Sunteți pe pagina 1din 19

S.C.

ELECTROPUTERE SA CRAIOVA

RAPORT DE AUDIT FINANCIAR


privind situatiile financiare la data de 31.12.2006

SC ROMAUDIT SRL AUTORIZATIA CAFR nr. 445/2003

Aprilie 2007

Prezentul raport contine elemente confidentiale si s-a intocmit in trei exemplare: Doua exemplare la SC ELECTROPUTERE SA CRAIOVA Un exemplar la auditorul financiar SC ROMAUDIT S.R.L. CRAIOVA

\\Zeus\web$\webdocs\liquid\Actionariat\Aga27042007\Raport audit ELECTROPUTERE 2006.doc

Raport al auditorului financiar privind


Situatiile financiare la 31.12.2006
Am auditat bilantul anexat al S.C. Electroputere S.A. la data de 31 decembrie 2006, situatia contului de profit si pierdere aferenta, precum si situatia fluxurilor de numerar pentru anul incheiat la data de 31.12.2006 . Responsabilitatea pentru aceste situatii financiare revine conducerii societatii. Responsabilitatea noastra este de a prezenta o opinie asupra acestor situatii financiare in baza auditului efectuat. Auditul nostru a fost desfasurat in concordanta cu Standardele de Audit. Aceste standarde cer planificarea si efectuarea auditului pentru a obtine o asigurare rezonabila asupra situatiilor financiare, pentru a constata daca acestea nu contin declaratii eronate semnificative. Un audit include examinarea pe baza de teste a probelor ce sustin sumele si informatiile prezentate in situatiile financiare. Un audit include de asemenea evaluarea principiilor contabile folosite si estimarile facute de catre conducere, precum si evaluarea prezentarii generale a situatiilor financiare. Cu exceptia celor discutate in paragraful ce urmeaza, consider ca auditul nostru constituie o baza rezonabila pentru exprimarea opiniei noastre. Nu am putut asista la inventarierea anuala a patrimoniului la 31 decembrie 2006, deoarece aceasta data a fost anterioara perioadei in care noi am fost initial angajati ca auditori ai societatii. Din aceasta cauza noi nu am putut concluziona asupra valorii tuturor activelor de natura mijloacelor fixe, respectiv daca acestea sunt utile si daca valoarea lor exprima costul de inlocuire si nici asupra valorii stocurilor, respectiv daca acestea au fost evaluate la valoarea cea mai mica dintre cost si valoarea realizabila neta . Fara calificarea opiniei noastre in efectuarea unei evaluari a principiului continuitatii activitatii, atragem atentia asupra faptului ca societatea a suferit o pierdere neta de 50.738.346 lei in timpul anului incheiat la 31 decembrie 2006 (pierderea reportata din anii precedenti fiind de 106.500.864 lei) si la acea data datoriile curente ale societatii depaseau activele sale circulante cu 128.679.534 lei. Managementul nu a previzionat aparitia unor situatii de incertitudine privind realizarea sau plata unor elemente patrimoniale, nu a estimat posibile cheltuieli suplimentare viitoare si in consecinta nu a constituit provizioane pentru riscuri si cheltuieli. In opinia noastra, cu rezerva generata de potentialul efect al aspectelor la care neam referit mai sus, certificam situatiile financiare si consideram ca acestea furnizeaza o
2
\\Zeus\web$\webdocs\liquid\Actionariat\Aga27042007\Raport audit ELECTROPUTERE 2006.doc

imagine fidela in aspectele semnificative a pozitiei financiare a societatii la data de 31.12.2006, precum si a rezultatelor din exploatare si a fluxurilor de numerar pentru anul incheiat la aceasta data in conformitate cu Legea nr. 82/1991 republicata si cu OMFP 1752/2005pentru aprobarea reglementarilor contabile conforme cu directivele europene.

CRAIOVA
11.04.2007

AUDITOR FINANCIAR INDEPENDENT ,


S.C. Romaudit S.R.L. Autorizatie CAFR 445/2003 Administrator : Martin Liliana

SC ELECTROPUTERE SA

Audit extern

\\Zeus\web$\webdocs\liquid\Actionariat\Aga27042007\Raport audit ELECTROPUTERE 2006.doc

Prezentarea generala a S.C. ELECTROPUTERE S.A.

Sediul social: Craiova, str. Calea Bucuresti, nr. 80. Data constituirii: 1991 in baza Legii 15/1990 si a Legii nr. 31/1990 fiind inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J16/12/1991. Scurt istoric: A fost fondata in anul 1949 ca unitate principala constructoare de echipament electroenergetic si mijloace de transport feroviar structurata initial in patru divizii: Transformatoare, Locomotive, Masini Electrice Rotative, Aparataj Electric de Inalta Tensiune. Productia bazata pe licente internationale renumite a avut in anii 1950 - 1970 ca destinatie principala exportul. Intre anii 1970 - 1990 s-a manifestat o stagnare in privinta tehnologizarii intreprinderii. Prin HGR nr. 1296/13 dec. 1990 Electroputere s-a divizat in 7 societati comerciale organizate conform Legii nr. 31/1990 care au functionat ca atare pana in 19.09.1994. Din acel an SC Electroputere SA functioneaza intr-o structura de tip Holding cu centre de profit sau de cheltuieli. Valori mobiliare emise de societate: Capitalul social subscris si varsat integral in valoare de 12.416.795 lei este divizat in 124.167.954 actiuni emise in forma dematerializata cu o valoare nominala de 0.1 lei/actiune, cu urmatoarea structura a actionariatului: o AVAS 78.009.632 actiuni reprezentand 62.83 % din valoarea capitalului social. o Actionari persoane fizice si juridice 46.158.322 actiuni reprezentand 37.17 % din valoarea capitalului social. Aceasta situatie este mentionata si in ultima inscriere de mentiuni de la Registrul Comertului efectuata in 16.08.2004 sub nr. 6358. In exercitiul financiar 2006 nu au fost emise actiuni sau obligatiuni.

Pozitia societatii pe piata.

\\Zeus\web$\webdocs\liquid\Actionariat\Aga27042007\Raport audit ELECTROPUTERE 2006.doc

Cifra de afaceri a provenit in anul 2006 in proportie de 97,08% din activitatea industriala si 2,92 % din activitatea comerciala, 59% din export si 41% din intern. Clienti principali: Grecia PPC, NEPCO Iordania, RODAX Grecia SIEMENS Grecia, Bombardier Suedia, SNCFR, SNTF Calatori, , Termoelectrica, Transelectrica, Smart Bucuresti, CNE Cernavoda, Hidroelectrica, Electrica, Caromet Caransebes. Furnizori semnificativi: UCM Resita, ICMET Craiova, Electroechipament Resita, Intertrade Resources, AK Steel Sedan, Romsteel Berings,ICME 2, Reinhausen Germania, Caromet Caransebes, Mol Petroleum Romania. Concurenti principali interni: Astra Arad, Reloc Craiova, Electromecanica Turda, TMC Filiasi, ABB Bucuresti, Retrans, Schneider, Alsthom, Siemens, Electroturris Tr. Magurele, etc. Conducerea - administrarea societatii in anul 2006 a fost asigurata de un Consiliu de administratie format din cinci persoane: - presedinte - membrii ing. Mondea Cornel ec. Miu Elena Abodi Gheorghe Marin Petrescu Marius ing. Busu Gheorghe

- conducerea executiva a fost asigurata printr-un comitet director format din urmatoarele persoane: - ing. Mondea Cornel - director General - ec. Nica Cornel - director economic - ing.Sabaila Petre - director marketing - ing. Teodorescu Marin - director fabrica MER - ing.Buzduga Adrian - director fabrica TRAFO - ing. Ingeaua Emil - director fabrica AE - ing.Balan Ionel - director directia Productie - ing. Bragaru Victor - sef serviciu export-import - ing. Bucur George - director fabrica VFU In temeiul prevederilor art. 16 din Legea nr. 137/2002 privind unele masuri pentru accelerarea privatizarii a fost instituita procedura de administrare
5
\\Zeus\web$\webdocs\liquid\Actionariat\Aga27042007\Raport audit ELECTROPUTERE 2006.doc

speciala prin Ordinul 58/2002 al Ministrului APAPS. In exercitiul financiar auditat administrarea speciala a fost asigurata de domnul Rotaru Andrei Cosmin. Comisia de cenzori numita in baza Legii31/1990 a fost formata din 3 persoane: - ec. Cauc Dan - ec. Tanase Mariana - ec. Iordache Dorina Obiectul de activitate al societatii a fost structurat pe 7 mari domenii in anul 2006, astfel: - executia, repararea capitala si modernizarea locomotivelor disel electrice, a ramelor si trenurilor de calatori si a ramelor de metrou; - executia unor statii de tractiune urbana ; - executia unor statii de foraj ; - executia de aparataj de medie si inalta tensiune ; - executia de transformatoare de putere si de distributie ; - executia de masini electrice de curent alternativ si de curent continuu; - reparatii de masini electrice.

Aspecte juridice Produse

Puncte tari

Puncte slabe

Tehnologii

Marketing

Depasirea sistematica a detine certificat de calitate ISO 9001 si ciclului de fabricatie normat certificate de calitate datorita neaprovizionarii cu materiale si componente nationale cercetare si proiectare conform acestuia integrata in fiecare divizie - Productivitate scazuta si de productie mari si fabrica, care aplica costuri existentei in programe de asimilare si datorita modernizare a produselor noi, procesul tehnologic a unor masini si utilaje cu grad de corelate cu cerintele pietii uzura fizica si morala de aprox. 50 si mentinerii @n fabricatie a unor produse sub nivelul tehnic al principalilor concurenti - know-how avansat @n domeniul tehnologiile unor sunt @nvechite energetic, transportului echipamente de gener`nd costuri mari feroviar si urban productie lipsa echipamentului competitiv pentru producerea transformatoarelor de distributie - tehnologii cu performante reduse @n cadrul Diviziilor MER si AE Organizare si logistica - Producator unic si detinator pentru livrari de know-how @n Rom`nia pentru incompleta complete transformatoare de putere - Sistemul energetic national Lipsa retea proprie de este dotat @n proportie de 80% reprezentante zonale cu echipamente produse de - Nu avem agenti interni Electroputere, @n marea - Nu avem agenti externi care
6
\\Zeus\web$\webdocs\liquid\Actionariat\Aga27042007\Raport audit ELECTROPUTERE 2006.doc

Aspecte financiare

majoritate cu durata de viata sa ocupe toate zonele expirata, care necesita geografice - Aprovizionarea se face @n modernizare sau @nlocuire - Experienta @n colaborari cu urma unor slabe studii de firme de prestigiu pentru marketing livrari complexe sau la cheie - Furnizori cu probleme (@n @n consortiu sau ca restructurare, unici sau impun cantitati minime) subfurnizor lipsa capitalului circulant lipsa mijloacelor financiare pentru participarea la licitatiile internationale nivelul ridicat al compensatiilor sau barterului @n economia rom`neasca nu permite administrarea corespunzatoare a numerarului datorii mari catre bugetul de stat credite mari angajate lipsa de resurse financiare pentru dezvoltarea de produse noi cerute de piata

Oportunitati

Riscuri

pierderii pietei Dezvoltarea sistemului Riscul energetic prin reabilitarea interne Beneficiarii comanda produse substatiilor Piata externa @n crestere la cheie, iar Electroputere subcapitalizat si nu pentru produsele din profilul este poate participa. Nu exista Electroputere Refacerea infrastructurii cale interes guvernamental pentru ferata si @nlocuire acest gen de proiecte Concurentii din tari asiatice echipamente si alte tari care practica sunt preturi de dumping sprijiniti de guvernele tarilor respective

Situatia litigiilor in care SC ELECTROPUTERE SA are calitatea de: A) - parata (obiectul litigiului avnd o valoare mai mare de 100.000 lei): 1- FPS BUCURESTI - 679.103 lei 2- APAPS BUCURESTI - 2.966.545 lei 3- APAPS BUCURESTI - 142.669 lei 4. FPS BUCURESTI - 491.984 lei B) reclamanta 1. ERBASU CONSTRUCT BUCURESTI 2. VAGMAR CRAIOVA 3. MECROM CRAIOVA 4. BCR sector 2 BUCURESTI 5.DIVERSI(valori mici)

- 12.671 lei - 16.648 lei - 10.467 lei - 345.275 USD - 23.605 lei

Structura de activitate este compacta si se desfasoara la sediul social din str. Calea Bucuresti, nr. 80 unde sunt organizate cele 7 sectoare de activitate: - 4 fabrici corespunzatoare celor 4 produse de baza ce produc si livreaza:
7
\\Zeus\web$\webdocs\liquid\Actionariat\Aga27042007\Raport audit ELECTROPUTERE 2006.doc

a) echipamente pentru transportul feroviar si urban; b) transformatoare de putere; c) motoare si generatoare; d) aparataj electric de medie si inalta tensiune pentru sistemul energetic national

- 2 sectii care asigura a) piese turnate si forjate; b) producerea si modificarea utilajelor cu specific electrotehnic; - o fabrica de sarcini generale care asigura: a) aprovizionarea b) transporturi c) paza d) metrologie, laboratoare. Presedintele CA este salarizat cf. OUG 79/2001. Membrii CA sunt salarizati cf. hotararii AGA. Membrii Comitetului Director sunt salarizati conform Hotararii Consiliului de Administratie. Numarul mediu de personal aferent exercitiului 2006 a fost de 2.762din care: - muncitori in acord - 1.434 - muncitori in regie - 570 - maistri - 40 - personal TESA - 610 Sumele platite si de platit salariatilor pentru anul 2006 au fost de 37.291.242 lei iar cele privind asigurarile si protectia sociala de 11.869.414 lei.

\\Zeus\web$\webdocs\liquid\Actionariat\Aga27042007\Raport audit ELECTROPUTERE 2006.doc

Anexa A

Constatari generale privind auditarea situatiilor financiare la 31.12.2006


Urmare a verificarii "Situatiilor financiare" (bilant contabil, cont de profit si pierdere, situatia modificarilor capitalurilor proprii, situatia fluxurilor de trezorerie, politici contabile si note explicative) precum si a verificarii prin sondaj a documentelor financiar - contabile care stau la baza informatiilor pe care le cuprind aceste raportari anuale, in conformitate cu prevederile Legii contabilitatii nr. 82/1991 republicata si cu OMFP 1752/2005 pentru aprobarea reglementarilor contabile conforme cu directivele europene au rezultat urmatoarele: Situatiile financiare expertizate au fost intocmite in conformitate cu IAS (Standardele Internationale de Contabilitate);

Societatea efectueaza inregistrari contabile in moneda nationala (RON); Situatiile financiare intocmite respecta principiul costului istoric cu reevaluarile legale ale imobilizarilor corporale si reevaluarea efectuata odata cu retratarea de la 31 decembrie 2000 plus ajustarile efectuate la 31 decembrie 2004, la unele bunuri imobile ( cladiri ) prin care acestea au fost aduse la valoarea justa cf. IAS 16. De asemenea sunt respectate cerintele impuse de IAS (neincluderea cheltuielilor de administratie si de desfacere precum si a costului subactivitatii in valoarea stocurilor si recunoastereea acestora drept cheltuieli ale perioadei in care au survenit). Anul 2006 reprezinta al saselea an in care SC Electroputere SA aplica efectiv Standardele Internationale de Contabilitate armonizate cu Directiva a IV a CEE. Craiova 11.04.2007 Auditor financiar independent , SC ROMAUDIT SRL Martin Liliana

\\Zeus\web$\webdocs\liquid\Actionariat\Aga27042007\Raport audit ELECTROPUTERE 2006.doc

Anexa B

Informatii privind pozitia financiara


1. Activele imobilizate in valoare neta de 135.073.189 lei reprezinta 68.89% din activul patrimonial structura acestora pe clase de imobilizari fiind urmatoarea: - imobilizari necorporale - imobilizari corporale - imobilizari financiare 0.04 % din total imobilizari 94.80 % din total imobilizari 5.16 % din total imobilizari

Terenurile si mijloacele fixe au fost prezentate in bilant la valoarea de intrare plus reevaluarile legale mai putin amortizarile ulterioare cumulate aferente si pierderile ulterioare cumulate din depreciere. Ultima reevaluare a tuturor imobilizarilor corporale a fost efectuata in anul 2001 odata cu retratarea situatiilor financiare ale anului 2000 (cf. OMFP 94/2001). Cu aceasta ocazie a fost stabilita valoarea justa a imobilizarilor in conformitate cu si cu IAS 16 iar la 31 decembrie 2003 au mai fost efectuate unele ajustari asa cum prevedea si OMFP 1553/18 dec. 2003.De asemenea in anul 2004, in luna decembrie a fost efectuata de catre un evaluator independent ( Lero Advanced Consulting ) reevaluarea imobilizarilor corporale de natura constructiilor. Cheltuielile cu intretinerea si reparatiile curente ale imobilizarilor corporale au fost introduse in costuri in momentul efectuarii lor. La cladiri si constructii speciale cheltuielile cu reparatiile capitale au majorat valoarea acestora. Pentru terenuri, societatea detine certificat de atestare a dreptului de proprietate iar valoarea acestora se regaseste si in capitalul social al companiei. De remarcat ca un numar de noua persoane revendica dreptul de proprietate asupra unor terenuri in suprafata totala de 44.741.9 mp. Amortizarea mijloacelor fixe se efectueaza dupa metoda liniara. Duratele de viata utila ale imobilizarilor de natura mijloacelor fixe au fost stabilite conform HG 2139/2004.Valoarea totala a deprecierii activelor imobilizate inregistrata la 31.12.2006 era de 92.720.712 lei si provine numai din amortizari nefiind constituite provizioane pentru deprecierea activelor.

10

\\Zeus\web$\webdocs\liquid\Actionariat\Aga27042007\Raport audit ELECTROPUTERE 2006.doc

Amortizarea reprezinta 53.78 % din valoarea bruta a imobilizarilor din care: - aferenta imobilizarilor necorporale - aferenta imobilizarilor corporale , din care: - constructiilor si cladirilor - aferenta instalatiilor tehnice si masinilor - aferenta altor imobilizari corporale - 72.42 % - 53.70 % - 17.04 % - 93.60 % - 85.98 %

Imobilizarile necorporale reprezinta in cea mai mare parte cheltuieli de dezvoltare. Valoarea terenurilor nu s-a modificat in anul 2006. Imobilizarile financiare reprezinta titluri de participare la societatea mixta SC CUMMINS Generator Technologies SA(fosta AVK Electroputere SA) (3.562.669 lei) reprezentand 51.09% si garantii de buna executie acordate clientilor. Nu exista imobilizari corporale achizitionate prin contracte de leasing financiar in anul 2006. Din verificarea prin sondaj rezulta deci, ca imobilizarile au fost in mod corect clasificate si prezentate in bilant, ca exista si apartin societatii, ca sunt prezentate in conformitate cu legislatia in vigoare. Totusi, avand in vedere neparticiparea auditorilor la inventarierea anuala si ponderea ridicata a imobilizarilor in totalul activelor societatii atat din punct de vedere al valorii cat si al numarului de pozitii din evidenta este dificil de apreciat de catre auditori daca toate imobilizarile corporale au fost prezentate in bilant la valoarea justa. Activele circulante in valoare de 60.648.812 lei, reprezinta 30.93% din activul patrimonial structura acestora fiind urmatoarea: - stocuri - creante - casa si conturi la banci - investitii financiare pe termen scurt - 44.97 % - 45.09 % - 9.76 % - 0.18%

Stocurile au fost evaluate la intrarea in patrimoniu in functie de natura lor asa cum se prezinta in continuare: - materiile prime, materialele si obiectele de inventar procurate cu titlu oneros la costul de achizitie; - productia in curs de executie si produsele finite la costul de productie; - marfurile la valoarea de achizitie sau la pretul de productie; - avansurile pentru cumparari de stocuri la valoarea contabila;
11
\\Zeus\web$\webdocs\liquid\Actionariat\Aga27042007\Raport audit ELECTROPUTERE 2006.doc

La iesirea din gestiune s-a folosit in cazul materiilor prime materialelor consumabile si produselor finite, metoda FIFO (prima intrare - prima iesire) ce reprezinta tratamentul contabil de baza permis de IAS 2, metoda agreata si de organele fiscale din Romania. Costurile de productie sau de prelucrare a stocurilor cuprind cheltuielile directe de productie si cota cheltuielilor indirecte de productie alocata in mod rational ca fiind legata de fabricatia acestora. Nu sunt incluse in valoarea stocurilor de produse finite si de productie in curs, cheltuielile generale de administratie si de desfacere precum si costul subactivitatii. Deoarece angajamentul de audit a fost incheiat dupa efectuarea inventarierii anuale si datorita numarului mare de pozitii si a complexitatii stocurilor nu am putut stabili daca acestea au fost evaluate si prezentate in bilant la cea mai mica valoare dintre cost si valoarea realizabila neta. Conform IAS 2 este necesara ajustarea valorii prin reducerea costului pana la valoarea realizabila neta cu ajutorul unui provizion pentru depreciere atunci cand stocul a fost avariat, s-a uzat moral total sau partial sau a scazut pretul de vanzare. In cazul SC Electroputere, managementul nu a identificat cazuri de depreciere si in consecinta nu a constituit provizioane. Prin decizia de inventariere anuala a patrimoniului nr. 4199 / 19.09.2006 s-au stabilit comisiile de inventariere.

In urma inventarierii nu au rezultat diferente semnificative. Comparativ cu sfarsitul anului 2005 se constata ca valoarea stocurilor de materii prime si materiale a scazut cu 22.56 %, a stocurilor de productie in curs a crescut cu 49.57%, iar cea a stocurilor de produse finite si marfuri a scazut cu 42.55 %. De asemenea, soldul avansurilor acordate pentru cumparari de stocuri si nedecontate pana la 31.12.2006 este de 2.5 ori mai mare decat cel inregistrat la 31.12.2005. Creante Conturile de creante apartin societatii si au fost in detaliu inregistrate in contabilitate.
12
\\Zeus\web$\webdocs\liquid\Actionariat\Aga27042007\Raport audit ELECTROPUTERE 2006.doc

Creantele exista, sunt realizabile ca numerar, nu sunt supraevaluate si au termen de lichiditate sub un an. Creantele comerciale neincasate la 31.12.2006 sunt cu 49.44 % mai mici fata de anul precedent ,celelalte creante au crescut cu 1.283.71 %. Aceasta crestere se datoreaza in principal inregistrarii in contul 473 Operatiuni in curs de lamurire a sumei de 1.073.945,83 reprezentand executarea de catre BCR a unor scrisori de garantie de buna executie acordate partenerului ELVIMEX, societate care la data bilantului se afla in reorganizare judiciara, suma cu care ELECTROPUTERE este inregistrata la masa credala. In conditiile in care suma respectiva nu se va putea recupera, apreciem ca se va constitui un provizion pentru riscuri si cheltuieli. Principalii clienti in sold la 31 decembrie 2006: - lei Denumire client
Parteneri externi, din care: - Uzinexportimport Bucuresti - Grecia PPC - Elvimex - Comelmer Italia - Rodax Grecia - EDL Corporatin Elvetia - NEPCO Iordania Parteneri interni, din care: - Ministerul Transporturilor, unitati subordonate - Ministerul Industriilor, unitati subordonate - Alti beneficiari

Valoare debit
18799211 438969 2155862 1780046 789591 6828770 423294 2242320

7155507 2993577 4022804 139126

Pentru reflectarea riscului de neincasare, societatea avea inregistrate la 31.12.2006 provizioane pentru deprecierea clientilor in valoare de 1.760.776 lei (clienti incerti sau aflati in litigiu). Creantele in valuta au fost evaluate pe baza cursului de schimb in vigoare la 31.12.2006, diferentele fata de valoarea initiala, fiind inregistrata ca venituri sau cheltuieli ale anului 2006.

Casa si conturi la banci Soldul mijlloacelor banesti inregistrate in contabilitate corespunde cu totalul soldurilor extraselor de cont de la banci si al numerarului aflat in casieria unitatii. Conturi bancare : - cont EPC Credit Global Exploatare - subcont VFU BCR - subcont MER BCR - subcont Trafo BCR
13
\\Zeus\web$\webdocs\liquid\Actionariat\Aga27042007\Raport audit ELECTROPUTERE 2006.doc

- subcont AE BCR - subcont PTF BCR - subcont RMU BCR disponibil APAPS - subcont DAR BCR - subcont Cantina BCR - cont curent EPC BCR - cont curent EPC BCR Suc. Jiul - cont EPC avansuri BCR - subcont TRAFO disponibil popriri BCR - cont disponibil EPC popriri BCR - cont curent EPC CITIBANK - cont curent EPC BIR - cont curent EPC ABN AMRO BANK - cont curent EPC Eximbank - garantie depusa la CEC - cont curent TRAFO Trezorerie - cont curent PTF Trezorerie - cont curent EPC Trezorerie - cont curent valuta BCR Lapus - cont curent valuta BCR Sucursala Jiul - cont curent valuta CITIBANK - cont curent valuta BIR Mentionam ca overdraful (creditul pe termen scurt este evidentiat in bilant in cadrul postului "Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an" ("Sume datorate institutiilor de credit") Disponibilitatile in sunt reflectate in situatiile BNR la 31.12.2006, astfel: 1 USD 1 EUR 1 GBP 1 CHF valuta existente in casierie si in conturile societatii financiare la cursurile pietii valutare comunicate de 2.5676 RON 3,3817 RON 5,0390 RON 2.1044 RON

Cheltuielile inregistrate in avans au o valoare nesemnificativa in activul bilantier (0,17 %). Datoriile totale ale companiei la 31.12.2006 au o valoare de 189.328.346 lei si reprezinta 96.57 % din pasivul patrimonial. Datoriile ce au termen de exigibilitate sub un an reprezinta 100% si sunt cu 13.69 % mai mari decat cele inregistrate la 31 decembrie 2005. Din total 3.16% sunt datorii catre institutiile de credit, 6.04% reprezinta avansuri incasate in contul comenzilor, 11.22% reprezinta datorii comerciale, 0.39% reprezinta efecte de comert de platit, iar 79.19% alte datorii (cea mai mare parte fiind datorii fiscale indeosebi majorari de intarziere).
14
\\Zeus\web$\webdocs\liquid\Actionariat\Aga27042007\Raport audit ELECTROPUTERE 2006.doc

Sumele datorate institutiilor de credit (5.991.603 lei) se refera la produsele bancare acordate de BCR - Sucursala Lapus Craiova, astfel: - linie credit global de exploatare - 5.495.711 lei garantata cu ipoteca rang I asupra corp proprietate C1, ipoteca rang I corp proprietate C2 si gaj fara deposedare pentru utilajele continute si teren aferent; - linie credit revolving pentru deschiderea de acreditive in valuta 495.845 lei garantata cu ipoteca rang I corp proprietate C5 si gaj fara deposedare pentru utilajele continute si terenul aferent; In afara datoriilor financiare evidentiate in bilant, societatea are incheiate contracte cu BCR Suc. Lapus pentru scrisori de garantie bancara dupa cum urmeaza: - plafon scrisori garantie in lei - 4.500.000 garantat cu ipoteca rang I corp proprietate nr. 7 si teren aferent acestuia, cu cesiunea de creanta asupra incasarilor din contractul cu Bombardier Suedia. - plafon scrisori garantie in valuta in valoare de 13.000.000 USD garantat cu ipoteca rang I asupra corp proprietate nr. 3, ipoteca rang I asupra corp proprietate nr. 4, ipoteca rang I asupra "Baza sportiva - stadion Electroputere", ipoteca rang I corp proprietate 12, ipoteca rang II corp proprietate 1, ipoteca rang II corp proprietate 5, gaj fara deposedare asupra utilajelor din corpurile de proprietate mentionate si depozit colateral de 90.000 USD, concesionarea in favoarea BCR a incasarilor din subcontractul pentru modernizarea a 57 locomotive LDE 2100 in valoare de 21.660.000 USD si cesionarea in favoarea BCR a platilor de asigurari pentru bunurile admise in garantie. Datoriile bugetare (fiscale) la 31.12.2006 se refera la urmatoarele: - impozit pe profit - TVA - impozit pe salarii - contributia unitatii la CAS - contributia unitatii la asig. de sanatate - contributia unitatii la fd. de somaj - contributia personal la asig. sociale - taxe locale - fonduri speciale - majorari intarziere 8.339.750 lei 24.410.318 lei 269.939 lei 2.638.805 lei 213.694 lei 3.445.412 lei 507.839 lei 8.779.039 lei 4.914.025 lei 90.158.799 lei

15

\\Zeus\web$\webdocs\liquid\Actionariat\Aga27042007\Raport audit ELECTROPUTERE 2006.doc

Principalii furnizori aflati in sold la 31.12.2006: - Radiatoare Bistrita - Laromet Metal Bucuresti - Mol Romania Petroleum - Mairon Galati - Softronic - Previmet Impex - Reinhausen Germania - Intertrade Resources Ltd - Romsteel Germania - Sarkuysan Turcia 31.680 lei 175.193 lei 2.104.587 lei 455.009 lei 932.625 lei 584.716 lei 1.106.656 lei 1.221.325 lei 1.420.493 lei 830.105 lei

Datoriile in valuta au fost evaluate pe baza cursului de schimb in vigoare la 31.12.2006, diferentele fata de valoarea initiala fiind recunoscute si inregistrate ca venituri sau cheltuieli ale anului 2006. Facand o analiza prudenta a capacitatii de finantare a societatii pe termen scurt, se constata o situatie de risc financiar. Acest fapt este reflectat de pozitia 48 din Bilant ("Active circulante datorii curente") de unde rezulta o nevoie de fond de rulment de 129.348.858 lei. In ceea ce priveste activul net, acesta are la 31.12.2006 o valoare pozitiva de 5.569.514 lei, aspect care duce la concluzia ca societatea poate fi solvabila. Capitalurile proprii au o valoare de 5.569.514 lei si reprezinta 2.84% din pasivul patrimonial . Valoarea capitalului social, structura actionariatului si valoarea nominala a actiunilor nete sunt reflectate la capitolul "Prezentare generala". Fata de anul 2005 se inregistreaza o diminuare a capitalurilor proprii cu suma de 50.739.244 lei (90.11 %). Situatia modificarilor capitalurilor proprii la data de 31.12.2006 este urmatoarea: Situatia modificarilor capitalului propriu
Cresteri Reduceri Element al capitalului Sold la 1 prin Total din prin Total, propriu ianuarie transfe care transfer din care r 0 1 2 3 4 5 Capital subscris 12416795 Prime de capital Rezerve din erevaluare 138021223 Rezerve legale 1495944
16

Sold la 31 decembri e 6 12416795 13802122 3 1495944

\\Zeus\web$\webdocs\liquid\Actionariat\Aga27042007\Raport audit ELECTROPUTERE 2006.doc

Rezerve pentru actiuni proprii Rezerve statuare sau contractuale Alte rezerve Rezerve din conversie Rezultatul reportat Profit repartizat Pierdere neacoperita Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima data a IAS, mai putin IAS 29 Sold creditor Sold debitor Rezultatul reportat provenit din modificarile politicilor contabile Sold creditor Sold debitor Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor fundamentale Sold creditor Sold debitor Rezultatul reportat reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare Rezultatul exercitiului financiar Sold creditor Profit Sold debitor Rep. profit TOTAL

10875659

608721

608721

609618

609618 10874762

50023527 35522754

85546281

70382

70382

70382

70382

20884201

20884201

-35522753 -50738346

-35522753

50738346

56308758 -85722761 608721 -34983517 609618

5569514

Capitalul social nu s-a modificat. A ramas nemodificata si rezerva din reevaluare. Rezultatul reportat provenit din modificarea politicilor contabile a fost diminuat cu 70382 lei, reprezentand anularea cheltuielilor de administratie din soldul de produse finite in primul an de aplicare a IAS( retratarea situatiilor financiare ale exercitiului 2000). Cresterile si reducerile la Alte rezerve sunt afectate de preluarea unei sectii de catre o fabrica in cursul exercitiului financiar 2006. .De remarcat valoarea pozitiva a capitalurilor proprii care reprezinta dreptul actionarilor asupra activelor societatii dupa deducerea tuturor datoriilor. In concluzie, Bilantul, documentul contabil de sinteza, componenta a situatiilor financiare, ofera informatiile privind pozitia financiara, resursele economice controlate (activele) si structurile de finantare (datorii si capitaluri proprii) in mod corect.

Craiova

Auditor financiar independent ,


17
\\Zeus\web$\webdocs\liquid\Actionariat\Aga27042007\Raport audit ELECTROPUTERE 2006.doc

11 aprilie 2007

SC Romaudit SRL Craiova Martin Liliana

Anexa C

Situatia principalilor indicatori economici

1. Rata rentabilitatii veniturilor:


Pr ofit brut 100% = 0 Venituri totale aferente perioadei

2. Rata rentabilitatii capitalului:


Pr ofit brut 100% = 0 Capital propriu

3. Perioada de colectare a creantelor:


Debitori comerciali 365 = 60 zile Vanzari

4. Perioada de achitare a datoriilor comerciale:


Creditori comerciali 365 = 56.86 zile Achizitii

5. Rata generala a indatorarii: datorii totale /capital propriu = 33.99 5. Solvabilitatea patrimoniala: capital propriu/capital propriu + credite bancare = 0.48 6. Solvabilitatea generala: active circulante/datorii curente = 0.32

18

\\Zeus\web$\webdocs\liquid\Actionariat\Aga27042007\Raport audit ELECTROPUTERE 2006.doc

Anexa D Informatii privind performanta financiara


Contul de profit si pierdere asa cum este cunoscut ofera imaginea performantei societatii. SC Electroputere SA a intocmit aceasta componenta a situatiilor financiare conform modelului reglementat de OMFP nr 1752/2005. Veniturile au fost recunoscute la momentul livrarii produselor si a acceptarii lor de catre client sau a realizarii serviciului si s-au evaluat la valoarea justa a mijlocului de plata primit sau de primit. Cheltuielile sunt grupate in functie de natura lor. Se constata o scadere a cifrei de afaceri comparativ cu anul 2005 (156.536.220 lei fata de 177.257.674 lei, cu 11.69%) De asemenea, se constata o diminuare a veniturilor provenite din vanzarea marfurilor, variatia stocurilor fapt care indica o crestere a ponderii productiei vandute in totalul productiei obtinute. Veniturile din exploatare au scazut cu 10.46 %, dar cheltuielile din exploatare au scazut cu 2.68 %. Din acest motiv pierderea din exploatare a crescut de la 33.603.494 lei la 31 decembrie 2005 la 47.505.987 lei la 31 decembrie 2006. Analizand rezultatul din exploatare se constata ca din punct de vedere al activitatii de baza a rezultat o pierdere de 4.678.215 lei, pierderea din exploatare fiind generata de cheltuielile generale de administratie in valoare de 25.212.570 lei si de nivelul ridicat al cheltuielilor care nu se includ in costul productiei de 17.996.850 lei. La cheltuielile care nu se includ in costul bunurilor vandute sunt inregistrate cheltuieli cu obligatii bugetare, cheltuieli cu activele cedate, cheltuieli de sponsorizare si cheltuieli cu actiunile sociale. A fost inregistrata pierdere financiara de 3.232.359 lei care a provenit in principal din evidentierea veniturilor si cheltuielilor din diferente de curs valutar aferente creantelor/datoriilor in valuta. Nu au fost inregistrate "Venituri sau cheltuieli extraordinare" care conform IAS reprezinta efectele unor fenomene cu caracter accidental care se petrec rar si care sunt in mod clar diferite de activitatile obisnuite ale intreprinderii. In consecinta, veniturile totale de numai 171.755.625 lei fata de cheltuieli totale de 222.493.971 lei au generat o pierdere contabila de 50.738.346 lei. Intrucat exista cheltuieli nedeductibile fiscal foarte mari reprezentand in principal accesorii ale obligatiilor bugetare la 31.12.2006, s-a inregistrat pierdere fiscala de 31.067.791 lei. In sinteza, contul de profit si pierdere ofera informatile necesare prezentarii unei imagini fidele a rezultatelor activitatii desfasurate in cursul anului 2006.

Craiova, 11 aprilie 2007

Auditor financiar independent, SC ROMAUDIT SRL Martin Liliana

19

\\Zeus\web$\webdocs\liquid\Actionariat\Aga27042007\Raport audit ELECTROPUTERE 2006.doc