1 APROBAT prin Hotărârea Consiliului de administraţie al BNM din 16.12.1999 proces-verbal nr.377 (MO nr.10-11 din 27.01.

2000)

Modificat
HCA al BNM, nr. 184 din 31.07.2002 HCA al BNM, nr. 6 din 16.01.2003 HCA al BNM, nr. 380 din 15.12.2005

Regulamentul
privind utilizarea carnetului de cecuri de numerar 1. DISPOZIŢII GENERALE 1.1.Baza. Regulamentul privind utilizarea carnetului de cecuri de numerar este elaborat în baza art. 5,11,26,48 din Legea nr.548-XIII din 21 iulie 1995 cu privire la Banca Naţională a Moldovei. 1.2.Destinaţia. Prezentul Regulament determină elementele obligatorii şi modul de utilizare a carnetului de cecuri de numerar. 1.3.Aplicarea. Prevederile prezentului Regulament se aplică în mod obligatoriu: a) la eliberarea carnetelor de cecuri de numerar; b) la eliberarea numerarului în baza cecului de numerar de către Banca Naţională a Moldovei clienţilor săi; c) la eliberarea de către bănci a numerarului, în baza cecului din carnetul de cecuri de numerar din conturile titularilor de conturi bancare.
[pct. 1.3 modificat prin Hotгrвrea Consiliului de Administraюie al BNM nr.184 din 31.07.2002] [pct. 1.3 modificat prin Hotгrвrea Consiliului de Administraюie al BNM nr. 380 din 15.12.2005]

1.4.Noţiuni utilizate: Cecul din carnetul de cecuri de numerar (vezi anexa 1) este un instrument de plată prin care emitentul de cec dă ordin băncii de a elibera la prezentare o anumită sumă în numerar mandatarului indicat în cec sau însuşi emitentului. Cecul se completează pe formular tipizat de document primar cu regim special de evidenţă, păstrare şi utilizare, care reprezintă o filă din carnetul de cecuri de numerar. Emitentul cecului este persoana juridică sau fizică, care practică activitate de întreprinzător şi emite cecul de numerar. Emiterea cecului este completarea manuală şi autentificarea formularului cecului de către emitent. Mandatarul emitentului este persoana împuternicită de către emitent de a prezenta la bancă cecul de numerar şi de a primi suma consemnată în cec. Persoana împuternicită de emitent trebuie să fie funcţionar al emitentului. Titular de cont bancar este persoana juridică sau fizică, care practică activitate de întreprinzător şi pe numele căreia este deschis cont bancar.
2

formular tipizat M-2. întocmeşte formularul facturii de plată. [pct. iar exemplarul al 2-lea împreună cu scrisoarea se păstrează la funcţionarul responsabil al contabilităţii Băncii Naţionale a Moldovei până la momentul achitării de către bancă a costului carnetelor de cecuri de numerar şi ulterior în ziua achitării costului carnetelor de cecuri de numerar se coasă în mapa cu documentele zilei operaţionale conform nomenclatorului dosarelor. aprobat prin Ordinul comun al . Factura se întocmeşte în două exemplare şi se autentifică cu semnăturile persoanelor împuternicite şi ştampila rotundă a Băncii Naţionale a Moldovei.184 din 31. 380 din 15. data şi semnătura sa. 1.1. modificat prin Hotгrвrea Consiliului de Administraюie al BNM nr. Funcţionarul responsabil al contabilităţii Băncii Naţionale a Moldovei după verificarea autenticităţii şi corectitudinii întocmirii scrisorii.4 modificat prin Hotгrвrea Consiliului de Administraюie al BNM nr. drept confirmare a efectuării plăţii şi ulterior transmite scrisoarea Direcţiei tezaur şi operaţiuni de casă.2 În ziua înregistrării mijloacelor băneşti în contul Băncii Naţionale a Moldovei executorul contabil al Băncii Naţionale a Moldovei aplică pe scrisoarea băncii menţiunile privind plata. 2. data ridicării carnetelor de cecuri de numerar.2 Carnetele de cecuri de numerar în baza scrisorii băncii se eliberează persoanei împuternicite a băncii.12. Banca Naţională este unica instituţie în Republica Moldova abilitată să tipărească şi să asigure distribuirea primară a carnetelor de cecuri de numerar băncilor . [pct.1. 1. [pct.12. data şi numărul de înregistrare.2005] 2. conform căruia banca achită costul carnetelor de cecuri de numerar solicitate.12. 2.12. 2. [pct. 380 din 15.2005] 2.2002] [pct.2005] 2. MODUL DE DISTRIBUIRE PRIMARĂ DE CĂTRE BANCA NAŢIONALĂ A MOLDOVEI A CARNETELOR DE CECURI DE NUMERAR 2.1 modificat prin Hotгrвrea Consiliului de Administraюie al BNM nr.2 modificat prin Hotгrвrea Consiliului de Administraюie al BNM nr. semnăturile persoanelor împuternicite cu drept de prima şi a doua semnătură şi amprenta ştampilei rotunde a băncii în conformitate cu fişa cu specimene de semnături şi amprenta ştampilei .07.2005] 2.1. aplicate pe primul exemplar al facturii.1. 380 din 15.1 Distribuirea primară de către Banca Naţională a Moldovei a carnetelor de cecuri de numerar băncilor (pentru distribuirea ulterioară titularilor de conturi bancare deschise în bancă) se efectuează la solicitarea acestora în baza unei scrisori care va cuprinde următoarele: denumirea băncii.1.1.4 modificat prin Hotгrвrea Consiliului de Administraюie al BNM nr. prin “Delegaţie” . Primul exemplar al facturii se înaintează băncii pentru a achita suma consemnată.Distribuirea primară de către Banca Naţională a Moldovei a carnetelor de cecuri de numerar este livrarea contra plată a carnetelor de cecuri de numerar băncilor la solicitarea acestora în scopul satisfacerii necesităţilor titularilor de conturi bancare. 380 din 15.

în conformitate cu prevederile stabilite în actele normative în vigoare. Delegaţia trebuie să fie legalizată cu semnăturile persoanelor împuternicite cu drept de prima şi a doua semnătură şi amprenta ştampilei rotunde a băncii. numerele carnetelor de cecuri de numerar (de la nr.Departamentului Statisticii al Republicii Moldova şi Ministerul Finanţelor al Republicii Moldova nr. 380 din 15.24/36 din 25 martie 1998._____ până la nr. [pct. [pct.2.184 din 31.2002] .3 оn redacюia HCA. c) completează şi eliberează “Permisul pentru scoaterea valorilor din sediul Băncii Naţionale a Moldovei”.cu datele din actul de identitate. numărul total de carnete de cecuri de numerar: primul exemplar al “Scrisorii pentru remiterea carnetelor de cecuri de numerar” se coasă în mapa cu documentele zilei a Direcţiei tezaur şi operaţiuni de casă.1.07. data remiterii. indicând denumirea şi codul băncii. În aceeaşi zi operaţională carnetele de cecuri de numerar procurate de la Banca Naţională a Moldovei se reflectă în evidenţa contabilă a băncii şi se iau la păstrare în tezaurul acesteia.2005] 2. b) completează formularul “Scrisoare pentru remiterea carnetelor de cecuri de numerar” (anexa 3) în două exemplare.2002] 3. care se păstrează la Banca Naţională a Moldovei. numele şi prenumele persoanei împuternicite a băncii. indicată în delegaţia prezentată.12. care va corespunde specimenelor din Fişa cu specimene de semnături şi amprenta ştampilei. Persoana împuternicită a băncii. care se autentifică cu semnăturile persoanelor împuternicite ale Băncii 3 Naţionale a Moldovei.07. 2 modificat prin Hotгrвeai Consiliului de Administraюie al BNM nr. numărul de carnete de cecuri de numerar din serie. MODUL DE DISTRIBUIRE A CARNETELOR DE CECURI DE NUMERAR DE CĂTRE BĂNCILE COMERCIALE [Denumirea pct. seria.2 modificat prin Hotгrвrea Consiliului de Administraюie al BNM nr. 2. al 2-lea exemplar se înmânează persoanei împuternicite a băncii. nr._____ ). precum şi a delegaţiei prezentate de către persoana împuternicită a băncii efectuează următoarele operaţiuni: a) verifică identitatea persoanei împuternicite a băncii. verifică corespunderea datelor (numerelor) carnetelor de cecuri de numerar în prezenţa casierului Băncii Naţionale a Moldovei şi ulterior semnează ambele exemplare ale “Scrisorii pentru remiterea carnetelor de cecuri de numerar”.184 din 31. Direcţia tezaur şi operaţiuni de casă în baza scrisorii băncii şi a documentelor bancare aferente primite de la funcţionarul responsabil al contabilităţii BNM.

184 din 31.2 modificat prin Hotгrвrea Consiliului de Administraюie al BNM nr. numărul ultimului formular de cec din carnet şi numărul contului bancar al titularului de cont deschis la banca dată. numărul primului formular de cec din carnet. 3. După aprobarea cererii titularului de cont bancar de către conducătorul şi contabilul .184 din 31.şef al băncii. b) verifică succesiunea numerelor formularelor de cecuri din carnet. care se păstrează la bancă. “de la nr…”.1. d) pe faţa fiecărui cec în partea superioară din stânga. [pct.2003] [pct. c) completează coperta carnetului de cecuri de numerar (vezi anexa 1) la rubricile “seria”. “nr. contului” corespunzător următoarele date: seria. 3.2002] 3.2002] [pct. casierul predă carnetele de cecuri de numerar funcţionarului responsabil al contabilităţii băncii.2 modificat prin hotгrвrea Consiliului de Administraţiei al BNM nr. Trezoreriile teritoriale obţin numărul de carnete de cecuri de numerar necesar pentru deservirea instituţiilor publice respective de la banca în care se deservesc în baza cererii (vezi anexa 2).2005] 3.3. 3. e) aplică ştampila dreptunghiulară a băncii pe coperta carnetului de cecuri în spaţiul marcat . sub denumirea şi sigla Băncii Naţionale a Moldovei în spaţiul marcat prin două linii punctate.07. Carnetele de cecuri de numerar se eliberează de către bancă titularului de cont bancar sau persoanei împuternicite a acestuia în baza cererii de primire a carnetului de cecuri de numerar (anexa 2) la care se anexează copia actului de identitate a titularului de cont bancar sau a persoanei împuternicite. Cererea de primirea a carnetelor de cecuri de numerar se întocmeşte într-un exemplar şi se legalizează cu semnăturile persoanelor împuternicite cu drept de prima şi a doua semnătură şi amprenta ştampilei rotunde a titularului de cont bancar. La primirea carnetelor de cecuri de numerar din casierie funcţionarul responsabil al contabilităţii băncii.01.2. efectuează următoarele: a) verifică corespunderea şi prezenţa numărului de formulare de cecuri din carnet. Distribuirea carnetelor de cecuri de numerar de către băncile titularilor de conturi bancare se efectuează la solicitarea acestora în baza cererii (vezi anexa 2). înscrie denumirea titularului de cont bancar.3. 380 din 15.6 din 16.2 modificat prin hotгrвrea Consiliului de Administraюiei al BNM nr.3. “până la nr…”. [pct. prima linie fiind poziţionată deasupra înscrisului “(denumirea emitentului cecului)”.1 modificat prin Hotгrвrea Consiliului de Administraюiei al BNM nr. adresa 4 juridică completă conform fişei cu specimene de semnături şi amprenta ştampilei şi certificatului de înregistrare eliberat în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare. care va corespunde specimenelor din Fişa cu specimene de semnături şi amprenta ştampilei.07.12.

1. Cecul se scrie manual şi se semnează de către emitent în mod obligatoriu cu stilou sau pix de culoare albastră sau neagră. [alin. Cecul se completează în strictă conformitate cu prevederile prezentului Regulament. contului)”. codul fiscal al titularului de cont bancar. 4. primind de la funcţionarul responsabil al contabilităţii. 4. Termenul de valabilitate a cecului pentru a fi prezentat la bancă este de 10 zile lucrătoare. persoana împuternicită a titularului de cont bancar verifică corespunderea datelor (numerelor) carnetelor de cecuri de numerar în prezenţa casierului băncii.01. “(codul băncii)” respectiv cu numărul contului. care ulterior se coasă în mapa cu documentele zilei operaţionale a casieriei. verifică identitatea titularului de cont bancar sau a persoanei împuternicite a titularului de cont bancar.4. sub care este tipărit înscrisul (“ştampila băncii”). 4.2002] 4. g) predă carnetele de cecuri de numerar casierului pentru eliberarea lor persoanei împuternicite a titularului de cont bancar.2003] Primind carnetele de cecuri de numerar. 4.184 din 31. precum şi codul băncii. formularul de cec se consideră defectat. căruia îi eliberează carnetele de cecuri de numerar contra semnătură pe cerere şi aplică semnătura sa pe formularul cererii. La emiterea cecului e necesar de a respecta cu stricteţe succesiunea formularelor din carnetul de cecuri de numerar. Ştampila dreptunghiulară a băncii trebuie să conţină următoarele date: denumirea. Pe formularul de .07.6 din 16. [pct.2.3.5.3 оn redacюia Hotгrвrii Consiliului de Administraюie al BNM nr. Cecul se decupează din carnetul de cecuri de numerar numai după emitere. Casierul.. şi înregistrează carnetul de cecuri de numerar în fişa cu specimene de semnături şi amprenta ştampilei a titularului de cont bancar.prin linie punctată. Formularul de cec defectat rămâne în carnetul de cecuri de numerar.184 din 31. f) completează pe faţa fiecărui cec în partea superioară din dreapta spaţiile marcate prin linii continue sub care sunt tipărite înscrisurile “(nr.3 din p.2002] 4. carnetele de cecuri de numerar. CERINŢELE PRIVIND COMPLETAREA ŞI UTILIZAREA CECULUI DIN CARNETUL DE CECURI DE NUMERAR DE CĂTRE EMITENT [ Denumirea pcn.07. Dacă la emiterea cecului s-a comis vre-o greşeală. 4.3.4 оn redacюie prin Hotгrвeai Consiliului de Administraюiei al BNM nr.3 modificat prin hotгrвrea Consiliului de Administraюiei al BNM nr. 3. “(codul fiscal)”. În textul cecului nu se admit corectări şi ştersături. codul şi adresa juridică.6 . Ziua emiterii nu se ia în calcul. sub care este tipărit înscrisul (“loc pentru ştampila băncii”) şi pe fiecare cec în parte în spaţiul marcat prin linie punctată.

verificarea lor şi semnarea cecului de către persoanele responsabile. indicînd data şi aplicînd semnătura.7 În cazul atribuirii unui nou cod fiscal sau schimbarea ştampilei rotunde a emitentului.2002] 5 4. carnetul de cecuri de numerar se restituie conform prevederilor p. 380 din 15. Suma în cifre se aliniază la dreapta. lunii şi anului emiterii.11 În spaţiul marcat cu un dreptunghi după înscrisul “Plătiţi” pe linia sub care este tipărit înscrisul “(numele. 4. 4. Spaţiul liber după cuvântul “bani” se taie cu două linii continue. zilei.Ş emitentului” se aplică ştampila rotundă a managerului . [pct.39 din prezentul Regulament şi se eliberează altul nou.”(anul)”. 4.8.184 din 31.12. prenumele mandatarului)” se scrie numele şi prenumele mandatarului emitentului cecului conform datelor din actul de identitate.2002] 4.2002] [pct. 4. 4.Ş emitentului” indică locul aplicării ştampilei rotunde a emitentului de cec care trebuie să corespundă specimenului din fişa cu specimene de semnături şi amprenta ştampilei remisă băncii. Pentru spaţiul alocat înscrierii sumei în cifre sunt prevăzute separatoare de ordin de mărime şi separator de cifre zecimale. 4. Ştampila se aplică de către emitent numai după completarea tuturor elementelor cecului(faţă. 4.14 Înscrisul “L. sînt destinate completării de către emitent a localităţii unde a fost emis cecul. Spaţiile marcate prin linii continue sub care sînt tipărite înscrisurile (localitatea emiterii) “(data)”. urmată de cuvântul “lei”.12 În spaţiul marcat cu un dreptunghi în care este tipărit înscrisul “suma în litere” emitentul cecului înscrie suma în litere care se începe cu majusculă şi se aliniază la stânga spaţiului destinat.4.07. [pct.”(luna în litere)”.2005] [Pct. 4.11 completat prin Hotгrвrea Consiliului de Administraюie al BNM nr.13 În spaţiul marcat cu un dreptunghi în care este tipărit înscrisul “Semnăturile emitentului” urmat de două linii continue pe care se aplică prima şi a doua semnătură ale emitentului cecului sau managerului fondului conform fişei cu specimene de semnături şi amprenta ştampilei.184 din 31.verso).7 modificat prin Hotгrвrea Consiliului de Administraюie al BNM nr.184 din 31.7 moidificat prin Hotгrвrea Consiliului de Administraюie al BNM nr. 4.07. 4.cec defectat emitentul înscrie pe diagonală “Defectat”.10 Marcajul special de după înscrisul “Suma de lei” este destinat completării sumei în cifre.15 La emiterea cecului din carnetul de cecuri de numerar pentru primirea numerarului de către managerul fondului pe înscrisul “L. numărul de bani în cifre şi cuvântul “bani” fără a fi separată.9 se exclud prin Hotгrвrea Consiliului de Administraюie al BNM nr.07. iar spaţiul rămas necompletat se taie de către emitent cu două linii continue în vederea evitării fraudelor.

4. 4.184 din 31. “(numele şi prenumele)” se completează de către emitent cu numele şi prenumele mandatarului emitentului cecului conform datelor din actul de identitate.”(luna în litere)”.16 Completarea cecului prevede şi completarea concomitentă a elementelor de pe cotorul cecului.”(anul)”.22 modificat prin Hotгrвrea Consiliului de Administraюie al BNM nr. [pct. C O T O R U L C E C U L U I: 4. Pentru spaţiul alocat înscrierii sumei în cifre sunt prevăzute separatoare de ordin de mărime şi separator de cifre zecimale. sub care sînt tipărite înscrisurile “(data)”.19 Spaţiul liber deasupra liniei continue sub care este tipărit înscrisul.21 La emiterea cecului din carnetul de cecuri de numerar pentru primirea numerarului de către managerul fondului. 4.fondului care trebuie să corespundă specimenului din fişa cu specimene de semnături şi amprenta ştampilei remisă băncii. verificarea lor şi semnarea cecului de către persoanele responsabile. se completează de către emitent cu data. Ştampila se aplică de către managerul fondului numai după completarea tuturor elementelor cecului (faţă. sub care sînt tipărite înscrisurile “(data)”.18 Spaţiul liber deasupra liniilor continue. mandatarul emitentului cecului aplică semnătura personală drept confirmare a primirii cecului de la emitent.2002] 4.17 Marcajul special care urmează după înscrisul “Suma de lei” este destinat completării sumei în cifre. Suma în cifre se aliniază la dreapta. [pct. luna şi anul emiterii cecului. luna şi anul primirii cecului de la emitent.verso). sub care este tipărit înscrisul “(semnătura)”.2002] 6 4. spaţiul marcat prin două linii continue de sub înscrisul”(semnăturile emitentului)” sînt destinate aplicării primei şi a doua semnătură ale managerului fondului conform fişei cu specimene de semnături şi ampenta ştampilei remisă băncii.20 Spaţiul marcat prin două linii continue de sub înscrisul ”Semnăturile emitentului” este destinat aplicării primei şi a doua semnătură conform fişei cu specimene de semnături şi amprenta ştampilei emitentului. 4. 4.07.22 Sub înscrisul “Semnătura mandatarului de primire a cecului” în spaţiul marcat printro linie continuă. 4. iar spaţiul rămas necompletat se taie de către emitent cu două linii continue în vederea evitării fraudelor.07.184 din 31.19 completat prin Hotгrвrea Consiliului de Administraюie al BNM nr. se completează de către mandatarul emitentului cu data.”(luna în litere)”. 4. V E R S O U L C E C U L U I: .23 Spaţiul marcat prin linii continue.”(anul)”.

data. unde sub prima linie este tipărit înscrisul “(denumirea instituţiei publice)”.”Seria”. spaţiile marcate prin linii continue se completează de către emitentul cecului respectiv cu următoarele date din actul de identitate: denumirea actului de identitate.29 După înscrisul “A primit suma indicată în cec.S.31 modificat prin Hotгrвrea Consiliului de Administraюie al BNM nr. “(luna în litere)”. “Locul eliberării”. depozitarului fondului. .2002] 7 4. denumirea instituţiei care a eliberat actul de identitate.30 modificat prin Hotгrвrea Consiliului de Administraюie al BNM nr. [pct.28 Spaţiul marcat cu un dreptunghi în care este tipărit înscrisul "Semnăturile emitentului”. “Nr. instituţiei publice “ se aplică ştampila rotundă a instituţiei publice care se deserveşte în trezoreria teritorială sau a depozitarului fondului.184 din 31.32 Spaţiul marcat prin trei linii continue după înscrisul “Se va plăti”.30 Sub înscrisul “Date referitoare la identificarea mandatarului emitentului” după înscrisurile “Prezentat”.”. 4.33 Spaţiul marcat prin linie continuă după înscrisul “Plătit casier” este destinat aplicării . seria.2002] 4. luna.31 Mai jos de înscrisul “Dispoziţia băncii”. 4.24 Spaţiul marcat prin trei linii continue. se completează de către instituţiile publice care se deservesc în trezoreriile teritoriale sau depozitarul fondului conform certificatului de înregistrare. se completează de către contabilul responsabil cu data luna şi anul când se va plăti cecul.26 Pe înscrisul “L. 4. “(anul)”.07. 4. “Eliberat de”. mandatarul emitentului îşi înscrie lizibil numele de familie şi semnează după înscrisul “Semnătura”. “Alin” se completează de către emitent conform prevederilor actelor normative în vigoare. cupiuri (pentru bănci)”. numărul. “Art”. conform fişei cu specimene de semnături şi ampenta ştampilei.4.07.27 Rubricile “Simbol” şi “Scopul plăţii(pentru persoane juridice)/ Bucăţi. 4. 4. sub care sînt tipărite înscrisurile “(data)”. [pct. anul şi locul eliberării. În spaţiul marcat prin linie continuă după înscrisul “Responsabil contabil” contabilul responsabil de verificarea cecului de numerar aplică semnătura personală drept confirmare. este destinat aplicării primei şi a doua semnătură conform fişei cu specimene de semnături şi amprenta ştampilei a emitentului. .4.” drept confirmare a primirii numerarului.Suma(lei).25 În spaţiul marcat prin două linii continue sub înscripţia “Semnăturile autorizate” se aplică prima şi a doua semnătură ale persoanelor împuternicite ale instituţiei publice. spaţiul marcat prin linie continuă după înscrisul “Verificat controlor” este destinat semnăturii funcţionarului băncii care a verificat cecul.184 din 31. 4. 4.

4. în care sunt indicate numerele cecurilor neutilizate (defectate. [pct.35 Spaţiul după înscrisul “din”. iar carnetul de cecuri de numerar cu cecurile neutilizate se coase în mapa cu documentele zilei anexat la cerere.07.38 În cazul închiderii contului bancar sau primirii unui nou carnet de cecuri de numerar. 380 din 15.12.” poziţionat sub înscrisul “dispoziţie de încasare”. funcţionarul responsabil al băncii: a) controlează prezenţa cecurilor neutilizate (defectate.semnăturii casierului care a eliberat banii în numerar. “(anul)”. [pct.07. 4. este destinat înscrierii numărului dispoziţiei de încasare în casa emitentului.38 modificat prin Hotгrвrea Consiliului de Administraюie al BNM nr. curate) le confruntă cu datele din cerere şi confirmă corespunderea lor prin semnătura personală.184 din 31. precum şi prezenţa tuturor cotoarelor cecurilor utilizate. emitentul (mandatarul emitentului) este obligat să înştiinţeze imediat despre aceasta .. curate).2002] 4. În caz de pierdere a unui cec din carnetul de cecuri de numerar sau a carnetului de cecuri de numerar.37 Emitentul cecului este obligat să păstreze cotoarele cecurilor utilizate.40. neutilizate (defectate. 4. curate). precum şi toate cecurile neutilizate (defectate. “(luna în litere)”.4. cecurile defectate şi cecurile neutelizate. după aceasta restituie emitentului cecului cotoarele cecurilor utilizate. în conformitate cu prevederile actelor normative în vigoare.2002] 4. marcat prin trei linii continue.184 din 31. c) înscrie în fişa cu specimene de semnături şi amprenta ştampilei data restituirii carnetului de cecuri de numerar şi a închiderii contului. se completează cu data întocmirii dispoziţiei de încasare în casa emitentului. sub care sînt tipărite înscrisurile “(data)”. 4.39 După verificarea autenticităţii şi corectitudinii întocmirii cererii titularului de cont bancar privind restituirea carnetului de cecuri de numerar. curate) cu cotoarele lor.37 modificat prin Hotгrвrea Consiliului de Administraюie al BNM nr.34 Pe versoul cotorului cecului spaţiul marcat prin linie continuă după înscrisul “nr. titularul de cont bancar este obligat să restituie băncii carnetul de cecuri de numerar anexat la cererea privind restituirea carnetului de cecuri de numerar (anexa 4). [pct. 4. b) stinge cecurile neutilizate din carnetul de cecuri de numerar tăind în formă de triunghi locurile de pe cec destinate pentru semnături.2005] 4.39 modificat prin Hotгrвrea Consiliului de Administraюie al BNM nr. . 4.36 Spaţiul marcat prin linie continuă sub înscrisul “Contabil-şef” este destinat aplicării semnăturii contabilului – şef al emitentului cecului drept confirmare a încasării numerarului în casa emitentului. În carnet trebuie să fie toate cotoarele cecurilor utilizate.

01.Dacă condiţiile primordiale sînt satisfăcute.40 modificat prin Hotгrвrea Consiliului de Administraюie al BNM nr. care se verifică la sfîrşitul zilei operaţionale cu casierul responsabil de eliberarea numerarului.2003] [pct.200] [pct.01.2005] 8 5.07.07.12.2 modificat prin Hotгrвrea Consiliului de Administraюie al BNM nr. [pct. d) prezenţa actului de identitate şi a copiei actului de identitate a mandatarului emitentului sau a emitentului (în cazul cînd numerarul se eliberează însuşi emitentului). b) termenul util de valabilitate a cecului. În baza informaţiei primite.2. c) transmite cecul şi copia actului de identitate a mandatarului emitentului sau a emitentului (în cazul cînd numerarul se eliberează însuşi emitentului) spre verificare funcţionarului .2002] [pct.2005] 5.1 modificat prin Hotгrвrea Consiliului de Administraюie al BNM nr.184 din 31. iar în cazul fondurilor de investiţii şi a depozitarului cu cele din fişa cu specimene de semnături şi amprenta ştampilei care se păstrează la bancă.4. Cecul de numerar pierdut. 5.2002] 5. 380 din 15.07. îl înregistrează într-un jurnal special. e) identitatea semnăturilor şi a amprentei ştampilei rotunde a emitentului.40 modificat prin Hotгrвrea Consiliului de Administraюie al BNM nr.2 modificat prin Hotгrвrea Consiliului de Administraюie al BNM nr.2002] 5. 380 din 15.Condiţiile primordiale de examinare şi primire a cecului spre executare de către bancă sînt: a) existenţa disponibilului suficient de mijloace băneşti în contul emitentului de cec pentru eliberarea sumei în numerar.184 din 31. b) înregistrează cecul în registrul de casă de cheltuieli.banca plătitoare.6 din 16. seria şi data emiterii cecului sau a carnetului de cecuri de numerar. ELIBERAREA NUMERARULUI ÎN BAZA CECULUI DE NUMERAR DIN CONTUL BANCAR AL EMITENTULUI DE CEC [Denumirea pct. f) corespunderea datelor referitoare la identitatea mandatarului emitentului sau a emitentului (în cazul cînd numerarul se eliberează însuşi emitentului) indicate în cec cu datele din actul de identitate şi aplică semnătura sa drept confirmare pe copia actului de identitate în prezenţa mandatarului sau a emitentului. [pct.6 din 16.1 modificat prin Hotгrвrea Consiliului de Administraюie al BNM nr. b) corectitudinea întocmirii cecului conform prevederilor prezentului Regulament. indicând numărul. c) legalitatea destinaţiei numerarului solicitat conform actelor normative în vigoare.184 din 31.184 din 31.12.1.3 După verificarea datelor funcţionarul băncii: a) aplică semnătura pe linia ce urmează după înscrisul "Verificat Controlor".2 completat prin Hotгrвrea Consiliului de Administraюie al BNM nr. 4. 5. banca plătitoare stopează eliberarea numerarului din contul emitentului. d) corespunderea sumei înscrise în litere cu suma în cifre. funcţionarul băncii verifică: a) elementele de protecţie ale cecului. 5.2003] [pct. 5. c) prezenţa documentului de plată privind transferul plăţilor obligatorii în conformitate cu prevederile actelor normative în vigoare. 5. [pct.07.5 оn redacюia Hotгrвrii Consiliului de Administraюie al BNM nr.

.. 5...2005] 5.... 10 Anexa nr._______ | || | ..4 modificat prin Hotгrвrea Consiliului de Administraюie al BNM nr. 47 din 25 februarie 2000. [pct..5.01.2 Din ziua întrării în vigoare a prezentului Regulament se interzice utilizarea carnetelor de cecuri de numerar ale băncii de stat a URSS.5 Eliberarea numerarului de către bancă titularilor de conturi bancare se efectuează în conformitate cu prevederile pct.2005] 6.2002] [pct.. aprobat prin HCA al BNM nr..5modificat prin Hotгrвrea Consiliului de Administraюie al BNM nr. 5. 01006/1... 380 din 15. precum şi înregistrarea cecului în registrul de casă de cheltuieli: b) verifică legalitatea destinaţiei numerarului solicitat conform actelor normative în vigoare.. nr. [pct..2003] [pct...1 Prezentul Regulament întră în vigoare la 1 martie 2000.4 Funcţionarul cu drept de semnătură: a) verifică corectitudinea completării cecului conform prevederilor prezentului Regulament. 9 cu modificările şi completările ulterioare.. DISPOZIŢII FINALE 6..07.5 modificat prin Hotгrвrea Consiliului de Administraюie al BNM nr..4 modificat prin Hotгrвrea Consiliului de Administraюie al BNM nr.6 din 16...2002] 5.12....1 +-------------------------------------------------------+ | REPUBLICA MOLDOVA | || | CARNET DE CECURI | | DE NUMERAR | | pentru 25 cecuri | || | SERIA __AA__ DE LA NR.6 din 16. 5. corespunderea copiei actului de identitate cu originalul.. 6.3 modificat prin Hotгrвrea Consiliului de Administraюie al BNM nr.. _______ PÎNĂ LA NR.184 din 31...responsabil cu drept de semnătură pentru eliberarea numerarului. 380 din 15..2003] [pct.01. 5. indică data când se va plăti cecul. 5. c) aplică semnătura pe linia ce urmează după înscrisul " Responsabil contabil".44.5 din prezentul Regulament şi a Regulamentului privind operaţiunile de casă în băncile din Republica Moldova....: | .12.. Instrucţiunea cu privire la modul întocmirii Raportului statistic asupra volumului operaţiunilor de casă la instituţiile financiare din Republica Moldova. [pct..184 din 31. d) transmite cecul şi copia actului de identitate a mandatarului emitentului sau a emitentului (în cazul cînd numerarul se eliberează însuşi emitentului) pe cale internă la casa de plată. aprobată prin HCA al BNM nr. formular nr... | |::| | CONTUL nr..3 modificat prin Hotгrвrea Consiliului de Administraюie al BNM nr. _____________ : : | | :.. 31 din 26 august 1997 şi alte acte normative în vigoare.07..

-----------------------..|------------(moneda) :U bil |(codul fiscal) _______________ ___ :B -----------------------.....| (prima) (a doua)| : cul ---------------------------: Tipărit la R. .---------------------------2/________________ : te......(localitatea emiterii) (da.(luna în (aSemnăturile emiten......: |Sim-|Scopul plăţii (pen-| | | | : ---------------..| AA nr...contului) Suma de |LEI| :E va..1999 ---------------------------------------.. .| (în cifre) :C curs +---+ ____ _________ ___ :A CEC AA nr.|bol |tru pers....| : (denumirea insti.:A ua ta) litere) nul) tului : 1/________________ : emi......| |(pentru bănci) | | | | : în casă..| (loc pentru ştampila băncii)| || | ------------------------------------------------. 00000000 Suma de |LEI| (da..:I de..Ş..| : cal.(luna în (a.juridice) |SUMA|Art.: în |Semnăturile | ta) litere) nul): |emitentului ... (în cifre) (numele şi prenumele):O _____________________ ____ _________ ___ :V zi...| | A SE PĂSTRA ÎNTR-UN LOC SIGUR LA TITULARUL | | CONTULUI SAU LA CONTABILUL-ŞEF | | VEZI MODUL DE COMPLETARE ŞI UTILIZARE A CECULUI | | ÎN REGULAMENTUL PRIVIND UTILIZAREA CARNETULUI | | DE CECURI ÎN NUMERAR | || +-------------------------------------------------------+ : 11 CeBanca Naţională a : cul Banca Naţională a Moldovei Moldovei : : es....--------------..| : ia ---------------------------____ _________ ___ : ---------------------------(da... 00000000 : te -----------------------........|Plătiţi..: | mandatarului) | tarului de primire : nu ---------------------------a cecului : ---------------------------___________________ : se L...|------------| | | | | | | | | | :L în (ştampila băncii) |(codul băncii) --------------..(luna în (a..| : rii | (numele şi prenumele| Semnăturile manda.: de +---+ ta) litere) nul): (moneda) :M 10 _______________ ___ Cecul s-a eliberat :O | | | | | | | | | | mandatarului :L zi.... |Suma în litere .--.|------------+---+ :R (denumirea emitentului |(nr...A Imprimeria Băncii : Naţionale a României ...| |Bucăţi cupiuri |(lei| | | : ÎNCASAT ---------------.cecului) | +---+ :P la...|Alin..| (semnătura) : emitentului |...--____________________ :D le......

: 12 dicată în cec ..|.|. Semnătura...tuţiei publice) |----------------------------------------| : ---------------...|.|.|... єi furt...|.|......99 Notă: Vezi Rectificarea din Monitorul Oficial nr..|...| : casierie) |..|....|.|....17-18 din 17. :din ____ : (daL..|......| : 1/-------------..|...: instituţiei) ta) litere) nul) : Locul eliberării __________________________ :Contabilşef :_____________ DISPOZIŢIA BĂNCII :(semnătura) ---------------------------------------.02.: Se va plăti ____ _________ ___ : (da. 376/122 din 16.......|...____ : (luna (a(denumirea : în li-nul) documentului) : tere) Eliberat de ___________ ____ _________ ___ : (denumirea (da....|.|... a cгrui semnгturг o certificгm pоnг la nr...12.|.| : de încasare autorizate |....... carnet de cecuri de numerar cu foi Ne obligгm sг pгstrгm cecurile sub cheie оn loc ferit de foc Cont nr..|..|.......Ş Date referitoare la identificarea : ta) instituţiei mandatarului emitentului : publice ---------------------------------------..........: _____ ___ Prezentat ____________ Seria_____ Nr.....38 denumirea persoanei juridice CERERE data luna anul TALON DE CASГ Vг rugгm sг eliberaюi pentru contul nostru nr.....: ta) litere) nul) : : Verificat Responsabil Plătit : Controlor ______ Contabil _____ Casier_____ : : \ 13 Anexa 2 Aprobat prin Hotărârea comună a Departamentului Analize Statistice şi Sociologice al RM şi a Băncii Naţionale a Moldovei nr............|.....|.|. .....|.............| : |Semnăturile emitentului.(luna în (a..|....|...:Nr....| : dispoziţie Semnăturile |... Delegгm pentru primirea carnetului de cecuri de numerar: A primit pentru perfectare carnetul de cecuri de numerar: dl (dna) buc avоnd funcюia de de la nr..|...|...............|....|TOTAL...|..2000 pag..|....(luna în (a....|......|....|.. ________ A primit suma in........| : |...| : (către 2/-------------. buc.|.|Moneda metalică...|.....|.|................|...........|.| : ---------------------------------------..|.......

2002] 15 Anexa 4 CERERE privind restituirea carnetului de cecuri de numerar _______________________________________________ denumirea titularului de cont În legătură cu închiderea contului nr.L. pоnг la nr.________________.184 din 31. pînă la nr.07. pînă la nr. A eliberat casierul A primit 14 Anexa 3 BANCA NAŢIONALĂ A MOLDOVEI Către _____________________ (denumirea băncii expeditoare) (denumirea băncii destinatare) Codul băncii______________ Scrisoare pentru remiterea carnetelor de cecuri de numerar din “____”__________200__ Vă remitem prin ________________________________________________ (funcţia.) Cantitatea de carnete (bucăţi) Seria Numerele carnetelor de cecuri de numerar (de la nr….) Cantitatea de carnete (bucăţi) Total carnete de cecuri de numerar: ____________________________________ (cantitatea în cifre şi în litere) Şef Tezaur fondul de rezervă ______________________ Contabil coordonator ______________________ Casier – şef _______________________ Semnătura persoanei împuternicite a băncii ______________________ [Anexa nr.Ş Contabilul DISPOZIŢIA BĂNCII semnгturile Casei : Eliberaюi numгrul de carnete indicate оn cerere. modificării sau completării statutului titularului de cont bancar sau primirii unui nou carnet de cec de numerar. Conducгtorul bгncii Carnetul de cecuri de numerar cu cecurile renumгrate de la Contabilul єef contabil a primit: Carnetul de cecuri de numerar cu formularele: Casierul semnгtura de la nr. prenumele persoanei împuternicite a băncii) carnete de cecuri de numerar ( pentru 25 cecuri) Seria Numerele carnetelor de cecuri de numerar (de la nr….3 introdusă prin Hotărârea Consiliului de Administraţie al BNM nr. numele. Vă rugăm să acceptaţi .

___________ până la nr.2005] .u cotoarele cecurilor utilizate de la nr.07. Conducătorul_____________ Contabilul şef____________ [Anexa 4 introdusă prin Hotărârea Consiliului de Administraţie al BNM nr.___________ .184 din 31.12.restituirea carnetului de cecuri de numerar de la nr._________.________ şi cecurile neutilizate de la nr. cecurile defectate nr.__________.380 din 15.2002] [Anexa 4 modificată prin Hotărârea Consiliului de Administraţie al BNM nr.__________până la nr.________ până la nr.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful