n≥1 b) Să se calculeze lim f ( x) .
, f ( x) = ln ( x + 1)

x 1 unde xn = f (1) + 2

.
1 1 f   + ... + n 3 1 f   este divergent. n

1 1 f  + 2 3

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1 x →∞

5p

c) Să se arate că funcţia f este descrescătoare. 2. Se consideră funcţia f : (1, ∞ ) → , f ( x ) = ∫ e −t t x −1dt .
1 0

5p 5p 5p

a) Să se calculeze f (2) .
1 b) Să se demonstreze relaţia f ( x) ≤ , ∀x > 1 . x 1 c) Să se demonstreze relaţia f ( x + 1) = xf ( x ) − , ∀x > 1 . e

Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică. • Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu. • La toate subiectele se cer rezolvări complete.

13 5p 5p 5p 5p 5p 5p

Varianta 13

SUBIECTUL I (30p) – Varianta 013 1. Să se arate că numărul (1 + i 3)2 + (1 − i 3) 2 este număr întreg. 2. Să se rezolve în
×
x + y = 4 sistemul de ecuaţii  .  xy = 3

3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia x = 6

(

x − 2 −1 .
9

)

1  4. Să se determine termenul care nu conţine pe x din dezvoltarea  x 2 +  . x  5. Să se calculeze distanţa de la punctul A(3,0) la dreapta d : 3x − 4 y + 1 = 0 .

6. Triunghiul ABC are AB = 4, BC = 5 şi CA = 6 . Să se arate că m ( B ) = 2m ( C ) .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
13 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 013  x − y + z =1  1. Se consideră sistemul de ecuaţii  x + y + z = 3 , unde m ∈ . Pentru fiecare m ∈  mx + y + z = 3m  mulţimea soluţiilor reale ale sistemului. a) Să se determine m ∈ pentru care sistemul are soluţie unică. b) Să se arate că pentru orice m ∈ sistemul este compatibil. c) Să se determine min x 2 + y 2 + z 2 ( x, y, z ) ∈ S1 .
 0 1  0 1 1 0 2. Se consideră matricele A =  , B= , I = , C = A ⋅ B şi mulţimea −1 0  −1 1 2  0 1        G = X ∈ M2 (

, notăm cu Sm

5p 5p 5p

{

}

{

)

det ( X ) = 1 .

}

5p 5p 5p

a) Să se verifice că A4 = B 6 = I 2 .

b) Să se arate că ( G , ⋅ ) este un subgrup al grupului multiplicativ al matricelor inversabile de ordin doi, cu elemente numere complexe. c) Să se demonstreze că C n ≠ I 2 , pentru orice n ∈

.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
13 5p 5p SUBIECTUL III (30p) – Varianta 013 1. Se consideră funcţia f : → , f ( x ) = 3 x3 + 3 x 2 − 4, ∀x ∈ . a) Să se determine asimptota oblică a graficului funcţiei f spre ∞ . b) Să se arate că f 2 ( x ) f ' ( x ) = x 2 + 2 x, ∀ x ∈
− {−2, 1} .

5p BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1 x0 = −2. c) Să se determine derivatele laterale ale funcţiei f în punctul 2. Pentru n ∈ 5p 5p 5p
*

se consideră funcţia Fn : ( 0, ∞ ) → , Fn ( x ) = ∫ t n e −t dt , x > 0 .
0

x

a) Să se calculeze F1 ( x ) , x > 0 .

b) Să se determine punctele de inflexiune ale graficului funcţiei Fn . c) Să se calculeze lim F2 ( x) .
x →∞

Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică. • Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu. • La toate subiectele se cer rezolvări complete.

14 5p 5p 5p 5p 5p 5p

Varianta 14
.

SUBIECTUL I (30p) – Varianta 014 1 2 3 99 . 1. Să se calculeze lg + lg + lg + ... + lg 2 3 4 100 2. Să se determine a ∈

pentru care ( a − 3) x 2 − ax − a < 0 , oricare ar fi x ∈
3 3

3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 8 − x = 9 − 4 x . 4. Să se determine numărul elementelor unei mulţimi ştiind că aceasta are exact 45 de submulţimi cu două elemente. 5. Să se determine ecuaţia dreptei AB ştiind că A(2,3) şi B (−5, 4) . 6. Triunghiul ABC ascuţitunghic are AC = 2 3 şi lungimea razei cercului circumscris egală cu 2. Să se determine măsura unghiului B.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
14 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 014  a b c 1. Se consideră matricea A =  2a 2b 2c  , unde a, b, c ∈  3a 3b 3c    a) Să se calculeze rangul matricei A. b) Să se arate că există d ∈ astfel încât A2 = dA . c) Să se arate că există matricele K ∈ M 3,1 ( ) şi L ∈ M1,3 ( 2. Se consideră numărul a = 3 − i ∈ 5p 5p 5p şi polinomul f ∈ a) Să se arate că f (a) = 0. b) Să se determine rădăcinile polinomului f. c) Să se arate că polinomul f este ireductibil în

.

5p 5p 5p

) astfel încât A = K ⋅ L . [ X ] , f = X 4 − 4 X 2 + 16 .

[X ].

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
14 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 014 1. Pentru n ∈
*

, n ≥ 3 se consideră funcţia f n :

→ , f n ( x ) = sin n x şi se notează cu xn abscisa

 π punctului de inflexiune din intervalul  0,  , al graficului funcţiei f n .  2

5p 5p 5p

a) Să se arate că f n'' ( x ) = n ( n − 1) sin n− 2 x − n 2 sin n x, ∀n ∈ b) Să se arate că sin xn =
n→∞

, n ≥ 3 şi x ∈

.

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1 n −1

n c) Să se calculeze lim f n ( xn ) .

, n ≥ 3.

2. Se consideră a ∈ 5p 5p 5p

. ( x 2 + 1) x 2 + 1 x2 + 1 a) Să se arate că funcţia F este o primitivă a funcţiei f . b) Pentru a = 2 , să se determine aria suprafeţei plane cuprinsă între graficul functiei f, axa Ox şi dreptele x = 1 şi x = 2 .

şi funcţiile f , F :

, f ( x) =

x3 − 3x + a

, F ( x) =

x 2 + ax + 5

c) Să se determine a astfel încât

∫0 F ( x)dx − ∫−2 F ( x)dx = 2 .

2

0

specializarea matematică . MT1. n ≥ 2 . Să se calculeze sin α .5. Fie a.  astfel încât cos α = − . Pentru fiecare n ∈ .1) şi bn ∈ (1. Să se determine ecuaţia dreptei care conţine punctul A(−2.. c) Să se calculeze lim an .Filiera vocaţională. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. • La toate subiectele se cer rezolvări complete. Câte numere naturale de patru cifre se pot forma cu elemente ale mulţimii {1. 1] astfel încât g = în g ( x) ≤ SUBIECTUL III (30p) – Varianta 015 1. programa M1 2. x > 0 are exact două rădăcini an ∈ (0. 2π ) ecuaţia sin x + cos x = 0 . unde I 0 = ∫ 5p 5p 5p a) Să se arate că I 0 = 1 1 2 0 x +1 dx şi I n = ∫ 1 xn 2 0 x +1 dx. profilul militar. a) Să se arate că f n este strict descrescătoare pe [ 0. Să se determine funcţia de gradul al doilea al cărei grafic este tangent la axa Ox în punctul (1. 4. Să se calculeze log3 5 − 7 + log3 5 + 7 − log 3 2 . 5  3π  6. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 15 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 015 a b c   1.1] şi strict crescătoare pe [1. 2  13  ( ) ( ) 5p Ministerul Educaţiei.7. atunci a=b=c. ∞) . 1 − I 2n −2 . f n ( x) = x n − nx + 1 .. 3. 15 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 15 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 015 1.3. Se consideră polinomul f ∈ 5p 5p 5p 15 5p 5p 5p a) Să se calculeze [X ]. n→∞  3 5 7 2n − 1  b) Să se arate că I 2n = . unde an s-a definit la punctul b).1) .0) şi trece prin punctul (0. • Toate subiectele sunt obligatorii. atunci existăCurriculum şi Evaluare af . 1 1 1 1 . cu rădăcinile x1 . Cercetării şi Inovării c) Să se arate că dacă g este un polinom cu coeficienţi reali care are proprietatea că pentru orice x real Centrul f ( x) . x4 ∈ .9} ? 5. 5p 1  ax + by + cz = 2 x  1  c) Să se arate că sistemul de ecuaţii liniare cx + ay + bz = y admite numai soluţia x = y = z = 0 . Ministerul Educaţiei. se consideră funcţia f n :[0. b) Să se arate că ecuaţia f n ( x ) = 0. 5p 5p b) Să se arate că dacă a + b + c ≠ 0 şi A nu este inversabilă în M 3( ) . Învăţământul Preuniversitar Naţional pentru a ∈ [−1.∞ ) . D (−1. ∀n ∈ . Se consideră şirul ( I n )n∈ . n ≥ 3 . Să se rezolve în mulţimea [ 0. 2) . n ∈ * . b. 2n − 1  1 1 1 n −1 1  c) Să se arate că lim  1 − + − + . f = X 4 − 5 X 2 + 5 . b c a   a) Să se calculeze det ( A ) .informatică. ∞ ) → . x3 .Proba D. 2  1  bx + cy + az = 2 z  2. n→∞ BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . −3) . + ( −1)  = I0 . + + + x1 x2 x3 x4 b) Să se arate că polinomul f are toate rădăcinile reale. Se acordă 10 puncte din oficiu. c ∈ şi matricea A =  c a b  . x2 . π 4 . 2) şi este paralelă cu dreapta determinată de punctele C (2. 2. Fie α ∈  π .

B ( 2. 5 2  Ministerul Educaţiei. Se acordă 10 puncte din oficiu.3) . B ∈ G . atunci f are o rădăcină raţională. a > 0  . a) Să se determine a. D ∈ G pentru care CD ≠ DC .informatică. Se consideră a. f ( x ) =  x  0 . 1 π 3. c ∈ . b) Să se găsească două matrice C . • Toate subiectele sunt obligatorii. Se consideră mulţimea G =  X =   a. f n ( x) = (1 − x)n . iar numerele f (0) şi f (1) sunt impare. b. 1. n ≥ 10 . oricare ar fi numărul real x . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 16 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 016   a b   1. Pentru fiecare n ∈ * 1 . Se consideră funcţia f : → . 1 ∫0 xf n ( x)dx = (n + 1)(n + 2) . atunci polinomul f nu are rădăcini întregi. b ∈ .1] → . 5p 5p 5p BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . 2 3 8 10 4.Filiera vocaţională. c astfel încât polinomul f să aibă rădăcinile x1 = x2 = 1 şi x3 = −2 . C ( −2. Să se determine a ∈ 2−i . c) Să se arate că dacă a.  0 1     a) Să se arate că dacă A. oricare ar fi n ∈ ∫ f n  n  dx . 2. 5. MT1. n→∞ 0   1 1 ∗ . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. 5p 5p 5p a) Să se calculeze b) Să se arate că ∫0 f 2 ( x)dx . c) Să se calculeze lim x . atunci AB ∈ G . 5p 5p 5p 5p 5p 5p Ministerul Educaţiei. b) Să se arate că dacă f are rădăcina 2 .Proba D. c ∈ şi polinomul f = X 3 + aX 2 + bX + c . 3 π  6. x=0  a) Să se arate că funcţia f este derivabilă pe . 16 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 16 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 016 1. b. Să se afle măsura celui mai mare unghi al triunghiului ABC ştiind că A ( 2. • La toate subiectele se cer rezolvări complete. se consideră funcţia f n :[0. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 16 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 016 1  2  x sin 2 . Să se calculeze sin 2α . Să se calculeze modulul numărului complex z = 2. c) Să se arate că dacă A ∈ G . Fie α ∈  . b. specializarea matematică . profilul militar. x ∈ \ {0} . π  astfel încât sin α = . Să se rezolve ecuaţia Cn = Cn . −2 ) . 2+i pentru care x 2 + ax + 2 ≥ 0. n ∈ . atunci I 2 − A + A2 ∈ G .1] ecuaţia arcsin + arcsin x = . Să se rezolve în intervalul [ −1.3) . programa M1 x →∞ c) Să se demonstreze că funcţia f este mărginită pe 2. b) Să se calculeze lim f '( x).

2.Filiera vocaţională. alegând un număr ab din mulţimea numerelor naturale de două cifre.informatică. 0 −1  1 3   a) Să se calculeze A2 − B 2 .Proba D. b) Să se calculeze (1 − x1 ) ⋅ (1 − x2 ) ⋅ (1 − x3 ) ⋅ (1 − x4 ) . Să se determine imaginea funcţiei f : 3. g ∈ 5p 5p 5p 5p 5p 5p ). BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ .  . programa M1 x 9 c) Să se arate că lim n+2 n→∞ = 16 → . ∀n ∈ 4 * .  π b) Să se arate că funcţia f este integrabilă pe intervalul 0. x2 . f = X 4 + X 3 + X 2 + X + 1 . Ministerul Educaţiei. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 17 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 017  1 3  −3 −8  1. ∀x ∈ . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 17 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 017 1. unde x1 ∈ ( 0.  2 c) Să se arate că ∫ f ( x ) dx ≤ cos1 . Să se determine ecuaţia dreptei care trece prin punctul A(−1. c) Să se calculeze g ( x1 ) ⋅ g ( x2 ) ⋅ g ( x3 ) ⋅ g ( x4 ) . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. este convergent. B = 5p π 4 şi C = π 6 . a) Să se determine restul împărţirii polinomului f la polinomul g. 17 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 17 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 017 1. • Toate subiectele sunt obligatorii. Se consideră polinoamele f . Să se arate că numărul 1 + i 3 ( ) 3 este întreg. Ministerul Educaţiei. • La toate subiectele se cer rezolvări complete. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia −2 x + 1 = 5 . . MT1. Se consideră şirul ( xn )n∈ 5p 5p 5p * . să avem a + b = 4 . b) Să se calculeze det( I 2 + A + A2 + A3 + A4 ) . Se consideră o funcţie f : * .1) şi xn+1 = * xn5 + 3 xn . . Să se determine probabilitatea ca. cu rădăcinile x1 . → . specializarea matematică . 5. a) Să se arate că xn ∈ ( 0. 4. Se consideră matricele A =  şi B =  . x4 ∈ şi g = X 2 − 1 . ∀n ∈ b) Să se arate că şirul ( xn )n∈ xn 2. cu proprietatea că xf ( x) = sin x.1) şi este perpendiculară pe dreapta d : 5x − 4 y + 1 = 0 . Să se calculeze perimetrul triunghiului ABC ştiind că AB = 6 . c) Să se arate că ecuaţia X 2 = I 2 are o infinitate de soluţii în M 2 ( 2. [X ] . x3 . 5p 5p 5p a) Să se calculeze ∫ π 2 1 π 2 x 0 f ( x) dx.1) . 6. profilul militar. Se acordă 10 puncte din oficiu. f ( x) = x 2 − x + 2 .

alegând un număr k din mulţimea {0... b) Să se arate că şirul ( xn )n∈ . Se consideră matricea A =  1 0 0  ∈ M3 ( ) . b) Să se arate că F este funcţie pară. b) Să se afle rangul matricei I 3 + A + At . specializarea matematică . b) Să se demonstreze că ( x1 − x2 )2 + ( x1 − x3 )2 + ( x2 − x3 )2 = 8(4a 2 − 15) .1. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. x3 în cazul a = 2.informatică. 2. B (4. . ∀n ∈ . f ( x) = x 2 − 3x + 2 .Filiera vocaţională... 1 π = .7} .  1 1 0   a) Să se calculeze A3 . → . Se consideră a. F ( x ) = x ∫ f ( t ) dt . Să se determine a ∈ 6. Să se calculeze AB ⋅ AC + BC . 5p 5p 5p 5p 5p 5p Ministerul Educaţiei. c) Să se determine a. ∞) → [0. • La toate subiectele se cer rezolvări complete.. Se acordă 10 puncte din oficiu.Proba D.4) . 5. ştiind că A(−3. f ( x) = 5p 5p 5p 2x + 1 şi şirul ( xn )n∈ dat de x0 = 2.. x3 ∈ a) Să se determine x1 . numărul C7 să fie prim. Să se rezolve în intervalul [ −1. este convergent. Se consideră funcţiile f : 5p 5p 5p a) Să se calculeze → . c) Să se determine inversa matricei I 3 + A .1] ecuaţia arcsin x + arccos k 4. f ( x) = 1 + cos x şi F : 2. 2. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 18 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 018  0 0 0 1.2. c) Să se determine intervalele de monotonie ale funcţiei F . Care este probabilitatea ca. x2 . −3) şi C (1. ∞). + xn − n. x2 . 2 2 3. b = 0 . cu rădăcinile x1 . b astfel încât polinomul f să aibă o rădăcină dublă egală cu − a . x 0 ∫0 π 2 f ( x)dx . b ∈ şi polinomul f = X 3 + 4aX 2 + 20 X + b . ) Ministerul Educaţiei. ( pentru care vectorii u = ai + 3 j şi v = 4 i + ( a + 4 ) j sunt coliniari. BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . Să se rezolve în mulţimea numerelor complexe ecuaţia x 2 − 2 x + 4 = 0 . programa M1 c) Să se arate că şirul ( yn ) n∈ dat de yn = x0 + x1 + x2 + . • Toate subiectele sunt obligatorii. x+2 a) Să se determine asimptotele graficului funcţiei f. xn+1 = f ( xn ). profilul militar. Să se afle valoarea minimă a funcţiei f : → . 18 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 18 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 018 1. MT1. . Se consideră funcţia f :[0. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 18 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 018 1. 2) . are limita 1 .

alegând un număr din mulţimea numerelor naturale de trei cifre. Să se ordoneze crescător numerele 3. x x      c) Să se determine a ∈ pentru care toate rădăcinile polinomului f sunt numere reale. MT1. Să se determine ecuaţia medianei duse din vârful A al triunghiului ABC . Fie polinomul f = X 4 + 2 X 3 + aX 2 − 2 X + 1∈ 5p 5p 5p a) Să se calculeze 1 1 1 1 . Ministerul Educaţiei. f ( x) = − x3 + 2 x 2 − 5 x + 8 x2 + 4 . . g ( x) = −3 x + 3 3. Să se determine probabilitatea ca. x4 ∈ rădăcinile sale. Să se arate că ctg 2 = ctg1 − tg1 2 . Să se determine funcţia f : → ştiind că graficul său şi graficul funcţiei g : sunt simetrice faţă de dreapta x = 1 . .3) şi C (2. Se consideră funcţia f : 5p 5p 5p a) Să se calculeze b) Să se calculeze 1 → . 2) . −5) . ∀x ∈ ∗ . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 19 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 019 x + y + z + t = 1 x − y + z + t = 0  1. acesta să aibă toate cifrele pare. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 32 x +1 − 10 ⋅ 3x +1 + 27 = 0 . ∫1 ( x + f ( x) − 2) 4 2 dx. programa M1 x →∞  x 2. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. ∀x ∈ . B (2. b) Să se rezolve sistemul. 5. f ( x) = ln 2+ x . 3 5. profilul militar. + + + x1 x2 x3 x4 5p 5p 5p [ X ] şi x1 . x3 . ∫0 f ( x ) dx . 2− x a) Să se determine asimptotele graficului funcţiei f. 5p BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . Se consideră funcţia f : ( −2. 5p b) Să se determine punctele de inflexiune ale graficului funcţiei f. 5p 1 c) Să se calculeze lim x a f   . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 19 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 019 1. • Toate subiectele sunt obligatorii. 4 8 . 2. c) Să se determine A−1 . specializarea matematică . x2 . 2.informatică. • La toate subiectele se cer rezolvări complete. 19 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 19 → SUBIECTUL I (30p) – Varianta 019 1. Se acordă 10 puncte din oficiu. unde A(1. Se consideră sistemul  şi A matricea sistemului. unde a este un număr real. Ministerul Educaţiei. 2 ) → . c) Ştiind că funcţia f este bijectivă. x + y − z + t = 0 x + y + z − t = 0  a) Să se calculeze det ( A ) . 2   1 1  b) Să se arate că f ( x ) = x 2  x −  + 2  x −  + a + 2  . 4.Proba D. să se calculeze ∫4 5 2 f −1 ( x ) dx . 6.Filiera vocaţională.

6. pentru orice A. a) Să se demonstreze că funcţia f este strict crescătoare pe [ 0. MT1. 5 . x 3 ∫ 1 f ( t ) dt = ∫1 t f ( t ) dt . să se demonstreze că x0 . Să se rezolve în mulţimea numerelor complexe ecuaţia x 2 − 2 x + 2 = 0 . ∀x > 0. z0 ) . sistemul are soluţie unică. Să se calculeze C4 + C5 + C6 .1) . Să se arate că 2 ∈ log 3 4. f (t ) = 5p 5p a) Să se calculeze b) Să se arate că 1 (1 + t )(1 + t 3 ) 2 . 2π ) ecuaţia sin x + cos x = −1 . c) Să se calculeze lim BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ .∞ ) . BC = a . Pe laturile AB şi AC ale triunghiului ABC se consideră punctele M. 2. b ∈ 3  . c = 5. b = 4. Să se determine m ∈ R astfel încât CN = m AC .0) . y0 . Să se calculeze perimetrul triunghiului OAB . b) Să se demonstreze că. ştiind că O(0. x →∞ 1 x x . b) Să se arate că funcţia f nu este surjectivă . cu laturile AB = c . f ( x ) = 2e x + 3 x 2 − 2 x + 5. Se consideră funcţia f : [ 0.informatică. 20 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 20 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 020 1. • La toate subiectele se cer rezolvări complete. Se consideră mulţimea G =   a.  a b  2. Să se rezolve în [0. • Toate subiectele sunt obligatorii. A(−1. b) Să se arate că AB ∈ G .Filiera vocaţională. respectiv N astfel încât AM = 4MB şi MN BC . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. c) Ştiind că soluţia sistemului este ( x0 . 5p 5p 5p Ministerul Educaţiei.  bz + cy = a  5p 5p 5p a) Să se rezolve sistemul în cazul a = 3. 5p f '( x ) 5p . z0 ∈ ( −1. specializarea matematică . programa M1 x →∞ f ( x ) 2. ∞ ) → . b a    a) Să se determine numărul elementelor mulţimii G. B ∈ G . Se acordă 10 puncte din oficiu. Se consideră triunghiul ABC. Se consideră funcţia f : 5p → . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 20 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 020  ay + bx = c  1.3) . 5p c) Să se calculeze lim ∫ f (t ) dt . 5. c) Să se determine numărul matricelor din mulţimea G care au determinantul nul. 3.Proba D. 4 4 4 4. profilul militar. ( ) Ministerul Educaţiei. 2) şi B (−2. y0 . CA = b şi sistemul  cx + az = b . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 20 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 020 1. ∫0 (t 1 x 1 3 + 1) f (t )dt . pentru orice triunghi.

 a b  2. f ( x) = ( a + 1) x 2 + 3 ( a − 1) x + a − 1 . c ∈  0 c  4. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 21 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 021 1. 1 x b) Să se calculeze lim f ( x ) . Se acordă 10 puncte din oficiu. ˆ ˆ 1 0 c) Să se determine numărul soluţiilor ecuaţiei X 2 =  . • Toate subiectele sunt obligatorii. • La toate subiectele se cer rezolvări complete. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. b. Să se rezolve în mulţimea numerelor complexe ecuaţia x 2 − 8 x + 25 = 0 . Se consideră funcţia f : 5p a) Să se calculeze lim x →∞ → f ( x) x4 . 3 Ministerul Educaţiei. Se consideră funcţiile f n : 5p 5p 5p . profilul militar.   5p 5p 5p a) Să se determine numărul elementelor mulţimii G. 2 2 x →∞ → . astfel încât x 2 + y 2 = z − 1 . a) Să se arate că determinantul sistemului este ∆ = (a + b + c)(a 2 + b 2 + c 2 − ab − ac − bc). x. x + 8 − 6 x −1 = 1. → . MT1. se consideră sistemul  cx + ay + bz = a . 3. z ∈  bx + cy + az = c  . y. b) Să se rezolve sistemul în cazul în care este compatibil determinat. axele de coordonate şi dreapta x = 1. c) Ştiind că a 2 + b 2 + c 2 − ab − ac − bc = 0 . specializarea matematică . Să se calculeze 5. ˆ ˆ 0 0 Ministerul Educaţiei. n +x a) Să se calculeze aria suprafeţei cuprinse între graficul funcţiei f1 . c ∈ 5p 5p 5p ∗  ax + by + cz = b  . z ) . f ( x) = ( x − 1)( x − 3)( x − 5)( x − 7) . Pentru a. Ştiind că sin x = . BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . programa M1 5p 5p c) Să se arate că ecuaţia f ′ ( x ) = 0 are exact trei rădăcini reale. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 21 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 021 1. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 4 C8 4 − C7 3 − C7 . f n ( x) = 1 .. 2. Să se determine ecuaţia perpendicularei duse din punctul A(1.Filiera vocaţională. pentru care graficul funcţiei f : intersectează axa Ox în două puncte distincte. Se consideră mulţimea G =   a .. + f n (n) ) = . ˆ ˆ b) Să se dea un exemplu de matrice A ∈ G cu proprietatea că det A ≠ 0 şi det A2 = 0 .informatică. 1 6. 21 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 21 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 021 1. n∈ * b) Să se calculeze ∫0 x ( f1 ( x) ) 1 2 dx . 2.Proba D. 4. să se arate că sistemul are o infinitate de soluţii ( x. 2) pe dreapta d : x + y − 1 = 0 . X ∈G . să se calculeze cos 2 x . . y . π c) Să se arate că lim n ( f n (1) + f n (2) + f n (3) + . n→∞ 4 . b. Să se determine a ∈ .

programa M1 2. f ( an ) = an .. 5p 5p 5p a) Să se calculeze f ( 5 ) . . n natural. g ( x) = 2 x − 1 . b) Să se determine mulţimea valorilor funcţiei f. → .informatică. 0 5p 5p 5p c) Să se determine punctele de extrem ale funcţiei g : → . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 22 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 022 1. 5p 5p c) Să se arate că f ( x ) − f ( y ) ≤ x − y ∀ . f ( x) = x3 − 3x + 2 . Se consideră funcţia f : → . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 22 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 022 x + y + z = 0  1. Să se calculeze 1 + i + i 2 + . 5. Fie sistemul ax + by + cz = 0 . atunci sistemul este incompatibil. y ∈ . b) Să se rezolve sistemul în cazul a + b + c ≠ 0 . f ( x) = x 2 − 3 x + 2. b) Să se arate că ∀ n ∈ c) Să se arate că f = X . ∀ n ∈ 5p 5p 5p şi polinomul f ∈ [ X ] . BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. n ≥ 2 . g : ( f g )( x) = 0 . g ( x) = ∫ x2 0 f (t )et dt .. cu a0 = 0 şi an+1 = an + 1 . profilul militar. Să se calculeze sin 75 + sin15 . 3 f ( x) dx . x ∈ . • La toate subiectele se cer rezolvări complete. Ministerul Educaţiei. 22 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 22 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 022 1. 2 2. 2 4.Filiera vocaţională. Se consideră funcţia f : 5p → . ∀ x ∈ . b. 2.  3 3 3 a x + b y + c z = 1 a) Să se arate că det ( A ) = ( a + b + c )( c − b )( c − a )( b − a ) . D. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia lg( x + 9) + lg ( 7 x + 3) = 1 + lg( x 2 + 9) . distincte două câte două şi A matricea sistemului. Se consideră şirul de numere reale (an ) n∈ . Se consideră funcţiile f . Să se rezolve ecuaţia 3. cu a. a) Să se calculeze f ′ ( x ) . a) Să se calculeze ∫ 2 x −1 b) Să se calculeze x 2 − 13 ∫−1 f ( x) dx . Ministerul Educaţiei.Proba. cu f (0) = 0 şi cu proprietatea că f ( x 2 + 1) = ( f ( x))2 + 1 . specializarea matematică . c ∈ . + i10 . f ( x) = x x +3 4 . • Toate subiectele sunt obligatorii. Se consideră dreptele paralele de ecuaţii d1 : x − 2 y = 0 şi d 2 : 2x − 4 y − 1 = 0 . Să se calculeze distanţa dintre cele două drepte. c) Să se demonstreze că dacă a + b + c = 0 . Se acordă 10 puncte din oficiu.xMT1. 6. Să se rezolve inecuaţia Cn < 10 .

n∈ n→∞ n +1 x sin t 2. • Toate subiectele sunt obligatorii. atunci det Z ≠ 0 . 5p c) Să se arate că f (π) > f (2π) . dacă A(5. f ( x) = ∫ dt. Ministerul Educaţiei. programa M1 1 5p c) Să se determine lim n ( xn − 1) . Se consideră funcţia f : [ 0.3.    1 0   a) Să se arate că ∀ X ∈ C ( A ) . 3 5p 5p 5p ˆ ˆ ˆ a) Să se calculeze f 0 + f 1 + f 2 . ∞ ) → .9 ) . Z ≠ O2 şi Z are toate elementele raţionale. B(2. numărul 2n+ 2 ⋅ 6n să fie pătrat perfect. Să se calculeze tg  − arctg  .. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 23 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 023    a 5b   0 5 1. Ştiind că tgα = 2 . specializarea matematică . unde xn este soluţia reală a ecuaţiei f ( x ) = 3 + . a) Să se arate că ∫ 0 1+ t 5p b) Să se arate că f ( x) < ln(1 + x). ecuaţia f ( x ) = 3 + 1 are o unică soluţie xn ∈ . alegând un element din mulţimea {1. ∀a > −1 . 23 5p Varianta 23 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 023 1. . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. = x+2 x−2 4.Proba D.. Se consideră funcţia f : 5p → . să se determine rădăcinile din 3 ( ) () ( ) 3 3 [X ]. unde xn este soluţia reală a ecuaţiei f ( x ) = 3 + n→∞ n +1 BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . −3). • La toate subiectele se cer rezolvări complete... atunci Y = O2 . pentru orice n ∈ . 40} . −1). b ∈  . 6. . Să se calculeze coordonatele centrului de greutate al triunghiului ABC . 2. Se consideră a ∈ ˆ şi polinomul f = X 3 + 2 X 2 + a ∈ c) Să se arate că dacă Z ∈ C ( A ) . 2 2 2x + 3 x − 1 . f ( x ) = x3 + x + 1 . 3 c) Să se determine a ∈ pentru care polinomul f este ireductibil în [ X ]. ale polinomului f . a) Să se arate că. b) Să se arate că lim xn = 1 . ∀x > 0 . Să se determine probabilitatea ca. profilul militar.Filiera vocaţională. ˆ b) Pentru a = 2 . Să se calculeze suma primilor 20 de termeni ai progresiei aritmetice ( an )n≥1 . 5p 5p 5p 5p 5p 2. ştiind că a4 − a2 = 4 şi a1 + a3 + a5 + a6 = 30 . 2. Se acordă 10 puncte din oficiu. XA = AX . Se consideră matricea A =   şi mulţimea C ( A ) =  X =  b a  a. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 1 π 3. 5p 5p 5p b) Să se arate că dacă Y ∈ C ( A ) şi Y 2 = O2 . C ( 0. să se calculeze sin4α . n +1 1 5p . Ministerul Educaţiei. 0 1+ t a 1 5p dt = ln(1 + a ). n∈ . MT1.informatică. 5. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 23 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 023 1.

∀ X ∈ M3 ( ) . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 24 5p 5p 5p SUBIECTUL III (30p) – Varianta 024 1. pentru care h(0) = 1 şi care are ca rădăcini inversele rădăcinilor polinomului f. x 0 1 c) Folosind eventual inegalitatea e x ≥ x + 1. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. atunci (1 + x) 2 + (1 − x)2 ≥ 4 . f ( x ) =  x  1  a) Să se arate că funcţia f are primitive pe [ 0. b) Să se calculeze −x −2 x . det ( zX ) = z 3 det ( X ) . . b) Să se determine polinomul h ∈ [ X ] .Filiera vocaţională. 2. să se arate că 0 ≤ ∫ f ( t ) dt < 1. 5. −3) . specializarea matematică . Se notează cu A t transpusa matricei A.Proba D. g ( x) = 3 f ( x) este derivabilă pe 2. 9) . f ( x) = x − sin x . 24 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 24 pentru care f (−1) = f (1) = 0. c) Să se arate că funcţia g : → . c) Ştiind că g este un polinom cu coeficienţi întregi. Să se demonstreze că dacă x ∈ şi x ≥ 1 . . 11 3. Se consideră funcţia f : → . ştiind că A(0.informatică. ∀x ∈ . b) Să se arate că graficul funcţiei nu are asimptote. 6. x=0 5p 5p 5p ∫0 xf ( x) dx . Să se determine funcţia de gradul al doilea f : → ( )( ) Ministerul Educaţiei. să se arate că ecuaţia g ( x ) = 0 nu are soluţii întregi. c) Ştiind că A ≠ A t .∞ ) . cu f = X 4 − 5 X 2 + 4 . f (2) = 6 . profilul militar. ∀x > 0. Să se calculeze z + pentru z = z 2 2. −1) şi C (5. Se consideră funcţia f : [ 0. Să se determine ecuaţia înălţimii duse din B în triunghiul ABC . astfel încât g ( −2 ) = g ( −1) = g (1) = g ( 2 ) = 2 . programa M1  . Ministerul Educaţiei. a) Să se determine rădăcinile polinomului f. ∞ ) → . B (2. 1. Să se calculeze 2i + 5 j ⋅ 3i − 4 j . • Toate subiectele sunt obligatorii. x > 0. e − e BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . a) Să se arate că funcţia f este strict crescătoare. b) Să se demonstreze că det ( A − A t ) = 0 . 6 4. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia log 2 x + log 4 x + log 8 x = . Se consideră polinomul f ∈ [ X ] . • La toate subiectele se cer rezolvări complete. să se demonstreze că rang ( A − A t ) = 2 . SUBIECTUL I (30p) – Varianta 024 −1 + i 3 1 . Se consideră o matrice A∈ M3 ( 5p 5p 5p 5p 5p 5p a) Să se demonstreze că ∀ z ∈ ) . . Se acordă 10 puncte din oficiu. MT1. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 24 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 024 1.

informatică. În mulţimea S3 a permutărilor de 3 elemente se consideră permutarea σ =  .. profilul militar.. c) Să se arate că şirul (an ) n≥3 . Se acordă 10 puncte din oficiu. Să se determine probabilitatea ca. unde . 3. π π  π π  6.. X ( a ) X ( b ) = X ( ab + a + b ) . Se consideră matricea A =   şi mulţimea G = X ( a ) = I 2 + aA a ∈  −1 −1 a) Să se arate că ∀ a. 5p  c) Să se calculeze lim  1 − n→∞   1  f   n  1 f  + n 2 f  + n 3 f   + . b) Să se determine toate permutările x ∈ S3 .40} . suma cifrelor lui să fie divizibilă cu 3. 5. ⋅ ” reprezintă înmulţirea matricelor. 4. Ministerul Educaţiei.. f ( x ) = ln 2 x . b ∈ \ { − 1 } . 2. dreapta y = x + 4 intersectează parabola y = ax 2 + ( a − 2 ) x + 1 . Să se demonstreze că AH = BH = CH . c) Să se determine t ∈ astfel încât X (1) X (2). b) Să se determine asimptotele graficului funcţiei. } 5p 5p 5p b) Să se arate că ( G . Să se calculeze sin  +  + sin  −  . alegând un număr din mulţimea {10..11. { \ { − 1} . • Toate subiectele sunt obligatorii..Filiera vocaţională.. N . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. În triunghiul ABC punctele M . 5p 5p 5p c) Să se rezolve ecuaţia x 2 = σ . ∞) → . Să se arate că pentru oricare a ∈ ∗ .12. 5p ln 3 ln 4 ln 5 ln n 5p + + + . este descrescător.  2 2 2. Se consideră funcţia f :  0. programa M1 + n − f ( n ) .ProbanD.  2 a) Să se calculeze aria suprafeţei cuprinse între graficul funcţiei f şi axele de coordonate.. 3 4 5  π 2. 2 5p a) Să se arate că funcţia este convexă pe intervalul (0. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 25 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 025 1 2 3 1.  n  . 6 4 6 4 Ministerul Educaţiei. Să se calculeze (1 − i )(1 + 2i ) − 3 ( 2 − i ) . e] . specializarea matematică . Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 22 x − 3 ⋅ 2 x+1 + 8 = 0 .. • La toate subiectele se cer rezolvări complete. dat de a = BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . ⋅ ) este un grup abelian. Se consideră funcţia f : (0. f ( x ) = cos x .. 5p 5p b) Să se calculeze volumul corpului obţinut prin rotirea graficului funcţiei f în jurul axei Ox . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 25 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 025 1 1. MT1.. Fie H ortocentrul triunghiului MNP. 25 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 25 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 025 1. 3 1 2 a) Să se verifice că permutarea σ este pară.. X (2009) = X (t − 1) .  → . P sunt mijloacele laturilor. cu x ∈ S3 . astfel încât xσ = σx . + n  n  f   .

Se consideră a ∈ şi polinomul f = 3 X 4 − 2 X 3 + X 2 + aX − 1∈ [ X ] . Să se determine ecuaţia mediatoarei segmentului AB . a) Să se arate că funcţia g :[−1. Se consideră matricele A =  şi B =  . x4 ∈ + + + x1 x2 x3 x4 5p 5p 5p a) Să se calculeze sunt rădăcinile polinomului f . 0. − 1. b) Să se calculeze c) Să se arate că ∫0 1 2 f ( x) d x . f ( x ) = arctg x − arcctg x . Bn =   sin nt − sin nt  . π  cu sin α = . 5p b) Să se arate că funcţia f este strict crescătoare pe R . c) Să se demonstreze că f nu are toate rădăcinile reale. Să se arate că funcţia f f f este strict 3. g ( x) = xf ( x) are primitive. profilul militar. π . 2. Se consideră funcţia f : descrescătoare. ∀n ∈ N∗ şi x1 = 0. Fie z1 şi z2 soluţiile complexe ale ecuaţiei 2 z 2 + z + 50 = 0 . 3) şi B (1. unde x1 . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 26 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 026 1. este convergent . dat de xn+1 = f ( xn ) . 4. f ( x ) = 1 − 2 x . 1] → R. Fie funcţia f : R → R. f ( x ) = arcsin x . x2 . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 26 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 026  0 −1  cos t − sin t  1. 1. specializarea matematică . Fie funcţia f : [ −1. − 1) . Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 3x + 9 x = 2 . Ministerul Educaţiei. 3  2  f ( −2 ) + f ( −1) + f ( 0 ) + f (1) + f ( 2 ) . cu t ∈ . Fie mulţimea A = {−2. iar acestea sunt crescătoare. 2} şi o funcţie bijectivă f : A → A .Proba D. Să se calculeze tgα . Se acordă 10 puncte din oficiu. 5p Ministerul Educaţiei. În sistemul cartezian de coordonate xOy se consideră punctele A ( −1. b ∈  a −b  astfel încât X =  . Să se calculeze z1 + z2 . Fie α ∈  . MT1. ∫0 x f ( x) dx ≤ 4 . Să se calculeze 5. cos nt   c) Să se rezolve în mulţimea M2 ( ) ecuaţia X 2 = A . 5p 5p 5p 5p 5p c) Să se arate că şirul ( xn )n≥1 . 1 0 cos t     sin t  a) Să se arate că dacă matricea X ∈ M2 ( ) verifică relaţia AX = XA . 26 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 26 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 026 1.  b a 5p . 1 π  6.informatică. x3 . → . • Toate subiectele sunt obligatorii. 2. b) Să se determine restul împărţirii polinomului f la ( X − 1)2 . atunci există a. • La toate subiectele se cer rezolvări complete. programa M1 2.Filiera vocaţională. a) Să se determine asimptota la graficul funcţiei f spre + ∞ . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. 1 1 1 1 . 5p 5p b) Să se demonstreze că ∀ n ∈ *  cos nt .1] → . 1 BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ .

y ∈ 1 1 1 1 c) Să se calculeze 1 ∗ ∗ ∗ . 2 ) şi B ( 3. A (1. Varianta 27 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 027 5p 5p 5p 5p 5p 5p 1.  y x a) Să se determine rangul matricei A + I 2 . a) Să se calculeze lim . 2 3 4 5 .1] → R. x2 − x b) Să se determine punctele în care funcţia f nu este derivabilă .∞ ) ecuaţia lg 2 x + 5lg x − 6 = 0 . să se calculeze sin 2α . f ( x ) = −2 x 2 + x . Să se determine numărul funcţiilor f : {0. Să se determine măsura unghiului AOB . ∀x. . 3. Să se determine valoarea maximă a funcţiei f : → . 1) . 2. Fie funcţia f : [ −1. atunci există x.1. ∗ ∗ .. 3 Ministerul Educaţiei.2. c) Să se calculeze −1 −1 ∫0 F ( x ) d x .informatică. f ( x ) = ( x − 1)arcsin x. se consideră matricele ) b) Să se demonstreze că dacă X ∈ M'2 (  x 0 încât X =  . programa M1 2 3 4 2. Pe mulţimea se defineşte legea de compoziţie x ∗ y = x + y + xy . specializarea matematică . 5. f ( x ) = x + 1 . c) Să se arate că funcţia f este convexă.3} → {0. MT1. unde F este inversa funcţiei F a → . Să se calculeze modulul numărului complex z = 1 + i + i 2 + i 3 + … + i 6 . astfel încât AX = XA .Filiera vocaţională.1. x 0 5p 5p 5p şi a = 1 + 1 1 1 1 + + + . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 27 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 027 1. y ∈ astfel 5p 5p 5p 5p c) Să se demonstreze că ecuaţia Y 2 = A nu are nicio soluţie în mulţimea M'2 ( ). În mulţimea M'2 ( 5p 5p  0 0 1 0 A= şi I 2 =  . 1 0   0 1 ) .2. a) Să se arate că legea „ ∗ ” este asociativă.3} care au proprietatea f ( 0 ) = f (1) = 2 .Proba D. • Toate subiectele sunt obligatorii. 2 3 2008 2009 Ministerul Educaţiei. 4. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. 1 6. b) Să se arate că funcţia F este bijectivă . Să se rezolve în intervalul ( 0. 0 ) . F ( x ) = ∫ f ( t ) dt. Să se verifice relaţia f ( x ∗ y ) = f ( x ) ⋅ f ( y ) . Ştiind că α ∈ şi că sin α + cos α = . f ( x ) = 1 + x + x + x + x şi F : a) Să se arate că funcţia F este strict crescătoare pe R . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 27 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 027 1. În sistemul cartezian de coordonate xOy se consideră punctele O ( 0. 2. Se consideră funcţiile f : R → R.. • La toate subiectele se cer rezolvări complete. profilul militar. x →0 5p 5p 5p f ( x) BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . Se acordă 10 puncte din oficiu. b) Fie funcţia f : → .

Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică. • Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu. • La toate subiectele se cer rezolvări complete.

28 5p 5p 5p 5p 5p 5p

Varianta 28
( 2 ) , f ( 3 ) şi
f ( 2) .

SUBIECTUL I (30p) – Varianta 028 1. Să se calculeze (1 + i ) + (1 − i ) .
10 10

2. Fie funcţia f :

, f ( x ) = 6 x − 3 x 2 . Să se ordoneze crescător numerele f

3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 2 x − 1 = 3 . 4. Să se determine numărul funcţiilor f : {0,1,2,3} → {0,1,2,3} care au proprietatea că f ( 0 ) este număr impar. BM 1 2 1 = . Să se demonstreze că AM = AB + AC . 5. Fie triunghiul ABC şi M ∈ ( BC ) astfel încât BC 3 3 3 3 π  6. Ştiind că α ∈  , π  şi că sin α = , să se calculeze tg α . 2  5 

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
28 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 028  1 0 1. Se consideră matricea A =  . 0 8 a) Să se rezolve ecuaţia det( A − xI 2 ) = 0 .
 a 0 încât X =   0 b

5p 5p

b) Să se arate că dacă matricea X ∈ M2 (

) verifică relaţia

AX = XA , atunci există a, b ∈

astfel

5p

c) Să se determine numărul de soluţii ale ecuaţiei X 3 = A , X ∈ M2 ( ) . 2. Se consideră mulţimea de funcţii G = f a, b :

{

f a , b ( x ) = ax + b, a ∈

*

, b∈

}.

5p 5p 5p

a) Să se calculeze f −1, 2

f −1, 2 , unde „ ” este compunerea funcţiilor.

b) Să se demonstreze că ( G , ) este un grup. c) Să se arate că grupul G conţine o infinitate de elemente de ordin 2.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
28 5p SUBIECTUL III (30p) – Varianta 028 1. Fie funcţia f :[0,3] → R, f ( x ) = { x} (1 − { x}) , unde { x} este partea fracţionară a numărului x . a) Să se calculeze lim f ( x ) .
x →1 x <1

5p b) Să se determine domeniul de continuitate al funcţiei f . 5p c) Să se determine punctele în care funcţia f nu este derivabilă BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1 . x 1 şi F : [ 0, + ∞ ) → R, F ( x ) = ∫ f (t )dt . 2. Se consideră funcţiile f : R → R, f ( x ) = 0 2 − sin x 5p 5p 5p a) Să se calculeze

∫0 f ( x ) cos x dx .
x →∞

π 2

b) Să se demonstreze că funcţia F este strict crescătoare. c) Să se determine lim F ( x).

Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică. • Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu. • La toate subiectele se cer rezolvări complete.

29 5p 5p 5p 5p 5p 5p

Varianta 29

SUBIECTUL I (30p) – Varianta 029 1. Să se demonstreze că numărul a = 7 + 4 3 + 7 − 2 3 este număr natural. 2. Se consideră funcţia f :

, f ( x) = 2 x 2 − 5 x + 2 . Să se rezolve inecuaţia f ( 2 x ) ≤ 0 .

3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia x = 2 − x . 4. Să se calculeze probabilitatea ca, alegând o mulţime din mulţimea submulţimilor nevide ale mulţimii A = {1, 2, 3, 4, 5, 6} , aceasta să aibă toate elementele impare. 5. Fie punctele A ( 2,0 ) , B (1,1) şi C ( 3, −2 ) . Să se calculeze sin C .
 π 6. Ştiind că α ∈  0,  şi că tg α + ctg α = 2 , să se calculeze sin 2α .  2

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
29 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 029 x+ y+z=0  1. Se consideră sistemul  mx + y + z = m − 1 , m ∈  x + my + 2 z = −1  a) Să se determine m ∈

 1 1 1 şi matricea A =  m 1 1  .  1 m 2  

5p 5p 5p

pentru care det ( A ) = 0 .

b) Să se arate că pentru orice m ∈ sistemul este compatibil. c) Să se determine m ∈ ştiind că sistemul are o soluţie ( x0 , y0 , z0 ) cu z0 = 2 . 2. Se consideră mulţimea M2 (
ˆ 0 O2 =  ˆ 0 ˆ ˆ ˆ 1 0 0  şi I 2 =  ˆ ˆ  . ˆ 0 0 1
3

) , submulţimea G =  X ∈ M2 ( 3 ) 
 

ˆ    X =  a 2b   şi matricele b a   

5p 5p

inversabile din M2 ( 5p

ˆ ˆ a) Să se verifice că dacă x, y ∈ 3 , atunci x 2 + y 2 = 0 dacă şi numai dacă x = y = 0 . b) Să se arate că mulţimea H = G \{O2 } este un subgrup al grupului multiplicativ al matricelor
3

).

c) Să se rezolve ecuaţia X 2 = I 2 , X ∈ G .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
*

29

SUBIECTUL III (30p) – Varianta 029 1. Se consideră n ∈ şi funcţiile fn , gn : → , fn (x) =1− x + x2− x3+... − x2n−1+ x2n, gn (x) = x2n+1+1. g ′ ( x) g n ( x) a) Să se verifice că f n′ ( x) = n , ∀x ∈ \ {−1}. − x + 1 ( x + 1)2

5p 5p

1 b) Să se calculeze lim f n′   .   n→∞ 2 BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1 5p c) Să se demonstreze că f n are exact un punct de extrem local.

2. Se consideră şirul ( I n )n∈N∗ definit prin I n = ∫ 5p 5p 5p a) Să se calculeze I 2 .

1

xn

0 1 + x3

dx, ∀n ∈ N∗ .

b) Să se demonstreze că şirul ( I n )n∈N∗ este strict descrescător . c) Să se calculeze lim I n .
n→∞

Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică. • Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu. • La toate subiectele se cer rezolvări complete.

30 5p 5p 5p 5p 5p

Varianta 30

SUBIECTUL I (30p) – Varianta 030 1 1 1 1 1. Să se demonstreze că numărul + + +… + este natural. 1+ 2 2+ 3 3+ 4 99 + 100 2. Se consideră funcţia f : → , f ( x ) = x 2 − mx + 2 . Să se determine mulţimea valorilor parametrului real m pentru care graficul funcţiei f intersectează axa Ox în două puncte distincte. 3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia log3 ( x + 1) + log 3 ( x + 3) = 1 . 4. Să se calculeze probabilitatea ca, alegând o mulţime din mulţimea submulţimilor nevide ale mulţimii A = {1, 2, 3, 4, 5} , aceasta să aibă produsul elementelor 120. 5. Se consideră punctele A ( 0,2 ) , B (1, −1) şi C ( 3, 4 ) . Să se calculeze coordonatele centrului de greutate al triunghiului ABC. 6. Să se demonstreze că sin

5p

π
8

=

2− 2 . 2

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
30 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 030 1. Se consideră numerele reale a, b, c , funcţia f :
1 A= a a3 1 b b3 1 1 c şi B = a f (a) c3 1 b f (b) 1 c . f (c )
→ , f ( x) = x3 + 2 x + 3 şi determinanţii

5p 5p 5p

a) Să se arate că A = ( a − b )( b − c )( c − a )( a + b + c ) . b) Să se arate că A = B . c) Să se arate că, pentru orice trei puncte distincte, cu coordonate naturale, situate pe graficul funcţiei f , aria triunghiului cu vârfurile în aceste puncte este un număr natural divizibil cu 3.
 −1 3  2. Se consideră matricea A =  .  şi mulţimea G = X ( a ) = I 2 + aA a ∈  3 −9  a) Să se arate că ∀ a, b ∈ , X ( a ) X ( 0 ) = X ( a ) şi X (a ) X (b) = X (a + b − 10ab).

{

}

5p 5p

 b) Să se arate că mulţimea H =  X ( a ) a ∈  înmulţirea matricelor.

 1  \    este parte stabilă a lui M2 (  10  

)

în raport cu

5p

c) Să se rezolve ecuaţia X 2 = I 2 , X ∈ G .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

30

SUBIECTUL III (30p) – Varianta 030 1. Se consideră funcţia f : R → R, f ( x ) = x −
x3 − sin x . 6

5p 5p

a) Să se determine lim f ( x ) .
x →− ∞

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ -0, ∀x ≥ D, MT1, programa M1 5p c) Să se demonstreze că f ( x ) ≤ Proba 0.

b) Să se calculeze derivata a doua a doua funcţiei f.
1+ x 1 + x2

2. Fie funcţia f : R → R, f ( x ) = 5p 5p 5p

.

1 a) Să se arate că funcţia F : R → R, F ( x ) = arctg x + ln x 2 + 1 este o primitivă a funcţiei f . 2

(

)

b) Să se calculeze

∫0 f ( x)dx .
n

1

c) Să se arate că şirul ( an )n∈N∗ , definit de an = ∑

n+k
2

k =1 n

+k

2

, ∀n ∈ N∗ , este convergent .

Se consideră polinomul f ∈ [ X ] . 1) şi C (1. c) Să se determine punctele de extrem local ale funcţiei f. Ministerul Educaţiei. 5. ∀n ∈ N∗. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. ∀n ∈ N∗. ) nu are soluţii. 3) . n→∞ .Filiera vocaţională. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 31 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 031 1. 6. Pentru x ∈ 5p 5p 5p 2   se consideră matricea A( x) =  x + 1 x − 1 ∈ M2 ( x −1   1 ). Ştiind că log 3 2 = a . 5p n +1 5p c) Să se calculeze lim nI n . − 1) . 31 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 31 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 031 1 + 3a . 4 b) Să se determine toate numerele complexe x pentru care ( A( x) ) + ( A( x) ) = O2 . programa M1 xn 2. Să se determine două numere reale care au suma 1 şi produsul −1 . b) Să se determine restul împărţirii polinomului f la X 2 − 1 . Se acordă 10 puncte din oficiu. 0 x +1 5p a) Să se calculeze I 2 . Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 22 x +1 + 2 x + 2 = 160. 1. specializarea matematică . În sistemul cartezian de coordonate xOy se consideră punctele A ( 2. + a1 X + a0 . Să se determine în câte moduri se poate alege un comitet reprezentativ al clasei format din 3 fete şi 2 băieţi. 5p a) Să se arate că graficul funcţiei f admite asimptotă spre − ∞ . 4a 2. 1MT1. 5p BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . Să se arate că sin 6 < 0 . • Toate subiectele sunt obligatorii. care are forma algebrică 5p 5p 5p a) Să se calculeze a100 + a99 . dintre care 12 sunt fete. • La toate subiectele se cer rezolvări complete. c) Să se demonstreze că polinomul f are toate rădăcinile reale. c) Să se arate că ecuaţia X 2 = A ( 0 ) . Ministerul Educaţiei.Proba D. Să se determine ecuaţia dreptei care trece prin punctul C şi este paralelă cu dreapta AB. Într-o clasă sunt 22 de elevi. 5p b) Să se determine domeniul de derivabilitate al funcţiei f ..informatică. 2 a) Să se verifice că ( A( x) )2 = 2 xA( x). profilul militar. 1 b) Să se verifice că I n+ 2 + I n = .. B ( −1. Se consideră funcţia f : R → R. f ( x ) = | x 2 − x | . să se arate că log 16 24 = 3. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 31 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 031 1. 4. 100 100 = ( X + i ) + ( X − i ) . X ∈ M 2 ( 2. f f = a100 X 100 + a99 X 99 + . Se consideră şirul ( I n )n∈N∗ dat de I n = ∫ 2 dx.

Să se determine coordonatele punctului D ştiind că patrulaterul ABCD este paralelogram.  b a    19 60  a) Să se verifice că A =  ∈G . g ( x ) = arctg x . Se consideră funcţiile f : R → R.  6 19  b) Să se arate că X ⋅ Y ∈ G . ∫1 2 . 4. Ştiind că x ∈  . c) Să se demonstreze că mulţimea G este infinită. pentru oricare X . b) Să se rezolve sistemul în cazul în care este compatibil determinat. g ( x) = f ( x) + arctg 2 BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . 2 2 2 2 2. ∀x ∈ R . 32 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 32 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 032 1 1 1 1 1. x ∈ R . profilul militar. f ( x ) = 5p 5p 5p a) Să se calculeze x3 − x + arctg x şi g : R → R. 3) . Se acordă 10 puncte din oficiu. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 32 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 032  ax + y + z = 1  3 1. La toate subiectele se cer rezolvări complete. În sistemul cartezian de coordonate xOy se consideră punctele A ( 2. a ∈  x + y + az = a  . x 1 x b) Să se determine lim 3 ∫ f (t )dt. 1) şi C (1. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 32 5p 5p 5p SUBIECTUL III (30p) – Varianta 032 1. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia sin x = 1 + cos 2 x .Proba D. f ( x ) = 2 x − 1 şi g ( x ) = −4 x + 1 . b ∈ . f ( x ) = arctg ( x + 2 ) − arctg x. Să se determine coordonatele punctului de intersecţie a graficelor celor două funcţii. programa M1 ( x + 1) 2 este constantă. a) Să se calculeze f ′ ( x ) . Se consideră funcţia f : R → R.  a 10b   2 2 2. 5p 5p 5p Ministerul Educaţiei. 0. B ( −1. π  şi că sin x = . a − 10b = 1  . 3 x  π  6. 0 x →∞ x c) Să se calculeze aria suprafeţei cuprinse între graficele celor două funcţii şi dreptele x = 0 şi x = 1 . g : → .• • Filiera vocaţională. − 1) . 2 ) . Să se demonstreze că s ∈ (1. Fie mulţimea A = {−2. b) Să se demonstreze că 0 < f ( x ) ≤ c) Să se demonstreze că funcţia g : π . Se consideră numărul real s = 1 + + 2 + 3 + … + 2009 . Se consideră funcţiile f . 3 f '( x) dx . G =   | a. 3. 2} . 5p 5p 5p a) Să se arate că determinantul matricei sistemului are valoarea (a + 2)(a − 1)2 . c) Să se rezolve sistemul în cazul a = −2 . Y ∈ G . Se consideră mulţimea G ⊂ M2 ( ) . specializarea matematică-informatică. 5 2  2  Ministerul Educaţiei. − 1. 2. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. să se calculeze sin . Toate subiectele sunt obligatorii. 5p 5. Să se determine numărul funcţiilor pare f : A → A . 2 → . MT1. Se consideră în sistemul  x + ay + z = 1 . 1.

f ( x) = 3 x 2 + 4 x + 2 . b) Să se arate că. 4 ) . Fie funcţia f : ( 0. 2 2 π 1 b) Să arate că f n (1) ≤ ⋅ . • Toate subiectele sunt obligatorii. + ∞ ) . a. Să se determine a ∈ astfel încât dreptele AB şi CD să fie paralele. ∀n ∈ x 1 2 2 3 3 n n 5p a) Să se arate că funcţia f ′ este strict crescătoare pe intervalul ( 0. n < 100 . 5p 5p 1 1 1 1 < − < . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.Filiera vocaţională. 5p 6. ∗ . B ( −1. 5p 5p 5p ( 7 . f n ( x ) = ∫ t n arctg t dt . MT1. unde a ∈ . Se consideră funcţiile f n : [ 0. H = x2 x ∈ . b.. Se consideră corpul 5p 5p 5p . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 33 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 033 1 1 1 1 1 1. Să se determine valoarea minimă a funcţiei f : → . b) Să se calculeze B −1 . ⋅ ) şi { 7 }. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 33 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 033 1 0 0 0 1 0  0 1 0  . Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 16 x + 3 ⋅ 4 x = 4 . B =  0 0 1  şi A = aI3 + bB + cB 2 . ∀k ∈ N∗. specializarea matematică . b) Să se demonstreze că 2. +. + ∞ ) → . ( a + b + c ) det ( A ) ≥ 0 . 2 3  Ministerul Educaţiei. c ∈ 1. x 0 5p 5p 5p x +1 x arctg x − . 1) . f ( x ) = şi şirul (an ) n≥1 . an = + + + . b. + ∞ ) → R. H. 2. În sistemul cartezian de coordonate xOy se consideră punctele A ( 2. profilul militar. Ştiind că x ∈ şi că tg x = 1 π  . Ministerul Educaţiei. ˆ ˆ ˆ ˆ a) Să se arate că H = {0. − 1) .informatică. 2.. 3. ∀n ≥ 1 . ∀x ≥ 0 . C (1. 2(k + 1) k + k k + 1 2k k BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ 1 Proba D. 33 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 33 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 033 1. c) Să se demonstreze că ∀ a.4} . 4. alegând un element din mulţimea { n | n ∈ . a) Să se arate că f1 ( x ) = 2 n→∞ . c ∈ 2. Să se calculeze probabilitatea ca. ∀n ∈ N∗. Se consideră matricele I 3 = 0 0 1 1 0 0     a) Să se calculeze B 3 . y ∈ 7 astfel încât a = x 2 + y 2 . programa M1 c) Să se demonstreze că şirul (an )n≥1 este convergent. 5. să se calculeze tg  x +  . Se acordă 10 puncte din oficiu. pentru orice a ∈ c) Să se arate că {x 2000 | x ∈ 7} = 7 există x. + . acesta să } fie număr raţional. Să se arate că numărul log 4 16 + log 3 9 + 3 27 este natural. 3) şi D ( a.1. • La toate subiectele se cer rezolvări complete. 4 n +1 c) Să se calculeze lim nf n (1) .

n 2 2  5p a) Să se demonstreze că funcţia este strict crescătoare pe intervalul ( 0. Să se calculeze modulul numărului complex z = (3 + 4i) 4 .3) şi D (a. să se demonstreze că legea „ ∗ ” este asociativă. 1 b) Să se calculeze f1   .Filiera vocaţională. +∞ ) . 6] este parte stabilă a lui . Să se determine a ∈ pentru care dreptele AB şi CD sunt perpendiculare. • Toate subiectele sunt obligatorii. + ∞ ) → R. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 34 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 034 1. C (1. 5p 4.1) .  . + ∞ ) .3 ( 5p 5p 5p a) Să se calculeze suma elementelor matricei A . f ( x ) = an = 1 + 1 3 1   − ln  x +  + ln  x +  şi şirul ( an )n∈N∗ . ∀n ∈ N∗ .  6 3 Ministerul Educaţiei. Să se determine numărul funcţiilor bijective f : A → A . a ∈ .1 (  6   ) şi A = LK . Se consideră triunghiul ascuţitunghic ABC în care are loc relaţia sin B + cos B = sin C + cos C . 3 c) Să se arate că. ∀x ∈ ( 0. dacă intervalul [ 0. atunci a ∈  . unde a  4 ) . 2π ) . cu proprietatea că f (1) = 2 . x 0 5p 5p 5p a) Să se calculeze derivata funcţiei f3 . 4) .3. Să se determine numărul soluţiilor ecuaţiei sin x = sin 2 x din intervalul [0. BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . Se consideră funcţiile f n : [ 0. oricare ar fi n ∈ ∗ . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 34 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 034 1. c) Să se arate că rangul matricei An este 1. 2. 2.. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. programa M1 5p 5p b) Să se arate că f ( x ) < 0. 1 a) Pentru a = . Să se demonstreze că triunghiul ABC este isoscel. MT1. 4. Ministerul Educaţiei. b) Să se arate că A2 = 32 A . f n ( x ) = ∫ t n arcsin t dt . ∀n ∈ N∗ .5} . Se consideră funcţia f : ( 0. y ∈ este o constantă reală. + − ln  n +  . 3 1 b) Să se arate că legea „ ∗ ” admite element neutru dacă şi numai dacă a = . 5p 3.. 5p 2. 34 Varianta 34 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 034 5p 1. −1) . • La toate subiectele se cer rezolvări complete. 5p 5p 5p 1 1 în raport cu legea „ ∗ ” . Se consideră matricele K = (1 2 3) ∈ M1. c) Să se demonstreze că şirul ( an )n∈N∗ este strict descrescător . profilul militar. Să se arate că vârful parabolei asociate funcţiei f : → . x →1 x <1 . Fie mulţimea A = {1. f ( x) = 2 x 2 + 2 x + 1 se găseşte pe dreapta de ecuaţie x + y = 0 .1] → R. Pe mulţimea se consideră legea de compoziţie x ∗ y = axy − x − y + 6 .fProba D. 2 c) Să se determine lim f 2 ( x ) . ∀ x. 5p 6. x +1 2 2   1 1 1  + . Se acordă 10 puncte din oficiu. L =  5  ∈ M 3. 2.informatică. În sistemul cartezian de coordonate xOy se consideră punctele A(2. specializarea matematică . B (−1. 5p 5.

∀n ∈ N∗.Filiera vocaţională. Se acordă 10 puncte din oficiu.informatică. − 3).. a) Să se arate că funcţia f ′ este strict descrescătoare pe R . ∀a. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 3 ⋅ 4 x − 6 x = 2 ⋅ 9 x . programa M1 2. − 3) şi B ( 4. acesta să fie divizibil cu 5. 6.1) . 4. 0 ) . pentru orice x. Să se determine probabilitatea ca. . C (0. Ministerul Educaţiei. B (−1. { f ( x ) = −1 . ∀n ∈ 2 0 ∗ c) Să se determine asimptotele graficului funcţiei f . 2. funcţia f : [ 2] → f (a + b 2) = a 2 − 2b 2 . 2009} . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.. b) Să se arate că. } . 5. b ∈ } . c) Să se arate că şirul ( I n )n∈ ∗ tinde descrescător către 0. Se consideră mulţimea A = {0. Să se calculeze valoarea funcţiei în punctul x = 2 . c) Să se determine rangul matricei A* . ∀a ∈ . 5  1 4 −3      a) Să se arate că ecuaţia AX = B are o infinitate de soluţii X ∈ M3. • Toate subiectele sunt obligatorii. Se consideră funcţia f : R → R.Proba D.1 ( b) Să se verifice că A3 = 10 A . 35 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 35 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 035 1. • La toate subiectele se cer rezolvări complete. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 35 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 035 1. Graficul unei funcţii de gradul al doilea este o parabolă care trece prin punctele A(1. 3 3 2. n ≥ 2. profilul militar. f ( x ) = x − ln(e x + 1) .3) .. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 35 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 035  2  1 2 −1  1. 2. alegând un element din mulţimea A. AD = 8 şi m ( ADC ) = 135 . y ∈  2  . adjuncta matricei A. b ∈ şi mulţimea A = x ∈  2    5p 5p 5p ). 5p 5p 5p a) Să se arate că 7 + 5 2 ∈ A . x →∞ 5p BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . Să se calculeze aria unui paralelogram ABCD cu AB = 6 . Să se calculeze modulul numărului ( 2 + i ) + ( 2 − i ) . Se consideră matricele A =  2 2 0  şi B =  1  . f ( xy ) = f ( x ) f ( y ) . Fie şirul ( I n )n∈N∗ dat de I n = ∫ (2 x − x 2 )n dx.. MT1. 5p 5p b) Să se arate că lim x a f ( x) = 0. Ministerul Educaţiei. b) Să se demonstreze că ( 2n + 1) I n = 2nI n−1 . 5p 5p 5p a) Să se calculeze I1 .   c) Să se arate că mulţimea A este infinită. . 3. În sistemul cartezian de coordonate xOy se consideră punctele A ( 0. Se consideră mulţimea [ 2] = { a + b 2 a. specializarea matematică . Să se calculeze distanţa de la punctul O la dreapta AB.1.

Să se demonstreze că funcţia f : → . 4. cu rădăcinile x1 . Să se calculeze ( f g )( x) − ( g f )( x). 6. an+1 = f ( an ). F ( x ) = ∫ f (t )dt. b) Să se arate că matricea I 2 + A este inversabilă. profilul militar. 5p 5p 5p c) Să se arate că ecuaţia AX = O2 are o infinitate de soluţii în mulţimea M2 ( şi mulţimile A = g ( a ) g ∈ ). Fie funcţiile f . Să se determine a ∈ pentru care punctele A(1. Fie funcţia f : \ { 3} → . a1a2 a3 . Să se calculeze cos A . x3 . • La toate subiectele se cer rezolvări complete. cu proprietatea că A2 = O2 . −2) . Se consideră matricele O2 =  şi A =  0 0 c   a) Să se arate că a + d = 0 . ∀n ∈ 3−x 5p a) Să se demonstreze că funcţia f este strict crescătoare pe (−∞. Ministerul Educaţiei. • Toate subiectele sunt obligatorii.nu esteD. 2. { [ X ] } şi B = h(a) h ∈ { [ X ] . 36 5p Varianta 36 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 036 1 1 1. ∞). Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 36 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 036 a  0 0 1.. f ( x ) = 3 x3 + 1 este injectivă. ∫0 F ( x) dx. AC = 5 şi BC = 7. x2 . acesta să fie divizibil cu 50. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. specializarea matematică . x4 ∈ . Se consideră polinomul f = X 4 − 2 X 2 + 9 . Să se calculeze probabilitatea ca. programa M1 2. 3. g ( x ) = 3 x + 2 .1) şi C (−1. numărul a = 2 + i a) Să se calculeze f ( a ) . MT1. Se consideră numărul raţional scris sub formă de fracţie zecimală infinită = 0. grad ( h ) ≤ 3 } . b) Să se calculeze c) Să se calculeze ∫0 xf ( x) dx. c) Să se arate că A = B . x 1 a) Să se determine punctele de inflexiune ale graficului funcţiei F . → . B (4. 7 7 Să se determine a60 . b ∈ M2 ( d  ) . 3) şi pe ( 3. a ) sunt coliniare. 5p c) Să se demonstreze că şirul ( an )n∈N Proba convergent. 5p BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ∗. f ( x) = e− x şi F : 2 → . 5p 5p 5p b) Să se calculeze | x1 | + | x2 | + | x3 | + | x4 | . 5. Se consideră funcţiile f : 5p 5p 5p 1 * . b) Să se determine asimptotele graficului funcţiei f . alegând un număr din mulţimea numerelor naturale de trei cifre. f ( x ) = 2 − x.. Fie ABC un triunghi care are AB = 3. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 36 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 036 x 3 +1 1. g : → 5p 5p 5p 5p 5p . .Filiera vocaţională. f ( x) = şi şirul (an )n≥1 definit prin a1 = 2. Ministerul Educaţiei. 2. Se acordă 10 puncte din oficiu.informatică. 1 .

5p f ( x) c) Să se determine a ∈ pentru care lim a există. 0 ) .. 5p 5p 5p a) Să se demonstreze că f nu are rădăcini în intervalul [ 0. 5p 5p 5p ( ) . b. b) Să se demonstreze că şirul ( I n )n≥1 este convergent . 6+ 2 . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar SUBIECTUL III (30p) – Varianta 037 1. q. f = X 3 + pX 2 + qX + r .. b. 6. x BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . q şi r. Să se arate că numărul sin  arcsin  + sin  arccos  este natural. Fie ABCD un pătrat de latură 1.  2 2     4. x3 ∈ . b) Să se arate că funcţia f este bijectivă . programa M1 2. Să se determine imaginea funcţiei f : → .  1 3  3. 2. Să se arate că sin105 = 4 Ministerul Educaţiei. cu p. atunci a.Filiera vocaţională. Se acordă 10 puncte din oficiu. ∞ ) . n→∞ . + 100 . r ∈ ( 0. Să se calculeze suma 1 + 4 + 7 + .informatică. b ∈ 1 1 a    a) Să se arate că det ( A ) = ( a − b )( a − 1) . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. 5p x D. c) Să se calculeze lim nI n . c sunt trei numere reale astfel încât a + b + c < 0 . b) Să se calculeze det A − At . ∀n ∈ 0 1 ∗ 37 . 5p a) Să se arate că funcţia f este strict crescătoare pe R . f ( x ) = x3 − 3 x + 3arctg x . Să se calculeze lungimea vectorului AB + AC + AD . Se consideră funcţia f : R → R. Să se determine numărul termenilor raţionali din dezvoltarea binomului ( 2 +1 . f ( x ) = x2 + x + 1 . 5p 5p 5p a) Să se calculeze I1. specializarea matematică .Proba→∞ MT1. b ∈ 2. c) Să se arate că rang A ≥ 2 . ∀a. . 37 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 37 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 037 1. ab + bc + ca > 0 şi abc < 0 . Se consideră polinomul f ∈ x1 . Ministerul Educaţiei. profilul militar. c ∈ ( −∞. 3 3 3 b) Să se calculeze x1 + x2 + x3 în funcţie de p. • La toate subiectele se cer rezolvări complete. Se consideră matricea A =  b b + 1 b + 2  . cu a. ∞ ) şi cu rădăcinile [X ]. c) Să se demonstreze că dacă a. ) 5 5. Se consideră şirul ( I n )n≥1 dat de I n = ∫ x n e x dx. x2 . • Toate subiectele sunt obligatorii. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 37 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 037  a a +1 a + 2 1. este finită şi nenulă.

Să se calculeze perimetrul triunghiului ABC. Ministerul Educaţiei. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia sin x + cos ( − x ) = 1 . . Să se arate că. Se acordă 10 puncte din oficiu. cu a. pentru orice număr natural n. SUBIECTUL I (30p) – Varianta 038 1. 2. profilul militar. c) Să se arate că ecuaţia X 2 = A nu are soluţii în M 3 ( a) Să se arate că numărul f ( 3) − f (1) este număr par. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 38 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 038 1. c ∈  . Ministerul Educaţiei. ştiind că AB = 4. AC = 3 şi m( BAC ) = 60 . Proba) D. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 38 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 038  a 0 0  0 0 0  1 0 0  şi mulţimea de matrice M =  b a 0  1. Să se arate că log 2 3 ∈ (1. 5p 5p 5p a) Să se calculeze ∫0 f ( x ) d x . BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ -.{ x} 1 − { x} . Se consideră matricea A =  1 1 0  c b a      a) Să se calculeze A3 . b.   | 5p 5p 5p ). b) Să se demonstreze că funcţia f este bijectivă. f ( x ) = 2 x + ln( x 2 + x + 1). 2 3 3 4.Filiera vocaţională. d 2 : 3 x + y − 2 = 0 şi d3 : x + y + a = 0 . 5p 5p c) Să se arate că graficul funcţiei f nu are asimptotă oblică spre + ∞ . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. c) Să se arate că valoarea integralei ∫a a +1 f ( x ) d x nu depinde de numărul real a . programa M1 ( ) numărului real x . atunci X ∈ M . 38 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 38 . are loc relaţia Cn + Cn = Cn +1 . 1 b) Să se demonstreze că funcţia f admite primitive pe R . numărul f ( x ) − f ( y ) este divizibil cu x − y . 5. 5p a) Să se demonstreze că funcţia f este strict crescătoare. pentru orice x. Se consideră funcţia f : R → R. Să se determine a ∈ pentru care cele trei drepte sunt concurente. 2. Să se determine valorile reale ale lui m pentru care x 2 + 3x + m > 0 .informatică. Se consideră dreptele de ecuaţii d1 : 2 x + 3 y + 1 = 0 . b) Să se arate că dacă X ∈ M3 ( ) şi AX = XA . n ≥ 3 . 6. 2 ) . b.   a . c ∈ . • Toate subiectele sunt obligatorii. 5p 5p 5p b) Să se arate că. • La toate subiectele se cer rezolvări complete. specializarea matematică . unde { x} este partea fracţionară a 2. Se consideră funcţia f : R → R f ( x = MT1. y ∈ . oricare ar fi x ∈ 3. c) Să se determine coeficienţii polinomului f ştiind că f (1) = 4 şi f (b) = 3 . Se consideră polinomul f = aX 4 + bX + c .

f ( x) = x ln x . Se consideră funcţia f : (0. cu a. Să se arate că funcţia f : (1. 2. b ∈ . 5.Filiera vocaţională. ∀n ∈ N∗ . Se consideră sistemul ax + by + cz = 0 . c) Să se determine mulţimea soluţiilor sistemului. n→∞ 1 0 BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . x 4.informatică. 4x + 5 1 .3} → {0. 5p b) Să se determine asimptotele graficului funcţiei f. b. 1 3. 2. ∗ şi A matricea sistemului. Se acordă 10 puncte din oficiu. 1. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale inecuaţia − x 2 + 4 x − 3 ≥ 0 . în cazul în care a = b ≠ c . Să se calculeze AB ⋅ AC . 2. ∞ ) → . { } 5p 5p 5p a) Să se arate că x = 9 + 4 5 ∈ M . f ( x ) = x + este injectivă. Se consideră şirul ( I n )n∈N∗ definit prin I n = ∫ a) Să se calculeze I 2 . în cazul în care a. programa M1 n x dx. • La toate subiectele se cer rezolvări complete. b) Să se demonstreze că M este grup în raport cu înmulţirea numerelor reale. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 39 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 039 1. Se consideră mulţimea M = a + b 5 a. 2. b. ∀n ∈ N∗. ∞) → . Să se demonstreze că z 2 = z .1). Se consideră numărul complex z = 2 2. 4 Ministerul Educaţiei. profilul militar. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. c ∈ bcx + acy + abz = 0  a) Să se calculeze det ( A ) . n +1 5p 5p 5p . • Toate subiectele sunt obligatorii. 5p 5p c) Să se demonstreze că orice şir ( xn )n∈ cu proprietatea x0 ∈ (0. xn+1 = e f ( xn ) este convergent. 6. Să se arate că sin15 = 6− 2 . a) Să se studieze monotonia funcţiei f.Proba D. AC = 3 şi BC = 2 2 . MT1. Fie ABC un triunghi care are AB = 2. 5p 5p 5p b) Să se rezolve sistemul. Să se determine numărul funcţiilor f : {1. c sunt distincte două câte două. a 2 − 5b 2 = 1 .1. Ministerul Educaţiei. 39 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 39 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 039 −1 + i 3 . specializarea matematică . c) Să se demonstreze că mulţimea M are o infinitate de elemente.3} pentru care f (1) este număr par. b) Să se arate că şirul ( I n )n∈N∗ verifică relaţia 4 I n +1 + 5 I n = c) Să se determine lim nI n . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 39 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 039 x + y + z = 0  1.

Se consideră funcţia f : R → R. 3. 1) . Ministerul Educaţiei. a) Să se calculeze S = A − XY . A (1. Y = (1 3 2 ) . 6.6} .Proba D.Filiera vocaţională. − 1) . f3 sunt polinoame cu coeficienţi complecşi. b) Să se demonstreze că Fn +1 (1) < Fn (1) . C = I3 + aA . 2. Se consideră matricele I 3 = 0 0 1  2 6 4  2       B = I 3 + A . 2. b ) din produsul cartezian A × A să avem egalitatea a + b = 6 . f3 este divizibil cu X − 1 . pentru oricare a.5. Se consideră funcţiile Fn : 5p 5p 5p a) Să se calculeze F1 ( π ) . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. x 0 . 5. MT1. 5p 5p c) Să se determine ecuaţia asimptotei la graficul funcţiei f spre − ∞ . SUBIECTUL I (30p) – Varianta 040 1. 5p a) Să se demonstreze că funcţia f este strict crescătoare pe intervalul (−∞. Se consideră a ∈ a + 2i .  x+ y + z= 0  b) Să se rezolve în mulţimea numerelor complexe sistemul  x + yε + zε 2 = 0 . n→∞ → . Se consideră mulţimea A = {1. specializarea matematică . Ministerul Educaţiei. b ∈ . c) Să se arate că An+1 = 14 An . unde f1 . 2 ) şi B ( 4.0]. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 40 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 040 1. 1. . c) Să se calculeze lim Fn (1) . 4. Se consideră polinomul f = X − 1∈ [ X ] şi numărul ε ∈ 5p 5p a) Să se demonstreze că ε2 + ε + 1 = 0 .3.  2  x + yε + z ε = 0 5p c) Să se arate că. atunci fiecare dintre polinoamele f1 . profilul militar. f 2 . X =  3  . Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 2 x − 1 = x . 4. • Toate subiectele sunt obligatorii. • La toate subiectele se cer rezolvări complete. \ 2. programa M1 b) Să se arate că graficul funcţiei f are exact două puncte de inflexiune . Se acordă 10 puncte din oficiu.informatică. ∀n ∈ 3 ∗ 5p 5p 5p . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 40 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 040 1 0 0  1 3 2 1  0 1 0  . Să se arate că sin ( a + b ) ⋅ sin ( a − b ) = sin 2 a − sin 2 b . cu a ∈ . Să se determine a pentru care z ∈ 2 + ai 2. astfel încât f ( ε ) = 0 . BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . alegând o pereche ( a. Să se demonstreze că dreapta de ecuaţie y = 2 x + 3 intersectează parabola de ecuaţie şi numărul complex z = y = x 2 − 4 x + 12 într-un singur punct. Să se determine lungimea vectorului MA + MB . În sistemul cartezian de coordonate xOy se consideră punctele M ( 2. ∀n ∈ N∗. ∀n ∈ N∗. Să se determine probabilitatea ca. dacă f divide f1 ( X 3 ) + Xf 2 ( X 3 ) + X 2 f3 ( X 3 ) . b) Să se determine a ∈ astfel încât BC = I 3 . f 2 . Fn ( x ) = ∫ t sin n t dt . 40 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 40 . A =  3 9 6  . f ( x ) = x 2 + 2 − x 2 + 1.

dacă sistemul are soluţia ( −1. 0 ) . r ∈ .4} → {1. b) Să se rezolve în mulţimea A ecuaţia X 2 = I 2 . r sunt distincte.  n  c) Să se calculeze lim . f ( x) = 2x x +1 2 . Pentru p. a) Să se demonstreze că funcţia f este strict descrescătoare pe intervalul ( 0. ⋅) nu este corp. programa M1 2. se consideră sistemul  x + qy + q 2 z = q 3 . Se acordă 10 puncte din oficiu. c) Să se arate că. 2 Ministerul Educaţiei. + n  n  f   . Să se calculeze cos ( a − b ) .3.  −b a     5p 5p 5p 5p 5p 5p a) Să se determine numărul elementelor mulţimii A. + ∞ ) . 4. 1) . D. 4} care au proprietatea că f (1) + f ( 3) = 7 . Să se determine imaginea funcţiei f : → .Proba 5p 5p 5p a) Să se calculeze ∫0 f ( x) dx . Fie a şi b numere reale astfel încât sin a + sin b = 1 şi cos a + cos b = . Se consideră funcţia f : ( 0. atunci cel puţin două dintre numerele p. ⋅) unde A =   a. Ministerul Educaţiei. profilul militar. 1 6. 3. MT1. x →∞ x 1 1  n→∞ n  1 f  + n 2 f  + n 3 f   + . +.  2 3  x + ry + r z = r  a) Să se arate că determinantul sistemului este ∆ = ( p − q )( q − r )( r − p ) .1) . Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 3x +1 = −3x + 8 . să se rezolve sistemul. − 1) şi B ( −1. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 41 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 041  x + py + p 2 z = p3   1.Filiera vocaţională.informatică. Să se arate că numărul 100lg 2 + 3 −27 este natural. r sunt egale. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. • La toate subiectele se cer rezolvări complete. b) Dacă p.. 1 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 41 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 041 1. f ( x ) = . 2. specializarea matematică . q. + ∞ ) → ( − ∞. • Toate subiectele sunt obligatorii. Să se determine ecuaţia dreptei care trece prin originea axelor şi este paralelă cu dreapta AB. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 41 5p 5p 5p SUBIECTUL III (30p) – Varianta 041 1. q. x 1 b) Să se arate că lim 1 π ∫ f (ln t )dt = 2 .1. În sistemul cartezian de coordonate xOy se consideră punctele A ( 2. f ( x ) = ln (1 + x ) − x . Fie funcţia f : R → R. 5. +.. b) Să se arate că funcţia f este surjectivă . Să se determine numărul funcţiilor f : {1.3. 2. b ∈ 5  .    a b   2. BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ arctg x. Se consideră inelul ( A. c) Să se arate că graficul funcţiei f nu admite asimptote . 2. c) Să se arate că ( A. q.

x3 în progresie + Ministerul Educaţiei. b ∈ b) Să se determine a. a) Să se calculeze I 2 . b ∈ c) Să se determine a. 0 0 0  0 2     [X ]. MT1. 5. B = . b) Să se demonstreze că I n = c) Să se calculeze lim I n . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. pentru orice n ∈ . 2. definit prin I n = ∫ ( x − x 2 ) n dx. Să se arate că punctele A(−1. Să se rezolve în × sistemul  2  y = 2x + x + 4  1 π 3. 2. 3 2 4. . 6. 3 3 3 2  y = x − 3x + 1  . ∀n ∈ N∗. Se consideră polinomul f ∈ 5p 5p 5p a) Să se determine a. c) Să se demonstreze că An B − BAn = nAn . b) Să se determine ecuaţia asimptotei la graficul funcţiei f spre − ∞ . . −3) sunt coliniare. 2 x1 ) . în plus. n ≥ 2. x2 . b ∈ aritmetică şi. xn+1 = f ( xn ) . profilul militar. 5 şi 7. . astfel încât polinomul să aibă rădăcinile x1 . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 42 5p 5p 5p SUBIECTUL III (30p) – Varianta 042 1. • La toate subiectele se cer rezolvări complete. f ( x ) = x arctg x şi şirul ( xn )n∈N∗ definit de x1 = 1 . programa M1 1 2. ∀n ∈ N. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia arctg x + arcctg = . 5) . specializarea matematică . B (1. cu 0 1 1 0 AB − BA = A şi matricele A0 =  . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 42 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 042 1.Proba D. n ≥ 2 . • Toate subiectele sunt obligatorii. . Ministerul Educaţiei. Se acordă 10 puncte din oficiu. ∀n ∈ N∗. Să se determine numărul termenilor raţionali ai dezvoltării ( 4 5 + 1)100 . n→∞ 5p 5p 5p n I n−1 .1) şi C (3. Se consideră matricele A. c) Să se arate că şirul ( xn )n∈N∗ este convergent . B ∈ M 2( 5p 5p 5p a) Să se determine rangul matricei A0 . Fie şirul ( I n )n∈N∗ . b) Să se arate că A0 B0 − B0 A0 = A0 . a) Să se demonstreze că funcţia f ′ este strict crescătoare pe R .informatică. astfel încât ecuaţia f ( x ) = 0 să aibă soluţia x = i ∈ 2 x2 2 + x3 = 11 . 42 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 42 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 042 1 1 1 1. 0 BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . 4n + 2 . Fie funcţia f : R → R. Să se calculeze lungimea razei cercului înscris în triunghiul care are lungimile laturilor 4.Filiera vocaţională. Să se calculeze partea întreagă a numărului 1 − + 2 − 3 . astfel încât polinomul f să se dividă cu polinomul X 2 − 1 . f = 4 X 3 − 12 X 2 + aX + b .

∀x ∈  0. d ∈  şi matricea A =  1 3  ∈ M . 3.  . 4. unde m este un număr real BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . 2. x3 . produsul numerelor a şi b să fie impar. + ∞ ) .  → R.. 5. b ∈ . b) Să se determine a ∈ astfel încât x1 + x4 = x2 + x3 . 2.” 2. c) Să se determine numărul de soluţii reale ale ecuaţiei f ( x ) = m. 1) . Să se arate că sin105 + sin 75 = .Filiera vocaţională. Se consideră funcţia f : → . 3  π b) Să se calculeze f ′ ( x ) . şi cu soluţiile x1 . b. Se consideră mulţimea M =   | a. Fie mulţimea A = {1.  2 . b ∈ 5p 5p 5p a) Să se arate că ( x1 + x4 ) ( x2 + x3 ) + x1 x4 + x2 x3 + ( x1 + x4 ) x2 x3 + ( x2 + x3 ) x1 x4 = a − 8 . 6+ 2 6. 3. f ( x ) = ∫ dt. MT1. x3 . Să se rezolve ecuaţia f ( f ( x)) = f 2 ( x). Se consideră funcţia f : → . x4 ∈ . dt şi g :  0. g ( x ) = ∫ 1 1+ t2 1 t (1 + t 2 ) 2 2   5p 5p 5p π a) Să se calculeze f   . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. 5p 5p 5p Ministerul Educaţiei. programa M1 oarecare . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 43 5p 5p 5p SUBIECTUL III (30p) – Varianta 043 1. 2 Ministerul Educaţiei. tg x t ctg x 1  π  π 2. Se consideră ecuaţia x 4 − 8 x3 + ax 2 + 8 x + b = 0 . x ∈  0. x2 .informatică • Toate subiectele sunt obligatorii. 6} . În sistemul cartezian de coordonate xOy se consideră punctele A (1. f ( x) = x + 2. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 4 x − 2 x = 12 . a) Să se demonstreze că funcţia f este strict crescătoare pe intervalul [ 0. profilul militar.    c d   a) Câte matrice din mulţimea M au suma elementelor egală cu 1? b) Să se arate că A−1 ∉ M . c) Să se determine a. 3) şi C ( −1. x4 să fie în progresie aritmetică. alegând o pereche ( a. Fie funcţiile f :  0.  2  π c) Să se arate că f ( x ) + g ( x ) = 0. c. specializarea matematică .  → . astfel încât x1 . Se acordă 10 puncte din oficiu. 5. x2 . cu a. 4. f ( x ) = x + e− x . 43 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 43 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 043 1. Să se determine valoarea de adevăr a propoziţiei: „Suma oricăror două numere iraţionale este număr iraţional. b ) din mulţimea A × A . b) Să se arate că funcţia f admite exact un punct de extrem local. Să se calculeze probabilitatea ca. Să se calculeze aria pătratului de diagonală AC. • La toate subiectele se cer rezolvări complete.Proba D. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 43 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 043  a b   1 2  1.  . c) Să se determine toate matricele inversabile B ∈ M care au proprietatea B −1 ∈ M .

arcsin x t e cos t dt . x1 x2 x3 x4 c) Să se arate că. b) Să se arate că rang ( A + B ) = rang A + rang B . Să se determine numărul submulţimilor mulţimii A care au 5 elemente. x4 ∈ . • La toate subiectele se cer rezolvări complete. c) Să se demonstreze că ( A + B ) = An + B n . Se consideră matricele A =  0 0 0 1 0 0  1 0 0 0  şi B =  0 0  0 1   0 0 .Filiera vocaţională. π  şi sin α = . programa M1 5p c) Pentru a = 2 şi b = 1 . f ( x ) = 5p ax + b x2 + x + 1 . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 44 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 044 1.1] . • Toate subiectele sunt obligatorii. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 44 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 044 1 0 0 0 0 0 1.informatică. 1+ i 5p 2. 2 ) şi C ( 2. x 0 5p 5p 5p a) Să se arate că funcţia f este strict monotonă. Se consideră polinomul f = X 4 + aX 3 + 4 X 2 + 1∈ 5p 5p 5p a) Să se determine a ∈ [ X ] cu rădăcinile x1 .1] → R. 5 2  Ministerul Educaţiei.9} . Se consideră mulţimea A = {0. ∀n ∈ n ∗ . x3 . 0  0  0 1 1 0 0 1 1 0 5p 5p 5p a) Să se calculeze AB + BA . 3 π  6. 1 3. polinomul f nu are toate rădăcinile reale. 1 1 1 1 b) Să se arate că polinomul g = X 4 + 4 X 2 + aX + 1 are rădăcinile . Se consideră funcţia f : R → R.. 44 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 44 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 044 1.1. 2. . Să se determine valorile reale ale lui m pentru care x 2 + mx + 1 ≥ 0 . din care exact două sunt numere pare.Proba D. Să se determine partea reală a numărului complex z = 1− i . astfel încât polinomul f să se dividă cu X + 1 . . să se calculeze ctg α . pentru orice a ∈ . În sistemul cartezian de coordonate xOy se consideră punctele B ( −1. ∀x ∈ [−1. ∀x ∈ R . Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia arcsin 2 x = − . − 2 ) . Se acordă 10 puncte din oficiu. Ştiind că α ∈  .3.. 2. 5. b ∈ R . specializarea matematică . Ministerul Educaţiei. a) Să se calculeze f ′ ( x ) . oricare ar fi x ∈ . a. să se determine mulţimea valorilor funcţiei f. 2 4. Fie funcţia f :[−1. . . MT1. Să se determine distanţa de la punctul O la dreapta BC. b) Să se arate că f ( x) = ∫ c) Să se determine f (1) . 0 . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. f ( x ) = ∫ earcsin t dt . profilul militar. x2 . . 2. b) Să se arate că funcţia f este strict crescătoare pe dacă şi numai dacă a = 2b > 0. 5p BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ .

2. 1 b) Să se determine volumul corpului obţinut prin rotirea graficului funcţiei f în jurul axei Ox . y ∈ G .Filiera vocaţională. 5p 5p 5p a) Să se calculeze ∫−1 x 1 1 − x 2 dx . Să se determine numărul funcţiilor strict crescătoare f : A → B . funcţia f : G → ( x. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 2 ⋅ 3x + 31− x = 7 . f ( x ∗ y ) = f ( x) f ( y ).Proba D. 3.1) . 1− x şi corespondenţa 1+ x c) Ştiind că operaţia "∗ " este asociativă. • Toate subiectele sunt obligatorii.. 1] → R . n→∞ 0 . astfel încât X =  . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. 5. profilul militar. programa M1 5p c) Să se determine toate numerele reale a astfel încât funcţia f să aibă trei puncte de extrem local . Se consideră matricele A =  . 3. 1) şi C ( −3. 5.  y x . 5 2 −1 2. 45 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 45 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 045 1. } 5p 5p 5p b) Să se arate că dacă X ∈ C ( A ) . Fie funcţia f : [ −1. 2. 6} .informatică. f ( x ) = x 2 + ax + 5 x2 + 1 . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 45 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 045  2 0 1 0  1. 4. b) Să se arate că ∀x. ∗ .. 5p 5p b) Ştiind că a = 0 . Să arate că 2 ⋅ (sin 75 − sin15 ) = 2. 2 3 9 Ministerul Educaţiei. • La toate subiectele se cer rezolvări complete. Se consideră mulţimea G = (−1. Se consideră mulţimile A = {1. B ( −2. unde x ∗ y =  x 0 . Fie x1 şi x2 soluţiile reale ale ecuaţiei x 2 + x − 1 = 0 . Să se calculeze lungimea înălţimii duse din vârful A în triunghiul ABC. a) Să se calculeze f ′ ( x ) . y ∈ G . 3. 2. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 45 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 045 1. c) Să se calculeze lim n ∫ x f ( x) d x. B=  şi mulţimea C ( A ) = X ∈ M2 ( 3 2   1 1  a) Să se arate că B ∈ C ( A ) . − 1) . y ∈ c) Să se rezolve ecuaţia X + X 2 = A . Se acordă 10 puncte din oficiu. 4} şi B = {1. Ministerul Educaţiei. să se determine ecuaţia asimptotei spre + ∞ la graficul funcţiei f . Să se determine partea întreagă a numărului 7 . 6. specializarea matematică . 3) . y ) → x ∗ y . Să se arate că x1 x2 + x2 x1 ∈ . 1 + xy a) Să se arate că această corespondenţă defineşte o lege de compoziţie pe G. 2. atunci există x. ∀x ∈ R . să se calculeze 1 1 1 ∗ ∗ . f ( x ) = 1 − x 2 . f ( x) = 5p 5p 5p x+ y . BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . MT1. 4. ∀ x. a ∈ R. Se consideră funcţia f : R → R. În sistemul cartezian de coordonate xOy se consideră punctele A (1. { ) XA = AX .

3. să se demonstreze că a + d = 0 . Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia lg 2 x + lg x = 6 .  → . programa M1 2 F ( x ) = ax + b cos x + cx sin x să fie o primitivă a funcţiei f. b) Dacă A2 = O2 . − 1) . 5p 5p 5p c) Să se arate că ( G . ( c. b ) ∈ × a 2 − 3b 2 = 1 şi operaţia } pentru care (a. Ministerul Educaţiei. 1) şi P ( 0. unde m este un parametru real. det ( A − xI 2 ) = x 2 − ( a + d ) x + ad − bc .. 4. cu proprietatea că f ( 3) = 1 . ∗ ) este grup. b ) ∗ ( c. Să se determine numărul funcţiilor strict 5. 3) . d ) ∈ G . f ( x ) = x 2 sin x .  2 5p  π a) Să se arate că există numerele reale a. . Se consideră mulţimile A = {1. b ) ∗ ( c.informatică. Se consideră funcţia f :  0. 5p 5p 5p . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. 46 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 46 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 046 1. 2. profilul militar. să se calculeze a6 + a16 . Fie (an )n≥1 o progresie aritmetică.Proba D. 6. 2. 3} şi B = {1. b) Să se arate că.   1  1  π 5p  π c) Să se calculeze aria suprafeţei plane cuprinse între graficul funcţiei f şi graficul funcţiei g :  0. d ) = ( ac + 3bd . 5} . → .Filiera vocaţională. . c) Să se calculeze lim ( f (1) + f ( 2 ) + f ( 3) + . n→∞  π 2. c astfel încât funcţia F :  0. În sistemul cartezian de coordonate xOy se consideră punctele M ( 2. Să se calculeze lungimea medianei duse din A în triunghiul ABC. 2. N ( −1. Să se determine coordonatele punctului Q astfel încât MNPQ să fie paralelogram. ex a) Să se arate că f nu este derivabilă în punctul x0 = 1 . b. • Toate subiectele sunt obligatorii. să se calculeze det ( A + 2 I 2 ) . Se consideră mulţimea G = a) Să se determine a ∈ ( a. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 46 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 046 1. • La toate subiectele se cer rezolvări complete. d ) ∈ G .15) ∈ G . 3. Se consideră funcţia f : 5p 5p 5p . descrescătoare f : A → B . pentru orice ( a. Să se determine valorile parametrului real m pentru care ecuaţia x 2 − mx + 1 − m = 0 are două rădăcini reale distincte. Ştiind că a3 + a19 = 10 . Ministerul Educaţiei. 4. Se consideră matricea A =   ∈ M 2( c d a) Să se demonstreze că ∀ x ∈ ). Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 46 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 046 a b 1. MT1. c) Ştiind că A2 = O2 .  →  2 .  →  2 g ( x ) = πx − x 2 . ad + bc ) . 2. 2 ( ) π 5p b) Să se calculeze ∫ f  2 x dx . AC = 3 şi BC = 4 .. ştiind că AB = 2. b ) . Se acordă 10 puncte din oficiu. ( a. + f ( n ) ) . BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . f ( x) = x −1 b) Să se determine numărul soluţiilor reale ale ecuaţiei f ( x ) = m . specializarea matematică . { ( a.

Ministerul Educaţiei. 47 5p 5p Varianta 47 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 047 1. f = X 3 + a 2 X − a . c) Să se arate că polinoamele f şi g nu au rădăcini reale comune. Se consideră matricele A =  . Să se determine coordonatele punctelor de intersecţie dintre dreapta de ecuaţie y = 2 x + 1 şi parabola de ecuaţie y = x 2 + x + 1 . 5p 5p 5p 2 2 2 a) Să se calculeze x1 + x2 + x3 . 3) şi C ( 3. x3 ∈ ) → M2 ( ) . B=  şi funcţia f : M2 ( 3 4    0 1 f ( X ) = AX − XA . 5. profilul militar. 5p 5p 5p [X ]. B (1. 2 ) . Fie G centrul de greutate al triunghiului ABC. x →1 x >1 1 x −1 2 . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 47 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 047 1 2  1 1 1. Se consideră funcţia f : R \ {1. specializarea matematică . Să se arate că 2 ⋅ cos 75 + cos15 = 6 . Se consideră polinoamele f . 2 x c) Să se demonstreze că ∫0 cos ( x 9 ) d x ≥ 10 . cu a ∈ * şi rădăcinile polinomului f. g = aX 3 − a 2 X 2 − 1 . 5p b) Să se arate că graficul funcţiei f admite asimptotă spre + ∞ BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . • La toate subiectele se cer rezolvări complete. c) Să se arate că ecuaţia f ( X ) = B nu are soluţii. În sistemul cartezian de coordonate xOy se consideră punctele A ( −1. Să se arate că numărul ( 2 + i ) + ( 2 − i ) este întreg. 5p c) Să se demonstreze că funcţia f admite un singur punct de extrem local . − 1} → R. 6. x2 . Se consideră funcţia f : R → R. 3.Proba D. . 2 a) Să se calculeze 5p 5p 5p ∫ 0 f ( x ) dx . b) Să se arate că rădăcinile polinomului g sunt inversele rădăcinilor polinomului f. 1 x 2 1 x →∞ π 2 b) Să se determine lim ∫0 f (t )dt . 1) . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 47 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 047 1.informatică. a) Să se determine rangul matricei A . 2. 1 2. 4 4 2.Filiera vocaţională. acesta să fie divizibil cu 9. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. g ∈ x1 . f ( x ) = arctg 5p a) Să se calculeze lim f ( x ) . Să se determine probabilitatea ca. • Toate subiectele sunt obligatorii. alegând un număr din mulţimea numerelor naturale de patru cifre. 5p 5p 5p 5p ( ) Ministerul Educaţiei. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 2 x + 16 + x 2 = 11 . programa M1 . Se acordă 10 puncte din oficiu. b) Să se calculeze f ( B ) . 4. Să se determine ecuaţia dreptei OG. MT1. f ( x ) = cos x − 1 + x 2 .

BC = 2 şi m ( BAD ) = 60 . c) Să se arate există o infinitate de valori ale numerelor a şi b pentru care sistemul admite o soluţie ( x. specializarea matematică .informatică. 4. Să se determine numărul tripletelor (a. MT1. Se consideră funcţia f : R → R. Ministerul Educaţiei. b) Să se determine valorile parametrilor a. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 48 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 048  x + 2y + z =1  1.Proba D. 1 b) Să se determine volumul corpului obţinut prin rotirea graficului funcţiei f în jurul axei Ox . Se acordă 10 puncte din oficiu. y. b. f ( x ) = arcsin  . Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia cos 2 x + sin x = 0. BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . 6. z în progresie aritmetică. f ( x) = 3 ( 3+i .  .1] → R.5} . Fie funcţia f : [ 0. Să se calculeze ( f f )( 512 ) .  5p 5p 5p 5p 5p 5p b) Să se determine t ∈ ştiind că X ( t ) ∈ M 2( ). 5p 2. Paralelogramul ABCD are AB = 1. an = 5p 5p 5p a) Să se calculeze 5p ∑ n2 1 n n 2 − k 2 . Să se calculeze distanţa dintre dreptele paralele de ecuaţii x + 2 y = 6 şi 2 x + 4 y = 11. c) Să se demonstreze că şirul ( an )n∈N∗ este convergent . programa M1 c) Să se demonstreze că funcţia f are două puncte de extrem . Să se determine partea reală a numărului complex 2. k =1 ∫0 x f ( x)dx .1. 48 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 48 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 048 1. ) 6 1 . z ) . • La toate subiectele se cer rezolvări complete. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 48 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 048  2x  1. unde a şi b sunt parametri reali. Ministerul Educaţiei.   cos t sin t  2.3.  1 + x2  5p a) Să se calculeze lim f ( x ) . Se consideră funcţia f : (0. cu x. profilul militar. x 3.Filiera vocaţională. Să se calculeze produsul scalar AC ⋅ AD . ∀n ∈ N∗. c ∈ M şi a < b < c . f ( x ) = 1 − x 2 şi şirul ( an )n∈N∗ . b ∈ pentru care sistemul este incompatibil. b. Se consideră mulţimea M = {0.  7 x − y + az = b  a) Să se determine a ∈ pentru care determinantul sistemului este egal cu zero. c) cu proprietatea că a. 2. u ∈ . Se consideră mulţimea G =  X ( t ) =   t∈  − sin t cos t   a) Să se arate că X ( t ) ⋅ X ( u ) = X ( t + u ) . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. 4. . 5. Se consideră sistemul  2 x − y + z = 1 . c) Să se arate că mulţimea G formează grup abelian în raport cu înmulţirea matricelor. y. ∞) → . x →+∞ b) Să se determine domeniul de derivabilitate al funcţiei f . • Toate subiectele sunt obligatorii. ∀t .

5p 5p 3. x3 5p a) Să se demonstreze că graficul funcţiei f admite asimptotă spre + ∞ .Proba D. z + x =1  a) Să se arate că det A ≠ 0 . f ( x ) = mx 2 − 2mx + m − 1. ∞ ) . 1000} . x . sistemul  y + az = a şi A matricea sa. Fie triunghiul ABC şi M ∈ ( BC ) astfel încât MC = − CB . şi F : [1. ∀ x. 5p BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 49 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 049 1. alegând un element din mulţimea {3 n | n ∈ A} . Se consideră a ∈ . pentru orice x ∈ → . Se acordă 10 puncte din oficiu.informatică. • La toate subiectele se cer rezolvări complete. 5p 5p 3 3 1 5. . Se consideră funcţia f : f ( x ) ≤ 0 . m ∈ ∗ . Să se arate că numărul log9 3 + log 4 3 2 este raţional. b) Să se calculeze volumul corpului obţinut prin rotirea graficului funcţiei f în jurul axei Ox .. Să se determine m ∈ astfel încât . Ştiind că x ∈  0. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 49 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 049  x + ay = 1  1.  2 Ministerul Educaţiei. . + ∞ ) → R. specializarea matematică . 2.  şi tg x = 3 . 5p 5p 5p Ministerul Educaţiei.. profilul militar. 4.Filiera vocaţională. MT1. Să se demonstreze că AM = AB − CA .  z∗x = y  5p 5p 5p şi mulţimea G = ( 5. 5p b) Să se determine mulţimea valorilor funcţiei f . F ( x ) = ln x2 + 1 − 1 . acesta să fie număr raţional. 2] → . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. 4 4 4  π 6. Se consideră funcţiile f :[1. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 2 x + 2 x +1 + 2 x −1 = 56 . b) Să se arate că soluţia sistemului este formată din trei numere în progresie geometrică. Fie mulţimea A = { 1. • Toate subiectele sunt obligatorii. g ( x) = arccos f ( x) . 2] → . b) Să se demonstreze că G este grup abelian în raport cu legea "∗ " . să se calculeze sin 2 x . funcţiei g M1 ∞ ) → . c) Să se determine inversa matricei A . ∗ ) sistemul  y ∗ z = x . y ∈ a) Să se arate că legea "∗ " are element neutru. 2. 49 5p 5p Varianta 49 ∗ SUBIECTUL I (30p) – Varianta 049 1. Se consideră pe legea de compoziţie dată de relaţia x ∗ y = xy − 5 x − 5 y + 30 . Să se calculeze probabilitatea ca. 2. 2. f ( x) = 5p 5p 5p 1 x x2 + 1 a) Să se arate că funcţia F este o primitivă a funcţiei f . c) Să se determine domeniul de derivabilitate al programa :[2. Se consideră funcţia f : [1.  x∗ y = z  c) Să se rezolve în grupul ( G . c) Să se calculeze aria mulţimii cuprinse între dreptele de ecuaţii x = 1 şi x = 2 . graficul funcţiei F şi axa Ox. f ( x ) = 4 − 3x 2 .

3} . alegând un număr din mulţimea {11. unde „ ⋅ ” este înmulţirea matricelor. x 5p a) Să se calculeze lim f ( x ) . profilul real. 1 5p 5p 5p c) Să se arate că det ( B ) = 0 dacă şi numai dacă punctele P . 2). ∀n ∈ N∗. P2 . I n = ∫ (1 − x 2 ) n dx .  0 0 1  ˆ ˆ ˆ      a) Să se determine numărul elementelor mulţimii M .Filiera teoretică. 2n + 3 k =0 c) Să se demonstreze că şirul ( an )n∈N∗ .2 ( ) . Să se calculeze tg 2α .12. Să se arate că. ştiind că α ∈  0. P3 . programa M1 b) Să se calculeze f ′ ( x ) . 2a +1 + 1 să fie în progresie aritmetică. 5p 12  π 6. • Toate subiectele sunt obligatorii. Să se calculeze 3. Se consideră matricele A =  1 2  ∈ M2. 2. P3 sunt coliniare pe o dreaptă 1 care trece prin originea axelor. este situat pe dreapta de ecuaţie 5p 5p 5p 8 = 0. P2 (2. • La toate subiectele se cer rezolvări complete.informatică. Să se determine a ∈ astfel încât numerele 2a −1 . 1 Ministerul Educaţiei. z 4. Să se arate că vârful parabolei y = x 2 + ( 2a − 1) x + a 2 . 2− a + 2 + 1. unde k ∈ { 1.… . bk ) . Trapezul isoscel ABCD are bazele [ AB ] şi [CD ] şi lungimea înălţimii egală cu 4. Se consideră funcţia f : R∗ → R..  1 a b  ˆ    ˆ ˆ ˆ  2.informatică. transpusa A t ∈ M3. pentru orice A. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. B ∈ M . B = AAt . ∀n ∈ N∗. ) . x →0 5p BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . dacă z este soluţie a ecuaţiei z 2 + 2 z + 4 = 0 . Se acordă 10 puncte din oficiu. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 50 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 050 1 1. definit prin an = ∑ n k ( −1)k Cn . b) Să se arate că AB ∈ M . atunci z 2 − AC + BD . 2. 1 −1 5p 5p 5p a) Să se calculeze I 2 . 5. b) Să se demonstreze că I n+1 = 2n + 2 I n . 3 (  b1 b2 b3  punctele Pk (ak . 4). Fie şirul ( I n )n∈N∗ . b) Să se arate că det ( B ) ≥ 0. profilul militar. b ∈ 5  . Varianta 50 5p 5p SUBIECTUL I (30p) – Varianta 050 1. 13  2 Ministerul Educaţiei. −6). ∀n ∈ N∗.  şi sin α = . şi 5p 5p 5p a) Să se calculeze B ştiind că P (1. P3 (−3. P2 . oricare ar fi punctele P . specializarea matematică . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 50 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 050  a a a3  1. . ⋅) este un grup. 2k + 1 are limita 0 . x ∈ R∗ 5p c) Să se determine ecuaţia asimptotei la graficul funcţiei f către + ∞ . 2. Filiera vocaţională. a ∈ 4x + 4 y = 1 . MT1. Să se determine probabilitatea ca.Proba D. f ( x ) = x ⋅ sin . c) Să se arate că ( M . Se consideră mulţimea M =   0 1 0  a. aceasta să fie divizibil cu 2 şi cu 5 . specializarea matematică .50} . .

π ∈ S5 .programa M1 c) Să se arate că funcţia f este bijectivă. π .5] .informatică. ∀n ≥ 1. Se consideră funcţia f : [1. dacă X ∈ M 2 ( ). π= . 5p BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂstrict crescătoare.1) la dreapta d : 5 x + 12 y − 4 = 0 . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 51 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 051 1.⋅) . Ministerul Educaţiei. pentru funcţia h :[1. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 51 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 051 1. ∞ ) . are loc relaţia ∫1 h( x)h′′( x) dx ≤ 0. MT1. 5p 5p 5p b) Să se determine numărul elementelor mulţimii H = πn | n ∈ c) Să se arate că H = πn | n ∈ { * } este un subgrup al grupului (S . 5 { * }. ∞ ) → [1. 5p e 1 b) Să se calculeze ∫ dx . x ≥ 1  a) Să se determine numerele reale a şi b astfel încât funcţia F să fie primitiva unei funcţii f. Să se calculeze distanţa de la punctul A (1. 51 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 51 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 051 1. Ministerul Educaţiei.Filiera vocaţională. F ( x ) =  2 . π] → . Fn  F . b ∈ şi funcţia F : → . 6. 3 2 1 5 4    2 3 1 4 5 a) Să se demonstreze că σπ ≠ πσ. specializarea matematică . 1 0  a) Să se verifice relaţia A2 = A + I 2 . Fie a. b) Să se arate că. F0 = 0.4] şi B = (1. 3. 5p  ax + b. Să se determine coordonatele punctelor de intersecţie a dreaptei y = 2 x + 1 cu parabola y = x 2 − x + 3. Să se calculeze tg ( a + b ) ştiind că ctg a = 2 şi ctg b = 5 . F1 = 1 şi matricea A =  . Să se determine numărul elementelor mulţimii ( A \ B ) ∩ Z ştiind că A = ( −3. 5. Fie σ. c) Să se arate că An =  n+1 Fn Fn−1    1 2 3 4 5  1 2 3 4 5 2. Să se rezolve în mulţimea numerelor naturale inecuaţia 2 x! ≤ 2048 . 5p 1 x F ( x) 5p c) Să se arate că. σ =  . f ( x ) = 5p a) Să se calculeze lim ( x − f ( x ) ) . atunci X este inversabilă. 2. x x →∞ x2 − x + 1 . Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia x −1 + 2 − x = 1 . 4. dat de Fn +1 = Fn + Fn −1 . Fie şirul ( Fn )n≥0 . ln x + 1. h( x) = ( F ( x) − 1)sin x . x b) Să se arate că funcţia f este . X ≠ O2 şi AX = XA . Se acordă 10 puncte din oficiu. ∀n ∈ 5p 5p 5p ∗ 1 1  . • Toate subiectele sunt obligatorii. profilul militar.Proba D. • La toate subiectele se cer rezolvări complete. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. x < 1 2.

) 9 5. π   x sin . • La toate subiectele se cer rezolvări complete.1] → a) Să se arate că funcţia f este continuă pe [ 5pBACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . 2.1] → x )dx . g ( x) = x arctg x . dacă n ∈ * . Se consideră permutarea σ ∈ S6 . c) Ştiind că legea „ ” este asociativă. f ( x) =  . să se rezolve în ecuaţia x x . Să se determine a ∈ pentru care parabola y = x 2 − 2 x + a − 1 şi dreapta y = 2 x + 3 au două puncte distincte comune. Să se determine numărul termenilor iraţionali ai dezvoltării ( 3 +1 .Filiera vocaţională. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 52 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 052 1 2 3 4 5 6 1. ∞) este parte stabilă în raport cu „ ”. 3.. c) Să se calculeze aria suprafeţei plane mărginită de graficele funcţiilor f şi g şi de dreptele de ecuaţii x = 0 şi x = 1 . programa M1 MT1. profilul militar. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Ministerul Educaţiei. prin x y = xy − x − y + 2.Proba D. Să se calculeze m ( A ) . Triunghiul ABC are lungimile laturilor AB = 5 . de 10 ori x 5p 5p 5p Ministerul Educaţiei.0.   n +1 n  x 2. • Toate subiectele sunt obligatorii. 4. Să se determine m ∈ R astfel încât vectorii u = ( m + 1) i + 8 j şi v = ( m − 1) i − 4 j să fie coliniari . Fie legea de compoziţie „ ”. 6.informatică. σ =  . ∫0 f ( 1 1 ∫0 g ( x)dx . f ( x) =| 4 x − 8 | −2 | 4 − 2 x | este constantă.. Se acordă 10 puncte din oficiu. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 52 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 052 1. f ( x) = x + 1 . π 1 1 c) Să se arate că. y ∈ . atunci ecuaţia f ( x) = cos are cel puţin o soluţie în intervalul  . c) Să se arate că ecuaţia x 4 = σ nu are soluţii în grupul ( S6 . BC = 7 şi AC = 8 .1] . a) Să se arate că (1. . 52 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 52 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 052 1. x ∈ ( 0. Fie funcţiile f : [ 0. definită pe f : → . Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 3 x − 1 + 1 = x . ⋅) . y ∈ . Se consideră funcţia f : [ 0. x = 1025. Să se arate că funcţia f : → . . specializarea matematică .1] → 5p 5p 5p a) Să se calculeze b) Să se calculeze . x 0. b) Să se demonstreze că f ( xy ) = f ( x) f ( y ) pentru orice x. x = 0  ( ) . ∀x. b) Să se arate că permutările σ şi σ−1 au acelaşi număr de inversiuni. 5p 5p b) Să se determine domeniul de derivabilitate al funcţiei f. f ( x ) = ln 1 + x 2 şi g : [ 0.  2 4 5 3 6 1 5p 5p 5p a) Să se determine σ−1 . şi funcţia 2.1] .

atunci X + Y ∈ C ( A). b) Să se demonstreze că ecuaţia x3 − 3 x = m are soluţie unică în mulţimea (1. 5p 5p 5p c) Fie k ∈ cu b k = e . ⋅) . acesta să fie divizibil cu 4. Se consideră matricele 0 1 0 E1 =   . E2 . Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia x + 8 − x = 2 . se notează C ( A) = { X ∈ M2 ( ) | AX = XA} .E = . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 53 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 053 1. → . Să se determine probabilitatea ca. 1 2 3 4 5  1 2 3 4 5 . Ministerul Educaţiei. 2. 3. Să se determine imaginea intervalului [2. 5. ⋅). • Toate subiectele sunt obligatorii. b) Să se determine ordinul elementului ab în grupul ( S5 . Fie a =   două permutări din grupul ( S5 . x > 0  . E2 =  1  0 0  a) Să se arate că dacă b) Să se arate că dacă 0 1 0  0 0 . programa M1 funcţiei g : 2. Fie funcţia f : 5p 5p 5p → . Fie vectorii a = i + j . 0 3  0 0 4  0 1      X . 3 2 1 4 5    2 1 4 5 3 a) Să se rezolve în S5 ecuaţia ax = b . E1 . Să se arate că 6 divide k. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 53 5p 5p SUBIECTUL III (30p) – Varianta 053 1. E4 . 7 şi 8. f ( x ) = x3 − 3x şi un număr real m din intervalul ( −2. 5p c) Să se determine numărul punctelor de inflexiune ale graficului BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . alegând un element al mulţimii divizorilor naturali ai numărului 56.Filiera vocaţională. Se acordă 10 puncte din oficiu. unde [ x ] reprezintă partea întreagă a lui x şi { x} reprezintă    3 partea fracţionară a lui x. Y ∈ C ( A) .informatică. b = i − j şi u = 6i + 2 j . • La toate subiectele se cer rezolvări complete. 5p 5p 5p c) Să se arate că dacă C ( A) conţine trei dintre matricele E1 . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. a) Să se arate că funcţia f admite primitive pe b) Să se determine primitiva F a funcţiei f care are proprietatea F ( 0 ) = −1 . 5p 5p 5p 5p 5p Ministerul Educaţiei. ∞ ) . f ( x) = x 2 − 4 x + 3 . x ≤ 0 . atunci o conţine şi pe a patra. MT1. ∞ ) . E2 ∈ C ( A) . specializarea matematică . 4. f ( x) =   xe x . . 6. b= 2. 53 5p Varianta 53 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 053  1 1. g ( x) = f 2 ( x) . profilul militar. Să se calculeze  2009  + 3 ⋅  −  . Pentru orice matrice A∈ M2 ( ) . atunci există α ∈ astfel încât A = αI 2 . E3 . sin x.E = . r ∈ R astfel încât u = pa + rb .Proba D. Să se calculeze lungimea razei cercului circumscris unui triunghi care are lungimile laturilor 5 . Să se determine p . a) Să se determine punctele de extrem ale funcţiei f.3] prin funcţia f : R → R . Se consideră funcţia f : → . c) ∫ Să se calculeze lim x →0 x >0 x 0 f (t )dt x2 .

. • Toate subiectele sunt obligatorii. f ( x ) = e x − x . Să se determine termenul care îi conţine pe x şi y la aceeaşi putere. a) Să se determine punctul în care tangenta la graficul funcţiei f este paralelă cu prima bisectoare. 5p 5p 5p a) Să se arate că polinomul X 3 − 2 X − 1 este divizibil cu P . MT1. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 54 5p 5p 5p SUBIECTUL III (30p) – Varianta 054 1. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale inecuaţia ≥ 1 − x 1 − 2x 3. g ( x) = ∫ ln x 2 −1 3 0 3et + 1 dt . Se consideră şirul ( Fn )n∈ . ∞ ) . 2 5p Ministerul Educaţiei. Qn ∈ [ X ] . ∞ ) .Filiera vocaţională. f ( x) = ∫ 5p 5p 5p a) Să se calculeze f ( 3) .Proba D. ∞ ) → . 2. Să se calculeze partea întreagă a numărului ( 3 + 7 )2 . F0 = 0 . Se consideră funcţiile f : (1. profilul militar. pentru orice n ≥ 2 . Se consideră dezvoltarea ( 3 x 2 + y ) 49 . g ( x) = f ( x ) − 1 nu este derivabilă în x0 = 0 . 5. polinomul Qn este divizibil cu P . ∀n ≥ 1 şi polinoamele P . b) Să se arate că valoarea minimă a funcţiei f este 1. 2 x2 t2 −1 2 t2 dt şi g : (1. ştiind că BC = 3 şi cos A = 1 . ∞ ) → . Fie rA = 2i + j . c) Să se arate că. b) Să se arate că g ' ( x ) = . c) Să se arate că funcţia g : → . b) Să se arate că A4 + B 6 = 2 I 2 . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 54 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 054  0 −1  0 1 şi B =  1. 1 0  −1 1   a) Să se verifice că AB ≠ BA . programa M1 2. x2 − 1 c) Să se arate că g ( x ) = 2 f ( x ) . ( AB) n ≠ I 2 . P = X 2 − X − 1. b) Să se determine rădăcinile reale ale polinomului Q3 . Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 3 2 − x + x = 2 . . • La toate subiectele se cer rezolvări complete. Să se determine vectorul de poziţie al centrului de greutate a triunghiului ABC . rB = i + 3 j şi rC = 3i + 2 j vectorii de poziţie ai vârfurilor triunghiului ABC . Se consideră funcţia f : → . 2 x − 1 3x + 2 . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. 54 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 54 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 054 1. ∀n ≥ 2. specializarea matematică . Se acordă 10 puncte din oficiu. 4. c) Să se arate că. Ministerul Educaţiei. Qn = X n − Fn X − Fn −1 . x BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . Să se calculeze lungimea razei cercului circumscris triunghiului ABC . F1 = 1. Se consideră matricele A =  .informatică. ∀x ∈ (1. pentru orice n ∈ ∗ 5p 5p 5p 2. 6. Fn+1 = Fn + Fn−1 . ∀x ∈ (1.

Ministerul Educaţiei. ( yn )n∈ sunt mărginite.Filiera vocaţională.Proba D.8} . Se consideră funcţia f : 5p a) Să se calculeze lim x →1 x <1 → . c) Să se arate că. atunci xn+ 6 = 64 xn . 1 x2 . Se acordă 10 puncte din oficiu.1) . • La toate subiectele se cer rezolvări complete. 2 2 4. Ministerul Educaţiei. dacă a = 1 şi b = 3 . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 55 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 055 1. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 55 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 055  xn+1   a −b  1. Să se determine x ∈N . b) Să se determine numărul polinoamelor de grad doi din ˆ c) Să se arate că polinomul X 2 + X + 1 este ireductibil în 11 [X ]. Să se determine cosinusul unghiului format de vectorii OA şi OB . Se consideră corpul ( 11 .informatică. ∀n ≥ 0 . c) Să se determine domeniul de derivabilitate al funcţiei f. 5p 5p 5p b) Să se arate că. +. x  A  n  . profilul militar. ∞ ) → . A ( 2. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 4 x − 5 ⋅ 2 x+1 + 16 = 0 . Fie punctele O ( 0. 55 5p Varianta 55 5p 5p 5p 5p 5p SUBIECTUL I (30p) – Varianta 055 1. 6. 2. b) Să se demonstreze că ∫ f (t )dt ≤ 1 6 c) Să se calculeze ∫0 1 + x6 dx . f ( x ) = . • Toate subiectele sunt obligatorii. ∞ ) . Fie funcţia f : (1. programa M1 5p BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . x −1 b) Să se determine punctele de extrem ale MT1. 5. x x −1 . ştiind că ctg x = 3. atunci şirurile ( xn )n∈ .   x 2 + y 2 = 13 2. x ≥ 2 astfel încât C x + Ax = 30 . 5p 5p 5p ˆ a) Să se arate că ecuaţia x = 8 nu are soluţii în 2 11 . Să se calculeze tg 2 x . ⋅ ). f ( x) . 11 [ X ] . ( yn )n∈ verifică  y  = b a   n+1  2 2 2 2 a) Să se arate că xn+1 + yn+1 = (a 2 + b 2 )( xn + yn ) . Matricea A =   ∈ M 2( ) şi şirurile ( xn ) n∈ . dacă a 2 + b 2 ≤ 1 . specializarea matematică .0 ) . 5p 1 2.funcţiei f. x ( x + 1)( x + 2 ) 5p 5p 5p a) Să se determine o primitivă a funcţiei f.  x+ y =5  3. ∀n ∈  yn  . Să se calculeze [− 8] − {−2. unde [ x ] reprezintă partea întreagă a lui x şi { x} reprezintă partea fracţionară a lui x. f ( x ) = 3 x3 − 3 x + 2 . ∀n ∈ . Să se rezolve în mulţimea × sistemul  . ∀x ∈ [1. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.1) şi B ( −2.

x → . f (n) . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 56 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 056  2 −3  1. 3. Se consideră funcţia f : 5p 5p 5p 2x + 5  4 \ −  → . 6. f ( x ) = ln x . Se consideră matricea A =   şi mulţimea M = { X ∈ M2 ( ) | AX = XA}. 1 0  2. Fie funcţia f : [1. b) Să se arate că G = { X ∈ M | det X ≠ 0} este grup în raport cu înmulţirea matricelor. definit la punctul b). an = f (1) f (2). Să se rezolve în mulţimea numerelor complexe ecuaţia 2 z + z = 3 + 4i . 5p 5p 5p 5p 5p 5p Ministerul Educaţiei. c) Să se determine elementele de ordin doi din grupul G . MT1. Se acordă 10 puncte din oficiu. 3x + 4  3 a) Să se determine asimptota la graficul funcţiei f spre +∞ . 2. e b) Să se calculeze volumul corpului obţinut prin rotirea graficului funcţiei f în jurul axei Ox .informatică.  1  4. atunci XY ∈ M . ∀X ∈ M2 ( ). a ≠ 0 . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Să se calculeze u − v ştiind că u − v = 3i + 2 j şi u + v = 2i + 3 j .Proba D. programa M1 c) Să se determine punctele de inflexiune ale graficului funcţiei g : . 3 3 2.  1 −2  a) Să se arate că f ( A) = I 2 . 1 1  a) Să se arate că dacă X . • Toate subiectele sunt obligatorii.. c) Să se arate că funcţia f este bijectivă. f ( X ) = AX . BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . • La toate subiectele se cer rezolvări complete. b) Să determine limita şirului ( an )n≥1 . 2 2 Ministerul Educaţiei. g ( x) = f (e x ).Filiera vocaţională. Să se calculeze lungimea razei cercului circumscris unui triunghi dreptunghic care are catetele de lungimi 5 şi 12. e] → 5p 5p 5p a) Să se calculeze ∫ 0 f (e 1 x2 1 )dx . 1 . 56 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 56 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 056 1. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 56 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 056 1. Se consideră dezvoltarea  a 2 + 3  . Se consideră matricea A =   ∈ M2 ( ) şi funcţia f : M2 ( ) → M2 ( ) . Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 1 + 5 x − 2 ⋅ 25 x = 0 . specializarea matematică . Ştiind că x1 şi x2 sunt rădăcinile ecuaţiei x 2 + 3x + 1 = 0 .. c) Să se arate că ∫0 e dx + ∫ f ( x) dx = e . să se calculeze x1 + x2 . Y ∈ M . f ( x ) = . b) Să se arate că f ( X + f ( X )) = X + f ( X ) . a  9 5. Să se determine rangul termenului care-l conţine pe a 4 . profilul militar.

4. c) Să se arate că xn+ 2 − 6 xn +1 + xn = 0. 1 şi xn+1 = f ( xn ). Triunghiul ABC are AB = 2 . 200 ( 7 + 4 3 − 3 este natural. MT1. 5} . 57 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 57 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 057 1. ˆ b) Să se determine ordinul elementului 3 în grupul ( . AC = 4 şi m ( A ) = 60 . 2. oricare ar fi x ∈ . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 57 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 057 1. 3. x>0 . Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia log 2 x + log 2 ( 4 x ) = 4 . Fie matricele A =  yn  2 3     yn+1  a) Să se determine x1 . F ( cos x ) − F (1) x →0 b) Să se calculeze lim c) Să se arate că funcţia g : . 5p 5p 5p 5p 5p 5p 2. f ( x) = x 2 + 1 . y0 = 0 . Se consideră dreapta d : 4 x − 8 y + 1 = 0 şi punctul A ( 2 . 3.5. • Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. )( ) 6. ⋅) ecuaţia 3x + 4 = 0. Fie funcţia f : → 1 . Să se arate că x 2 + 4 x + 5 x 2 + 2 x + 2 ≥ 1 . Se acordă 10 puncte din oficiu. ⋅) . Fie funcţia f : 5p → . Să se arate că numărul 2.ProbaxD. din dezvoltarea  3 x +  .6} şi ˆ ˆ ˆ a) Să se rezolve în corpul ( 7 . ∀n ∈ . Se consideră mulţimile de clase de resturi 7 2 6 = {0. 2. ∀n ≥ 0 . ∀x ∈ (0. +. ∗ 7 c) Să se arate că nu există niciun morfism de grupuri f : ( 6 . 2  xf ( x) . x  5. M1 arctg x . cu  n+1  = 1. specializarea matematică . x2 . 2. x ≤ 0 b) Să se arate că funcţia g : → . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 57 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 057 x  x   3 4 ∈ M2 ( ) şi  n  ∈ M 2. ∀n ∈  yn  şi x0 = 1.3. g ( ) =  5p BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . x  A  n  . Să se determine ecuaţia dreptei care trece prin punctul A şi este paralelă cu dreapta d . ∀n ≥ 1 are limită . Ministerul Educaţiei. programa este derivabilă pe . ∞ ) . f ( x ) = e − x şi F o primitivă a sa. • La toate subiectele se cer rezolvări complete. . x2 → . ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ = {0. () Ministerul Educaţiei. b) Să se arate că xn + yn 2 = (3 + 2 2 )n . g ( x) = F ( x) + f ( x) are exact un punct de extrem local. +) → ( * 7 . 1. Să se calculeze lungimea medianei duse din A. 1) .Filiera vocaţională.1 ( ). 2  2  4. 2 5p 5p 5p a) Să se calculeze ∫0 xf ( x)dx . 4.informatică. Să se determine termenul care nu-l conţine pe x . ⋅) ˆ cu f 2 = 3 . x > 0 a) Să se arate că şirul ( xn ) n≥1 definit prin x1 = 5p c) Să se determine cel mai mare număr real a care are proprietatea f ( x) ≥ a + 2ln x.1. profilul militar. y1 şi y2 .

Fie m ∈ şi funcţia f : [ 0. 6. 5p 2. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 58 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 058 1. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 58 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 058 ax + b a b 1. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 3x +1 + 31− x = 10 . unde n ∈ *. x ∈ (1. 5p 5p 5p  1 0 0 1 2. specializarea matematică .Filiera vocaţională. f ( x) =  . c d cx + d    a bn  Se notează An =  n . 4 + 7i 2. 58 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 58 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 058 1. b. a ≠ b. 4. să se demonstreze că. • Toate subiectele sunt obligatorii. Fie triunghiul ABC care are AB = AC = 5 şi BC = 6 . Să se calculeze partea reală a numărului complex 1 + 4i . 2009} .. astfel încât b . ∞ ) . acesta să fie multiplu de 3. 2 ) . 0 0   0 0 a) Să se arate că orice matrice din G este inversabilă. pentru orice x ∈ ( 0. Ministerul Educaţiei. • La toate subiectele se cer rezolvări complete. 2]  5p 5p 5p a) Să se arate că. atunci funcţia f este injectivă.1]  . pentru orice t ∈ (0. 5. MT1. c. x ∈ [ 0. matricea A =  şi funcţia f : ( 0. c) Pentru m = 1 . c) Să se arate că 5p 5p 5p (f f f .3. alegând un element al mulţimii A = {1.. g ( x ) = arctg x . Se consideră matricele A =  .. b ∈ [0. b) Să se arate că. Fie a. f ( x ) = 3 x 2 − 6 x + 1 . BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . 2]. 2) există a. B=  şi mulţimea G = {I 2 + aA + bB | a. b ∈ . f ( x) = x 1 + x2 şi g : → . b) Să se determine punctele de extrem local ale funcţiei f . a) Să se calculeze lim ( f ( x) g ( x) ) . ∞ ) . ∀n ∈ cn x + d n ∗ .Proba D. dacă det A ≠ 0. 2] →  x − m. Ministerul Educaţiei. b) Să se calculeze lim ∫1 t ln t dt x −1 x x →1 x >1 .. pentru orice m ∈ .. programa M1 c) Să se arate că f ( x ) < g ( x ) . f ( x) = . cn d n    a) Să se arate că dacă det A = 0 . f )( x ) = de n ori f an x + bn . Se consideră funcţiile f : 5p 5p x →∞ → .informatică. Să se determine probabilitatea ca. b) Să se arate că G este un subgrup al grupului multiplicativ al matricelor inversabile din M2 ( ). Să se determine axa de simetrie a graficului funcţiei f : R → R . ∞ ) → ( 0. Să se calculeze distanţa de la centrul de greutate al triunghiului ABC la dreapta BC . a ≠ −1}. funcţia f este integrabilă. c) Să se arate că ecuaţia X 2 = I 2 are o infinitate de soluţii în G. d > 0. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se consideră dreapta d : 2x + y − 1 = 0 şi punctul A ( 3. Se acordă 10 puncte din oficiu. Să se determine ecuaţia dreptei care trece prin punctul A şi este perpendiculară pe dreapta d . profilul militar..5. atunci f este funcţie constantă. 3.  x ln x.

x →∞ f ( x + 1) b) Să se demonstreze că funcţia f este inversabilă. 4. d 2 : x + 3 y + 2 = 0. Se consideră mulţimea H =   | m. d3 : − x − y + 4 = 0 5p 5p 5p  m n   2. Ministerul Educaţiei. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia x − 3 + 4 − x = 1 .  2  3  4  100  2. dar să nu fie divizibil cu 8. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 59 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 059 1. Ministerul Educaţiei. pentru care dreptele d1 : mx + y + 1 = 0. 5. Se consideră sistemul  x + 3 y + 2 z = 0 .  0 1    1 1  4 0 −1 a) Să se verifice că dacă A =   0 1 şi B =  0 1  .. f ( x ) = x3 + x . m ) şi B ( m. • Toate subiectele sunt obligatorii. Se consideră funcţia f : 5p 5p 5p a) Să se calculeze lim → . Să se determine probabilitatea ca. 6. −2 ) ..informatică. c) Să se determine numărul elementelor de ordinul 2 din grupul H. x → 2. cu m ∈ − x − y + 4 z = 0  a) Să se determine m ∈ b) Să se determine m ∈ c) Să se determine m ∈ sunt concurente.Filiera vocaţională. profilul militar. acesta să fie divizibil cu 4 . Să se determine m ∈ R astfel încât AB = 4 . + lg  1 −  este întreg.3) astfel încât f ( x) 2 .        b) Să se arate că H este un grup cu 10 elemente în raport cu înmulţirea matricelor. Se consideră funcţiile f : 5p 5p 5p a) Să se calculeze π . n ∈ 5 . f ( x) = x 2 sin x şi F o primitivă a lui f . Să se calculeze sin 2 x ştiind că ctg x = 6. 2010} .. c) Să se calculeze lim f x →∞ 3 ( x) . astfel încât sistemul să admită cel puţin două soluţii. • La toate subiectele se cer rezolvări complete. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia log3 x + 1 5 = . . BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . 59 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 59 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 059 1   1  1  1  1. c) Să se arate că funcţia F nu are limită la +∞ . m = ±1 . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 59 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 059  mx + y + z = 0  1. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu. Se consideră punctele A ( 2. 3.. ∫−π f ( x)dx. . specializarea matematică . 5p 5p 5p pentru care matricea sistemului are determinantul nenul. Să se arate că numărul lg  1 −  + lg  1 −  + lg  1 −  + .. programa M1 −1 f ( x) .Proba D.. ∫1 sin x dx = 2c 3 b) Să se determine c ∈ (1. log3 x 2 4. alegând un element al mulţimii A = {2.6. atunci B ⋅ A = A ⋅ B . MT1.

Să se arate că numărul x13 + x2 este întreg. Se consideră matricea A =   şi funcţia f : M2 (  −4 −2  a) Să se calculeze f ( A).   2 c) Să se arate că. unde At este transpusa matricei A. atunci ( f ( x ) − x ) ⋅ g ' ( x ) = 1. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia log5 x + log x 5 = . 5 3. ∀X . . Să se arate că 2(1 + 3 + 32 + .Filiera vocaţională. Fie mulţimea M = f : 5p 5p 5p { → |f → este derivabilă şi ∫0 f ( x) dx = f (0) = f (1) 1 }. f ( x) = 2 x3 − 3x 2 + x aparţine mulţimii M .. b) Să se arate că. f ( X ) = AX . c) Să se arate că f ( X ) + f (Y ) ≠ I 2 . > 0 . MT1. −2 ) . pentru orice xprograma M1este funcţia definită la punctul b). v ) ) . x ≥ 3 astfel încât C2 x −3 = 3 . ∀X ∈ M2 ( ). Se acordă 10 puncte din oficiu. pentru orice f ∈ M . Y ∈ M2 ( ).3 ) şi B ( −3. unde g 2. 0 1 a) Să se verifice dacă matricea   aparţine mulţimii P. Ministerul Educaţiei. 2 2 4. X ∈ M2 ( ) şi AX = B . + 38 ) < 39. profilul militar. c) Să se arate că. dacă f este o funcţie polinomială de grad trei care aparţine lui M . 1 0 b) Să se arate că înmulţirea matricelor determină pe mulţimea P o structură de grup necomutativ. a) Să se arate că funcţia f : . atunci X ∈ P. • Toate subiectele sunt obligatorii. specializarea matematică . 5. 5p c) Să se demonstreze că g ( x) < . Se consideră punctele A ( 2. 1 b) Să se arate că. Ministerul Educaţiei. Ştiind că u ⋅ v = 5 . → . Se consideră funcţia f : 5p 5p → a) Să se arate că mulţimea valorilor funcţiei f este ( 0. 3 2.∞ ) . B ∈ P. atunci f   = f (0). Se consideră mulţimea P = A ∈ M2 ( 5p 5p 5p ) → M2 ( ) . 60 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 60 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 060 1. BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ x . Să se determine x ∈ . ∀x ∈ . x2 soluţiile ecuaţiei x 2 + 5 x − 7 = 0 . Fie vectorii u şi v . 5p 5p 5p { ) | AAt = I 2 } .informatică. • La toate subiectele se cer rezolvări complete. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. u = 2 şi v = 3 să se calculeze cos ( ( u. b) Să se arate că ( f f )( X ) = O2 . dacă g : .Proba D. Fie x1 . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 60 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 060  2 1 1.. ecuaţia f ′( x ) = 0 are cel puţin două soluţii în intervalul (0. 2.1) . g ( x ) = ln f ( x ) . Să se scrie ecuaţia mediatoarei segmentului AB . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar SUBIECTUL III (30p) – Varianta 060 1. 6. dacă A. f ( x ) = x + 1 + x2 .

b − M a. c} . ⋅) nu este izomorf cu grupul ( 4. • La toate subiectele se cer rezolvări complete. alegând una dintre submulţimile mulţimii M .Filiera vocaţională. Fie mulţimea M = {1. Fie vectorii u şi v . b. x ≠1  . 5p x →1 x − 1 c) Să se arate că funcţia f este strict descrescătoare. 5p f ( x) − 1 BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . 61 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 61 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 061 1. a) Să se arate că orice primitivă a funcţiei f este crescătoare pe b) Să se calculeze . b ∈ 0 0 1     a) Să se arate că M a . ⋅) . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se consideră funcţia f : → . 5p 5p 5p a) Să se rezolve în grupul K ecuaţia x3 = e . c. x =1  a) Să se demonstreze că funcţia f este continuă. b) Să se arate că orice matrice din G este inversabilă. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 61 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 061  1 a b  1.6} . Se consideră un grup ( K . 4.Proba D. t t c) Să se calculeze.b ). 5. 5p 5p 5p 5p 2.1) → f (t ) dt. ∫0 f ( x) cos x dx . 4. Fie funcţia f : ( 0. 2.b+ d . aceasta să aibă 2 elemente.b ( M a.+ ). Să se determine probabilitatea ca. rG = 4i + 4 j . 1. v = 2 şi măsura unghiului vectorilor u şi v este 5p π 3 . 6.5. să se calculeze ( 2u + v ) ⋅ ( 2v − u ) . Dacă u = 1 . programa M1 b) Să se calculeze lim .informatică. 2. e este elementul neutru şi a 2 = b 2 = c 2 = e . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 61 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 061 1.d = M a + c. Se acordă 10 puncte din oficiu. Să se rezolve în mulţimea [ 0.b | M a.    ⊂ M3 (   ). • Toate subiectele sunt obligatorii. ∀ a. 2π ] ecuaţia 2sin x + 1 = 0 . Ministerul Educaţiei. f ( x) =  x −1 . profilul militar. 1 − x şi 4 sunt în progresie aritmetică. b. b) Să se arate că ab = c.b ⋅ M c. . rangul matricei M a . 5p 5p 5p 2. MT1. c) Să se arate că grupul ( K . B şi G au vectorii de poziţie rA = 4i + 7 j . Se consideră mulţimea G =  M a. Punctele A . a. Să se determine numărul real x ştiind că numerele x + 1. 3. a. .3. d ∈ . f ( x) = ln(1 + sin 2 x) . rB = 2i − j . Ministerul Educaţiei. unde K = {e. g ( x ) = ∫π 4 arcsin x π c) Să se calculeze derivata funcţiei g : ( −1.b este transpusa lui M a. în funcţie de a şi b . specializarea matematică . Să se determine punctele de intersecţie a parabolei y = x 2 + 5 x − 6 cu axele de coordonate.b =  0 1 0  . ∞ ) →  ln x . Să se determine vectorul de poziţie a punctului C astfel încât punctul G să fie centrul de greutate al triunghiului ABC .

Filiera vocaţională. g = X 6 − 1 . • Toate subiectele sunt obligatorii. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 62 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 062 1. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia cos  2 x +  = cos  x −  .informatică. N . ecuaţia f n ( x) = 0 are exact o rădăcină reală. b) Să se arate că. Să se determine x > 0 ştiind că numerele x . ∫0 2π f n ( x)dx ≤ 2n π . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 62 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 062 a b 2 1.5 ) . profilul militar. SUBIECTUL I (30p) – Varianta 062 1. M . situată în intervalul 1 BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . iar ordinea punctelor este A.Proba D. * π c) Să se arate că . 2. 1 + sin x. x ∈ ( 0. atunci det ( A ) = 0 . Varianta 62 ) 5p 5p 5p 5p 5p 5p 2. ( π π   3. 6 şi x − 5 sunt în progresie geometrică . atunci A = O2 sau A = 2 I 2 . 2π ] . programa M1 . • La toate subiectele se cer rezolvări complete. 2 2   4. c) Să se descompună polinomul f în factori ireductibili în 5p 5p 5p [X ]. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. pentru oricare n natural. f n ( x ) = x n + ln x. MT1.∞ ) . Se consideră punctele A ( 3. Se consideră polinoamele f . f ( x) =  . e  3 1  − c) Să se calculeze lim  5p . 2 5. Să se calculeze f 2 ⋅ ( f ( −1) ) . Ministerul Educaţiei.1 . Să se determine coordonatele punctelor M şi N ştiind că acestea împart segmentul [ AB ] în trei segmente congruente. b) Să se determine numărul soluţiilor complexe distincte ale ecuaţiei f ( x ) g ( x ) = 0 . specializarea matematică . x ∈ ( −∞. Se acordă 10 puncte din oficiu.    3 1 a) Să se arate că matricea B =  verifică relaţia B 2 = 2 B . g ∈ [ X ] . pentru orice n ∈ ∗ . Se consideră funcţia f : R → R .0]  . Fie funcţia f : 5p 5p 5p  x3 . f ( x ) = x 2 + x − 2 . ∞) → 5p 5p a) Să se arate că funcţia f 2 este strict crescătoare pe intervalul ( 0. f = X 4 − 1 . 5p 5p 5p a) Să se arate că un cel mai mare divizor comun al polinoamelor f şi g este X 2 − 1. → b) Să se calculeze ∫−1 f ( x) dx . c) Să se arate că. −3 −1   b) Să se arate că. B . Ministerul Educaţiei. a + 1 şi a + 2 sunt lungimile laturilor unui triunghi obtuzunghic. x →1  f 2 ( x ) − 1 x − 1  ( ) 2. dacă a + d ≠ 2 . pentru orice n ∈ . ∞ )  a) Să se arate că funcţia f este integrabilă pe intervalul [−2π . 6. Să se determine numerele naturale a pentru care numerele a. Pentru fiecare număr natural nenul n se consideră funcţia f n : (0. Să se arate că ( n !) divide ( 2n )! . Fie matricea A =   c d  ∈ M2 ( ) cu proprietatea că A = 2 A . dacă a + d = 2 . 2 ) şi B ( 6. . .

B ∈ Q . π ∫ x n→∞ 0 π n . specializarea matematică . b) Să se arate că polinomul f nu are rădăcini în 2 2 [X ]. c) Să se arate că det ( X ) ≥ 0 . • Toate subiectele sunt obligatorii. 63 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 63 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 063 1. Ministerul Educaţiei. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 63 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 063 1. c) Să se demonstreze că polinomul f nu poate fi scris ca produs de două polinoame neconstante. 6. atunci lim ∫−1 f ( x)dx . dacă A. Să se determine m ∈ R astfel încât dreptele d1: mx + 3 y + 2 = 0 şi d 2 : 2x + y − 8 = 0 să fie concurente. Se consideră polinoamele f = X 3 + 2 X 2 + 3 X + 45 ∈ [ X ] şi f = X 3 + X + 1∈ ale polinomului f nu sunt toate reale.Proba D. să se calculeze c) Să se arate că. x > 0  a) Să se determine a şi b ştiind că funcţia f este primitivă pe a unei funcţii. b ∈ şi funcţia f : → . n+3 2. x ∈  \ . Suma coeficienţilor binomiali ai dezvoltării 2 x 2 − 5 y ( ) n este egală cu 32. Să se arate că dacă AC ⋅ BD = 0 .  x cos x + b. dacă b = 0 . ∀x ∈ [ −1. 5p 5p 5p b) Ştiind că a = 0 şi b = 0 . Ministerul Educaţiei. Fie ABCD un patrulater. x ∈  . a) Să se arate că rădăcinile din ˆ . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 63 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 063 1. • La toate subiectele se cer rezolvări complete. atunci AB ∈ P . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. x ≤ 0  2. MT1. atunci AB 2 + CD 2 = AD 2 + BC 2 . 5p axe x − x . f ( x ) ≤ x . 5. Să se determine coordonatele punctelor de intersecţie a parabolelor y = x 2 + x + 1 şi y = − x 2 − 2 x + 6. Se consideră mulţimile P = S ∈ M2 ( ) | S t = S şi Q = A ∈ M2 ( 5p 5p 5p 5p 5p 5p 1 3  0 2 ∈ P şi  a) Să se arate că  ∈Q . Se consideră a. de termen general an = 4n . Să se determine termenul de rang patru. f ( x)dx = −∞ .informatică. ˆ ˆ 2. Se acordă 10 puncte din oficiu.1] . 5p BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . f ( x) =  3 x . f ( x) =  . este crescător. π π   3. oricare ar fi X ∈ Q . { } { ) | At = − A} . Să se arate că şirul ( an )n∈ . programa M1 c) Să se arate că funcţia f nu este derivabilă în origine. 4 4   4.Filiera vocaţională. profilul militar. Se consideră funcţia f : 5p a) Să arate că →  x. cu coeficienţi întregi. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia sin  x −  = sin  3x +  . b) Să arate că funcţia f este continuă în origine. 3 1    −2 0  b) Să se arate că.

6. x2 . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 64 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 064  2 1. a = f (1) programa + BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ n )ProbanD. ∀n ∈ * 5 5p 5p 5p 5p 5p 5p . Să se arate că şirul ( an )n ≥1 . 5. b) Să se arate că dacă X ∈ M şi det ( X ) = 0 . Să se demonstreze că.. (f g ) ( x) ≥ 0. Fie mulţimea M =   | x. tg B = 3. . Să se determine măsura unghiului C. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 64 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 064  x 3 y    2 3 1.Filiera vocaţională. −2 ) ∪ ( 0. de termen general an = n 2 − n . c) Să se arate că f are o singură rădăcină reală. c) Să se arate că există un punct c ∈ (1. 64 5p 5p Varianta 64 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 064 1. 2) astfel încât (c − 1) f .n≥1 . f ( x ) = ln  1 +  .. 2. profilul militar.. unde x1 . c) Să se arate că An ∈ M . ∫0 xf ( x)dx . MT1.informatică. . x  a) Să se arate că funcţia f este concavă pe intervalul (−∞ .. pentru orice x ∈ . Fie funcţia f : [ 0. a) Să se determine o rădăcină întreagă a polinomului f. este strict monoton. 0 1 1 π 4 1 c) Să se calculeze ∫0 f ( x ) f ′′( x) − ( f ' ( x ) ) 2 ( f ( x ) )2 dx . 3  2  x x −3 4. + x5 .. x ≥ 3 ştiind că C x −1 + C x −1 ≤ 9 . y ∈  şi matricea A =  1 2  . atunci X = O2 . ∞ ) → . −2) . Ministerul Educaţiei.+ f ( 2 ) + . Se consideră funcţiile f : R → R şi g : R → R definite prin f ( x ) = x 2 + 2 x + 1 şi g ( x ) = x − 2009 . Se acordă 10 puncte din oficiu. Se consideră polinomul f = X − X 4 + 3 X 3 − X 2 − 2 ∈ [ X ]. f ( x ) = 5p 5p 5p a) Să se calculeze b) Să se arate că 1 1 + x4 n ( n + 1) 2 ′(c) + f (c) = f (2) . 2 2 2 b) Să se calculeze x1 + x2 + . • Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. x5 sunt rădăcinile polinomului f . Să se determine x ∈N .M1f ( n ) − ln 5p 2. 5p 5p 5p 5p π  π  3.. Să se determine m ∈ R ştiind că dreptele d1 : mx + ( m + 2 ) y − 1 = 0 şi d 2 : ( m +2 ) x + 4my − 8 = 0 sunt paralele. specializarea matematică . Fie ABC un triunghi cu tg A = 2. 5p 5p b) Să calculeze limita şirului ( a . • La toate subiectele se cer rezolvări complete.1] → . Să se rezolve în ( 0. ≤ ∫ f ( x) dx ≤ 1 ..    y x   a) Să se arate că dacă Y ∈ M2 ( ) şi AY = YA. Ministerul Educaţiei. π ) ecuaţia tg  x +  = tg  − x  . 2. Se consideră funcţia f : ( −∞. atunci Y ∈ M ..

Filiera vocaţională. 2. . Să se determine primul termen al progresiei aritmetice a1 . Să se determine probabilitatea ca.17. f ( x ) = sin 3 x cos x şi F o primitivă a funcţiei f pe a) Să arate că există c ∈ astfel încât 4 F ( x) = sin 4 x + c . 3. profilul militar.. ∀x ∈ . Să se arate că funcţia f : R → R . 5p 5p 5p 5p 5p 5p a) Să se determine a. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 65 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 065  ax + y + z = 4  1. a2 . pentru orice X ∈ A . cu a. să se calculeze sin α . • Toate subiectele sunt obligatorii. Se consideră funcţia f : → . 6.  . b) Să se arate că. 3 Ministerul Educaţiei. alegând un număr din mulţimea numerelor naturale de trei cifre. f ( x ) = x3 + 2sin x este impară.informatică. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 3sin x + 3 cos x = 0 . . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. 5. dacă f ( x ) ≥ mx + 1. b ∈ 3 x − y − 2 z = b  .  b c a      a) Să se determine numărul elementelor mulţimii A . . Se acordă 10 puncte din oficiu. c ∈ 2  . Ştiind că tg α 2 = 1 . c) Să se determine numărul matricelor X din mulţimea A care au proprietatea X 2 = O3 .Proba D. • La toate subiectele se cer rezolvări complete. Se consideră sistemul  x + 2 y + 3 z = 6 .  a 0 0      2. X 2 = I3 sau X 2 = O3 . 2. pentru orice n ∈ . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 65 5p 5p 5p SUBIECTUL III (30p) – Varianta 065 1. programa M1 c) Să se demonstreze că. c) Să se arate că pentru orice a ∈ există b ∈ astfel încât sistemul să admită soluţii cu toate componentele numere întregi. 1). a) Să se arate că funcţia f este bijectivă. b astfel încât sistemul să fie incompatibil. ∀x ∈ . Fie funcţia f : 5p 5p 5p BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . b. b) Să se determine a. b pentru care sistemul are soluţia (1.  2   c) Să se arate că ∫0 f π 2 n +1 ( x)dx = 0 . MT1. 4.. π b) Să se calculeze aria subgraficului restricţiei funcţiei f la intervalul 0. b) Să se arate că f ( x ) ≥ 2 x + 1. Ministerul Educaţiei. acesta să aibă suma cifelor egală cu 2. Se consideră mulţimea de matrice A =  0 a 0  | a. f ( x ) = x + e x . Să se determine m ∈ R ştiind că dreptele d1: mx + 3 y − 2 = 0 şi d 2 : 12x + 2 y + 1 = 0 sunt perpendiculare. 65 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 65 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 065 1. specializarea matematică . → . 1.13.. atunci m = 2 .

c) Să se determine a astfel încât | x1 | + | x2 | + | x3 |= 3. x3 . . B ( 4. ∞ . Ministerul Educaţiei. 5p b) Să se determine ecuaţia asimptotei spre +∞ la graficul funcţiei f. a) Să se determine m astfel încât dreptele să fie concurente. Ministerul Educaţiei. a) Să se calculeze f (−1) . a) Să se calculeze derivata funcţiei f pe intervalul (−1. 2π ] ecuaţia 4. specializarea matematică . Să se rezolve în [ 0.5 ) .Filiera vocaţională. x2 . 5p 5p c) Să se arate că funcţia g : (0. • Toate subiectele sunt obligatorii. 2 ) şi D ( m. Să se determine m. n ∈ R astfel încât patrulaterul ABCD să fie paralelogram . b) Să se determine a pentru care polinomul are trei rădăcini reale. 3.informatică.n ) .3] . 1 α .3) . d3 : 4 x + 3 y = m . Să se calculeze C10 20 9 C20 3 sin x − cos x = 1 . unde {a} este partea fracţionară a 3 numărului a. atunci are loc inegalitatea ∫ 0 1 f ( x ) dx + ∫ g ( x ) dx ≥ α . Să se calculeze cos 2 x . f ( x) = x 4 + x 2 + 1 . Fie funcţia f :[0. profilul militar. 66 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 66 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 066 1. d 2 : 3x − 4 y = −1.Proba D. Fie dreptele d1 : x + 2 y = 3. ) = x −2 f ( x) este mărginită. C ( 2. Se consideră punctele A ( 2. Să se arate că 1 este o perioadă a funcţiei f : R → R . 5p a) Să se calculeze 3 4 ∫ 0 2t + 1 dt . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.1] → [1. Fie polinomul f = 2 X 3 − aX 2 − aX + 2 . g ( xMT1. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar SUBIECTUL III (30p) – Varianta 066 1. 5. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 66 5p 5p 5p 5p 5p 5p SUBIECTUL II (30p) – Varianta 066 1. Se admite că funcţia f are inversa g . cu a ∈ şi cu rădăcinile complexe x1 . BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ ) → . Se acordă 10 puncte din oficiu. ştiind că tg x = 4 . 6. programa M1 2. f ( x ) = l− 1 − x 2 . dacă α ∈ [1. c) Să se calculeze valorile lui m pentru care triunghiul determinat de cele trei drepte are aria 1.1) . unde m ∈ . b) Să se demonstreze că există o infinitate de valori ale lui m pentru care vârfurile triunghiului determinat de cele trei drepte au toate coordonatele întregi. 2.3]. • La toate subiectele se cer rezolvări complete. 2. f ( x) = {3x} . Să se calculeze ( 2 + i )( 3 − 2i ) − (1 − 2i )( 2 − i ) . 1 5p c) Să se demonstreze că. f ( t) 3 5p b) Să se arate că ∫ 0 1 f ( x ) dx + ∫ g ( x ) dx = 3 . Se consideră funcţia f : → .

b) Să se arate că α 4 = β 4 . b) Să se calculeze ∫0 f 1 2 ( x) g ( x)dx . dacă f ∈ M şi n ∈ 2.Proba D. f ' ( 0 ) = 1} . ştiind că cos α = . 24.. Ministerul Educaţiei. Se acordă 10 puncte din oficiu.1] → f este de două ori derivabilă şi f ( 0 ) = 0. b3 . specializarea matematică . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 67 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 067  x + y + z =1  1. 5p 5p 5p c) Să se determine valorile întregi ale lui m ≠ 1 . MT1. pentru care sistemul are soluţie cu componente întregi. Se consideră mulţimea de funcţii M = { f : [ −1. Să se determine m ∈ R astfel încât funcţia f : R → R . 1 6. atunci lim f ( x) − x n n x →0 x n +1 x = nf ′′(0) .1] → . 3 3. u ( x ) = e x sin x aparţine mulţimii M. 2. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 67 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 067 1. centrul de greutate al triunghiului ABC. 3 3 3 3 4.1] \ {0} . 67 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 67 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 067 1. . 1 m m    5p 5p 5p b) Să se arate că rang ( A ) ≠ 2 . alegând o funcţie din mulţimea M. ∞ ) → . f ( x) = (3 − m 2 ) x + 3 . 6. b) Să se arate că . 0 5p 5p 5p a) Să se arate că g ( x) = ln(1 + x) . x →0 1 x 5p BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . c) Să se determine o soluţie a ecuaţiei xβ 3 = α 3 x în S4 . programa M1 5p 5p c) Să demonstreze că. g ( x ) = ∫ f (t )dt . Să se calculeze probabilitatea ca.1] → . a) Să se arate că funcţia u : [ −1. Să se determine m ∈ R astfel încât GP = m AB . Fie permutările α =  . aceasta să fie injectivă . • La toate subiectele se cer rezolvări complete. elemente ale grupului ( S 4 . Fie funcţiile f : [0.. 2 3 4 1 3 1 4 2      4 3 1 2 a) Să se verifice că γ este soluţie a ecuaţiei αx = xβ.. profilul militar. f ( x ) = 1 1+ x * .informatică. Să se calculeze cos2α .3} cu valori în B = {5. Se consideră punctul G. • Toate subiectele sunt obligatorii. Fie sistemul  x + my + z = 1 . 1 1 1  şi matricea A = 1 m 1  . . ∀n ∈ n n * 1 c) Să se demonstreze că f   + n . Prin punctul G se duce paralela la AB care intersectează dreapta BC în punctul P. oricare ar fi m ∈ . 1 2 3 4  1 2 3 4  1 2 3 4  2. 2. f   ≤ n ln 2. 2 şi g : [ 0. 2 f  + n 3 n f   + . 5. să fie strict crescătoare.Filiera vocaţională.. atunci lim (1 + f ( x) ) = e . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. cu m ∈  x + my + mz = −2  a) Să se calculeze det ( A ) . 2π 3π 4π + sin + sin .6. Se consideră mulţimea M a tuturor funcţiilor definite pe A = {1. dacă f ∈ M şi f ( x ) ≠ 0. Să se calculeze sin π + sin 5p Ministerul Educaţiei. ∀x ∈ [ −1.β =  . . Să se determine primul termen al progresiei geometrice cu termeni pozitivi b1 . γ =  . ⋅).7} .

Se consideră funcţia f : ( 0. x3 soluţiile complexe ale acesteia. şi x1 . f ( x) = (m 2 − 2) x − 3 să fie strict descrescătoare. 4 + 3i 4 − 3i 2. f ( x) = 1 2x + 1 . acesta să fie divizibil cu 4. x2 . Să se arate că numărul + este întreg. p. q ∈ .informatică. Ministerul Educaţiei. • La toate subiectele se cer rezolvări complete. 2. xn = 1 + → . Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia arctg + arctg 3 3 3 4. programa M1 b) Să arate că f ( x ) < 0. + − ln  n +  este strict descrescător. 7 7 7 3 3 3 2 2 2 c) Să se arate că 12( x1 + x2 + x3 ) = 7( x1 + x2 + x3 )( x1 + x2 + x3 ) 2 . specializarea matematică . 1 π x = . dacă B = 2 I 2 . să se determine x1 . + ln x +1 2x + 3 a) Să se calculeze f ′ ( x ) . ∞ ) → 5p 5p 5p . atunci det ( A ) ≥ 1 . ∞ ) . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. unde At este transpusa matricei A . b) Să se determine p şi q ştiind că x1 = 1 + i . x3 . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 68 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 068 1.Filiera vocaţională. x ∈ ( 0. ∀x ∈ ( 0. 4 11π 6. MT1. a) Ştiind că p = 1 şi q = 0 .. Fie funcţia f : 5p 5p 5p 0 a) Să se arate că funcţia f este impară. 3. x →∞ c) Să se arate că ∫0 f ( x)dx ≤ e − 2 . n 2 2  2. Să se demonstreze că vectorii MN şi BC sunt coliniari. a) Să se arate că B t = B . 1 . Să se determine probabilitatea ca alegând un număr din mulţimea numerelor naturale pare de două cifre . c) Să demonstreze că şirul ( xn )n≥1 ..Proba D. Să se determine m ∈ R astfel încât funcţia f : R → R . BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . y ∈ şi matricea xA + yAt este inversabilă. profilul militar. 5. 68 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 68 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 068 25 25 1. 12 5p Ministerul Educaţiei. c) Să se demonstreze că. atunci x + y ≠ 0. • Toate subiectele sunt obligatorii. ∞ ) . dacă x. x 2 1 1 1  + . Pe laturile AB şi AC ale triunghiului ABC se consideră punctele M şi respectiv N astfel încât 3 AM = 3MB şi AN = AC . Se acordă 10 puncte din oficiu. f ( x ) = ∫ e t dt . b) Să se demonstreze că. Se consideră matricele A∈ M3 ( ) şi B = A + At . Se consideră ecuaţia x3 + px + q = 0 . x2 . b) Să se arate că lim f ( x) = ∞ . Să se calculeze sin . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 68 5p 5p 5p 5p 5p 5p SUBIECTUL II (30p) – Varianta 068 1.

F ( x) x 5 x →0 1 b) Să se calculeze lim . specializarea matematică . k + 1) astfel încât f ( k + 1) − f ( k ) = c) Să se demonstreze că şirul ( an )n≥1 .1.  0 1 0   a) Să se verifice relaţia A3 − A = A2 − I 3 . 2 a) Să se studieze derivabilitatea funcţiei f în origine. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 69 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 069 1 1 0 1. • Toate subiectele sunt obligatorii. 3. +∞ ) . f ( x ) = x − 5p 5p 5p a) Să se calculeze x 2 x3 + − ln (1 + x ) . → . b) Să se arate că An − An−2 = A2 − I3 . b) Să se descompună polinomul P3 în factori ireductibili în c) Să se descompună polinomul P6 în factori ireductibili în [X ]. f ( x ) = 2 x + 1 . 69 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 69 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 069 z + 7i 1.9} . ∞ ) → 1 . c) Să se arate că. a) Să se determine rădăcinile complexe ale polinomului P4 . F ( x) = ∫ f (t )dt . 4. f ( x) = BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . profilul militar. Să se calculeze cos . 2 3 ∫0 f ( x)dx . programa M1 b) Să arate că..Proba D..2. Se consideră funcţia f : N → N .. Fie matricea A =  0 0 1 ∈ M3 ( ). Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 69 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 069 1... • La toate subiectele se cer rezolvări complete.informatică. pentru orice k ∈ ( 0. Ministerul Educaţiei. an = 3 3 1 . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. [X ]. suma elementelor matricei An este n + 3. + 3 − f (n) . x ∈ [ 0. 5. Să se calculeze f (1) + f ( 2 ) + f ( 3) + . unde funcţia F : [ 0. x 0 c) Să se arate. 2.. n 1 2 2. Fie funcţia f : ( −1. + f ( 50 ) . alegând o cifră din mulţimea {0. Se consideră funcţia f : 5p 5p 5p 33 2 x . 7π 6. Se acordă 10 puncte din oficiu. că ∫0 ln(1 + x)dx ≤ 12 . Să se demonstreze că funcţia f este neinversabilă. n ≥ 3.. MT1. z 2. ∞ ) . Să se calculeze probabilitatea ca. ∀n ∈ . Pentru fiecare n ∈ ∗ se defineşte polinomul Pn = X n − 1∈ [ X ] . c 1 1 1 + 3 + . Să se arate că dreptele de ecuaţii d1 : 2x − y + 1 = 0 şi d 2 : 2x + y − 1 = 0 sunt simetrice faţă de axa Oy. 12 Ministerul Educaţiei. este strict descrescător. aceasta să verifice inegalitatea ( x + 1)! − x ! ≤ 100 . f ( x ) = 3 x + 1 .Filiera vocaţională. există c ∈ ( k . 5 . pentru orice n ∈ * 5p 5p 5p 5p 5p 5p .. folosind eventual funcţia f. Să se determine z ∈C ştiind că =6. ∞ ) → . Fie funcţia f : → .

Filiera vocaţională. 2. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 70 5p 5p 5p SUBIECTUL II (30p) – Varianta 070 1. pentru orice A. specializarea matematică . ∫1 f  x  dx . Se acordă 10 puncte din oficiu. pentru fiecare n ∈ * . c) Să se arate că. • La toate subiectele se cer rezolvări complete.. 5p 5p 5p  x ln 2 x .. B ∈ M2 ( ) se defineşte matricea [ A. Să se calculeze suma x S = f ( f ( −10 ) ) + f ( f ( −9 ) ) + . ∞ ) → . 1 x x x= . ∀x. Se consideră funcţia f : R∗ → R . + f n−1 ( a ) fn ( a ) n→∞ . profilul militar. 5p 5p c) Să se calculeze lim f1 ( a ) + f 2 ( a ) + . Să se determine m ∈ R ştiind că distanţa de la punctul A ( m. Să se calculeze (1 + i ) . A* ] = O2 . • Toate subiectele sunt obligatorii. x ≠ 0  2. C ∈ M2 ( ) . f 0 ( x) = e2 x şi. pentru orice A ∈ M2 ( ) ..[ B. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 70 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 070 1. B] = AB − BA. ∀x ∈ .x=0  a) Să se arate că funcţia f este integrabilă pe intervalul [ 0. Se consideră intervalul H = ( 0. a) Pentru A∈ M2 ( ) . [ A. unde A* este adjuncta matricei A.1) . f ( x ) = 1 . Pentru orice două matrice A. 5p 5p 5p 5p 3.  0 . A2 ] . b) Să se calculeze c) Să se calculeze ∫0 f ( x)dx . BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . Să se arate că funcţia f : R → R .1] . [ A. 6. A]] + [C . programa M1 b) Să determine asimptotele graficului funcţiei f n . f ( x ) = x are proprietatea f ( xy ) = f ( x) f ( y ). 2 ) ecuaţia Ministerul Educaţiei. Se defineşte funcţia f 0 : prin f n ( x) = f n′−1 ( x) . 20 2. y > 0. 3 3 4. b) Să se arate că.informatică.   e 1 1 . se defineşte funcţia f n : → a) Să se arate că f3 ( x) = 8e2 x . Să se calculeze cos 75 − cos15 . să se calculeze [ A.. f ( x ) =  . ab + (1 − a )(1 − b) b) Să se arate că funcţia f : ( 0. Să se calculeze A5 − 6C5 . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. x +1 5p unde legea " " este definită la punctul a). +∞ ) → ( 0. B. ( ) 5.1) . + f ( f ( −1) ) + f ( f (1) ) + .[C . Varianta 70 70 5p 5p SUBIECTUL I (30p) – Varianta 070 1.. 5p → . Fie funcţia f : [ 0. să se rezolve în mulţimea ( H .Proba D. c) Ştiind că legea " " definită la punctul a) este asociativă. + f ( f ( 9 ) ) + f ( f (10 ) ) . C ]] + [ B. 5p 5p a) Să se arate că relaţia a b = ab defineşte o lege de compoziţie pe H ..[ A. B]] = O2 . MT1. f ( x ) = log 2 3x + 1 este injectivă . m + 1) la dreapta d : 3 x − 4 y − 1 = 0 este 1. Ministerul Educaţiei. unde a este un număr real.

∀x ∈ . . Să se calculeze log 7 2009 − log 7 287 − 1 . Să se determine ecuaţia medianei corespunzătoare laturii BC a triunghiului ABC . ∀x. 5 5p 6. BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . ∀n ≥ 4. 2.. a) Să se verifice că 1 + ( x + 1) F ( x) = 2 b) Să se calculeze lim F ( x) . 0 0 1 2 1 0 . 2 AC . astfel încât F ( x ) = 1 + ∫ f ( y )dy. n ≥ 2 . 2 1 b) Să arate că f ( x ) > 0. Ministerul Educaţiei.. ∀x ∈ (−1. programa M1 x →∞ 2. c) Să se calculeze lim f ( x ) .informatică. b) Să se arate că dacă un grup G are proprietatea ( p ) . ∞) → . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 71 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 071 2 1 0 0 . . BB ′ şi CC ′ sunt concurente. ∞ ) → a) Să se calculeze f ′ ( x ) . specializarea matematică . cu elementul neutru e. Se acordă 10 puncte din oficiu. B '. . f ( x ) = x 2 − 3. a) Să se verifice că mulţimea 2 × 2 . x →−1 x +1 . Se consideră funcţia F : 5p 5p 5p → . Să se arate că funcţia f este pară. • Toate subiectele sunt obligatorii. atunci ( xy )2 = x 2 y 2 . b + d ). y ∈ G . Să se arate că dreptele AA′.Proba D. . 1 0 0 0 . Să se determine n ∈ N ..Filiera vocaţională.. c) Să se arate că există o funcţie continuă f : (−1. B′C = C ′A = 3BC ′ . 0 0 1. împreună cu legea de compoziţie dată de (a. • La toate subiectele se cer rezolvări complete. 71 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 71 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 071 1. Ministerul Educaţiei. F ( x ) = ∫ t x dt . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. ⋅) .. ∀a... Se consideră triunghiul ABC şi punctele A '.. d ∈ 2 este un grup care are proprietatea ( p ).. x 0 . → R ... .. ∀n ≥ 2. c. 0 1 2 b) Să se verifice că Dn = 2 Dn −1 − Dn−2 .. astfel încât 3C1 + 2Cn = 8 ... Se consideră determinantul de ordin n ≥ 2.. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 71 5p 5p 5p SUBIECTUL III (30p) – Varianta 071 1. 2.. 2 4. respectiv x − y + 2 = 0 . are proprietatea ( p ) dacă x 2 = e . profilul militar. 2 1 0 0 . b) ⋅ (c. b. ∞ ) . . 0 0 0 1 2 1 . Se consideră funcţia f : R∗ → R . 1 2 5p 5p 5p 5p 5p 5p 2 1 0 a) Să se calculeze D3 = 1 2 1 . f ( x ) = 3 − x 4 este f ( 0 ) . 0 0 . Se consideră funcţia f : ( 0. c) Să se arate că orice grup care are proprietatea ( p ) este comutativ. Un grup (G .. c) Să se arate că Dn = n + 1.. ∀x ∈ G .. ∀x ∈ ( 0. ∞ ) . f ( x ) = x − ln (1 + x ) .. x ∈ ( 0. ştiind că A(2... . d ) = ( a + c. C ' astfel încât A′C = 2 BA′.. MT1. ∞) . 2) şi ecuaţiile medianelor duse din B şi C sunt 2 x + y − 2 = 0 . Dn = . Să se arate că valoarea maximă a funcţiei f : 1 x2 . n 5.

Se consideră matricea A =  1 1 1 ∈ M3 ( ).  1 1 1   a) Să se rezolve ecuaţia det( I 3 + xA2 ) = 0.. 2 1 1 1  + + . ∀x ∈ . c) Să se determine m ∈ pentru care polinomul p are toate rădăcinile întregi. −1 . şi cu rădăcinile x1 . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 72 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 072  1 1 1 1. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 72 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 072 1. x2 . Să se arate că funcţia f este impară. π  n +1 n + 2 2n  π b) Să se arate că I n ≤ ln 2 . specializarea matematică . − C2009 ⋅ 42009 . c) Să se demonstreze că funcţia f este concavă pe intervalul ( 5p ) 2. f ( x) = x 2 − x. Se consideră funcţia f : R∗ → R . Pentru orice n ∈ 5p 5p 5p * se consideră funcţia f n : → . • La toate subiectele se cer rezolvări complete. 2 5p 5p 5p 5p 5p 5p 2.Filiera vocaţională. b) Să se determine o matrice B ∈ M3 ( ) cu proprietatea B 2 = A. f ( x ) = x3 − 3. c) Să se arate că I n ≥ . 4] → . 1 . f ( x) = BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . det(C + xA)det(C − xA) ≤ ( det C ) . Ministerul Educaţiei. Să se arate că numărul  cos + i sin  4 4  100 este real. x +1 a) Să se determine ecuaţia asimptotei spre +∞ la graficul funcţiei f. Să se calculeze sin 75 ⋅ cos15 . programa M1−∞. Se consideră polinomul p = X 3 − X + m cu m ∈ a) Ştiind că m = −6 . 2 ) şi dreapta de ecuaţie d : 4 x − 2 y + 5 = 0 . b) Să se calculeze f ′ ( x ) . x a) Să se calculeze ∫0 f2 ( x ) dx .. 6. 0 2 2009 4. f n ( x) =| sin nx | şi numărul I n = ∫ 2π π f n ( x) dx . x 2. c) Să se arate că ∀C ∈ M 3 ( ). +  . Să se calculeze C2009 ⋅ 52009 − C1 ⋅ 52008 ⋅ 4 + C2009 ⋅ 52007 ⋅ 42 − . profilul militar. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. 2009 5. Se acordă 10 puncte din oficiu. Să se determine ecuaţia perpendicularei duse din punctul A pe dreapta d . Se consideră punctul A (1. x3 ∈ .Proba D. 72 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 72 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 072 π π  1.informatică. • Toate subiectele sunt obligatorii. \ {−1} → . Ministerul Educaţiei. 4 4 4 b) Să se calculeze x1 + x2 + x3 . să se determine x1 .. Se consideră funcţia f : 5p 5p x2 + x + 1 . x2 .. x3 . MT1. x ∈ . Să se determine imaginea funcţiei f :[1. x ∈ \ {−1} .

atunci S M = S ⋅ | det M | . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu. c) Fie A. specializarea matematică . 2 2  f f f )(1) . Se asociază fiecărui punct A( x. 5p Ministerul Educaţiei. 1 π  6. cu X ∈ A . • La toate subiectele se cer rezolvări complete. b) Să se calculeze lim x →∞ f n +1 ( x ) + 2 c) Să se calculeze volumul corpului obţinut prin rotirea graficului funcţiei g :[0. c = 3. • Toate subiectele sunt obligatorii. xf n ( x) + 1 . cu lungimile laturilor AB = c. c = 2. respectiv AM BM CM .1} → x →∞ . c) Să se determine valoarea numărului a ştiind că graficul funcţiei f are exact o asimptotă verticală.. 2. să se determine coordonatele punctului AM .5.. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 73 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 073 a b 1. profilul militar. y ) punctul AM ( x '. 5. b) Ştiind că a = 1. Se consideră mulţimea A =  0 a d  2  0 0 a   ˆ ˆ    a) Să se determine numărul elementelor mulţimii A. Se consideră funcţia f 0 : f n ( x) = ∫ f n−1 (t ) dt . pentru orice n ∈ * . b.Filiera vocaţională. . c .informatică. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 2 x + 4 x = 20 . b) Să se arate că mulţimea A este parte stabilă în raport cu înmulţirea matricelor din M 3( 5p 5p 5p 5p 5p 5p 2 ). π  astfel încât cos 2α = . 5p 5p 5p a) Să se arate că f12 ( x) = 2 f 2 ( x). f ( x) = x2 + x + a x2 − 1 .1) . 2010} . b = 2.ProbaaD. a) Să se calculeze lim f ( x) x . Să se calculeze 5 − 12i − 12 + 5i . Fie a ∈ 5p şi funcţia f : {−1. 2 Ministerul Educaţiei. se defineşte funcţia f n : → . C trei puncte în plan. f ( x ) = x 2 − x 4 .      a) Ştiind că a = 1. ∀x ∈ . d = 4 . d = 4 şi că A(−1.10.  a b c    ˆ  | a . Fie α ∈  . acesta să fie divizibil cu 25 . alegând un element al mulţimii A = {0. f0 ( x) = 1 şi. Se consideră funcţia f : R → R . b = 2. b) Să se determine valoarea numărului ştiind că 3 este punct 5p BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . c) Să se rezolve ecuaţia X = X . Fie matricea M =   ∈ M 2 ( ) . MT1. Să se arate că semidreapta [AD este bisectoarea unghiului BAC . y ') .. Să se determine probabilitatea ca. AC = b şi un punct D astfel încât AD = b AB + c AC. Se consideră un triunghi ABC. 5p 2. 73 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 73 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 073 1. π] . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 7 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 073 1. g ( x) = f1 ( x)sin x în jurul axei Ox . B. Să se calculeze ( f 3. programa M1 de extrem local al funcţiei f. unde c d  x '   a b  x   y '  =  c d  y  . Să se calculeze cosα . Dacă se notează cu S şi S M ariile triunghiurilor ABC . 4. π] → [0. 2.. d ∈  . să se arate că toate punctele AM se află pe dreapta y = 2 x. 0 x → .

c) Să se arate că det( I 3 + xA2 ) ≥ 0. Să se determine m ∈ astfel încât punctele A ( 3. • Toate subiectele sunt obligatorii. 2− x a) Să se determine ecuaţiile asimptotelor la graficul funcţiei f. x3 ∈ . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 74 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 074 1. specializarea matematică . ştiind că polinomul p are rădăcina dublă 1. 1 π  6. 5p 1 BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . 1 − m ) să fie coliniare. b ∈ şi polinomul p = X 3 + aX 2 + X + b . Să se arate că Ca +b = Ca +b . π  astfel încât cos 2α = − . să se determine valorile lui a pentru care polinomul p are o rădăcină raţională. 1 x 1 x 1 x  2 e 4 − e2 .informatică. Să se determine m ∈ funcţiei f să nu intersecteze axa Ox. Se acordă 10 puncte din oficiu. x 2  2 1   2 e  c) Să se demonstreze că  ∫ dx  ≤  ∫ e 2 x dx   ∫ 2 dx  . 4 ) şi C ( 2m. 5. 5p 5p 5p 5p 5p 5p Ministerul Educaţiei. Să se calculeze sinα . ∞ ) → R . Se consideră funcţia f : ( −2. Fie α ∈  . B ( 2. programa M1 c) Să se calculeze lim xf   . 3. Fie funcţia f : 5p 5p 5p → 2 t 2 1 2 ex  . Se consideră funcţia f : ( 0.2 ) → . Să se rezolve în mulţimea numerelor complexe ecuaţia z 2 + 3z + 4 = 0 . să se afle rădăcinile polinomului p. MT1. b) Să se verifice relaţia A( A2 + 6 I 3 ) = O3 . 2. ∀x ∈ . 3) . a) Să se arate că f ( t ) = At 2 − 2 Bt + . ∀t ∈ 2 b) Să se arate că f ( 2 B − t ) = f ( 2 B + t ) . f ( x ) = x − 2m + 2 .Proba D.  1 −2 0    a) Să se calculeze det A . 5p x →∞ x 2. Se consideră matricea A =  −1 0 2  . În cazul b = 1 .  1  1 1 x  x     2 . profilul militar. 2. pentru oricare a.Filiera vocaţională. 2 2  Ministerul Educaţiei. b ∈ ∗ . 74 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 74 astfel încât graficul SUBIECTUL I (30p) – Varianta 074 1. 5p b) Să se studieze monotonia funcţiei f . Să se determine a şi b . • La toate subiectele se cer rezolvări complete. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. a) b) c) Se consideră a. B = ∫ dx . Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 2 − x + 3 x − 2 = 0 . ∀t ∈ . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 74 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 074  0 1 −1 1. x2 . cu rădăcinile x1 . f ( t ) = ∫  − e x  dx şi numerele A = ∫ 2 dx . Ştiind că a = b = 1 . a b 4. f ( x ) = ln 2+ x .

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . −4 ) şi C ( −5. Se consideră dreptele paralele d1 . f ( x ) = x 2 + mx − 2m se află situată deasupra axei Ox . Filiera vocaţională. ∀x. y ∈ [0. + f (n) − ∫ f ( x) dx . • Toate subiectele sunt obligatorii. ) unde B (1. ∀α ∈ (1. Să se determine coordonatele simetricului punctului A ( −3. b = log 2 1 şi c = −2 . y ∈ * * . B =  1 1 1 şi M x = A + 2 B. atunci toate rădăcinile polinomului p au modulul 1. programa M1 ∞ ) . este convergent.Proba D. Se consideră α ∈ . α > 1 şi funcţia f : (−1. cu x ∈  1 1 1  −1 −1 2  3 3x     a) Să se calculeze produsul AB . f ( x) = (1 + x)α − α x . ∫1 f 3 2 1 ( x)[ x]dx . c) Să se arate că. 5. 2 Ministerul Educaţiei. unde [ x] reprezintă partea întreagă a numărului real x . unde M este mijlocul lui ( BC ) . Să se calculeze aria triunghiului ABC în care AM = BC = 4 . pentru orice x real nenul. Să se ordoneze crescător numerele a = − 3 27. det ( M x ) ≠ 0 . specializarea matematică . b) Să se arate că M x M y = M xy . 5p c) Să se demonstreze că 2 f ( x + y ) ≤ f (2 x + f (2 y ). Q ∈ d 2 . • La toate subiectele se cer rezolvări complete. α . 1 1 1 1 + + + . ∞ ) → . 2. 2 ) faţă de mijlocul segmentului [ BC ] . B.)MT1. iar m ( AMC ) = 150 . P.informatică.informatică. . Se consideră matricele A =  −1 2 −1 . dat de an = f (1) + f (2) + f (3) + . Să se determine numărul triunghiurilor care au toate vârfurile în mulţimea celor şapte puncte date. f ( x ) = 1+ x 5p 5p 5p a) Să se calculeze b) Să se calculeze ∫0 f ( x)dx . 1 c) Să se arate că dacă a = . ∀x ∈ ( −1. ∀x. cu a ∈ şi cu rădăcinile x1 . M . profilul militar. profilul real. x4 ∈ . ∞ ) . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. x3 . 16 2. b) Să se demonstreze că (1 + x ) > 1 + αx. d 2 şi punctele distincte A. ∞) → a) Să se studieze monotonia funcţiei f... ∞ ) \ {0} . C ∈ d1 . n 0 c) Să se arate că şirul (an )n≥1 . 5p Ministerul Educaţiei. ( x2 + x − 2 = 1 .Filiera teoretică. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 75 5p 5p 5p SUBIECTUL II (30p) – Varianta 075  1 1 1  2 −1 −1 x 1 1. −1) . specializarea matematică . . Să se determine valorile parametrului real m ştiind că parabola asociată funcţiei f : . N . 6. Varianta 75 → SUBIECTUL I (30p) – Varianta 075 5p 5p 1. 5p 5p 5p 3. x . x1 x2 x3 x4 5p 5p 5p a) Să se verifice că x1 + x2 + x3 + x4 = b) Să se arate că polinomul p nu este divizibil cu X 2 − 1 pentru nicio valoare a lui a. x2 . Se consideră polinomul p = X 4 − aX 3 − aX + 1. Se acordă 10 puncte din oficiu. Fie funcţia f : ( −1. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia log 2 4. 2. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 75 5p 5p SUBIECTUL III (30p) – Varianta 075 1.

Se consideră matricea A =  ba 1 + b 2 bc  . ∀ x ∈ G. are loc egalitatea C2n = 2 ⋅ C2 n−1 . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 76 5p 5p 5p SUBIECTUL III (30p) – Varianta 076 1. Se consideră vectorii u = i − j şi v = 2i + 4 j . definit prin I n = ∫ 5p 5p 5p ( x + 1) dx . cu rădăcinile x1 şi x2 . Să se arate că x1 + x2 ∈ . ∞ ) → . n n 4. 5. c) Fie F ( G ) = { f a : G → G | a ∈ G}. 2. a) Să se arate că graficul funcţiei f nu admite asimptotă spre +∞ . c ∈  ca cb 1 + c 2    a) Să se calculeze determinantul matricei A. programa M1 x xe − 1 = f ' ( x0 ) . Fie α ∈  . { } 2 2 2. Ministerul Educaţiei. Să se arate că F ( G ) împreună cu operaţia de compunere a funcţiilor formează un grup. b) Să se arate că f a fb = f ab . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 76 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 076 1 + a 2 ab ac    1. π  . Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia arctg 3 + arctg x = π 2 . b) Să se arate că şirul I n este strict descrescător. unde x0 este numărul definit la punctul b). • Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. 76 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 76 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 076 1. . b ∈ Z . Fie ( G . astfel încât sin α = . ∞ ) . 5 2 2  Ministerul Educaţiei. b ∈ G . e  c) Să se demonstreze că lim x → x0 BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . profilul militar. 1  b) Să se arate că ecuaţia f ( x ) = 0 are o soluţie unică x0 ∈  . b. • La toate subiectele se cer rezolvări complete. n ≥ 1 . ∀a. cu a. Să se arate că oricare ar fi n natural.informatică.1 . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.Proba D. 3. f a ( x ) = ax. Să se verifice dacă numărul 3 − 2 2 aparţine mulţimii a + b 2 | a. Să se calculeze modulul vectorului u + v . x − x0 1 ln 0 2. Se consideră şirul ( I n )n≥1 . 2 şi A* adjuncta sa. a) Să se arate că f a este bijectivă. 5p 5p 5p 5p 5p 5p c) Să se arate că matricea A − I 3 are rangul cel mult 1 . ∀t ∈ ( −1. n→∞ c) Să se arate că lim I n = 0 (se consideră cunoscut faptul că ln (1 + t ) ≤ t . Se consideră funcţia f : ( 0.Filiera vocaţională. b) Să se verifice că det( A* ) = ( det A ) . pentru orice a ∈ G. Să se calculeze tg . a) Să se determine I1 . MT1. f ( x) = x + ln x . specializarea matematică . 3 α π  6.·) un grup. oricare ar fi n ∈ n ∗ x +1 . Pentru fiecare element a ∈ G se defineşte funcţia f a : G → G . Se consideră ecuaţia x 2 − 3 x + 1 = 0 .

• La toate subiectele se cer rezolvări complete. Se consideră o funcţie f : → .· ) sunt izomorfe. Fie ABC un triunghi şi G centrul său de greutate. ∞ ) . 5p c) Să se arate că. 3. 2. situat pe graficul funcţiei f. 3 2 2 4. astfel încât sin α = . Ministerul Educaţiei. f ( x) = 3 x − 6 . Să se determine a1 . n≥2. pentru orice m ∈ . f ( x) = 1 + x. profilul militar. Fie f : → .Filiera vocaţională. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 4 x − 2 x = 56. . mulţimea Gα este parte stabilă a lui R în raport cu operaţia „ ∗ ”. programa M1 ea este derivabilă pe . Se consideră sistemul mx + y + mz = 1 − m . ∗ şi ( 2 ) x ∗ y = 3 xy − 6 ( x + y ) + 7α. 5p b) Să se arate că grupurile G . specializarea matematică . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 77 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 077 1. Să se arate că dreptele GM şi AC sunt paralele. • Toate subiectele sunt obligatorii. matricea sistemului are rangul cel puţin egal cu 2. 5p a) Să se determine ecuaţia tangentei la graficul funcţiei f în punctul de abscisă x = 1 . n→∞ . 2. b) Să se arate că 2(2n + 1) I n = nI n−1 . ∗) este grup abelian.  ..informatică. Să se calculeze tgα . Pe R se defineşte legea de compoziţie 5p a) Să se arate că pentru α = 2. Să se calculeze A4 − A3 − C4 . Să se calculeze f (−1) + f (−2) + f (−3) + . 4  2 Ministerul Educaţiei. Se consideră punctul M definit prin MB = −2MC . Se consideră şirul ( I n )n≥1 . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. astfel încât xf ( x) = e x − 1.  mx + 3 y + 3z = −1  5p a) Să se calculeze determinatul matricei sistemului. 5p b) Să se arate că. atunci 2. Se acordă 10 puncte din oficiu. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 77 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 077  x − y − mz = 1  1. + f (−10). oricare ar fi n ∈ c) Să se calculeze lim I n . 3  π 6. Fie α ∈  0. Se consideră α > 0 un număr real şi mulţimea Gα = ( α. Se consideră progresia aritmetică ( an )n≥1 de raţie 2 şi cu a3 + a4 = 8 .Proba D. ∀x ∈ . 5p c) Să se determine m ∈ pentru care sistemul este incompatibil. BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . pentru orice α ≥ 2 . MT1. 5.. 5p b) Să se arate că funcţia f este continuă în x = 0 dacă şi numai dacă f (0) = 1 . m ∈ . 2 1 5p 5p 5p a) Să se calculeze I1 . 77 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 77 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 077 1. 5p c) Să se arate că dacă funcţia f este continuă în x = 0 . I n = ∫ (( x − 1)(2 − x))n dx. cuplul ( G2 . ( * + . prin funcţia f : G2 → * +.

f ( x) = 3 x3 − 3 x + 2 . ∀ k1 . f ( x) = log3 2 x − x este injectivă. k1 ) ∗ ( q2 . n ∈ Z. m. k ) ) = q ⋅ 2 k este un izomorfism între grupurile ( G . Să se calculeze numărul diagonalelor unui poligon convex cu 8 laturi. a) Să se arate că graficul funcţiei f admite asimptotă spre +∞ b) Să se determine punctele de extrem local ale funcţiei f. Să se arate că BP = 2 BA + BC .10 ) . ∗ (1. ∗) şi ( . ∀ q1 . k2 ) = ( q1q2 . f ( x) = π 5p 5p 5p x →∞ BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar V 78 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 078  2 x − 3 y + 4 z − 5t = −1  1. Se consideră sistemul  x + 9 y + mz + t = 3 . Pe G se defineşte legea de n  compoziţie ( q1 . profilul militar. Se consideră funcţia f : → . b ∈  − . f ( ( q. Să se calculeze 10lg 7 − 3 343. m şi n sunt impare  şi G = Q0 × Z . b) Să se arate că. 78 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 78 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 078 1. c) Să se determine m. MT1. rangul matricei sistemului este mai mare sau egal cu 2.1) ∗ (1. Se acordă 10 puncte din oficiu. 5 x − 6 y + 10 z + nt = p  5p 5p 5p a) Să se determine p astfel încât sistemul să admită o soluţie ( x0 .Proba D.. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 78 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 078 1. ∗) este grup abelian. ∗ Ministerul Educaţiei. • Toate subiectele sunt obligatorii. . c) Să se calculeze lim x→∞ ∫ f (t )dt . pentru orice m. 5p 5p 5p a) Să se arate că ( G .·). c) Să se calculeze lim x(2arctg f ( x) − π). q2 ∈ Q0 . 1 x2 b) Să se demonstreze că orice primitivă a funcţiei f este strict crescătoare. m  2. n ∈ . Fie mulţimea Q 0 =  | m. programa M1 1 . 3 + cos x a) Să se calculeze ∫03 f ( x )dx . 0 x . • La toate subiectele se cer rezolvări complete. 3 ( ) π  π π 6. p ∈ pentru care sistemul este compatibil. t0 ) cu z0 = t0 = 0. y0 . z0 . Să se rezolve în mulţimea numerelor reale inecuaţia 2 x 2 − 3 x + 1 ≤ 0. iar matricea sistemului are rangul 2. k1 + k2 ) . c) Să se arate că funcţia f : G → ∗ b) Să se calculeze (1. Să se arate că tg a tg b + tg a + tgb = 1. p ∈ . Să se arate că funcţia f : → . specializarea matematică .Filiera vocaţională. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. 3.  . 4. n. 2 ) ∗ . Fie ABCD un paralelogram şi P un punct astfel ca BP = 2 PD. k2 ∈ Z. astfel încât a + b = .informatică. n. Fie funcţia f : 5p 5p 5p → . 2.. 4  2 2 Ministerul Educaţiei. 2. 5. Fie a.

Să se calculeze cos 2 x. .informatică. c) Să se calculeze lim an .. n ≥ 3 . f ( x) = x 2 − 4 x + 3. ∞ ) = ∅. 5p 5p 5p 5p 5p 5p Ministerul Educaţiei. 2 3 a) Să se calculeze ∗ . 6. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia x + 1 − x = 1. 79 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 79 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 079 3  1.Proba D. Se consideră funcţia f : → . Fie punctele A (1. astfel încât Cn să dividă Cn+1 . 2 2 2 2 c) Pentru m = 1 să se determine soluţiile reale ( x0 .(MT1. Se consideră şirul (an )n≥0 definit prin a0 = 1 şi an+1 = ∫ sin πx dx . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 79 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 079 x + my + 2z = 1  1. • La toate subiectele se cer rezolvări complete. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Fie x ∈ . m∈ . Ministerul Educaţiei. b) Să se arate că funcţia f este inversabilă. unde {a} este partea fracţionară a numărului real a. Se consideră sistemul  x + ( 2m − 1) y + 3z = 1 .3) şi C ( 0. b) Să se determine m ∈ pentru care sistemul este compatibil nedeterminat. Să se determine n ∈ 5. • Toate subiectele sunt obligatorii.. 2. profilul militar. astfel încât tg 2 x = 6. z0 ) ale sistemului pentru care 2 x0 − y0 + 3z0 = 14. + f ( − n)M1 2 ) . Se consideră funcţia f : → . n→∞ . 3 3 . 5p 5p 5p a) Să se calculeze a1 . Se acordă 10 puncte din oficiu. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 79 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 079 1. Să se determine abscisele punctelor de intersecţie a graficului funcţiei f cu axa Ox. n→∞ 5p 5p 5p BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . b) Să se arate că şirul (an )n≥0 este convergent. 3 4 b) Să se arate că ( G . 2  2. x ∈G . ∗) este grup abelian. 4 ) . B ( −1.1) se defineşte legea de compoziţie x ∗ y = { x + y} . 2 ) . y0 . 4. specializarea matematică .  ∩ ( log 2 3. Să se calculeze lungimea înălţimii duse din vârful A al triunghiului ABC. a) Să se scrie ecuaţia tangentei la graficul funcţiei f în punctul de abscisă x = 0 . c) Să se calculeze lim ( f (−1) + f ( −2) + f −3) + programa + n an 0 2. c) Să se rezolve ecuaţia x ∗ x ∗ x = 1 . Să se arate că  −∞. Pe mulţimea G = [ 0. 3.Filiera vocaţională. situat pe graficul funcţiei f. f ( x) = e3 x + 2 x + 1 . x + my + ( m − 3) z = 2m − 1  a) Să se determine m ∈ pentru care sistemul are soluţie unică.

1 − i 2009 .3} → {1. ∀n ∈ 0 1 * 1 nx n +1 0 xn dx . dacă T ∈ H . Să se calculeze numărul funcţiilor injective f : {1. Se consideră funcţiile f : este descrescătoare. n→∞ .informatică. programa M1 2. • La toate subiectele se cer rezolvări complete. Fie x ∈ astfel încât sin x = 1 + cos x. profilul militar. Să se determine ecuaţia dreptei care trece prin punctul P ( 4. 5p 5p 5p 5p 5p 5p c) Fie τ ∈ S5 astfel încât τσ 2 = σ 2τ .. c) Să se determine mulţimea H pentru funcţia f : → . b) Să se arate că I n = ln 2 − ∫ ln(1 + x n )dx.Filiera vocaţională. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 80 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 080 1 2 3 4 5 n 1. Ministerul Educaţiei. Se acordă 10 puncte din oficiu.3. 2 5. Fie permutarea σ =  n∈  ∈ S5 şi mulţimea A = σ 2 3 4 5 1 a) Să se determine numărul inversiunilor lui σ . → .5} cu proprietatea că f (1) ≠ 1 . ∀ x ∈ a) Să se arate că. Se consideră funcţia f : → . + ) . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Să se calculeze sin 2 x. g ( x) = 2 x − 1. Să se arate că funcţia f g 3. specializarea matematică . Să se calculeze (1 − i ) 1 − i 2 1 − i 3 . atunci −T ∈ H . f ( x) = x 2 + 1 . 4. b) Să se determine numărul elementelor mulţimii A. MT1. }.Proba D. 6. f ( x ) = { x} . I n = ∫ 5p 5p 5p a) Să se calculeze I1 . f ( x) = 1 − x şi g : 3 ( )( ) ( ) → . . 2. −1) şi este paralelă cu dreapta x − 2 y + 1 = 0. c) Să se calculeze lim I n . Ministerul Educaţiei. Se consideră şirul ( I n )n≥1 . BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . 80 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 80 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 080 1. Să se arate că τσ = στ . 5p 5p b) Să se arate că ( x 2 + 1) f ′′( x) + xf ′( x) = x 2 + 1 . • Toate subiectele sunt obligatorii. 2. 4. { ∗ }. a) Să se studieze monotonia funcţiei f. b) Să se demonstreze că H este subgrup al grupului ( . pentru orice x ∈ 5p c) Să se arate că graficul funcţiei f admite asimptotă spre −∞ . .2. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale inecuaţia 2 − x 2 ≥ 1. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 80 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 080 1. 2. Fie f : → o funcţie şi mulţimea H = {T ∈ | f ( x + T ) = f ( x)..

specializarea matematică . Se consideră ecuaţia x 2 − 2 x + m = 0. să se determine m. 81 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 81 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 081 1. situat pe graficul funcţiei f. + C16 . 2.  −1 2  ˆ ˆ   5p 5p 5p Ministerul Educaţiei. 5.  −b a     ˆ a) Să se dea un exemplu de matrice nenulă din mulţimea A care are determinantul 0 . f ( x) = ( x − 1)e . Se consideră matricea 1 1  m   2 1 . Fie a. 5p a) Să se scrie ecuaţia tangentei la graficul funcţiei f în punctul de abscisă x = 1 . Se consideră funcţia f :[0. BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . Fie mulţimea de matrice A =   a. MT1. B (1 − m. b ∈ 5  . 0 2 4 16 4. C ( 2m + 1. Se acordă 10 puncte din oficiu. C sunt coliniare. . 6. programa M1 b) Să se arate că funcţia admite două puncte de extrem. 2 ) . 15 c) Să se arate că aria triunghiului ABC este mai mare sau egală cu . • La toate subiectele se cer rezolvări complete. c) Să se calculeze lim f ( x) x5 x →∞ . Să se calculeze partea întreagă a numărului log 2 500. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 81 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 081 1. Fie m ∈ şi punctele A ( m.Filiera vocaţională. 32  a b     2.  −1 2   0 0 ˆ ˆ ˆ ˆ     ˆ 1 ˆ 2 c) Să se rezolve ecuaţia X 2 =  . M =  1− m  2m + 1 2m + 1 1    a) Să se calculeze det ( M ) . Să se calculeze C16 + C16 + C16 + . profilul militar. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. x 0 5p 5p 5p a) Să se arate că funcţia f este strict crescătoare. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 81 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 081 * − 1 x 1. 3. m ∈ .informatică. b) Să se calculeze f (1) .. astfel încât a + b = π 2 . Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 3 1 − x = 1 + x . Ştiind că x1 − x2 = 1. b ∈ . Să se determine a ∈ ştiind că dreptele x + y = 1 şi 3x − ay = 2 sunt paralele.. • Toate subiectele sunt obligatorii.1) . oricare ar fi m ∈ . B. Se consideră funcţia f : → . 5p 5p 5p b) Să se arate că punctele A. 2m + 1) . care are rădăcinile reale x1 şi x2 . 2. f ( x ) = ∫ t 3 t 2 + 1 dt . 5p 5p c) Să se determine ecuaţia asimptotei la graficul funcţiei f spre +∞ . ˆ ˆ ˆ ˆ  2 1  0 0 b) Să se arate că există o matrice nenulă M ∈ A astfel încât  ⋅M =  . Ministerul Educaţiei. Să se arate că sin 2a + sin 2b = 2cos ( a − b ) .Proba D. ∞) → .

B ( 2. an+1 = 2 + an . 5p 5p 5p  x iy   2 2 2.3) şi C ( −1. f ( x ) = x 2 − 4 x + 9 se află pe dreapta de 3. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. b) Să se arate că (G . ( . b) Să se arate că. 6. definit prin a0 = 3 . Fie f : {1. Să se calculeze AB ⋅ AC. c) Să se calculeze lim n + 2 BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ .3} → {4.2. Fie a ∈ 1 . acesta să aibă ambele cifre impare. specializarea matematică . Să se arate că f (1) + f ( 2 ) + f ( 3) = 15.Proba D. Se consideră şirul (an )n≥0 .  → ( 0. x + y ≠ 0  . sistemul admite soluţii nenule. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 82 5p 5p SUBIECTUL III (30p) – Varianta 082 1. b. Să se calculeze sin 3a. ∞ ) .6} o funcţie injectivă. y ∈  iy x  este izomorfism de Ministerul Educaţiei.·) este grup abelian. a − an +1 5p . Să se calculeze probabilitatea ca. f ( x) = ∫ 0  2 cos 2 t π a) Să se calculeze f   . y ∈ . MT1.⋅) → (G.1. Să se arate că vârful parabolei asociate funcţiei f : ecuaţie x + y = 7 . Se consideră sistemul de ecuaţii liniare cu coeficienţi reali  x + by + ( c + a ) z = 0 . astfel încât sin a = . alegând un număr din mulţimea numerelor naturale de două cifre. • Toate subiectele sunt obligatorii. c ∈ .0 ) .5. Fie funcţia f :  0. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 82 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 082  x + ay + ( b + c ) z = 0  1. ∀x. 4 Ministerul Educaţiei.Filiera vocaţională. 2. 5p 5p 5p c) Să se rezolve sistemul. 2.1) este soluţie a sistemului.informatică. 4 b) Să se arate că funcţia f este strict crescătoare. Să se verifice că numărul 1 + i este rădăcină a ecuaţiei z 4 + 4 = 0. Se consideră punctele A (1. Se consideră mulţimea G =   x. .  iy x   a) Să se demonstreze că G este parte stabilă în raport cu înmulţirea matricelor din M2 ( ). Se acordă 10 puncte din oficiu.  x + cy + a + b z = 0 ( )  a) Să se calculeze determinantul matricei sistemului. 4. 4 ) . a) Să se arate că (an )n≥0 este strict crescător. pentru orice a. b) Să se arate că şirul (an )n≥0 este convergent. 5. 82 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 82 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 082 1. → . f ( x) c) Să se calculze lim 2 . profilul militar. ∀n ∈ . x →0 x 5p 5p 5p x>0 . ⋅) cu ∗  x iy  f ( x + iy ) =   . • La toate subiectele se cer rezolvări complete. c) Să se arate că funcţia f : grupuri. ştiind că a ≠ b şi că (1. programa M1 n→∞ an +1 − an x (sin t + cos t )sin t  π dt .

∀x ∈ 0. Să se determine valorile reale ale lui m ştiind că x 2 + 3x + m ≥ 0. specializarea matematică .Filiera vocaţională. z0 ) ∈ 3 5p 5p 5p este soluţie a sistemului. oricare ar fi x ∈ . Ministerul Educaţiei. extrăgând o bilă din urnă. unde m ∈ . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 83 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 083  x − y+ z =1  1.1} sistemul este incompatibil. 2. log 2 5 . Să se arate că numărul 3 3 aparţine intervalului ( 2. ˆ ˆ b) Fie x. 6. 6  3  4. ) 2. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. 83 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 83 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 083 1. b) Să se arate că graficul funcţiei f admite asimptotă spre +∞ . 5p c) Să se studieze derivabilitatea funcţiei f. 5.Proba D.1}. n∈ * . c) Să se arate că G este grup abelian în raport cu operaţia de înmulţire a matricelor. y0 . aceasta să aibă scris pe ea un pătrat perfect. b) Să se arate că pentru m ∈{0. atunci x0 − y0 + 2009 ⋅ z0 = 1 .  2   5p c) Să se arate că ∫ π 2 sin 3 x f ( x ) dx 1 0 = ∫ 2 cos3 x f1 ( x)dx = 0 π π −1 . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 83 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 083 1. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia sin  x +  + cos  − x  = 1 . b ∈ Z7 . profilul militar. programa M1 π 1 2. ⋅ tg89 = 1 . Să se calculeze probabilitatea ca. x −1 5p a) Să se arate că dreapta de ecuaţie x = 1 este asimptotă verticală la graficul funcţiei f .  → .. Se consideră funcţiile f n :  0. y ∈ H astfel încât x + y = 0. Să se arate că x = y = 0. Se consideră funcţia f : \ {1} → . dacă F este o primitivă a funcţiei f 4 .. • La toate subiectele se cer rezolvări complete. 5p BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . Într-o urnă sunt 49 de bile. 4 . atunci F ′′( x) = ( f 4 ( x) ) sin 4 x. 5p 5p 5p  a −b  ˆ ˆ | a. Să se determine m ∈ ştiind că vectorii u = 2i − 3 j şi v = mi + 4 j sunt perpendiculari. f ( x) = x x +1 . Să se arate că tg1 ⋅ tg 2 ⋅ tg 3 ⋅ . MT1. inscripţionate cu numerele de la 1 la 49. Fie sistemul de ecuaţii liniare  x + (m 2 − m − 1) y + (m + 1)z = 2 . c) Să se arate că dacă ( x0 . π  π  3.  . n n  2   cos x + sin x 5p 5p a) Să se calculeze ∫ π 2 0 1 dx . Se consideră mulţimile H = {a 2 | a ∈ Z 7 } şi G =  b a    a) Să se determine elementele mulţimii H.informatică. f1 ( x) π 2 b) Să se arate că.  2 2 x + (m − m − 2) y + 2(m + 1) z = 3 a) Să se demonstreze că sistemul are soluţie unică dacă şi numai dacă m ∈ \ {0. Se acordă 10 puncte din oficiu. f n ( x) = . Ministerul Educaţiei. • Toate subiectele sunt obligatorii. a ≠ 0 sau b ≠ 0  .

b ∈ . Se acordă 10 puncte din oficiu. (1. atunci z ∈ . b) Să se arate că funcţia f admite două puncte de extrem. B. specializarea matematică . 84 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 84 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 084 1. C . D astfel încât AB = CD.4 ) . x +1 3 5 4. Ministerul Educaţiei. Se consideră punctele A. 2. c) Să se calculeze lim f ( x) + f (− x) x2 x →0 . Se consideră funcţia f : * → . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 84 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 084  x + 2 y − 3z = 3  1. oricare ar fi X ∈ G . n ≥ 5 . Se consideră funcţia f : 5p 5p 5p → .  1 a b   ˆ    ˆ ˆ ˆ  2. c) Să se calculeze lim n 2 ( f ( n − f ( n 1 MT1. unde m. f ( x ) = x+3 este bijectivă. Să se arate că dacă 2 z + 3 z ∈ .informatică.Filiera vocaţională. Să se arate că AC + DB = 0.1) . Fie z ∈ . Se consideră sistemul de ecuaţii liniare 2 x − y + z = m . programa M1 n→∞ 2. b) Să se arate că G este grup în raport cu operaţia de înmulţire a matricelor din M3 (Z3 ) . profilul militar. 6. f ( x) = ∫ e−t (t 2 − 3t + 2)dt . n ∈ . x 5p a) Să se studieze monotonia funcţiei f . f ( x) = ex .  nx + y − 2 z = 4  5p 5p 5p 5p 5p 5p a) Să se determine m şi n pentru care sistemul admite soluţia x0 = 2. c) Să se arate că X 3 = I 3 .) ) . astfel încât Cn = Cn . b) Să se determine n ∈ pentru care sistemul are soluţie unică. 0 x a) Să se arate că f (1) > 0 .  0 0 1   ˆ ˆ ˆ      a) Să se determine numărul de elemente ale mulţimii G. 5p b) Să se determine asimptotele graficului funcţiei f . −2 ) şi ( −1. astfel încât a − b = π . • La toate subiectele se cer rezolvări complete. Se se arate că funcţia f : ( 0. . b ∈ Z3  . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. c) Să se determine m şi n pentru care sistemul este compatibil nedeterminat.3) . 5p BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ) . 3. z0 = 1 . Să se determine funcţia de gradul al doilea al cărei grafic conţine punctele ( 0. Fie a. 5. Se consideră mulţimea G =  0 1 0  a. Să se arate că are loc relaţia cos a ⋅ cos b ≤ 0. Ministerul Educaţiei. y0 = 2. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 84 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 084 1.Proba+D. ∞ ) → (1. • Toate subiectele sunt obligatorii. Să se determine numerele naturale n .

n ∈ 0 π * 1. BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 85 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 085 1 5p 5p c) Să se calculeze lim x 2 ( f ( x + 1) − f ( x ) . programa M1 5p x →∞ 2. c) Să se determine valorile reale ale numerelor a şi b ştiind că toate rădăcinile polinomului f sunt reale. Se consideră funcţia f : * → .Filiera vocaţională. 4. dacă m = 0 . b ∈ şi polinomul f = X 4 − 4 X 3 + 6 X 2 + aX + b .Proba D. f ( x) = e x . b ∈ . b) Să se calculeze ( x1 − 1) + ( x2 − 1) + ( x3 − 1) + ( x4 − 1) .informatică. atunci expresia nenulă ( x0 . Câţi termeni ai dezvoltării (1 + 2 ) sunt divizibili cu 14? 7 ( ) . Fie ABC un triunghi echilateral de arie 3. profilul militar. Se acordă 10 puncte din oficiu. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. 5p 5p 5p a) Să se calculeze I1 . Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia x + 1 = 5 − x . 2. Să se calculeze AB ⋅ AC. • La toate subiectele se cer rezolvări complete. f ( x ) = x 2 + ( m + 1) x + m 5. x2 . astfel încât a + b = 2 Ministerul Educaţiei. y0 . Se consideră a. 3π . Fie A matricea coeficienţilor sistemului  3 x − y + mz = 0 . 3.)MT1. a) Să se determine asimptotele la graficul funcţiei f . pentru orice soluţie 5p 5p 5p 2. specializarea matematică . Să se determine m ∈ pentru care parabola asociată funcţiei f : → este tangentă la axa Ox. Fie şirul ( I n )n≥1 definit prin I n = ∫ 4 tg 2n tdt . Fie z ∈ . Fie a. este constantă. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar V 85 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 085  2x + y + z = 0  1. b) Să se determine m ∈ astfel încât sistemul să admită soluţii nenule. b) Să se arate că I n+1 + I n = ∗ . care are rădăcinile complexe x1 . . a) Să se determine a şi b ştiind că f are rădăcina i. b) Să se determine punctele de inflexiune ale graficului funcţiei f. 2 2 2 z0 + y0 + x0 2 2 2 z0 − y0 − x0 c) Să se arate că. − x + 2 y + z = 0  5p 5p 5p a) Să se calculeze det ( A ) . pentru orice n ∈ 2n + 1 c) Să se arate că şirul ( I n )n≥1 este convergent la 0. . unde m ∈ . 2 2 2 2 Ministerul Educaţiei. 1 . 85 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 85 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 085 1. Să se arate că sin 2a − sin 2b = 0. x3 . z0 ) a sistemului. 6. x4 . • Toate subiectele sunt obligatorii. Să se arate că numărul i z − z este real.

b) Să se arate că nI n = (n − 1) I n− 2 . + 1 − 3i 1 + 3i 2. 86 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 86 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 086 1 + 3i 1 − 3i 1. f (n)  . situat pe graficul funcţiei f.. b) Să se determine a. Fie ABCD un dreptunghi cu AB = 3 şi AD = 6. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia sin  x +  = cos  x −  . +.Proba D. Se consideră şirul ( I n )n≥1 . b a { } 5. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 86 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 086  x + ay + ( a + b ) z = a + b   1. specializarea matematică . profilul militar. MT1. Să se calculeze modulul vectorului AB + AC + AD . Să se calculeze suma cos1 + cos 2 + cos3 + . b ∈  3 3 3 3 3  x + a y + (a + b ) z = a + b  . b ∈ astfel încât sistemul să fie compatibil determinat. [ X ] de gradul 1 cu proprietatea că Ministerul Educaţiei. 3 6   k 4. ˆ g2 = 1 . 5p 5p 5p 5p 5p 5p a) Să se calculeze determinantul matricei sistemului. c) Să se arate că. c) Să se calculeze lim 3 sin n n→∞ 0 ∫ π xdx . Să se arate că numărul este real. k ∈ . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. ⋅ ) . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 86 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 086 1. n→∞  2  n2 2. Se acordă 10 puncte din oficiu.informatică. Câte elemente ale mulţimii A = x x = C 7 . . I n = ∫ 2 sin n x dx . ∀n ≥ 3 .Filiera vocaţională. 5p b) Să se determine asimptotele graficului funcţieiprograma M1 BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . Numere reale a şi b au suma 5 şi produsul 2. Să se calculeze valoarea sumei π π   3. 5p 3  c) Să se calculeze lim  f (2) f (3). + cos179 . f ( x) = x3 − 1 . a) Să se determine gradul polinomului f 2 . 0 π 5p 5p 5p a) Să se calculeze I 2 . x3 + 1 5p a) Să se scrie ecuaţia tangentei la graficul funcţiei f în punctul de abscisă x = 0 . • La toate subiectele se cer rezolvări complete. 6. Se consideră sistemul  x + a 2 y + (a 2 + b 2 ) z = a 2 + b 2 .. Se consideră polinomul f = 2 X + 1∈ 4 [ X ] ... • Toate subiectele sunt obligatorii. pentru orice valori rele ale parametrilor a şi b sistemul are soluţie. unde a. Ministerul Educaţiei. b) Să se arate că polinomul f este element inversabil al inelului c) Să se determine toate polinoamele g ∈ 4 ( 4 [ X ] . Se consideră funcţia f : − {−1} → . ˆ ˆ 2. f . k ≤ 7 sunt divizibile cu 7? a b + .

e 2 2 1 ∫1 f ( x )dx = ∫1 g ( x )dx .informatică. t c) Să se arate că lim ∫ f ( x ) dx = +∞ . Se consideră funcţia f : 5p 5p → . ∗ ( ) a) Să se arate că funcţia f este strict crescătoare. Să se determine a ∈ pentru care vectorii v 1 = ai + ( a + 1) j şi v 2 = 3i + 5 j sunt coliniari.− f ( x ) ≤ 1. Se acordă 10 puncte din oficiu.3) . Fie z ∈ o rădăcină de ordin 3 a unităţii. care are toate elementele egale cu 1. Ministerul Educaţiei.Filiera vocaţională. 1 3 2. 2 2 5p 5p 5p a) Să se arate că ε 2 ∈ (ε ) . Se consideră funcţiile f . specializarea matematică . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. • La toate subiectele se cer rezolvări complete. • Toate subiectele sunt obligatorii. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 87 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 087 1. Câte numere naturale de la 1 la 100 sunt divizibile cu 6 şi cu 8? 5. profilul militar. în raport cu înmulţirea. Să se calculeze 1 + z + z 2 . 5p c) Să se demonstreze că f ( x + 1) Proba D. f ( x ) = 5p 5p 5p a) Să se calculeze b) Să se arate că ∫1 ( 3 − x ) f ( x )dx . programa M1 BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . ∞ ) . Triunghiul ABC are laturile AB = 3 . BC = 5 şi AC = 7 . atunci suma elementelor de pe fiecare linie şi de pe fiecare coloană ale lui B este aceeaşi. ∞ ) → ( 2. ∀x ∈ ( 0. Fie ε = − + i şi ( ε ) = {a + bε a. 3. Să se determine soluţiile întregi ale inecuaţiei x 2 + x − 6 ≤ 0 . 2. Fie matricea A∈ M3 ( ) . b ∈ } . ∀x ∈ . Fie funcţia f : (1. b ∈ { } este parte stabilă a lui (ε ) aparţine mulţimii (ε ) . b) Să se demonstreze că inversul oricărui element nenul din c) Să se arate că mulţimea M = a 2 − ab + b 2 a. Să se calculeze lungimea razei cercului înscris în triunghiul ABC. f ( x) = ln x + 1 + x 2 . 3− x x . a) Să se demonstreze că A2 = 3 A. Să se arate că funcţia f este bijectivă. 0 t . 4. Ministerul Educaţiei. c) Să se demonstreze că dacă B ∈ M3 ( ( ) ) este o matrice cu proprietatea AB = BA. g : ( 0. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar V 87 5p 5p 5p SUBIECTUL II (30p) – Varianta 087 1. 2. b) Să se calculeze det I 3 + A3 . diferită de 1. f ( x ) = x 2 + 1 . b) Să se studieze convergenţa şirului ( xn )n≥1 definit prin x1 = 1 şi xn+1 = f ( xn ) . MT1.3) → . 6. ∀n ∈ ln ( 3 − x ) ln x şi g ( x ) = . Varianta 87 5p 5p 5p 5p 5p 5p SUBIECTUL I (30p) – Varianta 087 1.

2. Numerele reale x şi y verifică egalitatea arctg x + arctg y = π 2 3 4. Se consideră şirul ( I n )n≥1 . 5. Se acordă 10 puncte din oficiu. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.Filiera teoretică. 5p b) Să se determine m ∈ astfel încât matrice A să fie inversabilă.  3m + 4 1 0    5p a) Să se calculeze det ( A ) . b = C3 − C4 şi c = − 3 4 4 . ∀n ≥ 2 . oricare ar fi x∈ 3. +. Se consideră funcţia f : → . g ∈ 3. Se consideră corpul ( 3 . Să se determine a ∈ este egală cu 1. 2. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 88 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 088 1 −1  2   1. F . specializarea matematică . 5p b) Să se arate că polinomul g este ireductibil în 3 [ X ] . . g = X 3 + 2X + 2 . ştiind că x ∈  . Filiera vocaţională. Fie m ∈ şi A =  −1 m −1 ∈ M3 ( ) . profilul real.informatică. n ∈ . 3  3π  6. 5p c) Să se determine toate polinoamele h ∈ 3 [ X ] de gradul trei. g ( x) = ( x − 1) f ( x) admite exact un punct de extrem. Punctele E . specializarea matematică . ⋅ ) şi polinoamele f . b) Să se arate că şirul ( I n )n≥1 este convergent. respectiv [CD ] ale patrulaterului 5p Ministerul Educaţiei. ˆ ˆ f = X 3 − X . Să se arate că numărul An . Să se ordoneze crescător numerele a = lg 2 − lg 20 . n ≥ 3 este divizibil cu 3. profilul militar. 5p c) Să se determine m ∈ astfel încât A−1 = A∗ . MT1. G . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 88 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 088 1. f ( x) = arctg x . c) Să se demonstreze că I 2n + 2n ( 2n − 1) I 2 n− 2 = 2n sin1 − cos1. 5p a) Să se determine rădăcinile din 3 ale polinomului f.informatică. programa M1 5p c) Să se arate că funcţia g : → . 0 1 5p 5p 5p a) Să se calculeze I1 . • Toate subiectele sunt obligatorii. ştiind că distanţa de la vârful parabolei de ecuaţie y = x 2 + 2 x + a la axa Ox 5p 5p 5p 3. 2. situat pe graficul funcţiei f. x − f ( x) 5p b) Să se calculeze lim . Varianta 88 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 088 5p 5p 2 2 1. • La toate subiectele se cer rezolvări complete. Să se calculeze tg x . [ AB ] . I n = ∫ x n sin x dx . Ministerul Educaţiei. astfel încât h ( x ) = g ( x ) .Proba D. ABCD . 5p a) Să se scrie ecuaţia tangentei la graficul funcţiei f în punctul de abscisă x = 1 . H sunt mijloacele laturilor [ BC ] . Să se arate că x ⋅ y = 1 . Să se demonstreze că EF + HG = CA . 4 5   . π  şi sin 2 x = − . x →0 x3 BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . [ DA] .

Să se arate că sin 2a − sin 2b − sin ( a − b ) = 0 . Să se determine imaginea funcţiei f : . Se consideră şirul ( I n )n≥1 .informatică. • Toate subiectele sunt obligatorii. 1 + 4 x2 4. specializarea matematică . Ministerul Educaţiei. b ∈ astfel încât sistemul să admită o soluţie ( x1 .7. b) Să se determine a. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 1 − 2 x = x + 4 . Fie polinomul f = X 3 − 3 X 2 + 5 X + 1∈ a) Să se calculeze (1 − x1 )(1 − x2 ) (1 − x3 ) . astfel încât a + b = → . profilul militar.8} . x > 0 . 2.Proba D. 2 2 2 2 2 2 c) Să se calculeze x1 x2 + x1 x3 + x2 x1 + x2 x3 + x3 x1 + x3 x2 . b) Să se arate că polinomul f nu are nicio rădăcină întreagă. x  5p ′ ( x). 89 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 89 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 089 1. 5. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. x2 . MT1. 3.2. x3 . x4 şi x1 + x2 sunt termeni consecutivi ai unei progresii aritmetice. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 89 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 089  1 1. [X ] şi x1 . f a ( x ) = ( x + a ) ln  1 +  . x2 . ∞) → . Să se determine numărul funcţiilor strict monotone f : {1. • La toate subiectele se cer rezolvări complete. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 89 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 089  x1 − x2 = a  . c) Să se demonstreze că şirul ( I n )n≥1 este convergent. pentru orice valori ale lui a şi b. x3 ∈ rădăcinile sale. Pentru fiecare a > 0 se consideră funcţia f a : (0. c) Să se demonstreze că. . unde a. I n = ∫ 5p 5p 5p a) Să se calculeze I 2 . 1.3} → {5. Fie a şi b numere reale. dacă sistemul are o soluţie cu toate componentele strict pozitive. programa M1 . 2. 6. x2 . 5p c) Să se arate că graficul funcţiei f a admite asimptotă spre +∞ BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . π 2 cos n x 0 dx . ∀n ≥ 3 . Să se determine numerele complexe z care verifică relaţia z + 3 i = 6 ⋅ z . f ( x) = x π 3 . Ministerul Educaţiei. atunci a + b< 1. x4 ) cu proprietatea că x1 . b) Să se arate că nI n = ( n − 1) I n− 2 . Se consideră sistemul de ecuaţii liniare  x3 − x4 = b x + x + x + x = 1 3 4  1 2 a) Să se arate că.6. 5p 5p 5p 5p 5p 5p 2. Să se demonstreze că pentru orice punct M din planul paralelogramului ABCD are loc egalitatea MA + MC = MB + MD . Se acordă 10 puncte din oficiu. a) Să se calculeze f a 5p b) Să se determine a astfel încât funcţia f a să fie convexă. b ∈ . x3 .Filiera vocaţională. sistemul este compatibil.

f n ( x ) = x n + ln x. n ∈ a) Să se determine asimptotele graficului funcţiei f1 . a) Să se arate că.   c) Să se demonstreze că nu există morfisme de inele de la Ministerul Educaţiei. b ∈   2 şi x = 3 + 2 2 . n ∈ 0 t +1 a * . 2. alegând un număr din mulţimea {1. b ∈ şi    3  = a + b 3 a. Să se determine ecuaţia dreptei duse din vârful A. 2. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 90 5p 5p SUBIECTUL III (30p) – Varianta 090 1. ( 1x ) sunt convexe. 2 ) . Fie a ∈ [0. 4. B (1. acesta să nu fie divizibil cu 7. Să se arate că şirul ( xn ) n≥1 converge la 2 . 3. dacă x ∈ b) Să se arate că  2  ∩  3 =     . atunci x ∈  2  . atunci A2 ∈ M .1] şi I n = ∫ 5p 5p 5p a) Să se calculeze I 2 . • La toate subiectele se cer rezolvări complete. profilul militar. 2. ∀n ≥ 2 . atunci A + B ∈ M . B ∈ M . ∞) → ..3. Se consideră progresia aritmetică ( an )n≥1 cu raţia 3. 5p 5p 5p a) Să se arate că. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia lg x + lg ( 9 − 2 x ) = 1.. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. −1) şi C ( 5. programa M1 5p c) Admitem că ecuaţia f n ( x) = are soluţia unică xn . b) Să se demonstreze că funcţiile g n : (0.100} . 5.   5p 5p 5p { } { }. dacă A ∈ M . 2. • Toate subiectele sunt obligatorii. BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ2-nProba D. Să se determine probabilitatea ca. specializarea matematică . 5 5 5 5 5p 5p 5p 5p 5p Ministerul Educaţiei.  2  la    3 . ∞ ) → . 2π 4π 6π 8π 6. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 90 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 090 1. b) Să se arate că orice matrice din M este neinversabilă.informatică. MT1. tn dt . Se consideră punctele A ( 0. perpendiculară pe dreapta BC. n .1) . b) de numere reale pentru care a 2 + b 2 = a + b = 2 . b) Să se demonstreze că I n + I n−1 = c) Să se arate că lim I n = 0 .. Fie M mulţimea matricelor de ordin 3 cu elemente reale având proprietatea că suma elementelor fiecărei linii este 0. c) Să se demonstreze că. Se consideră inelele  2  = a + b 2 a. Se consideră funcţiile f n : ( 0. să se determine a1. dacă A. n→∞ an . Să se determine toate perechile (a.Filiera vocaţională.. Să se arate că 1 + cos + cos + cos + cos = 0. g n ( x) = f n ( x) + f n * . Se acordă 10 puncte din oficiu. Ştiind că suma primilor 10 termeni ai progresiei este 150. 90 5p Varianta 90 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 090 1.

Să se arate că sin 40 ⋅ sin140 = cos 2 130 . . f ( x) = 2 x3 BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂx. 3. b) Să se arate că funcţia f este inversabilă. specializarea matematică . MT1. 5. x4 ∈ sunt rădăcinile lui f. x2 + 1 a) Să se arate că graficul funcţiei f admite asimptotă spre +∞ . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 91 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 091  1 2 1. pentru care rang A + At = 1 . Fie funcţiile F . b. 2. Se consideră funcţia f : 5p 5p 5p . Ştiind că vectorii AB + AD şi AB − AD au acelaşi modul. c ∈ şi polinomul f = 2 X 4 + 2(a − 1) X 3 + (a 2 + 3) X 2 + bX + c .Filiera vocaţională. b) Pentru x = 2 să se calculeze A2009 . f ( x ) = x 2 + x + 1 nu este injectivă. 0 x a) Să se demonstreze că funcţia F este strict crescătoare. Să se determine numerele reale x şi y ştiind că x + 2 y = 1 şi x 2 − 6 y 2 = 1. c . Se acordă 10 puncte din oficiu. profilul militar. Ministerul Educaţiei. 5p 5p 5p ( ) 5p 5p 5p 2. să se calculeze x1 + x2 + x3 + x4 . a) Să se determine a. 91 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 91 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 091 1. unde x ∈  x 4 a) Să se determine x ∈ c) Să se determine x ∈ ştiind că A2 = 5 A . b) Să se calculeze ∫02 cos 2xF ( x )dx . să se arate că ABCD este dreptunghi. c) Să se determine a.informatică. F ( x) = ∫ f (t )dt . → . x →0 x c) Să se calculeze lim . x →∞ 2. iar restul împărţirii lui f la X + 1 este 10. F ( x) . c ∈ şi rădăcinile polinomului f în cazul în care f are toate rădăcinile reale. 2 2 2 2 b) Ştiind că x1 . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Să se calculeze C10 − C9 . Fie a. Fie ABCD un paralelogram.Proba D. f ( x ) = esin 2 x . • La toate subiectele se cer rezolvări complete. 6. x3 . b. x2 . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 91 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 091 1. Ministerul Educaţiei. 1 → . Să se calculeze modulul numărului complex z = ( 2 −1+ i ( 2 +1 )) 2 . f : 5p 5p 5p → π . b. programa M1 x c) Să se calculeze lim ( f (e )) . Să se arate că funcţia f : 3 3 4. ştiind că a = b = c . • Toate subiectele sunt obligatorii. Se consideră matricea A =   .

să se determine raţia progresiei.d sunt în progresie geometrică. Să se rezolve în intervalul (0. • La toate subiectele se cer rezolvări complete. Să se calculeze sin 2α . Să se determine valorile reale nenule ale lui m ştiind că mx 2 + x − 2 ≤ 0 . profilul militar. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Fie α ∈  π . Y ∈ G .  astfel încât cos α = − . 5p 5p 5p a) Să se arate că polinomul f se divide cu X − 2 X + 5 . Ştiind că d − a = 7 şi c − b = 2 . atunci X n ∈ G pentru orice n ∈ 2. MT1. Se acordă 10 puncte din oficiu. atunci X + Y ∈ G. Se consideră funcţia f : (1.informatică. c) Să se arate că rădăcinile polinomului f au acelaşi modul. 5p 5p 5p ∫ π 2 0 f ( x) dx . programa M1 . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 92 5p 5p SUBIECTUL III (30p) – Varianta 092 1. f ( x ) = ln ( ln x ) . x →∞ f ( x + 1) .  π b) Să se arate că orice primitivă a funcţiei f este strict crescătoare pe intervalul 0. c) Să se calculeze lim 5p f ′( x) 2. 2  3  Ministerul Educaţiei. 92 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 92 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 092 1.b. • Toate subiectele sunt obligatorii. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 92 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 092  1 1 t t 1. ∞ ) → .Filiera vocaţională.  2 c) Să se calculeze ∫0 2π xf ( x)dx . c) Să se arate că dacă X ∈ G şi det X = 0 . specializarea matematică . Se consideră funcţia f : a) Să se calculeze → .f ( x) BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ− Proba D. atunci suma elementelor lui X este egală cu 0. b) Să se arate că polinomul f nu are nicio rădăcină reală. 5p 5. [X ]. unde A este transpusa  −1 −1 matricei A. . Fie matricea A =   şi mulţimea G = { X ∈ M2 ( ) | AXA = O2 } . oricare ar fi x ∈ . Să se determine numărul n = C10 − C10 + C10 − C10 + C10 . π 1  3. dacă X ∈ G .5) ecuaţia sin  2 x +  = − . situat pe graficul funcţiei f. a) Să se determine ecuaţia tangentei la graficul funcţiei f în punctul de abscisă x = e . Să se determine a ∈ pentru care vectorii u = ( a − 1) i − ( 2a + 2 ) j şi v = ( a + 1) i − j sunt perpendiculari. Numerele reale pozitive a. 6 2  0 2 4 6 8 4.c. 1  3π  6. Se consideră polinomul f = X − 6 X + 18 X − 30 X + 25 ∈ 4 3 2 5p 5p 5p * . 2. a) Să se arate că dacă X .  . f ( x) = cos x 1 + sin 2 x . b) Să se demonstreze că funcţia f este concavă. 2 Ministerul Educaţiei. b) Să se arate că.

acesta să fie cub perfect? 5. 2. Fie a. Se consideră punctele A (1.Filiera vocaţională. Fie funcţia f : 5p 5p 5p → . Să se calculeze modulele rădăcinilor complexe ale ecuaţiei z 2 + 2 z + 4 = 0. Să se determine funcţiile de gradul întâi f : → . alegând un număr din mulţimea numerelor naturale de la 1 la 1000. c) Să se arate că funcţia g : 2. 3. Se acordă 10 puncte din oficiu. g ( t ) = ft −1 (1) este continuă în punctul 0. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 93 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 093  1 0 1.4 ) . a) Să se arate că restul împărţirii polinomului f la X + 1 nu depinde de a . Să se determine α ∈ ( 0. şi polinomul f = X 30 − 3 X 20 + aX 10 + 3 X 5 + aX + b ∈ [ X ]. b) Să se arate că f este funcţie impară. a) Să se calculeze ft′( x). ft ( x) = x3 + t 2 x . 4. Să se calculeze distanţa de la originea axelor la dreapta AB. X ∈ M2 ( 2. 93 5p 5p Varianta 93 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 093 1. c) Să se determine a şi b astfel încât polinomul f să fie divizibil cu ( X − 1)2 . oricare ar fi x ∈ . 2π ) astfel ca tg α = sin α . Ministerul Educaţiei. Pentru fiecare t ∈ . Se consideră matricea A =   ∈ M2 ( 2 1 a) Să se calculeze A3 . Ministerul Educaţiei. se consideră funcţia ft : → . Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 2 = 12 . MT1. f ( x) = ∫ (t 2 + 1) | t | dt . c) Să se rezolve ecuaţia X 2 = A. care sunt strict crescătoare şi îndeplinesc condiţia f ( f ( x)) = 4 x + 3 . programa M1 → .Proba D. • Toate subiectele sunt obligatorii. • La toate subiectele se cer rezolvări complete. x ∈ . b) Să se determine a şi b astfel încât restul împărţirii polinomului f la X 2 − X să fie X . f ( x + 1) − f ( x) c) Să se calculeze lim . x →∞ x2 x .informatică. x 0 BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 93 5p 5p 5p SUBIECTUL III (30p) – Varianta 093 1. specializarea matematică . b) Să se arate că fiecare funcţie ft este inversabilă. a) Să se calculeze f (1) . b) Să se determine A ⋅ At ). x x+1 +4 2 5p 5p 5p 5p 6. Care este probabilitatea ca. b ∈ ). Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. profilul militar. 2 ) şi B ( 3. 5p 5p 5p 5p 5p 5p ( ) −1 .

Care este probabilitatea ca. Se acordă 10 puncte din oficiu. 5p [X ] un polinom astfel încât f X 2 + 3 X + 1 = f 2 ( X ) + 3 f ( X ) + 1 şi f ( 0 ) = 0. Să se calculeze   . unde x este definit la punctul b). Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 94 5p 5p 5p SUBIECTUL III (30p) – Varianta 094 1. f n ( x) = x n +1 − (n + 2) x + n. c ∈ 0 0  a) Să se arate că A este matrice inversabilă. Ministerul Educaţiei. Fie α ∈ . 1 2. Ştiind că BO = OC . Să se calculeze tg 2α . ∞ ) → . astfel încât sin α + cos α = 1. c) Să se demonstreze că f = X . n ∈ a) Să se arate că graficele funcţiilor f n nu admit asimptotă spre +∞ . n→∞ x 2n 0 1 + x2 dx . c   5p 5p an − bn   b n − c n  . pentru oricare n ∈ 2 * . alegând un număr din mulţimea numerelor naturale de trei cifre. b) Să se determine restul împărţirii polinomului f la X − 5.1) → . • La toate subiectele se cer rezolvări complete. 1 . MT1. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Să se arate că funcţia f : ( −1. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 5 x + 5 − x = 2. programa M1 n→∞ c) Să se calculeze lim x n . profilul militar. b. ( ) a) Să se determine f (−1). 6. 94 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 94 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 094  (1 − 2i )( 3i − 1)  1.informatică. Fie ABC un triunghi şi O centrul cercului circumscris lui. f n are exact un punct de extrem xn . I n = ∫ 5p 5p 5p a) Să se calculeze I1 . f ( x) = ln 1− x este impară. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 94 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 094 a a −b ∗ şi matricea A =  0 b 1. oricare ar fi n ∈ cn   ∗ . • Toate subiectele sunt obligatorii. 2. n n BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . prima sa cifră să fie număr prim? 5. Ministerul Educaţiei. ∀n ≥ 1 .Proba D.   5   4 2. să se arate că triunghiul ABC este dreptunghic.Filiera vocaţională. Fie f ∈ 5p 5p 5p a − b b−c. Se consideră funcţiile f n :[0. ∗ . Fie a. b) Să se arate că. Se consideră şirul ( I n )n≥1 .  a n a n − bn  bn b) Să se demonstreze că An =  0  0 0  c) Să se calculeze A−1 . 1+ x 3. 4. 2n + 1 . specializarea matematică . b) Să se arate că I n+1 + I n = c) Să se calculeze lim I n .

∞ ) → . Se acordă 10 puncte din oficiu. 95 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 95 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 095 1. Să se studieze monotonia funcţiei f : ( 0. c pentru care x1 = 2 şi x2 = 1 + i . care are elementele de pe diagonala principală egale cu 2 şi restul elementelor egale cu 1. Ministerul Educaţiei. a) Să se calculeze det ( 2A2 ) . g ( x) = f ( x + 1) − f ( x) − f    1 + x + x2 a) Să se arate că graficul funcţiei f admite asimptotă spre +∞ . I n = ∫ e− x x n dx . produsul cifrelor sale să fie impar? 5. • Toate subiectele sunt obligatorii. b) Să se determine x ∈ pentru care det ( A3 + xI 3 ) = 0 . dacă toate rădăcinile polinomului f sunt reale şi a. c) Să se arate că. profilul militar. b) Să se arate că resturile împărţirii polinomul f la ( X − 1)2 şi la ( X − 2) 2 nu pot fi egale.   → .. MT1. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia x + 1 = 1. Fie a. . b) Să se arate că g ( x) = 0. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 95 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 095 1. 2 2 2 n→∞  1+1+1 1+ 2 + 2 1+ 3 + 3 1 + n + n2  2. Care este probabilitatea ca. 4. 5 2. Fie funcţiile f : 5p 5p 1 → . x2 . 2 −1 2. oricare ar fi x ∈ . • La toate subiectele se cer rezolvări complete. f ( x ) = 2009 x + log 2009 x . f ( x) = arctg x şi g : 1 1 1  BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . b. + arctg  . pentru orice n ≥ 2 .Filiera vocaţională. alegând un număr din mulţimea numerelor naturale de trei cifre. 1+ x 3. a) Să se determine a. 4 şi restul 5 5p 5p 5p c) Să se arate că A4 are inversă. x3 ∈ . aceasta având elementele de pe diagonala principală egale cu 1 elementelor egale cu − . Se consideră şirul ( I n )n≥1 . Se consideră n ∈ * şi matricea An ∈ Mn ( ) . b) Să se arate că I n = nI n −1 − c) Să se calculeze lim I n. b. x2 ..informatică. c sunt strict pozitive. 6. atunci x1 . c ∈ 5p 5p 5p şi polinomul f = X 3 − aX 2 + bX − c ∈ [ X ] cu rădăcinile x1 . e . ∀x ∈ . n→∞ 1 . Să se arate că sin x + sin 3 x + sin 5 x = (1 + 2 cos 2 x ) ⋅ sin 3x. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 95 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 095 1. 1 0 5p 5p 5p a) Să se calculeze I1 . programa M1 5p c) Să se calculeze lim  arctg + arctg + arctg + . Să se calculeze partea întreagă a numărului 10 . b. specializarea matematică . pentru nicio valoare a parametrilor a. b. c. x3 sunt strict pozitive. Să se demonstreze că vectorii u = 3i + a j şi v = ( a + 1) i + a j nu pot fi perpendiculari pentru nicio valoare reală a numărului a. Ministerul Educaţiei. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.1 Proba D.

2. n 5.. pentru orice matrice B ∈ M2 ( c) Să se arate că dacă tr ( A ) ≠ 0 . dacă tr ( A ) = 0.2009} şi funcţia f : A → . b) Să se demonstreze că. . • La toate subiectele se cer rezolvări complete. Fie ABC un triunghi cu sin A = . b) Ştiind că a ∈ ∗ . 2 Ministerul Educaţiei. oricare ar fi a ∈ . Se acordă 10 puncte din oficiu. b ∈ şi polinomul f = X 4 − 6 X 3 + 13 X 2 + aX + b ∈ [ X ]. c) Să se arate că şirul ( f (n))n≥1 este convergent. 5p 5p 5p 2. b astfel încât polinomul f să fie divizibil cu ( X − 1)( X − 3).. pentru care C1 + Cn = 120 . 5p c) Să se determine numărul punctelor de inflexiune ale graficului BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . b astfel încât polinomul f să aibă două rădăcini duble. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. + . să se determine numărul soluţiilor reale ale ecuaţiei f ( x) = a . Să se arate că unghiul vectorilor u = 2i − a j şi v = i + j este obtuz dacă şi numai dacă a > 2. specializarea matematică . 2. b) Să se arate că funcţia f este concavă pe intervalul [0. Să se arate că f ( a ) + f ( a + 1) ≥ 0.c numere naturale nenule în progresie geometrică. Fie funcţia f : → . ∞) .. n ≥ 2 . ) şi A2 B = BA2 .b. Fie a. 1 6.Proba D.. f ( x) = ∫ e−t dt . sin B = 1 şi BC = 4. să se arate că numerele a. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 96 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 096 1.informatică. Pentru orice matrice A =   ∈ M2 ( c d ) se notează tr ( A ) = a + d . atunci AB = BA . 5p 5p 5p a) Să se verifice că A2 − tr ( A) ⋅ A + (det A) ⋅ I 2 = 02 . Să se rezolve în mulţimea numerelor reale inecuaţia log 2 x + log 4 x > 3 . Ministerul Educaţiei. f ( x ) = x 2 + 3 x + 2. Ştiind că a + b + c este un număr par. Fie a. Să se determine numerele naturale n. B ∈ M2 ( ).c sunt pare. 2 4. programa M1 funcţiei f . Fie funcţia f : 5p 5p 5p → . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 96 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 096 a b 1. 2 x 0 a) Să se arate că funcţia f este strict crescătoare. f ( x) = 1 1 1 1 + + + . 2.Filiera vocaţională. 3.. c) Să se determine a. atunci A2 B = BA2 . Fie mulţimea A = 5p 5p \ {1. a) Să se calculeze suma pătratelor celor 4 rădăcini complexe ale polinomului f.b. x −1 x − 2 x − 3 x − 2009 a) Să se determine asimptotele graficului funcţiei f . MT1. b) Să se determine a.3. profilul militar. Să se calculeze aria triunghiului ABC. • Toate subiectele sunt obligatorii.. 96 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 96 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 096 1.

5 ) şi AC = 2 AB. Se acordă 10 puncte din oficiu. Să se calculeze lungimea razei cercului circumscris 5 triunghiului ABC. dacă A − At 2. Fie funcţia f : 5p 5p 5p 1 (1 + x 2 ) 2 . 2. log 2 32 . Să se calculeze A5 − 4C6 . ˆ ˆ b) Să se arate că polinomul p = 2 X 2 + 4 ∈ c) Să se demonstreze că funcţia f : 7 → [ X ] nu are rădăcini în 7 . În sistemul de coordonate xOy se consideră punctele A.informatică. c) Să se demonstreze că. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 97 5p 5p 5p SUBIECTUL III (30p) – Varianta 097 1. y ∈ . Se consideră funcţia f : → . Ministerul Educaţiei.+ ). a) Să se calculeze ∫0 x(1 + x 1 2 ) f ( x)dx . b) Să se calculeze lim x 2 ( f ( x + 1) − f ( x) ) . Să se arate că x 2 + 3xy + 4 y 2 ≥ 0. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 97 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 097 a b 1. x∈ . x →∞ x BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . • Toate subiectele sunt obligatorii. ) 2009 = A − At . 4 . a) Să se arate că funcţia f este concavă pe intervalul [0. 3. ˆ 7 . specializarea matematică . Ministerul Educaţiei. b) Să se arate că. c d a) Să se arate că det A ⋅ At ≥ 0 . dacă A ⋅ At = At ⋅ A . B ( 2. Să se ordoneze crescător numerele 3!. 3 2 4.B.Proba D. 3 6. Fie ABC un triunghi care are BC = 8 şi cos A = . are loc relaţia ∫1 a f ( x)dx < 1 . atunci ( a − d )( b − c ) = 0 . MT1. ∞) . f ( x) = 3 3 .Filiera vocaţională. ⋅ ). F ( x) = ∫ t 4 f (t )dt este strict crescătoare. profilul militar. 2. f ( x ) = 2 x este un automorfism al grupului ( 7 7. atunci b − c ∈ {0. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Să se determine coordonatele punctului C.3) . 97 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 97 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 097 1. pentru orice a ∈ . Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia sin 2 x = cos x . programa M1 c) Să se rezolve inecuaţia f ( x) < x − → .1} . 5p 5. • La toate subiectele se cer rezolvări complete. → .C astfel încât A (1. 3 100. +. f ( x) = arctg x . Fie A =   ∈ M2 ( ) . Se consideră corpul 5p 5p 5p a) Să se rezolve în 7 5p 5p 5p ( ) ( ( 7 . oricare ar fi x. ˆ ˆ ecuaţia 2 x = 3 . 0 x b) Să se arate că funcţia F : c) Să se arate că.

π ] . Fie G centrul de greutate al triunghiului ABC. 98 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 98 3. 5. unde m ∈ .5} care conţin cel puţin un număr par. specializarea matematică . − x + y + z = 0  a) Să se determine m ∈ b) Să se determine m ∈ x0 + y0 + z0 = 4. Se acordă 10 puncte din oficiu. n ≥ 2 . să se calculeze tg a. a) Să se arate că. Fie z ∈ astfel încât z + 2 z = 3 + i. funcţia f n este convexă. π  şi sin a = .Filiera vocaţională.   2 . z0 ) ∈ . Să se calculeze modulul numărului z . Pentru fiecare n ∈ . ∫0 f ( x)dx . MT1. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. n ≥ 2 se defineşte funcţia f n :[0. astfel încât sistemul să aibă soluţii ( x0 . Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia log x 2 + log x 2=9. Ministerul Educaţiei. f n ( x) = x n − nx − 1 . 4. polinomul f nu are toate rădăcinile reale. 4. şi polinomul f = X 4 − 4 X + p ∈ [ X ]. Fie funcţiile f . Să se dea un exemplu de ecuaţie de gradul al doilea cu coeficienţi întregi care are o soluţie egală cu 3.Proba D. 5p 5p 5p astfel încât matricea sistemului să aibă rangul 2. b) Să se determine p astfel încât polinomul f să aibă o rădăcină reală dublă. 3 π  6. Fie sistemul de ecuaţii liniare  x + y − z = 2 . g ( x) = ∫ x −x f (t ) cos tdt . n ≥ 2 . pentru orice p ∈ . 5p 5p 5p a) Să se determine p astfel încât polinomul f să fie divizibil cu X + 1 . 2. pentru orice n ∈ . c) Să se calculeze lim xn . pentru orice n ∈ . 2. g : 5p 5p 5p a) Să se calculeze 1 n→∞ BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . • Toate subiectele sunt obligatorii. b) Să se arate că. programa M1 → . Să se determine a. 2. SUBIECTUL I (30p) – Varianta 098 1. π c) Să se calculeze g   .3. Fie p ∈ astfel încât sistemul să aibă o soluţie unică ( x0 . 2  5  5p Ministerul Educaţiei. f ( x) = ex 1+ e x . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 98 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 098  mx + y − z = 1  1. ∞ ) → . b ∈ astfel încât să aibă loc egalitatea aGA + bGB = GC . ecuaţia f n ( x) = 0 are soluţie unică. profilul militar. • La toate subiectele se cer rezolvări complete. c) Să se arate că. Ştiind că a ∈  . b) Să se studieze monotonia funcţiei g pe intervalul [ 0. z0 ) ∈ 3 care verifică relaţia 3 c) Să se determine m ∈ 2. y0 . Să se determine numărul submulţimilor cu trei elemente ale mulţimii {1. y0 .informatică. unde xn este unica soluţie a ecuaţiei f n ( x) = 0 . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 98 5p 5p 5p SUBIECTUL III (30p) – Varianta 098 1.

specializarea matematică . B =  1. Să se determine cel mai mare element al mulţimii {cos 1. n ∈ e ∗ . Să se determine valorile reale ale lui m astfel încât MN ⋅ MP = 5. Să se arate că funcţia f f este strict crescătoare. Se acordă 10 puncte din oficiu...1} au proprietatea că f (1) + f ( 2 ) + f ( 3) + . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 99 5p 5p 5p SUBIECTUL III (30p) – Varianta 099 1. f n ( x) = ∫ 1 t n ln t dt .. Se consideră punctele M (1. 4 . f (n)  programa M1  f (1) + Proba + MT1. n ∈ → . cos 3}. + f (10 ) = 2 ? 3.cos 2. b) Să se arate că f ( 0 ) ≥ 0 . f ( x) = det( AAt + xB ) . m ∈ . Să se calculeze partea întreagă a numărului 1 . Se consideră mulţimea de numere complexe G = {cos qπ + i sin qπ q ∈ 5p 5p 5p 1 3 +i ∈G . Câte funcţii f : {1. Se consideră funcţiile f n : (0. Fie matricele A =   ∈ M2 ( ) şi funcţia f : c d    1 1 a) Să se calculeze AAt . a) Să se arate că în raport cu înmulţirea numerelor complexe. pentru oricare x ∈ . 5p 5p 5p a) Să se calculeze f1 (e) . profilul militar.informatică. b) Să se arate că graficul funcţiei admite asimptotă spre +∞ . 3− 2 2. D. 99 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 99 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 099 1.3.  x 2. 2 ) .. 2.10} → {0. • La toate subiectele se cer rezolvări complete. 2 2 b) Să se arate că G este parte stabilă a lui astfel încât f ( x ) = mx + n . situat pe graficul funcţiei f. ∞) → . • Toate subiectele sunt obligatorii. a) Să se scrie ecuaţia tangentei la graficul funcţiei f în punctul de abscisă x = 0 . b) Să se arate că funcţiile f n sunt descrescătoare pe intervalul (0. n BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂf-(2) + .5 ) şi P ( 3. 9 4. Ministerul Educaţiei.. c) Să se calculeze lim  n→∞  n  . Ministerul Educaţiei. f ( x) = 3 x3 + 3x 2 + 2 x + 1 − 3 x3 − x + 1 . n→∞ .Filiera vocaţională.. Se consideră funcţia f : → . c) Să se calculeze lim f n (1) . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. c) Să se arate că polinomul f = X − 1∈ 6 [X ] are toate rădăcinile în G. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 3x + 9 x = 5. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 99 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 099 a b  1 1 ∈ M2 ( ) . 5p 5p 5p 2. 6. c) Să se arate că există m. Fie f o funcţie de gradul întâi. N ( 2.1) .. }. m ) ..

Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 100 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 100 5p 5p 5p 1. cu coeficienţi întregi. Să se calculeze sin a . 1 xn x 2 + 3x + 2 0 dx . + C11 . 5 Ministerul Educaţiei. Fie matricea A =  . Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 6 x2 − 2 x + 1 = 3 3 − x . Fie n ∈ . + a1 X + a0 . să se calculeze coordonatele punctului C. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. 2 ) şi G ( 3. I n = ∫ 5p 5p 5p a) Să se calculeze I1 . Să se arate că 6 + 4 2 ∈ a + b 2 | a. n ≥ 3. f ( x) = e x + x3 − x 2 + x .1) . 5p 5.. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 1 + x = 1 − x.  6 −4  5p 5p 5p a) Să se demonstreze că ( I 2 + A)2 = I 2 + A. Fie ABC un triunghi şi G centrul său de greutate. Să se arate că 11 divide numărul C11 + C11 + ... c) Să se arate că polinomul g = X 3 − X + 3a + 1 . n→∞ 1 . an ∈ şi polinomul f = an X n + an −1 X n−1 + .Proba D.. 5p 6. b ∈ Z . 2. 4 ) . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 100 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 100  3 −2  1. • La toate subiectele se cer rezolvări complete. Se consideră şirul ( I n )n≥1 . a1 . programa M1 x →∞ ln x 2.. specializarea matematică . dacă f (2) şi f (3) sunt numere impare.Filiera vocaţională. MT1. Se consideră funcţia f : → . ). a ∈ .. b) Să se demonstreze că mulţimea { An | n ∈ c) Să se rezolve ecuaţia X = A. atunci polinomul f nu are nicio rădăcină întreagă.informatică. ∀n ∈ n +1 * . • Toate subiectele sunt obligatorii. 5p 5p 5p a) Să se arate că f (1) + f ( −1) este număr par. b) Să se arate că funcţia f este inversabilă. Ştiind că A (1. 100 Varianta 100 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 100 5p 1. a) Să se arate că funcţia f este strict crescătoare. { } 5p 2. Se acordă 10 puncte din oficiu. a0 . f −1( x) c) Să se calculeze lim BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . X ∈ M2 ( 3 * } este finită. nu poate fi descompus în produs de două polinoame neconstante. B ( 5. Fie a ∈ cu tg a = 2 . profilul militar. 5p 3.. Ministerul Educaţiei.. 1 2 10 5p 4. b) Să se arate că. b) Să se arate că I n+ 2 + 3I n+1 + 2 I n = c) Să se calculeze lim nI n .. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful