Cuprins

Argument B. Capitole
A. I.

Turismul în România 1. Evoluția turismului în România 2. Turismul 2.1. Potențialul turistic al României, 2.2. Provinciile turistice din România 2.3. Formele de turism 2.4.Obiective turistice din România Zona Bucovina 1.Cadrul natural și istoric al zonei 2. Zona Bucovina-forme și tipuri de turism 3. Dezvoltarea durabilă a turismului în zonă Studiu de caz “ Mănăstirile Bucovinei“ Mănăstirile bucovinene-scurtă prezentare Perspective de dezvoltare a turismului religios în Bucovina 3.Baza de cazare specifică edificiilor religioase 4.Trasee 5. Concluzie
2.

II.

III. 1.

Bibliografie D. Anexe
C.

A. Argument

România deţine atât elemente care au însemnătate pentru turism cât şi o multitu -dine de mijloace care pot facilita activităţile specifice acestui domeniu. Răspândirea acestora în teritoriu este diferită existând pe de-o parte aglomerări de obiective ce au condiţionat şi concentrări de modalităţi şi resurse de punere în valoare a acestora, iar pe de alta spaţii largi în care toate acestea sunt dispiate. Mai mult în prima categorie evoluţia locală, regională este variată în contextul impunerii unora spre anumite tipuri de activităţi turistice, unele re -cunoscute pe plan naţional şi internaţional în raport de altele care dispun de obiective la fel de însemnate dar puţin cunoscute şi unde mijloacele de valorificare sunt reduse. Pentru a avea o bază într-un program complex de organizare şi dezvoltare turistică a ţării şi a oricărui teritoriu trebuie să se plece de la inventarierea corectă a tot ceea ce există şi la diferenţierea de unităţi care să se poată înscrie într-un sistem ierarhic. Componentele de ordine diferite vor abvea o anumită alcătuire şi funcţionalitate dar şi legături care să asi- gure intercondiţionarea şi prin aceasta unitatea sistemului.Pentru turism importanţă are sta- bilirea de unităţi taxonomice precise care pe deo parte fiecare reflectă un anumit nivel de resurse potenţiale iar pe de altă parte un minim de dotare (mijloacele) posibile la un mo- ment dat, pentru valorificarea acestora. Dacă prima componentă poate fi privită ca relativ fixă (mai ales în cazul elementelor specifice cadrului natural), cea de a doua are un caracter dinamic în sensul unei evoluţii sau involuţii în funcţie de politicile economice aplicate. Scara ierarhică normală, cel puţin pentru evaluarea potenţialului turistic o constituie: punctul turistic, localitate (cu valenţe turistice), centru turistic, axă turistică, zonă turistică, regiune turistică la care în cazul României se poate adăuga provincia turistică. Studierea turismului în România servește întregirii imaginii fenomenului turistic cu particularizarea pentru România. Se urmareşte cunoaşterea etapelor de dezvoltare, pentru ca în comparaţie cu fenomenul turistic european şi global să poată fi apreciat obiectiv facându-se abstracţie de perioadele de regres legate de factori de natură social-economică sau politică. Obiectivele esenţiale ale studiului de față constă tocmai în cunoaşterea patrimoniului turistic, a materiei prime neprocesate, sau parţial amenajate care se constitue ca factor fundamental, făara de care turismul ca fenomen şi mai ale3s activitate ec onomică majoră nici nu poate fi conceput. Un alt obiectiv este cel de a surprinde tendinţele aparent aleatoare stimulate de noile orientări, de impactul cu procesul de privatizare şi legislaţie, dar mai ales cele legate de iniţiativele particular-familiare, mai ales în mediul rural care dă consistenţa şi spaţialitate şi aferă noi posibilităţi şi direcţii de expansiune. Analiza dezvoltării in timp a bazei materiale şi legatura cu infrastructura general aparţinând altor domenii de activitate evidenţiază o altă caracteristică a turismului, aceea de ramură de sinteză şi cu sprijinire logistică reciprocă. Cunoaşterea amenajărilor turistice, ca şi volum şi dimensiune, tipologie şi repartiţie spaţială reflectă gradul de utilizare turistică şi raportarea la intensitatea, caracteristicile, regimul şi provenienţa fluxurilor turistice.

Toate acestea se vor constitui ca argumente în evidenţierea corelaţiei între diversitatea potenţialului şi amenajărilor turistice, calitatea serviciilor şi gradul de eficienţa a acestora reflectată atăt în volumul cererii, stimulate de ofertă a pieţei turistice şi mai ales în categoriile de turism ( a tipurilor şi formelor de turism practicate şi practicabile). La nivel regional spaţial sunt surprinse caracteristici care individualizează entităţi ce permit emiterea de prognoze şi tendinţe de dezvoltare. În perioada actuală, turismul este de mare importanţă atât pe plan naţional cât şi internaţional, reprezentând unul dintre cele mai complexe fenomene ale civilizaţiei contemporane nu numai prin proporţiile impresionante ale populaţiei globului care-l practică, dar mai ales prin implicaţiile sale. Denumirea de “turism” a căpătat în zilele noastre sensuri ce realizează o mare complexitate de situaţii, de la necesitatea firească de a cunoaşte, de a vedea sau de a descoperi, până la cerinţele reconfortării fizice sau intelectuale. Termenul generic de “turism” înmănunchiază gusturile şi însuşirile de a călători, pedestru, ciclist, cu automobilul, trenul, vaporul sau avionul, de placere sau pentru îngrijirea sănătăţii. Obiectul imediat al oricărei forme de turism îl constituie aspectele mai mult sau mai puţin “artistice” ale naturii locurilor, natura cu toate însuşirile aerul, pământul, vegetaţia sau apa. Dar oricât de spectaculoase vor fi asemenea însuşiri, ele pot da deplinătate numai în măsura asocierii lor “civilizaţiei”, componentelor realităţilor sociale, istorice, economice privite ca atare, dar mai ales pe firul metamorfozelor lor în timp şi spaţiu. Vom atinge idealul turistic ori de câte ori, călătorind, vom avea prilejul să ne bucurăm de “natură”, aşa cum este ea, dar mai ales în manifestarea armonioasă cu munca şi inteligenţa omenească. Din punct de vedere etimologic, conform dicţionarului Larousse, termenul “turism” ar proveni din latinescul “turnus”-“voiaj în circuit”, care a fost preluat de limba franceză “tour” – călătorie, plimbare. Pe de altă parte, unele dicţionare susţin originea engleză a cuvântului, provenit din “tour” şi “to tour” –“călătorie în circuit” (Swizewscki, 1977). Există o serie de definiţii ale turismului care sau remarcat de-a lungul timpului. Definiţie elaborată de Swizewschi şi Oancea (1977) consideră turismul un fenomen socialeconomic de masă, caracteristic civilizaţiei industrial-urbane ce se deplasează in cadrul relaţiilor interdependente dintre mediul geografic şi societate. El constă în consumarea produsului turistic pe diferite arii geografice şi unităţi de timp, ca urmare a deplasărilor banale ale indivizilor în afara activităţilor productive sau a obligaţiilor de serviciu, având ca rezultat regenerarea forţei de muncă, refacerea sănătăţii îmbogăţirea orizontului cultural (inclusiv satisfacţii spirituale).

Capitolul I Turismul în România
B.

1.Evoluția turismului în România

Organizația Mondială a Turismului (O.M.T. – ce își are sediul la Madrid) definește tu- rismul ca fiind “ activitățile realizate de persoane sau grupuri de persoane pe durata călătorii -lor și șederii acestora în locații diferite de spațiul obișnuit traiului cotidian1. Conform determi- nărilor turismul este „activitatea cu caracter recreativ sau sportiv, constând din parcurgerea pe jos sau cu diferite mijloace de transport a unei regiuni pitoreşti dintr-un anumit punct de vedere". Activitatea turistică poate fi considerată una din cele mai vechi ocupaţii ale omului încă pe timpurile când nomadismul era modul de viaţă al unei colectivităţi umane. Pe parcursul evoluției societății umane, omul în permanenţă a avut şi activităţi turistice, care au fost impuse de anumite situaţii, nevoi, necesităţi şi poate nu în ultimul rînd pentru ceea ce numim noi astăzi agrement. Turiştii care se deplasau dintr-un loc în altul au fost în de- cursul timpului printre primii şi cei mai dinamici purtători de informaţii. În condiţiile lipsei telecomunicaţiilor succesele de dezvoltare în toate activităţile umane erau difuzate şi prin tu- rişti. Cu certitudine se poate afirma că turismul a existat în toate epocile istorice, ceea ce s-a nodificat în timp a fost doar formele de deplasare a turiştilor, scopurile acestora.2 Pentru unii turismul este o distracţie sau o formă de menţinere sau de refacere a sănătăţii, iar pentru alţii o activitate profesională, o necesitate vitală. România, cu o experienţă de peste 2000 de ani în activităţile turistice, în prezent îşi perfecţionează formele de practicare a turismului, infrastructura turismului şi se află în faţa adop- tării unei strategii al activităţilor turistice, prin luarea în considerare a experienţei ţărilor avan- sate, a elaborărilor ştiinţifice din marile centre universitare şi academice.3 România are posibi- lităţi universale, specifice, unice în dezvoltarea turismului. România nu poate (şi nici nu trebuie) să preia un model elaborat şi folosit în alte ţăr ale lumii. România are propriul său po-tenţial ştiinţific şi practic care să fundamenteze strategia sa proprie, cu totul originală, pe care să o aplice prin metode, de asemenea, întrutotul specifice. O asemenea orientare nu poate fi explicată doar prin experienţa istorică sau prin originalitatea condiţiilor geografice, climatrice, tradiţiilor, obiceiurilor, artei, culturii etc. În ultimii ani, România a devenit o destinație preferată pentru mulți europeni (mai mult de 60% dintre turiștii străini provin din țările membre UE), rivalizând și fiind la concurență cu țări precum Bulgaria, Grecia, Italia sau Spania.
4

Stațiuni precum Mangalia, Saturn, Venus, Neptun, Olimp și Mamaia (numite uneori și Riviera Română) sunt printre principale atracții turistice pe timp de vară. În timpul iernii, stațiunile de schi de pe Valea Prahovei și din Poiana Brașov sunt destinațiile preferate ale turiștilor străini. Pentru atmosfera lor medievală și pentru castelele aflate acolo, numeroase orașe transilvănene precum Sibiu, Brașov, Sighișoara, Cluj-Napoca sau Târgu Mureș au devenit niște importante puncte de atracție pentru turiști. De curând s-a dezvoltat și turismul rural ce se concentrează asupra promovării folclorului și tradițiilor. Principalele puncte de atracție le reprezintă Castelul
1

Glăvan, V.(2000),Turismul în România, Edit. Economică Bucureşti,

2

Cândea Melinda, Erdeli G., Simon Tamara (2001),România. Potenţial turistic şi turism, Edit.Univ. Bucureşti,
3

Cocean., P.(1997),Geografia turismului românbesc.Editura Focul Viu, Cluj Napoca, Biblioteca Facultăţii de Geografie,
4

Stănculescu G. – „Tehnologia turismului”, Editura Oscar Print, București 2003

Bran, mânăstirile pictate din nordul Moldovei, bisericile de lemn din Transilvania ori Cimitirul Vesel din Săpânța. Alte atracții turistice importante din România sunt cele naturale precum Delta Dunării,Porțile de Fier, Peștera Scărișoara și încă alte câteva peșteri din Munții Apuseni. Turismul în România se concentrează asupra peisajelor naturale și a istoriei sale bogate, având de asemenea o contribuție importantă la economia țării. În 2006, turismul intern și internațional a asigurat 4,8% din PIB și aproximativ jumătate de milion de locuri de muncă (5,8% din totalul locurilor de muncă).5 După comerț, turismul este cea de-a doua ramură importantă din sectorul de servicii. Dintre sectoarele economice ale României, turismul este unul dinamic și în curs rapid de dezvoltare, fiind de asemenea caracterizat de un mare potențial de extindere. După estimările World Travel and Tourism Council,6 România ocupă locul 4 în topul țărilor care cunosc o dezvoltare rapidă a turismului, cu o creștere anuală a potențialului turistic de 8% din 2007 până în 2016.[19] Numărul turiștilor a crescut de la 4,8 milioane în 2002, la 6,6 milioane în 2004. De asemenea, în 2005, turismul românesc a atras investiții de 400 milioane de euro.7

DESTINAŢII TURISTICE ÎN ROMÂNIA

DESTINAŢII TURISTICE MONTANE
5 6

DESTINAŢII TURISTICE BALNEARE

Dinu Mihaela (2002), Geografia turismului, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti.

MONTANE) Biblioteca Facultăţii de Geografie.
7

(STAŢIUNI TURISTICE Cândea Melinda, Erdeli G., Simon Tamara (2001),România. Potenţial turistic şi turism, Edit.Univ. Bucureşti, (STAŢIUNI TURISTICE BALNEARE)
Cândea Melinda, Erdeli G., Simon Tamara (2001),România. Potenţial turistic şi turism, Edit.Univ. Bucureşti,

Biblioteca Facultăţii de Geografie

localităţi turistice urbane DESTINAŢII TURISTICE ÎN SPAŢIUL RURAL (sate turistice) LOCALITĂŢI ŞI TRASEE TURISTICE localităţi urbane şi rurale.DESTINAŢII TURISTICE DE LITORAL (STAŢIUNI TURISTICE DE LITORAL) DESTINAŢII TURISTICE URBANE . trasee turistice ARII PROTEJATE PARCURI NAŢIONALE PARCURI NATURALE • REZERVAŢII ALE BIOSFEREI SPECIALE • vânătoare sportivă • pescuit sportiv • cazinouri • Parcuri tematice .centre turistice .

Evaluarea corectă a componentelor sale. alpinismului. prin ansamblul elementelor ce se constituie ca atracții turistice și care se pretează unei amenajări pentru vizitarea și primirea călătorilor.stâncile cu formă bizară. floră.2.Potențialul turistic al României Potențialul turistic constituie o componentă esențială a ofertei turistice și o condiție indispensabilă a dezvoltării turismului. stimulând practicarea drumeției.temperatura și umiditatea aerului.identificarea componentelor patrimoniului natural.nebulozitatea atmosferei. Turismul 2. Din această perspectivă. b) Clima – contribuie la crearea ambianței favorabile călătoriei prin: . carstic. vulcanic).treptele și formele de relief (relieful glaciar. . Scopul lucrării este de a prezenta potențialul turistic al României respectând următoarele criterii: . . . Principalele atracții ale reliefului sunt generate de: .fenomenele geologice. . Atracția turistică este moti -vul fundamental și imboldul inițial al deplasării către o anumită destinație turistică. . Relieful se constituie atât ca atracție turistică de sine stătătoare.1. potențialul turistic al unui teritoriu poate fi definit la modul general. faună).identificarea componentelor patrimoniului antropic. . 8 George Cristea și Mihai Dăncuș – „Maramureș un muzeu viu în Centrul Europei”.descrierea formelor de turism. analiza posibilităților de valorificare eficientă a acestora presupune elaborarea unui sistem național și categorial adecvat care să permită conturarea unei strategii coerente a dezvoltării activității turistice. speoturismului cât și în suport pentru alte elemente de potențial (hidrografic. prin valoarea și originalitatea acestora. odihnei și recreerii. Prin dimensiunile și diversitatea elementelor sale. . O zonă sau un teritoriu prezintă interes în măsura în care dispune de elemente de atracție a căror amenajare poate determina o activitate de turism.brizele montane și marine. a) Relieful – este cel mai variat și important element de potențial turistic atât prin valoarea peisagistică cât și prin posibilitățile largi de practicare a turismului pe care le oferă. .regimul pricipitaților. prezentarea itinerarilor specifice Maramureșului istoric8. el reprezintă motivația principală a circulației turistice.

delte și estuare. de pescuit. Edit. cognitiv – științific ca bază a turismului profesional și de cunoaștere. • climatoterapia. e) Fauna . recreere. ape minerale și termominerale și favorizează practicarea turismului de sfârșit de săptămână. lacuri naturale și antropice. f) Rezervațiile naturale – prezintă importanță: . arborete prezintă: . de cură heliomarină. agrement.un element care sporește atractivitatea celorlalte componente ale potențialului turistic. mări. • Elemente de etnografie și folclor. rezultat al existenței și istoriei de peste două milenii a poporului român în acest spațiu geografic. fluvii. care se evidențiază prin atractivitatea și valoarea lor. Erdeli G.datorită bogăției și variații speciilor. România dispune de un bogat și valoros potențial antropic.prezintă din punct de vedere turistic o importanță: . parcuri dendrologice. Biblioteca Facultăţii de Geografie. Potenţial turistic şi turism. d) Vegetația – reprezentată prin păduri. •Potențialul tehnico – economic •Potențialul socio – demografic 9 Cândea Melinda. Componentele potențialului turistic antropic.România. de practicarea a sporturilor nautice.Univ. . se grupează în9: • Potențialul cultural – istoric: • Vestigii arheologice și monumente istorice și de artă.sub aspect estetic – ca element de atractivitate. științific. .cinegetică și piscicolă .râuri. c) Hidrografia – contribuie la sporirea atractivității unei zone turistice prin prezența următoarelor elemente de potențial turistic: . de cunoaștere. . Simon Tamara (2001). pajiște. • Instituții și evenimente cultural – artistice. Bucureşti.Clima constituie o condiție de bază pentru practicarea unor forme de turism: • sporturile de iarnă prin prezența. .științifică – datorită existenței unor specii rare sau pe cale de dispariție protejate în rezervații ți parcuri zoologice și constituie o motivație pentru practicarea turismului de vânătoare și pescuit sportiv. de tratament balnear. • cura heliomarină..o atracție turistică în sine: parcuri naturale ca destinații de vacantă. consistența și menținerea stratului de zăpadă. rezervații științifice.estetică – contribuind astfel la creșterea atractivității zonelor vizitate. Ea prezintă un interes deosebit pentru turismul de odihnă.

România.cetățile daco – romane: Monumentul triumfal Tropaeum Traiani de la Adamclisi. . Festivalul datinilor si obiceiurilor de iarna de la Sighetu Marmatiei.castele și palate ca: Bran. cultura si civilizația poporului nostru. Bod.Patrimoniul cultural – istoric Vestigii arheologice si monumente istorice si de arta. Govora. Cozia. Maramureș. Teliu Maierus. Putna. -centrele de prelucrare a lemnului. Prejmer. Suceava. Curtea Veche – Palatul Voievodal din București. tradiții populare exemplu: Târgul de Fete de pe Muntele Găina. Monumentele istorice si de artă de o mare varietate reflectă evaluarea culturii și civilizației autohtone.monumentele de artă: Ansamblul Sculptural al lui Brâncuși de la Mărășești. „Biserica Trei Ierarhi” din Iași. Humor. Moldovița. „Tara Bârsei” Rășnov. Simon Tamara (2001).mănăstirile Bucovina. Mogoșoaia. Napoca (Cluj Napoca). Turnul Chindiei de la Târgoviște si altele.creație artistică. Biblioteca Facultăţii de Geografie. Varatec. Alba Iulia. Peles. producția mestesugarească și artizanul se remarcă prin centrele de ceramica de la Horezu. reprezintă o atracție inedita a țării noastre.cetățile dacice: Sarmizegetusa. Neamț – Agapia. Corvineștilor – Hunedoara. Dragomirna. Potaissa (Turda). Potenţial turistic şi turism. țesutul covoarelor. Rozavlea. Dierna Orsova. Targoviște. cojocaritul. . Edit. Feldioara. Neamț. Corund.Univ. .bisericile din lemn din Maramureș. . Dornelor. cat si pentru cele universale. dar și influentele diferitelor culturi ale lumii cu care a intrat în contract intre cele mai reprezentative se număra: . bogăție si varietate. Acestea includ: . Oltenia – Tismana. Oboga. . . Voroneț. . de mare valoare atât pentru istoria. încondeierea ouălor. Horezu.. Bucureşti. Arbore.cetățile medievale: Sighișoara. .cetăți țărănești fortificate: Depresiunea Brașovului. Elementele etnografice si folclorice: caracterizate prin originalitate. cele din zonele Bucovinei. .obiceiuri. Erdeli G. .arhitectura si tehnica populara specifica. Marginea si altele. 10 Cândea Melinda. Tarii Moților. Cotroceni.Sucevița. unde se afla si ruinele podului Traian. de la Costești si Blidaru din munții Orăștiei. Dintre acestea pot fi enumerate10: .bisericile: Biserica Neagra din Brașov. Drobeta. Vestigiile arheologice existente pe teritoriul României sunt numeroase. Dragomiresti. Neamț.

. Timișoara. . Fundata. lacuri folosite pentru agrement. România dispune de un bogat şi complex potenţial turistic.Transfagarasanul si alte elemente tehnico – economice care pot constitui atracții.Sate turistice: Rucar. prin valorile de arta pe care le adăpostesc sau evenimentele pe care le găzduiesc: București. Cluj. Vidraru. . Casa Sfatului din Brașov. Stupca. .. tradiția si modernismul in cultura. știința și tehnica etnografica si arta. Oltenia. Bibliotecile din Oradea. Moldova. • Instituțiile si evenimentele cultural – artistice reflecta intensitatea vieții spirituale.Biblioteci: biblioteca Bathyaneum – Alba Iulia. .Case memoriale Ipotești. Potențialul socio – demografic cuprinde: .costumele populare din zonele Argeș. litoral şi Delta Dunării. . un valoros fond cinegetic concentrat în păduri de foioase şi conifere.poduri: Podul de la Cernavoda. localităţi şi obiective turistice fiecare reflectând un 11 Stănculescu G. serbări (Serbările Marii. Potențialul tehnico – economic include11: . – Tehnologia turismului. peisaje diverse de la cel al crestelor montane dezvoltate la peste 2000 m la cele de câmpie. istorice. Palatul Culturii din Iași. . .evenimente culturale de tipul festivalurilor muzicale: George Enescu. Vidra.localitățile rurale care pe lângă aceste valori oferă si condiții naturale deosebit de atractive pentru petrecerea timpului liber. .Sate cu tradiții folclorice: Huda. Porțile de Fier. Alba Iulia. Prislop. . .orașele care sunt atractive prin arhitectura specifica. ale teatrului. Sighișoara.edificiile unor instituții culturale ca: Ateneul roman. Certeze. Timișoara. Transilvania. Serbările Zăpezii). . Muscel.Palate: Palatul Culturii – Iași. Bistrița.baraje de acumulare: Izvorul Muntelui. Bran. Cerbul de Aur. Cluj Napoca. Iași. fapt ce a condus la conturarea de provincii turistice şi zone turistice (în cadrul acestora sunt centre. ale filmului. Muzeul „Antipa” Suceava. Bogdan – Vodă. Oradea. București 2003 . izvoare cu apă minerală şi termală.muzeele si casele memoriale cu profile diverse: științele naturii. Mircești.Muzee: Muzeul Brukinthal – Sibiu. Gruparea pe teritoriul României a acestor elemente este rezultatul conexiunilor stabilite între om şi natură de-a lungul timpului. Editura Oscar Print. Operele din București. El este alcătuit mai întâi dintr-o varietate de forme de relief. expoziții si târguri. Alba Iulia. nataţie şi pescuit sportiv.

aflate în apropiere).Ciucaş. Bucovina. Banat.Căpăţânii.Ţarcu. alpinism. numeroase izvoare şi lacuri. vânătoare. M. În cadrul ei se separă două mari categorii de zone turistice. M. chei şi defilee. odihnă.Piatra Craiului. M. intense păduri de conifere şi foioase. M. 2. o infrastructură diferită care valorică corespunzător sau nu elementele existente. M. M. M. Erdeli G. amenajări pentru sporturi de iarnă..Făgăraş. M.12 Astfel în cadrul României se deosebesc mai multe provincii cu caracteristici distincte date de asocierea elementelor naturale şi a celor antropice. areale pentru pescuit sau vânat. Retezat.Univ.Harghita.Şureanu.Iezer. Cele mai însemnate zone sunt: Oaş. mase de grohotişuri. văi importante cu numeroase aşezări precum şi porţiuni din munţii vecini. M. pajişti alpine şi subalpine.anumit grad de complexitate atât ca potenţial turistic şi infrastructură cât şi ca mod de desfăşurare a activităţilor turistice). istorice. platouri. Maramureş. M. creste.Cozia. formele de turism importante sunt: recreerea şi odihna. M.) • concentrarea elementelor istorice şi de cultură ca şi a celei mai mari părţi din infrastructură în depresiuni şi în lungul văilor mari. unele rezervaţii naturale etc. Mult mai extinse sunt zonele turistice complexe care includ depresiuni. Ciuc-Gheorghieni. M.2. se impun mai multe centre turistice cu dotări variate pentru turism din care se organizează excursii.) concentrate în localităţi dar şi obiective naturale (îndeosebi lacuri. M. vârfuri ascuţite. explorări carstice. Potenţial turistic şi turism. izvoare minerale. • activităţi turistice specifice–drumeţii pe trasee montane cu durată şi grade diferite de dificultate.Rarău-Giumalău. Edit.Vrancea. excursii în circuit etc.Rodnei. sociale etc.România. vulcanic. caracteristicile ei fiind date de: • predominarea elementelor naturale (relief glaciar. Biblioteca Facultăţii de Geografie.Buzăului. faună cinegetică valoroasă etc. M. M. excursii în circuite care reunesc principalele localităţii etc. M.Ceahlău. carstic. Buzău. În cadrul lor sunt diferite tipuri de obiective antropice (culturale. M.Braşovului.Godeanu. Bistriţa.Călimani.Hăşmaş. M. Prima include masivele muntoase(M Gutâi. 12 Cândea Melinda. . M. aici sunt cabane. Simon Tamara (2001).Apuseni ) în care există multe atracţii turistice dominant cu caracter natural ce sunt cuprinse în sisteme de poteci cu marcaje turistice. aici găsindu-se şi centrele turistice care polarizează dinamica turistică. Parâng. drumeţia constituie forma principală de turism. tratamente în staţiuni balneare şi climaterice. M. Braşov. Provinciile turistice din România Provincia turistică Carpatică este cea mai extinsă spaţial. Bucureşti. M.Bucegi.

baroc. poteci marcate sau nemarcate. Editura Oscar Print. localităţi turistice cu importanţă istorică Adamclisi. Sighişoara şi Medias zona Mureşului transilvan. Se impun două zone turistice • Dobrogea de Sud inclusiv litoralul (condiţii optime pentru odihnă. cabane sau refugii a fost completată în ultimul timp prin apariţia mai ales în cadrul depresiunilor şi în lungul culoarelor de vale a numeroase aşezări în care s-a dezvoltat agroturismul (Depresiunea Dornelor. peisaje inedite etc. • Provincia Dealurilor Transilvaniei include partea centrală a României desfăşurată între ramurile Carpaţilor. biserici din lemn. canale braţele Dunării pe care se face navigaţie.) şi două axe turistice: axa Carasu (Cernavoda-Medgidia-Constanţa) şi axa dunăreană (Ostrov-Cernavoda-TopaluHârşova-Măcin-Issacea) care se caracterizează prin mnumeroase urme de civilizaţie materială încă din cele mai vechi timpuri.balneoterapie.). Această provincie are caracter complex. Se adaugă elemente ale cadrului natural (lacuri sărate rezultate prin prăbuşirea exploatărilor de sare pe seama cărora s-au dezvoltat staţiuni balneare. cetăţi ţărăneşti. – Tehnologia turismului. geomorfologice. rezervaţii naturale floristice. recreere. în apropierea oraşelor Făgăraş. centre viticole renumite ca Ostrov) Delta Dunării (grinduri pe care se află sate mici pescăreşti. București 2003 .Infrastructura tradiţională 13formată din drumuri forestiere. Depresiunea Maramureş.). Precumpănesc obiectivele istorice şi cultural tradiţionale (cetăţi şi ruine de cetăţi antice şi medievale nu numai în oraşe dar şi în sate. Munţii Apuseni) Provincia turistică Dobrogea cuprinde spaţiul dintre Dunăre şi Marea Neagră. dar apariţia unor centre de turism rural în cadrul depresiunilor Sibiu şi Făgăraş sau în arealul BistriţaCluj. clădiri din sec. Sulina singurul oraş din Deltă şi Tulcea – centrul turistic din nordul Dobrogei din care se pătrunde în inima Deltei). o infrastructură bine dezvoltată. iar infrastructura şi dotările sunt variate dar cu o distribuţie diferită. Măcin. în jurul oraşului Bistriţa zona Someşul Mare. XVIII-XIX etc. Ţara Oaşului. În cadrul acestei provincii se disting câteva zone turistice cu caracter complex în jurul unor mari centre turistice (în jurul oraşului Cluj-Napoca • • • • zona Someşul Mic. lacuri. fapt dovedit de clasarea pe locul I pe ţară a judeţului Constanţa în ceea ce priveşte numărul de locuri de cazare. castele şi palate. Sibiu. Alba Iulia zona sud transilvană). provincia Dealurilor Transilvane se caracterizează printr-o dotare corespunzătoare mai ales în oraşe. Babadag etc. biserici în stil gotic.. În restul Dobrogei se adaugă mai multe centre turistice cu importanţă mai mică (Cernavodă. renascentist etc. Constanţa şi Mangalia sunt cele mai însemnate centre turistice. elemente turistice naturale se îmbină cu cele antropice. Medgidia. în jurul oraşelor Târgu Mureş. 13 Stănculescu G.

edificii din sec. numeroase muzee etc. Satu Mare. biserici aparţinând diferitelor epoci şi stiluri. Băile Felix. podiş şi depresiuni în care specificul este dat de elementele istorice şi de cultură (ruine de cetăţi medievale. Băile 1 Mai şi Băile Tinca de importanţă naţională sau locală. XVII-XIX. Ele constituie şi centre din care pornesc fluxuri de turişti spre localităţi turistice mai mici din câmpie (pentru odihnă şi agrement la sfârşit de săptămână) sau din staţiunile din Carpaţii Occidentali. un bogat fond etnofolcloric tradiţional. Baia Mare) în care sunt concentrate obiective îndeosebi social-culturale şi istorice şi o infrastructură bine reprezentată. Zalău. . Olăneşti.Provincia turistică a Podişului Moldovei se desfăşoară în estul României cuprinzând regiuni de dealuri. Argeş. Această provincie este relativ aproape de Bucureşti şi de alte oraşe din câmpia Română care se constituie şi principalele zone emiţătoare de turişti. Lugoj. Cu excepţia părţii nordice a provinciei turistice. vulcani noroioşi şi carst pe sare. Se impune zona Bucureştiului care include oraşul dar şi o parte din câmpia limitrofă. pe seama cărora s-au dezvoltat multe staţiuni balneoclimaterice–Slănic Prahova. Celelalte oraşe constituie centre turistice însemnate care polarizează activităţile turistice pe spaţii mai mici fiind în acelaşi timp localităţile din care pornesc fluxuri spre zonele vecine din Subcarpaţi şi Carpaţi. Govora. Călimăneşti. Ploieşti). Jiu. Infrastructura este relativ bună fiind localizată cu precădere în lungul văilor principale (Olt. Se conturează două zone turistice complexe ce au ca centre polarizatoare oraşele Suceava . Oltenia de Nord).Vrancea. Se pot adăuga axele turistice ale văilor Teleajen şi Doftana. XVXVI. lacuri sărate şi izvoare minerale. cele mai însemnate instituţii cultural-artistice. Activităţile turistice se desfăşoară în oraşele mari (Timişoara. Prahova) şi în staţiunile balneare sau climaterice situate aici. alături de oraşele mari situate în interiorul acestei zone. XIX-XX. Provincia dealurilor din sudul României include Subcarpaţii şi Podişul Getic. Provincia Câmpia Română are o extindere mare. Prahova-Argeş. XIV-XVIII. Aici sunt cele mai multe muzee de importanţă naţională. Arad. un echipament turistic variat etc. Provincia dealurilor şi câmpiilor din vestul ţării reprezintă o provincie turistică de mare importanţă care are în compunere Dealurile şi Câmpia de Vest. biserici vechi din sec. Oradea. Piteşti. palate şi edificii reprezentative din sec. Săcelu). o salbă de lacuri şi păduri de agrement. biserici şi mănăstiri din sec. Se separă câteva zone (Buzău.Bahlui. dotările turistice sunt slabe şi sunt reprezentate doar de câteva hoteluri situate în oraşe. O axă însemnată în perspectivă va fi Dunărea. Elementele cu importanţă turistică sunt – un relief fragmentat cu multe forme deosebit de pitoreşti. regiuni cu un poteţial turistic natural variat dar doar parţial valorificat. obiectivele de interes turistic ca şi cea mai mare parte din amenajările destinate odihnei şi agrementului sunt concentrate în oraşe (Craiova. ruinele palatului şi curţii domneşti din sec. Importante sunt şi staţiunile balneoclimaterice care s-au dezvoltat aici pe seama izvoarelor termale şi minerale de la Buziaş. şi cu un potenţial antropic diversificat şi bine valorificat. • • zona turistică Bucovina şi Iaşi zona turistică Jijia.) şi prin peisajele caracteristice anumitor regiuni (podgorii şi livezi renumite). În partea de sud a Podişului Moldovei se poate delimita o altă zonă turistică – zona Bârlad. XVIII-XIX.

minerologic. București 2003 . Aeroionizarea Existenta acestora a favorizat dezvoltarea turismului balneo climateric si valorificarea lor pentru tratarea unor game largi de afecțiuni. calitățile terapeutice. Lacurile terapeutice 3. iodurate sau suflatate. Mangalia. . varietatea conținutului lor. Factorii naturali de cură în turismul balnear14: 1. Ele sunt localizate in principal intre zona de contact intre dealuri si podișuri cu arealul montan (stațiunile Covasna. Nămolurile terapeutice 4. Ocna Sugatag. apele acestor lacuri sunt clorurate sodice. Ocna Sibiului. Formele de turism România dispune de un excepțional potențial balnear care concentrează o varietate de factori morali de cură.. de care se leagă o parte importanta din activitatea balneoturistica a României.de pe litoral marin – Techerghiol.3. Lacul Amara. Apele minerale si termominerale volumul rezervelor. datorează calităților fizico – chimice ale apelor lor si ale unor particulelor ca fenomenul de heliotermie si salinitate ridicata.). –Tehnologia turismului. acestea reprezintă principalul factor natural de cura din tara noastră. 3. Ocna Murea. termic. Lacurile terapeutice. Tușnad. Editura Oscar Print. Factorii climatici de cura 8. Slanic Prahova. prezintă un deosebit interes terapeutic. 1. Ocna Dej. Salinele 6. . Lacurile cele mai folosite in balneoturism: . Baile Herculane. Apele minerale din tara noastră au un conținut deosebit de variat in elemente chimice si de aceea prezintă o mare complexitate si diversitate sub aspect fizico-chimic. Lacul Sărat.din Câmpia Română – Balta Alba. Nămolurile terapeutice. România dispune de importante rezerve de nămoluri terapeutice care după originea si calitățile lor fizico –chimice. Calimanesti. Apele minerale și termominerale 2.2. se împart in trei categorii: 14 Stănculescu G. Emanații de gaze terapeutice 5. Vatra Dorna) 2.din masivele de sare din zonele dealurilor sub carpatice sau de podiș (de la Sovata. Plantele medicinale 7.

Vatra Dornei. sunt din ce in ce mai solicitate balneomedic. Covasna. 5. agricultura si alte domenii de activitate amplificării sistemelor de transport.bioclimat tehnico stimulant specific altitudinilor de peste 800 m si pana la circa 2000 m. Aceasta implica: aerul . atât in prepararea unor medicamente. Factori climatici de cura pot fi utilizați in menținerea sau ameliorarea stării de sănătate a organismului uman prin climatoterapic.sonora . este dependent de mediul înconjurător. 7. 6. acestea includ: . specific munților vulcanici Oaș – Caliman – harghita. 4. Turismul mai mult ca oricare domeniu de activitate. aceasta reprezentând „materia sa prima”. se afla la Targul Ocna. In urma cercetărilor de bioclimatologie medicala sau evidențiat mai multe bioclimate cu calități terapeutice: . Borsec. Prahova. purtătorul resurselor sale. Acest valoros fond balnear al tarii noastre este dublat dea servi de particularități. sporind astfel valoarea balneo. dealurile si podișurile pana la 600 -1000 m. Lacul Sarat. 9. sunt utilizate ca mofete la Baile Tusnad. Sangiori Bai.bioclimat sedativ indiferent din câmpia de vest. Sovata. Praid si Cacica. Plantele medicinale ca factori naturali de cura. exploatări intensive a resurselor naturale. obiectul si domeniul de activitate si de desfășurare a sa. specifice lacurilor: Techerghiol. nămoluri negre. Aeruconizarea.. Moneasa. a expansiunii orașelor.bioclinat excitant de câmpie si litoral: . Salinele constituie un important factor de cura. Slanic. . predominant negativa are efecte benefice asupra organismului uman în principal de sedare. Dezvoltarea societății presupune mediul înconjurător la doua tipuri de de gradări: • Unul ca urmare directa a exploziei demografice. Slanic Moldova. influenta climatului aeroelectric cu o aeroinizarea bogata.Bai si Santimbru Oas fiind unice in Europa.solul . sulfuroase. . sunt intalnite la: Sugag.Emanațiile naturale de hidrogen sulfurat. dar sunt zone unde acestea sunt mult mai ridicate (Baile Felix. Baile Herculane). creșterii considerabile si intr-un ritm rapid înregistrate in industrii. baze de tratament. Ocnele Mari si Marii Negre. Mangalia. Amara. comunicații. cat si in cura externa ca bai de plante. Buziaș.Nămoluri minerale de izvor de la Sanghiorzi Bai. In afara noastră aeronizarea prezintă valori moderate.peisajul . Tusnad. Emanații naturale de gaze termice. Ocna Sibiului. Borsec.medio a unei stațiuni. Harghita Bai. Baile Felix. Astfel ea se constituie intr-un important factor de cura pentru multiple afecțiuni.apa Popularea .sapropelice. . Borsec. .Turbe descompuse chimic la: Poiana Stampu.Emanațiile naturale de dioxid de carbon.

marcate. Aceasta este rezultatul: a) concepție greșita de valorificare a unor resurse turistice. precum si existenta unor resurse cu caracter de unicat. situează România printre tarile cele mai favorizate. Munții Mehedinți. Ceahlău. cure de teren in Muntii Bucegi. „Maramureșul – ținut de legenda”. Sinaia .produse tematice ca de exemplu: circuite situate in zone montane: Turul mănăstirilor din Bucovina. 1 Mai. o alpinism in munții Bucegi. precum si răspunderile ce revin societăților. Postăvarul. majoritatea intrând în unul din cele două tipuri:conservarea și reabilitarea mediului. Apuseni. Valoarea potențialului turistic al României. . drumeții pe trasee montane. Munții Bucegi. Azuga. specifice diferitelor zone ale tarii. . in tara noastră este creat un cadru juridic solid. Piatra Craiului. Munții Sejurul care poate fi: .Speoturism in Munții Apuseni.sejur de 6-12 zile pentru odihna si tratament in Sinaia. Predeal Poiana Brașov.rezervațiilor si monumentelor naturale . Punerea in valoare a acestuia presupune conceperea unor programe turistice originale si atractive.obiectivelor antropice • Altul mai puțin agresiv cu caracter sezonier care decurge din folosirea mediului înconjurător pentru activități de turism si agrement. Există multe exemple de acest gen. pe interese cat mai variate. o o Acțiuni de orientare turistica.. Tusnad. faunei sau a altor obiective turistice pe care le poate deteriora total sau parțial. diversitatea obiectivelor turistice naturale si antropice. Harghita.sejurul de 6-12 zile pentru practicarea sporturilor de iarna in munții Postăvarul.pădurilor Degradarea . In ceea ce privește protecția si conservarea mediului. b) presiuni directe a turiștilor asupra peisajului. puncte sau obiecte turistice. Parâng. normele generale si speciale. . care vizează asigurarea si încurajarea dezvoltării turismului. Cernei. având posibilități de practicarea a unui „turism total”. Piatra Craiului. anul Nou. persoanelor fizice si chiar organelor centrale si de control in acest domeniu. florei. zone.turism rurali în culoarul Rucar – Bran. in munții Bucegi. Complexitatea si atractivitate potențialulului turistic al Carpaților Romanești se poate materializa in organizarea unor programe turistice specifice ca: o excursii. o Sejur scurt pentru sfârșit de săptămâna sau cu ocazia diferitelor sărbători: Crăciun. mediul beneficiază de pe urma turismului. in Maramureș. Făgăraș. reflectat in sistemul de legi. „pe urmele lui Dracula”. . Retezat. Candel. Zonele si stațiunile turistice beneficiază de priorități pentru ameliorarea si protecția mediului înconjurător prin măsura si programe speciale. Retezat. Când turismul și mediul înconjurător coexistă în armonie. caracterizata prin varietatea si armonia formelor de relief. Oltenia de Nord. Bucovina. hotărâri si alte acte normative care stabilesc principiul.

o București – Tulcea – Chilia Veche – Sulina – Crișan – Maliuc – București.degustări de vinuri de la Mulfatlar.programe oferite naturaliștilor. Simon Tamara (2001). . . folclor. • București – Pitești – Curtea de Argeș – Bâlea Lac – Cartisoara – Avrig – Sibiu – Ramnicu Valcea – Pitești – București. dar totuși ar fi loc și pentru mai bine. Structurile turistice ale alimentației și tratament sunt bine reprezentate în comparație cu cele de agrement și prestări servicii. .. hidrobuzul sau bărcile pe canalele Deltei și pe lacurile interioare. În ceea ce privește structurile de primire România are o imagine destul de bună pentru viitor. artă populară. Diham – Predeal – București: • București – Sinaia – Predeal – Paraul Rece – Rasnov – Bran – Rucar . principalele atracții turistice o reprezintă elementele de etnografie.Dintre numeroasele trasee si itinerarii turistice specifice zonei montane amintim15: • Bușteni – Cabana Gura Diham – Poiana Izvoarelor. • Oradea – Beius – Stana de Vale – Cabana Lasu – Cabana Valea Draganului – Alesd – Oradea. • București – Sinaia – Bușteni – Predeal – Brașov Victoria – Podragu – Bâlea Lac – Băile Cascada – Lacul Vidraru – Curtea de Argeș – București. stațiuni balneoclimaterice precum și fondul cinegetic Romanesc. .Targoviste – București. • agrement nautic. Din punct de vedere al resurselor naturale și al resurselor turistice antropice. Dintre itinerarile turistice care pot fi practicate in Delta Dunării exemplificăm: o București – Tulcea – Murighiol – Babadag – Enisală – Histria – Mamaia – Constanța – București. care nu sunt suficient de bine dotate din punct 15 Cândea Melinda. Litoralul românesc al Mării Negre reprezintă prin valoarea și diversitatea atracțiilor. • sejur de 12 -21 de zile pentru tratament balnear.Univ.Cheile Turzii – Câmpeni Albac – Huedin – Cluj Napoca. generând o multitudine de programe turistice. Potenţial turistic şi turism. . Bogăția si varietatea potențialului turistic din Delta Dunării o individualizează. Între programele turistice ce pot fi organizate evidențiem: . Bucureşti.sejururi de 6 – 12 zile pentru odihnă și pentru cură helio – marină. • programe speciale de pescărit și vânătoare. o importantă destinație artistică. Itinerarii turistice specifice litoralului românesc al Mării Negre este: • București – Constanța – Eforia Nord – Mangalia – Adamclisi – Mulfatlar – Constanța – București. Erdeli G. Între acestea se evidențiază: • plimbări cu vaporul. Biblioteca Facultăţii de Geografie .România. rezervațiile naturale .tururi de litoral. • Cluj Napoca . România este foarte bine reprezentată. astfel are în vedere construirea unor structuri noi. dar și modernizarea celor existente. Edit.echitație la Mangalia.programele gastronomice cu specialitățile pescărești.

de vedere al bazei tehnico – materiale. Munţii Locvei (Cărbunari. Economică Bucureşti. între ele instituindu-se o relație de interdependență. defileele şi cascadele .(2000). alpinism (ex. prin vederea panoramică Vârful Omu din munţii Bucegi sau Vârful Moldoveanu din Masivul Făgăraş. Gheţarul Scărişoara şi Peştera Urşilor din Munţii Bihor. Istriţa. care joacă un rol hotărâtor în cadrul diferitelor segmente de turism. Oltului sau Dunării. multe sunt şi rezervaţii naturale.Cele mai reprezentative peşteri din România sunt: Peştera Vântului şi Meziad din Munţii Pădurea Craiului. psihologici. Pietrele Doamnei). se aseamănă cu formele de relief carstice şi se impun în peisaj în Subcarpaţi (Meledic pe valea Slănicului de Buzău.Turismul în România. Topolniţa din Podişul Mehedinţi. organizatorici. -forme de relief pseudocarstic sunt dezvoltate pe sare. Edit. Ialomiţei. Cloşani din Podişul Mehedinţi. prin înălţime (cele 11 vârfuri carpatice româneşti care depăşesc 2500m). Prin valorificarea resurselor naturale. TV 2. gips şi brecia sării. vf. Munţii Pădurea Craiului (Damiş-Zece Hotare) unele creste sau bare calcaroase (Piatra Craiului. Vânturariţa -Buila) sau masive (Hăşmaşul Mare). Sf. Urlătoarea. Manifestarea cererii turistice și dinamica acestuia în România sunt determinate de o serie de factori demografici.prin fizionomie şi pitoresc aparte sunt între cele mai căutate pentru drumeţie. Colonovăţ).Elena). Biblioteca Facultăţii de Geografie. Câteva din peşterile României prezintă picturi rupestre şi urme de viaţă materială din pleistocen cum ar fi cele de la Pescari (Defileul Dunării). umane și financiare puse la dispoziția sa. avene. Peştera Muierii din Munţii Căpăţânii. polii etc. Polovragi.Ouşoru din sudul Munţilor Suhard) -cheile.) se impun prin spectaculos şi inedit. Ravniştea. Renumite prin marea densitate şi varietate a formelor carstice sunt: platourile din Munţii Aninei (Iabalcea. mai importante sunt16: -vârfurile principale din masivele montane sau deluroase care constituie o atracţie prin fizionomie(Detunatele. Putnei. Ocna Mureş. Cuciulat (Podişul Someşan). Pentru o dezvoltare complexă a turismului potențialii clienți ar trebui să fie mai bine informați prin intermediul mass – media. turismul generează efecte economice și sociale care duc la creșterea eficienței economice.) 16 Glăvan. cheile Bicazului.  Obiective turistice oferite de relief sunt numeroase şi frecvent asociate. V. Cormaia) -formele de relief carstic (peşteri. cascada Iadolina. dar și introducerea unor noi forme de agrement și extinderea rețelei de servicii. lapiezuri.4 Obiective turistice din România Obiective turistice naturale reprezintă acele elemente ale cadrului fizico-geografic dintr-un loc ce au vocaţie pentru turism. Creasta Cocoşului. internet. Defileele Jiului. Ocna Dej etc. Acestea din urmă necesită modernizări masive. doline. . Peştera de la Gura Dobrogei (Podişul Casimcea). Ocna Sibiu. Turismul este foarte strâns legat de civilizație și cultură. a progresului și a civilizației. Depresiunea Între Râmnice.

ţărmul românesc înalt cu faleză şi cel cu plaje şi delte). Băile Homorod ) -platourile şi conurile vulcanice rezultate în urma proceselor de acumulare şi consolidare a diverselor produse vulcanice (lave.). aglomerate. eruptiv. -vulcanii noroioşi-forme de relief create prin acumularea şi solidificarea noroiului argilos scos la zi de gazele din adânc (Pâclele Mari. Bucegi. hrube şi văi de sufoziune dezvoltate în loessurile dobrogene sau din lungul Prutului. puncte fosilifere). -formele de relief glaciare create de gheţarii pleistoceni (circurile. câmpurile de nisip -ergurile sahariene.(2000). creasta de granite şi cuarţite din Culmea Pricopan. platourile vulcanice. plajele. Pâclele Mici. Alpii Scandinaviei. Economică Bucureşti. coloane şi blocuri rotunjite din culmea Pricopan. din Carpaţi.). hornuri. sunt dezvoltate îndeosebi pe conglomerate şi calcare în munţii Ciucaş. În acest sens. La noi în ţara forme de relief vulcanic bine păstrate se întâlnesc în Munţii Călimani şi Harghita. abrupturi cu baza acoperită de grohotişuri -ex. Dunării. Edit. La noi în ţară se impun câmpurile de dune din Delta Dunării. calcare etc. Ceahlău. turnuri. Se pot menţiona în acest sens: Detunatele din Munţii Metaliferi cu coloane de bazalt. Haşag pe valea Visei. Etna sau Vezuviu în Italia. Biblioteca Facultăţii de Geografie. insulele legate prin cordoane de nisip. Obiective turistice de natură geologică18. se pot separa: -creste. martori de eroziune impuse de existenţa locală a unui anumit tip de rocă (cristalin. Geografia turismului. V. Parâng. văile. doar de cei care şiau făcut din acestea un hobby (ex. Pe ansamblu sunt mai puţin căutate. -formele de relief create de vânt (dunele de nisip în Franţa. 17 Dinu Mihaela (2002).ex. Creasta Cocoşului din Gutâi. alunecări de mari proporţii. craterele. Siretului. Pot fi şi unele fenomene inedite care stârnesc interes sau care sunt folosite într-un anumit scop. Canada etc.-formele de relief vulcanic (conurile. ravenări de mari dimensiuni cum ar fi cele de la Râpa Roşie de lângă Sebeş sau Groapa Ruginoasa din Munţii Apuseni )17. morenele.). Creasta Făgăraşului etc. prezente la nivelul interfluviilor alpine. -formele de relief rezultate în urma proceselor de meteorizare şi gravitaţionale (abrupturi cu blocuri prăbuşite la bază. coloanele de bazalt de la Racoş. ziduri. cenuşă etc. 18 Glăvan. Retezat. Piatra Craiului. Hanu Conachi. zidurile de andezit bazaltoid de pe Firiza. Se impune peisajul glaciar carpatin complex din munţii Rodnei. kumurile din Asia Centrală etc. Bucureşti. . -forme de relief rezidual. deltele etc.). . blocurile eratice etc.). Andreiaşu din judeţul Buzău. Făgăraş. măgurile aparţinând neckurilor etc. -formele de relief din lungul ţărmurilor îndeosebi falezele (Bretagne). Editura Didactică şi Pedagogică. Tipice sunt în vestul masivelor Călimani-Harghita. -stânci cu forme deosebite rezultate din eroziunea diferenţială şi acţiunea mai multor agenţi externi.creste zimţate.Turismul în România. la Carei sau în sudul Olteniei.

emanaţii de CO2. plante specifice mediului acvatic sau celui alpin etc..). Edit. folosite în tratamentul anumitor boli (circulaţia periferică) în puncte amenajate (ex. mijloace de recreere –ex.Unele au şi grupuri de cercetători. -regiuni puternic accidentate tectonic care stârnesc curiozitatea cunoaşterii (ex. Băneasa pentru Bucureşti. uneori sunt şi sere cu specii tropicale. -parcurile dendrologice sunt suprafeţe în limitele unei localităţi în care după un anumit plan au fost plantate specii de arbori. culoarul tectonic Timiş . Gura Humorului. Praid etc.). chihlimbarul de la Colţi). Cele mai însemnate sunt19: .-focurile vii. Peştera Ucigaşă de la Balvanyos. puncte de alimentaţia. fisurilor etc. Tuşnad. Vaşcău. dar la noi sunt într-o anumită măsură cunoscute şi necontrolat valorificate. mai rară sau care prin frumuseţe stârneşte interes (ex. (ex. Academiei . falia San Andreea din California. -vechi ocne de sare sau saline care au fost amenajate pentru diferite activităţi turistice (balnear-Tg. Covasna etc. Slănic Prahova. Ocna Dej. spre ele conducând alei. Între parcele sunt alei iar denumirile plantelor importante sunt indicate prin panouri sau tăbliţe (ex. Moacşa lângă Curtici. necunoaşterea efectelor nocive pentru respiraţie a condus frecvent la moartea animalelor şi accidental a oamenilor. -mofetele. la Terca în bazinul Slănicului de Buzău şi Andreiaşu pe valea Milcovului). dar ele ar putea reprezenta obiective importante pentru activităţile cu elevii la unele teme geografice. Pădurile au atât funcţie economică (mai ales pădurile situate la marginea marilor oraşe cu activitate industrială intensă) cât şi funcţie de recreere. Copou la Iaşi). Geografia României. de unde renumele căpătat şi numeroasele legende ţesute asupra acestora -ex. Geografia Umană şi Economică.). antrenamente şi concursuri sportive –Slănic Prahova). Moneasa. pentru turism. marmura de Ruşchiţa.Cerna Obiective turistice cu caracter biogeografic-sunt numeroase. uneori cu arbori aduşi din diferite locuri din ţară sau străinătate (Dumbrava Sibiului).. Simeria. 19 xxx (1984). rezervaţii geologice şi paleontologice (ex. Strunga din Bucegi pentru fauna cretacică.fenomen rezultat din autoaprinderea gazelor naturale din adânc care ies la suprafaţă în lungul faliilor. recreeative. biologice. Săvărşin. se adaugă pentru grupuri restrânse şi pentru alte activităţi cum ar fi vânatul şi culesul fructelor de pădure. Ocna. decorative. -pădurile parc se află în unele sectoare ale oraşelor mari şi au rezultat fie. Vatra Dornei. Suslăneşti pentru impresiunile fosile de peşti şi plante din oligocen etc. suprafaţa este parcelată iar gruparea speciilor în acestea se face după o tematică care îmbină mai multe criterii ştiinţifice (arbori şi arbuşti subtropicali. granitul de Greci. rolul recreativ este dominant. în unele locuri. fie prin plantaţii. parcul din faţa cetăţii Suceava). prin amenajări speciale în pădurea iniţială ( alei.pădurile din marginea localităţilor sunt căutate mai ales pentru pentru recreere la sfârşit de săptămână. -puncte fosilifere. II. plante perene din diferite părţi ale Globului (multe cu carcter exotic). -cariere cu un anumit tip de rocă. arbuşti.

ursul carpatic). el constituind chiar un simbol pentru localitatea în moşia căruia se află. turbăriile de la Mohoş. etc. bujorul sălbatic de la Zaul de Câmpie). În această grupare intră mai multe categorii cum ar fi: păduri de interes cinegetic. În România cele mai importante sunt la Bucureşti. Sărbătoarea narciselor la Vad în Depresiunea Făgăraş. colecţii de plante rare. bujor). pădurea Valea Putnei din estul munţilor Giumalău. forestiere sunt în mai mică măsură introduse în literatura turistică şi ca atare sunt frecventate doar de specialişti sau de cei care doresc să le cunoască cu un scop didactic sau ca hobby. joaca copiilor. colectiv de cercetare. Munţii Baiu). -locuri unde există specii de plante endemice sau animale strict protejate fără a fi rezervaţii naturale (îndeosebi cu liliac sălabtic. Jibou. Poiana Stampei etc. ierbare etc. (ex. de deal şi podiş care sunt străbătute pe anumite trasee turistice (ex. Sărbătoarea înfloririi liliacului sălbatic de la Ponoare. -rezervaţii botanice.). Sărbătoarea castanului de la Tismana. se adaugă valoarea peisajului. iar în câmpie stejari cu înălţime şi diametre foarte mari şi care au o vârstă care depăşeşte 150 ani. îndeosebi pentru copii dar şi de studiu (Grădina Zoologică Băneasa. aspretele pe Vâlsan). (ex. Iaşi. păduri de tip turistic străbătute de trasee turistice. Titan în Bucureşti). sere. gradul de dotare este diferit. plante de parter din diferite locuri de pe Glob.-grădinile botanice sunt parcuri amenajate în conformitate cu un plan strict ştiinţific. Borsec. activităţi cultural-sportive etc. -păduri cu arbori seculari (Slătioara din estul munţilor Rarău. frecvent constituie rezervaţii naturale (la vest de Buzău pădurile Spătaru şi Crâng.).Bucegi pe versantul prahovean. păduri cu folosinţă pentru campare aflate în grade diferite de amenajare. peşti (lostriţa pe Bistriţa.în care sunt protejate anumite specii de mamifere (capra neagră. Există însă şi rezervaţii în care se impune un anumit component floristic. -parcuri pentru recreere şi odihnă . cele mai mari sunt organizate în jurul unor lacuri (frecvent antropice). Mai mult la anumite date calendaristice în acele locuri se organizează sărbători folclorice care atrag numeroşi turişti (ex. animale ce au însemnătate distinctă fiind protejate. în M.) . bălţile Dunării sau în munţii înalţi. păsări (pelicani. în M. unele elemente inedite ale reliefului sau alcătuirea geologică (dominant în masivele carpatice). conţin specii de arbori. cele mai multe sunt concentrate în Delta Dunării. la Snagov. Călimani). -grădini şi puncte zoologice sunt spaţii amenajate care cuprind specii de animale captive din ţara noastră iar cele mai mari şi din afară Constituie locuri de vizită. -rezervaţii faunistice . arbuşti. Călăraşi. frecvent sunt suprafeţe mai mari în care există pâlcuri de molizi sau fagi. lalea pestriţă. au spaţii cu amenajări speciale pentru odihnă. Vişeu. -păduri în regiunile montane. Cişmigiu. Herăstrău. Galaţi etc. Cluj-Napoca. Comana etc. Tecuci. Tuşnad. -rezervaţii naturale complexe în care alături de specii rare de plante. egrete. stârci etc.există în toate oraşele numărul fiind în funcţie de mărimea acestuia. Buzăului la Harţagu şi Viforâta.).

Geografia turismului.) -locuri unde se pot practica vânătoare sportivă şi pescuitul sportiv.) şi unde se practică un turism ecologic sunt şi suprafeţe (vatra satelor. Parcul naţional Retezat.20 -rezervaţie a biosferei reprezintă o regiune naturală care a căpătat un regim de protecţie şi folosinţă specială. BucşaniDâmboviţa. elemente de geologie sau de relief protejate etc.Cele mai multe sunt pe văile carpatice. pescuit. în cuprinsul lor intrând şi localităţi rurale. Obiective turistice legate de ape. terenuri cu diverse culturi) unde activităţile turistice (îndeosebi cele legate de agroturism. 20 Dinu Mihaela (2002). etc) se asociază cu cele de natură economică ( se exclud formele care conduc la diferite poluări). Mehedinţi. miniere. dar în ultima vreme au fost create şi în unele localităţi din regiunile colinare (Pod. aflate sub protecţie în care sunt colonizate anumite grupuri de animale în scop ştiinţific dar şi pentru vizite turistice (Vânători Neamţ. Ele sunt în număr de 6. Din 1979 el este în acelaşi timp şi rezervaţie a biosferei. Au suprafeţe mari dar variabile de la caz la caz. mai multe sate cu activităţi agricole etc. în cadrul ei există 15 rezervaţii naturale strict delimitate între care sunt spaţii pentru turism. . Fiind localizate atât în munţi cât şi în regiunile deluroase (Munţii Măcin) şi chiar de câmpie (Balta Mică a Brăilei). agricole etc. există perioade în care aceste acţiuni se realizează organizat sau individual. . La noi. În cadrul lor există areale strict ocrotite care au caracter ştiinţific şi spaţii limitrofe protejate dar în care activităţile turistice sunt permise doar sub control ecologic ( ex: cele 2 areale din Munţii Retezat). Editura Didactică şi Pedagogică. Bucureşti. multe din ele rarităţi au impus protejarea totală faţă de activităţi economice (exploatări forestiere. fiind încadrată ca "sit natural" cu valoare de patrimoniu mondial. Ca urmare în afara spaţiilor ocrotite (rezervaţii. Spre exemplu toamna se practică pescuit sportiv de rang naţional şi internaţional îndeosebi pentru ştiucă şi crap pe marile bălţi sau vânat de raţe sălbatice şi iepuri în Delta Dunării.).). -parcurile naturale constituie o categorie aparte stabilită după anul 2003. Haţeg) -păstrăvăriile-sunt spaţii amenajate pentru înmulţirea şi creşterea salmonidelor şi valorificarea lor economică. Primul a fost cel din Munţii Retezat care are acest statut din 1935. acest regim îl are Delta Dunării împreună cu Câmpia lagunară Razelm-Sinoie şi o fâşie de pe platforma litorală.-parcurile zoologice reprezintă areale de pădure îngrădite. în cadrul lor sunt rezervaţii ştiinţifice în care nu se pătrunde decât cu autorizaţie specială şi spaţii în care sunt trasee turistice şi unele amenajări necesare practicării acestuia (ex.parcurile naţionale sunt spaţii delimitate în majoritatea situaţiilor în regiunile muntoase. Ele constituie o regiune în care valoarea deosebită a componentelor naturale. tratamente balneare. După 1990 au mai primit acest statut încă 10 regiuni. Parcul naţional Rodna etc. specii de plante şi animale rare. Subcarapaţii Gorjului etc.

sunt baze pentru pescuit. odihnă. Cele mai importante izvoare termale de la noi din ţară sunt la Moneasa (23-32°C).5°C). Arad (21. Ighiu. Bucureşti-Foradex). clorurate sodice. Băile Felix(48-69°C). -marea sub raportul importanţei turistice trebuie privită în mai multe sensuri: • litoralul cu peisaje puternic antropizate şi unde există obiective turistice variate izolate sau grupate. Academiei . II. Răbăgani(23°C) etc. Olt) au ca element de atractivitate distinct lacurile de acumulare (Dunărea.Alături de acestea sunt pe de-o parte izvoarele termale cu grad de mineralizare variat care au o largă căutare în tratamentele terapeutice (Felix. Călimăneşti-Căciulata. Băile Herculane) dar şi apele termale extrase prin foraje utilizate în ştranduri (Oradea.). izvoarele carbogazoase şi cu apă plată. Mangalia). salmastră care dispun de nămol sapropelic există amenajări pentru tratamente balneare (Lacul Sărat de la sud de Brăila. Băile Herculane (62°C în cazul apelor din foraje).5°C). arsenicale. Siret) în ultimii ani au fost reînviate “expediţiile nautice” ale plutaşilor de odinioară dar prin folosirea unor ambarcaţiuni sportive moderne. carbogazoase. recreere. geisere. Bega. fie termale şi mezotermale etc. Ca urmare. 1995). arteziene. Timişoara). Cozia-Bivolari. 1 Mai. În acest sens sunt21: --izvoarele fie că sunt minerale. instrucţie etc. Băile Tuşnad (21°C). Argeş. sulfatate. în afara faptului că în vecinătatea lor sunt obiective turistice de altă natură. Zăton) . sunt solicitate în diverse forme de practicare a turismului (odihnă. Borsec. Mangalia Nord. fie ca mijloc balnear (Cozia. Eforie. Ţicleni. Pe râurile mari din ţară (Mureş. • calităţile tonifiante ale apei pentru înot şi terapie. la cele mari şi adânci se adaugă navigaţia de plăcere şi instrucţie.Pişota.. sunt valorificate şi pentru folosinţa apei în consumul turiştilor. Olt. au impus amenajări balneare sau pentru turism. carstice) reprezintă obiective însemnate pe traseele turistice (Bâlea.. Gâlcescu. staţiuni care sunt valorificate diferit (recreere. ) atât prin consum dar mai ales pentru asigurarea unor tratamente specifice.5°C). Geografia României. iodurate. -râurile atât în localităţile pe care le străbat. Mureş. Edit. alte lacuri din regiunile montane (glaciare. sulfuroase. tratament. Geografia Umană şi Economică. (I.2°C).) folosite şi pentru canotaj.Apele. radioactive) şi reprezintă o valoroasă resursă turistică (tabel nr. Mangalia (21. dar şi în afara lor. feruginoase. Amara. plimbări cu şalupe. Amenajările hidrotehnice şi hidroenegetice (pe Bistriţa. Geoagiu (34°C). constituie locuri de agrement. în perimetrul Vadu Oii–Topalu. pentru (Năvodari.). Capra. canotaj. la unele lacuri cu apă sărată. cele din ocnele prăbuşite-Slănic etc. alcaline. înot etc. • navigaţia care facilitează turism local şi internaţional (Constanţa. Bucura. au constituit şi reprezintă mediul necesar omului şi activităţilor sale inclusiv pentru turism.Vatra Dornei. Băile Herculane. Tuşnad. odihnă frecvent folosite la sfârşit de săptămână. alcalino-feroase. Zănoaga. -lacurile. Băile Olăneşti(32.  21 Obiectivele turistice de natură antropică xxx (1984). intermitente.2°C). Lunca Bradului-Topliţa (22. Vaţa de Jos (35-38°C). înot). Tinca. Costineşti) dar şi în cele două municipii (Constanţa şi Mangalia). Apele minerale de pe teritoriul României se pot grupa în 11 categorii (oligominerale. (temperaturi peste 50°C). Timişoara (20. pescuit etc. ele însele se pot încadra în această direcţie. Terchirghiol. Băile Tinca (25°C). diferite sporturi. indiferent de forma sub care există. etc. au valenţe turistice multiple.

Peleş) etc. Timişoara. Cetatea Neamţului. clasic şi neoclasic. Brad –Zargidava. baroc etc.Constituie rezultatul gândirii şi activităţilor multiple ale oamenilor de-a lungul mileniilor. II. Cluj-Napoca.Dierna. sculptură. Biertan. construcţii în stil clasic în sec. Între acestea remarcabile prin dimensiuni şi valoare artistică sunt cele din oraşele mari: Braşov. Iacobeni. Hărman. Craiova. Sibiu. biserici întărite (în Transilvania) etc. • • • Edificii civile (îndeosebi din sec. apoi peste tot biserici de lemn ortodoxe. Constanţa. Oituz. Muzee. Tomis. pictură. se găsesc în xxx (1984). case boiereşti. castele(Transilvania. Calatis). vestigii ale unor aşezări dacice (Sarmisegetuza dacică. brâncovenesc. Renaştere. Sunt concentrate îndeosebi în spaţiul aşezărilor. Mărăşeşti. Alba Iulia. empire. construcţii şi plăci comemorative. brâncovenesc în Ţara Românească etc. se identifică în Transilvania şi Banat. (modern în ultimele decenii). Oradea. Napoca sau cele din lungul Dunării şi din Dobrogea. Geografia României. moschee. uneori sate. Timişoara. mănăstiri.). Axiopolis. biserici din piatră şi zidărie în stil bizantin dar transpus diferit de la o epocă la alta (mai însemnate fiind cel muşatin în Moldova. conace. Soveja. Lozna. Sighişoara. neolitic (cultura Înglobează elemente ale creaţiei umane rezultate de-a lungul secolelor. Se includ: . modern). la nivelul României. Alba Iulia. Majoritatea sunt situate în oraşe sau în localităţile natale ale personalităţilor respective.). sinagogi etc.). Costeşti.Biserici. Bucureşti. Mediaş. renascentist. • locuri de bătălii însemnate pentru istorie indicate prin mausolee. Edit. troiţe. care au fost construite şi refăcute în secole diferite. Sibiu. gotic şi neogotic. Cucuteni). mai multe tipuri de edificii realizate în stilurile arhitectoniceromanic. colecţii inedite de obiecte etc. Podul Înalt. XVII-XX) care poartă pecetea influenţelor artistice naţionale a celor exterioare sau o îmbinare a acestora. cetăţi ţărăneşti (Prejmer. Hunedoara dar şi altele din localităţi mai mici. Academiei 22 . Mărăşti. Cluj-Napoca. Saschiz. greceşti (Histria. ele relevând atât curente artistice naţionale cât şi influenţa unora de rang internaţional care au fost adaptate. În această grupă se includ22: Obiective turistice de natură istorică care în majoritate sunt urme de cultură materială şi vestigii de aşezări şi cetăţi din epoci diferite. Iaşi. Noviodunum). se includ palate (în marile oraşe). Alma Vii. • ruinele unor cetăţi medievale (la Suceava. Geografia Umană şi Economică. secession. eclectic şi al academismului francez. cule (Oltenia). Moşna în Podişul Hârtibaciu). Oradea. monumente. În acest sens. Deva etc. se pot separa. cimitire ale eroilor (Călugăreni. statui şi busturi ale unor personalităţi. baroc. ştiinţele naturii. Şelimbăr. expoziţii şi case memoriale constituie o categorie largă cu profil extrem de variat (istorie. Carsium. Mateiaş). dar există şi disparat în afara acestora.  Obiective turistice cu însemnătate arhitectonică şi artistică • • urme de aşezări şi culturi din paleolitic (Ştefăneşti pe Prut). acestea sunt construite în diferite stiluri arhitectonice (romanic. artă populară. Monumente. Aegysus. XX. XIX şi în cea mai mare parte a sec. Blidaru. gotic. daco-romane (Sarmisegetuza Ulpia Traiana. Apulum.

barajele de la Vidraru. II. Prin construcţii şi obiecte se redă specificul satului românesc din diferite zone etnofolclorice. ţesături. mori din piatră sau de vânt. linguri realizate de creatori populari talentaţi din mai multe sate din judeţele Vâlcea. în cântecul şi dansul popular. Sunt mai puţine ele reflectând un anumit stil de construcţie sau mod de exploatare economică specifice unor perioade istorice. obiecte de uz gospodăresc etc. Gura Teghii. Construcţii de lemn (case.România. instalaţii tehnice care datează din secolele XVII-XVIII. Edit. porţi. Maramureş. obiective ale creaţiei populare. Gorj. Simon Tamara (2001). Goleşti-Argeş. furculiţe. Covasna.). Cele mai însemnate au caracter complex incluzând case. planul înclinat de la Covasna. Lopătari. Biblioteca Facultăţii de Geografie 24 xxx (1984).. stâne. ştiinţele naturii etc. târgurile şi nedeile legate de păstorit. Renumite sunt: Muzeul Satului din Bucureşti (primul din ţară. calea ferată cu cremalieră de la Oraviţa-Anina. ceramică neagră lustruită cu pietre albe de râu la Marginea (Suceava) şi Poiana Deleni (Iaşi). muzeul locomotivelor (Reşiţa). se adaugă piese de mobilier în judeţele Bihor (Budureasa). Prislop. Erdeli G. Andreiaşu. artă populară. Sărbătorile populare. Sighetul Marmaţiei. Între cele păstrate sunt unele poduri din piatră din sec. Trăsăturile fundamentale ale culturii populare româneşti sunt autenticitatea. XVI-XVII în Moldova pe râul Bărlad. acareturi ţărăneşti. înfiinţat de Dimitrie Gusti în 1936). Ceramica populară se lucrează încă în aproape 200 de centre din toată ţara. Negreşti-Oaş. Hunedoara. de ciclurile vegetative ale diferitelor plante.  Obiective turistice cu caracter etno-folcloric23 care pun în evidenţă obiceiuri străbune. din satele din Mărginimea Sibiului. festivaluri artistice populare. târgurile-concurs ale olarilor etc. Ateliere şi colecţii de linguri. Olt. Se pot separa: • • • • • Muzee cu profil de artă şi arhitectură populară.Univ. Suceava lângă cetate. obiceiuri. Vlădeşti (Vâlcea). Saligny la Feteşti-Cernavodă.  Obiective cu caracter economic24. XVIII. Huta Certeze. ceramică albă smălţuită la Horezu. Bujoreni-Vâlcea. Academiei . Potenţial turistic şi turism. Se impun obiectele din ceramică artistică. în datini. Oboga (Olt). ceramică roşie lustruită la Săcel (Maramureş). Geografia României. Porţile de Fier sau de pe Bistriţa. vechi exploatări de aur 23 Cândea Melinda. Bucureşti.oraşe (diferite ca număr şi tematică) dar şi în unele aşezări rurale (aici au caracter de colecţii dominant cu tematică istorică. Alba. dintre care o parte însemnată sunt legate de redarea artistică şi tradiţională. din Culoarul Bran-Rucăr. Importante sunt cele de la Novaci. Curţisoara-Gorj. farul genovez de la Constanţa. biseici) aflate în diverse sate care au devenit renumite prin acestea. Edit. Dumbrava Sibiului. Aici sunt porţile masive cu bogate decoraţii în judeţele Marmureş. Vaideeni. unitatea în varietate a fenomenelor. continuitatea toate acestea împletindu-se cu ingeniozitatea şi inventivitatea reflectate în creaţii de civilizaţie materială. cusături. furci de tors. Argeş. Someşul Cald. Sebeş. podurile peste Dunăre realizate de A. Harghita. originalitatea. Lotru etc. Geografia Umană şi Economică. în creaţia literară orală. furnale vechi în Banat din sec. Vâlcea.

locurile în aer liber unde sunt concentrate rezultate ale creaţiei artistice populare (sculpturi în lemn. intrate în patrimoniul turistic mondial. Turda etc. ardezie. cu tradiții etnografice ce dăinuie nealterate. Slănic. cărbune. își păstreaza frumusetea după mai bine de 450 de ani. Cimitirul Vesel de la Săpânţa) sau culte (taberele de sculpturi în lemn. piatră .(Roşia Montană). piatră. În această grupare se includ toate festivalurile artistice (îndeosebi muzicale). Babadag.Măgura. Hobiţa.).). fier-Galaţi. 1941-1944. Capitolul II Zona Bucovinei 1. . Galaţi. datorată în primul rând mânăstirilor. în nord-vestul Moldovei. Cele cinci mânăstiri cu pictură exterioară. revoluţiei din 1989). Bucovina se remarcă printr-o activitate turistică dinamică. Târgu Ocna. cimitire ale eroilor (1916-1918. petrol (Sărata Monteoru)  Alte obiective artistice sau comemorative. Cadrul natural și istoric al zonei Bucovina este situată în partea de nord a României. Lăzarea etc. sare (Cacica. Regiune montană pitorească.

Academiei . fiind de la un capăt la altul o succesiune de peisaje patriarhale. vestită astăzi în întreaga lume. ca si cel al întregii culturi medievale. Edit. Nu intamplator de altfel. religios.Cele mai reprezentative monumente din perioada medievală sunt concentrate în Bucovina.25 25 xxx (1984). un limbaj de imagini. Caracterul acestui limbaj este. II. a fost distinsă în anul 1975 cu premiul internațional “Pomme d’Or” de către Federația Internațională a Ziariștilor și Scriitorilor de Turism. care vorbesc de la sine și bucura nespus ochiul și sufletul trecatorului. Geografia Umană şi Economică. iar multisecularele monumente de arhitectură cu fresce interioare și exterioare din acest colț de țară au fost trecute de UNESCO in lista monumentelor de artă universal. Bucovina este o regiune de un pitoresc unic. conservate cu grijă. Aceste monumente în ansamblul lor constituie un limbaj specific. această zonă. Geografia României. iar temeiul lui il constituie tradiția creștină.Bucovina este printre cele mai atractive si frecventate zone turistice de pe harta României. Spațiu încărcat de istorie și trăiri însemnate de-a lungul timpului pentru toți românii.

unele dintre ele fiind unice. acestora oferindu-li-se camere aranjate şi mobilate în stil bucovineantradiţional. care au dus faima locurilor până departe. care respiră numai prin nările trecutului. Turistul are posibilitatea să guste din preparatele culinare şi băuturile specifice zonei. te gândeşti fără să vrei la manastirile pictate. agricultura tradiţională. broderii și covoare care sunt încă elemente al vieții cotidiene. istoria şi religia se împletesc mai bine şi mai frumos decît aici. spaţii culturale care au obosit. fără inhibiţii. ca unitate turistică. în orice perioadă a anului. Aici. însă fără a fi monoton. sau de Suceviţa. Bucovina este un spaţiu cultural tânăr şi nealterat. pe jos. pajiştile pline de verdeaţă. mireasma pădurilor de brad. cu elemente folclorice de o valoare deosebită. obiecte din lemn sculptate. cu faţade sculptate în lemn sau piatră. o promisiune de excelenţă a culturii române. cultura română respiră tânăr şi liber. respiri o gură de aer curat. olărit. Odihnitor. el dispune de o serie de obiective de mare interes turistic şi ştiinţific. Buchenwald este ţinutul în care basmele sunt înca aievea. În viziunea de marketing turistic. şi-a păstrat aerul tonic al tinereţii cultu-rale. Aici. este proiectată ca un model dinamic de dezvoltare şi se înscrie în procesul de înnoire calitativă prin preocuparea de punere în valoare. mobilier. Bucovina nu a avut vreme să fie macerată de malaxorul care destramă eroi şi tradiţii. la masa culturii române. atâtea alte atracţii care merită luate în seamă. o adevarată cetate. costume tradiționale. Cultura istorică şi tradiţiile. cu acoperişuri colorate. din destin periferic. frumuseţea naturii. tapițerii și covoare. pe drumurile spre mănăstirile pictate. armonios. obiceiurile şi meşteşugurile. din inima Moldovei. în România. toate fac parte din mozaicul Bucovinei. există posibilitatea găzduirii turiştilor. O altă caracteristică a turismului rural din Bucovina este valorificarea în întregime a produselor realizate în gospodarie. una din cele două laturi. cu porţi lucrate manual. potenţialul turistic face parte integrantă din oferta turistică. fără „modele” culturale autoritariste. Puţini sunt cei care nu au auzit măcar de albastrul de Voroneţ. un spaţiu cu vocaţie culturală europeană. nu doar o manastire! Dar există încă atâtea locuri minunate. Meșterșugarii continuă tradițiile moștenite din generație în generație. Întregul cadru natural al Bucovinei constituie un adevărat monument al naturii. Mulţi turişti se reântorc pe aceste meleaguri tocmai pentru a se reântâlni cu aceste mâncăruri delicioase. Poţi experimenta esenţa României. Care nu mai pot aduce nimic nou în cultură. Sunt. stânele izolate şi turmele de oi. anvergura şi excelenţa unui spaţiu care.Bucovina este cunoscută pentru folclor. fără „eroi civilizatori”. la un nivel din ce în ce mai înalt. ale pieţei turistice. Gospodăriile ţărăneşti au case mari. alături de cererea turistică. unde se află mormântul lui Ştefan cel Mare. altele prin bunul simţ al oricărui turist adevărat. Demn de reţinut este faptul că turiştii au ocazia să fie serviţi cu produse alimentare naturale. costume. ce îndeamnă la odihnă şi drumeţie. satele pitoreşti. dar ochiul şi sufletul obosesc repede şi caută altceva. Puţine sunt locurile din România unde cultura. ouă vopsite. de Putna. unele ocrotite de lege. Măști. satele autentice şi oamenii prietenoşi. şi prietenesc. Când spui Bucovina. Bukowina. Bucovina este un loc care te răsplăteşte la fiecare pas. . Zona Bucovina. dacă încetineşti. Bucovina. Pădurile adînci şi apele cristaline sub cerul de un albastru pur fac din această zona o poartă spre Rai. şi mergi. costumele populare. Bisericile şi mănăstirile sunt fascinante. artizanatul. Bucovina poate aduce. a bogatelor resurse de care dispune.

Regiunea de podiş este mai coborâtă în medie cu 200 m faţă de cele mai estice culmi muntoase. Lucina. În ansamblu. martori de . Regiunea muntoasă se include Carpaţilor Orientali. cu consecinţe însemnate asupra tuturor elementelor fizico-geografice.Proporţionalitatea. caracterizându-se printr-un relief neted (Depresiunea Dornelor) şi câmpuri de lunci şi terase desfăşurate în lungul văilor (culoarul depresionar Câmpulung Moldovenesc.1291 m. constând din vârfuri ascuţite. Pietrosu. Potențialul turistic al zonei Bucovina Situarea geografică face ca în limitele acestui teritoriu să-şi dea întâlnire elemente biomorfologice specifice centrului.1086 m) şi cu profil transversal asimetric. separate între ele prin culoare adânci şi arii depresionare: masivele Suhard şi Căliman. orientate NV-SE pe direcţia generală a grupei nordice a Carpaţilor Orientali. Obcina Feredeu. 2 . versanţi cu microrelief de alunecare. forme reziduale curioase. Este alcătuită din masive.Gura Humorului.2102 m) din ţara noastră şi oferă aspecte de relief aparte. Suhardu (1709 m). în proporţie de 1/3. Masivul Căliman este cel mai înalt şi cel mai impunător munte vulcanic (Vf. Vf. Obcina Mare la est de valea largă a Moldoviţei. Obcina Mestecănişului se desfăşoară ca o culme prelungă cu altitudini din ce în ce mai scăzute spre SE (Vf. etajarea formelor naturale pe verticală. Mestecăniş. estului şi nordului continentului european. culoarul depresionar Vatra Dornei. câmpuri întinse de grohotişuri. masivele Giumalău-Rarău. toate acestea reeditează principalele particularităţi ale cadrului natural al ţării. care rar depăşesc 1200 m. format din numeroase culmi prelungi. paralele între ele. Culoarul depresionar al Moldoviţei). cu dispunere radiară faţă de conul vulcanic principal. Munţii care alcătuiesc masivul Suhard se desfăşoară sub forma unui triunghi prelung. grupe de masive şi complexe de culmi. paralele între ele. armonia peisagistică a teritoriului justifică până la un punct. Ouşoru (1639 m). Depresiunea Dornelor. Obcinile Bucovinei reprezintă un sistem de culmi muntoase. De la vest la est. Popasul Mestecăniş. tipurile de forme orientându-se în fâşii cu direcţia nord-sud şi în general. platouri structurale. care începe din vest seria unităţilor muntoase alcătuite din fliş poartă pe spinarea sa câteva „ cocoaşe “ .Câmpulung Moldovenesc. Vârfurile cele mai înalte cunosc condiţiile mediului subalpin. Munţii Stânişoarei. relieful înregistrează o scădere treptată în altitudine. teritoriul se suprapune parţial Carpaţilor Orientali şi Podişului Sucevei.Gura Humorului. Obcinele Bucovinei. fiind alcătuit din platouri structurale. teritoriul cuprinde două importante unităţi de relief: regiunea muntoasă.1588 m. Cu excepţia caracterului concentric. ce reprezintă 2/3 din suprafaţa totală şi regiunea de podiş. Raportat la marile unităţi geografice ale ţării. tipologia ecosistemelor. Sistemul de depresiuni din zona muntoasă constituie importante arii de discontinuitate morfologică faţă de regiunile înconjurătoare înalte. situat la vest de Bistriţa Aurie şi dominat de mai multe vârfuri care depăşesc altitudinea de 1600 m: Omu (1931 m). definirea lui ca sinteză a geografiei pământului românesc. dintre care cea mai înaltă este vârful Paşcanu (1479 m).

Bărcăuanu în lucrarea sa Podişul Moldovei. 1973) 3. Analizând modul cum se îmbină componentele mediului. . Cota maximă este în dealul Ciungi (692 m). Câmpia piemontană Baia. are o faimă turistică pe care doar litoralul românesc o întrece. Depresiunea Liteni este situată în NE Podişului Fălticeni. în epoca lui Ştefan Voievod (căruia chiar contemporanii i-au spus „ cel Mare”) şi a urmaşilor săi care sau străduit să-i continue opera. Podişul Suceava-Fălticeni. El consideră că cele mai importante subunităţi de relief din această regiune sunt: Dealurile piemontane Marginea-Ciungi se întind la poalele Obcinelor spre est. economie. Ei au reuşit ca alături de „stilul moldovenesc” din arhitectură. Dezvoltarea durabilă a turismului în zonă Bucovina.denumit astfel după apa Sucevei. uneori terasat şi cu altitudinile cele mai coborâte. aici se întâlnesc interesante sisteme ecosisteme depresionare. cu o altitudine medie de 360 m. Pop. regiunea Bucovina se caracterizează printr-un inedit indiscutabil: aici se desfăşoară unul dintre cele mai spectaculoase sisteme de culmi muntoase paralele între ele (Obcinile Bucovinei). Se întinde între culoarele văilor Moldova şi Suceava-Siret. în bazinul superior al Şomuzului Mare. Podişul Dragomirna este cea mai tipică parte a podişului Sucevei prin toate caracteristicile geomorfologice proprii Podişului Moldovenesc: monoclin cu forme structurale (cueste şi platforme). Depresiunea Rădăuţi este aşezată între râurile Suceava şi Suceviţa. Culoarul Văii Siretului are în ţinutul Sucevei 6-8 km lăţime. în timp ce culoarul Văii Siretului.natură. iar în zona de confluenţă cu râul Suceava ia aspectul unei câmpii aluvionare intracolinare cu o lăţime de peste 12 km. cu turbării şi ape subterane mineralizate (Depresiunea Dornelor). culoare morfologice de vale. Cea mai înaltă dar şi cea mai fragmentată subunitate de relief o constituie dealurile piemontane Marginea-Ciungi. Podişul Sucevei (460 m. depresiuni erozivo-denudaţionale. înălţimea medie 450 m. are altitudine de 528 m. Ea a fost creată în primul rând de numeroasele monumente ctitorite cu mai bine de 500 ani în urmă. cu alunecări de teren şi forme structurale. până în albia majoră a Sucevei. Este partea de podiş cea mai fragmentată şi cea mai erodată. este de formă asemănătoare cu masivul deluros Dragomirna. văi asimetrice. Teişoara). în faţa Obcinelor. Solca) (N. aici se află cele mai pitoreşti depesiuni de contact dintre unităţile muntoase şi cele deluroase (Depresiunea Rădăuţi. ca urmare a apropierii de munte şi a adâncirii reţelei hidrografice. care îl străbate prin mijloc) a fost studiat cu interes de mai mulţi geografi. Cacica. Ea corespunde treptei celei mai coborâte a Podişului Sucevei. om. Are o altitudine de 320 m. Compartiment al Podişului Moldovei. cota maximă este 528 m (Vf.eroziune şi denudaţie. subunitate înaltă a podişului Ssucevei. printre care şi V. dar de dimensiuni mai mari. Câmpia piemontană Baia este situată în lungul văii extramontane a Moldovei. Este cuprins între culoarele văilor Suceava şi Siret. Depresiunea Rădăuţi reprezintă forme de relief neted. văi largi cu fund mlăştinos.

Potenţialul turistic antropic. prin simbolistică determinând impactul emoţional pentru realizări ale trecutului . atâta bogăţie de istorie romaneasca. caracteristicile lor structurale precum dimensiunea şi materialul de construcţie utilizat. monumente comemorative . obiectivele în sine reprezintă realizări efective cărora. o altă caracteristică a timpurilor actuale. care nu reprezintă decât jaloane în formarea civilizaţiei româneşti actuale. culoarea. ca de altfel şi cel natural se constituie ca un factor fundamental de dezvoltare a turismului. conform teoriei lui N. Acestora li se adaugă şi calitatea de atractivitate turistică. din cele mai vechi timpuri si până astăzi. cu un dublu impact: intrarea în aria de interes a tot mai multor categorii de obiective antropice (cetăţi feudale. ornamentele le atribuie calităţi cum ar fi unicitatea sau originalitatea. Onciul. se impune mai ales prin componentele aparţinând timpurilor istorice. Atractivitatea turistică a obiectivelor de natură antropică are o conotaţie complexă. merită amintită remarca istoricului D. Fenomenul se accentuează în perioada interbelica şi mai ales in ultima jumătate a secolului trecut. aproape fiecare loc are o amintire istorică. Componentele patrimoniului turistic antropic au intrat în aria de interes turistic pe măsura manifestării tendinţei omului modern de a se cunoaşte pe sine prin cunoaşterea celor mai reprezentative realizări ale umanităţii. Este un reflex firesc care marchează grupuri tot mai mari de persoane si care determină astfel intrarea în circuitul cunoaşterii. strălucit reprezentat de frescele exterioare ale unor biserici. să creeze „ un stil moldovenesc” şi in pictura murală. valorificaţi prin intermediul angajărilor turistice. În Bucovina. care afirmă că „nicăieri pe tot pământul romanesc nu se afla pe un spaţiu atât de mic. cuprinde totalitatea factorilor de atracţie aparţinând cadrului natural şi antropic. rezultat din potenţial şi amenajarea acestuia. biserici cu valoare artistică. ce se deplasează către arii de destinaţie. când aşezăminte şi unele localităţi devin puncte de interes pentru turismul elitist. În acest sens. instituţii de cultură şi artă) şi implicarea unui număr tot mai mare de persoane. la adăpostul munţilor şi codrilor s-au aflat primele capitale ale statului feudal Moldova) Suceava). Intrarea în aria de interes şi apoi în circuitele turistice consacrate este marcată în România încă din a doua parte a secolului al XIX-lea. stilul. a unor noi destinaţii şi obiective. Ei generează fluxuri turistice cu arii de provenienţa interne sau internaţionale. În primul rând. aici s-au înălţat cele mai multe din ctitoriile Moldovei. prin turism. mănăstiri fortificate. aparţinând la categorii umane variate. Ele rezulta fie din soluţiile de edificare sau prezentare fie din modul de amplasare intr-un context natural sau antropic care le evidenţiază valenţele. ineditul. produsul turistic. Un atribut deloc neglijabil este şi acela al vechimii. Aceasta componentă importantă a potenţialului turistic si-a adus astfel o contribuţie esenţială la individualizarea turismului de masă. Ceangă. atâta bogăţie de amintiri scumpe ale trecutului”. unde „consuma” într-o maniera aparte.închegat în ultimii ani de domnie a lui Ştefan cel Mare. Ea constă în faptul de a găsi adeseori suport . case memoriale. Potenţialul turistic. deoarece este ştiuta o alta trăsătura a omului modern. turistică. care deşi complementară sau derivată (faţă de funcţia sau destinaţia iniţială) poate deveni dominantă şi cu efecte benefice multiple. al apartenenţei la o anumită epocă social istorică. În al doilea rând . muzee. aici sunt ruinele celor mai vestite şi puternice cetăţi (Cetatea de Scaun a Sucevei). forma. Doar aici.

ctitorii medievale care atestă o permanență spirituală și istorică a locuitorilor acestor meleaguri. Zona este presărată pe toată întinderea ei cu biserici și mănăstiri renumite pentru picturile exteriore și interioare.moral în evadarea cunoaştere.de recreere.pentru sporturi extreme. . . ca intensitate sau modalitate. desimii rețelei hidrografice. Fiecare dintre acestea are o culoare dominantă („albastrul de Voroneț”. realizate în mod treptat în condiţii social istorice diferite. . tradiții și obiceiuri străvechi. toate dând adevărata măsură a valorilor autentice ale societăţii. .de congrese și reuniuni. scene care descriu scene importante din religie sau care oglindesc momente din istoria Europei (Cucerirea Constantinopolului la Humor. . cultural (religios).pentru sporturi de iarnă. de esenţă spirituală. gradului mare de împădurire a suprafeței județului. Geneza la Voroneț. „verde de Sucevița” etc. în mod diferenţiat.pentru echitație. Mănăstirile au fost ridicate aproape toate în secolele XV – XVI în timpul domniei voievozilor Ștefan cel Mare și Petru Rareș. .ecoturism A. .rural. edificii unice în lume (au primit în 1975 premiul „Mărul de Aur” acordate de Uniunea Internațională a Jurnalistilor și Scriitorilor din Turism). odihnă și agrement. El ţine de civilizaţia materială. . . datorită varietatii formelor de relief.de tranzit. într-un trecut considerat ca ideal sau sursa de inspiraţie de creaţie sau Întregul ansamblu al obiectivelor de natură antropică alcătuieşte un potenţial valorificabil din punct de vedere turistic.pentru vânătoare și pescuit. A. Turismul și pelerinajul religios Ținuturile Bucovinei înglobează pagini de istorie.balnear. . B. monumente unice și mesteșuguri specifice. de cultură. Vânătoarea și pescuitul Vânătoarea și pescuitul și-au găsit din totdeauna condiții. .) și prezintă scene unice prin compoziția lor grafică.

Rarăul. Putna. C. . biserici. muzee. aceasta trasatură fiind definitorie pentru bucovineni. Aceasta forma de turism comportă o latură informațională. se vânează (pe lângă unele răpitoare). E. În podis. fără aditivi.Suceava detine cel mai mare fond de vânatoare din țară: . Un element cheie este ospitalitatea oamenilor. Câmpulung Moldovenesc.Călimanul. iepurele și în ultima vreme fazanul (Patrauți). La acestea se adaugă calitatea aerului și a apelor.Giumalăul. practicat în majoritatea cazurilor de turisti români. . gradului mare de împădurire a suprafeței judetului. Demn de reținut este faptul că în cadrul gospodăriilor agroturistice sucevene.Turismul de pelerinaj. .Munții Bistritei. turiștii au ocazia să servească produse alimentare 100% naturale. Agroturismul Turismul rural(agroturismul) detine o pondere considerabilă.Rarăul. etc. conservanți sau compusi chimici sintetici. .Suhardul. Gura Humorului și în general în localitațile învecinate mănăstirilor. Suceava detine cel mai mare fond de vânatoare din tara: . . . D. Turismul cultural Turismul cultural in România este in general de natura religioasă. Județul participă cu peste 18% la planul de carne de vânat pe țară.Giumalăul. .Suhardul. Acesta este concentrat în jurul zonelor Vatra Dornei. turiști fiind motivați de ideea de învața și de a cunoaște lucruri noi despre aceste locuri. practicat în cea mai mare masură de turiștii străini. .). Acestia sunt motivati de considerente spirituale si se manifesta mai ales cu ocazia sarbatorilor religioase traditionale (Pasti. atrași de frumusețea și de încărcătura cultural-istorică a obiectivelor turistice (manastiri. mai ales a vestitelor izvoare cu apă minerală. .Călimanul. datorită varietății formelor de relief. cu elemente folclorice de o valoare deosebită. Turismul sportiv Vânătoarea și pescuitul și-au gasit din totdeauna condiții. Turismul rural din județul Suceava se caracterizează prin mai multi factori determinanți: dintre cei mai importanti factori am putea aminti: Calitatea peisajului natural și numeroasele obiective turistice de factură religioase. Craciun. desimii rețelei hidrografice. acestora oferindu-se camere aranjate și mobilate în stil bucovinean tradițional. Datorită unui exces de spatiu în gospodăriile țărănesti (mai ales în zona de munte a județului) există posibilitatea gazduirii turiștilor în gospodărie.Munții Bistritei. hramuri bisericesti).

se vânează (pe lângă unele răpitoare). cardiovascular si ale sistemului nervos periferic. principalele instituții utilizate de cei veniti la tratament.100 de locuri în vile si complex. Izvoarele minerale din zonă erau cunoscute încă din anul 1790. Dârmova. Stațiunea dispune de doua baze de tratament. iar în cele de podiș cleanul. mreana. ele adăpostesc sanatoriul balnear și clubul statiunii. avatul și știuca. sodice și bicarbonate utilizate în tratarea unor afecțiuni ale aparatului locomotor. Chiar la intrarea în parc. Aici se găsesc pârtii atât pentru începători. Dorna Candrenilor. Panaci. dispune si de pârtii de schi si săniuțe amenajate (pe pantele muntilor Dealu Negru. impun o notă specifică acestei zone. impunătoare prin dimensiuni si prin stilul baroc în care au fost concepute. Prezența izvoarelor minerale. F. Saru Dornei. pentru nămol și cu secții de hidroterapie. Farmecului natural al locurilor i s-a adaugat si o plăcuta ambianță urbanistică: pe lânga vilele și construcțiile balneare din trecut s-au ridicat noi edificii balneare și cartiere de blocuri. O . Stațiunea Vatra Dornei funcționează în regim permanent și este renumită pentru climatul ozonat. Pe hipodromul de lângă crescătorie se organizează concursuri hipice.000 ha. Vizitatorii pot încerca valoarea cailor de rasa în manejul amenajat în incintă. cu căzi pentru băi carbogazoase. iepurele și în ultima vreme fazanul (Pătrăuți). dar in special in statiunea balneoclimaterica Vatra Dornei. În apele de munte. Glodu. Neagra Sarului si Drăgoiasa. Ortoaia. Broșteni. Pe lângă cura externă. Stațiunea dispunea de o capacitate de 1. situată pe strada Bogdan Vodă. Râurile județului oferă condiții deosebit de favorabile pentru pescuit.În podiș. Sporturile de iarnă se practica pe tot cuprinsul zonei. Dornișoara. Spre sfârșitul secolului al XIX lea au început sa fie folosite băile de namol care utilizau nămolul extras din tinovul de la Poiana Stampei. Astfel. locul principal îl ocupă păstrăvul și lipanul. În stațiune se poate face și cură de teren. crapul. construite în 1895. care fiind avantajata de pozitia sa (la o altitudine de 802 m ). “Parcul orașului” situat la poalele Dealului Negru este principala zonă de concentrare a izvoarelor minerale precum și a instituțiilor balneare si turistice. dar primele amenajări în scop terapeutic au avut loc abia în 1845. datorită izvoarelor minerale. vizitatorul întâlnește două clădiri. urmând ca pe parcursul timpului acest număr să se dubleze. Vatra Dornei. zăcămintele de ape carbogazoase constau într-un numar de 37 izvoare. Un factor natural care a contribuit si contribuie din plin la dezvoltarea orașului Vatra Dornei și a tinutului înconjurător îl constituie patrimoniul forestier. care apar pe teritoriul localităților: Poiana Cosnei. Județul participă cu peste 18% la planul de carne de vânat pe țară. se poate face și cură internă. Runc si Bârnarel). cât și pentru avansați. Călăria se practică la herghelia din localitatea Rădăuți. Poiana Negrii. Turismul terapeutic Turismul în scop terapeutic este practicat în special în depresiunea Dornelor și Câmpulungului. pe aleile parcului. nămolul de turbă și izvoarele minerale carbogazoase. orașul Vatra Dornei s-a dezvoltat pe multiple planuri. Se mai cunosc surse de ape minerale la Poiana Stampei. După al doilea razboi mondial. care numai în zona orașului acoperă peste 10.

având teritoriul foarte bogat în ape bicarbonate-ferginoase. pentru că atunci este sărbătorită cu mare fast Sf. peștera piticilor și imensa sală de dans. Maria.nouă bază de tratament și odihnă a orașului o constituie cea a Hotelului Intus. 15 august este o dată care trebuie reținută. refugii ale credinţei. localitatea cu cea mai semnificativa comunitate poloneză din Bucovina oferă gazduire și „Muzeului Minorităților”. este considerat ca fiind unul dintre cele mai vechi și mai cunoscute stațiuni balneare din Carpații Orientali. Orașul Vatra Dornei. Aici jos domnește constant o temperatura de 4 grade C. Cacica. Ascunse de lumina zilei se află lacul sărat. alese drept locuri de veşnica odihnă de domnitorii Moldovei. reprezentând în acelaşi timp autentice opere de artă în care cunoscătorii au găsit o sinteză a inspiraţiei de origine bizantină cu influenţa Renaşterii . Sarea de la Cacica Existența comunei Cacica este strâns legată de munca ce se desfasoară de la 27 și până la chiar 48 de metri adâncime în interiorul salinei. Capitolul III Studiul de caz Mănăstirile din Bucovina 1. sfânta ocrotitoare a lucrătorilor în adâncuri. ca și altarul Sf. Barbara. Mănăstirile bucovinene-scurtă prezentare Originalitatea Bucovinei o formează locaşurile sfinte.

Ele au fost pictate în epoca lui Petru Rareş.” Alte mănăstiri vizitate şi apreciate de turişti sunt Mănăstirea Dragomirna (1609) a lui Anastasie Crimca. fiind situată de istoricii de artă înaintea bisericilor din Athos şi Pisa. Geneza şi Judecata de apoi la Voroneţ. . Opera artiştilor moldoveni anonimi este comparată cu operele lui Giotto. Ctitoria boierilor Movileşti. Mitropolitul Grigore Roşca. Ctitoria logofătului Teodor Bubuiog. socotită azi ca una dintre cele mai alese realizări artistice populare ale Europei. mănăstiri şi schituri. Campulung Moldovenesc si Rădăuţi din Romania și zona Cernăuţi din Republica Ucraina. obiecte religioase de mare preţ aduse de la Muntele Athos) din vremurile cele mai înfloritoare ale voievo zilor moldoveni. Aceste monumente au fost incluse de UNESCO printre capodoperele de artă ale lumii şi de asemenea Federaţia Internaţională de Turism a Jurnaliştilor şi Scriitorilor (FIJET) le-a decernat Premiul internaţional „Pomme d’ or” (1975). Această zonă oferă privelişti de o rară frumuseţe. încheie seria marilor monumente din epoca formării şi apogeului stilului moldovenesc. Alexandru cel Bun . care prin fresce continua tradiţia lui Petru Rareş. prin amploarea şi efectul lor decorativ. Aceste mănăstiri prezintă scene unice prin compoziţia lor grafică scene care descriu scene importante din religie sau care oglindesc momente din istoria Europei (Cucerirea Constantinopolului la Humor. se poate face o diferenţiere în mai multe categorii de aşezăminte religioase. la iniţiativa vărului său. Scara virtuţilor la Humor). Biserica Arbore(1503)-hatmanul Luca Arbore. Petru Rareş. După rangul ecleziastic şi după. acestea pot fi catedrale. a funcţiilor. Regiunea istorică BUCOVINA. la care se adaugă un şirag de mănăstiri ctitorite de foşti mari domnitori şi boieri moldoveni de-a lungul timpului (Muşatinii . Mănăstirea Suceviţa. piese de îmbrăcăminte brodate. Frescele exterioare. monumente de importanţă universală. galbenul de Moldoviţa şi verdele de Suceviţa – culorile de fond ale frescelor) a rămas încă necunoscută iar prospeţimea picturilor este nealterat. Ctitoria lui Ştefan cel Mare. conservate ca atare.occidentale din secolele XV-lea şi al XVI-lea. Ctitoria lui Petru Rareş. Acesta a îndreptăţit pe George Vâlsan (1965) să afirme că :”numai un popor de păstori munteni[…] a putut născoci o astfel de minune artistică.Ştefan cel Mare. La o analiza comparativă din punctul de vedere al vechimii. la Şcoala de pictori moldoveni ce luase fiinţă la Voroneţ. Voroneţ (albastru) . împreună cu nordul Moldovei a fost denumită şi ”Tara de Sus”. Probota(1530). Humor (roşu) . modul de funcţionare. giuvaeruri. Putna lui Ştefan cel Mare(1466) Slatina a lui Alexandru Lăpusneanu(1561) Solca lui Ştefan Tomşa . Acestea sunt singurele biserici pictate. Alexandru Lăpuşneanu. al cărei teritoriu se întinde astăzi peste zona din apropierea oraşelor Suceava. Leonard da Vinci sau Michelangelo. Voroneţul este cea mai valoroasă prin picturile sale monumentale. Compoziţia culorilor (albastru de Voroneţ . biserici. Suceviţa. dar mai ales a stilurilor in care au fost realizate . Familia Movileştilor ) fiecare cu culoarea sa specifică . Suceviţa (verde). Ele pot fi considerate şi deţinătoarele multor relicve de artă (manuscrise cu miniaturi strălucite. Ştefan Tomşa. Raşca. Demne de amintit sunt : Mănăstirea Voroneţ (1488). roşul de Humor. Mănăstirea Humor (1530) . Mănăstirea Moldoviţa (1532). „de o mirifică exuberanţă cromatică” sunt comparate. ca valoare artistică cu picturile murale de la San Marco din Veneţia. Moldoviţa (galben) şi Arbore (combinaţie de culori).

Multe dintre ele prezintă atractivitate datorita literaturii populare care circula pe baza lor. Hramul bisericii este „Sfântul Gheorghe” (23 aprilie). Bucovina cuprinde „ un sobor de locaşuri sfinte”. Cel mai însemnat edificiu religios. a ajuns un fel de târg de interes mai mult local care păstrează din trecut numai bisericile şi ruinele cetăţii. conform Fondului Religionar din Bucovina (1865). Ctitoria Muşatinilor. vizitat de numeroşi turişti români şi străini este Mănăstirea Sfântul Ioan cel Nou. sau răzeşi români. oraşul Suceava. Zamca. care se recomandă a fi făcută în timp. Acest lucru se explică prin faptul că biserica ortodoxă. dar sărbătoarea propriu-zisă care atrage mii de turişti. oraş reşedinţă de judeţ este un oraş vechi. mândru de trecutul său. devenit astăzi un important centru turistic şi recunoscut datorită obiectivelor sale de mare atractivitate turistică. este scoaterea sfintelor moaşte pe 24 iunie. . La Suceava în cadrul celor câteva zeci de biserici se remarcă bisericile Mirăuţi. influentele bizantine. O alta forma de aşezări monahale o reprezintă schiturile. negustori. considerată cea mai veche construcţie medievală de zid din Moldova. Se impune biserica Bogdana. boieri şi de întreg poporul. se remarcă nu atât prin dimensiuni cât mai ales prin unitatea compoziţiei. precum şi prin pictura murală interioară sau exterioara. „Această bătrâna cetate de scaun. sprijinită de voievozi. edificii de mici dimensiuni. dovezi ale evlaviei românilor căci toate au fost întemeiate de voievozi. Mănăstirile şi schiturile adiacente lor sunt presărate mai ales din partea de vest şi de nord a Moldovei. a aşezat mai cu seamă spre hotarul de Apus şi Miaza-noapte a ţării fortăreţe naturale de apărare a credinţei (mănăstiri pentru stăvilirea primejdiei romano-catolice şi pentru întărirea ortodoxismului). preoţi.Dintre acestea o atenţie deosebită a fost acordată mănăstirilor. apărând la apus trecătoarea Bistritei. situate în poziţii greu accesibile în special în zona de munte. unde se găsesc moaştele Sfântului Ioan cel Nou de la Suceava aduse de la Biserica de la Mirăuţi. Oraşul Suceava. prin armonia intre dimensiuni. Ele au avut un rol important după secolul al XV-lea atât pe plan cultural cât şi istoric. El a ajuns la concluzia că în acest ţinut şi-ar duce existenţa 23 de mănăstiri şi schituri. Acest circuit nu poate începe decât din oraşul Suceava.” Astfel caracteriza Enciclopedia României din 1938. iar la nord trecătoarea Prutului cu drumurile lor de comerţ şi propaganda între Apus şi Răsărit. Primul care a cercetat numărul mănăstirilor şi schiturilor în Bucovina a fost Aaron Pumnul. Multe dintre ele sunt ctitorii voievodale şi în perioada lui Ştefan cel Mare au reprezentat tot atâtea marcări ale războaielor şi victoriilor sale. după ce a cunoscut strălucirea. Sfântul Dumitru. a picturilor realizate şi a unei vieţi monahale ascetice. ce adăpostesc un număr redus de călugări. Bucovina înseamnă pentru fiecare turist în parte o experienţă extraordinară şi în acelaşi timp o călătorie obositoare. dar şi datorită binecunoscutei ospitalităţi bucovinene. Bisericile în Bucovina că de altfel şi în Ţara Româneasca. ca de exemplu Chilia lui Daniil Sihastru. caracterizată de post priveghere şi rugăciune. Sfântu Gheorghe. şi Necropola Domnească.

naos şi altar. Gravurile înfăţişează. chiar pe locul unde s-au aflat curţile domneşti din Suceava. Biserica are o construcţie monumentală: 36 metri lungime şi 16 metri lăţime. se află Biserica Domniţelor cu hramul Sfântul Ioan Botezătorul (7 ianuarie). numită astfel fiindcă aici erau unşi „mireuţi” voievozii Moldovei. în interior se păstrează pictura originală. .Mănăstirea se află chiar în centrul oraşului. Prima construcţie a fost ridicată probabil în secolul al XIV-lea de Petru Muşat. repetând cu mici deosebiri forma şi stilul bisericii lui Ştefan cel Mare de la Mănăstirea Neamţ. Acum se află şi el într-un program naţional de restaurare iniţiat de Ministerul Culturii şi Cultelor. înconjurată doar de construcţii noi. El a fost construit în 1561 de Alexandru Lăpuşneanu şi înălţat cu un etaj în secolul al XIX-lea. suferind de pe urma spălării şi fiind pe alocuri repictate. Tot în centrul oraşului. Sunt remarcabile frescele din altar şi naos. dăunează aspectului general al monumentului. Deşi podoaba picturală a exteriorului (realizată în 1534) s-au păstrat urme doar pe peretele sudic. Ea a fost reconstruită în totalitate în secolul al XVII-lea. Are însa o formă mai greoaie şi este realizată cu materiale inferioare. Zidirea ei a durat opt ani fiind începută în 1514 de către fiul lui Ştefan cel Mare. În schimb. care au fost curăţate fără a fi refăcute. când a fost folosit ca foişor de foc. În Spatele parcului central al oraşului. scene din viaţa Sfântului Ioan cel Nou. se află Biserica Învierii. împărţirea tradiţionala în pronaos. Faţadele au fost acoperite în întregime cu fresce dar nu s-au păstrat decât parţial pe turlă. Construcţia are proporţii mici. Ea este o copie a bisericilor orăşeneşti cu plan mixt din epoca lui Ştefan cel Mare. biserica existând în 1401. doar că la Suceava pridvorul este închis. o prima clădire dărâmându-se din motive necunoscute. (1522). aşezate pe lemn de chiparos din secolul al XV-lea. Ea a fost zidită în 1643 de Vasile Lupu ca paraclis a palatului domnesc. Biserica Sfântul Dimitrie (26 octombrie ziua în care se sărbătoreşte hramul). Moldoviţa. Clopotniţa. însă apar şi decorul prin frescă. iar la sfârşitul secolului al XIX-lea ea a fost restaurată de K. În interiorul bisericii se află racla moaştelor Sfântului Ioan cel Nou. Nu lipsesc decorul policrom. (Sfântul Ioan din Piatra Neamţ). împodobită cu 12 plăci de argint gravate. ca şi frescele mai noi din pridvor. zidită în 1551. Momentan se afla în lucrări de restaurare în ceea ce priveşte pictura interioară.A. Deosebit de valoros este tabloul votiv şi în special portretul lui Ştefăniţă Vodă. fiind mai mult simbolică. Mai spre vest nu departe de locul Curţii Domneşti se afla Ctitoria lui Petru Rareş. de Elena Rareş. Catapeteasma a fost lucrată în foiţă de aur. realizat prin cărămizi şi discuri smălţuite. care actualmente se află în lucrări de restaurare. Clădirea este impunătoare. Are un plan triconic şi seamănă cu o alta clădire a lui Petru Rareş. dar armonioase fiind încoronată de o turlă zveltă. Ea este ridicată pe un plan simplu. Construcţia a durat doi ani (1534-1536). În partea de răsărit a bisericii se află un masiv turn de clopotniţa. când s-au adus la Suceava moaştele Sfântului Ioan cel Nou. Romstorfer. Pe o străduţa care se îndreaptă din centrul oraşului spre Cetate se află Biserica Mirăuţi. interiorul este tratat unitar. lipită pe partea nordică. Bogdan al III-lea cel Orb şi terminată de Ştefăniţă. dreptunghiular. Picturile din pronaos şi din pridvor sunt mai puţin valoroase.

la dreapta se desprinde o şosea asfaltată care conduce la Mănăstirea Dragomirna. Folosind culori precum Albastrul de Voroneţ. bisericile au fost întemeiate ca loc al familiilor nobile pentru îngropare. Bogatul şi variatul potenţial al Bucovinei impune măsuri de dotare şi organizare din ce în ce mai ample la nivelul 26 Epuran. Biserica ridicată pe plan dreptunghiular se află în mijlocul unor incinte de forma unui patrulater neregulat . scenele au fost pictate pe pereţii interiori. Bucureşti . manifestări ce vor antrena” valuri ” de sute de mii de turişti. cu o aşa de înaltă calitate a frescelor exterioare. 2. scene din viaţa Sfintei Fecioare şi a lui Iisus Hristos. toate incluse în programul “ Bucovina de aur “ iniţiat de Ministerul Turismului din anul 2000. Părăsind oraşul prin cartierul Iţcani şi urmând drumul E 85. Sunt pregătite mari manifestări în toate ctitoriile lui Ştefan cel Mare şi mai ales la Mănăstirea Putna. Un alt proiect “Modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii de turism în Bucovina” vine în întâmpinarea nevoii unei infrastructuri mai perfecţionate. Roşul de Humor sau Verdele de Arbore. Statul român a acordat suma de 1.26 Toate acestea programe au în comun o serie de obiective. După trecerea pasarelei peste calea ferată. Într-adevăr. “Circuit în Moldova de Nord”. pictorii (majoritatea necunoscuţi) au descris poveştile biblice ale pământului şi ale raiului. Deşi urmând programul iconografic canonic. dar nu au turnuri la colţuri. Meridiane.000 pentru realizarea acestui program. povestiri despre începuturile omenirii şi viaţa după moarte.Mănăstirea-cetate Zamca se situează în zona armenească a oraşului dincolo de piaţa comerciala a oraşului. Pe latura răsăriteană se află turnul intrării. Ed. În majoritatea cazurilor. iar pe cea apuseană o construcţie combinată ingenios cu rol dublu: turn de apărare şi paraclis.vocabular al limbii romane. Perspective de dezvoltare a turismului religios în Bucovina Potenţialul turistic al Bucovinei nu aste suficient valorificat şi nici serviciile turistice nu sunt diversificate. În anul 2003 a fost propus proiectul “ Ştefan cel Mare. Zidurile sunt întărite cu contraforturi spre exterior şi interior. Motivele pentru astfel de scene vaste erau atât religioase. apoi extinse către pereţii exteriori.. Pentru Bucovina există o serie de proiecte ce privesc dezvoltarea turismului. o inscripţie pe turnul intrării indicând anul 1606. 1968. Gh. Proiectul beneficiază de finanţare nerambursabilă de aproximativ două milioane de Euro din partea Uniunii Europene. nu există alt loc pe pământ în care se afla un astfel de grup de biserici. orice turist îşi poate desfăşura periplul spre obiectivele turistice din Bucovina.000. fiecare pictor a interpretat scenele în feluri uşor diferite. Construcţiile actuale datează de la începutul secolului al XVII-lea . atât pentru sezonul cald cât şi pentru cel rece.500 “ dedicate integral obiectivelor istorice şi religioase din judeţul Suceava.800. în acest caz se asistă la o devansare a amenajărilor turistice de către fluxul de turişti. Prima dată. acordate prin programul PHARE 2000. deşfăşurat cu ocazia împlinirii în 2004 a 500 ani ce la moartea marelui voievod Ştefan. cât şi didactice: pentru a promova ortodoxismul şi pentru a educa oamenii de rand.

Ele înseamnă povestea unor voievozi care au vrut să-i mulţumească lui Dumnezeu. mănăstirile Voroneţ. cat şi în întreaga ţară şi străinătate. toate aceste obiective incluse în programele referitoare la dezvoltarea turismului cu precădere cel religios trebuie să fie susţinute de o eficientă campanie publicitară. Putna. Turismul cultural din România este în general de natură religioasă. atât la nivel de judeţ. La fel de importante sunt şi lucrările de întreţinere şi restaurare a monumentelor culturale şi de artă. practicat de turişti români şi stăini atraşi de frumuseţea şi de încărcătura cultural istorică a obiectivelor turistice (mănăstiri. Cea mai vizitată dintre mănăstiri este Mănăstirea Voroneţ. Eforturi considerabile se depun şi pentru încurajarea agroturismului prin amenajarea de case în reţeaua agroturistică din Voroneţ. Mănăstirea Putna se remarcă prin cea mai importantă bază de cazare care se află în lucrări de extindere. De altfel. Editura Fundaţiei România de Mâine. Între ei întotdeauna pomenit primul este Ştefan cel Mare ziditor aproape a 50 de biserici. De aceea se propune acordarea unei atenţii deosebite dezvoltării şi modernizării infrastructurii de transport. Extraordinarele lăcaşe aflate în patrimoniul UNESCO. Unul dintre elementele cele mai importante în exploatarea turistică îl constituie reţeaua de drumuri care leagă între ele diferite obiective. Vatra Moldoviţei. Potenţialul turistic şi valorificarea sa. Glăvan V. biserici. care să asigure servicii de cazare şi masă în conformitate cu bine cunoscuta ospitalitate bucovineană. această situaţie fiind deteriorată de lipsa mijloacelor financiare în cazul turiştilor români si de insuficienta promovare în rândul turiştilor străini. studenţi. Mănăstirea Humorului.27 Bucovina cu aşezările în care au existat reşedinţe sau domenii voievodale a devenit demult destinaţie de pelerinaj. E a se pregăteşte pentru manifestările din 2004. Moldoviţa. Suceviţa.cerinţelor turismului modern. schituri. ocazionate de împlinirea a 500 de ani de la moartea ctitorului Mănăstirii Putna. Bucureşti 27 . Arbore. Ştefan cel Mare. chilii. elevi) motivaţi de ideea de a învăţa şi de cunoaşte lucruri noi despre locurile vizitate. (2006). muzee). Pentru turismul rural se manifestă încă o cerere relativ scăzută. în general oameni simplii şi una informaţională mai ales în cazul turiştilor străini şi al turiştilor români (intelectuali. În patrimoniul turistic al ţării ea se impune ca o zonă cu un potenţial turistic de o deosebită importanţă în care se remarcă în primul rând fondul turistic cultural cu momente istorice şi artă feudală. Această formă de turism comportă şi o latură spirituală pentru turiştii români . Salba de mănăstiri din Bucovina reprezintă a doua zonă turistică a României după litoralul Mării Negre. Humor sau Probota nu încetează să uimească cu frescele exterioare ce datează de aproape 500 de ani.

Cifrele utilizate au fost culese de la maicile stareţe sau de maicile-ghizi. ponderea turiştilor români fiind mereu mai mare. Aceste baze apar ca o rezultantă strictă a cererii sensibilitate la variaţiile acesteia. precum şi organizarea mai bună a reţelei ce oferă ghiduri. mai ales în incinta mănăstirilor. Acest număr poate să crească dacă se vor lua măsuri în ceea ce priveşte dezvoltarea şi diversificarea bazei de cazare. Potenţialul turistic al Bucovinei nu este suficient pus în valoare. Acestea sunt motivele principale pentru care asistăm la o devansare a amenajărilor turistice de către fluxul de turişti. dar şi a programelor de promovare ele turismului. datorită programului de în satele din jurul acestora) . au apărut (fie în curţile mănăstirilor fie construcţii destinate cazării turiştilor. turismul religios s-a dezvoltat mai mult ca urmare a afirmării credinţei. În cazul turismului religios nu se poate vorbi despre o evidenţă strictă a turiştilor pentru că nu există o statistică exactă a acestor date. a liberei circulaţii. Infrastructura în turismul religios. Aşadar. dar încă intr-un ritm şi un volum nesatisfăcător. a luat fiinţă agroturismul (turismul rural). Baza de cazare specifică edificiilor religioase În cazul turismului religios baza de cazare existentă este în continuă dezvoltare şi modernizare. numărul turiştilor români şi străini a crescut de la un an la altul. se remarcă relaţii de strânsă dependenţă între mărimea cererii turistice şi gradul de dezvoltare al infrastructurii fiecare dintre cei doi parametri stimulându-se reciproc. 3. pliante în vederea promovării obiectivelor turistice de natură religioasă. mai ales în cazul turiştilor români. Ca urmare a intensificării acestor forme de turism. Între introducerea în circuitul turistic a unor obiective şi construirea paralelism evident.000 de turişti. iar pe de altă parte un aspect negativ esenţial îl reprezintă promovarea insuficientă în străinătate a obiectivelor turistice religioas. În codiţiile unei valorificări juste agroturismul ar constitui o adevărată investiţie profitabilă. bazelor de cazare există un turistice. aflat încă în studiu incipient.În perioada de după revoluţia din decembrie 1989. modernizarea căilor de acces la obiectivele turistice şi a mijloacelor de transport. care s-au orientat după numărul de bilete vândute sau după însemnările din cartea de impresii. perfecţionarea şi diversificarea infrastructurii turistice care are rolul de a satisface cererea turistică prin dotări şi servicii specifice. care implică un număr din ce în ce mai mare de persoane. Valorificarea superioară a potenţialului turistic şi stimularea activităţii turistice sunt condiţionate de dezvoltarea. În general media anuală a turiştilor care vizitează mănăstirile din Bucovina este de 100. Pe de o parte este vorba de lipsa mijloacelor financiare. Pentru pensiunile turistice şi fermele agroturistice se înregistrează o cerere mult mai mică raportat la oferta turistică (potenţialul turistic şi capacitatea de cazare existentă). Aşa se explică de ce în ultimii promovare a Bucovinei. iar serviciile turistice nu sunt foarte diversificate. manifestând o mare ani . albume. De altfel.

După afirmaţiile preotului-călugăr Nicodim. nu mai există decât chiliile celor 20 de călugări şi casa P. Mănăstirea Putna este ansamblul mănăstiresc cu cea mai complexă bază de cazare. Ioan cel Nou. Camerele sunt cu mai multe paturi. S. Ed. La hramul mănăstirii (24 iunie) cei mai mulţi turişti. fără nici o eficienţă pe planul încasărilor. turiştii putând fi cazaţi în hotelurile din oraş: Bucovina. Astfel. Casa de oaspeţi este destinată personalităţilor. în definirea tipurilor ţinându-se seama de mărime.. în curtea mănăstirii. 28 Epuran. din punct de vedere economic numai o dată cu funcţionarea acestor baze de cazare pe anumite tarife. 1968. pentru că astfel. cum ar fi pensiunile urbane şi rurale fermele agroturistice. integrate domeniului turistic temporar şi la un nivel modest de funcţionalitate. limitarea turismului doar la simpla vizitare a mănăstirilor este sinonimă cu realizarea componentei culturale. Pimen. Mai recent. ghidul muzeului mănăstirii. Bucureşti . baza de cazare se constituie din Arhondaric ce dispune de 80 de locuri şi din hotelul mănăstirii.28 În ceea ce priveşte capacitatea de cazare turistică a mănăstirilor. Există mănăstiri. iar altele bărbaţilor. Gloria. Mănăstirile şi bisericile din oraşul Suceava nu deţin baza de cazare proprie. Orice turist primeşte din partea mănăstirii adăpost şi mâncare pentru maxim trei zile. funcţionalitate. această bază de cazare este destul de extinsă. turistul trebuie să plătească o suma de 200 000 lei. Arcaşul. aceasta este redusă. Gh. veniţi îndeosebi din Maramureş. au început să se remarce şi bazele de cazare secundare. capacitatea de cazare turistică existentă era de 5534 locuri. În acelaşi an. construit după revoluţie în afara incintei mănăstireşti. cu baie proprie. unele fiind rezervate femeilor. Este o clădire modestă cu două niveluri. În urma cercetărilor de teren. în Bucovina la nivelul anului 2001 existau 71 de structuri de cazare folosite de către turiştii veniţi să viziteze mănăstirile din acest ţinut dintr-un total de 96. tipul de turism pe care-l deservesc. că în urmă cu câţiva ani a existat aici o bază de cazare de câteva zeci de locuri.Tipologia bazelor de cazare are la origine criterii diverse. înnoptează sub cerul liber. toate de două stele. care poate adăposti 210 turişti. Meridiane. Comparativi cu celelalte mănăstiri. confort. ceea ce reprezintă doar 3% din capacitatea naţională. ghidul Mănăstirii Sf. Pentru o perioadă îndelungată. perioadă de utilizare. “Circuit în Moldova de Nord”. Suceava. pe partea dreaptă. În timpul sezonului sunt date în folosinţă câteva căsuţe din lemn. Cu această medie Bucovina rămâne în urma unor regiuni turistice de prim ordin ca litoralul Mării Negre sau Valea Prahovei. Actul turistic se materializează. Momentan. Zamca. capacitatea de cazare turistică din incinta mănăstirilor este de circa 400-450 locuri. După afirmaţiile părintelui Nicolae. ca de exemplu Mănăstirea Suceviţa care nu deţin spaţii de cazare. Astfel. actualmente aflată în curs de dezvoltare. în cazul turismului religios se detaşează casele de oaspeţi din incinta mănăstirilor. precum şi cabanele şi vilele turistice ce au în program vizite sau excursii la mănăstiri. Balada. în acest caz.

Ed. După afirmaţiile Maicii Ştefania majoritatea turiştilor care vor să înnopteze aici au la dispoziţie hanul turistic Suceviţa din vecinătatea mănăstirii cu o capacitate de 124 locuri. Mănăstirea Suceviţa spre deosebire de Mănăstirea Putna. în timpul vizitei lor în incinta mănăstirii ei fiind interesaţi în mod deosebit de tradiţiile şi obiceiurile religioase româneşti. în afara chiliilor celor 60 de călugăriţe nu deţine alte structuri de cazare. Meridiane. Gh. Lângă această gospodărie există o vilă cu doua etaje destinată vizitatorilor de seamă. Această capacitate de cazare se dovedeşte a fi foarte mică în comparaţie cu cererea turistică. Unele sunt situate în oraşe (Siret. Ea are 14 camere cu câte două sau 3 paturi. acestea fiind compensate de gospodăriile ţărăneşti dornice de a caza turişti dar şi de apropierea oraşului Gura Humorului. Datele obţinute de la mănăstiri sunt pur orientative. Bucureşti . datorită secării lacului Dragomirna. cum a fost cazul vizitei recente din luna mai 2003 a Prinţului Charles al Marii Britanii. Maica Tatiana afirmă că aceste construcţii au obţinut cu greu permisiunea de a fi construite deoarece lângă un monument istoric precum Moldoviţa nu se poate construi decât la o distanţă minima de 200 metri. În Mănăstirea Dragomirna baza de cazare este aproape inexistentă existând totuşi câteva amenajări pentru turişti. Ele nu au decât o masă. 4.Deşi dotarea este foarte simplă. Mănăstirea Râşca oferă turiştilor cazare într-o clădire situată în faţa bisericii mănăstirii. Suceava-Dragomirna-Rădăuţi-Putna-Marginea-Suceviţa-Vatra-Moldoviţei-Câmpulung Moldovenesc-Voroneţ-Mănăstirea Humorului-Stupca-Suceava (262 km). Momentan mănăstirea a rămas fără sursă de apă. Peste 60% din turiştii străini doresc să fie cazaţi. Pentru Mănăstirea Moldoviţa după 1990 s-a permis construirea unei gospodării a mănăstirii în care vieţuiesc maicile mai tinere. 1968. neexistând o statistică propriu-zisă a capacităţii de cazare. Bazele de cazare din Mănăstirile Voroneţ şi Umor sunt minime. Celelalte mănăstiri au bază de cazare cu o capacitate foarte redusă. Rădăuţi) unde există hoteluri pentru cazare. 29 Epuran. Mănăstirea Probota are o capacitate de cazare de 30 de locuri rezervarea făcându-se tot prin telefon. iar pereţii sunt împodobiţi de icoane. se cresc animale. se pregăteşte mâncarea. altele aflându-se în zone unde este dezvoltat agroturismul. Trasee turistice Pentru vizitarea mănăstirilor din Bucovina se recomandă câteva trasee29 1. În aceeaşi gospodărie există „Casa pentru închinători” ce se reduce la doua camere cu câte 12 paturi. şi scoarţe specifice Bucovinei. “Circuit în Moldova de Nord”. aspectul camerelor este plăcut şi primitor. câteva paturi.. motiv pentru care este necesară rezervarea prin telefon.

Suceva-Fălticeni-Baia-Mălin-GuraHumorului-Voroneţ-Mănăstirea Humorului-Stupca-Suceava (161 km) 5. Suceava-Stupca-MănăstireaHumorului-Voroneţ-Gura Probota-Suceava (280 km). 9. Vatra Dornei-Zugreni-Rarău-Câmpulung Moldovenesc-Vama-VatraMoldoviţei-SuceviţaMarginea-Putna-Rădăuţi-Arbore-Cacica-Mănăstirea Humorului-Voroneţ-Slătioara-Câmpulung Moldovenesc-Pasul Mestecăniş-Vatra Dornei (335 km). 3. 12. Suceava-Dragomirna-Rădăuţi-Putna-Marginea-Suceviţa-Vatra Moldoviţei-Câmpulung Moldovenesc-Vatra Dornei-Zugreni-Broşteni-Pasul Tarniţa-Voroneţ-Mănăstirea Humorului-StupcaSuceava (380 km). 13. Câmpulung Moldovenesc-Voroneţ-Gura Humorului-Cacica-Solca-Arbore-Rădăuţi-PutnaMarginea-Suceviţa-Vatra Moldoviţei-Câmpulung Moldovenesc (235 km). 8. Rădăuţi-Putna-Marginea-Suceviţa-Vatra Cacica-Solca-Arbore-Rădăuţi (234 km). industrializarea agriculturii. Vatra Dornei-Pasul Mestecăniş-Câmpulung Moldovenesc-Slătioara-Mănăstirea HumoruluiCornul Luncii ( Mălini-Slatina-Baia )-Fălticeni-Suceava-Dragomirna Gura Humorului-Voroneţ-OstraBroşteni-Zugreni-Vatra Dornei (330 km). Câmpulung Moldovenesc-Lucina-Vatra Dornei-Zugreni-Rarău-Câmpulung Moldovenesc (175 10.2. Câmpulung Moldovenesc-Vatra Moldoviţei-Suceviţa-Marginea-Putna-Rădăuţi-Arbore-SolcaCacica-Mănăstirea Humorului-Voroneţ-Slătioara-Câmpulung Moldovenesc (230 km). folosirea ciberneticii şi tehnicii de calcul în diverse sectoare de activitate. modernizarea mijloacelor de . Suceava-Stupca-Mănăstirea Humorului-Voroneţ-Câmpulung Moldovenesc-Rarău-ZugreniVatra Dornei-Câmpulung Moldovenesc-Vatra Moldoviţei-Suceviţa-Marginea-Putna-Rădăuţi-ArboreCacica-Dragomirna-Suceava (400 km). Humorului-Mălini-Baia-Fălticeni- 4. Fălticeni-Râşca-Baia-Mălini-Voroneţ-Mănăstirea Humorului-Suceava-Fălticeni (200 km). km). 11. 5. Moldoviţei-Vama-Voroneţ-Mănstirea Humorului- 7. Gura Humorului-Mănăstirea Humorului-Cacica-Solca-Arbore-Rădăuţi-Putna-MargineaSuceviţa-Vatra Moldovitei-Vama-Voroneţ-Gura Humorului (200 km). 6. Concluzie În noianul de transformări produse în viaţa social-economică după al II-lea război mondial introducerea automatizării. conturarea ştiinţei ca ramura de producţie.

de sistemul social-politic existent. Bucureşti . lipsa de mişcare). creşterea speranţei de viaţă. posibilităţi nelimitate de creştere a productivităţii muncii. puternic ancorat în viaţa societăţii. s-a industrializat la scara planetară. influenţat de evoluţia ei. turismul ca modalitate de petrecere plăcută şi utilă a timpului liber a cunoscut o "explozie" fără precedent. acestea manifestându-se sub forma agresivităţilor biologice (poluare. societatea omenească. Societăţile industrializate. precum şi a celor de ordin nervos (stresul psihic. prin tehnologia modernă şi concentrarea întreprinderilor producătoare. cu multiple efecte pozitive asupra membrilor societăţii. şi nu numai. care. cu implicaţii importante asupra evoluţiei economiei şi societăţii. prin specificul sau.Geografia turismului românbesc. De aici. ale căilor şi mijloacelor de transport. turismul antrenează un vast potenţial material şi uman. indiferent de forma relaţiilor de producţie. asupra relaţiilor internaţionale. prin reducerea zilei şi a săptămânii de lucru. Turismul reprezintă un fenomen economico-social specific civilizaţiei moderne. ramură. constrângerile din viaţa socială şi profesională)30. pe suprafeţe restrânse. Potenţialul turistic şi valorificarea sa. Turismul prezintă trăsăturile unui domeniu distinct de activitate constituindu-se. P. aşa cum apreciază unii autori. dorinţa şi tendinţa oamenilor societăţii contemporane de a-şi petrece timpul liber călătorind. Prin caracterul sau de masa şi conţinutul complet. căutând sau visând la colţuri liniştite din natura.transport. Societatea industrializată oferă.. Biblioteca Facultăţii de Geografie. mai mult sau mai puţin dezvoltate. Şi cum numărul populaţiei a crescut considerabil în majoritatea ţărilor. Editura Fundaţiei România de Mâine. constituind una din cele mai remarcabile trăsături ale epocii contemporane. societăţilor şi culturilor diferitelor ţări de referinţă". în acelaşi timp. au ca trăsătura definitorie o importanta concentrare a populaţiei în centre urbane. prin mărirea concediilor. ale familiilor în blocuri de locuinţe. sau pentru a-şi îngrijii sănătatea. se înregistrează aglomerări ale locuitorilor de şcolarizare şi de munca. într-o ramură a economiei naţionale. şi ca atare. se integrează în sectorul terţiar. literatura de specialitate evidențiază faptul că el are "un impact considerabil asupra economiilor. vizitând oraşe şi sate pentru a cunoaşte oameni şi locuri. 31 Glăvan V. între care: creșterea veniturilor şi a puterii de cumpărare. în cadrul cărora. Însă.31 30 Cocean. prin organizarea ştiinţifică a producţiei şi a muncii. societatea industrializată are şi efecte negative asupra membrilor ei.Editura Focul Viu. sporirea duratei timpului liber. dezvoltarea şi modernizarea mijloacelor de informare. iar influenţa factorilor distanţa-timp a fost diminuata simţitor prin modernizarea mijloacelor de transport. Referitor la rolul turismului în cadrul economiei naţionale. Cluj Napoca. (2006).(1997).

Edit. acţionează ca un element dinamizator al sistemului economic global. București 2003 Cândea Melinda.Editura Focul Viu. 6. 4. BIBLIOGRAFIE George Cristea și Mihai Dăncuș – „Maramureș un muzeu viu în Centrul Europei”. 3. 1.(2000).(1997). Biblioteca Facultăţii de Geografie Ciangă N. Erdeli G. Editura Focul Viu.Geografia turismului românbesc. 9. Bucureşti 5. Editura Fundaţiei România de Mâine. Glăvan V. (2005). .Turismul în România. în plan psiho-social. Biblioteca Facultăţii de Geografie. Cocean. 7. ca o pârghie de atenuare a dezechilibrelor interregionale sau un mijloc activ de educare. Cluj Napoca. Simon Tamara (2001). Cluj Napoca. de ridicare a nivelului de instruire.Turismul joacă un rol important în viaţa economică şi socială.România. Potenţial turistic şi turism. 2004 Stănculescu G.. – „Tehnologia turismului”. Turismul prezintă o complexitate în continuă creştere. Biblioteca Facultăţii de Geografie. 8. C. cultură şi civilizaţie al oamenilor.România.. se constituie ca o modalitate superioara de organizare a timpului liber. Editura Oscar Print.Univ. Glăvan.Geografia Turismului(partea întâi)Presa Universitară Clujeană. Biblioteca Facultăţii de Geografie. Geografia turismului. Economică Bucureşti. V. P. Pompei Cocean – Geografia turismului. Edit. Bucureşti. 2001. 2. în plan economic sintetizează rezultatele unui mare număr de activităţi. ca un mijloc de diversificare a structurii economice.2002).

Meridiane. 11. Bucureşti. Editura Didactică şi Pedagogică. I.1979. I. Geografia turismului. O. Bojoi I.. Presa Universitară. Sport Turism. (2006)... “Monumente istorice din România”.2002. Academiei RSR. Bucureşti Monoranu. Iacobescu. “Circuit în Moldova de Nord”. Epuran. Bucureşti Mihaela (2002). 18. M. 1979 Ghid turistic al judeţului Suceava. Academiei Barbu. N. Bucureşti. 14.. Ed. D. Ed. N. 13. 15. Sport Turism. Paulencu. mic îndreptar touristic. Şi colaboratorii. “Turismul în Carpaţii Orientali –studiu de geografie umană”. Bucureşti. Dinu 12. Glăvan V.Iosep. 19. Ed. D. Sport Turism.. Suceava. Ionesei L. 16. Ed.. Geografia Umană şi Economică. Bucureşti Ciangă. D. Gh. 1998. Bucureşti.1973. Anexe .10. Potenţialul turistic şi valorificarea sa. Ed. II. Editura Fundaţiei România de Mâine. 1968.. 17. Edit. N.Judeţul Suceava. 1987 Obcinele Bucovinei. Opriş.Ed.. Bucureşti Popp. Geografia României.. xxx (1984). Paulencu. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful