Sunteți pe pagina 1din 250

BLACK SEA SUPPLIERS Str. Interioar`, 2 Constan\a Tel/Fax: +40-241-637008, +40-241-695340 www.blackseasuppliers.

ro

INSTALA|II DE {NC~LZIRE PENTRU CONSTRUC|II CIVILE CU ECHIPAMENTE }I MATERIALE - cuprins -

BLACK SEA

pag. 1. CONFORTUL TERMIC {N CL~DIRI ........................................................................ 7 1.1. Schimbul de caldur` [ntre om ]i mediul [nconjur`tor ................................. 1.2. Parametrii confortului termic ......................................................................... 1.2.1. Temperatura aerului din interior 1.2.2. Temperatura suprafe\elor [nconjuratoare (temperatura medie radianat`) 1.2.3. Temperatura senzorial` ]i temperatura de confort 1.2.4. Umiditatea relativ` a aerului interior 1.2.5. Viteza de mi]care a aerului interior numarul orar de schimburi de aer 1.2.6. Al\i factori care influen\eaz` confortul 1.3. Condensarea vaporilor de ap` [n pere\i ........................................................ 1.3.1. Pun\ile termice ]i ac\iunea lor asupra confortului termic 1.3.2. Condensarea vaporilor de ap` [n pereti. Bariera de vapori 7 8 8 10 11 12 13 13 15 15 15

2. ELEMENTE }I SISTEME DIN COMPONEN|A CENTRALEI TERMICE ................ 19


2.1. Combustibili ..................................................................................................... 2.1.1. Propriet`\ile fizico-chimice ale combustibililor 2.1.2. Proprieta\ile fizice ale gazelor de ardere 2.1.3. Instala\ii de alimentare pentru combustibili lichizi 2.1.4. Instala\ii de alimentare pentru combustibili gazo]i 2.1.5. Instala\ii de alimentare pentru gaze petroliere lichefiate 2.2. Instala\ii de ardere ........................................................................................... 2.2.1. Instala\ii de ardere pentru combustibili solizi 2.2.1.1. Arderea lemnelor 2.2.1.2. Arderea c`rbunilor 2.2.1.3. Arderea brichetelor 2.2.2. Arz`toare de combustibil gazos 2.2.2.1. Arz`toare autoaspirante 2.2.2.2. Arz`toare cu aer insuflat 2.2.3. Arz`toare de combustibil lichid 2.2.3.1. Arz`toare pentru combustibil M. 2.2.3.2. Arz`toare pentru combustibil C.L.U. 2.2.3.3. Arz`toare pentru combustibil p`cur` 2.2.4. Arz`toare mixte gaze-lichid 2.2.5. Reducerea emisiilor poluante 2.3. Cazane ............................................................................................................... 2.3.1. Cazane [n minicentrale termice 2.3.2. Cazane mici in centrale termice de [nc`lzire 2.3.3. Tipuri constructive de cazane 2.3.3.1. Criterii de alegere 2.3.4. Cazane de [nc`lzire pentru centrale de habitat 19 19 23 25 28 29 30 30 30 31 32 32 33 33 43 43 51 52 54 56 59 60 65 71 71 71
3

2.3.4.1. Cazane cu volum mare de ap` pentru combustibil gazos sau lichid 2.3.4.2. Cazane cu volum mare de ap` pentru combustibil solid 2.3.4.3. Cazane cu volum mic de ap` pentru combustibil gazos sau lichid 2.3.4.4. Cazane cu condensa\ie 2.3.4.5. Pompa de vapori de ap` - (P.V.A.) 2.3.4.6. Reguli de montare a cazanelor mici [n centrale 2.3.5. Cazane de abur pentru centrale industriale mici 2.3.6. Cazane cu fluid diatermic pentru centrale industriale

71 78 79 85 88 90 91 93

2.4. Pompe de circula\ie ......................................................................................... 97 2.4.1. Alegerea pompelor de circula\ie 98 2.5. Sisteme de siguran\` pentru centrale termice .............................................. 2.6. Co]uri de evacuare a gazelor de ardere solu\ii constructive ................... 2.6.1. Co] metalic simplu izolat la exterior 2.6.2. Co] ceramic simplu 2.6.3. Co] ceramic cu aerisire 2.6.4. Co] ceramic cu aspira\ie periferic` de aer 2.6.5. Calculul tirajului pentru co]urile simple 2.6.5.1. Calculul tirajului brut 2.6.5.2. Calculul tirajului net 2.6.6. Apari\ia condens`rii [n co] 101 107 107 109 110 111 113 113 115 119

3. CENTRALE TERMICE ............................................................................................. 121


3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. Racordarea minicentralelor ............................................................................ Centrale termice din module (cazan ]i boiler) .............................................. Centrale termice cu componente discrete .................................................... Tipuri reprezentative de scheme func\ionale de centrale termice .............. Automatizarea centralelor termice ................................................................. 3.5.1. Tabloul de comand` ]i control al cazanului 3.5.2. Regulatoare automate 3.5.3. Automatizarea arzatoarelor independente 121 122 124 128 134 134 135 137

4. CALCULUL NECESARULUI DE C~LDURA PENTRU INSTALA|IA


DE {NC~LZIRE ......................................................................................................... 4.1. Schimburi de c`ldur` ...................................................................................... 4.2. Schimburi de mas` .......................................................................................... 4.3. Alegerea ]i dimensionarea corpurilor de [nc`lzire ....................................... 5. CALCULUL NECESARULUI DE CALDURA PENTRU PREPARAREA APEI CALDE CONSUM (A.C.C.) .............................................................................. 5.1. Considera\ii generale necesarul de c`ldur` .............................................. 5.2. Debitul de calcul pentru a.c.c. la instala\iile mari ......................................... 5.3. Debitul de calcul pentru a.c.c. la instala\iile mici ......................................... 5.4. Stabilirea necesarului de c`ldur` instalat pentru prepararea a.c.c. .......... 5.4.1. Producerea a.c.c. n sisteme instantanee , f`r` acumulare 5.4.2. Asigurarea combinat` a necesarului de a.c.c. n flux ]i cu acumulare
4 Echipamente termice

139 139 146 151

157 157 158 162 162 162 164

5.4.3. Producerea a.c.c. n sistem de acumulare 6. SISTEME SPECIALE DE {NC~LZIRE ..................................................................... 6.1. {nc`lzirea prin pardoseal` ............................................................................... 6.2. Aparate de [ncalzire prin radia\ie superioar` ................................................ 6.2.1. Tuburi radiante de temperatur` ridicat` 6.2.2. Panouri radiante cu arz`toare ceramice 6.2.3. Tuburi radiante de temperatura redus` 6.3. Utilizarea energiei solare pentru nc`lzirea apei calde de consum ............. 6.3.1. Radia\ia solar` 6.3.2. Captatori solari 6.3.2.1. P`r\ile componente ale unui captator solar 6.3.2.2. Randamentul captatorului (panoului) solar 6.3.3. Posibilit`\i de preparare a apei calde utiliz@nd energia solar` 6.3.4. Determinarea volumului de acumulare ]i a suprafe\ei de captare pentru prepararea apei calde de consum 6.3.5. Exemplu de calcul nr.1 6.3.6. Considerente tehnico-economice [n dimensionarea instala\iilor solare 6.3.7. Exemplu de calcul nr. 2

168 171 171 177 177 181 183 187 187 188 190 190 191 195 196 197 198

7. CHESTIONARE PENTRU OFERTARE .................................................................. 201


7.1. Metodologie de completare ]i utilizare a chestionarului pentru culegerea de date n vederea alegerii unui arz`tor ....................................... 201 7.1.1. Chestionar pentru culegerea de date [n vederea alegerii unui arz`tor 203 7.2. Metodologie de completare ]i utilizare a chestionarului pentru culegerea de date n vederea alegerii unui cazan .......................................... 205 7.2.1. Chestionar pentru culegerea de date [n vederea alegerii unui cazan 207 7.3. Metodologie de completare ]i utilizare a chestionarului pentru culegerea de date n vederea alegerii unui sistem de pompare .................. 209 7.3.1. Chestionar pentru ob\inerea de date [n vederea ofert`rii unui sistem de pompare 211 7.4. Metodologie de completare ]i utilizare a chestionarului pentru culegerea de date n vederea stabilirii solu\iei de central` termic` ............ 212 7.4.1. Chestionar pentru culegerea de date [n vederea stabilirii solu\iei de central` termic` 215 7.5. Metodologie de completare ]i utilizare a chestionarului pentru culegerea de date n vederea ofert`rii elementelor ce alc`tuiesc instala\ia interioar` de nc`lzire ...................................................................... 219 7.5.1. Chestionar pentru culegerea de date [n vederea ofert`rii elementelor instala\iei de [nc`lzire 221

8. EXEMPLE DE CALCUL ............................................................................................ 223


8.1. Exemplu de calcul al necesarurilor termice pentru o vila ............................ 223 8.2. Exemplu de calcul al necesarurilor termice pentru o scara de bloc ........... 236

9. TABELE }I DIAGRAME UTILE ............................................................. 240

1. Confortul termic in cl`diri 1.1. Schimbul de c`ldur` [ntre om ]i mediul [nconjur`tor


No\iunea de confort este definit` de ansamblul condi\iilor de mediu care asigur` pentru om desf`]urarea optim` a vie\ii fiziologice ntr-o nc`pere. Confortul este asigurat de lipsa senza\iei de cald sau rece (confortul termic), de luminozitatea creat`, de nivelul de zgomot, de compozi\ia chimic` a aerului respirat (puritatea aerului), precum ]i de alte condi\ii de mediu care s` satisfac` preten\iile estetice ale omului (culori, mobilier etc.). Ponderea important`, o de\ine confortul termic. Corpul omenesc trebuie s` fie men\inut continuu la o temperatur` constant`, n jurul a 37 oC, n care scop c`ldura intern` produs` trebuie evacuat` n mediul nconjur`tor. Datorit` reac\iilor chimice din organism se produce caldur`, care este preluat` de snge, de la organele interne ]i este transportat` la suprafa\a pielii, de unde este apoi eliminat` n exterior prin convec\ie, radia\ie ]i conduc\ie (sub form` de caldur` perceptibil`) ]i prin respira\ie ]i transpira\ie (sub form` de c`ldur` latent` de vaporizare). Dac` pierderile de c`ldur` sunt mai mici dect c`ldura intern` produs` apare senza\ia de cald iar dac` pierderile de c`ldur` sunt mai mari dect c`ldura intern` produs` apare senza\ia de rece. Senza\ia de confort termic apare atunci cnd se realizeaz` un echilibru ntre om ]i mediu, astfel nct temperatura corpului r`mne constant` la valoarea normal`. {n figura 1. este prezentat` grafic c`ldura cedat` de om la diverse temperaturi ale aerului n condi\ii de repaos.

Fig.1. C`ldura cedat` de om [n condi\ii de repaos Cercet`rile experimentale n domeniu au eviden\iat faptul c` valorile c`ldurii interne (Qint.) produse orar, n func\ie de activitatea desf`]urat`, oscileaz` aproximativ cu valorile din tabelul 1.

C`ldura intern` produs` (Qint.) n func\ie de activitatea desf`]urat` de om Nr. crt. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Natura activit`\ii omului Culcat n pat Stnd pe scaun Stnd n picioare Mergnd ncet (3 km/h) Mergnd repede (8 km/h) Vnz`tor (stnd) Stnd ]i lucrnd u]or Stenodactilografe T`ietor de lemne Eforturi fizice foarte grele

Tabelul 1

Qint. [kcal/h] 60 80 70 90 80 110 150 200 200 400 150 140 140 450 400 600 7

Corpul omenesc dispune de un sistem termoregulator care intr` n func\iune n momentul n care echilibrul termic ntre om ]i mediu se modific`. Astfel, la perceperea senza\iei de rece, de exemplu, sistemul termoregulator modific` metabolismul organismului crescnd c`ldura intern` nct s` egaleze piederile de c`ldur`. Pentru confortul termic este important` temperatura pielii care determin` diferen\ierea senza\iei de rece de cea de cald, precum ]i sensul n care se produc schimburile de c`ldur` ntre om ]i mediu.Temperatura pielii nu este aceea]i pe toat` suprafa\a ei. De asemenea ea variaz` ]i n func\ie de temperatura mediului ambiant, de starea s`n`t`\ii, de vrst`, de sex etc. {n figura 2 se d` varia\ia temperaturilor pielii n func\ie de varia\ia temperaturii mediului. Deoarece oamenii stau mbr`ca\i, pentru studiul confortului termic este mai important` temperatura medie a suprafe\ei omului dect temperatura pielii. {mbr`c`mintea, venind n contact cu pielea, preia o parte din c`ldur` ]i o transmite mediului ambiant, ndeplinind func\ia de nveli] termoizolant. F`cnd media ponderat` ntre temperatura medie a p`r\ilor descoperite (minile, capul etc.) ]i temperatura medie exterioar` a mbr`c`min\ii se ob\ine temperatura medie a suprafe\ei omului. Aceast` temperatur` intr` n calculul transferului convectiv ]i radiant de la om c`tre mediul nconjur`tor.

Fig. 2

Varia\ia temperaturii pielii [n func\ie de temperatura mediului ambiant

1.2. Parametrii confortului termic


Senza\ia de confort este asigurat` de urm`torii factori principali, care particip` la schimbul normal de c`ldur` dintre om ]i mediul ambiant : a) temperatura aerului interior (ta); b) temperatura medie a suprafe\elor nconjur`toare numit` ]i temperatura medie radiant` (tms); c) umiditatea relativ` a aerului interior (); d) viteza aerului din nc`pere (w); Fiecare din parametrii de confort lua\i n parte nu poate asigura condi\iile de confort pentru orice valori ale celorlal\i factor,i de aceea trebuie studia\i n corela\ie, cel pu\in cte 2 3 factori ntre ei.

1.2.1. Temperatura aerului din interior


Aceast` temperatur` este necesar` pentru asigurarea confortului termic n nc`pere ]i depinde de destina\ia nc`perii. {n tabelul 2 se dau cteva temperaturi conven\ionale ale aerului interior, impuse de normele romne]ti, pentru unele nc`peri din cl`dirile de locuit, social-culturale, administrative etc. Asigurarea conforului termic n interiorul unei cl`diri necesit` nu numai men\inerea temperaturii aerului la o anumit` valoare ci ]i ob\inerea unei reparti\ii ct mai uniforme a acestei temperaturi, att pe orizontal` ct ]i pe vertical`. Aceast` reparti\ie depinde de sistemul de nc`lzire sau r`cire, de propriet`\ile termice, amplasamentul ]i dimensiunile diferitelor elemente de construc\ie, de etan]eitatea cl`dirii. {n figura 3 se prezint` varia\iile pe vertical` ale temperaturii aerului (ta) ntr-o nc`pere de locuit, n cazul diferitelor instala\ii de nc`lzire. {n abscis` sunt trecute temperaturile aerului ta iar n ordonat` n`l\imea deasupra pardoselii. O diferen\` de temperatur` ntre temperatura aerului m`surat` la nivelul capului ]i cea la nivelul gleznelor 8 Echipamente termice

nu trebuie s` dep`]easc` 2 oC. La o diferen\` mai mare, sistemul termoregulator al organismului nu poate regla diferit p`r\ile corpului ]i d` o senza\ie nepl`cut` de frig la picioare. Din aceste considerente cazurile 3a (nc`lzire cu aer cald) si 3b (nc`lzire cu sobe) sunt dezavantajoase din punct de vedere al confortului termic. Temperatura conven\ional` a aerului interior (ta) Tabelul 2

Denumirea nc`perii
1. Locuin\e Camere de locuit ]i holuri Baie, du]uri Buc`t`rii Sc`ri ]i coridoare exterioare Sp`l`torii `i c`lc`torii 2. Institu\ii publice ]i administrative Birouri S`li de a]teptare Biblioteci, depozite de c`r\i Sc`ri, coridoare Closete, pisuare Camere de dezbr`care ]i du]uri 3. Scoli si facult`\i Clase Laboratoare S`li de educa\ie fizica Cabinete medicale

ta [oC]
20 22 18 10 - 15 15

Denumirea nc`perii
4.Cre]e si gr`dini\e Camere de joac` Dormitoare S`li de mese B`i ]i du]uri

ta [oC]
22 20 20 24

20 16 - 18 15 - 18 15 15 22

5. Hoteluri ]i c`mine Camere Holuri B`i ]i du]uri Restaurante, cofet`rii

20 15 18 22 18

18 18 20 15 18 22

6. Spitale, clinici, maternit`\i Rezerve sau saloane pentru bolnavi Rezerve sau saloane pentru chirurgie Camere pentru sugari S`li de opera\ii ]i na]teri B`i, du ]uri ]i camere de dezbr`care Morga

22 22 24 24 25 24 5 16

Reparti\iile temperaturilor pe vertical`, date ca exemplu n figura 3, nu sunt acelea]i n diferitele puncte din nc`pere din cauza curen\ilor de convec\ie provoca\i de diferite elemente de construc\ie care delimiteaz` nc`perea sau cl`direa, precum ]i de suprafe\ele nc`lzitoare sau alte surse de c`ldur`. {n figura 4 sunt prezentate izotermele, ntr-o sec\iune vertical` printr-o nc`pere de locuit, ce se ob\in n cazul unei nc`lziri locale cu radiatoare alimentate cu ap` cald` (fig. 4-a) ]i n cazul unei nc`lziri prin radia\ie prin plafon (fig. 4-b).Figura 4

Fig.3. Varia\ia pe vertical` a temperaturii aerului interior (ta) n cazul diferitelor sisteme de nc`lzire ntr-o nc`pere de locuit (pe vericala centrului pardoselii) a nc`lzire cu aer cald; b nc`lzire cu sobe de teracot`; c- nc`lzire central` cu ap` cald`; d nc`lzire de plafon; e nc`lzire prin pardoseal`

{n ambele cazuri se vede influen\a asupra reparti\iei temperaturilor aerului, ta, produs` de suprafe\ele nc`lzitoare ct ]i de elementele constructive (fereastr`, u]`, perete exterior etc.) ale nc`perii. Deci valoarea ]i reparti\ia temperaturilor aerului pentru ob\inerea confortului termic necesit` o rezolvare complex` a modului de realizare att a construc\iei ct ]i a instala\iei.

Fig.4. Distribu\ia temperaturilor aerului n plan vertical ntr-o nc`pere. a nc`lzire central`; b nc`lzire prin plafon

1.2.2. Temperatura suprafe\elor [nconjur`toare

(Temperatura medie radiant`)

La stabilirea confortului termic o importan\` deosebit` o are temperatura medie a suprafe\elor delimitatoare, care intervine n schimbul de c`ldur` prin radia\ie dintre corpul omenesc ]i suprafe\ele nconjur`toare mai reci (pere\i, ferestre, u]i, acoperi], luminatoare) ]i mai calde (corpuri nc`lzitoare). Se calculeaz` cu rela\ia :

tms = Si tsi / Si

(oC)

(1)

n care : Si este suprafa\a unui element de construc\ie care delimiteaz` nc`perea; tsi temperatura suprafe\ei Si n oC. {n schimbul de c`ldur` prin radia\ie dintre corpul omenesc ]i suprafe\ele delimitatoare se consider` capul omului drept partea sa caracteristic`. Asimilnd capul omului cu un punct, n raport cu suprafe\ele delimitatoare, se pot aplica rela\iile caracteristice ale schimbului de c`ldur` prin radia\ie ntre un punct ]i o suprafa\` finit` plan`. Dar concomitent apar pierderi de c`ldur` prin convec\ie, influen\ate de temperatura aerului interior. Dac` se neglijeaz` pierderile conductive (de contact) ]i se admite o vitez` nul` a aerului n nc`pere, atunci pentru asigurarea confortului pierderile de c`ldur` prin convec\ie ]i radia\ie ale corpului omenesc trebuie s` r`mn` constante pentru acelea]i condi\ii de mediu ]i activitate. Din ecua\iile de bilan\ se ob\ine :

ta + tms = a

(oC)

(2)

Constanta a este aceea]i pentru acelea]i condi\ii de mediu ]i activitate. Spre exemplu, la realizarea confortului termic la locuin\e, birouri, ]coli a = 38 oC, iar pentru ateliere a = 32 10 oC, n func\ie de intensitatea muncii produse. {n graficul din figura 5 este redat` dependen\a dintre valorile temperaturilor aerului ta ]i temperatura medie radiant` tms. Fig.5. Diferen\a dintre temperatura medie de radia\ie ]i temperatura aerului

10

Echipamente termice

1.2.3. Temperatura senzorial` ]i temperatura de confort


Din punctul de vedere al senza\iei de temperatur`, omul poate fi comparat cu o scal` termometric` deosebit`, al c`rei punct zero corespunde cu o anumit` temperatur` a mediului, la care se realizeaz` bilan\ul termic, f`r` suprasolicitarea sistemului termoregulator. Aceasta reprezint` a]a zisa temperatur` de confort (tc). Aceast` temperatur` este variabil` n timp ]i depinde de debitul de c`ldur` intern` ce trebuie evacuat, deci de activitatea desf`]urat`. Temperaturile situate pe scala uman` deasupra ]i sub punctul de zero (temperatura de confort corespunz`toare activit`\ii desf`]urate) se numesc temperaturi senzoriale : calde, dac` sunt deasupra ]i reci dac` sunt sub punctul de zero al scalei termometrice umane. Este evident c` fiec`rei intensit`\i a activit`\ii desf`]urate i corespunde o anumit` temperatur` de confort. {n figura 6 se prezint` varia\ia temperaturii de confort func\ie de intensitatea activit`\ii desf`]urate n condi\ii particulare : viteza aerului sub 0,2 m/s, ta = tms iar umiditatea relativ` a aerului este men\inut` n domeniul optim, 30 70 %.

Fig.6. Varia\ia temperaturii de confort tc, func\ie de intensitatea activit`\ii desf`]urate De obicei temperatura de confort se poate exprima ca fiind: tc = (ta + tms) / 2 (3)

dar este influen\at` de sistemul de nc`lzire adoptat. De exemplu, pentru nc`peri echipate cu instala\ie de ncalzire prin radia\ie se folose]te o rela\ie sub forma : tc = 0,45 ta + 0,55 tms (oC) (4)

Rela\iile (3) ]i (4) sunt valabile pentru camere n care viteza aerului este zero iar umiditatea relativ` a aerului este 30 70 %. De asemenea, este necesar s` fie respectate diferen\ele maxime t = ta - tms cuprinse n tabelul 3. Pe baza unor rezultate experimentale au fost stabilite unele rela\ii empirice pentru calculul temperaturilor senzoriale, mai mult sau mai pu\in apropiate de realitate. {n 1907 Heyman ]i Reichenbach au dedus rela\ia : tfr = a + b ta (oC) (5)

n care : tfr este temperatura pielii masurat` pe frunte, n oC; a 25,8 25 oC; b 0,3 0,34. Dup` Winslow temperatura senzorial` (dac` umiditatea aerului este cuprins` ntre 30 ]i 70 %, iar viteza aerului n nc`pere este sub 0,08 m/s) este dat` de rela\ia : tsp = 0,52 ta + 0,48 tms (oC) n cazul unui om dezbr`cat tsp = 0,45 ta + 0,55 tms (oC) n cazul unui om mbr`cat (6) (7) 11

n care : tsp este temperatura medie a pielii Bedford a stabilit rela\ia : tom = 12,5 +0,67 ta (oC) (8)

Temperaturile senzoriale exprimate prin rela\iile (5) (8) devin temperaturi de confort tc, dac` din punct de vedere termofiziologic parametrii mediului asigur` evacuarea excesului de c`ldur` din organism.

1.2.4. Umiditatea relativ` a aerului interior


Umiditatea relativ` a aerului () reprezint` raportul dintre masa de vapori de ap` con\inu\i ntr-un metru cub de aer umed (v) ]i masa de vapori de ap` corespunz`toare satura\iei (s), la aceea]i temperatur` (T) si presiune (p). = v / s = pv / Rv T Rv T / ps = pv / ps Valorile t = ta - tms necesare realiz`rii confortului termic Tabelul 3 t = ta - tms ta ( C)
o

(9)

Limit` superioar` +5 + 0,3 - 4,3 - 8,5

Optim + 0,1 - 3,1 - 6,4 - 9,7

Limit` inferioar` - 4,0 - 8,0 - 12,0 -

18 20 22 24

unde : pv este presiunea par\ial` a vaporilor de ap` din aer, la temperatura ta (T = ta + 273 K); ps este presiunea de satura\ie care corespunde temperaturii termometrului umed tum; T temperatura absolut` n K Rv costanta vaporilor de ap`.

Umiditatea relativ` a aerului influen\eaz` schimbul de c`ldur` al omului cu mediul ambiant ce se face prin evaporarea transpira\iei la suprafa\a pielii. Aceast` evaporare depinde de diferen\a dintre presiunea vaporilor de ap` corespunz`toare temperaturii medii a corpului mbr`cat ]i presiunea vaporilor de ap` din aerul interior. Omul este mai pu\in sensibil la varia\iile umidit`\ii relative a aerului, nesesiznd n mod deosebit diferen\ele ntre 30 ]i 60 %. Ins`, pentru valori mici, < 30 %, apare senza\ia de usc`ciune a pielii ]i n special a mucoasei c`ilor respiratorii. De asemenea pentru valori mari, > 70 %, (la temperatura ta = 20 oC) apare senza\ia de z`pu]eal` datorit` reducerii posibilit`\ii evapor`rii transpira\iei n timp convenabil. Limita apari\iei senza\iei de z`pu]eal` depinde de temperatura aerului ]i este redat` n figura 7. {n mod normal valoarea ta (oC) + (%) < 80 reprezint` acel prag de confort care nu trebuie dep`]it n nici o situa\ie.

Fig.7. Dependen\a dintre temperatura aerului ]i umiditatea relativ` corespunz`toare

Al`turi de umiditatea relativ` a aerului poate fi folosit ca indicator ]i con\inutul de umiditate al aerului (g / kg). Se recomand` ca valoarea con\inutului de umiditate (indiferent de temperatura aerului interior) s` nu dep`]easc` valoarea de 12 g / kg, peste aceast` valoare ap`rnd senza\ia de z`pu]eal`. 12 Echipamente termice

1.2.5. Viteza de mi]care a aerului interior, num`rul orar de schimburi de aer.


Viteza aerului (w), ca ]i temperatura aerului interior, influen\eaz` asupra confortului termic m`rind sau mic]ornd schimbul de c`ldur` prin convec\ie ]i schimbul de c`ldur` latent`. Mi]carea aerului n interiorul nc`perii se produce datorit` : - form`rii curen\ilor de convec\ie de-a lungul suprafe\elor interioare cnd exist` un ecart de temperatur` ntre temperatura aerului ]i temperatura suprafe\elor; - instala\iilor de nc`lzire, r`cire, ventila\ie sau climatizare existente n nc`pere; - caracteristicilor termice ale elementelor de construc\ie (neetan]eit`\ii, rezisten\` termic`, permeabilitatea la aer etc.); - vntului care contribuie la diferen\a de presiune ntre exterior ]i interior. Sub ac\iunea fenomenelor de mai sus se produce o primenire a aerului din interior cu a celui din exterior, primenire a c`rei m`rime este propor\ional` att cu diferen\a presiunilor ntre interior ]i exterior ct ]i cu gradul de neetan]eitate al cl`dirii. Num`rul orar de schimburi de aer "n", exprimat n num`rul volumelor nc`perii pe or` (vol. / h), cu aproxima\ie sunt : - pentru cl`diri de locuit n = 0,5 1; - pentru cl`diri industriale n = 1 1,5; - pentru hale nalte, neetan]e, cu u]i deschise n = 2 3. Fenomenul descris este folosit la realizarea ventila\iei naturale, organizate. In acest caz cl`direa se prevede cu orificii speciale pentru p`trunderea si ie]irea aerului. Determinarea num`rului schimburilor de aer, att n cazul neetan]eit`\ilor ct ]i cel al ventila\iei naturale organizate este indicat` n lucr`rile de specialitate. Corespunz`tor confortului cerut rezult` ]i limite diferite pentru viteza de mi]care a aerului. Pentru confort termic foarte ridicat corespunde in anotimpul friguros o vitez` de mi]care a aerului de ordinul 0,12 0,15 m/s n timp ce pentru o nc`pere de produc\ie n care se desf`]oar` activit`\i fizice intense, viteze de 0,5 0,6 m/s. {n perioada cald` a anului (la temperaturi ale aerului exterior + 20 oC) viteza de mi]care a aerului are valori sim\itor mai mari. {n urma cercet`rilor efectuate a rezultat o dependen\` optim` [ntre ta ]i w, care asigur` senza\ia de confort, a]a cum este reprezentat n graficul din figura 8. Practica a ar`tat c` pentru cl`diri de construc\ie normal`, nchise, cu etan]eitate normal`, vitezele curen\ilor de aer au valori care n zonele ocupate de oameni se pot neglija.

Fig.8. Raportul optim ntre ta ]i w, pentru asigurarea confortului termic.

1.2.6. Al\i factori care influen\eaz` confortul


Confortul ntr-o nc`pere este influen\at ]i de al\i factori care de regul` nu sunt sesiza\i de c`tre to\i ocupan\ii acelei nc`peri. 1) Con\inutul de praf al aerului de obicei nu este sesizat de oameni. In perioda friguroas` ]i face sim\it` prezen\a n nc`perile nc`lzite cu corpuri statice cnd oamenii reclam` existen\a unui aer prea uscat. In nc`perile industriale n care se lucreaz` cu substan\e pulverulente, prezen\a prafului este sesizat`, ]i trebuie ndep`rtat, astfel nct concentra\ia acestuia s` nu dep`]easc` limitele prescrise prin norme. 13

2) Gaze, vapori, mirosuri - provenien\a acestora n aerul nc`perilor este foarte diferit`. Pot ap`rea datorit` procesului respiratoriu al oamenilor, fumatului, datorit` proceselor de ardere, de nc`lzire, datorit` gazelor e]apate de la un utilaj etc. In nc`perile n care se fumeaz`, n cazul unei atmosfere nc`rcate se poate ajunge la concentra\iile indicate n tabelul 4. Concentra\ii de nocivit`\i n nc`peri n care se fumeaz` Nocivitatea Oxid de carbon Nicotin` Particule de praf Nuclee de condensa\ie Tabelul 4 Concentra\ia (aprox.) 0,01 % din volum 5 mg / m3 300.000 / dm3 5 109 / dm3

Prezen\a oamenilor n nc`peri reprezint` n acela]i timp o surs` permanent` de bioxid de carbon. {n procesul de respira\ie omul degaj` n medie 0,015 0,02 m3 CO2 / h. Con\inutul de CO2 n aerul atmosferic este de cca. 0,04 %. La un con\inut de CO2 n aerul nc`perilor de 0,10,15% (cca. 1000 1500 ppm) se poate vorbi de aer viciat (indicele lui Pettenkofer). Ac\iunea v`t`m`toare a CO2 asupra omului ncepe la un con\inut de cca. 2,5 % din volumul nc`perii. Inspirarea unui aer cu o concetra\ie de 50 120 mg / dm3, inspirat timp de 0,5 1 h, reprezint` pericol de mboln`vire ]i de moarte, iar la o concentra\ie de 360 550 mg / dm3 duce la o moarte rapid`. Pentru a nu dep`]i concentra\ia maxim` de CO2 trebuie asigurat pentru fiecare persoan` un debit de aer de cca. 12 m3 / h, ceea ce nu se poate realiza numai prin ventilare natural`. {n figura 9 se prezint` varia\ia debitului de aer proasp`t pe persoan` n m3/h cu concentra\ia de CO2 n func\ie de munca depus`. M`sur`tori ale concentra\iei de CO2 ntr-o sal` de clas` ventilat` numai natural (prin neetan]eit`\i gea muri nchise) au ar`tat c` timp de 10 15 minute concentra\ia ajunge la peste 1000 ppm iar dup` cca. 45 minute la 2500 ppm. De aceea prevederea unor sisteme de ventilare sau climatizare pot asigura condi\iile de confort ]i n ceea ce prive]te concentra\ia de CO2.

Fig.9. Debitul de aer proasp`t pentru o persoan` func\ie de concentra\ia de CO2 admisibil`.

1 aer expirat; 2 nc`peri subterane; 3 concentra\ia maxim` admisibil` n industrie; 4 con\inutul maxim pentru un birou 5 indicele Pettenkofer; 6 aer exterior Oxidul de carbon este ]i mai periculos pentru om. La o concentra\ie de 0,2 mg/ inspirat timp de mai multe ore ncepe s` fie d`un`tor organismului. La o concentra\ie de 2 3 mg/ inspirat 0,5 1 h prezint` pericol de mboln`vire ]i moarte iar la o concentra\ie de 6 12 mg/ duce la o moarte rapid`. Oxidul de carbon ca ]i bioxidul de carbon sunt gaze f`r` miros ]i se pot detecta numai cu aparate speciale. Sesizarea mirosurilor din nc`peri este influen\at` de umiditatea aerului n mod diferit. Astfel, n timp ce pentru mirosul de tutun ]i de mncare sesizarea acestuia scade cu cre]terea umidit`\ii aerului, la mirosurile de cauciuc, vopsea ]i linoleum, de exemplu, cre]te. 3) Zgomotul sursele sonore de o anumit` amplitudine ]i frecven\` devin v`t`m`toare pentru om reducndu-i ]i productivitatea muncii. Sunt necesare unele m`suri de reducere a zgomotului att n interior ct ]i n exterior. 4) Iluminatul iluminarea mai bun` a nc`perilor creeaz` o senza\ie sporit` de confort. Desigur c` aceasta este func\ie de felul activit`\ii ]i destina\ia nc`perii. 14 Echipamente termice

1.3. Condensarea vaporilor de ap` [n pere\i


Condensarea vaporilor de ap` din aerul interior pe elementele exterioare de construc\ie, duce la umezirea acestora, m`rirea pierderilor de c`ldur`, la sc`derea temperaturii superficiale interioare, urmat` de intensificarea procesului de condensare ]i deci de mic]orare a confortului termic interior.

1.3.1. Pun\ile termice si ac\iunea lor asupra confortului termic


Elementele de construc\ie termoizolate, pere\i sau acoperi]uri, au uneori, datorit` sistemului constructiv ales, unele por\iuni reduse mai slab izolate, cu o rezisten\` termic` mai redus`. Ele se numesc n practic` pun\i termice pentru c` permit u]or trecerea c`ldurii interioare c`tre exterior ]i formarea, n dreptul lor, a unor zone reci. Sunt ntlnite n practic` mai ales la mbin`rile elementelor de construc\ie. Dac` temperatura suprafe\ei interioare a pun\ii termice scade sub temperatura de condens (temperatura punctului de rou`) a vaporilor de ap` din aerul interior apar pe pere\i sau tavane zone cu umezeal` ]i mucegai, ceea ce face s` dispar` tot confortul termic scontat, iar n unele cazuri nc`perea poate fi scoas` din func\iune. Se observ` chiar c` n nc`peri unde atmosfera este aparent permanent uscat` (n birouri, locuin\e etc.) c` zonele reci din dreptul stlpilor, buiandrugilor, col\urilor etc. ncep cu timpul s` fie acoperite cu praf. Acest lucru se explic` prin faptul c` praful este men\inut n suspensie datorit` agita\iei moleculare, cu att mai mare cu ct temperatura este mai ridicat`. In apropierea suprafe\ei reci apare un dezechilibru ]i particulele de praf sunt proiectate pe aceste suprafe\e. Acestea sunt de obicei mai umede ]i praful este fixat pe aceste suprafe\e reci. Cnd umiditatea este mai ridicat`, atunci apar ]i petele de mucegai care sunt foarte greu de cur`\at, r`mn vizibile ]i n timpul verii ]i nc`perea trebuie zugr`vit` din nou. Desigur c` f`r` o remediere a pun\ilor reci, fenomenul se repet` ]i nc`perea trebuie rezugr`vit` dup` 1 2 ani. Pun\ile termice nu se rezolv` prin materiale extraordinare ci prin proiectarea ra\ional` a elementului de construc\ie, bazat` pe o bun` cunoa]tere a fenomenului fizic ]i a modului de func\ionare a sistemului de termoficare proiectat. Din acest punct de vedere trebuie asigurat nc` de la proiectare c` temperatura minim` n dreptul pun\ilor termice nu scade sub temperatura de condens a aerului interior. Proiectan\ii constructori au diverse solu\ii pentru efectele negative ale pun\ilor termice.

1.3.2. Condensarea vaporilor de ap` [n pere\i. Bariera de vapori


Condensul apare atunci cnd temperatura scade sub punctul de rou`, respectiv cnd presiunea vaporilor de ap` din aer atinge presiunea de satura\ie. {n cl`diri de locuit producerea vaporilor de ap` variaz` foarte mult n func\ie de perioadele de g`tit, sp`lat, cur`\atul pardoselelor etc. Omul produce permanent vapori de ap` att prin respira\ie ct ]i prin evaporare la suprafa\a pielii (50 150 g/h func\ie de efortul fizic produs). O familie de 3 4 persoane poate produce 10 15 kg vapori de ap` zilnic. {n func\ie de umiditatea relativ` interioar` nc`perile se clasific` dup` cum urmeaz` : - nc`peri uscate n care - nc`peri normale cu - nc`peri umede cu - nc`peri foarte umede cu < 50 %; = 50 - 60 %; = 61 - 75 %; > 75 %;

Vaporii de ap` din aerul interior trec prin elementul de construc\ie spre exterior n timpul iernii, deoarece presiunea vaporilor de ap` din aerul interior (pvi) este mult mai mare dect presiunea vaporilor de ap` din aerul exterior (pve). {n grosimea peretelui temperatura sc`znd de la interior c`tre exterior, se poate ajunge la situa\ia n care vaporii de ap` s` condenseze dac` se ajunge la presiunea de satura\ie ps a acestora (figura 10 b). Rezisten\a fa\` de trecerea vaporilor printr-un element de construc\ie, denumit` rezisten\` la permeabilitatea la vapori Rv, este direct propor\ional` cu grosimea elementului ]i invers propor\ional` cu coeficientul de permeabilitate la vapori , specific fiec`rui element de construc\ie Rv = / (m2 h bar / g). 15

Fig. 10. Varia\ia temperaturii ]i a presiunilor par\iale ]i de satura\ie [ntr-un element de construc\ie monostrat a - nu se produce condensare b - se produce condensare

Evitarea apari\iei condensului se poate face prin mai multe metode : a) M`rirea rezisten\ei termice (Rt) a fiec`rui element ce delimiteaz` exteriorul astfel nct k = 1 / Rt i (ti - t)/(ti - te) (11) n care : k este coeficientul global de transfer de c`ldur` al elementului de construc\ie considerat (W/m2 K sau kcal/m2 h oC); i coeficientul de transfer superficial de c`ldur` la interiorul suprafe\ei (W/m2 K sau kcal/m2 h oC); ti, te temperatura aerului interior respectiv exterior n oC; t temperatura punctului de rou` corespunz`toare st`rii aerului interior (n diagrama i-x se afl` la intersec\ia x = ct. ]i = 100 %). Rezisten\a fa\` de trecerea vaporilor printr-un element de construc\ie, denumit` rezisten\` la permeabilitatea la vapori Rv, este direct propor\ional` cu grosimea elementului ]i invers propor\ional` cu coeficientul de permeabilitate la vapori , specific fiec`rui element de construc\ie Rv = / (m2 h bar / g). Graficele din figura 11 a ]i -b ntocmite pentru dou` valori i sunt valabile pentru temperaturi ale aerului interior cuprinse ntre + 10 oC ]i + 25 oC. Graficul din figura 11-a se folose]te pentru pere\i exteriori verticali ]i orizontali la trecerea c`ldurii de jos n sus, iar graficul din figura 11-b pentru plan]ee casetate la trecerea c`ldurii de jos n sus sau pentru plan]ee cu trecerea c`ldurii de sus n jos ]i pentru col\urile nc`perilor. Pentru realizarea acestor rezisten\e termice se amplaseaz` straturi termoizolante pe pere\ii exteriori, fie la exterior fie la interior. Aplicarea stratului termoizolant la exterior are avantaje multiple din punct de vedere al permeabilit`\ii la vapori, deoarece stratul termoizolant este de obicei mai permeabil la vapori dect peretele ]i permite trecerea rapid` a vaporilor din interiorul peretelui. Dar stratul termoizolator este expus intemperiilor exterioare, el trebuie bine protejat. Aplicarea stratului termoizolator la interior este mult mai des utilizat`, datorit` u]urin\ei de execu\ie ]i faptul c` stratul de protec\ie al termoizola\iei nu este solicitat de intemperii. O solu\ie foarte bun` este ca stratul termoizolant s` fie greu permeabil la vapori, cum este cazul polistirenului expandat ]i s` fie aplicat la interior.

16

Fig.11. Valorile k necesare pentru mpiedicarea apari\iei condens`rii Echipamente termice

b) Prevederea unor bariere de vapori duce la reducerea efectelor nefavorabile datorate migra\iei vaporilor de la interior la exterior. Barierele de vapori compuse din materiale care, de]i au grosimi reduse (carton asfaltat, vopsea de bitum, strat de asfalt, vopsea de lac etc.) opun o rezisten\` mare la trecerea vaporilor. Amplasarea barierei de vapori trebuie s` fie totdeauna pe partea cald` a stratului izolator. Straturile vor fi a]ezate n ordinea rezisten\ei pe care o opun la trecerea vaporilor. Prin acest sistem peretele se usuc` n timpul iernii ]i nu exist` nici un pericol de condens la interior.

Fig.12. Amplasarera barierei de vapori la un perete compus din mai multe straturi: a bariera de vapori este la interior, ns` peretele de beton constituie o barier` la exterior; b pozi\ia optim` a straturilor n ordinea rezisten\ei la vapori. 1 barier` de vapori; 2 termoizola\ie c) Reducerea stratului de aer termoizolator respectiv al rezisten\ei lui termice din apropierea peretelui. Este bine cunoscut sistemul de eliminare a condensului de pe geamurile vitrinelor printr-un ventilator care sufl` aer din interior pe suprafa\a interioar` a geamului. In felul acesta se elimin` practic rezisten\a la trecerea c`ldurii, eliminnd totodat` ]i posibilitatea de condensare a vaporilor. Una din cauzele amplas`rii radiatoarelor sub ferestrele exterioare o constituie tocmai ob\inerea sp`l`rii cu aer cald a suprafe\ei interioare a geamurilor ]i respectiv, a evit`rii form`rii condensului. M`rirea temperaturii suprafe\ei interioare a geamului are un efect foarte mare ]i asupra m`ririi confortului din interior, prin evitarea radia\iilor date de suprafe\ele reci.

17

2. Elemente ]i sisteme din componen\a centralei termice


2.1. Combustibili
Gospod`ria de combustibil este parte integrant` din centrala termic` avnd rolul de a prelua combustibilul ]i de a-l furniza instala\iei de ardere a focarelor cazanelor. Pentru combustibil solid sau lichid, stocarea combustibilului este tot o func\ie a gospod`riei de combustibil. La majoritatea centralelor termice moderne se utilizeaz` combustibilii gazo]i ]i lichizi, mai pu\in cei solizi, deoarece ace]tia din urm` pun probleme dificile de stocare ]i, n ceea ce prive]te protec\ia mediului, ]i de utilizare.

2.1.1. Propriet`\ile fizico-chimice ale combustibililor


Combustibilii gazo]i, lichizi sau solizi, destina\i prepar`rii agen\ilor termici pentru nevoi de habitat sau nevoi tehnologice, au propriet`\ile descrise n capitolele urm`toare.

Combustibili gazo]i
Combustibilii gazo]i defini\i de STAS 3371 sunt combustibili naturali de z`c`mnt, con\innd metan peste 95% , amestecat ntr-o propor\ie mic` cu gaze de sond`, ]i gaze de rafin`rie (din care s-au extras hidrocarburile de tip propan si butan). Pentru calculul parametrilor ventilatorului de insuflare a aerului n arz`tor ]i pentru calculul conductelor de aer este necesar s` se determine debitul de aer necesar arderii: Da = Va B [m3N /s] unde: Va- este volumul unitar de aer necesar arderii (m3N pe 1 m3N de combustibil), B - debitul de combustibil gazos [m3N /s]. {n cazul general, combustibilul gazos poate avea n compozi\ie urm`toarele componente: componente combustibile (CH4 ,C2H6 ,C3H8 ,C4H10 ,H2 ,H2S, CO), componente inerte (CO2, N2 ) ]i comburant O2 . Volumul de aer unitar necesar arderii stoichiometrice Vo este dat de rela\ia: Vo = 0,00476(0,5CO+0,5H +1,5H S+2CH4+3,5C2H4+5C3H8 +6,5C4H10-O2) [m3N / m3N] unde simbolurile chimice reprezint` participa\ii volumetrice procentuale ale componentelor respective n combustibil (la componentele care lipsesc n compozi\ie se introduce valoarea 0) iar unitatea m3Nc are semnifica\ia normal metru cub de combustibil. Arderea real` se face cu un coeficient de exces de aer definit ca raportul dintre aerul real introdus n procesul de ardere V [m3N / m3Nc] ]i aerul stoichiometric necesar Vo [m3N / m3Nc]. Coeficientul de exces de aer este o important` caracteristic` economic` a arderii deoarece la excese mari de aer se m`resc pierderile de c`ldur` prin evacuarea gazelor din cazan iar la excese prea mici de aer, omogeneizarea imperfect` dintre combustibil ]i aer duce la apari\ia unei arderi incomplete, manifestat` prin prezen\a neeconomic` de CO n gazele de evacuare. Coeficien\ii uzuali de excese de aer sunt: - pentru arz`toare cu aer insuflat = 1,1 - 1,2 - pentru arz`toare cu aer autoaspirat = 1,2 - 1,4 Pentru calculul parametrilor co]ului de evacuare a gazelor de ardere, eventual al exhaustorului, ]i pentru calculul canalelor de gaze de ardere este necesar s` se determine debitul de gaze de ardere produs de arz`tor: Dg = VgB [m3N /s] unde Vg este volumul unitar (m3N pe 1 m3N de combustibil) de gaze rezultate din ardere. {n arderea corect` gazele de ardere au n compozi\ie CO2, SO2, H2O, N2 ]i aerul n exces ( - 1)Vo. Volumul de CO este nesemnificativ la concentra\iile maxime uzuale de 100 ppm n gazele de ardere. 19

Volumele de gaze de ardere pe componente sunt: VCO2= 0,01(CO2+CO+CH4+2C2H6+3C3H8+4C4H10) VSO2= 0,01(H2S) [m3N / m3N c] [m3N / m3N c] [m3N / m3N c] [m3N / m3N c]

VN2 = 0,79Vo+0,01N2

VH2O= 0,01H2+H2S+2CH4+3C2H6+4C3H8+5C4H10+0,016Vo Rezult` volumul de gaze stoichiometric: Vgo = VCO2 +VSO2+VN2 +VH2O Vg = Vgo + ( -1)Vo [m3N / m3N c] ]i volumul real de gaze de ardere pe unitatea de combustibil: [m3N / m3N c]

Deoarece compozi\ia combustibilului gazos se abate uneori de la prevederile standardizate este bine s` se recalculeze puterea caloric` inferioar` Hi n func\ie de compozi\ia efectiv` determinat` n laborator. Hi = 126,4CO+107,9H2+229H2S+358CH4+673,3C2H6+912,4C3H8+1184C4H10 Combustibili lichizi Combustibilii lichizi utiliza\i la arz`toare de putere mic` ]i medie se mpart n mai multe categorii, dup` caracteristicile fizico-chimice. Una din categorii este aceea a combustibilul lichid u]or (CLU) STAS 54 ob\inut din reziduri provenite de la distilarea \i\eiului ]i din amestecarea acestora cu frac\iuni de distilare de tip motorin` sau petrol lampant. Are o viscozitate mare ]i nu poate fi pulverizat dect dup` o prenc`lzire, func\ie de calitatea lui, la 50 ... 90C. Dup` STAS 54, CLU se poate livra n 4 calit`\i cu caracteristicile prezentate n tab.1 Combustibilul lichid M, STAS 177, este o motorin` cu frac\ie mai larg` de distilare. Din punctul de vedere al procesului de ardere are toate caracteristicile motorinei pentru motoarele Diesel, n particular aceea c`, avnd Tabel 1 Combustibil lichid u]or (CLU) tip Densitate la 20 C V@scozitatea E la 20 C 50 C (max) 80 C (max) Punct de congelare oC (max) iarna vara Punct de inflamabilitate C (min) Ap` % (max) Cenu]` % (max) Sulf % (max) Cifra de cocs % (max) Putere caloric` inferioar` KJ/kg (min)
o o o o o o

[kJ/ m3N c]

1 0.900 2.0 1.4 -15 5 50 0.1 0.05 0.5 1 41800

2 0.930 3.0 2.0 -15 5 55 0.5 0.1 1.0 4 40550

3 0.935 4.5 3.0 -10 5 60 0.5 0.1 2.0 5 40350

4 0.940 6.0 3.0 0 5 65 0.5 0.2 2.0 8 39700

viscozitate redus` poate fi pulverizat fin la temperatura ambiant` obi]nuit` din centrala termic` ns` trebuiesc luate m`suri suplimentare de filtrare. Pentru calculul parametrilor ventilatorului de insuflare a aerului n arz`tor ]i pentru calculul conductelor de aer este necesar s` se determine debitul de aer necesar arderii: Da = VB [m3N /s] unde: V - este volumul unitar (m3N pe 1 kg de combustibil) de aer necesar arderii, B - debitul de combustibil lichid [kg /s]. Echipamente termice

20

{n cazul general, combustibilul poate avea n compozi\ie urm`toarele elemente, n care simbolurile reprezint` participa\ii gravimetrice n unitatea (kg) de combustibil: componente combustibile (C, H ,S), componente inerte (N2, W, A) ]i comburant O2 . Conven\ional se noteaza cu W con\inutul de H2O ]i cu A con\inutul de cenu]`. Spre deosebire de combustibilii gazo]i unde compozi\ia este dat` pe participan\ii volumetrici ai componentelor efective, CH4 ,C2H6 etc., la combustibili lichizi ]i solizi componentele se dau n participa\ii gravimetrice ]i nu pe componente efective (formulele de hidrocarburi ].a) ci n con\inutul total de C, H ].a. determinate titrimetric n laborator. Volumul de aer unitar necesar arderii stoichiometrice Vo este dat de rela\ia: Vo = 0,0889C+0,0333S+0,265H-0,0333O [m3N /kg]

La componentele care lipsesc n compozi\ie se introduce valoarea 0. Arderea real` se face cu un coeficient de exces de aer definit ca raportul dintre aerul real introdus n procesul de ardere V [m3N /kg] ]i aerul stoichiometric necesar Vo [m3N /kg]. Coeficientul de exces de aer este o important` caracteristic` economic` a arderii deoarece la excese mari de aer se m`resc pierderile de c`ldur` prin evacuarea gazelor din cazan iar la excese prea mici de aer omogeneizarea imperfect` dintre combustibil ]i aer duce la apari\ia unei arderi incomplete, manifestat` prin prezen\a neeconomic` de CO n gazele de evacuare, funingine ]i chiar cocs solid depus n focar. Coeficien\ii uzuali de excese de aer sunt = 1,1...1,2. Pentru calculul parametrilor co]ului de evacuare a gazelor de ardere, eventual al exhaustorului ]i pentru calculul canalelor de gaze de ardere este necesar s` se determine debitul de gaze de ardere produs de arz`tor: Dg = VgB [m3N /s] unde Vg este volumul unitar (m3N pe 1 kg de combustibil) de gaze rezultate din ardere. {n arderea corect` gazele de ardere au n compozi\ie CO2, H2O, N2 , SO2 ]i aerul n exces ( -1)Vo. Volumul de CO este nesemnificativ la concentra\ii maxime uzuale de 100 ppm n gazele de ardere. Volumele de gaze de ardere pe componente sunt: VCO2= 0,01866C VSO2= 0,006998S VN2 = 0,79Vo+0,008N [m3N /kg] [m3N /kg] [m3N /kg]

VH2O= (9H+W)/80,4+0,016Vo [m3N /kg] Rezult` volulmul de gaze stoichiometric: Vgo = VCO2+VSO2+VH2O+VN2 Vg = Vgo + ( -1)Vo [m3N /kg] [m3N /kg] ]i volumul real de gaze de ardere pe unitatea de combustibil:

Deoarece compozi\ia combustibilului se abate uneori de la prevederile standardizate este bine s` se recalculeze puterea caloric` inferioar` Hi n func\ie de copozi\ia efectiv` determinat` n laborator: Hi = 339C+1200(H-O/8)+104,7S-25,1(W-1,125O) [kJ/kg]

Combustibili solizi
Din punctul de vedere al utilz`rii la cazane se iau n considerare dou` clase de combustibili solizi: combustibili solizi naturali ]i combustibili solizi prelucra\i. Din prima categorie fac parte lemnele ]i c`rbunii iar din a doua categorie c`rbunii bricheta\i. {n cazul general, combustibilul poate avea n compozitie urm`toarele elemente, n care simbolurile reprezint` participa\ii gravimetrice n unitatea (kg) de combustibil: componente combustibile (C, H ,S), componente inerte (N2, W, A) ]i comburant O2 . Conven\ional se noteaz` cu W con\inutul de H2O ]i cu A con\inutul de cenu]`. Se remarc` aceia]i structur` de compozi\ie cu cea a combustibilului lichid, deci calculul debitului de aer necesar pentru ardere ]i al debitului de gaze de ardere rezultat se face cu acelea]i rela\ii ca pentru combustibilul lichid. 21

Combustibili solizi naturali


LEMNELE - Lemnele se utilizeaz` drept combustibil la centralale termice din zonele de p`dure, unde posibilitatea de aprovizionare local` ]i costul relativ sc`zut fac economic` utilizarea lor. Prin calita\ile sale de ardere: aprindere u]oar` datorit` con\inutului mare de volatile, lipsa sulfului care asigur` o ardere nepoluant` ]i faptul c` resturile de ardere (cenu]a) sunt foarte pu\ine, lemnele sunt un combustibil de bun` calitate pentru cazanele mici. Principalele caracteristici ale lemnelor pentru combustibil sunt date n tabelul 2. Compozi\ia [%] C Cenu]a la masa uscat` Umiditatea la masa brut` Lemn verde Lemn uscat Uscat artificial Putere calorific` func\ie de umiditate Umiditatea [%] 0 Putere calorific` inferioar` [kJ/kg] 18800 H O N A 2 Tabel 2 W

30-50 15-30 5-10 10 16600 20 14500 30 12300 40 10300 50 8120

C~RBUNII - C`rbunele disponibil n \ara noastr` pentru ardere este lignitul. Unele sortimente calitative uzuale, precum ]i principalele caracteristici de compozi\ie ]i de ardere ale lignitului sunt prezentate n tabelul 3. Principalele caracteristici de compozi\ie ]i de ardere ale lignitului BAZIN Motru Rovinari Anina Cozia Cmpulung Filipe]ti Sotnga Com`ne]ti W% 41 41 9 10.2 31 28.5 36.1 11.5 A% 42.5 40.5 54 54.8 36.2 41 40 46.5 S% 1.4-1.5 1.2-1.5 1.7 1.6 1 2.5 2.5 2.3 Hi(kJ/kg) 6490-6910 6590-7120 13400 12560 10460 8372 8580 13000 tci 960 1051 1027 948 tct 1195 1090 1110 1118 Tabel 3 tcc 1295 1141 1160 1181

Costul lui ridicat raportat la eficien\a lui termic` face s` nu fie economic` utilizarea lui n centrale de nc`lzire sau industriale. In afar` de aceasta, datorit` umidit`\ii ini\iale mari, lignitul are o aprindere dificil`, necesitnd un aport mare de c`ldur` la nceputul procesului de ardere. Cenu]a, care se tope]te la temperaturi joase (1100-1200 C), face ca n ultima faz` s` se produc` zgurificarea patului de ardere ]i apari\ia unor cantit`\i mari de nearse, cu pierderi energetice ce ajung la 10-15 %. Caracteristicile de comportare a cenu]ilor sunt date prin valorile: tci - temperatura de nmuiere a cenu]ii, tct - temperatura de topire a cenu]ii ]i tcc - temperatura de curgere a zgurii.

Combustibili solizi bricheta\i


BRICHETELE - Prin presarea c`rbunilor m`run\i sau praf, cu sau f`r` lian\i, se ob\in brichete de c`rbune. O parte din sterilul con\inut n c`rbune, rezultat din exploatare, poate fi nl`turat prin flotare n lichide grele ]i prin aceasta se ridic` puterea caloric` a brichetelor pn` la valori de 17000 - 27000 kJ/kg. Unii c`rbuni bruni, din clasa c`rbunilor bruni p`mnto]i, se bricheteaz` prin presare la presiune ridicat`. Restul c`rbunilor necesit` pentru brichetare un liant de tip bituminos. 22 Echipamente termice

{n tabelul 4 se prezint` unele caracteristici ale brichetelor de c`rbunecompozi\ie ]i caracteristici de ardere. Mina de provenien\` a c`rbunelui Forma brichetelor Dimensiui [mm] Masa [g/buc] Liant bituminos [%] Compozi\ie Petrila, Aninoasa ovoid` 54-59 45-48 34-36 47-60 6,5-7 35-38 3-4 14-17,3 3 24700 - 26700 Com`ne]ti ovoid` 49-54 44-48 30-34 40-50 10,5-11,5 23-25 3-4 17,5-21 3,7 23600 - 25500 Tabel 4 Codlea ovoid` 56-60 43-48 32-40 45-65 30-32 6-7 36-38,5 1,5 17200 - 17600

lungime l`\ime grosime volatile [%] umiditate [%] cenu]` [%] sulf [%]

Putere caloric` [kJ/kg]

2.1.2. PROPRIET~|ILE FIZICE ALE GAZELOR DE ARDERE Densitatea gazelor de ardere


Densitatea normal` a gazelor de ardere se calculeaz` cu rela\iile : - pentru combustibil gazos: gN = ( comb + 1,293 * * Vo ) / ( Vgo + ( - 1 )*Vo ) [kg/ m3N] - pentru combustibil lichid sau solid: gN = ( 1 + 1,293 * * Vo ) / ( Vgo + ( - 1 )*Vo ) unde: [kg/ m3N]

comb este densitatea combustibilului gazos ( pentru gaz natural comb = 0,717 [kg/m3N] ); Vo este volumul stoichiometric de aer necesar arderii [m3N/m3N sau m3N /kg]; Vgo volumul stoichiometric de gaze rezultate din ardere [m3N/ m3N sau m3N /kg]; - excesul de aer.

Densitatea real` a gazelor de adere, la temperatura tgm, va fi: gm = gN*273 / ( 273 + tgm ) [kg/ m3N]

C`ldura specific` a gazelor de ardere


C`ldura specific` medie a gazelor de ardere se calculeaz` ca o medie ponderat` a c`ldurilor specifice ale componentelor. Cu aceste preciz`ri, n gazele de ardere se iau n considerare pentru calculul c`ldurii specifice 4 componen\i: VCO2, VH2O, VN2 ]i aerul n exces n gazele de ardere ( - 1 )*V0. Volumul unitar la care se refer` compozi\ia gazelor de ardere este: Vg = VCO2 + VH2O + VN2 + ( ? - 1 )*Vo [m3N/ m3N sau m3N/kg]

Media ponderat` a c`ldurilor specifice rezult` din rela\ia: cpg = VCO2/Vg*cpCO2 + VHO2 / Vg*cpH2O + VN2 / Vg*cpN2 + ( - 1 )*Vo / Vg*cpaer [kJ/ m3N]

C`ldura specific` a fiec`rui component depinde de temperatur` ]i se g`se]te tabelat. Pentru comoditatea calculului, se prezint` n fig.1 c`ldura specific` pentru gaze de ardere din combustibilii uzuali, gazo]i ]i lichizi. 23

Fig.1 C`ldura specific` pentru gaze de ardere din combustibilii gazo]i ]i lichizi

Concentra\ia componentelor din gazele de ardere


Procesul de ardere stoichiometric nu se poate realiza practic, de aceia procesele de ardere sunt cu exces de aer , definit ca raport ntre aerul efectiv de ardere Va ]i aerul minim chimic necesar Vao. = Va/Vao Gazele rezultate din ardere au urm`toarele componente : CO2 - din arderea complet` a carbonului H2O - din arderea complet` a hidrogenului SO2 - din arderea sulfului N2 - din aerul de ardere si din azotul de constitu\ie al combustibilului O2 - oxigenul din aerul [n exces CO - din arderea incomplet` a carbonului NO si NO2 - din oxidarea azotului v - cenu]a volant` ]i funingine. v se m`soar` n mg/m3, ceilal\i componen\i se m`soar` n propor\ii volumetrice raportate la gazele de ardere: exprimate n procente (pc), p`r\i pe milion (ppm), sau n propor\ii gravimetrice, exprimate n mg/m3N sau mg/kWh aceasta din urm` fiind raportat` la gazele rezultate din cantitatea de combustibil a c`rui efect termic este 1 kWh. Deoarece rezultatele trebuie s` fie comparabile, iar gazele de ardere pot fi diluate ntr-o propor\ie diferit` cu excesul de aer, m`sur`rile se recalculeaz` pentru una din cele 3 referin\e standard: O2=0% , O2=3% sau O2=6%. Parametrul m`surat X n gazele de ardere care aveau concentra\ie m`surat` la O2mas (%) se transform` n parametrul recalculat X la (O2norm) cu rela\ia de calcul: X(O2norm) = X(O2mas)(21 - O2norm)/(21 - O2mas) Emisiile poluante (CO, SO2, NO, NO2) se exprim`, func\ie de unit`\ile dorite, utiliznd urm`toarele rela\ii: 1 ppm CO = 1,072 mg/kWh; 1mg/Nmc CO = 1,25 ppm 1 ppm NOx = 1,575 mg/kWh; 1mg/Nmc NOx = 2,05 ppm 1mg/Nmc SO2 = 2,93 ppm Echipamente termice

24

Parametrii care trebuie determina\i la o instala\ie de ardere ]i care definesc calitatea arderii sunt: excesul de aer , pierderea prin ardere incomplet` propor\ional` cu CO, emisiile poluante: CO, NOx=(NO+NO2), SO2, . Excesul de aer se determin` din m`surarea de O2: = 21/ (21 - O2) Con\inutul de CO2 se determin` indirect tot din m`surarea O2 CO2 = CO2max( 21 - O2 ) / 21 Valoarea con\inutului maxim de CO2 [n arderea stoichiometric`, CO2max, este stocat` [n memoria aparatului de m`sur` cu valorile: 15,5 % pentru combustibil lichid u]or, 12,0 % pentru gaz natural, 20,7 % pentru c`rbune energetic. {n consecin\` structura unui aparat complet de analiz` a gazelor de ardere este compus` din totalitatea sistemelor de m`surare pentru fiecare component n parte. Sonda de prelevare a gazelor de ardere, amplasat` la ie]irea gazelor din cazan, este completat` cu un termocuplu de m`surare a temperaturii gazelor de ardere ]i cu o sond` de m`surare a presiunii. Filtrul primar ]i cel fin, prev`zut cu capilare de regularizare a curgerii, asigur` re\inerea particulelor n suspensie. Separatorul de umiditate re\ine condensul ]i vaporii de ap` din gazele de analiz`. Pompa cu membran` asigur` un debit constant de gaze prelevate, de ordinul 0,5-1l/min. Blocul de celule de m`sur` are celule de m`sur` pentru concentra\iile de O2, CO, NO, NO2 si SO2. {n aparatele moderne se utilizeaz` numai celule electrochimice de m`sur`, caracterizate prin dimensiuni mici, precizie ridicat` ]i fiablitate mare. Analizoarele de gaze clasice, cu absorb\ie chimic` selectiv` (de tip ORSAT), cu detectare magnetic` de O2, cu m`surare de conductibilitate termic` pentru CO2 etc. au fost n mare parte abandonate odat` cu introducerea celulelor electrochimice, ncepnd din anul 1985. Principiul celulei de O2 este cel al bateriei metal / aer cu difuzie limitat`. Oxigenul ajunge [n celul` prin difuzie, debitul fiind controlat de bariera de difuzie, ]i este total absorbit po =0. {n consecin\` debitul de oxigen absorbit de celul` este propor\ional cu presiunea par\ial` po din gazele analizate, deci propor\ional cu concentra \ia de O2 [n gaze. La catodul de aer O2 este redus la ioni de OH care oxideaz` anodul metalic cu producere de sarcini electrice. Curentul generat este propor\ional cu absorb\ia de O2 (legea lui Faraday): I = f(O2). Semnalul de ie]ire este curentul sau tensiunea m`surat` pe o rezisten\` cunoscut`.
2cat 2

Principiul celulei de CO este acela al bateriei cu 3 electrozi: electrodul de masur`, electrodul de referint` ]i contraelectrodul. Ca ]i la celula precedent` exist` o barier` de difuzie. La anod este o reac\ie de reducere a apei prin efectul CO, cu generare de ioni de hidrogen ]i sarcini electrice. La catod se reconstituie H2O din radicalii H ]i oxigenul, adus prin difuzie controlat` din aerul ambiant, cu eliberare de sarcini electrice. Contraelectrodul are rolul de a nchide circula\ia electrochimic` prin electrolitul H2SO4 + H2O. Electrodul de referin\` controleaz` fun c\ionarea celulei avnd un nivel negativ mai mare dect contraelectrodul. Concentra\ia de CO din mediul m`surat este propor\ional` cu intensitatea curentului generat. Se poate n continuare m`sura curentul sau tensiunea pe o rezisten\` cunoscut`. Celelalte celule de m`sur` sunt similare cu cea de CO, cu alte reac\ii specifice.

Con\inutul de funingine [n gazele de ardere


M`surarea con\inutului de funingine al gazelor de ardere se face cu o sond` prin care se absoarbe o cantitate precis` de gaze (1,63 l) n decurs de 1 minut. Gazele sunt trecute peste un material filtrant. {nnegrirea materialului filtrant se echivaleaz` cu o scar` standard cu valori cuprinse intre 1...9. Pompa de absorb\ie este protejat` printr-un filtru de praf ]i un separator de ap`.

2.1.3. Instala\ii de alimentare pentru combustibili lichizi


Aceste instala\ii cuprind rezervorul de depozit, rezervorul de consum zilnic (dac` este cazul), arz`torul, pompa pentru pomparea combustibilului (dac` este cazul) precum ]i conductele de transport cu arm`turile respective. Instala\iile de alimentare sunt n diferite solu\ii func\ie de m`rimea instala\iei ]i de combustibilul utilizat. Deorece n prospecte ]i n literartur` exist` diferite denumiri pentru calit`\ile de combustibil lichid, se d` n tabelul 5 o echivalen\` a denumirilor n diferite \`ri. {n acela]i tabel se d` ]i o apreciere a instala\iilor de alimentare recomandate. 25

Echivalen\a denumirilor n diferite \`ri pentru combustibili lichizi ]i o apreciere a instala\iilor de alimentare recomandate Tabel 5 viscozitate Romnia Italia Anglia Germania Fran\a USA alimentare cu rezervor cu c`dere liber` alimentare cu rezervor sub nivelul arz`torului alimentare cu rezervor sub presiune [nc`lzirea conductelor mic` - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -> mare petrol lampant Kerosene kerosene kerosene DA Mototrin` Gasolio gas oil Heizl EL domestique DA CLU 1 Olio combustibile fluido Light fuel oil Heizl M Lourd no.1 6 NU CLU 2-3-4 Olio combustibile semidenso Medium fuel oil Heizl S Lourd no.2 NU P`cur` Olio combustibile denso Heavy fuel oil Heizl S Lourd no.2 NU

DA

DA

DA

NU

NU

DA NU

DA NU

DA OPTIONAL

DA RECOMANDAT

DA DA

{n func\ie de capacitatea centralei termice precum ]i de num`rul cazanelor, alimentarea cu combustibil a arz`toarelor se poate face direct din rezervorul de depozitare sau prin intermediul unui rezervor intermediar. La instala\iile de alimentare cu combustibil lichid a cazanelor f`r` supraveghere permanent` se vor prevedea dispozitive de blocare a admisiei combustibilului n caz de ntrerupere a curentului electric sau de defectare a componentelor utilajelor care servesc arderea.

INSTALA|II DE ALIMENTARE CU POMPARE DIRECT~


Aceste instala\ii se utilizeaz` pentru centrale termice cu putere mic` (1 sau 2 cazane) ]i sunt prezentate n fig. 2 a. Alimentarea cu combustibil a arz`torului se face din rezervorul de depozitare cu ajutorul unor pompe volumetrice cu filtre ncorporate n ansamblul arz`torului. Op\ional, arz`torul poate fi dotat ]i cu prenc`lzitor de combustibil n sistem ncorporat: termorezisten\` electric` pe conducta de alimentare a duzei de pulverizare ]i/sau termorezisten\` imersat` n combustibil ntr-un recipient termostatat, intercalat pe conducta de refulare a pompei.

1. arz`tor 2. pomp` de injec\ie 3. filtru combustibil 4. sorb tur/retur combustibil

Fig. 2 a. Instala\ii de alimentare cu pompare direct`

26

Echipamente termice

INSTALA|IA DE ALIMENTARE CU REZERVOR SUBTERAN }I INTERMEDIAR SAU CU REZERVOR DE {N~L|IME


La centralele termice de habitat mijlocii ]i la centrale termice industriale, prev`zute cu mai multe cazane, se poate face alimentarea cu combustibil a arz`toarelor prin c`dere liber` dintr-un rezervor intermediar amplasat fie n sala cazanelor, fie ntr-o nc`pere adiacent` acesteia, func\ie de capacitatea lui. Alimentarea se face de la un rezervor subteran sau rezervor subteran cu un rezervor de zi de max. 2000 l sau rezervor suprateran. {n fig.2 b. este prezentat` schema unei instala\ii cu rezervor subteran ]i rezervor de zi. Schema este aplicabil` numai instala\iilor care utilizeaz` combustibil cu o viscozitate < 6 cSt. {n schem` nu sunt prev`zute arm`turile de re\ea ]i de izolare hidraulic` a celor dou` rezervoare, astfel c` schema este general` pentru alimentare cu rezervor deasupra arz`torului ]i rezervor ngropat . Combustibilul din rezervorul de depozitare este pompat cu ajutorul pompelor cu ro\i din\ate n rezervorul de consum zilnic, de unde, prin c`dere liber`, este trimis la cazane printr-o re\ea de conducte. Pentru a asigura o bun` alimentare a arz`toarelor, se recomand` ca n`l\imea h de amplasare a rezervorului intermediar fa\` de arz`toare s` fie cuprins` ntre 1...5 m (n general h = 2 m).

SMn Servomotor SER1 Regulator aer VT Ventilator arz`tor AP Presostat aer SB Rezervor CLU FG Filtru CLU P Pompa de combustibil a arz`torului LA Lancea duzei VS Valva de siguran\` combustibil

Fig. 2 b. Instala\ia de alimentare cu rezervor intermediar 2 c. Instala\ia de alimentare cu rezervor de n`l\ime La instala\iile de alimentare a cazanelor cu combustibil lichid ]i rezervor de n`l\ime, f`r` supraveghere direct`, permanent`, se vor prevedea dispozitive de blocare a admisiei combustibilului n caz de ntrerupere a curentului electric sau de defectare a componentelor utilajelor care servesc arderea. 27

2.1.4. Instala\ii de alimentare pentru combustibili gazo]i


Aceste instala\ii de ardere sunt mai preten\ioase pe de o parte datorit` caracterului exploziv ]i pe de alt` parte datorit` varia\iilor mari de presiune n regim de exploatare pe care le prezint` gazele naturale. Alimentarea arz`toarelor se poate face, n cazul debitelor mari, de la re\eaua de medie presiune (2000 - 5000 mmCA). {n cazul arz`toarelor de debite mici alimentarea se face din re\eaua de joas` presiune (200 500 mmCA). De aceea racordurile la arz`toare se fac \inndu-se seama de tipul arz`torului, sistemul de reglare a presiunii ]i varia\iile de presiune ale gazului, mai precis de presiunea minim` la care poate lucra arz`torul. {n fig.3 se prezint` schema de principiu de racordare a arz`torului la re\eaua de gaze. Arz`torul este racordat la rampa de gaz printr-un bloc de reducere a presiunii de la presiunea medie la presiunea joas` n cazul aliment`rii arz`toarelor de joas` presiune la rampa de medie presiune (fig.3 a.), care cuprinde: priza de presiune, necesar` pentru determinarea presiunii statice la intrare n ramp` filtru de praf, servomotorul ]i reductorul principal, reductorul final de presiune. La arz`toarele de joas` presiune alimentate de la bare de joas` presiune se prev`d succesiv urm`toarele componente obligatorii: priza de presiune, necesar` pentru determinarea presiunii statice ]i dinamice la intrare n ramp`; electrovalva de siguran\`, cu func\ionare n regim tot-nimic ]i cu presiunea de lucru garantat` de 1,5 - 2 ori mai mare dect presiunea maxim` de lucru a rampei de gaz; electrovalva de lucru, cu deschidere brusc` la arz`toarele cu aer autoaspirat ]i la arz`toarele mici cu aer insuflat, iar la arz`toarele mijlocii ]i mari cu aer insuflat are deschidere lent` ]i poate avea dou` trepte de debit prereglat; presostat de minim, care d` comanda de oprire a arz`torului n momentul n care presiunea din rampa coboar` sub presiunea minim` de lucru stabilit` pentru arz`tor, de exemplu 5 mbar la majoritatea arzatoarelor cu aer insuflat ]i 2,5 mbar la cele autoaspirante; regulator de presiune, pentru men\inerea foarte stabil` a presiunii la arz`tor; filtru de praf, cu rolul de a proteja organele de nchidere din aval; leg`tura elastic`,

Fig.3 a. Schema de principiu de racordare a arz`torului de joas` presiune la re\eaua de gaze de medie presiune 3 b. Schema de principiu de racordare a arz`torului la re\eaua de gaze de medie presiune 28 Echipamente termice

util` atunci cnd se fac interven\ii la arz`tor sau cazan; robinet de separare. {n general arz`toarele se livreaz` echipate cu componentele care \in direct de func\ionarea arz`torului. Componentele de m`surare a presiunii, filtrele de praf ]i ventilele electromagnetice de lucru ]i de siguran\` se prev`d n proiectul de instalare. Unele tipuri de arz`toare cu rampe compacte pot ngloba ntr-un corp comun toate componentele. {n cazul cnd apar frecvent c`deri de presiune n re\eaua de gaze este bine s` se determine pierderile de sarcin` pe re\eaua interioar` ]i la presiunea minim` de lucru a arz`torului, determinndu-de astfel diferen\a dintre presiunea static` si cea dinamic` la intrare n arzator, la sarcina minim`. Reglarea presostatului de minim se face astfel nct acesta s` ntrerup` func\ionarea arz`torului la atingerea presiunii minime n timpul func \ion`rii (presiune dinamic`) ]i s` nu permit` pornirea acestuia n momentul imediat urm`tor cnd apare saltul de presiune de la presiunea dinamic` la cea static` (presiunea la racordul de gaz al arz`torului n perioada de pauz` a acestuia), ci doar la o cre]tere mai mare a acesteia. In felul acesta se evit` fenomenul de pendulare (porniri ]i opriri repetate) care, dac` dureaz` mult, poate duce la avarierea arz`torului.

2.1.5. Instala\ii de alimentare pentru gaze petroliere lichefiate


La centralele termice cu capacit`\i mici se pot utiliza drept combustibil gazele petroliere lichefiate (GPL). Disponibilit`\ile de GPL ale industriei petroliere ]i comoditatea utiliz`rii combustibilului gazos au constituit motiva \ia realiz`rii de instala\ii de ardere care s` foloseasc` un astfel de combustibil n care se utilizeaz` gaze produse prin vaporizarea produselor petroliere lichefiate: propan ]i butan. Schema unei centrale termice de nc`lzire prev`zut` cu un cazan utiliznd drept combustibil GPL se prezint` n fig.4 . Instala\ia de alimentare cu GPL se compune dintr-un rezervor metalic de form` cilindric` avnd capacitatea de 200 ... 2700 l, special verificat ]i autorizat pentru gaze combustibile lichefiate. Gazul evaporat este transportat la centrala termic` printr-o conduct` subteran` a c`rei tehnologie de montaj este asem`n`toare cu cea pentru gazul metan. Pentru reducerea presiunii gazului de la cca. 12-14 bar la 0,02 bar s-a prev`zut o sta\ie de reducere a presiunii ntr-o singur` treapt`, compus` din 2-3 regulatoare montate n paralel.

1. Legatura la pam@nt 2. Supapa de siguran\` 3. Grup de serviciu 4. Regulator medie presiune 5. Tubulatur` gaz 6. {mprejmuirea perimetrului cu re\ea metalic`

Fig. 4 Schema de alimentare cu combustibil GPL

29

2.2. Instala\ii de ardere 2.2.1. Instala\ii de ardere pentru combustibili solizi 2.2.1.1. Arderea lemnelor
Lemnele se ard n cazane speciale, pe gr`tare plane: cu aer aspirat de sub gr`tar din camera denumit` cenu]ar sau cu ardere invers`, aer insuflat deasupra stratului de lemne. Din analiza procesului de ardere rezult` c` necesarul de aer este variabil n timp ]i pentru a nu exista ardere incomplet` n fazele care cer maximul de debit de aer, se func\ioneaz` cu un exces mare de aer n fazele care necesit` aer pu\in. Arderea n aceste condi\ii este mai pu\in economic`, randamentul cazanelor cu lemne fiind de ordinul 70 - 80 %. {n diagrama fig.5.1 se prezint` necesarul de aer n timpul procesului de ardere pe gr`tar a lemnelor. Se remarc` urm`toarele faze importante: 1. faza de uscare: lemnele pierd umiditatea de absorb\ie ]i o parte din umiditatea de constitu\ie consumnd c`ldura necesar` nc`lzirii ]i vaporiz`rii apei ]i evacund vapori de ap`; 2. faza de degajare a volatilelor: print-un proces de piroliz` lemnele degaj` volatile (CO, H2 ,CH4, CnHmOp) care ard la suprafa\a stratului. In acest` faz` este necesar aer de ardere a volatilelor. Debitul de aer necesar cre]te pe m`sur` ce debitul de volatile este mai mare ca urmare a cre]terii temperaturii; 3. faza de ardere a cocsului: r`mas dup` degajarea volatilelor, cocsul (jarul) arde dup` o reac\ie de oxidare a carbonului 2 C + O2 = 2 CO 2 CO + O2 = 2 CO2 cu consum de oxigen, deci aer necesar de introdus n strat; 4. faza de postardere: carbonul fix a ars n majoritate ]i continu` arderea unei cantit`\i mici de carbon care a r`mas nglobat n cenu]` ]i la care difuzia oxigenului este mai lent` ( arderea buc`\ilor de jar din cenu]`). Debitul de aer necesar este mic datorit` cantit`\ii mici de carbon care se arde. La un anumit grad de terminare a arderii se face realimentare stratului cu o nou` ]arj` de lemne.

Fig. 5.1 Necesarul de aer n procesul de ardere pe gr`tar a lemnelor Cre]terea continu` a debitului de aer introdus se datoreaz` faptului c`, pe m`sura desf`]ur`rii procesului de ardere, rezisten\a aerodinamic` a stratului scade. Un proces modern, mai economic, de ardere a lemnelor este n strat cu combustie de sus n jos, denumit n general ardere inversat`. O schem` pentru un astfel de cazan cu proces de ardere inversat` a lemnelor este prezentat n fig. 5.2. {n acest proces aerul insuflat de un ventilator este introdus deasupra stratului (eventual dup` un proces de prenc`lzire) ]i str`bate stratul de lemne de sus n jos. Lemnele, pe stratul care st` n apropierea gr`tarului, au o temperatur` destul de ridicat`, de ordinul 400-600C, ]i degaj` volatile care ard n spa\iul de sub g`tar ntr-o camer` de ardere cu rol de focar. Gazele de ardere trec apoi pe drumul convectiv ascensional unde transfer` c`ldur` agentului termic utilizator. La oprirea aliment`rii cu aer nu se mai produce degajarea volatilelor ]i deci procesul de ardere se ntrerupe, r`m`nnd n stare de stand-by pn` la renceperea aliment`rii cu aer. Acest` ardere invers` a lemnelor are n consecin\` trei avantaje esen\iale fa\` de arderea clasic` pe gr`tar, cu insuflare de aer pe sub gr`tar: - oprirea procesului de ardere este imediat` dup` oprirea insufl`rii de aer (nu sunt emisii semnificative 30 Echipamente termice

de CO ]i alte volatile din strat); - automatizarea instala\iei este posibil` ]i cu r`spuns rapid al parametrilor; - se reduce degajarea de cenu]` volant`;

Fig. 5.2 Schem` de cazan cu proces de ardere inversat` a lemnelor

Dintre dezavantaje trebuie men\ionat` o aprindere mai dificil`, aprindere prin conduc\ie, deoarece combustibilul proasp`t nu este traversat de gaze de ardere. De aceea aprinderea lemnelor cu umiditate mai mare nu se poate face.

2.2.1.2. ARDEREA C~RBUNILOR


Este general admis c` lignitul nu trebuie utilizat drept combustibil pentru cazanele din centralele de habitat sau centralele industriale. Pentru a evita orice abatere de la aceast` regul` se dau n continuare cteva argumente conving`toare. a. ligitul brut are un con\inut mare de frac\ie fin`, sub 10 mm, provenit att din exploat`rile miniere ct ]i din exfolierea ]i m`run\irea n timp a lignitului din depozitare; aceaast` frac\ie cade sub gr`tar ]i este pierdut` energetic fiind evacuat` cu cenu]a. Pierderea de combustibil este de ordinul 30%; b. cantitatea de cenu]` este mare, de ordinul 40 % din masa combustibilului care arde, ]i trebuie gndit` de la nceput solu\ia de depozitare sau de evacuare a acestei cenu]i din centrala termic`; c. excesul de aer mediu n func\ionarea gr`tarului este de 2,5-3, din cauza neuniformit`\ii mari de granula\ie a lignitului ]i a zgurific`rii stratului, ceea ce duce la randamente foarte sc`zute de cazan (sub 70%); d. n timpul arderii se produce zgurificarea stratului ]i pentru a permite aerului s` aib` din nou acces la combustibilul nears este necesar` scormonirea periodic` a stratului, ceea ce necesit` un efort fizic mare ]i o permanent` supraveghere a arderii; e. durata unui ciclu de func\ionare este de 4-6 ore dup` care gr`tarul trebuie desc`rcat ]i cur`\at deoarece este blocat cu zgur`. Urmeaz` din nou o aprindere. Sistemul acesta de manevrare necesit` o munc` brut` foarte grea n central`. f. lignitul are un con\inut mare de sulf (1,2-2,5 %) ceea ce face ca gazele de ardere s` aib` un con\inut ridicat de SO2 ]i s` fie puternic poluante. Emisiile de SO2 sunt cu mult mai mari dect limitele 31

admise de norme. La asemenea grade mari de poluare alegerea solu\iei de ardere a ligitului in centrale termice mici, f`r` tratare de gaze de ardere, este inadmisibil`.

2.2.1.3. Arderea brichetelor


Procesul de ardere a brichetelor de c`rbune este mult mai bun dact cel al arderii lignitului brut, f`r` probleme de aprindere ]i de zgurificare. Trebuie totu]i remarcat faptul c`, la brichete combustibile din lignit, con \inutul mare de sulf determin` emisii poluante n gazele de ardere care pot deveni inacceptabile. La brichete de c`rbuni din cocs con\inutul de sulf este mai sc`zut ]i ncadrarea n normele de emisie este posibil`. Instala\iile de ardere sunt tot pe gr`tar plan fix. Dezavantajul arderii brichetelor este costul lor ridicat ]i, de multe ori, o produc\ie de combustibil mai mic` dect cererea.

2.2.2. Arz`toare de combustibil gazos


Tipurile de arz`toare se clasific` n primul rnd dup` modul de introducere a aerului necesar arderii. Dac` aerul este admis prin efectul de ejec\ie al combustibilului combinat cu introducerea unui aer secundar prin depresiunea realizat` n focar, arz`torul este arz`tor cu aer aspirat. {n cazul cnd exist` un ventilator care insufl` aerul necesar arderii, arz`torul este arz`tor cu aer insuflat. Trebuie delimitate de la nceput particularit`\ile fiec`rei categorii de arz`toare pentru a utiliza corect tipul adecvat. Compara\ia care se va prezenta duce la concluzia c` utlizarea arz`toarelor autoaspirante este indicat` Arz`tor cu aer aspirat avantaje: - simplitate constructiv` prin lipsa ventilatorului, deci pre\ de cost mult mai sc`zut - autoreglajul aspira\iei; autoreglare de admisie de aer la sarcini variabile - sensibilitate redus` la fluctua\ii ale presiunii gazului Arz`tor cu aer insuflat avantaje: - reglaj riguros al propor\iei combustibil/aer care se men\ine constant` n timp, deci consum de combubustibil optimizat - posibilitate de automatizare a debitului de gaz ]i aer la varia\ii de sarcin` - posibilitate de realizare tehnic` pentru orice debite - posibilitate de introducere n trepte a aerului de ardere sau de recirculare a gazelor n focar pentru a reduce emisiile de NOx - posibilitatea de a realiza focare n suprapresiune

numai pentru debite mici de combustibil, unde economia de investi\ie este preponderent` fa\` de economia de combustibil ]i fa\` de posibilitatea de reglare corect` a procesului de ardere. {n schema urm`toare se prezint` avantajele fiec`rei categorii, rezultnd implicit ]i dezavantajele.

fig.6. Schema clasic` a aer aspirat unui arz`tor autoaspirant

32

Echipamente termice

2.2.2.1. Arz`toare autoaspirante


Schema clasic` a unui arz`tor autoaspirant este prezentat` n fig.6. Deoarece impulsul jetului de combustibil gazos nu poate antrena mai mult de 4-6 ori debitul de gaz ]i deoarece debitul de aer necesar arderii este de 10 ori debitul de gaz, antrenarea aerului se face n propor\ie

Fig. 7 a. Rupere de presiune la evacuarea gazelor din cazan

Fig. 7 b. Exhaustor la evacuarea gazelor din cazan

de 0,4 - 0,6 din debitul necesar de aer. Este deci necesar ca focarul s` fie n depresiune ]i completarea aerului necesar arderii s` se fac` prin reglarea admisiei de aer secundar. Aerul secundar se regleaz` pentru situa\ia cea mai dezavantajoas` a tirajului, respectiv a depresiunii n focar, ceea ce face ca la existen\a unui tiraj mai bun excesul de aer s` fie mai mare dect cel economic.

4. Electrod detec\ie flac`r` 5. Electrozi aprindere 6. Rampa gaz 7. Duze 8. Distribuitor

Fig. 8. Canale de admisie de tip fante foarte nguste racordate la o ramp` de gaz cu mai multe duze. La cazanele moderne, pentru ca tirajul co]ului s` nu influen\eze introducerea aerului secundar, se adopt` urm`toarele solu\ii: - se prevede o rupere de presiune la evacuarea gazelor din cazan, a]a cum se arat` n fig. 7 a. - se prevede un exhaustor la ie]ire din cazan, a]a cum se arat` n fig. 7 b. {n orice caz reglajul clapetei de admisie a aerului secundar trebuie f`cut` cu mult` aten\ie la punerea n func\iune a arz`torului ]i, trebuie avut n vedere c`, la varia\ii de presiune a gazului se modific` debitul arz`torului ]i propor\ia de aer primar introdus prin ejec\ie. Stabilizarea frontului de flac`r` se face la ie]irea din canalele de admisie a amestecului primar ]i este relativ redus`. De aceea arz`toarele moderne folosesc canale de admisie de tip fante foarte nguste racordate la o ramp` de gaz cu mai multe duze, astfel c` se realizeaz` practic o suprafa\` plan` de ardere, a]a cum se arat` n fig. 8.

2.2.2.2. Arz`toare cu aer insuflat


Oricnd condi\iile economice (costul arz`torului/costul consumului de combustibil) nu justific` alegerea unui arz`tor cu aer autoaspirat se folose]te un arz`tor cu aer insuflat. Solu\iile de arz`toare cu aer insuflat nu sunt mult diferite constructiv ntre ele, diferen\a major` fiind n sistemul de reglare a puterii. Sunt realizate astfel arz`toare n gama de puteri termice de la 5 la 5000 kW, care vor fi ilustrate prin exemple constructive. 33

Fig. 9 Procedee de reglare a arz`toarelor {n gama puterilor mici arz`toarele sunt n general cu reglaj tot-nimic, fig. 9.a {n gama puterilor medii arz`toarele sunt n general cu reglaj n dou` trepte, fig. 9 b {n gama puterilor mari arz`toarele sunt cu reglaj modulat (continuu), fig. 9 c a. reglajul o treapt`: tot-nimic este cel mai simplu reglaj ]i deci cel mai ieftin. Arz`torul se opre]te cnd temperatura este egal` sau peste tmax ]i porne]te cnd temperatura este mai mic` sau egal` cu tmin . Arz`torul func\ioneaz` deci n regim oprit pornit oprit ... Acest regim de func\ionare are avantajul de a putea fi comandat de o singur` electrovalv`, deci are avantajul unui cost sc`zut al arz`torului. Dezavantajul principal este acela c` dup` fiecare oprire a arz`torului se reiau secven\e le automate de pornire (preventilare, deschidere gaz, aprindere, control). Ventilatorul ]i instala\ia de aprindere sunt des solicitate ]i uzura este mai ridicat`. |innd seama ]i de condi\iile electrice de pornire a unui motor, solu\ia este acceptabil` numai pentru puteri mici. Un alt dezavantaj al acestui sistem este acela c` n timpul opririi arz`torului cazanul intr` n regim de r`cire prin aerul aspirat de co] prin arz`tor (v.cap.2) ]i deci apar pierderi de c`ldur` suplimentare prin func\ionare discontinu` a cazanului. b. b1 . reglaj n dou` trepte: tot-minim. Este un sistem mai economic de reglare deoarece arz`torul nu se opre]te cnd parametrul reglat a ajuns la valoarea maxim` ci trece la un debit mai mic (treapta inferioar` de sarcin`). Aceast` treapt` se ajusteaz` dup` curba de sarcin` a beneficiarului. Echipamente termice

34

Cnd temperatura a ajuns la tmin arz`torul revine la treapta de sarcin` maxim`. Sistemul acesta de automatizare are avantajul c` arz`torul nu se opre]te n func\ionare curent` ci penduleaz` ntre o sarcin` maxim` ]i una minim`. Oprirea arz`torului se face numai cnd la sarcina minim` temperatura are tendin\` de cre]tere peste valoarea maxim` a parametrului reglat tmax . In aceste cazuri, de sarcin` foarte sc`zut`, sub cea minim` instalat`, arz`torul ncepe s` func\ioneze n sistem totnimic. Avantajul sistemului acesta de reglare este c` n regim obi]nuit de func\ionare arz`torul nu se opre]te ]i deci nu are uzurile ]i pierderile specifice opririlor. Nu este de neglijat nici avantajul c` schimb`rile automate de regimuri sunt mult mai rare deoarece la reducerea sarcinii nu se opre]te cazanul ci func\ioneaz` cu un debit mai mic. b2. reglaj n dou` trepte: tot-minim progresiv . Are acelea]i caracteristici tehnice ca ]i reglajul precedent dar deschiderea ]i nchiderea electrovalvei de reglaj ntre sarcina minim` ]i cea maxim` se face lent, ntr-un timp care poate fi reglat la instalare. Deschiderea ]i nchiderea progresiv` este important` mai ales la arz`toarele de debite mari unde o varia\ie brusc` de debit poate produce o instabilitate (rupere) a fl`c`rii. c. reglaj modulat: reglaj continuu, orice valoare ntre maxim ]i minim. Arz`torul urm`re]te permanent valoarea parametrului reglat ]i ]i corectez` debitul pentru a men\ine constant` temperatura la valoarea instalat`. Sistemul regleaz` n permanen\` ]i raportul aer-combustibil, astfel c` arderea tinde spre un optim la orice sarcin`. Sistemele uzuale au o pant` constant` de variere a sarcinii. Sistemele mai perfec\ionate ]i regleaz` panta de variere a sarcinii dup` viteza de variere a parametrului reglat: dt/d sau dp/d, dar sistemul prezint` avantaje numai pentru cazanele industriale. La cazanele de nc`lzire varia\ia parametrului reglat este foarte lent`. La sc`derea sarcinii sub cea minim` se opre]te arz`torul ]i reporne]te la atingerea minimului parametrului reglat. Dezavantajul sistemului este un cost mult mai ridicat dect al celorlalte sisteme de reglaj. {n continuare se vor analiza solu\iile tipice pentru arz`toare de gaz cu aer insuflat, exemplificate prin tipuri constructive RIELLO, dup` urm`toarea clasificare: - arz`toare pentru instala\ii industriale mici cu o treapt` de reglaj seria RIELLO 40 FS - arz`toare pentru instala\ii industriale mici cu dou` treapte de reglaj seria RIELLO 40 FSD - arz`toare pentru instala\ii de nc`lzire mici cu o treapt` de reglaj seria RIELLO 40 GS - arz`toare pentru cazane de debite mijlocii cu o treapt` de reglaj seria RIELLO RS/1 - arz`toare pentru cazane mijlocii ]i mari cu dou` treapte de reglaj seria RIELLO RS - arz`toare pentru cazane mari modulate seria RIELLO MB Pentru a putea urm`ri datele de baz` dup` care se alege un arz`tor se prezint` n continuare urm`toarele caracteristici ale arz`torului: 1. Aspectul general al arz`torului. Informa\ia este necesar` pentru a avea o vedere de ansamblu a arz`torului ]i a putea urm`ri cotele de gabarit ]i cotele de montaj 2. Diagrama domeniului de func\ionare: sarcina cazanului kW sau kcal/h func\ie de presiunea n focar

Fig.10 Diagrama domeniului de func\ionare a arz`torului a cazanului. Regimul de func\ionare al arz`torului trebuie s` fie n interiorul suprafe\ei diagramei. {n general se constat` o limitare de sarcin` termic` minim`, cu un domeniu de sarcini n care arz`torul poate func\iona dar nu este recomandat fiind mult supradimensionat (domeniul 1) ]i un domeniu recomandat de utilizare (domeniul 2). Se constat` c` la presiuni mai mari n focar debitul de c`ldur` 35

36

al arz`torului este mai mic; explica\ia este curba de debit-presiune a ventilatorului de aer, acesta dnd un debit mai mic dac` presiunea de refulare este mai mare. Un exemplu de astfel de diagram` este dat n fig. 10. Este important de reamintit c` la cazanele moderne etan]e nu se mai prevede exhaustor pentru evacuarea gazelor de ardere. Co]ul realizeaz` depresiunea necesar` evacu`rii gazelor de ardere cu presiune 0 la baza lui, deci nu creaz` depresiune. {n aceste condi\ii, pierderile de presiune ale cazanului trebuie acoperite printr-o suprapresiune n focar. Suprapresiunea este dat` de arz`torul de combustibil, de aceea la fiecare arz`tor se d` caracteristica de dependen\` a puterii arz`torului n func\ie de presiunea n focar. La cazanele vechi focarul era n depresiune deoarece arz`toarele nu puteau realiza insuflarea amestecului combustibil la presiune mai mare dect cea atmosferic`. Actualmente la toate cazanele se poate realiza suprapresiune n focar ]i deci exhaustorul poate fi suplinit de ventilatorul de aer de insuflare. 3. Componen\a arm`turilor rampei de gaz . Se d` o schi\` a arm`turilor furnizate cu arz`torul ]i a celor pe care trebuie s` le procure instalatorul (notate distinct) pentru racordarea arz`torului la re\eaua de gaz combustibil. 4. Diagrama lungimii ]i diametrului, minime ]i maxime, ale focarului n care lucreaz` arz`torul, reprezentnd lungimea ]i diametrul fl`c`rii. Uneori se dau ]i rela\ii empirice de calcul. Informa\ia este deosebit de important` deoarece limit`rile au urm`toarea semnifica\ie: - lungime focar mai mic` dect Lmax arderea nu se poate termina n focar ]i deci vor apare produse de ardere incomplet`; - lungime focar mai mare dect Lmin arderea ocup` un volum prea mic n focar deci nc`rcarea termic` a focarului va fi mic`, neeconomic`; - diametru focar mai mic dect Dmax flac`ra atinge pere\ii laterali ai focarului ]i n contact cu suprafa\a rece a pere\ilor arderea se ntrerupe ]i vor apare produse de ardere incomplet`; - diametru focar mai mare dect Dmin flac`ra este sub\ire n raport cu focarul ]i deci arderea ocup` un volum prea mic n focar, ceea ce duce la nc`rcarea termic` mic`, neeconomic`, a focarului; 5. Diagrama reglajului sarcinii la arz`tor. O diagram` similar` cu una din diagramele fig.9. Semnifica\ia a fost analizat` anterior. 6. Schema distribu\iei gazului n jetul de aer. Schema este informativ` ]i permite o apreciere a calit`\ii amestecului combustibil realizat n capul de ardere. Combustibilul gazos poate fi admis n camera de amestec prin orificii sau tuburi dispuse central sau periferic n jetul de aer. Amestecul cu jetul de aer se face n capul de ardere introducnd gazul ntr-un jet turbionar de aer, pentru a scurta flac`ra ]i pentru a mbun`t`\i stabilitatea. Reglarea pozi\iei capului de ardere permite n limite destul de largi modificarea stabilit`\ii fl`c`rii ]i a lungimii ei. 7. Informa\ii asupra func\ion`rii automate a arz`torului. Se dau diagrame de timp de func\ionare a urm`toarelor componente: - alimentare electric` ]i conectarea sistemului de control; - func\ionarea ventilatorului n regim de preventilare a focarului (sec); - pozi\ionarea electroventilelor n cazul automatiz`rii cu 2 trepte; - controlul existen\ei accidentale a unei fl`c`ri n focar; - perioada de func\ionare a aprinderii cu scnteie (sec); - controlul prezen\ei fl`c`rii printr-o sond` de ionizare sau o fotocelul`; - controlul treptelor de sarcin` dup` parametrul reglat; - controlul presiunii aerului ]i gazului. 8. Emisii de NOx . Toate arz`toarele au emisii de NOx sub limita admis` de legisla\ia de mediu european` (]i romneasc`). Se dau date despre aceste emisii mai ales pentru arz`toarele cu emisii reduse de NOx LOW EMISSION, special construite pentru emisii foarte sc`zute de noxe. 9. Emisii de CO . Toate arz`toarele au emisii de CO sub limita admis` de legisla\ia de mediu european` (]i romneasc`). Se dau date despre aceste emisii mai ales pentru arz`toarele cu emisii reduse de CO LOW EMISSION, special construite pentru emisii foarte sc`zute de noxe. 10. Emisii de zgomot . Toate arz`toarele au emisii de zgomot sub limita admis` de legisla\ia de mediu european` (]i romneasc`). Se dau date despre aceste emisii mai ales pentru arz`toarele cu emisii reduse de zgomot LOW SOUND EMISSION, special construite pentru a fi silen\ioase. Intensitatea zgomotului (dB) este analizat` pe benzi de frecven\e ntre 32 Hz ]i 16 kHz, ]i se d` ]i valoarea global`. {n fi]ele urm`toare se exemplific` arz`toarele RIELLO din furnitura BLACK SEA. Echipamente termice

-arz`toare pentru instala\ii industriale mici, cu dou` trepte de reglaj - seria RIELLO 40 FS 37

-arz`toare pentru instala\ii industriale mici, cu dou` trepte de reglaj - seria RIELLO 40 FSD 38 Echipamente termice

-arz`toare pentru instala\ii industriale mici, cu o treapt` de reglaj - seria RIELLO 40 GS 39

-arz`toare pentru cazane mijlocii cu o treapt` de reglaj - seria RIELLO RS/1 40 Echipamente termice

-arz`toare pentru cazane mijlocii si mari cu dou` treapte de reglaj - seria RIELLO RS 41

1. Acord termostat 2. Preventilare 3. Reglare clapet aer 4. Ini\iere aprindere 5. Deschidere valva gaz 6. Detectare flac`r`

-arz`toare pentru cazane mari modulante - seria RIELLO MB 42 Echipamente termice

2.2.3. Arz`toare de combustibil lichid


Aceste arz`toare sunt specifice pentru diferite calit`\i ale combustibilului lichid: motorin` pentru arz`toare (M), combustibil lichid u]or (CLU) sau p`cur`.

2.2.3.1. ARZ~TOARE PENTRU COMBUSTIBIL M


Arz`toarele pentru combustibil M sunt de puteri mici ]i mijlocii, de regul` pn` la cca. 600 kW, arz`toare la care avantajul unei solu\ii constructive mai simple compenseaz` costul mai ridicat al combustibilului. Sistemul se compune dintr-o pomp` de combustibil care injecteaz` la o presiune de 10-15 bar combustibilul ntr-o duz` de pulverizare. Pulverizarea combustibilului este foarte fin` ]i pic`turile au ordinul de m`rime 30-50 m. Aerul de ardere este insuflat de un ventilator, la fel ca la arz`toarele de combustibil gazos. Chiar ]i capul de ardere, cu piesa de turbionare pentru stabilizarea fl`c`rii au aceea]i solu\ie constructiv`. De asemenea, sistemele de reglaj ]i protec\ie sunt similare. Aceasta explic` de ce se pot realiza ]i arz`toare mixte, care pot func\iona alternativ pe combustibil gazos ]i pe combustibil lichid. {n tabelul 6 este dat` o list` de dimensiuni ale duzei de injec\ie, func\ie de debitul de combustibil necesar, pentru un combustibil de tip M cu o viscozitate de 3 E la temperatura de 20C. {n cazul cnd combustibilul lichid M are o viscozitate mai mare, este uneori nevoie s` se prevad` o duz` cu o treapt` de valore superioar`. Inscrip \ionarea duzelor se face dup` debitul n galoane pe or` (Gph) la presiunea lichidului de 10 bar.
Gph kg/h 1.50 1.65 1.75 2.00 2.50 2.75 3.00 3.50 4.00 4.50 5.00 5.58 6.14 6.51 7.45 9.31 10.24 11.16 13.03 14.89 16.57 18.62 p=10 bar kW 66 73 77 88 110 121 132 155 177 199 221 Mcal/h 57 63 66 76 95 104 114 133 152 171 190 kg/h 5.85 6.44 6.83 7.81 9.76 10.73 11.71 13.66 15.62 17.57 19.52 p=11 bar kW 69 76 81 93 116 127 139 162 185 208 232 Mcal/h 60 66 70 80 100 109 119 139 159 179 199 kg/h 6.11 6.73 7.14 8.18 10.19 11.21 12.23 14.27 16.31 18.35 20.39 p=12 bar kW 72 76 85 97 121 133 145 169 193 218 242 Mcal/h 62 86 73 83 104 114 125 146 166 187 208 kg/h 6.35 7 7.42 8.49 10.51 11.67 12.73 14.85 16.97 19.1 21.22 p=13 bar kW 75 83 88 100 126 138 151 176 201 227 252 Mcal/h 65 71 76 87 108 119 130 151 173 195 216 kg/h 6.6 7.27 7.71 8.81 11.01 12.11 13.21 15.42 17.62 19.82 22.03 p=14 bar kW 78 86 91 104 131 144 157 183 209 235 261 Mcal/h 67 74 79 90 112 123 135 157 180 202 225

Tab.6 Dimensiuni ale duzei de injec\ie, func\ie de debitul de combustibil necesar, pentru un combustibil de tip M Tot pentru cazul combustibililor cu viscozitate mai ridicat`, fie din cauza calit`\ii combustibilului, fie din cauza temperaturii ambiante mai sc`zute, unele arz`toare sunt prev`zute cu un sistem de prenc`lzire a combustibilului tip M la temperatura de pn` la 50C. Sistemul de conducte de leg`tur` pentru combustibil este de obicei recomandat n prospectul arz`torului.Ca
rezervor ngropat cu pompare diametrul conductei cota nivelului de sorb H [m] 0 0,5 1,0 1,5 2,0 3,0 3,5 8 mm Lmax [m] 35 30 25 20 15 8 6 10 mm Lmax [m] 100 100 100 90 70 30 20 rezervor cu c`dere liber` 8 mm Lmax [m] 10 20 40 60 10 mm Lmax [m] 20 40 80 100 -

Tab. 7 Leg`turi de conducte pentru combustibil M la arz`toare mici-mijlocii (14 300 kW). exemplificare se d` n tabelul 7 recomandarea conductelor de combustibil pentru arz`toare mici-mijlocii (14 300 kW). 43

Sistemele de automatizare sunt acelea]i ca cele de la arz`toarele pe combustibil gazos (de consultat capitolul anterior). Pentru a putea urm`ri datele de baz` dup` care se alege un arz`tor se analizeaz` dup` prospect caracteristici ale arz`torului la fel ca la arz`toarele de combustibil gazos (de consultat capitolul anterior), cu urm`toarele deosebiri: La punctul 3. n loc de Componen\a arm`turilor rampei de gaz se urm`re]te Componen\a arm`turilor rampei de combustibil lichid. La punctul 6. n loc de Schema distribu\iei gazului n jetul de aer se urm`re]te Schema de amplasare a injectorului sau a injectoarelor de combustibil lichid. Este de precizat c` la arz`toarele n dou` trepte de combustibil lichid se prev`d dou` duze distincte de combustibil n capul de ardere: una pentru treapta de joas` putere ]i una pentru treapta de putere mare. {n rest caracteristicile insufl`rii de aer, amestec`rii combustibil-aer ]i dezvoltarea fl`c`rii sunt acelea]i. Pentru exemplificare se prezint` caracteristicile pentru cteva solu\ii tipice de arz`toare de combustibil lichid M, exemplificate prin tipuri constructive RIELLO, dup` urm`toarea clasificare:

- arz`toare pentru instala\ii de nc`lzire mici cu o treapt` de reglaj seria RIELLO 40 G - arz`toare pentru instala\ii de nc`lzire mici cu dou` treapte de reglaj seria RIELLO GULLIVER RGD - arz`toare pentru instala\ii de nc`lzire ]i industriale de debite mijlocii cu o treapt` de reglaj seria RIELLO PRESS GV - arz`toare pentru instala\ii de nc`lzire ]i industriale de debite mijlocii cu dou` treapte de reglaj seria RIELLO RL - arz`toare pentru instala\ii de nc`lzire ]i industriale de debite mari cu trei trepte de reglajseria RIELLO PRESS T/G - arz`toare pentru cazane mari, modulate seria RIELLO MB LE

44

Echipamente termice

-arz`toare pentru instalatii de [nc`lzire mici cu o treapt` de reglaj - seria RIELLO 40 G 45

-arz`toare pentru instala\ii de [nc`lzire mici cu doua trepte de reglaj - seria RIELLO GULLIVER RGD 46 Echipamente termice

-arz`toare pentru instala\ii de [nc`lzire ]i industriale de debite mijlocii cu o treapt` de reglaj - seria RIELLO GULLIVER RGD 47

-arz`toare pentru instala\ii de [nc`lzire ]i industriale de debite mijlocii cu dou` trepte de reglaj - seria RIELLO RL 48 Echipamente termice

-arz`toare pentru instala\ii de [nc`lzire ]i industriale de debite mari cu trei trepte de reglaj - seria RIELLO PRESS T/G 49

1. Acord termostat 2. Preventilare 3. Reglare clapet aer

4. Ini\iere aprindere 5. Deschidere valve comb. 6. Detectare flac`r`

-arz`toare pentru cazane mari, modulante - seria RIELLO MB LE 50 Echipamente termice

2.2.3.2. ARZ~TOARE PENTRU COMBUSTIBIL CLU


Pentru arz`toarele folosind combustibil CLU, care are o viscozitate mai ridicat` la temperatura ambiant`, prenc`lzirea combustibilului la o temperatura de 70-90C naintea pulveriz`rii este obligatorie. Ca solu\ii constructive arz`toarele pe CLU nu difer` de cele pe combustibil M. Datorit` tendin\ei combustibilului de a forma cocs n procesul de piroliz` (nc`lzire f`r` aer), exist` pericolul de nfundare a duzelor la oprirea instala\iei c@nd o mic` cantitate de combustibil r`mne n duz` ]i cocsific`. Pentru evitarea acestui fenomen este indicat ca la oprire duza s` fie nchis` de un ac comandat de un servomotor fun\ion@nd pe presiunea pompei de combustibil. Schema dispozitivului este prezentat` in fig.11

Fig.11 Duza nchis` de un ac comandat de un servomotor La arz`toarele de puteri medii se prev`d n general dou` trepte de func\ionare: cu debit redus ]i cu debit maxim. {n acest caz arz`toarele au dou` duze de pulverizare iar circuitul de combustibil care pleac` de la pomp` are dou` ramuri, fiecare cu comanda proprie de pornire. La arz`toarele de putere mare reglajul debitului arz`torului este continuu, de la o sarcin` minim` la sarcina nominal`. Construc\ia duzelor de injec\ie, reglajul pompei de combustibil ]i solu\ia capului de ardere permit realizarea unei pulveriz`ri fine ]i a unei arderi de bun` calitate n tot domeniul de func\ionare. De notat c` fa\` de combustibilul M conductele de combustibil au diametre mai mari. Pentru exemplificare se prezint` n tabelul 8 recomand`rile pentru conductele de alimentarea ale arz`torului RIELLO seria MB.

model diametrul conductei cota nivelului de sorb H [m] +2,0 +1,5 +1,0 + 0,5 0 - 0,5 -1,0 -1,5 - 2,0 - 3,0

1000-4100 kW G 34 Lmax [m] 55 50 45 40 35 30 25 20 15 10

1000-4100 kW G 1 Lmax [m] 130 120 110 100 90 80 70 60 45 25

1200-6000 kW G 34 Lmax [m] 55 50 45 40 35 30 25 20 15 10

1200-6000 kW G 1 Lmax [m] 120 120 110 100 90 80 70 60 450 25

(Vezi fig 2. a,b,c,)

51

2.2.3.3. Arz`toare pentru combustibil p`cur`


Arz`toarele pentru p`cur` se deosebesc de cele pentru combustibil lichid u]or prin: - linia de alimentare cu combustibil care trebuie s` \in` seama c` p`cura trebuie nc`lzit` pe tot traseul de conducte, - trebuie s` fie mai multe trepte de filtrare pentru a re\ine impurit`\ile solide din p`cur`, - prenc`lzirea p`curii pentru pulverizare se face la temperatur` ridicat`, de ordinul 120-140C, cu abur, ap` fierbinte sau electric. Ca particularit`\i constructive ale arz`torului cit`m: - alimentarea arz`torului se face prin 2 ventile ]i 2 prenc`lzitoare de combustibil; - deschiderea duzelor se face cu un regulator ac cu ajutorul c`ruia se regleaz` debitul de combustibil; - un regulator de presiune a combustibilului pe circuitul de retur permite de asemenea reglarea debitului; - pentru prenc`lzirea combustibilului se pot utiliza ]i trei nc`lzitoare electrice plasate la pomp`, la regulatorul de debit ]i la duz`; - pompa de alimentare trebuie s` aib` un debit cel pu\in dublu dect debitul maxim consumat pentru a asigura un debit mare de recirculare. O schem` de alimentare tipic` este prezentat` n documenta\ia de exemplificare a arz`toarelor de p`cur` (fig.12). Principalele carcteristici ]i solu\ii pentru arz`toare de p`cur` se prezint` n documenta\ia de exemplificare a arz`torului RIELLO PRESS P/N (fig. 12 b).

Fig. 12 Schem` de alimentare a arz`torului pe p`cur`

52

Echipamente termice

Fig. 12 b. Arz`torul RIELLO PRESS P/N 53

2.2.4. Arz`toare mixte gaze-lichid


Deoarece solu\ia constructiv` a insufl`rii de aer ]i a capului de ardere nu este diferit` la un arz`tor de combustibil gazos ]i la unul de combustibil lichid, pe aceia]i structur` de arz`tor se face alimentarea cu cei doi combustibili. Func\ionarea este alternativ`, cu un combustibil sau cu cel`lalt. Sunt prev`zute urm`toarele solu\ii constructive: - la func\ionarea cu combustibil gazos pompa de injectie a combustibilului lichid se decupleaz` pentru a nu func\iona n gol; - la trecerea de pe combustibil gazos pe combustibil lichid se opre]te arz`torul ]i trebuie repornit printr-o comanda manual`; la trecerea invers` arz`torul nu se opre]te; - reglajul aerului f`cut pentru func\ionarea cu unul din combustibili trebuie s` corespund` la un anumit debit al celuilalt combustibil, deoarece la trecerea de la un combustibil la altul nu se face nici un reglaj de aer; rezult` c` puterea arz`torului va fi pu\in diferit` pe cei doi combustibili: de exemplu, la acela]i exces de aer, raportul puterilor combustibil gazos / combustibil lichid are valoarea 1,1. {n fig.14 se prezint` principiul aliment`rii mixte a arz`torului cu combustibil lichid, prin duz`, ]i cu combustibil gazos prin orificii dispuse mprejurul duzei centrale ]i n jetul de aer secundar.

Fig.14 Principiul aliment`rii mixte a arz`torului cu combustibil lichid ]i cu combustibil

54

Echipamente termice

{n fig. 15 se prezint` o distribu\ie periferic` a combustibilului gazos prin 6 canale de insuflare, la arz`toare de debite mari, n centrul arz`torului r`m`nnd injec\ia de combustibil lichid cu dou` duze pentru cele dou` trepte de func\ionare. Este de remarcat particularitatea de aprindere a arz`torului cu flac`r` pilot ceea ce asigur` o aprindere stabil` ]i sigur` combustibilului lichid greu.

Fig.15 Distribu\ie periferic` a combustibilului gazos cu injec\ia de combustibil lichid cu dou` duze n centrul arz`torului ]i aprindere cu flac`r` pilot de gaz

55

2.2.5. Reducerea emisiilor poluante


O problem` esen\ial` a arz`torelor moderne este realizarea emisiilor reduse de noxe.

Emisii de CO ]i COV
Normele de emisii prev`d un maxim de 100 ppm de CO emis la un con\inut de O2 n gazele de ardere de 3% (exces de aer = 1,1). Toate arz`toarele moderne realizeaz` nivele admisibile de emisii de CO n condi\iile unui focar adecvat ]i a unui reglaj corect la instalare. Este de mare importan\` n primul rnd ca focarul s` aib` dimensiuni suficiente pentru dezvoltarea fl`c`rii, deoarece toate focarele sunt cu pere\i reci ]i dac` flac`ra atinge pere\ii se produce un blocaj al reac\iilor de ardere ]i apari\ie masiv` de CO. {n al doilea rnd este necesar ca la instalarea arz`torului reglajul capului de ardere ]i a dozajului combustibil-aer s` se fac` m`surnd cu un analizor de gaze calitatea arderii, deoarece la excesele mici de aer cu care func\ioneaz` arz`toarele reglajele trebuie f`cute foarte fin. Trebuie re\inut ca regul` f`r` excep\ii c` nu se poate face reglajul arderii dup` aspectul fl`c`rii . Dac` flac`ra arz`torului de gaz ncepe s` fie galben` cu vrfuri negre, con\inutul de CO a ntrecut de mult limitele admise ]i sunt pierderi masive prin ardere incomplet`. Dac` flac`ra este albastr`, scurt` ]i instabil`, excesul de aer a dep`]it cu mult valorile economice ]i flac`ra se apropie de instabilitate. Nu exist` nici o deosebire vizual` ntre o flac`r` cu combustie corect` ]i o flac`r` de ardere incomplet` sau de exces de aer neeconomic. Reglajul arderii se poate face numai cu analizorul de gaze. {n general la arz`torele mici ]i mijlocii nu sunt probleme de apari\ie a COV (compu]i organici volatili), astfel de probleme apar la arz`toarele mari cu combustibili grei.

Emisii de NOx
Calitatea arz`toarelor din ultimii ani este dat` de nivelul redus de emisii de NOx. Deoarece emisia maxim` de NOx este cea care are loc la temperaturi ridicate, prin oxidarea azotului din aer, solu\iile arz`toarelor ecologice sunt cu flac`r` de temperatur` mai sc`zut`, de ordinul 1500-1600C. Importan\a factorului de emisie NOx este att de mare nct actualmente exist` serii speciale de arz`toare cu emisii reduse de NOx, denumite LOW NOx. Din gamele de arz`toare RIELLO cit`m urm`toarele LOW NOx: RIELLO GULLIVER BS (16-246 kW) - combustibil gazos RIELLO GULLIVER BSD (16-246 kW) - combustibil gazos RIELLO BLS (190-1860 Kw) - combustibil gazos RIELLO BLU (2450-8500 Kw) - combustibil gazos RIELLO GULLIVER BG (15,5-72,3 kW) - combustibil lichid RIELLO GULLIVER BGK (17-58,3 kW) - combustibil lichid RIELLO GULLIVER BGD (57-160 kW) - combustibil lichid RIELLO RL BLU (116-356 kW) - combustibil lichid {n fig.16 se prezint` o diagram` care d` influen\a temperaturii fl`c`rii asupra form`rii de NOx. Alura exponen\ial` a curbei explica de ce o reducere mica de temperatur` a fl`c`rii duce la reduceri mari de emisii de NOx.

56

Fig.16 Influen\a temperaturii fl`c`rii asupra form`rii de NOx Echipamente termice

Metodele de r`cire a fl`c`rii, utilizate [n construc\ia arz`toarelor, se pot clasifica n cteva solu\ii. a. R`cirea fl`c`rii prin recirculare de gaze Recircularea de gaze se poate face prelevnd de la ie]irea din cazan o parte din gazele de ardere care se reinjecteaz` n aerul de ardere n arz`tor, cu un ventilator de gaze (fig .17,a), sau cu aspirare direct` prin ejec\ia aerului de ardere cu ventilatorul de aer (fig.17,b). Sistemul permite un reglaj foarte bun al temperaturii fl`c`rii, dar solu\ia tehnic` complicat` face ca aceast` metod` s` fie utilizat` numai la cazane mari, peste 1000 kW.

Fig. 17

R`cirea fl`c`rii prin recirculare de gaze a. cu un ventilator de gaze b. cu aspirare direct` de c`tre aerul insuflat de ventilatorul arz`torului

Un alt sistem de recirculare de gaze este recircularea intern` n arz`tor, a]a cum se prezint` n fig.18 a, o solu\ie adoptat` la arz`toarele de combustibil gazos RIELLO RS/M BLU ]i RIELLO MB SE BLU ]i la arz`toarele de combustibil lichid RIELLO RL BLU cu recirculare intern` produs` de ejec\ia jetului de amestec combustibil. In fig.18 b se prezint` un alt sistem de recirculare de gaze intern` n arz`tor, cu corp de recircula\ie ata]at la capul de ardere.

Fig. 18 Sistem de recirculare intern` de gaze n arz`tor a. recirculare prin ejec\ia periferic` produs` de jetul de aer b. recirculare dirijat` de corpuri de ejector 57

b. R`cirea fl`c`rii n focare cu corp de ntoarcere La focarele cu corpuri de ntoarcere de flac`r` se produce o antrenare a gazelor de ntoarcere, dup` ce s-au r`cit n focar, de c`tre jetul care iese din arz`tor. Solu\ia este cuprinderea fl`c`rii ntr-o incint` puternic radiant`, realizat` sub forma unui corp cilindric central, plasat ntre flac`r` ]i peretele focarului, introdus n focar. Solu\ia a fost analizat` n cap. 2 focare cu corp de ntoarcere. c. R`cirea fl`c`rii cu corpuri de radia\ie O prim` solu\ie este de a introduce n flac`r` corpuri ceramice care se nc`lzesc puternic ]i radiaz` c`ldur` r`cind flac`ra. O solu\ie este prezentat` n fig. 19,a. {n fig. 19,b se arat` comparativ spectrele de formare de NOx la flac`ra ner`cit` ]i la cea r`cit` cu corpuri de radia\ie.

b. spectrele de formare de NOx la flac`ra ner`cit` ]i la cea r`cit` Fig.19 Solu\ie de r`cire a flac`r`rii prin corpuri ceramice care se nc`lzesc d. Arderea n dou` etape Solu\ia are ca principiu arderea combustibilului ntr-o prim` treapt` cu un aer primar reprezentnd 70-90% din aerul necesar arderii. Avnd aer insuficient, temperatura fl`c`rii este mai sc`zut`. In acela]i timp flac`ra se r`ceste prin transferul de c`ldur` spre pere\ii focarului. In etapa 2-a de ardere se introduce aerul secundar cu debitul necesar arderii complete, dar temperatura r`mne mai sc`zut` datorit` radia\iei spre focar.

a. solu\ie constructiv`

a. arderea pe un corp ceramic perforat

b. sit` cilindric` pe suprafa\a c`reia se stabilizeaz` arderea Fig.20 Flac`r` cu suprafa\` mare r`cit` prin radia\ie

e. Arderea pe suprafa\` mare de flac`r` O flac`r` cu suprafa\` mare este puternic r`cit` prin radia\ia spre pere\ii reci utilizatori. Arz`toarele mici de combustibil gazos utilizeaz` fie arderea pe un corp ceramic perforat (fig. 20,a), fie o sit` cilindric` pe suprafa\a c`reia se stabilizeaz` arderea (fig. 20,b). Fl`c`rile pe suprafe\e mari au ]i emisii foarte reduse de produse de ardere incomplet` deoarece calitatea amestecului combustibil-aer este deosebit de bun`. 58 Echipamente termice

2.3. CAZANE
Func\ie de domeniul de utilizare, cazanele pot fi destinate satisfacerii necesarul de energie termic` a construc\iilor civile generic denumit habitat , sau a scopurilor tehnologice industriale. Principalul parametru care variaz` de la o utilizare la alta este natura ]i parametrii agentului termic produs de cazan: - ap` cald` pentru nc`lzire ]i producere de ap` cald` de consum; - ap` fierbinte pentru procese tehnologice sau transport de c`ldur` pe distan\e mari, par\ial utilizat ]i ca agent primar n schimb`toare de c`ldur` pentru nc`lzire ]i producere de ap` cald`; - abur saturat pentru scopuri tehnologice, par\ial utilizat ]i ca agent primar n schimb`toare de c`ldur` pentru nc`lzire ]i producere de ap` cald`. Parametrii principali ai agentului termic sunt: - debitul de agent ]i intervalul de reglaj al debitului (maxim-minim); - intervalul de reglaj a temperaturii tur retur pentru apa cald` ]i ap` fierbinte; - presiunea aburului saturat (temperatura de satura\ie este implicit`). Caracterizarea cazanelor posibil de folosit la un consumator se face prin: - locul de amplasare: n minicentral` termic` separat` sau n nc`pere (de habitat) nespecific`; - natura combustibilului; - sistemul de ardere realizat de arz`tor; - randamentul cazanului; - sistemul de evacuare a gazelor de ardere; - nivelul de emisii de noxe n gazele de ardere de evacuare Parametrii ]i caracteristicile cazanului, definite mai sus, nu se dau n scopul integr`rii ntr-o clasificare ci pentru a defini foarte bine tipul de cazan care trebuie recomandat ntr-un caz aplicativ concret. Prin exemplific`rile care se vor da n cuprinsul capitolului se va putea constata importan\a alegerii corecte a fiec`rui parametru. Cel mai important parametru economic al cazanului n exploatare este consumul de combustibil. La prezentarea calculelor economice se va analiza raportul optim dintre investi\ia f`cut` n cazan ]i costurile de exploatare. Ca un prim pas n analiza cazanelor trebuie definite varia\iile randamentului ]i consumului de combustibil cu sarcina cazanului, ace]ti indici permi\nd n continuare aprecierea func\ion`rii n exploatare a centralelor. Se pleac` de la premiza, verificabil` n prospecte, c` att cazanele mari, ct ]i cele mici, au randamente egale (90 92 %). Pentru ilustrarea acestei premize se dau cteva exemple, organizate pe tipuri de cazane ]i puteri, de randamente uzuale pentru cazane de producere de ap` cald` cu combustibil gazos sau lichid..

cazane IMMERGAS NIKE }I EOLO MINI FONTECAL LUX G3 - G8 ENERSAVE EN20-EN2000

interval de putere util` [kW] 23,1-27,3 18-63 23,2-23,26

randament

91-91,6 90,1-90,0 91

59

Spre deosebire de cazanele energetice mari, se accept`, ca lege valabil` pentru toate cazanele de nc`lzire, c` randamentul cazanului cre]te cu o func\ie exponen\ial` cu sc`derea sarcinii fa\` de cea nominal`, expresia general utilizat` fiind: = N - 5 * ( 1 - EXP (1- Q/QN ) ) [%] unde N - randamentul nominal al cazanului [%] Q - o sarcin` redus` a cazanului [kW] QN - sarcina nominal` a cazanului [kW] Varia\ia randamentului cu sarcina este o urmare a sc`derii temperaturii la co] pe m`sur` ce sarcina cazanului scade, n timp ce alte pierderi de tipul celei prin suprafa\a exterioar` ]i cele prin ardere incomplet` r`mn constante. Temperatura la co] a unui cazan are o varia\ie de tip exponen\ial` de grad 0,33 cu varia\ia relativ` de sarcin`. Temperatura la co] la o sarcin` oarecare tcos [C] se calculeaz` ca suma dintre temperatura agentului termic (n zona ultimului traseu) tag [C] plus un ecart de temperatur` pentru transfer tcos . Ecartul de temperatur` este func\ie de sarcina relativ` a cazanului dup` func\ia: tcos = tcosN * ( Q/QN ) 0,33 ]i temperatura la co] rezult`: tcos = tag + tcos Pentru exemplificare se aplic` rela\iile la un cazan care are randamentul nominal N = 90 %, temperatura agentului termic tag = 80 0C ]i diferen\a de temperatur` la co] tcos = 100 0C , deci temperatura nominal` la co] este tcos = tag + tcos = 80 + 100 = 180 0C. {n tabelul 1 se dau parametrii cazanului la varia\ie de sarcin` termic`. Consumul specific de combustibil B* sau B*N [kg/kW sau m3N/kW] este consumul de combustibil pe unitatea de putere. La varia\ii de sarcin`, consumul specific relativ B*/B*N este invers propor\ional cu varia\ia randamentului: Tabelul 1 Q/QN 1 0,9 0,8 0,7 0.6 0,5 0,4 B*/B*N = N / Din tabel se remarc`, de exemplu, c` la 50% din sarcina termic` randamentul cazanului este cu 3,2% mai mare dect la sarcina nominal` ]i economia de combustibil este de 3,5%. tco] 100 96,6 92,8 88,8 84,4 79,4 73,7 tco] 180 176,6 172,8 168,8 164,4 159,4 153,7 N = 90 90,5 91,1 91,7 92,5 93,2 94,1 B* / B*N 1 0,994 0,988 0,981 0,973 0,965 0,956

2.3.1. CAZANE IN MINICENTRALE TERMICE


Pentru unit`\i mici func\ionnd cu combustibil gazos natural sau GPL, cu puteri cuprinse ntre 20 ]i 60 kW, unele cazane se realizeaz` n construc\ie bloc mpreun` cu celelalte elemente componente ale centralei termice, formnd o unitate constructiv` ]i func\ional` cu denumirea: minicentral` termic`, (mini)central` termic` de pardoseal` (de paviment), (mini)central` termic` de perete (mural`). 60 Echipamente termice

{n cazul general n care minicentrala termic` produce ]i ap` cald` de consum, ea cumuleaz` toate func\iile unei centrale termice independente: producere de ap` cald` de nc`lzire, producere de ap` cald` de consum, pomparea agentului termic n instala\ia de nc`lzire, preluarea dilat`rilor termice ale agentului de nc`lzire, evacuarea gazelor de ardere, reglajul ansamblului func\ie de necesarul de c`ldur` (att de nc`lzire ct ]i de ap` cald` de consum). Faptul c` minicentrala termic` este monobloc ]i are dimensiuni foarte reduse se datore]te debitului mic de c`ldur` pe care trebuie s`-l produc` ]i nu unei deosebiri fundamentale de concep\ie a instala\iei de nc`lzire. Astfel se explic` de ce domeniul de putere al minicentralelor termice nu dep`]e]te 60 kW; peste aceast` putere nu mai este justificat` aglomerarea tuturor echipamentelor ntr-un corp unitar, care ar ie]i de dimensiuni prea mari, greu de montat ]i exploatat. Oricum, la instala\ii de capacitate mai mare, vasul de expansiune ]i pompa de circula\ie pot fi foarte diferite de la un caz aplicativ la altul. Schema minicentralei termice cuprinde dou` circuite distincte: - circuitul apei de nc`lzire - circuitul apei calde de consum {n completare sunt prev`zute racordurile ]i instala\iile aferente pentru: - aducerea ]i asigurarea parametrilor combustibilului gazos - pomparea agentului de nc`lzire - evacuarea gazelor de ardere - sistem de compensare a dilat`rilor (vas de expansiune nchis) {n unele cazuri, mai ales la instala\ii de putere termic` mic`, sunt incluse n blocul func\ional de ansamblu. {n fig.1 se prezint` trei scheme clasice de minicentrale termice: a. cu prepararea apei calde de consum n acela]i corp cu apa cald` de nc`lzire b. cu prepararea apei calde de consum n corp separat (boiler), cu agent primar apa cald` de nc`lzire c. cu prepararea apei calde de consum n corp separat (schimb`tor de c`ldur` cu pl`ci), cu agent primar apa cald` de nc`lzire cu variantele: - tiraj natural - tiraj for\at

LEGEND~ A Tur instala\ie Evacuare ap` cald`

C Intrare gaz D Intrare ap` rece B E Retur din instala\ie

Fig.1 a Minicentral` cu producere de ap` cald` de consum n acela]i corp cu ap` cald` de nc`lzire varianta tiraj natural varianta tiraj for\at

Aceast` variant` de minicentral` se mai intlne]te sub denumirea de minicentral` cu schimb`tor de c`ldur` bitermic. Producerea de ap` cald` de consum se realizeaz` n regim instantaneu prin intermediul unei \evi interioare \evii cu aripioare care formeaz` schimb`torul de c`ldur` propriu-zis al cazanului(fig.1.a.1). Ambele variante de cazan prezentate n figura 1.a. (tiraj natural sau for\at), utilizeaza cte un arz`tor autoaspirant a c`rui flac`r` se dezvolt` n camera de ardere f`r` schimb de c`ldur` (adiabat`), izolat` la interior cu panouri de fibr` ceramic`. Gazele de ardere produse de flac`r` parcurg schimbatorul de c`ldur` al cazanului cednd c`ldura suprafetei aripate a acestuia. Fluxul de c`ldur` cedat de gazele de ardere este preluat de apa de nc`lzire de la interiorul \evilor, vehiculat` de pompa de circula\ie a instala\iei de nc`lzire. 61

Dup` cum se poate observa n figura 1.a.1. apa cald` de consum se g`se]te n interiorul \evii centrale, imersat` n apa de nc`lzire. Astfel, n pauzele de solicitare a apei calde de consum, apa din \eava central` preia c`ldur` de la apa de nc`lzire, cu temperatur` medie mai ridicat`, volumul respectiv fiind gata de livrare. {n faza de producere permanent` de ap` cald` de consum, shimbatorul de caldur` bitermic se comport` ca un veritabil schimb`tor de c`ldur` \eav` n \eav` avnd ca agent termic primar apa cald` de nc`lzire recirculat` prin bucla de recirculare ]i agent termic secundar apa cald` de consum. Fig. 1.a.1. Sec\une schimb`tor bitermic {n varianta de minicentral` cu tiraj natural circula\ia gazelor de ardere este asigurat` de tirajul propriu al cazanului dat de diferen\a de nal\ime dintre planul arz`torului si orificiul de evacuare al gazelor de ardere. Dac` co]ul de evacuare al gazelor de ardere ar fi racordat direct la orificiul de evacuare al cazanului, acesta ar fi supus unui tiraj dat de nal\imea co]ului dar ]i de diferen\a de temperatur` dintre gazele de ardere ]i exterior; mic` vara ]i foarte mare iarna ceea ce ar duce la mari neuniformit`\i n ceea ce prive]te excesul de aer ]i impicit randamentul cazanului. Pentru a se asigura un regim de tiraj ct mai uniform s-a practicat ruperea de presiune dintre evacuarea gazelor de ardere din cazan ]i racordul la co], prin aceast` zona aspirndu-se, ca printr-o hot`, un debit de aer din nc`perea in care este montat` minicentrala. Pentru a preveni ca la infundarea co]ului s` nu se scurg` gaze de ardere c`tre exteriorul minicentralei, n zona de rupere de presiune se monteaz` un termostat antirefulare gaze de ardere care, odat` sp`lat de gazele de ardere fierbinti comut` si blocheaz` func\ionarea cazanului, pentru repornire fiind necesar` rearmarea blocului de automatizare. La varianta cu tiraj for\at, circulatia gazelor de ardere dar ]i a aerului de ardere este asigurat` de un exhaustor. Aceste tipuri de minicentrale mai sunt cunoscute sub denumirea de minicentrale cu camer` etan]e datorit` faptului c` toat` partea de corp cazan este inclus` n interiorul unei mantale exterioare paralelipipedice care, separ` perfect cazanul propriuzis de mediul n care este montat` minicentrala. Exhaustorul aspir` gazele de ardere direct din zona de evacuare a schimb`torului de c`ldur` refulndu-le c`tre exteriorul cl`dirii. Depresiunea format` n interiorul camerei etan]e de c`tre exhaustor, asigur` aspiratia de aer de ardere direct din exteriorul cl`dirii printr-o tubulatur` adecvat`. Este de recomandat ca de cte ori este posibil, s` se utilizeze tubulatura coaxial` (tubul interior refuleaz` gazele de ardere iar pe spa\iul circular dintre tuburi se face aspira\ia de aer de ardere) care prin prencalzirea aerului de ardere duce la mbun`t`\irea randamentului general al cazanului.

varianta tiraj natural varianta tiraj for\at Fig.1 b Minicentral` cu producere de ap` cald` de consum n corp separat (boiler cu acumulare), cu ap` cald` de nc`lzire {n cazul acestor tipuri de minicentrale, func\ionarea corpului de cazan propriuzis este identic` cu cea a cazanelor prezentate mai sus, cu deosebirea c` prin \evile schimb`torului de c`ldur` circul` numai apa cald` de nc`lzire. Prepararea apei calde de consum se face ntr-un boiler cu serpentin` asigurndu-se prioritate fa\` de nc`lzire cu ajutorul electroventilului cu trei c`i (pozi\ia 10,11 din fig.1.d.) comandata de termostatul (21 fig.1.d.) boilerului. Pn` la atingerea temperaturii reglate pentru apa cald` de consum, pompa de circula\ie deserve]te exclusiv circuitul format din schimb`torul de c`ldur` al cazanului si serpentina boilerului urmnd ca numai dup` aceea s` se fac` comutarea pe circuitul de nc`lzire. 62 Echipamente termice

varianta tiraj natural

varianta tiraj for\at

Fig.1 c Minicentral` cu producere de ap` cald` de consum n corp (schimb`tor de c`ldur` cu pl`ci), cu apa cald` de nc`lzire. La aceste tipuri de minicentral` locul boilerului cu serpentin` este luat de un schimb`tor de c`ldur` din pl`ci care prepar` apa cald` de consum n regim permanent. {nlocuirea boilerului este posibil` datorit` marii suprafe\e de schimb de c`ldur` de care beneficiaz` schimbatorul de caldur` din pl`ci, ceea ce duce implicit ]i la asigurarea unui debit satisf`c`tor de ap` cald` de consum la temperaturile uzuale. Pentru o mai detaliat` identificarea a componentelor instala\iei, se exemplific` n fig 1 d. , pentru minicentrala cu boiler cu acumulare componen\a pieselor constituente. 1) Valva de gaz 2) Serpentin` boiler 3) Anod de magneiu 4) Boiler 5) Arz`tor 6) Camera de ardere 7) Schimb`tor primar 8) Hot` gaze arse 9) Ventilator 10) Presostat siguran\` 11) Camer` etan]` 12) Sond` de tempertur` (reglare ]i limitare) 13) Supap` de aerisire 14) Vas de expansiune 15) Termostat de siguran\` la supratemperatur` 16) Robinet golire instala\ie 17) Valv` cu trei c`i motorizat` 18) Micro-[ntreruptor senzor debit 19) Presostat lips` ap` 20) Supap` de siguran\` 3 bar 21) Robinet umplere 22) Sond` temperatur` circuit ACM 23) Supap` siguran\` 8 bar 24) Supap` de sens 25) Robinet golire boiler 26) Pomp` de circula\ie Fig.1 d Minicentral` cu boiler cu acumulare: componen\a G - alimentare cu gaz; pieselor constituente. U - livrare ACM; E - alimentare ap` rece; R - retur instala\ie [nc`lzire; M - tur instala\ie [nc`lzire;

63

ALEGEREA SOLU|IEI
Este o etap` important` n recomandarea f`cut` beneficiarului. Dac` se analizeaz` principalele avantaje ]i dezavantaje ale fiec`rei solu\ii se pot sintetiza urm`toarele:

a. SOLU|IA MINICENTRAL~ CU PRODUCERE DE AP~ CALD~ DE CONSUM N ACELA}I CORP CU AP~ CALD~ DE NC~LZIRE - avantajul principal este acela de a fi ieftin` ]i de a satisface complet cerin\ele unui apartament cu o singur` utilizare de ap` cald` de consum exemplu microcentralele IMMERGAS NIKE ]i EOLO STAR de 23,3 kW putere util`; - dezavantajul este c` temperatura apei calde de consum este func\ie de debitul solicitat ]i de temperatura agentului de nc`lzire, deci poate s` fie variabil` n timp; - debitul de ap` cald` de consum, cu toate c` are prioritate de producere fa\` de apa cald` de nc`lzire, este numai o parte din debitul caloric al cazanului.

b. SOLU|IA MINICENTRAL~ CU PRODUCERE DE AP~ CALD~ DE CONSUM N CORP SEPARAT (SCHIMB~TOR DE C~LDUR~ CU PL~CI) - avantajul principal este acela de a asigura un maxim de confort apartamentelor individuale, dar mai ales vilelor cu 2 - 3 apartamente prin posibilitatea de a furniza ap` cald` de consum n debit mare, deoarece schimb`torul de c`ldur` are capacitatea de a furniza ap` cald` de consum la puterea cazanului; exemplu minicentralele NIKE ]i EOLO Mini; - pentru 3-4 apartamente uneori, la un grad de simultaneitate foarte ridicat (de ordinul 100%, deoarece statistic nu se poate conta cu probabilitate cert` pe o reparti\ie decalat` n timp), se poate ca debitul cerut s` ntreac` debitul capabil de a fi produs. - temperatura apei calde de consum este constant`; - dezavantajul unei solu\ii mai costisitoare dect varianta a. dar mai pu\in ancombrant` dect varianta b. - se recomand` la vilele cu 2-3 apartamente; sc`ri de blocuri mici cu 3-4 apartamente pe scar`. c. SOLU|IA MINICENTRAL~ CU PRODUCERE DE AP~ CALD~ DE CONSUM N CORP SEPARAT (BOILER CU ACUMULARE) - avantajul principal este acela de a asigura un maxim de confort apartamentelor individuale, dar mai ales vilelor cu 2 - 3 apartamente prin posibilitatea de a furniza ap` cald` de consum n debit mare, deoarece exist` o rezerv` acumulat` iar capacitatea de a furniza ap` cald` de consum n flux este foarte mare; exemplu minicentralele AVIO ]i ZEUS Maior cu o putere util` de 24,4 - 27,9 kW, cu un boiler cu acumulare de 60 l; - avantajul de a nu solicita sistemul de automatizare deoarece consumurile sporadice mici de ap` cald` de consum se fac din rezerva acumulat`; - avantajul de a nu fi pericol mare de nfundarea cu depuneri de piatr` a conductelor de ap` cald` de consum; - temperatura apei calde de consum este constant`; - dezavantajul unei solu\ii mai costisitoare ]i mai ancombrant`; - se recomand` la vilele cu 2-3 apartamente; apartamente cu confort deosebit; sc`ri de blocuri mici cu 3-4 apartamente pe scar`. Ca o concluzie general` la acest tip de furnitur` este c` pentru 1-4 apartamente racordate la o central` de nc`lzire este indicat s` se adopte solu\ia de MINICENTRAL` fiind cea mai economic` solu\ie, cea mai u]or de instalat, cu spa\iu redus de amplasre ]i cu grad ridicat de confort. 64 Echipamente termice

2.3.2. CAZANE MICI {N CENTRALE TERMICE DE {NC~LZIRE


Pentru centrale termice de case individuale, vile, blocuri sau sc`ri de blocuri, unde sarcina termic` pe central` dep`]e]te 40 kW ]i nu s-a optat pentru o solu\ie de microcentral`, sau n toate cazurile cnd sarcina termic` dep`]e]te 120 kW, se prev`d nc`peri separate de central`, cu toate furniturile specifice. Astfel de centrale au unul sau dou` cazane care furnizeaz` agent termic de nc`lzire, care apoi, printr-un boiler cu acumulare sau un schimb`tor de c`ldur` cu pl`ci, furnizeaz` ]i necesarul de ap` cald` de consum. Problemele specifice unor astfel de centrale sunt urm`toarele: - alegerea num`rului de cazane n central`; - alegerea debitului termic al cazanelor; - alegerea sistemului de preparare a apei calde de consum; - alegerea sistemului de automatizare.

ALEGEREA NUM~RULUI DE CAZANE {N CENTRALA TERMIC~


Pare evident c` ntr-o central` termic` de nc`lzire pentru construc\ii civile (nu de termoficare) este necesar un singur cazan. Num`rul mai mare de cazane, dou`, tebuie justificat economic. Avantajele centralei cu un singur cazan trebuie cunoscute deoarece ntotdeauna trebuie justificat` n raport cu solu\ia cu dou` cazane. Acestea sunt destul de evidente ]i nu necesit` dect o enumerare: 1. un singur cazan pentru capacitatea total` de sarcin` termic` cost` mai pu\in dect dou` cazane fiecare pentru jum`tate de sarcin`; 2. sistemele actuale de arz`toare ]i de automatizare sunt att de performante nct acoper` orice sarcin` termic`, de nc`lzire sau de ap` cald` de consum, n condi\ii economice ]i sigure de func\ionare; 3. ntre\inerea unui singur cazan, cu anexele de arz`toare, arm`turi ]i pompare, este mai simpl` dect ntre\inerea a dou` cazane; 4. spa\iul ocupat n central` este mai mic; 5. fiabilitatea cazanelor ]i arz`toarelor este att de mare iar serviciile n caz de avarie sunt att de rapide ]i simple nct confortul nu este amenin\at de pericolul unei ntreruperi; 6. un singur cazan este mai u]or de programat, dac` este vorba de o programare pe termen lung (zile, s`pt`mni ]i chiar luni). Dac` toate aceste avantaje sunt ale centralelor cu un singur cazan, este util de analizat care sunt justific`rile pentru alegerea centralei cu dou` cazane. O justificare curent avansat` de firme ofertante de cazane este aceea c` randamentul de exploatare (care se reduce n final la consumul de combustibil) este n favoarea centralei cu dou` cazane. Pentru argumentarea acestui fapt se pune n leg`tur` curba de sarcin` termic` a centralei cu randamentul cazanelor, ar`tndu-se c` un cazan la sarcin` par\ial` are randament mai mic dect cazanul la sarcin` nominal`. Ar rezulta c` este mai economic s` se func\ioneze cu cazanele la sarcin` ct mai apropiat` de cea nominal`. Aceasta ar duce la concluzia c` instalarea a dou` cazane permite o sarcin` mai mare pe fiecare cazan n parte, dac` se \ine seama c` ele pot fi pornite n cascad` (pn` la 50% din sarcina nominal` a centralei, se func\ioneaz` cu un cazan; c@nd sarcina cre]te peste 50% din sarcina nominal` a centralei intr` n func\ie cel de al doilea cazan). Din cele expuse anterior ]i multe rezultate experimentale ob\inute pe standul de ncercare, randamentul cazanului nu scade cu sc`derea sarcinii lui termice, dinpotriv` cre]te, deci argumentul, valabil pentru marile termocentrale energetice, nu este aplicabil la centrale mici de nc`lzire. Totu]i, justific`ri pentru dou` cazane n termocentral` exist` ]i se vor analiza mai detaliat n continuare. Prima justificare pentru dou` cazane n termocentral` este continuitatea de func\ionare la regimurile de var` cnd sarcina centralei este exclusiv de a prepara ap` cald` de consum. Cum apa cald` de consum vara reprezint` doar 30% din debitul nominal de c`ldur` al centralei termice, nseamn` c` un singur cazan ar fun c\iona n toat` perioada de var` cu sarcin` sub 50%, deci cu ntreruperi frecvente ]i de lung` durat`, ceea ce duce la pierderi de tip nesta\ionar importante. Dac` se monteaz` dou` cazane, unul din ele poate fi oprit vara ]i se func\ioneaz` cu un singur cazan, cu reglaj de sarcin` f`r` pierderi mari nesta\ionare. 65

Pentru a evalua pierderile de c`ldur` ale cazanului n timpul de oprire, denumite uzual pierderi de tip nesta\ionar, constat`m c` un cazan cald, oprit la un moment dat, nu-]i conserv` c`ldura ci se r`ce]te, c`ldura respectiv` fiind pierdut` la co]. Majoritatea cazanelor, la ntreruperea aliment`rii cu combustibil, nu nchid clapeta de admisie a aerului de ardere. Datorit` tirajului natural al co]ului, un debit de aer este aspirat prin admisia de aer a arz`torului, este nc`lzit n cazan de pere\ii calzi ai suprafe\elor de schimb de c`ldur` ]i evacut la co] cu o temperatur` mai nalt` dect cea de intrare. Aerul astfel nc`lzit ]i eliminat la co] constituie o pierdere de c`ldur`, care reprezint` pierderea de c`ldur` de r`cire n regim nesta\ionar a cazanului, sau pe scurt: pierderi de tip nesta\ionar. Chiar ]i cazanele care au o clapet` de nchidere a admisiei de aer la oprire, au aceste pierderi prin neetan]eit`\i ]i prin c`ldura pierdut` de nveli]ul exterior al cazanului. Pentru ilustrarea pierderilor echivalente n combustibil a r`cirii unui cazan de 1 MW se prezint` diagrama din fig. 2.

Fig.2 Pierderi echivalente de combustibil la r`cirea unui cazan de 1 MW F`r` a efectua mari erori de calcul, pentru orice cazan se poate aprecia pierderea la oprire prin multiplicarea cantit`\ii echivalente de combustibil pierdute datorit` opririi B* cu sarcina termic` a cazanului: B* = B * N/1000 unde : B* este pierderea n echivalent de combustibil a opririi; B - pierderea echivalent` a cazanului de 1 MW; N - puterea cazanului [kW]. De exemplu, la o oprire de 1 or` a unui cazan de 1000 kW se pierde echivalentul de 3 m3N de combustibil. Pentru un cazan de 100 kW (care are o suprafa\` de transfer de c`ldur` de cca. 10 ori mai mic`) se pierde 3 * 100/1000 = 0,3 m3N de combustibil. Rezult` c` se poate calcula pierderea de oprire a unui cazan n echivalent de combustibil ]i consumul total de combustibil, att pe timpul func\ion`rii ct ]i pe perioadele de oprire. Pentru ilustrarea metodicii de calcul se va alege un exemplu: func\ionarea pe timp de var` a unui cazan de 100 kW pentru producere de ap` cald` de consum ntr-un boiler. Consumul nominal de combustibil al cazanului este, la un randament de 90%, de 11,25 m3N de combustibil. Dac` se alege un interval de timp de 1 zi, n care timp cazanul func\ioneaz` 21% din 24 de ore, deci 5 ore, rezult` c` va avea un timp de sta\ionare de 19 ore. 66 Echipamente termice

Se face n continuare urm`toarea contabilizare a consumurilor de combustibil: - 5 ore de fun\ionare n sarcin` nominal` B = 5*11,25 = 56,2 m3N - 4 ore de opriri de cte 0,5 ore pierderea pe 0,5 ore este 1,5*100/1000 = 0,15 m3N ; pierderea pentru 8 opriri B = 8*0,15 = 1,2 m3N - 6 ore de opriri de cte 1 or` pierderea pe 1 or` este 3*100/1000 = 0,3 m3N ; pierderea pentru 6 opriri B = 6*0,3 = 1,8 m3N - 9 ore de opriri de cte 4,5 ore pierderea pe 4,5 ore este 10*100/1000 = 1 m3N ; pierderea pentru 2opriri B = 2*1 = 2 m3N ====================================================== total 24 ore . . . . . .56,2 m3N consum activ + 5 m3N pierderi la opriri = 61,2 m3N.

Rezult` c` pierderile de func\ionare intermitent` a acestui cazan sunt: = 5 / 61,2 * 100 = 8,17 % Dac` s-ar alege un cazan ideal care ar merge continuu, deci f`r` pierderi de ntrerupere, randamentul cazanului ar fi constant 90%. S` consider`m c` timpul de activitate a unui cazan este de 10 ani (dup` care se schimb` pentru modernizare, datorit` evolu\iei tehnice). In 10 ani cazanul ar consuma o cantitate de combustibil util` de: 10 ani * 365 zile * 5 ore * 11,25 m3N./h = 205300 m3N. Dac` se alege cazanul care func\ioneaz` cu ntreruperi, consumul suplimentar de combustibil ar fi cu = 8,17 % mai mare, deci n 10 ani s-ar consuma un supliment de combustibil de : B = 10 ani *20530 * 8,17 /100 = 16800 m3N. Calculul simplu economic este dac` costul a 16800 m3N combustibil reprezint` mai mult sau mai pu\in dect diferen\a de cost a unui cazan (care ar fi cazanul al doilea din central`). Desigur, calculul este simplist, n realitate sunt mai mul\i factori care justific` sau infirm` alegerea a dou` cazane, dar orientativ s-a prezentat unul din factorii de analiz` care este mai greu de cuantificat. Ceilal\i factori de care se \ine seama sunt: - locul disponibil n centrala termic` (de obicei existent` constructiv); - costul suplimentar al conductelor de leg`tur` pe partea de agent termic ]i de combustibil; - necesitatea de a avea o rezerv` de avarie. A doua justificare pentru dou` cazane n termocentral` este continuitatea de func\ionare a instala\iei, nc`lzire ]i ap` cald` de consum, n caz de avarie. Dup` cum s-a ar`tat, fiabilitatea cazanelor ]i arz`toarelor este att de mare iar serviciile n caz de avarie sunt att de rapide ]i simple nct confortul nu este amenin\at de pericolul unei ntreruperi. Totu]i, dac` natura obiectivului nc`lzit este cu totul special`, de exemplu case de protocol, vile izolate sau care pot r`mne izolate un timp mai lung iarna, nc`lzirea unor spa\ii medicale cu regim foarte strict de temperatur` etc. se alege solu\ia cu dou` cazane care asigur` n caz de avarie un confort total p`n` la o temperaur` exterioar` de 10 C ]i un confort par\ial (reducerea nc`lzirii sau reducerea prepar`rii apei calde de consum) la temperaturi exterioare mai sc`zute, n caz de avarie a unui cazan.

67

ALEGEREA DEBITULUI TERMIC AL CAZANELOR


Alegerea debitului caloric util al cazanului, n cazul unui singur cazan n centrala termic`, este dat de debitul maxim necesar de c`ldur` pentru nc`lzire ]i ap` cald` de consum, conform calculelor de necesar de c`ldur`. Cel mai important este de evitat o supradimensionare a debitului cazanului mergnd pe ideia gre]it` a unui coeficient de siguran\`. O supradimensionare a cazanului duce la o scumpire a instala\iei, uneori chiar foarte important` dac` trebuie modificate ]i diametre de co] ]i diametre de conduct` de combustibil ]i diametre de conducte de instala\ie. A]a cum se va ar`ta n capitolul de calcul al necesarului de c`ldur`, cazanul este dimensionat pentru o situa\ie limit` de temperaturi sc`zute care are o probabilitate de apari\ie de ordinul 3 5 zile pe an. Aplicarea supradimension`rii cazanului are probabilitatea practic nul` de a fi necesar`. Sunt trei criterii de alegere a debitelor de cazane: - criteriul costului minim de investi\ie - criteriul costului minim de exploatare - criteriul acoperirii maxime n caz de avarie Alegerea debitelor cazanelor la dou` cazane n central` are trei solu\ii, analizate n tabelul urm`tor. Solu\ia dou` cazane identice legate n paralel Avantaje - cost mai redus pe ansamblu - schem` de instalare mai simpl` - unitatea pieselor din furnitur` - grad de acoperire 50% n caz de avarie - se pot alege cazanele astfel ca timpul de func\ionare n sarcin` nominal` s` fie maxim; de exemplu sarcina de var` s` corespund` unui cazan - randament maxim n exploatare - exist` un grad de acoperire n caz de avarie deorece cazanele sunt n paralel - fiecare cazan este dimensionat pentru utilizarea lui - randament ridicat n exploatare - automatizare simpl` pe circuite independente - temperatura apei calde de consum independent` de cea a agentului de nc`lzire Dezavantaje - cazanele trebuie legate n cascad` pentru un randament maxim: automatizare mai complicat` - nu corespunde unei necesit`\i ale curbei de sarcin` - cazanele diferite necesit` furnituri diferite - sistem de automatizare mai complex care s` prioritizeze apa cald` de consum

dou` cazane cu debite diferite legate n paralel

dou` cazane separate: unul pentru nc`lzire, altul pentru ap` cald` de consum

- cazanele diferite necesit` furnituri diferite - nu exist` o rezerv` n caz de avarie, cu toate c` exist` dou` cazane; se poate remedia prin conducte de ocolire comandate manual

Din tabelul prezentat rezult` c` nu exist` o solu\ie categoric` pentru alegerea debitelor cazanelor la dou` cazane n central`. Dac` la termocentralele mari primeaz` ntotdeauna criteriul economic al cheltuielilor anuale (amortizare investi\ii + cheltuieli de exploatare), la centralele mici condi\ia de investi\ie minim` sau de costuri minime de exploatare are prioritate diferit` func\ie de puterea centralei. Normele germane prev`d c` de la o putere de cca 25 kW n sus pre\ul anual al combustibilului devine dominant fa\` de costul achizi\iei cazanului, devinind astfel criteriul dominant n alegerea cazanului. {n \ara noastr`, variabilitatea costurilor combustibilului, a costului instala\iilor ]i a taxelor, face ca acest prag s` oscileze ntre 20 ]i 60 kW. Pentru un calcul analitic se utilizeaz` urm`toarea metodic`: - termenul de recuperare (renoire) a investi\iei este de 10 ani: nec = 10 - costurile anuale de investi\ii Ian sunt costul cazanului (presupunnd c` restul instala\iei nu are varia\ii semnificative de cost) raportat la num`rul de ani de recuperare. - costul anual de combustibil CB este consumul anual de combustibil nmul\it cu costul unitar de combustibil lei/m3N sau lei/kg ; - costul energie electrice aferente centralei CE este consumul anual de energie electric` pentru func\ionarea instala\iei nmul\it cu costul kWh. 68 Echipamente termice

- dac` nec = Ian / (CB + CE ) < 10 primeaz` costurile de investi\ii (costul cazanului) - dac` nec = Ian / (CB + CE ) < 10 primeaz` costurile de exploatare (costurile de combustibil) Este evident c` dac` costurile de combustibil primeaz`, deci se caut` o solu\ie cu cheltuieli mici de exploatare, se va alege solu\ia nec = Ian / (CB + CE ) < 10 , iar dac` se urm`re]te ca n exploatare costurile ulterioare s` fie mici, chiar dac` investi\iile vor fi mai mari, se va alege solu\ia nec = Ian / (CB + CE ) > 10 Astfel, ofertantul centralei poate s` aleag` de la nceput care va fi solu\ia cea mai economic`. Pentru aceasta este suficient ca n func\ie de cteva solu\ii posibile de central` s` calculeze nec ]i s` aprecieze dac` valoarea indic` prioritate pentru costuri de invest\ii sau costuri de exploatare. Criteriul siguran\ei la avarie are o prioritate absolut`, deci primeaz` la alegerea solu\iei.

ALEGEREA SISTEMULUI DE PREPARARE A APEI CALDE DE CONSUM


Nu este permis` prepararea apei calde de consum prin nc`lzirea direct` a unor suprafe\e cu gaze de ardere. Explica\ia este de natur` func\ional`. Debitul de ap` cald` de consum este variabil, dar perioade lungi de timp s-ar putea s` nu fie nici-o cerere de ap` cald`. Dac` o suprafa\` de transfer de c`ldur` ar fi n drumul gazelor de ardere, lipsa de circula\ie a apei ar duce la o stagnare, ridicarea continu` a temperaturii apei, fierbere ]i n final distrugerea suprafe\ei. Sistemele de preparare a apei calde de consum, a]a cum s-a ar`tat anterior, pot utiliza ca agent primar numai apa cald` de nc`lzire preparat` n cazan. Solu\iile pot fi urm`toarele: 1. PRODUCERE DE AP~ CALD~ DE CONSUM N ACELA}I CORP CU AP~ CALD~ DE NC~LZIRE Solu\ia constructiv` este imersarea \evii n care se preg`te]te apa cald` de consum n apa cald` pentru nc`lzire din \eava amplasat` n cazan, astfel c` pe un anumit traseu sunt dou` \evi concentrice: prin cea exterioar` circul` apa de nc`lzire ]i prime]te c`ldur` de la gazele de ardere iar prin \eava interioar` circul` apa cald` menajer` ]i prime]te c`ldur` de la apa de nc`lzire. Transferul de c`ldur` de la ap` la ap` este foarte bun, de 50-100 de ori mai mare dect cel de la gazele de ardere la ap`, n consecin\` cu trasee relativ scurte de \eav` n \eav` se ob\ine fluxul necesar de c`ldur`. Circula\ia apei calde de consum este n echicurent cu agentul de nc`lzire: apa rece de re\ea intr` pe la cap`tul cald al \evii apei de nc`lzire. In felul acesta temperatura maxim` (n stagnare) pe care o poate lua apa cald` de consum este temperatura de retur a re\elei de nc`lzire, adic` maxim 700C, dac` se func\ioneaz` cu regim 90/700C sau 600C dac` regimul de nc`lzire este 80/600C. La capitolul de sisteme de reglaj ]i automatizare se va ar`ta posibilitatea de a men\ine ct mai constant` temperatura apei calde de consum, care este dependent` de debitul solicitat ]i de temperatura agentului de nc`lzire, deci poate s` fie variabil` n timp; debitul de ap` cald` de consum, cu toate c` are prioritate de producere fa\` de apa cald` de nc`lzire, este numai o parte din debitul caloric al cazanului. Avantajul principal al schemei este acela de a fi ieftin` ]i de a satisface cerin\ele unui apartament cu o singur` utilizare de ap` cald` de consum exemplu microcentralele ARISTON T2 23M ]i 23MMFI de 23,4 23,7 kW putere util`;

2. SOLU|IA MINICENTRAL~ CU PRODUCERE DE AP~ CALD~ DE CONSUM N CORP SEPARAT (BOILER CU ACUMULARE)

Solu\ia ofer` posibilitatea de a furniza ap` cald` de consum n debit mare, deoarece exist` o rezerv` acumulat` iar capacitatea de a furniza ap` cald` de consum n flux este foarte mare. De obicei capacitatea de acumulare a boilerului este de 40 100 l. Ca exemplu cit`m minicentralele ZEUS ]i AVIO Maior de 27,3 kW putere util`, cu un boiler cu acumulare de 60 l; 69

Sistemul de automatizare la astfel de instala\ii cu boiler acumulator asigur` un maxim de confort apartamentelor legate la central`, avnd totdeauna un disponibil de ap` cald` de consum pn` ce intr` n fun c\iune sistemul continuu de producere. Sistemul de automatizare a centralei este simplificat deoarece consumurile sporadice mici de ap` cald` de consum se fac din rezerva acumulat` iar temperatura apei calde de consum poate fi men\inut` constant` datorit` iner\iei termice a apei calde acumulate. Nu este de neglijat un avantaj important al unui vas separat de preparare ]i acumulare a apei calde de consum, avantajul de a nu fi pericol mare de nfundarea cu depuneri de piatr` a conductelor de ap`; n acest caz apa cald` este ntr-un recipient cu diametru mare, deci nu este pericol ca depunerile s` colmateze sec\iunile de curgere. Dezavantajele principale ale solu\iei cu boiler sunt costurile mai ridicate ]i spa\iu suplimentar ocupat n central`. 3. SOLU|IA MINICENTRAL~ CU PRODUCERE DE AP~ CALD~ DE CONSUM N CORP SEPARAT (SCHIMB~TOR DE C~LDUR~ CU PL~CI) Schimb`toarele de c`ldur` cu pl`ci au o eficien\` foarte mare, ntr-un volum foarte mic de aparat se transfer` fluxuri foarte mari de c`ldur`. De aceea aceste aparate nu necesit` amenaj`ri speciale de amplasare, ele ncadrndu-se pe traseul conductelor. Confortul de alimentare cu ap` cald` de consum a apartamentelor este asigurat de posibilitatea de a furniza ap` cald` de consum n debit mare, deoarece schimb`torul de c`ldur` are capacitatea de a furniza ap` cald` de consum n flux foarte mare; exemplu minicentralele NIKE ]i EOLO Mini de 23,1 27,3 kW putere util`; Temperatura apei calde de consum poate fi men\inut` constant` printr-un sistem sensibil de automatizare; prospectele garanteaz` o precizie de men\inere a temperaturii apei calde menajere de +/- 1. Fa\` de varianta cu boiler cu acumulare sau a unei instala\ii cu vas de acumulare, este de recomandat utilizarea schimb`toarelor de c`ldur` cu pl`ci atunci cnd consumul previzibil de ap` cald` menajer` este mare ]i un boiler cu acumulare ar trabui s` aib` o capacitate neeconomic`. Desigur, schimb`torul de c`ldur` trebuie s` aib` o putere termic` mare, adecvat` consumatorilor, iar cazanul s` poat` asigura o sarcin` de vrf.

4. SOLU|IA CU PRODUCERE DE AP~ CALD~ DE CONSUM N SCHIMB~TOR DE C~LDUR~ CU PL~CI }I REZERVOR DE ACUMULARE PENTRU AP~ CALD~.

Deoarece la toate aparatele de preg`tire instantanee a apei calde de consum apare dezavantajul unei instala\ii de automatizare mai complicate, dar mai ales pentru c` la fiecare solicitare, ct de mic`, de ap` cald` trebuie s` intre n func\iune schimb`torul de c`ldur`, o solu\ie bun` de luat n considerare este intercalarea n circuitul apei menajere a unui rezevor de acumulare. Rezervorul nu are n interior suprafe\e de transfer de c`ldur`. El este alimentat cu apa cald` de consum provenit` de un schimb`tor de c`ldur` cu pl`ci. Solu\ii moderne de astfel de rezervoare sunt confec\ionate din material plastic rigid armat, u]oare ]i ieftine. Avantajul sistemului este c` se creaz` o acumulare tampon de ap` cald`, care face fa\` micilor utiliz`ri, ceea ce simplific` ]i degreveaz` automatizarea de ac\ion`ri foarte dese. Func\ie de capacitatea rezervorului de acumulare, schimb`torul de c`ldur` poate fi mai mic dect cel necesar sarcinii maxime simultane, deoarece exist` rezerva de ap` cald` capabil` s` uniformizeze curba de sarcin` de consum a apei menajere. {n toate cazurile de instala\ii de furnizare de ap` cald` de consum cu boiler sau cu vas de acumulare trebuie \inut seama n ofertare de costurile suplimentare creiate de o complicare a automatiz`rii ]i de sistemele de pompare suplimentare necesare.

70

Echipamente termice

2.3.3. TIPURI CONSTRUCTIVE DE CAZANE 2.3.3.1. CRITERII DE ALEGERE


pentru centrale de habitat pentru centrale industriale de abur sau ap` fierbinte Cazanele recomandate pentru o utilizare concret` variaz` n func\ie de utilizator ]i de natura, respectiv parametrii agentului termic produs de cazan. Varietatea mare de cazane existent` n oferte arat` c` alegerea tipului de cazan este totdeauna o problem` de prim` importan\`. Astfel, la cazanele de ap` cald` cu utilizare local` a agentului termic, precum ]i la cazanele de ap` fierbinte pentru procese tehnologice sau transport de c`ldur` pe distan\e mari sau pentru nc`lzire ]i producere de ap` cald` de consum, variantele sunt: cazane instantanee cu volum mic de ap` sau cazane cu volum mare de ap` ]i cu o iner\ie termic` semnificativ`; de asemenea mai sunt op\iuni pentru cazane din o\el sau din font`. O analiz` atent` a ofertei de cazane ]i a utilizatorului reduce destul de mult domeniul de alegere, att din considerente economice ct ]i de exploatare Cazanele pentru producere de abur saturat pentru scopuri tehnologice, par\ial utilizat ]i ca agent primar n schimb`toare de c`ldur` pentru nc`lzire ]i producere de ap` cald`, prezint` cele mai dificile probleme de alegere deoarece regimul lor de func\ionare este legat de utilizator. Aici intervine necesitatea ca s` existe compatibilitate ntre cazan ]i utilizator, condi\ie care dac` nu este ndeplinit` cazanul se distruge n foarte scurt timp. Parametrii definitori ca m`rime pentru cazanele de abur sunt: debitul de agent ]i intervalul de reglaj al debitului (maximminim), viteza maxim` de varia\ie a debitului, presiunea aburului saturat (temperatura de satura\ie este implicit`), umiditatea aburului, calitatea apei de alimentare. {n continuare, n cadrul folosirii de c`tre consumator, sunt de luat n considerare urm`torii parametri de caracterizare ai cazanelor: - locul de amplasare n central`; - natura combustibilului; - sistemul de ardere realizat de arz`tor; - randamentul cazanului; - sistemul de evacuare a gazelor de ardere; - nivelul de emisii de noxe n gazele de ardere de evcuare Pentru a cuprinde to\i ace]ti parametri se va face o scurt` prezentare a tipurilor constructive de cazane, plecnd de la premiza c` sunt cunoscute no\iunile de baz` privind combustibilii, arderea, arz`toarele, cazanele ]i organizarea unei centrale termice..

2.3.4. CAZANE DE INC~LZIRE PENTRU CENTRALE DE HABITAT 2.3.4.1. CAZANE CU VOLUM MARE DE AP~ PENTRU COMBUSTIBIL GAZOS SAU LICHID

Sunt cazane constituite dintr-un focar de tip camer` cilindric` larg` ]i unu sau dou` drumuri convective de gaze, formate din fascicole de \evi str`b`tute prin interior de gazele de ardere. Din condi\ia ca gazele de ardere s` ias` pe la spatele cazanului, dac` focarul cazanului este cu str`batere cu un singur drum atunci sunt necesare 2 drumuri convective, dac` focarul are dou` drumuri (dus ]i ntors) denumit focar cu ntoarcere, este necesar un singur drum. In fig. 3. se prezint` principalele solu\ii constructive de cazane cu volum mare de ap`. Principalele solutii de focare, echipate cu arzatoare cu aer insuflat, specifice cazanelor mici ignitubulare, sunt urmatoarele: - focare de tip camera, cu parcurgere directa intr-un singur sens, denumite focare cu circulatie directa , gazele de ardere iesind prin capatul opus arzatorului (fig.1a). Aceste focare au fost utilizate la cazanele din generatiile mai vechi, solutiile moderne evitand aceste tipuri de focare datorita unui numar mare de dezavantaje, care vor fi analizate in continuare; 71

- focare cu [ntoarcere simpl` a gazelor de ardere, denumite curent focare cu [ntoarcere liber` de flacar` , [n care jetul circular de gaze de ardere format de arz`tor atinge fundul inchis al focarului ]i se intoarce sub forma unui jet inelar periferic, ie]ind la capatul dinspre arz`tor, dup` parcurgerea focarului [n ambele sensuri (fig.1b). Solu\ia de focar este aplicat` la multe tipuri de cazane moderne, [n general la cele care func\ioneaz` cu sarcin` termic` fix`; - focare cu [ntoarcere dirijat` a gazelor de ardere, denumite curent focare cu corp de [ntoarcere , [n care o c`ma]` cilindric` amplasat` [n focar limiteaz` jetul ie]it din arz`tor p@n` [n zona fundului [nchis al focarului. Cilindrul termin@ndu-se inainte de cap`tul focarului, gazele de ardere fac o [ntoarcere de 180 grd. ]i circul` [napoi prin spa\iul inelar dintre cilindru ]i focar, ie]ind la cap`tul dinspre arz`tor (fig.1c). - focare turbionare, [n care arz`torul insufl` amestecul combustibil tangen\ial la capatul [nchis al c`ma]ii interioare a focarului, dup` care flac`ra se dezvolt` turbionar p@n` la cap`tul de ie]ire unde, dup` o [ntoarcere de 180 grd, circul` [napoi prin spa\iul inelar dintre cilindru ]i focar (fig.1d). Particularitatea deosebit` a focarelor turbionare consist` [n faptul c` liniile de curent elicoidale pe care se dezvolt` procesul de ardere au o lungime cu mult mai mare dec@t lungimea axial` a focarului ]i deci timpul de ardere disponibil este foarte lung. Aceasta d` posibilitatea, printre altele, s` se ard` [n focare foarte scurte combustibili lichizi. O analiz` calitativ` a caracteristicilor fiec`rui tip de focar poate determina avantajele ]i dezavantajele func\ionale ]i constructive ale fiec`rei solu\ii de focar.

Fig. 3 a - cazan cu focar cu circula\ie direct` ]i dou` drumuri convective

Fig. 3 b - cazan cu focar cu [ntoarcere liber` ]i un drum convectiv

Fig. 3 c - cazan cu focar cu corp de [ntoarcere ]i un drum convectiv 72

Fig. 3 d - cazan cu focar turbionar ]i un drum convectiv

Fig.3 Schema cazanelor cu volum mare de ap` Echipamente termice

a. Focar cu circula\ie direct` Avantaje: - simplitate constructiv`, nu necesit` materiale deosebite; - nu impune calit`ti deosebite arz`torului [n ceea ce prive]te forma ]i dimensiunile fl`c`rii. Dezavantaje: - focarul este rigid, [ncastrat la ambele capete, ]i are solicit`ri mecanice de natur` termic` mari; - temperatura de ardere ridicat` ceea ce produce o poluare important` prin mult Nox; - [ncarc`ri termice volumice mai mici dec@t la celelalte solu\ii; - cazanul necesit` dou` drumuri convective ]i implicit dou` camere de [ntoarcere; - focarul preia relativ pu\in din sarcina termic` a cazanului, rezult@nd o suprafa\` mare pentru sistemul convectiv. b. Focar cu [ntoarcere simpl` Avantaje: - focarul are o construc\ie elastic` fiind [ncastrat numai [n placa tubular` din fa\`; - reducerea puternic` a temperaturii de ardere datorit` recircul`rii foarte active [n zona de ardere, rezult@nd o reducere a emisiilor de NOx; - [nc`rcare termic` volumic` mai mare dec@t [n solu\ia cu circula\ie direct`; - temperatur` mai joas` la ie]irea din focar; - cazanul necesit` un singur drum convectiv ]i de suprafa\` mai redus` dec@t [n cazul focarului cu circula\ie direct`; - unifomitate termic` foarte bun` a mediului radiant din focar; - schimbul de c`ldur` din focar are ]i o component` convectiv`, de ordinul 10%. Dezavantaje: - arz`torul trebuie s` fie [n bun` concordan\` cu focarul deoarece un jet cu un impuls prea mic duce la umplerea incomplet` a focarului iar un impuls prea mare duce la o ardere incomplet`; c. Focar cu corp de [ntoarcere Avantaje: - focarul are o construc\ie elastic` fiind [ncastrat numai [n placa tubular` din fa\`; - [ncarcare termic` volumic` mai mare dec@t [n celelalte solu\ii datorit` desf`]ur`rii arderii [n prezen\a umor pere\i de temperatur` ridicat`; - temperatura mai joas` la iesirea din focar fa\` de celelalte solu\ii; - cazanul necesit` un singur drum convectiv ]i de suprafa\` mai redus` dec@t [n cazul celorlalte focare; - unifomitate termic` foarte bun` a fluxului de radiatie pe peretele focarului, pe toat` lungimea; - transferul de caldur` din focar are o important` component` convectiv`, de ordinul 20%; - nu impune calita\i deosebite arz`torului [n ceea ce prive]te forma ]i dimensiunile fl`c`rii. Dezavantaje: - necesit` un o\el refractar pentru confec\ionarea corpului de [ntoarcere; c. Focar turbionar Avantaje: - nc`rcarea termic` volumic` de 3-5 ori mai mare dec@t [n celelalte solu\ii datorit` desf`]ur`rii arderii n regim turbionar, cu turbulen\` ridicat` ]i n prezen\a unor pere\i de temperatur` nalt`; - n cazul combustibililor lichizi se produce o ardere n volum ]i o ardere pelicular` foarte stabil` pe peretele focarului; - chiar ]i [n cazul cazanelor verticale arz`torul poate fi [n pozitie orizontal`; - temperatura mai joas` la ie]ire din focar fa\` de celelalte solu\ii; - cazanul necesit` un singur drum convectiv ]i de suprafa\` mai redus`, astfel [nc@t cazanul are gabarit foarte mic; 73

- unifomitate termic` foarte bun` a fluxului de radia\ie pe peretele focarului, pe toat` lungimea; - schimbul de caldur` din focar are o important` component` convectiv`, de ordinul 25%; - nu impune calita\i deosebite arz`torului [n ceea ce prive]te forma ]i dimensiunile fl`c`rii. Dezavantaje: - necesit` o\el refractar pentru confec\ionarea camerei interioare de ardere; - pierderi de sarcin` mai mari pe traseul gazelor de ardere; * * * {n aplica\iile practice ]i pentru a pune in eviden\` comparativ caracteristicile func\ionale ale focarelor cu curgere axial`, se prezint` n fig.4 diagramele pentru dependen\a temperaturii de ie]ire din focar Tf [oC] func\ie de incarc`rea termic` a focarului Qvol [kW/mc] pentru mai multe lungimi de focar Lf [mm].

Curbele 1 - focar cu circula\ie direct` Curbele 2 - focar cu [ntoarcere simpl` Curbele 3 - focar cu corp de [ntoarcere Diametru focar - D = 400 mm Fig.4 Diagrame pentru dependen\a temperaturii de ie]ire din focar Tf [oC] func\ie de [nc`rcarea termica a focarului Qvol [kW/mc] pentru mai multe lungimi de focar Lf [mm].

Se constat` c` din punct de vedere func\ional, pentru regimul de temperaturi din focar, cele trei solu\ii difer` foarte mult. Solu\ia de focar cu circula\ie direct` duce la temperaturi foarte ridicate la cap`tul focarului deoarece flac`ra se dezvolt` in mijlocul focarului, sunt mari zone de stagnare ]i schimbul de c`ldur` prin radia\ie nu este intens. Temperatura ridicat` [n procesul de ardere precum si timpul lung de reziden\` a gazelor de ardere in focar determin` pe de alt` parte o producere important` de Nox, deseori peste limitele admisibile. O alt` constatare important` este c` la cazanele cu focare cu circula\ie direct` excesul de aer minim care asigur` o ardere corect` este mai mare cu cel putin 0,1 dect la cazanele cu focare cu [ntoarcere. Se explic` aceast` constatare prin faptul c` [n focarele cu circula\ie direct` vitezele sunt mici, turbulen\a redus`, ]i [n consecint` omogeneizarea combustibil aer [n spatiul focarului este mai redus`. Solu\ia de focar cu [ntoarcere simpl` a gazelor de ardere duce la temperaturi mai reduse la cap`tul focarului, circula\ia jeturilor de gaze de ardere asigurnd o umplere bun` a focarului. Schimbul intens de c`ldur` ]i mas` [ntre jetul de ducere (central) ]i cel de intoarcere (periferic) duce la o temperatur` relativ redus`, 750-850C, la cap`tul focarului, ceea ce face ca sistemul convectiv al cazanului s` aib` dimensiuni mai reduse. 74 Echipamente termice

Solu\ia, prin simplitatea ei, ar prezenta un avantaj foarte mare, dar este foarte sensibil` la alegerea corect` a arz`torului: dac` arz`torul are o flacar` scurt` ]i evazat`, circula\ia gazelor de ardere nu se mai face pn` la fundul focarului ]i apare o zon` de stagnare cu schimb redus de caldur`; dac` flac`ra este prea lung`, cotactul ei cu fundul focarului poate produce o blocare a reac\iilor de ardere ]i apari\ia unor produse de ardere incomplet`. Chiar daca experimental se poate determina compatibilitatea arz`tor-focar, ea ram@ne valabil` numai pentru sarcina nominal` a cazanului, la sarcini mai mici func\ionarea focarului fiind defectuoas`. Focarul cu corp de [ntoarcere duce la cele mai joase temperaturi la sfar]itul focarului, de ordinul 550-650C. Solu\ia este relativ pu\in sensibil` la caracteristicile dimensionale ale fl`c`rii arz`torului deoarece arderea se produce [n tubul central care are pere\i calzi (650-750 oC) ]i gazele de ardere sunt dirijate de pere\i pe tot parcursul lor. De aceea astfel de focare pot func\iona ]i cu sarcini variate ale arz`torului. Un avantaj deosebit al acestui tip de focar apare [n func\ionarea cu combustibil lichid, unde avantajul camerei de ardere cu pere\i calzi este deosebit de important. {n focarele turbionare cu camer` de [ntoarcere, se men\ioneaz` faptul c` rezultatele ob\inute sunt remarcabile deoarece, p`strnd toate avantajele focarului cu corp de [ntoarcere, se adaug` un plus de transfer de c`ldur` datorat mi]c`rii turbionare a gazelor att [n zona central` ct ]i [n zona periferic` a focarului. La aceste calit`\i de transfer de c`ldur` se adaug` ]i calit`\ile deosebite de ardere, specifice focarelor turbionare. {n continuare, pentru a putea urm`ri efectul adopt`rii unui anumit tip de focar asupra reparti\iei diferitelor fluxuri de c`ldur` [n cazan, s-au trasat diagramele circulare din fig.5 [n care apar ponderile procentuale ale urm`toarelor fluxuri de c`ldur`: - Q focar radia\ie - Q focar convec\ie - Q convectiv

1 - Cazan cu focar cu circula\ie direct`

2 - Cazan cu focar cu [ntoarcere simpl`

3 - Cazan cu focar cu corp de [ntoarcere Fig.5 - Diagrame de reparti\ir a fluxurilor de c`ldur` [n cazan pentru diferite tipuri de focare 75

Se constat` din analiza diagramelor prezentate c` focarul preia o por\iune din ce in ce mai mare din sarcina termic` total` a cazanului [n urmatoarea ordine: cazan cu focar cu circula\ie direct` 45-55%, cazan cu focar cu [ntoarcere simpl` 50-60%, cazan cu focar cu corp de [ntoarcere 60-75%. Propor\iile mai mari de c`ldur` preluate de focar duc implicit la reducerea suprafe\ei sistemului convectiv care reprezint` un consum mare de metal pentru cazan ]i o cre]tere important` a gabaritului. {n concluzie, pentru majoritatea cazurilor, focarul cu ntoarcere liber` este cel mai adecvat, mai ales la cazanele care func\ioneaz` n regim de reglaj tot-nimic. Pentru regimul de func\ionare nominal arz`torul este studiat pentru ca flac`ra s` ajung` pn` n fundul focarului, unde se ntoarce. {n felul acesta utilizarea volumului focarului este maxim` ]i se asigur` cel mai intens transfer de c`ldur`. La arz`toare cu dou` trepte de func\ionare sau arz`toarele cu modulare de sarcin`, numai la plin` sarcin` focarul are umplere total`. {n celelalte regimuri subnc`rcate, flac`ra ntoarce nainte de fundul focarului ]i fluxul specific de c`ldur` transferat este mai sc`zut. Aceasta nu afecteaz` debitul de c`ldur` produs, acesta fiind sub cel nominal, dar are o u]oar` influen\` asupra randamentului (prin sc`derea suprafe\ei utile de transfer de c`ldur`); nu exist` studii privind aprecierea suprafe\ei utile a focarului la diferite sarcini relative. Focarul cu str`batere cu un singur drum nu se utilizeaz` n domeniul capacit`\ilor mici de cazane datorit` costurilor suplimentare de cazan pentru un drum suplimentar convectiv ]i o camer` de ntoarcere suplimentar`. Focarul cu corp de ntoarcere se utilizeaz` mai rar, cu toate c` este cea mai bun` solu\ie de ardere ]i de transfer de c`ldur`, datorit` costului relativ ridicat al corpului de ntoarcere care trebuie s` fie confec\ionat din o\el nalt aliat. Solu\ia constructiv` a drumului convectiv este cel de al doilea element constructiv care necesit` o apreciere ]i o alegere. Cu toate c` n procesul de transfer de c`ldur` convectivul ia n general mai pu\in de 25% din sarcina cazanului, suprafa\a mare a lui se datore]te faptului c` func\ioneaz` cu gaze de ardere de temperatur` sc`zut` ]i deci fluxul specific de c`ldur` este mic. Ca ordin de m`rime, nc`rcarea termic` a suprafe\elor de focar este de 4 5 ori mai mare dect a suprafe\elor de convectiv. Suprafa\a convectiv` se realizeaz` din \evi, de diametru 40 100 mm, func\ie de puterea cazanului. |evile se distribuie pe periferia focarului. Un element modern de mare importan\` n alc`tuirea convectivelor de cazane este utilizarea intensificatorilor de convec\ie, numi\i ]i turbulizatori. Acestea sunt table diferit fasonate care au rolul de a m`ri turbulen\a n \evile convectivului. {n general viteza gazelor este mic` n \evile convective, de ordinul 2 6 m/s, ]i este impus` de num`rul de \evi necesare pentru a realiza suprafa\a de transfer de c`ldur`; n consecin\` turbulen\a natural` este mic` ]i transferul de c`ldur` este redus. Introducnd turbulizatori n \evi se ob\ine o turbulen\` adi\ional` care intensific` de 1,5 2,5 ori transferul de c`ldur`. Simplitatea constructiv` a turbulizatorilor ]i pre\ul lor foarte sc`zut, pe de o parte, iar pe de alt` parte simplitatea de introducere (sunt introdu]i f`r` prindere n interiorul \evilor) face ca utilizarea lor s` fie foarte economic`. Introducerea turbulizatorilor n \evi scade temperatura la co] cu 20-50 grade ]i randamentul cazanului cre]te cu cteva procente. Principalele solu\ii de turbulizatori ]i eficien\a lor sunt prezentate sintetic n continuare n figura 6.

Laminar (Re < 2500) =02.142 / Pr0.3 Pr = d/l Re= wd/ Pr - Prandtl Re- Reynolds Tranzitoriu (2500< Re < 10000) =0(3.3/ Pr0.26 - Re0.2 /5) Fig.6 Intensificatori de turbulen\` n convectiv (turbulizatori) ]i rela\ii pentru determinare eficien\ei lor 76 Echipamente termice

Pentru ilustrarea solu\iilor constructive de CAZANE DE INCALZIRE PENTRU CENTRALE DE HABITAT, se prezint` cteva solu\ii din gama cazanelor ENERSAVE.

Fig.7 - Aspectul general al cazanului Din prospectele prezentate n anex` sunt de re\inut cteva date importante pentru recomandarea ]i utilizarea acestor cazane. Datele sunt sintetizate n tabelul 4.

Tabel 4
PARAMETRI DE PROSPECT Tipul cazanului puterea cazanului materialul cazanului temperatura apei furnizate presiunea de lucru combustibil randament perfec\iunea arderii calitate ecologic` dimensiuni racorduri VALORI EN 20 EN 2000 20 000 200 000 kcal/h 23,2 2326 kW cazan din o\el max. 105 max. 4 bar gazos, lichid sau mixt 91% CO ~ 0 , NOx < 120 mg/kWh indice de fum Bacharah < 0,5 co] =135 395 ap` 1 14 DN 150 (6) (17-23) (1800-2200) UTILIZAREA INFORMATIEI definirea cazanului; cifra din simbol arat` debitul caloric nominal al cazanului n mii kcal/h stabilirea tipului necesar n central` calitate de robuste\e ]i insensibilitate la varia\ii bru]te de regim termic limita de utilizare n`l\ime maxim` de coloan` de ap` deasupra cazanului 40 m definire la comand` a tipului de combustibil disponibil calculul consumului de combustibil; compara\ie cu alte cazane valori necesare pentru studiul de impact al centralei asupra mediului legarea cazanului n re\eaua de ap` cald` ]i la co] cazanul se recomand` pentru performan\e optime la sarcini de calcul putnd fi mai mari sau mai mici dect nominal al cazanului cu 10-15% parametru important la alegerea arz`torului, care trebuie s` dea sarcina cerut` la presiunea din focar permite calculul nc`rc`rii termice a suprafe\elor: q = Q/S pentru compararea eficien\ei cu alte cazane volumul apei din cazan masa cazanului necesar` pentru construc\ia funda\iei ]i pentru transport necesare pentru amlasare n central` ]i racorduri

varia\ia puterii presiunea intern` (presiunea n focar) considernd un co] cu tiraj nul suprafa\a de schimb de c`ldur` cantitate H2O mas` dimensiuni constructive

(2-4) (50-70) mmH2O

1,0 47,1 m2 40,6 2464 l 132 3830 kg (a m) ( T1 T6 )

Tabelul 4 - Date caracteristice ale cazanelor ENERSAVE

77

2.3.4.2. CAZANE CU VOLUM MARE DE AP~ PENTRU COMBUSTIBIL SOLID

Combustibilul solid care poate fi utilizat este: lemn, c`rbune, brichete, cox. La astfel de cazane ]i instala\ii de ardere trebuie precizat c` sortul de c`rbune care poate fi ars este c`rbune brun huilos sau huil`, cu granula\ie mai mare de 50 mm. Ace]ti c`rbuni au umiditate sub 15% ]i o temperatur` de zgurificare a cenu]ii peste 1400 0C, condi\ii absolut necesare pentru arderea c`rbunilor pe strat fix; este exclus` arderea ligni\ilor care n-au condi\ii necesare de aprindere ]i produc zgurificarea stratului. Cazanele sunt de o construc\ie similar` cu cazanele cu focar ]i un drum convectiv, amenajarea pentru arderea combustibilului solid reprezentnd montare ntr-un segment inferior al focarului a unui gr`tar. Pe gr`tar se a]eaz` combustibilul solid, de obicei lemnele de foc; sub gr`tar se face alimentrea cu aer ]i evacuarea cenu]ii. {n fig. 8 se prezint` schema unui cazan de tipul constructiv THERMOSTAHL. Cazanul pe combustibil solid are o serie de particularit`\i func\ionale care trebuie cunoscute pentru o exploatare optim`. - combustibilul solid produce mult` cenu]` volant` de aceia trebuie s` existe un acces u]or de cur`\ire a drumurilor de gaze; cur`\irea drumurilor de gaze se face zilnic sau s`pt`mnal, func\ie de combustibilul utilizat; Fig.8 - Schema unui cazan pentru lemne de tipul constructiv THERMOSTAHL - masa stratului de combustibil solid n faz` de ardere pe gr`tar are un con\inut ridicat de energie chimic`; nu este ca n cazul combustibilului gazos sau lichid cnd la ntreruperea aliment`rii n focar nu mai este surs` de energie. {n consecin\`, la ntreruperea aliment`rii cu combustibil solid trebuie contat pe faptul c` se continu` producerea de energie termic` de c`tre cazan pn` la arderea ntregului strat existent. Oprirea aerului pentru oprirea arderii este numai o m`sur` global` de oprire a cazanului; prin infiltra\iile de aer arderea continu` ncet, n regim de ardere reduc`toare (gazele de ardere con\in CO ]i nu CO2 ), pn` la epuizarea stratului. - spre deosebire de cazanele cu combustibil gazos sau lichid care pot fi complet automatizate f`r` supraveghere permanent`, cazanele de combustibil solid trebuie alimentate manual, stratul de combustibil trebuie rea]ezat din cnd n cnd (r`scolire), temperatura apei calde trebuie urm`rit` pentru ca nainte de a ajunge la temperatura maxim` alimentarea stratului s` nceteze. De aceia toate cazanele cu combustibil solid sunt n categoria cu supraveghere permanent`. - cazanul se instaleaz` totdeauna cu un vas de expansiune deschis deoarce exist` un pericol poten\ial ca la ntreruperea aliment`rii cu combustibil producerea de c`ldur` s` continue. - ie]irea gazelor de ardere prin partea din fa\` a focarului face ca deschiderea u]ii mari din fa\a cazanului n timpul func\ion`rii s` produc` o ie]ire de gaze din focar n camera centralei, ceeace este de evitat. In timpul func\ion`rii se poate deschide numai u]a de alimentare care, avnd o sec\iune relativ mic`, permite tirajului co]ului s` men\in` o oarecare depresiune n focar ]i gazele s` nu r`bufneasc` n central`. Drumul convectiv al cazanului este consitutit dintr-un fascicol de \evi str`b`tute prin interior de gazele de ardere. Nu este cazul s` se introduc` turbulizatori n \evi deoarece ace]tia vor favoriza depunerea de cenu]` volant` ]i pot mpiedeca tirajul natural care este esen\ial pentru producerea depresiunii n focar. Din prospectele prezentate n anex` sunt de re\inut cteva date importante pentru recomandarea ]i utilizarea cazanelor pe combustibil solid THERMOSTAHL. Datele sunt sintetizate n tabelul 5. 78 Echipamente termice

Tabel 5
PARAMETRI DE PROSPECT Tipul cazanului puterea cazanului materialul cazanului combustibil utilizat: - solid - gazos, lichid (prin adaptare) reglarea arderii cu ajutorul termostatului; posbilitatea men\inerii constante a temperaturii apei la ie]ire; mas` VALORI CL 30 CL 600 30 000 600 000 kcal/h 35 698 kW cazan din o\el diversitatea combustibililor ce se pot utiliza informativ 310 2450 kg UTILIZAREA INFORMATIEI definirea cazanului; cifra din simbol arat` debitul caloric nominal al cazanului n mii kcal/h stabilirea tipului necesar n central` calitate de robuste\e ]i insensibilitate la varia\ii bru]te de regim termic limitarea utiliz`rii combustibililor solizi de tip lignit sau combustibili cu granula\ie su 50 mm; posibilitate de tranformare prin adaptare pentru combustibil gazos sau lichid trebuie bine n\elese sistemele de reglare deoarece au specificul reglajului la ardere n strat (cu iner\ie) masa cazanului necesar` pentru construc\ia funda\ iei ]i pentru transport permite calculul nc`rc`rii termice a focarului [kcal/h/ m3] specific` fiec`rui combustibil nc`rc`rile date de solu\ia constructiv` sunt 170 000 306 000 kcal/h/m3 . volumul de ap` de umplere a cazanului n`l\ime maxim` de coloan` de ap` deasupra cazanului 20-40 m dimensiunea gurii de introducere a combustibilului legarea cazanului n re\eaua de ap` cald` ]i la co] consumurile sunt calculate pentru puteri calorice de combustibil solid de (7500 4700 kcal/kg ) (5700 4700 kcal/kg) necesare pentru amlasare n central`

volum focar volum de ap` presiunea de lucru dimensiune gur` de alimentare dimensiuni racorduri consum de combustibil dimensiuni constructive

180 1960 160 1180 max. 2-4 bar (350x450) (600x700) co] =230 480 ap` 1 14 4 (5-8) (130-160) kg/h (a c)

Tabelul 5 - Date caracteristice ale cazanelor pe combustibil solid THERMOSTAHL

2.3.4.3. CAZANE CU VOLUM MIC DE APA PENTRU COMBUSTIBIL GAZOS SAU LICHID

Sunt cazane caracterizate printr-o circula\ie a apei nc`lzite prin interiorul \evilor. Solu\iile constructive sunt multiple. Din cele mai des ntlnite cit`m: - cazane cu cadre de \evi netede de o\el denumite ]i cazane din elemente actualmente n general abandonate datorit` consumului mare de metal ]i manoper` ]i nc`rc`rii termice mici a suprafe\elor datorit` transferului de c`ldur` slab. - cazane cu fascicole de \evi netede de o\el se utilizeaz` numai la debite de c`ldur` mari, peste 5 Gcal/h (5 MW), ]i sunt n solu\ie de cazane cu pere\i membran` (cazane de tip CR ]i CAF) sau n solu\ie cu zid`rie, actualmente abandonate ca solu\ie constructiv` datorit` consumului mare de metal, zid`rie refractar` ]i manoper` (cazane HLK ]i GIR). -cazane cu fascicol de \evi nervurate se utilizeaz` rar la cazanele de central` dar se utilizeaz` des la cazanele mici ]i n special la minicentrale (v. cazanele IMMERGAS, BIASI). - cazane din elemente de font` - sunt cazanele cele mai moderne din acast` categorie pentru centrale termice de nc`lzire. Se eviden\iaz` prin calit`\i deosebite de fiabilitate, montare din elemente la locul de amplasare ]i gabarite mici. Ca exemplificare din aceast` categoire de cazane cit`m gama de cazane VIADRUS . Elementul de font` al cazanului este un corp care are n parte de jos a peretelui prin care circul` apa, o deschidere mare, care prin asamblarea elementelor va configura focarul, iar n partea de sus cteva sec\ iuni nervurate, n interiorul c`rora circul` apa; prin asamblarea elementelor acestea vor configura fascicolul convectiv. Elementele se asambleaz` ntre ele cu nipluri, pe partea apei ]i prin garnituri pe partea gazelor de ardere 79

]i sunt strnse cu tiran\i de o\el. Elementele de cap`t sunt fasonate special pentru destina\ia lor. Interiorul pere\ilor focarului nu este nervurat deoarece n focar transferul de c`ldur` se face prin radia\ie ]i deci suprafa\a captatoare echivalent` este proiec\ia normal` a suprafe\elor. Arderea n focar are acelea]i caracteristici cu arderea ntr-un focar camer` de la cazanele cu volum mare de ap`.. Suprafe\ele convective, puternic nervurate, au o eficien\` de transfer de c`ldur` deosebit de bun`. Aceasta face ca temperatura la co] s` fie cobort` ]i randamentele acestor cazane s` fie foarte ridicate, de ordinul 91 92 %. {n fig. 9 se prezint` o vedere a unui element de cazan din font`.

1. Element frontal 2. Element median 3. Element posterior 4. Niplu 5. Diafragma de limitare 6. Dop 7. Dop cu filet G 1/2 8. Tirant filetat 9. Chit de etansare

10. Usa de vizitare 11. Izolatia usii de vizitare 12. Placa injectorului 13. Izolatia placii injectorului 14. Flansa pentru injector 15. Priza masurare presiune 16. Vizor de inspectie 17. Canal de fum 18. Clapeta de explozie

19. Racord ducere DN 80 20. Racord intoarcere DN 80 cu robinet de golire 21. Robinet de umplere si golire 22. Priza manometru capilar 23. Teaca manometru capilar 24.Manta laterala stanga 25. Manta laterala dreapta 26. Manta fata - capac

27. Manta superioara - capac 28. Manta fata - partea de jos 29. Manta spate - partea de sus 30. Manta spate - partea de jos 31. Izolatia mantalei 32. Panou de comanda 33. Clema de siguranta 34. Garnituri de etansare 35. Priza termostat

Fig. 9

Cazan VIADRUS G 300 a. vedere a unui element de cazan din font` b. elementele componente ale cazanului Echipamente termice

80

Una din caracteristicile importante ale cazanelor din font` este c` suprafe\ele din font` sunt rezistente la coroziune. In timp ce o\elul este oxidat ]i cu timpul distrus de umezeal` ]i mai ales de solu\ii acide, fonta rezist` foarte bine chiar ]i atacului chimic cu acid concentrat. Pericolul de coroziune poate apare n cazan n dou` cazuri, pe suprafa\a de schimb de c`ldur` n contact cu gazele de ardere: - condens neutru, din condensarea vaporilor de ap` din gaze de ardere ale combistibilului gazos; - condens acid, din condensarea vaporilor de ap` din gazele de ardere ale combustibilului lichid cu con\inut de sulf, pentru combustibilii no]tri CLU ]i p`cur`. Condensarea se produce numai cnd temperatura peretelui de transfer de c`ldur` este mai mic` dect temperatura punctului de rou`. Este de subliniat c` nu gazele de ardere trabuie s` aib` o temperatur` sub cea de rou`, ele avnd n general o temperatur` nalt`; condensarea se produce pe orice perete care are o temperatur` mai joas` dect temperatura de rou`. Temperatura peretelui unei suprafe\e de transfer de c`ldur` este, cu diferen\` de 1 5 grade, apropiat` de temperatura apei. Un calcul estimativ poate ar`ta acest lucru. Din condi\ia de egalitate a fluxurilor de c`ldur` rezult` c` temperatura peretelui este: tp = (apa * tapa + gaze * tgaze ) / (apa + gaze ) unde: - apa ]i gaze sunt coeficien\ii de schimb de c`ldur` convectiv de la ap` ]i de la gazele de ardere -(tapa ]i tgaze ) sunt temperaturile apei ]i gazelor de ardere Coeficientul de schimb de c`ldur` este mare pe partea apei , de exemplu apa = 1000 W/m2 ]i mic pe parte gazelor de ardere, de exemplu gaze = 20 W/m2 . Temperatura pe partea apei este de exemplu tapa = 50 0C ]i gazele de ardere au, n zona de sfr]it a cazanului, de exemplu tgaze = 200 0C. Cu aceste valori rezult` o temperatur` a peretelui metalic de: tp = (50 * 1000 + 20 * 200) / (1000 + 20) = 52,9 0C Se observ` c` fa\` de temperatura apei, temperatura peretelui metalic este numai cu 2,90 mai ridicat`. S` presupunem acum c` temperatura punctului de rou` a gazelor de ardere din combustibil gazos este trou`.g. = 55 0C . Inseamn` c` temperatura peretelui este mai mic` dect temperatura de rou` ]i se va produce condensare. Exemplul ales are aproximativ un caracter general ]i se poate aprecia n mare c`, pentru ardere de combustibil gazos, la o temperatur` de ap` din cazan mai mic` de 50 0C apare condensare pe pere\ii metalici. Temperatura punctului de rou` a gazelor de ardere (pentru combustibil f`r` sulf) func\ie de concentra\ia vaporilor de ap` din gazele de ardere este dat` n fig. 10. Situa\ia este mai grav` la arderea combustibilului lichid cu con\inut de sulf. Temperatura de rou` a gazelor de ardere pentru ace]ti combustibili este dictat` de prezen\a acidului sulfuric n vaporii gazelor de ardere condensate. Ace]tia provin din arderea sulfului ]i hidratarea trioxidului de sulf: S + O2 = SO2 SO3 +H2O = SO4H2 . Gazele de ardere cu SO3 au temperatura de rou` mult mai nalt`, denumit` temperatura de rou` acid` , apropiat` ]i chiar dep`]ind 100 0C. Pentru orientare, n diagrama fig.11 se prezint` dependen\a temperaturii de rou` acide de con\inutul de sulf ]i de con\inutul de vapori de ap` ai gazelor de ardere. Fig. 10 Temperatura punctului de rou` la combustibili f`r` sulf Se vede c` n cazul combustibilului lichid sulfuros este pericol de apari\ie a condens`rii acide ]i a coroziunii acide chiar ]i la temperaturile curente ale apei calde de nc`lzire. 81

Astfel, n func\ionarea unui cazan se ntlnesc dou` situa\ii n care apare condensare: - la pornirea cazanului cnd apa din cazan este sub temperatura de rou` a gazelor de ardere. - c@nd cazanul func\ioneaz` cu temperatur` joas` a apei calde de nc`lzire. Cum astfel de situa\ii se ntlnesc, condensarea este un fenomen curent n exploatare. Ca urmare a acesteia apare la cazanele de o\el o coroziune care duce la acarierea (g`urirea) \evilor dup` 10-15 ani de func \ionare a cazanului pe combustibili nesulfuro]i ]i mult mai devreme pentru combustibili sulfuro]i. Dac` materialul cazanului este font`, condensarea apare n acelea]i condi\ii dar nu se va produce coroziune deoarece fonta este rezistent` la coroziune. Astfel durata de exploatare a unui cazan de font` este peste 20 de ani ]i chiar se g`sesc n exploatare cazane cu peste 70 de ani de func\ionare (cazane de font` dinnaintea celui de al II-lea r`zboi mondial). p H2O- presiune par\ial`

a. Temperatura punctului de rou` acid la combustibil cu S < 1

b. Temperatura punctului de rou` acid la combustibil cu S > 1 Fig.11 Dependen\a temperaturii de rou` acide de con\inutul de sulf ]i de con\inutul de vapori de ap` ai gazelor de ardere 82 Echipamente termice

Dac` au fost re\inute avantajele cazanelor din elemente de font` n ceeace prive]te manevrabilitatea lor u]oar` datorit` mont`rii elementelor pe locul de amplasare al cazanului ]i rezisten\a mare la coroziune, trebuie s` se men\ioneze ]i neajunsurile acestor cazane. Prima deficien\` este aceia c` fonta este foarte sensibil` la varia\ii de temperatur` care duc la o neuniformitate de temperatur` n lungul unui element. Se ]tie c` o neuniformitate termic` ntr-un sistem rigid (cum este cazanul) produce tensiuni interne; cum fonta are o foarte slab` rezisten\` la ntindere (cu toate c` la compresiune rezist` foarte bine), elementele de font` se pot sparge relativ u]or. Cazul cel mai des de avarie ntlnit n exploatare este acela n care se face o completare a apei din instala\ie prin returul cazanului. Apa rece de completare, intrat` pe la baza elementului plin cu ap` cald` duce la varia\ii att de mari de dilatare nct elementele se crap`. A doua deficien\` este aceia c` fonta este foarte sensibil` la tensiuni interne datorit` montajului (]i chiar lovirilor). Astfel, o strngere neuniform` a niplurilor de asmblare a elementelor poate fi cauza spargerii elementelor de font`. Cu aceast` analiz` se poate face o alegere judicioas` a cazanului, urm`rind urm`toarele aspecte: - dac` accesul n central` este pe o u]` de dimensiuni mici se alege cazan de font` care se monteaz` element cu element; - dac` se utilizeaz` combustibil lichid cu con\inut mare de sulf se alege cazan din font` rezistent la coroziune; - dac` este pericol ca instala\ia s` fie gre]it exploatat`, ceeace ar pune n pericol cazanul de font`, fragil, se alege cazan de o\el; -dac` montajul nu se face de un specialist autorizat n montaje de cazane din font`, mai bine se alege un cazan de o\el care nu poate fi distrus la montaj; - dac` un cazan de font` dep`]e]te dublul costului cazanului de o\el, se alege cazan de o\el cu toate c` durata lui de exploatare va fi de dou` ori mai mic` dect a cazanului de font`. Pentru exemplificarea performan\elor cazanelor din elemente de font` se vor analiza caracteristicile tehnice a dou` game de cazane; VIADRUS G 100 cu arz`tor atmosferic de gaz ]i VIADRUS G 300 cu arz`tor cu aer insuflat. Datele sunt sintetizate n tabelele 6 ]i 7.

CAZANE VIADRUS G100 - cu arz`tor atmosferic de gaz


PARAMETRI DE PROSPECT Tipul cazanului - num`r de elemente puterea cazanului VALORI UTILIZAREA INFORMATIEI definirea cazanului

Tabelul 6

6 - 9 elemente 75/30 - 120/60 kW

puterea maxim`/minim` a unui cazan ca limite de alegere a tipului; stabilirea tipului necesar [n central` -lipsa ventilatorului de aer -necesar4 un co] de minim 3 m -limita superioar` a apei calde de [nc`lzire -posibilitate de programare a cazanului pentru diferite situa\ii permite calculul consumului de combustibil ]i costurilor de exploatare necesar la calculul tirajului co]ului masa cazanului - necesar` pentru construc\ia funda\iei ]i pentru transport 83

informa\ii generale

-nivel de zgomot sc`zut -tiraj minim 5 Pa temperatura maxim` a apei calde 85C -posibilitate de reglaj cu mai multe cicluri 91 %

randament

temperatura produselor de combustie mas`

120 - 130C la co] 480 - 693 kg

volum de ap` coeficient de rezisten\` hidraulic` pierdere de presiune pentru produsele de combustie presiune maxim` de lucru la ap` presiunea minim` de lucru la ap` presiune intrare gaz

53 - 77,45 2,3

volumul de ap` umplere a cazanului valoarea rezisten\ei specifice locale pentru calculul hidraulic al circuitului permite calculul tirajului necesar al co]ului [n`\ime maxim` de coloan` de ap` deasupra cazanului 40 m [n`l\ime minim` de coloan` de ap` deasupra cazanului 3m presiune necesar` pentru combustibil 180 - 250 mm H2O dimensiunea gurii de introducere a combustibilului legarea cazanului [n re\eaua de ap` cald` ]i de gaze diametru minim de co] necesare pentru amplasare [n central`

4 Pa max. 0,4 MPa

min. 0,03 MPa

1,8 - 2,5 kPa

dimensiune gur` de alimentare dimensiuni racorduri diametru co] dimensiuni constructive

(350x450) - (600x700) gaz 6/4" (1") ap 1" - 4" 250 mm l`\ime*ad@ncime*[nal\ime

CAZANE VIADRUS G300 - cu arz`tor cu aer insuflat


PARAMETRI DE PROSPECT Tipul cazanului - num`r de elemente puterea cazanului VALORI 5 - 14 elemente 103/113,2 - 310/340,7 kW

Tabelul 7 UTILIZAREA INFORMA|IEI definirea cazanului puterea maxim`/minim` a unui cazan ca limite de alegere a tipului; stabilirea tipului necesar [n central` -ventilatorul de aer silen\ios -protec\ia de temperatur` a elementelor prin controlul de temperatur` a circula\iei -limita superioar` a apei calde de [nc`lzire -posibilitatea de programare a cazanului -rezistent la coroziune permite calculul consumului de combustibil ]i costurilor de exploatare necesar la calculul tirajului co]ului ]i calculul randamentului suprapresiune 20 mmCA pe care trebuie s-o asigure arz`torul la sarcin` nominal`

informa\ii generale

-nivel de zgomot sub 75 dB -automatizarea pompei de circula\ie pe temperatura de retur -temperatura maxim` a apei calde 110C -posibilitatea de reglaj cu mai multe cazane [n cascad` -termen de via\` nelimitat

randament

90,8%

temperatura produselor de combustie presiunea maxim` [n camera de combustie

185C la co]

2 mbar

84

Echipamente termice

diferen\a de presiune minim` [n c`min mas`

0,5 mbar

tirajul minim realizat de co] 5 mmH2O, ceea ce reprezint` un co] de cca. 10 m [n`l\ime masa cazanului - necesar` pentru construc\ia funda\iei ]i pentru transport volum de ap` de umplere a cazanuli [n`l\ime maxim` de coloan` de ap` deasupra cazanului 40 m presiune necesar` pentru combustibil 180 - 250 mmH2O diametrul flan]ei de leg`tur` pentru arz`tor lungimea minim` a capului de ardere (partea cilindric` a arz`torului care intr` [n focar) distan\a arz`tor-focar dimensiuni racorduri: legarea cazanului [n re\eaua de ap` cald` ]i de gaze diametrul minim de co]

505 - 1225 kg

volum de ap` presiunea maxim` de lucru la ap` presiune intrare gaz flan]` arz`tor lungimea minim` a gurii de foc deschiderea maxim` a arz`torului diametru aliment`rii cu ap`

56,4 - 137,4 max. 4 bar

1,8 - 2,5 kPa 150 - 165 125 - 160 mm

50 mm 80 mm

diametrul co]ului de fum dimensiuni constructive

225 mm l`\ime*ad@ncime*[nal\ime

2.3.4.4. CAZANE CU CONDENSA|IE


La cazanele clasice att gazele de ardere care ies din cazan, ct ]i suprafe\ele de transfer de c`ldur` au o temperatur` mai ridicat` dect temperatura de rou` a gazelor de ardere. In consecin\` vaporii de ap` din gazele de ardere ]i men\in starea gazoas` ]i sunt evacua\i la co] mpreun` cu c`ldura lor latent` de condensare. Aceast` c`ldur` reprezint` mai mult de 10% din c`ldura disponibil` n combustibil. Asfel, c`ldura disponibil` n combustibilul gazos, exprimat` prin puterea caloric` inferioar`, este Hi = 35800 kJ/m3N (8550 kcal/m3N ). Dac` se face condensarea vaporilor de ap` din gazele de ardere, c`ldura disponibil` n combustibilul gazos, exprimat` prin puterea caloric` superioar`, este Hi = 39860 kJ/m3N (9520 kcal/m3N ). Rezult` un c]tig de c`ldur` disponibil`, dac` se condenseaz` vaporii de ap` din gazele de ardere, de 11,34 %. O prim` problem` formal` este aceea c` dac` un cazan clasic are un randament uzual de 92%, ata]ndui-se un condensator randametul lui va cre]te (la o condensare integral`) cu 11,34 % datorit` condens`rii ]i cu nc` 5 % datorit` faptului c` gazele de ardere vor fi evacuate cu o temperatur` mai cobort`. Deci cazanul va avea randamentul de 92+11,34+5=108,34 %. Rezult` un randament peste 100% deoarece randamentul a fost exprimat prin raportarea c`ldurii utile la puterea caloric` inferioar` a combustibilului, Hi : i = Q/(B*Hi) - unde B este debitul de combustibil utilizat ]i Qu c`ldura util`. Deoarece se face condensarea vaporilor de ap` din gazele de ardere, c`ldura disponibil` n combustibil este puterea caloric` superioar` Hs , deci exprimarea randamentului este corect s` se fac` raportat la aceast` putere caloric`: s = Q/(B*Hs) n care caz randamentul va fi s=i * ( Hi /Hs ) = 108,34 * (8550/9520) = 97,3 %. O prim` concluzie este aceia c`, \innd seama de existen\a cazanelor cu condensa\ie, totdeauna 85

O prim` concluzie este aceia c`, \innd seama de existen\a cazanelor cu condensa\ie, totdeauna trebuie specificat dac` randamentul se refer` la puterea caloric` superioar` Hs sau la puterea caloric` inferioar` a combustibilului, Hi . Pentru o ilustrare mai sugestiv` a procesului de condensare se va reprezenta grafic un proces uzual. Gazele de ardere ies din cazan cu o temperatur` relativ ridicat`, 180-220C, uzual` pentru cazanele moderne. In exemplul analizat temperatura este de 220C, reprezentat` n diagrama fig.12 prin punctul A.

Fig. 12 Diagrama de func\ionare a cazanului echipat cu condensator

Condensatorul recupereaz` c`ldura sensibil` a gazelor de ardere, figurat` n diagram` prin evolu\ia AB. Suprafa\a de transfer de c`ldur` a condensatorului avnd ns` o temperatur` mai joas` dect temperatura de rou` a gazelor de ardere, se produce ]i o condensare a vaporilor de ap` din gazele de ardere pe suprafa\a de schimb de c`ldur`. In diagrama prezentat`, evolu\ia este din punctul B n punctul C. Cu toate c` procesul de condensare este simultan cu procesul de transfer de c`ldur`, pentru simplificarea reprezent`rii procesele s-au reprezentat nseriate. Punctul B din diagram` este caracterizat prin temperatura de rou` a gazelor de ardere, determinat` de presiunea par\ial` a vaporilor de ap` n gazele de ardere. Varia\ia de temperatur` n zona de condensare este relativ mic`, datorit` modific`rii temperaturii de rou` prin eliminarea vaporilor de ap` din gazele de ardere, dar c`ldura recuperat` este mare datorit` valorii mari a c`ldurii latente de condensare. In exemplul ar`tat, se recupereaz` c`ldura latent` din 75 g apa/kg gaze de ardere. Sunt dou` condi\ii necesare pentru ca un cazan s` func\ioneze n regim de condensare: temperatura apei (respectiv a suprafe\ei de schimb de c`ldur`) s` fie mai mic` dect temperatura de rou` a gazelor de ardere, suprafa\a convectiv` s` fie suficient de mare pentru ca s` se produc` transferul de c`ldur` ]i de mas` n por\iunea de condensare.

Prima condi\ie poate fi ndeplinit` n urm`toarele situa\ii: - instala\ia de nc`lzire func\ioneaz` cu un retur de temperatur` joas` a agentului termic, de ordinul 40 0C, de exemplu la nc`lzirea prin pardoseal`; - instala\ia de nc`lzire clasic`, 70/90 0C , func\ioneaz` n perioadele de temperaturi exterioare de peste 0 0 C cu temperatur` redus` a agentului termic, 40/60 0C, ceeace reprezint` o perioad` de peste 50% din perioada de nc`lzire; - apa cald` de consum, cu un regim de preg`tire de 10/45 0C , este agentul termic care preia c`ldura dup` treapta de preg`tire a apei calde de nc`lzire. Din punctul de vedere al solu\iei constructive, partea de condensare poate fi integrat` n ansamblul suprafe\ei de transfer de c`ldur` convectiv al cazanului, caz n care, datorit` necesarului mare de suprafa\`, suprafa\a este constituit` dintr-un fascicol de \evi nervurate.

86

Echipamente termice

{n fig.13 se prezint` un cazan de condensa\ie cu suprafa\` extins` de transfer de c`ldur`.

Fig.13 Cazan de condensa\ie cu suprafa\` extins` de transfer de c`ldur`

O alt` solu\ie este montarea condensatorului ca un corp separat. In acest caz cazanul poate fi din o\el obi]nuit ]i condi\ia de o\el rezistent la coroziune (inox) se pune numai pentru corpul de condensare. Un alt avantaj ar fi acela c` acest corp de condensa\ie poate fi folosit ]i pentru modernizarea cazanelor clasice, f`r` condensare. Corpul de condensare se monteaz` n serie sau n paralel pe circuitul de evacuare a gazelor de ardere din cazan, a]a cum se prezint` n fig. 14.

a. condensator [n serie

b. condensator [n deriva\ie

Fig.14. Recuperator condensator [n corp separat VARIANTA a se monteaz` n serie cu cazanul, pe traseul gazelor de ardere. Pierderile de sarcin` prin acesta sunt foarte mici dar totu]i este necesar ca presiunea disponibil` la arz`tor s` fie m`rit`. Avantajele acestui tip de montare este instalarea f`r` piese mecanice n mi]care ]i diminuarea r`cirii cazanului prin tiraj natural la oprirea arzatorului dac` acesta nu este echipat cu un volet de aer automat. Un condensator static nu poate deservi dect un singur cazan ]i trebuie dimensionat la puterea maxim` a acestuia. VARIANTA b - se monteaz` pe o deriva\ie a co]ului mpreuna cu un ventilator pentru acoperirea pierderilor de sarcina. Avantajele acestui tip de montare sunt c` nu exist` contra-presiune suplimentar` pe traseul gazelor de ardere, chiar dac` condensatorul este sau nu n func\iune ]i posibilitatea producerii apei calde menajera (oprirea recuperatorului prin oprirea ventilatorului n cazul supranc`lzirii a.c.m.). Pentru optimizarea recuper`rii, n general se folose]te un condensator care s` corespund` unei puteri ntre 40 si 70 % din puterea pierderilor la ie]irea din cazan. In acest caz amortizarea investi\iei se poate face n mai pu\in de 2 ani. 87

2.3.4.5. POMPA DE VAPORI DE AP~ - (P.V.A.)


{n cadrul sistemelor moderne de recuperare de c`ldur`, utiliznd att recuperarea c`ldurii fizice ct ]i a c`ldurii de condensare a vaporilor de apa din gazele de ardere la temperatur` joas`, o schema de mare succes n \`rile tehnologic dezvoltate este Pompa de Vapori de Apa notat` in cele ce urmeaz` PVA. Elementul esen\ ial este ob\inerea recuper`rii foarte avansate a c`ldurii simultan cu reducerea emisiilor de NOx din gazele de ardere. PVA este compus` din trei p`r\i: dou` schimb`toare de c`ldur` ]i mas` tip scruber ]i un schimb`tor de c`ldura-condesator. In condesator agentul primar este constituit de gazele de ardere care nc`lzesc un agent secundar (apa) care face parte dintr-un circuit separat de joasa temperatur` (apa cald` pentru nc`lzire de joas` temperatur`, etc). {n primul scruber agentul primar este reprezentat de gazele de ardere ie]ite din condensator iar agentul secundar este condensul r`cit provenit din scruberul al doilea (n urma procesului de nc`lzire-umidificare a aerului de ardere). In al doilea scruber agentul primar este reprezentat de condensul cald ob\inut de la condensator ]i din primul scruber iar agentul secundar este aerul de ardere necesar instala\iei de ardere.

PRINCIPIU GENERAL DE FUNCTIONARE AL PVA


PVA asigur` o recuperare aproape total` a c`ldurii evacuat` n atmosfer` prin gazele de ardere. Acest lucru este ob\inut prin trei direc\ii de recuperare: - condensarea pe circuitul de apa cu temperatura mai mica de 60 0C - cre]terea puterii de recuperare prin umidificarea aerului de ardere - prenc`lzirea aerului de ardere Asocierea celor trei direc\ii de mai sus este indispensabil` pentru a ajunge la performan\ele ridicate ale pompei cu vapori de ap`. {n fig. 15 se prezint` schema de ansamblu a pompei cu vapori de ap`.

1.Arz`tor ; 2.Cazan ; 3.Condensator ; 4.Pompa de vapori de ap` ; 5.Introducere aer atmosferic ; 6.Ie]ire gaze de ardere ; 7.Intrare agent termic ; 8.Ie]ire agent termic ; 9.Intrare ap` ; 10.Ie]ire ap` ; 11.PVA zona de evaporare ; 12.PVA zona de condensare ; 13.Bucla de ap` cald` ; 14.Bucla de ap` rece ; 15.Conducta de echilibrare ; 16.Prea-plin ; 17,18.Pomp` ; 19.Ventilator ; 20.Alimentare cu gaz . Fig. 15. Schema general` de ansamblu a pompei cu vapori de ap`

88

Echipamente termice

Pentru a pune n eviden\` procesele termice din schema PVA s-a reprezentat in fig. 16 o diagram` caracteristic` pentru procesul de func\ionare. {n condensator gazele de ardere urmeaz` aceia]i evolu\ie ca n cazul descris anterior n fig. 12 : (A-B-C). Prezen\a scruberului de gaze de ardere, n care gazele intr` n contact cu o ap` de temperatur` joas`, mai mic` cu cca.20 grd. dect cea din condensator, face ca procesul de condensare a vaporilor de apa s` continue pe traseul C-D din diagram`. Se remarc` faptul c` n acest proces se condenseaz` n continuare, n exemplul ar`tat, nc` 50 g abur/kg gaze, ceea ce reprezint` nc` 2/3 din ceea ce s-a recuperat n condensator.

Fig.15. Diagrama de func\ionare a cazanului echipat cu condensator ]i sistem PVA

Apa care se nc`lze]te n scruberul final este circulat`, n mare parte, n circuit nchis, ea fiind utilizat` n scruberul de preg`tire a aerului de ardere pentru umidificarea ]i nc`lzirea acestuia. Aerul preia cele 50 g abur/kg gaze ]i ]i ridic` n acela]i timp ]i nivelul de temperatur`. Cele 50 g abur/kg gaze, vehiculate de aerul de ardere, se reg`sesc n gazele de ardere, al`turi de vaporii de ap` rezulta\i din arderea hidrogenului din combustibil, astfel c` n final gazele de ardere nu mai sunt nc`rcate n propor\ie de 140 g abur/kg gaze (pct.A) ci n propor\ie de 190 g abur/kg gaze (pct A). Se observ` n diagram` c` sistemul PVA deplaseaz` linia de func\ionare a condensatorului din A-B n A-B. PVA se utilizeaz` n principal n instala\iile clasice care produc ap` cald` ]i care func\ioneaz` cu o temperatur` a returului apei n cazan mai mic` de 650C, dar se poate folosi ]i n sistemele cu temperatur` ridicat` a agentului termic secundar din cazan (abur) fiind necesar n acest caz introducerea sistemului complet, inclusiv condensator. Folosirea sistemului PVA este recomandat` atunci cnd exist` un interes crescut pentru sc`derea consumului de combustibil gazos simultan cu sc`derea emisiilor de NOx. Cu umidificarea aerului de combustie, PVA dispune de un avantaj suplimentar deoarece aceast` umidificare duce la sc`derea temperaturii fl`c`rii ceea ce conduce la o sc`dere a emisiilor de NOx. Din diagrama fig.16 se poate vedea c` acest efect este important.

Fig. 16. Emisiile de NOx la cazanele cu ]i f`r` PVA

Astfel, se ajunge la mic]orarea de pn` la trei ori a concentra\iei de NOx fa\` de un cazan tradi\ional. De asemenea, pentru reducerea la minim a emisiilor de oxizi de azot este de preferat alegerea unei PVA foarte performant`, cu temperatura de prenc`lzire saturare a aerului de ardere ct mai ridicat` (max. 70C). 89

Evolu\ia deosebit de rapid` n introducerea tehnicii PVA n centralele consumatoare de combustibil gazos din \`rile tehnologic avansate, este explicabil` prin avantajele deosebite care se ob\in pe planurile energetic ]i de protec\ie a atmosferei. Dintre cele mai importante avantaje se remarc`: Randamente ale instala\iei crescute datorit` faptului c` pompa cu vapori de ap` favorizeaz` condensarea prin cre]terea nivelului de umiditate a aerului de combustie, ]i deci a con\inutului de vapori n gazele de ardere. Astlfel, condensatorul poate fi alimentat la o temperatur` medie de pn` la 60 0C ceea ce este avantajos din punct de vedere al utilizatorului. Importanta sc`dere a emisiilor de NOx. PVA se poate instala f`r` modific`ri asupra cazanelor sau asupra condensatoarelor (dac` instala\ia de nc`lzire a fost deja modernizata), doar arz`toarele trebuie adaptate pentru alimentarea cu aer prenc`lzit (< 700C) ]i cu umiditate de satura\ie. Realizat` din o\el inoxidabil, PVA are o fiabilitate mare. Func\ionarea static` - f`r` piese in mi]care - nu conduce la uzuri sau dificult`\i n exploatare. Sistemul se autoregleaz`. 2.3.4.6. REGULI DE MONTARE A CAZANELOR MICI {N CENTRALE Centralele termice de nc`lzire care se amplaseaz` n interiorul cl`dirilor trebuie s` respecte cteva interdic\ii importante: nu se amplaseaz` n vecin`tatea direct` a nc`perilor din categoria A sau B de pericol de incendiu; nu sub s`li aglomerate ]i c`i de evacuare; nu sub nc`peri pentru copii din cre]e, gr`dini\e, clase sau alte nc`peri ]colare, saloane de bolnavi sau s`li de opera\ii

Centrala va avea pere\ii ]i plan]eele separatoare realizate din materiale incombustibile, cu limita de rezisten\` la foc de 1 ore pentru pere\i ]i 1 or` pentru plan]ee. Pentru centralele care folosesc combustibil gazos , suprafa\a minim` a ferestrelor exterioare va fi corespunz`toare unui indice specific de 0,05 m2 de fereastr` pentru 1 m3 volum de nc`pere. Amplasarea cazanelor n nc`pere trebuie s` respecte urm`toarele distan\e minime: ntre cazane de 0,5 m, fa\` de pere\ii laterali ai centralei de 0,8 m, peretele din fa\` 1m de frontul cazanului, peretele din spate 0,5 m fa\` de peretele spate al cazanului, suprafa\a superioar` a mantalei la 0,8 m de tavan. Pentru asigurarea aerului de ardere ]i ventilarea centralei trebuie s` fie prize de aer din exterior sau ferestre (cu site, f`r` geamuri), cu suprafa\a n dm2 de cel pu\in Q [kWt] / 20, dar nu mai pu\in de 2,5 dm2 . Evacuarea aerului de ventilare se face n partea superioar` printr-o suprafa\` cu deschidere de 1 dm2 pentru S [m2] / 10 de suprafa\` de central`, dar nu mai pu\in de 2 dm2 . Co]ul de evacuare a gazelor de ardere se determin` ca sec\iune din calculele termice specifice de co]. Dac` racordarea se face cu un canal de gaze, acesta trebuie s` aib` o sec\iune cu cel pu\in 30% mai mare dect a co]ului. Co]ul se supranal\` fa\` de acoperi] cu urm`toarele distan\e minime: - 1,5 m fa\` de o teras`; - 1 m fa\` de coama superioar` a unui acoperi] din material combustibil; - 0,5 m fa\` de coama superioar` a unui acoperi] din material necombustibil. Pentru evacuarea gazelor de la cazanele mici, de tip minicentral` termic`, prev`zute cu evacuare de tip ventuz` care st`bate peretele lateral al centralei (dou` tuburi concentrice, prin cel central fiind evacuate gazele de ardere ]i prin cel inelar periferic fiind absorbit aerul de ardere), se impun distan\e minime fa\` de alte elemente ale fa\adei: - 0,6 m fa\` de o gril` de ventilare; - 0,8 m fa\` de o fereastr` de camer` locuit`; - 1,8 m fa\` de un perete vertical perpendicular pe peretele centralei. Datele pentru amplasare n central` date mai sus nu reprezint` datele de proiectare a centralei ci numai cteva reguli pe care trebuie s` le cunoasc` un ofertant de cazan atunci cnd propune un cazan pentru o central` existent`.

90

Echipamente termice

2.3.5. CAZANE DE ABUR PENTRU CENTRALE INDUSTRIALE MICI


Cazanele de abur industriale sunt de o varietate foarte mare. Pentru centralele industriale mici, tipul cel mai utilizat este cazanul cu volum mare de ap`, denumit ]i cazan ignitubular deoarece gazele de ardere trec prin interiorul \evilor. Pe de o parte datorit` iner\iei termice mari pe care o are volumul mare de ap` din tamburul cazanului ]i masa de metal n contact cu apa la satura\ie, care i confer` o mare stabilitate a parametrilor chiar la fluctua\ii relativ mari de debit cerut de consumatori, pe de alt` parte datorit` sensibilit`\ii lui reduse la calitatea apei de alimentare, acest tip de cazan este aproape n exclusivitate utilizat n centrale industriale mici. Dintre alte avantaje ale acestui tip de cazan amintim faptul c` este monobloc, adic` se livreaz` complet montat inclusiv sistemele de ardere ]i alimentare, ocup` un spa\iu mic n central` ]i are un cost mai sc`zut dect cazanele acvatubulare la debite de abur pn` la 10 t/h ]i presiuni pn` la 16 bar. Debitele de abur uzuale pentru asfel de cazane se ncadreaz` ntre 200 kg/h ]i 4 t/h, uneori ajungnd, cu costuri comparativ acceptabile, ]i pn` la debite de 10 t/h. Aburul produs este un abur saturat, la presiune de 2 16 bar suprapresiune. Datorit` unei bune separ`ri a emulsiei n tambur ]i n separatoarele de ie]ire, aburul are o umiditate foarte mic`, de ordinul 0,5- 1%, ceeace face ca depunerile de s`ruri n condensatoarele utilizatorilor s` fie foarte reduse. Schema de principiu a unui astfel de cazan este prezentat` n fig. 17

Fig.17 Cazan de abur cu volum mare de ap` (ignitubular) Cazanele de abur au randament sc`zut, 0,80 0,85 , deoarece temperatura de satura\ie a apei la presiunea tehnologic` este relativ ridicat`, 150-200 0C ]i deci ]i temperatura gazelor la evacuare va fi ridicat`. {mbun`t`\irea randamentului se poate face prin prenc`lzirea aerului de ardere, a]a cum se exemplific` n fig.18.

91

Fig.18. Cazan ignitubular cu prenc`lzitor de aer Pentru debite de abur mai mari de 6 t/h devine economic` solu\ia de cazan acvatubular. In acest cazan apa circul` prin interiorul \evilor ]i gazele de ardere prin exterior. Emulsia ap`-abur ce se produce n \evile fierb`toare, este colectat` ntr-un tambur unde aburul se separ` de apa; aburul pleac` la utilizator ]i apa reintr` n \evile fierb`toare. Schema unui astfel de cazan este prezentat` n fig. 19

a. sec\iune vertical`

b.sec\iune orizontal`

92

Echipamente termice

c. corpul fierb`tor Fig. 19 Schema cazanului de abur acvatubular Avantajul acestor tipuri de cazane este c` la debite mari au un consum de metal semnificativ mai mic dect cazanele cu volun mare de ap` ]i c` au posibilitatea s` func\ioneze la presiuni nalte deoarece nu mai sunt limitate de cond\iile de rezisten\` ale tamburului cu diametru mare, caracteristic cazanelor ignitubulare.

2.3.6. CAZANE CU FLUID DIATERMIC PENTRU CENTRALE INDUSTRIALE


Pentru procese tehnologice care necesit` temperaturi nalte, de ordinul 200-350 0C, utilizarea aburului ar necesita presiuni foarte mari de lucru, de ordinul celor ar`tate n tabelul 8. Temperatura de satura\ie [0C] func\ie de presiunea aburului [bar absolut] p 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ts 99,6 120,2 133,5 143,6 151,8 158,8 165,0 170,4 175,4 p 10 12 14 16 18 20 25 30 35 ts 180,0 188,0 195,0 201,4 207,1 212,4 223,9 233,8 242,5 p 40 50 60 70 80 90 100 110 120 Tabelul 8 ts 250,3 263,9 275,6 285,8 295,0 303,2 311,0 318,1 324,6

Ca exemple de procese tehnologice de temperatur` ridicat` cit`m: procese de pr`jire n industria alimentar`, industria textil` ]i imprimerie, industria lemnului, fabricarea maselor plastice, tehnologii de preparare 93

a r`]inilor ]i lacurilor. Pentru aceste cazuri, ]i chiar alte procese de temperatur` mai cobort`, este mai economic s` se utilizeze circuite cu fluid diatermic. Fluidul diatermic este un agent care r`mne n stare lichid` ]i nu-]i altereaz` compozi\ia la temperaturi ridicate. Fluidele diatermice sunt: uleiuri minerale pn` la temperaturi de 300 0C; fluide organice sintetice pentru temperaturi peste 300 0C.

Este mult mai economic ]i mai u]or de exploatat un fluid f`r` presiune dect un abur de presiune foarte ridicat`. Este de notat ]i faptul c` pe baza unui agent diatermic se poate produce n schimb`toare de c`ldur`, de construc\ie relativ simpl`, abur saturat sau ap` fierbinte; astfel nu este necesar ca pentru unele faze tehnologice, care necesit` abur ca agent de umidificare sau tratare, s` se instaleze n paralel ]i cazane de abur. Cazanele cu fluide diatermice au avantajele: gabarit mai redus dect a unui cazan echivalent de abur; func\ionarea este n circuit nchis n permanen\` n faz` lichid`; nu este necesar` renoirea agentul diatermic deoarece are o stabilitate foarte mare; sistemul de reglare a temperaturii este mult mai precis.

O instala\ie cu fluid diatermic este un circuit nchis format dintr-un cazan de nc`lzire a fluidului diatermic, prev`zut cu arz`tor clasic de combustibil gazos sau lichid, pomp` de circula\ie, vas de expansiune, rezervor de depozitare cu pomp` de transfer.

Fig.20. Cazan cu fluid diatermic de tip cilindric cu serpentine 94 Echipamente termice

Solu\iile de cazane pentru fluid diatermic sunt de tip cilindric, cu serpentine de \evi ]i focar central, un exemplu constructiv este dat n fig. 20, sau de tip paralelipipedid, cu fascicole de \evi drepte legate n colectoare, un exemplu constructiv este dat n fig. 21. Solu\iile de tip cilindric vertical au o capacitate termic` ntre 200 kW ]i 3MW. Sunt complet asamblate din fabricare ]i se instaleaz` foarte u]or n centrala termic`. Focarul fiind realizat de serpentina circular` interioar`, este complet ecranat ]i contribuie n mod substan\ial la un transfer intens de c`ldur`. Arz`torul este amlasat central, pe capacul de sus al cazanului. Serpentinele exterioare au un regim convectiv de lucru; circula\ia gazelor este n contracurent cu fluidul diatermic care intr` prin serpentina exterioar`, n contact cu gazele de la evacuare. De cele mai multe ori nu este economic s` se prevad` o recuperare de c`ldur` la ie]irea gazelor din cazan, dac` temperatura lor nu ntrece 250 0C. Dac` se instaleaz` un recuperator, acesta este un prenc`lzitor de aer. Aerul se prenc`lze]te ntre ultima virol` a cazanului ]i mantaua exterioar`, astfel c` peretele exterior al cazanului are o temperatur` foarte cobort`. Cu prenc`lzitor de aer cazanul ajunge la randament de ordinul 91-92 %. Cazanele de tip paralelipipedic, orizontale, sunt de debite mai mari, n gama 1,5 15 MW . Corpul cazanul se livreaz` complet asamblat iar pentru unit`\ile de putere mic` cazanul vine asamblat ]i cu anexele, n sistem bloc func\ional. Suprafe\ele de schimb de c`ldur` sunt unele sub form` de perete membran` (n focar ]i cele care mprejmuiesc cazanul), altele sub form` de serpentine plane (suprafe\e convective).

a. corp de cazan paralelipipedic b. cazan cu pre[nc`lzitor de aer Fig.21. Cazan cu fluid de tip paralelipipedic cu \evi drepte ]i colectoare Focarul este de tip camer` paralelipipedic`, complet ecranat ]i datorit` volumului s`u mare permite dezvoltarea unor fl`c`ri lungi, specifice combustibililor lichizi grei. Trebuie ad`ugat` ]i observa\ia c` temperatura ridicat` a agentului termic va conduce la o temperatur` ridicat` a peretelui metalic al \evii ]i deci nu exist` pericol de coroziune prin condensare acid`. Fiind un cazan mare, prenc`lzirea aerului de ardere, ca recuperare final` de c`ldur` din gazele de ardere nainte de co], este totdeauna economic`. Prenc`lzitorul de aer este de tip cu \evi drepte, cu circula\ia gazelor prin interiorul \evilor. Aerul de ardere se prenc`lze]te la o temperatur` de pn` la 150 0C (temperaturi mai ridicate duc la probleme dificile datorit` temperaturilor foarte nalte din focar). {n general la cazanele cu fluid diatermic viteza agentului n interiorul \evilor trebuie asigurat` prin circula\ ie for\at` cu pomp` ]i men\inut` la un nivel destul de ridicat deoarece, spre deosebire de ap` care asigur` coeficien\i foarte ridica\i de transfer de c`ldur` prin convec\ie, fluidele diatermane au coeficien\i de convec\ie mult mai redu]i. O m`sur` important` de exploatare este aceia de a nu reduce debitul cazanului sub limita dat` de prospect. Unele solu\ii de cazane cu fluid diatemic se livreaz` cuplate cu generatoare de abur, pe acela]i ]asiu. Generatoare tipice de abur sunt de 1000 1500 kg/h la presiune de 12 bar (abur tehnologic) dar sunt ]i solu\ii cu producere de abur cu destina\ie energetic`, de 35-45 bar, pentru centrale func\ionnd n regim de cogenerare. Alte variante de blocuri sunt realizate prin cuplare la schimb`toare de c`ldur` pentru producere de ap` fierbinte. {n general cuplajele la mai multe utiliz`ri permit o mai bun` acoperire a sarcinii termice produs` de cazan. 95

2.4. POMPE DE CIRCULA|IE

Agentul termic de nc`lzire (ap` cald` sau fiebinte) preparat de cazanul (cazanele) din centrala termic`, trebuie s` ajung` p@n` la sistemele de nc`lzire ale spa\iilor de locuit ]i s` se ntoarc` napoi la cazan prin intermediul sistemului de distribu\ie al instala\iei de nc`lzire. Aceast` circula\ie a agentului termic de nc`lzire are loc n sistem nchis (bucl` nchis`) ]i se poate realiza n dou` moduri: - circula\ie natural` sau termosifon(f`r` pomp`) se realizeaz` datorit` diferen\ei de temperatur` ]i deci de densitate, a agentului termic ntre cele dou` coloane de lichid, tur/retur ]i diferen\ei de n`l\ime dintre cazan ]i consumator. Apa de temperatur` mai sc`zut` de pe coloanele de retur, cu densitate mai mare va cobor iar cea de pe coloanele de tur, cu temperatur` mai ridicat` va urca. Datorit` faptului c` presiunile disponibile de circula\ie astfel creeate sunt reduse ca valoare, aceste tipuri de instala\ii vor trebui s` aibe anumite configura\ii, nu totdeauna u]or de realizat, ]i coloane realizate din \evi de diametre mari. - circula\ie for\at` se realizeaz` prin pompare, efect suprapus celui natural de termosifon care devine astfel neglijabil, ceea ce face ca geometria instala\iei de nc`lzire s` poat` fi realizat` adaptat configura\iei cl`dirii respective, de o manier` echilibrat`, fiecare ramur` putnd beneficia de propria pomp` de circula\ie. Presiunile disponibile realizate de aceste pompe fiind mult mai mari dect n cazul circula\iei naturale, \evile coloanelor pot avea diametre mult mai reduse. Instala\iile moderne de nc`lzire central` utilizeaz` pentru circula\ia agentului termic de nc`lzire pompe de circula\ie (circulatoare) special concepute pentru acest scop (fig.1.), cu corpuri cu racorduri filetate sau cu flan]e coaxiale u]or de montat direct pe traseele liniare de conducte. Materialele utilizate sunt rezistente la coroziune iar, datorit` randamentelor mari de pompare, motoarele electrice de ac\ionare au puteri mici.

Fig.1. Pomp` de circula\ie n varianta simpl` ]i dubl`. 1. comutator manual a tura\iei de func\ionare a motorului; 2. dezaerisire ]i deblocare ax motor. Pentru ca o singur` pomp` s` poat` acoperi un domeniu ct mai larg de debite ]i presiuni de pompaj, motorul electric de ac\ionare este dotat cu un sistem de comuta\ie a tura\iei cu trei sau patru viteze iar pentru ca func\ionarea s` se desf`]oare f`r` ntre\inere rotorul motorului electric este de tip colivie inundat, cu cuzine\i realiza\i din materiale speciale cu autoungere. Este de ramarcat c` regimul termic ]i de presiune de func\ionare al acestor pompe este n general mult acoperitor, acestea fiind de 20130oC pentru temperatura agentului termic vehiculat iar pentru presiunea acestiua de maxim 10 bar. La montajul n instala\ie a unor astfel de pompe trebuie s` se respecte cu stricte\e pozi\iile specificate n prospectul care nso\e]te ntotdeauna pompa respectiv`. Montarea ntr-o pozi\ie incorect` a pompei duce la uzura extrem de rapid` a cuzine\ilor rotorului ]i la blocarea acestuia. In figura 1. este prezentat` o pomp` n varianta unicorp ]i bicorp (pompa de lucru ]i cea de rezerv` sau func\ionare paralel`) la care montajul trebuie s` \in` seama de faptul c` axul motorului trebuie s` fie obilgatoriu n pozi\ie orizontal`.

97

2.4.1. ALEGEREA POMPELOR DE CIRCULA|IE


Func\ionarea oric`rei pompe este caracterizat` de o anumit` curb` caracteristic` de pompaj, corela\ia exprimat` n general sub form` grafic`, dintre debitul ]i presiunea de pompare. In figura 2. sunt prezentate curbele caracteristice de pompaj pentru o pomp` de circula\ie cu trei viteze pentru motorul electric de ac\ionare. Prin modificarea tura\iei se modific` ]i parametrii de func\ionare ai pompei respective, astfel explicndu-se existen\a curbelor 1, 2 ]i 3 pentru o aceea]i pomp`.

Fig.2. Curbele caracteristice de pompaj pentru o pomp` de circula\ie cu trei viteze Pentru alegerea corect` a unei pompe de circula\ie este necesar s` se determine punctul de func\ionare, definit prin debitul nominal de pompare Gp]i presiunea (nal\imea) de pompare Hp. Debitul nominal de pompare Gp se determin` func\ie de sarcina termic` Qc furnizat` de cazan(e) la o diferen\` de temperatur` a agentului termic tur/retur - t de cca. 1820oC.

(x.1) cp c`ldura specific` [J/kg K]; m densitatea medie a agentului termic la temperatura medie a acestuia [kg/m3] In capitolul centrale termice se specific`, func\ie de pozi\ionarea func\ional` a unei anumite pompe (circula\ie, recircula\ie, injec\ie etc.) cum se alege debitul nominal de pompare fa\` de cel rezultat din sarcina termic` nominal` a cazanului sau cazanelor deservite. In`l\imea de pompare Hp (necesar`) se determin` pentru circuitul nchis dintre cazan (CZ), ramura de distribu\ie ducere (T - tur), consumaor (C), ramura de distribu\ie ntoarcere (R - retur) ]i napoi la cazan, prin determinarea pierderilor de sarcin` locale (Rl) ]i distribuite (Rd), pe traseul cel mai dezavantajat.

(x.2) In cazul centralelor termice mai complexe, cu mai multe circuite, distribuitor-colector sau butelie de egalizare etc., pierederile de sarcin` se vor determina pentru fiecare ramur` deservit` de cte o pomp` n parte. Cea mai utilizat` ]i mai rapid` metod` de alegere a pompelor este cea grafo-analitic`, cea prin care, a]a 98 Echipamente termice

cum se poate observa ]i n figura 2 se suprapune curba caracteristic` de pompaj (P) a unei anumite pompe, peste curba caracteristic` a re\elei (R) pentru care se dore]te alegerea pompei. Prin determinarea punctului de coordonate Gp ]i Hp se determin` practic un punct teoretic de func\ionare (fig.2.- punctul T), punctul practic efectiv g`sindu-se la intersec\ia curbei caracteristice a re\elei (aproximat` ntre parabolele trasate prin punctul teoretic) ]i curba caracteristic` de pompaj pentru pompa respectiv` (fig.2.- punctul E). Prin alegerea optim` a pompei se n\elege c` se caut` curba caracteristic` de pompaj pentru care punctul efectiv de func\ionare s` se g`seasc` n imediata vecin`tate a celui teoretic, plasat deasupra acestuia ]i, pentru a beneficia ]i de un randament bun de pompare, n zona de mijloc a curbei caracteristice de pompaj. Din exemplul de alegere grafo-analitic` a unei pompe de circula\ie rezult` c`, pentru cazul specific prezentat, se alege pompa pentru care s-au trasat curbele de pompaj cu specifica\ia c` selectorul de vitez` al motorului va fi pozi\ionat pe pozi\ia a doua. In alegerea corect` a pompelor de circula\ie este foarte important ca evaluarea pierderilor de sarcin` ale re\elei s` se fac` ct mai corect (pentru instala\ii mici de nc`lzire local` se pot utiliza indici ns`, pentru instala\ii complexe ]i n general mari, pierderile de sacin` se determin` prin calcul) evitndu-se supradimension`ri majore ale pompelor alese, ceea ce ar duce la fun\ionare cu randament sc`zut a acestora. Varianta de aproximare a n`l\imii de pompare utilizeaz` ca indice de pierdere de sarcin` o valoare cuprins` n intervalul 0,50,8 mmCA/metru de conduct`, n condi\iile n care viteza pe conductele principale este n jur de 0,8 m/s Hp= (0,50,8) x L (mmCA) (x.3)

L lungimea traseului cel mai dezavantajos (tur + retur) Este foarte important de subliniat c`, uneori, datorit` lipsei de cuno]tin\e minime de hidraulic` se solicit` pompe de circula\ie pentru care n`l\imea de pompaj a fost determinat` func\ie de n`l\imea cl`dirii (de ex. 12-15 mCA.) ]i nu a]a cum s-a ar`tat mai sus, func\ie de pierderile de sarcin` ale circuitului nchis deservit.

99

2.5. SISTEME DE SIGURAN|~ PENTRU CENTRALE TERMICE

Sistemele de siguran\` ale centralelor, cu agent termic ap` cald`, au rolul de a elimina pericolul de apari\ie a suprapresiunilor n instala\ie datorit` dilat`rii apei sau producerii de abur n cazul cnd temperatura apei ajunge la temperatura de fierbere. Aceste sisteme de siguran\` sunt vase de expansiune ]i supape de siguran\`. Actualele sisteme de prevenire a cre]terii temperaturii apei peste limita de siguran\` n instala\ie, prin termostatele de lucru ]i de siguran\`, care fac parte din sistemul de automatizare, sunt att de sigure nct sunt din ce n ce mai pu\in utilizate sistemele cu vas de expansiune deschis ]i mai mult utlizate vasele de expansiune nchise. Vasul de expansiune deschis, prezentat n schema de montaj din fig.1 a , permite preluarea dilat`rii apei ]i, n cazul intr`rii n regim de fierbere a cazanului, datorit` cre]terii accidentale a temperaturii pn` la nivelul temperaturii de fierbere, permite evacuarea aburului ]i preia rolul unei supape de siguran\`. Fiind amplasat la o cot` deasupra celui mai de sus consumator, la care se adaug` valorea presiunii de pompare a pompei de circula\ ie la acel nivel, astfel c` att n regim static ct ]i dinamic graficul piezometric se afl` deasupra instala\iei, vasul de expansiune deschis are urm`toarele func\iuni: preluarea varia\iilor de volum ale apei din instala\ie, ca urmare a dilat`rii normale a apei n procesul de nc`lzire-r`cire a agentului termic; men\inerea n stare umplut` a instala\iei datorit` rezervei de ap` care nu scade sub un nivel minim; eliminarea aerului din instala\ie datorit` leg`turii inferioare a vasului de expansiune cu cazanul ]i capetele de coloane ]i leg`turii superioare cu atmosfera; desc`rcarea n atmosfer` a aburului produs accidental de cazan n caz de avarie.

Fig.1 a. Schema de legare a vasului expansiune deschis

Fig.1 b. Schema de legare a vasului de expansiune nchis

Vasul de expansiune nchis, prezentat n schema de montaj din fig.1 b , permite preluarea dilat`rii apei, dar n cazul intr`rii n regim de fierbere a cazanului, datorit` cre]terii accidentale a temperaturii pn` la nivelul temperaturii de fierbere, nu permite evacuarea aburului; de aceia este necesar` prevederea n circuit a unei supape de siguran\`. Fiind amplasat la o cot` joas`, vasul de expansiune nu are dect func\ia de preluare a varia\ iilor de volum a apei din instala\ie, ca urmare a dilat`rii normale a apei n procesul de nc`lzire-r`cire a agentului termic. Volumul mic de ap` existent n vasul de expansiune nchis poate asigura ]i o mic` rezerv` de ap`. In felul acesta se men\ine starea plin` a instala\iei prin presiunea exercitat` de perna de aer asupra apei din vasul de expansiune nchis. Prin aceast` func\ie, vasul de expansiune nchis poate fi montat la orice cot` a instala\iei; de obicei se monteaz` la cota cazanului. De men\ionat ]i faptul c`, spre deosebire de vasul de expansiune deschis, cel nchis nu poate asigura aerisirea instala\iei, de aceia trebuie prev`zut` toat` arm`tura de dezaerisire n instala\ie. 101

Din punct de vedere constructiv, vasul de expansiune nchis are caracteristicile unui rezervor sub presiune, deci trebuie s` satisfac` cerin\ele specifice de rezisten\`. Analiznd solu\ia constructiv` a vasului de expansiune nchis se disting 3 variante, prezentate schematic n fig.2: - vas de tip rectangular, cu capacitate de 6-16 l - vas de tip disc, cu capacitate de 6-20 l - vas de tip cilindric, cu capacitate de 6-300 l, sau mai mari la comand` special`. 1.racord la conducta de ntoarcere a cazanului 2.peretele vasului 3.membran` elastic` 4.spa\iu de ap` cu volum variabil 5.spa\iu de aer cu volum variabil 6.ventil de introducere aer comprimat

a. de tip rectangular b. de tip disc c. de tip cilindric Fig. 2 Solu\ii constructive ale vasului de expansiune nchis Membrana elastic`, cu ajutorul c`reia se men\ine sub presiune volumul de ap` din instala\ie, are un rol esen\ial deoarece mpiedic` contactul aerului cu apa ]i ca urmare elimin` fenomenul de dizolvare a aerului (n special a oxigenului) n ap`. Trebuie subliniat faptul c` o cauz` major` a fenomenelor de coroziune n instala\iile de nc`lzire este prezen\a aerului dizolvat n ap`. Solubilitatea aerului n ap` cre]te odat` cu cre]terea presiunii, de aceia o instala\ie pus` sub presiune cu ajutorul unui vas de expansiune nchis la care lipse]te membrana, ]i deci aerul comprimat este n direct` leg`tur` cu apa, va fi supus` unei coroziuni chiar mai intense dect cea caracteristic` instala\iilor cu vas de expansiune deschis. Sintetiznd avantajele vasului de expansiune nchis trebuie re\inute urm`toarele: preia varia\iile de volum ale apei din instala\ie, rezultate ca urmare a dilat`rilor; pune sub presiune instala\ia astfel c` nu este posibil` p`trunderea de aer, iar eliminarea unor suprafe\e libere n contact cu atmosfera face imposibil` evaporarea apei din instala\ie ]i deci nu mai este necesar` umplerea periodic` de adaus; presiunea mai mare n instala\ie ridic` ]i temperatura de satura\ie a apei, deci se reduce riscul de a intra n regim de fierbere; exist` o mic` rezerv` de ap` pentru compensarea unor pierderi din re\eaua de nc`lzire; apa din instala\ie nu are nici-un contact cu aerul atmosferic, astfel c` efectele de coroziune ale aerului din ap` asupra echipamentului sunt practic eliminate; cota de montare poate fi oriunde, de aceia se monteaz` lng` cazan pentru a avea conducte ct mai scurte, iar racordarea se face cu o singur` conduct`.

Principalul dezavantaj al vasului de expansiune nchis este acela c` pretinde condi\ii mult mai riguroase de rezisten\`, specifice rezervoarelor sub presiune, fa\` de un rezervor deschis care nu este dect sub presiunea propriei coloane de ap`. Cu ct volumul necesar vasului de expansiune va fi mai mare, cu att diametrul lui va fi mai mare ]i va necesita pere\i de grosime mai mare, cu consumul aferent de metal. Volumul vasului de expansiune (n varianta constructiv` cel mai des ntlnit`, adic` volumul de gaz la starea comprimat` egal cu volumul de expansiune maxim) se calculeaz` cu rela\ia: V0 = 1,1 * Vu* pmax /(pmax pmin ) unde V0 este volumul util al vasului de expansiune nchis, Vu volumul apei n exces rezultat din dilatarea apei din instala\ie, 102 Echipamente termice

pmax - presiunea maxim` de lucru admisibil` pentru toate componentele instala\iei, pmin - presiunea minim` necesar` pentru a asigura nivelul static superior al apei din instala\ie. Volumul n exces rezultat din dilatarea apei din instala\ie se calculeaz` cu rela\ia: Vu = Va * * ( tmax tmin) unde Va este volumul apei din instala\ie; tmax - temperatura maxim` a apei de nc`lzire; tmin - temperatura apei de umplere a instala\iei de nc`lzire. - coeficientul numeric, este coeficientul de dilatare termic` a apei, corectat cu coeficientul de dilatare a conductelor de o\el: ca valoare orientativ`, nu mai mult de 3 % din cantitatea de ap` din instala\ie. Presiunea minim` pmin necesar` pentru a asigura nivelul static superior al apei din instala\ie nu trebuie s` dep`]easc` valoarea necesar` cre`rii unei coloane de ap` cu mai mult de 0,5 pn` la 1 m deasupra nivelului celui mai de sus amplasat consumator (sau al re\elei de conducte n cazul distribu\iei superioare). Se observ` c`, pentru acela]i volum de instala\ie, volumul vasului de expansiune nchis cre]te odat` cu cre]terea presiunii minime, deci cu n`l\imea cl`dirii, ]i este mai mare dect cel necesar unui vas de expansiune deschis. Deoarece n unele cazuri de re\ele cu volum mare de ap` incorporat (mai ales re\ele industriale sau re\ele de grupuri de locuin\e) volumul vasului de expansiune devine neeconomic de mare, de exemplu peste 3000 l, se poate adopta o schem` mai economic` cu un ansamblu func\ional: vas de expansiune nchis + supape de siguran\` + rezervor de desc`rcare. Vasul de expansiune preia numai varia\iile de volum din timpul func\ion`rii n limita de t = 10 grd. Marile varia\ii de volum care apar la punerea n func\iune a instala\iei, respectiv la ie]irea din func\ iune, sunt preluate de rezervorul de desc`rcare cu nivel liber. {n fig. 3 se prezint` o schem` de instala\ie cu vas de expansiune, supape de siguran\` ]i rezervor de desc`rcare.

Fig. 3 Schem` de instala\ie cu vas de expansiune, supape de siguran\` ]i rezervor de desc`rcare Cnd traductorul de presiune PM, reglat la presiunea maxim` admis` de componentele instala\iei, comand` robinetul de desc`rcare RE , apa n exces se desarc` n rezervorul RD. Cnd presiunea scade sub cea minim`, necesar` men\inerii nivelului piezometric a celui mai nalt plasat consumator, presostatul Pm comand` pornirea pompelor de adaus. Aceste pompe preiau apa din rezervorul de depozitare RD ]i o rencarc` n instala\ ie. Dup` cum se constat`, sistemul poate avea diferite rapoarte de volum ntre vasul de expansiune nchis, sub presiune, ]i vasul de desc`rcare cu nivel liber. Alegerea unui optim al volumului celor dou` rezervoare este dat de intervalele de timp n care este necesar` interven\ia ansamblului rezervor de desc`rcare + pomp` de adaus. O ultim` observa\ie este aceia c` n toate sistemele asigurate cu vase de expansiune nchise este necesar` prezen\a supapelor de siguran\`. La instala\iile cu vas de expansiune simplu, supapa de siguran\` asigur` instala\ 103

ia contra unei cre]teri accidentale de presiune peste Pmax + 0,2 bar. La instala\iile cu vas de expansiune asistat de rezervor de desc`rcare supapa de siguran\` asigur` instala\ia contra unei cre]teri accidentale de presiune peste Pmax + 0,2 bar, considernd c` la Pmax a func\ionat robinetul de desc`rcare. Uneori, la instala\ii cu vas de expansiune deschis, este necesar` prevederea unor supape de siguran\` n cazul cnd traseul de conducte de leg`tur` la vasul de expansiune are o rezisten\` hidraulic` att de mare nct, la apai\ia unei vaporiz`ri, presiunea dinamic` plus cea static` ar ntrece presiunea admisibil` n instala\ie. In acest caz supapele de siguran\`, amplasate chiar la ie]ire din cazan descarc` n atmosfer` excesul de presiune prin aburul produs de cazan (care probabil nu se va produce niciodat` cu actualele sisteme fiabile de automatizare ]i asigurare a cazanelor). Schema unei instala\ii cu vas de expansiune deschis, asigurat ]i cu supape de siguran\`, este prezentat n fig.4.

Fig.4. Schema unei instala\ii cu vas de expansiune deschis, asigurat ]i cu supape de siguran\`. Pentru completarea document`rii se recoman` urm`toarele acte normative: - STAS 7132-86 - Normativul I 13-1994 Un ultim aspect care trebuie analizat este acela al centralelor termice cu mai multe cazane, asigurate fie prin vase de expansiune deschise, fie prin vase de expansiune nchise ]i supape de siguran\`. Problemele deosebite care apar sunt urm`toarele: - necesitatea posibilit`\ii de izolare hidraulic` (respectiv reintroducere n circuit) a unuia sau mai multor cazane dup` necesit`\ile consumatorului. Se ia n considerare chiar ]i eventualitatea de aprindere accidental` a unui cazan scos din circuit; - cre]terea puterii instalate duce la m`rirea volumului vasului de expansiune nchis, cu att mai mult cu ct presiunea static` este mai mare (de exemplu, la construc\ii P+4 volumul necesar este de 2 ori mai mare, iar al P+10 necesarul este de 3 ori mai mare fa\` de cel deschis); Asigurarea cu vas de expansiune deschis se poate face printr-o singur` conduct` de siguran\` de ntoarcere racordat` a]a cum se arat` n fig. 5 a. Din figur` se constat` ns` c` un cazan poate fi scos din circuit prin trecerea robinetelor cu 3 c`i de pe racorduri pe conductele de evacuare, pozi\ie prin care se p`streaz` leg`tura cu atmosfera. Se remarc` n acela]i timp num`rul mare de conducte ]i de robinete cu 3 c`i. Pentru centrale termice cu 2 cazane, standardele indic` solu\ia din fig. 5 b.

104

Echipamente termice

Fig. 5 a Asigurarea cu vas de expansiune deschis ]i o singur` conduct` de siguran\` de ntoarcere

Fig. 5 b Asigurarea pentru centrale termice cu 2 cazane

Eliminnd robinetele cu 3 c`i, solu\ia r`mne totu]i costisitoare datorit` num`rului mare de conducte. {n plus r`mn toate inconvenientele sistemului de asigurare cu vas de expansiune nchis. Pentru instala\ii foarte mari, care ar necesita vase de expansiune deschise de peste 5000 l, este recomandat` solu\ia cu vas de expansiune nchis, rezervor de desc`rcare nchis ]i grupuri de pompare comandate de traductoare de presiune. Observa\ia principal` n aceast` solu\ie este c` rezervorul de desc`rcare lucreaz` la presiune atmosferic` dar este izolat de contactul cu aerul printr-o membran` elastic`. Constructiv, un rezervor de desc`rcare nchis se aseam`n` foarte mult cu un vas de expansiune nchis de tip cilindric dar ntre membrana elastic` ]i pere\ii metalici ai vasului perna de aer este la presiune atmosferic`. Deci n locul ventilului de umplere cu aer comprimat este un orificiu de leg`tur` cu atmosfera. {n fig. 6 se d` schema instala\iei cu rezervor de dec`rcare nchis.

a. Schema tehnologic`

b. rezervorul de desc`rcare nchis

Fig. 6 Schema instala\iei cu rezervor de dec`rcare nchis

{n timpul intr`rii n func\iune a instala\iei, dup` atingerea presiunii maxime pmax , vana electromagnetic` VEM deschide accesul agentului termic spre rezervoarele de desc`rcare RD. {n timpul func\ion`rii curente vasul de expansiune nchis VEI preia toate dilat`rile apei, de regul` ntr-un interval de cca 10 grd. de varia\ie a temperaturii. 105

La oprire sau la reducerea important` a temperaturii VEI nu mai poate asigura rezerva de ap` necesar` instala\iei, presiunea scade sub pmin , ]i intr` n func\iune pompa de adaus PA care ia ap` din rezervoarele RD ]i o introduce n instala\ie. Volumul de ap` transferat este nlocuit cu un volum egal de aer atmosferic care intr` n exteriorul membranei. din RD. Sistemul analizat combin` avantajele vasului de expansiune nchis, de a izola instala\ia de contactul cu atmosfera, cu avantajul vasului de expansiune deschis, acela de a nu fi un vas sub presiune. Pentru cazuri de avarie, instala\ia este prev`zut` ]i cu supape de siguran\` mecanice SS, at@t lng` rezervoarele de desc`rcare, c@t ]i lng` cazane CAZ.

106

Echipamente termice

2.6. CO}URI DE EVACUARE A GAZELOR DE ARDERE SOLU|II CONSTRUCTIVE


Sistemele constructive de co]uri de evacuare a gazelor de ardere trebuie s` corespund` exigen\elor impuse de normele europene ]i rom@ne]ti de eficien\`, siguran\` n exploatare ]i durabilitate. Astfel, cele mai importante exigen\e la care trebuie s` raspund` sistemele de co]uri sunt: - rezisten\` mecanic` ]i stabilitate; - securitate n caz de incendiu; - exigen\e de igien`, s`n`tate ]i mediu; - securitate [n exploatare; - exigen\e de protec\ie mpotriva zgomotului; - condi\ii de economie energetic` ]i izolare termic`. Solu\iile constructive uzuale sunt prezentate n continuare.

2.6.1. CO} METALIC SIMPLU IZOLAT LA EXTERIOR


La realizarea co]urilor de evacuare a gazelor de ardere se utilizeaz` n general, la interior, tabl` de o\el inoxidabil, pentru a se asigura o durat` de via\` mai lung`, iar la exterior se poate utiliza fie tot tabl` de inox fie, [ntr-o solutie mai ieftin` tabl` de o\el galvanizat`. Solu\ia constructiv` a sistemului const` [n asamblarea de tronsoane confec\ionate dintr-un perete interior din o\el inoxidabil de 0.4 - 0.6 mm. grosime, cu sudur` longitudinal` pe generatoare, un perete exterior din o\el inox de accea]i grosime (sau tabl` galvanizat`) ntre care se g`se]te un strat termoizolant din vat` mineral` ignifug` de 25 60 mm. Tronsoanele de co] astfel realizate, cu lungimi cuprinse inre 0,3 ]i 1,0 m. (Fig.1.), se asambleaz` cu ajutorul unor coliere cu clem` de [nchidere iar profilul sec\iunii de mbinare se a]eaz` astfel nct s` se asigure scurgerea la interior a condensului, f`r` posibilitate de infiltrare c`tre termoizola\ie.

Fig.1 Tronson de co] izolat, din tabl` Pentru a se putea realiza schimb`rile de direc\ie necesare adapt`rii co]ului la elementele de construc\ie ]i arhitectur`, n aceast` solu\ie constructiv`, se pot realiza sub form` de tronsoane prefabricate curbe cu unghiuri de 15, 30 si 45 grade, sau combina\ii ale acestora, dndu-se astfel posibilitatea de a se urm`ri traseele dorite. Se pot realiza tronsoane prefabricate de racordare cu aparatul produc`tor de gaze de ardere sau cu piesele de cur`\ire, timpul de realizare al co]ului reducndu-se foarte mult (Fig.2). Manual [nc`lziri

Rigiditatea co]ului este realizat` prin prinderi de elementele de rezisten\` ale construc\iei, cu ajutorul unor piese prefabricate speciale, pentru travers`ri de plan]ee orizontale sau ]arpante, supor\i cu prindere pe perete exterior etc. Acest tip de co] este destinat evacu`rii gazelor de ardere n regim de depresiune sau suprapresiune din cazane, centrale ]i motoare termice, care func\ioneaz` cu combustibili solizi, gazo]i sau lichizi, avnd temperatura gazelor de ardere de max. 600 0C. Co]urile de fum metalice au o greutate proprie foarte redus` ]i prezint` avantajul unui montaj simplu ]i rapid.

Fig.2 Co] de tabl` din tronsoane asamblate

Fig.3

a. ansamblu sistem co] individual b. baterie de co]uri autoportante

Co]urile metalice simple termoizolate pot fi montate foarte u]or [n baterii de co]uri cu prindere de construc \ie (Fig.3 a) sau autoportante (Fig.3 b), av@ndu-se astfel posibilitatea ca fiecare aparat generator de gaze de ardere s` func\ioneze independent de celelalte din punctul de vedere al evacu`rii gazelor, ]i aceasta la pre\uri comparabile dac` nu chiar mai mici dect solu\iile cu un singur co] mare de evacuare ]i canale de fum cu sisteme de echilibrare.

Manual [nc`lziri

2.6.2. CO} CERAMIC SIMPLU


Aceste sisteme fac parte din categoria co]urilor de evacuare a gazelor de ardere cu solu\ie constructiv` simpl`, executate n doua straturi : stratul interior, canalul de fum propriuzis, realizat din tuburi de ]amot`; nveli]ul exterior din zid`rie de c`ramid` plin` presat` sau din mantale prefabricate din beton u]or (Fig.4).

Fig.4 Co] ceramic simplu {n ambele situa\ii, [ntre cele dou` straturi constitutive se realizeaz` un strat de aer de 1,52 cm grosime, cu rol termoizolant, prin folosirea unor distan\ieri de centraj, ignifugi, de ln` mineral`. Tuburile de ]amot` rezist` la temperaturi ridicate ]i agresivitate chimic`, iar forma circular` a tubului precum ]i rugozitatea redus` a peretelui interior asigur` condi\ii optime pentru curgerea gazelor de ardere. Etan]eitatea canalului de fum se realizeaz` prin folosirea la mbinarea tuburilor modulate a unui chit special, preparat pe baz` de praf de ]amot`, iar dilatarea liber` a tubulaturii supus` varia\ilor de temperatur` este asigurat` prin realizarea leg`turilor elastice dintre cele dou` straturi. Co]urile de fum cu dou` straturi au greutatea ]i dimensiunile n plan reduse ]i, datorit` modul`rii elementelor, se pot monta simplu ]i rapid, cu cheltuieli de manoper` reduse. Avnd [n vedere faptul c` sistemele de co]uri de evacuare a gazelor de ardere ceramice simple dispun de termoizolarea proprie a ceramicii, acestea se pot utiliza pentru evacuarea gazelor de ardere din instala\ii termice individuale la care temperatura gazelor de ardere este mai ridicat`, astfel nc`t ]i n perioadele de var`, cu temperaturi ridicate ale aerului s` fie asigurat tirajul. {n regim normal de func\ionare, co]urile ceramice simple vor func\iona ntotdeauna n depresiune iar temperatura maxim` a gazelor nu va depa]i 600 0C. Manual [nc`lziri

2.6.3. CO} CERAMIC CU AERISIRE


Odat` cu apari\ia cazanelor de nc`lzire moderne, cu randamente termice foarte ridicate, temperatura gazelor de ardere evacuate la co] a cobort foarte mult ajungndu-se frecvent n zona de satura\ie ]i deci la apari\ia condensului n interiorul co]ului. O solu\ie modern` de co] pentru astfel de situa\ii o reprezinta co]ul ceramic cu aerisire care, fa\` de cel simplu, prezentat anterior, este prev`zut cu izola\ie termic` ]i canale de ventila\ie pentru evacuarea umidita\ii (Fig.5). Sistemul de co] ceramic cu aerisire este de tip tristrat cu urm`toarea componen\`: 1. {nveli]ul exterior, cu rol de protec\ie pentru elementele componente ale co]ului de evacuare a gazelor de ardere mpotriva ac\iunilor mecanice exterioare precum ]i de asigurare a stabilita\ii ansamblului; se realizeaz` din mantale prefabricate, turnate din beton u]or, prev`zute cu un gol central de sec\iune circular` ]i canale de ventila\ie la col\uri. 2. Stratul intermediar const` din pl`ci termoizolante din vat` mineral`, ale c`ror grosimi variaz` ntre 35 50 mm, n func\ie de diametrul co]ului de fum. 3. Stratul interior este format din tuburi de ]amot` rezistent` la temperaturi ridicate ]i la coroziune chimic`, cu capacitate redus` de absorb\ie a umidit`\ii. Umiditatea format` sau acumulat` n masa materialelor de construc\ii poate duce la compromiterea calit`\ilor sau la distrugerea complet` a acestora. Prin ventilarea permanent` a termoizola\iei, realizat` datorit` canalelor de ventilare ale mantalelor, se mpiedic` acumularea, prin difuzie, a umidit`\ii n placile de vat` mineral`. Umiditatea de difuzie provine din condensarea vaporilor de ap` n interiorul co]ului de evacuare a gazelor de ardere, pe toat` [n`l\imea n cazul evacu`rii gazelor de ardere de la cazanele cu func\ionare n condensa\ie sau, n zone mai nalte n cazul evacu`rii gazelor de ardere de la cazane obi]nuite. Acest aspect este foarte important deoarece, asigurnd termoizolarea corespunz`toare a sistemului, se previne r`cirea accentuat` a gazelor de ardere evacuate prin co] ]i deci, un tiraj corespunz`tor.

Fig.5 Co] ceramic cu aerisire Calitatea de execu\ie a co]ului de evacuare a gazelor de ardere are rol predominant n evaluarea performan\elor cl`dirii respective cu privire la siguran\a la foc astfel, n conformitate cu reglementarile tehnice de specialitate, sistemele de evacuare a gazelor de ardere trebuie s` se ncadreze n clasa de combustibilitate C0 ]i limita de rezisten\` la foc de 1 or`. Ca urmare a termoizol`rii adecvate, rezisten\a la transfer termic a unui co] de acest tip avnd valoarea R = 0.650.70 m2K / W, temperatura la fa\a exterioar` a mantalei de beton, n regim normal de exploatare nu va dep`]i 50 0C. Datorit` solu\iei constructive adoptate (sistem tristrat) ]i folosirii materialelor ignifuge, sistemul prezint` rezisten\` ]i stabilitate la foc timp de 90 de minute, mpiedicnd astfel propagarea unui eventual incendiu la nivelele superioare. Manual [nc`lziri

{n cazuri exceptionale, cnd instala\iile de ardere nu au fost reglate corepunz`tor ]i nici controlate n timp, depunerile de funingine din canalul de fum se pot autoaprinde, procesul de ardere desf`]urndu-se la temperaturi de peste 1000 0C. Tubul de ]amot` avnd propriet`\i refractare, temperaturile ridicate nu au efecte negative asupra acestuia, prevenindu-se astfel fisurarea ]i producerea unor sc`p`ri de gaze cu urm`ri posibile deosebit de grave. Pl`cile din vat` mineral` permi\nd dilatarea liber` a canalului de fum n sens transversal ]i longitudinal, deteriorarea sau cr`parea tubulaturii din varia\ii de temperatur` este practic imposibil`, la o montare corect` a sistemului. Produc`torii de astfel de sisteme de co]uri livreaz` accesorii specifice fiec`rui sistem n parte, cum ar fi u]a de vizitare etan]`, termorezistent` ]i piesa numit` piatr` de soclu, ce serve]te la colectarea ]i evacuarea condensatului. Co]ul ceramic cu aerisire, tristrat are o arie de aplicabilitate foarte larg`, putnd fi utilizat att n cazul aparatelor termice individuale (centrale termice de apartament, sobe, ]eminee, etc.) ct ]i n cazul cazanelor pentru instala\ii de nc`lzire central` ]i instala\ii termice industriale (cazane de abur, cuptoare, incineratoare, etc.), prev`zute cu arz`toare pentru combustibili solizi, lichizi sau gazo]i. Temperatura gazelor de ardere trebuie s` se [ncadreze n general, ntre 80 ]i 600 0C , dup` indica\iile produc`torului. Folosirea componentelor modulate face ca montajul co]ului s` fie u]or asigurndu-se n acela]i timp, avantajul preciziei dimensionale ]i corel`rii elementelor, reducndu-se astfel timpul de execu\ie. Mantaua de beton este compatibil` cu alte materiale de construc\ii, fiind posibil` tencuirea ]i placarea fe\elor exterioare ale co]ului astfel nct se poate realiza integrarea co]ului n arhitectura cl`dirii.

2.6.4. CO} CERAMIC CU ASPIRA|IE PERIFERIC~ DE AER


Acest sistem de co] specializat, cu destina\ie bine definit`, se adreseaz` n general anumitor tipuri de cazane ]i anume, celor de tip camer` etan]`. La aceste tipuri de cazane tot sistemul de ardere este amplasat n interiorul unui volum foarte bine determinat iar captarea aerului de ardere se face dirijat, prin intermediul unui stu\ racord special direct din exteriorul cl`dirii, tirajul cazanului fiind de tip for\at. Avantajul important al acestor tipuri de cazane la care aspira\ia de aer ]i evacuarea de gaze de ardere se face prin intermediul aceluia]i co], este

Fig.6 Co] ceramic cu aspira\ie periferic` de aer Manual [nc`lziri

acela c` numai astfel de cazane de nc`lzire central` se pot amplasa n nc`peri cu alte destina\ii dect central` termic` (buc`t`rie, c`mar`, etc.). Acest tip de co] mai prezint` avantajul posibilita\ii realiz`rii racord`rilor multiple multinivel, fiind recomandat mai ales n cazul blocurilor de locuin\e, noi sau existente unde exist` tendin\a trecerii la centrale de apartament. Sistemul de evacuare a gazelor de ardere cu aspira\ie periferic` de aer de ardere, este compus dintr-un tub colector interior de ]amot` pentru gazele de ardere ]i nveli]ul exterior din mantale prefabricate, ntre care se dispun distan\ieri metalici, realizndu-se astfel un spa\iu ntre cele dou` straturi (Fig. 3.6.). Acest spa\iu serve]te la aspirarea aerului din exterior, la nivelul gurii de evacuare a co]ului printr-un cap de co] special conceput ]i executat. }tu\urile de aspira\ie pentru aer sunt racordate etan] la colectorul de aer, iar stu\urile de evacuare ale gazelor de ardere sunt racordate etan] la canalul central, prin intermediul unei aceleia]i piese speciale de racord. Capul de co] pentru aceste sisteme, este conceput astfel nct s` fie posibil` o aspira\ie suficient` de aer necesar arderii n acela]i timp cu refularea gazelor de ardere, f`r` ca cele dou` func\iuni s` se influen\eze. Prin utilizarea sistemului descris se asigur` o evacuare complet` a gazelor de ardere ]i, prin prenc`lzirea coloanei de aer rece (exterior) aspirat, se asigur` un randament mai ridicat de func\ionare pentru centrala termic`.

Manual [nc`lziri

2.6.5. CALCULUL TIRAJULUI PENTRU CO}URILE SIMPLE

Co]ul simplu este o conduct` vertical` de evacuare a gazelor de ardere, cu un perete format dintr-un singur material sau mai multe straturi de materiale suprapuse, avnd n exterior aerul atmosferic. Co]ul simplu se diferen\iaz` de alte tipuri de co]uri care pot avea o c`ma]` concentric` exterioar` prin care circul` dirijat un debit de aer sau chiar un debit de ap` (co]uri penc`lzitoare de aer sau co]uri recuperatoare). Efectul de tiraj este o depresiune ce apare la baza co]ului ca urmare a efectului ascensional al gazelor de ardere calde, cu densitate mai mic` dect a aerului ambiant cu care co]ul este n legatur`.

2.6.5.1. CALCULUL TIRAJULUI BRUT


Dac` o coloan` vertical` de gaze de ardere cu temperatura medie tgm ]i densitate medie tgm[kg/m3N] se afl` ntr-un co] cu n`l\imea L [m], n contact cu o atmosfer` n care aerul are densitatea a[kg/m3N], tirajul brut al co]ului va fi, cu o valoare medie pentru densitatea gazelor de ardere:

[Pa]
Deoarece densit`\ile aerului ]i a gazelor de ardere depind de presiunea mediului ambiant pm n mCHg dup` o rela\ie de tipul:

[kg/m3]
unde valoarea presiunii de 760 mmCHg a fost luat` ca valoare de referin\`, tirajul brut Hbr se poate corecta cu un factor de presiune. Corec\ia nu are o influen\` mare, dup` cum se poate constata din tabelul 1, ]i de obicei nu se ia n calcule, mai ales c` ns`]i presiunea atmosferic` este ]i ea variabil` dup` condi\iile meteorologice. Corec\ia de densitate func\ie de altitudine altitudine presiune atmosferic` medie corec\ie de presiune 0 760 1 500 716 0,942 1000 674 0,868 tabelul 4.1 1500 634 0,834 2000 596 0,784

dac` se \ine seama de corec\ia de presiune pentru determinarea tirajului brut devine:

[Pa]
]i punnd n eviden\` influen\a temperaturilor:

[Pa]
Deoarece rela\ia este neliniar` cu temperaturile, influen\a temperaturii fiind de ordinul -1, rela\ia este valabil` numai pentru n`l\imi mici de co]. Pentru co]urile nalte nu este corect` o mediere aritmetic` n condi\iile n care tg este variabil` pe n`l\imea co]ului. Pentru o c`dere uniform` de temperatur` pe n`l\imea co]ului t1 (grade pe 1 m de co]) rela\ia care d` temperatura local` la o n`l\ime L a co]ului este:

[C]
Rela\ia pentru calculul tirajului brut devine:

[Pa]

n care: g=9,81 [m/s2] , gN - densitatea normal` a gazelor de ardere, t1 c`derea de temperatur` a gazelor de ardere pe unitatea de lungime a co]ului. Densitatea aerului, func\ie de temperatura exterioar` de calcul, este: Manual [nc`lziri

[Kg/m]
Temperatura aerului ambiant ta se ia, n diferitele variante de calcul, cu valoarea maxim` de var`, caz n care tirajul va fi minim sau cu valoarea minim` de iarn`, ceea ce corespunde unui tiraj maxim. La baza co]ului, gazele de ardere au temperatura tgi ]i prin transferul de c`ldur` de la co] la mediul exterior temperatura gazelor scade n lungul co]ului ajungnd la valoarea tge la ie]irea din co]. Calculul exact al r`cirii gazelor n co] se face calculnd transferul de c`ldur`; pentru un calcul aproximativ se pot lua urm`toarele valori de c`deri de temperaturi unitare, pe un metru de co], dependente de structura co]ului ]i de sarcina termic` a instala\iilor racordate la co], Q [MW],:

- pentru co]uri metalice neizolate:

- pentru co]uri metalice izolate:

[C]

- pentru co]uri de material de construc\ii cu grosime de 120 mm:

- pentru co]uri de material de construc\ii cu grosime de

240 mm:

Temperatura medie a gazelor n co] se calculeaz` cu rela\ia:

[C]
Densitatea normal` a gazelor de ardere se calculeaz` cu rela\iile : - pentru combustibil gazos de tip gaz natural:

[kg/m] pentru combustibil lichid sau solid:

[kg/m]
unde Vo este volumul stoichiometric de aer necesar arderii [Nm/Nm sau Nm/kg], Vgo volumul stoichiometric de gaze rezultate din ardere [Nm/Nm sau Nm/kg], - excesul de aer la co]. Densitatea real` a gazelor de adere, la temperatura tgm, va fi:

[kg/m]

Manual [nc`lziri

2.6.5.2. CALCULUL TIRAJULUI NET


Pentru a calcula tirajul net (efectiv) se \ine seama de faptul c` n co] gazele de ardere au unele pierderi de sarcin` care reduc tirajul brut. Deoarece pierderile de sarcin` sunt func\ie de viteza gazelor de ardere, aceasta trebuie s` fie determinat`. Una din posibilit`\i este de a alege viteza medie a gazelor n co] n func\ie de prescrip\ii sau de date practice. Astfel n STAS 3417-85 se recomand` urm`toarele viteze pe domenii de n`l\ime de co]: Wmin (m/s) I I Lmin = 15 m Lmax = 30 m 2,0 2,7 2,7 7,0 7,0 7,0 Wmax (m/s) 2,5 4,5 4,5 8,0 8,0 8,0 Wmed (m/s) 2 3 3 8 8 8

II Lmin = 30 m II Lmax = 80 m III Lmin = 80 m III Lmax = 100 m

Rezult` astfel urm`toarele regresii: L = 15..30 m L = 30..80 m L = 85..100 m Datele practice, folosite pentru a realiza construc\ii economice de co]uri, recomand` viteze mai mari, ntre 4 ]i 16 m/s. Solu\ia corect` este calcularea unei viteze optime n co], ceea ce aduce uneori economii n construc\ia co]ului de pn` la 30%. Alegerea vitezei medii n co] permite determinarea diametrului interior al co]ului Di: [m/s]

[m]
unde DgN este debitul normal de gaze de ardere evacuat pe co] n

[m3N].

Diametrul interior al co]ului se rotunjeste la o valoare ntreag` de cm, dac` nu exist` alte condi\ii impuse, cum ar fi dimensiuni de fabrica\ie date n prospecte. CALCULUL PIERDERILOR DE SARCIN~ {n domeniul co]ului gazele de ardere au pierderi de sarcin` locale ]i liniare. PIERDERI DE SARCIN~ LOCALE {N CO} Pentru pierderile locale situate la intrare sau la ie]ire din co] se adopt` vitezele ]i densit`\ile de gaze respective. Pentru pierderile locale de pe traseul co]ului ]i pentru pierderile distribuite se adopt` viteze ]i densit`\i medii. Rela\iile de calcul pentru cele trei situa\ii sunt:

[m/s]

[kg/m3N].
Manual [nc`lziri

Dac` intrarea n co] se face printr-o ngustare brusc` de sec\iune, de exemplu o camer` colectoare de gaze din care pleac` co]ul, unde sec\iunea mare este SM ]i sec\iune co]ului este cea mic` Sm , coeficientul de pierdere de sarcin` local este:

iar viteza caracteristic` este viteza corespunzatoare sec\iunii mici Sm ,deci viteza n sec\iunea de intrare a co]ului wi.
{n aceast` zon` gazele au temperatura de intrare n co] tgi. Pierderea local` de sarcin` este:

[Pa]

Dac` la intrare n co] exist` un cot brusc, ca urmare a trecerii de la un canal nclinat cu un unghi fa\` de vertical`, sau de la un canal orizontal la co]ul vertical, caz n care unghiul = 90 grd., atunci apare o pierdere local` de sarcin` caracterizat` printr-un coeficient local de pierdere de sarcin` Xcn. Xcn 5 0,016 10 0,034 15 0,042 22,5 0,066 30 0,130 45 0,236 60 0,471 90 1,129

Dac` este un cot f`cut cu o raz` de racordare R, m`surat` pe axa diametrului co]ului D, coeficientul de pierdere local` de sarcin` este func\ie ]i de raportul R/D: R/D Fc ]i Xc = Xcn * Fc Deoarece n zona de intrare gazele au temperatura tgi, pierderea local` de sarcin` este: 0,5 1 0,75 0,5 1 0,25 1,25 0,20 1,5 0,175 2 0,15

Pe traseul co]ului pot apare ngust`ri progresive de sec\iune: - n zona de baz` a co]ului datorit` unor necesit`\i constructive (baza co]ului cu un diametru mai mare dect restul co]ului); - n zona de ie]ire a co]ului pentru c` printr-o vitez` mai mare a gazelor de ardere s` se realizeze o supran`l\are mai mare a jetului de gaze n atmosfer`. Coeficien\ii locali de pierdere de sarcin` la o cre]tere progresiv` a sec\iunii, Xi , referi\i la viteza din sec\iunea mic`, au urm`toarele valori, func\ie de unghiul de nclinare a laturii fa\` de axul co]ului (jum`tate din unghiul conului):

Manual [nc`lziri

Coeficie\i Xi la cre]tere progresiv` a sec\iunii : ====== 2 (Dm/DM) 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9

5 0,006 0,006 0,005 0,005 0,004 0,003 0,003 0,002 0,001

10 0,11 0,11 0,10 0,08 0,07 0,06 0,04 0,03 0,02

15 0,17 0,16 0,14 0,13 0,11 0,08 0,07 0,05 0,02

20 0,22 0,21 0,19 0,17 0,14 0,12 0,09 0,06 0,03

25 0,28 0,26 0,23 0,21 0,18 0,14 0,11 0,07 0,03

30 0,33 0,32 0,28 0,25 0,22 0,17 0,13 0,08 0,04

35 0,38 0,37 0,33 0,29 0,25 0,20 0,16 0,10 0,05

40 0,44 0,42 0,37 0,33 0,28 0,23 0,18 0,12 0,05

{n func\ie de locul de amplasare a ngust`rii de sec\iune, viteza caracteristic` este viteza ini\ial` wi, viteza medie n co] wm sau viteza de ie]ire din co] we ]i corespunz`tor temperaturile gazelor de intrare tgi , medie tgm , sau de ie]ire tge . Pierderile locale de sarcin` sunt:

[Pa]

unde g este densitatea gazelor la temperatura caracteristic`. La ie]ire din co] n atmosfera gazele de ardere au o l`rgire brusc` de sec\iune ]i n consecin\` o pierdere local` de sarcin` cu coeficientul de pierdere Xe=1. In aceast` zon` gazele au temperatura de ie]ire din co], tge.

[Pa]
unde ge este densitatea gazelor ]i we viteza gazelor la temperatura te. PIERDERILE DE SARCIN~ LINIARE {N CO} {n interiorul co]ului, gazele care circul` au o pierdere de sarcin` de tip liniar:

[Pa]
n care Z este coeficientul de pierdere liniar` de sarcin`, wm ]i gm - viteza ]i densitatea la temperatura medie a gazelor de ardere. {n cazul cnd exist` por\iuni de co] cu diametre diferite pe n`l\imea co]ului, vor rezulta viteze diferite de curgere wm. {n acest caz se face o nsumare a pierderilor liniare de sarcin` calculate separat pe fiecare tronson de diametru diferit. {n cazul cnd exist` o ngustare progresiv` de sec\iune pe o portiune de co], se calculeaz` pierderea de sarcin` liniar` cu valorile medii ale vitezei ]i diametrului. Pierderea de sarcin` local` pentru acest caz s-a calculat anterior ]i n final se nsumeaz` la pierderea de sarcin` liniar`.

[Pa]

Manual [nc`lziri

Pentru co]urile f`r` varia\ie de sec\iune pe n`l\ime se poate utiliza ]i o alta rela\ie, n care sunt explicitate wm ]i gm func\ie de condi\iile de intrare n co], temperatura tgi ]i viteza gazelor wi, precum ]i de c`derea unitar` de temperatur` n co] t1 :

[Pa]
Coeficientul de pierdere liniar` de sarcin` Z pentru canale lise, este dependent de criteriul Reynolds: pentru Re < 2300 pentru 2300 < Re < 4000 pentru 4000 < Re < 100000 pentru Re > 100000

Pentru canale rugoase m`rimea caracteristic` este raportul diametrul hidraulic al co]ului. Domeniul turbulent rugos se consider` pentru

, n care K este n`l\imea asperit`\ilor ]i Di

]i are dou` domenii:

Pentru domeniul rugos n zona prepatratic`, definit` de

se utilizeaz` rela\ia:

iar pentru domeniul rugos n zona patratic`, definit` de

se utilizeaz` rela\ia:

TIRAJUL NET AL CO}ULUI Tirajul net al co]ului va fi:

[Pa]
sau n cazul cnd sunt mai multe pierderi nsumate din tipurile ar`tate: Tirajul net trebuie s` fie mai mare dect depresiunea necesar` la ie]irea gazelor de ardere din cazan sau din instala\ia tehnologic`, pins :

[Pa]
Manual [nc`lziri

coeficientul 1,2 \innd seama de posibilitatea de func\ionare a instala\iei de ardere n suprasarcin` ]i de murd`rirea co]ului. Din rela\iile prezentate se determin` n`l\imea L necesar` a co]ului pentru realizarea tirajului Hnet. Deoarece cazanul poate func\iona n sarcini par\iale ]i temperatura aerului exterior poate fi mai mic` dect temperatura maxim`, co]ul va produce un tiraj mai mare dect cel necesar la un moment dat de func\ionare, ceea ce duce la o depresiune mai mare n focar dect cea normal`. Din aceast` cauz` este obligatoriu s` se instaleze la baza co]ului o clapet` de reglaj care s` produc` o c`dere de presiune necesar` compens`rii suplimentului de tiraj. n func\ionarea cazanului se regleaz` clapeta astfel ca n focar s` se stabileasc` presiunea de lucru prescris`.

2.6.6. APARI|IA CONDENS~RII {N CO}


Condi\ia ca n co] s` nu apar` condens este ca temperatura peretelui interior al co]ului tpi s` fie mai mare dect temperatura de rou` a gazelor de ardere tr. Trebuie subliniat` gre]ala care se face uneori cnd se consider` c` fenomenul de condensare a vaporilor de ap` din gazele de ardere apar cnd gazele de ardere au o temperatur` sub temperatura punctului de rou`. Este gresit. Condensarea vaporilor de ap` apare atunci cnd peretele co]ului are o temperatura mai joas` dect punctul de rou` al gazelor de ardere. Pentru gaze de ardere provenite din arderea combustibilului gazos sau a unui combustibil lichid f`r` sulf n compozi\ie, temperatura de rou` este data de rela\ia de regresie exponen\ial`:

[o C]
Presiunea vaporilor de ap` din gazele de ardere, PH2O, se calculeaz` cu rela\ia:

[bar]
unde VH2O este volumul unitar de H2O n gazele de ardere (Nm3/Nm3.comb sau Nm3/kg.comb). Gazele de ardere provenind din combustibil lichid cu con\inut de sulf n compozi\ie au temperatura punctului de rou` dat` de rela\ii determinate pe baza datelor experimentale prelucrate statistic:

[o C]
pentru un con\inut de sulf S>1%, ]i

[o C]
pentru un con\inut de sulf S<1%. Gazele de ardere provenind din c`rbune, cu con\inut de sulf n compozi\ie, au temperatura punctului de rou` dat` tot de rela\ii determinate pe baza datelor experimentale prelucrate statistic:

[o C]
pentru un con\inut de sulf S>1%, ]i

[o C]
pentru un con\inut de sulf S<1%. Pentru ca un co] s` func\ioneze f`r` condensare tebuie verificat` rela\ia tpi>tr ; dac` aceasta rela\ie nu este satisf`cut`, ]i deci tpi<tr, co]ul va func\iona n regim de condensare ]i se folosesc metode specifice de protejare a co]ului ]i de drenare a condensului. Trebuie precizat ns` ca n faza ini\ial` de calcul nu se cunoa]te temperatura peretelui interior al co]ului tpi. Aceasta se determin` dup` calculul transferului de c`ldur` n co]. {n consecin\`, metodica de calcul presupune parcurgerea ntregului calcul exact al co]ului pn` la determinarea temperaturii peretelui interior ]i abia n final se constat` dac` regimul de func\ionare este f`r` condensare sau cu condensare. Manual [nc`lziri

Manual [nc`lziri

Manual [nc`lziri

3. CENTRALE TERMICE
Centrala termic` este ansamblul de utilaje ]i aparate care realizeaz` transformarea energiei primare (combustibil) n energie termic` (agent termic) la parametrii specifici de utilizare ceru\i de c`tre instala\iile utilizatoare dintr-o cl`dire sau un ansamblu de cl`diri. Principalele func\ii ale unei centrale termice sunt: - prepararea agentului termic (cazan sau ansamblu de cazane), - realizarea ]i reglarea temperaturilor, debitelor ]i presiunilor de pompare ale agentului termic pentru fiecare din utilizatorii de agent termic racorda\i (pompe ]i vane de amestecare, termostate, etc.), - preluarea volumului de dilatare al apei din instala\ia de nc`lzire de la temperatura ambiant` pn` la cea maxim` de lucru sau numai ntre valorile minim-maxim de lucru, dup` caz, func\ie de m`rimea centralei ]i a instala\iilor racordate (vase de expansiune nchise sau deschise, vase de preluare), - asigurarea instala\iei mpotriva dep`]irii presiunii maxime (supape de siguran\`), - func\ionare automat` (sistem de automatizare). La alegerea schemei ]i echipamentelor unei centrale termice este foarte important a se cunoa]te natura consumatorilor, necesarul de c`ldur` defalcat pe consumatori ]i utilit`\i precum ]i modul de utilizare a acesteia.

3.1. RACORDAREA MINICENTRALELOR


Datorit` faptului c` miniaturizarea unor aparate din componen\a uzual` a centralelor termice a devenit accesibil` ca pre\, centrala termic` de putere mic` (15-40 kW) poate fi executat` de o manier` integrat` astfel nct, toate componentele (arz`tor, cazan, pompe, schimb`tor de c`ldur` pentru ap` cald` de consum sau/]i boiler, instala\ie de reglaj ]i automatizare, etc.) s` fie cuprinse n cadrul unei aceleia]i carcase, n general paralelipipedic`, cu un design pl`cut ]i u]or de integrat n arhitectura interioar` a spa\iilor de locuit. Este cazul cazanelor de tip minicentral` termic` prezentate n capitolul 2.1. {n figura 1. se prezint` dou` scheme de racordare a minicentralelor cu preparare de ap` cald` de consum: (a) schema cea mai simpl` de racordare la o instala\ie de nc`lzire cu corpuri statice ]i la instala\ia interioar` de ap` cald` de consum, (b) schema de racordare la o instala\ie de nc`lzire cu corpuri statice ]i la o instala\ie de nc`lzire prin pardoseal` + racordarea unui vas de acumulare pentru ap` cald` de consum.

(a) Racordare la o instala\ie de nc`lzire cu corpuri statice ]i la instala\ia interioar` de ap` cald` de consum

a.c.c. - ap` cald` de consum a.c.i. - ap` cald` de [nc`lzire a.r. - ap` rece

Dac` schema (a), cea mai simpl` schem` de racordare, se poate g`si n cartea minicentralei cu toate indica\iile de montaj (distan\ele dintre racorduri ]i dimensiunile acestora) inclusiv ]ablonul de pozi\ionare a racordurilor n cazul conductelor intenc, cea de a doua schem` (b) exemplific` modul de racordare a unei instala \ii de nc`lzire prin pardoseal` care necesit` un alt nivel de temperaturi (mai sc`zut) pentru agentul termic. Nivelul cerut de temperatur` se realizeaz` prin amestecarea tur/retur ntr-o van` cu trei c`i termostatat` comandat` de termostatul de pe conducta de tur iar pompa de circula\ie este comandat` de c`tre termostatul de temperatur` interioar` (ambiant`). Datorit` iner\iei termice ridicate a sistemului de nc`lzire prin pardoseal` n cazul utiliz`rii acestuia ca unic sistem de nc`lzire pentru spa\iul respectiv termostatarea separat` a electrovanei automate cu trei c`i (EV3C) ]i a pompei de recirculare (PR) duce la varia\ii mari ale temperaturii interioare astfel c` termostatarea separat` se va utiliza numai la sistemele duale. {n cazul nc`lzirii unice prin pardoseal` pentru un anumit spa\iu se utilizeaz` un regulator (R) capabil s` compenseze ntrzierile de r`spuns ale instala\iei comandate ]i s` 121

(b) Racordare la o instala\ie de nc`lzire cu corpuri statice ]i la o instala\ie de nc`lzire prin pardoseal` racordarea unui vas de acumulare pentru apa cald` de consum. Fig. 1. Racordarea minicentralelor cu preparare de ap` cald` de consum.

asigure astfel varia\ii minime ale parametrului reglat, temperatura interioar`. Sistemul integrat ce cuprinde electrovana automat` cu trei c`i, pompa de circula\ie, regulatorul termostatic ]i interconect`rile electrice ]i hidraulice se gase]te (comercializeaz`) sub denumirea de bloc automat de amestec (BAA). (Ex. tip comercial ..) Pentru cazul n care vrful de sarcin` pentru apa cald` de consum dep`]e]te posibilit`\ile de preparare ale minicentralei, dar exist` posibilitatea prepar`rii n timp a acesteia, se poate prevedea un vas de acumulare (VA) pentru apa cald` de consum. {n schema prezentat`, minicentrala va func\iona pe regim de preparare a apei calde de consum pn` n momentul n care termostatul montat n partea inferioar` a vasului va sesiza atingerea temperaturii reglate pentru aceasta ]i va comanda oprirea pompei de recirculare pe vas. Dac` nu exist` consum, oprirea pompei de recirculare va duce la comutarea func\ion`rii minicentralei pe preparare de ap` cald` de nc`lzire. De re\inut c` aceast` modalitate de preparare a apei calde de consum cu acumulare duce la pauze mari pentru instala\ia de nc`lzire ]i deci la sc`derea temperaturilor interioare pe perioadele de comutare pe preparare de ap` cald` de consum. Sistemul se practic` n cazul cl`dirilor nelocuite pe anumite perioade de timp dup` care urmeaz` perioade n care este nevoie de asigurarea temperaturilor interioare dar ]i un consum nsemnat de ap` cald` de consum.

3.2. CENTRALE TERMICE DIN MODULE (cazan ]i boiler)


Pentru centrale termice ceva mai mari (40-80kW) dar ]i pentru cazul celor mici, atunci cnd necesarul de ap` cald` este mare ]i concentrat pe anumite perioade din zi, trebuie prev`zut un boiler de capacitate mai mare dect cele cu care sunt deja dotate minicentralele din seria respectiv`. Eist` posibilitatea cupl`rii prin alipire orizontal` sau vertical` a modulului de cazan ]i a celui de boiler, racordurile executandu-se mascat n spatele acestora, astfel nct ansamblul cap`t` imaginea unui tot unitar. {n cazul minicentralelor pentru ap` cald` de nc`lzire, pompa de circula\ie, vasul de expansiune, sistemul de automatizare, etc. sunt grupate n jurul cazanului, n aceea]i carcas` iar boilerul va avea, ncorporat` n propria carcas` pompa de circula\ie pentru prepararea apei calde de consum comandate de termostatul de reglaj al temperaturii acesteia. Interconectarea de automatizare dintre cele dou` module se face astfel nct pornirea pompei pentru prepararea de ap` cald` de consum s` duc` la oprirea pompei de circula\ie pentru instala\ia de nc`lzire. Cel mai simplu mod de realizare a comenzii este acela de a utiliza un termostat de comutare (n dotarea modulului de boiler) care, pe contactul normal nchis comand` pompa de circula\ie a serpentinei boilerului iar, pe contactul normal deschis va condi\iona posibilitatea de intrare n func\iune a pompei instala\iei de nc`lzire astfel se realizeaz` prepararea de ap` cald` de consum n regim de prioritate fa\` de nc`lzire. Schema de conectare minicentral` de ap` cald` boiler este prezentat` n figura 2. 122 Echipamente termice

Fig. 2. Schema de conectare minicentral` de ap` cald` boiler

{n cazul utiliz`rii unui modul de cazan (cazan ]i arz`tor) de sarcin` termic` mai mare dect a minicentralelor, n schema de conectare apare, n mod discret, pompa de circula\ie a instala\iei de nc`lzire, vasul de expansiune ]i supapa de sigurant`, ca n figura 3.

Fig.3. Modul de cazan cuplat cu modul de boiler

Si n acest caz exist` module concepute n acela]i design ns` datorit` m`rimii ceva mai mari a acestora amplasarea se face de regul` pe pardoseal` iar n cazul amplas`rii pe vertical` a modulelor ntotdeauna boilerul va fi cel de jos deoarece, boilerul plin cu ap` are greutate mai mare dect a cazanului dar, cel mai important argument este acela c` racordul la co], care apar\ine cazanului, se face n partea superioar` a nc`perii. 123

3.3. CENTRALE TERMICE CU COMPONENTE DISCRETE


{n cazul centralelor termice de peste 80kW (mergnd pn` la 1MW sau mai mult) elementele componente ]i schema de racordare trebuiesc alese n mod individual respectndu-se cteva criterii de baz` n ceea ce prive]te: regimul optim de func\ionare ]i particularit`\ile constructive ale fiec`rui element n parte, particularit`\ile de necesar de caldur` ]i nivel de temperatur` pentru agentul termic livrat fiec`rui consumator n parte n regim de func\ionare iarn`/var` ]i diurn, gradul de asigurare al confortului termic dorit, gradul de automatizare solicitat. {n ceea ce prive]te criteriile de alegere ale cazanelor, acestea au fost pe larg prezentate anterior n capitolul 2.3. {n ceea ce prive]te temperaturile de regim ale agentului termic intrare-ie]ire cazan, acestea depind pe de o parte de necesit`\ile consumatorilor (asigurndu-se la cazan cel mai nalt nivel de temperatur` cerut, urmnd ca alte niveluri s` fie asigurate prin diverse procedee) iar pe de alt` parte de materialul din care este executat cazanul ]i de natura combustibililor utiliza\i. {n general cazanele de ap` cald` asigur` la racordul de ie]ire o temperatur` de 90-95 0C, excep\ie f`cnd cazanele de condensa\ie la care nivelul de temperatur` al agentului termic livrat este de maxim 55-600C. Dac` pentru cazanele din inox este permis` o temperatur` de intrare a agentului termic n cazan de ~ 20 0C iar pentru cele de font`, func\ie de putere, de 25 - 35 0C, pentru cazanele din o\el trebuiesc asigurate temperaturi minime de intrare de 50 0C pentru cazul utiliz`rii de combustibil lichid ]i 60 0C pentru cazul utiliz`rii de combustibil gazos. Nivelul minim de temperatur` al agentului termic la intrarea n cazanele de o\el trebuie respectat pentru a evita fenomenul de condensare din gazele de ardere pe elementele cazanului, ceea ce ar duce la apari\ia de zone cu coroziuni timpurii. Nivelul de temperatur` de 20-30 0C pentru intrarea n cazan se ntlne]te foarte rar ]i anume n cazul func \ion`rii instala\iei cu ntreruperi mari sau n cazul instala\iilor de nc`lzire exclusiv` prin radia\ie de temperatur` joas`. Este foarte important de re\inut c`, dac` cazanele din elemente de font` suport` condensare pe suprafe \ele de schimb de caldur` de aici rezultnd nivelul de temperatur` sc`zut pentru agentul termic la intrare, ecartul de temperatur` intrare-ie]ire este critic la aceste tipuri de cazane ]i este bine a nu fi depa]it` valoarea de 20-25 0 C. La dep`]irea valorii maxime admisibile a diferen\ei de temperatur` intrare-ie]ire, este posibil s` apar` eforturi mecanice de dilatare ntre elemente ]i tiran\i sau chiar n cadrul aceluia]i element, eforturi care ap`rnd n mod repetat sau la valori ce dep`]esc valorile admisibile, duc la apari\ia de fisuri ale elementelor. Un alt argument pentru evitarea func\ion`rii cazanelor la temperaturi medii mici pentru agentul termic preparat este acela c`, la apari\ia fenomenului de condensare, gazele de ardere pot ajunge la starea de satura\ie cu vapori de ap` ]i la evacuarea n atmosfer`, mai ales n perioada de iarn`, se formeaz` cea\a care este frecvent confundat` cu apari\ia de fum. Temperatura apei la ie]irea din cazan este asigurat` de termostatul reglabil (de lucru) al cazanului pe o plaj` de reglaj cuprins` ntre 70 ]i 90 0C. Acesta ac\ioneaz` asupra arz`torului cazanului ducnd la un regim de func\ionare de tip tot/nimic sau, n cazul cazanelor mari cu mai multe stadii de func\ionare, de tip tot/pu\in/nimic. {n cazul defect`rii termostatului de reglaj al temperaturii maxime pentru agentul termic de nc`lzire livrat de cazan va intra n func\iune termostatul de siguran\` (far` posibilitate de reglaj) care, la atingerea supratemperaturii maxime (cteva grade mai mult dect temperatura maxim` a termostatului de reglaj) ntrerupe func\ionarea arz`torului cazanului, repornirea fiind posibil` numai prin rearmare manual` a termostatului, respectiv dup` nl`turarea defec\iunii. Temperatura apei la intrarea n cazan se asigur` func\ie de tipul de cazan astfel: {n cazul utiliz`rii cazanelor din o\el, temperatura de intrare a apei n cazan se asigur` la cazanele mici, prin termostatarea pompei de circula\ie a instala\iei de nc`lzire, senzorul de temperatur` fiind montat n teaca comun`, iar la cazanele mari prin bucle de recirculare a apei prin cazan. Condi\ionarea func\ion`rii pompei fa\` de temperatura minim` a apei din cazan, face ca n faza de pornire a instala\iei sau dup` o pauz` lung`, pompa s` func\ioneze ciclic, men\innd temperatura medie a suprafe\elor de schimb de c`ldur` ale cazanului peste valoarea la care poate ap`rea fenomenul de condensare. Acest sistem se poate aplica la cazanele cu volum mare de ap` (ex. ENERSAVE) utilizndu-se n acest sens chiar iner\ia termic` mai mare a acestora. Astfel, n faza de pornire a instala\iei de nc`lzire efectul acesui sistem este evident deoarece turul instala\iei de nc`lzire se va nc`lzi foarte repede la valoarea temperaturii minime reglate (ex. 600C) iar senza\ia de nceput de nc`lzire va ap`rea relativ rapid de la momentul pornirii centralei termice.

124

Echipamente termice

Cele mai uzuale scheme de racordare la instala\ie a cazanelor de o\el sunt prezentate n figurile 4-7. ]i anume: Pompa de recircula\ie pe conducta de by-pass (fig.4). Pentru perioadele de timp n care temperatura de ntoarcere din instala\ia de nc`lzire este mai sc`zut` dect valoarea minim` impus` (50-600C), termostatul de reglare a temperaturii de intrare n cazan va comanda electrovana automat` VA de pe conducta de intrare a cazanului ]i pompa de recirculare. {n felul acesta, pe conducta de intrare a cazanului se realizeaz` un amestec ntre agentul termic ce se ntoarce din instala\ie (< tmin) ]i cel ce iese din cazan. La dimensionarea pompei de recirculare trebuie s` se \in` seama c` debitul acesteia trebuie s` fie de cel putin 1/3 din debitul nominal de circula\ie prin cazan. Se vor monta clapete de sens att pe refularea pompei de recircula\ie ct ]i pe conducta de intrare a cazanului pentru a se evita circula\ia secundar` cu re\eaua instala\iei. Pompa de injec\ie pe conducta de intrare a cazanului (fig.5). Termostatul de reglare a temperaturii de intrare n cazan va comanda electrovana automat` cu trei c`i EV3C de pe conducta de intrare a cazanului, realizndu-se amestecul dintre agentul termic de ntoarcere din instala\ie, de temperatur` scazut`, ]i cel de pe conducta de bypass, de temperatur` ridicat`. {n cazul acesta, de]i reglajul automat Fig. 4. Circula\ie cazan prin by-pass cu pompa de recirculare (PR)

al temperaturii de intrare n cazan este mai riguros (mai fin), totu]i pompa de injec\ie va trebui s` aib` cel putin debitul nominal al cazanului, iar electrovana automat` cu trei c`i fiind n general scump`, pre\ul componentelor este ceva mai ridicat dect n varianta prezentat` n figura 4. Pompa de injec\ie pe conducta de intrare a cazanului racordat direct la butelia de egalizare a presiunilor (BEP) (fig.6). {n condi\iile n care temperatura de ntoarcere a agentului termic din instala\ie este inferioar` celei minime de intrare n cazan, termostatul cu sonda montat` pe conducta de intrare a cazanului, ac\ioneaz` asupra electrovanei automate (VA), nchiznd par\ial plecarea agentului termic n instala\ie astfel favorizndu-se circula\ia prin butelia de egalizare a presiunilor (BEP). Din amestecul dintre debitul de temperatur` ridicat` recirculat prin BEP ]i cel de temperatur` sc`zut` venit din instala\ie rezult` o temperatur` de intrare n cazan la nivelul fixat prin termostat. Pompa de injec\ie pe conducta de intrare a cazanului racordat direct la butelia de egalizare a presiunilor (BEP) ]i bucl` recirculare cu van` cu trei c`i (EV3C) (fig.7).

Fig. 5. Circula\ie cazan prin by-pass cu pompa de injec\ie (PI)

{n cazul acestei scheme de conectare a cazanului, termostatul de reglaj a temperaturii de intrare a agentului termic n cazan comand` electrovana automat` cu trei c`i (EV3C) de pe conducta de ducere, care realizeaz` devierea unei p`r\i din debitul total ducere c`tre conducta de recircula\ie independent` de BEP. }i n acest caz, cu toate c` reglajul este mai fin, cu timp de r`spuns mult mai mic dect n cazul precedent, solu\ia este mai costisitoare din punctul de vedere al costului componentelor.

125

Fig. 6. Circula\ie cazan racordat la BEP ]i van` automat` de inchidere (VA)

Fig. 7. Circula\ie cazan racordat la BEP, van` automat` cu 3 c`i (EV3C) ]i conduct` de recirculare

Pentru variantele prezentate n figurile 5,6 ]i 7, debitele pompelor trebuie s` asigure cel pu\in debitul nominal al cazanului. Pentru cazanele din font`, la care condi\ionarea de temperatur` a agentului termic intrare-ie]ire prive]te n mod special ecartul de temperatur`, n cazul celor mici se urm`re]te ca pornirea instala\iei s` se fac` lent, f`r` ]ocuri termice, iar n cazul celor mari, se asigur` n bucla de recirculare un debit de agent termic suficient de mare astfel nct s` nu se dep`]easc` valoarea ecartului de temperatur` impus (fig. 8). Debitul pompei de recirculare (PR) trebuie s` fie de cel pu\in 1/3 din debitul nominal al cazanului iar termostatul de reglaj al temperaturii de intrare a agentului termic n cazan va da comanda de func\ionare a pompei atta timp ct nu este nc` atins nivelul de temperatur` cerut prin reglajul acestuia. Astfel, cel pu\in o treime din debitul nominal al cazanului, de temperatur` ridicat`, se ntoarce la intrarea n cazan unde se amestec` cu debitul de ntoarcere din instala\ie, la echilibrul termic al amestecului rezultnd o temperatur` mai ridicat` de alimentare a cazanului, prin m`rirea debitului de agent termic prin cazan se realizeaz` concomitent mic]orarea ecartului de temperatur` intrare/ie]ire cazan, important de men\inut la valori normale pentru buna func\ionare a cazanului. Se prev`d clapete de sens (CS) pe refularea pompei de recirculare dar ]i pe conducta de intrare a apei n cazan pentru a se evita apari\ia circula\iei secundare fa\` de cea a re\elei sau prin celelalte cazane.

Fig. 8 Circula\ie cazan font` prin by-pass cu pomp` de recirculare (PR)

{n figura 9 sunt prezentate dou` scheme de circula\ie direct` a apei prin cazanul de font`: (a) circula \ie direct` cu pomp` de injec\ie (PI), (b) circula\ie direct` cu pomp` de injec\ie ]i butelie de egalizare a presiunilor.

126

Echipamente termice

Fig. 9. Circula\ie cazan font` (a) circula\ie direc` cu pomp` de injec\ie (PI), (b) circula\ie direct` cu pomp` de injec\ie ]i butelie de egalizare a presiunilor. {n ambele cazuri pompa de injec\ie trebuie s` asigure cel pu\in debitul nominal al cazanului deoarece, la acest debit, indiferent de temperatura de ntoarcere din instala\ie se asigur` ecartul de temperatur` normal pentru cazan (la pornirea instala\iei t~300C iar la regim t~200C). Func\ionarea pompei nu se condi\ioneaz` termostatic, func\ionarea acesteia fiind permanent` pe toat` durata de func\ionare a cazanului. Presiunea de lucru a centralei termice este dat` n principal de anvergura pe vertical` a instala\iei deservite ]i trebuie s` fie superioar` presiunii de vaporizare a apei pentru a nu apare fenomenul de vaporizare n cazanul de ap` cald`. {n general, presiunea de lucru a centralelor de ap` cald` nu dep`]e]te valoarea de 3-4 bar, pentru aceast` presiune fiind construite majoritatea cazanelor (a se verifica ntotdeauna presiunea de lucru inscrip\ionat` pe placa de timbru a cazanului). Pentru cazurile cnd presiunea de lucru a centralei rezult` a fi mai mare (diferen\e mari de cot` cazan-utilizator) trebuie ales un tip de cazan cu presiune de lucru superioar` (n general din o\el). Pentru a evita orice pericol de cre]tere accidental` a presiunii cazanul trebuie obligatoriu echipat, pe conducta de ducere, cu supape ]i manometru de control al presiunii. - pentru cazane cu sarcin` termic` < 116 kW se va prevedea o singur` supap` de siguran\`; - pentru cazane cu sarcin` termic` > 116 kW se vor prevede dou` supape de siguran\`; {n cazul n care centrala termic` este amplasat` la punctul cel mai de sus al instala\iei utilizatoare (centrala la ultimul nivel) apare pericolul sc`derii presiunii din cazan ]i chiar de golire a acestuia. Ambele cazuri fiind deosebit de grave din punctul de vedere al bunei func\ion`ri a cazanului (supranc`lzirea ]i distrugerea suprafe \elor de schimb de c`ldur` sau explozia cazanului pornit f`r` control al existen\ei apei n cazan ]i alimentare ulterioar`), se prevede n mod obligatoriu un presostat pe conducta de ducere, care la sc`derea sub valoarea minim` a presiunii apei n instala\ie nu va permite pornirea cazanului sau i va opri func\ionarea. Cuplarea mai multor cazane de ap` cald` se practic` n cazul centralelor termice medii ]i mari, atunci cnd se urm`re]te ca func\ionarea cazanelor s` se fac` la nc`rc`ri ct mai apropiate de cele nominale iar sarcina termic` necesar` la utilizator (Ex. nc`lzire +ap` cald` de consum) este variabil` n limite largi, dictate de varia\ia temperaturilor exterioare pe perioada de nc`lzire sau, vara, pentru prepararea de ap` cald` de consum, de varia\ia debitului necesar. De exemplu, n cazul centralelor termice de pn` la 300 kW, pentru care necesarul de caldur` pentru prepararea de ap` cald` este foarte redus fa\` de cel de nc`lzire, cele dou` utilit`\i sunt preluate de cazane destinate n mod distinct dar legate n paralel, existnd astfel posibilitatea ca pe timp de var` s` se func\ioneze doar cu cazanul mic iar iarna cu cel mare sau, n perioadele destul de scurte pentru \ara noastr` de temperatur` minim`, cu amndou`. Atunci cnd racordarea instala\iilor utilizatoare de c`ldur` se face prin distribuitor/colector, cazanele sunt racordate paralel, ntre conductele de ducere ]i ntoarcere de la colector ]i distribuitor, prin multiplicarea schemelor prezentate n figura 4 sau 5, iar debitul pompei de circula\ie va fi cel pu\in egal cu cel nominal nsumat al cazanelor. Atunci cnd racordarea instala\iilor utilizatoare de c`ldur` se face prin butelie de egalizare a presiunilor, se poate realiza leg`tura comun` n inel (Tichelmann) (Fig.10) sau leg`tura individual` pentru fiecare cazan (Fig.11). 127

Fig. 10. Legarea comun` n inel (Tichelmann)

Fig. 11. Legarea individual` pentru fiecare cazan

Dac` prima schem` se prefer` n general pentru legarea paralel a mai multor cazane de acela]i fel care vor func\iona astfel foarte bine echilibrat, cea de a doua schem` este recomandat` pentru cazul n care se dore]te legarea n paralel a mai multor cazane de capacit`\i ]i chiar tipuri diferite schema asigurnd particularit`\ile individuale de func\ionare pentru fiecare n parte. }i n cadrul acestor scheme se recomand` aplicarea schemelor individuale de asigurare a regimului optim de temperaturi de intrare a cazanelor, prezentate anterior.

3.4. TIPURI REPREZENTATIVE DE SCHEME FUNC\IONALE DE CENTRALE TERMICE


(1) Central` termic` cu un cazan pentru nc`lzire ]i preparare de apa cald` de consum, cu un circuit direct de nc`lzire ]i un circuit cu reglare prin amestec Fig.12.

Solu\ie recomandat` pentru centrale de sarcin` termic` mic` sau medie ]i consumatori cu ramuri de nc`lzire de temperaturi diferite (nc`lzire cu corpuri statice ]i nc`lzire prin pardoseal`). Reglarea sarcinii termice pentru ramura de nc`lzire cu corpuri statice se realizeaz` func\ie de temperatura exterioar` determinat` de sonda SE ]i de curba specific` de reglaj setat` n cadrul regulatorului electronic, controlndu-se astfel temperatura agentului termic pe conducta de ducere la distribuitor. Pentru consumatorii de nc`lzire care necesit` agent termic de nc`lzire de temperatur` scazut` (nc`lzire prin pardoseal`) reglarea se face prin amestecare cu ajutorul electrovanei cu trei c`i termostatate, corespunz`tor temperaturii interioare fixate prin sonda interioar` de temperatur` SI. Electrovana cu trei c`i termostatat` are ]i rolul de a limita superior temperatura de ducere prin nchiderea total` a intr`rii n bucla de recirculare la atingerea valorii reglate a cesteia. Prepararea apei calde de consum se realizeaz` cu ajutorul unui boiler cu serpentin`, circula\ia agentului termic primar fiind asigurat` de o pomp` PS comandat` termostatic de sonda de temperatur` SB imersat` n volumul de ap` al boilerului. Pentru a evita fenomenul de r`cire a apei calde de consum pe conductele de distribu \ie cu lungimi mari, s-a prev`zut o pomp` de recirculare PR comandat` de termostatul de recirculare cu sonda TR montat` pe conducta de recirculare. Circula\ia agentului termic este asigurat` cu cte o pomp` pentru fiecare dintre ramurile consumatoare racordate la distribuitor/colector-ul centralei termice astfel c` circula\ia minim` a apei prin cazan va trebui asigurat` de fiecare dintre pompele ramurilor respective n cazul cnd ar r`mne unic consumator. Func\ionarea corect` a cazanului este asigurat` de termostatul de lucru TD care limiteaz` temperatura de livrare a agentului termic la valoarea reglat` de beneficiar ]i de termostatul de siguran\` TS. (2) Central` termic` cu un cazan pentru nc`lzire ]i preparare de ap` cald` de consum, cu un circuit direct de nc`lzire ]i dou` circuite cu reglare prin amestec - Fig.13.

Solu\ie recomandat` n cazul n care exist` spa\ii nc`lzite cu cerin\e diferite de temperatur` interioar` realizate de sisteme diferite necesitnd astfel temperaturi diferite pentru agentul termic.

128

Echipamente termice

LEGENDA
Cz - Cazan A - Arz`tor B - Boiler pentru apa cald` de consum R - Regulator electronic VE - Vas expansiune SE - Sonda de temperatur` exterioar` SI - Sonda de temperatur` interioar` SP - Sonda de temperatur` circuit [nc`lzire prin pardoseal` TS - Termostat siguran\` TD - Termostat ducere TR - Termostat ac\ionare pompa de recirculare a.c.c. SB - Sond` temperatur` ap` din boiler SC - Sonda de temperatur` agent termic S - Supapa de siguran\` PI - Pompa circuit [nc`lzire PS - Pompa circuit ap` cald` de consum PR - Pompa recirculare ap` cald` de consum FI - Filtru impurit`\i D - Filtru impurit`\i C - Colector _____ Agent termic [nc`lzire __ __ tur - retur ___AC___ Ap` cald` de consum ___AR___ Ap` rece ___ACC___ Ap` cald` de consum recirculat` --------- Circuite de automatizare

Fig.12. - Central` termic` cu un cazan pentru nc`lzire ]i preparare de ap` cald` de consum, cu un circuit direct de nc`lzire ]i un circuit cu reglare prin amestec.

129

LEGENDA
Cz - Cazan A - Arz`tor B - Boiler pentru apa cald` de consum R - Regulator electronic VE - Vas expansiune SE - Sonda de temperatur` exterioar` SI - Sonda de temperatur` interioar` SP - Sonda de temperatur` circuit [nc`lzire prin pardoseal` TS - Termostat siguran\` TD - Termostat ducere TR - Termostat ac\ionare pompa de recirculare a.c.c. SB - Sond` temperatur` ap` din boiler SC - Sonda de temperatur` agent termic S - Supapa de siguran\` PI - Pompa circuit [nc`lzire PS - Pompa circuit ap` cald` de consum PR - Pompa recirculare ap` cald` de consum FI - Filtru impurit`\i D - Filtru impurit`\i C - Colector _____ Agent termic [nc`lzire __ __ tur - retur ___AC___ Ap` cald` de consum ___AR___ Ap` rece ___ACC___ Ap` cald` de consum recirculat` --------- Circuite de automatizare

Fig.13. - Central` termic` cu un cazan pentru nc`lzire ]i preparare de ap` cald` de consum, cu un circuit direct de nc`lzire ]i dou` circuite cu reglare prin amestec

Reglarea sarcinii termice pentru ramura de nc`lzire cu corpuri statice se realizeaz` func\ie de temperatura exterioar` determinat` de sonda SE ]i de curba specific` de reglaj setat` n cadrul regulatorului electronic, controlndu-se astfel temperatura agentului termic pe conducta de ducere spre consumatorul respectiv. Pentru consumatorii de nc`lzire care necesit` agent termic de nc`lzire de temperatur` scazut` (nc`lzire prin pardoseal`) sau pentru spa\iile nc`lzite diferen\iat, reglarea sarcinii termice se face prin amestecare cu ajutorul electrovanelor cu trei c`i termostatate ale fiecarei ramuri, corespunzator temperaturii interioare fixate prin sondele interioare de temperatur` montate n zonele deservite de ramurile respective. Electrovanele cu trei c`i termostatate au ]i rolul de a limita superior temperatura de ducere prin nchiderea total` a intr`rii n bucla de recirculare la atingerea valorii reglate a acesteia. Prepararea apei calde de consum, circula\ia agentului termic ]i func\ionarea corect` a cazanului, sunt realizate n aceea]i manier` ca n solu\ia prezentat` anterior. 130 Echipamente termice

(1)

Central` termic` cu un cazan pentru nc`lzire ]i preparare de ap` cald` de consum, cu circuite de nc`lzire (corpuri statice ]i prin pardoseal`) ]i ventilare aer cald (climatizare) - Fig.14.

Solu\ia este recomnadat` n cazul consumatorilor cu sisteme ]i regimuri termice diferite de func\ionare, remarcndu-se printr-un grad ridicat de adaptabilitate. Agentul termic este furnizat de cazan la distribuitor, la temperatura nominal` corespunz`toare temperaturii exterioare ]i graficului de reglaj. Pentru consumatorii de nc`lzire care necesit` agent termic de nc`lzire de temperatur` sc`zut` (nc`lzire prin pardoseal`) sau pentru spa\iile nc`lzite diferen\iat, reglarea sarcinii termice se face prin amestecare cu ajutorul electrovanelor cu trei c`i termostatate ale fiec`rei ramuri, corespunz`tor temperaturii interioare fixate prin sonda interioar` de temperatur` ]i montate n nc`perile deservite de ramurile respective. Centralele de climatizare cu baterii de nc`lzire au propriul sistem de reglaj prin amestecare termostatat`, astfel c` ramura de alimentare a acestora cu agent termic este prevazut` doar cu o pomp`, iar alimentarea se face la temperatura nominal` a distribuitorului. (2) Central` termic` cu dou` sau mai multe cazane pentru nc`lzire ]i preparare de ap` cald` de consum, cu circuite de nc`lzire ]i preparare a apei calde de consum, racordate prin intermediul unei butelii de egalizare a presiunii. Fig.15.

Func\ionarea centralei termice este asem`n`toare cu a celei prezentate anterior, diferen\a f`cnd-o doar butelia de egalizare a presiunilor BEP, intercalat` ntre cazane ]i consumatorii de nc`lzire ]i ap` cald` de consum. Aceasta are rolul de a prelua perturba\iile hidraulice induse de regimurile variabile de func\ionare ale consumatorilor. Cuplarea mai multor cazane a fost tratat` anterior (cap 2.3.), schema de fa\` utiliznd pentru circula\ia apei prin cazane cte o pomp` pe conducta de ducere a fiec`ruia dintre acestea iar pornirea cazanelor f`cndu-se n cascad` func\ie de puterea termic` cerut` la consumatori, corespunz`tor temperaturii exterioare ]i graficului de reglaj astfel nct, prin intrarea succesiv` n func\iune a cazanelor se poate urm`ri ndeaproape necesarul momentan de c`ldur`. Parametrii agentului termic sunt regla\i pe fiecare ramur` la distribuitor/colector, prin amestecare cu electrovane cu trei c`i termostatate.

131

LEGENDA
Cz - Cazan A - Arz`tor B - Boiler pentru apa cald` de consum R - Regulator electronic VE - Vas expansiune SE - Sonda de temperatur` exterioar` SI - Sonda de temperatur` interioar` SP - Sonda de temperatur` circuit [nc`lzire prin pardoseal` TS - Termostat siguran\` TD - Termostat ducere TR - Termostat ac\ionare pompa de recirculare a.c.c. SB - Sond` temperatur` ap` din boiler SC - Sonda de temperatur` agent termic S - Supapa de siguran\` PI - Pompa circuit [nc`lzire PS - Pompa circuit ap` cald` de consum PR - Pompa recirculare ap` cald` de consum FI - Filtru impurit`\i D - Filtru impurit`\i C - Colector _____ Agent termic [nc`lzire __ __ tur - retur ___AC___ Ap` cald` de consum ___AR___ Ap` rece ___ACC___ Ap` cald` de consum recirculat` --------- Circuite de automatizare

Fig.14. - Central` termic` cu un cazan pentru nc`lzire ]i preparare de ap` cald` de consum, cu circuite de nc`lzire (corpuri statice ]i prin pardoseal`) ]i ventilare aer cald (climatizare)

132

Echipamente termice

LEGENDA
Cz - Cazan A - Arz`tor B - Boiler pentru apa cald` de consum R - Regulator electronic VE - Vas expansiune SE - Sonda de temperatur` exterioar` SI - Sonda de temperatur` interioar` SP - Sonda de temperatur` circuit [nc`lzire prin pardoseal` TS - Termostat siguran\` TD - Termostat ducere TR - Termostat ac\ionare pompa de recirculare a.c.c. SB - Sond` temperatur` ap` din boiler SC - Sonda de temperatur` agent termic S - Supapa de siguran\` PI - Pompa circuit [nc`lzire PS - Pompa circuit ap` cald` de consum PR - Pompa recirculare ap` cald` de consum FI - Filtru impurit`\i D - Filtru impurit`\i C - Colector _____ Agent termic [nc`lzire __ __ tur - retur ___AC___ Ap` cald` de consum ___AR___ Ap` rece ___ACC___ Ap` cald` de consum recirculat` --------- Circuite de automatizare

Fig.15. - Central` termic` cu dou` sau mai multe cazane pentru nc`lzire ]i preparare de ap` cald` de consum, cu circuite de nc`lzire ]i preparare a apei calde de consum, racordate prin intermediul unei butelii de egalizare a presiunii

133

3.5. AUTOMATIZAREA CENTRALELOR TERMICE


Pentru ca centrala termic` s` poat` func\iona f`r` supraveghere permanent` este necesar ca func\iile de reglaj ]i siguran\` n fun\ionare s` fie complet automatizate. Astfel, de la gradul minim de automatizare, care presupune reglajul regimului de func\ionare al centralei prin ac\iunea direct` a parametrilor urm`ri\i (ex. temperatura de lucru cazan, temperatura ap` cald` de consum) asupra aparatelor (ex. arz`tor, pompa de circula \ie boiler), se poate ajunge la automatiz`ri din ce n ce mai complexe care s` \in` seama de o serie de al\i factori (ex. temperatura exterioar`, cea interioar` reglat` ]i o anumit` curb` de reglaj, programare n timp a parametrilor de func\ionare etc.). {n capitolul Tipuri reprezentative de scheme func\ionale de centrale termice s-au dat explica\ii ]i n ceea ce prive]te principalele func\iuni ale regulatoarelor de automatizare utilizate ]i se remarc` faptul c`, pentru schemele simple, n general cu un singur cazan, tabloul de comand` al cazanului, de la cea mai simpl` ]i obligatorie conforma\ie poate primi o serie de elemente de comand` ]i control care s` gestioneze func\ionarea automat` a [ntregii centrale. Pentru cazul centralelor mai complexe, cu mai multe cazane cu pornire n cascad`, n general, se practic` automatizarea minim` necesar` a tabloului de comand` ]i control al fiec`rui cazan (eventual ]i a fiec`rui racord de consumator) iar gestiunea func\ion`rii centralei n ansamblu este preluat` de un regulator central.

3.5.1. TABLOUL DE COMANDA }I CONTROL AL CAZANULUI


Orice cazan de ap` cald` trebuie s` fie dotat n mod obligatoriu cu urmatoarele elemente de comand` ]i control: 1. buton pornit oprit; 2. siguran\` fuzibil`; 3. termostat de lucru (urm`re]te men\inerea temperaturii de ie]ire a apei din cazan la valoarea reglat`); 4. termometru pentru temperatura de ie]ire a apei din cazan; 5. termostat de siguran\` cu rearmare manual` (tarat f`r` posibilitate de modificare la o temperatur` cu cteva grade mai ridicat` dect temperatura maxim` de reglaj a termostatului de lucru).

Fig.16. Tablou de comand` cazan n varianta minimal` Rolul termostatului de siguran\` al cazanului este acela de a interveni prin oprirea arz`torului cazanului n cazul n care datorit` defect`rii termostatului de lucru nu s-a limitat temperatura de livrare a agentului termic de c`tre cazan. Presetarea temperaturii de declan]are a termostatului de siguran\` la o valoare cu cteva grade mai ridicat` dect temperatura maxim` de reglaj a termostatului de lucru face ca termostatul de siguran\` s` ramn` practic n conservare atta timp ct cel de lucru lucreaz` corect. Acest fapt face ca interven\ia termostatului de siguran\` s` fie sigur` iar imposibilitatea de reaclan]are automat` face ca defectul s` fie imediat sesizat ]i remediat de c`tre utilizator. Pe l@ng` aceste cinci elemente obligatorii ale tabloului de bord al cazanului se mai pot ad`uga: 6. manometru pentru controlul nc`rc`rii instala\iei de nc`lzire; 7. termometru pentru temperatura de evacuare a gazelor de ardere la co]; 134 Echipamente termice

8. termostat pentru comanda pompei de circula\ie (recircula\ie) a cazanului; 9. termostat pentru comanda treptei a doua de func\ionare a arz`torului (cazan echipat cu arz`tor cu func\ionare n doua trepte); 10. programator orar de func\ionare a cazanului.

Fig.17. Tablou de comand` cazan n varianta maximal`

Termostatul pentru temperatura de evacuare a gazelor de ardere la co] se prevede n special la cazanele cu func\ionare cu combustibil lichid, care n timp depun funingine la interiorul suprafe\elor de schimb de c`ldur` ceea ce duce implicit la cre]erea temperaturii de evacuare a gazelor de ardere la co] ]i sc`derea randamentului cazanului. La punerea n func\iune a unui astfel de cazan se nregistreaz` (se marcheaz`) temperatura de evacuare a gazelor de ardere la co] pentru regimul nominal de func\ionare al cazanului, urmnd ca determinarea momentului necesar de cur`\ire a cazanului s` fie dictat` de cre]terea acestei temperaturi cu 20-300C. Fiecare dintre cele dou` variante de automatizare prezentate pot primi ca semnal de intrare comanda unui termostat de ambient (Fig.18) care limiteaz` func\ionarea pompei de circula\ie a instala\iei de nc`lzire func\ie de temperatura interioar` reglat` prin acesta.

Fig.18. Termostat de ambient

Programatorul orar de func\ionare al cazanului poate fi un simplu mecanism de ceas cu contacte electrice care poate fi programat mecanic astfel nct s` se asigure func\ionarea cazanului numai n anumite perioade de timp n intervalul celor 24 de ore n care se poate face programarea, sau poate fi un bloc electronic care s` nmagazineze datele de programare pentru temperatura apei livrate de cazan dar ]i a celei calde de consum pe cele ]apte zile ale s`pt`mnii sau chiar mai mult. Dotarea cu astfel de programatoare fiind n general optional`, tablourile de comand` ]i control ale cazanelor sunt prev`zute cu spa\ii disponibile pentru a se putea amplasa ulterior aceste aparate func\ie de dorin\a clien\ilor. {n cazul n care se consider` c` un regulator automat este prea scump, programatorul orar de func\ionare al centralei, bine programat poate asigura parametri de confort satisf`c`tori ]i un consum redus de combustibil. Programarea acestuia trebuie f`cut` func\ie de programul diurn familial asfel nct, n perioadele n care spa\iul ncalzit r`mne nelocuit sau pe timpul nop\ii, s` se fac` o nc`lzire de gard` (temperaturi interioare mai sc`zute) ]i preparare de ap` cald` de consum ]i s` se anticipeze cu anumite perioade de timp pornirea centralei fa\` de momentul n care trebuiesc asigurate condi\iile de confort interior. Este de subliniat faptul c` ntotdeauna utilizatorii de centrale termice trebuiesc sf`tui\i s`-]i doteze centralele termice cu automatiz`ri ct mai complexe astfel nct s` poat` beneficia de confortul maxim dorit n acela]i timp cu realizarea minimului de consum de combustibil.

3.5.2. REGULATOARE AUTOMATE


Regulatoarele automate sunt n general blocuri electronice de automatizare care pot prelua func\iile de protec\ie ]i reglaj ale cazanului n varianta maximal` regulatorul cu reglare si, par\ial, programare (fig.19) 135

sau care pot gestiona func\ionarea ntregii centrale termice regulatorul cu reglare, programare, m`surare ]i contorizare a consumurilor (fig.20). Regulatorul cu reglare ]i, par\ial, programare asigur`, pe lng` siguran\a func\ion`rii cazanului ]i reglarea temperaturii interioare ]i cea a apei calde de consum, urm`rirea programului jurnalier al regimului de temperatur` interioar`, afi]eaz` valorile de temperatur` ale apei calde de nc`lzire ]i ale apei calde de consum, precum ]i programul momentan de func\ionare. 1. func\ionare automat`; 2. func\ionare pe timp de zi; 3. func\ionare pe timp de noapte; 4. timer; 5. func\ionare [n regim manual; 6. programare; 7. comutator zi/noapte; 8. copiere program; 9. reset; 10. buton incrementare; 11. buton decrementare; 12. buton introducere date; 13. poten\iometru reglare temperatur` agent termic; 14. poten\iometru reglare temperatur` a.c.m.; 15. comutator var`/iarn`/[nchis; 16. display cristale lichide. Fig. 19. Regulatorul cu reglare si, par\ial, programare Este de remarcat c` spre deosebire de tablourile de comand` ale cazanelor prezentate anterior, aceste regulatoare utilizeaz` ca traductori de temperatur` termorezisten\e cu o acurate\e mult mai mare de semnal ( 0,10C) dect termostatele mecanice la care diferen\ele de temperatur` aclan]are-declan]are poate fi ]i de zece grade. Astfel nct, diferen\ele de temperatur` dintre comenzile complementare pot fi presetate (de ex. 2-30C). Acest regulator automat este considerat a fi par\ial programabil pentru c` de]i poate regla func\ionarea ctorva circuite de nc`lzire plus prepararea de ap` cald` de consum, nu poate fi programat s` anticipeze comenzile de reglaj func\ie de temperatura exterioar` ]i de timpul de reac\ie al cl`dirii la aceasta (iner\ia termic` a cl`dirii) astfel nct, regulatorul, de]i foarte sensibil, va reac\iona doar la sesizarea abaterii temperaturilor interioare fa\` de cele reglate, ceea ce poate duce la apari\ia unor scurte perioade de inconfort termic. Regulatorul cu reglare, programare, m`surare ]i contorizare a consumurilor elimin` aceste neajunsuri avnd, pe lng` posibilit`\ile regulatorului prezentat anterior ]i posibilit`\i de programare a func\ion`rii instala\iei de nc`lzire func\ie de iner\ia termic` a cl`dirii, contorizare a consumurilor de energie termic`, afi]area regimurilor de func\ionare a cazanelor ]i realizarea condi\iilor de intrare n func\iune a acestora (pornire n cascad`, func \ionare alternat` etc.) 1. afi]are temperatur`; 2. indicator cazan pornit; 3. afi]are or`; 4. indicator zi; 5. indicator baterie desc`rcat`; 6. buton zi; 7. buton copiere zi; 8. butoane ajustare or`; 9. comutator regim lucru; 10. buton party; 11. buton zi libere; 12. buton vacan\`; 13. butoane programare; 14. compartiment baterie; 15. butoane supracomand` ]i ajustare baterie; 16. buton cerere informa\ii Fig. 20. Regulatorul cu reglare, programare, m`surare ]i contorizare a datelor Toate componentele acestor regulatoare fiind de tip electronic, fiabilitatea acestora este extrem de mare ]i, pe lng` fine\ea reglajelor ]i multitudinea de func\ii ndeplinite, pre\urile din ce n ce mai accesibile le impun tot mai mult pe pia\`.

136

Echipamente termice

3.5.3. AUTOMATIZAREA ARZ~TOARELOR INDEPENDENTE


Arz`toarele independente, cu automatizare proprie, sunt cele pentru combustibili gazo]i sau lichizi, cu aer insuflat, cu func\ionare [ntr-o treapt`, dou` sau trei, sau modulat`. Parametrii func\ionali, elementele componente ]i modul de func\ionare al acestor tipuri de arz`toare a fost pe larg prezentat n capitolul 2.2. Func\ionarea automat` a arz`toarelor independente este asiguarat` de un bloc de automatizare care poate fi produs chiar de fabricantul arz`torului (ex. RIELLO) sau achizi\ionat de la producatori specializa\i (LANDIS & GIR, BRAHMA etc.- ex. JOANNES). Principalele func\iuni de automatizare pe care trebuie s` le asigure blocul de automatizare al unui arz`tor sunt: n mod obligatoriu: - Preventilarea - Realizarea prin func\ionarea ventilatorului de aer, nainte de admisia de gaze combustibile, a cel pu\in trei schimburi de aer n camera de ardere. Acest lucru se realizeaz` prin existen\a unui anumit timp de preventilare asigurat de construc\ia blocului de automatizare. Siguran\a la aprindere - Dup` ce timpul de preventilare s-a terminat, blocul de automatizare d` comanda de deschidere electrovalvei de combustibil ]i de alimentare a electrodului de aprindere dup` care a]teapt` semnal de la sesizorul de flacar` atunci cnd arderea este stabilizat`. Dup` scurgerea unui anumit timp, numit ]i timp maxim de siguran\` la aprindere, dac` nu este sesizat` prezen\a fl`c`rii, blocul de automatizare blocheaz` func\ionarea arz`torului ]i aprinde lampa de semnalizare (oprire n stare de avarie). Repornirea arz`torului nu se poate face dect prin rearmare manual`, dup` [ndepartarea cauzelor ce au dus la oprirea n avarie. Controlul fl`c`rii Faptul c` flac`ra arz`torului este prezent` ]i stabil` se controleaz` permanent, de la aprinderea pna stingerea arz`totului, de c`tre un sesizor de flac`r`. La arz`toarele pentru combustibili gazo]i sesizarea fl`c`rii este realizat` de c`tre un electrod de ionizare care, datorit` puternicei ioniz`ri a zonei de front de flac`r` n care se g`se]te realizeaz` curentul minim de ionizare detectabil de c`tre blocul de automatizare al arz`torului. La arz`toarele pentru combustibili lichizi sau mixte, sesizarea permanent` a fl`c`rii se realizeaz` cu o fotocelul` sensibil` la efectul luminos al fl`c`rii. Siguran\a la stingere La primirea comenzii de oprire a arz`torului, fl`cara acestuia trebuie s` se sting` de o manier` ferm`. Dac` electrovalva de combustibil nu nchide ferm admisia acestuia n zona de ardere, flac`ra va persista ]i, dac` dup` scurgerea timpului de siguran\` la stingere este n continuare prezent`, blocul de automatizare va bloca func\ionarea arz`torului n faz` de avarie. Controlul func\ionarii suflantei n general acest lucru se realizeaz` cu ajutorul unui presostat de aer care sesizeaz` existen\a suprapresiunii de refulare a suflantei. {n cazul blocurilor de automatizare RIELLO, aceast` func\iune se realizeaz` direct, electronic, prin compararea curentului absorbit de motorul electric de ac\ionare cu cel de mers n gol. Nerealizarea condi\iei poate fi cauzat` de defectarea motorului electric sau de uzarea cuplei mecanice a rotorului suflantei ]i duce la oprirea arz`torului n faz` de avarie. Controlul presiunii de alimentare cu combustibil gazos La arz`toarele pentru combustibil gazos este foarte important a se respecta domeniul de presiuni de alimentare cu gaz. Astfel, nainte de rampa de gaz, se prevede un presostat de minim cu rolul de a comanda oprirea normal` a arz`torului atunci cnd presiunea a sc`zut la o valoare la care flac`ra este nc` stabil` dar cu un exces foarte mare de aer ]i/sau un presostat de maxim, cu rolul de a comanda oprirea normal` a arz`torului atunci cnd presiunea a crescut peste valoarea maxim` acceptabil` fa\` de reglajele arz`torului sau fa\` de presiunnea maxim` acceptat` de rampa de gaz. Posibilitatea de reglare Reglarea sarcinii termice de func\ionare a arz`torului n cazul unei aplica\ii specifice presupune: o Reglajul de debit de combustibil: la regulatorul de presiune al rampei de gaz la combustibil gazos; la regulatorul de presiune al pompei de injec\ie la combustibil lichid. o Reglajul debitului de aer de ardere: Pozi\ionare clapet` fix`, la arz`toarele cu o singur` treapt` de func\ionare; Setarea camelor de pozi\ionare ale servomotorului de comand` a clapetei de aer, la arz`toarele cu dou` sau trei trepte de func\ionare. o Reglajul pozi\iei stabilizatorului capului de ardere func\ie de sarcina termic` reglat` a arz`torului ]i/sau de geometria cerut` de camera de ardere pe care este montat arz`torul. 137

n plus: - Comanda treptelor de func\ionare {n general, arz`toarele cu dou` trepte pornesc n prima trept` dup` care, dup` un anumit timp de a]teptare presetat, trec pe treapta a doua urmnd ca repornirea s` se fac` n aceea]i manier` sau, func\ie de semnalul primit de la tabloul de comand` al cazanului comut` ntre cele dou` trepte de func\ionare.

Fig. 21. Diagrama de func\iuni automatizare RIELLO 40 FS 10 Diagrama func\iilor de automatizare este reprezentarea grafic` a fazelor de func\ionare ale principalelor elemente de comand` ]i control ale arz`torului n timp. Pentru exemplificare se prezint` diagrama func\iilor de automatizare ale arz`torului RIELLO 40 FS 10 (fig.21.) ]i RIELLO RS 28 (fig.22.). {n cazul arz`torului RIELLO 40 FS 10 se remarc` de la momentul zero al primirii comenzii de pornire un timp de siguran\` de 3 dup` care urmeaz` timpul de preventilare de 38. Transformatorul de aprindere asigur` scnteia la electrodul de aprindere timp de 3 (timpul de siguran\` la aprindere) dup` care, la aprindere corect` (a), electrovalva de gaz ramne deschis` atta timp ct este sesizat` prezen\a fl`c`rii. La rateu de aprindere (b) se poate observa c` lipsa sesiz`rii fl`c`rii n intervalul de siguran\` la aprindere duce la oprirea suflantei ]i nchiderea electrovalvei de gaz ]i intrarea n avarie. {n cazul arz`torului RIELLO RS 28 cu func \ionare n dou` trepte se remarc` pornirea motorului suflantei dup` un timp de autoverificare al blocului de automatizare de 9 urmat de o preventilare de 45 cu clapeta de aer deschis` la maxim. Aprinderea primei trepte se face dup` pozi\ionarea clapetei de aer pe prima treapt` prereglat` iar timpul de siguran\` la aprindere este de 3. Dup` 6 de la aprinderea stabil` a primei trepte se trece pe cea de a doua treapt` de func\ionare dup` care blocul de automatizare va putea comanda func \ionarea ciclic` a celor dou` trepte.

Fig. 22. Diagrama de func\iuni automatizare RIELLO RS 28

La arz`toarele de puteri mari se utilizeaz` sistemul de func\ionare n trepte progresive care face ca trecerea de la o treapt` de func\ionare la alta, s` se efectueze lent (amortizat) astfel nct s` se poat` evita ]ocurile de presiune date de trecerile bru]te ntre treptele cu diferen\e mari de sarcin` termic`. Aceste ]ocuri, pe lng` efectul sonor deosebit de nepl`cut, perturb` stabilitatea fl`c`rii pe perioade scurte de timp genernd astfel dep`]iri ale normelor de noxe sau, dac` stabilitatea este ntrerupt`, se poate ajunge la oprirea n avarie a arz`torului.

138

Echipamente termice

4. CALCULUL NECESARULUI DE CALDUR~ PENTRU INSTALA|IA DE {NC~LZIRE


Prin calculul necesarului de c`ldur` se urm`re]te determinarea, pentru o cl`dire sau zon` de cl`dire, a necesarului termic pentru asigurarea parametrilor de confort termic. Necesarul de c`ldur` pentru o nc`pere se stabile]te n vederea dimension`rii sistemelor de nc`lzire locale (radiatoare, convecto-radiatoare, alte tipuri de suprafe\e calde). Prin nsumarea necesarurilor proprii de c`ldur` ale incintelor ce compun cl`direa sau zona de cl`dire ce se calculeaz` termic se poate determina necesarul total de c`ldur` pentru nc`lzire ce va trebui s` fie furnizat de centrala termic`. {n cadrul stabilirii necesarului de c`ldur` pentru o nc`pere se \ine cont de condi\iile ce se doresc a fi realizate n incint` ]i de interac\iunile acesteia cu mediul nconjur`tor (fluxuri de mas` ]i c`ldur` schimbate cu vecin`t`\ile). Condi\iile ce se doresc a se realiza n nc`pere se stabilesc n func\ie de temperatura de confort corespunz`toare. Aceast` temperatur` \ine cont de destina\ia general` a nc`perii ]i de condi\iile particulare legate de tipul activit`\ii desf`]urate n aceasta. In capitolul 1 sunt prezentate pe larg criteriile de stabilire ale parametrilor de confort (printre care ]i temperatura de confort) ]i metodologia de determinare. Desigur, exist` situa\ii cnd proprietarul sau beneficiarul nc`perii impune condi\ii speciale de temperatur`. Este bine s` se n\eleag` faptul c` standardele ]i normele au doar un caracter orientativ n ceeace prive]te optimizarea temperaturilor interioare, f`r` a-]i aroga statut de obligativitate. Totu]i, este bine ca parametrii stabili\i pe baza cerin\elor specifice ale beneficiarului s` fie verifica\i ca ncadrare n domeniul de suportabilitate uman`, iar n cazul dep`]irii unor praguri limit` s` se reconsidere condi\iile impuse. Pentru calculul necesarului de c`ldur` se vor considera dou` tipuri principale de interac\iuni cu mediul ambiant ce trebuiesc compensate prin intermediul sistemului de nc`lzire: - Schimburi de c`ldur`. - Schimburi de mas`.

4.1. Schimburi de c`ldur` :


Se refer` la fluxurile de c`ldur` schimbate prin intermediul anvelopei nc`perii cu vecin`t`\ile acesteia. Schimbul de c`ldur` prin intermediul anvelopei are desigur un caracter complex fiind format at`t din fluxuri conductiv-convective ct ]i din fluxuri radiative. In contextul calculelor inginere]ti considerarea fluxurilor radiative, cu pondere sub 5%, ar duce la complica\ii nejustificate de calcul. De aceea nu se realizeaz` calculul efectiv al fluxurilor radiative ci doar cel al fluxurilor conductiv-convective, urmnd ca fluxurile radiative s` fie asimilate unui anumit procent din acestea. Transmiterea c`ldurii de la un mediu la altul prin intermediul unui obstacol solid realizat din mai multe straturi paralele se realizeaz`, conform fig.1, print cuplarea fenomenelor de convec\ie superficial` ]i conduc\ie. Astfel, urm`rind graficul varia\iei de temperatur` de la ti temperatura interioar` la te- temperatura exterioar` se pot identifica teperaturile intermediare i, 1 3 ]i e. Fluxul de c`ldur` transmis este invers propor\ional cu rezisten\ele termice ntre mediul interior ]i cel exterior. Aceste rezisten\e termice sunt de dou` tipuri: convective ]i conductive. Rezisten\ele termice convective se ntlnesc la interfa\a dintre un mediu solid ]i unul fluid, n spe\` la fa\a interioar` ]i exterioar` a elementului de construc\ie. Rezisten\a convectiv` se define]te ca inversul coeficientului de convec\ie la respectiva suprafa\`. Rcv = 1/cv [m2.K/W]

Coeficientul de convec\ie liber` se stabile]te la suprafa\a peretelui este func\ie de tipul peretelui (vertical sau orizontal) ]i mediul n contact cu peretele. In tabelul 1 se dau valorile normate, ale coeficientului de convec\ie ]i ale rezisten\ei termice convective rezultante din acesta, conform standardelor n vigoare de calcul al pierderilor de c`ldur`. 139

Fig. 1 Transmiterea caldurii de la un mediu la altul prin intermediul unui obstacol solid realizat din mai multe straturi paralele

Rezisten\ele termice conductive reprezint`, pentru fiecare strat n parte din elementul de construc\ie considerat, raportul dintre grosimea stratului ( i [m] ) ]i conductivitatea termic` a acestuia Rcdi = i/ i [m2.K/W]. (i [W/m K] ).

Prin nsumarea tuturor rezisten\elor convective ]i conductive de la interior la exterior se ob\ine rezisten\a termic` total` a elementului de construc\ie considerat : Rtot = Rcvi + Rcdi + Rcve Tabel 1
Coeficientul de transfer termic de la suprafata [W/m2K] Rezistenta la transfer termic de la suprafata [W/m2K]

Tipul suprafetei si sensul fluxului termic Suprafete interioare ale spatiilor inchise la o miscare naturala a aerului: - pereti exteriori si interiori, ferestre; pardoseli si plafoane la fluxul termic de jos in sus - suprafete de incaperi reci (poduri, subsoluri); viteza medie a aerului V=0.3 m/s - pardoseli peste subsoluri sau incaperi reci, la fluxul termic de sus in jos Suprafete exterioare ale elementelor de inchidere in contact cu aerul exterior (pereti exteriori, acoperisuri, terase, ferestre): - in timpul iernii - in timpul verii

Ri

Re

8.0 11.6 5.8

11.6 -

0.125 0.086 0.172

0.086 -

23.0 11.6

0.044 0.086

Tab. 1- Coeficien\ii superficiali de transfer de c`ldur` (valori standard de calcul)

Rezult`, pentru fluxul de c`ldur` transmis prin elementul de construc\ie considerat : Qti = Ki . Si.(ti te) = (1/Ritot) . Si.(ti te) = 1/[1/i + (i/i) + 1/e] . Si.(ti te) [W]

unde: - Qti reprezint` fluxul de c`ldur` transmis prin elementul i de construc\ie considerat; - Ki reprezint` coeficientul global de transfer de c`ldur` pentru elementul i, n [W/(m2*K)] ; - Si reprezint` suprafa\a de transfer de c`ldur` pentru elementul i, n [m2] . - ti este temperatura interioar` de calcul (ce se dore]te a fi realizat` n nc`pere) [oC]; - te este temperatura exterioar` elementului de construc\ie ]i este temperatura interioar` din camera vecin` pentru un perete interior sau temperatura exterioar` de calcul pentru un perete exterior [oC]. Temperatura exterioar` de calcul se define]te ca fiind minimul de temperatur` atmosferic` atins n sezonul de nc`lzire un num`r suficient de ore astfel nct s` reprezinte o situa\ie statistic` demn` de a fi considerat` 140 Echipamente termice

ca probabil`. Mai explicit, n ciuda unei mari variet`\i de metode de stabilire, se poate spune c` temperatura exterioar` de calcul este minima termic` ce se nregistreaz` o perioad` de timp de 5% din sezonul de nc`lzire. Astfel, prin dimensionarea sistemelor de nc`lzire se vor asigura parametrii interiori de temperatur` pentru 95% din sezonul rece, acceptndu-se o u]oar` sc`dere a temperaturii interioare n 5% din timpul sezonului de nc`lzire. In tabelul 2 se prezint` temperaturile exterioare de calcul conform STAS 1907-1/1997. Tabel 2 Denumirea localit`\ii Alba Iulia Alexandria Arad Bac`u Baia Mare Baraolt Beclean Beiu] Bistrita-N`saud B@rlad Blaj Boto]ani Bra]ov Br`ila Bucure]ti Buz`u Cal`ra]i Ceahl`u Campulung Muscel Cluj Constan\a Craiova Cristuru Secuiesc Deva F`g`ra] Foc]ani Gala\i Gheorghieni Giurgiu Huedin Hunedoara Ia]i e [ C]
o

Denumirea localit`\ii Lugoj Miercurea Ciuc Oradea Petro]ani Piatra Neam\ Pite]ti Ploie]ti Reghin Re]i\a R@mnicu V@lcea Roman Satu Mare Sf@ntu Gheorghe Sibiu Sighi]oara Sinaia S@ngeorgiul de P`dure Slatina Slobozia Sovata Suceava Tecuci Timi]oara T@rgovi]te T@rgu Jiu T@rgu Mure] T@rgu Ocna Tulcea Turnu Severin Vaslui Vatra Dornei Zal`u

e [oC] -12 -21 -15 -18 -18 -15 -15 -21 -12 -15 -18 -18 -21 -18 -18 -18 -21 -15 -15 -21 -21 -18 -15 -15 -15 -21 -18 -15 -12 -18 -21 -15

-18 -15 -15 -18 -18 -21 -21 -18 -21 -18 -18 -18 -21 -15 -15 -15 -15 -21 -18 -18 -12 -15 -21 -15 -21 -18 -18 -21 -15 -18 -15 -18

Tab. 2- Temperaturile exterioare de calcul pentru cteva localit`\i din Romnia Considernd un sezon normal de nc`lzire ca fiind de ordinul 100 120 de zile nseamn` c` parametrii de confort termic nu vor fi respecta\i 5-6 zile. Lucrul nu este grav deoarece sc`derea probabil` de temperatur` exterioar` sub cea de calcul nu dep`]e]te n general 5 10 grade manifestndu-se continuu numai un num`r limitat de ore. In aceste condi\ii, \innd seama de iner\ia normal` a unei cl`diri, se poate estima o sc`dere a temperaturii interioare de 2 3 grade, fapt sesizabil dar ne-periculos pentru confortul interior, cu att mai mult cu ct perioada de manifestare se limiteaz` la cteva ore. 141

Fluxurile de c`ldur` transmise prin elementele delimitatoare ale anvelopei nc`perii se nscriu n una din urm`toarele categorii: a. Fluxuri de c`ldur` prin pere\i laterali (verticali) interiori sau exteriori; Pentru acest tip de element de construc\ie [W] transferul de c`ldur` exprimat cu rela\ia:

Qti = 1/[1/i + (i/i) + 1/e] . Si.(ti te)

se particularizeaz` n felul urm`tor: - i este coeficientul superficial de convec\ie liber` la interiorul peretelui vertical (8 W/m2.K); - (i/i) reprezint` suma rezisten\elor conductive ale straturilor ce alc`tuiesc peretele; grosimea fiec`rui strat i se stabile]te din planurile de constructie ale cl`dirii date iar i se determin` din tabele de caracteristici fizice ale materialelor de construc\ii; n tabelul 3 se prezint`, pentru cteva materiale de construc\ie, conductivitatea termic`; - e este coeficientul superficial de convec\ie liber` la exteriorul peretelui vertical ]i poate fi de aceea]i valoare cu i dac` peretele este interior, sau diferit (23 W/m2.K) dac` peretele este exterior; - Si este suprafa\a peretelui (n m2, calculat` pe o singur` fa\`) din care se scad suprafe\ele ocupate de geamuri, u]i sau alte elemente constructiv diferite de peretele considerat. Tabel 3 Material / densitate [kg/m3] Mortar asfaltic / 1800 Beton asfaltic / 2100 Bitum / 1050 Beton armat / 2600 Beton armat / 2500 Beton armat / 2400 Beton simplu / 2200 Beton simplu / 2000 Beton simplu / 1800 Beton simplu / 1600 Beton simplu / 1400 Beton simplu / 1200 Beton simplu / 1000 B.C.A / 700 B.C.A / 600 B.C.A / 500 [W/m.K] 0,75 1,04 0,17 2,03 1,74 1,62 1,39 1,16 0,93 0,75 0,58 0,46 0,37 0,26 0,23 0,21 Material / densitate [kg/m3] Marmur / 2800 Granit / 2800 Bazalt / 2800 Zidrie piatr / 2000 Mortar de ciment/1800 Mortar de var / 1600 Mortar var-cim./1700 Zidrie crmid /1800 Zidrie crmid /1700 Zidrie crmid /1550 Zidrie crmid /1450 Zidrie crmid /1350 Zidrie crmid /1250 Zidrie crmid /1150 Linoleum / 1800 Linoleum / 1350 [W/m.K] 3,48 3,48 3,48 1,14 0,93 0,70 0,87 0,80 0,75 0,70 0,64 0,58 0,55 0,46 0,32 0,23 Material / densitate [kg/m3] Vat mineral / 120 Plac de pin / 450 Plac de stejar / 800 Placaj ncleiat / 600 Plci aglomerate / 450 Saltea cl\i / 130 O\el construc\ii / 7850 Piese din font / 7200 Aluminiu / 2600 Polistiren celular / 20 Spume P.V.C / 30 Folii P.V.C / 1200 Carton / 1000 Carton / 700 Pnz bitumat / 600 Carton bitumat / 600 [W/m.K] 0,04 0,3 0.4 0,17 0,09 0,06 58 50 220 0,04 0,05 0,17 0,23 0,17 0,17 0,17

Tab. 3 - Conductibilit`\ile termice ale c@torva materiale de construc\ii uzuale b. Fluxuri de c`ldur` prin tavan; Se calculeaz` cu rela\ia: Qtav = 1/[1/inf + (i/i) + 1/sup] . Stav.(ti te) se particularizeaz` n felul urm`tor: inf este coeficientul superficial de convec\ie liber` la suprafa\a inferioar` a tavanului (8 W/m2.K); (i/i) reprezint` suma rezisten\elor conductive ale straturilor ce alc`tuiesc tavanul; sup este coeficientul superficial de convec\ie liber` la fa\a superioar` a tavanului (8 W/m2.K); Stav este suprafa\a tavanului (n m2, calculat` pe o singur` fa\`) din care se scad suprafe\ele ocupate de chepenguri, luminatoare sau alte elemente constructiv diferite de tavanul considerat. 142 Echipamente termice [W]

c. Fluxuri de c`ldur` prin pardoseal` peste nc`pere; Se calculeaz` cu rela\ia: Qpard = 1/[1/inf + (i/i) + 1/sup] . Spard.(ti te) [W]

se particularizeaz` n felul urm`tor: - inf este coeficientul superficial de convec\ie liber` la suprafa\a inferioar` a pardoselii (8 W/m2.K - dac` nc`perea de dedesubt este nc`lzit` sau 5,8 W/m2.K dac` nc`perea de dedesubt nu este nc`lzit`); - (i/i) reprezint` suma rezisten\elor conductive ale straturilor ce alc`tuiesc pardoseala; - sup este coeficientul superficial de convec\ie liber` la fa\a superioar` a pardoselii (8 W/m2.K); - Spard este suprafa\a pardoselii (n m2, calculat` pe o singur` fa\`) din care se scad suprafe\ele ocupate de chepenguri sau alte elemente constructiv diferite de tavanul considerat. d. Fluxuri de c`ldur` prin pardoseal` pe sol; Pentru fluxul de c`ldur` pierdut prin pardoseal` se poate scrie rela\ia: Qpard = Qp + Qp unde:

- Qp reprezint` fluxul de c`ldur` prin pardoseal` c`tre pnza de ap` freatic` sau zona de adncime 7m de la cota terenului sistematizat. - Qp reprezint` fluxul de c`ldur` disipat n mediu prin banda de contur; banda de contur este o suprafa\` conven\ional` perimetral` a nc`perii, n contact cu pere\ii exteriori, lat` de un metru. Pentru o mai bun` n\elegere a fenomenului n figura 2 se prezint` schematic fluxurile de c`ldur` Qp ]i Qp pentru o nc`pere cu pardoseala la sol sau semi-ngropat`.

Fig.2 - Fluxuri de c`ldur` prin pardoseal` Pentru calculul fluxului Qp se poate folosi rela\ia: Qp = 1/[1/p + Rp] . Spp.(ti 10) [W]

unde: - p este coeficientul superficial de convec\ie liber` la fa\a superioar` a pardoselii (8 W/m2.K); - Rp = p/p + sol/sol cu (p/p) rezisten\a termic` total` a pardoselii construite ]i (sol/sol) rezisten\a termic` a solului cu sol = adncimea pnzei de ap` freatic`, dar nu mai mare de 7 m ]i sol = 1,16 W/m.K. - Spp este suprafa\a pardoselii (f`r` banda de contur) ]i a pere\ilor exteriori pe zona ngropat`; - (ti 10) semnific` faptul c` se consider` temperatura pnzei de ap` freatic` sau a solului la mai mult de 7m ca fiind egal` cu 10 oC. 143

Pentru calculul fluxului Qp se poate folosi rela\ia: Qp = 1/[1/p + Rbc] . Sbc.(ti te) [W]

unde: - p este coeficientul superficial de convec\ie liber` la fa\a superioar` a pardoselii (8 W/m2.K); - Rbc este rezisten\a termic` a benzii de contur, adic` rezisten\a termic` a solului pe lungimea arcului de cerc ce trece pe sub funda\ie ]i ajunge n exteriorul cl`dirii. - Sbc este suprafa\a benzii de contur, adic` suprafa\a lungimii la pardoseal` a pere\ilor exteriori pe l`\imea de 1m; n tabelul 4 se precizeaz` valoarea rezisten\ei termice a benzii de contur pentru diverse nc`peri la sol sau semi-ngropate. Tabel 4
Rezisten\a termic` specific` a benzii de contur, Rbc, [m K/W]
2

Adancimea de ingropare a pardoselii, h m

Grosimea fundatiei, g m 0.2 0.25 0.3 0.35 0.4 0.45 0.5 0.55 0.6 0.65 0.7 0.75 0.8 0.2 0.25 0.3 0.35 0.4 0.45 0.5 0.55 0.6 0.65 0.7 0.75 0.8 0.2 0.25 0.3 0.35 0.4 0.45 0.5 0.55 0.6 0.65 0.7 0.75 0.8

Ad@ncimea panzei de ap` freatic`, H 4 0.6 0.634 0.668 0.7 0.735 0.768 0.802 0.835 0.868 0.902 0.935 0.97 1 0.39 0.41 0.431 0.45 0.47 0.49 0.509 0.528 0.548 0.568 0.587 0.607 0.627 0.36 0.378 0.396 0.413 0.43 0.448 0.465 0.482 0.5 0.516 0.534 0.551 0.568 6 m 0.52 0.546 0.57 0.6 0.622 0.645 0.665 0.693 0.717 0.742 0.767 0.781 0.815 0.352 0.37 0.388 0.399 0.415 0.43 0.445 0.46 0.475 0.49 0.505 0.52 0.535 0.315 0.329 0.341 0.354 0.367 0.38 0.392 0.415 0.424 0.432 0.445 0.457 0.47 0.457 0.496 0.517 0.536 0.555 0.574 0.593 0.614 0.633 0.652 0.762 0.692 0.712 0.329 0.34 0.355 0.37 0.383 0.398 0.41 0.425 0.437 0.451 0.465 0.48 0.494 0.293 0.304 0.315 0.326 0.337 0.347 0.357 0.37 0.38 0.391 0.402 0.414 0.425 0.445 0.464 0.481 0.498 0.513 0.53 0.547 0.565 0.581 0.6 0.615 0.632 0.65 0.314 0.328 0.34 0.351 0.365 0.377 0.386 0.4 0.414 0.425 0.438 0.45 0.463 0.278 0.289 0.298 0.308 0.318 0.327 0.336 0.346 0.356 0.365 0.375 0.385 0.395 8 10

0.0

1.0

2.0

Tab.4 - Rezisten\a termic` a benzii de contur Desigur, exist` fluxuri schimbate prin pardoseal` (de tip band` de contur) cu nc`perile nvecinate, ns` n calculele inginere]ti de predimensionare sau dimensionare general` a necesarului de c`ldur`, nu se justific` luarea n considerare a acestora ]i deci se neglijeaz`. De asemenea se neglijeaz` efectele de masivitate termic` ale traseului de transmitere a c`ldurii de la banda de contur c`tre exterior. 144 Echipamente termice

e. Fluxuri de c`ldur` prin u]i ]i ferestre. Pentru cazul suprafe\elor exterioare de tip u]i sau geamuri, problema determin`rii fluxului de c`ldur` disipat nu se pune diferit de cazul pere\ilor exteriori. Astfel, solicit`rile de suprafa\`, interioare ]i exterioare, sunt ca ]i n cazul elementelor de construc\ie ]i se determin` din tabelul 1. Diferen\e apar doar la estimarea rezisten\ei conductive a elementelor cu strat de aer ntre materiale, deoarece, pe lng` rezisten\a propriu-zis conductiv` a materialelor, apare o rezisten\` termic` a stratului sau straturilor de aer. Aceast` rezisten\` termic` poate avea un caracter convectiv dac` stratul de aer are o grosime suficient` pentru a permite stabilirea unor mi]c`ri termogravita\ionale (de convec\ie liber`) sau poate avea un caracter conductiv dac` stratul de aer este de grosime mic` ]i practic imobil (cazul ferestrelor de tip termopan). Pentru straturile de aer cu mi]care termo-gravita\ional` se poate stabili o rezisten\` conductiv` echivalent` a c`rei valoare, pentru diverse grosimi de strat, este dat` n tabelul 5. Pentru cazul ferestrelor ]i u]ilor de tip Grosimea Rezisten\a la permeabilitate Pozi\ia stratului de aer ]i termopan peroblema determin`rii rezisten\ei stratului de termic` Ra a straturilor de direc\ia fluxului termic termice totale este deosebit de delicat`, pe aer, d [mm] aer neventilate [m2K/W] de o parte datorit` dificult`\ilor de cunoa]tere 10 0.14 detaliat` a solu\iei constructive a acestora 20 0.16 (grosimi, distan\e, solu\ii de rupere de punte Strat de aer vertical 50 0.18 termic` etc.) ct ]i datorit` dificult`\ilor legate de cunoa]terea materialelor din componen\` 100 0.17 (materiale de izola\ie, materiale de rezisten\ 150 0.16 `, gaze inerte de umplere a golurilor etc.). 10 0.14 De aceea, n cazul acestui tip de elemente Strat de aer orizontal la flux 20 0.15 de construc\ie, fie se cunosc caracteristicile termic de jos [n sus termice (rezisten\a termic` conductiv` 50 0.16 echivalent` total`) din materialele tehnice 10 0.15 ale fabrican\ilor, fie se asimileaz` unor solu\ii Strat de aer orizontal la flux 20 0.17 termic de sus [n jos constructive cunoscute, caz n care se va 50 0.18 realiza o supradimensionare a necesarului de c`ldur`. Tab.5 - Rezisten\a termic` a straturilor de aer neventilate Rela\ia de calcul a fluxului de c`ldur` pierdut prin elementele exterioare de tip u]i sau pere\i este asem`n`toare cu cea pentru pere\i : Qfu = 1/[1/i + Rfu + 1/e] . Sfu.(ti te) unde : - Qfu este fluxul de c`ldur` c`tre exterior (pierdut) prin u]` sau fereastr`; - Rfu este rezisten\a termic` echivalent` a u]ii sau ferestrei (pentru cazurile uzuale, conform indica\iilor din tabelul 6); - Sfu reprezint` suprafa\a u]ii sau ferestrei, o singur` dat` (suprafa\a decupat` n perete). Tabel 6 Denumirea elementului de constructie 1 USI 1. Usi exterioare - simple din otel - simple din lemn - simple, cu geam si rama de lemn, pentru balcoane - duble, cu geamuri si rame din lemn pentru balcoane 2. Usi interioare 0.172 0.287 0.216 0.431 0.431 R0 [m2K/W] 2 [W]

145

Tabel 6 - continuare Denumirea elementului de construc\ie 1 LUMINATOARE 1. Luminatoare exterioare: - simple, orientate, cu geam armat de 6 mm, pe schelet metalic - simple, zenitale, cu geam armat de 6 mm pe schelet metalic - simple, din PMM (cupolete) sau PAS simplu de 2.5 mm - simple, orientate, cu geam armat de 6 mm si geam simplu de 4 mm, pe schelet metalic - simple, zenitale, cu geam armat de 6 mm si geam simplu de 4 mm, pe schelet metalic - duble, din PAS (cupolete) 2. Luminatoare interioare - simple, spre pod - duble, spre pod PERE|I F~R~ MASIVITATE TERMIC~ - pl`ci profilate din PAS - profilit dublu - sticla rozatil Tab.6 - Rezisten\a termic` pentru u]i, luminatoare, ferestre ]i elemente u]oare 0.182 0.275 0.345 0.246 0.431 0.172 0.172 0.182 0.31 0.31 0.345 R0 [m2K/W] 2

4.2. Schimburi de mas`:


Pe lng` necesarul de c`ldur` pentru acoperirea pierderilor c`tre exterior prin elementele anvelopei nc`perii trebuie asigurat, prin sistemele de nc`lzire, ]i necesarul de c`ldur` pentru aducerea aerului rece exterior infiltrat la temperatura interioar`. Infiltra\iile se mpart n dou` mari categorii: - infiltra\ii prin neetan]eit`\i; - infiltra\ii la deschiderea u]ilor. Infiltra\iile prin neetan]eit`\i apar datorit` prezen\ei unei diferen\e de presiune ntre exteriorul ]i interiorul zonei de neetan]eitate. Diferen\a de presiune apare datorit` ac\iunii vntului. Pentru a determina debitul de c`ldur` necesar nc`lzirii aerului exterior pn` la temperatura interioar` se folose]te rela\ia: Qinf =

( i . L) . v

4/3

. (ti te)

[W]

unde : - i este coeficientul de infiltra\ie a aerului prin rosturi ]i se alege conform tabelului 8; - L reprezint` lungimea rosturilor u]ilor ]i ferestrelor din fa\adele supuse ac\iunii vntului; lungimea rosturilor L este egal` cu perimetrul elementelor mobile ale ferestrelor ]i u]ilor lundu-se o singur` dat` rostul format de dou` elemente mobile ]i de asemenea o singur` dat` n cazul elementelor duble: o n cazul nc`perilor cu doi pere\i exteriori al`tura\i (nc`peri de col\), ambii pere\i se consider` sub ac\iunea vntului de calcul; o n cazul nc`perilor cu doi pere\i exteriori situa\i pe fa\ade opuse, se va considera sub ac\iunea vntului de calcul acea fa\ad` pe care (i . L) are valoarea cea mai mare; o n cazul nc`perilor cu trei sau patru pere\i exteriori se consider` sub ac\iunea vntului de calcul cei doi pere\i al`tura\i pentru care (i . L) are valoarea cea mai mare. - v este viteza conven\ional` a vntului de calcul ]i depinde de zona eolian` din care face parte

146

Echipamente termice

Tabel 7 Amplasamentul cl`dirii Zona eolian` I II III IV [n localit`\i v 8.0 5.0 4.5 4.0 v
4/3

[n afara localit`\ii v 10.0 7.0 6.0 4.0 v4/3 21.54 13.39 10.90 6.35

16 8.55 7.45 6.35

amplasamentul cl`dirii ]i de caracterul intravilan sau extravilan al acestuia; n tabelul 7 se g`sesc valorile vitezei vntului de calcul ]i valorile vitezei vntului de calcul la puterea (4/3).

Tab.7 - Viteza vntului de calcul ]i valoarea acesteia la puterea (4/3) Infiltra\iile prin deschiderea u]ilor apar la folosirea normal` a u]ilor de acces ]i se determin` cu rela\ia: Qu = 0,36 . Au . n . (ti te) [W]

unde : - Au este aria u]ilor exterioare care se deschid; - n este num`rul deschiderilor u]ilor exterioare ntr-o or`, n func\ie de specificul fiec`rei u]i; acest num`r se stabile]te de c`tre proiectant sau beneficiar; Astfel, necesarul brut total de c`ldur` pentru compensarea infiltra\iilor prin neetan]eit`\i ]i la deschiderea u]ilor exterioare se poate calcula cu rela\ia: Qaer = Qinf + Qu. Ventilarea nc`perilor se impune datorit` degaj`rilor normale (naturale) de noxe n procesele fiziologice ]i, dac` este cazul, n procese tehnologice. Datorit` necesit`\ii de eliminare a noxelor ]i realizare a unor condi\ii corespunz`toare de confort fiziologic, n nc`peri se asigur`, conform standardelor, schimbarea aerului viciat cu aer proasp`t. Astfel, dintr-o condi\ie de confort, apare un necesar de c`ldur` pentru nc`lzirea aerului de ventila\ ie. Pentru dimensionarea acestui necesar de c`ldur` se folose]te rela\ia: Qsch = nao . V . am . cpm . (ti te) [W]

unde: - nao reprezint` debitul orar de aer ce trebuie asigurat pentru fiecare metru cub din nc`perea considerat` : o nao = 0,22 . 10-3 [(m3/s)/m3] {echivalent cu 0,792 [(m3/h)/m3] } pentru camere de locuit ]i similare acestora; o nao = 0,33 . 10-3 [(m3/s)/m3] {echivalent cu 1,19 [(m3/h)/m3] } pentru buc`t`rii; -3 3 3 o nao = 0,28 . 10 [(m /s)/m ] {echivalent cu 1,0 [(m3/h)/m3] } pentru b`i; -3 3 3 o nao = 7 . 10 . (Np / V) [(m /s)/m ] pentru ]coli, gr`dini\e, cre]e, spitale etc. unde Np este num`rul de persoane ]i V este volumul nc`perii; o pentru eliminarea emisiilor din procesele tehnologice, debitul de aer proasp`t necesar se stabile]te conform capitolului Parametrii de confort. - V este volumul nc`perii; - am este densitatea medie a aerului, stabilit` la temperatura tam = (ti + te)/2; se poate considera am = ao . 273 / ( 273 + tam ); - cpm este c`ldura specific` la temperatura medie a aerului ]i se poate considera costant` pentru domeniul de temperaturi considerat; cpm = cpo = 1004 J/(kg.K); Cum pe debitul de aer infiltrat la deschiderea u]ilor nu se poate conta pentru asigurarea unei p`r\i din aerul proasp`t, acesta nseamn` c` se va ad`uga la debitul de aer de ventilare, rezultnd necesarul total de c`ldur` pentru nc`lzirea aerului de ventilare ]i infiltrat la deschiderea u]ilor exterioare: Qaer = Qsch + Qu. Cum cele dou` cazuri de necesar de c`ldur`, Qaer ]i Qaer nu coexist`, rezult` c` necesarul de c`ldur` pentru nc`lzirea aerului rece exterior p`truns n nc`pere va fi maximul dintre valorile Qaer ]i Qaer : Qaer = max. ( Qaer ; Qaer ). 147

148
Valorile coeficientului i Ae/ Ai Simple cu Simple cu deschidere Cuplate Cuplate Cuplate Simple cu deschidere Simple cu interioar` cu cu cu geam deschidere interioar` deschidere Cuplate cu geam fix accesorii termoizolant interioar` cu geam exterioar` accesorii ]i simplu ]i garnituri fix termoizolant garnituri Cl`diri greu permeabile cu ferestre <3 >3 Cl`diri permeabile cu ferestre <3 >3 0.1728 0.0864 0.1296 0.108 0.108 0.0173 0.0734 0.2222 0.1111 0.1667 0.1389 0.1389 0.0222 0.0944 0.0111 0.0086 0.0833 0.0648 0.1111 0.0864 0.0833 0.0648 0.0555 0.0432 0.1221 0.061 0.0916 0.0763 0.0763 0.0122 0.052 0.0061 0.157 0.0785 0.1177 0.098 0.098 0.0157 0.0667 0.0079 0.0589 0.0458 0.078 0.061 0.0589 0.0458 0.0393 0.0305 Cuplate cu 3 sau 4 r@nduri de geam cu accesorii ]i garnituri Duble Duble cu accesorii ]i garnituri Duble cu 3 sau 4 randuri de geam cu accesorii ]i garnituri Ae/ Ai Simple Cuplate Fixe Duble sau simple cu etansare speciala Cl`diri greu permeabile cu ferestre <6 >6 <6 >6 0.0864 0.0734 0.0648 0.0086 0.1111 0.0944 0.0833 0.0111 0.061 0.052 0.052 0.0061 Cl`diri permeabile cu ferestre 0.0785 0.0667 0.0667 0.0079

U]i ]i ferestre

Lemn

Metalice

Recapitulativ, stabilirea necesarului total de c`ldur` pentru nc`lzirea unei incinte se stabile]te astfel:

1. Se calculeaz`, pentru nc`perea curent`, suprafa\a elementelor distincte, exterioare ]i interioare, de anvelop` : - pere\i interiori, pe categorii de structur` ]i vecin`t`\i; - pere\i exteriori, pe categorii de structur` ]i orientare; - ferestre, pe tipuri constructive ]i orientare; - u]i, pe tipuri constructive ]i orientare; - plafon (pe zone, dac` nu are aceea]i solu\ie constructiv` pe toat` suprafa\a sau dac` vecin`tatea nu este aceea]i pe toat` suprafa\a); - pardoseal` (pe zone, dac` nu are aceea]i solu\ie constructiv` pe toat` suprafa\a sau dac` vecin`tatea nu este aceea]i pe toat` suprafa\a); Echipamente termice

Tabel 8

2. Se stabile]te temperatura interioar` de calcul pentru nc`pere, n func\ie de recomand`rile standardizate sau n func\ie de cerin\a beneficiarului; 3. Se stabile]te temperatura exterioar` de calcul; 4. Se calculeaz` fluxul de c`ldur` schimbat de fiecare element cu vecin`tatea (valoare pozitiv` dac` vecin`tatea este la o temperatur` mai sc`zut` dect nc`perea ]i valoare negativ` dac` temperatura vecin`t`\ii este superioar` celei din incint`); 5. Se nsumeaz` fluxurile calculate la punctul 4 determinndu-se valoarea total` a fluxului de c`ldur` pierdut prin anvelop` c`tre vecin`t`\i => Qtransmis total ; 6. Se calculeaz` fluxul de c`ldur` necesar pentru nc`lzirea aerului infiltrat prin neetan]eit`\i ]i circula\ia pe u]ile exterioare ; Se calculeaz` fluxul de c`ldur` necesar pentru nc`lzirea aerului de ventilare ]i infiltrat prin circula\ia pe u]ile exterioare ; Se stabile]te necesarul final de c`ldur` pentru nc`lzirea aerului exterior p`truns n nc`pere prin alegerea valorii maxime dintre cele dou` calculate anterior => Qnc`lzire aer ; 7. Se calculeaz` necesarul total de c`ldur` pentru incint` cu rela\ia : Qnecesar
total

= Qtransmis total . [ 1 + (AC + AO)/100 ] + Qnc`lzire aer . [ 1 + AC/100 ]

unde AC ]i AO reprezint` adaosul de compensare a suprafe\elor reci ]i respectiv adaosul de orientare pentru nc`perea ce se calculeaz`; n tabelul 9 se dau valorile standardizate ale coeficien\ilor de adaus. 8. Se calculeaz` analog, urm`rind pa]ii 1 7, necesarurile de c`ldur` pentru nc`lzire al tuturor nc`perilor din cl`dire. 9. Se nsumeaz` necesarul de c`ldur` pentru nc`lzire al tuturor incintelor determinndu-se astfel necesarul total de c`ldur` pentru nc`lzire al cl`dirii. Tabel 9
Orientare A0 N +5 NE +5 E 0 SE -5 S -5 SV -5 V 0 Ac 0 2 4 NV +5

Num`rul de suprafe\e prin care se cedeaz` flux termic c`tre mediul inconjur`tor 1 2 >3

Tab.9 Valoarea adaosurilor de compensare a suprafe\elor reci ]i de orientare. Metoda simplificat` de calcul al necesarului de c`ldur` pentru nc`lzire al unei nc`peri, metod` care se nume]te uzual dimensionarea pe baz` de indici (de suprafa\` sau de volum) , are la baz` calculul detaliat al necesarului de c`ldur` pentru nc`lzire al unei nc`peri similare cu cea n discu\ie. Pentru aplicarea metodicii de calcul pe baz` de indici trebuiesc respecta\i urm`torii pa]i: 1. Se mparte cl`direa n tipuri de incinte; este necesar` pentru aceasta o minim` experient` de proiectare ]i desigur o bun` ]i corect` cunoa]tere a planurilor cl`dirii. Spre exemplu, iat` cteva criteriile care se pot lua ca baz` de asem`nare sau diferen\iere ntre incintele cl`dirii: - nivelul incintei (sub-sol, sol, etaj curent, ultimul etaj); - structura pere\ilor exteriori (grosime, materiale); - num`rul, orientarea n teren ]i relativ` a pere\ilor exteriori; - nivelul ]i tipul de vitrare; - raporturile dimensionale ale nc`perii (lungime, l`\ime, n`l\ime); - destina\ia nc`perii; 2. Se calculeaz` necesarul de c`ldur` pentru cte o incint` din fiecare tip; 3. Se determin` indici de suprafa\` sau de volum specifici fiec`rui tip de incint`, prin raportarea necesarului de c`ldur` la suprafa\` sau respectiv volum pentru fiecare tip de nc`pere; 4. Indicii ob\inu\i pentru o anumit` categorie de nc`pere se nmul\esc cu suprafa\a (n cazul determin`rii indicilor de suprafa\`) sau cu volumul (n cazul determin`rii indicilor de volum) pentru toate celelalte nc`peri (ne calculate) din respectiva categorie; se aplic` procedeul pentru toate categoriile. 5. Se ob\in astfel necesarurile de c`ldur` pentru nc`lzire ale tuturor nc`perilor, prin nsumare ob\inndu-se necesarul total de c`ldur` pentru nc`lzire al construc\iei considerate.

149

4.3. ALEGEREA }I DIMENSIONAREA CORPURILOR DE {NC~LZIRE

Sarcina termic` necesar` total` pentru nc`lzirea unui imobil, calculat` conform subcapitolului precedent, trebuie s` fie produs`, distribuit` ]i n final cedat` la nivelul fiec`rei nc`peri (conform rezultatelor individuale din calculul necesarului de c`ldur` pe fiecare nc`pere). Trebuie avut foarte clar n vedere c` func\ionarea sistemului de nc`lzire necesit` asigurarea tuturor celor trei componente (producere de agent termic, transport al agentului termic, cedare de c`ldur` n incinte), dimensionarea necorespunz`toare a oric`reia din acestea ducnd la func\ionarea defectuoas` a sistemului, manifestat` prin confort termic sc`zut ]i func\ionare neeconomic`. Prima component` (producerea de agent termic) face obiectul capitolului 2 din acest manual, fiind analizate schemele de func\ionare ]i elementele componente ale centralelor termice. Cea de-a doua component`, re\eaua de distribu\ie, face obiectul unei proiect`ri de specialitate. {n principiu alegerea ]i dimensionarea sistemului de distribu\ie nu se poate face dect dup` stabilirea calitativ` ]i cantitativ` a solu\iei de cedare local` a c`ldurii. Aceasta nseamn` c` pentru o corect` dimensionare a re\elei de distribu\ie este necesar n prealabil s` se aleag` ]i s` se dimensioneze corpurile de nc`lzire pentru fiecare nc`pere n parte. Astfel rezult` c` dup` determinarea necesarului de c`ldur` urmeaz` alegerea ]i dimensionarea corpurilor de nc`lzire. Pentru alegerea tipului de corp de nc`lzire pentru o anumit` incint` trebuie mai nti cunoscute tipurile de corpuri de nc`lzire cel mai frecvent utilizate. Acestea se clasific` dup` cum urmeaz`: - Convecto-radiatoare din font`, ce se caracterizeaz` prin: o rezisten\` foarte mare la coroziune; o rezisten\` mare la presiune; o rezisten\` hidraulic` mic` (se pot monta n instala\ii cu circula\ie gravita\ional` termosifon- ); o modularitate ridicat` (posibilitatea asambl`rii element cu element); o sarcina termic` transmis` preponderent convectiv; o mas` mare pe unitatea de putere termic` transmis`. - Convecto-radiatoare din o\el sau aluminiu, cu principalele caracteristici: o rezisten\` bun` la coroziune; o rezisten\` mare la presiune; o rezisten\` la ]oc (lovire); o modularitate ridicat` (posibilitatea asambl`rii element cu element); o mas` redus` pe unitatea de putere termic` transmis` ; o sarcina termic` transmis` preponderent convectiv; o rezisten\` hidraulic` mare (se monteaz` numai n sisteme cu circula\ie prin pompare). - Convecto-radiatoare tip panou, din o\el, caracterizate de : o transmiterea c`ldurii preponderent radiativ n solu\iile f`r` extindere de suprafa\`; o transmiterea c`ldurii preponderent convectiv la solu\iile cu extindere de suprafa\`; o mas` redus` pe unitatea de putere termic` transmis` ; o rezisten\` mecanic` bun` (rezisten\` la ]oc); o costuri mici de execu\ie ]i montaj; o rezisten\` hidraulic` mare (se monteaz` numai n sisteme cu circula\ie prin pompare); o modularitate relativ sc`zut` (se realizaz` mono-bloc, nu se pot face corec\ii ulterioare de sarcin` termic`); - Registre de \evi, cu sau f`r` extindere de suprafa\`, folosite n principal n domeniul industrial, pe post de corpuri statice sau n sisteme de baterii cu convec\ie for\at` (ventilator). - Elemente speciale, cum ar fi conductele de nc`lzire prin pardoseal`, elementele de nc`lzire cu rol casnic (usc`toare), elementele de nc`lzire decora\ionale (forme ]i dimensiuni atipice), cu caracteristici termice ]i func\ionale specifice; nu se preteaz` unei alegeri sau dimension`ri de tip clasic (considerente tehnico-economice de alegere ]i dimensionare). 151

Alegerea ]i dimensionarea corpurilor de nc`lzire pentru domeniul industrial se supune unei serii de particularit`\i de ordin tehnologic, economic ]i func\ional ce determin` imposibilitatea oferirii unor criterii ]i metodologii general valabile. Fiecare aplica\ie se realizeaz` n func\ie de particularit`\ile ]i cerin\ele proprii. {n cadrul aplica\iilor casnice sau echivalente (birouri, domeniul hotelier, cl`diri social-culturale etc.) se folosesc cu preponderen\` convecto-radiatoare din font`, convecto-radiatoare din o\el sau aluminiu ]i convecto-radiatoare tip panou, din o\el. Convecto-radiatoarele tip panou se aleg n solu\ia f`r` extindere de suprafa\` convectiv` dac` se dore]te realizarea unui transfer de c`ldur` preponderent radiativ (n cazul necesit`\ii compens`rii unor suprafe\e sau zone reci, sau n cazul existen\ei unui pericol sporit de prezen\` ]i depunere a unor impurit`\i din aer) sau se aleg n varianta convectiv` dac` se dore]te mic]orarea suprafe\ei de perete ocupat` ]i nu exist` alte constrngeri. Dimensionarea acestui tip de corp de nc`lzire este foarte simpl`, fiind de fapt reprezentat` de alegerea din tipo-dimensiunile oferite de un anumit produc`tor a convecto-radiatorului tip panou de sarcin` termic` egal` cu sarcina termic` necesar`, sau mai mare (dar ct mai apropiat` posibil). Un exemplu de convecto-radiator tip panou, din o\el, cu suprafa\` convectiv` extins`, este prezentat n figura 1 mpreun` cu principalele caracteristici dimensionale ]i func\ionale.
a / Lungime a/ Lenght mm 600/400 600/500 600/600 600/700 600/800 600/1000 600/400 600/500 600/600 600/700 600/800 600/1000 600/400 600/500 600/600 600/700 600/800 600/900 600/1000 600/1100 600/1200 600/1400 600/1600 600/1900 600/2600 300/1000 300/1600 300/1900 300/600 300/800 300/1000 300/1200 300/1400 300/1800 300/2000 Putere termic` Thermal power w 482.0 602.5 i723.0 843.5 964.0 1205.0 714.4 893.0 1071.6 1250.2 1428.8 1786.0 966.8 1208.5 1450.2 1691.9 1933.6 2175.3 2417.0 2658.7 2900.4 3383.8 3867.2 4592.3 6284.2 1356.0 2169.6 2576.4 1193.4 1591.2 1989.0 2386.8 2784.6 3580.2 3978.0 b mm 245 345 445 545 845 245 345 445 545 845 245 345 445 545 845 245 345 445 545 845 245 345 445 545 845 245 345 445 545 845 245 345 445 545 845 c mm 50 50 50 50 50 50 70 70 70 70 70 70 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 162 162 162 162 162 162 162 162 162 162

11 - PK

21 - PKP

22 - PKKP

33 - PKKP

Fig.1 Convecto-radiatoare tip panou (C.R.P.) din o\el, cu suprafa\` convectiv` extins`. Dup` cum se poate deduce din analiza func\ional`, datorit` caracteristicilor asem`n`toare, convectoradiatoarele din font`, convecto-radiatoarele din o\el ]i convecto-radiatoarele din aluminiu permit o tratare global` la nivelul alegerii ]i dimension`rii (toate sunt caracterizate de schimb de c`ldur` preponderent convectiv ]i alc`tuirea din elemente a corpului de nc`lzire). {n acest caz, scopul dimension`rii este de fapt stabilirea num`rului de elemente ce trebuiesc instalate ntr-o nc`pere (n unul sau mai multe ansambluri, dup` caz) pentru a satisface necesarul de c`ldur` pentru nc`lzire. 152 Echipamente termice

Stabilirea num`rului de elemente se face pornind de la rela\ia : Nin = Qnc`pere /(qn . ct . cr . ch . cm . cv) Nfin = rotunjirea (Nin) la num`rul ntreg imediat urm`tor [buc.] [buc.]

unde : - Nin este num`rul de elemente primar (ini\ial); - Nfin este num`rul de elemente final (rezultatul rotunjirii); - Qnc`pere reprezint` necesarul de c`ldur` al nc`perii pentru care se face dimensionarea, n Watt [W]; - qn este sarcina termic` specific` pe element [W/elem.] (se va detalia ulterior); - ct , cr , ch , cm , cv ]i a sunt coeficien\i de corec\ie adimensionali (se vor detalia ulterior). Sarcina termic` specific` pe element reprezint` fluxul de c`ldur` cedat de element n anumite condi\ii bine definite de alimentare cu agent termic, montaj ]i mediu ambiant. Aceste condi\ii standard sunt, conform normativelor romne]ti: - agent termic ap` cald` ttur/tretur = 90/70 oC sau agent termic abur saturat 100 oC ; - temperatura interioar` (a nc`perii n care se cedeaz` c`ldur`) + 20 oC; - presiunea atmosferic` 1,013 bar; - racordarea la coloane sus/jos (intrarea agentului termic n partea de sus ]i ie]irea n partea de jos a corpului de nc`lzire); Fig.2 - Amplasarea corpului - montarea se realizeaz` aparent, la peretele exterior, sub fereastr` de nc`lzire la determinarea q n (conform figura 2) ; - corpul de nc`lzire este vopsit cu vopsea f`r` pigmen\i metalici ]i de culoare deschis`.

Ca exemplificare, n figura 3 se dau, mpreun` cu caracteristicile constructive, caracteristicile func\ionale ale ctorva tipuri de convecto-radiatoare:

Profil {n`ltimei {n`ltimei Model a b b Model Lenght Hight Hight mm mm mm 350 500 600 700 800 95 95 95 95 95 430 577 677 777 877 350 500 600 700 800

Lat. elem Mas` Vol. ap` Putere termic`/ Thermal power d Weight Water Gaz Width vol Gas T 60 UNI 6514/87 T 50 EN 442 mm Kg l Watt Kcal/H W/element 80 2.26 0.43 105 92 92 1 80 2.06 0.58 144 125 125 1 80 1.78 0.66 194 167 143 1 80 1.56 0.75 188 188 163 1 80 1.01 0.85 204 204 177 1

Fig. 3a : Convecto - radiatoare tip HELYOS din aluminiu

153

Fig.3b - Convecto - radiatoare tip KALOR

Model Model

Dist. [ntre axe/la\ime (h/B) Dist. betwin axes/w mm 350/160 500/110 500/160

Lungime totala (H) Lenght mm 430 580 580

Mas` Weight

Putere termic` Thermal power W/elem. 103.8 102.6 134.7

kg/elem. 4.90 4.70 6.20

Suprafata de [nc`lzire Thermal area m2/elem. 0.208 0.215 0.290

Cantitate de ap` Water quantity l/elem. 0.8 0.8 1.1

KALOR 3

Fig.3c - Convecto - radiatoare port-prosop

L Lungime Lenght mm 500 500 500 500 500 600 600 600 600 600 800 800 800 800 800

H {n`l\ime Height mm 600 800 1000 1200 1600 600 800 1000 1200 1600 600 800 1000 1200 1600

Distan\a [ntre axe Dist. between axes mm 468 468 468 468 468 568 568 568 568 568 768 768 768 768

Nr. de elemen\i No. of elements 10 13 16 19 25 10 13 16 19 25 10 13 16 19

Volumul de ap` Water content I 2.72 3.59 4.46 5.32 7.06 3.07 4.04 5.10 5.98 7.92 3.76 4.94 6.11 7.29

Masa Weight k 5.24 6.88 8.51 10.14 13.41 6.03 7.90 10.50 11.63 15.37 7.60 9.94 12.28 14.62

Putere caloric` Thermal power (90/70-20C) watt kcal/h 398 342.28 531 663 796 1061 449 598 748 898 1197 549 732 915 1098 1464 456.66 570.18 684.56 912.46 386.14 514.28 643.28 772.28 1029.42 472.14 629.52 786.90 944.28 1259.04

154

Echipamente termice

Pentru coeficien\ii de corec\ie ct , cr , ch , cm , cv ]i a, semnifica\ia fizic` general valabil` va fi prezentat` ulterior, valorile fiind ns` specifice fiec`rui tip de convecto-radiator. De aceea, se va ncerca, pentru fiecare tip de element sau corp, ob\inerea de la furnizori a datelor specifice. {n lipsa acestora, cu caracter orientativ, se prezint` pentru fiecare tip de coeficient valoarea sau domeniul de valori, conform standardelor romne]ti. Coeficientul de corec\ie al diferen\ei medii de temperaturi ct : Se stabile]te pentru compensarea diferen\ei de flux de c`ldur` ntre func\ionarea la parametrii standard de temperatur` de alimentare ]i temperatur` ambiant` ]i parametrii reali de func\ionare (condi\iile de lucru estimate n proiect temperatur` a agentului de alimentare ]i temperatur` interioar` de calcul). {n tabelul 1 se dau valorile coeficientului de corec\ie ct pentru diverse situa\ii de alimentare (temperaturi tur/retur agent termic) ]i pentru diverse temperaturi interioare (de calcul, pentru nc`perea dat`). Tabel 1
Temperatura agentului termic tur-retur [oC] 85/65 90/70 95/75 110/70 Abur 100 Temperatura interioara ti [oC] 5 1.228 1.347 1.486 1.551 1.845 10 1.113 1.228 1.347 1.486 1.717 12 1.067 1.182 1.299 1.377 1.667 15 1 1.113 1.228 1.303 1.585 16 0.978 1.09 1.205 1.279 1.566 18 0.934 1.045 1.159 1.231 1.517 20 0.89 1 1.115 1.183 1.472 22 0.848 0.956 1.067 1.135 1.418 25 0.784 0.89 1 1.065 1.346

Tab.1 - Valorile coeficientului de corec\ie ct Coeficientul de corec\ie n func\ie de schema de racordare cr : Depinde de modul de racordare al corpului de nc`lzire la coloane (tur/retur) ]i are valorile conform tabelului 2 (cazul 1 reprezint` cazul standard de legare pentru determinarea sarcinii termice specifice pe element). Tabel 2
Modul de racordare 1 Radiatoare STAS 7363-86 1 Radiatoare STAS 7364-86 1

2*

0.88

0.88

0.75

0.65

5*

0.75

0.65

* - Racordare permisa la radiatoare avand n < 20 elemente

Tab.2 - Valorile coeficientului cr Coeficientul de corec\ie n func\ie de altitudine ch : |ine cont de altitudinea localit`\ii unde se afl` incinta n care este montat corpul de nc`lzire, n spe\` corecteaz` fluxul de c`ldur` transmis la varia\ia presiunii atmosferice cu altitudinea. Valoarea coeficientului se poate calcula cu rela\ia :

ch = 0,2 + (p/1,013)0,5
unde p este presiunea atmosferic`, n [bar], la altitudinea de montaj sau se poate alege, la o valoare aproximativ`, din tabelul 3. 155

Coeficientul de corec\ie n func\ie de schema de montaj cm : Altitudinea de montaj (fat` de nivelul m`rii) [m] ch 0 1 500 0.97 1000 0.95 1500 0.93

Tabel 3 2000 0.91

Tab.3 - Valorile coeficientului ch |ine cont de modificarea valorii fluxului de c`ldur` transmis n incint` (fa\` de cel specific) datorit` mont`rii corpului de nc`lzire n alte condi\ii dect la peretele exterior, aparent, sub fereastr`. Modific`rile apar datorit` ecran`rilor ]i datorit` modific`rilor de circula\ie a aerului din nc`pere pe suprafa\a corpului de nc`lzire. {n func\ie de schema de montaj, n figura 4 se dau valorile inversului coeficientului de corec\ie (Am = 1/

cm ).

Condi\ii de montare

Cazul Sporul Am

1 1.06

2 1.05

3 1.08

Condi\ii de montare

Cazul Sporul Am

4 1.10

5 1.05

6 1.10

Fig.4 - valorile adaosului de montaj Am ; (cm = 1/Am) Coeficientul de corec\ie n func\ie de tipul de vopsea folosit` cv :

cv = 1 ) n situa\ia n care corpul de nc`lzire este vopsit cu vopsea de culoare deschis` ]i f`r` pigmen\i metalici. Pentru culori nchise, f`r` pimen\i metalici se ia cv = 0,95 iar pentru orice vopsea cu pigmen\i metalici se consider` cv = 0,9.
Are valoare unitar` ( Coeficientul de corec\ie global` a \ine seama de sc`derea fluxului specific pe element la montarea n num`r mare n cadrul unui corp de nc`lzire. Sc`derea este compensat` prin majorarea num`rului de elemente cu coeficientul a (conform rela\iei de calcul a num`rului de elemente corectat). Pentru num`rul de elemente ini\ial Nin 10 se consider` a=1 iar pentru Nin > 10 valoarea lui a se calculeaz` cu rela\ia : a = 0,94 + 0,6 / Nin . NOTA : Metodica de alegere ]i dimensionare a corpurilor de nc`lzire pentru o nc`pere (prezentat` anterior) se poate aplica (prin medierea coeficien\ilor specifici) la necesarul de c`ldur` pentru nc`lzire al unei ntregi cl`diri sau al unui ansamblu de cl`diri, ob\inndu-se rapid necesarul total de corpuri de nc`lzire ]i/sau elemente de corp de nc`lzire. 156 Echipamente termice

5. CALCULUL NECESARULUI DE C~LDUR~ PENTRU PREPARAREA APEI CALDE DE CONSUM (A.C.C.)


5.1. CONSIDERA|II GENERALE NECESARUL DE C~LDUR~

{n cadrul construc\iilor, att civile ct ]i industriale, apare necesitatea asigur`rii unei produc\ii de ap` cald` folosit` fie n scopuri casnice (sp`lare, g`tit), fie n procese tehnologice. {n cele ce urmeaz` ne vom referi strict la acoperirea necesarului de ap` cald` pentru utilizare casnic` (personal`, a celor ce desf`]oar` activit`\i sau locuiesc n cl`direa ce se are n vedere), consumul industrial fiind o problem` distinct` att datorit` metodicilor de dimensionare utilizate ct ]i datorit` solu\iilor tehnice aplicate. Pentru apa cald` de folosin\` casnic` se folosesc dou` denumiri, ambele corecte ]i ambele valabile : ap` cald` de consum (prescurtat notat` uzual a.c.c.) ]i ap` cald` menajer` (prescurtat notat` uzual a.c.m.). In cele ce urmeaz` va fi folosit numai termenul de ap` cald` de consum strict pentru uniformitatea exprim`rii, f`r` ns` ca aceasta s` reprezinte o indica\ie favorizant` pentru folosirea acestei terminologii. Utilizare a.c.c. se face n cadrul instala\iilor sanitare interioare ale unei cl`diri prin intermediul arm`turilor simple sau amestec`toare ce se ntlnesc la chiuvete, lavoare, sp`l`toare, du]uri, b`i, bideuri etc. A.c.c. se produce n sisteme de nc`lzire specifice, n flux, cu acumulare sau mixt. Sistemele de producere se amplaseaz` fie n cadrul centralei termice a cl`dirii sau apartamentului, fie separat, n unele cazuri de producere local`. Dimensionarea necesarului de flux de c`ldur` pentru producerea a.c.c. se face cu ajutorul rela\iei de calcul: Qacc = Gacc . apa . capa . (tac tar) unde: [W]

Qacc este fluxul de c`ldur` transmis debitului de ap` cald` preparat; Gacc reprezint` debitul de ap` ce se nc`lze]te [m3/s]; apa este densitatea apei la temperatura medie, egal` cu 995 kg/m3; capa este c`ldura specific` a apei ]i are valoarea 4186 J/(kg.K); tac este temperatura pn` la care se nc`lze]te apa de consum ]i este cuprins` ntre 45 ]i 60 oC; se va folosi valoarea cu care s-a lucrat de c`tre proiectant n dimensionarea instala\iei de alimentare cu a.c.c (caz n care tot din proiect se iau ]i debitele de alimentare Gacc) sau 60 oC dac` nu exist` alt` indica\ie; tar este temperatura apei reci de alimentare ]i se ia conven\ional egal` cu 10 oC.

Dimensionarea cantit`\ii de c`ldur` nglobate ntr-o cantitate de ap` (stocat`) se determin` cu rela\ia : Qacc = Gacc . apa . capa . (tac tar) unde: [J]

Qacc este cantitatea de c`ldur` nmagazinat` n masa de ap` cald` stocat`; Gacc reprezint` volumul de ap` cald` stocat` [m3]; tac este temperatura de stocare ]i este n general 60 oC.

Leg`tura ntre o cantitate de c`ldur` (stocat`) ]i fluxul de c`ldur` ce a stat la baza producerii acumul`rii ntr-un rezervor de stocaj este: Qacc = Qacc . unde reprezint` timpul n secunde ct debitul de ap` cald` produs pe baza fluxului Qacc a fost stocat. Este important de sesizat semnifica\ia acestei leg`turi prin implica\iile la nivelul dimension`rii sistemelor de producere a.c.c. Deoarece consumul de ap` cald` nu reprezint` o constant`, acoperirea necesarului de c`ldur` pentru producerea de ap` cald` nseamn` de fapt acoperirea celei mai dezavantajoase situa\ii de consum, restul situa\ iilor fiind implicit acoperite. Necesarul de c`ldur` se determin` dintr-o rela\ie de tipul : Qmax = Gmax . apa . capa . (tac tar) [J]

unde Gmax reprezint` cantitatea (volumic) de ap` cald` cosumat` n perioada vrfului de consum (perioadei semnificative cu consumul cel mai mare). Metodologia de identificare ]i stabilirea parametrilor de debit, timp ]i cantitate pentru vrful de sarcin` se va face ulterior, n prezentul manual pentru diversele cazuri de lucru. 157

Astfel, nseamn` c` sistemul de preparare a.c.c. se va dimensiona pentru a respecta condi\ia: Qmax = Qacc + Qacc . vrf consum sau

Qmax = Gacc . apa . capa . (tac tar) + Gacc . apa . capa . (tac tar) . vrf consum ; cu exprimarea cantitativ`: Gmax = Gacc + Gacc . vrf consum [m3] sau [kg]

Gmax . apa = Gacc . apa + Gacc . vrf consum . apa

Se disting n practic` trei moduri de asigurare a necesarului de a.c.c. pentru un anumit beneficiar: producerea exclusiv instantanee (Qacc = 0 iar Qacc are valoare maxim`), caz n care schimb`toarele de c`ldur` n flux preparatoare de a.c.c. trebuie s` acopere necesarul vrfului de consum; - producerea combinat` n flux ]i cu acumulare, caz n care pentru acoperirea vrfurilor de sarcin` se conteaz` pe ambele surse de c`ldur` (Qacc ]i produsul dintre timpul de cosum al vrfului de sarcin` ]i Qacc , acestea fiind de acela]i ordin de m`rime, comparabile); - producerea cu acumulare, caz n care cantitatea de ap` cald` produs` n sistem instantaneu este neglijabil` pe perioada consumului maxim (nu se conteaz` pe aceasta), ntregul consum fiind asigurat din rezerva acumulat` (Qacc = 0 iar Qacc are valoare maxim`). {n consecin\`, pentru stabilirea necesarului de c`ldur` pentru producerea a.c.c. este necesar` cunoa]terea a dou` elemente fundamentale: - debitul ]i cantitatea de a.c.c. pentru perioada de consum de vrf; - solu\ia de preparare a.c.c. {n ceea ce prive]te solu\iile de preparare, n finalul capitolului se vor face recomand`ri de alegere ]i dimensionare, care, mpreun` cu referirile din capitolul 2 vor contura calitativ ]i cantitativ componen\a sistemului de preparare a.c.c. Debitele ]i respectiv cantit`\ile de a.c.c. corespunz`toare perioadei de consum de vrf se calculeaz` dup` metodologii diferite n cazul unui num`r mic de apartamente (caz n care condi\iile de simultaneitate ale consumatorilor nu se pot aprecia pe baze statistice) sau n cazul unui num`r mare de apartamente (caz n care condi\iile de simultaneitate ale consumatorilor sunt definite statistic). -

5.2.

DEBITUL DE CALCUL PENTRU A.C.C. LA INSTALATIILE MARI

Prin instala\ii mari se n\eleg sistemele de producere a apei calde de consum ce deservesc un num`r de utilizatori superior valorii de 100 de apartamente. Se poate extinde n jos domeniul de acoperire al acestei metodologii pn` la 10 20 de apartamente, dar erorile de dimensionare pot deveni semnificative. Pentru domeniul de num`r de consumatori superior valorii de 100 de apartamente, caracterizarea consumului de ap` cald` pe criterii statistice este corect` ]i d` rezultate foarte bune, mai ales n condi\iile existen\ei unor studii specifice pe e]antioane de popula\ie ]i habitat similare cu cel pentru care se dore]te stabilirea necesarului de c`ldur` pentru prepararea a.c.c. In domeniul 10 100 apartamente deservite, abaterile de la cifrele statistice fiind semnificative, este necesar` considerarea unei supradimension`ri fa\` de situa\ia de consum mediu zilnic. Dup` cum s-a precizat anterior, debitul de calcul pentru instala\ia de producere a.c.c. este dat de perioada de consum maxim. Consumul maxim se poate defini n func\ie de consumul mediu zilnic pe persoan` sau apartament prin rela\ia: Q cons max = Qcalcul = Qmed . k unde: [m3/s]

Q cons max reprezint` debitul maxim de consum caracteristic perioadei de vrf (denumit ]i debit de calcul - Qcalcul); - Qmed este debitul mediu de consum stabilit pe baze statistice; - k este coeficientul de neuniformitate ]i este generat de varia\ia simultaneit`\ii de consum pe perioada unei zile; coeficientul este adimensional ]i reprezint`, pentru ora de consum maxim, raportul dintre debitul de calcul ]i cel mediu zilnic, care la consumul locativ este considerat ca medie pe 19 ore de consum (se consider` 5 ore de noapte f`r` consum). {n normativele de dimensionare statistic` a consumurilor de a.c.c. se identific` cteva situa\ii de calcul. In tabelul 1 se dau valorile medii de consum (exprimate ca necesar, in litri) pentru diverse grupe de consumatori, n cazul aliment`rii cu ap` cald` la 45 oC ]i n cazul aliment`rii cu ap` cald` la 60 oC (situa\ie recomandat`). 158 Echipamente termice

Tab.1 - Necesarul de a.c.c. [n l/h

Necesar specific, [n l Destina\ia cl`dirii


1 Cl`diri de locuit (pentru o persoan` pe zi) a)[n cazul prepar`rii centrale a apei calde: - apartament cu closet, lavoare, cad` de baie ]i sp`l`tor - apartament cu closet, lavoare, cad` de du] ]i sp`l`tor b)[n cazul prepar`rii locale a apei calde: - [n cazane func\ion@nd cu lemne, c`rbuni sau combustibil lichid - [n cazane func\ion@nd cu gaze sau [n [nc`lzitoare electrice Cl`diri pentru birouri (pentru un func\ionar pe schimb) Cluburi, case de cultur` ]i teatre a)cu prepararea central` a apei calde: - actori (pentru o persoan` pe zi) - spectatori, vizitatori (pentru un loc pe zi) b)f`r` ap` cald` - actori (pentru o persoan` pe zi) - spectatori, vizitatori (pentru un loc pe zi) Cinematografe (pentru un loc pe zi) Cantine, restaurante, bufete (pentru o singur` mas` servit` o singur` dat`, la pr@nz) - bufete - cantine ]i restaurante - cantine ]i restaurante (pentru o persoan` trei mese pe zi) C`mine (pentru un ocupant pe zi) - cu obiecte sanitare [n grupuri sanitare comune - cu lavoare [n camere - cu grupuri sanitare [n camere Internate ]colare (pentru un ocupant pe zi) - cu obiecte sanitare [n grupuri sanitare comune - cu lavoare [n camere Hoteluri ]i pensiuni (pentru un pasager pe zi) - cu du]uri sau c`zi de baie [n grupuri sanitare comune (hoteluri categoria a II-a) - cu du]uri [n grupuri sanitare [n camere (hoteluri categoria I B) - cu c`zi de baie [n grupuri sanitare [n camer` (hoteluri categoria I A) Cre]e, grdini\e cu internat (pentru un copil pe zi) Gr`dini\e cu copii externi (pentru un copil pe schimb) Spitale, sanatorii, case de odihn` (pentru un bolnav pe zi) - cu c`zi de baie ]i du]uri [n grupuri sanitare - cu cad` de baie [n fiecare camer` pentru bolnavi - cu cad` de baie [n fiecare camer` pentru tratamente balneologice Dispensare, policlinici (pentru un bolnav pe zi) B`i publice (pentru o persoan`) - cu du]uri - cu c`zi de baie

Total ap`
2

din care ap` cald` de 60oC


3

de 45oC1)
4

280 200 140 170 20

110 80 55 60 5

90 65 45 50 4

35 12 25 12 5

15 -

12

13 22 44 80 90 170 70 80

6 10 20 40 50 60 30 40

9 14 28 33 40 50 25 33

110 150 200 100 20 235 325 425 15 60 200

60 80 100 50 8 115 165 225 3 60 100

50 65 80 40 6 95 135 185 2,5 43 140

159

(continuare) 1 }coli (pentru un elev pe program) f`r` sau b`i Terenuri de sport, stadioane, pentru o manifestare sportiv` - pentru un spectator - pentru un sportiv G`ri (pentru o persoan` din traficul zilnic) Sp`l`torii (pentru un kilogram de rufe uscate) - cu sp`lare manual` - cu sp`lare semimecanizat` - cu sp`lare mecanizat` Sec\ii de sp`lare din garaje (pentru un vehicul pe schimb) - autoturisme - autocamioane {ntreprinderi industriale )pentru un muncitor pe schimb) cu procese tehnologice din grupa: I II III a) b) IV V VI a) b) 2 20 6 50 5 35 45 55 300 500 3 5 20 20 25 30 4 4 28 28 35 43 -

50 60 60 75 75 85 60 75

20 25 25 30 30 40 25 30

28 35 35 43 43 57 35 43

Prin nsumarea necesarurilor specifice de ap` cald` la un anumit obiectiv, se ob\ine necesarul zilnic sau pe periada de func\ionare (se exprim` n m3). Prin mp`r\irea acestui necesar total la 24 de ore sau respectiv la perioada de func\ionare (exprimat` n ore) se determin` valoarea consumului mediu orar ]i prin mp`r\ire cu 3600 (num`rul de secunde dintr-o or`) se ob\ine debitul mediu de consum Qmed. Pentru determinarea debitului de calcul mai este ns` necesar` determinarea coeficientului de neuniformitate k (generat de varia\ia simultaneit`\ii de consum). {n tabelul 2 se dau valorile coeficientului de neuniformitate orar` k pentru debite cuprinse ntre 2 m3/h ]i 2000 m3/h. (Not` : prin grad de asigurare se n\elege probabilitatea n raport cu timpul, la nivelul unei zile sau a unei perioade de func\ionare, ca necesarul momentan de a.c.c. s` fie mai mic sau egal cu debitul de calcul, consumatorii fiind satisf`cu\i.) Tab.2 Coeficientul de neuniformitate al debitului de a.c.c. func\ie de m`rimea instala\iei (necesarul mediu orar) Debitul mediu orar [m3/h] 2 3 4 5 6 8 10 15 20 30 45 160 Gradul de asigurare, [n % 99 4,12 3,55 3,12 2,97 2,80 2,56 2,40 2,14 1,99 1,81 1,66 98 3,76 3,25 2,95 2,74 2,59 2,3/8 2,23 2,01 1,87 1,71 1,58 97 3,52 3,06 2,78 2,60 2,46 2,26 2,13 1,92 1,80 1,65 1,53 95 3,21 2,80 2,56 2,40 2,27 2,10 1,99 1,81 1,70 1,57 1,47 92 2,89 2,54 2,33 2,19 2,09 1,94 1,84 1,69 1,60 1,49 1,40 Debitul mediu orar [m3/h] 60 80 100 150 200 400 600 800 1000 1300 2000 Gradul de asigurare, [n % 99 1,57 1,49 1,44 1,36 1,31 1,22 1,18 1,16 1,14 1,12 1,10 98 1,50 1,44 1,39 1,32 1,28 1,19 1,16 1,14 1,12 1,11 1,09 97 1,46 1,40 1,36 1,29 1,25 1,18 1,15 1,14 1,11 1,10 1,08 95 1,40 1,35 1,31 1,25 1,22 1,16 1,13 1,11 1,10 1,09 1,07 92 1,34 1,30 1,27 1,22 1,19 1,13 1,11 1,09 1,08 1,07 1,06

Echipamente termice

Pentru cl`dirile de locuit, n figura 1 se prezint` grafic valorile coeficientului de neuniformitate orar` la consumul de a.c.c. n func\ie de consumul mediu zilnic estimat pe persoan`, num`rul de persoane mediu pe apartament, gradul de asigurare ]i num`rul de apartamente.

Fig.1 - Coeficientul de neuniformitate orar` la consumul de a.c.c. pentru cl`diri de locuit {n figura 2 se dau grafic valorile finale (corectate cu coeficientul de neuniformitate orar`) pentru debitul de calcul a.c.c. Ca ]i n cazul graficului fig.1, debitul de calcul este n func\ie de consumul mediu zilnic estimat pe persoan`, num`rul de persoane mediu pe apartament, gradul de asigurare ]i num`rul de apartamente.

Fig.2 Debitul de calcul pentru producerea de a.c.c. la cl`diri de locuit Odat` stabilit debitul de calcul ]i considerndu-l ca necesar maxim pe o perioad` de vrf de consum cu durata de 1 or`, se poate de termina valoarea cantit`\ii (volumice, Gmax) de ap` cald` necesar` a fi livrat` n perioada de 1 or`: Gmax = Qcalcul . 3600 = Qmed . k . 3600 [m3/s]

{n func\ie de sistemul de producere a apei calde de consum ales (conform variantelor prezentate n subcapitolul 1 Considera\ii generale) se determin` necesarul de c`ldur` n sistem instantaneu ]i/sau de acumulare. In subcapitolul 4 Stabilirea necesarului de c`ldur` instalat pentru prepararea a.c.c. se vor prezenta detaliat metodologia de lucru ]i criteriile de alegere.

161

5.3.

DEBITUL DE CALCUL PENTRU A.C.C. LA INSTALA|IILE MICI

{n cazul instala\iilor mici, sub 10 apartamente sau echivalent, nu mai este posibil` determinarea debitului de calcul pentru prepararea apei calde de consum pe baza rezultatelor statistice deoarece coeficien\ii de neuniformitate nu mai pot fi determina\i cu precizie. Astfel, n ciuda men\inerii valabilit`\ii valorilor medii zilnice de consum pe persoan` sau activitate (tabelul 1), nu se mai poate face leg`tura cu debitul de calcul prin intermediul unei m`rimi statistice (coeficientul de neuniformitate) datorit` num`rului mic de consumatori. Astfel, va fi necesar` aprecierea, de la caz la caz, a nivelului de folosire simultan` a apei calde pentru consumatorii din sistemul ce se calculeaz` ]i a debitului specific fiec`rui consumator, pentru a se determina n final consumurile maxime (necesare la dimensionarea termic`). Pentru aceast` apreciere este necesar` cunoa]terea situa\iei dot`rii cl`dirii cu arm`turi de furnizare a.c.c. ]i estimarea, pe categorii, a num`rului de utilizatori ]i a programului de utilizare probabil. {n ceea ce prive]te dotarea cl`dirii cu arm`turi de furnizare a.c.c. , cel mai bine este s` se apeleze la planurile cl`dirii efectundu-se recens`mntul acestora. {n cazul n care nu se dispune de planuri detaliate se pot stabili arm`turile de furnizare a.c.c. dup` urm`toarea schem` de dotare standard a locuin\elor cu instala\ii sanitare: - la apartamentele cu 1 camer`, 2 camere ]i la cele cu 3 camere cu suprafa\` locuibil` sub 40 m2, se prevede o singur` camer` de baie; - la apartamentele cu 3 camere cu confort sporit ]i la cele cu 4 camere cu suprafa\` locuibil` de ordinul 45 m2, se prevede, n afara camerei de baie, un grup sanitar dotat cu closet ]i lavoar; - la apartamentele cu 4 camere cu confort sporit, n grupul sanitar se prev`d: un closet, un lavoar ]i un du]; - la apartamentele cu 5 camere se prev`d dou` camere de baie echipate complet; - la cl`dirile de locuit se prev`d usc`torii ]i sp`l`torii. Not` : dot`rile sunt informative, n final fiind la latitudinea beneficiarului s` adauge elemente suplimentare. Dup` num`rarea arm`turilor de furnizare a.c.c. se va estima, n func\ie de num`rul ]i specificul de activitate al ocupan\ilor, situa\ia probabil` de simultaneitate a consumurilor. Se vor defini, pentru fiecare arm`tur` ce func\ ioneaz` n situa\ia de simultaneitate maxim`, debitul ]i perioada de utilizare. Pentru debit se poate lua valoarea medie de 6 l/min. a.c.c. la 60 oC pentru to\i consumatorii iar perioada de func\ionare se apreciaz` specific (du], sp`lat vase, nevoi de g`tit etc.). Se determin` astfel un necesar de ap` cald` (exprimat m m3) ]i perioada n care trebuie ca sistemul de producere a.c.c. s` furnizeze acest necesar. Stabilirea parametrilor de calcul (Gmax) ]i ( vrf consum ) prezenta\i n subcapitolul 1 Considera\ii generale ]i n func\ie de sistemul de producere a apei calde de consum ales se determin` necesarul de c`ldur` instalat pentru prepararea a.c.c. (subcapitolul 4, n continuare).

5.4.

STABILIREA NECESARULUI DE CALDUR~ INSTALAT PENTRU PREPARAREA A.C.C.

Cu toate c` num`rul de scheme de producere a apei calde de consum este foarte mare, se disting totu]i n practic` trei categorii principale de solu\ii tehnice: 5.4.1. Producerea a.c.c. n sisteme instantanee , f`r` acumulare:

{n acest caz debitul de a.c.c. este asigurat exclusiv prin intermediul unor schimb`toare de c`ldur` n flux. Aceste preparatoare de a.c.c. se mai numesc n tehnic` ]i preparatoare instantanee deoarece nu exist` acumulare, ntregul necesar de c`ldur` fiind furnizat n perioada de consum. Dimensionarea termic` este simpl`, plecndu-se de la rela\ia: Qinstalat = Qcalcul . apa . capa . (tac tar) [W] Se ob\ine astfel sarcina termic` util` necesar` Qinstalat urmnd a se alege un preparator instantaneu potrivit. {n afara criteriului de putere termic` util`, alegerea trebuie s` mai \in` cont de situa\ia real` din teren privind 162 Echipamente termice

alimentarea cu combustibil ]i eventualele cupl`ri cu alte sisteme (termoficare, nc`lzire de zon`, nc`lzire local` etc.). Agentul termic primar poate fi constituit de gaze de ardere, ap` cald`, ap` fierbinte sau (numai pentru debite foarte mici, n general o singur` arm`tur` de ap` cald`) sisteme alimentate electric func\ionnd pe baza efectului Joule. Este important` cunoa]terea avantajelor ]i dezavantajelor acestui sistem: Avantaje: o asigurarea posibilit`\ii de acoperire complet` ]i sigur` a necesarului de a.c.c. la extindere n timp a perioadei de consum maxim peste cea estimat` la calculul necesarului de c`ldur` (subcapitolele 2 ]i 3); o u]urin\a de automatizare datorit` num`rului relativ mic de componente ale sistemului fa\` de celelalte solu\ii; o gabarit redus; o minimizare pierderilor de c`ldur` prin suprafe\ele exterioare ; o posibilitate de m`rire a sarcinii instalate n cazul folosirii schimb`toarelor cu pl`ci. Dezavantaje: o necesar maxim (ntre sistemele de producere a.c.c.) de sarcin` termic` instalat`; supradimensionare maxim` fa\` de necesarul mediu zilnic; o necesitatea pornirii sistemului de alimentare cu agent termic primar la apari\ia oric`rui consum, ct de mic (n practic` se stabile]te un nivel minim de consum sesizat de instala\ie; sub acest consum instala\ia nu porne]te ]i deci nu produce ap` cald`); o dep`]irea ca valoare a debitului de calcul duce la neatingerea parametrilor nominali pentru a.c.c.; o sc`derea parametrilor agentului primar implic` ntotdeauna sc`derea parametrilor a.c.c. (la func\ionarea pe debitul de calcul); o defec\iunile ap`rute pe circuitul agentului primar sunt resim\ite imediat ]i nemijlocit de consumatorii de a.c.c. (lipsa agentului primar duce imediat la imposibilitatea prepar`rii de agent secundar); Analiznd avantajele ]i dezavantajele enumerate anterior, se poate spune c` sistemul de producere instantanee a.c.c. : - nu este recomandabil n cazul sistemelor mari (sarcini termice importante) cu varia\ii semnificative de debit necesar pe parcursul unui ciclu de func\ionare, deoarece aceasta implic` supradimensionarea nejustificat` a sarcinii termice instalate, cu efecte la nivelul investi\iei n sistemul de producere a.c.c. (schimb`toare de c`ldur`) ]i la nivelul investi\iei n prepararea ]i/sau transportul agentului primar ; ca exemple de consumatori mari cu varia\ii mari de debit de a.c.c. necesar (Qcalcul fa\` de Qmediu) se pot da hotelurile, cantinele, du]urile centrelor sportive sau ale ntreprinderilor, c`minele de ntreprindere etc.; - se recomand` n cazul consumurilor cu grad mic de varia\ie jurnalier` (cartiere mari de locuin\e cu specific de ocupare categorii sociale ]i de vrst` variat ]i complex); - se recomand` n cazul aplica\iilor mici, cu caracter discontinuu, la care sarcina termic` de nc`lzire deja instalat` este suficient` ]i poate fi comutat` f`r` apari\ia disconfortului pe producerea de a.c.c.; ca exemplu se poate da cazul unui apartament cu nc`lzire central` proprie, suprafa\` mare ]i num`r de ocupan\i sc`zut (suprafa\a mare determin` un necesar mare de c`ldur` pentru nc`lzire iar num`rul mic de ocupan\i determin` debite de calcul mici); - se recomand` pentru m`rirea capacit`\ilor de producere a.c.c. ale sistemelor medii sau mari existente datorit` faptului c` spa\iul ocupat de sistem este relativ redus ]i se poate minimiza sau elimina investi\ia suplimentar` n cl`diri; mai mult, la sistemele mari, m`rirea de necesar nu produce n general probleme la nivelul asigur`rii debitului mediu zilnic ci la nivelul asigur`rii vrfurilor de sarcin`, caz n care intrarea rapid` n func\iune a sistemelor suplimentare de tip instantaneu reprezint` un avantaj. Sistemele mari instantanee sunt reprezentate de instala\iile de schimb`toare de c`ldur` (n general cu pl`ci) montate n centrale sau puncte termice ]i folosind ca agent primar ap` cald` de nc`lzire sau ap` fierbinte.

163

CARACTERISTICI Putere util` Putere focar Presiune alim. gaz -gaz natural -butan -propan Debit max. consumat -gaz natural -butan -propan Debit max. a.c.m. la t 25 oC Debit max. a.c.m. la t 62 Presiune max. de lucru Conexiune gaz Conexiune apa calda/rece Diam. co] Fig.3 Schema func\ional` ]i caract. tehnice pentru preparatoare instantanee a.c.c. tip ATHENA
oC

UM kW kW mbar mbar mbar m3/h kg/h kg/h l/min l/min bar inch inch mm

VALOARE 17.4 20.9

20 30
37

2.2 1.63
1.61 10 4 10 1/2 1/2 110

{n cazul instala\iilor mici, paleta de op\iuni este mai variat`. Sistemele pot avea ca agent primar, pe lng` apa cald` de nc`lzire sau apa fierbinte, gazele de ardere sau energia electric` prin efectul Joule. Ca exemplu de sistem instantaneu de producere a.c.c. cu agent primar ap` cald` se poate da gama de microcentrale electronice BIASI, IMMERGAS, Heat Line, echipate cu schimb`toare de c`ldur` cu pl`ci din o\el inoxidabil, cu puteri termice utile de 23 ]i respectiv 27 kW ]i debite de a.c.c. de 9,5 ]i respectiv 11,1 l/min. la T = 35 oC. Pentru solu\ia de producere instantanee a.c.c. folosind ca agent primar gazele de ardere se poate da ca exemplu preparatorul instant de a.c.c. ATHENA. {n figura 3 se prezint` schema func\ional` mpreun` cu caracteristicile de lucru pentru modelul men\ionat mai sus. Solu\ia de preparare instantanee a.c.c. pe baza energiei electrice se exemplific` foarte bine prin nc`lzitoarele ATMOR din oferta BLACK SEA. Aceste nc`lzitoare, compacte, fiabile ]i u]or de utilizat, sunt destinate asigur`rii necesarului unui singur consumator de a.c.c. (desigur, pot fi lega\i mai mul\i consumatori dar cu condi\ia nefunc\ion`rii simultane) ]i au puteri electrice instalate de 5 pn` la 9 kW, asigurnd debite de a.c.c. cuprinse ntre 2 ]i 3,7 l/min. la T = 35 oC. {n figura 4 se prezint` schema func\ional` a nc`lzitorului electric ATMOR.

Fig.4 Preparator instantaneu electric de a.c.c. schem` func\ional`

5.4.2.

Asigurarea combinat` a necesarului de a.c.c. n flux ]i cu acumulare :

{n acest caz, pentru asigurarea necesarului de c`ldur` pentru prepararea a.c.c. se conteaz` att pe sarcina termic` instalat` pe sistemele de tip instantaneu ct ]i pe c`ldura acumulat` ntr-un volum stocat de ap` cald`. 164 Echipamente termice

Bilan\ul termic ce se poate stabili este dat de rela\ia: Qcalcul . vrf = . Qii . vrf / [apa . capa . (tac tar)] + Vacum [m3]

unde : - vrf reprezint` timpul n secunde de prezen\` a consumului maxim (de vrf) , Qcalcul ; - Qii este m`rimea sarcinii termice utile instalate pentru producerea a.c.c. [W]; - Vacum reprezint` volumul, n m3, de ap` cald` la parametrii nominali, stocat ]i disponibil la nceputul perioadei de consum maxim; este coeficient de sarcin` par\ial` fa\` de func\ionarea la parametrii nominali ]i are valoarea 0,8 pentru boilerele cu serpentin` imersat` ]i 1 pentru sistemele dotate cu schimb`toare n flux separate. Datorit` faptului c` n ecua\ia de bilan\ anterioar` se g`sesc dou` necunoscute - Qii ]i Vacum rezult` imposibilitatea determin`rii ambelor m`rimi. In consecin\`, va trebui presupus` una dintre m`rimi ]i determinat` cealalt`. In urma determin`rii unui num`r de solu\ii posibile, prin impunerea respect`rii anumitor condi\ii restrictive de ordin tehnologic ]i de ordin fizic (amplasament) se va mic]ora num`rul de variante posibile. Din variantele posibile r`mase se va alege cea care implic` un cost minim anual de exploatare (suma dintre rata de amortizare ]i cheltuielile de exploatare, pentru un an calendaristic de func\ionare). Dintre principalele condi\ii tehnice enumer`m: - sarcina termic` instalat`, Qii , trebuie s` fie egal` sau mai mare dect sarcina termic` necesar` producerii n sistem instantaneu a debitului mediu zilnic de a.c.c.; - sarcina termic` instalat`, Qii , trebuie fie asigurat` separat, fie extras` din sarcina termic` de nc`lzire, f`r` ns` a crea disconfort termic datorit` sc`derii (sau chiar anul`rii) temporare a sarcinii disponibile de nc`lzire; - volumul de acumulare, Vacum, trebuie s` poat` fi montat n construc\ia (sau zona de construc\ie) destinat` sistemului de preparare a.c.c.; se vor verifica att condi\iile legate de gabarit ct ]i cele legate de nc`rcarea maxim` a plan]eului. {n cazul impunerii volumului de acumulare n vederea determin`rii necesarului de sarcin` termic` instalat` se porne]te de la premiza c` volumele de acumulare uzuale sunt cuprinse ntre 20 500 litri (0,02 0,5 m3) pentru aplica\iile mici ]i ntre 2000 ]i 15000 litri (2 15 m3) pentru aplica\iile mari. Aceste valori au ns` doar un caracter orientativ, solu\ia final` de dimensionare rezultnd dintr-un calcul economic. Volumele de acumulare trebuie s` fie bine izolate termic pentru a reduce pierderile de c`ldur` pe perioada de stocare. Volumulele de acumulare pot cuprinde sistemul de producere a.c.c. (suprafa\a de transfer de c`ldur` de la agentul primar), caz n care se numesc boilere, sau pot fi simple recipiente, f`r` suprafa\` de transfer de c`ldur`, alimentate direct cu agent secundar din preparatoarele instantanee, caz n care se numesc rezervoare de stocaj. Odat` ales volumul de acumulare se determin` din ecua\ia de bilan\ sarcina termic` necesar`: Qii = (Qcalcul . vrf - Vacum) . [apa . capa . (tac tar)] /vrf [W]

Se ob\ine astfel sarcina termic` util` necesar` (Qii) urmnd a se alege un preparator instantaneu (cuprins sau nu n volumul de acumulare) potrivit. Alegerea trebuie s` \in` cont de situa\ia real` din teren privind alimentarea cu combustibil ]i eventualele cupl`ri la alte sisteme (termoficare, nc`lzire de zon`, nc`lzire local` etc.). Agentul termic primar poate fi constituit de apa cald`, apa fierbinte sau (numai pentru debite foarte mici, n general o singur` arm`tur` de ap` cald`) sisteme alimentate electric func\ionnd pe baza efectului Joule. Dup` stabilirea parametrilor instala\iei (Qii ]i Vacum) se verific` respectarea condi\iilor tehnice obligatorii ]i se stabile]te, din considerente de minimizare a costurilor, solu\ia optim`. {n cazul impunerii sarcinii termice instalate se porne]te de la un disponibil de sarcin` termic` ce se dore]te a fi folosit. Acest disponibil poate fi stabilit ca parte din sarcina termic` instalat` pentru nc`lzire ce se consider` disponibil` f`r` a afecta condi\iile de confort termic ale utilizatorilor sau poate veni din supradimensionarea sistemelor de nc`lzire (datorit`, spre exemplu, decupl`rii anumitor consumatori prev`zu\i ini\ial n necesarul de c`ldur` pentru nc`lzire) sau din disponibilizarea unor cazane a c`ror sarcin` termic` a fost preluat` de alte sisteme. Dup` stabilirea Qii , din ecua\ia de bilan\ se determin` Vacum : Vacum = {Qcalcul - Qii /[apa . capa . (tac tar)]} . vrf [m3]

Se ob\ine astfel volumul de acumulare, urmnd a se alege una din solu\iile posibile de realizare a sistemului (preparator instantaneu cuprins sau nu n volumul de acumulare). Alegerea trebuie s` \in` cont de situa\ia real` din teren privind producerea ]i transportul sarcinii termice instalate. 165

Dup` stabilirea parametrilor instala\iei (Qii ]i Vacum) se verific` respectarea condi\iilor tehnice obligatorii ]i se stabile]te, din considerente de minimizare a costurilor, solu\ia optim`. Este important` cunoa]terea avantajelor ]i dezavantajelor acestui sistem: Avantaje: o se elimin` necesitatea pornirii sistemului de alimentare cu agent termic primar la apari\ia oric`rui consum, ct de mic; o asigurarea necesarului de a.c.c. la dep`]irea u]oar` a cantit`\ii de ap` cald` consumat` n perioada de vrf (subcapitolele 2 ]i 3); o sarcin` termic` instalat` n concordan\` cu sarcina termic` rezultat` din consumul mediu zilnic; rezult` o investi\ie moderat` n condi\iile unei grad mare de asigurare a parametrilor nominali; o posibilitate de m`rire a sarcinii instalate n cazul folosirii schimb`toarelor cu pl`ci; o sistem modern, pretabil la automatiz`ri complexe cu efecte benefice la nivelul randamentului global al sistemului; elasticitate n func\ionare; o posibilitatea de furnizare a unei cantit`\i de a.c.c. n cazul unei avarii la asigurarea sarcinii termice instalate; avariile scurte la sistemul de preparare a.c.c. pot trece nesesizate la nivelul consumatorilor. Dezavantaje: o este necesar un sistem mai complex de automatizare datorit` num`rului relativ mare de componente ale sistemului fa\` de celelalte solu\ii; o fiabilitate mai sc`zut` dect la celelalte solu\ii datorit` num`rului relativ mare de componente ale sistemului. Analiznd avantajele ]i dezavantajele enumerate anterior, se poate spune c` sistemul de asigurare combinat` a.c.c. : se recomand` n cazul aplica\iilor mici, cu caracter discontinuu, la care sarcina termic` de nc`lzire deja instalat` este suficient` ]i poate fi comutat` sau defalcat`, f`r` apari\ia disconfortului, pe producerea de a.c.c.; ca exemplu se poate da cazul unui apartament sau grup de apartamente cu nc`lzire central` proprie ]i ocupare, ca num`r de persoane, medie sau mare (caz cnd sistemul instantaneu f`r` acumulare nu face fa\`); este recomandabil n cazul tuturor sistemelor cu varia\ii medii ]i mari de debit necesar pe parcursul unui ciclu de func\ionare; ca exemple de consumatori ce se preteaz` foarte bine la acest tip de producere a.c.c. se pot puncta: motelurile ]i hotelurile, restaurantele, spitalele, centrele comerciale, zonele reziden\iale etc.; se recomand`, ca solu\ie de transformare a sistemelor instantanee existente (p`strnd sarcina termic` instalat`), n cazul n care se dore]te m`rirea debitului de a.c.c. de furnizat pe perioada de consum maxim.

Ca exemple practice de sisteme de asigurare combinat` a necesarului de a.c.c, n flux ]i cu acumulare, se pot cita: microcentralele electronice IMMERGAS ZEUS, echipate cu boilere de 60 de litri cu serpentin`, cu putere termic` util` de 27 kW ]i debit de a.c.c. furnizat n perioad` de vrf de 10 minute, la T = 35 oC, egal cu 19,2 l/min. boilerele cu serpentin` tip ELDOM ]i ELBI; aceste boilere, datorit` solu\iei constructive, au sarcini termice utile de producere a apei calde semnificative valoric fa\` de rezerva volumic` acumulat`. Astfel, prin cuplarea acestui tip de boilere la cazane cu puteri termice utile de ordinul 22 50 kW se ob\ine un sistem de asigurare a necesarului de a.c.c. de tip n flux ]i cu acumulare. {n figura 5 se prezint` schema constructiv` ]i caracteristicile func\ionale pentru boilerele cu serpentin` tip ELDOM. Caracteristici / Model Volum util (l) Tensiune alimentare (v) Putere rezisten\` (kw) 166 120ES 120 230 1.5 /2 /3 Echipamente termice 150ES 150 230 3 200ES 200 230 3 300ES 300 230 3 500ES 500 230 3

(continuare) Presiune max. a.c.m. (atm) Presiune in serpentina (bar) Temperatura max. ( C) Timp [ncal. cu rez. el. de la 12 C - 65 C (h) Suprafa\` serpentin` (m )
2 o o o

6 4 100 5 /3.8 /2.5 0.84 80 1.2 326 435x1100 47

6 4 100 3.2 0.84 80 1.4 408 61


o

6 4 100 4.2 0.84 80 1.5 544 73

6 4 100 1.2 110 1.8 675 1 98


o

6 4 100 1,2+0,7 110+60 2.5 820 1 152

Pierdere de presiune in serpentin` (mbar) Pierdere termica la 60 C (kw/24h) Apa la 37 C in regim electric (l/h) Racorduri la circuitul primar (serpentin`) Racorduri la circuitul secundar (a.c.m.) Dimensiuni - D x h (mm) Masa (kg)
o o o

580x1030 580x1265

Temperatura primar 90/70 C; Temperatura secundar 10/42 C; Temperatura acumulare 65 C Debit min. al pompei de circ. a boilerului (m3/h) Putere min. a cazanului (kw) Produc\ie a.c.m. (l/10) Produc\ie a.c.m. t 35 C (l/h) Timp de [ncalzire (min.)
o o

1.5 28 180 690 18


o

1.8 35 240 820 25

2.1 41 280 1210 36

2.5 51 350 1600 45


o

2.65 61 580 2100 55

Temperatura primar 75/65 C; Temperatura secundar 10/42 C; Temperatura acumulare 65 C Debit min. al pompei de circ. a boilerului (m3/h) Putere min. a cazanului (kw) Produc\ie a.c.m. (l/10) Produc\ie a.c.m. t 35 C (l/h) Timp de [nc`lzire (min)
o

1.5 28 110 440 17

.8 35 170 525 23

2.1 41 200 780 35

2.5 52 300 1000 55

2.65 70 560 1350 72

COMPONENTE PRINCIPALE 1. Carcas` fosfatat` ]i vopsit` [n c@mp electrostatic 2. Izola\ie din poliuretan 3. Bazin acumulare por\elanat 4. Serpentin` poe\elanat` 5. |eav` ie[ire ap` cald` 6. |eav` intrare ap` rece 7. Anod magneziu 8. Rezisten\` electric` 9. Termostat de reglaj 10.{ntrerup`tor cu semnalizare func\ionare

Fig.5 - Schema constructiv` ]i caracteristicile boilerelor ELDOM

167

5.4.3.

Producerea a.c.c. n sistem de acumulare:

Prepararea a.c.c. n sistem de acumulare este ca principiu (schem` func\ional`) identic` cu prepararea combinat`, cu dou` preciz`ri: - suprafa\a de transfer de c`ldur` este ntotdeauna cuprins` n volumul de ap`; - sarcina termic` instalat` este foarte mic` n raport cu nevoile de consum. Prima precizare rezult` din necesit`\i constructive utilajele de acest tip trebuie s` fie compacte ]i u]or de montat ]i utilizat, fapt pentru care nu se justific` n nici un caz o solu\ie cu elemente multiple ce ar trebui racordate ntre ele. Cea de-a doua precizare este de fapt ns`]i esen\a acestui tip de preparare, f`cnd diferen\a fa\` de prepararea mixt`. Tocmai prin raportul foarte mic dintre sarcina termic` instalat` ]i sarcina termic` necesar` n perioada de consum de vrf aceast` schem` dobnde]te particularitate, diferen\iindu-se ca utilizare de celelalte scheme de preparare a.c.c. Bilan\ul ce se poate scrie este dat de rela\ia: Qcalcul . vrf = . Qii . vrf / [apa . capa . (tac tar)] + Vacum [m3]

unde : - vrf reprezint` timpul n secunde de prezen\` a consumului maxim (de vrf) , Qcalcul ; - Qii este m`rimea sarcinii termice utile instalate pentru producerea a.c.c. [W] ; - Vacum reprezint` volumul, n m3, de ap` cald` la parametrii nominali, stocat ]i disponibil la nceputul perioadei de consum maxim; este coeficient de sarcin` par\ial` fa\` de func\ionarea la parametrii nominali ]i are valoarea cuprins` ntre 0,6 ]i 0,7; se recomand` = 0,65. Deoarece sarcina termic` instalat` este mic` n raport cu necesarul perioadei de vrf, termenul Qii . vrf / [apa . capa . (tac tar)] - care reprezint` volumul de ap` cald` produs` n sistem instantaneu pe durata vrfului de consum este neglijabil. Rezult` c` ntraga cantitate de ap` cald` necesar` n perioada de consum maxim trebuie furnizat` din volumul de stocaj. Dimensionarea volumului de stocaj devine astfel foart simpl`, acesta fiind egal cu necesarul (volumic) de a.c.c. al perioadei de consum maxim. Se va face ns` verificarea: Qii . prep / [apa . capa . (tac tar)]+ Vacum [m3]

unde prep reprezint` timpul disponibil pentru preparare a.c.c. ntre dou` perioade consecutive de consum. De fapt, aparatele care alc`tuiesc gama de preparatoare care se nscriu n aceast` solu\ie sunt boilere cu suprafa\` mic` de tranfer de c`ldur`. Suprafa\a de transfer de c`ldur` (imersat` n volumul de stocaj) asigur` un flux redus de c`ldur` (fa\` de solu\iile dimensional echivalente ale sistemului de preparare mixt`) att datorit` dimensiunilor reduse ct ]i datorit` unor condi\ii de transfer de c`ldur` dezavantajoase (rezultate din solu\ia constructiv`). Cu toate c` aparent aceast` solu\ie de asigurare a.c.c. este o declasare a solu\iei de asigurare mixt`, exist` aplica\ii n care reprezint` optimul. Pentru a putea aprecia acest lucru este important` cunoa]terea avantajelor ]i dezavantajelor acestui sistem: Avantaje: o simplitate constructiv` ]i func\ional` deosebite; o pentru o mare majoritate a aplica\iilor, sarcina termic` necesar` (pentru preparare a.c.c.) nu este semnificativ` n raport cu sarcina termic` de nc`lzire; rezult`, fapt deosebit de important, c` debitul de agent primar necesar poate fi preluat din sistemul de nc`lzire f`r` a fi necesar` m`rirea puterii termice instalate totale ]i f`r` a fi afectat confortul termic; o fiabilitate deosebit`; o posibilitatea de furnizare a unei cantit`\i de a.c.c. n cazul unei avarii la asigurarea sarcinii termice instalate; avariile scurte la sistemul de preparare a.c.c. pot trece nesesizate la nivelul consumatorilor o se elimin` necesitatea pornirii sistemului de alimentare cu agent termic primar la apari\ia oric`rui consum, ct de mic. Dezavantaje: o disponibilul de a.c.c. este fix, la apari\ia unui necesar ce dep`]e]te necesarul de calcul fiind Echipamente termice

168

imposibil` satisfacerea consumatorilor; solu\ie ancombrant` datorit` volumului mare de acumulare necesar.

Analiznd avantajele ]i dezavantajele enumerate anterior, se poate spune c` sistemul: este recomandabil n cazul consumatorilor de tip ]arj`, adic` acei consumatori care au necesarul bine definit ca timp ]i volum: cantinele, du]urile centrelor sportive sau ale ntreprinderilor, c`minele de ntreprindere, cre]e ]i gr`dini\e, unit`\i de tratament etc.; se recomand` cnd beneficiarul nu are posibilitatea de a disponibiliza fluxuri de c`ldur` semnificative cazul sistemelor existente, f`r` rezerve n producerea de ap` cald` de nc`lzire ]i f`r` disponibilit`\i de investi\ie n noi surse de c`ldur`: spitale ]i sanatorii vechi, cl`diri de locuit mici ]i medii; nu se recomand` la consumatorii mari ]i foarte mari (datorit` volumului de stocare care devine prea mare ]i datorit` caracteristicii de consum care nu este de tip ]arj` ci de tip distribuit); nu se recomand` n cazul nevoii de confort deosebit: hoteluri de lux, reziden\e de lux; nu se recomand` n cazul sistemelor cu consum greu de apreciat sau distribuit uniform : b`i publice, restaurante, moteluri.

Ca exemple practice de astfel de aparate de producere a.c.c. , destinate consumatorilor unici sau celor mici, n regim de acumulare pur` se pot cita: boilerele electrice de 120 200 de litri, cu putere instalat` de 2 2,6 kW din gama FISMAR, prezentate n figura 6. Model Capacitate Model Capacity l JT03V JT05V JT08V JT10V 30 50 80 100 A Putere Timp [nc`lzire la Power t 25C Time heating to t 25C mm mm W min. 1200 1200 1200 1200 72 115 145 331 162 556 162 711 162 B C

mm 503 728 883

Fig.6 - Boilerele electrice produse FISMAR 169

toate boilerele cu registre sau serpentin` de ap` cald` care au indicele de putere termic` instalat` de ordinul 20 kW/m3 sau mai mic. boilerele alimentate cu gaz de 50 195 de litri, cu putere termic` util` de 3 8,7 kW model SGA produse de ARISTON ]i prezentate n figura 7. Model Model Capacitate Capacity Putere termic` util` Useful thermal power Timp de [nc`lzire (T=45C) Heating time Timp de [nc`lzire (T=45C) Heating time Volum de ap` la 40 C la o preluare Water volum continuosly at 40C Consum de gaz metan [n 24 ore Metan gas consumption in 24 houres Presiune maxim` de func\ionare Maximal pressure a b c d e f g U.M. litri kW h.min. h.min. litri m3 bar mm mm mm mm mm mm mm S/SGA 50 V 50 3.0 0.54 0.30 110 0.37 8 315 360 S/SGA 80 V 77 4.4 0.58 0.31 161 0.55 8 490 305 S/SGA 100 V 100 4.4 1.13 0.41 209 0.55 8 635 315 SGA 120 V 115 6.4 1.04 0.33 253 0.66 8 1117.0 495.0 230.0 175.0 58.5 1200.0 299.0 SGA 150 V 155 7.2 1.11 0.40 341 0.76 8 1367 495 230 175 58.5 1450 299 SGA 200 V 195 8.7 1.13 0.41 429 0.84 8 1617 495 230 175 58.5 1700 299

Fig.7 - Boilerele pe gaz SGA produse de ARISTON

170

Echipamente termice

6. SISTEME SPECIALE DE {NC~LZIRE


6.1. {NC~LZIREA PRIN PARDOSEAL~
Una dintre cele mai importante condi\ii de confort termic n cl`dirile de locuit este gradul de uniformitate a temperaturii interioare pe nal\imea spa\iului de locuit n jurul valorii optime de temperatur` func\ie de utilitatea spa\iului respectiv. {n diagrama 6.1. este reprezentat` alura curbei de varia\ie a temperaturii interioare cu nal\imea pentru un spa\iu de locuit, [n condi\iile ideale de confort (curba 1.) ]i, n compara\ie cu aceasta, alurile curbelor caracteristice pentru diverse tipuri de sisteme de nc`lzire: nc`lzire prin pardoseal` (curba 2); nc`lzire cu corpuri statice (curba 3); nc`lzire cu ventiloconvectoare (curba 4).

Fig. 6.1. Curbele de varia\ie a temperaturii interioare cu nal\imea caracteristice ctorva sisteme de nc`lzire 1. condi\ii ideale de confort termic; 2. nc`lzire prin pardoseal`; 3. nc`lzire cu corpuri statice; 4. nc`lzire cu ventiloconvectoare {n figura de mai sus este de remarcat faptul sistemul de nc`lzire cu corpuri statice asigur` nivelul optim de temperatur` de confort pe o band` median` din nal\imea spa\iului respectiv, abaterile de la condi \iile ideale ap`rnd n partea inferioar` ]i respectiv superioar` a nc`perii iar, n cazul sistemelor de nc`lzire cu ventiloconvectoare, diferen\a de temperatur` inferioar`/superioar` se accentueaz` ]i mai mult. {n ciuda acestor abateri fa\` de condi\iile ideale de confort termic, aceste sisteme sunt larg utilizate datorit` avantajelor incontestabile de pre\, iner\ie termic`, condi\ii specifice spa\iului respectiv etc. Atunci ns` cnd, pentru anumite spa\ii din cl`dire se dore]te asigurarea unor condi\ii termice ct mai apropiate de cele ideale de confort se apeleaz` la sistemul de nc`lzire prin pardoseal`, cel care, dup` cum se poate observa ]i din fig.6.1.-curba nr. 2, se apropie cel mai mult de realizarea condi\iilor ideale de confort termic un cap limpede ]i picioare nc`lzite. Pentru ca parametrii de confort termic-fiziologic uman s` fie realiza\i prin utilizarea sistemului de nc`lzire prin pardoseal` trebuie ca fluxul termic unitar emis preponderent prin radia\ie de joas` temperatur`,s` 171

nu dep`]easc` valoarea de 100 W/m2 iar temperatura pe suprafa\a superioar`, finisat` a pardoselii s` nu dep`]easc` valoarea de 290C. Sistemul de nc`lzire prin pardoseal` realizeaz` condi\ii optime ]i n ceea ce prive]te p`strarea umidit`\ii aerului iar, datorit` minimiz`rii circula\iei convective a aerului antrenarea prafului n atmosfer` este extrem de redus`, cu efect benefic att din punct de vedere fiziologic-respirator ct ]i din punctul de vedere al cheltuielilor de ntre\inere al aspectului pere\ilor. Un argument extrem de important n favoarea utiliz`rii sistemelor de nc`lzire prin pardoseal` este legat de surpriza extrem de pl`cut` de a sim\i c`ldura degajat` de o pardoseal` realizat` din materiale n mod normal reci: gresie, ciment etc. Astfel c`, ]i numai pentru ob\inerea acestui efect, n unele cazuri se utilizeaz` sistemul de nc`lzire prin pardoseal` pentru holuri, buc`t`rii, s`li de baie, terase sau piscine nchise etc. sau ca sistem paralel de nc`lzire cu unul clasic. Din punct de vedere estetic, utilizarea sistemului de nc`lzire prin pardoseal` asigur` libertatea total` de decorare ]i utilizare a spa\iului iar, n cazurile n care se cunoa]te nc` din faza de construc\ie amplasarea viitoare a obiectelor de mobilier sistemul de nc`lzire prin pardoseal` se poate proiecta ]i realiza de o manier` foarte economic` adaptat` exact utilit`\ilor spa\iului respectiv. ELEMENTE COMPONENTE Sistemul de nc`lzire prin pardoseal` este alc`tuit n principal din placa de pardoseal` radiant` ]i din grupul de distribu\ie ]i reglare termic`. - Placa de pardoseal` se realizeaz` respect@ndu-se indica\iile tehnice ale furnizorului materialelor componente ale acesteia (fig.6.2.):

pardoseala finit` ]apa rost de dilata\ie strat de beton tuburi panou izolant strat suport

Fig.6.2. Structura pl`cii de pardoseal` nc`lzit` - panou izolant realizat n general din polistiren expandat, cu rol de izolator termic fa\` de mediul de sub nc`perea respectiv` ]i de sus\inere-orientare a tuburilor de circula\ie a agentului termic. Panourile izolante sunt profilate n a]a fel nct s` permit` amplasarea tuburilor de 17, 18 sau 20 mm diametru, prin pozi\ionare echidistant` la modul de 50 mm. Panourile se pot asambla perimetral astfel nct s` nu fie posibil` apari\ia pun\ilor termice. Rezisten\a termic` a panourilor izolante este de 0,85-0,88 m2K/W ]i n general este protejat` anticondens prin peliculizarea suprafe\ei superioare. - tubul de circula\ie a agentului termic este realizat din materiale speciale care asigur` func\ionarea sigur` a acestuia pe o perioad` de cel pu\in 50 de ani. Tuburile se livreaz` sub form` de colaci cu lungime sufficient de mare astfel nct s` se poat` realiza panouri individuale (circuite separate). Produc`torul tuburilor trebuie s` specifice: diametrul exterior, grosimea peretelui ]i abaterile tolerate ale acestor dimensiuni, presiunea nominal`, lungimea rulourilor, volumul de ap` primit pe metru liniar de tub ]i greutatea specific` a acestuia. - strat de beton cu rol de rezisten\` mecanic`; - ]ap` de nivelare; - termoizola\ie periferic` realizat` dintr-o band` flexibil` de polietilen` expandat` aplicat` ca o plint` pere\ilor laterali, limitndu-se astfel transferul termic c`tre ace]tia. Datorit` propriet`\ilor elastice ale acestei benzi termoizola\ia periferic` joac` ]i rolul de compensator de dilata\ie perimetral`. Rosturile de dilata\ie dintre panourile individuale se realizeaz` din acela]i material; - pardoseal` finit`; - Grupul de distribu\ie ]i reglare termic` are rolul de a realiza distribu\ia controlat` a agentului termic prin panourile de pardoseal` nc`lzit`. Acest grup se mai nume]te n mod current central` de distribu\ie sau, 172 Echipamente termice

datorit` dimensiunilor mici de gabarit microcentral` de distribu\ie. Grupul de distribu\ie ]i reglare poate fi de dou` feluri func\ie de maniera n care s-a gndit centrala termic` ]i instala\ia interioar` de distribu\ie a agentului termic de nc`lzire. Astfel, a]a cum s-a putut observa n cadrul capitolului de centrale termice, agentul termic de nc`lzire destinat nc`lzirii prin pardoseal` este de temperatur` sc`zut` (ex. 40/30 0C) ]i se poate prepara n cadrul centralei termice, pe ramuri distincte, prin amestec sau, atunci cnd se dore]te separarea total` a circuitului de ncalzire cu corpuri statice de cel prin pardoseal`, se poate utiliza o microcentral` de preparare ]i distribu\ie dotat` cu pomp` proprie de circula\ie, schimb`tor de c`ldur` ]i vas de expansiune.

Fig.6.3. Grup de distribu\ie ]i reglare cu agent termic preparat prin amestecare {n primul caz, ntr-o ni]` tehnic` din zona de nc`lzire prin pardoseal` se monteaz` grupul de distribu\ie ]i reglare care arat` ca n figura 6.3. ]i prime]te agent termic preparat n centrala termic` iar, n cel de al doilea caz, microcentrala de preparare ]i distribu\ie se prezint` ca n figura 6.4.a,b. ]i prime]te agent termic de nc`lzire de parametri obi]nui\i nc`lzirii cu corpuri statice iar montarea se face ntr-un acela]i fel de ni]`.

a.

b.

Fig. 6.4. Microcentral` de preparare ]i distribu\ie dotat` cu pomp` proprie de circula\ie, schimb`tor de c`ldur` din pl`ci (a) sau tub n tub (b) ]i vas de expansiune O caracteristic` extrem de important` a acestor grupuri este adncimea de montaj n perete care trebuie s` fie ct mai mic` astfel nct capacul de nchidere al ni]ei s` fie n plan cu suprafa\a peretelui. Datorit` faptului c` distribuitor-colectoarele obi]nuite sunt n general voluminoase iar pozi\ionarea vertical` a acestora duce la suprapunerea \evilor de distribu\ie cu acestea, se utilizeaz` solu\ia tehnic` prezentat` n figura 6.5. unde robine\ii de reglaj ]i separa\ie sunt integra\i n structura distribuitor-colectoarului, a]a cum se poate observa n figura 6.6. 173

Fig. 6.5. Distribuitor-colector Robine\ii de reglaj se monteaz` pe distribuitor iar pe colector se vor monta robine\i de separare cu ventil. Robine\ii cu ac\ionare manual` (fig.6.6.) au ca organ de nchidere un ventil special profilat (vezi detaliu obturator) astfel nct curba de ac\ionare s` fie liniar`. Cum reglajele trebuiesc realizate cu fine\e robinetul este prev`zut cu un indicator de pozi\ie al obturatorului. Produc`torii prezint` n prospectele acestor robine\i curbele caracteristice de pierderi de sarcin` astfel nct, n urma unui calcul de echilibrare s` se poat` efectua reglajul nainte de punerea efectiv` n func\iune (fig. 6.7.).

indicator de reglaj obturator sec\iune colector

obturator

DETALIU VENTIL REGLAJ SEC|IUNE

Fig. 6.6. Robinet de reglaj manual cu indicator de pozi\ie

174

Echipamente termice

Fig. 6.7. Diagrama de determinare a pierderilor de sarcin` pentru robine\ii de reglaj manual cu indicator de pozi\ie Cunoscndu-se debitul de agent termic de nc`lzire pentru fiecare circuit de panou de nc`lzire prin pardoseal`, se poate determina precis pozi\ia de reglaj pentru fiecare robinet nc` nainte de punerea n func\iune a instala\iei prin aceasta realizndu-se echilibrarea circuitelor panourilor respective. ac\ionare electromagnetic`

tija de comand`

sec\iune colector

ventil

racord ducere

tub [nc`lzire

Fig.6.8. Robinet de reglaj automat cu ac\ionare electromagnetic`

175

Pentru cazul n care grupul de distribu\ie este comandat de un bloc de automatizare care urm`re]te temperatura interioar` ]i temperaturile fiec`rui panou de pardoseal` nc`lzit`, se utilizeaz` robine\i de reglaj automat cu ac\ionare electromagnetic` (fig.6.8.). Sistemul automat putnd ac\iona repetat ]i des, organul de nchidere nu mai este un obturator func\ie de a c`rui pozi\ie se stabile]te un anumit debit de agent termic, ci un ventil care realizeaz` reglajul cantitativ ac\ionat fiind prin intermediul unui sistem mecanic electromagnetic. {n ceea ce prive]te pozarea tuburilor de nc`lzire prin pardoseal`, aceasta se poate realiza n multe feluri, func\ie de utilitatea spa\iului restectiv, de pozi\ia pl`cii fa\` de elementele de construc\ie periferice, de mobilier ]i, nu n ultimul rnd, de talentul ]i experien\a proiectantului. {n figura 6.9. sunt prezentate cteva solu\ii de pozare a tuburilor de nc`lzire prin pardoseal` ]i se poate observa c` dispunerea spiralat` n tandem tur/retur asigur` uniformitatea temperaturii suprafe\ei superioare a pardoselii iar n dreptul pere\ilor exteriori, laterali sau col\, se utilizeaz` [ndesirea la pas minim de a]ezare pentru m`rirea local` a fluxului termic.

Fig. 6.9. Solu\ii de pozare a tuburilor de nc`lzire prin pardoseal`. a - pozare paralel` spiralat`, cu densitate constant` de a]ezare ; b - pozare paralel` spiralat`, cu densitate de a]ezare m`rit` de-a lungul a doi pere\i exteriori (col\); c - pozare paralel` spiralat`, cu densitate de a]ezare m`rit` de-a lungul unui perete exterior cu fereastr`; d combina\ie de pozare serie ndesit` n zona peretelui exterior cu pozare paralel` spiralat`, cu densitate constant` de a]ezare. Dimensionarea necesarului de tub de nc`lzire prin pardoseal` se realizeaz` pe baza condi\iilor geometrice de amplasare a pl`cilor individuale ]i a geometriei acestora, de aici rezultnd ]i num`rul de circute ale grupurilor de distribu\ie ]i reglaj. Asigurarea necesarului de c`ldur` se realizeaz` prin reglajul circuitelor, dispunerea tuburilor rezultat` din considerente de uniformitate de temperatur` (implicit de flux termic), asigur@nd un poten\ial de disipare de c`ldur` n general, mult superior necesarului spa\iilor respective.

176

Echipamente termice

6.2. Aparate de [nc`lzire prin radia\ie superioar`


Se utilizeaz` pentru nc`lzirea nc`perilor cu volum mare, cu o n`l\ime suficient` pentru acest tip de nc`lzire, nc`perile putnd s` fie ]i par\ial deschise. Aceste aparate au urm`toarele caracteristici specifice: permit o nc`lzire global` sau o nc`lzire localizat`.; au o foarte mic` iner\ie termic` ]i n consecin\` sunt indicate pentru nc`lzirea spa\iilor cu ocupare intermitent`; dac` viteza aerului este redus` (sub 0,2 m/s), ele asigur` confortul persoanelor prezente chiar ]i n nc`peri semideschise; gradientul de temperatur` pe vertical` nu dep`]e]te 0,2 0/m, ceea ce mic]oreaz` sensibil nc`lzirea aerului din zona superioar` a nc`perii; nu ocup` spa\iu la nivelul solului. Din punct de vedere economic se remarc` prin urm`toarele caracteristici: cost redus de instalare deoarece nu necesit` conducte de agen\i termici, nu necesit` tehnologii complicate de instalare; solu\ii u]or de transformat, astfel c` se poate utiliza cu cele mai reduse costuri la nc`lzirea construc\iilor n evolu\ie sau a unor locuri de munc` mobile; economie de energie (pn` la 50% fa\` de sistemele convective de nc`lzire) datorit` faptului c` radia\ia infraro]ie se propag` f`r` s` nc`lzeasc` aerul ]i este absorbit` ]i transformat` n c`ldur` numai de corpurile pe care le ntlne]te pe parcurs; randament de producere a c`ldurii de peste 85% ]i randament de utilizare a c`ldurii de radia\ie de peste 50%; cost redus de ntre\inere.

6.2.1. Tuburi radiante de temperatur` ridicat`


Sunt tuburi de o\el prin care circul` gaze de ardere produse de un arz`tor propriu care se afl` la unul din capete. Exist` ]i solu\ii dezvoltate n ultimii ani care utilizeaz` tuburi ceramice, cu avantajul unei mai uniforme distribu\ii a temperaturilor n lungul tubului. {n cazul unor tuburi lungi se pot amplasa ]i arz`toare intercalate pe parcurs. Diametrul uzual al tubului este ntre 80 ]i 120 mm. Tubul are o lungime de 4 16 m ]i poate fi liniar sau ndoit sub form` de ac de p`r (agraf`). Arz`torul de cap`t al tubului radiant este un arz`tor pentru combustibil gazos (gaz natural sau GPL) ]i este de tip cu flac`r` lung` pentru a evita o temperatur` foarte ridicat` a tubului n zona lui de nceput. Gazele de ardere, dup` ce str`bat tubul, sunt evacuate n afara cl`dirii. Acoperirea pierderilor de sarcin` pe traseu se face fie prin suprapresiunea realizat` de arz`tor, fie cu un exhaustor; uneori se asigur` o linie comun` de insuflare de aer sau de exhaustor de evacuare pentru mai multe tuburi radiante. Fluxul de radia\ie emis de tubul radiant este dirajat spre zonele receptoare de c`ldur` cu ajutorul unui reflector care, asemenea corpurilor de iluminat, se amplaseaz` deasupra tubului. Dac` tubul este ndoit sub form` de agraf`, reflectorul cuprinde ambele tuburi (dus-ntors). Ansamblul tub radiant ]i reflector este denumit curent ]i panou radiant. n fig. 1a se prezint` schema unui panou cu tub radiant n form` de agraf`, cu arz`torul ]i reflectorul aferent. In fig. 1b se prezint` racordarea mai multor tuburi radiante ntr-o hal`.

Fig. 1a. Schema unui tub radiant n form` de agraf` 177

Fig. 1b. Racordarea mai multor tuburi radiante ntr-o hal`. O problem` important` a nc`lzirii cu tuburi radiante este asigurarea unei uniformit`\i a fluxului radiant n lungul panoului radiant. Deoarece nc`lzirea persoanelor din spa\iul de sub panoul radiant se face prin radia\ie, n diferite por\iuni ale spa\iului nc`lzit persoana poate primi fluxuri de nc`lzire diferite, ceea ce creeaz` disconfort. Trebuie \inut seama c` o uniformitate de flux radiant impune o uniformitate ]i mai mare a temperaturii peretelui tubului radiant deoarece fluxul de c`ldur` transmis prin radia\ie este o func\ie de puterea a 4-a tamperaturii tubului.

Fig. 2. Vectorii de flux de c`ldur` trimi]i spre receptor Pentru un tub radiant vectorii de flux de c`ldur` trimi]i spre receptor au configura\ia prezentat` n fig. 2. Fluxul de c`ldur` radiant primit de o suprafa\` unitar` receptoare este dat de rela\ia: V=C0 a cos 1 cos 2 [(Tp /100)4 (Tc /100)4] /R2 unde: C0 este constanta de radia\ie a corpului negru (5,67 W/m2/K4) a coeficientul compus de absorb\ie a corpurilor (de ordinul a=0,8) 1 unghiul ntre normala la tub ]i direc\ia razei 2 unghiul ntre normala la suprafa\a receptoare ]i direc\ia razei Tp temperatura absolut` a por\iunii de tub care radiaz` Tc temperatura absolut` a por\iunii de receptor care prime]te radia\ia R distan\a dintre por\iunea radiant` ]i por\iunea receptoare. Se observ` din figur` c`, pe lng` influen\a unghiurilor vectorului de radia\ie ]i a distan\ei de corpul radiant, o influen\` mare asupra intensit`\ii de radia\ie o are temperatura tubului radiant. Varia\ia acestei temperaturi n lungul suprafa\ei de radia\ie poate produce o neuniformitate mare a fluxului de c`ldur` recep\ionat. De aceea toate instala\iile de nc`lzire prin radia\ie trebuie atent calculate pentru a asigura prin amplasarea panourilor o uniformitate acceptabil` a fluxurilor de c`ldur`. Deoarece rela\ia de flux unitar de c`ldur`, prezentat` mai sus trebuie integrat` (respectiv nsumat` cu diferen\e finite) pe toate suprafe\ele radiante ]i receptoare, \innd seama de unghiuri ]i distan\e, calculul se poate face numai cu softuri specializate pe calculator. Un astfel de program, cu apelarea TUBRAD este n func\iune la Facultata de Instala\ii Bucure]ti. Pentru exemplificare se prezint` n fig. 3 cteva curbe tipice de intensit`\i de fluxuri radiante plecate de la suprafa\a panoului radiant. Se observ` c` ntotdeauna la cap`tul dinspre arz`tor, temperatura fiind foarte nalt`, fluxul de c`ldur` radiat este foarte mare. Spre ie]irea din tub, pe m`sur` ce temperatura scade, fluxul de c`ldur` radiat este din ce n ce mai mic, dup` o sc`dere exponen\ial` de grad 4. Pentru unifomizarea fluxului de c`ldur` transmis prin radia\ie, una din solu\iile, practic general adoptate, este plierea tubului radiant sub form` de agraf`. Atunci locul n care se produce radia\ia cea mai intens` este suprapus cu locul care produce intensitatea cea mai slab` ]i se ob\ine o intensitate mediat`. A]a cum se vede 178 Echipamente termice

ns` din diagrama fig. 3b, fluxurile de c`ldur` depinznd de puterea a 4-a a temperaturii absolute, uniformizarea ob\inut` este bun`, dar nu perfect`. Sc`derea, mai mult, a maximului de temperatur` de la cap`tul dinspre arz`tor a tubului radiant se poate ob\ine utiliznd arz`toare cu flac`r` lung`. Dac` arderea se desf`]oar` pe o lungime mai mare de tub se va produce o emisie de flux de c`ldur` pe m`sur` ce se produce c`ldur` prin procesele chimice de ardere. Lungirea fl`c`rii se ob\ine cu ajutorul curgerilor laminare, cu viteze foarte mici de naintare a amestecului combustibil la intrare n zona de ardere a tubului. Dificultatea care apare la adoptarea acestei solu\ii este aceea c` amestecul gaz-aer nu se face prin turbulen\` ci prin difuzie ]i exist` pericolul unei omogeniz`ri imperfecte ]i a unei arderi cu emisii de CO. O alt` solu\ie de lungire a fl`c`rii este ]i aceea de a face o ardere cu admisie progresiv` de aer dar solu\ia este complicat de realizat tehnologic ]i poate apare ]i aici pericolul de ardere incomplet` dac` amestecul final nu este bine dozat.

Fig.3a.

O alt` metod` de uniformizare a fluxului de c`ldur` radiat este recircularea intern` a gazelor de ardere. Pentru aceasta se preleveaz` de la evacuare gaze de ardere cu un exhaustor; din aceste gaze o parte se recircul` n arz`tor ]i o parte se evacueaz`. Recircularea se face la nivelul admisiei de aer astfel ca arderea s` se produc` cu un amestec de aer ]i gaze de ardere, caz n care temperatura de ardere scade foarte mult. O solu\ie similar` este aceea n care se amplaseaz` arz`toare intermediare pe traseu, astfel ca gazele de ardere s` primeasc` progresiv c`ldura de ardere. {n fig. 4 se prezint` o solu\ie constructiv` de arz`tor intermediar pe traseu. Fig. 3. Fluxul de c`ldur` radiat de tubul radiant in lungul tubului

Fig.3b.

Fig.4. Solu\ie constructiv` de arz`tor intermediar pe traseu Pentru exemplificare se prezint` n continuare solu\ia constructiv` ]i datele func\ionale pentru panourile radiante produse de SYSTEMA Italia. Model INFRA - arz`tor individual pe fiecare panou radiant 1 tub dus-ntors n agraf` Lungime 6 9 sau 12 Putere min/max [kW] 17 / 28 26 / 45 Presiune gaz [mbar] 20 20 Diametru tub [mm] 100 100 Consum [m3/h] 2,96 4,76 179

Model OHA - arz`tor comun pentru toate panourile radiante 1 sau 2 tuburi liniare Lungime total` tuburi - maxim` 60/120 (2 tuburi) 110/180 (1 tub) Lungime total` tuburi - minim` 28-40 / 45-60 40-60/90-110 Putere min/max [kW] 85-151/113-215 113/215 Flux specific emis [kW/m] 3,04-3,78 / 2,51-3,58 2,13-2,52/1,26-1,95 Greutate pe 1 m de panou (2 tuburi) - 21 (1 tub) - 13

C`teva exemple tipice de utilizare sunt: cresc`torii animale; spa\ii de desc`rcare m`rfuri ferite de nghe\; hale de produc\ie mecanic`, textile, alimentare; ateliere de repara\ii nchise sau semideschise.

a. Hale cu mai multe panouri radiante

6.2.2. Panouri radiante cu arz`toare ceramice

b. Hale cu mai multe panouri radiante de lungime mare Fig. 5. Exemple de aplica\ii ale nc`lzirii cu panouri radiante

180

Echipamente termice

Panourile radiante cu arz`toare ceramice, numite ]i radian\i ceramici, se ncadreaz` n categoria nc`lzirii prin radia\ie de nalt` temperatur`. Corpul radiant este o suprafa\` ceramic` pe care are loc un proces de ardere ]i care prin acest efect se nc`lze]te la o temperatur` de 800-900 0C. Radia\ia produs` este dirijat` spre locul ce urmeaz` a fi nc`lzit prin orientarea geometric` a suprafe\ei. Un reflector metalic, a]ezat marginal n jurul pl`cii ceramice, mbun`t`\e]te dirijarea fluxului de c`ldur` spre utilizator. {n fig. 6 se prezint` detalii constructive ]i vederea de ansamblu a unui radiant ceramic.

Fig.6a.

Fig.6b.

Fig. 6. Vederea de ansamblu a unui radiant ceramic (a) ]i detalii constructive (b) Combustibilul utilizat la radian\ii ceramici este combustibil gazos, la o pesiune de alimentare de 10-20 mbar, n general gaz natural sau GPL.. Amestecul cu aerul se face ntr-o camer` de amestec cu ejec\ie de aer (ca la arz`toarele atmosferice) ]i o camer` de distribu\ie situat` n amonte de placa ceramic` radiant`. Suprapresiune creiat` prin ejec\ie este suficient` pentru a asigura p`trunderea amestecului n microcanalele pl`cii ceramice poroase. Amestecul combustibil, aprins ini\ial la suprafa\a pl`cii ceramice, se retrage n 1-2 minute n porii pl`cii, imediat ce materialul pl`cii a atins la suprafa\` temperatura de aprindere a amestecului combustibil (780 0C pentru gaz metan sau 420 0C pentru GPL). Flac`ra se stabilizeaz` n microcanalele pl`cii ceramice ]i la suprafa\a pl`cii sunt numai gaze de ardere. Datorit` dimensiunii mici a porilor ]i suprafe\ei lor nsumate foarte mari, arderea este intensificat` dup` modelul de ardere pe suprafe\e calde. In regim permanent temperatura pl`cii este de 850 900 0C, ca rezultat ntre fluxul de c`ldur` degajat prin aredere ]i fluxul de c`ldur` emis prin radia\ie ]i ie]it cu gazele de ardere. La pl`cile ceramice uzuale ale radian\ilor din comer\, arderea este intensificat` dar nu este o ardere catalitic`. Unii radian\i utiliza\i tehnologic n industrie, n special n procese de uscare, au suportul de ardere dintr-o mpslitur` de fibre ceramice impregnate cu substan\e catalitice de tip oxizi de platin` sau iridiu, care produc o aprindere ]i ardere catalitic`, caracterizat` printr-o sc`dere puternic` a temperaturii de aprindere ]i implicit a temperaturii pe suprafa\a pl`cii radiante. Cu acest tip de radian\i, cu ardere catalitic`, se poate realiza o suprafa\ ` radiant` de cca. 450 0C pentru metan ]i 280 0C pentru GPL. Din descrierea func\ional` rezult` c` panourile cu pl`ci ceramice radiante evacueaz` gazele de ardere (la 181

temperatura de 850-900 0C a suprafe\ei pl`cii) n atmosfera nconjur`toare, ceaace impune o serie de m`suri speciale: Trebuie s` existe o ie]ire liber` a gazelor de ardere pe la suprafa\a superioar` a nc`perii nc`lzite n nici-un caz nu se vor instala asemenea panouri radiante n camere nchise din care nu se pot evacua liber gazele de ardere. Panourile trebuie s` aib` o nclinare minim` fa\` de orizontal` de 300 pentru panouri mari ]i 150 pentru panouri mici, pentru circula\ia gazelor de ardere; Nu se vor amplasa n imediata apropiere a panoului radiant (nici deasupra, nici dedesubt) corpuri ce se pot aprinde prin radia\ie sau datorit` gazelor de ardere. Pentru aceasta proiectantul va face un calcul al cmpului de temperaturi din jurul panoului ]i va stabili zonele de siguran\` ]i restric\iile de materiale. Informativ, distan\ele de siguran\` sunt: deasupra 800 mm, n direc\ia radia\iei 2000 mm, lateral 800 mm. Din punctul de vedere al confortului termic n`l\imea de amplasare a radian\ilor ceramici de temperatur` nalt` este mai mare dect a radian\ilor cu tuburi de temperatur` medie, minim 4,5 m (orientativ), deoarece intensitatea fluxului maxim radiant pe o persoan` care prime]te fluxul trebuie s` fie de 0,1 0,2 W/cm2 . Calculul instala\iei de nc`lzire prin radia\ie se face cu programe de calcul specializate ]i, a]a cum sa ar`tat la calculul tuburilor radiante de temperatur` ridicat`, \ine seama de intensitatea radia\iei primit` de o suprafa\` func\ie de a]ezarea ei n raport cu sursele de radia\ie. Pentru unele date orientative se prezint` n continuare dou` grafice ale radian\ilor SBM . {n primul grafic se arat` propor\ia recomandat` ntre diferitele fluxuri de c`ldur` pe care le prime]te o suprafa\`; Fig.7.

Fig. 7. Propor\ia recomandat` ntre diferitele fluxuri de c`ldur` pe care le prime]te o suprafa\`; Sursa 1 Sursa 2 Sursa 3 + 4 Radia\ia direct` a radiantului situat deasupra suprafe\ei Radia\ia oblic` primit` de la radian\i mai ndep`rta\i Radia\ie reflectat` de tavan ]i pardoseal` asupra suprafe\ei Conduc\ie, convec\ie de la aerul ambiant Maxim 35 % Minim 30 % cca. 35- 40 %

O alt` condi\ie de confort este asigurarea uniformit\ii temperaturii pe suprafa\a receptoare; dac` o astfel de condi\ie nu este ndeplinit apare o senza\ie de insolare a capului ]i o neuniformitate a temperaturilor pe corp. Acest lucru se ntmpl cnd panoul radiant are o putere prea mare sau cnd este amplasat la o cot prea joas. O diagram sintetic pentru aprecierea rapid a nl\imii minime ]i puterii maxime a panoului radiant este prezentat` n prospectul SBM, fig. 8.

Fig. 8. Aprecierea n`l\imii minime ]i puterii maxime a panoului radiant

182

Echipamente termice

Exemplul figurat pe diagram arat c la o intensitate de flux termic de 165 W/m2 , la o nl\ime de a]ezare a radiantului de 5,8 m, radiantul cel mai puternic care poate fi folosit n condi\ii de confort este de cca. 7000 W. Avantajul deosebit al radian\ilor ceramici n raport cu panourile radiante cu \evi este acela c` sunt o surs` local` de nc`lzire (fa\` de o surs` liniar`). Fluxul lor termic se poate concentra pe o zon` de suprafa\` redus`, ceea ce n unele aplica\ii este esen\ial, ca de exemplu: eleveuse de pui sau purcei, zone de uscare, nc`lzirea unor zone exterioare care nu trebuie s` nghe\e (vagoane, containere, armament), nc`lzirea betoanelor n perioada de nt`rire, nc`lzire zonelor de odihn` pentru sportivi, spa\ii de barbeque n garden-party etc. {n fig. 9 se dau unele exemple de aplicare.

Fig. 9. Exemple de aplicare a panourilor radiante ceramice Ca exemplificare de tip constructiv se prezint` n continuare caracteristicile unei game de radian\i ceramici de tip SUTURA. Tip radiant EOS 10 EOS 20 EOS 30 EOS 40 Putere termic` maxim` kW 12 24,7 37,5 47,5 Debit de combustibil metan [Nm3/h] 1,23 2,52 3,84 4,85 Debit de combustibil GPL [Nm3/h] 0,45 0,78 1,18 1,47 Dimensiuni plac` ceramic` 280*170 200*394 580*270 290*802 Greutate kg 12 17 23 29

Deoarece radian\ii sunt cu evacuarea gazelor n atmosfera incintei este important` ]i cunoa]terea calit`\ii arderii. Se dau n tabelul urm`tor valorile o\inute cu radian\ii EOS. CO2 [%] 9,9 10,2 12,7 O2 [%] 3,4 2,8 1,6 CO [ppm] 6 3 8 NOx [ppm] redus la O2=3% 36 45 30

6.2.3. Tuburi radiante de temperatur` redus`


Cu aceea]i solu\ie constructiv` ca ]i tuburile radiante de temperatur` ridicat`, acestea sunt alimentate nu de gaze de ardere ci de un agent termic clasic de nc`lzire: ap` cald` sau ap` fierbinte. Avantajele acestui sistem de nc`lzire sunt acelea]i cu cele ale panourilor cu tuburi radiante de temperatur` ridicat` dar eficacitatea lor este mult redus`. {n condi\iile mont`rii tuburilor radiante cu panouri reflectorizante, care fac ca radia\ia de pe ntreaga suprafa\` perimetral` s` fie util`, eficacitatea (informativ`) a radian\ilor la un coeficient de emisie de 0,85, este urm`toarea: 183

Panou radiant cu tuburi de temperatur` ridicat` Temperatura medie Metrii de \eav` 100 pentru 1 m2 desuprafa\` radiant` Flux radiant specific emis de panou [kW/m2] 400

Panou cu plac` radiant` ceramic` 900

Panou cu tuburi radiante de temperatur` sc`zut` 80

Panou cu tuburi radiante de temperatur` sc`zut` 110

3,18

3,18

3,18

9,68

92,33

0,399

0,693

Se constat` eficacitatea foarte sc`zut` a panourilor cu tuburi radiante de jos` temperatur` (ap` cald` sau ap` fierbinte) ceeace antreneaz` un necesar foarte mare de suprafa\` de nc`lzire pentru aceea]i utilitate. Astfel, la o nc`lzire cu tuburi radiante cu ap` fierbinte, fa\` de tuburi radiante cu gaze de ardere, trebuie de 14 ori mai mult` lungime de \eav` iar pentru ap` cald` de 24 de ori. Suprafa\a mare are o coresponden\` propor\ional` la pre\ul de cost al instala\iei. Nu trebuie omis din calcul c` la agen\ii de temperatur` sc`zut`, ap` cald` sau ap` fierbinte, sunt necesare conducte tur-retur de agent termic sub presiune, ceea ce scumpe]te suplimentar costul de investi\ie. Singurele avantaje ale nc`lzirii cu tuburi radiante cu agen\i ap` cald` sau ap` fierbinte, n nc`peri normale de habitat sau industriale, sunt urm`toarele: Agentul termic este produs de un cazan care exist` n centrala termic`, deci nu trebuie racordare suplimentar` de combustibil; Amplasarea radian\ilor se poate face la o nal\ime mult mai joas` (3 m) deoarece fluxul termic nu dep`]e]te pe suprafa\a de recep\ionare fluxul de confort admis; Economia de energie se p`streaz` datorit` nc`lzirii prin radia\ie, n raport cu nc`lzirea convectiv`. Deoarece este de apreciat n special ultimul avantaj, consumul mai mic de energie la nc`lzirea prin radia\ie fa\` de energia consumat` la nc`lzirea convectiv`, se prezint` n fig. 10 o diagram` a economiei de energie anual` la utilizarea tuburilor radiante, func\ie de n`l\imea nc`perii. De asemenea sunt sugestive dou` diagrame prezentate n prospectul radian\ilor SBM: fig. 11 spectrul de temperaturi realizat ntr-o nc`pere de nc`lzirea prin radia\ie fa\` de spectrul realizat prin nc`lzirea convectiv` ]i fig. 12 economia de energie realizat` de nc`lzirea prin radia\ie la pornirea instala\iei de nc`lzire. Fig.10. Economia de energie anual` la utilizarea tuburilor radiante, func\ie de n`l\imea nc`perii.

Fig. 11. Spectrul de temperaturi realizat ntr-o nc`pere de nc`lzirea prin radia\ie fa\` de spectrul realizat prin nc`lzirea convectiv`. {n fig.11 se pune n eviden\` c` radia\ia nc`lze]te suprafe\ele ]i nu volumul nc`perii; aerul nu este nc`lzit direct ci numai indirect de corpurile care au devenit calde. De aceea temperatura n spa\iul utilizat este cea de confort la nc`lzirea prin radia\ie, restul spa\iului r`mnnd mai rece, n timp ce la nc`lzirea convectiv` c`ldura se acumuleaz` inutil la partea superioar` a nc`perii, trebuind s` fie o temperatur` foarte ridicat` n spa\iul superior neutilizat pentru ca n spa\iul utilizat s` fie temperatura de confort. 184 Echipamente termice

Fig. 12. Economia de energie realizat` de nc`lzirea prin radia\ie la pornirea instala\iei de nc`lzire.

{n fig. 12 este pus n eviden\` c` la nc`lzirea prin radia\ie atingerea temperaturii dorite n spa\iul utilizat este foarte rapid`, de ordinul: n 5 minute se atinge 95% din fluxul util de c`ldur`, n timp ce la nc`lzirea prin convec\ie, timpul necesar atingerii temperaturii de confort este de ordinul orelor. Este evident, pe de o parte, c` toat` cantitatea de c`ldur` necesar` intr`rii n regim a sistemului de nc`lzire convectiv este o pierdere energe tic`, pe de alt` parte, din punctul de vedere al exploat`rii, o instala\ie cu nc`lzire convectiv` intermitent` necesit` un timp suplimentar de deservire, centralistul trebuind s` pun` n fun\iune instala\ia de nc`lzire cu c@teva ore naintea programului de utilizare. Concluzia general` este c` pentru alegerea solu\iei de nc`lzire a unui spa\iu n sistem de nc`lzire cu corpuri convective sau de nc`lzire cu radian\i este indicat s` urmeze urm`torarele condi\ii: Condi\ii constructive ]i func\ionale {nc`peri de locuit; {nc`peri joase (sub 3,5 m) cu folosin\` continu`; {nc`peri cu necesar de temperatur` uniform` pe toat` suprafa\a Hale industriale sau s`li de habitat cu n`l\ime medie ]i suprafe\e mari de nc`lzire; Regimuri discontinue de utilizare. Hale industriale sau s`li de habitat cu n`l\ime medie ]i mare, cu suprafe\e locale de nc`lzire; Spa\ii deschise care trebuie nc`lzite local; Regimuri discontinue de utilizare. Cl`diri n care exist` o central` termic` sau un punct termic; {nc`peri joase (sub 3,5 m); {nc`peri cu necesar de temperatur` neuniform` pe suprafa\`: unele zone mai calde ]i altele mai reci; Regimuri discontinue de utilizare.

Sistemul de nc`lzire Convectiv cu corpuri de nc`lzire Panouri radiante cu \evi de temperatur` ridicat` Panouri radiante cu corpuri ceramice de temperatur` ridicat`

Panouri radiante cu \evi de temperatur` sc`zut`

185

6.3. UTILIZAREA ENERGIEI SOLARE PENTRU {NC~LZIREA APEI CALDE DE CONSUM 6.3.1. RADIA|IA SOLAR~

La nveli]ul exterior al atmosferei terestre ajunge un flux termic de 1353 W/m2 a]a numita constant` solar` Eo. Evident ns` c`, datorit` varia\iei n timpul anului a distan\ei P`mnt-Soare, constanta solar` Eo, a]a-zisa radia\ie direct` primit` pe unitatea de suprafa\` plasat` perpendicular pe direc\ia razelor solare la limita exterioar` a atmosferei terestre, variaz` cu 3 % pentru diversele luni ale anului. Datorit` transparen\ei atmosferei, nebulozit`\ii, existen\ei norilor, radia\ia solar` la sol este mai mic` dect Eo. Radia\ia care p`trunde nestingherit` n atmosfer` ajunge direct pe suprafa\a P`mntului, este a]a numita radia\ie direct`. Partea din radia\ia solar` care este reflectat` sau absorbit` de particulele de praf sau moleculele de gaz, ajunge la rndul s`u, f`r` direc\ie precizat`, pe suprafa\a P`mntului, a]a numita radia\ie difuz`. Radia\ia total` care ajunge la suprafa\a P`mntului este radia\ia global`, alc`tuit` din radia\ia direct` ]i cea difuz`. Diversele fluxuri termice ale radia\iei solare ce ajung la un captator sunt prezentate schematic n figura 1.

A Radia\ie solar` difuz` ; B Radia\ie solar` direct` ; C Vnt, ploaie, z`pad`, convec\ie; D Pierderi prin convec\ie ; E Pierderi prin conduc\ie ; F Radia\ie termic` a suprafe\ei interioare a captatorului; G Radia\ie termic` a panoului exterior din sticl`; H Flux termic util al captatorului ; K Flux termic convectiv ; L Fux termic reflectat . Fig. 1. Schema fluxurilor termice ale unui captator solar

n cursul anului intensitatea radia\iei solare sufer` oscila\ii n func\ie de n`l\imea soarelui ]i de caracteristicile maselor de aer care acoper` regiunea considerat`. Pentru a pune n eviden\` diversele corela\ii existente ntre radia\ia solar` la sol ]i factorii meteorologici care o influen\eaz`, Institutul Na\ional de Meteorologie ]i Hidrologie (I.N.M.H.) m`soar` sistematic prin sta\ii speciale, amplasate pe tot teritoriul \`rii, o serie de date meteorologice specifice printre care : - durata efectiv` de str`lucire a soarelui; - num`rul mediu al zilelor nsorite; - distribu\ia densit`\ii zilnice, anuale si pe anotimpuri a intensit`\ii radia\iei solare n diverse zone ale \`rii. Principalii factori meteorologici care influen\eaz` cele trei caracteristici ale radia\iei solare sunt : gradul de acoperire a cerului cu nori, felul norilor si grosimea stratului acestora. La noi n \ara energia solar` este utilizat` pentru prepararea apei calde de consum, n special n perioada 1 martie 31 octombrie. Pentru calculul instala\iei solare ntr-o localitate sunt necesare dou` date meteorologice ]i anume : intensitatea de radia\ie ]i durata de str`lucire a soarelui, date furnizate de I.N.M.H. n tabelul 1 se prezint`, ca exemplu, fluxul radiant solar global mediu Qo (W/m2) pe o suprafa\` orizontal`, valori determinate pentru Bucure]ti n perioada martie octombrie.

187

Tabelul 1. Fluxul radiant solar global mediu Qo (W/m2) pentru o suprafa\` orizontal` (Bucure]ti) Ora 6 9 12 15 18 Felul cerului III S A S A S A S A S A 23 15 384 191 639 318 384 183 23 6 IV 72 34 560 280 799 405 560 296 72 32 V 142 84 655 378 881 535 655 330 142 70 Lunile anului VI 184 105 680 337 905 462 680 342 184 89 VII 142 75 655 380 681 528 655 335 142 68 VIII 69 36 541 291 775 503 541 295 69 32 IX 20 14 365 182 611 377 365 188 20 10 X 190 93 416 243 190 101 -

S cer senin (nebulozitatea 0-3); A cer acoperit (nebulozitatea 8-10)


Durata de str`lucire a soarelui indic` perioada de timp din zi, lun` sau an, ct soarele a str`lucit pe bolta cereasca, fa\` de zona de referin\`. n tabelul 2 sunt date, pentru cteva localit`\i din \ar`, num`rul mediu lunar al zilelor cu cer senin. Tabelul 2. Num`rul mediu lunar al zilelor cu cer senin ]i valorile medii lunare ale duratei efective de str`lucire a soarelui (ore) pentru cteva ora]e din Romnia Loca\iile III Bucure]ti Constan\a Cluj Ia]i Timi]oara Sulina 8 7 10 8 9 10 143 131 159 133 150 157 7 10 7 8 8 14 IV 185 184 178 177 183 209 7 11 7 9 13 15 V 232 242 219 231 230 277 9 14 8 9 11 17 Lunile anului VI 282 294 238 269 250 320 14 20 12 13 17 22 VII 322 345 280 295 295 363 VIII 17 21 13 15 18 23 309 324 267 280 384 343 16 17 13 14 18 19 iX 236 245 209 240 230 365 10 10 12 11 10 13 X 191 174 169 149 175 211 Zile Ore Zile Ore Zile Ore Zile Ore Zile Ore Zile Ore Zile Ore Zile Ore

Sub forma datelor meteotrologice prezentate mai sus se pot ob\ine valorile caracteristice pentru orice zon` din Romnia ]i, cum datele sunt de natur` statistic`, pot fi asimilate valorilor disponibile pentru cea mai apropiat` localitate.

6.3.2.

CAPTATORI SOLARI

Elementul esen\ial al unei instala\ii solare de preparat ap` cald` de consum este receptorul solar (captatorul) al c`rui scop primar este convertirea energiei solare n c`ldur`. Func\ionarea captatorului solar se bazeaz` pe nc`lzirea suprafe\ei absorbante sub ac\iunea radia\iei solare (directe sau difuze). C`ldura este transmis` fluidului aflat n contact termic direct sau indirect cu suprafa\a absorbant`; apoi prin circularea acestui fluid, c`ldura este transportat` spre alte elemente ale instala\iei n care este integrat captatorul. Drept fluid purt`tor de c`ldur` se folose]te n mod curent, apa sau aerul.

188

Echipamente termice

n figura 2 este prezentat schematic un captator plan clasic. P`r\ile sale componente sunt :

Fig. 2. Captator solar plan tip plac` - tub a). Suprafa\a neagr` absorbant` a radia\iei solare care recep\ioneaz` energia solar` ]i o transmite unui fluid ; b). Una sau mai multe suprafe\e transparente pentru radia\ia solar` (geamuri) a]ezate deasupra suprafe\ei absorbante, care au rolul de a reduce pierderile de c`ldur` prin convec\ie ]i radia\ie c`tre mediul ambiant ; c). Izola\ia termic` a suprafe\ei absorbante care are rolul de a reduce pierderile de c`ldur` prin conduc\ie ; d). Carcasa ; e). Tuburi prin care circul` fluidul care preia c`ldura captat` sau seprentine. f ). Conduct` colectoare Captatoarele solare moderne sunt construite din tuburi solare vidate individuale, func\ionnd pe principiul tuburilor termice. Sistemul de construc\ie din tuburi individuale confer` captatorului o stabilitate ridicat`, iar in cazul avariei unui tub, acesta poate fi nlocuit cu unul nou. Captatorul este alc`tuit din mai multe tuburi de sticl` n care se creeaz` vid. n fiecare tub este introdus un element absorbant din cupru, acoperit cu un strat din materiale speciale de culoare neagr`. La elementul absorbant se ata]eaz` un tub termic umplut cu un agent termic care vaporizeaz` sau condenseaz` la temperatura de satura\ie corespunz`toare vidului din tubul termic. Tuburile termice sunt legate printr-o tubulatur` flexibil` de un condensator, aflat la partea superioar` a panoului solar (figura 3). Vidul din tuburile de sticl` asigur` o termoizola\ie eficient`, pierderile prin convec\ie ntre tubul de sticl` ]i elementul absorbant fiind eliminate aproape n totalitate. Randamentul optic al acestor captatoare este de cca. 85 %.

Fig. 3. Panou solar cu tuburi termice

189

6.3.2.1. PARTILE COMPONENTE ALE UNUI CAPTATOR SOLAR


Placa absorbant` ]i conductele pentru fluidul purt`tor de c`ldur` se pot confec\iona din metal (cupru, aluminiu ]i o\el) material plastic sau cauciuc. Suprafa\a pl`cii absorbante trebuie s` aib` un factor energetic de absorb\ie ct mai mare pentru radia\ia solar`. n acest scop, cea mai simpl` solu\ie o constituie vopsirea n negru a pl`cii. Uzual vopseaua neagr` asigur` un factor energetic de absorb\ie de 92 93 %. Captatorii solari modsrni au plac` absorbant` acoperit` cu o pelicul` cu propriet`\i selective pentru cre]terea capacit`\ii de captare (nivelul de absorb\ie ajunge la 94 %). Pelicula neagr` cu crom are propriet`\i selective ridicate ]i este foarte rezistent`. Geamurile pot fi confec\ionate din sticl` sau din material plastic. Ele trebuie s` fie ct mai transparente pentru energia solar` ]i s` aib` o rezisten\` mecanic` ridicat`. Cele mai noi captatoare sunt acoperite cu sticl` solar` special` cu con\inut redus de fier pentru diminuarea pierderilor prin reflexie. Are o grosime de 3-4 mm ]i este deosebit de rezistent` la influen\a intemperiilor. Sticla solara ]i carcasa sunt mbinate prin intermediul unui profil de etan]are vulcanizat continuu, fiind mpiedicat` patrunderea apei de ploaie sau a z`pezii topite in partea inferioar` a panoului. Izola\ia termic` este confec\ionat` din spum` poliuretanic`, fibre minerale, vat` de sticl` etc. Carcasa se execut` din fibr` de sticl`, metal (o\el, aluminiu), material plastic sau lemn. Captatorii solari pot fi amplasa\i pe terase, pe acoperi]uri, la sol cu orientare spre sud cu posibilit`\i de reglare a unghiului de nclinare a lor cu planul orizontal (43 o n aprilie, 38 o n mai ]i iulie, 36 o n iunie, 44 o n august, 52 o n septembrie ]i 62 o n octombrie).

6.3.2.2. RANDAMENTUL CAPTATORULUI (PANOULUI) SOLAR


O parte din radia\ia global` Qo care ajunge la captatorul solar se pierde prin reflexie ]i absorb\ie. Randamentul optic ia n calcul aceste pierderi. La nc`lzirea panourilor acestea transmit o parte din c`ldur` ambian\ei prin conduc\ie, convec\ie ]i radia\ie. Aceste pierderi se iau n considera\ie prin factori de corec\ie pentru pierderile de caldur` c1 ]i c2 specifici fiec`rui captator. Randamentul captatorului solar este raportul ntre puterea transmis` c`tre consumator ]i puterea absorbit` de panou. Se calculeaz` cu rela\ia :

(8) unde : - randamentul optic al panoului t - diferen\a de temperatur` ntre temperatura medie a agentului termic ]i temperatura mediului ambiant. Pentru fiecare panou, randamentul este stabilit experimental ]i este o func\ie de Qo ]i t ca n figura 4. Randamentul optic (de cca. 80 82 %) este valoarea maxim` a randamentului pentru t = 0.

Fig. 4. Randamentul captatoarelor solare = f (Qo, t) 1.captator cu tuburi termice; 2.captator plan cu placa - tub sau cu serpentin`.

190

Echipamente termice

6.3.3.

POSIBILIT~|I DE PREPARARE A APEI CALDE UTILIZAND ENERGIA SOLAR~

nc`lzirea solar` a apei de temperatur` relativ sc`zute (sub 100 0C) n scopuri menajere sau industriale constituie principala metod` de utilizare pe scar` larg` a energiei solare. Investi\iile ini\iale sunt mici, iar instala\ iile sunt folosite n toate anotimpurile. Elementele de baz` ale unei instala\ii solare de nc`lzire a apei sunt captatorul ]i unitatea de stocare (un rezervor) termic`. n afara acestora instala\ia mai este echipat`, de regul`, cu o surs` auxiliar` de energie. De asemenea, ea mai cuprinde mijloace pentru circula\ia apei ]i pentru reglarea sistemului, vase de expansiune, vase de aerisire etc. Circula\ia apei ntre captator ]i unitatea de stocare (n rezervor) se poate realiza fie natural fie for\at. Un sistem cu circula\ie natural` (termosifon) este prezentat n figura 5. n acest sistem apa circul` prin convec\ie natural` ntre captator ]i rezervorul de stocare datorit` diferen\ei de densitate care se stabile]te ori de cte ori apa din captator este nc`lzit` prin absorb\ia energiei solare. n lipsa radia\iei solare ar putea avea loc inversarea sensului de circula\ie a apei, ceea ce ar conduce la cedarea c`ldurii stocate c`tre mediul ambiant prin intermediul panoului solar care devine consumator energetic.

a) schema de principiu

b) schema detaliat` Fig. 5. Schema unei instala\ii de nc`lzire solar` a apei, cu circula\ie natural`. Pentru a evita aceasta, trebuie ca rezervorul de stocare s` fie amplasat deasupra captatorului. Astfel ca ntre capetele conductei de leg`tur` dintre partea superioar` a captatorului ]i partea inferioar` a rezervorului s` existe o diferen\` de nivel de cel pu\in 0,3 m; n cazul unei diferen\e de nivel sub 0,3 m, trebuie folosit` o supap` cu un singur sens. n exemplul prezentat poate fi introdus` energie suplimentar` n apa care pleac` de la rezervor spre consumator pentru a o men\ine n orice condi\ii la un nivel minim de temperatur` impus de consumator. Pentru cl`diri individuale pot fi montate instala\ii solare cu circula\ie natural` ca cea din figura 6. Rezervorul de acumulare are n interior o rezisten\` electric` care intervine automat atunci cnd energia solar` nu poate asigura debitul de ap` cald` de consum ]i temperatura dorit`. 191

Fig. 6. Instala\ie solar` individual` n figura 7 este prezentat schematic o instala\ie solar` cu circula\ie for\at`.

a) schema de principiu

b) schema detaliat` Fig. 7. Schema unei instala\ii de nc`lzire solar` a apei, cu circula\ie for\at` ntr-un astfel de sistem rezervorul de stocare poate ocupa, n principiu, orice pozi\ie fa\` de captator. Este necesar` ns` o pomp` pentru asigurarea circula\iei apei ntre captator ]i rezervor. De obicei pompa este 192 Echipamente termice

comandat` de un termostat care o pune n func\iune cnd temperatura apei la ie]ire din captator este cu cteva grade mai mare dect temperatura apei la intrarea n rezervorul de stocare. De asemenea, este necesar` o supap` care s` mpiedice circula\ia invers` a apei. n zona noastr` climatic`, radia\ia solar` nu este suficient` a acoperi prin energie solar` ntreaga cantitate de c`ldur` necesar` pentru prepararea de ap` cald` de consum respectiv pentru nc`lzirea apei din piscin`. De aceea o instala\ie solar` va fi ntotdeauna combinat` cu un alt generator de c`ldur`. n instala\iile bivalente, de exemplu, c`ldur` care mai este necesar` n mod suplimentar este asigurat` de un cazan pe combustibil lichid sau gazos. n figura 8 se prezint` schema unei instala\ii solare n cadrul unui sistem bivalent de preparare a apei calde de consum. Rezervorul de acumulare este nlocuit cu un boiler cu dou` serpentine. Serpentina superioar` a boilerului este nc`lzit` cu ajutorul unui cazan iar serpentina inferioar` cu agentul termic nc`lzit n captatorul solar. Un sistem automat de reglaj porne]te ]i opre]te pompele de pe cele dou` circuite n func\ie de temperaturile indicate de senzorii de temperatur` (T). Pot fi imaginate ]i alte scheme bivalente de preparare a apei calde (cu captator solar ]i cazan), ca de exemplu : a). Instala\ie bivalent`, panou solar cazan, cu boiler cu dou` serpentine ]i rezervor tampon de acumulare (figura 9). Sistemul este utilizat cnd nu este simultaneitate ntre producere ]i consum. Rezervorul tampon poate fi scos din func\iune. b). Instala\ie bivalent`, panou solar cazan, cu dou` boilere nseriate pe circuitul de ap` cald` de consum (figura 10). Se utilizeaz` un boiler cu o serpentin` alimentat` de panoul solar ]i un alt boiler cu dou` serpentine ca cel din figura 8. Aceast` instala\ie asigur` un randament ridicat de la captator ]i temperaturi ridicate ale apei la ie]irea din captator.

A Colector solar ; B Cazan ; C Consum de a.c.m. ; D Recirculare ; E Boiler ; F Supap` cu unic sens ; T Senzor de temperatur` ; PC Pomp` de circula\ie . 1.Tur / retur circuit solar 2.Ap` rece 3.Ap` cald` de consum 4.De la ]i spre cazan Fig. 8. Schema unei instala\ii solare n cadrul unui sistem bivalent de preparare a apei calde de consum

Pentru instala\ii solare mari, la hoteluri, pensiuni, c`mine, spitale etc.unde consumul de ap` cald` este mare ntr-un timp scurt se utilizeaz` mai multe rezervoare de acumulare(f`r` serpentine). Locul boilerului cu dubl` serpentin` este luat de un schimb`tor de c`ldur`, cu agent termic primar ap` cald` sau fierbinte produs` de un cazan (figura 12).

193

A Colector solar ; B Cazan ; C Consum de a.c.m. ; D Recirculare ; E Boiler ; F Supap` cu unic sens ; G Rezervor de acumulare; T Senzor de temperatur` ; PC Pomp` de circula\ie . 1.Tur / retur circuit solar 2.Ap` rece 3.Ap` cald` de consum 4.De la ]i spre cazan Fig. 9. Instala\ie bivalent`, panou solar cazan, cu boiler cu dou` serpentine ]i rezervor tampon de acumulare

A Colector solar; B Cazan; C Consum de a.c.m.; D Recirculare; E Boiler; F Supap` cu unic sens; T Senzor de temperatur`; PC Pomp` de circula\ie. 1.Tur / retur circuit solar 2.Ap` rece 3.Ap` cald` de consum de la ]i spre cazan Fig. 10. Schema unei instala\ii solare panou solar-cazan ]i dou` boilere inseriate pe circuitul de ap` cald` de consum

Fig. 11. Instala\ie solar` cu schimb`tor de c`ldur` ]i rezervor de acumulare, cuplat` n serie cu sursa auxiliar` de tip aparat n contracurent ]i acumulator 1-panoul solar; 2-schimb`tor de c`ldur`; 3-pomp` pentru circuitul solar; 4-termostat solar; 5-vas de expansiune; 6-vas de aerisire; 7-rezervoare pentru stocarea energiei termice n ap` cald` de comsum; 8-pomp` de circula\ie; 9-reglaj de temperatur`; 10-apometru; 11-conduct` de alimentare cu ap` rece; 12conduct` pentru distribu\ia apei calde de consum 194 Echipamente termice

6.3.4.

DETERMINAREA VOLUMULUI DE ACUMULARE }I A SUPRAFE|EI DE CAPTARE PENTRU PREPARAREA APEI CALDE DE CONSUM

Necesarul de ap` cald` de consum, n litri/zi persoan` (temperatur` de 45 oC), este indicat n STAS 1474-84 ]i prezentat centralizat n tabelul 4. Tabelul 4 Destina\ia cl`dirii Cl`diri de locuit: - confort sporit - confort mediu - confort inferior litri/zi pers. 60-100 30-60 15-30 Destina\ia cl`dirii Spitale, sanatorii, case de odihn` - cu c`zi de baie ]i du]uri [n grupuri sanitare comune - cu cad` de baie ]i du] [n fiecare camer` B`i publice - cu du]uri - cu c`zi de baie litri/zi pers. 95 135

Hoteluri, pensiuni, c`mine - camer` cu baie ]i du] - camer` cu baie - camer` cu du] - c`mine, pensiuni Cantine ]i restaurante

170-260 135-196 74-135 37-74 28

43 140

Internate ]colare - cu obiecte sanitare comune - cu lavoare [n camer`

25 33

ntreaga capacitate de acumulare (capacitatea rezervorului de acumulare de pe circuitul solar + capacitatea boilerului) trebuie s` fie dimensionat` pentru 1,5 pn` la de 2 ori necesarul pe zi. Vmin. = 2 . Vp . N . (tacm tar) / (tB tar) (9) unde : Vmin. volumul minim de acumulare n litri; Valoarea de referin\` ntre 75 100 litri/(zi persoan`) inclusiv boiler. Vp volumul necesar de ap` cald` de consum, n litri/(zi persoan`), conform tabelului 4; Valoarea de referin\` ntre 30 50 litri/(zi persoan`). N num`rul de persoane; tacm temperatura apei calde de consum la punctul de consum (oC); tar temperatura apei reci (oC); tB temperatura apei calde de consum din boiler (ntre 50 60 oC).

Suprafa\a de captare se stabile]te n func\ie de : - caracteristicile captatorului solar (Qo, ) ; - zona n care se amplaseaz` (radia\ia global` anual`, gradul de nnourare, etc.); - nclina\ia captatorului solar; - cota dorit` de caldur` care s` fie asigurat` prin energie solar`.

De exemplu n func\ie de num`rul de zile nsorite pentru o cl`dire individual` cu unul dou` apartamente, amplasat n Bucure]ti, cota medie de ap` cald` de consum asigurat` prin energie solar` n perioada 1 martie-31 octombrie este de cca. 78 % (fig. 12). Cota de c`ldur` asigurat` prin energie solar` indic` ce procent de energie necesar` este asigurat` de instala\ia solar`. Suprafa\a de captare trebuie s` fie dimensionat` astfel ca n perioadele de insola\ie maxim` s` nu apar` un exces de c`ldur` n raport cu consumul.

195

Fig. 12. Cota de ap` cald` de consum asigurat` prin energie solar` Cu ct cota de c`ldur` asigurat` de prin energie solar` este mai mare, cu att mai mic este randamentul, deoarece pentru o cot` mai mare trebuie ridicat` temperatura pe circuitul solar ]i deci cre]terea pierderilor de c`ldur`. Diagramele din figura 13 indic` cota de c`ldur` asigurat` prin energie solar` care pot fi ob\inute pentru un anumit captator, amplasat ntr-o anumit` localitate, care produce ap` cald` de consum cu o anumit` temperatur`.

Fig. 13. Cota de c`ldur` asigurat` prin energie solar` (exemple) pentru un captator plac`-tub.

6.3.5.

EXEMPLU DE CALCUL NR.1

S` se stabileasc` datele tehnice necesare pentru proiectarea unei instala\ii solare de preparare a apei calde de consum pentru o vil` cu dou` apartamente amplasat` in Bucure]ti. 1. Date de proiectare - num`rul de persoane : N = 18; - locuin\` cu nivel ridicat de comfort : Vp = 60 litri/(zi pers.); - temperatura medie a apei calde la consumator tacm = 50 oC; - temperatura medie a apei calde din boiler tB = 60 oC; - temperatura medie a apei reci tar = 10 oC; - se vor utiliza captatori plani pentru care se cunoa]te = f (Qo, t); - instala\ia va func\iona n perioada 1 martie 31 octombrie (nu va fi necesar` introducerea de antigel pe circuitul captatorului solar). 196 Echipamente termice

2. Considera\ii tehnice Suprafa\a de captare optim` trebuie s` asigure necesarul de ap` cald` n lunile de var` (iunie, iulie, august) cu cele mai multe ore de cer senin ]i valori Qo mari. Din acest punct de vedere conform tabelelor 1 ]i 2 poten\ialul solar maxim este n lunile iunie sau iulie. S` alegem pentru exemplificare luna iulie cu 322 ore de str`lucire a soarelui (vezi tabelul 2). 3. Determinarea capacit`\ii boilerului (conf. rela\iei 9) Vmin. = 2 . Vp . N . (tacm tar) / (tB tar) = 2 . 60 . 8 . (50 10) / (60 10) = 768 litri Se alege un boiler cu 2 serpentine (conform schemei din fig. 9) de 800 litri. 4. Debitul de c`ldur` necesar permanent pentru prepararea apei calde de consum (se admite c` 1 litru 1 kg) Qnec = Vp . N . cp . (tacm tar) / 24 . 3600 = 60 . 8 . 4186(50-10)/24 . 3600 = 930 W 5. Cantitatea de energie necesar` lunar va fi Q*nec = 930 . 24 . 31 = 692075 Wh Din cele 322 ore lunar (12 x 31) n care poate fi captat` energie solar`, conform tabelului 2, n Bucure]ti n luna iulie n1 = 322 ore sunt cu cer senin ]i n2 = 50 cu cer acoperit. Posibilit`\ile orare medii ale radia\iei solare n luna iulie se calculeaz` ca o medie aritmetic` pentru intervalul 6-18 al unei zile, att pentru orele cu cer senin (Qo) ct ]i pentru orele cu cer acoperit (Qo). Cu valorile din tabelul 1 se ob\ine Qo = 455 W/m2 ]i Qo = 277 W/m2 6. Suprafa\a de captare Scp Din prospectul captatorului solar deducem, de exemplu, c` randamentul acestuia este 1= 60 % pentru cer senin ]i 2= 40 % pentru cer acoperit. Cu datele de mai sus se poate scrie bilan\ul captatoarelor : Q*nec = Scp (1 . n1 . Qo + 2 . n2 . Qo) Scp = 692075/(0,6 . 322 . 455 + 0,4 . 50 . 277) = 7,4 m2 Se aleg 5 panouri a 1,5 m2 fiecare, montate nclinat la 38o pe acoperi]. Observa\ie : n mod obi]nuit captatoarele plane, plac`-tub sau plac`-serpentin`, trebuie s` asigure 0,8 1,2 m2/pers 7. Verificarea posibilit`\ilor de preparare a apei calde de consum n lunile de prim`var` ]i de toamn`. Pentru luna martie , de exemplu : Qo = 290 W/m2, Qo = 142 W/m2, n1 = 143, n2 = 229 Cantitatea de energie solar` acumulat` (Qmar.)va fi Qmar. = 7,5 (0,6 . 143 . 290 + 0,4 . 229 . 142) = 284169 Wh ceea ce reprezint` cca. 41 % din necesarul de c`ldur` pentru prepararea apei calde de consum.

6.3.6.

CONSIDERENTE TEHNICO-ECONOMICE {N DIMENSIONAREA INSTALA|IILOR SOLARE

Diversitatea tipurilor constructive de captatori solari, boilere, rezervoare de acumulare, pompe etc. face ca pentru o anumit` tem` dat` s` existe mai multe solu\ii posibile n conceperea instala\iilor solare de producere a apei calde de consum. Dintre toate solu\iile posibile, una singur` ns` reprezint` solu\ia economic` ]i pentru determinarea ei sunt necesare o serie de calcule tehnico-economice. Una din metodele de calcul o reprezint` stabilirea termenului economic de recuperare nec., care reprezint` num`rul de ani n care se recupereaz` investi\ia f`cut`. nec. = Cinv/Cexp (ani) (10) unde : Cinv - sunt cheltuielile de investi\ie pentru realizarea instala\iei solare, n lei; Cexp - economiile ob\inute n exploatare n decurs de un an, in lei/an. 197

Temenul nec. este caracteristica acestei ramuri a economiei na\ionale ]i este specific \`rii noastre. Efectuarea unei investi\ii care nu se recupareaz` n nec. ani nu este economic` deoarece alte utilaje (panouri, boilere, pompe etc.) ar putea fi recuperate ntr-un termen mai scurt. De asemenea nu este economic` o investi\ie care se recupereaz` ntr-un termen mai scurt dect nec. deoarece pentru utilajele respective nu sunt folosite la maxim posibilit`\ile de investi\ie rentabile. La noi n \ar`, pentru prepararea apei calde de consum cu energie solar` nec. este de cca. 12 ani. Cheltuielile de investi\ie se calculeaz` cu rela\ia : Cinv. = (1+z) ccp Scp + cri Pri + cpi Ppi + (11)

n care : Scp este suprafa\a panourilor solare; ccp, cri, cpi sunt costurile specifice pentru panourile solare (lei/m2); rezervoare ]i boilere (lei/buc.); Pr, Pp costurile pentru rezervoare+boilere, pompe etc. z este un factor care \ine cont de faptul c` la costul captatorilor solari se adaug` costul anexelor (\evi, izola\ii, automatizare etc.) precum ]i manopera ]i regia. Economiile anuale ob\inute n exploatare se calculeaz` cu rela\ia : Cexp = Qan cq ce Ne h - csi ni (lei/an) unde : Qan economia energetic` anual` ob\inut` prin exploatarea instala\iei solare n Gcal/an cq pre\ul c`ldurii la consumator n lei/Gcal (n prezent 840.000 lei/Gcal) ce costul specific al energiei electrice (lei/kWh) Ne puterea necesar` vehicul`rii apei prin instala\ie (kW) h num`rul de ore de func\ionare a instala\iei pe an ni num`rul persoanelor de ntre\inere ]i exploatare cu diferite salarii pe an csi. (12)

6.3.7.

EXEMPLU DE CALCUL Nr. 2

S` se calculeze termenul economic de recuparare pentru instala\ia solar` din exemplul de calcul nr. 1. Cheltuielile de investi\ii (valori aproximative pentru exemplificare) sunt centralizate in tabelul 5. Economia energetic` anual` se calculeaz` pentru cele 10 luni de func\ionare n mod analog, cu modul de calcul efectuat pentru lunile martie ]i iulie ]i este centralizat` in tabelul 6 (se admit acelea]i randamente ale captatoarelor solare). Cheltuieli de investi\ii Cinv (lei) Nr. crt. 2 2 3 4 Denumire U.M. Valoare USD Captatori solari Pompe de circula\ie cu trei viteze 1-1,25 m3/h 40-90kW Boiler 800 de litri Cheltuieli suplimentare cu \evile de leg`tur`, izola\ia termic`, automatizarea instala\iei Manoper` ]i regie m2 buc. buc. 7,5 1 1 1000 50 500 400 Tabelul 5 Pre\ul de cost mii lei* (ptr. 1USD=33000lei) 33000 1650 16500 13200

TOTAL GENERAL:

700 2650

23100 87450

198

Echipamente termice

Economia energetic` anual` Qan M`rimea III Qo Qo (W/m2) (W/m2) 290 142 143 229 41 IV 209 185 187 66,6 V 412,6 495 232 140 91,6 Lunile anului VI VII 277 322 50

Tabelul 6

VIII 399 309 63

IX

526,6 455 282 90

267,2 159,2 236 136 51,5 191 181 25,3

279,4 267

231,4 154,2 70,6

Num`rul de zile cu cer senin n1 Num`rul de zile cu cer acoperit n2 Qoi / 692 x 100(%)

Qoi = Scp (1 x n1 x Qo +2 x n2 x Qo ) (kWh) 284,2 460,7 634,1 740

700,5 598,5 356,2 175,2

106,9 101,2 86,5

Total Qan = Qoi = 3957 kWh/an Pompa de circula\ie va func\iona cca. 2500 ore la un consum de 60 W. Neglijnd cheltuielile de ntre\inere se ob\in economiile anuale (cu pre\ul unui kWh de 2000 lei) : Cexp = 3957 . 2000 0,06 . 2500 . 2000 = 7.614.000lei Termenul economic de recuperare va fi nec. = 87.450.000/7.614.000 = 11,5 ani

199

7.CHESTIONARE PENTRU OFERTARE


7.1. Metodologie de completare ]i utilizare a chestionarului pentru culegerea de date n vederea alegerii unui arz`tor

Chestionarul stabile]te parametrii de alegere ai arz`torului ]i condi\iile speciale sau particulare pe care acesta trebuie s` le ndeplineasc`. Datele din chestionar sunt de tip exhaustiv ]i deci nu reprezint` n totalitate date obligatorii a fi cunoscute pentru a putea face alegerea. Pe parcursul descrierii modului de completare ]i utilizare a chestionarului se vor preciza elementele obligatorii (minimale) pentru a putea face o alegere corect` de arz`tor, prin marcare cu semnul * , restul elementelor reprezentnd condi\ii particulare care pot fi sau nu impuse ]i deci pot fi sau nu cunoscute ]i precizate. Chestionarul va fi completat de c`tre ofertant pe baza datelor oferite de proiectant. Completarea chestionarului pe baza datelor unui beneficiar f`r` preg`tire de specialitate ne asistat de un proiectant/ consultant de specialitate nu este recomandabil` datorit` posibilit`\ii furniz`rii eronate sau incomplete a datelor. Pentru rubricile de valori numerice cu mai multe categorii de unit`\i de m`sur` nu este obligatorie completarea tuturor variantelor de exprimare a m`rimii, oricare dintre unit`\ile de m`sur`, singur`, reprezentnd o precizare suficient`. Totu]i, se recomand` exprimarea n sistemul interna\ional deunit`\i de m`sur`, exprimare care este n afara parantezelor, iar dac` se cunosc valorile transformate n sistemele derivate sau sistemul tehnic, acestea se vor preciza pentru compara\ie ]i pentru u]urarea utiliz`rii chestionarului. Chestionarul, prin natura sa, ofer` posibilitatea culegerii de date de c`tre orice persoan` din cadrul societ`\ii ofertante cu o preg`tire tehnic` inginereasc` minim`. Alegerea arz`torului ce va fi ofertat va fi ns` f`cut` numai de c`tre o persoan` cu preg`tire tehnic` de specialitate. {n continuare, pe fiecare punct, se va analiza completarea ]i utilizarea chestionarului: 1. * Se precizeaz` persoana sau firma de specialitate care furnizeaz` datele ]i, dac` este cazul, beneficiarul c`ruia i va fi adresat` oferta. 2. Dac` arz`torul se va folosi pe un cazan se va preciza marca, tipul ]i anul de fabrica\ie al acestuia pentru a se putea ulterior ob\ine sau verifica elementele de compatibilitate cazan arz`tor (dimensiuni de focar, condi\ii gazodinamice, elemente de ]amotare etc.) n cazul necunoa]terii acestora de c`tre proiectant sau n cazul apari\iei unor inadverten\e. 3. Dac` arz`torul nu va fi montat pe un cazan ci pe un utilaj tehnologic (focar) se va preciza destina\ia acestuia pentru a putea contura condi\iile termice, geometrice ]i gazodinamice de func\ionare. 4. Sarcina nominal` a cazanului, mpreun` cu caracteristica de randament, ofer` baza de determinre a puterii termice nominale a arz`torului. 5. * Dac` se ofer` direct sarcina termic` a arz`torului se va completa rubrica iar dup` aceea se va verifica concordan\a cu datele de la punctul 4. Dac` nu se ofer` de c`tre proiectant valoarea sarcinii nominale atunci aceasta se va calcula n prezen\a acestuia de c`tre ofertant : Qnominal arz`tor = Qnominal cazan / randament cazan ; (randamentul se exprim` n valoare absolut` : valoarea de la punctul 4 supra 100). 6. Agentul termic produs de cazan ofer` date suplimentare (legate de cazan) care duc la precizarea condi\iilor de lucru ale arz`torului ca regim de func\ionare. Spre exemplu, un cazan de ap` cald` sugereaz` o func\ionare de tip tot-(pu\in)-nimic; un cazan de ap` fierbinte sugereaz` o func\ionare stabil` la parametrii nominali; un cazan de abur sugereaz` posibilitatea func\ion`ri de durat` n regimuri de suprasarcin` sau subsarcin` etc. Aceste elemente, n cazul n care nu se fac ulterior preciz`ri legate de regimurile de func\ionare, vor putea orienta ofertantul c`tre o variant` optim` de tip de arz`tor n ceea ce prive]te capacitatea acestuia de modificare a sarcinii termice de lucru. 7. Tipul constructiv de focar este important at`t datorit` faptului c` precizeaz` condi\iile geometrice limit` ct ]i datorit` faptului c` precizeaz` condi\iile gazodinamice. Astfel, pentru un focar str`puns, limitele geometrice ale fl`c`rii sunt date de limitele geometrice ale focarului iar c`derea de presiune la str`baterea acestuia este neglijabil`. {n cazul focarului cu ntoarcere liber`, se va \ine cont de necesitatea asigur`rii unei zone perimetrale de ntoarcere a gazelor de ardere, de necesitatea corel`rii lungimii fl`c`rii cu cea a focarului (nu trebuie s` fie nici prea scurt` ]i nici prea lung`) ]i de pierderea de sarcin` hidraulic` la ntoarcerea gazelor. La cazanele cu focar cu ntoarcere dirijat` condi\iile de diametru devin mai lejere datorit` peretelui lateral cald ce m`rgine]te flac`ra, condi\iile de lungime se pun doar n sensul limit`rii superioare (flac`ra nu trebuie s` dep`]easc` lungimea focarului), dar pierderea de sarcin` hidraulic` este mare (pierdere local` la ntoarcerea pe fundul focarului plus pierdere liniar` pe traseul de ntoarcere). Cazanele din serpentine ]i focarele turbionare introduc pierderi de sarcin` semnificative, parametrul de suprapresiune n focar fiind mult peste valorile uzuale, n timp ce focarele camer` ofer` condi\ii practic discre\ionare ca geometrie de flac`r`, f`r` a impune n general suprapresiuni ci asigurnd constructiv depresiuni. 8. * Caracteristicile de ncadrare a fl`c`rii precizeaz` numeric condi\iile geometrice stabilite anterior. 9. * Completeaz` imaginea asupra ncadr`rii fl`c`rii n focar ]i precizeaz`, prin pozi\ia de lucru, eventuale particularit`\i constructive ale arz`torului ]i/sau rampei. 201

10.Precizeaz` func\ionarea singular` sau n interdependen\` gazodinamic` a arz`torului (arz`toarelor). 11.* Element esen\ial n stabilirea tipului de arz`tor prin particularit`\ile de cap de ardere ]i ramp` impuse de fiecare combustibil. Dac` arz`torul va func\iona pe un alt combustibil dect cei uzuali sunt necesare preciz`ri fie pentru a echivala combustibilul particular cu unul uzual, fie pentru a se opera modific`ri dar numai de c`tre produc`torul arz`torului, pe baza datelor transmise de ofertant. 12.Debitul de combustibil este fie direct cunoscut de proiectant, caz n care se verific` concordan\a cu datele de sarcin` termic` arz`tor ]i putere caloric`, fie se calculeaz` de fa\` cu proiectantul pe baza datelor de sarcin` termic` arz`tor ]i putere caloric`: Debit combustibil = Sarcin` termic` arz`tor / Putere caloric` combustibil. Toate m`rimile se exprim` n sistemul interna\ional, ob\inndu-se debitul de combustibil n [m3N/s] pentru cei gazo]i ]i n [kg/s] pentru cei lichizi. 13.* Se va impune, suprapresiunea n focar, majorat` cu 10 20 %, s` fie suportat` de arz`tor la sarcina de lucru nominal`. 14.* Introduce corec\ii de debit de aer datorit` sc`derii presiunii cu altituduinea. 15.* Precizeaz` constructiv tipul de arz`tor (particularit`\i ale ventilatorului de aer ]i prezen\a unor tubulaturi suplimentare; uneori, corpul arz`torului ]i ventilatorul nu sunt de construc\ie monobloc). 16.* Precizeaz` categoria constructiv` de arz`tor. 17.Precizeaz` varianta de cap de ardere cu care va fi ofertat arz`torul. 18.Limiteaz` diametrul tubului de flac`r`: tubul de flac`r` trebuie s` poat` trece prin golul practicat pe frontul cazanului. 19.Se caut` existen\a n ofert` a unuia sau mai multor tipuri de arz`toare deja omologate mpreun` cu cazanul/ utilajul n discu\ie. 20.Se caut` existen\a n ofert` a unuia sau mai multe tipuri de arz`toare recomandate de produc`torul cazanului/ utilajului dar ne omologate mpreun` cu cazanul/utilajul n discu\ie. Se va atrage aten\ia produc`torului de arz`tor c` trebuie s` fac` o extindere de omologare pentru aceast` utilizare. 21.* Precizeaz` complexitatea rampei de combustibil echiparea minim` este cea obligatorie conform normelor I.S.C.I.R. 22.* Precizeaz`, pentru arz`toarele func\ionnd pe combustibil gazos, condi\iile de racordare pe baza c`rora se alege sau se verific` diametrul rampei (conform nomogramelor date de produc`torii de arz`toare). 23.* Precizeaz`, pentru arz`toarele func\ionnd pe combustibil lichid, condi\iile de racordare pe baza c`rora se alege sau se verific` diametrul racordurilor (conform nomogramelor date de produc`torii de arz`toare). 24.Completeaz`, detaliat, condi\ii suplimentare de lucru a sistemului de automatizare ]i control. 25.Limiteaz` dimensiunile de gabarit ale arz`torului. 26.Se stabile]te gama de motoare de antrenare ce poate fi utilizat` ]i tensiunea de lucru a sistemelor de comand` ]i control (automatizare). 27.* Stabile]te particularit`\i func\ionale obligatorii. 28.Se precizeaz` dac` este necesar` respectarea unor condi\ii suplimentare (n afara celor obligatorii stabilite de I.S.C.I.R. ]i M.L.P.T.L.) ]i documentele doveditoare cerute. 29.Dac` arz`torul ofertat nu se reg`se]te la punctul 19, este obligatorie atestarea compatibilit`\ii cazan-arz`tor, precizndu-se n sarcina cui cade aceast` atestare. 30.* Se nscriu datele persoanei de leg`tur` att pentru transmiterea ulterioar` a ofertei ct ]i pentru obinerea de date suplimentare sau clarific`ri. 31.Necesar pentru a stabili posibilitatea furniz`rii la timp. 32.Atest` momentul ob\inerii datelor de ofertare. Alegerea arz`torului se poate face n multe feluri, fiecare specialist putnd s`-]i stabileasc` propria metodologie. Totu]i, ca exemplu, se prezint` metodologia de alegere pe sistemul elimin`rii: a. b. c. d. e. f. Din ntreaga gam` de arz`toare se elimin` cele ale c`ror zon` de func\ionare recomandat` nu cuprinde puterea nominal` specificat` in formular. Se elimin` cele care nu corespund combustibilului precizat. Se elimin` cele ale c`ror geometrie de flac`r` nu corespunde. Se elimin` cele care nu fac fa\` condi\iilor de alimentare, suprapresiune, pozi\ie de func\ionare, condi\ii particulare de lucru etc. Se elimin` cele cu gabaritul mai mare dect disponibilul de amplasare. Se alege din cele r`mase arz`torul care r`spunde cel mai complex ]i avantajos urm`toarelor condi\ ii: i. S` fie omologat cu cazanul sau recomandat cu acesta ii. S` poat` fi livrat la termenul ]i n condi\iile specificate iii.S` reprezinte raportul pre\/calitate dorit de proiectant sau beneficiar. Echipamente termice

202

7.1.1. CHESTIONAR PENTRU CULEGEREA DE DATE {N VEDEREA ALEGERII UNUI ARZ~TOR


1. 2. 3. 4. 5. 6. Firma / persoana solicitant` : ........................................................................ Cazan marca .....................................,tip ...................... , anul de fabrica\ie ................ Focar tehnologic folosit pentru ................................................................................... Sarcin` nom. cazan ........... kW ; (................... kcal/h) ; randament cazan ................. % Sarcin` nominal` arz`tor ................ kW ; (........................kcal/h). Agentul termic produs : ap` cald` ap` fierbinte ulei diatermal abur saturat abur supranc`lzit ....................... 7. Tip constructiv : focar str`puns focar cu ntoarcere liber` focar tip camer` cazan din serpentine focar cu ntoarcere dirijat` focar turbionar 8. Caracteristici de ncadrare a fl`c`rii : dimensiuni camer` de ardere : adncime ........... mm ; lateral stnga ............. mm ; sus ................. mm ; jos ............ mm ; lateral dreapta ............ mm ; ]amotare : jos lateral pe ....... mm front spate sus

diametru (liber) focar ............... mm ; lungime focar ................ mm; ]amotare : front pe lungimea de ....... mm spate 9. Pozi\ia axei arz`torului : orizontal` vertical` la un unghi de ..... grade 10. Num`rul de arz`toare pe focar : unul mai multe paralel mai multe turbionar 11. Combustibil utilizat : gaz metan G.P.L tip M C.L.U. III p`cur` altele ; preciza\i : putere caloric` (.............. kcal/kg) ; ................. kJ/kg; viscozitate ....... oE la ......... oC ; densitate ........... kg/m3 ; temperatura de alimentare ......... oC ; aer stoichiometric ............ m3N/m3N (kg) . 12. Debit de combustibil gazos ...................... m3N/h lichid ................... kg/h 13. Suprapresiune focar (.............. mm C.A. ; .......... mbar) ; ................ Pa ; (......... hPa) 14. Altitudinea de lucru (a localit`\ii unde va func\iona fa\` de nivelul m`rii) ............. m 15. Aerul de ardere : atmosferic prenc`lzit la temperatura ........... oC amestec de aer atm. cu aer prenc. , aer atmosferic ...... % volumic ; (....... % masic). 16. Func\ionarea arz`torului : 1 treapt` 2 trepte 2 trepte progresiv 3 trepte modulant 3 trepte progresiv 17. Lungime tub cap de ardere : normal` mare impus` ............. mm 18. Diametrul maxim al tubului capului de ardere ................ mm 19. Tipuri de arz`toare agreeate I.S.C.I.R. pentru cazanul / utilajul n discu\ie : Marca ...................................... tip .................................. produc`tor ............................. Marca ...................................... tip .................................. produc`tor ............................. 20. Tipuri de arz`toare recomandate de produc`torul cazanului / utilajului n discu\ie : Marca ...................................... tip .................................. produc`tor ............................. Marca ...................................... tip .................................. produc`tor ............................. Marca ...................................... tip .................................. produc`tor ............................. 21. Rampa de gaz va fi echipat` : standard conform I.S.C.I.R. standard conform I.S.C.I.R. + filtru suplimentar electrovalv` suplimentar` pomp` dubl` ................................. ................................. 22. Presiunea de alimentare a rampei de combustibil gazos : ................... mbar lungimea traseului ............ m ; diametrul mediu ............... mm. 23. In`l\imea de pozi\ionare a rezervorului de zi de combustibil lichid : ........ m;
203

lungimea traseului ............ m ; diametrul mediu ............... mm. 24. Elemente suplimentarea de automatizare ]i / sau semnalizare : nu ; da : ............................................................................................................... 25. Distan\e libere de montaj fa\` de punctul de intersec\ie dintre axul tubului capului de ardere ]i frontul cazanului/utilajului : adncime .............. mm ; sus .......... mm ; jos .......... mm lateral stnga .............. mm ; lateral dreapta ............. mm 26. Tensiunea de alimentare disponibil` : 3x380V / 220V / 50Hz ... V / ... V / ... Hz 27. Condi\ii speciale pentru arz`tor : NOx sc`zut silen\ios .......................... 28. Norme ]i avize suplimentare fa\` de atest`rile I.S.C.I.R. ]i M.L.P.A.T. : nu ; da : ................................................................................................................... 29. Atestarea I.S.C.I.R. a cuplajului arz`tor cazan / utilaj va fi asigurat` de : furnizor beneficiar exist` deja nu este necesar` legal 30. Persoan` de leg`tur` beneficiar : Nume ............................. ; Prenume ......................... Func\ia .................... ; tel./fax. .............................. ; e-mail ............................................. 31. Termen de livrare dorit ................................... 32. Data complet`rii formularului .................................... OFERTANT ....................................... BENEFICIAR ...................................

204

Echipamente termice

7.2. Metodologie de completare ]i utilizare a chestionaruluipentru culegerea de date n vederea alegerii unui cazan
Chestionarul stabile]te parametrii de alegere ai unui cazan ]i condi\iile speciale sau particulare pe care acesta trebuie s` le ndeplineasc`. Datele din chestionar sunt de tip exhaustiv ]i deci nu reprezint` n totalitate date obligatorii a fi cunoscute pentru a putea face alegerea. Pe parcursul descrierii modului de completare ]i utilizare a chestionarului se vor preciza elementele obligatorii (minimale), prin marcare cu semnul * , pentru a putea face o alegere corect` de arz`tor, restul elementelor reprezentnd condi\ii particulare de detaliu care pot fi sau nu impuse ]i deci pot fi sau nu cunoscute ]i precizate. Chestionarul va fi completat de c`tre ofertant pe baza datelor oferite de proiectant. Completarea chestionarului pe baza datelor unui beneficiar f`r` preg`tire de specialitate neasistat de un proiectant/ consultant de specialitate nu este recomandabil` datorit` posibilit`\ii furniz`rii eronate sau incomplete a datelor. Pentru rubricile de valori numerice cu mai multe categorii de unit`\i de m`sur` nu este obligatorie completarea tuturor variantelor de exprimare a m`rimii, oricare dintre unit`\ile de m`sur`, singur`, reprezentnd o precizare suficient`. Totu]i, se recomand` exprimarea n sistemul interna\ional de unit`\i de m`sur`, exprimare care este n afara parantezelor, iar dac` se cunosc valorile transformate n sistemele derivate sau sistemul tehnic, acestea se vor preciza pentru compara\ie ]i pentru u]urarea utiliz`rii chestionarului. Chestionarul, prin natura sa, ofer` posibilitatea culegerii de date de c`tre orice persoan` din cadrul societ`\ii ofertante cu o preg`tire tehnic` inginereasc` minim`. Alegerea cazanului ce va fi ofertat va fi ns` f`cut` numai de c`tre o persoan` cu preg`tire tehnic` de specialitate. {n continuare, pe fiecare punct, se va analiza completarea ]i utilizarea chestionarului: 1. * Se precizeaz` persoana sau firma de specialitate care furnizeaz` datele ]i, dac` este cazul, beneficiarul c`ruia i va fi adresat` oferta. 2. * Prin precizarea tipului de agent termic produs se ncadreaz` oferta n una din cele 6 mari categorii existente. 3. - 11.* Date caracteristice de func\ionare; n func\ie de tipul de agent produs se vor completa anumite rubrici, astfel : - cazan de ap` cald` => rubricile 3,5,8 ]i 9; - cazan de ap` fierbinte => rubricile 4,5,8 ]i 9; - cazan de abur saturat => rubricile 6,9,10 ]i 11; - cazan de abur supranc`lzit => rubricile 6,7,9,10 ]i 11; - cazan pe ulei sau alt agent => n func\ie de caz. 12. - 14. Se precizeaz` anumite recomand`ri sau preferin\e constructive ale proiectantului sau beneficiarului legate de cazanul ce va fi ofertat. 15. Se impune prezen\a unor suprafe\e anexe cu rol n ridicarea randamentului cazanului (]i ecologiz`rii func\ion`rii, sistemul P.A.V.E.). 16. Se precizeaz` op\iunea de aer de ardere pentru arz`torul ce va deservi cazanul. 17. * Se precizeaz` tipul de combustibil ce se va utiliza pentru a se impune eventualele condi\ii constructive speciale pentru cazan, rezultate din condi\iile de aprindere ]i ardere ale respectivului combustibil (zone ]amotate, lungime de focar, caracteristici de murd`rire, facilit`\i de cur`\are, zone de risc pentru stabilitatea arderii, clapete de explozie, zone de acumulare depuneri, stabilirea zonelor de supraveghere etc.) 18. Se precizeaz` condi\iile constructive ce trebuiesc ndeplinite de frontul cazanului ]i geometria focarului, precum ]i condi\iile termice ]i gazodinamice ce decurg din regimurile par\iale de func\ionare (func\ionarea unui num`r din totalul arz`toarelor n concordan\` cu punctul 10). 19. * Dac` se dore]te furnizarea echipamentului cazan + arz`tor se va completa ]i chestionarul corespunz`tor de arz`tor, pe baza datelor din prezentul chestionar, pe baza datelor oferite de proiectant ]i pe baza solu\ iei de cazan aleas`. 20. Precizeaz` alc`tuirea sistemului de automatizare (sistemele de comand` ]i control au componen\a minimal` stabilit` de normele I.S.C.I.R. ; automatizarea de comand` ]i control a sistemelor de alimentare pentru cazanele de abur este obligatorie n furnitura cazanului ]i deci nu se prezint` ca op\iune). 21. Se precizeaz` posibilit`\ile de alimentare cu energie electric`. 22. Se precizeaz` gabaritul maximal al cazanului; se va urm`ri adoptarea unei solu\ii constructive potrivit` formei volumului disponibil n central` (solu\ie normal`, dezvoltare pe lungime, dezvoltare pe n`l\ime, solu\ie compact` etc.). 23. * Se stabilesc limitele de transport n central` a subansamblelor de cazan; se poate merge de la livrarea cazanului complet echipat pn` la modificarea solu\iei constructive n sensul adopt`rii unei variante de cazan din elemente. 24. * Dac` exist` co] se ob\in datele de racord ale cazanului geometric ]i hidraulic iar dac` nu exist` co] se va preciza necesitatea proiect`rii acestuia n concordan\` cu sistemul cazan-arz`tor ales. 25. Se precizeaz` dac` este necesar` respectarea unor condi\ii suplimentare (n afara celor obligatorii 205

stabilite de I.S.C.I.R. ]i M.L.P.T.L.) ]i documentele doveditoare cerute. 26. Se identific` situa\iile speciale referitoare fie la amplasamentul ]au mediul de lucru al cazanului, fie la parametrii dependen\i de func\ionarea acestuia (medii corozive, medii calde, medii reci, umiditate, rezisten\` la lovire etc.). 27. In cazul n care nu exist` atestarea I.S.C.I.R. a cuplajului cazan-arz`tor, se stabile]te n sarcina cui cad cheltuielile ]i responsabilitatea. 28. * Se nscriu datele persoanei de leg`tur` att pentru transmiterea ulterioar` a ofertei ct ]i pentru obinerea de date suplimentare sau clarific`ri. 29. Necesar pentru a stabili posibilitatea furniz`rii la timp. 30. Atest` momentul ob\inerii datelor de ofertare. 31. Necesarul de pomp` de circula\ie pentru cazanul afectat (traseul dintre tur-retur). Alegerea cazanului se poate face n multe feluri, fiecare specialist putnd s`-]i stabileasc` propria metodologie. Totu]i, ca exemplu, se prezint` o propunere de metodologie: a. b. c. d. e. f. g. Se stabilesc gamele de cazane corespunz`toare agentului termic produs. Se impun condi\iile specifice de lucru, eliminndu-se gamele care nu corespund. Se selecteaz` din cele r`mse cele care au solu\ia constructiv` ]i capacit`\ile de racord cu elemente auxiliare conform chestionarului. Se elimin` cele care nu fac fa\` condi\iilor de alimentare, combustibil, condi\ii particulare de lucru etc. Se elimin` cele cu gabaritul mai mare dect disponibilul de amplasare. Se alege sistemul de automatizare conform chestionarului. Se alege din solu\iile propuse cea care r`spunde cel mai complex ]i avantajos urm`toarelor condi\ii: i. S` fie omologat cu arz`torul existent sau recomandat ii. S` poat` fi livrat la termenul ]i n condi\iile specificate iii.S` reprezinte raportul pre\/calitate dorit de proiectant sau beneficiar.

206

Echipamente termice

7.2.1. CHESTIONAR PENTRU CULEGEREA DE DATE {N VEDEREA ALEGERII UNUI CAZAN


1. Firma / persoana solicitant` : ........................................................................ 2. Agentul termic produs : ap` cald` ap` fierbinte ulei diatermal abur saturat abur supranc`lzit ....................... 3. Temperatura apei calde : nominal ............ oC ; maxim ............. oC 4. Temperatura apei fierbin\i ............ oC 5. Presiune de lucru : nominal ............ bar ; maxim ............. bar 6. Presiune de satura\ie abur ........... bar 7. Temperatur` de supranc`lzire a aburului .............. oC 8. Randament minim impus la func\ionarea n regim nominal ........... % 9. Sarcin` nominal` cazan ........... kW ; (................... kcal/h) 10. Sarcin` redus` cazan ............. kW ; (................... kcal/h) ; ............. % din nominal 11. Suprasarcin` maxim` cazan ............. kW ; (................. kcal/h); ............. % din nominal 12. Tip cazan : acvatubular ignitubular 13. Tip focar : focar str`puns focar cu ntoarcere liber` focar tip camer` cazan din serpentine focar cu ntoarcere dirijat` focar turbionar 14. Material : font` o\el cupru materiale speciale : ........................................................................... 15. Suprafe\e anexe : economizor condensator condensator + umidificator-prenc`lzitor aer de ardere (P.A.V.E / P.V.A) altele : ......................................................................................................... 16. Aerul de ardere : atmosferic prenc`lzit la temperatura ........... oC amestec de aer atm. cu aer prenc. : aer atmosferic ...... % volumic ; (....... % masic) 17. Combustibil utilizat : gaz metan G.P.L tip M C.L.U. III p`cur` altele ; preciza\i : putere caloric` (.............. kcal/kg) ; ................. kJ/kg; viscozitate ....... oE la ......... oC ; densitate ........... kg/m3 ; temperatura de alimentare ......... oC ; aer stoichiometric ............ m3N/m3N (kg) . 18. Num`rul de arz`toare pe focar : unul ......... paralel .......... turbionar 19. Cazanul se dore]te : cu arz`tor f`r` arz`tor 20. Elemente de automatizare ]i control n afara celor obligatorii (conform normelor I.S.C.I.R) : termostat de camer` termostat de lucru exterior debitmetru agent termic computer de comand` programabil n timp computer integrator semnaliz`ri ]i afi]aje la distan\` plac` fax-modem transmisie radio de date altele : .................................................................... 21. Tensiunea de alimentare disponibil` : 3x380V / 220V / 50Hz ... V / ... V / ... Hz 22. Spa\iu liber la sol pentru amplasare : lungime .............. mm ; l`\ime .......... mm ; n`l\ime maxim` cazan (inclusiv arm`turi) .......... mm. 23. Spa\iu minim de acces pe traseul interior de transport : u]` ............. mm x .............. mm; sas , antecamer`, cot etc. (dimensiuni minime L / l / h) : ........mm / ......mm / ..... mm 24. Exist` co] : nu da : o\el izolat o\el neizolat zid`rie racordare direct` racordare cu canal de gaze de ardere sec\iune circular` diametru interior ............. mm ; sec\iune dreptunghiular` ............. mm x .............. mm; se asigur` suprapresiune 0 la baza co]ului se asigur` suprapres. 0 la racordul de ie]ire gaze de ardere din cazan nu se cunoa]te regimul de presiuni n canale ]i co] 25. Norme ]i avize suplimentare fa\` de atest`rile I.S.C.I.R. ]i M.L.P.T.L. : nu ; da : ...................................................................................................................
207

26. Condi\ii speciale de lucru : nu ; da : ................................................................................................................... 27. Atestarea I.S.C.I.R. a cuplajului arz`tor cazan va fi asigurat` de : furnizor beneficiar exist` deja 28. Persoan` de leg`tur` beneficiar : Nume ............................. ; Prenume ........................ Func\ia .................... ; tel./fax. .............................. ; e-mail ............................................. 29. Termen de livrare dorit ................................... 30. Data complet`rii formularului .................................... OFERTANT ....................................... BENEFICIAR ..........................................

208

Echipamente termice

7.3. Metodologie de completare ]i utilizare a chestionarului pentru culegerea de date n vederea alegerii unui sistem de pompare
Prin sistem de pompare, n prezentul chestionar, se n\elege totalitatea componentelor, n form` constructiv` compact` sau individual`, care asigur` vehicularea unui lichid. Astfel, un sistem de pompare este n principiu alc`tuit din sursa de energie mecanic`, elementul antrenat de transmitere a energiei c`tre lichidul vehiculat (rotor, membran` etc., generic denumite corpul pompei) ]i cuplajul dintre sursa de energie mecanic` ]i elementul antrenat. Chestionarul stabile]te parametrii de alegere ai sistemului de pompare ]i condi\iile speciale sau particulare pe care acesta trebuie s` le ndeplineasc`. Datele din chestionar sunt de tip exhaustiv ]i deci nu reprezint` n totalitate date obligatorii a fi cunoscute pentru a putea face alegerea. Spre exemplu, debitele maxim ]i minim, respectiv n`l\imile de pompare corespunz`toare acestor debite, nu sunt date obligatorii, alegerea putndu-se face n cazul cunoa]terii numai a debitului ]i n`l\imii nominale de pompare. Pentru fiecare sistem de pompare se va completa un chestionar separat. Chestionarul va fi completat de c`tre ofertant pe baza datelor prezentate de proiectant. Completarea chestionarului pe baza datelor unui beneficiar f`r` preg`tire de specialitate neasistat de un proiectant/ consultant de specialitate nu este recomandabil` datorit` posibilit`\ii furniz`rii eronate sau incomplete a datelor. Pentru rubricile de valori numerice cu mai multe categorii de unit`\i de m`sur` nu este obligatorie completarea tuturor variantelor de exprimare a m`rimii, oricare dintre unit`\ile de m`sur`, singur`, reprezentnd o precizare suficient`. Totu]i, se recomand` exprimarea n sistemul interna\ional, exprimare care este n afara parantezelor, iar dac` se cunosc valorile transformate n sistemele derivate sau sistemul tehnic, acestea se vor preciza pentru compara\ie direct` cu unele date de prospect ]i mai facila utilizare a chestionarului. Chestionarul, prin natura sa, ofer` posibilitatea culegerii de date de c`tre orice persoan` din cadrul societ`\ii ofertante cu o preg`tire tehnic` inginereasc` minim`. Alegerea sistemului de pompare ce va fi ofertat va fi ns` f`cut` numai de c`tre o persoan` cu preg`tire tehnic` de specialitate. {n continuare, pe fiecare punct, se va analiza completarea ]i utilizarea chestionarului: 1. Se precizeaz` persoana sau firma de specialitate care furnizeaz` datele ]i, dac` este cazul, beneficiarul c`ruia i va fi adresat` oferta. 2. Se precizeaz` fluidul vehiculat. 3. Se nscriu temperaturile maxim`, minim` ]i nominal` de lucru. Importan\a acestor temperaturi este legat` pe de o parte de posibilitatea apari\iei cavita\iei (la temperatura maxim`) ]i de verificarea condi\iilor de rezisten\` mecanic` ]i func\ionare a elementelor sistemului (rotor, membran`, carcas`, cuplaj mecanic, lag`re etc.). 4. {n cazul n care fluidul este de natur` special` (varianta punctat` de la ntrebarea 2) se vor preciza viscozit`\ile la temperaturile caracteristice. 5. Se precizeaz` debitul nominal ce va sta la baza alegerii ]i eventual debitele extreme (maxim ]i minim) pentru optimizarea alegerii (randamente acceptabile de pompare la marginile intervalului de debit). 6. Se precizeaz` n`l\imea de pompare nominal` (corespunz`toare debitului nominal) ce va sta la baza alegerii ]i eventual n`l\imile de pompare la debitele extreme (maxim ]i minim) pentru optimizarea alegerii (randamente acceptabile de pompare la marginile intervalului). 7. Stabile]te tipul constructiv al pompei ]i condi\iile generale de func\ionare, prin caracteristica de montaj. 8. Din punctul de vedere al fiabilit`\ii, sistemul poate fi prev`zut cu o rezerv` (pomp` dubl`) sau f`r`. In cazul pompei duble, ambele componente sunt montate pe acela]i postament sau n acela]i corp, prezentnd unitate constructiv`. 9. Se specific` sursa de energie mecanic`. 10.Se precizeaz`, pentru sistemele cu componente individuale, tipul de cuplaj care se dore]te. In general, pentru sistemele de pompare mono-bloc, precizarea nu este necesar`. 11.Se stabile]te lista elementelor anexe de comand`, control ]i racordare ce se doresc a fi livrate mpreun` cu sistemul de pompare. Dac` este necesar, se face trimitere la o anex` explicativ` pentru detalierea caracteristicilor constructiv-func\ionale ale elementelor anexe dorite. 12.{n cazul n care condi\iile de lucru sunt speciale (medii corozive, medii explozive etc.) se vor face preciz`rile de rigoare. 13.Se precizeaz` dac` este necesar` respectarea unor condi\ii suplimentare n afara celor obligatorii stabilite de M.L.P.T.L. ]i documentele doveditoare cerute. 14.Se nscriu datele persoanei de leg`tur` att pentru transmiterea ulterioar` a ofertei ct ]i, eventual, pentru ob\inerea de date suplimentare sau clarific`ri. 15.Necesar pentru a stabili posibilitatea furniz`rii la timp. 16.Atest` momentul ob\inerii datelor de ofertare.

209

Alegerea sistemului de pompare se poate face n multe feluri, fiecare specialist putnd s`-]i stabileasc` propria metodologie. Totu]i, ca exemplu, se prezint` o metodologie de alegere: a. b. Din ntreaga gam` de sisteme de pompare se aleg cele ale c`ror zon` de func\ionare recomandat` (pe curba de pompare) con\ine punctul corespunz`tor att debitului ct ]i n`l\imii de pompare nominale specificate n formular. Dac` nu exist` un sistem care s` ndeplineasc` condi\iile punctului a., se va impune pe curba de pompare doar debitul nominal, alegndu-se pompa cu n`l\imea de pompare cea mai apropiat` de cea nominal` dar obligatoriu superioar`. Diferen\a dintre n`l\imea de pompare a utilajului ales ]i cea din chestionar va fi comunicat` proiectantului/beneficiarului pentru ca acesta s` ia m`surile necesare de corec\ie (introducerea unei pierderi locale de sarcin` hidraulic`). Din gama de pompe se selecteaz` cele cu caracteristica de randament cea mai avantajoas` n punctul de func\ionare nominal. Din gama de pompe rezultat` se selecteaz` cele cu caracteristica de randament cea mai avantajoas` n zonele marginale ale domeniului declarat de lucru. Se selecteaz` n continuare pompele care corespund criteriilor de antrenare ]i cuplaj cerute n chestionar. Se aleg din cele selectate cele care au n furnitur` sau op\ional elementele anexe cerute n chestionar. Se elimin` cele care nu fac fa\` condi\iilor speciale de func\ionare. Se alege din cele r`mase sistemul de pompare care r`spunde cel mai complex ]i avantajos urm`toarelor condi\ii: i. S` aib` omolog`rile ]i atest`rile cerute; ii. S` poat` fi livrat la termenul ]i n condi\iile specificate; iii.S` reprezinte raportul pre\/calitate dorit de proiectant sau beneficiar.

c. d. e. f. g. h.

210

Echipamente termice

7.3.1. CHESTIONAR PENTRU OB|INEREA DE DATE {N VEDEREA OFERT~RII UNUI SISTEM DE POMPARE
1. Firma/persoana solicitant` : .. 2. Fluidul vehiculat : ap` rece ap` cald` ap` fierbinte ulei diatermal 3. Temperatura de lucru : maxim` oC ; minim` .. oC ; nominal` .. oC 4. Viscozitate fluid (altele dect ap` sau ulei, corespunz`tor temperaturilor anterioare) : maxim` oE ; minim` .. oE ; nominal` .. oE 5. Debit fluid vehiculat : maxim m3/s ; minim .. m3/s ; nominal . m3/s 6. In`l\ime de pompare : minim . bar ; maxim .. bar ; nominal . bar 7. Caracteristici de montaj : pomp` de conduct` montaj pe postament pomp` imersat` (de pu\) grup de pompare mobil . 8. Grad de asigurare : pomp` simpl` pomp` dubl` (1 func\iune + 1 rezerv`) 9. Motor de antrenare : electric monofazat electric trifazat electric cu variator de tura\ie termic diesel termic cu aprindere prin scnteie .. 10. Cuplaj de antrenare : rigid cu curele cu ambreiaj elastic 11. Se doresc elemente complementare : contraflan]e robinete de separa\ie tablou de comand` racorduri elastice clapete de sens .. . 12. Condi\ii speciale de lucru : nu da : .. 13. Se doresc atest`ri suplimentare fa\` de cea M.L.P.T.L. : nu da : .. 14. Persoan` de leg`tur` beneficiar : Nume ; Prenume Func\ie .. ; Tel./fax. ... ; e-mail ... 15. Termen de livrare (estimat) : .. 16. Data complet`rii formularului : .. BENEFICIAR . OFERTANT

211

7.4. Metodologie de completare ]i utilizare a chestionarului pentru culegerea de date n vederea stabilirii solu\iei de central` termic`
Chestionarul stabile]te parametrii calitativi ]i cantitativi necesari stabilirii unei solu\ii de central` termic`. Centrala termic` se define]te ca ntindere n cadrul chestionarului prin r`spunsurile la ntreb`ri. Astfel, pe lng` cazane, arz`toare, schimb`toare, sistem de expansiune, sisteme de pompare, sisteme de alimentare, gospod`rie de combustibil ]i racorduri interne, aceasta poate con\ine integral, par\ial sau deloc re\eaua de distribu\ie c`tre consumatori, cu toate elementele func\ionale ]i anexe. Datele din chestionar sunt de tip exhaustiv ]i deci nu reprezint` n totalitate date obligatorii a fi cunoscute pentru a putea face alegerea. Pe parcursul descrierii modului de completare ]i utilizare a chestionarului se vor preciza elementele obligatorii (minimale) pentru a putea face o alegere corect`, prin marcare cu semnul * , restul elementelor reprezentnd condi\ii particulare de detaliu care pot fi sau nu impuse ]i deci pot fi sau nu cunoscute ]i precizate. In cazul n care nu sunt precizate de c`tre beneficiar, acestea vor rezulta n urma alegerilor f`cute ]i vor fi communicate ulterior proiectantului / beneficiarului pentru acceptare. Chestionarul va fi completat de c`tre ofertant pe baza datelor oferite de proiectant. Completarea chestionarului pe baza datelor unui beneficiar f`r` preg`tire de specialitate neasistat de un proiectant/ consultant de specialitate nu este recomandabil` datorit` posibilit`\ii furniz`rii eronate sau incomplete a datelor. Mai mult, datorit` complexit`\ii unei centrale termice, cu excep\ia cazurilor de ofertare a microcentralelor de tip compact, se va cere ca baz` de documenta\ie obligatorie proiectul centralei termice sau m`car o schi\` cu datele de amplasament al utilajelor, trasee de conducte interioare ]i dimensiunile acestora. Pentru reubricile de valori numerice cu mai multe categorii de unit`\i de m`sur` nu este obligatorie completarea tuturor variantelor de exprimare a m`rimii, oricare dintre unit`\ile de m`sur`, singur`, reprezentnd o precizare suficient`. Totu]i, se recomand` exprimarea n sistemul interna\ional de unit`\i de m`sur`, exprimare care este n afara parantezelor, iar dac` se cunosc valorile transformate n sistemele derivate sau sistemul tehnic, acestea se vor preciza pentru compara\ie ]i mai facila utilizare a chestionarului. Chestionarul, prin natura sa, ofer` posibilitatea culegerii de date de c`tre orice persoan` din cadrul societ`\ii ofertante cu o preg`tire tehnic` inginereasc` minim`. Alegerea solu\iei generale ]i a utilajelor componente va fi ns` f`cut` numai de c`tre o persoan` cu preg`tire tehnic` de specialitate. {n continuare, pe fiecare punct, se va analiza completarea ]i utilizarea chestionarului: 1. * Se precizeaz` persoana sau firma beneficiar`. 2. * Se precizeaz` persoana sau firma de specialitate care a realizat proiectarea ]i furnizeaz` datele. 3. Sarcina termic` global` instalat` n centrala termic` ofer` o imagine global` a complexit`\ii elementelor ce vor fi ofertate: pentru centralele mici, cu puteri termice sub 40 kW, se poate alege varianta microcentralelor de tip compact ce con\in n cadrul unei carcase toate elementele necesare unei func\ion`ri complete (preparare agen\i termici, pompare, asigurare, automatizare etc.); pentru domeniul de puteri termice instalate 40 150 kW se poate merge n egal` m`sur` pe solu\ia de tip microcentral` (n cazul existen\ei n ofert` a sarcinii cerute) sau pe solu\ia de alc`tuire din elemente componente individuale; pentru puteri ce dep`]esc 150 kW se va folosi identificarea, alegerea ]i ofertarea fiec`rui element (utilaj) component ]i cuplarea acestora prin sisteme de conducte ]i automatizare. 4. Prin precizarea tipului de agent termic produs se ncadreaz` oferta n una din cele 6 mari categorii existente. 5. * Se completeaz` n cazul n care centrala produce ca agent termic ap` cald` de nc`lzire. Se vor preciza mai nti parametrii cantitativi definitorii : sarcin` termic`, temperaturile nominale de tur ]i retur, debitul de agent preparat (dac` se cunoa]te, iar dac` nu, se determin` din sarcina termic` ]i ecartul de temperatur`), presiunea nominal` de lucru (dat` n general de regimul de n`l\ime al consumatorului de c`ldur`). Temperatura maxim` admis` precum ]i presiunea maxim` admis` reprezint` limit`ri impuse de aparatele utilizatoare n sine sau de condi\iile de func\ionare ale acestora ]i reprezint` parametrii limit` de siguran\` pentru cazanele de ap` cald` ce vor fi ofertate, n sensul c` automatizarea va considera aceste valori ca praguri de avarie. Alegerea solu\iei de preparare a agentului termic cu unul, dou` sau mai multe cazane este legat` de optimizarea regimurilor de func\ionare (sezonier, jurnalier ]i pe utilit`\i) ]i n mod normal apar\ine proiectantului. Totu]i, n cazul n care nu exist` o pozi\ie stabilit`, se va determina solu\ia optim` mpreun` cu proiectantul, conform indica\iilor din manualul Black Sea capitolul de cazane ]i capitolul de centrale termice urmnd ca rezultatele s` fie nscrise n chestionar. Sarcinile par\iale ale cazanelor ce furnizeaz` ap` cald` de nc`lzire se vor preciza ca procent din sarcina termic` total`, urmnd ca la completarea chestionarelor de cazan, aceste procente, mpreun` cu sarcina termic` total`, s` dea valori de sarcin` termic` individual` pentru fiecare cazan n parte. In acest chestionar s-a preferat exprimarea indirect` prin valori procentuale datorit` u]urin\ei de urm`rire a corectitudinii datelor furnizate, prin faptul c` suma sarcinilor par\iale trebuie s` fie obligatoriu 100 %. 6. * Se completeaz` n cazul n care centrala produce ca agent termic ap` fierbinte. 212 Echipamente termice

Se vor preciza mai nti parametrii cantitativi definitorii : sarcin` termic`, temperaturile nominale de tur ]i retur, debitul de agent preparat (dac` se cunoa]te, iar dac` nu, se determin` din sarcina termic` ]i ecartul de temperatur`), presiunea nominal` de lucru (dat` n general de maximul dintre regimul de n`l\ime al consumatorului de c`ldur` ]i presiunea de satura\ie a apei la temperatura nominal` de tur). Temperatura maxim` admis` precum ]i presiunea maxim` admis` reprezint` limit`ri impuse de aparatele utilizatoare n sine sau de condi\iile de func\ionare ale acestora ]i reprezint` parametrii limit` de siguran\` pentru cazanele de ap` cald` ce vor fi ofertate, n sensul c` automatizarea va considera aceste valori ca praguri de avarie. In plus, presiunea minim` reprezint` ]i ea parametru critic deoarece exist` pericolul vaporiz`rii apei fierbin\i; dac` presiunea minim` nu este precizat` de proiectant, aceasta se va alege, mpreun` cu acesta ]i cu aprobarea acestuia, ca fiind presiunea de satura\ie a apei la temperatura maxim` admis` a agentului termic. Alegerea solu\iei de preparare a agentului termic cu unul, dou` sau mai multe cazane este legat` de optimizarea regimurilor de func\ionare (sezonier, jurnalier ]i pe utilit`\i) ]i n mod normal apar\ine proiectantului. Totu]i, n cazul n care nu exist` o pozi\ie stabilit`, se va determina solu\ia optim` mpreun` cu proiectantul, conform indica\iilor din manualul Black Sea capitolul de cazane ]i capitolul de centrale termice urmnd ca rezultatele s` fie nscrise n chestionar. Sarcinile par\iale ale cazanelor ce furnizeaz` ap` cald` de nc`lzire se vor preciza ca procent din sarcina termic` total`, urmnd ca la completarea chestionarelor de cazan, aceste procente, mpreun` cu sarcina termic` total`, s` dea valori de sarcin` termic` individual` pentru fiecare cazan n parte. In acest chestionar s-a preferat exprimarea indirect` prin valori procentuale datorit` u]urin\ei de urm`rire a corectitudinii datelor furnizate, prin faptul c` suma sarcinilor par\iale trebuie s` fie obligatoriu 100 %. 7. * Se completeaz` n cazul n care centrala produce ca agent termic abur saturat. Se vor preciza mai nti parametrii cantitativi definitorii : sarcin` termic`, temperatur` ]i/sau presiune de satura\ie, debitul de agent preparat (dac` se cunoa]te, iar dac` nu, se determin` din sarcina termic` ]i c`ldura unitar` de vaporizare). Alegerea solu\iei de preparare a agentului termic cu unul, dou` sau mai multe cazane este legat` de optimizarea regimurilor de func\ionare ]i apar\ine obligatoriu proiectantului. Sarcinile par\iale ale cazanelor de abur se vor preciza ca procent din sarcina termic` total`, urmnd ca la completarea chestionarelor de cazan, aceste procente, mpreun` cu sarcina termic` total`, s` dea valori de sarcin` termic` individual` pentru fiecare cazan n parte. In acest chestionar s-a preferat exprimarea indirect` prin valori procentuale datorit` u]urin\ei de urm`rire a corectitudinii datelor furnizate, prin faptul c` suma sarcinilor par\iale trebuie s` fie obligatoriu 100 %. 8. * Se completeaz` n cazul n care centrala produce ca agent termic abur supranc`lzit. Se vor preciza mai nti parametrii cantitativi definitorii : sarcin` termic`, temperatur` ]i/sau presiune de satura\ie, debitul de agent preparat (dac` se cunoa]te, iar dac` nu, se determin` din sarcina termic` ]i c`ldura unitar` de preparare), temperatura de supranc`lzire. Alegerea solu\iei de preparare a agentului termic cu unul, dou` sau mai multe cazane este legat` de optimizarea regimurilor de func\ionare ]i apar\ine obligatoriu proiectantului. Sarcinile par\iale ale cazanelor de abur se vor preciza ca procent din sarcina termic` total`, urmnd ca la completarea chestionarelor de cazan, aceste procente, mpreun` cu sarcina termic` total`, s` dea valori de sarcin` termic` individual` pentru fiecare cazan n parte. In acest chestionar s-a preferat exprimarea indirect` prin valori procentuale datorit` u]urin\ei de urm`rire a corectitudinii datelor furnizate, prin faptul c` suma sarcinilor par\iale trebuie s` fie obligatoriu 100 %. 9. Se completeaz` n cazul producerii de agent termic fluid termic special nc`lzit. Datele colectate vor fi analizate, n func\ie de complexitatea lor ]i de tipurile de cazane cu fluide speciale existente n ofert` ]i se vor copleta la nevoie cu date suplimentare. 10.* {n cazul prepar`rii de ap` cald` de consum, prin r`spunsurile date se va identifica att tipul de solu\ie tehnic` ales ct ]i parametrii caracteristici definitorii ai tipului de solu\ie aleas`. Parametrii nominali de temperatur` intrare/ie]ire se refer` la temperatura apei reci de alimentare ]i la temperatura dorit` la furnizarea de ap` cald` de consum. Debitul sau cantitatea de ap` cald` ce trebuie asigurat`, precum ]i caracteristicile de performan\` ]i/sau constructive ale elementelor ce alc`tuiesc sistemul de preparare a apei calde de consum se precizeaz` ca tip ]i form` n conformitate cu solu\ia aleas` - conform capitolului corespondent din manualul Black Sea . 11.* Precizeaz` combustibilul sau combustibilii pe care vor func\iona arz`toarele cazanelor din central`. 12.* La punctul 11 se precizeaz` tipul de combustibil de care se dispune la momentul solicit`rii ofertei iar, dac` n perspectiv` se prevede trecerea la un alt tip de combustibil (de ex.: lichid gaz, GPL gaz etc.)se vor alege tipuri de echipamente la care se vor putea efectua modific`rile respective ulterioare. 13. Stabile]te presiunea disponibil` la racord n cazul utiliz`rii combustibilului gazos, dat` necesar` n aprecierea tipurilor de arm`turi ce se vor folosi pn` la rampa arz`toarelor. 14. Stabile]te solu\ia de gospod`rie de combustibil la func\ionarea pe combustibil lichid. Volumele rezervoarelor de stocaj ]i de zi reprezint` date de ofertare iar cota de amplasare a rezervorului de zi impune solu\ia de racordare dintre acesta ]i rampa arz`toarelor conform capitolului de centrale termice din manualul Black Sea -. 213

15. Stabile]te solu\ia de gospod`rie de combustibil n cazul utiliz`rii gazelor petroliere lichefiate (G.P.L.). 16.* Din cele trei solu\ii tehnice de asigurare a centralei se va alege una ]i se vor face preciz`rile dimensionale necesare ofert`rii. Se va consulta capitolul de centrale termice din manualul Black Sea ]i se vor identifica elementele anexe necesare conform schemei alese. Dup` identificare acestea vor fi introduse n ofert`. 17.* Dac` se dore]te asigurarea trat`rii apei de alimentare a centralei termice se va preciza tipul acesteia ]i debitul nominal. 18.* Precizeaz`, mergnd gradual, de la solu\ia minim` obligatorie la solu\ia cea mai complex`, func\iile de automatizare ce se doresc a fi implementate n central`. Pentru ofertare, se vor comunica specialistului n sisteme de automatizare cerin\ele ]i planul centralei cu toate utilaje precizate, urmnd ca acesta s` stabileasc` componentele sistemului de automatizare ]i leg`turile ntre acestea. 19. Reprezint` una din solu\iile des ntlnite de legare a centralei termice la re\elele de consumatori. In cazul adopt`rii solu\iei se vor preciza dimensiunile buteliei, tipul ]i num`rul racordurilor reprezentnd detalii constructive ce se pot preciza ulterior. 20. Precizeaz` num`rul de circuite deservite de central` ]i, global, complexitatea acestora. 21.* Grupurile de pompare sunt mp`r\ite conven\ional n trei categorii: simple (o singur` pomp`), duble (o pomp` n func\iune ]i una de rezerv`) ]i cu tura\ie variabil` (n general cu sistem de varia\ie a frecven\ei). La fiecare categorie se pot defini trei tipuri constructive. Dac` num`rul de tipuri dep`]e]te trei, chestionarul se completeaz` cu num`rul de rubrici lips`. Mai multe pompe de acela]i fel fie vor fi trecute de mai multe ori (num`rul dorit) fie se vs preciza num`rul acestora n dreptul descrierii tehnice. 22.25. Pe baza planului de central` se detaliaz` necesarul de conducte ]i fitinguri. Rubricile se vor completa numai dac` proiectantul dore]te ofertarea acestor elemente de leg`tur` ]i se vor l`sa ne completate dac` se dore]te numai livrarea utilajelor propriu-zise. 26. Se define]te spa\iul disponibil n central` ]i se verific` posibilitatea amplas`rii utilajelor ofertate. Dac` utilajele ofertate se ncadreaz` n spa\iile estimate de proiectant atunci nu sunt probleme, dar dac` unele utilaje dep`]esc gabaritele estimate se va redistribui spa\iul n central` de comun acord cu proiectantul. De asemenea, se verific` posibilitatea accesului utilajelor n central`, pe baza definirii zonelor de minim` deschidere. 27.* Se stabile]te dac` se dore]te furnizarea co]ului, iar dac` da, se precizeaz` solu\ia constructiv` dorit` ]i dimensiunile de gabarit. 28.* Dac` se dore]te montarea unor exhaustoare, se definesc, pentru fiecare n parte, debitul de gaze de ardere vehiculat, diferen\a de presiune ce se dore]te la debitul respectiv ]i temperatura maxim` pe care o pot atinge gazele de ardere la intrarea n exhaustor (nu neap`rat la regimul nominal ci n oricare dintre regimurile posibile de lucru, inclusiv cele de avarie). 29.* Dac` se dore]te montarea unor ventilatoare, se definesc, pentru fiecare n parte, debitul de aer vehiculat ]i diferen\a de presiune ce se dore]te la debitul respectiv. 30. Poate apare cererea de amplasare n central` a unui sistem de detectare gaze explo n vederea sc`derii suprafe\ei necesare de explozie. 31. Se precizeaz` dac` se doresc agrement`ri sau conform`ri cu diverse norme, n afara celor obligatorii conform M.L.P.T.L. ]i I.S.C.I.R. 32. Se precizeaz` eventualele condi\ii speciale de lucru (fonice, de poluare, estetice, de medii speciale etc.). 33. Se nscriu datele beneficiarului. 34.* Se nscriu datele proiectantului. 35. Se stabile]te termenul de depunere a ofertei. 36. Se estimeaz` data sau termenul livr`rii pentru a nu se oferi utilaje ce nu se pot furniza n termenul precizat. 37. Datorit` complexit`\ii ofertei, se planific` echipele de punere n func\iune, pe specialit`\i. 38. * Se atest` data culegerii datelor.

Alegerea solu\iilor se poate face n multe feluri datorit` faptului c` criteriile prioritare de decizie (pre\, performan\` tehnic`, performan\` ecologic`, costuri de exploatare, parametri termotehnici, condi\ii de gabarit, fiabilitate etc.) variaz` de la caz la caz. Datorit` acestui fapt, nu se poate face o recomandare de metodic`, aceasta trebuind s` rezulte n urma consult`rilor dintre proiectantul centralei ]i specialistul firmei ofertante.

214

Echipamente termice

7.4.1. CHESTIONAR PENTRU CULEGEREA DE DATE {N VEDEREA STABILIRII SOLU|IEI DE CENTRAL~ TERMIC~
1. 2. 3. 4. Firma / persoana beneficiar` : ...................................................................................... Firma / persoana proiectant` : ..................................................................................... Sarcina termica total` (to\i agen\ii) : ...................... kW ; (........................... kcal/h) Agentul termic produs : ap` cald` ap` fierbinte ulei diatermal abur saturat abur supranc`lzit ....................... 5. Ap` cald` de nc`lzire : sarcina termic` nominal` ................... kW ; (.............. kcal/h) Parametrii de temperatur` intrare / ie]ire (retur / tur ) : ....... oC / ......... oC Debit de ap` cald` de nc`lzire : .......... kg/h ; (............ m3/h ; ........... t/h) Presiune de lucru nominal` / maxim` : .............. bar / .............. bar Temperatur` maxim` admis` : .......... oC Num`rul de cazane pentru producerea apei calde de nc`lzire : =1 =2 =3 Sarcina termic` pe fiecare cazan de apa Cz 1 ...... % Cz1 ..... % Cz 2 ..... % Cz 3 ..... % Cz 4 ..... % .................... 6. Ap` fierbinte : sarcina termic` nominal` ................... kW ; (.............. kcal/h) Parametrii de temperatur` intrare / ie]ire (retur / tur ) : ....... oC / ......... oC Debit de ap` fierbinte : .......... kg/h ; (............ m3/h ; ........... t/h) Presiune de lucru minim` / nominal` / maxim` : ......... bar / ............ bar / ............ bar Temperatur` maxim` admis` : .......... oC Num`rul de cazane pentru producerea apei fierbin\i : =1 =2 = 3 Sarcina termic` pe fiecare cazan de ap` Cz 1 ...... % Cz1 ..... % Cz 2 ..... % Cz 3 ..... % Cz 4 ..... % .................... 7. Abur saturat : sarcina termic` nominal` ................... kW ; (.............. kcal/h) Temperatura de satura\ie / presiunea de satura\ie (absolut`) : ....... oC / ............. bar Debit nominal de abur : ......... kg/h ; (........... t/h) Num`rul de cazane pentru producerea aburului saturat : =1 =2 = 3 Debitul de abur saturat pe fiecare cazan Cz 1 ...... % Cz1 ..... % Cz 2 ..... % Cz 3 ..... % Cz 4 ..... % .................... 8. Abur supranc`lzit : sarcina termic` nominal` ................... kW ; (.............. kcal/h) Temperatura de satura\ie / presiunea de satura\ie (absolut`) : ....... oC / ............. bar Temperatura de supranc`lzire : ............ oC Debit nominal de abur supranc`lzit : ......... kg/h ; (........... t/h) Num`rul de cazane pentru producerea aburului supranc`lzit : =1 =2 = 3
215

cald` din totalul sarcinii termice de ap` cald`

Cz 2 ..... %

fierbinte din totalul sarcinii termice de ap` fierbinte

Cz 2 ..... %

Cz 2 ..... %

Cz1 ..... % Cz 2 ..... % Cz 3 ..... % Cz 4 ..... % .................... 9. Alte fluide termice : sarcina termic` nominal` ................... kW ; (.............. kcal/h) Parametrii de temperatur` intrare / ie]ire (retur / tur ) : ....... oC / ......... oC Debit de fluid : (.......... kg/h) ; ............ m3/h ; (........... t/h) C`ldur` specific` fluid : ......... J/(kg.K) ; (........... kJ/(kg.K) ; .......... kcal/(kg.K)) Presiune de lucru minim` / nominal` / maxim` : ......... bar / ............ bar / ............ bar Temperatur` maxim` admis` : .......... oC Num`rul de cazane pentru acoperirea sarcinii termice : =1 =2 = 3 Sarcina termic` pe fiecare cazan Cz 1 ...... % Cz1 ..... % Cz 2 ..... % Cz 2 ..... % Cz 3 ..... % Cz 4 ..... %

Debitul de abur supranc`lzit pe fiecare cazan

Cz 1 ...... % Cz 2 ..... %

10. Ap` cald` menajer` : nu da, n sistem : instantaneu separat (schimb`tor de c`ldur` n flux) nr. schimb`toare : ....... ; sarcina termic` pe fiecare ....... kW / ...... kW / ........ kW instantaneu incorporat cazanului acumulare cu boilere cu capacitate de func\ionare n flux nr. de boilere : ....... ; sarcina termic` n flux ....... kW / ...... kW / ........ kW volum util de acumulare ....... m3 / ...... m3 / ........ m3 cantitatea de ap` cald` furnizat` de la rezerv` plin` n prima or` de func\ionare ....... m3 / ...... m3 / ........ m3 acumulare cu boilere n regim exclusiv nesta\ionar nr. de boilere : ....... ; volum util de acumulare ....... m3 / ...... m3 / ........ m3 timp de refacere a rezervei .....min. / .... min. / ..... min. acumulare pasiv` (vas de acumulare) nr. de recipiente : ....... ; volum util de acumulare ....... m3 / ...... m3 / ...... m3 Parametrii nominali de temperatur` intrare / ie]ire : ......... oC / .......... o C Debit nominal de ap` cald` : mediu zilnic (............. kg/zi) ; ........... l/zi ; mediu orar (19 ore) (.......... kg/or`) ; .......... l/or` ; n perioada de vrf / perioada de vrf ....... (.......) l/s (l/min) / ..... minute 11. Combustibil utilizat : gaz G.P.L tip M C.L.U. III p`cur` altele ; preciza\i : putere caloric` ................. kJ/kg; viscozitate ....... oE la ......... oC ; densitate ........... kg/m3 ; temperatura de curgere ......... oC 12. Combustibil ce se dore]te a se utiliza n perspectiv` : gaz G.P.L tip M C.L.U. III p`cur` altele ; preciza\i : putere caloric` ................. kJ/kg; viscozitate ....... oE la ......... oC ; densitate ........... kg/m3 ; temperatura de curgere ......... oC 13. Presiunea gazului la racordul general al centralei termice : ............ mbar 14. Rezervor de combustibil : de stocaj , ......... m3 ; de zi , ............ m3 ; amplasat la cota ........... m fa\` de pardoseala centralei termice 15. Rezervor G.P.L. de ........... kg / (........... m3 / ............ litri) 16. Elemente de expansiune : vas deschis de ........... litri ...... vase deschise de ...... litri / ....... litri / ........litri vas nchis de ...... litri ]i vas deschis de ...... litri
216 Echipamente termice

17. Tratarea apei :

continu` de completare degazare 3 debit : ......... l/min ; ........ m /h 18. Automatizarea : de baz` : sistemele de siguran\` ]i control obligatorii I.S.C.I.R. plus termostate de lucru pe cazane ]i boilere; medie : de baz` plus termostate de camer` ]i comenzi de prioritate ]i sisteme de amestecare; complexa : medie plus programare n timp, contorizare, computer integrator cu sond` exterioar` de temperatur`, programe de tip master-slave; special` : complex` plus transmitere de date la distan\` (monitorizare on-line) ]i comand` de la distan\` alte func\ii : ........................................................................................ 19. Butelie de egalizare a presiunilor : nu da : diametru (exterior / interior) .......... mm / ............ mm ; lungime ......... m 20. Circuite de furnizare agent termic : simple, n num`r de ............. ; cu amestecare, n num`r de ............. . 21. Grupuri de pompare : simple : 1. debit nominal ......... m3/h la ......... m C.A ; (n afara celor 2. debit nominal ......... m3/h la ......... m C.A ; de alimentare a 3. debit nominal ......... m3/h la ......... m C.A ; cazanelor de abur) ........................................................................ duble : 1. debit nominal ......... m3/h la ......... m C.A ; 2. debit nominal ......... m3/h la ......... m C.A ; 3. debit nominal ......... m3/h la ......... m C.A ; ........................................................................ cu tura\ie : 1. debit minim ......... m3/h la ......... m C.A ; variabil` debit maxim ......... m3/h la ......... m C.A ; 2. debit minim ......... m3/h la ......... m C.A ; debit maxim ......... m3/h la ......... m C.A ; ........................................................................ 22. Caracteristicile globale ale traseelor din centrala termic` (estimare necesar \eav`) 1. lungime ........... m , dn ........ mm ; 2. lungime ........... m , dn ........ mm 3. lungime ........... m , dn ........ mm ; 4. lungime ........... m , dn ........ mm 5. lungime ........... m , dn ........ mm ; 6. lungime ........... m , dn ........ mm 23. Vane simple (estimare necesar global) 1. dn/pn ........ mm / ..... \oli , buc`\i .... ; 2. dn/pn ........ mm / ..... \oli , buc`\i .... 3. dn/pn ........ mm / ..... \oli , buc`\i .... ; 4. dn/pn ........ mm / ..... \oli , buc`\i .... 24. Vane cu servomotor (estimare necesar global) 1. dn/pn ........ mm / ..... \oli , buc`\i .... ; 2. dn/pn ........ mm / ..... \oli , buc`\i .... 3. dn/pn ........ mm / ..... \oli , buc`\i .... ; 4. dn/pn ........ mm / ..... \oli , buc`\i .... 5. dn/pn ........ mm / ..... \oli , buc`\i .... ; 6. dn/pn ........ mm / ..... \oli , buc`\i .... 25. Vane cu 3 c`i manuale (estimare necesar global) 1. dn/pn ........ mm / ..... \oli , buc`\i .... ; 2. dn/pn ........ mm / ..... \oli , buc`\i .... 3. dn/pn ........ mm / ..... \oli , buc`\i .... ; 4. dn/pn ........ mm / ..... \oli , buc`\i .... 25. Vane cu 3 c`i cu servomotor (estimare necesar global) 1. dn ........ mm / ..... \oli , buc`\i .... ; 2. dn ........ mm / ..... \oli , buc`\i .... 3. dn ........ mm / ..... \oli , buc`\i .... ; 4. dn ........ mm / ..... \oli , buc`\i .... 26. Dezaeratoare (caracteristici ; buc`\i) : ......................................................................... Coturi (caracteristici ; buc`\i) : ...................................................................................... Teuri (caracteristici ; buc`\i) : ........................................................................................ Reduc\ii (caracteristici ; buc`\i) : ................................................................................... Alte elemente (caracteristici ; buc`\i) : .......................................................................... ........................................................................................................................................ 27. Spa\iu liber la sol pentru amplasare utilaje : lungime ............ mm ; l`\ime ......... mm ; n`l\ime minim` n central` .......... mm.
217

Spa\iu minim de acces : u]` ............. mm x .............. mm; sas , antecamer`, cot etc. (dimensiuni minime L / l / h) : ........mm / ......mm / ..... mm 28. Se dore]te co] : nu da : o\el izolat o\el neizolat zid`rie unul singur ..... n baterie ..... individuale rezistente la coroziune cu drenaj de condens pe parcurs sec\iune dreptunghiular` ............. mm x .............. mm ; n`l\ime ........ m sec\iune dreptunghiular` ............. mm x .............. mm ; n`l\ime ........ m sec\iune dreptunghiular` ............. mm x .............. mm ; n`l\ime ........ m sec\iune rotund` (exterior) ............. mm x (perete).............. mm ; n`l\ime ........ m sec\iune rotund` (exterior) ............. mm x (perete).............. mm ; n`l\ime ........ m sec\iune rotund` (exterior) ............. mm x (perete).............. mm ; n`l\ime ........ m 29. Exhaustoare : nu 3 da : debit ........ m /h , diferen\` de presiune ........ mmC.A. , temp. max. gaze ...... oC debit ........ m3/h , diferen\` de presiune ........ mmC.A. , temp. max. gaze ...... oC debit ........ m3/h , diferen\` de presiune ........ mmC.A. , temp. max. gaze ...... oC 30. Ventilatoare introducere aer (n afara celor din furnitura arz`toarelor) : nu
da : debit ............ m3/h , presiune .......... mmC.A. , temp. de lucru .......... oC debit ............ m3/h , presiune .......... mmC.A. , temp. de lucru .......... oC

debit ............ m3/h , presiune .......... mmC.A. , temp. de lucru .......... oC 31. Se cere detector de gaze explozibile : da nu 32. Norme ]i avize suplimentare fa\` de I.S.C.I.R. ]i M.L.P.A.T. : nu ; da : ................................................................................................................ 33. Condi\ii speciale de lucru : nu ; da : ................................................................................................................ 34. Persoan` de leg`tur` beneficiar : Nume ............................. ; Prenume ......................... Func\ia .................... ; tel./fax. .............................. ; e-mail ............................................. 35. Persoan` de leg`tur` proiectant : Nume ............................. ; Prenume ......................... Func\ia .................... ; tel./fax. .............................. ; e-mail ............................................. 36. Termen de transmitere a ofertei ...................................................................................... 37. Termen de livrare (dorit) .................................................................................................. 38. Termen de punere n func\iune (estimat) ......................................................................... 39. Data complet`rii formularului .................................... BENEFICIAR ............................................. PROIECTANT ................................................... OFERTANT .....................................

218

Echipamente termice

7.5. Metodologie de completare ]i utilizare a chestionarului pentru culegerea de date n vederea ofert`rii elementelor ce alc`tuiesc instala\ia interioar` de nc`lzire
Chestionarul stabile]te parametrii calitativi ]i cantitativi necesari definirii unei solu\ii de sistem interior de nc`lzire. {n prezentul chestionar prin sistem interior de nc`lzire se n\elege re\eaua de distribu\ie a agentului termic de nc`lzire din interiorul unei cl`diri (inele, coloane ]i ramuri) plus corpurile de nc`lzire care asigur` fluxurile de c`ldur` necesare n incinte. Sistemul interior de nc`lzire nu con\ine re\eaua de leg`tur` ntre acesta ]i centrala termic` sau punctul termic de preparare a agentului termic de nc`lzire ]i de asemenea, n mod curent, nu con\ine sistemele de vehiculare ale agentului termic. Exist` ns` dou` cazuri particulare: cazul cnd sistemul de nc`lzire este mic ]i deservit de o microcentral` compact` ]i constructiv nu se poate vorbi de re\ea de racord central` - sistem de nc`lzire ]i cazul unei re\ele foarte simple ]i scurte (racorduri de lungime ceva mai mare, eventual cu trecere dintr-o incint` n alta prin exteriorul cl`dirilor) care nu implic` particularit`\ile de calcul ]i proiectare al re\elelor n sensul clasic al no\iunii. In aceste dou` cazuri particulare, re\eaua poate fi inclus` n ofert`, dar f`r` a i se conferi identitate constructiv` sau func\ional`, ci ap`rnd doar ca o suplimentare a necesarului de materiale ]i manoper`. Datele din chestionar sunt de tip exhaustiv ]i deci nu reprezint` n totalitate date obligatorii a fi cunoscute pentru a putea face ofertarea. Mai mult chiar, se poate ca un beneficiar s` nu doreasc` ofertarea tuturor elementelor sistemului ci doar a unor p`r\i de instala\ie, caz n care, pentru simplitate ]i rigurozitate, se poate folosi tot chestionarul acesta dar l`snd necompletate o parte din rubrici. Chestionarul va fi completat de c`tre ofertant pe baza datelor oferite de proiectant. Completarea chestionarului pe baza datelor unui beneficiar f`r` preg`tire de specialitate neasistat de un proiectant/ consultant de specialitate nu este recomandabil` datorit` posibilit`\ii furniz`rii eronate sau incomplete a datelor. In plus, datorit` caracterului vizibil al utilajelor ]i al unor racorduri, se recomand` contactarea ]i consultarea arhitectului construc\iei sau lucr`rii de amenajare, pentru a se evita ulterioare divergen\e estetice sau, mai grav, apari\ia unor imposibilit`\i constructive de amplasare, ancorare sau racordare. Datorit` complexit`\ii unui sistem de nc`lzire, se va cere ca baz` de documenta\ie obligatorie proiectul instala\iei de nc`lzire sau m`car o schi\` cu datele de amplasament al corpurilor de nc`lzire ]i traseele (orizontale ]i verticale) de conducte (interioare, ]i, dac` este cazul, exterioare) ]i dimensiunile acestora. De asemenea, pe proiect se va specifica clar necesarul de c`ldur` pentru fiecare incint` n parte. Pentru rubricile de valori numerice cu mai multe categorii de unit`\i de m`sur` nu este obligatorie completarea tuturor variantelor de exprimare a m`rimii, oricare dintre unit`\ile de m`sur`, singur`, reprezentnd o precizare suficient`. Totu]i, se recomand` exprimarea n sistemul interna\ional, exprimare care este n afara parantezelor, iar dac` se cunosc valorile transformate n sistemele derivate sau sistemul tehnic, acestea se vor preciza pentru compara\ie de date din prospecte ]i mai facila utilizare a chestionarului. Chestionarul, prin natura sa, ofer` posibilitatea culegerii de date de c`tre orice persoan` din cadrul societ`\ii ofertante cu o preg`tire tehnic` inginereasc` minim`. Alegerea componentelor ofertate va fi ns` f`cut` numai de c`tre o persoan` cu preg`tire tehnic` de specialitate. {n continuare, pe fiecare punct, se va analiza completarea ]i utilizarea chestionarului: 1. Se precizeaz` persoana sau firma beneficiar`. 2. Se precizeaz` persoana sau firma de specialitate care a realizat proiectarea ]i furnizeaz` datele. 3. Sarcina termic` total` de nc`lzire ofer` o imagine global` asupra complexit`\ii sistemului. Sarcina termic` total` se refer` la utilizatorii de agent termic de nc`lzire, indiferent de natura acestuia, dar nu include consumurile de combustibil ale sistemelor directe de nc`lzire prin radia\ie de temperatur` nalt`, acestea f`cnd obiectul rubricii urm`toare. In continuare se defalc` sarcina termic` pe tipuri de utilizatori, conform punctelor a e. Se va verifica n final ca suma sarcinilor termice par\iale s` fie egal` cu sarcina termic` total`. 4. Pentru cele dou` categorii de nc`lzire prin radia\ie de temperatur` nalt` se fac preciz`rile de sarcin` termic` util` ]i condi\ii de amplasare. Pe baza alegerii utilajului se vor determina ulterior (pe baza randamentului ]i a tipului de combustibil) debitele specifice ]i totale de combustibil ]i se va verifica corectitudinea amplas`rii (n`l\ime minim`, unghi de pozare, distan\e de protec\ie). 5. Precizeaz` agentul sau agen\ii termici folosi\i de aparatele termice din sistemul de nc`lzire. 6. Stabile]te temperaturile de tur ]i retur pentru agentul termic ap` cald` de nc`lzire. Diferen\a de temperatur` ntre tur ]i retur va fi folosit` n verificarea sau calcularea debitelor nominale ale aparatelor (necesare n dimensionarea hidraulic`) iar media acestor dou` temperaturi va reprezenta temperatura de referin\` a suprafe\ei de transfer de c`ldur`. Temperatura medie este important` deoarece prin diferen\a ntre aceasta ]i temperatura ambiant` se ob\ine ecartul de temperatur` aparat-incint`, parametru definitoriu n aprecierea performan\elor reale de lucru, adic` a fluxului termic specific (nominal, de calcul) cedat. 7. Stabile]te temperaturile de tur ]i retur pentru agentul termic ap` fierbinte. Diferen\a de temperatur` ntre tur ]i retur va fi folosit` n verificarea sau calcularea debitelor nominale ale aparatelor (necesare n dimensionarea hidraulic`) iar media acestor dou` temperaturi va reprezenta temperatura de referin\` a suprafe\ei de transfer de c`ldur`. Temperatura medie este important` deoarece prin diferen\a ntre aceasta ]i temperatura ambiant` se ob\ine ecartul de temperatur` aparat-incint`, parametru definitoriu n aprecierea performan\elor reale de lucru, adic` a fluxului termic specific (nominal, de calcul) cedat. 8. Stabile]te presiunea de lucru (nominal`) ]i maxim` din instala\ie. Informa\ia este important` deoarece pentru 219

fiecare element ofertat este obligatorie garantarea rezisten\ei mecanice la cele dou` niveluri de presiune. 9. Stabile]te presiunea de lucru (nominal`) la care trebuie s` fie garantat` rezisten\a mecanic` a utilajelor ce folosesc drept agent termic aburul saturat. 10.Se va completa un tabel centralizator care stabile]te, pentru fiecare incint` nc`lzit` n parte, necesarul de c`ldur`, solu\ia de furnizare a acestuia (prin indicative de solu\ie conform punctelor 3 ]i 4 din chestionar) ]i condi\iile particulare (spre exemplu, defalcarea sarcinii termice pe mai multe corpuri de nc`lzire). Tabelul va avea num`rul de coloane necesar inventarierii tuturor incintelor nc`lzite iar n final se poate verifica sarcina termic` total` ]i/sau pe agen\i. 11.Deoarece diferen\ele de pre\ ]i complexitate constructiv` ntre tipurile de robinete ce se pot monta la racordarea radiatoarelor este foarte mare, se va specifica solu\ia aleas`. In principiu, pentru o instala\ie de nc`lzire, echiparea este unitar` (toate la fel). Dac` ns` echiparea este eterogen` (mai multe tipuri n cadrul aceleia]i instala\ii) se vor bifa tipurile corespunz`toare ]i se va ata]a la chestionar o not` explicativ`. 12.Se realizeaz` un tabel centralizator cu necesarul de \eav` pentru re\ele ]i racorduri. Deoarece reprezint` determinarea unui necesar de ofertare, nu se identific` circuitele ci se centralizeaz` dup` tip (material ]i izola\ ie) ]i diametru. 13.Se realizeaz` un tabel centralizator cu necesarul de fitinguri pentru re\ele ]i racorduri. Deoarece reprezint` determinarea unui necesar de ofertare, nu se identific` elementele pe circuite ci se centralizeaz` dup` tip, material ]i dimensiune. In tabel se ofer` posibilitatea, pentru fiecare tip de fiting, de stabilire a unui material ]i a trei dimensiuni. Dac` num`rul de dimensiuni sau varietatea de materiale dep`]e]te capacit`\ile tabelului, acesta nu se va mai completa ci va fi nlocuit de o trimitere la o anex` ce va con\ine toate datele necesare. 14.Stabile]te solu\ia de dezaerisire. Prin stabilirea amplasamentului dezaerisitoarelor se determin` ]i se specific` num`rul acestora iar prin modul de func\ionare (automat sau manual cu vas ]i robinet) se stabile]te tipul constructiv. 15.Se precizeaz` (eventual prin trimitere la anexe explicative) corpurile de nc`lzire de tip convecto-radiator care au caracteristici constructive speciale. Acestea se pot referi la regimuri de n`l\ime atipice (radiatoare perimetrale la plint`, radiatoare de n`l\ime mare etc.), la roluri func\ionale conexe (usc`toare de prosoape) sau la condi\ii arhitecturale (radiatoare de tip coloan`, de tip panou, cu laturi neparalele, de form` special` etc.). 16.Se precizeaz` dac` se doresc agrement`ri sau conform`ri cu diverse norme, n afara celor obligatorii conform M.L.P.T.L , iar dac` da, se precizeaz` acestea. 17.Dac` exist` condi\ii speciale de lucru impuse instala\iei sau unor p`r\i din acestea (medii corozive, medii explozive, elemente inflamabile etc.) se fac preciz`rile de rigoare. 18. Se nscriu datele beneficiarului. 19.Se nscriu datele proiectantului. 20.Se nscriu datele arhitectului. 21.Se stabile]te termenul de depunere a ofertei. 22.Se estimeaz` data sau termenul livr`rii pentru a nu se oferi utilaje ce nu se pot furniza n termenul precizat. 23.Se atest` data culegerii datelor. Alegerea elementelor ce vor fi ofertate se poate face n multe feluri datorit` faptului c` criteriile prioritare de decizie (pre\, performan\` tehnic`, aspect, costuri de exploatare, parametri termotehnici, condi\ii de gabarit, fiabilitate etc.) variaz` de la caz la caz. Datorit` acestui fapt, nu se poate face o recomandare de metodic`, aceasta trebuind s` rezulte n urma consult`rilor dintre proiectantul instala\iei, arhitect ]i specialistul firmei ofertante.

220

Echipamente termice

7.5.1. CHESTIONAR PENTRU CULEGEREA DE DATE {N VEDEREA OFERT~RII ELEMENTELOR INSTALA|IEI DE {NC~LZIRE
1. Firma / persoana solicitant` : ........................................................................ 2. Firma / persoana proiectant` : ........................................................................ 3. Sarcina termic` total` de nc`lzire : ............ kW ; (............... kcal/h) ; din care : a. * nc`lzire cu convecto-radiatoare : ............ kW ; (................. kcal/h) ; b. * nc`lzire cu baterii de aer cald : ............ kW ; (................. kcal/h) ; c. * nc`lzire de joas` temperatur` (pardoseal`) : ............ kW ; (............... kcal/h) ; d. * nc`lzire prin radia\ie de temp. nalt` (tuburi radiante cu ap` fierbinte de ..... oC ) : ............ kW ; (................. kcal/h) , n`l\ime de pozare fa\` de pardoseal` ..... m; e. * nc`lzire prin radia\ie de temp. nalt` (tuburi radiante cu ap` cald` de ..... oC ) : ............ kW ; (................. kcal/h) , n`l\ime de pozare fa\` de pardoseal` ..... m; 4. Inc`lzire local` de temperatur` nalt` : a. * nc`lzire prin radia\ie de temperatur` nalt` (tuburi radiante cu gaze de ardere) : ............ kW ; (................. kcal/h) , n`l\ime de pozare fa\` de pardoseal` ..... m; b. * nc`lzire prin radia\ie de temp. nalt` (gaze de ardere pe suprafe\e radiante) : ............ kW ; (................. kcal/h) , n`l\ime de pozare fa\` de pardoseal` ..... m; 5. Agentul termic utilizat : * ap` cald` * ap` fierbinte * ulei diatermal * abur saturat * abur supranc`lzit * ....................... 6. Temperatura apei calde tur / retur :............ oC / ............. oC 7. Temperatura apei fierbin\i tur / retur :............ oC / ............. oC 8. Presiune de lucru : nominal ............ bar ; maxim ............. bar 9. Presiune de satura\ie abur : ........... bar 10. Temperatur` de supranc`lzire a aburului : .............. oC 11. Necesarul de c`ldur` ]i solu\ia tehnic` de furnizare a acestuia :
Cod incint` (conf.plan de arhitectur`) Necesar de c`ldur` *W ; *kW ; *kcal/h Solu\ie (3a....3b) Observa\ii

12. Echipare convecto radiatoare : * robinete de col\ * robinete dublu reglaj * robinete termostatice 13. Trasee de conducte (centralizator) :
Diametru nominal Lungime total` [m] Material Tip de izola\ie

* de/ - [mm/mm] sau * \oli

221

14. Fittinguri (tabel centralizator) :


Num`r ..../.../... Coturi Teuri Nipluri Reduc\ii Robinete cu sfer` Robinete cu scaun Robinete cu sertar ............................. ..../.../... ..../.../... ..../.../... ..../.../... ..../.../... ..../.../... ..../.../... ..../.../... Material Dimensiuni *mm / *\oli .........../............../........... .........../............../........... .........../............../........... .........../............../........... .........../............../........... .........../............../........... .........../............../........... .........../............../........... .........../............../........... Observa\ii

15. Dezaerisire : * la fiecare corp de nc. * la fiecare coloan` pe ntreaga instala\ie * automat` * manual`, cu vas ]i robinet 16. Elemente speciale : * radiatoare cu regim special de n`l\ime : ...................................... * radiatoare cu rol func\ional multiplu : .......................................... * radiatoare cu rol arhitectural : ....................................................... 17. Norme ]i avize suplimentare fa\` de atestarea M.L.P.T.L. : * nu ; * da : ................................................................................................................... 18. Condi\ii speciale de lucru : * nu ; * da : ................................................................................................................... 19. Persoan` de leg`tur` beneficiar : Nume ............................. ; Prenume ........................ Func\ia .................... ; tel./fax. .............................. ; e-mail ............................................. 20. Persoan` de leg`tur` proiectant : Nume ............................. ; Prenume ........................ Func\ia .................... ; tel./fax. .............................. ; e-mail ............................................. 21. Persoan` de leg`tur` arhitect : Nume ............................. ; Prenume .......................... Func\ia .................... ; tel./fax. .............................. ; e-mail ............................................. 22. Termen de realizare ofert` ................................... 23. Termen de livrare dorit ................................... 24. Data complet`rii formularului .................................... BENEFICIAR ....................................... PROIECTANT ....................................... OFERTANT .......................................

222

Echipamente termice

8. EXEMPLE DE CALCUL
8.1. EXEMPLU DE CALCUL AL NECESARURILOR TERMICE PENTRU O VIL~
Prin tem` se propune asigurarea necesarurilor termice de nc`lzire ]i producere a apei calde de consum pentru o vil`. Planurile vilei sunt prezentate n figurile 1, 2 ]i 3 dup` cum urmeaz`: figura1 plan subsol ; figura 2 plan parter ; figura 3 plan etaj. Pentru a putea oferta elementele componente ale instala\iilor de nc`lzire ]i preparare ap` cald` de consum ar trebui consultate planurile de instala\ii ]i memoriile de calcul specifice obiectivului. Se presupune ns` lipsa acestora. In aceast` situa\ie, ofertantul va suplini lipsa de date prin calcule ]i estim`ri proprii, alegnd ]i oferind solu\ii tehnice, f`r` ns` a fi n postura de a elabora piese scrise sau desenate care s` nlocuiasc` activitatea de proiectare. Prima etap` este ob\inerea unei descrieri generale constructiv-func\ionale a cl`dirii: vila este unifamilial` ]i are racordurile necesare electrice, de ap`, de gaze ]i la canal; subsolul este ngropat ]i nu comunic` prin scar` interioar` cu parterul; parterul ]i etajul 1 sunt identice ca anvelop` ]i majoritar ca pere\i interiori; nu exist` casa sc`rii, comunicarea ntre parter ]i etajul 1 f`cndu-se prin scar` melcat`; deasupra etajului 1 se g`se]te un acoperi] izolat termic ; se stimeaz` un num`r de 4 persoane locuind permanent ]i nc` 4 persoane ocazional.

Se ob\in date suplimentare, cum ar fi: - pere\ii exteriori sunt din c`r`mid`, de grosime 50 cm, tencui\i la interior ]i exterior cu mortar de ciment cu grosime de 3 cm; - n`l\imea nc`perilor este de 3 m pentru parter ]i etaj ]i de 2,2 m pentru subsol; - ferestrele sunt duble, din lem, f`r` etan]`ri speciale; - u]a exterioar` este din lemn masiv de grosime 6 cm; - u]a de la garaj este metalic`, cu rezisten\a termic` (conf. prospect) de 2 m2.K/W ; - pardoselile sunt de tip plac` de beton cu grosime de 30 cm cu parchet 2 cm; - ferestrele de la subsol sunt de tip curte englez`; - locuin\a are dou`i b`i dotate cu lavoar, bideu ]i cad` ]i un WC de serviciu dotat cu lavoar ]i du]; - se dore]te realizarea urm`toarelor temperaturi interioare: o sufragerie 23 oC; o dormitoare 25 oC; o b`i 28 oC; o birou 23 oC; o buc`t`rie 23 oC; o garaj ]i atelier 15 oC. - c`mara din subsol nu va fi nc`lzit`; - se dore]te confort deosebit n ceea ce prive]te asigurarea apei calde de consum, inclusiv pentru cazul n care exist` vizitatori ce r`mn peste noapte.

223

224

Echipamente termice

225

226

Echipamente termice

STABILIREA NECESARULUI DE C~LDUR~ PENTRU NC~LZIRE Se face identificarea camerelor prin nota\ii pe plan ]i se stabile]te nivelul de temperaturi dorit n fiecare. Se coteaz` dimensiunile pe plan ]i se calculeaz` suprafa\a pentru fiecare camer`. Pentru stabilirea necesarului de c`ldur` pentru nc`lzire se pot adopta dou` variante de calcul: 1. Calculul individual pe camere prin estimarea fluxurilor termice; 2. Calculul cu indici specifici. 1. Calculul individual pe camere prin estimarea fluxurilor termice: 1.1. 1.2. Se determin` amplasamentul construc\iei ]i se determin` temperatura exterioar` de calcul. Construc\ia fiind n Bucure]ti temperatura exterioar` de calcul se alege -15oC. Se determin` rezisten\a termic` total` a principalelor elemente limitatoare: 1.2.1. Perete exterior: - c`r`mid` 50 cm cu = 0,384 W/(m*K) => / = 1,3 m2.K/W - tencuial` interioar` 3 cm cu = 0,465 W/(m*K) => / = 0,065 m2.K/W - tencuial` exterioar` 3 cm cu = 0,698 W/(m*K) => / = 0,043 m2.K/W - convec\ie fa\a interioar` : = 8 W/ (m2.K) => 1/ = 0,125 m2.K/W - convec\ie fa\a exterioar` : = 23 W/ (m2.K) => 1/ = 0,043 m2.K/W Rezisten\` termic` total` : (1,3 + 0,065 + 0,043 + 0,125 + 0,043 ) m2.K/W => Rper = 1,576 m2.K/W sau => Kpe = 0,635 W/(m2.K) . 1.2.2. Pardoseal` parter + etaj: - beton armat 30 cm cu = 1,512 W/(m*K) => / = 0,198 m2.K/W - tencuial` inferioar` 3 cm cu = 0,465 W/(m*K) => / = 0,065 m2.K/W - parchet 2 cm cu = 0,243 W/(m*K) => / = 0,082 m2.K/W - convec\ie fa\a inferioar` : = 8 W/ (m2.K) => 1/ = 0,125 m2.K/W - convec\ie fa\a superioar` : = 8 W/ (m2.K) => 1/ = 0,125 m2.K/W Rezisten\` termic` total` : (0,198 + 0,065 + 0,082 + 0,125 + 0,125 ) m2.K/W => Rpard = 0,595 m2.K/W sau => Kpard = 1,68 W/(m2.K) . 1.2.3. Tavan etaj: - beton armat 30 cm cu = 1,512 W/(m*K) => / = 0,198 m2.K/W - tencuial` inferioar` 3 cm cu = 0,465 W/(m*K) => / = 0,065 m2.K/W - scndur` de podea 3 cm cu = 0,243 W/(m*K) => / = 0,123 m2.K/W - convec\ie fa\a inferioar` : = 8 W/ (m2.K) => 1/ = 0,125 m2.K/W - convec\ie fa\a superioar` : = 8 W/ (m2.K) => 1/ = 0,125 m2.K/W Rezisten\` termic` total` : (0,198 + 0,065 + 0,123 + 0,125 + 0,125 ) m2.K/W => Rtav = 0,636 m2.K/W sau => Ktav = 1,57 W/(m2.K) . 1.2.4. 1.2.5. Banda de contur: funda\ie de 0,5 m adncime; ngroparea pere\ilor = 1 m; pnza de ap` freatic` la mai mult de 10 m; => Rbc = 0,386 m2.K/W sau => Kbc = 2,59 W/(m2.K) . Fereastr` dubl` : Rf = 0,39 m2.K/W sau => Kbc = 2,56 W/(m2.K) .

1.2.6. U]` exterioar` : - lemn masiv 6 cm cu = 0,243 W/(m*K) => / = 0,247 m2.K/W - convec\ie fa\a interioar` : = 8 W/ (m2.K) => 1/ = 0,125 m2.K/W - convec\ie fa\a exterioar` : = 23 W/ (m2.K) => 1/ = 0,043 m2.K/W Rezisten\` termic` total` : (0,247 + 0,125 + 0,043 ) m2.K/W => Rper = 0,416 m2.K/W sau => Kpe = 2,41 W/(m2.K) . 1.2.7. U]` garaj : Rug = 2 m2.K/W sau => Kug = 0,5 W/(m2.K) . 227

1.3.

1.4. 1.5. 1.6.

Se consider` pentru simplificare c`, pentru o nc`pere nc`lzit`, fluxurile de c`ldur` prin pere\ii interiori verticali sunt neglijabile fa\` de fluxurile de c`ldur` prin elementele exterioare sau desp`r\itoare orizontale. De asemenea, pentru pardoselile pe sol, se consider` trasfer de c`ldur` c`tre o zon` de 11 oC (temperatura anual` medie a solului sub adncimea de nghe\). Pere\ii ngropa\i se consider` c` transmit c`ldur` c`tre un mediu care are o temperatur` ce variaz` ntre te ]i temperatura n sol (11 oC) => temperatura c`tre care se transmite c`ldura se poate aprecia ca fiind 5 o C. Se consider` 5 oC temperatura podului nenc`lzit. Holurile nenc`lzite (de la intrare ]i camera 1.5) nu au impuse condi\ii de temperatur`; acestea vor lua temperatura rezultant`. Pentru fiecare nc`pere n parte, tabelar, se determin` fluxurile de c`ldur` pierdute prin conduc\ie tabelul 1. Pentru fiecare nc`pere n parte, tabelar, se determin` fluxul de c`ldur` necesar pentru nc`lzirea aerului rece infiltrat (nu este prev`zut` ventila\ie for\at`, cu excep\ia buc`t`riei unde exist` o hot` dar a c`rei func\ ionare, fiind legat` de func\ionarea aragazului, o putem neglija ca efect termic) tabelul 2. Se centralizeaz` necesarul de nc`lzire pe fiecare camer` ]i se determin` necesarul total de c`ldur` pentru nc`lzirea imobilului tabelul 3. 2. Calculul cu indici specifici:

2.1.

2.2. 2.3.

Se stabilesc indicii de volum pentru fiecare nc`pere \innd cont de caracteristicile constructive (num`rul de pere\i exteriori, amplasarea la sol, etaj curent sau ultimul etaj etc.), de temperatura interioar` dorit`, de temperatura exterioar` de calcul ]i de caracteristicile de permeabilitate la v@nt. Pentru alegerea corect` a indicilor este necesar` fie o vast` experien\` de proiectare, fie existen\a unor cazuri similare rezolvate prin calcule detaliate. In acest ultim caz se vor determina indici specifici pentru situa\ia calculat` ]i se vor aplica prin asimilare la cazul n lucru. Prin nmul\ire cu volumul nc`perii se determin` necesarul de c`ldur`. Se determin` pe ntreagul imobil necesarul de c`ldur` pentru nc`lzire.

Exemplificarea calculului cu indici volumici este f`cut` n cadrul tabelului 4; se pot observa erorile de dimensionare induse, acceptabile la nivelul ntregului imobil.

228

Echipamente termice

Tabelul 1 - Tabel centralizator cu fluxurile de c`ldur` pierdute prin pere\i de c`tre incinte Camera
1.1

Elementul Suprafata K [m2] [W/(m2*K)]


PE-N PE-V F-N F-V Pard 9,00 9,90 1,50 1,50 13,30 4,07 9,30 0,28 1,45 15,20 8,25 15,60 3,75 20,80 12,00 5,99 2,56 13,64 6,85 11,40 5,01 0,99 6,10 5,80 0,635 0,635 2,56 2,56 1,68 0,635 0,635 2,56 2,59 1,68 0,635 0,635 2,56 1,68 0,635 0,635 2,56 1,68 2,59 0,635 0,635 2,56 1,68 2,59

ti [oC]
23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 25 25 25 25 25 28 28 28 28 28

te [oC]
-15 -15 -15 -15 15 -15 15 -15 -15 11 -15 -15 -15 15 -15 -15 -15 11 -15 -15 -15 -15 11 -15

t [oC]
38 38 38 38 8 38 8 38 38 12 38 38 38 8 40 40 40 14 40 43 43 43 17 43

Qelement [W]
217,2 238,9 145,9 145,9 178,8

Qtotal [W]

1.1 1.2 PE-N PE-V F-N Bc Pard 1.2 1.3 PE-V PE-S F-V Pard 1.3 1.4 PE-S PE-E F-E Pard Bc 1.4 1.6 PE-E PE-N F-N Pard Bc 1.6 Total parter 2.1 PE-N PE-V F-N F-V Tavan 2.1 2.2 PE-V PE-S F-V Tavan 2.2 8,25 15,60 3,75 20,80 0,635 0,635 2,56 1,57 23 23 23 23 -15 -15 -15 5 38 38 38 18 199,1 376,4 364,8 587,8 9,00 9,90 1,50 1,50 13,30 0,635 0,635 2,56 2,56 1,57 25 25 25 25 25 -15 -15 -15 -15 5 40 40 40 40 20 228,6 251,5 153,6 153,6 417,6 311,3 136,8 109,0 174,2 645,9 304,8 152,1 262,1 320,9 709,7 199,1 376,4 364,8 279,6 98,2 47,2 27,2 142,7 306,4

927

622

1220

1750

1377 5895

1205

1528

229

( continuare ) 2.3 PE-S PE-E F-E Tavan 2.3 2.4 PE-E PE-N F-N Tavan 2.4 2.5 PE-N F-N Tavan 2.5 Total etaj 0.1 P-N P-V F-N F-V Pard 0.1 0.2 P-V P-S P-E Usa Pard 0.2 Total subsol 3,30 11,44 8,80 5,50 20,80 0,635 0,635 0,635 0,5 1,680 15 15 15 15 15 5 5 5 -15 11 10 10 10 30 4 21,0 72,6 55,9 82,5 139,8 372 6,70 7,36 1,00 1,00 13,30 0,635 0,635 2,56 2,56 1,68 15 15 15 15 15 5 5 -15 -15 11 10 10 30 30 4 42,5 46,7 76,8 76,8 89,4 332 10,37 0,28 13,49 0,635 2,56 1,57 28 28 28 -15 -15 5 43 43 23 283,2 30,8 487,1 801 5675 11,40 5,01 0,99 7,60 0,635 0,635 2,56 1,57 28 28 28 28 -15 -15 -15 5 43 43 43 23 311,3 136,8 109,0 274,4 831 12,00 9,44 2,56 16,00 0,635 0,635 2,56 1,57 25 25 25 25 -15 -15 -15 5 40 40 40 20 304,8 239,8 262,1 502,4 309

704

Total general conduc\ie prin anvelop`

12274

230

Echipamente termice

Tabelul 2 - Tabel centralizator cu fluxurile de c`ldur` necesare [nc`lzirii aerului infiltrat Camera Elem. Lungime rosturi [m] 1.1 F-N F-V 1.2 F-N U-N 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 F-V F-E U-E F-N F-N F-V 2.2 2.3 2.4 2.5 0.1 F-V F-E F-N F-N F-N F-V 0.2 Usa 6,50 6,50 2,20 10,50 12,50 6,50 5,60 5,00 6,50 6,50 12,50 6,50 5,00 2,20 4,50 4,50 11,00 Coef.de infiltra\ie i 0,111 0,111 23 0,111 0,138 23 0,111 0,111 0,138 0,111 0,111 0,111 25 0,111 0,111 0,111 0,111 0,111 0,111 15 0,1 15 30 30 5 5 2,0 0,0 261 389 23 25 28 28 40 38 40 43 43 5 5 5 5 5 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 503 451 247 204 90 23 25 23 28 38 38 40 38 43 5 5 5 5 5 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 561 451 247 251 204 38 5 2,0 478 ti [oC] t [oC] Vintul de calcul [m/s] Adaus compens. suprafe\e reci [%] Qinfilt. W]

231

Tabelul 3 - Tabel centralizator cu fluxurile de c`ldur` necesare [nc`lzirii [nc`perilor Camera Qcond. [W] 1.1 1.2 1.3 1.4 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 0.1 0.2 927 622 1220 1750 1377 TOTAL PARTER 1205 1528 1309 831 801 TOTAL ETAJ 332 372 TOTAL SUBSOL TOTAL GENERAL 0 0 0 0 332 372 261 389 593 761 5 0 0 5 5 2 2 2 2 0 1289 1559 1335 889 841 503 451 247 204 90 1792 2010 1582 1093 931 Adaus orientare [%] 5 5 0 0 5 Adaus compensare [%] 2 0 2 2 2 Qcond.
total

Qinfilt. [W] 478 661 451 347 304

Qtotal din
calcul

Qtotal recomandat [W] 1543 1380 1780 2239 1866 8808 1882 2110 1661 1148 978 7779 623 799 1422 18009

[W] 992 653 1244 1785 1473

[W] 1470 1314 1695 2132 1777

232

Echipamente termice

Tabelul 4 - Calculul necesarului de c`ldur` pentru [nc`lzire pe baz` de indici de volum Camera Tip Observa\ii Indice [W/m3]
1.1 birou -camera de col\ cu doi pere\i exteriori -fereastra pe fiecare perete exterior -deasupra atelierului -fluxurile de c`ldur` legate de u]a principal` se vor afecta buc`t`riei -camera de col\ cu doi pere\i exteriori -fereastr` de dimensiuni mari -deasupra garajului -camera de col\ cu doi pere\i exteriori -fereastra pe un singur perete -amplasare direct pe sol -se [nvecineaz` cu un hol ne[nc`lzit -camera de col\ cu doi pere\i exteriori -fereastr` pe un singur perete -amplasare direct pe sol -se [nvecineaz` cu un hol ne[nc`lzit -camera de col\ cu doi pere\i exteriori -fereastr` pe fiecare perete exterior -tavan c`tre pod ne[nc`lzit -camera de col\ cu doi pere\i exteriori -fereastr` de dimensiuni mari -tavan c`tre pod ne[nc`lzit -camera de col\ cu doi pere\i exteriori -fereastr` pe un singur perete -tavan c`tre pod ne[nc`lzit -camera de col\ cu doi pere\i exteriori -fereastr` pe un singur perete -tavan c`tre pod ne[nc`lzit -un perete exterior -tavan c`tre pod ne[nc`lzit -incinta [ngropat` cu ferestre de tip curte englez` -incint` [ngropat` cu u]` de dimensiuni mari 45 35

Volum [m3]
39,9 40,47

Sarcina Sarcina Eroare termic` termic` fa\` de rezultat` (calcul exact) calcul exact [W] [W] [%]
1796 1416 1543 1380 16,3 2,7

1.2 1.3

buc`t`rie sufragerie

35

62,4

2184

1780

22,7

1.4

dormitor

45

48

2160

2239

-3,5

1.6

baie

60

22,8

1368

1866

-26,7

2.1

dormitor

45

39,9

1796

1882

-4,6

2.2

sufragerie

35

62,4

2184

2110

3,5

2.3

dormitor

45

48

2160

1661

30,0

2.4

baie

60 35 20 20

22,8 40,47 29,26 45,76

1368 1416 585 915

1148 978 623 799

19,2 44,9 -6,0 14,5

2.5 0.1 0.2

baie atelier garaj

TOTAL NECESAR DE {NC~LZIRE

19348

18009

7,4

233

STABILIREA NECESARULUI DE C~LDUR~ PENTRU PREPARAREA APEI CALDE DE CONSUM Datorit` faptului c` num`rul de persoane este mare, mai ales n situa\ia prezen\ei a 2 - 4 invita\i care innopteaz`, se poate face calculul de necesar de ap` cald` de consum dup` un scenariu probabil de consum maxim. Datorit` impunerii asigur`rii unui grad de confort sporit se va urm`rii asigurarea necesarului de ap` cald` f`r` timpi de a]teptare. Astfel, se poate presupune c` la un num`r de 6 - 8 persoane, n condi\iile unor activit`\i colective (excursii, barbecue etc.), vor consuma ap` cald` n decurs de o or` 6 persoane pentru du] ]i o persoan` pentru activit`\i n buc`t`rie. Pentru fiecare du] se estimeaz` o durat` de 20 de minute cu ap` de 45 oC la un debit uzual de 12 litri/ minut. Totalul, pe durata unei ore, este astfel de 12*20*6 litri, adic` 1440 litri de ap` la 45 oC. Transformnd volumul de ap` la 45 oC n ap` de 60 oC pentru amestec cu ap` rece se ob\ine sistemul: X * 60 + Y * 15 = ( X + Y ) * 45 X + Y = 1440 considernd c` apa rece are 15 oC. Rezult` prin substitu\ie ecua\ia : X * 60 + (1440 X ) * 15 = 1440 * 45 X * (60 15) = 1440 * (45 15) , de unde : X = 1440*30/45 = 960 litri de ap` la 60 oC . Considernd un necesar de ap` cald` la buc`t`rie de 40 litri se ob\ine necesarul total de ap` cald` : 1000 litri de ap` la 60 oC n ora de vrf de consum . Se va dimensiona un sistem modern de producere a.c.m. cu boiler cu timp scurt de preparare. Considernd un volum de acumulare de 100 litri, normal pentru dotarea unei vile, rezult` necesitatea producerii a 900 litri pe parcursul ori de consum de vrf. Pentru a prepara cei 900 litri de ap` la 60 oC (considernd densitatea apei de 1000 kg/m3 ]i temperatura apei reci din re\ea 10 oC) este necesar` o cantitate de c`ldur` : Qa.c.m = Ma.c.m * ta.c.m = 900 * ( 60 10 ) = 45000 kcal Consumul fiind pe durata unei ore => sarcina termic` instalat` pe boiler trebuie s` fie de 45000 kcal/h 45000 * 1.16 / 1000 kW = 52,2 kW. Alegerea unui boiler cu volumul util de 100 litri ]i sarcina termic` instalat` la func\ionarea n flux de 52,2 kW nu reprezint` o problem`, ace]ti parametrii fiind uzuali pentru ofertele moderne de boilere, dar sarcina termic` necesar` producerii a.c.m. dep`]e]te cu mult sarcina termic` necesar` pentru nc`lzire, rezultnd o supradimensionare a cazanului. Solu\ia cu supradimensionarea cazanului va face fa\` cerin\elor de confort impuse de beneficiar dar va duce la func\ionarea cu randamente sc`zute pe perioada de nc`lzire, datorit` pauzelor lungi ce le va face cazanul n func\ionare pentru a realiza n sistem tot-nimic sarcina de nc`lzire. Mai mult, datorit` sarcinii termice mari necesare pentru prepararea a.c.m. , solu\ia constructiv` a cazanului are un domeniu mai restrns de alegere. In concluzie, se va ncerca diminuarea sarcinii termice instalate pentru prepararea a.c.m. prin urm`toarele m`suri: - stabilirea, prin consultare cu beneficiarul ]i arhitectul acestuia a posibilit`\ii amplas`rii unui boiler de volum mai mare; - stabilirea, prin consultarea cu beneficiarul, a juste\ii ipotezelor de utilizare a apei calde de consum (stricte\ea parametrilor de confort). In urma discu\iilor s-a concluzionat: - se accept` montarea unui boiler sau acumulator cu volum de 300 litri; - se men\in ipotezele de consum n ceeace prive]te cantit`\ile; - se accept` m`rirea perioadei de consumare a cantit`\ii de a.c.m. estimate de la 234 Echipamente termice - conservarea entalpiei - conservarea masei

1 or` la 1 or` ]i 30 minute. Ref`cnd dimensionarea sarcinii termice instalate rezult`: - din 1000 litri necesari, 300 se g`sesc acumula\i; - cei 700 litri necesari se vor prepara n 90 minute; - cantitatea de c`ldur` necesar` devine 35000 kcal; - sarcina termic` instalat` pentru prepararea a.c.m. va fi de 23500 kcal/h 27 kW. Solu\ia astfel ob\inut` satisface concordan\a cu sarcina termic` ]i permite alegerea oric`rei solu\ii constructive pentru cazanul centralei termice.

STABILIREA SOLU|IEI DE CENTRAL~ TERMIC~ Se stabile]te solu\ia de tiraj dorit` de beneficiar. Pentru determinarea acesteia se vor lua n considerare urm`torii factori: - existen\a unui co] n zona de amplasare a centralei termice; - varia\iile uzuale ale presiunii de alimentare n re\eaua de gaz; - disponibilul de investi\ie; - condi\iile de vecin`t`\i. In urma consult`rilor, datorit` inexisten\ei unui co] la momentul acesta, contndu-se pe stabilitatea presiunii de alimentare n jurul valorii uzuale normale, datorit` vecin`t`\ilor dep`rtate ]i cu nivel mic de n`l\ime ]i \innd cont de preferin\a beneficiarului de a investi n tehnologia cazanului mai bine dect n construc\ia unui co], s-a luat decizia alegerii unui cazan cu arz`tor atmosferic n camer` etan]`, cu tiraj for\at cu exhaustor ]i sistem de aspira\ie-evacuare concentric cu prenc`lzire a aerului. Se va alege una dintre urm`toarele solu\ii: microcentral` termic` mural` pe gaz cu cazan cu arz`tor atmosferic n camer` presurizat` ]i preparator instantaneu de a.c.m. n schimb`tor cu pl`ci, cuplat` cu vas de acumulare a.c.m. izolat termic; microcentral` termic` mural` pe gaz cu cazan cu arz`tor atmosferic n camer` presurizat` ]i preparator instantaneu de a.c.m. n schimb`tor cu pl`ci, cuplat` cu boiler cu serpentin` sau vas imersat; microcentral` termic` mural` pe gaz cu cazan func\ionnd n condensa\ie, cuplat` cu unul din cele dou` sisteme de preparare ]i stocare a.c.m.

Din solu\iile enumerate, a fost exclus` varianta centralei cu cazan n condensa\ie, pe de o parte datorit` pre\ului prohibitiv fa\` de nivelul beneficiilor realizate prin economia de combustibil, iar pe de alt` parte datorit` estim`rii unor perioade scurte de func\ionare cu un nivel de temperatur` suficient de sc`zut pentru a permite func\ionarea cazanului n condensa\ie. Prin chestionarea beneficiarului, s-a ajuns la concluzia c`, n cazul prepar`rii directe a apei calde de consum n schimb`tor cu pl`ci, deoarece apa rece de alimentare are perioade cu con\inut mare de impurit`\ i, coroborat cu perioadele de vacan\` cnd vila r`mne goal`, se poate bloca schim`torul de c`ldur` prin sedimentarea impurit`\ilor. Pentru a evita acest fel de probleme, s-a ales solu\ia cu boiler cu schimb`tor de c`ldur` de tip serpentin`, datorit` fiabilit`\ii ridicate dat` de caracteristica de func\ionare n circuit nchis a ambilor agen\i ai schimb`torului de c`ldur` cu pl`ci. Eventualele depuneri se vor sedimenta n volumul de acumulare al boilerului ]i astfel nu vor afecta func\ ionarea acestuia. Oricum, se va recomanda instalarea de filtre pe circuitul de alimentare cu ap` rece. Tot cu filtre va fi prev`zut ]i racordul de umplere al microcentralei, o instala\ie de tratare a apei nefiind 235

necesar` datorit` caracterului etan] ce se va asigura instala\iei att pe circuitul de nc`lzire ct ]i pe circuitul de preparare a.c.m. al schimb`torului cu pl`ci nu sunt motive s` existe pierderi de ap`, astfel c` umplerea odat` realizat` nu va mai fi nevoie dect de complet`ri nesemnificative cantitativ.

Astfel, se vor alege : Microcentral` termic` mural` pe gaz : o cu cazan cu arz`tor atmosferic n camer` presurizat` ; o cu tubulatur` concentric` de aspira\ie a aerului de ardere ]i eliminare a gazelor de ardere; o sarcin` termic` nominal` 27 32 kW; o cu preparator instantaneu de a.c.m. n schimb`tor cu pl`ci. Boiler cu: o volum de stocare 300 litri; o sarcin` termic` la func\ionarea n flux : 27 32 kW; o pomp` de circula\ie 1,5 m3/h la 2 m.c.a. cu automatizare de pornire.

RECOMAND~RI PRIVIND AMPLASAMENTELE, COMPONENTELE }I TRASEELE INSTALA|IEI Proiectul de amplasare ]i realizare a centralei va fi executat n mod obligatoriu de un specialist autorizat, cu respectarea tuturor normelor de func\ionare ]i siguran\` n vigoare. Responsabilitatea legalit`\ii ]i siguran\ei proiectului de execu\ie al instala\iei de central` termic` revine integral proiectantului autorizat. La nivelul ofertantului se pot face urm`toarele recomand`ri ]i preciz`ri: Centrala termic` va fi compus` din microcentrala de perete complet echipat` cu elementele de siguran\`, comand` ]i control ]i din boilerul cu serpentin` dotat cu pom` de circula\ie ]i automatizare de func\ionare. Microcentrala se va amplasa pe un perete exterior, ntr-o nc`pere care s` permit` realizarea suprafa\ei de explozie legal necesar`. Problema aerului de ardere nu se pune deoarece acesta este aspirat direct din exteriorul cl`dirii prin tubulatura special` coaxial`. Se recomand` montarea microcentralei n atelier, cu sau f`r` compartimentarea zonei de central`. Se va folosi suprafa\a ferestrelor ca suprafa\` de explozie n paralel cu montarea n incinta centralei a unui sistem de siguran\` cu senzor de gaze explozive. Distribu\ia pe orizontal` a agentului termic de nc`lzire se poate face ramificat, la nivelul tavanului subsolului iar distribu\ia vertical` prin coloane. Sistemul de reglaj al func\ion`rii instala\iei de nc`lzire va fi cu termostat de camer` (conform cerin\ei beneficiarului) care se recomand` a fi montat n camera 1.3. sufragerie datorit` caracterului mediu al solicit`rilor termice ]i func\ionale ale acesteia. Se va urm`ri cuplarea echilibrat` a ramurilor din punct de vedere termic (sarcini termice nsumate apropiate ca valoare ntre ramurile distribu\iei orizontale). Radiatoarele se vor monta sub ferestre iar n nc`perile cu dou` ferestre se va splita sarcina termic` instalat` pe dou` radiatoare, cte unul sub fiecare fereastr`. Radiatoarele vor fi prev`zute cu robinete de separa\ie pe retur, robinete de reglaj pe tur ]i dezaerisitoare automate.

8.2. EXEMPLU DE CALCUL AL NECESARURILOR TERMICE PENTRU O SCARA DE BLOC


Prin tem` se cere asigurarea necesarurilor termice de nc`lzire ]i producere a apei calde de consum pentru o scar` de bloc. Pentru a putea oferta elementele componente ale instala\iilor de nc`lzire ]i preparare ap` cald` de consum ar trebui consultate planurile de instala\ii ]i memoriile de calcul specifice obiectivului. Se presupune ns` lipsa acestora. {n aceast` situa\ie, ofertantul va suplini lipsa de date prin calcule ]i estim`ri proprii, alegnd ]i oferind solu\ii tehnice, f`r` ns` a fi n postura de a elabora piese scrise sau desenate care s` nlocuiasc` activitatea de proiectare. 236 Echipamente termice

Prima etap` este ob\inerea unei descrieri generale constructiv-func\ionale a cl`dirii: blocul a c`rui scar` va fi dotat` cu central` proprie este situat n Bucure]ti; scara are 10 nivele plus parter; deasupra ultimului nivel exist` teras` circulabil`; nu exist` subsol ci doar canale tehnice sub bloc; pe fiecare nivel se g`sesc: o 2 garsoniere de 25 m2 fiecare; o 2 apartamente de 2 camere cu suprafa\` de 55 m2 fiecare; o 3 apartamente de 3 camere cu suprafa\` de 125 m2 fiecare. - n`l\imea liber` a etajului curent este de 2,80 m; - blocul are destina\ie de locuin\`; - num`rul de persoane pe scar` este de aproximativ 180; Not` : nu este necesar` o descriere mai am`nun\it` (la nivel de planuri de etaj curent, parter ]i ultimul etaj) deoarece n acest caz nu se pune problema ca ofertantul s` calculeze detaliat necesarurile specifice de c`ldur`. {n mod obligatoriu va exista un plan de instala\ii realizat de o persoan` sau firm` de specialitate care va defalca necesarul total pe incinte, confirmnd sau corectnd estimarea ofertantului. Se ob\in date suplimentare, cum ar fi: - pere\ii exteriori sunt din B.C.A (pe cadre de beton armat), de grosime 35 cm, tencui\i la interior ]i exterior cu mortar de ciment cu grosime de 3 cm; - ferestrele sunt duble, din lemn, f`r` etan]`ri speciale; - pardoselile sunt de tip plac` de beton cu grosime de 20 cm cu parchet 1 cm; - apartamentele de trei camere au fiecare cte o baie dotat` cu lavoar, bideu ]i cad` ]i un WC de serviciu dotat cu lavoar ]i du]; - apartamentele de 2 camere ]i garsonierele au fiecare cte o baie dotat` cu lavoar, bideu ]i cad`; - se dore]te realizarea urm`toarelor temperaturi interioare: o sufragerie 23 oC; o dormitor 25 oC; o baie 25 oC; o buc`t`rie 23 oC; o casa sc`rii 15 oC. - se dore]te confort mediu spre ridicat n ceea ce prive]te asigurarea apei calde de consum; - amplasarea centralei termice se va face la parter n spa\iul unei actuale usc`torii; - accesul la usc`torie se face prin culoar de l`\ime 1500 mm. STABILIREA NECESARULUI DE C~LDUR~ PENTRU NC~LZIRE Calculul necesarului de c`ldur` pentru nc`lzire se va face pe baza indicilor de volum. Deoarece nu se de\in date suplimentare despre mp`r\irea apartamentelor, se va face o predimensionare de ofertare pentru o situa\ie medie. Situa\ia medie aleas` : camer` de 16 m2 , cu un singur perete exterior, cu suprafa\` vitrat` de 2,25 m2 , cu temperatur` interioar` de 24 oC. Pentru cazul ales, rezult` un coeficient volumic de necesar de c`ldur` pentru nc`lzire (conform tabelelor din portofoliul de calcule exacte al ofertantului) de 37,5 W/m3. Fiind vorba de o predimensionare ]i \innd cont de prezen\a spa\iilor nedefinite, cum ar fi casa sc`rii, se va alege un coeficient majorat cu aproximativ 10 %, adic` : qv = 41,5 W/m3. Se determin` volumul total de locuit al sc`rii de bloc : Vtot = ( 2*25 + 2*55 + 3*125 ) * 2,80 * 11 = 16478 m3 . Se determin` necesarul de c`ldur` de nc`lzire : Qinc = 16478 * 41,5 /1000 = 683,8 =>700 kW. Not` : se poate face urm`toarea verificare: se aproximeaz` c` o garsonier` ]i un apartament de trei camere echivaleaz` mpreun` cu 2 apartamente standard; se aproximeaz` c` un apartament de trei camere mpreun` cu casa sc`rii echivaleaz` cu 2 apartamente standard; 237

se echivaleaz` apartamentul de 2 camere cu apartamentul standard; rezult` 88 apartamente standard pe scar`; rezult` aproximativ 8000 W putere termic` de nc`lzire pe apartamentul standard; cifra este normal`, poate pu\in mare, dar deoarece este vorba de o predimensionare de ofertare se accept` ca atare.

Obs. apartamentul standard este necesar a fi definit de c`tre ofertant, conform portofoliul propriu de calcule, att n ceea ce prive]te caracteristicile constructive ]i termice ct ]i n ceea ce prive]te cifrele definitorii de necesaruri calorice; n exemplul de fa\` se presupune c` acesta este definit ca fiind un apartament de bloc de 60-70 m2, cu tmpl`rie ]i pere\i normali ]i condi\ii impuse de confort termic ridicat ]i c` are cifra caracteristic` de nc`lzire egal` cu 7500 W (necesar de c`ldur` pentru nc`lzire). STABILIREA NECESARULUI DE C`LDUR~ PENTRU PREPARAREA APEI CALDE DE CONSUM Datorit` faptului c` num`rul de persoane este mare, se poate face calculul de necesar de ap` cald` de consum dup` un scenariu probabil de consum maxim. Datorit` impunerii asigur`rii unui grad de confort mediu se va urm`ri asigurarea necesarului de ap` cald` pentru func\ionarea a circa 30% din arm`turile de pe scar` (e]alonat, n timp de o or`). Pentru fiecare du] se estimeaz` un consum de 40 de litri de ap` de 60 oC ]i de 10 litri de ap` de 60 oC pentru lavoare ]i sp`l`toare. Num`rul de du]uri : 110 => 30 func\ioneaz` n ora de vrf => 1200 litri ap` de 60 oC. Num`rul de lavoare ]i sp`l`toare : aprox. 230 => 75 func\ioneaz` n ora de vrf => => 750 litri ap` de 60 oC. Necesar total n ora de vrf : 2000 litri ap` la 60 oC. Sarcin` termic` pentru prepararea n flux : 2000 * (60-10) = 100.000 kcal/h => 116 ~ 120 kW. SOLU|IA DE CENTRAL~ TERMIC~ Deoarece diferen\a de sarcin` termic` necesar` pentru nc`lzire ]i preparare ap` cald` de consum este mare, s-a hot`rt ofertarea urm`toarei scheme de central`: 1. Cazan de ap` cald` ce va fi folosit n exclusivitate pentru asigurarea necesarului de c`ldur` pentru nc`lzire: - 95/75 o C ; - din elemente de font`; - sarcin` termic` util` 700 kw; 2. Arz`tor cu aer insuflat, de combustibil gazos gaz natural, sarcin` termic` maxim` 770 kW; 3. Cazan de o\el de 100 kW pentru preparare ap` cald` de nc`lzire, ce va fi folosit numai pentru alimentarea cu c`ldur` a sistemului de preparare a apei calde de consum ; 4. Preparator instantaneu de ap` cald` de consum, din pl`ci, sarcin` termic` 100 kW pentru agent primar 70/90 oC ]i agent secundar 10/60 oC. 5. Acumulator de ap` cald` de consum, 500 l. 6. Sistem de pompare circuit de nc`lzire; 7. Sistem de pompare circuit de producere ap` cald` de consum; 8. Sistem de expansiune nchis; 9. Sistem de automatizare pentru cazanul de nc`lzire cu termostat exterior ]i termostat de camer`; 10. Sistem de automatizare producere ap` cald` de consum; 11. Vane ]i fitinguri; 12. Conducte. Obs. : co]ul este asigurat de beneficiar.

238

Echipamente termice

ANEXA 1 PROPRIET~|ILE FIZICE ALE AERULUI, LA p = 0,981 bar

t o [ C]
1

[kg/m3]
2

cp [kJ/m3N K]
3

102 [W/m K]
4

a106 [m2/s]
5

106 [Ns/m2]
6

106 [m2/s]
7

Pr
8

-50 -20 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 120 140 160 180 200 250 300 350 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200

1,532 1,350 1,251 1,207 1,166 1,127 1,091 1,057 1,026 0,996 0,967 0,941 0,916 0,869 0,827 0,789 0,754 0,7220 0,6530 0,5960 0,5482 0,5075 0,4418 0,3912 0,3510 0,3183 0,2916 0,2683 0,2487 0,2319

1,2963 1,2969 1,2971 1,2971 1,2971 1,2971 1,2971 1,2971 1,3044 1,3044 1,3044 1,3044 1,3059 1,3096 1,3147 1,3147 1,3199 1,3239 1,3367 1,3502 1,3639 1,3808 1,4118 1,4411 1,4679 1,4918 1,5127 1,5311 1,5470 1,5617

2,00 2,28 2,438 2,51 2,58 2,65 2,72 2,79 2,86 2,92 2,99 3,06 3,12 3,25 3,37 3,49 3,62 3,74 4,06 4,37 4,64 4,91 5,45 5,98 6,47 7,00 7,40 7,84 8,26 8,66

13,1 16,8 19,2 20,7 22,0 23,4 24,8 26,2 27,6 29,2 30,6 32,2 33,6 37,0 40,0 43,3 47,0 49,7 60,0 68,9 80,0 89,4 113,2 133,6 162,0 182 216 240 277 301

14,538 16,157 17,197 17,697 18,198 18,688 19,169 19,640 20,111 20,572 21,023 21,474 21,906 22,779 23,622 24,446 25,251 26,016 27,919 29,724 31,431 33,099 36,160 39,063 41,751 44,301 46,696 49,011 51,218 53,376

9,490 11,97 13,75 14,66 15,61 16,58 17,57 18,58 19,60 20,65 21,74 22,82 23,91 26,21 28,66 31,01 33,49 35,03 42,75 49,87 57,33 65,22 81,85 99,83 118,95 139,18 160,14 182,67 205,94 230,17

0,71 0,71 0,71 0,71 0,71 0,71 0,71 0,71 0,71 0,71 0,71 0,71 0,71 0,71 0,71 0,71 0,71 0,71 0,71 0,71 0,72 0,72 0,72 0,73 0,73 0,73 0,74 0,74 0,74 0,74

239

ANEXA 2

PROPRIET~|ILE TERMODINAMICE ALE APEI }I ALE ABURULUI N STARE DE SATURA|IE, N FUNC|IE DE TEMPERATUR~
t [ C]
o

T [K]
2 372,15 373,15 374,15 375,15 376,15 377,15 378,15 379,15 380,15 381,15 382,15 383,15 385,15 387,15 389,15 391,15 393,15 395,15 397,15 399,15 401,15 403,15 405,15 407,15 409,15 411,15 413,15 415,15 417,15 419,15 421,15 423,15 425,15 427,15 429,15 431,15 433,15 435,15 437,15 439,15 441,15 443,15 445,15 447,15 449,15 451,15

p [bar]
3 0,9775 1,0132 1,0499 1,0876 1,1265 1,1666 1,2079 1,2504 1,2941 1,3390 1,3852 1,4326 1,5316 1,6361 1,7464 1,8628 1,9854 2,1144 2,2502 2,3932 2,5434 2,7011 2,8668 3,041 3,222 3,414 3,614 3,823 4,042 4,271 4,510 4,760 5,020 5,293 5,576 5,872 6,180 6,502 6,836 7,183 7,545 7,920 8,311 8,716 9,137 9,574

v [m /kg]
3

v [m3/kg]
5 1,730 1,673 1,618 1,566 1,515 1,466 1,419 1,374 1,331 1,289 1,249 1,210 1,137 1,069 1,005 0,9465 0,8917 0,8407 0,7930 0,7486 0,7074 0,6683 0,6321 0,5981 0,5664 0,5366 0,5087 0,4824 0,4379 0,4347 0,4130 0,3926 0,3733 0,3552 0,3381 0,3220 0,3068 0,2925 0,2790 0,2662 0,2541 0,2426 0,2318 0,2215 0,2118 0,2026

[kg/m3]
6 0,5780 0,5977 0,6181 06386 0,6601 0,6821 0,7047 0,7278 0,7513 0,7758 0,8006 0,8264 0,8795 0,9354 0,9950 1,056 1,121 1,189 1,261 1,336 1,414 1,496 1,582 1,672 1,765 1,864 1,966 2,073 2,184 2,300 2,421 2,547 2,679 2,815 2,958 3,106 3,238 3,419 3,584 3,757 3,935 4,122 4,314 4,515 4,721 4,936

i [kJ/kg]
7 414,9 419,1 423,3 427,5 431,7 436,0 440,2 444,4 448,6 452,9 457,1 461,3 469,8 478,2 486,7 495,2 503,7 512,2 520,8 529,2 537,7 546,3 554,8 563,2 571,8 580,4 589,0 597,6 606,2 614,8 623,4 632,2 641,0 649,6 658,2 666,9 675,5 684,2 692,9 701,7 710,5 719,2 727,9 736,7 745,5 754,3

i [kJ/kg]
8 2674 2676 2677 2679 2680 2681 2683 2685 2687 2688 2689 2691 2694 2697 2700 2703 2706 2709 2712 2715 2718 2721 2723 2725 2728 2731 2734 2737 2739 2742 2744 2746 2749 2752 2754 2756 2758 2760 2762 2764 2767 2769 2771 2773 2774 2776

r [kJ/kg]
9 2259 2257 2254 2251 2248 2245 2243 2241 2238 2235 2232 2230 2224 2219 2213 2208 2202 2197 2191 2186 2180 2174 2168 2162 2156 2151 2145 2139 2133 2127 2121 2114 2108 2102 2096 2089 2082 2076 2069 2062 2056 2050 2043 2036 2029 2022

1 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 112 114 116 118 120 122 124 126 128 130 132 134 136 138 140 142 144 146 148 150 152 154 156 158 160 162 164 166 168 170 172 174 176 178

4 0,0010427 0,0010435 0,0010443 0,0010450 0,0010458 0,0010466 0,0010474 0,0010482 0,0010490 0,0010498 0,0010507 0,0010515 0,0010532 0,0010549 0,0010567 0,0010585 0,0010603 0,0010621 0,0010640 0,0010638 0,0010677 0,0010697 0,0010717 0,0010737 0,0010757 0,0010777 0,0010798 0,0010819 0,0010840 0,0010862 0,0010884 0,0010906 0,0010928 0,0010950 0,0010974 0,0010998 0,0011021 0,0011044 0,0011069 0,0011094 0,0011119 0,0011144 0,0011169 0,0011195 0,0011221 0,0011218

180 185 190 195 200


240

453,15 458,15 463,15 468,15 473,15

10,027 11,234 12,553 13,989 15,551

0,0011275 0,0011344 0,0011415 0,0011489 0,0011566

0,1939 0,1739 0,1564 0,1409 0,1272

5,157 5,750 6,394 7,097 7,662

763,1 785,2 807,5 829,9 852,4

2778 2782 2786 2790 2793

2015 1997 1979 1960 1941

Echipamente termice

ANEXA 3

PROPRIET~|ILE TERMODINAMICE ALE APEI }I ALE ABURULUI N STARE DE SATURA|IE N FUNC|IE DE PRESIUNE
p [bar]
1 1,00 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2,0 2,2 2,4 2,6 2,8 3,0 3,2 3,4 3,6 3,8 4,0 4,2 4,4 4,6 4,8 5,0 5,4 5,8 6,2 6,6 7,0 7,4 7,8 8,2 8,6 9,0 9,4 9,8 10,0

t [ C]
o

v [m /kg]
3

v [m3/kg]
4 1,694 1,550 1,429 1,325 1,230 1,159 1,091 1,031 0,9772 0,9290 0,8834 0,8098 0,7465 0,6925 0,6461 0,6057 0,5701 0,5386 0,5404 0,4852 0,4624 0,4416 0,4227 0,4054 0,3895 0,3747 0,3485 0,3258 0,3060 0,2885 0,2728 0,2588 0,2462 0,2347 0,2243 0,2149 0,2061 0,1982 0,1940

[kg/m3]
5 0,5903 0,6453 0,0999 0,7545 0,8098 0,8627 0,9164 0,9699 1,223 1,076 1,129 1,235 1,340 1,444 1,548 1,651 1,754 1,867 1,959 2,001 2,163 2,264 2,366 2,467 2,568 2,669 2,869 3,069 3,268 3,467 3,666 3,864 4,062 4,250 4,458 4,654 4,852 5,045 5,139

i [kJ/kg]
6 417,4 428,9 432,4 449,2 458,5 467,2 475,4 483,2 490,7 497,9 504,8 517,8 529 540,9 551,4 561,4 571,1 580,2 588,7 596,8 601,7 612,3 619,8 626,9 633,7 640,1 652,7 664,7 670,0 686,9 697,2 707,1 715,4 725,4 734,2 742,8 750,9 758,8 762,7

i [kJ/kg]
7 2675 2679 2683 2687 2690 2693 2696 2699 2702 2704 2707 2711 2715 2719 2722 2720 2728 2731 2734 2736 2738 2741 2743 2745 2747 2749 2752 2755 2758 2761 2764 2766 2768 2770 2772 2774 2776 2778 2778

r [kJ/kg]
8 2258 2499 2244 2238 2232 2226 2221 2216 2211 2206 2202 2193 2185 2178 2171 2164 2157 2151 2145 2139 2133 2129 2123 2118 2113 2109 2009 2090 2082 2074 2067 2059 2052 2045 2038 2031 2025 2019 1015

2 99,01 102,32 104,81 107,14 109,23 111,38 113,32 115,47 116,94 118,62 120,23 123,27 128,09 128,73 131,20 133,34 135,35 137,86 139,87 141,79 143,62 143,39 147,09 148,73 150,31 151,84 154,76 157,52 166,12 162,59 164,96 167,21 169,37 171,44 173,43 175,35 177,21 179,01 179,88

3 0,0010432 0,0010452 0,0019472 0,0010492 0,0010510 0,0010527 0,0010543 0,0010559 0,0010575 0,0010590 0,0010605 0,0010633 0,0010659 0,0010685 0,0010709 0,0010723 0,0010784 0,0010776 0,0010797 0,0010817 0,0010836 0,0010855 0,0010874 0,0010892 0,0010910 0,0010927 0,0010960 0,0010992 0,0011022 0,0011052 0,0011081 0,0011109 0,0011136 0,0011162 0,0011187 0,0011213 0,0011237 0,0011261 0,0011273

241

ANEXA 4 PROPRIET~|ILE FIZICE ALE APEI, PE CURBA DE SATURA|IE

t [ C]
o

[kg/m3]
2 999,8 999,6 998,2 995,6 992,2 988,0 983,2 977,7 971,8 965,3 958,3 951,0 943,1 934,8 926,1 916,9 907,4 397,3 886,9 876,0 864,7 852,8 840,3 827,3 813,6 799,2 784,0 767,9 750,7 732,3 712,5

10 4 [grd]-1
3 -0,7 0,95 2,1 3,0 3,9 4,6 5,3 5,8 6,3 7,0 7,5 8,0 8,5 9,1 9,7 10,3 10,8 11,5 12,1 12,8 13,5 14,3 15,2 16,2 17,2 18,6 20,0 21,7 23,8 26,5 29,5

i [kJ/kg]
4 0 12,03749 83,90788 25,69374 67,52187 209,30813 251,13626 293,00626 334,96000 376,99748 419,11870 461,36553 503,6961 546,4035 589,1109 832,2370 657,3631 719,3266 763,2901 807,6723 852,4732 897,6928 943,7498 989,8068 1037,5386 1085,6891 1135,7957 1185,8897 1236,8398 1290,8147 1344,8644

[W/mK]
5 0,5513 0,5745 0,5989 0,6176 0,6338 0,6478 0,6594 0,6676 0,6745 0,6804 0,6827 0,6850 0,6862 0,6862 0,6850 0,6838 0,6827 0,6792 0,6745 0,6699 0,6629 0,6548 0,6455 0,6373 0,6280 0,6176 0,6048 0,5896 0,5745 0,5582 0,5396

a 10 4 [m2/h]
6 4,71 4,94 5,16 5,35 5,51 5,66 5,79 5,89 5,97 6,03 6,08 6,12 6,15 6,18 6,20 6,21 6,21 6,20 6,19 6,16 6,11 6,06 6,00 5,92 5,84 5,74 5,62 6,18 6,30 5,05 4,75

10 4 [Ns/m2]
7 1788,363 1305,711 1004,544 801,477 653,346 549,360 469,899 406,134 355,122 314,901 282,528 258,984 277,592 217,782 201,105 186,390 173,637 162,846 153,036 144,207 136,359 130,473 124,587 119,582 114,777 109,872 105,943 102,024 98,100 94,176 91,233

10 6 [m2/s]
8 1,790 1,300 1,000 0,805 0,659 0,556 0,479 0,415 0,366 0,326 0,295 0,268 0,244 0,226 0,212 0,202 0,191 0,181 0,173 0,166 0,160 0,154 0,149 0,145 0,141 0,137 0,135 0,133 0,131 0,129 0,128

Pr
9 13,7 9,5 7,0 5,4 4,3 3,55 3,00 2,55 2,25 1,95 1,75 1,57 1,43 1,32 1,23 1,17 1,10 1,05 1,01 0,97 0,95 0,92 0,90 0,88 0,86 0,86 0,86 0,87 0,89 092 098

1 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300

242

Echipamente termice

ANEXA 5

PROPRIET~|ILE FIZICE ALE GAZELOR DE ARDERE LA PRESIUNEA DE 1,01325 bar (Compozi\ia gazelor: ) t o [ C]
1 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200

[kg/m3]
2 0,295 0,950 0,748 0,617 0,525 0,457 0,405 0,363 0,329 0,301 0,275 0,257 0,240

cp [kJ/ m3 K]
N

10 2 [W/m]
4 2,2794 3,1284 4,0123 4,8380 5,6987 6,5593 7,4199 8,2689 9,1528 10,0134 10,8973 11,7463 12,6185

10 2 [N s/m2]
6 15,7842 20,3943 24,1955 28,2331 31,6863 43,8549 37,8666 40,6918 43,3798 45,9108 48,3633 50,7078 52,9936

10 6 [m2/s]
7 12,20 21,54 32,80 45,81 60,38 76,30 93,61 112,1 131,8 152,8 174,3 197,1 221,0

Pr
8 0,72 0,69 0,67 0,65 0,64 0,63 0,62 0,61 0,60 0,59 0,58 0,57 0,56

3 1,0425 1,0676 1,0969 1,1221 1,5114 1,1849 1,2142 1,2393 1,2644 1,2895 1,3063 1,3230 1,3398

243

ANEXA 6

C~LDURILE SPECIFICE ALE UNOR GAZE [kJ/ m3 K]


N

t [oC]
1 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100 2200 2300 2400 2500

CO2
2 1,5998 1,7003 1,7873 1,8627 1,9297 1,9887 2,0411 2,0884 2,1311 2,1692 2,2035 2,2349 2,2638 2,2898 2,3136 2,3354 2,3555 2,3743 2,3915 2,4074 2,4221 2,4359 2,4484 2,4602 2,4700 2,4811

N2
3 1,2946 1,2958 1,2996 1,3067 1,3163 1,3276 1,3435 1,3536 1,3670 1,3720 1,3917 1,4034 1,4143 1,4252 1,4348 1,4440 1,4528 1,4612 1,4687 1,4788 1,4825 1,4892 1,4951 15010 1,5064 1,8114

[kJ/ m3N K] O2 H2O


4 1,3059 1,3176 1,3352 1,3561 1,3775 1,3980 1,4168 1,4344 1,4499 1,4637 1,4775 1,4892 1,5005 1,5106 1,5203 1,5294 1,5378 1,5462 1,5541 15617 1,5892 1,5759 1,5830 1,5897 1,5964 1,6027 5 1,4943 1,5051 1,5223 1,5424 1,5654 1,5897 1,6148 1,6412 1,6680 1,6954 1,7229 1,7501 1,7769 1,8028 1,8280 1,8527 1,8761 1,8895 1,9213 1,9423 1,9628 1,9824 2,0009 2,0189 2,0365 2,0628

Aerusc.
6 1,2971 1,3004 1,3071 1,3172 1,3235 1,3427 1,3565 1,3708 1,3842 1,3975 1,4097 1,4214 1,4327 1,4432 1,4528 1,4620 1,4708 1,4788 1,4867 1,4938 1,5010 1,5072 1,5135 1,5194 1,6252 1,5303

Aerum.
7 1,3188 1,3243 1,3318 1,3423 1,3544 1,3652 1,3829 1,3975 1,4114 1,4248 1,4373 1,4499 1,4612 1,4725 1,4830 1,4926 1,5018 1,5102 1,5177 1,5257 1,5128 1,5399 1,5462 1,5526 1,5583 1,5638

244

Echipamente termice

ANEXA 7

ENTALPIA GAZELOR PRODUSE ALE ARDERII [kJ/ m3 ]


N

t [ C]
o

CO2
2 0 171,27 395,12 561,15 774,80 798,05 1229,28 1467,27 1711,04 1959,21 2212,50 2469,17 2728,80 2989,87 3253,88 3519,60 3787,04 4056,54 4327,56 4598,95 4872,00 5146,26 5420,80 5698,02 5969,76 6251,00

N2
3 0 129,59 260,02 391,80 526,24 663,65 804,00 947,31 1092,96 1240,92 1391,80 1544,29 1697,76 1852,24 2009,98 2166,75 2324,64 2484,04 2643,84 2804,97 2966,00 3127,53 3291,20 3452,30 3614,40 3778,75

O2
4 0 131,73 267,06 406,86 551,00 698,80 850,14 1003,80 1159,92 1317,78 1477,10 1637,79 1800,24 1963,26 2127,72 2293,50 2459,84 2627,86 2796,66 2966,47 3136,80 3308,55 3461,72 3654,47 3830,40 4005,75

H2O
5 0 150,52 304,30 462,60 626,00 794,45 968,40 1148,56 1334,40 1525,68 1722,40 1924,56 2131,68 2343,12 2559,06 2778,30 3001,60 3228,30 3458,16 9690,18 3924,40 4162,83 4401,54 4842,09 4886,16 5130,50

Aerusc.
6 0 130,00 261,42 395,18 531,58 671,15 813,90 959,56 1107,28 1257,39 1408,30 1563,50 1718,76 1876,16 2034,48 2193,60 2353,92 2514,64 2678,08 2838,98 3001,80 3165,96 3329,70 3495,54 3660,48 3826,50

Aerum.
7 0 132,39 268,28 402,57 541,60 683,90 829,50 977,97 1128,72 1281,87 1436,90 1594,34 1752,84 1913,60 2075,50 2238,15 2402,08 2566,49 2730,95 2897,88 3064,60 3232,74 3400,54 3569,60 3738,72 3908,25

1 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100 2200 2300 2400 2500

245

ANEXA 8 VALORILE CONSTANTELOR FIZICE ALE GAZELOR DE ARDERE }I ALE AERULUI

t [oC]
1 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600

106 [m2/s]
2 12,2 21,5 32,8 45,8 60,4 76,3 93,6 112 132 152 174 197 221 245 272 297 323

Gaze de ardere 102 [W/mK]


3 2,28 3,13 4,01 4,85 5,70 6,55 7,42 8,27 9,16 10,02 10,9 11,75 12,55 13,5 14,42 15,33 16,3

Pr 4 0,72 0,69 0,67 0,66 0,64 0,63 0,62 0,61 0,60 0,59 0,58 0,57 0,56 0,55 0,54 0,53 0,52

106 [m2/s]
5 13,3 23,0 34,8 48,2 63,0 79,3 96,8 116 135 155 178 199 223 248 273 300 328

Aer 102 [W/mK]


6 2,43 3,12 3,74 4,37 4,91 5,45 5,98 6,47 7,00 7,40 7,84 8,26 8,66 9,45 9,98 10,39 10,8

Pr 7

0,71

0,71

0,71

0,71

246

Echipamente termice

S-ar putea să vă placă și