1 APROBAT prin Hotărârea Consiliului de administraţie al BNM din 16.12.1999 proces-verbal nr.377 (MO nr.10-11 din 27.01.

2000)

Modificat
HCA al BNM, nr. 184 din 31.07.2002 HCA al BNM, nr. 6 din 16.01.2003 HCA al BNM, nr. 380 din 15.12.2005

Regulamentul
privind utilizarea carnetului de cecuri de numerar 1. DISPOZIŢII GENERALE 1.1.Baza. Regulamentul privind utilizarea carnetului de cecuri de numerar este elaborat în baza art. 5,11,26,48 din Legea nr.548-XIII din 21 iulie 1995 cu privire la Banca Naţională a Moldovei. 1.2.Destinaţia. Prezentul Regulament determină elementele obligatorii şi modul de utilizare a carnetului de cecuri de numerar. 1.3.Aplicarea. Prevederile prezentului Regulament se aplică în mod obligatoriu: a) la eliberarea carnetelor de cecuri de numerar; b) la eliberarea numerarului în baza cecului de numerar de către Banca Naţională a Moldovei clienţilor săi; c) la eliberarea de către bănci a numerarului, în baza cecului din carnetul de cecuri de numerar din conturile titularilor de conturi bancare.
[pct. 1.3 modificat prin Hotгrвrea Consiliului de Administraюie al BNM nr.184 din 31.07.2002] [pct. 1.3 modificat prin Hotгrвrea Consiliului de Administraюie al BNM nr. 380 din 15.12.2005]

1.4.Noţiuni utilizate: Cecul din carnetul de cecuri de numerar (vezi anexa 1) este un instrument de plată prin care emitentul de cec dă ordin băncii de a elibera la prezentare o anumită sumă în numerar mandatarului indicat în cec sau însuşi emitentului. Cecul se completează pe formular tipizat de document primar cu regim special de evidenţă, păstrare şi utilizare, care reprezintă o filă din carnetul de cecuri de numerar. Emitentul cecului este persoana juridică sau fizică, care practică activitate de întreprinzător şi emite cecul de numerar. Emiterea cecului este completarea manuală şi autentificarea formularului cecului de către emitent. Mandatarul emitentului este persoana împuternicită de către emitent de a prezenta la bancă cecul de numerar şi de a primi suma consemnată în cec. Persoana împuternicită de emitent trebuie să fie funcţionar al emitentului. Titular de cont bancar este persoana juridică sau fizică, care practică activitate de întreprinzător şi pe numele căreia este deschis cont bancar.
2

drept confirmare a efectuării plăţii şi ulterior transmite scrisoarea Direcţiei tezaur şi operaţiuni de casă. [pct. Primul exemplar al facturii se înaintează băncii pentru a achita suma consemnată.2005] 2. semnăturile persoanelor împuternicite cu drept de prima şi a doua semnătură şi amprenta ştampilei rotunde a băncii în conformitate cu fişa cu specimene de semnături şi amprenta ştampilei .12.1.12.184 din 31. 380 din 15.2005] 2. data şi semnătura sa.2002] [pct. MODUL DE DISTRIBUIRE PRIMARĂ DE CĂTRE BANCA NAŢIONALĂ A MOLDOVEI A CARNETELOR DE CECURI DE NUMERAR 2. Factura se întocmeşte în două exemplare şi se autentifică cu semnăturile persoanelor împuternicite şi ştampila rotundă a Băncii Naţionale a Moldovei. întocmeşte formularul facturii de plată. 380 din 15.12.1.2 Carnetele de cecuri de numerar în baza scrisorii băncii se eliberează persoanei împuternicite a băncii. prin “Delegaţie” . 2.Distribuirea primară de către Banca Naţională a Moldovei a carnetelor de cecuri de numerar este livrarea contra plată a carnetelor de cecuri de numerar băncilor la solicitarea acestora în scopul satisfacerii necesităţilor titularilor de conturi bancare.12. data ridicării carnetelor de cecuri de numerar. 380 din 15. 1.formular tipizat M-2. data şi numărul de înregistrare.2005] 2.2 modificat prin Hotгrвrea Consiliului de Administraюie al BNM nr.4 modificat prin Hotгrвrea Consiliului de Administraюie al BNM nr. [pct. Banca Naţională este unica instituţie în Republica Moldova abilitată să tipărească şi să asigure distribuirea primară a carnetelor de cecuri de numerar băncilor . aplicate pe primul exemplar al facturii. aprobat prin Ordinul comun al . iar exemplarul al 2-lea împreună cu scrisoarea se păstrează la funcţionarul responsabil al contabilităţii Băncii Naţionale a Moldovei până la momentul achitării de către bancă a costului carnetelor de cecuri de numerar şi ulterior în ziua achitării costului carnetelor de cecuri de numerar se coasă în mapa cu documentele zilei operaţionale conform nomenclatorului dosarelor.1. 380 din 15.1 modificat prin Hotгrвrea Consiliului de Administraюie al BNM nr. Funcţionarul responsabil al contabilităţii Băncii Naţionale a Moldovei după verificarea autenticităţii şi corectitudinii întocmirii scrisorii. 1. [pct.2005] 2. 2.1.1.4 modificat prin Hotгrвrea Consiliului de Administraюie al BNM nr.07. [pct. modificat prin Hotгrвrea Consiliului de Administraюie al BNM nr.1 Distribuirea primară de către Banca Naţională a Moldovei a carnetelor de cecuri de numerar băncilor (pentru distribuirea ulterioară titularilor de conturi bancare deschise în bancă) se efectuează la solicitarea acestora în baza unei scrisori care va cuprinde următoarele: denumirea băncii.2 În ziua înregistrării mijloacelor băneşti în contul Băncii Naţionale a Moldovei executorul contabil al Băncii Naţionale a Moldovei aplică pe scrisoarea băncii menţiunile privind plata.1. conform căruia banca achită costul carnetelor de cecuri de numerar solicitate. 2.

[pct.1.Departamentului Statisticii al Republicii Moldova şi Ministerul Finanţelor al Republicii Moldova nr.2 modificat prin Hotгrвrea Consiliului de Administraюie al BNM nr.2002] .cu datele din actul de identitate. numele şi prenumele persoanei împuternicite a băncii. data remiterii.2.07. În aceeaşi zi operaţională carnetele de cecuri de numerar procurate de la Banca Naţională a Moldovei se reflectă în evidenţa contabilă a băncii şi se iau la păstrare în tezaurul acesteia. b) completează formularul “Scrisoare pentru remiterea carnetelor de cecuri de numerar” (anexa 3) în două exemplare. MODUL DE DISTRIBUIRE A CARNETELOR DE CECURI DE NUMERAR DE CĂTRE BĂNCILE COMERCIALE [Denumirea pct. Delegaţia trebuie să fie legalizată cu semnăturile persoanelor împuternicite cu drept de prima şi a doua semnătură şi amprenta ştampilei rotunde a băncii.2002] 3. indicată în delegaţia prezentată. care se autentifică cu semnăturile persoanelor împuternicite ale Băncii 3 Naţionale a Moldovei. indicând denumirea şi codul băncii._____ până la nr. precum şi a delegaţiei prezentate de către persoana împuternicită a băncii efectuează următoarele operaţiuni: a) verifică identitatea persoanei împuternicite a băncii. 2. Direcţia tezaur şi operaţiuni de casă în baza scrisorii băncii şi a documentelor bancare aferente primite de la funcţionarul responsabil al contabilităţii BNM. verifică corespunderea datelor (numerelor) carnetelor de cecuri de numerar în prezenţa casierului Băncii Naţionale a Moldovei şi ulterior semnează ambele exemplare ale “Scrisorii pentru remiterea carnetelor de cecuri de numerar”.12. numărul total de carnete de cecuri de numerar: primul exemplar al “Scrisorii pentru remiterea carnetelor de cecuri de numerar” se coasă în mapa cu documentele zilei a Direcţiei tezaur şi operaţiuni de casă. care va corespunde specimenelor din Fişa cu specimene de semnături şi amprenta ştampilei.184 din 31. al 2-lea exemplar se înmânează persoanei împuternicite a băncii.2005] 2. seria.24/36 din 25 martie 1998. în conformitate cu prevederile stabilite în actele normative în vigoare. 2 modificat prin Hotгrвeai Consiliului de Administraюie al BNM nr. numărul de carnete de cecuri de numerar din serie. c) completează şi eliberează “Permisul pentru scoaterea valorilor din sediul Băncii Naţionale a Moldovei”. nr.184 din 31. numerele carnetelor de cecuri de numerar (de la nr. [pct._____ ). 380 din 15.3 оn redacюia HCA. Persoana împuternicită a băncii.07. care se păstrează la Banca Naţională a Moldovei.

e) aplică ştampila dreptunghiulară a băncii pe coperta carnetului de cecuri în spaţiul marcat . efectuează următoarele: a) verifică corespunderea şi prezenţa numărului de formulare de cecuri din carnet. La primirea carnetelor de cecuri de numerar din casierie funcţionarul responsabil al contabilităţii băncii. prima linie fiind poziţionată deasupra înscrisului “(denumirea emitentului cecului)”. înscrie denumirea titularului de cont bancar.1 modificat prin Hotгrвrea Consiliului de Administraюiei al BNM nr. “până la nr…”.3. 3. Distribuirea carnetelor de cecuri de numerar de către băncile titularilor de conturi bancare se efectuează la solicitarea acestora în baza cererii (vezi anexa 2). “nr. 3. După aprobarea cererii titularului de cont bancar de către conducătorul şi contabilul . sub denumirea şi sigla Băncii Naţionale a Moldovei în spaţiul marcat prin două linii punctate.184 din 31.şef al băncii. adresa 4 juridică completă conform fişei cu specimene de semnături şi amprenta ştampilei şi certificatului de înregistrare eliberat în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare. [pct.07. “de la nr…”.2 modificat prin Hotгrвrea Consiliului de Administraюie al BNM nr.3. 380 din 15.2.184 din 31.2002] 3.3. numărul primului formular de cec din carnet. casierul predă carnetele de cecuri de numerar funcţionarului responsabil al contabilităţii băncii. care va corespunde specimenelor din Fişa cu specimene de semnături şi amprenta ştampilei. [pct.1. d) pe faţa fiecărui cec în partea superioară din stânga. b) verifică succesiunea numerelor formularelor de cecuri din carnet. Cererea de primirea a carnetelor de cecuri de numerar se întocmeşte într-un exemplar şi se legalizează cu semnăturile persoanelor împuternicite cu drept de prima şi a doua semnătură şi amprenta ştampilei rotunde a titularului de cont bancar.2 modificat prin hotгrвrea Consiliului de Administraюiei al BNM nr.01.2 modificat prin hotгrвrea Consiliului de Administraţiei al BNM nr.2003] [pct.2005] 3. contului” corespunzător următoarele date: seria. 3. Trezoreriile teritoriale obţin numărul de carnete de cecuri de numerar necesar pentru deservirea instituţiilor publice respective de la banca în care se deservesc în baza cererii (vezi anexa 2). Carnetele de cecuri de numerar se eliberează de către bancă titularului de cont bancar sau persoanei împuternicite a acestuia în baza cererii de primire a carnetului de cecuri de numerar (anexa 2) la care se anexează copia actului de identitate a titularului de cont bancar sau a persoanei împuternicite.12.2002] [pct. care se păstrează la bancă.07. c) completează coperta carnetului de cecuri de numerar (vezi anexa 1) la rubricile “seria”.6 din 16. numărul ultimului formular de cec din carnet şi numărul contului bancar al titularului de cont deschis la banca dată.

prin linie punctată. Formularul de cec defectat rămâne în carnetul de cecuri de numerar.2003] Primind carnetele de cecuri de numerar.3 оn redacюia Hotгrвrii Consiliului de Administraюie al BNM nr. verifică identitatea titularului de cont bancar sau a persoanei împuternicite a titularului de cont bancar. sub care este tipărit înscrisul (“ştampila băncii”). CERINŢELE PRIVIND COMPLETAREA ŞI UTILIZAREA CECULUI DIN CARNETUL DE CECURI DE NUMERAR DE CĂTRE EMITENT [ Denumirea pcn.3 din p. formularul de cec se consideră defectat. 3.3 modificat prin hotгrвrea Consiliului de Administraюiei al BNM nr.3.3. 4. sub care este tipărit înscrisul (“loc pentru ştampila băncii”) şi pe fiecare cec în parte în spaţiul marcat prin linie punctată.2002] 4. 4. Cecul se decupează din carnetul de cecuri de numerar numai după emitere. Pe formularul de .184 din 31. Dacă la emiterea cecului s-a comis vre-o greşeală.184 din 31. Casierul. “(codul băncii)” respectiv cu numărul contului. f) completează pe faţa fiecărui cec în partea superioară din dreapta spaţiile marcate prin linii continue sub care sunt tipărite înscrisurile “(nr. În textul cecului nu se admit corectări şi ştersături. [alin. Ştampila dreptunghiulară a băncii trebuie să conţină următoarele date: denumirea. persoana împuternicită a titularului de cont bancar verifică corespunderea datelor (numerelor) carnetelor de cecuri de numerar în prezenţa casierului băncii. care ulterior se coasă în mapa cu documentele zilei operaţionale a casieriei. g) predă carnetele de cecuri de numerar casierului pentru eliberarea lor persoanei împuternicite a titularului de cont bancar. Termenul de valabilitate a cecului pentru a fi prezentat la bancă este de 10 zile lucrătoare. contului)”..6 . precum şi codul băncii. La emiterea cecului e necesar de a respecta cu stricteţe succesiunea formularelor din carnetul de cecuri de numerar.07.07. 4. carnetele de cecuri de numerar. şi înregistrează carnetul de cecuri de numerar în fişa cu specimene de semnături şi amprenta ştampilei a titularului de cont bancar. “(codul fiscal)”. Cecul se completează în strictă conformitate cu prevederile prezentului Regulament. codul şi adresa juridică. [pct.01.4. Cecul se scrie manual şi se semnează de către emitent în mod obligatoriu cu stilou sau pix de culoare albastră sau neagră. codul fiscal al titularului de cont bancar. Ziua emiterii nu se ia în calcul.2.6 din 16.2002] 4.5. 4.1. căruia îi eliberează carnetele de cecuri de numerar contra semnătură pe cerere şi aplică semnătura sa pe formularul cererii. primind de la funcţionarul responsabil al contabilităţii. 4.4 оn redacюie prin Hotгrвeai Consiliului de Administraюiei al BNM nr.

4.Ş emitentului” indică locul aplicării ştampilei rotunde a emitentului de cec care trebuie să corespundă specimenului din fişa cu specimene de semnături şi amprenta ştampilei remisă băncii.2002] 4.12 În spaţiul marcat cu un dreptunghi în care este tipărit înscrisul “suma în litere” emitentul cecului înscrie suma în litere care se începe cu majusculă şi se aliniază la stânga spaţiului destinat. 4. 4.9 se exclud prin Hotгrвrea Consiliului de Administraюie al BNM nr. Spaţiile marcate prin linii continue sub care sînt tipărite înscrisurile (localitatea emiterii) “(data)”. carnetul de cecuri de numerar se restituie conform prevederilor p. 380 din 15.7 modificat prin Hotгrвrea Consiliului de Administraюie al BNM nr. Spaţiul liber după cuvântul “bani” se taie cu două linii continue.11 În spaţiul marcat cu un dreptunghi după înscrisul “Plătiţi” pe linia sub care este tipărit înscrisul “(numele. indicînd data şi aplicînd semnătura. 4.7 moidificat prin Hotгrвrea Consiliului de Administraюie al BNM nr.07. 4. Ştampila se aplică de către emitent numai după completarea tuturor elementelor cecului(faţă.39 din prezentul Regulament şi se eliberează altul nou. Suma în cifre se aliniază la dreapta. iar spaţiul rămas necompletat se taie de către emitent cu două linii continue în vederea evitării fraudelor.2002] [pct.verso). 4. [pct.cec defectat emitentul înscrie pe diagonală “Defectat”. numărul de bani în cifre şi cuvântul “bani” fără a fi separată. 4.11 completat prin Hotгrвrea Consiliului de Administraюie al BNM nr.10 Marcajul special de după înscrisul “Suma de lei” este destinat completării sumei în cifre.7 În cazul atribuirii unui nou cod fiscal sau schimbarea ştampilei rotunde a emitentului.2005] [Pct.Ş emitentului” se aplică ştampila rotundă a managerului .184 din 31. prenumele mandatarului)” se scrie numele şi prenumele mandatarului emitentului cecului conform datelor din actul de identitate. Pentru spaţiul alocat înscrierii sumei în cifre sunt prevăzute separatoare de ordin de mărime şi separator de cifre zecimale. lunii şi anului emiterii.15 La emiterea cecului din carnetul de cecuri de numerar pentru primirea numerarului de către managerul fondului pe înscrisul “L.07. 4.07.2002] 5 4.184 din 31. 4. verificarea lor şi semnarea cecului de către persoanele responsabile.”(anul)”.”(luna în litere)”. 4.8. urmată de cuvântul “lei”.184 din 31. zilei.12.14 Înscrisul “L. 4. sînt destinate completării de către emitent a localităţii unde a fost emis cecul. [pct.13 În spaţiul marcat cu un dreptunghi în care este tipărit înscrisul “Semnăturile emitentului” urmat de două linii continue pe care se aplică prima şi a doua semnătură ale emitentului cecului sau managerului fondului conform fişei cu specimene de semnături şi amprenta ştampilei.

”(anul)”. luna şi anul emiterii cecului. sub care sînt tipărite înscrisurile “(data)”. 4. [pct.2002] 6 4. 4.19 Spaţiul liber deasupra liniei continue sub care este tipărit înscrisul.07. “(numele şi prenumele)” se completează de către emitent cu numele şi prenumele mandatarului emitentului cecului conform datelor din actul de identitate.16 Completarea cecului prevede şi completarea concomitentă a elementelor de pe cotorul cecului.22 modificat prin Hotгrвrea Consiliului de Administraюie al BNM nr.verso).18 Spaţiul liber deasupra liniilor continue.184 din 31. 4. sub care este tipărit înscrisul “(semnătura)”.19 completat prin Hotгrвrea Consiliului de Administraюie al BNM nr.17 Marcajul special care urmează după înscrisul “Suma de lei” este destinat completării sumei în cifre. iar spaţiul rămas necompletat se taie de către emitent cu două linii continue în vederea evitării fraudelor. se completează de către mandatarul emitentului cu data. mandatarul emitentului cecului aplică semnătura personală drept confirmare a primirii cecului de la emitent.22 Sub înscrisul “Semnătura mandatarului de primire a cecului” în spaţiul marcat printro linie continuă. luna şi anul primirii cecului de la emitent.”(luna în litere)”.23 Spaţiul marcat prin linii continue. Ştampila se aplică de către managerul fondului numai după completarea tuturor elementelor cecului (faţă. verificarea lor şi semnarea cecului de către persoanele responsabile. Suma în cifre se aliniază la dreapta.”(luna în litere)”. V E R S O U L C E C U L U I: . sub care sînt tipărite înscrisurile “(data)”. 4.184 din 31.”(anul)”. [pct. Pentru spaţiul alocat înscrierii sumei în cifre sunt prevăzute separatoare de ordin de mărime şi separator de cifre zecimale.07.21 La emiterea cecului din carnetul de cecuri de numerar pentru primirea numerarului de către managerul fondului. C O T O R U L C E C U L U I: 4. 4. se completează de către emitent cu data.fondului care trebuie să corespundă specimenului din fişa cu specimene de semnături şi amprenta ştampilei remisă băncii.20 Spaţiul marcat prin două linii continue de sub înscrisul ”Semnăturile emitentului” este destinat aplicării primei şi a doua semnătură conform fişei cu specimene de semnături şi amprenta ştampilei emitentului. 4. 4.2002] 4. spaţiul marcat prin două linii continue de sub înscrisul”(semnăturile emitentului)” sînt destinate aplicării primei şi a doua semnătură ale managerului fondului conform fişei cu specimene de semnături şi ampenta ştampilei remisă băncii.

”. numărul. se completează de către instituţiile publice care se deservesc în trezoreriile teritoriale sau depozitarul fondului conform certificatului de înregistrare.31 modificat prin Hotгrвrea Consiliului de Administraюie al BNM nr.S.184 din 31. . seria. [pct. 4. “Alin” se completează de către emitent conform prevederilor actelor normative în vigoare.2002] 4.2002] 7 4.31 Mai jos de înscrisul “Dispoziţia băncii”. sub care sînt tipărite înscrisurile “(data)”. 4.32 Spaţiul marcat prin trei linii continue după înscrisul “Se va plăti”. anul şi locul eliberării. mandatarul emitentului îşi înscrie lizibil numele de familie şi semnează după înscrisul “Semnătura”. 4. În spaţiul marcat prin linie continuă după înscrisul “Responsabil contabil” contabilul responsabil de verificarea cecului de numerar aplică semnătura personală drept confirmare. 4. spaţiul marcat prin linie continuă după înscrisul “Verificat controlor” este destinat semnăturii funcţionarului băncii care a verificat cecul. .27 Rubricile “Simbol” şi “Scopul plăţii(pentru persoane juridice)/ Bucăţi. este destinat aplicării primei şi a doua semnătură conform fişei cu specimene de semnături şi amprenta ştampilei a emitentului. 4.25 În spaţiul marcat prin două linii continue sub înscripţia “Semnăturile autorizate” se aplică prima şi a doua semnătură ale persoanelor împuternicite ale instituţiei publice. instituţiei publice “ se aplică ştampila rotundă a instituţiei publice care se deserveşte în trezoreria teritorială sau a depozitarului fondului.07. data.28 Spaţiul marcat cu un dreptunghi în care este tipărit înscrisul "Semnăturile emitentului”. “Nr.33 Spaţiul marcat prin linie continuă după înscrisul “Plătit casier” este destinat aplicării . spaţiile marcate prin linii continue se completează de către emitentul cecului respectiv cu următoarele date din actul de identitate: denumirea actului de identitate. 4.30 modificat prin Hotгrвrea Consiliului de Administraюie al BNM nr. unde sub prima linie este tipărit înscrisul “(denumirea instituţiei publice)”.24 Spaţiul marcat prin trei linii continue.” drept confirmare a primirii numerarului. [pct. “(anul)”.07.4.26 Pe înscrisul “L.Suma(lei). depozitarului fondului. “Art”. “Locul eliberării”.”Seria”. denumirea instituţiei care a eliberat actul de identitate.30 Sub înscrisul “Date referitoare la identificarea mandatarului emitentului” după înscrisurile “Prezentat”. conform fişei cu specimene de semnături şi ampenta ştampilei.4. “(luna în litere)”. luna. se completează de către contabilul responsabil cu data luna şi anul când se va plăti cecul. cupiuri (pentru bănci)”. 4.184 din 31. 4.29 După înscrisul “A primit suma indicată în cec. “Eliberat de”.

35 Spaţiul după înscrisul “din”.07. 4.37 modificat prin Hotгrвrea Consiliului de Administraюie al BNM nr.34 Pe versoul cotorului cecului spaţiul marcat prin linie continuă după înscrisul “nr. 380 din 15. cecurile defectate şi cecurile neutelizate. [pct. curate). emitentul (mandatarul emitentului) este obligat să înştiinţeze imediat despre aceasta . iar carnetul de cecuri de numerar cu cecurile neutilizate se coase în mapa cu documentele zilei anexat la cerere.2002] 4. în care sunt indicate numerele cecurilor neutilizate (defectate. 4.semnăturii casierului care a eliberat banii în numerar. se completează cu data întocmirii dispoziţiei de încasare în casa emitentului. este destinat înscrierii numărului dispoziţiei de încasare în casa emitentului. după aceasta restituie emitentului cecului cotoarele cecurilor utilizate. 4.07.2002] 4. 4. 4.38 În cazul închiderii contului bancar sau primirii unui nou carnet de cecuri de numerar.37 Emitentul cecului este obligat să păstreze cotoarele cecurilor utilizate. curate) le confruntă cu datele din cerere şi confirmă corespunderea lor prin semnătura personală.40. În caz de pierdere a unui cec din carnetul de cecuri de numerar sau a carnetului de cecuri de numerar. În carnet trebuie să fie toate cotoarele cecurilor utilizate. curate)..2005] 4.4. neutilizate (defectate.36 Spaţiul marcat prin linie continuă sub înscrisul “Contabil-şef” este destinat aplicării semnăturii contabilului – şef al emitentului cecului drept confirmare a încasării numerarului în casa emitentului. în conformitate cu prevederile actelor normative în vigoare. marcat prin trei linii continue. precum şi toate cecurile neutilizate (defectate. 4.184 din 31. sub care sînt tipărite înscrisurile “(data)”. b) stinge cecurile neutilizate din carnetul de cecuri de numerar tăind în formă de triunghi locurile de pe cec destinate pentru semnături.184 din 31. funcţionarul responsabil al băncii: a) controlează prezenţa cecurilor neutilizate (defectate.39 modificat prin Hotгrвrea Consiliului de Administraюie al BNM nr.” poziţionat sub înscrisul “dispoziţie de încasare”. . [pct.39 După verificarea autenticităţii şi corectitudinii întocmirii cererii titularului de cont bancar privind restituirea carnetului de cecuri de numerar. “(anul)”. curate) cu cotoarele lor. titularul de cont bancar este obligat să restituie băncii carnetul de cecuri de numerar anexat la cererea privind restituirea carnetului de cecuri de numerar (anexa 4). c) înscrie în fişa cu specimene de semnături şi amprenta ştampilei data restituirii carnetului de cecuri de numerar şi a închiderii contului.38 modificat prin Hotгrвrea Consiliului de Administraюie al BNM nr. “(luna în litere)”.12. [pct. precum şi prezenţa tuturor cotoarelor cecurilor utilizate.

12.2002] [pct.2.07.01. f) corespunderea datelor referitoare la identitatea mandatarului emitentului sau a emitentului (în cazul cînd numerarul se eliberează însuşi emitentului) indicate în cec cu datele din actul de identitate şi aplică semnătura sa drept confirmare pe copia actului de identitate în prezenţa mandatarului sau a emitentului. b) termenul util de valabilitate a cecului. funcţionarul băncii verifică: a) elementele de protecţie ale cecului. c) transmite cecul şi copia actului de identitate a mandatarului emitentului sau a emitentului (în cazul cînd numerarul se eliberează însuşi emitentului) spre verificare funcţionarului .184 din 31.Dacă condiţiile primordiale sînt satisfăcute.200] [pct. 5. e) identitatea semnăturilor şi a amprentei ştampilei rotunde a emitentului.Condiţiile primordiale de examinare şi primire a cecului spre executare de către bancă sînt: a) existenţa disponibilului suficient de mijloace băneşti în contul emitentului de cec pentru eliberarea sumei în numerar. ELIBERAREA NUMERARULUI ÎN BAZA CECULUI DE NUMERAR DIN CONTUL BANCAR AL EMITENTULUI DE CEC [Denumirea pct. banca plătitoare stopează eliberarea numerarului din contul emitentului. Cecul de numerar pierdut.07.2005] 8 5. 4. îl înregistrează într-un jurnal special. 380 din 15.40 modificat prin Hotгrвrea Consiliului de Administraюie al BNM nr.2002] 5.6 din 16. 5.4.12. 5. [pct. seria şi data emiterii cecului sau a carnetului de cecuri de numerar.6 din 16. [pct.1. d) prezenţa actului de identitate şi a copiei actului de identitate a mandatarului emitentului sau a emitentului (în cazul cînd numerarul se eliberează însuşi emitentului).1 modificat prin Hotгrвrea Consiliului de Administraюie al BNM nr.40 modificat prin Hotгrвrea Consiliului de Administraюie al BNM nr.2003] [pct.2002] 5. c) prezenţa documentului de plată privind transferul plăţilor obligatorii în conformitate cu prevederile actelor normative în vigoare.01. iar în cazul fondurilor de investiţii şi a depozitarului cu cele din fişa cu specimene de semnături şi amprenta ştampilei care se păstrează la bancă. 380 din 15.184 din 31.2 modificat prin Hotгrвrea Consiliului de Administraюie al BNM nr. b) corectitudinea întocmirii cecului conform prevederilor prezentului Regulament. b) înregistrează cecul în registrul de casă de cheltuieli.3 După verificarea datelor funcţionarul băncii: a) aplică semnătura pe linia ce urmează după înscrisul "Verificat Controlor". d) corespunderea sumei înscrise în litere cu suma în cifre. care se verifică la sfîrşitul zilei operaţionale cu casierul responsabil de eliberarea numerarului.2 modificat prin Hotгrвrea Consiliului de Administraюie al BNM nr. c) legalitatea destinaţiei numerarului solicitat conform actelor normative în vigoare. [pct.1 modificat prin Hotгrвrea Consiliului de Administraюie al BNM nr. În baza informaţiei primite.5 оn redacюia Hotгrвrii Consiliului de Administraюie al BNM nr. 5. indicând numărul.184 din 31. 5.07.banca plătitoare.2005] 5.2 completat prin Hotгrвrea Consiliului de Administraюie al BNM nr.184 din 31.2003] [pct.07.

.responsabil cu drept de semnătură pentru eliberarea numerarului.07.... [pct. 5.5modificat prin Hotгrвrea Consiliului de Administraюie al BNM nr. d) transmite cecul şi copia actului de identitate a mandatarului emitentului sau a emitentului (în cazul cînd numerarul se eliberează însuşi emitentului) pe cale internă la casa de plată..6 din 16. 47 din 25 februarie 2000. DISPOZIŢII FINALE 6..1 Prezentul Regulament întră în vigoare la 1 martie 2000.2005] 6.184 din 31.5 Eliberarea numerarului de către bancă titularilor de conturi bancare se efectuează în conformitate cu prevederile pct.. formular nr.5 din prezentul Regulament şi a Regulamentului privind operaţiunile de casă în băncile din Republica Moldova..44. 5... | |::| | CONTUL nr.2005] 5. nr.3 modificat prin Hotгrвrea Consiliului de Administraюie al BNM nr. 5.6 din 16. corespunderea copiei actului de identitate cu originalul. aprobat prin HCA al BNM nr.... [pct.._______ | || | .2 Din ziua întrării în vigoare a prezentului Regulament se interzice utilizarea carnetelor de cecuri de numerar ale băncii de stat a URSS. [pct.2003] [pct...... Instrucţiunea cu privire la modul întocmirii Raportului statistic asupra volumului operaţiunilor de casă la instituţiile financiare din Republica Moldova. 380 din 15.5 modificat prin Hotгrвrea Consiliului de Administraюie al BNM nr...4 modificat prin Hotгrвrea Consiliului de Administraюie al BNM nr.. aprobată prin HCA al BNM nr.01. 01006/1.2002] 5. 10 Anexa nr... precum şi înregistrarea cecului în registrul de casă de cheltuieli: b) verifică legalitatea destinaţiei numerarului solicitat conform actelor normative în vigoare.: | ... 9 cu modificările şi completările ulterioare...... 5...4 Funcţionarul cu drept de semnătură: a) verifică corectitudinea completării cecului conform prevederilor prezentului Regulament.. indică data când se va plăti cecul. c) aplică semnătura pe linia ce urmează după înscrisul " Responsabil contabil".12.4 modificat prin Hotгrвrea Consiliului de Administraюie al BNM nr.2002] [pct.1 +-------------------------------------------------------+ | REPUBLICA MOLDOVA | || | CARNET DE CECURI | | DE NUMERAR | | pentru 25 cecuri | || | SERIA __AA__ DE LA NR.07.184 din 31.... 380 din 15.5.2003] [pct.01. 5.3 modificat prin Hotгrвrea Consiliului de Administraюie al BNM nr. _____________ : : | | :.. 6.. _______ PÎNĂ LA NR. 31 din 26 august 1997 şi alte acte normative în vigoare..12.

..| : ia ---------------------------____ _________ ___ : ---------------------------(da.: |Sim-|Scopul plăţii (pen-| | | | : ---------------......|Alin.Ş..A Imprimeria Băncii : Naţionale a României .....| (semnătura) : emitentului |.--------------.....| AA nr.| (prima) (a doua)| : cul ---------------------------: Tipărit la R.....|------------| | | | | | | | | | :L în (ştampila băncii) |(codul băncii) --------------.|------------+---+ :R (denumirea emitentului |(nr....|------------(moneda) :U bil |(codul fiscal) _______________ ___ :B -----------------------...:I de...| |Bucăţi cupiuri |(lei| | | : ÎNCASAT ---------------.. (în cifre) (numele şi prenumele):O _____________________ ____ _________ ___ :V zi....(luna în (a.(luna în (aSemnăturile emiten.. ...| |(pentru bănci) | | | | : în casă.........| | A SE PĂSTRA ÎNTR-UN LOC SIGUR LA TITULARUL | | CONTULUI SAU LA CONTABILUL-ŞEF | | VEZI MODUL DE COMPLETARE ŞI UTILIZARE A CECULUI | | ÎN REGULAMENTUL PRIVIND UTILIZAREA CARNETULUI | | DE CECURI ÎN NUMERAR | || +-------------------------------------------------------+ : 11 CeBanca Naţională a : cul Banca Naţională a Moldovei Moldovei : : es..---------------------------2/________________ : te. 00000000 Suma de |LEI| (da.| : rii | (numele şi prenumele| Semnăturile manda.(luna în (a..... 00000000 : te -----------------------.|Plătiţi..1999 ---------------------------------------.| (loc pentru ştampila băncii)| || | ------------------------------------------------.contului) Suma de |LEI| :E va..(localitatea emiterii) (da..: în |Semnăturile | ta) litere) nul): |emitentului .. |Suma în litere ....cecului) | +---+ :P la.juridice) |SUMA|Art.--...--____________________ :D le..-----------------------...|bol |tru pers..| (în cifre) :C curs +---+ ____ _________ ___ :A CEC AA nr..:A ua ta) litere) nul) tului : 1/________________ : emi...: | mandatarului) | tarului de primire : nu ---------------------------a cecului : ---------------------------___________________ : se L..| : (denumirea insti...| : cal.: de +---+ ta) litere) nul): (moneda) :M 10 _______________ ___ Cecul s-a eliberat :O | | | | | | | | | | mandatarului :L zi.......

...: 12 dicată în cec ........|.: Se va plăti ____ _________ ___ : (da..|...|..... carnet de cecuri de numerar cu foi Ne obligгm sг pгstrгm cecurile sub cheie оn loc ferit de foc Cont nr.99 Notă: Vezi Rectificarea din Monitorul Oficial nr........| : ---------------------------------------.....|......|...02.|Moneda metalică.| : de încasare autorizate |.| : |.......|....|.: _____ ___ Prezentat ____________ Seria_____ Nr.....|TOTAL....(luna în (a..|..|.|.......|........38 denumirea persoanei juridice CERERE data luna anul TALON DE CASГ Vг rugгm sг eliberaюi pentru contul nostru nr...|.... ________ A primit suma in....|....____ : (luna (a(denumirea : în li-nul) documentului) : tere) Eliberat de ___________ ____ _________ ___ : (denumirea (da..: ta) litere) nul) : : Verificat Responsabil Plătit : Controlor ______ Contabil _____ Casier_____ : : \ 13 Anexa 2 Aprobat prin Hotărârea comună a Departamentului Analize Statistice şi Sociologice al RM şi a Băncii Naţionale a Moldovei nr...|...|.12......|... .|.......|...|.. Semnătura....| : 1/-------------..........|.| : casierie) |.|..|.| : dispoziţie Semnăturile |....|...17-18 din 17..|.......tuţiei publice) |----------------------------------------| : ---------------...|..... єi furt....|.(luna în (a.: instituţiei) ta) litere) nul) : Locul eliberării __________________________ :Contabilşef :_____________ DISPOZIŢIA BĂNCII :(semnătura) ---------------------------------------........2000 pag.... a cгrui semnгturг o certificгm pоnг la nr..........|...........Ş Date referitoare la identificarea : ta) instituţiei mandatarului emitentului : publice ---------------------------------------.... Delegгm pentru primirea carnetului de cecuri de numerar: A primit pentru perfectare carnetul de cecuri de numerar: dl (dna) buc avоnd funcюia de de la nr.| : (către 2/-------------...|..|....|... :din ____ : (daL..|..|.....|...|.|.|..|...| : |Semnăturile emitentului.. 376/122 din 16...|.:Nr..|................... buc..|..

Ş Contabilul DISPOZIŢIA BĂNCII semnгturile Casei : Eliberaюi numгrul de carnete indicate оn cerere. numele. A eliberat casierul A primit 14 Anexa 3 BANCA NAŢIONALĂ A MOLDOVEI Către _____________________ (denumirea băncii expeditoare) (denumirea băncii destinatare) Codul băncii______________ Scrisoare pentru remiterea carnetelor de cecuri de numerar din “____”__________200__ Vă remitem prin ________________________________________________ (funcţia.) Cantitatea de carnete (bucăţi) Total carnete de cecuri de numerar: ____________________________________ (cantitatea în cifre şi în litere) Şef Tezaur fondul de rezervă ______________________ Contabil coordonator ______________________ Casier – şef _______________________ Semnătura persoanei împuternicite a băncii ______________________ [Anexa nr.2002] 15 Anexa 4 CERERE privind restituirea carnetului de cecuri de numerar _______________________________________________ denumirea titularului de cont În legătură cu închiderea contului nr.) Cantitatea de carnete (bucăţi) Seria Numerele carnetelor de cecuri de numerar (de la nr….3 introdusă prin Hotărârea Consiliului de Administraţie al BNM nr. pоnг la nr. Conducгtorul bгncii Carnetul de cecuri de numerar cu cecurile renumгrate de la Contabilul єef contabil a primit: Carnetul de cecuri de numerar cu formularele: Casierul semnгtura de la nr. pînă la nr.07. modificării sau completării statutului titularului de cont bancar sau primirii unui nou carnet de cec de numerar. Vă rugăm să acceptaţi .________________. prenumele persoanei împuternicite a băncii) carnete de cecuri de numerar ( pentru 25 cecuri) Seria Numerele carnetelor de cecuri de numerar (de la nr….L. pînă la nr.184 din 31.

___________ până la nr.________ până la nr.___________ ._________. Conducătorul_____________ Contabilul şef____________ [Anexa 4 introdusă prin Hotărârea Consiliului de Administraţie al BNM nr.184 din 31.2005] .restituirea carnetului de cecuri de numerar de la nr.2002] [Anexa 4 modificată prin Hotărârea Consiliului de Administraţie al BNM nr.07.12.380 din 15.u cotoarele cecurilor utilizate de la nr.________ şi cecurile neutilizate de la nr.__________. cecurile defectate nr.__________până la nr.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful