Sunteți pe pagina 1din 105

r

rRcEA SlalAN

croRolu

E/

VIATi DE PRESTIGIUI

ATEXANDRU AVERESCU MARESAL AL ROMANI DI.

MIRCEA

gIEfAN CIOROIU.

'
l1!

,1'

j.'

I
{

O VTATA DE PRESTIGIUI

"*|

ALEXAI{DRU AI|ERESCU
MARE$AL AL ROMANIEI.
.ii-

1938

t9!0.

s. inro&ed tnliotdeL d.ni,

cd

m 'a ndt, dad a..atd.atu ?a lo sit ttb hniu o.hilot di. ;i tu .at, o.hib n.i li y 'tiae.c 4ilu.it.a, d 4dt tupdbn di b.hi e in ir.u l. tin44., de in'ddt,.L qul
Nini.

Atti.i,e hin. iattti, 'eb in$!ni. iaGieti lA"sd leinik tal.,

CATRE CITITORI,
t!ht6, qc

fs4

d!

8r&r

as ds

w^e'.

p,itqdckl4. Fttw rotle a dee& I@t!@ Nlad. .t et d6pe lt@tm Mi .tell, inn. de tq nsqi: l4nn tutat rv

d-u t@r6t.tot

stt|t pe |ar@l dlt ll@. c. a$r e pt'lr4d sl.rt, o1. taotulul 20 ! rl vL Mal@tw Soia hpbatdllgman VllkeItu l a

btd.l4tu 4

etMntu e r@ pldre td@tl ttl sdtg bdzela @dane p6ae 311nlnt nd,nnrdd tut Foch I oI 1 t Fqitiohn cd lartl, al trhFd ratuAfl&n. Ce ttist ! Chrlt d htg*t@hldt, el i6dtl, lbtgd 6une man d. Itu.tl ttuPut.Ll, Ctsd togfadia, ahoul@ddld, prlturd, Ltur sit@, td@ tot tul ttds. i hnede, c tu@Ic $1reli4bik. o Wtd, un elort * @e. rtebw 3d t@twutdtu
o

t@tu

Munt4

rctt de trtode. sd ne rt spilhtl l\t dlstnile lceste, c@ aqtlt,


o tl@did,

0Abe alle

tizntulj

s. para cd

It

Ei

at ucait

Mt

tnimt

s1

ftete.

aftt n1tui:

Lu@ *te
Pi4trile

pttud d. botndti De

@i

we 4t

tu rat@i

poe.,n. olebLl
dt

ia ttud ,idni.d tpiti'

trbe
NL

ori.ihe s@$te sd-ti lud rn ldzal drL xlald ld,


sn

Pittodnele

$ pttrotrt lntoatie$

h @td. prtDihtd sderaltd M, hitudele Mi id@l oflgindl.


puth
11

*ute altdilcul.
de

atedrsat dapd

@d. Ideal n6ttu

$eibue

si

Camar@i de geEtdtie I tt?bte sd lnlzlegen r"t llndz a,tebdtul cari aL sldpdait tele de m1. cfuari J bebLe sd aL mai ddm aht de nalt.

s@t lmibi cdlt tur 3e slihg hicid,old. s nt i sltlete c@l te lnlilte@d, ln 6&li Le k- mdtdial4, cd tu4te slbtt@te arzdttur., "i.li derpre cbi totbhn, 66 sbtut iard{t, rosmaqlL bt sd ttd4i mhdeii pankte aszpru epo.ei, pe eft M sndpdnit1 d gmiut tn, Pe tiagd Mte cdtedrate ate spitltthtl, tu pLttu @N nici tntuwcattu, aici r@pdwaa sd lreDe a.llii

pNte sta d finn*til4 in sa vizla tuattfd, d4 adnn d rcldnd a f@de.r,, trcb e sd, puceddA dn isx@L hntpdrtatel Me a tredtttri, de ddine $ |tutu*le Matd mdierd $r sa' tL @*td adn dtiz $i 1n 'ceatld brltd rtaleg*e toian 4 $ se sotiddizetu Ptb'

Pn.txletii

dut4 Mtat d.ladr mi4 AritLrt de neca?ul lt td pMt.


LAngd se iros@
Ne"a

Va mltd

trterete $

se

td

innurelat,

dles
pa

ydlut si pttb6@ :

intf n isemq&

acestia sunt

P$te ItpNele Ace$i2

dtot puternitu tot tpcund.

oL sfipaatt pfttrek, zltt


gtw _ - tunanae oi nL 3e tui pLf&uel Aca$rt smr n4te tuaa\j
de barrintd.

De ce,I$tfi, tfebue Mbn

tdtdi di @etor s@et

l@rdr cawile Mei probme i.t6i@ (cota nele t ntutti a iswdt-o t) CAr,lttd, o DArsfi a tuastfi tui indpoi, - tlotd pest. @d@re1z @ Iapte M1 dte tdti\ s d hrtit pdnAntui sltnte, go ile ntlinl, tdscalila d. ..' pleiile tdsboiulrt, fuigerale d. ta tfdttud. Pesre @tt41tud, tiflw|, an86e t&ige1i ds M oi tmretq toditote ll dbLhdetulele e1$. at @ nat, n1ftuk6 d,a f@in .

-3AldtLfi de
ete,

dt

tu, ttt ind46e tueiL d

tu,

Nr Mi oedam @ teatut, sd-$i cLatle ttu Ittle, Nt1, tthnile Bd tui ttubribcd, td @ d@rA. zlici pritttite Lfusbe, at ostattri pe &tld, t& nLt
ttebai4cd sd lie

a4ti dtstl1tgtu bitutnlele blrerul, qa M nt nd ntLgd tudrte bDdldm sd lim utitdL N.n qn dzslnffa, bitla @etui m: o nnnne &
labe dt@dtitie di au dte ed trdtt de sttie ti Mi ilflGill WA,
se sttnse

Eda N are

6M.

@ cdltt! aici, Nltnat l4nsd

srerel'.

DESTINUL.
Nu eatd.n A.edt

AtuI m, ca@@i !

&itud

x:i5t6 naDrr logrc4 bsl +l

tt@i, incArcatt

de dtnomttd
pe

lNl

sdndn&i reto,

unel dell Mut!@e, ,1 tot !d, tmbdlqi dtele 1n rnnele aM 6pe ,tte de rc@ liMe a tnMd.drilo ptttutu. Ac6t m este 6tcr14 $ @) ddl l in 1A Mi ddtd rituptd., rostosouto@, taclndd. Acesl m pfachjtubd. lqtete dwd.etsiMN, dltali I Lt1 eterctt chmdn ndtwate. cd azi ! tttetu4l ptln*ile, paud L1 Ltttuat, t@Itol, cdt?e ddddrata M6trd bidtd. ceretntul, Akerdtu AretNu, est6 M nwnt

Ac*t m Md.

twnl

rdwer a la@idet _ eh ?o do 61 _ d*tnre& du{ bGpri de viatr. Mdata]ur .Arturdlr ,{!dl1s se ru$te sjmpru, a!{@!e obs4E. Nlnio dimorarLe tj nlmic d6_ ei4 nu sbinlazd dat: nattdl sa,le | 9 lldrj! 1359, ln taaiia sbgerutut constdtin AvrM. P@1e near o adtrctre a h13t tit, s tusjld @ ieptn4 a nelinlt3t t mer 6It, @d td.a! p slugda cNe 6Sj strnld, de nlfui ltie clt di 8eu.hir ano4ill rAnsn lcomts, -,
Do ac6ls nu terzir! raptu,l c5

nili,

pe

l6twa u

clt4i in tqibita bdbarcF a @estxl ut@, td, turla mdgicd d ,ntstunitot nMbe teldntulere, se i4etese 6ttet dece $ ta bdzd ac*tei.6f "d ttd M tum dtuplu li elemat$Lt. o ddtntd,I

djEaizut dii copiririej sa.le. ftrrSte o 1415 egare, ple n\tlt, 91pe
Nici tndDe N rlatt
tatsi@izat6. O
do

tuq

putontc ate,;smdt potd @stA relierEi $ .hi'!it5 de vtatt"

.@t

nihenl cAti-la ui st

coF,n,

trkt tl sitrrplq @j-

erl suilete-

Inrtdntor de trjsq irnltt

to@i

!1tal@ eetut

lnup debn,

d6.rrid ochii Fete liala dspri, ponrcii@e st ftun re'tnt@@. areci cand ss scus A*sruxr Av@cu se na.qte innre Ea,lltntt: hht grore raritdli. ht.un i:mp de !tu lllr tdc

a@

de

prdrru,
$t 5e

c.pn,ria

ordi& r6att, cu btusa t!@e Ia sildin d!. tr&.poztiro, c@toarq n6 @id _ p.ate dera ln_ cc])trt - o prmd romn a vea{et s6re !6in rea.l
de

ptlal@ a6iui fap! dd,ttr co{@ hclrure lritne de fdln orgddci, trtjDt, @rl ti vE slsjrim $ vd ondta vjals ii dLsa e*
De aci, din

eard, xoputhdis sn oju$ si s5 cdbair, sde.| pstm e nrte dEte mru lrmtierc, tnldullu lnu, sa $ oFlescd rcjnta i& de @i ta.ziu, qedinla de nu te vr tfida nici.dan5 ti !utd* siraodi.ard de e te pntea, Itut eziim,

al@i

priv6tl

qi

IEra

talrd .q

fluntd rergi.aet, neditatjve,


toru$i nu

@tn

de$ surat o r,sinuhtd in_ indt db4 @piinne, etd lsihorogr.i va @Btitui @_

]\lu a f@!

nu tui Flehei. un du iatim, o cbelde sr+@j@4 laLocuiesc coliEJia ruIbundi.

aiuci

!m,

tra

j(fuite el @jre

lici ddaric, ntci yicted si ,tcl e


de

@!il xrrd

pe strtuile

slroinie, nu mi nirs decd lnpleju rui ntr dtride d@et s}!ge, csua Da. atat d. tiist, atti de stlns n ftri cdaj I U! si.gu indi.iu, uilcul Ia ac.d[d, datn, re @,d cd dir M6t slJltt rm ilbuei nli de r@fiadictti, nar l.tuzi!, ri sandujte 6a.re vo. ia.e toL

lSinurldlr !Lt!n

Est4

j6r is4

cn

lrtrpsa r.speet

niqca h@i, ptr,c5 fiecre pG gdnd@, pr,cd rie de nAnn rd]cri, Bispendtrje in pii, e.]nturt de

tj1lidcd

De! iiini& lslelin@ cerorhlr conl, nictrod,r6 nu a 16t irviJlrr fiindcn rold@uD rihanea, att, .lui dJ iNiniil sii, idcnr si melsuolL.
e$o, a: sdu, a dat pe]m.nt o Dri,di st imediltn saiistactie, intdiei si egoi ului. !,d@ u nnviE int o vrotorldQi. Ctr a@te tba]fi tti atrase eL o amiclie itrtirc

d@le opoziF rtulild coritupdde lui

A6r

Iete fa?rnl cn dda sehinard rrln lanail, iHe rr $do,la de {te ir n6rn din Bu.u6u, ?e ce o sfniqEie h 1376 sl, urt41d. lffilr6i5 o vie dc

rjntt

Slndio jdmi.I din Li6e. r.aleg r vtel,ii iie nedita!.

s5 lte

iNrG ir

@taroasele

Fmurttiii

de

ir-

a pr@upd-"tid

frr

s0 ddvtnge ds 84ia g isl pdstr@4 vjeFi, aca5tn cmdutrn : renrnd


pD cere

pl!, chlar

Mi

io! 6 hrn g stb lharr trlrc ate caddii ste.

-12la$ln, b4!id.n, mtstdi@i, lprdpe o poridct g' EEre a @br @i ]w)jnelt, A(8rA inbne de Irn, nu o B prcdmA sgmc
Nu mtutuleesr nictodati o F ]lbranid tllirc de !@4 dE1l, aH elocn, @nploiulo tl ure1n6 politlce ad.l@, un tet do b-

_19_
suf
ett
$ omei
cu ano @!Ci!, a@td 4tnte tuddn { nt obcitd, s rnrre cotr dli ro,,l1, g ln rc iapre
de

wA

tu

vi.l6

val@

st gaiu

Saiciut

sdu,

Au!ot4*

eloc4 137t, cgrd E uzr, Blbtla p@ttu tablelo de logsithrnli edsldn lte rllbolul !ap-

I! e@ti

loslbdftnli de dJl@, eti doDt, cd4ttel6 .{&nlt{bd, $lddonandu-se cu chyilgdq i@ d t @ro supusii, salie ctuta vs s! nal ituztD,

de er]edq Du-t oter! cL ndt c6 .ste ormetodtc. d

Nlhic nu b&l@4

@i adold.dl

il ot&udb, dio c.le ata d de potonto Nlc1f!6ezla, ntci atud,sutr !ntc, @ rlrbcdta @httlintele $ aptud pasl@dle. Nu ridicd rllmur, dq se hotdri,ste, Nu cetrti, de simte prclud cnMe Ytjic
Nim6rt nu te vi4t !e c@tll1t itutiiuiddnt avdesq agirai it patriotdd A sollctat disret si fie tnrolet voluter nr 6ee dmul de jddmi-caldreil .ri! Ifiai1r 13 d,

cu volnls

cm nlblc nu 6t!6, !e &

Rli! ct.@ @i dilet, @te, u corvtgditt pdttlu .brdai o rolMa t!tu Gelati dem_

c!

aiai

dege din

e*i s.

F@nt

re studin cn e@t6 thx4,, nOteb f@eazd f.tr1a -sltr1tlrl ddinilor ere ya tnur ritn st w srbiinja ste de opdrtre, bai tqF

hulr d&i

i,ldind '])4ti rr haidte de roe{cE o ralsd Fi dilnftrt @hibrlio, ln lshAruire voblet oneG,tt.
Pe

d@uF, rt puiin reprekntaiiv. Orlc!tre e afirda aGta, nu ar ftlli !6 ,isgn abtrttus mpn uut grorro! laceput de can-terd, Din oud n! s !tue ct d*tlnll de
md{t6t $, pe

m drett dspre.dreiut sLrralild. Et h6ti pe c{iea et+rimlet@ cdune ti, em, itte sigu cd ,,a ol@d!,, nn 6ie o s9ine.
El

adwd!, ou Si cu c6t m crede mrl mult in 41di elda!! s51 ll Yd lubi Drd srtud, LE inch{ ld slarb li duce la a@i rdips, pe

,st

@o nurFnne

i!'o slt)3un cm,tii4n

to

e, il recGrtSte spldtual. caddx@i drpi qlt rnerodx tntna e,

Alemd4 Av@u, liala a$d $ ner4t

rfE-

116 de ele, 6n !@-t6 torla defhdor ]d. Dact e ivotte o rogilina Mrrebu in leg-;rud cu rerafl-q, @ 4istn su e pmid sialllt, lntF mlcll

mrfir,

I d4 atei de tu, - slid!& 14Si lrllr o uici o!,!ie, -

subolilq

r-i

{manlarid do alot copr&itode

n{jot4 d. @t teMiu. hebe s6, ne rre pudeu pdi ddh t6 mlnut de garlL
e 9i

Nmai

mt Insph avffiu

ne sarvedi

dirrF hcoii_
birur-

.d.'mr nu t sa purui nas@ @odrra dlpa ats snra s dtn tupra vFljr eu dupn dabq htd.rtlb

oudo! iu6 djle rsptul cn 4dr1m@ e6Dd.un_

Alt]xud&
gi, pent

erie, de

bmn+md.

Cm idn btdeaha q intNenli. viswd sr cm Flt plegditr, ne ddtrnelldzd ci in ohut ndirtr


a

ue hFia sa cu vraia, cD lugrt llr de dedllt 9i yiciorii, si fle mai apr6 ii mr @vet
t@re, drirut ti evartS 0 noun

exisbt,

u@ntr

rordeaDa,

cdgrnid

cld6 a

ciliisul Nget, it pr4ede h mri, stat ,M, jq, n te@ ti 6r4iivere bititiet ) si_l dspelqze
o

c! tre

bdled i4 caia

@ifn

cn $erul sdu, d etiti, sallciul

marle $i inpatpsbjte pGibirtdli


astrel,

rine, cd ,oaie prfteete sj ruD4ile desbar*i htlme, nu su 4rut d4at srabe, bJidlt de j@e

de

q1*idtza4

de

Ala ircle o catrf,a excluslv E triMftrui Cu a@td prihi Idsphte oricja,E d r@j{otd

dratn, leliru tot Btur rd.ltt ere.

las, c@ % dojm,tD slgll@to mpiritudh* @denfei tohte a vretii sale. l f@ ti lsm, h c@re opinjfld, tn cmtra CruttttLor Nu se supe rici @ndMntJii olgajlce: trupur sdu rihv j rxci a@leja wiat6: suijrea nodicrt5^ Se giegte iniluut din &eL gre mondie cand @6 hmai poate pdcepe nrtnroe, ddden Ard@dru rtvelecu comimr sd Intrd tn !@ala
unerror

prm

cdrd:lla fizicE LJeri@n, in opdati cu o abud.nl5 do dgode sullet@4 stdtur rie re.litts aclurui oricia.t de djeF@6, , cm ii c@trelm btutL un plim ldear, cNdu, p. &6t mdest 6tat' tr sireudiniite Dor a@ dl@j si hdcll ce va tl gaDdit alfr.i, lim4ea nu r!re. abra acm studlrrd fm@te I mdif*iirite &6rei viefi ilustre, pur.m @6iata cd bm gmiulul sau a (]futituit o luiund dlatre d@ i hdoja15"

itrchi@ rc

sQuer|
d!'izi@tui.

sie av@t suhtocoterolt g insfiR in miroa.tere Ecimenturur 1 R.sioi, djn coura!31

h @uL

irsc

1a lcoaLa

i,

pdtn o lri@dd

de

u m

I] sSsim apoj, tr @drete &Clh@tulut No smr, 14c6 nn ob&u of er de cavs,ldb

roc

Nu Eult tupn a@ lai@ @!d @cE, Edo 5l6turt de Fditgtu, irttorte ft.ou&, fl ftu6 @,
Fste vorna de 6@!6d a@1, tlnux ldrtn t-1, mitree de stud4it hllltai Ia $c@.la d6 ltzbolr
. Ee{drntete

Pe tel pranuile de ertvlrate, iltlectultd it prstt.A, !uo!a nlritse, g@ra d&mhd tuu{.

lrici, t sd, folul 6te disillat lrin roatca!@ s rotlo. si ldibrl$eflo. J@endtL

ia

Nod qol de i.@t6, se atimd n.todic,

!.d(Dt,

@r6tet. cotmlul Ma&m, 6t6

Dl$rntt de r&dtotd em@ur!i. cdcwatli, ,4lMdru Avq@u, flll@ cla.dflei lntAlur. Bntraml lft{edint mit, in tdill4n, ct !68.ire @ torici ! fsirnri erv a.l $.@roi Diyld@6, @ @b!i publc lajna gaddi a trtridet n6tre $@
Debatdr h.ordrt, i[nire neiroinrAht !I!edlnre 5i Mbrii @r1i6ier, cnpirdri cr nl@u d v^irltr NtltNr, de $ 16 GbtDda da 9i ra pubriciaqeo". iata

dnttic tnl:!mi, Ntctodain nu d,e.d adqdror leltro sfir. du iot. dare subuni&6 p.in aHi4juIuut siil p.rI@t, evidflta @or adevdtui -1333, editen 3 yolee @pra t@tcei .eld h
a@tota,
te stcced,

llh 6.sut uui sdnt

bitizdt.d, caLdw ott:tdtfui,

t\taiaf . otg@ituM md ratnd d,e 6p tt\nt

ril q zu de reteo1li iEbusitve, p.i. ftaljt r

se

'@zuht sulg apoi

di

d studii,

s5-ltiidnl

de sinEa-

4I *hile,i, in nuLt l sale @ie, u lmsm de lu@! pe c!+l CeeFb r@rie uijl, pattu d_
pentn Astlel, dur 1336, - nnllene, absly@iur cu dEts@rr pe i]lrcijq ar cusjlor

La Fcdla de @vale.iq tnts .rlt 1339 g 1391, irhodue, Fdnth lfima dotn in la4, Jo@l de rdtbol! d Mdnwdpe hutd. h md e 3a,16 ceb ae @tii 9i !d@b, giesnturle se r."dodds, nune, ue1e relge alFle. I$ lartdt cn rldrile * hcucn pe foile ral, dE * dwuci atdi tie bire, din@e, utle luEste, f5rt lrdoierr, &c cerebru Partlra aI
pe

Idtddtnl Alruds avdMu, oliid de star' mjor, ere h e6tn epocd llddn sli 6i pm de sb@bjie.si ad.Pi* al plogrdld out_

cah lnceD sd-$i cldde*n tenrct si roiain eiwitat int

-'6io rea,liz6ril, @a @i p!t*iuld a r@x.

ttnrFld alltcrte, li tsebl har6, @e@ cu caarra, etc,, atovedEte o extF ddlMe dilpo,ilie Pdagoglcdra 1394 at Dlreior al t@lel supodMo de ', etukd.,.4.i4 ornn!

rearlli.

cwuile

$,1e,

11

_13,
$tiinl6 I'edagoclei etitde st.nleqte axl" @i !!to41c @ di-@de Eotilii lem, c@ddtrn, sio D ledagog, tato@i cs toti mi,1i @

-19l
c.lmdAt

h citurrlt!4a

'1@

ID

iiJt'l@ld lni.retElt tr1 rnsqi !d 3d, cnti Isb! nalie, crhsr, EhsrM, FtucE Si Slav@ wche si mui. 1! 1395, tui strAr& itr yolh enr.rjniele sre
s.rdciu de
de

!r4jm

nourd

DiHtd f@!io!wr u

v!.sr

pr4 6u. IE ltr@ s: Dmn ,@t tr t?rsla r), c.nomlut Ardardfl Avr*u, dh@in olniiaia Ulu oPrnri de regade, !e cai mttupo@ri +t re 1lEutt-

ddi ru

Dra8@jd,

ila strtlueit

!. g4@ nsttu Dirtd ar el,ocel F qMKiwttui,

sn

g$eDfie

h
16

rititud,

custl @blr$l

tinut la *oara de ofiFli. e ete n@it aiajat Dl]]ia:


dtrpd

Asupd @tui peMagiu, d te.eirli ed@re cu tml6 cd cs*ral,ur ll IE@is cu o cadaE 9u r1

!e

nrqt6

dogre lstod@.

e,

s spldtudd,, etle sd-tt l!(st @nu !.nu, !. t@i. conltll4ere nt]line b


prEonalttata

a@i6 dmrltrt rnllmrHcE ?julge

Ds$Iii Fsriain e srl 91 ljlmisiue, @Ntn @ri tlrsldtt, tullrenue s.l, @pttole de @r1Areltsiul 6!e dublat de

pdsalitate gave

fo4,

hetodiz@ de neiltrel' $ o loeicn spr5, o dovo.ti6eri @f6in!e1e de geogEfie. u - ,Acdi @ c!]ci pe pd,agat", s'o dprinrai ca@e $ Ho hlerept ar ilmpurd: Ilomdidul $l L, - dupA letu, siudiur1n. $t d*ttnd, lsi@lur s6u d6tu\ ridtcn torla rl mi 3E tHriluo luv@le de rubbn ln stlalF cMn latr'n tn dlte depdltlri I
do

Ci !Nd5, u lrEli sllrlt

de

di*mdrleft,

strgtlre relettui dedotice, rwelstNe ioL d6@, :nrocniN !6far$tere 9i obditeftle d*

Iirn indoia.Ln. &easi6 carte, a seflit @mbll dout dsld@t : tula a,l 60r relalil p.dfie, .te Eipr@i slmpati inhe @tt, a Fi pe eela de d@:i* an &dd rduta.bit veoh cr Rsia. rll*nda Ar]mu, 9a ! 6r l de

Alefud4 AYerM,
1002

a@t

st!

Avsd
de

al

dild
Di

1333-

u@$t6 qi

prin

lMd!,

$ijaF

1ntd6

In 1339 6te hrri: de crd*Ron rn b Ruia. udo Ep.ezi n p. Dmitd, 1r pdblle !$l dm'

Iht r of!. @ mis Itea,l. In 1t02, pol@l znnd @ gtula]ll Petlu Dirnliriwict Parcnslr' dln ministnt de Ii$oi! ulilllB, !t @ dk tr.id o{4, In 1010

a
h
Toate @st relE dd

toai6 6it@1i[dr4 dm, pqderat lsr. La 1902, Nmbnie, redei{ ar Fubri@hei .,R6 fista Abotr., cotonerut aterods Avd*u, con-

I'aM$rt dlm otii{eld f@

tr&jce publi. tzero ,stdjce s6linure de'al


a.re

.P&iiuild

1ul

Aftr6\n sinsu&rd coinctdfutd, ,.) 6tE s - ,,ode rprddid rator !.ajrtDi tet@l@, lut ,.1 tosic

tui de iaisrn tI Mprnl $!u !6th1c, 6e a sEudlit * a cl@ottt paslEile, lgiiCrd tdnlle tniro c{ddln sbolut lErtn ti ab$lui utioD4rd" htre iegiondlt uei goslii ale (){t@x csi rrdeatr pwin, cor@[ aer&dn Avwu. 6vd 4uq c.nble de 3 rade tl Ml puih, Ir ent 1902, N@blle 15, ca@ ReeBrd RG b4nd s'3 lrlaris, latre lltrcirlt estel pr.dtglce
Regle! ofern Coldelui4 9utaE Mo! Inalte masLtlatun, $ale .!m loda de daFe $ irlrensa e put@ de hlmt 3a p@td a*a $i motidl

ps rdtu

91

puline

aLIn-

Pdim prima @a lui miUian rmrn4 prcbrebe


Colonelrt, ai4g aten hea ce dErn in dtlefla obt@tivnrut, torlele striin se pot DElm, ste n6rn4l ca atuci cAnd, r6pltre, se rcrEg! snjl @!ie

diuiil
@EI'

prdprit, avuraje m' sts@, 6a]vde pd_ cu toab c! seste ru@d, c@pl@it @@

Da,4 d6igu, pMesnr uer aliele @ter&re, tru z f@t lldedat sau omotrdlt de E.tters lnet l@tuil morate complet, t2 art, mi taeiu. @ d@urs m ld a.l Antarr.t, toi plin est c rer!deB

n ann l@ttdi 9l *ie lnlocuttg cu o nout lomoliue mix1arn, beatd delpotrtve F.


Ea m@e,

d!! fi sptillrrecs ud teade dsiilr,r Astfer, ,{mais RonlA.!, sa.rifl@16, h 13?3, dc vedlse u $if,f letnJl&nt ds, !l@i ax!i, Nu elr)s* !.stb ta!!e mateiard, n@6 3a pEtice Fi sn uire4 !i o d@hli6 s!6iodE,

grcu, cu atet tui gle! o cet, in po,1it@ iotnd., rulg{6 oreruj}e vtnete 8le cosbld Ib"

Lum

A@*!, lEnr a mti * lshr gldl4 lmrdi a &gld ca&l Ij - rue prlmul sclinb de str4li b Dortle &diei MtF
1902, col@elut Atemdh c@td ajhlabiLn ed@rte, h kFi.,tur

In

dtempl]'.,@

lste t@jntoi gmrar Deb (medmdlul dl! :reucl, tn !r4jm anuru de sinisbn tajhi 190?, 6t cherut Fi ldeslnentat ln cabiteid Siutlts Nimmi N 6'a lrdoib cd alt Deq I'D d4ttrdl !.6trnul de luinltfr do Rilbolu, dec6t Regelo

&irel la r3 Marhe, botlav, chinuit dc @trrft durl- lbmr do ve.hll. deselntE_ caofta; tn campra olleij burgu, 6re c!@r tn audratr

-23_
r

fispuideE mbdztur,

cde cd@hdur,

egal@lul
Apoj

sd

cn ra lul'g lDibd ddd


se

6$ls t! cr! ideia @l

Md@hll6sre aettat !t rau-yo d,

ardienld

@r@t &n

eventure ahdictui.
cu slarere

turle. t

tn,

AJ d cs@rur e sdrobii de dlll@. Abtr pt sprljid ire ba]aftaila $t!il Ia sldbicjlllm eshn tr! bobav, ard tBb

fl p.&qsie

abia pote rdn:ane lidrcat. Arc ptclG .bre blldaldie tn @ind. Suvehd ,pol

cnarrd

te,

,,AedeR, ce 6te de Jtuui

lenLa pototffi

,,stft, sn fie mobljljzatt t@xd @tq... Brq,uNr, siaplu tlree, su.!,.ind6 !e Ree. r! fid@ vorbd e eeltlrd Cev 1!5!@, 6t b e, o vojnli cmlriDaid, o explozte de osgre s!.b

"igorle ud Irid.tulri de aprlgi tutnid, In ela9i du!6 @iaz, 6erlll@6 hArtlll6 oftcla,l. I4tnd$a 6a et decklv, h nchid,E @iUciurul Fderal Dsla lq!.dlnla n@ru1 nirilltru de rtuloitr, pdne ordlne @tCo.rce de . e erita cmttabnd sMe Aliturl tle *ediot sDi l@n.t4tq

cmthesteb h6toe tu. lollio lD cEi@a S juilejele Jilrut. oan@]] Prai{rd qi si@tulll, @ Lebs*4 l, @a de pu{lcee, ln regibe Ce

cdd I
se o!tupte

prinde

easi6

no1e de dapn hcntuere.

ti leluncE.tre, din !o!ter6, on\rceFs qijq hcn depe acM, ce e de fdiuf, bine, timii sut conioltnalt de nage -,,Dar lurl mblutter Fr pot prlmejdut @.itata oCijlrt, odati
Itrt a$

IIh snprxdft, !E!il motterl ond,eniio rot do spuft fsit de suvemul Autrcungd. Annr JubjleuLut rar * itElg@ cu e@tn jig!
O aaiif6lqtl6 e tae slotts, It lotttt$a rel!.t ttdic Nicole Iorga, ud6.e cmdMnt

sordalh otrn

@t ii@portali r.

Md.r@a.

GmELul gtuetie jBti ttu SDe@uld, A, bbtft4 IBE de 1ule6 gEMsbtul fr.ll@ !e bou, ln regdtu, cu rnscslclp cmrl]@t]c. 9i lldllfE cd: 'unifm bnitsr ddfi, d, !a $xdtvidutul @e o p6itd, o !!!ft ni@L -

h 4".

@ e*

Fiur p!imu!u1 hinisttu, hatotul 6f!Id6, pre ilrde o tE1re a lrraI]ld, lmadJqtl cu oillert de itriDd,, !nt-D r elva lda del! oprcblu.

.
L! 2? Feblu&te 1e00, Mar;!.rmd, s@i, ln ldlntEi attntJ&tralia nl.IDistelur .t6 rizbdr

.tetari legifiri a o @blllr@ B_ '! burlatn u buper@ usde. P6t toit 9t tet3 so n Dir. diurdrt rcber | ,Fn nu s taln plizonleri | Zldur,,r&aizt. aprnde truilt rutgft de ue

8me

865 c@ $

).

strocMt,

Gadalul ninlsih
ale

tus lr t dur n p!4 _ dta lrblltant de rn bo14 ln @ rui Margbllom, de cnke ur ofi. lr de tnbrd h@dle. V%.
IE tue

DMlr

ba@e l@drn1@,

de !d.boi.

lEllMdel! Lr elati zt str@6 u ddh d juddat4 sntrt sNa de Mrxsria at@istt, drlt dls!@t$urfe mi!4tdLd stdda ,t BI6iL@. lJltiErr bdnu4t, pe Cn@I, ct a hatat pr MLal p rturt@rt urd ziar de ol@!ile. s6 rqilDlari ir dq,F ui sbodmen dr eobodrt d6 trdi e cutr@ ridiodn pri spu9t tnalte nagl;rbturl, s!.tjtdie F pllbD t!1", rdslMds camlnr !!d tnclimt

otdrire e@t do odim i! 6tabnege crtsa sdto

dchetri nexe

DlDti e atuda, tee Nld.b binisiir n! s lE6io l! epnre. C@nira tit@g3 Gislnlt. G4e.an, djs@t gurmutqi *ie L sta_ vd-Brdtieu, ivdr ,] oddpoteturui nintst!u.). ac6ho jt coneicS dodnF pqn4!tri de ei
de

Prgodthiele consilirdnt,

ste IfoslmtiH

Phirr

ere

,,ID grujba

G4oa.lulli

.eiui; ,,M. s. Reg.re, &i wa c! stl o fultDa irt - larrar cu ap4!,. 'u Prlnrl,blniltro, inf@t deEtre tlfrmig*ra
aie

Miailirul

*zboiu

Ia

ieg,iE,

AIui4 a lovrf snnci@t ti, (m o dictsu lll@ ru'ie Itn, er nu r rn@ lari rElpu. -Ats Fale e4lica d@ lulind 9Me, du!6

6t!

se Qaezinia

tnhebat

tn audiotd Eegernl e!!a rd,uttcield

ob-

Bnspnnde,

tDi r!t!'D para

Mt6, $

trtCmptt

E xeu

ciudat, o Evoltd de

Mtnlstnl tte r:dbolu!.) prroea nrdodlta tr@til


Aste

su @arfi @itar!

doftdbe p@

toja,L

reiitate alimjst(rc. sqp, Cnvmlrduln cdlctar dimisiu, $ ra ecoG tulre, gensallt Alt mdfr Ayersu 6te degajai de tu6ti !i5pu,

rnutar4, prarretnd cu ap*..

,.o

iD-

adB

lr panudi it tovtt

d@aL Fite trtde@t de mlareq ln ce iet, netndu, nta uslt4 ir hia]ndjd cu protdtor! sa.t d. ac@ 2? de anl r g@ralii NtulMl d crainil]md

d*e. xchtla 6re @pleiaid cu Cn*arbt clr.i!

!tr dedid ddnne mirtshajd, mrt d6 jud*tlit, celdtaft ! *r astrzi adss. Cu t ate mt6, @d dter de a tnihgE, c!de4
I'!1r.1

letut.

rdi4 + stanlitdtee Eui olssi.r le


ro aigun mtdarut P:&iti, sub tu6t alpecr, @ata

Rim rtrageF o s, tD dilr@l hd rEd ! c@ h! o.u@@ ntciodati Fi torDti a]stn lMe do urn0d tt de @iltniq % derdto sup4lut u blEt, tc,t rstd cdicrtt
D@rIatE p.im{te d o f!@fic6 melstre e4ut4ire nouil siiu$6i | @Mtr,it de ilivrz!8 lE lclnrsddiD $ 30 de dt de ast, lenh1r mc
Nu ztti sE ceftt public cd: flre

rdF

Intr'h orgolsr tula,l mst, aAte bde

dd

&he

ldAnd i.e
$r

olidtulut

91

dect nu

E lutd'Sutem d6I4

ra pG de d-

4st3
h&.1,

cn rEl@ii !@r av@, din&ro, 4eia$t re4tue, lsdtq treb! st rle ln pe1,Meti emtu e. st pr@@e fl sn uh% tacitcor. Pdn thnica ajutS eolulia r!.lhcllltld intel*

dbrli! rc41t6

9r rr,.r ru ollid do&&ae4 dmdEh;ttel aid, putem afi@ ci ata cm &he)etur sle

E alfuar

hdciur

dlMltes

ID cue

e beet sra gada.t6 s

rd.-

voiu t4het4 de @eja rberdr ate a f6t 36 fiel"r) se ved. n d.6 iHd sa pril1 nediu loniic t ltr@ !@b4auit suidtur. ,{liBint.i, gdJlr hrl AlBa(Lr Avd6s, d d fl lcl oprbu alE
El,

acst lufud erurarle, logie, impedtiye, 1!te xaEd aveacn r@ dedle,rlit tn $!flerut si!

Dd dlcAi, hvaln it depe w *ettd trtA4pldrr .d mDrlll1a c! acorF$ lalnE apraldn 9t qu

fi.ti

mul celd @i gftle


trr$dafi ds

hot5._lrl,

N sd

a(]4ti

fi Jlstl.

In acesi lel se er?kn vsta olert de dgor&Ere rn4hd 9t cmdue lntE mtt 1390 tt 1913,Isttu a rnnsr@e dr1e $ ercfivele m.!ei l! elemate .t i.qte ele hut atuambru lnitiia:
@

rnrnere,

Dj5ildgm h53rt@ smFsrd a geniulul sdu, abia d*lanpt, in c@d4le ill!rrart a organlztulll Dls.blbt !e @e el a clddit{ dupt mtsue p6r rnnidtllq Ghe tl r bMt{ po nioud strttrPeDtn o ra.li@ a@Eti udrtd rcr@n, g@ Etur amrdn Avddcu DrcdnDt4ie rr aJM

f@ildeld maneih.

oandunb @D s'au tEmanbt !D

dmur llM

cD@dDd sullelur vedsilq lofiri, r inl-ibl htb trdil@, o ndrt vot4t ti o noue Ybln br-

sr6r

lucltui

uba

qi srru-

oliciale rd6no.

titdi.

LaaeFhantul mlllt3r 6t c@9ia

Dheciontul @dmjtloE muiide

6te nqigbal

3!i!itu41d.

Pmetizdd hlmtdlel l6lUe de tragoe' icdlr de sb-ofllrl olilerul de HdE Fg6tli A"rdo$dal, rtrd pe !tud lbi blluni,e ale Ylelii
Is slsid, dai5, g4dalnl Aldddnr Aaddcu l]j]jma ln pMlitat a e, o spsbt Eintti Irirc simbolur. rtritu Fi cel wt4r
Pre@la

l9
@al
bun,

13.
4t _
M@Eatur i14 sAza

chtt d !tu gae Futea lace rdzbott todtd aiatd t4, tdt6 a s. @d., obttra, !6 de o ltsutd bAtAtp,.,.,,sunt cmdtu

tneepe s6 mor*e halt l

luctiui

1012, @ gderahlrl alMdru 4!e@u, enh o pr@aiul' ctulllda o !el@nati agit4lje intdiri tt Hdi! o ndmlSlod ilfrEntt h Juur snu, pdil! rnmsi nu @t m

cand

sreti lici gqiul d

c@rutu,

lrb t4dn{s e

dci ro4a dPzulu @


de 3

se iot'li!4, dala

cu o.'slau IEhu arlrj" Ia eue ceNlt sptua de @lo u cdugE tD uriloD6, @e E6g@ ra btut l!r, $ri tn@ttttrtlu
el,

_..- i,ah vdAr ra !ol, tn 1913, la sar{e.ur g4 ad.t din CoEbir, u @ pe @l @oste@. vaonut da o coterjie de hrrir ,r o bnriot*!Amro * d@htdd htela rs6tta dLbln@la sJ ultr,iq lutn4 cue e sihge, ffi tn ctstrts I!t. rtlvoxe hate.tale ale rt gli pareatr c5 nu existt

lui

s dortt e, l 9l solda$ sdi, Ma sutret le d!5md!or, lsitu @ ls id oporiu,.t ttje sd Eibc u ra r'r satn $i, atDci, lrata sli dilel de @' ldfn do&o, N de rnct sihger'

D.

stwi

Nu

de m srab d da ayqr srsmnlg cA .! a,t, dela Dehtl@lta cueetsre, tnn tu6r csp de eer, p1etut t@tn dt@s @ e tt4td.to.rd lsi n@li $ Ydr $ cd a irt B aijnge l'!t4",,_

impue lrin bjmic a(%H s EiE

re,

laXdd

AtAb @otte rrDN! sulletut

lrtMnll

Ni-

30

-51al cenlului
ad,ui

lre, nDt t5rd4 dlllb@ llju pu3mi. crdlhle Irrlrtie ! rd h6lle Fmle advasu .r o.4iul flprb mpt& ale g@iar
col& I4-ga, p.

su fdcut

roi depi dtuul .ftr6

Mt !.!or, st lnlLeg@ *@trrr dar$t@&i rdlble e d@iid @r ser de !ftAtictra c6ur &6ti cmperi
Fste

9]M ntd,

po t

In to.t @flhpunre M6rui a4 lECehE 6t eeut3@ inren@lioj D@rE aixiee E 6di. tdt pbbr elatntd ca tuut regib F*d f()lire
ruut Rmenid
a

s1epru, ga\

't! rililtit, txllr.

(aL

irlaie cdm

rJletd @, sllletul ftEbeta! geiui cet ttuhLtrre tdtudLd

iDuerl]& d bu !d!on 4rrtrul. b !t4i!!o el ri6


uner obtec1'l,,i.a!,

elem@tur de t@lelatui @, ststi" omut &sia For6 dt * odihste. Esb mgnirr.n u*te rinitie, s se. h csuj mshi u de rtuputrdqe pmrblt 1913 6t o c&ete eEopeod i Parsurr. iatcdtcn id&@tte @dtnal Eur!!q, a{a ce alndetn aD tnat{ aca nEicd su :eje Nu ne hdoim .n EUF!a . arut turivele et d cty ,a$e el evorulie, s6@te sr dsolraie b ne

rdse, rtraft

Om,la.de rir6tel5 dd@is o viiuie, dace ru u !ur@ de sug6r,t, ate cond@ Nl!t{ mp,t@tie, nlol{ !nc9ic1r6 s g6tudrd, !@ $fuanib Fi Fa ontuisit. h t@le @fiurrl]e sare, gelenllll lreasd A,

ei4n hetdl.s,i lurerB


Irr 191I, r@rre

drtnuila tnir elemDtre @Fdale ale uut

!!tb F

o{Iut, t buoEto drbolur tu.

siali Cui d. afui,


P&q

I5n&E fi$ d@r Cidal du. Vere rtAidtui, atbe allr@. so

Pi@n drdmajre! s@rdui 19, {uspn@u duld lahgridb Dra46 ats dortuilo. mltond. Neaqtrte Del mud dd.tn onrinmtele $
S6 plrt@n Fredea $rye eveDi]@te, ttindce od@ aodul@ porric6, dirtrug@ u e.hiubtu, @ e yoir @ieeorlc E ddi.

GmeElul Ale$dh Aveu, a fNt mur pD rtdmJi,l, ca 3 @qd6 ca.qe d61,iNlui, tn clipa
cend btoda a

ah{

ci4ubstan[ete r@rei !o.t neda@, ase Areturrdru a!mu, edte nubt! ger at ate

o cubd. Evmjm4tele, p6t a vegheat

d@&

(e

$lld inisu

cerd tud s_et, Genda.lut. E litat ti @4n @xt!i, po !@rta sratulut-Mrlo, Iatr htchDrnat, arttu! d6 colmorur ClEljteq $ mG tirne fl d4urn cep[&ulul AeNu

cu m1rltd tEint, $et ite bircu, a pE bazele plmn1ln'r@e dd mobirizm gadere. !u@ (* , idt ae.gie tt a cflt p@ev4n|4 Rdet$e, .iuct, cgte% nolit b rand, pt e

3au d{lnit 9i
Shn

mtd man . hir,o rinigt de nrg@.


spre
cC,

cere

dhtsiu !l@re d6 op@lie ile


csr

md

grtddttrl

In ebrietd izobt, ar 4ctlalrlui get, 6,au leeat tl d*legar, !trobleme capli.le !4tro r6uttl4 ope .aFunor ltteltat h vliiof, acolo s'su elabdt primele pmr lentro lud!!ue n{e3@ uui plar modm, d6 trerEpdcaarehr, turcsrBltq frc@ stdldnftn, rdre Jc. AIur, cu t tlr a.lid, d4tt 4ela tle atfict, la e tiylrat@ cirlja s gardettb, nu f6-"d nel&@lie,

de

sd-t ),

$ at$t d umlt, ltrcip*ile statulul-lIajd, d4 td, tuar de uia,le rup[e intdi@. c6 par'ct, cu c{tva clipe lEr tDlDt, 3M
1im!d6 a Erftalrd $ ddxrlrd de ata4, tiMrare pe foile @!ld 6r,le. Ci suleik lebg, noMte 9l ltrghet, s! frls@

!ird@,

atAt d6 obosli

vjzluM

hilult de bElele i5lprc dl Mdtd trrdble@, @i solicftn jeito $i rmidn. Nl@j a.!u * *dicn si ltrglijd@ ctr le e lt@ mtibuur dl,u folt iiteleiual Fi lama cu 6 strdra orsmtle mr*ia,]e, @d a@u sit

ac*t m se blsc4ltuet de Fdr'cd ll ptui5ildi luterile vjelil s4u rturAre & &t !. o .egiue de pld d1rrctor, nlfui ln &est @r, spt de e{errdul eiuj fr@tL, s'5 pltut lu @ rlnollN ir s'a lutuf i.pt 9t rtu nltr o r{rF d.
pdr
fEJ6
fu1

m@ire, goeEJd, shate8d, (ond loftic), t@li tu6tt tMe, ! a 6bEt{t $b eeir$ fhDt, s 6 n6 rinittii h lllgrle si de reghe tl ss un tq cmoluir evelar@e a uel ]udfi. Nmel ln Unigta e6iei tnc.nFd m.iice 4e

Aplst lste mistdut uc hddi u6q trrchet d d dold[rl col@at, mre de yialn $ zm tle

h r91t, mdue ffi6re REeal, cu o magie 6e a contagiat ,ot c(Mdmstele tn $bor"


Acste orlgjmli lmjjtrn a lstortd mhb a pulut pudlicr o athGrerd de bs6 zdrobii@e, Fe-

d,

de

d!!e s .l@, Ajuul uurui u13, 6t +da in ue smer& llr Atesd!! Avelt@, elab@d o d@trind. Penhu @ st pmtt i1 detinitE jut, nu sut sllici4t !!ha.l sierlre sarle, @el @t6 @ mmh.u a,l stei rxritd4
.Andu-9i vra6 sa de fia.5r4
r,rici

Cslu, leliro 5 q@ vicioria trezuitd,

laltile

salo de

h eatn d3tlc! izor4, h e6t tsibr

lste
exl.l

ctiYitd.ti, tnhe donA lMirr. o tMind. ca,ldi si drmuoi@e a suJloltlut

dMn

'ne c@!9l@ tldelsga u &eid cs

-34tr .ll.@t@ ln ioe a a@tc rapie 6l - dlaolo - .!.,b,1t5 se, tustgud, lanirid aie tD!jEdtt { @rllrto iinputul, !r Ne s,eu
6'a bvesht

-34At@i, preseij@ @paniet dlh tO$. nu 6t n@i o c'psd de tblri5 v!,l@e rn!itd6, d .& Fjnefte b tu plldud ratid,t, dacr nu Dnl
Pmira a@et nr bt!rc!, er@u[ sa prgdtti I@
sisttal.

gora.hllll
Al
Cu

rn qjc6t mdil.iur, dln epur 10c*4

nbmd4 avelBq ee u

qr4

t&epur

sF ie4ia. rnird ti
e6t br@,
de

conflict N &tua.Itara

libe
d
Pe

@urpt el lubxcA de 9f a] uei uut g.oti de vr4n gendtre !e cat de stgu @du6 pe

@aiot

rus

dl]is4

6fier de

c.liqou

p.r ds@pert

060r ri-

ta a@tn dat6 wlo prote$c cd ) : ..,,,rsie 1lqspls..blr de al ,otd@uo ti ved@ totatL late rMrdnud ln EFdtuile lor EuiElq cd In flne, e bdM d. a tti cM he@ dete l,&et ,b, srEete ale 9un{i, ra e@ir)Hrele rea.}ii6!t,. o prebd iovihaFe ta sildiu Ast161& vd luis !d44da 6@io@tele, de @mon, de @ $neu
De

G@iul de dgdiato!, de @itor $t d$tidato! a.l6 gdeEldrn 3rex4nd4 Ayersu, .@idd tn dereblta qactnale cu c e s6t4zt rilir Its m 5e u6q endird raii6r,l 9t taptul ubriqL In a]std amd1le, IE cempn Mdeiei x1te.te renle, dlntre ehla rnaltdor d@gii'nie r@rice ei

rului, putdre sale de pi,siml6, nob1le so,re 9l spddtle ele, sd $ li.m4 orguic. In e6t fel. geneblul Atdddlu Avscn, a @@toi p..sonal, a scoboer ln ai4n 6@ lM, hie! pan6 ra $ldrl Ergd me E ir!.it qt , hv5i8t

u silgu m, ln c@ st ur de viatt at rDpc

g@ti.a lnlelepi6
Aiilor,
ldrbodur @ pe ca p

. ruru q, se fut(r*6 !utB@ de susd,te a 4rui Eelftor de @e!,t


soadut Al@dru Akleu,
u siudrar

u &ijr@ de iteF. ca !e o lege a etujl h relt M!, Loglo, ineviiahLil. A yizut ln ol o mdiFe de prosrs si - @i srs, strclh putqe cajpablre e denrft viets &i! si

,{ mdt i!Bd, aceirti s@t, ln lstdio, pormca sn c@ducd inlmile $ sufloiete, tdned sbat*d qi laryn ctrd@ cn]lD tnvttre sE-{i disipLint4d
d. ludu g ]a lmtul de cc Dodd !u r cd.eput ddat c@e & Erfea raltza h @dtn prjvinid .epdli eullr 1013, ht
La @bletur sdu

*bdd5 a R@iei
':l@e

o Ddn

uiiai. mliodl4

do rr4

$s.Fre

rd@

surpdi@itnrli s.1, In doud

!4lititt

.) Prbcrorl

ssupra

rupkr oicndve.

-36.il@t
2)

-31 limpld F b@ii oEu I'strite sd s

r) Ihi

o mmpaoje
de

cla.stce,

*ecqre,

qi

!. st

Est o lhlanre lEctuald. s6 de.tdqat Mi ln ori{6 ccld mfg6 ! dlmli cer mEl sult ll delziuea bo.arii. simpntatea cl$ica, mlolsi n, a @c@tto! (e a lor'ldlt l::@tia o1, . d3t !@tbtltate hu1t@ spidt obri@ sd o @ltfie cd riind o tnt!pde

scui\da Euo!@ 14 !tuge d soc, Eetru eai rt6.e b pHftru !e @e ll clrnla c@Fdwnt In 6pat ul dintft bEr!,lta dara lnleBues +t pE@ dela Idarra, ss tncll! dd cttre gu9mu haghld, totul peiltu a tleransa rEsbo(ul. ) AtuEl tuse, obsieohr htelegsli Argro4*-

nr$, nu a putut ri siircMi. s'. sp*nrat, h ulri4n instadlt, pltlnla mut drbotu hiE twilgrtdi. h(@jat6, Bulgaia, a
Ac@tA loliici de lstn i'a !@ hto$.le b @rJlict 4 @l@ ale Rorreldel, h a@t cllc6s1ari B'a gdsft impqstivt o !:tdymtlo millts!,

'

PlmturJllal@ @ mr6 a toet l8n ht Di9car ap@te ofeEiyei, 6te ddada edat4ld . et gandld poXde supeiMe !i a @d jut pFg,,

caddlul Atda:rdru Avesd, a eiedirt lm pearril o hr!18e, @e tatda@ cm Mi4te


Pol1ticefi6,

rui

1912,

!rcbrmeb plswue de iinere anusu crlre pmtru 8!vm.

Edlboiu,t tucGbarcanic

r) da lmerii

de

AE

3 Iuri (st tr) 1913, l* !hr!i@re @unlcde losouu.tror R@nAnie,, *) trtiri arllrjurd pnbltc: * &iral lntre si:tIe brlcallce tl 'Co.iict!i, *sirt cdflict ntucut dh inmi alee or{g1na

Mnistlul Ala{ailo Silij@, Tltu Matorsu la

deepdgubire in Dmicurd, cmrre ltsdellld dln @panja cu lfali& Guvomul rui Frmtz-INel nn corce!@ o lnfidngqe a ,ucnor, lnhb carl acilva o m!

ee

$o!a.

nutu6

ii@ig@io Curmdui bulgd 9i agrulu@ l. @ s'4 ddat cmr,: altelild .li4 ej@, au lntdit pe Gured Reen h cmvilgEre cd g@it: silaieelcns i prl@s]trB P"rt@ B gdiet, pcatr e rme du ru|lnfS !e vittd relriluile pa+de lnLE

zdobl@ iuc.u@ a rili1lmr i@ie aStqilrila


Incd

d4t@ct 46trja a encepDi plaul dd

-icatur

de,

(D.cum'!t. drpb

-33_
Ac@!d gtuirn 6t rhia TuiuieDobncl
Ea.rclo,

c!

b l)al1rc iMA!

Miaz6zi, drye @doDagja iluulj. In a.rad d aesrA intd*te E.mantei M, lia{e, ia IhnEda Barcartcd, rc ldpidr.i de a .5biro sihpti s!&terorr l! tata tddin!.i de e!_ Iruie lB de Butgdir o rurlJ6li in laglrra e lorrh,lt siat, a d@a zt ctiiar dupi lupra c@urt

ti

de kjlomehi ia

Atu

slngue Yit@,

q@ e ojll]ls* b rearE4 I@bldNlx. ac@ta h ddne,ll ng@6 4i]iir, h ordin@ pontrdi se rmdra de ctie gerur si@turui-Major, oq6!@ smiloi stBiegt@ dln

ltua oldati hotdrAe, b

de

d&bi4

Pri! llmq a fN[ nssr st s dd@e o ac !1@e ec@dut, djrljdt! cniE RNiur<-valB
.

de ordlre 9t d pa in o!iaE@pet, R@r6ria e datdle de a ptijctla la regula@ derinitivS a uei ch6d!rn.._ etc,, etg

trt

El@6i @Dtqr

svdi4aiol lst @i jnfll]hr nimolote, de me Fl fldi, are tul Iuie Ddr*llfuq sihregica butgai, exlll@ u

In

nii gdu!.te, iati

e judear

caelllrit

cdt4

!{tfr o daltl!.16 evifd a bdrdfiej, d'biectin tdtdtal al Sotiei, dota @, !lo!!tu s, folle @cutau ni9@6 de rupft. Ac4td m4caG w sn se @donezercu e $U@ i$b6, desvouatd p6 dlElra uskub-Kus
se

e fi h@ui rinia ce d fi bii coEbi5.tr soria, lretuslri cdiF s.w. (vezt $hiie). cN@tnla,logict a @6id sttji de luond, e l6t hoiire@ de F toli li ru! &6t 6rru
Fain c@

d EEvltale a.t

rdFror

sare, tDtr'o regi@e

rlmdr,

P@tm lGt ol@!ihi, tetond rim!, prvele dr@e eftn (@id@u8e

br@

I 22lvt013, Gsdlll llexddh Avd6du, .@nirswS ,,Ra!o.tul ra Rege(, psiru nugincipe.rui de @r@d FsdlrErd,

c@d-

darri d. ciptdie a,l F@lele rm;nq

@ateld @ oldau le suat. hlre 22 Iur:le ti 0 lune, -

41

h@

de soli! g

Drli4

.Utrue cu

M!t& Diri2ia de covareri. (Bdda,t MlbrsE) ari,s@ obistirul frpt, lta,iFB'@g1q la 10 Hh. de C?i.
vare

ttnhia spe S@@, IE


herdafiri db

pe)a cmbi. ,i EEw Is 20 Hb 60 krn. de anla sist@urul s@,

In n@ptea de
Eltlnoet,

rhdd

5-6 ru,lie, @ata genda.luttri h lrin su6 dblEe, ehdgardtr<d

cu

@*i4 putae bukad


III

egiue nr|.polt.

tul lrE iiadr $ crdtud.


O

reun@+re sfeql-

cmdbae

a int Srrui d&pozt$v pe

Dsne,

Egar@els de bupe u r@ut sccEly fludrr S s'au egajai, dora lnelui, h rodu opeatt@tro

tih@f s s rebr.g6, rehag@ ce tn4gtsh.@6 e epi!.d Etd, d6 tEsic, defelrua udl hr.;si bdEade de a$nede, @ cup.illc de Sr@zt s lrodS diYide4 Ii w,lqte unen6"... c,qF&hr Bogda! pe o t@te de ceet, obrg! pe ofllal1 prizdidi si stu%. Un gllEbl bd,

cola ? Era eJ4tut tr2r1tiri! @ti ldn tu * trecw Du-):@ tt hatnle tuM slt !e. lele ba,!@ilo! 4c8tt lrEinta!! saln dn gm pdmejdr amta sAlbn d siEre pe gs@tril Ku

gd,

wi

dtimul!),

zeul eeitui paEd@l rtubolu,parflq

s fdt

t t cepairt ar Uchidai conJtioiut,


Ni@lae i@g5

Motoda Gigituld 9i Ftrsjz1D4 jstoltct s ta h@ verd.,

Astr6l, lnc@ut 1n rude, ctire rdjl@ut hi tute, h cah e Sode], aFar !.ble 6l@otd @rdne

*) ihsie stlL evrt4dtete

tr cdldno bdg@{arb5, 6te tnEblttti" L mtul ate c!n!,, Gmmtut, &i@E 4ner
sgrne, Ar@to I !uig46, tub ctuF,rut Kuttncef, trru fidtr& b I4tIe b sdbra s oqP@ Knrajevarz, d ude !!r@ !t lrujl1rea, o!] .pe Bele4d ort 5n e obetn spe sud qr iruh$nd ln w,le Monret, sE cadt in slotle f6!dd snrbqtl ce 6e gt*au sple

,,h ziu de 6 o mk -cdildur genda,lIurie lmid ln al

tncddse

dm@

...'Piturjudsn $uatlr bulgad, ltuol !.Mulsfi d6 brn o rc@Itn h FiDejdte de . ti pisdftd p6 .tnp, leF,!d4u sb.le, sFE indgn@s otiltLa FddtDtrdNo, o intr*gd bngEda de aile nie caDttdt lna,jntta uei tfrpe de cavda-ie lfre]rfd! ln ,idatn aprdpd surprlrzttor. cu G&e

irN

muzeurur

ntfta! Bucuftril).

-,$Mmul precls e,l rotei !e 6e, spi !.inotpte rsdinalrd, o ddMa gderalut AlMdd Ayd @u, l& d@edi sucele !*e, autciiat 9i r zistsla la drF CEltnfi h lrdep1lniru datclel, xnpll@ uui i]!mi,c dtuolallzat ,4aifet N eu jsidlcate nEultere Egdui Bulg6rtet, @e @be b 15 Itrie de . .rpqtilia de pr*

d. a tnrdrerl Ac6r ectlrbru rtrltal 61e lbalt @ @j bDi 8@tle q !a.ll, hF,o Elte a lhii. hd. pa@ Eu 614 ,rctodatn dd;frd

!c

ut

a!

@@tsu_

Nr se crc de cttre Rmelda sn N i F @un nici{ @lstard I ,,Ij;jLI Mt ttiwlat:' , a tqt Inn\ de ffi.,it6,

l]Llilre u l@ de ()lr@e pet u slg rur FdnAnli, in vitdlD dipl@liel


lv rr cmm cdoeld, lengn bEtd lui PaLbF std. lintul dilrdn.liei britnie, s1r Eduad
Grey o

Lrcrunb nu sro}Pe* iJBa sie Evhj@tle. pe ldnsi sBva tor rlrAtrseo r@r4 asLin $ bd dsa et6 legiuj sttprtrite de @bra si ndebe! @ed poriijcei luj MhErlctl ktfd, ta M.tu 1stg.) cotele Bdchtotd ItB;rdrd I hhlstnt Autrunau dela B@Eesti, sd, @uica CNfrdd }ornAn. crma ,t subu i * ad]l*$!.r si clex, pmtlu caa,r

* **,

pe Brtsdtid, @

o lnn!-t de de sdn su$a polr_ ,ico! trnpdblui ln orjot , obssia Ldrdnl,ul P['ch6tlua oi@tareincn e sirdbM ell6t ridpae c6 tti rersid, $ Etdits st jdbq comstu5 ryel'td dls

l!.!t

...,,Din

dtimle emil@t

ta,lt

l,
dte

nod cld, $i

dme

cd r Recele R@Anlej

br 3iA-

pen pe pa@ 9i !e r!5hoiu tn Bsl.anlEutgm4 nu lelte miqcs ln nici{ dn4ib, alarr.


dacn

eeda la Balplala N'o s gtu146 ta niristsul ,citu de a,feri shthq fihdri !o[a @iehr Berchro]d. na tdr citrti de.it unt sngu Dir siru -r st mela rM du m bir,hftul afac* d strrhe rds,ne s 34r chip iE6t lrintd de Ftusten*"". *'* are de$tept 9i rosr6 $b!e, s arr:iu s o cl,idsa saerur" crli, t em nar ars dasriland".

atmE rcdre[' d,in dii l@6to!i, far Iimes btciui,a f4 dd dUfu, potjn; *ru, , . .Cmtde AJdIsy, rcte "u"r,r,,a, -

^#y irriur iatlafd s1 min@h{ htlsrro d, Ma.i

4tu

tn

Rordria ru dte deajata airlM su

se ab-

!t rach. rde

. op.

.r6i.

-44tr.Nul
mtzlta cn A6tieuie.tto e lbtt se p@te 1ut 1913, $1 $ptab rardud, sE gEifi@ Su6ie,
6 f@t h.lledemtA de

-45q
o llnr@e !t6d ag{in s!4dtele Este e!4t d. @dilfd ql n!dce!*. se rGindeq inirc culjs, .i tut uBnlrtie, de

ltd

G@w

4, ltal1i

DrfE gdoalar de]frdm aYem, crlcult Elegri eu cornhiB $,q detelo !eb!omt, rlsbotul E@dial i$ !v@ inr.luid tl da,legs.@ ln BarFont de $a {ald a.l R@rnid, dt+rald Folllirs lui Bdcbt ld, eel'n o corltut . 4dnmtlo lstdie, &r f&e mat di@t6 el4 cEE! ciudai d6it4 lenhu omul de lnsholq, cde DModatt N mdrturi!+t!, d* iotda@ doEfte tEr pdmil) si tui .! 9, lacea Pelte E ontlnot

,aGt ge.sti, lnrtdrtiurt de droiatudI4 M.role StsrMajd! lminjt * sHng tadu.


Devotrmstor, mibu sd @tid4ikze .!te14 d.rsii, lrr luul sofiftt, se ru@d tehlt ta dBtvarrje dtsttltjcird d ra lid d,@ rw6fl1@, necadtate de delritur rle
AlarE,

bi4te

ln stfadd, ler5rFfte cmylrytiL cu

'ldEto 4ui cu liiFetw,ui tl dilii sF.r6la

Fi@

e@re, @h]

lenditdl 1Eht oslile,

rod

fi

&!,ioj,t6 o

l1citnd ,tire

Glqj. geneEluhi AleMrda Ave@r! dde


fta u ainlat nepedefBtt, h

Eh.ft n! nd da lcit're,
vli lldndnAti

In

1914, J@Ul

TlsrBq.htold, devlft tEgie

dirtit lrnpalatultri gem. $i:g! ridua Eei stmll Finl de Btdte !c qie, dhJr esddulul aleEndru ar@cu, au 9d_
9l hdlti]e rul

dat@iit ilqpot@

tii $.cirice

rnse,

9t po$r

m!

v
idntm vtctdiG dn 8a1@ni pe $* tu de lrdildu n arhpta GedirF istu!6, cald
6'a @ri nt lodat!, nn-l

dee tltr'o s@n, la Marl siat Majot Iuhrril s,au siirB, dEpt !trograr4 ta ?, h s..blmb au m nMai in bi& pdtt4dar at Gendddul pare tarztu, diminl. I! ml, u cuiq de lDredde a dep6 pe ns zetld mulirrtrll, @a.giul unni strller nands d
expXcd.

Ita

ddui

deelirgoleda

rlF

1013,

yd hidr,

9l

irtole@la pG

INCEPUTURILE
LEGENDE.

UN EI

n6ie inided, pdtr.et Cdrahrrd, c('M, <l4nt !,t Cdlrlld I Amat, Are6dd Alfuu,

lmtai !c s!r@ bl,trioi*i e Cmului Mirrnr


sht
tDr pe atat de

r esstt rotdalh si fluid u!, patpeie f!6core rnje ql tn Ji*&e cdda 6t mDde Clne il pdye4l stng@, timp tndeluga! p6t dscilra, tdra sa eitt inceDuturie ud! r.-

sirmit ,t hre,:ste,l cojn .iddlele oaFl t!!dj@n, Mutn luind, o ii,lts

(*

aede.

-,

do aj@5 { o Inelitoue lr6tmlire. Nu 6t u lortret lmd@r de iieiut 9t fi@gui; Ercl url eE6,ir de 6,tupiu. rbtt exmutar itrtrih t0 @Du.9iu, atii de arasar uel .u suJLt !r 'lgln siDlri de .,'n!nF grls,, IMro tull,.Liru, bult ,
deod btreii&id, !6rpuii@re. 7ll. Elo ira! ihpru1' d ddu.ratie, de n4He su, n.r 4i rrtuzrs, devi4n@ rat6.
dearocate,

S6 degaje, din

l,@tt

haeisirr,ld cadr4 o

do

lorirtu] raal1r al@ui Dee de qnla Din ngdd s Yede pu!h. Dar toat @*t@lstlc e ei slat@e sau dl,spsi i! prilta f@E F Ed v@ratn de o ilistd retit*e idlaioatn Pdnl, @tat dupn o lmhe nodd, d cir@ L

6'd

zL,

lndoirre, e@ie iblstubEbun rrd$ I It/stt a.liuE lipsiid de ,,orcia,liraie,. au geMat eibcrm de 14sd4 le 3'a @iai in lurd saL Ea ru poote tj nici opda p{sd.lii&nor, nici

Itra

nijle Mldnii decate 9i bsb4d deer un Mblu ini@t. dMn se fi!@d !e t @6tt lrrd!, u 6 c6l1s, prea liril ldlfl
aet

kg@da, leutn atlaf trrziet @ atAt6p1tlrc 9i nnaj, s D surrslat de buna{dhli


t'.aeicu1 ce .edia din lig]m cmdutnlul de Co" de @16, indo'i!.I. $l sbrciuu{ Di$.t rird slq ta flagdtn cmtreic* cu lBtigtul lE4iEn Fl er Eldii, uu jmp!6loDa.t. sordsiri ot'ort d nullilrE lnHilc oftsr, au o ol5i1c6 fomiie $iet*4 usor de r4@s 4i tr rstari@ul td $ ln sup4tiiia .e & 4trd

Dsiu

cd niot a

Dor bltiiol E j@ti

ehitrbrur etottc $ distitr a.1 @tei tjgld, cw tdu@ &tet de real cu o ]miirulro dintfun sdol irdi A6i poi'rct do o ptuaiculaditrd 4ailic6" Esie sjng@ datd card gse.a,hr ArNrIdn Ave @u, de lur uui Yictdios 9i nu pe @t! al uui bleropt mod6t' 9i Eicul snu nm4q tn de privqte rlrepi i.tinte $ mti a,ls, alSt de cu_

silguul

dlh4t, tt

tezi

F]

tn irsdiinb $

l! nDif6tndle rd

stsd

La t aie, ntr cete !@te ti vndN' eo o boLEvt dr.cd ntr ingrduito@ tprdre a opurd 9i pri-

sui vNiat S leve]mte ai'iludinjre 5n de t lst im@lalzat' Pemltmt cu priajdl cE'|ft !4


padlor; eimre uei ct4i, cnLt @dols
A,l,i,i d

$u bkn l lct inplsia, ce uu relm$t, ra aF6rtli6 aAiqi 6te5 de gNr Fi@ r tntutt o Jdrrtt, ridirrxa i s'e rwelei o dftg6te s!aIn Ftr4j@ ca@llnIx 9a mlei o @Jd, &
Aloi 6'.u rt@ln Mlnitirile pbir4[d 9i s'sr
alalat riDbile buiailc itela 13?7, !i4@ a putui lii l*, 3t sp]l@iua,lul, i* llrztdan dBiirele Air dnint nad, a tn-

@hi en,
9i

!u!in r4u

itrtdsi

cnpeb

e6te

Pnrc ci totdeaum e$ hainte cu D gtld d o rcneetie, cu o mald dostatse' su Are ln atitudi@ sa o lotogmict ind'na'u o desaiarc d r@ aclor'

Dti @t 4mst, glddul Aillddlu A@

I
@!, ri4r6 d6 vevodali! victorte, 3 p!.tra pe t r t tdeae ln viale $ aihttjro ac6td @
Icga ,eloei&d sdeva) *dpa loi de @ms!, cu
Niet u6ta d 5 stlai do hDrMa Legdde! e iMt cAnd 4 vnzut ida1a @n, ?e C@dtl, ln

-ulMai tgrdu, doi dt tnaidta uciddjj ssto gl1* nt@, a $r1s a6te rlrd!@re fra*, Raidld !uel, ca r'4t rcsllra{jt da ami.. vobe trmflgure d pr6 sdevr.at6 j ullnld de addnEt. ...,,De hat io gmratului Avdeu), mn dmr lnd@t 6t vorbs cu sfiafi, Voiu sphe clrjs cu o lndoitd sfial5, mi hiat flindcd ele sur sb_ eude rn, h @$tt gatdie de ne,n1i It @ n@rt a ln i6 vdlnl dsmpll@i, g at littuji. 91, a.l dou, !ni,rn, hir'adevtu slhijnADtu pe (e privor4ta td ii-t in3ptd, 6b fari, tndoia rt tine '@i, .tr deeeiele rugi, 4 bit Enue mtffate, cu infld xlurle feline, s dsllinde @B tu$ui,to. de e n4mtic. cixd dah pE bnn te opeitibii tl cturd gd Halnl avewu srttea li al]x bdeii btnistq
de

cetehplmur

sdu cel

Ictua 5tdlti a pc"treiulut,

luiat,
drtrt In

o@,

te brvnlub

eltcdi lltm. r! wje ca]dn ePtct, a niste


p

@e o fNi motcul drJlrol

rtstr

Din mdie urebr

*ihi

disitGe

domjo, de pBtlcltr: cmr L ln est @us Mltom4 stb bQ,ldeh uI e6_ rd rnreN l.lsierl, ude fattia! olimpi. to4el6 @ct vteii pe sra4ib, lengn eelqt6 regdi 9r s_ tdd stirgare m!.1 legdaleld rlJtrtM dnc@ liguE a ttEptlul, ,leturt de & 1ul pftgedlnt de con$iu, Brdildu

!re4jm 6id si, s

ap!@16 de srd.$tt o

d, d. t$te$m ttJidatn, 3'3 tnt$hlt biristul L G. Duca, N cdraadoilr Corldd de r1rfui6, vmit la Bwueiii cu nm

Inho

sno@

I4 ptvii ntnnle, lrh I tilelo dhelsrild $ a d@olerlt mir&dMi viain e br, hDduc@ e $.i.i r snn*dd stu metic.

tugjt6 ceMi de dsbrioil !e asdt@, mmotde 9i modtocF, nt-"turiw ct prjtrclpota n dishaclte m sd urn:@ evotu{uile t@-ie hi@ie a.le o6id doue inexijdntd nnini. SuprlndM, rend !e re.ri, bigc6l1 $.npag4 tde de Fasire de pradd si miFnri erin$tlt d. s,rft@sn b@ttete, g6tud rturnlEb qi geltu.l 4e dj!!reldtMo slpqiGitaie, dislar.imi d menie @n@t atd si rerd:in de tnsddnhin
!ial, tn

Fi !E d6upE tutud .6tor *r1tmbitode noirslaliui, o pmalefta d,h6iE.

si d c6t 't irdcittDi@ai 55, p6t{@zi mltt6 rur, d stnf p n6im t t sfla.t lrfa ln melde E etui tar d.etne lugt d :dddrdi hilndti@, d4iteu @!aa ia o inhlsiarn dd incoJodr"
D&n sts mri D t de vorbi cu gdEtahl AlF @q duDi .Atva tim!, *dnd neEerd, @ht idl nn s loi d*prrDd6 dope natnlle lul. 9i e l@ do More FIni@ Irl e d6chlsn Fl obiElrir, n6i ra tE , mabib lot lllblt tr t31a ia slet&olnr v4!ic sng:naiL si ldiMt dl tn-

Proldlt @ tn!6it'll

REb@t4 ltr ldelri

9r

&d@44 in $fuddri
de

dltdninai

SE PLEACA FRUNTILE...
I9t4 .{si@tu} dol4 smlwo D*rst4g@
AbiliiSil Eb51e,

sde

Fo]lti@

tI mu]tn, muli,
la

GabdMi,teh si P.i!ztp,
pe sbiduceld

lumrn dmpre, &mrslt, @t , e vdb8 su c@!xdte, li idt@hiot tl nepleie @ involutarcle Fi !@ rdide d*tSirrun de nclnilc tlvingttolulni de

clijddtl@i ld tntili|dl, lGtbrhr to lnhebl: sDf

ucisEi selie 6,le poLittdet tustrcunge. Apoi, lu@ivele ddla6tn de Inzbotl! 6i rd& trlnt i.ain rl@wtee uui dMr urop&r. se
dolul lrx

Sdlm frdzl'ddinanrl $ pe sofla Arlli ,s:@e

rohd

b Mtrllti

galdXdia

std6 9i a,l treiddnild MdE {i se lntsdi rozul $ rbril' dmtse

d brro ti$dniG@ Etr sul ru !.,' sir,lani lt$6 tn mire, nici v6 luptut ldrds4 ! l*,nn{ jrerrn prlvollqtea et3i dillm4 nlci stniiDatiur de vaga lngflj@ ce tdiwi led6in lD nehr @u, dtrPi @

D6ieu {n vdbd

siEerE

. 6t chstu0 le

Ll (]diril! mulbudL suYers,

adftgzi

sdt

lDnordtd do luido st

jat lAte,

s{e-

- ,,DoMde ft*edhtq nrA ard@u L' at+ iul mjor, atr hd voiu dectde D$d, ln ch*ti@l]e
r.
,plmule
Pr-gddiniq

dmi do nd6tgti 6 9i lncbi@a @pulul st!, !d.n Fovcdn de o adtnc! 6dtm, ln .$pt@ u.{ rdiiui ft hteEie.

MAblIe

g@a.l!td A*andn Ave@ sDt o

iira Av6@u...

E vor'

de ldzbou, nu?

!"

colvNlto

o hcetai atar A

cmihat lBd

a+

,54
rtr
rui Brd,ri&u Dln ddinla Reserd, a fi' cut o cheltiue de suceltibrltste, @ntro .ar.

td,rq

. mi c@i o l@!Ee.

s cml'lr4se, sn Anglr E dd:ane neutri. G@a, nu tt4erse qi nu $le ce


RECele

.ed6,

Bncu*L, Rg]. cmt tre


a+i

?ela sfartiiul tuf

N@bde.),

j.

on3..6ut d4

o tntreredeF .D

tu,

,,In .airya ri.b s. va sc]jihb, suymut sl nn sE se lj]we pl eoedentr,l cs odain @ s'hrn_ b6R parudet@, e fie mutar 9t gdrd de srsr

tui

I
snu

ste Anglh CA pla-de t aie rnzboalele, alad, alo nltlnul. cr, e . dls!@itie sirdveche 6i lulte e nic, lerd b dt,irnl soldai framz eu itdhn, In suietul snu eDu hce rdl@t3 ioaurll ftIgerntofulul : ,pdtsc}Ll{d i$* a116" 3nid,lta dera Mar@ n d*ep$mw6, am. cu o v@e tdrtenlatn, cee Dliiurlsea douur 6ulle
,inrui

UtGnr

pdtn Suv*dd tntlE Nu l $6pat cllheIFcu.c@yc


lngdtetn iace Si suferd

siq a au
,,P@t

rui Thle

IotrM:

s6! 6 iinut

s'o

$cudn, corstri4duit

ct md tltI,

poate ai dreptet3, p.at

tidp

P4ta re{.jnci art, v,am avea brllte tE Eu, Regere cml 4u r!.es dbrmafe cu cqda,lur siu. Niclodatd nu o la.tizai cu aciorli b&4&

,.D4rifel .Bi Fi bnE sn lrofili de a6t In& sd @j iel @iaclll o tn a, .d.i sd $fi ci

de a d.de 6t b eest rlFetai d tlel orl I '!@t6", h asit wme, Cmd8lul, l,tt petre r@s trFdind d@1@ntete iL.oprtul, siudlhd rdi6 opraiiuilo! eu !d&iand mmdii h tegS,tun

cal. aaod6 a roinlil

cu

hic 3t

bjJei ,,poltique de $uft,.. celui rnat intedg@i o4 e,t dobt{et ste"r). t4 ru.lie 1914, dstdinlllndu-.j Ia ajna,ta gAndu tai_

ru w:ihetd

de

deiarsa larborut. nu

nsu,

-- ,$care jst n!

mi-m dat sma de uop6ljjl uia.5e o,l drmei @ lncepea s.i, Re deldgom ln lata lntreeei mdlrt.. noxei er h cmei!.166[ c@aL'n, leridld ra discutnb @ av@u roo
'Djn

dgarlau @tei. Aest6 !rcblemd i tncui noptile albe


prim

i,BinNc de hi eu pahu uid_ DIp6 20 de zile 6te surldro de grayele No te llrnk db tuboiu,MaK

esie Fosibil, donDule

rc

sen!

dgarlza@ $zbordlx $ nDi!@ unui tliurar 1a siaiur ruj@ goneraL Aimso attrtiueB 4up!a 60r gave protr@e tn leg6t@t

tn

l@i nu mi lmen*te drnlc tt nltndnrd N4t b cMetu !6u jllttn, N Elr ddbaio ln-

63Deabja ln Aneu* de d8ria !@ alt !neu cu le dli acste chattunL I& RAddcul-vA,rc1i, p!,!e!to in rslmne -cn princlpeta-lst@jrd ie]%Eflc !$firn!!g

-61
se edbe tr.,n,ierul de luh Nlra md1'r Arntdudrui c aup.a fotGullri imediai 41 s*blel Gse&lul s'a otrlt tt a *Otcat, 6 brls p

b leglltqi

Rwi@ uget PrineSo lelinititt srwtub togelui Ceo1, (viele s.nse fiir Avd6.ul) si nul l4P!6tot*e lldcui ambiliir_tq Pd d - ,l.c6t! dzitd Elts dar mult dE sAnrlti st

m?

dlei de

lr)ffi!@d est ra i!le YIll. Cg,rm tldp rnal tAslu, istorlcul E@1]'), D

idbmt rdd
23.

,!.

- ,,Pdd!tr, sproale dtst, ret ln6.o.et vlr, ctuol I 3e sringa h rmjLocd uet !4i noplt de aept@blie ; el tEzt De Recttrd Dranpedu+ de dued tn spinue, !6 cue a .n*n sd I re dn. El le sih$ turftuendu,* Nprd lnimii tl dlpt u ll@mt! ado@e de vec!, cu h duva mn+ n* de llqneBte De b@d', Cmelerul Al@dtu Avdeo, d lsi y5rut, tn lll@ tqibilulnl de6, ulcerd hept16 cobdda. mmidd, hEl lrErljdar st bat irolat. Ba p@te hat dngu, cu hce u mdl tdrr rlnduilc lurlnlloa (MeAi de pEsttgl!. In ca@t tlaNrie scllt : ,,2?. Ix 1914 Regelo crol a lncetac djn YlaF az1 rurolraF L@
Dib autitu sAu, o ticeE de doliu, o drscltG lrhe doi din oaldll sal de
6.30

Mo$ta e ri ro4 p!b-l@ pe &fiia tn braFre Vl@i ti dsnlde un proi6 !t@ cu o r@te tidepdft ata $luiim@". apol, rl'a tl nedusiea ini-rocurdlor stt. (abl,E dul 1035, va edta lEtrea do dler a pb

tltleddhi66 . bi.dnlt siu: - j,Domndi ll@te rut natz-Fddilrrd, de pdt tl a lolsr sdblei. n u ti o rm(M,re. rn eJsE de pai@me dnei6 ce Famlue, ssta tldepSrtdd pe Seft1r dtkdoid de d@t!i @i6 lici, .arl au ln @ slmrEtie p6 Arhld@,
u9a

slst

ur

b brtreld rEaiErdri $ctst6. rntbn_

Risbolut @dial iunindzi cu sprir, flncirt: ld sle, e6t Em dolttr man4. h c@ul eulul se e$dtet rBtru4ju ti Gdlne, pe @e omlll ob4Nti !6 clteet pribire r6!dui, cu tabra lntuulltrli al6iui, le jud*i G pn, Totu.l s l@ pu'cn Le htAaprare, pe o stfrP16 be, dd lbdE disula corhaLrtul corldur I al@tn ddEn s

t.,

risbou de pr*tlslu si Drobitata

abLrolor

lt scoaio

Epa.d $ 14 llwn@ie, apaf tn lwa sepidbrle, 3 mdul sdl@ donlcl 6upn ope

t\ aele

Tl-- '
59Ta@rie acolq mrbile rezeNo, li@te 4 pra lo4elo! abi@gorrme, cmprrativ cu sc6 .l@ ale sdrersilc: xt4tjv, - antdtl, .goli; cmtlt' tiv, ln ar tal cvortrttv, $t i4 dhivele li$o1urd !mAn, se ges* doud, din.re trrr Freli@e, doMt rle tbnDuhi I l) rrdt dupra u@ seniuale opmgun b
2) Pr@i de bnEtlue mnits lnho not $i Euia, rwaxe de ghed.hr avorNu. ELe @t re rurionl8 @tuepud sare drftd rt cmrinud IElfet r:nia do gendre det4 !,t?@4,. ce!e.a,ld, subLinj t c, rn utre ori@tel fl Oeid4iaL an va,rdi s!@jrt@ Fi e nriuoieezn @ipmc. Din dls4ddea acsiei ecurtn *Etesicq rczult6 @ndiliuile generale ale ricioriet. Astrel, cu t@te ca ftdrur dt turabu pdLa artmi5, ea llnntnd ei multiple
IiobCnla tntr, ,n @tt@ !6 u tMt wuid4 ti eE, dtui, !u cai, dd br toi c@ut probr@tic dacd va @$ sn s.dihbe @eteiete li6boiului eu dsttnd 6au integal, b ffite mdtljui! o ludeaid re, prwd@zn

fmtlerl !rtnclldle. nblur n6ir4 ra!! b'nelqds, fr snEflDa gdoald s lEdue l& otmgm aqFm no*trn 3

- ,,Est h6i mult @ dgu .5 ntr tr1 tts[, vdia e q hotdrt sMt! rE$olulut. c1 De tu dtn

patrue sn ln]@nE eFu sllst d,


cu ecestd.reit3t!
Ee bazirdu{e
vde cendatut,

bei !n4r, dii ro4.b advee, cri bsi rEe


rn

4ar

rcld d,

c@e illlmzt ct deisiF

sji

IF o @lrzA obied{le- nu rur. li dsrnrtrs vilton; a cdlfiftar{ as!m. Si oi do cfte d.l,


acAtel dlane g-au r@t s.f,ciin1 supdi@e!

trebuia ciut3tn

io, @s,

sar puteu spEe dn Mlr nairni cs1se concua!, ou !nelat, iddiid rovi6e. La orrot, ce@la sfdrrmn, rogeda rajmd

thr!

opir,rjte se mgajau pe dtec-

Prtlri tu, eeia,


Abta daci r{lcola

cd1

sdrulezi asmuul

s\\!t ,fo\tedL cmv6se*" srw, !r t?iua

ApE, Fral4 w)Mqzt ,,rnxtnctbitut ndq trrLmlat cete Pblr", p Matu. Ezutt*r6, dltpt 2 di d lulle, 9r @trele rrrrrturd Fi coeftclsijr de rmlotsnta

I!

FiLireu Te.]e roI@u, e vad@t dl4 socteiata suuhrd a lipurafild. Se arld 6 REis trll* lmpomti sAbg@ de hu!.Le gehee. corpudle de mti tmpqi!]e oneqti, ating Linte seuht st @urrn cs st lajuile
trte
PE@ry8nuut,

I'
6tegG -ic :,,1 do!t raDt m! l( (Nu ato' rtubotd l) Ari D@ti de n6m. ae hcepe lelul pe 4116 phndi dndlore. zrLrblra nrftl@: zdFbi*a mnior opllll o!i-

-60 R.gle, rtdld6, uui l4lt pdm81q

subbn{ M!,t dem6 d6 b m@@tu su de o cdisi cD rt t $r rimlziDa.

Ie

smi

AI@a
De

t\

v@e c. repraeni@n pAni atEci o rctn rdtridbli, (tl soticlt int) sn !edo: cdrd ablEddeni, euvemlr, gqnui, .mrii.le tele, d6tat@u @irst prcbr6nd-

Vnbltc

ptobkw momatutat,

Totuti la 2t. v. rgt6, 4eiari ddnd,

col@dDtulli
,,Vdd cu

d6

ccp

de

'rut5

- nlAID dela cEia6

ri mit+

surprjndft cblu - *rer pe Ruti, tltndcd eubilitdrl, iudecend f@i fci tnri.5i. id ftn E*ennd pAnn 4i ved@ atela, eu cel lulin p
Md bsdjM6 f@ir murl e4t imlrdtc @brlitatd'. Apoi do&in f@ 5n fillgdb e6t adatu i ,,ce vo ft la mi, d.*!. am piade o b* ie su

Est cdslliat 9i GDerard, *e trrdm6ie, cu si@itdt, luc.dtrjte cnb, it re pledn fid nicii expn6!!e, ttnidnnui de l!$oiu -!t p.e

A@4 !e lagtdr tofld

e.]e, $ rtt sE be.

a@

ffix.

,,1.

v.

1916,

Petnr

rDi@

hdttaru,

r*i D

Ihi minte.
24 dre,

de Febnerte 1909,,.

Cu

calth

Rlsia,

e Mo ad6rtr: ,,In rasia diltslero Mimt, degpdt|


ia bzt str!

ej,

in

l]ri,

&rlsse, nx leeeiuE

mj

t$rziu, ruJprinde M

Un aJdi@

4nsn

e6t

adwdr su sdcmbat $

tlt6 slqlr

!@upn{i agiia gare a. h cotul de haftji, u,tiddl bilishu1ul, dsif'@ !!!:l


Deodltg, aft6

-;Jd o co@dMe a dc4arild aria dNe ojunee deE nu B orgMtr cddl]@ sule ddn in 69. Bod, e sfo4t e din drredtere !t4i
telrolli inb sn s $m@, ,,rn iiDl'. ,rji lldnidi ar almstBt putra @at@ tubi!i, e mil de stBte 91 @ 3uul!5 ln ri!@
are

vdlndterd, rEintre lrille rcstt si a,1}a1r@ ale rri4irq !ele, 4t addnr catitril. - ,,SLpettTltat@ Autoungwitor rc2idd tL laptnl od tu @ nngw Maanamdn , Mal p. lloe @iueart llaldte !rcbr@ra:

ded*dr@ e

reiul

Fl@

de c@Ebndentd.

qila

ach

ceE. Cu adeveat o !:1)d_

dlgiard a t@t lrftfl,bld

6tbtl.

't
63

la BEEStl tt

pl4tt

de

h fiede dndn@i4 sdeFlur Aldadr! Ave &sq int&zie cu se@dea d*mld ti rudddror, irihie de arAiut Mlor ga4eral
hderug pm@
S paEece, a6to,

- ,.Dlrff*ta dit d, domlle gd4al. dearr_ ablle glutt mArre, .a F clhd d a ldcut]n
CMt tiae I l,h6tabtr6

ldodjrnnisitru

@n

htxr

slb rrMta cdsalutui,

Nhmdata nu a Eeonrt cu

Ce!fui tnhegj tnt1r6 citu, aritui gFJice su caldud chi4uitde, obMu hintea, mll]ul c@ l9l vede sttuAletd o!e4. Dirjl de sedn, @p.a preCErirU @b,tjzi r cdpurld I @t4 nu \i Do,l rslet5 soput. E1o
derin, lrngd Dlnre. ablt a cd.rardui studii sete si 4ds@te, tn Legdiud cu mobtjlz,e

degaide I Do ai64ale ro4a abiDHiilor lotii1ce, e te bEte de D @ Ggeizst, ioac6 ,t, nal al6, rle Peiuitd al uor 9meea pc@edee Privefte Ee, ca !e o h&"1i mi tal4 shatda @dut, pr,pr16prt tr politi@ t!i, o sd mar

cde nu @ tncjini NL Flttpeq ti T8.tre ro@n, nng4d cmtinuu axapiiMele partlddll guv@tor. Nlcorae Fjtpacu, rerei si @@@pi CuveEur tulima,l, liJ6 gd@lul Avd@u, Ir Marore star
sr

a!oi, ba1

sut

r.uii

.olao

in, in n@pta pf@gntoud


Esfe li4pde cn nn a A blrui, pentro @
do Itrea

'1}a I Nr m rdba de I ,,& s? tdhrll tbjre w ,de tine fa tdcut !,, s6 hlrtue4t 4 tustd vicrctE sptrtrlald. Dela f{@sha bhoului sdu, euete ErntiMI' ! pdyil cu dmhaiie, deldrtdea ohutui, cu Mur r1]4fit qi c! milcnrl de apditte. P@t pattu m*tn adDrratie, va urt tr6 @.LtenlE tol .eslut viln sare potLtiee. Dllm%u *ie cm v4 tt dmnlr pdnD.r mrrb-

&r l) .i

costtirttrl cmvc
cessul

Mbtstrnr

de

prilte

Un Etiztto4u rdrotntor cEers s nnd rc03 pute4 f1 mhair. se yob.sie de o rte wgainzae se tntroduce c! o \d@dratd ht
1015.

la Cra.bva u 4hodr rcdetat pe b@ rn$ituiiul]ror de moblrizm, rrtrate h yte]@ ts 1 A_

ldibotu, Frime$r

h este

zitq de

Fitut ja-ta

p4lblr

sE cor&@

stcudla mtrt'n c@ nu,ri hNeficlie &sG


benbre

muite dt hr riaid, el, Brndstr, ala de u$or. 13 zipaeir n1t6l

"we

ooselll cm4nddt

et cd?uxn 4re ch@t

A! 9@ si-l dbn ca anal rld nudl dupt @ * fl N&8at pdLa ulta amlnilro de ted I

lno

ti ft

It

p&6,1 atAt de

ab

slnDt tu

-64Goealul Av@u, relai@d uders.)


,.D!!e a@ia
Rege.le

65ordt-

ps lrtu6baea dea trt ti obsda$bi lllvttoe h dlaelz@ aa

Iittbd@ mn ldvea p mine lfurar, cn Re gele e s$s i1m'4 prlyit Am tnFr6 cn ! nulbllGtn t a vorbit de ditictle dh moriul mo sl do areta m b!@ut st rffi obsmiiDne
adveM!,r s6u E!s6 a]idle r"sa14

Njc.ra F tFea, 6re ldd.l rE bsrcadr. aola diDtlodati, c6 @t deliet. lroblehd a r;Dulu: tetia sratdu r.qior Ii{ilair.t del4 ciabva ste firi fticn, pla olrig
Fbt

erpenmttd lnchecare. Intre &eta ai trjca, C@ratut, 6t6 nu nuroi stapen pe [lecltur si!

h cmj ar Dpser de rlerhrd $ uut It thlrul


de

.r

s !!e

IBoml d4 !i !e ar ldnit de45


pEtigid sdu
Ni@ra.

lr6trgiu d staior tnftlcdliut fu!

,,Mej6t5te, voiu xn lEde dodlrui geMal Ave@q nu @ .rj@tro d rdsbotu, ci @ preie dtDt de @lltu, an ai@& nostrd du aY@ d rupiot c! tnP nai blhe olgdjate!!

gs

cadalu]edemaimdnhruinN,!i.

lricn $iElia si4.9te, cat, ehiirbrai Acela{i sldbi 3bdl6 s tBDiei at@t cand advMn siu irdt*E atAt de l@mtabjl' rle

.and saiJicir

snu,

c@ts ud sIr je

de

! !i6t, h.e puiine zile d advelun sdi in @tul de pe bil@, Sr lEhe @otdire @[Irn @1d6 Let: r0$ cr '])etd d 6@i tiDpld 'Mj, - ,,N*x surpriG
se

I4 srtultt, gturald Avd@u, pn!d!+t Paraht, lNlind ! ln4dlorur i]rdei, dlvjziMul C@di, sjnguu! ldrjzm el ,,tmriiji,f' sele

Ia Craide, dut dre! *. lnee suficldt sd @t dtstF.Ilor stl cd: ,!@ Mi tntalepli gnd",lii I4Flegeril, !r mi tr nevore ii & nlet rery, p. lajs6 &si cm li Esie ir@u cmv&lq lmgsnt cu eitslii sedc.ari cmedantl d6 co4' de amati, ra BIdriMu

lirtbbEri la @e nlndi nu r&!6dq et mdlte d*!e ,,o ldtnld, @e arhce $tlo tt stld,luci@ nekrtd urel vtelt
a.l

uc

Idga.) te b@

cu

d**

tru c]rilara medieyal6i!. In a.6i tnhp dplmatia cob@t tn 6iradd, op@i!i8 @ Iilboid. Aunetur rondns e FtRdr

CeeEh! critr.d tdrd e.,l: .i*et4gir r@@ticn d risip. fo\dltdor !sDe date,

ti@

Intujlhd sl&sle
Bni$rll llldtior,

prin a td1a,
lrc ]a

d
de

u,[_ln!r,

shifnd

nol,

td

Dcarcre gm de sdnnatul l4!ori@tb. c.ndatul 6te, rmDiq inlomat de lie8!, la 15. VIII. 1916, dprr d*ttDriet $le ra mobilzde: cmanda l]fullei Il-, cu 36emrd crtrlsiesdi
@ $er dl siaiurui ndjor. Dogltngota{ta ddnnfue, Sambdnd4 ttuudei

fio]ul s6u 6te sbllm, In 4sio mmeie di lnolmt de o aueold tulbuEt @. r rul. !d tn &torje il a eldaflor s!i, p.dru er. r,6ngE g@Erul Ataudn av6su, ptrlb.l au trleld .[ dacn lua 6t cmdam*Lta si nu srle istote, 6t aiuci blBtdaid 65 so dMlui
Dela acdstE lntuille irrgd6tode rdurd!hn genlu rdnlhNi e dedinlrt s.le @tire, dslona4, .'a aj@ 1e cudlra augtN4 cdsfiartci,

lst

sud lr,tnthdent depljMtele et etui Itn nou crpltor de d@n llllFn s ,n@pe, ! o pagind humatd cu sAnge
sddianr 6!c bmbardst.
,,utr obn,

Alrot,la
rorlet,

r cnzft

la vle, ls mjne,

la.lr.e

tara, prin l@iE risnriidilor i6' a *ddieLet@lor :6bn mba&,ttt

in

50

Nevste hee dr, gLav bolev4 eolo !" Rj$oll', Gb si rec6, lovq - idtqi! $ i eiu,!e Drde sau nsh! j pe lro5ti predtcatdul
Ctr Bdttmn, lnceF u alt riein utrl c! cn"$re pe raF

ltsboin. De a&t-

supdtoiiiaiea ld, sgdi4 mSrtuisiia, i]lM6ibllt, aar bnr

N@l

nelorMid,

Nmi

@rstd

16

Eoaie

sua ldld

lnrt a ll ae@t, -

sttotea Romoria nu a lutqi nlctodat lolNl sutl re cupe in (* Fteu suae .lenr din !ei@t Cde!&l!L iti va jrce naestru rolnl tn cd a lntdt, D!4 Im6a rru i,ubjle p@ti! misteite 3@ !,1 d4gtinnlui d4ii sa,Ie, ve iedi 4t putd4 @l

ll

FURTUNA.
loerte curnd s af,6 cn acddd dl.atre R@!da * Anta n s'a tEdetei, se siju 01ofir.dl,it $$, clrr a! .mil&mat ddlmtul red4tat Si sigilat de I. C. Britlad, cotmer D6lr55 pdtru Ftuta, Idol colo!+ lul Tbo6/5on dill !alt@ Mei Britad' ia pstro Ii6ia si Itolar fodt cllr@tri : @lqrd laiarl_ mff 9t I@t, @lderut F6rtgo,
Ap6i cad. @tiorltl ii tdibilul comurlci: ALsLst 1916. MolriJJwee geffili d d- ,,23lncepui nr @pt a de 14 spl. 15 Augst mti a

Declmiis

de

rtubotu')

@trt Astrcung&

dbcuttue cd mar grave p vdbEa nattontr rt chiu exGctrla **do!


Dune rn

lub

rrFlinr n*6 r$
asrcule

ds a

va in

lir

uniide'

!a!oDrd.

-t0del, r lct teisd h @e de l5 A!lai, b ora 9, 10 Vl@, In @pts de 1,1 6ph 15, t upoE
'1@te mmdild llre gliii I h itne, Can @u ]Ealtat1e Mjoe ? Stubdtos@ lic boiulrx s ljlrue urmlh. opodtta lllAs z&obltlCirya o fd.ut 9i acesii uluii@ d]Ir@itt. r) ,,ora ronanit 5 foet al4, d gtrvMul dlt EsriD, 9i nu do *ela d1a Bucue?it', Cddsa 1ln sndov $i tllmulE e d drn
au atamt

- 11^
9t tcltd llinilo @Uue repr.cn' su?iEit@ duoi !m s! s Uchtd@ !n iritbl rsidic 3i Aihr s nimtc lsl muli un si o ercNi. tn Dobrose
E"a ydlta do simpla

eulde u uor prdhcn,

rrcftim AEircungdt.

md tb T@itverila

Lldddodf, gpn@.lldmd teuton, sltr cu toste ,ct M : rt) - ,Nu pItM lei 5i-b1 tLr seam, .ti de greu re lov4 d*rda$a tte rd!b.i{ nlmat nu mel put@ .pn identu.l d. urale si sDedt4: risbolul lnsbotur I Gadrrur AtMdru Av@u, nu *to .GIL iai. Nlci nu dt m de o cdcep$e g1evd- ca. &@le stmigi@ sle Gendatulll] cu liguE tL ret, ru @yin @ui lisboi! sid!I1! vtriurl cqe tlgeit j @dtl, potru dmic, Pr;nctpid dGt rgdjl lort lo! adft6r&1ui, et6i de @t tle gddalul AaNcq ceq - cuo blno
Nird.
91

amalrte! Bdb st0n:d, r! llEqlrnija cwdnului ro, o putut t@ nbdE &eastE aimaile dacE e amlnlsc bsisinleLe tur 1d tujdri4 pdtru btle@ R@)3niet ln rlsboir

.lnnnd,ndiul l@an eprela?e @ Augsi 1c16. ole5, ,otte elddible re, vt!i6 @bi @to lt stlret-1c orelate, d@ b o baGiie n'lolc Dm4 ,nh'u sol mcdm ihene@tsepGlbiia
GsdEiur Aldddn aldescn @i6 ce o bd'i6-

trl*, ide;

uul5,

cdltdu advds!

3[l

enerrru,I AleRaldd Aveldu nu (dcape lEe knor d4at in l@tte de o bditre d4l!iY6 stutga oale a dtat, c@ a p! cdat t! 1913 tl *

u"oHfft
ti@i

o"',

u"ffi;.

po nsze d

ree.uta! dt hdeperEi dela @!-

* "*'r*'' "u"** "*'

mtods, pe de die- - dd, pe @e nu o litlese u $ nu o !u@! r' patn4de, prin $ldhlel' 9l rlgorile p cre e

*u'ruo"

plorddul, li lnhebd4@'d o admiBu prin rsd!5tLe '1 te

tita

revol tle

lmsre tl cmpU*rtun

do

on. dom @n lata m motiet! dt prott' tte ati@tie n: 'nu 9@ sae d lultd cu rro' !6 E4 bine o-geja!e".

n$ozliaro Din prjm

Dla Cj.raida, gendslur lr*anrtrtr Aveeu depleseeE ra ptdg! Dnde se tu1a carhd,r Oendat al Arott1 Ihialr6,re, pest toi. nelguoln, rretncftdere

.@

@rlrd erivlt6$| neputinta ao . mar luciloE a@ro, o voirli ti o colmd!, ll al@l@d o cllpa pe comdddlul alMtr II-a. no!azn ,nrbDr: ,,totur h pn-&le I cee di e.e plir de vi4e qi acftttatt lelrllA, atdrl Tcibil lrl@ est rlsboiul l" c.de gntr M#ti, tnch*e. Ea 6t tult, dh suuetul sird,iErJst, a] acerui gmEr ar*a n Avffiu, de l6i apLed frunta pe o 6"16 s.u l$ blclnt capul ge.ditor !i resmsi. Ia @tlm! mt i s1ldle se shrrbi deL @a
sireco n Fe srlt, dshid $t lmhid u,9i, & precipttn ih c.blnetere trrute, toll au sul1e
Tott ca$

21.

pare

ci toinr s crnii4

Cmumcatte ffr didscrj.o Unut anunia cs pe frdrtut .! sud, lnhlcut sr fi otat k ,nrrssa
Pe esra, ceneralrl, fl come.teazd nertdtor: ,,m se zid6 aym @ fent de luptn coincirre lniNga lroriierd a Dobrosil, si cej h t t l@, gu el, m r6t a&.a1i $ rujfeld coniirui dftd de

lde. I! Bldgid ilantcul a t6t test trmtut i tlrutek conttntdn. ,ae

fs

repins

d u

cfe

sineu p@t : aud-B2z.gic. Dd atuci butgdli irebue sd atbi tn pdriva noa dra 400 000 la 500.000 .ahdi, ceei pnrrn @ 6n ate lsle toi o ltdtidd de aai bire de 150 ktn.
trebuesn adhlim o.lenetrare dpcirca 4 omero pe Te-al atiopta cr ln suflehrJ uui on cu d jldF @tt afa de Ee, t id st rte inpiehlt inh'o inu,

lst lse liilttlt@re si @l!@x4 re]tEla tncc


cnreb rd6botolr!, ri$umndle de sPdanlo, sps_ @ znsbr ftgre ite mAtne, nu * lot iscodi dnpn chlpur omdur ad@t !6ie hd-"'i, O tdttate s p@b bnnd d!!t ldcuta s rclr& sd.e dlntre oliFrn cdliddul, Gensard nu si imagtdat r ciodait dEqe uildui cand ve ar@ intgral drePtato, Ii stz lniba sfatiatn prh raDt@ele dilor t@nll, cnd a pmles*lL, a !trotdtat mereu. Is 24.ltll. oF 3.30,Ia cartldirl iitu6 c6d*a Tll-iucaii 1 co.! de amotn mn6 Erit. sullet6 frdnte de desnjee

9i dMn rngoie{t, ceiva paghi dln jumarul stu, * poat g53i evdde unel regiunl dacuati de iru!.re ugft. Riripd, vehn{.g, lEstmare u&j tunlicl ca dup, gr@ unut cuir@u. Un *p4t !e cm aest orgdidtoi firaodlM, ru.t poet6 suporta cu cerm. hcet a ltetflj

-14
In@itrudin g

-.75douu,

cjiuta but

?.

agdrts

matat heddiu, ID afani d o a$361o@ & @t adEn hYdi didi, lloru@ wt ln dt:
dmln nwola d?.q\n a r@4Enjzerl tuiuo! fo.-

Beorina. a6t @!trgi! d ftuione, va strthate o t torie tl au % da lh4t munor hominie de dnova!. r co4' de mti md@ldnt ce ii3t 4t de eu-

Botr,rome de tuo4i, sraneog, s,rivtii de d, p@ii, zdrobili, cu priviri cdncene ds,nar. 1 co& de mate, relnDtat lmiru u ris !tutrat de 1000 d,e ui la iaibr: 4rdea.lut, Dobrose, Brsa.abra.

Eyoimtle ldm ilupt ele nuD.t tudt 9l !.rlc5. Reaeb pnmelte m@dlul G@.a.luldr) Acoro F ,i@i, dNrul a ict frt'ba c@ ntt drmuci!@ d daj tl cMtr, miimere sk rardui sut de bw I

c@rulul rlre&'dru avowu 6t chemi le llrste Criier cendal ti, in plala cdsa,ldd Disu, 6t !'u ir siiulite d ]n 5.!i re!. henijm@ 6te riribirt, pe tetele tutud, T@ m, cd bulgsji vd dlbutB :n Dobroge, lnghelr$

hi T,ke Iddct ti - ,nm $n!u!6nrrot st mt ajuteltrl Fixpaaq cu in$u6ls ruggldur po


br, @ sn fiu trirn6 St etr b shiinntue, po l6!gE re-o 9l@id ltrnhA. Ta.ke lond.tr a vo{i sn mE md6 ri dt{ spE cd bebne si txau la Fstll
a !revdelilor, rdu .tr14i5 st lair@|. a o Uci,losn ltubtgnte ce ,ttL .d li nmlclt*, a tatinal .si lniro e6tui Gddat ltdFan pe 6 sniei de Deta,l d o cuieri de i'

Al]' c' dte dsiinar pmtro cmmde itutt


Dupd

telo. ra

sptritle 1e 41 do dncdtare
Ta.he

ste: ,,TF!6 qi !.a!ti in ete gmenii !di@t . Eeruie.la uui dModdb4nt baglc t$ling

p.i@ i.ape.lie a tateird

9i

ce*orrm6-

BM ln$rlme

csituuzino, mrnbtrur Anghel* erl, srlcjin cerahru! sE a?]i@ R.4erd, adev4ntre situlte qi sn mid sryIre. A d@ zi G@eElIr ste surprirs: Regelo 6i. Prolu@ile pleatatq lo erdtreaz6 s@d. C(llr@duiul troninrd de sud, llt megie b ile

rddq

i6qt @lEi@id, silrdu, a!ru al smPlu: de sxd. Dult lupte .rArc@, int - ,.F/ortrl Tlriueie", &itul a @!di r s 1rduic6 cfna-al!]ui d miua rto btie

Is Cdlaadmat h

4c5i zile de

ia[r,l@a'

a
r1t

Brl!,luonl 6t dez,lmt!

I
w
e]enu

"s

toi rusur ziletd llmntere

it

Ti!-iuata Nebuie

lare de endglj r,iF6fte de @!i !6nt ra dtiro fibrE

gr@a .ciel zne ratale l). apoi iu5{j coftlliabnLe. Idati vegtd! t.mi. in ebiDetul

de rdsbuuo, aliambin de tehr{c gdI@4 a dE rro sdrobir@ ,,cetln., peni, le ultimn! spdjin de ane. se vo vorbi mulid vrme ,de $Airul cuib do pesc i 4e ptutreaz5 paj,cd el 6tdzl s4 dxl

uei hdbate ddinte

flrc toiui o EzilrdF. O ttu5mj, bgetut omdt tru5jd dt uita spaimet,

8r
h
E EI

lrb

l
EI

t4n

.,!l

,i'l

Abia duld c de a 20 a zi de mobiriue sr ptalul in{lat de cdpdie roman @ pdbnSe$e I se ldnus ddrd lnctui ; 1) I!4ltur c(mnd@nt gpman (du tatd Iljndebug-Luar6do.Jt) ubCJea decizl]lr4 pe

g 1l
:1

(e!\.-;

f
':

+t
i.
\
.

Rohanio prjm pim lovtun dd pllm. 2) Ateul hcep& la sud. Pdnrtu u mmot lortrore lui din acesln reglue, erau @plure de u

3 g

Cedqa ,,upul i de pad, fitd, pod! .) 6b gr& yd. Ae insd mqiiul de a ft llrnpezit dtmosf{!

,d

,gA, , n:.. '

E* ..d o-{ 3*,

e! 5:;:g P! :E :? fT --E SE $:
#E
e

+--4.
Vt4 '' {t
.^i

,."sfI

"

o.'i.

{q-i'..
"

'

:t ;1

gE
BE

+i ?. ?6

,! rl I

19

bire de sars; .dela alaznzt S sferiea legenda n

Djntr,odale *JbaiorMul D6n1 rrsbciu bt B, rhct raull si jebet. de h4daflri. b bd b oi_

ffllelor dep d@prs Dme.n, 4t rEleesn &pr ,lajt sldatt tDt',ff orun de zi fl totearare, M c, GL tu cn,,tae cre Fsre @sr prl@ d,

I! iiurltat I u torq, de @unlet dsuatar. dh ti*tue colt dd ro , C4*otut tu zaimtsctLjk@ht, {]Mdmtul


,4por,

b!!

cadtllL Atedd.u AYsa lolicltd @@4to 6rird1 Genda]trrul Maidut E ormr vilgit rslatedzd 4trel qeni

N! primEte nici-u !t!pw. ln ajmur no4'1 lrrhc$etd M1Ice, in calnau

a sollcthi, h naMtuate retrdui, o ardlmlt ftserd Fddi!d!4 ta lte.ee u!t, @ zdyod. In I@t tuoprejuelt an pndt lmd4 d15 $er$ m4 st pF int cenoalului MaE@ddoi, o sd'@ in @re se c*4 8uu4ta, L1 geei5 a1ee mdodul 5i lmectu uei E r r64r51,thi nr sud, dh 4r F1lmenda a t@r ardEi clncl bhui. dint/un .eq Iangn lotul p.-irEipeld apl@pe muibntrd, p!6 $nlnbat all@tE in llgq tt r*, suvereul sirr$t de o imeNe behnlr, a flbt ludlenta Ib m@odt Gn@Elxl men. a mb ac6i de

Arqddu AvM!,

da

,,Trrtu6ia

zd@blse

sub p66?4tiE rdsDr,

prgftetie pI nu]f Cnuta hinqa, d9re jst. Dd ac*ii htm.ji !. @ o cntrta 9i pe c@ o llegdta in@f, ml o nu. miem acoto ,,Btr'6lt. deb!v*" De4mlmt de lDsu4sll dets sud, ad@aLd
se

ndd,

16 ordin ztlei era. dln @, ,Irclabri.. Ac6ta, meretr @@t cn rn$li du!' hi@e, pttudo

sl]citatmr ru r tcr, rtcl ale aid d& in, o1@L Rg.le t@t4 1{ atieptd\ o mde fd!6 nolaln, D dtmldM de ettn, a lddi lublic acasti d@.@56 obsqalie: - ,,S!!o blraro iuter, commdotul reu!! ti {@larit dh Bdcaja 1a 1913, gaeEtur ABvldmt,

pr!!6tj lntft da@!r S ple9 dlntele de cmltu, de te disls sE ::dgd t pdcele.s st ei?end. 14 ld, tt tot &ta la ime@ llx p@uradhtei..

N cap 5s. o stiutre poiriviti cu b4itele sate de ree str,pannd ile oqe.t, cd priYire beialicS h flgua d*d@td NdurlunffIe ditr a.* tulade pB@6 o
r1rer$c!,

lMdru

9i p@t!r.d d6tinnr st lesad& tnbnl&u 6d sird6atE inct a6!ia a4i ad, ac6st.{ vLjd de uiat, adEaLl aregdd avd6.!rj b 2. Ira, @ 3.46, p, m. 4te lMit cMdMt al Cnrpdui tute-

FLAMANDA.
mlr 6t putnic rgudun I E sirgu t dt, Aceta @e s,a tegat, ltin lrll d rcl.l $ mli .le iaiui brre snn6rg,
Fr6tu1 Iiezlsti

lnile idalui, bd.e ne$rolete sprele ac*ta n4lsir. Acl comanili cdnr r coruitldltDr srprem s ?ae .i bu fdsd c bErn ala@e utuci celd sdoptse idda gdds.tr hi ru aedefl, ]a hepuiul oDmgunltd, .Aiiid, a!.lrA lE jud@ta urX on, a c-tual

idhe bd peltro 4!i odzmt,


A

Cl6ne4,lb6!!rl

tmrl]@e

hd,-l[d qt grattere. 2 S@tdrbrte, 6te lntonli cdElliul d. lds

sub Ddinld, go@,1!r arendn xnrqri, cu egdn iirie, ideilo dMltsto dtndalS n'

Av@,

opse !nH@

cmda

urd dele Ndd

tt
-32s.@tinno ql ta Ndd ofostla Odatli liMuc9u.lui b dnpArliq nche, spafru.l tn @ ne bl,9c6n dedne nai nde, nu ftunrur he td nu & mal pr*hti tidicutui @ E sM uror
.,.,,Sd

nit

Ptand de e4lanie romen, jnlllsr,

F4nat

altr

@e4suf@re5)i!atia, GeMald AleHdd Avdeu lment deja vl4i, dera !4li ta Inhcipit. CeUraU adveEqnl stq cob@r6 deta prt4ipn h aial5. Do@Mdati @bt6 !e desulb ei clnev6 are tor!51do tnviiit de alcl, dh eesri
Pdtru roul co@dani, de st6dafr, planul d6 @pmte robani nu mat 6!e u 6ecrer, Ae ggbde$te le hemdlul din 23. vrn In plint cdzt 9i aptle sunerescd, cu acel stnt cdrucbat 4l realltttllor. el didue utr Dran d. lultt, dovedit b uhd; fl cel lBj bun -'"r .) sro4E ilc de reslllde ralnr4 peftiu;6 dr.-"

dinth leeoj s puunro olEra D dtt sud dd rnpus, de nastr6li impdatjv ale @urll]. Dact acr l]rmtcnt * dc vddtu &!sior, i@bda sfdrdmatr cdilrs rr ole!

Dmmirtte seductt@e, bazard pe logkn, Nu Irs! IElrarA dttr rqpdrul, @ trrtrula @cet.i,

@ns*1!ld, dato.i& nosh.i 6te s5, cduttm, c4t Eal .eledq se ne lmbundtatt4 stulte, rtu, clnd gpatul ti sn rude ntlut a ft pune dli Ee ae baza nNili, aolo @de togi@ o lapurm, tn Mord@, spdildu{e fdlere ,4j]mret rv-a (N4!)...

- otgt timp cet sltuatie militet dela Dunt! o !mlieq Tlrtunrdia, - h dneclie gs*!r6 BudePelta Fortere lffiri distrlhulte slrel: - Wrlt i 16 dir bJutdie +12 dir cevalte, ra toblul ctud& se rEt adlogau 2 v. all! r@m
dia infdtsle +3 ir1v. - .sr, i 7 din 2?, VIII dde, prb tngiml lremorrd
N@rend

I4eailvele conrenttei miltim din 4 Aus6t 1013, tr[evda co obl4tiv prlnctlal an elild &nare,

qva.ldte,

sl-

tdEjrvdrlq dtr atacatl merglc !e DrniE, hoierAra 6te hdi@ti de larititt . d se ndMca d tufitutu d4 rtpe, impotrlM qntefttutli ta t6'1d,, pqttu a-X di1tttuqe la cel tui sen tu/,p, Ruptrdu* cdcur easln dela su4 bralele sare nu s mai putear nictoilald imp!@d Lib*tata de ]fuMi d rl r6t $trel 6iaudti, cdr&1dd4iul d ciporeie lli ,rEut gie concluiile ndrd{ullll si se ajunse lu lmrl@* he

rala

n@h, ld-te

redutabile,

ti de Ndd, eor atinge lni]. Oltllut durn.

- ,etaird, deodndatt pe fmtd de Ndt S. Notd-W6i, duld ce ,4@aiE Il{ !i starga rl@
tl Homdc
Amtrt

Oiar$t d, cu

Amri.

de Dob.olo 9l

a5

'

IU, lntdritd @ fort dela.Nd4 tn M!n! de . d'siruge fdier. inmr@ dn Drrrms@. .Du!t dlstrus@ t@iculut djr sud rl1l:@

laidt

sn fiu d6

auit

Arid dsiS nu

iGi @

sra$ii o o!6n gre

s'd ri nnrluit o atet Ac@

$ef

ale

statMajd

5r Amata.

@i

lnierneniE

r6t ie5ti @bdltur djn Balcdr. D*tinul l{ adw id ln fstt rechirrd siu duslE : Bdgaila se qiie urltlit de $te d6 mti de dri Ads li &
prlnd

unb]i intr'o plqt&l autltvsde, @ c!.firl4


cEltrclr r-i,tAcitc 4.6[ tucro it4*E p curloq\ @ple do ftnb De ftr1ci ql odue mtrlt noph de ns@ iinse
O

imagMtit

atsil@ ciudatt

de

o/'
$

il'i
an*za

D6pre ofrnslva

baldi.t
cdlft,
ega,li

"t
{

4lsdode

&edtoi

mBi@

!!a!a.

@dt5 et@ie, tu Dcltros@ at$it d - ,,hn@irc dix inap@, !6nt la li.la de a!iarFele re a cmidtbi, cnli nmi de attia puie, lt Ydb6

suFtra t@rdnl Fr Npre oudlir@, I,9t o hEcn gte!, ln@ut&tt hlai de lihpe dre tl alor do coddow, Elie o ln3jue de Jerlfi,

CldEard obmdot, l&epe resuGidLle d

lorttui, ce d*jdye rovttur, p.t6 tta rdvelelror sdi, prin dlsponibiXhta s


Gae,hl9tte
ce

Ile st' dati sie @, grdbit, rpr$lE t@6td, prin pa.grrlb @turut sEu | ,pin t dt pt4!e e

misd hr ezistd_ !i, s singlr m, ldiat la o !a!t lani otulcl dr! lNidia eadalrld $ rlr @hi smtdenie ale @_ n4JI6 yJnici, a atut lddd tue a Upsit cu dad. rd,t*e calnttttt, $ e twt \nh@ga s rautatio dlitsi, rla de Me , gal! sd'ti etragt ritici, tn e tle neiobdndn, pdttu a lndc. si dr@)l*2. : c@ra.lul Avd$cu'. NoDr cdddsi $ttse ce jnaffild potlc evd

*llm-

cu i@te tto@ile de

to4a

8ri

lerih, ,F .ij i$ie rnrreaga e rptrt41ro @ilrart, asa d! me... I4gmil, t1 lll1lr4, pretu rdenl rpartlta r!l. celdul, sieuuta, @red.f. etectil2ed cg.eqte emati ctui .er @ sv&tgtrz]le sd rie
de

prelugettei sFe !6 glode a lalbnn cae pb tbate c, prin cult@ 9l 4liiftir 6slo eoetstt, de dreptd 36 si ln capd ctdrtmtter... In ajuul irecedi, gendald Aleetetl, ,l trlEtto o tlecl@e, ,,lagi tl llicilc@i @ o zt d

Reeeti e5 i.eb@ sd umlrlq .u goef4lut ze i6tf.ttikwt?hy,,,ca g @ o bubd @aptd,. C(m4dn d!@! t6 dlvtzit, penbr cetelarG U, aie lntregbi mt rod&q Dri rrcr cmfrdr.

IE-A6d6 I)!h sta$8tll

oillt{ ru, ir$ie

.ol@lul

corBnL '?rrh* bncucnu'. tdt, ln r@6 b!6,

de a nE hG

- ,,L1 di@ cM rfntru hlne u iraterai tall)e", bioluqte !Azi!d, cu


Lude*d tn @
d.

do

MrreEa lncepe 5, sd dedte Drh'o

e!e!

tle

ochil srrilqcitdii

genme au

4$@

nu-L

lur

mke

mi mre

tsinn. D@e

au bomb4rdat Bucm$riul.

decs! v6te. cn ihpete ftdrruite rdare in lrtnile ,t

rstidur

gl1l@, r5c6rd pubtic


Esie

s.de, gdd4lrlui Mockssen, levoliai. Min*har de rrlteme, r. eb. Du@, n cm4z5 iere.

@e mliveat D. Ma.]$@ 56 s e4t{@ faln de @mandantul ndgd cd: ,F.Dottli nu * g9rdee decAi la BuuEiii rc". h sret * cdlltttule lodul de i@ tl tlEce rd llcele cu @el Ge@al Viltoidu dle Dtvld, 1oq dd solicit*e d muli ire tElnte e*tt

Luh

s6t. coruiderat. d6 imlt

a!oi, de.&t5, cld plol to.dirArc R.tttere ba9tei 5e tuN{nec in ne$ltq Emrgitle s rl51p6. ln" @6tui @, @re nlss brcd b!ca$ djn lnlma $ lullerll seu rI aic1. u@@tde Eiuil e dslEntnls dftbit@e c!!c!e necre ste eiNerd gmEre, tfid@, 4 aile !e cdrr de cdute. Dra Nc4 cdbtt .lntttorl de pulrgat qtuo e5tl depl,]@t: Sibilr * lndonac
odat6 v.,ihto

ldntE rd4l]e

euai de ttulbde tBd'litegohdi6m". !e dreptugrtune pogirxtor slq slllnd iroric: ,,Regere nedi@d a zirtL
mete

Ddttnd, dizdiorut stdr{Eri, tnc*tE lnci

slgqai tuodnc@a

ltro*iut de tlegl@e ,i uU dveni I

mj,a

DouI zjle bai tiDtu, c4teva cesEt. CaDitaru 6re 1rdlzata de anoe

Lruo$tihls! casalDl

sere

slru:

,,sdra

ln !4r]ar@tut gM, BethD& Hotrer. duii nstii.r ' - ,,Eqrtnia, e ldcdrEt, d1a puct rlo yedft ml]iiai, tot sto cu s s pd.!.rt _ cu mt tr q4! dib Antant5, din !@t de !ed@ !bl]tlc",
ztareto

filo'gmd im@r{u, e6t

.endurt,
dera

Pde ce bn c !u @i !@te eraa Emtnla dertru. c4dr,t!r 6te !tt3t.

s6 pra I Nimlc $ ae srd irat! I Fit mfiqt dlJr @ ta imr,, II_a. shdrfti@ ei @ce!,tx, dcnrue Dd volrte ctlit, & rd:tu!rur! tn ptrrb* - 'Me bilf,.b ce e ll)usi yiltonn ?,, cu {uetd turbuue tn suner, Iri trlt@e sga_ dunro tt nriM, cdtre tntDecaiu ndd.

r&ufut 9r ficut ataio a, 4auu1!@te

singt Joffrc, prov@t de M, c. e.l. r@tn, ri:r Pllr]s* prjr ielegrm d,era 30 AlgEt, ie@_ dend, ln slbstanid, u rucd c@Nut: rd se pd rdttucd, pnbt rL mM' olensttu tL Tt@slt adarn $ t@te slotdrtta sd ee lndrepte spr. srn. Psie e@t, gn ldervdlie, gm*atnl ]lle tudlu Ave@!, aftme llstra C@ ! uet t! c]11$i: ,,6ed did c6 odce sugme dln afe6, r.odu@ ioy!.to b prolde con@piim si 6ts nai
desabe v!,tii!6t@o d*ti de u6E 1016r) sbt d%tanie dittcite 9i retsitf,il6 apnrut atu-

risce er le
rAtiute

Majolitar@

a!

specutar

disaEia.d@i!or @ducAid Mti tgrd:q aurdul ei, a sris

pir@ cn &

smrionlrur, @e
ghice!16,

4riturt

II
c cui@sd s{t6 a atut u61i bti6r dut5, 6A [Ne@eze mat teeru b eloglu !

ntd

Hjnndbwg (AB

dMsi! !ai, to srar'tit | ,,Nu !e ,fie nici uu, dst a orut aps4r@ M. c, G.l. Roman s l,E uui @ DiIr6 al tntaier.,, Al puta fl o sihptt lldluse; rea dadintS, !u. cel vrr4t a su$s : u togiu I Ea dos. cu6mt arinutul c! lr@cfin nl* doptat ta 1blz Se!tonblie, pe cgi6 llee mlsrh@ f'eezd esr.
abi.a

mdanem Lebez.)

e r6ms ne

Ibeenia lntr.!d6* o rcltue btut{4 lats @iatati. Ri6bold ofmsiv, pe ddn t oltui, dd Sld Sj Nord npe 4hi1i. -, im?rttite forlere, ii intedorul brul Fi stien omonb flr*c4 liile
coN@bnn lelortdur de ldlo m.lid, dEa lE hottua,B, cn opdandH. dlsiv !e Dunre, et e tEac4 ln mod qutoDat, l3 delenrtvi pe fr@iu] 4ordic.
O

del4lrdtranda. o re.lte d yobitate prordionald. l6te slmplu, @cis, clar, nde.

s voru : cr!c") un ca de srraiesii

nudrn ludtctodi,

ra 16/3

octdb.ie

tl

gmdair, oddde e li fct rezuliaiul lo..,r, .) o ma&e firati uui gmld :csnenbdg, c[ colMlite tufaste, tot atei de gmial Delst. Nu a uitsi cd grola geMd in Ruiq, a dai u lrstigtr ft@nisi't lul Hhdelbug, slArtlnd p.in 5 d{sja usrenajele dur$ gmr r rult ecxnibllrl de ro4e, ttrin acNti deajdq D trm@ lug, ln stpele odenturur rue$, Nitudi nu a mj6, peld acM, o atee @jnic asph meuei derd Fl,menda, Tutuor, dhlar ecetora cae au intratuit{, rea tpslt M6i cuaj.

d fi l]nei cu6n, - ,Iiet irdcea Duntnipluurnl sx3btUE lo completa rqliz@ a laai -. din @u hoddui cu s,au d6r&uar eve malele, ln &relatte pn4i are de oper+ -M$4 sllm aBebdcn otatruLui opMg@! rurlro! $@i lo e li fosi negrtlli, ln e mdsu4 indt d n {niv,lat cu D qEideairu, pentru sirutiua

st6nd tmrone d ri d*s1t Dstbiie o c@rdonm slrdtecica e eljurrrc lt hdxarea @i operatjui ln fo{d, ta sud, Gri risujl. C% suprlnd irod sui cuvtntele ceedlu lui, 4!po meEl dela !rene!d&:

Nuai atfet

6@alul Totef, comarddtd r]@bi III-!


,ttceE rohenla p6te Dun!:e c bdgst groln 1xd 11:d@ barr grjji sratulnfiujor, Dtut rd$ri1 a tj isbutft si ldrg@6 @pul de pod Si 36 iEacn hci uttdit dtrrc de Duri$, aiuci cu bln ne.e fl vtni ra sirAmtde, chlE

sut d6 b!, l'dimar hdlaa$ reng6 un 4dhNirtd @Eicat: ,.5 octmbrta 1916. Dd motutEti:re flruie Inift Ru.iuk q1 Tulnsia
ruand sfe4ii, trulele n@t e 3u fNt Etr* slre dlul 6tahe aI Dlrini , Se iudee cu piell, dupn Cbda but om I

tragdq ln ridd a6to. alt@ grere orerdur a prMi ra Ndd. ,

Inct

ntutuie il6hi r alol o mjesto* 16

rtsluld*t

iB

S p@t

ved6 p6nd la ce sttpenire de sine, pu" rlunge storidul lnvtE dara c@dddmdlur
erosiu,

ct su!.rb

ll

Educe

s,lirdrti, abilul Eiu

BI,TALIA DEFILEURILOR.
defil lld 6t6 o cd@r!, d au, Pe 1_ hlnt{rs ud srnlcll de zet, nu ile o@at. I'aie siaun sbat r@ qt tnde*ee 6ni,.ld. abu de senga sNere, pre liBpde, pr@ roiu,
d,ia

pdtr! ErhecdEle $ dev4ts

gaersld" Dtr b1116 de sat@te, drn tdpudle s!{t de eiPlc zie, dj! rio@e dsolant tl nlijm oftat d$ lartd bt aiet mn de atot put@tctl. Aouatui r@er! sp*ietoard cu glodlr tmpie_ trl, F zdmtel chtlme rnd eela ce trde p.]n gsllri]e mede, linlttit, g*lodd, @oiit, da4d bai de o mani, d@i ercruda D&d Eai @ o pjsild, o dsg6 t@e tle stjd, d betoetn

rusidn, e aldrE infitc.t*d. cu aifer d crdl4t i'i r6u$ @brmere. cu ar*ti Me bitfite s l@gd 1, tle to&tt silev-

rdFle Ce1']re ttin ftnstr@ja 9i dertEia ln @le Irlni@ cmloiqi & rerusla! !e .95s! 4qis, cor@ behee ile @cjalt lstor'41 Nic!6 oeim d piat[6, r ci-u N1D. tut

!u!is

lnce?e oalat6,

d tdpon*a td!.ld'

de

n
95Ikte l@ie scup

htrtsnl

de pdb!4r @A,

ltrlr.
Ir

PId

de ol1, sl de pulb*, dd6 Mr $r Durte. mun fdcriw Se vorbetr de ddm de ftrrsa, !s fiu. ra ort ra ce@, ! dte s5tba!*u1ui l,ot se ncrri st etectrlditst .

C6tt t6e

De doue de numa1, o bAna !@gtd lndola 9i o frut lMr,aain e obi@ lAnge he inle @ selge ti lindrri de rc14n. Ia Bre Fi ra Predear s d6t59@r6 acere$i dr

te

soldat man rli ihpdte derhia intr dot aldgi.tutn4d: @i@ 9r cmot4 se ft@a u rdsb.iu b mDit, ponrru .&. nu erm preadilit, Ds cet dln md etdri ar* btulltd eeLe a E tcorurul @ @@ de din.oto, Menlntdtc, c
&.a u rinal de lupt;. o sjmi.s ca @r srr"s.n lnrbd. se pl6ta scu! Bf,tdta d6 a s ji Esa, @l ftei amate d.la N. sd fle b6iur succes1y, tn Ec
ce

gner.li, l}@tur Am lwituD de gfle. llaEle Cetid C@eral G')m, urbarerte b ats ! la Sud de Brator, pt1n tre.-nicne I,redear 9i Bru. adrci cer tu ,t 4!rt dffi citre Bucu,
ordin.
6d supdte

b su4 se rmde o dME6 de sucs, VeSiile cug rcte n&{ue. Ajug, pAnd ls Bu_ dbil1, detalil blpdinaltitr)e.
46

I{nddnur i6!t1co?rLl@ pratic, E plar itlinliflc, h *pBtr.e:ebl': ,,t ritortul Mute r ei 3n fle risot e de trn culii., .) . cdcdrtknt, !'e rtuntu.ile ,\mater I sr w * du@u @!iul do lilre, cu cdeter secDds. rn e4t6 sn@$e atuta II-a se rxdctio.@n ln lrei clnput de ruvldt, ra Blan, la Preda.l si ra 4rcr le Ble

htre

30 Septmbrte

Dujbud, cruciali at ordblxui slAnt cmndanll cdzuti ,i !ri@ Ur'.lq ha!ft, uorlnx ai mr mishce @edrn de
Gelera.tt

,,lljhat vlloazd",

bLulnF

ftsll!*cd.

Von Falkenrrstm, atlce @mur de ott rsbrrg apoi Anat Il-e, cds 4i!ta& IxaciivA ra

sl@-

renarul g@a! in ideie extraordi@n t?.@ nunllt adatd t&mic\t,

Ie413 cmlldal@tror, tncu4j@'

ld

Acm Ed, mul an trdmni, Und.nlboirnc 1 e pun la dlporlie u neh 9l blctllle drn hna ddramt, ! Si, acsiuia, t s preunde prrn d,l6 satr nouie o dctorie. Nor[ col]mdel uiie relede deia.]ille trediuld, do @ld $ dEert. Ac@ de dd 4 race cu @ p't_ @i tt u niLtd s!4tel.

oct nhrte, lrarncur kxn, de cdmlurug. 91eie le 3 l6i Frhsjr g@Ealul AleEnd.{ Aae

$ 3

Irl
ril
ii
IndeF Huoastilq trefargftele reDe.gsI. ofdi@, lltreverrdi ad!c6 prerutlndqtl slemr5 Bd zile viorri. Djn 8rt tnrli, 1 6e rri'nt ofitdil wili d miliha f.arcan : co1@l de Rotnc6 (intetist), nDidul lta.je (ari[dl!t) tr cdpit+ nd I'itrcY imitElierlst.
Lrlmrcu,l pr6eze

Nemi $Erdqd r!mi. $ tuEraza ! troni, Ataci 16 CtmpDthg, 14 13. X. siiulta et $po.regiue de mL Cd,tro sdi e Elnt@ce ra c*hm i@lit de Gdqetur Mjildertsu. h MgLd6 ua.9ulul, L4nCi o
o

'ii

gddrdd aeb

vBus.

Pergxtue de rezi!,

Est6 reMd o noud leiraea. hhle cddal d M. C. O4l s md la o corti!6 do ghiole: in ziua do s, rI. 916, @ 2 p. m. In drla frlrie a ds&lejdilor, :ncdtMto i,cl :n voinl de brmz a cmlddlltui, s6ett C+ lerElll ftarcz Berflrolot.

eo acr o $ei sbtioE, Mc4lrd sdu sptl4g5 minlEt 4 nuele sulret e se tle dol@ il l:rh+ard bltn]iei Eigit@e Fdda otljt , djn pduts c@1, * dnguie G. nnrdui dd orcrile ,,ho$ror de rmtii.
S pat

rItE s

fi Mie slud Mre pnibild, situatb rEtu-t a rjlm ,.diyizn riaJd Eh.letd!, ucitrdre a imflse cotui lnNre eld rl6t5 li lrmiie lnroajaLr, t ihitra @u] olila ,Flecialist h upldea eolud@" (?). Cut'aiiq Generalul FropuD r lahimb. An t s lnlmidcd m6t odi* d. soeiallirte, d @ adi, echE8funt tt mat{ial.
rrqatoi 1I
afetrstut ilirevcda]l tnsogde 9t 6rrEd@ on, csoi ue de simpatie ps'Iu misiu@ fM@d, Sa gendti dlee le pelibjla cD!i, prtn ce a tlocut cddarul, cu dhn sl hht6, lnctucate de yidulr tlagre, atEci cend, ialgd moalte a ddesln, t s phbtt E orild spejaltst in ul'@ golu c? Pae o glui, p@tru un holDt

crMdmrll

!!t!e tdeE6 9t Gas,l,:impl1tata tl11tat6, siaalr6. u

qi

omui-

-' ,D@ule dtrae5, m l]dl rde, eEav de tot. 1el ptuijle petn noi. cmalul Mtudtrrsn btralrn
nn E !i@ Gmerdru Averlln",
po

ro

btt.ar,

da.e

st l vade p dou.

Edte

sd d'slrei oprc$1 bund-vointa lGotjtoh.lu! eoa.il!! * Feipitn c E ba$rt, lr.In-

m@dt de soiie

covtrlil@re. un

tosehda tbflo.i@ si alci. ltoland, wlsort, xp. sitt d. tt 4n, dd ai de rnstlnit@re r so' gniq din ad:arcrr M sxrel potolite. O lecun6,iinli cualr, sirue.e, fsudn, llvda drn I.@r% p.ivjxilor fdme 9l sirnlucitffi.

Prbflt de eI6 1! jnt6 !e@rd !... Dupn &*tn dati, @flt.tde cu 6!srl,t rn" dtEii fteeze $ s@cd Dptd4uL rr @netDl strl rdle das!rc ,dtds@", cu 1rl sujJutc. ledttu M. c. c@l de 'rMt t a6i.a bitill4 h aberb" !n duel de sfiIene, b ptsh&Arq Bb ,p !dt-

d fi - sahbui at puiur s6tr tnchtpure, cd acegj prtbt 'Che !.pddftatei mele, re da rede atat de u1.46, lncet st tlu bdnuti ci att pute sd

n4te trtl4e, 4 dtun rue:

llat taztu rcfl*t.ae, !e brlEt@ e6f@

Ei @ j@

de

tez4.

in ade,cinE d el ablt loate

In Oltdriq b]mlcul a ldJei la Jtu Rai, lste vizttat de hincilele


de

d$"

lnr P61jn, dj4 starur mjd 5l !!,9uni cororelul l@ u expo@ ail slisiel gb@e]o: toitrl lrdMiabl,l, slngu f@td A-'mli 1I @

cdM,, $ @l(e

rlldblnd

d6

Mdamerrl mc4

lol@ei

d-

sG9te l)riDip6te nogNsttd, Calot, pe tult, valt4el6 G@drnd rzl!i6. rn 4!1 ptrft 6t
RegEIur uarector,

sdbr$ op@

de

Ia d6!drfl*, !d,4 mdriullird

,clyintre - bl-4a fSdiPrintdui m,au s&itsftuut Ft de acei4 pDe.g,, not@e slJicdr th lnraie, dln t@t irEn*turlle ra cam lulug *te s&obtt u regirMrr. ht@eila Draiuji fFncpe ee dun si-r irite: ,,ritu.! Freia 4 oflreli pdrr.u ar rrtnti ii, nu
Dsle

imlruddi | ,tol, coNdsAnd diulto ld m aj@ lE cmcluzlua ce An ria n{ dE dislm$no doud dlvizli 9l Ma.eL celdd ge Mr,I rd roagn s6 t lo c.lali'. R.i&uull Gadar 1l1 cade lHr4tnt: -d ,,Drfutre oo]me{ dq 8'reliti csnd .tunll Dlvrij le dispozrlie. tu nu d $lc T@t e5, Dlvjzao amtt mc.r apsrlin c@rn&m4tE
Petin gdda.l,

csd.hrl$ablire4crd

Intur

lut db cnpetlte i s clMd Fdr delegall dola Majestata sa Regele nMEnur de Dlvitii mt
de ct?eioie, d clll@ gffia16, d.de ct * pot lu dera dm 9t sttlefir, doui Drvizii, 5! d ddd qi .u eHut'.

Dci m$dm4rul
A$fr, dd,inne

fai6 !e ta.d6

Detra4td a

46to dtsart

cer

C@\geih devtE

ledliln

se aishng rd.Wund.t{ Abta 6le ev acA o

r00

h@ta tuinci!lui, litue !e

o4ml b @

sa noten : Dcdct@ja zilet ile ui 6re ct 4t.e hai ld4ut @ Mi4 i sibrtrticul r,6tl!,,.
iNprd gelms, F@t lla.ruUe sldmtre In prlbde. "lu@! gmorat at Mtnlstddui Sercrdul c@da]ul BEgbetq, itulsid ! l!136
a
de CoLslllu sd aldtze

hwia

oltne,

L c. Britlanu respurdG itr@hp: putom mt s6 cpsa!! pma ?.!, ftulele batraj@ leceduised earte lujli.aii, ln mba rmure s @lor
Parbl

!ace.

dlsciplid a cl@Etu]ul Arer@q .dsj. del,o sl& fi daie luj@ mdl@@ spl@i, t s dBtG rste.5 debcudorer dep ll]elliml a micilor p& clet de oa5tn, nu s'a ficut in dsdiM, lt 6 p6inl crria e, lj!91, d@nnd ameld; d cn din !@t laf,lie rtureF s, puiut r@ iln n@ o a,j$ii, @pabil5, nu nl@t de leiragd. lADduit;, cnire Moldda, d ri de a dt o Me bi6lie ln singua, de c6np deschis, - de cu putnrapi, de lo hcepdtll blrulnin risboiului -. elvai B@8Ein" rc{ e!-pai la cde d fl Balinul trlstte ,Dpelor tnt$imile dela Ndd Cuiea ale

oltdla pieduit Dr@ d@bls $ dre$ cntE


aegolul sie deFtn4t: ,,sDjsjm sd"ta 9e s o hdtirm I E! iEui sEt YinotEl Im Ydbit, 6i deliul, dtr au aa vdhii ddhn I ,,\ln atut mpni, d.d lrsd ca h faF M d vmi@te ce etlre lii lngdd@ 3i le lnt'sdl &tu9Dlile nu+ au 1odl. arebu sa ftcllr@ rdr6 lDconju, ct srl qt eu inovet Mli pll,in c, a.rli d\| dd vinovai !" Retlage@ coniirud, Rrslete proc*tui, terolEt n| rmgiile emgolice dln lngcile det! leurt sti,lAntte ate nngui sut tof!. 1 cul* de 16t lie I Ia Robtnesiil rmltuld, @Ytrd'r & Frlei .nont iF !r iu elu de dttci $dd@e ^u

muli,

o Jomrdlnitd a.lrtlcde, ddcnide dnmlt ciire Tg.Jr!, urx tom.r orgenzat dd atr@p. opt D!

@ doin Fi hajducl

Mrro, llmi]it barb.ri cu ehiplll@r dc subpnbArtdr! cu @hn enpdlerd de ,p*uta


?tur
@e

@uetu do6lndejdtl se eug ojt& sud. R*boi!, irfo@ar dspft acesr rtr m, ri:purda bJjdtteat : ,,Da, se p@ie r Arucl s'au selis @*ie splddido tlee _ de ]rr]edn $i au peDrh singuu,l l@5m $i m_ trcl, a,l .cirtut de doict rezl*6ie rcn_etr*ci.
du

re

MinrstruL de

Ni@l4e l@ga, a

arut o tegi
.re

$i eopriMtNdie
de e

- ,Nl@i

slrniul

ordtlei

larsii

lrnpe

103

$atr @i rnnll3, catve ate de qwi, !e d& muile @e onde lE vErlrcjs Eul !o!or I I s ljmun]ca c@allru cn e inr@li@i, in r<1ll@ Alg?nru,, o e tbtarttu b-

'l@

nAn, Regelut, mrtB,t er9lrer4 Gdd4rut ddi.t 6 Geio, rofu tt tctt6 6 ]@ slm de tntrerde pe dir@lia BrEgadX
Atoi I ,Aicl

ur asliotst resa.l, de.td+@!t h{4!e

6re

nDmttc depe

c@ libfiate de slihe. eie e p@i. impotdvi tstfDrtri stAnjt


-4mata r-a la

eur h6!nor,

tlejrute! s* sst,
de

eiEge Ficljt ftt" m('I@r d.i, tbmll Am.t l 4 rI{. Dr4Fte suit, aluns lann licr s@ui d vL-

*rs

orlraitd. se

!tF@, SIE ?" lui vm schhetow, atct 'l!t - ,,O, tala vE ll 6v.,1dl,s ei Dlvlziile nostre do rcliorl l" sr@ tn ,Pd, sjrc, truPele g{ffi cet au lnba nl oltdjt, pe 10 Ts'Jitr ?i @e a! pE deja stnpt-

e6

G*Blur 6t

stutr

dftbd @bar]{4iore s6,

,p, @lea

Mt

1.Lnut

ad@b],

dewoltn olinii

,,c! o@i! eup6rei cut4 de Arg9, aq, hintote rcals rJLft@ eoto, au aJ@ ub pe

di
pe

S.

IlP&aiul a dd@ot

ir@ prin

mlntl

cbi6

de

Ary6, 6d dophn

tIrlejc 3@,

Mlrae d sasi blneYolt@e I La ,i@ unitt de b't!,li3 osie liErduiH O nold rar, de rotuglu clYil 91 eing* bilitdE
se strenge

dome

cdt&iur d n$r' Adatt n{gB

ct
lo

a pdneipetut de cmMa. regere ir cnnio peitru at aaa pnrera br IegEtun cu opartiulle dela sud

n$ co!le.*t da molja ud sl@re adu6i e mint, AprePa nu ma1 n4tege cm au putut sA * rlatoMe aidt de blze. v{ Eu Jka obMra rtu: hddr Emih@tete s doi blie do u d*eniu, isn rdsdllt edlll gardujlor. h *srt stare, se@, prtnefte arzfts Fsellt

pe&chet rbga,te dedar..

- ,,liu-"r sst a]s

t"*.s"o d ,- *ug*

9l

t*tt

tlei tupfl danrd impele Eele ru

Am rNl sstnzi de n'48 roiorsliat @ 4dntLle d IE hot{ll dinte M@tnta !i l{oldoa card n voiu rtr@e ltElol ?"

And s incheie ! i sustft-ursdo uuin

cmuicltGre

bEtiliei de ps -{fe4 se vorbfi. de $rd4t dln 23 de rcgimot

ca$ism

gel@ tl

fi.
ir
l1

_104_
{tr,

ban h -

cst

sx luprar p6

u lh1t

Frai v

it

att paitl, p sri paeiDr s


,,1913,

nu

cap'ts.l6.., dotdia shnjnE 9l rujh dln erel :Sr I)legdhar bu4b6hto de htgblir@ a san

@l4zd egtu@ tolitflcatn a Mesel. El 6te 4ur verdudul st at !toD4 el,

6vea singul]e

4dri cdi a&

19t7.
In t6i dr, hddlll dtn progrm de ltrm !nt$
R&botrL dodeh idte, @id a uei

Bku4$iiu stAte

tard

Ait nlor, pe cgdd borlrt @d, cu ntxe, h_6 Dgr@u sui dellut deja corhar4 bde * odLb@ id btr@tt ar iu Mihu vodd Pe st dzt e aJ,5au cueinlete de qralto eto Ee{ Eegbo, (u srtet de ctuj s1 p h nazo de tutbunto@ cnciJtcee. UnEd ,nh_ [$ Eur parai cu flon r&iohe $;8. Pete acsta trag<rre s'au sra necili; r,handrilo qestie, r^ neprea aEutrx !ou. Pentru u!r, &oto In bm.e, amlo elo 1n cahpnl bsheiat, Du s,atr nzi

apArde,naht! lnlin_

si@ dguizEri,
sun cmtlorul

rnr!@ elte

dogme, L1h!

laeBla !e

misiux ruritre rn zotu,AnEtei a ua, activilrt@ d. Elmt Bte laopuletd rle lergjt bvoraii din pm-

.{adto r-. e Eltra

dd@. Alorilri retodi.g dbdae, @gle @vie, - ln lupi6 c@itnut - ,,se lin@ !ut*s rrllttsn s der roflurr bo l6ltlcicA dr pe

3o si,vaatEt eoLo

u st

adnrlnisbatie extre

fr@t

, cdoid lulaq

cahresnel de

llre, ln timp e lnapola t onidin, tlebda, nrc& t! cu !l@t4 rdncut e diftclu dr:tn1 plsn d

rwsn
Tti

die lnti'u oreditu, td @ tor

!l:@ate 9i sr*e@ter)". Acoro as o 6ddd a spqater, tn

]ult (rm@ie, Feb!@iq Ma.ttk) cont! nu,3e.,r.r,i tr e c *, lee&uile g gF


@lle

-107Tritrie hlro mxialt de na,hcilEil Frisul 91 f@ udit Dop aiia t@izati de JtXul !;lboiului. '.filcul e@tdnilc ds ue o Elale 1sarn. htno n@pte * muicd ct nenldul cd ll
har5e,
ql

Irdt.
Cu

46tr mfinr giganuoe Cedetul 4i lnqet@zn riete herru

de

ll@o stdai htalbit, e blr refi@s lurE, s @i alinrr tn frdt, @ soiet.

o ce

Dn!.o]o d6 frontidere acesri mrmr zihtce, ne dertite, qtza 4@mrci inunda rditdtur. Iltre cuvm d colmddmr, rotair e sDr tlcddare Prh.lpele $nbey, din at5td Mrjo! Regq dii id.ia uui gava! d mititd, pMldri d

rqie. P2n@ uel isionr mucetle dE elacmbe, de bdde, d6 @vd,te 9i mul u@diat4 dde cu tude. Deb c@dan@tul swrm, u drild adue gs@llntri Al*Id4 awee!, cruca ddituhl ,,ndllDi-Vit*2d", das 2-a".
rdr@

ft

trtditdrl siuda,

nun6

h Ruir

r@,

trimito r@if*te,

dupd Mei4, @1lcait sche

revolutia

Eei sruprnE

o d.istieite

de

ltriru4 @ledtn
lnainl, o

Isj anlnt4t cr,


Alot

pu[!i Eme n ]

Prin int@edld siataiulri nift* llatis, G ]otul l4iAo, st jnr@t 9i getur fttual ur

c'iave ]lfu e tsn *ds r@tlcip, li calem mciliabnle .@elE rtrr@me$te, rit_id{t4 o rbr6

rdtcn: ,,Rnicolind h nbdul .4rqtiln lFj neL, nq gtsc nlci{ uma de elrdctue lqrtlt t 63tn ledtrepiate. Din!.hta!, aYm @ stimot de bendrie, ctut br se rNa dtepinl am ride r @e odrtd ci.: ,ptr toale 'dta" tu necrinili h s4indtetd! ma 9L itr hdodde

alsdbit de eveith@rete cave ^pot depe tmt: tr@m codelltui sxurdra la jlmlc qr achl de trnda4 er lotcoto&lrtui crtlnic* nu. Dupi car*a rlo cde pdnlurur srjrM 6n dlloc@d nMir sa, @ fi d srarMajd 4 r'r

bEF,

AltidaH. minturd @la-i rap! 4nxhrlette nroddst tstlto$]ln sdu : ,,ca pdsi, n eii,ri4 in tulte @ d ttiut sd tn5r,1r tn!r@ mele, satr di bine zll Intreget amot $ rn tN6d@ e au to-rL rn mi@ $ d ctuet ed rnsEa h t@t un$iuile ldrf torcdete pdatt mi mult,

eul t 4rt,
rExE

se sed9t

oft

ta emo9lddrs mv@lie, djn ftu4 nercia{e ti DSrtutsjsd,

r09

@nul@rirn Muotriintd ? In toi .Ml 6i u iddtilt sau, tot pe atof de ld@]ist, caf sio ln tuc.tu[e de deiaru, u
Sr

y6te, o @ldd

celd o

l! thti lui, *as:r li rtsmii@, 5n@it*e i @'!$ elaleslue | ti o drt@ln meld.olkn lldinala d6 ticidri F
8i

toid@lE

citti

Nicl-E sm de mmDrFnle, rnci. uma

de

P@llrritot
n@D.t fu1tahi,

alua Elnusteptn1 rnc, sr p r tmlte putin, ht Napoteon. M1

se tund@e pe

oct

lord dtid

piotetsq

gd!

tei

'!dt!6tc u clds faruc, Al snu o oimprur mod6r, arrnizr,


SuJletut

msiere retaltti _ h sanduite lni _ lde!,lte mul ctr csldlul Ee, 9r de de eesb lucru eete doE6t

Nicj el hu

sitr e I'srn.s lutea er?ltc! pr@ bte, d@

@r

du*ne s6t cderllt@. Sullerul lrBt nicldatd; ss nalllui n*onte dt ss, sus de toi, ti Eo t!,-'tuism, 35 m6ltru, ru, d@pra nGbA, a ftt@r l .

di,te b vtelat lntbutii. D6 abta docn iEpul cete odttn

de 6b

d4t

srderinlele fitlce

mul_

mdltu'tss ci

u iluiro gldtd.
rll$ic
ar

v@ilur

tum grel6 !i.bat@t, prin vilta


iaid o f@u16
?

Intre erca$, aduca su

Frie clar. scde prea rtuptcalt. I$i cuorgt bine arisEl sdi lplrriu4li $L roi4ele !e c@ * v, niriel pesie muntl vorqa @!e sdniw6 n! dorlnia de Esb cr otgt mBl eia.lat de @4tl sr.t, cu cAt vetile @e rde, di!48e frcrtul ru. sa,lur,li rllm d6liui3t, alreptujle @hi@
L& Id+i

C! ptn lit6 ltj an@ mhxe d c@@ n splj!* u eeMa] ru la Brrcoi, in wn@ rribilei 6

,,Domd geuar, ti ,,co!ii lui', h @e se $tia copriB D*e? che

!trec durer@se

nsriht,

ral6

de

e@tt

- DD@u]o ga@'l' m lapsja cn reryd ts o vicldi, ru l5 o rciragda ti. cuoa4te iubira pe cu i{ polrti ltffti tniucu:uj'. qije cn ,,are ctd $l c! nord". Utrdeva, ln st iturduit mnthillei ere, cesise
superioEn

caractdtde a irrmdut
are

sl,

I,a 23 Agrllo, edta piee5, dwand d f,r prc clamaiia in de $ fignduid sold4ird pdmE t MAJE Iieaelui adnoss: ,,91 votul"

In dturejul Carderurui Gad6l, rLMre avea jd@ bol@Yi dc jrEdte $ nece l)Esjhlirt un om de mult btn penlru .t n, expllc6 Rege lni sLtua$a F-L srs,tueJte st pree pe ff@l

ri hr 4urie alleb

...,,Le v6^t in t

henuiFie

mste ihpFju5ri

erete.

htr'o htehbe, intre m*t crdlnciG sletDic prncullr f. lregadlnt le ConsrXulrn' ss *hinbn

dririo +rdld.. Fl% di

Pdt

l@ d@ uui
.ea1-

sieis .d1du{ 9t cmrirgae de D@le Bg.. Pri4ul bhbfuu mit ci * vs ophe prop.ie tdli, cel a! w6fi rd in glyen I e rdrEude tlle1c : 'Lrpu$cr-ld re d.grBii, dei r& .orblu$e pHh. p@tn&e 4r f&ut rsolulE, ei lrn!u54t F. tdran l(, A6!t lrngmai dr tstdie nu I's sddt lictod.in

h cmuil oictab ru $ cled p.durt m ideii de nnlrop.iet5rtr., pledata d

Iut, dE a pqt@ sia Fobl@els @1 Fli@ie! p lrtu6 e1 g@Det i@ A rd@ ioiur ta ultat , t4 td, t @rllrl Neyodr i1 d@e la ratl, udo vtzitei pe cdb6ceff, hcomt 6 pompGur tlu de ,ajutd 4l Aw6l1nui @m.dEt e.r lrorturai roDtn!. Lr cateB Dlruie tl d6pnnde din peoptts cu obl@ nt tiilur, a flmfiult, s.6 dh dtsa.IiE 9i Eub @hiur suut6tor, N lrnin, dm petlgtGul

Lidtiea

t*.

e lltlrde, netodlc .rsriFtd, h rlevidt*e


zma Anotet tr. rJup6 Et, Rn

R.gL

A6i ll rlrdqo9t pe henie, sirel : - ,,44 ticui: itt dli rll@i, lnchide din hi d d6rd srd in pr.iNe, aE varlul ud pLrd oL d6@ in s, ia c c4tu apist ln j6.
vGbe$

cd@,tul se cnt ra aile de re.icbe. r'reililn_ dmi, oFm sa 66te .dmtau. E Flnt@e, o intru $e4 b vehite hrt
Rlsim4t3l8 q,le
Bnanlur urer znq tBerm, lsre lliine vrt@, u nit oolc, in isdia @tldul:t a par.ier ste.

ircurett j lat'cn

lrrd@ distincltul suvejfu.

l@ r4 rpoi o 3l@6. h raft - 'Nu 6te mnr Pr tu treb


Pe

Ac*ti,

!d.?u'd o Invarteit, de cti6E d{, srb

hdlild qi t@rte netnFr6, pD{@tig d ave ceE in Crt,.

tc

alftui

edte adxhhte, tiec@

seria,l, der@it

slnr Dd ncei dlturdldq


Ct

nu

,,Regele

6te f.dcLt dhtlldus tn miltdur

im e

m'm opnt cu Camtul Vtitoldq ta m ctn ptduil, in fala M5lttiitd g m riaar, @ td4ur sb ochi ddlriijv, dnclrun e de at&. T@ur s lreztdti loarte bine; cr.d ci. spdrputea fs@

Ib jbul cmdatdui s crtd mDrte hste gu ver]l44tul $i st dis at mute progm. Dholo, la CddrdADentul Suplm, s elabG

!@t o rdi

rdre Mtr+tr

Vi Inctuce-

ae define$t

sffor

taudb

cla6icn a

Golralu-

deistr, ,do NA iF a 104.1@ geEna\d., :de dtstt gde." Iadti o nibicjre ln ltil mFDteoniu I aeiati concepli vat4 d @e $ ponlld tux 1016, lsis r se pue @!it l!$olurui ewptu.
tdee de $sboiu

sul ad@ de uu$, la nolm, delesaltrDr do olil*i _st iro$ aBtrosmd. Pe rlid frdiui s ridrci proist mmi4ntm, i]jrd cd sui inlns@ij sldali cE@n ,,cdi vld
11

ti

13 Ma1u,

nu id vi,its,

ra @i n4," or$ivo l0l Kemscli, dela I tulle st t se !!r_ bute$e ldmtabn tr HEnhz. ld 19 lulle, 1r TMopol, trulel re pn!'rs t! lM6 lozjliile $ n.lte.iabr Ine6, 1416 u singn

ctDltdotul supM urIjreile tEt stl0!6 idei. @i spa.gEri & lronillld ln rcgiua Nrro. rods ii apor aAdR sMtvt a celor doue artpt

46, Napoktr.

Jos, Frcderi. al

n le.

du9M. u@ ln Du!.t, eal.ni t! mull, o!da!i@ de @e dv4rn6, @ totd@u* & sdutt b poaria ,utllro rls4!dd.
lrgic, gmnlu,t Aleledlr ArerM, l&d opftiln cdnple s, e llmt@6 cethg!@ @d 'Ntr lbstlrr dr be4 lencru v{to6@ ope8tle, E6to tut bine s6 & !pdg6 f@tul lo N!nol@. IJadlcul i4i J@d nEr greu rez*ele; s !Et@ $ Drl
odaid hprrE

{@te clrcllstanle de d@'x , print 'o i!disidb'ld Fsijspodlto, s sti4l,a lntr'o vtctdie

ta rrdd siu, g@1*,ln1 ALsdrin AvsM,


l@I@n
so

l,ften

u mrdratd.
Pe dous

dGtd*alir,l dltLe')

?,/taa: neroro de

solilrd q!

dnutjosa orgstae ii dhipafe a tm


pe

not vtctoril, gend*n de

c{mple, noi

a d@nl@i !rod-

- s*bda: setl%s Mblul sb4iegic, 0


svm
lns5,

@6onu 4.1 fdFrd l@,

faltd

ce

dott

ffii

td

dbnbr
1)

dtiludlma ce ithe inlei@:e parucu lrre aic lroriulu mman* fl @b do rro uftn
nn xisi6 snfuzture

h estn rte$e a@ u cllllg pMl de sbtt. Dun !i fu!.ld l@ mr .au @parriLe de vPE .fori, l!] md n@rr! lld!!]lmt de st ret 9t Dunte, tnffiD o eiadsr t 4h!e@
Din nou

@sjril

ajuge b bottuAta llme.

$dbutqt nL airuci irebrc st E grtbnn pdtru a cr4irE cd p!_ ttt o sttdtLclld tictnrle .u wp tinitat

sau pui4^ rue rinsne ,nit tn ti urd.i @t nr tr sjsun de o me dchj decuva

biljtsa rut s

pe - A fi* tdtelo dwrue tnhesur fr@i, dtre - A limid roliele dD.gmane, iulnidrd RSmiot-adat G@rul deut, I

ddla limi: dbl.l!@ A.6sti r@urd tedethn 6t $

,,A t&a

ldFre 6t @a cdclEt liihAno 6l


vase $ ne!@lj-

_114_
fdtete stizi Nu @ tct mi nL Di.lr! cu atet @.r pulb v@ pur@ noi lndd !. e@j, cad au dovedlt cd siiu !d f&t rrsboiur,. Nu dgtiet Dhic. Pee cn Eeeeb tr aprold.
Nu

s t hicd

a]}urs 3 e:plozjd alot .tt,

qt

dtal

aliet, our-

leeniL4
victdir

do dbrerie de

F iebr,t lttepta rer*atlr, hcdle p4gttilitq


di!
notr, s4v@st l4 D(lMeirl.

ne@ plsdturn

cdtinud co gdlE, otI, de*if


le
2OO

Bite,

r& ajls e feI ale o!rut p@nanmr sr lnrotd@@ h Drnoitat, rlr!6 nu chje tzor!r."

rr iq:ti ved*i etrfp!@le. p6!i l& dalgi rs buoEte, ,,Mt iui*. adevlilr. cd mam sftuar d atgt@ rttsunu.t tdd tol6,

d@i bt bubDnd - ,,voju m o bat@i de 120,tunnlui. dacn rtu dohj, cici


A dou zi, de! fi@rul,A]mter I-a s cft @i:]@ Est replicut imprui@t so wde d br .dfrFre i]reidrt naisiS. ort. C@drdamrDr a610 iele de.irib4.

meiri ile b&


r..

Sut ledoC, n4tri, Vtu

av@

vicrdl'

916 st nu re.aAnd cbqa ne aitrE de btctu, inche s r1@ tnt lstaii: -Nr atr @r dtlrd6 3@ dl@, d4e nu n'ati sxnlt t&pornRt de tap tul cd ddftsua$ ultri@n e w@jmdteld !rt{ dat totd@@ dl@rar t" rrovedEte c5 dte std, Nr &t lttt btdL u'sn
catod4tn, dup6 c6t o
Elt,rEC, ln

@dE

Ge@Id t@

dela

p6i

de

commdt, ra

Ea v@ia eu de vtct da 1ui. De Dia_sa tn@.dre e irrlnili ld. De ior flnerlr snu, fdr&lriar b! li@e coli de Eedn tla+e 9i tn fle@e inrrt de

9i dela soldit l4

sldet.

lEi

de

tri h
LA

de

bl@, tqs

mAndll. p@t de lct i*dEs rditElle iul, aspreb rui bvliutrl, D@l)edati 6to fiat rengn hn4ib rnr. M!i@
ortcat d,e paFn spele, edt a@ia de o bntnle 9t Merlta n 6te de sJm. Cdb s@L D murg de d@5 lnud. zae

i.lM s,

Ie 12 Iulio tottrl 6i gata. hseda{e ele tut @Jilmte: hr .!m!ie jl@j@l 6t t@j !e ft@ iul Amdi II-, h mmli, ced*. t! rjEur l@et b t, gelrald A.lesrdrd Apraigo ntclodati de ob*a]i u! cuu dd chmtui fl!.f,i@e, de dedinf,! 34tre, 4 cE@ vit3, tat mtuara sE$n $ pe mia rlr:cn, ebhta,n voinl3 dde a aNtui reg. al aml! sale Ntr d(]'me l,atleagt mpta rdngi hnt , gds" dunLe rn! @dn ?lin ltdrgliiel tlp.gr.flcd, ci!Nu

oll.ire a @ceputo,

?d!n rse plet@5 amut {le @ $ ItD, Lu$ o d!, ptim bubuttE4 zgdnr6 tn!.ejurlm4. se spers p.*ist, dieoro, h ellEh
ldeptufatd,

1rr sld.iii, an vdzlt,

BATAIJA DtIA"NA RA 5T/1, 2t - 50 JUL|E 19/7. \


!!E!s!. D8.

tii,

l$ f!@E m'! lne hghelsi. cttm Mbre, caU ofllsl & slat' Djor, lolddzn singaratica inarihe a lsiul

s,

euu

. I9i

llitr tlNl @utiu al itlmlnF -- tr obs.mts, - silett etnet4 3 "intuttdgp JoE


tlope ltderd,

,,r,
C.rV

aE,

u\.

lnYis.i vnib tidrt DWn s 1a ate sab, drni ld1PAre

16

ARIIATA
c.ll.

tide

&@e!t de ols et ezits 9t 6j5pat pdtrile p6t lt@diul M!t'!4ti!lul el dcdta pwtxe pMctend needle

Gd*alll

privetie plecara .iacnlrx

!i

clieslo

G)_',',

@tesl ca pnb'u sun tek r6or&i h ubunL jd: @e cefu n41e palidd, p6te crttirul de "In lile avd o zi fl:lllr@i, o zi .u nu a EWt a@

t!
2

0,r' + rB

n@td6 lenn 4u l ' J6 trurele atal6 subattc o llrY&ie gl@daa u do b4l@lnth, de fl5lr3tzl dupt o 'nce dupi
p54n6 Clieva il npori@n cE sldatti, din tete @d ca G@alul ste ln han4@ rd ll 6ui{ P@iru el atr cuaj, !16, lo4n lpdn@t 46t lum ; ploto@re nu

%,
AR I'1ATA
I

olildfl

&"'-l

Notezt: ,,Psie tot incedm ii ata l" vis@n sd tnligi pangxo irolordrn pe fM tidr mutilc h tot cazul, ic@tnl vidtdloi du t e!@ zdgid Penn la rdt@ seda prtne.ti. tlegwa plin

_113_

(:!rdrd

-1r9seneld dh Eelr@ rtttcirild pltn 6t!e, 3 ba!i'$ .irc a1 cbN sense ! aven gre de$i dagdir,a.

lui K@Ek| cau r

Se gdndeft la

situl], Amtet

Ach cnbB

Il( c. cona6], ord@i sdeili.a indnirdi si L t aee atenliune ci I s,E! deDtsii ordtnere Gdddtul ste f@ d*b sd nu o:eure Dtun @e bir511e, din sudul Motdovo c1d6. utd ri lbre rce6ra de airi
Ajtrtmul
Se

Itr llti4ul coBjllu, gmsalul Ale$ds Ave @cu, rslilge ida uei lertsin a llmtuild' n-eiuiinrtent s hc.te o F!!ct ilieitn de onslid!-t & fimtulDt putred ti l,aldutle a dvldlror

ctur
cn se

nD

sk rrhs.

Eno,ta

ftJere

lar

ubEre

o llchidae e?abnicd. tn

@i inalid o.re a idcerilor pe dieue ce_ Fnu]ul, F p llmd slL murte, pe r6tul lmnturul D@ DagDi, 'nar taru, dupa trinbfur Mtrt+
s

I&e!

liui

coroitxle $lj odat6 cu ete, pdiblle di$trlegate de o evstuatd e-tu

cs bat

pdre din 6e dlramate b ce 56p? '@e $sloiur h a6! chi! I Est o FIDNu inleteg R

,,^n tleui !!in Ts ocrs i o adevdEte la'Ia

Irebbdl{la 51sv1ld pohe rlm tdte Firne pe 4me strtur, * trese rn oft*jL mh.enl, f,rn toah !tuljre fretur se ndicd vdrvdtSi Sut rec@dare aerihi d. folin, @ih m.
tnglbpare t1 mi*ne ti t nenorocjli msn herg Ie cet d,inttlu drM mse 'Meea ce ducd qnc BMbi4 tn cdnr,ele gbrib de nuoprobiu, a

IrEe!

$ae

ud

de $rchid{e

,j

in Palstul Regel dela Bucue$i Feld_ lEresalur cE no, von Mdctsot, se anbiliones_ zt si Edilaze. Itr sudnl Moldotct, u tuu Go'li@ jsbit In reglse, l4 No.d. langt Me!5tti fws brui!]. Mai 1a sud, i4pele lmperiale, tndemeD@

ftjalri

i cd Ttuau cu deNi *"o" t"-r:r"


cu

il rr alt mrnale ors/nd spre ee@e m cali,s loi, dar cu chi.nta rn reel,;, t**r. ,*t
nlf

Clm{a.lll lli rda@ sttemul de aFdI@ Op* ttuite decug $ou 9i @cine enq'gii a cisr sih_ sr-" csEi hdele orcanlsm al atmaiel

taprietdi$I' prtn sie. Fh soborerea, in ftalilarq


se

6e

""t,"uot"".

" rim*e ",;*h risti

r,ea sub

tsde b.t.lc

delu Ma'

r
I

col@

tnbegi

bdo eri(n@r. fldncedi :... ,,4@gMiR, qLdE he fnr @pabt de tucs b[6 chd+ ,cm.ilrae,
nu:! tnesunchtsn. C@r.tut Bdthelot, I to4a&i
Dupd

stivsc tuiid@ A@ti

Ia

lt9xnle

DehiLor slbe ri lw. O zilrobiE o lrtbde de mo]mdne cade p6t s vafurtle uoi srqelq apdpe srriine &m. GmeErrr lpr @jntegte de @rlrrielo tui Brt ileru, cE nu mm aB d6 ttrpirt @ buIF tn ,l bin strJletscn,

tl ,Enrm

E\ strengq t@td ma:dciuer in i@dr@

deju m ayut o send

)@le

lhalto,

fd,
Be,

cen*a,lu,t

iui ArEtei hele nu M mL mnr de 1 tuq jar p tenrul ar4ti r Mi i I


ile lEnttu mia mea rt ptntru mtre F6d4l, nu pot st-hi dau sama. Fr de a ar@ nr.f bulul sim! s s rine in do asrrut dirmt]ll@ maddbtdd. Dar ilae ,i ln <te heniul fae*erq cmcftrq r GJ iar rotdM sc1n4 de o-i d4 mrr fdnat5 detnibd,, Madre bo1ti, mada uia{ei por-li depe UEtl F

plthla !.jnllrui c@l d dr vDt. b@i F nu 9|u & ,t tn ce scoF,,


In

Pdviaduri hahile, p. c*e le fteEa.1tg nmntenil s oJudi ln mintuie unt iftdut { de @

acb ? h
A!

Ftr%nr ?

,lsitual'4 &e.ra4,

ric

h cmetu s5u. h bdte pn4,r r,b rmhhi, ru{n a!


carliCnJtazn

hchelrr

Si.bit@@

etstbfe, 6e ! slrd., qe rr r@t sp4t!.ari


d h@r6, ps1

sDt da.Djr su rebelnre puhed. ? Reobjco4 pabdetio lE fie e cotl de stladt. s!!in! hd
S! intind. o atndferd de agolde co o t4mde urb4nt FAl]pe.j! al ueL lMtd r*

hoia! Clendahr R!g@,. c@uddrtut ]1lmti rv-a re,6t bailedit d etdat! Cqbet4ed, G ddn tret@ Gtitltitlor, F6te @vdat coBillul suprm. caerarlrl Ale eldra Averwu, ee o stnDade de stne. dritoe r. Drlcrt' 9roblm grete, de plmb. aoblme @e IFt iEtua pietb de mlmrr!.
Prezdto s 6r n@nvdrbnn. Pel5 b san$t, de Regelut, si I ddnalrr@
do

sboiurui din 1916, srnr4.! @rss

Ctde

r mus

I nicin l4o.]ne, hsd mmjn_

,4r @i /i a eum@, Reedle, trist. h Ie4t putr@ g sdretete camld d iniro Gr6 sanse. Bste zdrobti.

Ede $gar sn

ti

@ntir@

midDd j

,,r'di1es

Oa

pt@d

[-

-\/2lodblld o luar@ti sprd 6 rima!]d, se dwaluiserd mun rad.


M. S, ReClE, Mada abls

@u ste

p'aila atAta

F @

lntu

idnlN

a tutlM idranjbr, IEi gerutxdeni rtdaea urn sufle! de bd1elgs!o

L ls,lduril mcl$rd d spiiar, crupd Reglnel sude lniei de Nta91 at lutM blIulr{2rd htPltn caer4lurul

ori dln @Etddafiul pu. ]ocale, tediFtopc cf6Ji@, efu obtieal e pe nnete di!tiui sn n t

r& fBr crrmr


se

ra @dine fmr-t sver

acuar

i. tngie ohslti, prin s.,,n (ro csui1l sFi lrin se,t4 d audrole cre, de 6rt data. h @ediu d6 bo.ri.
Liet fire r&!@ e hopoisa re carrisut rtF

b Mutsia s pehe h(jrui diblle Petre Cary, coe *hl,atda di@tiei Ale'mdru Mug]ln()M ?rd?6e, ia ne@, &.ifi@a Rege lui. coatsrlh stft, lEntfr rcpulnci,nlD cn

6rziu de Fsrta cu16a gr '.Irrred@ nai u si!3dd tralamdi pnr.u qje @ 9ar3. u mmd6i de mli vidrdi@.. onul de rnsbot! nu sio cr .u, no a'teapt6 ii!.ic. C!t{ dcd 9fie c! b tElt !t subria !Esaritj pe c.l4ul cd at anetlor, va d4 t ptld
sEte,

Ajuid!.I Colmdmdtlhx de cnp.ie eorfidhlui mAq eotlat4et, t legraJie erdgit qt artni


rla.g@, dela amaia ry.a, hi.o ai tele,6te fdicit de rccirttare !@ iell I4 @rDtrdaDdi s adu@ ln dlscnli@, lmpru dat prcetle Marelnt cartid cendsl, Cae!.lll, !tu!,Ede 6curt | ,,gi ordrdvele dln 1916 d cele di4 191? ar lNr oneplr l! yed@u ltcto ei. Nu tebue sd o tncdduiu. Ia c@cepilue lrebue bln adiosoie Fi votnla lgt@ tt sliritut de condlcerei. Dotjlul Cnerahnui -Aldxdrdo Ayer@u, nu Iti slArgqte cle ra Mlrnt . Ilelcur lMe o e hob sfdlm, dcnd nA>th re u ldt de bili.lii supraomdettt, b dimn nali!, tbtres tu6t ctclu doic, s lnceldr4lt

i,a &laiur lieal, o Reginn cu sunahl vlsotl! de teto dsldejdile, ,6buhede rn paB, ursA luiaile braduld fesriY. cel4 r,sboiulrn, c5tE st@u nmuin, e fien-

ru,

s*

aol, tn ghelarcle 9t

*!nl sltd

101?.

Mai ,esjh, cmdalul


linul biFriel
dera

prime$le c@Eertul a+

M5!5til, se lnch cu dea6td perorsle: odinni binemsftatn I

Mpt. - ,,In din ca@ede 12, primBc ddin 6d op6c .i @le trupe esetii d fl laolsive,
.ut del4ttua undda ta Nord. cx injma bsang@t6 a hehult st l&dn

tlirl@

r
sM'e htr,o ,Fdmie a M;dei., uiare, c@,
dri craide tn ilt@ia cmtempomt a 6rarrtd. Eh inevitebila 0 asdde r@lqtivn t nt dce, d. vrde ce, hdbulrc$u, cetM o lillsd poF

-125,
tEi{ !@ttu dine. !a .u o tra:sliE tn dci-u ei a,l mfr sr nict dln ailtudlrea m@ Dtn lolnjvt mdalul tuapeLd mere a ldi iotddrm nslrrut tui!, atEeE aten$s G6aaLlul, ltr d@3te fthe, uul impdtet p.rsmsiu loUtic In (jNiliire nmdt@q relut sn rdft la dblEtilir cer sE, * 6epa& xltd*Le rmtle do
eistitiul 6t E dt
mflild. Nusi iehtiyelo de !. a,Pa4h pmupd.jlor pouti4. ,,am r6t pan m ar rtuboiului pan! ra - cet timp eL pute elva Lortur etentar". @ pei, AcL h*gle lormula preticd, d !q,ll lot disutd
z@,
Alte.dati sate, t

din dierl roGrdld4 Fite o biliUe rc duwn .Apittntni si @e s dsr5sdd De ftuntui jm@q ste o ihm5 ud* SA, in od &t .ii, duDt putra teratulul lo st dupn n*ddtei e &tiuj], J@c.n lorurt diver$ qi

flue

Untt 6e

tujb rd, a4it lenobco.t! dau chid loviiua d gtie @blului, ntmicind elecble jmltrt @lDj
Mildttt, MrrE{etti, oitw, pev@le tr r!.Fszaid @rej$i e@, nu e pot se!M. Mma pd"tidn hebne ueli@td ln alrs@bbl

solEd

de ebne, altli

sMmb, tn

eror

,tr'h dc

de

!6@rlltitti ct

ei. Trebuo gtiut dd ce afb@ sa polerzai cn o mnl ir1tdBitare pe acelie regi@i, de m@to

'do

A@rie

II

9i r. adlud

ette p6le ioi u@triti de inmtc. ra Tc. o@, s a ctuiai spaire ei $i

@q ri u str

r@lJser n8d, dn

rcbr

strnludb lsple

de uei arple lrch@1: ,}vsm drepiur st sps cd leD ma nu poEte li stfel tdiuaid", Det pErticipd Ia tdte nariretdr'le enn de qlzd, m ffitn cn osle u lnlret. El u o cmduiin coNtaatt Si.gu Gdera.Lul rdle{te lozfiiv
s! 4olifi6 evdrtudt.le dupn !rstu]it4i@ !n. Ce[a4i cedau lsice] care ripnotl2e t@ie vot!In @

tErtlnd !6t @4i ti lstdie

lesPe

do

lolitic,

I,ucifoii slepei

re,

doD@n ductle dep

@-

nai puie ltulrtde oimtul strateglel s.mbe. hcn un bliitttj cede. ,,conrjnseE ce biur da pjedui an pds
Digul disienlelrr, nu

Andelrn Ahxadru Avseq are o lnspdimeE i*@e *nprbr,l d6 sira Abio 1e 3 Irnuad 1913, s sdicn cu Bqihelol, in tatdj i@t $prt, tn

mi g@

])eli@de

vteili de !i!boln,

Ia 4 Ln@ie tuteazd, sindu: ,tdvlttt la de j@ de trd,il3nu, ]1i [6l! mi lri{ru pe]e B{inebt, lahn a primi Cruce de Rasbolu , lbpd dsjriu, tl lasi@d lroblderd p.lhore

de .tuboiu Fi omd de star sd4t coFdm@ pbe tete de ved@ D&6 ull relEzlntt tdl& de die

rlE u uliMim svd. Rliu 6te ibinmt5. Tebulo lrpiat mncar penl,ro tDiuit&i@ @ndl ulrrd de supue. In &eite ftIplejurtui da irditebiti 6 m

l@. apoi ToBroi, D6idr4sctry, K@lmcko. ftrpolat !e ftont, vqtUe ll l]liDdn iungi $flrtul. Di! calrjt ri, feld-mdEalll CeM a lit
giel

STEAGURI SFASIATE.

fo4a @6 Ijm@t @ t@re. Ahrrdoui 4u sut an eva decat speto ale acde!4i aegn muomtq trusde, celilalt
Merod.le

6to

ld, at

de

dii*it, rrb@
de

pBrd aeluia, pdncipiu

mlimrd'). Periru Creutat uor sneE lSspudei tt pdd cam4 uei dibii sintst ote, rrbuia u M d htu4la eruid a mldDn 6&b ddnndtl
ri
do eDnrde

rmenue ! statullj

sn

ss

RAnd pe !And, @ile @l@e, !6 cse abi4 @: nurue z&el de d4or, pdbn 6.. Isagrqe a aiaid de trlml s'6 itqs !uDs6 * ne

euire
De

sun ud st

nlctqi nici{ s!@iE r GsEarnl ab:frdn Avewq l. la!i, 6te &

ll ti !6l$!$b dugult

p .a adu6 ac6f $ic elbgiu, goloeturui AreHdr aYel:6n lntr'addir slidu streluoto ..1 @i@
Ln

ac*le nde,
Qef

odcine

cr

cetva rno

h unn, rljs* lu-iat

tuxtr'u

Dul l@

,attdDl

imF'al c! rcpr%ntoili

P@!Dr $ri6 c6 la toc$di, von MorS@, gmal Iiltesprei a,t pian

rlmisilliur ddenls o lmplaebllt falslii&te. Vcralila, paln igl 9.rjaid, slar9e tratativeld de paco. In Besrsbio se cEot@u btrE cuvlntlo Re8e bi | ,,vt e va da p5ma1t. !u, R.gele rutro, votu fl r da pildd. vt se !a de qr o l5rgn palii'lltatnl ctper la a'ebull6 8tatulu".

O thu bind aa,i


,,LlcB p.@@uhi" ]l@ tiini.d. zia!le dslande idelre @ui pmg]h t$(!I5&el Dodr{' Umine incor@n, pe @ta! 6lgu, p@@ul lqit din h.e#.

@r ru rri

-o.

pqriro

l@

du

hNsl@ut@rl sau, eet6 sfullrctlli Eepuci: - ,rs@i im@teltelit c'@i ln de 4 tlebu a s leupeF sellgde tnupeld. Der !a dspd

Ilir'o mv@!e tftian, ear4tul dd p6Fu

Dol et de @@nt.dd nsdbuiie, concdtrdii @e au 3lG a&r lujmi @tor dlr.q$4 de pdt de @i &upi al lor, su lraezeu prin 6edul muflor fnre sd stie pdtflce, su sa)and ra Fslul, ltud sd 1 lnieteasn r6tul

t@ijla, dle@dna,rinr iGtjEhv ar stdatltul, dtdior, etil fifn grs, 6d eu lGi *l @uL N@i clMdjl @ t& Jerile fubttt@e sn @l
!j4l'!, a.in|d,ttfabik, p^rfmd \n gulleiut
Ntr
trsstor,,

to o alorogle e fopter@ sa.l; ete, uDl de srabe, con+t]nls l4eror ssre In teg&ue cu @sie iataft de idei, e!8 rlrdei l]r ncl)td!, aro b stoc inopDiabl.r de *-

lrnpEjuEn nu e pli irha de cu dtu2r!fitrl rdit tlatnt de o ti @t. Tolu{t data de 14 Augusi lnbane um@bne, gDln nmu,lur. Du cerd ma! tSrriu naorc c&te, inyej. $ celetafie, cei s'ru rdtel @p4 n@hi, ou sni dmL de a deFtelta, sunetu $r datdd Men $ a,l ree s5 $ eta luhlj, h t@

In

c't

ebma

vr@

inSqet @ !darel6, a stirild de slbti dh @le dou, !i$die, lrln @e u trecur Cldi6 I - ,,cu tri ei do zne iminte, _ frrn 6dl hte leaaE to!i, to!,t a! voji usboid, tott au D6
cnftdhd, toti
s atr

8rll@t 9i .middtilrn. Attdd.ii, bi lluo.l! olvo.bttdut cn ac@dn

td fre
digi@

Cel r,lt, e scrltse, a oaut lncd mudn dupt 4d3 ct ih brezul 9@r a.t &*
satr

str*lDt rjne

d
de Dao

motlor, prdente h 1e13. Duld 10 ai a .ecrccut, ln cntda zei


pagr,-rr,

d@6 cN'r slirAni*,

impodobir cu flon

!i trj;la h
tn

Dddul ci siezi 6i o Eerc isibtln I Ia t@b cmtmq Candalit chemsti, til llcllnt lpadr Dlspd, in@td cu ircetul sjei g@6-a]e. o Me rr]e@de eFtejett sle

Soldrtii

Fs a,ldgdtd, c9-1d pll@u plci@t !e plnenhr du{@uru], luu do j6 @ lun de tadnn Es


@td,

6i t@au podr! lsie Dbtre,

relrei

obldii slneteb ii d6ttnele I fiutlD pct sd{i rGiogolan bdb@ere


s au

Fi

Exla6r'lig ,rsrAnt, d d@ a ldt (ja@bdda F6,DdE Jsti cu !@lit tg

-130_
Gamlur, iipiregt brctua'R&pbdeilot, ). o dte ldr{ tuir5- r{mdi epMud, peil ej d*i*i 'tiist de Mmi i1nfurt, s@f am8tei. a.,1, ta e loc, &flet ctr pi4t!.n.
dtlc @Alios acdre 50 dd @ini b naltlp ddilrtrt, Nijmi nu ia h s@d abil1tstea ut
Ao

N1nrd

!1r.

llt

sur, u4 nM19i
d6

nr ltrlhe'te,

cu

stsnl}'iore

pffitddl

i!r@
o

ur@.i,

bt

sro.

Jm&at

de Gn inara R.ge

sbt acela m nu slu ttuar sedusr o broEri a .tl@ sdmraii de gldat Aresnd4
Pultni
l
I

Curlnt sbrilat ,,r4 asltel de dondflu| nu m cl@t cd 4reh tte?hr de a nu dorpe. cu

ca lnrotdea@, tn tecut 9i in r6tur vieF| cL_ ajur llbhsta tot @i tndd - "Podtic! Cryendd va f! a trlepe neE@ie riio de p@, dtr dsigu ntr pac* d dice rrref.. Enrisii crq51ulrt s6t prlmltr la Bu@l!fh, Dintre adtia, erdetut Rsel, 4e mlsllll@ de a @uica lMl'lt ui Msro@ d@inra cd@-

rdl,

6l@ rt&, a6lo mde sent,mentere

@1or

mufti 4n a

dtenaa pagliei, cu
a,lr

c!.id tremut,
ret.

ril@

Iiefedhtere de cd$rtu, Ftte, dtrnt, 6 de ,,a s@t lefd arii! .strer. din f@i. O mdriuisd.t ldetonor sni lorilicr, rr n@u&!91,

I!

de a

eie o Intrdede

dg@, ce

rctur si! 6t

Iangt

Est vlrtuos or $d@tret plin sfit. p@@!r, lAngd fletua les6dei. a cltit cualnt do ad. nu

rtrduri, ta

o adovSEtd brsucd etedfrre splDrut mdlintl@. }rDdl !u mi p@tc ini@ice etanul miurl at cdvoftrd de Imifesleti, t a 96. L, Gnualul, $ie lrEtucimt f(l@-

Sti ct Ntml4 Tirulecu !i Tele Ionq votM riboid fnrt sd trnt e@ de lepFju5i d sd nu o ,,cdlalit vrojau - 6i mi !-16 s5 pecadd cond4i@ v.tt,,, d+ lacn aibi de a nu o

lffii

tald

ochirl lbit a.r cen@tdu,. Problm aprsit@re, t5rorir6, sa et ltdi*ti de lde$ard g.'lM : h]ntuda Dlratier. la primrr co4iriu s ndi j@d o ftrsn sM gm.a.ri cari sateun

mjq

stg@
ggnde de

Rrdtr

nit 6te traglcr. riehEr lDd incerdir ndielrdln Nici4 tnc.rdd


de

sata de epice Fi

s!@

Guvmd *to r(mal lnxro einr6l*t

ted-

crno nol d6der ? clrD nai .Yea @ajur ? Gdeir-llr r9r ordi tlihirir. ctntaF, spdme, lgi talle IditD 1s1tl$ in plln. Abia rFpingaa dl-

mHel, .dber@n multca,

reirn,

dr

strt@tc

r3t pEt, sfa;iafc, paSldb cele

CdE alur praei, ltebae lnrtait, Frnd ra Dbits rdlelor ele, rezorvae aBtei sel overgI,a Felarl 6t tnrAnptnri de Cepit4nur de @ vdede A.holtr, ota.$atut cmaid@diutut g*

@i

vtetl @dplete, de

dols lll]ite

n.i

ftuS

tl
In

dt6ci,

4co1o,

prcY.lelrt

abjlo qi fteele cele bar !!rln c6trstt@q xu eia utotur traeEdtr nd'iti ducate, deb ge mur trdLrui cr;bir p6t @e ldgdau ulrele rr

!@ I * pue ]a dispozlfie u %A@ im!riat din geit@ lrlncrtrBer rrde. Do r3 stu, prtveg3 pel6aeU @e \i n @6 - ltrlntrc pedele - iam, stricj, ij tristele l!16 lnaail@6 cdvdslia. coule rodele eb Mi
mrild qizmlud-

e@4 amalul Alexmabtr Av44cu, !d' tru lnt!6ga efte a g@a$ei sale, 6ie iEcrls tt' !r &eia Ne of.drd. ceF isi toiuL
ce.st6 cend

e4t

ler itle l si,

nu*j ired@

neiro. Din

&

sttbey, prlna spadn o incluciqest Fntro Rega Nmli *Fil'la, ?.ob1ma dilatietr ,p d\6hue de odb p!i%t ce tu poat Etm ln tntattldle

nta.kM fl lnitlplnt !

ruhin:le

de n m;rruidr ! gopriile td tuaint, .iEtrrur Dobrc, cei, ieantatea eulur 1013. Ie o vtrst4 .and s pul trhei. o dat4 rdnaa@ ripsit de olert. 4i lrerdq hba ]engn rMne luint ale lsta

$ deleu d@!t atei


Sfi.-ee,

9i ir! $fieiur cneia

In !@plu6u1 salon lrhcler, vechf cmarazl, din s.orrle miliiido dera Bor]ln, se lnirelrn arn@l riede avanil l]BE lMpola lo., gigettca @b.t .

Nlctoda&

cigotice, N a avui D d6iln 4ai dealst D*s ? I4e@ lui poDulariiaie, raret fort le te lurice, sgldcq hc'Icate de imliete srpnrSri are ilbtet oreneS|, ! fimq firi iatoarcee, cttre

r @ de p.o!orj[

btl*dde lor ire be @irrdait @ aland tot r 6et!r plit Un degaju 4btl, Pe c@ oddalul $ie ct N
M4kqEd, inslnuiei
cn si

srJret,ri ardt de

hebe
l1r.lid

s5.r @Bttlde si o

rcnul3re Dd4ei. sd

lntrerodse cu autona!!

Clvselo:

tumd mini6hl! Prir tlegrald c()I@&me_ hrt1r1 sej:.d, I4 it audidln ra Bdrin, Kaie
Dipl@alta \rr Met@lch

cdera,llr, lntr.lid, F.ltru ttudmile rutlfu rDarqEtild ln edmat ti gr@d, p dmul pe Dlt4tlor rr Bdtea-, nu d6 1!!i4 !.nhu iubir4 n 6te obug* 5n .Sspundt cu o ldir6 tm.sict:

inc6 rn sdl,e
o

l!

KiilLIE
'1

CzeDln,

tnc@6

lrdh$ft

6*

,r35Miillsr.ur d! qhtu etud, mtq c0 "lt@r s e x6 n4i slbsl5rrld @:er_!j tDoreid; d" F(s, cdldtFurth f Ee a , @r por ii vat brle cmdelul adoptr bErlqa ijqrtrrtde c,

y@.

EEt

idn,

ciudt

tutlls

rintnll]d,

Ed

Pe

ce ondre L .oturitunh snvmDlulsnD& 'r *n !tu noditL.at;, devtno pnn rorta rucfuirr drcpdbn Trebuia lht avizul Reltd. czfu, Ie cbs.ur cenpra ynr ubr @portet. co'br"*, arn l*.to i-pdaturui Autrier Inrru RPs!. cddj:bde cobitit ir era. Luut nedrtaft Ccjiru de c(M, Dh n6u s erplje o Bratidu. Nu por obF nu uDj cD ceraatt. nep.tuu O"* F a",ri L",r
. p!

Batbtr Sirbey pimest ln sl*i !e coloneld R&.rda, stNhn miUtd tuireEgd


C@tle

El,

tlnlJette dslndiele q.L.


cmiD, $

t)tnclpeLe

htq.]nett3 cu ReCle Fetdl-

@4

tn

Mtrjstrlr taldla,l 6te arogbt, Jtgl]rnd De6fidtd u reeo d. o deri@ieF renenhd Ia Od@, Colmerul cdedlzn Bovle $ eupn cu erb@6 psrammt@tLor roblnr retugia$ Eegele ii 4ddt colorEtnul o audt@lt ln dis_ L11, o4eElului. rinol *. enetrc, al t'ituicurui, atst'eal !e
,,sile, - lnv6lat itr e (@ m

Ittud@

gdA delo Rd.tuiui

ayurta

suur, dod @rduftP dlrer e Ou t@re e@re, puimice Fi tojale mringed, bl!fuu oturgid tusrd &u oriciat ooft,ic. atuci cend $ lmLinr sokm h fala M s. RereLri eu

prdtrib fali, srtu$i

a,le

Ftriei dele

@bra cu rlsiel de dahi sel baieci. Tiebue sE le d4o!.rl cmducetdn smbatt La Rusta n M gns piddjre, dar

c*te

^-, ""n* Nu a domrrri e6t oh aprdp 60 M jn *r, D6lEu nu ;siB u on pottic eu. se ,!ne a
probtemi

i;cut ptArout na,l"r.t, ,t

"tnji

Conmu Fst iddlqi at@i h Fdlnti se stapsnqte .llp$t nenN jnc'^dup, apest dlstr-at, cu to.ul pe .ope4'ld Mp'lG

u]lMza

p Eege, la

sa,le. de

shotg *iB dustit cu p.siisju d @ubtt. mrr de sn. Nu tuotta eua din dG ,j polria suraDe

nDai di4 advdstat. lhinenrul

adds po! nu 6te

$l

u m porfttc llfu,

ha4i tl xnri col@te slb lrtvljle llr F nbc6 9t * aglit ()meu, slrapli, bsi 4u cdpli91' cu imp@dmbjlele qtie $ lle pnddt D&6 nu ddl'l@i sielr, .e CAndett ficaxe Innmic' !e nuF. Nu pdtb Dci b4odl' nicj ldl

lm !! s d6Pa!i6 nreiodat6 ac1, la dd. coEj]tdd, 4u * Mi apr@n late

D@d*ei hchis io
stjgtu, prieed,t cu

lftsrtunliar yddich! de ;h,


glato$a ctasic

urd

Glyemd lee
Nlcoli@,

v.nj@ltd swentt

cllrcut smmldut

e o fl oh cmvt4. 14 reureto 4e ua de @ hotirlt Uhest !e Reg tn cabjnetu] de hm fi ft eu!n, ltud dor, iltenljua de a dibisjoE. Mouhd 4te mtdnat si f:t ltre st ap.edero loialltai,
gu,
de

Ia stalgt

s uale

ob6it. pentru toit

AE ln tatn @ @ ph hotnni si .{e. lnilc dts ciprha i dr.ptate, o FE!*A de cera D:n mutr6 @.

(,mtlrtrie gettm ale va.g@ Lh'o noaptq cu fljg mrdic $ rlrll@arn, Feele $ R.g1nr, bobr6tltean pe Batherai. he.tedi.tele cNllillui de mir4li| nu a aptruii p. percnul triu44tai g6ri, nlci-u mment. 4 dou zi, Reglle r cm Geremhlui, i pMint la rEedjnla regaln ?e Mq.gxnoms Cdte% zile trgiv@esn hd@llnlrd r@slf-

Bstheloi. e. aprod@ de Lg, tz eaE

aidilia
Drpi

G"Matut 4fta sd fie loeii dl}@i. r s !u tn_ tlebnri b @re, d4t rislude, se Dgajeed ,sRn!!ude, olhci, p6nrru elymul iniftg: hoi nu ye - ,,sirgnepatrio!, pir*1r., dd d sotn sd um n@ii de rrumi cdnd ram dovadi de el m!.t @o psirioihr si de o abreAatJe ttui
PAnn ra sler5tr evine

- "M: rti!6der4 elq

ptu&iti

gl

n@ ?-

Dobil! v6ind J lesd t6tn

@Dheffidzi de.et!] l*urdltr r'r?Ighilm,

JtE!*e pe oeDer,,r. 43 de o.e l$ i.rmite dtblsia. gr dup, 96,

rut Mech

pmtru Nbn@ !d A pFsedli[e ,.] viiio.urui

Dja nor popm! il ft in milldrl sEu rller,r ar stu. n arane sduhndenl. unbE uei fort, pleltls.nde, ljjdjn{ se ridrdi pe iort5 afir v,tiG

@ditlr noral el ,,$5pundedror", Gddald lnliln!zn lneepopddui: ,Jnira dne 8e.5, d?e

s!p!a

diblsiel

nen cine !@t". o ,,ndsa lopnlaiiat


Noul

Ead@ rx]hln b$ttcd

ltrSr@

Erdjmarte Ii &fuzi dice repm. Deta BuJi t se tle8rarjqzt ce Cenld.lil int& Jondlit@lle do p3q dtctezt $1 pe tueiq, cd hisiunjlo hititde
sE

luiid line hteia gedrqn Un Fdtor dt_ ld) 6ie infio.at de Fduclie.e drcjln e6l

pirle4ei
Pe

I4.ttl auitldti.

rm4

nnedidr t@it

riu @en.

cmpt@liurn.

13A-

tui FltD tr-la d TjFM de b m@d din Nelote _ (e, ta!d. $i poate ri eJdrul bei sussrij col*hv ; 6imlatia $ ibptua r*!ectut,,.,!. '@da cu 5 sDi rn ilme, !u sdiw Nt.ote rdge, 9r

c]]e @t ih alrI1tat lortFtnl

,,

4c6t brrbai 1n4n, @e v, cu prvi@ sr1_ gi re, cu esiude $b4, o o firmomle

I91

s$trtla

tu Mra dm n de cetaien I Fuftsq e putd sple


bntrSn

.dim Dlliisd s baud dq4


s4e

len

tn E m@ - @hrel r)]r]@hls{, C!ql@ lncr, hj sxiloti Pdtro a.e.!iA @dtntn dASe, Ienen arie, mbigilei u cate u,

ttepre ldNtul

- pohj p:ln atrroe hA'@a puuul dutM, p-t"- nt lD,


,,Njcl nu

a*, i"
iotr,

gr din

gmr

hmat s hllrc,

paft.t lrp]lul

Nu a tlhui @yen&ri p@ale, a a ilat 'j1)l@d4i, o!di@ cur'dniiri de sange Fi nMte Faptole fstulll g@dal, irtrurJd sdut ib de ne g6sim, 1013, a tt ui pe multi s! ittre, !e ltrcnc1,

Nu eite el omul suldzeto., @ D@oi dat, ci gi-a indE in el:le

pdre,la

E
s6!

r4lln la derqt[l uei rcrclut d on fl lndmie, l a f6t u rilrd 9t impstb! sln, s. sp*iauze h dt4 blEcur4d o t6cart. Fl

Alucl mtutuisie din csldl: ,,rn orie @, d@ir@, sd-ni hsfi ii sE be coEuli cu r.&Le Id*u. v'd D!6 cn-l scot6c u f6l de mato4,. Nu 6t4 suilctdi de cdrirdtc eveallnmtul, ,E-ifer s'u lut dede cd h lotitict ,,Omul rrs prud*ilo1, &6 ,woe de o arMt-gddi de saul_ flclu. chid d e lrjhjt* o tells d!.d, d il ref@!
2, smtuEto.ut de ofmiE, ,r1t clalzat, nu t dta lrin lged'. Er dl]@ o ere

h niciu

'i@96

aer4 d@pra

1.

Nu lAtrd h polifict ctr u bb,od cl cu o r@u, larc cu 6lnch@e de s@otti. N! cn o birintg.

It

OMU
I

L POLITIC
Ds.d

ds sul nt' ,i Jd.d


ns d&o /i qdntd sr

t i!br.,

Goer'lul Ale@dn Av@u, nu 6L u drlc. Ijl 6t n@i o p4ki st tza dd voinlt ti logicE
srafln uni rnc]]E$urn : o Luctda suptrsveghft de drE I Nu et u sdtibental. A5a" bsnd', o stngu' dtid e.1e d6pro el8 hri Den o vr nE fi ficut alMa, nu tJecut4 in nict u @ ptrbttc EI nu F itulua, <Un hbFe ltl oheaibe @deia dinlr'u ildtri de !srui Eu_ btime, Ipsii ite melscoue li isde Nu-i pl4 rtiecibmle delicli ale @inliltlc b timo Nu mtmlrt ,3tfel r !r *t ltcrod4t6

spr@le d !D4rL. Goe.aln AExedft Avs@u qxtt4c re dsDAldert tmrllG ln tot pejsgid, 6l ddq ar 4!1unl1c sdre, siute sr bt drlllg srdttulul, tigheili de rdg 9r.,tlrei dmt ql in tlrs ldragniurur org i@l 6l tn Edft{a Erd der @igitd de airbrie

-]42Nt st u 3ubtil ,ste u aa.rtlst FI D sinput, 'dtq. Mrsc s cu minta !i ctr pe\ Ntul De
d@pia drnt& doli pulcre.

Drl at6id @un abid r4 59 ds mi p5!ds.$ @ur asts a1 uei cat drsrfl@io, pst ! s debuta htr'o @rivltate de medju pdltic. c tlbili 6Fct5 ve, ce extraddlnen ietudE 9i @ ttulti q.@lt a mdnbr I P6te o juttste de vac F tnc6tq*z5 In $e la sp@.1l e mi iidtn t ort6 a cone-rdmse cEoaste de

de$rh. m @ - bia ran dn st.rlsito@b 1{3tl Fi d5!an@, targd o marE, sl d ev. f,ioc. s6-r rur@i t@mai hutli@a cu. r-r e
Aa

de

@va dln o ttuAmn

rlhtuiurte sd

qdical ? star aritude 1909, 1913, 191? t1 1913. Gnelahl A*dr&tr Au6o tnchido 1n @e!ui
sdn doud

pEirml.mhirer nnit4rul

L*,

i mtrl pc
zA

Deopel,

u split .ld, loeic, dr,

r@, im,

rllui ALsdru Avewq tn loritt r,

pE putlnl cn t dda

e u

send&
tmc,

Dincolo, tnclcirrl, sntlmentalisrrD:I, paiGul ti n ,t lnioldalm, fmro$erla C@lni,lirsci a acesiut dloeonlm ds& itc * tt trb!.it sn fie, !c1do@ poliiiculd de cdire

,,P5rttctrl Poporulul' dta o reltcd, dctn analtel d cuentelor reyolutiMd h t9$, ca,nd pete 4Ee!o uur pold ti ale rnel Me@i $c1et5$, alu*u opele vszi ii lutirde ale judaiMului, trbnla coHlidatt ideia de rnqrudere ti ralium rnh'o coGtruclie da ordft loluic. RFe]e Fddinmd rMe apel ra ,,mn] @ s bu.@ lEam wmo-deopopul&itat ltud smn! h Fra menwi ') Prrn llme $ acD t9 do rd, cadera e

$ldit Retablliia *htlibtulul

dprlti@ nae

!a-

onnl ite 4iiue militde disid pnn fo?ta s lcitive. ac4ld priruipa]E tra6itura a s n $L

lelo

str!,]uiti, o stlel

de do

loliticid i@pe prli du@: jatrivia!' nu

muezite, lnire .adawere dcvdtt h1te dseniutLe @.lui $ a.le loit, pHhimbot nr s!a.ine, mbb gldiGurur c@dsi $ top@ ln lrdlr.j, se c@iua ln fud r@ultd de v.ghe sau a:rd@ mlsilc ln .imGqfda !.!0itolG dtiiti' de Elste $ lupsDlua! dinire dore ffithele

Doi 3nt lminto, dantae pe soldatit

6tt

trangDoae,

lnvidied" Nici nu

hu-

mo4ite

boharul rlstar trqotmolii du.al!1 ln 1913 aj@ d1n sg@i pc!6, la d@ele rle g@*ar'

ued $ eer. Fllse trtbjli versiue


tte

o.alt, tn Lcgi,tud cu

r
145

Dd @ tt lrat extraordirad bondta rEticna t@, blqldeJa cu.@ c(Mda &6t ca.ls s sisu
a

f6i

1l'or ca

svoirut

s5

lnffEtururdt

dd

Ie
lou6

11 Fera:1Fte 1919, correle Cz@itr n destip msd hdta retillcrfllc de grd4n,

C! i6t a@t lolmi lll esie 91 ue qbtedln. Slb lru1e ltriutdrnd corcao raltele; din elee @ nu e poi sdu@ dlrct h rubln6. cand guvsut Mdg]lnmd, ltst amd @bln* tul siu, gdeErur A&xMdro Arerscq lreht tn cmda de,, D.tt, la ntin@eE pr4it dra Brcu-

F ti, !aot@te, sllel


d6

Nloi o vede. Nioi Du vorra,t de e. AltddatS, alulrle e], l@ru, ,,?rfe3@

qlce, aJod

e4i

de

anptrtm@ ldxil Dirlsis mi

$ !E

p!.u lnchel4r4 ur @eter deflil ,cu!em!l tir si o corsideli chlu b lerlcit pdct de ple@, petro ddvoltsa nMird. lnt rldln,. hofeslez

o cxpn nnba,t. im rtaa aFr pr.dit ra lGtul nn Ei lm ptunri stiu er r? rii6 - m radsddat fci edu@tii nere militar., c@iddand ci fi
o

cdha e*tui @actr.e 5e dn d&ii, ln oloz4ic absolutd, d tntdrlulb cerd cde ru hlelui{ ti nat cu sme b cp.zilte cu simldmr,ntul miDoa_
tulor
de

Emrlti, 6re

au vojt $l a $telor de

hii,

d%"ie

de

&oro

de

rnde trebrlo 6i

rilAn. an

Nu uitn nict o cripn pe Nt4. s'd prtd dpb ct dci tn F.fticn nimic nu-i @!v1re d*i o6r.irl nu

cmnienl jntln a.r selurui de 6t gdmluL Ardalrdro AYse*u cand polebrHd (o lue atdt de d61) srL $ers, nFru de strilucr.e 9i sur?rlft F.ord.4a probhn sihDlu, esar, Drai. rttimele Jke cad $eu, itun se $ binujNd nr.lul, Ele lncbid o indn@e, dt u adeedx bdtsl,
asfier,

Sngui a.qtta sut in &epi a{,i splhe c*d!inl, b aleadn ch6ulre 9t dMe pri! glsnt uu clvem, cde sn er?rjre rclila ubdn a Dtiusl, lar nu pritr eel, a,l ud curem, ar cturn pleta djnt et rec@d.iul uneia dh lutedr6 4 @rc

,nmodi tuils brotatirata 4dtG Vlcidia ei l@rd pntru Cdelhl Nlcl tu rts@Ate sdicl@t gei pdircl, !fihtn, in peica
Fnte
mo&ii,

as ns@ de o intrde trEt tdurdde lt de ui dM di &rem, ,nfr'o @ni gure@ !'

dad nu o definiiive siBmarzare a adnersnlut. E f@!te u6d de u"lrlrlt Nu et dciodate pdc tl$td. car.htere ]6agi lntre ete Jalt 9l adevlnrn

I!

d6+

ot@rel.

slcail $ in aln $ Elntd mau $ Ae o loluladtat ile sirc potrlrh.

pl

st rdsbudtonn sefu d. trtFb:r; t{iher.I, b t@tE sia potittcE, tt mai rihpate ..rlctiinga nomarutui por ic. Poaie nlfui eel uta! c6.tud, Nicora, rdgs, dsdpelitdul d6 mdi $r re4uftde c()mrt. Acer, lnb'o r6pr ristd, tr5Nrjse ri.g.ld, ddllimi st boln v de in@rdtudbe, u ba,lfst saleator al cdmnej, !frrtu temir m{11 . n vdle oituatd Dihdri sield, .artttite inrlerror spdjhaitdtoru stiladbd ai beror m@t6, din sdpftuile putrade, tnptuatr oi m*eiilo. vrt. zt ,l mcili si vi.-

mGfM dh juul @rualitor suvemtl ,,raohh, daFi @eia d& lltedl cu.de au tratat.. Multina lnedial a ps, lE lhele ateu rer Ls

D6 ael4, dln@lo do ptutu dtjmel f.%, gA!_ dnl @i p@le btrui ii cuiozttat s Dai poatc aeit!. Asifel. tace 1, @ bdnrtab sn oirEvwi e,

le

r41

ac6tr 8ut de Dlj de @ed, parricipou pdpr:m8 @16 ra vrdiq pubtcr d l5!it, ti eod

ced

l@, sto bruJiuluti de ga@,!nt Avdm\ degild lnr*rctti dli b4i Dutt ludote.
Probr@ lglaln haudt@z5 djlecr s
Pb ce@u soluuurn !re.jse. Guvenur

o drEidld rudinmiae, dtr sula]5, a areei n6Jelflble @vane de ,pmnu gmdat ,. Patrrrmtut del& Iai, al Snknuhi Mugh c
ales

rl

Bii!

tn-

toiei, trft igis@d lEhahtut Nu Da1 lddu decat rcrta eu l'maotut Cine Stta bal bine deer ei cAt 3@e sug6 tejur prhlnfdut? Catd aln f.ag ldit In u4icurut? cet3 oe, cer !t!ge, cat ziduJ de m@te eu zncdo rdrgn gD@iete Mor vteii dtropFjb cu sbtje d llrbsq veddit potru cere pald plmt6 @Nlci{ mdru$e
arbd

imprdlomti de faptd cn dau ceva lrtudri g itrdd nu nuai cn nu $ rpde d euogiinl5 3d p.imwn a6t era, dar c]]jd l e@ spatle, dnnd din @p, in @re se tnviiltfh de sig@, eeptice dar tdrio rdspandiia rmDrn : tu m tori

ctrang4o a drcptunq m.date Go@rq h srujbi uo alte credint, srje sieplu, @{, dtr, mat al*, adevnrai : ,,cuvomnlil *a!d &st rucru rl1n vedere el sur
o

itutun

ftcut prmLcrut .isi... Ttu nr e@ btdega otlteE, card @


A crn
?

rtE

A celd

de

eu

I} menml llM

sdbn

Erl.

vorba ile ssddn, crnar i E a 6?6. cn prln obtb va lnprcprterdrii, a vlzut in obtt o dMdcjlt
Se pDtee

ti

Lse Diri@ d plDrd dtp4t Ib hregmet p!8fic d Dlloe tte obEl6 eetjite de yeshe tr sLrjrtl" sb @hir il1lui tr ssE d h.tlDr.

speo cn h

1914, DiDlire

b@t6 de ,,F.obleba

9i ml@ h t@ lcul 1a idtewal de sbia 4 ani alta, Mt gmvd, ,,PFblem !ib.tr[!,l!i,i.

@aturui.

rlBfn

tnr

143

s distlngau sEdele Mln ab rui t90? 9i stvatorul po)itic de rtboi, mciudai d*ri! t *iea, h rnutes 4oromtl ilreti. Fiie iertblli gro&e pe cde o adMe, odsti. cu aprdlja $i borEnl sdu as, oaemrlrd. I4! lttrlrerra c5, tnca din prlna olipd. itr @

D.EorDtut" eeti! cu gedu d

r4F

p6riG,te adverm! h dmti.


T@in polltde aouvi a dlnui t lmpoi p {j4 de f@ a rul

llt, ,]@ anEghait qi !'6la t po!'rultri voiar, a${et de btmd uel nod e!@i l]lllsile aFr lmpezl Tot aiat d cle I gd
btiLe

Ar n wt con6e'lntt trtste Se tsbeau

ldt'

1019
13.

ti

1910,

tri4-

Md]fstur ,,Ligei popmru!!, c(reIlMt h e !!a ti &ida brosui a ,Etupunddilof, a hipnoii_


zat vojnielo
q1

aeF 5l abiuiauh SEnoralului aretudiu rs. @. arrlrde flarljl ln bsi p4tru e rE3_ (s le rdittu e-tl pcla !dd lncl BbroLe ! qd4tr piedure orl tuBie tn etur1l l^tugm-

ld a ingh6utt, sub fulgdd, in @_ brele ldate ule lnr u13. cqdaIlr, cu slilei sris, @ nainne etet de ou_

gqiulne sa.le 4@lnrqt g6tive, inmnjuat - h d aveili - de o xri puiere de absblia CEse-ite dturp $ dalo, uui ldet n, adel'{u] iimlului : ,,xnsboiul dmdial o ldurit dmB8itde riind-a foet uncll aci #tal @p6bit s.t c@mtft* c5, *rtuile !e eeta-5 tmiid. l,agirur rd au fct
aliedal, l6ngd htrla R6jet, coldic de min_ tjjil uor y4bl prietdjl, e*plict sui c@vorbrb!, ce Trrd tr-a ]ichidat fgjmul p.!n dsbolu lt dNLl nu clipette cArd i 6e omuDcn d patt4, ce nutw cDsele inalto p4tru nouL patid. se dE

rdr4 m@f,turu, tl .u 4a rorls de cdld@ p6 sl o o elelatiuc de gandiF ;tubatL ur au nedtat Inderurs dpn denr-

Ridicand

dEpol, el ltL dn

l*@

do

t@tt E

--ei"..

r) "r brdjr ri rEl iEg. umiiele s{lsd sale ?'niddr :si frrd@t @ dt ldopnu

tour*a

c"lu t"ceput

tIldlL !d_

&

1614 Aprilre lgls pnmo pagiia

cdiinB

db

rdur @nto!

xlpti deghizate. aet deja !r*nt: r6s6lsn" $ u ,'aitl{ve!{I@l@'o

,,ave

A.]nd* wetului Edrd Pwesiitd de mm q-ldue. (s pometb dh addrcd pebeniurd' M *.tar* * o- "anur Natrdll w nrmu u! dlm lmn de urEutri prot6t$e ldpotn

lr@r
!tud
{4

150

-.
n@sbe @rrfn de cnpnidiu din rizrtele

tu.

@ Fs adu !{.la

&vtxin

ab d@o@iin6

Din loet ldtuilo soclale @i d s@n ,! {tin stnd msli popdurlj lGtru, meiferd st di, tdito fome fj dirdLro boduj, dtuir!3 spre o h,

rtljjee nul bb4


L\e

Dar sanrtosi

rEt dptr-

l@ire
d6

al1 de dre,

I bardricir @ltujj
rdt6t

latlificaE au sar Fm pe
pentru a @ stnpanit ri i

@i .ue !e tmejut

hi/u c6 greu, cu @ !dlan@, (ftm, d te dtjjai, ln &uzatoli Fi tnculpa$, ln pdgul ud duerMe veutn de s1lfleL, - 91de Di.alE hni &agi GoFaLul, tnri nukEte 6lmrt ldrhru D b1!e si u pftstiu, ll@ime

volre d, s'ou

El, evltt sn hchlrli rigld, acestd problemd, tr @daele si i.rdlogla rei45ptLda a uul padrd cD l@itue rrbli.tt odcdt de ma6 d fi l6t f4

&oi, bsnD&z4 Iti zgndule !dy6su. tncheind ln tugt, aprrup msuj t, taqd o mje de podte rlscufiEdd Fj bdnui.jlilq de rd fetul: ,,Desi laul 5h sd9e ftrda.rmr, LrDrr, M @dlnt3 ca Lns br&Ets* dorira & tui poate obtbe tue zs_ duire, Grr 6buctbm, pe crine @bsJin jr d! Dut@ resitd. " Dels atrel de mringqi jg tDge puise sj ,n stfel ale FiDhtdi sdn;rsq irr jnige ddecinjle aei atIjg rcfomt r, pdrinte al, uei denocmiil
6te sMtit r*xzatod suplu al rearitdlii ct guv@le de srer, a! putur !E riinlea pe o baz6
DeJ4

tirul $1@icar de nod ene+ e sare. Ph&r nu e ptrta slrijini suicieri decet !e de hdnlta atsati. a al'dealurli, alntui de calani dMaliq asi, d sjmtul patic ai 4u lubir. do disipli!6, a v*hillui Regai. rn padlmt cd{alur ltt incteit@g do cttm di adlssel. Nu_l hjce$l ttciodati,

nulsadtu rau't
ceid ond
...,,Er

-dturd,

pre

d.bn,

o luptn tnlr9e, guv4_ rqedn4ei legele cu !4lsda

!mtr!

c,m4 *?uend ca.rcutet 9i dc:


bine,

@i ludi, ehimbd ettut@

la

de ra?gd

Pdtatj

colabode dm()mhci,
dtuAt

c!

toate

b3stiomF

gdi2eg

h totdreiele corcsinor ctuft*. tn or_ e cMai@e su pe ei ds,rdi{i l'.d

ca .htn in tFcut. &6ta, Gendalul ore advt]@j srjots,

mj

fecurdn

@i Eai mulz dnftu a suvma RonAd', dte Regte qi DF rcr,anid. cet, ufle dldle at J6t snine, c4i !'ar bag srstutul a putuf sE oed_ lost tubutn piogm c5. si, ne da n@ ca c@..Iideab da d;'di' P" o'g. a" ir r.rn-r'" + $

n*a l6t dat s5 auira pe uur drn fc_ de eMn @qn de stt sp@lnd '6

!si,

"u

"a

152 co

ne9te

&ttat 6 IEi@\ o gfttrrote, c! de a trebutr sE G n65urD, tndar.e s.a rtzur tn co IEtr.iF gb avn @ fj cai de fatsiJLcand loliticr." Otlrti e @Bi t@ de rel4tm ui,, pdlha mu4! dciodltt bine v4ttiAltidata, dtd d degetul F advdls qi..l p.ct@te ebre in cap, s3i3 t@lbtr6 cri!6.

tutate bBi ce sa tnt@cai @n, tdatati

sb

de padce

iI rflg, !o toaie tinpsele in ddate !i

Nirmi nu * Di mix! dee in jurul 36!ui od s adut, lnet, 1n@i, D lniregel burBh*it In mijlocul a6tor adffittdll o bfld, g6*alul Arl@dn Av@u, Clstle Mzia st Drand e dllLit sr sc brse ronnle de omerie, gosodn e
In mod ndma.l pe halta
Ctrrd6,t Fah
poLihcd

E*tMdte taniu]

od GdeBl

Msro.

Sab Fetammtuld hciretn. Fh. F'16, pe crlspalitlde .dn@ s .ngt trueAtuitha, rsro, gel@ta, sr pu t1 simplu hridt& Sa, !e 6ftld4 hagtca apar4ie a bntlanurur, haft, we$v, cu ral, fird vj!t5, aaitsndu-si !1A! Dne, h c& l9l nle tn bucsrte advssrul sstr
thpunghnit arut cu

nintd uui djctotd. EL rjmn]qte u ddin, 4u o d'antas. P& *limbul cel @i logtc, dMt nu uui iDrrbn'l, drt itn sirufielor comune
s pbbat cd qtie st @' rrdd6. slidtn tor!4t parl'funt Nu iniinde o dEn rrinu, F,r site pEu cd at batsjle &eilid n! esaj6z5, is Pd cAt6 ;@ o fr&4 s! sinplul cuvd al Dioiatoruhl, * in$glstr@n F
C}aEr.llr

ar@u, .de

d%t lung, car

suliin

!r-

cu deto, sltngdrle ltrlBte 8re l6toder, logicele F adtJ.t aro delii ti rdlete mEgistrle ate @t lsiorJl

va-lDtn. V@o e d6f@ aton6, surdi, ft@.t ldgxtftn, lnvtbind totur.bh'o !a.li apd!et@. Votsc, da eoro de tu bdte ta u lm

r\a tuirlu @brretdlor dolene rsilel Oodslul glodd, so sup@ uut qel ne_ cdrGiai: iublE de pailia O to,l citi trau dat ssa d rcmta ne'']biY nutin s @rli lefdatn tle voinla clme@brui au .DEtf,tus a ldi u reL de bau-bar ou 'mst4 sia, au colindrq doud p&-tid6 sirtdb ratultrt, Djetel. brcur$t ie $ redeille tutud guetelor' -

!ir6 tl eat nic Ai nai Jdr! vlagi, Ia la@ putul !!lud cweftdrUq sla
bnne,

htr'adiro IEr'cA pabud vdbere Si ta?iele si rte ti brt gle@tie, - mur clHrei ders triAlor .Nintle 14

!@peu iia!$l ld @e$id.

ie!@ a ffis pana scolo i4it s e lrEiauat u s!rem d. gejr4l] !.ntru a prdld4 alecddre @ ; Eoi4u xr. lslju tntalsn !N

r
-r54Ia Sud, pe D1Die, lntr'o atlot tte e!.cn a arhiau ep.tele coloeld bslcezq co@dato
InilEimenirloruL dictatd, Fje, t! @ti w mei o @ c,nd.mr!1d s reginuito! gselEl : ,,Ori @ e li @!@, odati olttla lr$ilmti, laNndb & desrdntuies Fi ls59i neslcudls ztlet rle DAile, lapbgo ! larpet d, b rl,mla le $fi4e a opn dJn, mai delsie, h &t tt add6-

hqir Fnbu elt. ,bn!,

n vtoldnld r! s pdn viotdF,. !@t m4tae dadi iad'j In dice @ ra sl]])rl@ lslorici r fapreb! de sdfdlcrtd clznrt, nelolottos, t r nu !m Gi al:!nnio*, ne drir4 ire5t@, mlulrii ma,le a de noindutt@ I@i nou $d de tE"tld ost@ cizar de &i1a4\ hultf de dociatiile tro-rrM@o, unr dnt purblt tllcrmebi, - e-! Ge!er6,br, d6r@Did o @ia$ shnDmpede qi lrcida inlutlie,
EEte sn
3e5te

tu@n d!8un c@dadru*. c@ e ia e! e 1'np@e !


e

odltt

pe

*si lovArait lo tu

de

siat llt

ftrdffe@t d4t !]6t* noia vinwadr, de lorele lnd@t *.tsbun. card ? Nu im!od!. Toiul s rcdue la o cbesfiue de thp." Fr .ind cinwa anlnrejte de rovit@ ds stai dta t3 BM ]?99, cderaid, el ins4r (etq de re tdle,f&e a@Bii flcisiyd !ddc, : ,Etsur ra!t, cl@ smdla vAni curege tritE4 de c& ru o e6li ntci tndrdhelut dels BI1lr@, ci.i t ra dAGd, h d6ur uqi frmilsllctu orbttor, s snndu crri dodnt egoiste raict chid ptrta@ gdlDlui nu dte deci u $u, tralotrjva fit&

drelo coplerlrM.e ale evd.tmmtld sirSlenc, !u & stjlge d tc tul tt @i uand eu mat taeiu, ta @ @i btcd ribl@, se rdett@ptd 9i e &deliapti netnduE_
sub

t@e

rezultatr o se.ie de sbuclmin,

@ld

nal

sut dmre

de

]lrMcat

d@A

udul.

Ma1 pu-

iln caljlicabrul polentc de ,,n1rriselnl d.h Bruma/', si, mt m!lt, (u!!@!e sp6n e o .dlaiio eup pftpriur sttr @), ne retie gnndlr, @ce]D!|4, !aah! lrfinii

birui

s@rts.

Nu qe pra

s slarst

vdbeste,

dtimd cl@o! de lutun lare w ianir cu lltetdtri


Fi

sd,! Pu-

t{ rsl ca sn o mdrtuis*ci. Ieltfel ]a 30 Noombr!., a sporist ql c@ d6'a


!1,

ei lmdtdi, 9r{ pdut ercu. Illlt mat !6jbil

Aducandus Yob. despre o poliikn @dde, d.v.dp*b ci ste u BfiDat lsjhorog: ,,DncL brinsl, segedflck hEbei De ei !u a putut leqt parn eu ist6da, c6ji1nt! epnsaB loaie e

roj wi stlel inct o tlalid cftre neirile


a.le

altseld ?ahiel h ca! aln, !c sb bor$lo hane ale ar.nlui de TliubJ. !i@ha rcga.l6, tmonjuaie de Edrbdr
et Be

t:
,
._
156

15?

do

Ia B6tin, Adoll Mste, ministml

gu'mdui si @llinl pdeis, ederalur Bdthelox, gelopeu !t nodrd ru@t d. brribie delrapdi@ binr4ror, $r u@ hh\u arlm sratu de uff@e sl 6adr@6 al gdtlii.
Din mi sulqb dteglu P*$ d@: Id Brnflrnu !i sdda:lul Ale*(|l! Avdmu A!&rdoi dllmlii. slnglril * nu s'6 fl pu tut ldrali, in ltszia 46t i brcuii g@.ale ?@tru rEtnu @rt, cu vo'ntd sau prrn putra uei retdd@t6 wit, 3nee$6! t&rla{ l!@ Ahe.t$ r$drc nduftod

mun rcpubltci d*lard c@enc ci RdlAnia, 6t a liede -dsboid F t@t nillMFle

iltse

eI ,a lierde

Derele, in ftigrj]e uri ldouit rdugiu, F o cd4n de ft nu j91 bat uintjs ni0todat6,, wihelrn 2.1e9 iqi prede sabi6, gffia]ulli ole

orDipot@td Bretiuu, 1nl!tut rdft gumul reuiro Viii.idu. !6te dmtati si@ de sedi!,

cD.Iise,

R@ttM, geneElul Aveldu,


cn

sut dmlt&t preitlni, ldLa a s renrla h ce $ulu')


dtn

dult

public

padicipn la !.]egdi,

h tu*td abdntt, nurltEea dtrbntoritn it 4ta tu sirbd,t re. blnuit o nou5 0?16@ p$ricn

Btrld*d, G@@,r!], *te vLzitai de ,{lgeroiMu si NEolle llllFeu, dlt @5

rim leclM, el Eai umI $1&t, altlad concdiE , e eendert ts su lal4ele f6tlld lot @mddmt lm@ lbprl2ntgta nu 3 Ptrtut de.!l si d@ cd; aitnr@i er @iar ar nurfnei fdtt de di@
Iq .admia n2i?ul!!

lMll

ta rei6tdl6 @u asialt
nntvelsibar P. P'

Tdke

Iorsu

$t

!!o'

Negddu. Intt'@ din dlmjneli, cderalr!, htrabt pe

,,c & -a !u mage i! de

L?r

nr

lme d6pra hoterres

tudt!'

a.leeeri ?"

Incol@ tselor, ala4are ld de sc' oE fl loeicn, irF ])e pld poliirc, s la.duce e o rlr@ drabild, a o@ir@t lor @ e @u 9i e fd!g_ nnleu, I4ngt lpaorlele 9t rAngn a,ieptErie rd IdDt Bletjeu e lntodce dela conleri4a !t cli, tntleii $ 36 @ du!6 sjxe 4t @nat6 ttt

,,Nimi !u o I4leee rl tolr o delLdn . ' cneF.lul @ultt rSsp@ul lte.td Teke Ionscu @t6 ce nu s pete ris, de cttre pditd, o tnJ$rgN, (* Pute fl n!mt6 d slM rle

I
_
- 'Dq welt b cureDi fo.drdab " Cnea.br, r&rnB, pn@in Ee :
,,IlotnrlE e - dora r, era deflnlt&n t,, a i se Eporr@a cd Lrrle I,G ataie J;rd aprobde .r fost iorate cu o tDeBa bsJejtste. cd, - ir fine -. strre de |'rait rfuau 3, rct* dt6 cddidatnd.
150

_-

glubi:
vdb
Din

,,c6!d

g1:l1@

&ce o stfel de rdc@, u pd,G s!@ ca D or44 d. ddtro ,ri


6e

tdiNnr

.otu ude & d, rDclrtet lent shldqqd, d$ rlspb I ,,La RuSi e zice cj e 6le 6

Infl!futo(l st6 hilat.

El

Cte@lururr actat MAs potrnit g adrg hrburtx@e ldpreude dc nCid !*ie mrete depe cx t@ie

cmurn attiudhe

e6r@, r*uttorul eleserrlq, dstremd sfdiLe 91 qete tbdare !t in ns de ron B.i.


Prlmol guv.m 6te 4t nolo. stEtl.i poutico: Predtni d!. !tle. vaid!_vsod. cL acc@riun* Reselut @i purjn tncpnts h Isko Ion6cu, genemtr aveKu, define minlstq
d

mul Einlsh! cu o.uvania& @ lreydrL @pra dediciro pe ero re w tntalil, din !dt5 ,@rrt,
or1@

P6@tat de ldeia cA et {a dlcrst@ st avAad stguul cn le5rd,t disorvde Cmcdld, p @ su@aul rn le puta suten, m ldndt !e
tadinjd aLctetorta.tt supdei, goEelu.l drni$onez5 lmedtat (r?
Nicor@

:IotBi d. Gedal4!r)l1g

te@.

.ut ln ceL hdi strtot sqeq alsrilia Cener.rltd, !. btua minlstna.Il nlmstt aslsr4lq Un d@mht ptautbn.) rLtezi s@ stl.1: ...,,Ne trezbth .u .ldiita vrednicnruj b!ftar, l@ldrr lrjntiru g6i talg de p.lllul btrte
ltu. Uibitr@ ru turmE. Jmi, c*Mdur

htmq h f(maliua noutrd cabinei El undrfte - lntE .ltte _ St J@ionM ch chlrete@ Isti guve@mehrste s,a re

sohrl1e e dsje d mun hajnr, alurer rilld, @!ul el, do lfule hfmlliut rrdlb cnt!! ders
Itep6

tuga op@ .q"d1d.t@ s, ra Dlere dltrtia cmerd, rui cfldt!. Diffiut fl]e djn E@e Ftregeifi. ?@ii Eie

bd@ nlnistdialn nu e di LEb nt.t@

isi

mmt@i .adt6 : De a - ,,[dt bire, loqlte bje Ibl{ 6prDllliEt dnydne.. D4 nu DrDt ?". au, !o dmlrs
&u

Dlnbio cfle.arubl, 6te es!4ti R gEb,r, de ctlle lnsltl ltroysio4r er n@t. lllcl ta Palal nu e r*t @t pui,i !.njb n zte Ment@ul podtic al Grm]!r4 Tak6 rme

-160tlenerrur, hidelt do a6@a6


ce

@tu4 va

$,

luujle
S

161

*
ctajic prteut
s6u

!&noiului,

a ratat

E @i pui@ ltl suprinda card 6t lre mtat do g64 puhlicutul ca @ agiieior tirn
s@ptle Un BooJalge indige, Un dasp.at, dldd nu put@ A u scelerat, ?re6edhterd de conolliir :i motly@6 astleL dl-

ddods cd trecllul nu admit, sb nici,o f@n, jgn@ tln. prceeur trebrdr ttrat de ie
D&6 insbolul !@chimbe a9zdx e, ddigu eA lui, cu Mei prodl{i lrin el, buia sA & l&me evad@ drn hrlie $ d6s!si. 'lacestd rdnto@ere au ob gat{ ev@iment6te, cu t@te cd a sa fdlut cortls rutuor voi elo. PelwaAltrl glodjlor tuice, C@l!r, nu pute nlta tu watqloo, lern bit6[e a.regrne drn 1919 I 9r nrcr tgoniE din euvmnl vatda Ii se@ in cae, lnv6tit cu tMederea rceal', iia pe pd! e Paratdui, a@a prand pqects cdre$@f + srlmier sjuetat s1 pe mrse dmt dror Fr !e d@ a l)@imatelor Nlct{ suldizn nu a tuat f*t p6ibjli. In cusur audldted jsffid4 suve@uhi, mtipstia s

nlMi d eh.nfi

- ,,Dopn convingere ma nu 6to Em si. ra@r tl@dri lt dp*idl!, TdE @ inpeioa!, revoio de u glyen im, compa dln @e4i dp.nmotair d sprdjlnti re o najodtate cmpact,, mocene i Gf,n eldenie dizolvste in a, pstre sn in@pn sd lucF@ sios, .at mj ,cntaniat, potrivit aSiepti.n gssald', h @o e@ta ile l]mpiratjl i ueltjd !dIanstse, nr shsdn, jG de toi) sub pupu. ldl ttei, ma]rim 6t rtu vdttere. ur dme mi_ .lsttu, 6tc stnt de lw ori !i lind D disw die tat, sub faldu]le st@eului comblsi h cenisele hirslri*, *re,ile vui* Viirinele sui deYslate c! lleiE. h codriu, e!v4ur. hoinr*t depu*a he

S6

Mdrimea tElrtit stjsldluld Ace2sil mrllli4e 6rc ime : ddors ro4a l Altdele @oluliei ln@patr sn tMegq btd+ *le iinli sui dsbdtul l! stradi: cu plllmnr, cu lgtul lsd str Mi adeea - cu !1aha ow@ur statuild @ia-le, ndn ie$te dt! tai_

dtsg@ieul dhtre prircipiul adqitilii o pdte), dgmelor coEtitulte tr sist - (deprie), - tt ddt;r strbveBrre, (de @alafte A d@ gntate a gqlmndi vni@e o cditttre qeBiiul svddilalii Dlt@ale, @ nu i@ddeza nma.r pe tctd lntlrd@ rc4aiu.lul.
@id
de

erprimb cla! qi tapjrtar: ,,sie, sut in j@ doue pbb]ma um fc-

Suhciitt licd, vstiglle

uor

pdtic!,l4j@q cu

t,. !t @i!ifre, ln dalm f.qei Eftm


Ded pot fl
de

-162-

-163a sia,
Est

ajlto.Ttuji, sui ad, pRnt. cu 1ns6 pdrradhll Efut sd dlsre tp doun lrbbronD ablate, Majdtota v@rl6, o ros si.Dl edde gtnl eut Decet sp@tat"&e!tn Usln o vdbeste stizi mur gri.bit a do@ 21 sd-$ snlmbe dul, ]a intM4 tn !arIn Adllrtr

Dim

a6i!i

dh

ca.te

afan de penjblr, i!iM,


a,l

glnFA_

cad,t!!,I

jsn

tmlutd

cu al!

ment

mat cand si
poate

InJiMt p6 @icim, Fatiallr 9r slrbu bdirrr Fii.fa taasici e I}EeuEthi, p@eni nuDti ,,D@ur Gde.a,l., itn tErnt r @hrb nnrgmot, drd@ts addirurul erem: ir.ini de olel, pe @i,bri d6 leM, catfigi bntnXflb I &e erul bui ldrtrc; de &era cand *5nteden pr.d@ o d@tn imlmbua.
Ir9t

iei ercico

@i si@,

FieA spoe a ehlribnnd dnirc Mtimtul

mdtfilj,e ]lEtdi ,diit h tete str&iull wlare, .ee@ e dE la o


d1r t@to, ex

,,Dmrl]rc, o rud nopilata,

ds

cd

nleh

er!@ic ln nircnn, EsAnd de poliij@t etddore.

1rnDl6l4

uel

dodret F legttimiisia d4pt!rui", Dra bttui, s lcns sh:lg6tc, Deput4n MEuu $ IrIUr4lacrq htah etor@i IntF triblm Fledd6ira.l6 qt sutii, e truhiagi,
dlhtole de mjlu, !tu stle 6ar.e diaa crile. Rdne cu mp4 deftiuhi de disl,@e Ba.rofttle, I!@ p6 coddffi. re p-dutirdtuj

Cend b!!, d.Epi r5sprc, ddrrE ti disp@i, ltrEt @tAmi@, Dab stmlq Nu pH stio sC rle cdc.slv, UmblE @ iddle. in, @ ir cu njs, rtucl r runa,l din mer6 flb,

d,

trmt
Cu

aBtblnsirhote p@

et,

ldvdssDl1rt, ser-

docmrl a$tr'iai pentru

ultim m6, I1Be

s[fletul siu, pe sh!a] eu - @ Eu weezi Islllrluj, fldiu jrddtaie rle v4 nioiodaii dl ftlupului t Inclhtuile @pur . ce fdl ale oe 6t ndrl std4'r4 pot Ntia d6!oi !4 nr@i yidts spa.t6 a naillld { cad@1a esda, toiddu@
o

s riilgt

!*a lllmeiutut trgheJatn h n4m @e

| ,,sjni!t!i, tuE r.. suasll, stiro pe sicrlul bEeld lElide,

cisinve-

ochii

1i

sticl, vii. Au llmrt relLre


deloc. De

vlnete
aduco

d.

16 rut1l d@tului, au spulbdat urrinul sho? d6 voirlt, in (,@jle @ilor @ se impll5tiru, d

N!

ou

plas Mi

doli

ort

\i

&

Ir

-164h[ai@.d, @lo s, !e hcErcdt@a!


@Ja
Si

ta @td.
pe

165

iliq sodtE, aveltisdiele colab@ldllor


dicn din

sij,

xi-

te.!6la mplji

cm scug!

lrile

lrc
e

!i rtspuldc

atecajot:

,,acu

ti

rA]fdul

t6:iro si euv@d,n

q!

Afidatn, aluci card a revmit, djn rtuboi\ la

cs d4dsiate ; nici u e, md!u. ?e pdleleL. nudft, cabya Junire ti, int/u 6rl, @ g* ed sp&r !t r'e dituafij loltretut @!i gseEl b rdn: Iiegele c@] r ld Itds, cu mer@a tahil 9i l-a @u strr pttpma laltmuiui : !dc6 l tuue dinir'o cdi

Nu qistd nici-o d61@ere de lee, pe de en itr o sm$on@ imod!5t, racontc ii draini'' crsere muott@sli' de t@t catgoriile, s a git5. Airl@, p. cupll1Bur gtuii, s lege hiiu Ce'

ndarl

ptstreeze o !d5te care x6Free @rss tmD - {rruts si dE'rie pe sirdzi iNtLtd ordinur a d mldcr FL aor.lttl, mutie sa Dtimid@ ra mibj,rierul d Intme s pelrnd'u t'i s'lx de drsaL1ui.

ldt @dut de maid MtlEa.lidere lelEc ruld&ic in stEdS G@a.hr-pEFedinte 9i Eiltstro de nltde-tn

cositiu, @ tn tuLie 1021, dupS cinci'slre zee lur ds grrqn@, rtire4a Drlntr\D xatu presitslu si @
de

ABta ste p@krrul heFdjntelui dir surem,


st Ronrnia.

lesii

Red0m acroa oblinw doln treimi. Ministrd rilaleLdd, maglthttrl lltcol@ Tilu l6c!, ,,ma6ha st atitudiniiii ') , premtas ct@ rcn1ar, ]reclele ll]mdde ale cu@!ru| Itr a(6i6 eped, lenin a dom @r4 Ni@l&

dre s Petre d r':Pi ur@r' *' t@te ir' rur do ebmef al G@al'nu' dePutE"ld pnlro o om(m desi6tenttle, drlne au&mta re!6lr de co!.tdjl *in'ristt -c*, D dblnet Pn 'ro + oautu :ttt'uli "..o"e nd Dn;tro 9i aiutorul, abia at 1@' rn pictodr , 1'@a ddrci tonul aLttui o aLtl i e

l;iLd

di.

Iorga, apologehl faptlor de me, a.le G@.dlu]ui, bi@t @i{a !o!ticd. in cat va fiipi@ - ti strelr@d 4tragq@ lnhgei opoalji dh soia.l,

_1r si albre, s' aLtele sc rdfdsza trhid rudd si lmbellr r4 al GEneduu de sni'aib den lenjbrla 1@ p'otdtji

o 1de

pu

E!tr

tr

cllN

@binetul !6u de

luru,

Pre-qedintele de

Ni

'Tffi** u" "*u* ** @ui dsotor dn gdP:


@ Prinit - ,p.dule

caim'

s ad@a"

137

dll]:r@rq Decn mi @unua eja, ie rnfd de puta@ roi .


Avelt,itumtur
eGte

fd

raspb_

RCjna tnsistsde,

inutfi. Uaut, d]a eate, m, ni49d cu bn!d. o6e3_lur irftar, fE6 h ps 116 poi. se wnmd de !q.ie, gtvd$te p6r maEte bisu.lul s lx)i]@b26 b noaeft hcrerAnd h5@ pe ia.rpm ti dlcgnd brcc lotdrrt, shlg6: . - ,,Dmrtlo, v'd pdnit !4t\ru@ st vd 4utt dolotere. vtd cn fiSlde! cu @uvjinlq p!! nrnur njnisrla !l ldrii. N'ab @ sd ru,l di*ut d d{@tld,,. Vt .!g st tesiji d@a., vE p.mit.i
frazn o spue sl rdrn ton de Dirl @ rEdiu6 o hodnrc de ldatrt-

!@au arD

cenor"Jur!,i, alidlend, cu ():@4i dovea, ce ronel Cd RoCe&, bau a oblintrf @pur de m_ vizj,tqnd pe er6td L4 I'Lct@, au .tabllt 3n pio_ mu a.Lrd

lli Br!u!iu, crlrdz 1@ aterjm a.l'@ st!@l!r

!e

reng, Suvefu, fdvdrbil

B!

gllmdrr

@tur dll d lmt -

Prihul minlsttru, 16 !le, et lmpdtubabit. Ia i.t e6t tim!, ltaF plbiicE $ rdtoeolea, dlpn $sboiu pdltre ?rimti ed 4t Taret -, 1['
slJltere @t@ 6rtl nissmiaue1@ran etr_ ,nire !idu,l!. La sdut, @ me! d@1, ottdvit d trtei cmui5t6. l@ di dlloadeze o da:ht ibr@Ern, puijn tna,,rte de lmele@ tdht i PsLa barir preltli o blsdlcet, u mjnist{ d 6 SE*[, tti lnpdt hpur o 5 sufttele, mdijl
ree!,I, o ncE5, cde tE]lMia !o pt_ gbi mdte 9i mt mult e,lte c'nvingdr poliilce' a 4bivdi sireDt 3hl, o
La

t,lfir4

ffiee
P.tvl_

i!'@ !d.t

tmi

tle

Patlfi.

atia

die

s elt6

s ghiw apjniue surdrorird


tn panic6, se

ald,oept ; Mi m!tr,
n_

Unrn cdte

uut e shl@d mdgaid dm,rdn

lncepe t@ml. se ard nl@i sctrlaltul leniFr $ u{@ere fera,n@i 6ie picioarelor,
Gmeralnl

dgil

shgu lede 9i lre me.e refielll suph @jurui ri mult,blor. Cu t@te ac6ies, @dhea inteni, nu t$ snsi*
C.aId ribene

ReIe

r.rlo

Fnlirerd N erc tndsraMd s6 ^DPr.EediDt de coBinu de inil@isste

Nu eE

u @td

1-ate rorul tr rece si la esal,

Tske Ioned cdvit\ge !6 Eb1$ar lrl RegE, asLpra ea,btltailt suvmlxnj orerjn4 ftmt schimb, o dult@ ldin deulie ra die tudalur 6te 4La@i cu sirigdid: 'Taaite' r'redintlo Relublt@t l plt_ Reeele d ddi sn se exb@e de sb 'e@ua 1e tr4nsni,te de clneral, cu o sllistdt cEt@ti.

fed gpnult!.

r
cn:

,,Det n4jsrala sa, dor.$

porte u,9o @nier de a procedr a omului @ ln 191t, l,Fi ofd6 dintsia, tllr,u c* de gr@zdj pntl! a srblinia rubr*da advasdiS

rM4

rom uli

Go@ltrl Rn56L Iieseb n


protdt lubnc.

.d

dir.rsia. slb

Fite o u!1bt elegsin

prh

pr6tiei!19t justiiia

totrb! a]Bia pe @F o vorb9t nod F@agiu lolittc, m ds.&bo1u il leodu el faptelq 8arle.

nu poald fi cdd - ,jslF, Gdera.lul Ar@cq lidpla aersrbe a d9jl@t firi scdt@, - dupd C intoldea@ daid sltnalld cn eEvn, rl+*
dhtdle de @ciu!, @ l4 viq a!@ nevolo de odthn6, ilex ndi al* - h a!d4F, de prspcttvi pe emi' - n rab, sutrlrtls chtuoi 36rul Rgerltr @h -,pd @dG +6? !". cn q lIoduce rnobligat, ret@i@6,

Dtm $ r@.ial, &6ta ropdrari:

Io deschideM parltmentulul, dupd ce Eegele pdrdsest adlllde.. docldd pnnft : arut dol@ Sau o - ,,Azi M s @arodrj MtuE rl'. o clililrc sau de vocm ali16, loxiL,
Lu

coldittn@ mldftnh G
pe

rdslrl@t

seaq *pue $!! rnuke, in shguitata dela


dela

db, Ta.lre Io @u dlblslon625, rlma! de micn 3i! din CuBittlo @*ta


o preftle
16

duli

Aolq
nlu]

re9tile lt mu tl:mb cuo$to prools ti d@oloeh ra.a@iiile inten p@t

patjctC@lxa a&l[ia$l adyer$, ca9$gd 'l zmLu - aiucj c,iid Regelc declara IrI Duih itsr, pretedi elo cannei :

cnntt rrera p6tur m4, cdin d@ @ incredd4 tdiil . Der@!i4 f&e e@lie, un pdtid line cohdnabure cu lenl cu lntod@ttaie soiel sl hotndri

,Njltc nu hd

,Ntr

!.i

lu.ra

o ge.eraN

Omul ac6it

eEtieu & prezi n in oldldlt, pertru o lu. gi ed?llNe llloruiivn,


sun la1duire 9i cutenie. ponld Ed lwe de $Puner 9l Est ch@i rfinl,Etrur db rdzboiu, oliler @tir,

graYe

la M*i6 datt, p. r6jnafii sdi, deni Hlsiaie .3i lnndfta &'


Nimic nu

imprdionwt,

Ur. lolltica ete abil deghjzat,

C@astg @
rm. Bede,

ninsi a.ltul, @loma lddngr'i c! 4omie Nm&i dhii ti jodn' sLlb


rte

!.rgmenlul, culoi

ne.dlrrd,

ar

rMtti'

nu

pr4

1?0

Gsqrhl tlee
de

cijl victoriei, chi&

lalicn a tniaigdnd, N! s lasd. sdtoltii de ele, eh nu e

ldt

mb6

lsi

dcl a-

g!ll:@ s t de ma,G rdr erud, Nn s'& putut ohd,eld ntciebtn d regimur clrl@iil@ ti al
Sllb

-l?1ccireF e in{iat6 , 1n div$ele reslut als Frii - sDr tnslette cu deddnEiul, rnrr'o !.-hcr4 dazie, ?rjmut mintsbu, si{ d45peii p[lin, toelt !trii. di! Eorot ! - de nndeji[jte -, nevo[e boria.wt @er hge tr doDali]d Bdi, prn udzile g ndte]e bes@ d.
S{

lolemtEld
bal

civjre. Din

sicilre speri@e

ertl uA u pBc]rlmu Mi
bllitad@l.

in cmsttam4te di*iplt-

cosl4ia tnia

cha-Vodd,

cdrbtela $ Ca,
ra monts,

sdlc,tul !.9tan tr ctil ldot

C&tqa bataliome de Olild"]t

g6]! c@Du

h tdn@ eu][i

19t0,

ordin d

{ci

@ lntFrga

r@luito

mudt@lld si

suJicl@t fle stlIEE

iat@ea cu 64!.1, del! r remitrta rrei Drlrlpnetdrld ora incptri{ CI+ verq gde.le a .ottr& cu aF6pi cEtri. !.ato ojEge ls i.t!stq, ^b1amt, la!@t precls, a ps i! aplide ua @drn bhaE !!e@nu6 de qdo@ $ discilUdre.
Fnmd ministro

t@utau ln yag@. Muc4, d dimh@1.t !6ri sda Pe n*ttptat scec tn speii6, Pr-irDul nlnlite Generarur Avmu Fl c&

ingiMi

i!,

Iangd fie@o ee$1c a!r-r:W o stineri $ Dnei neq6lutior c@urlst, st mu6,te o bote Odin@ s'a ins-tau&i jd*i pltehlct 9i mg mi pnzftd- 14 Marcle stat Mjor a.] turoti se i .P ludnjre ud vsc sj comllet ,,Pld de mobjli@ or Dodld Fi cijlor ldie'. 6@Elul Mtsil lollmr, ela al Prqedintelul do cddl.tu, N @du.aea lucrdrild, cmiln@,

albetre. Cdt inrd nlol{ nm6 de M, odzoniut vibrszt sb !s!t!E sErr" Jm &@!tdr ti agset de yalui d.nt rat. D1r@idll gqEar a.r c. F. Ii. cqoeloazA ma.l de 6pes! rutute. cerand lelatjl ielhie @ur ofits irt Minie're de o @rarhalie pdmitS, se pen, gu rolnd c, va6t lner !ra aag@ sr ci usr{ $ ld@u cXdrri h'!@ga n@pte, cdd'ld rfiinril Ids@, $!ru, tue olrenaAple

Vdi- CatL

hidi

lArlxul sbl@otnmi, inc@@i[,


Pletedndde de c@silju

dr itui!;s
t1

@ vdba

-,

qe ddptre -drst at,awieapopre ce al'trd &ur e

.Dounzci st unu de di ddnule Genenl l!' SMeb cnda fire subtni, lrin culdile de rqdepuhd ale zril !r.@ite t6@ medd. atmcfda de so e Fl bitr6 d. alge dsmpul. Nicj-o parift, nici-u iiPtu !-Ii; cn lo ddrSsllra sol@n: a aDBuuj @dic ,,FmMn valdi I Hat ti me.sm, Io'

,,ce

ver$t ai tirqe ?"

Iste sirs@tlzat de !4sd cu

titt dd ,,Set de

hltr jn[i!n, ura5i v.rbeste, cu md]tci{rc, d* !ft ea.]ta mua dac de ruroi I pu. ,,De o F.xte, - su nelldcut, ca.la dftapid a addirdnl a_ neled sn co4l@, dule sau cut

lm, mAngaietd $t spN, eingaS sau brut.j, t!tr'u curdri ln toain gouds sinFi, a ra.lttntii,

AFi Gmrahr .'& tndrepiat gind d cnhe @' Ahn Celdlqli, doltoml, tre@ ln sidnga
attqnobt]uld s'a dical aulo arbe r lecraEaiia npt6.

h1ljfu

nd

$ - de j,t4, poticero 9i Foliculle intorloehietodd !rltr t6@Mq d {]s@ tn i@it gollabn, go]ici@ coloi di htdlre defdnlli levdijre a
DWd htrelurn, CeDeralul, a devmii, rAnd land, - ,,mnl de !e trebue
se ds!&-t de
ar.L

de

he!-

6cnin, uhtresie, cu d@bjrc, am de iNgistrae d trovtncirlq, ra reg@ !i adPieperLiDiele de

pnetdii politici. cmltulF a!cetoidu lt desbnrd purhdul. cu t al llB14,


cniiv!

bini,lhrFa cdrtralt. Il !treocupn obsaLni actlvltstes C@ili!.lli-Dilig6nt dera Cluj, institulie pat!@ati d6 lfereddlld eturui dtr ,.lbs-I!.llo In ApdUq 1920, ffiazt un Deeret-lege, pe b!zr

aaiLn

teiziu, pe lisia mjnistena.ld - lre pe *est [ $de, irlaid. ?ebLrLui

@i

u i*nediabtl fabrl@L de

.irn4

se

d!la! flinlma elul oLduL

se dBchide silel o r.elgE coLe c&te Dtltclie1 poldcn si a&rhisfatiYd. sut caitigat ariut, se lace o laptS me. Dt ne se !i orpue, lnctodatt, celor mai venare loaialo tp amor! ln'lega opozLile,

d e abrhe dela alegeri hiri in @.J]ict o corcda. Nu utit lG5. sn le sd tneatlde ln pret dslef,aijle de Montau6 publ,ic :
I!
eli
L

'Lrdteetabil

ci s$nteb sui t4 ttde

de

etd-

lodtlri In

it

inmtstobtl 6te c5 exprodunte Faze.lo celor brl putmi.o nu s's pedte, ab..i nu d fl eP@ aptuljn din atui N!
mal pulin

Itai
Nu

nu

MprBtur,
satr

ci

s!pe Nr

barlrer6. cl

-..t, ti e

lntimidue, ci tegEliist Nu i.v6 dtm, di impdfl.,litstd,. s reirqge aloi dmD, citte$te Decn 6te h lm6 chmei, e a-Fezd nr a 'rut @srdictrtd dd@ttej 4u e b dlrtrugator, mai r.16, e b @t r, lntlo ordt mut,
idda

taitue

v@hirl dd !oga.l, d6 a ui, in juul t@ului, olt mdt6le iie s@d ale de$1 !o[ttce, Ia 30 Mai i s do e664h ri AvdMq pr$+ dtrt al coiditurd de 4hi9h.l Mli@* Minisie

he opet$.i turedE. tn lhe

,,guvmut dlcta-

mti@a,ln

sA-$t

glscE

@&

mt

dsn-

GfieElut sie prllllt in a!disl5. b sa.la de @6t1q @rab@t@il n +tapt6 nelnr$4r To!

4ee mdef cu t ate ct ddl]1t6 dgaiLn, dir)mLt a lmlne.ij Filglulul pewl, ! @du@ nar u$d c5ire Neuln ti sbdeciiEst @

emlbi?" - ,,Ob a f6t ? Ce s'a l prlmul-rtristn, SlCu, sqft

+i lototit,

rde

C4iya ast, tuli ie.du, o lavde Fgsl4 tt pr mlte Dniftus millitu-t, Ddiru i.r !et[l dotit. In sula Cddei, cu prilein cmdolEril Ili ZM Mai. 6t yiai tn vehea u (mA r c6.lui mai gldt6 6I@ddt de IdlboiL 3bg@ie dia p@jro lur 1!27, lnlis@n erpe rr@Fb politie, de pa!6 aci. Dl! @u, fotulb ur csbinei av@4\ este la ordj@ zjlai. Ragele et suJertad. Syorud t agie ci.cul, petublddi.

aD ,,44 -gurm degN rrhoriul.itnd spB sr @cl@iite. u! de cm@ttuc impdbir, nu p@ie d ldN dagf D germ im, cm 6te El l@

- ,,$t oLurui?" ghi, coeralut rd6pudo: Cu sjg@tt hr - ,3t@i ? s@iem... ltmaDm, rbP6 ffin
6b hrrutt cm{[D], rn 9dinld, le]lftn { elDF pEbrtlt I ren, ,,Dmd g4aal d. Elon, - part Palatu.hi, o cdulqe @ sd. vnde u' ilt! extM
Ia cele
5,

fur de @.bhet,

Bolnonr F@eE, u viaF lrnpltlt4in ptn tstd .olFdl lstdler ddtm!.rane a Rminie,i, st su! mbEle uul i.jst a?u.
Irrhrgs fucli@azn dL Putr@ mgie a ilupului istoltrj rnE,l F@te torutt eltrhde, tn orljt lrn Resolui ob6ii! o lblrE d voinl,t. Momhlr s rchrgtod ls sDwqtq Acolo ied El,

oeurul se lldcn si 1*- Alud li 6t p]1@t3i u pllc vollbind, d luonico jldiotie I plxn-bl si,a, Mejsti@a vn - ,,Ddnule d@tur d6ta". rct st mm$

Gtr..lul

de6fa@ p)icul.

cit6ie,

ntr-i vine s5

haiu

Vitrul h.rEr<t@rd pmtn prhciel @

?oiu't sm@t. se lnt@@ apoi, bal pulir r6i6, ln sara de c@iriu,


Gmoraht iFt r*t!t1& xnnl. Sbarge, cu pulxrn rautaie, pr@lere !ste grobule, $ anui6 deajai: Dimic. 'Mar - Ur deoei l1l1 s'a adE u d@et @ s!- 1 mtuz. lrin cu prinlu qLrbey, e9t ntrmit Pnim-ntnjstru, ln l@ur &eu'. Iir strdnge ha.iiue qt ifee in biFul sdu. D!!6 c'tB ce, pe sub ler6ilere l@uinf,.i sa.l, vanzi

Llbdlli ht@in, deiminand pe Rse, a sn ePin@sAde dare, ra * Nmbrie, c6 hl Dstino ho$rne ,Epir@ pdntulln aj1lM ri La g"tl:e e@ @ilo ldstl]roli, 6i pregiter o btre.4t agjt6ib 6ri$t lmul t!@!e se e !*!dr

iorii de zi!f,e, rocileu !i nutuau, pdtru publlc,

ed{i

e sFeoiale 5Ie

Din

nd ,,m

z!ei. @e nu

mi

tIebs l"

6l hldG de sufefila $ btov. ,,DB !a Si.rjr, sdd regd,sile pdlru ptrbli.ur, @l !d1ia ltrduioSat, E ulitm ztabet, !e b$ r@r raln de cdi, arai in mijloclr norilor p @ re bit 9r le int rega, ln @ttruu cdlal du
Rrs6le

miu, ir ridsjtat cireja siat@ se * piedn, Rgllo Fllimd s$pie ]ln19tit, lnir'o @pl @e i s ?d@ mi mltldft, dedt celelarlt Og
sormitat innMnlii
indLen@e

,rr$rz ehimbdrilor din

I' aie 1S25, pubue,

pl6j. c'rilis

d(D!*i

cma-s.lnl nu o d&l?ra! nimic votul rDr cmde de ]rsiid, nu Fu.gjse se u.iidd nlcl u d, r]tciu vntc. S ttie cn RoglrD vlzltas pe Princl!le C@1, !.

o{ici3.li, inaini de a

6te pirtutti, de dlstnla li sl6rgi, coborae ccdn'

!e cei ma

In E@ Dmti@rq Reqdja ars4 nu p@L

ac.bllaie c@ nu li rffit Id 2! N(@hqe, r.l6it ordinutui eroic Mi-

Srr,6d re!ise @'ditiu.lle do

Im BrStianu 6i n.i dirz ct iotdd]jm dd ,int@gibjlitatn rorbe+e ou 9i 1nrd, @

repatrtere

'ii
__ 1?0

d{e d titlur simbolid : Cratu No[ Aut acitesli ln Judmi, (fut poLttcl : l6nq! !tr&
Ap{r
@ mat@, reFortu@ orrntele defftltulnl sur6 re | ,in1J4aj5, ni a tour pd,i. Opinla s o dit5. uhdtor ctrilllffir M6r,. Iorga, e o aiiturlne tEnjdin fatn de euvem. Eltbxd @{ce Istb rat de mdsjuat punlc, lrr *!uea @.Se d*lsi, !e ra!', atiat rrdel ,,1

Ia lrdes, gddalut Ar*a!&r AreBc!, dtat

Dlrtkn dela Pdt!, 6re 1n prr] ,,Erohljet.. Inaltd PaiiEq @nviro prni@ a.t lrlnlutul, ddldin s oficial ddbtclua Fegdrel: . ,,Te nu hdse tilndcd r! de cap : prjlthl rti fMazE ,isn] e snrn!su @ereazd cn..xi]e, d! @ prot, r! lor decai sd tnerc o hln{de,. card, p6te cSieva lui, ltnlul cuol, siribaio

Caxua mutl]@A dere, pubttcul q*tn tlnG rat la mt,fu cet@a el1te hllirse Ss rbq IIlr
Daiur, cn poFnn, ru cuoiijbti ct o p&ble eEvd & d*hot6 feb$l tntrc .nrj6e Dupt celo ce s patl.e@r s putu gbldi lropolliile @

pr6i, ctuunrc.te rjr4drda

aizduhl, !6t pieid!. co4rl]lre ito nmreld Cmil1@, Coeratut, inl(mai, eun,de Sr ti !rivqrb maidle, I erdji lui, ti neturbuara si d, tinu rd frirlenie uvdimeninl 6te pr* st!5.lwitor, !.nhu rrlile de gna politice sE ntr da t lzu h nejrito
P]tidele lDlitjco se dlslramd. Omdnr $ auro .tuciflcd. se fe zi{elo! dlarali! ecale cu o s!

hi

Irtre mlcito c@eddente bttitso e teo .d spi.alit. Guvmr'] se Bpdrn prir pdftil cmruLt, qt. Opozlth se c@tizeazt" csdilll ay@cq ttt orcd, ctr n rfttn, adF
Guvmul 6b sd@crnat. Fetut etu, .oderiN de dued F dtuiciue. Aatnll de tdlengeM FoIibn, trftengor1 rrzice O reahe anglrini diftdicd regljatd tr dob@t 1n1& fldi tl ll@a!'n, h 2a Nembriq dr dut tr c4 y!!e n@!@ p
GerElur 6o $tie bire
6e tntAltlegie

Gaerau, sisln ihpa,slbit la a@t! fdkft ri; o mee cde s agird Eojnd sn (reZ. tatDur. c@atdur r.tivt4ii sre, din pdid4 r5e boirilu, e5tizi alr@pe $ef de pEild, cdde Eratutt h l'$ita u turs Fsilgio, futDi htriu !q.
Fe.smalltdts de ]d4 s tup njer,6 d.], @drel pai,ide.ld, nuiutnd dlt stdg{r1 lfpiAnd

&@,

cA

midul Tnt6u\ at!'.tut

Pdtrtul

ra

Benrra@,

ac6t dey.eordaj sltlitual 9r ho.l, & l6t tres @ mnl rege, si tn@ce apl.aM mhei f@rre I Mhista-Il NalioEr. Oldi9ja addolzilor, $dr de Dld !anlc6, duI rd fdturd,le,

'ti

Guveul

iEe P ffa de

olMlnur4osto{

Este sdiftcill de , sxletdur Mr,r doFo".t6 de Pslat, dmic nu nu d6 au a oddgldrn,

siu tulbud rin4i di die vint de

egi sruci cald laxiseit $edlnls re3dl6 urde drma,t 6 detaic @"hcrud. DuPn cat ie llr i s or{n mleEd MarF,l sl ljd!t Rorane".

n'g*

.IOCURILE VIETII, JOCURILE MORTII.


3d

,dt@

Blzdrr3eul, cl*Ieri o Eu, tu dr vegrice! putdt DlLihlrc, a n)snat ttltrt ti u omgit!'

Eor, ld*!tsD,

4 60' rerfd

Multi 9@e

4!ft

laneg

tlg@ Iurrn@E

dsoztt@e a Rlgdol, cbiFn de dear6 lon olb, al Ma"egdurui


c6 a vtetil vetitlcote,

?i

bdbl_

a'a *.htm!ar Bmt @!t c@, la u E@t dltl @ srdretul qt1d de lEtslt@ t 1@l& pntru

i5t ddtt giblDlrcn d9r.'pt@a : to4a tmi4i_

gtuiard eLaNile ]ld

!:n@]ul

mDi rcinte $l p.'eradl1

u d, bEtr'nul Mqetal Muld qt ra e l]std doe. Dilpft, pentru Ltd@M dir hi_ sja tnclds pr@!. v@ul *isi4i,i sle' tt odElle slnguaticei @ dln fsetut l<jtledt
Drlpi

ffidiyel ld ea l@t, -!i * --d@ @tinun a @ind dt Pd,l, *ie mal lrEe! f,sl loddt lrllE @l
&h6rdicn, rEl sulrl1qfi@ie

taIn4o 6te

alb- obsjtl o! elcniai ttt trdlnhqt fttr1a dtdnEirr ldutd'1@-

ti ns'l Ld6p'ndeltd

Dee? se poi ree nulte sur@$r' Mi.td{ F @q@ poltttcd au ol4il mL dlbuteui lortd d'

u .opar dl de cet d tnfrlrst. !u t-ql @i db@t @Ied fr@ 81 mstA dogad itl cEe *lticilr d Odclt & drm d Fde @ld nnr$
Este

lm

!.tl 6t PitfEz,,tm; Mi dgrabdr 1E!Giol@i6. Nu otl 6te Yie, atptrt cl!t6 a mi *dE 66gts ft rddttat@ et vlrg
De

nu

probabLl usa ca

@i @ldn @i stet@n ahae! !.in gutateu ft@rd eri t@t E tt' 'Lai prtn iris istdia @ tdbeate

eid

dat6 este

.on dlnlere sbate.ild dei ,1eti, D&6 bal el a conlady ? pulnn o,El ded, PBb ni4eni nu mul la e*tn mndngerc. cM ri4Ja tll s'a rltptt prehrlt\daii lrin cd &!E@! @tRi do ui at EmranLet mod@, rnmai nu lef neg jE c,Mn 1@r @ @lttre ,r1i@ tt c@ur ilusrtului interepi : In tsd, @di4lcle e piindd e r!@ @ tEDiI@, IEurda lzeftiu1u! mdro eb toai
Vi4la tr@td@t6 a epftei ucide simlatia pdtru @t Eplale Fi ltto@ut epicuiuj regddd. A Jct Dtiai g meb 6nu 6dyors, lAngn uhhra c&uic a li'lit gtoria 6et inn, ft t dt5. r c: Brdiieu, a@ls ,,@e llnb in tncxtpdre d6j
sn1@r s:Dti'5

nr hveFiuilor,

-132A.u cwiDtele s5.1e I*@ istol!, le & rea rDe"d tr f@ ei @ mat lzht 9i moEli: d'

r"Stoa",

Blrtt j" !a r*a *inbl", dll de hit de sutret ti rchle M&lallr e e!rb. putrrt6 sa-ir
lDtres trautur, .rddit

ie

sldr@e

I&ile slo, ongirDle, stode, eut discutate !6 t@te feleb rq. Itet@i set t6l'1ta De ero nel
N!, o !ese6 remtrtujdin. Mat d.4BbE o oeet Mrretald, !,lttui de resendn, a a.[r@iat sl o te@n, o nlndarn d prlEejdq slrpidatodlo ere mdfilBtdrl deddst4 lo4a geddui rEu,liar

d^

ilx1Fe

(w61i @bu
,,?a!ttal a.l

- .d r e, !sre roti $ lFsr r@t rp6re co roant chiarr h f] d botf, de drlan, de Fuint el J.tr.1i rdanEfi, iNtsuat h sc@td @llfste de
de er

sisu irisdtnti@ pmtlr !ard, da

lntrls sl sttujror de alttdata, viis Iiar@ 9r duabiliiai tau lct toptte $ 1r6fte d0 flibar tril ep@i]or, !e do 1e5 crl@t cu 46
vorb4 rn taigxr

De!] @

polorduf N Dai !@t

14+i

loeJabi]d

sdu Pte!diEt,

4He

ldt3

'

IeEb de et, latrr leri@da to @re e1 4v@ riovd do odilu!4 so i! @e n1c!o .hstiue i drd,t nu e eEtE ta di@t j..-- r) Dar er? Fo4e de fsllajirm tl ss8iie a lmj

Dlfu%u, @ sn aibi griji si tie stieu rde puudtor de tte er e e tniemdd, .u noi; .a celolalte geem nu sut d4et ur prorrorat ie
tidlre

Mcdrte etiei sre, ,r ,ncmde p4tru totdu4 inb'o sngllJa qi dictdli traln. o ti.!n de rmutne o Yiati $lmi ti disetn cu 61@ cherot d-" dlniiri duio@. Tunuirgeverin, este rccul uut lelugiu sbltu, Acolo 6t ti da lat_ m() rt, @de prinle bobt uuCF e, idbl@ si sde.lntrle 6ei nobile ldei cu o zi, tui.t@ liectuet s.ldmitnfl, oltdtre, s e.n urFt, n reclm! su [ leiin aiu4 htre s@rd! ar@tet IIa nrtl ap6r o.dg:s

de$, .,brar @1o, p6

@let !i vtue labarice

,re

rra,uftrt m@ld a sr.t d{pr4 Dod*r, d slJlettn lncnrui de tuge rn bastllur uui cr4 pisdsrl ad@u n@dtte Dd to{e. n\ell $ r6t eora, rfirandtre, prtn fala t{tvlI{d
rata

linrthto ale Mln$a,lului. It'cll, dtllorul sanluhl. I\nd. @ta .l d4t _ tn ctd lrh! elq @n't rebufi,6e, s6 tacn o G .IniE dln lrica d mdre & atetor ecl d: mI de r{Ldal Du

srtoft @liluld aduE b ordirm dle4, arrdlr fr:l@rmrn!, ddiein, domloi de sM EdFl, rd,rrogzi cs' M*sarurli Se rlg o ele rdqruE | .,Cu Fmla nu au n1 mlc. cu ommia, prcblema s pD. ln acrrs ncd d @t@titote. Nu sut nict rrdcGrdb. nici r o da@. But, pu sl sinplu, filc@tn .
Cend o

sparb.rd

ni

ftaua Dde ll cbrand nctatsia rnttuitrilG, sindile, duro$je loeodlei 9r Ddislla ou

e t6h bdn dd &l,e shsut cului. la 3@t, nalsbat pe vialn al R@r'etrloj, 6r vAdt toi !4t rd. Apc*le d6le
cdlitdert

tct, e!.{, vtdr ]h cata ntoitu e rut dtrt, Ch tere met!-i, otgt6 Frtlds,
a E!,1

n l ma! Dsit crrsc td6tn, I5spDde jnvadsbit: ,D6.i q$ sp@ rnrd nlci{ r.sirt4te su dcol, trt@44 @ eer(tlle, .htar admiland cn nn {.uJrt ntcirj tdrblE ra @mrd, !in@i nu m'd dede; se 8Plh
alisa dedt ljd&
BAilerur iare ra @t tdti du9xEili. ctnd. e&ndda. sb cbsii@t @ph poLitcot gwedu! rtupEdq sublinilrd it@ cuvntt : , ,,cind d d@i c5 elvdlul cre-le.$ie, ln pG uiLa exltut, d sPun di$t fl inils par atri miDliturn repecrjt. san SucE urdi' dlcd n! lttreltat. Niciodrtt nsm ll1ta.nit Pub[c " lsdsr rdspNl cM6d d dcan D8i Tj e dF clltde M, 94 i lnilebt e d ?utea ri inalola c6lei-

Mar tturlu

* djsllli

d v*h,16 nemcrtiale.

mafuni

9l

@vift" M{errl 6t taibil a@ia i0rll*ibt_


geid4c nn-mi

latc6 si da o ts hai enlcmrid lps@ln vo lru ar| sl6 reiEgdr hte &odadre dhtdii. ErG sui l@ut de alll@, tn darl prrtidltll ,Jr rhepta@" &ps, dln t,@e in ffiq EJrlddle @
9i

Auto-d *to @Nui ; mu1t6 p.iviri adt inxni $ mplu de vdlr

ln(l@in,

lddd!@e str c,i!il6t dsifrnd qistt u4 *@lidEr iddei dn udieclr r.t, @drilre a tdeud 3t pelrltete a Lor'

Nu st

eNli@r dci-u risp$

prtn reldtdlt poriti@ Dor


dc

J*

133 -_

-13?hm itl
rl]d e.lo tnretetu.lq shSe 1e erp ce fsptul .r, atucr carrd niEdi nu s a9td!ti, MarEiald,
aljDmt@zt"

sincdtsid der&?tnid. ssle M&ta.1!1 iti :ubqie h'*ftur. D6pF 'paritdd lqnurd,i, mtuturettq cu nolle: ,,D@btra *t airt d Ire hte concepuubire e au pMi, dat h eildtqte prildulut poporuu! atai lenh,u hpur euvdE]ji cet fi tn lnnga o!@jlie e rtuce&, pEh + lotro hrztiile sole atsi de mui, h nport d ,16 uft4rilo., tncet di@ cohlaxerie
o!i31n ln
dtb ponta na e isdna o anto{logift,,. Nu trn pierdut ntcl-@ din r@le f.iu!rd, gnIte ctmE lngheia$ snneblc du'n rno. su td td.@ sold.lii si-St sliEbe tr:lhile, Nu e pierde tn detali. Nu irb.+te c@e adc6 sidzi: ,,@r.ninEruntte 1., Cend u lef de partrd, ll rizit ri lEtf,u st !@ plm o allan!6 Mdtfalul lr int64i!n cordiar, i

Da.e

par

atri

ct

@re

letund, a.si

o inrtujtaLe rebdAulr!. viara

*-

Astj1ia 1913, Dulliu ZMfF*u, M@ls cn ete ln !lg1a @ltor de boiile ztjni@ ale gldle sfirr Gddal, scndb au tNl atieptat .u tntri8]lfu; ou E! ap6et :rut rdcl atulor, nici in d+

hlq

Alla

1n

prelm tuiv6irii

e r0

di

ds opodlie,

!,Ia,lEselur hedjest fipndre lo. voluele ape h ordhea tnve6i- vor@ll at 2-leq , cor51rll@r{a,l4sthdr.lctr lisboh}nl E$@El, pr@edd pe &eb lrr cale sunr lftgistnsie faaieb dilor d @utElitaie.

spt

Cdeidtdul ru

beildd. - ,,Dmulo Vaidl suiem metrdolrlllautlh c@sid*e fmuti4 trheieti s1 sd ddpreslicm decei de !rdcDaa ma t! g!vdnul de .!,l]@tEre.i! smrc tt rul s6u, a lovesiit mat

4u a lGt - lrDt din lrimul boh4t loidilt 35 p&lice bll msllsbut Ddor d. De aci a ealtri hlesde, 6s o lDtui st par @de,
Pagnaile 5u

po4t dsoperl nt4t-u dedF Este, hai deghbe probab cA nrrE!.lur,

tx r)ma |

*en!l

parnd" O pmien

luda mb-

dou' acrabn orc, d.spre tuni tt dcspre l&ftd, despre siratgie F niddtEi, d6pre plsiici rt idorlq n@at dsFr &tualitlta poriiici nr ME9etul, a lost oerl d @m mm rr{eles, ln
si
apoi rpl@pe

m ubil

hce

preyrttife de gtdior, 14 prdptsfflte oph

Cn4[o

@i

l4tgmplnrnd au intresit vtata publcn d de lssboiu a EG


o

tet o tra8le diddF

tnrprejw

Prttda rui do atilt{q divdstlale lremupt

eeia, ccl nat bine..,"

vol@ere tnchi{t - .e!d !. Iard, s@; cel dear dolra: eloidn.

tntd,lul : du-

DaS, 14

da!@ d!

tte@ tE, rdm9alul, e 1lrip6ie


dl Insr4t, ln

c3

dgajdt ta rb@ wedrMteld. Do &t , clnndu.t, 5l&s cn 6b o .rr@iic! d

Fdbdolt;dte r;stF 9i

rn

rddrilo,

ra

l@it

9i

dirdnalik

de

tpdrn1.,

lnitulofet@ ud, s

ndid

cn

di.p@

at

In publtq MN d@rlsate vae1 pol@ici. rflindnl tu t'.en o o!e1tle, es&ln lor4turLr. In lurd multd nIt{ are cdl'!li, e s!lr6

ioti nl@i *heletur i&ptelof llE!ftdle semiitlo prtturde, uee, s'd grerti IE o injlnl' !e E ob.e, Fe ddnM* bei ntun tlghel41a Mdrt !u e sttl. DlstrugoE $t uctddle ru e fa. dupt st[ Olne ar !t orut nebula !i.dn
Er a

Nl@l

3sllild

eDlf]{nftr rce,llstg, tublt@e a tuturd d elc![talo de lptril ee o lriBd&


o

A drvtrllf lilel. itlll nou, @ ler6ddglu,,l d Fizs]d. Est iadtr ,,oriu @e nu re tibe" M&e.!ard, $ie, siad, psl*L de bl1E aAt c)r crt dtinge ol ;Dte sudle, eu drr@6. nErr mtlt fafiore, cu aiAt e td.lidg d mi brtie left, ti sireus d lMrtrlda loi lllft, de dng!_
polilice, e gistt putst srdra$6 p@hu o_$ itp5tri ,,nobLiI6 " Este h prajna lnl ,,o 1 d riJd bttfa,rt"

sresir, oForlur:liale, $biativitru! sfib! br,l


!,16.

cu M4r9ar1tl : Iieeira M{te a Rdrarlet. Irr rai, !E hariet D.cbne bnhlenur dta9 36rd:9o$. b 4t de ctrdnF {t ortdde, ole.tdd le bmre 4 @ elto$al de spuere:.) unere d@ pulx.i @6rn a.bue. sEt at@t,

cdYis

de

3letrliid vieltr sle

C:n!-tu!ll eJrt M.rs5,]rl

dddndii : e prai, re,


n4re, la

eeel

gturderte ra dllpete

cas-

sb Ftrs sutand .5 slJlotur d,u nu 6te nu@i u diFeti de e4tu el @thet dasl6 sldb

svtio.

arr

ei lnlli dtsutil

Fhrn

drdia iintue d tlhne r


Msresofi! me*rd4 atses, rnmtuB o l*it rtrlt@i ds 1r'sditic mnane@n $ cFntn lotin

Po

l@t

u taid lru e6 [Br @ic tu tuur4, b'.e, n@


6t d6fd.9ord dupd u dtun lnlrepi. 3@ pste fapt ii.r!, aar4te, drq! et, +r fu.leplne noreutut rgatu, dlr $ erdtlile lsnblre ale vieil le fircetl* snr
Nioiodatd

l abneg4liet lfe o cfidd

s,o aDli@N ,coa.lr

geMd

a ddind

N! psticipt
sl'i, ta

ra Jocratre de

tlmc

ar6

htrejdd.

mrlmniu5, dao'

&ata

v14s rtt

taned o tabrd de 9a,rr Pe vtaxa lnt este o ddin de tegmdt : nu nai slgrtgtq El ldnn @rod, g nltjm 'rdegte .di!4h16 a i4.rrtutlof tul.

rlnt

l1@ vielii

ftelgd garmhjr.

I}ee prl4 toali lltdtd modoe a Fdi sele, Are hdt !eet. Cu t4t a@te ntci-@ ple d3 auto m sie roi ttEli d6i ld,ruib 1tri 9i DLi{ pdtasiie, @i addiln d4et Frlllere sale. lnprsl@nt lb m, 6t b qou La l &rtur e aai, culg dln revorn t@u et cdtuhl p4tn
SFiritul 55! slerlor, isqet dh pretla $bId.t a vietri 6te ss tEruMtt i1 ideld,, ls{d @u, ii !4i!u dojsur civto 9l !4hu @lsmul

Ma$+!]!l arerstr se stE.@6 c! hdrrae ltrlnte fet@re neere are ejtd i br !ito, @ ptuize, tupnl tn zltete de Dediblje su ddt, El Du et6 ledusut viegt A !roy@t, or4td
tsba'dd a s a trre@n u lE!l@f, dln llopia s xjatt, trc@u,lat D46 viala cE@jre d6[a alhgoit dd scrjjrdl ailmi MarEnalul a fdcut din eer@ dgLe, spF dsirne de @letqltej dolce ohll @6!5 nu a f6t u ftu, tn ffis bebe, d6 vrolnF,4t cuyenlurd. Aft ls de legendd, flirdcn tti b&*zd, ajots !e y@tte, Nu cur@tto .g!ta$i tNpn&enlaq sbaio! e&le d piedea ccnqithtei, E! bergE p!'n ytaln s$!en, c4lcutai, Mt@hq Ae o 6l8@i6 de netsl, Nu e avart. nlciodatd^
$lte

R.lrer4t.ard iol

ste

Me 5l lntr'devdr,

Do &ela

fi@e

,,In lnhulzearr ufter*L4 (* a rllst (ll!d ln ac6it nihcliputit r&tl]Me a rElG 'dsbotu, rllo!, tn Dorodn gendal @e a ds din t@X ptuFre + al a,ludnlnrd ad@, ds INt@r nftD6d rjn4tltd mul, el* ridrc! rlnls,ttt o ffi-ld - ti do dnlats toli - c a stcEn de elaiit cxire !@t orod s81lmr5 dli r@li3441t e Dtu! popuiadiaie4 rd
opD

bu

sd

- jdtt@6

1n

fie.{e

ctipd, a ndsdur s6u, _ ca,i g treb@ i .A!dEe.

4i

he

n8 Fattide nol, dh lli de eiurtu tras, f@t c@od, !4.tt{re

ft
vocrt,

- r$nnftudre
ioate er.]@teb 9i l@iiunile de o lotl'vd d. imrldo, tle etarBncia qr EhdLitat@ rui.i dtt (e Itj ferE pttiul cu (je

din @iivitat

cl8iixt

d rui,

d n*!tu,

perdd fl-

ciEe puta si vdb*c6, d6pr. Eet llmi, d mi mdi srfltr si cdrirg*, d4di oBt .prDdld llldE at @bcn lelj@dto I b @in p@ede d]n rrldurb dr j6, Dlnb. dufiot, pdtrr a 4ug lntE b64j, ctte ti llaNt

clr tot a6ia @im poliiied ; mrt$a,ruld Am&u Avd64 6,e @ drntE @1e @i bF
gat6, !fih ndita$ri]e @ ddic6. Ea qjdEDtialn sr@ btlus!6 g !.oN@ poqre pl@pue izrq"enlrt

e dlv*

e ph.n dde njciodald nu ulit val@ lplril@lE $i ljl]E6 a edld ti inerpulYeror eitp, trt dr !@Fi, nu cuet M.ruplri Ell
A{3

d@ta. tuiptbyad d ldril. - m de stat 1a artla M&q.,ru ap@ 14 vlils l]@trn pomi.n lntdw ll]llI@t s@ tr @ id@rul .r4ioEl tr ida,}!r dp @ttc isb@E cu @iati puleE jredsiibirn, l4 po4i]e d6tinr{ur nodtlu istoric. El rpistd rmgish?r brtglitn or ql avmtul| lru s lad pdn nr jdnr fD!i al in':@jtil]d DoDdl2i 9l nlci ntr s lnchiln atM$uil@ !e cd i re ofai fficlttul pnt j de stai. are l:@jolsa aime ploreiic: ,,Dmdai$e sirevnrab F ate.d, pe cat nai hulie regul] d. dipt, .de nu e lot i!!b@, nLi prin acte de l@ in odtEidn, dctldnriolnla arbitEf,nlui, Itrs a fl .*p\.1, in vrttc, ra plEejdi! @d rd'D dh @e & w mttcn ile lioldt.' llui Dl y.de clFr cn ?oljiia trdbb 6t rie o lort'6 dea_ t@, o rulE de m@i, de pric@m, de ldbdd si de dergio p@@oii. ci lr]nl@ 6t o cFutM

PdDn dd jos, din si4tE]ls @16 ei spw, t{i cmhnu4 o cdde ProrlClMS. Niclodatd !u a!a41& Dui singu rcgiE ai.i tud, A,Fo, bD;Ne, den prltr mtere sale aFrlLE i.tdiei, ldr vointa tui vqnic adlYn, B t!D$' re, l]Ed mlte ddq atnaliiSF ..1d n t d

zilda

pgr$ctc, d. Yial6 @1 dlhn hcd @terta. el nu ced*26 psll ob6a!n. Din adstn @ui tnagin bi !ntnlc6, !i_ mae un@ ldle @pabllt 6d ba ElSl sdletelo
o

catt rm

doddit

c6ee $ arDdt@zn cere r@r na n@e Paslurrl F .ele nd lodre gddut, b @@i!ij]. Npla medrel vteti F pot d6@ ldi 9t *eddr. oBeneiqti, dar eddelL Ele llj@ ni@!n plb sufdlnlele ce l4u tdu vrnis decm a MrreSalulrd sto 6 dlrg uD
vi,qld

a.4ia

t-!dug l@,6ticld, -dndruv. cstt Flldtlple tr


Est dE rogic sd argrgttr prln a t cd}'llgo ct dsls &asta, d o puteE erbadrdte"t ti d. o icdtA do fa3.!ali@ nsrr4ruitn, nu @ F rnci Du

trb&

s5

dbo

rdaLi E

s!tuNlt

A
^@4le''fu.'1.

NEXA

1.

itE*tl)3tut c0t ax0a$tiTULUI ltlllTll ,t lll* lliIITAT C0 l{0AtU[itTUlUI Dt CIpEtll{lE.

,,Drd cup nsul dhetrrelor date, ro &obi1i@ Fi III, *dr!n cn p]a!!l gsdEl de G a rGL coruelut ln idei! de a opm d@e f@tun ti !e @bele ofeBie. ,,Pe fimiul de N@d, opqEljuile 5a@u a fi itu drepi4t4 bat ldaj cdie va]a Mue$rut !t apo! @pitalei v4add I pe lbrtul rte sud, ru,| gi alor du ptni l,a ht3itr sl*o cd.jtat{l

Atuateld II

!@llsi sula

!.

bdg

,Acan

prq

de

cpenliut tretru p!-'nd B nd

,4lmta rohen5, dind ch@tn 6 Lupta F doun frmh4, hebE si adopt foEo ddadvn, pe udl dlb ele, ti st tndrepte h @l 44 sft tr' tear de tiu!, o a.liue oleBivd aercicn s Yigu6t er dola

,Fmtul

de

penln aiituittn@ ddtulvn Ndd, p@h! umit@ere hoiiv6;

al6

r
lffi i
3.

le$

-$t
,,Iilrttt @u!ts etitudobi F @le dote f@fiee, 616 nd:s a s lu misul ln {ffi!nt6' i! !d feti GdrrE, dd h ac15+ dp f@te reF.d6: ctur qdla olanru ce 3e va ldo?tq @ depinde, rn f@te n d pade, de Pr@Pi1tui!@ @ @
de

snl fDit3te j 2, Natua lfraulli brffie$. o redsiol.


r. Puctle rll]!@btle

httelDgaid, relrtir cu putlle fct4e: Alnrd chie copleSftn, !.ti st dlspde

4 Adreseur !u .rllpso pdtru r@i ! I4t rbdf ;


6,

mddl

srrod c@cent@ ecli@ tnleior auirc ge':']l@ ln T!@s1ltuja tt d aiet ui mnl, o ti'i @do d a e d4rja tn t *dtdrre din ca4ali
Ear dntt u'ulrrlt F r!rtItrul t4rD6ld @re, fie indir*t, l1o o1l4 rltr4t, cnlt u lrqB el tutleurd Po 3st t@t d pcrtcrts dcuuta artFt sialgr o nmiet hp.6. 60

MeFn ilatate

of@ivei

re

siturJ4e4t

h 'o:t@ imdu@

hterte$ ln lEea nottrlret ple@


ei itr tapt,

ptrta

du@ 1!,

iat

5l@t t! geuzn o &trEe ris]]l@i ofsiva, h on6


,,condjtile ln

de

se

c&$t 6$zi

ldte @tl 4

@E ofcdice qi sbatrco ,.c@M dganie: ttng3s @ate a sul4g d' .rt tid! tn@, dodjli.rtt sdAnct h a&ltul
palt ,,corpEile d6 Aruta, Divltlte, Bngad.l6' n FellbdteLe ttr f6t despEhittq pntru a da Itr I' o *sa trcaiuiF. L1 cAt sdezi nu d$d fr to!i6 j@iB probadr nict o Dlvlzie de slat fi ptsbtt recha ei tmtie m5li AI@tt' ,,Pc dealtd peJ|]. ln dorlnla de a s'au impmrEt bat4.liobo de aduS'tut !'au G dloaat ri batali@ de nu{ ' I@ie d afu' r*bl, cln sau cdtddt:t cn dupn E r@ sl'nlt rs! 4Dlo're, dh du relel oIbr6d 3pl@4llerd .,ordfi6 de ndte sa Eodlfid! tarai atEt d Eitlcil. td .ct n@ai q@piidr,r ut r$i urrtt{ drr 16 sib, ln hant6 l@ coEm'tsltl cdi

,,Acad6

stm d6 ltrctui

6! dttdife u@
_

,i{oiiu6 of@ivn
de sud,

!.ninr ca: 'rebe 1. P6 a6i lr4t trE!]dn 6te rtel! In


2, Te@ul nu

hrL@td

pe

lMtut
$

put6re

a std rt d ld16 injd rtd6 olslYa uur rlll'm lntepri@iid j 3, Tdsul nu s p@te dlsldta !3 6 p65; 4 Dl!ra!t4 aunlr lMtldn d capidald 6to
p6rDlto
Ae!5its oftul@l n@tre pc d@i lMrt s'6 rep4uta rammblt m!!a otEeilunllo deh e@ prt, 4ai!rr, de$hide !/:dtE tonlo d 'l!a llnlo,
5.

_r$_
rF.!
prenft

d@
c!1.1

19C

,'

ldrtu

.tubotD

4van r.,

s'e stalilit Dlt huli tn@dE4 lGtrt lltr.dF c4ndr* ,D satut @lprdld de fup6 aaldiet

,p,! @@ slontui n@t6it ar uiittiror,

a4t4 dto @&!r Amlt?i oldtiyo ti s s p@ ln tib@ de t@ttuiiq de uite st lie lntFlulntat ln s!ei616 A@i.t, !e hirud @ B fl @@: d) A 4!a r@tol,e ii cAt e p@t @i pufie

utn

!5tirt av@ 5 l@ste. u. c@eddt


D.at dirxla

,Caea Ett4tegba: Dl^ ca@ mt ptrit acope ridt mobDzalii eu ddfttllna strrtedcn, rr:a g!51t lDinr @ sftull, sb&taic6 st * fi dem Dr, d anat4 tbtllAte F u cmd6 @rtr. '@ hcepa r4 Mr Nergr6 9i se i@irB L. fdii@ Bucovlr4t, tBaad prlll $muise@jn. ftud e,ltn d.lspdribilltare in adalcime, dec6t ldte dln cdpur ar V-l, adici @ din Dtvizitb ns tqrt6 (a 10) d d Dvizie aJ.etuft.i la mbiliz'F
,,c d !i de li@i ? I*ditru a ,est d.rzt diatgirt d trddd :

edd.r.
e) A

chid 5 .apDri de mtd. s'u dDtm@ na$lqdl tt

l6"t

de 1rIbin6 oFrattullr a 3, 4 Bl

..di lo N, lnland deterille ffdldd r6letlve, ailel @, flle tr@ltd ds s bt js, ln deE * de airibu!!, si aibn etitlgB m djMid nDai cu t@!ta tmediat t ldld6 DlilM dj@td a utg,lild. mtcl d@orl4t@d
.t'drdlt]@t
D Oncd mds6 lutn, si i. mmil[utd' soltobertb tt modiftctullo, dal .Ies ls $ui lddvel prduc pdturhattud 5i ddrundnE b.trdd@
l lllieEnedle

ds oritdr, d.l8 a'3 de

p4il'1 n@rogi ldqrts, ln 4ql hotSrlt, s,st@rit .@du-

di! @ri_

Bdgbl' ,,oddn cu e6t.5 n@d Crps, a s !bt@ ddi@ de bEie a biiiiilo v*nl Dntru s re leda sltdlirtes r,lisltn pin @estcur cu erem@te tr81$olre lhr!.]e d siraMud d la&.riouele al PLruteal ele de rlllltji, arilrdja rehq erc,, a e
o'.$ilei
a, fofv),

F4,iiti@ di3Fnfta lrratglcE c rdie lo mi.o, Eodificrnd ghpeea rd; b) Pe fMh{ de Ndd, s se opn ddcinl h*s, !4La a r@ fatd slrulier etuare s sdvMrlul N!l8 cinLr cu orics prel sr flb ii:rtt; c) A e rt6tjna to, disport1bilhl in trupe motd,

a) A

g) A s.Iua mit\d rd se tal&u,Mcd (ttitati aerJE d diilerta tuud. Caed cd db rrft* ob'.^e din Ftu td ndc*Ua)

@trd

t ri. Ftt t i"oputtjt* gdunld sN lut4 e @


surg;

hl a $ fae

re@fldltu do

olltdi s

3o!d1_

pri"oEre'ii

dn Ra'i'

de

DliMut'rs

po ll lE.e prlve$r o'pedhulre pto?rlu trloror ;tor d! sdd. adts @$tl'gd gEpitd

{
!eld, a dtElturud $ obiecrlve.ld ortuivel p. q frd1t, cli1@ end u cl@!! subtoiiv, tlird de dditr Flctrorogiq rezlltettrt delhde ru aiai d. cmelird e sd ailopr4 cat de bodul (M ve ti el stnttt F! 4d d affia de c]erltate, !F ciliuee, stst@ici4 9i dergta d le aa fi Dt N,,tt be@i4d chmai &l tsd@e tn lapt bilF

6,

,cfed ctuf cd qie sugqare din alud pltdua |tudire in $tp t ceceplhme $a este Mi.tzgtunn

ANEXA ll"a
onolr oE zl' llo l4&l

indndtqre

.lecAt

& a@ loLt'.).

!6inar eupd, deldta de fntil sCl de @e Sl ile fmixa sq Lodotnatul Richa"d' dln gloli@ amti hcezn, a cnat po cdelul ate ln@e a t@tnrur de .PdaFurn man pd c6nd lS lmpltE, c! slinqenle, datorla a El ne-a losi inpft in llind $i edlic.n 4ttvriete d pe cm o ddltsm cu mde d4otMmt ld Eg1mcnld 6r/?0 ln r9rduile Dleldet 12-a Pmtro d nuele eesid varorG orild, dldn nernhecuti tle sc,bv al dat riel. se ltmgr.i b$il! IFjnt.e ei t! r*uolttln , bi@merltstd ll o_
D@rte
de

tz In ordin de zt Pe

l@td
(s)

c@andMtul At r1t.l

fi4

lrlRAt A\iEriEacu

AABiA DE MATETII:
il,

mdiuest, pe &@t6 @!a, d.In MIlrail c. vrddsr! D! ruqes cdroie {G6a?]!l Av@dl@aritorul ile oferoiv) a e5stt dai pie
Er

autN

ie*ele

b@s/e itri

l[@ir ludre N

matt@at d4At Dici-o mcdilrcre d. l@d


s'au