1 APROBAT prin Hotărârea Consiliului de administraţie al BNM din 16.12.1999 proces-verbal nr.377 (MO nr.10-11 din 27.01.

2000)

Modificat
HCA al BNM, nr. 184 din 31.07.2002 HCA al BNM, nr. 6 din 16.01.2003 HCA al BNM, nr. 380 din 15.12.2005

Regulamentul
privind utilizarea carnetului de cecuri de numerar 1. DISPOZIŢII GENERALE 1.1.Baza. Regulamentul privind utilizarea carnetului de cecuri de numerar este elaborat în baza art. 5,11,26,48 din Legea nr.548-XIII din 21 iulie 1995 cu privire la Banca Naţională a Moldovei. 1.2.Destinaţia. Prezentul Regulament determină elementele obligatorii şi modul de utilizare a carnetului de cecuri de numerar. 1.3.Aplicarea. Prevederile prezentului Regulament se aplică în mod obligatoriu: a) la eliberarea carnetelor de cecuri de numerar; b) la eliberarea numerarului în baza cecului de numerar de către Banca Naţională a Moldovei clienţilor săi; c) la eliberarea de către bănci a numerarului, în baza cecului din carnetul de cecuri de numerar din conturile titularilor de conturi bancare.
[pct. 1.3 modificat prin Hotгrвrea Consiliului de Administraюie al BNM nr.184 din 31.07.2002] [pct. 1.3 modificat prin Hotгrвrea Consiliului de Administraюie al BNM nr. 380 din 15.12.2005]

1.4.Noţiuni utilizate: Cecul din carnetul de cecuri de numerar (vezi anexa 1) este un instrument de plată prin care emitentul de cec dă ordin băncii de a elibera la prezentare o anumită sumă în numerar mandatarului indicat în cec sau însuşi emitentului. Cecul se completează pe formular tipizat de document primar cu regim special de evidenţă, păstrare şi utilizare, care reprezintă o filă din carnetul de cecuri de numerar. Emitentul cecului este persoana juridică sau fizică, care practică activitate de întreprinzător şi emite cecul de numerar. Emiterea cecului este completarea manuală şi autentificarea formularului cecului de către emitent. Mandatarul emitentului este persoana împuternicită de către emitent de a prezenta la bancă cecul de numerar şi de a primi suma consemnată în cec. Persoana împuternicită de emitent trebuie să fie funcţionar al emitentului. Titular de cont bancar este persoana juridică sau fizică, care practică activitate de întreprinzător şi pe numele căreia este deschis cont bancar.
2

Factura se întocmeşte în două exemplare şi se autentifică cu semnăturile persoanelor împuternicite şi ştampila rotundă a Băncii Naţionale a Moldovei.2005] 2. 2. [pct. 380 din 15. Banca Naţională este unica instituţie în Republica Moldova abilitată să tipărească şi să asigure distribuirea primară a carnetelor de cecuri de numerar băncilor . aplicate pe primul exemplar al facturii.Distribuirea primară de către Banca Naţională a Moldovei a carnetelor de cecuri de numerar este livrarea contra plată a carnetelor de cecuri de numerar băncilor la solicitarea acestora în scopul satisfacerii necesităţilor titularilor de conturi bancare. Funcţionarul responsabil al contabilităţii Băncii Naţionale a Moldovei după verificarea autenticităţii şi corectitudinii întocmirii scrisorii.2 Carnetele de cecuri de numerar în baza scrisorii băncii se eliberează persoanei împuternicite a băncii. [pct.2005] 2.1.1. drept confirmare a efectuării plăţii şi ulterior transmite scrisoarea Direcţiei tezaur şi operaţiuni de casă. iar exemplarul al 2-lea împreună cu scrisoarea se păstrează la funcţionarul responsabil al contabilităţii Băncii Naţionale a Moldovei până la momentul achitării de către bancă a costului carnetelor de cecuri de numerar şi ulterior în ziua achitării costului carnetelor de cecuri de numerar se coasă în mapa cu documentele zilei operaţionale conform nomenclatorului dosarelor. Primul exemplar al facturii se înaintează băncii pentru a achita suma consemnată.2 modificat prin Hotгrвrea Consiliului de Administraюie al BNM nr.2 În ziua înregistrării mijloacelor băneşti în contul Băncii Naţionale a Moldovei executorul contabil al Băncii Naţionale a Moldovei aplică pe scrisoarea băncii menţiunile privind plata. 1.184 din 31.2002] [pct. aprobat prin Ordinul comun al .4 modificat prin Hotгrвrea Consiliului de Administraюie al BNM nr.1.12. 2.formular tipizat M-2. data şi semnătura sa. conform căruia banca achită costul carnetelor de cecuri de numerar solicitate. întocmeşte formularul facturii de plată. [pct.07. data şi numărul de înregistrare. 380 din 15.1. 1.1 Distribuirea primară de către Banca Naţională a Moldovei a carnetelor de cecuri de numerar băncilor (pentru distribuirea ulterioară titularilor de conturi bancare deschise în bancă) se efectuează la solicitarea acestora în baza unei scrisori care va cuprinde următoarele: denumirea băncii.2005] 2. prin “Delegaţie” .1.12. 380 din 15. semnăturile persoanelor împuternicite cu drept de prima şi a doua semnătură şi amprenta ştampilei rotunde a băncii în conformitate cu fişa cu specimene de semnături şi amprenta ştampilei .2005] 2. modificat prin Hotгrвrea Consiliului de Administraюie al BNM nr. data ridicării carnetelor de cecuri de numerar. MODUL DE DISTRIBUIRE PRIMARĂ DE CĂTRE BANCA NAŢIONALĂ A MOLDOVEI A CARNETELOR DE CECURI DE NUMERAR 2. [pct. 380 din 15.1 modificat prin Hotгrвrea Consiliului de Administraюie al BNM nr.12.12.1.4 modificat prin Hotгrвrea Consiliului de Administraюie al BNM nr. 2.

precum şi a delegaţiei prezentate de către persoana împuternicită a băncii efectuează următoarele operaţiuni: a) verifică identitatea persoanei împuternicite a băncii.2002] 3.24/36 din 25 martie 1998. numerele carnetelor de cecuri de numerar (de la nr.3 оn redacюia HCA.2002] .2.12.cu datele din actul de identitate. Persoana împuternicită a băncii. [pct. b) completează formularul “Scrisoare pentru remiterea carnetelor de cecuri de numerar” (anexa 3) în două exemplare. care va corespunde specimenelor din Fişa cu specimene de semnături şi amprenta ştampilei. c) completează şi eliberează “Permisul pentru scoaterea valorilor din sediul Băncii Naţionale a Moldovei”. [pct. seria.2 modificat prin Hotгrвrea Consiliului de Administraюie al BNM nr. al 2-lea exemplar se înmânează persoanei împuternicite a băncii. numărul total de carnete de cecuri de numerar: primul exemplar al “Scrisorii pentru remiterea carnetelor de cecuri de numerar” se coasă în mapa cu documentele zilei a Direcţiei tezaur şi operaţiuni de casă.07. numele şi prenumele persoanei împuternicite a băncii.184 din 31. 380 din 15.184 din 31._____ ). MODUL DE DISTRIBUIRE A CARNETELOR DE CECURI DE NUMERAR DE CĂTRE BĂNCILE COMERCIALE [Denumirea pct.07. numărul de carnete de cecuri de numerar din serie. indicată în delegaţia prezentată. 2 modificat prin Hotгrвeai Consiliului de Administraюie al BNM nr. în conformitate cu prevederile stabilite în actele normative în vigoare. care se autentifică cu semnăturile persoanelor împuternicite ale Băncii 3 Naţionale a Moldovei._____ până la nr. 2. Direcţia tezaur şi operaţiuni de casă în baza scrisorii băncii şi a documentelor bancare aferente primite de la funcţionarul responsabil al contabilităţii BNM.1. Delegaţia trebuie să fie legalizată cu semnăturile persoanelor împuternicite cu drept de prima şi a doua semnătură şi amprenta ştampilei rotunde a băncii. care se păstrează la Banca Naţională a Moldovei. data remiterii. verifică corespunderea datelor (numerelor) carnetelor de cecuri de numerar în prezenţa casierului Băncii Naţionale a Moldovei şi ulterior semnează ambele exemplare ale “Scrisorii pentru remiterea carnetelor de cecuri de numerar”.2005] 2.Departamentului Statisticii al Republicii Moldova şi Ministerul Finanţelor al Republicii Moldova nr. indicând denumirea şi codul băncii. În aceeaşi zi operaţională carnetele de cecuri de numerar procurate de la Banca Naţională a Moldovei se reflectă în evidenţa contabilă a băncii şi se iau la păstrare în tezaurul acesteia. nr.

2005] 3. Distribuirea carnetelor de cecuri de numerar de către băncile titularilor de conturi bancare se efectuează la solicitarea acestora în baza cererii (vezi anexa 2). 3.3. sub denumirea şi sigla Băncii Naţionale a Moldovei în spaţiul marcat prin două linii punctate. Carnetele de cecuri de numerar se eliberează de către bancă titularului de cont bancar sau persoanei împuternicite a acestuia în baza cererii de primire a carnetului de cecuri de numerar (anexa 2) la care se anexează copia actului de identitate a titularului de cont bancar sau a persoanei împuternicite. “până la nr…”. casierul predă carnetele de cecuri de numerar funcţionarului responsabil al contabilităţii băncii. efectuează următoarele: a) verifică corespunderea şi prezenţa numărului de formulare de cecuri din carnet.2 modificat prin hotгrвrea Consiliului de Administraюiei al BNM nr. “de la nr…”.12. d) pe faţa fiecărui cec în partea superioară din stânga. care se păstrează la bancă.01. Cererea de primirea a carnetelor de cecuri de numerar se întocmeşte într-un exemplar şi se legalizează cu semnăturile persoanelor împuternicite cu drept de prima şi a doua semnătură şi amprenta ştampilei rotunde a titularului de cont bancar.2 modificat prin Hotгrвrea Consiliului de Administraюie al BNM nr.1. e) aplică ştampila dreptunghiulară a băncii pe coperta carnetului de cecuri în spaţiul marcat . [pct. prima linie fiind poziţionată deasupra înscrisului “(denumirea emitentului cecului)”.184 din 31. Trezoreriile teritoriale obţin numărul de carnete de cecuri de numerar necesar pentru deservirea instituţiilor publice respective de la banca în care se deservesc în baza cererii (vezi anexa 2). 380 din 15. b) verifică succesiunea numerelor formularelor de cecuri din carnet.2002] 3.şef al băncii.07.3.2.3. înscrie denumirea titularului de cont bancar. “nr. c) completează coperta carnetului de cecuri de numerar (vezi anexa 1) la rubricile “seria”.1 modificat prin Hotгrвrea Consiliului de Administraюiei al BNM nr. numărul ultimului formular de cec din carnet şi numărul contului bancar al titularului de cont deschis la banca dată. 3.184 din 31. 3. care va corespunde specimenelor din Fişa cu specimene de semnături şi amprenta ştampilei. contului” corespunzător următoarele date: seria. adresa 4 juridică completă conform fişei cu specimene de semnături şi amprenta ştampilei şi certificatului de înregistrare eliberat în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare.07.2002] [pct. După aprobarea cererii titularului de cont bancar de către conducătorul şi contabilul .6 din 16.2 modificat prin hotгrвrea Consiliului de Administraţiei al BNM nr.2003] [pct. La primirea carnetelor de cecuri de numerar din casierie funcţionarul responsabil al contabilităţii băncii. [pct. numărul primului formular de cec din carnet.

sub care este tipărit înscrisul (“ştampila băncii”).4.3 modificat prin hotгrвrea Consiliului de Administraюiei al BNM nr. Termenul de valabilitate a cecului pentru a fi prezentat la bancă este de 10 zile lucrătoare.3 din p.6 .3.3 оn redacюia Hotгrвrii Consiliului de Administraюie al BNM nr. 4. 4.01. În textul cecului nu se admit corectări şi ştersături. Cecul se scrie manual şi se semnează de către emitent în mod obligatoriu cu stilou sau pix de culoare albastră sau neagră. 3. Ziua emiterii nu se ia în calcul. [pct.184 din 31.2002] 4. precum şi codul băncii. 4. codul şi adresa juridică. CERINŢELE PRIVIND COMPLETAREA ŞI UTILIZAREA CECULUI DIN CARNETUL DE CECURI DE NUMERAR DE CĂTRE EMITENT [ Denumirea pcn. “(codul băncii)” respectiv cu numărul contului.prin linie punctată. şi înregistrează carnetul de cecuri de numerar în fişa cu specimene de semnături şi amprenta ştampilei a titularului de cont bancar.184 din 31. Ştampila dreptunghiulară a băncii trebuie să conţină următoarele date: denumirea. codul fiscal al titularului de cont bancar. Dacă la emiterea cecului s-a comis vre-o greşeală.2002] 4.4 оn redacюie prin Hotгrвeai Consiliului de Administraюiei al BNM nr.1. formularul de cec se consideră defectat. primind de la funcţionarul responsabil al contabilităţii. sub care este tipărit înscrisul (“loc pentru ştampila băncii”) şi pe fiecare cec în parte în spaţiul marcat prin linie punctată.. “(codul fiscal)”.07. Formularul de cec defectat rămâne în carnetul de cecuri de numerar.3.2003] Primind carnetele de cecuri de numerar. 4. f) completează pe faţa fiecărui cec în partea superioară din dreapta spaţiile marcate prin linii continue sub care sunt tipărite înscrisurile “(nr.5.2. verifică identitatea titularului de cont bancar sau a persoanei împuternicite a titularului de cont bancar.6 din 16. 4. La emiterea cecului e necesar de a respecta cu stricteţe succesiunea formularelor din carnetul de cecuri de numerar. [alin. g) predă carnetele de cecuri de numerar casierului pentru eliberarea lor persoanei împuternicite a titularului de cont bancar. Pe formularul de . care ulterior se coasă în mapa cu documentele zilei operaţionale a casieriei. carnetele de cecuri de numerar. Casierul. Cecul se completează în strictă conformitate cu prevederile prezentului Regulament. Cecul se decupează din carnetul de cecuri de numerar numai după emitere. persoana împuternicită a titularului de cont bancar verifică corespunderea datelor (numerelor) carnetelor de cecuri de numerar în prezenţa casierului băncii. căruia îi eliberează carnetele de cecuri de numerar contra semnătură pe cerere şi aplică semnătura sa pe formularul cererii. contului)”.07.

zilei. 4. 380 din 15.13 În spaţiul marcat cu un dreptunghi în care este tipărit înscrisul “Semnăturile emitentului” urmat de două linii continue pe care se aplică prima şi a doua semnătură ale emitentului cecului sau managerului fondului conform fişei cu specimene de semnături şi amprenta ştampilei. indicînd data şi aplicînd semnătura. Ştampila se aplică de către emitent numai după completarea tuturor elementelor cecului(faţă.07. iar spaţiul rămas necompletat se taie de către emitent cu două linii continue în vederea evitării fraudelor.2002] 4. 4. 4.12 În spaţiul marcat cu un dreptunghi în care este tipărit înscrisul “suma în litere” emitentul cecului înscrie suma în litere care se începe cu majusculă şi se aliniază la stânga spaţiului destinat. carnetul de cecuri de numerar se restituie conform prevederilor p. [pct.7 modificat prin Hotгrвrea Consiliului de Administraюie al BNM nr.9 se exclud prin Hotгrвrea Consiliului de Administraюie al BNM nr.184 din 31. 4. Spaţiile marcate prin linii continue sub care sînt tipărite înscrisurile (localitatea emiterii) “(data)”. 4.12.2002] [pct.cec defectat emitentul înscrie pe diagonală “Defectat”.”(anul)”. 4.8.”(luna în litere)”. 4. 4. numărul de bani în cifre şi cuvântul “bani” fără a fi separată.14 Înscrisul “L. 4. [pct. urmată de cuvântul “lei”. lunii şi anului emiterii. Pentru spaţiul alocat înscrierii sumei în cifre sunt prevăzute separatoare de ordin de mărime şi separator de cifre zecimale.11 În spaţiul marcat cu un dreptunghi după înscrisul “Plătiţi” pe linia sub care este tipărit înscrisul “(numele. 4.verso).15 La emiterea cecului din carnetul de cecuri de numerar pentru primirea numerarului de către managerul fondului pe înscrisul “L.Ş emitentului” se aplică ştampila rotundă a managerului . Suma în cifre se aliniază la dreapta.2002] 5 4.7 moidificat prin Hotгrвrea Consiliului de Administraюie al BNM nr.10 Marcajul special de după înscrisul “Suma de lei” este destinat completării sumei în cifre.Ş emitentului” indică locul aplicării ştampilei rotunde a emitentului de cec care trebuie să corespundă specimenului din fişa cu specimene de semnături şi amprenta ştampilei remisă băncii.2005] [Pct.07.7 În cazul atribuirii unui nou cod fiscal sau schimbarea ştampilei rotunde a emitentului.184 din 31.11 completat prin Hotгrвrea Consiliului de Administraюie al BNM nr.184 din 31. prenumele mandatarului)” se scrie numele şi prenumele mandatarului emitentului cecului conform datelor din actul de identitate.4. sînt destinate completării de către emitent a localităţii unde a fost emis cecul.07. Spaţiul liber după cuvântul “bani” se taie cu două linii continue. verificarea lor şi semnarea cecului de către persoanele responsabile.39 din prezentul Regulament şi se eliberează altul nou.

“(numele şi prenumele)” se completează de către emitent cu numele şi prenumele mandatarului emitentului cecului conform datelor din actul de identitate.19 completat prin Hotгrвrea Consiliului de Administraюie al BNM nr.22 Sub înscrisul “Semnătura mandatarului de primire a cecului” în spaţiul marcat printro linie continuă. iar spaţiul rămas necompletat se taie de către emitent cu două linii continue în vederea evitării fraudelor. se completează de către mandatarul emitentului cu data. V E R S O U L C E C U L U I: . se completează de către emitent cu data.”(luna în litere)”. C O T O R U L C E C U L U I: 4. luna şi anul primirii cecului de la emitent.fondului care trebuie să corespundă specimenului din fişa cu specimene de semnături şi amprenta ştampilei remisă băncii. 4.07. verificarea lor şi semnarea cecului de către persoanele responsabile.19 Spaţiul liber deasupra liniei continue sub care este tipărit înscrisul. 4. 4.07.verso).20 Spaţiul marcat prin două linii continue de sub înscrisul ”Semnăturile emitentului” este destinat aplicării primei şi a doua semnătură conform fişei cu specimene de semnături şi amprenta ştampilei emitentului. Pentru spaţiul alocat înscrierii sumei în cifre sunt prevăzute separatoare de ordin de mărime şi separator de cifre zecimale. luna şi anul emiterii cecului. sub care sînt tipărite înscrisurile “(data)”. spaţiul marcat prin două linii continue de sub înscrisul”(semnăturile emitentului)” sînt destinate aplicării primei şi a doua semnătură ale managerului fondului conform fişei cu specimene de semnături şi ampenta ştampilei remisă băncii. [pct.18 Spaţiul liber deasupra liniilor continue.21 La emiterea cecului din carnetul de cecuri de numerar pentru primirea numerarului de către managerul fondului. 4.17 Marcajul special care urmează după înscrisul “Suma de lei” este destinat completării sumei în cifre.22 modificat prin Hotгrвrea Consiliului de Administraюie al BNM nr.184 din 31.”(luna în litere)”.184 din 31.”(anul)”. sub care este tipărit înscrisul “(semnătura)”. Ştampila se aplică de către managerul fondului numai după completarea tuturor elementelor cecului (faţă.”(anul)”. 4. 4. mandatarul emitentului cecului aplică semnătura personală drept confirmare a primirii cecului de la emitent. 4.16 Completarea cecului prevede şi completarea concomitentă a elementelor de pe cotorul cecului.23 Spaţiul marcat prin linii continue.2002] 4. [pct. Suma în cifre se aliniază la dreapta. sub care sînt tipărite înscrisurile “(data)”.2002] 6 4.

spaţiul marcat prin linie continuă după înscrisul “Verificat controlor” este destinat semnăturii funcţionarului băncii care a verificat cecul.29 După înscrisul “A primit suma indicată în cec. denumirea instituţiei care a eliberat actul de identitate.2002] 4. “Alin” se completează de către emitent conform prevederilor actelor normative în vigoare. .26 Pe înscrisul “L.07.2002] 7 4.4. data. 4. instituţiei publice “ se aplică ştampila rotundă a instituţiei publice care se deserveşte în trezoreria teritorială sau a depozitarului fondului.27 Rubricile “Simbol” şi “Scopul plăţii(pentru persoane juridice)/ Bucăţi. 4. 4. seria. mandatarul emitentului îşi înscrie lizibil numele de familie şi semnează după înscrisul “Semnătura”.”Seria”.07. sub care sînt tipărite înscrisurile “(data)”.32 Spaţiul marcat prin trei linii continue după înscrisul “Se va plăti”. [pct. conform fişei cu specimene de semnături şi ampenta ştampilei.”.31 modificat prin Hotгrвrea Consiliului de Administraюie al BNM nr. cupiuri (pentru bănci)”. “Locul eliberării”. “(anul)”. “(luna în litere)”. [pct. depozitarului fondului.30 modificat prin Hotгrвrea Consiliului de Administraюie al BNM nr.4.28 Spaţiul marcat cu un dreptunghi în care este tipărit înscrisul "Semnăturile emitentului”. 4.S. . unde sub prima linie este tipărit înscrisul “(denumirea instituţiei publice)”.24 Spaţiul marcat prin trei linii continue. “Nr. se completează de către instituţiile publice care se deservesc în trezoreriile teritoriale sau depozitarul fondului conform certificatului de înregistrare.184 din 31. luna.31 Mai jos de înscrisul “Dispoziţia băncii”. “Art”.Suma(lei).” drept confirmare a primirii numerarului. În spaţiul marcat prin linie continuă după înscrisul “Responsabil contabil” contabilul responsabil de verificarea cecului de numerar aplică semnătura personală drept confirmare.184 din 31. este destinat aplicării primei şi a doua semnătură conform fişei cu specimene de semnături şi amprenta ştampilei a emitentului. anul şi locul eliberării. se completează de către contabilul responsabil cu data luna şi anul când se va plăti cecul. spaţiile marcate prin linii continue se completează de către emitentul cecului respectiv cu următoarele date din actul de identitate: denumirea actului de identitate. numărul. 4.25 În spaţiul marcat prin două linii continue sub înscripţia “Semnăturile autorizate” se aplică prima şi a doua semnătură ale persoanelor împuternicite ale instituţiei publice. 4.30 Sub înscrisul “Date referitoare la identificarea mandatarului emitentului” după înscrisurile “Prezentat”. 4.33 Spaţiul marcat prin linie continuă după înscrisul “Plătit casier” este destinat aplicării . 4. “Eliberat de”.

4. “(luna în litere)”.4.35 Spaţiul după înscrisul “din”. În caz de pierdere a unui cec din carnetul de cecuri de numerar sau a carnetului de cecuri de numerar. funcţionarul responsabil al băncii: a) controlează prezenţa cecurilor neutilizate (defectate.37 Emitentul cecului este obligat să păstreze cotoarele cecurilor utilizate.2005] 4. se completează cu data întocmirii dispoziţiei de încasare în casa emitentului.07.38 modificat prin Hotгrвrea Consiliului de Administraюie al BNM nr.184 din 31. emitentul (mandatarul emitentului) este obligat să înştiinţeze imediat despre aceasta . 4. curate). marcat prin trei linii continue.37 modificat prin Hotгrвrea Consiliului de Administraюie al BNM nr. precum şi prezenţa tuturor cotoarelor cecurilor utilizate. titularul de cont bancar este obligat să restituie băncii carnetul de cecuri de numerar anexat la cererea privind restituirea carnetului de cecuri de numerar (anexa 4).36 Spaţiul marcat prin linie continuă sub înscrisul “Contabil-şef” este destinat aplicării semnăturii contabilului – şef al emitentului cecului drept confirmare a încasării numerarului în casa emitentului. b) stinge cecurile neutilizate din carnetul de cecuri de numerar tăind în formă de triunghi locurile de pe cec destinate pentru semnături.2002] 4. după aceasta restituie emitentului cecului cotoarele cecurilor utilizate. 4. în care sunt indicate numerele cecurilor neutilizate (defectate. 4.39 modificat prin Hotгrвrea Consiliului de Administraюie al BNM nr. curate) cu cotoarele lor. 4. curate). 4. [pct. cecurile defectate şi cecurile neutelizate.07. precum şi toate cecurile neutilizate (defectate. sub care sînt tipărite înscrisurile “(data)”.38 În cazul închiderii contului bancar sau primirii unui nou carnet de cecuri de numerar. 380 din 15.39 După verificarea autenticităţii şi corectitudinii întocmirii cererii titularului de cont bancar privind restituirea carnetului de cecuri de numerar..” poziţionat sub înscrisul “dispoziţie de încasare”.184 din 31. c) înscrie în fişa cu specimene de semnături şi amprenta ştampilei data restituirii carnetului de cecuri de numerar şi a închiderii contului. În carnet trebuie să fie toate cotoarele cecurilor utilizate. neutilizate (defectate.semnăturii casierului care a eliberat banii în numerar. în conformitate cu prevederile actelor normative în vigoare.2002] 4. curate) le confruntă cu datele din cerere şi confirmă corespunderea lor prin semnătura personală. iar carnetul de cecuri de numerar cu cecurile neutilizate se coase în mapa cu documentele zilei anexat la cerere.40.34 Pe versoul cotorului cecului spaţiul marcat prin linie continuă după înscrisul “nr. [pct. “(anul)”.12. . este destinat înscrierii numărului dispoziţiei de încasare în casa emitentului. [pct.

4.2 completat prin Hotгrвrea Consiliului de Administraюie al BNM nr.2002] 5.2005] 5. c) transmite cecul şi copia actului de identitate a mandatarului emitentului sau a emitentului (în cazul cînd numerarul se eliberează însuşi emitentului) spre verificare funcţionarului . 5. [pct.1.2005] 8 5.1 modificat prin Hotгrвrea Consiliului de Administraюie al BNM nr. c) legalitatea destinaţiei numerarului solicitat conform actelor normative în vigoare.184 din 31.4. [pct. 5.2 modificat prin Hotгrвrea Consiliului de Administraюie al BNM nr.3 După verificarea datelor funcţionarul băncii: a) aplică semnătura pe linia ce urmează după înscrisul "Verificat Controlor". d) prezenţa actului de identitate şi a copiei actului de identitate a mandatarului emitentului sau a emitentului (în cazul cînd numerarul se eliberează însuşi emitentului). b) corectitudinea întocmirii cecului conform prevederilor prezentului Regulament.6 din 16.184 din 31.12.07. funcţionarul băncii verifică: a) elementele de protecţie ale cecului. Cecul de numerar pierdut.2003] [pct. indicând numărul.07. banca plătitoare stopează eliberarea numerarului din contul emitentului. 5. b) înregistrează cecul în registrul de casă de cheltuieli. e) identitatea semnăturilor şi a amprentei ştampilei rotunde a emitentului.2002] 5.01. b) termenul util de valabilitate a cecului.07. În baza informaţiei primite.01.1 modificat prin Hotгrвrea Consiliului de Administraюie al BNM nr.40 modificat prin Hotгrвrea Consiliului de Administraюie al BNM nr.2 modificat prin Hotгrвrea Consiliului de Administraюie al BNM nr. 5. ELIBERAREA NUMERARULUI ÎN BAZA CECULUI DE NUMERAR DIN CONTUL BANCAR AL EMITENTULUI DE CEC [Denumirea pct. 5.40 modificat prin Hotгrвrea Consiliului de Administraюie al BNM nr.5 оn redacюia Hotгrвrii Consiliului de Administraюie al BNM nr.200] [pct.2002] [pct.Condiţiile primordiale de examinare şi primire a cecului spre executare de către bancă sînt: a) existenţa disponibilului suficient de mijloace băneşti în contul emitentului de cec pentru eliberarea sumei în numerar.07.184 din 31.2003] [pct. c) prezenţa documentului de plată privind transferul plăţilor obligatorii în conformitate cu prevederile actelor normative în vigoare. [pct. iar în cazul fondurilor de investiţii şi a depozitarului cu cele din fişa cu specimene de semnături şi amprenta ştampilei care se păstrează la bancă.Dacă condiţiile primordiale sînt satisfăcute.12. f) corespunderea datelor referitoare la identitatea mandatarului emitentului sau a emitentului (în cazul cînd numerarul se eliberează însuşi emitentului) indicate în cec cu datele din actul de identitate şi aplică semnătura sa drept confirmare pe copia actului de identitate în prezenţa mandatarului sau a emitentului.2. care se verifică la sfîrşitul zilei operaţionale cu casierul responsabil de eliberarea numerarului. seria şi data emiterii cecului sau a carnetului de cecuri de numerar. 380 din 15. îl înregistrează într-un jurnal special.banca plătitoare.6 din 16. d) corespunderea sumei înscrise în litere cu suma în cifre. 380 din 15.184 din 31.

.2002] [pct.1 Prezentul Regulament întră în vigoare la 1 martie 2000.. _____________ : : | | :. 5.12.2003] [pct......5 Eliberarea numerarului de către bancă titularilor de conturi bancare se efectuează în conformitate cu prevederile pct.5..3 modificat prin Hotгrвrea Consiliului de Administraюie al BNM nr. 5.._______ | || | . [pct. 31 din 26 august 1997 şi alte acte normative în vigoare..5modificat prin Hotгrвrea Consiliului de Administraюie al BNM nr. 380 din 15.01.5 modificat prin Hotгrвrea Consiliului de Administraюie al BNM nr. Instrucţiunea cu privire la modul întocmirii Raportului statistic asupra volumului operaţiunilor de casă la instituţiile financiare din Republica Moldova.44. 6...1 +-------------------------------------------------------+ | REPUBLICA MOLDOVA | || | CARNET DE CECURI | | DE NUMERAR | | pentru 25 cecuri | || | SERIA __AA__ DE LA NR.2005] 5... formular nr.2 Din ziua întrării în vigoare a prezentului Regulament se interzice utilizarea carnetelor de cecuri de numerar ale băncii de stat a URSS.07. nr.. c) aplică semnătura pe linia ce urmează după înscrisul " Responsabil contabil". 47 din 25 februarie 2000.... 380 din 15. 5...6 din 16.. 01006/1.184 din 31.. 5... indică data când se va plăti cecul.. [pct. aprobată prin HCA al BNM nr..... [pct. DISPOZIŢII FINALE 6..4 modificat prin Hotгrвrea Consiliului de Administraюie al BNM nr.2003] [pct. corespunderea copiei actului de identitate cu originalul.6 din 16. _______ PÎNĂ LA NR.4 Funcţionarul cu drept de semnătură: a) verifică corectitudinea completării cecului conform prevederilor prezentului Regulament. | |::| | CONTUL nr.responsabil cu drept de semnătură pentru eliberarea numerarului....2002] 5. precum şi înregistrarea cecului în registrul de casă de cheltuieli: b) verifică legalitatea destinaţiei numerarului solicitat conform actelor normative în vigoare.5 din prezentul Regulament şi a Regulamentului privind operaţiunile de casă în băncile din Republica Moldova. 9 cu modificările şi completările ulterioare.2005] 6.12. 5.184 din 31.01.. 10 Anexa nr. d) transmite cecul şi copia actului de identitate a mandatarului emitentului sau a emitentului (în cazul cînd numerarul se eliberează însuşi emitentului) pe cale internă la casa de plată..4 modificat prin Hotгrвrea Consiliului de Administraюie al BNM nr.3 modificat prin Hotгrвrea Consiliului de Administraюie al BNM nr..... aprobat prin HCA al BNM nr.07..: | .

..| | A SE PĂSTRA ÎNTR-UN LOC SIGUR LA TITULARUL | | CONTULUI SAU LA CONTABILUL-ŞEF | | VEZI MODUL DE COMPLETARE ŞI UTILIZARE A CECULUI | | ÎN REGULAMENTUL PRIVIND UTILIZAREA CARNETULUI | | DE CECURI ÎN NUMERAR | || +-------------------------------------------------------+ : 11 CeBanca Naţională a : cul Banca Naţională a Moldovei Moldovei : : es...|Plătiţi...|------------| | | | | | | | | | :L în (ştampila băncii) |(codul băncii) --------------.Ş..-----------------------...| AA nr..---------------------------2/________________ : te......|bol |tru pers.| : ia ---------------------------____ _________ ___ : ---------------------------(da. (în cifre) (numele şi prenumele):O _____________________ ____ _________ ___ :V zi.....(luna în (aSemnăturile emiten.: | mandatarului) | tarului de primire : nu ---------------------------a cecului : ---------------------------___________________ : se L...| |(pentru bănci) | | | | : în casă.:I de......1999 ---------------------------------------..| (prima) (a doua)| : cul ---------------------------: Tipărit la R.| (în cifre) :C curs +---+ ____ _________ ___ :A CEC AA nr..: în |Semnăturile | ta) litere) nul): |emitentului ..: de +---+ ta) litere) nul): (moneda) :M 10 _______________ ___ Cecul s-a eliberat :O | | | | | | | | | | mandatarului :L zi. ....|------------(moneda) :U bil |(codul fiscal) _______________ ___ :B -----------------------.....| : (denumirea insti.A Imprimeria Băncii : Naţionale a României .| (semnătura) : emitentului |. 00000000 Suma de |LEI| (da............| : rii | (numele şi prenumele| Semnăturile manda.(luna în (a...juridice) |SUMA|Art.(luna în (a.(localitatea emiterii) (da.--.... 00000000 : te -----------------------..|Alin..| : cal.| |Bucăţi cupiuri |(lei| | | : ÎNCASAT ---------------..| (loc pentru ştampila băncii)| || | ------------------------------------------------... .|------------+---+ :R (denumirea emitentului |(nr..contului) Suma de |LEI| :E va.. |Suma în litere .--------------.cecului) | +---+ :P la.....: |Sim-|Scopul plăţii (pen-| | | | : ---------------......:A ua ta) litere) nul) tului : 1/________________ : emi..--____________________ :D le...

...|..: instituţiei) ta) litere) nul) : Locul eliberării __________________________ :Contabilşef :_____________ DISPOZIŢIA BĂNCII :(semnătura) ---------------------------------------....|.. :din ____ : (daL........|..|........|.....|........|..|.: 12 dicată în cec .............(luna în (a...... buc..| : (către 2/-------------.|..... Delegгm pentru primirea carnetului de cecuri de numerar: A primit pentru perfectare carnetul de cecuri de numerar: dl (dna) buc avоnd funcюia de de la nr....|..|..: Se va plăti ____ _________ ___ : (da.|....02..| : de încasare autorizate |......____ : (luna (a(denumirea : în li-nul) documentului) : tere) Eliberat de ___________ ____ _________ ___ : (denumirea (da. 376/122 din 16...|......|..|......|..|..|.|Moneda metalică....:Nr.|..17-18 din 17....| : ---------------------------------------.| : 1/-------------...38 denumirea persoanei juridice CERERE data luna anul TALON DE CASГ Vг rugгm sг eliberaюi pentru contul nostru nr. ________ A primit suma in...|... carnet de cecuri de numerar cu foi Ne obligгm sг pгstrгm cecurile sub cheie оn loc ferit de foc Cont nr.Ş Date referitoare la identificarea : ta) instituţiei mandatarului emitentului : publice ---------------------------------------.........(luna în (a.....|....|.....|.....: _____ ___ Prezentat ____________ Seria_____ Nr..... єi furt........|.| : dispoziţie Semnăturile |.| : casierie) |..|................|..........tuţiei publice) |----------------------------------------| : ---------------.......|..2000 pag.|.| : |... ...|....|..|...|..| : |Semnăturile emitentului...|. a cгrui semnгturг o certificгm pоnг la nr. Semnătura...|....|.....12...|.|TOTAL.|..|.: ta) litere) nul) : : Verificat Responsabil Plătit : Controlor ______ Contabil _____ Casier_____ : : \ 13 Anexa 2 Aprobat prin Hotărârea comună a Departamentului Analize Statistice şi Sociologice al RM şi a Băncii Naţionale a Moldovei nr..99 Notă: Vezi Rectificarea din Monitorul Oficial nr...|.......|.........

Conducгtorul bгncii Carnetul de cecuri de numerar cu cecurile renumгrate de la Contabilul єef contabil a primit: Carnetul de cecuri de numerar cu formularele: Casierul semnгtura de la nr. numele. prenumele persoanei împuternicite a băncii) carnete de cecuri de numerar ( pentru 25 cecuri) Seria Numerele carnetelor de cecuri de numerar (de la nr…. pоnг la nr.3 introdusă prin Hotărârea Consiliului de Administraţie al BNM nr. Vă rugăm să acceptaţi . pînă la nr.________________.) Cantitatea de carnete (bucăţi) Seria Numerele carnetelor de cecuri de numerar (de la nr….2002] 15 Anexa 4 CERERE privind restituirea carnetului de cecuri de numerar _______________________________________________ denumirea titularului de cont În legătură cu închiderea contului nr.L.07.184 din 31. modificării sau completării statutului titularului de cont bancar sau primirii unui nou carnet de cec de numerar.Ş Contabilul DISPOZIŢIA BĂNCII semnгturile Casei : Eliberaюi numгrul de carnete indicate оn cerere. A eliberat casierul A primit 14 Anexa 3 BANCA NAŢIONALĂ A MOLDOVEI Către _____________________ (denumirea băncii expeditoare) (denumirea băncii destinatare) Codul băncii______________ Scrisoare pentru remiterea carnetelor de cecuri de numerar din “____”__________200__ Vă remitem prin ________________________________________________ (funcţia.) Cantitatea de carnete (bucăţi) Total carnete de cecuri de numerar: ____________________________________ (cantitatea în cifre şi în litere) Şef Tezaur fondul de rezervă ______________________ Contabil coordonator ______________________ Casier – şef _______________________ Semnătura persoanei împuternicite a băncii ______________________ [Anexa nr. pînă la nr.

__________până la nr.2002] [Anexa 4 modificată prin Hotărârea Consiliului de Administraţie al BNM nr.184 din 31. cecurile defectate nr.12.restituirea carnetului de cecuri de numerar de la nr._________.___________ .380 din 15.u cotoarele cecurilor utilizate de la nr.07.________ şi cecurile neutilizate de la nr.________ până la nr.___________ până la nr. Conducătorul_____________ Contabilul şef____________ [Anexa 4 introdusă prin Hotărârea Consiliului de Administraţie al BNM nr.__________.2005] .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful