Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării

Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1
EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică-informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică-informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.

SUBIECTUL I (30p) – Varianta 001
5p 1. Să se determine numărul natural x din egalitatea 1 5 9 ... 231 x + + + + = .
5p
2. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale inecuaţia
2
2 5 3 0 x x − + ≤ .
5p
3. Să se determine inversa funcţiei bijective
2
: (0, ) (1, ), ( ) 1 f f x x ∞ → ∞ = + .
5p
4. Se consideră mulţimea { } 1, 2, 3,...,10 A = . Să se determine numărul submulţimilor cu trei elemente ale
mulţimii A, care conţin elementul 1.
5p

5. Să se determine m∈\, astfel încât distanţa dintre punctele (2, ) A m şi ( , 2) B m − să fie 4.

5p
6. Să se calculeze
23
cos sin
12 12
π π
⋅ .

Varianta 1
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

,1 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 001

1. Se consideră matricea
a b
A
b a
 
=
 
 
, cu , a b∈\ şi 0 b ≠ .
5p a) Să se arate că dacă matricea
2
( ) X ∈M \ verifică relaţia AX XA = , atunci există , u v∈\ , astfel
încât
u v
X
v u
 
=
 
 
.
5p b) Să se arate că
*
n ∀ ∈` ,
( ) ( ) ( ) ( )
, unde , .
2 2
n n n n
n n n
n n
n n
a b a b a b a b x y
A x y
y x
+ + − + − −  
= = =
 
 

5p
c) Să se rezolve în mulţimea
2
( ) M \ ecuaţia
3
2 1
1 2
X
 
=
 
 
.

2. Se consideră
7
a∈] şi polinomul [ ]
6
7
ˆ
X X 5 X f a = + + ∈] .
5p a) Să se verifice că, pentru orice
7
b∈] ,
ˆ
0 b ≠ , are loc relaţia
6
ˆ
1 b = .
5p b) Să se arate că
6 3 3
7
ˆ ˆ ˆ
5 ( 4)( 4), x x x x + = − + ∀ ∈] .
5p
c) Să se demonstreze că pentru orice
7
a∈] , polinomul f este reductibil în [ ]
7
X ] .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

1 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 001

1. Se consideră numărul real 0 a > şi funcţia : f → \ \, ( )
x
f x e ax = − .
5p a) Să se determine asimptota oblică la graficul funcţiei f către −∞ .
5p b) Să se determine punctele de extrem local ale funcţiei f.
5p c) Să se determine (0, ) a∈ ∞ , ştiind că ( ) 1, f x ≥ x ∀ ∈\ .

2. Se consideră funcţia ( )
ln
: 0, , ( )
x
f f x
x
∞ → = \ .
5p a) Să se arate că funcţia ( ) ( ) : 0, , ( ) 2 ln 2 , F F x x x ∞ → = − \ este o primitivă a funcţiei f.
5p
b) Să se arate că orice primitivă G a funcţiei f este crescătoare pe [ ) 1, ∞ .
5p c) Să se calculeze aria suprafeţei plane cuprinse între graficul funcţiei f , axa Ox şi dreptele de ecuaţii

1
x
e
= şi x e = . .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică-informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică-informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.

SUBIECTUL I (30p) – Varianta 002
5p 1. Să se arate că numărul ( )
24
1 i − este real.

5p 2. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia
3 1 1
3
1 2 1
x x
x x
− +
+ =
+ −
.
5p 3. Să se determine inversa funcţiei bijective ( ) : 1, f → ∞ \ , ( ) 1
x
f x e = + .
5p
4. Să se determine probabilitatea ca, alegând un număr ab din mulţimea numerelor naturale de două cifre,
să avem a b ≠ .
5p 5. Să se calculeze lungimea medianei din A a triunghiului ABC , unde ( 2, 1), (2, 0), (0, 6) A B C − − .

5p 6. Fie vectorii 3 u mi j = +
G G G
şi ( ) 2 v m i j = − −
G G G
. Să se determine 0 m > astfel încât vectorii u
G
şi v
G
să fie
perpendiculari.

Varianta 2
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1


2 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 002

1. Se consideră matricea
2
( ) A∈M \ ,
2 2
1 1
A
 
=
 
 
.
5p
a) Să se arate că există a∈\ astfel încât
2
. A aA =

5p b) Să se calculeze
2009
( )
t
A A − .
5p
c) Să se rezolve ecuaţia ( )
5
2
, X A X = ∈ \ M .

2. Pentru , a b din mulţimea [0, ) M = ∞ se defineşte operaţia ln( 1)
a b
a b e e ∗ = + − .
5p
a) Să se arate că dacă , a b M ∈ , atunci a b M ∗ ∈ .
5p b) Să se arate că legea de compoziţie „∗” este asociativă.
5p c) Pentru n∈`, 2 n ≥ , să se determine a M ∈ astfel încât
de ori
... 2
n a
a a a a ∗ ∗ ∗ =

.


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

2 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 002

1. Se consideră şirul ( ) *
n
n
a
∈`
dat de ( )
1
0,1 a ∈ şi
( )
*
1
1 ,
n n n
a a a n
+
= − ∀ ∈` .
5p a) Să se arate că ( )
*
0,1 ,
n
a n ∈ ∀ ∈` .
5p
b) Să se demonstreze că şirul ( ) *
n
n
a
∈`
este strict descrescător.
5p
c) Să se arate că şirul
*
( )
n
n
b
∈`
, dat de
2 2 2 *
1 2
... ,
n n
b a a a n = + + + ∀ ∈` , este mărginit superior de
1
. a

2. Se consideră funcţia
2
1
: , ( )
1
f f x
x x
→ =
+ +
\ \ .
5p a) Să se arate că funcţia
2 3 2 1
: , ( ) arctg ,
3 3
x
F F x x
+  
→ = ∈
 
 
\ \ \ , este o primitivă a funcţiei f.
5p b) Să se calculeze aria suprafeţei delimitate de dreptele 0, 1, x x Ox = = şi graficul funcţiei : g → \ \ ,
( ) (2 1) ( ) g x x f x = + .
5p
c) Să se calculeze lim ( )
n
n
n
f x dx

→∞

, unde
*
n∈` .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
3
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 003
5p
1. Să se ordoneze crescător numerele
3 4
2, 4, 5 .

5p 2. Să se determine valoarea minimă a funcţiei : f → R R, ( )
2
4 8 1 f x x x = − + .
5p 3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia lg( 1) lg(6 5) 2 x x − + − = .
5p 4. Să se determine probabilitatea ca, alegând un număr din mulţimea numerelor naturale de două cifre,
acesta să fie pătrat perfect.
5p 5. Să se determine ecuaţia dreptei care trece prin punctul (6, 4) A şi este perpendiculară pe dreapta
: 2 3 1 0 d x y − + = .
5p
6. Ştiind că
1
sin
3
α = , să se calculeze cos 2α .

Varianta 3
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

SUBIECTUL II (30p) – Varianta 003

1. Se consideră matricea ( )
3
0 1 1
1 0 1
1 1 0
A
 
 
= ∈
 
 
\ M .
5p a) Să se verifice egalitatea
2
3
2 A A I − = .

5p
b) Să se calculeze
1
A

.
5p c) Să se arate că ( )
2009 2008 2008
3
2 A A A I + = + .

2. Se consideră cunoscut că ( ) , , ∗ ] D este un inel comutativ, unde 3 x y x y ∗ = + − şi
3 3 12 x y x y x y = ⋅ − − + D , , x y ∀ ∈].
5p a) Să se arate că elementul neutru al legii de compoziţie „ D ” este 4.

5p b) Să se determine , a b∈] astfel încât între inelele ( ) , , ∗ ] D şi ( ) , , + ⋅ ] să existe un izomorfism
de forma : f → ] ] , ( ) f x a x b = ⋅ + .

5p c) Să se rezolve în mulţimea ] ecuaţia
2009
de 2009 ori
... 2 3
x
x x x = + D D D

.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

3 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 003
1. Se consideră funcţia ( ) ( )
2
: 0, , 18 ln . f f x x x ∞ → = − \
5p a) Să se determine intervalele de monotonie ale funcţiei f.
5p
b) Să se determine a∈\ pentru care ( ) ( ) , 0, . f x a x ≥ ∀ ∈ ∞
5p
c) Să se determine numărul de rădăcini reale ale ecuaţiei ( ) f x m = , unde m este un parametru real.

2. Se consideră funcţiile
1
: , ( )
3
a a
f f x
x a
→ =
− +
\ \ , unde a∈\.
5p a) Să se arate că, pentru orice a∈\, funcţia
a
f are primitive strict crescătoare pe \.

5p
b) Să se calculeze ( )
3
2
0
f x dx

.

5p c) Să se calculeze ( )
3
0
lim
a
a
f x dx
→∞

.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
4
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 004
5p 1. Să se arate că numărul
2
1 1
1 1 i i
 

 
− +
 
este real.
5p 2. Să se arate că vârful parabolei
2
5 1 y x x = + + este situat în cadranul III.
5p
3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia
1
9 10 3 1 0
x x−
− ⋅ + = .
5p 4. Să se determine probabilitatea ca, alegând un număr din mulţimea numerelor naturale de trei cifre,
acesta să aibă exact două cifre egale.
5p
5. Să se determine a∈\ pentru care vectorii ( 1) u ai a j = + +
G G G
şi (5 1) 2 v a i j = − − +
G G G
sunt
perpendiculari.
5p 6. Să se calculeze lungimea laturii BC a triunghiului ascuţitunghic ABC ştiind că 6 AB = , 10 AC = şi
că aria triunghiului ABC este egală cu 15 3 .

Varianta 4
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1


4 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 004

1. Se consideră matricea
1 2 2
2 2 1
A
−  
=
 

 
.
5p a) Să se calculeze rangul matricei A.
5p b) Să se demonstreze că det( ) 0
t
A A ⋅ = .
5p c) Să se determine o matrice nenulă ( )
3,2
B∈ _ M astfel încât
2
AB O = .
2. Se ştie că ( , ) G D este grup, unde (3, ) G = ∞ şi ( 3)( 3) 3 x y x y = − − + D . Se consideră funcţia
: (0, ) f G ∞ → , ( ) 3 f x x = + .
5p a) Să se calculeze 4 5 6 D D .
5p
b) Să se demonstreze că funcţia f este un izomorfism de grupuri, de la ( ) (0, ), ∞ ⋅ la ( ) , G D .
5p c) Să se demonstreze că dacă H este un subgrup al lui G care conţine toate numerele naturale 4 k ≥ ,
atunci H conţine toate numerele raţionale 3 q > .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

4 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 004

1. Se consideră funcţia { } ( )
( )
2
2
2 1
: \ 1, 0 , .
1
x
f f x
x x
+
− → =
+
\ \
5p a) Să se determine asimptotele graficului funcţiei f.
5p b) Să se demonstreze că funcţia f nu are puncte de extrem local.

5p c) Să se calculeze ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
2
lim 1 2 3 ...
n
n
f f f f n
→∞
+ + + + , unde
*
n∈` .

2. Se consideră şirul ( ) *
2
*
1
, ,
1
n
n n
n n
x
I I dx n
x

= ∈
+
∫ `
` .
5p a) Să se calculeze
1
I .
5p b) Să se arate că
*
1,
n
I n ≤ ∀ ∈` .
5p c) Să se calculeze lim
n
n
I
→∞
.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.

SUBIECTUL I (30p) – Varianta 005
5p 1. Să se calculeze
1 1
1 2 1 2 i i
+
+ −
.

5p
2. Să se rezolve în ] inecuaţia
2
10 12 0 x x − + ≤ .
5p
3. Să se determine inversa funcţiei bijective ( ) ( ) : 1, 0, f ∞ → ∞ ,
2
( ) 3log f x x = .
5p
4. Să se determine numărul funcţiilor { } { } : 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 f → cu proprietatea că (1) (4) f f = .
5p 5. Să se determine coordonatele vârfului D al paralelogramului ABCD ştiind că ( 2, 9), (7, 4), (8, 3) A B C − − − .
5p
6. Triunghiul ABC are
3
B
π
= şi lungimea razei cercului circumscris egală cu 1. Să se calculeze lungimea
laturii AC .


Varianta 5
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

5 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 005

1. Se consideră punctele (0, 6), (1, 4), ( 1, 8) A B C − şi matricea
1 1 1 1
0 1 1
6 4 8
M a
b
 
 
= −
 
 
, unde , a b∈\.
5p a) Să se arate că punctele , , A B C sunt coliniare.
5p b) Să se determine rangul matricei M în cazul 3, 0 a b = = .
5p c) Să se arate că dacă unul dintre minorii de ordin trei ai lui M , care conţin ultima coloană, este nul,
atunci rang( ) 2. M =
2. Pe mulţimea ] definim legea de compoziţie 5 6 6 6 x y xy x y ∗ = + + + .
5p a) Să se arate că legea “∗” este asociativă.
5p b) Să se determine elementele simetrizabile ale mulţimii ] în raport cu legea “∗”.
5p c) Să se rezolve ecuaţia
de 2009 ori
... 1
x
x x x x ∗ ∗ ∗ ∗ = −

.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

5 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 005
1. Se consideră funcţia ( ) ( )
( ) 2 1
: 0, , ln .
1
x
f f x x
x

∞ → = −
+
\
5p a) Să se calculeze derivata funcţiei f.
5p b) Să se determine punctele graficului funcţiei f în care tangenta la grafic este paralelă cu dreapta de
ecuaţie 9 2 y x = .

5p c) Să se arate că, dacă 1 x > , atunci
2( 1)
ln .
1
x
x
x


+


2. Se consideră funcţia ( ) ( )
2
1
: 0, , f f x
x
∞ → = \ şi şirul
1
( ) , (1) (2) ... ( ).
n n n
a a f f f n

= + + +
5p a) Să se arate că ( ) ( ) ( )
1
1 ( ), 0,
k
k
f k f x dx f k k
+
+ ≤ ≤ ∀ ∈ ∞

.

5p b) Să se calculeze ( )
1
lim ,
n
n
f x dx n
→∞


`.
5p c) Să se arate că şirul
1
( )
n n
a

este convergent.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
6
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 006
5p 1. Să se calculeze suma tuturor numerelor naturale de două cifre care se divid cu 11.
5p 2. Să se determine funcţia f de gradul al doilea ştiind că ( 1) 1, (0) 1, (1) 3 f f f − = = = .
5p 3. Să se rezolve în mulţimea ( ) 0,π ecuaţia sin3 sin x x = .
5p
4. Câte numere naturale de trei cifre distincte se pot forma cu elemente ale mulţimii { } 2, 4, 6,8 ?
5p 5. Se consideră triunghiul ABC cu vârfurile în (1, 2) A , (2, 2) B − şi (4, 6) C . Să se calculeze cos B .

5p 6. Să se calculeze lungimea razei cercului circumscris triunghiului ABC ştiind că
6
C
π
= şi 6 AB = .


Varianta 6
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

6 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 006

1. Se consideră permutarea
5
1 2 3 4 5
3 1 2 5 4
S
 
σ = ∈
 
 
.
5p
a) Să se calculeze
2009
σ .
5p b) Să se dea exemplu de o permutare
5
S τ ∈ astfel încât e τσ ≠ şi ( )
2
e τσ = .
5p c) Să se demonstreze că, pentru orice
5
S τ ∈ , există p

∈` astfel încât
p
e τ = .

2. Se consideră a∈^,
1
x ,
2
x ,
3
x ∈^ rădăcinile ecuaţiei
3 2
2 2 0 x x x a − + − = şi determinantul
1 2 3
3 1 2
2 3 1
x x x
x x x
x x x
∆ = .
5p a) Pentru 1 a = , să se determine
1 2
, x x şi
3
x .
5p b) Să se arate că, pentru orice a∈\, ecuaţia are o singură rădăcină reală.
5p c) Să se arate că valoarea determinantului ∆ nu depinde de a.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

SUBIECTUL III (30p) – Varianta 006
6 1. Se consideră funcţia ( ) ( )
ln
: 0, , .
x x
f f x e

∞ → = \
5p
a) Să se arate că ( ) ( )( ) 1 ln , 0. f x f x x x ′ = + ∀ >
5p b) Să se determine valoarea minimă a funcţiei f.
5p
c) Să se arate că funcţia f este convexă pe ( ) 0, ∞ .

2. Se consideră, pentru fiecare n

∈` , funcţiile
2
: ( 1, ) , ( )
1
n
n n
x
f f x
x
− ∞ → =
+
\ şi : ( 1, )
n
g − ∞ →\,

2 3 2 1
( ) 1 ... ( )
n
n n
g x x x x x f x

= − + − + − + .
5p a) Să se calculeze
1
2
0
( ) g x dx

.

5p
b) Să se arate că
1
*
0
1
0 ( ) ,
2 1
n
f x dx n
n
≤ ≤ ∀ ∈
+

` .

5p c) Să se calculeze
1 1 1 1 1
lim 1 ... , .
2 3 4 2 1 2 n
n
n n →∞
 
− + − + + − ∈
 

 
`

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
7
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 007
5p
1. Să se calculeze modulul numărului complex
8
7 4
i
z
i
+
=

.

5p 2. Să se determine valoarea maximă a funcţiei : f → R R, ( )
2
6 9 f x x x = − + − .
5p
3. Să se rezolve în mulţimea [ ) 0, 2π ecuaţia
1
sin
2
x = − .

5p 4. Să se determine n

∈` pentru care mulţimea { } 1, 2,..., n are exact 120 de submulţimi cu două elemente.
5p
5. Se ştie că, în triunghiul ABC , vectorii AB AC +
JJJG JJJG
şi AB AC −
JJJG JJJG
au acelaşi modul. Să se demonstreze că
triunghiul ABC este dreptunghic.
5p 6. Să se calculeze lungimea razei cercului înscris în triunghiul ABC care are lungimile laturilor egale cu
3, 4 şi 5.

Varianta 7
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1


7 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 007

1. Se consideră matricele ( )
1 2 3 4
0 1 2 3 , 0 0 0 1
0 0 1 2
A B
| |
|
= =
|
\ .
şi sistemul
2 3 4 3
2 3 2
2 1
x y z t
y z t
z t
+ + + = ¦
¦
+ + =
´
¦
+ =
¹
.
5p a) Să se determine rangul matricei A.
5p b) Să se determine mulţimea soluţiilor sistemului.
5p
c) Să se demonstreze că ecuaţia XA B = nu are soluţii ( )
1,3
X ∈M ^ .

2. Se consideră mulţimea
2 2
( )
2 2
k k
k k
G A k k
¦ ¹
| |
¦ ¦
= = ∈
| ´ `
|
¦ ¦ \ . ¹ )
] , şi pentru fiecare t ∈] notăm cu
( )
{ }
1
t
H A kt k = − ∈] . Se admite faptul că ( ) , G ⋅ este un grup, unde „⋅ ” este înmulţirea matricelor.
5p
a) Să se arate că , n p ∀ ∈] , ( ) ( ) ( 1) A n A p A n p ⋅ = + + .
5p b) Să se demonstreze că, pentru orice t ∈] ,
t
H este un subgrup al grupului ( , ) G ⋅ .
5p c) Să se demonstreze că grupurile ( , ) G ⋅ şi ( , ) + ] sunt izomorfe.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

7 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 007
1. Se consideră funcţia : (0, ) , ( ) ln f f x x ∞ → = \ şi şirul
*
*
1 1 1
( ) , 1 ... ln , .
2 3
n n
n
x x n n
n

= + + + + − ∀ ∈
`
`
5p a) Să se determine asimptotele graficului funcţiei f.
5p b) Să se arate că, pentru orice 0 k > , ( ) ( )
1 1
1
1
f k f k
k k
< + − <
+
.
5p
c) Să se arate că şirul ( ) *
n
n
x
∈`
este descrescător şi are termenii pozitivi.

2. Se consideră funcţiile ( ) : 1, f − ∞ →\, ( )
( )
2
2
1 ( 1)
x
f x
x x
=
+ +
şi : ( 1, ) , F − ∞ →\

2
( ) ln( 1) ln( 1) arctg F x a x b x c x = + + + + , unde , , a b c sunt parametri reali.
5p a) Să se determine , , a b c astfel încât F să fie o primitivă a funcţiei f .
5p
b) Să se calculeze
1
0
( ) f x dx

.
5p c) Să se studieze monotonia funcţiei F , în cazul în care F este primitivă a funcţiei f .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.

SUBIECTUL I (30p) – Varianta 008
5p
1. Să se rezolve în mulţimea numerelor complexe ecuaţia
2
4 z = − .
5p
2. Se consideră funcţia : f → R R, ( )
2
f x ax x c = + + . Ştiind că punctele ( ) 1, 2 A şi ( ) 0,3 B aparţin
graficului funcţiei f , să se determine numerele reale a şi c.
5p 3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia
3
7 1 1 x x + − = .
5p 4. Câte numere naturale de patru cifre distincte se pot forma cu cifre din mulţimea { } 1,3,5, 7,9 ?
5p
5. Se consideră paralelogramul ABCD şi punctele E şi F astfel încât , 2 AE EB DF FE = =
JJJG JJJG JJJG JJJG
. Să se
demonstreze că punctele , A F şi C sunt coliniare.
5p 6. Fie triunghiul ABC. Să se calculeze lungimea înălţimii corespunzătoare laturii BC ştiind că
13, 14 AB AC = = şi 15 BC = .

Varianta 8
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

8 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 008

1. Se consideră matricea
3
1 1 1
1 1 1 ( )
1 1 1
A
− −  
 
= − − ∈
 
− −
 
\ M .
5p a) Să se calculeze ( ) det A .
5p
b) Să se arate că
2 2
2
3
2 1 2 2
3 3
n n
n
A A I
− +
= + , pentru orice n

∈` .
5p
c) Să se determine
1
A

.

2. Se consideră a∈\ şi ecuaţia
3
0 x x a − + = , cu rădăcinile complexe
1 2 3
, , x x x .
5p a) Să se calculeze
1 2 3
( 1)( 1)( 1) x x x + + + .
5p b) Să se determine
2
x şi
3
x ştiind că
1
2 x = .
5p c) Să se determine a∈\ pentru care
1 2 3
, , x x x sunt numere întregi.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

8 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 008

1. Se consideră funcţia : f → \ \, ( ) cos f x x x = + şi şirul ( ) ( )
0 1
, 0, , .
n n n
n
x x x f x n
+

= = ∀ ∈
`
`
5p a) Să se arate că funcţia f este crescătoare pe \.
5p
b) Să se arate că 0 ,
2
n
x n
π
≤ ≤ ∀ ∈` .
5p
c) Să se arate că şirul ( )
1
n
n
x

este convergent la
2
π
.

2. Se consideră şirul de numere reale ( )
n
n
I
∈`
, definit de
0
2
I
π
= şi
2
*
0
cos ,
n
n
I x dx n
π
= ∈

` .
5p a) Să se calculeze
1
I .
5p
b) Să se arate că şirul ( )
n
n
I
∈`
este descrescător.
5p c) Să se arate că
1
,
2
n n
nI I n


π
= ∀ ∈` .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.

SUBIECTUL I (30p) – Varianta 009
5p 1. Să se determine numărul natural x pentru care 1 3 5 225 x + + + + = … .
5p 2. Să se determine valorile parametrului real m ştiind că graficul funcţiei : , f →
( )
2
2 f x x mx m = + − intersectează axa Ox în două puncte situate la distanţa 3 .
5p 3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia
( )
1
2
log 2 1
x
x
− +
+ = .
5p 4. Să se arate că
3 15
17 17
C C >
5p
5. Fie hexagonul regulat ABCDEF de latură 4 . Să se calculeze modulul vectorului AC BD +

.
5p 6. Să se arate că
2 2 2
91
sin 1 sin 2 ... sin 90
2
+ + + =
Varianta 9
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

9 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 009

1. Fie ( ) ( ) ( ) , , , , ,
A A B B C C
A x y B x y C x y trei puncte din plan şi matricea ( )
3
1
1
1
A A
B B
C C
x y
M x y
x y
| |
|
= ∈
|
|
\ .
\ M .
5p a) Să se arate că, dacă , , A B C se află pe dreapta de ecuaţie 2 y x = , atunci ( ) det 0 M = .
5p
b) Să se arate că, dacă triunghiul ABC este dreptunghic şi are catetele de lungime 1, atunci ( ) det 1 M = ± .

5p c) Să se arate că, dacă matricea M este inversabilă, atunci suma elementelor matricei
1
M

este 1.

2. Se consideră mulţimea de matrice ,
3
a b
A a b
b a
¦ ¹ | | ¦ ¦
= ∈
´ ` |

¦ ¦ \ . ¹ )
] .
5p a) Să se arate că, dacă X A ∈ şi Y A ∈ , atunci X Y A + ∈ .
5p b) Să se arate că, dacă X A ∈ , Y A ∈ şi
2
XY O = , atunci
2
X O = sau
2
Y O = .
5p c) Admitem cunoscut faptul că A este inel în raport cu adunarea şi înmulţirea matricelor. Să se determine
elementele inversabile ale acestui inel.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

9 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 009
1. Se consideră funcţia ( ) : , sin f f x x x → = − \ \ .
5p a) Să se arate că funcţia f este crescătoare.
5p
b) Admitem că pentru fiecare n∈` ecuaţia ( ) f x n = are o soluţie unică
n
x . Să se arate că şirul

*
( )
n
n
x
∈`
este nemărginit.
5p c) Să se calculeze lim
n
n
x
n →∞
, unde şirul ( )
1
n
n
x

a fost definit la b).

2. Fie funcţiile [ )
1
, : 0,1 , ( ) , ( )
1 1
n
n n
x
f g f x g x
x x
→ = =
− −
\ , unde
*
n∈` .
5p
a) Să se calculeze
1
2
2
0
( ( ) ( )) f x g x dx −

.
5p b) Să se arate că
1
*
2
0
1
0 ( ) ,
2
n
n
g x dx n ≤ ≤ ∀ ∈

` .
5p
c) Să se arate că
2 3
1 1 1 1
lim ... ln 2
1 2
2 2 3 2 2
n
n
n
→∞
 
+ + + + =
 

⋅ ⋅ ⋅  
.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
10
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 010
5p
1. Ştiind că z ∈^ şi că
2
1 0 z z + + = , să se calculeze
4
4
1
z
z
+ .
5p
2. Să se determine funcţia f de gradul întâi, pentru care ( ) ( ) ( ) 2 1 f f x f x = + , oricare ar fi x∈\.
5p 3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia ( ) lg 1 lg9 1 lg x x + − = − .

5p 4. Să se determine numărul termenilor raţionali din dezvoltarea
( )
10
3
3 3 + .
5p 5. Să se determine coordonatele centrului de greutate al triunghiului ABC , ştiind că ( 1, 0), (0, 2), (2, 1) A B C − − .
5p
6. Să se arate că unghiul vectorilor 5 4 u i j = −
G G G
şi 2 3 v i j = +
G G G
este obtuz.

Varianta 10
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

10 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 010

1. Se consideră permutările
3
, e S α∈ ,
1 2 3
1 2 3
e
 
=
 
 
,
1 2 3
3 1 2
 
α =
 
 
.
5p
a) Să se calculeze
3
α .
5p b) Să se rezolve ecuaţia
2009
x e α ⋅ = ,
3
x S ∈ .
5p c) Să se demonstreze că, oricare ar fi ordinea factorilor, produsul tuturor permutărilor din
3
S este
permutare impară.

2. Fie inelul [ ] { }
, i a bi a b = + ∈ ] ] .
5p a) Să se dea exemplu de un număr complex z astfel încât [ ] z i ∉] şi [ ]
2
z i ∈] .
5p b) Să se determine elementele inversabile ale inelului [ ] i ] .
5p c) Să se arate că mulţimea ( ) ( ) { }
, H m n m n i m n = + + − ∈] este parte stabilă a lui [ ] i ] în raport
cu înmulţirea.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

10 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 010
1. Se consideră funcţia : f → \ \, ( )
( )
2
arctg ln 1 f x x x x = − + .
5p a) Să se arate că funcţia f este convexă pe \.
5p b) Să se arate că funcţia ' f este mărginită.
5p c) Să se demonstreze că ( ) 0, f x x ≥ ∀ ∈\.

2. Se consideră şirul ( )
1
*
1 2
0
, ,
1
n
n n
n n
x
I I dx n
x

= ∀ ∈
+

` .
5p a) Să se calculeze
1
I .
5p
b) Să se arate că
*
1
,
1
n
I n
n
≤ ∀ ∈
+
` .
5p c) Să se calculeze lim
n
n
I
→∞
.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
11
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 011
5p 1. Să se determine , a b∈\ ştiind că numerele 2, , a b sunt în progresie geometrică şi 2, 17, a sunt în
progresie aritmetică.
5p
2. Să se rezolve ecuaţia ( ) ( ) 0 f f x = , ştiind că : , ( ) 3 2 f f x x → = − + \ \ .
5p
3. Să se rezolve în mulţimea [ ) 0, 2π ecuaţia tg( ) 1 2tg . x x − = −
5p
4. Să se determine numărul funcţiilor { } { } : 0,1, 2 0,1, 2 f → care verifică relaţia (2) 2 f = .
5p
5. Se consideră triunghiul ABC şi punctele , D E astfel încât 2 , 2 AD DB AE EC = =
JJJG JJJG JJJG JJJG
. Să se arate că
dreptele DE şi BC sunt paralele.

5p 6. Să se calculeze lungimea razei cercului circumscris triunghiului ABC , dacă ,
4
A
π
=
6
B
π
= şi 6. AB =

Varianta 11
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

11 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 011

1. Pentru , , , a b c d ∈\, se consideră matricea
a b c d
b a d c
A
c d a b
d c b a
 
 
− −
=
 
− −
 
 
− −
 
şi matricea transpusă .
t
A
5p
a) Pentru 1 a c = = şi 0 b d = = , să se calculeze det ( ) A .
5p
b) Să se arate că
4
t
A A I ⋅ = α⋅ , unde
2 2 2 2
a b c d α = + + + .
5p c) Să se demonstreze că dacă
4
A O ≠ , atunci A este inversabilă.

2. Se consideră , , a b c∈\ şi polinomul
3 2
, f X aX bX c = + + + cu rădăcinile
1 2 3
, , x x x ∈^, astfel
încât
1 2 3
1, 1, 1. x x x ≤ ≤ ≤
5p a) Să se demonstreze că 3. a ≤
5p b) Să se arate că, dacă 0 c < , polinomul are cel puţin o rădăcină reală în intervalul ( ) 0, ∞ .
5p c) Să se arate că, dacă 1, 1, a c = = − atunci 1. b = −

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

11 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 011
1. Se consideră funcţia { } ( )
| |
1
: 2 , .
2
x
f f x e
x
− − → =
+
\ \
5p a) Să se studieze derivabilitatea funcţiei f în punctul
0
0 x = .
5p b) Să se determine punctele de extrem local ale funcţiei f .
5p
c) Să se determine numărul de rădăcini reale ale ecuaţiei ( ) f x m = , unde m este un parametru real.

2. Se consideră funcţiile ( )
3
: , sin
6
x
f f x x x → = − + \ \ şi ( ] : 0,1 g →\ , ( )
1
sin
x
t
g x dt
t
=

.
Se admite cunoscut faptul că ( ) 0, 0. f x x ≥ ∀ ≥
5p
a) Să se calculeze
1
0
( ) f x dx

.
5p b) Să se arate că funcţia g este strict descrescătoare.
5p
c) Să se arate că ( )
0
0
lim 0,9
x
x
g x

>
> .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
12
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 012
5p
1. Să se calculeze
1 1
1 1 i i
+
+ −
.

5p 2. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia
1 2 7
2 3 6
x x
x x
+ +
+ =
+ +
.

5p 3. Să se rezolve în mulţimea [ ) 0, 2π ecuaţia
1
cos 2 .
2
x =

5p 4. Să se determine 0 a > ştiind că termenul din mijloc al dezvoltării
12
3
4
1
a
a
 
+
 
 
este egal cu 1848.
5p 5. Să se determine ecuaţia simetricei dreptei : 2 3 1 0 d x y − + = faţă de punctul ( 3, 4) A − .
5p 6. Ştiind că ctg 3 x = , să se calculeze ctg2x .

Varianta 12
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

12 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 012

1. Se consideră polinoamele [ ] , f g X ∈\ ,
2
1 f X X = + + , cu rădăcinile complexe
1 2
, x x şi

2
g aX bX c = + + , cu 0 a ≠ . Fie matricele ( )
3
, A V ∈M ^ ,
c b a
A a c b
b a c
 
 
=
 
 
şi
1 2
2 2
1 2
1 1 1
1
1
V x x
x x
 
 
=
 
 
 
.
5p a) Să se arate că
2 1
det ( ) 3( ) V x x = − .
5p
b) Să se arate că
1 2
1 1 2 2
2 2
1 1 2 2
(1) ( ) ( )
(1) ( ) ( )
(1) ( ) ( )
g g x g x
A V g x g x x g x
g x g x x g x
 
 
⋅ =
 
 
 
.
5p c) Să se arate că det ( ) 0 A = dacă şi numai dacă 0 a b c + + = sau a b c = = .

2. Se consideră funcţia
5 5
: f → ] ] ,
4
ˆ
( ) 4 f x x x = + .
5p a) Să se calculeze
ˆ
(0) f şi
ˆ
(1) f .
5p b) Să se arate că funcţia f nu este surjectivă.
5p
c) Să se descompună polinomul
4
5
ˆ
4 [ ] X X X + ∈] în factori ireductibili peste
5
] .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

12 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 012


5p
1. Se consideră funcţia ( ) ( )
( ) ln 1
: 0, ,
x
f f x
x
+
∞ → = \ .
a) Să se arate că şirul ( )
1
n
n
x

unde ( )
1 1 1 1 1 1
1 ...
2 2 3 3
n
x f f f f
n n
     
= + + + +
     
     
este divergent.
5p b) Să se calculeze lim ( )
x
f x
→∞
.
5p c) Să se arate că funcţia f este descrescătoare.


5p
2. Se consideră funcţia ( ) ( )
1
1
0
: 1, ,
t x
f f x e t dt
− −
∞ → =

\ .
a) Să se calculeze (2) f .
5p b) Să se demonstreze relaţia
1
( ) , 1 f x x
x
≤ ∀ > .

5p c) Să se demonstreze relaţia ( ) ( )
1
1 , 1 f x xf x x
e
+ = − ∀ > .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
13
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 013
5p
1. Să se arate că numărul
2 2
(1 3) (1 3) i i + + − este număr întreg.
5p 2. Să se rezolve în × \ \ sistemul de ecuaţii
4
3
x y
xy
+ = ¦
´
=
¹
.

5p 3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia
( )
6 2 1 x x = − − .

5p 4. Să se determine termenul care nu conţine pe x din dezvoltarea
9
2
1
x
x
| |
+
|
\ .
.
5p 5. Să se calculeze distanţa de la punctul (3, 0) A la dreapta : 3 4 1 0 d x y − + = .
5p
6. Triunghiul ABC are 4, 5 AB BC = = şi 6 CA = . Să se arate că ( ) ( ) 2 . m B m C = ) )

Varianta 13
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

13 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 013

1. Se consideră sistemul de ecuaţii
1
3
3
x y z
x y z
mx y z m
− + = ¦
¦
+ + =
´
¦
+ + =
¹
, unde m∈\. Pentru fiecare m∈\, notăm cu
m
S
mulţimea soluţiilor reale ale sistemului.
5p a) Să se determine m∈\ pentru care sistemul are soluţie unică.
5p b) Să se arate că pentru orice m∈\ sistemul este compatibil.
5p
c) Să se determine
{ }
2 2 2
1
min ( , , ) x y z x y z S + + ∈ .

2. Se consideră matricele
0 1
1 0
A
| |
=
|

\ .
,
0 1
1 1
B
| |
=
|

\ .
,
2
1 0
0 1
I
| |
=
|
\ .
, C A B = ⋅ şi mulţimea
( ) ( )
{ } 2
det 1 G X X = ∈ = M ^ .
5p a) Să se verifice că
4 6
2
. A B I = =
5p
b) Să se arate că ( ) , G ⋅ este un subgrup al grupului multiplicativ al matricelor inversabile de ordin doi,
cu elemente numere complexe.
5p c) Să se demonstreze că
2
n
C I ≠ , pentru orice n

∈` .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

13 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 013

1. Se consideră funcţia : f → \ \, ( )
3 3 2
3 4, f x x x x = + − ∀ ∈\ .
5p a) Să se determine asimptota oblică a graficului funcţiei f spre ∞ .
5p
b) Să se arate că ( ) ( ) { }
2 2
' 2 , 2, 1 f x f x x x x = + ∀ ∈ − − \ .
5p c) Să se determine derivatele laterale ale funcţiei f în punctul
0
2. x = −

2. Pentru
*
n∈` se consideră funcţia ( ) ( )
0
: 0, , , 0
x
n t
n n
F F x t e dt x

∞ → = >

\ .
5p a) Să se calculeze ( )
1
, 0 F x x > .
5p b) Să se determine punctele de inflexiune ale graficului funcţiei
n
F .
5p c) Să se calculeze
2
lim ( )
x
F x
→∞
.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
14
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 014
5p 1. Să se calculeze
1 2 3 99
lg lg lg ... lg
2 3 4 100
+ + + + .
5p 2. Să se determine a

∈\ pentru care ( )
2
3 0 a x ax a − − − < , oricare ar fi x∈\.
5p 3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia
3 3
8 9 4 x x − = − .
5p 4. Să se determine numărul elementelor unei mulţimi ştiind că aceasta are exact 45 de submulţimi cu
două elemente.
5p 5. Să se determine ecuaţia dreptei AB ştiind că (2, 3) A şi ( 5, 4) B − .

5p 6. Triunghiul ABC ascuţitunghic are 2 3 AC = şi lungimea razei cercului circumscris egală cu 2. Să se
determine măsura unghiului B.

Varianta 14
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1


14 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 014

1. Se consideră matricea 2 2 2
3 3 3
a b c
A a b c
a b c
 
 
=
 
 
, unde , , a b c

∈\ .
5p a) Să se calculeze rangul matricei A.
5p
b) Să se arate că există d ∈\ astfel încât
2
A dA = .
5p
c) Să se arate că există matricele ( )
3,1
K M ∈ \ şi ( )
1,3
L M ∈ \ astfel încât A K L = ⋅ .

2. Se consideră numărul 3 a i = − ∈^ şi polinomul [ ] f X ∈_ ,
4 2
4 16 f X X = − + .
5p
a) Să se arate că ( ) 0. f a =
5p b) Să se determine rădăcinile polinomului f.
5p
c) Să se arate că polinomul f este ireductibil în [ ] X _ .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

14 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 014

1. Pentru
*
, 3 n n ∈ ≥ ` se consideră funcţia ( ) : , sin
n
n n
f f x x → = \ \ şi se notează cu
n
x abscisa
punctului de inflexiune din intervalul 0,
2
π  
 
 
, al graficului funcţiei
n
f .
5p
a) Să se arate că ( ) ( )
2 2 ''
1 sin sin , , 3
n n
n
f x n n x n x n n
− ∗
= − − ∀ ∈ ≥ ` şi x∈\.

5p b) Să se arate că
1
sin , 3
n
n
x n
n

= ≥ .
5p c) Să se calculeze lim ( )
n n
n
f x
→∞
.

2. Se consideră a∈\ şi funcţiile , : f F → \ \, ( ) ( )
3 2
2 2 2
3 5
, .
( 1) 1 1
x x a x ax
f x F x
x x x
− + + +
= =
+ + +

5p a) Să se arate că funcţia F este o primitivă a funcţiei f .
5p b) Pentru 2 a = , să se determine aria suprafeţei plane cuprinsă între graficul functiei f, axa Ox şi
dreptele 1 x = şi 2 x = .
5p c) Să se determine a astfel încât
2 0
0 2
( ) ( ) 2 F x dx F x dx

− =
∫ ∫
.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
15
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 015

5p 1. Să se calculeze
( ) ( ) 3 3 3
log 5 7 log 5 7 log 2 − + + − .
5p

2. Să se determine funcţia de gradul al doilea al cărei grafic este tangent la axa Ox în punctul (1, 0) şi
trece prin punctul (0, 2) .
5p
3. Să se rezolve în mulţimea [ ) 0, 2π ecuaţia sin cos 0 x x + = .
5p
4. Câte numere naturale de patru cifre se pot forma cu elemente ale mulţimii { } 1, 3, 5, 7, 9 ?
5p 5. Să se determine ecuaţia dreptei care conţine punctul ( 2, 2) A − şi este paralelă cu dreapta determinată de
punctele (2,1) C , ( 1, 3) D − − .

5p 6. Fie
3
,
2
π
α π
 

 
 
astfel încât
5
cos
13
α = − . Să se calculeze sinα .

Varianta 15
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

15 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 015

1. Fie , , a b c∈] şi matricea
a b c
A c a b
b c a
| |
|
=
|
|
\ .
.
5p a) Să se calculeze ( ) det A .
5p
b) Să se arate că dacă 0 a b c + + ≠ şi A nu este inversabilă în ( )
3
_ M , atunci a b c = = .
5p c) Să se arate că sistemul de ecuaţii liniare
1
2
1
2
1
2
ax by cz x
cx ay bz y
bx cy az z
¦
+ + =
¦
¦
¦
+ + =
´
¦
¦
+ + =
¦
¹
admite numai soluţia 0 x y z = = = .

2. Se consideră polinomul [ ] f X ∈\ ,
4 2
5 5 f X X = − + , cu rădăcinile
1 2 3 4
, , , x x x x ∈^.
5p
a) Să se calculeze
1 2 3 4
1 1 1 1
x x x x
+ + + .
5p b) Să se arate că polinomul f are toate rădăcinile reale.
5p c) Să se arate că dacă g este un polinom cu coeficienţi reali care are proprietatea că pentru orice x real
( ) ( ) g x f x ≤ , atunci există [ 1, 1] a∈ − astfel încât . g af =

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

15 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 015
1. Pentru fiecare , 3 n n ∈ ≥ ` , se consideră funcţia :[0, ) , ( ) 1
n
n n
f f x x nx ∞ → = − + \ .
5p
a) Să se arate că
n
f este strict descrescătoare pe [ ] 0;1 şi strict crescătoare pe [ ) 1;∞ .
5p
b) Să se arate că ecuaţia ( ) 0, 0
n
f x x = > are exact două rădăcini (0,1)
n
a ∈ şi (1, )
n
b ∈ ∞ .
5p c) Să se calculeze lim
n
n
a
→∞
, unde
n
a s-a definit la punctul b).
2. Se consideră şirul ( )
n
n
I
∈`
, unde
1
0
2
0
1
1
I dx
x
=
+

şi
1
*
2
0
,
1
n
n
x
I dx n
x
= ∈
+

` .
5p a) Să se arate că
0
.
4
I
π
=
5p b) Să se arate că
2 2 2
1
, , 2
2 1
n n
I I n n
n

= − ∀ ∈ ≥

` .

5p c) Să se arate că ( )
1
0
1 1 1 1
lim 1 ... 1 .
3 5 7 2 1
n
n
I
n

→∞
 
− + − + + − =
 

 


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
16
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 016
5p
1. Să se calculeze modulul numărului complex
2
2
i
z
i

=
+
.
5p
2. Să se determine a∈\ pentru care
2
2 0, x ax + + ≥ oricare ar fi numărul real x .

5p 3. Să se rezolve în intervalul [ ] 1,1 − ecuaţia
1
arcsin arcsin
2 3
x + =
π
.

5p 4. Să se rezolve ecuaţia
8 10
n n
C C = , , 10 n n ∈ ≥ ` .

5p 5. Să se afle măsura celui mai mare unghi al triunghiului ABC ştiind că ( ) ( ) ( ) 2, 2 , 2, 3 , 2, 3 A B C − − .

5p 6. Fie ,
2
π
α π
 

 
 
astfel încât
3
sin
5
α = . Să se calculeze sin 2α .

Varianta 16
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

16 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 016

1. Se consideră mulţimea , , 0
0 1
a b
G X a b a
¦ ¹
| | ¦ ¦
= = ∈ >
´ ` |
\ . ¦ ¦
¹ )
\ .
5p a) Să se arate că dacă , A B G ∈ , atunci AB G ∈ .
5p b) Să se găsească două matrice , C D G ∈ pentru care CD DC ≠ .
5p c) Să se arate că dacă A G ∈ , atunci
2
2
I A A G − + ∈ .

2. Se consideră , , a b c∈_ şi polinomul
3 2
f X aX bX c = + + + .
5p a) Să se determine , , a b c astfel încât polinomul f să aibă rădăcinile
1 2
1 x x = = şi
3
2 x = − .
5p
b) Să se arate că dacă f are rădăcina 2 , atunci f are o rădăcină raţională.
5p c) Să se arate că dacă , , a b c∈], iar numerele (0) f şi (1) f sunt impare, atunci polinomul f nu are
rădăcini întregi.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

16 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 016

1. Se consideră funcţia : f → \ \, ( )
{ }
2
2
1
sin , \ 0
0 , 0
x x
f x
x
x
¦

¦
=
´
¦
=
¹
\
.
5p a) Să se arate că funcţia f este derivabilă pe \.
5p b) Să se calculeze lim '( ).
x
f x
→∞

5p c) Să se demonstreze că funcţia f este mărginită pe \.

2. Pentru fiecare
*
n∈` se consideră funcţia :[0,1] , ( ) (1 )
n
n n
f f x x → = − \ .
5p
a) Să se calculeze
1
2
0
( ) f x dx

.
5p
b) Să se arate că
1
0
1
( )
( 1)( 2)
n
xf x dx
n n
=
+ +

, oricare ar fi n

∈` .

5p
c) Să se calculeze
1
0
lim
n
n
x
f dx
n →∞
| |
|
\ .

.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
17
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 017
5p
1. Să se arate că numărul
( )
3
1 3 i + este întreg.
5p
2. Să se determine imaginea funcţiei
2
: , ( ) 2 f f x x x → = − + \ \ .

5p 3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 2 1 5 x − + = .

5p
4. Să se determine probabilitatea ca, alegând un număr ab din mulţimea numerelor naturale de două
cifre, să avem 4 a b + = .
5p 5. Să se determine ecuaţia dreptei care trece prin punctul ( 1,1) A − şi este perpendiculară pe dreapta
: 5 4 1 0 d x y − + = .

5p 6. Să se calculeze perimetrul triunghiului ABC ştiind că 6 AB = ,
4
B
π
= şi
6
C
π
= .

Varianta 17
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

17 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 017

1. Se consideră matricele
1 3
0 1
A
 
=
 

 
şi
3 8
1 3
B
− −  
=
 
 
.
5p
a) Să se calculeze
2 2
A B − .
5p b) Să se calculeze
2 3 4
2
det( ) I A A A A + + + + .

5p c) Să se arate că ecuaţia
2
2
X I = are o infinitate de soluţii în ( )
2
M ] .

2. Se consideră polinoamele [ ] , f g X ∈_ ,
4 3 2
1 f X X X X = + + + + , cu rădăcinile
1 2 3 4
, , , x x x x ∈^
şi
2
1 g X = − .
5p a) Să se determine restul împărţirii polinomului f la polinomul g.
5p b) Să se calculeze ( ) ( ) ( ) ( )
1 2 3 4
1 1 1 1 x x x x − ⋅ − ⋅ − ⋅ − .
5p
c) Să se calculeze ( ) ( ) ( ) ( )
1 2 3 4
g x g x g x g x ⋅ ⋅ ⋅ .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

17 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 017

1. Se consideră şirul ( ) *
n
n
x
∈`
, unde ( )
1
0,1 x ∈ şi
5
*
1
3
,
4
n n
n
x x
x n
+
+
= ∀ ∈` .

5p a) Să se arate că ( )
*
0,1 , .
n
x n ∈ ∀ ∈`
5p
b) Să se arate că şirul ( ) *
n
n
x
∈`
este convergent.

5p
c) Să se arate că
2
9
lim
16
n
n
n
x
x
+
→∞
= .
2. Se consideră o funcţie : f → \ \, cu proprietatea că ( ) sin , . xf x x x = ∀ ∈\
5p a) Să se calculeze
2
0
( ) . x f x dx
π


5p b) Să se arate că funcţia f este integrabilă pe intervalul 0,
2
π  
 
 
.

5p c) Să se arate că ( )
1
2
cos1 f x dx
π


.Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
18
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 018
5p
1. Să se rezolve în mulţimea numerelor complexe ecuaţia
2
2 4 0 x x − + = .

5p 2. Să se afle valoarea minimă a funcţiei : f → \ \,
2
( ) 3 2 f x x x = − + .

5p 3. Să se rezolve în intervalul [ ] 1,1 − ecuaţia
1
arcsin arccos
2 2
x
π
+ = .

5p 4. Care este probabilitatea ca, alegând un număr k din mulţimea { } 0,1, 2,..., 7 , numărul
7
k
C să fie prim.
5p
5. Să se determine a∈\ pentru care vectorii 3 u ai j = +
G G G
şi ( ) 4 4 v i a j = + +
G G G
sunt coliniari.

5p 6. Să se calculeze
( )
AB AC BC ⋅ +
JJJG JJJG JJJG
, ştiind că ( 3, 4) A − , (4, 3) B − şi (1, 2) C .

Varianta 18
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

18 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 018

1. Se consideră matricea
3
0 0 0
1 0 0 ( )
1 1 0
A
 
 
= ∈
 
 
\ M .

5p a) Să se calculeze
3
A .
5p b) Să se afle rangul matricei
3
t
I A A + + .
5p c) Să se determine inversa matricei
3
I A + .

2. Se consideră , a b∈\ şi polinomul
3 2
4 20 f X aX X b = + + + , cu rădăcinile
1 2 3
, , x x x ∈^ .
5p a) Să se determine
1 2 3
, , x x x în cazul 2, 0 a b = = .
5p
b) Să se demonstreze că
2 2 2 2
1 2 1 3 2 3
( ) ( ) ( ) 8(4 15) x x x x x x a − + − + − = − .
5p c) Să se determine , a b astfel încât polinomul f să aibă o rădăcină dublă egală cu a − .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

18 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 018
1. Se consideră funcţia
2 1
:[0, ) [0, ), ( )
2
x
f f x
x
+
∞ → ∞ =
+
şi şirul ( )
n n
x
∈`
dat de
0 1
2, ( ), .
n n
x x f x n
+
= = ∀ ∈`
5p a) Să se determine asimptotele graficului funcţiei f.
5p b) Să se arate că şirul ( )
n n
x
∈`
, are limita 1.
5p c) Să se arate că şirul ( )
n n
y
∈`
dat de
0 1 2
... ,
n n
y x x x x n = + + + + − este convergent.

2. Se consideră funcţiile : , ( ) 1 cos f f x x → = + \ \ şi ( ) ( )
0
: ,
x
F F x x f t dt → =

\ \ .
5p
a) Să se calculeze
2
0
( ) f x dx
π

.
5p b) Să se arate că F este funcţie pară.
5p c) Să se determine intervalele de monotonie ale funcţiei F .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
19
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 019
5p
1. Să se ordoneze crescător numerele
3 4
3, 5, 8 .
5p

2. Să se determine funcţia : f → \ \ ştiind că graficul său şi graficul funcţiei : g → \ \ , ( ) 3 3 g x x = − +
sunt simetrice faţă de dreapta 1 x = .
5p
3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia
2 1 1
3 10 3 27 0
x x + +
− ⋅ + = .
5p 4. Să se determine probabilitatea ca, alegând un număr din mulţimea numerelor naturale de trei cifre, acesta
să aibă toate cifrele pare.
5p 5. Să se determine ecuaţia medianei duse din vârful A al triunghiului ABC , unde (1, 2) A , (2, 3) B şi (2, 5) C − .
5p 6. Să se arate că
ctg1 tg1
ctg 2
2

= .

Varianta 19
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

19 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 019

1. Se consideră sistemul
1
0
0
0
x y z t
x y z t
x y z t
x y z t
+ + + = ¦
¦
− + + =
¦
´
+ − + =
¦
¦ + + − =
¹
şi A matricea sistemului.
5p a) Să se calculeze ( ) det A .
5p b) Să se rezolve sistemul.
5p
c) Să se determine
1
A

.

2. Fie polinomul [ ]
4 3 2
2 2 1 f X X aX X X = + + − + ∈\ şi
1 2 3 4
, , , x x x x ∈^ rădăcinile sale.
5p
a) Să se calculeze
1 2 3 4
1 1 1 1
x x x x
+ + + .
5p b) Să se arate că ( )
2
2
1 1
2 2 , f x x x x a x
x x

(
| | | |
= − + − + + ∀ ∈ (
| |
\ . \ . (
¸ ¸
\ .
5p c) Să se determine a∈\ pentru care toate rădăcinile polinomului f sunt numere reale.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

19 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 019
1. Se consideră funcţia ( )
2
: 2, 2 , ( ) ln
2
x
f f x
x
+
− → =

\ .
5p a) Să se determine asimptotele graficului funcţiei f.
5p b) Să se determine punctele de inflexiune ale graficului funcţiei f.
5p c) Să se calculeze
1
lim ,
a
x
x f
x →∞
 
 
 
unde a este un număr real.

2. Se consideră funcţia
3 2
2
2 5 8
: , ( ) , .
4
x x x
f f x x
x
− + − +
→ = ∀ ∈
+
\ \ \
5p a) Să se calculeze ( )
1
0
f x dx

.
5p
b) Să se calculeze
4
2
1
( ( ) 2) . x f x dx + −


5p c) Ştiind că funcţia f este bijectivă, să se calculeze ( )
2
1
4
5
f x dx


.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
20
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 020
5p
1. Să se arate că
( ) 3
2 log 4, 5 ∈ .
5p
2. Să se rezolve în mulţimea numerelor complexe ecuaţia
2
2 2 0 x x − + = .
5p 3. Să se rezolve în [0, 2 ) π ecuaţia sin cos 1 x x + = − .
5p 4. Să se calculeze
4 4 4
4 5 6
C C C + + .
5p 5. Pe laturile AB şi AC ale triunghiului ABC se consideră punctele M, respectiv N astfel încât
4 AM MB =
JJJJG JJJG
şi MN BC . Să se determine m∈R astfel încât CN mAC =
JJJG JJJG
.
5p 6. Să se calculeze perimetrul triunghiului OAB , ştiind că (0, 0) O , ( 1, 2) A − şi ( 2, 3) B − .

Varianta 20
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

20 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 020

1. Se consideră triunghiul ABC, cu laturile AB c = , BC a = , CA b = şi sistemul
ay bx c
cx az b
bz cy a
+ = ¦
¦
+ =
´
¦
+ =
¹
.
5p a) Să se rezolve sistemul în cazul 3, 4, 5. a b c = = =
5p b) Să se demonstreze că, pentru orice triunghi, sistemul are soluţie unică.
5p c) Ştiind că soluţia sistemului este ( )
0 0 0
, , x y z , să se demonstreze că ( )
0 0 0
, , 1, 1 x y z ∈ − .

2. Se consideră mulţimea
3
,
a b
G a b
b a
¦ ¹
| |
= ∈
´ ` |
\ .
¹ )
] .
5p a) Să se determine numărul elementelor mulţimii G.
5p b) Să se arate că AB G ∈ , pentru orice , A B G ∈ .
5p c) Să se determine numărul matricelor din mulţimea G care au determinantul nul.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

20 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 020
1. Se consideră funcţia ( )
2
: , 2 3 2 5.
x
f f x e x x → = + − + \ \
5p
a) Să se demonstreze că funcţia f este strict crescătoare pe [ ) 0, ∞ .
5p b) Să se arate că funcţia f nu este surjectivă .
5p
c) Să se calculeze
( )
( )
'
lim
x
f x
f x →∞
.

2. Se consideră funcţia [ )
2 3
1
: 0, , ( )
(1 )(1 )
f f t
t t
∞ → =
+ +
\ .

5p a) Să se calculeze
1
3
0
( 1) ( ) t f t dt +

.

5p b) Să se arate că ( ) ( )
1
3
1
1
, 0.
x
x
f t dt t f t dt x = ∀ >
∫ ∫


5p c) Să se calculeze ( )
1
lim
x
x
x
f t dt
→∞

.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
21
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 021

5p 1. Să se rezolve în mulţimea numerelor complexe ecuaţia
2
8 25 0 x x − + = .
5p

2. Să se determine a∈\, pentru care graficul funcţiei : f → \ \, ( ) ( )
2
( ) 1 3 1 1 f x a x a x a = + + − + − ,
intersectează axa Ox în două puncte distincte.

5p 3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 8 6 1 1 x x + − − = .
5p
4. Să se calculeze
4 4 3
8 7 7
C C C − − .
5p 5. Să se determine ecuaţia perpendicularei duse din punctul (1, 2) A pe dreapta : 1 0 d x y + − = .

5p
6. Ştiind că
1
sin
3
x = , să se calculeze cos 2x .

Varianta 21
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

21 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 021

1. Pentru , , a b c

∈\ , se consideră sistemul
ax by cz b
cx ay bz a
bx cy az c
+ + = ¦
¦
+ + =
´
¦
+ + =
¹
, , , x y z ∈\.
5p a) Să se arate că determinantul sistemului este
2 2 2
( )( ). a b c a b c ab ac bc ∆ = + + + + − − −
5p b) Să se rezolve sistemul în cazul în care este compatibil determinat.
5p c) Ştiind că
2 2 2
0 a b c ab ac bc + + − − − = , să se arate că sistemul are o infinitate de soluţii ( ) , , x y z ,
astfel încât
2 2
1 x y z + = − .

2. Se consideră mulţimea
4
, ,
0
a b
G a b c
c
¦ ¹ | |
= ∈
´ ` |
\ .
¹ )
] .
5p a) Să se determine numărul elementelor mulţimii G.
5p
b) Să se dea un exemplu de matrice A G ∈ cu proprietatea că
ˆ
det 0 A ≠ şi
2
ˆ
det 0 A = .
5p c) Să se determine numărul soluţiilor ecuaţiei
2
ˆ ˆ
1 0
ˆ ˆ
0 0
X
| |
=
|
\ .
, X G ∈ .


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

21 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 021

1. Se consideră funcţia : f → \ \, ( ) ( 1)( 3)( 5)( 7) f x x x x x = − − − − .
5p
a) Să se calculeze
( )
4
lim
x
f x
x
→∞
.
5p
b) Să se calculeze ( )
1
lim
x
x
f x
→∞
.
5p
c) Să se arate că ecuaţia ( ) 0 f x ′ = are exact trei rădăcini reale.

2. Se consideră funcţiile
*
2 2
1
: , ( ) , .
n n
f f x n
n x
→ = ∈
+
\ \ `
5p a) Să se calculeze aria suprafeţei cuprinse între graficul funcţiei
1
, f axele de coordonate şi dreapta 1. x =

5p b) Să se calculeze ( )
1
2
1
0
( ) x f x dx

.

5p c) Să se arate că ( ) lim (1) (2) (3) ... ( ) .
4
n n n n
n
n f f f f n
→∞
π
+ + + + =

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
22
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 022
5p
1. Să se calculeze
2 10
1 ... i i i + + + + .

5p 2. Se consideră funcţiile
2
, : , ( ) 3 2, ( ) 2 1 f g f x x x g x x → = − + = − \ \ . Să se rezolve ecuaţia
( )( ) 0 f g x = D .

5p 3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia ( )
2
lg( 9) lg 7 3 1 lg( 9) x x x + + + = + + .
5p 4. Să se rezolve inecuaţia
2
10
n
C < , 2 n ≥ , n natural.
5p 5. Se consideră dreptele paralele de ecuaţii
1
: 2 0 d x y − = şi
2
: 2 4 1 0 d x y − − = . Să se calculeze distanţa
dintre cele două drepte.

5p 6. Să se calculeze sin75 sin15 +
D D
.

Varianta 22
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

22 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 022

1. Fie sistemul
3 3 3
0
0 , cu , ,
1
x y z
ax by cz a b c
a x b y c z

+ + =

+ + = ∈


+ + =

\, distincte două câte două şi A matricea sistemului.
5p
a) Să se arate că ( ) ( )( )( )( ) det A a b c c b c a b a = + + − − − .
5p b) Să se rezolve sistemul în cazul 0 a b c + + ≠ .
5p c) Să se demonstreze că dacă 0 a b c + + = , atunci sistemul este incompatibil.

2. Se consideră şirul de numere reale ( )
n n
a
∈`
, cu
0
0 a = şi
2
1
1
n n
a a
+
= + , n ∀ ∈` şi polinomul
[ ] f X ∈\ , cu (0) 0 f = şi cu proprietatea că
2 2
( 1) ( ( )) 1 f x f x + = + , x ∀ ∈\ .
5p a) Să se calculeze ( ) 5 f .
5p b) Să se arate că n ∀ ∈` , ( )
n n
f a a = .
5p
c) Să se arate că f X = .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

22 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 022

1. Se consideră funcţia : f → \ \,
4
( )
3
x
f x
x
=
+
.
5p
a) Să se calculeze ( ), f x x ′ ∈\.
5p b) Să se determine mulţimea valorilor funcţiei f.
5p
c) Să se arate că ( ) ( ) , , . f x f y x y x y − ≤ − ∀ ∈\

2. Se consideră funcţia
3
: , ( ) 3 2 f f x x x → = − + \ \ .

5p
a) Să se calculeze
3
2
( )
1
f x
dx
x −

.

5p
b) Să se calculeze
2
0
1
13
( )
x
dx
f x.
5p
c) Să se determine punctele de extrem ale funcţiei
2
0
: , ( ) ( )
x
t
g g x f t e dt → =

\ \ .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
23
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 023
5p
1. Să se calculeze suma primilor 20 de termeni ai progresiei aritmetice ( )
1
n
n
a

, ştiind că
4 2
4 a a − = şi

1 3 5 6
30 a a a a + + + = .

5p
2. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia
2 3 1
2 2
x x
x x
+ −
=
+ −
.

5p 3. Să se calculeze
1
tg arctg
2 2
π  

 
 
.
5p
4. Să se determine probabilitatea ca, alegând un element din mulţimea { } 1, 2, 3,..., 40 , numărul
2
2 6
n n +

să fie pătrat perfect.
5p
5. Să se calculeze coordonatele centrului de greutate al triunghiului ABC , dacă ( ) (5, 3), (2, 1), 0, 9 A B C − − .
5p 6. Ştiind că tg 2 α = , să se calculeze sin4α .

Varianta 23
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

23 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 023

1. Se consideră matricea
0 5
1 0
A
| |
=
|
\ .
şi mulţimea ( )
5
,
a b
C A X a b
b a
¦ ¹
| |
= = ∈
´ ` |
\ .
¹ )
^ .
5p a) Să se arate că ( ) X C A ∀ ∈ , XA AX = .
5p b) Să se arate că dacă ( ) Y C A ∈ şi
2
2
Y O = , atunci
2
Y O = .
5p
c) Să se arate că dacă ( )
2
, Z C A Z O ∈ ≠ şi Z are toate elementele raţionale, atunci det 0 Z ≠ .

2. Se consideră
3
a∈] şi polinomul [ ]
3 2
3
ˆ
2 f X X a X = + + ∈] .
5p a) Să se calculeze
( ) ( ) ( )
ˆ ˆ ˆ
0 1 2 f f f + + .
5p b) Pentru
ˆ
2 a = , să se determine rădăcinile din
3
] ale polinomului f .
5p
c) Să se determine
3
a∈] pentru care polinomul f este ireductibil în [ ]
3
X ] .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

23 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 023

1. Se consideră funcţia : f → \ \,
3
( ) 1 f x x x = + + .

5p a) Să se arate că, pentru orice n∈`, ecuaţia ( )
1
3
1
f x
n
= +
+
are o unică soluţie
n
x ∈\.
5p
b) Să se arate că lim 1
n
n
x
→∞
= , unde
n
x este soluţia reală a ecuaţiei ( )
1
3
1
f x
n
= +
+
, n∈`.
5p
c) Să se determine ( ) lim 1
n
n
n x
→∞
− , unde
n
x este soluţia reală a ecuaţiei ( )
1
3
1
f x
n
= +
+
, n∈`.

2. Se consideră funcţia [ )
0
sin
: 0, , ( ) .
1
x t
f f x dt
t
∞ → =
+

\
5p
a) Să se arate că
0
1
ln(1 ), 1
1
a
dt a a
t
= + ∀ > −
+

.
5p b) Să se arate că ( ) ln(1 ), 0 f x x x < + ∀ > .
5p c) Să se arate că ( ) (2 ) f f π > π .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
24
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 024
5p
1. Să se calculeze
1
z
z
+ pentru
1 3
2
i
z
− +
= .
5p 2. Să se determine funcţia de gradul al doilea : f → \ \ pentru care ( 1) (1) 0, (2) 6 f f f − = = = .
5p 3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia
2 4 8
11
log log log
6
x x x + + = .

5p 4. Să se demonstreze că dacă x∈\ şi 1 x ≥ , atunci
2 2
(1 ) (1 ) 4 x x + + − ≥ .
5p 5. Să se determine ecuaţia înălţimii duse din B în triunghiul ABC , ştiind că (0, 9) A , (2, 1) B − şi (5, 3) C − .

5p 6. Să se calculeze
( ) ( )
2 5 3 4 i j i j + ⋅ −
G G G G
.

Varianta 24
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

24 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 024

1. Se consideră o matrice ( )
3
A∈M ^ . Se notează cu
t
A transpusa matricei A.
5p a) Să se demonstreze că z ∀ ∈^, ( )
3
X ∀ ∈M ^ , ( ) ( )
3
det det zX z X = .
5p b) Să se demonstreze că det ( ) 0
t
A A − = .
5p c) Ştiind că
t
A A ≠ , să se demonstreze că rang( ) 2
t
A A − = .

2. Se consideră polinomul [ ] f X ∈_ , cu
4 2
5 4 f X X = − + .
5p a) Să se determine rădăcinile polinomului f.
5p b) Să se determine polinomul [ ] h X ∈_ , pentru care (0) 1 h = şi care are ca rădăcini inversele
rădăcinilor polinomului f.
5p
c) Ştiind că g este un polinom cu coeficienţi întregi, astfel încât ( ) ( ) ( ) ( ) 2 1 1 2 2 g g g g − = − = = = ,
să se arate că ecuaţia ( ) 0 g x = nu are soluţii întregi.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

24 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 024

1. Se consideră funcţia : , ( ) sin f f x x x → = − \ \ .
5p a) Să se arate că funcţia f este strict crescătoare.
5p b) Să se arate că graficul funcţiei nu are asimptote.
5p
c) Să se arate că funcţia
3
: , ( ) ( ) g g x f x → = \ \ este derivabilă pe \.

2. Se consideră funcţia [ ) ( )
2
, 0
: 0, , .
1 , 0
x x
e e
x
f f x
x
x
− −>
∞ → =


=

\

5p a) Să se arate că funcţia f are primitive pe [ ) 0, ∞ .

5p
b) Să se calculeze
1
0
( ) xf x dx

.

5p c) Folosind eventual inegalitatea 1, ,
x
e x x ≥ + ∀ ∈\ să se arate că ( )
0
0 1, 0.
x
f t dt x ≤ < ∀ >Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică informa- tică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - .informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
25
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 025
5p
1. Să se calculeze ( )( ) ( ) 1 1 2 3 2 i i i − + − − .

5p 2. Să se arate că pentru oricare a

∈\ , dreapta 4 y x = + intersectează parabola ( )
2
2 1 y ax a x = + − + .

5p 3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia
2 1
2 3 2 8 0
x x+
− ⋅ + = .
5p
4. Să se determine probabilitatea ca, alegând un număr din mulţimea { } 10,11,12,..., 40 , suma cifrelor lui să
fie divizibilă cu 3.

5p
5. În triunghiul ABC punctele , , M N P sunt mijloacele laturilor. Fie H ortocentrul triunghiului MNP. Să
se demonstreze că . AH BH CH = =
5p
6. Să se calculeze sin sin
6 4 6 4
π π π π    
+ + −
   
   
.

Varianta 25
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

25 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 025

1. În mulţimea
3
S a permutărilor de 3 elemente se consideră permutarea
1 2 3
3 1 2
 
σ =
 
 
.
5p a) Să se verifice că permutarea σ este pară.
5p b) Să se determine toate permutările
3
x S ∈ , astfel încât x x σ = σ .
5p c) Să se rezolve ecuaţia
2
x σ = , cu
3
x S ∈ .

2. Se consideră matricea
2 2
1 1
A
 
=
 
− −
 
şi mulţimea ( ) { }
{ } 2
\ 1 G X a I aA a = = + ∈ − \ .
5p a) Să se arate că { } , \ 1 a b ∀ ∈ − \ , ( ) ( ) ( ) X a X b X ab a b = + + .
5p b) Să se arate că ( ) , G ⋅ este un grup abelian, unde ,, ⋅ ” reprezintă înmulţirea matricelor.
5p c) Să se determine t ∈\ astfel încât (1) (2)... (2009) ( 1) X X X X t = − .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

25 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 025
1. Se consideră funcţia ( )
2
1
: (0, ) , ln
2
f f x x ∞ → = \ .
5p a) Să se arate că funcţia este convexă pe intervalul (0, ] e .
5p b) Să se determine asimptotele graficului funcţiei.
5p
c) Să se arate că şirul
3
( )
n n
a

, dat de ( )
ln3 ln 4 ln5 ln
...
3 4 5
n
n
a f n
n
= + + + + − , este descrescător.

2. Se consideră funcţia ( ) : 0, , cos
2
f f x x
π (
→ =
(
¸ ¸
\ .
5p a) Să se calculeze aria suprafeţei cuprinse între graficul funcţiei f şi axele de coordonate.
5p b) Să se calculeze volumul corpului obţinut prin rotirea graficului funcţiei f în jurul axei Ox .

5p c) Să se calculeze
1 1 2 3
lim 1 ... .
n
n
f f f f f
n n n n n
→∞
| || | | | | | | | | | | |
− + + + +
| | | | | | |
\ . \ . \ . \ . \ . \ . \ .


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
26
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 026
5p
1. Fie
1
z şi
2
z soluţiile complexe ale ecuaţiei
2
2 50 0 z z + + = . Să se calculeze
1 2
z z + .
5p
2. Se consideră funcţia : f → \ \, ( ) 1 2 f x x = − . Să se arate că funcţia f f f D D este strict
descrescătoare.
5p
3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 3 9 2
x x
+ = .
5p
4. Fie mulţimea { } 2, 1, 0, 1, 2 A = − − şi o funcţie bijectivă : f A A → . Să se calculeze
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 2 1 0 1 2 f f f f f − + − + + + .
5p
5. În sistemul cartezian de coordonate xOy se consideră punctele ( ) 1, 3 A − şi ( ) 1, 1 B − . Să se determine
ecuaţia mediatoarei segmentului AB.
5p
6. Fie ,
2
π
α π
 

 
 
cu
1
sin
3
α = . Să se calculeze tgα .

Varianta 26
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

26 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 026

1. Se consideră matricele
0 1
1 0
A
−  
=
 
 
şi
cos sin
sin cos
t t
B
t t
−  
=
 
 
, cu t ∈\ .
5p a) Să se arate că dacă matricea
2
( ) X ∈M \ verifică relaţia AX XA = , atunci există , a b∈\,
astfel încât
a b
X
b a
−  
=
 
 
.
5p b) Să se demonstreze că
*
n ∀ ∈` ,
cos sin
sin cos
n
nt nt
B
nt nt
−  
=
 
 
.
5p c) Să se rezolve în mulţimea
2
( ) \ M ecuaţia
2
X A = .

2. Se consideră a∈\ şi polinomul
4 3 2
3 2 1 [ ] f X X X aX X = − + + − ∈\ .
5p a) Să se calculeze
1 2 3 4
1 1 1 1
x x x x
+ + + , unde
1 2 3 4
, , , x x x x ∈^ sunt rădăcinile polinomului f .
5p b) Să se determine restul împărţirii polinomului f la
2
( 1) X − .
5p c) Să se demonstreze că f nu are toate rădăcinile reale.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

26 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 026
1. Fie funcţia ( ) : , arctg arcctg . f f x x x → = − R R
5p
a) Să se determine asimptota la graficul funcţiei f spre . +∞
5p
b) Să se arate că funcţia f este strict crescătoare pe . R
5p c) Să se arate că şirul ( )
1
,
n
n
x

dat de ( )
1
,
n n
x f x n

+
= ∀ ∈N şi
1
0, x = este convergent .
2. Fie funcţia [ ] ( ) : 1, 1 , arcsin f f x x − → = R .
5p a) Să se arate că funcţia :[ 1,1] , ( ) ( ) g g x xf x − → = \ are primitive, iar acestea sunt crescătoare.
5p
b) Să se calculeze
1
0
2
( ) . f x dx5p c) Să se arate că
1
0
( )
4
x f x dx
π


.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.

SUBIECTUL I (30p) – Varianta 027
5p
1. Să se calculeze modulul numărului complex
2 3 6
1 z i i i i = + + + + + … .
5p
2. Să se determine valoarea maximă a funcţiei : f → , ( )
2
2 f x x x = − + .
5p
3. Să se rezolve în intervalul ( ) 0;∞ ecuaţia
2
lg 5lg 6 0 x x + − = .
5p
4. Să se determine numărul funcţiilor { } { } : 0,1, 2, 3 0,1, 2, 3 f → care au proprietatea ( ) ( ) 0 1 2 f f = = .
5p
5. În sistemul cartezian de coordonate xOy se consideră punctele ( ) 0, 0 O , ( ) 1, 2 A şi ( ) 3, 1 B . Să se
determine măsura unghiului AOB .
5p
6. Ştiind că α ∈ şi că
1
sin cos
3
α α + = , să se calculeze sin 2α .

Varianta 27
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1


27 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 027

1. În mulţimea ( )
' 2
M ^ , se consideră matricele
0 0
1 0
A
 
=
 
 
şi
2
1 0
0 1
I
 
=
 
 
.
5p a) Să se determine rangul matricei
2
A I + .
5p
b) Să se demonstreze că dacă ( )
' 2
X ∈M ^ astfel încât AX XA = , atunci există , x y ∈^ astfel
încât
0 x
X
y x
 
=
 
 
.
5p c) Să se demonstreze că ecuaţia
2
Y A = nu are nicio soluţie în mulţimea ( )
' 2
M ^ .
2. Pe mulţimea \ se defineşte legea de compoziţie x y x y xy ∗ = + + .
5p
5p
a) Să se arate că legea „∗” este asociativă.
b) Fie funcţia ( ) : , 1 f f x x → = + \ \ . Să se verifice relaţia ( ) ( ) ( ), , f x y f x f y x y ∗ = ⋅ ∀ ∈\ .
5p c) Să se calculeze
1 1 1 1
1 ...
2 3 2008 2009
∗ ∗ ∗ ∗ ∗ .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

27 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 027
1. Fie funcţia [ ] ( ) : 1, 1 , ( 1)arcsin . f f x x x − → = − R

5p a) Să se calculeze
2
0
( )
lim
x
f x
x x


.
5p b) Să se determine punctele în care funcţia f nu este derivabilă.
5p c) Să se arate că funcţia f este convexă.

2. Se consideră funcţiile : , f → R R ( )
2 3 4
1 f x x x x x = + + + + şi : F → \ \, ( ) ( )
0
.
x
F x f t dt =


5p
a) Să se arate că funcţia F este strict crescătoare pe . R
5p b) Să se arate că funcţia F este bijectivă.
5p c) Să se calculeze ( )
1
0
,
a
F x dx


unde
1
F

este inversa funcţiei F şi
1 1 1 1
1 .
2 3 4 5
a = + + + +

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
28
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 028
5p
1. Să se calculeze ( ) ( )
10 10
1 1 i i + + − .
5p 2. Fie funcţia : f → \ \, ( )
2
6 3 f x x x = − . Să se ordoneze crescător numerele
( ) ( )
2 , 3 f f şi ( ) 2 f .
5p 3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 2 1 3 x − = .
5p
4. Să se determine numărul funcţiilor { } { } : 0,1, 2, 3 0,1, 2, 3 f → care au proprietatea că ( ) 0 f este număr
impar.
5p
5. Fie triunghiul ABC şi ( ) M BC ∈ astfel încât
1
3
BM
BC
= . Să se demonstreze că
2 1
3 3
AM AB AC = +
JJJJG JJJG JJJG
.
5p
6. Ştiind că ,
2
π
α π
 

 
 
şi că
3
sin
5
α = , să se calculeze tgα .

Varianta 28
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1


28 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 028

1. Se consideră matricea
1 0
0 8
A
 
=
 
 
.
5p a) Să se rezolve ecuaţia
2
det( ) 0 A xI − = .
5p
b) Să se arate că dacă matricea ( )
2
X ∈ ^ M verifică relaţia AX XA = , atunci există , a b∈^ astfel
încât
0
0
a
X
b
 
=
 
 

5p c) Să se determine numărul de soluţii ale ecuaţiei
3
X A = ,
2
( ) X ∈ ^ M .

2. Se consideră mulţimea de funcţii ( )
{ }
*
, ,
: , ,
a b a b
G f f x ax b a b = → = + ∈ ∈ \ \ \ \ .
5p a) Să se calculeze
1, 2 1, 2
f f
− −
D , unde „D ” este compunerea funcţiilor.
5p
b) Să se demonstreze că ( ) , G D este un grup.
5p c) Să se arate că grupul G conţine o infinitate de elemente de ordin 2.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

28 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 028
1. Fie funcţia :[0, 3] , f →R ( ) { } { } ( )
1 , f x x x = − unde { } x este partea fracţionară a numărului . x
5p
a) Să se calculeze ( )
1
1
lim .
x
x
f x

<

5p b) Să se determine domeniul de continuitate al funcţiei . f
5p c) Să se determine punctele în care funcţia f nu este derivabilă .

2. Se consideră funcţiile ( )
1
: ,
2 sin
f f x
x
→ =

R R şi
[ ) ( )
0
: 0, , ( )
x
F F x f t dt +∞ → =

R .

5p a) Să se calculeze ( )
2
0
cos . f x x dx
π


5p b) Să se demonstreze că funcţia F este strict crescătoare.
5p c) Să se determine lim ( ).
x
F x
→∞Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
29
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 029
5p
1. Să se demonstreze că numărul 7 4 3 7 2 3 a = + + − este număr natural.
5p
2. Se consideră funcţia : f → \ \,
2
( ) 2 5 2 f x x x = − + . Să se rezolve inecuaţia ( ) 2 0 f x ≤ .
5p 3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 2 x x = − .
5p 4. Să se calculeze probabilitatea ca, alegând o mulţime din mulţimea submulţimilor nevide ale mulţimii
{ } 1, 2, 3, 4, 5, 6 A = , aceasta să aibă toate elementele impare.
5p
5. Fie punctele ( ) ( ) 2, 0 , 1,1 A B şi ( ) 3, 2 C − . Să se calculeze sinC .
5p
6. Ştiind că 0,
2
π
α
 

 
 
şi că tg ctg 2 α α + = , să se calculeze sin 2α .

Varianta 29
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

29 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 029

1. Se consideră sistemul
0
1
2 1
x y z
mx y z m
x my z
+ + = ¦
¦
+ + = −
´
¦
+ + = −
¹
, m∈\ şi matricea
1 1 1
1 1
1 2
A m
m
| |
|
=
|
\ .
.
5p a) Să se determine m∈\ pentru care ( ) det 0 A = .
5p b) Să se arate că pentru orice m∈\ sistemul este compatibil.
5p c) Să se determine m∈\ ştiind că sistemul are o soluţie
0 0 0
( , , ) x y z cu
0
2 z = .

2. Se consideră mulţimea ( )
2 3
M ] , submulţimea ( )
2 3
ˆ
2 a b
G X X
b a
¦ ¹
| | ¦ ¦
= ∈ =
´ `
|
\ . ¦ ¦
¹ )
M ] şi matricele
2
ˆ ˆ
0 0
ˆ ˆ
0 0
O
| |
=
|
\ .
şi
2
ˆ ˆ
1 0
ˆ ˆ
0 1
I
| |
=
|
\ .
.
5p a) Să se verifice că dacă
3
, x y ∈] , atunci
2 2
ˆ
0 x y + = dacă şi numai dacă
ˆ
0 x y = = .
5p b) Să se arate că mulţimea
2
\{ } H G O = este un subgrup al grupului multiplicativ al matricelor
inversabile din ( )
2 3
M ] .
5p c) Să se rezolve ecuaţia
2
2
, X I X G = ∈ .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

29 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 029
1. Se consideră
*
n∈` şi funcţiile
2 3 2 1 2 2 1
, : , ( ) 1 ... , ( ) 1.
n n n
n n n n
f g f x x x x x x g x x
− +
→ = − + − + − + = + \ \

5p a) Să se verifice că
2
( ) ( )
( ) , \ { 1}.
1
( 1)
n n
n
g x g x
f x x
x
x

′ = − ∀ ∈ −
+
+
\
5p
b) Să se calculeze
1
lim .
2
n
n
f
→∞
 

 
 

5p c) Să se demonstreze că
n
f are exact un punct de extrem local.
2. Se consideră şirul ( )
n
n
I

∈N
definit prin
1
3
0
, .
1
n
n
x
I dx n
x

= ∀ ∈
+

N
5p a) Să se calculeze
2
. I
5p
b) Să se demonstreze că şirul ( )
n
n
I

∈N
este strict descrescător .
5p c) Să se calculeze lim .
n
n
I
→∞


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
30
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 030
5p
1. Să se demonstreze că numărul
1 1 1 1
1 2 2 3 3 4 99 100
+ + + +
+ + + +
… este natural.

5p 2. Se consideră funcţia : f → , ( )
2
2 f x x mx = − + . Să se determine mulţimea valorilor parametrului
real m pentru care graficul funcţiei f intersectează axa Ox în două puncte distincte.
5p
3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia ( ) ( )
3 3
log 1 log 3 1 x x + + + = .
5p 4. Să se calculeze probabilitatea ca, alegând o mulţime din mulţimea submulţimilor nevide ale mulţimii
{ } 1, 2, 3, 4, 5 A = , aceasta să aibă produsul elementelor 120.
5p
5. Se consideră punctele ( ) ( ) 0, 2 , 1, 1 A B − şi ( ) 3, 4 C . Să se calculeze coordonatele centrului de greutate
al triunghiului ABC.
5p
6. Să se demonstreze că
2 2
sin
8 2
π −
= .

Varianta 30
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

30 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 030

1. Se consideră numerele reale , , a b c , funcţia
3
: , ( ) 2 3 f f x x x → = + + \ \ şi determinanţii
3 3 3
1 1 1
A a b c
a b c
= şi
1 1 1
( ) ( ) ( )
B a b c
f a f b f c
= .
5p a) Să se arate că ( )( )( )( ) A a b b c c a a b c = − − − + + .
5p b) Să se arate că A B = .
5p c) Să se arate că, pentru orice trei puncte distincte, cu coordonate naturale, situate pe graficul funcţiei
, f aria triunghiului cu vârfurile în aceste puncte este un număr natural divizibil cu 3.

2. Se consideră matricea
1 3
3 9
A
− | |
=
|

\ .
şi mulţimea ( )
{ } 2
G X a I aA a = = + ∈\ .
5p a) Să se arate că , a b ∀ ∈\, ( ) ( ) ( ) 0 X a X X a = şi ( ) ( ) ( 10 ). X a X b X a b ab = + −
5p b) Să se arate că mulţimea ( )
1
10
H X a a
¦ ¹ ¦ ¹
= ∈
´ ´ ` `
¹ ) ¹ )
\ \ este parte stabilă a lui ( )
2
\ M în raport cu
înmulţirea matricelor.
5p c) Să se rezolve ecuaţia
2
2
, X I X G = ∈ .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

30 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 030
1. Se consideră funcţia ( )
3
: , sin .
6
x
f f x x x → = − − R R
5p
a) Să se determine ( ) lim .
x
f x
→−∞

5p b) Să se calculeze derivata a doua a doua funcţiei f.
5p
c) Să se demonstreze că ( ) 0, 0. f x x ≤ ∀ ≥

2. Fie funcţia : , f → R R ( )
2
1
1
x
f x
x
+
=
+
.

5p
a) Să se arate că funcţia : , F → R R ( )
( )
2
1
arctg ln 1
2
F x x x = + + este o primitivă a funcţiei . f
5p b) Să se calculeze
1
0
( ) f x dx

.
5p
c) Să se arate că şirul ( )
n
n
a

∈N
, definit de
2 2
1
,
n
n
k
n k
a
n k
=
+
=
+

n

∀ ∈N , este convergent .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
31
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 031
5p
1. Ştiind că
3
log 2 a = , să se arate că
16
1 3
log 24
4
a
a
+
= .
5p
2. Să se determine două numere reale care au suma 1 şi produsul 1 − .
5p
3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia
2 1 2
2 2 160.
x x + +
+ =
5p
4. Într-o clasă sunt 22 de elevi, dintre care 12 sunt fete. Să se determine în câte moduri se poate alege un
comitet reprezentativ al clasei format din 3 fete şi 2 băieţi.
5p
5. În sistemul cartezian de coordonate xOy se consideră punctele ( ) 2, 1 A − , ( ) 1, 1 B − şi ( ) 1, 3 C .
Să se determine ecuaţia dreptei care trece prin punctul C şi este paralelă cu dreapta AB.
5p 6. Să se arate că sin6 0 < .

Varianta 31
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

31 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 031

1. Pentru x∈^ se consideră matricea ( )
2
2
1 1
( )
1 1
x x
A x
x
 
+ −
= ∈
 

 
M ^ .
5p a) Să se verifice că ( )
2
( ) 2 ( ). A x xA x =
5p b) Să se determine toate numerele complexe x pentru care ( ) ( )
4 2
2
( ) ( ) . A x A x O + =
5p c) Să se arate că ecuaţia ( ) ( )
2
2
0 , X A X M = ∈ ^ nu are soluţii.

2. Se consideră polinomul [ ] f X ∈^ , ( ) ( )
100 100
f X i X i = + + − , care are forma algebrică
100 99
100 99 1 0
... f a X a X a X a = + + + + .
5p a) Să se calculeze
100
a +
99
a .

5p
b) Să se determine restul împărţirii polinomului f la
2
1 X − .
5p c) Să se demonstreze că polinomul f are toate rădăcinile reale.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

31 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 031
1. Se consideră funcţia ( )
2
: , . | | f f x x x → = − R R
5p a) Să se arate că graficul funcţiei f admite asimptotă spre . −∞
5p b) Să se determine domeniul de derivabilitate al funcţiei . f
5p c) Să se determine punctele de extrem local ale funcţiei f.

2. Se consideră şirul ( )
n
n
I

∈N
dat de
1
2
0
, .
1
n
n
x
I dx n
x

= ∀ ∈
+

N
5p a) Să se calculeze
2
. I
5p b) Să se verifice că
2
1
, .
1
n n
I I n
n

+
+ = ∀ ∈
+
N
5p c) Să se calculeze lim .
n
n
nI
→∞Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică-informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică-informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
32
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 032
5p
1. Se consideră numărul real
2 3 2009
1 1 1 1
1
2
2 2 2
s = + + + + + … . Să se demonstreze că ( ) 1; 2 s ∈ .
5p
2. Se consideră funcţiile ( ) , : , 2 1 f g f x x → = − şi ( ) 4 1 g x x = − + . Să se determine coordonatele
punctului de intersecţie a graficelor celor două funcţii.
5p
3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia
2
sin 1 cos x x = + .
5p
4. Fie mulţimea { } 2, 1, 0, 1, 2 A = − − . Să se determine numărul funcţiilor pare : f A A → .
5p
5. În sistemul cartezian de coordonate xOy se consideră punctele ( ) 2, 1 A − , ( ) 1, 1 B − şi ( ) 1, 3 C .
Să se determine coordonatele punctului D ştiind că patrulaterul ABCD este paralelogram.
5p
6. Ştiind că ;
2
x
π
π
 

 
 
şi că
3
sin
5
x = , să se calculeze sin
2
x
.

Varianta 32
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

32 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 032

1. Se consideră în
3
\ sistemul
1
1
ax y z
x ay z
x y az a
+ + = ¦
¦
+ + =
´
¦
+ + =
¹
, a∈\.
5p a) Să se arate că determinantul matricei sistemului are valoarea
2
( 2)( 1) . a a + −
5p b) Să se rezolve sistemul în cazul în care este compatibil determinat.
5p c) Să se rezolve sistemul în cazul 2 a = − .

2. Se consideră mulţimea ( )
2
G ⊂ M _ ,
2 2
10
, 10 1 |
a b
G a b , a b
b a
¦ ¹ | |
= ∈ − =
´ ` |
\ .
¹ )
_ .
5p
a) Să se verifice că
19 60
6 19
A G
| |
= ∈
|
\ .
.
5p b) Să se arate că X Y G ⋅ ∈ , pentru oricare , X Y G ∈ .
5p c) Să se demonstreze că mulţimea G este infinită.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

32 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 032
1. Se consideră funcţia ( ) ( ) : , arctg 2 arctg . f f x x x → = + − R R
5p
a) Să se calculeze ( ), . f x x ′ ∈R
5p b) Să se demonstreze că ( ) 0 , .
2
f x x
π
< ≤ ∀ ∈R

5p c) Să se demonstreze că funcţia
2
( 1)
: , ( ) ( ) arctg
2
x
g g x f x
+
→ = + \ \ este constantă.

2. Se consideră funcţiile ( )
3
: , arctg
3
x
f f x x x → = − + R R şi ( ) : , arctg . g g x x → = R R
5p a) Să se calculeze
2
1
'( )
.
f x
dx
x


5p
b) Să se determine
3
0
1
lim ( ) .
x
x
f t dt
x
→∞


5p c) Să se calculeze aria suprafeţei cuprinse între graficele celor două funcţii şi dreptele 0 x = şi 1 x = .


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
33
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 033
5p
1. Să se arate că numărul
3
4 3
log 16 log 9 27 + + este natural.
5p
2. Să se determine valoarea minimă a funcţiei
2
: , ( ) 3 4 2 f f x x x → = + + \ \ .
5p
3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 16 3 4 4
x x
+ ⋅ = .
5p 4. Să se calculeze probabilitatea ca, alegând un element din mulţimea
{ }
| , 100 n n n ∈ < ` , acesta să
fie număr raţional.
5p
5. În sistemul cartezian de coordonate xOy se consideră punctele ( ) 2, 1 A − , ( ) 1, 1 B − , ( ) 1, 3 C şi
( ) , 4 D a , unde . a∈\ Să se determine a∈\ astfel încât dreptele AB şi CD să fie paralele.
5p
6. Ştiind că x∈\ şi că
1
tg
2
x = , să se calculeze tg + .
3
x
π  
 
 


Varianta 33
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

33 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 033

1. Se consideră matricele
3
1 0 0
0 1 0
0 0 1
I
 
 
=
 
 
,
0 1 0
0 0 1
1 0 0
B
 
 
=
 
 
şi
2
3
A aI bB cB = + + , , , a b c∈\.
5p
a) Să se calculeze
3
B .
5p
b) Să se calculeze
1
B

.
5p c) Să se demonstreze că , , a b c ∀ ∈\, ( ) ( ) det 0 a b c A + + ≥ .

2. Se consideră corpul ( )
7
, , + ⋅ ] şi
{ }
2
7
H x x = ∈] .
5p a) Să se arate că
ˆ ˆ ˆ ˆ
{0,1, 2, 4} H = .

5p b) Să se arate că, pentru orice
7
a∈] există
7
, x y ∈] astfel încât
2 2
a x y = + .

5p c) Să se arate că
2000
7
{ | } x x H ∈ = ] .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

33 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 033
1. Fie funcţia ( ) ( )
1
: 0, , f f x
x
+ ∞ → = \ şi şirul
1
( ) ,
n n
a

1 1 1 1
... , .
1 2 2 3 3
n
a n
n n

= + + + + ∀ ∈`
5p
a) Să se arate că funcţia f ′ este strict crescătoare pe intervalul ( ) 0, . + ∞
5p
b) Să se demonstreze că
1 1 1 1
, .
2( 1) 1 1 2
k
k k k k k k

< − < ∀ ∈
+ + +
N
5p c) Să se demonstreze că şirul
1
( )
n n
a

este convergent.

2. Se consideră funcţiile
[ ) ( )
0
: 0, , arctg , .
x
n
n n
f f x t t dt n

+ ∞ → = ∀ ∈

R N
5p
a) Să se arate că ( )
2
1
1
arctg , 0
2 2
x x
f x x x
+
= − ∀ ≥ .
5p
b) Să arate că ( )
1
1 , 1
4 1
n
f n
n
π
≤ ⋅ ∀ ≥
+
.
5p
c) Să se calculeze ( ) lim 1 .
n
n
nf
→∞


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
34
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 034
5p
1. Să se calculeze modulul numărului complex
4
(3 4 ) z i = + .
5p
2. Să se arate că vârful parabolei asociate funcţiei
2
: , ( ) 2 2 1 f f x x x → = + + \ \ se găseşte pe dreapta
de ecuaţie 0 x y + = .
5p 3. Să se determine numărul soluţiilor ecuaţiei sin sin 2 x x = din intervalul [0, 2 ) π .
5p 4. Fie mulţimea {1, 2, 3, 4, 5} A = . Să se determine numărul funcţiilor bijective : f A A → , cu proprietatea
că ( ) 1 2 f = .
5p 5. În sistemul cartezian de coordonate xOy se consideră punctele (2, 1) A − , ( 1,1) B − , (1, 3) C şi ( , 4) D a ,
a∈\. Să se determine a∈\ pentru care dreptele AB şi CD sunt perpendiculare.
5p 6. Se consideră triunghiul ascuţitunghic ABC în care are loc relaţia sin cos sin cos B B C C + = + .
Să se demonstreze că triunghiul ABC este isoscel.

Varianta 34
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

34 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 034

1. Se consideră matricele ( ) ( ) ( )
1,3 3,1
4
1 2 3 , 5
6
K M L M
| |
|
= ∈ = ∈
|
\ .
\ \ şi A LK = .
5p a) Să se calculeze suma elementelor matricei A.

5p
b) Să se arate că
2
32 A A = .
5p
c) Să se arate că rangul matricei
n
A este 1, oricare ar fi n

∈` .
2. Pe mulţimea \ se consideră legea de compoziţie 6 x y axy x y ∗ = − − + , , x y ∀ ∈\, unde a
este o constantă reală.
5p a) Pentru
1
3
a = , să se demonstreze că legea „∗” este asociativă.

5p b) Să se arate că legea „∗” admite element neutru dacă şi numai dacă
1
3
a = .
5p c) Să se arate că, dacă intervalul [ ] 0, 6 este parte stabilă a lui \ în raport cu legea „∗” , atunci
1 1
,
6 3
a
(

(
¸ ¸
.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

34 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 034
1. Se consideră funcţia ( ) : 0, , f + ∞ →R ( )
1 3 1
ln + ln
1 2 2
f x x x
x
   
= − + +
   
+
   
şi şirul ( ) ,
n
n
a

∈N


1 1 1
1 ... ln ,
2 2
n
a n
n
 
= + + + − +
 
 
. n

∀ ∈N
5p
a) Să se demonstreze că funcţia f este strict crescătoare pe intervalul ( ) 0, . +∞
5p b) Să se arate că ( ) 0, f x < ( ) 0, . x ∀ ∈ +∞
5p
c) Să se demonstreze că şirul ( )
n
n
a

∈N
este strict descrescător .

2. Se consideră funcţiile [ ] : 0, 1 ,
n
f →R ( )
0
arcsin ,
x
n
n
f x t t dt =

. n

∀ ∈N
5p a) Să se calculeze derivata funcţiei
3
f .
5p
b) Să se calculeze
1
1
.
2
f
 
 
 

5p
c) Să se determine ( )
1
1
2
lim .
x
x
f x

<


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
35
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 035
5p
1. Să se calculeze modulul numărului ( ) ( )
3 3
2 2 i i + + − .
5p 2. Graficul unei funcţii de gradul al doilea este o parabolă care trece prin punctele (1, 3), A − ( 1, 3) B − ,
(0,1) C . Să se calculeze valoarea funcţiei în punctul 2 x = .
5p
3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 3 4 6 2 9
x x x
⋅ − = ⋅ .
5p
4. Se consideră mulţimea { } 0,1, 2,..., 2009 A = . Să se determine probabilitatea ca, alegând un element
din mulţimea A, acesta să fie divizibil cu 5.
5p
5. În sistemul cartezian de coordonate xOy se consideră punctele ( ) 0, 3 A − şi ( ) 4, 0 B . Să se calculeze
distanţa de la punctul O la dreapta AB.
5p
6. Să se calculeze aria unui paralelogram ABCD cu 6 AB = , 8 AD = şi ( ) 135 m ADC =
D
) .

Varianta 35
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

35 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 035

1. Se consideră matricele
1 2 1
2 2 0
1 4 3
A
− | |
|
=
|

\ .
şi
2
1
5
B
| |
|
=
|
\ .
.
5p
a) Să se arate că ecuaţia AX B = are o infinitate de soluţii ( )
3, 1
X ∈M ^ .

5p b) Să se verifice că
3
10 A A = .
5p
c) Să se determine rangul matricei
*
A , adjuncta matricei . A

2. Se consideră mulţimea [ 2] { 2 , } a b a b = + ∈ ] ] , funcţia : [ 2] f → ] ],

2 2
( 2) 2 f a b a b + = − , , a b ∀ ∈] şi mulţimea ( )
{ }
2 1 A x f x
(
= ∈ = −
¸ ¸
] .
5p
a) Să se arate că 7 5 2 A + ∈ .
5p
b) Să se arate că, pentru orice , 2 x y
(

¸ ¸
] , ( ) ( ) ( ) f xy f x f y = .
5p c) Să se arate că mulţimea A este infinită.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

35 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 035
1. Se consideră funcţia : , f → R R ( ) ln( 1)
x
f x x e = − + .
5p a) Să se arate că funcţia f ′ este strict descrescătoare pe . R

5p b) Să se arate că lim ( ) 0, .
a
x
x f x a
→∞
= ∀ ∈\
5p
c) Să se determine asimptotele graficului funcţiei . f

2. Fie şirul ( )
n
n
I

∈N
dat de
2
2
0
(2 ) , .
n
n
I x x dx n

= − ∀ ∈

`
5p a) Să se calculeze
1
I .
5p
b) Să se demonstreze că ( )
1
2 1 2 , , 2.
n n
n I nI n n


+ = ∀ ∈ ≥ N
5p
c) Să se arate că şirul ( )
n
n
I

∈`
tinde descrescător către 0.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
36
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 036
5p
1. Se consideră numărul raţional
1
7
scris sub formă de fracţie zecimală infinită
1 2 3
1
0, ...
7
a a a = .
Să se determine
60
a .
5p
2. Fie funcţiile ( ) ( ) , : , 2 , 3 2 f g f x x g x x → = − = + \ \ . Să se calculeze ( )( ) ( )( ). f g x g f x − D D
5p
3. Să se demonstreze că funcţia ( )
3
: , 3 1 f f x x → = + \ \ este injectivă.
5p
4. Să se calculeze probabilitatea ca, alegând un număr din mulţimea numerelor naturale de trei cifre,
acesta să fie divizibil cu 50.
5p
5. Să se determine a∈\ pentru care punctele (1, 2) A − , (4,1) B şi ( 1, ) C a − sunt coliniare.
5p 6. Fie ABC un triunghi care are AB = 3, AC = 5 şi BC = 7. Să se calculeze cos A.

Varianta 36
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

36 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 036

1. Se consideră matricele
2
0 0
0 0
O
 
=
 
 
şi ( )
2
a b
A
c d
 
= ∈
 
 
M \ , cu proprietatea că
2
2
A O = .
5p a) Să se arate că 0 a d + = .
5p b) Să se arate că matricea
2
I A + este inversabilă.
5p
c) Să se arate că ecuaţia
2
AX O = are o infinitate de soluţii în mulţimea ( )
2
M \ .

2. Se consideră polinomul
4 2
2 9 f X X = − + , cu rădăcinile
1 2 3 4
, , , x x x x ∈^, numărul 2 a i = +
şi mulţimile ( ) [ ] { }
A g a g X = ∈_ şi ( ) [ ] ( )
{ }
, grad 3 B h a h X h = ∈ ≤ _ .
5p a) Să se calculeze ( ) f a .
5p b) Să se calculeze
1 2 3 4
| | | | | | | | x x x x + + + .
5p c) Să se arate că A B = .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

36 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 036
1. Fie funcţia
3 1
: \ { 3} , ( )
3
x
f f x
x
+
→ =

\ \ şi şirul
1
( )
n n
a

definit prin
1
2, a =
*
1
( ), .
n n
a f a n
+
= ∀ ∈`
5p a) Să se demonstreze că funcţia f este strict crescătoare pe ( , 3) −∞ şi pe ( 3, ). ∞
5p
b) Să se determine asimptotele graficului funcţiei . f
5p
c) Să se demonstreze că şirul ( )
n
n
a

∈N
nu este convergent.
2. Se consideră funcţiile ( )
2
1
: , ( ) şi : , ( ) .
x
x
f f x e F F x f t dt

→ = → =

\ \ \ \
5p a) Să se determine punctele de inflexiune ale graficului funcţiei . F
5p b) Să se calculeze
1
0
( ) . xf x dx


5p c) Să se calculeze
1
0
( ) . F x dxMinisterul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
37
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 037
5p 1. Să se calculeze suma 1 4 7 ... 100 + + + + .
5p 2. Să se determine imaginea funcţiei ( )
2
: , 1 f f x x x → = + + \ \ .
5p 3. Să se arate că numărul
1 3
sin arcsin sin arccos
2 2
 
 
+
 
 
 
 
 
este natural.

5p 4. Să se determine numărul termenilor raţionali din dezvoltarea binomului
( )
5
2 1 + .
5p
5. Fie ABCD un pătrat de latură 1. Să se calculeze lungimea vectorului AB AC AD + +
JJJG JJJG JJJG
.
5p 6. Să se arate că
6 2
sin105
4
+
=
D
.

Varianta 37
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

37 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 037

1. Se consideră matricea
1 2
1 2
1 1
a a a
A b b b
a
+ +  
 
= + +
 
 
, cu , a b∈\.
5p a) Să se arate că ( ) ( )( ) det 1 A a b a = − − .

5p
b) Să se calculeze
( )
det
t
A A − .
5p
c) Să se arate că rang 2 A≥ , , a b ∀ ∈\ .

2. Se consideră polinomul [ ] f X ∈\ ,
3 2
f X pX qX r = + + + , cu ( ) , , 0, p q r ∈ ∞ şi cu rădăcinile
1 2 3
, , x x x ∈^ .
5p a) Să se demonstreze că f nu are rădăcini în intervalul [ ) 0, ∞ .
5p
b) Să se calculeze
3 3 3
1 2 3
x x x + + în funcţie de p, q şi r.
5p c) Să se demonstreze că dacă , , a b c sunt trei numere reale astfel încât 0 a b c + + < , 0 ab bc ca + + >
şi 0 abc < , atunci ( ) , , , 0 a b c∈ −∞ .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

37 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 037
1. Se consideră funcţia : , f → R R ( )
3
3 +3arctg . f x x x x = −
5p a) Să se arate că funcţia f este strict crescătoare pe . R
5p
b) Să se arate că funcţia f este bijectivă.
5p
c) Să se determine a∈\ pentru care
( )
lim
a
x
f x
x
→∞
există, este finită şi nenulă.

2. Se consideră şirul
1
( )
n n
I

dat de
1
0
= , .
n x
n
I x e dx n

∀ ∈

`
5p a) Să se calculeze
1
. I
5p b) Să se demonstreze că şirul
1
( )
n n
I

este convergent .
5p c) Să se calculeze lim .
n
n
nI
→∞Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
38
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 038
5p
1. Să se arate că ( )
2
log 3 1, 2 ∈ .
5p
2. Să se determine valorile reale ale lui m pentru care
2
3 0 x x m + + > , oricare ar fi x∈\.
5p
3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia ( ) sin cos 1 x x + − = .
5p
4. Să se arate că, pentru orice număr natural n, 3 n ≥ , are loc relaţia
2 3 3
1 n n n
C C C
+
+ = .
5p
5. Se consideră dreptele de ecuaţii
1 2
: 2 3 1 0, : 3 2 0 d x y d x y + + = + − = şi
3
: 0 d x y a + + = .
Să se determine a∈\ pentru care cele trei drepte sunt concurente.
5p
6. Să se calculeze perimetrul triunghiului ABC, ştiind că 4, 3 şi ( ) 60 AB AC m BAC = = =
D
) .

Varianta 38
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

38 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 038

1. Se consideră matricea
0 0 0
1 0 0
1 1 0
A
| |
|
=
|
\ .
şi mulţimea de matrice
0 0
0 , , . |
a
M b a a b c
c b a
¦ ¹ | |
¦ ¦
|
= ∈
´ `
|
¦ ¦
\ . ¹ )
^
5p
a) Să se calculeze
3
A .

5p b) Să se arate că dacă
3
( ) X ∈M ^ şi AX XA = , atunci . X M ∈
5p c) Să se arate că ecuaţia
2
X A = nu are soluţii în ( )
3
M ^ .

2. Se consideră polinomul
4
f aX bX c = + + , cu , , a b c∈].
5p a) Să se arate că numărul ( ) ( ) 3 1 f f − este număr par.
5p
b) Să se arate că, pentru orice , x y ∈], numărul ( ) ( ) f x f y − este divizibil cu x y − .
5p c) Să se determine coeficienţii polinomului f ştiind că (1) 4 f = şi ( ) 3 f b = .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

38 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 038
1. Se consideră funcţia : , f → R R ( )
2
2 ln( 1). f x x x x = + + +
5p a) Să se demonstreze că funcţia f este strict crescătoare.
5p
b) Să se demonstreze că funcţia f este bijectivă.
5p c) Să se arate că graficul funcţiei f nu are asimptotă oblică spre . +∞

2. Se consideră funcţia : , f → R R ( ) { } { } ( )
1 , f x x x = − unde { } x este partea fracţionară a
numărului real x .
5p a) Să se calculeze ( )
1
0
f x d x

.
5p
b) Să se demonstreze că funcţia f admite primitive pe . R
5p c) Să se arate că valoarea integralei ( )
1 a
a
f x d x
+

nu depinde de numărul real . a

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
39
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 039

5p 1. Se consideră numărul complex
1 3
2
i
z
− +
= . Să se demonstreze că
2
z z = .
5p
2. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale inecuaţia
2
4 3 0 x x − + − ≥ .
5p
3. Să se arate că funcţia ( ) ( )
1
: 1; , f f x x
x
∞ → = + \ este injectivă.
5p
4. Să se determine numărul funcţiilor { } { } : 1, 2, 3 0,1, 2, 3 f → pentru care ( ) 1 f este număr par.
5p
5. Fie ABC un triunghi care are AB = 2, AC = 3 şi BC = 2 2 . Să se calculeze AB AC ⋅
JJJG JJJG
.

5p
6. Să se arate că
6 2
sin15
4

=
D
.

Varianta 39
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

39 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 039

1. Se consideră sistemul
0
0
0
x y z
ax by cz
bcx acy abz
+ + = 

+ + =


+ + =

, cu , , a b c

∈\ şi A matricea sistemului.
5p a) Să se calculeze ( ) det A .
5p b) Să se rezolve sistemul, în cazul în care , , a b c sunt distincte două câte două.
5p c) Să se determine mulţimea soluţiilor sistemului, în cazul în care a b c = ≠ .

2. Se consideră mulţimea
{ }
2 2
5 , , 5 1 M a b a b a b = + ∈ − = ] .
5p a) Să se arate că 9 4 5 x M = + ∈ .
5p b) Să se demonstreze că M este grup în raport cu înmulţirea numerelor reale.
5p c) Să se demonstreze că mulţimea M are o infinitate de elemente.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

39 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 039
1. Se consideră funcţia : (0, ) , ( ) ln f f x x x ∞ → = \ .
5p a) Să se studieze monotonia funcţiei f.
5p b) Să se determine asimptotele graficului funcţiei f.
5p c) Să se demonstreze că orice şir ( )
n n
x
∈`
cu proprietatea
( )
0 1
(0,1),
n
f x
n
x x e
+
∈ = este
convergent.

2. Se consideră şirul ( )
n
n
I

∈N
definit prin
1
0
,
4 5
n
n
x
I dx n
x

= ∀ ∈
+

N .
5p
a) Să se calculeze
2
I .
5p b) Să se arate că şirul ( )
n
n
I

∈N
verifică relaţia
1
1
4 5 , .
1
n n
I I n
n

+
+ = ∀ ∈
+
N
5p c) Să se determine lim .
n
n
nI
→∞
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
40
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 040
5p
1. Se consideră a∈\ şi numărul complex
2
2
a i
z
ai
+
=
+
. Să se determine a pentru care z ∈\ .
5p 2. Să se demonstreze că dreapta de ecuaţie 2 3 y x = + intersectează parabola de ecuaţie

2
4 12 y x x = − + într-un singur punct.
5p
3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 2 1 x x − = .
5p
4. Se consideră mulţimea {1, 2, 3, 4, 5, 6} A = . Să se determine probabilitatea ca, alegând o pereche ( ) , a b
din produsul cartezian A A × să avem egalitatea 6 a b + = .
5p
5. În sistemul cartezian de coordonate xOy se consideră punctele ( ) 2, 1 M − , ( ) 1, 2 A şi ( ) 4, 1 B .
Să se determine lungimea vectorului MA MB +
JJJG JJJG
.
5p 6. Să se arate că ( ) ( )
2 2
sin sin sin sin a b a b a b + ⋅ − = − , pentru oricare , a b∈\.

Varianta 40
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

40 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 040

1. Se consideră matricele
3
1 0 0
0 1 0
0 0 1
I
| |
|
=
|
\ .
,
1 3 2
3 9 6
2 6 4
A
| |
|
=
|
\ .
,
1
3
2
X
| |
|
=
|
\ .
, ( ) 1 3 2 Y = ,

3
B I A = + ,
3
C I aA = + , cu a∈\.
5p a) Să se calculeze S A XY = − .
5p b) Să se determine a∈\ astfel încât
3
BC I = .
5p c) Să se arate că
1
14 ,
n n
A A n
+ ∗
= ∀ ∈` .

2. Se consideră polinomul
3
1 [ ] f X X = − ∈\ şi numărul \ ε∈^ \ , astfel încât ( ) 0 f ε = .
5p
a) Să se demonstreze că
2
1 0 ε + ε + = .
5p
b) Să se rezolve în mulţimea numerelor complexe sistemul
2
2
0
0
0
x y z
x y z
x y z
+ + = ¦
¦
+ ε + ε =
´
¦
+ ε + ε=
¹
.
5p c) Să se arate că, dacă f divide
3 3 2 3
1 2 3
( ) ( ) ( ) f X Xf X X f X + + , unde
1 2 3
, , f f f sunt polinoame cu
coeficienţi complecşi, atunci fiecare dintre polinoamele
1 2 3
, , f f f este divizibil cu 1 X − .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

40 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 040
1. Se consideră funcţia : , f → R R ( )
2 2
2 1. f x x x = + − +
5p a) Să se demonstreze că funcţia f este strict crescătoare pe intervalul ( , 0]. −∞
5p
b) Să se arate că graficul funcţiei f are exact două puncte de inflexiune.
5p c) Să se determine ecuaţia asimptotei la graficul funcţiei f spre . −∞

2. Se consideră funcţiile :
n
F → \ \, ( )
0
sin ,
x
n
n
F x t t dt =

. n

∀ ∈N
5p a) Să se calculeze ( )
1
. F π
5p b) Să se demonstreze că ( ) ( )
+1
1 1 ,
n n
F F < . n

∀ ∈N
5p
c) Să se calculeze ( ) lim 1 .
n
n
F
→∞


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
1
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 041
5p
1. Să se arate că numărul
lg2 3
100 27 + − este natural.
5p
2. Să se determine imaginea funcţiei ( )
2
2
: ,
1
x
f f x
x
→ =
+
\ \ .
5p
3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia
1
3 3 8
x x +
= − + .
5p
4. Să se determine numărul funcţiilor { } { } : 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 f → care au proprietatea că ( ) ( ) 1 3 7 f f + = .
5p
5. În sistemul cartezian de coordonate xOy se consideră punctele ( ) 2, 1 A − şi ( ) 1, 1 B − . Să se determine
ecuaţia dreptei care trece prin originea axelor şi este paralelă cu dreapta AB.
5p
6. Fie a şi b numere reale astfel încât sin sin 1 a b + = şi
1
cos cos .
2
a b + = Să se calculeze ( ) cos . a b −

Varianta 41
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1


41 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 041

1. Pentru , , p q r ∈^, se consideră sistemul
2 3
2 3
2 3
x py p z p
x qy q z q
x ry r z r
¦
+ + =
¦
¦
+ + =
´
¦
+ + =
¦
¹
.
5p a) Să se arate că determinantul sistemului este ( )( )( ) p q q r r p ∆ = − − − .
5p b) Dacă p, q, r sunt distincte, să se rezolve sistemul.
5p
c) Să se arate că, dacă sistemul are soluţia ( ) 1,1,1 − , atunci cel puţin două dintre numerele , , p q r
sunt egale.

2. Se consideră inelul ( ) , , A + ⋅ unde
5
,
a b
A a b
b a
¦ ¹ | | ¦ ¦
= ∈
´ ` |

¦ ¦ \ . ¹ )
] .
5p a) Să se determine numărul elementelor mulţimii A.
5p
b) Să se rezolve în mulţimea A ecuaţia
2
2
X I = .
5p c) Să se arate că ( ) , , A + ⋅ nu este corp.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

41 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 041
1. Se consideră funcţia ( ) ( ) : 0, , 0 , f + ∞ → −∞ ( ) ( ) ln 1 . f x x x = + −
5p a) Să se demonstreze că funcţia f este strict descrescătoare pe intervalul ( ) 0, . +∞
5p
b) Să se arate că funcţia f este surjectivă.
5p c) Să se arate că graficul funcţiei f nu admite asimptote.

2. Fie funcţia ( ) : , arctg . f f x x → = R R
5p a) Să se calculeze
1
0
( ) f x dx

.
5p b) Să se arate că
1
1
lim (ln ) .
2
x
x
f t dt
x →∞
π
=


5p c) Să se calculeze
1 1 2 3
lim ... .
n
n
f f f f
n n n n n →∞
         
+ + + +
         
         


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
42
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 042
5p
1. Să se calculeze partea întreagă a numărului
2 3
1 1 1
1
3
3 3
− + − .
5p
2. Să se rezolve în × \ \ sistemul
2
2
3 1
2 4
y x x
y x x

= − +


= + + 

.
5p
3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia
1
arctg arcctg
3 2
x
π
+ = .
5p
4. Să se determine numărul termenilor raţionali ai dezvoltării
100 4
( 5 1) . +
5p
5. Să se arate că punctele ( 1, 5) A − , (1,1) B şi (3, 3) C − sunt coliniare.
5p 6. Să se calculeze lungimea razei cercului înscris în triunghiul care are lungimile laturilor 4, 5 şi 7.

Varianta 42
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

42 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 042

1. Se consideră matricele ( )
2
, A B∈ ^ M , cu AB BA A − = şi matricele
0
0 1
0 0
A
 
=
 
 
,
0
1 0
0 2
B
 
=
 
 
.
5p a) Să se determine rangul matricei
0
A .
5p b) Să se arate că
0 0 0 0 0
A B B A A − = .

5p c) Să se demonstreze că
n n n
A B BA nA − = , pentru orice , 2 n n ∈ ≥ ` .

2. Se consideră polinomul [ ] f X ∈\ ,
3 2
4 12 f X X aX b = − + + .
5p a) Să se determine , a b∈\, astfel încât polinomul f să se dividă cu polinomul
2
1 X − .
5p
b) Să se determine , a b∈\, astfel încât ecuaţia ( ) 0 f x = să aibă soluţia x i = ∈^ .
5p c) Să se determine , a b∈\, astfel încât polinomul să aibă rădăcinile
1 2 3
, , x x x în progresie
aritmetică şi, în plus,
2 2 2
1 2 3
11 x x x + + = .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

42 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 042
1. Fie funcţia : , f → R R ( ) arctg f x x x = şi şirul ( )
n
n
x

∈N
definit de
1
1 x = , ( )
1
, .
n n
x f x n

+
= ∀ ∈N
5p a) Să se demonstreze că funcţia f ′ este strict crescătoare pe . R
5p
b) Să se determine ecuaţia asimptotei la graficul funcţiei f spre . −∞
5p
c) Să se arate că şirul ( )
n
n
x

∈N
este convergent .

2. Fie şirul ( ) ,
n
n
I

∈N
definit prin
1
2
0
( ) ,
n
n
I x x dx = −

. n

∀ ∈N
5p a) Să se calculeze
2
. I
5p b) Să se demonstreze că
1
= ,
4 + 2
n n
n
I I
n

, 2. n n ∀ ∈ ≥ N
5p c) Să se calculeze lim .
n
n
I
→∞Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică informa- tică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - .informatică
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
43
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 043
5p
1. Să se determine valoarea de adevăr a propoziţiei: „Suma oricăror două numere iraţionale este număr
iraţional.”
5p
2. Se consideră funcţia : , ( ) 2. f f x x → = + \ \ Să se rezolve ecuaţia
2
( ( )) ( ). f f x f x =
5p
3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 4 2 12
x x
= − .
5p
4. Fie mulţimea { } 1, 2, 3, 4, 5, 6 A = . Să se calculeze probabilitatea ca, alegând o pereche ( ) , a b din
mulţimea A A × , produsul numerelor a şi b să fie impar.
5p
5. În sistemul cartezian de coordonate xOy se consideră punctele ( ) 1, 3 A şi ( ) 1, 1 C − . Să se calculeze
aria pătratului de diagonală AC.
5p
6. Să se arate că
6 2
sin105 sin75
2
+
+ =
D D
.

Varianta 43
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

43 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 043

1. Se consideră mulţimea , , , |
a b
M a b c d
c d
¦ ¹ | |
= ∈
´ ` |
\ .
¹ )
` şi matricea
1 2
.
1 3
A M
| |
= ∈
|
\ .

5p a) Câte matrice din mulţimea M au suma elementelor egală cu 1?

5p
b) Să se arate că
1
A M

∉ .
5p
c) Să se determine toate matricele inversabile B M ∈ care au proprietatea
1
B M

∈ .

2. Se consideră ecuaţia
4 3 2
8 8 0 x x ax x b − + + + = , cu , a b∈\ şi cu soluţiile
1 2 3 4
, , , x x x x ∈^.

5p a) Să se arate că ( )( ) ( ) ( )
1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 2 3 1 4
8 x x x x x x x x x x x x x x x x a + + + + + + + + = − .
5p b) Să se determine a∈\ astfel încât
1 4 2 3
x x x x + = + .
5p c) Să se determine , a b∈\, astfel încât
1 2 3 4
, , , x x x x să fie în progresie aritmetică.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

43 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 043
1. Se consideră funcţia : , f → \ \ ( ) .
x
f x x e

= +
5p
a) Să se demonstreze că funcţia f este strict crescătoare pe intervalul [ ) 0, . + ∞
5p
b) Să se arate că funcţia f admite exact un punct de extrem local.
5p
c) Să se determine numărul de soluţii reale ale ecuaţiei ( ) , f x m = unde m este un număr real
oarecare.

2. Fie funcţiile : 0, ,
2
f
π  

 
 
\ ( )
tg
2
1
1
x t
f x dt
t
=
+

şi : 0, ,
2
g
π  

 
 
R ( )
ctg
2
1
1
.
(1 )
x
g x dt
t t
=
+


5p a) Să se calculeze .
3
f
π  
 
 

5p b) Să se calculeze ( ), 0, .
2
f x x
π  
′ ∈
 
 

5p c) Să se arate că ( ) ( ) 0, 0, .
2
f x g x x
π  
+ = ∀ ∈
 
 


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
44
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 044
5p
1. Să se determine partea reală a numărului complex
1
1
i
z
i

=
+
.
5p
2. Să se determine valorile reale ale lui m pentru care
2
1 0 x mx + + ≥ , oricare ar fi . x∈\
5p
3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia
1
arcsin 2
2
x = − .
5p
4. Se consideră mulţimea { } 0,1, 2,3, ... , 9 A = . Să se determine numărul submulţimilor mulţimii A care
au 5 elemente, din care exact două sunt numere pare.
5p
5. În sistemul cartezian de coordonate xOy se consideră punctele ( ) 1, 2 B − şi ( ) 2, 2 C − . Să se determine
distanţa de la punctul O la dreapta BC.
5p
6. Ştiind că ,
2
π
α π
 

 
 
şi
3
sin
5
α = , să se calculeze ctgα .

Varianta 44
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1


44 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 044

1. Se consideră matricele
1 0 0 1
0 0 0 0
0 0 0 0
1 0 0 1
A
 
 
=
 
 
 
 
şi
0 0 0 0
0 1 1 0
0 1 1 0
0 0 0 0
B
 
 
=
 
 
 
 
.
5p a) Să se calculeze AB BA + .

5p b) Să se arate că ( ) rang rang rang A B A B + = + .
5p c) Să se demonstreze că ( ) ,
n
n n
A B A B n

+ = + ∀ ∈` .

2. Se consideră polinomul [ ]
4 3 2
4 1 f X aX X X = + + + ∈^ cu rădăcinile
1 2 3 4
, , , x x x x ∈^.
5p a) Să se determine a∈^ astfel încât polinomul f să se dividă cu 1 X + .

5p b) Să se arate că polinomul
4 2
4 1 g X X aX = + + + are rădăcinile
1 2 3 4
1 1 1 1
, , ,
x x x x
.
5p c) Să se arate că, pentru orice a∈^, polinomul f nu are toate rădăcinile reale.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

44 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 044
1. Se consideră funcţia : , f → R R ( )
2
,
1
ax b
f x
x x
+
=
+ +
, . a b∈R
5p
a) Să se calculeze ( ), . f x x ′ ∀ ∈R
5p
b) Să se arate că funcţia f este strict crescătoare pe \ dacă şi numai dacă 2 0. a b = >
5p c) Pentru 2 a = şi 1 b = , să se determine mulţimea valorilor funcţiei f.

2. Fie funcţia :[ 1,1] , f − →R ( )
arcsin
0
x
t
f x e dt =

.
5p
a) Să se arate că funcţia f este strict monotonă.
5p b) Să se arate că
arcsin
0
( ) cos , [ 1,1]
x
t
f x e t dt x = ∀ ∈ −

.
5p
c) Să se determine (1) f .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
45
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 045
5p
1. Să se determine partea întreagă a numărului
7
5 2 1 −
.
5p
2. Fie
1
x şi
2
x soluţiile reale ale ecuaţiei
2
1 0 x x + − = . Să se arate că
1 2
2 1
x x
x x
+ ∈] .
5p
3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia
1
2 3 3 7
x x −
⋅ + = .
5p
4. Se consideră mulţimile { } 1, 2, 3, 4 A = şi { } 1, 2, 3, 4, 5, 6 B = . Să se determine numărul funcţiilor strict
crescătoare : f A B → .
5p
5. În sistemul cartezian de coordonate xOy se consideră punctele ( ) 1, 3 A , ( ) 2, 1 B − şi ( ) 3, 1 C − − . Să se
calculeze lungimea înălţimii duse din vârful A în triunghiul ABC.
5p
6. Să arate că 2 (sin75 sin15 ) 2. ⋅ − =
D D


Varianta 45
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1


45 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 045

1. Se consideră matricele
2 0
3 2
A
 
=
 
 
,
1 0
1 1
B
 
=
 
 
şi mulţimea ( ) ( )
{ } 2
C A X XA AX = ∈ = M \ .
5p a) Să se arate că ( ) B C A ∈ .
5p
b) Să se arate că dacă ( ) X C A ∈ , atunci există , x y ∈\, astfel încât
0 x
X
y x
 
=
 
 
.
5p
c) Să se rezolve ecuaţia
2
X X A + = .

2. Se consideră mulţimea ( 1,1) G = − , funcţia : f G →\, ( )
1
1
x
f x
x

=
+
şi corespondenţa
( , ) x y x y → ∗ , unde
1
x y
x y
xy
+
∗ =
+
, , x y G ∀ ∈ .
5p a) Să se arate că această corespondenţă defineşte o lege de compoziţie pe . G
5p b) Să se arate că , , ( ) ( ) ( ). x y G f x y f x f y ∀ ∈ ∗ =
5p
c) Ştiind că operaţia " " ∗ este asociativă, să se calculeze
1 1 1
...
2 3 9
∗ ∗ ∗ .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

45 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 045
1. Se consideră funcţia : , f → R R ( )
2
2
5
,
1
x ax
f x
x
+ +
=
+
. a∈R
5p a) Să se calculeze ( ), . f x x ′ ∀ ∈R
5p b) Ştiind că 0 a = , să se determine ecuaţia asimptotei spre +∞ la graficul funcţiei f .
5p c) Să se determine toate numerele reale a astfel încât funcţia f să aibă trei puncte de extrem local .

2. Fie funcţia [ ] : 1, 1 , f − →R ( )
2
1 . f x x = −
5p a) Să se calculeze
1
2
1
1 . x x dx
5p
b) Să se determine volumul corpului obţinut prin rotirea graficului funcţiei f în jurul axei . Ox
5p c) Să se calculeze ( )
1
0
lim .
n
n
x f x d x
→∞Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
46
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 046
5p
1. Fie
1
( )
n n
a

o progresie aritmetică. Ştiind că
3 19
10 a a + = , să se calculeze
6 16
a a + .
5p
2. Să se determine valorile parametrului real m pentru care ecuaţia
2
1 0 x mx m − + − = are două rădăcini
reale distincte.
5p
3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia
2
lg lg 6 x x + = .
5p
4. Se consideră mulţimile { } 1, 2, 3 A = şi { } 1, 2, 3, 4, 5 B = . Să se determine numărul funcţiilor strict
descrescătoare : f A B → , cu proprietatea că ( ) 3 1 f = .
5p
5. În sistemul cartezian de coordonate xOy se consideră punctele ( ) 2, 1 M − , ( ) 1, 1 N − şi ( ) 0, 3 P .
Să se determine coordonatele punctului Q astfel încât MNPQ să fie paralelogram.
5p 6. Să se calculeze lungimea medianei duse din A în triunghiul ABC, ştiind că 2, 3 AB AC = = şi 4 BC = .

Varianta 46
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

46 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 046

1. Se consideră matricea ( )
2
a b
A
c d
 
= ∈
 
 
\ M .
5p a) Să se demonstreze că x ∀ ∈\ , ( ) ( )
2
2
det A xI x a d x ad bc − = − + + − .
5p
b) Dacă
2
2
A O = , să se demonstreze că 0 a d + = .
5p c) Ştiind că
2
2
A O = , să se calculeze ( )
2
det 2 A I + .

2. Se consideră mulţimea ( )
{ }
2 2
, 3 1 G a b a b = ∈ × − = ] ] şi operaţia
( ) ( ) ( ) , , 3 , a b c d ac bd ad bc ∗ = + + .
5p
a) Să se determine a∈] pentru care ( ,15) a G ∈ .
5p
b) Să se arate că, pentru orice( ) ( ) , , , a b c d G ∈ , ( ) ( ) , , a b c d G ∗ ∈ .
5p
c) Să se arate că ( ) , G ∗ este grup.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

46 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 046
1. Se consideră funcţia : , f → \ \ ( )
1
x
x
f x
e

= .
5p a) Să se arate că f nu este derivabilă în punctul
0
1 x = .
5p b) Să se determine numărul soluţiilor reale ale ecuaţiei ( ) , f x m = unde m este un parametru real.
5p c) Să se calculeze ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
lim 1 2 3 ...
n
f f f f n
→∞
+ + + + .

2. Se consideră funcţia : 0, ,
2
f
π (

(
¸ ¸
\ ( )
2
sin f x x x = .
5p a) Să se arate că există numerele reale , , a b c astfel încât funcţia : 0,
2
F
π (

(
¸ ¸
\ ,
( )
( )
2
cos sin F x ax b x cx x = + + să fie o primitivă a funcţiei f.
5p
b) Să se calculeze
2
1
1
2
f dx
x
π
π
| |
|
\ .

.
5p c) Să se calculeze aria suprafeţei plane cuprinse între graficul funcţiei f şi graficul funcţiei : 0,
2
g
π (

(
¸ ¸
\,
( )
2
g x x x = π − .
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
47
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 047
5p
1. Să se arate că numărul ( ) ( )
4 4
2 2 i i + + − este întreg.
5p 2. Să se determine coordonatele punctelor de intersecţie dintre dreapta de ecuaţie 2 1 y x = + şi parabola
de ecuaţie
2
1 y x x = + + .
5p
3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia
2
2 16 11 x x + + = .
5p 4. Să se determine probabilitatea ca, alegând un număr din mulţimea numerelor naturale de patru cifre,
acesta să fie divizibil cu 9.
5p
5. În sistemul cartezian de coordonate xOy se consideră punctele ( ) 1, 1 A − , ( ) 1, 3 B şi ( ) 3, 2 C . Fie G
centrul de greutate al triunghiului ABC. Să se determine ecuaţia dreptei OG.
5p 6. Să se arate că
( )
2 cos75 cos15 6 ⋅ + =
D D
.

Varianta 47
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

47 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 047

1. Se consideră matricele
1 2
3 4
A
 
=
 
 
,
1 1
0 1
B
 
=
 
 
şi funcţia ( ) ( )
2 2
: f → M M \ \ ,
( ) f X AX XA = − .
5p a) Să se determine rangul matricei A.
5p
b) Să se calculeze ( ) f B .
5p c) Să se arate că ecuaţia ( ) f X B = nu are soluţii.

2. Se consideră polinoamele [ ] , f g X ∈\ ,
3 2
f X a X a = + − ,
3 2 2
1 g aX a X = − − , cu
*
a∈\ şi

1 2 3
, , x x x ∈^ rădăcinile polinomului f.
5p a) Să se calculeze
2 2 2
1 2 3
x x x + + .
5p b) Să se arate că rădăcinile polinomului g sunt inversele rădăcinilor polinomului f.
5p c) Să se arate că polinoamele f şi g nu au rădăcini reale comune.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

47 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 047
1. Se consideră funcţia { } : \ 1, 1 , f − → R R ( )
2
1
arctg .
1
f x
x
=


5p
a) Să se calculeze ( )
1
1
lim .
x
x
f x

>

5p b) Să se arate că graficul funcţiei f admite asimptotă spre . +∞
5p
c) Să se demonstreze că funcţia f admite un singur punct de extrem local .

2. Se consideră funcţia ( )
2
1
: , cos 1 .
2
f f x x x → = − + R R

5p a) Să se calculeze ( )
2
0
. f x dx
π


5p
b) Să se determine
2
0
1
lim ( ) .
x
x
f t dt
x
→∞


5p c) Să se demonstreze că
( )
1
2
0
9
cos .
10
x dx ≥Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
48
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 048
5p 1. Să se determine partea reală a numărului complex
( )
6
3 i + .
5p
2. Se consideră funcţia : (0, ) f ∞ →\ , ( )
3
1
f x
x
= . Să se calculeze ( ) ( ) 512 f f D .
5p 3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia cos 2 sin 0. x x + =
5p 4. Se consideră mulţimea {0,1, 2, 3, 4, 5} M = . Să se determine numărul tripletelor ( , , ) a b c cu
proprietatea că , , a b c M ∈ şi a b c < < .
5p 5. Să se calculeze distanţa dintre dreptele paralele de ecuaţii 2 6 x y + = şi 2 4 11. x y + =
5p 6. Paralelogramul ABCD are 1, 2 AB BC = = şi ( ) 60 m BAD =
D
) . Să se calculeze produsul
scalar AC AD ⋅
JJJG JJJG
.

Varianta 48
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

48 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 048

1. Se consideră sistemul
2 1
2 1
7
x y z
x y z
x y az b
+ + = ¦
¦
− + =
´
¦
− + =
¹
, unde a şi b sunt parametri reali.
5p a) Să se determine a∈\ pentru care determinantul sistemului este egal cu zero.
5p b) Să se determine valorile parametrilor , a b∈\ pentru care sistemul este incompatibil.
5p c) Să se arate există o infinitate de valori ale numerelor a şi b pentru care sistemul admite o soluţie
( ) , , x y z , cu x, y, z în progresie aritmetică.

2. Se consideră mulţimea ( )
cos sin
sin cos
t t
G X t t
t t
¦ ¹
| |
= = ∈
´ ` |

\ .
¹ )
\ .
5p a) Să se arate că ( ) ( ) ( ), , X t X u X t u t u ⋅ = + ∀ ∈\ .
5p
b) Să se determine t ∈\ ştiind că ( ) ( )
2
X t ∈ ] M .
5p c) Să se arate că mulţimea G formează grup abelian în raport cu înmulţirea matricelor.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

48 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 048
1. Se consideră funcţia : , f → R R ( )
2
2
arcsin .
1
x
f x
x
 
=
 
+  

5p
a) Să se calculeze ( ) lim .
x
f x
→+∞

5p b) Să se determine domeniul de derivabilitate al funcţiei . f
5p
c) Să se demonstreze că funcţia f are două puncte de extrem.

2. Fie funcţia [ ] : 0, 1 , f →R ( )
2
1 f x x = − şi şirul ( ) ,
n
n
a

∈N

2 2
2
1
1
,
n
n
k
a n k
n
=
= −

. n

∀ ∈N
5p a) Să se calculeze
1
0
( ) . x f x dx


5p b) Să se determine volumul corpului obţinut prin rotirea graficului funcţiei f în jurul axei . Ox
5p
c) Să se demonstreze că şirul ( )
n
n
a

∈N
este convergent .Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
49
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 049
5p
1. Să se arate că numărul
3
9 4
log 3 log 2 + este raţional.
5p 2. Se consideră funcţia ( )
2
: , 2 1, f f x mx mx m m

→ = − + − ∈ \ \ \ . Să se determine m

∈\ astfel încât
( ) 0 f x ≤ , pentru orice x∈\.
5p
3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia
1 1
2 2 2 56
x x x + −
+ + = .
5p
4. Fie mulţimea { } 1, 2, ... , 1000 A = . Să se calculeze probabilitatea ca, alegând un element din mulţimea

{ }
3
| n n A ∈ , acesta să fie număr raţional.
5p
5. Fie triunghiul ABC şi ( ) M BC ∈ astfel încât
3
4
MC CB = −
JJJJG JJJG
. Să se demonstreze că
3 1
4 4
AM AB CA = −
JJJJG JJJG JJJG
.
5p
6. Ştiind că 0,
2
x
π  

 
 
şi tg 3 x = , să se calculeze sin 2x .

Varianta 49
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

49 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 049

1. Se consideră a∈\, sistemul
1
1
x ay
y az a
z x
+ = 

+ =


+ =

şi A matricea sa.
5p a) Să se arate că det 0 A ≠ .
5p b) Să se arate că soluţia sistemului este formată din trei numere în progresie geometrică.

5p
c) Să se determine inversa matricei A.
2. Se consideră pe \ legea de compoziţie dată de relaţia 5 5 30 x y xy x y ∗ = − − + , , x y ∀ ∈\ şi
mulţimea ( ) 5, G = ∞ .
5p a) Să se arate că legea " " ∗ are element neutru.
5p b) Să se demonstreze că G este grup abelian în raport cu legea " " ∗ .
5p c) Să se rezolve în grupul ( ) , G ∗ sistemul
x y z
y z x
z x y
∗ = 

∗ =


∗ =

.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

49 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 049
1. Se consideră funcţia [ ) : 1, , f + ∞ →R ( )
2
3
4 3
.
x
f x
x

=
5p a) Să se demonstreze că graficul funcţiei f admite asimptotă spre . +∞
5p b) Să se determine mulţimea valorilor funcţiei . f
5p
c) Să se determine domeniul de derivabilitate al funcţiei :[2, ) , ( ) arccos ( ) g g x f x ∞ → = \ .

2. Se consideră funcţiile
2
1
:[1, 2] , ( )
1
f f x
x x
→ =
+
\ şi [ ] ( )
2
1 1
: 1, 2 , ln
x
F F x
x
+ −
→ = \ .
5p
a) Să se arate că funcţia F este o primitivă a funcţiei . f
5p b) Să se calculeze volumul corpului obţinut prin rotirea graficului funcţiei f în jurul axei . Ox
5p c) Să se calculeze aria mulţimii cuprinse între dreptele de ecuaţii 1 x = şi 2 x = , graficul funcţiei
F şi axa Ox.Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.

SUBIECTUL I (30p) – Varianta 050
5p 1. Să se determine a∈ astfel încât numerele
1 2 1
2 , 2 1, 2 1
a a a − − + +
+ + să fie în progresie aritmetică.
5p 2. Să se arate că vârful parabolei ( )
2 2
2 1 , y x a x a a = + − + ∈\ , este situat pe dreapta de ecuaţie
4 4 1 x y + = .
5p 3. Să se arate că, dacă z este soluţie a ecuaţiei
2
2 4 0 z z + + = , atunci
2
8
0 z
z
− = .
5p
4. Să se determine probabilitatea ca, alegând un număr din mulţimea { } 11,12, , 50 … , aceasta să fie
divizibil cu 2 şi cu 5 .
5p
5. Trapezul isoscel ABCD are bazele [ ] AB şi [ ] CD şi lungimea înălţimii egală cu 4. Să se calculeze
AC BD +
JJJG JJJG
.
5p 6. Să se calculeze tg2α , ştiind că 0,
2
π
α
 

 
 
şi
12
sin
13
α = .

Varianta 50
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

50 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 050

1. Se consideră matricele ( )
1 2 3
2, 3
1 2 3
a a a
A
b b b
| |
= ∈
|
\ .
M \ , transpusa
3,2
( )
t
A ∈M \ , ,
t
B AA = şi
punctele ( , )
k k k
P a b , unde { } 1, 2, 3 k ∈ .
5p a) Să se calculeze B ştiind că
1 2 3
(1, 2), (2, 4), ( 3, 6). P P P − −
5p b) Să se arate că ( ) det 0, B ≥ oricare ar fi punctele
1 2 3
, , . P P P
5p
c) Să se arate că ( ) det 0 B = dacă şi numai dacă punctele
1 2 3
, , P P P sunt coliniare pe o dreaptă
care trece prin originea axelor.

2. Se consideră mulţimea
5
ˆ
1
ˆ ˆ ˆ
0 1 0 ,
ˆ ˆ ˆ
0 0 1
a b
M a b
¦ ¹
| |
¦ ¦
|
¦ ¦
= ∈
´ ` |
¦ ¦
|
\ . ¦ ¦
¹ )
] .
5p a) Să se determine numărul elementelor mulţimii M .
5p b) Să se arate că AB M ∈ , pentru orice , A B M ∈ .
5p c) Să se arate că ( , ) M ⋅ este un grup, unde „⋅ ” este înmulţirea matricelor.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

50 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 050
1. Se consideră funcţia : , f

→ R R ( )
1
sin . f x x
x
= ⋅
5p
a) Să se calculeze ( )
0
lim
x
f x

.
5p
b) Să se calculeze ( ), . f x x

′ ∈R
5p
c) Să se determine ecuaţia asimptotei la graficul funcţiei f către . +∞

2. Fie şirul ( ) ,
n
n
I

∈N

1
2
1
(1 ) ,
n
n
I x dx

= −

. n

∀ ∈N
5p a) Să se calculeze
2
. I
5p b) Să se demonstreze că
1
2 2
= ,
2 3
n n
n
I I
n
+
+
+
. n

∀ ∈N
5p c) Să se demonstreze că şirul ( ) ,
n
n
a

∈N
definit prin
( )
0
1
, ,
2 1
k
k
n
n
n
k
C
a n
k

=

= ∀ ∈
+

N are limita 0.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
51
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 051
5p
1. Să se determine numărul elementelor mulţimii ( ) \ A B ∩Z ştiind că ( ] 3; 4 A = − şi ( ] 1;5 B = .
5p
2. Să se determine coordonatele punctelor de intersecţie a dreaptei 2 1 y x = + cu parabola
2
3. y x x = − +
5p 3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 1 2 1 x x − + − = .
5p
4. Să se rezolve în mulţimea numerelor naturale inecuaţia
!
2 2048
x
≤ .
5p
5. Să se calculeze distanţa de la punctul ( ) 1;1 A la dreapta : 5 12 4 0 d x y + − = .
5p
6. Să se calculeze ( ) tg a b + ştiind că ctg 2 a = şi ctg 5 b = .

Varianta 51
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

51 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 051

1. Fie şirul ( )
0
n
n
F

, dat de
1 1
, ,
n n n
F F F n

+ −
= + ∀ ∈`
0 1
0, 1 F F = = şi matricea
1 1
1 0
A
 
=
 
 
.
5p a) Să se verifice relaţia
2
2
. A A I = +
5p b) Să se arate că, dacă
2 2
( ), X M X O ∈ ≠ _ şi AX XA = , atunci X este inversabilă.
5p
c) Să se arate că
1
1
, 1.
n n n
n n
F F
A n
F F
+

 
= ∀ ≥
 
 


2. Fie
5
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
, , ,
3 2 1 5 4 2 3 1 4 5
S
   
σ π∈ σ = π =
   
   
.
5p a) Să se demonstreze că . σπ ≠ πσ
5p b) Să se determine numărul elementelor mulţimii
{ }
*
|
n
H n = π ∈` .
5p
c) Să se arate că
{ }
*
|
n
H n = π ∈` este un subgrup al grupului
5
( , ) S ⋅ .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

51 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 051

1. Se consideră funcţia [ ) [ ) : 1, 1, f ∞ → ∞ , ( )
2
1 x x
f x
x
− +
= .
5p a) Să se calculeze ( ) ( )
lim
x
x
x f x
→∞
− .
5p b) Să se arate că funcţia f este strict crescătoare.
5p c) Să se arate că funcţia f este bijectivă.
2. Fie , a b∈\ şi funcţia : F → \ \, ( )
2
, 1
ln 1, 1
ax b x
F x
x x
+ < 

=

+ ≥
.
5p a) Să se determine numerele reale a şi b astfel încât funcţia F să fie primitiva unei funcţii f.
5p
b) Să se calculeze
( )
1
1 e
dx
x F x

.
5p c) Să se arate că, pentru funcţia :[1, ] , ( ) ( ( ) 1)sin h h x F x x π → = − \ , are loc relaţia
1
( ) ( ) 0. h x h x dx
π
′′ ≤Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
52
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 052
5p 1. Să se arate că funcţia : f → \ \ , ( ) | 4 8| 2 | 4 2 | f x x x = − − − este constantă.
5p
2. Să se determine a∈\ pentru care parabola
2
2 1 y x x a = − + − şi dreapta 2 3 y x = + au două puncte
distincte comune.
5p 3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia
3
1 1 x x − + = .
5p 4. Să se determine numărul termenilor iraţionali ai dezvoltării
( )
9
3 1 + .
5p
5. Să se determine m∈R astfel încât vectorii ( ) 1 8 u m i j = + +
G G G
şi ( ) 1 4 v m i j = − −
G G G
să fie coliniari .
5p
6. Triunghiul ABC are lungimile laturilor AB = 5 , BC = 7 şi AC = 8 . Să se calculeze ( ) m A ) .

Varianta 52
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

52 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 052

1. Se consideră permutarea
6
1 2 3 4 5 6
,
2 4 5 3 6 1
S
 
σ∈ σ =
 
 
.
5p
a) Să se determine
1 −
σ .
5p
b) Să se arate că permutările σşi
1 −
σ au acelaşi număr de inversiuni.
5p c) Să se arate că ecuaţia
4
x = σ nu are soluţii în grupul ( )
6
, S ⋅ .

2. Fie legea de compoziţie „ D ”, definită pe \ prin 2, , , x y xy x y x y = − − + ∀ ∈ D \ şi funcţia
: , ( ) 1 f f x x → = + \ \ .
5p a) Să se arate că (1, ) ∞ este parte stabilă în raport cu „D ”.
5p b) Să se demonstreze că ( ) ( ) ( ) f xy f x f y = D pentru orice , . x y ∈\
5p

c) Ştiind că legea „ D ” este asociativă, să se rezolve în \ ecuaţia
de 10 ori
... 1025.
x
x x x = D D D

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

52 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 052
1. Se consideră funcţia [ ] : 0,1 f →\ , ( )
( ] sin , 0,1
0, 0
x x
f x x
x
π

=
=
¦
¦
´
¦
¹


.
5p a) Să se arate că funcţia f este continuă pe [ ] 0,1 .
5p b) Să se determine domeniul de derivabilitate al funcţiei f.
5p c) Să se arate că, dacă
*
, n∈` atunci ecuaţia ( ) cos f x
x
π
= are cel puţin o soluţie în intervalul
1 1
,
1 n n
| |
|
\ . +
.

2. Fie funcţiile [ ] : 0,1 f →\ , ( )
( )
2
ln 1 f x x = + şi [ ] : 0,1 g →\, ( ) arctg g x x x = .
5p a) Să se calculeze
1
0
( ) . f x dx


5p b) Să se calculeze
1
0
( ) . g x dx


5p c) Să se calculeze aria suprafeţei plane mărginită de graficele funcţiilor f şi g şi de dreptele de ecuaţii
0 x = şi 1 x = .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
53
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 053
5p 1. Să se calculeze
1
2009 3
3
¦ ¹
(
+ ⋅ −
´ `
¸ ¸
¹ )
, unde [ ] x reprezintă partea întreagă a lui x şi { } x reprezintă
partea fracţionară a lui x.
5p
2. Să se determine imaginea intervalului [2, 3] prin funcţia : f → R R,
2
( ) 4 3 f x x x = − + .
5p 3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 8 2 x x + − = .
5p 4. Să se determine probabilitatea ca, alegând un element al mulţimii divizorilor naturali ai numărului 56,
acesta să fie divizibil cu 4.
5p
5. Fie vectorii a i j = +
G G G
, b i j = −
G G G
şi 6 2 u i j = +
G G G
. Să se determine p , r ∈R astfel încât u pa rb = +
G G G
.
5p 6. Să se calculeze lungimea razei cercului circumscris unui triunghi care are lungimile laturilor 5 , 7 şi 8.

Varianta 53
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

53 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 053

1. Pentru orice matrice
2
( ) A∈ ^ M , se notează { }
2
( ) ( ) | C A X AX XA = ∈ = M ^ . Se consideră matricele
1 2 3 4
0 1 0 0 1 0 0 0
, , , .
0 0 1 0 0 0 0 1
E E E E
       
= = = =
       
       

5p
a) Să se arate că dacă , ( ) X Y C A ∈ , atunci ( ). X Y C A + ∈
5p b) Să se arate că dacă
1 2
, ( ) E E C A ∈ , atunci există α∈^astfel încât
2
A I = α .
5p c) Să se arate că dacă ( ) C A conţine trei dintre matricele
1 2 3 4
, , , E E E E , atunci o conţine şi pe a patra.

2. Fie
1 2 3 4 5
3 2 1 4 5
a
 
=
 
 
,
1 2 3 4 5
2 1 4 5 3
b
 
=
 
 
două permutări din grupul
5
( , ). S ⋅
5p a) Să se rezolve în
5
S ecuaţia ax b = .
5p b) Să se determine ordinul elementului ab în grupul
5
( , ) S ⋅ .
5p
c) Fie k ∈] cu
k
b e = . Să se arate că 6 divide k.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

53 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 053
1. Se consideră funcţia : f → \ \, ( )
3
3 f x x x = − şi un număr real m din intervalul ( ) 2, − ∞ .
5p a) Să se determine punctele de extrem ale funcţiei f.
5p b) Să se demonstreze că ecuaţia
3
3 x x m − = are soluţie unică în mulţimea ( ) 1, ∞ .
5p c) Să se determine numărul punctelor de inflexiune ale graficului funcţiei
2
: , ( ) ( ) g g x f x → = \ \ .
2. Fie funcţia : f → \ \, ( )
, 0
sin , 0
x
xe x
f x
x x
 ≤
=

>.
5p a) Să se arate că funcţia f admite primitive pe \.

5p b) Să se determine primitiva F a funcţiei f care are proprietatea ( ) 0 1 F = − .
5p
c) Să se calculeze
0
2
0
0
( )
lim
x
x
x
f t dt
x

>

.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
54
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 054
5p 1. Să se calculeze partea întreagă a numărului
2
( 3 7) + .

5p 2. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale inecuaţia
2 1 3 2
.
1 1 2
x x
x x
− +

− −

5p
3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia
3
2 2 x x − + = .

5p
4. Se consideră dezvoltarea
3 2 49
( ) x y + . Să se determine termenul care îi conţine pe x şi y la
aceeaşi putere.
5p
5. Fie 2
A
r i j = +
JJG G G
, 3
B
r i j = +
JJG G G
şi 3 2
C
r i j = +
JJG G G
vectorii de poziţie ai vârfurilor triunghiului ABC . Să se
determine vectorul de poziţie al centrului de greutate a triunghiului ABC .

5p 6. Să se calculeze lungimea razei cercului circumscris triunghiului ABC , ştiind că 3 BC = şi
1
cos
2
A = .

Varianta 54
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

54 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 054

1. Se consideră matricele
0 1
1 0
A
−  
=
 
 
şi
0 1
1 1
B
 
=
 

 
.
5p a) Să se verifice că AB BA ≠ .
5p b) Să se arate că
4 6
2
2 A B I + = .
5p c) Să se arate că, pentru orice n

∈` ,
2
( )
n
AB I ≠ .

2. Se consideră şirul ( )
0 1 1 1
, 0 , 1, , 1
n n n n
n
F F F F F F n
+ −

= = = + ∀ ≥
`
şi polinoamele
2
1
, [ ] , 1, , 2.
n
n n n n
P Q X P X X Q X F X F n

∈ = − − = − − ∀ ≥ ]
5p
a) Să se arate că polinomul
3
2 1 X X − − este divizibil cu P .
5p b) Să se determine rădăcinile reale ale polinomului
3
Q .
5p c) Să se arate că, pentru orice 2 n ≥ , polinomul
n
Q este divizibil cu P .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

54 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 054
1. Se consideră funcţia : f → \ \, ( )
x
f x e x = − .
5p a) Să se determine punctul în care tangenta la graficul funcţiei f este paralelă cu prima bisectoare.
5p b) Să se arate că valoarea minimă a funcţiei f este 1.
5p
c) Să se arate că funcţia ( ) ( ) : , 1 g g x f x → = − \ \ nu este derivabilă în
0
0 x = .

2. Se consideră funcţiile ( )
2
2
2
: 1, , ( )
1
x t
f f x dt
t
∞ → =


\ şi ( )
2
1
ln
3
0
: 1, , ( ) 3 1
x
t
g g x e dt

∞ → = +

\ .
5p
a) Să se calculeze ( ) 3 f .
5p
b) Să se arate că ( ) ( )
2
2
2
' , 1,
1
x
g x x
x
= ∀ ∈ ∞

.
5p
c) Să se arate că ( ) ( ) ( ) 2 , 1, g x f x x = ∀ ∈ ∞ .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
55
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 055
5p
1. Să se calculeze [ 8] { 2,8} − − − , unde [ ] x reprezintă partea întreagă a lui x şi { } x reprezintă partea
fracţionară a lui x.
5p
2. Să se rezolve în mulţimea × \ \ sistemul
2 2
13
5
x y
x y

+ = 

+ =


.
5p
3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia
1
4 5 2 16 0
x x+
− ⋅ + = .
5p
4. Să se determine x∈N , 2 x ≥ astfel încât
2 2
30
x x
C A + = .
5p
5. Fie punctele ( ) 0;0 O , ( ) 2;1 A şi ( ) 2;1 B − . Să se determine cosinusul unghiului format de vectorii
OA
JJJG
şi OB
JJJG
.
5p 6. Să se calculeze tg2x , ştiind că ctg x = 3.

Varianta 55
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

55 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 055
1. Matricea ( )
2
a b
A
b a
−  
= ∈
 
 
\ M şi şirurile ( ) ( ) ,
n n
n n
x y
∈ ∈ ` `
verifică
1
1
, .
n n
n n
x x
A n
y y
+
+
   
= ∀ ∈
   
   
`
5p a) Să se arate că
2 2 2 2 2 2
1 1
( )( ) , .
n n n n
x y a b x y n
+ +
+ = + + ∀ ∈`
5p b) Să se arate că, dacă
2 2
1 a b + ≤ , atunci şirurile ( ) , ( )
n n n n
x y
∈ ∈ ` `
sunt mărginite.
5p c) Să se arate că, dacă 1 a = şi 3 b = , atunci
6
64
n n
x x
+
= , 0 n ∀ ≥ .

2. Se consideră corpul ( )
11
, , + ⋅ ] .
5p a) Să se arate că ecuaţia
2
ˆ
8 x = nu are soluţii în
11
] .
5p
b) Să se determine numărul polinoamelor de grad doi din [ ]
11
X ] .
5p
c) Să se arate că polinomul
2
ˆ
1 X X + + este ireductibil în [ ]
11
X ] .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

55 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 055

1. Se consideră funcţia : f → \ \, ( )
3 3
3 2 f x x x = − + .
5p
a) Să se calculeze
1
1
( )
lim
1
x
x
f x
x

<

.
5p b) Să se determine punctele de extrem ale funcţiei f.
5p c) Să se determine domeniul de derivabilitate al funcţiei f.

2. Fie funcţia ( ) : 1; f ∞ →\ , ( )
( )( )
1
1 2
f x
x x x
=
+ +
.
5p a) Să se determine o primitivă a funcţiei f.
5p b) Să se demonstreze că [ )
1
1
( ) , 1,
6
x x
f t dt x

≤ ∀ ∈ ∞

.
5p c) Să se calculeze
2
1
6
0
1
x
dx
x +

.


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
56
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 056
5p
1. Să se rezolve în mulţimea numerelor complexe ecuaţia 2 3 4 z z i + = + .
5p
2. Ştiind că
1
x şi
2
x sunt rădăcinile ecuaţiei
2
3 1 0 x x + + = , să se calculeze
3 3
1 2
x x + .
5p
3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 1 5 2 25 0
x x
+ − ⋅ = .
5p 4. Se consideră dezvoltarea
9
2
3
1
a
a
 
+
 
 
, 0 a ≠ . Să se determine rangul termenului care-l conţine pe
4
a .

5p
5. Să se calculeze
2 2
u v −
G G
ştiind că 3 2 u v i j − = +
G G G G
şi 2 3 u v i j + = +
G G G G
.
5p 6. Să se calculeze lungimea razei cercului circumscris unui triunghi dreptunghic care are catetele de
lungimi 5 şi 12.

Varianta 56
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

56 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 056

1. Se consideră matricea
2
2 3
( )
1 2
A
−  
= ∈
 

 
M \ şi funcţia ( ) ( ) ( )
2 2
: , f f X AX → = M M \ \ .
5p a) Să se arate că
2
( ) . f A I =
5p b) Să se arate că
2
( ( )) ( ) , ( ). f X f X X f X X + = + ∀ ∈M \
5p c) Să se arate că funcţia f este bijectivă.

2. Se consideră matricea
1 0
1 1
A
 
=
 
 
şi mulţimea
2
{ ( ) | }. M X AX XA = ∈ = M \
5p a) Să se arate că dacă , X Y M ∈ , atunci XY M ∈ .
5p b) Să se arate că { | det 0} G X M X = ∈ ≠ este grup în raport cu înmulţirea matricelor.
5p
c) Să se determine elementele de ordin doi din grupul G , definit la punctul b).

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

56 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 056
1. Se consideră funcţia
4
:
3
f
 
− →
 
 
\ \ \, ( )
2 5
3 4
x
f x
x
+
=
+
.
5p a) Să se determine asimptota la graficul funcţiei f spre +∞ .
5p
b) Să determine limita şirului ( )
1
, (1) (2)... ( )
n n
n
a a f f f n

= .
5p c) Să se determine punctele de inflexiune ale graficului funcţiei : , ( ) ( ).
x
g g x f e → = \ \
2. Fie funcţia [ ] : 1, f e →\, ( ) ln f x x = .
5p a) Să se calculeze
1
0
( )
x
f e dx

.
5p b) Să se calculeze volumul corpului obţinut prin rotirea graficului funcţiei f în jurul axei Ox .
5p c) Să se arate că
2 1
0 1
( )
e
x
e dx f x dx e + =
∫ ∫
.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
57
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 057
5p
1. Să se arate că numărul 7 4 3 3 + − este natural.
5p
2. Să se arate că
( )( )
2 2
4 5 2 2 1 x x x x + + + + ≥ , oricare ar fi . x∈\
5p 3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia ( )
2
2 2
log log 4 4 x x + = .
5p 4. Să se determine termenul care nu-l conţine pe x , din dezvoltarea
200
3
2
x
x
 
+
 
 
, 0 x > .
5p
5. Se consideră dreapta : 4 8 1 0 d x y − + = şi punctul ( ) 2 ; 1 A . Să se determine ecuaţia dreptei care trece
prin punctul A şi este paralelă cu dreapta d .
5p
6. Triunghiul ABC are 2 AB = , 4 AC = şi ( ) 60 m A =
D
) . Să se calculeze lungimea medianei duse din A.

Varianta 57
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1


57 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 057
1. Fie matricele
2 2,1
3 4
( ) şi ( ),
2 3
n
n
x
A M
y
   
= ∈ ∈
   
   
M \ \ cu
1
1
,
n n
n n
x x
A n
y y
+
+
   
= ∀ ∈
   
   
` şi
0 0
1, 0 x y = = .
5p a) Să se determine
1 2 1
, , x x y şi
2
y .
5p b) Să se arate că 2 (3 2 2) , .
n
n n
x y n + = + ∀ ∈`
5p c) Să se arate că
2 1
6 0, 0
n n n
x x x n
+ +
− + = ∀ ≥ .

2. Se consideră mulţimile de clase de resturi
7
ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ
{0,1, 2, 3, 4, 5, 6} = ] şi
6
{0, 1, 2, 3, 4, 5} = ] .
5p a) Să se rezolve în corpul
7
( , , ) + ⋅ ] ecuaţia
2
ˆ ˆ ˆ
3 4 0. x + =
5p b) Să se determine ordinul elementului
ˆ
3 în grupul
( ) 7
,

⋅ ] .
5p c) Să se arate că nu există niciun morfism de grupuri
*
6 7
: ( , ) ( , ) f + → ⋅ ] ] cu
( )
ˆ
2 3 f = .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

57 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 057
1. Fie funcţia : f → \ \,
2
( ) 1 f x x = + .
5p a) Să se arate că şirul
1
( )
n n
x

definit prin
1
1
2
x = şi
1
( ), 1
n n
x f x n
+
= ∀ ≥ are limită .
5p
b) Să se arate că funcţia : g → \ \ ,
( ) , 0
( )
arctg , 0
xf x x
g x
x x
≤ 
=

>

este derivabilă pe \.
5p c) Să se determine cel mai mare număr real a care are proprietatea ( ) 2ln , (0, ) f x a x x ≥ + ∀ ∈ ∞ .

2. Fie funcţia : f → \ \, ( )
2
x
f x e

= şi F o primitivă a sa.
5p a) Să se calculeze
1
0
( ) xf x dx

.
5p b) Să se calculeze
( )
2
0
cos (1)
lim .
x
F x F
x5p
c) Să se arate că funcţia : , ( ) ( ) ( ) g g x F x f x → = + \ \ are exact un punct de extrem local.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
58
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 058
5p
1. Să se calculeze partea reală a numărului complex
1 4
4 7
i
i
+
+
.
5p
2. Să se determine axa de simetrie a graficului funcţiei : f → R R, ( )
2
3 6 1 f x x x = − + .
5p
3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia
1 1
3 3 10
x x + −
+ = .
5p
4. Să se determine probabilitatea ca, alegând un element al mulţimii { } 1, 3, 5,..., 2009 A = , acesta să fie
multiplu de 3.
5p
5. Se consideră dreapta : 2 1 0 d x y + − = şi punctul ( ) 3, 2 A . Să se determine ecuaţia dreptei care trece
prin punctul A şi este perpendiculară pe dreapta d .
5p 6. Fie triunghiul ABC care are 5 AB AC = = şi 6 BC = . Să se calculeze distanţa de la centrul de
greutate al triunghiului ABC la dreapta BC .

Varianta 58
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1


58 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 058

1. Fie , , , 0, a b c d > matricea
a b
A
c d
 
=
 
 
şi funcţia ( ) ( ) : 0, 0, , ( )
ax b
f f x
cx d
+
∞ → ∞ =
+
.
Se notează
n n n
n n
a b
A
c d
 
=
 
 
, unde
*
. n∈`
5p a) Să se arate că dacă det 0 A = , atunci f este funcţie constantă.
5p
b) Să se arate că, dacă det 0, A ≠ atunci funcţia f este injectivă.

5p c) Să se arate că ( )( )
de ori
... ,
n n
n n
n f
a x b
f f f f x n
c x d

+
= ∀ ∈
+
D D D D `

.

2. Se consideră matricele
1 0 0 1
,
0 0 0 0
A B
   
= =
   
   
şi mulţimea
2
{ , , 1}. | G I aA bB a b a = + + ∈ ≠ − \
5p a) Să se arate că orice matrice din G este inversabilă.
5p b) Să se arate că G este un subgrup al grupului multiplicativ al matricelor inversabile din
2
( ). M \
5p c) Să se arate că ecuaţia
2
2
X I = are o infinitate de soluţii în G.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

58 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 058
1. Se consideră funcţiile : f → \ \, ( )
2
1
x
f x
x
=
+
şi : g → \ \ , ( ) arctg g x x = .
5p
a) Să se calculeze ( ) lim ( ) ( )
x
f x g x
→∞
.
5p b) Să se determine punctele de extrem local ale funcţiei f .
5p c) Să se arate că ( ) ( ) f x g x < , pentru orice ( ) 0, x ∈ ∞ .

2. Fie m∈\ şi funcţia [ ] : 0, 2 f →\ ,
[ ]
( ]
, 0,1
( )
ln , 1, 2
x m x
f x
x x x
 − ∈

=
.

5p
a) Să se arate că, pentru orice , m∈\ funcţia f este integrabilă.
5p b) Să se calculeze
1
1
1
ln
lim
1
x
x
x
t t dt
x →
>


.
5p c) Pentru 1 m = , să se demonstreze că, pentru orice (0, 2) t ∈ există , [0, 2], , a b a b ∈ ≠ astfel încât
( ) ( ) ( )
b
a
f x dx b a f t = −

.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
59
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 059
5p
1. Să se arate că numărul
1 1 1 1
lg 1 lg 1 lg 1 ... lg 1
2 3 4 100
       
− + − + − + + −
       
       
este întreg.
5p

2. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 3 4 1 x x − + − = .
5p
3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia
3
3
1 5
log
log 2
x
x
+ = .
5p
4. Să se determine probabilitatea ca, alegând un element al mulţimii { } 2, 4, 6,..., 2010 A = , acesta să fie
divizibil cu 4 , dar să nu fie divizibil cu 8.
5p
5. Se consideră punctele ( ) 2, A m şi ( ) , 2 B m − . Să se determine m∈R astfel încât 4 AB = .
5p 6. Să se calculeze
2
sin x ştiind că ctg x = 6.

Varianta 59
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1


59 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 059

1. Se consideră sistemul
0
3 2 0
4 0
mx y z
x y z
x y z
+ + = ¦
¦
+ + =
´
¦
− − + =
¹
, cu m∈\.
5p a) Să se determine m∈\ pentru care matricea sistemului are determinantul nenul.
5p b) Să se determine m∈\ astfel încât sistemul să admită cel puţin două soluţii.
5p c) Să se determine m∈\ pentru care dreptele
1 2 3
: 1 0, : 3 2 0, : 4 0 d mx y d x y d x y + + = + + = − − + =
sunt concurente.

2. Se consideră mulţimea
5
| , , 1
0 1
m n
H m n m
¦ ¹ | |
= ∈ = ±
´ ` |
\ .
¹ )

]

.
5p a) Să se verifice că dacă
1 1
0 1
A
| |
=
|
|
\ .


şi

4 0
0 1
B
| |
=
|
|
\ .

, atunci
1
B A A B

⋅ = ⋅ .
5p b) Să se arate că H este un grup cu 10 elemente în raport cu înmulţirea matricelor.
5p c) Să se determine numărul elementelor de ordinul 2 din grupul H.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

59 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 059
1. Se consideră funcţia : f → \ \, ( )
3
f x x x = + .
5p
a) Să se calculeze
( )
lim .
( 1) x
f x
f x →∞ +

5p b) Să se demonstreze că funcţia f este inversabilă.
5p c) Să se calculeze
1
3
( )
lim
x
f x
x

→∞
.
2. Se consideră funcţiile : f → \ \,
2
( ) sin f x x x = şi F o primitivă a lui f .
5p a) Să se calculeze ( ) . f x dx
π
−π


5p b) Să se determine ( ) 1, 3 c∈ astfel încât
3
2
1
( )
2
sin
f x
dx c
x
=

.
5p c) Să se arate că funcţia F nu are limită la +∞ .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
60
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 060
5p 1. Să se arate că
2 8 9
2(1 3 3 ... 3 ) 3 . + + + + <

5p
2. Fie
1 2
, x x soluţiile ecuaţiei
2
5 7 0 x x + − = . Să se arate că numărul
3 3
1 2
x x + este întreg.
5p 3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia
5
5
log log 5
2
x
x + = .
5p 4. Să se determine , 3 x x ∈ ≥ ` astfel încât
2
2 3
3
x
C

= .
5p
5. Se consideră punctele ( ) 2, 3 A şi ( ) 3, 2 B − − . Să se scrie ecuaţia mediatoarei segmentului AB .

5p 6. Fie vectorii u
G
şi v
G
. Ştiind că 5 u v ⋅ =
G G
, 2 u =
JJG
şi 3 v =
JJG
să se calculeze
( ) ( )
cos , u v
G G
) .

Varianta 60
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

60 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 060

1. Se consideră matricea
2 1
4 2
A
 
=
 
− −
 
şi funcţia ( ) ( ) ( )
2 2
: , f f X AX → = \ \ M M .
5p a) Să se calculeze ( ). f A
5p b) Să se arate că
2 2
( )( ) , ( ). f f X O X = ∀ ∈M D \
5p c) Să se arate că
2 2
( ) ( ) , , ( ). f X f Y I X Y + ≠ ∀ ∈M \

2. Se consideră mulţimea ( )
{ } 2 2
|
t
P A AA I = ∈ = \ M , unde
t
A este transpusa matricei A.
5p
a) Să se verifice dacă matricea
0 1
1 0
 
 
 
aparţine mulţimii P.
5p b) Să se arate că înmulţirea matricelor determină pe mulţimea P o structură de grup necomutativ.
5p c) Să se arate că, dacă
2
, , ( ) A B P X ∈ ∈ \ M şi AX B = , atunci . X P ∈

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

SUBIECTUL III (30p) – Varianta 060

1. Se consideră funcţia : f → \ \, ( )
2
1 f x x x = + + .
5p
a) Să se arate că mulţimea valorilor funcţiei f este ( ) 0, ∞ .
5p
b) Să se arate că, dacă ( ) ( ) : , ln g g x f x → = \ \ , atunci ( ) ( ) ( ) ' 1, f x x g x x − ⋅ = ∀ ∈\.
5p c) Să se demonstreze că ( ) g x x < , pentru orice 0 x > , unde g este funcţia definită la punctul b).
2. Fie mulţimea
{ }
1
0
: este derivabilă şi ( ) (0) (1) | M f f f x dx f f = → = =

\ \ .
5p a) Să se arate că funcţia
3 2
: , ( ) 2 3 f f x x x x → = − + \ \ aparţine mulţimii M .
5p b) Să se arate că, dacă f este o funcţie polinomială de grad trei care aparţine lui M , atunci
1
(0).
2
f f
 
=
 
 

5p c) Să se arate că, pentru orice f M ∈ , ecuaţia ( ) 0 f x ′ = are cel puţin două soluţii în intervalul (0,1) .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
61
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 061
5p
1. Să se determine numărul real x ştiind că numerele 1, 1 x x + − şi 4 sunt în progresie aritmetică.

5p
2. Să se determine punctele de intersecţie a parabolei
2
5 6 y x x = + − cu axele de coordonate.
5p
3. Să se rezolve în mulţimea [ ] 0, 2π ecuaţia 2sin 1 0 x + = .
5p
4. Fie mulţimea { } 1, 2, 3, 4,5, 6 M = . Să se determine probabilitatea ca, alegând una dintre submulţimile
mulţimii M , aceasta să aibă 2 elemente.
5p
5. Punctele A, B şi G au vectorii de poziţie 4 7
A
r i j = +
JJG G G
, 2
B
r i j = −
JJG G G
, 4 4
G
r i j = +
JJG G G
. Să se determine
vectorul de poziţie a punctului C astfel încât punctul G să fie centrul de greutate al triunghiului ABC .
5p
6. Fie vectorii u
G
şi v
G
. Dacă 1 u =
G
, 2 v =
G
şi măsura unghiului vectorilor u
G
şi v
G
este
3
π
, să se calculeze
( ) ( )
2 2 u v v u + ⋅ −
G G G G
.

Varianta 61
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

61 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 061

1. Se consideră mulţimea ( )
, , 3
1
| 0 1 0 , ,
0 0 1
a b a b
a b
G M M a b
¦ ¹ | |
¦ ¦
|
= = ∈ ⊂
´ `
|
¦ ¦
\ . ¹ )
\ \ M .
5p a) Să se arate că
, , ,
, , , , .
a b c d a c b d
M M M a b c d
+ +
⋅ = ∀ ∈\
5p b) Să se arate că orice matrice din G este inversabilă.
5p c) Să se calculeze, în funcţie de a şi b , rangul matricei
, ,
t
a b a b
M M − (
,
t
a b
M este transpusa lui
, a b
M ).

2. Se consideră un grup ( ) , K ⋅ , unde { } , , , K e a b c = , e este elementul neutru şi
2 2 2
a b c e = = = .
5p
a) Să se rezolve în grupul K ecuaţia
3
x e = .
5p b) Să se arate că . ab c =
5p
c) Să se arate că grupul ( ) , K ⋅ nu este izomorf cu grupul ( )
4
, + ] .


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

61 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 061

1. Fie funcţia ( ) : 0, f ∞ →\ , ( )
ln
, 1
1
1, 1
x
x
f x x
x= − 

=.
5p a) Să se demonstreze că funcţia f este continuă.
5p b) Să se calculeze
1
( ) 1
lim
1 x
f x
x →


.
5p c) Să se arate că funcţia f este strict descrescătoare.
2. Se consideră funcţia : f → \ \,
2
( ) ln(1 sin ) f x x = + .
5p a) Să se arate că orice primitivă a funcţiei f este crescătoare pe \.
5p b) Să se calculeze
0
( ) cos . f x x dx
π


5p c) Să se calculeze derivata funcţiei ( ) : 1,1 g − →\ , ( )
arcsin
4
( ) .
x
g x f t dt
π
=Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.

SUBIECTUL I (30p) – Varianta 062
5p 1. Să se determine 0 x > ştiind că numerele x , 6 şi 5 x − sunt în progresie geometrică .

5p 2. Se consideră funcţia : f → R R, ( )
2
2 f x x x = + − . Să se calculeze ( ) ( ) ( )
2 1 f f ⋅ − .
5p 3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia cos 2 cos
2 2
x x
π π    
+ = −
   
   
.
5p
4. Să se arate că ( )
2
! n divide ( ) 2 ! n , pentru oricare n natural.
5p
5. Se consideră punctele ( ) 3, 2 A şi ( ) 6, 5 B . Să se determine coordonatele punctelor M şi N ştiind
că acestea împart segmentul [ ] AB în trei segmente congruente, iar ordinea punctelor este , , , A M N B .
5p 6. Să se determine numerele naturale a pentru care numerele , 1 a a + şi 2 a + sunt lungimile laturilor
unui triunghi obtuzunghic.

Varianta 62
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

62 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 062

1. Fie matricea ( )
2
a b
A
c d
 
= ∈
 
 
M \ cu proprietatea că
2
2 A A = .
5p a) Să se arate că matricea
3 1
3 1
B
 
=
 
− −
 
verifică relaţia
2
2 B B = .
5p b) Să se arate că, dacă 2 a d + ≠ , atunci
2
A O = sau
2
2 . A I =
5p
c) Să se arate că, dacă 2 a d + = , atunci ( ) det 0 A = .

2. Se consideră polinoamele
4 6
, [ ] , 1, 1 f g X f X g X ∈ = − = − _ .
5p a) Să se arate că un cel mai mare divizor comun al polinoamelor f şi g este
2
1. X −
5p
b) Să se determine numărul soluţiilor complexe distincte ale ecuaţiei ( ) ( ) 0. f x g x =
5p
c) Să se descompună polinomul f în factori ireductibili în [ ] X _ .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

62 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 062
1. Pentru fiecare număr natural nenul n se consideră funcţia : (0, )
n
f ∞ →\, ( ) ln .
n
n
f x x x = +
5p a) Să se arate că funcţia
2
f este strict crescătoare pe intervalul ( ) 0, ∞ .
5p
b) Să se arate că, pentru orice n

∈` , ecuaţia ( ) 0
n
f x = are exact o rădăcină reală, situată în intervalul

( )
1
,1
e
.
5p
c) Să se calculeze
1
2
3 1
lim
( ) 1 1 x f x x →
| |

|
− −
\ .
.
2. Fie funcţia : f → \ \, ( )
( ]
( )
3
, , 0
1 sin , 0,
x x
f x
x x
¦
∈ −∞
¦
=
´
+ ∈ ∞
¦
¹

.
5p
a) Să se arate că funcţia f este integrabilă pe intervalul [ 2 , 2 ] π π − .
5p b) Să se calculeze
1
( ) f x dx
π


.
5p c) Să se arate că , pentru orice
*
n∈` ,
2
0
( ) 2
n n
f x dx
π
π ≤

.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
63
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 063
5p
1. Să se arate că şirul ( )
n
n
a
∈`
, de termen general
4
3
n
n
a
n
=
+
, este crescător.
5p

2. Să se determine coordonatele punctelor de intersecţie a parabolelor
2
1 y x x = + + şi
2
2 6. y x x = − − +
5p
3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia sin sin 3
4 4
x x
π π    
− = +
   
   
.
5p
4. Suma coeficienţilor binomiali ai dezvoltării
( )
2
2 5
n
x y − este egală cu 32. Să se determine termenul
de rang patru.
5p 5. Să se determine m∈R astfel încât dreptele
1
: 3 2 0 d mx y + + = şi
2
: 2 8 0 d x y + − = să fie concurente.
5p
6. Fie ABCD un patrulater. Să se arate că dacă 0 AC BD ⋅ =
JJJG JJJG
, atunci
2 2 2 2
. AB CD AD BC + = +

Varianta 63
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

63 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 063
1. Se consideră mulţimile
{ } 2
( ) |
t
P S S S = ∈ = \ M şi ( )
{ } 2
|
t
Q A A A = ∈ = − \ M .
5p a) Să se arate că
1 3
3 1
P
 

 
 
şi
0 2
2 0
Q
 

 

 
.
5p b) Să se arate că, dacă , A B Q ∈ , atunci AB P ∈ .
5p c) Să se arate că ( ) det 0 X ≥ , oricare ar fi X Q ∈ .

2. Se consideră polinoamele [ ]
3 2
2 3 45 f X X X X = + + + ∈] şi [ ]
3
2
ˆ ˆ
1 f X X X = + + ∈] .
5p a) Să se arate că rădăcinile din ^ ale polinomului f nu sunt toate reale.
5p
b) Să se arate că polinomul
ˆ
f nu are rădăcini în
2
. ]
5p c) Să se demonstreze că polinomul f nu poate fi scris ca produs de două polinoame neconstante, cu
coeficienţi întregi.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

63 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 063

1. Se consideră funcţia : f → \ \, ( )
3
,
, \
x x
f x
x x
∈ 

=

∈ _
\ _
.
5p a) Să arate că ( ) [ ] , 1,1 f x x x ≤ ∀ ∈ − .
5p b) Să arate că funcţia f este continuă în origine.
5p c) Să se arate că funcţia f nu este derivabilă în origine.
2. Se consideră , a b∈\ şi funcţia : f → \ \,
, 0
( )
cos , 0
x
axe x x
f x
x x b x

 − ≤
=

+ >
.
5p
a) Să se determine a şi b ştiind că funcţia f este primitivă pe \ a unei funcţii.
5p b) Ştiind că 0 a = şi 0 b = , să se calculeze
1
( ) f x dx
π


.
5p c) Să se arate că, dacă 0 b = , atunci
0
lim ( )
n
n
x f x dx
π
→∞
= −∞

.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
64
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 064

5p
1. Să se arate că şirul ( )
1
n
n
a

, de termen general
2
n
a n n = − , este strict monoton.

5p

2. Se consideră funcţiile : f → R R şi : g → R R definite prin ( )
2
2 1 f x x x = + + şi ( ) 2009 g x x = − .
Să se demonstreze că, pentru orice , x∈\ ( )( ) 0. f g x ≥ D
5p
3. Să se rezolve în ( ) 0, π ecuaţia tg tg
3 2
x x
π π    
+ = −
   
   
.

5p
4. Să se determine x∈N , 3 x ≥ ştiind că
1 3
1
9
x x
x x
C C
− −

+ ≤ .
5p
5. Să se determine m∈R ştiind că dreptele ( )
1
: 2 1 0 d mx m y + + − = şi ( )
2
: +2 4 8 0 d m x my + − = sunt
paralele.
5p 6. Fie ABC un triunghi cu tg 2, tg 3. A B = = Să se determine măsura unghiului C.

Varianta 64
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

64 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 064

1. Fie mulţimea
3
| ,
x y
M x y
y x
¦ ¹ | |
= ∈
´ ` |
\ .
¹ )
] şi matricea
2 3
1 2
A
| |
=
|
\ .
.
5p a) Să se arate că dacă
2
( ) Y ∈M ] şi , AY YA = atunci . Y M ∈
5p
b) Să se arate că dacă X M ∈ şi ( ) det 0 X = , atunci
2
X O = .
5p
c) Să se arate că
*
, .
n
A M n ∈ ∀ ∈`

2. Se consideră polinomul
5 4 3 2
3 2 [ ]. f X X X X X = − + − − ∈^
5p a) Să se determine o rădăcină întreagă a polinomului f.

5p b) Să se calculeze
2 2 2
1 2 5
... , x x x + + + unde
1 2 5
, ,..., x x x sunt rădăcinile polinomului . f

5p c) Să se arate că f are o singură rădăcină reală.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

64 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 064
1. Se consideră funcţia ( ) ( ) ( )
2
: , 2 0, , ln 1 f f x
x
 
−∞ − ∪ ∞ → = +
 
 
\ .
5p
a) Să se arate că funcţia f este concavă pe intervalul ( , 2) −∞ − .
5p b) Să calculeze limita şirului ( ) ( ) ( ) ( )
( )
1
1
, 1 2 ... ln
2
n n
n
n n
a a f f f n

+
= + + + − .
5p c) Să se arate că există un punct (1, 2) c∈ astfel încât ( 1) ( ) ( ) (2) c f c f c f ′ − + = .

2. Fie funcţia [ ] ( )
4
1
: 0,1 ,
1
f f x
x
→ =
+
\ .
5p a) Să se calculeze
1
0
( ) xf x dx

.
5p b) Să se arate că
1
0
( ) 1
4
f x dx
π
≤ ≤

.
5p c) Să se calculeze
( ) ( ) ( )
( ) ( )
2
1
2
0
( ) ' f x f x f x
dx
f x
′′ −

.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
65
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 065
5p
1. Să se determine primul termen al progresiei aritmetice
1 2
, ,13,17,... a a .

5p
2. Să se arate că funcţia : f → R R, ( )
3
2sin f x x x = + este impară.
5p
3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 3sin 3 cos 0 x x + = .
5p
4. Să se determine probabilitatea ca, alegând un număr din mulţimea numerelor naturale de trei cifre,
acesta să aibă suma cifelor egală cu 2.
5p
5. Să se determine m∈R ştiind că dreptele
1
: 3 2 0 d mx y + − = şi
2
: 12 2 1 0 d x y + + = sunt perpendiculare.

5p
6. Ştiind că
1
tg
2 3
α
= , să se calculeze sinα .

Varianta 65
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

65 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 065

1. Se consideră sistemul
4
2 3 6
3 2
ax y z
x y z
x y z b
+ + = ¦
¦
+ + =
´
¦ − − =
¹
, cu , a b∈\.
5p a) Să se determine , a b pentru care sistemul are soluţia (1, 1, 1).
5p b) Să se determine , a b astfel încât sistemul să fie incompatibil.
5p c) Să se arate că pentru orice a∈] există b∈] astfel încât sistemul să admită soluţii cu toate
componentele numere întregi.

2. Se consideră mulţimea de matrice
2
0 0
0 0 | , ,
a
A a a b c
b c a
¦ ¹ | |
¦ ¦ |
= ∈
´ ` |
¦ ¦ |
\ .
¹ )


] .
5p a) Să se determine numărul elementelor mulţimii A.
5p
b) Să se arate că, pentru orice X A ∈ ,
2
3
X I = sau
2
3
X O = .
5p
c) Să se determine numărul matricelor X din mulţimea A care au proprietatea
2
3
X O = .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

65 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 065
1. Se consideră funcţia : f → \ \, ( )
x
f x x e = + .
5p a) Să se arate că funcţia f este bijectivă.
5p b) Să se arate că ( ) 2 1, f x x x ≥ + ∀ ∈\.

5p
c) Să se demonstreze că, dacă ( ) 1, f x mx x ≥ + ∀ ∈\, atunci 2 m = .
2. Fie funcţia : , f → \ \ ( )
3
sin cos f x x x = şi F o primitivă a funcţiei f pe \.
5p a) Să arate că există c∈\ astfel încât
4
4 ( ) sin F x x c = + .
5p b) Să se calculeze aria subgraficului restricţiei funcţiei f la intervalul 0,
2
π
 
 
 
.
5p c) Să se arate că
2 1
0
( ) 0
n
f x dx
π
+
=

, pentru orice n∈`.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
66
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 066
5p
1. Să se calculeze ( )( ) ( )( ) 2 3 2 1 2 2 i i i i + − − − − .
5p
2. Să se arate că
1
3
este o perioadă a funcţiei : f → R R, ( ) {3 } f x x = , unde { } a este partea fracţionară a
numărului a.
5p
3. Să se rezolve în [ ] 0, 2π ecuaţia 3sin cos 1 x x − = .
5p
4. Să se calculeze
10
20
9
20
C
C
.
5p
5. Se consideră punctele ( ) 2, 3 A , ( ) 4, B n , ( ) 2, 2 C şi ( ) , 5 D m . Să se determine , m n∈R astfel încât
patrulaterul ABCD să fie paralelogram .

5p
6. Să se calculeze
2
cos x , ştiind că tg 4 x = .

Varianta 66
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1


66 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 066
1. Fie dreptele
1 2 3
: 2 3, : 3 4 1, : 4 3 d x y d x y d x y m + = − = − + = , unde m∈\.
5p a) Să se determine m astfel încât dreptele să fie concurente.
5p b) Să se demonstreze că există o infinitate de valori ale lui m pentru care vârfurile triunghiului
determinat de cele trei drepte au toate coordonatele întregi.
5p c) Să se calculeze valorile lui m pentru care triunghiul determinat de cele trei drepte are aria 1.

2. Fie polinomul
3 2
2 2 f X aX aX = − − + , cu a∈\ şi cu rădăcinile complexe
1 2 3
, , . x x x
5p a) Să se calculeze ( 1) f − .
5p b) Să se determine a pentru care polinomul are trei rădăcini reale.
5p c) Să se determine a astfel încât
1 2 3
| | | | | | 3. x x x + + =

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

SUBIECTUL III (30p) – Varianta 066
1. Se consideră funcţia ( )
2
: , l 1 f f x x → = − − \ \ .
5p
a) Să se calculeze derivata funcţiei f pe intervalul ( 1,1) − .
5p b) Să se determine ecuaţia asimptotei spre +∞ la graficul funcţiei f.
5p c) Să se arate că funcţia
2
: (0, ) , ( ) ( ) g g x x f x

∞ → = \ este mărginită.
2. Fie funcţia
4 2
:[0,1] [1, 3], ( ) 1 f f x x x → = + + . Se admite că funcţia f are inversa g .
5p
a) Să se calculeze
3
4
0
2 1
( )
t
dt
f t
+

.
5p b) Să se arate că ( ) ( )
1 3
0 1
3 f x dx g x dx + =
∫ ∫
.
5p c) Să se demonstreze că, dacă [ ] 1, 3 α∈ , atunci are loc inegalitatea ( ) ( )
1
0 1
f x dx g x dx
α
+ ≥ α
∫ ∫
.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
67
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 067
5p
1. Să se determine primul termen al progresiei geometrice cu termeni pozitivi
1 3
, 6, , 24, ... b b .

5p
2. Să se determine m∈R astfel încât funcţia : f → R R,
2
( ) (3 ) 3 f x m x = − + , să fie strict crescătoare.

5p
3. Să se calculeze
2 3 4
sin sin sin sin
3 3 3 3
π π π π
+ + + .
5p
4. Se consideră mulţimea M a tuturor funcţiilor definite pe { } 1, 2, 3 A = cu valori în { } 5, 6, 7 B = . Să se
calculeze probabilitatea ca, alegând o funcţie din mulţimea M, aceasta să fie injectivă .
5p
5. Se consideră punctul G, centrul de greutate al triunghiului ABC. Prin punctul G se duce paralela la AB
care intersectează dreapta BC în punctul P. Să se determine m∈R astfel încât GP mAB =
JJJG JJJG
.

5p 6. Să se calculeze cos2α , ştiind că
1
cos
3
α = .

Varianta 67
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

67 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 067

1. Fie sistemul
1
1
2
x y z
x my z
x my mz
+ + =
¦
¦
+ + =
´
¦ + + = −
¹
, cu m∈\ şi matricea
1 1 1
1 1
1
A m
m m
| |
|
=
|
\ .
.

5p a) Să se calculeze ( ) det A .
5p
b) Să se arate că ( ) rang 2 A ≠ , oricare ar fi m∈\.
5p c) Să se determine valorile întregi ale lui 1 m ≠ ,

pentru care sistemul

are soluţie cu componente întregi.

2. Fie permutările
1 2 3 4 1 2 3 4
, ,
2 3 4 1 3 1 4 2
| | | |
α = β =
| |
\ . \ .
1 2 3 4
4 3 1 2
| |
γ =
|
\ .
, elemente ale grupului
4
( , ). S ⋅
5p a) Să se verifice că γ este soluţie a ecuaţiei . x x α = β

5p
b) Să se arate că
4 4
α β = .
5p c) Să se determine o soluţie a ecuaţiei
3 3
x x β α = în
4
S .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

67 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 067

1. Se consideră mulţimea de funcţii
[ ] ( ) ( ) { }
: 1,1 este de două ori derivabilă şi 0 0, ' 0 1 M f f f f = − → = = \ .
5p
a) Să se arate că funcţia [ ] ( ) : 1,1 , sin
x
u u x e x − → = \ aparţine mulţimii M.
5p
b) Să se arate că , dacă f M ∈ şi ( ) [ ] { } 0, 1,1 \ 0 f x x ≠ ∀ ∈ − , atunci ( )
1
0
lim 1 ( )
x
x
f x e

+ = .
5p c) Să demonstreze că, dacă f M ∈ şi
*
n∈` , atunci
1
0
( ) (0)
lim
2
n n
n
x
f x x nf
x
+

′′ −
= .
2. Fie funcţiile [ ] ( )
1
: 0,1 ,
1
f f x
x
→ =
+
\ şi
[ ) ( )
0
: 0, , ( )
x
g g x f t dt ∞ → =

\ .
5p a) Să se arate că ( ) ln(1 ) g x x = + .
5p b) Să se calculeze
1
2
0
( ) ( ) f x g x dx

.
5p c) Să se demonstreze că
*
1 2 3
... ln 2,
n
f f f f n n
n n n n
       
+ + + ≤ ∀ ∈
       
       
` .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
68
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 068
5p
1. Să se arate că numărul
25 25
4 3 4 3 i i
+
+ −
este întreg.
5p
2. Să se determine m∈R astfel încât funcţia : f → R R,
2
( ) ( 2) 3 f x m x = − − să fie strict descrescătoare.

5p 3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia
1
arctg arctg
3 3 3
x π
+ = .
5p 4. Să se determine probabilitatea ca alegând un număr din mulţimea numerelor naturale pare de două
cifre , acesta să fie divizibil cu 4.
5p
5. Pe laturile AB şi AC ale triunghiului ABC se consideră punctele M şi respectiv N astfel încât
3 AM MB =
JJJJG JJJG
şi
3
4
AN AC =
JJJG JJJG
. Să se demonstreze că vectorii MN
JJJJG
şi BC
JJJG
sunt coliniari.
5p
6. Să se calculeze
11
sin
12
π
.

Varianta 68
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

68 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 068
1. Se consideră matricele
3
( ) A∈ \ M şi
t
B A A = + , unde
t
A este transpusa matricei A.
5p
a) Să se arate că
t
B B = .
5p
b) Să se demonstreze că, dacă
2
2 B I = , atunci ( ) det 1 A ≥ .
5p c) Să se demonstreze că, dacă , x y ∈^ şi matricea
t
xA yA + este inversabilă, atunci 0. x y + ≠

2. Se consideră ecuaţia
3
0 , , x px q p q + + = ∈\, şi
1 2 3
, , x x x soluţiile complexe ale acesteia.
5p a) Ştiind că 1 p = şi 0 q = , să se determine
1 2 3
, , x x x .
5p b) Să se determine p şi q ştiind că
1
1 x i = + .
5p c) Să se arate că
7 7 7 3 3 3 2 2 2 2
1 2 3 1 2 3 1 2 3
12( ) 7( )( ) x x x x x x x x x + + = + + + + .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

68 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 068
1. Se consideră funcţia ( ) : 0, f ∞ →\ , ( )
1 2 1
ln
1 2 3
x
f x
x x
+
= +
+ +
.
5p a) Să se calculeze ( ) ( ) , 0, f x x ′ ∈ ∞ .
5p b) Să arate că ( ) ( ) 0, 0, f x x < ∀ ∈ ∞ .
5p c) Să demonstreze că şirul ( )
1
n
n
x

,
1 1 1
1 ... ln
2 2
n
x n
n
 
= + + + − +
 
 
este strict descrescător.
2. Fie funcţia : , f → \ \ ( )
2
0
x
t
f x e dt =

.
5p a) Să se arate că funcţia f este impară.
5p b) Să se arate că lim ( )
x
f x
→∞
= ∞ .
5p c) Să se arate că
1
0
( ) 2 f x dx e ≤ −

.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
69
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 069
5p
1. Să se determine z ∈C ştiind că
z 7
6
i
z
+
= .
5p
2. Fie funcţia : f → \ \, ( ) 2 1 f x x = + . Să se calculeze ( ) ( ) ( ) ( ) 1 2 3 ... 50 f f f f + + + + .
5p
3. Se consideră funcţia : f → N N, ( ) 3 1 f x x = + . Să se demonstreze că funcţia f este neinversabilă.
5p
4. Să se calculeze probabilitatea ca, alegând o cifră din mulţimea { } 0,1, 2,..., 9 , aceasta să verifice
inegalitatea ( ) 1 ! ! 100 x x + − ≤ .
5p
5. Să se arate că dreptele de ecuaţii
1
: 2 1 0 d x y − + = şi
2
: 2 1 0 d x y + − = sunt simetrice faţă de axa Oy.
5p
6. Să se calculeze
7
cos
12
π
.

Varianta 69
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

69 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 069

1. Fie matricea
3
1 1 0
0 0 1 ( ).
0 1 0
A
 
 
= ∈
 
 
M \
5p a) Să se verifice relaţia
3 2
3
. A A A I − = −
5p b) Să se arate că
2 2
3
, , 3.
n n
A A A I n n

− = − ∀ ∈ ≥ `
5p
c) Să se arate că, pentru orice
*
, n∈` suma elementelor matricei
n
A este 3. n +

2. Pentru fiecare n

∈` se defineşte polinomul 1 [ ] .
n
n
P X X = − ∈^
5p a) Să se determine rădăcinile complexe ale polinomului
4
P .
5p
b) Să se descompună polinomul
3
P în factori ireductibili în [ ] X ^ .
5p
c) Să se descompună polinomul
6
P în factori ireductibili în [ ] X \ .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

69 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 069
1. Se consideră funcţia : f → \ \, ( )
3 2
3
2
f x x = .
5p a) Să se studieze derivabilitatea funcţiei f în origine.
5p
b) Să arate că, pentru orice ( ) 0, k ∈ ∞ , există ( ) , 1 c k k ∈ + astfel încât ( ) ( )
3
1
1 f k f k
c
+ − = .
5p
c) Să se demonstreze că şirul ( )
1
n
n
a

,
3 3 3
1 1 1
... ( )
1 2
n
a f n
n
= + + + − , este strict descrescător.

2. Fie funcţia ( ) : 1, , f − ∞ →\ ( ) ( )
2 3
ln 1
2 3
x x
f x x x = − + − + .
5p a) Să se calculeze
1
0
( ) f x dx

.
5p b) Să se calculeze
( )
5
0
lim
x
F x
x

, unde funcţia [ ) : 0, F ∞ →\,
0
( ) ( )
x
F x f t dt =

, [ ) 0, x∈ +∞ .
5p c) Să se arate, folosind eventual funcţia f, că
1
0
5
ln(1 )
12
x dx + ≤

.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1


EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
70
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 070
5p
1. Să se calculeze ( )
20
1 . i +
5p

2. Se consideră funcţia : f

→ R R, ( )
1
f x
x
= . Să se calculeze suma
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
10 9 ... 1 1 ... 9 10 S f f f f f f f f f f f f = − + − + + − + + + + .
5p
3. Să se arate că funcţia : f → R R,
( )
2
( ) log 1 3
x
f x = + este injectivă .
5p
4. Să se calculeze
3 3
5 5
6 A C − .

5p
5. Să se determine m∈R ştiind că distanţa de la punctul ( ) , 1 A m m+ la dreapta : 3 4 1 0 d x y − − = este 1.

5p
6. Să se calculeze cos75 cos15 −
D D
.

Varianta 70
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

70 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 070
1. Pentru orice două matrice
2
, ( ) A B∈M \ se defineşte matricea [ , ] . A B AB BA = −
5p a) Pentru
2
( ) A∈M \ , să se calculeze
2
[ , ] A A .
5p
b) Să se arate că, pentru orice
2
( ) A∈M \ ,
*
2
[ , ] , A A O = unde
*
A este adjuncta matricei . A
5p c) Să se arate că, pentru orice
2
, , ( ) A B C∈M \ , [ ] [ ] [ ]
2
,[ , ] ,[ , ] ,[ , ] . A B C B C A C A B O + + =

2. Se consideră intervalul ( ) 0,1 H = .
5p
a) Să se arate că relaţia
(1 )(1 )
ab
a b
ab a b
=
+ − −
D defineşte o lege de compoziţie pe . H
5p
b) Să se arate că funcţia ( ) ( ) ( ) : 0, 0,1 ,
1
x
f f x
x
+∞ → =
+
are proprietatea ( ) ( ) ( ), , 0, f xy f x f y x y = ∀ > D
unde legea " " D este definită la punctul a).
5p c) Ştiind că legea " " D definită la punctul a) este asociativă, să se rezolve în mulţimea ( ) , H D ecuaţia

1
.
2
x x x = D D

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

70 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 070

1. Se defineşte funcţia
2
0 0
: , ( )
x
f f x e → = \ \ şi, pentru fiecare
*
n∈` , se defineşte funcţia :
n
f → \ \
prin
1
( ) ( )
n n
f x f x

′ = .
5p a) Să se arate că
2
3
( ) 8
x
f x e = , x ∀ ∈\ .
5p b) Să determine asimptotele graficului funcţiei
n
f .
5p c) Să se calculeze
( ) ( ) ( )
( )
1 2 1
...
lim
n
n
n
f a f a f a
f a

→∞
+ + +
, unde a este un număr real.
2. Fie funcţia [ ) : 0, , f ∞ →\ ( )
2
ln , 0
0 , 0
x x x
f x
x
¦
¦ ≠
=
´
=
¦
¹
.
5p a) Să se arate că funcţia f este integrabilă pe intervalul [ ] 0,1 .
5p b) Să se calculeze
1
0
( ) f x dx

.
5p c) Să se calculeze
1
1 e
f dx
x
| |
|
\ .

.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
71
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 071
5p
1. Să se calculeze
7 7
log 2009 log 287 1 − − .
5p

2. Se consideră funcţia : f

→ R R, ( )
2
2
1
f x x
x
= − . Să se arate că funcţia f este pară.
5p
3. Să se arate că valoarea maximă a funcţiei : f → \ R, ( )
4
3 f x x = − este ( ) 0 f .
5p
4. Să se determine n∈N , 2 n ≥ , astfel încât
1 2
3 2 8
n n
C C + = .

5p 5. Se consideră triunghiul ABC şi punctele ', ', ' A B C astfel încât 2 , A C BA ′ ′ =
JJJJG JJJG
2
5
B C AC ′ =
JJJJG JJJG
,
3 C A BC ′ ′ =
JJJG JJJJG
. Să se arate că dreptele , AA BB ′ ′ şi CC′ sunt concurente.
5p
6. Să se determine ecuaţia medianei corespunzătoare laturii BC a triunghiului ABC , ştiind că (2, 2) A şi
ecuaţiile medianelor duse din B şi C sunt 2 2 0 x y + − = , respectiv 2 0 x y − + = .

Varianta 71
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

71 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 071
1. Se consideră determinantul de ordin 2, n ≥
2 1 0 0 ... 0 0
1 2 1 0 ... 0 0
0 1 2 1 ... 0 0
0 0 ... ... ... 1 0
0 0 ... ... ... 2 1
0 0 ... ... ... 1 2
n
D = % % % .


5p a) Să se calculeze
3
2 1 0
1 2 1
0 1 2
D = .
5p b) Să se verifice că
1 2
2 , 4.
n n n
D D D n
− −
= − ∀ ≥
5p c) Să se arate că 1, 2.
n
D n n = + ∀ ≥

2. Un grup ( , ) G ⋅ , cu elementul neutru e, are proprietatea ( ) p dacă
2
x e = , x G ∀ ∈ .
5p a) Să se verifice că mulţimea
2 2
× ] ] , împreună cu legea de compoziţie dată de

2
( , ) ( , ) ( , ), , , , a b c d a c b d a b c d ⋅ = + + ∀ ∈] este un grup care are proprietatea ( ). p

5p
b) Să se arate că dacă un grup G are proprietatea ( ) p , atunci
2 2 2
( ) , , xy x y x y G = ∀ ∈ .

5p c) Să se arate că orice grup care are proprietatea ( ) p este comutativ.


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

71 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 071
1. Se consideră funcţia ( ) : 0, f ∞ →\ , ( ) ( ) ln 1 f x x x = − + .
5p a) Să se calculeze ( ) ( ) , 0, f x x ′ ∈ ∞ .
5p b) Să arate că ( ) ( ) 0, 0, f x x > ∀ ∈ ∞ .
5p
c) Să se calculeze ( ) lim
x
f x
→∞
.
2. Se consideră funcţia : , F → \ \ ( )
2
1
x
F x t dt =

.
5p a) Să se verifice că ( )
1
1 1 ( ) 2 ,
x
x F x x
+
+ + = ∀ ∈\ .
5p b) Să se calculeze
1
lim ( )
x
F x
→−
.

5p c) Să se arate că există o funcţie continuă : ( 1, ) f − ∞ →\, astfel încât ( )
0
1 ( ) , ( 1, )
x
F x f y dy x = + ∀ ∈ − ∞

.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
72
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 072
5p 1. Să se arate că numărul
100
cos sin
4 4
i
π π  
+
 
 
este real.
5p

2. Se consideră funcţia : f

→ R R, ( )
3
1
f x x
x
= − . Să se arate că funcţia f este impară.

5p
3. Să se determine imaginea funcţiei
2
:[1, 4] , ( ) . f f x x x → = − \

5p
4. Să se calculeze
0 2009 1 2008 2 2007 2 2009 2009
2009 2009 2009 2009
5 5 4 5 4 ... 4 C C C C ⋅ − ⋅ ⋅ + ⋅ ⋅ − − ⋅ .
5p
5. Se consideră punctul ( ) 1, 2 A şi dreapta de ecuaţie : 4 2 5 0 d x y − + = . Să se determine ecuaţia
perpendicularei duse din punctul A pe dreapta d .

5p 6. Să se calculeze sin75 cos15 ⋅
D D
.

Varianta 72
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

72 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 072

1. Se consideră matricea
3
1 1 1
1 1 1 ( ).
1 1 1
A
 
 
= ∈
 
 
\ M
5p a) Să se rezolve ecuaţia
2
3
det( ) 0, . I xA x + = ∈\
5p b) Să se determine o matrice
3
( ) B∈ \ M cu proprietatea
2
. B A =
5p c) Să se arate că ( )
2
3
( ), , det( )det( ) det . C M x C xA C xA C ∀ ∈ ∀ ∈ + − ≤ \ \
2. Se consideră polinomul
3
p X X m = − + cu m∈\ şi cu rădăcinile
1 2 3
, , . x x x ∈^
5p a) Ştiind că 6 m = − , să se determine
1 2 3
, , x x x .
5p b) Să se calculeze
4 4 4
1 2 3
. x x x + +
5p
c) Să se determine m∈\ pentru care polinomul p are toate rădăcinile întregi.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

72 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 072

1. Se consideră funcţia { } : \ 1 f − → \ \, ( )
2
1
1
x x
f x
x
+ +
=
+
.
5p a) Să se determine ecuaţia asimptotei spre +∞ la graficul funcţiei f.
5p b) Să se calculeze ( ) { } , \ 1 f x x ′ ∈ − \ .
5p c) Să se demonstreze că funcţia f este concavă pe intervalul ( ) , 1 −∞ − .
2. Pentru orice
*
n∈` se consideră funcţia : , ( ) | sin |
n n
f f x nx → = \ \ şi numărul
2 ( )
n
n
f x
I dx
x
π
π
=

.
5p a) Să se calculeze ( )
2
0
f x dx
π

.
5p b) Să se arate că ln 2
n
I ≤ .
5p c) Să se arate că
2 1 1 1
...
1 2 2
n
I
n n n
 
≥ + + +
 
π + +
 
.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
73
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 073
5p
1. Să se calculeze 5 12 12 5 i i − − + .

5p
2. Se consideră funcţia : f → R R, ( )
2 4
f x x x = − . Să se calculeze ( )(1) f f f f D D D .
5p
3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 2 4 20
x x
+ = .

5p
4. Să se determine probabilitatea ca, alegând un element al mulţimii { } 0, 5,10,..., 2010 A = , acesta
să fie divizibil cu 25 .
5p 5. Se consideră un triunghi ABC, cu lungimile laturilor , AB c AC b = = şi un punct D astfel încât
. AD bAB cAC = +
JJJG JJJG JJJG
Să se arate că semidreapta [AD este bisectoarea unghiului . BAC

5p 6. Fie ,
2
π
α π
 

 
 
astfel încât
1
cos 2
2
α = . Să se calculeze cosα .

Varianta 73
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

73 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 073

1. Fie matricea
2
( )
a b
M
c d
| |
= ∈
|
\ .
\ M . Se asociază fiecărui punct ( , ) A x y punctul ( ', ')
M
A x y , unde
'
.
'
x a b x
y c d y
| | | || |
=
| | |
\ . \ .\ .

5p a) Ştiind că 1, 2, 3, 4 a b c d = = = = şi că ( 1,1) A − , să se determine coordonatele punctului
M
A .
5p b) Ştiind că 1, 2, 2, 4 a b c d = = = = , să se arate că toate punctele
M
A se află pe dreapta 2 . y x =
5p c) Fie A, B, C trei puncte în plan. Dacă se notează cu S şi
M
S ariile triunghiurilor ABC , respectiv
M M M
A B C , atunci | det | .
M
S S M = ⋅

2. Se consideră mulţimea
2
ˆ
0 , , ,
ˆ ˆ
0 0
|
a b c
A a d a b c d
a
¦ ¹ | |
¦ ¦
|
= ∈
´ `
|
| ¦ ¦
\ . ¹ )
] .
5p a) Să se determine numărul elementelor mulţimii A.
5p
b) Să se arate că mulţimea A este parte stabilă în raport cu înmulţirea matricelor din ( )
3 2
] M .
5p
c) Să se rezolve ecuaţia
2
X X = , cu X A ∈ .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

7 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 073
1. Fie a∈\ şi funcţia { } : 1,1 f − →\ , ( )
2
2
1
x x a
f x
x
+ +
=

.
5p
a) Să se calculeze lim ( )
x
x
f x
→∞
.
5p b) Să se determine valoarea numărului a ştiind că 3 este punct de extrem local al funcţiei f.
5p c) Să se determine valoarea numărului a ştiind că graficul funcţiei f are exact o asimptotă verticală.

2. Se consideră funcţia
0 0
: , ( ) 1 f f x → = \ \ şi, pentru orice
*
n∈` , se defineşte funcţia :
n
f → \ \,

1
0
( ) ( )
x
n n
f x f t dt

=

.
5p a) Să se arate că
2
1 2
( ) 2 ( ), f x f x x = ∀ ∈\ .
5p
b) Să se calculeze
1
( ) 1
lim
( ) 2
n
x
n
xf x
f x →∞
+
+
+
.
5p c) Să se calculeze volumul corpului obţinut prin rotirea graficului funcţiei :[0, ] [0, ] g π → π ,

1
( ) ( )sin g x f x x = în jurul axei Ox .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
74
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 074
5p
1. Să se rezolve în mulţimea numerelor complexe ecuaţia
2
3 4 0 z z + + = .

5p
2. Se consideră funcţia ( ) : 0, f ∞ →R, ( ) 2 2 f x x m = − + . Să se determine m∈\ astfel încât graficul
funcţiei f să nu intersecteze axa Ox.
5p 3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia
3
2 2 0 x x − + − = .

5p
4. Să se arate că
a b
a b a b
C C
+ +
= , pentru oricare , a b

∈` .
5p
5. Să se determine m∈\ astfel încât punctele ( ) 3, 3 A , ( ) 2, 4 B şi ( ) 2 , 1 C m m − să fie coliniare.

5p 6. Fie ,
2
π
α π
 

 
 
astfel încât
1
cos 2
2
α = − . Să se calculeze sinα .

Varianta 74
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

74 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 074

1. Se consideră matricea
0 1 1
1 0 2 .
1 2 0
A
−  
 
= −
 

 

5p a) Să se calculeze det A.
5p b) Să se verifice relaţia
2
3 3
( 6 ) . A A I O + =
5p c) Să se arate că
2
3
det( ) 0, . I xA x + ≥ ∀ ∈\
2. Se consideră , a b∈] şi polinomul
3 2
p X aX X b = + + + , cu rădăcinile
1 2 3
, , . x x x ∈^
5p a) Ştiind că 1 a b = = , să se afle rădăcinile polinomului p.
5p b) Să se determine a şi b , ştiind că polinomul p are rădăcina dublă 1.
5p
c) În cazul 1 b = , să se determine valorile lui a pentru care polinomul p are o rădăcină raţională.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

74 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 074
1. Se consideră funcţia ( ) : 2, 2 f − →\, ( )
2
ln
2
x
f x
x
+
=

.
5p a) Să se determine ecuaţiile asimptotelor la graficul funcţiei f.
5p b) Să se studieze monotonia funcţiei f .
5p c) Să se calculeze
1
lim
x
xf
x →∞
 
 
 
.
2. Fie funcţia : f → \ \, ( )
2
2
1
x
t
f t e dx
x
 
= −
 
 

şi numerele
2
2
1
1
A dx
x
=

,
2
1
x
e
B dx
x
=

.
5p
a) Să se arate că ( )
4 2
2
2 ,
2
e e
f t At Bt t

= − + ∀ ∈\.
5p b) Să se arate că ( ) ( ) 2 2 , f B t f B t t − = + ∀ ∈\.
5p
c) Să se demonstreze că
2
2 2 2
2
2
1 1 1
1
x
x
e
dx e dx dx
x
x
   
 

 
   
 
   
∫ ∫ ∫
.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1


EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.

SUBIECTUL I (30p) – Varianta 075
5p
1. Să se ordoneze crescător numerele
3
2
1
27, log
16
a b = − = şi 2 c = − .
5p 2. Să se determine valorile parametrului real m ştiind că parabola asociată funcţiei : f → \ \,
( )
2
2 f x x mx m = + − se află situată deasupra axei Ox .
5p
3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia
( )
2
2
log 2 1 x x + − = .
5p 4. Se consideră dreptele paralele
1
d ,
2
d şi punctele distincte
1
, , A B C d ∈ ,
2
, , , M N P Q d ∈ . Să se
determine numărul triunghiurilor care au toate vârfurile în mulţimea celor şapte puncte date.
5p
5. Să se determine coordonatele simetricului punctului ( ) 3; 2 A − faţă de mijlocul segmentului [ ] BC ,
unde ( ) 1; 4 B − şi ( ) 5, 1 C − − .
5p
6. Să se calculeze aria triunghiului ABC în care 4 AM BC = = , unde M este mijlocul lui ( ) BC , iar
( ) 150 m AMC =
D
) .

Varianta 75
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

75 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 075

1. Se consideră matricele
2 1 1
1 2 1
1 1 2
A
− −  
 
= − −
 
− −
 
,
1 1 1
1 1 1
1 1 1
B
 
 
=
 
 
şi
2
1
,
3
3
x
x
M A B
x
= + cu
*
x∈\ .
5p a) Să se calculeze produsul AB.
5p b) Să se arate că
x y xy
M M M = ,
*
, . x y ∀ ∈\
5p c) Să se arate că, pentru orice x real nenul, ( ) det 0
x
M ≠ .
2. Se consideră polinomul
4 3
1, p X aX aX = − − + cu a∈\ şi cu rădăcinile
1 2 3 4
, , , x x x x ∈^ .
5p a) Să se verifice că
1 2 3 4
1 2 3 4
1 1 1 1
. x x x x
x x x x
+ + + = + + +
5p
b) Să se arate că polinomul p nu este divizibil cu
2
1 X − pentru nicio valoare a lui . a
5p c) Să se arate că dacă
1
2
a = , atunci toate rădăcinile polinomului p au modulul 1.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

75 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 075
1. Se consideră , 1 α∈ α > \ şi funcţia : ( 1, ) f − ∞ →\, ( ) (1 ) f x x x
α
= + − α .
5p a) Să se studieze monotonia funcţiei f.
5p b) Să se demonstreze că ( ) ( ) { } ( ) 1 1 , 1, \ 0 , 1, x x x
α
+ > + α ∀ ∈ − ∞ ∀α∈ ∞ .
5p c) Să se demonstreze că 2 ( ) (2 ) (2 ), , [0, ) f x y f x f y x y + ≤ + ∀ ∈ ∞ .
2. Fie funcţia ( ) : 1, f − ∞ →\, ( )
1
x
f x
x
=
+
.
5p a) Să se calculeze
1
0
( ) f x dx

.
5p b) Să se calculeze
3
2
1
( )[ ] f x x dx

, unde [ ] x reprezintă partea întreagă a numărului real x .
5p c) Să se arate că şirul
1
( )
n n
a

, dat de
0
(1) (2) (3) ... ( ) ( )
n
n
a f f f f n f x dx = + + + + −

, este convergent.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
76
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 076
5p
1. Să se verifice dacă numărul 3 2 2 − aparţine mulţimii
{ }
2 | , a b a b + ∈Z .
5p 2. Se consideră ecuaţia
2
3 1 0 x x − + = , cu rădăcinile
1
x şi
2
x . Să se arate că
2 2
1 2
. x x + ∈`
5p
3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia arctg 3 arctg .
2
x
π
+ =
5p
4. Să se arate că oricare ar fi n natural, 1 n ≥ , are loc egalitatea
2 2 1
2
n n
n n
C C

= ⋅ .
5p
5. Se consideră vectorii u i j = −
G G G
şi 2 4 v i j = +
G G G
. Să se calculeze modulul vectorului u v +
G G
.
5p
6. Fie ,
2
π
α π
 

 
 
, astfel încât
3
sin
5
α = . Să se calculeze tg
2
α
.

Varianta 76
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

76 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 076

1. Se consideră matricea
2
2
2
1
1
1
a ab ac
A ba b bc
ca cb c
 
+
 
= +
 
 
+
 
, cu , , a b c∈\ şi
*
A adjuncta sa.
5p a) Să se calculeze determinantul matricei A.
5p b) Să se verifice că ( )
2
*
det( ) det . A A =
5p c) Să se arate că matricea
3
A I − are rangul cel mult 1.

2. Fie ( ) ,· G un grup. Pentru fiecare element a G ∈ se defineşte funcţia : ,
a
f G G → ( ) , .
a
f x ax x G = ∀ ∈
5p a) Să se arate că
a
f este bijectivă, pentru orice . a G ∈
5p b) Să se arate că , ,
a b ab
f f f a b G = ∀ ∈ D .

5p
c) Fie ( ) { } : | .
a
G f G G a G = → ∈ F Să se arate că ( ) G F împreună cu operaţia de compunere a
funcţiilor formează un grup.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

76 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 076
1. Se consideră funcţia ( ) : 0, f ∞ →\ , ( ) ln f x x x = + .
5p a) Să se arate că graficul funcţiei f nu admite asimptotă spre +∞ .
5p
b) Să se arate că ecuaţia ( ) 0 f x = are o soluţie unică
0
1
,1 x
e
 

 
 
.
5p
c) Să se demonstreze că ( )
0
0
0
1
lim '
x
x x
xe
f x
x x →

=

, unde
0
x este numărul definit la punctul b).

2. Se consideră şirul ( )
1
n
n
I

, definit prin
( ) 1
0
ln 1
1
n
n
x
I dx
x
+
=
+

, oricare ar fi n

∈` .
5p a) Să se determine
1
I .
5p b) Să se arate că şirul
n
I este strict descrescător.
5p
c) Să se arate că lim 0
n
n
I
→∞
= (se consideră cunoscut faptul că ( ) ( ) ln 1 , 1, t t t + ≤ ∀ ∈ − ∞ .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
77
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 077
5p
1. Se consideră progresia aritmetică ( )
1
n
n
a

de raţie 2 şi cu
3 4
8 a a + = . Să se determine
1
a .
5p
2. Fie : , f → \ \ ( ) 1 . f x x = + Să se calculeze ( 1) ( 2) ( 3) ... ( 10). f f f f − + − + − + + −
5p
3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 4 2 56.
x x
− =
5p
4. Să se calculeze
3 2 2
4 3 4
. A A C − −
5p
5. Fie ABC un triunghi şi G centrul său de greutate. Se consideră punctul M definit prin 2 . MB MC = −
JJJG JJJJG

Să se arate că dreptele GM şi AC sunt paralele.
5p 6. Fie 0,
2
π
α
 

 
 
, astfel încât
3
sin
4
α = . Să se calculeze tg . α

Varianta 77
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

77 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 077

1. Se consideră sistemul
1
1
3 3 1
x y mz
mx y mz m
mx y z
− − = 

+ + = −


+ + = −

, . m∈\
5p a) Să se calculeze determinatul matricei sistemului.
5p b) Să se arate că, pentru orice , m∈\ matricea sistemului are rangul cel puţin egal cu 2.
5p c) Să se determine m∈\ pentru care sistemul este incompatibil.

2. Se consideră 0 α > un număr real şi mulţimea ( ) , . G
α
= α ∞ Pe Rse defineşte legea de compoziţie
( ) 3 6 7 . x y xy x y ∗ = − + + α
5p
a) Să se arate că pentru 2, α = cuplul ( )
2
, G ∗ este grup abelian.
5p
b) Să se arate că grupurile ( )
2
, G ∗ şi
( )
*

+
\ sunt izomorfe, prin funcţia
*
2
: , ( ) 3 6 f G f x x
+
→ = − \ .
5p c) Să se arate că, pentru orice 2 α ≥ , mulţimea G
α
este parte stabilă a lui R în raport cu operaţia „∗”.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

77 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 077
1. Se consideră o funcţie : f → \ \, astfel încât ( ) 1,
x
xf x e x = − ∀ ∈\ .
5p a) Să se determine ecuaţia tangentei la graficul funcţiei f în punctul de abscisă 1 x = , situat pe
graficul funcţiei f.
5p b) Să se arate că funcţia f este continuă în 0 x = dacă şi numai dacă (0) 1 f = .
5p c) Să se arate că dacă funcţia f este continuă în 0 x = , atunci ea este derivabilă pe \.

2. Se consideră şirul ( )
1
n
n
I

,
2
1
(( 1)(2 )) .
n
n
I x x dx = − −


5p a) Să se calculeze
1
I .
5p b) Să se arate că
1
2(2 1)
n n
n I nI

+ = , oricare ar fi n∈`, 2 n ≥ .
5p c) Să se calculeze lim
n
n
I
→∞
.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
78
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 078
5p
1. Să se calculeze
lg7 3
10 343. −
5p
2. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale inecuaţia
2
2 3 1 0. x x − + ≤
5p
3. Să se arate că funcţia
3
: , ( ) log 2
x
f f x x → = − \ \ este injectivă.
5p 4. Să se calculeze numărul diagonalelor unui poligon convex cu 8 laturi.
5p
5. Fie ABCD un paralelogram şi P un punct astfel ca 2 . BP PD =
JJJG JJJG
Să se arate că
( )
2
.
3
BP BA BC = +
JJJG JJJG JJJG

5p
6. Fie , ,
2 2
a b
π π  
∈ −
 
 
, astfel încât .
4
a b
π
+ = Să se arate că tg tg tg tg 1. a b a b + + =

Varianta 78
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

V
78 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 078

1. Se consideră sistemul
2 3 4 5 1
9 3
5 6 10
x y z t
x y mz t
x y z nt p
− + − = − 

+ + + =


− + + =

, , , . m n p∈\
5p
a) Să se determine p astfel încât sistemul să admită o soluţie ( )
0 0 0 0
, , , x y z t cu
0 0
0. z t = =
5p b) Să se arate că, pentru orice , m n∈\ , rangul matricei sistemului este mai mare sau egal cu 2.
5p c) Să se determine , , m n p∈\ pentru care sistemul este compatibil, iar matricea sistemului are rangul 2.

2. Fie mulţimea
0
, , şi sunt impare |
m
Q m n m n
n
 
= ∈
 
 
Z şi
0
G Q = ×Z . Pe G se defineşte legea de
compoziţie ( ) ( ) ( )
1 1 2 2 1 2 1 2 1 2 0 1 2
, , , , , , , . q k q k q q k k q q Q k k ∗ = + ∀ ∈ ∀ ∈Z
5p a) Să se arate că ( ) , G ∗ este grup abelian.
5p b) Să se calculeze ( ) ( ) ( ) 1,1 1, 2 ... 1,10 . ∗ ∗ ∗

5p c) Să se arate că funcţia ( ) ( )
: , , 2
k
f G f q k q

→ = ⋅ _ este un izomorfism între grupurile ( ) , G ∗ şi
( )
,· .

_

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

78 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 078

1. Se consideră funcţia : f → \ \,
3 3
( ) 3 2 f x x x = − + .
5p a) Să se arate că graficul funcţiei f admite asimptotă spre +∞
5p b) Să se determine punctele de extrem local ale funcţiei f.
5p c) Să se calculeze lim (2arctg ( ) ).
x
x f x
→∞
− π

2. Fie funcţia
1
: , ( )
3 cos
f f x
x
→ =
+
\ \ .
5p
a) Să se calculeze ( )
3
0
f x dx
π

.
5p b) Să se demonstreze că orice primitivă a funcţiei f este strict crescătoare.
5p c) Să se calculeze lim
x→∞
2
0
1
( )
x
f t dt
x

.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
79
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 079
5p
1. Să se arate că ( )
2
3
, log 3, .
2
 
−∞ ∩ ∞ = ∅
 
 

5p

2. Se consideră funcţia
2
: , ( ) 4 3. f f x x x → = − + \ \ Să se determine abscisele punctelor de intersecţie a
graficului funcţiei f cu axa . Ox
5p 3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 1 1. x x + − =
5p
4. Să se determine n∈`, 3 n ≥ , astfel încât
3
n
C să dividă
3
1 n
C
+
.
5p
5. Fie punctele ( ) ( ) 1, 2 , 1, 3 A B − şi ( ) 0, 4 . C Să se calculeze lungimea înălţimii duse din vârful A al
triunghiului ABC.
5p 6. Fie x∈\, astfel încât
2
tg 6. x = Să se calculeze
2
cos . x

Varianta 79
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

79 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 079

1. Se consideră sistemul ( )
( )
2 1
2 1 3 1
3 2 1
x my z
x m y z
x my m z m

+ + =

+ − + =


+ + − = −

, . m∈\
5p a) Să se determine m∈\ pentru care sistemul are soluţie unică.
5p b) Să se determine m∈\ pentru care sistemul este compatibil nedeterminat.
5p c) Pentru 1 m = să se determine soluţiile reale ( )
0 0 0
, , x y z ale sistemului pentru care
2 2 2
0 0 0
2 3 14. x y z − + =

2. Pe mulţimea [ ) 0,1 G = se defineşte legea de compoziţie { }, x y x y ∗ = + unde {a} este partea
fracţionară a numărului real a.
5p a) Să se calculeze
2 3
.
3 4

5p b) Să se arate că ( ) , G ∗ este grup abelian.
5p c) Să se rezolve ecuaţia
1
2
x x x ∗ ∗ = , x G ∈ .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

79 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 079
1. Se consideră funcţia : f → \ \,
3
( ) 2 1
x
f x e x = + + .
5p a) Să se scrie ecuaţia tangentei la graficul funcţiei f în punctul de abscisă 0 x = , situat pe graficul
funcţiei f.
5p b) Să se arate că funcţia f este inversabilă.
5p
c) Să se calculeze
2
lim( ( 1) ( 2) ( 3) ... ( ) )
n
f f f f n n
→∞
− + − + − + + − + .

2. Se consideră şirul
0
( )
n n
a

definit prin
0
1 a = şi
1
0
sin
n
a
n
a x dx
+
= π

.
5p a) Să se calculeze
1
a .
5p b) Să se arate că şirul
0
( )
n n
a

este convergent.
5p c) Să se calculeze lim
n
n
a
→∞
.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
80
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 080
5p
1. Să se calculeze ( )
( )( ) ( )
2 3 2009
1 1 1 ... 1 i i i i − − − − .
5p

2. Se consideră funcţiile : , ( ) 1 f f x x → = − \ \ şi : , ( ) 2 1. g g x x → = − \ \ Să se arate că funcţia f g D
este descrescătoare.
5p
3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale inecuaţia
3 2
2 1. x − ≥
5p
4. Să se calculeze numărul funcţiilor injective { } { } : 1, 2, 3 1, 2,3, 4, 5 f → cu proprietatea că ( ) 1 1 f ≠ .
5p
5. Să se determine ecuaţia dreptei care trece prin punctul ( ) 4, 1 P − şi este paralelă cu dreapta 2 1 0. x y − + =
5p 6. Fie x∈\ astfel încât
1
sin cos .
2
x x = + Să se calculeze sin 2 . x

Varianta 80
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

80 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 080

1. Fie permutarea
5
1 2 3 4 5
2 3 4 5 1
S
 
σ = ∈
 
 
şi mulţimea
{ }
n
A n σ

= ∈` .
5p a) Să se determine numărul inversiunilor lui σ .
5p b) Să se determine numărul elementelor mulţimii A.
5p c) Fie
5
S τ∈ astfel încât
2 2
τσ σ τ = . Să se arate că τσ στ = .
2. Fie : f → \ \ o funcţie şi mulţimea ( ) ( ) { }
| , H T f x T f x x = ∈ + = ∀ ∈ \ \ .
5p a) Să se arate că, dacă , T H ∈ atunci . T H − ∈
5p
b) Să se demonstreze că H este subgrup al grupului ( ) , . + \
5p c) Să se determine mulţimea H pentru funcţia ( ) { } : , f f x x → = \ \ .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

80 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 080

1. Se consideră funcţia : f → \ \,
2
( ) 1 f x x = + .
5p a) Să se studieze monotonia funcţiei f.
5p
b) Să se arate că
2 2
( 1) ( ) ( ) 1 x f x xf x x ′′ ′ + + = + , pentru orice x∈\.
5p c) Să se arate că graficul funcţiei f admite asimptotă spre −∞ .

2. Se consideră şirul ( )
1
n
n
I

,
1
0
1
n
n
n
nx
I dx
x
=
+

.
5p a) Să se calculeze
1
I .

5p b) Să se arate că
1
*
0
ln 2 ln(1 ) ,
n
n
I x dx n = − + ∀ ∈

` .
5p c) Să se calculeze lim
n
n
I
→∞
.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
81
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 081
5p 1. Să se calculeze partea întreagă a numărului
2
log 500.
5p

2. Se consideră ecuaţia
2
2 0, , x x m m − + = ∈\ care are rădăcinile reale
1
x şi
2
x . Ştiind că
1 2
1, x x − =
să se determine . m
5p 3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia
3
1 1 x x − = + .
5p
4. Să se calculeze
0 2 4 16
16 16 16 16
... . C C C C + + + +
5p 5. Să se determine a∈\ ştiind că dreptele 1 x y + = şi 3 2 x ay − = sunt paralele.
5p
6. Fie , a b∈\, astfel încât .
2
a b
π
+ = Să se arate că ( ) sin 2 sin 2 2cos . a b a b + = −

Varianta 81
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

81 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 081

1. Fie m∈\ şi punctele ( ) ,1 A m , ( ) 1 , 2 B m − , ( ) 2 1, 2 1 C m m + + . Se consideră matricea
1 1
1 2 1
2 1 2 1 1
m
M m
m m
| |
|
= −
|
|
+ +
\ .
.
5p
a) Să se calculeze ( ) det M .
5p b) Să se arate că punctele A, B, C sunt coliniare, oricare ar fi m∈\.
5p c) Să se arate că aria triunghiului ABC este mai mare sau egală cu
15
32
.

2. Fie mulţimea de matrice
5
,
a b
A a b
b a
¦ ¹ | | ¦ ¦
= ∈
´ ` |

¦ ¦ \ . ¹ )
] .
5p
a) Să se dea un exemplu de matrice nenulă din mulţimea A care are determinantul
ˆ
0 .
5p
b) Să se arate că există o matrice nenulă M A ∈ astfel încât
ˆ ˆ ˆ ˆ
2 1 0 0
ˆ ˆ ˆ ˆ
1 2 0 0
M
| | | |
⋅ = | |
| |

\ . \ .
.
5p
c) Să se rezolve ecuaţia
2
ˆ ˆ
2 1
ˆ ˆ
1 2
X
| |
= |
|

\ .
.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

81 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 081

1. Se consideră funcţia
1
*
: , ( ) ( 1)
x
f f x x e

→ = − \ \ .
5p a) Să se scrie ecuaţia tangentei la graficul funcţiei f în punctul de abscisă 1 x = , situat pe graficul
funcţiei f.
5p b) Să se arate că funcţia admite două puncte de extrem.
5p c) Să se determine ecuaţia asimptotei la graficul funcţiei f spre +∞ .

2. Se consideră funcţia ( )
3 2
0
:[0; ) , 1
x
f f x t t dt ∞ → = +

\ .
5p a) Să se arate că funcţia f este strict crescătoare.
5p b) Să se calculeze (1) f .
5p
c) Să se calculeze
5
( )
lim
x
f x
x
→∞
.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
82
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 082
5p
1. Să se verifice că numărul 1 i + este rădăcină a ecuaţiei
4
4 0. z + =
5p

2. Să se arate că vârful parabolei asociate funcţiei : f → \ \, ( )
2
4 9 f x x x = − + se află pe dreapta de
ecuaţie 7 x y + = .
5p
3. Fie { } { } : 1, 2,3 4,5, 6 f → o funcţie injectivă. Să se arate că ( ) ( ) ( ) 1 2 3 15. f f f + + =
5p 4. Să se calculeze probabilitatea ca, alegând un număr din mulţimea numerelor naturale de două cifre,
acesta să aibă ambele cifre impare.
5p
5. Se consideră punctele ( ) ( ) 1, 0 , 2, 3 A B şi ( ) 1, 4 . C − Să se calculeze . AB AC ⋅
JJJG JJJG

5p
6. Fie a∈\, astfel încât
1
sin .
4
a = Să se calculeze sin 3 . a

Varianta 82
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

82 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 082

1. Se consideră sistemul de ecuaţii liniare cu coeficienţi reali
( )
( )
( )
0
0
0
x ay b c z
x by c a z
x cy a b z
¦ + + + =
¦
+ + + =
´
¦
+ + + =
¹
.
5p a) Să se calculeze determinantul matricei sistemului.
5p b) Să se arate că, pentru orice , , . a b c∈\ , sistemul admite soluţii nenule.
5p
c) Să se rezolve sistemul, ştiind că a b ≠ şi că ( ) 1,1,1 este soluţie a sistemului.

2. Se consideră mulţimea
2 2
, , 0 .
x iy
G x y x y
iy x
¦ ¹
| |
= ∈ + ≠
´ ` |
\ .
¹ )
\
5p
a) Să se demonstreze că G este parte stabilă în raport cu înmulţirea matricelor din ( )
2
^ M .
5p b) Să se arate că ( ,·) G este grup abelian.
5p c) Să se arate că funcţia
( )
( ) : , , f G

⋅ → ⋅ ^ cu ( ) , ,
x iy
f x iy x y
iy x
| |
+ = ∀ ∈
|
\ .
\ este izomorfism de
grupuri.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

82 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 082
1. Se consideră şirul
0
( )
n n
a

, definit prin
0
3 a = ,
1
2 ,
n n
a a n
+
= + ∀ ∈`.
5p a) Să se arate că
0
( )
n n
a

este strict crescător.
5p b) Să se arate că şirul
0
( )
n n
a

este convergent.
5p c) Să se calculeze
2 1
1
lim
n n
n
n n
a a
a a
+ +
→∞
+


.

2. Fie funcţia ( )
2
0
(sin cos )sin
: 0, 0, , ( )
2
cos
x t t t
f f x dt
t
π +  
→ ∞ =
 
 

.
5p a) Să se calculeze
4
f
π  
 
 
.
5p b) Să se arate că funcţia f este strict crescătoare.
5p
c) Să se calculze
2
0
0
( )
lim
x
x
f x
x

>
.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
83
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 083
5p
1. Să se arate că numărul
3
3 aparţine intervalului
( ) 2
2, log 5 .
5p
2. Să se determine valorile reale ale lui m ştiind că
2
3 0, x x m + + ≥ oricare ar fi . x∈\
5p 3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia sin cos 1
6 3
x x
π π    
+ + − =
   
   
.
5p 4. Într-o urnă sunt 49 de bile, inscripţionate cu numerele de la 1 la 49. Să se calculeze probabilitatea ca,
extrăgând o bilă din urnă, aceasta să aibă scris pe ea un pătrat perfect.
5p
5. Să se determine m∈\ ştiind că vectorii 2 3 u i j = −
G G G
şi 4 v mi j = +
G G G
sunt perpendiculari.
5p
6. Să se arate că tg1 tg2 tg3 ... tg89 1 ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ =
D D D D
.

Varianta 83
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

83 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 083

1. Fie sistemul de ecuaţii liniare
2
2
1
( 1) ( 1) 2
2 ( 2) 2( 1) 3
x y z
x m m y m z
x m m y m z
− + = ¦
¦
+ − − + + =
´
¦
+ − − + + =
¹
, unde . m∈\
5p
a) Să se demonstreze că sistemul are soluţie unică dacă şi numai dacă { } \ 0,1 . m∈\
5p b) Să se arate că pentru {0,1} m∈ sistemul este incompatibil.
5p
c) Să se arate că dacă
3
0 0 0
( , , ) x y z ∈\ este soluţie a sistemului, atunci
0 0 0
2009 1 x y z − + ⋅ = .

2. Se consideră mulţimile
2
7
{ } | H a a = ∈Z şi
7
ˆ ˆ
, , 0 sau 0 . |
a b
G a b a b
b a
¦ ¹ − | |
= ∈ ≠ ≠
´ ` |
\ .
¹ )
Z
5p a) Să se determine elementele mulţimii H.
5p b) Fie , x y H ∈ astfel încât
ˆ
0. x y + = Să se arate că
ˆ
0. x y = =
5p c) Să se arate că G este grup abelian în raport cu operaţia de înmulţire a matricelor.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

83 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 083
1. Se consideră funcţia
1
: \ {1} , ( )
1
x
f f x x
x
+
→ =

\ \ .
5p a) Să se arate că dreapta de ecuaţie 1 x = este asimptotă verticală la graficul funcţiei f .
5p b) Să se arate că graficul funcţiei f admite asimptotă spre +∞ .
5p c) Să se studieze derivabilitatea funcţiei f.

2. Se consideră funcţiile
1
: 0, , ( )
2
cos sin
n n
n n
f f x
x x
π
 
→ =
 
  +
\ ,
*
n∈` .
5p a) Să se calculeze
2
0
1
1
( )
dx
f x
π

.
5p
b) Să se arate că, dacă F este o primitivă a funcţiei
4
f , atunci ( )
2
4
( ) ( ) sin 4 , 0,
2
F x f x x x
π
 
′′ = ∀ ∈
 
 
.
5p c) Să se arate că
3 3
2 2
1 1
0 0
1
sin ( ) cos ( )
4
x f x dx x f x dx
π π
π −
= =
∫ ∫
.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
84
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 084
5p
1. Fie . z ∈^ Să se arate că dacă 2 3 , z z + ∈\ atunci . z ∈\
5p
2. Să se determine funcţia de gradul al doilea al cărei grafic conţine punctele ( ) ( ) 0, 4 , 1, 2 − şi ( ) 1,1 . −
5p
3. Se se arate că funcţia ( ) ( ) : 0, 1, 3 f ∞ → , ( )
3
1
x
f x
x
+
=
+
este bijectivă.
5p
4. Să se determine numerele naturale n , 5 n ≥ , astfel încât
3 5
.
n n
C C =
5p
5. Se consideră punctele , , , A B C D astfel încât . AB CD =
JJJG JJJG
Să se arate că 0. AC DB + =
JJJG JJJG G

5p 6. Fie , a b∈\, astfel încât . a b − =π Să se arate că are loc relaţia cos cos 0. a b ⋅ ≤

Varianta 84
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

84 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 084

1. Se consideră sistemul de ecuaţii liniare
2 3 3
2
2 4
x y z
x y z m
nx y z
+ − = ¦
¦
− + =
´
¦
+ − =
¹
, unde , . m n∈\
5p a) Să se determine m şi n pentru care sistemul admite soluţia
0 0 0
2, 2, 1 x y z = = = .
5p b) Să se determine n∈\ pentru care sistemul are soluţie unică.
5p c) Să se determine m şi n pentru care sistemul este compatibil nedeterminat.

2. Se consideră mulţimea
3
ˆ
1
ˆ ˆ ˆ
0 1 0 ,
ˆ ˆ ˆ
0 0 1
a b
G a b
¦ ¹
| |
¦ ¦
|
¦ ¦
= ∈
´ ` |
¦ ¦
|
\ . ¦ ¦
¹ )
Z .
5p a) Să se determine numărul de elemente ale mulţimii G.
5p b) Să se arate că G este grup în raport cu operaţia de înmulţire a matricelor din
3 3
( ) M Z .
5p c) Să se arate că
3
3
X I = , oricare ar fi X G ∈ .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

84 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 084

1. Se consideră funcţia
*
: , ( ) .
x
e
f f x
x
→ = \ \
5p a) Să se studieze monotonia funcţiei f .
5p b) Să se determine asimptotele graficului funcţiei f .
5p
c) Să se calculeze ( ) ( ) ( )
2
lim 1
n
n f n f n
→∞
− + .

2. Se consideră funcţia
2
0
: , ( ) ( 3 2)
x
t
f f x e t t dt

→ = − +

\ \ .
5p
a) Să se arate că (1) 0 f > .
5p b) Să se arate că funcţia f admite două puncte de extrem.
5p
c) Să se calculeze
2
0
( ) ( )
lim
x
f x f x
x

+ −
.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
85
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 085
5p 1. Fie . z ∈^ Să se arate că numărul
( )
i z z − este real.
5p

2. Să se determine m∈\ pentru care parabola asociată funcţiei ( ) ( )
2
: , 1 f f x x m x m → = + + + \ \
este tangentă la axa Ox.
5p 3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 1 5 x x + = − .
5p
4. Câţi termeni ai dezvoltării ( )
7
1 2 + sunt divizibili cu 14?
5p
5. Fie ABC un triunghi echilateral de arie 3. Să se calculeze . AB AC ⋅
JJJG JJJG

5p
6. Fie , a b∈\, astfel încât
3
.
2
a b
π
+ = Să se arate că sin 2 sin 2 0. a b − =

Varianta 85
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

V
85 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 085

1. Fie A matricea coeficienţilor sistemului
2 0
3 0
2 0
x y z
x y mz
x y z
+ + = 

− + =


− + + =

, unde . m∈\
5p a) Să se calculeze ( ) det A .
5p b) Să se determine m∈\ astfel încât sistemul să admită soluţii nenule.
5p
c) Să se arate că, dacă 0 m = , atunci expresia
2 2 2
0 0 0
2 2 2
0 0 0
z y x
z y x
+ +
− −
este constantă, pentru orice soluţie
nenulă ( )
0 0 0
, , x y z a sistemului.

2. Se consideră , a b∈\ şi polinomul
4 3 2
4 6 f X X X aX b = − + + + , care are rădăcinile complexe

1 2 3 4
, , , x x x x .
5p a) Să se determine a şi b ştiind că f are rădăcina i.
5p b) Să se calculeze ( ) ( ) ( ) ( )
2 2 2 2
1 2 3 4
1 1 1 1 x x x x − + − + − + − .
5p c) Să se determine valorile reale ale numerelor a şi b ştiind că toate rădăcinile polinomului f sunt reale.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

85 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 085

1. Se consideră funcţia
1
*
: , ( )
x
f f x e → = \ \ .
5p a) Să se determine asimptotele la graficul funcţiei f .
5p b) Să se determine punctele de inflexiune ale graficului funcţiei f.

5p
c) Să se calculeze ( ) ( ) ( )
2
lim 1
x
x f x f x
→∞
+ − .

2. Fie şirul ( )
1
n
n
I

definit prin
2 *
4
0
tg ,
n
n
I t dt n
π
= ∈

` .
5p a) Să se calculeze
1
I .
5p
b) Să se arate că
1
1
2 1
n n
I I
n
+
+ =
+
, pentru orice n

∈` .
5p
c) Să se arate că şirul ( )
1
n
n
I

este convergent la 0.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
86
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 086
5p
1. Să se arate că numărul
1 3 1 3
1 3 1 3
i i
i i
+ −
+
− +
este real.
5p 2. Numere reale a şi b au suma 5 şi produsul 2. Să se calculeze valoarea sumei
a b
b a
+ .
5p 3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia sin cos
3 6
x x
π π    
+ = −
   
   
.
5p 4. Câte elemente ale mulţimii
{ } 7
, , 7
k
A x x C k k = = ∈ ≤ ` sunt divizibile cu 7?
5p
5. Fie ABCD un dreptunghi cu AB = 3 şi AD = 6. Să se calculeze modulul vectorului AB AC AD + +
JJJG JJJG JJJG
.
5p 6. Să se calculeze suma cos1 cos 2 cos3 ... cos179 + + + +
D D D D
.

Varianta 86
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

86 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 086

1. Se consideră sistemul
( )
2 2 2 2 2
3 3 3 3 3

( )
( )
x ay a b z a b
x a y a b z a b
x a y a b z a b
 + + + = +


+ + + = +


+ + + = +


, unde , a b∈\.
5p a) Să se calculeze determinantul matricei sistemului.
5p b) Să se determine , a b∈\ astfel încât sistemul să fie compatibil determinat.
5p c) Să se arate că, pentru orice valori rele ale parametrilor a şi b sistemul are soluţie.

2. Se consideră polinomul [ ]
4
ˆ ˆ
2 1 f X X = + ∈] .
5p a) Să se determine gradul polinomului
2
f .
5p
b) Să se arate că polinomul f este element inversabil al inelului [ ] ( )
4
, , X + ⋅ ] .
5p c) Să se determine toate polinoamele [ ]
4
g X ∈] de gradul 1 cu proprietatea că
2
ˆ
1 g = .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

86 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 086
1. Se consideră funcţia { }
3
3
1
: 1 , ( )
1
x
f f x
x

− − → =
+
\ \ .
5p a) Să se scrie ecuaţia tangentei la graficul funcţiei f în punctul de abscisă 0 x = , situat pe graficul
funcţiei f.
5p b) Să se determine asimptotele graficului funcţiei f .
5p
c) Să se calculeze
2
3
lim (2) (3)... ( )
2
n
n
f f f n
→∞
 
 
 
.

2. Se consideră şirul ( )
1
n
n
I

,
2
0
sin
n
n
I x dx
π
=

.
5p a) Să se calculeze
2
I .
5p b) Să se arate că
2
( 1) , 3
n n
nI n I n

= − ∀ ≥ .
5p
c) Să se calculeze
3
0
lim sin
n
n
xdx
π
→∞

.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.

SUBIECTUL I (30p) – Varianta 087
5p
1. Fie z ∈^ o rădăcină de ordin 3 a unităţii, diferită de 1. Să se calculeze
2
1 z z + + .
5p
2. Să se determine soluţiile întregi ale inecuaţiei
2
6 0 x x + − ≤ .
5p 3. Fie funcţia ( ) ( ) : 1, 2, f ∞ → ∞ , ( )
2
1 f x x = + . Să se arate că funcţia f este bijectivă.
5p 4. Câte numere naturale de la 1 la 100 sunt divizibile cu 6 şi cu 8?
5p
5. Să se determine a∈\ pentru care vectorii ( )
1
1 v ai a j = + +
JJG G G
şi
2
3 5 v i j = +
JJG G G
sunt coliniari.
5p 6. Triunghiul ABC are laturile 3 AB = , 5 BC = şi 7 AC = . Să se calculeze lungimea razei cercului
înscris în triunghiul ABC.

Varianta 87
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

V
87 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 087

1. Fie matricea ( )
3
A∈M \ , care are toate elementele egale cu 1.
5p
a) Să se demonstreze că
2
3 . A A =
5p b) Să se calculeze
( )
3
3
det I A + .
5p
c) Să se demonstreze că dacă ( )
3
B∈M \ este o matrice cu proprietatea , AB BA = atunci suma
elementelor de pe fiecare linie şi de pe fiecare coloană ale lui B este aceeaşi.

2. Fie
1 3
2 2
i ε = − + şi ( ) { }
, a b a b ε ε = + ∈ _ _ .
5p a) Să se arate că ( )
2
ε ε ∈_ .
5p
b) Să se demonstreze că inversul oricărui element nenul din ( ) ε _ aparţine mulţimii ( ) ε _ .
5p
c) Să se arate că mulţimea
{ }
2 2
, M a ab b a b = − + ∈] este parte stabilă a lui ] în raport cu înmulţirea.


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

87 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 087
1. Se consideră funcţia
( )
2
: , ( ) ln 1 f f x x x → = + + \ \ .
5p a) Să se arate că funcţia f este strict crescătoare.
5p
b) Să se studieze convergenţa şirului ( )
1
n
n
x

definit prin
1
1 x = şi ( )
1
,
n n
x f x n

+
= ∀ ∈` .
5p
c) Să se demonstreze că ( ) ( ) 1 1, f x f x x + − ≤ ∀ ∈\.

2. Se consideră funcţiile ( ) ( )
ln
, : 0, 3 ,
3
x
f g f x
x
→ =

\ şi ( )
( )
( )
ln 3
, 0, 3
x
g x x
x

= ∀ ∈ .
5p a) Să se calculeze ( ) ( )
1
3
e
x f x dx −

.
5p
b) Să se arate că ( ) ( )
2 2
1 1
f x dx g x dx =
∫ ∫
.
5p
c) Să se arate că ( )
1
0
lim
t
t
f x dx = +∞

2
.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.

SUBIECTUL I (30p) – Varianta 088
5p
1. Să se ordoneze crescător numerele lg2 lg20 a = − ,
2 2
3 4
b C C = − şi
3
4 4 c = − .
5p
2. Să se determine a∈\ ştiind că distanţa de la vârful parabolei de ecuaţie
2
2 y x x a = + + la axa Ox
este egală cu 1.
5p 3. Numerele reale x şi y verifică egalitatea arctg arctg
2
x y
π
+ = . Să se arate că 1 x y ⋅ = .
5p 4. Să se arate că numărul
3
, , 3
n
A n n ∈ ≥ ` este divizibil cu 3.
5p
5. Punctele , , , E F G H sunt mijloacele laturilor [ ] [ ] [ ] , , , BC DA AB respectiv [ ] CD ale patrulaterului
ABCD . Să se demonstreze că EF HG CA + =
JJJG JJJG JJG
.
5p 6. Să se calculeze tg x , ştiind că
3
,
4
x
π
π
 

 
 
şi
3
sin 2
5
x = − .

Varianta 88
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

88 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 088

1. Fie m∈\ şi ( )
3
2 1 1
1 1
3 4 1 0
A m
m
−  
 
= − − ∈
 
 
+
 
\ M .
5p a) Să se calculeze ( ) det A .
5p b) Să se determine m∈\ astfel încât matrice A să fie inversabilă.
5p
c) Să se determine m∈\ astfel încât
1
A A
− ∗
= .
2. Se consideră corpul ( )
3
, , + ⋅ ] şi polinoamele
3 3
3
ˆ ˆ
, , , 2 2 f g f X X g X X ∈ = − = + + ] .
5p a) Să se determine rădăcinile din
3
] ale polinomului f.
5p
b) Să se arate că polinomul g este ireductibil în [ ]
3
X ] .
5p
c) Să se determine toate polinoamele [ ]
3
h X ∈] de gradul trei, astfel încât ( ) ( ) h x g x = , oricare ar fi
3
x∈] .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

88 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 088

1. Se consideră funcţia : , ( ) arctg f f x x → = \ \ .
5p a) Să se scrie ecuaţia tangentei la graficul funcţiei f în punctul de abscisă 1 x = , situat pe graficul
funcţiei f.
5p b) Să se calculeze
3
0
( )
lim
x
x f x
x


.
5p c) Să se arate că funcţia : , ( ) ( 1) ( ) g g x x f x → = − \ \ admite exact un punct de extrem.

2. Se consideră şirul ( )
1
n
n
I

,
1
0
sin
n
n
I x x dx =

.
5p a) Să se calculeze
1
I .
5p
b) Să se arate că şirul ( )
1
n
n
I

este convergent.
5p
c) Să se demonstreze că ( )
2 2 2
2 2 1 2 sin1 cos1, 2
n n
I n n I n n

+ − = − ∀ ≥ .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
89
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 089
5p
1. Să se determine numerele complexe z care verifică relaţia 3 6 z i z + = ⋅ .
5p
2. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 1 2 4 x x − = + .
5p
3. Să se determine imaginea funcţiei : f → \ \, ( )
2
1 4
x
f x
x
=
+
.
5p
4. Să se determine numărul funcţiilor strict monotone { } { } : 1, 2, 3 5, 6, 7,8 f → .
5p
5. Să se demonstreze că pentru orice punct M din planul paralelogramului ABCD are loc egalitatea
MA MC MB MD + = +
JJJG JJJJG JJJG JJJJG
.
5p
6. Fie a şi b numere reale, astfel încât
3
a b
π
+ = . Să se arate că ( ) sin 2 sin 2 sin 0 a b a b − − − = .

Varianta 89
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

89 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 089

1. Se consideră sistemul de ecuaţii liniare
1 2
3 4
1 2 3 4
1
x x a
x x b
x x x x
− = 

− =


+ + + =

, unde , . a b∈\
5p a) Să se arate că, pentru orice valori ale lui a şi b, sistemul este compatibil.
5p
b) Să se determine , a b∈\ astfel încât sistemul să admită o soluţie( )
1 2 3 4
, , , x x x x cu proprietatea că
1 2 3 4
, , , x x x x şi
1 2
x x + sunt termeni consecutivi ai unei progresii aritmetice.
5p c) Să se demonstreze că, dacă sistemul are o soluţie cu toate componentele strict pozitive, atunci 1. a b + <

2. Fie polinomul [ ]
3 2
3 5 1 f X X X X = − + + ∈\ şi
1 2 3
, , x x x ∈^ rădăcinile sale.
5p
a) Să se calculeze ( )( )( )
1 2 3
1 1 1 x x x − − − .
5p
b) Să se arate că polinomul f nu are nicio rădăcină întreagă.
5p
c) Să se calculeze
2 2 2 2 2 2
1 2 1 3 2 1 2 3 3 1 3 2
x x x x x x x x x x x x + + + + + .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

89 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 089
1. Pentru fiecare 0 a > se consideră funcţia ( ) ( )
1
: (0; ) , ln 1
a a
f f x x a
x
 
∞ → = + +
 
 
\ .
5p a) Să se calculeze ( ), 0
a
f x x ′ > .
5p b) Să se determine a astfel încât funcţia
a
f să fie convexă.
5p c) Să se arate că graficul funcţiei
a
f admite asimptotă spre +∞ .

2. Se consideră şirul ( )
1
n
n
I

,
2
0
cos
n
n
I x dx
π
=

.
5p a) Să se calculeze
2
I .
5p
b) Să se arate că ( )
2
1 , 3
n n
nI n I n

= − ∀ ≥ .
5p
c) Să se demonstreze că şirul ( )
1
n
n
I

este convergent.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
90
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 090
5p
1. Se consideră progresia aritmetică ( )
1
n
n
a

cu raţia 3. Ştiind că suma primilor 10 termeni ai progresiei
este 150, să se determine
1
. a
5p
2. Să se determine toate perechile ( , ) a b de numere reale pentru care
2 2
2 a b a b + = + = .
5p
3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia ( ) lg lg 9 2 1. x x + − =
5p
4. Să se determine probabilitatea ca, alegând un număr din mulţimea { } 1, 2, 3,...,100 , acesta să nu fie
divizibil cu 7.
5p
5. Se consideră punctele ( ) ( ) 0, 2 , 1, 1 A B − şi ( ) 5,1 . C Să se determine ecuaţia dreptei duse din vârful A,
perpendiculară pe dreapta BC.
5p
6. Să se arate că
2 4 6 8
1 cos cos cos cos 0.
5 5 5 5
π π π π
+ + + + =

Varianta 90
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

90 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 090
1. Fie M mulţimea matricelor de ordin 3 cu elemente reale având proprietatea că suma elementelor
fiecărei linii este 0.
5p a) Să se arate că, dacă , A B M ∈ , atunci A B M + ∈ .
5p b) Să se arate că orice matrice din M este neinversabilă.
5p
c) Să se demonstreze că, dacă A M ∈ , atunci
2
A M ∈ .

2. Se consideră inelele
{ }
2 2 , a b a b
 
= + ∈
 
] ] şi
{ }
3 3 , a b a b
 
= + ∈
 
] ] .
5p a) Să se arate că, dacă x∈\ şi
2
3 2 2 x = + , atunci 2 x
 

 
] .
5p
b) Să se arate că 2 3
   
∩ =
   
] ] ].
5p c) Să se demonstreze că nu există morfisme de inele de la 2
 
 
] la 3
 
 
] .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

90 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 090
1. Se consideră funcţiile ( ) ( )
*
: 0; , ln ,
n
n n
f f x x x n ∞ → = + ∈ \ ` .
5p a) Să se determine asimptotele graficului funcţiei
1
f .
5p
b) Să se demonstreze că funcţiile
( )
1
: (0, ) , ( ) ( )
n n n n
g g x f x f
x
∞ → = + \ sunt convexe.
5p c) Admitem că ecuaţia ( ) 2
n
n
f x = are soluţia unică
n
x . Să se arate că şirul
1
( )
n n
x

converge la 2 .

2. Fie [0,1] a ∈ şi
*
0
,
1
n
a
n
t
I dt n
t
= ∈
+

` .
5p a) Să se calculeze
2
I .
5p
b) Să se demonstreze că
1
, 2
n
n n
a
I I n
n

+ = ∀ ≥ .
5p c) Să se arate că lim 0
n
n
I
→∞
= .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
91
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 091
5p
1. Să se calculeze modulul numărului complex
( ) ( )
2
2 1 2 1 z i = − + + .
5p
2. Să se determine numerele reale x şi y ştiind că 2 1 x y + = şi
2 2
6 1. x y − =
5p
3. Să se arate că funcţia ( )
2
: , 1 f f x x x → = + + \ \ nu este injectivă.
5p
4. Să se calculeze
3 3
10 9
C C − .
5p
5. Fie ABCD un paralelogram. Ştiind că vectorii AB AD +
JJJG JJJG
şi AB AD −
JJJG JJJG
au acelaşi modul, să se arate că
ABCD este dreptunghi.
5p
6. Să se arate că
2
sin 40 sin140 cos 130 ⋅ =
D D D
.

Varianta 91
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

91 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 091

1. Se consideră matricea
1 2
4
A
x
 
=
 
 
, unde x∈\.
5p
a) Să se determine x∈\ ştiind că
2
5 A A = .
5p
b) Pentru 2 x = să se calculeze
2009
A .
5p c) Să se determine x∈\ pentru care
( )
rang 1
t
A A + = .

2. Fie , , a b c∈\ şi polinomul
4 3 2 2
2 2( 1) ( 3) f X a X a X bX c = + − + + + + .
5p a) Să se determine , , a b c , ştiind că a b c = = , iar restul împărţirii lui f la 1 X + este 10.
5p b) Ştiind că
1 2 3 4
, , , x x x x ∈^sunt rădăcinile lui f, să se calculeze
2 2 2 2
1 2 3 4
. x x x x + + +
5p c) Să se determine , , a b c∈\ şi rădăcinile polinomului f în cazul în care f are toate rădăcinile reale.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

91 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 091
1. Se consideră funcţia : f → \ \,
3
2
2
( )
1
x
f x
x
=
+
.
5p a) Să se arate că graficul funcţiei f admite asimptotă spre +∞ .
5p b) Să se arate că funcţia f este inversabilă.
5p
c) Să se calculeze
1
lim ( ) ( )
x x
x
f e
→∞
.

2. Fie funcţiile , : F f → \ \, ( )
2
sin x
f x e = ,
0
( ) ( )
x
F x f t dt =

.
5p a) Să se demonstreze că funcţia F este strict crescătoare.
5p
b) Să se calculeze ( )
2
0
cos 2xF x dx
π

.
5p
c) Să se calculeze
0
( )
lim
x
F x
x →
.


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
92
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 092
5p
1. Numerele reale pozitive a,b,c,d sunt în progresie geometrică. Ştiind că 7 d a − = şi 2 c b − = , să se
determine raţia progresiei.
5p
2. Să se determine valorile reale nenule ale lui m ştiind că
2
2 0 mx x + − ≤ , oricare ar fi . x∈\
5p
3. Să se rezolve în intervalul (0, 5) ecuaţia
1
sin 2 .
6 2
x
π  
+ = −
 
 

5p
4. Să se determine numărul
0 2 4 6 8
10 10 10 10 10
n C C C C C = − + − + .

5p
5. Să se determine a∈\ pentru care vectorii ( ) ( ) 1 2 2 u a i a j = − − +
G G G
şi ( ) 1 v a i j = + −
G G G
sunt
perpendiculari.

5p 6. Fie
3
,
2
π
α π
 

 
 
astfel încât
1
cos
3
α = − . Să se calculeze sin 2α .

Varianta 92
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

92 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 092

1. Fie matricea
1 1
1 1
A
 
=
 
− −
 
şi mulţimea ( )
2 2
{ } |
t
G X AXA O = ∈ = M \ , unde
t
A este transpusa
matricei A.
5p a) Să se arate că dacă , X Y G ∈ , atunci . X Y G + ∈
5p b) Să se arate că, dacă , X G ∈ atunci suma elementelor lui X este egală cu 0.
5p
c) Să se arate că dacă X G ∈ şi det 0 X = , atunci
n
X G ∈ pentru orice
*
. n∈`

2. Se consideră polinomul [ ]
4 3 2
6 18 30 25 f X X X X X = − + − + ∈^ .
5p
a) Să se arate că polinomul f se divide cu
2
2 5 X X − + .
5p b) Să se arate că polinomul f nu are nicio rădăcină reală.
5p c) Să se arate că rădăcinile polinomului f au acelaşi modul.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

92 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 092
1. Se consideră funcţia ( ) ( ) ( ) : 1; , ln ln f f x x ∞ → = \ .
5p a) Să se determine ecuaţia tangentei la graficul funcţiei f în punctul de abscisă x e = , situat pe
graficul funcţiei f.
5p
b) Să se demonstreze că funcţia f este concavă.
5p
c) Să se calculeze
( 1) ( )
lim
( ) x
f x f x
f x →∞
+ −

.

2. Se consideră funcţia : f → \ \,
2
cos
( )
1 sin
x
f x
x
=
+
.
5p a) Să se calculeze
2
0
( ) f x dx
π

.

5p b) Să se arate că orice primitivă a funcţiei f este strict crescătoare pe intervalul 0;
2
π  
 
 
.

5p c) Să se calculeze
2
0
( ) xf x dx
π

.


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
93
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 093
5p
1. Să se calculeze modulele rădăcinilor complexe ale ecuaţiei
2
2 4 0. z z + + =
5p 2. Să se determine funcţiile de gradul întâi : f → \ \, care sunt strict crescătoare şi îndeplinesc condiţia
( ( )) 4 3 f f x x = + , oricare ar fi x∈\ .

5p
3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia
1
2
2 4 12
x
x
+
+ = .
5p
4. Care este probabilitatea ca, alegând un număr din mulţimea numerelor naturale de la 1 la 1000, acesta
să fie cub perfect?
5p
5. Se consideră punctele ( ) 1, 2 A şi ( ) 3, 4 B . Să se calculeze distanţa de la originea axelor la dreapta AB.
5p
6. Să se determine ( ) 0, 2 α π ∈ astfel ca tg sin . α α =

Varianta 93
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

93 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 093

1. Se consideră matricea ( )
2
1 0
2 1
A
 
= ∈
 
 
\ M .
5p
a) Să se calculeze
3
A .
5p b) Să se determine
( )
1
t
A A

⋅ .
5p c) Să se rezolve ecuaţia ( )
2
2
, X A X = ∈ \ M .

2. Fie , a b∈\ şi polinomul [ ]
30 20 10 5
3 3 . f X X aX X aX b X = − + + + + ∈\
5p a) Să se arate că restul împărţirii polinomului f la 1 X + nu depinde de a .
5p b) Să se determine a şi b astfel încât restul împărţirii polinomului f la
2
X X − să fie X .
5p c) Să se determine a şi b astfel încât polinomul f să fie divizibil cu
2
( 1) . X −

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

93 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 093
1. Pentru fiecare t ∈\ , se consideră funcţia :
t
f → \ \,
3 2
( )
t
f x x t x = + .
5p a) Să se calculeze ( ),
t
f x x ′ ∈\.
5p b) Să se arate că fiecare funcţie
t
f este inversabilă.
5p
c) Să se arate că funcţia ( ) ( )
1
: , 1
t
g g t f

→ = \ \ este continuă în punctul 0.

2. Fie funcţia
2
0
: , ( ) ( 1) | |
x
f f x t t dt → = +

\ \ .
5p
a) Să se calculeze (1) f .
5p b) Să se arate că f este funcţie impară.

5p c) Să se calculeze
2
( 1) ( )
lim
x
f x f x
x x
→∞
+ −
.


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
94
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 094
5p
1. Să se calculeze
( )( )
4
1 2 3 1
5
i i   − −
 
 
 
.
5p
2. Să se arate că funcţia
1
: ( 1,1) , ( ) ln
1
x
f f x
x

− → =
+
\ este impară.
5p
3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 5 5 2.
x x −
+ =
5p
4. Care este probabilitatea ca, alegând un număr din mulţimea numerelor naturale de trei cifre, prima sa
cifră să fie număr prim?
5p
5. Fie ABC un triunghi şi O centrul cercului circumscris lui. Ştiind că , BO OC =
JJJG JJJJG
să se arate că triunghiul
ABC este dreptunghic.
5p 6. Fie α ∈\ , astfel încât sin cos 1. α α + = Să se calculeze tg 2 . α

Varianta 94
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

94 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 094

1. Fie , , a b c

∈\ şi matricea 0
0 0
a a b a b
A b b c
c
− −  
 
= −
 
 
.
5p a) Să se arate că A este matrice inversabilă.
5p
b) Să se demonstreze că 0
0 0
n n n n n
n n n n
n
a a b a b
A b b c
c
 
− −
 
= −
 
 
 
, oricare ar fi n

∈` .
5p
c) Să se calculeze
1
A

.

2. Fie [ ] f X ∈\ un polinom astfel încât
( )
( ) ( )
2 2
3 1 3 1 f X X f X f X + + = + + şi ( ) 0 0. f =
5p a) Să se determine ( 1). f −
5p b) Să se determine restul împărţirii polinomului f la 5. X −
5p c) Să se demonstreze că . f X =

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

94 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 094
1. Se consideră funcţiile
1 *
:[0; ) , ( ) ( 2) ,
n
n n
f f x x n x n n
+
∞ → = − + + ∈ \ ` .
5p a) Să se arate că graficele funcţiilor
n
f nu admit asimptotă spre +∞ .
5p
b) Să se arate că, pentru oricare n

∈` ,
n
f are exact un punct de extrem
n
x .
5p
c) Să se calculeze
2
lim
n
n
n
x
→∞
, unde
n
x este definit la punctul b).

2. Se consideră şirul ( )
1
n
n
I

,
2
1
2
0
1
n
n
x
I dx
x
=
+

.
5p a) Să se calculeze
1
I .

5p
b) Să se arate că
1
1
, 1
2 1
n n
I I n
n
+
+ = ∀ ≥
+
.
5p c) Să se calculeze lim .
n
n
I
→∞


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
95
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 095
5p
1. Să se calculeze partea întreagă a numărului
10
2 1 −
.

5p 2. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia
1
1.
1
x
x
+ =
+


5p
3. Să se studieze monotonia funcţiei ( ) ( )
2009
: 0, , 2009 log
x
f f x x ∞ → = + \ .
5p 4. Care este probabilitatea ca, alegând un număr din mulţimea numerelor naturale de trei cifre, produsul
cifrelor sale să fie impar?

5p
5. Să se demonstreze că vectorii 3 u i a j = +
G G G
şi ( ) 1 v a i a j = + +
G G G
nu pot fi perpendiculari pentru nicio
valoare reală a numărului a.

5p
6. Să se arate că ( ) sin sin 3 sin 5 1 2cos 2 sin 3 , x x x x x + + = + ⋅ oricare ar fi . x∈\

Varianta 95
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

95 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 095

1. Se consideră
*
n∈` şi matricea ( )
n n
A ∈M \ , care are elementele de pe diagonala principală egale cu
2 şi restul elementelor egale cu 1.
5p a) Să se calculeze ( )
2
det 2A .
5p
b) Să se determine x∈\ pentru care ( )
3 3
det 0 A xI + = .
5p
c) Să se arate că
4
A are inversă, aceasta având elementele de pe diagonala principală egale cu
4
5
şi restul
elementelor egale cu
1
5
− .

2. Fie , , a b c∈\ şi polinomul [ ]
3 2
f X aX bX c X = − + − ∈\ cu rădăcinile
1 2 3
, , . x x x ∈^
5p a) Să se determine , , a b c pentru care
1
2 x = şi
2
1 x i = + .
5p
b) Să se arate că resturile împărţirii polinomul f la
2
( 1) X − şi la
2
( 2) X − nu pot fi egale, pentru nicio
valoare a parametrilor , , . a b c
5p c) Să se arate că, dacă toate rădăcinile polinomului f sunt reale şi , , a b c sunt strict pozitive, atunci
1 2 3
, , x x x sunt strict pozitive.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

95 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 095

1. Fie funcţiile : , ( ) arctg f f x x → = \ \ şi
2
1
: , ( ) ( 1) ( )
1
g g x f x f x f
x x
 
→ = + − −
 
 
+ +
\ \ .
5p a) Să se arate că graficul funcţiei f admite asimptotă spre +∞ .
5p b) Să se arate că ( ) 0, g x x = ∀ ∈\.
5p
c) Să se calculeze
2 2 2 2
1 1 1 1
lim arctg arctg arctg ... arctg
1 1 1 1 2 2 1 3 3 1
n
n n
→∞
 
+ + + +
 
  + + + + + + + +
.

2. Se consideră şirul ( )
1
n
n
I

,
1
0
x n
n
I e x dx

=

.
5p a) Să se calculeze
1
I .

5p
b) Să se arate că
1
1
n n
I nI
e

= − , pentru orice 2 n ≥ .
5p c) Să se calculeze
.
lim
n
n
I
→∞Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
96
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 096
5p
1. Fie a,b,c numere naturale nenule în progresie geometrică. Ştiind că a b c + + este un număr par, să se
arate că numerele a,b,c sunt pare.
5p
2. Fie funcţia ( )
2
: , 3 2. f f x x x → = + + \ \ Să se arate că ( ) ( ) 1 0, f a f a + + ≥ oricare ar fi . a∈\
5p 3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale inecuaţia
2 4
log log 3 x x + > .
5p
4. Să se determine numerele naturale n, 2 n ≥ , pentru care
1 2
120
n n
C C + = .
5p
5. Să se arate că unghiul vectorilor 2 u i a j = −
G G G
şi v i j = +
G G G
este obtuz dacă şi numai dacă 2. a >
5p
6. Fie ABC un triunghi cu
1
sin , sin 1
2
A B = = şi 4. BC = Să se calculeze aria triunghiului ABC.

Varianta 96
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

96 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 096

1. Pentru orice matrice ( )
2
a b
A
c d
 
= ∈
 
 
M \ se notează ( ) tr A a d = + .
5p a) Să se verifice că
2
2 2
( ) (det ) 0 A tr A A A I − ⋅ + ⋅ = .
5p b) Să se demonstreze că, dacă ( ) 0, tr A = atunci
2 2
, A B BA = pentru orice matrice ( )
2
. B∈M \
5p c) Să se arate că dacă ( ) 0 tr A ≠ , ( )
2
B∈M \ şi
2 2
, A B BA = atunci AB BA = .

2. Fie , a b∈\ şi polinomul [ ]
4 3 2
6 13 . f X X X aX b X = − + + + ∈\
5p a) Să se calculeze suma pătratelor celor 4 rădăcini complexe ale polinomului f.
5p
b) Să se determine , a b astfel încât polinomul f să fie divizibil cu ( 1)( 3). X X − −
5p c) Să se determine , a b astfel încât polinomul f să aibă două rădăcini duble.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

96 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 096
1. Fie mulţimea \ {1, 2, 3,..., 2009} A = \ şi funcţia
1 1 1 1
: , ( ) ...
1 2 3 2009
f A f x
x x x x
→ = + + + +
− − − −
\ .
5p a) Să se determine asimptotele graficului funcţiei f .
5p
b) Ştiind că a

∈\ , să se determine numărul soluţiilor reale ale ecuaţiei ( ) f x a = .
5p c) Să se determine numărul punctelor de inflexiune ale graficului funcţiei f .

2. Fie funcţia
2
0
: , ( )
x
t
f f x e dt

→ =

\ \ .
5p
a) Să se arate că funcţia f este strict crescătoare.
5p b) Să se arate că funcţia f este concavă pe intervalul [0, ) ∞ .
5p c) Să se arate că şirul
1
( ( ))
n
f n

este convergent.


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
97
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 097
5p 1. Să se ordoneze crescător numerele
3
2
3!, 100, log 32 .
5p
2. Să se arate că
2 2
3 4 0, x xy y + + ≥ oricare ar fi , x y ∈\.
5p 3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia sin 2 cos x x = .
5p
4. Să se calculeze
3 2
5 6
4 . A C −
5p
5. În sistemul de coordonate xOy se consideră punctele A,B,C astfel încât ( ) ( ) 1, 3 , 2, 5 A B şi 2 . AC AB =
JJJG JJJG

Să se determine coordonatele punctului C.
5p
6. Fie ABC un triunghi care are 8 BC = şi
3
cos .
5
A = Să se calculeze lungimea razei cercului circumscris
triunghiului ABC.

Varianta 97
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1


97 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 097

1. Fie ( )
2
a b
A
c d
 
= ∈
 
 
\ M .
5p a) Să se arate că
( )
det 0
t
A A ⋅ ≥ .
5p b) Să se arate că, dacă
t t
A A A A ⋅ = ⋅ , atunci ( )( ) 0 a d b c − − = .
5p c) Să se demonstreze că, dacă
( )
2009
t t
A A A A − = − , atunci { } 0,1 b c − ∈ .

2. Se consideră corpul ( )
7
, , + ⋅ ] .
5p
a) Să se rezolve în
7
] ecuaţia
ˆ ˆ
2 3 x = .
5p
b) Să se arate că polinomul [ ]
2
7
ˆ ˆ
2 4 p X X = + ∈] nu are rădăcini în
7
] .
5p c) Să se demonstreze că funcţia
7 7
: f → ] ] , ( )
ˆ
2 f x x = este un automorfism al grupului ( )
7
, + ] .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

97 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 097

1. Se consideră funcţia : , ( ) arctg f f x x → = \ \ .
5p a) Să se arate că funcţia f este concavă pe intervalul [0, ) ∞ .
5p
b) Să se calculeze ( )
2
lim ( 1) ( )
x
x f x f x
→∞
+ − .
5p
c) Să se rezolve inecuaţia
3
( )
3
x
f x x < − , x∈\.

2. Fie funcţia
2 2
1
: , ( )
(1 )
f f x
x
→ =
+
\ \ .
5p a) Să se calculeze
1
2
0
(1 ) ( ) x x f x dx +

.
5p
b) Să se arate că funcţia
4
0
: , ( ) ( )
x
F F x t f t dt → =

\ \ este strict crescătoare.
5p
c) Să se arate că, pentru orice a∈\, are loc relaţia
1
1
( )
4
a
f x dx <

.


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
98
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 098
5p
1. Fie z ∈^ astfel încât 2 3 . z z i + = + Să se calculeze modulul numărului z .
5p
2. Să se dea un exemplu de ecuaţie de gradul al doilea cu coeficienţi întregi care are o soluţie egală cu 3 .
5p
3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia log 2 log 2 9
x
x
+ = .
5p
4. Să se determine numărul submulţimilor cu trei elemente ale mulţimii { } 1, 2, 3, 4, 5 care conţin cel puţin un
număr par.
5p 5. Fie G centrul de greutate al triunghiului ABC. Să se determine , a b∈\ astfel încât să aibă loc egalitatea
aGA bGB GC + =
JJJG JJJG JJJG
.
5p 6. Ştiind că ,
2
a
π
π
 

 
 
şi
3
sin
5
a = , să se calculeze tg a.

Varianta 98
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

98 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 098

1. Fie sistemul de ecuaţii liniare
1
2
0
mx y z
x y z
x y z
+ − = 

+ − =


− + + =

, unde . m∈\
5p a) Să se determine m∈\ astfel încât matricea sistemului să aibă rangul 2.

5p b) Să se determine m∈\ astfel încât sistemul să aibă soluţii ( )
0 0 0
3
, , x y z ∈\ care verifică relaţia
0 0 0
4. x y z + + =
5p c) Să se determine m∈] astfel încât sistemul să aibă o soluţie unică ( )
0 0 0
3
, , . x y z ∈]

2. Fie p∈\ şi polinomul [ ]
4
4 . f X X p X = − + ∈\
5p
a) Să se determine p astfel încât polinomul f să fie divizibil cu 1 X + .
5p
b) Să se determine p astfel încât polinomul f să aibă o rădăcină reală dublă.
5p c) Să se arate că, pentru orice p∈\ , polinomul f nu are toate rădăcinile reale.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

98 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 098
1. Pentru fiecare , 2 n n ∈ ≥ ` se defineşte funcţia :[0, ) , ( ) 1
n
n n
f f x x nx ∞ → = − − \ .
5p a) Să se arate că, pentru orice , 2 n n ∈ ≥ ` , funcţia
n
f este convexă.
5p b) Să se arate că, pentru orice , 2 n n ∈ ≥ ` , ecuaţia ( ) 0
n
f x = are soluţie unică.
5p c) Să se calculeze lim
n
n
x
→∞
, unde
n
x este unica soluţie a ecuaţiei ( ) 0
n
f x = .

2. Fie funcţiile , : , ( ) , ( ) ( ) cos
1
x
x
x
x
e
f g f x g x f t t dt
e

→ = =
+

\ \ .
5p a) Să se calculeze
1
0
( ) f x dx

.
5p
b) Să se studieze monotonia funcţiei g pe intervalul [ ] 0,π .
5p c) Să se calculeze
2
g
π
 
 
 
.


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
99
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 099
5p
1. Să se calculeze partea întreagă a numărului
1
3 2 −
.
5p
2. Fie f o funcţie de gradul întâi. Să se arate că funcţia f f D este strict crescătoare.
5p
3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia
4
3 9
9
x x
+ = .
5p
4. Câte funcţii { } { } : 1, 2, 3,...,10 0,1 f → au proprietatea că ( ) ( ) ( ) ( ) 1 2 3 ... 10 2 f f f f + + + + = ?
5p
5. Se consideră punctele ( ) ( ) 1, 2 , 2,5 M N şi ( ) 3, , . P m m∈\ Să se determine valorile reale ale lui m
astfel încât 5. MN MP ⋅ =
JJJJG JJJG

5p
6. Să se determine cel mai mare element al mulţimii { } cos 1, cos 2, cos 3 .

Varianta 99
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

99 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 099

1. Fie matricele
2
( )
a b
A
c d
 
= ∈
 
 
\ M ,
2
1 1
( )
1 1
B
 
= ∈
 
 
\ M şi funcţia : , ( ) det( )
t
f f x AA xB → = + \ \ .
5p
a) Să se calculeze
t
AA .
5p
b) Să se arate că ( ) 0 0 f ≥ .
5p
c) Să se arate că există , m n∈\ astfel încât ( ) f x mx n = + , pentru oricare x∈\.

2. Se consideră mulţimea de numere complexe
{ }
cos sin . G q i q q = π + π ∈_
5p a) Să se arate că
1 3
2 2
i G + ∈ .
5p b) Să se arate că G este parte stabilă a lui ^ în raport cu înmulţirea numerelor complexe.
5p c) Să se arate că polinomul [ ]
6
1 f X X = − ∈^ are toate rădăcinile în G.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

99 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 099

1. Se consideră funcţia
3 3 3 2 3
: , ( ) 3 2 1 1 f f x x x x x x → = + + + − − + \ \ .
5p a) Să se scrie ecuaţia tangentei la graficul funcţiei f în punctul de abscisă 0 x = , situat pe graficul
funcţiei f.
5p b) Să se arate că graficul funcţiei admite asimptotă spre +∞ .
5p c) Să se calculeze
(1) (2) ... ( )
lim
n
n
f f f n
n →∞
+ + +  
 
 
.

2. Se consideră funcţiile
1
: (0, ) , ( ) ln ,
x
n
n n
e
f f x t t dt n

∞ → = ∈

\ ` .
5p a) Să se calculeze
1
( ) f e .
5p b) Să se arate că funcţiile
n
f sunt descrescătoare pe intervalul (0,1) .
5p c) Să se calculeze lim (1)
n
n
f
→∞
.


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
100
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 100
5p
1. Să se arate că
{ }
6 4 2 2 | , a b a b + ∈ + ∈Z .
5p
2. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 1 1 . x x + = −
5p
3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia
6 2 3
2 1 3 x x x − + = − .
5p 4. Să se arate că 11 divide numărul
1 2 10
11 11 11
... C C C + + + .
5p
5. Fie ABC un triunghi şi G centrul său de greutate. Ştiind că ( ) ( ) 1,1 , 5, 2 A B şi ( ) 3, 4 , G să se calculeze
coordonatele punctului C.
5p
6. Fie a∈\ cu
2
tg .
5
a = Să se calculeze sin a .

Varianta 100
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

100 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 100

1. Fie matricea
3 2
.
6 4
A
−  
=
 

 

5p a) Să se demonstreze că
2
2 2
( ) . I A I A + = +
5p b) Să se demonstreze că mulţimea
*
{ | }
n
A n∈` este finită.
5p
c) Să se rezolve ecuaţia ( )
3
2
, X A X = ∈ \ M .
2. Fie , 3, n n ∈ ≥ `
0 1
, ,...,
n
a a a ∈] şi polinomul
1
1 1 0
... .
n n
n n
f a X a X a X a


= + + + +
5p a) Să se arate că ( ) ( ) 1 1 f f + − este număr par.
5p b) Să se arate că, dacă (2) f şi (3) f sunt numere impare, atunci polinomul f nu are nicio rădăcină
întreagă.
5p c) Să se arate că polinomul g =
3
3 1 X X a − + + , a∈], nu poate fi descompus în produs de două
polinoame neconstante, cu coeficienţi întregi.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

100 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 100
1. Se consideră funcţia
3 2
: , ( )
x
f f x e x x x → = + − + \ \ .
5p a) Să se arate că funcţia f este strict crescătoare.
5p b) Să se arate că funcţia f este inversabilă.
5p
c) Să se calculeze
1
( )
lim
ln x
f x
x

→∞
.

2. Se consideră şirul ( )
1
n
n
I

,
1
2
0
3 2
n
n
x
I dx
x x
=
+ +

.
5p a) Să se calculeze
1
I .
5p b) Să se arate că
*
2 1
1
3 2 ,
1
n n n
I I I n
n
+ +
+ + = ∀ ∈
+
` .
5p c) Să se calculeze lim
n
n
nI
→∞
.

Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică-informatică. • Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu. • La toate subiectele se cer rezolvări complete.

Varianta 2

SUBIECTUL I (30p) – Varianta 002 5p 5p 5p 5p 5p 5p 1. Să se arate că numărul (1 − i ) este real.
24

2. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 3. Să se determine inversa funcţiei bijective f :

3x − 1 x + 1 + = 3. x + 1 2x − 1 → (1, ∞ ) , f ( x) = e x + 1 .

4. Să se determine probabilitatea ca, alegând un număr ab din mulţimea numerelor naturale de două cifre, să avem a ≠ b . 5. Să se calculeze lungimea medianei din A a triunghiului ABC , unde A(−2, −1), B (2,0), C (0,6) . 6. Fie vectorii u = mi + 3 j şi v = ( m − 2 ) i − j . Să se determine m > 0 astfel încât vectorii u şi v să fie perpendiculari.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
2 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 002
 2 2 1. Se consideră matricea A∈ M2 ( ) , A =  . 1 1

5p 5p 5p

a) Să se arate că există a ∈

astfel încât A2 = aA.

b) Să se calculeze ( A − At )2009 . c) Să se rezolve ecuaţia X 5 = A, X ∈ M 2(

).

5p 5p 5p

2. Pentru a, b din mulţimea M = [0, ∞) se defineşte operaţia a ∗ b = ln(ea + eb − 1) . a) Să se arate că dacă a, b ∈ M , atunci a ∗ b ∈ M . b) Să se arate că legea de compoziţie „ ∗ ” este asociativă. c) Pentru n ∈ , n ≥ 2 , să se determine a ∈ M astfel încât a ∗ a ∗ ... ∗ a = 2a .
de n ori a

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
2 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 002 1. Se consideră şirul ( an )n∈ 5p 5p 5p
*

dat de a1 ∈ ( 0,1) şi an+1 = an 1 − an , ∀n ∈
*

(

)

*

.

a) Să se arate că an ∈ ( 0,1) , ∀n ∈

.
*

b) Să se demonstreze că şirul ( an )n∈

este strict descrescător.

2 * , este mărginit superior de a1. c) Să se arate că şirul (bn )n∈ * , - Proba D, a12 + a22 + ... + M1 BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ dat de bn =MT1, programa an , ∀n ∈

2. Se consideră funcţia f : 5p 5p

→ , f ( x) =

1 x + x +1
2

.

2 3  2x + 1  arctg   , x ∈ , este o primitivă a funcţiei f. 3  3  b) Să se calculeze aria suprafeţei delimitate de dreptele x = 0, x = 1, Ox şi graficul funcţiei g : → g ( x) = (2 x + 1) f ( x) .

a) Să se arate că funcţia F :

→ , F ( x) =

,

5p

c) Să se calculeze lim

n→∞ − n

n

f ( x)dx , unde n ∈

*

.

Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică. • Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu. • La toate subiectele se cer rezolvări complete.

3 5p 5p 5p 5p 5p 5p

Varianta 3

SUBIECTUL I (30p) – Varianta 003 1. Să se ordoneze crescător numerele 2,

3

4,

4

5.

2. Să se determine valoarea minimă a funcţiei f : R → R , f ( x ) = 4 x 2 − 8 x + 1 . 3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia lg( x − 1) + lg(6 x − 5) = 2 . 4. Să se determine probabilitatea ca, alegând un număr din mulţimea numerelor naturale de două cifre, acesta să fie pătrat perfect. 5. Să se determine ecuaţia dreptei care trece prin punctul A(6, 4) şi este perpendiculară pe dreapta d : 2x − 3 y + 1 = 0 . 6. Ştiind că sin α =
1 , să se calculeze cos 2α . 3

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
SUBIECTUL II (30p) – Varianta 003 0 1 1 1. Se consideră matricea A =  1 0 1  ∈ M3 (  1 1 0   5p 5p 5p a) Să se verifice egalitatea A2 − A = 2 I 3 . b) Să se calculeze A−1 . 2. Se consideră cunoscut că ( , ∗, ) este un inel comutativ, unde x ∗ y = x + y − 3 şi x y = x ⋅ y − 3 x − 3 y + 12 , ∀ x, y ∈ . a) Să se arate că elementul neutru al legii de compoziţie „ ” este 4. b) Să se determine a, b ∈ astfel încât între inelele ( , ∗, ) şi ( , +, ⋅ ) să existe un izomorfism de forma f : → , f ( x) = a ⋅ x + b . c) Să se rezolve în mulţimea ecuaţia x x ... x = 22009 + 3 .
de 2009 ori x

).

c) Să se arate că A2009 + A2008 = 22008 ( A + I 3 ) .

5p 5p 5p

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
3 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 003 1. Se consideră funcţia f : ( 0, ∞ ) → , f ( x ) = 18 x 2 − ln x. a) Să se determine intervalele de monotonie ale funcţiei f. b) Să se determine a ∈ pentru care f ( x ) ≥ a, ∀x ∈ ( 0, ∞ ) .
→ , f a ( x) =

5p 5p 5p

c) Să se determine numărul de rădăcini reale ale ecuaţiei f ( x ) = m , unde m este un parametru real.
1 , unde a ∈ x−a +3

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

2. Se consideră funcţiile f a : 5p 5p 5p

. .

a) Să se arate că, pentru orice a ∈ b) Să se calculeze

, funcţia f a are primitive strict crescătoare pe

∫0 f2 ( x )dx .
3

c) Să se calculeze lim

∫ f a ( x )dx . a →∞ 0
3

+ f ( n ) ) . 4. Se consideră funcţia f : (0. b) Să se demonstreze că det( At ⋅ A) = 0 . . n2 c) Să se calculeze lim ( f (1) + 2 ) + f ( 3 MT1. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 4 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 004 1. In = ∫ * 2 xn xn + 1 1 dx. Se consideră funcţia f : 5p 5p \ {−1. ) . alegând un număr din mulţimea numerelor naturale de trei cifre. ⋅) la ( G . Să se arate că numărul   este real.. b) Să se demonstreze că funcţia f nu are puncte de extrem local. ) + . de la ( (0. • La toate subiectele se cer rezolvări complete. Să se determine a ∈ pentru care vectorii u = a i + (a + 1) j şi v = −(5a − 1) i + 2 j sunt perpendiculari.0} → . Se consideră şirul ( I n )n∈ 5p 5p 5p a) Să se calculeze I1 . b) Să se demonstreze că funcţia f este un izomorfism de grupuri. specializarea matematică . 6. programa unde 5p BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂf-(Proba D. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 9 x − 10 ⋅ 3x−1 + 1 = 0 . AC = 10 şi că aria triunghiului ABC este egală cu 15 3 . 2. • Toate subiectele sunt obligatorii. 3.  2 2 −1 a) Să se calculeze rangul matricei A. ∀n ∈ c) Să se calculeze lim I n . atunci H conţine toate numerele raţionale q > 3 . a) Să se calculeze 4 5 6 . acesta să aibă exact două cifre egale. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 4 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 004  −1 2 2  1. Se consideră matricea A =  . c) Să se determine o matrice nenulă B ∈ M3. ∞). n→∞ . unde G = (3. Se acordă 10 puncte din oficiu.informatică. 5. profilul militar. b) Să se arate că I n ≤ 1.M1 n ∈ n→∞ * . ∞) → G . ) este grup. 1− i 1+ i  2 2. Ministerul Educaţiei. 5p 5p 5p 2. 4 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 4 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 004 1   1 − 1. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. f ( x) = x + 3 . n ∈ * . Să se arate că vârful parabolei y = x 2 + 5 x + 1 este situat în cadranul III. a) Să se determine asimptotele graficului funcţiei f. Ministerul Educaţiei. Se ştie că (G . * .. c) Să se demonstreze că dacă H este un subgrup al lui G care conţine toate numerele naturale k ≥ 4 . Să se calculeze lungimea laturii BC a triunghiului ascuţitunghic ABC ştiind că AB = 6 .2 ( 5p 5p 5p ) astfel încât AB = O2 . ∞) şi x y = ( x − 3)( y − 3) + 3 . f ( x ) = 2x + 1 x 2 ( x + 1) 2 .Filiera vocaţională. Să se determine probabilitatea ca.

−3) . ∫ f ( x ) dx. 2. C (−1. f ( x ) = ln x − 5p 5p 5p 2 ( x − 1) x +1 . 6. C (8. • La toate subiectele se cer rezolvări complete. care conţin ultima coloană. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. .3. b = 0 . 6 4 8 b   a) Să se arate că punctele A. Să se calculeze lungimea Ministerul Educaţiei. n ∈ n→∞ 1 .9). a) Să se calculeze derivata funcţiei f. . x +1 1 2.3. B. B (1. 5. x BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . c) Să se arate că şirul (an )n≥1 este convergent. −4). programa M1 c) Să se arate că. Să se rezolve în inecuaţia x 2 − 10 x + 12 ≤ 0 . în raport cu legea “ ∗ ”. B (7. 4. • Toate subiectele sunt obligatorii.. b) Să se determine rangul matricei M în cazul a = 3. Să se determine coordonatele vârfului D al paralelogramului ABCD ştiind că A(−2. specializarea matematică . Triunghiul ABC are B = laturii AC .Filiera vocaţională. 8) şi matricea M =  0 1 −1 a  . + f (n). 2. ∞ ) → . 2( x − 1) MT1. ∞ ) . ∀k ∈ ( 0. b ∈ . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 005 1 1 1 1 1. ∗ x = −1 . Varianta 5 5p 5p 5p 5p 5p 5p SUBIECTUL I (30p) – Varianta 005 1 1 + . Să se determine numărul funcţiilor f : {1.. π 3 şi lungimea razei cercului circumscris egală cu 1. b) Să se determine punctele graficului funcţiei f în care tangenta la grafic este paralelă cu dreapta de ecuaţie 9 y = 2 x . Se acordă 10 puncte din oficiu. c) Să se arate că dacă unul dintre minorii de ordin trei ai lui M . 6).. atunci ln x ≥ 5p 5p 5p a) Să se arate că f ( k + 1) ≤ ∫ b) Să se calculeze lim n k +1 k f ( x ) dx ≤ f (k ). 1. ∞ ) → . Se consideră funcţia f : ( 0. ∞ ) . Se consideră punctele A(0. 4} → {1. de 2009 ori x 5p 5p 5p 5p 5p 5p Ministerul Educaţiei. a) Să se arate că legea “ ∗ ” este asociativă. este nul. atunci rang( M ) = 2.informatică. 4). 2.Proba D. C sunt coliniare. f ( x) = 3 log 2 x . 4} cu proprietatea că f (1) = f (4) . Să se determine inversa funcţiei bijective f : (1. Pe mulţimea definim legea de compoziţie x ∗ y = 5 xy + 6 x + 6 y + 6 . ∞ ) → ( 0.. b) Să se determine elementele simetrizabile ale mulţimii c) Să se rezolve ecuaţia x ∗ x ∗ x ∗ . 3. unde a. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 005 1. f ( x ) = 2 şi şirul (an )n≥1 . Se consideră funcţia f : ( 0. Să se calculeze 1 + 2i 1 − 2i 2. dacă x > 1 . an = f (1) + f (2) + . profilul militar.

b) Să se arate că.. x1 . 2.6. −2) şi C (4. ∞ ) → .informatică. x 2n şi g n : (−1. x1 5p 5p 5p a) Pentru a = 1 . b) Să se determine valoarea minimă a funcţiei f. MT1.8} ? 5. 0 2n + 1 1 1   1 1 1 c) Să se calculeze lim  1 − + − + . Să se rezolve în mulţimea ( 0. π ) ecuaţia sin 3 x = sin x . pentru orice a ∈ . Ministerul Educaţiei. pentru fiecare n ∈ ∗ BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . Să se determine funcţia f de gradul al doilea ştiind că f (−1) = 1. Să se calculeze cos B ..6) . pentru orice τ ∈ S5 . b) Să se dea exemplu de o permutare τ ∈ S5 astfel încât τσ ≠ e şi (τσ ) = e . 1 1 1 . 6 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 6 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 006 1. − x 2n −1 + f n ( x) . Se consideră. Ministerul Educaţiei. Se consideră permutarea σ =   ∈ S5 . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 6 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 006 1 2 3 4 5  1. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar SUBIECTUL III (30p) – Varianta 006 6 5p 5p 5p 1. Se consideră a ∈ . 2 5p 5p 5p c) Să se demonstreze că. rădăcinile ecuaţiei x3 − 2 x 2 + 2 x − a = 0 şi determinantul x3 x2 . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. x3 ∈ x1 ∆ = x3 x2 x2 x1 x3 ∗ astfel încât τ p = e . funcţiile f n : (−1. x2 şi x3 . • Toate subiectele sunt obligatorii. ∞ ) → . x2 .. ∀n ∈ * . f n ( x) = g n ( x) = 1 − x + x 2 − x3 + . f (1) = 3 . Se acordă 10 puncte din oficiu. Se consideră triunghiul ABC cu vârfurile în A(1.n∈ . există p ∈ 2. f ( x ) = e x⋅ln x . 2) . + − . 6.∞ ) . să se determine x1 . B (2. c) Să se arate că valoarea determinantului ∆ nu depinde de a. c) Să se arate că funcţia f este convexă pe ( 0.Proba D. • La toate subiectele se cer rezolvări complete. ecuaţia are o singură rădăcină reală. 3. ∞) → 1+ x . profilul militar. Să se calculeze lungimea razei cercului circumscris triunghiului ABC ştiind că C = π 6 şi AB = 6 . specializarea matematică . f (0) = 1. 4. 5p 5p 5p a) Să se calculeze ∫0 g2 ( x)dx . ∀x > 0. 2. n→∞  2 3 4 2 n − 1 2n  b) Să se arate că 0 ≤ ∫ f n ( x)dx ≤ . Să se calculeze suma tuturor numerelor naturale de două cifre care se divid cu 11.Filiera vocaţională. 3 1 2 5 4 a) Să se calculeze σ2009 . programa M1 .. 4. a) Să se arate că f ′ ( x ) = f ( x )(1 + ln x ) . Se consideră funcţia f : ( 0. Câte numere naturale de trei cifre distincte se pot forma cu elemente ale mulţimii {2.

în cazul în care F este primitivă a funcţiei f . b) Să se calculeze ∫0 f ( x)dx . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 7 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 007 1. Se consideră mulţimea G =  A(k ) =  k 2    H t = A ( kt − 1) k ∈ { } . 6. Să se determine mulţimea soluţiilor sistemului. Să se determine valoarea maximă a funcţiei f : R → R .   z + 2t = 1    2k  2. şi pentru fiecare t ∈   notăm cu 5p 5p 5p a) Să se arate că ∀ n. f ( x) = 2x 1 1 1 + + . Să se determine n ∈ ∗ pentru care mulţimea {1. • Toate subiectele sunt obligatorii. vectorii AB + AC şi AB − AC au acelaşi modul. 2π ) ecuaţia sin x = − . 1 c) Să se studieze monotonia funcţiei F ... Să se demonstreze că ecuaţia XA = B nu are soluţii X ∈ M1. ⋅ ) . < f ( k + 1) − f ( k ) < . f ( x ) = − x 2 + 6 x − 9 .Proba D. 1 1 5p b) Să se arate că. c sunt parametri reali. Se consideră funcţiile f : ( −1. . Se admite faptul că (G. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 7 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 007 1. p ∈ . specializarea matematică . 5p 5p 5p F ( x) = a ln( x + 1) + b ln( x 2 + 1) + c arctg x . 7 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 7 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 007 1. n} are exact 120 de submulţimi cu două elemente. f ( x) = ln x şi şirul ( xn ) n∈ * . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. b. b) Să se demonstreze că. Ministerul Educaţiei.Filiera vocaţională. 2 4. xn = 1 + a) Să se determine asimptotele graficului funcţiei f. ∞) → . ( x + 1) ( x 2 + 1) şi F : (−1. k +1 k BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . Se ştie că. b.    . programa M1 5p c) Să se arate că şirul ( xn )n∈ * este descrescător şi are termenii pozitivi. c astfel încât F să fie o primitivă a funcţiei f . c) Să se demonstreze că grupurile (G . Se consideră funcţia f : (0. Să se rezolve în mulţimea [ 0. ∀n ∈ 2 3 n * . în triunghiul ABC . + ) sunt izomorfe. ⋅) şi ( . 2k   k∈ 2k    x + 2 y + 3 z + 4t = 3  y + 2 z + 3t = 2 . 5p 5p 5p a) b) c)  1 2 3 4 Se consideră matricele A =  0 1 2 3  . profilul militar. 5p 2. ∞) → . Ministerul Educaţiei. 4 şi 5. pentru orice t ∈ .. A(n) ⋅ A( p ) = A(n + p + 1) .. B = ( 0 0 0 1) şi sistemul  0 0 1 2   Să se determine rangul matricei A.. Se acordă 10 puncte din oficiu. pentru orice k > 0 . • La toate subiectele se cer rezolvări complete. a) Să se determine a. 5. 1 3.informatică. unde „ ⋅ ” este înmulţirea matricelor.3 ( ) . Să se calculeze lungimea razei cercului înscris în triunghiul ABC care are lungimile laturilor egale cu 3. Să se calculeze modulul numărului complex z = 8+i . unde a.. MT1. ⋅ ) este un grup. Să se demonstreze că triunghiul ABC este dreptunghic. ∞ ) → . 2. + − ln n. H t este un subgrup al grupului (G . 7 − 4i 2.

F şi C sunt coliniare. specializarea matematică . Ştiind că punctele A (1. a) Să se calculeze ( x1 + 1)( x2 + 1)( x3 + 1) . profilul real. BACALAUREATarate că 0 ≤ x ≤ π .    −1 −1 1 a) Să se calculeze det ( A ) .9} ? 5. c) Să se determine A−1 . Se consideră funcţia f : R → R .informatică. Se consideră a ∈ şi ecuaţia x3 − x + a = 0 . cu rădăcinile complexe x1 . ∀n ∈ 2 ∗ . 2. profilul militar. π 2 π . Se consideră paralelogramul ABCD şi punctele E şi F astfel încât AE = EB . Să se rezolve în mulţimea numerelor complexe ecuaţia z 2 = −4 . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 8 5p SUBIECTUL III (30p) – Varianta 008 1. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 3 7 x + 1 − x = 1 . b) Să se arate că A2n = 22n − 1 22n + 2 A+ I3 .informatică. Fie triunghiul ABC. să se determine numerele reale a şi c. c) Să se arate că nI n I n−1 = π . f ( x ) = x + cos x şi şirul ( xn )n∈ . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 8 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 008  1 −1 −1 1.5. Să se calculeze lungimea înălţimii corespunzătoare laturii BC ştiind că AB = 13. Filiera vocaţională. Varianta 8 5p 5p SUBIECTUL I (30p) – Varianta 008 1. . n 2 5p c) Să se arate că şirul ( xn )n≥1 este convergent la 2. ∀-nProba D.7. • Toate subiectele sunt obligatorii.Probă scrisă la MATEMATICĂ . Ministerul Educaţiei. Se consideră matricea A =  −1 1 −1 ∈ M3 ( ) . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. graficului funcţiei f . xn +1 = f ( xn ) . 4. b) Să se determine x2 şi x3 ştiind că x1 = 2 .3) aparţin 3. pentru orice n ∈ 3 3 ∗ 5p 5p 5p 5p 5p 5p . specializarea matematică . f ( x ) = ax 2 + x + c . definit de I 0 = şi I n = ∫ cos n x dx . DF = 2 FE . Se acordă 10 puncte din oficiu. x2 . • La toate subiectele se cer rezolvări complete. x0 = 0. ∀ n ∈ . π 2 . 5p 5p 5p 5p Ministerul Educaţiei. c) Să se determine a ∈ pentru care x1 . AC = 14 şi BC = 15 . 2. Se consideră funcţia f : → . 6. Se consideră şirul de numere reale ( I n )n∈ 5p 5p 5p a) Să se calculeze I1 . Câte numere naturale de patru cifre distincte se pot forma cu cifre din mulţimea {1. x2 . x3 sunt numere întregi. n ∈ 0 2 * .3. a) Să se arate că funcţia f este crescătoare pe . b) Să se arate că şirul ( I n )n∈ este descrescător.Proba D Filiera teoretică. Să se demonstreze că punctele A . MT1. programa M1 5p b) Să se 2009-MATEMATICĂ ∈ . 2 ) şi B ( 0. x3 .

2.. b) Să se arate că. b ∈  . Filiera vocaţională. dacă matricea M este inversabilă. Fie A ( x A .Proba D. MT1. y A ) . 5p 5p 5p Ministerul Educaţiei. profilul militar. unde şirul ( xn )n≥1 a fost definit la b).. dacă X ∈ A .1) → .Filiera teoretică. unde n ∈ . yC ) trei puncte din plan şi matricea M =  xB yB x  C yC a) Să se arate că. f ( x) = 5p 5p 5p 1 xn . Y ∈ A şi XY = O2 . Se consideră mulţimea de matrice A =   a.informatică. Să se arate că C17 > C17 → . Varianta 9 5p 5p SUBIECTUL I (30p) – Varianta 009 1. n→∞ 5p BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . specializarea matematică . +  = ln 2 . f ( x ) = x − sin x .    −3b a   a) Să se arate că. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. c) Admitem cunoscut faptul că A este inel în raport cu adunarea şi înmulţirea matricelor. g n ( x) = 1− x 1− x * . Să se arate că sin 2 1 + sin 2 2 + .. Să se determine numărul natural x pentru care 1 + 3 + 5 + … + x = 225 . yB ) . specializarea matematică . dacă A. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 9 5p 5p SUBIECTUL III (30p) – Varianta 009 1. c) Să se arate că. 5p 5p 5p 5p ( ) 5. C ( xC . 0 1 1 b) Să se arate că 0 ≤ 2 g n ( x)dx ≤ n . B. programa M1 xn c) Să se calculeze lim n . Fie hexagonul regulat ABCDEF de latură 4 . ∀ n ∈ 0 2 ∫ ∫ * . + sin 2 90 = 2 Ministerul Educaţiei. atunci suma elementelor matricei M −1 este 1. atunci det ( M ) = 0 . 1  1 ∈ M 3( 1  ).    a b   2. 1 1 1   1 c) Să se arate că lim  + + + . B ( xB . Să se determine elementele inversabile ale acestui inel. 2 3 n→∞  1 ⋅ 2 2 ⋅ 2 3⋅ 2 n ⋅ 2n  . Se acordă 10 puncte din oficiu. 1 a) Să se calculeze 2 ( f ( x) − g 2 ( x))dx . profilul real. 3 15 4. Se consideră funcţia f : → . Fie funcţiile f . g n : [ 0. Să se determine valorile parametrului real m ştiind că graficul funcţiei f : 3. atunci X + Y ∈ A . a) Să se arate că funcţia f este crescătoare. f ( x ) = x 2 + mx − 2m intersectează axa Ox în două puncte situate la distanţa 3 . Să se arate că şirul este nemărginit. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia log 2 2− x +1 + 1 = x . atunci det ( M ) = ±1 . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 9 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 009  xA yA  1.informatică. 5p 5p 5p b) Să se arate că. dacă X ∈ A şi Y ∈ A .. • Toate subiectele sunt obligatorii. C se află pe dreapta de ecuaţie y = 2 x . dacă triunghiul ABC este dreptunghic şi are catetele de lungime 1. 2. Să se calculeze modulul vectorului AC + BD . 91 6. • La toate subiectele se cer rezolvări complete. atunci X = O2 sau Y = O2 . b) Admitem că pentru fiecare n ∈ ( xn )n∈ * ecuaţia f ( x ) = n are o soluţie unică xn .

Se consideră funcţia f : 5p 5p 5p → . e =  . α ∈ S3 . −1) . Fie inelul [i ] = {a + bi a. 2. ştiind că A(−1. . c) Să se arate că mulţimea H = {( m + n ) + ( m − n ) i m. 2). produsul tuturor permutărilor din S3 este permutare impară. n→∞ . Se acordă 10 puncte din oficiu. c) Să se demonstreze că. 1 . ( ) a) Să se arate că funcţia f este convexă pe b) Să se arate că funcţia f ' este mărginită.Proba D. oricare ar fi x ∈ 3.0). MT1. b ∈ } . specializarea matematică . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 10 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 010 1. B (0. Să se determine numărul termenilor raţionali din dezvoltarea 3 + 3 3 1. x 2n 0 1+ x BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ1. 5p 5p 5p b) Să se arate că I n ≤ * . c) Să se demonstreze că f ( x) ≥ 0. I n = ∫ a) Să se calculeze I1 . • La toate subiectele se cer rezolvări complete.Filiera vocaţională. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 10 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 010 1 2 3  1 2 3 1. pentru care f ( f ( x) ) = 2 f ( x ) + 1 . [i ] şi z2 ∈ [i ] . profilul militar. 4. Se consideră permutările e. Să se arate că unghiul vectorilor u = 5i − 4 j şi v = 2i + 3 j este obtuz.∀ n ∈ n +1 c) Să se calculeze lim I n . b) Să se rezolve ecuaţia α 2009 ⋅ x = e . ∀ x ∈ . Se consideră şirul ( I n )n≥1 . } este parte stabilă a lui [i ] în raport Ministerul Educaţiei. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia lg ( x + 1) − lg 9 = 1 − lg x . 2. Ştiind că z ∈ şi că z 2 + z + 1 = 0 . z4 2. 1 2 3   3 1 2 5p 5p 5p a) Să se calculeze α 3 . a) Să se dea exemplu de un număr complex z astfel încât z ∉ b) Să se determine elementele inversabile ale inelului cu înmulţirea. C (2. programa M1 n dx. f ( x ) = x arctg x − ln 1 + x 2 . să se calculeze z 4 + 1 ( ) 10 . Să se determine coordonatele centrului de greutate al triunghiului ABC . Să se determine funcţia f de gradul întâi. n ∈ 5p 5p 5p [i ] . SUBIECTUL I (30p) – Varianta 010 . α= . x ∈ S3 . Ministerul Educaţiei. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. ∀n ∈ * . oricare ar fi ordinea factorilor. 6. 5. • Toate subiectele sunt obligatorii. 10 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 10 .informatică.

g ( x) = ∫ 1 Se admite cunoscut faptul că f ( x ) ≥ 0. 2. Să se rezolve ecuaţia f ( f ( x) ) = 0 . t x ∫0 f ( x)dx . ştiind că f : → .1. • Toate subiectele sunt obligatorii. dacă A = 5p π 4 . b ∈ ştiind că numerele 2. Se consideră triunghiul ABC şi punctele D.Proba D. f ( x ) = BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . − {−2} → . b sunt în progresie geometrică şi 2. unde m este un parametru real. 2π ) ecuaţia tg(− x) = 1 − 2 tg x. x2 ≤ 1. 5. profilul militar. Să se rezolve în mulţimea [ 0. Se consideră a. atunci A este inversabilă. c = −1.informatică. b. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. x+2 a) Să se studieze derivabilitatea funcţiei f în punctul x0 = 0 . ∀x ≥ 0. b) Să se arate că. să se calculeze det ( A) . Să se determine numărul funcţiilor f : {0. • La toate subiectele se cer rezolvări complete. x2 . x →0 x >0 . → .9 . Să se determine a . 4. a −b  −c d    − d −c b a   a) Pentru a = c = 1 şi b = d = 0 . astfel încât x1 ≤ 1. MT1. Să se arate că dreptele DE şi BC sunt paralele. f ( x ) = sin x − x + x3 şi g : ( 0. programa M1 c) Să se determine numărul de rădăcini reale ale ecuaţiei f ( x ) = m . specializarea matematică . cu rădăcinile x1 . 1 b) Să se arate că funcţia g este strict descrescătoare. Pentru a. 2. atunci b = −1. Se consideră funcţia f : 5p 5p 5p 1 | x| e . dacă a = 1. c ∈ şi polinomul f = X 3 + aX 2 + bX + c. 5p 5p 5p a) Să se demonstreze că a ≤ 3. Să se calculeze lungimea razei cercului circumscris triunghiului ABC . c. unde α = a 2 + b 2 + c 2 + d 2 . Se consideră funcţiile f : . Se acordă 10 puncte din oficiu. 2} care verifică relaţia f (2) = 2 . c) Să se demonstreze că dacă A ≠ O4 . a. b. Ministerul Educaţiei. 2} → {0. b) Să se determine punctele de extrem local ale funcţiei f . 6. a sunt în progresie aritmetică. 17. 11 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 11 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 011 1.Filiera vocaţională. ∞ ) . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 11 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 011 1.1. se consideră matricea A =  şi matricea transpusă At . c) Să se arate că. E astfel încât AD = 2 DB . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 11 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 011 c d  a b  −b a −d c 1. 5p 5p 5p a) Să se calculeze sin t dt . c) Să se arate că lim g ( x ) > 0. AE = 2 EC . B= π 6 şi AB = 6. dacă c < 0 . polinomul are cel puţin o rădăcină reală în intervalul ( 0. f ( x) = −3 x + 2 .1] → 6 2. 3. d ∈ . Ministerul Educaţiei. x3 ≤ 1. 5p 5p 5p b) Să se arate că A ⋅ A t = α ⋅ I 4 . x3 ∈ .

Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică. • Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu. • La toate subiectele se cer rezolvări complete.

12 5p 5p 5p 5p 5p 5p

Varianta 12

SUBIECTUL I (30p) – Varianta 012 1 1 1. Să se calculeze + . 1+ i 1− i

x +1 x + 2 7 + = . x+2 x+3 6 1 3. Să se rezolve în mulţimea [ 0, 2π ) ecuaţia cos 2 x = . 2

2. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia

 1  4. Să se determine a > 0 ştiind că termenul din mijloc al dezvoltării  3 a + 4  este egal cu 1848. a  5. Să se determine ecuaţia simetricei dreptei d : 2 x − 3 y + 1 = 0 faţă de punctul A(−3,4) . 6. Ştiind că ctg x = 3 , să se calculeze ctg 2 x .

12

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
12 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 012 1. Se consideră polinoamele f , g ∈
2

[X ],

f = X 2 + X + 1 , cu rădăcinile complexe x1 , x2 şi

g = aX + bX + c , cu a ≠ 0 . Fie matricele A, V ∈ M3 (

1 1  c b a ) , A =  a c b  şi V = 1 x1  b a c 1 x 2   1 

1 x2  .  2 x2  

5p 5p 5p

a) Să se arate că det (V ) = 3( x2 − x1 ) .
 g (1) g ( x1 ) g(x )   g (1) x g ( x ) x g ( 2 )  . b) Să se arate că A ⋅ V =  1 1 2 x2   g (1) x 2 g ( x ) x 2 g ( x )  1 1 2 2   c) Să se arate că det ( A) = 0 dacă şi numai dacă a + b + c = 0 sau a = b = c . ˆ → , f ( x) = x 4 + 4 x . 2. Se consideră funcţia f :
5 5

5p 5p 5p

ˆ ˆ a) Să se calculeze f (0) şi f (1) . b) Să se arate că funcţia f nu este surjectivă. ˆ c) Să se descompună polinomul X 4 + 4 X ∈

5[ X ]

în factori ireductibili peste

5.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
12 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 012 1. Se consideră funcţia f : ( 0, ∞ ) → 5p 5p a) Să se arate că şirul ( xn )n≥1 b) Să se calculeze lim f ( x) .
, f ( x) = ln ( x + 1)

x 1 unde xn = f (1) + 2

.
1 1 f   + ... + n 3 1 f   este divergent. n

1 1 f  + 2 3

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1 x →∞

5p

c) Să se arate că funcţia f este descrescătoare. 2. Se consideră funcţia f : (1, ∞ ) → , f ( x ) = ∫ e −t t x −1dt .
1 0

5p 5p 5p

a) Să se calculeze f (2) .
1 b) Să se demonstreze relaţia f ( x) ≤ , ∀x > 1 . x 1 c) Să se demonstreze relaţia f ( x + 1) = xf ( x ) − , ∀x > 1 . e

Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică. • Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu. • La toate subiectele se cer rezolvări complete.

13 5p 5p 5p 5p 5p 5p

Varianta 13

SUBIECTUL I (30p) – Varianta 013 1. Să se arate că numărul (1 + i 3)2 + (1 − i 3) 2 este număr întreg. 2. Să se rezolve în
×
x + y = 4 sistemul de ecuaţii  .  xy = 3

3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia x = 6

(

x − 2 −1 .
9

)

1  4. Să se determine termenul care nu conţine pe x din dezvoltarea  x 2 +  . x  5. Să se calculeze distanţa de la punctul A(3,0) la dreapta d : 3x − 4 y + 1 = 0 .

6. Triunghiul ABC are AB = 4, BC = 5 şi CA = 6 . Să se arate că m ( B ) = 2m ( C ) .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
13 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 013  x − y + z =1  1. Se consideră sistemul de ecuaţii  x + y + z = 3 , unde m ∈ . Pentru fiecare m ∈  mx + y + z = 3m  mulţimea soluţiilor reale ale sistemului. a) Să se determine m ∈ pentru care sistemul are soluţie unică. b) Să se arate că pentru orice m ∈ sistemul este compatibil. c) Să se determine min x 2 + y 2 + z 2 ( x, y, z ) ∈ S1 .
 0 1  0 1 1 0 2. Se consideră matricele A =  , B= , I = , C = A ⋅ B şi mulţimea −1 0  −1 1 2  0 1        G = X ∈ M2 (

, notăm cu Sm

5p 5p 5p

{

}

{

)

det ( X ) = 1 .

}

5p 5p 5p

a) Să se verifice că A4 = B 6 = I 2 .

b) Să se arate că ( G , ⋅ ) este un subgrup al grupului multiplicativ al matricelor inversabile de ordin doi, cu elemente numere complexe. c) Să se demonstreze că C n ≠ I 2 , pentru orice n ∈

.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
13 5p 5p SUBIECTUL III (30p) – Varianta 013 1. Se consideră funcţia f : → , f ( x ) = 3 x3 + 3 x 2 − 4, ∀x ∈ . a) Să se determine asimptota oblică a graficului funcţiei f spre ∞ . b) Să se arate că f 2 ( x ) f ' ( x ) = x 2 + 2 x, ∀ x ∈
− {−2, 1} .

5p BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1 x0 = −2. c) Să se determine derivatele laterale ale funcţiei f în punctul 2. Pentru n ∈ 5p 5p 5p
*

se consideră funcţia Fn : ( 0, ∞ ) → , Fn ( x ) = ∫ t n e −t dt , x > 0 .
0

x

a) Să se calculeze F1 ( x ) , x > 0 .

b) Să se determine punctele de inflexiune ale graficului funcţiei Fn . c) Să se calculeze lim F2 ( x) .
x →∞

Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică. • Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu. • La toate subiectele se cer rezolvări complete.

14 5p 5p 5p 5p 5p 5p

Varianta 14
.

SUBIECTUL I (30p) – Varianta 014 1 2 3 99 . 1. Să se calculeze lg + lg + lg + ... + lg 2 3 4 100 2. Să se determine a ∈

pentru care ( a − 3) x 2 − ax − a < 0 , oricare ar fi x ∈
3 3

3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 8 − x = 9 − 4 x . 4. Să se determine numărul elementelor unei mulţimi ştiind că aceasta are exact 45 de submulţimi cu două elemente. 5. Să se determine ecuaţia dreptei AB ştiind că A(2,3) şi B (−5, 4) . 6. Triunghiul ABC ascuţitunghic are AC = 2 3 şi lungimea razei cercului circumscris egală cu 2. Să se determine măsura unghiului B.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
14 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 014  a b c 1. Se consideră matricea A =  2a 2b 2c  , unde a, b, c ∈  3a 3b 3c    a) Să se calculeze rangul matricei A. b) Să se arate că există d ∈ astfel încât A2 = dA . c) Să se arate că există matricele K ∈ M 3,1 ( ) şi L ∈ M1,3 ( 2. Se consideră numărul a = 3 − i ∈ 5p 5p 5p şi polinomul f ∈ a) Să se arate că f (a) = 0. b) Să se determine rădăcinile polinomului f. c) Să se arate că polinomul f este ireductibil în

.

5p 5p 5p

) astfel încât A = K ⋅ L . [ X ] , f = X 4 − 4 X 2 + 16 .

[X ].

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
14 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 014 1. Pentru n ∈
*

, n ≥ 3 se consideră funcţia f n :

→ , f n ( x ) = sin n x şi se notează cu xn abscisa

 π punctului de inflexiune din intervalul  0,  , al graficului funcţiei f n .  2

5p 5p 5p

a) Să se arate că f n'' ( x ) = n ( n − 1) sin n− 2 x − n 2 sin n x, ∀n ∈ b) Să se arate că sin xn =
n→∞

, n ≥ 3 şi x ∈

.

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1 n −1

n c) Să se calculeze lim f n ( xn ) .

, n ≥ 3.

2. Se consideră a ∈ 5p 5p 5p

. ( x 2 + 1) x 2 + 1 x2 + 1 a) Să se arate că funcţia F este o primitivă a funcţiei f . b) Pentru a = 2 , să se determine aria suprafeţei plane cuprinsă între graficul functiei f, axa Ox şi dreptele x = 1 şi x = 2 .

şi funcţiile f , F :

, f ( x) =

x3 − 3x + a

, F ( x) =

x 2 + ax + 5

c) Să se determine a astfel încât

∫0 F ( x)dx − ∫−2 F ( x)dx = 2 .

2

0

2n − 1  1 1 1 n −1 1  c) Să se arate că lim  1 − + − + . b) Să se arate că ecuaţia f n ( x ) = 0. Se consideră polinomul f ∈ 5p 5p 5p 15 5p 5p 5p a) Să se calculeze [X ]. 4. 2  13  ( ) ( ) 5p Ministerul Educaţiei. • Toate subiectele sunt obligatorii. 5p 5p b) Să se arate că dacă a + b + c ≠ 0 şi A nu este inversabilă în M 3( ) . 2) .7. f n ( x) = x n − nx + 1 .∞ ) . + + + x1 x2 x3 x4 b) Să se arate că polinomul f are toate rădăcinile reale. n→∞ BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . profilul militar. −3) . D (−1. c ∈ şi matricea A =  c a b  . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 15 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 015 a b c   1. b c a   a) Să se calculeze det ( A ) . 15 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 15 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 015 1. x3 .9} ? 5. Să se calculeze log3 5 − 7 + log3 5 + 7 − log 3 2 . n ∈ * . Se consideră şirul ( I n )n∈ . atunci existăCurriculum şi Evaluare af .0) şi trece prin punctul (0. x2 . MT1. 5p 1  ax + by + cz = 2 x  1  c) Să se arate că sistemul de ecuaţii liniare cx + ay + bz = y admite numai soluţia x = y = z = 0 . Cercetării şi Inovării c) Să se arate că dacă g este un polinom cu coeficienţi reali care are proprietatea că pentru orice x real Centrul f ( x) . a) Să se arate că f n este strict descrescătoare pe [ 0. cu rădăcinile x1 .. programa M1 2. f = X 4 − 5 X 2 + 5 . π 4 . 1] astfel încât g = în g ( x) ≤ SUBIECTUL III (30p) – Varianta 015 1. 3. c) Să se calculeze lim an .Filiera vocaţională.  astfel încât cos α = − . 1 − I 2n −2 . 2π ) ecuaţia sin x + cos x = 0 .informatică. x4 ∈ . atunci a=b=c. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.1) şi bn ∈ (1.1) . Fie α ∈  π . 2.5.Proba D. Pentru fiecare n ∈ . Ministerul Educaţiei. x > 0 are exact două rădăcini an ∈ (0. n ≥ 3 . 5  3π  6. ∀n ∈ .. Să se determine funcţia de gradul al doilea al cărei grafic este tangent la axa Ox în punctul (1.3. 2  1  bx + cy + az = 2 z  2. n→∞  3 5 7 2n − 1  b) Să se arate că I 2n = . Să se rezolve în mulţimea [ 0. Să se determine ecuaţia dreptei care conţine punctul A(−2. unde an s-a definit la punctul b). ∞ ) → .1] şi strict crescătoare pe [1. Se acordă 10 puncte din oficiu. unde I 0 = ∫ 5p 5p 5p a) Să se arate că I 0 = 1 1 2 0 x +1 dx şi I n = ∫ 1 xn 2 0 x +1 dx. 1 1 1 1 . • La toate subiectele se cer rezolvări complete. Câte numere naturale de patru cifre se pot forma cu elemente ale mulţimii {1. b. Învăţământul Preuniversitar Naţional pentru a ∈ [−1. ∞) . specializarea matematică . se consideră funcţia f n :[0. Să se calculeze sin α . + ( −1)  = I0 . 2) şi este paralelă cu dreapta determinată de punctele C (2. Fie a. n ≥ 2 .

profilul militar. • Toate subiectele sunt obligatorii. 2. Să se determine a ∈ 2−i . oricare ar fi n ∈ ∫ f n  n  dx . oricare ar fi numărul real x .1] → . MT1. specializarea matematică . n ≥ 10 . atunci AB ∈ G . 3 π  6. 2 3 8 10 4. a > 0  . a) Să se determine a. Fie α ∈  . B ( 2. programa M1 x →∞ c) Să se demonstreze că funcţia f este mărginită pe 2. Se consideră a. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 16 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 016   a b   1. x ∈ \ {0} . B ∈ G .Filiera vocaţională. 2+i pentru care x 2 + ax + 2 ≥ 0. se consideră funcţia f n :[0.3) . Se consideră funcţia f : → . atunci I 2 − A + A2 ∈ G . n ∈ . Să se afle măsura celui mai mare unghi al triunghiului ABC ştiind că A ( 2. c) Să se arate că dacă a. 1 π 3. c astfel încât polinomul f să aibă rădăcinile x1 = x2 = 1 şi x3 = −2 . C ( −2.1] ecuaţia arcsin + arcsin x = . b) Să se găsească două matrice C . atunci f are o rădăcină raţională. 5. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Să se calculeze sin 2α . Să se calculeze modulul numărului complex z = 2. b. b) Să se calculeze lim f '( x). iar numerele f (0) şi f (1) sunt impare. 1. f ( x ) =  x  0 . x=0  a) Să se arate că funcţia f este derivabilă pe . b ∈ . Să se rezolve ecuaţia Cn = Cn .informatică. atunci polinomul f nu are rădăcini întregi. Pentru fiecare n ∈ * 1 . D ∈ G pentru care CD ≠ DC . f n ( x) = (1 − x)n . Să se rezolve în intervalul [ −1. b) Să se arate că dacă f are rădăcina 2 . c) Să se arate că dacă A ∈ G .Proba D. 5 2  Ministerul Educaţiei. n→∞ 0   1 1 ∗ . 1 ∫0 xf n ( x)dx = (n + 1)(n + 2) . Se acordă 10 puncte din oficiu. c ∈ . π  astfel încât sin α = .  0 1     a) Să se arate că dacă A. −2 ) . c) Să se calculeze lim x . 16 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 16 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 016 1. 5p 5p 5p a) Să se calculeze b) Să se arate că ∫0 f 2 ( x)dx . c ∈ şi polinomul f = X 3 + aX 2 + bX + c .3) . b. • La toate subiectele se cer rezolvări complete. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 16 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 016 1  2  x sin 2 . 5p 5p 5p 5p 5p 5p Ministerul Educaţiei. 5p 5p 5p BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . b. Se consideră mulţimea G =  X =   a.

Să se determine imaginea funcţiei f : 3. ∀x ∈ .  2 c) Să se arate că ∫ f ( x ) dx ≤ cos1 . • Toate subiectele sunt obligatorii. a) Să se arate că xn ∈ ( 0.  . c) Să se calculeze g ( x1 ) ⋅ g ( x2 ) ⋅ g ( x3 ) ⋅ g ( x4 ) . x3 . → . Se acordă 10 puncte din oficiu. Să se determine ecuaţia dreptei care trece prin punctul A(−1. 0 −1  1 3   a) Să se calculeze A2 − B 2 . 2. unde x1 ∈ ( 0. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia −2 x + 1 = 5 . Ministerul Educaţiei. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 17 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 017 1.1) şi este perpendiculară pe dreapta d : 5x − 4 y + 1 = 0 . x4 ∈ şi g = X 2 − 1 . să avem a + b = 4 . b) Să se calculeze det( I 2 + A + A2 + A3 + A4 ) . 17 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 17 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 017 1. g ∈ 5p 5p 5p 5p 5p 5p ). profilul militar. Să se calculeze perimetrul triunghiului ABC ştiind că AB = 6 . 5p 5p 5p a) Să se calculeze ∫ π 2 1 π 2 x 0 f ( x) dx. b) Să se calculeze (1 − x1 ) ⋅ (1 − x2 ) ⋅ (1 − x3 ) ⋅ (1 − x4 ) . . specializarea matematică . Se consideră matricele A =  şi B =  . Se consideră o funcţie f : * . cu rădăcinile x1 . B = 5p π 4 şi C = π 6 .informatică. c) Să se arate că ecuaţia X 2 = I 2 are o infinitate de soluţii în M 2 ( 2. f = X 4 + X 3 + X 2 + X + 1 . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 17 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 017  1 3  −3 −8  1. ∀n ∈ b) Să se arate că şirul ( xn )n∈ xn 2. MT1. a) Să se determine restul împărţirii polinomului f la polinomul g.  π b) Să se arate că funcţia f este integrabilă pe intervalul 0. Să se determine probabilitatea ca. ∀n ∈ 4 * . BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . Se consideră şirul ( xn )n∈ 5p 5p 5p * . f ( x) = x 2 − x + 2 . Se consideră polinoamele f . programa M1 x 9 c) Să se arate că lim n+2 n→∞ = 16 → . cu proprietatea că xf ( x) = sin x.Proba D. • La toate subiectele se cer rezolvări complete. x2 . Să se arate că numărul 1 + i 3 ( ) 3 este întreg. Ministerul Educaţiei. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.Filiera vocaţională. 4.1) . 5.1) şi xn+1 = * xn5 + 3 xn . 6. alegând un număr ab din mulţimea numerelor naturale de două cifre. este convergent. [X ] . .

Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.1] ecuaţia arcsin x + arccos k 4.. b) Să se arate că F este funcţie pară. ( pentru care vectorii u = ai + 3 j şi v = 4 i + ( a + 4 ) j sunt coliniari. Se consideră funcţia f :[0. xn+1 = f ( xn ). Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 18 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 018  0 0 0 1.. x3 ∈ a) Să se determine x1 .Filiera vocaţională.. c) Să se determine inversa matricei I 3 + A . x3 în cazul a = 2. Să se rezolve în mulţimea numerelor complexe ecuaţia x 2 − 2 x + 4 = 0 . x 0 ∫0 π 2 f ( x)dx . c) Să se determine intervalele de monotonie ale funcţiei F . 2) . ∞). Se consideră matricea A =  1 0 0  ∈ M3 ( ) . este convergent.2. b = 0 . specializarea matematică . numărul C7 să fie prim. Să se afle valoarea minimă a funcţiei f : → . 2. Se acordă 10 puncte din oficiu. . 2 2 3. Să se calculeze AB ⋅ AC + BC . B (4. ∀n ∈ . b astfel încât polinomul f să aibă o rădăcină dublă egală cu − a . b) Să se arate că şirul ( xn )n∈ . ∞) → [0. ştiind că A(−3.4) . 18 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 18 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 018 1. 5.Proba D. f ( x) = 1 + cos x şi F : 2. cu rădăcinile x1 . x2 .informatică. x+2 a) Să se determine asimptotele graficului funcţiei f. MT1. b) Să se demonstreze că ( x1 − x2 )2 + ( x1 − x3 )2 + ( x2 − x3 )2 = 8(4a 2 − 15) . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 18 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 018 1. Se consideră a. • La toate subiectele se cer rezolvări complete. Să se determine a ∈ 6. alegând un număr k din mulţimea {0.1. f ( x) = 5p 5p 5p 2x + 1 şi şirul ( xn )n∈ dat de x0 = 2. Se consideră funcţiile f : 5p 5p 5p a) Să se calculeze → .  1 1 0   a) Să se calculeze A3 . Să se rezolve în intervalul [ −1. b ∈ şi polinomul f = X 3 + 4aX 2 + 20 X + b . are limita 1 . f ( x) = x 2 − 3x + 2 . programa M1 c) Să se arate că şirul ( yn ) n∈ dat de yn = x0 + x1 + x2 + . ) Ministerul Educaţiei. + xn − n. • Toate subiectele sunt obligatorii. ... 1 π = . −3) şi C (1. profilul militar. b) Să se afle rangul matricei I 3 + A + At . F ( x ) = x ∫ f ( t ) dt . c) Să se determine a.7} .. BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . Care este probabilitatea ca. 5p 5p 5p 5p 5p 5p Ministerul Educaţiei. 2. x2 . → .

∫1 ( x + f ( x) − 2) 4 2 dx. Ministerul Educaţiei. alegând un număr din mulţimea numerelor naturale de trei cifre. ∫0 f ( x ) dx . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 19 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 019 x + y + z + t = 1 x − y + z + t = 0  1. 2. f ( x) = ln 2+ x . ∀x ∈ . Fie polinomul f = X 4 + 2 X 3 + aX 2 − 2 X + 1∈ 5p 5p 5p a) Să se calculeze 1 1 1 1 . . Ministerul Educaţiei. 2− x a) Să se determine asimptotele graficului funcţiei f. • Toate subiectele sunt obligatorii. Să se ordoneze crescător numerele 3. 3 5. 5p BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . Se consideră funcţia f : 5p 5p 5p a) Să se calculeze b) Să se calculeze 1 → . B (2. c) Să se determine A−1 . unde a este un număr real. 4. acesta să aibă toate cifrele pare. Se consideră funcţia f : ( −2. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 19 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 019 1. ∀x ∈ ∗ . x x      c) Să se determine a ∈ pentru care toate rădăcinile polinomului f sunt numere reale. profilul militar. 19 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 19 → SUBIECTUL I (30p) – Varianta 019 1.Proba D. + + + x1 x2 x3 x4 5p 5p 5p [ X ] şi x1 . 2) . b) Să se rezolve sistemul. Să se determine funcţia f : → ştiind că graficul său şi graficul funcţiei g : sunt simetrice faţă de dreapta x = 1 . . MT1. 2. 5. 5p 1 c) Să se calculeze lim x a f   . x4 ∈ rădăcinile sale. Se acordă 10 puncte din oficiu.3) şi C (2. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Să se determine ecuaţia medianei duse din vârful A al triunghiului ABC . Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 32 x +1 − 10 ⋅ 3x +1 + 27 = 0 . să se calculeze ∫4 5 2 f −1 ( x ) dx . Să se arate că ctg 2 = ctg1 − tg1 2 . programa M1 x →∞  x 2. c) Ştiind că funcţia f este bijectivă. 4 8 . 2 ) → . x3 . • La toate subiectele se cer rezolvări complete. x2 . unde A(1. f ( x) = − x3 + 2 x 2 − 5 x + 8 x2 + 4 .informatică.Filiera vocaţională. −5) . x + y − z + t = 0 x + y + z − t = 0  a) Să se calculeze det ( A ) . 2   1 1  b) Să se arate că f ( x ) = x 2  x −  + 2  x −  + a + 2  . 5p b) Să se determine punctele de inflexiune ale graficului funcţiei f. g ( x) = −3 x + 3 3. Se consideră sistemul  şi A matricea sistemului. Să se determine probabilitatea ca. specializarea matematică . 6.

x 3 ∫ 1 f ( t ) dt = ∫1 t f ( t ) dt . Se consideră mulţimea G =   a. ştiind că O(0. Se acordă 10 puncte din oficiu. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. sistemul are soluţie unică. b) Să se demonstreze că. • La toate subiectele se cer rezolvări complete.3) . MT1. Pe laturile AB şi AC ale triunghiului ABC se consideră punctele M. Să se determine m ∈ R astfel încât CN = m AC . y0 . Să se calculeze perimetrul triunghiului OAB . Se consideră triunghiul ABC. y0 . respectiv N astfel încât AM = 4MB şi MN BC .  bz + cy = a  5p 5p 5p a) Să se rezolve sistemul în cazul a = 3.1) . Se consideră funcţia f : [ 0. 2) şi B (−2. f (t ) = 5p 5p a) Să se calculeze b) Să se arate că 1 (1 + t )(1 + t 3 ) 2 . Să se calculeze C4 + C5 + C6 . 5p f '( x ) 5p . pentru orice A.Filiera vocaţională. CA = b şi sistemul  cx + az = b . Se consideră funcţia f : 5p → . 4 4 4 4. b) Să se arate că AB ∈ G . z0 ∈ ( −1. b a    a) Să se determine numărul elementelor mulţimii G. A(−1. specializarea matematică . ( ) Ministerul Educaţiei. f ( x ) = 2e x + 3 x 2 − 2 x + 5. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 20 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 020 1. c = 5. c) Să se determine numărul matricelor din mulţimea G care au determinantul nul.0) . 2.informatică. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 20 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 020  ay + bx = c  1.∞ ) . 6. ∞ ) → . ∫0 (t 1 x 1 3 + 1) f (t )dt . 5.  a b  2. b = 4. profilul militar. B ∈ G . 2π ) ecuaţia sin x + cos x = −1 . 5 . 5p c) Să se calculeze lim ∫ f (t ) dt . Să se rezolve în [0. a) Să se demonstreze că funcţia f este strict crescătoare pe [ 0. programa M1 x →∞ f ( x ) 2. BC = a . ∀x > 0. cu laturile AB = c . • Toate subiectele sunt obligatorii. să se demonstreze că x0 . x →∞ 1 x x . 20 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 20 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 020 1. Să se arate că 2 ∈ log 3 4. 5p 5p 5p Ministerul Educaţiei. z0 ) . c) Să se calculeze lim BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . b ∈ 3  . 3.Proba D. Să se rezolve în mulţimea numerelor complexe ecuaţia x 2 − 2 x + 2 = 0 . b) Să se arate că funcţia f nu este surjectivă . c) Ştiind că soluţia sistemului este ( x0 . pentru orice triunghi.

y . astfel încât x 2 + y 2 = z − 1 . Se consideră funcţiile f n : 5p 5p 5p . c) Ştiind că a 2 + b 2 + c 2 − ab − ac − bc = 0 . axele de coordonate şi dreapta x = 1. 1 x b) Să se calculeze lim f ( x ) . b) Să se rezolve sistemul în cazul în care este compatibil determinat. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 21 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 021 1.informatică. π c) Să se arate că lim n ( f n (1) + f n (2) + f n (3) + . Se acordă 10 puncte din oficiu. 2. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 21 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 021 1. să se calculeze cos 2 x . programa M1 5p 5p c) Să se arate că ecuaţia f ′ ( x ) = 0 are exact trei rădăcini reale. ˆ ˆ 1 0 c) Să se determine numărul soluţiilor ecuaţiei X 2 =  . n∈ * b) Să se calculeze ∫0 x ( f1 ( x) ) 1 2 dx . 3.   5p 5p 5p a) Să se determine numărul elementelor mulţimii G. x. b. . pentru care graficul funcţiei f : intersectează axa Ox în două puncte distincte. x + 8 − 6 x −1 = 1. Să se calculeze 5.Proba D. 3 Ministerul Educaţiei. Să se determine ecuaţia perpendicularei duse din punctul A(1. a) Să se arate că determinantul sistemului este ∆ = (a + b + c)(a 2 + b 2 + c 2 − ab − ac − bc). 2) pe dreapta d : x + y − 1 = 0 . y. n→∞ 4 . Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 4 C8 4 − C7 3 − C7 .. să se arate că sistemul are o infinitate de soluţii ( x. c ∈  0 c  4. + f n (n) ) = .  a b  2. se consideră sistemul  cx + ay + bz = a . ˆ ˆ b) Să se dea un exemplu de matrice A ∈ G cu proprietatea că det A ≠ 0 şi det A2 = 0 . → . f ( x) = ( a + 1) x 2 + 3 ( a − 1) x + a − 1 . profilul militar. z ∈  bx + cy + az = c  . Ştiind că sin x = . n +x a) Să se calculeze aria suprafeţei cuprinse între graficul funcţiei f1 . Să se determine a ∈ . 2. 4. b. Se consideră mulţimea G =   a . BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . • La toate subiectele se cer rezolvări complete.. z ) . ˆ ˆ 0 0 Ministerul Educaţiei. Se consideră funcţia f : 5p a) Să se calculeze lim x →∞ → f ( x) x4 .Filiera vocaţională. specializarea matematică . f n ( x) = 1 . 2 2 x →∞ → . X ∈G . c ∈ 5p 5p 5p ∗  ax + by + cz = b  . 1 6. • Toate subiectele sunt obligatorii. f ( x) = ( x − 1)( x − 3)( x − 5)( x − 7) . Pentru a. MT1. Să se rezolve în mulţimea numerelor complexe ecuaţia x 2 − 8 x + 25 = 0 . 21 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 21 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 021 1.

Fie sistemul ax + by + cz = 0 . f ( x) = x3 − 3x + 2 . 6. ∀ n ∈ 5p 5p 5p şi polinomul f ∈ [ X ] . .Proba. c) Să se demonstreze că dacă a + b + c = 0 . specializarea matematică . 2 4. • Toate subiectele sunt obligatorii. b) Să se arate că ∀ n ∈ c) Să se arate că f = X . g ( x) = 2 x − 1 .xMT1. f ( x) = x x +3 4 . f ( x) = x 2 − 3 x + 2. n natural. n ≥ 2 . cu a0 = 0 şi an+1 = an + 1 . cu f (0) = 0 şi cu proprietatea că f ( x 2 + 1) = ( f ( x))2 + 1 . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 22 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 022 1. • La toate subiectele se cer rezolvări complete. BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . 3 f ( x) dx . Se consideră dreptele paralele de ecuaţii d1 : x − 2 y = 0 şi d 2 : 2x − 4 y − 1 = 0 . Să se calculeze distanţa dintre cele două drepte. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.informatică. 5p 5p c) Să se arate că f ( x ) − f ( y ) ≤ x − y ∀ . y ∈ . g ( x) = ∫ x2 0 f (t )et dt . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 22 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 022 x + y + z = 0  1. Să se calculeze 1 + i + i 2 + .Filiera vocaţională. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia lg( x + 9) + lg ( 7 x + 3) = 1 + lg( x 2 + 9) . + i10 . 2. Se consideră funcţia f : 5p → . g : ( f g )( x) = 0 . f ( an ) = an . D. Se consideră şirul de numere reale (an ) n∈ . a) Să se calculeze f ′ ( x ) . Ministerul Educaţiei. Să se calculeze sin 75 + sin15 . b. distincte două câte două şi A matricea sistemului. → . Se acordă 10 puncte din oficiu. Să se rezolve inecuaţia Cn < 10 . 0 5p 5p 5p c) Să se determine punctele de extrem ale funcţiei g : → . Ministerul Educaţiei. b) Să se determine mulţimea valorilor funcţiei f. b) Să se rezolve sistemul în cazul a + b + c ≠ 0 . cu a. 5p 5p 5p a) Să se calculeze f ( 5 ) . ∀ x ∈ . Se consideră funcţia f : → . 22 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 22 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 022 1.  3 3 3 a x + b y + c z = 1 a) Să se arate că det ( A ) = ( a + b + c )( c − b )( c − a )( b − a ) . profilul militar. 2 2. Să se rezolve ecuaţia 3.. programa M1 2. c ∈ . x ∈ . 5. Se consideră funcţiile f . atunci sistemul este incompatibil. .. a) Să se calculeze ∫ 2 x −1 b) Să se calculeze x 2 − 13 ∫−1 f ( x) dx .

b ∈  . 5p 5p 5p 5p 5p 2. 3 c) Să se determine a ∈ pentru care polinomul f este ireductibil în [ X ]. MT1. a) Să se arate că ∫ 0 1+ t 5p b) Să se arate că f ( x) < ln(1 + x). • Toate subiectele sunt obligatorii. alegând un element din mulţimea {1. 23 5p Varianta 23 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 023 1. Să se determine probabilitatea ca. Se consideră funcţia f : [ 0.3. f ( x) = ∫ dt. 40} . ştiind că a4 − a2 = 4 şi a1 + a3 + a5 + a6 = 30 . atunci Y = O2 . Se consideră matricea A =   şi mulţimea C ( A ) =  X =  b a  a. unde xn este soluţia reală a ecuaţiei f ( x ) = 3 + n→∞ n +1 BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 23 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 023    a 5b   0 5 1. f ( x ) = x3 + x + 1 . Se acordă 10 puncte din oficiu. 2. B(2. . n +1 1 5p . Ştiind că tgα = 2 . ecuaţia f ( x ) = 3 + 1 are o unică soluţie xn ∈ . Se consideră a ∈ ˆ şi polinomul f = X 3 + 2 X 2 + a ∈ c) Să se arate că dacă Z ∈ C ( A ) .Filiera vocaţională. 5p c) Să se arate că f (π) > f (2π) . Z ≠ O2 şi Z are toate elementele raţionale.. ∞ ) → . 2. 5. n∈ n→∞ n +1 x sin t 2. Se consideră funcţia f : 5p → . 0 1+ t a 1 5p dt = ln(1 + a ). 6. = x+2 x−2 4. n∈ .    1 0   a) Să se arate că ∀ X ∈ C ( A ) . C ( 0. Să se calculeze tg  − arctg  . • La toate subiectele se cer rezolvări complete.9 ) . . profilul militar. ˆ b) Pentru a = 2 . să se determine rădăcinile din 3 ( ) () ( ) 3 3 [X ]. ∀a > −1 .Proba D. −3). 2 2 2x + 3 x − 1 .. specializarea matematică . să se calculeze sin4α . pentru orice n ∈ . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 23 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 023 1. Ministerul Educaţiei. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Să se calculeze suma primilor 20 de termeni ai progresiei aritmetice ( an )n≥1 . unde xn este soluţia reală a ecuaţiei f ( x ) = 3 + . 5p 5p 5p b) Să se arate că dacă Y ∈ C ( A ) şi Y 2 = O2 . XA = AX .informatică. numărul 2n+ 2 ⋅ 6n să fie pătrat perfect. programa M1 1 5p c) Să se determine lim n ( xn − 1) . 3 5p 5p 5p ˆ ˆ ˆ a) Să se calculeze f 0 + f 1 + f 2 .. −1).. Să se calculeze coordonatele centrului de greutate al triunghiului ABC . Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 1 π 3. atunci det Z ≠ 0 . Ministerul Educaţiei. ale polinomului f . ∀x > 0 . dacă A(5. a) Să se arate că. b) Să se arate că lim xn = 1 .

∀x > 0. 2. 6 4. x > 0. 9) . Să se determine ecuaţia înălţimii duse din B în triunghiul ABC . cu f = X 4 − 5 X 2 + 4 . f ( x ) =  x  1  a) Să se arate că funcţia f are primitive pe [ 0. x 0 1 c) Folosind eventual inegalitatea e x ≥ x + 1.Filiera vocaţională. det ( zX ) = z 3 det ( X ) . e − e BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . Să se calculeze z + pentru z = z 2 2. Se notează cu A t transpusa matricei A. pentru care h(0) = 1 şi care are ca rădăcini inversele rădăcinilor polinomului f. g ( x) = 3 f ( x) este derivabilă pe 2. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 24 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 024 1. −3) . Se acordă 10 puncte din oficiu. . x=0 5p 5p 5p ∫0 xf ( x) dx . să se arate că 0 ≤ ∫ f ( t ) dt < 1.informatică. 5. atunci (1 + x) 2 + (1 − x)2 ≥ 4 . a) Să se determine rădăcinile polinomului f. programa M1  . c) Ştiind că g este un polinom cu coeficienţi întregi. să se arate că ecuaţia g ( x ) = 0 nu are soluţii întregi. Să se determine funcţia de gradul al doilea f : → ( )( ) Ministerul Educaţiei. Se consideră funcţia f : [ 0. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia log 2 x + log 4 x + log 8 x = . astfel încât g ( −2 ) = g ( −1) = g (1) = g ( 2 ) = 2 . Ministerul Educaţiei. specializarea matematică . profilul militar. • Toate subiectele sunt obligatorii. . Se consideră polinomul f ∈ [ X ] . Să se calculeze 2i + 5 j ⋅ 3i − 4 j .∞ ) . Să se demonstreze că dacă x ∈ şi x ≥ 1 . 24 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 24 pentru care f (−1) = f (1) = 0. 1. b) Să se demonstreze că det ( A − A t ) = 0 . ∞ ) → . −1) şi C (5. Se consideră funcţia f : → . b) Să se arate că graficul funcţiei nu are asimptote. f (2) = 6 . b) Să se calculeze −x −2 x . c) Să se arate că funcţia g : → . SUBIECTUL I (30p) – Varianta 024 −1 + i 3 1 . ∀ X ∈ M3 ( ) . f ( x) = x − sin x . ∀x ∈ . 11 3. . Se consideră o matrice A∈ M3 ( 5p 5p 5p 5p 5p 5p a) Să se demonstreze că ∀ z ∈ ) . să se demonstreze că rang ( A − A t ) = 2 . ştiind că A(0. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. B (2.Proba D. c) Ştiind că A ≠ A t . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 24 5p 5p 5p SUBIECTUL III (30p) – Varianta 024 1. MT1. b) Să se determine polinomul h ∈ [ X ] . • La toate subiectele se cer rezolvări complete. a) Să se arate că funcţia f este strict crescătoare. 6.

• Toate subiectele sunt obligatorii.. 3 4 5  π 2. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 22 x − 3 ⋅ 2 x+1 + 8 = 0 . cu x ∈ S3 .  → . 5p ln 3 ln 4 ln 5 ln n 5p + + + . astfel încât xσ = σx .ProbanD. În mulţimea S3 a permutărilor de 3 elemente se consideră permutarea σ =  . 4.. 5p  c) Să se calculeze lim  1 − n→∞   1  f   n  1 f  + n 2 f  + n 3 f   + . + n  n  f   . 5p 5p b) Să se calculeze volumul corpului obţinut prin rotirea graficului funcţiei f în jurul axei Ox . Se consideră funcţia f :  0. X (2009) = X (t − 1) . Se consideră funcţia f : (0. 6 4 6 4 Ministerul Educaţiei. 2. 25 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 25 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 025 1. Fie H ortocentrul triunghiului MNP. profilul militar. MT1. N . În triunghiul ABC punctele M .. } 5p 5p 5p b) Să se arate că ( G .  n  . Ministerul Educaţiei. f ( x ) = ln 2 x . Să se determine probabilitatea ca. suma cifrelor lui să fie divizibilă cu 3. c) Să se determine t ∈ astfel încât X (1) X (2). { \ { − 1} ... specializarea matematică . ⋅ ” reprezintă înmulţirea matricelor. ∞) → . Să se calculeze (1 − i )(1 + 2i ) − 3 ( 2 − i ) . dat de a = BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . programa M1 + n − f ( n ) . 2 5p a) Să se arate că funcţia este convexă pe intervalul (0.... Să se arate că pentru oricare a ∈ ∗ . f ( x ) = cos x . alegând un număr din mulţimea {10. X ( a ) X ( b ) = X ( ab + a + b ) . Se consideră matricea A =   şi mulţimea G = X ( a ) = I 2 + aA a ∈  −1 −1 a) Să se arate că ∀ a. 5p 5p 5p c) Să se rezolve ecuaţia x 2 = σ .. dreapta y = x + 4 intersectează parabola y = ax 2 + ( a − 2 ) x + 1 . c) Să se arate că şirul (an ) n≥3 . 3 1 2 a) Să se verifice că permutarea σ este pară. ⋅ ) este un grup abelian. b ∈ \ { − 1 } .40} . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 25 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 025 1 1. e] .informatică. b) Să se determine toate permutările x ∈ S3 . este descrescător. • La toate subiectele se cer rezolvări complete..  2 2 2. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 25 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 025 1 2 3 1. 3. Să se calculeze sin  +  + sin  −  . b) Să se determine asimptotele graficului funcţiei. π π  π π  6. Să se demonstreze că AH = BH = CH .11.12. Se acordă 10 puncte din oficiu. 5.  2 a) Să se calculeze aria suprafeţei cuprinse între graficul funcţiei f şi axele de coordonate. P sunt mijloacele laturilor. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore... unde .Filiera vocaţională.

Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 26 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 026 1. Să se calculeze z1 + z2 . 2} şi o funcţie bijectivă f : A → A . b) Să se calculeze c) Să se arate că ∫0 1 2 f ( x) d x . Să se calculeze 5. 2. Fie z1 şi z2 soluţiile complexe ale ecuaţiei 2 z 2 + z + 50 = 0 . f ( x ) = arcsin x . este convergent . 5p b) Să se arate că funcţia f este strict crescătoare pe R .informatică. 1 BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . x3 . iar acestea sunt crescătoare. f ( x ) = arctg x − arcctg x . 1 π  6. Se consideră matricele A =  şi B =  .Filiera vocaţională. Se acordă 10 puncte din oficiu. 1 1 1 1 . 0. b) Să se determine restul împărţirii polinomului f la ( X − 1)2 . → . 1] → R. • La toate subiectele se cer rezolvări complete. 5p 5p b) Să se demonstreze că ∀ n ∈ *  cos nt .Proba D. 5p Ministerul Educaţiei. 4. f ( x ) = 1 − 2 x . Ministerul Educaţiei. specializarea matematică . 3) şi B (1. unde x1 . 1. b ∈  a −b  astfel încât X =  . x4 ∈ + + + x1 x2 x3 x4 5p 5p 5p a) Să se calculeze sunt rădăcinile polinomului f . ∫0 x f ( x) dx ≤ 4 . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 26 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 026  0 −1  cos t − sin t  1. Să se determine ecuaţia mediatoarei segmentului AB . Să se calculeze tgα . Fie α ∈  . • Toate subiectele sunt obligatorii. c) Să se demonstreze că f nu are toate rădăcinile reale. cos nt   c) Să se rezolve în mulţimea M2 ( ) ecuaţia X 2 = A . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.1] → . 1 0 cos t     sin t  a) Să se arate că dacă matricea X ∈ M2 ( ) verifică relaţia AX = XA . Să se arate că funcţia f f f este strict 3. 5p 5p 5p 5p 5p c) Să se arate că şirul ( xn )n≥1 . dat de xn+1 = f ( xn ) . ∀n ∈ N∗ şi x1 = 0. Se consideră a ∈ şi polinomul f = 3 X 4 − 2 X 3 + X 2 + aX − 1∈ [ X ] . Fie funcţia f : [ −1. π . Fie mulţimea A = {−2. cu t ∈ . În sistemul cartezian de coordonate xOy se consideră punctele A ( −1. Fie funcţia f : R → R. 3  2  f ( −2 ) + f ( −1) + f ( 0 ) + f (1) + f ( 2 ) . π  cu sin α = . a) Să se determine asimptota la graficul funcţiei f spre + ∞ . MT1. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 3x + 9 x = 2 . a) Să se arate că funcţia g :[−1. g ( x) = xf ( x) are primitive. atunci există a. 26 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 26 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 026 1.  b a 5p . − 1) . x2 . − 1. Se consideră funcţia f : descrescătoare. 2. profilul militar. Bn =   sin nt − sin nt  . programa M1 2.

Filiera vocaţională. Să se rezolve în intervalul ( 0. A (1. astfel încât AX = XA ..2. 5.1] → R. În sistemul cartezian de coordonate xOy se consideră punctele O ( 0.∞ ) ecuaţia lg 2 x + 5lg x − 6 = 0 . ∀x. a) Să se calculeze lim .. Pe mulţimea se defineşte legea de compoziţie x ∗ y = x + y + xy . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. . Varianta 27 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 027 5p 5p 5p 5p 5p 5p 1. 2 3 2008 2009 Ministerul Educaţiei. specializarea matematică . x2 − x b) Să se determine punctele în care funcţia f nu este derivabilă .3} care au proprietatea f ( 0 ) = f (1) = 2 . x →0 5p 5p 5p f ( x) BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . c) Să se arate că funcţia f este convexă. 1 0   0 1 ) .informatică. 2 ) şi B ( 3. 3 Ministerul Educaţiei. b) Fie funcţia f : → .3} → {0.Proba D. MT1. Se acordă 10 puncte din oficiu.1. c) Să se calculeze −1 −1 ∫0 F ( x ) d x . ∗ ∗ . y ∈ astfel 5p 5p 5p 5p c) Să se demonstreze că ecuaţia Y 2 = A nu are nicio soluţie în mulţimea M'2 ( ). Să se determine valoarea maximă a funcţiei f : → . atunci există x. Să se verifice relaţia f ( x ∗ y ) = f ( x ) ⋅ f ( y ) . x 0 5p 5p 5p şi a = 1 + 1 1 1 1 + + + . 2. 1) . a) Să se arate că legea „ ∗ ” este asociativă. unde F este inversa funcţiei F a → . În mulţimea M'2 ( 5p 5p  0 0 1 0 A= şi I 2 =  . b) Să se arate că funcţia F este bijectivă . F ( x ) = ∫ f ( t ) dt. 1 6. profilul militar. 3. • La toate subiectele se cer rezolvări complete. Se consideră funcţiile f : R → R. • Toate subiectele sunt obligatorii. 2 3 4 5 . Să se calculeze modulul numărului complex z = 1 + i + i 2 + i 3 + … + i 6 . 2. Fie funcţia f : [ −1. f ( x ) = ( x − 1)arcsin x. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 27 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 027 1. Să se determine măsura unghiului AOB . f ( x ) = 1 + x + x + x + x şi F : a) Să se arate că funcţia F este strict crescătoare pe R .1. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 27 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 027 1. Să se determine numărul funcţiilor f : {0. y ∈ 1 1 1 1 c) Să se calculeze 1 ∗ ∗ ∗ .  y x a) Să se determine rangul matricei A + I 2 . 0 ) . să se calculeze sin 2α . programa M1 2 3 4 2.2. se consideră matricele ) b) Să se demonstreze că dacă X ∈ M'2 (  x 0 încât X =  . f ( x ) = −2 x 2 + x . 4. Ştiind că α ∈ şi că sin α + cos α = . f ( x ) = x + 1 .

Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică. • Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu. • La toate subiectele se cer rezolvări complete.

28 5p 5p 5p 5p 5p 5p

Varianta 28
( 2 ) , f ( 3 ) şi
f ( 2) .

SUBIECTUL I (30p) – Varianta 028 1. Să se calculeze (1 + i ) + (1 − i ) .
10 10

2. Fie funcţia f :

, f ( x ) = 6 x − 3 x 2 . Să se ordoneze crescător numerele f

3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 2 x − 1 = 3 . 4. Să se determine numărul funcţiilor f : {0,1,2,3} → {0,1,2,3} care au proprietatea că f ( 0 ) este număr impar. BM 1 2 1 = . Să se demonstreze că AM = AB + AC . 5. Fie triunghiul ABC şi M ∈ ( BC ) astfel încât BC 3 3 3 3 π  6. Ştiind că α ∈  , π  şi că sin α = , să se calculeze tg α . 2  5 

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
28 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 028  1 0 1. Se consideră matricea A =  . 0 8 a) Să se rezolve ecuaţia det( A − xI 2 ) = 0 .
 a 0 încât X =   0 b

5p 5p

b) Să se arate că dacă matricea X ∈ M2 (

) verifică relaţia

AX = XA , atunci există a, b ∈

astfel

5p

c) Să se determine numărul de soluţii ale ecuaţiei X 3 = A , X ∈ M2 ( ) . 2. Se consideră mulţimea de funcţii G = f a, b :

{

f a , b ( x ) = ax + b, a ∈

*

, b∈

}.

5p 5p 5p

a) Să se calculeze f −1, 2

f −1, 2 , unde „ ” este compunerea funcţiilor.

b) Să se demonstreze că ( G , ) este un grup. c) Să se arate că grupul G conţine o infinitate de elemente de ordin 2.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
28 5p SUBIECTUL III (30p) – Varianta 028 1. Fie funcţia f :[0,3] → R, f ( x ) = { x} (1 − { x}) , unde { x} este partea fracţionară a numărului x . a) Să se calculeze lim f ( x ) .
x →1 x <1

5p b) Să se determine domeniul de continuitate al funcţiei f . 5p c) Să se determine punctele în care funcţia f nu este derivabilă BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1 . x 1 şi F : [ 0, + ∞ ) → R, F ( x ) = ∫ f (t )dt . 2. Se consideră funcţiile f : R → R, f ( x ) = 0 2 − sin x 5p 5p 5p a) Să se calculeze

∫0 f ( x ) cos x dx .
x →∞

π 2

b) Să se demonstreze că funcţia F este strict crescătoare. c) Să se determine lim F ( x).

Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică. • Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu. • La toate subiectele se cer rezolvări complete.

29 5p 5p 5p 5p 5p 5p

Varianta 29

SUBIECTUL I (30p) – Varianta 029 1. Să se demonstreze că numărul a = 7 + 4 3 + 7 − 2 3 este număr natural. 2. Se consideră funcţia f :

, f ( x) = 2 x 2 − 5 x + 2 . Să se rezolve inecuaţia f ( 2 x ) ≤ 0 .

3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia x = 2 − x . 4. Să se calculeze probabilitatea ca, alegând o mulţime din mulţimea submulţimilor nevide ale mulţimii A = {1, 2, 3, 4, 5, 6} , aceasta să aibă toate elementele impare. 5. Fie punctele A ( 2,0 ) , B (1,1) şi C ( 3, −2 ) . Să se calculeze sin C .
 π 6. Ştiind că α ∈  0,  şi că tg α + ctg α = 2 , să se calculeze sin 2α .  2

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
29 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 029 x+ y+z=0  1. Se consideră sistemul  mx + y + z = m − 1 , m ∈  x + my + 2 z = −1  a) Să se determine m ∈

 1 1 1 şi matricea A =  m 1 1  .  1 m 2  

5p 5p 5p

pentru care det ( A ) = 0 .

b) Să se arate că pentru orice m ∈ sistemul este compatibil. c) Să se determine m ∈ ştiind că sistemul are o soluţie ( x0 , y0 , z0 ) cu z0 = 2 . 2. Se consideră mulţimea M2 (
ˆ 0 O2 =  ˆ 0 ˆ ˆ ˆ 1 0 0  şi I 2 =  ˆ ˆ  . ˆ 0 0 1
3

) , submulţimea G =  X ∈ M2 ( 3 ) 
 

ˆ    X =  a 2b   şi matricele b a   

5p 5p

inversabile din M2 ( 5p

ˆ ˆ a) Să se verifice că dacă x, y ∈ 3 , atunci x 2 + y 2 = 0 dacă şi numai dacă x = y = 0 . b) Să se arate că mulţimea H = G \{O2 } este un subgrup al grupului multiplicativ al matricelor
3

).

c) Să se rezolve ecuaţia X 2 = I 2 , X ∈ G .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
*

29

SUBIECTUL III (30p) – Varianta 029 1. Se consideră n ∈ şi funcţiile fn , gn : → , fn (x) =1− x + x2− x3+... − x2n−1+ x2n, gn (x) = x2n+1+1. g ′ ( x) g n ( x) a) Să se verifice că f n′ ( x) = n , ∀x ∈ \ {−1}. − x + 1 ( x + 1)2

5p 5p

1 b) Să se calculeze lim f n′   .   n→∞ 2 BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1 5p c) Să se demonstreze că f n are exact un punct de extrem local.

2. Se consideră şirul ( I n )n∈N∗ definit prin I n = ∫ 5p 5p 5p a) Să se calculeze I 2 .

1

xn

0 1 + x3

dx, ∀n ∈ N∗ .

b) Să se demonstreze că şirul ( I n )n∈N∗ este strict descrescător . c) Să se calculeze lim I n .
n→∞

Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică. • Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu. • La toate subiectele se cer rezolvări complete.

30 5p 5p 5p 5p 5p

Varianta 30

SUBIECTUL I (30p) – Varianta 030 1 1 1 1 1. Să se demonstreze că numărul + + +… + este natural. 1+ 2 2+ 3 3+ 4 99 + 100 2. Se consideră funcţia f : → , f ( x ) = x 2 − mx + 2 . Să se determine mulţimea valorilor parametrului real m pentru care graficul funcţiei f intersectează axa Ox în două puncte distincte. 3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia log3 ( x + 1) + log 3 ( x + 3) = 1 . 4. Să se calculeze probabilitatea ca, alegând o mulţime din mulţimea submulţimilor nevide ale mulţimii A = {1, 2, 3, 4, 5} , aceasta să aibă produsul elementelor 120. 5. Se consideră punctele A ( 0,2 ) , B (1, −1) şi C ( 3, 4 ) . Să se calculeze coordonatele centrului de greutate al triunghiului ABC. 6. Să se demonstreze că sin

5p

π
8

=

2− 2 . 2

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
30 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 030 1. Se consideră numerele reale a, b, c , funcţia f :
1 A= a a3 1 b b3 1 1 c şi B = a f (a) c3 1 b f (b) 1 c . f (c )
→ , f ( x) = x3 + 2 x + 3 şi determinanţii

5p 5p 5p

a) Să se arate că A = ( a − b )( b − c )( c − a )( a + b + c ) . b) Să se arate că A = B . c) Să se arate că, pentru orice trei puncte distincte, cu coordonate naturale, situate pe graficul funcţiei f , aria triunghiului cu vârfurile în aceste puncte este un număr natural divizibil cu 3.
 −1 3  2. Se consideră matricea A =  .  şi mulţimea G = X ( a ) = I 2 + aA a ∈  3 −9  a) Să se arate că ∀ a, b ∈ , X ( a ) X ( 0 ) = X ( a ) şi X (a ) X (b) = X (a + b − 10ab).

{

}

5p 5p

 b) Să se arate că mulţimea H =  X ( a ) a ∈  înmulţirea matricelor.

 1  \    este parte stabilă a lui M2 (  10  

)

în raport cu

5p

c) Să se rezolve ecuaţia X 2 = I 2 , X ∈ G .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

30

SUBIECTUL III (30p) – Varianta 030 1. Se consideră funcţia f : R → R, f ( x ) = x −
x3 − sin x . 6

5p 5p

a) Să se determine lim f ( x ) .
x →− ∞

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ -0, ∀x ≥ D, MT1, programa M1 5p c) Să se demonstreze că f ( x ) ≤ Proba 0.

b) Să se calculeze derivata a doua a doua funcţiei f.
1+ x 1 + x2

2. Fie funcţia f : R → R, f ( x ) = 5p 5p 5p

.

1 a) Să se arate că funcţia F : R → R, F ( x ) = arctg x + ln x 2 + 1 este o primitivă a funcţiei f . 2

(

)

b) Să se calculeze

∫0 f ( x)dx .
n

1

c) Să se arate că şirul ( an )n∈N∗ , definit de an = ∑

n+k
2

k =1 n

+k

2

, ∀n ∈ N∗ , este convergent .

Pentru x ∈ 5p 5p 5p 2   se consideră matricea A( x) =  x + 1 x − 1 ∈ M2 ( x −1   1 ). 5p a) Să se arate că graficul funcţiei f admite asimptotă spre − ∞ . f ( x ) = | x 2 − x | . 1. Să se arate că sin 6 < 0 . care are forma algebrică 5p 5p 5p a) Să se calculeze a100 + a99 . 100 100 = ( X + i ) + ( X − i ) . 5p b) Să se determine domeniul de derivabilitate al funcţiei f . b) Să se determine restul împărţirii polinomului f la X 2 − 1 . dintre care 12 sunt fete. 1 b) Să se verifice că I n+ 2 + I n = . 1) şi C (1.Filiera vocaţională. În sistemul cartezian de coordonate xOy se consideră punctele A ( 2. c) Să se arate că ecuaţia X 2 = A ( 0 ) . Se acordă 10 puncte din oficiu. Să se determine în câte moduri se poate alege un comitet reprezentativ al clasei format din 3 fete şi 2 băieţi. Să se determine două numere reale care au suma 1 şi produsul −1 . ∀n ∈ N∗. 5. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 22 x +1 + 2 x + 2 = 160. ∀n ∈ N∗. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 31 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 031 1. 6. Se consideră funcţia f : R → R. Ştiind că log 3 2 = a . programa M1 xn 2.informatică. profilul militar. 4a 2. 0 x +1 5p a) Să se calculeze I 2 . • La toate subiectele se cer rezolvări complete. 3) .Proba D. 2 a) Să se verifice că ( A( x) )2 = 2 xA( x). B ( −1. 1MT1. 5p BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . Se consideră polinomul f ∈ [ X ] . n→∞ . X ∈ M 2 ( 2. să se arate că log 16 24 = 3. 31 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 31 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 031 1 + 3a . 4. − 1) .. Ministerul Educaţiei. • Toate subiectele sunt obligatorii. c) Să se demonstreze că polinomul f are toate rădăcinile reale. ) nu are soluţii. c) Să se determine punctele de extrem local ale funcţiei f. 5p n +1 5p c) Să se calculeze lim nI n . 4 b) Să se determine toate numerele complexe x pentru care ( A( x) ) + ( A( x) ) = O2 . + a1 X + a0 . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 31 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 031 1. Se consideră şirul ( I n )n∈N∗ dat de I n = ∫ 2 dx. f f = a100 X 100 + a99 X 99 + . Să se determine ecuaţia dreptei care trece prin punctul C şi este paralelă cu dreapta AB. specializarea matematică .. Ministerul Educaţiei. Într-o clasă sunt 22 de elevi. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

3. 5p 5p 5p a) Să se arate că determinantul matricei sistemului are valoarea (a + 2)(a − 1)2 . Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia sin x = 1 + cos 2 x . 1. g ( x ) = arctg x . Y ∈ G . c) Să se rezolve sistemul în cazul a = −2 . Toate subiectele sunt obligatorii. a ∈  x + y + az = a  . În sistemul cartezian de coordonate xOy se consideră punctele A ( 2. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 32 5p 5p 5p SUBIECTUL III (30p) – Varianta 032 1. 2 ) . Să se determine numărul funcţiilor pare f : A → A . π  şi că sin x = . 0. Se consideră funcţiile f : R → R. x 1 x b) Să se determine lim 3 ∫ f (t )dt. Se consideră funcţia f : R → R. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 32 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 032  ax + y + z = 1  3 1. − 1. B ( −1. 3 f '( x) dx . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. f ( x ) = 2 x − 1 şi g ( x ) = −4 x + 1 . 5 2  2  Ministerul Educaţiei. 2} . b ∈ . programa M1 ( x + 1) 2 este constantă. ∀x ∈ R . Se consideră numărul real s = 1 + + 2 + 3 + … + 2009 . f ( x ) = 5p 5p 5p a) Să se calculeze x3 − x + arctg x şi g : R → R. Să se demonstreze că s ∈ (1. 3) . a − 10b = 1  .  b a    19 60  a) Să se verifice că A =  ∈G . Se consideră mulţimea G ⊂ M2 ( ) . La toate subiectele se cer rezolvări complete. 2 → . 2 2 2 2 2. 3 x  π  6. g ( x) = f ( x) + arctg 2 BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . b) Să se demonstreze că 0 < f ( x ) ≤ c) Să se demonstreze că funcţia g : π . − 1) . specializarea matematică-informatică. 2. 5p 5. Se consideră funcţiile f . f ( x ) = arctg ( x + 2 ) − arctg x. Se acordă 10 puncte din oficiu. Să se determine coordonatele punctului de intersecţie a graficelor celor două funcţii. c) Să se demonstreze că mulţimea G este infinită.• • Filiera vocaţională. profilul militar. x ∈ R . să se calculeze sin .  a 10b   2 2 2. MT1. ∫1 2 . Se consideră în sistemul  x + ay + z = 1 . 1) şi C (1. Fie mulţimea A = {−2. 4. Ştiind că x ∈  . Să se determine coordonatele punctului D ştiind că patrulaterul ABCD este paralelogram. b) Să se rezolve sistemul în cazul în care este compatibil determinat. 0 x →∞ x c) Să se calculeze aria suprafeţei cuprinse între graficele celor două funcţii şi dreptele x = 0 şi x = 1 . 5p 5p 5p Ministerul Educaţiei.  6 19  b) Să se arate că X ⋅ Y ∈ G . a) Să se calculeze f ′ ( x ) .Proba D. G =   | a. pentru oricare X . 32 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 32 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 032 1 1 1 1 1. g : → .

y ∈ 7 astfel încât a = x 2 + y 2 . ∀x ≥ 0 . programa M1 c) Să se demonstreze că şirul (an )n≥1 este convergent. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 33 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 033 1 1 1 1 1 1. 3) şi D ( a. b) Să se calculeze B −1 . 33 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 33 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 033 1. c) Să se demonstreze că ∀ a. ( a + b + c ) det ( A ) ≥ 0 . profilul militar. 2 2 π 1 b) Să arate că f n (1) ≤ ⋅ . pentru orice a ∈ c) Să se arate că {x 2000 | x ∈ 7} = 7 există x... MT1. În sistemul cartezian de coordonate xOy se consideră punctele A ( 2. 5p 5p 5p ( 7 . f ( x ) = şi şirul (an ) n≥1 .informatică. n < 100 . ∀n ∈ N∗. Să se determine a ∈ astfel încât dreptele AB şi CD să fie paralele. 5. alegând un element din mulţimea { n | n ∈ .4} . b. 2. + ∞ ) → R. 2. + ∞ ) . Se consideră corpul 5p 5p 5p . Se consideră funcţiile f n : [ 0. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 16 x + 3 ⋅ 4 x = 4 . ⋅ ) şi { 7 }. 5p 5p 1 1 1 1 < − < . să se calculeze tg  x +  . 2 3  Ministerul Educaţiei. H = x2 x ∈ . x 0 5p 5p 5p x +1 x arctg x − . f n ( x ) = ∫ t n arctg t dt . • La toate subiectele se cer rezolvări complete. H. ∀n ∈ x 1 2 2 3 3 n n 5p a) Să se arate că funcţia f ′ este strict crescătoare pe intervalul ( 0. 5p 6. Ştiind că x ∈ şi că tg x = 1 π  . specializarea matematică . b) Să se arate că. C (1.1. 4 n +1 c) Să se calculeze lim nf n (1) . Să se calculeze probabilitatea ca. Să se determine valoarea minimă a funcţiei f : → . ∗ . a. ˆ ˆ ˆ ˆ a) Să se arate că H = {0. ∀k ∈ N∗. f ( x) = 3 x 2 + 4 x + 2 . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 33 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 033 1 0 0 0 1 0  0 1 0  . B =  0 0 1  şi A = aI3 + bB + cB 2 . + ∞ ) → .Filiera vocaţională. b. 4 ) . Se acordă 10 puncte din oficiu. c ∈ 1. Fie funcţia f : ( 0. − 1) . + . Să se arate că numărul log 4 16 + log 3 9 + 3 27 este natural. ∀n ≥ 1 . 2(k + 1) k + k k + 1 2k k BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ 1 Proba D. Se consideră matricele I 3 = 0 0 1 1 0 0     a) Să se calculeze B 3 . unde a ∈ . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Ministerul Educaţiei. +. b) Să se demonstreze că 2. 3. 1) . a) Să se arate că f1 ( x ) = 2 n→∞ . 4. B ( −1. c ∈ 2. • Toate subiectele sunt obligatorii. acesta să } fie număr raţional. an = + + + .

1) . B (−1. Să se determine numărul soluţiilor ecuaţiei sin x = sin 2 x din intervalul [0. Să se calculeze modulul numărului complex z = (3 + 4i) 4 . n 2 2  5p a) Să se demonstreze că funcţia este strict crescătoare pe intervalul ( 0. 3 1 b) Să se arate că legea „ ∗ ” admite element neutru dacă şi numai dacă a = . f ( x ) = an = 1 + 1 3 1   − ln  x +  + ln  x +  şi şirul ( an )n∈N∗ .1] → R. 5p 2. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 34 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 034 1. 5p 5p 5p 1 1 în raport cu legea „ ∗ ” . Se acordă 10 puncte din oficiu. C (1.. MT1.  6 3 Ministerul Educaţiei. 4.  . Să se arate că vârful parabolei asociate funcţiei f : → . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. 2. L =  5  ∈ M 3. dacă intervalul [ 0. 2π ) . Se consideră funcţia f : ( 0.informatică. a ∈ . 3 c) Să se arate că. Să se determine numărul funcţiilor bijective f : A → A . atunci a ∈  . + ∞ ) → R. +∞ ) . −1) . oricare ar fi n ∈ ∗ . 1 a) Pentru a = . 5p 4. y ∈ este o constantă reală. • La toate subiectele se cer rezolvări complete. f ( x) = 2 x 2 + 2 x + 1 se găseşte pe dreapta de ecuaţie x + y = 0 . + ∞ ) . specializarea matematică . profilul militar. + − ln  n +  .1 (  6   ) şi A = LK .. programa M1 5p 5p b) Să se arate că f ( x ) < 0.3 ( 5p 5p 5p a) Să se calculeze suma elementelor matricei A . În sistemul cartezian de coordonate xOy se consideră punctele A(2. 34 Varianta 34 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 034 5p 1. x 0 5p 5p 5p a) Să se calculeze derivata funcţiei f3 . Să se demonstreze că triunghiul ABC este isoscel. Se consideră triunghiul ascuţitunghic ABC în care are loc relaţia sin B + cos B = sin C + cos C . unde a  4 ) . f n ( x ) = ∫ t n arcsin t dt .fProba D. 2 c) Să se determine lim f 2 ( x ) . ∀n ∈ N∗ . x +1 2 2   1 1 1  + . Se consideră matricele K = (1 2 3) ∈ M1. ∀x ∈ ( 0. 5p 6. c) Să se arate că rangul matricei An este 1. 6] este parte stabilă a lui . Pe mulţimea se consideră legea de compoziţie x ∗ y = axy − x − y + 6 . cu proprietatea că f (1) = 2 .3. x →1 x <1 . 4) . să se demonstreze că legea „ ∗ ” este asociativă. Ministerul Educaţiei. 5p 5. 2. • Toate subiectele sunt obligatorii. Să se determine a ∈ pentru care dreptele AB şi CD sunt perpendiculare. Se consideră funcţiile f n : [ 0. 5p 3. ∀ x.5} . Fie mulţimea A = {1. ∀n ∈ N∗ . 2. BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . c) Să se demonstreze că şirul ( an )n∈N∗ este strict descrescător .3) şi D (a.Filiera vocaţională. 1 b) Să se calculeze f1   . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 34 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 034 1. b) Să se arate că A2 = 32 A .

informatică. { f ( x ) = −1 . Să se calculeze distanţa de la punctul O la dreapta AB. 2009} . pentru orice x. b) Să se arate că.1 ( b) Să se verifice că A3 = 10 A . Să se calculeze modulul numărului ( 2 + i ) + ( 2 − i ) . Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 3 ⋅ 4 x − 6 x = 2 ⋅ 9 x . programa M1 2.1. Să se calculeze aria unui paralelogram ABCD cu AB = 6 . 0 ) . Să se calculeze valoarea funcţiei în punctul x = 2 . ∀a ∈ . adjuncta matricei A. 5p 5p 5p a) Să se calculeze I1 . Să se determine probabilitatea ca. 4. 35 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 35 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 035 1. Se acordă 10 puncte din oficiu. Graficul unei funcţii de gradul al doilea este o parabolă care trece prin punctele A(1. f ( xy ) = f ( x ) f ( y ) . − 3) şi B ( 4. alegând un element din mulţimea A.3) . profilul militar. y ∈  2  . f ( x ) = x − ln(e x + 1) . c) Să se determine rangul matricei A* . a) Să se arate că funcţia f ′ este strict descrescătoare pe R . Fie şirul ( I n )n∈N∗ dat de I n = ∫ (2 x − x 2 )n dx. B (−1. 5  1 4 −3      a) Să se arate că ecuaţia AX = B are o infinitate de soluţii X ∈ M3.. } . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 35 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 035 1.. Ministerul Educaţiei.Filiera vocaţională. AD = 8 şi m ( ADC ) = 135 . b ∈ } . 3. 3 3 2. Se consideră matricele A =  2 2 0  şi B =  1  . . • Toate subiectele sunt obligatorii. Se consideră mulţimea A = {0. − 3). specializarea matematică . 6. n ≥ 2.. . b) Să se demonstreze că ( 2n + 1) I n = 2nI n−1 . acesta să fie divizibil cu 5.. ∀n ∈ N∗.Proba D. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se consideră mulţimea [ 2] = { a + b 2 a. MT1. C (0. În sistemul cartezian de coordonate xOy se consideră punctele A ( 0. b ∈ şi mulţimea A = x ∈  2    5p 5p 5p ). c) Să se arate că şirul ( I n )n∈ ∗ tinde descrescător către 0. 2. funcţia f : [ 2] → f (a + b 2) = a 2 − 2b 2 . • La toate subiectele se cer rezolvări complete. ∀n ∈ 2 0 ∗ c) Să se determine asimptotele graficului funcţiei f . Ministerul Educaţiei. ∀a. 2. 5p 5p b) Să se arate că lim x a f ( x) = 0. x →∞ 5p BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . 5.   c) Să se arate că mulţimea A este infinită. 5p 5p 5p a) Să se arate că 7 + 5 2 ∈ A . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 35 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 035  2  1 2 −1  1.1) . Se consideră funcţia f : R → R.

cu rădăcinile x1 . 5p BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ∗. g : → 5p 5p 5p 5p 5p . MT1. f ( x) = e− x şi F : 2 → . alegând un număr din mulţimea numerelor naturale de trei cifre. 6. b) Să se calculeze c) Să se calculeze ∫0 xf ( x) dx. F ( x ) = ∫ f (t )dt. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 36 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 036 a  0 0 1. Să se determine a ∈ pentru care punctele A(1. • Toate subiectele sunt obligatorii. x3 . 5p 5p 5p b) Să se calculeze | x1 | + | x2 | + | x3 | + | x4 | . Să se calculeze probabilitatea ca. Fie funcţiile f . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 36 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 036 x 3 +1 1. AC = 5 şi BC = 7. profilul militar. x4 ∈ . 7 7 Să se determine a60 . −2) .1) şi C (−1. b ∈ M2 ( d  ) . 3. ∀n ∈ 3−x 5p a) Să se demonstreze că funcţia f este strict crescătoare pe (−∞. B (4. Se consideră matricele O2 =  şi A =  0 0 c   a) Să se arate că a + d = 0 . x2 . 5p c) Să se demonstreze că şirul ( an )n∈N Proba convergent. cu proprietatea că A2 = O2 . Se consideră polinomul f = X 4 − 2 X 2 + 9 . Ministerul Educaţiei. an+1 = f ( an ). { [ X ] } şi B = h(a) h ∈ { [ X ] . • La toate subiectele se cer rezolvări complete. 36 5p Varianta 36 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 036 1 1 1. ∞). Fie ABC un triunghi care are AB = 3. b) Să se determine asimptotele graficului funcţiei f . a1a2 a3 . x 1 a) Să se determine punctele de inflexiune ale graficului funcţiei F . ∫0 F ( x) dx. Se acordă 10 puncte din oficiu. g ( x ) = 3 x + 2 . Se consideră numărul raţional scris sub formă de fracţie zecimală infinită = 0.informatică. . 3) şi pe ( 3. Să se calculeze cos A . grad ( h ) ≤ 3 } . specializarea matematică .Filiera vocaţională. 5.. 5p 5p 5p c) Să se arate că ecuaţia AX = O2 are o infinitate de soluţii în mulţimea M2 ( şi mulţimile A = g ( a ) g ∈ ). Se consideră funcţiile f : 5p 5p 5p 1 * .. → .nu esteD. 2. Să se demonstreze că funcţia f : → . f ( x ) = 2 − x. c) Să se arate că A = B . f ( x ) = 3 x3 + 1 este injectivă. programa M1 2. 4. b) Să se arate că matricea I 2 + A este inversabilă. a ) sunt coliniare. numărul a = 2 + i a) Să se calculeze f ( a ) . acesta să fie divizibil cu 50. f ( x) = şi şirul (an )n≥1 definit prin a1 = 2. 1 . Ministerul Educaţiei. Să se calculeze ( f g )( x) − ( g f )( x). Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Fie funcţia f : \ { 3} → . 2.

• La toate subiectele se cer rezolvări complete. n→∞ .  2 2     4. Fie ABCD un pătrat de latură 1. 3 3 3 b) Să se calculeze x1 + x2 + x3 în funcţie de p. c sunt trei numere reale astfel încât a + b + c < 0 . Se consideră şirul ( I n )n≥1 dat de I n = ∫ x n e x dx. c ∈ ( −∞. ∀n ∈ 0 1 ∗ 37 . b ∈ 2. Să se determine imaginea funcţiei f : → . 5p 5p 5p a) Să se calculeze I1. cu p.. 5p x D. 2. q. Să se calculeze lungimea vectorului AB + AC + AD . 5p a) Să se arate că funcţia f este strict crescătoare pe R . ∀a. 0 ) . x BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ .. b) Să se arate că funcţia f este bijectivă . ) 5 5. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 37 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 037  a a +1 a + 2 1. 5p f ( x) c) Să se determine a ∈ pentru care lim a există. Se consideră funcţia f : R → R. Să se arate că sin105 = 4 Ministerul Educaţiei. b) Să se calculeze det A − At . specializarea matematică . ∞ ) . f ( x ) = x2 + x + 1 . Să se determine numărul termenilor raţionali din dezvoltarea binomului ( 2 +1 .Filiera vocaţională. f ( x ) = x3 − 3 x + 3arctg x . f = X 3 + pX 2 + qX + r . profilul militar. Se consideră polinomul f ∈ x1 . 5p 5p 5p a) Să se demonstreze că f nu are rădăcini în intervalul [ 0. r ∈ ( 0. b ∈ 1 1 a    a) Să se arate că det ( A ) = ( a − b )( a − 1) . c) Să se calculeze lim nI n . b) Să se demonstreze că şirul ( I n )n≥1 este convergent . c) Să se arate că rang A ≥ 2 . este finită şi nenulă. 6. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar SUBIECTUL III (30p) – Varianta 037 1. x2 . Se consideră matricea A =  b b + 1 b + 2  . Ministerul Educaţiei. 37 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 37 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 037 1. • Toate subiectele sunt obligatorii. x3 ∈ .  1 3  3. c) Să se demonstreze că dacă a.informatică. atunci a. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. 6+ 2 . Să se calculeze suma 1 + 4 + 7 + . ∞ ) şi cu rădăcinile [X ]. Să se arate că numărul sin  arcsin  + sin  arccos  este natural. q şi r. b. cu a. programa M1 2. Se acordă 10 puncte din oficiu. . + 100 . ab + bc + ca > 0 şi abc < 0 . b.Proba→∞ MT1. 5p 5p 5p ( ) .

Să se arate că log 2 3 ∈ (1. n ≥ 3 . Să se calculeze perimetrul triunghiului ABC. numărul f ( x ) − f ( y ) este divizibil cu x − y . Se consideră funcţia f : R → R f ( x = MT1. AC = 3 şi m( BAC ) = 60 . are loc relaţia Cn + Cn = Cn +1 . b) Să se demonstreze că funcţia f este bijectivă. c) Să se arate că ecuaţia X 2 = A nu are soluţii în M 3 ( a) Să se arate că numărul f ( 3) − f (1) este număr par. 5p 5p 5p a) Să se calculeze ∫0 f ( x ) d x . profilul militar.   | 5p 5p 5p ). b. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. ştiind că AB = 4. 5p 5p c) Să se arate că graficul funcţiei f nu are asimptotă oblică spre + ∞ . Să se arate că. oricare ar fi x ∈ 3. Ministerul Educaţiei. . Să se determine valorile reale ale lui m pentru care x 2 + 3x + m > 0 . c ∈  . 6. specializarea matematică . 2. programa M1 ( ) numărului real x . 2 ) . pentru orice număr natural n. 5p 5p 5p b) Să se arate că. 2. • La toate subiectele se cer rezolvări complete.{ x} 1 − { x} . Se consideră dreptele de ecuaţii d1 : 2 x + 3 y + 1 = 0 . 5p a) Să se demonstreze că funcţia f este strict crescătoare. Se acordă 10 puncte din oficiu. c) Să se determine coeficienţii polinomului f ştiind că f (1) = 4 şi f (b) = 3 . b) Să se arate că dacă X ∈ M3 ( ) şi AX = XA . pentru orice x. Se consideră polinomul f = aX 4 + bX + c . cu a.Filiera vocaţională. c ∈ . 1 b) Să se demonstreze că funcţia f admite primitive pe R . c) Să se arate că valoarea integralei ∫a a +1 f ( x ) d x nu depinde de numărul real a . Ministerul Educaţiei. Se consideră funcţia f : R → R.informatică. Să se determine a ∈ pentru care cele trei drepte sunt concurente. y ∈ . 5. 2 3 3 4. d 2 : 3 x + y − 2 = 0 şi d3 : x + y + a = 0 . 38 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 38 . Proba) D. f ( x ) = 2 x + ln( x 2 + x + 1). Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 38 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 038  a 0 0  0 0 0  1 0 0  şi mulţimea de matrice M =  b a 0  1. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 38 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 038 1. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia sin x + cos ( − x ) = 1 . SUBIECTUL I (30p) – Varianta 038 1. • Toate subiectele sunt obligatorii. unde { x} este partea fracţionară a 2. atunci X ∈ M . Se consideră matricea A =  1 1 0  c b a      a) Să se calculeze A3 . BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ -.   a . b.

2. Ministerul Educaţiei. ∗ şi A matricea sistemului. 4 Ministerul Educaţiei.informatică.3} → {0. ∞ ) → . c ∈ bcx + acy + abz = 0  a) Să se calculeze det ( A ) . AC = 3 şi BC = 2 2 . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 39 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 039 x + y + z = 0  1. Fie ABC un triunghi care are AB = 2. 5.Filiera vocaţională. 2. MT1. x 4. Să se arate că sin15 = 6− 2 . ∀n ∈ N∗. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 39 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 039 1. • Toate subiectele sunt obligatorii. b) Să se arate că şirul ( I n )n∈N∗ verifică relaţia 4 I n +1 + 5 I n = c) Să se determine lim nI n . a) Să se studieze monotonia funcţiei f. Să se determine numărul funcţiilor f : {1. a 2 − 5b 2 = 1 . b ∈ .1). în cazul în care a = b ≠ c . Se consideră mulţimea M = a + b 5 a. ∞) → . 1. xn+1 = e f ( xn ) este convergent. 2. profilul militar. 5p 5p 5p b) Să se rezolve sistemul. n→∞ 1 0 BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . cu a. b. c) Să se demonstreze că mulţimea M are o infinitate de elemente. specializarea matematică . 2.3} pentru care f (1) este număr par. Se consideră sistemul ax + by + cz = 0 . programa M1 n x dx.1. 39 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 39 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 039 −1 + i 3 . Să se rezolve în mulţimea numerelor reale inecuaţia − x 2 + 4 x − 3 ≥ 0 . b) Să se demonstreze că M este grup în raport cu înmulţirea numerelor reale. c sunt distincte două câte două. Se acordă 10 puncte din oficiu. { } 5p 5p 5p a) Să se arate că x = 9 + 4 5 ∈ M . 5p b) Să se determine asimptotele graficului funcţiei f. n +1 5p 5p 5p . Se consideră numărul complex z = 2 2. 5p 5p c) Să se demonstreze că orice şir ( xn )n∈ cu proprietatea x0 ∈ (0. 1 3. • La toate subiectele se cer rezolvări complete. b. 6. Se consideră funcţia f : (0. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Să se demonstreze că z 2 = z . Să se calculeze AB ⋅ AC . f ( x ) = x + este injectivă. c) Să se determine mulţimea soluţiilor sistemului.Proba D. Să se arate că funcţia f : (1. f ( x) = x ln x . în cazul în care a. 4x + 5 1 . ∀n ∈ N∗ . Se consideră şirul ( I n )n∈N∗ definit prin I n = ∫ a) Să se calculeze I 2 .

Se consideră matricele I 3 = 0 0 1  2 6 4  2       B = I 3 + A . 5. Se consideră mulţimea A = {1. • Toate subiectele sunt obligatorii. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 40 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 040 1 0 0  1 3 2 1  0 1 0  . 2. ∀n ∈ N∗. f3 este divizibil cu X − 1 . Să se demonstreze că dreapta de ecuaţie y = 2 x + 3 intersectează parabola de ecuaţie şi numărul complex z = y = x 2 − 4 x + 12 într-un singur punct. dacă f divide f1 ( X 3 ) + Xf 2 ( X 3 ) + X 2 f3 ( X 3 ) . Ministerul Educaţiei. ∀n ∈ 3 ∗ 5p 5p 5p . 4. Să se arate că sin ( a + b ) ⋅ sin ( a − b ) = sin 2 a − sin 2 b . 3. b ∈ . c) Să se calculeze lim Fn (1) . ∀n ∈ N∗. X =  3  . b) Să se determine a ∈ astfel încât BC = I 3 . cu a ∈ . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. A =  3 9 6  . f 2 . f3 sunt polinoame cu coeficienţi complecşi. Se consideră a ∈ a + 2i .6} . 1. 2 ) şi B ( 4. 40 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 40 . SUBIECTUL I (30p) – Varianta 040 1.  x+ y + z= 0  b) Să se rezolve în mulţimea numerelor complexe sistemul  x + yε + zε 2 = 0 . programa M1 b) Să se arate că graficul funcţiei f are exact două puncte de inflexiune .3. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 40 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 040 1. Y = (1 3 2 ) . unde f1 . specializarea matematică . atunci fiecare dintre polinoamele f1 . Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 2 x − 1 = x . . Să se determine a pentru care z ∈ 2 + ai 2. În sistemul cartezian de coordonate xOy se consideră punctele M ( 2. astfel încât f ( ε ) = 0 . n→∞ → . 4. x 0 .5. \ 2. 2. C = I3 + aA . a) Să se calculeze S = A − XY . Să se determine lungimea vectorului MA + MB . • La toate subiectele se cer rezolvări complete.Proba D.informatică. b) Să se demonstreze că Fn +1 (1) < Fn (1) . Fn ( x ) = ∫ t sin n t dt . f 2 . Se acordă 10 puncte din oficiu.0]. BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . Se consideră funcţia f : R → R. c) Să se arate că An+1 = 14 An . A (1. 1) . f ( x ) = x 2 + 2 − x 2 + 1. Să se determine probabilitatea ca.  2  x + yε + z ε = 0 5p c) Să se arate că. alegând o pereche ( a. 5p a) Să se demonstreze că funcţia f este strict crescătoare pe intervalul (−∞. 5p 5p c) Să se determine ecuaţia asimptotei la graficul funcţiei f spre − ∞ . Ministerul Educaţiei. profilul militar. 6. Se consideră polinomul f = X − 1∈ [ X ] şi numărul ε ∈ 5p 5p a) Să se demonstreze că ε2 + ε + 1 = 0 . b ) din produsul cartezian A × A să avem egalitatea a + b = 6 . pentru oricare a. − 1) . MT1. Se consideră funcţiile Fn : 5p 5p 5p a) Să se calculeze F1 ( π ) .Filiera vocaţională.

q. 5. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. 4. r sunt distincte. Se consideră inelul ( A. D. r sunt egale. f ( x) = 2x x +1 2 . 2. q. Fie a şi b numere reale astfel încât sin a + sin b = 1 şi cos a + cos b = . 0 ) .  2 3  x + ry + r z = r  a) Să se arate că determinantul sistemului este ∆ = ( p − q )( q − r )( r − p ) . programa M1 2. q. b ∈ 5  . • La toate subiectele se cer rezolvări complete. + ∞ ) → ( − ∞.4} → {1. r ∈ . x 1 b) Să se arate că lim 1 π ∫ f (ln t )dt = 2 . ⋅) nu este corp. specializarea matematică .1. Să se determine imaginea funcţiei f : → . Se consideră funcţia f : ( 0.Proba 5p 5p 5p a) Să se calculeze ∫0 f ( x) dx . 3. Să se determine numărul funcţiilor f : {1. 1 6. Pentru p. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 41 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 041  x + py + p 2 z = p3   1. c) Să se arate că graficul funcţiei f nu admite asimptote . +.  n  c) Să se calculeze lim . f ( x ) = ln (1 + x ) − x . MT1.informatică. Să se calculeze cos ( a − b ) . 2 Ministerul Educaţiei. + ∞ ) . profilul militar. c) Să se arate că ( A. Să se determine ecuaţia dreptei care trece prin originea axelor şi este paralelă cu dreapta AB. să se rezolve sistemul.    a b   2. 4} care au proprietatea că f (1) + f ( 3) = 7 . Fie funcţia f : R → R. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 41 5p 5p 5p SUBIECTUL III (30p) – Varianta 041 1. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 3x +1 = −3x + 8 . b) Să se arate că funcţia f este surjectivă . 1 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 41 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 041 1. se consideră sistemul  x + qy + q 2 z = q 3 . • Toate subiectele sunt obligatorii. dacă sistemul are soluţia ( −1. f ( x ) = . a) Să se demonstreze că funcţia f este strict descrescătoare pe intervalul ( 0. 2. − 1) şi B ( −1. ⋅) unde A =   a. b) Să se rezolve în mulţimea A ecuaţia X 2 = I 2 . c) Să se arate că.1) . Să se arate că numărul 100lg 2 + 3 −27 este natural. BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ arctg x.3.. x →∞ x 1 1  n→∞ n  1 f  + n 2 f  + n 3 f   + .  −b a     5p 5p 5p 5p 5p 5p a) Să se determine numărul elementelor mulţimii A. În sistemul cartezian de coordonate xOy se consideră punctele A ( 2. 1) ..Filiera vocaţională. Se acordă 10 puncte din oficiu. + n  n  f   . b) Dacă p. atunci cel puţin două dintre numerele p. Ministerul Educaţiei. +. 2.3.

. c) Să se arate că şirul ( xn )n∈N∗ este convergent . Ministerul Educaţiei.Filiera vocaţională. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia arctg x + arcctg = . 0 BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . 2. Să se calculeze lungimea razei cercului înscris în triunghiul care are lungimile laturilor 4. x2 . 42 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 42 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 042 1 1 1 1. specializarea matematică . B ∈ M 2( 5p 5p 5p a) Să se determine rangul matricei A0 . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 42 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 042 1. b) Să se arate că A0 B0 − B0 A0 = A0 . definit prin I n = ∫ ( x − x 2 ) n dx. x3 în progresie + Ministerul Educaţiei. B (1. Se consideră polinomul f ∈ 5p 5p 5p a) Să se determine a. n→∞ 5p 5p 5p n I n−1 . Să se rezolve în × sistemul  2  y = 2x + x + 4  1 π 3. 3 3 3 2  y = x − 3x + 1  . 5) . b ∈ aritmetică şi. f = 4 X 3 − 12 X 2 + aX + b . Să se determine numărul termenilor raţionali ai dezvoltării ( 4 5 + 1)100 . ∀n ∈ N∗. 0 0 0  0 2     [X ]. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. n ≥ 2. MT1. 5. b ∈ b) Să se determine a. 3 2 4. B = .1) şi C (3. f ( x ) = x arctg x şi şirul ( xn )n∈N∗ definit de x1 = 1 . xn+1 = f ( xn ) . ∀n ∈ N. Fie şirul ( I n )n∈N∗ . n ≥ 2 .Proba D. b) Să se demonstreze că I n = c) Să se calculeze lim I n . . Fie funcţia f : R → R. Să se arate că punctele A(−1. profilul militar. • La toate subiectele se cer rezolvări complete. pentru orice n ∈ . a) Să se demonstreze că funcţia f ′ este strict crescătoare pe R . programa M1 1 2. 2. 2 x1 ) .informatică. în plus. • Toate subiectele sunt obligatorii. astfel încât ecuaţia f ( x ) = 0 să aibă soluţia x = i ∈ 2 x2 2 + x3 = 11 . b) Să se determine ecuaţia asimptotei la graficul funcţiei f spre − ∞ . b ∈ c) Să se determine a. ∀n ∈ N∗. Se consideră matricele A. −3) sunt coliniare. . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 42 5p 5p 5p SUBIECTUL III (30p) – Varianta 042 1. a) Să se calculeze I 2 . astfel încât polinomul f să se dividă cu polinomul X 2 − 1 . Se acordă 10 puncte din oficiu. 6. cu 0 1 1 0 AB − BA = A şi matricele A0 =  . 4n + 2 . Să se calculeze partea întreagă a numărului 1 − + 2 − 3 . 5 şi 7. c) Să se demonstreze că An B − BAn = nAn . astfel încât polinomul să aibă rădăcinile x1 . .

 2  π c) Să se arate că f ( x ) + g ( x ) = 0. c) Să se determine numărul de soluţii reale ale ecuaţiei f ( x ) = m. x4 ∈ .    c d   a) Câte matrice din mulţimea M au suma elementelor egală cu 1? b) Să se arate că A−1 ∉ M . a) Să se demonstreze că funcţia f este strict crescătoare pe intervalul [ 0. 3. 2. b) Să se determine a ∈ astfel încât x1 + x4 = x2 + x3 . c) Să se determine a. Se consideră mulţimea M =   | a.” 2.  2 . x3 . Fie funcţiile f :  0. 4. f ( x ) = x + e− x . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 43 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 043  a b   1 2  1. x4 să fie în progresie aritmetică. dt şi g :  0. Se consideră funcţia f : → . f ( x ) = ∫ dt. x ∈  0. • La toate subiectele se cer rezolvări complete. g ( x ) = ∫ 1 1+ t2 1 t (1 + t 2 ) 2 2   5p 5p 5p π a) Să se calculeze f   . profilul militar. MT1. tg x t ctg x 1  π  π 2.Filiera vocaţională. b ∈ . ∀x ∈  0. + ∞ ) . 3) şi C ( −1.informatică • Toate subiectele sunt obligatorii. În sistemul cartezian de coordonate xOy se consideră punctele A (1. x3 . x2 . c) Să se determine toate matricele inversabile B ∈ M care au proprietatea B −1 ∈ M . unde m este un număr real BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . x2 . 2.  . Se consideră funcţia f : → . 43 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 43 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 043 1. b ∈ 5p 5p 5p a) Să se arate că ( x1 + x4 ) ( x2 + x3 ) + x1 x4 + x2 x3 + ( x1 + x4 ) x2 x3 + ( x2 + x3 ) x1 x4 = a − 8 . Se acordă 10 puncte din oficiu. 2 Ministerul Educaţiei. c. cu a. programa M1 oarecare . 1) . Se consideră ecuaţia x 4 − 8 x3 + ax 2 + 8 x + b = 0 . Să se rezolve ecuaţia f ( f ( x)) = f 2 ( x). astfel încât x1 . Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 4 x − 2 x = 12 . produsul numerelor a şi b să fie impar. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Fie mulţimea A = {1. alegând o pereche ( a. specializarea matematică . 5p 5p 5p Ministerul Educaţiei. Să se determine valoarea de adevăr a propoziţiei: „Suma oricăror două numere iraţionale este număr iraţional.  → . 6} . şi cu soluţiile x1 . Să se arate că sin105 + sin 75 = . 4.Proba D.  . 5.  → R. b ) din mulţimea A × A . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 43 5p 5p 5p SUBIECTUL III (30p) – Varianta 043 1.. d ∈  şi matricea A =  1 3  ∈ M . b) Să se arate că funcţia f admite exact un punct de extrem local. 3. Să se calculeze aria pătratului de diagonală AC. Să se calculeze probabilitatea ca. 6+ 2 6. f ( x) = x + 2. 5. 3  π b) Să se calculeze f ′ ( x ) . b.

x1 x2 x3 x4 c) Să se arate că. b) Să se arate că rang ( A + B ) = rang A + rang B . • Toate subiectele sunt obligatorii. Se consideră polinomul f = X 4 + aX 3 + 4 X 2 + 1∈ 5p 5p 5p a) Să se determine a ∈ [ X ] cu rădăcinile x1 . Să se determine partea reală a numărului complex z = 1− i . Se consideră funcţia f : R → R. 2 4. b) Să se arate că f ( x) = ∫ c) Să se determine f (1) . x4 ∈ . polinomul f nu are toate rădăcinile reale. .1. • La toate subiectele se cer rezolvări complete. b ∈ R . x 0 5p 5p 5p a) Să se arate că funcţia f este strict monotonă.. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. În sistemul cartezian de coordonate xOy se consideră punctele B ( −1.Proba D. Să se determine valorile reale ale lui m pentru care x 2 + mx + 1 ≥ 0 . arcsin x t e cos t dt . 2. 44 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 44 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 044 1. pentru orice a ∈ . 1 3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia arcsin 2 x = − .9} . . f ( x ) = 5p ax + b x2 + x + 1 . Se consideră mulţimea A = {0. x2 . Să se determine distanţa de la punctul O la dreapta BC. MT1. . f ( x ) = ∫ earcsin t dt . ∀x ∈ R .1] . din care exact două sunt numere pare. 1+ i 5p 2. Se consideră matricele A =  0 0 0 1 0 0  1 0 0 0  şi B =  0 0  0 1   0 0 . Ministerul Educaţiei. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 44 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 044 1 0 0 0 0 0 1.. b) Să se arate că funcţia f este strict crescătoare pe dacă şi numai dacă a = 2b > 0. 3 π  6. să se determine mulţimea valorilor funcţiei f. x3 . Să se determine numărul submulţimilor mulţimii A care au 5 elemente. ∀n ∈ n ∗ . . specializarea matematică . c) Să se demonstreze că ( A + B ) = An + B n . 2 ) şi C ( 2. oricare ar fi x ∈ . programa M1 5p c) Pentru a = 2 şi b = 1 . Fie funcţia f :[−1. 0 .1] → R. π  şi sin α = . a. 2.3. ∀x ∈ [−1. astfel încât polinomul f să se dividă cu X + 1 . 5p BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . Ştiind că α ∈  . Se acordă 10 puncte din oficiu. profilul militar. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 44 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 044 1. 2. să se calculeze ctg α . 5 2  Ministerul Educaţiei. 1 1 1 1 b) Să se arate că polinomul g = X 4 + 4 X 2 + aX + 1 are rădăcinile .informatică. 5. − 2 ) .Filiera vocaţională. 0  0  0 1 1 0 0 1 1 0 5p 5p 5p a) Să se calculeze AB + BA . a) Să se calculeze f ′ ( x ) . .

4} şi B = {1. atunci există x.informatică. BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . 4. b) Să se arate că ∀x. a ∈ R. programa M1 5p c) Să se determine toate numerele reale a astfel încât funcţia f să aibă trei puncte de extrem local . y ∈ c) Să se rezolve ecuaţia X + X 2 = A . B ( −2. 1 + xy a) Să se arate că această corespondenţă defineşte o lege de compoziţie pe G. Se consideră mulţimea G = (−1. 3. 1− x şi corespondenţa 1+ x c) Ştiind că operaţia "∗ " este asociativă. f ( x) = 5p 5p 5p x+ y . Se acordă 10 puncte din oficiu. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 45 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 045  2 0 1 0  1. 3. 5 2 −1 2. 2. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 45 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 045 1. y ∈ G . 6} . să se calculeze 1 1 1 ∗ ∗ . a) Să se calculeze f ′ ( x ) .  y x . f ( x ) = x 2 + ax + 5 x2 + 1 . 6.Filiera vocaţională. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. profilul militar. y ) → x ∗ y .. ∗ .1) . − 1) . 2. y ∈ G . funcţia f : G → ( x. 5. Să se arate că x1 x2 + x2 x1 ∈ . Se consideră mulţimile A = {1. unde x ∗ y =  x 0 . B=  şi mulţimea C ( A ) = X ∈ M2 ( 3 2   1 1  a) Să se arate că B ∈ C ( A ) . f ( x ∗ y ) = f ( x) f ( y ). Fie funcţia f : [ −1. 1) şi C ( −3. Se consideră matricele A =  .Proba D.. În sistemul cartezian de coordonate xOy se consideră punctele A (1. 1 b) Să se determine volumul corpului obţinut prin rotirea graficului funcţiei f în jurul axei Ox . 5p 5p b) Ştiind că a = 0 . Să se determine partea întreagă a numărului 7 . 45 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 45 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 045 1. astfel încât X =  . 2. Ministerul Educaţiei. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 2 ⋅ 3x + 31− x = 7 . Să se determine numărul funcţiilor strict crescătoare f : A → B . Să arate că 2 ⋅ (sin 75 − sin15 ) = 2. Fie x1 şi x2 soluţiile reale ale ecuaţiei x 2 + x − 1 = 0 . 3) . 3. c) Să se calculeze lim n ∫ x f ( x) d x. ∀ x. • Toate subiectele sunt obligatorii. 5p 5p 5p a) Să se calculeze ∫−1 x 1 1 − x 2 dx . MT1. 5. f ( x ) = 1 − x 2 . să se determine ecuaţia asimptotei spre + ∞ la graficul funcţiei f . 2. specializarea matematică . 4. n→∞ 0 . Să se calculeze lungimea înălţimii duse din vârful A în triunghiul ABC. • La toate subiectele se cer rezolvări complete. { ) XA = AX . 1] → R . } 5p 5p 5p b) Să se arate că dacă X ∈ C ( A ) . ∀x ∈ R . Se consideră funcţia f : R → R. 2 3 9 Ministerul Educaţiei.

3. Fie (an )n≥1 o progresie aritmetică. d ) ∈ G . Ştiind că a3 + a19 = 10 . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. c) Să se calculeze lim ( f (1) + f ( 2 ) + f ( 3) + . să se calculeze det ( A + 2 I 2 ) .15) ∈ G . Să se determine coordonatele punctului Q astfel încât MNPQ să fie paralelogram. 4. Se consideră mulţimile A = {1. Să se calculeze lungimea medianei duse din A în triunghiul ABC. Se consideră funcţia f :  0.   1  1  π 5p  π c) Să se calculeze aria suprafeţei plane cuprinse între graficul funcţiei f şi graficul funcţiei g :  0. 1) şi P ( 0. 4. descrescătoare f : A → B . b ) ∈ × a 2 − 3b 2 = 1 şi operaţia } pentru care (a. profilul militar.  →  2 g ( x ) = πx − x 2 . ex a) Să se arate că f nu este derivabilă în punctul x0 = 1 .  →  2 . 46 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 46 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 046 1.informatică. Se acordă 10 puncte din oficiu. b ) ∗ ( c. − 1) . N ( −1. Să se determine valorile parametrului real m pentru care ecuaţia x 2 − mx + 1 − m = 0 are două rădăcini reale distincte. 2 ( ) π 5p b) Să se calculeze ∫ f  2 x dx . 6. ştiind că AB = 2. f ( x) = x −1 b) Să se determine numărul soluţiilor reale ale ecuaţiei f ( x ) = m . det ( A − xI 2 ) = x 2 − ( a + d ) x + ad − bc . . 5p 5p 5p . ∗ ) este grup. + f ( n ) ) ... c) Ştiind că A2 = O2 . 2. 3. ( c.Proba D. cu proprietatea că f ( 3) = 1 . b. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 46 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 046 1. unde m este un parametru real. programa M1 2 F ( x ) = ax + b cos x + cx sin x să fie o primitivă a funcţiei f. Ministerul Educaţiei. 2. → . . c astfel încât funcţia F :  0. 3) . să se demonstreze că a + d = 0 . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 46 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 046 a b 1. b) Să se arate că. f ( x ) = x 2 sin x . pentru orice ( a. Se consideră funcţia f : 5p 5p 5p .Filiera vocaţională. ad + bc ) . b) Dacă A2 = O2 . specializarea matematică . Ministerul Educaţiei. b ) ∗ ( c. ( a. d ) ∈ G . 2. { ( a.  2 5p  π a) Să se arate că există numerele reale a. 2. d ) = ( ac + 3bd . 3} şi B = {1. 5p 5p 5p c) Să se arate că ( G . AC = 3 şi BC = 4 . MT1.  → . • Toate subiectele sunt obligatorii. Se consideră matricea A =   ∈ M 2( c d a) Să se demonstreze că ∀ x ∈ ). Să se determine numărul funcţiilor strict 5. În sistemul cartezian de coordonate xOy se consideră punctele M ( 2. • La toate subiectele se cer rezolvări complete. 5} . să se calculeze a6 + a16 . b ) . Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia lg 2 x + lg x = 6 . n→∞  π 2. BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . Se consideră mulţimea G = a) Să se determine a ∈ ( a.

− 1} → R. c) Să se arate că ecuaţia f ( X ) = B nu are soluţii. 2 x c) Să se demonstreze că ∫0 cos ( x 9 ) d x ≥ 10 . 4 4 2. 5p 5p 5p 5p ( ) Ministerul Educaţiei. Să se arate că numărul ( 2 + i ) + ( 2 − i ) este întreg. • La toate subiectele se cer rezolvări complete. 5p b) Să se arate că graficul funcţiei f admite asimptotă spre + ∞ BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . specializarea matematică . acesta să fie divizibil cu 9. În sistemul cartezian de coordonate xOy se consideră punctele A ( −1. B=  şi funcţia f : M2 ( 3 4    0 1 f ( X ) = AX − XA . Se consideră matricele A =  . Se acordă 10 puncte din oficiu. 5p 5p 5p 2 2 2 a) Să se calculeze x1 + x2 + x3 .informatică. Să se determine ecuaţia dreptei OG. profilul militar. x →1 x >1 1 x −1 2 . 2. programa M1 . f ( x ) = cos x − 1 + x 2 . alegând un număr din mulţimea numerelor naturale de patru cifre. cu a ∈ * şi rădăcinile polinomului f. Fie G centrul de greutate al triunghiului ABC.Filiera vocaţională. 47 5p 5p Varianta 47 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 047 1. Să se determine probabilitatea ca. Ministerul Educaţiei. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.Proba D. 3. x2 . 1) . • Toate subiectele sunt obligatorii. 5. 2 ) . c) Să se arate că polinoamele f şi g nu au rădăcini reale comune. f = X 3 + a 2 X − a . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 47 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 047 1 2  1 1 1. 2 a) Să se calculeze 5p 5p 5p ∫ 0 f ( x ) dx . Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 2 x + 16 + x 2 = 11 . 5p 5p 5p [X ]. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 47 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 047 1. b) Să se calculeze f ( B ) . 1 x 2 1 x →∞ π 2 b) Să se determine lim ∫0 f (t )dt . 5p c) Să se demonstreze că funcţia f admite un singur punct de extrem local . a) Să se determine rangul matricei A . Se consideră funcţia f : R \ {1. 3) şi C ( 3. B (1. MT1. 6. Să se arate că 2 ⋅ cos 75 + cos15 = 6 . f ( x ) = arctg 5p a) Să se calculeze lim f ( x ) . 4. b) Să se arate că rădăcinile polinomului g sunt inversele rădăcinilor polinomului f. Se consideră funcţia f : R → R. 1 2. Se consideră polinoamele f . x3 ∈ ) → M2 ( ) . g ∈ x1 . g = aX 3 − a 2 X 2 − 1 . . Să se determine coordonatele punctelor de intersecţie dintre dreapta de ecuaţie y = 2 x + 1 şi parabola de ecuaţie y = x 2 + x + 1 .

2.1. Să se calculeze ( f f )( 512 ) . b. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia cos 2 x + sin x = 0. 5p 2. Se consideră sistemul  2 x − y + z = 1 . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 48 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 048  2x  1.1] → R. c) cu proprietatea că a. Se acordă 10 puncte din oficiu. MT1. f ( x ) = arcsin  . unde a şi b sunt parametri reali. y. c) Să se arate există o infinitate de valori ale numerelor a şi b pentru care sistemul admite o soluţie ( x. c) Să se arate că mulţimea G formează grup abelian în raport cu înmulţirea matricelor. . z ) . Fie funcţia f : [ 0. x →+∞ b) Să se determine domeniul de derivabilitate al funcţiei f . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. c ∈ M şi a < b < c .3. specializarea matematică . Se consideră funcţia f : R → R. Ministerul Educaţiei.  7 x − y + az = b  a) Să se determine a ∈ pentru care determinantul sistemului este egal cu zero.Filiera vocaţională. profilul militar. BC = 2 şi m ( BAD ) = 60 . 1 b) Să se determine volumul corpului obţinut prin rotirea graficului funcţiei f în jurul axei Ox .  5p 5p 5p 5p 5p 5p b) Să se determine t ∈ ştiind că X ( t ) ∈ M 2( ). f ( x) = 3 ( 3+i . y. ∀n ∈ N∗. Se consideră mulţimea M = {0. Se consideră mulţimea G =  X ( t ) =   t∈  − sin t cos t   a) Să se arate că X ( t ) ⋅ X ( u ) = X ( t + u ) . ∀t . Să se calculeze produsul scalar AC ⋅ AD . cu x. 6. Să se determine partea reală a numărului complex 2. b) Să se determine valorile parametrilor a. b. x 3.  .  1 + x2  5p a) Să se calculeze lim f ( x ) . u ∈ . • La toate subiectele se cer rezolvări complete. • Toate subiectele sunt obligatorii. Ministerul Educaţiei.informatică. 5. programa M1 c) Să se demonstreze că funcţia f are două puncte de extrem . f ( x ) = 1 − x 2 şi şirul ( an )n∈N∗ . b ∈ pentru care sistemul este incompatibil. ) 6 1 . c) Să se demonstreze că şirul ( an )n∈N∗ este convergent . 4. Să se calculeze distanţa dintre dreptele paralele de ecuaţii x + 2 y = 6 şi 2 x + 4 y = 11. k =1 ∫0 x f ( x)dx . 4. an = 5p 5p 5p a) Să se calculeze 5p ∑ n2 1 n n 2 − k 2 .5} . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 48 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 048  x + 2y + z =1  1. Se consideră funcţia f : (0. ∞) → . z în progresie aritmetică. BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . 48 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 48 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 048 1. Paralelogramul ABCD are AB = 1.Proba D. Să se determine numărul tripletelor (a.   cos t sin t  2.

4. g ( x) = arccos f ( x) . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 49 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 049 1.  x∗ y = z  c) Să se rezolve în grupul ( G . 2. F ( x ) = ln x2 + 1 − 1 . alegând un element din mulţimea {3 n | n ∈ A} . b) Să se arate că soluţia sistemului este formată din trei numere în progresie geometrică. f ( x ) = 4 − 3x 2 . y ∈ a) Să se arate că legea "∗ " are element neutru. Se consideră funcţia f : f ( x ) ≤ 0 . pentru orice x ∈ → . Să se arate că numărul log9 3 + log 4 3 2 este raţional. . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 49 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 049  x + ay = 1  1. 5p 5p 3 3 1 5. 49 5p 5p Varianta 49 ∗ SUBIECTUL I (30p) – Varianta 049 1. funcţiei g M1 ∞ ) → . Se consideră funcţiile f :[1. specializarea matematică . f ( x ) = mx 2 − 2mx + m − 1. Se consideră funcţia f : [1. 2] → . z + x =1  a) Să se arate că det A ≠ 0 . 1000} . Să se calculeze probabilitatea ca. Ştiind că x ∈  0.. Se consideră pe legea de compoziţie dată de relaţia x ∗ y = xy − 5 x − 5 y + 30 . c) Să se calculeze aria mulţimii cuprinse între dreptele de ecuaţii x = 1 şi x = 2 .Filiera vocaţională. 5p 5p 3.informatică. MT1. x . ∞ ) . 5p BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . 2. + ∞ ) → R. graficul funcţiei F şi axa Ox. c) Să se determine domeniul de derivabilitate al programa :[2. m ∈ ∗ . b) Să se demonstreze că G este grup abelian în raport cu legea "∗ " . 2] → . b) Să se calculeze volumul corpului obţinut prin rotirea graficului funcţiei f în jurul axei Ox . Se acordă 10 puncte din oficiu.Proba D.  z∗x = y  5p 5p 5p şi mulţimea G = ( 5. f ( x) = 5p 5p 5p 1 x x2 + 1 a) Să se arate că funcţia F este o primitivă a funcţiei f . 5p 5p 5p Ministerul Educaţiei. şi F : [1. c) Să se determine inversa matricei A . x3 5p a) Să se demonstreze că graficul funcţiei f admite asimptotă spre + ∞ . Fie triunghiul ABC şi M ∈ ( BC ) astfel încât MC = − CB . 4 4 4  π 6. să se calculeze sin 2 x .  şi tg x = 3 . sistemul  y + az = a şi A matricea sa. acesta să fie număr raţional. • Toate subiectele sunt obligatorii.. Să se demonstreze că AM = AB − CA . Fie mulţimea A = { 1. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 2 x + 2 x +1 + 2 x −1 = 56 . ∀ x. 2. Se consideră a ∈ . ∗ ) sistemul  y ∗ z = x . 5p b) Să se determine mulţimea valorilor funcţiei f .  2 Ministerul Educaţiei. profilul militar. • La toate subiectele se cer rezolvări complete. . 2. Să se determine m ∈ astfel încât .

programa M1 b) Să se calculeze f ′ ( x ) . P3 sunt coliniare pe o dreaptă 1 care trece prin originea axelor. B = AAt .50} . oricare ar fi punctele P . definit prin an = ∑ n k ( −1)k Cn . 2). specializarea matematică . b) Să se arate că AB ∈ M . P2 . 3 (  b1 b2 b3  punctele Pk (ak . 1 5p 5p 5p c) Să se arate că det ( B ) = 0 dacă şi numai dacă punctele P . este situat pe dreapta de ecuaţie 5p 5p 5p 8 = 0. MT1.  0 0 1  ˆ ˆ ˆ      a) Să se determine numărul elementelor mulţimii M . z 4. ⋅) este un grup. Se consideră mulţimea M =   0 1 0  a. Să se determine probabilitatea ca. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Varianta 50 5p 5p SUBIECTUL I (30p) – Varianta 050 1.  1 a b  ˆ    ˆ ˆ ˆ  2. 5. ∀n ∈ N∗. dacă z este soluţie a ecuaţiei z 2 + 2 z + 4 = 0 . f ( x ) = x ⋅ sin . B ∈ M . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 50 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 050 1 1. 2− a + 2 + 1. pentru orice A. 2. Se consideră matricele A =  1 2  ∈ M2. • Toate subiectele sunt obligatorii. P3 . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 50 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 050  a a a3  1. 13  2 Ministerul Educaţiei. a ∈ 4x + 4 y = 1 . ) . ştiind că α ∈  0. Se consideră funcţia f : R∗ → R. Să se arate că vârful parabolei y = x 2 + ( 2a − 1) x + a 2 . P2 . Să se calculeze tg 2α . P3 (−3. • La toate subiectele se cer rezolvări complete. transpusa A t ∈ M3. x →0 5p BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . .. 2. b) Să se demonstreze că I n+1 = 2n + 2 I n . Fie şirul ( I n )n∈N∗ . . 2. Să se determine a ∈ astfel încât numerele 2a −1 . atunci z 2 − AC + BD .informatică. 2a +1 + 1 să fie în progresie aritmetică. specializarea matematică . bk ) . profilul militar. −6). aceasta să fie divizibil cu 2 şi cu 5 . b) Să se arate că det ( B ) ≥ 0. ∀n ∈ N∗. b ∈ 5  . x 5p a) Să se calculeze lim f ( x ) . 3} . 2k + 1 are limita 0 .informatică.Filiera teoretică. Filiera vocaţională. unde k ∈ { 1. 1 Ministerul Educaţiei. 5p 12  π 6.… . unde „ ⋅ ” este înmulţirea matricelor. 2n + 3 k =0 c) Să se demonstreze că şirul ( an )n∈N∗ .Proba D. P2 (2. Să se calculeze 3. profilul real. I n = ∫ (1 − x 2 ) n dx . Să se arate că. 4). şi 5p 5p 5p a) Să se calculeze B ştiind că P (1. Se acordă 10 puncte din oficiu. alegând un număr din mulţimea {11. ∀n ∈ N∗. c) Să se arate că ( M . x ∈ R∗ 5p c) Să se determine ecuaţia asimptotei la graficul funcţiei f către + ∞ . Trapezul isoscel ABCD are bazele [ AB ] şi [CD ] şi lungimea înălţimii egală cu 4. 1 −1 5p 5p 5p a) Să se calculeze I 2 .2 ( ) .  şi sin α = .12.

Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Să se determine coordonatele punctelor de intersecţie a dreaptei y = 2 x + 1 cu parabola y = x 2 − x + 3. Se acordă 10 puncte din oficiu. ∀n ≥ 1.programa M1 c) Să se arate că funcţia f este bijectivă. F ( x ) =  2 . dacă X ∈ M 2 ( ). ∞ ) .informatică.Proba D. Fie şirul ( Fn )n≥0 . F0 = 0. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 51 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 051 1. 4. π ∈ S5 . π] → . Să se calculeze tg ( a + b ) ştiind că ctg a = 2 şi ctg b = 5 . Ministerul Educaţiei. σ =  . 2. 5 { * }. Ministerul Educaţiei. 6. b ∈ şi funcţia F : → . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 51 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 051 1.4] şi B = (1. are loc relaţia ∫1 h( x)h′′( x) dx ≤ 0. x ≥ 1  a) Să se determine numerele reale a şi b astfel încât funcţia F să fie primitiva unei funcţii f. π= . Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia x −1 + 2 − x = 1 . c) Să se arate că An =  n+1 Fn Fn−1    1 2 3 4 5  1 2 3 4 5 2. ln x + 1. 5p  ax + b. atunci X este inversabilă. f ( x ) = 5p a) Să se calculeze lim ( x − f ( x ) ) . 5p 1 x F ( x) 5p c) Să se arate că. Să se rezolve în mulţimea numerelor naturale inecuaţia 2 x! ≤ 2048 . 5p 5p 5p b) Să se determine numărul elementelor mulţimii H = πn | n ∈ c) Să se arate că H = πn | n ∈ { * } este un subgrup al grupului (S . 5. 1 0  a) Să se verifice relaţia A2 = A + I 2 . • Toate subiectele sunt obligatorii. dat de Fn +1 = Fn + Fn −1 . profilul militar. 5p BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂstrict crescătoare. 3. X ≠ O2 şi AX = XA . 5p e 1 b) Să se calculeze ∫ dx . x x →∞ x2 − x + 1 . ∀n ∈ 5p 5p 5p ∗ 1 1  . Să se determine numărul elementelor mulţimii ( A \ B ) ∩ Z ştiind că A = ( −3.1) la dreapta d : 5 x + 12 y − 4 = 0 . Să se calculeze distanţa de la punctul A (1. x < 1 2.⋅) . Se consideră funcţia f : [1. MT1. x b) Să se arate că funcţia f este . π . 51 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 51 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 051 1. specializarea matematică . Fie σ. pentru funcţia h :[1.5] . F1 = 1 şi matricea A =  . b) Să se arate că. • La toate subiectele se cer rezolvări complete. h( x) = ( F ( x) − 1)sin x . Fn  F . Fie a.Filiera vocaţională. 3 2 1 5 4    2 3 1 4 5 a) Să se demonstreze că σπ ≠ πσ. ∞ ) → [1.

1] → x )dx . de 10 ori x 5p 5p 5p Ministerul Educaţiei. 4. BC = 7 şi AC = 8 . Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 3 x − 1 + 1 = x . definită pe f : → .1] . Să se determine a ∈ pentru care parabola y = x 2 − 2 x + a − 1 şi dreapta y = 2 x + 3 au două puncte distincte comune. Să se determine m ∈ R astfel încât vectorii u = ( m + 1) i + 8 j şi v = ( m − 1) i − 4 j să fie coliniari . • Toate subiectele sunt obligatorii. Să se determine numărul termenilor iraţionali ai dezvoltării ( 3 +1 . 2. Să se arate că funcţia f : → . f ( x) =  . Se consideră permutarea σ ∈ S6 .   n +1 n  x 2. π   x sin . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 52 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 052 1. Triunghiul ABC are lungimile laturilor AB = 5 . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 52 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 052 1 2 3 4 5 6 1.1] → 5p 5p 5p a) Să se calculeze b) Să se calculeze . y ∈ . π 1 1 c) Să se arate că.0. .Filiera vocaţională. ∀x. c) Ştiind că legea „ ” este asociativă. • La toate subiectele se cer rezolvări complete. b) Să se demonstreze că f ( xy ) = f ( x) f ( y ) pentru orice x. prin x y = xy − x − y + 2.1] → a) Să se arate că funcţia f este continuă pe [ 5pBACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ .Proba D. Fie legea de compoziţie „ ”. Să se calculeze m ( A ) . atunci ecuaţia f ( x) = cos are cel puţin o soluţie în intervalul  . profilul militar.informatică.1] . programa M1 MT1. σ =  . a) Să se arate că (1.  2 4 5 3 6 1 5p 5p 5p a) Să se determine σ−1 . specializarea matematică . şi funcţia 2. 52 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 52 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 052 1. 5p 5p b) Să se determine domeniul de derivabilitate al funcţiei f. ⋅) . ∫0 f ( 1 1 ∫0 g ( x)dx . . Ministerul Educaţiei. b) Să se arate că permutările σ şi σ−1 au acelaşi număr de inversiuni. Se consideră funcţia f : [ 0. Fie funcţiile f : [ 0. c) Să se calculeze aria suprafeţei plane mărginită de graficele funcţiilor f şi g şi de dreptele de ecuaţii x = 0 şi x = 1 . 3. f ( x) = x + 1 . să se rezolve în ecuaţia x x . x = 1025.. g ( x) = x arctg x . y ∈ . Se acordă 10 puncte din oficiu. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. ) 9 5. dacă n ∈ * . x = 0  ( ) . f ( x ) = ln 1 + x 2 şi g : [ 0. x 0. ∞) este parte stabilă în raport cu „ ”. f ( x) =| 4 x − 8 | −2 | 4 − 2 x | este constantă. c) Să se arate că ecuaţia x 4 = σ nu are soluţii în grupul ( S6 . x ∈ ( 0.. 6.

2.informatică. → . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. 5p 5p 5p c) Să se arate că dacă C ( A) conţine trei dintre matricele E1 .Filiera vocaţională. g ( x) = f 2 ( x) . E2 ∈ C ( A) .E = . f ( x ) = x3 − 3x şi un număr real m din intervalul ( −2. Se consideră matricele 0 1 0 E1 =   . E3 . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 53 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 053 1. Pentru orice matrice A∈ M2 ( ) . Fie funcţia f : 5p 5p 5p → . atunci există α ∈ astfel încât A = αI 2 . 4.Proba D. Să se determine imaginea intervalului [2. E1 . x > 0  . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 53 5p 5p SUBIECTUL III (30p) – Varianta 053 1. 5p c) Să se determine numărul punctelor de inflexiune ale graficului BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . atunci X + Y ∈ C ( A).3] prin funcţia f : R → R . atunci o conţine şi pe a patra. profilul militar. . specializarea matematică . Fie vectorii a = i + j . Să se arate că 6 divide k. ⋅) . b= 2. Fie a =   două permutări din grupul ( S5 . ⋅). • Toate subiectele sunt obligatorii. r ∈ R astfel încât u = pa + rb . 3. f ( x) =   xe x . 5p 5p 5p 5p 5p Ministerul Educaţiei. Să se calculeze lungimea razei cercului circumscris unui triunghi care are lungimile laturilor 5 . se notează C ( A) = { X ∈ M2 ( ) | AX = XA} . Să se determine p . Să se calculeze  2009  + 3 ⋅  −  . 53 5p Varianta 53 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 053  1 1. Se consideră funcţia f : → . Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia x + 8 − x = 2 . 5.E = . alegând un element al mulţimii divizorilor naturali ai numărului 56. 3 2 1 4 5    2 1 4 5 3 a) Să se rezolve în S5 ecuaţia ax = b . b) Să se determine ordinul elementului ab în grupul ( S5 . programa M1 funcţiei g : 2. 0 3  0 0 4  0 1      X . f ( x) = x 2 − 4 x + 3 . 1 2 3 4 5  1 2 3 4 5 . 7 şi 8. unde [ x ] reprezintă partea întreagă a lui x şi { x} reprezintă    3 partea fracţionară a lui x. a) Să se arate că funcţia f admite primitive pe b) Să se determine primitiva F a funcţiei f care are proprietatea F ( 0 ) = −1 . E4 . 5p 5p 5p c) Fie k ∈ cu b k = e . E2 =  1  0 0  a) Să se arate că dacă b) Să se arate că dacă 0 1 0  0 0 . • La toate subiectele se cer rezolvări complete. Se acordă 10 puncte din oficiu. Ministerul Educaţiei. ∞ ) . x ≤ 0 . Să se determine probabilitatea ca. acesta să fie divizibil cu 4. c) ∫ Să se calculeze lim x →0 x >0 x 0 f (t )dt x2 . sin x. ∞ ) . MT1. E2 . b) Să se demonstreze că ecuaţia x3 − 3 x = m are soluţie unică în mulţimea (1. a) Să se determine punctele de extrem ale funcţiei f. b = i − j şi u = 6i + 2 j . 6. Y ∈ C ( A) .

pentru orice n ∈ ∗ 5p 5p 5p 2. Ministerul Educaţiei. b) Să se arate că valoarea minimă a funcţiei f este 1. 2 x2 t2 −1 2 t2 dt şi g : (1. Se consideră funcţia f : → .Proba D. ∞ ) . Fn+1 = Fn + Fn−1 . 2 x − 1 3x + 2 . ∞ ) → . Qn ∈ [ X ] . rB = i + 3 j şi rC = 3i + 2 j vectorii de poziţie ai vârfurilor triunghiului ABC . 5p 5p 5p a) Să se arate că polinomul X 3 − 2 X − 1 este divizibil cu P . g ( x) = f ( x ) − 1 nu este derivabilă în x0 = 0 . ştiind că BC = 3 şi cos A = 1 . ∀x ∈ (1. Se consideră dezvoltarea ( 3 x 2 + y ) 49 . profilul militar. ∞ ) . f ( x ) = e x − x . Se consideră matricele A =  . F1 = 1. Să se determine termenul care îi conţine pe x şi y la aceeaşi putere. 6. Fie rA = 2i + j . Se consideră şirul ( Fn )n∈ . polinomul Qn este divizibil cu P . P = X 2 − X − 1. F0 = 0 . ( AB) n ≠ I 2 . Să se calculeze lungimea razei cercului circumscris triunghiului ABC . ∀n ≥ 2. 54 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 54 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 054 1. f ( x) = ∫ 5p 5p 5p a) Să se calculeze f ( 3) . Să se rezolve în mulţimea numerelor reale inecuaţia ≥ 1 − x 1 − 2x 3. c) Să se arate că. • La toate subiectele se cer rezolvări complete. x BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ .Filiera vocaţională. 2 5p Ministerul Educaţiei. b) Să se determine rădăcinile reale ale polinomului Q3 . a) Să se determine punctul în care tangenta la graficul funcţiei f este paralelă cu prima bisectoare. 1 0  −1 1   a) Să se verifice că AB ≠ BA . ∀x ∈ (1. b) Să se arate că g ' ( x ) = . Qn = X n − Fn X − Fn −1 . pentru orice n ≥ 2 . specializarea matematică . • Toate subiectele sunt obligatorii. b) Să se arate că A4 + B 6 = 2 I 2 . ∀n ≥ 1 şi polinoamele P . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 54 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 054  0 −1  0 1 şi B =  1. 4. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. c) Să se arate că funcţia g : → . Să se determine vectorul de poziţie al centrului de greutate a triunghiului ABC . . Să se calculeze partea întreagă a numărului ( 3 + 7 )2 . . Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 3 2 − x + x = 2 . x2 − 1 c) Să se arate că g ( x ) = 2 f ( x ) . MT1. Se consideră funcţiile f : (1. Se acordă 10 puncte din oficiu. 5. programa M1 2. ∞ ) → . 2. c) Să se arate că. g ( x) = ∫ ln x 2 −1 3 0 3et + 1 dt . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 54 5p 5p 5p SUBIECTUL III (30p) – Varianta 054 1.informatică.

∀x ∈ [1. dacă a = 1 şi b = 3 . ∞ ) → . Să se determine cosinusul unghiului format de vectorii OA şi OB . Matricea A =   ∈ M 2( ) şi şirurile ( xn ) n∈ . c) Să se arate că. ⋅ ).   x 2 + y 2 = 13 2. 5p 1 2.  x+ y =5  3. profilul militar. x ( x + 1)( x + 2 ) 5p 5p 5p a) Să se determine o primitivă a funcţiei f. Să se rezolve în mulţimea × sistemul  . 1 x2 .Filiera vocaţională. • La toate subiectele se cer rezolvări complete. Fie funcţia f : (1. ( yn )n∈ sunt mărginite.Proba D.funcţiei f. 55 5p Varianta 55 5p 5p 5p 5p 5p SUBIECTUL I (30p) – Varianta 055 1. +. atunci xn+ 6 = 64 xn .0 ) . dacă a 2 + b 2 ≤ 1 . Ministerul Educaţiei. Se acordă 10 puncte din oficiu. specializarea matematică . Să se determine x ∈N .1) . A ( 2. Să se calculeze tg 2 x . f ( x) . • Toate subiectele sunt obligatorii.informatică. atunci şirurile ( xn )n∈ . 6. b) Să se demonstreze că ∫ f (t )dt ≤ 1 6 c) Să se calculeze ∫0 1 + x6 dx . x −1 b) Să se determine punctele de extrem ale MT1. ∀n ∈  yn  . c) Să se determine domeniul de derivabilitate al funcţiei f. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 4 x − 5 ⋅ 2 x+1 + 16 = 0 .8} . ∀n ∈ . Ministerul Educaţiei. f ( x ) = . 2 2 4. 2. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 55 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 055  xn+1   a −b  1. Se consideră corpul ( 11 . 5p 5p 5p ˆ a) Să se arate că ecuaţia x = 8 nu are soluţii în 2 11 . Fie punctele O ( 0. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. 5. ( yn )n∈ verifică  y  = b a   n+1  2 2 2 2 a) Să se arate că xn+1 + yn+1 = (a 2 + b 2 )( xn + yn ) . ştiind că ctg x = 3. unde [ x ] reprezintă partea întreagă a lui x şi { x} reprezintă partea fracţionară a lui x. ∞ ) . b) Să se determine numărul polinoamelor de grad doi din ˆ c) Să se arate că polinomul X 2 + X + 1 este ireductibil în 11 [X ]. ∀n ≥ 0 . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 55 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 055 1. 5p 5p 5p b) Să se arate că. x  A  n  . f ( x ) = 3 x3 − 3 x + 2 . programa M1 5p BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . Să se calculeze [− 8] − {−2. x ≥ 2 astfel încât C x + Ax = 30 .1) şi B ( −2. 11 [ X ] . Se consideră funcţia f : 5p a) Să se calculeze lim x →1 x <1 → . x x −1 .

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . g ( x) = f (e x ). Se consideră matricea A =   şi mulţimea M = { X ∈ M2 ( ) | AX = XA}. Să se calculeze lungimea razei cercului circumscris unui triunghi dreptunghic care are catetele de lungimi 5 şi 12. MT1. definit la punctul b). e] → 5p 5p 5p a) Să se calculeze ∫ 0 f (e 1 x2 1 )dx .. 1 0  2. 3 3 2. 2. Să se calculeze u − v ştiind că u − v = 3i + 2 j şi u + v = 2i + 3 j . Se consideră matricea A =   ∈ M2 ( ) şi funcţia f : M2 ( ) → M2 ( ) . f (n) . a ≠ 0 . f ( x ) = . • Toate subiectele sunt obligatorii. atunci XY ∈ M .. 6. Să se determine rangul termenului care-l conţine pe a 4 . 56 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 56 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 056 1.  1 −2  a) Să se arate că f ( A) = I 2 . Se consideră funcţia f : 5p 5p 5p 2x + 5  4 \ −  → . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 56 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 056 1. 1 1  a) Să se arate că dacă X . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 56 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 056  2 −3  1. Se consideră dezvoltarea  a 2 + 3  . b) Să determine limita şirului ( an )n≥1 . b) Să se arate că f ( X + f ( X )) = X + f ( X ) . Fie funcţia f : [1. e b) Să se calculeze volumul corpului obţinut prin rotirea graficului funcţiei f în jurul axei Ox . 2 2 Ministerul Educaţiei. Se acordă 10 puncte din oficiu. f ( x ) = ln x . b) Să se arate că G = { X ∈ M | det X ≠ 0} este grup în raport cu înmulţirea matricelor.  1  4. • La toate subiectele se cer rezolvări complete. a  9 5. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. ∀X ∈ M2 ( ).informatică. Ştiind că x1 şi x2 sunt rădăcinile ecuaţiei x 2 + 3x + 1 = 0 . c) Să se determine elementele de ordin doi din grupul G . 5p 5p 5p 5p 5p 5p Ministerul Educaţiei. c) Să se arate că ∫0 e dx + ∫ f ( x) dx = e . să se calculeze x1 + x2 .Proba D. specializarea matematică . x → . Să se rezolve în mulţimea numerelor complexe ecuaţia 2 z + z = 3 + 4i . 3. an = f (1) f (2). Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 1 + 5 x − 2 ⋅ 25 x = 0 . Y ∈ M . programa M1 c) Să se determine punctele de inflexiune ale graficului funcţiei g : .Filiera vocaţională. 3x + 4  3 a) Să se determine asimptota la graficul funcţiei f spre +∞ . 1 . profilul militar. f ( X ) = AX . c) Să se arate că funcţia f este bijectivă.

5} . MT1. programa este derivabilă pe . 2  xf ( x) . +) → ( * 7 .informatică. g ( ) =  5p BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ .Filiera vocaţională. Ministerul Educaţiei. 3. 2. g ( x) = F ( x) + f ( x) are exact un punct de extrem local. Fie matricele A =  yn  2 3     yn+1  a) Să se determine x1 . ˆ b) Să se determine ordinul elementului 3 în grupul ( . f ( x) = x 2 + 1 . x2 → . . Să se calculeze lungimea medianei duse din A. 2. din dezvoltarea  3 x +  . x > 0 a) Să se arate că şirul ( xn ) n≥1 definit prin x1 = 5p c) Să se determine cel mai mare număr real a care are proprietatea f ( x) ≥ a + 2ln x. ∞ ) . x>0 . x ≤ 0 b) Să se arate că funcţia g : → . x  A  n  . 3. Triunghiul ABC are AB = 2 . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. () Ministerul Educaţiei. profilul militar. y1 şi y2 . 2.5. ⋅) ˆ cu f 2 = 3 . ∀x ∈ (0. Să se arate că x 2 + 4 x + 5 x 2 + 2 x + 2 ≥ 1 . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 57 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 057 x  x   3 4 ∈ M2 ( ) şi  n  ∈ M 2. Se consideră mulţimile de clase de resturi 7 2 6 = {0. Fie funcţia f : 5p → . Se acordă 10 puncte din oficiu. +.ProbaxD. ∗ 7 c) Să se arate că nu există niciun morfism de grupuri f : ( 6 . b) Să se arate că xn + yn 2 = (3 + 2 2 )n . M1 arctg x . 4. ∀n ≥ 1 are limită . Să se arate că numărul 2. x  5. specializarea matematică . Se consideră dreapta d : 4 x − 8 y + 1 = 0 şi punctul A ( 2 . cu  n+1  = 1. f ( x ) = e − x şi F o primitivă a sa. 5p 5p 5p 5p 5p 5p 2.1 ( ). ∀n ≥ 0 . y0 = 0 .1. • Toate subiectele sunt obligatorii. 2  2  4. ⋅) ecuaţia 3x + 4 = 0. • La toate subiectele se cer rezolvări complete. ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ = {0. )( ) 6. c) Să se arate că xn+ 2 − 6 xn +1 + xn = 0. ∀n ∈ . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 57 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 057 1. 1 şi xn+1 = f ( xn ).6} şi ˆ ˆ ˆ a) Să se rezolve în corpul ( 7 . 1) . 200 ( 7 + 4 3 − 3 este natural. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia log 2 x + log 2 ( 4 x ) = 4 . AC = 4 şi m ( A ) = 60 . Fie funcţia f : → 1 . 1. x2 .3. 4. oricare ar fi x ∈ . Să se determine ecuaţia dreptei care trece prin punctul A şi este paralelă cu dreapta d . ∀n ∈  yn  şi x0 = 1. 57 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 57 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 057 1. Să se determine termenul care nu-l conţine pe x . F ( cos x ) − F (1) x →0 b) Să se calculeze lim c) Să se arate că funcţia g : . 2 5p 5p 5p a) Să se calculeze ∫0 xf ( x)dx . ⋅) .

profilul militar. b) Să se determine punctele de extrem local ale funcţiei f . Să se determine probabilitatea ca. ∞ ) .. Ministerul Educaţiei. Să se determine axa de simetrie a graficului funcţiei f : R → R .informatică. atunci funcţia f este injectivă. f ( x) = . ∞ ) → ( 0. b ∈ . BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . 0 0   0 0 a) Să se arate că orice matrice din G este inversabilă. 5p 2. ∞ ) . astfel încât b . d > 0. atunci f este funcţie constantă. f )( x ) = de n ori f an x + bn . b) Să se arate că.  x ln x. dacă det A ≠ 0. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.3. cn d n    a) Să se arate că dacă det A = 0 . c. c) Pentru m = 1 . 58 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 58 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 058 1.. Se consideră matricele A =  . 2009} . unde n ∈ *. x ∈ [ 0. c) Să se arate că ecuaţia X 2 = I 2 are o infinitate de soluţii în G. Să se determine ecuaţia dreptei care trece prin punctul A şi este perpendiculară pe dreapta d . g ( x ) = arctg x .5. b ∈ [0. 4. specializarea matematică . b. 4 + 7i 2.Proba D.1]  . 5p 5p 5p  1 0 0 1 2. Se acordă 10 puncte din oficiu. f ( x) =  . 5. b) Să se calculeze lim ∫1 t ln t dt x −1 x x →1 x >1 . 2]. • La toate subiectele se cer rezolvări complete. x ∈ (1..Filiera vocaţională. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 58 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 058 1. Să se calculeze distanţa de la centrul de greutate al triunghiului ABC la dreapta BC . Se consideră funcţiile f : 5p 5p x →∞ → . matricea A =  şi funcţia f : ( 0. • Toate subiectele sunt obligatorii.. 3. a) Să se calculeze lim ( f ( x) g ( x) ) . f ( x) = x 1 + x2 şi g : → . 2 ) . pentru orice t ∈ (0. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 58 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 058 ax + b a b 1. c) Să se arate că 5p 5p 5p (f f f . a ≠ b. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 3x +1 + 31− x = 10 . Fie m ∈ şi funcţia f : [ 0. B=  şi mulţimea G = {I 2 + aA + bB | a. 2) există a. Ministerul Educaţiei. acesta să fie multiplu de 3. funcţia f este integrabilă. 2] →  x − m. programa M1 c) Să se arate că f ( x ) < g ( x ) . alegând un element al mulţimii A = {1. Fie triunghiul ABC care are AB = AC = 5 şi BC = 6 . să se demonstreze că. MT1. f ( x ) = 3 x 2 − 6 x + 1 . Se consideră dreapta d : 2x + y − 1 = 0 şi punctul A ( 3. Fie a. pentru orice m ∈ . ∀n ∈ cn x + d n ∗ .. 6. pentru orice x ∈ ( 0. 2]  5p 5p 5p a) Să se arate că. b) Să se arate că G este un subgrup al grupului multiplicativ al matricelor inversabile din M2 ( ). a ≠ −1}.. Să se calculeze partea reală a numărului complex 1 + 4i . c d cx + d    a bn  Se notează An =  n .

. 4. 6. Să se calculeze sin 2 x ştiind că ctg x = 6. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 59 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 059  mx + y + z = 0  1. Să se determine m ∈ R astfel încât AB = 4 . log3 x 2 4. x →∞ f ( x + 1) b) Să se demonstreze că funcţia f este inversabilă.Filiera vocaţională. astfel încât sistemul să admită cel puţin două soluţii. Să se determine probabilitatea ca. Se consideră funcţia f : 5p 5p 5p a) Să se calculeze lim → . 5. . ∫1 sin x dx = 2c 3 b) Să se determine c ∈ (1. −2 ) ... atunci B ⋅ A = A ⋅ B . Ministerul Educaţiei. profilul militar.. n ∈ 5 . 2010} . 5p 5p 5p pentru care matricea sistemului are determinantul nenul. alegând un element al mulţimii A = {2. . c) Să se arate că funcţia F nu are limită la +∞ . x → 2. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia log3 x + 1 5 = . f ( x ) = x3 + x . • La toate subiectele se cer rezolvări complete. d 2 : x + 3 y + 2 = 0. d3 : − x − y + 4 = 0 5p 5p 5p  m n   2. 59 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 59 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 059 1   1  1  1  1.  2  3  4  100  2. Se acordă 10 puncte din oficiu. specializarea matematică .3) astfel încât f ( x) 2 .informatică. m = ±1 . dar să nu fie divizibil cu 8. Să se arate că numărul lg  1 −  + lg  1 −  + lg  1 −  + . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 59 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 059 1. • Toate subiectele sunt obligatorii. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia x − 3 + 4 − x = 1 . ∫−π f ( x)dx. Se consideră funcţiile f : 5p 5p 5p a) Să se calculeze π .Proba D. BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . acesta să fie divizibil cu 4 . cu m ∈ − x − y + 4 z = 0  a) Să se determine m ∈ b) Să se determine m ∈ c) Să se determine m ∈ sunt concurente. pentru care dreptele d1 : mx + y + 1 = 0. c) Să se determine numărul elementelor de ordinul 2 din grupul H. c) Să se calculeze lim f x →∞ 3 ( x) . MT1.  0 1    1 1  4 0 −1 a) Să se verifice că dacă A =   0 1 şi B =  0 1  . Se consideră mulţimea H =   | m. Ministerul Educaţiei. Se consideră sistemul  x + 3 y + 2 z = 0 . m ) şi B ( m. programa M1 −1 f ( x) . Se consideră punctele A ( 2. + lg  1 −  este întreg.6. f ( x) = x 2 sin x şi F o primitivă a lui f .. 3. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.        b) Să se arate că H este un grup cu 10 elemente în raport cu înmulţirea matricelor..

f ( X ) = AX . g ( x ) = ln f ( x ) . atunci f   = f (0). Fie mulţimea M = f : 5p 5p 5p { → |f → este derivabilă şi ∫0 f ( x) dx = f (0) = f (1) 1 }. 2 2 4. c) Să se arate că f ( X ) + f (Y ) ≠ I 2 . Se acordă 10 puncte din oficiu. u = 2 şi v = 3 să se calculeze cos ( ( u. ∀X ∈ M2 ( ). specializarea matematică . 0 1 a) Să se verifice dacă matricea   aparţine mulţimii P. MT1.3 ) şi B ( −3. Se consideră mulţimea P = A ∈ M2 ( 5p 5p 5p ) → M2 ( ) . Se consideră punctele A ( 2. 5. c) Să se arate că. ∀X . X ∈ M2 ( ) şi AX = B . • La toate subiectele se cer rezolvări complete. > 0 . Se consideră funcţia f : 5p 5p → a) Să se arate că mulţimea valorilor funcţiei f este ( 0. Fie vectorii u şi v . + 38 ) < 39. x2 soluţiile ecuaţiei x 2 + 5 x − 7 = 0 . B ∈ P. 3 2. Ştiind că u ⋅ v = 5 . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 60 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 060  2 1 1. Se consideră matricea A =   şi funcţia f : M2 (  −4 −2  a) Să se calculeze f ( A). Să se arate că 2(1 + 3 + 32 + . Fie x1 .Proba D. ecuaţia f ′( x ) = 0 are cel puţin două soluţii în intervalul (0. Ministerul Educaţiei. 5p 5p 5p { ) | AAt = I 2 } . . → . BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ x . 5 3. 5p c) Să se demonstreze că g ( x) < . f ( x ) = x + 1 + x2 . Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia log5 x + log x 5 = . −2 ) . unde g 2.∞ ) .. pentru orice xprograma M1este funcţia definită la punctul b). dacă g : . v ) ) . ∀x ∈ . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar SUBIECTUL III (30p) – Varianta 060 1.Filiera vocaţională.informatică.1) . atunci ( f ( x ) − x ) ⋅ g ' ( x ) = 1. x ≥ 3 astfel încât C2 x −3 = 3 . Ministerul Educaţiei. Să se scrie ecuaţia mediatoarei segmentului AB . b) Să se arate că.   2 c) Să se arate că. dacă f este o funcţie polinomială de grad trei care aparţine lui M . Y ∈ M2 ( ). Să se arate că numărul x13 + x2 este întreg. 2. profilul militar. Să se determine x ∈ . atunci X ∈ P. 1 b) Să se arate că. unde At este transpusa matricei A. 60 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 60 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 060 1. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. 6. dacă A. 1 0 b) Să se arate că înmulţirea matricelor determină pe mulţimea P o structură de grup necomutativ. pentru orice f ∈ M .. b) Să se arate că ( f f )( X ) = O2 . a) Să se arate că funcţia f : . f ( x) = 2 x3 − 3x 2 + x aparţine mulţimii M . • Toate subiectele sunt obligatorii.

∞ ) →  ln x . b. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 61 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 061  1 a b  1.b+ d .+ ). Punctele A . Ministerul Educaţiei. b ∈ 0 0 1     a) Să se arate că M a . 1 − x şi 4 sunt în progresie aritmetică.Proba D. • Toate subiectele sunt obligatorii. 1. Să se rezolve în mulţimea [ 0. Ministerul Educaţiei. 4. ∫0 f ( x) cos x dx . 2π ] ecuaţia 2sin x + 1 = 0 .b ( M a.d = M a + c. rangul matricei M a .b − M a. în funcţie de a şi b . rB = 2i − j . a. aceasta să aibă 2 elemente. f ( x) =  x −1 . b) Să se arate că ab = c. c.1) → f (t ) dt. c} . 5. 5p 5p 5p 2. specializarea matematică . 5p x →1 x − 1 c) Să se arate că funcţia f este strict descrescătoare. Dacă u = 1 .b | M a. t t c) Să se calculeze. g ( x ) = ∫π 4 arcsin x π c) Să se calculeze derivata funcţiei g : ( −1. 2. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. 61 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 61 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 061 1. Fie funcţia f : ( 0.3. Se consideră un grup ( K .6} . B şi G au vectorii de poziţie rA = 4i + 7 j . x ≠1  . d ∈ . alegând una dintre submulţimile mulţimii M . Se acordă 10 puncte din oficiu.b ⋅ M c. e este elementul neutru şi a 2 = b 2 = c 2 = e . 5p 5p 5p 5p 2. 6. 2. MT1. b) Să se arate că orice matrice din G este inversabilă. v = 2 şi măsura unghiului vectorilor u şi v este 5p π 3 . a) Să se arate că orice primitivă a funcţiei f este crescătoare pe b) Să se calculeze . unde K = {e. c) Să se arate că grupul ( K .b este transpusa lui M a. a. Se consideră mulţimea G =  M a. Se consideră funcţia f : → .informatică. Să se determine probabilitatea ca. • La toate subiectele se cer rezolvări complete. Să se determine numărul real x ştiind că numerele x + 1. f ( x) = ln(1 + sin 2 x) . 4. să se calculeze ( 2u + v ) ⋅ ( 2v − u ) . 5p 5p 5p a) Să se rezolve în grupul K ecuaţia x3 = e . Fie mulţimea M = {1. ⋅) nu este izomorf cu grupul ( 4.b =  0 1 0  . x =1  a) Să se demonstreze că funcţia f este continuă. b. 5p f ( x) − 1 BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . ⋅) . ∀ a.b ). Să se determine vectorul de poziţie a punctului C astfel încât punctul G să fie centrul de greutate al triunghiului ABC . Fie vectorii u şi v . programa M1 b) Să se calculeze lim . rG = 4i + 4 j . profilul militar. .Filiera vocaţională. 3. Să se determine punctele de intersecţie a parabolei y = x 2 + 5 x − 6 cu axele de coordonate. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 61 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 061 1. .5.    ⊂ M3 (   ).

Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. SUBIECTUL I (30p) – Varianta 062 1.Filiera vocaţională. pentru orice n ∈ . ∞) → 5p 5p a) Să se arate că funcţia f 2 este strict crescătoare pe intervalul ( 0.informatică. . −3 −1   b) Să se arate că. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 62 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 062 a b 2 1. Varianta 62 ) 5p 5p 5p 5p 5p 5p 2.Proba D. M . Fie funcţia f : 5p 5p 5p  x3 . profilul militar. iar ordinea punctelor este A. f = X 4 − 1 . Fie matricea A =   c d  ∈ M2 ( ) cu proprietatea că A = 2 A . atunci det ( A ) = 0 . pentru orice n ∈ ∗ . Să se calculeze f 2 ⋅ ( f ( −1) ) . dacă a + d = 2 . 2 5. Să se determine coordonatele punctelor M şi N ştiind că acestea împart segmentul [ AB ] în trei segmente congruente. Ministerul Educaţiei. f n ( x ) = x n + ln x. 2 ) şi B ( 6. 6. f ( x) =  .    3 1 a) Să se arate că matricea B =  verifică relaţia B 2 = 2 B . Se consideră punctele A ( 3. ∫0 2π f n ( x)dx ≤ 2n π . b) Să se arate că. • La toate subiectele se cer rezolvări complete. ecuaţia f n ( x) = 0 are exact o rădăcină reală. 5p 5p 5p a) Să se arate că un cel mai mare divizor comun al polinoamelor f şi g este X 2 − 1.5 ) . x →1  f 2 ( x ) − 1 x − 1  ( ) 2. MT1. ( π π   3. Se acordă 10 puncte din oficiu. 2 2   4. B . • Toate subiectele sunt obligatorii. ∞ )  a) Să se arate că funcţia f este integrabilă pe intervalul [−2π . Să se determine x > 0 ştiind că numerele x . e  3 1  − c) Să se calculeze lim  5p . b) Să se determine numărul soluţiilor complexe distincte ale ecuaţiei f ( x ) g ( x ) = 0 . 1 + sin x. Se consideră funcţia f : R → R . * π c) Să se arate că . Se consideră polinoamele f . programa M1 . pentru oricare n natural.∞ ) . situată în intervalul 1 BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . 2π ] . x ∈ ( 0. Să se arate că ( n !) divide ( 2n )! . f ( x ) = x 2 + x − 2 . a + 1 şi a + 2 sunt lungimile laturilor unui triunghi obtuzunghic. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 62 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 062 1. g = X 6 − 1 . → b) Să se calculeze ∫−1 f ( x) dx . g ∈ [ X ] . Pentru fiecare număr natural nenul n se consideră funcţia f n : (0. x ∈ ( −∞. 6 şi x − 5 sunt în progresie geometrică .0]  . c) Să se arate că. 2.1 . Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia cos  2 x +  = cos  x −  . Să se determine numerele naturale a pentru care numerele a. . specializarea matematică . c) Să se descompună polinomul f în factori ireductibili în 5p 5p 5p [X ]. atunci A = O2 sau A = 2 I 2 . dacă a + d ≠ 2 . Ministerul Educaţiei. N .

specializarea matematică . b) Să arate că funcţia f este continuă în origine.informatică.Filiera vocaţională. x ∈  \ . b ∈ şi funcţia f : → . Fie ABCD un patrulater. Să se arate că şirul ( an )n∈ . Se consideră a. să se calculeze c) Să se arate că. { } { ) | At = − A} . x > 0  a) Să se determine a şi b ştiind că funcţia f este primitivă pe a unei funcţii. MT1. n+3 2. dacă A.1] . cu coeficienţi întregi. atunci AB ∈ P . a) Să se arate că rădăcinile din ˆ . 5p 5p 5p b) Ştiind că a = 0 şi b = 0 . Ministerul Educaţiei. f ( x)dx = −∞ . π π   3. este crescător. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. • Toate subiectele sunt obligatorii. B ∈ Q . Să se arate că dacă AC ⋅ BD = 0 . 63 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 63 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 063 1. x ≤ 0  2. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia sin  x −  = sin  3x +  . dacă b = 0 . 5p BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . de termen general an = 4n . f ( x) =  . atunci lim ∫−1 f ( x)dx . Se consideră mulţimile P = S ∈ M2 ( ) | S t = S şi Q = A ∈ M2 ( 5p 5p 5p 5p 5p 5p 1 3  0 2 ∈ P şi  a) Să se arate că  ∈Q . f ( x ) ≤ x . profilul militar. oricare ar fi X ∈ Q . ∀x ∈ [ −1.Proba D. π ∫ x n→∞ 0 π n . c) Să se demonstreze că polinomul f nu poate fi scris ca produs de două polinoame neconstante. 5. 5p axe x − x . Se consideră funcţia f : 5p a) Să arate că →  x. x ∈  . Să se determine coordonatele punctelor de intersecţie a parabolelor y = x 2 + x + 1 şi y = − x 2 − 2 x + 6. f ( x) =  3 x . Să se determine m ∈ R astfel încât dreptele d1: mx + 3 y + 2 = 0 şi d 2 : 2x + y − 8 = 0 să fie concurente. b) Să se arate că polinomul f nu are rădăcini în 2 2 [X ]. c) Să se arate că det ( X ) ≥ 0 . Se consideră polinoamele f = X 3 + 2 X 2 + 3 X + 45 ∈ [ X ] şi f = X 3 + X + 1∈ ale polinomului f nu sunt toate reale.  x cos x + b. Să se determine termenul de rang patru. Se acordă 10 puncte din oficiu. ˆ ˆ 2. 6. • La toate subiectele se cer rezolvări complete. Suma coeficienţilor binomiali ai dezvoltării 2 x 2 − 5 y ( ) n este egală cu 32. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 63 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 063 1. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 63 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 063 1. 3 1    −2 0  b) Să se arate că. programa M1 c) Să se arate că funcţia f nu este derivabilă în origine. atunci AB 2 + CD 2 = AD 2 + BC 2 . Ministerul Educaţiei. 4 4   4.

Fie mulţimea M =   | x. c) Să se arate că An ∈ M . c) Să se arate că există un punct c ∈ (1. • Toate subiectele sunt obligatorii. . (f g ) ( x) ≥ 0. 5p 5p b) Să calculeze limita şirului ( a . y ∈  şi matricea A =  1 2  . . f ( x ) = ln  1 +  . pentru orice x ∈ . 5p 5p 5p 5p π  π  3. Să se arate că şirul ( an )n ≥1 . ≤ ∫ f ( x) dx ≤ 1 . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 64 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 064  x 3 y    2 3 1.. 2. ∀n ∈ * 5 5p 5p 5p 5p 5p 5p . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 64 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 064  2 1. Să se determine măsura unghiului C... Să se demonstreze că.. MT1. 3  2  x x −3 4. Fie ABC un triunghi cu tg A = 2. b) Să se arate că dacă X ∈ M şi det ( X ) = 0 .informatică. 64 5p 5p Varianta 64 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 064 1. este strict monoton. ∞ ) → .    y x   a) Să se arate că dacă Y ∈ M2 ( ) şi AY = YA.Filiera vocaţională.. Ministerul Educaţiei. Se consideră polinomul f = X − X 4 + 3 X 3 − X 2 − 2 ∈ [ X ].+ f ( 2 ) + . π ) ecuaţia tg  x +  = tg  − x  . • La toate subiectele se cer rezolvări complete.. x2 . + x5 . Să se rezolve în ( 0. 5. Se acordă 10 puncte din oficiu. x  a) Să se arate că funcţia f este concavă pe intervalul (−∞ .n≥1 . unde x1 .. a = f (1) programa + BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ n )ProbanD. Ministerul Educaţiei.1] → . x ≥ 3 ştiind că C x −1 + C x −1 ≤ 9 . specializarea matematică . x5 sunt rădăcinile polinomului f . atunci Y ∈ M . atunci X = O2 . Se consideră funcţia f : ( −∞.M1f ( n ) − ln 5p 2. Să se determine x ∈N . 2. 2) astfel încât (c − 1) f . tg B = 3. a) Să se determine o rădăcină întreagă a polinomului f. −2) . −2 ) ∪ ( 0. c) Să se arate că f are o singură rădăcină reală. 0 1 1 π 4 1 c) Să se calculeze ∫0 f ( x ) f ′′( x) − ( f ' ( x ) ) 2 ( f ( x ) )2 dx . profilul militar.. Fie funcţia f : [ 0. Să se determine m ∈ R ştiind că dreptele d1 : mx + ( m + 2 ) y − 1 = 0 şi d 2 : ( m +2 ) x + 4my − 8 = 0 sunt paralele. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. f ( x ) = 5p 5p 5p a) Să se calculeze b) Să se arate că 1 1 + x4 n ( n + 1) 2 ′(c) + f (c) = f (2) . 2 2 2 b) Să se calculeze x1 + x2 + . ∫0 xf ( x)dx . 6. Se consideră funcţiile f : R → R şi g : R → R definite prin f ( x ) = x 2 + 2 x + 1 şi g ( x ) = x − 2009 . de termen general an = n 2 − n .

3. Fie funcţia f : 5p 5p 5p BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . b) Să se arate că. f ( x ) = x + e x . → .  b c a      a) Să se determine numărul elementelor mulţimii A . c) Să se determine numărul matricelor X din mulţimea A care au proprietatea X 2 = O3 .informatică. . • La toate subiectele se cer rezolvări complete. b pentru care sistemul are soluţia (1. f ( x ) = sin 3 x cos x şi F o primitivă a funcţiei f pe a) Să arate că există c ∈ astfel încât 4 F ( x) = sin 4 x + c . .. b ∈ 3 x − y − 2 z = b  . a) Să se arate că funcţia f este bijectivă. alegând un număr din mulţimea numerelor naturale de trei cifre. Se acordă 10 puncte din oficiu. cu a.13. 2. programa M1 c) Să se demonstreze că. Se consideră sistemul  x + 2 y + 3 z = 6 . Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 3sin x + 3 cos x = 0 .17. b. Se consideră mulţimea de matrice A =  0 a 0  | a. profilul militar. specializarea matematică . pentru orice n ∈ . dacă f ( x ) ≥ mx + 1.  2   c) Să se arate că ∫0 f π 2 n +1 ( x)dx = 0 .. b) Să se arate că f ( x ) ≥ 2 x + 1. MT1. Să se determine probabilitatea ca. 1. f ( x ) = x3 + 2sin x este impară. Să se arate că funcţia f : R → R .  . ∀x ∈ . 5p 5p 5p 5p 5p 5p a) Să se determine a. ∀x ∈ . Ştiind că tg α 2 = 1 . a2 . acesta să aibă suma cifelor egală cu 2. 4. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 65 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 065  ax + y + z = 4  1.  a 0 0      2. b astfel încât sistemul să fie incompatibil. 3 Ministerul Educaţiei. Ministerul Educaţiei.Proba D. b) Să se determine a. • Toate subiectele sunt obligatorii. X 2 = I3 sau X 2 = O3 . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Să se determine m ∈ R ştiind că dreptele d1: mx + 3 y − 2 = 0 şi d 2 : 12x + 2 y + 1 = 0 sunt perpendiculare. . 6. să se calculeze sin α . π b) Să se calculeze aria subgraficului restricţiei funcţiei f la intervalul 0. 1). Să se determine primul termen al progresiei aritmetice a1 . 65 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 65 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 065 1. 2. Se consideră funcţia f : → . 5. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 65 5p 5p 5p SUBIECTUL III (30p) – Varianta 065 1. pentru orice X ∈ A .. atunci m = 2 .Filiera vocaţională. c) Să se arate că pentru orice a ∈ există b ∈ astfel încât sistemul să admită soluţii cu toate componentele numere întregi. c ∈ 2  .

Să se calculeze ( 2 + i )( 3 − 2i ) − (1 − 2i )( 2 − i ) . f ( t) 3 5p b) Să se arate că ∫ 0 1 f ( x ) dx + ∫ g ( x ) dx = 3 . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar SUBIECTUL III (30p) – Varianta 066 1. Ministerul Educaţiei. a) Să se calculeze derivata funcţiei f pe intervalul (−1.Proba D. n ∈ R astfel încât patrulaterul ABCD să fie paralelogram . dacă α ∈ [1. a) Să se calculeze f (−1) . Să se calculeze C10 20 9 C20 3 sin x − cos x = 1 .1) . c) Să se calculeze valorile lui m pentru care triunghiul determinat de cele trei drepte are aria 1.3) . C ( 2. ∞ . cu a ∈ şi cu rădăcinile complexe x1 . g ( xMT1. Se admite că funcţia f are inversa g . profilul militar. Să se arate că 1 este o perioadă a funcţiei f : R → R . 2.n ) . Se consideră funcţia f : → . Ministerul Educaţiei. Să se determine m. b) Să se determine a pentru care polinomul are trei rădăcini reale. • La toate subiectele se cer rezolvări complete. specializarea matematică . . 6. f ( x ) = l− 1 − x 2 . d 2 : 3x − 4 y = −1. 2π ] ecuaţia 4.5 ) . d3 : 4 x + 3 y = m . Fie polinomul f = 2 X 3 − aX 2 − aX + 2 . c) Să se determine a astfel încât | x1 | + | x2 | + | x3 |= 3. unde {a} este partea fracţionară a 3 numărului a.3]. 1 α . ) = x −2 f ( x) este mărginită. BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ ) → . 3.Filiera vocaţională. Să se rezolve în [ 0.informatică. 2. f ( x) = x 4 + x 2 + 1 .1] → [1. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. b) Să se demonstreze că există o infinitate de valori ale lui m pentru care vârfurile triunghiului determinat de cele trei drepte au toate coordonatele întregi. Fie dreptele d1 : x + 2 y = 3. 5p a) Să se calculeze 3 4 ∫ 0 2t + 1 dt . unde m ∈ . 66 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 66 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 066 1. programa M1 2. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 66 5p 5p 5p 5p 5p 5p SUBIECTUL II (30p) – Varianta 066 1. Se acordă 10 puncte din oficiu. atunci are loc inegalitatea ∫ 0 1 f ( x ) dx + ∫ g ( x ) dx ≥ α .3] . B ( 4. 2 ) şi D ( m. 1 5p c) Să se demonstreze că. • Toate subiectele sunt obligatorii. 5p b) Să se determine ecuaţia asimptotei spre +∞ la graficul funcţiei f. Să se calculeze cos 2 x . ştiind că tg x = 4 . f ( x) = {3x} . Se consideră punctele A ( 2. x2 . 5. 5p 5p c) Să se arate că funcţia g : (0. Fie funcţia f :[0. a) Să se determine m astfel încât dreptele să fie concurente. x3 .

cu m ∈  x + my + mz = −2  a) Să se calculeze det ( A ) .1] → . Se consideră mulţimea M a tuturor funcţiilor definite pe A = {1. oricare ar fi m ∈ . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.1] → f este de două ori derivabilă şi f ( 0 ) = 0. 24.7} . Se acordă 10 puncte din oficiu. • Toate subiectele sunt obligatorii. să fie strict crescătoare. b) Să se arate că α 4 = β 4 . dacă f ∈ M şi n ∈ 2.. pentru care sistemul are soluţie cu componente întregi. 3 3 3 3 4. 2 3 4 1 3 1 4 2      4 3 1 2 a) Să se verifice că γ este soluţie a ecuaţiei αx = xβ. 1 2 3 4  1 2 3 4  1 2 3 4  2. Să se determine m ∈ R astfel încât funcţia f : R → R . 1 6. Se consideră punctul G. 2. f ' ( 0 ) = 1} . Fie sistemul  x + my + z = 1 . centrul de greutate al triunghiului ABC. b3 . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 67 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 067 1. atunci lim (1 + f ( x) ) = e . atunci lim f ( x) − x n n x →0 x n +1 x = nf ′′(0) . Să se calculeze probabilitatea ca.1] → . ∀x ∈ [ −1.3} cu valori în B = {5. b) Să se arate că . • La toate subiectele se cer rezolvări complete. 5p 5p 5p c) Să se determine valorile întregi ale lui m ≠ 1 . 5. 3 3. b) Să se calculeze ∫0 f 1 2 ( x) g ( x)dx .Filiera vocaţională.1] \ {0} .. c) Să se determine o soluţie a ecuaţiei xβ 3 = α 3 x în S4 . ∞ ) → . Se consideră mulţimea de funcţii M = { f : [ −1. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 67 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 067  x + y + z =1  1.β =  . Să se calculeze sin π + sin 5p Ministerul Educaţiei.6. MT1. 1 m m    5p 5p 5p b) Să se arate că rang ( A ) ≠ 2 . profilul militar. ⋅). f ( x) = (3 − m 2 ) x + 3 . 2π 3π 4π + sin + sin .. Prin punctul G se duce paralela la AB care intersectează dreapta BC în punctul P. . u ( x ) = e x sin x aparţine mulţimii M. programa M1 5p 5p c) Să demonstreze că. 2 f  + n 3 n f   + . Să se determine primul termen al progresiei geometrice cu termeni pozitivi b1 .Proba D. 1 1 1  şi matricea A = 1 m 1  . ∀n ∈ n n * 1 c) Să se demonstreze că f   + n . . a) Să se arate că funcţia u : [ −1. f ( x ) = 1 1+ x * . 2. . aceasta să fie injectivă . Să se calculeze cos2α . ştiind că cos α = ..informatică. Ministerul Educaţiei. Fie funcţiile f : [0. elemente ale grupului ( S 4 . 6. Să se determine m ∈ R astfel încât GP = m AB . 0 5p 5p 5p a) Să se arate că g ( x) = ln(1 + x) . 67 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 67 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 067 1. Fie permutările α =  . γ =  . g ( x ) = ∫ f (t )dt . specializarea matematică . 2 şi g : [ 0. alegând o funcţie din mulţimea M. dacă f ∈ M şi f ( x ) ≠ 0. x →0 1 x 5p BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . f   ≤ n ln 2.

Fie funcţia f : 5p 5p 5p 0 a) Să se arate că funcţia f este impară. 68 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 68 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 068 25 25 1. BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . c) Să demonstreze că şirul ( xn )n≥1 . 1 . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. a) Să se arate că B t = B . a) Ştiind că p = 1 şi q = 0 . Se consideră matricele A∈ M3 ( ) şi B = A + At . n 2 2  2. 3. acesta să fie divizibil cu 4. + − ln  n +  este strict descrescător. dacă B = 2 I 2 . 1 π x = . x3 . să se determine x1 . x2 . atunci det ( A ) ≥ 1 . Pe laturile AB şi AC ale triunghiului ABC se consideră punctele M şi respectiv N astfel încât 3 AM = 3MB şi AN = AC . + ln x +1 2x + 3 a) Să se calculeze f ′ ( x ) . f ( x) = (m 2 − 2) x − 3 să fie strict descrescătoare.Proba D. Să se demonstreze că vectorii MN şi BC sunt coliniari. Se consideră funcţia f : ( 0. ∞ ) . şi x1 . Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia arctg + arctg 3 3 3 4. • La toate subiectele se cer rezolvări complete. Să se determine m ∈ R astfel încât funcţia f : R → R . Să se determine probabilitatea ca alegând un număr din mulţimea numerelor naturale pare de două cifre . y ∈ şi matricea xA + yAt este inversabilă.. f ( x ) = ∫ e t dt . 4 11π 6. Se acordă 10 puncte din oficiu. unde At este transpusa matricei A . p. f ( x) = 1 2x + 1 . b) Să se arate că lim f ( x) = ∞ . x2 . 5.. b) Să se demonstreze că. atunci x + y ≠ 0. x →∞ c) Să se arate că ∫0 f ( x)dx ≤ e − 2 . x3 soluţiile complexe ale acesteia. 4 + 3i 4 − 3i 2. ∀x ∈ ( 0. c) Să se demonstreze că. Să se arate că numărul + este întreg. ∞ ) → 5p 5p 5p . programa M1 b) Să arate că f ( x ) < 0. Să se calculeze sin . • Toate subiectele sunt obligatorii. x 2 1 1 1  + . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 68 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 068 1.Filiera vocaţională. 12 5p Ministerul Educaţiei. 7 7 7 3 3 3 2 2 2 c) Să se arate că 12( x1 + x2 + x3 ) = 7( x1 + x2 + x3 )( x1 + x2 + x3 ) 2 . MT1. profilul militar. q ∈ . xn = 1 + → . ∞ ) . Se consideră ecuaţia x3 + px + q = 0 . 2.informatică. x ∈ ( 0. Ministerul Educaţiei. b) Să se determine p şi q ştiind că x1 = 1 + i . dacă x. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 68 5p 5p 5p 5p 5p 5p SUBIECTUL II (30p) – Varianta 068 1. specializarea matematică .

F ( x) x 5 x →0 1 b) Să se calculeze lim . 2 a) Să se studieze derivabilitatea funcţiei f în origine. b) Să se descompună polinomul P3 în factori ireductibili în c) Să se descompună polinomul P6 în factori ireductibili în [X ]. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Să se calculeze cos . x 0 c) Să se arate. Să se demonstreze că funcţia f este neinversabilă. Fie matricea A =  0 0 1 ∈ M3 ( ).informatică. 7π 6. c) Să se arate că. [X ]. f ( x ) = 2 x + 1 . Fie funcţia f : → . ∞ ) → 1 . k + 1) astfel încât f ( k + 1) − f ( k ) = c) Să se demonstreze că şirul ( an )n≥1 . suma elementelor matricei An este n + 3.9} . Se consideră funcţia f : N → N . programa M1 b) Să arate că. 2 3 ∫0 f ( x)dx . alegând o cifră din mulţimea {0. este strict descrescător. 4. unde funcţia F : [ 0. pentru orice n ∈ * 5p 5p 5p 5p 5p 5p . Se consideră funcţia f : 5p 5p 5p 33 2 x . 12 Ministerul Educaţiei. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 69 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 069 1. Să se calculeze probabilitatea ca. Să se calculeze f (1) + f ( 2 ) + f ( 3) + .Proba D. Să se arate că dreptele de ecuaţii d1 : 2x − y + 1 = 0 şi d 2 : 2x + y − 1 = 0 sunt simetrice faţă de axa Oy. profilul militar.. b) Să se arate că An − An−2 = A2 − I3 .. Fie funcţia f : ( −1. pentru orice k ∈ ( 0. folosind eventual funcţia f. +∞ ) . • Toate subiectele sunt obligatorii. Pentru fiecare n ∈ ∗ se defineşte polinomul Pn = X n − 1∈ [ X ] .. x ∈ [ 0. Se acordă 10 puncte din oficiu. există c ∈ ( k . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 69 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 069 1 1 0 1. că ∫0 ln(1 + x)dx ≤ 12 . an = 3 3 1 .  0 1 0   a) Să se verifice relaţia A3 − A = A2 − I 3 .. ∞ ) → . + 3 − f (n) .. → .1. 69 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 69 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 069 z + 7i 1. ∞ ) . Ministerul Educaţiei.2. + f ( 50 ) . Să se determine z ∈C ştiind că =6. c 1 1 1 + 3 + .. 3. n ≥ 3. 5 . f ( x ) = x − 5p 5p 5p a) Să se calculeze x 2 x3 + − ln (1 + x ) . ∀n ∈ . n 1 2 2. specializarea matematică . • La toate subiectele se cer rezolvări complete. f ( x ) = 3 x + 1 . z 2. aceasta să verifice inegalitatea ( x + 1)! − x ! ≤ 100 .. F ( x) = ∫ f (t )dt . 2. f ( x) = BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . 5..Filiera vocaţională. MT1. a) Să se determine rădăcinile complexe ale polinomului P4 .

5p 5p c) Să se calculeze lim f1 ( a ) + f 2 ( a ) + . f ( x ) = x are proprietatea f ( xy ) = f ( x) f ( y ). f 0 ( x) = e2 x şi. BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . ab + (1 − a )(1 − b) b) Să se arate că funcţia f : ( 0. Ministerul Educaţiei. + f n−1 ( a ) fn ( a ) n→∞ . x +1 5p unde legea " " este definită la punctul a). a) Pentru A∈ M2 ( ) . să se rezolve în mulţimea ( H .. unde A* este adjuncta matricei A.Filiera vocaţională. f ( x ) = log 2 3x + 1 este injectivă . [ A. c) Să se arate că. y > 0.  0 .[ B. • Toate subiectele sunt obligatorii.. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Pentru orice două matrice A.Proba D. c) Ştiind că legea " " definită la punctul a) este asociativă. x ≠ 0  2. b) Să se arate că.1] .. Fie funcţia f : [ 0. Să se calculeze (1 + i ) . MT1. se defineşte funcţia f n : → a) Să se arate că f3 ( x) = 8e2 x . Se defineşte funcţia f 0 : prin f n ( x) = f n′−1 ( x) . 5p 5p 5p 5p 3. unde a este un număr real. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 70 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 070 1.. 5p 5p 5p  x ln 2 x . Să se calculeze suma x S = f ( f ( −10 ) ) + f ( f ( −9 ) ) + . C ]] + [ B. [ A. + f ( f ( 9 ) ) + f ( f (10 ) ) . m + 1) la dreapta d : 3 x − 4 y − 1 = 0 este 1. Se consideră intervalul H = ( 0. A* ] = O2 . A2 ] .. 2 ) ecuaţia Ministerul Educaţiei. • La toate subiectele se cer rezolvări complete.[C . Să se determine m ∈ R ştiind că distanţa de la punctul A ( m. C ∈ M2 ( ) . ∫1 f  x  dx . programa M1 b) Să determine asimptotele graficului funcţiei f n . B. f ( x ) =  . 20 2.[ A. pentru fiecare n ∈ * . Varianta 70 70 5p 5p SUBIECTUL I (30p) – Varianta 070 1. ∀x ∈ . ( ) 5. A]] + [C .. 2. 6. b) Să se calculeze c) Să se calculeze ∫0 f ( x)dx .1) . pentru orice A ∈ M2 ( ) .1) . 1 x x x= . ∀x.   e 1 1 .x=0  a) Să se arate că funcţia f este integrabilă pe intervalul [ 0. să se calculeze [ A. profilul militar. ∞ ) → . 5p → . pentru orice A. Se acordă 10 puncte din oficiu. + f ( f ( −1) ) + f ( f (1) ) + . Să se calculeze A5 − 6C5 . Să se calculeze cos 75 − cos15 . Se consideră funcţia f : R∗ → R . B ∈ M2 ( ) se defineşte matricea [ A. specializarea matematică . 3 3 4.informatică. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 70 5p 5p 5p SUBIECTUL II (30p) – Varianta 070 1. 5p 5p a) Să se arate că relaţia a b = ab defineşte o lege de compoziţie pe H . Să se arate că funcţia f : R → R . B] = AB − BA. B]] = O2 . +∞ ) → ( 0. f ( x ) = 1 .

. ∀n ≥ 4. a) Să se verifice că 1 + ( x + 1) F ( x) = 2 b) Să se calculeze lim F ( x) . Se consideră funcţia f : R∗ → R . Se consideră funcţia F : 5p 5p 5p → ... ∞ ) . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 71 5p 5p 5p SUBIECTUL III (30p) – Varianta 071 1. 1 2 5p 5p 5p 5p 5p 5p 2 1 0 a) Să se calculeze D3 = 1 2 1 . ∞ ) . Să se arate că dreptele AA′. Se consideră triunghiul ABC şi punctele A '. ∞ ) → a) Să se calculeze f ′ ( x ) . y ∈ G . 2 1 0 0 . c) Să se calculeze lim f ( x ) . ∀a.. x →−1 x +1 . 2 4. b) ⋅ (c. MT1.. 1 0 0 0 . B′C = C ′A = 3BC ′ .. 0 0 0 1 2 1 . f ( x ) = x 2 − 3. c. ∀x. ∞) . 2.Proba D.Filiera vocaţională... ştiind că A(2. b) Să se arate că dacă un grup G are proprietatea ( p ) . Dn = . 5 5p 6. x ∈ ( 0.. . 0 0 . f ( x ) = 3 − x 4 este f ( 0 ) . ∀x ∈ (−1.. profilul militar. respectiv x − y + 2 = 0 . Se acordă 10 puncte din oficiu... n 5.... F ( x ) = ∫ t x dt . . → R . 2 1 b) Să arate că f ( x ) > 0. Să se arate că valoarea maximă a funcţiei f : 1 x2 . 2.. ∀x ∈ ( 0. atunci ( xy )2 = x 2 y 2 . c) Să se arate că există o funcţie continuă f : (−1. ∞) → . c) Să se arate că Dn = n + 1. b + d ). • Toate subiectele sunt obligatorii. d ) = ( a + c. 2 AC . C ' astfel încât A′C = 2 BA′. B '... f ( x ) = x − ln (1 + x ) . ∀x ∈ G . x 0 . 71 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 71 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 071 1. . Ministerul Educaţiei. d ∈ 2 este un grup care are proprietatea ( p ). astfel încât 3C1 + 2Cn = 8 . b. 0 0 1 2 1 0 . n ≥ 2 . astfel încât F ( x ) = 1 + ∫ f ( y )dy. . Ministerul Educaţiei.. împreună cu legea de compoziţie dată de (a.. Să se arate că funcţia f este pară. Să se determine n ∈ N . Un grup (G . a) Să se verifice că mulţimea 2 × 2 . Să se calculeze log 7 2009 − log 7 287 − 1 . ∀n ≥ 2. Se consideră determinantul de ordin n ≥ 2.. BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . . c) Să se arate că orice grup care are proprietatea ( p ) este comutativ. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. are proprietatea ( p ) dacă x 2 = e . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 71 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 071 2 1 0 0 . specializarea matematică . Se consideră funcţia f : ( 0. ∀x ∈ .informatică. 0 1 2 b) Să se verifice că Dn = 2 Dn −1 − Dn−2 ... cu elementul neutru e. ⋅) . Să se determine ecuaţia medianei corespunzătoare laturii BC a triunghiului ABC . BB ′ şi CC ′ sunt concurente. . 0 0 1. programa M1 x →∞ 2. 2) şi ecuaţiile medianelor duse din B şi C sunt 2 x + y − 2 = 0 . • La toate subiectele se cer rezolvări complete.. .

Să se arate că numărul  cos + i sin  4 4  100 este real. b) Să se calculeze f ′ ( x ) . profilul militar. f ( x) = BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 72 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 072  1 1 1 1. \ {−1} → .  1 1 1   a) Să se rezolve ecuaţia det( I 3 + xA2 ) = 0. Ministerul Educaţiei.. specializarea matematică . f n ( x) =| sin nx | şi numărul I n = ∫ 2π π f n ( x) dx . Să se determine ecuaţia perpendicularei duse din punctul A pe dreapta d . ∀x ∈ . Se consideră matricea A =  1 1 1 ∈ M3 ( ). Se acordă 10 puncte din oficiu..informatică. 4] → . 2 5p 5p 5p 5p 5p 5p 2. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 72 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 072 1. • Toate subiectele sunt obligatorii. x 2. b) Să se determine o matrice B ∈ M3 ( ) cu proprietatea B 2 = A. 0 2 2009 4. • La toate subiectele se cer rezolvări complete. 2009 5. c) Să se arate că I n ≥ . Ministerul Educaţiei. Să se determine imaginea funcţiei f :[1. x ∈ . − C2009 ⋅ 42009 . f ( x) = x 2 − x. Să se arate că funcţia f este impară. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. MT1. +  . π  n +1 n + 2 2n  π b) Să se arate că I n ≤ ln 2 .Filiera vocaţională. 4 4 4 b) Să se calculeze x1 + x2 + x3 . x a) Să se calculeze ∫0 f2 ( x ) dx .Proba D. Să se calculeze sin 75 ⋅ cos15 . 1 . Să se calculeze C2009 ⋅ 52009 − C1 ⋅ 52008 ⋅ 4 + C2009 ⋅ 52007 ⋅ 42 − . Se consideră punctul A (1. x2 . c) Să se determine m ∈ pentru care polinomul p are toate rădăcinile întregi. Se consideră funcţia f : R∗ → R . Se consideră polinomul p = X 3 − X + m cu m ∈ a) Ştiind că m = −6 . −1 . să se determine x1 . 6. x3 ∈ . 2 ) şi dreapta de ecuaţie d : 4 x − 2 y + 5 = 0 . şi cu rădăcinile x1 . x2 .. x ∈ \ {−1} . 72 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 72 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 072 π π  1. c) Să se arate că ∀C ∈ M 3 ( ). Se consideră funcţia f : 5p 5p x2 + x + 1 . det(C + xA)det(C − xA) ≤ ( det C ) . c) Să se demonstreze că funcţia f este concavă pe intervalul ( 5p ) 2.. Pentru orice n ∈ 5p 5p 5p * se consideră funcţia f n : → . f ( x ) = x3 − 3. 2 1 1 1  + + . x3 . x +1 a) Să se determine ecuaţia asimptotei spre +∞ la graficul funcţiei f. programa M1−∞.

Să se arate că semidreapta [AD este bisectoarea unghiului BAC . c . π  astfel încât cos 2α = .      a) Ştiind că a = 1. 5. b = 2. • La toate subiectele se cer rezolvări complete. programa M1 de extrem local al funcţiei f. Se consideră mulţimea A =  0 a d  2  0 0 a   ˆ ˆ    a) Să se determine numărul elementelor mulţimii A.Filiera vocaţională. c) Să se rezolve ecuaţia X = X . cu X ∈ A .ProbaaD. acesta să fie divizibil cu 25 . MT1. c = 2. unde c d  x '   a b  x   y '  =  c d  y  . c) Fie A. b = 2. atunci S M = S ⋅ | det M | . 2 2  f f f )(1) . 4. Fie α ∈  . . b. d = 4 . Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 2 x + 4 x = 20 .1} → x →∞ . Să se determine probabilitatea ca. profilul militar. specializarea matematică . b) Să se arate că mulţimea A este parte stabilă în raport cu înmulţirea matricelor din M 3( 5p 5p 5p 5p 5p 5p 2 ). Fie a ∈ 5p şi funcţia f : {−1. 2010} . cu lungimile laturilor AB = c. să se determine coordonatele punctului AM . alegând un element al mulţimii A = {0. f0 ( x) = 1 şi. pentru orice n ∈ * . d = 4 şi că A(−1. g ( x) = f1 ( x)sin x în jurul axei Ox . Se consideră funcţia f : R → R . d ∈  . a) Să se calculeze lim f ( x) x . B. AC = b şi un punct D astfel încât AD = b AB + c AC.5. 5p 5p 5p a) Să se arate că f12 ( x) = 2 f 2 ( x). b) Ştiind că a = 1. 2. Se acordă 10 puncte din oficiu. π] . 5p Ministerul Educaţiei.. să se arate că toate punctele AM se află pe dreapta y = 2 x.. se defineşte funcţia f n : → . 73 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 73 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 073 1. • Toate subiectele sunt obligatorii. Să se calculeze cosα . Se asociază fiecărui punct A( x. 5p 2.1) . Să se calculeze ( f 3. Se consideră funcţia f 0 : f n ( x) = ∫ f n−1 (t ) dt . Dacă se notează cu S şi S M ariile triunghiurilor ABC . respectiv AM BM CM .10. C trei puncte în plan. Fie matricea M =   ∈ M 2 ( ) . Se consideră un triunghi ABC. 2 Ministerul Educaţiei.. c = 3.  a b c    ˆ  | a . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 7 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 073 1. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.informatică. Să se calculeze 5 − 12i − 12 + 5i . 0 x → . π] → [0. ∀x ∈ . y ) punctul AM ( x '. c) Să se determine valoarea numărului a ştiind că graficul funcţiei f are exact o asimptotă verticală. y ') . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 73 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 073 a b 1.. b) Să se determine valoarea numărului ştiind că 3 este punct 5p BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . 1 π  6. f ( x) = x2 + x + a x2 − 1 . f ( x ) = x 2 − x 4 . xf n ( x) + 1 . 2. b) Să se calculeze lim x →∞ f n +1 ( x ) + 2 c) Să se calculeze volumul corpului obţinut prin rotirea graficului funcţiei g :[0.

Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 2 − x + 3 x − 2 = 0 .Proba D. π  astfel încât cos 2α = − . să se determine valorile lui a pentru care polinomul p are o rădăcină raţională. 1 x 1 x 1 x  2 e 4 − e2 . Se consideră matricea A =  −1 0 2  . a b 4. ştiind că polinomul p are rădăcina dublă 1. a) Să se arate că f ( t ) = At 2 − 2 Bt + . 5. 5p b) Să se studieze monotonia funcţiei f . Se consideră funcţia f : ( −2. B = ∫ dx . f ( x ) = ln 2+ x . c) Să se arate că det( I 3 + xA2 ) ≥ 0. 74 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 74 astfel încât graficul SUBIECTUL I (30p) – Varianta 074 1. 2. 1 − m ) să fie coliniare. b) Să se verifice relaţia A( A2 + 6 I 3 ) = O3 . pentru oricare a. b ∈ şi polinomul p = X 3 + aX 2 + X + b . Ştiind că a = b = 1 . 2. Să se calculeze sinα . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 74 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 074  0 1 −1 1. Fie α ∈  . 1 π  6. 2− x a) Să se determine ecuaţiile asimptotelor la graficul funcţiei f. Să se determine m ∈ astfel încât punctele A ( 3.informatică. ∞ ) → R .  1 −2 0    a) Să se calculeze det A .2 ) → . Să se rezolve în mulţimea numerelor complexe ecuaţia z 2 + 3z + 4 = 0 . x 2  2 1   2 e  c) Să se demonstreze că  ∫ dx  ≤  ∫ e 2 x dx   ∫ 2 dx  . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. cu rădăcinile x1 . B ( 2. x2 . ∀t ∈ . 2 2  Ministerul Educaţiei. • Toate subiectele sunt obligatorii. Fie funcţia f : 5p 5p 5p → 2 t 2 1 2 ex  . 5p 1 BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . Se acordă 10 puncte din oficiu. 5p x →∞ x 2. 3) . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 74 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 074 1. x3 ∈ . a) b) c) Se consideră a. Se consideră funcţia f : ( 0. profilul militar. Să se arate că Ca +b = Ca +b . Să se determine a şi b . să se afle rădăcinile polinomului p. 5p 5p 5p 5p 5p 5p Ministerul Educaţiei. ∀t ∈ 2 b) Să se arate că f ( 2 B − t ) = f ( 2 B + t ) . b ∈ ∗ . În cazul b = 1 . • La toate subiectele se cer rezolvări complete. ∀x ∈ . f ( t ) = ∫  − e x  dx şi numerele A = ∫ 2 dx . MT1. Să se determine m ∈ funcţiei f să nu intersecteze axa Ox.  1  1 1 x  x     2 . f ( x ) = x − 2m + 2 .Filiera vocaţională. programa M1 c) Să se calculeze lim xf   . specializarea matematică . 4 ) şi C ( 2m. 3.

n 0 c) Să se arate că şirul (an )n≥1 . 6. −4 ) şi C ( −5. cu a ∈ şi cu rădăcinile x1 . 2 ) faţă de mijlocul segmentului [ BC ] ..)MT1. Varianta 75 → SUBIECTUL I (30p) – Varianta 075 5p 5p 1. ) unde B (1. 2. B =  1 1 1 şi M x = A + 2 B. ∞ ) → . programa M1 ∞ ) . N . x1 x2 x3 x4 5p 5p 5p a) Să se verifice că x1 + x2 + x3 + x4 = b) Să se arate că polinomul p nu este divizibil cu X 2 − 1 pentru nicio valoare a lui a. profilul militar. x . ∀x. • Toate subiectele sunt obligatorii. BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . specializarea matematică . Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia log 2 4. 5. ( x2 + x − 2 = 1 . 16 2. c) Să se arate că. x3 . b = log 2 1 şi c = −2 . Să se determine valorile parametrului real m ştiind că parabola asociată funcţiei f : . Filiera vocaţională. ∞ ) \ {0} . Q ∈ d 2 . 5p Ministerul Educaţiei. Fie funcţia f : ( −1. pentru orice x real nenul. x2 . Se consideră matricele A =  −1 2 −1 . M . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 75 5p 5p 5p SUBIECTUL II (30p) – Varianta 075  1 1 1  2 −1 −1 x 1 1. specializarea matematică . y ∈ [0. 5p c) Să se demonstreze că 2 f ( x + y ) ≤ f (2 x + f (2 y ).. Se acordă 10 puncte din oficiu. iar m ( AMC ) = 150 . P. ∫1 f 3 2 1 ( x)[ x]dx . b) Să se arate că M x M y = M xy . det ( M x ) ≠ 0 . atunci toate rădăcinile polinomului p au modulul 1. f ( x ) = x 2 + mx − 2m se află situată deasupra axei Ox . 5p 5p 5p 3. unde M este mijlocul lui ( BC ) . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 75 5p 5p SUBIECTUL III (30p) – Varianta 075 1. Se consideră polinomul p = X 4 − aX 3 − aX + 1. este convergent.informatică. • La toate subiectele se cer rezolvări complete. C ∈ d1 . α > 1 şi funcţia f : (−1. 2. x4 ∈ . cu x ∈  1 1 1  −1 −1 2  3 3x     a) Să se calculeze produsul AB .Filiera teoretică. B. 1 c) Să se arate că dacă a = .Proba D. Să se calculeze aria triunghiului ABC în care AM = BC = 4 . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. ∞ ) . d 2 şi punctele distincte A. f ( x) = (1 + x)α − α x . y ∈ * * . f ( x ) = 1+ x 5p 5p 5p a) Să se calculeze b) Să se calculeze ∫0 f ( x)dx . −1) . ∞) → a) Să se studieze monotonia funcţiei f. Se consideră dreptele paralele d1 . ∀x ∈ ( −1. Să se determine numărul triunghiurilor care au toate vârfurile în mulţimea celor şapte puncte date. Se consideră α ∈ . Să se determine coordonatele simetricului punctului A ( −3.informatică. + f (n) − ∫ f ( x) dx . α . Să se ordoneze crescător numerele a = − 3 27. ∀α ∈ (1. dat de an = f (1) + f (2) + f (3) + . unde [ x] reprezintă partea întreagă a numărului real x . 2 Ministerul Educaţiei. profilul real. ∀x. . 1 1 1 1 + + + . . b) Să se demonstreze că (1 + x ) > 1 + αx.

n→∞ c) Să se arate că lim I n = 0 (se consideră cunoscut faptul că ln (1 + t ) ≤ t . programa M1 x xe − 1 = f ' ( x0 ) . { } 2 2 2. Se consideră vectorii u = i − j şi v = 2i + 4 j . b) Să se verifice că det( A* ) = ( det A ) . a) Să se arate că f a este bijectivă. Să se arate că x1 + x2 ∈ . f ( x) = x + ln x . b) Să se arate că f a fb = f ab . f a ( x ) = ax. cu a. unde x0 este numărul definit la punctul b). Să se arate că F ( G ) împreună cu operaţia de compunere a funcţiilor formează un grup. b ∈ G . 2 şi A* adjuncta sa. Să se calculeze modulul vectorului u + v . 76 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 76 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 076 1. 5. 5 2 2  Ministerul Educaţiei. ∀t ∈ ( −1. definit prin I n = ∫ 5p 5p 5p ( x + 1) dx . ∀ x ∈ G. Fie ( G . a) Să se arate că graficul funcţiei f nu admite asimptotă spre +∞ . . c ∈  ca cb 1 + c 2    a) Să se calculeze determinantul matricei A.Filiera vocaţională. b. Să se calculeze tg .informatică. Fie α ∈  .1 . b) Să se arate că şirul I n este strict descrescător. Se consideră şirul ( I n )n≥1 . specializarea matematică . 3. 5p 5p 5p 5p 5p 5p c) Să se arate că matricea A − I 3 are rangul cel mult 1 . astfel încât sin α = . e  c) Să se demonstreze că lim x → x0 BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . n ≥ 1 . pentru orice a ∈ G. • La toate subiectele se cer rezolvări complete. 3 α π  6. Se consideră ecuaţia x 2 − 3 x + 1 = 0 . Ministerul Educaţiei. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 76 5p 5p 5p SUBIECTUL III (30p) – Varianta 076 1. Să se arate că oricare ar fi n natural.Proba D. Pentru fiecare element a ∈ G se defineşte funcţia f a : G → G . oricare ar fi n ∈ n ∗ x +1 . Se consideră matricea A =  ba 1 + b 2 bc  . c) Fie F ( G ) = { f a : G → G | a ∈ G}. cu rădăcinile x1 şi x2 . profilul militar. Se acordă 10 puncte din oficiu. MT1. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 76 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 076 1 + a 2 ab ac    1. 2.·) un grup. a) Să se determine I1 . π  . are loc egalitatea C2n = 2 ⋅ C2 n−1 . • Toate subiectele sunt obligatorii. n n 4. b ∈ Z . ∀a. ∞ ) . x − x0 1 ln 0 2. ∞ ) → . Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia arctg 3 + arctg x = π 2 . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. 1  b) Să se arate că ecuaţia f ( x ) = 0 are o soluţie unică x0 ∈  . Să se verifice dacă numărul 3 − 2 2 aparţine mulţimii a + b 2 | a. Se consideră funcţia f : ( 0.

5p c) Să se arate că. 5. Să se calculeze tgα . 5p c) Să se arate că dacă funcţia f este continuă în x = 0 . Se acordă 10 puncte din oficiu. 77 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 77 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 077 1. situat pe graficul funcţiei f. 2. ∗ şi ( 2 ) x ∗ y = 3 xy − 6 ( x + y ) + 7α.informatică.Proba D. MT1. astfel încât sin α = . ( * + . + f (−10). Să se arate că dreptele GM şi AC sunt paralele. matricea sistemului are rangul cel puţin egal cu 2. pentru orice α ≥ 2 .· ) sunt izomorfe. 5p b) Să se arate că funcţia f este continuă în x = 0 dacă şi numai dacă f (0) = 1 . Să se determine a1 .. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 77 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 077 1. Ministerul Educaţiei. 5p c) Să se determine m ∈ pentru care sistemul este incompatibil.. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 4 x − 2 x = 56. 5p b) Să se arate că grupurile G . 3 2 2 4. Se consideră sistemul mx + y + mz = 1 − m . . Se consideră punctul M definit prin MB = −2MC . Fie f : → . 5p b) Să se arate că. 3. Se consideră α > 0 un număr real şi mulţimea Gα = ( α. prin funcţia f : G2 → * +. pentru orice m ∈ . profilul militar. Să se calculeze A4 − A3 − C4 . I n = ∫ (( x − 1)(2 − x))n dx. f ( x) = 3 x − 6 . atunci 2. 2 1 5p 5p 5p a) Să se calculeze I1 . 2. n→∞ . astfel încât xf ( x) = e x − 1. Să se calculeze f (−1) + f (−2) + f (−3) + . Se consideră şirul ( I n )n≥1 . mulţimea Gα este parte stabilă a lui R în raport cu operaţia „ ∗ ”. Se consideră progresia aritmetică ( an )n≥1 de raţie 2 şi cu a3 + a4 = 8 . ∞ ) . BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . ∀x ∈ .  . Fie ABC un triunghi şi G centrul său de greutate.  mx + 3 y + 3z = −1  5p a) Să se calculeze determinatul matricei sistemului. Se consideră o funcţie f : → . 5p a) Să se determine ecuaţia tangentei la graficul funcţiei f în punctul de abscisă x = 1 . 3  π 6. • La toate subiectele se cer rezolvări complete. • Toate subiectele sunt obligatorii. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 77 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 077  x − y − mz = 1  1. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. m ∈ . specializarea matematică . ∗) este grup abelian. n≥2. oricare ar fi n ∈ c) Să se calculeze lim I n . programa M1 ea este derivabilă pe . cuplul ( G2 . 4  2 Ministerul Educaţiei. Pe R se defineşte legea de compoziţie 5p a) Să se arate că pentru α = 2. f ( x) = 1 + x. b) Să se arate că 2(2n + 1) I n = nI n−1 . Fie α ∈  0.Filiera vocaţională.

4  2 2 Ministerul Educaţiei. f ( x) = 3 x3 − 3 x + 2 . k1 ) ∗ ( q2 . 5 x − 6 y + 10 z + nt = p  5p 5p 5p a) Să se determine p astfel încât sistemul să admită o soluţie ( x0 . 3 + cos x a) Să se calculeze ∫03 f ( x )dx .. 2. t0 ) cu z0 = t0 = 0. ∀ k1 . 2 ) ∗ . Să se arate că funcţia f : → . n ∈ Z. ∗ Ministerul Educaţiei. b ∈  − .·). ∗) şi ( . c) Să se calculeze lim x(2arctg f ( x) − π). c) Să se determine m. n ∈ . Se acordă 10 puncte din oficiu. MT1. 2. k2 ∈ Z. Să se arate că tg a tg b + tg a + tgb = 1. 0 x . b) Să se arate că. • Toate subiectele sunt obligatorii.Filiera vocaţională. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale inecuaţia 2 x 2 − 3 x + 1 ≤ 0. astfel încât a + b = . Fie a. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar V 78 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 078  2 x − 3 y + 4 z − 5t = −1  1. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. n. . iar matricea sistemului are rangul 2. 78 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 78 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 078 1.1) ∗ (1. Fie mulţimea Q 0 =  | m. Se consideră funcţia f : → . m şi n sunt impare  şi G = Q0 × Z . m  2. c) Să se arate că funcţia f : G → ∗ b) Să se calculeze (1. q2 ∈ Q0 . f ( ( q. Pe G se defineşte legea de n  compoziţie ( q1 . Fie funcţia f : 5p 5p 5p → . 4.10 ) . 5p 5p 5p a) Să se arate că ( G . Să se calculeze 10lg 7 − 3 343. profilul militar. f ( x) = π 5p 5p 5p x →∞ BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . • La toate subiectele se cer rezolvări complete. Se consideră sistemul  x + 9 y + mz + t = 3 . rangul matricei sistemului este mai mare sau egal cu 2. k1 + k2 ) . y0 . specializarea matematică . p ∈ pentru care sistemul este compatibil. ∗) este grup abelian. ∀ q1 . p ∈ . c) Să se calculeze lim x→∞ ∫ f (t )dt .  . m. pentru orice m. k ) ) = q ⋅ 2 k este un izomorfism între grupurile ( G . programa M1 1 . 1 x2 b) Să se demonstreze că orice primitivă a funcţiei f este strict crescătoare. 3. z0 .. f ( x) = log3 2 x − x este injectivă. k2 ) = ( q1q2 . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 78 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 078 1.Proba D. 5. Fie ABCD un paralelogram şi P un punct astfel ca BP = 2 PD.informatică. 3 ( ) π  π π 6. Să se calculeze numărul diagonalelor unui poligon convex cu 8 laturi. a) Să se arate că graficul funcţiei f admite asimptotă spre +∞ b) Să se determine punctele de extrem local ale funcţiei f. ∗ (1. Să se arate că BP = 2 BA + BC . n.

B ( −1. 6. 2  2. Se consideră şirul (an )n≥0 definit prin a0 = 1 şi an+1 = ∫ sin πx dx . Se consideră funcţia f : → . Se acordă 10 puncte din oficiu. profilul militar. Să se determine n ∈ 5. . 3 4 b) Să se arate că ( G . 79 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 79 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 079 3  1. x ∈G . n ≥ 3 .3) şi C ( 0. ∗) este grup abelian. astfel încât Cn să dividă Cn+1 . Fie x ∈ .Filiera vocaţională. Se consideră sistemul  x + ( 2m − 1) y + 3z = 1 . • Toate subiectele sunt obligatorii. z0 ) ale sistemului pentru care 2 x0 − y0 + 3z0 = 14. m∈ . 3 3 . c) Să se rezolve ecuaţia x ∗ x ∗ x = 1 . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 79 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 079 x + my + 2z = 1  1. b) Să se determine m ∈ pentru care sistemul este compatibil nedeterminat. Să se calculeze lungimea înălţimii duse din vârful A al triunghiului ABC. Ministerul Educaţiei.. Se consideră funcţia f : → . Pe mulţimea G = [ 0. 2.1) se defineşte legea de compoziţie x ∗ y = { x + y} . c) Să se calculeze lim an . n→∞ 5p 5p 5p BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 79 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 079 1. 4. 2 3 a) Să se calculeze ∗ . astfel încât tg 2 x = 6. f ( x) = e3 x + 2 x + 1 . Să se determine abscisele punctelor de intersecţie a graficului funcţiei f cu axa Ox. 4 ) . x + my + ( m − 3) z = 2m − 1  a) Să se determine m ∈ pentru care sistemul are soluţie unică.(MT1.informatică. situat pe graficul funcţiei f. unde {a} este partea fracţionară a numărului real a. b) Să se arate că funcţia f este inversabilă. + f ( − n)M1 2 ) . 2 2 2 2 c) Pentru m = 1 să se determine soluţiile reale ( x0 . specializarea matematică . c) Să se calculeze lim ( f (−1) + f ( −2) + f −3) + programa + n an 0 2. 3. 5p 5p 5p 5p 5p 5p Ministerul Educaţiei. 2 ) . y0 . Să se calculeze cos 2 x. Să se arate că  −∞. ∞ ) = ∅..Proba D. Fie punctele A (1. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia x + 1 − x = 1. 5p 5p 5p a) Să se calculeze a1 . b) Să se arate că şirul (an )n≥0 este convergent. • La toate subiectele se cer rezolvări complete. n→∞ . f ( x) = x 2 − 4 x + 3. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. a) Să se scrie ecuaţia tangentei la graficul funcţiei f în punctul de abscisă x = 0 .  ∩ ( log 2 3.

Să se calculeze (1 − i ) 1 − i 2 1 − i 3 . −1) şi este paralelă cu dreapta x − 2 y + 1 = 0.5} cu proprietatea că f (1) ≠ 1 . b) Să se demonstreze că H este subgrup al grupului ( . c) Să se determine mulţimea H pentru funcţia f : → . Să se determine ecuaţia dreptei care trece prin punctul P ( 4. Se consideră funcţiile f : este descrescătoare. 1 − i 2009 .Filiera vocaţională. pentru orice x ∈ 5p c) Să se arate că graficul funcţiei f admite asimptotă spre −∞ . specializarea matematică .2. f ( x ) = { x} .3. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. ∀n ∈ 0 1 * 1 nx n +1 0 xn dx . 2. { ∗ }. g ( x) = 2 x − 1.. . Ministerul Educaţiei. Fie permutarea σ =  n∈  ∈ S5 şi mulţimea A = σ 2 3 4 5 1 a) Să se determine numărul inversiunilor lui σ . + ) . MT1. Se acordă 10 puncte din oficiu. Să se calculeze numărul funcţiilor injective f : {1.Proba D. n→∞ . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 80 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 080 1. . dacă T ∈ H . f ( x) = x 2 + 1 . c) Să se calculeze lim I n . b) Să se arate că I n = ln 2 − ∫ ln(1 + x n )dx. Se consideră funcţia f : → . Fie x ∈ astfel încât sin x = 1 + cos x. Ministerul Educaţiei. ∀ x ∈ a) Să se arate că. programa M1 2. Să se arate că funcţia f g 3. • Toate subiectele sunt obligatorii. 2. Fie f : → o funcţie şi mulţimea H = {T ∈ | f ( x + T ) = f ( x).3} → {1. BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . 5p 5p b) Să se arate că ( x 2 + 1) f ′′( x) + xf ′( x) = x 2 + 1 . atunci −T ∈ H . 5p 5p 5p 5p 5p 5p c) Fie τ ∈ S5 astfel încât τσ 2 = σ 2τ . → . 80 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 80 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 080 1. I n = ∫ 5p 5p 5p a) Să se calculeze I1 . a) Să se studieze monotonia funcţiei f. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale inecuaţia 2 − x 2 ≥ 1. b) Să se determine numărul elementelor mulţimii A. Să se calculeze sin 2 x. Se consideră şirul ( I n )n≥1 ..informatică. 2 5. }. 6. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 80 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 080 1 2 3 4 5 n 1. 4. 2. Să se arate că τσ = στ . 4. profilul militar. f ( x) = 1 − x şi g : 3 ( )( ) ( ) → . • La toate subiectele se cer rezolvări complete.

 −b a     ˆ a) Să se dea un exemplu de matrice nenulă din mulţimea A care are determinantul 0 . b ∈ . 2. Se acordă 10 puncte din oficiu. 5. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 81 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 081 * − 1 x 1. 6. situat pe graficul funcţiei f. • Toate subiectele sunt obligatorii. 2 ) . să se determine m. . Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 3 1 − x = 1 + x . MT1.  −1 2   0 0 ˆ ˆ ˆ ˆ     ˆ 1 ˆ 2 c) Să se rezolve ecuaţia X 2 =  . b) Să se calculeze f (1) . • La toate subiectele se cer rezolvări complete.Proba D. Să se determine a ∈ ştiind că dreptele x + y = 1 şi 3x − ay = 2 sunt paralele. 81 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 81 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 081 1. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Ştiind că x1 − x2 = 1. BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . Fie m ∈ şi punctele A ( m. x 0 5p 5p 5p a) Să se arate că funcţia f este strict crescătoare. Se consideră funcţia f : → . programa M1 b) Să se arate că funcţia admite două puncte de extrem. Să se calculeze C16 + C16 + C16 + . ˆ ˆ ˆ ˆ  2 1  0 0 b) Să se arate că există o matrice nenulă M ∈ A astfel încât  ⋅M =  . f ( x) = ( x − 1)e . Fie a. M =  1− m  2m + 1 2m + 1 1    a) Să se calculeze det ( M ) .. Se consideră matricea 1 1  m   2 1 . Ministerul Educaţiei. 2m + 1) .. oricare ar fi m ∈ . 15 c) Să se arate că aria triunghiului ABC este mai mare sau egală cu . Se consideră ecuaţia x 2 − 2 x + m = 0. b ∈ 5  .Filiera vocaţională. 5p 5p c) Să se determine ecuaţia asimptotei la graficul funcţiei f spre +∞ . specializarea matematică . c) Să se calculeze lim f ( x) x5 x →∞ . B. Să se arate că sin 2a + sin 2b = 2cos ( a − b ) . Să se calculeze partea întreagă a numărului log 2 500. 0 2 4 16 4. + C16 .1) . Se consideră funcţia f :[0. 3. astfel încât a + b = π 2 .informatică. m ∈ .  −1 2  ˆ ˆ   5p 5p 5p Ministerul Educaţiei. 2. C sunt coliniare. B (1 − m. care are rădăcinile reale x1 şi x2 . f ( x ) = ∫ t 3 t 2 + 1 dt . 5p 5p 5p b) Să se arate că punctele A. profilul militar. C ( 2m + 1. Fie mulţimea de matrice A =   a. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 81 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 081 1. 5p a) Să se scrie ecuaţia tangentei la graficul funcţiei f în punctul de abscisă x = 1 . 32  a b     2. ∞) → .

2. b) Să se arate că şirul (an )n≥0 este convergent. . ∞ ) . f ( x ) = x 2 − 4 x + 9 se află pe dreapta de 3. alegând un număr din mulţimea numerelor naturale de două cifre. programa M1 n→∞ an +1 − an x (sin t + cos t )sin t  π dt . specializarea matematică . 6. 2. Fie a ∈ 1 . ∀x. • Toate subiectele sunt obligatorii.Proba D. c ∈ . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. B ( 2. b. • La toate subiectele se cer rezolvări complete.  iy x   a) Să se demonstreze că G este parte stabilă în raport cu înmulţirea matricelor din M2 ( ). x + y ≠ 0  . 4 b) Să se arate că funcţia f este strict crescătoare. 4 Ministerul Educaţiei.2. Să se arate că f (1) + f ( 2 ) + f ( 3) = 15. Se consideră şirul (an )n≥0 . sistemul admite soluţii nenule.⋅) → (G. Să se calculeze probabilitatea ca. a − an +1 5p .0 ) . astfel încât sin a = .informatică. 4 ) . c) Să se calculeze lim n + 2 BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . → .1. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 82 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 082  x + ay + ( b + c ) z = 0  1. MT1. 5p 5p 5p  x iy   2 2 2. Să se calculeze sin 3a.3} → {4. acesta să aibă ambele cifre impare. y ∈ . Fie f : {1. c) Să se arate că funcţia f : grupuri. Se consideră mulţimea G =   x.3) şi C ( −1. 5p 5p 5p c) Să se rezolve sistemul. b) Să se arate că. x →0 x 5p 5p 5p x>0 . 82 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 82 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 082 1. Se consideră punctele A (1. 4. Se consideră sistemul de ecuaţii liniare cu coeficienţi reali  x + by + ( c + a ) z = 0 .6} o funcţie injectivă. a) Să se arate că (an )n≥0 este strict crescător. Fie funcţia f :  0. f ( x) c) Să se calculze lim 2 . y ∈  iy x  este izomorfism de Ministerul Educaţiei. ( . b) Să se arate că (G .  → ( 0. an+1 = 2 + an . ⋅) cu ∗  x iy  f ( x + iy ) =   . Se acordă 10 puncte din oficiu.  x + cy + a + b z = 0 ( )  a) Să se calculeze determinantul matricei sistemului.·) este grup abelian.1) este soluţie a sistemului. ∀n ∈ . definit prin a0 = 3 . pentru orice a.5. Să se arate că vârful parabolei asociate funcţiei f : ecuaţie x + y = 7 . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 82 5p 5p SUBIECTUL III (30p) – Varianta 082 1. 5. profilul militar. Să se calculeze AB ⋅ AC. ştiind că a ≠ b şi că (1.Filiera vocaţională. f ( x) = ∫ 0  2 cos 2 t π a) Să se calculeze f   . Să se verifice că numărul 1 + i este rădăcină a ecuaţiei z 4 + 4 = 0.

y0 . f ( x) = x x +1 . • La toate subiectele se cer rezolvări complete. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 83 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 083 1.  2   5p c) Să se arate că ∫ π 2 sin 3 x f ( x ) dx 1 0 = ∫ 2 cos3 x f1 ( x)dx = 0 π π −1 . b ∈ Z7 . Să se arate că tg1 ⋅ tg 2 ⋅ tg 3 ⋅ . f1 ( x) π 2 b) Să se arate că. x −1 5p a) Să se arate că dreapta de ecuaţie x = 1 este asimptotă verticală la graficul funcţiei f . Ministerul Educaţiei. Se acordă 10 puncte din oficiu.. π  π  3. ˆ ˆ b) Fie x.Proba D.Filiera vocaţională. 5p BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . 6  3  4. z0 ) ∈ 3 5p 5p 5p este soluţie a sistemului. Ministerul Educaţiei. oricare ar fi x ∈ . Să se determine valorile reale ale lui m ştiind că x 2 + 3x + m ≥ 0. f n ( x) = . Se consideră funcţia f : \ {1} → . 4 .  . log 2 5 . Într-o urnă sunt 49 de bile. Se consideră funcţiile f n :  0. extrăgând o bilă din urnă. y ∈ H astfel încât x + y = 0. Se consideră mulţimile H = {a 2 | a ∈ Z 7 } şi G =  b a    a) Să se determine elementele mulţimii H. atunci x0 − y0 + 2009 ⋅ z0 = 1 . atunci F ′′( x) = ( f 4 ( x) ) sin 4 x. programa M1 π 1 2. c) Să se arate că G este grup abelian în raport cu operaţia de înmulţire a matricelor. unde m ∈ . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 83 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 083  x − y+ z =1  1. specializarea matematică .  2 2 x + (m − m − 2) y + 2(m + 1) z = 3 a) Să se demonstreze că sistemul are soluţie unică dacă şi numai dacă m ∈ \ {0. Să se arate că numărul 3 3 aparţine intervalului ( 2. • Toate subiectele sunt obligatorii. Să se determine m ∈ ştiind că vectorii u = 2i − 3 j şi v = mi + 4 j sunt perpendiculari.. ) 2. b) Să se arate că graficul funcţiei f admite asimptotă spre +∞ . c) Să se arate că dacă ( x0 .1}. MT1. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. 5p 5p 5p  a −b  ˆ ˆ | a.  → . aceasta să aibă scris pe ea un pătrat perfect. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia sin  x +  + cos  − x  = 1 . inscripţionate cu numerele de la 1 la 49. 6. Să se calculeze probabilitatea ca. profilul militar. ⋅ tg89 = 1 . ∀x ∈ 0. b) Să se arate că pentru m ∈{0. Fie sistemul de ecuaţii liniare  x + (m 2 − m − 1) y + (m + 1)z = 2 . 5p c) Să se studieze derivabilitatea funcţiei f. Să se arate că x = y = 0. a ≠ 0 sau b ≠ 0  .1} sistemul este incompatibil. 5. 83 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 83 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 083 1. dacă F este o primitivă a funcţiei f 4 . n∈ * . 2. n n  2   cos x + sin x 5p 5p a) Să se calculeze ∫ π 2 0 1 dx .informatică.

Se consideră funcţia f : 5p 5p 5p → . 5p BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ) . atunci z ∈ . 84 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 84 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 084 1. 0 x a) Să se arate că f (1) > 0 . Se consideră funcţia f : * → . D astfel încât AB = CD. −2 ) şi ( −1. specializarea matematică . b ∈ Z3  . c) Să se arate că X 3 = I 3 . Fie z ∈ . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 84 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 084  x + 2 y − 3z = 3  1. astfel încât a − b = π . f ( x ) = x+3 este bijectivă.  nx + y − 2 z = 4  5p 5p 5p 5p 5p 5p a) Să se determine m şi n pentru care sistemul admite soluţia x0 = 2.  0 0 1   ˆ ˆ ˆ      a) Să se determine numărul de elemente ale mulţimii G.Filiera vocaţională. Să se determine funcţia de gradul al doilea al cărei grafic conţine punctele ( 0. c) Să se calculeze lim n 2 ( f ( n − f ( n 1 MT1. Se consideră mulţimea G =  0 1 0  a. programa M1 n→∞ 2.  1 a b   ˆ    ˆ ˆ ˆ  2.informatică. astfel încât Cn = Cn . f ( x) = ∫ e−t (t 2 − 3t + 2)dt . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 84 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 084 1. Să se arate că AC + DB = 0. 2. b) Să se arate că G este grup în raport cu operaţia de înmulţire a matricelor din M3 (Z3 ) .Proba+D. b) Să se determine n ∈ pentru care sistemul are soluţie unică. f ( x) = ex .1) . b) Să se arate că funcţia f admite două puncte de extrem.4 ) . Ministerul Educaţiei. 5. Să se arate că dacă 2 z + 3 z ∈ . • Toate subiectele sunt obligatorii. z0 = 1 . C . Se se arate că funcţia f : ( 0. Se consideră punctele A. x +1 3 5 4. n ∈ . Ministerul Educaţiei. c) Să se calculeze lim f ( x) + f (− x) x2 x →0 . Se acordă 10 puncte din oficiu. Să se determine numerele naturale n . x 5p a) Să se studieze monotonia funcţiei f . • La toate subiectele se cer rezolvări complete. b ∈ . y0 = 2. n ≥ 5 .) ) . oricare ar fi X ∈ G . c) Să se determine m şi n pentru care sistemul este compatibil nedeterminat.3) . ∞ ) → (1. Fie a. unde m. B. . 6. profilul militar. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. (1. Se consideră sistemul de ecuaţii liniare 2 x − y + z = m . 3. 5p b) Să se determine asimptotele graficului funcţiei f . Să se arate că are loc relaţia cos a ⋅ cos b ≤ 0.

z0 ) a sistemului. profilul militar. Fie şirul ( I n )n≥1 definit prin I n = ∫ 4 tg 2n tdt . Fie ABC un triunghi echilateral de arie 3. − x + 2 y + z = 0  5p 5p 5p a) Să se calculeze det ( A ) . 5p 5p 5p a) Să se calculeze I1 . Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia x + 1 = 5 − x . Se consideră funcţia f : * → . 3π . 4. Fie a. Fie A matricea coeficienţilor sistemului  3 x − y + mz = 0 . Se consideră a. b ∈ şi polinomul f = X 4 − 4 X 3 + 6 X 2 + aX + b . • Toate subiectele sunt obligatorii. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 85 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 085 1 5p 5p c) Să se calculeze lim x 2 ( f ( x + 1) − f ( x ) . Să se arate că sin 2a − sin 2b = 0. astfel încât a + b = 2 Ministerul Educaţiei. x4 . pentru orice soluţie 5p 5p 5p 2. x2 . 2 2 2 z0 + y0 + x0 2 2 2 z0 − y0 − x0 c) Să se arate că. 3. b) Să se calculeze ( x1 − 1) + ( x2 − 1) + ( x3 − 1) + ( x4 − 1) . 2.informatică. 85 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 85 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 085 1. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar V 85 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 085  2x + y + z = 0  1. este constantă. BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . atunci expresia nenulă ( x0 . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. 2 2 2 2 Ministerul Educaţiei. y0 . b) Să se arate că I n+1 + I n = ∗ . • La toate subiectele se cer rezolvări complete. n ∈ 0 π * 1. b ∈ .)MT1. x3 . pentru orice n ∈ 2n + 1 c) Să se arate că şirul ( I n )n≥1 este convergent la 0.Proba D. c) Să se determine valorile reale ale numerelor a şi b ştiind că toate rădăcinile polinomului f sunt reale. Fie z ∈ . . . Câţi termeni ai dezvoltării (1 + 2 ) sunt divizibili cu 14? 7 ( ) . programa M1 5p x →∞ 2. a) Să se determine asimptotele la graficul funcţiei f . b) Să se determine m ∈ astfel încât sistemul să admită soluţii nenule.Filiera vocaţională. f ( x) = e x . specializarea matematică . Se acordă 10 puncte din oficiu. Să se calculeze AB ⋅ AC. care are rădăcinile complexe x1 . f ( x ) = x 2 + ( m + 1) x + m 5. unde m ∈ . Să se arate că numărul i z − z este real. a) Să se determine a şi b ştiind că f are rădăcina i. dacă m = 0 . 1 . b) Să se determine punctele de inflexiune ale graficului funcţiei f. Să se determine m ∈ pentru care parabola asociată funcţiei f : → este tangentă la axa Ox. 6.

[ X ] de gradul 1 cu proprietatea că Ministerul Educaţiei. k ≤ 7 sunt divizibile cu 7? a b + . profilul militar. Se acordă 10 puncte din oficiu. • Toate subiectele sunt obligatorii.Proba D. b ∈ astfel încât sistemul să fie compatibil determinat. . MT1. Fie ABCD un dreptunghi cu AB = 3 şi AD = 6. 5p 5p 5p 5p 5p 5p a) Să se calculeze determinantul matricei sistemului. Numere reale a şi b au suma 5 şi produsul 2. 86 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 86 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 086 1 + 3i 1 − 3i 1. ∀n ≥ 3 . unde a. n→∞  2  n2 2. ˆ g2 = 1 . pentru orice valori rele ale parametrilor a şi b sistemul are soluţie. a) Să se determine gradul polinomului f 2 .informatică. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 86 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 086 1. c) Să se calculeze lim 3 sin n n→∞ 0 ∫ π xdx . Să se arate că numărul este real. +. I n = ∫ 2 sin n x dx . Ministerul Educaţiei. + cos179 . Să se calculeze suma cos1 + cos 2 + cos3 + . 0 π 5p 5p 5p a) Să se calculeze I 2 . specializarea matematică .. Se consideră şirul ( I n )n≥1 . Se consideră sistemul  x + a 2 y + (a 2 + b 2 ) z = a 2 + b 2 . • La toate subiectele se cer rezolvări complete. b) Să se arate că nI n = (n − 1) I n− 2 . Câte elemente ale mulţimii A = x x = C 7 . b) Să se arate că polinomul f este element inversabil al inelului c) Să se determine toate polinoamele g ∈ 4 ( 4 [ X ] . b a { } 5. 6. x3 + 1 5p a) Să se scrie ecuaţia tangentei la graficul funcţiei f în punctul de abscisă x = 0 . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 86 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 086  x + ay + ( a + b ) z = a + b   1. 5p 3  c) Să se calculeze lim  f (2) f (3). Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia sin  x +  = cos  x −  . ˆ ˆ 2. ⋅ ) ...Filiera vocaţională. b) Să se determine a. k ∈ . 3 6   k 4. b ∈  3 3 3 3 3  x + a y + (a + b ) z = a + b  .. 5p b) Să se determine asimptotele graficului funcţieiprograma M1 BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . f ( x) = x3 − 1 . situat pe graficul funcţiei f. Se consideră polinomul f = 2 X + 1∈ 4 [ X ] . Să se calculeze valoarea sumei π π   3. Să se calculeze modulul vectorului AB + AC + AD . + 1 − 3i 1 + 3i 2. f . c) Să se arate că. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se consideră funcţia f : − {−1} → . f (n)  .

a) Să se demonstreze că A2 = 3 A. ∀x ∈ . ∀x ∈ ( 0. Să se determine a ∈ pentru care vectorii v 1 = ai + ( a + 1) j şi v 2 = 3i + 5 j sunt coliniari. programa M1 BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . 6. Să se calculeze 1 + z + z 2 . în raport cu înmulţirea. Fie matricea A∈ M3 ( ) . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 87 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 087 1. 2.− f ( x ) ≤ 1.informatică. ∞ ) . t c) Să se arate că lim ∫ f ( x ) dx = +∞ . b ∈ { } este parte stabilă a lui (ε ) aparţine mulţimii (ε ) . Fie z ∈ o rădăcină de ordin 3 a unităţii. 1 3 2. specializarea matematică . 2 2 5p 5p 5p a) Să se arate că ε 2 ∈ (ε ) . 3− x x . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Să se determine soluţiile întregi ale inecuaţiei x 2 + x − 6 ≤ 0 . Fie ε = − + i şi ( ε ) = {a + bε a. g : ( 0.Filiera vocaţională. care are toate elementele egale cu 1. Se acordă 10 puncte din oficiu. atunci suma elementelor de pe fiecare linie şi de pe fiecare coloană ale lui B este aceeaşi. b) Să se calculeze det I 3 + A3 . Triunghiul ABC are laturile AB = 3 . 4. • Toate subiectele sunt obligatorii. 2. b ∈ } . Să se arate că funcţia f este bijectivă. f ( x) = ln x + 1 + x 2 . Se consideră funcţiile f . Se consideră funcţia f : 5p 5p → . Varianta 87 5p 5p 5p 5p 5p 5p SUBIECTUL I (30p) – Varianta 087 1. MT1. f ( x ) = 5p 5p 5p a) Să se calculeze b) Să se arate că ∫1 ( 3 − x ) f ( x )dx . 3. profilul militar. BC = 5 şi AC = 7 .3) . b) Să se studieze convergenţa şirului ( xn )n≥1 definit prin x1 = 1 şi xn+1 = f ( xn ) . • La toate subiectele se cer rezolvări complete. ∀n ∈ ln ( 3 − x ) ln x şi g ( x ) = . Ministerul Educaţiei.3) → . Fie funcţia f : (1. diferită de 1. f ( x ) = x 2 + 1 . Ministerul Educaţiei. ∗ ( ) a) Să se arate că funcţia f este strict crescătoare. c) Să se demonstreze că dacă B ∈ M3 ( ( ) ) este o matrice cu proprietatea AB = BA. Câte numere naturale de la 1 la 100 sunt divizibile cu 6 şi cu 8? 5. 0 t . 5p c) Să se demonstreze că f ( x + 1) Proba D. e 2 2 1 ∫1 f ( x )dx = ∫1 g ( x )dx . Să se calculeze lungimea razei cercului înscris în triunghiul ABC. ∞ ) → ( 2. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar V 87 5p 5p 5p SUBIECTUL II (30p) – Varianta 087 1. b) Să se demonstreze că inversul oricărui element nenul din c) Să se arate că mulţimea M = a 2 − ab + b 2 a.

 3m + 4 1 0    5p a) Să se calculeze det ( A ) . ştiind că distanţa de la vârful parabolei de ecuaţie y = x 2 + 2 x + a la axa Ox 5p 5p 5p 3. I n = ∫ x n sin x dx . 5p c) Să se determine toate polinoamele h ∈ 3 [ X ] de gradul trei. MT1. profilul real. respectiv [CD ] ale patrulaterului 5p Ministerul Educaţiei. g ∈ 3. Să se calculeze tg x . specializarea matematică . Filiera vocaţională. 3  3π  6. • La toate subiectele se cer rezolvări complete. ştiind că x ∈  . profilul militar.Proba D. f ( x) = arctg x .informatică. 2. H sunt mijloacele laturilor [ BC ] . x − f ( x) 5p b) Să se calculeze lim . ˆ ˆ f = X 3 − X . Numerele reale x şi y verifică egalitatea arctg x + arctg y = π 2 3 4. Să se demonstreze că EF + HG = CA . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 88 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 088 1. Punctele E . 5p a) Să se scrie ecuaţia tangentei la graficul funcţiei f în punctul de abscisă x = 1 . c) Să se demonstreze că I 2n + 2n ( 2n − 1) I 2 n− 2 = 2n sin1 − cos1. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 88 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 088 1 −1  2   1. 2. [ DA] . • Toate subiectele sunt obligatorii. Să se arate că numărul An . Să se arate că x ⋅ y = 1 . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. n ≥ 3 este divizibil cu 3. 5p b) Să se determine m ∈ astfel încât matrice A să fie inversabilă. Ministerul Educaţiei. g = X 3 + 2X + 2 . Să se determine a ∈ este egală cu 1. Se consideră funcţia f : → . x →0 x3 BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . Se acordă 10 puncte din oficiu. G . 5p b) Să se arate că polinomul g este ireductibil în 3 [ X ] . [ AB ] . b = C3 − C4 şi c = − 3 4 4 . ⋅ ) şi polinoamele f . oricare ar fi x∈ 3. F . π  şi sin 2 x = − . 2. 5p c) Să se determine m ∈ astfel încât A−1 = A∗ .informatică.Filiera teoretică. 0 1 5p 5p 5p a) Să se calculeze I1 . b) Să se arate că şirul ( I n )n≥1 este convergent. ∀n ≥ 2 . 4 5   . ABCD . g ( x) = ( x − 1) f ( x) admite exact un punct de extrem. Fie m ∈ şi A =  −1 m −1 ∈ M3 ( ) . situat pe graficul funcţiei f. Varianta 88 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 088 5p 5p 2 2 1. n ∈ . astfel încât h ( x ) = g ( x ) . +. specializarea matematică . Se consideră corpul ( 3 . programa M1 5p c) Să se arate că funcţia g : → . Să se ordoneze crescător numerele a = lg 2 − lg 20 . . 5p a) Să se determine rădăcinile din 3 ale polinomului f. Se consideră şirul ( I n )n≥1 . 5.

Ministerul Educaţiei. atunci a + b< 1. dacă sistemul are o soluţie cu toate componentele strict pozitive. x2 . unde a. a) Să se calculeze f a 5p b) Să se determine a astfel încât funcţia f a să fie convexă. x4 şi x1 + x2 sunt termeni consecutivi ai unei progresii aritmetice. Se consideră sistemul de ecuaţii liniare  x3 − x4 = b x + x + x + x = 1 3 4  1 2 a) Să se arate că. I n = ∫ 5p 5p 5p a) Să se calculeze I 2 . [X ] şi x1 . Ministerul Educaţiei. Fie a şi b numere reale. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 1 − 2 x = x + 4 . Fie polinomul f = X 3 − 3 X 2 + 5 X + 1∈ a) Să se calculeze (1 − x1 )(1 − x2 ) (1 − x3 ) .Filiera vocaţională. . x3 . ∀n ≥ 3 . astfel încât a + b = → . b) Să se determine a. ∞) → . 2. 6. 2.7. Să se demonstreze că pentru orice punct M din planul paralelogramului ABCD are loc egalitatea MA + MC = MB + MD . b) Să se arate că polinomul f nu are nicio rădăcină întreagă. 5p 5p 5p 5p 5p 5p 2.informatică. Se acordă 10 puncte din oficiu. Se consideră şirul ( I n )n≥1 . x > 0 . 5. Să se determine imaginea funcţiei f : . x3 ∈ rădăcinile sale. MT1. specializarea matematică .2. 5p c) Să se arate că graficul funcţiei f a admite asimptotă spre +∞ BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . Să se arate că sin 2a − sin 2b − sin ( a − b ) = 0 . Să se determine numărul funcţiilor strict monotone f : {1. b ∈ . f ( x) = x π 3 . profilul militar. programa M1 .8} .6. x  5p ′ ( x). b) Să se arate că nI n = ( n − 1) I n− 2 . pentru orice valori ale lui a şi b. • La toate subiectele se cer rezolvări complete. 3. x2 . 89 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 89 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 089 1. π 2 cos n x 0 dx . c) Să se demonstreze că şirul ( I n )n≥1 este convergent.Proba D. Pentru fiecare a > 0 se consideră funcţia f a : (0. Să se determine numerele complexe z care verifică relaţia z + 3 i = 6 ⋅ z . x4 ) cu proprietatea că x1 . f a ( x ) = ( x + a ) ln  1 +  . b ∈ astfel încât sistemul să admită o soluţie ( x1 . x2 . sistemul este compatibil. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 89 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 089  x1 − x2 = a  . x3 . 1. c) Să se demonstreze că. 1 + 4 x2 4. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. • Toate subiectele sunt obligatorii. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 89 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 089  1 1.3} → {5. 2 2 2 2 2 2 c) Să se calculeze x1 x2 + x1 x3 + x2 x1 + x2 x3 + x3 x1 + x3 x2 .

Se consideră punctele A ( 0. g n ( x) = f n ( x) + f n * . a) Să se arate că. Se consideră progresia aritmetică ( an )n≥1 cu raţia 3. 2π 4π 6π 8π 6. 2. B ∈ M . b) Să se demonstreze că I n + I n−1 = c) Să se arate că lim I n = 0 . • La toate subiectele se cer rezolvări complete. 3. ∞) → . atunci x ∈  2  . 4. b) de numere reale pentru care a 2 + b 2 = a + b = 2 . acesta să nu fie divizibil cu 7. atunci A2 ∈ M ..3. 5. ( 1x ) sunt convexe. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 90 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 090 1. MT1. Ştiind că suma primilor 10 termeni ai progresiei este 150. b) Să se arate că orice matrice din M este neinversabilă. B (1. b ∈   2 şi x = 3 + 2 2 . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. n→∞ an . Se acordă 10 puncte din oficiu.1] şi I n = ∫ 5p 5p 5p a) Să se calculeze I 2 . 5p 5p 5p a) Să se arate că. 5 5 5 5 5p 5p 5p 5p 5p Ministerul Educaţiei. Fie M mulţimea matricelor de ordin 3 cu elemente reale având proprietatea că suma elementelor fiecărei linii este 0.  2  la    3 .100} . 2. Fie a ∈ [0. Să se determine ecuaţia dreptei duse din vârful A.   5p 5p 5p { } { }. −1) şi C ( 5. ∞ ) → . 2. n ∈ a) Să se determine asimptotele graficului funcţiei f1 . 2 ) . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 90 5p 5p SUBIECTUL III (30p) – Varianta 090 1. programa M1 5p c) Admitem că ecuaţia f n ( x) = are soluţia unică xn . b ∈ şi    3  = a + b 3 a. Se consideră funcţiile f n : ( 0. dacă A ∈ M . perpendiculară pe dreapta BC. f n ( x ) = x n + ln x. profilul militar.. specializarea matematică . c) Să se demonstreze că. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia lg x + lg ( 9 − 2 x ) = 1.informatică. n ∈ 0 t +1 a * . tn dt . b) Să se demonstreze că funcţiile g n : (0.   c) Să se demonstreze că nu există morfisme de inele de la Ministerul Educaţiei. Să se arate că 1 + cos + cos + cos + cos = 0. Să se arate că şirul ( xn ) n≥1 converge la 2 . alegând un număr din mulţimea {1. dacă x ∈ b) Să se arate că  2  ∩  3 =     . ∀n ≥ 2 . BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ2-nProba D.. n . • Toate subiectele sunt obligatorii.Filiera vocaţională. Să se determine toate perechile (a. Să se determine probabilitatea ca. să se determine a1. 2. atunci A + B ∈ M . dacă A. Se consideră inelele  2  = a + b 2 a. 90 5p Varianta 90 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 090 1..1) .

6. f ( x ) = x 2 + x + 1 nu este injectivă. c) Să se determine a.informatică. 2 2 2 2 b) Ştiind că x1 . f : 5p 5p 5p → π . profilul militar. → . 5p 5p 5p ( ) 5p 5p 5p 2. MT1. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 91 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 091 1. iar restul împărţirii lui f la X + 1 este 10. Să se calculeze C10 − C9 . Fie a. f ( x) = 2 x3 BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂx. x2 . unde x ∈  x 4 a) Să se determine x ∈ c) Să se determine x ∈ ştiind că A2 = 5 A . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 91 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 091  1 2 1. f ( x ) = esin 2 x . b) Să se calculeze ∫02 cos 2xF ( x )dx . Să se arate că sin 40 ⋅ sin140 = cos 2 130 . Să se arate că funcţia f : 3 3 4. x2 + 1 a) Să se arate că graficul funcţiei f admite asimptotă spre +∞ . c ∈ şi rădăcinile polinomului f în cazul în care f are toate rădăcinile reale. Să se calculeze modulul numărului complex z = ( 2 −1+ i ( 2 +1 )) 2 . b. • La toate subiectele se cer rezolvări complete. 0 x a) Să se demonstreze că funcţia F este strict crescătoare. ştiind că a = b = c .Filiera vocaţională. F ( x) . Ştiind că vectorii AB + AD şi AB − AD au acelaşi modul. Ministerul Educaţiei. x4 ∈ sunt rădăcinile lui f. • Toate subiectele sunt obligatorii. să se arate că ABCD este dreptunghi. 3. 91 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 91 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 091 1. programa M1 x c) Să se calculeze lim ( f (e )) . Fie funcţiile F . x →∞ 2. b. 1 → . x3 . 5. Se consideră matricea A =   . 2. specializarea matematică . să se calculeze x1 + x2 + x3 + x4 . . x →0 x c) Să se calculeze lim .Proba D. c . pentru care rang A + At = 1 . Să se determine numerele reale x şi y ştiind că x + 2 y = 1 şi x 2 − 6 y 2 = 1. b. a) Să se determine a. b) Pentru x = 2 să se calculeze A2009 . Se consideră funcţia f : 5p 5p 5p . Se acordă 10 puncte din oficiu. Ministerul Educaţiei. F ( x) = ∫ f (t )dt . c ∈ şi polinomul f = 2 X 4 + 2(a − 1) X 3 + (a 2 + 3) X 2 + bX + c . Fie ABCD un paralelogram. b) Să se arate că funcţia f este inversabilă.

1  3π  6.f ( x) BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ− Proba D. Să se determine valorile reale nenule ale lui m ştiind că mx 2 + x − 2 ≤ 0 .  astfel încât cos α = − .b. situat pe graficul funcţiei f. 2 Ministerul Educaţiei. Se consideră funcţia f : a) Să se calculeze → . să se determine raţia progresiei.5) ecuaţia sin  2 x +  = − . atunci suma elementelor lui X este egală cu 0.  . 2  3  Ministerul Educaţiei. ∞ ) → . 5p 5p 5p ∫ π 2 0 f ( x) dx . dacă X ∈ G . [X ]. b) Să se arate că polinomul f nu are nicio rădăcină reală. c) Să se calculeze lim 5p f ′( x) 2. x →∞ f ( x + 1) . programa M1 . c) Să se arate că rădăcinile polinomului f au acelaşi modul. • Toate subiectele sunt obligatorii. 5p 5p 5p a) Să se arate că polinomul f se divide cu X − 2 X + 5 . Fie α ∈  π . 92 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 92 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 092 1. Să se determine numărul n = C10 − C10 + C10 − C10 + C10 .c. atunci X n ∈ G pentru orice n ∈ 2. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 92 5p 5p SUBIECTUL III (30p) – Varianta 092 1. Y ∈ G . Numerele reale pozitive a. Fie matricea A =   şi mulţimea G = { X ∈ M2 ( ) | AXA = O2 } .informatică.  2 c) Să se calculeze ∫0 2π xf ( x)dx . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 92 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 092  1 1 t t 1. π 1  3. Se consideră funcţia f : (1. Se acordă 10 puncte din oficiu.  π b) Să se arate că orice primitivă a funcţiei f este strict crescătoare pe intervalul 0. 6 2  0 2 4 6 8 4. b) Să se arate că. Se consideră polinomul f = X − 6 X + 18 X − 30 X + 25 ∈ 4 3 2 5p 5p 5p * . 2. f ( x ) = ln ( ln x ) . c) Să se arate că dacă X ∈ G şi det X = 0 . • La toate subiectele se cer rezolvări complete. a) Să se determine ecuaţia tangentei la graficul funcţiei f în punctul de abscisă x = e . specializarea matematică . . MT1. 5p 5. b) Să se demonstreze că funcţia f este concavă. profilul militar. Să se determine a ∈ pentru care vectorii u = ( a − 1) i − ( 2a + 2 ) j şi v = ( a + 1) i − j sunt perpendiculari. unde A este transpusa  −1 −1 matricei A. a) Să se arate că dacă X .d sunt în progresie geometrică. Ştiind că d − a = 7 şi c − b = 2 . Să se rezolve în intervalul (0. oricare ar fi x ∈ .Filiera vocaţională. f ( x) = cos x 1 + sin 2 x . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Să se calculeze sin 2α . atunci X + Y ∈ G.

şi polinomul f = X 30 − 3 X 20 + aX 10 + 3 X 5 + aX + b ∈ [ X ]. oricare ar fi x ∈ . 93 5p 5p Varianta 93 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 093 1. Se consideră matricea A =   ∈ M2 ( 2 1 a) Să se calculeze A3 . x 0 BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . 2. profilul militar. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Să se determine funcţiile de gradul întâi f : → . Să se calculeze modulele rădăcinilor complexe ale ecuaţiei z 2 + 2 z + 4 = 0.Filiera vocaţională. Fie a. f ( x) = ∫ (t 2 + 1) | t | dt . b) Să se determine A ⋅ At ).4 ) . 4. c) Să se rezolve ecuaţia X 2 = A. c) Să se arate că funcţia g : 2. se consideră funcţia ft : → . a) Să se calculeze f (1) . acesta să fie cub perfect? 5. b) Să se determine a şi b astfel încât restul împărţirii polinomului f la X 2 − X să fie X . 3. Să se calculeze distanţa de la originea axelor la dreapta AB. Care este probabilitatea ca. specializarea matematică . b ∈ ). x ∈ . a) Să se calculeze ft′( x). Se consideră punctele A (1. Se acordă 10 puncte din oficiu. x x+1 +4 2 5p 5p 5p 5p 6.Proba D. 2 ) şi B ( 3. 2π ) astfel ca tg α = sin α . Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 2 = 12 . x →∞ x2 x . b) Să se arate că fiecare funcţie ft este inversabilă. ft ( x) = x3 + t 2 x . MT1. Fie funcţia f : 5p 5p 5p → . programa M1 → . • La toate subiectele se cer rezolvări complete. c) Să se determine a şi b astfel încât polinomul f să fie divizibil cu ( X − 1)2 . Ministerul Educaţiei. g ( t ) = ft −1 (1) este continuă în punctul 0. f ( x + 1) − f ( x) c) Să se calculeze lim . Pentru fiecare t ∈ . b) Să se arate că f este funcţie impară. care sunt strict crescătoare şi îndeplinesc condiţia f ( f ( x)) = 4 x + 3 . X ∈ M2 ( 2.informatică. 5p 5p 5p 5p 5p 5p ( ) −1 . a) Să se arate că restul împărţirii polinomului f la X + 1 nu depinde de a . • Toate subiectele sunt obligatorii. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 93 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 093  1 0 1. Să se determine α ∈ ( 0. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 93 5p 5p 5p SUBIECTUL III (30p) – Varianta 093 1. Ministerul Educaţiei. alegând un număr din mulţimea numerelor naturale de la 1 la 1000.

Ştiind că BO = OC . c   5p 5p an − bn   b n − c n  . 1 2. Care este probabilitatea ca. ∞ ) → . f ( x) = ln 1− x este impară. ( ) a) Să se determine f (−1). pentru oricare n ∈ 2 * . • Toate subiectele sunt obligatorii. specializarea matematică . Fie ABC un triunghi şi O centrul cercului circumscris lui.  a n a n − bn  bn b) Să se demonstreze că An =  0  0 0  c) Să se calculeze A−1 . b) Să se arate că. • La toate subiectele se cer rezolvări complete. oricare ar fi n ∈ cn   ∗ . Fie f ∈ 5p 5p 5p a − b b−c. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Să se arate că funcţia f : ( −1. f n are exact un punct de extrem xn . profilul militar. Ministerul Educaţiei. c) Să se demonstreze că f = X . Se consideră funcţiile f n :[0. b. I n = ∫ 5p 5p 5p a) Să se calculeze I1 . Se consideră şirul ( I n )n≥1 . alegând un număr din mulţimea numerelor naturale de trei cifre. 2n + 1 . să se arate că triunghiul ABC este dreptunghic. Să se calculeze   . 1+ x 3. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 94 5p 5p 5p SUBIECTUL III (30p) – Varianta 094 1. ∗ . ∀n ≥ 1 . n→∞ x 2n 0 1 + x2 dx .Proba D. 4. 94 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 94 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 094  (1 − 2i )( 3i − 1)  1. 2. 5p [X ] un polinom astfel încât f X 2 + 3 X + 1 = f 2 ( X ) + 3 f ( X ) + 1 şi f ( 0 ) = 0. Fie α ∈ . Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 5 x + 5 − x = 2.   5   4 2. prima sa cifră să fie număr prim? 5. 1 . astfel încât sin α + cos α = 1. 6. Ministerul Educaţiei.1) → . n ∈ a) Să se arate că graficele funcţiilor f n nu admit asimptotă spre +∞ . unde x este definit la punctul b).Filiera vocaţională. Fie a. c ∈ 0 0  a) Să se arate că A este matrice inversabilă.informatică. b) Să se arate că I n+1 + I n = c) Să se calculeze lim I n . Să se calculeze tg 2α . Se acordă 10 puncte din oficiu. n n BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . programa M1 n→∞ c) Să se calculeze lim x n . b) Să se determine restul împărţirii polinomului f la X − 5. f n ( x) = x n +1 − (n + 2) x + n. MT1. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 94 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 094 a a −b ∗ şi matricea A =  0 b 1.

f ( x) = arctg x şi g : 1 1 1  BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . programa M1 5p c) Să se calculeze lim  arctg + arctg + arctg + . I n = ∫ e− x x n dx . c) Să se arate că. b. • La toate subiectele se cer rezolvări complete.Filiera vocaţională. ∀x ∈ . 2 −1 2. Ministerul Educaţiei. 2 2 2 n→∞  1+1+1 1+ 2 + 2 1+ 3 + 3 1 + n + n2  2. care are elementele de pe diagonala principală egale cu 2 şi restul elementelor egale cu 1. x2 . • Toate subiectele sunt obligatorii. aceasta având elementele de pe diagonala principală egale cu 1 elementelor egale cu − . b) Să se arate că g ( x) = 0. oricare ar fi x ∈ . b) Să se arate că I n = nI n −1 − c) Să se calculeze lim I n. b. Se consideră n ∈ * şi matricea An ∈ Mn ( ) . c sunt strict pozitive. Fie a. Se consideră şirul ( I n )n≥1 . c ∈ 5p 5p 5p şi polinomul f = X 3 − aX 2 + bX − c ∈ [ X ] cu rădăcinile x1 . 6. pentru nicio valoare a parametrilor a. ∞ ) → .1 Proba D. b. 4 şi restul 5 5p 5p 5p c) Să se arate că A4 are inversă. x2 . c. Ministerul Educaţiei. a) Să se calculeze det ( 2A2 ) . x3 ∈ . Să se studieze monotonia funcţiei f : ( 0.   → . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. MT1. b) Să se determine x ∈ pentru care det ( A3 + xI 3 ) = 0 . Să se demonstreze că vectorii u = 3i + a j şi v = ( a + 1) i + a j nu pot fi perpendiculari pentru nicio valoare reală a numărului a. specializarea matematică .. Fie funcţiile f : 5p 5p 1 → . Care este probabilitatea ca. Să se calculeze partea întreagă a numărului 10 ..informatică. profilul militar. c pentru care x1 = 2 şi x2 = 1 + i . b) Să se arate că resturile împărţirii polinomul f la ( X − 1)2 şi la ( X − 2) 2 nu pot fi egale. pentru orice n ≥ 2 . produsul cifrelor sale să fie impar? 5. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 95 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 095 1. 4. g ( x) = f ( x + 1) − f ( x) − f    1 + x + x2 a) Să se arate că graficul funcţiei f admite asimptotă spre +∞ . 95 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 95 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 095 1. 1 0 5p 5p 5p a) Să se calculeze I1 . atunci x1 . Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia x + 1 = 1. e . n→∞ 1 . 1+ x 3. . f ( x ) = 2009 x + log 2009 x . b. dacă toate rădăcinile polinomului f sunt reale şi a. x3 sunt strict pozitive. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 95 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 095 1. alegând un număr din mulţimea numerelor naturale de trei cifre. a) Să se determine a. Să se arate că sin x + sin 3 x + sin 5 x = (1 + 2 cos 2 x ) ⋅ sin 3x. 5 2. Se acordă 10 puncte din oficiu. + arctg  .

Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 96 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 096 1. Fie mulţimea A = 5p 5p \ {1.Proba D. dacă tr ( A ) = 0. f ( x) = ∫ e−t dt . programa M1 funcţiei f . atunci A2 B = BA2 . . să se determine numărul soluţiilor reale ale ecuaţiei f ( x) = a . Să se arate că unghiul vectorilor u = 2i − a j şi v = i + j este obtuz dacă şi numai dacă a > 2. pentru care C1 + Cn = 120 . b ∈ şi polinomul f = X 4 − 6 X 3 + 13 X 2 + aX + b ∈ [ X ]. • Toate subiectele sunt obligatorii.informatică. f ( x) = 1 1 1 1 + + + . Fie a. Pentru orice matrice A =   ∈ M2 ( c d ) se notează tr ( A ) = a + d . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. 5p c) Să se determine numărul punctelor de inflexiune ale graficului BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . b) Să se determine a.3. 2. Ştiind că a + b + c este un număr par.. să se arate că numerele a. ∞) . MT1. sin B = 1 şi BC = 4. Fie funcţia f : 5p 5p 5p → . b) Ştiind că a ∈ ∗ . b astfel încât polinomul f să fie divizibil cu ( X − 1)( X − 3). n 5. Să se determine numerele naturale n. atunci AB = BA . pentru orice matrice B ∈ M2 ( c) Să se arate că dacă tr ( A ) ≠ 0 .. 2. • La toate subiectele se cer rezolvări complete. x −1 x − 2 x − 3 x − 2009 a) Să se determine asimptotele graficului funcţiei f . 5p 5p 5p a) Să se verifice că A2 − tr ( A) ⋅ A + (det A) ⋅ I 2 = 02 . c) Să se determine a. 96 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 96 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 096 1. Se acordă 10 puncte din oficiu. profilul militar. B ∈ M2 ( ). Ministerul Educaţiei. Să se calculeze aria triunghiului ABC.. c) Să se arate că şirul ( f (n))n≥1 este convergent.. 1 6. oricare ar fi a ∈ . Fie funcţia f : → .b. a) Să se calculeze suma pătratelor celor 4 rădăcini complexe ale polinomului f. b astfel încât polinomul f să aibă două rădăcini duble.. b) Să se demonstreze că. Fie a. ) şi A2 B = BA2 . 5p 5p 5p 2. n ≥ 2 . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 96 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 096 a b 1.. 2. 2 Ministerul Educaţiei. f ( x ) = x 2 + 3 x + 2. 2 x 0 a) Să se arate că funcţia f este strict crescătoare. Să se arate că f ( a ) + f ( a + 1) ≥ 0.c numere naturale nenule în progresie geometrică. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale inecuaţia log 2 x + log 4 x > 3 . specializarea matematică .2009} şi funcţia f : A → . + . 3.Filiera vocaţională. b) Să se arate că funcţia f este concavă pe intervalul [0.c sunt pare. Fie ABC un triunghi cu sin A = .b. 2 4.

Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 97 5p 5p 5p SUBIECTUL III (30p) – Varianta 097 1. Să se ordoneze crescător numerele 3!. y ∈ . Ministerul Educaţiei.5 ) şi AC = 2 AB. ˆ 7 . Fie funcţia f : 5p 5p 5p 1 (1 + x 2 ) 2 . Să se calculeze lungimea razei cercului circumscris 5 triunghiului ABC. x∈ .+ ).B. c) Să se demonstreze că.1} . ˆ ˆ b) Să se arate că polinomul p = 2 X 2 + 4 ∈ c) Să se demonstreze că funcţia f : 7 → [ X ] nu are rădăcini în 7 . F ( x) = ∫ t 4 f (t )dt este strict crescătoare. • Toate subiectele sunt obligatorii. Să se calculeze A5 − 4C6 . • La toate subiectele se cer rezolvări complete. În sistemul de coordonate xOy se consideră punctele A. Se acordă 10 puncte din oficiu. pentru orice a ∈ . Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia sin 2 x = cos x . Se consideră corpul 5p 5p 5p a) Să se rezolve în 7 5p 5p 5p ( ) ( ( 7 . → . f ( x) = 3 3 . 5p 5. b) Să se arate că. Ministerul Educaţiei.C astfel încât A (1. 0 x b) Să se arate că funcţia F : c) Să se arate că.Proba D. f ( x) = arctg x . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 97 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 097 a b 1. 4 . a) Să se arate că funcţia f este concavă pe intervalul [0.3) . 3. dacă A ⋅ At = At ⋅ A . ˆ ˆ ecuaţia 2 x = 3 . 97 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 97 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 097 1. 3 6. c d a) Să se arate că det A ⋅ At ≥ 0 . Să se determine coordonatele punctului C. ⋅ ). b) Să se calculeze lim x 2 ( f ( x + 1) − f ( x) ) . f ( x ) = 2 x este un automorfism al grupului ( 7 7. log 2 32 . atunci ( a − d )( b − c ) = 0 . 3 2 4. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. specializarea matematică . programa M1 c) Să se rezolve inecuaţia f ( x) < x − → .Filiera vocaţională. Fie A =   ∈ M2 ( ) . MT1. are loc relaţia ∫1 a f ( x)dx < 1 . profilul militar. Fie ABC un triunghi care are BC = 8 şi cos A = .informatică. ∞) . dacă A − At 2. 3 100. Se consideră funcţia f : → . atunci b − c ∈ {0. +. oricare ar fi x. a) Să se calculeze ∫0 x(1 + x 1 2 ) f ( x)dx . ) 2009 = A − At . B ( 2. 2. Să se arate că x 2 + 3xy + 4 y 2 ≥ 0. x →∞ x BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . 2.

Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 98 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 098  mx + y − z = 1  1. b) Să se determine p astfel încât polinomul f să aibă o rădăcină reală dublă. 4. y0 . SUBIECTUL I (30p) – Varianta 098 1. g : 5p 5p 5p a) Să se calculeze 1 n→∞ BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . Fie funcţiile f . π  şi sin a = .Filiera vocaţională. astfel încât sistemul să aibă soluţii ( x0 . b) Să se studieze monotonia funcţiei g pe intervalul [ 0. pentru orice p ∈ . 2. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 98 5p 5p 5p SUBIECTUL III (30p) – Varianta 098 1. Să se calculeze modulul numărului z . profilul militar. Ministerul Educaţiei. a) Să se arate că. unde xn este unica soluţie a ecuaţiei f n ( x) = 0 . ecuaţia f n ( x) = 0 are soluţie unică. 5. 2  5  5p Ministerul Educaţiei. pentru orice n ∈ . z0 ) ∈ 3 care verifică relaţia 3 c) Să se determine m ∈ 2. 2. c) Să se calculeze lim xn . y0 . • Toate subiectele sunt obligatorii. 5p 5p 5p astfel încât matricea sistemului să aibă rangul 2. Să se dea un exemplu de ecuaţie de gradul al doilea cu coeficienţi întregi care are o soluţie egală cu 3. specializarea matematică .3. Să se determine a. Se acordă 10 puncte din oficiu. ∞ ) → . • La toate subiectele se cer rezolvări complete. Fie p ∈ astfel încât sistemul să aibă o soluţie unică ( x0 . n ≥ 2 . 3 π  6. să se calculeze tg a. Să se determine numărul submulţimilor cu trei elemente ale mulţimii {1. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Fie z ∈ astfel încât z + 2 z = 3 + i. Ştiind că a ∈  . ∫0 f ( x)dx . f ( x) = ex 1+ e x . şi polinomul f = X 4 − 4 X + p ∈ [ X ].Proba D.   2 . g ( x) = ∫ x −x f (t ) cos tdt . n ≥ 2 . b ∈ astfel încât să aibă loc egalitatea aGA + bGB = GC . b) Să se arate că. Pentru fiecare n ∈ .5} care conţin cel puţin un număr par.informatică. 2. 5p 5p 5p a) Să se determine p astfel încât polinomul f să fie divizibil cu X + 1 . MT1. unde m ∈ . polinomul f nu are toate rădăcinile reale. π ] . 4. z0 ) ∈ . 98 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 98 3. funcţia f n este convexă. Fie G centrul de greutate al triunghiului ABC. pentru orice n ∈ . f n ( x) = x n − nx − 1 . c) Să se arate că. − x + y + z = 0  a) Să se determine m ∈ b) Să se determine m ∈ x0 + y0 + z0 = 4. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia log x 2 + log x 2=9. n ≥ 2 se defineşte funcţia f n :[0. π c) Să se calculeze g   . programa M1 → . Fie sistemul de ecuaţii liniare  x + y − z = 2 .

Să se determine valorile reale ale lui m astfel încât MN ⋅ MP = 5. 4 . Se consideră funcţiile f n : (0. m ) . 9 4. situat pe graficul funcţiei f.  x 2. Să se calculeze partea întreagă a numărului 1 . 6. c) Să se arate că există m. 2..Filiera vocaţională. Se consideră punctele M (1. • La toate subiectele se cer rezolvări complete. f n ( x) = ∫ 1 t n ln t dt . Să se determine cel mai mare element al mulţimii {cos 1. n→∞ .informatică. c) Să se calculeze lim  n→∞  n  . 5p 5p 5p a) Să se calculeze f1 (e) . pentru oricare x ∈ .1) . 99 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 99 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 099 1. b) Să se arate că funcţiile f n sunt descrescătoare pe intervalul (0. a) Să se scrie ecuaţia tangentei la graficul funcţiei f în punctul de abscisă x = 0 . Se consideră mulţimea de numere complexe G = {cos qπ + i sin qπ q ∈ 5p 5p 5p 1 3 +i ∈G . a) Să se arate că în raport cu înmulţirea numerelor complexe.. N ( 2. Se consideră funcţia f : → . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 99 5p 5p 5p SUBIECTUL III (30p) – Varianta 099 1. b) Să se arate că f ( 0 ) ≥ 0 .. c) Să se calculeze lim f n (1) .10} → {0.. 2 ) . f ( x) = det( AAt + xB ) . Ministerul Educaţiei. b) Să se arate că graficul funcţiei admite asimptotă spre +∞ . Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 3x + 9 x = 5. 5p 5p 5p 2. n BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂf-(2) + . c) Să se arate că polinomul f = X − 1∈ 6 [X ] are toate rădăcinile în G..5 ) şi P ( 3. 3− 2 2. Ministerul Educaţiei.3. Fie f o funcţie de gradul întâi.. + f (10 ) = 2 ? 3. profilul militar. n ∈ e ∗ . D. }. B =  1.. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 99 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 099 a b  1 1 ∈ M2 ( ) .cos 2. n ∈ → . cos 3}.1} au proprietatea că f (1) + f ( 2 ) + f ( 3) + . • Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.. f ( x) = 3 x3 + 3x 2 + 2 x + 1 − 3 x3 − x + 1 . Fie matricele A =   ∈ M2 ( ) şi funcţia f : c d    1 1 a) Să se calculeze AAt . f (n)  programa M1  f (1) + Proba + MT1. Câte funcţii f : {1. Să se arate că funcţia f f este strict crescătoare. specializarea matematică . ∞) → . Se acordă 10 puncte din oficiu. 2 2 b) Să se arate că G este parte stabilă a lui astfel încât f ( x ) = mx + n . m ∈ .

n ≥ 3. ∀n ∈ n +1 * . Să se arate că 6 + 4 2 ∈ a + b 2 | a. Se consideră funcţia f : → . atunci polinomul f nu are nicio rădăcină întreagă. cu coeficienţi întregi.. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 100 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 100  3 −2  1. b) Să se demonstreze că mulţimea { An | n ∈ c) Să se rezolve ecuaţia X = A. • Toate subiectele sunt obligatorii. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 6 x2 − 2 x + 1 = 3 3 − x . an ∈ şi polinomul f = an X n + an −1 X n−1 + . specializarea matematică .  6 −4  5p 5p 5p a) Să se demonstreze că ( I 2 + A)2 = I 2 + A.. I n = ∫ 5p 5p 5p a) Să se calculeze I1 . 2 ) şi G ( 3. f ( x) = e x + x3 − x 2 + x . 5 Ministerul Educaţiei.informatică. b ∈ Z . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. a0 . a ∈ . Fie n ∈ . n→∞ 1 . 1 xn x 2 + 3x + 2 0 dx . Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 1 + x = 1 − x. Să se arate că 11 divide numărul C11 + C11 + . dacă f (2) şi f (3) sunt numere impare. Să se calculeze sin a . b) Să se arate că I n+ 2 + 3I n+1 + 2 I n = c) Să se calculeze lim nI n . a) Să se arate că funcţia f este strict crescătoare. Se consideră şirul ( I n )n≥1 . + a1 X + a0 . profilul militar. b) Să se arate că. ... Ştiind că A (1. Fie a ∈ cu tg a = 2 . Fie matricea A =  . programa M1 x →∞ ln x 2. { } 5p 2.. B ( 5. f −1( x) c) Să se calculeze lim BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ .. 2. 100 Varianta 100 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 100 5p 1. 5p 5. 4 ) . b) Să se arate că funcţia f este inversabilă. 5p 5p 5p a) Să se arate că f (1) + f ( −1) este număr par.. Fie ABC un triunghi şi G centrul său de greutate... Ministerul Educaţiei. MT1.1) . ).Filiera vocaţională. să se calculeze coordonatele punctului C.Proba D. 5p 6. X ∈ M2 ( 3 * } este finită. 5p 3. Se acordă 10 puncte din oficiu. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 100 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 100 5p 5p 5p 1. c) Să se arate că polinomul g = X 3 − X + 3a + 1 . 1 2 10 5p 4. + C11 . • La toate subiectele se cer rezolvări complete. a1 . nu poate fi descompus în produs de două polinoame neconstante.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful