1 APROBAT prin Hotărârea Consiliului de administraţie al BNM din 16.12.1999 proces-verbal nr.377 (MO nr.10-11 din 27.01.

2000)

Modificat
HCA al BNM, nr. 184 din 31.07.2002 HCA al BNM, nr. 6 din 16.01.2003 HCA al BNM, nr. 380 din 15.12.2005

Regulamentul
privind utilizarea carnetului de cecuri de numerar 1. DISPOZIŢII GENERALE 1.1.Baza. Regulamentul privind utilizarea carnetului de cecuri de numerar este elaborat în baza art. 5,11,26,48 din Legea nr.548-XIII din 21 iulie 1995 cu privire la Banca Naţională a Moldovei. 1.2.Destinaţia. Prezentul Regulament determină elementele obligatorii şi modul de utilizare a carnetului de cecuri de numerar. 1.3.Aplicarea. Prevederile prezentului Regulament se aplică în mod obligatoriu: a) la eliberarea carnetelor de cecuri de numerar; b) la eliberarea numerarului în baza cecului de numerar de către Banca Naţională a Moldovei clienţilor săi; c) la eliberarea de către bănci a numerarului, în baza cecului din carnetul de cecuri de numerar din conturile titularilor de conturi bancare.
[pct. 1.3 modificat prin Hotгrвrea Consiliului de Administraюie al BNM nr.184 din 31.07.2002] [pct. 1.3 modificat prin Hotгrвrea Consiliului de Administraюie al BNM nr. 380 din 15.12.2005]

1.4.Noţiuni utilizate: Cecul din carnetul de cecuri de numerar (vezi anexa 1) este un instrument de plată prin care emitentul de cec dă ordin băncii de a elibera la prezentare o anumită sumă în numerar mandatarului indicat în cec sau însuşi emitentului. Cecul se completează pe formular tipizat de document primar cu regim special de evidenţă, păstrare şi utilizare, care reprezintă o filă din carnetul de cecuri de numerar. Emitentul cecului este persoana juridică sau fizică, care practică activitate de întreprinzător şi emite cecul de numerar. Emiterea cecului este completarea manuală şi autentificarea formularului cecului de către emitent. Mandatarul emitentului este persoana împuternicită de către emitent de a prezenta la bancă cecul de numerar şi de a primi suma consemnată în cec. Persoana împuternicită de emitent trebuie să fie funcţionar al emitentului. Titular de cont bancar este persoana juridică sau fizică, care practică activitate de întreprinzător şi pe numele căreia este deschis cont bancar.
2

2.Distribuirea primară de către Banca Naţională a Moldovei a carnetelor de cecuri de numerar este livrarea contra plată a carnetelor de cecuri de numerar băncilor la solicitarea acestora în scopul satisfacerii necesităţilor titularilor de conturi bancare.2005] 2.2005] 2.2002] [pct.1. Primul exemplar al facturii se înaintează băncii pentru a achita suma consemnată.12. 1. prin “Delegaţie” . [pct.2 Carnetele de cecuri de numerar în baza scrisorii băncii se eliberează persoanei împuternicite a băncii.12.4 modificat prin Hotгrвrea Consiliului de Administraюie al BNM nr. Banca Naţională este unica instituţie în Republica Moldova abilitată să tipărească şi să asigure distribuirea primară a carnetelor de cecuri de numerar băncilor .07. iar exemplarul al 2-lea împreună cu scrisoarea se păstrează la funcţionarul responsabil al contabilităţii Băncii Naţionale a Moldovei până la momentul achitării de către bancă a costului carnetelor de cecuri de numerar şi ulterior în ziua achitării costului carnetelor de cecuri de numerar se coasă în mapa cu documentele zilei operaţionale conform nomenclatorului dosarelor. 380 din 15. 380 din 15. Factura se întocmeşte în două exemplare şi se autentifică cu semnăturile persoanelor împuternicite şi ştampila rotundă a Băncii Naţionale a Moldovei.1.1 Distribuirea primară de către Banca Naţională a Moldovei a carnetelor de cecuri de numerar băncilor (pentru distribuirea ulterioară titularilor de conturi bancare deschise în bancă) se efectuează la solicitarea acestora în baza unei scrisori care va cuprinde următoarele: denumirea băncii.2 În ziua înregistrării mijloacelor băneşti în contul Băncii Naţionale a Moldovei executorul contabil al Băncii Naţionale a Moldovei aplică pe scrisoarea băncii menţiunile privind plata.2005] 2.1. MODUL DE DISTRIBUIRE PRIMARĂ DE CĂTRE BANCA NAŢIONALĂ A MOLDOVEI A CARNETELOR DE CECURI DE NUMERAR 2. data şi semnătura sa.1 modificat prin Hotгrвrea Consiliului de Administraюie al BNM nr.1. 2. data şi numărul de înregistrare. [pct. 1. modificat prin Hotгrвrea Consiliului de Administraюie al BNM nr. aprobat prin Ordinul comun al . 380 din 15. aplicate pe primul exemplar al facturii.1.formular tipizat M-2. întocmeşte formularul facturii de plată. [pct. data ridicării carnetelor de cecuri de numerar.184 din 31.1.2 modificat prin Hotгrвrea Consiliului de Administraюie al BNM nr. Funcţionarul responsabil al contabilităţii Băncii Naţionale a Moldovei după verificarea autenticităţii şi corectitudinii întocmirii scrisorii.12.2005] 2.4 modificat prin Hotгrвrea Consiliului de Administraюie al BNM nr. 380 din 15.12. 2. [pct. drept confirmare a efectuării plăţii şi ulterior transmite scrisoarea Direcţiei tezaur şi operaţiuni de casă. semnăturile persoanelor împuternicite cu drept de prima şi a doua semnătură şi amprenta ştampilei rotunde a băncii în conformitate cu fişa cu specimene de semnături şi amprenta ştampilei . conform căruia banca achită costul carnetelor de cecuri de numerar solicitate.

3 оn redacюia HCA.2005] 2. în conformitate cu prevederile stabilite în actele normative în vigoare. numele şi prenumele persoanei împuternicite a băncii.12. data remiterii.cu datele din actul de identitate. indicând denumirea şi codul băncii. precum şi a delegaţiei prezentate de către persoana împuternicită a băncii efectuează următoarele operaţiuni: a) verifică identitatea persoanei împuternicite a băncii.07. b) completează formularul “Scrisoare pentru remiterea carnetelor de cecuri de numerar” (anexa 3) în două exemplare.2002] . Direcţia tezaur şi operaţiuni de casă în baza scrisorii băncii şi a documentelor bancare aferente primite de la funcţionarul responsabil al contabilităţii BNM. Delegaţia trebuie să fie legalizată cu semnăturile persoanelor împuternicite cu drept de prima şi a doua semnătură şi amprenta ştampilei rotunde a băncii. În aceeaşi zi operaţională carnetele de cecuri de numerar procurate de la Banca Naţională a Moldovei se reflectă în evidenţa contabilă a băncii şi se iau la păstrare în tezaurul acesteia. care se autentifică cu semnăturile persoanelor împuternicite ale Băncii 3 Naţionale a Moldovei. care va corespunde specimenelor din Fişa cu specimene de semnături şi amprenta ştampilei.2 modificat prin Hotгrвrea Consiliului de Administraюie al BNM nr.Departamentului Statisticii al Republicii Moldova şi Ministerul Finanţelor al Republicii Moldova nr. MODUL DE DISTRIBUIRE A CARNETELOR DE CECURI DE NUMERAR DE CĂTRE BĂNCILE COMERCIALE [Denumirea pct.2002] 3. [pct. indicată în delegaţia prezentată. nr. Persoana împuternicită a băncii. seria. 2._____ ).184 din 31. al 2-lea exemplar se înmânează persoanei împuternicite a băncii.1.07. care se păstrează la Banca Naţională a Moldovei. [pct. c) completează şi eliberează “Permisul pentru scoaterea valorilor din sediul Băncii Naţionale a Moldovei”. 380 din 15. numerele carnetelor de cecuri de numerar (de la nr. numărul total de carnete de cecuri de numerar: primul exemplar al “Scrisorii pentru remiterea carnetelor de cecuri de numerar” se coasă în mapa cu documentele zilei a Direcţiei tezaur şi operaţiuni de casă. numărul de carnete de cecuri de numerar din serie.184 din 31. verifică corespunderea datelor (numerelor) carnetelor de cecuri de numerar în prezenţa casierului Băncii Naţionale a Moldovei şi ulterior semnează ambele exemplare ale “Scrisorii pentru remiterea carnetelor de cecuri de numerar”.2.24/36 din 25 martie 1998._____ până la nr. 2 modificat prin Hotгrвeai Consiliului de Administraюie al BNM nr.

adresa 4 juridică completă conform fişei cu specimene de semnături şi amprenta ştampilei şi certificatului de înregistrare eliberat în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare. Carnetele de cecuri de numerar se eliberează de către bancă titularului de cont bancar sau persoanei împuternicite a acestuia în baza cererii de primire a carnetului de cecuri de numerar (anexa 2) la care se anexează copia actului de identitate a titularului de cont bancar sau a persoanei împuternicite. 380 din 15.07. “până la nr…”. c) completează coperta carnetului de cecuri de numerar (vezi anexa 1) la rubricile “seria”.07. prima linie fiind poziţionată deasupra înscrisului “(denumirea emitentului cecului)”. După aprobarea cererii titularului de cont bancar de către conducătorul şi contabilul . înscrie denumirea titularului de cont bancar. sub denumirea şi sigla Băncii Naţionale a Moldovei în spaţiul marcat prin două linii punctate.2005] 3.2.3. numărul ultimului formular de cec din carnet şi numărul contului bancar al titularului de cont deschis la banca dată. [pct. Cererea de primirea a carnetelor de cecuri de numerar se întocmeşte într-un exemplar şi se legalizează cu semnăturile persoanelor împuternicite cu drept de prima şi a doua semnătură şi amprenta ştampilei rotunde a titularului de cont bancar.184 din 31.şef al băncii. “nr. Distribuirea carnetelor de cecuri de numerar de către băncile titularilor de conturi bancare se efectuează la solicitarea acestora în baza cererii (vezi anexa 2). Trezoreriile teritoriale obţin numărul de carnete de cecuri de numerar necesar pentru deservirea instituţiilor publice respective de la banca în care se deservesc în baza cererii (vezi anexa 2). care va corespunde specimenelor din Fişa cu specimene de semnături şi amprenta ştampilei. La primirea carnetelor de cecuri de numerar din casierie funcţionarul responsabil al contabilităţii băncii. efectuează următoarele: a) verifică corespunderea şi prezenţa numărului de formulare de cecuri din carnet.01. care se păstrează la bancă.2002] [pct.6 din 16. 3.12. e) aplică ştampila dreptunghiulară a băncii pe coperta carnetului de cecuri în spaţiul marcat . contului” corespunzător următoarele date: seria. b) verifică succesiunea numerelor formularelor de cecuri din carnet.1 modificat prin Hotгrвrea Consiliului de Administraюiei al BNM nr.2 modificat prin Hotгrвrea Consiliului de Administraюie al BNM nr.3.3. numărul primului formular de cec din carnet. [pct.2 modificat prin hotгrвrea Consiliului de Administraţiei al BNM nr.2 modificat prin hotгrвrea Consiliului de Administraюiei al BNM nr. “de la nr…”. casierul predă carnetele de cecuri de numerar funcţionarului responsabil al contabilităţii băncii. 3.2003] [pct.1.184 din 31. 3.2002] 3. d) pe faţa fiecărui cec în partea superioară din stânga.

prin linie punctată.2002] 4. carnetele de cecuri de numerar. primind de la funcţionarul responsabil al contabilităţii..6 . [pct.184 din 31.01. 3.5. Cecul se scrie manual şi se semnează de către emitent în mod obligatoriu cu stilou sau pix de culoare albastră sau neagră. şi înregistrează carnetul de cecuri de numerar în fişa cu specimene de semnături şi amprenta ştampilei a titularului de cont bancar. sub care este tipărit înscrisul (“ştampila băncii”).184 din 31. Formularul de cec defectat rămâne în carnetul de cecuri de numerar. precum şi codul băncii. [alin. Termenul de valabilitate a cecului pentru a fi prezentat la bancă este de 10 zile lucrătoare. Cecul se decupează din carnetul de cecuri de numerar numai după emitere. În textul cecului nu se admit corectări şi ştersături. sub care este tipărit înscrisul (“loc pentru ştampila băncii”) şi pe fiecare cec în parte în spaţiul marcat prin linie punctată.6 din 16. g) predă carnetele de cecuri de numerar casierului pentru eliberarea lor persoanei împuternicite a titularului de cont bancar.3. 4. 4.3. La emiterea cecului e necesar de a respecta cu stricteţe succesiunea formularelor din carnetul de cecuri de numerar. 4.4. Casierul. contului)”. care ulterior se coasă în mapa cu documentele zilei operaţionale a casieriei. căruia îi eliberează carnetele de cecuri de numerar contra semnătură pe cerere şi aplică semnătura sa pe formularul cererii. 4. CERINŢELE PRIVIND COMPLETAREA ŞI UTILIZAREA CECULUI DIN CARNETUL DE CECURI DE NUMERAR DE CĂTRE EMITENT [ Denumirea pcn.2003] Primind carnetele de cecuri de numerar.1.4 оn redacюie prin Hotгrвeai Consiliului de Administraюiei al BNM nr. “(codul fiscal)”. “(codul băncii)” respectiv cu numărul contului. formularul de cec se consideră defectat.2002] 4. verifică identitatea titularului de cont bancar sau a persoanei împuternicite a titularului de cont bancar.2. Cecul se completează în strictă conformitate cu prevederile prezentului Regulament. Ziua emiterii nu se ia în calcul.3 din p. Dacă la emiterea cecului s-a comis vre-o greşeală. persoana împuternicită a titularului de cont bancar verifică corespunderea datelor (numerelor) carnetelor de cecuri de numerar în prezenţa casierului băncii.3 modificat prin hotгrвrea Consiliului de Administraюiei al BNM nr. codul fiscal al titularului de cont bancar.07. Ştampila dreptunghiulară a băncii trebuie să conţină următoarele date: denumirea.3 оn redacюia Hotгrвrii Consiliului de Administraюie al BNM nr. 4. Pe formularul de .07. codul şi adresa juridică. f) completează pe faţa fiecărui cec în partea superioară din dreapta spaţiile marcate prin linii continue sub care sunt tipărite înscrisurile “(nr.

4.11 În spaţiul marcat cu un dreptunghi după înscrisul “Plătiţi” pe linia sub care este tipărit înscrisul “(numele.13 În spaţiul marcat cu un dreptunghi în care este tipărit înscrisul “Semnăturile emitentului” urmat de două linii continue pe care se aplică prima şi a doua semnătură ale emitentului cecului sau managerului fondului conform fişei cu specimene de semnături şi amprenta ştampilei. lunii şi anului emiterii. Ştampila se aplică de către emitent numai după completarea tuturor elementelor cecului(faţă. [pct.10 Marcajul special de după înscrisul “Suma de lei” este destinat completării sumei în cifre. 4. verificarea lor şi semnarea cecului de către persoanele responsabile. 4.07. Suma în cifre se aliniază la dreapta.7 modificat prin Hotгrвrea Consiliului de Administraюie al BNM nr. Pentru spaţiul alocat înscrierii sumei în cifre sunt prevăzute separatoare de ordin de mărime şi separator de cifre zecimale. 4. 380 din 15.2002] 5 4.184 din 31.184 din 31. 4. Spaţiul liber după cuvântul “bani” se taie cu două linii continue. 4. 4.2002] 4.7 moidificat prin Hotгrвrea Consiliului de Administraюie al BNM nr.11 completat prin Hotгrвrea Consiliului de Administraюie al BNM nr. 4.2005] [Pct.7 În cazul atribuirii unui nou cod fiscal sau schimbarea ştampilei rotunde a emitentului.184 din 31.cec defectat emitentul înscrie pe diagonală “Defectat”. numărul de bani în cifre şi cuvântul “bani” fără a fi separată.39 din prezentul Regulament şi se eliberează altul nou.07.Ş emitentului” se aplică ştampila rotundă a managerului . 4.07.4.verso). urmată de cuvântul “lei”.2002] [pct. sînt destinate completării de către emitent a localităţii unde a fost emis cecul.14 Înscrisul “L. carnetul de cecuri de numerar se restituie conform prevederilor p.12 În spaţiul marcat cu un dreptunghi în care este tipărit înscrisul “suma în litere” emitentul cecului înscrie suma în litere care se începe cu majusculă şi se aliniază la stânga spaţiului destinat. 4.12.”(luna în litere)”. [pct.Ş emitentului” indică locul aplicării ştampilei rotunde a emitentului de cec care trebuie să corespundă specimenului din fişa cu specimene de semnături şi amprenta ştampilei remisă băncii.”(anul)”.9 se exclud prin Hotгrвrea Consiliului de Administraюie al BNM nr. iar spaţiul rămas necompletat se taie de către emitent cu două linii continue în vederea evitării fraudelor.15 La emiterea cecului din carnetul de cecuri de numerar pentru primirea numerarului de către managerul fondului pe înscrisul “L. zilei. prenumele mandatarului)” se scrie numele şi prenumele mandatarului emitentului cecului conform datelor din actul de identitate. Spaţiile marcate prin linii continue sub care sînt tipărite înscrisurile (localitatea emiterii) “(data)”. indicînd data şi aplicînd semnătura.8.

luna şi anul emiterii cecului. spaţiul marcat prin două linii continue de sub înscrisul”(semnăturile emitentului)” sînt destinate aplicării primei şi a doua semnătură ale managerului fondului conform fişei cu specimene de semnături şi ampenta ştampilei remisă băncii.19 Spaţiul liber deasupra liniei continue sub care este tipărit înscrisul.”(anul)”. sub care este tipărit înscrisul “(semnătura)”. 4. luna şi anul primirii cecului de la emitent. 4. 4. Suma în cifre se aliniază la dreapta.18 Spaţiul liber deasupra liniilor continue.07. iar spaţiul rămas necompletat se taie de către emitent cu două linii continue în vederea evitării fraudelor. 4. Ştampila se aplică de către managerul fondului numai după completarea tuturor elementelor cecului (faţă.22 Sub înscrisul “Semnătura mandatarului de primire a cecului” în spaţiul marcat printro linie continuă.184 din 31. verificarea lor şi semnarea cecului de către persoanele responsabile.184 din 31.21 La emiterea cecului din carnetul de cecuri de numerar pentru primirea numerarului de către managerul fondului. sub care sînt tipărite înscrisurile “(data)”. “(numele şi prenumele)” se completează de către emitent cu numele şi prenumele mandatarului emitentului cecului conform datelor din actul de identitate.23 Spaţiul marcat prin linii continue.”(luna în litere)”.2002] 4. V E R S O U L C E C U L U I: . [pct.verso). 4.fondului care trebuie să corespundă specimenului din fişa cu specimene de semnături şi amprenta ştampilei remisă băncii.”(luna în litere)”. 4.07.20 Spaţiul marcat prin două linii continue de sub înscrisul ”Semnăturile emitentului” este destinat aplicării primei şi a doua semnătură conform fişei cu specimene de semnături şi amprenta ştampilei emitentului.19 completat prin Hotгrвrea Consiliului de Administraюie al BNM nr. 4.16 Completarea cecului prevede şi completarea concomitentă a elementelor de pe cotorul cecului. Pentru spaţiul alocat înscrierii sumei în cifre sunt prevăzute separatoare de ordin de mărime şi separator de cifre zecimale. mandatarul emitentului cecului aplică semnătura personală drept confirmare a primirii cecului de la emitent. [pct. se completează de către emitent cu data. se completează de către mandatarul emitentului cu data.2002] 6 4.”(anul)”. C O T O R U L C E C U L U I: 4.22 modificat prin Hotгrвrea Consiliului de Administraюie al BNM nr.17 Marcajul special care urmează după înscrisul “Suma de lei” este destinat completării sumei în cifre. sub care sînt tipărite înscrisurile “(data)”.

31 Mai jos de înscrisul “Dispoziţia băncii”.25 În spaţiul marcat prin două linii continue sub înscripţia “Semnăturile autorizate” se aplică prima şi a doua semnătură ale persoanelor împuternicite ale instituţiei publice. spaţiul marcat prin linie continuă după înscrisul “Verificat controlor” este destinat semnăturii funcţionarului băncii care a verificat cecul. unde sub prima linie este tipărit înscrisul “(denumirea instituţiei publice)”.Suma(lei). este destinat aplicării primei şi a doua semnătură conform fişei cu specimene de semnături şi amprenta ştampilei a emitentului. În spaţiul marcat prin linie continuă după înscrisul “Responsabil contabil” contabilul responsabil de verificarea cecului de numerar aplică semnătura personală drept confirmare. “(luna în litere)”.4. “(anul)”.26 Pe înscrisul “L. conform fişei cu specimene de semnături şi ampenta ştampilei. cupiuri (pentru bănci)”. “Art”. [pct. “Locul eliberării”.07. [pct. 4.”.” drept confirmare a primirii numerarului. mandatarul emitentului îşi înscrie lizibil numele de familie şi semnează după înscrisul “Semnătura”. 4. se completează de către contabilul responsabil cu data luna şi anul când se va plăti cecul. 4. seria.2002] 7 4.24 Spaţiul marcat prin trei linii continue. 4.07. 4.32 Spaţiul marcat prin trei linii continue după înscrisul “Se va plăti”.33 Spaţiul marcat prin linie continuă după înscrisul “Plătit casier” este destinat aplicării .S. spaţiile marcate prin linii continue se completează de către emitentul cecului respectiv cu următoarele date din actul de identitate: denumirea actului de identitate. denumirea instituţiei care a eliberat actul de identitate.2002] 4. sub care sînt tipărite înscrisurile “(data)”.30 modificat prin Hotгrвrea Consiliului de Administraюie al BNM nr.29 După înscrisul “A primit suma indicată în cec. 4. 4.30 Sub înscrisul “Date referitoare la identificarea mandatarului emitentului” după înscrisurile “Prezentat”. numărul. 4.184 din 31. instituţiei publice “ se aplică ştampila rotundă a instituţiei publice care se deserveşte în trezoreria teritorială sau a depozitarului fondului. anul şi locul eliberării. “Nr. .4.27 Rubricile “Simbol” şi “Scopul plăţii(pentru persoane juridice)/ Bucăţi. data.184 din 31. “Eliberat de”.28 Spaţiul marcat cu un dreptunghi în care este tipărit înscrisul "Semnăturile emitentului”. luna. se completează de către instituţiile publice care se deservesc în trezoreriile teritoriale sau depozitarul fondului conform certificatului de înregistrare. .31 modificat prin Hotгrвrea Consiliului de Administraюie al BNM nr. depozitarului fondului. “Alin” se completează de către emitent conform prevederilor actelor normative în vigoare.”Seria”.

b) stinge cecurile neutilizate din carnetul de cecuri de numerar tăind în formă de triunghi locurile de pe cec destinate pentru semnături.” poziţionat sub înscrisul “dispoziţie de încasare”. cecurile defectate şi cecurile neutelizate.. În carnet trebuie să fie toate cotoarele cecurilor utilizate.34 Pe versoul cotorului cecului spaţiul marcat prin linie continuă după înscrisul “nr.2002] 4. 4. curate). neutilizate (defectate. [pct.39 modificat prin Hotгrвrea Consiliului de Administraюie al BNM nr. după aceasta restituie emitentului cecului cotoarele cecurilor utilizate.12.2002] 4.36 Spaţiul marcat prin linie continuă sub înscrisul “Contabil-şef” este destinat aplicării semnăturii contabilului – şef al emitentului cecului drept confirmare a încasării numerarului în casa emitentului.184 din 31. marcat prin trei linii continue. curate) le confruntă cu datele din cerere şi confirmă corespunderea lor prin semnătura personală.semnăturii casierului care a eliberat banii în numerar. 380 din 15. 4.37 modificat prin Hotгrвrea Consiliului de Administraюie al BNM nr. [pct.37 Emitentul cecului este obligat să păstreze cotoarele cecurilor utilizate.4. este destinat înscrierii numărului dispoziţiei de încasare în casa emitentului. 4. c) înscrie în fişa cu specimene de semnături şi amprenta ştampilei data restituirii carnetului de cecuri de numerar şi a închiderii contului. în care sunt indicate numerele cecurilor neutilizate (defectate. emitentul (mandatarul emitentului) este obligat să înştiinţeze imediat despre aceasta .39 După verificarea autenticităţii şi corectitudinii întocmirii cererii titularului de cont bancar privind restituirea carnetului de cecuri de numerar. curate) cu cotoarele lor. 4. [pct. se completează cu data întocmirii dispoziţiei de încasare în casa emitentului. în conformitate cu prevederile actelor normative în vigoare. sub care sînt tipărite înscrisurile “(data)”.184 din 31.40.35 Spaţiul după înscrisul “din”. . “(luna în litere)”. precum şi prezenţa tuturor cotoarelor cecurilor utilizate.38 În cazul închiderii contului bancar sau primirii unui nou carnet de cecuri de numerar. “(anul)”. funcţionarul responsabil al băncii: a) controlează prezenţa cecurilor neutilizate (defectate. titularul de cont bancar este obligat să restituie băncii carnetul de cecuri de numerar anexat la cererea privind restituirea carnetului de cecuri de numerar (anexa 4).38 modificat prin Hotгrвrea Consiliului de Administraюie al BNM nr.07.07.2005] 4. curate). precum şi toate cecurile neutilizate (defectate. 4. În caz de pierdere a unui cec din carnetul de cecuri de numerar sau a carnetului de cecuri de numerar. iar carnetul de cecuri de numerar cu cecurile neutilizate se coase în mapa cu documentele zilei anexat la cerere. 4.

funcţionarul băncii verifică: a) elementele de protecţie ale cecului.2 modificat prin Hotгrвrea Consiliului de Administraюie al BNM nr. Cecul de numerar pierdut.banca plătitoare. b) corectitudinea întocmirii cecului conform prevederilor prezentului Regulament.1 modificat prin Hotгrвrea Consiliului de Administraюie al BNM nr.1. iar în cazul fondurilor de investiţii şi a depozitarului cu cele din fişa cu specimene de semnături şi amprenta ştampilei care se păstrează la bancă.2002] 5.2005] 5. 5.6 din 16. d) corespunderea sumei înscrise în litere cu suma în cifre.01. ELIBERAREA NUMERARULUI ÎN BAZA CECULUI DE NUMERAR DIN CONTUL BANCAR AL EMITENTULUI DE CEC [Denumirea pct.2002] [pct.07.2 completat prin Hotгrвrea Consiliului de Administraюie al BNM nr. indicând numărul.2003] [pct.4.40 modificat prin Hotгrвrea Consiliului de Administraюie al BNM nr.40 modificat prin Hotгrвrea Consiliului de Administraюie al BNM nr. [pct. 4.6 din 16.12.3 După verificarea datelor funcţionarul băncii: a) aplică semnătura pe linia ce urmează după înscrisul "Verificat Controlor". care se verifică la sfîrşitul zilei operaţionale cu casierul responsabil de eliberarea numerarului. 5.184 din 31. banca plătitoare stopează eliberarea numerarului din contul emitentului. [pct. 5. d) prezenţa actului de identitate şi a copiei actului de identitate a mandatarului emitentului sau a emitentului (în cazul cînd numerarul se eliberează însuşi emitentului). seria şi data emiterii cecului sau a carnetului de cecuri de numerar.2003] [pct.2005] 8 5.2.1 modificat prin Hotгrвrea Consiliului de Administraюie al BNM nr.5 оn redacюia Hotгrвrii Consiliului de Administraюie al BNM nr.184 din 31. b) termenul util de valabilitate a cecului. 380 din 15. [pct.01. b) înregistrează cecul în registrul de casă de cheltuieli.07.184 din 31.12. f) corespunderea datelor referitoare la identitatea mandatarului emitentului sau a emitentului (în cazul cînd numerarul se eliberează însuşi emitentului) indicate în cec cu datele din actul de identitate şi aplică semnătura sa drept confirmare pe copia actului de identitate în prezenţa mandatarului sau a emitentului. c) legalitatea destinaţiei numerarului solicitat conform actelor normative în vigoare. c) prezenţa documentului de plată privind transferul plăţilor obligatorii în conformitate cu prevederile actelor normative în vigoare. 5. îl înregistrează într-un jurnal special. c) transmite cecul şi copia actului de identitate a mandatarului emitentului sau a emitentului (în cazul cînd numerarul se eliberează însuşi emitentului) spre verificare funcţionarului . 380 din 15.07.07. 5.2002] 5. e) identitatea semnăturilor şi a amprentei ştampilei rotunde a emitentului.184 din 31.Dacă condiţiile primordiale sînt satisfăcute. În baza informaţiei primite.200] [pct.2 modificat prin Hotгrвrea Consiliului de Administraюie al BNM nr.Condiţiile primordiale de examinare şi primire a cecului spre executare de către bancă sînt: a) existenţa disponibilului suficient de mijloace băneşti în contul emitentului de cec pentru eliberarea sumei în numerar.

44.5modificat prin Hotгrвrea Consiliului de Administraюie al BNM nr.01.. | |::| | CONTUL nr. 5. 5.2002] [pct.5 Eliberarea numerarului de către bancă titularilor de conturi bancare se efectuează în conformitate cu prevederile pct. 01006/1. 5..5 modificat prin Hotгrвrea Consiliului de Administraюie al BNM nr.6 din 16. [pct. 5..5.2003] [pct.4 modificat prin Hotгrвrea Consiliului de Administraюie al BNM nr.2005] 6._______ | || | .4 Funcţionarul cu drept de semnătură: a) verifică corectitudinea completării cecului conform prevederilor prezentului Regulament.2005] 5. 47 din 25 februarie 2000.. [pct.. nr..... 380 din 15. indică data când se va plăti cecul.. corespunderea copiei actului de identitate cu originalul..184 din 31..184 din 31..2003] [pct. 380 din 15..2 Din ziua întrării în vigoare a prezentului Regulament se interzice utilizarea carnetelor de cecuri de numerar ale băncii de stat a URSS..6 din 16..12. DISPOZIŢII FINALE 6....3 modificat prin Hotгrвrea Consiliului de Administraюie al BNM nr.. 10 Anexa nr...: | . precum şi înregistrarea cecului în registrul de casă de cheltuieli: b) verifică legalitatea destinaţiei numerarului solicitat conform actelor normative în vigoare. c) aplică semnătura pe linia ce urmează după înscrisul " Responsabil contabil". d) transmite cecul şi copia actului de identitate a mandatarului emitentului sau a emitentului (în cazul cînd numerarul se eliberează însuşi emitentului) pe cale internă la casa de plată...07. _____________ : : | | :..12. [pct.3 modificat prin Hotгrвrea Consiliului de Administraюie al BNM nr. 31 din 26 august 1997 şi alte acte normative în vigoare..01. aprobat prin HCA al BNM nr.5 din prezentul Regulament şi a Regulamentului privind operaţiunile de casă în băncile din Republica Moldova... Instrucţiunea cu privire la modul întocmirii Raportului statistic asupra volumului operaţiunilor de casă la instituţiile financiare din Republica Moldova.4 modificat prin Hotгrвrea Consiliului de Administraюie al BNM nr.. formular nr.2002] 5. 5. 9 cu modificările şi completările ulterioare.07.......1 +-------------------------------------------------------+ | REPUBLICA MOLDOVA | || | CARNET DE CECURI | | DE NUMERAR | | pentru 25 cecuri | || | SERIA __AA__ DE LA NR.responsabil cu drept de semnătură pentru eliberarea numerarului. 6..1 Prezentul Regulament întră în vigoare la 1 martie 2000..... _______ PÎNĂ LA NR. aprobată prin HCA al BNM nr.

| : rii | (numele şi prenumele| Semnăturile manda....|------------(moneda) :U bil |(codul fiscal) _______________ ___ :B -----------------------..: | mandatarului) | tarului de primire : nu ---------------------------a cecului : ---------------------------___________________ : se L.(luna în (a..|------------| | | | | | | | | | :L în (ştampila băncii) |(codul băncii) --------------..juridice) |SUMA|Art.| (semnătura) : emitentului |..---------------------------2/________________ : te.(luna în (aSemnăturile emiten...--.| | A SE PĂSTRA ÎNTR-UN LOC SIGUR LA TITULARUL | | CONTULUI SAU LA CONTABILUL-ŞEF | | VEZI MODUL DE COMPLETARE ŞI UTILIZARE A CECULUI | | ÎN REGULAMENTUL PRIVIND UTILIZAREA CARNETULUI | | DE CECURI ÎN NUMERAR | || +-------------------------------------------------------+ : 11 CeBanca Naţională a : cul Banca Naţională a Moldovei Moldovei : : es....| AA nr.| |Bucăţi cupiuri |(lei| | | : ÎNCASAT ---------------....:A ua ta) litere) nul) tului : 1/________________ : emi....... 00000000 : te -----------------------. (în cifre) (numele şi prenumele):O _____________________ ____ _________ ___ :V zi...: de +---+ ta) litere) nul): (moneda) :M 10 _______________ ___ Cecul s-a eliberat :O | | | | | | | | | | mandatarului :L zi.....--------------....| : (denumirea insti.|bol |tru pers..|------------+---+ :R (denumirea emitentului |(nr.| : ia ---------------------------____ _________ ___ : ---------------------------(da.. 00000000 Suma de |LEI| (da. |Suma în litere ..-----------------------.| : cal...: în |Semnăturile | ta) litere) nul): |emitentului .| (în cifre) :C curs +---+ ____ _________ ___ :A CEC AA nr....:I de.contului) Suma de |LEI| :E va.....| (prima) (a doua)| : cul ---------------------------: Tipărit la R.. ..A Imprimeria Băncii : Naţionale a României ..| |(pentru bănci) | | | | : în casă..--____________________ :D le..: |Sim-|Scopul plăţii (pen-| | | | : ---------------...| (loc pentru ştampila băncii)| || | ------------------------------------------------.. ....1999 ---------------------------------------.(luna în (a.cecului) | +---+ :P la...|Plătiţi....Ş........(localitatea emiterii) (da.......|Alin.

....|.: _____ ___ Prezentat ____________ Seria_____ Nr..|..|.....|...: instituţiei) ta) litere) nul) : Locul eliberării __________________________ :Contabilşef :_____________ DISPOZIŢIA BĂNCII :(semnătura) ---------------------------------------.....|.|.......| : de încasare autorizate |... Delegгm pentru primirea carnetului de cecuri de numerar: A primit pentru perfectare carnetul de cecuri de numerar: dl (dna) buc avоnd funcюia de de la nr.......12.|..02.....| : casierie) |.....|........:Nr....Ş Date referitoare la identificarea : ta) instituţiei mandatarului emitentului : publice ---------------------------------------.. .|.|..|...| : 1/-------------.(luna în (a..... a cгrui semnгturг o certificгm pоnг la nr.|.......... carnet de cecuri de numerar cu foi Ne obligгm sг pгstrгm cecurile sub cheie оn loc ferit de foc Cont nr................|.........| : |... buc....: Se va plăti ____ _________ ___ : (da..........| : ---------------------------------------.|...|... :din ____ : (daL.....|.........|..|TOTAL.|.....|.....|..|.|.|....: 12 dicată în cec ..: ta) litere) nul) : : Verificat Responsabil Plătit : Controlor ______ Contabil _____ Casier_____ : : \ 13 Anexa 2 Aprobat prin Hotărârea comună a Departamentului Analize Statistice şi Sociologice al RM şi a Băncii Naţionale a Moldovei nr..... Semnătura...|..|.| : dispoziţie Semnăturile |.17-18 din 17.|...........|..99 Notă: Vezi Rectificarea din Monitorul Oficial nr...... єi furt......|...|...|..| : |Semnăturile emitentului.|.......|........|.____ : (luna (a(denumirea : în li-nul) documentului) : tere) Eliberat de ___________ ____ _________ ___ : (denumirea (da...|........| : (către 2/-------------.|.|.(luna în (a. 376/122 din 16...38 denumirea persoanei juridice CERERE data luna anul TALON DE CASГ Vг rugгm sг eliberaюi pentru contul nostru nr.....|....2000 pag.|Moneda metalică..|....|.. ________ A primit suma in.....tuţiei publice) |----------------------------------------| : ---------------..|.

pînă la nr.2002] 15 Anexa 4 CERERE privind restituirea carnetului de cecuri de numerar _______________________________________________ denumirea titularului de cont În legătură cu închiderea contului nr. A eliberat casierul A primit 14 Anexa 3 BANCA NAŢIONALĂ A MOLDOVEI Către _____________________ (denumirea băncii expeditoare) (denumirea băncii destinatare) Codul băncii______________ Scrisoare pentru remiterea carnetelor de cecuri de numerar din “____”__________200__ Vă remitem prin ________________________________________________ (funcţia.L. pînă la nr.________________.) Cantitatea de carnete (bucăţi) Seria Numerele carnetelor de cecuri de numerar (de la nr….Ş Contabilul DISPOZIŢIA BĂNCII semnгturile Casei : Eliberaюi numгrul de carnete indicate оn cerere. modificării sau completării statutului titularului de cont bancar sau primirii unui nou carnet de cec de numerar.3 introdusă prin Hotărârea Consiliului de Administraţie al BNM nr.07. Conducгtorul bгncii Carnetul de cecuri de numerar cu cecurile renumгrate de la Contabilul єef contabil a primit: Carnetul de cecuri de numerar cu formularele: Casierul semnгtura de la nr.) Cantitatea de carnete (bucăţi) Total carnete de cecuri de numerar: ____________________________________ (cantitatea în cifre şi în litere) Şef Tezaur fondul de rezervă ______________________ Contabil coordonator ______________________ Casier – şef _______________________ Semnătura persoanei împuternicite a băncii ______________________ [Anexa nr.184 din 31. prenumele persoanei împuternicite a băncii) carnete de cecuri de numerar ( pentru 25 cecuri) Seria Numerele carnetelor de cecuri de numerar (de la nr…. numele. pоnг la nr. Vă rugăm să acceptaţi .

________ până la nr.2005] .2002] [Anexa 4 modificată prin Hotărârea Consiliului de Administraţie al BNM nr.07.u cotoarele cecurilor utilizate de la nr.__________. Conducătorul_____________ Contabilul şef____________ [Anexa 4 introdusă prin Hotărârea Consiliului de Administraţie al BNM nr.__________până la nr.________ şi cecurile neutilizate de la nr.___________ până la nr.12.184 din 31._________. cecurile defectate nr.___________ .restituirea carnetului de cecuri de numerar de la nr.380 din 15.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful