SEMESTRUL I

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE : ŞCOALA NR. ORE: 18 PERIOADA:
DETALIERI DE CONŢINUT ŞCOALA DIN PONOARE – după Cezar Pe-trescu ▪ Text literar ( aşezare , ilustra-ţie, titlu, autor , recunoaşterea personajelor ) POVESTEA UNEI CĂRŢI ▪ Etapele apariţiei unei cărţi şi persoanele care participă la apariţia cărţii O.R. ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE - identificarea titlului şi a autorului textului; -analiza ilustraţiei şi sesizarea legăturii dintre ilustraţii , titlu şi text; -exerciţii de citire fluentă şi expresivă a textului ; citire selectivă ; citire pe roluri ; -recunoaşterea personajelor ; -formularea de răspunsuri la întrebări ; -integrarea cuvintelor noi în enunţuri proprii ; -alcătuirea de enunţuri pe baza unor imagini ; -exerciţii de sinonimie ( găsirea cuvintelor cu acelaşi înţeles ); - identificarea titlului şi a autorului textului; -analiza ilustraţiei şi sesizarea legăturii dintre ilustraţii , titlu şi text; -exerciţii de citire fluentă şi expresivă a textului ; citire selectivă ; citire pe roluri ; -recunoaşterea personajelor ; -formularea de răspunsuri la întrebări ; -stabilirea sensului unui cuvânt prin raportare la conţinut ; -selectarea din text a cuvintelor care cuprind grupurile de litere studiate; -exprimarea propriilor opinii; -transcrierea unor fragmente din text ; - stabilirea rolului fiecărui element component al unei cărţi; -gruparea cărţilor pe diferite criterii ; -formularea de răspunsuri la întrebări ; -citirea şi comentarea sfaturilor din manual, care se referă la comportamentul corect faţă de cărţi ; -citirea şi comentarea proverbelor despre cărţi ; RESURSE ▪ Resurse materiale: manual , ilustraţii , Resurse procedurale : conversaţia , explicaţia, exerciţiul, Demonstraţia , jocul didactic ▪ Forme de organizare : activitate frontală , activitate individuală EVALUARE ▪ Observare sistematică : probe orale , teme pentru acasă DATA

1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 2.1. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 3.1. 3.2. 3.3. 3.5. 4.1. 4.2. 4.4. 4.5.
1.1 2.6

▪ Resurse materiale: manual , ilustraţii ▪ Resurse procedurale : conversaţia , explicaţia, exerciţiul, Demonstraţia , jocul didactic ▪ Forme de organizare : activitate frontală , activitate individuală ,

▪ Observare sistematică : probe orale , teme pentru acasă ▪ Probă de eva-luare scrisă

CARTEA ▪ Elementele componente ale unei cărţi ( coperte, foi, pagini, cuprins ) ▪ Tipuri de cărţi

▪ Resurse materiale: manual , ilustraţii , ▪ Resurse procedurale : conversaţia , explicaţia, exerciţiul, demonstraţia , jocul didactic ▪ Forme de organizare : activitate frontală , activitate individuală

▪ Observare sistematică : probe orale , teme pentru acasă

DETALIERI DE CONŢINUT TIPURI DE LITERE ▪ Tipuri de litere de tipar ▪ Importanţa utilizării tipurilor de litere COMUNICAREA ORALĂ ▪Componentele comunicării orale ▪ Vorbitor , ascultător, mesaj

OB. DE REF. 1.1 2.6

RESURSE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE - identificarea literelor de tipar; -denumirea tipurilor de litere de tipar ; -sesizarea scopului în care sunt utilizate tipurile de litere de tipar ; -formularea de răspunsuri complete la întrebări ; -întocmirea unui portofoliu cu fragmente de texte tipărite , cu diferite litere de tipar ; -ex . de transcriere ; -identificarea vorbitorului , a ascultătorului , a mesajului ; -identificarea situaţiilor de adaptare la particularităţile interlocutorului ; -simularea unor situaţii de comunicare ; -ex. de rostire fluentă , corectă a unor mesaje ; -formularea de răspunsuri complete la întrebări ; -exerciţii de dialog: elevi-elevi, elev-învăţător; jocuri de rol, de tipul vorbitor-ascultător, vizând formarea comportamentului de ascultător ; -exerciţii de sesizare a unor mijloace nonverbale (gesturi, mimică) prin care se pot comunica diferite stări, atitudini etc.; -exerciţii de mimă; -exerciţii de sesizare a corespondenţei elementelor verbale cu cele nonverbale (gesturi, mimică); ▪ Resurse materiale: manual , ilustraţii ,Resurse procedurale : con-versaţia , explicaţia, exerciţiul, demonstraţia , jocul didactic ▪ Forme de organizare : activitate frontală , activitate individuală ▪ Resurse materiale: manual , ilustraţii ▪ Resurse procedurale : con-versaţia , explicaţia, exerciţiul, demonstraţia , jocul didactic ▪ Forme de organizare : activitate frontală , activitate individuală

EVALUARE

DATA

▪ Observare sistematică : probe orale , teme pentru acasă

1.1 1.5 2.2

▪ Probă orală de evaluare

COMUNICAREA NONVERBALĂ ▪ Gesturi , mimică

1.4.

Domnu' Trandafir ▪ Textul narativ ( aşezare , ilustraţie, titlu , autor , recunoaşterea personajelor )

1.1. 1.2. 2.1. 2.5. 3.1

▪ Resurse materiale: manual , imagini ▪ Resurse procedurale : conversaţia , explicaţia, exerciţiul, demonstraţia , jocul didactic , învăţarea intuitivă ▪ Forme de organizare : activitate frontală , activitate individuală - identificarea titlului şi a autorului textului; ▪ Resurse materiale: manual , „ -analiza ilustraţiei şi sesizarea legăturii dintre ilustraţii , ▪ Resurse procedurale : contitlu şi text; versaţia , explicaţia, exerciţiul, -exerciţii de citire fluentă şi expresivă a textului ; citire jocul didactic selectivă ; -recunoaşterea personajelor ; -formularea de răspunsuri la întrebări ;

▪ Probă orală de evaluare

▪ Probă orală de evaluare

activitate indi-identificarea şi gruparea cuvintelor cu acelaşi înţeles . vitate frontală . explicaţia. activitate individuală . -identificarea sentimentelor manifestate de elevi faţă de învăţătorul lor .DETALIERI DE CONŢINUT OB. de solicitare . explicaţia. exerciţiul. explicaţia. de permisiune . -sesizarea rolului imaginilor în viaţa oamenilor şi în ▪ Resurse materiale: manual . a volumului . a vitezei proprii de a vorbi ▪ Forme de organizare : acti-citirea şi comentarea unor proverbe .4 2. viduală -identificarea însuşirilor domnului Trandafir . dialog interpreteazǎ roluri diferite . versaţia . comunicarea dintre acestea .4 2. ▪ Resurse procedurale : con-exprimarea propriilor gânduri cu ajutorul imaginilor versaţia . -rezolvarea exerciţiilor din testul de evaluare . 3. activitate indi-formularea de rǎspunsuri la întrebǎri . ▪Test de evaluare scris ▪ Observare sistematică : probe orale . -jocuri de rol .4 2. ▪ Forme de organizare : acti-recunoaşterea tipurilor de litere . vitate frontală .7. teme pentru acasă ▪ Observare sistematică : probe orale . 3. -reglarea intonaţiei .3. vitate frontală . -exerciţii de formulare a unor întrebǎri şi rǎspunsuri. -simularea unor situaţii de comunicare în care partenerul de ▪ Resurse materiale: manual .1 TEST DE EVALUARE 1.2. ▪ Resurse materiale: manual . COMUNICAREA PRIN IMAGINI 1. -confecţionarea unor indicatoare . teme pentru acasă ▪ Observare sistematică : probe orale . viduală . exerciţiul. versaţia .4 DIALOGUL Formule de prezentare . -exersarea unor acte de vorbire . activitate individuală .5 2. exerciţiul. ORE: 20 .6 3. teme pentru acasă • Evaluare scrisǎ UNITATEA DE ÎNVĂŢARE : TOAMNA NR. ▪ Resurse procedurale : con-folosirea intonaţiei potrivite în timpul unui dialog .4 2. vitate frontală . de salut RECAPITULARE Prima zi de şcoalǎ 1. DE REF ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE RESURSE EVALUARE DATA 3. ▪ Forme de organizare : acti-reprezentarea prin desen a orarului clasei .2 2.4 -exerciţii de identificare şi de ordonare a ideilor principale din ▪ Forme de organizare : actitext . ▪ Resurse procedurale : con-exersarea unor acte de vorbire .4 1.

2. DETALIERI DE CONŢINUT O. 2. 3. explicaţia. citire selectivă în funcţie de diferite repere .alcǎtuirea unor propoziţii simple şi a unor propoziţii dezvoltate .2.R. -utilizarea corectă a semnelor de punctuaţie .3. .4. -recunoaşterea personajelor . exerciţiul.1 . teme pentru acasă 1. ▪ Observare sistematică : probe orale .PERIOADA: DETALIERI DE CONŢINUT PUIŞORII –dupǎ Emil Gârleanu O. -formularea unor propoziţii enunţiative . enunţiative sau exclamative . explicaţia. jocul didactic ▪ Forme de organizare : activitate frontală . 4. 3. 4. 1. ▪ Resurse materiale: manual ▪ Resurse procedurale : conversaţia . teme pentru acasă ▪ Observare sistematică : probe orale .5.1. -exerciţii de sinonimie şi de antonimie .5 -sesizarea intonaţiei corecte/incorecte a unor propoziţii interrogative . exerciţiul.. -explicarea utilizării unor semne de punctuaţie . de Mihai Eminescu 2. ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE . teme pentru acasă DATA PROPOZIŢIA ▪ Delimitarea cuvintelor în propoziţii ▪ Alcǎtuire de propoziţii SEMNELE DE PUNCTUAŢIE INTONAREA PROPOZIŢIILOR 1. 1. explicaţia. citire selectivă . 4.3. -exerciţii de citire selectivǎ . ▪ Forme de organizare : activitate frontală ▪ Resurse materiale: manual ▪ Resurse procedurale : şi conversaţia .5. 3.3 2.1. RESURSE ▪ Resurse materiale: manual ▪ Resurse procedurale : conversaţia . 3. 2.3. -formularea de răspunsuri la întrebări . explicaţia. ▪ Forme de organizare : activitate frontală ▪ Resurse materiale: manual ▪ Resurse procedurale : conversaţia .1. -exerciţii de identificare şi de ordonare a ideilor principale din text -identificarea şi gruparea cuvintelor cu acelaşi înţeles .5 3. titlu şi text. teme pentru acasă ▪ Observare sistematică : probe orale . -completarea textelor date cu semnele de punctuaţie necesare .5..2.3 4.R ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE RESURSE EVALUARE DATA . -formulare de propoziţii pe baza unor cuvinte sau imagini . -analiza ilustraţiei şi sesizarea legăturii dintre ilustraţii . exerciţiul.identificarea titlului şi a autorului poeziei. exerciţiul.identificarea titlului şi a autorului textului. -exerciţii de citire fluentă şi expresivă a textului . CE TE LEGENI . titlu şi textul în versuri . -stabilirea sensului unui cuvânt prin raportare la con-ţinut . -exerciţii de citire fluentă şi expresivă . exerciţii de citire „ la prima vedere “ -delimitarea cuvintelor pentru a obţine propoziţii . activitate individuală EVALUARE ▪ Observare sistematică : probe orale . interogative exclamative . -analiza ilustraţiei şi sesizarea legăturii dintre ilustraţii .2.1 3.

-exerciţii de citire fluentă şi expresivă a textului . -alcătuirea familiei de cuvinte . explicaţia.2 2. -recunoaşterea personajelor . teme pentru acasă ▪ Observare sistematică : probe orale .B “ ▪ Resurse procedurale : conversaţia .CUVÂNTUL. -analiza ilustraţiei şi sesizarea legăturii dintre ilustraţii . -formularea unor propoziţii în care cuvintele să înceapă cu aceeaşi literă . DE REF ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE -citirea unor enunţuri şi identificarea cuvintelor cu înţeles opus . -utilizarea corectă a cuvintelor scrise cu cratimă . ▪ Forme de organizare : activitate frontală ▪ Observare sistematică : probe orale ▪ Test de evaluare ▪ Resurse materiale: manual . exerciţiul. explicaţia. . ▪ Forme de organizare : activitate frontală ▪ Observare sistematică : probe orale . -despărţirea cuvintelor în silabe . -exerciţii de memorare şi de recitare expresivă .2 4. -explicarea utilizării unor semne de punctuaţie . RESURSE ▪ Resurse materiale: manual .5 3.2 4. -înlocuirea cuvintelor subliniate cu altele cu acelaşi înţeles .1 2. exerciţiul.1 2. „ Limba românǎ – colecţia F. -identificarea consoanelor şi a vocalelor .4 3. activitate individuală Resurse materiale: manual ▪ Resurse procedurale : conversaţia . explicaţia. ▪ Forme de organizare : activitate frontală Resurse materiale: manual ▪ Resurse procedurale : conversaţia .3 CUVINTE CU ÎNŢELES ASEMĂNĂTOR 1. -folosirea dicţionarului pentru identificarea sensului unor cuvinte şi a sinonimelor . -exerciţii de identificare şi de ordonare a ideilor principale din text . -formulare de răspunsuri la întrebări .4 -identificarea sensului unor cuvinte . -formularea de răspunsuri la întrebări . -formarea unor cuvinte noi după model .identificarea titlului şi a autorului textului. ▪ Resurse EVALUARE ▪ Observare sistematică : DATA 1. -gruparea cuvintelor în funcţie de numărul de silabe. -formarea unor cuvinte care încep cu o vocală/consoană sau pe baza unei scheme . DESPĂR ŢIREA ÎN SILABE SUNETUL ŞI LITERA. SILABA. citire selectivă .formarea unor cuvinte prin înlocuirea unei litere . explicaţia. exerciţiul. teme pentru acasă DETALIERI DE CONŢINUT CUVINTE CU ÎNŢELES OPUS OB. titlu şi text. VOCALE ŞI CONSOANE 2. -gruparea cuvintelor cu acelaşi sens . jocul didactic ▪ Forme de organizare : activitate frontală . -pronunţarea corectă a vocalelor şi consoanelor . -despărţirea corectă a cuvintelor în silabe . -citirea unor enunţuri şi identificarea cuvintelor cu acelaşi înţeles . -formularea unor propoziţii cu omonime .3 2.2 . ▪ Forme de organizare : activitate frontală Resurse materiale: manual ▪ Resurse procedurale : conversaţia .1 CASA PĂPUŞIIdupă Titel Constantinescu 1. .

explicaţia.5. 2. -formularea de răspunsuri la întrebări . -despărţirea cuvintelor în silabe . -recunoaşterea personajelor . ▪ Forme de organizare : activitate frontală . ▪ Evaluare scrisă UNITATEA DE ÎNVĂŢARE : ŢARA NR.5.1. -stabilirea sensului unui cuvânt prin raportare la conţinut .2. -transcriere . ▪ Resurse procedurale : conversaţia . autor . citire selectivă . copiere . ▪ Resurse procedurale : con-versaţia . titlu şi text. -sesizarea mijloacelor de comunicare nonverbală ( imaginile ) . 3. -formulare de răspunsuri la întrebări .2. -înlocuirea cuvintelor subliniate cu antonimele lor .3 1. ilustraţii . -redactarea unor texte folosind cuvinte date . explicaţia. demonstraţia .3 PROIECT ▪ Propoziţia ▪ Semne de punctuaţie ▪ Cuvântul EVALUARE -formarea unor perechi de cuvinte cu înţeles opus . -exerciţii de citire fluentă şi expresivă a textului . -aşezarea corectă a textului în pagina textului . 2.1. exerciţiul. -integrarea achiziţiilor lexicale în enunţuri proprii . a alineatelor . 1. -ordonarea ideilor principale . DE REF ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE -identificarea titlului şi a autorului textului. -scriere după dictare . exerciţiul.2.1 2. -exerciţii de scriere caligrafică . -identificarea vocalelor şi a consoanelor . învăţarea intuitivă EVALUARE ▪ Evaluare orală DATA 1. -test scris la limba şi literatura română . 1. -autocorectarea şi corectarea în perechi a greşelilor de scriere . activitate indi-viduală . RESURSE ▪ Resurse materiale: manual . probe orale .2. cuvântul . . jocul didactic .5. ORE: 26 PERIOADA: DETALIERI DE CONŢINUT CONDEIELE LUI VODĂ. demonstraţia . citire pe roluri . explicaţia.2. -exerciţii de sinonimie şi de antonimie . 1. -plasarea corectă a titlului . 1. -analiza ilustraţiei şi sesizarea legăturii dintre ilustraţii . personaje .3. procedurale : con-versaţia .1. 3.5 3. exerciţiul.4 4. succesiunea logică a întâmplărilor ) AŞEZAREA CORECTĂ ÎN PAGINA CAIETULUI OB. -rezolvarea unor sarcini în grupe mici de lucru -prezentarea unor lecturi individuale suplimentare . 4. învăţarea intuitivă ▪ Forme de organizare : activitate frontală ▪ Resurse materiale: manual .3 2.1. titlu . de punctuaţie . 3. teme pentru acasă 1. jocul didactic .după Boris Crăciun ▪ Textul narativ ( aşezare .

-transformarea dialogurilor în povestire . explicaţia. -utilizarea corectă a semnelor de punctuaţie . 2. 3. jocul didactic .3 3. -recunoaşterea personajelor . -stabilirea sensului unui cuvânt prin raportare la con-ţinut . identificarea ideilor principale . -identificarea titlului şi a autorului textului. exerciţiul. -exerciţii de citire fluentă şi expresivă a textului . titlu şi text. -formularea de răspunsuri pentru întrebările care vizează informaţiile esenţiale şi de detaliu . -analiza ilustraţiei şi sesizarea legăturii dintre ilustraţii . -identificarea ideilor principale . 3. citire pe roluri . demonstraţia învăţarea intuitivă ▪ Forme de organizare : activitate frontală .FORMULAREA DE ÎNTREBĂRI ŞI DE RĂSPUN-SURI STEJARUL DIN BORZEŞTI –după Eusebiu Camilar ▪ Delimitarea textului în fragmente logice ▪ Povestirea orală a fiecărui fragment ▪ Planul simplu de idei OCAUA LUI CUZA ▪ Delimitarea textului în fragmente logice ▪ Povestirea orală a fiecărui fragment ▪ Planul simplu de idei 2. -formularea de întrebări şi de răspunsuri care vizează conţinutul textului . învăţarea intuitivă ▪ Forme de organizare : activitate frontală . DE REF ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE RESURSE EVALUARE DATA . -scrierea caligrafică şi corectă a întrebărilor şi a răspunsurilor . activitate individuală . ▪ Resurse procedurale : conversaţia . -povestirea orală şi scrisă a fragmentelor . -delimitarea textului în fragmente logice . -recunoaşterea personajelor .1.1. citire selectivă . activitate individuală ▪ Resurse materiale: manual .2 DETALIERI DE CONŢINUT OB. citire pe roluri .4.4.2. ▪ Resurse procedurale : conversaţia . -exerciţii de citire fluentă şi expresivă a textului . -formularea de întrebări şi de răspunsuri vizând conţinutul textului citit .6. 3. 3. titlu şi text. 3. demonstraţia .5. teme pentru acasă 2. 4. 4. -delimitarea textului în fragmente logice . -explicarea cuvintelor necunoscute de elevi .4. activitate individuală ▪ Observare sistematică : probe orale .7. -analiza ilustraţiei şi sesizarea legăturii dintre ilustraţii . 4. exerciţiul.2. 2. citire selectivă . ▪ Forme de organizare : activitate frontală .3. 4. pe echipe ▪ Resurse materiale: manual .3. jocul didactic . explicaţia.

a titlului . ▪ Resurse procedurale : conversaţia . -ex. învăţarea intuitivă ▪ Forme de organizare : activitate frontală . -exerciţii de citire corectă şi expresivă .3 3. demonstraţia ▪ Forme de organizare : activitate frontală . Versul ▪ Memorare. de sinonimie şi de antonimie . teme pentru acasă DETALIERI DE CONŢINUT OB. Versul ▪ Memorare. respectând intonaţia impusă de semnele de punctuaţie .5 -plasarea corectă a datei . Recitare 1.PATRIA ROMÂNĂ. învăţarea intuitivă ▪ Forme de organizare : activitate frontală . activitate indi-viduală ▪ Resurse materiale: manual .exerciţii de scriere caligrafică .6 4. ▪ Resurse materiale: manual . -discuţii despre structura unei poezii . ▪ Resurse procedurale : conversaţia . -formularea de răspunsuri pentru întrebările care vizează informaţiile esenţiale şi de detaliu . explicaţia. ▪ Resurse procedurale : conversaţia . -exerciţii de memorare şi recitare . -explicarea unoe expresii din poezie . Recitare 2. exerciţiul. exerciţiul. ▪ Observare sistematică : probe orale . -explicarea unor versuri . jocul didactic . -autocorectarea şi corectarea în perechi a greşelilor . DE REF ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE RESURSE EVALUARE DATA . -memorarea şi recitarea poeziei .1 4. a versurilor în pagina caietului . -descoperirea rimei pentru cuvinte date . -copiere . -completarea unor versuri cu cuvinte potrivite . de sinonimie şi de antonimie . -citire selectivă . teme pentru acasă Observare sistematică : probe orale . -desprinderea mesajului transmis de poezie .3 2.7 ŢARA MEA – de Andrei Ciurunga ▪ Textul liric ▪ Strofa.1 2.6 3. jocul didactic . explicaţia. -aşezarea corectă a strofelor . activitate indi-viduală ▪ Resurse materiale: manual . demonstraţia . explicaţia. . demonstraţia .5 2.2 2. AŞEZAREA CORECTĂ ÎN PAGINA CAIETULUI A TEXTULUI 4. -formulare de răspunsuri la întrebări . -discriminarea elementelor esenţiale de cele de detaliu prin citirea selectivă. jocul didactic . teme pentru acasă Observare sistematică : probe orale . -ex. explicarea unor versuri. -desprinderea mesajului fiecărei strofe .de George Coşbuc ▪ Textul liric ▪ Strofa.5 -exerciţii de citire respectând intonaţia impusă de semnele de punctuaţie .

-povestirea orală şi scrisă a fragmentelor .de Otilia Cazimir ▪ Textul liric ▪ Strofa. exerciţiul. RESURSE ▪ Resurse materiale: manual . -explicarea utilizării semnelor de punctuaţie . ▪ Resurse procedurale : con-versaţia . -transformarea dialogurilor în povestire . titlu şi text. BĂIEŢI ! –după Petru Demetru Popescu ▪ Textul narativ ▪ Povestirea orală după planul de idei ▪ Utilizarea semnelor de punctuaţie 2.3 2. jocul didactic . VINE MOŞ CRĂCIUN. ▪ Forme de organizare : activitate individuală ▪ Evaluare scrisă UNITATEA DE ÎNVĂŢARE : TRADIŢII ŞI OBICEIURI NR. citire selectivă . -rezolvarea cerinţelor testului de evaluare de la pagina 47 din manual . demonstraţia . -exerciţii de citire fluentă şi expresivă a textului . explicaţia. ▪ Resurse materiale: manual .3 ▪ Resurse materiale: manual . exerciţiul.1 2.1 2. EVALUARE Observare sistematică : probe orale . teme pentru acasă EVALUARE 1.7 -analiza ilustraţiei şi sesizarea legăturii dintre ilustraţii . teme pentru acasă DATA 1.5 3. explicaţia. -formulare de întrebări şi răspunsuri . -identificarea ideilor principale . respectând intonaţia impusă de semnele de punctuaţie .R ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE -exerciţii de citire corectă şi expresivă . -alegerea explicaţiilor potrivite pentru citate / fragmente din text . învăţarea intuitivă ▪ Forme de organizare : activitate frontală .3 DETALIERI DE CONŢINUT O. -formularea unor enunţuri şi utilizarea corectă a semnelor de punctuaţie .4 3. citire pe roluri . -explicarea cuvintelor necunoscute de elevi .DUPĂ STEAG .4 2. Resurse procedurale : con-versaţia . jocul didactic . Versul O. ORE: 10 PERIOADA: DETALIERI DE CONŢINUT UITE .3 2.5 3. Observare sistematică : probe orale .R ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE RESURSE EVALUARE DATA .1 2.

fişe cu expresii frumoase .2 3. explicaţia. ▪ Resurse procedurale : conversaţia . încheiere . încheiere . ▪ Forme de organizare : activitate frontală .▪ Memorare. Recitare ▪ Semne de punctuaţie SCRIEREA CORECTĂ A CUVINTELOR „ sa “ ŞI „ s-a “ -transcrierea poeziei . explicaţia. activitate individuală Observare sistematică : probe orale . -utilizarea expresiilor deosebite selectate în redactarea compunerii . ▪ Resurse procedurale : conversaţia . DE REF ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE RESURSE EVALUARE DATA . -utilizarea corectă a semnelor de punctuaţie . teme pentru acasă DETALIERI DE CONŢINUT OB. a versurilor în pagina caietului . fişe cu expresii frumoase . exerciţiul. exerciţiul.1 4. -transcriere . -alcătuirea unor enunţuri şi a unor texte în care să apară „sa“ respectiv „s-a“ . ▪ Resurse procedurale : conversaţia . explicaţia.3 ▪ Observare sistematică : probe orale . teme pentru acasă 2. -redactarea unor compuneri pe baza unui suport vizual . teme pentru acasă ▪ Observare sistematică : probe orale . teme pentru acasă 4.5 2. vitate frontală . -ordonarea părţilor unei compuneri . activitate individuală ▪ Resurse materiale: manual .5 4. demonstraţia . cu plasarea corectă a datei şi a titlului . -citirea compunerii model din manual . activitate individuală ▪ Resurse materiale: manual . -analiza ilustraţiei şi sesizarea legăturii dintre ilustraţii . vitate frontală . aşezarea corectă a strofelor . citire selectivă . -recunoaşterea personajelor .3 3.2 4. învăţarea intuitivă ▪ Forme de organizare : activitate frontală . exerciţiul. -structurarea compunerii în introducere .3 4. respectând regulile de aşezare în pagină . vitate frontală . -scriere după dictare .3 ▪ Resurse materiale: manual . -povestirea textului -redactarea planului de idei PĂRŢILE UNEI COMPUNERI ▪ Introducere ▪ Cuprins ▪ Încheiere COMPUNEREA UNOR TEXTE PE BAZA UNUI SUPORT VIZUAL ▪ după un şir de ilus traţii ▪ după benzi ilustrate POMUL DE CRĂCIUN –după Ioan Alexandru Brătescu -Voineşti 4. cuprins . -structurarea compunerilor redactate în introducere . -completarea enunţurilor lacunare cu „sa“ sau „s-a“ -alegerea variantelor de scriere corectă . activitate individuală ▪ Resurse materiale: manual . jocul didactic .1 4. citire pe roluri . activitate individuală ▪ Observare sistematică : probe orale . -exerciţii de citire fluentă şi expresivă a textului . cuprins . -scrierea corectă şi caligrafică a compunerilor . explicaţia. titlu şi text. ▪ Resurse procedurale : conversaţia .6 -explicarea folosirii cratimei în scrierea unor cuvinte. exerciţiul. -utilizarea corectă a ortogramelor .

-formulare de răspunsuri la întrebări . fişă de lucru 2. explicarea unor versuri. -alegerea variantelor de scriere corectă . învăţarea intuitivă ▪ Forme de organizare : activitate frontală . 4. -alegerea variantelor de scriere corectă . -completarea enunţurilor lacunare . fişă de lucru 2. respectând intonaţia impusă de semnele de punctuaţie .3 3. ▪ Resurse materiale: manual . -explicarea folosirii cratimei în scrierea unor cuvinte. COLINDE de Mihai Eminescu ▪ Textul liric ▪ Strofa. Recitare 1. jocul didactic . -memorarea şi recitarea poeziei . 2.7 4. 2.3. 3. -scriere după dictare . teme pentru acasă . -completarea enunţurilor lacunare cu „ sau “ sau „ s-au “ . ▪ Resurse materiale: manual . explicaţia.3 RECAPITULA RE SEMESTRIALA scriere după dictare .2.2. ▪ Resurse procedurale : conversaţia . -alcătuirea unor enunţuri şi a unor texte în care să apară „ sau “ respectiv „s-au “ . 4. -formulare de întrebări şi răspunsuri . exerciţiul. ▪ Forme de organizare : activitate frontală . ▪ Resurse procedurale : conversaţia .2 3. -redactarea unor compuneri Fise de lucru SEMESTRUL AL II-LEA DETALIERI DE CONŢINUT OB.SCRIEREA CORECTĂ A CUVINTELOR „ sau “ ŞI „ s-au “ ▪ Utilizarea corectă a ortogramelor ▪ Scrierea corectă a cuvintelor care conţin consoana „m “ înainte de „ p“ sau „b“ COLINDE . 4.1. 4.3.6. demonstraţia .3 4. -exerciţii de sinonimie şi de antonimie . teme pentru acasă . -utilizarea corectă a ortogramelor studiate . DE REF ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE RESURSE EVALUARE DATA . exerciţiul.5. 3.1. activitate individuală ▪ Observare sistematică : probe orale .5 3. explicaţia.1. -utilizarea corectă a ortogramelor .3 3. activitate individuală ▪ Observare sistematică : probe orale .5 -exerciţii de citire corectă şi expresivă . Versul ▪ Memorare. -discriminarea elementelor esenţiale de cele de detaliu prin citirea selectivă.

locul titlului etc. -povestirea scrisă a textului . Versul ▪ Memorare. activitate individuală -exerciţii de citire corectă şi expresivă . ▪ Resurse materiale: manual . ▪ Forme de organizare : activitate frontală . Observare sistematică : probe orale . aşezarea corectă a strofelor . ▪ Activităţi interdisciplinare : educaţie civică – Familia PACE. explicaţia.2 3. -delimitarea textului în fragmente logice .5 3. ▪ Resurse procedurale : conversaţia . versaţia . -explicarea cuvintelor necunoscute de elevi .7 4. jocul didactic .3 1. ▪ Forme de organizare : activitate frontală . demonstraţia . exerciţiul. -formularea ideilor principale . impusă de semnele de punctuaţie . citire pe roluri . ▪ Resurse procedurale : conversaţia . demonstraţia . exerciţiul. -povestirea orală a unui fragment . -povestirea orală a fragmentelor . demonstraţia . a versurilor în pagina caietului . -recunoaşterea personajelor . -transcrierea poeziei . -delimitarea textului în fragmente logice . -delimitarea textului în fragmente logice . ▪ Resurse procedurale : conversaţia . teme pentru acasă . respectând alineatele . explicaţia. .3 4. teme pentru acasă Observare sistematică : probe orale . ▪ Resurse materiale: manual . -plasarea corectă în pagină a textului propriu . citire selectivă . jocul didactic . de citire explicativă . cu plasarea corectă a datei şi a titlului . Observare sistematică : probe orale . exerciţiul.1 4.1 2. -exerciţii de citire fluentă şi expresivă a textului .2 3. ▪ Forme de organizare : activitate frontală .POVESTIREA SCRISĂ A UNUI FRAGMENT Text suport : O seară minunată-după Monica Rohan -exerciţii de citire corectă şi expresivă .3 3. explicaţia. -formularea ideilor principale . ▪ Resurse procedurale : con-desprinderea semnificaţiei unor versuri . -povestirea orală a textului după planul de idei . teme pentru acasă 2. Recitare ▪ Autodictare POVESTIREA SCRISĂ A UNUI TEXT DE MICĂ ÎNTINDERE Text suport : Dincolo de iarnădupă Silvia Kerim ÎN AJUNUL ANULUI NOUdupă Fănuş Neagu ▪ Textul narativ ▪ Delimitarea textului în fragmente logice ▪ Planul simplu de idei 2. respectând intonaţia ▪ Resurse materiale: manual . învăţarea intuitivă ▪ Forme de organizare : activitate frontală .fragmentde Octavian Goga ▪ Textul liric ▪ Strofa. explicaţia. -transformarea dialogurilor în povestire ( oral ) .3 3. de citire selectivă .3 3. jocul didactic .5 ▪ Resurse materiale: manual . demonstraţia . -povestirea scrisă a unui fragment .5 -exerciţii de citire explicativă . jocul didactic . exerciţiul.

„ iau “ sau „ i-au“ . -completarea enunţurilor lacunare cu „ ia “ . exerciţiul. explicaţia. -utilizarea corectă a ortogramelor .6 Observare sistematică : probe orale .SCRIEREA CORECTĂ A CUVINTELOR „ ia “ . exerciţiul. explicaţia. ▪ Resurse materiale: manual .3 3. jocul didactic . teme pentru acasă . activitate indivi-duală Observare sistematică : probe orale . -explicarea folosirii semnelor de punctuaţie .1 4.1 4. -scriere după dictare .1 -explicarea folosirii cratimei în scrierea unor cuvinte . teme pentru acasă DETALIERI DE CONŢINUT OB. demonstraţia Observare sistematică : probe orale .4 4. teme pentru acasă ▪ Resurse materiale: manual . explicaţia. ▪ Forme de organizare : activitate frontală .construirea unor expresii . activitate individuală EVALUARE DATA SCRIEREA CORECTĂ A CUVINTELOR „ nea “ ŞI „ ne-a “ 2. -recunoaşterea personajelor . exerciţiul. -alcătuirea unor enunţuri şi a unor texte în care să apară ortogramele menţionate . folosind aceste cuvinte .2 4. utilizând cuvinte date . -exerciţii de sinonimie şi de antonimie . -explicarea cuvintelor necunoscute de elevi . -alcătuirea unor enunţuri şi a unor texte în care să apară ortogramele menţionate . ▪ Resurse procedurale : conversaţia . -explicarea folosirii cratimei în scrierea unor cuvinte. -delimitarea textului în fragmente logice . citire pe roluri . -alegerea variantelor de scriere corectă . jocul didactic . -exerciţii de citire fluentă şi expresivă a textului . -explicarea unor expresii din text .6 AMINTIRI DIN COPILĂRIE ( frag ment ) după Ion Creangă ▪ Textul narativ 2. ▪ Resurse procedurale : conversaţia . RESURSE ▪ Forme de organizare : activitate frontală . DE REF ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE -formulare de enunţuri . -alegerea variantelor de scriere corectă . ▪ Resurse procedurale : conversaţia . activitate individuală ▪ Resurse materiale: manual . -completarea enunţurilor lacunare . demonstraţia ▪ Forme de organizare : activitate frontală . -utilizarea corectă a ortogramelor . . „ i-a“ . „ iau “ şi „ i-au“ 4. -formularea ideilor principale . jocul didactic . citire selectivă . -formularea de răspunsuri pentru întrebările care vizează informaţiile esenţiale şi de detaliu . „ i-a“ . demonstraţia .

-explicarea unor expresii şi enunţuri din text . exerciţiul.6. 1. 2. 3. -recitarea unor poezii . ▪ Resurse procedurale : conversaţia . -selectarea cuvintelor care conţin grupuri de litere şi despărţirea lor în silabe . demonstraţia . demonstraţia ▪ Forme de organizare : activitate frontală . -recunoaşterea personajelor .1. -utilizarea corectă a ortogramelor studiate .1. fişă de lucru independent . ORE: 21 PERIOADA: DETALIERI DE CONŢINUT NINSOAREAdupă Edmondo de Amicis OB. exerciţiul. jocul didactic . 2. -scriere după dictare . a volumului. explicaţia. -exerciţii de sinonimie şi de antonimie . 3.1.3 -exerciţii de citire fluentă şi expresivă a textului . -reglarea intonaţiei . -delimitarea textului în fragmente logice . -alegerea variantelor de scriere corectă .OBICEIURI DE CRĂCIUN ŞI DE ANUL NOU ▪ Memorare.6 3. 2. 3.2. -formulare de răspunsuri la întrebări . -povestirea orală şi scrisă a textului . RESURSE ▪ Resurse materiale: manual . DATA 1.respectând intonaţia impusă de semnele de punctuaţie .3. ▪ Resurse procedurale : conversaţia . DE REF ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE -exerciţii de citire fluentă şi expresivă a textului . 4. 3.3. -explicarea folosirii semnelor de punctuaţie . a vitezei proprii de a vorbi .3. citire selectivă . teme pentru acasă EVALUARE ▪ Probă scrisă de evaluare UNITATEA DE ÎNVĂŢARE : IARNA NR.2 2. -discuţii despre obiceiurile şi tradiţiile de Crăciun şi Anul Nou . Recitare 2. -formularea ideilor principale .2. activitate individuală ▪ Test scris de evaluare Observare sistematică : probe orale . teme pentru acasă . 4. explicaţia. jocul didactic . . activitate individuală EVALUARE ▪ Observare sistematică : probe orale . -formularea de răspunsuri pentru întrebările care vizează informaţiile esenţiale şi de detaliu . învăţarea intuitivă ▪ Forme de organizare : activitate frontală . -utilizarea corectă a ortogramelor studiate .2.5. -completarea enunţurilor lacunare .

-formulare de propoziţii folosind cuvintele date DETALIERI DE CONŢINUT OB. pronunţarea lor corectă .SCRIEREA CORECTĂ A CUVIN TELOR „ neam “ ŞI „ ne-am “ 4. exerciţiul. -completarea enunţurilor lacunare . impusă de semnele de punctuaţie . -explicarea unor expresii din text . demonstraţia ▪ Forme de organizare : activitate frontală . jocul didactic .cu plasarea corectă a datei şi a titlului . demonstraţia ▪ Observare sistematică : probe orale . jocul didactic . explicaţia. demonstraţia . -scrierea corectă a substantivelor articulate . -dictare .1 4. teme pentru acasă . -redactarea unui text cu ajutorul cuvintelor de sprijin. -explicarea folosirii cratimei în scrierea unor cuvinte.B ▪ Resurse procedurale : conversaţia . teme pentru acasă . exerciţiul. DATA SCRIEREA CORECTĂ A CUVINTELOR „ la “ ŞI „ l-a “ ▪ Utilizarea corectă a ortogramelor 4.3 .1 -exerciţii de citire corectă şi expresivă . aşezarea corectă a strofelor . -completarea enunţurilor şi a textelor lacunare .3. fişă de lucru independent . -selectarea din text a cuvintelor care conţin diftongi sau literele „î“ şi „ â “. „Limba românǎ–colecţia F. jocul didactic .B ▪ Resurse procedurale : conversaţia . exerciţiul. activitate individuală EVALUARE ▪ Observare sistematică : probe orale . -utilizarea corectă a ortogramelor . activitate individuală ▪ Resurse materiale: manual . explicaţia. teme pentru acasă . ▪ Observare sistematică : probe orale . -explicarea cuvintelor subliniate din text . -formulare de răspunsuri la întrebări . ▪ Observare sistematică : probe orale .5.3 4. „ Să dezlegăm tainele textelor -exerciţii de citire selectivă în funcţie de diferite repere: versul. teme pentru acasă . fişă de lucru independent . literare “. ▪ Resurse materiale: manual . imagini . învăţarea intuitivă ▪ Forme de organizare : activitate frontală . -utilizarea corectă a ortogramelor . RESURSE ▪ Resurse procedurale : conversaţia . -redactarea unei compuneri pe baza ilustraţiilor din manual . -scrierea corectă a substantivelor articulate . „Limba românǎ–colecţia F. explicaţia. respectând intonaţia ▪ Resurse materiale: manual . 4. -dictare . -alegerea variantelor de scriere corectă . fişe de lustrofa.3 3. despărţirea lor în silabe . cru . IARNA (fragment) de Nicolae Labiş ▪ Scrierea corectă a cuvintelor care conţin diftongi ▪ Scrierea corectă a cuvintelor care conţin „î“ şi „ â “ 1. a versurilor în pagina caietului . DE REF ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE -exerciţii de sinonimie şi de antonimie . fişă de lucru independent . -transcrierea poeziei . -explicarea folosirii cratimei în scrierea unor cuvinte. fişă de lucru independent . -alegerea variantelor de scriere corectă .

fişă de lucru independent DETALIERI DE CONŢINUT STUPUL LOR –de Tudor Arghezi ▪ Textul liric OB. -completarea enunţurilor lacunare cu substantivele potrivite .B ▪ Resurse procedurale : conversaţia . fişă de lucru independent ▪ Observare sistematică : probe orale . -selectarea substantivelor dintr-un grup de cuvinte . lucruri .6 4. demonstraţia ▪ Forme de organizare : activitate frontală . -identificarea substantivului ca fiind partea de vorbire care denumeşte fiinţe . teme pentru acasă .5 3. respectiv dintr-un text .6 ▪ Resurse materiale: manual . fără folosirea terminologiei . activitate individuală ▪ Resurse materiale: manual . -explicarea unor expresii şi a unor versuri . teme pentru acasă . -explicarea cuvintelor subliniate din poezie şi formularea de enunţuri cu acestea . exerciţiul. exerciţiul. a părţilor de vorbire . „Limba românǎ–colecţia F. -exerciţii de sinonimie şi de antonimie . demonstraţia ▪ Forme de organizare : activitate frontală . activitate individuală ▪ Observare sistematică : probe orale . exerciţiul. ▪ Resurse procedurale : conversaţia . în funcţie de ce denumesc -exerciţii-joc pentru identificarea părţilor de vorbire întrun careu dat . activitate individuală EVALUARE Observare sistematică : probe orale . -gruparea cuvintelor în tabele .1 -determinarea sensului unor cuvinte . -gruparea substantivelor pe trei coloane . explicaţia. -formulare de răspunsuri la întrebări . -găsirea unor substantive cu înţeles opus pentru substantive date .CUVÂNTUL-PARTE DE VORBIRE 1. în funcţie de ce denumesc . SUBSTANTIVUL 2. fişă de lucru independent DATA 3. jocul didactic . strofa. -exerciţii de citire selectivă în funcţie de diferite repere: versul. respectând intonaţia impusă de semnele de punctuaţie . -scrierea corectă a părţilor de vorbire . „Limba românǎ–colecţia F.B ▪ Resurse procedurale : conversaţia .5 .1 3. jocul didactic .3 4.2 4. demonstraţia ▪ Forme de organizare : activitate frontală . teme pentru acasă . fenomene ale naturii . explicaţia. jocul didactic . DE REF ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE -exerciţii de citire corectă şi expresivă . -identificarea . -autodictare RESURSE ▪ Resurse materiale: manual . explicaţia.

explicaţia. explicaţia.3 2. exerciţiul. ▪ Resurse procedurale : conversaţia .6 4.1 4. activitate individuală ▪ Resurse materiale: manual . ▪ Forme de organizare : activitate frontală . „Limba românǎ–colecţia F.1 4. teme pentru acasă . exerciţiul ▪ Forme de organizare : activitate frontală . explicaţia. activitate individuală ▪ Resurse materiale: manual . -definirea substantivului comun şi a celui propriu . -schimbarea numărului unor substantive date . explicaţia. -plasarea corectă a alineatelor . teme pentru acasă . „Limba românǎ–colecţia F. jocul didactic .SCRIEREA CORECTĂ A CUVINTELOR CE CONŢIN „ ii “ . -redactarea compunerii folosind ilustraţia şi un şir de întrebări . -transformarea unor substantive după model . „ ee “ 1. fişă de lucru independent DETALIERI DE CONŢINUT COMPUNERE DUPĂ UN ŞIR DE ÎNTREBĂRI OB. scrierea caligrafică şi corectă a compunerii . „Limba românǎ–colecţia F. -gruparea substantivelor după repere date . -selectarea substantivelor din siruri de cuvinte şi formularea de propoziţii cu acestea .5 4.4 -identificarea substantivelor la numerele singular şi plural din texte date . fişă de lucru independent DATA 4.B ▪ Resurse procedurale : conversaţia .B . Observare sistematică : probe orale .6 4. exerciţiul. -exerciţii de sinonimie şi antonimie . DE REF ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE -analiza ilustraţiei date şi formularea de răspunsuri la întrebări . teme pentru acasă . activitate individuală Observare sistematică : probe orale . cuprins şi încheiere . -selectarea şi gruparea substantivelor după numărul lor . -identificarea substantivelor comune şi proprii din texte .3 FELUL SUBSTANTIVELOR 3. ▪ Resurse procedurale : conversaţia . demonstraţia ▪ Forme de organizare : activitate frontală . -completarea enunţurilor lacunare . -structurarea compunerii în introducere . activitate individuală EVALUARE Observare sistematică : probe orale . -selectarea cuvintelor care conţin grupurile de sunete „ea “„ ia “„ oa “„ ie “. -scrierea corectă a substantivelor comune şi proprii .5 .B . -despărţirea corectă în silabe . RESURSE ▪ Resurse materiale: manual ▪ Resurse procedurale : conversaţia . exerciţiul. ▪ Forme de organizare : activitate frontală . fişă de lucru independent NUMĂRUL SUBSTANTIVELOR 3.1 -pronunţarea şi scrierea corectă a cuvintelor care conţin vocale în hiat . ▪ Resurse materiale: manual . teme pentru acasă . -scrierea corectă a substantivelor . fişă de lucru independent Observare sistematică : probe orale .3 4.

1 4. selectivă . exerciţiul ▪ Forme de organizare : activitate frontală . fişă de lucru independent ▪ Probă scrisă de evaluare ▪ Test scris de evaluare UNITATEA DE ÎNVĂŢARE : COPILĂRIA NR.L. .B . DE REF ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE RESURSE EVALUARE ▪ Observare sistematică : DATA 2.COLŢ ALB-după Jack London 1.6 4. -citirea fragmentului din textul „ La săniuş “ de Ion Agârbiceanu . ORE: 27 PERIOADA: DETALIERI DE CONŢINUT VIZITĂ. identificarea felului şi a numărului fiecărui substantiv . teme pentru acasă . explicaţia. explicaţia. -formulare de propoziţii cu ortogramele studiate.4 -utilizarea corectă a ortogramelor .după I. -identificarea substantivelor din enunţuri date . precizarea felului şi a numărului lor . activitate individuală ▪ Resurse materiale: manual ▪ Resurse procedurale : conversaţia . -identificarea substantivelor din text şi gruparea lor în funcţie de ceea ce denumesc .5 3. -completarea enunţurilor lacunare cu substantivele potrivite . teme pentru acasă . ▪ Resurse materiale: manual ▪ Resurse procedurale : conversaţia .3 2. exerciţiul ▪ Forme de organizare : activitate frontală . -schimbarea numărului substantivelor .3 -exerciţii de citire fluentă şi expresivă . citire pe roluri . „Limba românǎ–colecţia F. activitate individuală RECAPITULARE 2. Caragiale OB.1 EVALUARE 2. Observare sistematică : probe orale .3 3. -exerciţii de sinonimie . -schimbarea numărului substantivelor . -formulare de răspunsuri la întrebări .4 -exerciţii de citire fluentă şi expresivă a textului .1 2. -selectarea unor substantive din text . precizarea felului şi a numărului lor .5 4. fişă de lucru independent Observare sistematică : probe orale . citire ▪ Resurse materiale: manual .

activitate individuală ▪ Observare sistematică : probe orale . modificarea formei adjectivului prin schimbarea numărului substantivului pe care îl determină . -recunoaşterea adjectivelor dintr-un text dat . activitate individuală EVALUARE ▪ Observare sistematică : probe orale . demonstraţia ▪ Forme de organizare : activitate frontală . explicaţia. -exerciţii de sinonimie . citire pe roluri . -delimitarea textului în fragmente logice . -formulare de enunţuri .▪ Textul narativ ▪ Utilizarea corectă a ortogramelor ▪ Substantivul ▪Povestirea în scris a unui fragment 3. teme pentru acasă DATA 1. -schimbarea numărului substantivelor . teme pentru acasă DETALIERI DE CONŢINUT BUNICUL –după Barbu Ştefănescu Delavrancea ▪Textul narativ ▪ Utilizarea corectă a semnelor de punctuaţie ▪Substantivul OB. ▪ Resurse procedurale : conversaţia .3 2.5 2. ▪ Resurse procedurale : conversaţia .6 4. teme pentru jocul didactic . folosind aceste cuvinte . -dezvoltarea unor propoziţii cu ajutorul adjectivelor . -completarea unor propoziţii lacunare cu adjectivele potrivite . jocul didactic . explicaţia. -scriere după dictare .6 4. -explicarea cuvintelor necunoscute de elevi . demonstraţia ▪ Forme de organizare : activitate frontală . demonstraţia acasă ▪ Forme de organizare : activitate frontală . -realizarea acordului .pro-be orale .3 ADJECTIVUL 2. -identificarea unor adjective potrivite substantivelor date .3 3. -exerciţii de sinonimie . jocul didactic . explicaţia. „Limba românǎ–colecţia F.4 2.1 4. -exerciţii-joc de sinonimie /antonimie .6 3. activitate individuală ▪ Resurse materiale: manual .4 -recunoaşterea personajelor .5 2.5 2.6 3. -selectarea din text a substantivelor şi a adjectivelor . exerciţiul.6 3. -transformarea unor substantive în adjective .6 . -identificarea şi selectarea unor substantive după criterii date. versaţia . -recunoaşterea personajelor . -identificarea substantivelor din enunţuri din text .2 2. -schimbarea topicii adjectivului faţă de substantiv . exerciţiul. demonstraţia ▪ Forme de organizare : activitate frontală .6 4. exerciţiul. identificarea felului şi a numărului fiecărui substantiv . explicaţia. -formularea ideilor principale .4 ACORDUL ADJECTIVULUI CU SUBSTANTIVUL 2. -observarea utilizării semnelor de punctuaţie . jocul didactic . ▪ Resurse procedurale : con. ▪ Resurse procedurale : conversaţia .2 3. citire selectivă . activitate individuală ▪ Resurse materiale: manual . teme pentru acasă ▪ Observare sistematică : probe orale . -înlocuirea unor expresii date cu adjectivele potrivite .B .1 4. exerciţiul. DE REF ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE -exerciţii de citire fluentă şi expresivă a textului . RESURSE ▪ Resurse materiale: manual . -deducerea definiţiei adjectivului . -scrierea corectă a pluralului adjectivelor terminate în „ iu “ la singular .

-povestirea în scris a unui fragment . -recunoaşterea pronumelui personal . exerciţiul. -povestirea orală a textului . explicaţia. teme pentru acasă ▪ Observare sistematică : probe orale . -alcătuirea unor propoziţii utilizând formele pronumelui personal .4 PRONUMELE .B ▪ Resurse procedurale : conversaţia .4 2.2 2. realizarea acordului dintre substantiv şi adjective . activitate individuală ▪ Resurse materiale: manual . „Limba românǎ–colecţia F.delimitarea textului în fragmente logice . RESURSE EVALUARE DATA . -recunoaşterea personajelor . activitate individuală ▪ Resurse materiale: manual .6 -precizarea felului şi a numărului fiecărui substantiv . -formularea ideilor principale . teme pentru acasă DETALIERI DE CONŢINUT OB. -transformarea unor propoziţii prin trecerea de la singular la plural a pronumelor personale . exerciţiul. -completarea unor texte lacunare cu pronume personale . ▪ Forme de organizare : activitate frontală . -alegerea explicaţiilor potrivite pentru citate/ fragmente din text . -înlocuirea unor substantive cu pronume personale corespunzătoare .▪ Adjectivul 4. „Limba românǎ–colecţia F.5 2. demonstraţia ▪ Forme de organizare : activitate frontală . citire pe roluri . -formularea de răspunsuri pentru întrebările care vizează informaţiile esenţiale şi de detaliu .5 3. demonstraţia ▪ Forme de organizare : activitate frontală . explicaţia.1 4.1 4. .3 2. .6 4. jocul didactic .5 3.4 -exerciţii de citire fluentă şi expresivă a textu-lui . PRONUMELE PERSONAL PERSOANA ŞI NUMĂRUL PRONUMELUI PERSONAL 2.6 3. după Ionel Teodoreanu ▪ Textul narativ ▪Povestirea orală a textului ▪ Pronumele personal ▪ Povestirea în scris a unui fragment 1.4 2.B ▪ Resurse procedurale : conversaţia . explicaţia. -selectarea pronumelor personale din text .6 4. teme pentru acasă ▪ Observare sistematică : probe orale . ▪ Resurse materiale: manual . jocul didactic . exerciţiul. ▪ Resurse procedurale : conversaţia .4 4. DE REF ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE -exerciţii de sinonimie /antonimie .6 4. -înlocuirea unor substantive cu pronume personale . -identificarea pronumelor personale în texte . -explicarea cuvintelor necunoscute de elevi . activitate individuală ▪ Observare sistematică : probe orale . -alcătuirea de propoziţii şi texte scurte utilizând forme ale pronumelui personal . -definirea pronumelui personal . -exerciţii-joc de identificare a pronumelor personale dintrun careu cu părţi de vorbire . LA MEDELENI fragment . citire selectivă .

-utilizarea corectă a ortogramelor . -realizarea acordului gramatical dintre substantiv şi adjectiv . activitate individuală ▪ Resurse materiale: manual . ▪ Forme de organizare : activitate frontală .1 4. „Limba românǎ–colecţia F.B ▪ Resurse procedurale : conversaţia . -explicarea folosirii cratimei în scrierea unor cuvinte .6 4.SCRIEM CORECT „ printr-o “ .6 4. activitate individuală ▪ Observare sistematică : probe orale ▪ Observare sistematică : probe orale . -analizarea ilustraţiei şi a planului de idei . -povestirea în scris a fragmentului .1 2. ▪ Resurse materiale: manual . ▪ Forme de organizare : activitate frontală . -redactarea compunerilor pe baza planului de idei . explicaţia. teme pentru acasă COMPUNERE DUPĂ UN PLAN DE IDEI 4. -formulare de răspunsuri la întrebări . pronumelor personale RESURSE ▪ Resurse materiale: manual ▪ Resurse procedurale : conversaţia . activitate individuală ▪ Resurse materiale: manual .B ▪ Resurse procedurale : conversaţia . jocul didactic . explicaţia. -selectarea din text a adjectivelor . -exerciţii de despărţire a cuvintelor în silabe . exerciţiul.3 4. teme pentru acasă DETALIERI DE CONŢINUT RECAPITULARE ▪ Alcătuire de enunţuri pe baza imaginilor ▪ Adjectivul ▪Pronumele OB. DE REF ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE -alcătuirea unor enunţuri pe baza imaginilor . -înlocuirea pronumelui personal cu pronumele personal de politeţe .6 ▪ Observare sistematică : probe orale . -structurarea compunerilor în introducere . -alcătuirea unor enunţuri folosind ortograme . „ printr-un “ PRONUMELE PERSONAL DE POLITEŢE 2.4 4.4 . scrierea caligrafică şi corectă a compunerilor .5 4. exerciţiul. -pronunţarea şi scrierea corectă a pronumelor personale scrise cu „ e “ .5 2. -recunoaşterea pronumelui de politeţe . -scriere după dictare . demonstraţia ▪ Forme de organizare : activitate frontală . activitate EVALUARE Observare sistematică : probe orale . -plasarea corectă a alineatelor .6 3. -evaluarea propriei compuneri pe baza criteriilor anterior stabilite . explicaţia. -alcătuirea unor enunţuri folosind pronumele personal de politeţe .5 3. ▪ Forme de organizare : activitate frontală .4 -formularea de întrebări corespunzătoare enunţurilor date -selectarea din text a cuvintelor scrise cu mp şi cu x .1 4. „Limba românǎ–colecţia F.5 4. exerciţiul. teme pentru acasă DATA 2. -completarea unor enunţuri . folosind adjective şi pronume . cuprins şi încheiere .

teme pentru acasă . -pronunţarea corectă a numeralelor .3 3.2 2.după Eugen Jianu ▪ Textul narativ ▪Povestirea orală a textului ▪ Substantivul ▪ Adjectivul ▪ Pronumele OB. -exerciţii de sinonimie /antonimie . ▪ Resurse procedurale : conversaţia .6 3.3 OB.6 4.5 2.4 2. activitate individuală EVALUARE ▪ Observare sistematică : probe orale . jocul didactic . fişe de lucru DATA 1.1 4.6 4.2 4. citire selectivă . -scrierea corectă a numeralelor simple şi compuse . -completarea unor enunţuri lacunare cu numerale potrivite . -despărţirea cuvintelor în silabe .6 3. demonstraţia ▪ Forme de organizare : activitate frontală . ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE -recunoaşterea numeralelor dintr-un text . -recunoaşterea în text a cuvintelor scrise cu „x“. explicaţia. explicaţia. -delimitarea fragmentelor şi alcatuirea planului de idei -povestirea pe fragmente a textului .4 şi a pronumelor personale de politeţe.6 4.5 2.3 2. a adjectivelor şi a pronumelor personale din text . demonstraţia ▪ Forme de organizare : activitate frontală . DE REF ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE -exerciţii de citire fluentă şi expresivă a textului . -precizarea numărului şi a persoanei pronumelui personal -formulare de enunţuri cu pronume personale .2 3.4 . exerciţiul. -selectarea substantivelor . DE REF DETALIERI DE CONŢINUT NUMERALUL RESURSE ▪ Resurse materiale: manual . ▪ Resurse procedurale : conversaţia . citire pe roluri . -scriere după dictare . activitate individuală EVALUARE ▪ Observare sistematică : probe orale .4.1 4.5 3. fişe de lucru DATA 2. jocul didactic . exerciţiul.1 4. individuală ▪ Test de evaluare Probă scrisă de evaluare UNITATEA DE ÎNVĂŢARE : PRIMĂVARA NR. teme pentru acasă . pronumelor personale şi a pronumelor personale de politeţe. -povestire în scris a unui fragment . -formularea de răspunsuri pentru întrebările care vizează informaţiile esenţiale şi de detaliu . RESURSE ▪ Resurse materiale: manual . -precizarea numărului şi a persoanei pronumelui personal -selectarea din text a adjectivelor .6 EVALUARE 2.1 2. ORE: 20 PERIOADA: DETALIERI DE CONŢINUT LEGENDA GHIOCELULUI.6 3. -explicarea cuvintelor necunoscute de elevi .

-recunoaşterea verbelor dintr-un şir sau text dat . -precizarea numărului de strofe şi de versuri din poezie . -identificarea unor adjective potrivite substantivelor date . RESURSE ▪ Resurse materiale: manual . „Limba românǎ–colecţia F.2 2. activitate individuală ▪ Observare sistematică : probe orale .2 2.6 3. -formulare de răspunsuri la întrebări . cuprins şi încheiere .5 3. jocul didactic .3 . -alegerea explicaţiei corecte pentru expresii sau fragmente din text .1 3. -realizarea acordului gramatical dintre substantiv şi adjectiv . -exerciţii de citire fluentă şi expresivă .2 2. jocul didactic . demonstraţia ▪ Forme de organizare : activitate frontală .6 PRIMĂVARA-de Vasile Alecsandri 1. activitate individuală EVALUARE ▪ Observare sistematică : probe orale .1 1.1 1. scrierea caligrafică şi corectă a compunerilor .1 4. -exerciţii de sinonimie / antonimie . jocul didactic . -formulare de răspunsuri la întrebări .5 2. -plasarea corectă a alineatelor . explicaţia. -evaluarea propriei compuneri pe baza criteriilor anterior stabilite .3 3. ▪ Resurse procedurale : conversaţia .5 -analizarea ilustraţiei şi a cuvintelor -redactarea compunerilor pe baza planului de idei . activitate individuală ▪ Observare sistematică : probe orale . -transformarea unor propoziţii afirmative în propoziţii negative prin schimbarea formei verbului . ▪ Resurse materiale: manual .1 3. -clasificarea verbelor după ceea ce exprimă . explicaţia.6 3.3 AJUTORUL UNOR 4. -explicarea cuvintelor subliniate din text .4 4. -exerciţii de sinonimie / antonimie . -exerciţii de citire explicativă şi selectivă . -dictare .7 4. teme pentru acasă ▪ Resurse materiale: manual . -exerciţii de citire explicativă şi selectivă . -scrierea pluralului substantivelor date . fişe de lucru DETALIERI DE CONŢINUT ÎN ZIUA DE PAŞTE -de Elena Farago OB. ▪ Forme de organizare : activitate frontală . exerciţiul.4 CUVINTE DE SPRIJIN 4.B ▪ Resurse procedurale : conversaţia . ▪ Resurse procedurale : conversaţia . fişe de lucru DATA 1. -structurarea compunerilor în introducere . pe baza unor cuvinte de sprijin .6 ▪ Resurse materiale: manual .6 4. teme pentru acasă . exerciţiul. demonstraţia ▪ Forme de organizare : activitate frontală . -formularea de enunţuri pe baza unor imagini .2 2. DE REF ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE -exerciţii de citire fluentă şi expresivă . activitate individuală ▪ Observare sistematică : probe orale . exerciţiul. teme pentru acasă .5 3. explicaţia.COMPUNERE CU 4.5 4. demonstraţia ▪ Forme de organizare : activitate frontală . ▪ Resurse procedurale : conversaţia . exerciţiul. fişe de lucru VERBUL 2. teme pentru acasă . -recitarea poeziei . -selectarea părţilor de vorbire studiate din text . explicaţia.

3 4.6 3. adjective .6 4. încheiere . DE REF ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE EVALUARE DATA . -alcătuirea de enunţuri cu verbe la număr şi persoană indicată . având la dispoziţie un început sau un sfârşit dat . jocul didactic . -redactarea compunerilor .4 4.5 3. -redactarea unor felicitări pentru diferite ocazii . -pronunţarea şi scrierea corectă ale unor forme ale verbelor „ a fi “ şi „ a lua “ . teme pentru acasă .4 4.5 COMPUNERE CU ÎNCEPUT SAU SFÂRŞIT DAT 4. o imagine .7 4. ▪ Resurse procedurale : conversaţia . exerciţiul. jocul didactic . activitate individuală RESURSE ▪ Observare sistematică : probe orale . activitate individuală ▪ Observare sistematică : probe orale .1 4. demonstraţia ▪ Forme de organizare : activitate frontală . -completarea unor enunţuri lacunare cu verbele potrivite . -redactarea unor invitaţii pentru diferite evenimente sau sărbători . -dezvoltarea planului compunerii . fişe de lucru ▪ Resurse materiale: manual . ▪ Resurse procedurale : conversaţia . teme pentru acasă . fişe de lucru DETALIERI DE CONŢINUT OB. demonstraţia ▪ Forme de organizare : activitate frontală .5 -selectarea părţilor de vorbire studiate din text ( substantive . -gruparea verbelor în funcţie de număr şi persoa-nă .5 4. explicaţia. pronume . cuprins . -realizarea unui plan al compunerii . -aşezarea în pagină a textului . ▪ Resurse materiale: manual . -identificarea numerelor verbelor şi a persoanelor la care acestea se află . jocul didactic . -recitarea poeziei PERSOANA ŞI NUMĂRUL VERBULUI ▪ Pronunţarea şi scrierea corectă a formelor verbelor „ a fi “ şi „ a lua “ 2. exerciţiul.3. explicaţia. explicaţia.3 4.6 FELICITAREA INVITAŢIA 4. demonstraţia ▪ Forme de organizare : activitate frontală . exerciţiul.4 4. -autoevaluarea şi evaluarea compunerilor pe baza unor criterii stabilite anterior . ▪ Resurse procedurale : conversaţia . -structurarea compunerilor în introducere .6 -recunoaşterea verbelor dintr-un şir sau text dat . verbe ). -identificarea unor urări care pot fi utilizate .5 4. activitate individuală ▪ Observare sistematică : probe orale . fişe de lucru ▪ Resurse materiale: manual . teme pentru acasă . -identificarea situaţiilor în care se folosesc felicitările şi invitaţiile .

4.6 4. scriere după dictare . -redactarea unor felicitări .1. -realizarea analizei gramaticale . explicaţia. -recunoaşterea verbelor dintr-un text dat . activitate individuală EVALUARE ▪ Observare sistematică : probe orale .3 4.RECAPITULARE ▪Numeralul ▪ Verbul ▪Felicitarea. 4. ORE: 27 PERIOADA: DETALIERI DE CONŢINUT HEIDI . fişe de lucru DATA 1. -dictare .6 4. -recunoaşterea personajelor . explicaţia. jocul didactic . teme pentru acasă . -povestirea pe fragmente a textului .1.5 3. exerciţiul. ▪ Resurse procedurale : conversaţia . demonstraţia ▪ Forme de organizare : activitate frontală . DE REF ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE -exerciţii de citire fluentă şi expresivă a textului . -completarea unor enunţuri lacunare cu forme ale verbelor „ a fi “ şi „ a lua “ . -redactarea unor felicitări şi invitaţii .5. 4.6 EVALUARE -identificarea părţilor de vorbire studiate dintr-un text . citire pe roluri . -formularea de răspunsuri pentru întrebările care vizează informaţiile esenţiale şi de detaliu .6. -delimitarea fragmentelor şi identificarea ideilor principale . exerciţiul.1.4. -transcriere .3 4. -alcătuirea de enunţuri folosind verbe la numărul dat / la persoana indicată . FETIŢA MUNŢILOR-după Johanna Spyri OB. RESURSE ▪ Resurse materiale: manual .3. teme pentru acasă . ▪ Resurse procedurale : conversaţia . DE REF ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE RESURSE EVALUARE DATA .5 3.1 4. -explicarea cuvintelor necunoscute de elevi . -explicarea unor expresii date . 2.5 4.4 4. -formularea unor enunţuri cu verbe şi numerale date . -scrierea corectă a unor numerale date . Invitaţia 2. demonstraţia ▪ Forme de organizare : activitate frontală . activitate individuală ▪ Test de evaluare ▪ Observare sistematică : probe orale . 2.5 2. fişe de lucru Probă scrisă de evaluare UNITATEA DE ÎNVĂŢARE : VARA NR. 1. cautarea explicaţiilor în dicţionar . 3.1 4. -selectarea unor părţi de vorbire din textul studiat . -identificarea numerelor verbelor şi a persoanelor la care acestea se află . ▪ Resurse materiale: manual .4 4. -scrierea corectă a unor numerale . citire selectivă . jocul didactic . DETALIERI DE CONŢINUT OB.6.

fişe de lucru ▪ Resurse materiale: manual .4 OB. scriere după dictare . ▪ Resurse procedurale : conversaţia . explicaţia. activitate individuală RESURSE ▪ Observare sistematică : probe orale . -identificarea părţilor de propoziţie exprimate prin diferite părţi de vorbire .6 3. exerciţiul. -exerciţii de sinonimie /antonimie . -explicarea cuvintelor necunoscute de elevi . activitate individuală ▪ Resurse materiale: manual . explicaţia. exerciţiul. activitate individuală ▪ Observare sistematică : probe orale . teme pentru acasă . trei sau mai multe cuvinte .3.RECLAMA . -formularea de răspunsuri la întrebări în legătură cu textul citit . -formularea unor propoziţii folosind verbe-predicat date .2 3. 4. 1. exerciţiul.5.3 2. fişe de lucru DETALIERI DE CONŢINUT ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE EVALUARE DATA . -identificarea întrebărilor la care răspunde predicatul . demonstraţia ▪ Forme de organizare : activitate frontală .1. ▪ Resurse procedurale : conversaţia . DE -citirea unor reclame şi articole din reviste adresate copiilor . 3.7 4. -identificarea părţilor de vorbire ce pot deveni predicate .6. explicaţia. -povestirea pe fragmente a textului . -ordonarea logică a cuvintelor unei propoziţii . -identificarea părţilor de propoziţie exprimate prin diferite părţi de vorbire . fişe de lucru ▪ Resurse materiale: manual . activitate individuală ▪ Observare sistematică : probe orale . -transcriere . -exerciţii de citire fluentă şi expresivă a textului . citire selectivă .3 2. ARTICOLE DIN REVISTE PENTRU COPII 4. jocul didactic . teme pentru acasă . ▪ Resurse procedurale : conversaţia . jocul didactic . demonstraţia ▪ Forme de organizare : activitate frontală . pe baza întrebărilor . -explicarea folosirii semnelor de punctuaţie din enunţurile date . exerciţiul.6 CUVÂNTUL –PARTE DE PROPOZIŢIE 1. 4. -formularea de propoziţii după scheme date .1 4. citire pe roluri .4. -delimitarea fragmentelor şi identificarea ideilor principale .6 4. -redactarea unor reclame şi a unor articole pentru reviste adresate copiilor . ▪ Resurse procedurale : conversaţia .2 1. fişe de lucru ▪ Observare sistematică : probe orale . • folosind părţile de vorbire studiate .6 3. 4.4 4.1. -completarea propoziţiilor lacunare cu părţi de propoziţie potrivite . teme pentru acasă . 1.5 4. demonstraţia ▪ Forme de organizare : activitate frontală . -aşezarea corectă în pagină . jocul didactic . -completarea propoziţiilor lacunare cu predicate potrivite . teme pentru acasă . demonstraţia ▪ Forme de organizare : activitate frontală . jocul didactic . 2.5 2.5 3.6. ▪ Resurse materiale: manual .3 4.1. -formularea de propoziţii : • formate din două . -recunoaşterea personajelor . 2. explicaţia.4 AVENTURILE LUI TOM SAWYER –după Mark Twain ▪ Folosirea semnelor de punctuaţie ▪ Planul simplu de idei ▪ Povestirea orală a fragmentelor ▪ Părţi de vorbire PREDICATUL ▪ Poziţia predicatului în propoziţie 2. -recunoaşterea predicatelor în texte date .1 4.

-delimitarea fragmentelor şi identificarea ideilor principale . exerciţiul. individuală ▪ Observare sistematică : probe orale .3 4. activitate -redactarea unui text format din propoziţii simple .5 3. jocul didactic . fişe de lucru ▪ Observare sistematică : probe orale .3 2. -formularea unor propoziţii în care subiectele să fie exprimate prin substantiv sau pronume personal . explicaţia.4 4. demonstraţia ▪ Forme de organizare : activitate frontală . -realizarea acordului dintre predicat şi subiect . scriere după dictare . citire pe roluri .4 2. -povestirea pe fragmente a textului . jocul didactic .4 4.2 1.6 4. explicaţia.6 3. demonstraţia ▪ Forme de organizare : activitate frontală . -redactarea unor compuneri gramaticale .1 4. fişe de lucru ▪ Observare sistematică : probe orale . pentru obţinerea unor propoziţii . -explicarea cuvintelor necunoscute de elevi . citire selectivă . ▪ Resurse procedurale : conversaţia . vitate frontală . simple . teme pentru acasă . demonstraţia ▪ Forme de organizare : activitate frontală . ▪ Resurse materiale: manual .1 4.5 3. Părţile principale de propoziţie 2.6 4. jocul didactic . -recunoaşterea subiectelor şi predicatelor . ▪ Resurse procedurale : conversaţia .2 3. -realizarea corespondenţei subiect-predicat . activitate individuală ▪ Observare sistematică : probe orale . activitate individuală -identificarea subiectelor şi predicatelor în enunţuri date . ▪ Forme de organizare : acti-formularea de propoziţii după scheme date .REF SUBIECTUL Subiectul exprimat prin substantiv sau pronume personal 2. fişe de lucru 27 V .4 LA SECERE –după Ion Agârbiceanu Acordul predicatului cu subiectul -identificarea subiectelor dintr-un text dat .6 3. -formularea unor propoziţii folosind părţi de vorbire date . -recunoaşterea personajelor . exerciţiul.7 4. -transcriere . -scrierea corectă a ortogramelor cunoscute . ▪ Resurse procedurale : con-transformarea propoziţiilor dezvoltate în propoziţii versaţia . teme pentru acasă . fişe de lucru Propoziţia simplă .5 ▪ Resurse materiale: manual . activitate individuală ▪ Resurse materiale: manual . -identificarea propoziţiilor simple . -stabilirea topicii subiectului . explicaţia. -exerciţii de sinonimie /antonimie . ▪ Resurse procedurale : conversaţia . teme pentru acasă .5 2. -exerciţii de citire fluentă şi expresivă a textului . explicaţia. jocul didactic . demonstraţia -analiza morfo-sintactică a propoziţiei . teme pentru acasă .5 1.6 4.3 2.5 3. -identificarea numărului subiectului şi predicatului . exerciţiul. -completarea propoziţiilor lacunare cu subiecte potrivite . ▪ Resurse materiale: manual . exerciţiul.

3 2. -scrierea unor adjective potrivite substantivelor date . ▪ Resurse procedurale : conversaţia .3 4. exerciţiul.4 Cartea poştală 4. -identificarea părţilor secundare de propoziţie .6 4. -transformarea substantivelor date după model . activitate individuală ▪ Resurse materiale: manual . explicaţia. citire pe roluri . -transformarea propoziţiilor simple în propoziţii dezvoltate . ▪ Observare sistematică : probe orale . -selectarea din texte date a propoziţiilor dezvoltate . exerciţiul. -completarea unor propoziţii lacunare cu părţi de propoziţie potrivite . jocul didactic . DETALIERI DE OB. -povestirea pe fragmente a textului . fişe de lucru DATA 1. demonstraţia ▪ Forme de organizare : activitate frontală . -formularea de propoziţii dezvoltate după scheme date .5 3. -redactarea unei cărţi poştale adresate colegilor / rudelor / învăţătorului .6 4. -transcriere . -realizarea schemelor unor propoziţii simple . exerciţiul.2 4. scriere după dictare . ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE RESURSE EVALUARE DATA . activitate individuală EVALUARE ▪ Observare sistematică : probe orale . -delimitarea fragmentelor şi identificarea ideilor principale . -autoevaluarea şi evaluarea textului cu destinaţie specială. ▪ Forme de organizare : activitate frontală .1 4.3 3. jocul didactic . demonstraţia ▪ Forme de organizare : activitate frontală . pe baza unor criterii stabilite anterior . Părţi secundare de propoziţie 2. -recunoaşterea personajelor .6 ▪ Resurse materiale: manual . fişe de lucru ▪ Observare sistematică : probe orale . DE REF ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE -exerciţii de citire fluentă şi expresivă a textului . ▪ Resurse procedurale : conversaţia . citire selectivă .5 3. -realizarea acordului dintre subiect şi predicat . explicaţia. -explicarea cuvintelor necunoscute de elevi .3 2.DETALIERI DE CONŢINUT MOROMEŢII –după Marin Preda ▪ Povestirea orală a fragmentelor ▪ Povestirea scrisă ▪ Părţi de vorbire ▪ Părţi de propoziţie ▪ Propoziţia simplă OB. -exerciţii de sinonimie /antonimie .5 4. -transformarea propoziţiilor dezvoltate în propoziţii simple . teme pentru acasă . explicaţia.4 Propoziţia dezvoltată.2 1. -identificarea părţilor de vorbire cunoscute dintr-un text .1 2.1 3. teme pentru acasă . RESURSE ▪ Resurse materiale: manual . ▪ Resurse procedurale : conversaţia .2 3.

▪ Resurse procedurale : conversaţia . RESURSE ▪ Resurse materiale: manual . -formularea unor propoziţii simple şi dezvoltate . cartea poştală ) .4 2.1 4. -povestirea orală a unui text dat .2 1. -analiza morfologică a părţilor principale de propoziţie . explicaţia. jocul didactic . ▪ Test de evaluare ▪ Observare sistematică : probe orale . ▪ Forme de organizare : activitate frontală .4 3.CONŢINUT Recapitularea unităţii de învăţare „ Vara “ DE REF Evaluare 2.5 3.3 3. scriere după dictare . explicaţia.6 4. ▪ Resurse procedurale : conversaţia .5 4. . exerciţiul. Probă scrisă de evaluare UNITATEA DE ÎNVĂŢARE : RECAPITULARE FINALĂ NR.4 2.6 2.2 2.5 2. demonstraţia ▪ Forme de organizare : activitate frontală . fişe de lucru DATA Recapitulare finală Prietena mea.1 4. cu început / sfârşit dat . pe baza unor imagini . -redactarea unor compuneri . -identificarea părţilor de vorbire studiate . articolul .4 4.5 4.4 -redactarea unor texte cu destinaţie specială ( reclama . pe baza unor cuvinte de sprijin .1 1. citire selectivă . -redactarea unor texte cu destinaţie specială .6 . activitate individuală EVALUARE ▪ Observare sistematică : probe orale . citire pe roluri . -transcriere . ORE: 12 PERIOADA: DETALIERI DE CONŢINUT OB. -organizarea textului în pagină . -formulare de răspunsuri la întrebări .rezolvarea testului scris ▪ Resurse materiale: manual .6 3.1 3. teme pentru acasă . DE REF ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE -exerciţii de citire fluentă şi expresivă a unui text . cartea Recomandări pentru lectura suplimentară 1. -identificarea părţilor de propoziţie studiate . exerciţiul.7 4.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful