1 APROBAT prin Hotărârea Consiliului de administraţie al BNM din 16.12.1999 proces-verbal nr.377 (MO nr.10-11 din 27.01.

2000)

Modificat
HCA al BNM, nr. 184 din 31.07.2002 HCA al BNM, nr. 6 din 16.01.2003 HCA al BNM, nr. 380 din 15.12.2005

Regulamentul
privind utilizarea carnetului de cecuri de numerar 1. DISPOZIŢII GENERALE 1.1.Baza. Regulamentul privind utilizarea carnetului de cecuri de numerar este elaborat în baza art. 5,11,26,48 din Legea nr.548-XIII din 21 iulie 1995 cu privire la Banca Naţională a Moldovei. 1.2.Destinaţia. Prezentul Regulament determină elementele obligatorii şi modul de utilizare a carnetului de cecuri de numerar. 1.3.Aplicarea. Prevederile prezentului Regulament se aplică în mod obligatoriu: a) la eliberarea carnetelor de cecuri de numerar; b) la eliberarea numerarului în baza cecului de numerar de către Banca Naţională a Moldovei clienţilor săi; c) la eliberarea de către bănci a numerarului, în baza cecului din carnetul de cecuri de numerar din conturile titularilor de conturi bancare.
[pct. 1.3 modificat prin Hotгrвrea Consiliului de Administraюie al BNM nr.184 din 31.07.2002] [pct. 1.3 modificat prin Hotгrвrea Consiliului de Administraюie al BNM nr. 380 din 15.12.2005]

1.4.Noţiuni utilizate: Cecul din carnetul de cecuri de numerar (vezi anexa 1) este un instrument de plată prin care emitentul de cec dă ordin băncii de a elibera la prezentare o anumită sumă în numerar mandatarului indicat în cec sau însuşi emitentului. Cecul se completează pe formular tipizat de document primar cu regim special de evidenţă, păstrare şi utilizare, care reprezintă o filă din carnetul de cecuri de numerar. Emitentul cecului este persoana juridică sau fizică, care practică activitate de întreprinzător şi emite cecul de numerar. Emiterea cecului este completarea manuală şi autentificarea formularului cecului de către emitent. Mandatarul emitentului este persoana împuternicită de către emitent de a prezenta la bancă cecul de numerar şi de a primi suma consemnată în cec. Persoana împuternicită de emitent trebuie să fie funcţionar al emitentului. Titular de cont bancar este persoana juridică sau fizică, care practică activitate de întreprinzător şi pe numele căreia este deschis cont bancar.
2

aplicate pe primul exemplar al facturii.Distribuirea primară de către Banca Naţională a Moldovei a carnetelor de cecuri de numerar este livrarea contra plată a carnetelor de cecuri de numerar băncilor la solicitarea acestora în scopul satisfacerii necesităţilor titularilor de conturi bancare.12.1. Funcţionarul responsabil al contabilităţii Băncii Naţionale a Moldovei după verificarea autenticităţii şi corectitudinii întocmirii scrisorii. 380 din 15. iar exemplarul al 2-lea împreună cu scrisoarea se păstrează la funcţionarul responsabil al contabilităţii Băncii Naţionale a Moldovei până la momentul achitării de către bancă a costului carnetelor de cecuri de numerar şi ulterior în ziua achitării costului carnetelor de cecuri de numerar se coasă în mapa cu documentele zilei operaţionale conform nomenclatorului dosarelor. data şi semnătura sa. drept confirmare a efectuării plăţii şi ulterior transmite scrisoarea Direcţiei tezaur şi operaţiuni de casă. prin “Delegaţie” . [pct.2005] 2. 380 din 15.1. data şi numărul de înregistrare.1.1.12.2 Carnetele de cecuri de numerar în baza scrisorii băncii se eliberează persoanei împuternicite a băncii.07.formular tipizat M-2. [pct.2 În ziua înregistrării mijloacelor băneşti în contul Băncii Naţionale a Moldovei executorul contabil al Băncii Naţionale a Moldovei aplică pe scrisoarea băncii menţiunile privind plata. 380 din 15. conform căruia banca achită costul carnetelor de cecuri de numerar solicitate. data ridicării carnetelor de cecuri de numerar.1 Distribuirea primară de către Banca Naţională a Moldovei a carnetelor de cecuri de numerar băncilor (pentru distribuirea ulterioară titularilor de conturi bancare deschise în bancă) se efectuează la solicitarea acestora în baza unei scrisori care va cuprinde următoarele: denumirea băncii.4 modificat prin Hotгrвrea Consiliului de Administraюie al BNM nr.2002] [pct. [pct.2005] 2.1 modificat prin Hotгrвrea Consiliului de Administraюie al BNM nr. Banca Naţională este unica instituţie în Republica Moldova abilitată să tipărească şi să asigure distribuirea primară a carnetelor de cecuri de numerar băncilor .12.12. aprobat prin Ordinul comun al . modificat prin Hotгrвrea Consiliului de Administraюie al BNM nr. Primul exemplar al facturii se înaintează băncii pentru a achita suma consemnată.1. 2.184 din 31. întocmeşte formularul facturii de plată.2005] 2. Factura se întocmeşte în două exemplare şi se autentifică cu semnăturile persoanelor împuternicite şi ştampila rotundă a Băncii Naţionale a Moldovei. semnăturile persoanelor împuternicite cu drept de prima şi a doua semnătură şi amprenta ştampilei rotunde a băncii în conformitate cu fişa cu specimene de semnături şi amprenta ştampilei .2 modificat prin Hotгrвrea Consiliului de Administraюie al BNM nr. 1. MODUL DE DISTRIBUIRE PRIMARĂ DE CĂTRE BANCA NAŢIONALĂ A MOLDOVEI A CARNETELOR DE CECURI DE NUMERAR 2. [pct. 2.1.4 modificat prin Hotгrвrea Consiliului de Administraюie al BNM nr. 2. 380 din 15.2005] 2. 1.

2002] . În aceeaşi zi operaţională carnetele de cecuri de numerar procurate de la Banca Naţională a Moldovei se reflectă în evidenţa contabilă a băncii şi se iau la păstrare în tezaurul acesteia.184 din 31. [pct. nr.2005] 2. care se autentifică cu semnăturile persoanelor împuternicite ale Băncii 3 Naţionale a Moldovei.07.12.07.2._____ ). Persoana împuternicită a băncii.Departamentului Statisticii al Republicii Moldova şi Ministerul Finanţelor al Republicii Moldova nr. b) completează formularul “Scrisoare pentru remiterea carnetelor de cecuri de numerar” (anexa 3) în două exemplare. în conformitate cu prevederile stabilite în actele normative în vigoare. precum şi a delegaţiei prezentate de către persoana împuternicită a băncii efectuează următoarele operaţiuni: a) verifică identitatea persoanei împuternicite a băncii. [pct. c) completează şi eliberează “Permisul pentru scoaterea valorilor din sediul Băncii Naţionale a Moldovei”.1. 380 din 15. indicând denumirea şi codul băncii. MODUL DE DISTRIBUIRE A CARNETELOR DE CECURI DE NUMERAR DE CĂTRE BĂNCILE COMERCIALE [Denumirea pct. al 2-lea exemplar se înmânează persoanei împuternicite a băncii. verifică corespunderea datelor (numerelor) carnetelor de cecuri de numerar în prezenţa casierului Băncii Naţionale a Moldovei şi ulterior semnează ambele exemplare ale “Scrisorii pentru remiterea carnetelor de cecuri de numerar”. Direcţia tezaur şi operaţiuni de casă în baza scrisorii băncii şi a documentelor bancare aferente primite de la funcţionarul responsabil al contabilităţii BNM.3 оn redacюia HCA. care se păstrează la Banca Naţională a Moldovei. data remiterii._____ până la nr.2002] 3. numerele carnetelor de cecuri de numerar (de la nr.24/36 din 25 martie 1998. 2.2 modificat prin Hotгrвrea Consiliului de Administraюie al BNM nr. numele şi prenumele persoanei împuternicite a băncii. care va corespunde specimenelor din Fişa cu specimene de semnături şi amprenta ştampilei. seria. Delegaţia trebuie să fie legalizată cu semnăturile persoanelor împuternicite cu drept de prima şi a doua semnătură şi amprenta ştampilei rotunde a băncii.184 din 31. numărul total de carnete de cecuri de numerar: primul exemplar al “Scrisorii pentru remiterea carnetelor de cecuri de numerar” se coasă în mapa cu documentele zilei a Direcţiei tezaur şi operaţiuni de casă. numărul de carnete de cecuri de numerar din serie. 2 modificat prin Hotгrвeai Consiliului de Administraюie al BNM nr.cu datele din actul de identitate. indicată în delegaţia prezentată.

2 modificat prin hotгrвrea Consiliului de Administraţiei al BNM nr. Trezoreriile teritoriale obţin numărul de carnete de cecuri de numerar necesar pentru deservirea instituţiilor publice respective de la banca în care se deservesc în baza cererii (vezi anexa 2).12. [pct. adresa 4 juridică completă conform fişei cu specimene de semnături şi amprenta ştampilei şi certificatului de înregistrare eliberat în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare. c) completează coperta carnetului de cecuri de numerar (vezi anexa 1) la rubricile “seria”.2.şef al băncii.2002] 3. efectuează următoarele: a) verifică corespunderea şi prezenţa numărului de formulare de cecuri din carnet. numărul primului formular de cec din carnet.3. e) aplică ştampila dreptunghiulară a băncii pe coperta carnetului de cecuri în spaţiul marcat . numărul ultimului formular de cec din carnet şi numărul contului bancar al titularului de cont deschis la banca dată.2 modificat prin hotгrвrea Consiliului de Administraюiei al BNM nr.2002] [pct.3.184 din 31. Cererea de primirea a carnetelor de cecuri de numerar se întocmeşte într-un exemplar şi se legalizează cu semnăturile persoanelor împuternicite cu drept de prima şi a doua semnătură şi amprenta ştampilei rotunde a titularului de cont bancar. 3. sub denumirea şi sigla Băncii Naţionale a Moldovei în spaţiul marcat prin două linii punctate. care va corespunde specimenelor din Fişa cu specimene de semnături şi amprenta ştampilei. “nr. 380 din 15. Distribuirea carnetelor de cecuri de numerar de către băncile titularilor de conturi bancare se efectuează la solicitarea acestora în baza cererii (vezi anexa 2).2 modificat prin Hotгrвrea Consiliului de Administraюie al BNM nr. După aprobarea cererii titularului de cont bancar de către conducătorul şi contabilul . d) pe faţa fiecărui cec în partea superioară din stânga. contului” corespunzător următoarele date: seria. La primirea carnetelor de cecuri de numerar din casierie funcţionarul responsabil al contabilităţii băncii. 3.01. Carnetele de cecuri de numerar se eliberează de către bancă titularului de cont bancar sau persoanei împuternicite a acestuia în baza cererii de primire a carnetului de cecuri de numerar (anexa 2) la care se anexează copia actului de identitate a titularului de cont bancar sau a persoanei împuternicite.6 din 16.07. casierul predă carnetele de cecuri de numerar funcţionarului responsabil al contabilităţii băncii. înscrie denumirea titularului de cont bancar.1. “până la nr…”. prima linie fiind poziţionată deasupra înscrisului “(denumirea emitentului cecului)”. b) verifică succesiunea numerelor formularelor de cecuri din carnet.1 modificat prin Hotгrвrea Consiliului de Administraюiei al BNM nr.2003] [pct. 3.2005] 3.07.3. care se păstrează la bancă. [pct. “de la nr…”.184 din 31.

Dacă la emiterea cecului s-a comis vre-o greşeală.2002] 4. căruia îi eliberează carnetele de cecuri de numerar contra semnătură pe cerere şi aplică semnătura sa pe formularul cererii. formularul de cec se consideră defectat.3.2003] Primind carnetele de cecuri de numerar.184 din 31. Cecul se decupează din carnetul de cecuri de numerar numai după emitere. Pe formularul de . 4.2.07. carnetele de cecuri de numerar. f) completează pe faţa fiecărui cec în partea superioară din dreapta spaţiile marcate prin linii continue sub care sunt tipărite înscrisurile “(nr. Ştampila dreptunghiulară a băncii trebuie să conţină următoarele date: denumirea.6 din 16. Termenul de valabilitate a cecului pentru a fi prezentat la bancă este de 10 zile lucrătoare. sub care este tipărit înscrisul (“loc pentru ştampila băncii”) şi pe fiecare cec în parte în spaţiul marcat prin linie punctată. CERINŢELE PRIVIND COMPLETAREA ŞI UTILIZAREA CECULUI DIN CARNETUL DE CECURI DE NUMERAR DE CĂTRE EMITENT [ Denumirea pcn.3 modificat prin hotгrвrea Consiliului de Administraюiei al BNM nr.1. contului)”. care ulterior se coasă în mapa cu documentele zilei operaţionale a casieriei. 4. verifică identitatea titularului de cont bancar sau a persoanei împuternicite a titularului de cont bancar.5. g) predă carnetele de cecuri de numerar casierului pentru eliberarea lor persoanei împuternicite a titularului de cont bancar. codul fiscal al titularului de cont bancar. Ziua emiterii nu se ia în calcul.4 оn redacюie prin Hotгrвeai Consiliului de Administraюiei al BNM nr. Formularul de cec defectat rămâne în carnetul de cecuri de numerar. [pct.07. codul şi adresa juridică. “(codul băncii)” respectiv cu numărul contului. 4.3. primind de la funcţionarul responsabil al contabilităţii.01. Cecul se completează în strictă conformitate cu prevederile prezentului Regulament.6 .184 din 31. precum şi codul băncii.3 din p.4. 3. Cecul se scrie manual şi se semnează de către emitent în mod obligatoriu cu stilou sau pix de culoare albastră sau neagră. În textul cecului nu se admit corectări şi ştersături.. şi înregistrează carnetul de cecuri de numerar în fişa cu specimene de semnături şi amprenta ştampilei a titularului de cont bancar.3 оn redacюia Hotгrвrii Consiliului de Administraюie al BNM nr. Casierul.prin linie punctată. La emiterea cecului e necesar de a respecta cu stricteţe succesiunea formularelor din carnetul de cecuri de numerar. 4. [alin. 4.2002] 4. persoana împuternicită a titularului de cont bancar verifică corespunderea datelor (numerelor) carnetelor de cecuri de numerar în prezenţa casierului băncii. sub care este tipărit înscrisul (“ştampila băncii”). “(codul fiscal)”.

Spaţiul liber după cuvântul “bani” se taie cu două linii continue.7 În cazul atribuirii unui nou cod fiscal sau schimbarea ştampilei rotunde a emitentului.11 În spaţiul marcat cu un dreptunghi după înscrisul “Plătiţi” pe linia sub care este tipărit înscrisul “(numele.11 completat prin Hotгrвrea Consiliului de Administraюie al BNM nr. [pct.184 din 31.14 Înscrisul “L.184 din 31.184 din 31. 4.10 Marcajul special de după înscrisul “Suma de lei” este destinat completării sumei în cifre. 4.07. sînt destinate completării de către emitent a localităţii unde a fost emis cecul.2005] [Pct. 4. Ştampila se aplică de către emitent numai după completarea tuturor elementelor cecului(faţă. zilei. 4.9 se exclud prin Hotгrвrea Consiliului de Administraюie al BNM nr.13 În spaţiul marcat cu un dreptunghi în care este tipărit înscrisul “Semnăturile emitentului” urmat de două linii continue pe care se aplică prima şi a doua semnătură ale emitentului cecului sau managerului fondului conform fişei cu specimene de semnături şi amprenta ştampilei. prenumele mandatarului)” se scrie numele şi prenumele mandatarului emitentului cecului conform datelor din actul de identitate. 380 din 15. 4.8. Suma în cifre se aliniază la dreapta.7 modificat prin Hotгrвrea Consiliului de Administraюie al BNM nr. Pentru spaţiul alocat înscrierii sumei în cifre sunt prevăzute separatoare de ordin de mărime şi separator de cifre zecimale.7 moidificat prin Hotгrвrea Consiliului de Administraюie al BNM nr.39 din prezentul Regulament şi se eliberează altul nou. 4. iar spaţiul rămas necompletat se taie de către emitent cu două linii continue în vederea evitării fraudelor.12 În spaţiul marcat cu un dreptunghi în care este tipărit înscrisul “suma în litere” emitentul cecului înscrie suma în litere care se începe cu majusculă şi se aliniază la stânga spaţiului destinat. numărul de bani în cifre şi cuvântul “bani” fără a fi separată.”(luna în litere)”. carnetul de cecuri de numerar se restituie conform prevederilor p.07. 4.2002] 4.Ş emitentului” se aplică ştampila rotundă a managerului . 4. verificarea lor şi semnarea cecului de către persoanele responsabile.12.”(anul)”. 4.cec defectat emitentul înscrie pe diagonală “Defectat”.Ş emitentului” indică locul aplicării ştampilei rotunde a emitentului de cec care trebuie să corespundă specimenului din fişa cu specimene de semnături şi amprenta ştampilei remisă băncii.verso).2002] [pct.2002] 5 4. Spaţiile marcate prin linii continue sub care sînt tipărite înscrisurile (localitatea emiterii) “(data)”.4. 4. lunii şi anului emiterii. indicînd data şi aplicînd semnătura. [pct. urmată de cuvântul “lei”.15 La emiterea cecului din carnetul de cecuri de numerar pentru primirea numerarului de către managerul fondului pe înscrisul “L.07.

17 Marcajul special care urmează după înscrisul “Suma de lei” este destinat completării sumei în cifre. luna şi anul primirii cecului de la emitent. mandatarul emitentului cecului aplică semnătura personală drept confirmare a primirii cecului de la emitent. verificarea lor şi semnarea cecului de către persoanele responsabile. 4. Suma în cifre se aliniază la dreapta.21 La emiterea cecului din carnetul de cecuri de numerar pentru primirea numerarului de către managerul fondului.19 completat prin Hotгrвrea Consiliului de Administraюie al BNM nr. sub care sînt tipărite înscrisurile “(data)”. se completează de către emitent cu data.20 Spaţiul marcat prin două linii continue de sub înscrisul ”Semnăturile emitentului” este destinat aplicării primei şi a doua semnătură conform fişei cu specimene de semnături şi amprenta ştampilei emitentului. C O T O R U L C E C U L U I: 4. [pct. “(numele şi prenumele)” se completează de către emitent cu numele şi prenumele mandatarului emitentului cecului conform datelor din actul de identitate. V E R S O U L C E C U L U I: . 4.19 Spaţiul liber deasupra liniei continue sub care este tipărit înscrisul.2002] 6 4.”(luna în litere)”.22 modificat prin Hotгrвrea Consiliului de Administraюie al BNM nr.184 din 31.fondului care trebuie să corespundă specimenului din fişa cu specimene de semnături şi amprenta ştampilei remisă băncii.18 Spaţiul liber deasupra liniilor continue.22 Sub înscrisul “Semnătura mandatarului de primire a cecului” în spaţiul marcat printro linie continuă. sub care este tipărit înscrisul “(semnătura)”. 4.”(luna în litere)”.23 Spaţiul marcat prin linii continue. sub care sînt tipărite înscrisurile “(data)”.184 din 31. 4. iar spaţiul rămas necompletat se taie de către emitent cu două linii continue în vederea evitării fraudelor. 4.verso). se completează de către mandatarul emitentului cu data.07. 4. 4.”(anul)”.”(anul)”.16 Completarea cecului prevede şi completarea concomitentă a elementelor de pe cotorul cecului. luna şi anul emiterii cecului. [pct.07. Pentru spaţiul alocat înscrierii sumei în cifre sunt prevăzute separatoare de ordin de mărime şi separator de cifre zecimale. spaţiul marcat prin două linii continue de sub înscrisul”(semnăturile emitentului)” sînt destinate aplicării primei şi a doua semnătură ale managerului fondului conform fişei cu specimene de semnături şi ampenta ştampilei remisă băncii.2002] 4. Ştampila se aplică de către managerul fondului numai după completarea tuturor elementelor cecului (faţă.

anul şi locul eliberării.” drept confirmare a primirii numerarului. cupiuri (pentru bănci)”.24 Spaţiul marcat prin trei linii continue.30 Sub înscrisul “Date referitoare la identificarea mandatarului emitentului” după înscrisurile “Prezentat”.2002] 7 4. [pct. instituţiei publice “ se aplică ştampila rotundă a instituţiei publice care se deserveşte în trezoreria teritorială sau a depozitarului fondului. .30 modificat prin Hotгrвrea Consiliului de Administraюie al BNM nr. depozitarului fondului. conform fişei cu specimene de semnături şi ampenta ştampilei.27 Rubricile “Simbol” şi “Scopul plăţii(pentru persoane juridice)/ Bucăţi.29 După înscrisul “A primit suma indicată în cec.S.25 În spaţiul marcat prin două linii continue sub înscripţia “Semnăturile autorizate” se aplică prima şi a doua semnătură ale persoanelor împuternicite ale instituţiei publice. numărul. 4. . 4. 4.26 Pe înscrisul “L. luna. 4.07. “Alin” se completează de către emitent conform prevederilor actelor normative în vigoare. mandatarul emitentului îşi înscrie lizibil numele de familie şi semnează după înscrisul “Semnătura”. 4. “(luna în litere)”. se completează de către contabilul responsabil cu data luna şi anul când se va plăti cecul. “Eliberat de”. data.07.4.28 Spaţiul marcat cu un dreptunghi în care este tipărit înscrisul "Semnăturile emitentului”. denumirea instituţiei care a eliberat actul de identitate.Suma(lei). “(anul)”. unde sub prima linie este tipărit înscrisul “(denumirea instituţiei publice)”.2002] 4. 4. “Nr.31 Mai jos de înscrisul “Dispoziţia băncii”. sub care sînt tipărite înscrisurile “(data)”.32 Spaţiul marcat prin trei linii continue după înscrisul “Se va plăti”.31 modificat prin Hotгrвrea Consiliului de Administraюie al BNM nr. se completează de către instituţiile publice care se deservesc în trezoreriile teritoriale sau depozitarul fondului conform certificatului de înregistrare. 4. spaţiul marcat prin linie continuă după înscrisul “Verificat controlor” este destinat semnăturii funcţionarului băncii care a verificat cecul. este destinat aplicării primei şi a doua semnătură conform fişei cu specimene de semnături şi amprenta ştampilei a emitentului. 4.184 din 31. “Locul eliberării”.”. În spaţiul marcat prin linie continuă după înscrisul “Responsabil contabil” contabilul responsabil de verificarea cecului de numerar aplică semnătura personală drept confirmare.33 Spaţiul marcat prin linie continuă după înscrisul “Plătit casier” este destinat aplicării .184 din 31. spaţiile marcate prin linii continue se completează de către emitentul cecului respectiv cu următoarele date din actul de identitate: denumirea actului de identitate.”Seria”. [pct. “Art”. seria.4.

În carnet trebuie să fie toate cotoarele cecurilor utilizate. în care sunt indicate numerele cecurilor neutilizate (defectate. [pct.2002] 4.38 modificat prin Hotгrвrea Consiliului de Administraюie al BNM nr. precum şi toate cecurile neutilizate (defectate. c) înscrie în fişa cu specimene de semnături şi amprenta ştampilei data restituirii carnetului de cecuri de numerar şi a închiderii contului.39 modificat prin Hotгrвrea Consiliului de Administraюie al BNM nr. sub care sînt tipărite înscrisurile “(data)”.. [pct. . 4. “(anul)”. se completează cu data întocmirii dispoziţiei de încasare în casa emitentului.37 modificat prin Hotгrвrea Consiliului de Administraюie al BNM nr. 4. curate) le confruntă cu datele din cerere şi confirmă corespunderea lor prin semnătura personală. “(luna în litere)”.07.184 din 31.36 Spaţiul marcat prin linie continuă sub înscrisul “Contabil-şef” este destinat aplicării semnăturii contabilului – şef al emitentului cecului drept confirmare a încasării numerarului în casa emitentului. b) stinge cecurile neutilizate din carnetul de cecuri de numerar tăind în formă de triunghi locurile de pe cec destinate pentru semnături.2005] 4.4.semnăturii casierului care a eliberat banii în numerar. titularul de cont bancar este obligat să restituie băncii carnetul de cecuri de numerar anexat la cererea privind restituirea carnetului de cecuri de numerar (anexa 4). curate). În caz de pierdere a unui cec din carnetul de cecuri de numerar sau a carnetului de cecuri de numerar. în conformitate cu prevederile actelor normative în vigoare. [pct. emitentul (mandatarul emitentului) este obligat să înştiinţeze imediat despre aceasta . precum şi prezenţa tuturor cotoarelor cecurilor utilizate. marcat prin trei linii continue. este destinat înscrierii numărului dispoziţiei de încasare în casa emitentului. 4. 4.37 Emitentul cecului este obligat să păstreze cotoarele cecurilor utilizate.184 din 31.” poziţionat sub înscrisul “dispoziţie de încasare”. 380 din 15.38 În cazul închiderii contului bancar sau primirii unui nou carnet de cecuri de numerar.39 După verificarea autenticităţii şi corectitudinii întocmirii cererii titularului de cont bancar privind restituirea carnetului de cecuri de numerar. funcţionarul responsabil al băncii: a) controlează prezenţa cecurilor neutilizate (defectate. curate) cu cotoarele lor. 4.12.40.2002] 4. după aceasta restituie emitentului cecului cotoarele cecurilor utilizate.07.35 Spaţiul după înscrisul “din”. 4. cecurile defectate şi cecurile neutelizate. iar carnetul de cecuri de numerar cu cecurile neutilizate se coase în mapa cu documentele zilei anexat la cerere.34 Pe versoul cotorului cecului spaţiul marcat prin linie continuă după înscrisul “nr. curate). neutilizate (defectate.

01. 380 din 15. c) transmite cecul şi copia actului de identitate a mandatarului emitentului sau a emitentului (în cazul cînd numerarul se eliberează însuşi emitentului) spre verificare funcţionarului . 4.4.2002] 5.2002] 5. c) legalitatea destinaţiei numerarului solicitat conform actelor normative în vigoare.1 modificat prin Hotгrвrea Consiliului de Administraюie al BNM nr. ELIBERAREA NUMERARULUI ÎN BAZA CECULUI DE NUMERAR DIN CONTUL BANCAR AL EMITENTULUI DE CEC [Denumirea pct.2003] [pct.2 completat prin Hotгrвrea Consiliului de Administraюie al BNM nr. 5.2003] [pct. seria şi data emiterii cecului sau a carnetului de cecuri de numerar. b) termenul util de valabilitate a cecului.01. [pct. 5.40 modificat prin Hotгrвrea Consiliului de Administraюie al BNM nr. 380 din 15.1. b) înregistrează cecul în registrul de casă de cheltuieli. iar în cazul fondurilor de investiţii şi a depozitarului cu cele din fişa cu specimene de semnături şi amprenta ştampilei care se păstrează la bancă.banca plătitoare.2 modificat prin Hotгrвrea Consiliului de Administraюie al BNM nr. Cecul de numerar pierdut.184 din 31.2002] [pct. 5.07.12. îl înregistrează într-un jurnal special.6 din 16.12.Condiţiile primordiale de examinare şi primire a cecului spre executare de către bancă sînt: a) existenţa disponibilului suficient de mijloace băneşti în contul emitentului de cec pentru eliberarea sumei în numerar. [pct.6 din 16. d) prezenţa actului de identitate şi a copiei actului de identitate a mandatarului emitentului sau a emitentului (în cazul cînd numerarul se eliberează însuşi emitentului).5 оn redacюia Hotгrвrii Consiliului de Administraюie al BNM nr.2.1 modificat prin Hotгrвrea Consiliului de Administraюie al BNM nr. În baza informaţiei primite.40 modificat prin Hotгrвrea Consiliului de Administraюie al BNM nr. e) identitatea semnăturilor şi a amprentei ştampilei rotunde a emitentului. care se verifică la sfîrşitul zilei operaţionale cu casierul responsabil de eliberarea numerarului. c) prezenţa documentului de plată privind transferul plăţilor obligatorii în conformitate cu prevederile actelor normative în vigoare.2005] 5. f) corespunderea datelor referitoare la identitatea mandatarului emitentului sau a emitentului (în cazul cînd numerarul se eliberează însuşi emitentului) indicate în cec cu datele din actul de identitate şi aplică semnătura sa drept confirmare pe copia actului de identitate în prezenţa mandatarului sau a emitentului.184 din 31. 5. b) corectitudinea întocmirii cecului conform prevederilor prezentului Regulament. banca plătitoare stopează eliberarea numerarului din contul emitentului. 5.07.2 modificat prin Hotгrвrea Consiliului de Administraюie al BNM nr.200] [pct.3 După verificarea datelor funcţionarul băncii: a) aplică semnătura pe linia ce urmează după înscrisul "Verificat Controlor". [pct.184 din 31. funcţionarul băncii verifică: a) elementele de protecţie ale cecului.184 din 31.07.07.2005] 8 5.Dacă condiţiile primordiale sînt satisfăcute. indicând numărul. d) corespunderea sumei înscrise în litere cu suma în cifre.

2003] [pct.1 Prezentul Regulament întră în vigoare la 1 martie 2000..responsabil cu drept de semnătură pentru eliberarea numerarului.1 +-------------------------------------------------------+ | REPUBLICA MOLDOVA | || | CARNET DE CECURI | | DE NUMERAR | | pentru 25 cecuri | || | SERIA __AA__ DE LA NR. | |::| | CONTUL nr.. 380 din 15. _____________ : : | | :...12. nr...6 din 16. d) transmite cecul şi copia actului de identitate a mandatarului emitentului sau a emitentului (în cazul cînd numerarul se eliberează însuşi emitentului) pe cale internă la casa de plată.: | . [pct.. Instrucţiunea cu privire la modul întocmirii Raportului statistic asupra volumului operaţiunilor de casă la instituţiile financiare din Republica Moldova.3 modificat prin Hotгrвrea Consiliului de Administraюie al BNM nr._______ | || | .. 10 Anexa nr... 5. corespunderea copiei actului de identitate cu originalul.... DISPOZIŢII FINALE 6. 6. [pct.2005] 5.5modificat prin Hotгrвrea Consiliului de Administraюie al BNM nr.6 din 16... 5......4 modificat prin Hotгrвrea Consiliului de Administraюie al BNM nr. aprobat prin HCA al BNM nr.. 47 din 25 februarie 2000.184 din 31.. c) aplică semnătura pe linia ce urmează după înscrisul " Responsabil contabil".2003] [pct..01.01. 5.184 din 31.2 Din ziua întrării în vigoare a prezentului Regulament se interzice utilizarea carnetelor de cecuri de numerar ale băncii de stat a URSS..4 modificat prin Hotгrвrea Consiliului de Administraюie al BNM nr... precum şi înregistrarea cecului în registrul de casă de cheltuieli: b) verifică legalitatea destinaţiei numerarului solicitat conform actelor normative în vigoare...2005] 6.2002] 5.44. 380 din 15.5 Eliberarea numerarului de către bancă titularilor de conturi bancare se efectuează în conformitate cu prevederile pct..07. 5...4 Funcţionarul cu drept de semnătură: a) verifică corectitudinea completării cecului conform prevederilor prezentului Regulament.3 modificat prin Hotгrвrea Consiliului de Administraюie al BNM nr.5 modificat prin Hotгrвrea Consiliului de Administraюie al BNM nr.. formular nr.07. indică data când se va plăti cecul.. aprobată prin HCA al BNM nr.5 din prezentul Regulament şi a Regulamentului privind operaţiunile de casă în băncile din Republica Moldova. 31 din 26 august 1997 şi alte acte normative în vigoare... 01006/1..12..2002] [pct..5.. [pct. _______ PÎNĂ LA NR.. 5. 9 cu modificările şi completările ulterioare.

..A Imprimeria Băncii : Naţionale a României . (în cifre) (numele şi prenumele):O _____________________ ____ _________ ___ :V zi.: de +---+ ta) litere) nul): (moneda) :M 10 _______________ ___ Cecul s-a eliberat :O | | | | | | | | | | mandatarului :L zi....:I de. ....(luna în (aSemnăturile emiten.cecului) | +---+ :P la.| (în cifre) :C curs +---+ ____ _________ ___ :A CEC AA nr..: |Sim-|Scopul plăţii (pen-| | | | : ---------------.| AA nr.|------------+---+ :R (denumirea emitentului |(nr..--____________________ :D le. .:A ua ta) litere) nul) tului : 1/________________ : emi.| : (denumirea insti..| : rii | (numele şi prenumele| Semnăturile manda.| |Bucăţi cupiuri |(lei| | | : ÎNCASAT ---------------.---------------------------2/________________ : te...(localitatea emiterii) (da....| (loc pentru ştampila băncii)| || | ------------------------------------------------.....| (prima) (a doua)| : cul ---------------------------: Tipărit la R.(luna în (a.-----------------------.|------------(moneda) :U bil |(codul fiscal) _______________ ___ :B -----------------------....|Plătiţi.......| : ia ---------------------------____ _________ ___ : ---------------------------(da......juridice) |SUMA|Art. 00000000 : te -----------------------...: | mandatarului) | tarului de primire : nu ---------------------------a cecului : ---------------------------___________________ : se L...(luna în (a.: în |Semnăturile | ta) litere) nul): |emitentului ........| (semnătura) : emitentului |.Ş..| | A SE PĂSTRA ÎNTR-UN LOC SIGUR LA TITULARUL | | CONTULUI SAU LA CONTABILUL-ŞEF | | VEZI MODUL DE COMPLETARE ŞI UTILIZARE A CECULUI | | ÎN REGULAMENTUL PRIVIND UTILIZAREA CARNETULUI | | DE CECURI ÎN NUMERAR | || +-------------------------------------------------------+ : 11 CeBanca Naţională a : cul Banca Naţională a Moldovei Moldovei : : es.| |(pentru bănci) | | | | : în casă.--------------.....|bol |tru pers.........1999 ---------------------------------------...|Alin. 00000000 Suma de |LEI| (da... |Suma în litere .|------------| | | | | | | | | | :L în (ştampila băncii) |(codul băncii) --------------..| : cal.......contului) Suma de |LEI| :E va..--..

|..... buc..| : casierie) |.....|..|.|.|..(luna în (a....|..|.......... єi furt..|..|....|.... 376/122 din 16.......|.... :din ____ : (daL....| : |.|.......38 denumirea persoanei juridice CERERE data luna anul TALON DE CASГ Vг rugгm sг eliberaюi pentru contul nostru nr.. Delegгm pentru primirea carnetului de cecuri de numerar: A primit pentru perfectare carnetul de cecuri de numerar: dl (dna) buc avоnd funcюia de de la nr.|.. carnet de cecuri de numerar cu foi Ne obligгm sг pгstrгm cecurile sub cheie оn loc ferit de foc Cont nr.......|....|...| : de încasare autorizate |.....|.......|..|.....|....|..|....:Nr...|.......|TOTAL.|.......: 12 dicată în cec ......|.. Semnătura....|......... ....|......|Moneda metalică.......| : (către 2/-------------.......|.| : |Semnăturile emitentului.....|..: Se va plăti ____ _________ ___ : (da..|.Ş Date referitoare la identificarea : ta) instituţiei mandatarului emitentului : publice ---------------------------------------...| : ---------------------------------------..____ : (luna (a(denumirea : în li-nul) documentului) : tere) Eliberat de ___________ ____ _________ ___ : (denumirea (da...12.|.|...2000 pag...: ta) litere) nul) : : Verificat Responsabil Plătit : Controlor ______ Contabil _____ Casier_____ : : \ 13 Anexa 2 Aprobat prin Hotărârea comună a Departamentului Analize Statistice şi Sociologice al RM şi a Băncii Naţionale a Moldovei nr.|.......: _____ ___ Prezentat ____________ Seria_____ Nr.|.. ________ A primit suma in..........|.......... a cгrui semnгturг o certificгm pоnг la nr..|..: instituţiei) ta) litere) nul) : Locul eliberării __________________________ :Contabilşef :_____________ DISPOZIŢIA BĂNCII :(semnătura) ---------------------------------------.|.....(luna în (a...17-18 din 17..|.|.| : dispoziţie Semnăturile |.......|...|...99 Notă: Vezi Rectificarea din Monitorul Oficial nr..| : 1/-------------....tuţiei publice) |----------------------------------------| : ---------------..02........

pоnг la nr.2002] 15 Anexa 4 CERERE privind restituirea carnetului de cecuri de numerar _______________________________________________ denumirea titularului de cont În legătură cu închiderea contului nr.L.) Cantitatea de carnete (bucăţi) Seria Numerele carnetelor de cecuri de numerar (de la nr….07. A eliberat casierul A primit 14 Anexa 3 BANCA NAŢIONALĂ A MOLDOVEI Către _____________________ (denumirea băncii expeditoare) (denumirea băncii destinatare) Codul băncii______________ Scrisoare pentru remiterea carnetelor de cecuri de numerar din “____”__________200__ Vă remitem prin ________________________________________________ (funcţia. prenumele persoanei împuternicite a băncii) carnete de cecuri de numerar ( pentru 25 cecuri) Seria Numerele carnetelor de cecuri de numerar (de la nr…. pînă la nr. pînă la nr.3 introdusă prin Hotărârea Consiliului de Administraţie al BNM nr. modificării sau completării statutului titularului de cont bancar sau primirii unui nou carnet de cec de numerar.________________. Conducгtorul bгncii Carnetul de cecuri de numerar cu cecurile renumгrate de la Contabilul єef contabil a primit: Carnetul de cecuri de numerar cu formularele: Casierul semnгtura de la nr. Vă rugăm să acceptaţi .184 din 31. numele.) Cantitatea de carnete (bucăţi) Total carnete de cecuri de numerar: ____________________________________ (cantitatea în cifre şi în litere) Şef Tezaur fondul de rezervă ______________________ Contabil coordonator ______________________ Casier – şef _______________________ Semnătura persoanei împuternicite a băncii ______________________ [Anexa nr.Ş Contabilul DISPOZIŢIA BĂNCII semnгturile Casei : Eliberaюi numгrul de carnete indicate оn cerere.

380 din 15.07.___________ până la nr.2005] .________ până la nr.__________până la nr.___________ .184 din 31.restituirea carnetului de cecuri de numerar de la nr. cecurile defectate nr.12.u cotoarele cecurilor utilizate de la nr.2002] [Anexa 4 modificată prin Hotărârea Consiliului de Administraţie al BNM nr.________ şi cecurile neutilizate de la nr.__________._________. Conducătorul_____________ Contabilul şef____________ [Anexa 4 introdusă prin Hotărârea Consiliului de Administraţie al BNM nr.