Sunteți pe pagina 1din 4

PENYERAHAN DAN PENILAIAN TUGASAN ASSIGNMENT SUBMISSION AND ASSESSMENT ________________________________________________________________________ KOD KURSUS /COURSE CODE : HBEF1403 TAJUK

KURSUS /COURSE TITLE : SENI DALAM PENDIDIKAN SEMESTER /SEMESTER : SEPTEMBER 2011 ________________________________________________________________________
ARAHAN KEPADA PELAJAR / INSTRUCTIONS TO STUDENTS 1. Tugasan ini mengandungi SATU (1) soalan sahaja yang disediakan dalam bahasa modul bercetak kursus ini. / This assignment contains only ONE (1) question that is set in the language of the printed module for the course. 2. Jawab dalam Bahasa Melayu atau Bahasa Inggeris. / Answer in Malay or English. 3. Muat turunkan templet tugasan versi bahasa yang berkenaan daripada MyVLE untuk penyediaan dan penyerahan tugasan anda. Tugasan anda hendaklah ditaip dengan menggunakan saiz fon 12 Times New Roman dan langkau baris 1.5. / Download the language version of the assignment template concerned from the MyVLE for preparation and submission of your assignment. Your assignment should be typed using 12 point Times New Roman font and 1.5 line spacing. 4. Tugasan anda hendaklah antara 2500 hingga 3000 patah perkataan tidak termasuk rujukan. Bilangan perkataan hendaklah ditunjukkan di hujung tugasan anda. Jangan menyalin soalan dan arahan tugasan dalam jawapan anda. / Your assignment should be between 2500 and 3000 words excluding references. The number of words should be shown at the end of your assignment. Do not copy the assignment question and instructions to your answer.

5. Anda dikehendaki menghantar tugasan kepada TUTOR BERSEMUKA. / You must submit your assignment to the TUTOR.
6. Anda hanya boleh menghantar tugasan SEKALI sahaja dalam SATU fail. / You can submit your assignment ONCE only in a SINGLE file.

7. Tugasan anda hendaklah diserahkan sebelum atau pada Tutorial ke 4. Serahan selepas Tutorial 4 TIDAK akan diterima. / Your assignment must be submitted before or by the 4th tutorial. Submission after 4th tutorial will NOT be accepted.
8. Tugasan hendaklah disiapkan secara individu. Anda dilarang meniru tugasan orang lain. Anda juga dilarang sama sekali memplagiat kerja orang lain sebagai kerja sendiri. / Your assignment should be prepared individually. You should not copy another persons assignment. You should also not plagiarise another persons work as your own.

SOALAN TUGASAN /ASSIGNMENT QUESTION SOALAN / QUESTION Matlamat Seni dalam pendidikan sekolah rendah adalah untuk membentuk keperibadian generasi Malaysia yang celik budaya, mempunyai nilai-nilai estetika yang tinggi, imaginatif, kritis, kreatif, inovatif dan inventif. Sehubungan dengan fungsi tersebut, anda dikehendaki menghasilkan tugasan seperti berikut.

1. Sediakan satu folio dengan mengumpul dan memproses maklumat berkaitan pengetahuan dan kemahiran asas dalam Seni Visual, Muzik dan Pergerakan peringkat sekolah rendah dari internet, keratan akhbar, majalah dan sumber-sumber lain. Nota hendaklah disediakan dalam bentuk peta minda atau pengurusan grafik seperti : Carta maklumat Garis selari Tulang ikan Carta edaran Rajah venn Jaringan klasifikasi (10 markah) 2. Menghasilkan satu persembahan dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran bagi salah satu topik dalam mana-mana mata pelajaran sekolah rendah dengan mengintegrasikan elemen Seni Visual, Muzik dan Pergerakan mengikut format yang ditetapkan. Contoh aktiviti seperti lakonan, simulasi, pentomin dan sebagainya. Persembahan tersebut perlu dihasilkan menggunakan perisian power point sekurangkurang 20 slaid dan dihantar dalam bentuk soft copy. (20 markah)

[Jumlah: 30 markah]

RUJUKAN 1. 2. 3. 4. 5. 6. Hurwitz, a. & el. Al (2001). Children and their art, Harcourt College Publishers, USA. Kementerian Pendidikan Malaysia. (2003). Buku Sumber Guru Pendidikan seni Visual, KBSR. KL : DBP Kementerian Pendidikan Malaysia. (2003). Buku Panduan Khas Pendidikan Seni Visual, KBSR. KL : DBP. (Tahun Satu hingga Tahun Enam) Kementerian Pendidikan Malaysia. (2003). Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Seni Visual, KBSR. KL : DBP. Kathleen Chee. (2006). SPM fokus U : Pendidikan Seni Visual. Bandar Baru Bangi : Penerbitan Pelangi Sdn. Bhd.. Lark- Harovitz, Lewis H.P., & Luca. M., (1967). Understanding childrens art for better teaching, USA: Columbu

________________________________________________________________________ PENILAIAN / EVALUATION Tugasan ini akan menyumbangkan 30% markah kepada kursus tersebut dan akan dinilai berdasarkan kepada Rubrik. / This assignment accounts for 30% of the marks for the course mentioned and shall be assessed based on the Rubrics. Anda akan dimaklumkan tentang markah tugasan ini sebelum Peperiksaan Akhir Semester bermula / You would be informed of the assignment mark before the Final Semester Examination commences. PLAGIARISME: POTONGAN MARKAH / PLAGIARISM: MARKS DEDUCTION Amaran: Tugasan yang diserahkan secara automatik akan disemak untuk persamaan. Jika plagiarisme dikesan, markah akan dipotong seperti berikut: / Warning: The submitted assignment will automatically undergo a similarity check. If plagiarism is detected, marks would be deducted as follows: Tugasan dengan kandungan 10 - 30 % yang sama dengan lain: 20% potongan daripada jumlah markah yang diperolehi. Tugasan melebihi kandungan 30% yang sama dengan lain: Markah sifar akan diberikan. Assignments with 10 - 30 % overlap with others: 20% deduction from the total marks scored. Assignments with more than 30% overlap with others : Zero mark would be given

MUKA SURAT TAMAT / END OF PAGE