Sunteți pe pagina 1din 41

Personaje

ANTIGONA I fiicete lui

ISMENA j

oed'iP

peristilul palatului. De cealaltd parte a scenei, templul qi statuia zeilei Pallas Atena' Este ln zori de zi. Se sflrpise' ln aiun, lupta pe oa{e arg!g-n-!l 9,-. Durtaseri lmpotriva Tebei. ln noaptea care urmase, ei se retrdseseri int*tn1i. Antigona iese din palat, aduclnd cu ea pe sora ei, pe Ismena. Amlndoua slnt cuprinse do

ln mijloc

se lnal!6

CREON, regel,e Tebei

lngrijorare.

HEi[0N-fhil-lui Creo? . , TIRESIAS, prorocul EURIDICE, solia lui Creon

Al{[IOONA

PAZNICUL CRAINICUL

UN SCLAV
CORUL alcd.tuit din bd,ttinii cetd,fii Actiunea se desfdgoar6

la Teba,

tn fata palatu

lui

OediP

Din tot, ce-au fost ursiti s['ndure-ai lui Oedip Urmagi, Ismena, sora mear o fi vrun chin Ce nijl cruta-va Zeus clt zile-om mai avea? \Ce u"a-i s6arta ta ti-a meal N-au fost dureri, s lNinaste. tniosiri ni'nici rugini n'au fost be-irsupra-n6 sd, nrl fi nlp[dit.:. $i azi Ce-o fi Dorunca datl-ntiegului norod De Creori, capul ofltilor? Nu gtii.nimic? ni-s vrdjmagi' $i oe prafofld, urzit de cei c6 dragi? N-ai auzit? 10 io*n"ft"-i"urir epre'ai nogtri
IBIIENA

Vreo veste, Antigona, despre-ai noqtri n-am; Nici bun[, nici vreo veste rea, de cind pe cer Doi frali, ce qi-au dat moartea unul altuia,

r5

Noi i-am pierdut, gi tu qi eu, doar intr-o zi. .-Azi-noapte-ostaqii argieni s-au dus! $i nu Y."i lti_" nimic; nici ma1 ferice cd vom fi, Nici cd mai mar.i nenorociri ne-or ndp[di.
ANTIGONA

ANrleo{ti#.

Gindepte-te
ISMENA

;i-n truda mea p5rtaqi-mi fii

i I Ce primejdii vrei s{-nfrun!,i? Ce ginduri ai?

$tiam.l .$r_ail palat am vrut sd mi te scot, Ca-n taind, singure, de taind-aici sd st{m.
ISMENA

ANTIG0NA

Pe

mort sd mi-l ridic, s[-l ducl Ai s[ m-aju{,i?

20

Dar ce-i? Cd, pare-mi-se, mistui tu ceva...

I I
I

rsunw.l,

.)i vrei ca s[-l ingropi? S6-nfrun!,i opreligtea?


aNTr*oNA

25

,'NTTG'NA Cinstirea-ngrop[ciunii Creon datu-i-a Doar unuia din frafi, puse-opreligte -dar La-ngropdciunea celuilalt... lnmormlntat Pre legi qi datini Ete6cle-a fost, sldvit
Ca Polinike, bietul om, sd n-aite-a

I I I I

\t,

Mi_e

frate! Frato !i-e, c[ vrei ori nul $i i"'tt"-oru-r, orice, eu nu mi-l voi tr[da.

eu,

TSMENA

ii"_-,1i1*iTi*T:tt;firfiilJT#JiiJ1 fi

I I
I I | I I I I | f

pe creon ru curezi, sdrmano, s6-r inrrunli?


ANTTG.NA

);i,:,iitl;'l,llc;:l-,Tff1;,il'#;;:,,l;l l, 30 De pds{ri cu nesa! sd fie sflrtecatl


lie'acum $i mie - mie,-da - porunca-i ne-o vesti, Vonind aici,i qi-o spune-o ca s-o gtie toli Cari n-o qtiau od nu-i de-gagd;au'! Iar cel 35 Ce-o va-nfnrnta oricinelar fi strivit Cu pietre de popor va ispdgi. Acum
Sau

DoI"

'1'",u

drept a m-arunga de lir,s6-ai mei

Proa bunul creon, zico-se, gi

TsMENA

Tu poli s-ardfi c[ dintr-un neani alos pureezi, . i/ /' c\'de+reamr*i-{-ider josnic suflet ail

t | .r.Nunrai morfii al ciror rrup a fosl rdu 4rr PE ruH erau t primi[i in lScaqul morlilor, ru'u"a"...ingr.opat sau ars pe rug rrdu I

T'MENA ' Sdrmauo, vai, dar dacd lucrul st[ apa, _=otlg3-a; lmpotrivi, ori nu, Ia "*-"" *ioji?

ochii qi-a crdpat, cu mtna lui, crnJ. ratalregiri qi taio;'.otn maic6-sa, Ce pi nevastfr lui'i-a i;;i,;-" prdp[dit ' Curmlndu-gi viafa, vai, in latrrit uhui gtreang; ]rrr Cum fra]ii, amindoi, sdrmanii au pierit Zvirlindu-gi moartea unul altuia-ntr-o zi. $i:acum, gindegte.te; cind am rdmas doar tu1, , Si en'nu oare qi mai jalnic vom pieri, D- e ne vom rnzvr r ,',' ffibTputerniciei regelui, -Ete,tna * lui? S[ rru uitirn; sinLern femei, l:ot'url(:a Si pe b[rba(,i a-i infrrrnla noi rrrr prrLem.
czz

uai, sora mea, la tata tu gtndegte-te 1,,, Cum s_a sfirqit, hulit gi_urit deto,tilCum el,

iliiitrqi

1,l

426

lr ,I
L
'l

1|lll

Mai tari sint cei ce cirmuiesc si trebuie Poruncilor - chiar gi mai aprisl nogtri _ 65 f.d ne plecdm oricind.."Md iirt6-aide-ar fi morfi, l)e-acolo, din pdmint, de vrerii celor mari ln sild eu md plec ! A vrea sd f{ptuieqti Ce nu-!i std in puteri o nebunierar fi I
ANTIGONA

tsltttNit

l'r'ou te-apriliseqi! Dar eu


,I N'I'I

la gindul

dsta-nghe!t
iirl

(ONA

lrr
I

i dragd vreau sd-i fiu, pre voia-i fac, o qtiu !


lllj

SnflllNA
!
lll

70

?5

Nici nu !i-o,cer ! $i-acum, de-ai vrea chiar si m-aju m[ bucur n-ag pulea. Fd dar ce vreil ' Eu tot am sd-l ingrop lt'E-ata frumos sd mori Cu sufletu-mpdcat ! V6i"htidini cu cel Ce mie mi-a fost drag, cui drag[ eu i-am fost. . $j sfinta -vin1-pi va fi fost."Mai indelung ' Vom fi-ndrdgili de mor[i, declt de cei ce-si,ii. ln !a11d.voi dormi pe vecil Ci tu, de vrei, Poli sd-!i qi rizi de tot ce-i rinduit de zei.
Sd mai
ISMENA

l)e-ai izbut,i! lf ar vrei ce cu pulin!,5. nrr-i


NTI (+ON,I

NI-oi sbrirdui cit,


lriMttNA

pot. N-am si mai pol?

- M[ las!

illr

tilli

()e-i peste poate nici se cade a rivni!


,TNTIGONA
iili

Dar nici pe-ale cetdlii legi ll-+i rtd?_Nici gind tln stare si rinduieli nu slnt

$i
80 O-

le-nfrunt.

ANTICONA

l)e-mi mai vorbeqli aqa, lc voi uri mai mult; '1'e va uri qi el, pe veci, de-acolo din Monnint. $i-aqa-i qi drept. Pc mine lss5:rnd $i la pierzanie sd merg! Orice ;i-oricit As indrrra, er.r vrednic viala-mi voi sfirqi!
ISMNNA

lil

vorbd-i doarl Agald-te de eal Ci eu Md duc s-aqtern pdmint pe fratele mou drag.
ISNTNNA

ii

Vai lie! M[-nfior, la soarta-,ti cind gtndesc.


ANTIGONA

Ci-!i vezi de soarta ta I De-a mea nu te-ngriji


ISMENA

'['e du, de vrci ! Ji-i fapta fap1,5. de nebunl l)ar credincioasS. eqti acelor cari !i-s dragi. (Isntena sc relntoa.rt:e in palat. Pleacd, gi Antigona. fntrd, cortt,l alcd,tuit din bd,trtnii Tebei. Se crapd, de zitrit. Bdtrinii pricesc rdsdritul.)
I

rll

tr
1i

ililil

(lOIi,UL

Strof

dr

85

Ci t[inuieqte-[,i-ll
ANTIOONA

Dar nimdnui

tu gindul nu-ti desldinui

Il

tdinuiesc qi eu.

De nu-l vei da-n vileag, de nu-l spui t,utur.or.


428

Ba spune-l cui vei vreal X,lai mult nrri vei scirbi

O, razd. de sod,re, ca azi luminoasd. Nicici,nd strdlucit' ai d,casupra cetd{ii T'ebane, at por{ile-i sapte la nu,md,r. ll'w, ochi anriu al zorilor zileil ,

i!
I

ln i.eatrql elenic obieciul r:raca piesele s[ fie jucate cind r{sdrea


429

'1i
I

tr'rrrl rrl(1,

05

deasu,pra izpoarelor Dirkeir Abia rdsdri;i tu gi-ai gi pus pe gaand Pe-osta;ul iu trit tucitbr ;i ,i S"turf De arme, ce-aicea venise d,in Argosz; gi-a rupt-o la fugd d.e-i rortdie ,fin;l In ropol mai iule deci| rum venisc.
(]ONII,'EUI,

Ah, iatd,

l'e-aceia ce-n valuri ndvalnic venirir Itiloqi peste fire de cum zdngdnird Armurile lor aurite, zvirlit-a [Jn trdsnet pe-al turnului creqtet qi strasnic, l)e moarte,-a izbit el pe omul acela Ce qi se gdtise sd-qi strige izbinda.l
00RUIl

110

l5

pdmint polinike, qi-nvrdjbir de- gitceve; 9i-n !,rira-mi *p:l"l venit-a, Prddalnic aqu-"a vuli,anul Cu croncdt tlios gi cu dripi ca neaua Dc albc; in juru-i c, ur-e rlrzderii $i. chivere multe cu coanrc'in cre;tet, Aidoma celei ce-o fluturH caii,
T,-aduse pe-al..nostr!
CONUIJ

(tn ritm mai riu.)

[itrof

1\i-aceLa, ca Tdntalz el i.nsuSi, cu facla-i In mi,nd,, cdzn roslogol;i cu zgomot,

Ci.nd tocmai nd.Qalnic ca gi vijelia Pornise la laptd, dar nu izbf.ndi"se. Iar vajnicul Ares,, ce-n lupte ne este

Antistrof a

Prielnic, vrd.jnta;ilor nostri-a trimis el Pedeapsa ce-i fie;tecdrui ursitd.


d,i,nrJ Ljo.Ilt

El porlilor Saptc-ale Tcbci, cu ttliscu_i b'dcut din ldncii hulptive. Dar ictea_i 120 De si,ngc nu-gi stinsi gi, iatd, se duse! N ici H efai s tos c_hi ar ni a' p u u t' a- i t u p r i nrl c, Cn torlele lui de rd7ind., tot brtul
t

Zb-ura peste casele noa,slrc, ocol

Fr,tut,

Ai lor cdpitani, cari la numdf sint qapte, La porlile qapte-ale Tebei - atilia-s $i-ai noqtri - lflsard acolo, prinoase Lui Zeus, armurile lor de aram5..
$i mamfl - sirmanii I - sfirqitu-s-au jalnic, Zvirlindu-gi ei unul intr'-altul cu lancea.
CORUI,

spatele ogtii ahee Atit zdngdnit-a gi Ares, c|_al nostru 725 Balawr nenfrint izbuti sd, rdmi.nd.s
cd,-n
CORIFEUI/

De turnnri,

Dar doi, ce-s n5.scu,ti din aceia;i Ei tatd

AntisIroIa

2
'li

Dar Zeus, urdgte mai aprig ca toate Vorbirea trufarsd; qi el cind vdzut_a
.tiqnind dintr.-o grol,i dc la poalclc Cadneci, fortiircalt

Dar Nike, sldvita, peni... Ilirainla! $i ea rdspldte;te jertfelnica Tebd,


Cetatea cu multele-i care!. Rdzboiu-i De slap(t gi-n jocuri spre temple zeiesti azi
Acest om este Capaneu, unul din cei qapte care au pornit atacul nrrlrol,riva Tebei, infruntind gi pe Zeus, care de aceea l-a ucis cu trdsrrllrLl. :r 'l'iintal, f iul lui Zeus qi tatll lui Pelops, a servit zeilor carnea lrrLlrri sAn. Atunci Zeus, miniat, l-a aruncat in Tartar;i l-a condamant ,t.r rjrrfore cumplit de foame qi setc. ;r (larele de rdzboi.

Sftr;it. Voi d,a{i-t uitdrii! In

cf.ntec

'il,
ilil

Esle "#;;""* Adlasl,, - regelc Argosului. 3 Balaurul simboliza "2 forlile tebane, iar vulturul

pe acelea alo

ft*ru*
;i;"
I
i

g
I

;1*k*t',**:*:silfr
.x',T',1,1
?,

il

ii

; j'"i, f.1,1 "' a";;* : :l


430

ii:Tf'jt*ry'*,***ti t.,milil
;l#
t'
:

lil'

ilr,

4jt

Pornim y.i p1i2 !to.apte... Indrumd_ne, Bachusl Jub pagti-i, al Tebei pdmtnt dudui_pa.r (Poarta palatului se deschide. In prog se ic,eSte
Creon urmat de curteni)
CORIFEUII

't,55 Dar iatd-l cd vine! E regele tdrii, E Creon, fecior lui Meneieus.'Ne este ltdpinul cel nou pe care ni_l dat_au Chiar zeii in urma-ntimpldrii ce insisi Stirnit-au... Dar oare in gindu_i ce'oare 160 Mocneqte, de-a dat el poirncd a-i stringe In mare sobor pe bdtrfnii cetdlii?
CNEON

Prietenii decit el !ara-gi va fi pus. M-aud[ Zers, ce qtie tot !... Eu de-aq vedea (15 vreo ndpasld i-ar pindi pe-ai mei supu;i, N-ag pune gurii mele friu qi n-af avea Prieten pe-un rtrdjmag al ,t5.rii mele. Nu ! (l{ci sLiu cd doar in minl,uirea tdrii noi ndvile-{,i I'e-a hoastrd:@nic '
Cetatea noastr[-am s-o inal!. $i-n acest glnd Am poruncit sd se purcead[-aqa cu-ai lui Oedip feciori: lui Ete6cle, ce-a pierit Luptind viLeaz cu lancea-n miini, s[ i se dea Mormint ! $i-aqa cum vrednicilor mor.ti Prinoase li se-aduc qi sub pdmint, a;a Si i se-aducd lui!... Cit despre fraie-sdu, Ce din surghiun s-a-ntors, urzin{ in gind ca praf Sd-qi facd, pirjolind, pdmintul lstrimotesc, Cum gi pe-ai neamului s6u zei, qi-a-qi potoli El setea-n singele-alor sdi qi a-i robi, Cetdfii-i poruncesc. ca nu cumva mormint Lui Polinike ea.sdji dea, nici pentru el Sd pllng[ ea o lacrimd ! Ci sftrtecat S5 fie stirvul lui de pdsdri qi de ciini, S5-,ti fie groazS. s[-l qi vezi ! Migeilor Cinstire nu voi da cum celor drepli le dau. Dar cel ce !6rii-mi vrednic slujitor i-a fost Va fi sl5vit - qi mort ! cum viu eu l-am sldvit I

l@jurult[uroiesc.'r Il crezul meu ! $i dus de el, eu sus, mai sus

I 1)lr

! Cetatea-au izbdvit-o zeii_acum De viforul ce-a.supra _ei l_au napustit. $i azi, prin crainiii, doar. pe voi'v_am strins aci_n 't65 S"obor, cdci gliu cum pe_u[ lui Laios tron regesc Mereu voi l-ali cinstiL cit r.ege_a fosL Oedip," Iar cind el a murit voi iort ".eJirr'.ioqi-o1i [i alor lui urmasi. $i ctnd feciorii'lui Pierird amindoi,-doar intr_o zi. cind ei _ 7?0 Ei intre ei cu bra,tul .lor s_au cdsipit, Asuprd-mi.eu am lnab gi scaunul regesc, $i a cetS!ii-obldduire-n locul lor Cd-s cel mai inrutlit cu ei.par-Jilui o* poli nici firea sd-i cunogti, nici *,rli.t.rl, 175 lj1 gindu-i sd-i pdtrunzi, piri, nu_l vei fi vdzut Nfoi 9um ;tie-a-gi-cirmui cetatea lui gi cum El paznic gtie-a_ fi al legilor...,'Migef L-am socotit pi-l socotesc- pe_acel cfrmaci gp ."1 cu-n!el epci;; ;ii;-;'d"]Jrrn.i, 180 $i tol, mereu cu frica-n sin, el gurii lui li pune tot mereu z[vor. Cu siirbd eu Md uit la omul care mai presus qi_a pus
Tebani
, !a-c,hu9 (Dionisos) s-a ndscut Ia Teba intr_o rel.e strebeteau vizduhul. Tebanii il sdrbltoreau noapte cind fulgo. in timpul prin cintece qi danluri care zguduia. irarnlrirf.
432

CORII'EUII

O, Creon, fiu al lui 1\{en6ceus, aqa Vrei tu gi pentru cei cari lara .ti-o-ndrdgesc, $i pentrru-ai ei vr5jmaqi... Stdpin, poli da ce legi Vrei tu - qi despre mor,ti gi despre cei ce-s vii !
CR,EON

Vegheali acum porunca-mi implinitd-a fi


CORIf,'EUIJ

".tt,l

Aceasta-n grija unor tineri

tu

s-o lapi

\i

\\
ONEON

l''rZNICUfr

Strdjerii gata sint a-l str6jui pe mort.


COITIFEUI/

Sir-!,i povestesc de rnine-ntii: nu eu ff,pl,aq nl 8st-ei fdrdelegi i-am fost; iar cine-o f i Nu qtiu Ei-ar fi nedrcpt ponosul si-l trag eu.
t' (

$i-atunci, ce altceva fu ne mai poruncegti?


CREON

tiE0N

), ce pe ocolite-o iei I Ce-n t ort,oc]rieri ! l)ar parc[-ai vrea s[-rni spui... ceva..'' ceva de rEtr.

Sd nu

vi

da[,i cu cei cari legea_mi vor cd]ca!


i ca moarlea s6 qi_o vrea.
I

I']\ ZNIOUII

COfiIFETIL

(lirid ai de dal, vreo ve$te rea, te mai codersli.


I ,.1 I ll)ON Vorbe;te-odabi,

220 l)ar nimeni nu-i smint,it,


CRUON

rrll

hi hai! $i-apdi tr nleci de-aici


I

Aceasta-i va fi plata lui ! pe multi i_a mai Momit nddejdea de ciptig... Ea i_a pierdut!
(Vine unttl ilin po,znicii t,n grija cd,rora
lepul
PAZNICUIJ

PrtZ-\ICUII

lui

Poli,nike.)

fusese ld,sat

Sir-li spun: un om - nu l-am v5.zul, - l-a ;i-ngroPat') Acuma chiar, t5.rin5-asupr5-i aqternind, $i-a morlii datin5-mplinind, a qi Iugit,!
(iliaoN

Ce-aud? Ce spui?
I

$i cine-a fost

aqa-ndrtizne,L?

Stdpine, n-am sd-{,i spun oi suflel,ul mi_am tras t Sd viu cit mai de zor qi-n fugd-aici... M-am mai 225 Oprit..., m-am.tot gindit..., ia, am fdcut popas, $i-ades m-amsi lntors din drum... Din cind^in ctnrl $i inima-mi goptea: ,,Sdrmane, ce zoreqti Attt? Cd de-ai s-ajungi, tu pedepsit .rn.i fi!,, Sau: ,,Iar opregti? Vai lie! Creon de_o afla 230 Din gura altora ce-a fost, ce_o sd pdlegt,i!,, Tot ginduri d-astea frlmintincl ) zor nv prea dam. $i iat[ cum un fleac de drum e lung..., e lung! La urma urrnii, eu mi-am zis: ,,Hei, hai se iin!,, $i-am qi venit ! $i-am sd-!,i vorbesc I dar ce_a$ avea 235 Sd-,ti spun? Cd din nddejdea mea nu md clintesc: Cd doar ce !i-a fost suis, in viali pdtimeqti.
CR,EON

PA

ZNICUI,

Dar ce-i? Ce-o fi? De ce cu firea te-ai pierdut?


4)4

Nu pliu ! Priminlul nu-l girsirrim scrijelit; Nici'urrne nu-s tle stlpilJg ori dc htilel. Il neumblab plminlul si-i rrsrat; 1i nici lJe roat[ dire nu-s. Nici urmd de ftiptaq ! Cind cel dinlii strljer dc veste-n zori ne-a dab, Am lost chiar nlucili. Pe mort nici nu-l vecleai, NI{car cd-i rrengropat, c5-asupr[-i aqternut Un strat de colb, ca pentm-a nu cddea-n plcatr. Jivind o fi fost? Vrun ciine l-a tirit? Nici urmii nu-il $i-n jum-ne sl,rdjerii to!i Cirl,earr si vina unul altuia-ryi zvtrleau, 'r;{) $i se-rrfricau; la harlti s-ar fi luat gi-un orn lrl !i-i desparl,[ nu cra... De vinl-s bo!,i, Puteai si crezi; dar om de om dacl-ai fi lual, I ( lirlr:r in pircat acola care, trccind pc lingli trn mort neingropll, rrrr rl irrsrupa iutr cel pulin nu agtcrnoa astrprii-i rin stral, de 1r[minl.
435

.,!t

'l'ragedii

Sofocle

C[ toli ziceau: ,,Eu nu stiu, n-am v{zut". l]rr 265 llogit in jar noi l-am fi strins in miini, prin foc Am fi brecut, aur fi jurat yte zei cir nici Fdptag n-am fosL qi nici cir-aveam ceva in clin
Cu cel friptaq,

Puteai sir-!i spui: ,,f)e vinii omul iista nu-i !"

I'i

rr

nici cu acel c,e l-a-ndemnal, 55 fac[ ce-a f[cub. Cind, in sfirsit, noi am vdzuL 270 Cd.-i de prisos a-i iscodi mai mult, urr orrr De-al nostru-aqa vorbi c[-am inghelat: qi to!,i Ldsarirm ochii in pimint. SA-i spunem ,,nu", Nu ne venea ! S.{ lacem ce zicea, ni-ertr C-o s-o p5!im. Sri-,ti povestim de-a fir a p5.r, 275 Zicea. $i-aga, am lost ursib c5 n-am noroo SI vitr... $i fir's[ vreau rsi fdr'sd vrei, venii! ...La crainicul de rele vesl,i te uil,i urit.
COR,IItl,lUI,

Tot slau, st5pine, si mi-ntreb de nu cumva Chiar de la zei porne;te Lot ce s-a-ntirnplat.
CREON

Ii portc-ademeni, le ponlo urirrtile Irtuneca, de sivirsesc gi ltirdclegi Si rnirsirvenii fel ii r.hip. Dar [o!i acei (lo s-au vindut si penlm-rrginli le-iLu sirvirsit, Orlirtii-odairi-oslnda-qi \.oi, primi ! $i eu, l)c-l mai sld.vesc pe Zeus, ti-o spun - cu jurdmint, 'l'i-o spun de nu-mi aflati pe cel ce l-a-ngropat (lu mina lui si nu mi-l veli aduce-aici, Srrb ochii mei, s5-l vdd, nici rnoartea pentru voi, Sri ;tili, nu v5. va fi pedeapsir-n de ajuns! (li mai int,ii voi spinzuriali veIi fi qi-a;a \ic!i sta pin' ce-l desLlilnuiti pc-acel mirgav! Sn slili lrr rru de lu oricine po[i primi ,\rgin!i ,1i nici ciqtig sd tragi din orisice ! (lir banul ci;Ligab mirsirv pc mult, mai mulli l-a niruiL decit sri-i minl.uie-a putuL.
I"\ ZNICUI/

I Si le dca foc 9i legi qi lard-a-qi ndnri. Oare-ai vdzut tu zei sldvind pe tic[loqi? Bu qtiu c[ impol,rivd-mi mulli sripuqi de-ai mei 290 Cirt,esc, gi-ntr-una clatind-n furis din cap, Se tot codesc a-si pune capu-n jug - curn sinl, Dalori, porunca-mi auzind - qi m[ urlsc. Ba inqiqi ei pe paznici - qliu - i-ar-r mjtuit $i i-au sl,irnit, gi-mpins sir fac5. ce-au I'5cub; 295 Cd dinLre toate nIscocirile-omenest,i Ca banul rea .si blcst,ematr-r trlta nri-i ! ftrl surltti si cebirl,i; qi rlin al lor crimin Pe mul!i ii poal"e alunga. Pc cei cinsLi[,i
436

280 X{ai Laci! Cd-apoi m[ inciudez qi o s5-mi spun Cd eqti scrintit sau vl[grlil, dc anii-iri multi, $i din stirite mi qi scoli cu-aFa tr[sniri. Dar ce? l)e lesu-i zeii pot a se-ngriji? L-or fi-ngropat st'i-i dea cinsLiri cum ar fi fost 2s5 r Un bineldcdtor? Dar el venise-aici , Ca templelor, cu colonade , prinosiri,

rl

S[ spun o vorbl,
0

poLi' Sau

dlum intols sI

fac,?

titil0

Nu qtii
I',\ZNIOUI/

cth

nu mai pot, nici vorba sI ti-o rabd?

iti valdml
('tUtoN

auzul doar? Sau suf]etuli)

Ce-rni vati'im5, ce
II-.I ZNICUIT

nll, la ce bnn

s-o rntri spun?

lrripl,a;ul sufletu-ti lovi... Urechea, eu


(rftItoN

I
"

.\h, ce flecar!... Din fire tare c;ti limbutl


I'rt

z:{rcur,

l)a

r cel

pu t in clc fap [.ir nu-s eu v in ovat..


437

i '

ulruoN

Din setea de argin,ti ti-ai pus tu viala-n joct


PAZNICUIT

Ha,

ha

Ce groaznic! Una-n gind


CNEON

s[ ai... qi s[ te-ngeli!

A prins in i1e de nd.vod' 945 $i-peqtii d'in adtnc de md.ri. Mii bad tot i,n capcana lui , rSt fiarele de Prin cimPr't" $i ile prin munli - viclean ce e ! Pe armdsarii i'ncomali
fi;rtt I-a
inhd.mat, i-a pus t'n jug, Cum a-njugat el- de Prin ntun[i Pe tanrii cei nembli'nzitri.

$i

ptisd.rile din'

rtd'zd'uh.

Ce ai in gind, 325 Dar pe flptaq

de nu mi-l afli, vei vedea Ce jale-aduce qi ce chin ci;tigul hid...


PAZNICUIJ

ce

n-ai... poli lua-o-n ris, de vrei;

Strof a

lntii s[ dea de el I L-or inhdla, sau nu, La voia soartei e! Pe mine-aici, curind N-o s[ m[ vezi, fii linigtit! Cind nici m5.car 330 Cu gtndul nu gindeam c5.-am s5. mai scap, Dator sint zeilor s5. multumesc smerit.

scd

(Creon, carc pe ci,ntl Paznicul oorbea pornise spre palat, ti trece pragul ind,untru. Paznicul pleacd,.)
CORUI,

i
J

Ltl

4ss
I

Strof a I t"In lurne-s multe mari rninuni; r Mai mari ca omul i,nsd, nu-s ! Purtat de utnt, strd,bate md,ri. Prin huld, ;i prin val spumos, Prin val vuind vijelios.

zbornl gindnhti Si-al vorbii dar le-a d'ibdcit' I ltr,ti $i ;tie-a ctrnaffietd,{i' A izbutit a se feri '' De geruri asPrb ;i fnrtuni; . . Cd-i spornic ta,re-n -ndscoctri! $i tot-ce fi-va, va-nfrunta; lt{io Pe Hades d,oar a-I ocoli El na va izbati nicict'nd', Mdcar' cd leacul multor boli Ce n-aveau leac, el I-a gd'sit!

|El, tingur,

Antist,rof a 2
lf

tiS

.E

El an de an, fd.rd. istov, Cu plugul lui tras de cati,rir.


Rd.stoarnd. brazda i.n pd,rntnt. O,-n veci neistopit pdmint!

i
3\40
\ \
\

l7o

Antistrof a I
Nd,scocitor,

Jivinele de prin pd.duli, - t C."."t"torii observi c5. in chip intenlionat se spune cd plu era tras de catiri, cdci aqa se brizda mai adinc decit dac{ plugul

a prins tn Ia!

pa legile-omene;ti jnrd,mintnl cd'tre zei? $i Cetatea^l ua-nd,lla t'n sldvi. Dar na e ereilnic d'e mdriri De oa cd,lca el legile, De-o fi om rd,u, ile-o fi trufag. Atare om nici tn al meu Cdmin gi nici tn safleta'mi Sd, nn'Si gd,seascd' loc nicict'ndl
Cinsti(Pazntcul se retnloarce, aducl'nd pe Antigona' Ea" vine cu prioirea alintitd spre pdmtn't')
4t9

iscusit cum nici gt'nd'e;ti: Spre rdu o ia, sPre bine-aPdi,

fi fost tras

de boi.

438

CORII'F;UL

Dar uluit sint de ce vrid ! O ardtare-o fi?... Dar cum? Sd nu-mi cred ochilori'O-'vriri: 9.opila-i! Antigona e! Vlas{irr rrelericll al lui Oedin... 380 Un t,at[ toL nelerir,it I la, ie_il Trr ui cilcaL poruneile,,;;";t,i l)e-aceea te-au' adusr r" Cinri fapta-!i quie_o sevi.,seai{-"ii'iri"*
87 P]IZNICUI]
1 I

PAzNICUL

{i
il
ingropa! r\cum

Cu rnina ei
(]II,EON

;lii

tot,
LI
,

it,i aai tu
PAZNICUIJ

seama ce vorbegti? E-adevlrat?


l,
r

SI nu-l ingro+pe-ai poruncit,. Ea-l ingropa; '!i-am spus-o scurt gi rdspicat? rSi-ac'um o vezi.
OIII'ON

ilr
I

Pr:ivi!i-o voi!Am prins_o cind ea fratele ilE5 $i-l ingropa... Du.'Cre"" *r-r',r"ae_o li?
COII,IT[:UL

ljar cum ai dat


P.TZNIOLTI]

de ea? Cum de-ai vdzut-o? Cum?

iill

Ci vezi-l! Iatii-I, vine din palat,.., la timp,


(

,lost';

te Creott )
.

CNUON

Dar ce-i? Ce-o fi? De ce_o


PAZNICUII

fi spus cti yip... la timpi,

,{'

pe_atci n_am sd mai ca]c curind, cd taie mult m_;i i"tricat t venrt, mdcar c.d m-am jurat ca nu ! P", 9* rlral mare bucurle nu_i decit acea Pe care n-o mai. agteptai... 39i Pc fata-o adrrsei! O vezj ;iinL_o."_,r,intl Arrr..p.ins_o p-a ii gltea mormini. Nu zarul''m_a so.tit Ja vru. lle bund vrerea mea venii, cdci eu Am daL de ea. F-n mina ta t S_o ls'rodeqti, O, regc, clt vei_vrea, sl_!i sl,Jniiot. Ci cu &00 De ori;icc osindiL-i ,1..pt ,#-iiucru!,at.
A_sa
CNtrON

390 Md l[udasem ca

l{u jure omul de nimic ! Cd-ades un gind Ji-ai pus in cap, ;i-un aligtra"pu*tu cap l_a dat.

a fost: intrase spaima-n noi, Cd grele-ameninldri ne-ai mai zvirlit; qi-abia Cd ne-am intors, gi-ndatd-n vint am spulberat /'I0 fdrina de pe hoit... Prinsese-a putrezi. $i in bit,aia vint,ului, noi pe colnic Ne-am dus, sd nu ne-ajung[ - acel rniros scirbos. $i to[,i i;i tot dau ghes cu ochii-n patru-a fi, Sudilmi isi azvirleau - c5. asLa nu-i de ris. Ne-a prins amiaza-apa, cind soarele-arz5tor Urcase-n cregtet, sus. Era zdduf . Din cer, [Jn vint n[prasnic s-a pornil, virbej qi tot Vdzduhu-a-nnegurat de colb; qi-au scuturat Copacii frunzele qi lotu-i plrrmburiu 4"'l 0 In cer qi pe pamint... $i ochii i-am inchis, Sh nu vedem pr[pddul ce] trimis de zei. Intr-un Lirziu, cind vijelia s-a ldsat, O fetigcand am zd,rit; lipa t5.ios,
iat,d cum

P[i,

il

il

ili lil tll


il

li

N{i-o aduse;i; clar cLrm Ei untle_ai dat de


448

ea?

r/

,r',1

Ca pasdrea ce-a-nnebunit vdzind in cuib Cd puiqorii-i nu mai sint. Cind a z5.rit Ea hoitul, a zbucnit in plins, 1n vdicdreli, Afurisind pe cei ce-aceste f[rdelegi

'1"'

Le-au sdvirqit; tdrin5-aduse ea in miini, $i-ap6i, dintr-un potir de-aramd ciocdnit, De trei ori a stropit cu ap[ lequl lui. Cind am vdzut-o, am ttibdrit cu to!,i pe ea;
44L

0il, ai clipi, am qi-uqfdcat-o..., dar ea nieri Mdcar s-a splimintat... Arn iscodib-o-aprii In fel gi chip, s[ qLim si ce fdcuse ieri 435 $i ce f[cea si azi. Ea n-a t5gdduit Nimic... qi vorba ei la inimd mi-a mers, "Dar qi amar m-a rdscolit. Te bucuri cind De-o pacosbe-ai scdpat, dar qi te doare cind ln ea tu !i-ai'zvirlit prietenii... Dar mai 4t'0 lntii, aqaiitrt ..r, nr"dr. pielea s5. mi-o scap.
(Ctteva clipe de td,cere.)
CBEON

(cd,ne Antigona)

I{ei, tu, mironosilo, tu cu ochii-n jos, Isprava-li spovedeqti, ori vrei s-o tiinuieqlii'
ANTIGONA
(

infruntindu-I cu privirea)

Friptaga-s eu, nu md codesc de loc s-o spun.

ile stft cu zeii din lrrlerrrl - at,ale legr Nu a dab ornului. Iar eu Porunca ta N-o socol,esc atit de bare-ncit pe orn S[-l facs-a-nfringe chiar qi legile zeieqti,. '\ Lil C[-aceste legi nu sint in slove scrise, nu ! Dar pe vecii-s legi qi nu-s de azi, de ieli. De cind or ddinui, n-o Dtie nici un om.z Si s[ le calc de frica vrunuia, oricit be tare-ar fi? S[ md-osindeascd zeii?... Nu! 460 C[ Moartea toh-firpot - chiar fdr' porunca ta S-o ocolesc, qtiam". $i de mi-e dat sd mor Nainte de soroc, mai'bine-o fi! S[ mori Ctnd nu mai pridideqti de atitea mari dureri, Ce azi m[ co[leqesc, nu-i oare-un folos? 465 Vezi dar cil s6aria ce-mi gdteqti nu-i nicidecum Un r6u, dar groaznic chinu-mi va fi fost s[-l v[d Pe-al maicd.ini vlflstar cum dup6 moartea lui Ar fi r6mas fir[-mormint. F[ dar ce vrei! l"t a" so.o,ti ce tac-un lucru nebunesc., / 410 Nebun e cel ce c5.-s nebun[-ar socoti! /
COTiIFEUIJ

crlnoN
(cd,*e Faznic)

Tu slobod eqti acum gi unde vrei te du, 445 Cd nici o vin[-apasd-asupra ta!
"
(cd,tre Antigona:)

fire are ea! Ca -tatdl ei; Nu qtie-n fala suferin,tii'a se-nclina.


Ce dirz5
CREON

Vorbeqte scurt qi filrd-ntortocheri: gtiai, Ori nu, de-opreligtea ce-o poruncisem eu?
ANTIGONA

Iar tu

ce-s dirji din firea lor sint coi l"rn. prdbugi1i....$i fierul e virtos, iM"i lzs Dar cum se'-nmoaib-n jar qi ce uqor il fringi l

tS[ stii ci cei

$tiam! Cd doar porunca-li auzit-au to,ti.


CR,EO N

Si unii cai isi iau avint, dar ce ugor du o zdbald-i poli struni I Acel ce nu-i De capul lui, ci e supus al altora, Se cade-a nu fi prea trufaq; dar ea prea mult 4tlO S-a semelit cind legile mi le-a-nfruntat; $i-obr[zniciei-i pune virf cind qi in sldvi

$i-atunci cum de-ndrdzniqi tu legile s[-mi ca]ci?


ANTIOONA

450 Nu Zeus mi-a dat aqa poruncil Nici Dike 142

e.r,

r Dike. drentatea personificatd, apare aici ca divinitatea care Eriniilor' n f i dintre.cele mai vestite ale lui '" s,,tocie. *t .inte un imn leEilor nescrise, legilor vegnice,.-cdrora Antiq{,n:r se pleacd, treclnd peite legile qi poruncile oamenrlor'
rrr'rl,,oseste cririele. Este asimilath ";1;";;;""i-i**i'ittotitu

485

490

Isprava-i s5-qi ritiice vrea. $i ce de sus Suride ea! N-aq fi bdrbat, ci ea ar fi, Neosindit[ de-am s-o las din mina mea Pe-a,ceea ce porunca mi-a cdlcat... O, nu ! O fi ea fiicd-a sorh-mi, gi chiar de-ar fi Mai rudd cu acei cari in cdrn'iirul meu Pe Zeusl il prosldvim, n)Ei ea, nici sor5-sa, De-o soartd-amar[ n?r-scdpa, c5. sord-sa-i De vind ca ;i ea I e de-a fi pus Ingropdciuneu W'.'.. Chema!,i-o ! E-n palat.

cBEON

Din toli tebanii tu, tloar tu gindeqti


.rNrIftoNA
Ra toli
CR,EON

aqa.
tu

I
I

gindesc, clar tac, c6... de, eqti

pe-aicf'
I

l)l

$i

oare n,t togc--$isd

nu gindeqti ca

ei?

ANTIGONA

Acum o v5.zui. Pe fa,ta-i zbuciumu-i Citeai.. .r/Acei ce-n umbrd- mirqdvii urzesc, Nici nd le-au sS.virqit mdcar qi s-au qi dat 495 De gril... Dar ii urdsc pe-acei cari, mirqivii Tot sdvirqind, cu ele se mai qi filesc !
ANTIOONA

Cinst,ire unui'frate-a-i da, ruqine nu-i


CR,EON

Nu frate !i-e qi cel ce


A:{TIGONA

s-a-mpotrivit?

Hei, da, m-ai prins ! Mai mult ca moartea-mi


CREON

ce

Ba

da

De-o mam[ qi cle-un tatfl-s amindoi'

CNEON

Sldvind pe unul doar, nu-i pingdrit cel'lalt?


qi mi-e de-ajuns,
515
ANTIGONA

Atita doarl Eu moartea-!,i vreau


ANTIOONA

Cel care e-n mormint nu ar vorbi apa!


CREON

500 De tot ce spui I $i

$i-atunci de ce mai zdbovegti? Ah, scirb[ mi-e


fie-ntotdeauna-aqa
t
I

C5 vorba-mi tu cu scirbd mi-o asculti - o stiu Dar ce mai mare slavd-mi pot rivni'decib Cd mi-am putut eu fratele-ngropa? ( Prioind. spre bd.trtni: )

Ba da, de-l pui la rind cu cel nelegiuit.


ANTIGO:{A
I

gi to!,i \_De-aici, din jur, to,ti ne-ar mdrturisi cd-drag sos lLi-e ce-qT .fd.cut, {ir !o!! de fric{-au amu,tirl | $i tac chitic, ci tiraniei-i este dat lS5. fac6 tot, sd spund tot - qi doar ce vrea. -r t

Dar el nu i-a fost rob, ci frate el i-a fost.


OREON

i_
\

1 Zeus simbolizeazi,

aici insugi clminul.

t1l

\r

El !ara-qi apira; cel'lalt


aNTIGONA La llades, jot, o lege-i

qi-o rdvdqea!
.l

una

pentru

toli'

445

cRlitol{

I I
ce i

,TNTIOONA'

sio l La el,
I

drepl;i nu-s la un loc cu cei mirq6vi.

Dihe - ea! S-o spui nu-t,i va icrlu-o zeea pltiuq'i nu mi-ai iost' N-ai vrut si m[ tll'mezl'
IS]ITENA

!
!

ANTTGONA

\ Dar
I
l

cine- o

gti cl-aceasta-i legea printre morli?

lI
i

il

ri,

i,tO

cnnoN

Primejdia ce-4hrrn!i,
.4.N'TI GONA

ln suferinIa-[i il

vrcau

- nu m[ sfiesc Dr eu' s-o-nfrunt acum

de loc

:,,,

lUhlar lt-n mormint de-ar


ANTI({ONA

fi,

duprnanul mi-e duqmalt.

st'iu! stie FIades pe f[pt'aql $i morlii-r doar iubesc nu-mr siiit iubili' Cei'ce cu vorba
ISMI'NA

Iubirea-i rostul vie!ii mele! Ura, nu!


(REON

T'e du-n piimint ! Pe cei de-acolo s[-i iubegti 525 Cit eu trdiesc, nu o muiere-o cirmui!
(Istncnu. se ive1te

s5" mor S[ nu crezi tu cri sinL nevrednicir cel mort! *t"l--ti*Lindu-I pe r't5 $i eu, o' sora
ANTI UONA

in pragu,I palatu,hti. Doi sclapi


in tocd,rd4esc
.

ta Pirtaqi-n moarte n-ai s[-mi lii! $i-asupra e de ajunsl Ttt vina ,t., 1'-o-to*l l{or eu'
ISIIONA

('ORIFEUI,

Dar iat-o in prag pe Ismena. Ce-amarnic llai plinge, cri tarc-si iube;le Ea sora ! Pe fruntea-i s-aqterne un nour Ce-n lacrimi ii scaldd ei chipul 530 Frumos qi aprins de durere, slu!,indu-I.
CNEON

iubi-o Dar de-ai s[ mori, cum viala-a's mai


Pe Creon sii-l intrebi
rFiMil){.{
c

t:u?

Axrl{I.\'l'

! Tu doar le el asc'l1i'
Ce foloseqti?

(cd,te Ismena)

I,50 I)e ce ;i sufletu-mi r[neqti?


ANTIGON.{

5s5

Tu, viperd care-n palat te-ai furigat Ca s[-mi sugi singele-n ascuns I Cum n-am gtiut, C[ doud scorpii eu hr5neam, care voiau $i tronu-a-mi ndrui? Sd-mi spui: pdrtage-ai fost Ira-ngropdoiunea lui? Ori juri cd nici ;tiai?
ISMENA

* M[ cioare c[ imi ricl de tine


ISltIi\.l'

crede-nrl!

Cum a; putea
ANTIOONA

mdcar acum

sir te ajut?

Ba da! Ea oare-rni va ingirdui s-o spufl? Fflrtoqfl-ew fost qi vinn vreart 0ll ea s-o-mPart,.
146

Tu scap[-!i viala ta! Ijr'r nu te pizmuiesc'


447

lsrlule Vai! Dacd mori, cu line vreau sii nror


AN I'I (tONA

(]REON

;i

cu!

Sint gi-alte larini de arat pe-acest pdminb


ISilTCNA

i
I

555 Noi am ales


IStrIIJNA

ce-am

vrut. Eu -_ morrrter ! Viala


sfat,ui meu,

l.rr !

r,i0 Asa e, da! Dar ea;i el sint

prea legaji!

Eu insd-am vrut, plin


ANTI(}ON,I

sir

Le feresc.

"uton .,/' Lui f iu-meu pe-o ticdloasd nu i-o vreau !


ISIII,INA

La unii gindul tdu


rsuuN.t

s_a dus.._

La alt,ii-al

meut

Nirpilsluit eqti, [Iemon drag, de tatirl l,du!


(JRIiON

Dar totu,si vina_i deopoblivil-a ta si-a mea.


ANTI{iONA

f)esbul

Dd-mi pacc-acum, cu nunta t,a cu tot

Pe pace fii I frr_n vraIri egt,i... Eu suf]ctul 560 De mult mi_am dat, ca pe cei mor{i sd
\crt,E0N-

(]ORIFF]UI,

rni_i

,r"r.\

Pe

fiul tdu il lasi lu fdrd draga lui?


l-Iades

,iJSnrintite_s anrirrdorr,i., yjd ! Dar rtrra IS-a nlucit: cr:atallij_i din niscarc_uga.azi I
IS]}rD,\A

/
! .

CRDON

it)l Va pune
COIIIFEUI]

el

- sfirgit aceslei nun!,i.


bine

rege. t'lriar^si dil na;ter.e-nlelepIi S-au nJuriL r.ind .1ci vl,co napaslrl i_u lovil!
0RttoN

o,

Al morlii ei soroc - vird


CREON

i-a bdtut

Ai

565 Ca tine-acum, cind cu_o rnirsdvli


ISMENA

te_nhdila,si.

l{ai, zdvorili-le-n palal! $i slobode 80 Nu vor mai fi ! La fugS-o iau chiar cei ce sint Mai indrdznel,i, pe Hades cind il r'5d venind.

spus-o tu qi-o cred qi eu. Hai, sclavi, da!,i zor! Plecali ! Duce!i-le de-aici ! Nu zdbovi!i !

Dar viata-mi,
CNDON

flri

ea, ar rnai avea vrun rost,?

(Scla.vii pleacii, duci.nd cu; ei pe Antigona gi Isntena. Crcon intrd. pi el in palat.)


UORL]I/

De ea sd nu-mi rnai tot vorbestj... Ea


IStIEN_,t

nrurit,
I

Strof

!'r'ei s-o omor,i? S_a logotlit cu fiul triu I


448

Ferice stnt cei care via{a si-au, dus-o Cru{a{i de antaruri! Ci.nd zeii
449

I
i

rl

585 Urgii

si f;:o:::::, ;i tot din, adtncuri t)e scornLone 590 De,mare ;i-n sus vi,rrejegtLi nisiput lt,r.ltfru, -tar ldrmul, ndprasnic tzbLt dc talazuri, in
uatwri.

ei pe .2irul urntagilor:viiti lui... Asa c Ci.nd urtd din' Tracia itrriirt "
nesfirSite

Cdmirml cu,iu.a ur.voi

cs, sd_l srtrpe,

u,atii"i' ridica,

I
il
I

u'uiet'uuie;te.

aratd' tot rdul sub chipttl bire. RdstimP doar fugarnic! lDe rir5 pdti, iotd, curind ndruirea-L pt'ndeSte !
(

/rrrr,s l,fn om, pind vine cliPita sd calce'n t;':0 Jdralcc.'.. Ah, ta.rr-nleIea'ptit-i 'Zi.eal.a veslitii : dnd onrnlni drunul 'Pierzdri,{ vrun zcu i-l deschide,
'. \,

A'dde.idea

sr slrecoarii

Itui ,ri-t

Trectndu-i blestemul. t,, ,iu tmpotrivii-i fyr1e;te. .s.i. 7u-i vrro ,rdparc..,.' LLnd azL licdrea o nddeidi o.etnrn. 600 Acestei din urm(t nrmti;1i it'rf''rJorrut O^edip, azi a morlit td.riid p." lg aEtunutd. {i yorblre au stins "brati;to_; aceastd

riiinaste'"'be5 Din urenilri strdbuni. b"ifuta se stinge ""* Si alta-i urmeazd,,


cle' asunrd-.i-

Antistrof a !: ,g.tj Labdaci;ii, pe neanurJ (Lcesta, '" Il vdd ndpdctit


1

D in.spre palat e'itrc Creon, iur dinsprc ci,tre

ceta te , H enLott

'

I'ORITEUI/
(

Crec,n

Ah, iatd-l: e llernon, din fiii-!i mezinul! Ori vine zdrobit de durere gi plinge el soarl,a oe-avu :\ntigona' Logodnica-i dragi. in Pragul. 6::i0 Nu"ntirii? El deiam[giiea-;i jdleEl"el
( (|r eo

n,

r or b i n rt

^nut

i.,

i,r:::

!,f::#

e, s e

a d r es

zir'

ii

;i

ndd,ejd,e.

OII,DON

Strof a
605

610

In

acca,sta a fir.ii! urna otnul.legea se credc rd_i ceL ntai Ferice, atunci il pf.nilc;te pir'iiirro.

Aceeasi e

pe_Olimput cu uluilos,rea-i I,untind. Ca ieri-, tn vrrii --'"-" "*

Nici somnul cc_n..,,,,.roii_i"p-r" tSit Ntci vretnca-n rotireu_i" r"tolsia,""'' r,i- ruprind.c, Ce-i istdu, nu te-o_nfrtng,i preoclard. -'I ^fdrd fdr, bdtrtnele do,nni_iii.-b" fu peci

Cc om eq, nulce,l infringe Pu.terea fai Zcust l)ar nunmi pe ^tn^trufia_i, tine

NIai bine decil, zodierii o vom iti"' Venit-ai, fiule,-nciudat pc tatdl tiru, Cn-aflaqi ce soartii-arn hdrlzit logodnicei? Sau orice-aq fi fritut, tu tol, nri r-ci iubi'
HDNION

035' O, lati,-n toale-!i sint stlprts; sit m[ indrultri Cu-nlelepciunea t,a ;i eu. to vot urma' Nuntire pentru mine nu-i, oricare-ar I'i, Dacd-a,; cdlca peste-nj,eleapta vtere-a ta'
CII,EON

Antistrof
615

a:l
unii_i

Vr ,Jjnt,i, pc oltii-i irtsuli f n fuL ce udes usuraLec visca:;ir.


450

Mareu schimbdci.oasu tttidejdt

6i0

O, fiul meu, in boate vrerii plrinteEl'i Sd tc supui ; iist gintl si-!i f ie indrept ar ! Cir de rivniln copii qi-i creEt'ent noi t'tt dt'ag, E ct s-avtlrn ulma;i supu,si cari pe pririnfi I-ol litzbuna, trritrd pc cci e e lor le-au lost
,r5l

/'I'

6iJ

La moar{ r7,ttoa,.reo i"".""r."S1_, .1,"_" r.it o vrcu l)e Zeus. "cet pesle de_un',inge i veghelor! G60 Cd cte-am sri_'i tns "ei p;:r;"#; ,ll,nt ri. rdz'rdtiri. Srrriinii ce s_or.

cdmin, buzele .r_f ;'ae iu..i, ,ro. P"^gheaId_s tr cea mal ma.re pacosle sa vrdjmaqi Chiar prinLre_ai t,ji. C,i-r"rrfr, ai La FIades rlucd_se, $,_";;l;'; "irng,o! |i_e vrdjmaql i,ur,r, 655 Cu cine_o vrea.!. Oirr'fi;"J.i_"orn p.irr_o doar rre ea Din tol isrrn C" i a r:iyt.,i.l!l'ui i, T i' ;y;:i i iT;, l;f ; ;,. ;11,,
,

;i ",uJ',X,ru- si ;t ii . l\lomjt si nu.te ndrrcia-i"t."," llu r,.^ii,l' ";J";; rib0

.dar,. Dc ris...;,bopit", a.uioriu" j -fl;;;";,

f)e_amar ti_ai

Vrrijma;i qi iudr,6gindu_i pe acei Pdrintilor le_au fo"st. Cd de ,i_ri curi drusi i"i,.#?' Ce nici rrrr vrea sd lti. a""pll.in(i, izr.or

liir
ltunfoN
I

iil I";"j;rej_riir'# _ prilcj


!

dir"; sru;ito,. mar grea ca rdzmeri,ta, nu ! Ea sui.nd si ,,firn11lfi1i";- r;iriu".ltAti; Desrramit_ri roirr r,ipr'eit ';;ill;: .Dar .inA 67 s Cirmrrito.ilo, ,,,prri; lor ' ;;';;;' Pleca, ei izbr{vire"lri glri_;'roti. Pe-aje cetdtii "J" j"' ;d;#; 'tle "i"J,it"ti"re" $i cirmuiti vrco femcie n, ',r" vlem; De-ar fi sd fim. ai, 6s0 r\,rdcar sd rim .t" "i._"i."'iariu.rruti, _,,irrc nrr

665 A-i cirmui, de part""'iui-n,,' _'_o no"n Cirmacirrlui,rndj ..1,i1i..*i"i"',_,,p,,i $i-n cele mici ;i-n, t,ol ce este drept, qi chiar $""u"1,',n:,1."f !] c,i ;"i;"";ii"-i ri supus ya srr $l_a cta p.onrrrci _ nir,i o_ndoiald'rr_o_; 6i0 ll-n roiul tu1,tii. n __olrj;;g iu s_o clinri
t

^o'i ti_;;'b,,,,',,,._o.r; In casa lui. cclitii_i,i,rrill...'c;l ."li ,ilipli,,t,, Dar cel cc Iegile'ceiliil'""]ri,'ur,rn, gi, din trutiei vrincl pl-cei'.i_l""i.^oiesc

j"-.i" _Rl,l, pacroSrc rrtr_r


,:"-,^:',

;;;;alic

; ;;;-d*' jili

COITIFNTIL

I)e cumva virst,a m-a lisa| la minte-ntreg, Ag zice cd-i mi'ror-$i:i;i"i;pi"."'"rp'rli.


452

Cirl,indu-le-n asclrrrs. C), tal5, eu nimiu l{ai scump pe lurne n-ilN ca fcricirea ta ! I-ln fir"r crr c0 se va prrl,ea llrindri mai mult I)ecit, cr.r alc tatllui izlrinzl? Iar el 705 El, tatirl siu - nu cu izbintia fiului? S[ nu-!i inchipui ci doar l"u-nfelept gindeqti! Pe cei cali cred cd sint mai irlelepIi, mai buni Ca toli, la vorbii rnai dibaci, cind ir cunopti Mai bine, vezi c5.-n cap qi-n sufleL n-au riimic. Oricit de iscusit ai fi, ruqine nu-i Sd mai inveli. Nu-i bine-a te-nclpilina ! 'Pe [5rmul apelor ce s-alr umflat, de ploi $i de furtuni, copacii ce s-or mlridia Nici crengile mlcar nu-;i pierd; dar cei ce-or stir J t5 , inlepeni!i, sint smulEi cu rdd5cini cu tot. \ Luntragul care-rrtinde t,eapdn pinzele, \,Trdgind de-odgon, si nu le-ntoarce dupd vlnt, Et luntrea-si va vedea-o rlsturnlndu-se.
i

Cind zeii-lu tlut irlelcpc'irrnc ornu lui, I-au dab cea rnai {r'urnoasii clin rrourori. $i eu Nu pot,, t,i l.rag nirdejdi cI n-am sI pol, nicicind S[ spun c[ azi nu adevirnrl a grli it Prin gura l,a. Dar intelept ;i al[,ii pot Vorbi. Nu numai tu! Eu insir sint dator Sd aflu tot ce impotrivd-li s-ar cirti, Ori s-ar urzi... ir fa[,a fa ar amuli Un om de rind si-o vorb[ ce te-ar supirra El n-ar rosti. Ci eu din umbri dibticesc Ce-qi ,sopotesc irr unrbrl ioli qi curn jirlesc Pe-aceastl fatd lindr[, c[ va pieri $i va ijrvea cumplit slir;it: ,,Ce vinii-avea? $i ce-a fdcr-rt? - O faptir de-nlJlnt in s][vi! Pe flatele-i cirzub luplind ea u-a lribdat S5-l qtie 1'Ir'rnorrriint, dc piisirri gi dc ciini llulpavi sii-l vadir sl'irlectit,... Nu s-ar cIdea t00 S-o inti[!im pe ea in rildvi?" - se-nlreabir 1,o!i,

,/

tl

ll

lr
Ir

ilil

li ,l,l

llr
l

llr

lli

It
I

ir
il

t1i'
i

II
I

qi gindul schimb[-!,i-11 ci eu prea virslnic nu-s, pot cumpdttrt .tr[dcar Gindi. Pe cei din naqLere-nl.eleplri ii pun

fiai,

descir,rdeazS-Le

il
ir
i'

451
:r0
1+i

Eu mai presus; riur curn cie-aceqtia nu-s prea mul{,|, Un sfat - de-i bun - e bun, oricine !i l-ar da.
CORIFEUI]

ITEMoN/

/
fi
a unui singur om?

Ce

,tar[ oare-o

CNEON

i25

Ascultd-I, rege, cd vorbi-nlelept ! Iar tu, La rindu-fi sd-l asculli I Voi doi grdirdli drept.
CIIIION

Dar lara nu-i a celui ce-i clrmuitor?


HEMON

Ce bine-ai cirmui

tu'

singur' un pustiul
siegi )

Ca el m-o invdta sd
HEMON

Dar ce? Acum, la virsta mea, un tinerel fiu mai chibzuit?


Nu-,ti spun nimic ce n-ar

cIrE'N

(r:orbind'u'gi

'110 Cu-acea femeie s-a

legat acest bfliat I


{r6mint
!

La virsla mea; la faptele-mi sd mi te uigi!


CBDON

fi

drept. Nu cduta

IIEMON

Tu eqti femeie? Pentru tine mi


CNEON

730 Sri rnir inclin in fata unor riizvrritili?


IIE]ITO.\

tat6l Nemernicel 1l judeci tu pe


HEMON

tiul

Eu celor r.{i cinstire sir le dai nu-ti


CREON

cer.

Pe el, cind
CNEOT

v[d c[

sflvir;eqte nedreptirlt!

Nu oare chiar aceasta-a fosl, greqeala


TTNITON

ei?

Cincl dreptul cirmuirii-mi


UEMON

ap[r' sint
cle

nedrept'?

Poporul
CRNON

tot

gindegte-n Teba altcumva!

'145

Nu'l aperi, de-!i ba,ti ioc


CAEON

legile zeieqti'

IIei, ;i? Poporu-mi pomncc;te


HEMON

ce-afir si't fac?

Bicisnic
UEMON

om

I Cum te-ai robit' unei femei I

735 Vezi cd vorbersti cum parc[-ui


[,RI)ON

fi

rrn tinerell

josnice polniri' Dar nu sini rob al unor


CREON

Dar lara nu doar pentrtr mine-o cirmuiescl]


454

tu' N-oifilDar doar Pe ea o aPeri

ltt

III]MON

I)e bjne gi pe mine, pe zeii


cnEON

0," ,r$lri."'
be

Hei, tu, ?60 Tu adu-mi-o pe fata cea mirqav6-aici, S-o vid cum iqi dd duhu-n vdzul celui drag !
HEMON

75Q Cit zile-o mai avea, cu ea nu


.IIEIION

crnuni

De va muri, gi-un altul va porni_n mormint!r


CREO.T

s[ crezi - o, nu ! - c[ va muri Sub ochii mei. Pe mine-aici nu m[ mai vezi. Minia po,ti s[ !i-o descarci pe cei ce-!i sint 765 Prieteni gi supuqi si te-or putea rdbda!
Sd nu cumva
(Hemon pleacd. zorit.)
COR,IFEUIJ

I'Id qi arnenin!,i tul.,. Obraznic


HEnIOry

Ai_ndrdzne!!

N.amenin!, nu!
CREON

ta

yorba.fi guie

l{i

rdspund,

Se duse, rege, foc qi par5. de-nciudat. La virsta-i, rdu mocneqte-un suflet chinuit.
CREON

Tu, in{eJoptulcr md-nvef i?


HE}JON

o s_o pl{tegti

Ci
I

ducd-se

O vreal...
CORII'EUIJ

! $i-arat5-se trufaq el cit C[ de la moarte tot nu le-o scdpa!


morlii le-ai sortit?

755 Ti-ag spune ori bdsmegrin de n=ai


CNEON

fi tatdl meu!

770 Tu

pe-amindou5,, deci, azi

Mai taci,
IItrIfON

ci

CREON

mi-e de-ajuns! Eqti rob unei fomei,

Cd bine zici... Pe cea nevinovat5-o cru!.


CORIFEUI,

Vrei sd vorbepti rloar tu? Ce allii_1i spun n_asculli?


CREON

Dar sor[-si ce moarte-n gindu-li i-ai urzit?


CBEON

Aqa? Te vei cli, md jur pe Olimp, Sd gtii, cri md-mprogcarsi 9, azi cu ociri... (cd,rre wt sclav: )
r,

t I ;;i;

porni-n mormint.,, se gindcstc .i,'T3,illl;riftl::fl nfL :un-altut va i; ,;i,f. i"i ;i fJ ";,,.1; a ; ; ; 1,, # ix,.p _ fi * i.1,1 i,l,"if iii? "ff
456

vizut picior De om, eu am s-o duc qi-n scorburd de stlnci '115 Am s-o inchid ;i hrani doar atit ii dau Cit sd nu fac pdcat, iar Tebei ca s5.-i cru! Ruginea mor.tii ei... Lui Hades roagd-se Oricit, c[-i, singur dintre zei sldvit de ea, $i moartea-i va crufa-o el, ori va-nvdla
Pe un meleag pustiu, ce n-a

180

Cri a-i sldvi


(.i{,

(()reon ItfrL

lc t ci lu l{urles dugi c-n vari


p lcut,tZ.

ANTIdONI.

Strof a !

Strofa

I
cad, p r art d

',
6. 7

F 85

uri"j;i",!',"

o, Ero. i |, ii,iii, il" :li;r, j?,,,,,, ou *,,

Nici zei.$r_n

orit,!,!:i,"'1 ;o1'9'iii"p"i"'*"i, peste vaturi. ". bi.rlogu.ri


rJe fiare

oi:,,;:rrni::i,,tegeni

octihna

ieo

pe cel

*,""i!a'::,:':';t:;

,"",'i", krejete tate o mare"r^"^t_:i. sminteZh_t i;;;;;r." Antistrof a


1

priii

:::;:i:l

;e

nne,

Privipi-md., voi, cetdlenii din luru-nti Strltbund! Eu, calea nentoarsd Chiar azi poi strdbate-o... Tu pezi-md., Soorc, $i-aruncd.-mi tu raza din urm,d.! rit0 Cd, Hades, ce-n veci ti adoarme pe oanzeni, S pre ld.rmu-Acheronruluit, iatd, De uie md, duce, Eu n-am avu.t parte De-a nunlii cunund ;i-n pragu.l Culcugului tneu eu n-am auzit imruwl ri{5 Nuntirii. $i azi a meo nuntd. , Cu fluuiu-Acherdn eu o fac pe vecie.

I"

CORIFEUIJ

7s

8oo

tegi ale Conduce_om"iir"o. Cu noi Afrod,ita,


(Vine Antigo"",
CONTTEUL

"!:' l;;;;,:,'T:?,::^:ili,!:;,1,i,,22i,.,, Foco;i ai fccioarci fru,rooi" g*i ea, sfi,rnitoare a,'pf,ltii"oianri *'*, De marite
'

i';,, ",i',ii,,li i'i"':',,:;,tt uti;: P ;' i ;- ;i;:; ; i l'::t


pirrli,",

Tu chiar j i" i

uhu

d r ep t d i !
v

st0 $i nici n-ai pierii tu prin spad5,


ANTIGONA

Sldvitd tu asbrizi porneqti sple al morlii Llcaq de ,tdrind; dar n-ai fost De-o boald, de-o molimir grea mistuit[,

Ci insd{,i, din toli muritorii, ai vnrt-o Din viald-a porni insprc FIades.

r ai b d' .r "

Antistrof a 2

t"" rlri se " nrrii^o't "" .iuca_oa


in
ar

!!r:r, prtrtse

de doi sht.jitori. ,4re nttinile

lantu,ri.)

805

l:": Iil9;n',ir u,'iitil# Ei#";Ti #-'^"#:jf'r ei'oiut rle ra*inri, -;.,1,,


Sp;

Cirrd insurni vad

orrrii'mi viizurd,

povestirea sfirSitwlui jatnic Pe sttnca lui Sipylos unde 825 Acea frigiand, a lui Td.ntal odrosld,z Se stinse din oiapd, Ei unde, Ca iedera scai cold.citd, aw slri,ns-o Pietroaiele sttncii. I ntr-un a'-i Bdtutd de ploi Ei zd,pezi - mi se spLlne 830 $i lacrimi 6i lacrinti, sdlmana, tc. : It, curg prmtre gene Lro&Le tL stnLL-L Stnt leoarcd. de pltnset. Ursita-mi Gdte;te ;i mie o astfel de nzoarte !
1 2

fEw gtiu

;-.

i? : .1l?il :,1?',1

i,lu..,

ve

;,

i,, .

fluviu din Inlerrt. Acheron Frigiana estc Niobrr. Cind gi-a pierdut copiii, niscuti din cirsfloria cu Amfion, rege ai Tebei, a fost atit dc indureratir incit Zeus, rnilostivindu-se de ea, a transformat-o in stincd pe muntele Sipylos tlin Lidia. Antigona )gi intrevede sf irEihrl intr-un mormint tlc pial,rir, ctlea ce ii duce gindtrl sprc Niobe.
l

r1
I

CORIT'EUL

835

Da.r, vezi , ea zeill era pi din vitd Zerascd purcede. Noi? Oameni Din oameni vremelnici ! Tu insd de vie Porn-ind inspre moarte, sldvitd Vei fi, c5-af avut o ursitd ea zeii.
ANTIGONA

865

eu eu spre ei Ei cu ei am I'dco,gul cel- vegnic' Ah, .frate' Ah, frate, cc-anrarurL nxl-aduse ttTo A ta' cununielr De-acolo, , Din moart,, p' iint md"smulgi tw azi ttie{ii!

Ndscuse! -ir"-it'iu Vai mie , sd'rmana'am fost zdmisin! Lovitir' be btutem fi PrA nuntir.e sd"mpart
Pornesc

840

845

850

! A;teaptd_mi ! De ce' sd-ii aud, ale tale 'Tu, fatjoc.uri din uiald? trari, )L eol, pamtnteni ai grii_mi sird,bune! Izpoare-ale Dikei t yoi, crtngiri Sfin{ile-ale T ebei cu mtnd,reie_li care, lA.figi mdrturie culn nlmenl, P,rie\en,^md, pltnge pornind, eu _ ce lese_i Aceasta! - spre hruba ce_mi fi_()a #,?rfr:, "y*omld,.,., dar oure 4u Lnc&-s in .n-.g fost-niciod,atd,... Vai mie, Mai.stnt ll.ntr6 oameni? Departe_s d.e cei cari r r&Lesc. . . SL d,e morli si.nt departe !
meu
CORUL

Strof a l Vai, 9um i.;i


Paminlului Tu moartea

CORUL

bat joc ei de mine! pe zeii

s'75 Te-a d'us la


ANTIGONA

Pe rnor(i a-i cin'sti este -faptd' smeritd" Dar ci'imuitornl nrt' rabdd' Sd.'i catci o porinca' Ori firea-{i trufa'gd'
Pierzare'

' t '

EPoda P, d,rumwl nentors md, por d'uce, vai mie' De nimeni idlitd qi fd'rd' Prieteni ;i fd'rd' nuntte; ,L ra'za Cea sfintd' de soare eu n-ol mdL 880 Ved'ed-o ureod,atd' Si nici un prieteg Nu fi-ua in .iuru-mi, sdrmanal amard" iii,'"t*tii ii;o ptinge ursita'mi
(Creon eine dinsPre Patrat')
CR.EON

S^pre 855

2:q Pdrintelui
Antistrof
ANTIOON,4.

Cind, dat-ai ndvald. sttrnitd *.seme!ie, c'dztnd,, tu pdcatul

Dike, spre jittrul tnalt aI zeitei

(cdtre paznicii care insogesc pe Antigona)

tdu

ispdsi_ve'i

'Ce g.i,nduri de
860

jate treze;Li tu tn mine Vorbtnclu-mi de .ialnica soartd, |,_rq:!i, ce-a fost-y g noptrd.! Cumptild U-rsr,td-au avut Labdacizii, Vestilii! Vai, grele pdcaie_ale mamii. Darmana, ;r,-a ei dezmierdare_n Culcu;ul iuntirii cu tata... pe care_l

Nu qti,ti c5' din jdliri qi bocete nu-i om Ce-n fala *otiii s-a"'opri, de-i dflm rdgaz?sipat 885 C"-*i*i"t,i?' HLi, dric.e!i19.'de-aici! l{ormint 's['i da,ti' cfl-aqa vreau eu ! ln scorburd I" iti""i Acolo s-o lesali sd-gi dea ea suf letul ! Ori mai trei;.'A in Lcel mormtnt' de.vrea! Nu eu cu-a morlii-i vinl slnt impovdTst' , s90 Cu cei ce-s vii ea nu';i va mar avea laca$! --, cu fiica A".rt Irate al Antigonei era Polinike' Fiind cls[lorit9i ostagi, indemnat, dlndu-i rui Adrast, rege ar ei'gi"1iii, ".Jri"-i:" ,l'riiiJiilr;"iri* f;fiil;;it, iliG din-carc i s-a tras sfirqitul,
461

AlvTlcoNA

'f;.il'lJk,'f,!..9,ur'uu
spre
8e

iine-a;l#-I:'

vegnic.

al nunlii mele, ru, sub

(-10till'r.:llL

pJminf!' piinur"

fll-i:'rffi

il?H,t

'fi.,,,r:' :rT: #i:iiiifr F# rl"*, e00 s; i,l,rl*l;i, ITr:f :l-"u'jj, I,ol.i*u,ffi o1. ,c; t."le' .lli ii'\:11",''loll,,1 I 1"r iifiiti i a t tttt.*i"r,;'-'u";ttt r'-am facuL' ttt tt.lii'.ijffii; ; " vl?lfl.,:l, f :. ",n' ; *. i o " I i,'-ll i,,-i 1,ifi rf , ''' e0r .'Jlo",ii'""1;,i'":,;l:q.1"'iri ,i rj-o dau.*,,,
Ht",

ffi";iil#ili"* -*;
il.

!lt0 ,\zi
"'.'

Nlereu acelea;i vec,hi furl,uni

sufleLrrl

!i-l

vinzoles.j.

CIIF]ON

Se vor cdi cei care-acum Aga alene-o duc de-aici !


ANTIGONA

C[ moartea-mi este la doi


CITEON

Dar vorba-aceasba-mi spurte, vai,


pagi.

;:l :-rlr::utiil; *.3l;1fi "o:," ..,


t.';i i;;:';;;'r;1.'l'."XT

935 Nici nu te-nclemn si lragi nddejdi


C5. s-err put,ea
,INTIGONA

sL fie-albcum.

fl ,f;,il, i,,,',7 il 'J."':fiJ;1.J"::


s,

u,

tr

e2o

trI-au pdrdsir

ml,,:nj;l;{;?rt;:,T;.il,i";

Iiint azi, yf ,.,-' fi#li.ii',_1,* "qvrr'trt"' tn mlna lui n..,., ,,i

*rli,"#,lli:i::t

'

"
I

sao

;' O, Tcba, [u, piirnint slrJbrrn !. O, Zei, slruburri ai alol rnei Strlbuni -Frivi.ti, ! Ce zornic ci rnI duc
1

* **#ti"u '' li^"rqr''i''$'"1;ll.?


ij*ii
ova f i

cirmaci ai l'ebei, voi, Ce-ndurd ultimul vldstar Regescl- ;i de la cine, vai Ca-aqflcucernic m-am purtaL !
1

A),

grr,r.,

tl us

ri d, i n u,r nt ii cle p uzn. i c i, s e ln d e p tir tea zd.. Creon se i,n.tonrce in pal.ut.)

+; ; iX': La l.: i, rtocroi ff:H,:;. #',$;Jfl pe-o uar dacd ,u;; 1Jnl'ot'3 Joii md socotesc. szs prin pdrim;i jltl,ld'i drept *a-nJ* ,u-r,au., c.E.Ii"--i';":^1 vlna, tr-o voi ispasr;

::

e'Hf;tT;;4:JJi;';,:tffil*.'.H1,,'*' "
},
1."',".:l:?:i
Ii

conlill

Strofa

Dar chiar gi Danrie-a-nd,wrat o ursitd. 945 Ca tine, cd-i Luat-au, lumina Cereascd. gi-n temnild-aw dns-o-ntre ridttri

n,:;. A;

; ;;J::, ;';:Tj: fi ffi fi l;;:,ii


46A

:.'o-,."... .ar

i'vin

'J;0

De-aramd, de nimeni vd.zutit,. Culcuqu-i morrni,nttr,l! 5Si doard coboard $i ea dintr-o vi1d. vcstitt"L. in trupu-i chiar Zeu,s semdnase din ploaia-i f)a aur. Cdci nici avu[ia, h"ici Ares, nici zidul cetd{ii cel turc,
463

,Nici ndp.ile negre bdtute De aalurr na scapd puterii Ursitei!

Antistrof a

Antistrofa

es5 gi fiul afl,fyr,tungs al tui Dryjas, Ce_a fost al edonilor ,r"i" ", A fos L a". n iiniiii",rtriii, trtrc zid,uri Dc piatrd,,
e6o
Semeatd.l ^c.a

e6

t;";;i;:;: i", 31'"r# tr;",:nr'!r'!:l :,":::r a b uraf d i""7';';^l:' ;fii' f,' :'i:if , i rocu t ",iiJl\ii,
e p

vorbi_.i".f";;:i f:f:,i:,:: mtnia-i aprinsd

Zd.robili de durere, sd.rmanii-Si dau duhul, Jd.lind,n-;i, ei greaua ursitd.,, Si-a maicii lor care, prin nunta-i, spre chinnri e8o Ii duse. $i totuqi tsru "i, D e-obirqie veclt e : strdmo; Ereh.tius I-a fost ei, iar tatd, Borias, Ce-n grele furtuni pd.rintegti o crescuse in peEteri, departe. Ndscwtd, 985 Din zei, ea fugea ca un cal peste dealuri, Dar Pdrcele fd,rd de moa,rte Pe ea au looit-o, o, fata nLea dragd,!
,

(Dupd, citeoa clipe iLe td,cere, oine Tiresias, dus


mtnd, d,e un copil.)
TIRESIAS

de

":,
2

;;,;:t#,r;,f,, frZ'r
c

Strofa

^.",
e
m

i,
c,

Pe sus, d.e
ail,a

s7o siirriuf."'lr-?nd' gt,

Aii".fr"i;,

Bos foru

I st

Z"

f,i of :!:,*,n:l;,L, ,l;:


oii. i"rt'. t"J.i",,!u",u vezt,S, alm idiios,

area

Cirmuitori tebani, fdcurdm drumu-n doi; Dar dintre noi, vedea doar unul pentru doi, 990 Cd f{rd cdlluz cu greu pdqeqte-un orb.
OR,EON

Ares,

cetate

!'!::!'i' ;a'i''ii,ii mamd s7s n"*:::i;;iii;:!ii:;::i *' spada i 'ri"rirr"tri


i::;f;Y
De stnge, lovind
asculite.s

i#.",*"

i;::; : f::, f,:r!:: _

Tiresias, unchequle, ce veste-mi dai?


TIRESIAS

li-oi
CREON

spune

tot... AscultS.-l pe tilcuitor!

Dar de la sfatul tdu nicicind m-am abdtut.


TIRESIAS

De-aceea-ai

cirmuit Ceiatea inlelept

mrum
464

CEEON

995 E drept! Cd mult folos din sfatul


TINESIAS

tiu

am tras.

Sd

qtii: gi astdzi pe taiqul soartei calci.


465

CR,EON

.CREON

I)ar ce-o mai fi? Doar


TIRESIAS

c5.

te-aud qi md-ngrozesc.

I
t.
ll

De-ascul,ti ce-mi spnne megtegugul meu, vei qti: Cum stam eu in strivechiul jil! de zodier, 1000 $i unde fel ;i chip de pdsdri se-adunau,' Deodatd-aud urr croncdni[ tdios, ciudat $i cobitor, cum n-am mai auzit. Am qi ghicit: Se sfigiau cu ghearele, cd-asurzitor Din aripi hirgciiau... Speriat, prinoase-am vrut 1005 S-aduc pe-altaru-aprins, dar fldcdri Hefaistos Nici una nu zvirlea... Grisimea coapselor Qe se topea-n cenuqd sfiriia; plesni $i fierea qi-n v[zduh s-a-mprdqiiat in stropi. Picioarele-au rdmas f{r[ grdsimi... Aqa l0l0 lfi-a povestit cu de-amiintrntu-acest copil; t-um pul,uL yreo prevest,ire-a deslirqi, ^D.ol jert,fele-n_ zadirr mi-au fost; iar [st copil Qi lmi este citl[uz, cum allora li-s eul Cetatea pdtimeqte-acum clin vrerea ta ! 1075 Sint pline-altarele qi vetrele zeieqti De pdsdri gi de ciini ce lequl bieiului Vldstnr al lui Oedip il sllrlecri-n bucd,ti. $i. zeii-a noastr:o jorl,fcr, rugi, nici mai primesc; Nici focu-aprins sub coapsa celor ce-s-jertfili. 1020 N-auzi un ciripil de binevestilor, Cd pdsdrile sint sltule, ciugulind ln singele eel gras al rincedului stirv. Ginde;te, fiul meu, toti oamenii gre;esc; Cind insd ai grcryit, dar vrei s-o-ndrep!i, atunci 1025r Nu te-nddrltnicesti, esti inlelept... Vei fi $i fericit! Cd-mbti!oqarea in greqeli, Sd qt,ii, gre;eli cu droaja trage dup[ ea. Dd-i pace unui mort ! Nu mai lovi-ntr-un hoit I Ce vitejie-o fi ca iartiqi s5.-l omoli {030 Pe cel c)are-a murit? Eu binele ti-l vreau, I)e-aceea-ti spun ce-!i splrn... E-atit de-rnbictor S-auzi un sfctnic bun, t,iltl sfat,u-i de folos !

BHtrine,-n mine toli lovi!i, ca nigte-a-rcaqi Cind linta qi-o ochesc. $i-atita ma.i lipsea.: 1035 Tilcuiioriil - Eit... Iar' cei ce-mi sint din neam, De mult m-au tirguit gi rn'au vlndut'1 Hai, deci, lmbog6lili-vf,l Din Sardes aurul, nin intiia, pe tot l-o!i aduna,-dar de-ngropat, Nu-l ingropi-tit t{iti dac5-ar fi ca vulturii 1040 Sd-nqfaie slirvul lui qi la -picioarele Lui Zeus l-or duce pi acolo-l vor mlnca I bar chiar qi-aqa - cu prelul dstui. greu pbcat uoar $i lncd n-am sA iert sd-l ingropa,tt' zei' qt'ru nu-i poate pingdri pe de tti"i un om Lo45 Tiresias, bfltrine, chiar qi cei qireli Se ndruiesc - Si ruqinos - cind pentru-argrnlt' ln vorbe mari, ei ginduri rusinoase-ascuncl'
TIRESIAS

Vai, vai!
casoN Ce

Ce om o poate

qti... qi cui

ii di prin gind"'
Ce

vrei si zici? Ce-i vorba asta?

tot

spui?

din oomoril louo C{-a fi-nlelept e cea mai mare


CREON

rrnnstns

$i-a

fi

nechibzuit e

r[ul

cel mai r[u

TINESIAS

De-aceast[ boald, pare-mi-se, eqti atins.


CR,EON

lsmena si de Hemoir pentru a-l face sd revin[ asupra hotdririi lui. prorocul'si-ar fi trdddt deci regele pentru arginti' Scena amintepte o.-^"..a aifi Fitoctet cind Neoptolem este invinuit de a-l fi vlndut be Filoctet.

Nu cu oc5ri am sd rdspund unui prorocl t C-r"" *ea s[ spuni cd Tiresias ar li fost cumplrat-de,,A'1tjgqng,

31-Tregedii -

Sofocle

TIIIESIAS

Ce

alta faci, cind spui cd-am prorocit greqit?

CTiEON

1055 A;a-s tilcuitorii


TIRESIAS

toli:

setogi de_arginti!

Dar tagma regilor? Nu-s hdmesili de-argin,ti?


CREON

Ori ai uitat c[ tu-i vorbegti chiar regelui?


TIR,ESIAS

O, nul Prin mine lara-ai mintuit_o tu.


CREON

Proroc dibacil Tu parci numai rdu ne vrei.


TINESIAS

Din cer nu-l au I Tu calci qi peste om $i zei. Dar Furiile ce la Hades implinesc Negovdit qi dirz poruncile zeieqti, Te vor pindi, gi cite rele-ai fdptuit, t075 In lalul tot atltor rele vei fi prins, $i vei putea gi tu s[ vezi pi sd-nlelegi De !i-am vorbit stirnit de setea de arginli. Curind s-or auzi-n palatul t[u bdrba,ti, Femei, ln bocete zbucnind, gi vei vedea 1080 Cum lmpotrivd-,ti se vor rdzvriti cet6!i,1 Cet[fi oare-au vdzut cum animale, ciini $i pdsdri, in firimi i-au sfirtecat pe morli, $i legurile le-au tlrgit - c{-atlt le-a fost Ingropiciunea lor - de-au dus duhoarea-n chiar 1085 Altarele oet6{,ilor 1... Ji-am azvirlit $i eu sdgeli - cd-s bun aroag gi-s minios. O si le simli arsura lor I
(cdtre copilul care-l insolea:)

t07o De-nmormint{ri. Tu n-ai 5st dreptl Nici zeii

$i

Pe clnd tu legul unui om ni l-ai ldsat, ne-ngropat qi f[r' cucernioe cinstiri

cei

1060 O s[ md faci sd spun ce-n glndu_mi ascundeam.


OREON

Md dul hai! Dar nu pentru argin,ti


s_o

Copile,-acas'
(cd,tre cor:)

Vorbegte,
TIRtrSIAS

faci.

Eu pentru tine, pentru al tdu bine_o


CREON

fac

Minia el descaro5-gi-o pe cei Mai tinerei I lnvele-a-qi pune gurii friu I t090 $i ginduri mai cuminli trezeasc5-se in ell
(

Sprijinind.u-se pe copil, Tiresias pleacd,.)

Pe pace
TIRESIAS

fii!

CORITEUI/

Cd sd mX cumperi n_ai sd po,ti.

1065

Nu se roti-va soarele de multe ori, li tq _- s[ gtii - prin moartea unui drag vldstar De-al t[u vei ispdqi pdcatul de_a fi dus ln chip mirqriv-pe-o flinle vic in pdmlnt,

O, rege, omul a plecat, dar grozdvii A prorocit; qi qtim cd de demult, de cind P[r negru-aveam - azi mi-e cirunt - cetdlii el Nu i-a prezis nicicind vrun lucru mincinos. cirmuitori au r5mas neinmorminta$i,

I Sint cetdtrile care

au fdcut cauzl comund cu Argosul

qi ai ciror

'0nE0N

t0e5

9i I {y md eul $isufler,dl mi-a rdscotit; ua sa dau b{tut, mi-e greu... ne1o, si fiu. L-ag inciuda... $i soarra gr6aznic ;;r" j;; :'"'
COBII'EUI,
I

',

I\'Ii-e teamd t V[d... e luoul cel mai lnfelept, Ca legilor s[ te supui cit vei trii I
(Creon, urmat d,e sclar;i, se indepd'rteazd'
CONUIJ

in

grabd,.)

Mai chibzuiegte, fiu al


CBEON

lui

Mendceus

t
t

Strof a I
Zeus,

,t

lL'

Dar ce sd fac? lnvafd-md gi-am sd te-ascult


conIrEuL

tl00

1t2o
I

Te dul Sloboade-o tu din hrub6, din pimlntt Iar celui nengropat g{teqte_i un morrnint !
CBEON

Aga

m[ sfdtuiepti? $i_ai vrea s{ te ascult?


I
t, I

1125

Ce tuneta'I dezld'nluie Cu vuiet surQ! Tu care priveghezi ltalia, pestitalz Tu, Ce la serbd,ri d'omnegti Pe vdile Demetreis din El6.usis ! O, Baehus, tu, ce-n Teba-li ai ldcas Cetate a bachantelor Pe ld.rmul apei Isrnenos, ce-.a fost De-wi crunt balaur semdnatla

Tu ce d'in Cad,mos te cobori, Din nimfar, fiica luil Vld,star d,in

Tn, cel sub-rnulte nume prosld,vit,

CORIFEUIT

91, rqgr, zor I ln mers gribit oslndele zere$tr lrn calea celor vinovali... Lovesct
CREON

Antistrof a
I
d

tl

Aprinse-s pentru tine torgele

t105 Vai, greu m[


CORIFEUI,

dau bdl,ut, dar am s_o fac. Sd_nfrunti ue Insa$i soarta_li va fi scris, este-n zadar. ---'-

Te du I Si nu lagi lucru-n grija altora


CNEON

ttt,o

IlId ducl Hai, slujnici, voit gi cei de_aici din iur. )r cer ce nu-s pe-aici, dati zor voi tofi gi_n miini $ tu.qliI securi... Acolo sus, inspre ,otrri. Pornifi
(aratd, spre Locul unde era legul

lui

potinike:)

Pe piscurile gernene, Pe unde se preumbld nimfeles, Bachantele de prin Parnas, I tgo $i unde-i gi-al Castdliei izPor 16 Din Nisa? ced cu crestele I np d.luite-n iederd'- ai P ornit, $i d,in colinele-i verzui t Ntt"f" este Semele, fiica lui Cadmos, pe care a }ovit-o trisnetul ne "ceasta ll ndstea pe Bachus. --T-psie'f cind ea talia meridionila, ale cdrei lirmuri erau bogate in vi!d de vic. 3 ln texl , zeila Demel.er apare sub numele ,,Deo". a Riul lsmenbs cutge dc-a Iungul coastei- rhsdritene a Cadmeei, prin iela,ii cerei Iocriitori s-au n-dscul, din dinlii garpelui semdnafi de Cadmos. *- u-Nltnfet. din grota corykiani de pe Parnass, denumitd ,,piscuri
gemene".

lan! Am pus-o-alerg. M-am rdzglndii, o liberel I


-e_u,

$i lnsumi

ce pe-Antigona_n

"

c Vestit izvor din Beotia, inchinat muzelor. ? Locul legendar undc'ar f i copildrit Dionisos.

tIss

$i oesele striedril 31:#'L:#,i:,r;!;,i,i!fii,f f i,"


Qu.podgoriil

Strof a

2
s

T:l: '; care ;;:,;Ii, f i:,: * 1140 pe

td p i

rtLs

trdsnetu_a lovi't_o. Azi ctnd tot oragul, tot, st_oi'tii-" p_opor looili'stit ae prApai,iA t,;i De zor gi treci tu crlsteie parnasului! _Treci gi strimtoared cea Cu pal uuind., sa_i'minti;iiU i'

$i cei ndp[stuili qi ei - pot fi-nlllali I 1160 Ursita omului nu Soli s-o tllmdcegti t Creon - ag fi zis - o soart[ de rlvnit $i Avea. Din miini vrdjmage slobozise el Pdmintul cadmeean qi rege-al ldrii-a fost, $i-o cirmuia ca un stipln gi-avea copii 1165 lnfloritori qi buni. $i-acum, ce-a mai r5mas?

ttTo

Antistrof a 2
care hora astrilnr ee.foc o d,uci Si egtiitaiti E^rLn ate noplilor strigdri, q,_regg, tu, vldstar dii Ze;s1150 {h,, v!,no iu insogitoa,rrli--' Din Ndros, cu tiorhaniite
Ce-n

Cind omului gi bucuria i s-a dus, $i via.ta i s-a dus... Biet mort lnsuflelit! Averi poli strlnge ctt poftegti I Ca regii poli Sd huzurbqti I Dar ctnd ajungi de nu mai guqti Din ale vielii bucurii, eu n-aq mai da, Pe ce ne-a mai rdmas, nici umbra unui fum. (Euriilice, foarte tulburatd', se ioegte ctteen clipe
in poarta palatului, fdrd a fi pd,zutd, de cei d,in scend. Reintrd, in palat. Scend' mutd'.)

Idlz Tu

CONIFEUL

(cd,te uainic.) Ce vegti? Ce


CRtIMCUfT

noi urgii au dat pe-ai nogtri regi?


ce-s

noapte pind_n zori, sideind,' -pe t achos, sld,vinil pe-al' lor std.pin (r'ine un crainic,)
ONAINICUL

tttn

juru_li

nebunegte d,d,ntruiesc.

lt

Vai, unii-s morli! I-au dus la moarte cei


CORIT'EUT/

vii

Sd-mi spui: ucis-a cine? Cine-a fost ucis?


CRAINICUL

1155 O, voi, vccini l.ui Cadmos, cum qi_templului Lui Amfiona... Ce r"u;id ;;,sfforr,,"" E datd omul,i!Sd_l plingi? *_i fericegti? Cd gi cei fericili pot riarulli a-fi,

ttl5

Jertfitu-i Hemonl Rudd-i bralul


CORIFEUI,

ce-a

ucisl

-F#Bt8irile*rituale
^ c..on
3 Corul are iluzia
e

care aveau loc la serbdrile rui Dionisos.

Ucis de mlna tatdlui?... Sau de a lui?


CRAIMCT]L

:y] l ffff :i ii;i;;;;,.p.rn danluri qi cintdri p-e Didnis;;l;;il-1 se mai spunea Ei B?.fi'#rii^'.'fi|i.3l"l'0"' - -;'Fr,ii
bachantete,

io

sir,

este inldtural i,,t"'f p #a,, * i,i ;; i;i".il;Hif$ ffi id:ff manifestindu_gi buculia,

ci primejdia

De-a

luil Furios pe tatdl sdu... care-a ucisl

r,,i?;i,,J

rl1i

r:f,"cf;..,"i1,fr:f3, xn nrn*u.irea care

CORIFEUII

"'*t",i"i#:

Tilcuitor I ... Ce-adevdrat ai prorocit I

CNAINrCUL

$i-acum sd ne glndim la

ceir putea urma.

,{';::';,!'k?,:";:,iri:!,,:,ii:,r!:',il:j,:t
COEII'EUIJ

ttB0
.
.j

Darmana. De fiur
EURIDICE

D-inspre palat, pe Euridice_o

.ir.;

vai_.lOri
sao

p;;;;"il;
",lriq

ne_o

fi

filrmprutor...

v{d venind. auzit.rrortriria

g:,':lil.ii:,":1T_
,'II 5

ce p.ovesteaf i

_' !i^,:::lii :;*i i,r i _-;f';;d#;;;-"" " u-a ndpustit pe-neamul meu.be

jrn?;ni:"jtr*Ti{:t,mH"*x-

ttso
,

spunetri-mi, ;;;rb;;iir cd muite m_ao rovit,Ti"i-ilra_;:;;:',r


CRAINICUTJ

pe braiul rorl

"ir?ilri;;;il;

ipaimd-atunci. prdbusir. tejii?'_, in dureri.

st{ptnd drasd--ti nnwecf.i-r,^i +^

s-o ial p. oroiiti ca iJfirl"r'}"* a" got. tres Doar ad-evdruli ArumJffipri.:jCu sotul rdu _ Eu cdlduz - mergeam p" ,i-p-trrpre colnic: Ctnd ce sd vezi? ti".-rtri'"r li'f,Ji;il;, ;jT.,'' Zvtutit... si ftud ele,lijiliUr i,,n,. Noi de-a rerrro.it*;;itfTe-# tz00 Lui pluton rugi am tn{itra;,;;'iierusat,l buni

p;i';ili;.'fi h!i:'nllfil';:n:t"Hl,"'i::B jT"'

api sfinrd ,9:::1.11 oroaspdt rupte_aprins_ami.iraut; t u ramuri 'ti"ullir-","


ce-a mai

i-

"et", ii",;;il;ffilina

rug qi-am

ldrii rui

anl

*,#'lq*
474

I-am strins un movilig; spre scorbura din stlnci Noi am pornit, lnspre culougul nunlii ei $i-al morlii ei culcug. $i unul dintre noi Un vaiet, lipdt, de departe-a auzit, Dinspre cernitul ei iatac, neprinosit, Rdmas... Pe Creon l-a vestit. Acesta, clnd r2t0 Sosl, deodatd-aude-un bocet ndbugit... Cum a oftatl... Cit a jdlit! ,,Nefericit Ce slntl Au, sint proroc? Sau azi stribat un drum, Cel mai amarnic dmm din clte-am strdbdtut? Mi-aud copilull Da, e glasul lui..., l-aud! 15 Mi-adie ln urechi... Hai, sclavi, lnspre mormint ! ' Zorilil $i pietrele ce scorbura o-nchid Le-nldtura{i qi-nuntru cdutali1... Ce-aud? Pe Hemon? Sau... sau joc de mine zeii-gi bat?" Poruncii-lnnebunitului stipln noi ne-am 1220 Plecat; cdtam iscoditor, clnd... ce sd vezi? ln hruba ceea-n fund, c-un qtreang de in, fdcut Juvd!, ea spinzura, iar Hemon llngi ea Lipit, cu bra,tele-i mijlocu-i cuprinzlnd, Logodnica-gi jdlea qi jalnicul sftrqit 7225 Al nunlii lor... ,,E fapta tatii - el striga A luil"... Cind Creon- l-a vhzut, ce groaznic, vai, A izbucnit ln pllns... ln hrub[ a pdtruns, Gemlnd:,,Vai'i vail Ce faci? Ce gindte-a mistuit? ln ce sminteald ai cdzut, copilul meu? l2g0 Hai, vino, rogu-te-n genunchit" Dar fiul sdu I-a arunoat priviri ca de turbat 9i... ptiul Cu soirbfl l-a scuipat; o vorbd nici n-a spus $i-a scos el spada-i cu-ndoit tdig..., dar nu L-a nimerit. La fugi-a rupt-o tatdl sdu. t2ss De oiudfl pdmlntiu, olt ai olipi din ochi, In spada-i pieptul qi-a proptit gi s-a stripuns. Cind s[-qi dea sufletul, cu bra,tele-i molii Feoioarei legu-i drag i l-a cuprins qi slngele-a Jignit curgind pe-obrajii ei cei gdlbeji,ti. '24a ... Acum slnt laolaltd, ea qi eI... Doi mor,til I Azi ei la Hades slujba nunlii o slujesc. \$i-aga au dat ei pildd omului cd-a fi dintre rele - cel mai rdut \$ecugetat e

tz05

475

BZ-Tragedil-Sofocle

(Euriilice, zbuciunwtd de cele ce auzise, fuge in palat, Cltcen clipe, tdcere.)


CONIFEUT/
.l

De-un
265

$i

t2us 9J bun, nici rdu, s-o_ntimpla? Fdr, un cuvinb. Nici frr";il-;:;;i a*


Jr_uiii..,,',
ORAINIOUL

po_t

sd cr.ed?.Ce

Din vina

stnge yi d,e-un ncam au fosi acigagi...Ei jertfe-au fost! Dezmetice porunci am dat !

Pe d,rumul cel fd,rd, intors


ur i in

mea - numai a, me& Tu-n floarea vtrstei ai pornit

&'#d llllj :ffi ,'Jl,TTf]f ffi , Pe uli,te, se va boci, l; l;;;;:' uu sclavele.ll d"",rjuu ea "i ;i_o va jdli, tz50 Cd-i prea_nleieaprd puil.,;_; teal"_r, "i,
CON,IFEUL

acu

COR,IFEUIJ.

li2i0

Vai, prea tirziu


CREON

ili

dai tu seama t Prea tirziu

gregeti.

Nu g[iu; md_ngrijoreazd qi mulenia_n Dureri, ca !ip5iul"$i h;h"l;ft;' ptins.


CRAINIOUIJ

4)7 5

Vai! Suferinpa mea ttrziu Ea ochii mi.a d,eschis. Un zeu Asuprd.-mis-a pornit. Pe-un drum De lacrimi el m-a d,us qi tot Ce am aput eu bucurii El
sub cdlcti.w-i Ie-a

Cind vom n;-t11nde in noi vom putea "palat, indurerat .3 gti* de'cumva-n sufletu_i jrJpt 1255 MocneSte-un gind ur.r"r-.-C. oi mai 6rqrur Cd mutt dau de gtndii tar..ir.'#r""ii---' Erdit I
(Crainicul plcacd. Vine Creon, urmat de stujitori purttnd, pe brape trupul nei.nsuiUp ot f;utui iau.)
COBIFEUL
{ 280

Dareri ! ... E soarta omului !


(Creon ta tn brale legul lui Hem,on. Un crainia uinr:

strivit.

din palat.)
CRAINICI]L

Stdpinul meu, ah, mari dureri te-au nlpldit Pe unele in brale !,i le duci... $i-apoi Te-aqteaptd altele-n palat... Le vei vedea !
CREON

Privili-I, e regele lr{rii ! povara


t2G0
mdrturiq, H"^_:f"^1ir^".y9 ue_ml esle ler[ab,a o spq]e, cd insu;i, Nu alru-i fr{ptagur
b.ra,te e chiar

Decit ce vezi, dureri mai mari pot oare fi?


CRAINICUIJ

.;1i^;1 iffi"".

Strof a I
Vai, minlii mele ce sminteli I-au fost tnd,emn, d,e_a semd.nat Atitea morli? pr:iuitri cum c,ei't285

CREON

Cind i s-a stins copilul, mama n-a rdbdat, A mai trdi... La el s-a dus solia ta...
CR,EON

Antistrof a I
O, Hades, tw, necruld.tor
Ce

egti! Pe togi ne chemi! De ce,

12so
(Se

O, ,::j11rra_mi vrei? Ce O, crainice d.e relei"uti" oegti, Mai ja_lrice_yi iirii;t"ii Eu mort gtnt

31o

De spada-i cn-ndoit tdig N-arn fost strd.fulgerat? Scd.pant De chin! Nenorocit ce sint! N enorociri m-au nd.pddit !
ORAINICUL

3{1ff::i!*t:1":;,;r:;;;:, i
s;ii!L{,,l ti,i!!"' ; :;fr, r!,
d,eschid,

porlile patatutui, poate fi c,d.zutd Euri. d,rce, cate pi-a pus capd,t vielii,)

Ea ochii gi i-a-nchis, zvirlind asupra ta $i vina morlii ei, qi-a alor ei copii.l
CISEON

COAII,DUI/

poli vedea1.., Cdci, iatd-am scos_o din iatac!


si,nt!

Dar vielii cum s-a smuls? Cum qi-a dat moartea?


Cum?
CRAINICUI,

CREON

!295

.ce ,.. ^O tlrgie ochii_mi rtgd.,.Cl altd groaznicd. {".ira v rdi mali *-" iryiii "eiTrop i.ncd mai y tmi pineam c op itu [,drag ri"iiinit_t Eu att te; r,"dd,r... vii"," iilo nrhis... A cum itiria biriX,l,p;tt

Nenorocit

Vai mie, vui!

1315 Ea insdqi fierul in ficat qi-a-nfipt, aflind Ce trist, ce jalnic s-a sfir;it copilul ei.

ii*ti

Antistrof a rlzo

CIiEON

CRAINICUL

{s00

$!ri,?lii

rgos _
1 Acest

Strof a
De groazd,

u n a, t r"p' _' dld;j't'iJf;[,];"tl5", J:l' CREON 2

Strilnunsd de un fier In fara_atrarurri... tdios pe preoape i ,;;;;;#;:f"" mai in{.ii pu riii"Li,"p' r,r;*;;;;;;""

i ;;;iii.;.;i,?;r.r^

illjt

Vai mie, groaznice urgii! De vind. altwl nu-i, ci eu, Doar eu, nenorocit ce stnt! Cd.ci eu, - e sftntul adevd,r Eu te-am acis ! Hai, sclavi, zoripi.

Dacegi-md departe... d,a, Departe, hai, d,tr,ce{i-md, ! Si,nt om sftr;it! Cd. mort, 1325 N-aE fi a;a de nimicit!
CORIFEUL

Vai mie, oai!


1

firea na mi_o not En stdpi.ni. De ci,"ir"r"t", MeEardus. fi

Nu-i rdu ce-mi ceri... ln suferinta fdrd leac, Un singur bine-o fi: e grabnicul sfirqit I

ffi#ir1;ffffirffin4*:;ffid##
478

ln text se aruncS. asupra lui Creon vina rnorlii celor doi fii ai Hemon qi Megar6us. Dar acest fiu nu a murit din virra tatilui siu. Oracolele preziseserd cd Tebei ii vir aduce izbindS. rnoartea lui Megareus. Dar [al.i.l acestuia, Creon, a refuzat si se supund oraco]elor ;i sl-gi jerblcascl f iul. Aoes[a s-a rxtorit el insuqi (Euripide:.Fenicienele ).

s[i:

479

clluoN

Antistrof a 2
Sd. uind.

1330

Sd,-mi pind astd.zi moartea mea ! $i sd.-mi aducd, cea din urmd zi, Cea mai ferice-a vielii mele zi!
Sd,

mlartea! Moarteu mea! Cea mai frumoasd dintre morli,

\ \

nu apuc nici zorile!

CORII'EUT] 1335

Aceasta fi-va cind va fi t Noi sd-ngrijim De ce-i acum! De ce va fi... sint altii... sus...
CREON

Ce

mi-am dorit, am spus-o-acum in ruga mea.

PROPRIIINDICELE NUMELOR

CORIFEUL

Nu-,ti mai dori nimic ! Te rogi ln van. De-i scris A suferi, tu - omulel - ce poli sd faci?
CREON

1345

luali-nzd. de-aici! Departe, hai, Duce{i-l voi pe-un biet nenorocit! Copilul nxeu, neeasta, mea) pe toi, Vai, mie, fd.r' sd. ereau eu v-am ucis ! 'Spre care din voi doi;i nnd,e, vai, Eu ochii sd.-mi i,ndrept? Urgia grea Asuprd-rni a cd,znt... 8u... stnt... sftrqit!
(Creon, cd,ruia

Ci

ii

scapd, d,in

miini legul lui

Hemon,

e d,us, cld.tinind,u-se tn tners, ile slujitori in palat. Alli slujitori rid,icd, uupul nel.nsuflepit al lui Hemon.)
CORIFEUI/

[\r

'{il

Ah, chibzuinla-i har zeiesc... $i cel Cui soarta-i va fi dat-o-n dar va fi Gdsit gi taina fericirii... Dar Acei trufaqi ce-or infrunta pe zei Vor fi cumplit lovili... $i-abia atunci Vor invdla a fi-n.telepli... tirziu, Tirziu... cind. bdtrinelea i-a ajuns.
480

r-f.n'l*u'+l.*l:##r';Yf.iiiiy:t:#f
1962,

'!::i!iil

I
I

t,

ABAI: localitate in Focida, unde se aflau templul qi oracolul lui


Apolo. ACHELOOS: fluviul cel mai mare din Grecia; pornegte din Pind' curge de-a lungul hotarului vestic al Etoliei gi se vars[ in Marea Ionicfl. Legenda il socotegte gi ca zeu al riurilor, unul din cei mai vechi ai mitologiei elenice. Acest zeu-fluviu avea darul metamorfozd.rii (vezi Trakinienelc, t. 10-27\. ACHERON: fluviu mitologic, mld.gtinos, al Infernului. Peste el trebuiau sI treacd sutletele pentru a ajunge ln imperiul mortilor' Numele ,,Acheron" inseamnS. ,,cel care face s[ curgA durerile". ACRISIOS: rege al Argosului qi tatdl Danaei. ADRAST: alt rege al Argosului. Este unul din cei,,gapte" care au

pornit expeditia tmpotriva Tebei. Dupi o primi izblndd' pe tdrmul riirlui Ismenos, impotriva tebanilor, ogtile celor ,,qapte" au fost lnfrinte gi distruse, scdplnd cu via$d numai Adrast, care s-a refugiat la Atena, puntndu-se sub ocrotirea lui Teseu. AGENOR: rege al Feniciei, coboritor, prin bunica sa Io, din insuqi Zeus. El a avut o fiicfl, Europa, care a fost rS.pitd de Zeus, gi trei fii, printre care pe Cadmos, lntemeietorul Tebei. AHEI: numele grecilor coborltori din miticul Ahaios. Originari din Tesalia, cuceritori vremelnici al Peloponesului, ei aveau se se statorniceasce pe coasta nordici a acestuia, la jumdtatea celui de al doilea mileniu l.e.n. Prin extensiune - grecii care au luptat in expedi{ia troian[.

48t

Atltt,O: fiui eroului lesalian peleu qi al firea lui minioasd, a$a cum ;r';r;; zeigei Tetis. Vesl,it prin virejia rui. Legenda i,i ar,'" .#"il":11 ""il-_ iI'?;,_l:ttil i1,i'fiii;ll,iJl1 bogate ale mitologiei- grecegti. Cri *"i viteaz erou aheu in luptele
iiroctet. AIAS: fiul lui Tela.mon gi al Eribe;i. E cons.iderat ca fiind, dupd Ahile, cel mai viteaz rdzboinic.
ALCMENA: soIia lui Am.fitrion, $i il;i;. a Aticei. ALCMEON: fiul lui Amfidraos'9i"r*ri, Trl.i, gi mama lui Heraclos. iieririrui. AMFIARAOS; proroc.
mina, unde atenienii il sldveau cleicd, preamdrirea tui este

locuitd de pdstori. ln poczia greacl, Iocal fericirii gi al nevinoARCTUROS: numele unei stele din fala constelaliei Ursa Mare. ARDS: fiul lui Zeus qi al l{erei. lnc6 din epoca homerici el apare ca zeu al distrugerii si al rizboiului. Este reprezentat purtind cascd, scut, lance qi spadd; e de statur[ inaltd qi scoate strighte asurzitoare. Trecea drept un zeu care }ocuieqte in Tracia, lard semisdlbaticd. In Grecia i se lntrelinea cultul mai ales la Teba, unde trecea drept strdmos al descendentilor lui Cadmos. ARGIENI: denumire genericd a grecilor. ARGOLIDA: linut muntos la nord-est de Pelopones. .ARGOS: vechea capitald a Argolidei. Des intilnit5 ln povestirile
mitologice.

v[!iei.

ll

din fata t"oiei,*unA, insugiri sufletegti transmise

caracterizeazd omenia fa6'Ae

gi*urit. Avea insd $i deosebite " 9i?uiu, sdu Neoplolem, pe care

iolii."ru an. ln

A-aomnit asupra insurei salatragedia sofo_

$fi';,f,t:i:irit lu'i:t ascunzipu,,",,i:!u1TiH:;:l;?"1T:rmtlii:*_*l

prin arta lui '.eg. divinatorie infringereapria-i moarte, s_a ascuns "*p.ai1i.i-impotriva Tebei, cit gi propunt.u * nu'io" parte la aceastd expecu EririL, .o'" r,oi ;-;;ia,idi,'.^l"r

si

di;;;;'prevesrind

prin daruri de cltre polin i.Xe a pornit Ia lupti impotriva1Oiirrr",' XI,,v, 826 9i XV, v.247), f.fui. 'r-" lovit de lancea vrdjmagi, pa_intuf in clipa clnd avea sd fie deschis, din porunca lui Zeus, si eroul airparii-"ir,*i*pr.une cu carul sdu de "' luptI, in adincul " pa*ir,toi,.i.-*' AMFION: fiul lui Zeus gi al tebanei Antiope; cuceritor mitic al Tebei, el i-a zidit cetdfii *rtr".ruiu_ ,nunu legenda _ se inil{au singure la sunetul fi.rilri.-' "u.. ._,* AMFITRION: rege al Tebei, sogul Alcmenei a fost tura ei .o ?ru, _ mama lui - din legdHeracles.care AMFITRITA: fiica zeului *"*in Nrrro, Ui"r"lr" lui poseidon; per_ sonificare a m{rii (vezi qi ,rot" Au i" ., din oed,ip rege.), ANTTcLEEA, ,"tr;'i", Laerre ei mama ,r, Jo,ll,l. ANTIGONA: fiica lui Oedip 9i Soria Ismenei, a lui Etedcle "-to."rtui. qi polinike. personif icare a pieU,tii iifiaf e. ANTILoH: unul din fiii lui Nestor; i;;;;;'," fala Troiei. APIA: alt nume al Argosului, ,. ,;;;;. Ia Apis, rege mito_ "^ru logic al Argosului. Apis era ,uo""rin iugi, fiindcfl el izbd.vise ln vremuri strdvechi Argosul a, *onpJrii ,,omicizio,gi de molime. ARCADIA: regiunea muntoasl tn partea e"ntrate a peloponesului
484

lui Zeus qi a lui Leto. E sora lui Apolo qi zeila lunii, a in5llimilor impddurite, a fecioarelor. E infiliqatd cu aro, slgeli qi tolbd. Sl[vitd in Tracia, Scilia qi pe !5rmul Mdrii Negre; avea un templu qi in Teba. -{SCLEFIOS: iscusit vindecdtor al bolilor, zeificat mai tirziu. Fiii 'sii, Machaon Ei Podalir acesta din urmd fiind medicul armatei greceqti in fala Troiei - ca gi fiica sa, Hygia, aveau darul vindecdrii.
.ARTEMIS: fiica

ATALANTA: mama

ATENA PALLAS: fiica lui Zeus. Este zeila socotitd ln lumea greac[, qi in deosebi in oraqul ei Atena, ca fiind zeila in$elepciunii, protectoare a artelor gi a megtequgurilor. Este qi zeila care a jucat un mare rol in lupta impotriva gigantilor. Proteclia acordati lui Odiseu si lui Heracles simbolizeazd sprijinul pe carc spiritul il dd valorii personale a eroilor. Avea templu nu numai in Atena, ci qi in alte cet[!i, ca bundoarh in Sparta,
Argos etc.

lui Partenopeu, unul din cei qapte atacatori ai Tebei. Ea este vinitoreasa care cea dintli a lovit pe mistrelul din Calidon.

\TICA: linut din vechea Grecie, situat la nord-est de Pelopones, in fala insulei Eubeea, qi a cdrui capital[ era Atena. ATREU: fiul lui Pelops qi tat5.l lui Agamemnon qi al lui Menelau. D frate cu 'l'ieste, care era taiirl lui Egist, ucigaqul lui Agamemnon.

\TRIZI: fiii hri Al.reu:

Agamemnon, rege al Argosului pi al Micenei,

qi Menelau, rege al Spartei.


485

AULIDA: port ln Beolia. Aici s_a a porni spre ?roia. ln Aulidaadunat flt.ta grecilor lnainie a fost jertfit?-,rrr*d:
Bl

d.e

: :: if1'o$1 BARKE:

BEOTIA: regiune. clin Grecia centrall, si canatul Eubeei. Ar. rn;l;;';ll mtrrginit{ cu Atica, FocJEi 9i rturi; tinut muntls (Heti_ conul, Citeronul). Capital" BOREAS: vlntul care suttetinspreui l.* Teba.,! _i"ieno"pt",
din

ru i B achu s D i on is os) :: iTi -nuniit ora$ ln Ci.*"i.", mai firzys ptolemais (Herodot, e : E tec tra'''-"' itor' o"asur ;;;;" .ll',,,,tit JII;"?';,iXlT

lt",",ff

cel

ebraurm

is t e re I

ll

"

mic riu in Aticri. CENAION: peninsul[ la extremitatea nord-vesticE a Eubeei. CENTAURI: fiinfe mitice sllbatioe, trdind llngd Pelion qi Ossa, in Tesalia. La nunta regelui Piritous al lapifilor, popor mitologic din Tesalia, centaurii au fost ucigi de acegtia, care aveau darul de a lmbltnzi caii s[lbatici. CERBER; fiul lui Typhon gi al Echidnei, aceasta din urmd fiind un monstru mitio, jumdtate om, jumdtate garpe. Era pd.zitorul infernului, avtnd inffltiparea unui clino cu trei capete.
CSFTSOS:

Tracia.

o*E
r
din Cadmos. prin extensiune, CADMOS: fitl lui Agenor, tebani. ,.g"i;-F;ni.iei. lntemeietorul Tebei, cdreia.i s-a spus mitic al ufC_l*.i". plecat sd."ut, pr.o"* ,r, Europa, rapitd de z.r.;
dupd sfatut oraeotutui qi sd tntemeieze

CEYX: strdvechi rege ln Trachis. CHALCODON: un aliat al lui Heracles in luptele acestuia impotriva Elidei (vezi Pausanias, VIII, 15, 6); nu este aici vorba de rogele Eubeei, despre care amintegte lliad,a (lV, v. 464) .
I

CADMEENI: coboritori

CHIRON: cel mai vestit qi lnlelept dintre centauri, fiul lui Cronos gi al Philyrei, fiica lui Oceanos. Este centaurul care a invdlal.
pe Asclepios arta vindecirii.

d;

u, ; ;;;,;;-renun!e ta aceste eercetari

;;;ilii-o"pa *;;;i;r;rlJ",
prrn'rlirf lui civilizator,

i; "J.','.f#; " ;; ;";" cAr.'AS:r;ru;i"if!;:_,'j:1,TiTl?:il1'1il.:'.Tl;;",_


darul

*"r

-Cadmeea. e qi

;"i

era privit ca p e rson ir icarea iniru en-

ai in;rrlei CEFA,Ltr\lA: ins:rti ainrUarea Celalenia. ;;;;.',r;, cd odiseu i*i intinaeu sr{pinirea asd; l:::;;,iegend.a'spune
1t6

CEFALENI: loeuifori

;t ;;;il;; ii sfida. Zeus i_" t.arnit -""" ?:;"1',f,".1',l iX,.jj CASTALIA: izvor Ia.poal.l. _u;;;i;i'p"rn"r. lqi trage numele de Ia aceta at unei tio.re retu Jin;;,r,,;; :;H::li.l] L ;"'; ; T #.:: #. ;#:1, .ITs;, I *," il "i ;;
zei,ci

,oo*l qi.t"ipitul pdsdrilor (vezi it;oao, 92; Ir,.v. ,oo ,l'"#.i.rt,_a rnsotitpe Agamemnon in rdzboirrl tmpotriva- T;"i;t;"ij" tndemnat jertfeascd fiica, pe ' - -- ruuvrllar pe acesta sd_si sr , tfigenia. CApANEU: unul din cei saptl conau"eto.i t impreund cu po r i n il e', t,J;

I, v.

de a proroci_dupid

69,

v.

CIBELE: fiica cerului, zeila pdmintului. Mamd a Iui Zeus qi a altof zei (vezi qi GEEA). CILENE: munte situat lntre Arcadia, lara Corintului qi Ahaia, unde - duph legend5 - s-ar fi ndscut Hermes;i fiul sdu Pan. CITERON: munte ln Beolia, la hotarul dintre Beolia gi Atica. Pe acest munte a fost ld.sat Oedip - copil - in seama unui phstor. CLITEMNESTRA: fiica lui Tindar qi a Ledei. A fost solia lui Aga memnon gi marna Electrei, Crisotemidei qi a lui Oreste. CNOSSOS: vestit[ capital[ a Cretei, evocatd in poemele homcrice care povestesc despre lnalta ei civilizalie ln mileniul al ll-lea

ln Atiea, locul nagl.crii lui Sofocle. CORE: fiica zei{ei Demeter. E gi un alt nume al Persefonei. CORINT: vestit oraq de pe istmul cu acelaqi nume, rival al Atenei
gi al Spartei.
CREON:

i.e.n. COLONOS: cdtun

ilI

fiul lui Men6ceus qi tatdl lui Megar6us. Dupd orbirea lui Oedip, al cdrui cumnat era, a condus Teba, ca tutore al fiilor acestuia: Polinike qi Etedcle, dupi a cdror moarte a devenit
regele Tebei.

CRISE: orag in Focida, agezat pe drumul cdtre Delfi qi in vecindtatea mdrii, la poalele Parnasului. CRISOTEMIS: fiica Iui Agamemnon qi a Clitemnestrei. Sora Electrei
Si a

lui

Oreste.
487

,CRYSE:

mici

Ij ; ** liii :'.'{fi ,i?fi!: ;tiJ iffixtJ n lfi : cypRrs:eiil;i*;1#,T:',gl;,J"";:::i::",i;;,i,,r,i;;;:"'' '|


D

."

Cryse.

insuld Ia sud de Lcmnos gi care Aici grecii i*-;:j^"^'::"".9r. car purl.a Rumeie nimfei

ffi

DIRKE: din acest izvor de la poalele Cadmeei se forrpeazd un mic riu care trece pe llngd coasta vesticd a Acropolei, DODONA: localitate din Dpir, vestitd prin templul siu gi prin oracolul lui Zeus.
i

'ln

oo*11$ftJ",llnTt1rl"gic,
veslise
.,r"n^tl-o

!i?:rift; ***: :^l{r :T s;[i* * ::."ff;;,.,flffi,,'' *"*::':ri ;':,," oenoa'Noi, ;,Ti,T i?,
nume ar rroadei,

r,,J,i,r?T::' proi de ", .r:.i, ,"i"i"l_i',1",, ""., "';:;::f,'H ut,1111istit care mai rirziu']"iil #,'.:'"" :u ea pe perseu,

regele Argosurui. intr_un turn de aram.d,_cdci ;.;;"i;T;;"orr_

riica lui A."isios,

DOR,IDA: regiune ln vechea Grecie, situatd la nordul golfului Corint, intre Etolia gi Focida. DORIENI: locuitori ai Doridei qi dupd cum spune traditia unul din triburile primitive ale rasei elenice, carea cucerit peloponesul gi a intemeiat Sparta. DRYAS: rege trac, tatdl lui Licurg. Ardtindu,se nepios fat[ de cultul lui Dionisos, Licurg a fost lnchis lntr-o peqterd gi a orbit (vezi Antigona, v. 955 qi urm. cum gi nota subliniar{) ,
F]

DIIIANIRA: fiica regelui c-tolian Oen6us gi a.Altheei. de Achel6os, Fiind petiti ".::t1" io.rlnni*'ilint"p"iga ruptd de H.."ci"r. o

DA_ULIS: oras in Focida.

Dardanos.

."r; rer lr'age numele de la Dardania, vechiur ru;";;;;;'l"Ti,'lu:,li 'I'ros, nepotul


lui

EAC:

fiul lui Zeus 9i tathl lui Peleu qi al lui Telamon. tatil lui Ahile, iar Telamon al lui Aias.

Peleu a fost

*'""'"1

TTELFI: locarirare ^^. in

"" de Iole' Atunci Deianira Nessus. tmbrdcindu_r, *lui

singe din asrrer, o

:-1s""t1'*d;;;;, qr pe*cenraurur i.":t';.:: centaurul a sfetuit-o^pe ltl'


.^n"

l1

,"oii::..J. ilj.r,iJf,X,::sminrul r"r H;;;.,;;,


Fociaa,la';;;;iJ;;r;vea
lndrdgosteascd i-"^;;#;li":" t1se uns cu sinsele ;;;i;"i..::uT.j't dea srirsiiur. sr-;i

Deianira ru

Nessus

1,"r,*,

EDONI (Edonieni) : popor din Tracia, pe ,tdrmurile Strymonului. EGEEA: vechiul numo al Arhipelagului. EGEU: rege legendar al Aticei, tatdl lui Teseu. Cu ajutorul acestuia, Egerr qi-a invins nepofii care il goniserd de pe scaunul regesc. S-a inecat in marea carede Ia el iqi trage numele: Marea Dgee. EGIST: fiul lui Tieste. A ucis pe Agamemnon, dupi ce ii sedusese.
solia, pe Clitemnestra.
Agamemnon.

El

insugi a lost ucis de Oreste,

fiul lui

s,'ru f:', "f ,*ff lifr i#tiT * : "Fj, Tilhl'f: DEMErERI;;;;;i::ii''-'lT: era ortvsia rodniciei pdmintutui,_ sord a tui Zeus si fiicr{ a i"i;;;;;""..a a Rheei' Lingr Al.ena; ta nteusisl u;;ili; centrele ,'.,{rru.ht,$i cultului zeilei,

.'

ntt
I
I

invd!dtoare

;;;iiiiroragricole DIKE: fiica lui ^,.--t1 lo,n";i Zeus s. a zeilei Temis; personificarea DIONTSOS;fil ;.,?J, al s.emelei. leul vrnului Dreprdf ii.
sdrbdtorile

n.,r':^1,'-t-

ea,

qi caocrotitot".

era preamdritd

I .u'ui"'llr#

ca

EHIDNA: monstru (vezi Trahinienele, nota de la v. {098). ELADA: numcle vechi al Greciei; inilial acest nume se referea la partea ei nordicd pind la Pelopones. Apoi a fost dat Greciei intregi qi insulelor greceqti. ELECTRA: fiica lui Agamemnon gi a Clitem.nestrei. lmpreund cu fratele ei Oreste au rlzbunat moartea tatilui lor, prin uciderea Clitemnestrei gi a lui Egist. ELENA: fiica lui Zeus qi a Ledei, solia lui Menelau. A fost rdpitd de Paris, f iul lui Priam qi al Hecubei. Pentru a rdzbuna aceasti jignire, grecii au pornit rdzboiul impotriva Troiei. ELEUSIS: localitate in Atica, la nord-vest de Atena, vestitS. prin serbdrile care aveau loc toamna in cinstea Demetrei, zeila
rodniciei.

".r.r.::._ut si :o.u;i ..ln;;;:t '"tt

rustic qi pastoral

se

Ei al rodniciei. flceau ort" i""#i

ELIDA: regiune ln Grecia anticd, pe coasta occidentald a


489

Pelopo-

488

ItrLINI: denumir

lui z.ur.tn

nesului. I

capitala ei, olimpia, se celebrau jocuri in slava

EURISTEUS:
sd

fiul lui

$tenelos, rudd a

lui fleracles, pe care l-a pus

ro" ri ". denumirea EN rA : oraq rn rfl'I."i'u ri

#iJX#lT#jlilli*,";::utt-:::9 vl tt
" 1"'a'r

;;;;;;;';;f
I

9-c'

u..* misrariunii -vI I t'e'n' a"rreven it


in
grecesti'

*L ra ,' $l'":*.", o. zv*a A il-il',' ll"j"i,:;'ill,":ff*i:;. ERIFILA: solia rur Amfidraos.

",,t1:]:: ': -ilT;#nlTl +lii,ffi nnrsEEA,";#T


oRf

oNyAlros:

*.;"':tihlllfri
iT

lr
z

cele 12 munci: uciderea leului din Nemeia, a hidrei de la Lerna, a mistrelului de pe muntele Erimant, curdlirea grajdurilor luiAr.rgias etc., ndddjduind astfel ci va scdpa de Heracles de care se temea. EURYSAKES: inseamnS. ,,cel cu scutul lat"; fiul lui Aias qi al Tecmessei.

faci

ei

ena

EURyTOS: vestit arcaq, rege al Oechaliei din Eubeea, tatdl Iolei pentru care Heracles a dHrimat, oragul ei natal qi a luat-o prizonierd.

urt

;."#;:; rll-ltsti' *t"l ;';;;:""rro iotr-o mind o torrd aprinsd onorlt#J'"1|.illl ""
deseori

(FURII) : divinitdli rubprrn,nr, toarele *imelor ;i n"r"ui,iiiir""""lj'.1tttt "le nopfii, rdzbundav rnd pdrul incorac Erau reprezentare i t ;;

EVENOS: riu in lllolitr; cel dintii po caro il inttlneau acei care, plccind din Pletrrorr, se indropl,au sprc nishrit. Azi se cheami Fidaris.
F
7tt, Electra, lui Sofocle el apare ca fiind prieten al lui Egist gi al Clitemnestrei, pe citi vreme nepotul sd.u, Pilade, este aldturi de Oreste. FASIS: rtu in Colchida, linut pe coasta de r[sdrit a Pontului Euxin. FENIX: un ajutitor al lui Odiseu. Lui ii fusese lncredingat{, clnd

r; ;#d"11X*,"ffi"1,'",1Tljy i I .3 si

Arrodita. Apare

i,txiH',,t*rf*;* t*: v"tr;il#:flJ,:;rffr{:;iJ u*"toitd;3,T1:'l cd duPd chaos au


or
p ocr..o

"

Ii"ANOTEUS: Iocuitor din Focida.

r-*u
o

ilit fr;|;*l -:n.ffili#eei gonei si rr.unui.-'a"';,:::*:::f Iui Polinike, al AnriA ocuPat' duPd "rrat:l.e regesc al ,ur'll'' .,1.,," j:tr iJ:t*,
;'
i.,'i

el era vizuin""T:

l" tt*tJr.,.",o1l

apdrut Geea gi Eros'

si

Er

idei' rn
t'

ro oElHsl',#lT;

r_i,1TTi#,"i:ll ffi :**'LPolinike si cu *tLJt;;o-t""' ; i;';;"'*iJ aJt u iliHT' TilT:f i:ffi :lj "u'r'
:

;*
'

Ior). uu*:,::l:lr

e uLue

;;#lili;t#,*t
rneiase Eleusis

u, m llj# i"th

I il:ii,

jx,^

;i lil,lt' .T ?".,;: ", o...,,


:

orn

i,

"o';::;,x niloe';";;;^#",1:llpelag, Iingd coasta Aricei.


"""'-vultoorele": nume antitetic
:,urmaqii

EURTDTGE: sofia

ot'r*i i".riij,Tt

lui Eumolpos, rapsod si r"rtr*i.l'1111^1ft"9 din misterele dt


ltt*lse
JJ

"i-,.B.iriir"".. (FuriiTracia, care tnteai zeitei

rui !:: :" regele Tebei, ;reon, """"""" ""il


490

'T"'jl;iJi;Ii gi rnama lui Hemon.

toarele) - f iindci el arirtase oamenilor viitorul. Legenda complexl a acestui rege-proroc mai arat5. c5. el a fost pedepsit cu orbirea, de cirtre zei, fiindcl dezv5.luise argonaulilor calea spre Colchida (vezi Ei nol,a de la v. 976 din Antigona). FOCIDA : regiune din Grecia ccntrald, intre Tesalia qi Beofia. Templul din Delf i qi Parnasul dideau Focidei un caracter sacru.
491

Ftiotida, educalia lui Ahile, tatdl lui Neoptolem. Este fiul unui rege din Beolia. FILOCTET: fiul lui Peas; legenda ni-l aratd ca pe unul din cei mai viteji ahei care au pornit impotriva Troiei. Heracles, murind, li ldsase vestitul arc cu lnveninatele-i sdgeli. ln drum spre Troia, el a fost muqcat pe mica insuld. Chryse cum o spune el tnsugi ln tragedia sofocleicd - de un garpe veninos. Dupi alt5. Iegendi, ar fi fost muqcat pe insula Tenedos. Tovardqii lui l-au pdrdsit pe insula Lernnos. Dupd mulli ani a fost adus de Neoptolem qi Odiseu la Troia, care avea s{ cadd datoritd arcului sdu cu care ll doboari pe Paris. FINEUS: rege trac cu darul prorocirii. A fost pedepsit de zei s[ fie orbit gi torturat de niqte monqtri inaripali - Harpiile (Rdpis-a refugiat in

in centrut Asiei Mici, printre oragele cdruia era { I'R_IGIENI: locuitori, I ;;*;'l"o:lrTil? ,*:|il:, ar rroieniror,. fIlqT'Po, rUHII (vczi ERfNJrinl,

"*roi,l;,ji"ur

HPsttlNU: mama lui


l{IPPOMEDON:
ll

Teucr'os.

,Jili.

rdzbundrii.

GI4IiA; divinitate

n-:*- ,. ,

Geea si Sil;|iiii+t?u, j:::.,*fl p"1*.,:"i:*t#,',,,"f [ff :T";i-j ",*d],',.ii .,,n,"* p;i:,ffi!,l'ii;liff;j ;;i;','if,.,u,, ,n* ".i ";;

8'l',il

o;;;r?":::nd,lAmintu'

Talaos. Unul din cei.sapte care ari pornlt, atacul impotriva Tebei. HORCOS: protectorul jurdmintelor; slujitor al lui Zeus. HYDRA: garpe cu qapte capete, care trdia in mlagtinile Lernei de lingh golful Argolidei. HYLLOS: fiul lui Heracles qi al Deianirei; cdlduzitorul tatilui sdu pe ultimul drum.

fiul lui

I
IACHOS: zeu de origine aticl. Mai tirziu e confundat gi cu Bachus. ICARICA MARE: parte din Marea Egee, intro Ciclade gi Icaria, insul5 din arhipelagul Sporadelor. ln aceasl,ii mare s-a inecat
Icar.

Hi3ii; :::i,l"i#::::ub1,arn, "ne, rd ;;";ft',8,t1;*1r"tf ?i##ffi i"T;iJ'#l'i:'i"::1T'i'; _"*._rflur; personificare


nE,

Herei.

a focului. Fiul lui Zeus si al


in
z

IDA: munte din Frigia qi Misia. IFIANASA: una din fiicele lui Agarnemnon. iFItOS: fiul lui Eurytos, regele Oeelialiei, oras din Eubeea. A fost ILION: alt nume al Troiei.
omorit de Heracles.
INAHOS: zeu-fluviu din Argolida.

fr''l#il3,11:i,i

,fl'*o,
es I ra

"'

"Ja$,
r

HEL

:it"n #'i11d"'1r,1?:l;;, ;s','$#d.-Ji',ilii'; ffi ;ilf '. il T', il:l


l.i;fil 1,.,":T*
;
i

r c'l

da

*
r

1'

r'o re ie r

i,

l!

se

atribuie paternitatea

lui

Io.

n i m re

or
r

U ne

or

",,#:

,r.^t*T:*l;,";i1,:i.?i,l
n o o',,lfJi'?'

"'.#il:;1,ff#

:,11,

[,i:i ;xlx::jiiliJyt:i,": u, ;;': ;fi JJ' i il il fl f


on"t'
se dezvor

a,
l,

il an i d. i

IO: fiica lui Inahos. A fost iubitd de Zeus, care a transformat-o in vacd atunci cind era s[-i surprindd Hera, solia lui Zeus. A fost urmdriti de tflun prin toatd Europa gi Asia pln[ ln Egipt. IOCASTA: solia lui Laios, mama lui Oedip qi apoi, firi s[ qt,ie ch
IOLE: fiica
e mama acestuia, i-a devenit solie. lui Eurytos, regele Oechaliei, de care s-a indrigostit
Heracles.

!: :

Tili
i

soria rui Zeus; resina ze'or,


i

ISMENA: f iica lui Oedip gi a Iocastei si sora Antigonei, a lui Polinike gi a lui Etedcle. ISMENOS: riu in Beolia, care clrtgea prin Teba, mhrginind coasta rdsdriteand a Cadmeei. Este qi numele unui semizetr (vezi nota de la v. 22 din Oed,ip rege) . ISTRUL: Dun{rea. TTACA: insuli in Marea Ionicd, patria lui Odiseu, situatd intre insula Cefalenia rsi Acirnania. ITYS: copilul lui Tereus, care a fost rege in Tracia, qi al Procneei (vezi nota de la v. 149 din Elnctra). IXION: fiul lui Ares. Trecea drept strdbun al centaurilor. Rege al poporului legendar al lapililor din Tesalia (vezi nota de Ia

;;;[**m *::ii I'il,,x *


1 nastice.

"jt*ff;;t#,
"

al negolului, cum gi ar Iupr,erer gin,_ , ", ,o.or,r'llt'-o^r acoro surrutui;;;,::TJ;,'," care duce in rnr".n ii affi;;

r;l I li[*'ii1iff'i:' craini c al zeilor,cdlduz protector


.r,rr.l'-1l,lMaiei' gi

td'" i l;;;;"'

uPJJ"i

;'Jo:J'

al mor[.ilor.

v. ti78 din It i.loclet.) .

49J

LLslecos,

1s8,.

i^:..

t
,,

M MAGNESIA: regiune de coastd, in vestul Tesaliei, $i ai cdrei locuitori

"tlru:i;;tr{l*#,,

"*""*:*fffit*fifi;*n*';fiH#,*{ffi 1.;,#,ff trm:,,,


tde Heracles a ucis garpele e'r+ ---

uriag cu $aote , LETO: riica titanulu, capete.

Hfriffi#.l$i;'lffi
ar"lul al Foebei
u

sint magnetii. MAIA: fiica titanului Atlas, nimfi de pe muntele Cilene qi care, din legdtura ei cu Zeus, l-a nhscut pe Hermes. MALEA: linutul golfului din ldrmul vestic al Mdrii Egee, la granila nordici dintre Dorida qi Tesalia. MALIENI: locuitori din regiunea golfului maliac. MEGAREUS: fiul lui Creon qi al Euridicei. Unul din cei gapte apirdtori ai Tebei (vezi gi nota de la v. 1303 din Antigona). MELIDA: un linut din Tesalia. MENADE: alt nume al bachantelor. Sint tnfdliEate acoperite doar cu vdluri usoare si tinind ln mind un toiag simbolic tmpodobit cu iederd 9i dansind. Uneori stnt tnfdligate linind ln brate pui de lupi.
MENECEUS: tatdl lui Creon. MENELATI: fiul lui Atreu; frate cu Agamemnon qi soful Elenei;
rege

''

^',"

l,i"lllT

T;ffi}

{i;;

ji#:!i_; I.1'#ll"

Rsro

*^.

lu

i Ap o, o $ i

al

LrcrA: resiune,n

,, ,",, .""0'"",'#ytl1flT;;::il":T:ilil.ilTiiijl; ---' 'q utr.,; ^. tn.Lrcia. LIDIA: veche farj r" Asia Micd' inl're ir"^rll,' rvrtsta' Egee. "."= Misia Frigia' caria Marea $i LocRIDA: linut in yechp,

,.

"r.r#l'Ji,*#;::t .,lt
dupd nagr,ere"

"*'0, f",lu-l;:"' n3'1i',


gu

,.:;u"tttl'

Asiei Mici' Du

ti"i;:#:"llur

Apoi nurnsrs intresii Atlantic'

MEROPE: sofia

lui

Spartei. lui Pdlybos, rege

al Corintului. Mamd adoptivd

Oedip.

'
I

MICENE: oraq in Argolida, unde iqi avea reqedinld Agamemnon. MISIA: regiune nord-vestici a Asiei Mici. MYRTILOS: fiul lui Zeus sau al Iui Hermes; vizitiul lui Oenomaos, rege al Elidei, regiune la vest de Pelopones (vezi nota de la v. 515 din Electra).
N

,o*,,fl31t11'[i:l-,:F

^""", Lo:rida o.,roru,tto."^1^o:t-ttt, imptirlit de Focida in doud ptrrti 'Pre Marea Esee' Lo*id"

";';;uu:on; t

**i,,'i4iii
impot.i,,a

filljit;ittilti#it""
rui, cdci u]otl.ou

nfriff,:iti,ij^,;*
I

Ahire' cind acesta ;'"r;':*,t",T;:,1-*.T", lui Ahire :";:;;,0' il trimisepeAhile tuu.zii o;;r; soarrei

*,*r :i: *r ?: i:,?t?,

NAUPLIOS: rege al Eubeei (vezi nota de la v. 1298 din Aias). NAXOS: cea mai mare dintre insulele Ciclade din Arhipelag. NEMEIA: vale si ora$ in Argolida. Se celebrau aici, din vremuri strivechi, jocuri. Aici Heracles a ucis leul care ficea ravagii. NEMESIS: personificare a justiliei distributive. Zeila rdzbunirii, caro pedepseqte po muritorii prea fericili si prea mlndri. NEOPTOLEM: fiul lui Ahilc qi al Deidamiei. S-a aritat vrednic de tatil siiu, in fala Troir:i. lntors de la Troia, a luat de solie pe llermione, fiica lui Menelau. NEREIDE: divinitS!i marine, f iicele lui Nepeus
gi ale

rl;,:"Jj:L'; r;;;"#;;'J'""i! ;JJ"';' ;jo'l?fi

Doridei. Printre

ele, mai insemneln ainr

rF^,:

Greciei' i' ;. ;;. Este :" : Nossus: un..o;^I3-tt:".p'nt* Jui'"ii;'prutesc pe mdri. socor aur statornici, 0., lr"^ cdldtoriror

il*iH,'ffi
ei.

##

rui

ilffi:iT#:t'n. '' o. n,'""i"" ---'rilar-o 'i"g,i";;n:#:


cetdlii pylos; cel mai in

lT## ili,,.ffiiii;;r,# {i# ei' Heracres. de sorur cu o


"#jl,illll;,,tJ, ;iT,l.ffill:
resiicareau

"#,il{ tr,il';H;l,ffii

ft,

Oli'I'A: virl al rrrlri rlrasiv rnuntos din sudul 'fesaliei, inchinat lui Zeus, 1i uudc lleracles s-a lisaI pradd llhcdrilor rugului. OIA: regiune atici, la nordul cimpiei Eleusis. OLIMPIA: orag in Pelopones (Elida) , unde din patru ln patru ani se desf[gurau lntreceri]e olimpice; localitate vestiti qi prin templul lui Zeus. OLIMPUL: erau mai mul{i mun{i cu acest nume (ln Misia, ln Cilicia, Elida, Arcadia) . Cel mai vestit era muntele de la hotarul Macedoniei gi Tesaliei, socotit ca liicaq al zeilor qi mai ales al lui
Zers.

NESTOR:-regele

).'.T_TT3,l:i,Iffi NIMFE: tinere sen. ";n[1;;'""';;:ii';;'Ti,X'"Tff ur" p,",* i ni an ,[1 t Sralta. Unele, :,1'Tl' depildi n;. e. 111n dele, yistruisu p'in ca 1 i'uo"."-r;';#:

OMFALE: regini a Lidiei pi cireia o vreme i-a fost sclav Heracles. ORESTE: liul lui Agamemnon qi al Clitemnestrei. ORTIGIA: vechiul nume al Delosului (vezi DELOS) .

ii;:i'ffifi

:T,[l,Tll;

"p.ru NIOBE: tiica Iui ia

,na,ir# ".ir'-,,i^ljj"_f

Xt|i::

iiij,{ir{t;;

", Sr qase fete ar Lete, s61g nu

ur

r'-",,,

*,*o,,ij.Lt *T;:
regiuni

ardoma lacrimilor i*F;1p1i :ril*:it:*:j[!:,iil,T ei' tovdrdgia r"r,",?ij,1t -n"yp"*rzvul' Dionisos'

tt torl u.isi'a; ip"1o tatrl ei ,'rnr","tt" "tii'"i'oil'i!!'9t olil"euql'

;:Ji:'ffi.',]'il':ii;[t

s-a cdsirorir cu Amrion d'nt"n care qase blicfi il' artemis' la cererea nri

i: r

air.rit"

A*;il#.,"

^oro*, "i,";'.",11',"?,'J:*,;i
O

**i;i

"'T

"9niu"it

'ffi:-::

cdtre

un

ji

in in

PAN: fiul lui Hermes qi al nimfei Dryope. Zeu cimpenesc, ocrotitor al turmelor gi al pdstorilor, sldvit mai ales tn Arcadia (Pelopones). Zeilate care in cortegiul lui Dionisos strdbb.tea vlrfurile munlilor qi v[ile sdlbatice qi conducea dansurile nimfelor cu fluierul pe care il inventase. Avea coarne gi picioare de caprd. Pescarii il sldveau pi ei, fiind socotit gi printre zeii marini. PARCE (MOIRE) : ln mitologia greacl erau ceea ce slnt Ursitoarele

riu in Lidia, care cobora din muntele Tmolos.$Legenda spune c[ acestui riu, care avea in apa lui fire de aur, lgi datoreazd Cresus bogdlia Iui. PALLAS: tn mitologia greacd, alt nume al Atenei, zeila tnlelepciunii.
PACTOL:

in folclorul

nostru.

PARIS: fiul lui Priam qi al Hecubei. El a rhpit-o pe Elena, sofia lui


Menelau.

ODISEU:

o_u"'_o,,o : ilT H; j OEDIp: fiul regelui "iiii, l,'lXT ; " Tt $i al Iocasle i, ciireia avea * fr{rd s-o qtie ' qt si-i lie so!' Eroul -oi,t:^l"'S' cel mai

fiul lui La,

;;;,

ot"lil5r;#f"u,

sofocleice.

ds soa

115

J;;;;;;r;

ll*3,1"*ilof",,l,,",i,J,r::',;i rar{r Deianiroi, ar


496

rui,

PARNAS: munte in sud-estul Doridei qi al Focidei, consacrat lui Apolo pi muzelor. PARTENOPEU: fiul Atalantei. A fost unul din cei qapte atacatori ai Tebei. Dupd mamd era atenian. Tatdl sdu era Melanion. (vezi ATALANTA). PATROCLU: erou grec. S-a dus la curtea lui Peleu, tatdl lui Ahile, cu care s-a imprietenit gi pe care l-a insotit ln lupta lmpotriva Troiei. Cind Ahile, lnciudat pe Agamemnon, nu a vrut sh mai lupte qi s-a rel,tas in cort, Patroclu, luind armele viteazului
497

"un*,""*"."J"',':i'
P_EAS (POEAS):

a rinduiL iocuri 1 ." ro.rr. ucis dc nector*,, -^ .,1il1:',-i li,'::l.u",t. in cinstea Jui.

r'riva troienir3l

;i,n'#kffi i#i;ii';.,fr 31,,i"":!:::"r",,'ffi',,.utt. i origin; .'i;;ffi":TffiffiilT:lTilil? I ei ,aut.


$i molimile-' t

p{mint vine toati bog6!ia. ln teogonia hesiodicfi, acest zou agrar trecea drept fiu al Demetrei. POLINIKE: liul lui Oedip gi fratele lui Ete6cle, al Antigonei qi al pdLygOS: rege al Corintului. Corul credea c[ e tatdl lui Oedip, cum de altfel credea chiar Oedip. De aceea corul nu deslugegte cauza vrajbei intre Oedip gi urmagii lui Labdacos. POLYDOROS: fiul lui Cadmos, rege al Tebei. POSEIDON: fiul lui Cronos, ca gi Zeus gi Hades. El apare lnc{ din vremea lliad,ei ca zeu al mirilor, dupi cum Zeus apare ca stdpln al Cerului qi al Pdmtntului, iar Hades ca zeu al Infornului. In mitologia greacd e lnfdlipat linind ln mind un trident. In Oed,ip la Colonos (v.7lI gi urm.) este sldvit ca ndscocitor al vlslelor gi al zflbalei cailor. PRIAM: rege al Troiei, fiul lui Laomedon qi tatdl lui Hector. Sub domnia lui - el fiind bdtrin - s-a desfdqurat rlzboiul troian. ln palatul lui, l-a ucis. Cadavrul lui. Priam a rd.mas nelnmormlntat, PROCNEEA: vezi nota de Ia versul {49 din Electa. PYLOS: port pe coasta de vest a Meseniei, unde a domnit Nestor; ocupat de atenieni in 425 l.e.n., tn timpul rlzboiului PelopoNeoptolem, p[trunztnd
nesiac. Epopeole posterioare I liadci pov estesc despre moartea lui Priam

Ismenei.

tatril lui Fitoctet.


ei tard a, rui Ahi,e
$i ar rui riesre. Leeenda udr # ".,, r-"J"iai:;;,';:' 3r fi ospdtat pu iti tu tt"r'#ii

pELopS: fiul lui r"ot^r.


spune cd a fr carnea ,u,.

i-8r""'H#11,*,:l?'*"i:l"iJj1;l;

uiiiir
o,

rui Arre

i-I *rnl::^'uu:. r'aeq ::if.'fif;':"'i#"lli":XTT"Ti'il;ff ttppodamia asupra Peloponesului. $i va domni


care
ae

ffi

pIRITous:

Jin'grupur cicraderor, s*uard ra nord-est "t*t1,1:.TtJT;,,ytZeus si a Demerrei. Dupd o atrd rradi{ic ar Es te so1i a'' i'i"o'l ui'iI' t, :' roi;T',L;io;j;-':,* Acesta trofios. i I_a cres ", pe oreste' prietenur lui pilade. ':

::^?JlT3l.'"li'otu

cu prietenul

erou din

"'J'::lll r.."r" ;,'., regelui.t:tttt' _ fxion al lapililor. lmnrerr. ,u,.T:lt"'fiul


oii' al lui reseu (vezi nota ]i"t!]ru.t ae ta v. 564 din

l'n

1,1,o,i",,.":#TTil'"'.".:TTJffi Ti{qi#ildT::'#i: ;i; r:;;:;':"'-1r rost pedepsiti de v' 617)' to"t, nota de i^7'.""iiT' prrou:

""o'"i'TlX!l'Tf'!:r:: bunicur *nr,


o,ab i;-;":;;;"';:

l:':

R,

^--

ii;H:1'"il;lfTl,*ilrolo*din Derri ei care dddea oracore. din Focida Locur vestitu,u, oracor,""*i#o..iJJ;:Htrf;#:::,##; __ ^1u1'1t^o..tfi,
PLEURON: veche ceti

aici.

.q,crreroos.' PLUTON: fiul lui Cronos

fluviul pr^^: _: si aJ Rheei so! at al Persefonei. Este nume al lui uadlj 9i '9i un alt -Fjjra rege at Infernrr n.t. unuoJ ndar cu Pr';;

Etolia' linut trali m{rgini, ,*tt* 1to -" '* vest cu Acarnania,

de care o desparte

muntos din Grecina cen-

RtrEA (RHEEA) : fiica Pdmintului (Geea) 9i a cerului tnstelat (Uranos), solia lui Cronos qi mama lui Zeus, a lui Hades gi a lui Poseiclon. Golful Reei este Marea Adriaticfl. RIPAICI (mun!ii): munti din Nord, tnvdluili ln mit. Slnt numili de Sofocle ,,Ripai"; anticii ii situau la extremitatea de nord a pdmtntului, la hiperborei sau scifi. ROETEION: promontoriu al Troadei, cu un orag avind acelagi nume.
s

";;;;:r

;Hli::il;#,,X1,T:1'1"il

'

SALAMINA: insuld din golful Saronic (azi Koluri), patria lui Telamon; mai tirziu, vestitfl prin biruinfa clqtigatd aici de greci lmpotr:iva perEilor, ln sec. V Le.n.
499

498

SALMIDOSOS: ora; si Lr'utrl.lecoasta u'r 'rr {inutpe coersta traciclaMdrii Ncgre, tttt traci de Bosfor.

StINION: prr.rrrtonl,oriul Al,icei; aici


clclrar[,r-r

se

vedoau de dcparte ternplul

t"'*:yil,TJl'Fl:lt:1"*ic
*i
no'

.regatului Lidia, a$ezatd Ia poalele muntelui Tmolos si vestitd odioio".a p*til,"bogdliile ei. SCAMANDRU: riu in_ Troada, ci"i"i'ai p"rti. SCyRoS: insuld din M"."" E;;;;;;ie'tis, sotria rui peteu si tui Ahile, t_a rrimis p. mama potrivil, unui e14gel, if "*r;';;;;l,a_.r sostrage morrii, care, odiseu a fost trimis *i.i;t_'i "qrrpi"!, An-ite in fa!a ,lroiei. Vicleanul ;;;rli,ru-, aducd pe Ahite. Acest erou, care avea cultul gloriei, * o*"it la luptd in fala Troiei, unde avea se..1e,rm1r i!."r;t' ;;;irea ora"orurui. *t't'ollt"ii,l:t'uut ta ooaona, s-'1", rocuitori ai acestui oras

SARDES: capitala

Atenei gi col

al lui

l)oseidon.

TALAOS: l,al,irl Iui Ilippomedon, unul din cei qapte atacatori ai Tebei
si al Iui Adrasl. TANTAL: f iul lui Zeus gi tatdl lui Pelops. Legendar rege al Frigiei. Uncori e socotit ca rege al Lidiei. La un ospdi, a servit zeilor oarnea f iului siru Pelops. Drept pedeapsd Zeus l-a aruncat ln Tartar qi l-a condamnat'si sufere cumplit de foame gi sete. TARTARUL: partea cea mai de jos a Infernului, cum ne-o arati poemele hornerice si teogonia hesiodic5. Acolo Zeus ii arunca pe cei care il injosiserd, pentru ca acolo sd-gi ispiqeasc[ p[catele. Labdacos, tatil lui Laios. 'IECMESSA: f iica regelui frigian 'l'eleutas. Captiv5 a lui Aias qi apoi solia accstuia. Din leghtura acestora s-a niscut Eurfsakes. 'fecmessa are un mare rol ln tragedia ,4ias. TELAMON: rege al Salaminei qi tatdl lui Aias, e socotit de cei mai mulli ca f iind f iul lui IJac qi nepotul lui Zeus. Fapta lui cea mai de seami esl,e participarea la luarea Troiei de cdtre Heracles.

"r"i.tr

SIGHEION: promontor
SIPYLOS:

i,i,iL"; liffX#ii :l,ii"l'i i de zrege ;n i;l; ;.il un om ri va dezrega;d;;;:;,,J.ff,;T::,.f,,o;oo',"t

cu cap de remeie,-rrup de rup qi aripi treceau pe la poalele *ungiror"al rlnge Teba, unde ut ::t^:11t sd-

;';

.,no

TEBA: capitala Beoliei. Tradilia spune cd a fost intemeiatl de Cadmos, fenicianul, gi guvernati de Labdacizi, coboritorii lui

nu'.. in

spERCHros:;,;;dT::':il::: T,f?,#.","'::_ ^ resa ie i ;; ',';

;;; SISIF: f iul Iui Eol, rege legendar al a".,"r"i"r, vestit pentru ;iretenia lui si prin faptete u"it.. i"ouT,rr*.ndd, ar fi fost lui Odiseu pu ."r.sir,,a.iJi* tatil rf Ji" ,iupe cind aceasta se logodise;;;;. Iegatura sa cu Anticleea, moa"tua lui, a fosr in ur.r,i on,l il,1, din rnfern o piatrd

"l T;"j;i' ;;;;", .ril. "p,opir..","l-,, "j,J uiiln,Xl,Till'oii,.i..r"u' munte in-Frigia,-dii"

;.

fi;Ilr;ilc;r,_u
r

SrRoFIos : cumnar,
rege al Focidei,

STINCILE NEGRE: stinci pontul in Euxin, Ia intrarea in Bosfor. Tradilia mitologicd fu l" ,UiO'r"+.Uroare, mutindu_se din loc in roc. Mai ttrriu, "r*te ,Ji"a^v."" ,u ,.

;#jil

^,,id;o;;;.,*

'i;

..

""'-

TELEUTAS: rego al rnisienilor din Frigia, tatdl Tecmessei. TEMIS: zei{a dreptilii;fiica Cerului gi a Geei, sofia lui Zeus,

este

ffiTlir"l ;:,,#li$
imobilizeze.

tt"t;,t',':ilril*itll::l'""

:J il;;" :., Agamemnon. A f os t, tatdl lui pilad. ui oi","r" adoptiv al lui De aici prierenia. r.gu'a"ra din't;;;i;;" ei oreste. Oreste. ;""";"o'a,. e"pt* ori rn1.,no,. a Jure pe Styx ;i atunci jruamrntui-i;;;;; irevocabil.
o^.",1r"

r,"1,:

reprez.entatii !inind cintarul in mln5, TtrREIIS: rego in Tracia, (vezi nota de la versul 149 din Electra). TERMOPILE: vestit defileu intre muntele Oeta gi golful Maliac. El duce din ilesalia in Locrida. Renumit loc de rezistenll a spartanilor sub comanda lui Leonidas (480 i.e.n;). TERSIT: personaj din.Ili,ad,n, birfitor, invidios qi urtt. A fost ucis de Ahile (vezi nota de la versul 445 din Filoctet). TESALIA: linut in vechea Grecie, intre Pind, Focida qi mare. TESEU: f iul lui Egcu, rt'ge legendar al Aticei. Teseu e tat{l lui Demofon, Acarnas si Mcnesteu. (Acesta roprezentase pe atenieni la

asedirrl'l'roiei : vt'zi.Filoctet, v. 562). TES'I'OR: tatil pcrsonrtjultri mitologic Calhas (vezi CALHAS).
501

500

nisos, pe muntele Parnas. De aceea se spune cd menadelor li se zicea gi Thyiade. TIDEU: fiul lui Oeneus, regele Calidonului din Etolia. UnuI din

TEUCROS: f iul lui Telamon qi al Hesionei. Frate, dupi tat5, cu Aias. THETIS: zeitate marinf,. Fiica lui Nereu Ei mama lui Ahile. THORICOS: unul din cele doulsprezece vechi orage ale Aticei, aqezat pe coasta sud-vesticd a peninsulei. THYIA: dupd o traditie delficd, este o nimfi, fiicd. a zeului-fluviu Cefisos. A fost iubitl de Apolo, cu care a avut un fiu, pe Delfos. Ea, cea dintti, a rlnduit slrbdtorile pentru sldvirea lui Dio-

conducltorii expedifiei lmpotriva Tebei, unde a murit, fiind tat[I lui Diomede, careeste unuldintre cei mai vajnici luptdtori ln fafa Troiei. TIESTE: fiul lui Pelops, frate cu Atreu 9i tatdl lui Egist, care e
r6.nit de Melanip. Tideu e

ucigagul

lui

Agamemnon.

TIRENIANA (MAREA) : partea Mediteranei occidentale, intre insula Elba, Corsica, Sardinia, Sicilia, Tunisia gi coasta occidentald

sUMAR

a Italiei

peninsulare.
socoteau ca f iind inventatorii

TIRENIENI: popor din Lidia. Anticii li

trtmbifei de aramd.
TIRESIAS: vestit proroc qi ghicitor. El avea, ln ciclul teban, acelagi

Prcfafi
AIAS *EIJECTR4,

rol pe care

zeita l-a lnzestrat cu harul prorocirii. TIRINT: vechi orag ln Argolida, patria lui Heracles. TRACHIS: orag ln Ftiotida, lard vecini cu gollul Maliac, in sud-estul regelui Ceyx. TRACIA: partea Europei din nordul Greciei. Mai tirziu regiunea cuprinsS. lntre nordul Dun[rii, Marea Neagrd, iar ln sud mdrginit{ de Marea Egee qi spre apus de Macedonia. TROADA: regiune ln nord-vestul Asiei Mici unde este agezat{ Troia. TROIA (sau ILION): cetate situatipefdrmul asiatic, IingI intrarea ln Dardanele, cetatea lui Laomedon gi a lui Priam.

avea Calhaslnciclul troian. O legendd spune c5. zeita Atena l-ar fi orbit, pentru, c{, lntlmpldtor, o v{zuse pe zeitd. nudd. Pentru a-gi rdscumpdra fapta orbirii lui Tiresias,

ll

'Tf;EBINIENELE
EU,9CITST-

,,2r

Nsy

65/ t/

v/ 1v

+4EPIIRPqP^-';*.;;'
proPtLt. ' ' '

263 335 425 481

Tesaliei, locuitd clndva de ahei. Aici a fost Heracles oaspetele

f
,