Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării

Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1
EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică-informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică-informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.

SUBIECTUL I (30p) – Varianta 001
5p 1. Să se determine numărul natural x din egalitatea 1 5 9 ... 231 x + + + + = .
5p
2. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale inecuaţia
2
2 5 3 0 x x − + ≤ .
5p
3. Să se determine inversa funcţiei bijective
2
: (0, ) (1, ), ( ) 1 f f x x ∞ → ∞ = + .
5p
4. Se consideră mulţimea { } 1, 2, 3,...,10 A = . Să se determine numărul submulţimilor cu trei elemente ale
mulţimii A, care conţin elementul 1.
5p

5. Să se determine m∈\, astfel încât distanţa dintre punctele (2, ) A m şi ( , 2) B m − să fie 4.

5p
6. Să se calculeze
23
cos sin
12 12
π π
⋅ .

Varianta 1
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

,1 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 001

1. Se consideră matricea
a b
A
b a
 
=
 
 
, cu , a b∈\ şi 0 b ≠ .
5p a) Să se arate că dacă matricea
2
( ) X ∈M \ verifică relaţia AX XA = , atunci există , u v∈\ , astfel
încât
u v
X
v u
 
=
 
 
.
5p b) Să se arate că
*
n ∀ ∈` ,
( ) ( ) ( ) ( )
, unde , .
2 2
n n n n
n n n
n n
n n
a b a b a b a b x y
A x y
y x
+ + − + − −  
= = =
 
 

5p
c) Să se rezolve în mulţimea
2
( ) M \ ecuaţia
3
2 1
1 2
X
 
=
 
 
.

2. Se consideră
7
a∈] şi polinomul [ ]
6
7
ˆ
X X 5 X f a = + + ∈] .
5p a) Să se verifice că, pentru orice
7
b∈] ,
ˆ
0 b ≠ , are loc relaţia
6
ˆ
1 b = .
5p b) Să se arate că
6 3 3
7
ˆ ˆ ˆ
5 ( 4)( 4), x x x x + = − + ∀ ∈] .
5p
c) Să se demonstreze că pentru orice
7
a∈] , polinomul f este reductibil în [ ]
7
X ] .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

1 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 001

1. Se consideră numărul real 0 a > şi funcţia : f → \ \, ( )
x
f x e ax = − .
5p a) Să se determine asimptota oblică la graficul funcţiei f către −∞ .
5p b) Să se determine punctele de extrem local ale funcţiei f.
5p c) Să se determine (0, ) a∈ ∞ , ştiind că ( ) 1, f x ≥ x ∀ ∈\ .

2. Se consideră funcţia ( )
ln
: 0, , ( )
x
f f x
x
∞ → = \ .
5p a) Să se arate că funcţia ( ) ( ) : 0, , ( ) 2 ln 2 , F F x x x ∞ → = − \ este o primitivă a funcţiei f.
5p
b) Să se arate că orice primitivă G a funcţiei f este crescătoare pe [ ) 1, ∞ .
5p c) Să se calculeze aria suprafeţei plane cuprinse între graficul funcţiei f , axa Ox şi dreptele de ecuaţii

1
x
e
= şi x e = . .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică-informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică-informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.

SUBIECTUL I (30p) – Varianta 002
5p 1. Să se arate că numărul ( )
24
1 i − este real.

5p 2. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia
3 1 1
3
1 2 1
x x
x x
− +
+ =
+ −
.
5p 3. Să se determine inversa funcţiei bijective ( ) : 1, f → ∞ \ , ( ) 1
x
f x e = + .
5p
4. Să se determine probabilitatea ca, alegând un număr ab din mulţimea numerelor naturale de două cifre,
să avem a b ≠ .
5p 5. Să se calculeze lungimea medianei din A a triunghiului ABC , unde ( 2, 1), (2, 0), (0, 6) A B C − − .

5p 6. Fie vectorii 3 u mi j = +
G G G
şi ( ) 2 v m i j = − −
G G G
. Să se determine 0 m > astfel încât vectorii u
G
şi v
G
să fie
perpendiculari.

Varianta 2
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1


2 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 002

1. Se consideră matricea
2
( ) A∈M \ ,
2 2
1 1
A
 
=
 
 
.
5p
a) Să se arate că există a∈\ astfel încât
2
. A aA =

5p b) Să se calculeze
2009
( )
t
A A − .
5p
c) Să se rezolve ecuaţia ( )
5
2
, X A X = ∈ \ M .

2. Pentru , a b din mulţimea [0, ) M = ∞ se defineşte operaţia ln( 1)
a b
a b e e ∗ = + − .
5p
a) Să se arate că dacă , a b M ∈ , atunci a b M ∗ ∈ .
5p b) Să se arate că legea de compoziţie „∗” este asociativă.
5p c) Pentru n∈`, 2 n ≥ , să se determine a M ∈ astfel încât
de ori
... 2
n a
a a a a ∗ ∗ ∗ =

.


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

2 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 002

1. Se consideră şirul ( ) *
n
n
a
∈`
dat de ( )
1
0,1 a ∈ şi
( )
*
1
1 ,
n n n
a a a n
+
= − ∀ ∈` .
5p a) Să se arate că ( )
*
0,1 ,
n
a n ∈ ∀ ∈` .
5p
b) Să se demonstreze că şirul ( ) *
n
n
a
∈`
este strict descrescător.
5p
c) Să se arate că şirul
*
( )
n
n
b
∈`
, dat de
2 2 2 *
1 2
... ,
n n
b a a a n = + + + ∀ ∈` , este mărginit superior de
1
. a

2. Se consideră funcţia
2
1
: , ( )
1
f f x
x x
→ =
+ +
\ \ .
5p a) Să se arate că funcţia
2 3 2 1
: , ( ) arctg ,
3 3
x
F F x x
+  
→ = ∈
 
 
\ \ \ , este o primitivă a funcţiei f.
5p b) Să se calculeze aria suprafeţei delimitate de dreptele 0, 1, x x Ox = = şi graficul funcţiei : g → \ \ ,
( ) (2 1) ( ) g x x f x = + .
5p
c) Să se calculeze lim ( )
n
n
n
f x dx

→∞

, unde
*
n∈` .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
3
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 003
5p
1. Să se ordoneze crescător numerele
3 4
2, 4, 5 .

5p 2. Să se determine valoarea minimă a funcţiei : f → R R, ( )
2
4 8 1 f x x x = − + .
5p 3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia lg( 1) lg(6 5) 2 x x − + − = .
5p 4. Să se determine probabilitatea ca, alegând un număr din mulţimea numerelor naturale de două cifre,
acesta să fie pătrat perfect.
5p 5. Să se determine ecuaţia dreptei care trece prin punctul (6, 4) A şi este perpendiculară pe dreapta
: 2 3 1 0 d x y − + = .
5p
6. Ştiind că
1
sin
3
α = , să se calculeze cos 2α .

Varianta 3
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

SUBIECTUL II (30p) – Varianta 003

1. Se consideră matricea ( )
3
0 1 1
1 0 1
1 1 0
A
 
 
= ∈
 
 
\ M .
5p a) Să se verifice egalitatea
2
3
2 A A I − = .

5p
b) Să se calculeze
1
A

.
5p c) Să se arate că ( )
2009 2008 2008
3
2 A A A I + = + .

2. Se consideră cunoscut că ( ) , , ∗ ] D este un inel comutativ, unde 3 x y x y ∗ = + − şi
3 3 12 x y x y x y = ⋅ − − + D , , x y ∀ ∈].
5p a) Să se arate că elementul neutru al legii de compoziţie „ D ” este 4.

5p b) Să se determine , a b∈] astfel încât între inelele ( ) , , ∗ ] D şi ( ) , , + ⋅ ] să existe un izomorfism
de forma : f → ] ] , ( ) f x a x b = ⋅ + .

5p c) Să se rezolve în mulţimea ] ecuaţia
2009
de 2009 ori
... 2 3
x
x x x = + D D D

.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

3 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 003
1. Se consideră funcţia ( ) ( )
2
: 0, , 18 ln . f f x x x ∞ → = − \
5p a) Să se determine intervalele de monotonie ale funcţiei f.
5p
b) Să se determine a∈\ pentru care ( ) ( ) , 0, . f x a x ≥ ∀ ∈ ∞
5p
c) Să se determine numărul de rădăcini reale ale ecuaţiei ( ) f x m = , unde m este un parametru real.

2. Se consideră funcţiile
1
: , ( )
3
a a
f f x
x a
→ =
− +
\ \ , unde a∈\.
5p a) Să se arate că, pentru orice a∈\, funcţia
a
f are primitive strict crescătoare pe \.

5p
b) Să se calculeze ( )
3
2
0
f x dx

.

5p c) Să se calculeze ( )
3
0
lim
a
a
f x dx
→∞

.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
4
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 004
5p 1. Să se arate că numărul
2
1 1
1 1 i i
 

 
− +
 
este real.
5p 2. Să se arate că vârful parabolei
2
5 1 y x x = + + este situat în cadranul III.
5p
3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia
1
9 10 3 1 0
x x−
− ⋅ + = .
5p 4. Să se determine probabilitatea ca, alegând un număr din mulţimea numerelor naturale de trei cifre,
acesta să aibă exact două cifre egale.
5p
5. Să se determine a∈\ pentru care vectorii ( 1) u ai a j = + +
G G G
şi (5 1) 2 v a i j = − − +
G G G
sunt
perpendiculari.
5p 6. Să se calculeze lungimea laturii BC a triunghiului ascuţitunghic ABC ştiind că 6 AB = , 10 AC = şi
că aria triunghiului ABC este egală cu 15 3 .

Varianta 4
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1


4 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 004

1. Se consideră matricea
1 2 2
2 2 1
A
−  
=
 

 
.
5p a) Să se calculeze rangul matricei A.
5p b) Să se demonstreze că det( ) 0
t
A A ⋅ = .
5p c) Să se determine o matrice nenulă ( )
3,2
B∈ _ M astfel încât
2
AB O = .
2. Se ştie că ( , ) G D este grup, unde (3, ) G = ∞ şi ( 3)( 3) 3 x y x y = − − + D . Se consideră funcţia
: (0, ) f G ∞ → , ( ) 3 f x x = + .
5p a) Să se calculeze 4 5 6 D D .
5p
b) Să se demonstreze că funcţia f este un izomorfism de grupuri, de la ( ) (0, ), ∞ ⋅ la ( ) , G D .
5p c) Să se demonstreze că dacă H este un subgrup al lui G care conţine toate numerele naturale 4 k ≥ ,
atunci H conţine toate numerele raţionale 3 q > .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

4 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 004

1. Se consideră funcţia { } ( )
( )
2
2
2 1
: \ 1, 0 , .
1
x
f f x
x x
+
− → =
+
\ \
5p a) Să se determine asimptotele graficului funcţiei f.
5p b) Să se demonstreze că funcţia f nu are puncte de extrem local.

5p c) Să se calculeze ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
2
lim 1 2 3 ...
n
n
f f f f n
→∞
+ + + + , unde
*
n∈` .

2. Se consideră şirul ( ) *
2
*
1
, ,
1
n
n n
n n
x
I I dx n
x

= ∈
+
∫ `
` .
5p a) Să se calculeze
1
I .
5p b) Să se arate că
*
1,
n
I n ≤ ∀ ∈` .
5p c) Să se calculeze lim
n
n
I
→∞
.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.

SUBIECTUL I (30p) – Varianta 005
5p 1. Să se calculeze
1 1
1 2 1 2 i i
+
+ −
.

5p
2. Să se rezolve în ] inecuaţia
2
10 12 0 x x − + ≤ .
5p
3. Să se determine inversa funcţiei bijective ( ) ( ) : 1, 0, f ∞ → ∞ ,
2
( ) 3log f x x = .
5p
4. Să se determine numărul funcţiilor { } { } : 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 f → cu proprietatea că (1) (4) f f = .
5p 5. Să se determine coordonatele vârfului D al paralelogramului ABCD ştiind că ( 2, 9), (7, 4), (8, 3) A B C − − − .
5p
6. Triunghiul ABC are
3
B
π
= şi lungimea razei cercului circumscris egală cu 1. Să se calculeze lungimea
laturii AC .


Varianta 5
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

5 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 005

1. Se consideră punctele (0, 6), (1, 4), ( 1, 8) A B C − şi matricea
1 1 1 1
0 1 1
6 4 8
M a
b
 
 
= −
 
 
, unde , a b∈\.
5p a) Să se arate că punctele , , A B C sunt coliniare.
5p b) Să se determine rangul matricei M în cazul 3, 0 a b = = .
5p c) Să se arate că dacă unul dintre minorii de ordin trei ai lui M , care conţin ultima coloană, este nul,
atunci rang( ) 2. M =
2. Pe mulţimea ] definim legea de compoziţie 5 6 6 6 x y xy x y ∗ = + + + .
5p a) Să se arate că legea “∗” este asociativă.
5p b) Să se determine elementele simetrizabile ale mulţimii ] în raport cu legea “∗”.
5p c) Să se rezolve ecuaţia
de 2009 ori
... 1
x
x x x x ∗ ∗ ∗ ∗ = −

.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

5 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 005
1. Se consideră funcţia ( ) ( )
( ) 2 1
: 0, , ln .
1
x
f f x x
x

∞ → = −
+
\
5p a) Să se calculeze derivata funcţiei f.
5p b) Să se determine punctele graficului funcţiei f în care tangenta la grafic este paralelă cu dreapta de
ecuaţie 9 2 y x = .

5p c) Să se arate că, dacă 1 x > , atunci
2( 1)
ln .
1
x
x
x


+


2. Se consideră funcţia ( ) ( )
2
1
: 0, , f f x
x
∞ → = \ şi şirul
1
( ) , (1) (2) ... ( ).
n n n
a a f f f n

= + + +
5p a) Să se arate că ( ) ( ) ( )
1
1 ( ), 0,
k
k
f k f x dx f k k
+
+ ≤ ≤ ∀ ∈ ∞

.

5p b) Să se calculeze ( )
1
lim ,
n
n
f x dx n
→∞


`.
5p c) Să se arate că şirul
1
( )
n n
a

este convergent.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
6
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 006
5p 1. Să se calculeze suma tuturor numerelor naturale de două cifre care se divid cu 11.
5p 2. Să se determine funcţia f de gradul al doilea ştiind că ( 1) 1, (0) 1, (1) 3 f f f − = = = .
5p 3. Să se rezolve în mulţimea ( ) 0,π ecuaţia sin3 sin x x = .
5p
4. Câte numere naturale de trei cifre distincte se pot forma cu elemente ale mulţimii { } 2, 4, 6,8 ?
5p 5. Se consideră triunghiul ABC cu vârfurile în (1, 2) A , (2, 2) B − şi (4, 6) C . Să se calculeze cos B .

5p 6. Să se calculeze lungimea razei cercului circumscris triunghiului ABC ştiind că
6
C
π
= şi 6 AB = .


Varianta 6
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

6 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 006

1. Se consideră permutarea
5
1 2 3 4 5
3 1 2 5 4
S
 
σ = ∈
 
 
.
5p
a) Să se calculeze
2009
σ .
5p b) Să se dea exemplu de o permutare
5
S τ ∈ astfel încât e τσ ≠ şi ( )
2
e τσ = .
5p c) Să se demonstreze că, pentru orice
5
S τ ∈ , există p

∈` astfel încât
p
e τ = .

2. Se consideră a∈^,
1
x ,
2
x ,
3
x ∈^ rădăcinile ecuaţiei
3 2
2 2 0 x x x a − + − = şi determinantul
1 2 3
3 1 2
2 3 1
x x x
x x x
x x x
∆ = .
5p a) Pentru 1 a = , să se determine
1 2
, x x şi
3
x .
5p b) Să se arate că, pentru orice a∈\, ecuaţia are o singură rădăcină reală.
5p c) Să se arate că valoarea determinantului ∆ nu depinde de a.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

SUBIECTUL III (30p) – Varianta 006
6 1. Se consideră funcţia ( ) ( )
ln
: 0, , .
x x
f f x e

∞ → = \
5p
a) Să se arate că ( ) ( )( ) 1 ln , 0. f x f x x x ′ = + ∀ >
5p b) Să se determine valoarea minimă a funcţiei f.
5p
c) Să se arate că funcţia f este convexă pe ( ) 0, ∞ .

2. Se consideră, pentru fiecare n

∈` , funcţiile
2
: ( 1, ) , ( )
1
n
n n
x
f f x
x
− ∞ → =
+
\ şi : ( 1, )
n
g − ∞ →\,

2 3 2 1
( ) 1 ... ( )
n
n n
g x x x x x f x

= − + − + − + .
5p a) Să se calculeze
1
2
0
( ) g x dx

.

5p
b) Să se arate că
1
*
0
1
0 ( ) ,
2 1
n
f x dx n
n
≤ ≤ ∀ ∈
+

` .

5p c) Să se calculeze
1 1 1 1 1
lim 1 ... , .
2 3 4 2 1 2 n
n
n n →∞
 
− + − + + − ∈
 

 
`

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
7
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 007
5p
1. Să se calculeze modulul numărului complex
8
7 4
i
z
i
+
=

.

5p 2. Să se determine valoarea maximă a funcţiei : f → R R, ( )
2
6 9 f x x x = − + − .
5p
3. Să se rezolve în mulţimea [ ) 0, 2π ecuaţia
1
sin
2
x = − .

5p 4. Să se determine n

∈` pentru care mulţimea { } 1, 2,..., n are exact 120 de submulţimi cu două elemente.
5p
5. Se ştie că, în triunghiul ABC , vectorii AB AC +
JJJG JJJG
şi AB AC −
JJJG JJJG
au acelaşi modul. Să se demonstreze că
triunghiul ABC este dreptunghic.
5p 6. Să se calculeze lungimea razei cercului înscris în triunghiul ABC care are lungimile laturilor egale cu
3, 4 şi 5.

Varianta 7
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1


7 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 007

1. Se consideră matricele ( )
1 2 3 4
0 1 2 3 , 0 0 0 1
0 0 1 2
A B
| |
|
= =
|
\ .
şi sistemul
2 3 4 3
2 3 2
2 1
x y z t
y z t
z t
+ + + = ¦
¦
+ + =
´
¦
+ =
¹
.
5p a) Să se determine rangul matricei A.
5p b) Să se determine mulţimea soluţiilor sistemului.
5p
c) Să se demonstreze că ecuaţia XA B = nu are soluţii ( )
1,3
X ∈M ^ .

2. Se consideră mulţimea
2 2
( )
2 2
k k
k k
G A k k
¦ ¹
| |
¦ ¦
= = ∈
| ´ `
|
¦ ¦ \ . ¹ )
] , şi pentru fiecare t ∈] notăm cu
( )
{ }
1
t
H A kt k = − ∈] . Se admite faptul că ( ) , G ⋅ este un grup, unde „⋅ ” este înmulţirea matricelor.
5p
a) Să se arate că , n p ∀ ∈] , ( ) ( ) ( 1) A n A p A n p ⋅ = + + .
5p b) Să se demonstreze că, pentru orice t ∈] ,
t
H este un subgrup al grupului ( , ) G ⋅ .
5p c) Să se demonstreze că grupurile ( , ) G ⋅ şi ( , ) + ] sunt izomorfe.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

7 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 007
1. Se consideră funcţia : (0, ) , ( ) ln f f x x ∞ → = \ şi şirul
*
*
1 1 1
( ) , 1 ... ln , .
2 3
n n
n
x x n n
n

= + + + + − ∀ ∈
`
`
5p a) Să se determine asimptotele graficului funcţiei f.
5p b) Să se arate că, pentru orice 0 k > , ( ) ( )
1 1
1
1
f k f k
k k
< + − <
+
.
5p
c) Să se arate că şirul ( ) *
n
n
x
∈`
este descrescător şi are termenii pozitivi.

2. Se consideră funcţiile ( ) : 1, f − ∞ →\, ( )
( )
2
2
1 ( 1)
x
f x
x x
=
+ +
şi : ( 1, ) , F − ∞ →\

2
( ) ln( 1) ln( 1) arctg F x a x b x c x = + + + + , unde , , a b c sunt parametri reali.
5p a) Să se determine , , a b c astfel încât F să fie o primitivă a funcţiei f .
5p
b) Să se calculeze
1
0
( ) f x dx

.
5p c) Să se studieze monotonia funcţiei F , în cazul în care F este primitivă a funcţiei f .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.

SUBIECTUL I (30p) – Varianta 008
5p
1. Să se rezolve în mulţimea numerelor complexe ecuaţia
2
4 z = − .
5p
2. Se consideră funcţia : f → R R, ( )
2
f x ax x c = + + . Ştiind că punctele ( ) 1, 2 A şi ( ) 0,3 B aparţin
graficului funcţiei f , să se determine numerele reale a şi c.
5p 3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia
3
7 1 1 x x + − = .
5p 4. Câte numere naturale de patru cifre distincte se pot forma cu cifre din mulţimea { } 1,3,5, 7,9 ?
5p
5. Se consideră paralelogramul ABCD şi punctele E şi F astfel încât , 2 AE EB DF FE = =
JJJG JJJG JJJG JJJG
. Să se
demonstreze că punctele , A F şi C sunt coliniare.
5p 6. Fie triunghiul ABC. Să se calculeze lungimea înălţimii corespunzătoare laturii BC ştiind că
13, 14 AB AC = = şi 15 BC = .

Varianta 8
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

8 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 008

1. Se consideră matricea
3
1 1 1
1 1 1 ( )
1 1 1
A
− −  
 
= − − ∈
 
− −
 
\ M .
5p a) Să se calculeze ( ) det A .
5p
b) Să se arate că
2 2
2
3
2 1 2 2
3 3
n n
n
A A I
− +
= + , pentru orice n

∈` .
5p
c) Să se determine
1
A

.

2. Se consideră a∈\ şi ecuaţia
3
0 x x a − + = , cu rădăcinile complexe
1 2 3
, , x x x .
5p a) Să se calculeze
1 2 3
( 1)( 1)( 1) x x x + + + .
5p b) Să se determine
2
x şi
3
x ştiind că
1
2 x = .
5p c) Să se determine a∈\ pentru care
1 2 3
, , x x x sunt numere întregi.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

8 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 008

1. Se consideră funcţia : f → \ \, ( ) cos f x x x = + şi şirul ( ) ( )
0 1
, 0, , .
n n n
n
x x x f x n
+

= = ∀ ∈
`
`
5p a) Să se arate că funcţia f este crescătoare pe \.
5p
b) Să se arate că 0 ,
2
n
x n
π
≤ ≤ ∀ ∈` .
5p
c) Să se arate că şirul ( )
1
n
n
x

este convergent la
2
π
.

2. Se consideră şirul de numere reale ( )
n
n
I
∈`
, definit de
0
2
I
π
= şi
2
*
0
cos ,
n
n
I x dx n
π
= ∈

` .
5p a) Să se calculeze
1
I .
5p
b) Să se arate că şirul ( )
n
n
I
∈`
este descrescător.
5p c) Să se arate că
1
,
2
n n
nI I n


π
= ∀ ∈` .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.

SUBIECTUL I (30p) – Varianta 009
5p 1. Să se determine numărul natural x pentru care 1 3 5 225 x + + + + = … .
5p 2. Să se determine valorile parametrului real m ştiind că graficul funcţiei : , f →
( )
2
2 f x x mx m = + − intersectează axa Ox în două puncte situate la distanţa 3 .
5p 3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia
( )
1
2
log 2 1
x
x
− +
+ = .
5p 4. Să se arate că
3 15
17 17
C C >
5p
5. Fie hexagonul regulat ABCDEF de latură 4 . Să se calculeze modulul vectorului AC BD +

.
5p 6. Să se arate că
2 2 2
91
sin 1 sin 2 ... sin 90
2
+ + + =
Varianta 9
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

9 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 009

1. Fie ( ) ( ) ( ) , , , , ,
A A B B C C
A x y B x y C x y trei puncte din plan şi matricea ( )
3
1
1
1
A A
B B
C C
x y
M x y
x y
| |
|
= ∈
|
|
\ .
\ M .
5p a) Să se arate că, dacă , , A B C se află pe dreapta de ecuaţie 2 y x = , atunci ( ) det 0 M = .
5p
b) Să se arate că, dacă triunghiul ABC este dreptunghic şi are catetele de lungime 1, atunci ( ) det 1 M = ± .

5p c) Să se arate că, dacă matricea M este inversabilă, atunci suma elementelor matricei
1
M

este 1.

2. Se consideră mulţimea de matrice ,
3
a b
A a b
b a
¦ ¹ | | ¦ ¦
= ∈
´ ` |

¦ ¦ \ . ¹ )
] .
5p a) Să se arate că, dacă X A ∈ şi Y A ∈ , atunci X Y A + ∈ .
5p b) Să se arate că, dacă X A ∈ , Y A ∈ şi
2
XY O = , atunci
2
X O = sau
2
Y O = .
5p c) Admitem cunoscut faptul că A este inel în raport cu adunarea şi înmulţirea matricelor. Să se determine
elementele inversabile ale acestui inel.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

9 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 009
1. Se consideră funcţia ( ) : , sin f f x x x → = − \ \ .
5p a) Să se arate că funcţia f este crescătoare.
5p
b) Admitem că pentru fiecare n∈` ecuaţia ( ) f x n = are o soluţie unică
n
x . Să se arate că şirul

*
( )
n
n
x
∈`
este nemărginit.
5p c) Să se calculeze lim
n
n
x
n →∞
, unde şirul ( )
1
n
n
x

a fost definit la b).

2. Fie funcţiile [ )
1
, : 0,1 , ( ) , ( )
1 1
n
n n
x
f g f x g x
x x
→ = =
− −
\ , unde
*
n∈` .
5p
a) Să se calculeze
1
2
2
0
( ( ) ( )) f x g x dx −

.
5p b) Să se arate că
1
*
2
0
1
0 ( ) ,
2
n
n
g x dx n ≤ ≤ ∀ ∈

` .
5p
c) Să se arate că
2 3
1 1 1 1
lim ... ln 2
1 2
2 2 3 2 2
n
n
n
→∞
 
+ + + + =
 

⋅ ⋅ ⋅  
.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
10
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 010
5p
1. Ştiind că z ∈^ şi că
2
1 0 z z + + = , să se calculeze
4
4
1
z
z
+ .
5p
2. Să se determine funcţia f de gradul întâi, pentru care ( ) ( ) ( ) 2 1 f f x f x = + , oricare ar fi x∈\.
5p 3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia ( ) lg 1 lg9 1 lg x x + − = − .

5p 4. Să se determine numărul termenilor raţionali din dezvoltarea
( )
10
3
3 3 + .
5p 5. Să se determine coordonatele centrului de greutate al triunghiului ABC , ştiind că ( 1, 0), (0, 2), (2, 1) A B C − − .
5p
6. Să se arate că unghiul vectorilor 5 4 u i j = −
G G G
şi 2 3 v i j = +
G G G
este obtuz.

Varianta 10
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

10 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 010

1. Se consideră permutările
3
, e S α∈ ,
1 2 3
1 2 3
e
 
=
 
 
,
1 2 3
3 1 2
 
α =
 
 
.
5p
a) Să se calculeze
3
α .
5p b) Să se rezolve ecuaţia
2009
x e α ⋅ = ,
3
x S ∈ .
5p c) Să se demonstreze că, oricare ar fi ordinea factorilor, produsul tuturor permutărilor din
3
S este
permutare impară.

2. Fie inelul [ ] { }
, i a bi a b = + ∈ ] ] .
5p a) Să se dea exemplu de un număr complex z astfel încât [ ] z i ∉] şi [ ]
2
z i ∈] .
5p b) Să se determine elementele inversabile ale inelului [ ] i ] .
5p c) Să se arate că mulţimea ( ) ( ) { }
, H m n m n i m n = + + − ∈] este parte stabilă a lui [ ] i ] în raport
cu înmulţirea.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

10 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 010
1. Se consideră funcţia : f → \ \, ( )
( )
2
arctg ln 1 f x x x x = − + .
5p a) Să se arate că funcţia f este convexă pe \.
5p b) Să se arate că funcţia ' f este mărginită.
5p c) Să se demonstreze că ( ) 0, f x x ≥ ∀ ∈\.

2. Se consideră şirul ( )
1
*
1 2
0
, ,
1
n
n n
n n
x
I I dx n
x

= ∀ ∈
+

` .
5p a) Să se calculeze
1
I .
5p
b) Să se arate că
*
1
,
1
n
I n
n
≤ ∀ ∈
+
` .
5p c) Să se calculeze lim
n
n
I
→∞
.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
11
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 011
5p 1. Să se determine , a b∈\ ştiind că numerele 2, , a b sunt în progresie geometrică şi 2, 17, a sunt în
progresie aritmetică.
5p
2. Să se rezolve ecuaţia ( ) ( ) 0 f f x = , ştiind că : , ( ) 3 2 f f x x → = − + \ \ .
5p
3. Să se rezolve în mulţimea [ ) 0, 2π ecuaţia tg( ) 1 2tg . x x − = −
5p
4. Să se determine numărul funcţiilor { } { } : 0,1, 2 0,1, 2 f → care verifică relaţia (2) 2 f = .
5p
5. Se consideră triunghiul ABC şi punctele , D E astfel încât 2 , 2 AD DB AE EC = =
JJJG JJJG JJJG JJJG
. Să se arate că
dreptele DE şi BC sunt paralele.

5p 6. Să se calculeze lungimea razei cercului circumscris triunghiului ABC , dacă ,
4
A
π
=
6
B
π
= şi 6. AB =

Varianta 11
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

11 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 011

1. Pentru , , , a b c d ∈\, se consideră matricea
a b c d
b a d c
A
c d a b
d c b a
 
 
− −
=
 
− −
 
 
− −
 
şi matricea transpusă .
t
A
5p
a) Pentru 1 a c = = şi 0 b d = = , să se calculeze det ( ) A .
5p
b) Să se arate că
4
t
A A I ⋅ = α⋅ , unde
2 2 2 2
a b c d α = + + + .
5p c) Să se demonstreze că dacă
4
A O ≠ , atunci A este inversabilă.

2. Se consideră , , a b c∈\ şi polinomul
3 2
, f X aX bX c = + + + cu rădăcinile
1 2 3
, , x x x ∈^, astfel
încât
1 2 3
1, 1, 1. x x x ≤ ≤ ≤
5p a) Să se demonstreze că 3. a ≤
5p b) Să se arate că, dacă 0 c < , polinomul are cel puţin o rădăcină reală în intervalul ( ) 0, ∞ .
5p c) Să se arate că, dacă 1, 1, a c = = − atunci 1. b = −

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

11 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 011
1. Se consideră funcţia { } ( )
| |
1
: 2 , .
2
x
f f x e
x
− − → =
+
\ \
5p a) Să se studieze derivabilitatea funcţiei f în punctul
0
0 x = .
5p b) Să se determine punctele de extrem local ale funcţiei f .
5p
c) Să se determine numărul de rădăcini reale ale ecuaţiei ( ) f x m = , unde m este un parametru real.

2. Se consideră funcţiile ( )
3
: , sin
6
x
f f x x x → = − + \ \ şi ( ] : 0,1 g →\ , ( )
1
sin
x
t
g x dt
t
=

.
Se admite cunoscut faptul că ( ) 0, 0. f x x ≥ ∀ ≥
5p
a) Să se calculeze
1
0
( ) f x dx

.
5p b) Să se arate că funcţia g este strict descrescătoare.
5p
c) Să se arate că ( )
0
0
lim 0,9
x
x
g x

>
> .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
12
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 012
5p
1. Să se calculeze
1 1
1 1 i i
+
+ −
.

5p 2. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia
1 2 7
2 3 6
x x
x x
+ +
+ =
+ +
.

5p 3. Să se rezolve în mulţimea [ ) 0, 2π ecuaţia
1
cos 2 .
2
x =

5p 4. Să se determine 0 a > ştiind că termenul din mijloc al dezvoltării
12
3
4
1
a
a
 
+
 
 
este egal cu 1848.
5p 5. Să se determine ecuaţia simetricei dreptei : 2 3 1 0 d x y − + = faţă de punctul ( 3, 4) A − .
5p 6. Ştiind că ctg 3 x = , să se calculeze ctg2x .

Varianta 12
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

12 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 012

1. Se consideră polinoamele [ ] , f g X ∈\ ,
2
1 f X X = + + , cu rădăcinile complexe
1 2
, x x şi

2
g aX bX c = + + , cu 0 a ≠ . Fie matricele ( )
3
, A V ∈M ^ ,
c b a
A a c b
b a c
 
 
=
 
 
şi
1 2
2 2
1 2
1 1 1
1
1
V x x
x x
 
 
=
 
 
 
.
5p a) Să se arate că
2 1
det ( ) 3( ) V x x = − .
5p
b) Să se arate că
1 2
1 1 2 2
2 2
1 1 2 2
(1) ( ) ( )
(1) ( ) ( )
(1) ( ) ( )
g g x g x
A V g x g x x g x
g x g x x g x
 
 
⋅ =
 
 
 
.
5p c) Să se arate că det ( ) 0 A = dacă şi numai dacă 0 a b c + + = sau a b c = = .

2. Se consideră funcţia
5 5
: f → ] ] ,
4
ˆ
( ) 4 f x x x = + .
5p a) Să se calculeze
ˆ
(0) f şi
ˆ
(1) f .
5p b) Să se arate că funcţia f nu este surjectivă.
5p
c) Să se descompună polinomul
4
5
ˆ
4 [ ] X X X + ∈] în factori ireductibili peste
5
] .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

12 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 012


5p
1. Se consideră funcţia ( ) ( )
( ) ln 1
: 0, ,
x
f f x
x
+
∞ → = \ .
a) Să se arate că şirul ( )
1
n
n
x

unde ( )
1 1 1 1 1 1
1 ...
2 2 3 3
n
x f f f f
n n
     
= + + + +
     
     
este divergent.
5p b) Să se calculeze lim ( )
x
f x
→∞
.
5p c) Să se arate că funcţia f este descrescătoare.


5p
2. Se consideră funcţia ( ) ( )
1
1
0
: 1, ,
t x
f f x e t dt
− −
∞ → =

\ .
a) Să se calculeze (2) f .
5p b) Să se demonstreze relaţia
1
( ) , 1 f x x
x
≤ ∀ > .

5p c) Să se demonstreze relaţia ( ) ( )
1
1 , 1 f x xf x x
e
+ = − ∀ > .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
13
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 013
5p
1. Să se arate că numărul
2 2
(1 3) (1 3) i i + + − este număr întreg.
5p 2. Să se rezolve în × \ \ sistemul de ecuaţii
4
3
x y
xy
+ = ¦
´
=
¹
.

5p 3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia
( )
6 2 1 x x = − − .

5p 4. Să se determine termenul care nu conţine pe x din dezvoltarea
9
2
1
x
x
| |
+
|
\ .
.
5p 5. Să se calculeze distanţa de la punctul (3, 0) A la dreapta : 3 4 1 0 d x y − + = .
5p
6. Triunghiul ABC are 4, 5 AB BC = = şi 6 CA = . Să se arate că ( ) ( ) 2 . m B m C = ) )

Varianta 13
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

13 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 013

1. Se consideră sistemul de ecuaţii
1
3
3
x y z
x y z
mx y z m
− + = ¦
¦
+ + =
´
¦
+ + =
¹
, unde m∈\. Pentru fiecare m∈\, notăm cu
m
S
mulţimea soluţiilor reale ale sistemului.
5p a) Să se determine m∈\ pentru care sistemul are soluţie unică.
5p b) Să se arate că pentru orice m∈\ sistemul este compatibil.
5p
c) Să se determine
{ }
2 2 2
1
min ( , , ) x y z x y z S + + ∈ .

2. Se consideră matricele
0 1
1 0
A
| |
=
|

\ .
,
0 1
1 1
B
| |
=
|

\ .
,
2
1 0
0 1
I
| |
=
|
\ .
, C A B = ⋅ şi mulţimea
( ) ( )
{ } 2
det 1 G X X = ∈ = M ^ .
5p a) Să se verifice că
4 6
2
. A B I = =
5p
b) Să se arate că ( ) , G ⋅ este un subgrup al grupului multiplicativ al matricelor inversabile de ordin doi,
cu elemente numere complexe.
5p c) Să se demonstreze că
2
n
C I ≠ , pentru orice n

∈` .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

13 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 013

1. Se consideră funcţia : f → \ \, ( )
3 3 2
3 4, f x x x x = + − ∀ ∈\ .
5p a) Să se determine asimptota oblică a graficului funcţiei f spre ∞ .
5p
b) Să se arate că ( ) ( ) { }
2 2
' 2 , 2, 1 f x f x x x x = + ∀ ∈ − − \ .
5p c) Să se determine derivatele laterale ale funcţiei f în punctul
0
2. x = −

2. Pentru
*
n∈` se consideră funcţia ( ) ( )
0
: 0, , , 0
x
n t
n n
F F x t e dt x

∞ → = >

\ .
5p a) Să se calculeze ( )
1
, 0 F x x > .
5p b) Să se determine punctele de inflexiune ale graficului funcţiei
n
F .
5p c) Să se calculeze
2
lim ( )
x
F x
→∞
.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
14
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 014
5p 1. Să se calculeze
1 2 3 99
lg lg lg ... lg
2 3 4 100
+ + + + .
5p 2. Să se determine a

∈\ pentru care ( )
2
3 0 a x ax a − − − < , oricare ar fi x∈\.
5p 3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia
3 3
8 9 4 x x − = − .
5p 4. Să se determine numărul elementelor unei mulţimi ştiind că aceasta are exact 45 de submulţimi cu
două elemente.
5p 5. Să se determine ecuaţia dreptei AB ştiind că (2, 3) A şi ( 5, 4) B − .

5p 6. Triunghiul ABC ascuţitunghic are 2 3 AC = şi lungimea razei cercului circumscris egală cu 2. Să se
determine măsura unghiului B.

Varianta 14
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1


14 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 014

1. Se consideră matricea 2 2 2
3 3 3
a b c
A a b c
a b c
 
 
=
 
 
, unde , , a b c

∈\ .
5p a) Să se calculeze rangul matricei A.
5p
b) Să se arate că există d ∈\ astfel încât
2
A dA = .
5p
c) Să se arate că există matricele ( )
3,1
K M ∈ \ şi ( )
1,3
L M ∈ \ astfel încât A K L = ⋅ .

2. Se consideră numărul 3 a i = − ∈^ şi polinomul [ ] f X ∈_ ,
4 2
4 16 f X X = − + .
5p
a) Să se arate că ( ) 0. f a =
5p b) Să se determine rădăcinile polinomului f.
5p
c) Să se arate că polinomul f este ireductibil în [ ] X _ .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

14 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 014

1. Pentru
*
, 3 n n ∈ ≥ ` se consideră funcţia ( ) : , sin
n
n n
f f x x → = \ \ şi se notează cu
n
x abscisa
punctului de inflexiune din intervalul 0,
2
π  
 
 
, al graficului funcţiei
n
f .
5p
a) Să se arate că ( ) ( )
2 2 ''
1 sin sin , , 3
n n
n
f x n n x n x n n
− ∗
= − − ∀ ∈ ≥ ` şi x∈\.

5p b) Să se arate că
1
sin , 3
n
n
x n
n

= ≥ .
5p c) Să se calculeze lim ( )
n n
n
f x
→∞
.

2. Se consideră a∈\ şi funcţiile , : f F → \ \, ( ) ( )
3 2
2 2 2
3 5
, .
( 1) 1 1
x x a x ax
f x F x
x x x
− + + +
= =
+ + +

5p a) Să se arate că funcţia F este o primitivă a funcţiei f .
5p b) Pentru 2 a = , să se determine aria suprafeţei plane cuprinsă între graficul functiei f, axa Ox şi
dreptele 1 x = şi 2 x = .
5p c) Să se determine a astfel încât
2 0
0 2
( ) ( ) 2 F x dx F x dx

− =
∫ ∫
.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
15
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 015

5p 1. Să se calculeze
( ) ( ) 3 3 3
log 5 7 log 5 7 log 2 − + + − .
5p

2. Să se determine funcţia de gradul al doilea al cărei grafic este tangent la axa Ox în punctul (1, 0) şi
trece prin punctul (0, 2) .
5p
3. Să se rezolve în mulţimea [ ) 0, 2π ecuaţia sin cos 0 x x + = .
5p
4. Câte numere naturale de patru cifre se pot forma cu elemente ale mulţimii { } 1, 3, 5, 7, 9 ?
5p 5. Să se determine ecuaţia dreptei care conţine punctul ( 2, 2) A − şi este paralelă cu dreapta determinată de
punctele (2,1) C , ( 1, 3) D − − .

5p 6. Fie
3
,
2
π
α π
 

 
 
astfel încât
5
cos
13
α = − . Să se calculeze sinα .

Varianta 15
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

15 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 015

1. Fie , , a b c∈] şi matricea
a b c
A c a b
b c a
| |
|
=
|
|
\ .
.
5p a) Să se calculeze ( ) det A .
5p
b) Să se arate că dacă 0 a b c + + ≠ şi A nu este inversabilă în ( )
3
_ M , atunci a b c = = .
5p c) Să se arate că sistemul de ecuaţii liniare
1
2
1
2
1
2
ax by cz x
cx ay bz y
bx cy az z
¦
+ + =
¦
¦
¦
+ + =
´
¦
¦
+ + =
¦
¹
admite numai soluţia 0 x y z = = = .

2. Se consideră polinomul [ ] f X ∈\ ,
4 2
5 5 f X X = − + , cu rădăcinile
1 2 3 4
, , , x x x x ∈^.
5p
a) Să se calculeze
1 2 3 4
1 1 1 1
x x x x
+ + + .
5p b) Să se arate că polinomul f are toate rădăcinile reale.
5p c) Să se arate că dacă g este un polinom cu coeficienţi reali care are proprietatea că pentru orice x real
( ) ( ) g x f x ≤ , atunci există [ 1, 1] a∈ − astfel încât . g af =

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

15 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 015
1. Pentru fiecare , 3 n n ∈ ≥ ` , se consideră funcţia :[0, ) , ( ) 1
n
n n
f f x x nx ∞ → = − + \ .
5p
a) Să se arate că
n
f este strict descrescătoare pe [ ] 0;1 şi strict crescătoare pe [ ) 1;∞ .
5p
b) Să se arate că ecuaţia ( ) 0, 0
n
f x x = > are exact două rădăcini (0,1)
n
a ∈ şi (1, )
n
b ∈ ∞ .
5p c) Să se calculeze lim
n
n
a
→∞
, unde
n
a s-a definit la punctul b).
2. Se consideră şirul ( )
n
n
I
∈`
, unde
1
0
2
0
1
1
I dx
x
=
+

şi
1
*
2
0
,
1
n
n
x
I dx n
x
= ∈
+

` .
5p a) Să se arate că
0
.
4
I
π
=
5p b) Să se arate că
2 2 2
1
, , 2
2 1
n n
I I n n
n

= − ∀ ∈ ≥

` .

5p c) Să se arate că ( )
1
0
1 1 1 1
lim 1 ... 1 .
3 5 7 2 1
n
n
I
n

→∞
 
− + − + + − =
 

 


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
16
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 016
5p
1. Să se calculeze modulul numărului complex
2
2
i
z
i

=
+
.
5p
2. Să se determine a∈\ pentru care
2
2 0, x ax + + ≥ oricare ar fi numărul real x .

5p 3. Să se rezolve în intervalul [ ] 1,1 − ecuaţia
1
arcsin arcsin
2 3
x + =
π
.

5p 4. Să se rezolve ecuaţia
8 10
n n
C C = , , 10 n n ∈ ≥ ` .

5p 5. Să se afle măsura celui mai mare unghi al triunghiului ABC ştiind că ( ) ( ) ( ) 2, 2 , 2, 3 , 2, 3 A B C − − .

5p 6. Fie ,
2
π
α π
 

 
 
astfel încât
3
sin
5
α = . Să se calculeze sin 2α .

Varianta 16
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

16 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 016

1. Se consideră mulţimea , , 0
0 1
a b
G X a b a
¦ ¹
| | ¦ ¦
= = ∈ >
´ ` |
\ . ¦ ¦
¹ )
\ .
5p a) Să se arate că dacă , A B G ∈ , atunci AB G ∈ .
5p b) Să se găsească două matrice , C D G ∈ pentru care CD DC ≠ .
5p c) Să se arate că dacă A G ∈ , atunci
2
2
I A A G − + ∈ .

2. Se consideră , , a b c∈_ şi polinomul
3 2
f X aX bX c = + + + .
5p a) Să se determine , , a b c astfel încât polinomul f să aibă rădăcinile
1 2
1 x x = = şi
3
2 x = − .
5p
b) Să se arate că dacă f are rădăcina 2 , atunci f are o rădăcină raţională.
5p c) Să se arate că dacă , , a b c∈], iar numerele (0) f şi (1) f sunt impare, atunci polinomul f nu are
rădăcini întregi.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

16 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 016

1. Se consideră funcţia : f → \ \, ( )
{ }
2
2
1
sin , \ 0
0 , 0
x x
f x
x
x
¦

¦
=
´
¦
=
¹
\
.
5p a) Să se arate că funcţia f este derivabilă pe \.
5p b) Să se calculeze lim '( ).
x
f x
→∞

5p c) Să se demonstreze că funcţia f este mărginită pe \.

2. Pentru fiecare
*
n∈` se consideră funcţia :[0,1] , ( ) (1 )
n
n n
f f x x → = − \ .
5p
a) Să se calculeze
1
2
0
( ) f x dx

.
5p
b) Să se arate că
1
0
1
( )
( 1)( 2)
n
xf x dx
n n
=
+ +

, oricare ar fi n

∈` .

5p
c) Să se calculeze
1
0
lim
n
n
x
f dx
n →∞
| |
|
\ .

.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
17
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 017
5p
1. Să se arate că numărul
( )
3
1 3 i + este întreg.
5p
2. Să se determine imaginea funcţiei
2
: , ( ) 2 f f x x x → = − + \ \ .

5p 3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 2 1 5 x − + = .

5p
4. Să se determine probabilitatea ca, alegând un număr ab din mulţimea numerelor naturale de două
cifre, să avem 4 a b + = .
5p 5. Să se determine ecuaţia dreptei care trece prin punctul ( 1,1) A − şi este perpendiculară pe dreapta
: 5 4 1 0 d x y − + = .

5p 6. Să se calculeze perimetrul triunghiului ABC ştiind că 6 AB = ,
4
B
π
= şi
6
C
π
= .

Varianta 17
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

17 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 017

1. Se consideră matricele
1 3
0 1
A
 
=
 

 
şi
3 8
1 3
B
− −  
=
 
 
.
5p
a) Să se calculeze
2 2
A B − .
5p b) Să se calculeze
2 3 4
2
det( ) I A A A A + + + + .

5p c) Să se arate că ecuaţia
2
2
X I = are o infinitate de soluţii în ( )
2
M ] .

2. Se consideră polinoamele [ ] , f g X ∈_ ,
4 3 2
1 f X X X X = + + + + , cu rădăcinile
1 2 3 4
, , , x x x x ∈^
şi
2
1 g X = − .
5p a) Să se determine restul împărţirii polinomului f la polinomul g.
5p b) Să se calculeze ( ) ( ) ( ) ( )
1 2 3 4
1 1 1 1 x x x x − ⋅ − ⋅ − ⋅ − .
5p
c) Să se calculeze ( ) ( ) ( ) ( )
1 2 3 4
g x g x g x g x ⋅ ⋅ ⋅ .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

17 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 017

1. Se consideră şirul ( ) *
n
n
x
∈`
, unde ( )
1
0,1 x ∈ şi
5
*
1
3
,
4
n n
n
x x
x n
+
+
= ∀ ∈` .

5p a) Să se arate că ( )
*
0,1 , .
n
x n ∈ ∀ ∈`
5p
b) Să se arate că şirul ( ) *
n
n
x
∈`
este convergent.

5p
c) Să se arate că
2
9
lim
16
n
n
n
x
x
+
→∞
= .
2. Se consideră o funcţie : f → \ \, cu proprietatea că ( ) sin , . xf x x x = ∀ ∈\
5p a) Să se calculeze
2
0
( ) . x f x dx
π


5p b) Să se arate că funcţia f este integrabilă pe intervalul 0,
2
π  
 
 
.

5p c) Să se arate că ( )
1
2
cos1 f x dx
π


.Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
18
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 018
5p
1. Să se rezolve în mulţimea numerelor complexe ecuaţia
2
2 4 0 x x − + = .

5p 2. Să se afle valoarea minimă a funcţiei : f → \ \,
2
( ) 3 2 f x x x = − + .

5p 3. Să se rezolve în intervalul [ ] 1,1 − ecuaţia
1
arcsin arccos
2 2
x
π
+ = .

5p 4. Care este probabilitatea ca, alegând un număr k din mulţimea { } 0,1, 2,..., 7 , numărul
7
k
C să fie prim.
5p
5. Să se determine a∈\ pentru care vectorii 3 u ai j = +
G G G
şi ( ) 4 4 v i a j = + +
G G G
sunt coliniari.

5p 6. Să se calculeze
( )
AB AC BC ⋅ +
JJJG JJJG JJJG
, ştiind că ( 3, 4) A − , (4, 3) B − şi (1, 2) C .

Varianta 18
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

18 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 018

1. Se consideră matricea
3
0 0 0
1 0 0 ( )
1 1 0
A
 
 
= ∈
 
 
\ M .

5p a) Să se calculeze
3
A .
5p b) Să se afle rangul matricei
3
t
I A A + + .
5p c) Să se determine inversa matricei
3
I A + .

2. Se consideră , a b∈\ şi polinomul
3 2
4 20 f X aX X b = + + + , cu rădăcinile
1 2 3
, , x x x ∈^ .
5p a) Să se determine
1 2 3
, , x x x în cazul 2, 0 a b = = .
5p
b) Să se demonstreze că
2 2 2 2
1 2 1 3 2 3
( ) ( ) ( ) 8(4 15) x x x x x x a − + − + − = − .
5p c) Să se determine , a b astfel încât polinomul f să aibă o rădăcină dublă egală cu a − .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

18 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 018
1. Se consideră funcţia
2 1
:[0, ) [0, ), ( )
2
x
f f x
x
+
∞ → ∞ =
+
şi şirul ( )
n n
x
∈`
dat de
0 1
2, ( ), .
n n
x x f x n
+
= = ∀ ∈`
5p a) Să se determine asimptotele graficului funcţiei f.
5p b) Să se arate că şirul ( )
n n
x
∈`
, are limita 1.
5p c) Să se arate că şirul ( )
n n
y
∈`
dat de
0 1 2
... ,
n n
y x x x x n = + + + + − este convergent.

2. Se consideră funcţiile : , ( ) 1 cos f f x x → = + \ \ şi ( ) ( )
0
: ,
x
F F x x f t dt → =

\ \ .
5p
a) Să se calculeze
2
0
( ) f x dx
π

.
5p b) Să se arate că F este funcţie pară.
5p c) Să se determine intervalele de monotonie ale funcţiei F .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
19
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 019
5p
1. Să se ordoneze crescător numerele
3 4
3, 5, 8 .
5p

2. Să se determine funcţia : f → \ \ ştiind că graficul său şi graficul funcţiei : g → \ \ , ( ) 3 3 g x x = − +
sunt simetrice faţă de dreapta 1 x = .
5p
3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia
2 1 1
3 10 3 27 0
x x + +
− ⋅ + = .
5p 4. Să se determine probabilitatea ca, alegând un număr din mulţimea numerelor naturale de trei cifre, acesta
să aibă toate cifrele pare.
5p 5. Să se determine ecuaţia medianei duse din vârful A al triunghiului ABC , unde (1, 2) A , (2, 3) B şi (2, 5) C − .
5p 6. Să se arate că
ctg1 tg1
ctg 2
2

= .

Varianta 19
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

19 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 019

1. Se consideră sistemul
1
0
0
0
x y z t
x y z t
x y z t
x y z t
+ + + = ¦
¦
− + + =
¦
´
+ − + =
¦
¦ + + − =
¹
şi A matricea sistemului.
5p a) Să se calculeze ( ) det A .
5p b) Să se rezolve sistemul.
5p
c) Să se determine
1
A

.

2. Fie polinomul [ ]
4 3 2
2 2 1 f X X aX X X = + + − + ∈\ şi
1 2 3 4
, , , x x x x ∈^ rădăcinile sale.
5p
a) Să se calculeze
1 2 3 4
1 1 1 1
x x x x
+ + + .
5p b) Să se arate că ( )
2
2
1 1
2 2 , f x x x x a x
x x

(
| | | |
= − + − + + ∀ ∈ (
| |
\ . \ . (
¸ ¸
\ .
5p c) Să se determine a∈\ pentru care toate rădăcinile polinomului f sunt numere reale.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

19 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 019
1. Se consideră funcţia ( )
2
: 2, 2 , ( ) ln
2
x
f f x
x
+
− → =

\ .
5p a) Să se determine asimptotele graficului funcţiei f.
5p b) Să se determine punctele de inflexiune ale graficului funcţiei f.
5p c) Să se calculeze
1
lim ,
a
x
x f
x →∞
 
 
 
unde a este un număr real.

2. Se consideră funcţia
3 2
2
2 5 8
: , ( ) , .
4
x x x
f f x x
x
− + − +
→ = ∀ ∈
+
\ \ \
5p a) Să se calculeze ( )
1
0
f x dx

.
5p
b) Să se calculeze
4
2
1
( ( ) 2) . x f x dx + −


5p c) Ştiind că funcţia f este bijectivă, să se calculeze ( )
2
1
4
5
f x dx


.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
20
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 020
5p
1. Să se arate că
( ) 3
2 log 4, 5 ∈ .
5p
2. Să se rezolve în mulţimea numerelor complexe ecuaţia
2
2 2 0 x x − + = .
5p 3. Să se rezolve în [0, 2 ) π ecuaţia sin cos 1 x x + = − .
5p 4. Să se calculeze
4 4 4
4 5 6
C C C + + .
5p 5. Pe laturile AB şi AC ale triunghiului ABC se consideră punctele M, respectiv N astfel încât
4 AM MB =
JJJJG JJJG
şi MN BC . Să se determine m∈R astfel încât CN mAC =
JJJG JJJG
.
5p 6. Să se calculeze perimetrul triunghiului OAB , ştiind că (0, 0) O , ( 1, 2) A − şi ( 2, 3) B − .

Varianta 20
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

20 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 020

1. Se consideră triunghiul ABC, cu laturile AB c = , BC a = , CA b = şi sistemul
ay bx c
cx az b
bz cy a
+ = ¦
¦
+ =
´
¦
+ =
¹
.
5p a) Să se rezolve sistemul în cazul 3, 4, 5. a b c = = =
5p b) Să se demonstreze că, pentru orice triunghi, sistemul are soluţie unică.
5p c) Ştiind că soluţia sistemului este ( )
0 0 0
, , x y z , să se demonstreze că ( )
0 0 0
, , 1, 1 x y z ∈ − .

2. Se consideră mulţimea
3
,
a b
G a b
b a
¦ ¹
| |
= ∈
´ ` |
\ .
¹ )
] .
5p a) Să se determine numărul elementelor mulţimii G.
5p b) Să se arate că AB G ∈ , pentru orice , A B G ∈ .
5p c) Să se determine numărul matricelor din mulţimea G care au determinantul nul.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

20 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 020
1. Se consideră funcţia ( )
2
: , 2 3 2 5.
x
f f x e x x → = + − + \ \
5p
a) Să se demonstreze că funcţia f este strict crescătoare pe [ ) 0, ∞ .
5p b) Să se arate că funcţia f nu este surjectivă .
5p
c) Să se calculeze
( )
( )
'
lim
x
f x
f x →∞
.

2. Se consideră funcţia [ )
2 3
1
: 0, , ( )
(1 )(1 )
f f t
t t
∞ → =
+ +
\ .

5p a) Să se calculeze
1
3
0
( 1) ( ) t f t dt +

.

5p b) Să se arate că ( ) ( )
1
3
1
1
, 0.
x
x
f t dt t f t dt x = ∀ >
∫ ∫


5p c) Să se calculeze ( )
1
lim
x
x
x
f t dt
→∞

.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
21
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 021

5p 1. Să se rezolve în mulţimea numerelor complexe ecuaţia
2
8 25 0 x x − + = .
5p

2. Să se determine a∈\, pentru care graficul funcţiei : f → \ \, ( ) ( )
2
( ) 1 3 1 1 f x a x a x a = + + − + − ,
intersectează axa Ox în două puncte distincte.

5p 3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 8 6 1 1 x x + − − = .
5p
4. Să se calculeze
4 4 3
8 7 7
C C C − − .
5p 5. Să se determine ecuaţia perpendicularei duse din punctul (1, 2) A pe dreapta : 1 0 d x y + − = .

5p
6. Ştiind că
1
sin
3
x = , să se calculeze cos 2x .

Varianta 21
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

21 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 021

1. Pentru , , a b c

∈\ , se consideră sistemul
ax by cz b
cx ay bz a
bx cy az c
+ + = ¦
¦
+ + =
´
¦
+ + =
¹
, , , x y z ∈\.
5p a) Să se arate că determinantul sistemului este
2 2 2
( )( ). a b c a b c ab ac bc ∆ = + + + + − − −
5p b) Să se rezolve sistemul în cazul în care este compatibil determinat.
5p c) Ştiind că
2 2 2
0 a b c ab ac bc + + − − − = , să se arate că sistemul are o infinitate de soluţii ( ) , , x y z ,
astfel încât
2 2
1 x y z + = − .

2. Se consideră mulţimea
4
, ,
0
a b
G a b c
c
¦ ¹ | |
= ∈
´ ` |
\ .
¹ )
] .
5p a) Să se determine numărul elementelor mulţimii G.
5p
b) Să se dea un exemplu de matrice A G ∈ cu proprietatea că
ˆ
det 0 A ≠ şi
2
ˆ
det 0 A = .
5p c) Să se determine numărul soluţiilor ecuaţiei
2
ˆ ˆ
1 0
ˆ ˆ
0 0
X
| |
=
|
\ .
, X G ∈ .


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

21 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 021

1. Se consideră funcţia : f → \ \, ( ) ( 1)( 3)( 5)( 7) f x x x x x = − − − − .
5p
a) Să se calculeze
( )
4
lim
x
f x
x
→∞
.
5p
b) Să se calculeze ( )
1
lim
x
x
f x
→∞
.
5p
c) Să se arate că ecuaţia ( ) 0 f x ′ = are exact trei rădăcini reale.

2. Se consideră funcţiile
*
2 2
1
: , ( ) , .
n n
f f x n
n x
→ = ∈
+
\ \ `
5p a) Să se calculeze aria suprafeţei cuprinse între graficul funcţiei
1
, f axele de coordonate şi dreapta 1. x =

5p b) Să se calculeze ( )
1
2
1
0
( ) x f x dx

.

5p c) Să se arate că ( ) lim (1) (2) (3) ... ( ) .
4
n n n n
n
n f f f f n
→∞
π
+ + + + =

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
22
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 022
5p
1. Să se calculeze
2 10
1 ... i i i + + + + .

5p 2. Se consideră funcţiile
2
, : , ( ) 3 2, ( ) 2 1 f g f x x x g x x → = − + = − \ \ . Să se rezolve ecuaţia
( )( ) 0 f g x = D .

5p 3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia ( )
2
lg( 9) lg 7 3 1 lg( 9) x x x + + + = + + .
5p 4. Să se rezolve inecuaţia
2
10
n
C < , 2 n ≥ , n natural.
5p 5. Se consideră dreptele paralele de ecuaţii
1
: 2 0 d x y − = şi
2
: 2 4 1 0 d x y − − = . Să se calculeze distanţa
dintre cele două drepte.

5p 6. Să se calculeze sin75 sin15 +
D D
.

Varianta 22
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

22 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 022

1. Fie sistemul
3 3 3
0
0 , cu , ,
1
x y z
ax by cz a b c
a x b y c z

+ + =

+ + = ∈


+ + =

\, distincte două câte două şi A matricea sistemului.
5p
a) Să se arate că ( ) ( )( )( )( ) det A a b c c b c a b a = + + − − − .
5p b) Să se rezolve sistemul în cazul 0 a b c + + ≠ .
5p c) Să se demonstreze că dacă 0 a b c + + = , atunci sistemul este incompatibil.

2. Se consideră şirul de numere reale ( )
n n
a
∈`
, cu
0
0 a = şi
2
1
1
n n
a a
+
= + , n ∀ ∈` şi polinomul
[ ] f X ∈\ , cu (0) 0 f = şi cu proprietatea că
2 2
( 1) ( ( )) 1 f x f x + = + , x ∀ ∈\ .
5p a) Să se calculeze ( ) 5 f .
5p b) Să se arate că n ∀ ∈` , ( )
n n
f a a = .
5p
c) Să se arate că f X = .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

22 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 022

1. Se consideră funcţia : f → \ \,
4
( )
3
x
f x
x
=
+
.
5p
a) Să se calculeze ( ), f x x ′ ∈\.
5p b) Să se determine mulţimea valorilor funcţiei f.
5p
c) Să se arate că ( ) ( ) , , . f x f y x y x y − ≤ − ∀ ∈\

2. Se consideră funcţia
3
: , ( ) 3 2 f f x x x → = − + \ \ .

5p
a) Să se calculeze
3
2
( )
1
f x
dx
x −

.

5p
b) Să se calculeze
2
0
1
13
( )
x
dx
f x.
5p
c) Să se determine punctele de extrem ale funcţiei
2
0
: , ( ) ( )
x
t
g g x f t e dt → =

\ \ .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
23
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 023
5p
1. Să se calculeze suma primilor 20 de termeni ai progresiei aritmetice ( )
1
n
n
a

, ştiind că
4 2
4 a a − = şi

1 3 5 6
30 a a a a + + + = .

5p
2. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia
2 3 1
2 2
x x
x x
+ −
=
+ −
.

5p 3. Să se calculeze
1
tg arctg
2 2
π  

 
 
.
5p
4. Să se determine probabilitatea ca, alegând un element din mulţimea { } 1, 2, 3,..., 40 , numărul
2
2 6
n n +

să fie pătrat perfect.
5p
5. Să se calculeze coordonatele centrului de greutate al triunghiului ABC , dacă ( ) (5, 3), (2, 1), 0, 9 A B C − − .
5p 6. Ştiind că tg 2 α = , să se calculeze sin4α .

Varianta 23
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

23 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 023

1. Se consideră matricea
0 5
1 0
A
| |
=
|
\ .
şi mulţimea ( )
5
,
a b
C A X a b
b a
¦ ¹
| |
= = ∈
´ ` |
\ .
¹ )
^ .
5p a) Să se arate că ( ) X C A ∀ ∈ , XA AX = .
5p b) Să se arate că dacă ( ) Y C A ∈ şi
2
2
Y O = , atunci
2
Y O = .
5p
c) Să se arate că dacă ( )
2
, Z C A Z O ∈ ≠ şi Z are toate elementele raţionale, atunci det 0 Z ≠ .

2. Se consideră
3
a∈] şi polinomul [ ]
3 2
3
ˆ
2 f X X a X = + + ∈] .
5p a) Să se calculeze
( ) ( ) ( )
ˆ ˆ ˆ
0 1 2 f f f + + .
5p b) Pentru
ˆ
2 a = , să se determine rădăcinile din
3
] ale polinomului f .
5p
c) Să se determine
3
a∈] pentru care polinomul f este ireductibil în [ ]
3
X ] .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

23 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 023

1. Se consideră funcţia : f → \ \,
3
( ) 1 f x x x = + + .

5p a) Să se arate că, pentru orice n∈`, ecuaţia ( )
1
3
1
f x
n
= +
+
are o unică soluţie
n
x ∈\.
5p
b) Să se arate că lim 1
n
n
x
→∞
= , unde
n
x este soluţia reală a ecuaţiei ( )
1
3
1
f x
n
= +
+
, n∈`.
5p
c) Să se determine ( ) lim 1
n
n
n x
→∞
− , unde
n
x este soluţia reală a ecuaţiei ( )
1
3
1
f x
n
= +
+
, n∈`.

2. Se consideră funcţia [ )
0
sin
: 0, , ( ) .
1
x t
f f x dt
t
∞ → =
+

\
5p
a) Să se arate că
0
1
ln(1 ), 1
1
a
dt a a
t
= + ∀ > −
+

.
5p b) Să se arate că ( ) ln(1 ), 0 f x x x < + ∀ > .
5p c) Să se arate că ( ) (2 ) f f π > π .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
24
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 024
5p
1. Să se calculeze
1
z
z
+ pentru
1 3
2
i
z
− +
= .
5p 2. Să se determine funcţia de gradul al doilea : f → \ \ pentru care ( 1) (1) 0, (2) 6 f f f − = = = .
5p 3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia
2 4 8
11
log log log
6
x x x + + = .

5p 4. Să se demonstreze că dacă x∈\ şi 1 x ≥ , atunci
2 2
(1 ) (1 ) 4 x x + + − ≥ .
5p 5. Să se determine ecuaţia înălţimii duse din B în triunghiul ABC , ştiind că (0, 9) A , (2, 1) B − şi (5, 3) C − .

5p 6. Să se calculeze
( ) ( )
2 5 3 4 i j i j + ⋅ −
G G G G
.

Varianta 24
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

24 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 024

1. Se consideră o matrice ( )
3
A∈M ^ . Se notează cu
t
A transpusa matricei A.
5p a) Să se demonstreze că z ∀ ∈^, ( )
3
X ∀ ∈M ^ , ( ) ( )
3
det det zX z X = .
5p b) Să se demonstreze că det ( ) 0
t
A A − = .
5p c) Ştiind că
t
A A ≠ , să se demonstreze că rang( ) 2
t
A A − = .

2. Se consideră polinomul [ ] f X ∈_ , cu
4 2
5 4 f X X = − + .
5p a) Să se determine rădăcinile polinomului f.
5p b) Să se determine polinomul [ ] h X ∈_ , pentru care (0) 1 h = şi care are ca rădăcini inversele
rădăcinilor polinomului f.
5p
c) Ştiind că g este un polinom cu coeficienţi întregi, astfel încât ( ) ( ) ( ) ( ) 2 1 1 2 2 g g g g − = − = = = ,
să se arate că ecuaţia ( ) 0 g x = nu are soluţii întregi.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

24 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 024

1. Se consideră funcţia : , ( ) sin f f x x x → = − \ \ .
5p a) Să se arate că funcţia f este strict crescătoare.
5p b) Să se arate că graficul funcţiei nu are asimptote.
5p
c) Să se arate că funcţia
3
: , ( ) ( ) g g x f x → = \ \ este derivabilă pe \.

2. Se consideră funcţia [ ) ( )
2
, 0
: 0, , .
1 , 0
x x
e e
x
f f x
x
x
− −>
∞ → =


=

\

5p a) Să se arate că funcţia f are primitive pe [ ) 0, ∞ .

5p
b) Să se calculeze
1
0
( ) xf x dx

.

5p c) Folosind eventual inegalitatea 1, ,
x
e x x ≥ + ∀ ∈\ să se arate că ( )
0
0 1, 0.
x
f t dt x ≤ < ∀ >Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică informa- tică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - .informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
25
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 025
5p
1. Să se calculeze ( )( ) ( ) 1 1 2 3 2 i i i − + − − .

5p 2. Să se arate că pentru oricare a

∈\ , dreapta 4 y x = + intersectează parabola ( )
2
2 1 y ax a x = + − + .

5p 3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia
2 1
2 3 2 8 0
x x+
− ⋅ + = .
5p
4. Să se determine probabilitatea ca, alegând un număr din mulţimea { } 10,11,12,..., 40 , suma cifrelor lui să
fie divizibilă cu 3.

5p
5. În triunghiul ABC punctele , , M N P sunt mijloacele laturilor. Fie H ortocentrul triunghiului MNP. Să
se demonstreze că . AH BH CH = =
5p
6. Să se calculeze sin sin
6 4 6 4
π π π π    
+ + −
   
   
.

Varianta 25
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

25 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 025

1. În mulţimea
3
S a permutărilor de 3 elemente se consideră permutarea
1 2 3
3 1 2
 
σ =
 
 
.
5p a) Să se verifice că permutarea σ este pară.
5p b) Să se determine toate permutările
3
x S ∈ , astfel încât x x σ = σ .
5p c) Să se rezolve ecuaţia
2
x σ = , cu
3
x S ∈ .

2. Se consideră matricea
2 2
1 1
A
 
=
 
− −
 
şi mulţimea ( ) { }
{ } 2
\ 1 G X a I aA a = = + ∈ − \ .
5p a) Să se arate că { } , \ 1 a b ∀ ∈ − \ , ( ) ( ) ( ) X a X b X ab a b = + + .
5p b) Să se arate că ( ) , G ⋅ este un grup abelian, unde ,, ⋅ ” reprezintă înmulţirea matricelor.
5p c) Să se determine t ∈\ astfel încât (1) (2)... (2009) ( 1) X X X X t = − .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

25 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 025
1. Se consideră funcţia ( )
2
1
: (0, ) , ln
2
f f x x ∞ → = \ .
5p a) Să se arate că funcţia este convexă pe intervalul (0, ] e .
5p b) Să se determine asimptotele graficului funcţiei.
5p
c) Să se arate că şirul
3
( )
n n
a

, dat de ( )
ln3 ln 4 ln5 ln
...
3 4 5
n
n
a f n
n
= + + + + − , este descrescător.

2. Se consideră funcţia ( ) : 0, , cos
2
f f x x
π (
→ =
(
¸ ¸
\ .
5p a) Să se calculeze aria suprafeţei cuprinse între graficul funcţiei f şi axele de coordonate.
5p b) Să se calculeze volumul corpului obţinut prin rotirea graficului funcţiei f în jurul axei Ox .

5p c) Să se calculeze
1 1 2 3
lim 1 ... .
n
n
f f f f f
n n n n n
→∞
| || | | | | | | | | | | |
− + + + +
| | | | | | |
\ . \ . \ . \ . \ . \ . \ .


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
26
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 026
5p
1. Fie
1
z şi
2
z soluţiile complexe ale ecuaţiei
2
2 50 0 z z + + = . Să se calculeze
1 2
z z + .
5p
2. Se consideră funcţia : f → \ \, ( ) 1 2 f x x = − . Să se arate că funcţia f f f D D este strict
descrescătoare.
5p
3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 3 9 2
x x
+ = .
5p
4. Fie mulţimea { } 2, 1, 0, 1, 2 A = − − şi o funcţie bijectivă : f A A → . Să se calculeze
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 2 1 0 1 2 f f f f f − + − + + + .
5p
5. În sistemul cartezian de coordonate xOy se consideră punctele ( ) 1, 3 A − şi ( ) 1, 1 B − . Să se determine
ecuaţia mediatoarei segmentului AB.
5p
6. Fie ,
2
π
α π
 

 
 
cu
1
sin
3
α = . Să se calculeze tgα .

Varianta 26
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

26 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 026

1. Se consideră matricele
0 1
1 0
A
−  
=
 
 
şi
cos sin
sin cos
t t
B
t t
−  
=
 
 
, cu t ∈\ .
5p a) Să se arate că dacă matricea
2
( ) X ∈M \ verifică relaţia AX XA = , atunci există , a b∈\,
astfel încât
a b
X
b a
−  
=
 
 
.
5p b) Să se demonstreze că
*
n ∀ ∈` ,
cos sin
sin cos
n
nt nt
B
nt nt
−  
=
 
 
.
5p c) Să se rezolve în mulţimea
2
( ) \ M ecuaţia
2
X A = .

2. Se consideră a∈\ şi polinomul
4 3 2
3 2 1 [ ] f X X X aX X = − + + − ∈\ .
5p a) Să se calculeze
1 2 3 4
1 1 1 1
x x x x
+ + + , unde
1 2 3 4
, , , x x x x ∈^ sunt rădăcinile polinomului f .
5p b) Să se determine restul împărţirii polinomului f la
2
( 1) X − .
5p c) Să se demonstreze că f nu are toate rădăcinile reale.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

26 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 026
1. Fie funcţia ( ) : , arctg arcctg . f f x x x → = − R R
5p
a) Să se determine asimptota la graficul funcţiei f spre . +∞
5p
b) Să se arate că funcţia f este strict crescătoare pe . R
5p c) Să se arate că şirul ( )
1
,
n
n
x

dat de ( )
1
,
n n
x f x n

+
= ∀ ∈N şi
1
0, x = este convergent .
2. Fie funcţia [ ] ( ) : 1, 1 , arcsin f f x x − → = R .
5p a) Să se arate că funcţia :[ 1,1] , ( ) ( ) g g x xf x − → = \ are primitive, iar acestea sunt crescătoare.
5p
b) Să se calculeze
1
0
2
( ) . f x dx5p c) Să se arate că
1
0
( )
4
x f x dx
π


.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.

SUBIECTUL I (30p) – Varianta 027
5p
1. Să se calculeze modulul numărului complex
2 3 6
1 z i i i i = + + + + + … .
5p
2. Să se determine valoarea maximă a funcţiei : f → , ( )
2
2 f x x x = − + .
5p
3. Să se rezolve în intervalul ( ) 0;∞ ecuaţia
2
lg 5lg 6 0 x x + − = .
5p
4. Să se determine numărul funcţiilor { } { } : 0,1, 2, 3 0,1, 2, 3 f → care au proprietatea ( ) ( ) 0 1 2 f f = = .
5p
5. În sistemul cartezian de coordonate xOy se consideră punctele ( ) 0, 0 O , ( ) 1, 2 A şi ( ) 3, 1 B . Să se
determine măsura unghiului AOB .
5p
6. Ştiind că α ∈ şi că
1
sin cos
3
α α + = , să se calculeze sin 2α .

Varianta 27
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1


27 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 027

1. În mulţimea ( )
' 2
M ^ , se consideră matricele
0 0
1 0
A
 
=
 
 
şi
2
1 0
0 1
I
 
=
 
 
.
5p a) Să se determine rangul matricei
2
A I + .
5p
b) Să se demonstreze că dacă ( )
' 2
X ∈M ^ astfel încât AX XA = , atunci există , x y ∈^ astfel
încât
0 x
X
y x
 
=
 
 
.
5p c) Să se demonstreze că ecuaţia
2
Y A = nu are nicio soluţie în mulţimea ( )
' 2
M ^ .
2. Pe mulţimea \ se defineşte legea de compoziţie x y x y xy ∗ = + + .
5p
5p
a) Să se arate că legea „∗” este asociativă.
b) Fie funcţia ( ) : , 1 f f x x → = + \ \ . Să se verifice relaţia ( ) ( ) ( ), , f x y f x f y x y ∗ = ⋅ ∀ ∈\ .
5p c) Să se calculeze
1 1 1 1
1 ...
2 3 2008 2009
∗ ∗ ∗ ∗ ∗ .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

27 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 027
1. Fie funcţia [ ] ( ) : 1, 1 , ( 1)arcsin . f f x x x − → = − R

5p a) Să se calculeze
2
0
( )
lim
x
f x
x x


.
5p b) Să se determine punctele în care funcţia f nu este derivabilă.
5p c) Să se arate că funcţia f este convexă.

2. Se consideră funcţiile : , f → R R ( )
2 3 4
1 f x x x x x = + + + + şi : F → \ \, ( ) ( )
0
.
x
F x f t dt =


5p
a) Să se arate că funcţia F este strict crescătoare pe . R
5p b) Să se arate că funcţia F este bijectivă.
5p c) Să se calculeze ( )
1
0
,
a
F x dx


unde
1
F

este inversa funcţiei F şi
1 1 1 1
1 .
2 3 4 5
a = + + + +

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
28
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 028
5p
1. Să se calculeze ( ) ( )
10 10
1 1 i i + + − .
5p 2. Fie funcţia : f → \ \, ( )
2
6 3 f x x x = − . Să se ordoneze crescător numerele
( ) ( )
2 , 3 f f şi ( ) 2 f .
5p 3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 2 1 3 x − = .
5p
4. Să se determine numărul funcţiilor { } { } : 0,1, 2, 3 0,1, 2, 3 f → care au proprietatea că ( ) 0 f este număr
impar.
5p
5. Fie triunghiul ABC şi ( ) M BC ∈ astfel încât
1
3
BM
BC
= . Să se demonstreze că
2 1
3 3
AM AB AC = +
JJJJG JJJG JJJG
.
5p
6. Ştiind că ,
2
π
α π
 

 
 
şi că
3
sin
5
α = , să se calculeze tgα .

Varianta 28
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1


28 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 028

1. Se consideră matricea
1 0
0 8
A
 
=
 
 
.
5p a) Să se rezolve ecuaţia
2
det( ) 0 A xI − = .
5p
b) Să se arate că dacă matricea ( )
2
X ∈ ^ M verifică relaţia AX XA = , atunci există , a b∈^ astfel
încât
0
0
a
X
b
 
=
 
 

5p c) Să se determine numărul de soluţii ale ecuaţiei
3
X A = ,
2
( ) X ∈ ^ M .

2. Se consideră mulţimea de funcţii ( )
{ }
*
, ,
: , ,
a b a b
G f f x ax b a b = → = + ∈ ∈ \ \ \ \ .
5p a) Să se calculeze
1, 2 1, 2
f f
− −
D , unde „D ” este compunerea funcţiilor.
5p
b) Să se demonstreze că ( ) , G D este un grup.
5p c) Să se arate că grupul G conţine o infinitate de elemente de ordin 2.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

28 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 028
1. Fie funcţia :[0, 3] , f →R ( ) { } { } ( )
1 , f x x x = − unde { } x este partea fracţionară a numărului . x
5p
a) Să se calculeze ( )
1
1
lim .
x
x
f x

<

5p b) Să se determine domeniul de continuitate al funcţiei . f
5p c) Să se determine punctele în care funcţia f nu este derivabilă .

2. Se consideră funcţiile ( )
1
: ,
2 sin
f f x
x
→ =

R R şi
[ ) ( )
0
: 0, , ( )
x
F F x f t dt +∞ → =

R .

5p a) Să se calculeze ( )
2
0
cos . f x x dx
π


5p b) Să se demonstreze că funcţia F este strict crescătoare.
5p c) Să se determine lim ( ).
x
F x
→∞Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
29
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 029
5p
1. Să se demonstreze că numărul 7 4 3 7 2 3 a = + + − este număr natural.
5p
2. Se consideră funcţia : f → \ \,
2
( ) 2 5 2 f x x x = − + . Să se rezolve inecuaţia ( ) 2 0 f x ≤ .
5p 3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 2 x x = − .
5p 4. Să se calculeze probabilitatea ca, alegând o mulţime din mulţimea submulţimilor nevide ale mulţimii
{ } 1, 2, 3, 4, 5, 6 A = , aceasta să aibă toate elementele impare.
5p
5. Fie punctele ( ) ( ) 2, 0 , 1,1 A B şi ( ) 3, 2 C − . Să se calculeze sinC .
5p
6. Ştiind că 0,
2
π
α
 

 
 
şi că tg ctg 2 α α + = , să se calculeze sin 2α .

Varianta 29
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

29 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 029

1. Se consideră sistemul
0
1
2 1
x y z
mx y z m
x my z
+ + = ¦
¦
+ + = −
´
¦
+ + = −
¹
, m∈\ şi matricea
1 1 1
1 1
1 2
A m
m
| |
|
=
|
\ .
.
5p a) Să se determine m∈\ pentru care ( ) det 0 A = .
5p b) Să se arate că pentru orice m∈\ sistemul este compatibil.
5p c) Să se determine m∈\ ştiind că sistemul are o soluţie
0 0 0
( , , ) x y z cu
0
2 z = .

2. Se consideră mulţimea ( )
2 3
M ] , submulţimea ( )
2 3
ˆ
2 a b
G X X
b a
¦ ¹
| | ¦ ¦
= ∈ =
´ `
|
\ . ¦ ¦
¹ )
M ] şi matricele
2
ˆ ˆ
0 0
ˆ ˆ
0 0
O
| |
=
|
\ .
şi
2
ˆ ˆ
1 0
ˆ ˆ
0 1
I
| |
=
|
\ .
.
5p a) Să se verifice că dacă
3
, x y ∈] , atunci
2 2
ˆ
0 x y + = dacă şi numai dacă
ˆ
0 x y = = .
5p b) Să se arate că mulţimea
2
\{ } H G O = este un subgrup al grupului multiplicativ al matricelor
inversabile din ( )
2 3
M ] .
5p c) Să se rezolve ecuaţia
2
2
, X I X G = ∈ .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

29 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 029
1. Se consideră
*
n∈` şi funcţiile
2 3 2 1 2 2 1
, : , ( ) 1 ... , ( ) 1.
n n n
n n n n
f g f x x x x x x g x x
− +
→ = − + − + − + = + \ \

5p a) Să se verifice că
2
( ) ( )
( ) , \ { 1}.
1
( 1)
n n
n
g x g x
f x x
x
x

′ = − ∀ ∈ −
+
+
\
5p
b) Să se calculeze
1
lim .
2
n
n
f
→∞
 

 
 

5p c) Să se demonstreze că
n
f are exact un punct de extrem local.
2. Se consideră şirul ( )
n
n
I

∈N
definit prin
1
3
0
, .
1
n
n
x
I dx n
x

= ∀ ∈
+

N
5p a) Să se calculeze
2
. I
5p
b) Să se demonstreze că şirul ( )
n
n
I

∈N
este strict descrescător .
5p c) Să se calculeze lim .
n
n
I
→∞


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
30
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 030
5p
1. Să se demonstreze că numărul
1 1 1 1
1 2 2 3 3 4 99 100
+ + + +
+ + + +
… este natural.

5p 2. Se consideră funcţia : f → , ( )
2
2 f x x mx = − + . Să se determine mulţimea valorilor parametrului
real m pentru care graficul funcţiei f intersectează axa Ox în două puncte distincte.
5p
3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia ( ) ( )
3 3
log 1 log 3 1 x x + + + = .
5p 4. Să se calculeze probabilitatea ca, alegând o mulţime din mulţimea submulţimilor nevide ale mulţimii
{ } 1, 2, 3, 4, 5 A = , aceasta să aibă produsul elementelor 120.
5p
5. Se consideră punctele ( ) ( ) 0, 2 , 1, 1 A B − şi ( ) 3, 4 C . Să se calculeze coordonatele centrului de greutate
al triunghiului ABC.
5p
6. Să se demonstreze că
2 2
sin
8 2
π −
= .

Varianta 30
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

30 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 030

1. Se consideră numerele reale , , a b c , funcţia
3
: , ( ) 2 3 f f x x x → = + + \ \ şi determinanţii
3 3 3
1 1 1
A a b c
a b c
= şi
1 1 1
( ) ( ) ( )
B a b c
f a f b f c
= .
5p a) Să se arate că ( )( )( )( ) A a b b c c a a b c = − − − + + .
5p b) Să se arate că A B = .
5p c) Să se arate că, pentru orice trei puncte distincte, cu coordonate naturale, situate pe graficul funcţiei
, f aria triunghiului cu vârfurile în aceste puncte este un număr natural divizibil cu 3.

2. Se consideră matricea
1 3
3 9
A
− | |
=
|

\ .
şi mulţimea ( )
{ } 2
G X a I aA a = = + ∈\ .
5p a) Să se arate că , a b ∀ ∈\, ( ) ( ) ( ) 0 X a X X a = şi ( ) ( ) ( 10 ). X a X b X a b ab = + −
5p b) Să se arate că mulţimea ( )
1
10
H X a a
¦ ¹ ¦ ¹
= ∈
´ ´ ` `
¹ ) ¹ )
\ \ este parte stabilă a lui ( )
2
\ M în raport cu
înmulţirea matricelor.
5p c) Să se rezolve ecuaţia
2
2
, X I X G = ∈ .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

30 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 030
1. Se consideră funcţia ( )
3
: , sin .
6
x
f f x x x → = − − R R
5p
a) Să se determine ( ) lim .
x
f x
→−∞

5p b) Să se calculeze derivata a doua a doua funcţiei f.
5p
c) Să se demonstreze că ( ) 0, 0. f x x ≤ ∀ ≥

2. Fie funcţia : , f → R R ( )
2
1
1
x
f x
x
+
=
+
.

5p
a) Să se arate că funcţia : , F → R R ( )
( )
2
1
arctg ln 1
2
F x x x = + + este o primitivă a funcţiei . f
5p b) Să se calculeze
1
0
( ) f x dx

.
5p
c) Să se arate că şirul ( )
n
n
a

∈N
, definit de
2 2
1
,
n
n
k
n k
a
n k
=
+
=
+

n

∀ ∈N , este convergent .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
31
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 031
5p
1. Ştiind că
3
log 2 a = , să se arate că
16
1 3
log 24
4
a
a
+
= .
5p
2. Să se determine două numere reale care au suma 1 şi produsul 1 − .
5p
3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia
2 1 2
2 2 160.
x x + +
+ =
5p
4. Într-o clasă sunt 22 de elevi, dintre care 12 sunt fete. Să se determine în câte moduri se poate alege un
comitet reprezentativ al clasei format din 3 fete şi 2 băieţi.
5p
5. În sistemul cartezian de coordonate xOy se consideră punctele ( ) 2, 1 A − , ( ) 1, 1 B − şi ( ) 1, 3 C .
Să se determine ecuaţia dreptei care trece prin punctul C şi este paralelă cu dreapta AB.
5p 6. Să se arate că sin6 0 < .

Varianta 31
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

31 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 031

1. Pentru x∈^ se consideră matricea ( )
2
2
1 1
( )
1 1
x x
A x
x
 
+ −
= ∈
 

 
M ^ .
5p a) Să se verifice că ( )
2
( ) 2 ( ). A x xA x =
5p b) Să se determine toate numerele complexe x pentru care ( ) ( )
4 2
2
( ) ( ) . A x A x O + =
5p c) Să se arate că ecuaţia ( ) ( )
2
2
0 , X A X M = ∈ ^ nu are soluţii.

2. Se consideră polinomul [ ] f X ∈^ , ( ) ( )
100 100
f X i X i = + + − , care are forma algebrică
100 99
100 99 1 0
... f a X a X a X a = + + + + .
5p a) Să se calculeze
100
a +
99
a .

5p
b) Să se determine restul împărţirii polinomului f la
2
1 X − .
5p c) Să se demonstreze că polinomul f are toate rădăcinile reale.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

31 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 031
1. Se consideră funcţia ( )
2
: , . | | f f x x x → = − R R
5p a) Să se arate că graficul funcţiei f admite asimptotă spre . −∞
5p b) Să se determine domeniul de derivabilitate al funcţiei . f
5p c) Să se determine punctele de extrem local ale funcţiei f.

2. Se consideră şirul ( )
n
n
I

∈N
dat de
1
2
0
, .
1
n
n
x
I dx n
x

= ∀ ∈
+

N
5p a) Să se calculeze
2
. I
5p b) Să se verifice că
2
1
, .
1
n n
I I n
n

+
+ = ∀ ∈
+
N
5p c) Să se calculeze lim .
n
n
nI
→∞Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică-informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică-informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
32
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 032
5p
1. Se consideră numărul real
2 3 2009
1 1 1 1
1
2
2 2 2
s = + + + + + … . Să se demonstreze că ( ) 1; 2 s ∈ .
5p
2. Se consideră funcţiile ( ) , : , 2 1 f g f x x → = − şi ( ) 4 1 g x x = − + . Să se determine coordonatele
punctului de intersecţie a graficelor celor două funcţii.
5p
3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia
2
sin 1 cos x x = + .
5p
4. Fie mulţimea { } 2, 1, 0, 1, 2 A = − − . Să se determine numărul funcţiilor pare : f A A → .
5p
5. În sistemul cartezian de coordonate xOy se consideră punctele ( ) 2, 1 A − , ( ) 1, 1 B − şi ( ) 1, 3 C .
Să se determine coordonatele punctului D ştiind că patrulaterul ABCD este paralelogram.
5p
6. Ştiind că ;
2
x
π
π
 

 
 
şi că
3
sin
5
x = , să se calculeze sin
2
x
.

Varianta 32
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

32 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 032

1. Se consideră în
3
\ sistemul
1
1
ax y z
x ay z
x y az a
+ + = ¦
¦
+ + =
´
¦
+ + =
¹
, a∈\.
5p a) Să se arate că determinantul matricei sistemului are valoarea
2
( 2)( 1) . a a + −
5p b) Să se rezolve sistemul în cazul în care este compatibil determinat.
5p c) Să se rezolve sistemul în cazul 2 a = − .

2. Se consideră mulţimea ( )
2
G ⊂ M _ ,
2 2
10
, 10 1 |
a b
G a b , a b
b a
¦ ¹ | |
= ∈ − =
´ ` |
\ .
¹ )
_ .
5p
a) Să se verifice că
19 60
6 19
A G
| |
= ∈
|
\ .
.
5p b) Să se arate că X Y G ⋅ ∈ , pentru oricare , X Y G ∈ .
5p c) Să se demonstreze că mulţimea G este infinită.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

32 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 032
1. Se consideră funcţia ( ) ( ) : , arctg 2 arctg . f f x x x → = + − R R
5p
a) Să se calculeze ( ), . f x x ′ ∈R
5p b) Să se demonstreze că ( ) 0 , .
2
f x x
π
< ≤ ∀ ∈R

5p c) Să se demonstreze că funcţia
2
( 1)
: , ( ) ( ) arctg
2
x
g g x f x
+
→ = + \ \ este constantă.

2. Se consideră funcţiile ( )
3
: , arctg
3
x
f f x x x → = − + R R şi ( ) : , arctg . g g x x → = R R
5p a) Să se calculeze
2
1
'( )
.
f x
dx
x


5p
b) Să se determine
3
0
1
lim ( ) .
x
x
f t dt
x
→∞


5p c) Să se calculeze aria suprafeţei cuprinse între graficele celor două funcţii şi dreptele 0 x = şi 1 x = .


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
33
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 033
5p
1. Să se arate că numărul
3
4 3
log 16 log 9 27 + + este natural.
5p
2. Să se determine valoarea minimă a funcţiei
2
: , ( ) 3 4 2 f f x x x → = + + \ \ .
5p
3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 16 3 4 4
x x
+ ⋅ = .
5p 4. Să se calculeze probabilitatea ca, alegând un element din mulţimea
{ }
| , 100 n n n ∈ < ` , acesta să
fie număr raţional.
5p
5. În sistemul cartezian de coordonate xOy se consideră punctele ( ) 2, 1 A − , ( ) 1, 1 B − , ( ) 1, 3 C şi
( ) , 4 D a , unde . a∈\ Să se determine a∈\ astfel încât dreptele AB şi CD să fie paralele.
5p
6. Ştiind că x∈\ şi că
1
tg
2
x = , să se calculeze tg + .
3
x
π  
 
 


Varianta 33
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

33 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 033

1. Se consideră matricele
3
1 0 0
0 1 0
0 0 1
I
 
 
=
 
 
,
0 1 0
0 0 1
1 0 0
B
 
 
=
 
 
şi
2
3
A aI bB cB = + + , , , a b c∈\.
5p
a) Să se calculeze
3
B .
5p
b) Să se calculeze
1
B

.
5p c) Să se demonstreze că , , a b c ∀ ∈\, ( ) ( ) det 0 a b c A + + ≥ .

2. Se consideră corpul ( )
7
, , + ⋅ ] şi
{ }
2
7
H x x = ∈] .
5p a) Să se arate că
ˆ ˆ ˆ ˆ
{0,1, 2, 4} H = .

5p b) Să se arate că, pentru orice
7
a∈] există
7
, x y ∈] astfel încât
2 2
a x y = + .

5p c) Să se arate că
2000
7
{ | } x x H ∈ = ] .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

33 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 033
1. Fie funcţia ( ) ( )
1
: 0, , f f x
x
+ ∞ → = \ şi şirul
1
( ) ,
n n
a

1 1 1 1
... , .
1 2 2 3 3
n
a n
n n

= + + + + ∀ ∈`
5p
a) Să se arate că funcţia f ′ este strict crescătoare pe intervalul ( ) 0, . + ∞
5p
b) Să se demonstreze că
1 1 1 1
, .
2( 1) 1 1 2
k
k k k k k k

< − < ∀ ∈
+ + +
N
5p c) Să se demonstreze că şirul
1
( )
n n
a

este convergent.

2. Se consideră funcţiile
[ ) ( )
0
: 0, , arctg , .
x
n
n n
f f x t t dt n

+ ∞ → = ∀ ∈

R N
5p
a) Să se arate că ( )
2
1
1
arctg , 0
2 2
x x
f x x x
+
= − ∀ ≥ .
5p
b) Să arate că ( )
1
1 , 1
4 1
n
f n
n
π
≤ ⋅ ∀ ≥
+
.
5p
c) Să se calculeze ( ) lim 1 .
n
n
nf
→∞


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
34
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 034
5p
1. Să se calculeze modulul numărului complex
4
(3 4 ) z i = + .
5p
2. Să se arate că vârful parabolei asociate funcţiei
2
: , ( ) 2 2 1 f f x x x → = + + \ \ se găseşte pe dreapta
de ecuaţie 0 x y + = .
5p 3. Să se determine numărul soluţiilor ecuaţiei sin sin 2 x x = din intervalul [0, 2 ) π .
5p 4. Fie mulţimea {1, 2, 3, 4, 5} A = . Să se determine numărul funcţiilor bijective : f A A → , cu proprietatea
că ( ) 1 2 f = .
5p 5. În sistemul cartezian de coordonate xOy se consideră punctele (2, 1) A − , ( 1,1) B − , (1, 3) C şi ( , 4) D a ,
a∈\. Să se determine a∈\ pentru care dreptele AB şi CD sunt perpendiculare.
5p 6. Se consideră triunghiul ascuţitunghic ABC în care are loc relaţia sin cos sin cos B B C C + = + .
Să se demonstreze că triunghiul ABC este isoscel.

Varianta 34
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

34 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 034

1. Se consideră matricele ( ) ( ) ( )
1,3 3,1
4
1 2 3 , 5
6
K M L M
| |
|
= ∈ = ∈
|
\ .
\ \ şi A LK = .
5p a) Să se calculeze suma elementelor matricei A.

5p
b) Să se arate că
2
32 A A = .
5p
c) Să se arate că rangul matricei
n
A este 1, oricare ar fi n

∈` .
2. Pe mulţimea \ se consideră legea de compoziţie 6 x y axy x y ∗ = − − + , , x y ∀ ∈\, unde a
este o constantă reală.
5p a) Pentru
1
3
a = , să se demonstreze că legea „∗” este asociativă.

5p b) Să se arate că legea „∗” admite element neutru dacă şi numai dacă
1
3
a = .
5p c) Să se arate că, dacă intervalul [ ] 0, 6 este parte stabilă a lui \ în raport cu legea „∗” , atunci
1 1
,
6 3
a
(

(
¸ ¸
.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

34 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 034
1. Se consideră funcţia ( ) : 0, , f + ∞ →R ( )
1 3 1
ln + ln
1 2 2
f x x x
x
   
= − + +
   
+
   
şi şirul ( ) ,
n
n
a

∈N


1 1 1
1 ... ln ,
2 2
n
a n
n
 
= + + + − +
 
 
. n

∀ ∈N
5p
a) Să se demonstreze că funcţia f este strict crescătoare pe intervalul ( ) 0, . +∞
5p b) Să se arate că ( ) 0, f x < ( ) 0, . x ∀ ∈ +∞
5p
c) Să se demonstreze că şirul ( )
n
n
a

∈N
este strict descrescător .

2. Se consideră funcţiile [ ] : 0, 1 ,
n
f →R ( )
0
arcsin ,
x
n
n
f x t t dt =

. n

∀ ∈N
5p a) Să se calculeze derivata funcţiei
3
f .
5p
b) Să se calculeze
1
1
.
2
f
 
 
 

5p
c) Să se determine ( )
1
1
2
lim .
x
x
f x

<


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
35
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 035
5p
1. Să se calculeze modulul numărului ( ) ( )
3 3
2 2 i i + + − .
5p 2. Graficul unei funcţii de gradul al doilea este o parabolă care trece prin punctele (1, 3), A − ( 1, 3) B − ,
(0,1) C . Să se calculeze valoarea funcţiei în punctul 2 x = .
5p
3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 3 4 6 2 9
x x x
⋅ − = ⋅ .
5p
4. Se consideră mulţimea { } 0,1, 2,..., 2009 A = . Să se determine probabilitatea ca, alegând un element
din mulţimea A, acesta să fie divizibil cu 5.
5p
5. În sistemul cartezian de coordonate xOy se consideră punctele ( ) 0, 3 A − şi ( ) 4, 0 B . Să se calculeze
distanţa de la punctul O la dreapta AB.
5p
6. Să se calculeze aria unui paralelogram ABCD cu 6 AB = , 8 AD = şi ( ) 135 m ADC =
D
) .

Varianta 35
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

35 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 035

1. Se consideră matricele
1 2 1
2 2 0
1 4 3
A
− | |
|
=
|

\ .
şi
2
1
5
B
| |
|
=
|
\ .
.
5p
a) Să se arate că ecuaţia AX B = are o infinitate de soluţii ( )
3, 1
X ∈M ^ .

5p b) Să se verifice că
3
10 A A = .
5p
c) Să se determine rangul matricei
*
A , adjuncta matricei . A

2. Se consideră mulţimea [ 2] { 2 , } a b a b = + ∈ ] ] , funcţia : [ 2] f → ] ],

2 2
( 2) 2 f a b a b + = − , , a b ∀ ∈] şi mulţimea ( )
{ }
2 1 A x f x
(
= ∈ = −
¸ ¸
] .
5p
a) Să se arate că 7 5 2 A + ∈ .
5p
b) Să se arate că, pentru orice , 2 x y
(

¸ ¸
] , ( ) ( ) ( ) f xy f x f y = .
5p c) Să se arate că mulţimea A este infinită.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

35 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 035
1. Se consideră funcţia : , f → R R ( ) ln( 1)
x
f x x e = − + .
5p a) Să se arate că funcţia f ′ este strict descrescătoare pe . R

5p b) Să se arate că lim ( ) 0, .
a
x
x f x a
→∞
= ∀ ∈\
5p
c) Să se determine asimptotele graficului funcţiei . f

2. Fie şirul ( )
n
n
I

∈N
dat de
2
2
0
(2 ) , .
n
n
I x x dx n

= − ∀ ∈

`
5p a) Să se calculeze
1
I .
5p
b) Să se demonstreze că ( )
1
2 1 2 , , 2.
n n
n I nI n n


+ = ∀ ∈ ≥ N
5p
c) Să se arate că şirul ( )
n
n
I

∈`
tinde descrescător către 0.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
36
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 036
5p
1. Se consideră numărul raţional
1
7
scris sub formă de fracţie zecimală infinită
1 2 3
1
0, ...
7
a a a = .
Să se determine
60
a .
5p
2. Fie funcţiile ( ) ( ) , : , 2 , 3 2 f g f x x g x x → = − = + \ \ . Să se calculeze ( )( ) ( )( ). f g x g f x − D D
5p
3. Să se demonstreze că funcţia ( )
3
: , 3 1 f f x x → = + \ \ este injectivă.
5p
4. Să se calculeze probabilitatea ca, alegând un număr din mulţimea numerelor naturale de trei cifre,
acesta să fie divizibil cu 50.
5p
5. Să se determine a∈\ pentru care punctele (1, 2) A − , (4,1) B şi ( 1, ) C a − sunt coliniare.
5p 6. Fie ABC un triunghi care are AB = 3, AC = 5 şi BC = 7. Să se calculeze cos A.

Varianta 36
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

36 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 036

1. Se consideră matricele
2
0 0
0 0
O
 
=
 
 
şi ( )
2
a b
A
c d
 
= ∈
 
 
M \ , cu proprietatea că
2
2
A O = .
5p a) Să se arate că 0 a d + = .
5p b) Să se arate că matricea
2
I A + este inversabilă.
5p
c) Să se arate că ecuaţia
2
AX O = are o infinitate de soluţii în mulţimea ( )
2
M \ .

2. Se consideră polinomul
4 2
2 9 f X X = − + , cu rădăcinile
1 2 3 4
, , , x x x x ∈^, numărul 2 a i = +
şi mulţimile ( ) [ ] { }
A g a g X = ∈_ şi ( ) [ ] ( )
{ }
, grad 3 B h a h X h = ∈ ≤ _ .
5p a) Să se calculeze ( ) f a .
5p b) Să se calculeze
1 2 3 4
| | | | | | | | x x x x + + + .
5p c) Să se arate că A B = .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

36 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 036
1. Fie funcţia
3 1
: \ { 3} , ( )
3
x
f f x
x
+
→ =

\ \ şi şirul
1
( )
n n
a

definit prin
1
2, a =
*
1
( ), .
n n
a f a n
+
= ∀ ∈`
5p a) Să se demonstreze că funcţia f este strict crescătoare pe ( , 3) −∞ şi pe ( 3, ). ∞
5p
b) Să se determine asimptotele graficului funcţiei . f
5p
c) Să se demonstreze că şirul ( )
n
n
a

∈N
nu este convergent.
2. Se consideră funcţiile ( )
2
1
: , ( ) şi : , ( ) .
x
x
f f x e F F x f t dt

→ = → =

\ \ \ \
5p a) Să se determine punctele de inflexiune ale graficului funcţiei . F
5p b) Să se calculeze
1
0
( ) . xf x dx


5p c) Să se calculeze
1
0
( ) . F x dxMinisterul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
37
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 037
5p 1. Să se calculeze suma 1 4 7 ... 100 + + + + .
5p 2. Să se determine imaginea funcţiei ( )
2
: , 1 f f x x x → = + + \ \ .
5p 3. Să se arate că numărul
1 3
sin arcsin sin arccos
2 2
 
 
+
 
 
 
 
 
este natural.

5p 4. Să se determine numărul termenilor raţionali din dezvoltarea binomului
( )
5
2 1 + .
5p
5. Fie ABCD un pătrat de latură 1. Să se calculeze lungimea vectorului AB AC AD + +
JJJG JJJG JJJG
.
5p 6. Să se arate că
6 2
sin105
4
+
=
D
.

Varianta 37
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

37 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 037

1. Se consideră matricea
1 2
1 2
1 1
a a a
A b b b
a
+ +  
 
= + +
 
 
, cu , a b∈\.
5p a) Să se arate că ( ) ( )( ) det 1 A a b a = − − .

5p
b) Să se calculeze
( )
det
t
A A − .
5p
c) Să se arate că rang 2 A≥ , , a b ∀ ∈\ .

2. Se consideră polinomul [ ] f X ∈\ ,
3 2
f X pX qX r = + + + , cu ( ) , , 0, p q r ∈ ∞ şi cu rădăcinile
1 2 3
, , x x x ∈^ .
5p a) Să se demonstreze că f nu are rădăcini în intervalul [ ) 0, ∞ .
5p
b) Să se calculeze
3 3 3
1 2 3
x x x + + în funcţie de p, q şi r.
5p c) Să se demonstreze că dacă , , a b c sunt trei numere reale astfel încât 0 a b c + + < , 0 ab bc ca + + >
şi 0 abc < , atunci ( ) , , , 0 a b c∈ −∞ .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

37 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 037
1. Se consideră funcţia : , f → R R ( )
3
3 +3arctg . f x x x x = −
5p a) Să se arate că funcţia f este strict crescătoare pe . R
5p
b) Să se arate că funcţia f este bijectivă.
5p
c) Să se determine a∈\ pentru care
( )
lim
a
x
f x
x
→∞
există, este finită şi nenulă.

2. Se consideră şirul
1
( )
n n
I

dat de
1
0
= , .
n x
n
I x e dx n

∀ ∈

`
5p a) Să se calculeze
1
. I
5p b) Să se demonstreze că şirul
1
( )
n n
I

este convergent .
5p c) Să se calculeze lim .
n
n
nI
→∞Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
38
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 038
5p
1. Să se arate că ( )
2
log 3 1, 2 ∈ .
5p
2. Să se determine valorile reale ale lui m pentru care
2
3 0 x x m + + > , oricare ar fi x∈\.
5p
3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia ( ) sin cos 1 x x + − = .
5p
4. Să se arate că, pentru orice număr natural n, 3 n ≥ , are loc relaţia
2 3 3
1 n n n
C C C
+
+ = .
5p
5. Se consideră dreptele de ecuaţii
1 2
: 2 3 1 0, : 3 2 0 d x y d x y + + = + − = şi
3
: 0 d x y a + + = .
Să se determine a∈\ pentru care cele trei drepte sunt concurente.
5p
6. Să se calculeze perimetrul triunghiului ABC, ştiind că 4, 3 şi ( ) 60 AB AC m BAC = = =
D
) .

Varianta 38
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

38 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 038

1. Se consideră matricea
0 0 0
1 0 0
1 1 0
A
| |
|
=
|
\ .
şi mulţimea de matrice
0 0
0 , , . |
a
M b a a b c
c b a
¦ ¹ | |
¦ ¦
|
= ∈
´ `
|
¦ ¦
\ . ¹ )
^
5p
a) Să se calculeze
3
A .

5p b) Să se arate că dacă
3
( ) X ∈M ^ şi AX XA = , atunci . X M ∈
5p c) Să se arate că ecuaţia
2
X A = nu are soluţii în ( )
3
M ^ .

2. Se consideră polinomul
4
f aX bX c = + + , cu , , a b c∈].
5p a) Să se arate că numărul ( ) ( ) 3 1 f f − este număr par.
5p
b) Să se arate că, pentru orice , x y ∈], numărul ( ) ( ) f x f y − este divizibil cu x y − .
5p c) Să se determine coeficienţii polinomului f ştiind că (1) 4 f = şi ( ) 3 f b = .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

38 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 038
1. Se consideră funcţia : , f → R R ( )
2
2 ln( 1). f x x x x = + + +
5p a) Să se demonstreze că funcţia f este strict crescătoare.
5p
b) Să se demonstreze că funcţia f este bijectivă.
5p c) Să se arate că graficul funcţiei f nu are asimptotă oblică spre . +∞

2. Se consideră funcţia : , f → R R ( ) { } { } ( )
1 , f x x x = − unde { } x este partea fracţionară a
numărului real x .
5p a) Să se calculeze ( )
1
0
f x d x

.
5p
b) Să se demonstreze că funcţia f admite primitive pe . R
5p c) Să se arate că valoarea integralei ( )
1 a
a
f x d x
+

nu depinde de numărul real . a

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
39
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 039

5p 1. Se consideră numărul complex
1 3
2
i
z
− +
= . Să se demonstreze că
2
z z = .
5p
2. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale inecuaţia
2
4 3 0 x x − + − ≥ .
5p
3. Să se arate că funcţia ( ) ( )
1
: 1; , f f x x
x
∞ → = + \ este injectivă.
5p
4. Să se determine numărul funcţiilor { } { } : 1, 2, 3 0,1, 2, 3 f → pentru care ( ) 1 f este număr par.
5p
5. Fie ABC un triunghi care are AB = 2, AC = 3 şi BC = 2 2 . Să se calculeze AB AC ⋅
JJJG JJJG
.

5p
6. Să se arate că
6 2
sin15
4

=
D
.

Varianta 39
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

39 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 039

1. Se consideră sistemul
0
0
0
x y z
ax by cz
bcx acy abz
+ + = 

+ + =


+ + =

, cu , , a b c

∈\ şi A matricea sistemului.
5p a) Să se calculeze ( ) det A .
5p b) Să se rezolve sistemul, în cazul în care , , a b c sunt distincte două câte două.
5p c) Să se determine mulţimea soluţiilor sistemului, în cazul în care a b c = ≠ .

2. Se consideră mulţimea
{ }
2 2
5 , , 5 1 M a b a b a b = + ∈ − = ] .
5p a) Să se arate că 9 4 5 x M = + ∈ .
5p b) Să se demonstreze că M este grup în raport cu înmulţirea numerelor reale.
5p c) Să se demonstreze că mulţimea M are o infinitate de elemente.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

39 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 039
1. Se consideră funcţia : (0, ) , ( ) ln f f x x x ∞ → = \ .
5p a) Să se studieze monotonia funcţiei f.
5p b) Să se determine asimptotele graficului funcţiei f.
5p c) Să se demonstreze că orice şir ( )
n n
x
∈`
cu proprietatea
( )
0 1
(0,1),
n
f x
n
x x e
+
∈ = este
convergent.

2. Se consideră şirul ( )
n
n
I

∈N
definit prin
1
0
,
4 5
n
n
x
I dx n
x

= ∀ ∈
+

N .
5p
a) Să se calculeze
2
I .
5p b) Să se arate că şirul ( )
n
n
I

∈N
verifică relaţia
1
1
4 5 , .
1
n n
I I n
n

+
+ = ∀ ∈
+
N
5p c) Să se determine lim .
n
n
nI
→∞
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
40
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 040
5p
1. Se consideră a∈\ şi numărul complex
2
2
a i
z
ai
+
=
+
. Să se determine a pentru care z ∈\ .
5p 2. Să se demonstreze că dreapta de ecuaţie 2 3 y x = + intersectează parabola de ecuaţie

2
4 12 y x x = − + într-un singur punct.
5p
3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 2 1 x x − = .
5p
4. Se consideră mulţimea {1, 2, 3, 4, 5, 6} A = . Să se determine probabilitatea ca, alegând o pereche ( ) , a b
din produsul cartezian A A × să avem egalitatea 6 a b + = .
5p
5. În sistemul cartezian de coordonate xOy se consideră punctele ( ) 2, 1 M − , ( ) 1, 2 A şi ( ) 4, 1 B .
Să se determine lungimea vectorului MA MB +
JJJG JJJG
.
5p 6. Să se arate că ( ) ( )
2 2
sin sin sin sin a b a b a b + ⋅ − = − , pentru oricare , a b∈\.

Varianta 40
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

40 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 040

1. Se consideră matricele
3
1 0 0
0 1 0
0 0 1
I
| |
|
=
|
\ .
,
1 3 2
3 9 6
2 6 4
A
| |
|
=
|
\ .
,
1
3
2
X
| |
|
=
|
\ .
, ( ) 1 3 2 Y = ,

3
B I A = + ,
3
C I aA = + , cu a∈\.
5p a) Să se calculeze S A XY = − .
5p b) Să se determine a∈\ astfel încât
3
BC I = .
5p c) Să se arate că
1
14 ,
n n
A A n
+ ∗
= ∀ ∈` .

2. Se consideră polinomul
3
1 [ ] f X X = − ∈\ şi numărul \ ε∈^ \ , astfel încât ( ) 0 f ε = .
5p
a) Să se demonstreze că
2
1 0 ε + ε + = .
5p
b) Să se rezolve în mulţimea numerelor complexe sistemul
2
2
0
0
0
x y z
x y z
x y z
+ + = ¦
¦
+ ε + ε =
´
¦
+ ε + ε=
¹
.
5p c) Să se arate că, dacă f divide
3 3 2 3
1 2 3
( ) ( ) ( ) f X Xf X X f X + + , unde
1 2 3
, , f f f sunt polinoame cu
coeficienţi complecşi, atunci fiecare dintre polinoamele
1 2 3
, , f f f este divizibil cu 1 X − .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

40 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 040
1. Se consideră funcţia : , f → R R ( )
2 2
2 1. f x x x = + − +
5p a) Să se demonstreze că funcţia f este strict crescătoare pe intervalul ( , 0]. −∞
5p
b) Să se arate că graficul funcţiei f are exact două puncte de inflexiune.
5p c) Să se determine ecuaţia asimptotei la graficul funcţiei f spre . −∞

2. Se consideră funcţiile :
n
F → \ \, ( )
0
sin ,
x
n
n
F x t t dt =

. n

∀ ∈N
5p a) Să se calculeze ( )
1
. F π
5p b) Să se demonstreze că ( ) ( )
+1
1 1 ,
n n
F F < . n

∀ ∈N
5p
c) Să se calculeze ( ) lim 1 .
n
n
F
→∞


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
1
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 041
5p
1. Să se arate că numărul
lg2 3
100 27 + − este natural.
5p
2. Să se determine imaginea funcţiei ( )
2
2
: ,
1
x
f f x
x
→ =
+
\ \ .
5p
3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia
1
3 3 8
x x +
= − + .
5p
4. Să se determine numărul funcţiilor { } { } : 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 f → care au proprietatea că ( ) ( ) 1 3 7 f f + = .
5p
5. În sistemul cartezian de coordonate xOy se consideră punctele ( ) 2, 1 A − şi ( ) 1, 1 B − . Să se determine
ecuaţia dreptei care trece prin originea axelor şi este paralelă cu dreapta AB.
5p
6. Fie a şi b numere reale astfel încât sin sin 1 a b + = şi
1
cos cos .
2
a b + = Să se calculeze ( ) cos . a b −

Varianta 41
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1


41 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 041

1. Pentru , , p q r ∈^, se consideră sistemul
2 3
2 3
2 3
x py p z p
x qy q z q
x ry r z r
¦
+ + =
¦
¦
+ + =
´
¦
+ + =
¦
¹
.
5p a) Să se arate că determinantul sistemului este ( )( )( ) p q q r r p ∆ = − − − .
5p b) Dacă p, q, r sunt distincte, să se rezolve sistemul.
5p
c) Să se arate că, dacă sistemul are soluţia ( ) 1,1,1 − , atunci cel puţin două dintre numerele , , p q r
sunt egale.

2. Se consideră inelul ( ) , , A + ⋅ unde
5
,
a b
A a b
b a
¦ ¹ | | ¦ ¦
= ∈
´ ` |

¦ ¦ \ . ¹ )
] .
5p a) Să se determine numărul elementelor mulţimii A.
5p
b) Să se rezolve în mulţimea A ecuaţia
2
2
X I = .
5p c) Să se arate că ( ) , , A + ⋅ nu este corp.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

41 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 041
1. Se consideră funcţia ( ) ( ) : 0, , 0 , f + ∞ → −∞ ( ) ( ) ln 1 . f x x x = + −
5p a) Să se demonstreze că funcţia f este strict descrescătoare pe intervalul ( ) 0, . +∞
5p
b) Să se arate că funcţia f este surjectivă.
5p c) Să se arate că graficul funcţiei f nu admite asimptote.

2. Fie funcţia ( ) : , arctg . f f x x → = R R
5p a) Să se calculeze
1
0
( ) f x dx

.
5p b) Să se arate că
1
1
lim (ln ) .
2
x
x
f t dt
x →∞
π
=


5p c) Să se calculeze
1 1 2 3
lim ... .
n
n
f f f f
n n n n n →∞
         
+ + + +
         
         


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
42
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 042
5p
1. Să se calculeze partea întreagă a numărului
2 3
1 1 1
1
3
3 3
− + − .
5p
2. Să se rezolve în × \ \ sistemul
2
2
3 1
2 4
y x x
y x x

= − +


= + + 

.
5p
3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia
1
arctg arcctg
3 2
x
π
+ = .
5p
4. Să se determine numărul termenilor raţionali ai dezvoltării
100 4
( 5 1) . +
5p
5. Să se arate că punctele ( 1, 5) A − , (1,1) B şi (3, 3) C − sunt coliniare.
5p 6. Să se calculeze lungimea razei cercului înscris în triunghiul care are lungimile laturilor 4, 5 şi 7.

Varianta 42
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

42 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 042

1. Se consideră matricele ( )
2
, A B∈ ^ M , cu AB BA A − = şi matricele
0
0 1
0 0
A
 
=
 
 
,
0
1 0
0 2
B
 
=
 
 
.
5p a) Să se determine rangul matricei
0
A .
5p b) Să se arate că
0 0 0 0 0
A B B A A − = .

5p c) Să se demonstreze că
n n n
A B BA nA − = , pentru orice , 2 n n ∈ ≥ ` .

2. Se consideră polinomul [ ] f X ∈\ ,
3 2
4 12 f X X aX b = − + + .
5p a) Să se determine , a b∈\, astfel încât polinomul f să se dividă cu polinomul
2
1 X − .
5p
b) Să se determine , a b∈\, astfel încât ecuaţia ( ) 0 f x = să aibă soluţia x i = ∈^ .
5p c) Să se determine , a b∈\, astfel încât polinomul să aibă rădăcinile
1 2 3
, , x x x în progresie
aritmetică şi, în plus,
2 2 2
1 2 3
11 x x x + + = .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

42 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 042
1. Fie funcţia : , f → R R ( ) arctg f x x x = şi şirul ( )
n
n
x

∈N
definit de
1
1 x = , ( )
1
, .
n n
x f x n

+
= ∀ ∈N
5p a) Să se demonstreze că funcţia f ′ este strict crescătoare pe . R
5p
b) Să se determine ecuaţia asimptotei la graficul funcţiei f spre . −∞
5p
c) Să se arate că şirul ( )
n
n
x

∈N
este convergent .

2. Fie şirul ( ) ,
n
n
I

∈N
definit prin
1
2
0
( ) ,
n
n
I x x dx = −

. n

∀ ∈N
5p a) Să se calculeze
2
. I
5p b) Să se demonstreze că
1
= ,
4 + 2
n n
n
I I
n

, 2. n n ∀ ∈ ≥ N
5p c) Să se calculeze lim .
n
n
I
→∞Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică informa- tică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - .informatică
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
43
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 043
5p
1. Să se determine valoarea de adevăr a propoziţiei: „Suma oricăror două numere iraţionale este număr
iraţional.”
5p
2. Se consideră funcţia : , ( ) 2. f f x x → = + \ \ Să se rezolve ecuaţia
2
( ( )) ( ). f f x f x =
5p
3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 4 2 12
x x
= − .
5p
4. Fie mulţimea { } 1, 2, 3, 4, 5, 6 A = . Să se calculeze probabilitatea ca, alegând o pereche ( ) , a b din
mulţimea A A × , produsul numerelor a şi b să fie impar.
5p
5. În sistemul cartezian de coordonate xOy se consideră punctele ( ) 1, 3 A şi ( ) 1, 1 C − . Să se calculeze
aria pătratului de diagonală AC.
5p
6. Să se arate că
6 2
sin105 sin75
2
+
+ =
D D
.

Varianta 43
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

43 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 043

1. Se consideră mulţimea , , , |
a b
M a b c d
c d
¦ ¹ | |
= ∈
´ ` |
\ .
¹ )
` şi matricea
1 2
.
1 3
A M
| |
= ∈
|
\ .

5p a) Câte matrice din mulţimea M au suma elementelor egală cu 1?

5p
b) Să se arate că
1
A M

∉ .
5p
c) Să se determine toate matricele inversabile B M ∈ care au proprietatea
1
B M

∈ .

2. Se consideră ecuaţia
4 3 2
8 8 0 x x ax x b − + + + = , cu , a b∈\ şi cu soluţiile
1 2 3 4
, , , x x x x ∈^.

5p a) Să se arate că ( )( ) ( ) ( )
1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 2 3 1 4
8 x x x x x x x x x x x x x x x x a + + + + + + + + = − .
5p b) Să se determine a∈\ astfel încât
1 4 2 3
x x x x + = + .
5p c) Să se determine , a b∈\, astfel încât
1 2 3 4
, , , x x x x să fie în progresie aritmetică.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

43 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 043
1. Se consideră funcţia : , f → \ \ ( ) .
x
f x x e

= +
5p
a) Să se demonstreze că funcţia f este strict crescătoare pe intervalul [ ) 0, . + ∞
5p
b) Să se arate că funcţia f admite exact un punct de extrem local.
5p
c) Să se determine numărul de soluţii reale ale ecuaţiei ( ) , f x m = unde m este un număr real
oarecare.

2. Fie funcţiile : 0, ,
2
f
π  

 
 
\ ( )
tg
2
1
1
x t
f x dt
t
=
+

şi : 0, ,
2
g
π  

 
 
R ( )
ctg
2
1
1
.
(1 )
x
g x dt
t t
=
+


5p a) Să se calculeze .
3
f
π  
 
 

5p b) Să se calculeze ( ), 0, .
2
f x x
π  
′ ∈
 
 

5p c) Să se arate că ( ) ( ) 0, 0, .
2
f x g x x
π  
+ = ∀ ∈
 
 


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
44
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 044
5p
1. Să se determine partea reală a numărului complex
1
1
i
z
i

=
+
.
5p
2. Să se determine valorile reale ale lui m pentru care
2
1 0 x mx + + ≥ , oricare ar fi . x∈\
5p
3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia
1
arcsin 2
2
x = − .
5p
4. Se consideră mulţimea { } 0,1, 2,3, ... , 9 A = . Să se determine numărul submulţimilor mulţimii A care
au 5 elemente, din care exact două sunt numere pare.
5p
5. În sistemul cartezian de coordonate xOy se consideră punctele ( ) 1, 2 B − şi ( ) 2, 2 C − . Să se determine
distanţa de la punctul O la dreapta BC.
5p
6. Ştiind că ,
2
π
α π
 

 
 
şi
3
sin
5
α = , să se calculeze ctgα .

Varianta 44
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1


44 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 044

1. Se consideră matricele
1 0 0 1
0 0 0 0
0 0 0 0
1 0 0 1
A
 
 
=
 
 
 
 
şi
0 0 0 0
0 1 1 0
0 1 1 0
0 0 0 0
B
 
 
=
 
 
 
 
.
5p a) Să se calculeze AB BA + .

5p b) Să se arate că ( ) rang rang rang A B A B + = + .
5p c) Să se demonstreze că ( ) ,
n
n n
A B A B n

+ = + ∀ ∈` .

2. Se consideră polinomul [ ]
4 3 2
4 1 f X aX X X = + + + ∈^ cu rădăcinile
1 2 3 4
, , , x x x x ∈^.
5p a) Să se determine a∈^ astfel încât polinomul f să se dividă cu 1 X + .

5p b) Să se arate că polinomul
4 2
4 1 g X X aX = + + + are rădăcinile
1 2 3 4
1 1 1 1
, , ,
x x x x
.
5p c) Să se arate că, pentru orice a∈^, polinomul f nu are toate rădăcinile reale.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

44 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 044
1. Se consideră funcţia : , f → R R ( )
2
,
1
ax b
f x
x x
+
=
+ +
, . a b∈R
5p
a) Să se calculeze ( ), . f x x ′ ∀ ∈R
5p
b) Să se arate că funcţia f este strict crescătoare pe \ dacă şi numai dacă 2 0. a b = >
5p c) Pentru 2 a = şi 1 b = , să se determine mulţimea valorilor funcţiei f.

2. Fie funcţia :[ 1,1] , f − →R ( )
arcsin
0
x
t
f x e dt =

.
5p
a) Să se arate că funcţia f este strict monotonă.
5p b) Să se arate că
arcsin
0
( ) cos , [ 1,1]
x
t
f x e t dt x = ∀ ∈ −

.
5p
c) Să se determine (1) f .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
45
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 045
5p
1. Să se determine partea întreagă a numărului
7
5 2 1 −
.
5p
2. Fie
1
x şi
2
x soluţiile reale ale ecuaţiei
2
1 0 x x + − = . Să se arate că
1 2
2 1
x x
x x
+ ∈] .
5p
3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia
1
2 3 3 7
x x −
⋅ + = .
5p
4. Se consideră mulţimile { } 1, 2, 3, 4 A = şi { } 1, 2, 3, 4, 5, 6 B = . Să se determine numărul funcţiilor strict
crescătoare : f A B → .
5p
5. În sistemul cartezian de coordonate xOy se consideră punctele ( ) 1, 3 A , ( ) 2, 1 B − şi ( ) 3, 1 C − − . Să se
calculeze lungimea înălţimii duse din vârful A în triunghiul ABC.
5p
6. Să arate că 2 (sin75 sin15 ) 2. ⋅ − =
D D


Varianta 45
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1


45 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 045

1. Se consideră matricele
2 0
3 2
A
 
=
 
 
,
1 0
1 1
B
 
=
 
 
şi mulţimea ( ) ( )
{ } 2
C A X XA AX = ∈ = M \ .
5p a) Să se arate că ( ) B C A ∈ .
5p
b) Să se arate că dacă ( ) X C A ∈ , atunci există , x y ∈\, astfel încât
0 x
X
y x
 
=
 
 
.
5p
c) Să se rezolve ecuaţia
2
X X A + = .

2. Se consideră mulţimea ( 1,1) G = − , funcţia : f G →\, ( )
1
1
x
f x
x

=
+
şi corespondenţa
( , ) x y x y → ∗ , unde
1
x y
x y
xy
+
∗ =
+
, , x y G ∀ ∈ .
5p a) Să se arate că această corespondenţă defineşte o lege de compoziţie pe . G
5p b) Să se arate că , , ( ) ( ) ( ). x y G f x y f x f y ∀ ∈ ∗ =
5p
c) Ştiind că operaţia " " ∗ este asociativă, să se calculeze
1 1 1
...
2 3 9
∗ ∗ ∗ .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

45 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 045
1. Se consideră funcţia : , f → R R ( )
2
2
5
,
1
x ax
f x
x
+ +
=
+
. a∈R
5p a) Să se calculeze ( ), . f x x ′ ∀ ∈R
5p b) Ştiind că 0 a = , să se determine ecuaţia asimptotei spre +∞ la graficul funcţiei f .
5p c) Să se determine toate numerele reale a astfel încât funcţia f să aibă trei puncte de extrem local .

2. Fie funcţia [ ] : 1, 1 , f − →R ( )
2
1 . f x x = −
5p a) Să se calculeze
1
2
1
1 . x x dx
5p
b) Să se determine volumul corpului obţinut prin rotirea graficului funcţiei f în jurul axei . Ox
5p c) Să se calculeze ( )
1
0
lim .
n
n
x f x d x
→∞Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
46
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 046
5p
1. Fie
1
( )
n n
a

o progresie aritmetică. Ştiind că
3 19
10 a a + = , să se calculeze
6 16
a a + .
5p
2. Să se determine valorile parametrului real m pentru care ecuaţia
2
1 0 x mx m − + − = are două rădăcini
reale distincte.
5p
3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia
2
lg lg 6 x x + = .
5p
4. Se consideră mulţimile { } 1, 2, 3 A = şi { } 1, 2, 3, 4, 5 B = . Să se determine numărul funcţiilor strict
descrescătoare : f A B → , cu proprietatea că ( ) 3 1 f = .
5p
5. În sistemul cartezian de coordonate xOy se consideră punctele ( ) 2, 1 M − , ( ) 1, 1 N − şi ( ) 0, 3 P .
Să se determine coordonatele punctului Q astfel încât MNPQ să fie paralelogram.
5p 6. Să se calculeze lungimea medianei duse din A în triunghiul ABC, ştiind că 2, 3 AB AC = = şi 4 BC = .

Varianta 46
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

46 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 046

1. Se consideră matricea ( )
2
a b
A
c d
 
= ∈
 
 
\ M .
5p a) Să se demonstreze că x ∀ ∈\ , ( ) ( )
2
2
det A xI x a d x ad bc − = − + + − .
5p
b) Dacă
2
2
A O = , să se demonstreze că 0 a d + = .
5p c) Ştiind că
2
2
A O = , să se calculeze ( )
2
det 2 A I + .

2. Se consideră mulţimea ( )
{ }
2 2
, 3 1 G a b a b = ∈ × − = ] ] şi operaţia
( ) ( ) ( ) , , 3 , a b c d ac bd ad bc ∗ = + + .
5p
a) Să se determine a∈] pentru care ( ,15) a G ∈ .
5p
b) Să se arate că, pentru orice( ) ( ) , , , a b c d G ∈ , ( ) ( ) , , a b c d G ∗ ∈ .
5p
c) Să se arate că ( ) , G ∗ este grup.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

46 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 046
1. Se consideră funcţia : , f → \ \ ( )
1
x
x
f x
e

= .
5p a) Să se arate că f nu este derivabilă în punctul
0
1 x = .
5p b) Să se determine numărul soluţiilor reale ale ecuaţiei ( ) , f x m = unde m este un parametru real.
5p c) Să se calculeze ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
lim 1 2 3 ...
n
f f f f n
→∞
+ + + + .

2. Se consideră funcţia : 0, ,
2
f
π (

(
¸ ¸
\ ( )
2
sin f x x x = .
5p a) Să se arate că există numerele reale , , a b c astfel încât funcţia : 0,
2
F
π (

(
¸ ¸
\ ,
( )
( )
2
cos sin F x ax b x cx x = + + să fie o primitivă a funcţiei f.
5p
b) Să se calculeze
2
1
1
2
f dx
x
π
π
| |
|
\ .

.
5p c) Să se calculeze aria suprafeţei plane cuprinse între graficul funcţiei f şi graficul funcţiei : 0,
2
g
π (

(
¸ ¸
\,
( )
2
g x x x = π − .
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
47
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 047
5p
1. Să se arate că numărul ( ) ( )
4 4
2 2 i i + + − este întreg.
5p 2. Să se determine coordonatele punctelor de intersecţie dintre dreapta de ecuaţie 2 1 y x = + şi parabola
de ecuaţie
2
1 y x x = + + .
5p
3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia
2
2 16 11 x x + + = .
5p 4. Să se determine probabilitatea ca, alegând un număr din mulţimea numerelor naturale de patru cifre,
acesta să fie divizibil cu 9.
5p
5. În sistemul cartezian de coordonate xOy se consideră punctele ( ) 1, 1 A − , ( ) 1, 3 B şi ( ) 3, 2 C . Fie G
centrul de greutate al triunghiului ABC. Să se determine ecuaţia dreptei OG.
5p 6. Să se arate că
( )
2 cos75 cos15 6 ⋅ + =
D D
.

Varianta 47
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

47 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 047

1. Se consideră matricele
1 2
3 4
A
 
=
 
 
,
1 1
0 1
B
 
=
 
 
şi funcţia ( ) ( )
2 2
: f → M M \ \ ,
( ) f X AX XA = − .
5p a) Să se determine rangul matricei A.
5p
b) Să se calculeze ( ) f B .
5p c) Să se arate că ecuaţia ( ) f X B = nu are soluţii.

2. Se consideră polinoamele [ ] , f g X ∈\ ,
3 2
f X a X a = + − ,
3 2 2
1 g aX a X = − − , cu
*
a∈\ şi

1 2 3
, , x x x ∈^ rădăcinile polinomului f.
5p a) Să se calculeze
2 2 2
1 2 3
x x x + + .
5p b) Să se arate că rădăcinile polinomului g sunt inversele rădăcinilor polinomului f.
5p c) Să se arate că polinoamele f şi g nu au rădăcini reale comune.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

47 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 047
1. Se consideră funcţia { } : \ 1, 1 , f − → R R ( )
2
1
arctg .
1
f x
x
=


5p
a) Să se calculeze ( )
1
1
lim .
x
x
f x

>

5p b) Să se arate că graficul funcţiei f admite asimptotă spre . +∞
5p
c) Să se demonstreze că funcţia f admite un singur punct de extrem local .

2. Se consideră funcţia ( )
2
1
: , cos 1 .
2
f f x x x → = − + R R

5p a) Să se calculeze ( )
2
0
. f x dx
π


5p
b) Să se determine
2
0
1
lim ( ) .
x
x
f t dt
x
→∞


5p c) Să se demonstreze că
( )
1
2
0
9
cos .
10
x dx ≥Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
48
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 048
5p 1. Să se determine partea reală a numărului complex
( )
6
3 i + .
5p
2. Se consideră funcţia : (0, ) f ∞ →\ , ( )
3
1
f x
x
= . Să se calculeze ( ) ( ) 512 f f D .
5p 3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia cos 2 sin 0. x x + =
5p 4. Se consideră mulţimea {0,1, 2, 3, 4, 5} M = . Să se determine numărul tripletelor ( , , ) a b c cu
proprietatea că , , a b c M ∈ şi a b c < < .
5p 5. Să se calculeze distanţa dintre dreptele paralele de ecuaţii 2 6 x y + = şi 2 4 11. x y + =
5p 6. Paralelogramul ABCD are 1, 2 AB BC = = şi ( ) 60 m BAD =
D
) . Să se calculeze produsul
scalar AC AD ⋅
JJJG JJJG
.

Varianta 48
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

48 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 048

1. Se consideră sistemul
2 1
2 1
7
x y z
x y z
x y az b
+ + = ¦
¦
− + =
´
¦
− + =
¹
, unde a şi b sunt parametri reali.
5p a) Să se determine a∈\ pentru care determinantul sistemului este egal cu zero.
5p b) Să se determine valorile parametrilor , a b∈\ pentru care sistemul este incompatibil.
5p c) Să se arate există o infinitate de valori ale numerelor a şi b pentru care sistemul admite o soluţie
( ) , , x y z , cu x, y, z în progresie aritmetică.

2. Se consideră mulţimea ( )
cos sin
sin cos
t t
G X t t
t t
¦ ¹
| |
= = ∈
´ ` |

\ .
¹ )
\ .
5p a) Să se arate că ( ) ( ) ( ), , X t X u X t u t u ⋅ = + ∀ ∈\ .
5p
b) Să se determine t ∈\ ştiind că ( ) ( )
2
X t ∈ ] M .
5p c) Să se arate că mulţimea G formează grup abelian în raport cu înmulţirea matricelor.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

48 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 048
1. Se consideră funcţia : , f → R R ( )
2
2
arcsin .
1
x
f x
x
 
=
 
+  

5p
a) Să se calculeze ( ) lim .
x
f x
→+∞

5p b) Să se determine domeniul de derivabilitate al funcţiei . f
5p
c) Să se demonstreze că funcţia f are două puncte de extrem.

2. Fie funcţia [ ] : 0, 1 , f →R ( )
2
1 f x x = − şi şirul ( ) ,
n
n
a

∈N

2 2
2
1
1
,
n
n
k
a n k
n
=
= −

. n

∀ ∈N
5p a) Să se calculeze
1
0
( ) . x f x dx


5p b) Să se determine volumul corpului obţinut prin rotirea graficului funcţiei f în jurul axei . Ox
5p
c) Să se demonstreze că şirul ( )
n
n
a

∈N
este convergent .Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
49
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 049
5p
1. Să se arate că numărul
3
9 4
log 3 log 2 + este raţional.
5p 2. Se consideră funcţia ( )
2
: , 2 1, f f x mx mx m m

→ = − + − ∈ \ \ \ . Să se determine m

∈\ astfel încât
( ) 0 f x ≤ , pentru orice x∈\.
5p
3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia
1 1
2 2 2 56
x x x + −
+ + = .
5p
4. Fie mulţimea { } 1, 2, ... , 1000 A = . Să se calculeze probabilitatea ca, alegând un element din mulţimea

{ }
3
| n n A ∈ , acesta să fie număr raţional.
5p
5. Fie triunghiul ABC şi ( ) M BC ∈ astfel încât
3
4
MC CB = −
JJJJG JJJG
. Să se demonstreze că
3 1
4 4
AM AB CA = −
JJJJG JJJG JJJG
.
5p
6. Ştiind că 0,
2
x
π  

 
 
şi tg 3 x = , să se calculeze sin 2x .

Varianta 49
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

49 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 049

1. Se consideră a∈\, sistemul
1
1
x ay
y az a
z x
+ = 

+ =


+ =

şi A matricea sa.
5p a) Să se arate că det 0 A ≠ .
5p b) Să se arate că soluţia sistemului este formată din trei numere în progresie geometrică.

5p
c) Să se determine inversa matricei A.
2. Se consideră pe \ legea de compoziţie dată de relaţia 5 5 30 x y xy x y ∗ = − − + , , x y ∀ ∈\ şi
mulţimea ( ) 5, G = ∞ .
5p a) Să se arate că legea " " ∗ are element neutru.
5p b) Să se demonstreze că G este grup abelian în raport cu legea " " ∗ .
5p c) Să se rezolve în grupul ( ) , G ∗ sistemul
x y z
y z x
z x y
∗ = 

∗ =


∗ =

.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

49 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 049
1. Se consideră funcţia [ ) : 1, , f + ∞ →R ( )
2
3
4 3
.
x
f x
x

=
5p a) Să se demonstreze că graficul funcţiei f admite asimptotă spre . +∞
5p b) Să se determine mulţimea valorilor funcţiei . f
5p
c) Să se determine domeniul de derivabilitate al funcţiei :[2, ) , ( ) arccos ( ) g g x f x ∞ → = \ .

2. Se consideră funcţiile
2
1
:[1, 2] , ( )
1
f f x
x x
→ =
+
\ şi [ ] ( )
2
1 1
: 1, 2 , ln
x
F F x
x
+ −
→ = \ .
5p
a) Să se arate că funcţia F este o primitivă a funcţiei . f
5p b) Să se calculeze volumul corpului obţinut prin rotirea graficului funcţiei f în jurul axei . Ox
5p c) Să se calculeze aria mulţimii cuprinse între dreptele de ecuaţii 1 x = şi 2 x = , graficul funcţiei
F şi axa Ox.Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.

SUBIECTUL I (30p) – Varianta 050
5p 1. Să se determine a∈ astfel încât numerele
1 2 1
2 , 2 1, 2 1
a a a − − + +
+ + să fie în progresie aritmetică.
5p 2. Să se arate că vârful parabolei ( )
2 2
2 1 , y x a x a a = + − + ∈\ , este situat pe dreapta de ecuaţie
4 4 1 x y + = .
5p 3. Să se arate că, dacă z este soluţie a ecuaţiei
2
2 4 0 z z + + = , atunci
2
8
0 z
z
− = .
5p
4. Să se determine probabilitatea ca, alegând un număr din mulţimea { } 11,12, , 50 … , aceasta să fie
divizibil cu 2 şi cu 5 .
5p
5. Trapezul isoscel ABCD are bazele [ ] AB şi [ ] CD şi lungimea înălţimii egală cu 4. Să se calculeze
AC BD +
JJJG JJJG
.
5p 6. Să se calculeze tg2α , ştiind că 0,
2
π
α
 

 
 
şi
12
sin
13
α = .

Varianta 50
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

50 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 050

1. Se consideră matricele ( )
1 2 3
2, 3
1 2 3
a a a
A
b b b
| |
= ∈
|
\ .
M \ , transpusa
3,2
( )
t
A ∈M \ , ,
t
B AA = şi
punctele ( , )
k k k
P a b , unde { } 1, 2, 3 k ∈ .
5p a) Să se calculeze B ştiind că
1 2 3
(1, 2), (2, 4), ( 3, 6). P P P − −
5p b) Să se arate că ( ) det 0, B ≥ oricare ar fi punctele
1 2 3
, , . P P P
5p
c) Să se arate că ( ) det 0 B = dacă şi numai dacă punctele
1 2 3
, , P P P sunt coliniare pe o dreaptă
care trece prin originea axelor.

2. Se consideră mulţimea
5
ˆ
1
ˆ ˆ ˆ
0 1 0 ,
ˆ ˆ ˆ
0 0 1
a b
M a b
¦ ¹
| |
¦ ¦
|
¦ ¦
= ∈
´ ` |
¦ ¦
|
\ . ¦ ¦
¹ )
] .
5p a) Să se determine numărul elementelor mulţimii M .
5p b) Să se arate că AB M ∈ , pentru orice , A B M ∈ .
5p c) Să se arate că ( , ) M ⋅ este un grup, unde „⋅ ” este înmulţirea matricelor.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

50 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 050
1. Se consideră funcţia : , f

→ R R ( )
1
sin . f x x
x
= ⋅
5p
a) Să se calculeze ( )
0
lim
x
f x

.
5p
b) Să se calculeze ( ), . f x x

′ ∈R
5p
c) Să se determine ecuaţia asimptotei la graficul funcţiei f către . +∞

2. Fie şirul ( ) ,
n
n
I

∈N

1
2
1
(1 ) ,
n
n
I x dx

= −

. n

∀ ∈N
5p a) Să se calculeze
2
. I
5p b) Să se demonstreze că
1
2 2
= ,
2 3
n n
n
I I
n
+
+
+
. n

∀ ∈N
5p c) Să se demonstreze că şirul ( ) ,
n
n
a

∈N
definit prin
( )
0
1
, ,
2 1
k
k
n
n
n
k
C
a n
k

=

= ∀ ∈
+

N are limita 0.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
51
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 051
5p
1. Să se determine numărul elementelor mulţimii ( ) \ A B ∩Z ştiind că ( ] 3; 4 A = − şi ( ] 1;5 B = .
5p
2. Să se determine coordonatele punctelor de intersecţie a dreaptei 2 1 y x = + cu parabola
2
3. y x x = − +
5p 3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 1 2 1 x x − + − = .
5p
4. Să se rezolve în mulţimea numerelor naturale inecuaţia
!
2 2048
x
≤ .
5p
5. Să se calculeze distanţa de la punctul ( ) 1;1 A la dreapta : 5 12 4 0 d x y + − = .
5p
6. Să se calculeze ( ) tg a b + ştiind că ctg 2 a = şi ctg 5 b = .

Varianta 51
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

51 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 051

1. Fie şirul ( )
0
n
n
F

, dat de
1 1
, ,
n n n
F F F n

+ −
= + ∀ ∈`
0 1
0, 1 F F = = şi matricea
1 1
1 0
A
 
=
 
 
.
5p a) Să se verifice relaţia
2
2
. A A I = +
5p b) Să se arate că, dacă
2 2
( ), X M X O ∈ ≠ _ şi AX XA = , atunci X este inversabilă.
5p
c) Să se arate că
1
1
, 1.
n n n
n n
F F
A n
F F
+

 
= ∀ ≥
 
 


2. Fie
5
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
, , ,
3 2 1 5 4 2 3 1 4 5
S
   
σ π∈ σ = π =
   
   
.
5p a) Să se demonstreze că . σπ ≠ πσ
5p b) Să se determine numărul elementelor mulţimii
{ }
*
|
n
H n = π ∈` .
5p
c) Să se arate că
{ }
*
|
n
H n = π ∈` este un subgrup al grupului
5
( , ) S ⋅ .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

51 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 051

1. Se consideră funcţia [ ) [ ) : 1, 1, f ∞ → ∞ , ( )
2
1 x x
f x
x
− +
= .
5p a) Să se calculeze ( ) ( )
lim
x
x
x f x
→∞
− .
5p b) Să se arate că funcţia f este strict crescătoare.
5p c) Să se arate că funcţia f este bijectivă.
2. Fie , a b∈\ şi funcţia : F → \ \, ( )
2
, 1
ln 1, 1
ax b x
F x
x x
+ < 

=

+ ≥
.
5p a) Să se determine numerele reale a şi b astfel încât funcţia F să fie primitiva unei funcţii f.
5p
b) Să se calculeze
( )
1
1 e
dx
x F x

.
5p c) Să se arate că, pentru funcţia :[1, ] , ( ) ( ( ) 1)sin h h x F x x π → = − \ , are loc relaţia
1
( ) ( ) 0. h x h x dx
π
′′ ≤Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
52
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 052
5p 1. Să se arate că funcţia : f → \ \ , ( ) | 4 8| 2 | 4 2 | f x x x = − − − este constantă.
5p
2. Să se determine a∈\ pentru care parabola
2
2 1 y x x a = − + − şi dreapta 2 3 y x = + au două puncte
distincte comune.
5p 3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia
3
1 1 x x − + = .
5p 4. Să se determine numărul termenilor iraţionali ai dezvoltării
( )
9
3 1 + .
5p
5. Să se determine m∈R astfel încât vectorii ( ) 1 8 u m i j = + +
G G G
şi ( ) 1 4 v m i j = − −
G G G
să fie coliniari .
5p
6. Triunghiul ABC are lungimile laturilor AB = 5 , BC = 7 şi AC = 8 . Să se calculeze ( ) m A ) .

Varianta 52
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

52 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 052

1. Se consideră permutarea
6
1 2 3 4 5 6
,
2 4 5 3 6 1
S
 
σ∈ σ =
 
 
.
5p
a) Să se determine
1 −
σ .
5p
b) Să se arate că permutările σşi
1 −
σ au acelaşi număr de inversiuni.
5p c) Să se arate că ecuaţia
4
x = σ nu are soluţii în grupul ( )
6
, S ⋅ .

2. Fie legea de compoziţie „ D ”, definită pe \ prin 2, , , x y xy x y x y = − − + ∀ ∈ D \ şi funcţia
: , ( ) 1 f f x x → = + \ \ .
5p a) Să se arate că (1, ) ∞ este parte stabilă în raport cu „D ”.
5p b) Să se demonstreze că ( ) ( ) ( ) f xy f x f y = D pentru orice , . x y ∈\
5p

c) Ştiind că legea „ D ” este asociativă, să se rezolve în \ ecuaţia
de 10 ori
... 1025.
x
x x x = D D D

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

52 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 052
1. Se consideră funcţia [ ] : 0,1 f →\ , ( )
( ] sin , 0,1
0, 0
x x
f x x
x
π

=
=
¦
¦
´
¦
¹


.
5p a) Să se arate că funcţia f este continuă pe [ ] 0,1 .
5p b) Să se determine domeniul de derivabilitate al funcţiei f.
5p c) Să se arate că, dacă
*
, n∈` atunci ecuaţia ( ) cos f x
x
π
= are cel puţin o soluţie în intervalul
1 1
,
1 n n
| |
|
\ . +
.

2. Fie funcţiile [ ] : 0,1 f →\ , ( )
( )
2
ln 1 f x x = + şi [ ] : 0,1 g →\, ( ) arctg g x x x = .
5p a) Să se calculeze
1
0
( ) . f x dx


5p b) Să se calculeze
1
0
( ) . g x dx


5p c) Să se calculeze aria suprafeţei plane mărginită de graficele funcţiilor f şi g şi de dreptele de ecuaţii
0 x = şi 1 x = .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
53
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 053
5p 1. Să se calculeze
1
2009 3
3
¦ ¹
(
+ ⋅ −
´ `
¸ ¸
¹ )
, unde [ ] x reprezintă partea întreagă a lui x şi { } x reprezintă
partea fracţionară a lui x.
5p
2. Să se determine imaginea intervalului [2, 3] prin funcţia : f → R R,
2
( ) 4 3 f x x x = − + .
5p 3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 8 2 x x + − = .
5p 4. Să se determine probabilitatea ca, alegând un element al mulţimii divizorilor naturali ai numărului 56,
acesta să fie divizibil cu 4.
5p
5. Fie vectorii a i j = +
G G G
, b i j = −
G G G
şi 6 2 u i j = +
G G G
. Să se determine p , r ∈R astfel încât u pa rb = +
G G G
.
5p 6. Să se calculeze lungimea razei cercului circumscris unui triunghi care are lungimile laturilor 5 , 7 şi 8.

Varianta 53
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

53 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 053

1. Pentru orice matrice
2
( ) A∈ ^ M , se notează { }
2
( ) ( ) | C A X AX XA = ∈ = M ^ . Se consideră matricele
1 2 3 4
0 1 0 0 1 0 0 0
, , , .
0 0 1 0 0 0 0 1
E E E E
       
= = = =
       
       

5p
a) Să se arate că dacă , ( ) X Y C A ∈ , atunci ( ). X Y C A + ∈
5p b) Să se arate că dacă
1 2
, ( ) E E C A ∈ , atunci există α∈^astfel încât
2
A I = α .
5p c) Să se arate că dacă ( ) C A conţine trei dintre matricele
1 2 3 4
, , , E E E E , atunci o conţine şi pe a patra.

2. Fie
1 2 3 4 5
3 2 1 4 5
a
 
=
 
 
,
1 2 3 4 5
2 1 4 5 3
b
 
=
 
 
două permutări din grupul
5
( , ). S ⋅
5p a) Să se rezolve în
5
S ecuaţia ax b = .
5p b) Să se determine ordinul elementului ab în grupul
5
( , ) S ⋅ .
5p
c) Fie k ∈] cu
k
b e = . Să se arate că 6 divide k.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

53 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 053
1. Se consideră funcţia : f → \ \, ( )
3
3 f x x x = − şi un număr real m din intervalul ( ) 2, − ∞ .
5p a) Să se determine punctele de extrem ale funcţiei f.
5p b) Să se demonstreze că ecuaţia
3
3 x x m − = are soluţie unică în mulţimea ( ) 1, ∞ .
5p c) Să se determine numărul punctelor de inflexiune ale graficului funcţiei
2
: , ( ) ( ) g g x f x → = \ \ .
2. Fie funcţia : f → \ \, ( )
, 0
sin , 0
x
xe x
f x
x x
 ≤
=

>.
5p a) Să se arate că funcţia f admite primitive pe \.

5p b) Să se determine primitiva F a funcţiei f care are proprietatea ( ) 0 1 F = − .
5p
c) Să se calculeze
0
2
0
0
( )
lim
x
x
x
f t dt
x

>

.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
54
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 054
5p 1. Să se calculeze partea întreagă a numărului
2
( 3 7) + .

5p 2. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale inecuaţia
2 1 3 2
.
1 1 2
x x
x x
− +

− −

5p
3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia
3
2 2 x x − + = .

5p
4. Se consideră dezvoltarea
3 2 49
( ) x y + . Să se determine termenul care îi conţine pe x şi y la
aceeaşi putere.
5p
5. Fie 2
A
r i j = +
JJG G G
, 3
B
r i j = +
JJG G G
şi 3 2
C
r i j = +
JJG G G
vectorii de poziţie ai vârfurilor triunghiului ABC . Să se
determine vectorul de poziţie al centrului de greutate a triunghiului ABC .

5p 6. Să se calculeze lungimea razei cercului circumscris triunghiului ABC , ştiind că 3 BC = şi
1
cos
2
A = .

Varianta 54
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

54 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 054

1. Se consideră matricele
0 1
1 0
A
−  
=
 
 
şi
0 1
1 1
B
 
=
 

 
.
5p a) Să se verifice că AB BA ≠ .
5p b) Să se arate că
4 6
2
2 A B I + = .
5p c) Să se arate că, pentru orice n

∈` ,
2
( )
n
AB I ≠ .

2. Se consideră şirul ( )
0 1 1 1
, 0 , 1, , 1
n n n n
n
F F F F F F n
+ −

= = = + ∀ ≥
`
şi polinoamele
2
1
, [ ] , 1, , 2.
n
n n n n
P Q X P X X Q X F X F n

∈ = − − = − − ∀ ≥ ]
5p
a) Să se arate că polinomul
3
2 1 X X − − este divizibil cu P .
5p b) Să se determine rădăcinile reale ale polinomului
3
Q .
5p c) Să se arate că, pentru orice 2 n ≥ , polinomul
n
Q este divizibil cu P .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

54 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 054
1. Se consideră funcţia : f → \ \, ( )
x
f x e x = − .
5p a) Să se determine punctul în care tangenta la graficul funcţiei f este paralelă cu prima bisectoare.
5p b) Să se arate că valoarea minimă a funcţiei f este 1.
5p
c) Să se arate că funcţia ( ) ( ) : , 1 g g x f x → = − \ \ nu este derivabilă în
0
0 x = .

2. Se consideră funcţiile ( )
2
2
2
: 1, , ( )
1
x t
f f x dt
t
∞ → =


\ şi ( )
2
1
ln
3
0
: 1, , ( ) 3 1
x
t
g g x e dt

∞ → = +

\ .
5p
a) Să se calculeze ( ) 3 f .
5p
b) Să se arate că ( ) ( )
2
2
2
' , 1,
1
x
g x x
x
= ∀ ∈ ∞

.
5p
c) Să se arate că ( ) ( ) ( ) 2 , 1, g x f x x = ∀ ∈ ∞ .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
55
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 055
5p
1. Să se calculeze [ 8] { 2,8} − − − , unde [ ] x reprezintă partea întreagă a lui x şi { } x reprezintă partea
fracţionară a lui x.
5p
2. Să se rezolve în mulţimea × \ \ sistemul
2 2
13
5
x y
x y

+ = 

+ =


.
5p
3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia
1
4 5 2 16 0
x x+
− ⋅ + = .
5p
4. Să se determine x∈N , 2 x ≥ astfel încât
2 2
30
x x
C A + = .
5p
5. Fie punctele ( ) 0;0 O , ( ) 2;1 A şi ( ) 2;1 B − . Să se determine cosinusul unghiului format de vectorii
OA
JJJG
şi OB
JJJG
.
5p 6. Să se calculeze tg2x , ştiind că ctg x = 3.

Varianta 55
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

55 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 055
1. Matricea ( )
2
a b
A
b a
−  
= ∈
 
 
\ M şi şirurile ( ) ( ) ,
n n
n n
x y
∈ ∈ ` `
verifică
1
1
, .
n n
n n
x x
A n
y y
+
+
   
= ∀ ∈
   
   
`
5p a) Să se arate că
2 2 2 2 2 2
1 1
( )( ) , .
n n n n
x y a b x y n
+ +
+ = + + ∀ ∈`
5p b) Să se arate că, dacă
2 2
1 a b + ≤ , atunci şirurile ( ) , ( )
n n n n
x y
∈ ∈ ` `
sunt mărginite.
5p c) Să se arate că, dacă 1 a = şi 3 b = , atunci
6
64
n n
x x
+
= , 0 n ∀ ≥ .

2. Se consideră corpul ( )
11
, , + ⋅ ] .
5p a) Să se arate că ecuaţia
2
ˆ
8 x = nu are soluţii în
11
] .
5p
b) Să se determine numărul polinoamelor de grad doi din [ ]
11
X ] .
5p
c) Să se arate că polinomul
2
ˆ
1 X X + + este ireductibil în [ ]
11
X ] .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

55 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 055

1. Se consideră funcţia : f → \ \, ( )
3 3
3 2 f x x x = − + .
5p
a) Să se calculeze
1
1
( )
lim
1
x
x
f x
x

<

.
5p b) Să se determine punctele de extrem ale funcţiei f.
5p c) Să se determine domeniul de derivabilitate al funcţiei f.

2. Fie funcţia ( ) : 1; f ∞ →\ , ( )
( )( )
1
1 2
f x
x x x
=
+ +
.
5p a) Să se determine o primitivă a funcţiei f.
5p b) Să se demonstreze că [ )
1
1
( ) , 1,
6
x x
f t dt x

≤ ∀ ∈ ∞

.
5p c) Să se calculeze
2
1
6
0
1
x
dx
x +

.


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
56
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 056
5p
1. Să se rezolve în mulţimea numerelor complexe ecuaţia 2 3 4 z z i + = + .
5p
2. Ştiind că
1
x şi
2
x sunt rădăcinile ecuaţiei
2
3 1 0 x x + + = , să se calculeze
3 3
1 2
x x + .
5p
3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 1 5 2 25 0
x x
+ − ⋅ = .
5p 4. Se consideră dezvoltarea
9
2
3
1
a
a
 
+
 
 
, 0 a ≠ . Să se determine rangul termenului care-l conţine pe
4
a .

5p
5. Să se calculeze
2 2
u v −
G G
ştiind că 3 2 u v i j − = +
G G G G
şi 2 3 u v i j + = +
G G G G
.
5p 6. Să se calculeze lungimea razei cercului circumscris unui triunghi dreptunghic care are catetele de
lungimi 5 şi 12.

Varianta 56
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

56 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 056

1. Se consideră matricea
2
2 3
( )
1 2
A
−  
= ∈
 

 
M \ şi funcţia ( ) ( ) ( )
2 2
: , f f X AX → = M M \ \ .
5p a) Să se arate că
2
( ) . f A I =
5p b) Să se arate că
2
( ( )) ( ) , ( ). f X f X X f X X + = + ∀ ∈M \
5p c) Să se arate că funcţia f este bijectivă.

2. Se consideră matricea
1 0
1 1
A
 
=
 
 
şi mulţimea
2
{ ( ) | }. M X AX XA = ∈ = M \
5p a) Să se arate că dacă , X Y M ∈ , atunci XY M ∈ .
5p b) Să se arate că { | det 0} G X M X = ∈ ≠ este grup în raport cu înmulţirea matricelor.
5p
c) Să se determine elementele de ordin doi din grupul G , definit la punctul b).

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

56 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 056
1. Se consideră funcţia
4
:
3
f
 
− →
 
 
\ \ \, ( )
2 5
3 4
x
f x
x
+
=
+
.
5p a) Să se determine asimptota la graficul funcţiei f spre +∞ .
5p
b) Să determine limita şirului ( )
1
, (1) (2)... ( )
n n
n
a a f f f n

= .
5p c) Să se determine punctele de inflexiune ale graficului funcţiei : , ( ) ( ).
x
g g x f e → = \ \
2. Fie funcţia [ ] : 1, f e →\, ( ) ln f x x = .
5p a) Să se calculeze
1
0
( )
x
f e dx

.
5p b) Să se calculeze volumul corpului obţinut prin rotirea graficului funcţiei f în jurul axei Ox .
5p c) Să se arate că
2 1
0 1
( )
e
x
e dx f x dx e + =
∫ ∫
.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
57
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 057
5p
1. Să se arate că numărul 7 4 3 3 + − este natural.
5p
2. Să se arate că
( )( )
2 2
4 5 2 2 1 x x x x + + + + ≥ , oricare ar fi . x∈\
5p 3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia ( )
2
2 2
log log 4 4 x x + = .
5p 4. Să se determine termenul care nu-l conţine pe x , din dezvoltarea
200
3
2
x
x
 
+
 
 
, 0 x > .
5p
5. Se consideră dreapta : 4 8 1 0 d x y − + = şi punctul ( ) 2 ; 1 A . Să se determine ecuaţia dreptei care trece
prin punctul A şi este paralelă cu dreapta d .
5p
6. Triunghiul ABC are 2 AB = , 4 AC = şi ( ) 60 m A =
D
) . Să se calculeze lungimea medianei duse din A.

Varianta 57
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1


57 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 057
1. Fie matricele
2 2,1
3 4
( ) şi ( ),
2 3
n
n
x
A M
y
   
= ∈ ∈
   
   
M \ \ cu
1
1
,
n n
n n
x x
A n
y y
+
+
   
= ∀ ∈
   
   
` şi
0 0
1, 0 x y = = .
5p a) Să se determine
1 2 1
, , x x y şi
2
y .
5p b) Să se arate că 2 (3 2 2) , .
n
n n
x y n + = + ∀ ∈`
5p c) Să se arate că
2 1
6 0, 0
n n n
x x x n
+ +
− + = ∀ ≥ .

2. Se consideră mulţimile de clase de resturi
7
ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ
{0,1, 2, 3, 4, 5, 6} = ] şi
6
{0, 1, 2, 3, 4, 5} = ] .
5p a) Să se rezolve în corpul
7
( , , ) + ⋅ ] ecuaţia
2
ˆ ˆ ˆ
3 4 0. x + =
5p b) Să se determine ordinul elementului
ˆ
3 în grupul
( ) 7
,

⋅ ] .
5p c) Să se arate că nu există niciun morfism de grupuri
*
6 7
: ( , ) ( , ) f + → ⋅ ] ] cu
( )
ˆ
2 3 f = .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

57 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 057
1. Fie funcţia : f → \ \,
2
( ) 1 f x x = + .
5p a) Să se arate că şirul
1
( )
n n
x

definit prin
1
1
2
x = şi
1
( ), 1
n n
x f x n
+
= ∀ ≥ are limită .
5p
b) Să se arate că funcţia : g → \ \ ,
( ) , 0
( )
arctg , 0
xf x x
g x
x x
≤ 
=

>

este derivabilă pe \.
5p c) Să se determine cel mai mare număr real a care are proprietatea ( ) 2ln , (0, ) f x a x x ≥ + ∀ ∈ ∞ .

2. Fie funcţia : f → \ \, ( )
2
x
f x e

= şi F o primitivă a sa.
5p a) Să se calculeze
1
0
( ) xf x dx

.
5p b) Să se calculeze
( )
2
0
cos (1)
lim .
x
F x F
x5p
c) Să se arate că funcţia : , ( ) ( ) ( ) g g x F x f x → = + \ \ are exact un punct de extrem local.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
58
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 058
5p
1. Să se calculeze partea reală a numărului complex
1 4
4 7
i
i
+
+
.
5p
2. Să se determine axa de simetrie a graficului funcţiei : f → R R, ( )
2
3 6 1 f x x x = − + .
5p
3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia
1 1
3 3 10
x x + −
+ = .
5p
4. Să se determine probabilitatea ca, alegând un element al mulţimii { } 1, 3, 5,..., 2009 A = , acesta să fie
multiplu de 3.
5p
5. Se consideră dreapta : 2 1 0 d x y + − = şi punctul ( ) 3, 2 A . Să se determine ecuaţia dreptei care trece
prin punctul A şi este perpendiculară pe dreapta d .
5p 6. Fie triunghiul ABC care are 5 AB AC = = şi 6 BC = . Să se calculeze distanţa de la centrul de
greutate al triunghiului ABC la dreapta BC .

Varianta 58
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1


58 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 058

1. Fie , , , 0, a b c d > matricea
a b
A
c d
 
=
 
 
şi funcţia ( ) ( ) : 0, 0, , ( )
ax b
f f x
cx d
+
∞ → ∞ =
+
.
Se notează
n n n
n n
a b
A
c d
 
=
 
 
, unde
*
. n∈`
5p a) Să se arate că dacă det 0 A = , atunci f este funcţie constantă.
5p
b) Să se arate că, dacă det 0, A ≠ atunci funcţia f este injectivă.

5p c) Să se arate că ( )( )
de ori
... ,
n n
n n
n f
a x b
f f f f x n
c x d

+
= ∀ ∈
+
D D D D `

.

2. Se consideră matricele
1 0 0 1
,
0 0 0 0
A B
   
= =
   
   
şi mulţimea
2
{ , , 1}. | G I aA bB a b a = + + ∈ ≠ − \
5p a) Să se arate că orice matrice din G este inversabilă.
5p b) Să se arate că G este un subgrup al grupului multiplicativ al matricelor inversabile din
2
( ). M \
5p c) Să se arate că ecuaţia
2
2
X I = are o infinitate de soluţii în G.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

58 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 058
1. Se consideră funcţiile : f → \ \, ( )
2
1
x
f x
x
=
+
şi : g → \ \ , ( ) arctg g x x = .
5p
a) Să se calculeze ( ) lim ( ) ( )
x
f x g x
→∞
.
5p b) Să se determine punctele de extrem local ale funcţiei f .
5p c) Să se arate că ( ) ( ) f x g x < , pentru orice ( ) 0, x ∈ ∞ .

2. Fie m∈\ şi funcţia [ ] : 0, 2 f →\ ,
[ ]
( ]
, 0,1
( )
ln , 1, 2
x m x
f x
x x x
 − ∈

=
.

5p
a) Să se arate că, pentru orice , m∈\ funcţia f este integrabilă.
5p b) Să se calculeze
1
1
1
ln
lim
1
x
x
x
t t dt
x →
>


.
5p c) Pentru 1 m = , să se demonstreze că, pentru orice (0, 2) t ∈ există , [0, 2], , a b a b ∈ ≠ astfel încât
( ) ( ) ( )
b
a
f x dx b a f t = −

.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
59
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 059
5p
1. Să se arate că numărul
1 1 1 1
lg 1 lg 1 lg 1 ... lg 1
2 3 4 100
       
− + − + − + + −
       
       
este întreg.
5p

2. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 3 4 1 x x − + − = .
5p
3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia
3
3
1 5
log
log 2
x
x
+ = .
5p
4. Să se determine probabilitatea ca, alegând un element al mulţimii { } 2, 4, 6,..., 2010 A = , acesta să fie
divizibil cu 4 , dar să nu fie divizibil cu 8.
5p
5. Se consideră punctele ( ) 2, A m şi ( ) , 2 B m − . Să se determine m∈R astfel încât 4 AB = .
5p 6. Să se calculeze
2
sin x ştiind că ctg x = 6.

Varianta 59
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1


59 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 059

1. Se consideră sistemul
0
3 2 0
4 0
mx y z
x y z
x y z
+ + = ¦
¦
+ + =
´
¦
− − + =
¹
, cu m∈\.
5p a) Să se determine m∈\ pentru care matricea sistemului are determinantul nenul.
5p b) Să se determine m∈\ astfel încât sistemul să admită cel puţin două soluţii.
5p c) Să se determine m∈\ pentru care dreptele
1 2 3
: 1 0, : 3 2 0, : 4 0 d mx y d x y d x y + + = + + = − − + =
sunt concurente.

2. Se consideră mulţimea
5
| , , 1
0 1
m n
H m n m
¦ ¹ | |
= ∈ = ±
´ ` |
\ .
¹ )

]

.
5p a) Să se verifice că dacă
1 1
0 1
A
| |
=
|
|
\ .


şi

4 0
0 1
B
| |
=
|
|
\ .

, atunci
1
B A A B

⋅ = ⋅ .
5p b) Să se arate că H este un grup cu 10 elemente în raport cu înmulţirea matricelor.
5p c) Să se determine numărul elementelor de ordinul 2 din grupul H.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

59 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 059
1. Se consideră funcţia : f → \ \, ( )
3
f x x x = + .
5p
a) Să se calculeze
( )
lim .
( 1) x
f x
f x →∞ +

5p b) Să se demonstreze că funcţia f este inversabilă.
5p c) Să se calculeze
1
3
( )
lim
x
f x
x

→∞
.
2. Se consideră funcţiile : f → \ \,
2
( ) sin f x x x = şi F o primitivă a lui f .
5p a) Să se calculeze ( ) . f x dx
π
−π


5p b) Să se determine ( ) 1, 3 c∈ astfel încât
3
2
1
( )
2
sin
f x
dx c
x
=

.
5p c) Să se arate că funcţia F nu are limită la +∞ .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
60
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 060
5p 1. Să se arate că
2 8 9
2(1 3 3 ... 3 ) 3 . + + + + <

5p
2. Fie
1 2
, x x soluţiile ecuaţiei
2
5 7 0 x x + − = . Să se arate că numărul
3 3
1 2
x x + este întreg.
5p 3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia
5
5
log log 5
2
x
x + = .
5p 4. Să se determine , 3 x x ∈ ≥ ` astfel încât
2
2 3
3
x
C

= .
5p
5. Se consideră punctele ( ) 2, 3 A şi ( ) 3, 2 B − − . Să se scrie ecuaţia mediatoarei segmentului AB .

5p 6. Fie vectorii u
G
şi v
G
. Ştiind că 5 u v ⋅ =
G G
, 2 u =
JJG
şi 3 v =
JJG
să se calculeze
( ) ( )
cos , u v
G G
) .

Varianta 60
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

60 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 060

1. Se consideră matricea
2 1
4 2
A
 
=
 
− −
 
şi funcţia ( ) ( ) ( )
2 2
: , f f X AX → = \ \ M M .
5p a) Să se calculeze ( ). f A
5p b) Să se arate că
2 2
( )( ) , ( ). f f X O X = ∀ ∈M D \
5p c) Să se arate că
2 2
( ) ( ) , , ( ). f X f Y I X Y + ≠ ∀ ∈M \

2. Se consideră mulţimea ( )
{ } 2 2
|
t
P A AA I = ∈ = \ M , unde
t
A este transpusa matricei A.
5p
a) Să se verifice dacă matricea
0 1
1 0
 
 
 
aparţine mulţimii P.
5p b) Să se arate că înmulţirea matricelor determină pe mulţimea P o structură de grup necomutativ.
5p c) Să se arate că, dacă
2
, , ( ) A B P X ∈ ∈ \ M şi AX B = , atunci . X P ∈

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

SUBIECTUL III (30p) – Varianta 060

1. Se consideră funcţia : f → \ \, ( )
2
1 f x x x = + + .
5p
a) Să se arate că mulţimea valorilor funcţiei f este ( ) 0, ∞ .
5p
b) Să se arate că, dacă ( ) ( ) : , ln g g x f x → = \ \ , atunci ( ) ( ) ( ) ' 1, f x x g x x − ⋅ = ∀ ∈\.
5p c) Să se demonstreze că ( ) g x x < , pentru orice 0 x > , unde g este funcţia definită la punctul b).
2. Fie mulţimea
{ }
1
0
: este derivabilă şi ( ) (0) (1) | M f f f x dx f f = → = =

\ \ .
5p a) Să se arate că funcţia
3 2
: , ( ) 2 3 f f x x x x → = − + \ \ aparţine mulţimii M .
5p b) Să se arate că, dacă f este o funcţie polinomială de grad trei care aparţine lui M , atunci
1
(0).
2
f f
 
=
 
 

5p c) Să se arate că, pentru orice f M ∈ , ecuaţia ( ) 0 f x ′ = are cel puţin două soluţii în intervalul (0,1) .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
61
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 061
5p
1. Să se determine numărul real x ştiind că numerele 1, 1 x x + − şi 4 sunt în progresie aritmetică.

5p
2. Să se determine punctele de intersecţie a parabolei
2
5 6 y x x = + − cu axele de coordonate.
5p
3. Să se rezolve în mulţimea [ ] 0, 2π ecuaţia 2sin 1 0 x + = .
5p
4. Fie mulţimea { } 1, 2, 3, 4,5, 6 M = . Să se determine probabilitatea ca, alegând una dintre submulţimile
mulţimii M , aceasta să aibă 2 elemente.
5p
5. Punctele A, B şi G au vectorii de poziţie 4 7
A
r i j = +
JJG G G
, 2
B
r i j = −
JJG G G
, 4 4
G
r i j = +
JJG G G
. Să se determine
vectorul de poziţie a punctului C astfel încât punctul G să fie centrul de greutate al triunghiului ABC .
5p
6. Fie vectorii u
G
şi v
G
. Dacă 1 u =
G
, 2 v =
G
şi măsura unghiului vectorilor u
G
şi v
G
este
3
π
, să se calculeze
( ) ( )
2 2 u v v u + ⋅ −
G G G G
.

Varianta 61
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

61 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 061

1. Se consideră mulţimea ( )
, , 3
1
| 0 1 0 , ,
0 0 1
a b a b
a b
G M M a b
¦ ¹ | |
¦ ¦
|
= = ∈ ⊂
´ `
|
¦ ¦
\ . ¹ )
\ \ M .
5p a) Să se arate că
, , ,
, , , , .
a b c d a c b d
M M M a b c d
+ +
⋅ = ∀ ∈\
5p b) Să se arate că orice matrice din G este inversabilă.
5p c) Să se calculeze, în funcţie de a şi b , rangul matricei
, ,
t
a b a b
M M − (
,
t
a b
M este transpusa lui
, a b
M ).

2. Se consideră un grup ( ) , K ⋅ , unde { } , , , K e a b c = , e este elementul neutru şi
2 2 2
a b c e = = = .
5p
a) Să se rezolve în grupul K ecuaţia
3
x e = .
5p b) Să se arate că . ab c =
5p
c) Să se arate că grupul ( ) , K ⋅ nu este izomorf cu grupul ( )
4
, + ] .


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

61 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 061

1. Fie funcţia ( ) : 0, f ∞ →\ , ( )
ln
, 1
1
1, 1
x
x
f x x
x= − 

=.
5p a) Să se demonstreze că funcţia f este continuă.
5p b) Să se calculeze
1
( ) 1
lim
1 x
f x
x →


.
5p c) Să se arate că funcţia f este strict descrescătoare.
2. Se consideră funcţia : f → \ \,
2
( ) ln(1 sin ) f x x = + .
5p a) Să se arate că orice primitivă a funcţiei f este crescătoare pe \.
5p b) Să se calculeze
0
( ) cos . f x x dx
π


5p c) Să se calculeze derivata funcţiei ( ) : 1,1 g − →\ , ( )
arcsin
4
( ) .
x
g x f t dt
π
=Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.

SUBIECTUL I (30p) – Varianta 062
5p 1. Să se determine 0 x > ştiind că numerele x , 6 şi 5 x − sunt în progresie geometrică .

5p 2. Se consideră funcţia : f → R R, ( )
2
2 f x x x = + − . Să se calculeze ( ) ( ) ( )
2 1 f f ⋅ − .
5p 3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia cos 2 cos
2 2
x x
π π    
+ = −
   
   
.
5p
4. Să se arate că ( )
2
! n divide ( ) 2 ! n , pentru oricare n natural.
5p
5. Se consideră punctele ( ) 3, 2 A şi ( ) 6, 5 B . Să se determine coordonatele punctelor M şi N ştiind
că acestea împart segmentul [ ] AB în trei segmente congruente, iar ordinea punctelor este , , , A M N B .
5p 6. Să se determine numerele naturale a pentru care numerele , 1 a a + şi 2 a + sunt lungimile laturilor
unui triunghi obtuzunghic.

Varianta 62
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

62 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 062

1. Fie matricea ( )
2
a b
A
c d
 
= ∈
 
 
M \ cu proprietatea că
2
2 A A = .
5p a) Să se arate că matricea
3 1
3 1
B
 
=
 
− −
 
verifică relaţia
2
2 B B = .
5p b) Să se arate că, dacă 2 a d + ≠ , atunci
2
A O = sau
2
2 . A I =
5p
c) Să se arate că, dacă 2 a d + = , atunci ( ) det 0 A = .

2. Se consideră polinoamele
4 6
, [ ] , 1, 1 f g X f X g X ∈ = − = − _ .
5p a) Să se arate că un cel mai mare divizor comun al polinoamelor f şi g este
2
1. X −
5p
b) Să se determine numărul soluţiilor complexe distincte ale ecuaţiei ( ) ( ) 0. f x g x =
5p
c) Să se descompună polinomul f în factori ireductibili în [ ] X _ .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

62 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 062
1. Pentru fiecare număr natural nenul n se consideră funcţia : (0, )
n
f ∞ →\, ( ) ln .
n
n
f x x x = +
5p a) Să se arate că funcţia
2
f este strict crescătoare pe intervalul ( ) 0, ∞ .
5p
b) Să se arate că, pentru orice n

∈` , ecuaţia ( ) 0
n
f x = are exact o rădăcină reală, situată în intervalul

( )
1
,1
e
.
5p
c) Să se calculeze
1
2
3 1
lim
( ) 1 1 x f x x →
| |

|
− −
\ .
.
2. Fie funcţia : f → \ \, ( )
( ]
( )
3
, , 0
1 sin , 0,
x x
f x
x x
¦
∈ −∞
¦
=
´
+ ∈ ∞
¦
¹

.
5p
a) Să se arate că funcţia f este integrabilă pe intervalul [ 2 , 2 ] π π − .
5p b) Să se calculeze
1
( ) f x dx
π


.
5p c) Să se arate că , pentru orice
*
n∈` ,
2
0
( ) 2
n n
f x dx
π
π ≤

.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
63
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 063
5p
1. Să se arate că şirul ( )
n
n
a
∈`
, de termen general
4
3
n
n
a
n
=
+
, este crescător.
5p

2. Să se determine coordonatele punctelor de intersecţie a parabolelor
2
1 y x x = + + şi
2
2 6. y x x = − − +
5p
3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia sin sin 3
4 4
x x
π π    
− = +
   
   
.
5p
4. Suma coeficienţilor binomiali ai dezvoltării
( )
2
2 5
n
x y − este egală cu 32. Să se determine termenul
de rang patru.
5p 5. Să se determine m∈R astfel încât dreptele
1
: 3 2 0 d mx y + + = şi
2
: 2 8 0 d x y + − = să fie concurente.
5p
6. Fie ABCD un patrulater. Să se arate că dacă 0 AC BD ⋅ =
JJJG JJJG
, atunci
2 2 2 2
. AB CD AD BC + = +

Varianta 63
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

63 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 063
1. Se consideră mulţimile
{ } 2
( ) |
t
P S S S = ∈ = \ M şi ( )
{ } 2
|
t
Q A A A = ∈ = − \ M .
5p a) Să se arate că
1 3
3 1
P
 

 
 
şi
0 2
2 0
Q
 

 

 
.
5p b) Să se arate că, dacă , A B Q ∈ , atunci AB P ∈ .
5p c) Să se arate că ( ) det 0 X ≥ , oricare ar fi X Q ∈ .

2. Se consideră polinoamele [ ]
3 2
2 3 45 f X X X X = + + + ∈] şi [ ]
3
2
ˆ ˆ
1 f X X X = + + ∈] .
5p a) Să se arate că rădăcinile din ^ ale polinomului f nu sunt toate reale.
5p
b) Să se arate că polinomul
ˆ
f nu are rădăcini în
2
. ]
5p c) Să se demonstreze că polinomul f nu poate fi scris ca produs de două polinoame neconstante, cu
coeficienţi întregi.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

63 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 063

1. Se consideră funcţia : f → \ \, ( )
3
,
, \
x x
f x
x x
∈ 

=

∈ _
\ _
.
5p a) Să arate că ( ) [ ] , 1,1 f x x x ≤ ∀ ∈ − .
5p b) Să arate că funcţia f este continuă în origine.
5p c) Să se arate că funcţia f nu este derivabilă în origine.
2. Se consideră , a b∈\ şi funcţia : f → \ \,
, 0
( )
cos , 0
x
axe x x
f x
x x b x

 − ≤
=

+ >
.
5p
a) Să se determine a şi b ştiind că funcţia f este primitivă pe \ a unei funcţii.
5p b) Ştiind că 0 a = şi 0 b = , să se calculeze
1
( ) f x dx
π


.
5p c) Să se arate că, dacă 0 b = , atunci
0
lim ( )
n
n
x f x dx
π
→∞
= −∞

.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
64
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 064

5p
1. Să se arate că şirul ( )
1
n
n
a

, de termen general
2
n
a n n = − , este strict monoton.

5p

2. Se consideră funcţiile : f → R R şi : g → R R definite prin ( )
2
2 1 f x x x = + + şi ( ) 2009 g x x = − .
Să se demonstreze că, pentru orice , x∈\ ( )( ) 0. f g x ≥ D
5p
3. Să se rezolve în ( ) 0, π ecuaţia tg tg
3 2
x x
π π    
+ = −
   
   
.

5p
4. Să se determine x∈N , 3 x ≥ ştiind că
1 3
1
9
x x
x x
C C
− −

+ ≤ .
5p
5. Să se determine m∈R ştiind că dreptele ( )
1
: 2 1 0 d mx m y + + − = şi ( )
2
: +2 4 8 0 d m x my + − = sunt
paralele.
5p 6. Fie ABC un triunghi cu tg 2, tg 3. A B = = Să se determine măsura unghiului C.

Varianta 64
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

64 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 064

1. Fie mulţimea
3
| ,
x y
M x y
y x
¦ ¹ | |
= ∈
´ ` |
\ .
¹ )
] şi matricea
2 3
1 2
A
| |
=
|
\ .
.
5p a) Să se arate că dacă
2
( ) Y ∈M ] şi , AY YA = atunci . Y M ∈
5p
b) Să se arate că dacă X M ∈ şi ( ) det 0 X = , atunci
2
X O = .
5p
c) Să se arate că
*
, .
n
A M n ∈ ∀ ∈`

2. Se consideră polinomul
5 4 3 2
3 2 [ ]. f X X X X X = − + − − ∈^
5p a) Să se determine o rădăcină întreagă a polinomului f.

5p b) Să se calculeze
2 2 2
1 2 5
... , x x x + + + unde
1 2 5
, ,..., x x x sunt rădăcinile polinomului . f

5p c) Să se arate că f are o singură rădăcină reală.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

64 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 064
1. Se consideră funcţia ( ) ( ) ( )
2
: , 2 0, , ln 1 f f x
x
 
−∞ − ∪ ∞ → = +
 
 
\ .
5p
a) Să se arate că funcţia f este concavă pe intervalul ( , 2) −∞ − .
5p b) Să calculeze limita şirului ( ) ( ) ( ) ( )
( )
1
1
, 1 2 ... ln
2
n n
n
n n
a a f f f n

+
= + + + − .
5p c) Să se arate că există un punct (1, 2) c∈ astfel încât ( 1) ( ) ( ) (2) c f c f c f ′ − + = .

2. Fie funcţia [ ] ( )
4
1
: 0,1 ,
1
f f x
x
→ =
+
\ .
5p a) Să se calculeze
1
0
( ) xf x dx

.
5p b) Să se arate că
1
0
( ) 1
4
f x dx
π
≤ ≤

.
5p c) Să se calculeze
( ) ( ) ( )
( ) ( )
2
1
2
0
( ) ' f x f x f x
dx
f x
′′ −

.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
65
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 065
5p
1. Să se determine primul termen al progresiei aritmetice
1 2
, ,13,17,... a a .

5p
2. Să se arate că funcţia : f → R R, ( )
3
2sin f x x x = + este impară.
5p
3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 3sin 3 cos 0 x x + = .
5p
4. Să se determine probabilitatea ca, alegând un număr din mulţimea numerelor naturale de trei cifre,
acesta să aibă suma cifelor egală cu 2.
5p
5. Să se determine m∈R ştiind că dreptele
1
: 3 2 0 d mx y + − = şi
2
: 12 2 1 0 d x y + + = sunt perpendiculare.

5p
6. Ştiind că
1
tg
2 3
α
= , să se calculeze sinα .

Varianta 65
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

65 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 065

1. Se consideră sistemul
4
2 3 6
3 2
ax y z
x y z
x y z b
+ + = ¦
¦
+ + =
´
¦ − − =
¹
, cu , a b∈\.
5p a) Să se determine , a b pentru care sistemul are soluţia (1, 1, 1).
5p b) Să se determine , a b astfel încât sistemul să fie incompatibil.
5p c) Să se arate că pentru orice a∈] există b∈] astfel încât sistemul să admită soluţii cu toate
componentele numere întregi.

2. Se consideră mulţimea de matrice
2
0 0
0 0 | , ,
a
A a a b c
b c a
¦ ¹ | |
¦ ¦ |
= ∈
´ ` |
¦ ¦ |
\ .
¹ )


] .
5p a) Să se determine numărul elementelor mulţimii A.
5p
b) Să se arate că, pentru orice X A ∈ ,
2
3
X I = sau
2
3
X O = .
5p
c) Să se determine numărul matricelor X din mulţimea A care au proprietatea
2
3
X O = .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

65 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 065
1. Se consideră funcţia : f → \ \, ( )
x
f x x e = + .
5p a) Să se arate că funcţia f este bijectivă.
5p b) Să se arate că ( ) 2 1, f x x x ≥ + ∀ ∈\.

5p
c) Să se demonstreze că, dacă ( ) 1, f x mx x ≥ + ∀ ∈\, atunci 2 m = .
2. Fie funcţia : , f → \ \ ( )
3
sin cos f x x x = şi F o primitivă a funcţiei f pe \.
5p a) Să arate că există c∈\ astfel încât
4
4 ( ) sin F x x c = + .
5p b) Să se calculeze aria subgraficului restricţiei funcţiei f la intervalul 0,
2
π
 
 
 
.
5p c) Să se arate că
2 1
0
( ) 0
n
f x dx
π
+
=

, pentru orice n∈`.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
66
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 066
5p
1. Să se calculeze ( )( ) ( )( ) 2 3 2 1 2 2 i i i i + − − − − .
5p
2. Să se arate că
1
3
este o perioadă a funcţiei : f → R R, ( ) {3 } f x x = , unde { } a este partea fracţionară a
numărului a.
5p
3. Să se rezolve în [ ] 0, 2π ecuaţia 3sin cos 1 x x − = .
5p
4. Să se calculeze
10
20
9
20
C
C
.
5p
5. Se consideră punctele ( ) 2, 3 A , ( ) 4, B n , ( ) 2, 2 C şi ( ) , 5 D m . Să se determine , m n∈R astfel încât
patrulaterul ABCD să fie paralelogram .

5p
6. Să se calculeze
2
cos x , ştiind că tg 4 x = .

Varianta 66
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1


66 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 066
1. Fie dreptele
1 2 3
: 2 3, : 3 4 1, : 4 3 d x y d x y d x y m + = − = − + = , unde m∈\.
5p a) Să se determine m astfel încât dreptele să fie concurente.
5p b) Să se demonstreze că există o infinitate de valori ale lui m pentru care vârfurile triunghiului
determinat de cele trei drepte au toate coordonatele întregi.
5p c) Să se calculeze valorile lui m pentru care triunghiul determinat de cele trei drepte are aria 1.

2. Fie polinomul
3 2
2 2 f X aX aX = − − + , cu a∈\ şi cu rădăcinile complexe
1 2 3
, , . x x x
5p a) Să se calculeze ( 1) f − .
5p b) Să se determine a pentru care polinomul are trei rădăcini reale.
5p c) Să se determine a astfel încât
1 2 3
| | | | | | 3. x x x + + =

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

SUBIECTUL III (30p) – Varianta 066
1. Se consideră funcţia ( )
2
: , l 1 f f x x → = − − \ \ .
5p
a) Să se calculeze derivata funcţiei f pe intervalul ( 1,1) − .
5p b) Să se determine ecuaţia asimptotei spre +∞ la graficul funcţiei f.
5p c) Să se arate că funcţia
2
: (0, ) , ( ) ( ) g g x x f x

∞ → = \ este mărginită.
2. Fie funcţia
4 2
:[0,1] [1, 3], ( ) 1 f f x x x → = + + . Se admite că funcţia f are inversa g .
5p
a) Să se calculeze
3
4
0
2 1
( )
t
dt
f t
+

.
5p b) Să se arate că ( ) ( )
1 3
0 1
3 f x dx g x dx + =
∫ ∫
.
5p c) Să se demonstreze că, dacă [ ] 1, 3 α∈ , atunci are loc inegalitatea ( ) ( )
1
0 1
f x dx g x dx
α
+ ≥ α
∫ ∫
.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
67
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 067
5p
1. Să se determine primul termen al progresiei geometrice cu termeni pozitivi
1 3
, 6, , 24, ... b b .

5p
2. Să se determine m∈R astfel încât funcţia : f → R R,
2
( ) (3 ) 3 f x m x = − + , să fie strict crescătoare.

5p
3. Să se calculeze
2 3 4
sin sin sin sin
3 3 3 3
π π π π
+ + + .
5p
4. Se consideră mulţimea M a tuturor funcţiilor definite pe { } 1, 2, 3 A = cu valori în { } 5, 6, 7 B = . Să se
calculeze probabilitatea ca, alegând o funcţie din mulţimea M, aceasta să fie injectivă .
5p
5. Se consideră punctul G, centrul de greutate al triunghiului ABC. Prin punctul G se duce paralela la AB
care intersectează dreapta BC în punctul P. Să se determine m∈R astfel încât GP mAB =
JJJG JJJG
.

5p 6. Să se calculeze cos2α , ştiind că
1
cos
3
α = .

Varianta 67
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

67 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 067

1. Fie sistemul
1
1
2
x y z
x my z
x my mz
+ + =
¦
¦
+ + =
´
¦ + + = −
¹
, cu m∈\ şi matricea
1 1 1
1 1
1
A m
m m
| |
|
=
|
\ .
.

5p a) Să se calculeze ( ) det A .
5p
b) Să se arate că ( ) rang 2 A ≠ , oricare ar fi m∈\.
5p c) Să se determine valorile întregi ale lui 1 m ≠ ,

pentru care sistemul

are soluţie cu componente întregi.

2. Fie permutările
1 2 3 4 1 2 3 4
, ,
2 3 4 1 3 1 4 2
| | | |
α = β =
| |
\ . \ .
1 2 3 4
4 3 1 2
| |
γ =
|
\ .
, elemente ale grupului
4
( , ). S ⋅
5p a) Să se verifice că γ este soluţie a ecuaţiei . x x α = β

5p
b) Să se arate că
4 4
α β = .
5p c) Să se determine o soluţie a ecuaţiei
3 3
x x β α = în
4
S .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

67 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 067

1. Se consideră mulţimea de funcţii
[ ] ( ) ( ) { }
: 1,1 este de două ori derivabilă şi 0 0, ' 0 1 M f f f f = − → = = \ .
5p
a) Să se arate că funcţia [ ] ( ) : 1,1 , sin
x
u u x e x − → = \ aparţine mulţimii M.
5p
b) Să se arate că , dacă f M ∈ şi ( ) [ ] { } 0, 1,1 \ 0 f x x ≠ ∀ ∈ − , atunci ( )
1
0
lim 1 ( )
x
x
f x e

+ = .
5p c) Să demonstreze că, dacă f M ∈ şi
*
n∈` , atunci
1
0
( ) (0)
lim
2
n n
n
x
f x x nf
x
+

′′ −
= .
2. Fie funcţiile [ ] ( )
1
: 0,1 ,
1
f f x
x
→ =
+
\ şi
[ ) ( )
0
: 0, , ( )
x
g g x f t dt ∞ → =

\ .
5p a) Să se arate că ( ) ln(1 ) g x x = + .
5p b) Să se calculeze
1
2
0
( ) ( ) f x g x dx

.
5p c) Să se demonstreze că
*
1 2 3
... ln 2,
n
f f f f n n
n n n n
       
+ + + ≤ ∀ ∈
       
       
` .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
68
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 068
5p
1. Să se arate că numărul
25 25
4 3 4 3 i i
+
+ −
este întreg.
5p
2. Să se determine m∈R astfel încât funcţia : f → R R,
2
( ) ( 2) 3 f x m x = − − să fie strict descrescătoare.

5p 3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia
1
arctg arctg
3 3 3
x π
+ = .
5p 4. Să se determine probabilitatea ca alegând un număr din mulţimea numerelor naturale pare de două
cifre , acesta să fie divizibil cu 4.
5p
5. Pe laturile AB şi AC ale triunghiului ABC se consideră punctele M şi respectiv N astfel încât
3 AM MB =
JJJJG JJJG
şi
3
4
AN AC =
JJJG JJJG
. Să se demonstreze că vectorii MN
JJJJG
şi BC
JJJG
sunt coliniari.
5p
6. Să se calculeze
11
sin
12
π
.

Varianta 68
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

68 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 068
1. Se consideră matricele
3
( ) A∈ \ M şi
t
B A A = + , unde
t
A este transpusa matricei A.
5p
a) Să se arate că
t
B B = .
5p
b) Să se demonstreze că, dacă
2
2 B I = , atunci ( ) det 1 A ≥ .
5p c) Să se demonstreze că, dacă , x y ∈^ şi matricea
t
xA yA + este inversabilă, atunci 0. x y + ≠

2. Se consideră ecuaţia
3
0 , , x px q p q + + = ∈\, şi
1 2 3
, , x x x soluţiile complexe ale acesteia.
5p a) Ştiind că 1 p = şi 0 q = , să se determine
1 2 3
, , x x x .
5p b) Să se determine p şi q ştiind că
1
1 x i = + .
5p c) Să se arate că
7 7 7 3 3 3 2 2 2 2
1 2 3 1 2 3 1 2 3
12( ) 7( )( ) x x x x x x x x x + + = + + + + .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

68 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 068
1. Se consideră funcţia ( ) : 0, f ∞ →\ , ( )
1 2 1
ln
1 2 3
x
f x
x x
+
= +
+ +
.
5p a) Să se calculeze ( ) ( ) , 0, f x x ′ ∈ ∞ .
5p b) Să arate că ( ) ( ) 0, 0, f x x < ∀ ∈ ∞ .
5p c) Să demonstreze că şirul ( )
1
n
n
x

,
1 1 1
1 ... ln
2 2
n
x n
n
 
= + + + − +
 
 
este strict descrescător.
2. Fie funcţia : , f → \ \ ( )
2
0
x
t
f x e dt =

.
5p a) Să se arate că funcţia f este impară.
5p b) Să se arate că lim ( )
x
f x
→∞
= ∞ .
5p c) Să se arate că
1
0
( ) 2 f x dx e ≤ −

.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
69
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 069
5p
1. Să se determine z ∈C ştiind că
z 7
6
i
z
+
= .
5p
2. Fie funcţia : f → \ \, ( ) 2 1 f x x = + . Să se calculeze ( ) ( ) ( ) ( ) 1 2 3 ... 50 f f f f + + + + .
5p
3. Se consideră funcţia : f → N N, ( ) 3 1 f x x = + . Să se demonstreze că funcţia f este neinversabilă.
5p
4. Să se calculeze probabilitatea ca, alegând o cifră din mulţimea { } 0,1, 2,..., 9 , aceasta să verifice
inegalitatea ( ) 1 ! ! 100 x x + − ≤ .
5p
5. Să se arate că dreptele de ecuaţii
1
: 2 1 0 d x y − + = şi
2
: 2 1 0 d x y + − = sunt simetrice faţă de axa Oy.
5p
6. Să se calculeze
7
cos
12
π
.

Varianta 69
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

69 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 069

1. Fie matricea
3
1 1 0
0 0 1 ( ).
0 1 0
A
 
 
= ∈
 
 
M \
5p a) Să se verifice relaţia
3 2
3
. A A A I − = −
5p b) Să se arate că
2 2
3
, , 3.
n n
A A A I n n

− = − ∀ ∈ ≥ `
5p
c) Să se arate că, pentru orice
*
, n∈` suma elementelor matricei
n
A este 3. n +

2. Pentru fiecare n

∈` se defineşte polinomul 1 [ ] .
n
n
P X X = − ∈^
5p a) Să se determine rădăcinile complexe ale polinomului
4
P .
5p
b) Să se descompună polinomul
3
P în factori ireductibili în [ ] X ^ .
5p
c) Să se descompună polinomul
6
P în factori ireductibili în [ ] X \ .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

69 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 069
1. Se consideră funcţia : f → \ \, ( )
3 2
3
2
f x x = .
5p a) Să se studieze derivabilitatea funcţiei f în origine.
5p
b) Să arate că, pentru orice ( ) 0, k ∈ ∞ , există ( ) , 1 c k k ∈ + astfel încât ( ) ( )
3
1
1 f k f k
c
+ − = .
5p
c) Să se demonstreze că şirul ( )
1
n
n
a

,
3 3 3
1 1 1
... ( )
1 2
n
a f n
n
= + + + − , este strict descrescător.

2. Fie funcţia ( ) : 1, , f − ∞ →\ ( ) ( )
2 3
ln 1
2 3
x x
f x x x = − + − + .
5p a) Să se calculeze
1
0
( ) f x dx

.
5p b) Să se calculeze
( )
5
0
lim
x
F x
x

, unde funcţia [ ) : 0, F ∞ →\,
0
( ) ( )
x
F x f t dt =

, [ ) 0, x∈ +∞ .
5p c) Să se arate, folosind eventual funcţia f, că
1
0
5
ln(1 )
12
x dx + ≤

.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1


EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
70
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 070
5p
1. Să se calculeze ( )
20
1 . i +
5p

2. Se consideră funcţia : f

→ R R, ( )
1
f x
x
= . Să se calculeze suma
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
10 9 ... 1 1 ... 9 10 S f f f f f f f f f f f f = − + − + + − + + + + .
5p
3. Să se arate că funcţia : f → R R,
( )
2
( ) log 1 3
x
f x = + este injectivă .
5p
4. Să se calculeze
3 3
5 5
6 A C − .

5p
5. Să se determine m∈R ştiind că distanţa de la punctul ( ) , 1 A m m+ la dreapta : 3 4 1 0 d x y − − = este 1.

5p
6. Să se calculeze cos75 cos15 −
D D
.

Varianta 70
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

70 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 070
1. Pentru orice două matrice
2
, ( ) A B∈M \ se defineşte matricea [ , ] . A B AB BA = −
5p a) Pentru
2
( ) A∈M \ , să se calculeze
2
[ , ] A A .
5p
b) Să se arate că, pentru orice
2
( ) A∈M \ ,
*
2
[ , ] , A A O = unde
*
A este adjuncta matricei . A
5p c) Să se arate că, pentru orice
2
, , ( ) A B C∈M \ , [ ] [ ] [ ]
2
,[ , ] ,[ , ] ,[ , ] . A B C B C A C A B O + + =

2. Se consideră intervalul ( ) 0,1 H = .
5p
a) Să se arate că relaţia
(1 )(1 )
ab
a b
ab a b
=
+ − −
D defineşte o lege de compoziţie pe . H
5p
b) Să se arate că funcţia ( ) ( ) ( ) : 0, 0,1 ,
1
x
f f x
x
+∞ → =
+
are proprietatea ( ) ( ) ( ), , 0, f xy f x f y x y = ∀ > D
unde legea " " D este definită la punctul a).
5p c) Ştiind că legea " " D definită la punctul a) este asociativă, să se rezolve în mulţimea ( ) , H D ecuaţia

1
.
2
x x x = D D

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

70 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 070

1. Se defineşte funcţia
2
0 0
: , ( )
x
f f x e → = \ \ şi, pentru fiecare
*
n∈` , se defineşte funcţia :
n
f → \ \
prin
1
( ) ( )
n n
f x f x

′ = .
5p a) Să se arate că
2
3
( ) 8
x
f x e = , x ∀ ∈\ .
5p b) Să determine asimptotele graficului funcţiei
n
f .
5p c) Să se calculeze
( ) ( ) ( )
( )
1 2 1
...
lim
n
n
n
f a f a f a
f a

→∞
+ + +
, unde a este un număr real.
2. Fie funcţia [ ) : 0, , f ∞ →\ ( )
2
ln , 0
0 , 0
x x x
f x
x
¦
¦ ≠
=
´
=
¦
¹
.
5p a) Să se arate că funcţia f este integrabilă pe intervalul [ ] 0,1 .
5p b) Să se calculeze
1
0
( ) f x dx

.
5p c) Să se calculeze
1
1 e
f dx
x
| |
|
\ .

.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
71
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 071
5p
1. Să se calculeze
7 7
log 2009 log 287 1 − − .
5p

2. Se consideră funcţia : f

→ R R, ( )
2
2
1
f x x
x
= − . Să se arate că funcţia f este pară.
5p
3. Să se arate că valoarea maximă a funcţiei : f → \ R, ( )
4
3 f x x = − este ( ) 0 f .
5p
4. Să se determine n∈N , 2 n ≥ , astfel încât
1 2
3 2 8
n n
C C + = .

5p 5. Se consideră triunghiul ABC şi punctele ', ', ' A B C astfel încât 2 , A C BA ′ ′ =
JJJJG JJJG
2
5
B C AC ′ =
JJJJG JJJG
,
3 C A BC ′ ′ =
JJJG JJJJG
. Să se arate că dreptele , AA BB ′ ′ şi CC′ sunt concurente.
5p
6. Să se determine ecuaţia medianei corespunzătoare laturii BC a triunghiului ABC , ştiind că (2, 2) A şi
ecuaţiile medianelor duse din B şi C sunt 2 2 0 x y + − = , respectiv 2 0 x y − + = .

Varianta 71
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

71 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 071
1. Se consideră determinantul de ordin 2, n ≥
2 1 0 0 ... 0 0
1 2 1 0 ... 0 0
0 1 2 1 ... 0 0
0 0 ... ... ... 1 0
0 0 ... ... ... 2 1
0 0 ... ... ... 1 2
n
D = % % % .


5p a) Să se calculeze
3
2 1 0
1 2 1
0 1 2
D = .
5p b) Să se verifice că
1 2
2 , 4.
n n n
D D D n
− −
= − ∀ ≥
5p c) Să se arate că 1, 2.
n
D n n = + ∀ ≥

2. Un grup ( , ) G ⋅ , cu elementul neutru e, are proprietatea ( ) p dacă
2
x e = , x G ∀ ∈ .
5p a) Să se verifice că mulţimea
2 2
× ] ] , împreună cu legea de compoziţie dată de

2
( , ) ( , ) ( , ), , , , a b c d a c b d a b c d ⋅ = + + ∀ ∈] este un grup care are proprietatea ( ). p

5p
b) Să se arate că dacă un grup G are proprietatea ( ) p , atunci
2 2 2
( ) , , xy x y x y G = ∀ ∈ .

5p c) Să se arate că orice grup care are proprietatea ( ) p este comutativ.


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

71 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 071
1. Se consideră funcţia ( ) : 0, f ∞ →\ , ( ) ( ) ln 1 f x x x = − + .
5p a) Să se calculeze ( ) ( ) , 0, f x x ′ ∈ ∞ .
5p b) Să arate că ( ) ( ) 0, 0, f x x > ∀ ∈ ∞ .
5p
c) Să se calculeze ( ) lim
x
f x
→∞
.
2. Se consideră funcţia : , F → \ \ ( )
2
1
x
F x t dt =

.
5p a) Să se verifice că ( )
1
1 1 ( ) 2 ,
x
x F x x
+
+ + = ∀ ∈\ .
5p b) Să se calculeze
1
lim ( )
x
F x
→−
.

5p c) Să se arate că există o funcţie continuă : ( 1, ) f − ∞ →\, astfel încât ( )
0
1 ( ) , ( 1, )
x
F x f y dy x = + ∀ ∈ − ∞

.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
72
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 072
5p 1. Să se arate că numărul
100
cos sin
4 4
i
π π  
+
 
 
este real.
5p

2. Se consideră funcţia : f

→ R R, ( )
3
1
f x x
x
= − . Să se arate că funcţia f este impară.

5p
3. Să se determine imaginea funcţiei
2
:[1, 4] , ( ) . f f x x x → = − \

5p
4. Să se calculeze
0 2009 1 2008 2 2007 2 2009 2009
2009 2009 2009 2009
5 5 4 5 4 ... 4 C C C C ⋅ − ⋅ ⋅ + ⋅ ⋅ − − ⋅ .
5p
5. Se consideră punctul ( ) 1, 2 A şi dreapta de ecuaţie : 4 2 5 0 d x y − + = . Să se determine ecuaţia
perpendicularei duse din punctul A pe dreapta d .

5p 6. Să se calculeze sin75 cos15 ⋅
D D
.

Varianta 72
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

72 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 072

1. Se consideră matricea
3
1 1 1
1 1 1 ( ).
1 1 1
A
 
 
= ∈
 
 
\ M
5p a) Să se rezolve ecuaţia
2
3
det( ) 0, . I xA x + = ∈\
5p b) Să se determine o matrice
3
( ) B∈ \ M cu proprietatea
2
. B A =
5p c) Să se arate că ( )
2
3
( ), , det( )det( ) det . C M x C xA C xA C ∀ ∈ ∀ ∈ + − ≤ \ \
2. Se consideră polinomul
3
p X X m = − + cu m∈\ şi cu rădăcinile
1 2 3
, , . x x x ∈^
5p a) Ştiind că 6 m = − , să se determine
1 2 3
, , x x x .
5p b) Să se calculeze
4 4 4
1 2 3
. x x x + +
5p
c) Să se determine m∈\ pentru care polinomul p are toate rădăcinile întregi.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

72 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 072

1. Se consideră funcţia { } : \ 1 f − → \ \, ( )
2
1
1
x x
f x
x
+ +
=
+
.
5p a) Să se determine ecuaţia asimptotei spre +∞ la graficul funcţiei f.
5p b) Să se calculeze ( ) { } , \ 1 f x x ′ ∈ − \ .
5p c) Să se demonstreze că funcţia f este concavă pe intervalul ( ) , 1 −∞ − .
2. Pentru orice
*
n∈` se consideră funcţia : , ( ) | sin |
n n
f f x nx → = \ \ şi numărul
2 ( )
n
n
f x
I dx
x
π
π
=

.
5p a) Să se calculeze ( )
2
0
f x dx
π

.
5p b) Să se arate că ln 2
n
I ≤ .
5p c) Să se arate că
2 1 1 1
...
1 2 2
n
I
n n n
 
≥ + + +
 
π + +
 
.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
73
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 073
5p
1. Să se calculeze 5 12 12 5 i i − − + .

5p
2. Se consideră funcţia : f → R R, ( )
2 4
f x x x = − . Să se calculeze ( )(1) f f f f D D D .
5p
3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 2 4 20
x x
+ = .

5p
4. Să se determine probabilitatea ca, alegând un element al mulţimii { } 0, 5,10,..., 2010 A = , acesta
să fie divizibil cu 25 .
5p 5. Se consideră un triunghi ABC, cu lungimile laturilor , AB c AC b = = şi un punct D astfel încât
. AD bAB cAC = +
JJJG JJJG JJJG
Să se arate că semidreapta [AD este bisectoarea unghiului . BAC

5p 6. Fie ,
2
π
α π
 

 
 
astfel încât
1
cos 2
2
α = . Să se calculeze cosα .

Varianta 73
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

73 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 073

1. Fie matricea
2
( )
a b
M
c d
| |
= ∈
|
\ .
\ M . Se asociază fiecărui punct ( , ) A x y punctul ( ', ')
M
A x y , unde
'
.
'
x a b x
y c d y
| | | || |
=
| | |
\ . \ .\ .

5p a) Ştiind că 1, 2, 3, 4 a b c d = = = = şi că ( 1,1) A − , să se determine coordonatele punctului
M
A .
5p b) Ştiind că 1, 2, 2, 4 a b c d = = = = , să se arate că toate punctele
M
A se află pe dreapta 2 . y x =
5p c) Fie A, B, C trei puncte în plan. Dacă se notează cu S şi
M
S ariile triunghiurilor ABC , respectiv
M M M
A B C , atunci | det | .
M
S S M = ⋅

2. Se consideră mulţimea
2
ˆ
0 , , ,
ˆ ˆ
0 0
|
a b c
A a d a b c d
a
¦ ¹ | |
¦ ¦
|
= ∈
´ `
|
| ¦ ¦
\ . ¹ )
] .
5p a) Să se determine numărul elementelor mulţimii A.
5p
b) Să se arate că mulţimea A este parte stabilă în raport cu înmulţirea matricelor din ( )
3 2
] M .
5p
c) Să se rezolve ecuaţia
2
X X = , cu X A ∈ .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

7 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 073
1. Fie a∈\ şi funcţia { } : 1,1 f − →\ , ( )
2
2
1
x x a
f x
x
+ +
=

.
5p
a) Să se calculeze lim ( )
x
x
f x
→∞
.
5p b) Să se determine valoarea numărului a ştiind că 3 este punct de extrem local al funcţiei f.
5p c) Să se determine valoarea numărului a ştiind că graficul funcţiei f are exact o asimptotă verticală.

2. Se consideră funcţia
0 0
: , ( ) 1 f f x → = \ \ şi, pentru orice
*
n∈` , se defineşte funcţia :
n
f → \ \,

1
0
( ) ( )
x
n n
f x f t dt

=

.
5p a) Să se arate că
2
1 2
( ) 2 ( ), f x f x x = ∀ ∈\ .
5p
b) Să se calculeze
1
( ) 1
lim
( ) 2
n
x
n
xf x
f x →∞
+
+
+
.
5p c) Să se calculeze volumul corpului obţinut prin rotirea graficului funcţiei :[0, ] [0, ] g π → π ,

1
( ) ( )sin g x f x x = în jurul axei Ox .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
74
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 074
5p
1. Să se rezolve în mulţimea numerelor complexe ecuaţia
2
3 4 0 z z + + = .

5p
2. Se consideră funcţia ( ) : 0, f ∞ →R, ( ) 2 2 f x x m = − + . Să se determine m∈\ astfel încât graficul
funcţiei f să nu intersecteze axa Ox.
5p 3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia
3
2 2 0 x x − + − = .

5p
4. Să se arate că
a b
a b a b
C C
+ +
= , pentru oricare , a b

∈` .
5p
5. Să se determine m∈\ astfel încât punctele ( ) 3, 3 A , ( ) 2, 4 B şi ( ) 2 , 1 C m m − să fie coliniare.

5p 6. Fie ,
2
π
α π
 

 
 
astfel încât
1
cos 2
2
α = − . Să se calculeze sinα .

Varianta 74
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

74 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 074

1. Se consideră matricea
0 1 1
1 0 2 .
1 2 0
A
−  
 
= −
 

 

5p a) Să se calculeze det A.
5p b) Să se verifice relaţia
2
3 3
( 6 ) . A A I O + =
5p c) Să se arate că
2
3
det( ) 0, . I xA x + ≥ ∀ ∈\
2. Se consideră , a b∈] şi polinomul
3 2
p X aX X b = + + + , cu rădăcinile
1 2 3
, , . x x x ∈^
5p a) Ştiind că 1 a b = = , să se afle rădăcinile polinomului p.
5p b) Să se determine a şi b , ştiind că polinomul p are rădăcina dublă 1.
5p
c) În cazul 1 b = , să se determine valorile lui a pentru care polinomul p are o rădăcină raţională.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

74 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 074
1. Se consideră funcţia ( ) : 2, 2 f − →\, ( )
2
ln
2
x
f x
x
+
=

.
5p a) Să se determine ecuaţiile asimptotelor la graficul funcţiei f.
5p b) Să se studieze monotonia funcţiei f .
5p c) Să se calculeze
1
lim
x
xf
x →∞
 
 
 
.
2. Fie funcţia : f → \ \, ( )
2
2
1
x
t
f t e dx
x
 
= −
 
 

şi numerele
2
2
1
1
A dx
x
=

,
2
1
x
e
B dx
x
=

.
5p
a) Să se arate că ( )
4 2
2
2 ,
2
e e
f t At Bt t

= − + ∀ ∈\.
5p b) Să se arate că ( ) ( ) 2 2 , f B t f B t t − = + ∀ ∈\.
5p
c) Să se demonstreze că
2
2 2 2
2
2
1 1 1
1
x
x
e
dx e dx dx
x
x
   
 

 
   
 
   
∫ ∫ ∫
.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1


EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.

SUBIECTUL I (30p) – Varianta 075
5p
1. Să se ordoneze crescător numerele
3
2
1
27, log
16
a b = − = şi 2 c = − .
5p 2. Să se determine valorile parametrului real m ştiind că parabola asociată funcţiei : f → \ \,
( )
2
2 f x x mx m = + − se află situată deasupra axei Ox .
5p
3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia
( )
2
2
log 2 1 x x + − = .
5p 4. Se consideră dreptele paralele
1
d ,
2
d şi punctele distincte
1
, , A B C d ∈ ,
2
, , , M N P Q d ∈ . Să se
determine numărul triunghiurilor care au toate vârfurile în mulţimea celor şapte puncte date.
5p
5. Să se determine coordonatele simetricului punctului ( ) 3; 2 A − faţă de mijlocul segmentului [ ] BC ,
unde ( ) 1; 4 B − şi ( ) 5, 1 C − − .
5p
6. Să se calculeze aria triunghiului ABC în care 4 AM BC = = , unde M este mijlocul lui ( ) BC , iar
( ) 150 m AMC =
D
) .

Varianta 75
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

75 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 075

1. Se consideră matricele
2 1 1
1 2 1
1 1 2
A
− −  
 
= − −
 
− −
 
,
1 1 1
1 1 1
1 1 1
B
 
 
=
 
 
şi
2
1
,
3
3
x
x
M A B
x
= + cu
*
x∈\ .
5p a) Să se calculeze produsul AB.
5p b) Să se arate că
x y xy
M M M = ,
*
, . x y ∀ ∈\
5p c) Să se arate că, pentru orice x real nenul, ( ) det 0
x
M ≠ .
2. Se consideră polinomul
4 3
1, p X aX aX = − − + cu a∈\ şi cu rădăcinile
1 2 3 4
, , , x x x x ∈^ .
5p a) Să se verifice că
1 2 3 4
1 2 3 4
1 1 1 1
. x x x x
x x x x
+ + + = + + +
5p
b) Să se arate că polinomul p nu este divizibil cu
2
1 X − pentru nicio valoare a lui . a
5p c) Să se arate că dacă
1
2
a = , atunci toate rădăcinile polinomului p au modulul 1.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

75 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 075
1. Se consideră , 1 α∈ α > \ şi funcţia : ( 1, ) f − ∞ →\, ( ) (1 ) f x x x
α
= + − α .
5p a) Să se studieze monotonia funcţiei f.
5p b) Să se demonstreze că ( ) ( ) { } ( ) 1 1 , 1, \ 0 , 1, x x x
α
+ > + α ∀ ∈ − ∞ ∀α∈ ∞ .
5p c) Să se demonstreze că 2 ( ) (2 ) (2 ), , [0, ) f x y f x f y x y + ≤ + ∀ ∈ ∞ .
2. Fie funcţia ( ) : 1, f − ∞ →\, ( )
1
x
f x
x
=
+
.
5p a) Să se calculeze
1
0
( ) f x dx

.
5p b) Să se calculeze
3
2
1
( )[ ] f x x dx

, unde [ ] x reprezintă partea întreagă a numărului real x .
5p c) Să se arate că şirul
1
( )
n n
a

, dat de
0
(1) (2) (3) ... ( ) ( )
n
n
a f f f f n f x dx = + + + + −

, este convergent.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
76
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 076
5p
1. Să se verifice dacă numărul 3 2 2 − aparţine mulţimii
{ }
2 | , a b a b + ∈Z .
5p 2. Se consideră ecuaţia
2
3 1 0 x x − + = , cu rădăcinile
1
x şi
2
x . Să se arate că
2 2
1 2
. x x + ∈`
5p
3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia arctg 3 arctg .
2
x
π
+ =
5p
4. Să se arate că oricare ar fi n natural, 1 n ≥ , are loc egalitatea
2 2 1
2
n n
n n
C C

= ⋅ .
5p
5. Se consideră vectorii u i j = −
G G G
şi 2 4 v i j = +
G G G
. Să se calculeze modulul vectorului u v +
G G
.
5p
6. Fie ,
2
π
α π
 

 
 
, astfel încât
3
sin
5
α = . Să se calculeze tg
2
α
.

Varianta 76
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

76 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 076

1. Se consideră matricea
2
2
2
1
1
1
a ab ac
A ba b bc
ca cb c
 
+
 
= +
 
 
+
 
, cu , , a b c∈\ şi
*
A adjuncta sa.
5p a) Să se calculeze determinantul matricei A.
5p b) Să se verifice că ( )
2
*
det( ) det . A A =
5p c) Să se arate că matricea
3
A I − are rangul cel mult 1.

2. Fie ( ) ,· G un grup. Pentru fiecare element a G ∈ se defineşte funcţia : ,
a
f G G → ( ) , .
a
f x ax x G = ∀ ∈
5p a) Să se arate că
a
f este bijectivă, pentru orice . a G ∈
5p b) Să se arate că , ,
a b ab
f f f a b G = ∀ ∈ D .

5p
c) Fie ( ) { } : | .
a
G f G G a G = → ∈ F Să se arate că ( ) G F împreună cu operaţia de compunere a
funcţiilor formează un grup.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

76 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 076
1. Se consideră funcţia ( ) : 0, f ∞ →\ , ( ) ln f x x x = + .
5p a) Să se arate că graficul funcţiei f nu admite asimptotă spre +∞ .
5p
b) Să se arate că ecuaţia ( ) 0 f x = are o soluţie unică
0
1
,1 x
e
 

 
 
.
5p
c) Să se demonstreze că ( )
0
0
0
1
lim '
x
x x
xe
f x
x x →

=

, unde
0
x este numărul definit la punctul b).

2. Se consideră şirul ( )
1
n
n
I

, definit prin
( ) 1
0
ln 1
1
n
n
x
I dx
x
+
=
+

, oricare ar fi n

∈` .
5p a) Să se determine
1
I .
5p b) Să se arate că şirul
n
I este strict descrescător.
5p
c) Să se arate că lim 0
n
n
I
→∞
= (se consideră cunoscut faptul că ( ) ( ) ln 1 , 1, t t t + ≤ ∀ ∈ − ∞ .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
77
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 077
5p
1. Se consideră progresia aritmetică ( )
1
n
n
a

de raţie 2 şi cu
3 4
8 a a + = . Să se determine
1
a .
5p
2. Fie : , f → \ \ ( ) 1 . f x x = + Să se calculeze ( 1) ( 2) ( 3) ... ( 10). f f f f − + − + − + + −
5p
3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 4 2 56.
x x
− =
5p
4. Să se calculeze
3 2 2
4 3 4
. A A C − −
5p
5. Fie ABC un triunghi şi G centrul său de greutate. Se consideră punctul M definit prin 2 . MB MC = −
JJJG JJJJG

Să se arate că dreptele GM şi AC sunt paralele.
5p 6. Fie 0,
2
π
α
 

 
 
, astfel încât
3
sin
4
α = . Să se calculeze tg . α

Varianta 77
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

77 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 077

1. Se consideră sistemul
1
1
3 3 1
x y mz
mx y mz m
mx y z
− − = 

+ + = −


+ + = −

, . m∈\
5p a) Să se calculeze determinatul matricei sistemului.
5p b) Să se arate că, pentru orice , m∈\ matricea sistemului are rangul cel puţin egal cu 2.
5p c) Să se determine m∈\ pentru care sistemul este incompatibil.

2. Se consideră 0 α > un număr real şi mulţimea ( ) , . G
α
= α ∞ Pe Rse defineşte legea de compoziţie
( ) 3 6 7 . x y xy x y ∗ = − + + α
5p
a) Să se arate că pentru 2, α = cuplul ( )
2
, G ∗ este grup abelian.
5p
b) Să se arate că grupurile ( )
2
, G ∗ şi
( )
*

+
\ sunt izomorfe, prin funcţia
*
2
: , ( ) 3 6 f G f x x
+
→ = − \ .
5p c) Să se arate că, pentru orice 2 α ≥ , mulţimea G
α
este parte stabilă a lui R în raport cu operaţia „∗”.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

77 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 077
1. Se consideră o funcţie : f → \ \, astfel încât ( ) 1,
x
xf x e x = − ∀ ∈\ .
5p a) Să se determine ecuaţia tangentei la graficul funcţiei f în punctul de abscisă 1 x = , situat pe
graficul funcţiei f.
5p b) Să se arate că funcţia f este continuă în 0 x = dacă şi numai dacă (0) 1 f = .
5p c) Să se arate că dacă funcţia f este continuă în 0 x = , atunci ea este derivabilă pe \.

2. Se consideră şirul ( )
1
n
n
I

,
2
1
(( 1)(2 )) .
n
n
I x x dx = − −


5p a) Să se calculeze
1
I .
5p b) Să se arate că
1
2(2 1)
n n
n I nI

+ = , oricare ar fi n∈`, 2 n ≥ .
5p c) Să se calculeze lim
n
n
I
→∞
.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
78
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 078
5p
1. Să se calculeze
lg7 3
10 343. −
5p
2. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale inecuaţia
2
2 3 1 0. x x − + ≤
5p
3. Să se arate că funcţia
3
: , ( ) log 2
x
f f x x → = − \ \ este injectivă.
5p 4. Să se calculeze numărul diagonalelor unui poligon convex cu 8 laturi.
5p
5. Fie ABCD un paralelogram şi P un punct astfel ca 2 . BP PD =
JJJG JJJG
Să se arate că
( )
2
.
3
BP BA BC = +
JJJG JJJG JJJG

5p
6. Fie , ,
2 2
a b
π π  
∈ −
 
 
, astfel încât .
4
a b
π
+ = Să se arate că tg tg tg tg 1. a b a b + + =

Varianta 78
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

V
78 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 078

1. Se consideră sistemul
2 3 4 5 1
9 3
5 6 10
x y z t
x y mz t
x y z nt p
− + − = − 

+ + + =


− + + =

, , , . m n p∈\
5p
a) Să se determine p astfel încât sistemul să admită o soluţie ( )
0 0 0 0
, , , x y z t cu
0 0
0. z t = =
5p b) Să se arate că, pentru orice , m n∈\ , rangul matricei sistemului este mai mare sau egal cu 2.
5p c) Să se determine , , m n p∈\ pentru care sistemul este compatibil, iar matricea sistemului are rangul 2.

2. Fie mulţimea
0
, , şi sunt impare |
m
Q m n m n
n
 
= ∈
 
 
Z şi
0
G Q = ×Z . Pe G se defineşte legea de
compoziţie ( ) ( ) ( )
1 1 2 2 1 2 1 2 1 2 0 1 2
, , , , , , , . q k q k q q k k q q Q k k ∗ = + ∀ ∈ ∀ ∈Z
5p a) Să se arate că ( ) , G ∗ este grup abelian.
5p b) Să se calculeze ( ) ( ) ( ) 1,1 1, 2 ... 1,10 . ∗ ∗ ∗

5p c) Să se arate că funcţia ( ) ( )
: , , 2
k
f G f q k q

→ = ⋅ _ este un izomorfism între grupurile ( ) , G ∗ şi
( )
,· .

_

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

78 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 078

1. Se consideră funcţia : f → \ \,
3 3
( ) 3 2 f x x x = − + .
5p a) Să se arate că graficul funcţiei f admite asimptotă spre +∞
5p b) Să se determine punctele de extrem local ale funcţiei f.
5p c) Să se calculeze lim (2arctg ( ) ).
x
x f x
→∞
− π

2. Fie funcţia
1
: , ( )
3 cos
f f x
x
→ =
+
\ \ .
5p
a) Să se calculeze ( )
3
0
f x dx
π

.
5p b) Să se demonstreze că orice primitivă a funcţiei f este strict crescătoare.
5p c) Să se calculeze lim
x→∞
2
0
1
( )
x
f t dt
x

.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
79
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 079
5p
1. Să se arate că ( )
2
3
, log 3, .
2
 
−∞ ∩ ∞ = ∅
 
 

5p

2. Se consideră funcţia
2
: , ( ) 4 3. f f x x x → = − + \ \ Să se determine abscisele punctelor de intersecţie a
graficului funcţiei f cu axa . Ox
5p 3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 1 1. x x + − =
5p
4. Să se determine n∈`, 3 n ≥ , astfel încât
3
n
C să dividă
3
1 n
C
+
.
5p
5. Fie punctele ( ) ( ) 1, 2 , 1, 3 A B − şi ( ) 0, 4 . C Să se calculeze lungimea înălţimii duse din vârful A al
triunghiului ABC.
5p 6. Fie x∈\, astfel încât
2
tg 6. x = Să se calculeze
2
cos . x

Varianta 79
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

79 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 079

1. Se consideră sistemul ( )
( )
2 1
2 1 3 1
3 2 1
x my z
x m y z
x my m z m

+ + =

+ − + =


+ + − = −

, . m∈\
5p a) Să se determine m∈\ pentru care sistemul are soluţie unică.
5p b) Să se determine m∈\ pentru care sistemul este compatibil nedeterminat.
5p c) Pentru 1 m = să se determine soluţiile reale ( )
0 0 0
, , x y z ale sistemului pentru care
2 2 2
0 0 0
2 3 14. x y z − + =

2. Pe mulţimea [ ) 0,1 G = se defineşte legea de compoziţie { }, x y x y ∗ = + unde {a} este partea
fracţionară a numărului real a.
5p a) Să se calculeze
2 3
.
3 4

5p b) Să se arate că ( ) , G ∗ este grup abelian.
5p c) Să se rezolve ecuaţia
1
2
x x x ∗ ∗ = , x G ∈ .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

79 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 079
1. Se consideră funcţia : f → \ \,
3
( ) 2 1
x
f x e x = + + .
5p a) Să se scrie ecuaţia tangentei la graficul funcţiei f în punctul de abscisă 0 x = , situat pe graficul
funcţiei f.
5p b) Să se arate că funcţia f este inversabilă.
5p
c) Să se calculeze
2
lim( ( 1) ( 2) ( 3) ... ( ) )
n
f f f f n n
→∞
− + − + − + + − + .

2. Se consideră şirul
0
( )
n n
a

definit prin
0
1 a = şi
1
0
sin
n
a
n
a x dx
+
= π

.
5p a) Să se calculeze
1
a .
5p b) Să se arate că şirul
0
( )
n n
a

este convergent.
5p c) Să se calculeze lim
n
n
a
→∞
.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
80
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 080
5p
1. Să se calculeze ( )
( )( ) ( )
2 3 2009
1 1 1 ... 1 i i i i − − − − .
5p

2. Se consideră funcţiile : , ( ) 1 f f x x → = − \ \ şi : , ( ) 2 1. g g x x → = − \ \ Să se arate că funcţia f g D
este descrescătoare.
5p
3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale inecuaţia
3 2
2 1. x − ≥
5p
4. Să se calculeze numărul funcţiilor injective { } { } : 1, 2, 3 1, 2,3, 4, 5 f → cu proprietatea că ( ) 1 1 f ≠ .
5p
5. Să se determine ecuaţia dreptei care trece prin punctul ( ) 4, 1 P − şi este paralelă cu dreapta 2 1 0. x y − + =
5p 6. Fie x∈\ astfel încât
1
sin cos .
2
x x = + Să se calculeze sin 2 . x

Varianta 80
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

80 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 080

1. Fie permutarea
5
1 2 3 4 5
2 3 4 5 1
S
 
σ = ∈
 
 
şi mulţimea
{ }
n
A n σ

= ∈` .
5p a) Să se determine numărul inversiunilor lui σ .
5p b) Să se determine numărul elementelor mulţimii A.
5p c) Fie
5
S τ∈ astfel încât
2 2
τσ σ τ = . Să se arate că τσ στ = .
2. Fie : f → \ \ o funcţie şi mulţimea ( ) ( ) { }
| , H T f x T f x x = ∈ + = ∀ ∈ \ \ .
5p a) Să se arate că, dacă , T H ∈ atunci . T H − ∈
5p
b) Să se demonstreze că H este subgrup al grupului ( ) , . + \
5p c) Să se determine mulţimea H pentru funcţia ( ) { } : , f f x x → = \ \ .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

80 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 080

1. Se consideră funcţia : f → \ \,
2
( ) 1 f x x = + .
5p a) Să se studieze monotonia funcţiei f.
5p
b) Să se arate că
2 2
( 1) ( ) ( ) 1 x f x xf x x ′′ ′ + + = + , pentru orice x∈\.
5p c) Să se arate că graficul funcţiei f admite asimptotă spre −∞ .

2. Se consideră şirul ( )
1
n
n
I

,
1
0
1
n
n
n
nx
I dx
x
=
+

.
5p a) Să se calculeze
1
I .

5p b) Să se arate că
1
*
0
ln 2 ln(1 ) ,
n
n
I x dx n = − + ∀ ∈

` .
5p c) Să se calculeze lim
n
n
I
→∞
.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
81
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 081
5p 1. Să se calculeze partea întreagă a numărului
2
log 500.
5p

2. Se consideră ecuaţia
2
2 0, , x x m m − + = ∈\ care are rădăcinile reale
1
x şi
2
x . Ştiind că
1 2
1, x x − =
să se determine . m
5p 3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia
3
1 1 x x − = + .
5p
4. Să se calculeze
0 2 4 16
16 16 16 16
... . C C C C + + + +
5p 5. Să se determine a∈\ ştiind că dreptele 1 x y + = şi 3 2 x ay − = sunt paralele.
5p
6. Fie , a b∈\, astfel încât .
2
a b
π
+ = Să se arate că ( ) sin 2 sin 2 2cos . a b a b + = −

Varianta 81
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

81 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 081

1. Fie m∈\ şi punctele ( ) ,1 A m , ( ) 1 , 2 B m − , ( ) 2 1, 2 1 C m m + + . Se consideră matricea
1 1
1 2 1
2 1 2 1 1
m
M m
m m
| |
|
= −
|
|
+ +
\ .
.
5p
a) Să se calculeze ( ) det M .
5p b) Să se arate că punctele A, B, C sunt coliniare, oricare ar fi m∈\.
5p c) Să se arate că aria triunghiului ABC este mai mare sau egală cu
15
32
.

2. Fie mulţimea de matrice
5
,
a b
A a b
b a
¦ ¹ | | ¦ ¦
= ∈
´ ` |

¦ ¦ \ . ¹ )
] .
5p
a) Să se dea un exemplu de matrice nenulă din mulţimea A care are determinantul
ˆ
0 .
5p
b) Să se arate că există o matrice nenulă M A ∈ astfel încât
ˆ ˆ ˆ ˆ
2 1 0 0
ˆ ˆ ˆ ˆ
1 2 0 0
M
| | | |
⋅ = | |
| |

\ . \ .
.
5p
c) Să se rezolve ecuaţia
2
ˆ ˆ
2 1
ˆ ˆ
1 2
X
| |
= |
|

\ .
.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

81 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 081

1. Se consideră funcţia
1
*
: , ( ) ( 1)
x
f f x x e

→ = − \ \ .
5p a) Să se scrie ecuaţia tangentei la graficul funcţiei f în punctul de abscisă 1 x = , situat pe graficul
funcţiei f.
5p b) Să se arate că funcţia admite două puncte de extrem.
5p c) Să se determine ecuaţia asimptotei la graficul funcţiei f spre +∞ .

2. Se consideră funcţia ( )
3 2
0
:[0; ) , 1
x
f f x t t dt ∞ → = +

\ .
5p a) Să se arate că funcţia f este strict crescătoare.
5p b) Să se calculeze (1) f .
5p
c) Să se calculeze
5
( )
lim
x
f x
x
→∞
.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
82
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 082
5p
1. Să se verifice că numărul 1 i + este rădăcină a ecuaţiei
4
4 0. z + =
5p

2. Să se arate că vârful parabolei asociate funcţiei : f → \ \, ( )
2
4 9 f x x x = − + se află pe dreapta de
ecuaţie 7 x y + = .
5p
3. Fie { } { } : 1, 2,3 4,5, 6 f → o funcţie injectivă. Să se arate că ( ) ( ) ( ) 1 2 3 15. f f f + + =
5p 4. Să se calculeze probabilitatea ca, alegând un număr din mulţimea numerelor naturale de două cifre,
acesta să aibă ambele cifre impare.
5p
5. Se consideră punctele ( ) ( ) 1, 0 , 2, 3 A B şi ( ) 1, 4 . C − Să se calculeze . AB AC ⋅
JJJG JJJG

5p
6. Fie a∈\, astfel încât
1
sin .
4
a = Să se calculeze sin 3 . a

Varianta 82
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

82 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 082

1. Se consideră sistemul de ecuaţii liniare cu coeficienţi reali
( )
( )
( )
0
0
0
x ay b c z
x by c a z
x cy a b z
¦ + + + =
¦
+ + + =
´
¦
+ + + =
¹
.
5p a) Să se calculeze determinantul matricei sistemului.
5p b) Să se arate că, pentru orice , , . a b c∈\ , sistemul admite soluţii nenule.
5p
c) Să se rezolve sistemul, ştiind că a b ≠ şi că ( ) 1,1,1 este soluţie a sistemului.

2. Se consideră mulţimea
2 2
, , 0 .
x iy
G x y x y
iy x
¦ ¹
| |
= ∈ + ≠
´ ` |
\ .
¹ )
\
5p
a) Să se demonstreze că G este parte stabilă în raport cu înmulţirea matricelor din ( )
2
^ M .
5p b) Să se arate că ( ,·) G este grup abelian.
5p c) Să se arate că funcţia
( )
( ) : , , f G

⋅ → ⋅ ^ cu ( ) , ,
x iy
f x iy x y
iy x
| |
+ = ∀ ∈
|
\ .
\ este izomorfism de
grupuri.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

82 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 082
1. Se consideră şirul
0
( )
n n
a

, definit prin
0
3 a = ,
1
2 ,
n n
a a n
+
= + ∀ ∈`.
5p a) Să se arate că
0
( )
n n
a

este strict crescător.
5p b) Să se arate că şirul
0
( )
n n
a

este convergent.
5p c) Să se calculeze
2 1
1
lim
n n
n
n n
a a
a a
+ +
→∞
+


.

2. Fie funcţia ( )
2
0
(sin cos )sin
: 0, 0, , ( )
2
cos
x t t t
f f x dt
t
π +  
→ ∞ =
 
 

.
5p a) Să se calculeze
4
f
π  
 
 
.
5p b) Să se arate că funcţia f este strict crescătoare.
5p
c) Să se calculze
2
0
0
( )
lim
x
x
f x
x

>
.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
83
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 083
5p
1. Să se arate că numărul
3
3 aparţine intervalului
( ) 2
2, log 5 .
5p
2. Să se determine valorile reale ale lui m ştiind că
2
3 0, x x m + + ≥ oricare ar fi . x∈\
5p 3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia sin cos 1
6 3
x x
π π    
+ + − =
   
   
.
5p 4. Într-o urnă sunt 49 de bile, inscripţionate cu numerele de la 1 la 49. Să se calculeze probabilitatea ca,
extrăgând o bilă din urnă, aceasta să aibă scris pe ea un pătrat perfect.
5p
5. Să se determine m∈\ ştiind că vectorii 2 3 u i j = −
G G G
şi 4 v mi j = +
G G G
sunt perpendiculari.
5p
6. Să se arate că tg1 tg2 tg3 ... tg89 1 ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ =
D D D D
.

Varianta 83
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

83 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 083

1. Fie sistemul de ecuaţii liniare
2
2
1
( 1) ( 1) 2
2 ( 2) 2( 1) 3
x y z
x m m y m z
x m m y m z
− + = ¦
¦
+ − − + + =
´
¦
+ − − + + =
¹
, unde . m∈\
5p
a) Să se demonstreze că sistemul are soluţie unică dacă şi numai dacă { } \ 0,1 . m∈\
5p b) Să se arate că pentru {0,1} m∈ sistemul este incompatibil.
5p
c) Să se arate că dacă
3
0 0 0
( , , ) x y z ∈\ este soluţie a sistemului, atunci
0 0 0
2009 1 x y z − + ⋅ = .

2. Se consideră mulţimile
2
7
{ } | H a a = ∈Z şi
7
ˆ ˆ
, , 0 sau 0 . |
a b
G a b a b
b a
¦ ¹ − | |
= ∈ ≠ ≠
´ ` |
\ .
¹ )
Z
5p a) Să se determine elementele mulţimii H.
5p b) Fie , x y H ∈ astfel încât
ˆ
0. x y + = Să se arate că
ˆ
0. x y = =
5p c) Să se arate că G este grup abelian în raport cu operaţia de înmulţire a matricelor.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

83 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 083
1. Se consideră funcţia
1
: \ {1} , ( )
1
x
f f x x
x
+
→ =

\ \ .
5p a) Să se arate că dreapta de ecuaţie 1 x = este asimptotă verticală la graficul funcţiei f .
5p b) Să se arate că graficul funcţiei f admite asimptotă spre +∞ .
5p c) Să se studieze derivabilitatea funcţiei f.

2. Se consideră funcţiile
1
: 0, , ( )
2
cos sin
n n
n n
f f x
x x
π
 
→ =
 
  +
\ ,
*
n∈` .
5p a) Să se calculeze
2
0
1
1
( )
dx
f x
π

.
5p
b) Să se arate că, dacă F este o primitivă a funcţiei
4
f , atunci ( )
2
4
( ) ( ) sin 4 , 0,
2
F x f x x x
π
 
′′ = ∀ ∈
 
 
.
5p c) Să se arate că
3 3
2 2
1 1
0 0
1
sin ( ) cos ( )
4
x f x dx x f x dx
π π
π −
= =
∫ ∫
.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
84
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 084
5p
1. Fie . z ∈^ Să se arate că dacă 2 3 , z z + ∈\ atunci . z ∈\
5p
2. Să se determine funcţia de gradul al doilea al cărei grafic conţine punctele ( ) ( ) 0, 4 , 1, 2 − şi ( ) 1,1 . −
5p
3. Se se arate că funcţia ( ) ( ) : 0, 1, 3 f ∞ → , ( )
3
1
x
f x
x
+
=
+
este bijectivă.
5p
4. Să se determine numerele naturale n , 5 n ≥ , astfel încât
3 5
.
n n
C C =
5p
5. Se consideră punctele , , , A B C D astfel încât . AB CD =
JJJG JJJG
Să se arate că 0. AC DB + =
JJJG JJJG G

5p 6. Fie , a b∈\, astfel încât . a b − =π Să se arate că are loc relaţia cos cos 0. a b ⋅ ≤

Varianta 84
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

84 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 084

1. Se consideră sistemul de ecuaţii liniare
2 3 3
2
2 4
x y z
x y z m
nx y z
+ − = ¦
¦
− + =
´
¦
+ − =
¹
, unde , . m n∈\
5p a) Să se determine m şi n pentru care sistemul admite soluţia
0 0 0
2, 2, 1 x y z = = = .
5p b) Să se determine n∈\ pentru care sistemul are soluţie unică.
5p c) Să se determine m şi n pentru care sistemul este compatibil nedeterminat.

2. Se consideră mulţimea
3
ˆ
1
ˆ ˆ ˆ
0 1 0 ,
ˆ ˆ ˆ
0 0 1
a b
G a b
¦ ¹
| |
¦ ¦
|
¦ ¦
= ∈
´ ` |
¦ ¦
|
\ . ¦ ¦
¹ )
Z .
5p a) Să se determine numărul de elemente ale mulţimii G.
5p b) Să se arate că G este grup în raport cu operaţia de înmulţire a matricelor din
3 3
( ) M Z .
5p c) Să se arate că
3
3
X I = , oricare ar fi X G ∈ .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

84 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 084

1. Se consideră funcţia
*
: , ( ) .
x
e
f f x
x
→ = \ \
5p a) Să se studieze monotonia funcţiei f .
5p b) Să se determine asimptotele graficului funcţiei f .
5p
c) Să se calculeze ( ) ( ) ( )
2
lim 1
n
n f n f n
→∞
− + .

2. Se consideră funcţia
2
0
: , ( ) ( 3 2)
x
t
f f x e t t dt

→ = − +

\ \ .
5p
a) Să se arate că (1) 0 f > .
5p b) Să se arate că funcţia f admite două puncte de extrem.
5p
c) Să se calculeze
2
0
( ) ( )
lim
x
f x f x
x

+ −
.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
85
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 085
5p 1. Fie . z ∈^ Să se arate că numărul
( )
i z z − este real.
5p

2. Să se determine m∈\ pentru care parabola asociată funcţiei ( ) ( )
2
: , 1 f f x x m x m → = + + + \ \
este tangentă la axa Ox.
5p 3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 1 5 x x + = − .
5p
4. Câţi termeni ai dezvoltării ( )
7
1 2 + sunt divizibili cu 14?
5p
5. Fie ABC un triunghi echilateral de arie 3. Să se calculeze . AB AC ⋅
JJJG JJJG

5p
6. Fie , a b∈\, astfel încât
3
.
2
a b
π
+ = Să se arate că sin 2 sin 2 0. a b − =

Varianta 85
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

V
85 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 085

1. Fie A matricea coeficienţilor sistemului
2 0
3 0
2 0
x y z
x y mz
x y z
+ + = 

− + =


− + + =

, unde . m∈\
5p a) Să se calculeze ( ) det A .
5p b) Să se determine m∈\ astfel încât sistemul să admită soluţii nenule.
5p
c) Să se arate că, dacă 0 m = , atunci expresia
2 2 2
0 0 0
2 2 2
0 0 0
z y x
z y x
+ +
− −
este constantă, pentru orice soluţie
nenulă ( )
0 0 0
, , x y z a sistemului.

2. Se consideră , a b∈\ şi polinomul
4 3 2
4 6 f X X X aX b = − + + + , care are rădăcinile complexe

1 2 3 4
, , , x x x x .
5p a) Să se determine a şi b ştiind că f are rădăcina i.
5p b) Să se calculeze ( ) ( ) ( ) ( )
2 2 2 2
1 2 3 4
1 1 1 1 x x x x − + − + − + − .
5p c) Să se determine valorile reale ale numerelor a şi b ştiind că toate rădăcinile polinomului f sunt reale.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

85 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 085

1. Se consideră funcţia
1
*
: , ( )
x
f f x e → = \ \ .
5p a) Să se determine asimptotele la graficul funcţiei f .
5p b) Să se determine punctele de inflexiune ale graficului funcţiei f.

5p
c) Să se calculeze ( ) ( ) ( )
2
lim 1
x
x f x f x
→∞
+ − .

2. Fie şirul ( )
1
n
n
I

definit prin
2 *
4
0
tg ,
n
n
I t dt n
π
= ∈

` .
5p a) Să se calculeze
1
I .
5p
b) Să se arate că
1
1
2 1
n n
I I
n
+
+ =
+
, pentru orice n

∈` .
5p
c) Să se arate că şirul ( )
1
n
n
I

este convergent la 0.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
86
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 086
5p
1. Să se arate că numărul
1 3 1 3
1 3 1 3
i i
i i
+ −
+
− +
este real.
5p 2. Numere reale a şi b au suma 5 şi produsul 2. Să se calculeze valoarea sumei
a b
b a
+ .
5p 3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia sin cos
3 6
x x
π π    
+ = −
   
   
.
5p 4. Câte elemente ale mulţimii
{ } 7
, , 7
k
A x x C k k = = ∈ ≤ ` sunt divizibile cu 7?
5p
5. Fie ABCD un dreptunghi cu AB = 3 şi AD = 6. Să se calculeze modulul vectorului AB AC AD + +
JJJG JJJG JJJG
.
5p 6. Să se calculeze suma cos1 cos 2 cos3 ... cos179 + + + +
D D D D
.

Varianta 86
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

86 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 086

1. Se consideră sistemul
( )
2 2 2 2 2
3 3 3 3 3

( )
( )
x ay a b z a b
x a y a b z a b
x a y a b z a b
 + + + = +


+ + + = +


+ + + = +


, unde , a b∈\.
5p a) Să se calculeze determinantul matricei sistemului.
5p b) Să se determine , a b∈\ astfel încât sistemul să fie compatibil determinat.
5p c) Să se arate că, pentru orice valori rele ale parametrilor a şi b sistemul are soluţie.

2. Se consideră polinomul [ ]
4
ˆ ˆ
2 1 f X X = + ∈] .
5p a) Să se determine gradul polinomului
2
f .
5p
b) Să se arate că polinomul f este element inversabil al inelului [ ] ( )
4
, , X + ⋅ ] .
5p c) Să se determine toate polinoamele [ ]
4
g X ∈] de gradul 1 cu proprietatea că
2
ˆ
1 g = .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

86 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 086
1. Se consideră funcţia { }
3
3
1
: 1 , ( )
1
x
f f x
x

− − → =
+
\ \ .
5p a) Să se scrie ecuaţia tangentei la graficul funcţiei f în punctul de abscisă 0 x = , situat pe graficul
funcţiei f.
5p b) Să se determine asimptotele graficului funcţiei f .
5p
c) Să se calculeze
2
3
lim (2) (3)... ( )
2
n
n
f f f n
→∞
 
 
 
.

2. Se consideră şirul ( )
1
n
n
I

,
2
0
sin
n
n
I x dx
π
=

.
5p a) Să se calculeze
2
I .
5p b) Să se arate că
2
( 1) , 3
n n
nI n I n

= − ∀ ≥ .
5p
c) Să se calculeze
3
0
lim sin
n
n
xdx
π
→∞

.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.

SUBIECTUL I (30p) – Varianta 087
5p
1. Fie z ∈^ o rădăcină de ordin 3 a unităţii, diferită de 1. Să se calculeze
2
1 z z + + .
5p
2. Să se determine soluţiile întregi ale inecuaţiei
2
6 0 x x + − ≤ .
5p 3. Fie funcţia ( ) ( ) : 1, 2, f ∞ → ∞ , ( )
2
1 f x x = + . Să se arate că funcţia f este bijectivă.
5p 4. Câte numere naturale de la 1 la 100 sunt divizibile cu 6 şi cu 8?
5p
5. Să se determine a∈\ pentru care vectorii ( )
1
1 v ai a j = + +
JJG G G
şi
2
3 5 v i j = +
JJG G G
sunt coliniari.
5p 6. Triunghiul ABC are laturile 3 AB = , 5 BC = şi 7 AC = . Să se calculeze lungimea razei cercului
înscris în triunghiul ABC.

Varianta 87
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

V
87 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 087

1. Fie matricea ( )
3
A∈M \ , care are toate elementele egale cu 1.
5p
a) Să se demonstreze că
2
3 . A A =
5p b) Să se calculeze
( )
3
3
det I A + .
5p
c) Să se demonstreze că dacă ( )
3
B∈M \ este o matrice cu proprietatea , AB BA = atunci suma
elementelor de pe fiecare linie şi de pe fiecare coloană ale lui B este aceeaşi.

2. Fie
1 3
2 2
i ε = − + şi ( ) { }
, a b a b ε ε = + ∈ _ _ .
5p a) Să se arate că ( )
2
ε ε ∈_ .
5p
b) Să se demonstreze că inversul oricărui element nenul din ( ) ε _ aparţine mulţimii ( ) ε _ .
5p
c) Să se arate că mulţimea
{ }
2 2
, M a ab b a b = − + ∈] este parte stabilă a lui ] în raport cu înmulţirea.


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

87 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 087
1. Se consideră funcţia
( )
2
: , ( ) ln 1 f f x x x → = + + \ \ .
5p a) Să se arate că funcţia f este strict crescătoare.
5p
b) Să se studieze convergenţa şirului ( )
1
n
n
x

definit prin
1
1 x = şi ( )
1
,
n n
x f x n

+
= ∀ ∈` .
5p
c) Să se demonstreze că ( ) ( ) 1 1, f x f x x + − ≤ ∀ ∈\.

2. Se consideră funcţiile ( ) ( )
ln
, : 0, 3 ,
3
x
f g f x
x
→ =

\ şi ( )
( )
( )
ln 3
, 0, 3
x
g x x
x

= ∀ ∈ .
5p a) Să se calculeze ( ) ( )
1
3
e
x f x dx −

.
5p
b) Să se arate că ( ) ( )
2 2
1 1
f x dx g x dx =
∫ ∫
.
5p
c) Să se arate că ( )
1
0
lim
t
t
f x dx = +∞

2
.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.

SUBIECTUL I (30p) – Varianta 088
5p
1. Să se ordoneze crescător numerele lg2 lg20 a = − ,
2 2
3 4
b C C = − şi
3
4 4 c = − .
5p
2. Să se determine a∈\ ştiind că distanţa de la vârful parabolei de ecuaţie
2
2 y x x a = + + la axa Ox
este egală cu 1.
5p 3. Numerele reale x şi y verifică egalitatea arctg arctg
2
x y
π
+ = . Să se arate că 1 x y ⋅ = .
5p 4. Să se arate că numărul
3
, , 3
n
A n n ∈ ≥ ` este divizibil cu 3.
5p
5. Punctele , , , E F G H sunt mijloacele laturilor [ ] [ ] [ ] , , , BC DA AB respectiv [ ] CD ale patrulaterului
ABCD . Să se demonstreze că EF HG CA + =
JJJG JJJG JJG
.
5p 6. Să se calculeze tg x , ştiind că
3
,
4
x
π
π
 

 
 
şi
3
sin 2
5
x = − .

Varianta 88
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

88 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 088

1. Fie m∈\ şi ( )
3
2 1 1
1 1
3 4 1 0
A m
m
−  
 
= − − ∈
 
 
+
 
\ M .
5p a) Să se calculeze ( ) det A .
5p b) Să se determine m∈\ astfel încât matrice A să fie inversabilă.
5p
c) Să se determine m∈\ astfel încât
1
A A
− ∗
= .
2. Se consideră corpul ( )
3
, , + ⋅ ] şi polinoamele
3 3
3
ˆ ˆ
, , , 2 2 f g f X X g X X ∈ = − = + + ] .
5p a) Să se determine rădăcinile din
3
] ale polinomului f.
5p
b) Să se arate că polinomul g este ireductibil în [ ]
3
X ] .
5p
c) Să se determine toate polinoamele [ ]
3
h X ∈] de gradul trei, astfel încât ( ) ( ) h x g x = , oricare ar fi
3
x∈] .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

88 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 088

1. Se consideră funcţia : , ( ) arctg f f x x → = \ \ .
5p a) Să se scrie ecuaţia tangentei la graficul funcţiei f în punctul de abscisă 1 x = , situat pe graficul
funcţiei f.
5p b) Să se calculeze
3
0
( )
lim
x
x f x
x


.
5p c) Să se arate că funcţia : , ( ) ( 1) ( ) g g x x f x → = − \ \ admite exact un punct de extrem.

2. Se consideră şirul ( )
1
n
n
I

,
1
0
sin
n
n
I x x dx =

.
5p a) Să se calculeze
1
I .
5p
b) Să se arate că şirul ( )
1
n
n
I

este convergent.
5p
c) Să se demonstreze că ( )
2 2 2
2 2 1 2 sin1 cos1, 2
n n
I n n I n n

+ − = − ∀ ≥ .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
89
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 089
5p
1. Să se determine numerele complexe z care verifică relaţia 3 6 z i z + = ⋅ .
5p
2. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 1 2 4 x x − = + .
5p
3. Să se determine imaginea funcţiei : f → \ \, ( )
2
1 4
x
f x
x
=
+
.
5p
4. Să se determine numărul funcţiilor strict monotone { } { } : 1, 2, 3 5, 6, 7,8 f → .
5p
5. Să se demonstreze că pentru orice punct M din planul paralelogramului ABCD are loc egalitatea
MA MC MB MD + = +
JJJG JJJJG JJJG JJJJG
.
5p
6. Fie a şi b numere reale, astfel încât
3
a b
π
+ = . Să se arate că ( ) sin 2 sin 2 sin 0 a b a b − − − = .

Varianta 89
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

89 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 089

1. Se consideră sistemul de ecuaţii liniare
1 2
3 4
1 2 3 4
1
x x a
x x b
x x x x
− = 

− =


+ + + =

, unde , . a b∈\
5p a) Să se arate că, pentru orice valori ale lui a şi b, sistemul este compatibil.
5p
b) Să se determine , a b∈\ astfel încât sistemul să admită o soluţie( )
1 2 3 4
, , , x x x x cu proprietatea că
1 2 3 4
, , , x x x x şi
1 2
x x + sunt termeni consecutivi ai unei progresii aritmetice.
5p c) Să se demonstreze că, dacă sistemul are o soluţie cu toate componentele strict pozitive, atunci 1. a b + <

2. Fie polinomul [ ]
3 2
3 5 1 f X X X X = − + + ∈\ şi
1 2 3
, , x x x ∈^ rădăcinile sale.
5p
a) Să se calculeze ( )( )( )
1 2 3
1 1 1 x x x − − − .
5p
b) Să se arate că polinomul f nu are nicio rădăcină întreagă.
5p
c) Să se calculeze
2 2 2 2 2 2
1 2 1 3 2 1 2 3 3 1 3 2
x x x x x x x x x x x x + + + + + .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

89 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 089
1. Pentru fiecare 0 a > se consideră funcţia ( ) ( )
1
: (0; ) , ln 1
a a
f f x x a
x
 
∞ → = + +
 
 
\ .
5p a) Să se calculeze ( ), 0
a
f x x ′ > .
5p b) Să se determine a astfel încât funcţia
a
f să fie convexă.
5p c) Să se arate că graficul funcţiei
a
f admite asimptotă spre +∞ .

2. Se consideră şirul ( )
1
n
n
I

,
2
0
cos
n
n
I x dx
π
=

.
5p a) Să se calculeze
2
I .
5p
b) Să se arate că ( )
2
1 , 3
n n
nI n I n

= − ∀ ≥ .
5p
c) Să se demonstreze că şirul ( )
1
n
n
I

este convergent.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
90
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 090
5p
1. Se consideră progresia aritmetică ( )
1
n
n
a

cu raţia 3. Ştiind că suma primilor 10 termeni ai progresiei
este 150, să se determine
1
. a
5p
2. Să se determine toate perechile ( , ) a b de numere reale pentru care
2 2
2 a b a b + = + = .
5p
3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia ( ) lg lg 9 2 1. x x + − =
5p
4. Să se determine probabilitatea ca, alegând un număr din mulţimea { } 1, 2, 3,...,100 , acesta să nu fie
divizibil cu 7.
5p
5. Se consideră punctele ( ) ( ) 0, 2 , 1, 1 A B − şi ( ) 5,1 . C Să se determine ecuaţia dreptei duse din vârful A,
perpendiculară pe dreapta BC.
5p
6. Să se arate că
2 4 6 8
1 cos cos cos cos 0.
5 5 5 5
π π π π
+ + + + =

Varianta 90
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

90 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 090
1. Fie M mulţimea matricelor de ordin 3 cu elemente reale având proprietatea că suma elementelor
fiecărei linii este 0.
5p a) Să se arate că, dacă , A B M ∈ , atunci A B M + ∈ .
5p b) Să se arate că orice matrice din M este neinversabilă.
5p
c) Să se demonstreze că, dacă A M ∈ , atunci
2
A M ∈ .

2. Se consideră inelele
{ }
2 2 , a b a b
 
= + ∈
 
] ] şi
{ }
3 3 , a b a b
 
= + ∈
 
] ] .
5p a) Să se arate că, dacă x∈\ şi
2
3 2 2 x = + , atunci 2 x
 

 
] .
5p
b) Să se arate că 2 3
   
∩ =
   
] ] ].
5p c) Să se demonstreze că nu există morfisme de inele de la 2
 
 
] la 3
 
 
] .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

90 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 090
1. Se consideră funcţiile ( ) ( )
*
: 0; , ln ,
n
n n
f f x x x n ∞ → = + ∈ \ ` .
5p a) Să se determine asimptotele graficului funcţiei
1
f .
5p
b) Să se demonstreze că funcţiile
( )
1
: (0, ) , ( ) ( )
n n n n
g g x f x f
x
∞ → = + \ sunt convexe.
5p c) Admitem că ecuaţia ( ) 2
n
n
f x = are soluţia unică
n
x . Să se arate că şirul
1
( )
n n
x

converge la 2 .

2. Fie [0,1] a ∈ şi
*
0
,
1
n
a
n
t
I dt n
t
= ∈
+

` .
5p a) Să se calculeze
2
I .
5p
b) Să se demonstreze că
1
, 2
n
n n
a
I I n
n

+ = ∀ ≥ .
5p c) Să se arate că lim 0
n
n
I
→∞
= .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
91
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 091
5p
1. Să se calculeze modulul numărului complex
( ) ( )
2
2 1 2 1 z i = − + + .
5p
2. Să se determine numerele reale x şi y ştiind că 2 1 x y + = şi
2 2
6 1. x y − =
5p
3. Să se arate că funcţia ( )
2
: , 1 f f x x x → = + + \ \ nu este injectivă.
5p
4. Să se calculeze
3 3
10 9
C C − .
5p
5. Fie ABCD un paralelogram. Ştiind că vectorii AB AD +
JJJG JJJG
şi AB AD −
JJJG JJJG
au acelaşi modul, să se arate că
ABCD este dreptunghi.
5p
6. Să se arate că
2
sin 40 sin140 cos 130 ⋅ =
D D D
.

Varianta 91
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

91 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 091

1. Se consideră matricea
1 2
4
A
x
 
=
 
 
, unde x∈\.
5p
a) Să se determine x∈\ ştiind că
2
5 A A = .
5p
b) Pentru 2 x = să se calculeze
2009
A .
5p c) Să se determine x∈\ pentru care
( )
rang 1
t
A A + = .

2. Fie , , a b c∈\ şi polinomul
4 3 2 2
2 2( 1) ( 3) f X a X a X bX c = + − + + + + .
5p a) Să se determine , , a b c , ştiind că a b c = = , iar restul împărţirii lui f la 1 X + este 10.
5p b) Ştiind că
1 2 3 4
, , , x x x x ∈^sunt rădăcinile lui f, să se calculeze
2 2 2 2
1 2 3 4
. x x x x + + +
5p c) Să se determine , , a b c∈\ şi rădăcinile polinomului f în cazul în care f are toate rădăcinile reale.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

91 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 091
1. Se consideră funcţia : f → \ \,
3
2
2
( )
1
x
f x
x
=
+
.
5p a) Să se arate că graficul funcţiei f admite asimptotă spre +∞ .
5p b) Să se arate că funcţia f este inversabilă.
5p
c) Să se calculeze
1
lim ( ) ( )
x x
x
f e
→∞
.

2. Fie funcţiile , : F f → \ \, ( )
2
sin x
f x e = ,
0
( ) ( )
x
F x f t dt =

.
5p a) Să se demonstreze că funcţia F este strict crescătoare.
5p
b) Să se calculeze ( )
2
0
cos 2xF x dx
π

.
5p
c) Să se calculeze
0
( )
lim
x
F x
x →
.


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
92
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 092
5p
1. Numerele reale pozitive a,b,c,d sunt în progresie geometrică. Ştiind că 7 d a − = şi 2 c b − = , să se
determine raţia progresiei.
5p
2. Să se determine valorile reale nenule ale lui m ştiind că
2
2 0 mx x + − ≤ , oricare ar fi . x∈\
5p
3. Să se rezolve în intervalul (0, 5) ecuaţia
1
sin 2 .
6 2
x
π  
+ = −
 
 

5p
4. Să se determine numărul
0 2 4 6 8
10 10 10 10 10
n C C C C C = − + − + .

5p
5. Să se determine a∈\ pentru care vectorii ( ) ( ) 1 2 2 u a i a j = − − +
G G G
şi ( ) 1 v a i j = + −
G G G
sunt
perpendiculari.

5p 6. Fie
3
,
2
π
α π
 

 
 
astfel încât
1
cos
3
α = − . Să se calculeze sin 2α .

Varianta 92
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

92 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 092

1. Fie matricea
1 1
1 1
A
 
=
 
− −
 
şi mulţimea ( )
2 2
{ } |
t
G X AXA O = ∈ = M \ , unde
t
A este transpusa
matricei A.
5p a) Să se arate că dacă , X Y G ∈ , atunci . X Y G + ∈
5p b) Să se arate că, dacă , X G ∈ atunci suma elementelor lui X este egală cu 0.
5p
c) Să se arate că dacă X G ∈ şi det 0 X = , atunci
n
X G ∈ pentru orice
*
. n∈`

2. Se consideră polinomul [ ]
4 3 2
6 18 30 25 f X X X X X = − + − + ∈^ .
5p
a) Să se arate că polinomul f se divide cu
2
2 5 X X − + .
5p b) Să se arate că polinomul f nu are nicio rădăcină reală.
5p c) Să se arate că rădăcinile polinomului f au acelaşi modul.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

92 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 092
1. Se consideră funcţia ( ) ( ) ( ) : 1; , ln ln f f x x ∞ → = \ .
5p a) Să se determine ecuaţia tangentei la graficul funcţiei f în punctul de abscisă x e = , situat pe
graficul funcţiei f.
5p
b) Să se demonstreze că funcţia f este concavă.
5p
c) Să se calculeze
( 1) ( )
lim
( ) x
f x f x
f x →∞
+ −

.

2. Se consideră funcţia : f → \ \,
2
cos
( )
1 sin
x
f x
x
=
+
.
5p a) Să se calculeze
2
0
( ) f x dx
π

.

5p b) Să se arate că orice primitivă a funcţiei f este strict crescătoare pe intervalul 0;
2
π  
 
 
.

5p c) Să se calculeze
2
0
( ) xf x dx
π

.


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
93
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 093
5p
1. Să se calculeze modulele rădăcinilor complexe ale ecuaţiei
2
2 4 0. z z + + =
5p 2. Să se determine funcţiile de gradul întâi : f → \ \, care sunt strict crescătoare şi îndeplinesc condiţia
( ( )) 4 3 f f x x = + , oricare ar fi x∈\ .

5p
3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia
1
2
2 4 12
x
x
+
+ = .
5p
4. Care este probabilitatea ca, alegând un număr din mulţimea numerelor naturale de la 1 la 1000, acesta
să fie cub perfect?
5p
5. Se consideră punctele ( ) 1, 2 A şi ( ) 3, 4 B . Să se calculeze distanţa de la originea axelor la dreapta AB.
5p
6. Să se determine ( ) 0, 2 α π ∈ astfel ca tg sin . α α =

Varianta 93
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

93 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 093

1. Se consideră matricea ( )
2
1 0
2 1
A
 
= ∈
 
 
\ M .
5p
a) Să se calculeze
3
A .
5p b) Să se determine
( )
1
t
A A

⋅ .
5p c) Să se rezolve ecuaţia ( )
2
2
, X A X = ∈ \ M .

2. Fie , a b∈\ şi polinomul [ ]
30 20 10 5
3 3 . f X X aX X aX b X = − + + + + ∈\
5p a) Să se arate că restul împărţirii polinomului f la 1 X + nu depinde de a .
5p b) Să se determine a şi b astfel încât restul împărţirii polinomului f la
2
X X − să fie X .
5p c) Să se determine a şi b astfel încât polinomul f să fie divizibil cu
2
( 1) . X −

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

93 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 093
1. Pentru fiecare t ∈\ , se consideră funcţia :
t
f → \ \,
3 2
( )
t
f x x t x = + .
5p a) Să se calculeze ( ),
t
f x x ′ ∈\.
5p b) Să se arate că fiecare funcţie
t
f este inversabilă.
5p
c) Să se arate că funcţia ( ) ( )
1
: , 1
t
g g t f

→ = \ \ este continuă în punctul 0.

2. Fie funcţia
2
0
: , ( ) ( 1) | |
x
f f x t t dt → = +

\ \ .
5p
a) Să se calculeze (1) f .
5p b) Să se arate că f este funcţie impară.

5p c) Să se calculeze
2
( 1) ( )
lim
x
f x f x
x x
→∞
+ −
.


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
94
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 094
5p
1. Să se calculeze
( )( )
4
1 2 3 1
5
i i   − −
 
 
 
.
5p
2. Să se arate că funcţia
1
: ( 1,1) , ( ) ln
1
x
f f x
x

− → =
+
\ este impară.
5p
3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 5 5 2.
x x −
+ =
5p
4. Care este probabilitatea ca, alegând un număr din mulţimea numerelor naturale de trei cifre, prima sa
cifră să fie număr prim?
5p
5. Fie ABC un triunghi şi O centrul cercului circumscris lui. Ştiind că , BO OC =
JJJG JJJJG
să se arate că triunghiul
ABC este dreptunghic.
5p 6. Fie α ∈\ , astfel încât sin cos 1. α α + = Să se calculeze tg 2 . α

Varianta 94
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

94 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 094

1. Fie , , a b c

∈\ şi matricea 0
0 0
a a b a b
A b b c
c
− −  
 
= −
 
 
.
5p a) Să se arate că A este matrice inversabilă.
5p
b) Să se demonstreze că 0
0 0
n n n n n
n n n n
n
a a b a b
A b b c
c
 
− −
 
= −
 
 
 
, oricare ar fi n

∈` .
5p
c) Să se calculeze
1
A

.

2. Fie [ ] f X ∈\ un polinom astfel încât
( )
( ) ( )
2 2
3 1 3 1 f X X f X f X + + = + + şi ( ) 0 0. f =
5p a) Să se determine ( 1). f −
5p b) Să se determine restul împărţirii polinomului f la 5. X −
5p c) Să se demonstreze că . f X =

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

94 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 094
1. Se consideră funcţiile
1 *
:[0; ) , ( ) ( 2) ,
n
n n
f f x x n x n n
+
∞ → = − + + ∈ \ ` .
5p a) Să se arate că graficele funcţiilor
n
f nu admit asimptotă spre +∞ .
5p
b) Să se arate că, pentru oricare n

∈` ,
n
f are exact un punct de extrem
n
x .
5p
c) Să se calculeze
2
lim
n
n
n
x
→∞
, unde
n
x este definit la punctul b).

2. Se consideră şirul ( )
1
n
n
I

,
2
1
2
0
1
n
n
x
I dx
x
=
+

.
5p a) Să se calculeze
1
I .

5p
b) Să se arate că
1
1
, 1
2 1
n n
I I n
n
+
+ = ∀ ≥
+
.
5p c) Să se calculeze lim .
n
n
I
→∞


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
95
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 095
5p
1. Să se calculeze partea întreagă a numărului
10
2 1 −
.

5p 2. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia
1
1.
1
x
x
+ =
+


5p
3. Să se studieze monotonia funcţiei ( ) ( )
2009
: 0, , 2009 log
x
f f x x ∞ → = + \ .
5p 4. Care este probabilitatea ca, alegând un număr din mulţimea numerelor naturale de trei cifre, produsul
cifrelor sale să fie impar?

5p
5. Să se demonstreze că vectorii 3 u i a j = +
G G G
şi ( ) 1 v a i a j = + +
G G G
nu pot fi perpendiculari pentru nicio
valoare reală a numărului a.

5p
6. Să se arate că ( ) sin sin 3 sin 5 1 2cos 2 sin 3 , x x x x x + + = + ⋅ oricare ar fi . x∈\

Varianta 95
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

95 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 095

1. Se consideră
*
n∈` şi matricea ( )
n n
A ∈M \ , care are elementele de pe diagonala principală egale cu
2 şi restul elementelor egale cu 1.
5p a) Să se calculeze ( )
2
det 2A .
5p
b) Să se determine x∈\ pentru care ( )
3 3
det 0 A xI + = .
5p
c) Să se arate că
4
A are inversă, aceasta având elementele de pe diagonala principală egale cu
4
5
şi restul
elementelor egale cu
1
5
− .

2. Fie , , a b c∈\ şi polinomul [ ]
3 2
f X aX bX c X = − + − ∈\ cu rădăcinile
1 2 3
, , . x x x ∈^
5p a) Să se determine , , a b c pentru care
1
2 x = şi
2
1 x i = + .
5p
b) Să se arate că resturile împărţirii polinomul f la
2
( 1) X − şi la
2
( 2) X − nu pot fi egale, pentru nicio
valoare a parametrilor , , . a b c
5p c) Să se arate că, dacă toate rădăcinile polinomului f sunt reale şi , , a b c sunt strict pozitive, atunci
1 2 3
, , x x x sunt strict pozitive.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

95 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 095

1. Fie funcţiile : , ( ) arctg f f x x → = \ \ şi
2
1
: , ( ) ( 1) ( )
1
g g x f x f x f
x x
 
→ = + − −
 
 
+ +
\ \ .
5p a) Să se arate că graficul funcţiei f admite asimptotă spre +∞ .
5p b) Să se arate că ( ) 0, g x x = ∀ ∈\.
5p
c) Să se calculeze
2 2 2 2
1 1 1 1
lim arctg arctg arctg ... arctg
1 1 1 1 2 2 1 3 3 1
n
n n
→∞
 
+ + + +
 
  + + + + + + + +
.

2. Se consideră şirul ( )
1
n
n
I

,
1
0
x n
n
I e x dx

=

.
5p a) Să se calculeze
1
I .

5p
b) Să se arate că
1
1
n n
I nI
e

= − , pentru orice 2 n ≥ .
5p c) Să se calculeze
.
lim
n
n
I
→∞Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
96
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 096
5p
1. Fie a,b,c numere naturale nenule în progresie geometrică. Ştiind că a b c + + este un număr par, să se
arate că numerele a,b,c sunt pare.
5p
2. Fie funcţia ( )
2
: , 3 2. f f x x x → = + + \ \ Să se arate că ( ) ( ) 1 0, f a f a + + ≥ oricare ar fi . a∈\
5p 3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale inecuaţia
2 4
log log 3 x x + > .
5p
4. Să se determine numerele naturale n, 2 n ≥ , pentru care
1 2
120
n n
C C + = .
5p
5. Să se arate că unghiul vectorilor 2 u i a j = −
G G G
şi v i j = +
G G G
este obtuz dacă şi numai dacă 2. a >
5p
6. Fie ABC un triunghi cu
1
sin , sin 1
2
A B = = şi 4. BC = Să se calculeze aria triunghiului ABC.

Varianta 96
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

96 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 096

1. Pentru orice matrice ( )
2
a b
A
c d
 
= ∈
 
 
M \ se notează ( ) tr A a d = + .
5p a) Să se verifice că
2
2 2
( ) (det ) 0 A tr A A A I − ⋅ + ⋅ = .
5p b) Să se demonstreze că, dacă ( ) 0, tr A = atunci
2 2
, A B BA = pentru orice matrice ( )
2
. B∈M \
5p c) Să se arate că dacă ( ) 0 tr A ≠ , ( )
2
B∈M \ şi
2 2
, A B BA = atunci AB BA = .

2. Fie , a b∈\ şi polinomul [ ]
4 3 2
6 13 . f X X X aX b X = − + + + ∈\
5p a) Să se calculeze suma pătratelor celor 4 rădăcini complexe ale polinomului f.
5p
b) Să se determine , a b astfel încât polinomul f să fie divizibil cu ( 1)( 3). X X − −
5p c) Să se determine , a b astfel încât polinomul f să aibă două rădăcini duble.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

96 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 096
1. Fie mulţimea \ {1, 2, 3,..., 2009} A = \ şi funcţia
1 1 1 1
: , ( ) ...
1 2 3 2009
f A f x
x x x x
→ = + + + +
− − − −
\ .
5p a) Să se determine asimptotele graficului funcţiei f .
5p
b) Ştiind că a

∈\ , să se determine numărul soluţiilor reale ale ecuaţiei ( ) f x a = .
5p c) Să se determine numărul punctelor de inflexiune ale graficului funcţiei f .

2. Fie funcţia
2
0
: , ( )
x
t
f f x e dt

→ =

\ \ .
5p
a) Să se arate că funcţia f este strict crescătoare.
5p b) Să se arate că funcţia f este concavă pe intervalul [0, ) ∞ .
5p c) Să se arate că şirul
1
( ( ))
n
f n

este convergent.


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
97
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 097
5p 1. Să se ordoneze crescător numerele
3
2
3!, 100, log 32 .
5p
2. Să se arate că
2 2
3 4 0, x xy y + + ≥ oricare ar fi , x y ∈\.
5p 3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia sin 2 cos x x = .
5p
4. Să se calculeze
3 2
5 6
4 . A C −
5p
5. În sistemul de coordonate xOy se consideră punctele A,B,C astfel încât ( ) ( ) 1, 3 , 2, 5 A B şi 2 . AC AB =
JJJG JJJG

Să se determine coordonatele punctului C.
5p
6. Fie ABC un triunghi care are 8 BC = şi
3
cos .
5
A = Să se calculeze lungimea razei cercului circumscris
triunghiului ABC.

Varianta 97
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1


97 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 097

1. Fie ( )
2
a b
A
c d
 
= ∈
 
 
\ M .
5p a) Să se arate că
( )
det 0
t
A A ⋅ ≥ .
5p b) Să se arate că, dacă
t t
A A A A ⋅ = ⋅ , atunci ( )( ) 0 a d b c − − = .
5p c) Să se demonstreze că, dacă
( )
2009
t t
A A A A − = − , atunci { } 0,1 b c − ∈ .

2. Se consideră corpul ( )
7
, , + ⋅ ] .
5p
a) Să se rezolve în
7
] ecuaţia
ˆ ˆ
2 3 x = .
5p
b) Să se arate că polinomul [ ]
2
7
ˆ ˆ
2 4 p X X = + ∈] nu are rădăcini în
7
] .
5p c) Să se demonstreze că funcţia
7 7
: f → ] ] , ( )
ˆ
2 f x x = este un automorfism al grupului ( )
7
, + ] .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

97 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 097

1. Se consideră funcţia : , ( ) arctg f f x x → = \ \ .
5p a) Să se arate că funcţia f este concavă pe intervalul [0, ) ∞ .
5p
b) Să se calculeze ( )
2
lim ( 1) ( )
x
x f x f x
→∞
+ − .
5p
c) Să se rezolve inecuaţia
3
( )
3
x
f x x < − , x∈\.

2. Fie funcţia
2 2
1
: , ( )
(1 )
f f x
x
→ =
+
\ \ .
5p a) Să se calculeze
1
2
0
(1 ) ( ) x x f x dx +

.
5p
b) Să se arate că funcţia
4
0
: , ( ) ( )
x
F F x t f t dt → =

\ \ este strict crescătoare.
5p
c) Să se arate că, pentru orice a∈\, are loc relaţia
1
1
( )
4
a
f x dx <

.


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
98
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 098
5p
1. Fie z ∈^ astfel încât 2 3 . z z i + = + Să se calculeze modulul numărului z .
5p
2. Să se dea un exemplu de ecuaţie de gradul al doilea cu coeficienţi întregi care are o soluţie egală cu 3 .
5p
3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia log 2 log 2 9
x
x
+ = .
5p
4. Să se determine numărul submulţimilor cu trei elemente ale mulţimii { } 1, 2, 3, 4, 5 care conţin cel puţin un
număr par.
5p 5. Fie G centrul de greutate al triunghiului ABC. Să se determine , a b∈\ astfel încât să aibă loc egalitatea
aGA bGB GC + =
JJJG JJJG JJJG
.
5p 6. Ştiind că ,
2
a
π
π
 

 
 
şi
3
sin
5
a = , să se calculeze tg a.

Varianta 98
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

98 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 098

1. Fie sistemul de ecuaţii liniare
1
2
0
mx y z
x y z
x y z
+ − = 

+ − =


− + + =

, unde . m∈\
5p a) Să se determine m∈\ astfel încât matricea sistemului să aibă rangul 2.

5p b) Să se determine m∈\ astfel încât sistemul să aibă soluţii ( )
0 0 0
3
, , x y z ∈\ care verifică relaţia
0 0 0
4. x y z + + =
5p c) Să se determine m∈] astfel încât sistemul să aibă o soluţie unică ( )
0 0 0
3
, , . x y z ∈]

2. Fie p∈\ şi polinomul [ ]
4
4 . f X X p X = − + ∈\
5p
a) Să se determine p astfel încât polinomul f să fie divizibil cu 1 X + .
5p
b) Să se determine p astfel încât polinomul f să aibă o rădăcină reală dublă.
5p c) Să se arate că, pentru orice p∈\ , polinomul f nu are toate rădăcinile reale.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

98 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 098
1. Pentru fiecare , 2 n n ∈ ≥ ` se defineşte funcţia :[0, ) , ( ) 1
n
n n
f f x x nx ∞ → = − − \ .
5p a) Să se arate că, pentru orice , 2 n n ∈ ≥ ` , funcţia
n
f este convexă.
5p b) Să se arate că, pentru orice , 2 n n ∈ ≥ ` , ecuaţia ( ) 0
n
f x = are soluţie unică.
5p c) Să se calculeze lim
n
n
x
→∞
, unde
n
x este unica soluţie a ecuaţiei ( ) 0
n
f x = .

2. Fie funcţiile , : , ( ) , ( ) ( ) cos
1
x
x
x
x
e
f g f x g x f t t dt
e

→ = =
+

\ \ .
5p a) Să se calculeze
1
0
( ) f x dx

.
5p
b) Să se studieze monotonia funcţiei g pe intervalul [ ] 0,π .
5p c) Să se calculeze
2
g
π
 
 
 
.


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
99
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 099
5p
1. Să se calculeze partea întreagă a numărului
1
3 2 −
.
5p
2. Fie f o funcţie de gradul întâi. Să se arate că funcţia f f D este strict crescătoare.
5p
3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia
4
3 9
9
x x
+ = .
5p
4. Câte funcţii { } { } : 1, 2, 3,...,10 0,1 f → au proprietatea că ( ) ( ) ( ) ( ) 1 2 3 ... 10 2 f f f f + + + + = ?
5p
5. Se consideră punctele ( ) ( ) 1, 2 , 2,5 M N şi ( ) 3, , . P m m∈\ Să se determine valorile reale ale lui m
astfel încât 5. MN MP ⋅ =
JJJJG JJJG

5p
6. Să se determine cel mai mare element al mulţimii { } cos 1, cos 2, cos 3 .

Varianta 99
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

99 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 099

1. Fie matricele
2
( )
a b
A
c d
 
= ∈
 
 
\ M ,
2
1 1
( )
1 1
B
 
= ∈
 
 
\ M şi funcţia : , ( ) det( )
t
f f x AA xB → = + \ \ .
5p
a) Să se calculeze
t
AA .
5p
b) Să se arate că ( ) 0 0 f ≥ .
5p
c) Să se arate că există , m n∈\ astfel încât ( ) f x mx n = + , pentru oricare x∈\.

2. Se consideră mulţimea de numere complexe
{ }
cos sin . G q i q q = π + π ∈_
5p a) Să se arate că
1 3
2 2
i G + ∈ .
5p b) Să se arate că G este parte stabilă a lui ^ în raport cu înmulţirea numerelor complexe.
5p c) Să se arate că polinomul [ ]
6
1 f X X = − ∈^ are toate rădăcinile în G.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

99 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 099

1. Se consideră funcţia
3 3 3 2 3
: , ( ) 3 2 1 1 f f x x x x x x → = + + + − − + \ \ .
5p a) Să se scrie ecuaţia tangentei la graficul funcţiei f în punctul de abscisă 0 x = , situat pe graficul
funcţiei f.
5p b) Să se arate că graficul funcţiei admite asimptotă spre +∞ .
5p c) Să se calculeze
(1) (2) ... ( )
lim
n
n
f f f n
n →∞
+ + +  
 
 
.

2. Se consideră funcţiile
1
: (0, ) , ( ) ln ,
x
n
n n
e
f f x t t dt n

∞ → = ∈

\ ` .
5p a) Să se calculeze
1
( ) f e .
5p b) Să se arate că funcţiile
n
f sunt descrescătoare pe intervalul (0,1) .
5p c) Să se calculeze lim (1)
n
n
f
→∞
.


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
100
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 100
5p
1. Să se arate că
{ }
6 4 2 2 | , a b a b + ∈ + ∈Z .
5p
2. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 1 1 . x x + = −
5p
3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia
6 2 3
2 1 3 x x x − + = − .
5p 4. Să se arate că 11 divide numărul
1 2 10
11 11 11
... C C C + + + .
5p
5. Fie ABC un triunghi şi G centrul său de greutate. Ştiind că ( ) ( ) 1,1 , 5, 2 A B şi ( ) 3, 4 , G să se calculeze
coordonatele punctului C.
5p
6. Fie a∈\ cu
2
tg .
5
a = Să se calculeze sin a .

Varianta 100
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

100 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 100

1. Fie matricea
3 2
.
6 4
A
−  
=
 

 

5p a) Să se demonstreze că
2
2 2
( ) . I A I A + = +
5p b) Să se demonstreze că mulţimea
*
{ | }
n
A n∈` este finită.
5p
c) Să se rezolve ecuaţia ( )
3
2
, X A X = ∈ \ M .
2. Fie , 3, n n ∈ ≥ `
0 1
, ,...,
n
a a a ∈] şi polinomul
1
1 1 0
... .
n n
n n
f a X a X a X a


= + + + +
5p a) Să se arate că ( ) ( ) 1 1 f f + − este număr par.
5p b) Să se arate că, dacă (2) f şi (3) f sunt numere impare, atunci polinomul f nu are nicio rădăcină
întreagă.
5p c) Să se arate că polinomul g =
3
3 1 X X a − + + , a∈], nu poate fi descompus în produs de două
polinoame neconstante, cu coeficienţi întregi.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

100 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 100
1. Se consideră funcţia
3 2
: , ( )
x
f f x e x x x → = + − + \ \ .
5p a) Să se arate că funcţia f este strict crescătoare.
5p b) Să se arate că funcţia f este inversabilă.
5p
c) Să se calculeze
1
( )
lim
ln x
f x
x

→∞
.

2. Se consideră şirul ( )
1
n
n
I

,
1
2
0
3 2
n
n
x
I dx
x x
=
+ +

.
5p a) Să se calculeze
1
I .
5p b) Să se arate că
*
2 1
1
3 2 ,
1
n n n
I I I n
n
+ +
+ + = ∀ ∈
+
` .
5p c) Să se calculeze lim
n
n
nI
→∞
.

Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică-informatică. • Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu. • La toate subiectele se cer rezolvări complete.

Varianta 2

SUBIECTUL I (30p) – Varianta 002 5p 5p 5p 5p 5p 5p 1. Să se arate că numărul (1 − i ) este real.
24

2. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 3. Să se determine inversa funcţiei bijective f :

3x − 1 x + 1 + = 3. x + 1 2x − 1 → (1, ∞ ) , f ( x) = e x + 1 .

4. Să se determine probabilitatea ca, alegând un număr ab din mulţimea numerelor naturale de două cifre, să avem a ≠ b . 5. Să se calculeze lungimea medianei din A a triunghiului ABC , unde A(−2, −1), B (2,0), C (0,6) . 6. Fie vectorii u = mi + 3 j şi v = ( m − 2 ) i − j . Să se determine m > 0 astfel încât vectorii u şi v să fie perpendiculari.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
2 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 002
 2 2 1. Se consideră matricea A∈ M2 ( ) , A =  . 1 1

5p 5p 5p

a) Să se arate că există a ∈

astfel încât A2 = aA.

b) Să se calculeze ( A − At )2009 . c) Să se rezolve ecuaţia X 5 = A, X ∈ M 2(

).

5p 5p 5p

2. Pentru a, b din mulţimea M = [0, ∞) se defineşte operaţia a ∗ b = ln(ea + eb − 1) . a) Să se arate că dacă a, b ∈ M , atunci a ∗ b ∈ M . b) Să se arate că legea de compoziţie „ ∗ ” este asociativă. c) Pentru n ∈ , n ≥ 2 , să se determine a ∈ M astfel încât a ∗ a ∗ ... ∗ a = 2a .
de n ori a

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
2 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 002 1. Se consideră şirul ( an )n∈ 5p 5p 5p
*

dat de a1 ∈ ( 0,1) şi an+1 = an 1 − an , ∀n ∈
*

(

)

*

.

a) Să se arate că an ∈ ( 0,1) , ∀n ∈

.
*

b) Să se demonstreze că şirul ( an )n∈

este strict descrescător.

2 * , este mărginit superior de a1. c) Să se arate că şirul (bn )n∈ * , - Proba D, a12 + a22 + ... + M1 BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ dat de bn =MT1, programa an , ∀n ∈

2. Se consideră funcţia f : 5p 5p

→ , f ( x) =

1 x + x +1
2

.

2 3  2x + 1  arctg   , x ∈ , este o primitivă a funcţiei f. 3  3  b) Să se calculeze aria suprafeţei delimitate de dreptele x = 0, x = 1, Ox şi graficul funcţiei g : → g ( x) = (2 x + 1) f ( x) .

a) Să se arate că funcţia F :

→ , F ( x) =

,

5p

c) Să se calculeze lim

n→∞ − n

n

f ( x)dx , unde n ∈

*

.

Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică. • Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu. • La toate subiectele se cer rezolvări complete.

3 5p 5p 5p 5p 5p 5p

Varianta 3

SUBIECTUL I (30p) – Varianta 003 1. Să se ordoneze crescător numerele 2,

3

4,

4

5.

2. Să se determine valoarea minimă a funcţiei f : R → R , f ( x ) = 4 x 2 − 8 x + 1 . 3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia lg( x − 1) + lg(6 x − 5) = 2 . 4. Să se determine probabilitatea ca, alegând un număr din mulţimea numerelor naturale de două cifre, acesta să fie pătrat perfect. 5. Să se determine ecuaţia dreptei care trece prin punctul A(6, 4) şi este perpendiculară pe dreapta d : 2x − 3 y + 1 = 0 . 6. Ştiind că sin α =
1 , să se calculeze cos 2α . 3

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
SUBIECTUL II (30p) – Varianta 003 0 1 1 1. Se consideră matricea A =  1 0 1  ∈ M3 (  1 1 0   5p 5p 5p a) Să se verifice egalitatea A2 − A = 2 I 3 . b) Să se calculeze A−1 . 2. Se consideră cunoscut că ( , ∗, ) este un inel comutativ, unde x ∗ y = x + y − 3 şi x y = x ⋅ y − 3 x − 3 y + 12 , ∀ x, y ∈ . a) Să se arate că elementul neutru al legii de compoziţie „ ” este 4. b) Să se determine a, b ∈ astfel încât între inelele ( , ∗, ) şi ( , +, ⋅ ) să existe un izomorfism de forma f : → , f ( x) = a ⋅ x + b . c) Să se rezolve în mulţimea ecuaţia x x ... x = 22009 + 3 .
de 2009 ori x

).

c) Să se arate că A2009 + A2008 = 22008 ( A + I 3 ) .

5p 5p 5p

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
3 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 003 1. Se consideră funcţia f : ( 0, ∞ ) → , f ( x ) = 18 x 2 − ln x. a) Să se determine intervalele de monotonie ale funcţiei f. b) Să se determine a ∈ pentru care f ( x ) ≥ a, ∀x ∈ ( 0, ∞ ) .
→ , f a ( x) =

5p 5p 5p

c) Să se determine numărul de rădăcini reale ale ecuaţiei f ( x ) = m , unde m este un parametru real.
1 , unde a ∈ x−a +3

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

2. Se consideră funcţiile f a : 5p 5p 5p

. .

a) Să se arate că, pentru orice a ∈ b) Să se calculeze

, funcţia f a are primitive strict crescătoare pe

∫0 f2 ( x )dx .
3

c) Să se calculeze lim

∫ f a ( x )dx . a →∞ 0
3

⋅) la ( G . Se consideră şirul ( I n )n∈ 5p 5p 5p a) Să se calculeze I1 . ) + . * . Se ştie că (G . alegând un număr din mulţimea numerelor naturale de trei cifre. ∞) → G . a) Să se determine asimptotele graficului funcţiei f. Se acordă 10 puncte din oficiu. • La toate subiectele se cer rezolvări complete. ) . unde G = (3. Să se determine probabilitatea ca. b) Să se demonstreze că funcţia f este un izomorfism de grupuri. c) Să se demonstreze că dacă H este un subgrup al lui G care conţine toate numerele naturale k ≥ 4 . 2. n→∞ . b) Să se arate că I n ≤ 1. n2 c) Să se calculeze lim ( f (1) + 2 ) + f ( 3 MT1. AC = 10 şi că aria triunghiului ABC este egală cu 15 3 . ∀n ∈ c) Să se calculeze lim I n . f ( x) = x + 3 . b) Să se demonstreze că det( At ⋅ A) = 0 . Să se determine a ∈ pentru care vectorii u = a i + (a + 1) j şi v = −(5a − 1) i + 2 j sunt perpendiculari.2 ( 5p 5p 5p ) astfel încât AB = O2 . ∞). Se consideră funcţia f : (0.Filiera vocaţională. Se consideră matricea A =  . b) Să se demonstreze că funcţia f nu are puncte de extrem local. 3. specializarea matematică . Ministerul Educaţiei.. Să se calculeze lungimea laturii BC a triunghiului ascuţitunghic ABC ştiind că AB = 6 . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 4 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 004  −1 2 2  1.M1 n ∈ n→∞ * . 5. acesta să aibă exact două cifre egale. • Toate subiectele sunt obligatorii.. Să se arate că numărul   este real.0} → . a) Să se calculeze 4 5 6 . 4 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 4 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 004 1   1 − 1. 1− i 1+ i  2 2. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se consideră funcţia f : 5p 5p \ {−1. de la ( (0. Să se arate că vârful parabolei y = x 2 + 5 x + 1 este situat în cadranul III. + f ( n ) ) . In = ∫ * 2 xn xn + 1 1 dx. ) este grup. programa unde 5p BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂf-(Proba D. ∞) şi x y = ( x − 3)( y − 3) + 3 . c) Să se determine o matrice nenulă B ∈ M3. 4. n ∈ * . profilul militar. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 4 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 004 1.  2 2 −1 a) Să se calculeze rangul matricei A. atunci H conţine toate numerele raţionale q > 3 .informatică. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 9 x − 10 ⋅ 3x−1 + 1 = 0 . 6. . Ministerul Educaţiei. 5p 5p 5p 2. f ( x ) = 2x + 1 x 2 ( x + 1) 2 .

Să se rezolve în inecuaţia x 2 − 10 x + 12 ≤ 0 . x +1 1 2. an = f (1) + f (2) + . profilul militar. C (8. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. atunci rang( M ) = 2. Pe mulţimea definim legea de compoziţie x ∗ y = 5 xy + 6 x + 6 y + 6 . b) Să se determine elementele simetrizabile ale mulţimii c) Să se rezolve ecuaţia x ∗ x ∗ x ∗ . π 3 şi lungimea razei cercului circumscris egală cu 1. • Toate subiectele sunt obligatorii. 6). f ( x ) = 2 şi şirul (an )n≥1 . 1. 4). a) Să se arate că legea “ ∗ ” este asociativă. ∞ ) . 2. • La toate subiectele se cer rezolvări complete. dacă x > 1 . 6 4 8 b   a) Să se arate că punctele A.informatică. atunci ln x ≥ 5p 5p 5p a) Să se arate că f ( k + 1) ≤ ∫ b) Să se calculeze lim n k +1 k f ( x ) dx ≤ f (k ). c) Să se arate că dacă unul dintre minorii de ordin trei ai lui M . b = 0 . specializarea matematică . unde a. ∞ ) . c) Să se arate că şirul (an )n≥1 este convergent. 8) şi matricea M =  0 1 −1 a  .Filiera vocaţională. B (1. 3. ∫ f ( x ) dx.3. Triunghiul ABC are B = laturii AC . 4} → {1. ∞ ) → ( 0. Să se determine numărul funcţiilor f : {1. . f ( x ) = ln x − 5p 5p 5p 2 ( x − 1) x +1 . Să se calculeze lungimea Ministerul Educaţiei. 2( x − 1) MT1. Să se calculeze 1 + 2i 1 − 2i 2. care conţin ultima coloană. C (−1. . 2. Se acordă 10 puncte din oficiu.3. ∀k ∈ ( 0.. programa M1 c) Să se arate că. în raport cu legea “ ∗ ”. −4). ∗ x = −1 . Să se determine coordonatele vârfului D al paralelogramului ABCD ştiind că A(−2. b ∈ . B (7. Se consideră punctele A(0. C sunt coliniare. Varianta 5 5p 5p 5p 5p 5p 5p SUBIECTUL I (30p) – Varianta 005 1 1 + .. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 005 1. −3) . 4. 5. a) Să se calculeze derivata funcţiei f. Să se determine inversa funcţiei bijective f : (1. 2. Se consideră funcţia f : ( 0. 6.. b) Să se determine rangul matricei M în cazul a = 3. n ∈ n→∞ 1 . Se consideră funcţia f : ( 0. 4} cu proprietatea că f (1) = f (4) . ∞ ) → . b) Să se determine punctele graficului funcţiei f în care tangenta la grafic este paralelă cu dreapta de ecuaţie 9 y = 2 x . B. de 2009 ori x 5p 5p 5p 5p 5p 5p Ministerul Educaţiei. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 005 1 1 1 1 1.Proba D. este nul. ∞ ) → . + f (n).. x BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . f ( x) = 3 log 2 x .9).

1 1 1 . ∞ ) → . 4. −2) şi C (4.. pentru fiecare n ∈ ∗ BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . a) Să se arate că f ′ ( x ) = f ( x )(1 + ln x ) . f (1) = 3 . − x 2n −1 + f n ( x) . ∀n ∈ * . Se consideră funcţia f : ( 0. 6.6) . Se acordă 10 puncte din oficiu. 0 2n + 1 1 1   1 1 1 c) Să se calculeze lim  1 − + − + .8} ? 5. Se consideră. Să se determine funcţia f de gradul al doilea ştiind că f (−1) = 1. ∀x > 0. pentru orice τ ∈ S5 . Ministerul Educaţiei. b) Să se dea exemplu de o permutare τ ∈ S5 astfel încât τσ ≠ e şi (τσ ) = e . rădăcinile ecuaţiei x3 − 2 x 2 + 2 x − a = 0 şi determinantul x3 x2 . x 2n şi g n : (−1. Se consideră triunghiul ABC cu vârfurile în A(1. x1 . există p ∈ 2. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 6 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 006 1 2 3 4 5  1.Proba D. 6 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 6 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 006 1. c) Să se arate că valoarea determinantului ∆ nu depinde de a. Să se calculeze lungimea razei cercului circumscris triunghiului ABC ştiind că C = π 6 şi AB = 6 . funcţiile f n : (−1. n→∞  2 3 4 2 n − 1 2n  b) Să se arate că 0 ≤ ∫ f n ( x)dx ≤ . f n ( x) = g n ( x) = 1 − x + x 2 − x3 + . Câte numere naturale de trei cifre distincte se pot forma cu elemente ale mulţimii {2.. • Toate subiectele sunt obligatorii.. ecuaţia are o singură rădăcină reală. Ministerul Educaţiei. Să se calculeze suma tuturor numerelor naturale de două cifre care se divid cu 11. 2. 5p 5p 5p a) Să se calculeze ∫0 g2 ( x)dx . π ) ecuaţia sin 3 x = sin x . 3. specializarea matematică . 2 5p 5p 5p c) Să se demonstreze că.∞ ) .6. programa M1 .. 2. 3 1 2 5 4 a) Să se calculeze σ2009 . pentru orice a ∈ . b) Să se determine valoarea minimă a funcţiei f. 4.n∈ . b) Să se arate că. Să se rezolve în mulţimea ( 0. • La toate subiectele se cer rezolvări complete. f ( x ) = e x⋅ln x . 2) . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. x3 ∈ x1 ∆ = x3 x2 x2 x1 x3 ∗ astfel încât τ p = e . c) Să se arate că funcţia f este convexă pe ( 0. Să se calculeze cos B . x2 şi x3 . ∞) → 1+ x . + − .informatică. să se determine x1 . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar SUBIECTUL III (30p) – Varianta 006 6 5p 5p 5p 1. Se consideră a ∈ . x1 5p 5p 5p a) Pentru a = 1 . f (0) = 1. ∞ ) → . MT1. x2 . B (2.Filiera vocaţională. Se consideră permutarea σ =   ∈ S5 . profilul militar.

Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 7 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 007 1.. 1 c) Să se studieze monotonia funcţiei F . Să se demonstreze că triunghiul ABC este dreptunghic. în triunghiul ABC . 5p 2. ∀n ∈ 2 3 n * . în cazul în care F este primitivă a funcţiei f . p ∈ . 4 şi 5.    .informatică.Filiera vocaţională. 2 4. ⋅ ) . 5. b.. b. b) Să se demonstreze că. xn = 1 + a) Să se determine asimptotele graficului funcţiei f. 7 − 4i 2. B = ( 0 0 0 1) şi sistemul  0 0 1 2   Să se determine rangul matricei A. unde a. 1 1 5p b) Să se arate că. f ( x) = 2x 1 1 1 + + . c astfel încât F să fie o primitivă a funcţiei f .3 ( ) . şi pentru fiecare t ∈   notăm cu 5p 5p 5p a) Să se arate că ∀ n. 2k   k∈ 2k    x + 2 y + 3 z + 4t = 3  y + 2 z + 3t = 2 . vectorii AB + AC şi AB − AC au acelaşi modul. MT1. Ministerul Educaţiei. b) Să se calculeze ∫0 f ( x)dx . a) Să se determine a.Proba D. Să se calculeze lungimea razei cercului înscris în triunghiul ABC care are lungimile laturilor egale cu 3. Să se determine valoarea maximă a funcţiei f : R → R . Se consideră mulţimea G =  A(k ) =  k 2    H t = A ( kt − 1) k ∈ { } . 5p 5p 5p F ( x) = a ln( x + 1) + b ln( x 2 + 1) + c arctg x . • La toate subiectele se cer rezolvări complete. ( x + 1) ( x 2 + 1) şi F : (−1. 7 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 7 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 007 1. Să se determine mulţimea soluţiilor sistemului. + − ln n. H t este un subgrup al grupului (G . c) Să se demonstreze că grupurile (G . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Să se determine n ∈ ∗ pentru care mulţimea {1. 6.. Să se calculeze modulul numărului complex z = 8+i .   z + 2t = 1    2k  2. ⋅ ) este un grup. A(n) ⋅ A( p ) = A(n + p + 1) . Se acordă 10 puncte din oficiu. n} are exact 120 de submulţimi cu două elemente. 2π ) ecuaţia sin x = − .. pentru orice t ∈ . ⋅) şi ( . unde „ ⋅ ” este înmulţirea matricelor.. 1 3. < f ( k + 1) − f ( k ) < . Se ştie că. ∞ ) → . ∞) → . Se admite faptul că (G. Se consideră funcţiile f : ( −1. c sunt parametri reali. k +1 k BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . f ( x ) = − x 2 + 6 x − 9 . . Se consideră funcţia f : (0. programa M1 5p c) Să se arate că şirul ( xn )n∈ * este descrescător şi are termenii pozitivi. Ministerul Educaţiei. pentru orice k > 0 . • Toate subiectele sunt obligatorii. ∞) → . Să se demonstreze că ecuaţia XA = B nu are soluţii X ∈ M1. profilul militar. + ) sunt izomorfe. 2. 5p 5p 5p a) b) c)  1 2 3 4 Se consideră matricele A =  0 1 2 3  . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 7 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 007 1.. specializarea matematică . Să se rezolve în mulţimea [ 0. f ( x) = ln x şi şirul ( xn ) n∈ * .

AC = 14 şi BC = 15 . c) Să se determine A−1 . 2. x3 . Ministerul Educaţiei. F şi C sunt coliniare.    −1 −1 1 a) Să se calculeze det ( A ) . Ştiind că punctele A (1. cu rădăcinile complexe x1 . programa M1 5p b) Să se 2009-MATEMATICĂ ∈ . Să se rezolve în mulţimea numerelor complexe ecuaţia z 2 = −4 .informatică. Varianta 8 5p 5p SUBIECTUL I (30p) – Varianta 008 1. c) Să se arate că nI n I n−1 = π .3) aparţin 3. pentru orice n ∈ 3 3 ∗ 5p 5p 5p 5p 5p 5p . să se determine numerele reale a şi c.Proba D Filiera teoretică. Câte numere naturale de patru cifre distincte se pot forma cu cifre din mulţimea {1. a) Să se calculeze ( x1 + 1)( x2 + 1)( x3 + 1) . Filiera vocaţională. a) Să se arate că funcţia f este crescătoare pe . n 2 5p c) Să se arate că şirul ( xn )n≥1 este convergent la 2. Să se calculeze lungimea înălţimii corespunzătoare laturii BC ştiind că AB = 13. DF = 2 FE . 4. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. c) Să se determine a ∈ pentru care x1 . profilul militar. .informatică. Fie triunghiul ABC. definit de I 0 = şi I n = ∫ cos n x dx . f ( x ) = ax 2 + x + c . xn +1 = f ( xn ) . graficului funcţiei f . π 2 π . x0 = 0. ∀ n ∈ .9} ? 5. ∀n ∈ 2 ∗ . 5p 5p 5p 5p Ministerul Educaţiei. • La toate subiectele se cer rezolvări complete. Se consideră matricea A =  −1 1 −1 ∈ M3 ( ) . x2 . 2. specializarea matematică . f ( x ) = x + cos x şi şirul ( xn )n∈ . Se consideră funcţia f : → . b) Să se determine x2 şi x3 ştiind că x1 = 2 . n ∈ 0 2 * . Se consideră paralelogramul ABCD şi punctele E şi F astfel încât AE = EB . Se consideră funcţia f : R → R .5. Se consideră şirul de numere reale ( I n )n∈ 5p 5p 5p a) Să se calculeze I1 . 6. Să se demonstreze că punctele A . x3 sunt numere întregi. MT1. ∀-nProba D. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 3 7 x + 1 − x = 1 . b) Să se arate că şirul ( I n )n∈ este descrescător. x2 . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 8 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 008  1 −1 −1 1.7. BACALAUREATarate că 0 ≤ x ≤ π . π 2 . 2 ) şi B ( 0. • Toate subiectele sunt obligatorii. specializarea matematică . profilul real. b) Să se arate că A2n = 22n − 1 22n + 2 A+ I3 . Se consideră a ∈ şi ecuaţia x3 − x + a = 0 .Probă scrisă la MATEMATICĂ .3. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 8 5p SUBIECTUL III (30p) – Varianta 008 1. Se acordă 10 puncte din oficiu.

Se acordă 10 puncte din oficiu. profilul militar. c) Să se arate că. MT1. Să se arate că sin 2 1 + sin 2 2 + . atunci det ( M ) = ±1 . 0 1 1 b) Să se arate că 0 ≤ 2 g n ( x)dx ≤ n . Să se determine valorile parametrului real m ştiind că graficul funcţiei f : 3. Fie hexagonul regulat ABCDEF de latură 4 .. profilul real. Să se determine numărul natural x pentru care 1 + 3 + 5 + … + x = 225 . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.informatică. Să se arate că C17 > C17 → . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 9 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 009  xA yA  1. C se află pe dreapta de ecuaţie y = 2 x .    a b   2. atunci suma elementelor matricei M −1 este 1. atunci X = O2 sau Y = O2 . b) Admitem că pentru fiecare n ∈ ( xn )n∈ * ecuaţia f ( x ) = n are o soluţie unică xn . 1 a) Să se calculeze 2 ( f ( x) − g 2 ( x))dx . programa M1 xn c) Să se calculeze lim n . 5p 5p 5p b) Să se arate că.informatică. 1  1 ∈ M 3( 1  ). ∀ n ∈ 0 2 ∫ ∫ * . yB ) . 1 1 1   1 c) Să se arate că lim  + + + . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 9 5p 5p SUBIECTUL III (30p) – Varianta 009 1. unde n ∈ . b) Să se arate că. Să se arate că şirul este nemărginit. 2. Se consideră funcţia f : → . f ( x ) = x − sin x . specializarea matematică . b ∈  .1) → . 3 15 4. g n : [ 0. atunci X + Y ∈ A . dacă triunghiul ABC este dreptunghic şi are catetele de lungime 1. Să se calculeze modulul vectorului AC + BD .. +  = ln 2 . 2 3 n→∞  1 ⋅ 2 2 ⋅ 2 3⋅ 2 n ⋅ 2n  . n→∞ 5p BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . dacă matricea M este inversabilă. • Toate subiectele sunt obligatorii. y A ) .. Să se determine elementele inversabile ale acestui inel. Fie funcţiile f . 5p 5p 5p Ministerul Educaţiei. c) Admitem cunoscut faptul că A este inel în raport cu adunarea şi înmulţirea matricelor.Filiera teoretică. yC ) trei puncte din plan şi matricea M =  xB yB x  C yC a) Să se arate că. dacă X ∈ A şi Y ∈ A . Varianta 9 5p 5p SUBIECTUL I (30p) – Varianta 009 1. Y ∈ A şi XY = O2 . specializarea matematică .    −3b a   a) Să se arate că. B ( xB . C ( xC . Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia log 2 2− x +1 + 1 = x . g n ( x) = 1− x 1− x * . Fie A ( x A . dacă A. + sin 2 90 = 2 Ministerul Educaţiei. B. f ( x ) = x 2 + mx − 2m intersectează axa Ox în două puncte situate la distanţa 3 . 5p 5p 5p 5p ( ) 5.Proba D. a) Să se arate că funcţia f este crescătoare. Filiera vocaţională.. Se consideră mulţimea de matrice A =   a. atunci det ( M ) = 0 . dacă X ∈ A . 91 6. 2. f ( x) = 5p 5p 5p 1 xn . unde şirul ( xn )n≥1 a fost definit la b). • La toate subiectele se cer rezolvări complete.

pentru care f ( f ( x) ) = 2 f ( x ) + 1 . 2). x ∈ S3 .Proba D. α ∈ S3 . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. a) Să se dea exemplu de un număr complex z astfel încât z ∉ b) Să se determine elementele inversabile ale inelului cu înmulţirea. 4. Fie inelul [i ] = {a + bi a. Se consideră permutările e. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 10 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 010 1.0). . b ∈ } . x 2n 0 1+ x BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ1. SUBIECTUL I (30p) – Varianta 010 . e =  . I n = ∫ a) Să se calculeze I1 . c) Să se demonstreze că f ( x) ≥ 0. • La toate subiectele se cer rezolvări complete. B (0. 1 . ∀ x ∈ .Filiera vocaţională. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 10 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 010 1 2 3  1 2 3 1. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia lg ( x + 1) − lg 9 = 1 − lg x . ( ) a) Să se arate că funcţia f este convexă pe b) Să se arate că funcţia f ' este mărginită. MT1. Să se arate că unghiul vectorilor u = 5i − 4 j şi v = 2i + 3 j este obtuz. să se calculeze z 4 + 1 ( ) 10 . Se consideră funcţia f : 5p 5p 5p → . [i ] şi z2 ∈ [i ] . 6. 5.informatică. specializarea matematică . z4 2.∀ n ∈ n +1 c) Să se calculeze lim I n . Să se determine coordonatele centrului de greutate al triunghiului ABC . Se consideră şirul ( I n )n≥1 . −1) . 5p 5p 5p b) Să se arate că I n ≤ * . Să se determine numărul termenilor raţionali din dezvoltarea 3 + 3 3 1. c) Să se demonstreze că. Ministerul Educaţiei. profilul militar. • Toate subiectele sunt obligatorii. oricare ar fi x ∈ 3. c) Să se arate că mulţimea H = {( m + n ) + ( m − n ) i m. Se acordă 10 puncte din oficiu. 2. produsul tuturor permutărilor din S3 este permutare impară. f ( x ) = x arctg x − ln 1 + x 2 . oricare ar fi ordinea factorilor. 1 2 3   3 1 2 5p 5p 5p a) Să se calculeze α 3 . n→∞ . 10 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 10 . Să se determine funcţia f de gradul întâi. Ştiind că z ∈ şi că z 2 + z + 1 = 0 . 2. b) Să se rezolve ecuaţia α 2009 ⋅ x = e . n ∈ 5p 5p 5p [i ] . ∀n ∈ * . programa M1 n dx. ştiind că A(−1. } este parte stabilă a lui [i ] în raport Ministerul Educaţiei. α= . C (2.

6. se consideră matricea A =  şi matricea transpusă At . f ( x) = −3 x + 2 . 2π ) ecuaţia tg(− x) = 1 − 2 tg x. x2 . să se calculeze det ( A) . a. AE = 2 EC . c = −1. ∀x ≥ 0. Să se determine numărul funcţiilor f : {0. MT1. Să se calculeze lungimea razei cercului circumscris triunghiului ABC . 5p 5p 5p b) Să se arate că A ⋅ A t = α ⋅ I 4 . Ministerul Educaţiei. astfel încât x1 ≤ 1. unde m este un parametru real. − {−2} → . Se consideră a. b.1.9 . polinomul are cel puţin o rădăcină reală în intervalul ( 0. ∞ ) . 5p 5p 5p a) Să se calculeze sin t dt . b. specializarea matematică . 4. atunci A este inversabilă. 2} care verifică relaţia f (2) = 2 . atunci b = −1. Se acordă 10 puncte din oficiu. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. programa M1 c) Să se determine numărul de rădăcini reale ale ecuaţiei f ( x ) = m . ştiind că f : → . 2. dacă c < 0 . Ministerul Educaţiei. a sunt în progresie aritmetică. c. g ( x) = ∫ 1 Se admite cunoscut faptul că f ( x ) ≥ 0. cu rădăcinile x1 . • Toate subiectele sunt obligatorii. b) Să se arate că. 1 b) Să se arate că funcţia g este strict descrescătoare. unde α = a 2 + b 2 + c 2 + d 2 .1] → 6 2. Pentru a. profilul militar. c ∈ şi polinomul f = X 3 + aX 2 + bX + c. Să se rezolve ecuaţia f ( f ( x) ) = 0 . x →0 x >0 . dacă A = 5p π 4 . d ∈ . c) Să se arate că lim g ( x ) > 0.Filiera vocaţională. 3. b sunt în progresie geometrică şi 2.Proba D. b ∈ ştiind că numerele 2. x3 ∈ . t x ∫0 f ( x)dx . Să se arate că dreptele DE şi BC sunt paralele. b) Să se determine punctele de extrem local ale funcţiei f . 2. → . E astfel încât AD = 2 DB . Să se determine a . 5. f ( x ) = BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . 2} → {0.informatică.1. 17. f ( x ) = sin x − x + x3 şi g : ( 0. a −b  −c d    − d −c b a   a) Pentru a = c = 1 şi b = d = 0 . 5p 5p 5p a) Să se demonstreze că a ≤ 3. x+2 a) Să se studieze derivabilitatea funcţiei f în punctul x0 = 0 . x3 ≤ 1. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 11 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 011 1. B= π 6 şi AB = 6. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 11 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 011 c d  a b  −b a −d c 1. Să se rezolve în mulţimea [ 0. x2 ≤ 1. • La toate subiectele se cer rezolvări complete. dacă a = 1. Se consideră funcţiile f : . Se consideră funcţia f : 5p 5p 5p 1 | x| e . c) Să se arate că. 11 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 11 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 011 1. Se consideră triunghiul ABC şi punctele D. c) Să se demonstreze că dacă A ≠ O4 .

Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică. • Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu. • La toate subiectele se cer rezolvări complete.

12 5p 5p 5p 5p 5p 5p

Varianta 12

SUBIECTUL I (30p) – Varianta 012 1 1 1. Să se calculeze + . 1+ i 1− i

x +1 x + 2 7 + = . x+2 x+3 6 1 3. Să se rezolve în mulţimea [ 0, 2π ) ecuaţia cos 2 x = . 2

2. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia

 1  4. Să se determine a > 0 ştiind că termenul din mijloc al dezvoltării  3 a + 4  este egal cu 1848. a  5. Să se determine ecuaţia simetricei dreptei d : 2 x − 3 y + 1 = 0 faţă de punctul A(−3,4) . 6. Ştiind că ctg x = 3 , să se calculeze ctg 2 x .

12

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
12 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 012 1. Se consideră polinoamele f , g ∈
2

[X ],

f = X 2 + X + 1 , cu rădăcinile complexe x1 , x2 şi

g = aX + bX + c , cu a ≠ 0 . Fie matricele A, V ∈ M3 (

1 1  c b a ) , A =  a c b  şi V = 1 x1  b a c 1 x 2   1 

1 x2  .  2 x2  

5p 5p 5p

a) Să se arate că det (V ) = 3( x2 − x1 ) .
 g (1) g ( x1 ) g(x )   g (1) x g ( x ) x g ( 2 )  . b) Să se arate că A ⋅ V =  1 1 2 x2   g (1) x 2 g ( x ) x 2 g ( x )  1 1 2 2   c) Să se arate că det ( A) = 0 dacă şi numai dacă a + b + c = 0 sau a = b = c . ˆ → , f ( x) = x 4 + 4 x . 2. Se consideră funcţia f :
5 5

5p 5p 5p

ˆ ˆ a) Să se calculeze f (0) şi f (1) . b) Să se arate că funcţia f nu este surjectivă. ˆ c) Să se descompună polinomul X 4 + 4 X ∈

5[ X ]

în factori ireductibili peste

5.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
12 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 012 1. Se consideră funcţia f : ( 0, ∞ ) → 5p 5p a) Să se arate că şirul ( xn )n≥1 b) Să se calculeze lim f ( x) .
, f ( x) = ln ( x + 1)

x 1 unde xn = f (1) + 2

.
1 1 f   + ... + n 3 1 f   este divergent. n

1 1 f  + 2 3

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1 x →∞

5p

c) Să se arate că funcţia f este descrescătoare. 2. Se consideră funcţia f : (1, ∞ ) → , f ( x ) = ∫ e −t t x −1dt .
1 0

5p 5p 5p

a) Să se calculeze f (2) .
1 b) Să se demonstreze relaţia f ( x) ≤ , ∀x > 1 . x 1 c) Să se demonstreze relaţia f ( x + 1) = xf ( x ) − , ∀x > 1 . e

Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică. • Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu. • La toate subiectele se cer rezolvări complete.

13 5p 5p 5p 5p 5p 5p

Varianta 13

SUBIECTUL I (30p) – Varianta 013 1. Să se arate că numărul (1 + i 3)2 + (1 − i 3) 2 este număr întreg. 2. Să se rezolve în
×
x + y = 4 sistemul de ecuaţii  .  xy = 3

3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia x = 6

(

x − 2 −1 .
9

)

1  4. Să se determine termenul care nu conţine pe x din dezvoltarea  x 2 +  . x  5. Să se calculeze distanţa de la punctul A(3,0) la dreapta d : 3x − 4 y + 1 = 0 .

6. Triunghiul ABC are AB = 4, BC = 5 şi CA = 6 . Să se arate că m ( B ) = 2m ( C ) .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
13 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 013  x − y + z =1  1. Se consideră sistemul de ecuaţii  x + y + z = 3 , unde m ∈ . Pentru fiecare m ∈  mx + y + z = 3m  mulţimea soluţiilor reale ale sistemului. a) Să se determine m ∈ pentru care sistemul are soluţie unică. b) Să se arate că pentru orice m ∈ sistemul este compatibil. c) Să se determine min x 2 + y 2 + z 2 ( x, y, z ) ∈ S1 .
 0 1  0 1 1 0 2. Se consideră matricele A =  , B= , I = , C = A ⋅ B şi mulţimea −1 0  −1 1 2  0 1        G = X ∈ M2 (

, notăm cu Sm

5p 5p 5p

{

}

{

)

det ( X ) = 1 .

}

5p 5p 5p

a) Să se verifice că A4 = B 6 = I 2 .

b) Să se arate că ( G , ⋅ ) este un subgrup al grupului multiplicativ al matricelor inversabile de ordin doi, cu elemente numere complexe. c) Să se demonstreze că C n ≠ I 2 , pentru orice n ∈

.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
13 5p 5p SUBIECTUL III (30p) – Varianta 013 1. Se consideră funcţia f : → , f ( x ) = 3 x3 + 3 x 2 − 4, ∀x ∈ . a) Să se determine asimptota oblică a graficului funcţiei f spre ∞ . b) Să se arate că f 2 ( x ) f ' ( x ) = x 2 + 2 x, ∀ x ∈
− {−2, 1} .

5p BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1 x0 = −2. c) Să se determine derivatele laterale ale funcţiei f în punctul 2. Pentru n ∈ 5p 5p 5p
*

se consideră funcţia Fn : ( 0, ∞ ) → , Fn ( x ) = ∫ t n e −t dt , x > 0 .
0

x

a) Să se calculeze F1 ( x ) , x > 0 .

b) Să se determine punctele de inflexiune ale graficului funcţiei Fn . c) Să se calculeze lim F2 ( x) .
x →∞

Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică. • Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu. • La toate subiectele se cer rezolvări complete.

14 5p 5p 5p 5p 5p 5p

Varianta 14
.

SUBIECTUL I (30p) – Varianta 014 1 2 3 99 . 1. Să se calculeze lg + lg + lg + ... + lg 2 3 4 100 2. Să se determine a ∈

pentru care ( a − 3) x 2 − ax − a < 0 , oricare ar fi x ∈
3 3

3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 8 − x = 9 − 4 x . 4. Să se determine numărul elementelor unei mulţimi ştiind că aceasta are exact 45 de submulţimi cu două elemente. 5. Să se determine ecuaţia dreptei AB ştiind că A(2,3) şi B (−5, 4) . 6. Triunghiul ABC ascuţitunghic are AC = 2 3 şi lungimea razei cercului circumscris egală cu 2. Să se determine măsura unghiului B.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
14 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 014  a b c 1. Se consideră matricea A =  2a 2b 2c  , unde a, b, c ∈  3a 3b 3c    a) Să se calculeze rangul matricei A. b) Să se arate că există d ∈ astfel încât A2 = dA . c) Să se arate că există matricele K ∈ M 3,1 ( ) şi L ∈ M1,3 ( 2. Se consideră numărul a = 3 − i ∈ 5p 5p 5p şi polinomul f ∈ a) Să se arate că f (a) = 0. b) Să se determine rădăcinile polinomului f. c) Să se arate că polinomul f este ireductibil în

.

5p 5p 5p

) astfel încât A = K ⋅ L . [ X ] , f = X 4 − 4 X 2 + 16 .

[X ].

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
14 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 014 1. Pentru n ∈
*

, n ≥ 3 se consideră funcţia f n :

→ , f n ( x ) = sin n x şi se notează cu xn abscisa

 π punctului de inflexiune din intervalul  0,  , al graficului funcţiei f n .  2

5p 5p 5p

a) Să se arate că f n'' ( x ) = n ( n − 1) sin n− 2 x − n 2 sin n x, ∀n ∈ b) Să se arate că sin xn =
n→∞

, n ≥ 3 şi x ∈

.

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1 n −1

n c) Să se calculeze lim f n ( xn ) .

, n ≥ 3.

2. Se consideră a ∈ 5p 5p 5p

. ( x 2 + 1) x 2 + 1 x2 + 1 a) Să se arate că funcţia F este o primitivă a funcţiei f . b) Pentru a = 2 , să se determine aria suprafeţei plane cuprinsă între graficul functiei f, axa Ox şi dreptele x = 1 şi x = 2 .

şi funcţiile f , F :

, f ( x) =

x3 − 3x + a

, F ( x) =

x 2 + ax + 5

c) Să se determine a astfel încât

∫0 F ( x)dx − ∫−2 F ( x)dx = 2 .

2

0

n→∞ BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . D (−1. • Toate subiectele sunt obligatorii. b. 3. x4 ∈ . Cercetării şi Inovării c) Să se arate că dacă g este un polinom cu coeficienţi reali care are proprietatea că pentru orice x real Centrul f ( x) .5. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. • La toate subiectele se cer rezolvări complete. specializarea matematică . Fie α ∈  π .. Să se calculeze sin α .informatică. profilul militar.1] şi strict crescătoare pe [1. atunci existăCurriculum şi Evaluare af . a) Să se arate că f n este strict descrescătoare pe [ 0. Ministerul Educaţiei. se consideră funcţia f n :[0. x > 0 are exact două rădăcini an ∈ (0. Pentru fiecare n ∈ . Să se determine funcţia de gradul al doilea al cărei grafic este tangent la axa Ox în punctul (1.1) şi bn ∈ (1.. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 15 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 015 a b c   1. Învăţământul Preuniversitar Naţional pentru a ∈ [−1. 5p 1  ax + by + cz = 2 x  1  c) Să se arate că sistemul de ecuaţii liniare cx + ay + bz = y admite numai soluţia x = y = z = 0 . n→∞  3 5 7 2n − 1  b) Să se arate că I 2n = . n ∈ * . f n ( x) = x n − nx + 1 . 2  13  ( ) ( ) 5p Ministerul Educaţiei. Să se determine ecuaţia dreptei care conţine punctul A(−2. π 4 . Câte numere naturale de patru cifre se pot forma cu elemente ale mulţimii {1.Proba D. f = X 4 − 5 X 2 + 5 .Filiera vocaţională. 15 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 15 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 015 1.9} ? 5. 2  1  bx + cy + az = 2 z  2. Se acordă 10 puncte din oficiu. n ≥ 2 . c ∈ şi matricea A =  c a b  . Se consideră şirul ( I n )n∈ . Se consideră polinomul f ∈ 5p 5p 5p 15 5p 5p 5p a) Să se calculeze [X ]. 2n − 1  1 1 1 n −1 1  c) Să se arate că lim  1 − + − + . 2π ) ecuaţia sin x + cos x = 0 .  astfel încât cos α = − . n ≥ 3 . Fie a. b) Să se arate că ecuaţia f n ( x ) = 0. + + + x1 x2 x3 x4 b) Să se arate că polinomul f are toate rădăcinile reale. 1] astfel încât g = în g ( x) ≤ SUBIECTUL III (30p) – Varianta 015 1. Să se calculeze log3 5 − 7 + log3 5 + 7 − log 3 2 . c) Să se calculeze lim an . atunci a=b=c. cu rădăcinile x1 . + ( −1)  = I0 . 2. ∀n ∈ . unde I 0 = ∫ 5p 5p 5p a) Să se arate că I 0 = 1 1 2 0 x +1 dx şi I n = ∫ 1 xn 2 0 x +1 dx. programa M1 2. 2) şi este paralelă cu dreapta determinată de punctele C (2. 5  3π  6. 5p 5p b) Să se arate că dacă a + b + c ≠ 0 şi A nu este inversabilă în M 3( ) . MT1. 2) . ∞ ) → .0) şi trece prin punctul (0. x2 .3. ∞) .7. b c a   a) Să se calculeze det ( A ) . Să se rezolve în mulţimea [ 0.1) . 4.∞ ) . −3) . 1 1 1 1 . 1 − I 2n −2 . x3 . unde an s-a definit la punctul b).

n→∞ 0   1 1 ∗ . 16 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 16 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 016 1. x=0  a) Să se arate că funcţia f este derivabilă pe . Se consideră a. n ∈ . 3 π  6. 5p 5p 5p BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . c astfel încât polinomul f să aibă rădăcinile x1 = x2 = 1 şi x3 = −2 . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 16 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 016   a b   1. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. C ( −2.1] → . 1 π 3.informatică. 5p 5p 5p 5p 5p 5p Ministerul Educaţiei. b) Să se găsească două matrice C . b. b) Să se calculeze lim f '( x). 2. b ∈ . n ≥ 10 . 5p 5p 5p a) Să se calculeze b) Să se arate că ∫0 f 2 ( x)dx . 2+i pentru care x 2 + ax + 2 ≥ 0. B ∈ G . f n ( x) = (1 − x)n . c ∈ şi polinomul f = X 3 + aX 2 + bX + c . Se consideră funcţia f : → . 2 3 8 10 4. Să se rezolve ecuaţia Cn = Cn . −2 ) . Să se rezolve în intervalul [ −1. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 16 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 016 1  2  x sin 2 . f ( x ) =  x  0 . • La toate subiectele se cer rezolvări complete. Se consideră mulţimea G =  X =   a. programa M1 x →∞ c) Să se demonstreze că funcţia f este mărginită pe 2. Să se determine a ∈ 2−i .Filiera vocaţională. b. c) Să se arate că dacă A ∈ G .3) . x ∈ \ {0} . a) Să se determine a. B ( 2. atunci I 2 − A + A2 ∈ G . Să se afle măsura celui mai mare unghi al triunghiului ABC ştiind că A ( 2. D ∈ G pentru care CD ≠ DC . b. atunci AB ∈ G . a > 0  . Pentru fiecare n ∈ * 1 . • Toate subiectele sunt obligatorii. profilul militar. b) Să se arate că dacă f are rădăcina 2 . Se acordă 10 puncte din oficiu.Proba D. Să se calculeze modulul numărului complex z = 2. π  astfel încât sin α = . oricare ar fi n ∈ ∫ f n  n  dx . iar numerele f (0) şi f (1) sunt impare. c) Să se calculeze lim x . 1.3) . atunci polinomul f nu are rădăcini întregi.  0 1     a) Să se arate că dacă A. MT1. se consideră funcţia f n :[0. 1 ∫0 xf n ( x)dx = (n + 1)(n + 2) .1] ecuaţia arcsin + arcsin x = . atunci f are o rădăcină raţională. 5 2  Ministerul Educaţiei. oricare ar fi numărul real x . Fie α ∈  . c) Să se arate că dacă a. 5. Să se calculeze sin 2α . c ∈ . specializarea matematică .

cu proprietatea că xf ( x) = sin x. 5. MT1. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Să se determine ecuaţia dreptei care trece prin punctul A(−1. BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . x3 . b) Să se calculeze (1 − x1 ) ⋅ (1 − x2 ) ⋅ (1 − x3 ) ⋅ (1 − x4 ) .  . programa M1 x 9 c) Să se arate că lim n+2 n→∞ = 16 → . ∀x ∈ . 5p 5p 5p a) Să se calculeze ∫ π 2 1 π 2 x 0 f ( x) dx.informatică.Filiera vocaţională. 6. .1) şi xn+1 = * xn5 + 3 xn . Ministerul Educaţiei. • Toate subiectele sunt obligatorii. unde x1 ∈ ( 0. Să se calculeze perimetrul triunghiului ABC ştiind că AB = 6 . alegând un număr ab din mulţimea numerelor naturale de două cifre. Se consideră polinoamele f . Să se determine probabilitatea ca. specializarea matematică . c) Să se calculeze g ( x1 ) ⋅ g ( x2 ) ⋅ g ( x3 ) ⋅ g ( x4 ) .Proba D. [X ] . f ( x) = x 2 − x + 2 . 0 −1  1 3   a) Să se calculeze A2 − B 2 . 2. Se consideră şirul ( xn )n∈ 5p 5p 5p * .  2 c) Să se arate că ∫ f ( x ) dx ≤ cos1 . Să se arate că numărul 1 + i 3 ( ) 3 este întreg. x4 ∈ şi g = X 2 − 1 . este convergent. • La toate subiectele se cer rezolvări complete. ∀n ∈ b) Să se arate că şirul ( xn )n∈ xn 2. Să se determine imaginea funcţiei f : 3. x2 . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 17 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 017 1. Se consideră o funcţie f : * .1) . Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia −2 x + 1 = 5 . ∀n ∈ 4 * . cu rădăcinile x1 . g ∈ 5p 5p 5p 5p 5p 5p ). B = 5p π 4 şi C = π 6 .  π b) Să se arate că funcţia f este integrabilă pe intervalul 0. profilul militar. 17 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 17 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 017 1. să avem a + b = 4 . Se acordă 10 puncte din oficiu. Se consideră matricele A =  şi B =  . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 17 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 017  1 3  −3 −8  1. 4. a) Să se arate că xn ∈ ( 0. c) Să se arate că ecuaţia X 2 = I 2 are o infinitate de soluţii în M 2 ( 2. b) Să se calculeze det( I 2 + A + A2 + A3 + A4 ) . Ministerul Educaţiei. → . a) Să se determine restul împărţirii polinomului f la polinomul g. f = X 4 + X 3 + X 2 + X + 1 . .1) şi este perpendiculară pe dreapta d : 5x − 4 y + 1 = 0 .

cu rădăcinile x1 . specializarea matematică . programa M1 c) Să se arate că şirul ( yn ) n∈ dat de yn = x0 + x1 + x2 + . F ( x ) = x ∫ f ( t ) dt . 2) . ∞).. ( pentru care vectorii u = ai + 3 j şi v = 4 i + ( a + 4 ) j sunt coliniari. −3) şi C (1.. xn+1 = f ( xn ). are limita 1 . f ( x) = 5p 5p 5p 2x + 1 şi şirul ( xn )n∈ dat de x0 = 2. f ( x) = x 2 − 3x + 2 . . Să se rezolve în mulţimea numerelor complexe ecuaţia x 2 − 2 x + 4 = 0 . Să se determine a ∈ 6.7} . x3 în cazul a = 2. Se consideră funcţia f :[0. x2 . • La toate subiectele se cer rezolvări complete. b = 0 . MT1. BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . x3 ∈ a) Să se determine x1 . 5. 1 π = . ) Ministerul Educaţiei.. b) Să se arate că F este funcţie pară.1. + xn − n. x+2 a) Să se determine asimptotele graficului funcţiei f. 2.informatică. numărul C7 să fie prim. b) Să se arate că şirul ( xn )n∈ . f ( x) = 1 + cos x şi F : 2. Se acordă 10 puncte din oficiu. c) Să se determine inversa matricei I 3 + A .2. b) Să se afle rangul matricei I 3 + A + At . 18 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 18 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 018 1. 5p 5p 5p 5p 5p 5p Ministerul Educaţiei. • Toate subiectele sunt obligatorii. Să se afle valoarea minimă a funcţiei f : → . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 18 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 018 1. 2 2 3.. b astfel încât polinomul f să aibă o rădăcină dublă egală cu − a .. 2.4) .1] ecuaţia arcsin x + arccos k 4. → . x2 . c) Să se determine a. x 0 ∫0 π 2 f ( x)dx . ştiind că A(−3. ∀n ∈ .Proba D. ∞) → [0. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 18 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 018  0 0 0 1. c) Să se determine intervalele de monotonie ale funcţiei F . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.  1 1 0   a) Să se calculeze A3 . b ∈ şi polinomul f = X 3 + 4aX 2 + 20 X + b . Se consideră a. B (4. b) Să se demonstreze că ( x1 − x2 )2 + ( x1 − x3 )2 + ( x2 − x3 )2 = 8(4a 2 − 15) . Să se rezolve în intervalul [ −1. Se consideră funcţiile f : 5p 5p 5p a) Să se calculeze → . Să se calculeze AB ⋅ AC + BC . Se consideră matricea A =  1 0 0  ∈ M3 ( ) . Care este probabilitatea ca. este convergent. .. alegând un număr k din mulţimea {0. profilul militar.Filiera vocaţională.

4 8 . 4. Se acordă 10 puncte din oficiu. unde A(1. 5p BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . x4 ∈ rădăcinile sale. + + + x1 x2 x3 x4 5p 5p 5p [ X ] şi x1 .informatică. 2. Se consideră funcţia f : ( −2. Se consideră funcţia f : 5p 5p 5p a) Să se calculeze b) Să se calculeze 1 → . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 19 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 019 x + y + z + t = 1 x − y + z + t = 0  1. Se consideră sistemul  şi A matricea sistemului. 6. x x      c) Să se determine a ∈ pentru care toate rădăcinile polinomului f sunt numere reale. 19 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 19 → SUBIECTUL I (30p) – Varianta 019 1. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 19 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 019 1. programa M1 x →∞  x 2. −5) . 2− x a) Să se determine asimptotele graficului funcţiei f. Ministerul Educaţiei. g ( x) = −3 x + 3 3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 32 x +1 − 10 ⋅ 3x +1 + 27 = 0 . MT1. Să se determine funcţia f : → ştiind că graficul său şi graficul funcţiei g : sunt simetrice faţă de dreapta x = 1 . ∫0 f ( x ) dx . 2 ) → . 5. 2   1 1  b) Să se arate că f ( x ) = x 2  x −  + 2  x −  + a + 2  . • Toate subiectele sunt obligatorii. Să se ordoneze crescător numerele 3. profilul militar. b) Să se rezolve sistemul. B (2.3) şi C (2. unde a este un număr real. . x + y − z + t = 0 x + y + z − t = 0  a) Să se calculeze det ( A ) . să se calculeze ∫4 5 2 f −1 ( x ) dx . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. • La toate subiectele se cer rezolvări complete.Filiera vocaţională. Fie polinomul f = X 4 + 2 X 3 + aX 2 − 2 X + 1∈ 5p 5p 5p a) Să se calculeze 1 1 1 1 . Să se arate că ctg 2 = ctg1 − tg1 2 . ∫1 ( x + f ( x) − 2) 4 2 dx. 5p b) Să se determine punctele de inflexiune ale graficului funcţiei f. alegând un număr din mulţimea numerelor naturale de trei cifre.Proba D. specializarea matematică . 5p 1 c) Să se calculeze lim x a f   . . c) Ştiind că funcţia f este bijectivă. Să se determine ecuaţia medianei duse din vârful A al triunghiului ABC . x2 . Să se determine probabilitatea ca. 2. 2) . acesta să aibă toate cifrele pare. ∀x ∈ ∗ . c) Să se determine A−1 . f ( x) = − x3 + 2 x 2 − 5 x + 8 x2 + 4 . ∀x ∈ . Ministerul Educaţiei. f ( x) = ln 2+ x . x3 . 3 5.

20 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 20 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 020 1.  a b  2. 5p 5p 5p Ministerul Educaţiei. Să se rezolve în mulţimea numerelor complexe ecuaţia x 2 − 2 x + 2 = 0 . 6. MT1. pentru orice A. c) Să se determine numărul matricelor din mulţimea G care au determinantul nul. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 20 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 020  ay + bx = c  1. CA = b şi sistemul  cx + az = b . Să se calculeze perimetrul triunghiului OAB . Să se calculeze C4 + C5 + C6 . ∀x > 0. 5. 5p f '( x ) 5p . profilul militar.Proba D. y0 . Să se arate că 2 ∈ log 3 4. y0 . x →∞ 1 x x . ştiind că O(0. b) Să se arate că funcţia f nu este surjectivă .0) . 3. 4 4 4 4. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 20 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 020 1. respectiv N astfel încât AM = 4MB şi MN BC . b) Să se arate că AB ∈ G . c) Să se calculeze lim BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . ∫0 (t 1 x 1 3 + 1) f (t )dt . c = 5. 2) şi B (−2. A(−1. să se demonstreze că x0 .3) .informatică.∞ ) .Filiera vocaţională. BC = a . • La toate subiectele se cer rezolvări complete. programa M1 x →∞ f ( x ) 2. Să se determine m ∈ R astfel încât CN = m AC . b = 4. Se consideră funcţia f : [ 0. 5p c) Să se calculeze lim ∫ f (t ) dt . • Toate subiectele sunt obligatorii. b a    a) Să se determine numărul elementelor mulţimii G. Se consideră triunghiul ABC. c) Ştiind că soluţia sistemului este ( x0 . ∞ ) → . specializarea matematică . b ∈ 3  . Se consideră mulţimea G =   a.1) . 2. z0 ∈ ( −1. x 3 ∫ 1 f ( t ) dt = ∫1 t f ( t ) dt . pentru orice triunghi.  bz + cy = a  5p 5p 5p a) Să se rezolve sistemul în cazul a = 3. Se acordă 10 puncte din oficiu. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. 2π ) ecuaţia sin x + cos x = −1 . z0 ) . Se consideră funcţia f : 5p → . 5 . b) Să se demonstreze că. Pe laturile AB şi AC ale triunghiului ABC se consideră punctele M. a) Să se demonstreze că funcţia f este strict crescătoare pe [ 0. ( ) Ministerul Educaţiei. sistemul are soluţie unică. f (t ) = 5p 5p a) Să se calculeze b) Să se arate că 1 (1 + t )(1 + t 3 ) 2 . cu laturile AB = c . f ( x ) = 2e x + 3 x 2 − 2 x + 5. Să se rezolve în [0. B ∈ G .

2) pe dreapta d : x + y − 1 = 0 . b) Să se rezolve sistemul în cazul în care este compatibil determinat. 4. Să se rezolve în mulţimea numerelor complexe ecuaţia x 2 − 8 x + 25 = 0 . n∈ * b) Să se calculeze ∫0 x ( f1 ( x) ) 1 2 dx . Se consideră funcţia f : 5p a) Să se calculeze lim x →∞ → f ( x) x4 . Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 4 C8 4 − C7 3 − C7 . Pentru a.   5p 5p 5p a) Să se determine numărul elementelor mulţimii G. f ( x) = ( a + 1) x 2 + 3 ( a − 1) x + a − 1 . f ( x) = ( x − 1)( x − 3)( x − 5)( x − 7) . b. Se consideră mulţimea G =   a . X ∈G .  a b  2. programa M1 5p 5p c) Să se arate că ecuaţia f ′ ( x ) = 0 are exact trei rădăcini reale. n→∞ 4 . Să se determine a ∈ . se consideră sistemul  cx + ay + bz = a . x + 8 − 6 x −1 = 1. → . 1 6. axele de coordonate şi dreapta x = 1. c ∈  0 c  4. ˆ ˆ 0 0 Ministerul Educaţiei. 2.Filiera vocaţională. f n ( x) = 1 . Se acordă 10 puncte din oficiu. 21 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 21 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 021 1. Să se determine ecuaţia perpendicularei duse din punctul A(1. 3. specializarea matematică . ˆ ˆ 1 0 c) Să se determine numărul soluţiilor ecuaţiei X 2 =  . z ) . y. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 21 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 021 1..informatică. BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . • La toate subiectele se cer rezolvări complete. a) Să se arate că determinantul sistemului este ∆ = (a + b + c)(a 2 + b 2 + c 2 − ab − ac − bc). y . 2 2 x →∞ → . ˆ ˆ b) Să se dea un exemplu de matrice A ∈ G cu proprietatea că det A ≠ 0 şi det A2 = 0 . astfel încât x 2 + y 2 = z − 1 . 3 Ministerul Educaţiei. Să se calculeze 5. n +x a) Să se calculeze aria suprafeţei cuprinse între graficul funcţiei f1 . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. 2. c) Ştiind că a 2 + b 2 + c 2 − ab − ac − bc = 0 . 1 x b) Să se calculeze lim f ( x ) . • Toate subiectele sunt obligatorii. să se calculeze cos 2 x . . π c) Să se arate că lim n ( f n (1) + f n (2) + f n (3) + . Ştiind că sin x = . Se consideră funcţiile f n : 5p 5p 5p . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 21 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 021 1. x. c ∈ 5p 5p 5p ∗  ax + by + cz = b  .Proba D. z ∈  bx + cy + az = c  . pentru care graficul funcţiei f : intersectează axa Ox în două puncte distincte. b. + f n (n) ) = . profilul militar. MT1.. să se arate că sistemul are o infinitate de soluţii ( x.

+ i10 . 22 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 22 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 022 1. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 22 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 022 x + y + z = 0  1. n ≥ 2 .. profilul militar. . Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia lg( x + 9) + lg ( 7 x + 3) = 1 + lg( x 2 + 9) . atunci sistemul este incompatibil. 5p 5p c) Să se arate că f ( x ) − f ( y ) ≤ x − y ∀ . Ministerul Educaţiei. g ( x) = 2 x − 1 . Se consideră funcţiile f . 2 4. ∀ x ∈ . . Să se calculeze sin 75 + sin15 .Filiera vocaţională. D.. → . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. a) Să se calculeze ∫ 2 x −1 b) Să se calculeze x 2 − 13 ∫−1 f ( x) dx . 5. Se consideră funcţia f : 5p → . y ∈ . f ( an ) = an . Să se calculeze 1 + i + i 2 + . • Toate subiectele sunt obligatorii. cu a0 = 0 şi an+1 = an + 1 .  3 3 3 a x + b y + c z = 1 a) Să se arate că det ( A ) = ( a + b + c )( c − b )( c − a )( b − a ) . • La toate subiectele se cer rezolvări complete. Se consideră şirul de numere reale (an ) n∈ . Se consideră dreptele paralele de ecuaţii d1 : x − 2 y = 0 şi d 2 : 2x − 4 y − 1 = 0 . 6. c) Să se demonstreze că dacă a + b + c = 0 .Proba. f ( x) = x 2 − 3 x + 2. 2. Fie sistemul ax + by + cz = 0 . distincte două câte două şi A matricea sistemului. b) Să se rezolve sistemul în cazul a + b + c ≠ 0 . cu f (0) = 0 şi cu proprietatea că f ( x 2 + 1) = ( f ( x))2 + 1 . 5p 5p 5p a) Să se calculeze f ( 5 ) . 0 5p 5p 5p c) Să se determine punctele de extrem ale funcţiei g : → . programa M1 2. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 22 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 022 1. Se consideră funcţia f : → . a) Să se calculeze f ′ ( x ) . b. Să se calculeze distanţa dintre cele două drepte. cu a. g ( x) = ∫ x2 0 f (t )et dt . x ∈ .xMT1. c ∈ . Să se rezolve inecuaţia Cn < 10 . specializarea matematică . n natural. Ministerul Educaţiei.informatică. BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . b) Să se arate că ∀ n ∈ c) Să se arate că f = X . 3 f ( x) dx . b) Să se determine mulţimea valorilor funcţiei f. 2 2. Se acordă 10 puncte din oficiu. ∀ n ∈ 5p 5p 5p şi polinomul f ∈ [ X ] . Să se rezolve ecuaţia 3. f ( x) = x x +3 4 . f ( x) = x3 − 3x + 2 . g : ( f g )( x) = 0 .

Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. B(2. atunci Y = O2 . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 23 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 023    a 5b   0 5 1. −3). Ministerul Educaţiei.Proba D.informatică. programa M1 1 5p c) Să se determine lim n ( xn − 1) . • La toate subiectele se cer rezolvări complete. ∀a > −1 . −1). 40} . ∞ ) → . Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 1 π 3.9 ) . a) Să se arate că ∫ 0 1+ t 5p b) Să se arate că f ( x) < ln(1 + x). atunci det Z ≠ 0 . 0 1+ t a 1 5p dt = ln(1 + a ). Ştiind că tgα = 2 .Filiera vocaţională. ale polinomului f . Să se calculeze suma primilor 20 de termeni ai progresiei aritmetice ( an )n≥1 . unde xn este soluţia reală a ecuaţiei f ( x ) = 3 + n→∞ n +1 BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . ∀x > 0 .. 2.. XA = AX .3.    1 0   a) Să se arate că ∀ X ∈ C ( A ) . 5. f ( x) = ∫ dt. dacă A(5. alegând un element din mulţimea {1. Z ≠ O2 şi Z are toate elementele raţionale. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 23 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 023 1. Se consideră funcţia f : 5p → . ecuaţia f ( x ) = 3 + 1 are o unică soluţie xn ∈ . . Se consideră funcţia f : [ 0. 3 c) Să se determine a ∈ pentru care polinomul f este ireductibil în [ X ]. Se consideră a ∈ ˆ şi polinomul f = X 3 + 2 X 2 + a ∈ c) Să se arate că dacă Z ∈ C ( A ) . numărul 2n+ 2 ⋅ 6n să fie pătrat perfect. Să se calculeze coordonatele centrului de greutate al triunghiului ABC . 5p 5p 5p b) Să se arate că dacă Y ∈ C ( A ) şi Y 2 = O2 . 5p c) Să se arate că f (π) > f (2π) . MT1. Să se calculeze tg  − arctg  . f ( x ) = x3 + x + 1 . . 5p 5p 5p 5p 5p 2. să se calculeze sin4α . Ministerul Educaţiei. ştiind că a4 − a2 = 4 şi a1 + a3 + a5 + a6 = 30 . 2 2 2x + 3 x − 1 . profilul militar. ˆ b) Pentru a = 2 . 6. 3 5p 5p 5p ˆ ˆ ˆ a) Să se calculeze f 0 + f 1 + f 2 . n∈ n→∞ n +1 x sin t 2. Să se determine probabilitatea ca. C ( 0. să se determine rădăcinile din 3 ( ) () ( ) 3 3 [X ].. pentru orice n ∈ . b) Să se arate că lim xn = 1 . n +1 1 5p . Se acordă 10 puncte din oficiu. • Toate subiectele sunt obligatorii. specializarea matematică . Se consideră matricea A =   şi mulţimea C ( A ) =  X =  b a  a. = x+2 x−2 4. n∈ .. b ∈  . 2. a) Să se arate că. unde xn este soluţia reală a ecuaţiei f ( x ) = 3 + . 23 5p Varianta 23 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 023 1.

24 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 24 pentru care f (−1) = f (1) = 0. −3) . • La toate subiectele se cer rezolvări complete. c) Să se arate că funcţia g : → . Să se determine ecuaţia înălţimii duse din B în triunghiul ABC . 11 3.Proba D. b) Să se determine polinomul h ∈ [ X ] . 5. atunci (1 + x) 2 + (1 − x)2 ≥ 4 .informatică. f ( x ) =  x  1  a) Să se arate că funcţia f are primitive pe [ 0. . programa M1  . specializarea matematică . ştiind că A(0. ∀x ∈ . x=0 5p 5p 5p ∫0 xf ( x) dx . Ministerul Educaţiei. • Toate subiectele sunt obligatorii. B (2. cu f = X 4 − 5 X 2 + 4 . Se consideră polinomul f ∈ [ X ] . f (2) = 6 . Să se determine funcţia de gradul al doilea f : → ( )( ) Ministerul Educaţiei. Să se calculeze 2i + 5 j ⋅ 3i − 4 j . să se arate că 0 ≤ ∫ f ( t ) dt < 1. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 24 5p 5p 5p SUBIECTUL III (30p) – Varianta 024 1. Se consideră funcţia f : [ 0. f ( x) = x − sin x . e − e BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . Să se demonstreze că dacă x ∈ şi x ≥ 1 . Se acordă 10 puncte din oficiu. 9) . c) Ştiind că g este un polinom cu coeficienţi întregi. x 0 1 c) Folosind eventual inegalitatea e x ≥ x + 1. să se arate că ecuaţia g ( x ) = 0 nu are soluţii întregi. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 24 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 024 1. profilul militar. ∞ ) → . x > 0. c) Ştiind că A ≠ A t .Filiera vocaţională. Se notează cu A t transpusa matricei A. b) Să se calculeze −x −2 x . . b) Să se demonstreze că det ( A − A t ) = 0 . 6. să se demonstreze că rang ( A − A t ) = 2 . g ( x) = 3 f ( x) este derivabilă pe 2. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia log 2 x + log 4 x + log 8 x = . SUBIECTUL I (30p) – Varianta 024 −1 + i 3 1 . Se consideră o matrice A∈ M3 ( 5p 5p 5p 5p 5p 5p a) Să se demonstreze că ∀ z ∈ ) . Se consideră funcţia f : → . ∀x > 0. . a) Să se arate că funcţia f este strict crescătoare. b) Să se arate că graficul funcţiei nu are asimptote.∞ ) . astfel încât g ( −2 ) = g ( −1) = g (1) = g ( 2 ) = 2 . −1) şi C (5. 1. MT1. 2. 6 4. Să se calculeze z + pentru z = z 2 2. a) Să se determine rădăcinile polinomului f. pentru care h(0) = 1 şi care are ca rădăcini inversele rădăcinilor polinomului f. det ( zX ) = z 3 det ( X ) . ∀ X ∈ M3 ( ) .

c) Să se determine t ∈ astfel încât X (1) X (2).  → . Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 22 x − 3 ⋅ 2 x+1 + 8 = 0 .11.Filiera vocaţională. c) Să se arate că şirul (an ) n≥3 . Să se demonstreze că AH = BH = CH . P sunt mijloacele laturilor. π π  π π  6.. 5..  2 a) Să se calculeze aria suprafeţei cuprinse între graficul funcţiei f şi axele de coordonate. În mulţimea S3 a permutărilor de 3 elemente se consideră permutarea σ =  . b) Să se determine toate permutările x ∈ S3 . cu x ∈ S3 . Se consideră funcţia f : (0. 3 4 5  π 2. programa M1 + n − f ( n ) . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 25 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 025 1 1. Ministerul Educaţiei. Se consideră funcţia f :  0. ⋅ ) este un grup abelian. În triunghiul ABC punctele M . Să se determine probabilitatea ca. N . unde .  2 2 2. alegând un număr din mulţimea {10.12. 3 1 2 a) Să se verifice că permutarea σ este pară..40} . 4. Se acordă 10 puncte din oficiu.  n  . 6 4 6 4 Ministerul Educaţiei. dreapta y = x + 4 intersectează parabola y = ax 2 + ( a − 2 ) x + 1 . MT1.ProbanD. 2. Să se calculeze sin  +  + sin  −  . 2 5p a) Să se arate că funcţia este convexă pe intervalul (0. specializarea matematică . f ( x ) = ln 2 x . Fie H ortocentrul triunghiului MNP. 3... 5p 5p 5p c) Să se rezolve ecuaţia x 2 = σ . b ∈ \ { − 1 } . profilul militar.informatică. • Toate subiectele sunt obligatorii.. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 25 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 025 1 2 3 1. ⋅ ” reprezintă înmulţirea matricelor. suma cifrelor lui să fie divizibilă cu 3. b) Să se determine asimptotele graficului funcţiei. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. 5p ln 3 ln 4 ln 5 ln n 5p + + + . X ( a ) X ( b ) = X ( ab + a + b ) . Se consideră matricea A =   şi mulţimea G = X ( a ) = I 2 + aA a ∈  −1 −1 a) Să se arate că ∀ a. 5p 5p b) Să se calculeze volumul corpului obţinut prin rotirea graficului funcţiei f în jurul axei Ox . ∞) → .... e] . 25 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 25 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 025 1. astfel încât xσ = σx ... X (2009) = X (t − 1) . f ( x ) = cos x . dat de a = BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . Să se arate că pentru oricare a ∈ ∗ .. este descrescător. + n  n  f   . • La toate subiectele se cer rezolvări complete. { \ { − 1} . 5p  c) Să se calculeze lim  1 − n→∞   1  f   n  1 f  + n 2 f  + n 3 f   + . } 5p 5p 5p b) Să se arate că ( G . Să se calculeze (1 − i )(1 + 2i ) − 3 ( 2 − i ) .

→ . g ( x) = xf ( x) are primitive.Proba D. Fie funcţia f : [ −1. 3) şi B (1. 3  2  f ( −2 ) + f ( −1) + f ( 0 ) + f (1) + f ( 2 ) . iar acestea sunt crescătoare. profilul militar. 5p b) Să se arate că funcţia f este strict crescătoare pe R . 1] → R. ∫0 x f ( x) dx ≤ 4 . • Toate subiectele sunt obligatorii. x2 . 1. Se consideră funcţia f : descrescătoare. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 26 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 026 1. Să se determine ecuaţia mediatoarei segmentului AB . 1 BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 3x + 9 x = 2 . Fie α ∈  . b) Să se determine restul împărţirii polinomului f la ( X − 1)2 . Fie z1 şi z2 soluţiile complexe ale ecuaţiei 2 z 2 + z + 50 = 0 . 2. • La toate subiectele se cer rezolvări complete. specializarea matematică . π  cu sin α = . Ministerul Educaţiei. Fie mulţimea A = {−2. unde x1 . b ∈  a −b  astfel încât X =  . 4. a) Să se determine asimptota la graficul funcţiei f spre + ∞ . b) Să se calculeze c) Să se arate că ∫0 1 2 f ( x) d x . 1 0 cos t     sin t  a) Să se arate că dacă matricea X ∈ M2 ( ) verifică relaţia AX = XA . 0. c) Să se demonstreze că f nu are toate rădăcinile reale. 26 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 26 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 026 1. Să se arate că funcţia f f f este strict 3.  b a 5p . cu t ∈ . a) Să se arate că funcţia g :[−1. MT1. f ( x ) = 1 − 2 x . Să se calculeze z1 + z2 . 2. f ( x ) = arctg x − arcctg x . π . este convergent . 1 π  6. x4 ∈ + + + x1 x2 x3 x4 5p 5p 5p a) Să se calculeze sunt rădăcinile polinomului f . Fie funcţia f : R → R. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 26 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 026  0 −1  cos t − sin t  1. În sistemul cartezian de coordonate xOy se consideră punctele A ( −1. − 1) . dat de xn+1 = f ( xn ) .1] → . 2} şi o funcţie bijectivă f : A → A . programa M1 2.informatică.Filiera vocaţională. Să se calculeze 5. f ( x ) = arcsin x . 5p Ministerul Educaţiei. Să se calculeze tgα . cos nt   c) Să se rezolve în mulţimea M2 ( ) ecuaţia X 2 = A . atunci există a. x3 . 5p 5p b) Să se demonstreze că ∀ n ∈ *  cos nt . 5p 5p 5p 5p 5p c) Să se arate că şirul ( xn )n≥1 . ∀n ∈ N∗ şi x1 = 0. Se consideră matricele A =  şi B =  . − 1. Bn =   sin nt − sin nt  . Se acordă 10 puncte din oficiu. 1 1 1 1 . Se consideră a ∈ şi polinomul f = 3 X 4 − 2 X 3 + X 2 + aX − 1∈ [ X ] .

Varianta 27 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 027 5p 5p 5p 5p 5p 5p 1.2. 2 3 4 5 . 1 0   0 1 ) .1. 1) .. . 2 ) şi B ( 3. specializarea matematică . Ştiind că α ∈ şi că sin α + cos α = . Să se determine valoarea maximă a funcţiei f : → .Filiera vocaţională.3} → {0. A (1. Se acordă 10 puncte din oficiu. b) Să se arate că funcţia F este bijectivă .. Pe mulţimea se defineşte legea de compoziţie x ∗ y = x + y + xy . y ∈ astfel 5p 5p 5p 5p c) Să se demonstreze că ecuaţia Y 2 = A nu are nicio soluţie în mulţimea M'2 ( ). În mulţimea M'2 ( 5p 5p  0 0 1 0 A= şi I 2 =  . • Toate subiectele sunt obligatorii. c) Să se arate că funcţia f este convexă. x2 − x b) Să se determine punctele în care funcţia f nu este derivabilă .1] → R. f ( x ) = x + 1 . 5. MT1. 3 Ministerul Educaţiei. f ( x ) = 1 + x + x + x + x şi F : a) Să se arate că funcţia F este strict crescătoare pe R . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 27 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 027 1. Să se rezolve în intervalul ( 0. 0 ) . atunci există x.informatică. Să se calculeze modulul numărului complex z = 1 + i + i 2 + i 3 + … + i 6 . a) Să se arate că legea „ ∗ ” este asociativă.1. unde F este inversa funcţiei F a → . 4. 1 6. În sistemul cartezian de coordonate xOy se consideră punctele O ( 0. ∀x.3} care au proprietatea f ( 0 ) = f (1) = 2 .Proba D.  y x a) Să se determine rangul matricei A + I 2 . 2. a) Să se calculeze lim . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Fie funcţia f : [ −1. se consideră matricele ) b) Să se demonstreze că dacă X ∈ M'2 (  x 0 încât X =  . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 27 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 027 1. Să se determine măsura unghiului AOB . x 0 5p 5p 5p şi a = 1 + 1 1 1 1 + + + . f ( x ) = ( x − 1)arcsin x. Se consideră funcţiile f : R → R. programa M1 2 3 4 2. 3. Să se verifice relaţia f ( x ∗ y ) = f ( x ) ⋅ f ( y ) . ∗ ∗ . să se calculeze sin 2α . profilul militar. F ( x ) = ∫ f ( t ) dt. b) Fie funcţia f : → . astfel încât AX = XA . f ( x ) = −2 x 2 + x . x →0 5p 5p 5p f ( x) BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . • La toate subiectele se cer rezolvări complete. Să se determine numărul funcţiilor f : {0. 2.2. y ∈ 1 1 1 1 c) Să se calculeze 1 ∗ ∗ ∗ .∞ ) ecuaţia lg 2 x + 5lg x − 6 = 0 . 2 3 2008 2009 Ministerul Educaţiei. c) Să se calculeze −1 −1 ∫0 F ( x ) d x .

Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică. • Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu. • La toate subiectele se cer rezolvări complete.

28 5p 5p 5p 5p 5p 5p

Varianta 28
( 2 ) , f ( 3 ) şi
f ( 2) .

SUBIECTUL I (30p) – Varianta 028 1. Să se calculeze (1 + i ) + (1 − i ) .
10 10

2. Fie funcţia f :

, f ( x ) = 6 x − 3 x 2 . Să se ordoneze crescător numerele f

3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 2 x − 1 = 3 . 4. Să se determine numărul funcţiilor f : {0,1,2,3} → {0,1,2,3} care au proprietatea că f ( 0 ) este număr impar. BM 1 2 1 = . Să se demonstreze că AM = AB + AC . 5. Fie triunghiul ABC şi M ∈ ( BC ) astfel încât BC 3 3 3 3 π  6. Ştiind că α ∈  , π  şi că sin α = , să se calculeze tg α . 2  5 

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
28 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 028  1 0 1. Se consideră matricea A =  . 0 8 a) Să se rezolve ecuaţia det( A − xI 2 ) = 0 .
 a 0 încât X =   0 b

5p 5p

b) Să se arate că dacă matricea X ∈ M2 (

) verifică relaţia

AX = XA , atunci există a, b ∈

astfel

5p

c) Să se determine numărul de soluţii ale ecuaţiei X 3 = A , X ∈ M2 ( ) . 2. Se consideră mulţimea de funcţii G = f a, b :

{

f a , b ( x ) = ax + b, a ∈

*

, b∈

}.

5p 5p 5p

a) Să se calculeze f −1, 2

f −1, 2 , unde „ ” este compunerea funcţiilor.

b) Să se demonstreze că ( G , ) este un grup. c) Să se arate că grupul G conţine o infinitate de elemente de ordin 2.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
28 5p SUBIECTUL III (30p) – Varianta 028 1. Fie funcţia f :[0,3] → R, f ( x ) = { x} (1 − { x}) , unde { x} este partea fracţionară a numărului x . a) Să se calculeze lim f ( x ) .
x →1 x <1

5p b) Să se determine domeniul de continuitate al funcţiei f . 5p c) Să se determine punctele în care funcţia f nu este derivabilă BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1 . x 1 şi F : [ 0, + ∞ ) → R, F ( x ) = ∫ f (t )dt . 2. Se consideră funcţiile f : R → R, f ( x ) = 0 2 − sin x 5p 5p 5p a) Să se calculeze

∫0 f ( x ) cos x dx .
x →∞

π 2

b) Să se demonstreze că funcţia F este strict crescătoare. c) Să se determine lim F ( x).

Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică. • Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu. • La toate subiectele se cer rezolvări complete.

29 5p 5p 5p 5p 5p 5p

Varianta 29

SUBIECTUL I (30p) – Varianta 029 1. Să se demonstreze că numărul a = 7 + 4 3 + 7 − 2 3 este număr natural. 2. Se consideră funcţia f :

, f ( x) = 2 x 2 − 5 x + 2 . Să se rezolve inecuaţia f ( 2 x ) ≤ 0 .

3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia x = 2 − x . 4. Să se calculeze probabilitatea ca, alegând o mulţime din mulţimea submulţimilor nevide ale mulţimii A = {1, 2, 3, 4, 5, 6} , aceasta să aibă toate elementele impare. 5. Fie punctele A ( 2,0 ) , B (1,1) şi C ( 3, −2 ) . Să se calculeze sin C .
 π 6. Ştiind că α ∈  0,  şi că tg α + ctg α = 2 , să se calculeze sin 2α .  2

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
29 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 029 x+ y+z=0  1. Se consideră sistemul  mx + y + z = m − 1 , m ∈  x + my + 2 z = −1  a) Să se determine m ∈

 1 1 1 şi matricea A =  m 1 1  .  1 m 2  

5p 5p 5p

pentru care det ( A ) = 0 .

b) Să se arate că pentru orice m ∈ sistemul este compatibil. c) Să se determine m ∈ ştiind că sistemul are o soluţie ( x0 , y0 , z0 ) cu z0 = 2 . 2. Se consideră mulţimea M2 (
ˆ 0 O2 =  ˆ 0 ˆ ˆ ˆ 1 0 0  şi I 2 =  ˆ ˆ  . ˆ 0 0 1
3

) , submulţimea G =  X ∈ M2 ( 3 ) 
 

ˆ    X =  a 2b   şi matricele b a   

5p 5p

inversabile din M2 ( 5p

ˆ ˆ a) Să se verifice că dacă x, y ∈ 3 , atunci x 2 + y 2 = 0 dacă şi numai dacă x = y = 0 . b) Să se arate că mulţimea H = G \{O2 } este un subgrup al grupului multiplicativ al matricelor
3

).

c) Să se rezolve ecuaţia X 2 = I 2 , X ∈ G .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
*

29

SUBIECTUL III (30p) – Varianta 029 1. Se consideră n ∈ şi funcţiile fn , gn : → , fn (x) =1− x + x2− x3+... − x2n−1+ x2n, gn (x) = x2n+1+1. g ′ ( x) g n ( x) a) Să se verifice că f n′ ( x) = n , ∀x ∈ \ {−1}. − x + 1 ( x + 1)2

5p 5p

1 b) Să se calculeze lim f n′   .   n→∞ 2 BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1 5p c) Să se demonstreze că f n are exact un punct de extrem local.

2. Se consideră şirul ( I n )n∈N∗ definit prin I n = ∫ 5p 5p 5p a) Să se calculeze I 2 .

1

xn

0 1 + x3

dx, ∀n ∈ N∗ .

b) Să se demonstreze că şirul ( I n )n∈N∗ este strict descrescător . c) Să se calculeze lim I n .
n→∞

Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică. • Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu. • La toate subiectele se cer rezolvări complete.

30 5p 5p 5p 5p 5p

Varianta 30

SUBIECTUL I (30p) – Varianta 030 1 1 1 1 1. Să se demonstreze că numărul + + +… + este natural. 1+ 2 2+ 3 3+ 4 99 + 100 2. Se consideră funcţia f : → , f ( x ) = x 2 − mx + 2 . Să se determine mulţimea valorilor parametrului real m pentru care graficul funcţiei f intersectează axa Ox în două puncte distincte. 3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia log3 ( x + 1) + log 3 ( x + 3) = 1 . 4. Să se calculeze probabilitatea ca, alegând o mulţime din mulţimea submulţimilor nevide ale mulţimii A = {1, 2, 3, 4, 5} , aceasta să aibă produsul elementelor 120. 5. Se consideră punctele A ( 0,2 ) , B (1, −1) şi C ( 3, 4 ) . Să se calculeze coordonatele centrului de greutate al triunghiului ABC. 6. Să se demonstreze că sin

5p

π
8

=

2− 2 . 2

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
30 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 030 1. Se consideră numerele reale a, b, c , funcţia f :
1 A= a a3 1 b b3 1 1 c şi B = a f (a) c3 1 b f (b) 1 c . f (c )
→ , f ( x) = x3 + 2 x + 3 şi determinanţii

5p 5p 5p

a) Să se arate că A = ( a − b )( b − c )( c − a )( a + b + c ) . b) Să se arate că A = B . c) Să se arate că, pentru orice trei puncte distincte, cu coordonate naturale, situate pe graficul funcţiei f , aria triunghiului cu vârfurile în aceste puncte este un număr natural divizibil cu 3.
 −1 3  2. Se consideră matricea A =  .  şi mulţimea G = X ( a ) = I 2 + aA a ∈  3 −9  a) Să se arate că ∀ a, b ∈ , X ( a ) X ( 0 ) = X ( a ) şi X (a ) X (b) = X (a + b − 10ab).

{

}

5p 5p

 b) Să se arate că mulţimea H =  X ( a ) a ∈  înmulţirea matricelor.

 1  \    este parte stabilă a lui M2 (  10  

)

în raport cu

5p

c) Să se rezolve ecuaţia X 2 = I 2 , X ∈ G .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

30

SUBIECTUL III (30p) – Varianta 030 1. Se consideră funcţia f : R → R, f ( x ) = x −
x3 − sin x . 6

5p 5p

a) Să se determine lim f ( x ) .
x →− ∞

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ -0, ∀x ≥ D, MT1, programa M1 5p c) Să se demonstreze că f ( x ) ≤ Proba 0.

b) Să se calculeze derivata a doua a doua funcţiei f.
1+ x 1 + x2

2. Fie funcţia f : R → R, f ( x ) = 5p 5p 5p

.

1 a) Să se arate că funcţia F : R → R, F ( x ) = arctg x + ln x 2 + 1 este o primitivă a funcţiei f . 2

(

)

b) Să se calculeze

∫0 f ( x)dx .
n

1

c) Să se arate că şirul ( an )n∈N∗ , definit de an = ∑

n+k
2

k =1 n

+k

2

, ∀n ∈ N∗ , este convergent .

Se consideră şirul ( I n )n∈N∗ dat de I n = ∫ 2 dx. 4 b) Să se determine toate numerele complexe x pentru care ( A( x) ) + ( A( x) ) = O2 . În sistemul cartezian de coordonate xOy se consideră punctele A ( 2. 1 b) Să se verifice că I n+ 2 + I n = . ∀n ∈ N∗. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 22 x +1 + 2 x + 2 = 160. 6. Pentru x ∈ 5p 5p 5p 2   se consideră matricea A( x) =  x + 1 x − 1 ∈ M2 ( x −1   1 ). Să se arate că sin 6 < 0 . • La toate subiectele se cer rezolvări complete. 4. Într-o clasă sunt 22 de elevi. să se arate că log 16 24 = 3. Ministerul Educaţiei. 4a 2. Să se determine două numere reale care au suma 1 şi produsul −1 . 1) şi C (1. ∀n ∈ N∗. 100 100 = ( X + i ) + ( X − i ) . Ştiind că log 3 2 = a . 5p BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . Se consideră polinomul f ∈ [ X ] . • Toate subiectele sunt obligatorii. profilul militar. f f = a100 X 100 + a99 X 99 + . 5. B ( −1. ) nu are soluţii.. X ∈ M 2 ( 2. n→∞ . Se acordă 10 puncte din oficiu. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. b) Să se determine restul împărţirii polinomului f la X 2 − 1 .Proba D. dintre care 12 sunt fete. specializarea matematică .. f ( x ) = | x 2 − x | .informatică. Se consideră funcţia f : R → R. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 31 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 031 1. − 1) . Să se determine în câte moduri se poate alege un comitet reprezentativ al clasei format din 3 fete şi 2 băieţi. programa M1 xn 2. 31 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 31 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 031 1 + 3a . 2 a) Să se verifice că ( A( x) )2 = 2 xA( x). c) Să se demonstreze că polinomul f are toate rădăcinile reale. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 31 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 031 1. Ministerul Educaţiei. c) Să se arate că ecuaţia X 2 = A ( 0 ) . care are forma algebrică 5p 5p 5p a) Să se calculeze a100 + a99 . 5p b) Să se determine domeniul de derivabilitate al funcţiei f . 5p a) Să se arate că graficul funcţiei f admite asimptotă spre − ∞ . + a1 X + a0 . 0 x +1 5p a) Să se calculeze I 2 . 3) . Să se determine ecuaţia dreptei care trece prin punctul C şi este paralelă cu dreapta AB. c) Să se determine punctele de extrem local ale funcţiei f. 5p n +1 5p c) Să se calculeze lim nI n . 1MT1.Filiera vocaţională. 1.

1) şi C (1. 2 2 2 2 2. 5 2  2  Ministerul Educaţiei.• • Filiera vocaţională. 5p 5p 5p Ministerul Educaţiei. 2. Se consideră în sistemul  x + ay + z = 1 . Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia sin x = 1 + cos 2 x . 3) . 2 ) . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. − 1. În sistemul cartezian de coordonate xOy se consideră punctele A ( 2. pentru oricare X . Se acordă 10 puncte din oficiu. x ∈ R . Să se determine coordonatele punctului D ştiind că patrulaterul ABCD este paralelogram.  b a    19 60  a) Să se verifice că A =  ∈G . profilul militar. π  şi că sin x = . 5p 5. ∫1 2 . f ( x ) = arctg ( x + 2 ) − arctg x. 3 f '( x) dx . g ( x ) = arctg x . 32 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 32 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 032 1 1 1 1 1. g : → . 0 x →∞ x c) Să se calculeze aria suprafeţei cuprinse între graficele celor două funcţii şi dreptele x = 0 şi x = 1 . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 32 5p 5p 5p SUBIECTUL III (30p) – Varianta 032 1. Se consideră funcţiile f . programa M1 ( x + 1) 2 este constantă. 2 → . să se calculeze sin . − 1) . a ∈  x + y + az = a  . 4. 3 x  π  6. Se consideră mulţimea G ⊂ M2 ( ) . Se consideră numărul real s = 1 + + 2 + 3 + … + 2009 . 1.  6 19  b) Să se arate că X ⋅ Y ∈ G . Să se demonstreze că s ∈ (1. a) Să se calculeze f ′ ( x ) . MT1. b) Să se demonstreze că 0 < f ( x ) ≤ c) Să se demonstreze că funcţia g : π . Să se determine coordonatele punctului de intersecţie a graficelor celor două funcţii. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 32 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 032  ax + y + z = 1  3 1. c) Să se rezolve sistemul în cazul a = −2 . La toate subiectele se cer rezolvări complete. Toate subiectele sunt obligatorii. 2} . 3.  a 10b   2 2 2. Y ∈ G . Se consideră funcţiile f : R → R. f ( x ) = 5p 5p 5p a) Să se calculeze x3 − x + arctg x şi g : R → R. G =   | a. x 1 x b) Să se determine lim 3 ∫ f (t )dt. Ştiind că x ∈  . 0. ∀x ∈ R . a − 10b = 1  . g ( x) = f ( x) + arctg 2 BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . c) Să se demonstreze că mulţimea G este infinită. b ∈ . specializarea matematică-informatică. B ( −1. Se consideră funcţia f : R → R.Proba D. f ( x ) = 2 x − 1 şi g ( x ) = −4 x + 1 . b) Să se rezolve sistemul în cazul în care este compatibil determinat. 5p 5p 5p a) Să se arate că determinantul matricei sistemului are valoarea (a + 2)(a − 1)2 . Fie mulţimea A = {−2. Să se determine numărul funcţiilor pare f : A → A .

Să se arate că numărul log 4 16 + log 3 9 + 3 27 este natural. + ∞ ) → . 3. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 33 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 033 1 0 0 0 1 0  0 1 0  . 1) . 2(k + 1) k + k k + 1 2k k BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ 1 Proba D. a) Să se arate că f1 ( x ) = 2 n→∞ . B =  0 0 1  şi A = aI3 + bB + cB 2 . Se acordă 10 puncte din oficiu. 5p 5p 5p ( 7 .4} . 5p 5p 1 1 1 1 < − < . 4 n +1 c) Să se calculeze lim nf n (1) . • Toate subiectele sunt obligatorii.Filiera vocaţională. + .1. Să se calculeze probabilitatea ca. Ministerul Educaţiei. c) Să se demonstreze că ∀ a. ∀x ≥ 0 . − 1) . b) Să se demonstreze că 2. 4 ) . c ∈ 2. b) Să se calculeze B −1 . ∀n ≥ 1 . 3) şi D ( a. 2. ˆ ˆ ˆ ˆ a) Să se arate că H = {0. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 33 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 033 1 1 1 1 1 1. să se calculeze tg  x +  . Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 16 x + 3 ⋅ 4 x = 4 . a. ⋅ ) şi { 7 }. 2. pentru orice a ∈ c) Să se arate că {x 2000 | x ∈ 7} = 7 există x. f ( x) = 3 x 2 + 4 x + 2 . f ( x ) = şi şirul (an ) n≥1 . Se consideră matricele I 3 = 0 0 1 1 0 0     a) Să se calculeze B 3 . 4. Fie funcţia f : ( 0. x 0 5p 5p 5p x +1 x arctg x − . n < 100 . În sistemul cartezian de coordonate xOy se consideră punctele A ( 2. unde a ∈ . b. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.informatică. Să se determine valoarea minimă a funcţiei f : → . an = + + + . C (1. ( a + b + c ) det ( A ) ≥ 0 . alegând un element din mulţimea { n | n ∈ . + ∞ ) . 2 2 π 1 b) Să arate că f n (1) ≤ ⋅ . profilul militar. ∗ . + ∞ ) → R. H = x2 x ∈ . ∀n ∈ N∗. 5p 6. specializarea matematică . Ştiind că x ∈ şi că tg x = 1 π  . programa M1 c) Să se demonstreze că şirul (an )n≥1 este convergent.. H. • La toate subiectele se cer rezolvări complete. b) Să se arate că. b. 2 3  Ministerul Educaţiei. f n ( x ) = ∫ t n arctg t dt . y ∈ 7 astfel încât a = x 2 + y 2 . B ( −1. acesta să } fie număr raţional. ∀k ∈ N∗. +. ∀n ∈ x 1 2 2 3 3 n n 5p a) Să se arate că funcţia f ′ este strict crescătoare pe intervalul ( 0.. Se consideră corpul 5p 5p 5p . MT1. 33 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 33 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 033 1. c ∈ 1. 5. Să se determine a ∈ astfel încât dreptele AB şi CD să fie paralele. Se consideră funcţiile f n : [ 0.

Să se arate că vârful parabolei asociate funcţiei f : → . ∀n ∈ N∗ . 5p 6. Se consideră triunghiul ascuţitunghic ABC în care are loc relaţia sin B + cos B = sin C + cos C . f n ( x ) = ∫ t n arcsin t dt . 2. b) Să se arate că A2 = 32 A . 5p 3. f ( x) = 2 x 2 + 2 x + 1 se găseşte pe dreapta de ecuaţie x + y = 0 . Ministerul Educaţiei. 2. dacă intervalul [ 0. 5p 2. + ∞ ) → R. Pe mulţimea se consideră legea de compoziţie x ∗ y = axy − x − y + 6 .1) . x 0 5p 5p 5p a) Să se calculeze derivata funcţiei f3 .informatică. −1) . cu proprietatea că f (1) = 2 .5} . unde a  4 ) . 3 1 b) Să se arate că legea „ ∗ ” admite element neutru dacă şi numai dacă a = . Să se determine numărul soluţiilor ecuaţiei sin x = sin 2 x din intervalul [0. Se acordă 10 puncte din oficiu. 34 Varianta 34 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 034 5p 1. y ∈ este o constantă reală. specializarea matematică . 2π ) . 3 c) Să se arate că. oricare ar fi n ∈ ∗ .Filiera vocaţională. 2. Fie mulţimea A = {1.  . • La toate subiectele se cer rezolvări complete. + − ln  n +  . +∞ ) . Să se determine a ∈ pentru care dreptele AB şi CD sunt perpendiculare.3 ( 5p 5p 5p a) Să se calculeze suma elementelor matricei A . B (−1. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 34 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 034 1. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 34 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 034 1. 1 b) Să se calculeze f1   . să se demonstreze că legea „ ∗ ” este asociativă. f ( x ) = an = 1 + 1 3 1   − ln  x +  + ln  x +  şi şirul ( an )n∈N∗ . Se consideră funcţia f : ( 0. programa M1 5p 5p b) Să se arate că f ( x ) < 0. 5p 4. a ∈ . 4. 5p 5. 6] este parte stabilă a lui . 2 c) Să se determine lim f 2 ( x ) . ∀ x. profilul militar. C (1. atunci a ∈  . L =  5  ∈ M 3.3) şi D (a.1] → R.. c) Să se arate că rangul matricei An este 1. x →1 x <1 . 1 a) Pentru a = . În sistemul cartezian de coordonate xOy se consideră punctele A(2.  6 3 Ministerul Educaţiei. x +1 2 2   1 1 1  + . + ∞ ) . • Toate subiectele sunt obligatorii. c) Să se demonstreze că şirul ( an )n∈N∗ este strict descrescător . 4) .fProba D. 5p 5p 5p 1 1 în raport cu legea „ ∗ ” . Se consideră matricele K = (1 2 3) ∈ M1. BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ .3. ∀x ∈ ( 0.1 (  6   ) şi A = LK . Să se calculeze modulul numărului complex z = (3 + 4i) 4 . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. MT1.. Să se determine numărul funcţiilor bijective f : A → A . ∀n ∈ N∗ . Se consideră funcţiile f n : [ 0. n 2 2  5p a) Să se demonstreze că funcţia este strict crescătoare pe intervalul ( 0. Să se demonstreze că triunghiul ABC este isoscel.

Se consideră matricele A =  2 2 0  şi B =  1  ..1..   c) Să se arate că mulţimea A este infinită. programa M1 2. b) Să se arate că. Se consideră mulţimea [ 2] = { a + b 2 a. 5p 5p 5p a) Să se arate că 7 + 5 2 ∈ A . 2. ∀a ∈ .1 ( b) Să se verifice că A3 = 10 A . . • La toate subiectele se cer rezolvări complete. x →∞ 5p BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . − 3) şi B ( 4.informatică. 5  1 4 −3      a) Să se arate că ecuaţia AX = B are o infinitate de soluţii X ∈ M3. − 3). Să se calculeze aria unui paralelogram ABCD cu AB = 6 . 2009} . 5p 5p 5p a) Să se calculeze I1 . b ∈ } . ∀n ∈ N∗. } .Proba D. funcţia f : [ 2] → f (a + b 2) = a 2 − 2b 2 . Să se determine probabilitatea ca. Să se calculeze distanţa de la punctul O la dreapta AB. pentru orice x. 5. acesta să fie divizibil cu 5. Se consideră mulţimea A = {0.Filiera vocaţională. Ministerul Educaţiei. 3 3 2. . specializarea matematică . MT1.. y ∈  2  .. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 35 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 035  2  1 2 −1  1. c) Să se determine rangul matricei A* . b ∈ şi mulţimea A = x ∈  2    5p 5p 5p ). C (0. profilul militar. f ( xy ) = f ( x ) f ( y ) . adjuncta matricei A. c) Să se arate că şirul ( I n )n∈ ∗ tinde descrescător către 0. Se consideră funcţia f : R → R. În sistemul cartezian de coordonate xOy se consideră punctele A ( 0. { f ( x ) = −1 .3) . Să se calculeze modulul numărului ( 2 + i ) + ( 2 − i ) . AD = 8 şi m ( ADC ) = 135 .1) . b) Să se demonstreze că ( 2n + 1) I n = 2nI n−1 . 6. a) Să se arate că funcţia f ′ este strict descrescătoare pe R . n ≥ 2. f ( x ) = x − ln(e x + 1) . B (−1. 5p 5p b) Să se arate că lim x a f ( x) = 0. • Toate subiectele sunt obligatorii. ∀a. Graficul unei funcţii de gradul al doilea este o parabolă care trece prin punctele A(1. alegând un element din mulţimea A. Ministerul Educaţiei. 4. ∀n ∈ 2 0 ∗ c) Să se determine asimptotele graficului funcţiei f . Să se calculeze valoarea funcţiei în punctul x = 2 . Se acordă 10 puncte din oficiu. Fie şirul ( I n )n∈N∗ dat de I n = ∫ (2 x − x 2 )n dx. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 3 ⋅ 4 x − 6 x = 2 ⋅ 9 x . 0 ) . 3. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 35 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 035 1. 35 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 35 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 035 1. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. 2.

programa M1 2. b ∈ M2 ( d  ) . • La toate subiectele se cer rezolvări complete. b) Să se arate că matricea I 2 + A este inversabilă. a1a2 a3 . Să se calculeze probabilitatea ca. AC = 5 şi BC = 7. Se consideră funcţiile f : 5p 5p 5p 1 * . 2. Fie ABC un triunghi care are AB = 3. B (4. x3 . • Toate subiectele sunt obligatorii. cu rădăcinile x1 . 5p 5p 5p b) Să se calculeze | x1 | + | x2 | + | x3 | + | x4 | . { [ X ] } şi B = h(a) h ∈ { [ X ] . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. x2 . 6. Să se determine a ∈ pentru care punctele A(1. f ( x) = şi şirul (an )n≥1 definit prin a1 = 2. Se acordă 10 puncte din oficiu. c) Să se arate că A = B . Fie funcţiile f .Filiera vocaţională. Să se calculeze ( f g )( x) − ( g f )( x).. 5p 5p 5p c) Să se arate că ecuaţia AX = O2 are o infinitate de soluţii în mulţimea M2 ( şi mulţimile A = g ( a ) g ∈ ). ∀n ∈ 3−x 5p a) Să se demonstreze că funcţia f este strict crescătoare pe (−∞. cu proprietatea că A2 = O2 . Se consideră matricele O2 =  şi A =  0 0 c   a) Să se arate că a + d = 0 . 1 .nu esteD. 5p c) Să se demonstreze că şirul ( an )n∈N Proba convergent. profilul militar. f ( x ) = 2 − x. 4. acesta să fie divizibil cu 50.1) şi C (−1. 5. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 36 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 036 x 3 +1 1. . ∫0 F ( x) dx. 5p BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ∗. x4 ∈ . grad ( h ) ≤ 3 } . a ) sunt coliniare. b) Să se calculeze c) Să se calculeze ∫0 xf ( x) dx. Se consideră polinomul f = X 4 − 2 X 2 + 9 . MT1. −2) . 3) şi pe ( 3. 7 7 Să se determine a60 . g ( x ) = 3 x + 2 . f ( x ) = 3 x3 + 1 este injectivă.. specializarea matematică . 3. Să se demonstreze că funcţia f : → . 36 5p Varianta 36 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 036 1 1 1. F ( x ) = ∫ f (t )dt. Ministerul Educaţiei. Fie funcţia f : \ { 3} → .informatică. → . x 1 a) Să se determine punctele de inflexiune ale graficului funcţiei F . f ( x) = e− x şi F : 2 → . 2. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 36 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 036 a  0 0 1. Ministerul Educaţiei. ∞). alegând un număr din mulţimea numerelor naturale de trei cifre. g : → 5p 5p 5p 5p 5p . an+1 = f ( an ). numărul a = 2 + i a) Să se calculeze f ( a ) . b) Să se determine asimptotele graficului funcţiei f . Să se calculeze cos A . Se consideră numărul raţional scris sub formă de fracţie zecimală infinită = 0.

n→∞ . 0 ) . 6+ 2 . 37 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 37 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 037 1. Să se arate că numărul sin  arcsin  + sin  arccos  este natural. atunci a. Să se arate că sin105 = 4 Ministerul Educaţiei. ∀a. q şi r. Să se calculeze suma 1 + 4 + 7 + . f ( x ) = x2 + x + 1 . ab + bc + ca > 0 şi abc < 0 . este finită şi nenulă. b ∈ 1 1 a    a) Să se arate că det ( A ) = ( a − b )( a − 1) . c) Să se calculeze lim nI n . . 5p x D.Filiera vocaţională. b) Să se demonstreze că şirul ( I n )n≥1 este convergent .informatică. 5p f ( x) c) Să se determine a ∈ pentru care lim a există. Se acordă 10 puncte din oficiu. x BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . ) 5 5. c ∈ ( −∞. ∀n ∈ 0 1 ∗ 37 . 5p a) Să se arate că funcţia f este strict crescătoare pe R . q. Ministerul Educaţiei.Proba→∞ MT1. 5p 5p 5p a) Să se calculeze I1. 2. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. profilul militar. f = X 3 + pX 2 + qX + r . cu a. Se consideră funcţia f : R → R. + 100 . ∞ ) şi cu rădăcinile [X ]. b ∈ 2. specializarea matematică . b) Să se arate că funcţia f este bijectivă . f ( x ) = x3 − 3 x + 3arctg x . b.. 6. b) Să se calculeze det A − At . Să se calculeze lungimea vectorului AB + AC + AD . c sunt trei numere reale astfel încât a + b + c < 0 . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar SUBIECTUL III (30p) – Varianta 037 1. ∞ ) . 5p 5p 5p ( ) . Se consideră şirul ( I n )n≥1 dat de I n = ∫ x n e x dx. c) Să se demonstreze că dacă a. • Toate subiectele sunt obligatorii. programa M1 2.. Se consideră polinomul f ∈ x1 . Să se determine numărul termenilor raţionali din dezvoltarea binomului ( 2 +1 . Să se determine imaginea funcţiei f : → .  1 3  3. c) Să se arate că rang A ≥ 2 . • La toate subiectele se cer rezolvări complete. x3 ∈ . Fie ABCD un pătrat de latură 1. b. r ∈ ( 0.  2 2     4. Se consideră matricea A =  b b + 1 b + 2  . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 37 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 037  a a +1 a + 2 1. 5p 5p 5p a) Să se demonstreze că f nu are rădăcini în intervalul [ 0. 3 3 3 b) Să se calculeze x1 + x2 + x3 în funcţie de p. x2 . cu p.

f ( x ) = 2 x + ln( x 2 + x + 1). Se acordă 10 puncte din oficiu. 5. are loc relaţia Cn + Cn = Cn +1 . unde { x} este partea fracţionară a 2. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 38 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 038  a 0 0  0 0 0  1 0 0  şi mulţimea de matrice M =  b a 0  1. pentru orice x. Se consideră dreptele de ecuaţii d1 : 2 x + 3 y + 1 = 0 . 2. c) Să se arate că valoarea integralei ∫a a +1 f ( x ) d x nu depinde de numărul real a . Să se calculeze perimetrul triunghiului ABC. profilul militar. oricare ar fi x ∈ 3.{ x} 1 − { x} . atunci X ∈ M . 2 3 3 4. 6. cu a. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. SUBIECTUL I (30p) – Varianta 038 1. Să se determine a ∈ pentru care cele trei drepte sunt concurente. b. Să se determine valorile reale ale lui m pentru care x 2 + 3x + m > 0 . b) Să se demonstreze că funcţia f este bijectivă. b. n ≥ 3 . 5p 5p 5p a) Să se calculeze ∫0 f ( x ) d x . Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia sin x + cos ( − x ) = 1 . Se consideră matricea A =  1 1 0  c b a      a) Să se calculeze A3 . b) Să se arate că dacă X ∈ M3 ( ) şi AX = XA . Ministerul Educaţiei. programa M1 ( ) numărului real x . Se consideră funcţia f : R → R.Filiera vocaţională. 5p a) Să se demonstreze că funcţia f este strict crescătoare. c ∈  . c) Să se arate că ecuaţia X 2 = A nu are soluţii în M 3 ( a) Să se arate că numărul f ( 3) − f (1) este număr par. Ministerul Educaţiei. c ∈ . 2 ) . numărul f ( x ) − f ( y ) este divizibil cu x − y . Proba) D. 5p 5p c) Să se arate că graficul funcţiei f nu are asimptotă oblică spre + ∞ . y ∈ . 2. Se consideră funcţia f : R → R f ( x = MT1.informatică. BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ -. c) Să se determine coeficienţii polinomului f ştiind că f (1) = 4 şi f (b) = 3 . specializarea matematică . 1 b) Să se demonstreze că funcţia f admite primitive pe R . Se consideră polinomul f = aX 4 + bX + c . • La toate subiectele se cer rezolvări complete. 38 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 38 .   | 5p 5p 5p ). pentru orice număr natural n.   a . AC = 3 şi m( BAC ) = 60 . ştiind că AB = 4. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 38 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 038 1. Să se arate că. 5p 5p 5p b) Să se arate că. . d 2 : 3 x + y − 2 = 0 şi d3 : x + y + a = 0 . Să se arate că log 2 3 ∈ (1. • Toate subiectele sunt obligatorii.

3} pentru care f (1) este număr par. • Toate subiectele sunt obligatorii. n +1 5p 5p 5p . Să se calculeze AB ⋅ AC . a) Să se studieze monotonia funcţiei f. programa M1 n x dx. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale inecuaţia − x 2 + 4 x − 3 ≥ 0 . Se consideră mulţimea M = a + b 5 a. ∀n ∈ N∗ . c) Să se determine mulţimea soluţiilor sistemului. 4x + 5 1 . cu a. AC = 3 şi BC = 2 2 . b) Să se demonstreze că M este grup în raport cu înmulţirea numerelor reale.Filiera vocaţională. xn+1 = e f ( xn ) este convergent. { } 5p 5p 5p a) Să se arate că x = 9 + 4 5 ∈ M . Fie ABC un triunghi care are AB = 2. ∀n ∈ N∗. 4 Ministerul Educaţiei. Să se demonstreze că z 2 = z . 2. x 4.1. Se acordă 10 puncte din oficiu. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 39 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 039 1. Se consideră şirul ( I n )n∈N∗ definit prin I n = ∫ a) Să se calculeze I 2 . profilul militar. f ( x) = x ln x . b. Se consideră numărul complex z = 2 2. n→∞ 1 0 BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . 2. c) Să se demonstreze că mulţimea M are o infinitate de elemente. c sunt distincte două câte două. a 2 − 5b 2 = 1 . b. 2. în cazul în care a. 6. MT1. 5p 5p c) Să se demonstreze că orice şir ( xn )n∈ cu proprietatea x0 ∈ (0. 39 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 39 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 039 −1 + i 3 .Proba D.informatică. Să se determine numărul funcţiilor f : {1. b ∈ . ∞ ) → . 5p b) Să se determine asimptotele graficului funcţiei f. ∗ şi A matricea sistemului. • La toate subiectele se cer rezolvări complete. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. în cazul în care a = b ≠ c . b) Să se arate că şirul ( I n )n∈N∗ verifică relaţia 4 I n +1 + 5 I n = c) Să se determine lim nI n . specializarea matematică . 1. Să se arate că funcţia f : (1. Ministerul Educaţiei.1). 5p 5p 5p b) Să se rezolve sistemul. 5. 1 3. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 39 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 039 x + y + z = 0  1. f ( x ) = x + este injectivă. c ∈ bcx + acy + abz = 0  a) Să se calculeze det ( A ) . ∞) → . Să se arate că sin15 = 6− 2 . 2.3} → {0. Se consideră sistemul ax + by + cz = 0 . Se consideră funcţia f : (0.

3. SUBIECTUL I (30p) – Varianta 040 1. ∀n ∈ 3 ∗ 5p 5p 5p . Să se determine lungimea vectorului MA + MB . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 40 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 040 1. c) Să se arate că An+1 = 14 An . Y = (1 3 2 ) . x 0 . Să se determine a pentru care z ∈ 2 + ai 2. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 40 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 040 1 0 0  1 3 2 1  0 1 0  . . − 1) . Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 2 x − 1 = x . Se consideră mulţimea A = {1. 1.  2  x + yε + z ε = 0 5p c) Să se arate că. f 2 . 40 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 40 . \ 2. X =  3  . 1) . 2.  x+ y + z= 0  b) Să se rezolve în mulţimea numerelor complexe sistemul  x + yε + zε 2 = 0 . f 2 . Ministerul Educaţiei. 5. • La toate subiectele se cer rezolvări complete. alegând o pereche ( a. f3 sunt polinoame cu coeficienţi complecşi. programa M1 b) Să se arate că graficul funcţiei f are exact două puncte de inflexiune . Să se arate că sin ( a + b ) ⋅ sin ( a − b ) = sin 2 a − sin 2 b . specializarea matematică . profilul militar. c) Să se calculeze lim Fn (1) .Filiera vocaţională. f3 este divizibil cu X − 1 . 2.informatică. Să se determine probabilitatea ca. ∀n ∈ N∗. 4. pentru oricare a. Se consideră polinomul f = X − 1∈ [ X ] şi numărul ε ∈ 5p 5p a) Să se demonstreze că ε2 + ε + 1 = 0 . 4. Ministerul Educaţiei. 5p a) Să se demonstreze că funcţia f este strict crescătoare pe intervalul (−∞. cu a ∈ . b ∈ . A =  3 9 6  . 6. Să se demonstreze că dreapta de ecuaţie y = 2 x + 3 intersectează parabola de ecuaţie şi numărul complex z = y = x 2 − 4 x + 12 într-un singur punct. C = I3 + aA . f ( x ) = x 2 + 2 − x 2 + 1. MT1. astfel încât f ( ε ) = 0 . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se consideră funcţiile Fn : 5p 5p 5p a) Să se calculeze F1 ( π ) . În sistemul cartezian de coordonate xOy se consideră punctele M ( 2. b) Să se demonstreze că Fn +1 (1) < Fn (1) . Fn ( x ) = ∫ t sin n t dt . Se consideră funcţia f : R → R. dacă f divide f1 ( X 3 ) + Xf 2 ( X 3 ) + X 2 f3 ( X 3 ) . A (1. Se consideră matricele I 3 = 0 0 1  2 6 4  2       B = I 3 + A . 2 ) şi B ( 4.0]. b) Să se determine a ∈ astfel încât BC = I 3 . Se acordă 10 puncte din oficiu. atunci fiecare dintre polinoamele f1 . Se consideră a ∈ a + 2i . BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . n→∞ → . 5p 5p c) Să se determine ecuaţia asimptotei la graficul funcţiei f spre − ∞ .3.6} .Proba D. b ) din produsul cartezian A × A să avem egalitatea a + b = 6 .5. ∀n ∈ N∗. a) Să se calculeze S = A − XY . • Toate subiectele sunt obligatorii. unde f1 .

c) Să se arate că. Să se determine numărul funcţiilor f : {1. b) Dacă p. • Toate subiectele sunt obligatorii.1. f ( x) = 2x x +1 2 . Să se determine ecuaţia dreptei care trece prin originea axelor şi este paralelă cu dreapta AB. Pentru p.. f ( x ) = .3. Se acordă 10 puncte din oficiu. b ∈ 5  .. q. r sunt egale. + ∞ ) → ( − ∞. În sistemul cartezian de coordonate xOy se consideră punctele A ( 2. Fie a şi b numere reale astfel încât sin a + sin b = 1 şi cos a + cos b = . 2. specializarea matematică . 3. 4} care au proprietatea că f (1) + f ( 3) = 7 . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 41 5p 5p 5p SUBIECTUL III (30p) – Varianta 041 1. Ministerul Educaţiei. + n  n  f   . c) Să se arate că ( A.  −b a     5p 5p 5p 5p 5p 5p a) Să se determine numărul elementelor mulţimii A.    a b   2. q.informatică. Să se determine imaginea funcţiei f : → . ⋅) nu este corp. atunci cel puţin două dintre numerele p. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Fie funcţia f : R → R. BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ arctg x. Să se calculeze cos ( a − b ) . x 1 b) Să se arate că lim 1 π ∫ f (ln t )dt = 2 . r ∈ . c) Să se arate că graficul funcţiei f nu admite asimptote . • La toate subiectele se cer rezolvări complete. se consideră sistemul  x + qy + q 2 z = q 3 . Se consideră funcţia f : ( 0. Se consideră inelul ( A. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 3x +1 = −3x + 8 .1) . +. b) Să se arate că funcţia f este surjectivă . 4.Filiera vocaţională. 5. 2. f ( x ) = ln (1 + x ) − x . − 1) şi B ( −1. MT1. r sunt distincte. 1 6. 1 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 41 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 041 1. D. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 41 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 041  x + py + p 2 z = p3   1.Proba 5p 5p 5p a) Să se calculeze ∫0 f ( x) dx .3. q. să se rezolve sistemul. +. dacă sistemul are soluţia ( −1. + ∞ ) . profilul militar. 2. ⋅) unde A =   a. 2 Ministerul Educaţiei. programa M1 2. x →∞ x 1 1  n→∞ n  1 f  + n 2 f  + n 3 f   + .  n  c) Să se calculeze lim . 0 ) . 1) . Să se arate că numărul 100lg 2 + 3 −27 este natural. b) Să se rezolve în mulţimea A ecuaţia X 2 = I 2 . a) Să se demonstreze că funcţia f este strict descrescătoare pe intervalul ( 0.4} → {1.  2 3  x + ry + r z = r  a) Să se arate că determinantul sistemului este ∆ = ( p − q )( q − r )( r − p ) .

2 x1 ) . Să se rezolve în × sistemul  2  y = 2x + x + 4  1 π 3. cu 0 1 1 0 AB − BA = A şi matricele A0 =  .1) şi C (3. 0 BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . Să se calculeze partea întreagă a numărului 1 − + 2 − 3 . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 42 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 042 1. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Fie şirul ( I n )n∈N∗ . în plus. astfel încât polinomul să aibă rădăcinile x1 . profilul militar. definit prin I n = ∫ ( x − x 2 ) n dx.Proba D. • Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. B ∈ M 2( 5p 5p 5p a) Să se determine rangul matricei A0 . 42 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 42 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 042 1 1 1 1. f ( x ) = x arctg x şi şirul ( xn )n∈N∗ definit de x1 = 1 . Ministerul Educaţiei. n→∞ 5p 5p 5p n I n−1 . n ≥ 2. . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 42 5p 5p 5p SUBIECTUL III (30p) – Varianta 042 1. Să se arate că punctele A(−1. 5 şi 7. xn+1 = f ( xn ) . MT1. b) Să se arate că A0 B0 − B0 A0 = A0 . x2 . Să se determine numărul termenilor raţionali ai dezvoltării ( 4 5 + 1)100 . Se consideră matricele A. 6. c) Să se demonstreze că An B − BAn = nAn . c) Să se arate că şirul ( xn )n∈N∗ este convergent . astfel încât ecuaţia f ( x ) = 0 să aibă soluţia x = i ∈ 2 x2 2 + x3 = 11 . Fie funcţia f : R → R. . b ∈ c) Să se determine a. f = 4 X 3 − 12 X 2 + aX + b .Filiera vocaţională. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia arctg x + arcctg = . programa M1 1 2. b ∈ b) Să se determine a. B = . 5. Să se calculeze lungimea razei cercului înscris în triunghiul care are lungimile laturilor 4. • La toate subiectele se cer rezolvări complete.informatică. 3 2 4. . B (1. Se consideră polinomul f ∈ 5p 5p 5p a) Să se determine a. ∀n ∈ N. ∀n ∈ N∗. . n ≥ 2 . 5) . ∀n ∈ N∗. pentru orice n ∈ . 0 0 0  0 2     [X ]. 2. astfel încât polinomul f să se dividă cu polinomul X 2 − 1 . 3 3 3 2  y = x − 3x + 1  . x3 în progresie + Ministerul Educaţiei. b ∈ aritmetică şi. b) Să se determine ecuaţia asimptotei la graficul funcţiei f spre − ∞ . 2. 4n + 2 . −3) sunt coliniare. a) Să se calculeze I 2 . a) Să se demonstreze că funcţia f ′ este strict crescătoare pe R . specializarea matematică . b) Să se demonstreze că I n = c) Să se calculeze lim I n .

+ ∞ ) . a) Să se demonstreze că funcţia f este strict crescătoare pe intervalul [ 0. x4 să fie în progresie aritmetică. g ( x ) = ∫ 1 1+ t2 1 t (1 + t 2 ) 2 2   5p 5p 5p π a) Să se calculeze f   . b) Să se determine a ∈ astfel încât x1 + x4 = x2 + x3 . tg x t ctg x 1  π  π 2. alegând o pereche ( a. b ) din mulţimea A × A . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.  2 . 4. 2 Ministerul Educaţiei. 1) . 5p 5p 5p Ministerul Educaţiei. Se consideră mulţimea M =   | a.  . ∀x ∈  0. 6} . Să se determine valoarea de adevăr a propoziţiei: „Suma oricăror două numere iraţionale este număr iraţional. b ∈ . Se consideră funcţia f : → . Să se arate că sin105 + sin 75 = .” 2. astfel încât x1 . Fie funcţiile f :  0. x3 . c) Să se determine toate matricele inversabile B ∈ M care au proprietatea B −1 ∈ M . b.  2  π c) Să se arate că f ( x ) + g ( x ) = 0.Filiera vocaţională. x4 ∈ . • La toate subiectele se cer rezolvări complete. profilul militar. MT1. b) Să se arate că funcţia f admite exact un punct de extrem local. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 4 x − 2 x = 12 . Fie mulţimea A = {1.Proba D. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 43 5p 5p 5p SUBIECTUL III (30p) – Varianta 043 1. f ( x ) = ∫ dt. x3 . 2. b ∈ 5p 5p 5p a) Să se arate că ( x1 + x4 ) ( x2 + x3 ) + x1 x4 + x2 x3 + ( x1 + x4 ) x2 x3 + ( x2 + x3 ) x1 x4 = a − 8 . 3  π b) Să se calculeze f ′ ( x ) . 2. 3. cu a. Să se calculeze aria pătratului de diagonală AC. În sistemul cartezian de coordonate xOy se consideră punctele A (1. c. 5.  → R. 6+ 2 6. Se consideră funcţia f : → . d ∈  şi matricea A =  1 3  ∈ M .. x2 . unde m este un număr real BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . x2 . x ∈  0. programa M1 oarecare . Să se rezolve ecuaţia f ( f ( x)) = f 2 ( x). f ( x ) = x + e− x . Să se calculeze probabilitatea ca.  . dt şi g :  0. 4. Se acordă 10 puncte din oficiu. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 43 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 043  a b   1 2  1.  → . f ( x) = x + 2. şi cu soluţiile x1 .    c d   a) Câte matrice din mulţimea M au suma elementelor egală cu 1? b) Să se arate că A−1 ∉ M . produsul numerelor a şi b să fie impar.informatică • Toate subiectele sunt obligatorii. c) Să se determine a. 3. specializarea matematică . 43 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 43 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 043 1. 3) şi C ( −1. 5. c) Să se determine numărul de soluţii reale ale ecuaţiei f ( x ) = m. Se consideră ecuaţia x 4 − 8 x3 + ax 2 + 8 x + b = 0 .

Proba D. din care exact două sunt numere pare. să se determine mulţimea valorilor funcţiei f. specializarea matematică . să se calculeze ctg α . • Toate subiectele sunt obligatorii. 5. Să se determine partea reală a numărului complex z = 1− i . f ( x ) = ∫ earcsin t dt . 0  0  0 1 1 0 0 1 1 0 5p 5p 5p a) Să se calculeze AB + BA . Fie funcţia f :[−1. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 44 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 044 1. . x2 . x1 x2 x3 x4 c) Să se arate că.3. Să se determine distanţa de la punctul O la dreapta BC. . b) Să se arate că f ( x) = ∫ c) Să se determine f (1) . 5 2  Ministerul Educaţiei. În sistemul cartezian de coordonate xOy se consideră punctele B ( −1. c) Să se demonstreze că ( A + B ) = An + B n . Se acordă 10 puncte din oficiu. ∀x ∈ R .. . profilul militar. x 0 5p 5p 5p a) Să se arate că funcţia f este strict monotonă. x4 ∈ .1] → R. 2 ) şi C ( 2.1] . • La toate subiectele se cer rezolvări complete. arcsin x t e cos t dt . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 44 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 044 1 0 0 0 0 0 1. b) Să se arate că funcţia f este strict crescătoare pe dacă şi numai dacă a = 2b > 0. a) Să se calculeze f ′ ( x ) . ∀x ∈ [−1. 0 . Să se determine numărul submulţimilor mulţimii A care au 5 elemente.Filiera vocaţională. 2.. 1 3. π  şi sin α = . 2. Se consideră mulţimea A = {0. . b) Să se arate că rang ( A + B ) = rang A + rang B . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. 3 π  6. 5p BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . − 2 ) . ∀n ∈ n ∗ .informatică. Ştiind că α ∈  . 44 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 44 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 044 1. oricare ar fi x ∈ . astfel încât polinomul f să se dividă cu X + 1 . Să se determine valorile reale ale lui m pentru care x 2 + mx + 1 ≥ 0 . Se consideră polinomul f = X 4 + aX 3 + 4 X 2 + 1∈ 5p 5p 5p a) Să se determine a ∈ [ X ] cu rădăcinile x1 . programa M1 5p c) Pentru a = 2 şi b = 1 . f ( x ) = 5p ax + b x2 + x + 1 . Se consideră funcţia f : R → R. b ∈ R . 2 4.1. . 2. a. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia arcsin 2 x = − . pentru orice a ∈ . 1 1 1 1 b) Să se arate că polinomul g = X 4 + 4 X 2 + aX + 1 are rădăcinile . Se consideră matricele A =  0 0 0 1 0 0  1 0 0 0  şi B =  0 0  0 1   0 0 . 1+ i 5p 2. Ministerul Educaţiei. x3 .9} . polinomul f nu are toate rădăcinile reale. MT1.

profilul militar. Ministerul Educaţiei. Se consideră matricele A =  . { ) XA = AX . c) Să se calculeze lim n ∫ x f ( x) d x. • Toate subiectele sunt obligatorii. Fie x1 şi x2 soluţiile reale ale ecuaţiei x 2 + x − 1 = 0 . Se acordă 10 puncte din oficiu. y ) → x ∗ y . Să se determine numărul funcţiilor strict crescătoare f : A → B . 5p 5p b) Ştiind că a = 0 . 1) şi C ( −3. Să se determine partea întreagă a numărului 7 . 3. Se consideră mulţimea G = (−1. MT1. unde x ∗ y =  x 0 . 1 + xy a) Să se arate că această corespondenţă defineşte o lege de compoziţie pe G. 2. să se calculeze 1 1 1 ∗ ∗ . 6} . În sistemul cartezian de coordonate xOy se consideră punctele A (1. 6. a ∈ R. Să arate că 2 ⋅ (sin 75 − sin15 ) = 2. B ( −2.informatică. ∗ . 2 3 9 Ministerul Educaţiei. f ( x ) = 1 − x 2 . y ∈ G . } 5p 5p 5p b) Să se arate că dacă X ∈ C ( A ) .. 4} şi B = {1. 3. 2. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 2 ⋅ 3x + 31− x = 7 .Proba D.1) . 5. 4. 4. astfel încât X =  . f ( x ) = x 2 + ax + 5 x2 + 1 . y ∈ G . Fie funcţia f : [ −1. Se consideră funcţia f : R → R. ∀x ∈ R . BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . 3) . • La toate subiectele se cer rezolvări complete. Se consideră mulţimile A = {1. − 1) . b) Să se arate că ∀x. n→∞ 0 . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 45 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 045  2 0 1 0  1. 1] → R . Să se calculeze lungimea înălţimii duse din vârful A în triunghiul ABC. 45 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 45 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 045 1. 2. atunci există x. ∀ x. 5. 1 b) Să se determine volumul corpului obţinut prin rotirea graficului funcţiei f în jurul axei Ox . 2. 5p 5p 5p a) Să se calculeze ∫−1 x 1 1 − x 2 dx . specializarea matematică . 5 2 −1 2. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 45 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 045 1.. y ∈ c) Să se rezolve ecuaţia X + X 2 = A . f ( x) = 5p 5p 5p x+ y . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. 3. programa M1 5p c) Să se determine toate numerele reale a astfel încât funcţia f să aibă trei puncte de extrem local . să se determine ecuaţia asimptotei spre + ∞ la graficul funcţiei f .  y x . Să se arate că x1 x2 + x2 x1 ∈ . a) Să se calculeze f ′ ( x ) . funcţia f : G → ( x. 1− x şi corespondenţa 1+ x c) Ştiind că operaţia "∗ " este asociativă. B=  şi mulţimea C ( A ) = X ∈ M2 ( 3 2   1 1  a) Să se arate că B ∈ C ( A ) .Filiera vocaţională. f ( x ∗ y ) = f ( x) f ( y ).

4. Să se determine valorile parametrului real m pentru care ecuaţia x 2 − mx + 1 − m = 0 are două rădăcini reale distincte. + f ( n ) ) . Se acordă 10 puncte din oficiu. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia lg 2 x + lg x = 6 . Se consideră funcţia f :  0. 2.   1  1  π 5p  π c) Să se calculeze aria suprafeţei plane cuprinse între graficul funcţiei f şi graficul funcţiei g :  0. Ştiind că a3 + a19 = 10 . pentru orice ( a. AC = 3 şi BC = 4 .  → . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. 2. b ) ∗ ( c. d ) = ( ac + 3bd . unde m este un parametru real. ex a) Să se arate că f nu este derivabilă în punctul x0 = 1 . b) Dacă A2 = O2 . Să se calculeze lungimea medianei duse din A în triunghiul ABC. 3. Se consideră mulţimea G = a) Să se determine a ∈ ( a. f ( x) = x −1 b) Să se determine numărul soluţiilor reale ale ecuaţiei f ( x ) = m . 4. • La toate subiectele se cer rezolvări complete. Se consideră funcţia f : 5p 5p 5p . 1) şi P ( 0. Se consideră mulţimile A = {1. • Toate subiectele sunt obligatorii. d ) ∈ G . ştiind că AB = 2. c) Ştiind că A2 = O2 . 2 ( ) π 5p b) Să se calculeze ∫ f  2 x dx . 2. 5p 5p 5p c) Să se arate că ( G .  →  2 g ( x ) = πx − x 2 . c astfel încât funcţia F :  0. Să se determine coordonatele punctului Q astfel încât MNPQ să fie paralelogram. ( c. n→∞  π 2. 2. BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . b.informatică. 46 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 46 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 046 1. specializarea matematică . b ) . MT1. să se demonstreze că a + d = 0 . Ministerul Educaţiei. → . det ( A − xI 2 ) = x 2 − ( a + d ) x + ad − bc . ad + bc ) . { ( a. profilul militar. să se calculeze det ( A + 2 I 2 ) . Ministerul Educaţiei.  →  2 . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 46 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 046 a b 1. N ( −1. 3) . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 46 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 046 1.. . ∗ ) este grup. d ) ∈ G . c) Să se calculeze lim ( f (1) + f ( 2 ) + f ( 3) + . 5} . descrescătoare f : A → B .. . 6.  2 5p  π a) Să se arate că există numerele reale a.Filiera vocaţională. f ( x ) = x 2 sin x . b ) ∈ × a 2 − 3b 2 = 1 şi operaţia } pentru care (a. 3} şi B = {1. 3. b) Să se arate că. În sistemul cartezian de coordonate xOy se consideră punctele M ( 2. Să se determine numărul funcţiilor strict 5. b ) ∗ ( c. Fie (an )n≥1 o progresie aritmetică. − 1) . Se consideră matricea A =   ∈ M 2( c d a) Să se demonstreze că ∀ x ∈ ). cu proprietatea că f ( 3) = 1 . să se calculeze a6 + a16 . 5p 5p 5p . programa M1 2 F ( x ) = ax + b cos x + cx sin x să fie o primitivă a funcţiei f. ( a.Proba D.15) ∈ G .

a) Să se determine rangul matricei A . Se consideră matricele A =  . − 1} → R. 5p b) Să se arate că graficul funcţiei f admite asimptotă spre + ∞ BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . Să se arate că 2 ⋅ cos 75 + cos15 = 6 .Proba D. 2 a) Să se calculeze 5p 5p 5p ∫ 0 f ( x ) dx . Ministerul Educaţiei. b) Să se calculeze f ( B ) . 47 5p 5p Varianta 47 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 047 1. f ( x ) = arctg 5p a) Să se calculeze lim f ( x ) . Să se determine ecuaţia dreptei OG. Fie G centrul de greutate al triunghiului ABC. . • La toate subiectele se cer rezolvări complete. 2. 5. f = X 3 + a 2 X − a . În sistemul cartezian de coordonate xOy se consideră punctele A ( −1. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 47 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 047 1 2  1 1 1. 5p 5p 5p 5p ( ) Ministerul Educaţiei. g ∈ x1 . c) Să se arate că ecuaţia f ( X ) = B nu are soluţii. 3. profilul militar. 1 2. x3 ∈ ) → M2 ( ) .Filiera vocaţională. • Toate subiectele sunt obligatorii. B=  şi funcţia f : M2 ( 3 4    0 1 f ( X ) = AX − XA . 6. cu a ∈ * şi rădăcinile polinomului f. MT1. B (1. 2 x c) Să se demonstreze că ∫0 cos ( x 9 ) d x ≥ 10 . Se consideră funcţia f : R \ {1. alegând un număr din mulţimea numerelor naturale de patru cifre. Se acordă 10 puncte din oficiu. 5p 5p 5p 2 2 2 a) Să se calculeze x1 + x2 + x3 . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se consideră funcţia f : R → R. f ( x ) = cos x − 1 + x 2 . 5p c) Să se demonstreze că funcţia f admite un singur punct de extrem local . 2 ) . 4 4 2. x2 . Să se determine probabilitatea ca. x →1 x >1 1 x −1 2 . 3) şi C ( 3. 1) . c) Să se arate că polinoamele f şi g nu au rădăcini reale comune. Se consideră polinoamele f . programa M1 . specializarea matematică . Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 2 x + 16 + x 2 = 11 .informatică. Să se arate că numărul ( 2 + i ) + ( 2 − i ) este întreg. acesta să fie divizibil cu 9. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 47 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 047 1. 1 x 2 1 x →∞ π 2 b) Să se determine lim ∫0 f (t )dt . 4. 5p 5p 5p [X ]. b) Să se arate că rădăcinile polinomului g sunt inversele rădăcinilor polinomului f. g = aX 3 − a 2 X 2 − 1 . Să se determine coordonatele punctelor de intersecţie dintre dreapta de ecuaţie y = 2 x + 1 şi parabola de ecuaţie y = x 2 + x + 1 .

b) Să se determine valorile parametrilor a. Ministerul Educaţiei. Fie funcţia f : [ 0. Se consideră mulţimea M = {0. 4. . b. Să se calculeze ( f f )( 512 ) .Filiera vocaţională.5} . f ( x) = 3 ( 3+i . Se consideră sistemul  2 x − y + z = 1 . x 3.Proba D. k =1 ∫0 x f ( x)dx . Se consideră funcţia f : R → R. 1 b) Să se determine volumul corpului obţinut prin rotirea graficului funcţiei f în jurul axei Ox . Ministerul Educaţiei. 6. Se acordă 10 puncte din oficiu. BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . 5. ∀t . 5p 2. y. c) cu proprietatea că a.   cos t sin t  2. Paralelogramul ABCD are AB = 1.  1 + x2  5p a) Să se calculeze lim f ( x ) . ∀n ∈ N∗. b ∈ pentru care sistemul este incompatibil. specializarea matematică .  5p 5p 5p 5p 5p 5p b) Să se determine t ∈ ştiind că X ( t ) ∈ M 2( ). c ∈ M şi a < b < c . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. • Toate subiectele sunt obligatorii. z în progresie aritmetică. b. u ∈ . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 48 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 048  2x  1. c) Să se arate există o infinitate de valori ale numerelor a şi b pentru care sistemul admite o soluţie ( x.  7 x − y + az = b  a) Să se determine a ∈ pentru care determinantul sistemului este egal cu zero. cu x. profilul militar. BC = 2 şi m ( BAD ) = 60 . unde a şi b sunt parametri reali.informatică. • La toate subiectele se cer rezolvări complete. an = 5p 5p 5p a) Să se calculeze 5p ∑ n2 1 n n 2 − k 2 .3. Să se determine numărul tripletelor (a. z ) . ) 6 1 . 2. 48 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 48 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 048 1. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia cos 2 x + sin x = 0. Se consideră funcţia f : (0. f ( x ) = 1 − x 2 şi şirul ( an )n∈N∗ . y. c) Să se demonstreze că şirul ( an )n∈N∗ este convergent . Să se determine partea reală a numărului complex 2. x →+∞ b) Să se determine domeniul de derivabilitate al funcţiei f . MT1.1] → R. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 48 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 048  x + 2y + z =1  1. ∞) → .  . 4. f ( x ) = arcsin  . programa M1 c) Să se demonstreze că funcţia f are două puncte de extrem . Se consideră mulţimea G =  X ( t ) =   t∈  − sin t cos t   a) Să se arate că X ( t ) ⋅ X ( u ) = X ( t + u ) .1. Să se calculeze produsul scalar AC ⋅ AD . c) Să se arate că mulţimea G formează grup abelian în raport cu înmulţirea matricelor. Să se calculeze distanţa dintre dreptele paralele de ecuaţii x + 2 y = 6 şi 2 x + 4 y = 11.

Proba D.  x∗ y = z  c) Să se rezolve în grupul ( G . + ∞ ) → R.  z∗x = y  5p 5p 5p şi mulţimea G = ( 5. Se consideră a ∈ . Se consideră funcţia f : f ( x ) ≤ 0 . b) Să se demonstreze că G este grup abelian în raport cu legea "∗ " . y ∈ a) Să se arate că legea "∗ " are element neutru. c) Să se calculeze aria mulţimii cuprinse între dreptele de ecuaţii x = 1 şi x = 2 . specializarea matematică . • Toate subiectele sunt obligatorii. Fie mulţimea A = { 1. Se consideră funcţiile f :[1. F ( x ) = ln x2 + 1 − 1 . x3 5p a) Să se demonstreze că graficul funcţiei f admite asimptotă spre + ∞ . 2] → . ∞ ) . Ştiind că x ∈  0. m ∈ ∗ . să se calculeze sin 2 x .  2 Ministerul Educaţiei. f ( x) = 5p 5p 5p 1 x x2 + 1 a) Să se arate că funcţia F este o primitivă a funcţiei f .  şi tg x = 3 . g ( x) = arccos f ( x) . 2. Să se demonstreze că AM = AB − CA . • La toate subiectele se cer rezolvări complete. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 49 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 049  x + ay = 1  1. 5p BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . z + x =1  a) Să se arate că det A ≠ 0 . Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 2 x + 2 x +1 + 2 x −1 = 56 .. Fie triunghiul ABC şi M ∈ ( BC ) astfel încât MC = − CB . graficul funcţiei F şi axa Ox. b) Să se arate că soluţia sistemului este formată din trei numere în progresie geometrică. x . Să se determine m ∈ astfel încât . 1000} . MT1.. 2. Se consideră pe legea de compoziţie dată de relaţia x ∗ y = xy − 5 x − 5 y + 30 . c) Să se determine domeniul de derivabilitate al programa :[2. . . 5p b) Să se determine mulţimea valorilor funcţiei f . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 49 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 049 1. şi F : [1. 2. funcţiei g M1 ∞ ) → . 4. sistemul  y + az = a şi A matricea sa. 4 4 4  π 6. 2] → . ∗ ) sistemul  y ∗ z = x . profilul militar. acesta să fie număr raţional. pentru orice x ∈ → . f ( x ) = mx 2 − 2mx + m − 1. b) Să se calculeze volumul corpului obţinut prin rotirea graficului funcţiei f în jurul axei Ox .Filiera vocaţională. alegând un element din mulţimea {3 n | n ∈ A} . ∀ x. 5p 5p 5p Ministerul Educaţiei. 2. Să se arate că numărul log9 3 + log 4 3 2 este raţional. Se consideră funcţia f : [1. 49 5p 5p Varianta 49 ∗ SUBIECTUL I (30p) – Varianta 049 1. Să se calculeze probabilitatea ca. Se acordă 10 puncte din oficiu. 5p 5p 3 3 1 5. f ( x ) = 4 − 3x 2 . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. c) Să se determine inversa matricei A .informatică. 5p 5p 3.

… . Se acordă 10 puncte din oficiu. I n = ∫ (1 − x 2 ) n dx . aceasta să fie divizibil cu 2 şi cu 5 . P3 (−3. c) Să se arate că ( M . specializarea matematică . 1 −1 5p 5p 5p a) Să se calculeze I 2 . Să se arate că.informatică. • La toate subiectele se cer rezolvări complete. 2. . profilul real. x 5p a) Să se calculeze lim f ( x ) . ∀n ∈ N∗. atunci z 2 − AC + BD .2 ( ) . Să se determine a ∈ astfel încât numerele 2a −1 . bk ) . Să se calculeze 3.50} . Să se arate că vârful parabolei y = x 2 + ( 2a − 1) x + a 2 . 5p 12  π 6. P2 . 2n + 3 k =0 c) Să se demonstreze că şirul ( an )n∈N∗ . 4). 3} . Varianta 50 5p 5p SUBIECTUL I (30p) – Varianta 050 1.  1 a b  ˆ    ˆ ˆ ˆ  2. x →0 5p BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . x ∈ R∗ 5p c) Să se determine ecuaţia asimptotei la graficul funcţiei f către + ∞ . 2). MT1. Trapezul isoscel ABCD are bazele [ AB ] şi [CD ] şi lungimea înălţimii egală cu 4. unde k ∈ { 1. 5. 13  2 Ministerul Educaţiei. b) Să se demonstreze că I n+1 = 2n + 2 I n . P2 (2. −6). profilul militar. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 50 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 050 1 1.. ∀n ∈ N∗. ştiind că α ∈  0. transpusa A t ∈ M3. 2− a + 2 + 1. programa M1 b) Să se calculeze f ′ ( x ) .Filiera teoretică. f ( x ) = x ⋅ sin . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 50 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 050  a a a3  1. B = AAt . 2k + 1 are limita 0 . b) Să se arate că AB ∈ M . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. 1 Ministerul Educaţiei. z 4. P3 . • Toate subiectele sunt obligatorii. Filiera vocaţională. unde „ ⋅ ” este înmulţirea matricelor. dacă z este soluţie a ecuaţiei z 2 + 2 z + 4 = 0 . 2. 3 (  b1 b2 b3  punctele Pk (ak . Să se calculeze tg 2α .Proba D. P3 sunt coliniare pe o dreaptă 1 care trece prin originea axelor.informatică.  0 0 1  ˆ ˆ ˆ      a) Să se determine numărul elementelor mulţimii M . P2 . şi 5p 5p 5p a) Să se calculeze B ştiind că P (1. pentru orice A. ⋅) este un grup. oricare ar fi punctele P . Fie şirul ( I n )n∈N∗ . 2. ) . B ∈ M . Se consideră matricele A =  1 2  ∈ M2. alegând un număr din mulţimea {11. b ∈ 5  . b) Să se arate că det ( B ) ≥ 0. . 2a +1 + 1 să fie în progresie aritmetică.  şi sin α = . definit prin an = ∑ n k ( −1)k Cn . Se consideră mulţimea M =   0 1 0  a. ∀n ∈ N∗. specializarea matematică . Să se determine probabilitatea ca. este situat pe dreapta de ecuaţie 5p 5p 5p 8 = 0.12. 1 5p 5p 5p c) Să se arate că det ( B ) = 0 dacă şi numai dacă punctele P . Se consideră funcţia f : R∗ → R. a ∈ 4x + 4 y = 1 .

MT1. 51 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 51 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 051 1. Ministerul Educaţiei. ∀n ≥ 1. b ∈ şi funcţia F : → . dat de Fn +1 = Fn + Fn −1 . x ≥ 1  a) Să se determine numerele reale a şi b astfel încât funcţia F să fie primitiva unei funcţii f. ∞ ) . 5p 5p 5p b) Să se determine numărul elementelor mulţimii H = πn | n ∈ c) Să se arate că H = πn | n ∈ { * } este un subgrup al grupului (S . 5 { * }. Se consideră funcţia f : [1. • Toate subiectele sunt obligatorii. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 51 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 051 1. x x →∞ x2 − x + 1 . π] → . Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia x −1 + 2 − x = 1 . Să se determine numărul elementelor mulţimii ( A \ B ) ∩ Z ştiind că A = ( −3. Fie a. 5p e 1 b) Să se calculeze ∫ dx . h( x) = ( F ( x) − 1)sin x . 6. Se acordă 10 puncte din oficiu. ∞ ) → [1.4] şi B = (1. Să se rezolve în mulţimea numerelor naturale inecuaţia 2 x! ≤ 2048 . atunci X este inversabilă. 2. ∀n ∈ 5p 5p 5p ∗ 1 1  . x < 1 2. F1 = 1 şi matricea A =  . Să se determine coordonatele punctelor de intersecţie a dreaptei y = 2 x + 1 cu parabola y = x 2 − x + 3. x b) Să se arate că funcţia f este . c) Să se arate că An =  n+1 Fn Fn−1    1 2 3 4 5  1 2 3 4 5 2. Fn  F . ln x + 1. Ministerul Educaţiei. F ( x ) =  2 . 5p  ax + b. • La toate subiectele se cer rezolvări complete. σ =  . Fie şirul ( Fn )n≥0 . are loc relaţia ∫1 h( x)h′′( x) dx ≤ 0. 5p 1 x F ( x) 5p c) Să se arate că. 3.Filiera vocaţională. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. pentru funcţia h :[1. 1 0  a) Să se verifice relaţia A2 = A + I 2 . f ( x ) = 5p a) Să se calculeze lim ( x − f ( x ) ) .5] . π . F0 = 0.informatică. Fie σ. b) Să se arate că. 3 2 1 5 4    2 3 1 4 5 a) Să se demonstreze că σπ ≠ πσ. Să se calculeze distanţa de la punctul A (1. profilul militar. X ≠ O2 şi AX = XA .1) la dreapta d : 5 x + 12 y − 4 = 0 . π= . 5. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 51 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 051 1. 4. Să se calculeze tg ( a + b ) ştiind că ctg a = 2 şi ctg b = 5 .programa M1 c) Să se arate că funcţia f este bijectivă. dacă X ∈ M 2 ( ).⋅) . specializarea matematică . π ∈ S5 . 5p BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂstrict crescătoare.Proba D.

definită pe f : → . • Toate subiectele sunt obligatorii. Să se determine m ∈ R astfel încât vectorii u = ( m + 1) i + 8 j şi v = ( m − 1) i − 4 j să fie coliniari .. f ( x ) = ln 1 + x 2 şi g : [ 0. Să se determine numărul termenilor iraţionali ai dezvoltării ( 3 +1 . 2. y ∈ . g ( x) = x arctg x .1] → 5p 5p 5p a) Să se calculeze b) Să se calculeze . Să se calculeze m ( A ) . Se acordă 10 puncte din oficiu.   n +1 n  x 2. .1] → a) Să se arate că funcţia f este continuă pe [ 5pBACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . Se consideră funcţia f : [ 0. . π 1 1 c) Să se arate că. ) 9 5. 5p 5p b) Să se determine domeniul de derivabilitate al funcţiei f. c) Ştiind că legea „ ” este asociativă. să se rezolve în ecuaţia x x . Fie funcţiile f : [ 0. 6. şi funcţia 2. Ministerul Educaţiei.0. Să se determine a ∈ pentru care parabola y = x 2 − 2 x + a − 1 şi dreapta y = 2 x + 3 au două puncte distincte comune. x = 0  ( ) . a) Să se arate că (1. 3. Fie legea de compoziţie „ ”. f ( x) = x + 1 . atunci ecuaţia f ( x) = cos are cel puţin o soluţie în intervalul  . c) Să se arate că ecuaţia x 4 = σ nu are soluţii în grupul ( S6 .informatică. f ( x) =  . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 52 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 052 1 2 3 4 5 6 1. π   x sin . 52 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 52 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 052 1. dacă n ∈ * . b) Să se demonstreze că f ( xy ) = f ( x) f ( y ) pentru orice x. ∀x.Filiera vocaţională. b) Să se arate că permutările σ şi σ−1 au acelaşi număr de inversiuni.  2 4 5 3 6 1 5p 5p 5p a) Să se determine σ−1 . specializarea matematică . σ =  . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.1] . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 52 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 052 1. programa M1 MT1. x ∈ ( 0. profilul militar. Să se arate că funcţia f : → . • La toate subiectele se cer rezolvări complete. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 3 x − 1 + 1 = x . ⋅) . c) Să se calculeze aria suprafeţei plane mărginită de graficele funcţiilor f şi g şi de dreptele de ecuaţii x = 0 şi x = 1 . Triunghiul ABC are lungimile laturilor AB = 5 . Se consideră permutarea σ ∈ S6 .Proba D. prin x y = xy − x − y + 2. de 10 ori x 5p 5p 5p Ministerul Educaţiei. x = 1025. x 0.. y ∈ .1] → x )dx . BC = 7 şi AC = 8 .1] . ∞) este parte stabilă în raport cu „ ”. ∫0 f ( 1 1 ∫0 g ( x)dx . f ( x) =| 4 x − 8 | −2 | 4 − 2 x | este constantă. 4.

acesta să fie divizibil cu 4.Proba D. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia x + 8 − x = 2 . b = i − j şi u = 6i + 2 j . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 53 5p 5p SUBIECTUL III (30p) – Varianta 053 1. Fie vectorii a = i + j . 4. MT1.3] prin funcţia f : R → R . 3. Se consideră matricele 0 1 0 E1 =   . b) Să se determine ordinul elementului ab în grupul ( S5 .Filiera vocaţională. f ( x) = x 2 − 4 x + 3 .E = . r ∈ R astfel încât u = pa + rb . profilul militar. unde [ x ] reprezintă partea întreagă a lui x şi { x} reprezintă    3 partea fracţionară a lui x. b) Să se demonstreze că ecuaţia x3 − 3 x = m are soluţie unică în mulţimea (1. Se acordă 10 puncte din oficiu. E2 ∈ C ( A) . Se consideră funcţia f : → . ⋅) . . • La toate subiectele se cer rezolvări complete. sin x. Y ∈ C ( A) . Fie a =   două permutări din grupul ( S5 . ∞ ) . 1 2 3 4 5  1 2 3 4 5 .E = . Să se arate că 6 divide k. 53 5p Varianta 53 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 053  1 1. b= 2. 7 şi 8. Să se calculeze lungimea razei cercului circumscris unui triunghi care are lungimile laturilor 5 . specializarea matematică . 5p 5p 5p c) Fie k ∈ cu b k = e . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. → . x > 0  . E2 =  1  0 0  a) Să se arate că dacă b) Să se arate că dacă 0 1 0  0 0 . alegând un element al mulţimii divizorilor naturali ai numărului 56. E3 . se notează C ( A) = { X ∈ M2 ( ) | AX = XA} . ∞ ) . ⋅). g ( x) = f 2 ( x) . E4 . 5p 5p 5p 5p 5p Ministerul Educaţiei. E1 . 2. Să se determine p . atunci o conţine şi pe a patra. 3 2 1 4 5    2 1 4 5 3 a) Să se rezolve în S5 ecuaţia ax = b . E2 . 5p 5p 5p c) Să se arate că dacă C ( A) conţine trei dintre matricele E1 . Să se determine imaginea intervalului [2.informatică. Să se calculeze  2009  + 3 ⋅  −  . 0 3  0 0 4  0 1      X . f ( x) =   xe x . f ( x ) = x3 − 3x şi un număr real m din intervalul ( −2. atunci există α ∈ astfel încât A = αI 2 . x ≤ 0 . programa M1 funcţiei g : 2. atunci X + Y ∈ C ( A). 6. 5p c) Să se determine numărul punctelor de inflexiune ale graficului BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . Ministerul Educaţiei. • Toate subiectele sunt obligatorii. Să se determine probabilitatea ca. c) ∫ Să se calculeze lim x →0 x >0 x 0 f (t )dt x2 . a) Să se arate că funcţia f admite primitive pe b) Să se determine primitiva F a funcţiei f care are proprietatea F ( 0 ) = −1 . a) Să se determine punctele de extrem ale funcţiei f. Pentru orice matrice A∈ M2 ( ) . Fie funcţia f : 5p 5p 5p → . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 53 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 053 1. 5.

g ( x) = ∫ ln x 2 −1 3 0 3et + 1 dt . profilul militar. x2 − 1 c) Să se arate că g ( x ) = 2 f ( x ) . 54 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 54 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 054 1. Se consideră funcţiile f : (1. Ministerul Educaţiei. Qn ∈ [ X ] . F1 = 1. ∞ ) . Qn = X n − Fn X − Fn −1 . ∀n ≥ 2. 5p 5p 5p a) Să se arate că polinomul X 3 − 2 X − 1 este divizibil cu P .informatică. ∞ ) . Să se calculeze partea întreagă a numărului ( 3 + 7 )2 . Se consideră şirul ( Fn )n∈ . ∀n ≥ 1 şi polinoamele P . P = X 2 − X − 1. c) Să se arate că. MT1. Se consideră funcţia f : → . f ( x ) = e x − x . ( AB) n ≠ I 2 . • La toate subiectele se cer rezolvări complete. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 54 5p 5p 5p SUBIECTUL III (30p) – Varianta 054 1. programa M1 2. ∞ ) → . Să se determine termenul care îi conţine pe x şi y la aceeaşi putere. 1 0  −1 1   a) Să se verifice că AB ≠ BA . b) Să se arate că A4 + B 6 = 2 I 2 . . pentru orice n ≥ 2 . 2 x2 t2 −1 2 t2 dt şi g : (1. c) Să se arate că funcţia g : → . 2 x − 1 3x + 2 . 2. rB = i + 3 j şi rC = 3i + 2 j vectorii de poziţie ai vârfurilor triunghiului ABC . Se consideră matricele A =  . a) Să se determine punctul în care tangenta la graficul funcţiei f este paralelă cu prima bisectoare. Se acordă 10 puncte din oficiu. . x BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . c) Să se arate că. specializarea matematică . ∀x ∈ (1. b) Să se determine rădăcinile reale ale polinomului Q3 . f ( x) = ∫ 5p 5p 5p a) Să se calculeze f ( 3) . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 3 2 − x + x = 2 . • Toate subiectele sunt obligatorii. b) Să se arate că valoarea minimă a funcţiei f este 1. F0 = 0 .Filiera vocaţională.Proba D. g ( x) = f ( x ) − 1 nu este derivabilă în x0 = 0 . 4. polinomul Qn este divizibil cu P . Fn+1 = Fn + Fn−1 . ∀x ∈ (1. Fie rA = 2i + j . ∞ ) → . Să se determine vectorul de poziţie al centrului de greutate a triunghiului ABC . 6. 2 5p Ministerul Educaţiei. 5. Se consideră dezvoltarea ( 3 x 2 + y ) 49 . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 54 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 054  0 −1  0 1 şi B =  1. Să se calculeze lungimea razei cercului circumscris triunghiului ABC . b) Să se arate că g ' ( x ) = . pentru orice n ∈ ∗ 5p 5p 5p 2. ştiind că BC = 3 şi cos A = 1 . Să se rezolve în mulţimea numerelor reale inecuaţia ≥ 1 − x 1 − 2x 3.

2. ∀n ≥ 0 .   x 2 + y 2 = 13 2. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 4 x − 5 ⋅ 2 x+1 + 16 = 0 . f ( x ) = 3 x3 − 3 x + 2 .8} . Ministerul Educaţiei.Filiera vocaţională. Se consideră corpul ( 11 . ∞ ) → . 5p 1 2. c) Să se determine domeniul de derivabilitate al funcţiei f. ∀x ∈ [1. 5p 5p 5p b) Să se arate că. Să se determine x ∈N .1) şi B ( −2. ( yn )n∈ verifică  y  = b a   n+1  2 2 2 2 a) Să se arate că xn+1 + yn+1 = (a 2 + b 2 )( xn + yn ) . Fie punctele O ( 0. f ( x) . atunci xn+ 6 = 64 xn .informatică.Proba D. 2 2 4. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 55 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 055  xn+1   a −b  1. ( yn )n∈ sunt mărginite.1) . Să se rezolve în mulţimea × sistemul  . unde [ x ] reprezintă partea întreagă a lui x şi { x} reprezintă partea fracţionară a lui x. dacă a = 1 şi b = 3 . A ( 2. programa M1 5p BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. ∀n ∈ . x x −1 . x −1 b) Să se determine punctele de extrem ale MT1.  x+ y =5  3. b) Să se determine numărul polinoamelor de grad doi din ˆ c) Să se arate că polinomul X 2 + X + 1 este ireductibil în 11 [X ]. Să se calculeze [− 8] − {−2. +. dacă a 2 + b 2 ≤ 1 . 5p 5p 5p ˆ a) Să se arate că ecuaţia x = 8 nu are soluţii în 2 11 .funcţiei f. 5. Ministerul Educaţiei. Se acordă 10 puncte din oficiu. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 55 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 055 1. atunci şirurile ( xn )n∈ . Fie funcţia f : (1. 6. profilul militar. Să se calculeze tg 2 x . • Toate subiectele sunt obligatorii. • La toate subiectele se cer rezolvări complete. 11 [ X ] . ∞ ) . 1 x2 . b) Să se demonstreze că ∫ f (t )dt ≤ 1 6 c) Să se calculeze ∫0 1 + x6 dx . Să se determine cosinusul unghiului format de vectorii OA şi OB . Se consideră funcţia f : 5p a) Să se calculeze lim x →1 x <1 → . c) Să se arate că. 55 5p Varianta 55 5p 5p 5p 5p 5p SUBIECTUL I (30p) – Varianta 055 1. x ( x + 1)( x + 2 ) 5p 5p 5p a) Să se determine o primitivă a funcţiei f. f ( x ) = . ⋅ ). specializarea matematică .0 ) . ∀n ∈  yn  . Matricea A =   ∈ M 2( ) şi şirurile ( xn ) n∈ . x  A  n  . ştiind că ctg x = 3. x ≥ 2 astfel încât C x + Ax = 30 .

Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 56 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 056  2 −3  1. b) Să se arate că G = { X ∈ M | det X ≠ 0} este grup în raport cu înmulţirea matricelor.  1  4. 3x + 4  3 a) Să se determine asimptota la graficul funcţiei f spre +∞ . ∀X ∈ M2 ( ). 5p 5p 5p 5p 5p 5p Ministerul Educaţiei. e] → 5p 5p 5p a) Să se calculeze ∫ 0 f (e 1 x2 1 )dx .. să se calculeze x1 + x2 . a ≠ 0 . 56 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 56 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 056 1. Se consideră matricea A =   ∈ M2 ( ) şi funcţia f : M2 ( ) → M2 ( ) . c) Să se arate că ∫0 e dx + ∫ f ( x) dx = e . c) Să se arate că funcţia f este bijectivă. f ( X ) = AX . f ( x ) = ln x . 2.informatică. f (n) . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 56 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 056 1.Filiera vocaţională. Se consideră funcţia f : 5p 5p 5p 2x + 5  4 \ −  → . MT1. definit la punctul b). b) Să determine limita şirului ( an )n≥1 . 3. 1 . 2 2 Ministerul Educaţiei. Se consideră dezvoltarea  a 2 + 3  . BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . a  9 5. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se consideră matricea A =   şi mulţimea M = { X ∈ M2 ( ) | AX = XA}. 1 0  2. profilul militar.Proba D. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 1 + 5 x − 2 ⋅ 25 x = 0 . Fie funcţia f : [1. atunci XY ∈ M . specializarea matematică . • Toate subiectele sunt obligatorii. • La toate subiectele se cer rezolvări complete. g ( x) = f (e x ).  1 −2  a) Să se arate că f ( A) = I 2 . 6. e b) Să se calculeze volumul corpului obţinut prin rotirea graficului funcţiei f în jurul axei Ox . c) Să se determine elementele de ordin doi din grupul G . x → . programa M1 c) Să se determine punctele de inflexiune ale graficului funcţiei g : . Să se rezolve în mulţimea numerelor complexe ecuaţia 2 z + z = 3 + 4i . Y ∈ M . Să se calculeze lungimea razei cercului circumscris unui triunghi dreptunghic care are catetele de lungimi 5 şi 12. 3 3 2. Să se calculeze u − v ştiind că u − v = 3i + 2 j şi u + v = 2i + 3 j . 1 1  a) Să se arate că dacă X . Ştiind că x1 şi x2 sunt rădăcinile ecuaţiei x 2 + 3x + 1 = 0 . f ( x ) = . Să se determine rangul termenului care-l conţine pe a 4 .. an = f (1) f (2). Se acordă 10 puncte din oficiu. b) Să se arate că f ( X + f ( X )) = X + f ( X ) .

2. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia log 2 x + log 2 ( 4 x ) = 4 . 2  2  4. y0 = 0 . Se consideră mulţimile de clase de resturi 7 2 6 = {0. )( ) 6. Fie matricele A =  yn  2 3     yn+1  a) Să se determine x1 . 2. Să se arate că numărul 2. M1 arctg x . 3. x  5. x  A  n  .1 ( ). Ministerul Educaţiei.Filiera vocaţională.ProbaxD. +. Să se arate că x 2 + 4 x + 5 x 2 + 2 x + 2 ≥ 1 . 4. MT1. 5} . ⋅) ˆ cu f 2 = 3 . profilul militar. . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 57 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 057 x  x   3 4 ∈ M2 ( ) şi  n  ∈ M 2.1. AC = 4 şi m ( A ) = 60 . Se acordă 10 puncte din oficiu. ∀n ∈  yn  şi x0 = 1. x ≤ 0 b) Să se arate că funcţia g : → . ⋅) . Se consideră dreapta d : 4 x − 8 y + 1 = 0 şi punctul A ( 2 . b) Să se arate că xn + yn 2 = (3 + 2 2 )n . Triunghiul ABC are AB = 2 . specializarea matematică . g ( ) =  5p BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . • Toate subiectele sunt obligatorii. f ( x) = x 2 + 1 . F ( cos x ) − F (1) x →0 b) Să se calculeze lim c) Să se arate că funcţia g : . 3.5. Să se determine ecuaţia dreptei care trece prin punctul A şi este paralelă cu dreapta d . 1 şi xn+1 = f ( xn ). x > 0 a) Să se arate că şirul ( xn ) n≥1 definit prin x1 = 5p c) Să se determine cel mai mare număr real a care are proprietatea f ( x) ≥ a + 2ln x. x2 → . c) Să se arate că xn+ 2 − 6 xn +1 + xn = 0. • La toate subiectele se cer rezolvări complete. Fie funcţia f : → 1 . 2. ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ = {0. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. () Ministerul Educaţiei. ˆ b) Să se determine ordinul elementului 3 în grupul ( .6} şi ˆ ˆ ˆ a) Să se rezolve în corpul ( 7 . programa este derivabilă pe . x>0 . ∞ ) . ∀n ∈ . ⋅) ecuaţia 3x + 4 = 0. 2  xf ( x) . g ( x) = F ( x) + f ( x) are exact un punct de extrem local.informatică. 2 5p 5p 5p a) Să se calculeze ∫0 xf ( x)dx . ∀x ∈ (0. f ( x ) = e − x şi F o primitivă a sa. +) → ( * 7 . Fie funcţia f : 5p → . Să se determine termenul care nu-l conţine pe x . din dezvoltarea  3 x +  . ∀n ≥ 0 . 5p 5p 5p 5p 5p 5p 2. ∗ 7 c) Să se arate că nu există niciun morfism de grupuri f : ( 6 . 57 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 57 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 057 1. 200 ( 7 + 4 3 − 3 este natural.3. y1 şi y2 . Să se calculeze lungimea medianei duse din A. 4. oricare ar fi x ∈ . 1. 1) . x2 . ∀n ≥ 1 are limită . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 57 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 057 1. cu  n+1  = 1.

5. ∞ ) → ( 0. Se consideră dreapta d : 2x + y − 1 = 0 şi punctul A ( 3.5. f )( x ) = de n ori f an x + bn . cn d n    a) Să se arate că dacă det A = 0 . d > 0. ∀n ∈ cn x + d n ∗ . funcţia f este integrabilă. a ≠ −1}. pentru orice t ∈ (0. MT1. 58 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 58 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 058 1. BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . 2009} . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.. Fie triunghiul ABC care are AB = AC = 5 şi BC = 6 . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 58 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 058 ax + b a b 1. acesta să fie multiplu de 3. Fie m ∈ şi funcţia f : [ 0. matricea A =  şi funcţia f : ( 0. atunci funcţia f este injectivă. Să se calculeze partea reală a numărului complex 1 + 4i . Se consideră funcţiile f : 5p 5p x →∞ → . ∞ ) . g ( x ) = arctg x . c) Să se arate că 5p 5p 5p (f f f . Ministerul Educaţiei.. pentru orice m ∈ . să se demonstreze că. • Toate subiectele sunt obligatorii. b) Să se arate că G este un subgrup al grupului multiplicativ al matricelor inversabile din M2 ( ). c) Să se arate că ecuaţia X 2 = I 2 are o infinitate de soluţii în G. Să se calculeze distanţa de la centrul de greutate al triunghiului ABC la dreapta BC .  x ln x. unde n ∈ *. x ∈ [ 0. 6. 2]. b ∈ [0. 5p 5p 5p  1 0 0 1 2. b. 2]  5p 5p 5p a) Să se arate că. Ministerul Educaţiei. a ≠ b. specializarea matematică . 2 ) . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 58 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 058 1..Filiera vocaţională. f ( x) = . c d cx + d    a bn  Se notează An =  n . 2) există a.. f ( x) = x 1 + x2 şi g : → . pentru orice x ∈ ( 0. 4 + 7i 2. dacă det A ≠ 0.Proba D. Fie a. profilul militar. b) Să se arate că. Să se determine probabilitatea ca. b ∈ . programa M1 c) Să se arate că f ( x ) < g ( x ) . 2] →  x − m. 3. c) Pentru m = 1 .informatică.. alegând un element al mulţimii A = {1. f ( x) =  . • La toate subiectele se cer rezolvări complete.1]  . Se consideră matricele A =  . atunci f este funcţie constantă. c. B=  şi mulţimea G = {I 2 + aA + bB | a. b) Să se calculeze lim ∫1 t ln t dt x −1 x x →1 x >1 . x ∈ (1.3. Să se determine axa de simetrie a graficului funcţiei f : R → R . Se acordă 10 puncte din oficiu. ∞ ) . 5p 2. 4. a) Să se calculeze lim ( f ( x) g ( x) ) .. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 3x +1 + 31− x = 10 . b) Să se determine punctele de extrem local ale funcţiei f . f ( x ) = 3 x 2 − 6 x + 1 . Să se determine ecuaţia dreptei care trece prin punctul A şi este perpendiculară pe dreapta d . 0 0   0 0 a) Să se arate că orice matrice din G este inversabilă. astfel încât b .

Să se arate că numărul lg  1 −  + lg  1 −  + lg  1 −  + . ∫−π f ( x)dx. Se consideră mulţimea H =   | m. astfel încât sistemul să admită cel puţin două soluţii. atunci B ⋅ A = A ⋅ B . BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . specializarea matematică . Se consideră punctele A ( 2. d3 : − x − y + 4 = 0 5p 5p 5p  m n   2.. + lg  1 −  este întreg. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 59 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 059 1. x →∞ f ( x + 1) b) Să se demonstreze că funcţia f este inversabilă. f ( x ) = x3 + x . c) Să se calculeze lim f x →∞ 3 ( x) . profilul militar.Filiera vocaţională. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia log3 x + 1 5 = . Să se determine probabilitatea ca. 2010} . n ∈ 5 . −2 ) . f ( x) = x 2 sin x şi F o primitivă a lui f .. 6. Se consideră funcţia f : 5p 5p 5p a) Să se calculeze lim → . MT1. 5p 5p 5p pentru care matricea sistemului are determinantul nenul. • La toate subiectele se cer rezolvări complete.. c) Să se determine numărul elementelor de ordinul 2 din grupul H. 59 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 59 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 059 1   1  1  1  1.3) astfel încât f ( x) 2 . Se consideră sistemul  x + 3 y + 2 z = 0 . Să se determine m ∈ R astfel încât AB = 4 . programa M1 −1 f ( x) . Ministerul Educaţiei. alegând un element al mulţimii A = {2. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 59 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 059  mx + y + z = 0  1. Se consideră funcţiile f : 5p 5p 5p a) Să se calculeze π ..  0 1    1 1  4 0 −1 a) Să se verifice că dacă A =   0 1 şi B =  0 1  .        b) Să se arate că H este un grup cu 10 elemente în raport cu înmulţirea matricelor.Proba D.. ∫1 sin x dx = 2c 3 b) Să se determine c ∈ (1. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia x − 3 + 4 − x = 1 .informatică. acesta să fie divizibil cu 4 . Se acordă 10 puncte din oficiu. dar să nu fie divizibil cu 8.  2  3  4  100  2. log3 x 2 4. pentru care dreptele d1 : mx + y + 1 = 0. x → 2. m ) şi B ( m..6. . • Toate subiectele sunt obligatorii. Să se calculeze sin 2 x ştiind că ctg x = 6. Ministerul Educaţiei. cu m ∈ − x − y + 4 z = 0  a) Să se determine m ∈ b) Să se determine m ∈ c) Să se determine m ∈ sunt concurente. m = ±1 . c) Să se arate că funcţia F nu are limită la +∞ . d 2 : x + 3 y + 2 = 0. 3. 5. 4. .

Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar SUBIECTUL III (30p) – Varianta 060 1. Se consideră matricea A =   şi funcţia f : M2 (  −4 −2  a) Să se calculeze f ( A). X ∈ M2 ( ) şi AX = B . ecuaţia f ′( x ) = 0 are cel puţin două soluţii în intervalul (0. .. ∀X . Să se scrie ecuaţia mediatoarei segmentului AB .. 1 b) Să se arate că.   2 c) Să se arate că. ∀x ∈ . 2. 6. atunci X ∈ P. c) Să se arate că. unde g 2. atunci f   = f (0). 2 2 4.informatică. atunci ( f ( x ) − x ) ⋅ g ' ( x ) = 1. dacă f este o funcţie polinomială de grad trei care aparţine lui M .3 ) şi B ( −3. Se consideră funcţia f : 5p 5p → a) Să se arate că mulţimea valorilor funcţiei f este ( 0. 5 3. 5p c) Să se demonstreze că g ( x) < . f ( x ) = x + 1 + x2 . c) Să se arate că f ( X ) + f (Y ) ≠ I 2 . > 0 . ∀X ∈ M2 ( ). Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia log5 x + log x 5 = . 0 1 a) Să se verifice dacă matricea   aparţine mulţimii P. profilul militar. Ministerul Educaţiei. Fie x1 . b) Să se arate că. Se consideră mulţimea P = A ∈ M2 ( 5p 5p 5p ) → M2 ( ) . b) Să se arate că ( f f )( X ) = O2 . g ( x ) = ln f ( x ) . Să se arate că 2(1 + 3 + 32 + . dacă A. pentru orice xprograma M1este funcţia definită la punctul b). MT1. −2 ) . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. v ) ) . 3 2. Y ∈ M2 ( ). Fie vectorii u şi v . 5p 5p 5p { ) | AAt = I 2 } . Să se determine x ∈ . B ∈ P. dacă g : . • La toate subiectele se cer rezolvări complete. pentru orice f ∈ M . f ( x) = 2 x3 − 3x 2 + x aparţine mulţimii M . Ministerul Educaţiei. 1 0 b) Să se arate că înmulţirea matricelor determină pe mulţimea P o structură de grup necomutativ. → . + 38 ) < 39. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 60 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 060  2 1 1. Fie mulţimea M = f : 5p 5p 5p { → |f → este derivabilă şi ∫0 f ( x) dx = f (0) = f (1) 1 }. specializarea matematică .Filiera vocaţională. 5. f ( X ) = AX . Se consideră punctele A ( 2. 60 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 60 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 060 1.∞ ) . Ştiind că u ⋅ v = 5 . • Toate subiectele sunt obligatorii. x2 soluţiile ecuaţiei x 2 + 5 x − 7 = 0 . x ≥ 3 astfel încât C2 x −3 = 3 . a) Să se arate că funcţia f : . BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ x .Proba D. Se acordă 10 puncte din oficiu.1) . u = 2 şi v = 3 să se calculeze cos ( ( u. Să se arate că numărul x13 + x2 este întreg. unde At este transpusa matricei A.

x =1  a) Să se demonstreze că funcţia f este continuă. x ≠1  .b | M a.6} . Ministerul Educaţiei. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 61 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 061  1 a b  1. f ( x) = ln(1 + sin 2 x) . ⋅) .b ). Fie vectorii u şi v . Să se determine probabilitatea ca. 5.b este transpusa lui M a. 4. Fie funcţia f : ( 0. c} . Ministerul Educaţiei. f ( x) =  x −1 . 1 − x şi 4 sunt în progresie aritmetică. profilul militar. Dacă u = 1 .5. b. specializarea matematică . 2. aceasta să aibă 2 elemente. c. ∞ ) →  ln x . v = 2 şi măsura unghiului vectorilor u şi v este 5p π 3 . 5p f ( x) − 1 BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . Fie mulţimea M = {1. 3.Proba D.Filiera vocaţională. Să se determine punctele de intersecţie a parabolei y = x 2 + 5 x − 6 cu axele de coordonate. Se consideră un grup ( K . . ∫0 f ( x) cos x dx . • Toate subiectele sunt obligatorii. rG = 4i + 4 j . alegând una dintre submulţimile mulţimii M . rangul matricei M a . t t c) Să se calculeze.b =  0 1 0  . unde K = {e. d ∈ . 5p x →1 x − 1 c) Să se arate că funcţia f este strict descrescătoare. 5p 5p 5p 5p 2. b.d = M a + c. în funcţie de a şi b . Se acordă 10 puncte din oficiu. Să se rezolve în mulţimea [ 0. Se consideră mulţimea G =  M a. rB = 2i − j . c) Să se arate că grupul ( K . 2. b) Să se arate că orice matrice din G este inversabilă.    ⊂ M3 (   ). a. B şi G au vectorii de poziţie rA = 4i + 7 j . a) Să se arate că orice primitivă a funcţiei f este crescătoare pe b) Să se calculeze .b − M a. ∀ a.b+ d . 5p 5p 5p a) Să se rezolve în grupul K ecuaţia x3 = e .+ ).informatică. să se calculeze ( 2u + v ) ⋅ ( 2v − u ) .b ⋅ M c. Să se determine numărul real x ştiind că numerele x + 1. e este elementul neutru şi a 2 = b 2 = c 2 = e .b ( M a. Punctele A . ⋅) nu este izomorf cu grupul ( 4. 6. a.1) → f (t ) dt. 5p 5p 5p 2. b ∈ 0 0 1     a) Să se arate că M a . Se consideră funcţia f : → . programa M1 b) Să se calculeze lim . g ( x ) = ∫π 4 arcsin x π c) Să se calculeze derivata funcţiei g : ( −1. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Să se determine vectorul de poziţie a punctului C astfel încât punctul G să fie centrul de greutate al triunghiului ABC . 61 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 61 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 061 1.3. MT1. . 4. b) Să se arate că ab = c. 2π ] ecuaţia 2sin x + 1 = 0 . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 61 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 061 1. • La toate subiectele se cer rezolvări complete. 1.

Fie funcţia f : 5p 5p 5p  x3 . Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia cos  2 x +  = cos  x −  . c) Să se descompună polinomul f în factori ireductibili în 5p 5p 5p [X ]. ∞) → 5p 5p a) Să se arate că funcţia f 2 este strict crescătoare pe intervalul ( 0. f ( x ) = x 2 + x − 2 . • La toate subiectele se cer rezolvări complete. B . situată în intervalul 1 BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ .Filiera vocaţională. f ( x) =  . x ∈ ( −∞. Se consideră polinoamele f . b) Să se determine numărul soluţiilor complexe distincte ale ecuaţiei f ( x ) g ( x ) = 0 .0]  . . Să se arate că ( n !) divide ( 2n )! . programa M1 . Fie matricea A =   c d  ∈ M2 ( ) cu proprietatea că A = 2 A . * π c) Să se arate că . M . 2. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. 2 5. a + 1 şi a + 2 sunt lungimile laturilor unui triunghi obtuzunghic. profilul militar. ∫0 2π f n ( x)dx ≤ 2n π . Pentru fiecare număr natural nenul n se consideră funcţia f n : (0. Varianta 62 ) 5p 5p 5p 5p 5p 5p 2. atunci det ( A ) = 0 .Proba D. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 62 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 062 1. g ∈ [ X ] . iar ordinea punctelor este A.1 . x →1  f 2 ( x ) − 1 x − 1  ( ) 2. N . ( π π   3. Să se calculeze f 2 ⋅ ( f ( −1) ) . 6. → b) Să se calculeze ∫−1 f ( x) dx . Se consideră funcţia f : R → R . Se acordă 10 puncte din oficiu.∞ ) . Să se determine numerele naturale a pentru care numerele a. pentru oricare n natural. pentru orice n ∈ . Se consideră punctele A ( 3. dacă a + d = 2 . −3 −1   b) Să se arate că. Ministerul Educaţiei. SUBIECTUL I (30p) – Varianta 062 1. specializarea matematică . MT1. f n ( x ) = x n + ln x. 6 şi x − 5 sunt în progresie geometrică .informatică. b) Să se arate că. e  3 1  − c) Să se calculeze lim  5p . x ∈ ( 0. Să se determine x > 0 ştiind că numerele x . atunci A = O2 sau A = 2 I 2 . 2 2   4. Să se determine coordonatele punctelor M şi N ştiind că acestea împart segmentul [ AB ] în trei segmente congruente. • Toate subiectele sunt obligatorii. c) Să se arate că. ∞ )  a) Să se arate că funcţia f este integrabilă pe intervalul [−2π . 2π ] . 5p 5p 5p a) Să se arate că un cel mai mare divizor comun al polinoamelor f şi g este X 2 − 1. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 62 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 062 a b 2 1. ecuaţia f n ( x) = 0 are exact o rădăcină reală. pentru orice n ∈ ∗ . g = X 6 − 1 . . dacă a + d ≠ 2 . 1 + sin x.5 ) . 2 ) şi B ( 6.    3 1 a) Să se arate că matricea B =  verifică relaţia B 2 = 2 B . Ministerul Educaţiei. f = X 4 − 1 .

{ } { ) | At = − A} . Să se arate că dacă AC ⋅ BD = 0 . Se acordă 10 puncte din oficiu. programa M1 c) Să se arate că funcţia f nu este derivabilă în origine. ˆ ˆ 2. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia sin  x −  = sin  3x +  .Proba D. • La toate subiectele se cer rezolvări complete. f ( x)dx = −∞ . Se consideră mulţimile P = S ∈ M2 ( ) | S t = S şi Q = A ∈ M2 ( 5p 5p 5p 5p 5p 5p 1 3  0 2 ∈ P şi  a) Să se arate că  ∈Q . 63 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 63 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 063 1. 5p axe x − x . n+3 2. Se consideră funcţia f : 5p a) Să arate că →  x. π ∫ x n→∞ 0 π n . f ( x) =  3 x . π π   3. Să se arate că şirul ( an )n∈ . c) Să se demonstreze că polinomul f nu poate fi scris ca produs de două polinoame neconstante. specializarea matematică .  x cos x + b. f ( x) =  . dacă A. Fie ABCD un patrulater. Se consideră a. 3 1    −2 0  b) Să se arate că. atunci AB ∈ P . este crescător. MT1. x ≤ 0  2. Ministerul Educaţiei.Filiera vocaţională. b ∈ şi funcţia f : → . 5p BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ .informatică. Se consideră polinoamele f = X 3 + 2 X 2 + 3 X + 45 ∈ [ X ] şi f = X 3 + X + 1∈ ale polinomului f nu sunt toate reale. Să se determine m ∈ R astfel încât dreptele d1: mx + 3 y + 2 = 0 şi d 2 : 2x + y − 8 = 0 să fie concurente. 5. Să se determine coordonatele punctelor de intersecţie a parabolelor y = x 2 + x + 1 şi y = − x 2 − 2 x + 6. • Toate subiectele sunt obligatorii. 4 4   4. B ∈ Q .1] . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 63 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 063 1. ∀x ∈ [ −1. 6. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 63 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 063 1. să se calculeze c) Să se arate că. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. c) Să se arate că det ( X ) ≥ 0 . atunci lim ∫−1 f ( x)dx . oricare ar fi X ∈ Q . x ∈  . cu coeficienţi întregi. de termen general an = 4n . Ministerul Educaţiei. b) Să se arate că polinomul f nu are rădăcini în 2 2 [X ]. b) Să arate că funcţia f este continuă în origine. atunci AB 2 + CD 2 = AD 2 + BC 2 . x > 0  a) Să se determine a şi b ştiind că funcţia f este primitivă pe a unei funcţii. profilul militar. a) Să se arate că rădăcinile din ˆ . 5p 5p 5p b) Ştiind că a = 0 şi b = 0 . x ∈  \ . Suma coeficienţilor binomiali ai dezvoltării 2 x 2 − 5 y ( ) n este egală cu 32. dacă b = 0 . f ( x ) ≤ x . Să se determine termenul de rang patru.

Ministerul Educaţiei. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 64 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 064  x 3 y    2 3 1. este strict monoton.1] → . Fie funcţia f : [ 0. 0 1 1 π 4 1 c) Să se calculeze ∫0 f ( x ) f ′′( x) − ( f ' ( x ) ) 2 ( f ( x ) )2 dx . Fie ABC un triunghi cu tg A = 2. + x5 . c) Să se arate că f are o singură rădăcină reală. f ( x ) = 5p 5p 5p a) Să se calculeze b) Să se arate că 1 1 + x4 n ( n + 1) 2 ′(c) + f (c) = f (2) . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 64 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 064  2 1.    y x   a) Să se arate că dacă Y ∈ M2 ( ) şi AY = YA. Se consideră funcţia f : ( −∞. profilul militar.M1f ( n ) − ln 5p 2.. MT1..informatică. • Toate subiectele sunt obligatorii. Fie mulţimea M =   | x. −2 ) ∪ ( 0. • La toate subiectele se cer rezolvări complete. 5p 5p b) Să calculeze limita şirului ( a . atunci X = O2 . 2. b) Să se arate că dacă X ∈ M şi det ( X ) = 0 . Să se rezolve în ( 0... atunci Y ∈ M . π ) ecuaţia tg  x +  = tg  − x  .Filiera vocaţională. ∫0 xf ( x)dx .. Să se determine x ∈N . 2.+ f ( 2 ) + . ∞ ) → . unde x1 . ≤ ∫ f ( x) dx ≤ 1 ... ∀n ∈ * 5 5p 5p 5p 5p 5p 5p . .n≥1 . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Să se determine măsura unghiului C. tg B = 3. 6. de termen general an = n 2 − n . x ≥ 3 ştiind că C x −1 + C x −1 ≤ 9 . Se acordă 10 puncte din oficiu. 5. . pentru orice x ∈ . Ministerul Educaţiei. c) Să se arate că An ∈ M . x  a) Să se arate că funcţia f este concavă pe intervalul (−∞ . a) Să se determine o rădăcină întreagă a polinomului f. x5 sunt rădăcinile polinomului f . Se consideră funcţiile f : R → R şi g : R → R definite prin f ( x ) = x 2 + 2 x + 1 şi g ( x ) = x − 2009 . y ∈  şi matricea A =  1 2  . (f g ) ( x) ≥ 0. 3  2  x x −3 4. 5p 5p 5p 5p π  π  3. Să se demonstreze că. x2 . Se consideră polinomul f = X − X 4 + 3 X 3 − X 2 − 2 ∈ [ X ]. c) Să se arate că există un punct c ∈ (1.. Să se arate că şirul ( an )n ≥1 . −2) . 2) astfel încât (c − 1) f . Să se determine m ∈ R ştiind că dreptele d1 : mx + ( m + 2 ) y − 1 = 0 şi d 2 : ( m +2 ) x + 4my − 8 = 0 sunt paralele. specializarea matematică . f ( x ) = ln  1 +  . 64 5p 5p Varianta 64 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 064 1. a = f (1) programa + BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ n )ProbanD. 2 2 2 b) Să se calculeze x1 + x2 + .

b. X 2 = I3 sau X 2 = O3 . a2 .  2   c) Să se arate că ∫0 f π 2 n +1 ( x)dx = 0 . a) Să se arate că funcţia f este bijectivă. 5p 5p 5p 5p 5p 5p a) Să se determine a. b) Să se determine a.Proba D. Fie funcţia f : 5p 5p 5p BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . 65 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 65 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 065 1. MT1. Ministerul Educaţiei. Se acordă 10 puncte din oficiu. c ∈ 2  . → .  a 0 0      2. c) Să se determine numărul matricelor X din mulţimea A care au proprietatea X 2 = O3 . Să se arate că funcţia f : R → R .informatică..13. b) Să se arate că. Se consideră sistemul  x + 2 y + 3 z = 6 . b astfel încât sistemul să fie incompatibil. Să se determine m ∈ R ştiind că dreptele d1: mx + 3 y − 2 = 0 şi d 2 : 12x + 2 y + 1 = 0 sunt perpendiculare. . dacă f ( x ) ≥ mx + 1.  b c a      a) Să se determine numărul elementelor mulţimii A . f ( x ) = x + e x . Să se determine probabilitatea ca. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 3sin x + 3 cos x = 0 . Se consideră funcţia f : → .. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. 1.  . acesta să aibă suma cifelor egală cu 2.Filiera vocaţională. atunci m = 2 . cu a. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 65 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 065  ax + y + z = 4  1. 2. 1). • Toate subiectele sunt obligatorii. pentru orice n ∈ . pentru orice X ∈ A . b) Să se arate că f ( x ) ≥ 2 x + 1. 3 Ministerul Educaţiei.17. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 65 5p 5p 5p SUBIECTUL III (30p) – Varianta 065 1. 5. profilul militar. b pentru care sistemul are soluţia (1. specializarea matematică . π b) Să se calculeze aria subgraficului restricţiei funcţiei f la intervalul 0. Ştiind că tg α 2 = 1 . 4. 6. f ( x ) = sin 3 x cos x şi F o primitivă a funcţiei f pe a) Să arate că există c ∈ astfel încât 4 F ( x) = sin 4 x + c . alegând un număr din mulţimea numerelor naturale de trei cifre. b ∈ 3 x − y − 2 z = b  .. Se consideră mulţimea de matrice A =  0 a 0  | a. Să se determine primul termen al progresiei aritmetice a1 . . ∀x ∈ . c) Să se arate că pentru orice a ∈ există b ∈ astfel încât sistemul să admită soluţii cu toate componentele numere întregi. să se calculeze sin α . ∀x ∈ . • La toate subiectele se cer rezolvări complete. 2. . 3. f ( x ) = x3 + 2sin x este impară. programa M1 c) Să se demonstreze că.

1] → [1. Se admite că funcţia f are inversa g . unde m ∈ . B ( 4. C ( 2. 2 ) şi D ( m. programa M1 2. d 2 : 3x − 4 y = −1.1) . 2. unde {a} este partea fracţionară a 3 numărului a. • Toate subiectele sunt obligatorii. dacă α ∈ [1. 5p a) Să se calculeze 3 4 ∫ 0 2t + 1 dt . Să se rezolve în [ 0. specializarea matematică . Se consideră punctele A ( 2. ştiind că tg x = 4 . 2π ] ecuaţia 4. Se acordă 10 puncte din oficiu. g ( xMT1. Ministerul Educaţiei.3) . Fie polinomul f = 2 X 3 − aX 2 − aX + 2 . 1 α . a) Să se determine m astfel încât dreptele să fie concurente. • La toate subiectele se cer rezolvări complete. a) Să se calculeze f (−1) . 5p 5p c) Să se arate că funcţia g : (0. Fie dreptele d1 : x + 2 y = 3. cu a ∈ şi cu rădăcinile complexe x1 . 1 5p c) Să se demonstreze că.Proba D. 66 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 66 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 066 1. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Să se calculeze cos 2 x . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 66 5p 5p 5p 5p 5p 5p SUBIECTUL II (30p) – Varianta 066 1. Ministerul Educaţiei. n ∈ R astfel încât patrulaterul ABCD să fie paralelogram . Să se calculeze ( 2 + i )( 3 − 2i ) − (1 − 2i )( 2 − i ) . Să se determine m. atunci are loc inegalitatea ∫ 0 1 f ( x ) dx + ∫ g ( x ) dx ≥ α . x3 . profilul militar. f ( x) = {3x} . BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ ) → .n ) . Să se calculeze C10 20 9 C20 3 sin x − cos x = 1 . Să se arate că 1 este o perioadă a funcţiei f : R → R . a) Să se calculeze derivata funcţiei f pe intervalul (−1.informatică. d3 : 4 x + 3 y = m . 5p b) Să se determine ecuaţia asimptotei spre +∞ la graficul funcţiei f. b) Să se determine a pentru care polinomul are trei rădăcini reale. f ( x) = x 4 + x 2 + 1 . x2 . Fie funcţia f :[0.5 ) . 5. . 6. b) Să se demonstreze că există o infinitate de valori ale lui m pentru care vârfurile triunghiului determinat de cele trei drepte au toate coordonatele întregi.Filiera vocaţională.3] . 3. c) Să se determine a astfel încât | x1 | + | x2 | + | x3 |= 3. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar SUBIECTUL III (30p) – Varianta 066 1.3]. 2. ) = x −2 f ( x) este mărginită. c) Să se calculeze valorile lui m pentru care triunghiul determinat de cele trei drepte are aria 1. Se consideră funcţia f : → . ∞ . f ( x ) = l− 1 − x 2 . f ( t) 3 5p b) Să se arate că ∫ 0 1 f ( x ) dx + ∫ g ( x ) dx = 3 .

γ =  . b) Să se arate că α 4 = β 4 . 5. ∀n ∈ n n * 1 c) Să se demonstreze că f   + n . .informatică. ⋅). ∞ ) → .1] → . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 67 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 067  x + y + z =1  1.1] → f este de două ori derivabilă şi f ( 0 ) = 0. 2. aceasta să fie injectivă . 1 6. Să se determine m ∈ R astfel încât funcţia f : R → R . oricare ar fi m ∈ . 3 3 3 3 4. Se acordă 10 puncte din oficiu. Să se calculeze probabilitatea ca. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 67 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 067 1..7} . să fie strict crescătoare.1] → . pentru care sistemul are soluţie cu componente întregi. ∀x ∈ [ −1. a) Să se arate că funcţia u : [ −1. ştiind că cos α = . . b3 . 1 1 1  şi matricea A = 1 m 1  . specializarea matematică . atunci lim (1 + f ( x) ) = e . Fie permutările α =  . alegând o funcţie din mulţimea M. b) Să se arate că . Să se determine primul termen al progresiei geometrice cu termeni pozitivi b1 . f ' ( 0 ) = 1} .1] \ {0} . b) Să se calculeze ∫0 f 1 2 ( x) g ( x)dx . elemente ale grupului ( S 4 . atunci lim f ( x) − x n n x →0 x n +1 x = nf ′′(0) . f ( x) = (3 − m 2 ) x + 3 . cu m ∈  x + my + mz = −2  a) Să se calculeze det ( A ) . dacă f ∈ M şi f ( x ) ≠ 0. u ( x ) = e x sin x aparţine mulţimii M. Să se determine m ∈ R astfel încât GP = m AB . 2 f  + n 3 n f   + . 0 5p 5p 5p a) Să se arate că g ( x) = ln(1 + x) .. f ( x ) = 1 1+ x * .β =  . Să se calculeze cos2α .Filiera vocaţională. 5p 5p 5p c) Să se determine valorile întregi ale lui m ≠ 1 . 6. 1 m m    5p 5p 5p b) Să se arate că rang ( A ) ≠ 2 . Se consideră punctul G. dacă f ∈ M şi n ∈ 2. programa M1 5p 5p c) Să demonstreze că. . • Toate subiectele sunt obligatorii.. 24.Proba D. 2.. profilul militar. Fie funcţiile f : [0.6. 2 şi g : [ 0. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. x →0 1 x 5p BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . Fie sistemul  x + my + z = 1 . Ministerul Educaţiei. 2π 3π 4π + sin + sin . 2 3 4 1 3 1 4 2      4 3 1 2 a) Să se verifice că γ este soluţie a ecuaţiei αx = xβ. Se consideră mulţimea de funcţii M = { f : [ −1.3} cu valori în B = {5. MT1. 67 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 67 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 067 1. f   ≤ n ln 2. c) Să se determine o soluţie a ecuaţiei xβ 3 = α 3 x în S4 . • La toate subiectele se cer rezolvări complete. Se consideră mulţimea M a tuturor funcţiilor definite pe A = {1. 1 2 3 4  1 2 3 4  1 2 3 4  2. g ( x ) = ∫ f (t )dt . centrul de greutate al triunghiului ABC. Prin punctul G se duce paralela la AB care intersectează dreapta BC în punctul P. 3 3. Să se calculeze sin π + sin 5p Ministerul Educaţiei.

c) Să se demonstreze că. dacă x. xn = 1 + → . ∀x ∈ ( 0. 2. p. x2 . 12 5p Ministerul Educaţiei.. 4 11π 6. c) Să demonstreze că şirul ( xn )n≥1 . specializarea matematică . Să se calculeze sin .informatică. f ( x) = (m 2 − 2) x − 3 să fie strict descrescătoare. Ministerul Educaţiei. n 2 2  2. Se consideră ecuaţia x3 + px + q = 0 .Proba D. MT1. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. a) Ştiind că p = 1 şi q = 0 . x →∞ c) Să se arate că ∫0 f ( x)dx ≤ e − 2 . ∞ ) . Se consideră funcţia f : ( 0. ∞ ) → 5p 5p 5p . f ( x ) = ∫ e t dt . 3. ∞ ) . Să se determine m ∈ R astfel încât funcţia f : R → R .Filiera vocaţională. atunci x + y ≠ 0. dacă B = 2 I 2 . 1 π x = . 4 + 3i 4 − 3i 2. Pe laturile AB şi AC ale triunghiului ABC se consideră punctele M şi respectiv N astfel încât 3 AM = 3MB şi AN = AC . q ∈ . x ∈ ( 0. b) Să se arate că lim f ( x) = ∞ . y ∈ şi matricea xA + yAt este inversabilă. 68 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 68 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 068 25 25 1. 7 7 7 3 3 3 2 2 2 c) Să se arate că 12( x1 + x2 + x3 ) = 7( x1 + x2 + x3 )( x1 + x2 + x3 ) 2 . x 2 1 1 1  + . + − ln  n +  este strict descrescător. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 68 5p 5p 5p 5p 5p 5p SUBIECTUL II (30p) – Varianta 068 1.. unde At este transpusa matricei A . x2 . programa M1 b) Să arate că f ( x ) < 0. a) Să se arate că B t = B . acesta să fie divizibil cu 4. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia arctg + arctg 3 3 3 4. + ln x +1 2x + 3 a) Să se calculeze f ′ ( x ) . x3 soluţiile complexe ale acesteia. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 68 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 068 1. b) Să se determine p şi q ştiind că x1 = 1 + i . şi x1 . f ( x) = 1 2x + 1 . Să se arate că numărul + este întreg. x3 . profilul militar. atunci det ( A ) ≥ 1 . Se acordă 10 puncte din oficiu. Fie funcţia f : 5p 5p 5p 0 a) Să se arate că funcţia f este impară. Să se demonstreze că vectorii MN şi BC sunt coliniari. Se consideră matricele A∈ M3 ( ) şi B = A + At . 1 . • Toate subiectele sunt obligatorii. b) Să se demonstreze că. 5. Să se determine probabilitatea ca alegând un număr din mulţimea numerelor naturale pare de două cifre . • La toate subiectele se cer rezolvări complete. să se determine x1 . BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ .

+ 3 − f (n) . 69 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 69 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 069 z + 7i 1. c) Să se arate că. 12 Ministerul Educaţiei. 2 a) Să se studieze derivabilitatea funcţiei f în origine.. alegând o cifră din mulţimea {0. Fie funcţia f : ( −1. 2..9} .. Să se calculeze probabilitatea ca. Să se calculeze f (1) + f ( 2 ) + f ( 3) + . +∞ ) . n ≥ 3. Fie matricea A =  0 0 1 ∈ M3 ( ). k + 1) astfel încât f ( k + 1) − f ( k ) = c) Să se demonstreze că şirul ( an )n≥1 .Proba D. Pentru fiecare n ∈ ∗ se defineşte polinomul Pn = X n − 1∈ [ X ] . Se consideră funcţia f : N → N . f ( x ) = x − 5p 5p 5p a) Să se calculeze x 2 x3 + − ln (1 + x ) .2. 3. există c ∈ ( k . folosind eventual funcţia f. x ∈ [ 0. b) Să se arate că An − An−2 = A2 − I3 . b) Să se descompună polinomul P3 în factori ireductibili în c) Să se descompună polinomul P6 în factori ireductibili în [X ]. Să se calculeze cos . z 2. este strict descrescător. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 69 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 069 1. x 0 c) Să se arate. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 69 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 069 1 1 0 1. ∞ ) → . pentru orice k ∈ ( 0. F ( x) x 5 x →0 1 b) Să se calculeze lim . • Toate subiectele sunt obligatorii. F ( x) = ∫ f (t )dt . Să se arate că dreptele de ecuaţii d1 : 2x − y + 1 = 0 şi d 2 : 2x + y − 1 = 0 sunt simetrice faţă de axa Oy. ∞ ) → 1 . 5. 2 3 ∫0 f ( x)dx . • La toate subiectele se cer rezolvări complete. Să se demonstreze că funcţia f este neinversabilă. profilul militar. Fie funcţia f : → . pentru orice n ∈ * 5p 5p 5p 5p 5p 5p .. 5 . n 1 2 2. specializarea matematică .. programa M1 b) Să arate că. f ( x ) = 2 x + 1 . ∀n ∈ .1. a) Să se determine rădăcinile complexe ale polinomului P4 . an = 3 3 1 . Se consideră funcţia f : 5p 5p 5p 33 2 x .. unde funcţia F : [ 0. f ( x ) = 3 x + 1 . f ( x) = BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ .  0 1 0   a) Să se verifice relaţia A3 − A = A2 − I 3 . 7π 6. → .. Să se determine z ∈C ştiind că =6.. + f ( 50 ) . 4. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. c 1 1 1 + 3 + .informatică. suma elementelor matricei An este n + 3. aceasta să verifice inegalitatea ( x + 1)! − x ! ≤ 100 . ∞ ) . [X ].Filiera vocaţională. că ∫0 ln(1 + x)dx ≤ 12 . Se acordă 10 puncte din oficiu. Ministerul Educaţiei. MT1.

3 3 4.x=0  a) Să se arate că funcţia f este integrabilă pe intervalul [ 0. A2 ] . 5p 5p c) Să se calculeze lim f1 ( a ) + f 2 ( a ) + . +∞ ) → ( 0. c) Ştiind că legea " " definită la punctul a) este asociativă. Se acordă 10 puncte din oficiu.[C . 5p 5p 5p 5p 3. ∀x ∈ . • Toate subiectele sunt obligatorii. f ( x ) = 1 . 5p 5p 5p  x ln 2 x . profilul militar.[ A.   e 1 1 ..Filiera vocaţională. c) Să se arate că. Să se determine m ∈ R ştiind că distanţa de la punctul A ( m. f ( x ) =  . 5p → . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. B. [ A. Se consideră funcţia f : R∗ → R . Să se calculeze cos 75 − cos15 . B]] = O2 . + f ( f ( −1) ) + f ( f (1) ) + .. + f ( f ( 9 ) ) + f ( f (10 ) ) .. Pentru orice două matrice A. Să se arate că funcţia f : R → R . ∀x. să se rezolve în mulţimea ( H . 20 2. + f n−1 ( a ) fn ( a ) n→∞ . ab + (1 − a )(1 − b) b) Să se arate că funcţia f : ( 0. se defineşte funcţia f n : → a) Să se arate că f3 ( x) = 8e2 x . BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ .1) .informatică.. A]] + [C . specializarea matematică . b) Să se arate că. ∫1 f  x  dx . Să se calculeze (1 + i ) . Ministerul Educaţiei. f 0 ( x) = e2 x şi. pentru orice A ∈ M2 ( ) . B] = AB − BA. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 70 5p 5p 5p SUBIECTUL II (30p) – Varianta 070 1. A* ] = O2 .. Să se calculeze suma x S = f ( f ( −10 ) ) + f ( f ( −9 ) ) + . pentru orice A.Proba D. x +1 5p unde legea " " este definită la punctul a). x ≠ 0  2. să se calculeze [ A. y > 0.. 6. 1 x x x= . ∞ ) → .1] . [ A. 2. C ]] + [ B. 2 ) ecuaţia Ministerul Educaţiei. unde A* este adjuncta matricei A. MT1. f ( x ) = x are proprietatea f ( xy ) = f ( x) f ( y ). ( ) 5. programa M1 b) Să determine asimptotele graficului funcţiei f n . B ∈ M2 ( ) se defineşte matricea [ A. a) Pentru A∈ M2 ( ) . Se consideră intervalul H = ( 0. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 70 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 070 1. Se defineşte funcţia f 0 : prin f n ( x) = f n′−1 ( x) . • La toate subiectele se cer rezolvări complete. Fie funcţia f : [ 0. Să se calculeze A5 − 6C5 . 5p 5p a) Să se arate că relaţia a b = ab defineşte o lege de compoziţie pe H . m + 1) la dreapta d : 3 x − 4 y − 1 = 0 este 1.  0 .[ B. unde a este un număr real. f ( x ) = log 2 3x + 1 este injectivă . b) Să se calculeze c) Să se calculeze ∫0 f ( x)dx . C ∈ M2 ( ) . pentru fiecare n ∈ * . Varianta 70 70 5p 5p SUBIECTUL I (30p) – Varianta 070 1.1) .

Să se arate că funcţia f este pară. 0 0 0 1 2 1 . Se consideră funcţia f : R∗ → R . Dn = . x ∈ ( 0. 0 0 . ∀n ≥ 2. astfel încât F ( x ) = 1 + ∫ f ( y )dy. f ( x ) = x 2 − 3. Se consideră determinantul de ordin n ≥ 2... • Toate subiectele sunt obligatorii. • La toate subiectele se cer rezolvări complete. 1 2 5p 5p 5p 5p 5p 5p 2 1 0 a) Să se calculeze D3 = 1 2 1 ... profilul militar. B′C = C ′A = 3BC ′ .. c) Să se arate că există o funcţie continuă f : (−1. 2) şi ecuaţiile medianelor duse din B şi C sunt 2 x + y − 2 = 0 . ∀x. Să se determine n ∈ N . c. Se consideră triunghiul ABC şi punctele A '.. x →−1 x +1 .. 2 1 b) Să arate că f ( x ) > 0. are proprietatea ( p ) dacă x 2 = e ..Filiera vocaţională. Ministerul Educaţiei. ∀n ≥ 4. c) Să se arate că orice grup care are proprietatea ( p ) este comutativ.. ∀x ∈ . ∞ ) . 2. n 5. cu elementul neutru e. Să se determine ecuaţia medianei corespunzătoare laturii BC a triunghiului ABC . 1 0 0 0 . ∞ ) ... 71 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 71 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 071 1. împreună cu legea de compoziţie dată de (a... Să se calculeze log 7 2009 − log 7 287 − 1 . ∀a. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 71 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 071 2 1 0 0 . a) Să se verifice că 1 + ( x + 1) F ( x) = 2 b) Să se calculeze lim F ( x) .informatică.. B '. b. Se consideră funcţia F : 5p 5p 5p → . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. b + d ). b) Să se arate că dacă un grup G are proprietatea ( p ) . d ∈ 2 este un grup care are proprietatea ( p ). . F ( x ) = ∫ t x dt .. Să se arate că dreptele AA′. . C ' astfel încât A′C = 2 BA′. ∞) → . c) Să se calculeze lim f ( x ) . ⋅) . specializarea matematică . a) Să se verifice că mulţimea 2 × 2 . respectiv x − y + 2 = 0 . 2 4. Un grup (G . ştiind că A(2. . ∀x ∈ G . c) Să se arate că Dn = n + 1. x 0 .Proba D. 0 0 1 2 1 0 . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 71 5p 5p 5p SUBIECTUL III (30p) – Varianta 071 1. Se acordă 10 puncte din oficiu.. n ≥ 2 . BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ ... d ) = ( a + c. atunci ( xy )2 = x 2 y 2 .. 5 5p 6. Să se arate că valoarea maximă a funcţiei f : 1 x2 . BB ′ şi CC ′ sunt concurente. 2 AC . ∞ ) → a) Să se calculeze f ′ ( x ) . programa M1 x →∞ 2. . y ∈ G ... .. ∀x ∈ ( 0. f ( x ) = 3 − x 4 este f ( 0 ) . Se consideră funcţia f : ( 0.. b) ⋅ (c. → R . 2 1 0 0 . f ( x ) = x − ln (1 + x ) . MT1. ∀x ∈ (−1. astfel încât 3C1 + 2Cn = 8 . Ministerul Educaţiei. . ∞) .. 0 1 2 b) Să se verifice că Dn = 2 Dn −1 − Dn−2 . 2. . 0 0 1.

2009 5. Să se determine ecuaţia perpendicularei duse din punctul A pe dreapta d . x ∈ .Proba D. specializarea matematică . \ {−1} → . c) Să se determine m ∈ pentru care polinomul p are toate rădăcinile întregi. 72 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 72 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 072 π π  1. 2 5p 5p 5p 5p 5p 5p 2. b) Să se determine o matrice B ∈ M3 ( ) cu proprietatea B 2 = A. profilul militar. ∀x ∈ .informatică. b) Să se calculeze f ′ ( x ) . x2 . c) Să se arate că I n ≥ . 2 1 1 1  + + . c) Să se arate că ∀C ∈ M 3 ( ). Se consideră funcţia f : 5p 5p x2 + x + 1 . Să se arate că numărul  cos + i sin  4 4  100 este real. Se consideră matricea A =  1 1 1 ∈ M3 ( ). 6. Ministerul Educaţiei. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Pentru orice n ∈ 5p 5p 5p * se consideră funcţia f n : → . c) Să se demonstreze că funcţia f este concavă pe intervalul ( 5p ) 2.. Se consideră funcţia f : R∗ → R . x a) Să se calculeze ∫0 f2 ( x ) dx .. programa M1−∞.. 4] → . det(C + xA)det(C − xA) ≤ ( det C ) . f ( x) = BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ .Filiera vocaţională. x3 ∈ . π  n +1 n + 2 2n  π b) Să se arate că I n ≤ ln 2 . x ∈ \ {−1} .. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 72 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 072  1 1 1 1. Ministerul Educaţiei. f ( x ) = x3 − 3. 0 2 2009 4.  1 1 1   a) Să se rezolve ecuaţia det( I 3 + xA2 ) = 0. şi cu rădăcinile x1 . • La toate subiectele se cer rezolvări complete. MT1. Se consideră punctul A (1. 2 ) şi dreapta de ecuaţie d : 4 x − 2 y + 5 = 0 . Să se calculeze sin 75 ⋅ cos15 . Să se calculeze C2009 ⋅ 52009 − C1 ⋅ 52008 ⋅ 4 + C2009 ⋅ 52007 ⋅ 42 − . −1 . x 2. Să se arate că funcţia f este impară. x2 . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 72 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 072 1. Se consideră polinomul p = X 3 − X + m cu m ∈ a) Ştiind că m = −6 . x3 . +  . • Toate subiectele sunt obligatorii. 4 4 4 b) Să se calculeze x1 + x2 + x3 . x +1 a) Să se determine ecuaţia asimptotei spre +∞ la graficul funcţiei f. Se acordă 10 puncte din oficiu. f n ( x) =| sin nx | şi numărul I n = ∫ 2π π f n ( x) dx . 1 . să se determine x1 . f ( x) = x 2 − x. Să se determine imaginea funcţiei f :[1. − C2009 ⋅ 42009 .

. unde c d  x '   a b  x   y '  =  c d  y  . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. c) Să se determine valoarea numărului a ştiind că graficul funcţiei f are exact o asimptotă verticală. b) Să se arate că mulţimea A este parte stabilă în raport cu înmulţirea matricelor din M 3( 5p 5p 5p 5p 5p 5p 2 ).. ∀x ∈ . Fie α ∈  . b = 2. • Toate subiectele sunt obligatorii.1) . 0 x → . b. c .      a) Ştiind că a = 1. profilul militar. π] → [0. Să se calculeze cosα . 2010} . 5p Ministerul Educaţiei. 5p 2. c) Fie A. c) Să se rezolve ecuaţia X = X . Să se calculeze 5 − 12i − 12 + 5i . 2. programa M1 de extrem local al funcţiei f. f ( x ) = x 2 − x 4 . f0 ( x) = 1 şi. 5p 5p 5p a) Să se arate că f12 ( x) = 2 f 2 ( x). 5. a) Să se calculeze lim f ( x) x . se defineşte funcţia f n : → .10. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 2 x + 4 x = 20 . b) Ştiind că a = 1. să se arate că toate punctele AM se află pe dreapta y = 2 x. 2. g ( x) = f1 ( x)sin x în jurul axei Ox . d = 4 . b) Să se determine valoarea numărului ştiind că 3 este punct 5p BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . b) Să se calculeze lim x →∞ f n +1 ( x ) + 2 c) Să se calculeze volumul corpului obţinut prin rotirea graficului funcţiei g :[0.Filiera vocaţională. Dacă se notează cu S şi S M ariile triunghiurilor ABC . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 73 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 073 a b 1. Se consideră un triunghi ABC. AC = b şi un punct D astfel încât AD = b AB + c AC. 2 Ministerul Educaţiei. Se consideră funcţia f 0 : f n ( x) = ∫ f n−1 (t ) dt . respectiv AM BM CM .informatică. să se determine coordonatele punctului AM . atunci S M = S ⋅ | det M | . alegând un element al mulţimii A = {0. Se asociază fiecărui punct A( x. cu lungimile laturilor AB = c. Se consideră mulţimea A =  0 a d  2  0 0 a   ˆ ˆ    a) Să se determine numărul elementelor mulţimii A. y ) punctul AM ( x '. 4. 2 2  f f f )(1) . 73 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 73 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 073 1. cu X ∈ A . f ( x) = x2 + x + a x2 − 1 .. Să se determine probabilitatea ca. xf n ( x) + 1 . . 1 π  6.. Se acordă 10 puncte din oficiu. acesta să fie divizibil cu 25 . specializarea matematică . Se consideră funcţia f : R → R . B. d ∈  . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 7 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 073 1. Să se arate că semidreapta [AD este bisectoarea unghiului BAC . b = 2. π] .ProbaaD. d = 4 şi că A(−1. • La toate subiectele se cer rezolvări complete.5. Să se calculeze ( f 3.  a b c    ˆ  | a .1} → x →∞ . c = 2. c = 3. π  astfel încât cos 2α = . y ') . Fie matricea M =   ∈ M 2 ( ) . MT1. C trei puncte în plan. pentru orice n ∈ * . Fie a ∈ 5p şi funcţia f : {−1.

Filiera vocaţională. Să se rezolve în mulţimea numerelor complexe ecuaţia z 2 + 3z + 4 = 0 . 2. B ( 2. a) b) c) Se consideră a. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 74 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 074 1. pentru oricare a. programa M1 c) Să se calculeze lim xf   . 2 2  Ministerul Educaţiei. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 74 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 074  0 1 −1 1. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. MT1. 1 π  6. În cazul b = 1 . Fie α ∈  . Se acordă 10 puncte din oficiu. Să se arate că Ca +b = Ca +b . cu rădăcinile x1 . Se consideră matricea A =  −1 0 2  . c) Să se arate că det( I 3 + xA2 ) ≥ 0. f ( x ) = x − 2m + 2 . a) Să se arate că f ( t ) = At 2 − 2 Bt + . • Toate subiectele sunt obligatorii. 5. b) Să se verifice relaţia A( A2 + 6 I 3 ) = O3 . B = ∫ dx . Fie funcţia f : 5p 5p 5p → 2 t 2 1 2 ex  . b ∈ şi polinomul p = X 3 + aX 2 + X + b . 3. x3 ∈ .  1  1 1 x  x     2 . 2. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 2 − x + 3 x − 2 = 0 . Se consideră funcţia f : ( 0. ∀x ∈ . Să se determine m ∈ funcţiei f să nu intersecteze axa Ox.Proba D. ∞ ) → R . x2 . b ∈ ∗ . Să se determine m ∈ astfel încât punctele A ( 3. • La toate subiectele se cer rezolvări complete.2 ) → .informatică. 5p x →∞ x 2. f ( x ) = ln 2+ x . 1 x 1 x 1 x  2 e 4 − e2 . să se determine valorile lui a pentru care polinomul p are o rădăcină raţională. 1 − m ) să fie coliniare. 5p 1 BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . π  astfel încât cos 2α = − . ∀t ∈ 2 b) Să se arate că f ( 2 B − t ) = f ( 2 B + t ) . 3) . a b 4. Să se determine a şi b . 5p 5p 5p 5p 5p 5p Ministerul Educaţiei. profilul militar. 5p b) Să se studieze monotonia funcţiei f . să se afle rădăcinile polinomului p. 74 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 74 astfel încât graficul SUBIECTUL I (30p) – Varianta 074 1. Să se calculeze sinα . specializarea matematică . ∀t ∈ .  1 −2 0    a) Să se calculeze det A . ştiind că polinomul p are rădăcina dublă 1. f ( t ) = ∫  − e x  dx şi numerele A = ∫ 2 dx . x 2  2 1   2 e  c) Să se demonstreze că  ∫ dx  ≤  ∫ e 2 x dx   ∫ 2 dx  . 2− x a) Să se determine ecuaţiile asimptotelor la graficul funcţiei f. 4 ) şi C ( 2m. Se consideră funcţia f : ( −2. Ştiind că a = b = 1 .

x2 . Să se ordoneze crescător numerele a = − 3 27. det ( M x ) ≠ 0 . c) Să se arate că. programa M1 ∞ ) . Q ∈ d 2 . BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . cu x ∈  1 1 1  −1 −1 2  3 3x     a) Să se calculeze produsul AB . M . Filiera vocaţională. iar m ( AMC ) = 150 . b) Să se demonstreze că (1 + x ) > 1 + αx. B =  1 1 1 şi M x = A + 2 B. x4 ∈ . ∫1 f 3 2 1 ( x)[ x]dx . 5p c) Să se demonstreze că 2 f ( x + y ) ≤ f (2 x + f (2 y ). Se consideră matricele A =  −1 2 −1 . ∞ ) → . n 0 c) Să se arate că şirul (an )n≥1 . b) Să se arate că M x M y = M xy . profilul militar. b = log 2 1 şi c = −2 . x . 5. atunci toate rădăcinile polinomului p au modulul 1. ) unde B (1. 2 Ministerul Educaţiei. • Toate subiectele sunt obligatorii. d 2 şi punctele distincte A. ∞ ) . C ∈ d1 . . unde M este mijlocul lui ( BC ) . P. 6.. ∀α ∈ (1. profilul real. α . este convergent. • La toate subiectele se cer rezolvări complete.informatică. . Se consideră polinomul p = X 4 − aX 3 − aX + 1. Să se determine valorile parametrului real m ştiind că parabola asociată funcţiei f : . −4 ) şi C ( −5. unde [ x] reprezintă partea întreagă a numărului real x . ∀x. Se acordă 10 puncte din oficiu. pentru orice x real nenul. N . ∞ ) \ {0} .Proba D.Filiera teoretică. f ( x ) = 1+ x 5p 5p 5p a) Să se calculeze b) Să se calculeze ∫0 f ( x)dx . x3 . B. f ( x ) = x 2 + mx − 2m se află situată deasupra axei Ox . cu a ∈ şi cu rădăcinile x1 . y ∈ [0. Fie funcţia f : ( −1. Se consideră α ∈ . ∞) → a) Să se studieze monotonia funcţiei f. ∀x ∈ ( −1. 2. −1) . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 75 5p 5p 5p SUBIECTUL II (30p) – Varianta 075  1 1 1  2 −1 −1 x 1 1. 1 c) Să se arate că dacă a = . α > 1 şi funcţia f : (−1. dat de an = f (1) + f (2) + f (3) + . 5p Ministerul Educaţiei. Să se determine coordonatele simetricului punctului A ( −3. ∀x.informatică. ( x2 + x − 2 = 1 . specializarea matematică . 2. + f (n) − ∫ f ( x) dx . f ( x) = (1 + x)α − α x . Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia log 2 4. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Să se calculeze aria triunghiului ABC în care AM = BC = 4 . 16 2. Varianta 75 → SUBIECTUL I (30p) – Varianta 075 5p 5p 1.)MT1. x1 x2 x3 x4 5p 5p 5p a) Să se verifice că x1 + x2 + x3 + x4 = b) Să se arate că polinomul p nu este divizibil cu X 2 − 1 pentru nicio valoare a lui a. Se consideră dreptele paralele d1 . 2 ) faţă de mijlocul segmentului [ BC ] . 1 1 1 1 + + + . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 75 5p 5p SUBIECTUL III (30p) – Varianta 075 1. y ∈ * * . 5p 5p 5p 3.. Să se determine numărul triunghiurilor care au toate vârfurile în mulţimea celor şapte puncte date. specializarea matematică .

{ } 2 2 2. b. b) Să se arate că f a fb = f ab .·) un grup. definit prin I n = ∫ 5p 5p 5p ( x + 1) dx . Se acordă 10 puncte din oficiu. π  . b ∈ G . cu rădăcinile x1 şi x2 . Pentru fiecare element a ∈ G se defineşte funcţia f a : G → G . ∞ ) → . Se consideră vectorii u = i − j şi v = 2i + 4 j . ∀a. Fie ( G . Să se calculeze modulul vectorului u + v . f a ( x ) = ax. Ministerul Educaţiei.informatică. x − x0 1 ln 0 2.Proba D. Să se arate că x1 + x2 ∈ . Să se arate că oricare ar fi n natural. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 76 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 076 1 + a 2 ab ac    1. specializarea matematică . • La toate subiectele se cer rezolvări complete. 76 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 76 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 076 1. a) Să se arate că graficul funcţiei f nu admite asimptotă spre +∞ . n→∞ c) Să se arate că lim I n = 0 (se consideră cunoscut faptul că ln (1 + t ) ≤ t . astfel încât sin α = . n ≥ 1 . • Toate subiectele sunt obligatorii. 5p 5p 5p 5p 5p 5p c) Să se arate că matricea A − I 3 are rangul cel mult 1 . a) Să se determine I1 . n n 4. Fie α ∈  . Să se arate că F ( G ) împreună cu operaţia de compunere a funcţiilor formează un grup. . 5.1 . f ( x) = x + ln x . b) Să se verifice că det( A* ) = ( det A ) . 1  b) Să se arate că ecuaţia f ( x ) = 0 are o soluţie unică x0 ∈  . unde x0 este numărul definit la punctul b). Să se calculeze tg . ∀t ∈ ( −1. Se consideră ecuaţia x 2 − 3 x + 1 = 0 . Să se verifice dacă numărul 3 − 2 2 aparţine mulţimii a + b 2 | a. b ∈ Z . c ∈  ca cb 1 + c 2    a) Să se calculeze determinantul matricei A. 3. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 76 5p 5p 5p SUBIECTUL III (30p) – Varianta 076 1. MT1. Se consideră şirul ( I n )n≥1 . profilul militar. 2. Se consideră matricea A =  ba 1 + b 2 bc  . cu a. Se consideră funcţia f : ( 0. are loc egalitatea C2n = 2 ⋅ C2 n−1 . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. b) Să se arate că şirul I n este strict descrescător. e  c) Să se demonstreze că lim x → x0 BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . c) Fie F ( G ) = { f a : G → G | a ∈ G}. oricare ar fi n ∈ n ∗ x +1 . ∀ x ∈ G. 5 2 2  Ministerul Educaţiei. 3 α π  6. 2 şi A* adjuncta sa. a) Să se arate că f a este bijectivă. pentru orice a ∈ G.Filiera vocaţională. ∞ ) . programa M1 x xe − 1 = f ' ( x0 ) . Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia arctg 3 + arctg x = π 2 .

77 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 77 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 077 1. ∗ şi ( 2 ) x ∗ y = 3 xy − 6 ( x + y ) + 7α. matricea sistemului are rangul cel puţin egal cu 2. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 77 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 077 1. 5p c) Să se arate că. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 4 x − 2 x = 56. Se consideră sistemul mx + y + mz = 1 − m . Pe R se defineşte legea de compoziţie 5p a) Să se arate că pentru α = 2. Ministerul Educaţiei. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Să se calculeze tgα . 3 2 2 4. Să se determine a1 .  mx + 3 y + 3z = −1  5p a) Să se calculeze determinatul matricei sistemului. Se consideră punctul M definit prin MB = −2MC ..Proba D. Fie f : → . ∀x ∈ . 4  2 Ministerul Educaţiei. + f (−10). 2. programa M1 ea este derivabilă pe .informatică. pentru orice α ≥ 2 . situat pe graficul funcţiei f. profilul militar. Fie ABC un triunghi şi G centrul său de greutate.· ) sunt izomorfe. Se acordă 10 puncte din oficiu. Se consideră α > 0 un număr real şi mulţimea Gα = ( α. mulţimea Gα este parte stabilă a lui R în raport cu operaţia „ ∗ ”. I n = ∫ (( x − 1)(2 − x))n dx. astfel încât xf ( x) = e x − 1. Să se calculeze f (−1) + f (−2) + f (−3) + . Se consideră o funcţie f : → . astfel încât sin α = . 5. • La toate subiectele se cer rezolvări complete. BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . Se consideră şirul ( I n )n≥1 . oricare ar fi n ∈ c) Să se calculeze lim I n . 5p c) Să se arate că dacă funcţia f este continuă în x = 0 .  .Filiera vocaţională. Să se arate că dreptele GM şi AC sunt paralele. prin funcţia f : G2 → * +. pentru orice m ∈ . Să se calculeze A4 − A3 − C4 . 2. n→∞ . 5p c) Să se determine m ∈ pentru care sistemul este incompatibil. 5p b) Să se arate că grupurile G . MT1. b) Să se arate că 2(2n + 1) I n = nI n−1 . f ( x) = 1 + x. Se consideră progresia aritmetică ( an )n≥1 de raţie 2 şi cu a3 + a4 = 8 . 5p b) Să se arate că funcţia f este continuă în x = 0 dacă şi numai dacă f (0) = 1 . specializarea matematică . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 77 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 077  x − y − mz = 1  1. 3. 5p b) Să se arate că. ∞ ) . n≥2. • Toate subiectele sunt obligatorii. Fie α ∈  0. ( * + . 3  π 6. f ( x) = 3 x − 6 . . cuplul ( G2 . ∗) este grup abelian. atunci 2. m ∈ . 5p a) Să se determine ecuaţia tangentei la graficul funcţiei f în punctul de abscisă x = 1 . 2 1 5p 5p 5p a) Să se calculeze I1 ..

2. p ∈ pentru care sistemul este compatibil. Să se arate că tg a tg b + tg a + tgb = 1. b) Să se arate că. astfel încât a + b = . y0 . Fie ABCD un paralelogram şi P un punct astfel ca BP = 2 PD. rangul matricei sistemului este mai mare sau egal cu 2. c) Să se determine m. 3 ( ) π  π π 6. • La toate subiectele se cer rezolvări complete. specializarea matematică . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. 5 x − 6 y + 10 z + nt = p  5p 5p 5p a) Să se determine p astfel încât sistemul să admită o soluţie ( x0 . programa M1 1 . 4  2 2 Ministerul Educaţiei. pentru orice m. b ∈  − . 4. c) Să se arate că funcţia f : G → ∗ b) Să se calculeze (1.1) ∗ (1. n.Proba D. n ∈ Z. ∀ k1 . a) Să se arate că graficul funcţiei f admite asimptotă spre +∞ b) Să se determine punctele de extrem local ale funcţiei f. Se consideră sistemul  x + 9 y + mz + t = 3 .. ∗) şi ( . .  . z0 . Pe G se defineşte legea de n  compoziţie ( q1 . Să se rezolve în mulţimea numerelor reale inecuaţia 2 x 2 − 3 x + 1 ≤ 0. f ( ( q. k2 ) = ( q1q2 . m şi n sunt impare  şi G = Q0 × Z . p ∈ . f ( x) = log3 2 x − x este injectivă. q2 ∈ Q0 . Să se calculeze numărul diagonalelor unui poligon convex cu 8 laturi. c) Să se calculeze lim x(2arctg f ( x) − π). 0 x . t0 ) cu z0 = t0 = 0. ∗ Ministerul Educaţiei. • Toate subiectele sunt obligatorii. 5. 78 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 78 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 078 1.Filiera vocaţională.10 ) . Fie a. Să se calculeze 10lg 7 − 3 343. 3 + cos x a) Să se calculeze ∫03 f ( x )dx . Să se arate că BP = 2 BA + BC . 2 ) ∗ . k1 ) ∗ ( q2 . m  2. Fie mulţimea Q 0 =  | m. k1 + k2 ) . ∀ q1 . 5p 5p 5p a) Să se arate că ( G . Se consideră funcţia f : → . f ( x) = 3 x3 − 3 x + 2 . 1 x2 b) Să se demonstreze că orice primitivă a funcţiei f este strict crescătoare. f ( x) = π 5p 5p 5p x →∞ BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . c) Să se calculeze lim x→∞ ∫ f (t )dt . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 78 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 078 1. Fie funcţia f : 5p 5p 5p → . k ) ) = q ⋅ 2 k este un izomorfism între grupurile ( G . MT1. profilul militar.. iar matricea sistemului are rangul 2. n.informatică.·). Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar V 78 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 078  2 x − 3 y + 4 z − 5t = −1  1. Să se arate că funcţia f : → . 2. ∗ (1. Se acordă 10 puncte din oficiu. n ∈ . m. k2 ∈ Z. ∗) este grup abelian. 3.

y0 . Să se determine n ∈ 5. astfel încât Cn să dividă Cn+1 .. 2. Se acordă 10 puncte din oficiu. Se consideră funcţia f : → . + f ( − n)M1 2 ) .. Ministerul Educaţiei. 4 ) .1) se defineşte legea de compoziţie x ∗ y = { x + y} .3) şi C ( 0. Se consideră funcţia f : → .informatică.Filiera vocaţională. unde {a} este partea fracţionară a numărului real a. astfel încât tg 2 x = 6. 3 4 b) Să se arate că ( G . Pe mulţimea G = [ 0. a) Să se scrie ecuaţia tangentei la graficul funcţiei f în punctul de abscisă x = 0 . • La toate subiectele se cer rezolvări complete. 5p 5p 5p a) Să se calculeze a1 . x + my + ( m − 3) z = 2m − 1  a) Să se determine m ∈ pentru care sistemul are soluţie unică. f ( x) = x 2 − 4 x + 3. Să se calculeze lungimea înălţimii duse din vârful A al triunghiului ABC. n→∞ . Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia x + 1 − x = 1. n ≥ 3 . c) Să se rezolve ecuaţia x ∗ x ∗ x = 1 . ∞ ) = ∅. 4. ∗) este grup abelian. Să se calculeze cos 2 x. situat pe graficul funcţiei f. 79 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 79 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 079 3  1. n→∞ 5p 5p 5p BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . 2 ) . c) Să se calculeze lim an . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 79 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 079 1. 2 2 2 2 c) Pentru m = 1 să se determine soluţiile reale ( x0 . 6. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 79 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 079 x + my + 2z = 1  1. 3 3 . x ∈G . 2 3 a) Să se calculeze ∗ . c) Să se calculeze lim ( f (−1) + f ( −2) + f −3) + programa + n an 0 2.  ∩ ( log 2 3. profilul militar. 2  2. specializarea matematică . Se consideră sistemul  x + ( 2m − 1) y + 3z = 1 . Se consideră şirul (an )n≥0 definit prin a0 = 1 şi an+1 = ∫ sin πx dx . • Toate subiectele sunt obligatorii. 5p 5p 5p 5p 5p 5p Ministerul Educaţiei. Să se determine abscisele punctelor de intersecţie a graficului funcţiei f cu axa Ox. m∈ . . b) Să se determine m ∈ pentru care sistemul este compatibil nedeterminat.Proba D. z0 ) ale sistemului pentru care 2 x0 − y0 + 3z0 = 14. Fie punctele A (1. b) Să se arate că funcţia f este inversabilă. Să se arate că  −∞. b) Să se arate că şirul (an )n≥0 este convergent. B ( −1. Fie x ∈ . f ( x) = e3 x + 2 x + 1 . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. 3.(MT1.

profilul militar. a) Să se studieze monotonia funcţiei f. ∀ x ∈ a) Să se arate că. Se acordă 10 puncte din oficiu.Proba D. Să se determine ecuaţia dreptei care trece prin punctul P ( 4. b) Să se arate că I n = ln 2 − ∫ ln(1 + x n )dx. f ( x) = x 2 + 1 . c) Să se calculeze lim I n . → . n→∞ . c) Să se determine mulţimea H pentru funcţia f : → . Fie f : → o funcţie şi mulţimea H = {T ∈ | f ( x + T ) = f ( x). Fie x ∈ astfel încât sin x = 1 + cos x. MT1. 6. atunci −T ∈ H . 5p 5p b) Să se arate că ( x 2 + 1) f ′′( x) + xf ′( x) = x 2 + 1 .2. Se consideră funcţia f : → . Se consideră funcţiile f : este descrescătoare. Să se calculeze numărul funcţiilor injective f : {1. 2. BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Să se calculeze (1 − i ) 1 − i 2 1 − i 3 .. g ( x) = 2 x − 1. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 80 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 080 1 2 3 4 5 n 1. 80 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 80 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 080 1. pentru orice x ∈ 5p c) Să se arate că graficul funcţiei f admite asimptotă spre −∞ . Ministerul Educaţiei. Fie permutarea σ =  n∈  ∈ S5 şi mulţimea A = σ 2 3 4 5 1 a) Să se determine numărul inversiunilor lui σ . }. .3} → {1. ∀n ∈ 0 1 * 1 nx n +1 0 xn dx .Filiera vocaţională. { ∗ }.informatică. −1) şi este paralelă cu dreapta x − 2 y + 1 = 0. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale inecuaţia 2 − x 2 ≥ 1. f ( x) = 1 − x şi g : 3 ( )( ) ( ) → . Se consideră şirul ( I n )n≥1 . 4. b) Să se determine numărul elementelor mulţimii A. programa M1 2. Ministerul Educaţiei. • Toate subiectele sunt obligatorii. • La toate subiectele se cer rezolvări complete. Să se arate că funcţia f g 3. 1 − i 2009 . specializarea matematică . Să se calculeze sin 2 x. + ) .. b) Să se demonstreze că H este subgrup al grupului ( . f ( x ) = { x} . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 80 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 080 1.3. dacă T ∈ H . 4. 2 5. 2. I n = ∫ 5p 5p 5p a) Să se calculeze I1 . .5} cu proprietatea că f (1) ≠ 1 . Să se arate că τσ = στ . 2. 5p 5p 5p 5p 5p 5p c) Fie τ ∈ S5 astfel încât τσ 2 = σ 2τ .

 −b a     ˆ a) Să se dea un exemplu de matrice nenulă din mulţimea A care are determinantul 0 . BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . astfel încât a + b = π 2 . 2 ) . Să se calculeze partea întreagă a numărului log 2 500. MT1. care are rădăcinile reale x1 şi x2 . 5p 5p 5p b) Să se arate că punctele A. profilul militar. M =  1− m  2m + 1 2m + 1 1    a) Să se calculeze det ( M ) . b) Să se calculeze f (1) . Fie a. Să se calculeze C16 + C16 + C16 + . C ( 2m + 1. 2. f ( x ) = ∫ t 3 t 2 + 1 dt . Să se determine a ∈ ştiind că dreptele x + y = 1 şi 3x − ay = 2 sunt paralele. 2m + 1) . Se consideră funcţia f : → . 15 c) Să se arate că aria triunghiului ABC este mai mare sau egală cu . m ∈ . • Toate subiectele sunt obligatorii. Fie m ∈ şi punctele A ( m. c) Să se calculeze lim f ( x) x5 x →∞ . situat pe graficul funcţiei f.. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 3 1 − x = 1 + x . Se consideră ecuaţia x 2 − 2 x + m = 0. 81 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 81 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 081 1. 32  a b     2. + C16 . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 81 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 081 1. 5p 5p c) Să se determine ecuaţia asimptotei la graficul funcţiei f spre +∞ . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. x 0 5p 5p 5p a) Să se arate că funcţia f este strict crescătoare. Se consideră matricea 1 1  m   2 1 . ..Proba D. C sunt coliniare. B (1 − m. Se consideră funcţia f :[0. programa M1 b) Să se arate că funcţia admite două puncte de extrem. Ştiind că x1 − x2 = 1. 5. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 81 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 081 * − 1 x 1. B. f ( x) = ( x − 1)e . Să se arate că sin 2a + sin 2b = 2cos ( a − b ) .Filiera vocaţională.informatică. 2. 3. ∞) → . Fie mulţimea de matrice A =   a. • La toate subiectele se cer rezolvări complete.  −1 2  ˆ ˆ   5p 5p 5p Ministerul Educaţiei. 6. 0 2 4 16 4. oricare ar fi m ∈ .1) . Ministerul Educaţiei. specializarea matematică .  −1 2   0 0 ˆ ˆ ˆ ˆ     ˆ 1 ˆ 2 c) Să se rezolve ecuaţia X 2 =  . b ∈ 5  . Se acordă 10 puncte din oficiu. ˆ ˆ ˆ ˆ  2 1  0 0 b) Să se arate că există o matrice nenulă M ∈ A astfel încât  ⋅M =  . 5p a) Să se scrie ecuaţia tangentei la graficul funcţiei f în punctul de abscisă x = 1 . b ∈ . să se determine m.

5p 5p 5p  x iy   2 2 2. Fie f : {1. Să se calculeze sin 3a.Filiera vocaţională. x + y ≠ 0  . MT1. B ( 2.  x + cy + a + b z = 0 ( )  a) Să se calculeze determinantul matricei sistemului.5.3) şi C ( −1. Se consideră sistemul de ecuaţii liniare cu coeficienţi reali  x + by + ( c + a ) z = 0 . 4 ) .2. programa M1 n→∞ an +1 − an x (sin t + cos t )sin t  π dt . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. an+1 = 2 + an . f ( x ) = x 2 − 4 x + 9 se află pe dreapta de 3. b) Să se arate că şirul (an )n≥0 este convergent.·) este grup abelian.informatică. . c ∈ . Fie funcţia f :  0. ⋅) cu ∗  x iy  f ( x + iy ) =   . ∀n ∈ . c) Să se arate că funcţia f : grupuri. 2. x →0 x 5p 5p 5p x>0 . 2. ∀x. Să se arate că f (1) + f ( 2 ) + f ( 3) = 15. Să se calculeze AB ⋅ AC. f ( x) = ∫ 0  2 cos 2 t π a) Să se calculeze f   .0 ) . y ∈ . a − an +1 5p .⋅) → (G. Să se arate că vârful parabolei asociate funcţiei f : ecuaţie x + y = 7 . 5p 5p 5p c) Să se rezolve sistemul.  iy x   a) Să se demonstreze că G este parte stabilă în raport cu înmulţirea matricelor din M2 ( ). 4 b) Să se arate că funcţia f este strict crescătoare. ( .1) este soluţie a sistemului. Să se calculeze probabilitatea ca. 4 Ministerul Educaţiei. y ∈  iy x  este izomorfism de Ministerul Educaţiei. c) Să se calculeze lim n + 2 BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . ştiind că a ≠ b şi că (1. • La toate subiectele se cer rezolvări complete.6} o funcţie injectivă. Fie a ∈ 1 . • Toate subiectele sunt obligatorii. alegând un număr din mulţimea numerelor naturale de două cifre. specializarea matematică . ∞ ) . pentru orice a. 82 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 82 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 082 1. astfel încât sin a = . sistemul admite soluţii nenule. 6. acesta să aibă ambele cifre impare. → . 5. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 82 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 082  x + ay + ( b + c ) z = 0  1. b) Să se arate că. definit prin a0 = 3 .1. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 82 5p 5p SUBIECTUL III (30p) – Varianta 082 1. f ( x) c) Să se calculze lim 2 . b) Să se arate că (G .Proba D. 4. Se consideră mulţimea G =   x.3} → {4.  → ( 0. Se consideră punctele A (1. Se acordă 10 puncte din oficiu. Să se verifice că numărul 1 + i este rădăcină a ecuaţiei z 4 + 4 = 0. b. profilul militar. a) Să se arate că (an )n≥0 este strict crescător. Se consideră şirul (an )n≥0 .

Să se arate că x = y = 0. a ≠ 0 sau b ≠ 0  .. Se acordă 10 puncte din oficiu. 5p c) Să se studieze derivabilitatea funcţiei f. ⋅ tg89 = 1 . Să se arate că tg1 ⋅ tg 2 ⋅ tg 3 ⋅ . b) Să se arate că graficul funcţiei f admite asimptotă spre +∞ . log 2 5 . atunci F ′′( x) = ( f 4 ( x) ) sin 4 x.  . 5. • La toate subiectele se cer rezolvări complete. 5p BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . 2. ∀x ∈ 0. f1 ( x) π 2 b) Să se arate că. • Toate subiectele sunt obligatorii. n n  2   cos x + sin x 5p 5p a) Să se calculeze ∫ π 2 0 1 dx . ˆ ˆ b) Fie x. aceasta să aibă scris pe ea un pătrat perfect. f ( x) = x x +1 . extrăgând o bilă din urnă. Într-o urnă sunt 49 de bile. specializarea matematică .informatică. MT1.. Ministerul Educaţiei. Se consideră mulţimile H = {a 2 | a ∈ Z 7 } şi G =  b a    a) Să se determine elementele mulţimii H. Să se arate că numărul 3 3 aparţine intervalului ( 2. 4 .1}.  2   5p c) Să se arate că ∫ π 2 sin 3 x f ( x ) dx 1 0 = ∫ 2 cos3 x f1 ( x)dx = 0 π π −1 . dacă F este o primitivă a funcţiei f 4 . π  π  3. z0 ) ∈ 3 5p 5p 5p este soluţie a sistemului. n∈ * . b) Să se arate că pentru m ∈{0.  → . oricare ar fi x ∈ . c) Să se arate că dacă ( x0 . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 83 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 083 1. b ∈ Z7 .1} sistemul este incompatibil. atunci x0 − y0 + 2009 ⋅ z0 = 1 . unde m ∈ . 5p 5p 5p  a −b  ˆ ˆ | a. inscripţionate cu numerele de la 1 la 49. x −1 5p a) Să se arate că dreapta de ecuaţie x = 1 este asimptotă verticală la graficul funcţiei f . Să se determine valorile reale ale lui m ştiind că x 2 + 3x + m ≥ 0. profilul militar. 6. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia sin  x +  + cos  − x  = 1 .Filiera vocaţională. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 83 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 083  x − y+ z =1  1. y ∈ H astfel încât x + y = 0. Se consideră funcţia f : \ {1} → . ) 2. 83 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 83 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 083 1. y0 . Se consideră funcţiile f n :  0. Ministerul Educaţiei. f n ( x) = . Să se calculeze probabilitatea ca. 6  3  4. Să se determine m ∈ ştiind că vectorii u = 2i − 3 j şi v = mi + 4 j sunt perpendiculari. Fie sistemul de ecuaţii liniare  x + (m 2 − m − 1) y + (m + 1)z = 2 . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.Proba D.  2 2 x + (m − m − 2) y + 2(m + 1) z = 3 a) Să se demonstreze că sistemul are soluţie unică dacă şi numai dacă m ∈ \ {0. c) Să se arate că G este grup abelian în raport cu operaţia de înmulţire a matricelor. programa M1 π 1 2.

5p BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ) . x +1 3 5 4. b) Să se determine n ∈ pentru care sistemul are soluţie unică. • Toate subiectele sunt obligatorii. Se consideră punctele A. 2. D astfel încât AB = CD. n ≥ 5 .Proba+D. Ministerul Educaţiei.4 ) . Se consideră funcţia f : * → .) ) . b ∈ Z3  . • La toate subiectele se cer rezolvări complete. Să se determine numerele naturale n . f ( x ) = x+3 este bijectivă. 5.  0 0 1   ˆ ˆ ˆ      a) Să se determine numărul de elemente ale mulţimii G. 6. C . y0 = 2. Se consideră sistemul de ecuaţii liniare 2 x − y + z = m . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. unde m. x 5p a) Să se studieze monotonia funcţiei f .informatică. Se consideră mulţimea G =  0 1 0  a. 0 x a) Să se arate că f (1) > 0 . f ( x) = ∫ e−t (t 2 − 3t + 2)dt . Se se arate că funcţia f : ( 0.  nx + y − 2 z = 4  5p 5p 5p 5p 5p 5p a) Să se determine m şi n pentru care sistemul admite soluţia x0 = 2. astfel încât a − b = π . Să se arate că are loc relaţia cos a ⋅ cos b ≤ 0. 84 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 84 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 084 1. profilul militar. Să se arate că dacă 2 z + 3 z ∈ . c) Să se calculeze lim n 2 ( f ( n − f ( n 1 MT1. astfel încât Cn = Cn . c) Să se arate că X 3 = I 3 . Fie a. b) Să se arate că funcţia f admite două puncte de extrem. Ministerul Educaţiei. Să se determine funcţia de gradul al doilea al cărei grafic conţine punctele ( 0. 5p b) Să se determine asimptotele graficului funcţiei f . specializarea matematică . B. programa M1 n→∞ 2. −2 ) şi ( −1. Fie z ∈ . f ( x) = ex .  1 a b   ˆ    ˆ ˆ ˆ  2.Filiera vocaţională. Se acordă 10 puncte din oficiu. c) Să se calculeze lim f ( x) + f (− x) x2 x →0 . oricare ar fi X ∈ G . z0 = 1 .1) . Se consideră funcţia f : 5p 5p 5p → . (1. atunci z ∈ . n ∈ . c) Să se determine m şi n pentru care sistemul este compatibil nedeterminat. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 84 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 084  x + 2 y − 3z = 3  1. Să se arate că AC + DB = 0.3) . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 84 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 084 1. 3. b ∈ . . b) Să se arate că G este grup în raport cu operaţia de înmulţire a matricelor din M3 (Z3 ) . ∞ ) → (1.

Fie ABC un triunghi echilateral de arie 3. b ∈ . − x + 2 y + z = 0  5p 5p 5p a) Să se calculeze det ( A ) . a) Să se determine asimptotele la graficul funcţiei f . atunci expresia nenulă ( x0 . Să se arate că sin 2a − sin 2b = 0. pentru orice soluţie 5p 5p 5p 2. Se consideră funcţia f : * → . Fie şirul ( I n )n≥1 definit prin I n = ∫ 4 tg 2n tdt . specializarea matematică . 2. y0 . 2 2 2 2 Ministerul Educaţiei. 3π . dacă m = 0 . b) Să se arate că I n+1 + I n = ∗ . care are rădăcinile complexe x1 . 5p 5p 5p a) Să se calculeze I1 . f ( x ) = x 2 + ( m + 1) x + m 5. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar V 85 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 085  2x + y + z = 0  1. este constantă. • La toate subiectele se cer rezolvări complete.)MT1. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Fie a. x2 . x4 . 1 . b ∈ şi polinomul f = X 4 − 4 X 3 + 6 X 2 + aX + b . 3. Se acordă 10 puncte din oficiu.Filiera vocaţională. Să se arate că numărul i z − z este real. . pentru orice n ∈ 2n + 1 c) Să se arate că şirul ( I n )n≥1 este convergent la 0. • Toate subiectele sunt obligatorii. 2 2 2 z0 + y0 + x0 2 2 2 z0 − y0 − x0 c) Să se arate că. 6. f ( x) = e x . unde m ∈ . BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . programa M1 5p x →∞ 2. Să se calculeze AB ⋅ AC. profilul militar. b) Să se calculeze ( x1 − 1) + ( x2 − 1) + ( x3 − 1) + ( x4 − 1) . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 85 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 085 1 5p 5p c) Să se calculeze lim x 2 ( f ( x + 1) − f ( x ) .informatică. n ∈ 0 π * 1. . a) Să se determine a şi b ştiind că f are rădăcina i. b) Să se determine m ∈ astfel încât sistemul să admită soluţii nenule. z0 ) a sistemului. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia x + 1 = 5 − x . x3 . Se consideră a. Câţi termeni ai dezvoltării (1 + 2 ) sunt divizibili cu 14? 7 ( ) . 4. Fie z ∈ . Fie A matricea coeficienţilor sistemului  3 x − y + mz = 0 . astfel încât a + b = 2 Ministerul Educaţiei. b) Să se determine punctele de inflexiune ale graficului funcţiei f. 85 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 85 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 085 1.Proba D. c) Să se determine valorile reale ale numerelor a şi b ştiind că toate rădăcinile polinomului f sunt reale. Să se determine m ∈ pentru care parabola asociată funcţiei f : → este tangentă la axa Ox.

b) Să se determine a. ˆ ˆ 2. + cos179 . • Toate subiectele sunt obligatorii. MT1. Câte elemente ale mulţimii A = x x = C 7 . ⋅ ) . 5p b) Să se determine asimptotele graficului funcţieiprograma M1 BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . c) Să se arate că. pentru orice valori rele ale parametrilor a şi b sistemul are soluţie.. . b) Să se arate că polinomul f este element inversabil al inelului c) Să se determine toate polinoamele g ∈ 4 ( 4 [ X ] . b ∈  3 3 3 3 3  x + a y + (a + b ) z = a + b  . f ( x) = x3 − 1 . 3 6   k 4. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia sin  x +  = cos  x −  . Se consideră şirul ( I n )n≥1 . specializarea matematică . Numere reale a şi b au suma 5 şi produsul 2. + 1 − 3i 1 + 3i 2. Fie ABCD un dreptunghi cu AB = 3 şi AD = 6. x3 + 1 5p a) Să se scrie ecuaţia tangentei la graficul funcţiei f în punctul de abscisă x = 0 . +. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 86 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 086 1. ˆ g2 = 1 . k ∈ . unde a. 5p 3  c) Să se calculeze lim  f (2) f (3).. Ministerul Educaţiei. [ X ] de gradul 1 cu proprietatea că Ministerul Educaţiei. Se consideră polinomul f = 2 X + 1∈ 4 [ X ] . Se consideră funcţia f : − {−1} → . a) Să se determine gradul polinomului f 2 . profilul militar. c) Să se calculeze lim 3 sin n n→∞ 0 ∫ π xdx . Să se arate că numărul este real. b) Să se arate că nI n = (n − 1) I n− 2 . k ≤ 7 sunt divizibile cu 7? a b + . situat pe graficul funcţiei f. 5p 5p 5p 5p 5p 5p a) Să se calculeze determinantul matricei sistemului. Să se calculeze suma cos1 + cos 2 + cos3 + .informatică. 6. Să se calculeze valoarea sumei π π   3. b ∈ astfel încât sistemul să fie compatibil determinat.. f . f (n)  . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 86 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 086  x + ay + ( a + b ) z = a + b   1.. ∀n ≥ 3 . b a { } 5. Se acordă 10 puncte din oficiu. Să se calculeze modulul vectorului AB + AC + AD . Se consideră sistemul  x + a 2 y + (a 2 + b 2 ) z = a 2 + b 2 . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. n→∞  2  n2 2. • La toate subiectele se cer rezolvări complete. 86 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 86 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 086 1 + 3i 1 − 3i 1. I n = ∫ 2 sin n x dx .Filiera vocaţională. 0 π 5p 5p 5p a) Să se calculeze I 2 .Proba D.

BC = 5 şi AC = 7 . 4. f ( x) = ln x + 1 + x 2 . Varianta 87 5p 5p 5p 5p 5p 5p SUBIECTUL I (30p) – Varianta 087 1. Se acordă 10 puncte din oficiu. Să se arate că funcţia f este bijectivă. 0 t .3) → . 2 2 5p 5p 5p a) Să se arate că ε 2 ∈ (ε ) . Fie funcţia f : (1. Câte numere naturale de la 1 la 100 sunt divizibile cu 6 şi cu 8? 5. Fie ε = − + i şi ( ε ) = {a + bε a. ∞ ) . diferită de 1. f ( x ) = 5p 5p 5p a) Să se calculeze b) Să se arate că ∫1 ( 3 − x ) f ( x )dx . ∗ ( ) a) Să se arate că funcţia f este strict crescătoare. 3− x x . ∀x ∈ . Fie matricea A∈ M3 ( ) . care are toate elementele egale cu 1. t c) Să se arate că lim ∫ f ( x ) dx = +∞ . 2. • La toate subiectele se cer rezolvări complete. e 2 2 1 ∫1 f ( x )dx = ∫1 g ( x )dx . a) Să se demonstreze că A2 = 3 A. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. programa M1 BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar V 87 5p 5p 5p SUBIECTUL II (30p) – Varianta 087 1.informatică. 1 3 2. f ( x ) = x 2 + 1 . Ministerul Educaţiei. în raport cu înmulţirea. • Toate subiectele sunt obligatorii. Se consideră funcţiile f .3) . b) Să se demonstreze că inversul oricărui element nenul din c) Să se arate că mulţimea M = a 2 − ab + b 2 a. b) Să se calculeze det I 3 + A3 . Să se calculeze 1 + z + z 2 . profilul militar. Se consideră funcţia f : 5p 5p → . 3. atunci suma elementelor de pe fiecare linie şi de pe fiecare coloană ale lui B este aceeaşi. ∞ ) → ( 2. Să se calculeze lungimea razei cercului înscris în triunghiul ABC. b) Să se studieze convergenţa şirului ( xn )n≥1 definit prin x1 = 1 şi xn+1 = f ( xn ) . Să se determine a ∈ pentru care vectorii v 1 = ai + ( a + 1) j şi v 2 = 3i + 5 j sunt coliniari.− f ( x ) ≤ 1. c) Să se demonstreze că dacă B ∈ M3 ( ( ) ) este o matrice cu proprietatea AB = BA. ∀x ∈ ( 0. Ministerul Educaţiei. g : ( 0. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 87 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 087 1. Triunghiul ABC are laturile AB = 3 . MT1. 2. b ∈ { } este parte stabilă a lui (ε ) aparţine mulţimii (ε ) . 6. Fie z ∈ o rădăcină de ordin 3 a unităţii. 5p c) Să se demonstreze că f ( x + 1) Proba D.Filiera vocaţională. Să se determine soluţiile întregi ale inecuaţiei x 2 + x − 6 ≤ 0 . ∀n ∈ ln ( 3 − x ) ln x şi g ( x ) = . specializarea matematică . b ∈ } .

g = X 3 + 2X + 2 . oricare ar fi x∈ 3. Se consideră funcţia f : → . 3  3π  6. H sunt mijloacele laturilor [ BC ] . Ministerul Educaţiei. Fie m ∈ şi A =  −1 m −1 ∈ M3 ( ) . Punctele E . f ( x) = arctg x .informatică. situat pe graficul funcţiei f. n ∈ . Se consideră corpul ( 3 . • La toate subiectele se cer rezolvări complete.informatică. c) Să se demonstreze că I 2n + 2n ( 2n − 1) I 2 n− 2 = 2n sin1 − cos1.Filiera teoretică. +. Să se calculeze tg x . Varianta 88 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 088 5p 5p 2 2 1. b) Să se arate că şirul ( I n )n≥1 este convergent. g ( x) = ( x − 1) f ( x) admite exact un punct de extrem. Să se demonstreze că EF + HG = CA . astfel încât h ( x ) = g ( x ) . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 88 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 088 1 −1  2   1. ştiind că distanţa de la vârful parabolei de ecuaţie y = x 2 + 2 x + a la axa Ox 5p 5p 5p 3. profilul real. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Filiera vocaţională. g ∈ 3. . respectiv [CD ] ale patrulaterului 5p Ministerul Educaţiei. ABCD . ˆ ˆ f = X 3 − X . 5p a) Să se determine rădăcinile din 3 ale polinomului f. 5p b) Să se determine m ∈ astfel încât matrice A să fie inversabilă. 4 5   . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 88 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 088 1.Proba D. 5p c) Să se determine m ∈ astfel încât A−1 = A∗ . b = C3 − C4 şi c = − 3 4 4 . specializarea matematică . n ≥ 3 este divizibil cu 3. 2. ∀n ≥ 2 . specializarea matematică . F . 5p b) Să se arate că polinomul g este ireductibil în 3 [ X ] . Să se determine a ∈ este egală cu 1. Să se arate că x ⋅ y = 1 . ⋅ ) şi polinoamele f . G . π  şi sin 2 x = − . Să se arate că numărul An . 5. 2. x →0 x3 BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . profilul militar.  3m + 4 1 0    5p a) Să se calculeze det ( A ) . Numerele reale x şi y verifică egalitatea arctg x + arctg y = π 2 3 4. 2. 0 1 5p 5p 5p a) Să se calculeze I1 . MT1. Se acordă 10 puncte din oficiu. I n = ∫ x n sin x dx . 5p c) Să se determine toate polinoamele h ∈ 3 [ X ] de gradul trei. Să se ordoneze crescător numerele a = lg 2 − lg 20 . x − f ( x) 5p b) Să se calculeze lim . Se consideră şirul ( I n )n≥1 . [ DA] . programa M1 5p c) Să se arate că funcţia g : → . [ AB ] . • Toate subiectele sunt obligatorii. 5p a) Să se scrie ecuaţia tangentei la graficul funcţiei f în punctul de abscisă x = 1 . ştiind că x ∈  .

atunci a + b< 1. x3 ∈ rădăcinile sale. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.2.informatică. c) Să se demonstreze că şirul ( I n )n≥1 este convergent. b ∈ . unde a. x  5p ′ ( x). Se consideră sistemul de ecuaţii liniare  x3 − x4 = b x + x + x + x = 1 3 4  1 2 a) Să se arate că.8} . I n = ∫ 5p 5p 5p a) Să se calculeze I 2 . 3. Să se determine numerele complexe z care verifică relaţia z + 3 i = 6 ⋅ z . f a ( x ) = ( x + a ) ln  1 +  .Proba D. x3 . Să se demonstreze că pentru orice punct M din planul paralelogramului ABCD are loc egalitatea MA + MC = MB + MD . • Toate subiectele sunt obligatorii. π 2 cos n x 0 dx . b) Să se arate că polinomul f nu are nicio rădăcină întreagă. pentru orice valori ale lui a şi b. MT1. 5p 5p 5p 5p 5p 5p 2.Filiera vocaţională. f ( x) = x π 3 . . Fie a şi b numere reale. b) Să se determine a. x2 . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 89 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 089  x1 − x2 = a  . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 89 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 089  1 1. • La toate subiectele se cer rezolvări complete. 5. [X ] şi x1 . Să se determine numărul funcţiilor strict monotone f : {1. dacă sistemul are o soluţie cu toate componentele strict pozitive.7. 5p c) Să se arate că graficul funcţiei f a admite asimptotă spre +∞ BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . x4 şi x1 + x2 sunt termeni consecutivi ai unei progresii aritmetice. Să se arate că sin 2a − sin 2b − sin ( a − b ) = 0 . c) Să se demonstreze că. 2 2 2 2 2 2 c) Să se calculeze x1 x2 + x1 x3 + x2 x1 + x2 x3 + x3 x1 + x3 x2 . astfel încât a + b = → . specializarea matematică . 2. profilul militar. x3 . x2 .6. 89 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 89 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 089 1. Fie polinomul f = X 3 − 3 X 2 + 5 X + 1∈ a) Să se calculeze (1 − x1 )(1 − x2 ) (1 − x3 ) . programa M1 . x > 0 . Să se determine imaginea funcţiei f : . Ministerul Educaţiei. a) Să se calculeze f a 5p b) Să se determine a astfel încât funcţia f a să fie convexă. Pentru fiecare a > 0 se consideră funcţia f a : (0. 1. Se acordă 10 puncte din oficiu. ∀n ≥ 3 . Se consideră şirul ( I n )n≥1 . Ministerul Educaţiei. x2 . 1 + 4 x2 4.3} → {5. b) Să se arate că nI n = ( n − 1) I n− 2 . b ∈ astfel încât sistemul să admită o soluţie ( x1 . x4 ) cu proprietatea că x1 . 2. 6. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 1 − 2 x = x + 4 . sistemul este compatibil. ∞) → .

( 1x ) sunt convexe. specializarea matematică .100} . 5 5 5 5 5p 5p 5p 5p 5p Ministerul Educaţiei. Se consideră funcţiile f n : ( 0.Filiera vocaţională. c) Să se demonstreze că. 2. MT1.. BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ2-nProba D. −1) şi C ( 5. n→∞ an . 90 5p Varianta 90 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 090 1. b) de numere reale pentru care a 2 + b 2 = a + b = 2 . b) Să se demonstreze că funcţiile g n : (0. 2 ) . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 90 5p 5p SUBIECTUL III (30p) – Varianta 090 1. Să se arate că şirul ( xn ) n≥1 converge la 2 .3. să se determine a1. Se consideră inelele  2  = a + b 2 a. Să se determine ecuaţia dreptei duse din vârful A.. dacă x ∈ b) Să se arate că  2  ∩  3 =     . f n ( x ) = x n + ln x. g n ( x) = f n ( x) + f n * . atunci A + B ∈ M . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. profilul militar. programa M1 5p c) Admitem că ecuaţia f n ( x) = are soluţia unică xn . acesta să nu fie divizibil cu 7. Să se arate că 1 + cos + cos + cos + cos = 0. 4. b) Să se demonstreze că I n + I n−1 = c) Să se arate că lim I n = 0 . b) Să se arate că orice matrice din M este neinversabilă.  2  la    3 . tn dt . 2. a) Să se arate că. 2π 4π 6π 8π 6. dacă A.1] şi I n = ∫ 5p 5p 5p a) Să se calculeze I 2 . • La toate subiectele se cer rezolvări complete. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 90 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 090 1. Fie a ∈ [0. 5.informatică. Se consideră progresia aritmetică ( an )n≥1 cu raţia 3. Se consideră punctele A ( 0. alegând un număr din mulţimea {1. atunci A2 ∈ M . b ∈ şi    3  = a + b 3 a. Fie M mulţimea matricelor de ordin 3 cu elemente reale având proprietatea că suma elementelor fiecărei linii este 0. • Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. n ∈ 0 t +1 a * . n .   c) Să se demonstreze că nu există morfisme de inele de la Ministerul Educaţiei. B ∈ M . 2. 2. perpendiculară pe dreapta BC. atunci x ∈  2  .1) . b ∈   2 şi x = 3 + 2 2 . 3. ∞ ) → . Să se determine toate perechile (a. Să se determine probabilitatea ca. n ∈ a) Să se determine asimptotele graficului funcţiei f1 .   5p 5p 5p { } { }.. ∀n ≥ 2 .. Ştiind că suma primilor 10 termeni ai progresiei este 150. 5p 5p 5p a) Să se arate că. B (1. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia lg x + lg ( 9 − 2 x ) = 1. dacă A ∈ M . ∞) → .

b. x →∞ 2. b) Să se calculeze ∫02 cos 2xF ( x )dx . → . specializarea matematică . Fie ABCD un paralelogram. c ∈ şi polinomul f = 2 X 4 + 2(a − 1) X 3 + (a 2 + 3) X 2 + bX + c . unde x ∈  x 4 a) Să se determine x ∈ c) Să se determine x ∈ ştiind că A2 = 5 A . 0 x a) Să se demonstreze că funcţia F este strict crescătoare. Fie funcţiile F . Se acordă 10 puncte din oficiu. b. b. x2 . Se consideră matricea A =   . a) Să se determine a. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. 91 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 91 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 091 1. F ( x) = ∫ f (t )dt . x4 ∈ sunt rădăcinile lui f. să se arate că ABCD este dreptunghi. iar restul împărţirii lui f la X + 1 este 10. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 91 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 091  1 2 1.informatică. 3. • Toate subiectele sunt obligatorii. să se calculeze x1 + x2 + x3 + x4 . . 2. f ( x ) = x 2 + x + 1 nu este injectivă. 5. f ( x) = 2 x3 BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂx. c . c) Să se determine a. Ministerul Educaţiei. f ( x ) = esin 2 x . ştiind că a = b = c . 5p 5p 5p ( ) 5p 5p 5p 2. F ( x) .Filiera vocaţională. 1 → . pentru care rang A + At = 1 . b) Pentru x = 2 să se calculeze A2009 . f : 5p 5p 5p → π . Ministerul Educaţiei. 2 2 2 2 b) Ştiind că x1 . Să se arate că sin 40 ⋅ sin140 = cos 2 130 . x3 . b) Să se arate că funcţia f este inversabilă. Să se calculeze modulul numărului complex z = ( 2 −1+ i ( 2 +1 )) 2 . x2 + 1 a) Să se arate că graficul funcţiei f admite asimptotă spre +∞ . MT1. Fie a. • La toate subiectele se cer rezolvări complete. programa M1 x c) Să se calculeze lim ( f (e )) .Proba D. Se consideră funcţia f : 5p 5p 5p . Să se arate că funcţia f : 3 3 4. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 91 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 091 1. 6. Ştiind că vectorii AB + AD şi AB − AD au acelaşi modul. x →0 x c) Să se calculeze lim . profilul militar. Să se determine numerele reale x şi y ştiind că x + 2 y = 1 şi x 2 − 6 y 2 = 1. Să se calculeze C10 − C9 . c ∈ şi rădăcinile polinomului f în cazul în care f are toate rădăcinile reale.

Se consideră polinomul f = X − 6 X + 18 X − 30 X + 25 ∈ 4 3 2 5p 5p 5p * .  π b) Să se arate că orice primitivă a funcţiei f este strict crescătoare pe intervalul 0. atunci suma elementelor lui X este egală cu 0. a) Să se determine ecuaţia tangentei la graficul funcţiei f în punctul de abscisă x = e . Se consideră funcţia f : (1. programa M1 .  2 c) Să se calculeze ∫0 2π xf ( x)dx . 5p 5p 5p ∫ π 2 0 f ( x) dx . unde A este transpusa  −1 −1 matricei A. 6 2  0 2 4 6 8 4.5) ecuaţia sin  2 x +  = − . Să se rezolve în intervalul (0. [X ]. atunci X n ∈ G pentru orice n ∈ 2. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Să se determine numărul n = C10 − C10 + C10 − C10 + C10 . b) Să se arate că. f ( x) = cos x 1 + sin 2 x . specializarea matematică . 5p 5.Filiera vocaţională. • Toate subiectele sunt obligatorii. 2 Ministerul Educaţiei.d sunt în progresie geometrică. b) Să se demonstreze că funcţia f este concavă. profilul militar. situat pe graficul funcţiei f. c) Să se calculeze lim 5p f ′( x) 2. Numerele reale pozitive a. Fie matricea A =   şi mulţimea G = { X ∈ M2 ( ) | AXA = O2 } . 1  3π  6. 2  3  Ministerul Educaţiei. c) Să se arate că dacă X ∈ G şi det X = 0 . f ( x ) = ln ( ln x ) . Să se calculeze sin 2α . . atunci X + Y ∈ G. 92 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 92 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 092 1.  astfel încât cos α = − .  . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 92 5p 5p SUBIECTUL III (30p) – Varianta 092 1. dacă X ∈ G . ∞ ) → . 5p 5p 5p a) Să se arate că polinomul f se divide cu X − 2 X + 5 .f ( x) BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ− Proba D. MT1.b. Se consideră funcţia f : a) Să se calculeze → . 2. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 92 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 092  1 1 t t 1. c) Să se arate că rădăcinile polinomului f au acelaşi modul.c. Fie α ∈  π . Să se determine valorile reale nenule ale lui m ştiind că mx 2 + x − 2 ≤ 0 . să se determine raţia progresiei. Ştiind că d − a = 7 şi c − b = 2 . Y ∈ G .informatică. a) Să se arate că dacă X . x →∞ f ( x + 1) . • La toate subiectele se cer rezolvări complete. oricare ar fi x ∈ . π 1  3. b) Să se arate că polinomul f nu are nicio rădăcină reală. Să se determine a ∈ pentru care vectorii u = ( a − 1) i − ( 2a + 2 ) j şi v = ( a + 1) i − j sunt perpendiculari. Se acordă 10 puncte din oficiu.

Fie funcţia f : 5p 5p 5p → .informatică. 93 5p 5p Varianta 93 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 093 1. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 93 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 093  1 0 1. ft ( x) = x3 + t 2 x . g ( t ) = ft −1 (1) este continuă în punctul 0.Proba D. care sunt strict crescătoare şi îndeplinesc condiţia f ( f ( x)) = 4 x + 3 . b) Să se determine a şi b astfel încât restul împărţirii polinomului f la X 2 − X să fie X . Care este probabilitatea ca. 2. Să se calculeze modulele rădăcinilor complexe ale ecuaţiei z 2 + 2 z + 4 = 0. 4. Să se determine funcţiile de gradul întâi f : → .Filiera vocaţională. 2π ) astfel ca tg α = sin α . acesta să fie cub perfect? 5. b) Să se arate că f este funcţie impară. f ( x + 1) − f ( x) c) Să se calculeze lim . Să se calculeze distanţa de la originea axelor la dreapta AB. Se consideră matricea A =   ∈ M2 ( 2 1 a) Să se calculeze A3 . x →∞ x2 x . Se consideră punctele A (1. MT1. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 93 5p 5p 5p SUBIECTUL III (30p) – Varianta 093 1. f ( x) = ∫ (t 2 + 1) | t | dt . b) Să se arate că fiecare funcţie ft este inversabilă. c) Să se determine a şi b astfel încât polinomul f să fie divizibil cu ( X − 1)2 . profilul militar. 2 ) şi B ( 3. a) Să se calculeze ft′( x). c) Să se arate că funcţia g : 2. x 0 BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . oricare ar fi x ∈ . Ministerul Educaţiei. şi polinomul f = X 30 − 3 X 20 + aX 10 + 3 X 5 + aX + b ∈ [ X ]. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. a) Să se arate că restul împărţirii polinomului f la X + 1 nu depinde de a . Să se determine α ∈ ( 0. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 2 = 12 . c) Să se rezolve ecuaţia X 2 = A. b ∈ ). • Toate subiectele sunt obligatorii. specializarea matematică . a) Să se calculeze f (1) . 5p 5p 5p 5p 5p 5p ( ) −1 . se consideră funcţia ft : → . X ∈ M2 ( 2. alegând un număr din mulţimea numerelor naturale de la 1 la 1000. Fie a. x x+1 +4 2 5p 5p 5p 5p 6. Pentru fiecare t ∈ . Se acordă 10 puncte din oficiu.4 ) . x ∈ . programa M1 → . • La toate subiectele se cer rezolvări complete. b) Să se determine A ⋅ At ). Ministerul Educaţiei. 3.

Filiera vocaţională. Fie f ∈ 5p 5p 5p a − b b−c. astfel încât sin α + cos α = 1. Se consideră funcţiile f n :[0. Fie a. f n ( x) = x n +1 − (n + 2) x + n. 1 . ∗ . 94 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 94 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 094  (1 − 2i )( 3i − 1)  1.  a n a n − bn  bn b) Să se demonstreze că An =  0  0 0  c) Să se calculeze A−1 . unde x este definit la punctul b). 4. Să se calculeze tg 2α . b. Să se arate că funcţia f : ( −1. 6. n→∞ x 2n 0 1 + x2 dx . programa M1 n→∞ c) Să se calculeze lim x n . MT1. 5p [X ] un polinom astfel încât f X 2 + 3 X + 1 = f 2 ( X ) + 3 f ( X ) + 1 şi f ( 0 ) = 0. Care este probabilitatea ca. n ∈ a) Să se arate că graficele funcţiilor f n nu admit asimptotă spre +∞ . b) Să se arate că.   5   4 2. Ministerul Educaţiei. pentru oricare n ∈ 2 * . • La toate subiectele se cer rezolvări complete. ( ) a) Să se determine f (−1). c   5p 5p an − bn   b n − c n  . 2. c ∈ 0 0  a) Să se arate că A este matrice inversabilă. Fie ABC un triunghi şi O centrul cercului circumscris lui. Se acordă 10 puncte din oficiu. Fie α ∈ . 1 2. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. c) Să se demonstreze că f = X . Se consideră şirul ( I n )n≥1 . b) Să se determine restul împărţirii polinomului f la X − 5.informatică.1) → .Proba D. prima sa cifră să fie număr prim? 5. specializarea matematică . f ( x) = ln 1− x este impară. I n = ∫ 5p 5p 5p a) Să se calculeze I1 . alegând un număr din mulţimea numerelor naturale de trei cifre. • Toate subiectele sunt obligatorii. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 94 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 094 a a −b ∗ şi matricea A =  0 b 1. oricare ar fi n ∈ cn   ∗ . f n are exact un punct de extrem xn . profilul militar. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 5 x + 5 − x = 2. ∞ ) → . 2n + 1 . Ştiind că BO = OC . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 94 5p 5p 5p SUBIECTUL III (30p) – Varianta 094 1. ∀n ≥ 1 . b) Să se arate că I n+1 + I n = c) Să se calculeze lim I n . n n BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . Să se calculeze   . Ministerul Educaţiei. să se arate că triunghiul ABC este dreptunghic. 1+ x 3.

• La toate subiectele se cer rezolvări complete. 6. a) Să se determine a. produsul cifrelor sale să fie impar? 5. c) Să se arate că. aceasta având elementele de pe diagonala principală egale cu 1 elementelor egale cu − . b) Să se arate că g ( x) = 0. f ( x) = arctg x şi g : 1 1 1  BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ .. b) Să se arate că resturile împărţirii polinomul f la ( X − 1)2 şi la ( X − 2) 2 nu pot fi egale.Filiera vocaţională. 1 0 5p 5p 5p a) Să se calculeze I1 . . ∀x ∈ . b. g ( x) = f ( x + 1) − f ( x) − f    1 + x + x2 a) Să se arate că graficul funcţiei f admite asimptotă spre +∞ . 2 −1 2. + arctg  . b. 4 şi restul 5 5p 5p 5p c) Să se arate că A4 are inversă. ∞ ) → . MT1. n→∞ 1 . e . pentru nicio valoare a parametrilor a. f ( x ) = 2009 x + log 2009 x . profilul militar. Se acordă 10 puncte din oficiu. x3 sunt strict pozitive. pentru orice n ≥ 2 . c pentru care x1 = 2 şi x2 = 1 + i . Să se studieze monotonia funcţiei f : ( 0. atunci x1 . c ∈ 5p 5p 5p şi polinomul f = X 3 − aX 2 + bX − c ∈ [ X ] cu rădăcinile x1 . Fie a. Se consideră n ∈ * şi matricea An ∈ Mn ( ) . programa M1 5p c) Să se calculeze lim  arctg + arctg + arctg + . Să se calculeze partea întreagă a numărului 10 .informatică. Fie funcţiile f : 5p 5p 1 → . oricare ar fi x ∈ . Să se arate că sin x + sin 3 x + sin 5 x = (1 + 2 cos 2 x ) ⋅ sin 3x. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 95 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 095 1. I n = ∫ e− x x n dx . Ministerul Educaţiei. Care este probabilitatea ca. 2 2 2 n→∞  1+1+1 1+ 2 + 2 1+ 3 + 3 1 + n + n2  2. Se consideră şirul ( I n )n≥1 . c. b. dacă toate rădăcinile polinomului f sunt reale şi a.   → . alegând un număr din mulţimea numerelor naturale de trei cifre. Să se demonstreze că vectorii u = 3i + a j şi v = ( a + 1) i + a j nu pot fi perpendiculari pentru nicio valoare reală a numărului a. x2 . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 95 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 095 1. x2 . • Toate subiectele sunt obligatorii. x3 ∈ . 1+ x 3. 5 2. Ministerul Educaţiei. 95 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 95 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 095 1.. specializarea matematică . c sunt strict pozitive. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia x + 1 = 1. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. 4. a) Să se calculeze det ( 2A2 ) . b) Să se determine x ∈ pentru care det ( A3 + xI 3 ) = 0 . care are elementele de pe diagonala principală egale cu 2 şi restul elementelor egale cu 1.1 Proba D. b. b) Să se arate că I n = nI n −1 − c) Să se calculeze lim I n.

+ .c sunt pare.b. Fie funcţia f : 5p 5p 5p → . b) Ştiind că a ∈ ∗ .3. MT1. atunci A2 B = BA2 .. ) şi A2 B = BA2 . dacă tr ( A ) = 0. 2 4. 2 x 0 a) Să se arate că funcţia f este strict crescătoare. Să se arate că f ( a ) + f ( a + 1) ≥ 0. 5p c) Să se determine numărul punctelor de inflexiune ale graficului BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . 2. x −1 x − 2 x − 3 x − 2009 a) Să se determine asimptotele graficului funcţiei f . Să se calculeze aria triunghiului ABC. Pentru orice matrice A =   ∈ M2 ( c d ) se notează tr ( A ) = a + d .. 2 Ministerul Educaţiei. b) Să se demonstreze că. . sin B = 1 şi BC = 4. 3. b astfel încât polinomul f să aibă două rădăcini duble. Ştiind că a + b + c este un număr par. c) Să se arate că şirul ( f (n))n≥1 este convergent. f ( x) = ∫ e−t dt . 1 6. să se arate că numerele a. B ∈ M2 ( ). ∞) . Fie funcţia f : → .informatică. f ( x ) = x 2 + 3 x + 2. a) Să se calculeze suma pătratelor celor 4 rădăcini complexe ale polinomului f. b) Să se determine a. f ( x) = 1 1 1 1 + + + . b ∈ şi polinomul f = X 4 − 6 X 3 + 13 X 2 + aX + b ∈ [ X ]. • La toate subiectele se cer rezolvări complete. specializarea matematică . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Fie mulţimea A = 5p 5p \ {1. 2. 96 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 96 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 096 1. Să se determine numerele naturale n. Fie ABC un triunghi cu sin A = . pentru care C1 + Cn = 120 . 2. b astfel încât polinomul f să fie divizibil cu ( X − 1)( X − 3). programa M1 funcţiei f ..2009} şi funcţia f : A → . Fie a. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale inecuaţia log 2 x + log 4 x > 3 . pentru orice matrice B ∈ M2 ( c) Să se arate că dacă tr ( A ) ≠ 0 .Filiera vocaţională.. oricare ar fi a ∈ . 5p 5p 5p 2.Proba D. Se acordă 10 puncte din oficiu.c numere naturale nenule în progresie geometrică.. n ≥ 2 . Ministerul Educaţiei.b. atunci AB = BA . Fie a. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 96 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 096 a b 1. c) Să se determine a. să se determine numărul soluţiilor reale ale ecuaţiei f ( x) = a . • Toate subiectele sunt obligatorii. profilul militar.. n 5. 5p 5p 5p a) Să se verifice că A2 − tr ( A) ⋅ A + (det A) ⋅ I 2 = 02 . b) Să se arate că funcţia f este concavă pe intervalul [0. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 96 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 096 1. Să se arate că unghiul vectorilor u = 2i − a j şi v = i + j este obtuz dacă şi numai dacă a > 2.

Să se calculeze A5 − 4C6 . f ( x) = arctg x . MT1. f ( x) = 3 3 .Filiera vocaţională. c) Să se demonstreze că. +. ˆ 7 .C astfel încât A (1. 4 . x →∞ x BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . a) Să se arate că funcţia f este concavă pe intervalul [0. c d a) Să se arate că det A ⋅ At ≥ 0 .informatică. B ( 2.5 ) şi AC = 2 AB. programa M1 c) Să se rezolve inecuaţia f ( x) < x − → . Să se ordoneze crescător numerele 3!. atunci ( a − d )( b − c ) = 0 . Să se arate că x 2 + 3xy + 4 y 2 ≥ 0. Se consideră corpul 5p 5p 5p a) Să se rezolve în 7 5p 5p 5p ( ) ( ( 7 . oricare ar fi x. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 97 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 097 a b 1. • Toate subiectele sunt obligatorii. • La toate subiectele se cer rezolvări complete. Se consideră funcţia f : → . ˆ ˆ b) Să se arate că polinomul p = 2 X 2 + 4 ∈ c) Să se demonstreze că funcţia f : 7 → [ X ] nu are rădăcini în 7 . 3 2 4.+ ). Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia sin 2 x = cos x . ∞) . Fie ABC un triunghi care are BC = 8 şi cos A = . ⋅ ). Se acordă 10 puncte din oficiu. 2. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 97 5p 5p 5p SUBIECTUL III (30p) – Varianta 097 1. 3 100. ˆ ˆ ecuaţia 2 x = 3 . În sistemul de coordonate xOy se consideră punctele A. y ∈ . pentru orice a ∈ . 2. dacă A − At 2. 3. specializarea matematică . Fie A =   ∈ M2 ( ) . 97 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 97 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 097 1.3) . log 2 32 . f ( x ) = 2 x este un automorfism al grupului ( 7 7. 0 x b) Să se arate că funcţia F : c) Să se arate că. dacă A ⋅ At = At ⋅ A . Ministerul Educaţiei. b) Să se calculeze lim x 2 ( f ( x + 1) − f ( x) ) .Proba D. Ministerul Educaţiei. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. x∈ . F ( x) = ∫ t 4 f (t )dt este strict crescătoare. Fie funcţia f : 5p 5p 5p 1 (1 + x 2 ) 2 . profilul militar. are loc relaţia ∫1 a f ( x)dx < 1 .B. → . Să se calculeze lungimea razei cercului circumscris 5 triunghiului ABC. atunci b − c ∈ {0.1} . 5p 5. a) Să se calculeze ∫0 x(1 + x 1 2 ) f ( x)dx . Să se determine coordonatele punctului C. 3 6. ) 2009 = A − At . b) Să se arate că.

b ∈ astfel încât să aibă loc egalitatea aGA + bGB = GC . 5p 5p 5p astfel încât matricea sistemului să aibă rangul 2. Ministerul Educaţiei. polinomul f nu are toate rădăcinile reale. Pentru fiecare n ∈ . 4. profilul militar. • Toate subiectele sunt obligatorii.   2 . unde m ∈ . Fie G centrul de greutate al triunghiului ABC. SUBIECTUL I (30p) – Varianta 098 1. să se calculeze tg a. z0 ) ∈ 3 care verifică relaţia 3 c) Să se determine m ∈ 2. 2. 2. pentru orice n ∈ .Filiera vocaţională. pentru orice n ∈ . f ( x) = ex 1+ e x . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Fie sistemul de ecuaţii liniare  x + y − z = 2 . b) Să se determine p astfel încât polinomul f să aibă o rădăcină reală dublă. funcţia f n este convexă.5} care conţin cel puţin un număr par. y0 . 3 π  6. π ] . Ştiind că a ∈  . • La toate subiectele se cer rezolvări complete. Să se determine numărul submulţimilor cu trei elemente ale mulţimii {1. ∫0 f ( x)dx . f n ( x) = x n − nx − 1 . şi polinomul f = X 4 − 4 X + p ∈ [ X ]. z0 ) ∈ . astfel încât sistemul să aibă soluţii ( x0 . 4. n ≥ 2 . Fie p ∈ astfel încât sistemul să aibă o soluţie unică ( x0 . Să se calculeze modulul numărului z . y0 . 5p 5p 5p a) Să se determine p astfel încât polinomul f să fie divizibil cu X + 1 . unde xn este unica soluţie a ecuaţiei f n ( x) = 0 . n ≥ 2 se defineşte funcţia f n :[0. programa M1 → . − x + y + z = 0  a) Să se determine m ∈ b) Să se determine m ∈ x0 + y0 + z0 = 4. ecuaţia f n ( x) = 0 are soluţie unică.informatică. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 98 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 098  mx + y − z = 1  1. Fie funcţiile f . 5. pentru orice p ∈ . 98 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 98 3. MT1. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 98 5p 5p 5p SUBIECTUL III (30p) – Varianta 098 1. g ( x) = ∫ x −x f (t ) cos tdt . π c) Să se calculeze g   . g : 5p 5p 5p a) Să se calculeze 1 n→∞ BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . Să se determine a. b) Să se arate că. Să se dea un exemplu de ecuaţie de gradul al doilea cu coeficienţi întregi care are o soluţie egală cu 3. c) Să se arate că. c) Să se calculeze lim xn .3. specializarea matematică . n ≥ 2 . Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia log x 2 + log x 2=9. 2. Se acordă 10 puncte din oficiu.Proba D. Fie z ∈ astfel încât z + 2 z = 3 + i. π  şi sin a = . ∞ ) → . b) Să se studieze monotonia funcţiei g pe intervalul [ 0. a) Să se arate că. 2  5  5p Ministerul Educaţiei.

c) Să se calculeze lim f n (1) .. • Toate subiectele sunt obligatorii. n BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂf-(2) + . f (n)  programa M1  f (1) + Proba + MT1. • La toate subiectele se cer rezolvări complete.. b) Să se arate că funcţiile f n sunt descrescătoare pe intervalul (0. n→∞ .Filiera vocaţională.informatică. f ( x) = 3 x3 + 3x 2 + 2 x + 1 − 3 x3 − x + 1 . profilul militar. pentru oricare x ∈ . ∞) → . c) Să se arate că polinomul f = X − 1∈ 6 [X ] are toate rădăcinile în G. 4 .5 ) şi P ( 3. 5p 5p 5p a) Să se calculeze f1 (e) . Câte funcţii f : {1. 5p 5p 5p 2. Fie f o funcţie de gradul întâi. Se acordă 10 puncte din oficiu. f n ( x) = ∫ 1 t n ln t dt . Să se calculeze partea întreagă a numărului 1 . Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 3x + 9 x = 5. Se consideră mulţimea de numere complexe G = {cos qπ + i sin qπ q ∈ 5p 5p 5p 1 3 +i ∈G .. Să se determine valorile reale ale lui m astfel încât MN ⋅ MP = 5. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 99 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 099 a b  1 1 ∈ M2 ( ) . n ∈ e ∗ . cos 3}. 6.1) . 9 4. f ( x) = det( AAt + xB ) . 2 ) .3..1} au proprietatea că f (1) + f ( 2 ) + f ( 3) + . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 99 5p 5p 5p SUBIECTUL III (30p) – Varianta 099 1.. Ministerul Educaţiei. Se consideră funcţia f : → . N ( 2. 2 2 b) Să se arate că G este parte stabilă a lui astfel încât f ( x ) = mx + n . b) Să se arate că f ( 0 ) ≥ 0 . situat pe graficul funcţiei f. Să se arate că funcţia f f este strict crescătoare.cos 2. Se consideră punctele M (1. D. Se consideră funcţiile f n : (0. 99 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 99 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 099 1.. Fie matricele A =   ∈ M2 ( ) şi funcţia f : c d    1 1 a) Să se calculeze AAt . 2.. Să se determine cel mai mare element al mulţimii {cos 1. a) Să se scrie ecuaţia tangentei la graficul funcţiei f în punctul de abscisă x = 0 . n ∈ → . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. c) Să se arate că există m. 3− 2 2. m ) .10} → {0. B =  1. }. + f (10 ) = 2 ? 3. c) Să se calculeze lim  n→∞  n  . specializarea matematică . Ministerul Educaţiei.  x 2. b) Să se arate că graficul funcţiei admite asimptotă spre +∞ . a) Să se arate că în raport cu înmulţirea numerelor complexe.. m ∈ .

5p 6.. profilul militar. 1 2 10 5p 4. să se calculeze coordonatele punctului C.. Se consideră funcţia f : → . n→∞ 1 ... cu coeficienţi întregi. c) Să se arate că polinomul g = X 3 − X + 3a + 1 . Fie n ∈ . . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. a) Să se arate că funcţia f este strict crescătoare. I n = ∫ 5p 5p 5p a) Să se calculeze I1 . specializarea matematică .. Fie matricea A =  .1) . a1 . b) Să se arate că. 5p 3. 5p 5p 5p a) Să se arate că f (1) + f ( −1) este număr par.Proba D. MT1. an ∈ şi polinomul f = an X n + an −1 X n−1 + . Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 6 x2 − 2 x + 1 = 3 3 − x . b ∈ Z . 4 ) . • Toate subiectele sunt obligatorii. + a1 X + a0 . Ştiind că A (1. + C11 . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 100 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 100  3 −2  1. ∀n ∈ n +1 * . X ∈ M2 ( 3 * } este finită. dacă f (2) şi f (3) sunt numere impare. nu poate fi descompus în produs de două polinoame neconstante. Ministerul Educaţiei. Să se arate că 11 divide numărul C11 + C11 + . f −1( x) c) Să se calculeze lim BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ .  6 −4  5p 5p 5p a) Să se demonstreze că ( I 2 + A)2 = I 2 + A.. 5 Ministerul Educaţiei. { } 5p 2. 5p 5. atunci polinomul f nu are nicio rădăcină întreagă. 100 Varianta 100 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 100 5p 1. Se consideră şirul ( I n )n≥1 . a ∈ . 2. B ( 5. Fie ABC un triunghi şi G centrul său de greutate.Filiera vocaţională. • La toate subiectele se cer rezolvări complete. b) Să se arate că I n+ 2 + 3I n+1 + 2 I n = c) Să se calculeze lim nI n . a0 . programa M1 x →∞ ln x 2. 2 ) şi G ( 3. Să se calculeze sin a .informatică.. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 1 + x = 1 − x. b) Să se demonstreze că mulţimea { An | n ∈ c) Să se rezolve ecuaţia X = A.. b) Să se arate că funcţia f este inversabilă. n ≥ 3. Se acordă 10 puncte din oficiu. Să se arate că 6 + 4 2 ∈ a + b 2 | a. 1 xn x 2 + 3x + 2 0 dx . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 100 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 100 5p 5p 5p 1. Fie a ∈ cu tg a = 2 . f ( x) = e x + x3 − x 2 + x .. ).

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful