Sunteți pe pagina 1din 3

Impozitul pe veniturile obtinute din Romania de nerezidenti

Intrebare: Care sunt obligatiile unui nerezident pentru a beneficia de aplicarea conventiei de evitare a dublei impuneri? Raspuns: Conform art. 118 al. (2) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru aplicarea prevederilor conventiei de evitare a dublei impuneri nerezidentul are obligatia de a prezenta platitorului de venit, in momentul realizarii venitului, certificatul de rezidenta fiscala eliberat de catre autoritatea competenta din statul sau de rezidenta. In cazul in care certificatul de rezidenta fiscala nu se prezinta in acest termen, se aplica prevederile titlului V. In momentul prezentarii certificatului de rezidenta fiscala se aplica prevederile conventiei de evitare a dublei impuneri si se face regularizarea impozitului in cadrul termenului legal de prescriptie, in conditiile in care certificatul de rezidenta fiscala mentioneaza ca beneficiarul venitului a avut, in termenul de prescriptie, rezidenta fiscala in statul contractant cu care este incheiata conventia de evitare a dublei impuneri, pentru toata perioada in care s-au realizat veniturile din Romania. Certificatul de rezidenta fiscala prezentat in cursul anului pentru care se fac platile este valabil si in primele 60 de zile calendaristice din anul urmator, cu exceptia situatiei in care se schimba conditiile de rezidenta. In Normele de aplicare ale articolului de fata, se prevede: (1) Nerezidentul beneficiar al veniturilor din Romania trebuie sa justifice in Romania dreptul de a beneficia de prevederile conventiei de evitare a dublei impuneri, incheiata intre Romania si statul sau de rezidenta, prin prezentarea certificatului de rezidenta fiscala eliberat de autoritatea fiscala din statul respectiv. Pentru dovedirea rezidentei se poate prezenta si un alt document eliberat de catre o alta autoritate decat cea fiscala, care are atributii in domeniul certificarii rezidentei conform legislatiei interne a acelui stat. (2) Nerezidentii care sunt beneficiarii veniturilor din Romania vor depune la platitorul de venit originalul sau copia certificatului de rezidenta fiscala ori documentul mentionat la alin. (1), tradus si legalizat de organul autorizat din Romania. (4) In ipoteza in care nerezidentul beneficiar al veniturilor din Romania transmite un singur original al certificatului de rezidenta fiscala sau al documentului prevazut la alin. (1) unui platitor de venituri rezident roman care are filiale, sucursale sau puncte de lucru in diferite localitati din Romania si care fac plati, la randul lor, catre beneficiarul de venituri nerezident, primitorul certificatului de rezidenta fiscala sau al documentului prevazut la alin. (1), in original, va transmite la fiecare subunitate o copie tradusa si legalizata a certificatului de rezidenta fiscala in original al beneficiarului de venituri din Romania sau a documentului prevazut la alin. (1). Pe copia legalizata primitorul certificatului de rezidenta fiscala sau al documentului prevazut la alin. (1), in original, va semna cu mentiunea ca detine originalul acestuia. (5) Prevederile alin. (4) sunt valabile si in situatia in care nerezidentul beneficiar al veniturilor din Romania are infiintata o filiala in Romania care are relatii contractuale cu diversi clienti din localitati diferite din Romania si care primeste un singur original al certificatului de rezidenta fiscala sau al documentului prevazut la alin. (1). Filiala apartinand persoanei nerezidente va face copii legalizate pe care le va distribui clientilor romani. Intrebare: Cine elibereaza certificatul de atestare fiscala pentru nerezidenti? Raspuns: Certificatul privind atestarea impozitul platit de nerezidenti se elibereaza de catre organul fiscal teritorial in raza caruia platitorul de venit este inregistrat, pe baza cererii depuse de beneficiarul venitului sau de platitorul de venit, in numele acestuia. Certificatele de atestare a impozitelor platite se elibereaza ori de cate ori beneficiarul de venit sau platitorul de venit in numele acestuia le solicita, respectiv, in perioade diferite din cursul anului, pentru aceeasi categorie de venit obtinut in baza unui contract in derulare, inainte si dupa expirarea anului fiscal. Intrebare: In Insula Man se aplica Conventia pentru evitarea dublei impuneri incheiata intre Romania si Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord, ratificata de catre Romania prin Decretul nr. 26/1976? Raspuns: Insula Man nu intra sub incidenta prevederilor Conventiei pentru evitarea dublei impuneri incheiate intre Romania si Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord.

TRATAMENTUL CONTABIL SI FISCAL AL IMPOZITULUI PRIN RETINERE LA SURSA DATORAT DE NEREZIDENTI PENTRU VENITURILE REALIZATE IN ROMANIA Impozitul prin retinere la sursa se datoreaza de catre nerezidentii care realizeaza venituri impozabile din Romania, in baza prevederilor art. 113 din Codul Fiscal, ca subiecti ai impunerii, plata acestui impozit fiind o obligatie legala a acestora, de la care nu se poate deroga prin conventii/contracte bilaterale incheiate intre parti. Baza de aplicare a cotelor de impozit prin retinere la sursa o reprezinta "veniturile impozabile obtinute din Romania", in conformitate cu art. 115 din Cod Fiscal. Tratamentul fiscal Venitul obtinut din prestarea serviciilor, respectiv venitul din redevente sau din dobanzi, trebuie inregistrat in contabilitate conform prevederilor contractuale. In cazul in care pretul negociat in contract este "net de orice impozite si taxe care ar fi datorate in Romania", venitul inregistrat in contabilitate nu este egal cu pretul net mentionat in contract, ci au o valoare mai mare obtinuta prin insumarea pretului net cu toate impozitele si taxele care se datoreaza de catre prestator si cu alte contraprestatii obtinute de la beneficiar in legatura cu serviciul prestat, recunoscand si cheltuieli cu impozitele prin retinere la sursa in Romania. In situatia in care prestatorul ar fi un contribuabil roman negociaza un pret net de orice impozite si taxe, nerecunoaste venitul in intregime, incluzand si valoarea impozitului retinut la sursa de catre beneficiar, intra sub incidenta prevederilor evaziunii fiscale si impune consecintele prevazute de lege. In baza art. 118 din Codul Fiscal, prevederile conventiilor de evitare a dublei impuneri incheiate intre Romania si alte state, impun ca beneficiarul venitului sa prezinte organelor fiscale din Romania certificatul de rezidenta fiscala, eliberat de organul fiscal din tara de rezidenta, prin care sa ateste ca este rezident al statului respectiv si ca ii sunt aplicabile prevederile conventiei de evitare a dublei impuneri. Beneficiarul venitului obtinut din Romania are dreptul sa solicite aplicarea conventiei de evitare a dublei impuneri incheiata de Romania cu statul sau de rezidenta. Organele fiscale au obligatia sa aplice prevederile acestei conventii pe baza certificatului de rezidenta valabil furnizat de beneficiarul venitului. Conditiile impuse de lege, pentru aplicarea prevederilor conventiei de evitare a dublei impuneri sunt: 1- existenta unei conventiei de evitare a dublei impuneri incheiata de Romania cu statul de rezidenta al beneficiarului venitului; 2- prezentarea de catre beneficiarul venitului a unui certificat de rezidenta valabil Tratamentul contabil In baza unui contract de asistenta tehnica si consultanta incheiat intre X din Romania (beneficiar) si Y (furnizor) din Franta, se emite lunar o factura de prestari servicii de 20000 euro. In contabilitatea firmei din Romania, se va inregistra cheltuiala cu serviciul furnizorului de asistenta tehnica: 628.asistentatehnica=4012Y 20000 euro x cursul BNR valabil in data emiterii facturii

Concomitent, se va inregistra in contabilitate impozitul pe redeventa aferent activitatii de consultanta 10%: 4012Y = 446.redeventa 20000euro x 10% = 2000 euro Acest impozit se va declara in formularul 100 - "Declaratia privind obligatiile de plata la bugetul de stat". Se va achita pana pe 25 ale lunii urmatoare celei in care se declara obligatia de plata. Ulterior, cand se va achita furnizorul de asistenta tehnica din Franta, se va face operatiunea: 4012Y = 5124.euro 18000 euro x cursul bancii comerciale din data platii La finalul anului fiscal, societatea din Franta va solicita societatii din Romania eliberarea certificatului fiscal. Societatea din Romania va obtine de la administratia fiscala certificatul de atestare fiscala, prin care se va demonstra ca aceasta a platit in numele si in contul societatii din Franta impozitul pe redeventa de 10%. Certificatul se va elibera in limba engleza. Societatea din Franta va prezenta acest certificat de atestare fscala organelor fiscale franceze si in baza lui va obtine un credit fiscal, ce-i va da dreptul sa plateasca in Franta impozite reduse cu suma achitat in Romania.