1 APROBAT prin Hotărârea Consiliului de administraţie al BNM din 16.12.1999 proces-verbal nr.377 (MO nr.10-11 din 27.01.

2000)

Modificat
HCA al BNM, nr. 184 din 31.07.2002 HCA al BNM, nr. 6 din 16.01.2003 HCA al BNM, nr. 380 din 15.12.2005

Regulamentul
privind utilizarea carnetului de cecuri de numerar 1. DISPOZIŢII GENERALE 1.1.Baza. Regulamentul privind utilizarea carnetului de cecuri de numerar este elaborat în baza art. 5,11,26,48 din Legea nr.548-XIII din 21 iulie 1995 cu privire la Banca Naţională a Moldovei. 1.2.Destinaţia. Prezentul Regulament determină elementele obligatorii şi modul de utilizare a carnetului de cecuri de numerar. 1.3.Aplicarea. Prevederile prezentului Regulament se aplică în mod obligatoriu: a) la eliberarea carnetelor de cecuri de numerar; b) la eliberarea numerarului în baza cecului de numerar de către Banca Naţională a Moldovei clienţilor săi; c) la eliberarea de către bănci a numerarului, în baza cecului din carnetul de cecuri de numerar din conturile titularilor de conturi bancare.
[pct. 1.3 modificat prin Hotгrвrea Consiliului de Administraюie al BNM nr.184 din 31.07.2002] [pct. 1.3 modificat prin Hotгrвrea Consiliului de Administraюie al BNM nr. 380 din 15.12.2005]

1.4.Noţiuni utilizate: Cecul din carnetul de cecuri de numerar (vezi anexa 1) este un instrument de plată prin care emitentul de cec dă ordin băncii de a elibera la prezentare o anumită sumă în numerar mandatarului indicat în cec sau însuşi emitentului. Cecul se completează pe formular tipizat de document primar cu regim special de evidenţă, păstrare şi utilizare, care reprezintă o filă din carnetul de cecuri de numerar. Emitentul cecului este persoana juridică sau fizică, care practică activitate de întreprinzător şi emite cecul de numerar. Emiterea cecului este completarea manuală şi autentificarea formularului cecului de către emitent. Mandatarul emitentului este persoana împuternicită de către emitent de a prezenta la bancă cecul de numerar şi de a primi suma consemnată în cec. Persoana împuternicită de emitent trebuie să fie funcţionar al emitentului. Titular de cont bancar este persoana juridică sau fizică, care practică activitate de întreprinzător şi pe numele căreia este deschis cont bancar.
2

Primul exemplar al facturii se înaintează băncii pentru a achita suma consemnată. 1. Factura se întocmeşte în două exemplare şi se autentifică cu semnăturile persoanelor împuternicite şi ştampila rotundă a Băncii Naţionale a Moldovei. 380 din 15. MODUL DE DISTRIBUIRE PRIMARĂ DE CĂTRE BANCA NAŢIONALĂ A MOLDOVEI A CARNETELOR DE CECURI DE NUMERAR 2.1. întocmeşte formularul facturii de plată. [pct.1. aplicate pe primul exemplar al facturii.4 modificat prin Hotгrвrea Consiliului de Administraюie al BNM nr. 380 din 15. data şi numărul de înregistrare.2 Carnetele de cecuri de numerar în baza scrisorii băncii se eliberează persoanei împuternicite a băncii.184 din 31.12.4 modificat prin Hotгrвrea Consiliului de Administraюie al BNM nr. semnăturile persoanelor împuternicite cu drept de prima şi a doua semnătură şi amprenta ştampilei rotunde a băncii în conformitate cu fişa cu specimene de semnături şi amprenta ştampilei .2005] 2. Funcţionarul responsabil al contabilităţii Băncii Naţionale a Moldovei după verificarea autenticităţii şi corectitudinii întocmirii scrisorii.Distribuirea primară de către Banca Naţională a Moldovei a carnetelor de cecuri de numerar este livrarea contra plată a carnetelor de cecuri de numerar băncilor la solicitarea acestora în scopul satisfacerii necesităţilor titularilor de conturi bancare.formular tipizat M-2. modificat prin Hotгrвrea Consiliului de Administraюie al BNM nr.1. prin “Delegaţie” .12. aprobat prin Ordinul comun al . [pct. data şi semnătura sa.12.2002] [pct. iar exemplarul al 2-lea împreună cu scrisoarea se păstrează la funcţionarul responsabil al contabilităţii Băncii Naţionale a Moldovei până la momentul achitării de către bancă a costului carnetelor de cecuri de numerar şi ulterior în ziua achitării costului carnetelor de cecuri de numerar se coasă în mapa cu documentele zilei operaţionale conform nomenclatorului dosarelor. [pct. 2.07.12.1.2 modificat prin Hotгrвrea Consiliului de Administraюie al BNM nr.1 Distribuirea primară de către Banca Naţională a Moldovei a carnetelor de cecuri de numerar băncilor (pentru distribuirea ulterioară titularilor de conturi bancare deschise în bancă) se efectuează la solicitarea acestora în baza unei scrisori care va cuprinde următoarele: denumirea băncii. conform căruia banca achită costul carnetelor de cecuri de numerar solicitate.2005] 2. 380 din 15. data ridicării carnetelor de cecuri de numerar. 380 din 15.2005] 2.1 modificat prin Hotгrвrea Consiliului de Administraюie al BNM nr. 1.1. 2. drept confirmare a efectuării plăţii şi ulterior transmite scrisoarea Direcţiei tezaur şi operaţiuni de casă.2005] 2. 2. [pct.2 În ziua înregistrării mijloacelor băneşti în contul Băncii Naţionale a Moldovei executorul contabil al Băncii Naţionale a Moldovei aplică pe scrisoarea băncii menţiunile privind plata. Banca Naţională este unica instituţie în Republica Moldova abilitată să tipărească şi să asigure distribuirea primară a carnetelor de cecuri de numerar băncilor .1.

Departamentului Statisticii al Republicii Moldova şi Ministerul Finanţelor al Republicii Moldova nr. MODUL DE DISTRIBUIRE A CARNETELOR DE CECURI DE NUMERAR DE CĂTRE BĂNCILE COMERCIALE [Denumirea pct.1. indicând denumirea şi codul băncii. b) completează formularul “Scrisoare pentru remiterea carnetelor de cecuri de numerar” (anexa 3) în două exemplare. Delegaţia trebuie să fie legalizată cu semnăturile persoanelor împuternicite cu drept de prima şi a doua semnătură şi amprenta ştampilei rotunde a băncii. verifică corespunderea datelor (numerelor) carnetelor de cecuri de numerar în prezenţa casierului Băncii Naţionale a Moldovei şi ulterior semnează ambele exemplare ale “Scrisorii pentru remiterea carnetelor de cecuri de numerar”. [pct. seria.2005] 2.2002] 3. c) completează şi eliberează “Permisul pentru scoaterea valorilor din sediul Băncii Naţionale a Moldovei”.07.cu datele din actul de identitate.184 din 31.2. care se autentifică cu semnăturile persoanelor împuternicite ale Băncii 3 Naţionale a Moldovei. Direcţia tezaur şi operaţiuni de casă în baza scrisorii băncii şi a documentelor bancare aferente primite de la funcţionarul responsabil al contabilităţii BNM. care se păstrează la Banca Naţională a Moldovei. numărul total de carnete de cecuri de numerar: primul exemplar al “Scrisorii pentru remiterea carnetelor de cecuri de numerar” se coasă în mapa cu documentele zilei a Direcţiei tezaur şi operaţiuni de casă. Persoana împuternicită a băncii._____ ). numele şi prenumele persoanei împuternicite a băncii.3 оn redacюia HCA. 2 modificat prin Hotгrвeai Consiliului de Administraюie al BNM nr. al 2-lea exemplar se înmânează persoanei împuternicite a băncii. data remiterii. nr.2002] .184 din 31. numerele carnetelor de cecuri de numerar (de la nr. 380 din 15. în conformitate cu prevederile stabilite în actele normative în vigoare._____ până la nr. numărul de carnete de cecuri de numerar din serie. 2. În aceeaşi zi operaţională carnetele de cecuri de numerar procurate de la Banca Naţională a Moldovei se reflectă în evidenţa contabilă a băncii şi se iau la păstrare în tezaurul acesteia.2 modificat prin Hotгrвrea Consiliului de Administraюie al BNM nr.24/36 din 25 martie 1998.12. [pct.07. precum şi a delegaţiei prezentate de către persoana împuternicită a băncii efectuează următoarele operaţiuni: a) verifică identitatea persoanei împuternicite a băncii. indicată în delegaţia prezentată. care va corespunde specimenelor din Fişa cu specimene de semnături şi amprenta ştampilei.

12.2 modificat prin hotгrвrea Consiliului de Administraţiei al BNM nr.2005] 3.2002] 3. Distribuirea carnetelor de cecuri de numerar de către băncile titularilor de conturi bancare se efectuează la solicitarea acestora în baza cererii (vezi anexa 2). [pct.3. Trezoreriile teritoriale obţin numărul de carnete de cecuri de numerar necesar pentru deservirea instituţiilor publice respective de la banca în care se deservesc în baza cererii (vezi anexa 2). 3.07. e) aplică ştampila dreptunghiulară a băncii pe coperta carnetului de cecuri în spaţiul marcat . d) pe faţa fiecărui cec în partea superioară din stânga. 3.2003] [pct. “până la nr…”.2 modificat prin Hotгrвrea Consiliului de Administraюie al BNM nr.1.2002] [pct. care se păstrează la bancă. 3.184 din 31. După aprobarea cererii titularului de cont bancar de către conducătorul şi contabilul .184 din 31. c) completează coperta carnetului de cecuri de numerar (vezi anexa 1) la rubricile “seria”. b) verifică succesiunea numerelor formularelor de cecuri din carnet. numărul ultimului formular de cec din carnet şi numărul contului bancar al titularului de cont deschis la banca dată.şef al băncii. sub denumirea şi sigla Băncii Naţionale a Moldovei în spaţiul marcat prin două linii punctate.6 din 16. La primirea carnetelor de cecuri de numerar din casierie funcţionarul responsabil al contabilităţii băncii. adresa 4 juridică completă conform fişei cu specimene de semnături şi amprenta ştampilei şi certificatului de înregistrare eliberat în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare. Carnetele de cecuri de numerar se eliberează de către bancă titularului de cont bancar sau persoanei împuternicite a acestuia în baza cererii de primire a carnetului de cecuri de numerar (anexa 2) la care se anexează copia actului de identitate a titularului de cont bancar sau a persoanei împuternicite.07. “de la nr…”.3. efectuează următoarele: a) verifică corespunderea şi prezenţa numărului de formulare de cecuri din carnet. contului” corespunzător următoarele date: seria. înscrie denumirea titularului de cont bancar. prima linie fiind poziţionată deasupra înscrisului “(denumirea emitentului cecului)”. casierul predă carnetele de cecuri de numerar funcţionarului responsabil al contabilităţii băncii.1 modificat prin Hotгrвrea Consiliului de Administraюiei al BNM nr.2.2 modificat prin hotгrвrea Consiliului de Administraюiei al BNM nr.01. Cererea de primirea a carnetelor de cecuri de numerar se întocmeşte într-un exemplar şi se legalizează cu semnăturile persoanelor împuternicite cu drept de prima şi a doua semnătură şi amprenta ştampilei rotunde a titularului de cont bancar. [pct. 380 din 15. care va corespunde specimenelor din Fişa cu specimene de semnături şi amprenta ştampilei. numărul primului formular de cec din carnet.3. “nr.

Casierul.2003] Primind carnetele de cecuri de numerar.4. căruia îi eliberează carnetele de cecuri de numerar contra semnătură pe cerere şi aplică semnătura sa pe formularul cererii. sub care este tipărit înscrisul (“loc pentru ştampila băncii”) şi pe fiecare cec în parte în spaţiul marcat prin linie punctată. formularul de cec se consideră defectat. care ulterior se coasă în mapa cu documentele zilei operaţionale a casieriei.6 . 4. “(codul băncii)” respectiv cu numărul contului. Cecul se decupează din carnetul de cecuri de numerar numai după emitere. 4.184 din 31. 3. [alin. Formularul de cec defectat rămâne în carnetul de cecuri de numerar. 4. Cecul se scrie manual şi se semnează de către emitent în mod obligatoriu cu stilou sau pix de culoare albastră sau neagră.184 din 31.2002] 4.3 modificat prin hotгrвrea Consiliului de Administraюiei al BNM nr.07. f) completează pe faţa fiecărui cec în partea superioară din dreapta spaţiile marcate prin linii continue sub care sunt tipărite înscrisurile “(nr. În textul cecului nu se admit corectări şi ştersături.3 оn redacюia Hotгrвrii Consiliului de Administraюie al BNM nr. carnetele de cecuri de numerar. 4. sub care este tipărit înscrisul (“ştampila băncii”). precum şi codul băncii. codul şi adresa juridică.07. persoana împuternicită a titularului de cont bancar verifică corespunderea datelor (numerelor) carnetelor de cecuri de numerar în prezenţa casierului băncii. g) predă carnetele de cecuri de numerar casierului pentru eliberarea lor persoanei împuternicite a titularului de cont bancar.1. şi înregistrează carnetul de cecuri de numerar în fişa cu specimene de semnături şi amprenta ştampilei a titularului de cont bancar. [pct. verifică identitatea titularului de cont bancar sau a persoanei împuternicite a titularului de cont bancar.3. contului)”. codul fiscal al titularului de cont bancar. “(codul fiscal)”. Termenul de valabilitate a cecului pentru a fi prezentat la bancă este de 10 zile lucrătoare. Dacă la emiterea cecului s-a comis vre-o greşeală.3 din p. Cecul se completează în strictă conformitate cu prevederile prezentului Regulament. CERINŢELE PRIVIND COMPLETAREA ŞI UTILIZAREA CECULUI DIN CARNETUL DE CECURI DE NUMERAR DE CĂTRE EMITENT [ Denumirea pcn. 4.6 din 16.3. Pe formularul de .2002] 4.01.2. Ziua emiterii nu se ia în calcul..4 оn redacюie prin Hotгrвeai Consiliului de Administraюiei al BNM nr.5. Ştampila dreptunghiulară a băncii trebuie să conţină următoarele date: denumirea.prin linie punctată. La emiterea cecului e necesar de a respecta cu stricteţe succesiunea formularelor din carnetul de cecuri de numerar. primind de la funcţionarul responsabil al contabilităţii.

4. iar spaţiul rămas necompletat se taie de către emitent cu două linii continue în vederea evitării fraudelor.14 Înscrisul “L. Pentru spaţiul alocat înscrierii sumei în cifre sunt prevăzute separatoare de ordin de mărime şi separator de cifre zecimale. 4.2002] 5 4. 4.11 În spaţiul marcat cu un dreptunghi după înscrisul “Plătiţi” pe linia sub care este tipărit înscrisul “(numele. carnetul de cecuri de numerar se restituie conform prevederilor p. prenumele mandatarului)” se scrie numele şi prenumele mandatarului emitentului cecului conform datelor din actul de identitate.07.184 din 31. 380 din 15.15 La emiterea cecului din carnetul de cecuri de numerar pentru primirea numerarului de către managerul fondului pe înscrisul “L. Spaţiile marcate prin linii continue sub care sînt tipărite înscrisurile (localitatea emiterii) “(data)”. sînt destinate completării de către emitent a localităţii unde a fost emis cecul.11 completat prin Hotгrвrea Consiliului de Administraюie al BNM nr.8. verificarea lor şi semnarea cecului de către persoanele responsabile. numărul de bani în cifre şi cuvântul “bani” fără a fi separată. 4.Ş emitentului” se aplică ştampila rotundă a managerului .”(anul)”.cec defectat emitentul înscrie pe diagonală “Defectat”.13 În spaţiul marcat cu un dreptunghi în care este tipărit înscrisul “Semnăturile emitentului” urmat de două linii continue pe care se aplică prima şi a doua semnătură ale emitentului cecului sau managerului fondului conform fişei cu specimene de semnături şi amprenta ştampilei.184 din 31. [pct.39 din prezentul Regulament şi se eliberează altul nou.12 În spaţiul marcat cu un dreptunghi în care este tipărit înscrisul “suma în litere” emitentul cecului înscrie suma în litere care se începe cu majusculă şi se aliniază la stânga spaţiului destinat.9 se exclud prin Hotгrвrea Consiliului de Administraюie al BNM nr.2005] [Pct.2002] 4.2002] [pct. 4.10 Marcajul special de după înscrisul “Suma de lei” este destinat completării sumei în cifre.Ş emitentului” indică locul aplicării ştampilei rotunde a emitentului de cec care trebuie să corespundă specimenului din fişa cu specimene de semnături şi amprenta ştampilei remisă băncii. [pct. 4.07. 4.7 În cazul atribuirii unui nou cod fiscal sau schimbarea ştampilei rotunde a emitentului. 4. 4. lunii şi anului emiterii.7 modificat prin Hotгrвrea Consiliului de Administraюie al BNM nr. 4. indicînd data şi aplicînd semnătura.verso). zilei.07.7 moidificat prin Hotгrвrea Consiliului de Administraюie al BNM nr. Ştampila se aplică de către emitent numai după completarea tuturor elementelor cecului(faţă. urmată de cuvântul “lei”.184 din 31. Spaţiul liber după cuvântul “bani” se taie cu două linii continue.”(luna în litere)”.12.4. Suma în cifre se aliniază la dreapta.

C O T O R U L C E C U L U I: 4.07.”(luna în litere)”. [pct. Ştampila se aplică de către managerul fondului numai după completarea tuturor elementelor cecului (faţă. 4. iar spaţiul rămas necompletat se taie de către emitent cu două linii continue în vederea evitării fraudelor.”(luna în litere)”.07.19 completat prin Hotгrвrea Consiliului de Administraюie al BNM nr. Pentru spaţiul alocat înscrierii sumei în cifre sunt prevăzute separatoare de ordin de mărime şi separator de cifre zecimale. se completează de către emitent cu data.fondului care trebuie să corespundă specimenului din fişa cu specimene de semnături şi amprenta ştampilei remisă băncii.184 din 31.19 Spaţiul liber deasupra liniei continue sub care este tipărit înscrisul. sub care este tipărit înscrisul “(semnătura)”. 4.”(anul)”.184 din 31. 4. V E R S O U L C E C U L U I: .17 Marcajul special care urmează după înscrisul “Suma de lei” este destinat completării sumei în cifre.22 modificat prin Hotгrвrea Consiliului de Administraюie al BNM nr. mandatarul emitentului cecului aplică semnătura personală drept confirmare a primirii cecului de la emitent. sub care sînt tipărite înscrisurile “(data)”. luna şi anul emiterii cecului.verso). 4.20 Spaţiul marcat prin două linii continue de sub înscrisul ”Semnăturile emitentului” este destinat aplicării primei şi a doua semnătură conform fişei cu specimene de semnături şi amprenta ştampilei emitentului. sub care sînt tipărite înscrisurile “(data)”. se completează de către mandatarul emitentului cu data.23 Spaţiul marcat prin linii continue.18 Spaţiul liber deasupra liniilor continue. verificarea lor şi semnarea cecului de către persoanele responsabile.16 Completarea cecului prevede şi completarea concomitentă a elementelor de pe cotorul cecului.2002] 6 4. “(numele şi prenumele)” se completează de către emitent cu numele şi prenumele mandatarului emitentului cecului conform datelor din actul de identitate. luna şi anul primirii cecului de la emitent. Suma în cifre se aliniază la dreapta.21 La emiterea cecului din carnetul de cecuri de numerar pentru primirea numerarului de către managerul fondului. 4. 4. 4.2002] 4. [pct. spaţiul marcat prin două linii continue de sub înscrisul”(semnăturile emitentului)” sînt destinate aplicării primei şi a doua semnătură ale managerului fondului conform fişei cu specimene de semnături şi ampenta ştampilei remisă băncii.22 Sub înscrisul “Semnătura mandatarului de primire a cecului” în spaţiul marcat printro linie continuă.”(anul)”.

sub care sînt tipărite înscrisurile “(data)”. 4.” drept confirmare a primirii numerarului.24 Spaţiul marcat prin trei linii continue. conform fişei cu specimene de semnături şi ampenta ştampilei. 4.32 Spaţiul marcat prin trei linii continue după înscrisul “Se va plăti”. unde sub prima linie este tipărit înscrisul “(denumirea instituţiei publice)”. luna. “Nr.26 Pe înscrisul “L.”.184 din 31. este destinat aplicării primei şi a doua semnătură conform fişei cu specimene de semnături şi amprenta ştampilei a emitentului. . cupiuri (pentru bănci)”. 4.25 În spaţiul marcat prin două linii continue sub înscripţia “Semnăturile autorizate” se aplică prima şi a doua semnătură ale persoanelor împuternicite ale instituţiei publice.S.27 Rubricile “Simbol” şi “Scopul plăţii(pentru persoane juridice)/ Bucăţi.2002] 4. 4.29 După înscrisul “A primit suma indicată în cec. seria. “Locul eliberării”. [pct. anul şi locul eliberării.184 din 31.31 modificat prin Hotгrвrea Consiliului de Administraюie al BNM nr.28 Spaţiul marcat cu un dreptunghi în care este tipărit înscrisul "Semnăturile emitentului”.33 Spaţiul marcat prin linie continuă după înscrisul “Plătit casier” este destinat aplicării . instituţiei publice “ se aplică ştampila rotundă a instituţiei publice care se deserveşte în trezoreria teritorială sau a depozitarului fondului. . data. mandatarul emitentului îşi înscrie lizibil numele de familie şi semnează după înscrisul “Semnătura”. 4. spaţiul marcat prin linie continuă după înscrisul “Verificat controlor” este destinat semnăturii funcţionarului băncii care a verificat cecul. se completează de către instituţiile publice care se deservesc în trezoreriile teritoriale sau depozitarul fondului conform certificatului de înregistrare. depozitarului fondului. “Art”.07. “Alin” se completează de către emitent conform prevederilor actelor normative în vigoare. “(anul)”. “Eliberat de”. “(luna în litere)”. 4. 4.31 Mai jos de înscrisul “Dispoziţia băncii”.07.”Seria”. numărul. denumirea instituţiei care a eliberat actul de identitate.30 modificat prin Hotгrвrea Consiliului de Administraюie al BNM nr.4. 4.4. spaţiile marcate prin linii continue se completează de către emitentul cecului respectiv cu următoarele date din actul de identitate: denumirea actului de identitate.30 Sub înscrisul “Date referitoare la identificarea mandatarului emitentului” după înscrisurile “Prezentat”. [pct. În spaţiul marcat prin linie continuă după înscrisul “Responsabil contabil” contabilul responsabil de verificarea cecului de numerar aplică semnătura personală drept confirmare.2002] 7 4. se completează de către contabilul responsabil cu data luna şi anul când se va plăti cecul.Suma(lei).

“(luna în litere)”.37 modificat prin Hotгrвrea Consiliului de Administraюie al BNM nr.39 modificat prin Hotгrвrea Consiliului de Administraюie al BNM nr.38 modificat prin Hotгrвrea Consiliului de Administraюie al BNM nr.semnăturii casierului care a eliberat banii în numerar. [pct.” poziţionat sub înscrisul “dispoziţie de încasare”. [pct. în conformitate cu prevederile actelor normative în vigoare. marcat prin trei linii continue.34 Pe versoul cotorului cecului spaţiul marcat prin linie continuă după înscrisul “nr. este destinat înscrierii numărului dispoziţiei de încasare în casa emitentului. curate).39 După verificarea autenticităţii şi corectitudinii întocmirii cererii titularului de cont bancar privind restituirea carnetului de cecuri de numerar.4.2002] 4. 4. sub care sînt tipărite înscrisurile “(data)”. titularul de cont bancar este obligat să restituie băncii carnetul de cecuri de numerar anexat la cererea privind restituirea carnetului de cecuri de numerar (anexa 4).12. precum şi toate cecurile neutilizate (defectate. c) înscrie în fişa cu specimene de semnături şi amprenta ştampilei data restituirii carnetului de cecuri de numerar şi a închiderii contului. 380 din 15.36 Spaţiul marcat prin linie continuă sub înscrisul “Contabil-şef” este destinat aplicării semnăturii contabilului – şef al emitentului cecului drept confirmare a încasării numerarului în casa emitentului. funcţionarul responsabil al băncii: a) controlează prezenţa cecurilor neutilizate (defectate. precum şi prezenţa tuturor cotoarelor cecurilor utilizate.40.2005] 4. după aceasta restituie emitentului cecului cotoarele cecurilor utilizate. În carnet trebuie să fie toate cotoarele cecurilor utilizate. [pct. “(anul)”. iar carnetul de cecuri de numerar cu cecurile neutilizate se coase în mapa cu documentele zilei anexat la cerere. . 4. În caz de pierdere a unui cec din carnetul de cecuri de numerar sau a carnetului de cecuri de numerar.38 În cazul închiderii contului bancar sau primirii unui nou carnet de cecuri de numerar. 4.2002] 4.. în care sunt indicate numerele cecurilor neutilizate (defectate.07.37 Emitentul cecului este obligat să păstreze cotoarele cecurilor utilizate. se completează cu data întocmirii dispoziţiei de încasare în casa emitentului. b) stinge cecurile neutilizate din carnetul de cecuri de numerar tăind în formă de triunghi locurile de pe cec destinate pentru semnături.184 din 31. 4. curate) le confruntă cu datele din cerere şi confirmă corespunderea lor prin semnătura personală.07. curate) cu cotoarele lor. 4. cecurile defectate şi cecurile neutelizate. neutilizate (defectate.35 Spaţiul după înscrisul “din”. curate). emitentul (mandatarul emitentului) este obligat să înştiinţeze imediat despre aceasta . 4.184 din 31.

2003] [pct.4. e) identitatea semnăturilor şi a amprentei ştampilei rotunde a emitentului. d) prezenţa actului de identitate şi a copiei actului de identitate a mandatarului emitentului sau a emitentului (în cazul cînd numerarul se eliberează însuşi emitentului).banca plătitoare.07. îl înregistrează într-un jurnal special.184 din 31. c) legalitatea destinaţiei numerarului solicitat conform actelor normative în vigoare. banca plătitoare stopează eliberarea numerarului din contul emitentului. care se verifică la sfîrşitul zilei operaţionale cu casierul responsabil de eliberarea numerarului. c) transmite cecul şi copia actului de identitate a mandatarului emitentului sau a emitentului (în cazul cînd numerarul se eliberează însuşi emitentului) spre verificare funcţionarului . Cecul de numerar pierdut.3 După verificarea datelor funcţionarul băncii: a) aplică semnătura pe linia ce urmează după înscrisul "Verificat Controlor".01.12.07. [pct.2003] [pct. d) corespunderea sumei înscrise în litere cu suma în cifre.2 completat prin Hotгrвrea Consiliului de Administraюie al BNM nr.12. 5.Dacă condiţiile primordiale sînt satisfăcute.200] [pct.2 modificat prin Hotгrвrea Consiliului de Administraюie al BNM nr. 5.40 modificat prin Hotгrвrea Consiliului de Administraюie al BNM nr.1. 380 din 15. ELIBERAREA NUMERARULUI ÎN BAZA CECULUI DE NUMERAR DIN CONTUL BANCAR AL EMITENTULUI DE CEC [Denumirea pct.2005] 8 5. b) corectitudinea întocmirii cecului conform prevederilor prezentului Regulament. 4. În baza informaţiei primite.40 modificat prin Hotгrвrea Consiliului de Administraюie al BNM nr. 380 din 15.2002] [pct.184 din 31. funcţionarul băncii verifică: a) elementele de protecţie ale cecului. b) termenul util de valabilitate a cecului.184 din 31.2005] 5.5 оn redacюia Hotгrвrii Consiliului de Administraюie al BNM nr. iar în cazul fondurilor de investiţii şi a depozitarului cu cele din fişa cu specimene de semnături şi amprenta ştampilei care se păstrează la bancă. seria şi data emiterii cecului sau a carnetului de cecuri de numerar.Condiţiile primordiale de examinare şi primire a cecului spre executare de către bancă sînt: a) existenţa disponibilului suficient de mijloace băneşti în contul emitentului de cec pentru eliberarea sumei în numerar. b) înregistrează cecul în registrul de casă de cheltuieli.1 modificat prin Hotгrвrea Consiliului de Administraюie al BNM nr. 5.6 din 16.6 din 16. 5.2002] 5. c) prezenţa documentului de plată privind transferul plăţilor obligatorii în conformitate cu prevederile actelor normative în vigoare. 5. f) corespunderea datelor referitoare la identitatea mandatarului emitentului sau a emitentului (în cazul cînd numerarul se eliberează însuşi emitentului) indicate în cec cu datele din actul de identitate şi aplică semnătura sa drept confirmare pe copia actului de identitate în prezenţa mandatarului sau a emitentului. [pct. indicând numărul.1 modificat prin Hotгrвrea Consiliului de Administraюie al BNM nr.07.2002] 5.2.2 modificat prin Hotгrвrea Consiliului de Administraюie al BNM nr.01. [pct.07.184 din 31.

.4 Funcţionarul cu drept de semnătură: a) verifică corectitudinea completării cecului conform prevederilor prezentului Regulament.6 din 16. aprobată prin HCA al BNM nr. c) aplică semnătura pe linia ce urmează după înscrisul " Responsabil contabil".5 din prezentul Regulament şi a Regulamentului privind operaţiunile de casă în băncile din Republica Moldova.. 9 cu modificările şi completările ulterioare.5modificat prin Hotгrвrea Consiliului de Administraюie al BNM nr. 01006/1..5.12... 380 din 15. precum şi înregistrarea cecului în registrul de casă de cheltuieli: b) verifică legalitatea destinaţiei numerarului solicitat conform actelor normative în vigoare... 6...2003] [pct...responsabil cu drept de semnătură pentru eliberarea numerarului.5 modificat prin Hotгrвrea Consiliului de Administraюie al BNM nr. 5. | |::| | CONTUL nr.2 Din ziua întrării în vigoare a prezentului Regulament se interzice utilizarea carnetelor de cecuri de numerar ale băncii de stat a URSS.3 modificat prin Hotгrвrea Consiliului de Administraюie al BNM nr. aprobat prin HCA al BNM nr.184 din 31.184 din 31.. 5.2005] 5. _______ PÎNĂ LA NR. nr.6 din 16.1 Prezentul Regulament întră în vigoare la 1 martie 2000. formular nr..2003] [pct...44.: | . 47 din 25 februarie 2000. d) transmite cecul şi copia actului de identitate a mandatarului emitentului sau a emitentului (în cazul cînd numerarul se eliberează însuşi emitentului) pe cale internă la casa de plată.01.07.12.. 5.... 380 din 15..... indică data când se va plăti cecul. [pct. [pct.1 +-------------------------------------------------------+ | REPUBLICA MOLDOVA | || | CARNET DE CECURI | | DE NUMERAR | | pentru 25 cecuri | || | SERIA __AA__ DE LA NR.2005] 6.01... 5..3 modificat prin Hotгrвrea Consiliului de Administraюie al BNM nr. [pct. Instrucţiunea cu privire la modul întocmirii Raportului statistic asupra volumului operaţiunilor de casă la instituţiile financiare din Republica Moldova..5 Eliberarea numerarului de către bancă titularilor de conturi bancare se efectuează în conformitate cu prevederile pct.. _____________ : : | | :.. corespunderea copiei actului de identitate cu originalul... DISPOZIŢII FINALE 6. 31 din 26 august 1997 şi alte acte normative în vigoare.2002] [pct._______ | || | . 5.. 10 Anexa nr......07.2002] 5....4 modificat prin Hotгrвrea Consiliului de Administraюie al BNM nr.4 modificat prin Hotгrвrea Consiliului de Administraюie al BNM nr.

....-----------------------....| (în cifre) :C curs +---+ ____ _________ ___ :A CEC AA nr...|------------| | | | | | | | | | :L în (ştampila băncii) |(codul băncii) --------------.|bol |tru pers.: |Sim-|Scopul plăţii (pen-| | | | : ---------------...:A ua ta) litere) nul) tului : 1/________________ : emi.|Plătiţi..--------------.juridice) |SUMA|Art..cecului) | +---+ :P la.......1999 ---------------------------------------..| AA nr.| |Bucăţi cupiuri |(lei| | | : ÎNCASAT ---------------...(luna în (a. 00000000 Suma de |LEI| (da.|Alin.| : cal.| | A SE PĂSTRA ÎNTR-UN LOC SIGUR LA TITULARUL | | CONTULUI SAU LA CONTABILUL-ŞEF | | VEZI MODUL DE COMPLETARE ŞI UTILIZARE A CECULUI | | ÎN REGULAMENTUL PRIVIND UTILIZAREA CARNETULUI | | DE CECURI ÎN NUMERAR | || +-------------------------------------------------------+ : 11 CeBanca Naţională a : cul Banca Naţională a Moldovei Moldovei : : es.... ..| : rii | (numele şi prenumele| Semnăturile manda..... 00000000 : te -----------------------.....: | mandatarului) | tarului de primire : nu ---------------------------a cecului : ---------------------------___________________ : se L.| (semnătura) : emitentului |..| (loc pentru ştampila băncii)| || | ------------------------------------------------.contului) Suma de |LEI| :E va.|------------(moneda) :U bil |(codul fiscal) _______________ ___ :B -----------------------..--..|------------+---+ :R (denumirea emitentului |(nr.| : (denumirea insti..---------------------------2/________________ : te...| |(pentru bănci) | | | | : în casă.......--____________________ :D le.: de +---+ ta) litere) nul): (moneda) :M 10 _______________ ___ Cecul s-a eliberat :O | | | | | | | | | | mandatarului :L zi.... (în cifre) (numele şi prenumele):O _____________________ ____ _________ ___ :V zi..........| (prima) (a doua)| : cul ---------------------------: Tipărit la R..(luna în (aSemnăturile emiten.(luna în (a....: în |Semnăturile | ta) litere) nul): |emitentului ..A Imprimeria Băncii : Naţionale a României .| : ia ---------------------------____ _________ ___ : ---------------------------(da..Ş. ...(localitatea emiterii) (da. |Suma în litere ......:I de.

...|.....:Nr....|.99 Notă: Vezi Rectificarea din Monitorul Oficial nr....02..........|...|...|.....|.........|......(luna în (a..12....... ...: 12 dicată în cec ...| : casierie) |.|Moneda metalică...| : (către 2/-------------...... 376/122 din 16...____ : (luna (a(denumirea : în li-nul) documentului) : tere) Eliberat de ___________ ____ _________ ___ : (denumirea (da..Ş Date referitoare la identificarea : ta) instituţiei mandatarului emitentului : publice ---------------------------------------.....|..(luna în (a.. єi furt.|....... Semnătura. :din ____ : (daL..|.|....|........: instituţiei) ta) litere) nul) : Locul eliberării __________________________ :Contabilşef :_____________ DISPOZIŢIA BĂNCII :(semnătura) ---------------------------------------.....|..|...tuţiei publice) |----------------------------------------| : ---------------.|...17-18 din 17.| : |..|.............| : de încasare autorizate |........| : dispoziţie Semnăturile |........|....|......|......: _____ ___ Prezentat ____________ Seria_____ Nr..|....|.|....| : |Semnăturile emitentului.|..| : ---------------------------------------.... Delegгm pentru primirea carnetului de cecuri de numerar: A primit pentru perfectare carnetul de cecuri de numerar: dl (dna) buc avоnd funcюia de de la nr.|..... buc.|TOTAL.: ta) litere) nul) : : Verificat Responsabil Plătit : Controlor ______ Contabil _____ Casier_____ : : \ 13 Anexa 2 Aprobat prin Hotărârea comună a Departamentului Analize Statistice şi Sociologice al RM şi a Băncii Naţionale a Moldovei nr.....|.....38 denumirea persoanei juridice CERERE data luna anul TALON DE CASГ Vг rugгm sг eliberaюi pentru contul nostru nr.|..|.|..........|. carnet de cecuri de numerar cu foi Ne obligгm sг pгstrгm cecurile sub cheie оn loc ferit de foc Cont nr.|......|...... a cгrui semnгturг o certificгm pоnг la nr...|.....|....|...|.....: Se va plăti ____ _________ ___ : (da.. ________ A primit suma in.|.......|.....|.|.| : 1/-------------.2000 pag.|...

2002] 15 Anexa 4 CERERE privind restituirea carnetului de cecuri de numerar _______________________________________________ denumirea titularului de cont În legătură cu închiderea contului nr.07. numele.Ş Contabilul DISPOZIŢIA BĂNCII semnгturile Casei : Eliberaюi numгrul de carnete indicate оn cerere. pînă la nr. pînă la nr. prenumele persoanei împuternicite a băncii) carnete de cecuri de numerar ( pentru 25 cecuri) Seria Numerele carnetelor de cecuri de numerar (de la nr….________________.) Cantitatea de carnete (bucăţi) Total carnete de cecuri de numerar: ____________________________________ (cantitatea în cifre şi în litere) Şef Tezaur fondul de rezervă ______________________ Contabil coordonator ______________________ Casier – şef _______________________ Semnătura persoanei împuternicite a băncii ______________________ [Anexa nr. pоnг la nr.) Cantitatea de carnete (bucăţi) Seria Numerele carnetelor de cecuri de numerar (de la nr…. modificării sau completării statutului titularului de cont bancar sau primirii unui nou carnet de cec de numerar. Vă rugăm să acceptaţi .L.184 din 31. Conducгtorul bгncii Carnetul de cecuri de numerar cu cecurile renumгrate de la Contabilul єef contabil a primit: Carnetul de cecuri de numerar cu formularele: Casierul semnгtura de la nr.3 introdusă prin Hotărârea Consiliului de Administraţie al BNM nr. A eliberat casierul A primit 14 Anexa 3 BANCA NAŢIONALĂ A MOLDOVEI Către _____________________ (denumirea băncii expeditoare) (denumirea băncii destinatare) Codul băncii______________ Scrisoare pentru remiterea carnetelor de cecuri de numerar din “____”__________200__ Vă remitem prin ________________________________________________ (funcţia.

Conducătorul_____________ Contabilul şef____________ [Anexa 4 introdusă prin Hotărârea Consiliului de Administraţie al BNM nr.12.__________. cecurile defectate nr.restituirea carnetului de cecuri de numerar de la nr._________.________ şi cecurile neutilizate de la nr.2002] [Anexa 4 modificată prin Hotărârea Consiliului de Administraţie al BNM nr.07.___________ până la nr.2005] .184 din 31.________ până la nr.___________ .380 din 15.u cotoarele cecurilor utilizate de la nr.__________până la nr.