Sunteți pe pagina 1din 44

CR,EON

Atirn[
OEDIP

$ de-a zeilor vrere.

Vrdjmaqi imi sint zeii.


CNEON

De-aceea-li
OADIP

vor face pe voi

Crezi oare?
CR,EON

1520
OEDIP

Eu n-am obicei sd vorbesc intr-o


de-aici
I

doard

Oedip Ia Colonos

Ci du-m[
OREON

Pornegte..., dar ele rimiie!


OEDIP

Ah, nu fflrd elel


CREON

Stdpin vrei s5.


d,us d,e

fii

totdeauna?

(Antigona gi Ismena stnt coniltne in palat. Oedip, mind de Creon gi urmat d,e sclavi, intd, in palat.)

CORIFUUL

t525 Oedip

Cumplit[... Oricui aqtepta,ti-i gi ziua din urmd A vielii. $i numai cind omul trecutu-i-a pragul, 1530 Dar fdrfl amaruri, atunci fericit socotili-ll

Vedeli-I, vedefi-I, voi, oameni din lara mea, Tebal ce-a gtiut dezlega mult vestitele taine, Al !5rii stdpin ajunsese. La soarta-i, rivnind-o,Priveau to-ti tebanii... Azi soarta-l arunc5-n urgip

il'l

Personaje
OEDIP

()adip, orb, sprijinit $-dus de mlnfl de fiica sa, Antigona. l,)st,c irnbrlcat tn stra\ zdrenluroase. Nu departc, sc

l)c o c[rare singuraticd gi mdrginit[ de hifiq,


ziregte statuia eroului Colonos.

sosegle

ANTIGONA

ISMENA |fiicele lui


TESEU, rcgele A tenei
CREON, regele Tebei

oediP

(IEI,IP

fiul cel pi.rstnic al lui Oed,ip CRAINICUL TRECATORUL, originar d,in Colonas
POLINIKE,
CORUL alcd.tuit din cincisprezece bd,trtni d,in Colonos

Acliunea se desfdqoarh ln marginea unei pdduri,

la Colonos, ln vecindtatea Atenei.

fi noi, Antigona, fata mea, A unui biet bdtrtn qi orb, pe ce meleag? p_r.rn-ee qgd L-o milui azi pe Qg5!jp"Pdhe3gul.-Ereva? Eu cer nimica tot, fr mi se di gi mai pulin, dar mi-e de-ajuns. C[ t,ot ce-am piltimit, qi firea mindri-a mea, Si anii multi de-ai Copili, de-ai s[ vezi, ori prin vrun oring sfinlit, Ori fie unde-o fi, vrun loo tihnit, s[ faci
Pe unde-om t0
s5. stau oleacd jos, sd m-odihnesc eu. Ce lard-o fi pe-aici, vom $ti-o mai $i Apoi. Strdini pe-acest meleag, i-om lntreba Pe bdqtinaqi qi-om face tot ce-or spune ei.

Popas,

ANTIGONA

Oedip, sS.rmane tat[, v5,d departe-n zf,ri niqte turnuri..., un oraq. M6-nqel eu oare? De lauri, de mdslini gi vii, iar prin frunziq SAanA-fiEr eT*privighrtor i . . . St ai j o s p e- ac e st zgrunluros odihnegte-tel Pietroi
S

-e

-qi

t37

rl
,ll
ii

20

Prea lung fu drumul strdbitut qi egti b[trin.


OEDIP

OEDIP

Sd stau..., ajutd-md pi
ANTIGONA

si-l

veghezi pe orb!

35

ai-cdrei 'ochi Srrairr",-*i spune fata mea' '. *i^: ; ffi " spur t-': iT'uitth'HL "J "" $i poate ne ver

:*;

TRECATOBUT,

Eu asta fac de mult, pi fdrd s[ mi_o spui.


( O ed, ip, s p r

Te Nu mi-ntreba nimiol
Pe-aici Picior
)
OEDIP

ij init

d,e

An t igo na, se ag azd, p e un p

a'o.sqci@!s!q!'
estesXhil$
I

du

de-aioi' te dul

ie tr o i.

OEDIP

Ori ai putea sd-mi spui pe unde-om fi ajuns?


ANTI6ONA (ard,tind, spre Acropole)
I I

zeu Dar, locul [sl'a carui


TB,EC:\TOBIJIJ

Nici eu nu qtir_ . Atena insd, da,


ODDII' 25

Doar
1r0

lor

zee-a!

o vdd!

Nu omului!

A$"..., aqa ne-au spus-o


ANTICONA

;i

drumelii to!i.
ri

llll*u
,t,rilQa

nume-al lorl le chem? S[-mi spui s][vitul

Vrei s[ m[ duc sd-ntreb pe ce meleag sintdm?


OEDIP

TR,NCATORUI,

Ii;;;"n"-t-i56i
OEDIP

nltnunzdtori I e-.,iluq*i*Lg1, cu. ochi altcum' c i' Pr in alte ![ri' prielnio ]Y1,*"ul Primeasc[-mi ele azi i" nu m[ mai urnescl De-aici, din aoes"t io"'
TREOATORUI,

Copild, du-te!... Dar pe-aici n-o


ANTIGONA

fi

pustiu?

Pustiu? E loc umblat... De ce sd mi mai duc De-aici?... Dar, iatd., vine cineva-spre'noi f
(

4b

Se apropie Trecd,torul,)

Ce
OEDIP

vrei s[

sPui?

30

Spre noi? S-apropie?


A1\1IIOONA

$i cum

e?

E zorit?

oEDIP

de Soartfl-li sPun' Ce mi-a fost sons


t

L"i jl .tu!* _tg ! gi dacH vrei si-i spui Ori s{-l intrebi ceva, tu
338

este aici un nume


339

dat Printr-un

iatd-i poli vorbil

,,,,,

;,il

**l:"fi i*f I'1,j*d$l*:i:


Sofocle

2g-Tragedii -

TNECATORTIT,

Eu nu-ndrdznesc s[ te alung. Am s6-i intreb Pe oamenii de-aici qi ei vor hotdri I


OEDIP

Tllor.*"

au?

ori

e st[ptnt doar poporui

'#ffi':e-al'atenei
"J*ii"rrt' 'iJ-i,I,
e,

rese-s otrrouili'

50' De-un biet"pribeag. Rdspunde-mi tu la ce te-ntreb'


TRECATORUT,

Sbrdine, rogu-te pe zei, indurd-te

prin

arxoe

ii

prin legi' t[pin?

De ce e vorba? Eu sint gata s[-!i rdspund'


-':-

nRDCATosur' -

lll"g*tg*iar

urrnae' . . rrddlr si.al lui urrna!'

oEDrl'

Pe unde-om fi? Pe ce meleag am poposit?


TR,ECtr'TORUL

oEDrp
,
;

-l

voi? vrunur dintre duce o are La el s-o

Ce ;tiu ' Sfinl;it e-nLreg acest meleag. Pg{elclon, bl $i pgngteu- titanu-aducdtor de'foc,

eu insumi, am sd-!i spun; ascultd-rnd


el,

r*Ecaroriur, rbil doar? ori ducfl-o vot


S[-i

ca s6-l oherrre-aici?

isi"au ldcaq aici. Tu calci pe un p5mint C6-Atenii-i este-o pavdzh qi cdruia $i ,,prag de-araml'i i s--a spus.1 Cimpiile itin-jui qi-l au pe Colonos ocrotitor 60 $i se f5lesc cu el. (Prit,ind, spre statuia lui Colonos:) Ia uitd-te, il vezil de la el qi-au tras ei toli qi nurnele. $i Aqn-i acest-meleag! Str5.ine, pr.ea-pu!i.1 S-a cam vorbit de el, dar e slS.vit de toli'
OEDIP

onDrP
Folos '

noin[ de-alutor S[-mi dea o

mult qi-o trage

TRsolToRuL
Ce

bine'i

Poat'e

un r^ fqn. lui un faoe

orb?

oEDrP

orbi, Mi-s ochii

dar vorba-rni

luminoas['o

ii'

E loc sdl5qluit? Sint oameni mul{,i pe-aici?


TBECtr,TOR,UT,

65

O, da! $i de la zeu lqi trag ei numele.

"niaea"ae de la Colonos erau zlclminte de aram5' in pdmintul


?40

lAcest,,Pf&8..arfiinceplrtulunuidrrrnsubterancaresedes. fl'no?t.t. stincii ilin Colonos qi se ducea pinr'i la Atena.

r'i'caro*'ur'xine co sil faci -P'*l,tX ^1 sr,ii Lu, "'ili':illJy:";,,1Tfi no_o o,"s, t t' *brcqeli? 1.,, , U_oi duce v-r . - tuturor sLai locutur' ."- l*-oeiurirnt, si ci aoul p*1:'*'*T"il';;; t""111tt" u,o*' ie-oi duce-vorlir.i,"o*t t"t *' T&rl.rrr ""$0 De-ai sd (pl.eacd;.)
141

*iil;ltt,

il3*

dfrnir

0 fi plecat
ANTIGoTyA

strdjnu_acela,

fala rneal

AN'T'IGONA

#;;#::,
"x:;,';1,$
OEDIP

Sst, tacil cici, iatd, vin spre noi niqte bfltrini Cu ochi iscoditori; vin s[ te caute.

ij,i, l!ffi

"'HTt,il,r,*:
r

OEDIP

rr; c;;';;'l?ll9ir j.Tq


r.a,ui ol,ll

Sldvire

;;;.;;sparminrd
sr

cu ochi spi'

orj

ttll
"

Sd tac ! Dar du-m[ tu de-aci din drum, m[ du-n Pldure pe furiq ! Eu vreau intii s-aud Ce-qi vor vorbi-ntre ei, c5. doar atunci cind qtii La fapt[ poli inlelep,tegte s5, purcezi !(Cd,tduzit
CORUL
d.e

#ih,i,:lTrlpi.iil;;iitiii,;x#fl Doar t-;;;' ',',:, , ?t et mi-i


'

Antigona,

Oed,ip

pd,tundn in pd.d.ure.)

ilg{ii It Nlp",,f },i*,{{$[";i


|#

;l,ii'e!i":n;,ri,t:
120

.$trof

a I

s5

#rglTji,'lt,u",j}rl;""#"1j.", 5e arijl,,--,^"::"o Pe cei ce rrrt-au gonir,9i riaril,T,l' .',.1r,1.,-u ;;;.: ti; ;;i;'"d'jl, ei rurglruif;i2"'t"emureAh' sii" op.u ,]li;. ft*-,; "rinno,li

i;l;""'

?, ,l;f apolo-atun?-'-""'!'t-Irr t. azt c's rni -F

*$ii{iliq',,;ilthi# !a srau ," ;1":'lt3s"'. l';;;lnl


;,.;; ,fi;Xfi:f

vi,:+ffi rl"i'i'F vtitul chiar

}'

tffi

Fngit cel mai obraznic om? Vezi, catd. peste tot, sd. dai De el! Bdtri,nu-i un pribeag; El ntr,-i d.e-aici: nu-i bd.gtina,E. ,4h.cum nicici,nd, n-ar fi pd.trtr.ns

Ia uitd.-te ! ... Dur cinc-o fi) $i und,e-o fi? Pe und,e-o fi

t25

:"_',.r'#i'u,}*;i;l;-ar rj rosr
130

"'
r
1

s r,i.,j;;_,n";,"rr

fit[, fl*iil3ffi {$tri:fth.,, rrdveli


o^r 2_ s

na-i iertat. Aici Stdptne stnt Fecioarele, Cumplitele ! Doar nwmele Lor sd,-l roste;ti ;i te-nfiori ! Ctnd le zdrim, noi ochii-n jos I-am si ld.sat... si-am amutit. In taind.,-n gtnd.', ne mai iwgd.m.
Sd. calce

In

cri,nga-n care nimdnui

ji

!; ;i."0.

fij

ce, vo i
I Di'

o 3;,:,"'.* *:til;rU*-:ru:trii'o'J, ;;;: ;'1T',il;'.il


(v

i,,

bd, i n

.' 1.3:o't;

Til,,
il,hllr;r:

Un fdr' - lege -cine-o fi? de A inrJrd,znit sd pind-aici ! Zadarnic ochi,i-mi iscod,esc Prin jwru-acestui loc sfingit, Nu dau de e1..., nu-i nicd.ieri!
lSi
on'r1

iatd

zice-se

Ltn

(Din pddure
OEDIP

se ivegte, rdmi.ni,nd, o cliptr Xn marginea

;Aff ?lfi

f ",,',tfi

i;i:l1i'i3.,lrr*n"i:,*?,;,,,,ii1rh,fl

";,
Sint ochi; cu ele

o;.!,lp-tqlva d" A" tig ono )


eu

Ba, iaLd-m[, slnl,

! Urechile-mi cum se spune


143

vdd.

COIiIftlUIr

t4o

Ti-e groazd doaLr


O]IDIP

sd_l vezj,

fi-e sroazr ,rr-l Xl;iJ

ritr

Ah, nu md lua[i,

conrr'&u.,

:::;;:#r, un nelegiuitl w5' QrePt

sd, rte vorbe;ti, sd lagi Aces| meleag! Picior de ont, Si-I calce nu-i iertat. $i ctnd Vei fi pe nnde-s slobozi toyi De Laind.-a sta, atnnci Ei tu Vorbegte-ne... Dar pind,-otunci

l)e urci

Sd taci! O porbd,
(Oed,ip stit, tncd,
OEDIP

O, Zeus ocrotitor, uq. ctne-i -- t dar cine-i dst mogneag? o'Dr',

nu scoli! s,ovd,itor in marginea cringului.)


sd.

Sint un si
I
4

170 Copila mea, ce-ar

fi

mai bine de fdcut?

iiifi

*,1%,
o u,

Eu, om, bi{rbat, pe-o fiin{d


CORUL

iililoffi"{j ;:

dttfj*|ilifi
M-as

ANTIGONA

";

!ll:'I.j: i
s

O, tat5.,-om face aqa cum datina-i pe aici;


Se cade, aqadar, s5. ne supunem ei
OADIP'
I

":
-sprijini

Atunci d6-mi mina, dd-mi-o


ANTIGONA

Antistrof

,rr{iM,r,
'
,rr"rt
otet pribeag?
344

aI

Ia-ol Te ajut.
OEDIP

t?5

Strdinilor, voi nu-mi veli face nici un rdu,


Socotl ) ln vorba ta md-ncred qi plec de-aici.l
CORIFEUIT

(Cd,tre corifeu:

Bdtrine, fdr[ grijd-mi fiil Din acest loc, De-aici, cu siia irimeni nu tE-TTTffi
ODDIP

(mergind incet)

t Oedip se adreseazd mai lntli tuturor coreulilor, apoi numai r:orifeului. De obicei, eroii tragediilor, adreslndu-se corifeului, tot
lolou!ilor le
vorbeau.

Strofa
CO&II'&U&

z
(X)R,IFEUT/

Atit? Ori sd ma,i merg?


Mai fti vreo c/liva pa$i !

A;a, aici,
OEDIP

cwm m'd'

auzi!

ODDIP

Dar pot sta jos


CORI['DUI/

$i
180

i.ncd?

COEI}'DUL

G en' wn

chi

i - nd o ai

i-

$i
copt,td, of-f.'..*T

stai pe piotrd"aici, pe margine...

AN?rG.NA

! fergi rnlelegi"'
p tt !

in

ANTIGONA

ft',,#'if;u,:l;:
COEIT,DUL

pine-tu!
cd, te clac eu

Sd te ajut en, tatd., stai ugor... $i potriveqte-{i pasul dupd'-al meu,

OEDIP

Vai mie, uai!


ANTIGONA

185

'grPW'1'o'Drp
te-se-a cinsti

:ll)0

Ara...
OEDIP

Popard, grea 1i-s anii tdi... Dar sprijirud.-te tu pe bra{ul meu !


(agezinilu-se

"'

pe un Pietroi)

Voi, soarta mea!


790

pi-iru;irmiH'#
CORIFDTD

COR,IT'EUII

205

8m:T;T i T#",H:f f""-$1ff""


ODDIP

r* *

mai linigtit, Tu spune-ne: al cwi fiu egti? Te tragi Din cine? Cine egti, de-aians-ai de pripas? $i care-i {ara ta? Hai, spu'ne-ne-o!
Sd,rmane-acum cd' te-ai
OEDIP

Antistrofa

----Laeunj I

de

Aici ? trei yersrrri

Ea stnt nn biet pribeag... Dar nn... o, nnt


COR,IT'EUTJ

Strdinilor,

in textrrl original.
346

Bdtrine, ce-i? $i nu vrei


347

sd.

vorbe;ti?

I
I

OI]nlp 210 N

onirlu, nu md-rttrer ,,lr,iiii,,iili, ic i nu *, r i ail'if


ce?

co&rr,Eutt

"ii,,i,,

OEDIP

De

2:, 1y"! Liblacizi^,1


COR,IFEUI]

OEDTP

O, Zeus AI,,
.
OEDIP

CORINEUL

Dar pe Oedip?... Vai lui!

If ai,

spune_ne_o

!
CoPitd, pai,
ce

CORIFEUI,

OEDIP OEDIP

Ori n-oi fi
pot sd spun?
Sd,

tu?

coRrr,DUn

nu vci-nfricoSapi de ce vd, spun!

215

*{:'::;"'x!#,,i,,o Prln tuft, n


crne
ONDIP

0ORII'EUIr

tu iobori?

o! o!
OEDIP

AIYTIGONA

Copila mea, ,o1 mie, ce sd. fac?


tatd,, spune_le'o:

Vai, oropsit am fost!


COnIFIIUIJ

Da,

opDrp
COBII,EUL

k-Ai tncobo!
OEDIP

o! ot 22-a
Ce s-o-nttmpla acnm, copila mea?
CONIFEUI,
(

Le-oi spune. Ce

sd.

fac? Mai pot s_ascund?

Dar ce bt Sovdiegti? Grdbegte-te!


OEDIP

mi,nios)

220

Tu pe-al tui Laios


CORI}'EUL

Din

yara-aceasta poi iegigi,

plecatil

fiu tl;tti?

OEDIP

Dar ce-mi

fd.gd.daisi

s'a dus i'n uf.nt?

ot o!
3*t

CORIf,'EUf/

Acetra. ce
I
I

prin

rd,u ua

fi rdspwns

l+s

23

-o

2ri"*::,,u,t,"r.ii:.,,i,";!;i::X',:;i::,7,
AIWIOONA

{d (!un'f;;;^': /:!*oiiii'a"

n:i::rf:;'iilli' "#u;';;;;xi," A^d;;";;;::Lre


ea aaect'. ci' doa
s1y

La rdu.

*,t

(lrccrnic5 cetate alta nu-i - s-& spus * Si cir pe niqte bieli pribegi ii aplrd. i)our ea. Cu mine-aqa ea s-a purtat? Voi azi Mii silnici,ti gi m-alungali ! Ori numele-mi V-a spdimintat? Cd doar nu biata fiin!5-a meat lrrr laotele-mi le-am indurat - sd stiti - dar nu

Q, ooi,

z4oW:h:fi,r{r:{:
De mine

;;;;

fi":r;nsd. -rogu-ad.;

$i pdaGEaiCE-mi sd vi le povestesc I CrI de-asta m-alungali - o qtiu. Ori."-o.nedel:.Jpi (lir sint diq,fire-un uciga]... Ce vin[ am? ne- tGffi"itlfTilonit qr zu ! $i chiar (lu vlerea-mi de-o flceam qi incl n-aq fi fost llrr uciqap. C[ci-cu frird sd $tiu nimjg lriuut-at ct-"fi-E""q pt
d,_.*_4_-#.,

i,c=a-ffi

rarii

de-ag' potea

t:T.o:#'::,|i,/41i[b;i"i,,#r,,"
24s i:"':rrPr;tr;:c cum eu d,e-ttn oi-l^ tt rarman "r ,ti'i;,1i{ 1,ti:-::rr;f r.n mtna ,oao,.l-rto tftuld unui zeu so&rtn' h^d^!-

"iiFi"rou "i,

y".

so'i,litw'L.'('L-L

25

":!'#ro*

rr:,m,,i,'
lui
r

!fi,Ti;:

,ru,iir'ii,,!!!
O, fiicd_a
2s

j',!i:i!:!L",",

,{qhT#*',
o6Drp

ffi i*,;:;3fllft
hr picioare)
,f,""

-- <vvru ue-am spus. .",

(r.idici.ndu_se

Pun!"ggrj!!cu._cg-i?c. De-aceea, rogu-vd, iei, sbrdinilor, oum m-a!i silit s[ plec locu-acesta sfint sA-l pdrisesc, tot voi $i Scipa,ti-m[ ! Voi ii sllvi,ti pe zet; deci nu NesocoLi!,i voi vrerea lor ! Fe cei cucernici ei li vld - s[ qti.ti - qi-i viid;i pe nelegiuili. i\icicind nu le-a scdpat vrun ticdlos. Aga $i azi: Atenei, numele-i sl[vib tu nu-] iniuneca, dedindu-te la fdrdelegi ! Ca pe un om smerit in rugi tu m-ai primit; Deci, rogu-te, Cd m[ vei ocroti -srimi-ai spus. cd-s slut la chip. m[ alungi S-o faci ! Doar n-ai Smerit, fdr[ pical,, venii adus de zei, Iar celor de aici un mare bine-aduc; $i cind sosi-va cel ce vi-i cirmuiLor, Voi povesti gi vei gt,i tot; dar pirrd-atunci, Nu-mi fi ciinos qi-o fdrdelege n-ai s[ faci I
Pe
(]OIiIFNUI,

vrea sd

&hff oiilTr :,::,I B.:i;T,;l?, cind doar *1.::i'r,ilt"i.t ;;i ;.i:i"ii.:ruji,


ti.,.*,i"ii,,:X};:?"iT;ld,,tl;

Md plec, b5trine,-n; fa,ta vorbelor ce-ai spus, Cd bare-adinc in suflel,u-mi au rdsunab. Dar eu - eu, unul - vreau s[ hotirascir ei, Mai-rnarii-acesbei Ldri. Cirnruiiorii ei I
I

lur

OEDIP

2eE $i-al fr{rii

conr'DUL

rege unde

e' strdinilori)

ANTTGONA

.fi::; :%ff

,::,fi .tJ"H:il",*:
:"1x1

ui#.r,,u,u
ill

-!i credefi voi cd cri-i va l;


CONIFEUL

ffi;il;i; i:i:,il,fi;,;i".,
auzi, porni-va_ncoa.

(lllare-i pe-o catircd din Sicilial; $i vine-ncoa..., pe cap un clopz ce-o apdrd De soare,-aqa cum portu-i prin Tesalia, Dar chipul nu i-l vdd. E ea? Ori aiurez?... O, da !... Ba nu t... Mai stiu
F! g"? Eu insdmi nu mai qtiu ce sd mai cred, Vai mie, vai !

'

...F emeie-i da

Boo Cind numele_fi va


OED}P

OEDIP

Dar fuga cjne-o


CORIF,EUL

Ce spui, oopil6,
c.la

ce?

sri i_l vesleascri

lui?

.INTIOONA

Aici e lata ta ! E sora mea! Doar s-o auzi si-o recunogti.


305

$; u g."-J'l; i i,
OEDIP

ffi "lmlti,:,_fi;# "f iI' ;::*j ;i,if ;,Affi,ji";";r1. ixi"#* I


meu*r-;;:i%:,iT;1.,ffi
(Din depd,rtau u

il,,{:,=}!,i"J,i,,l,J*,1:l::"".i."iungelui, iiT'tl iT;n,;T;:;Hffirl ff;l,ii.'?:";


""^

(Vine Isrnen,a, urnzatd, de un sclao bd,trin.)


ISMENA

Sri vjnri tlar.


:Si_ar

Ah, tatd!... Sora mea! Ce drag mi-e s{ v[ chem Pe amindoi ! Dar" pin' sd v[ glsesc, ce chin 325 A fostl $i-atitea lacrimi pling cd-abia v[ vdd!
OEDIP

'u'"otur'"'t,;"{:f"*, "u*.-,)

rui lnsu,ti "'ue i.lJrji sd gindegti.


penind
critare

Tu eqli, copila
ISMENA

rnea?

AIV?IGONA

Sdrmane
OEDIP

tat5, vai!

glo

O, Zeus, ce po t sri cred? visez eu' tatti' ori '..? o'Drp Ce-i, Antigona,

fata

meap

EEti tu? Aici? t t.r,Si.ifia se afla o foarle apreciatH rasd de cai si de cal,iri. Femeile clldreru dc obicei pe catiri, pe spalele cdrora buneau o J lati. ln text se spunc,,Etna'", regiunea noi,d-esticd a Sicili"l.-- - "* 2 , C.lopul era o p5lirrie impletitd' din paie, asemindtoare pdliriilor oe pale marocane. ,/,/
353

TSMENA

OE.DIP

Dar ca u5 viur cit am trudit


!

ISMI]NA

...Sint unde
OEDIP

dar,

ce vrajbd-i
f'

intre

ei

Alintr{_mri
TSilTENA

Vd am
OADIP

Jn

brafe pe-amindoi.

Copile
ISIIfENA

,i... sureli;
Ah, doud vjeli de chin
ei?

oEDIP

3so A mea? $i_a


IS}TONA

o,Drp
Ce

$i chjnuita viatd-a

mea

te-a adusp
Md frdmlntam

O, ce apucdturi mai au! Trdiesc aga Egipt e datina din mogi-strdmogi: Acolo stau bdrbalii-acas' qi torc gi !es, Femeia-i tot pe drum gi hrana cea de zi J/r0 De zi le-o lncropeqte ea.l Aga qiaicil Ei grijn n-au de tatdl lor, oi stau tihnili Ca niqte fetiscane-acas' qi-n locul lor Doar voi cu mine chinul mi-l impdrt6gi,ti. Ihr una dintre voi, copild pinfl ier-i, 345 Pulin[ vlagd-abia a prins qi-i cirjd, azi Sdrmanului moqneag. Ah, biet copil I Pribeag $i eu, pribeagd ea, cind prin silbatice P5duri, cind rdtdoind prin 6rgi![ gi ploi, Descul,td, fdri piine-ori adEpost, qi nici 350 Gindind la tihna vielii din c5min, ci doar Cum tatd.l ei si-qi poat5. hrana incropi. Iar tu, copila mea, ai mai venit cindva, Dar pe furiq de cadmeeni, ca s[-mi veste$ti
Cum prin
355

ISIT&NA

OEDIP

de

grija ta.

Orr dorul te-a adusl


ISI}IENA

Ce-mi prorocise-oracolul. $i de atunci, De cind din ltrrd-s izgonit, tu m[ veghezi, De griji tu lmi porli. $i azi, tu, fiica mea, Ce veqti, Ismena, imi aduci? Ce te-a minat La drum? De ce-ai venit? Degeaba doarfl nu I Vei fi venit, m5. bem, sd-mi dai vreo veste rea.
ISMENA

360

Ce-am

p[timit, o, tat[, ciutindu-te,

r, cu turdttndspre"rrl;"ep Venii
o'Drp
Dar

eJ..., doar el mi-e slujnic credincios.

Mi-ag rflscoli amarul meu... Fdcui ist drum Ca s5-.ti vestesc ndpastele ce-au nlpddit

Nu-!i povestesct De doud ori m-aq chinui;

fufltii

p"

u.r, le-or
3s4

fi,

1 Herodot (II, 35) povestegte cd in Egipt fiicele, nu fiii, au grilf hranei zilnice a p5rinlilor lor. Referirea la acesl obicei are, Ia Sofocl'e1

de n_au

venitl

qi

Teba qi erau in mare vrajbd, pe clnd nrrmai fiicele

altl explicalie: Polinike qi Etedcle, fiii lui

cu tatdl lor.

Oedip, rdmdseserd ii lui erau la Colonol

355

"

dj,r{ll;#;'r irsi+ir i ir,{*j,iir,,.,

I)I'DIP

Copil[, ce oracole? $i ce-ail prezisir


ISMDNA

lntr-o zi tebanii ei te-or c[uta, M{car gi mort de-ai - spre mintuirea lor. fi, Cir

,:'

OEDIP

:ruo Aqa cum am ajuns, la


ISMENA

mai

fi

eu hun?

rso*,fif,ffiffi;,iln,,
, o'Drp
;:1fi-i1,"#-'
;;_s
a1rea,

De tine-atirnd
OODIP

zice-se

izbinda ior.
Lare-s eu atunci?

,urr,-"r,,ilj,

Ii. i,.i',,i",;1,ui1'.r'' rapre si'r ;inal lru"n,,;T

Ja cer .,,a

Cind nri mai sinl, nimie.


.

ilifiiil;

ISMEN.4.

Te-au ndluiL ieri,


ORDIP

te-nal![

s85 gi 3:gl""ileidi cr{ ze-8i "e_i*"1l,,:lfj ;i,,#,^fl": ei m-or ,;;;r1; ,*?:::t o^o1 qv&, ISUDN4
spus_o doar !

395

Sd-l mai inalte pe-un mogneag, cind lindr L-au ndnril,, la ce-ar sluji?
ISMNNA

in

scurl,S vreme Creon va

veni

I)e-aceea chiar

- s[ gtii !

OEDIP

Ce are el de gind?
ISMENA

spune-nri, fata mea

Ca sd te aibe-n mina
OEDIP

Prjn ugeima Tebii-ti vor ingddui s:i lor. in Teba nu!


1a

t*00 Ce-or folosi, de-oi fi-ngropat

poarta lor?

rsM$NA
isliaNa

Pldti-vor greu, de-n grijS' n-au inorrnintul tdu'1


OEDIP

Mi-au spus-o-acel

ss de

int'ors' la Delti s-au

Puteau s-o gtie,


ISIIENA

f[r[-a

le-o

spus

vrun zeu.

*',"I"o"TSMENA

asba ne-a Prezis?

Ior De-aceea chiar Prin Prealma faci ce vrei tu, ci ce vor Te vor: sd nu
OEDIP

t[rii

cirrd la Trimigii noqtti

Aqa ne'au intors' T";^t s-atr

spus

405 ]5rina Tebii-o vor


ISMENA

aqterne pe-al meu trup?

atrait? nrei l-a dln teci.rrii r.r l)ar vrunul rr l o qtiu' rsMENa rolrrl, ci anrincloi orae

ouDrB

Cc-a sptrs

Nu! Singele cuiva de-al t[uz


OEDIP

T:;-:'T:
,a*oo

Atunci nicicind nu m-or avea in mina lor'


ISMENA

Lt'a'ntune"a

l' 3-

#Hfffi q?ry".'

"iil
--.

De-o
OEDIP

fi aqa,

multe-or pr.'itimi

sb Md doare
!

ce s[ fac? ss spui: dar te-aud

Dar cind
ISMENA

care-mprejurlri?

onDrP 20

..,isria .--

"" l"

^"u-rTj"ioal

4to Minia ta,


OEDIP

de

vor atinge-al t'iu rnormint!

Ii

va lovi

$'$itSU*t:ffi:hr:ir,T' hz. *n**'tt tti* m* Eu, tutdi.tot'..:,'.;;


Gonit"

pLT

Ptt""1:''"J'Jg
t59

pe drurnut

#;'

Dar oare

tu de unde-o qtii, copila mea?


,r3o

s[-l aibc toarte aploSp: dc.er pe 9:{iB: ca Sa rU Tebanii voiau s5.-l aibe foarte aproape at.9t 11 Ucftlp, :i,:3 l: t:il .1tlli"l*: Dar socoteitita ie ocrotitor. ei' pre ^"trniittut'ge,"'.$1": accea sc.gindeau s5-l atbr ii3,T tn De ;9-'\'q;fri4f; :l-^1,;^'o: numat ilt-T"jma "'i r;: l.:;. iiGtest. 'eba, le-ar f i funost. ;'d";;;';; trt;,f r"iiCtaip- Acesta si-a ucis tatil' laios,

$i:lt
Curn

;'

!i ora lrt

358

435 Un om cc ,^-,. Tirziu a;?"131i:,mi impJini a vrur, ,.,-, iii! Cd furia_l_i,:"-'!r s_a rnai a,,s qi_Jm;j|;",.Tr, ";::i1 oc"'s't iL ;"T ""1,11' .*' "u p,--a p ed e n s i r ooo llT,",, ,tiuul"'iffi,lll,llirjjar ej _- $i 4. u'tui".l"" ue-ar fi ,jii,'jl"i.:': ll?,r3llll-a gon;L cu-o vorbd do"'"u'''I mei

3;';*Tg 3f *':,'#1T,i,

:_1.1_ srrivit

IrOlt,ll,'t1jUlr

trii,

S'rrrlrre
{

f
ispugitoure iert

H".ole-nbiii pe.al tbr pb'miiil,'t-e-;u gdzduit.

[e

zeelor'!

0DDIP

St,rdinilor, dar cum s-o fac? Spuneli-mi-ot


(]ORIT'EUI,

..,ffgffffuilffl*ll,Tffi
4s

t:tl;ri{':Y^tl

--

Sir scoli intii Lu apd din iz-Yor qi-apoi, Cu miini purificate, 1a-t9. n1i"l:itil
OT]DIP

o i;,ffi:l*,-il.;T.":Tut.
u
De

in scaunul 1t '"-;;rt;:"^L'"1i1d n" tute ";;;: r io..


.stiu, .,u-,lli "i-ci"maci"i'irff-9r vor ri riicr-mn;T, :1",,. ;;"#,,ii""T:ru Ir-mI vrne-acum
in
avea
!

470 $i-atunci, cind voi


CORII'EUL

fi

scos

cu apa limpede?

Ghsi-vei chiupuri mesterile de olari Dibaci; la toate, gulJ, pl!l!-9:le-ctulun:'.--...L-r


OEDIP

c" r'"rr*'-j
4s

De-aicj !

i;;:#+fli#'fr*T';;ce #l+,; ctregdtor si Jtr',."i9'

"

"'

Cu ramuri verzl? Cu smoc de lin5? Cum s-o fac?


CORIFEUL

trjf#+*?*f#,"ffi:::
CORIFTUL

C-qq

. !--ry-g_c*

Lt"*.1

dg_rytggl5 tu n sh-atun ci .

_-*"w vd rr pentl"u vrdjmagi.

OEDIP

Aqal $i'apoi ce-mi va rdmine de fScut?


CORIFEUI/ ris-

460 $i tu, Oedip.

ut*'*;f
oEI}IP

"rl#",'ff

tffi
;i
fac
ce_mi

PrivrndSpf9-fdsaft!,*- s5. faci tu Iiba!,iuni.


OEDIP

,i

i,i,,,,u,

Cu chiupurile?
CORIFEUIJ

lndrumd-mii,

prieten drag,

Da I Dia-fiece-ulcior S[ versi trei libaliuni. Pe-al patrulea .-.#

O datd

1l verqi

bot.

OEDIP

Cu ce-am sd urnplu_acest
OORIFDUD

u]cior?

480

Cu

,rr) fi srropit pdrnintut

Al,iue-rrdaLoriri, oind sul'let,u-i zelos. l)rrl,i zor, nu pregela!,i! Dar, rogu-vd, sbingher l\rr liir. ldsa!,i aici, c[-n sl,are nu-s s5 fac llrr pas, de nu md sprijind vrun c5.lduz,
I

r,lil(ti NA

;];#voi
Pe el de trei
O&DIP

sub frunzis?

,r4ir

ducl Voi face eu aceste prinosiri. l)ur unde,-n care loc? Eu asta vreau sd gtiu.
parbea-aceea-a cringului

(i0tl,tFItuL

mult, o sd-!i mai spund careva.

De vrei

Sint doar urechi i pe_aceqsfs p, eu *"vq'Ua pun mare pre,t. ooRT1,EUL 485

ISMI'NA

1lH1f#l-"i**:

- a;a re sp

I't{I duc... Tu, Antigona, lingd tata stai $i s[-l veghezi! Clp.d*pentru ,.ei*-ce ie:au ndscul '{'r'udeqti, qgqgs-la cheaS}.,,trudd" Nul S}.
"l-9

(Ismena se d,uce i.n pddure,)


I)0NIFEUI]

efi*fi**nilut#l+*
opDrp

remura p.uu --uru ue soarta - ' rnrrt il""t^t-1Y ; altcum, ta.

Strofa Strdine,-i dureros sd, rd,scole;ti Un rdn ce-a a{ipit de ani gi ani, I)ar oreaa sd. aflu tot, sd. te tntreb.
1

OIDIP

;"
I
4s

Ari auzit
ANTIOONA

"::,:: ::,::"r.n;,r,,i""i,1,",,,

Ce vrei sd, gtii?


0ON,IFEUIJ

o'Drp
5

Am auzit. $i t:e sd facern? Spune_ni_o!

Sd-1i ;tiu d,urereu ta, iLurerea-gi fdr' De leac in, care-ati,t de greu te zba{i. 0I'DIP

$,1$;ffi

iilit rliitj " "', rac 1iflpentru_a_nrp.lini mrj 'u


"

Mi-Eti gazdd! Ah, ce bun ai fost! Te rog Nw-mi rd.scoLi pd,catul ruginos!
OOR,Itr'EUIJ

Iluit-a
S

zponul peste tot, dar oreau, tril,ine,-nxt'egnl adeudr sd.-l gt.in.

ODDIP

Vai, pai!
CORII,EUL
0tri

trlp

*
ODDIP

17ai, spune_mi_l,

Oopile-mi si,nt, dar te rog!


,

;i

blesteme-mi sl,nt.

nr

rrrouoo Zeus

O,
Vai,
'si eu'
oai

! copiii mei!

. co&rp'uL 520
oEDrP

(rl, t)IlD

Tu eoia tfd-mi-o! !i-o fdcui


t

l)i,n
(

mamd,-mea-s nd,scnyi

ro n

It'.EUIr

Antist strdini.o'or^

Strof

Itri

si.nt

gi fiice... dar...
...dar

a[1:DIP

Dar cum

!:!!

##'fi, fl,"lr"i, : ii,;


a$a?

" *, "

;i

su,rori

(JON,IFEUI/

Vai,
0I,DIP

vai !

525

OEDIP

- ,;t conrFEul
$i-ai
tn1p7i71;,

Leta,tea

,ln hlal

unc

o':^,e!atu

enorociri m-au ndpddit...


CORIFEUIJ

m-a-mpins'

nu7'yi

dar

frir'

s-o

;tiu.

Le-ai tndurat...
OI:DIP

s-a sPui

o&Drp

cum mi -;;f:,.#f':!i:t--at Pfugdrit! '-'" vo! -.

Dureri de neuitat !
OORIF'RUI]

5so i':;n?":::,g:;1i,:"f,,!:tr;::d
CORIFEOf,

aud

Le-ai sdvtr;it...
()UDIP

Ce.spui?

Nu en!
(IOTlIFNUL 364

Ce spui,?
365

()DDil, rl()Rl$EUI/

540

Vai,.Teba mi l-a d,at, ed.ci ,rrTn"!::, Eu i-arn slujit... u,i'*i*7_oi' ",7,1i' ii' ao, t
CORITEUI]

aI.lui i". i"i i: rcgele 'fcseu, feciorvenit'! t-["-9i auzi Ei-a ryr ';;;.-.'Ei oine urmat ile mai mulli stujitori') (Teseu

')

Nenorocit ce e;ti! Dar n_ai fosr tu Cel ce-a ucis..'.


OEDIP

Ce
00BIl'$urr

spui? Ce urei sd gtii?

Pe tatdL td.a?...
OEDIP

ochii singeros t-rVfi*u povestit-o multi cum al lui Laios' azi Fi" Tu insuli 1r-"t "'up""i:" povesteau I V[zindu-be,-ntreteg i le tine-mi ipus m-a lntdrit Iar' t,ot c"-n clrum';i ;-; mai chipu-'ti'jalnic' da' irr ce sLiam' VtE*iitiu-9i'. ..t" miia-"'a cum sint' [J1"-, Itii ;".;;;"iL vrea' "i'i"''"'Ui 'l'c-rrl.r'eb, sarmunui ti"f O*aip' ce jalbh-ali de drum' it ;; 9i'bi"tu. la.tovarf,sa indreptali? tl'r.tlrii cum 9r m'e-o'i #-mia* caie-aiar' de greu' lloar de-ai *i-*, i'uii''*"

TESEU

Durcri

iar

d.ure'ri!

Vai, iar tnit singerczi !

ir.-'"-?q ""oi ;@
Vl i C

CORIFEU.L
.

Tu l-ai

ucis

OEDIP

'ij;;;;oare-q.L.S.oual!:ffi urn 'j:l'J"T''i-tt il*-ffi..iilas qt;t* iou$e-eeei1""'l-firFnb

'la-'opoi' 9" l.u^''l!"-nJoc * uffi"i-i*::l^ ttm pu *- o{: ; "o' in' cum oare;sl 3-cn'Pr ^t}fl'* li*iit;iin
om

qi

.i

Iq:f*ry

c4b

Da, cu... dar...


CORIT'EUIJ

\ti; "* i l,

i;?

s -pllt-erse-!e: ;;*E !I'*'}utui"ql*-i ,4!*#"'^ r,.

()nDIP

Ce? Ce spwi?
OEDIP

,r{i
Iertat voi fi

De

lege...

!
Ce? Ce spui?

'l'eseu, pu['ine vorbc doar rosl"i'si' dar sint $i eu i*"1,1^"-;l "oi ;; mare sufler ai' al'cui Ce tittu. sint' i,e vor"bl t,o' c[ doar "*'J']"f' Vlii.star, din care .tara lty, : qtt], ; arrb s5-!i Rdminb Ai";;;J; tnsuli lrr' ioi fi spus tol plsul meu' !)oar cc ao,.*"'ti-ilTDST4U

COR,II'EUI,

',,')1,

Ilai,
()I'DtrP

spune-uri-l qi, de

mi-l spui' eu voi qti totl

OEDIP

L-am omori,t

[4rr arn

venit ca sd-!i aduc "sd'rmanu-mi trup; Iolos .{rr preluieqr'" Lfti"t hitttit' dar mult' htd' mdcar cr-i iui,

r),,iI".L""ir;p;;;;

366

i'nsnii

$i

care

uezi

cta

o sd fie_aceSt foiosf,
vremea_&cum.

lr:

l,lI,

ODDIP

(llrrd insd-am vrut eu s6 m5-nlorc, n-au vrut-o ei.


,t,t:Ht)u

Sfio Vei gti_o mai I;irziul nu_j incd


[ESEU

Nebune,
I'ICDIP

in ndpastd, ura-i sfetnic r[u!

oEDIP

Dar cind? Ctnd oare s-o vddi acest folos?

(llnd vei qti tot, m-[i dojeni. Dar pin5-trtunci...


I'IN8EU

Cind am sd mo r gi imi vei da chir ' vr ud cnrar tu morPilN.l 'fEsDU Tu doar la ce v urndegri. Ce fi-vl fi etunci - cind a r '*vu'ur ,ir'l"ogl muri _pina-atun.i uu vrel sd gtii' onDrp 585

llai,
08DIP

zi-i

I Eu doar cind voi

gt,i

tot am sd vorbesc.
!

irlllr

'['eseu, ce
'r'nsEU

mari nenorociri rn-au ndpfldit

;:r:tr,
Dar
OtrDIP

cea din urmd_i srrinsd viara mea!-

Vorbeqti de-acelea vechi ce neamul !i-au lovit?


(,I]DIP

de_i a;a,

tu rni_ai cerut prea mic hatlr.

Ba rtu! De ele-au tot vorbit elinii toti.


1I'ESEU

Sd

fii

cu grijd I Luptd grea va

fi _

Ce-ai indurat ce nimeni

fESEU

sri Eiii

alt n-ar indura?

OEDIP

De mine
OdDIP

tu vorbeqti, orj

de feciorii tdi?

titttt

I Cu mine-aqa a fost: din !ar5-s izgonit , De inqigi fiii mei; gi-acolo sd m5.-ntorc Nu mi-e iertat, c[ci eu pe tata l-am ucis.
TESEU

De ei, cri-n sjld sd


TESDU

mi

,lucd_n Teba vor.

De be-ar fi vrut ei in surghiun, te mai chemau?


OEDIP

Cind . --=--__ ei nu v or, se cade-a nu trdi_n


o,,n',

590

o,ffi|;."ll1irr1;t

surghiun.
se gindesre ca si

Un zeu le-o va
TtrSEU

fi

spusl n-avut-au incotro.

j5"Irr:r":

sd_t inmorminteze,

Dar cum? Oracolul cu ce i-a spdimintat?


369

OBDIP

605 EJ

lg"gq*g_wis-_ce-i

va sLrivt

TDSEU

Dar lara mea cum


OEDIP

ii

va vr{jmdqi pe

ei?

I rr l'osL clminul meu1, cum gi al lui mi-a fost. $i rrlroi, aici el ca smerit al zeilor ti:t rr \/r,rri "i !,,irii-mi vrea sd-i dea -;i mie-mi vrea Irr lrrrn tribut. N{d-nclin! Eu ddrnicia lui, liirrrfl,c, i-o primesc qi gazdd am s5-i fiu

lrr

[,iu'u mea.
(Cd,tre corifeu: )

O, dri*g copil al lui Egeu, doar zeii _ ej _ i\u-mbdtrinesc qi moarte n_au. Incolo_i tot De-atobputernicia vremii rlvdsit. 610 Pdmint"u-qi pierde vlaga lui; ie va slei It !.lupll omenesc; credinla s_o topi; Ticdloqiile sporesc; nu tot'un duh Domni-va-ntre priebeni gi cetdli. Curind Ori mai Lirziu, prin asla l,recem to!i. Ce_i azi 615 l4ai drag, ili va fi miine_am""... qi iardqi drag li-o fi. Cu Teba-i toi aqa; e pace_acum, E bund pace intre voi. Dar zile, nopli S-or scurge qi-nl,r-o bunl zi porrri_rorl idnci, $i pentru un nimica tol, se ira alege praf 6210 f)in ea, iar hqitu-mi rece_n somrr,rl c,el I Pdmint.al febei singe cald il va sorbi, de srrli i De cumva Zeus mai este Zeus si adevdr De-a spus Apolo, fiul sdu. Dar pofth n_am I d1-" vileag ce nu-i iertat qi iasd_md 625 Sd-!i spun doar ce .!i-am uprrs l* inceput. Si_ri lii Fdgdduiala ce.mi-ai dat; qi de Oedip, '- '-Pe care-l gdzduiqi, tu n-ai si po,ti s'ii' spui Cd nu-i de vrun folos - de zeii nu md mint.
CORIFEUTT

lr

lrr

I)e-o vrea ca s[ rimind-aici ;\rrcs1, s1,r11tr, il las in veghea ta. Dar tu, Olrlilr, de-ai vrea s[ m6-nso!e;ti, tu slobod eEli Srr I'uci cum vrei, cdci vrerea ta va fi qi-a mea.
ol,ltrtP

o,

Zeus,

fii

darnic, bun, cu cei ce sinl, ca el!

'l'1,)Nl,lU

'l'rr cc-!i doregti?


ll
I
t,i

Si vii cu mine in

palat?

t)

ll,

)rr

rni este-ngdduit..., dar stii. .. pe acest meleag...

t,t,ir{,:u

llili

$i-rrici ce vrei sd faci? Eu nu mH-mpotrivesc.


(l
l,i

l)ll'
sir

rn

le-ardt eu celor cari m-au izgonit

(
'l'l,iSl,)U

llrr urare bine-ar


r)l,it)lP

fi

popasul tdu

aici.

,'lr,

O, rege, el qi alt[datd s_a legat _ 630 Nu numai azi sd-i fie tdrii" de fotros.

l)oirl dacf,-ai sd te f,ii de ce-mi fIgSduiqi!


'l'l,l
S11)

TESEU

tJ

Ce om

$i-un gind priebenos al unui om ca el si-l zvirle ar putea? inLii cleschis


17Q

l)irr Pirrte-mi, grijd n-ai! Eu nu te pirdsesc!


I \lrrzic la
lrrl;.,lri -

ospitalitatea reciproci intre tebani qi atenieni.


371
Sofocle

OEDIP

650 Eqti om cinstit;


TESEU

de-aceea

nici nu-{'i cer s[-mi

riil

Decit cuvintu-mi
OEDIP

mai bare-un jurdmint'


AFlt

Ce ginduri
TESNU

1\lrri zvirle omul gi-nfricflri qi vorbe-n vittt, (lirrrl e-nciudat. Dar cind in fire qi-a venit, Jrr vint s-au dus. Cei cari cu gloaznice-nfricdri Sor1l[, s[ mi te-or ]ua de-aici, se vor izbi, l)o[,i sd md crezi, de-o mare greu de rdzbdtut, l)o ltul[, de furtuni. Fii fdrd teamd deci, ( li-s hotdrit s[ te ajut ! Dar gi altcum, I'o Line Febus te-a trimis. $i chiar de-ar fi Sri plec de-aici, doar numele-mi va fi de-ajuns, fi cl te va pdzi de orice lovituri.
(Teseu pleacri urmat d,e conrtoiu,l
(l0 il,tnr

Ce te-nsPIimtntd-ndeosebi?
OEDIP

lui.)

Sl.rof a

Veni-vor unii-aici...
TDSEU

(prioind' sPre coreuyi)

sio
!

)i rtr,isi, strd,ine,-n tara cailor liru.nn;i, cltm alta nn-i pe-acest I'infi.nt! ,4ici e dalbul Colonosr.

Aceqtia vor veghea


OEDIP

Dar de md
TESEU

Nu md-nvila,
OEDIP

c[ qtiul

.,li.ci, cwrn na li-e drag vran alt meleag, l)c prin pilcelele eerzui) l)i.n sumbra iederd, le-auzi al lor 6,1 ir l)uios suspin Ei-ascnnse-s prin l)csi,;ul frunzelor - al zeului ltrtr.nzi; de roade-mpovd,rat ,!i, ncbd.tut de soare ori furtuni; (iu, nimfelez ce l-au hrdnit ItEo ,\e plimbd,-aci-n desfd,t Di|nisos!

Li.-e drag privighetorilor

bcD

Md-mp.inge
a. TESDU

-"-u ----

frica,

Arrtistrof a
-eFt

Eu frica n-o
OEDIP

cunosc.

l)i flori narcisul, flori, (,'c .


,,:lodobesc din vremi

,\rt,h roua cerului,

fru,ntea celor doud. zee maris

gi zi de zi, tot flori,


strdvechi.

Ce

te pindeqte
Eu una qtiu: de-aici, vrea, nu Poate nimeni s[ te

TESDU

Cind

eu

ditt ll,rlorros sint din aceeaqi familie. 't ll"l(, (lou:r zeite erau Demeter qi Core. Pe aceasta din urml o fal'l,r', llrrrlts cirtd ea culegea un narcis frumos. Narcisul era in Crela gl lllrrl',,.r ltcrnetrei. Core-era un alt nume al Persefonei.

| 'l'r,r'r'rnrl de la Colonos era albicios, avind mari cantitdti de nisip qi r,nl,'rrr', f iind de aceea prielnic culturii mdslinilor. 1 \inrfclc care l-au hrinit pe Dionisos sint cele din Nisa, dar cele

dits E plin

de flori ;ofrurr,u,l auriu. Aici nicici.nd ntt, alipesc IzpoareLe din Cefisos ce crurg In, u,nde limpezi serpu,ind,, $i zi de zi piimtntu,l rodniccsc. 690 Aici ;i muzelor li-e drag Sd, ddn{nie in cor; t;i mtnd.-aici

,l'i s( in\vss cu, ncreideler ( ) stt.tit stnt - ce dd,nlu.icscsaltd,-n sus. ,l'i.-rt, ualttri s-adi,ncesc ori
r'ttrc plecase Teseu, i;i i.rztoarce privirea spre cor ' Irt dipd.rtare se ld,reFte Creon, urmo.t de nt'ai mulli
os

(,1ntigona, care privise cu nelinipte spre drumu,l p.t


tagi
.

$i

AfrodiLa carul ei, Trd.gi,nd, mereu de hd.luri au.rii.

,t r-'l'l (lON,l

695 Prin Asia n-a rdsd.rit,


Cn dorieni.

Strof a 2 E ;i un arbore

'o o, [,iu.{, indl!,at5-n sldvi, aratd-acum


{)ii
t)
11)

cum nicdieri
cea

[,ie

Ji

se cad atare prosldviri!

$i nici pe insula lai Pelopsr


Nesenzdnat

I)l I'

(b

Lc-a-nfricat, o, fata mea?

700

705

Rdsare el Ei-i spaima ld.ncilor Ce-I vrd.jmd.;esc. Frumos e-aici Mdslinul cel cu frunzele-albdstrni Ca nic(tieri; eL hrand, dd, Copiilor.2 Nu-l poate prd.pdd,i Nici u,n vrd,jma;, nici ttnd.r, nici Bdtrtn. Asupra lwi vegheazd. Zens, Strdjer mdslinilor sfinyiyi, $i-Atena cea ca ochi pd,tr*nzittori.

,r N,nl(l0N,{.

1l',,
tl lt

Ah, tat5,-l vdd C.eon! Vine-ncoa qi-n urmflls muili ostaqi.


nddejdea-n

t)lI'

voi mi-o pun! Doar voi /.1t, l\'t-oli ajuta qi mintuirea-mi voi ve!,i fi!
(ll)ll,IFEUIr

o, dragi bdtrini,

Antistrof a

'ilo

Cetdlii-i pot mai mari sld,viri sii-i E darul dd.rnit de zeu: Si.nt caii cei vtnjo;i Si nd,vile-i Pe md.ri. Tu aI lui Cronos fin,
Poseidon, tndl{agi cetatea-n sldvi, Cir,ci ttl, ai nd.scocit pe-a.cest Meleag ;i hd,pn-n stare-a-i rlomoli Pe repezii sirepi, ;i ui,slele Cu care minunat rttsla;ii-;i dnc Corabia sd,lti.nd, pe ntd.ri,

ci,nt.

N-ai teamd, nul Ji-s chez5qie eu. Sinl, eu i3[1,rin, dar vlaga t[rii nu a-mb[trinit.
(Intrd. Creon,)
r)t&lcoN

/ilr)

lt'
=
2

I"r,rl- lui Pelops era Peloponesul. Uleiul de mdsline slujea ca'hrani copiilor alenieni.
37+

()u gind hain. Sint om bdtrin qi doard ;tiu CI-n fa{,a celei mai puternice cebSli l)in cite in Elada-au fost eu am venit.

lii ai !,5rii,-aici cum am sosit, I,)u spaima v-am citit-o-n ochi I Nu vd-nfricali $i dugmdnos sd nu-mi vorbili, cd n-am venit,
O, vrednici

lriicc lrle Iui Nereus qi ale Doridei, nimfe ale tndrilor,

_7ss [

Am fost trimis aici s[_ndemn pe_acest bdtrin *e pornim-spre para 9l ru,.gi el. Nu^doar cadmdenilor, un singur om, nu vrun li - *-Cirmuitor p! mine m-a trimls, "i:;i;t loporul - el! Eu rudd-i sint sdrmanuiui Bdtrin si ohiar_se.gi cddea sir-l pling rnai mult 740 ,Ca to!i.'Ascuird-*d; Ddr'Illatlul meU Ueofp, t il 'Yv"_'ruwuruq-ruqr ,d;;";j meu Oedin. Te vrea, rp cbeam+:"t,eg J Bil^1-ll5:nboarce-te! rop-orut cad,melan, cum e firesc. iar eu f tvral murt ca " tU.f,i. .tsdtrine,_ar fi sd fiu ciinos Cum altul nu-i,'de sufletui nu m_ar durea 45 Cind mi te vdd nenorocit, sdrman ce eqti, big.t pribeag prin liri'strai"e, cer$etor, Y," Pr sprryrn doar pe fiic[_ta avind; ;i ea, Sdrmana, jalnic, greu s_a prdbu;it, aqa' Cum nici puteam-sd cred-cd_mf va fi dat "- ' 7so Purtind dri grijd un,ii-or[, *rqi"a ,"rr;r,- s_o v namasa nenuntitd, vai, la virsta ei, Pe drumuri, prada origicui. Vai mie, vail rrn, ce rrDtne_am aruncat asupra ta, f. -.*, gi-a _neamului intreg!-Toli,'toti o rDo pt-ar tl-n zadar s_ascund. pe zeii pdrinteqtistiu indurd.-te, Oedip, T. log, ta, in strdmopeicuiqi_ntoarce_te ln lara tdu palatt Acestei .,tdri zi-i bun rdmas, ii eqti dator !
'1

Cetatea ;i poporul tot, vrei s[ md smulgi De-aici, ,totnit a mieros ca ura-li sd-mi ascunzi' l1i place-a-i indrlgi pe cei ce nu te vor? 777 Incliipuie-1i, o clipd doar, c[ ceri cuiva Un ajutor, dar el nici s[ te-audd vrea; Iar cind el de prisos !i-ar fi qi cind nici tu Nu-l mai rivne;ti, de-!i va mai da un ajutor N-o fi-n zadar? Ce bucurie-o s5 mai ai? 'fu tocmai asta-mi dai: in vSlbg--bun-!-e-ar4!!?tro

in faptd rdu-mi vrei.

-::**

(Ardtind sPre coreuli: )

760

Bi'o?"'p,

",,

OEDIP

Dar nu-n palatu-mi sd m5" duci, ci s[ m-aqezi Doar prin imprejurimi, ca Teba s[ !i-o pot 7tt5 Feri, cind peste ea vreo pacoste-ar cidea Din partea -tflrii-acesteia. Va fi-n zadar, C[ci alta-i soarta ta: rS.zbundtorul duh Al meu pe veci va fi-ntre voi' Iar fiii mei Se vor alege doar cu-o palmd de p[mint ?90 Din lara mea, ce le va fi mormint. Ursita Tebii-o qtiu mai bine eu - nu vezi? $i-o qtiu, cdci Febus, el, qi tatfll sdu, chiar Zeusl, Cari ad-evflr gr5.iesc, mi-au spus-o $\p chezaqi. Veniqi aici, dar limba tu !i-o ascu!i$\ 7s5 S5 poli s[ min,ti. Din vorba-li insi mult amar Vei trage, nu folos ! Dar qtiu ci nu m[ crezi I S[ pleci qi via-ta las5-mfl ca si mi-o duc Aici l Eu si acest trai m[-mPac. N"

Cit egti tu

Dar lor am s[ le spun de viclean. Tu sd md iei veniqi,

ti"tTfiffi

",

CREON

800 In sfada noastr[ crezi, clnd imi vorbeqti aqa, Cfl-nfrint chiar eu voi fi, nu vei fi insu,ti tu?
clnd va v'eni Creon; acelagi lucru
376

1 Oedip f usese lnqtiintat de cd'tre. I-smena de. cele.ce

i-l prevestise

qi Apollo'

se

vor lntlm pla

377

OEDiP

olllrllr

Ah, tare-s incintat c5. nu mh po!i, ;i nici Pe cei de-aici nu-i po[,i cu vorba-nduplcca I
CREON

$i-ircesle-amenin!,5ri curn
.1lll,)ON

ai s[

le-mplirreqti?

l'l o copjld:a
l)rr
I)

Nici virsta nu te-a inv5lat sd fi-nlelept? 805 Biet om! Nu-,ti necinstegti tu bdtrine,tea? Nu?
OEDIP

rclsbilaltd am s-o duc acugi-acu;i...


*"*:_*'__

-ta arr

,i dus-+de.ajaiJ*
^"._'_'-"

lli l)

lI,

iiIil

Vrr

i, zei I
Sd-i chemi, ci vei avea ce sd jele;ti
I

Din vorbd bine-o-ntorci ! Dar e cinstit acel Ce-n orice pricinfl-ar putea grfli frumos?
0ll,lr0N

lrll,l,)ON

A spune ce-i de spus, nu-nseamnfl-a fi


Limbut.
OEDIP

(l

l,i

ll I I,

(lrlrila-mi luapi...
(,BlioN
(

Tu scurt vorbeqti, dar spui ce ai de


CREON

ardti,nd, spre Antigona)

spus?
(l l,llf IP

$i pe-astfllalti-o iau
(cdtre coreuli)

acuml

810 Dal Ins[ nu pentru acei cu mintea ta!


OEDIP

r S[ pleci!... In fala lor ,ti-o cer. Nu iscodi


Mereu s5.
CREON

(ard,tind, spre cor)

l)ar oare, voi, strflinilor, ne-ali pdr5sit? l)in !ar[ nu-l goni,ti pe-acest nelegiuit?

vezi pe unde viala-am

s[ mi-o duc !
:1'J,r

(lrilr,'uuL

(cdtre Creon)

(lo vrei
t'r!DoN

Sl,r'iiine,

sir.

Mi-s martori ei - nu tu Prietenilor t[i, cind am


'',
OEDIP

s[ mi

de cum

ai s[

piei de-aici ! Nelegiuire-i tot faci, cum a mai fost qi ce-ai f[cut,
(cdte ostagii lui)

rdspunzi

te-nqfac.

(prir:ind, spre ostasii lui)

l,l vremea si mi-o luali cu voi; iar de n-o vrea, At,unci cu sila voi duceti-mi-o de-aici !
A

s15 Dar cine-ar lndr[zni? M[ apdrfl doar ei!


CREON

NTIGONA

(d,tnd sd fugd.)

Oricum o
a

fi, pedeaps5 ili voi da - ti-g jur I


t78

Vrri, unde pot sil fug? Ce om, ce zeu mi-o da Vrun ajutor?
379

CORII'EUTJ

(cdte Creon, interpunindu-sc ) Ce vrei s5 faci, strdinule?


CREON

l)o-mi faci vrun rdu, cu lara mea le-di rdzboi!


l)1,)l)IP

830 Cu el eu n-am nimic... Cu eat Cn-i sint stdpln.


OEDIP

'l'i-irm spus-o doar!


tr{)ltlIrELrL

Cirmuitori ai,tdrii !...


COR,IT'EUI/

(cdtre un ostap ile-al lui Creon care eoia s-o pe Antigona)

ducd,

Ia mina de pe ea, de
Strdine, n-ai dst dreptl
(ltit,loN

zor

CN,EON

l)rrr rru bot da porunci...,


am
I

ci

nu-i eqti tu stdptn!

Ba-l

l,o
H

ltlt ttul,
!

CORIFEUTJ

tl l)ir-i drumu,-,ti spun


llll,l':ON

De unde-l ai?
CREON

(cd,tre ostapul sdu)

Mi-s rude gi le duc I


OEDIP
(

$i eu atlta-,ti spun: la
jO

drum!

liull

Cetate, tu
CORIFEUL

Atena 1...

'ldrili, hai, cetdleni, dali ajutor!


Sc. nd,pustesc asuprd,-ne!

Strofa

Ni-i
A

trara

tn primejd,ie, sd,rigi!

Dd-i drumnl prdzii, cd, de nu, 835 Strdine, bra{n-mi vei simli acnm!
Ce faci?

N'TIGONA

cREoN
(cdtre cor)

O, voi, St,r[ini, striini, vai mie, cum md duc de-aioi I


t)

l,il)II'

'Napoi

/'i

(lopild, unde eqti?

COBII'EUI,.

ANr'l(toNA
cu sila' ei m[
:

Nici gind, clnd tu ne-nfrun,ti aqa.ndrdzno$l


380

duc.

3Sl

tr(l

il,lt"tllutr

OEI'IP

lntinde-mi mina, fiica mea!


ANTIOONA

(b gind mai
t,lil,ioN

ai? (ardttnil spre Oedip)

Vai, nu mai pot!


CN,EON

Pe
t,0

tatil lor

s5-I duc de-ait,i

(cd.tre ostas,ii sd,i, care pleacd, d,w:ind pe Antigona.)

ttlt'Ilull

Ce sta,Li?
OEDIP

Porniti cu

ea!

(lrr vorba-!i inspSimirrli!


allil,:0N

Nenorocit ce sint

Ba-ndati-am s-o si fac, l)c nu cumva ne-o sta-mpotrivd regelel


( )

De astizi, fdrl-aceste doud cirji sd-!i duci Tu b[trine,tele ! Tu seama nu mai lii 850 De lara ta, de-ai tdi, de cei cari te iubesc, Cari -* ei - mi-au poruncit sb. fac ce fac, mdcar Cd rege-s eu ! Atunci tu fd ce vrei ! Clt rdu I1i faci tu azi, odatl,ai s-o-nLeleqii ti*i-mai Fdcut ci;dia-.; neascu-lti.4d de-ai tfi, ai_a:pBib E;-!e:+ p,,.e$ur[ (.Creon dd $, plece,)

t')

t)Ip

Noobrirzat ce eqti! Cutezi s5,


('1il,:oN

m{ atingi?

Sii taci,
O t,)
t

ili

spun!

)Itl

W::

flrii,

Accsl, meleag,

Zei\e, voi, care vegheali liisali-rni ca s5-l blestem!

OOR,IFAUT,

Str[ine, plnd-aici
CR,EON

I
COnITEUIJ

N,li;clule! Pe cele care orbului li crau ochi tu i le-ai luat. $i fiindc[ sint Noputincios, vrei s[ md-npfaci qi s[ mi duci? l)oil zeul H6lios, ce vede tot, s-ave.ti n/rr (lrr mine-bdtrinet,e-amar[, tu qi-ai tdi!

nu m-atingi cumva I
I

('til,:oN

\/ctlet,i-1,
ot1jl)Il,

N-am sd te las pin' nu-mi dai fetele-napoi


CREON

voi, privi!i-1, bdgtina;ilor

Atunci mai scump pldti-va lara ta, Cd prdzi nu numai ele dou6 imi vor fi.
Aqa?
384

Nc viid ei pe-amindoi! $i vdd ce silnicii 'l'rr-rni ftrci, pe cind eu doar cu vorba md rdzbun.
383

CREON

Bis

Minia nu_mi,pot stlpini. $i singur chiar Cum sint, br{r'rin Fi ,i;b,'.i, ;il tor il iaut (Vrea sd-l ia ar sila.)
OEDIP

|.lll,lt)N

Da
I

! $i ai s-o rabzi t

ro n,tJIr

Vai, qai!
CORIf,'EUIT

,ldri1i, rtoi, oameni buni! Sd.ri{i, uoi, dregd.tori Fnrr Ai 1(trii, voi! Acegtia nu mai gtiu ce fac. (ln mare zor oine Teseu, urmat de oam.enii lui.)
'll'lHl,)U

Antistrofa
Strdine, .de_ai crezut, ctnd, ai Cd o sd, faci ce-ai ,p,ir,- i;"firr""p,rro venit, tnd,rd,znel.
CNEON

O ued ;i-acum.
COBIFAUI/

(h-s aste strigdte? De ce v-a!i infricat? l )ul ce-i? Fdceam jertfiri pe-alLarul zeului ll zcul mdrilor qi ocrotegte-acest Moleag - cind tocmai m-a!i strigat. De ce? Un salt Hntt $i-aici am fost, cum nici picioarele-mi vroiau.
Ol,l

l)IP

Nn va mai fi ,!;T::t,:,:u.IofT,o,'r,t
CREON

*"

l)ricben drag, doar dupd vorb[ te-am simlit... (ard,ttndu-l pe Creon:)

l)ur el ce mult m-a ocirit, m-a chinuitl


t,t:,sDU

880 Cind dreaprri-i lupra lor,


OEDIP

ii

biruie

J,ll? Cine? Ce ocdri?

Hai, spune-mi: ce-a fdcutl

,lt,ti:?l:

I)BDIP

Il

auzili? Ce indrdzne!!

Ill, Creon! Vezi-l tu... Eu dou[ fiice-aveamT Itlrb l)oar ele sprijin imi erau... El mi le-a luat!
't'ttsDU

CORIFEUI]

Prea bine-o
CR,EON

stiu.

Dar greg va da,

0c spui?!
0I'DIP

Ce-ai auzit
Doar. Zeus

Ce

chin a fost, ce chin !


lui
Poseidon)

o poate qti, tu

nu

't't,;sEU

(ard,tinil sprc altarul

CORIFEUL

Nu-i o obrdznicie?
384

goan[ spre altar vrun slujitor I)e-al meu qi-ntregului popor sd-i dea porunci
l)orneascS.-n

qi Iase jertfele! toli, cdlirri, ..^^ sooii ld jos, inspre rdscrucea eelor doud cdi Pe Pe unde trec drumetii toti si ietelor Sd le a,tind drumul!'...
porneascd
(ard,tindu_l pe Oedip
:

De risur lui, ar o".$r11,"1J-'"i ?1"#r,, Prin silnicie-nfrint.


(cdtre un slujitor:)

olicine-o fi, cdci sl,iu cum trebui sd te porli, ()ind egti strflin, in lara care te-a primit, ll;llr I'c citd. rrleme t.'r, tu !ara-,ti necinsteqti, f,i n-aveai drept. S-au strins ani mulli asupra ta, l,)rsl,i azi bdtrinl ei mintea !i-au intunecatr.. Sri-mi fie-ndatd aduse-aici copilele! (li dacd nu, cu sila-am sd te lin aici, tlltr, Irr Lara *"". 9i nu-ntr-o doard doar !,i-o spun, l)in buze doar, ci eu din suflet ,ti-am grdit.
llO ll,IIi'ltrUIr

905 ce-!i

poruncesc ! (ardtind spre Creon:)

$i-acum

di

zor sd faci

Sl,ririne, vezi undc-ai ajuns? Obirqia 'l'o-aratd-a fi om drept, dar hid[-i fapta ta.

De ciuds 3;rn:F-'liil Din mina-mi teaJdr tr-u" *.dp". C" t.gi a vrut S-aduc5-aici, aceleaEi legi -'nu altele"S[-i fie rinduite lui !
(cd,tre Creon:)

o,,,xlJ'iTi"'ll

Nevrednic{-i de mine fapta ia I Nevrednicd-i De cei cari te-au ndscutl de tara ta!... Tu ai Yq"i.t la un popor c_e dupd datini, legi, 915 _Igi duce viala lui. $i-aceste rlnduieli" ' Vrei oare sd le calci? Te-ai ndpustit aici, Luagi silnic prada ce-ti doreai'sj vrei sa fuEi Cu ea? Dat ce? Pustiu o fi pe-aici? SinLem Pgpor de robi? $i-n ochii tdi eu nu mai sint 920 Nimic? Cd Teba-nu te-o fi-nvdtat sd faci Nelegiuiri ! Pe om ea nu-l invaid-a fi Pingdritor de legi cd nu-i sti-n obicei. Te-ar veqteji de-ar-Eti c[ furi un lucru-al meu $i-al zeilor, eind vrei sd-n;faci pe-acesti s[rman! 925 Cari se smeresc in rugi. Oricit ag fi in drePt S[ intru-n lara ta, pe nimeni nu']-as lua '"Cu sila, firi vrerea'..r"i-.1-i -;;pi;;
386

s10 cit ru nu-mi Sd qtii c[ de ""t "dt:'"t-ii1"110ilr,",'treci ! hotaru-acestei -tdii nu

O, fiu al lui Egeu, eu qtiu c5 !,ara La 1ro l)rrst,ie nu-i. $i nu nechibzuit - cum tu Ai spus - fdcut-am ce-am fdcut. Dar nu qtiam (li atenienii-or indrdgi pinS-ntr-atit l'o cei ce rude-mi sint, incit in grija lor, )i-n lara lor, sd-i ia chiar in pofida mea. cd n-or primi pe-un om ce qi-a ucis ll ilr "{l,iam l'c batdl sdu, pe-un om nemernic care-a fost fi fiu, ;i so,t al maicd-si. $i mai qtiam ( lii-areopagu-acestei !dri este-nlelept $i el nu va l5.sa pe-un pripdqit sd sbea ttirl l'c-aici! Pe-aceasta chiar m-am bizuit cind eu l,o-afi) lnat, le-am dus!$i n-o fdceam de nu mi-ar fi Zvillit, Oedip blesteme grele-asupra rnea $i-a alor mei. $i-atunci rS.spunsu-i-am qi eu l ,ir f cl ! [Iinia n-are bd trinele, nu !
tl

il'r

ir

Srr

l\4ui simt nithic... Am spus! $i-acum tu fd ce vrei! N{iicar c5-i drept ce fac, eu sint stingher qi slab;

stinge:a_Iala_mp4ji-tnsf:Brar mor!ii

nu

(lr sI-!i rlspund la fel la rdul


t)t,)

l)irr chiar aqa, b{trin cum sint, voi qti qi eu ce mi-l faci.
t)lt,

tr,r Ncollrizat

ce eqti ! Pe mine crezi, pe-un biet l\'lo;ncag, cd-l po!,i batjocori cu-aqa ocdri?
387

JR

Tu-mi pui. Dar, vai, silit am fost ca s[ 965 Au vrut-o zeii - ei! De mult, cu ura lor

Pe tine nu? Nelegiuri, omoruri fel $i chip, spurcate-mpreun6ri pe seama mea

leBA

De-a fi flcut nelegiuiri potriva mea $i-a alor mei ! Cd tatii i-a prezis cindva Oracolul cE va pieri ucis de-al sflu 970 Copil, e drept asupr[-mi vina s-o arunci? Pe mine nici nu m[ n5.scuse mamd.-mea; Nici lnc[ nu m5. zdmislise tata I Nu Eram pe lume-atunci. $i dacd mi-a fost scris ,Cu tata s[ m[ lupt qi s[-l ucid, neqtiind 975 ..Ce fac, nici impotiiva cui, e dlqpt s[ fiu

Ei" neamu-mi prigoneau. Nedrept m[-nvinuiegti

,)i-o tain[ dac5-ar fil Ce grele-nvinuiri llli-urunoi tn fala lorl... Tu pe Teseu socoli Cd-i bine-a-l mdguli qi-Atena-n sl{vi s-o-nal}i ,)i dreapta rinduiall-a ei. Dar ui,ti s6-i ctn]i () luudd: cd nu-i cetate pe pdmint (lo qbie a-i slivi pe zei mai mult ca ea. l)ar vrei cu sila s[ md iei, pe mine, un lllllrln ce-i zeilor smerit? Mfl-nha,ti acum $i vrei sd-mi iei copilele? Dar chem qi eu l)o zeele acestei -tdri in ajutorl S-usculte I ;i si-nve,ti qi tu "ug" -'r" $i 0lI preluiesc ocrotitorii-acestei ![ri t
IJ{) IIITTDUIJ

I\emernrce, ro,seqtl slreqtr S[-!i spun de-nsurdtoarea mea cu maic[-mea, Cu insdqi sora ta? Hei, da, voi spune tot, 980 C[ de-acest fapt nelegiuit tu inadins Mi-ai amintit. Vai, ce nenorocit mai sint! Pe lume, da, ea m-a adus; dar ea qtia Ce-avea sd fie? Eu? Eu nici atit I $i-ap6i Ea - maicd-mea - Si-i spre ruqinea ei, mi-a d 985 Vai, qi copii! Un lucru insd eu il qtiu: Ci-,ti place s-o birfegti, s5. m[ birfegti, cind eu Cu ea nuntit-am f5,r' s[ vreau, cum f5r' s6 Vorbesc de-aceste fapte-acum. Dar vinovat Nu sint de-aceast[ nunti; nici c[ I-am ucis 990 Pe tatdl meu - cum tot mereu m[-nvinuieqti $i cu ocdri md tot improqti. Atit te-ntreb: Spre tine de-ai vedea venind un om ce-ar vrea

1ryt""+4;@clno ma tu nu

(cdtre Teseu)
916

O, rege,-acest'str[in e greu ndpdstuit, J)ur a rd.mas intreg qi demn I Se cade-a-l ajuta.


I'NH};U

'l'rleeli

I Acei ce le-au rdpit zoresc la drum. lur noi stdm locului? Noi stdm nepdsltori?

l,ll,l')0N

0o poruncegti? Ce pot
It
l!) l{

s[ fdc? Vrun sprijin n-am.

l:U

ees

Ce-ai face-atunci? Ai cerceta de-i tatil td"u, Ori,chiar pe loc^l-ai pedepsi.t !e.lgc - socot Pe loo l-ai omori, la viald daci !ii, Nu te-ai mai intreba de-i drent. ori nu. Aqa drept, ori impins A fost
Ce-Gsti! egti !

S[ te ucidd, tu - om drept, neprihinit -

0r6

'l'rt ia-te-acum pe urma lor, qi viu qi eu I l)o mi-ai asouns copilele pe undeva, l)o-aici, aratfl-mi unde! De-au fugit ai tdi (hr prdzile, si nu ne frimintim. Pe mulli lNn i-am trimis qi-i vor gdsi, cd n-or fi prins SrI Lreaci de hotar I ei n-or fi ajutali l)o zeil... La druml Pornimll Sd qtii: tu prdzi ai
prad[ tut Te-a prins Ursita-n lalul ei. (lilci trainic nu-i ce-i dobindit prin viclpgug. ltr sprijin nimeni nu-!i va da; 6st fapt seme!,
l,)qt,i

Yrut,

I 000

OTffi- nd-EiiTnvinui; dar tu. nedrept Tu crezi c[ toF-i bun de spus, mlcar cre7ilffiiFi
rr t rgur t

!=E+

- I l'otnrr nu fnsese de fali clnd lui Oetlip li fusese rdpit{ Antigona. i rorll lrr vrt'rnc, cind a auzit strigitele lui Oedip cerlnd ajutor.

.-

Ilteobrizat, i-ai uneitit si s[virgit, 1030 l)oar ajutat de altii-n cari te-ji inmezub. Altcurr- nici n-o fdceai. Dar eu de veghe stau $i lara nu mi-o voi ldsa mai slabd-a li Decit un singur om... Tu vorba mi-o-n[,elegi? Sau poate crezi cd ea-i qi ast[zi de prisos {035 Ca qi atunci clnd unelteai isprava ta!
CREON

f rr r

ca maril,c faine ;tirute d.e oameni; de-aceea l,('-au, pus lor pe buze o cheie l)r au,r llumolpizi,il, predlii... ,1i"u,.,,16, ittti pare,-ntiLni-ra

Nu

l)r

rc!:lLe
fi,e

tllatu

Cit am sI fiu aici, i[i dau dreptate-n tot Ce spui. In Teba-ntors, voi gt,i ce-am de fdcut.
TESEU

,!i n, ltr,ptd zbucni-va strigarea izbtnzii. Arrl,istrofa


I
( )r' qtys6tr rdpitorii sd, scape spre Soarelrtriu ,l 1tt.rn,e, trectnd, de imasu,l

litt'i,oare

Tcseu,r' bd.tdiosul, pe.accle su,rorile doud,

(cd,tre Creon

gi o.poi cdtre Oed,ip)

$m9qin![_-m5,. da, dar pleac[! Tu, Oedip, Stai locului tihnit qi-n-mine sd te-ncrezi, 1040 Cd doar de-ar fi sd mor, atunci doar m-ap l5sa De truda de-a-!i aduce-aici copilele. (Teseu pleacd, ,*Orr#"3r::rostagii lui. Este urmat
OEDIP

Teseu, sd-!i rdspldteascii zeii sufletul Ales, c[-ai fost om drept qi mult rn-ai ajutatl
CON,UL

si-n care, tn goand., )u,r tot n-or scd.pa rdpitorii, cdci Ares ,l L nostru, e groaznic ;i tare-s lrr,r, ltit.eji tcseizii! Sctntei az"ctrli-vor /,ir.balele tcate Ei-n iu,re; Ldstndu-;i ei slobozi di,rlogii, cdlare 'li,-n, care porni-r,,or la luptd l/itcjii, ce-n fala rd,zboinicei zee I n ,'lr ,4 t,cna smerigi i se pk a:d, ,4;a cunt. se pleacd ;i zeului ntdrii, ()d,raslei cra dragd a Rheei ,\i care in bra{e caprinde Pd.mi,ntwlz
.l

()it.l,are

l)in Oia, spre runn{ii-ndlbili de ziipadd,

Strofa

pe ce nu-s pe-acele meleaguri, pe ldrmul 1045 Zeiesc de la Pitho, sau fie Pe pdrmul cu faclele-aprinsel, pe unde
Ttlharii, fdctnd tale-ntoarsd, S-or prinde tn luptd., iar Ares
cw

St,rofa
lrf 'l

I'

glasu-i

Ori gata-i Dar sufletu-mi spune cd,-o bate ,!i, clipa ctnd ;i saferinla acelor ltecioa,re, pe care rndenii
S-a-ncins oare lupta?

sd,-nceapd,?

riqite de cintece si dansuri. 2 Aceste zee erau Demeter qi Core (Persefona) de la Elcusis.

obiectelo sacre se fd.ceau cind cddea noaptca, in lumina torlelorgi erau intovitr. , adorate in misterell

1050 Spre-al onzului bine, stau asprele zeez I Pe {drmul. de la Eleusis, procesiunile.care aduceau

De-aramd, hui-va? AcoLo

Cumplit le-an fdcut sd, i,ndure, sfir1i-ca. Cd,ci Zeu; Lrn sftrit ti t'a pune ;i instit,uise Misterolo, !\iirl lirzirr I,)umolpizii aveau sI se integreze in colegiul preo!ilor
rr

lrlrrrrrollros, preot qi rege, care intemeiase

, r,liiiiffiirii

erau o familie preoleascd, al ciirei str5l,,un


Eleusis

fusese

lr,tttltti.

(llllir)

,rl'jslo vorba de Poseidon, fiul Rheei, care era fiica pdmintqlui ryi ir Ccrrrlui instcla[ (Uranos) .
391

ioso

Chiar astdzi. prezic o prielnicd. luptd. De ce nu-s hulubut ,a'uiilu-t"* Furtunii de iute,,stl zb.or eu-prin nouri, Pe sus-prin odzduhtrri, sd ;;";" l)e-acolo, dtn nouri, privelistea iuptei?
2

,I N'TIOONA

'l'cscu gi-ai
t[r:l)Ip

Iui tovard.si

Ei ne-au scSoa.t: cu braf[f-ffiJ-

u ezt _totul, ctrmacilor ldrii Tu dd-le puterca de_a_htindc capc&na t n care et prada sd.-si prindd, !' Ajutd-i t.tt,^ pallas A'knZ, zeiascd 1090 Fecioard! ii chem pe Aioto. ---Ce-i zeu otndtoareii pe Arrckis care Pe. cerbii pestrili i,i ajunge Din goand. Sd pind ei- doi si Sd, dea aju.tor ld,rii nzele 1095 $i celor ce sf,nt d.intr-o {ard. cu mine!

Antistrof a 1085 !,, Zeus, tu al zeilor rege, 5i care

Sr'i v{ imbrdtigez, veni,ti, luh Nici mai nedelduiarn ca'-n


,r N?t

bra,te

copile dragi t si vd string.


nostru dor.

00N.t

Ilrr dor i,ti implinim,


all,)t)Ip

ce-a fost

l)ur unde-mi sinte,ti voi?


A NlTGONA

Chiar llngd
t)t,)DIP

CO&IFEUI]

S[rainule pribeag, doar n-ai sd-mi spui, clnd vd Ce vdd, cd-am fost un rdu_ profet, cdci, iat[-le, Fecioarele, se-ntorc ! $i mulli le strdjuiesc, ( A!99 tert- "^i:i!t' "::y:l:9!'tt''L"*-rtteu,--sp*it )Lnl unnalr Tc convoiu.l dc ostupi.) Ce-ai spus?
tI
OEDIP

Vlristare dragi I
ANTIGONA

Ah, unui tatd dragi


IIIIDIP

ii

slnt...

Voi, cirje bietului bdtrln


,T

Ah, unde-s?...
ANTIGONA T',0Q,,

Ce?

NTIGONA

(vorbindu_gi ei insdgi)

O, tatd, taldl meul De-ar da vrun zeu sd pofi cu ochii l,di vedea Pe-acel viteaa ce ne-a adus aici I
OEDIP

l0

'l'ot biete
rir:

ca gi el !

$i

cirjele-s

nrp

Stnteli voi cloud, fiica

mea?

"'Aici

La sinu-mi string tot ce-anr Mai drag! $i de-ag muri acum, nefericit N-aq fi de tot, cind lingd mine eu v[ am; Oopile dragi, venili Ia pieptu_mi sd vi string

"irl

$i am s{ uit c5-am fost un pustnic,,un pribeag. 115 ,..Ce-a f ost cu voi? Ce s-a-nl,implat? Spune,ti-miPuline vorbe doar ! La virsta voastrd-ajung.
(Yine
ANIIOONA Teseu.)

1116 llr'ltrine, jurdmintul nu

O; tat5, iat[-l: este cel ce ne-a scdpat! S[-!.i spund el !... fi-am spus-o scurt, cum ai vrut
OEDIP

mi l-am cdlcat. le-am adus. Frimejdii mari !i l:o-&u 1 (io tot pdscut, dar le-am scdpat. Si-!i povestesc lupt[-am dus? Cum am invins? S['md fdlesc? 'l'i.or spune ele tot, cdci laolalt5.-acum E0 Vel,i fi. Mai e ceva: pe drum, la-ntors, am prins .V)-ttsu- te rog s[ te ginde;tit De pouu.iit 'Nu-i lung, dar te-o uimi. Daio, e o"ice oln seam[-a lua qi-un fapt mdrunt din jurul lui.

For:ioarele

i Aici! Ah, tu m-ai fericit qi nimeni alt, O qtiu, cdci tu, doar tu mi le-ai scdpatl S5-!i $i zeii tot ce sufletu-mi ili vrea I $i chem tr25 $i-asupra !5rii tale harul lor, c[ doar Aici am dat de-un suflet milostiv pi drept, $i indrHgit de adevir. Din inimE-,ti' Grdiesc. Tu mi-ai dat tob, doar tu gi nimeni al O, rege,-ntinde-mi dreapta ta, s-o mingii vreau, n'{'f $i-apoi, de mi-e iertat, qi fruntea sd-!i sdrut. ...Dar ce spun eu? Cum aq putea rivni ca tu, l] Cu mina ta, s-atingi un om minjit - cum sint De-atitea mirqdvii? Aceasta nu o vreau, $ $i chiar de-ai vrea-o tu, eu nu-,ti tngfldui, nu I rrilr Doar cei ce-au pdtimit clt pdtimit-am eu I '{j lmi pot amaru-mp5.rtdqi. Rimli pe loc I i; De-acolo s[-mi primeqti urdrile: sd fii Mereu cu mine bun gi drept ! Mereu sd-mi fii il t* Ocrotitor, aga cum tu qi azi mi-ai fost I
{fr

,Prietene, nu fi uimit vizindu-md trzo f Cum nu md satur de-a vorbi. Ce vrei? Nici i Ndddjduiam... qi iat[-]e: copilelel

0I,DIP

l)o ce e vorba, fiu al lui Egeu? Nu qtiu l.FE Nimic. Ce vrei sd-mi spui?- Tu ldmuregte-mfl
l,!tgtJU

[]n om ce nu-i din Teba ta, dar neam

lr,@
IIIdDIP
,l,t0gEU

/,eie$b

al lui

Poseidon:

unct s pornit sd
fdcea?

O Din care !ar[-o fi? $i rugi de ce

Afita qtiu: cd-ar vrea din parte.,ti un rdspuns 0o lesne zice-se - i l-ai putea-tu da.
OMDIP

$i

ce r[spuns? Fdcea el rugdciuni?... Ciudatt


qr

TIJSIJU

rr4o Eu nu-s uimit ci vorba-li mai lungiqi; qi nici C[ azi, cind tu copiii-!i reg[si;i, !i-a fost Mai drag5. vorba lor decit a mea. Mihnit vreau Nu sint. cdci eu-qulrollg. t doa+eflLa vtg
Podoab[ vie,tii mele a-mi-fi-Dovezi? Dar
U,

fles NosLtnjenit,
0I(:DIP

sd-.ti vorbeasci-ar ace drum lntors.

$i ruga asta cine oare o fdcea?


3e5

IESnU

A N't'l

ilt)N,tr

Gindeqte-te : vre-o lrdd-n-Arries*-g-ai cumva, Ce sd-!i vorbeaJcs.-ar vrea qi-ar vrea si-i dai un sfat
OEDIP

Prieten drag, opreqte-tet


TESEU

llnii
Ce

vrei sd spui?
!

oEDIP

trlo

Nu m[ mai intrebal
TESEU

Dar ce-i? Vorbeqte, hai !


OEDIP

Din ce-auzii, pe cel ce-ar vrea s[ vin[-l qtiir.


TESEU

Dar cine e? L-aq dojeni poate qi


OADIP

eu?

O, Lab5., sd-i rdspunzi la rdu cu rdu. Aici Sii vind-ngdduie-i !. $i al,ti pdrinti. au mai Avrrl, copii mirgdvi - pe care nu-i iertau l)rrl cind au fost rugali de-ai lor, s-au mai muiat. llu;, Nrr l,e gindi la suferinlele de azi, ( li tloar la cele moqtenite din pdrinf,i ! f i rlac[ tu te-ai mai'gindi, ai s5-'n1ete$i (li lnciudarea-i sfetnic r[u gi dup[ ea Arnururi multe ni se trag. $i ochii tdi, lEott (lo zac in bezn5", oare nu !i-o spun de-ajuns? lrrrluplecd-te, te rug[m!.".'Cind- este drept (lr ceri, prea multa rug5-i de prisos; qi cind llrr bine ,ti-a fost dat, c-un bine sd,l pl5teqti!
t)t,tDIP

lurr

t,indrd sd pot sd-,ti dau un sfat, I,abd,-asculti-md si fd pre voia lui 'l'o$cu qi-a zeilor. Auzi-mi iuga'mea, $i-rr sor{-mi: ing.{duie-i tu fratehri Sri vind-aici qi s5-l vedem. N-ai grijd, nu! lii vorba lui de nu-!i va fi de vrun folos, Sr1-1,i. sohimbi tu grfdul nu te va sili. Ce pierzi l)o-ai s5.-l ascu\i? Din vorbi-o viclenie poli S o dibuieqti I E fiul t[u, qi mirg{vii Orioite-ar fi s5.-!i fac5. el, tot nu-i iertat,

o,

l\'lr1t:lrr cd-s

O, reEe,-i fiul rqeu-4i il urlsc mai mult Decit-pe f6',tTffii-ar fi ;i scirbd s5.-l aud!
TESNU

rr75

Dar ce? Nu po,ti ca s[-l asculli ;i-apoi sd -Fci Ce vrei? Te doire chiar qi vorba-i s-o auzi?
OADIP

(lopilt), ruga ta m5. doare s-o ascult lgttrr $i s-o-mplinesc, dar fie precum vrei! Eu doar At,it,, strdine,-ti cer: de-o fi sI vind el Aici, sir nu md laqi, te rog, pe mlna lui!
,llrjslr)u

' tts0

Eu tatl-i sint, dar hid imi sun[ vorba lui. Nu-mi cere, rege, rogu-te, ca s5.-l ascult !'
TESEU

liri nu mi-o ceri de doud ori, bdtrine, nul $i nu md laud, dar sd qtii: cit de la zei l'Jlu l,lu zile-oi mai avoa, primejdii nu te pasc.
(Pleat'ii intpreunii ctt suita sa,)
t1t)filtIJ

Pe cel care se pleaci-n rugi ai oare drept S[ nu-l asoulfi? Ai grijd,-l ocroteqte'un zeul
396

l{lrofa
1lplq, ce-l viqld, prea lungd,-gi rtvneftel
397

lVevri,nd nici s-audd, de via[a Ce-i omului datd,-n d,eobgte, din ntinte';i

,ltrt, l,i,rr, ilIiaziinoapte, din ntuntrii


ll i ptr,ir:i,r

cu viscol

;i

oapte

12t5 Maimuitcffi

Ietit-a. Cdci vialu prca


^G I)cciL 1uVurtu Zadarnrc

lurryd.
| \'t't (tt)NA

(Se apropie Polinike.)

ockii ci,nd soarta vrttt ca sd, treci de Hotarul firesc al trd,irii. Tctt omul 1.220 Atunci si-o afla mintuirea Ci.nd,, fd.rd. ca ison sd-i ginit. ci.ntarea De nuntd,, ori lira, ori danywl, Ursito,-I va dnce-n vccie Ia Hades.

ffia-o-por Cea rea va fi

l)rrr', iabi,-mi pare cd-l zS.resc pe-acel strflin l:3arf Vrlrrirrrl spre noi, de nimeni intovirdqit. !lrr, [,alit,]l vddJ-Sedldali in laerimi" ochii-i sipt'
t)

tritrlp

l)rrr' ,,ine-o f i?
,l N'f

Antistrofa
Nimic nu-i, mai bine deci,t ca pe lwne 1225 Sd nu fi rtenit niciodatd,, Ori dacd, a zilei lumind,-ai vd,zut-o, Sd faci ci,t ntai grabnic tu calc Intiarsd i,n beznd,". Citci ctncl tiruerelea Cu peselul farnzec al oiepii 1?30 Cea fdrd necazwri sc duse, clurl oqre $i cine de grca,,"ta, povard-a Durerii ntri poa,te sd. scape? Ce rele ii fi-uor cru{ate? Dilrcnii., Zavistii gi lupte ;i-omoruri! {?35 $i-apoi ced, din urmd,, ce-i incd' IVIaI grea: bdtrtne{ea, cu-a ei gubreaeald $i-a ei sihdstrie! Ah, lti.dd,-i! Ea trage cw sine ;irag de qmqruri,

llloNA

E cel la care ne gindeam: ll ,tJrliriiksh' Iat[-l chiar la ci,tiva paqi!


(Vine Potinike, oprind'u-se Ia ctpioa pagi
I'r)t,l NII(t4
d'e

Oettip.)

Epoda t240 Privipi-|, sdnnunuL! Ca ldnnul Cel nord,ic bd.tut de furtuni ;i talaznri, A;a-l nd,pd.dird,, t'ntr-una Sd.-l sfaime

Dar soarta aceasla nu,-i

daLd,

tlaar mie,

1245 Ori

Ce-i vin dinspre

cnmplite du'reri

;i

amaruri

Vrril Ce sd-rni pling intii? Nenorocirile-mi? tenrrt Srrrr, dragi surori, pe tata, biet bdtrin, s5-l pling, ,i Vriztrrdu-l prip6git cu voi pe-acest meleag vai I-atirnd / I Slr'fiiu? sintt Ce zdrenlele pe el qivechi ce sint, Soiuase hid duhnesc! De I s-uu lipit pe trupul lui sleit de ani. lgriu i lro lruntea lui, ce-i f[rd. ochi, lui la,tele I s-au l[sat... Merinde? Doar atit cit sint l)rr.rr juns ca s[-qi tirascd zilele... ( cd,tre Oed,ip: ) | ( lrrn de-am aflat aqa tifaig-_dg_ "!."o,1--se.Ildrui? (l,r t,iJiios rfrAi Sffit!'-Eu Insunoil'eu !,i-o spun. l?rtr' l)c grijd cum nu !i-am purtal,? Cum te-am uitat? llu' ling[ Zeus, pe-acelagi jil!, clnd judecd lrpriivile-omeneqti, qi-a luat Iertarea loc. l)rr rrr sba qi lingd tine, tat5,-n preajma tal
I

Soare-Apwne,

ori qi din, Amiazq ca,lQp de saare, Cu razele-i


Soare-Rd,sare,
le8

erilrirl irrrl,ici

!lt!lHlrlrf rrrrlrlicir a lumii (Aristotel - Meteorologia, I,


1
399

l\!rrrr(ii ltipaici simbolizeazd nrarginea de ?rord a lumii. Unii ii situeazd la extremitatea Sciliei, socotind-o ea f iind
13).

i/

Cdci eu rnai pot s5-tri dreg greqeiile rnai vechi, 1270 Iar altele eu n-oi mai sirvirqi... Tu taci? O, t,atd,-o vorb5. doar! De mine nu fugi!. Nu-mi spui ninic? Nl.alungi scirbit qi fS,fA _n!ci Sir-mi spui de ce atila ur[-mi por!,i? Dar voi, Ce-i sinte{i fiice lui, iar mie dragi surori, 1275 Cercali gi desclegtati-i buzele, ce-atit De ferecate-i sint. Sd-mi spun5.-o vorbfl doar! Nu fie-aqa-ndirjit! Nu m-o-njosi-ntr-atit Incit cu scirb[ sd m-alunge, f[r[ nici O vorb[ s{-mi fi spus. De zeu sini ocrotit I
ANTIGON-r

Si rrrrr shins pe-iri mai

,:

1280

- tu lnsu!,i - p[sul Ce te-a adus aici? Vorbirile mai lungi, Cd supd.rd, cd-nduioseaz[, ori cI plac, Au dezlegat ades qi limba celor mu!i.
S5.rmane, spune-i bu
POLINIKE

tiu!

li-oi spune Lot - .ti-e sfal,ul bun. Dar mai intii Il chem pe zeul cdruia, smerit, pe-altar Eu md rugam sd-mi iie-ocrotitor, cind regele Acesbei !5ri mi-a spus s[ viu aici, fiind el Clrezaq cd slobod voi putea vorbi, qi-apoi Nestinjenit si plec. O, tatd! Voi, str5.ini, l2e0 Surori, ingddui!i-mi-o qi voil $i-acum,
1285

O, tatd,-1i- spun de ce-am venit,: din lard-am fost Gonit, cdci am rivnit la scaunul regesc, N{ai virstnic f iind ca Ete6cle, frate-meu..., Frate mezin; din larl-atunci m-a izgonit; 1?95 Nu fiindc5-n vorb5-i mai dibaci, nici mai viteaz Ori iscusit n-a fost, ci doar fiindcd-a qtiut Momi poporul... Toate mi s-au tras atunci Doar din Blestemul tdul - to,ti zodierii-au spus Aqa. Ajuns in Argos, lara doric6,
13 00

oqli, spre Teba s-o pornesc; ql orl l)irr bara mea-r vot alunga pe toli acei muri l:llt!, i:,,"tu'il"" ilcut atita rdu, ori voi ;;':' De ce-am venit aici? i;,'';;;;il-dreptul 9i eu ii r,ltil- ca s[-ii fac smerite rugi gapte o;Li' buni: azi cele ;i,;';;i;o""tegi cu lenci;ffi?Fildit*(lr sloLe cdprLanr ;t:,,r,'i,itopot Tebei, tot' Chiar Amfi6raos l,l I ll 'a" l[nci cum altul nu-i; i,:-''',,,ii."i.r""iiot i'ir *lib-" tilcui al pEsdrilor zbor .. (lrr irimeni alt. Al doilea-i un etoltan: ;riir,,ir,-"rastarul lui- Oeneus; al treilea l1 I i' l)in Argos e: E[6oclos. Al paLrulea-tllinuom"edon, ce-a fosl Lrimjs de t'a[[l s5u' l)(."'l'ulaos. AI cincilea e Capanert,. ii; r-;'j;u-ca Tela pra{ s-o^facd Ei pirjol' Itrrllcn6neu este al qaselea, ventnd Itl:ltt Nrivalni'c din Arcadia; lui numele li virre de la maica-sa' ce indelung l"ocioari-a fost; de Atalanta, malca-s.a' eu,^{iul i,ri';".;;i. nr $i-" urmd e..- decit- al tdu tlu' ,is af ',Nenorocului" nl,, i' tl^" care-n luptl-i .duc l)nr mi se spune-"al tatt': si I il i, i;,,',,.si*ii-'io1i rpre T*d - .l ::: ludml l'r, vi"aIa ta qi. a copilelorl,n.gt ltt' il', tuia,-t" tugxm, minia. lasd-1;i-.o!
l,lrr ,sripte
'.1

ii,i"iii

viteji din Apiar, cei prin jurdminL am injghebat uit,.ji;

mar

rl;lll

6i scaunul regesc. irr lara mea' prezis oracolul, si",fd t*-"-"d itt -n n'ezis oracolul. ".-u pe care tu-l vei -ajuta' V,,-n"i"g.-uccl l,lu tre-ale Tcbei qipote, pe-ar t'arlr. zel
I)

rate-

Eu cu leZloard-Tui*Adrast m-am insurat,

comcnt,atori, blestemul care apas5. asupra nsa' mului lui Ciedip. Referindu-ne la versurile anterioare (v. 420..qi urm'), ne r:indim la tilosiemul pn clrre Ocdip il aruncrso asupra Iillor sel $t pn taru el avea si-l ropeto 9i mai tiiziu (v. i88 si urm.).

I Ar fi, dupi unii

--_-'----

r"arioqori-i"! Cabi ce-am ajuns? i"'ir'nii si cerEetori - Ei tu Ei eu' Aqa ""*. Ni-,,. ,scris: silil,i sintem pe al!rt-a-r lrnguqr' (lr sir tr5.im. Iar el e rege-al Tebii-acum' Sl rrrnflS.-n pene, vai, ;i-qi bate joc de noi'
i:,'
nume

, r',,,'lriiil

al Argosului,

oraq

in

Peloponez'

401

1340; Dar de m-aju.!i, intr-o clipd-i vin de hac -d.oqr. / b-alege praf de el I $i_ndat[ ce_[ voi fi I Gonit, te-oi du.ce in palalul tdu, iar eu, .Fj u. rar, 1n-1.992_in scaunul regesc. M_a j u1i ? Voi izbindi I Da.r dacd spriJi., ,rr_-i i,ei da, tl4s ln stare nu mai stnt nic'i- r1i"1" ,a_*i salvez.
(.ORIFEUf,

l_" "."1 $i nu-l mini-nap6i. D[_i un rdspuns mai bun!


OEDIP

Gindegtt-te,- Oedip.,

ce l-a trimis,

tli-o sf,-1i arate ei curind, cind oastea ta I,olriva zidurilor Tebei va porni ! flol,atea n-o cfldeal Tu vei c6dea intii, llois de frate-tdu, iar el de mina tal Aeest blestem ce vi l-am aruncat clndva ll chem gi vi-l arunc Ai azi gi-o sd-nvdla,ti thrm pe pdrinli se cade a-i cinsti, iar nu (lum lacetri voi care-njosili pe-un tat5. orb. Nu bot aqa vi s-au purtat surorilel

Fruntagi ai ,tdrii-acesteia, de n_ar fi fost I eseu acel ce l-a trimis _ qi vrea rd.spuns _ t350 Fl 1-i spuneam o vorbd-acestui om. h.rrrn, I-o duce el r[spuns! _ mdcar cd ce_am sd]i Nicicum nu l-o-ncinta.
(cd,tre Polinike:

!)o-aceea tu, cd. rugi vei face-ori vei domni ln scaunul regesc, tu de blestemul meu Nu soapi, de-o fi adevdrat c[ ling[ Zeus, (lu vegnicele-i legi, Dreptatea din strdmoqi

tl;
Ito

eg-UUf@rjlzi fere-1arros? Dr-acum, cind ai aiuns. tu insu,ti de pripas, jl pltngi? Azi pliniu-!,i esre prda tirz'iu ! Eu am Da-mr duc amarul meu cit zile_oi mai avea, Dar n-am sd uit cd tu m-ai omorit, cdci tu' r3{o Pe drumuri m-ai .zvirlit, in halu_n. care,sint, Unbiet'pribeag,.silit.;ipiineas5.-micerseJsc, ,, Iar clrje-a bdtrinetii- numai fetele t3f5
Mi-au fost. Cit.despre tine, e.u de mult m_ag.-fi Sfirqit. $i de-mi mai duc eu zilele, tirig, lirdpiq, e mullumitd lor, cdci elelmi sint Pdrtaqe-n chinul meu pi hrand. ele_mi dau. Bdrba[,i sinL ele, nu femei t... Cit despre voi, . Sint.e!,i copiii mei? O, nu..., ai altujai Dar zeii-qi alintird ochii-asupra ta,

Erai in .scaunul aolnnffii j.';-tfllll i1,1",,, Cum azi e frate-tdu, nq*Lu t-ai itunsat

Do-aici le-o cer qi-o cer lui Ares ce-a stirnit Doar uri lntre voil... M'ai auzit... Te du! 394 Po cadmeeni, cum qi pe-ai tii, vesteqte-i tu 011-aqa i-a ddruit Oedip pe fiii s[i I
tlORI[trUI]

-f,656trd86-Taffinind t'o-!a@lffffior

Mai strljuieqte azi... Mstgl-la*gi-er4gnie I Mlrgdv lntre mirqdvi I Eu tat[ nu-!i mai sint, - -" NonierniCe I Ah;tlnX-ne Ae Tine- scai-I]lss[emul meiifNfffilnd--diTn ltrnci sf, cucereqti Ptlmlnt'rlT'- sTi6-mti"pesc qi-n Argosul stlncos telui Nioiclnd sd te intorci! De izgonit $[ oazi ucis, iar eI - care te-a Do m@Aqa6-Itbkstem, aqaT-

/O, Polirrike, drumul tdu aici noroc 1 Nu !i-a adus ! Te du ! Fd grabnic drum
III)I/INIKE

intors

-J :1 : 1", cind ac a,i"" I il """.,a"tt,"i1,fur11,]ui, oomnlse ntci o zi asupra Tebei.


.
eI

il

invinuie5te, pe polinike de a-l f i izgon -i. in r'" il;.- F _r,

llon

"u'*

i"-"r;;::

"ilrT'f;

(lo drum nefericitl Ce jalnic s-a sfirqit! Shrmanii mei prieteni, ah, ce inimoqi l)in Argos au pornit! Cum le-oi dezvfllui 'l'ot adevdrul?... Cum s[-i fac sd dea-nd[r[t? llrsita-mi grea s-o-nfrunt t[cind?

(ed,tre Antigona

gi

Ismena:)

D0t

tt*tru

Pe voi, Ce-afi auzit al tatii prea cumplit blestem, ) l40y V[ rog, pe zei, cind s-o-mplini blestemul lui /- $i-" Teba voi v{ veli fi-ntors, nu md l[sali TFdrd mormtnt qi fdrd slujba morlilor. / S[ nu md soootili c[ slnt nevrednio, nu t ,i Ci-mi dali cinstirea-ngropdciunii, rogu-vdl tlro, Azi voi de slavd v-a!i lnwednicit, clci voi I Pe tatil voBtru, pe Oedip, cu-atita drag

I,ll asta vrea... Dar inapoi nu pot


ANTIGONA

s[ daut

Nefericitd-s, vait Dar cine va-ndrdani A l,o urma, clnd qtie ce v-a fost prezis?
III)I,INIKE

l,-a1i tngrijit. Dai mai sievite voi veli -fi Clnd gi de-al vostru frate mil[ veli avea I

lco

l,lu nu voi da-n vileag ce r5.u ne-a fost prezis; lln bun cirmaci de oqti ascunde vestea rea. ANTIOONA

ANTIOONA

O, frate,-acesta-i cel din urm[-al tdu cuvlnt?

Ah, Polinike
PO'JINIKE

eu te rog

ascult[-mfl

lrl)l/lNtKE

tLtS

Ce

vrei tu, Antigona, draga rnea? S[-mi spuil

AI{TIGONA

Spre Argos oastea-ndat6-ntoarce-li-ol Altcum, Va fi pierzarea !{rii, va fi pierzarea ta.


POIJINII{E

*Eb lar

l)u, dal $i nu md mai opri! Strdbat dst drum 0tl rnl va duce la pierzanie... O vor lri vrut Erlniile cum gi tatdl meu t
Zeus v[ aibe-n paza lui, de m[ vegheali Clnd voi muri I Atit ctt eu voi mai trii, De grij[ nu-mi veli mai purta... Ldsali-mil Plecl Bun rdmasl E cel din urmd bun r5mas.

peste poate. Nu t Oqtirii cum ag mai Putea sil-i dau porunci, clnd n-ar vedea c5

ANTIGONA

Vui mie, vai


POTiINIKE

AIIITIGONA

Lt'20 Ah, frate, iar te lagi de ur[ dut? Dar clnd Tu ,tara !i-o vei nirui, ce-ai s[ cigtigi?
POI]INIKE

Nu md jelil
ANTTOONA

Ar fi s-ajung de rlsul fratelui mezin.


ANTIEONI.

Dar ca sd fug e ruqinos; m-aq necinsti.

lllo

(lo n-ar
POLINIKE

jeli, clnd

Dar cine-i cel


azi spre Hades

pornegti?

Nu vezi c{ prorocirea tatii s-a-mplinit? 1425 Vd ve,ti ucide lntre voi - aqa a spus.

Sil mor, dacd mi-e scrisl


405

ANrlc0r{a

A N,I'I

(IONA

Ba nu, ascultd-mi
POIJINIKE

(lrr cc gind,
l[0tillD

tat[, vrei si !i-l aduc[-aicii


Zor, pe rege-l cdutali! se auile mai puternic.)
Zeus

Nu-mi da un sfat ce nici nu trebuie


ANTIGONA

B-aud

, Alt, [rlsnetul iui M"o luafr(Trd,snetul


lll) llUl.r

inaripat, acum

Vai, vail Cind nu te-oi mai avea, eu ce-am


POIJINIKE

sd

t t

AnIistrofa{

Ce fi-va - bun ori r5"u - e-n mlna zeilor. 1445 S-alunge ei din calea voastrd orice riut1 Nu-i drept sn fi,ti nefericite to,ti o spun
(Polinike pleacd cu pagi zorili.)
CORUIJ

' lga

Cc puiet! Auzi-|, ce groaznic Vu,iaSle! El - Zeus - t'l azvi'rle... Ah, pd,rul mi se zbirlegte t)e spaimd, gi tremur... gi tremur!
1\i, fulgeru-aprinse

Strof a I

Vu,i,, ce ne-o ad,uce? Mi-e groazd', ('i d,ci fulgerul nu.-se.-nornef te

iar cerul.

l45o

Ah, alte amururi cumplite Strdinul cel orb ne aestette, De cilmvu Ursita nu schimbd. Bl,estemul! Nimic din ce zeii Aa prnt nu rd,mtne zadarnic.
Mereu se-mplinegte-a lor prere. Iar Vremea ce toate le pede Pe nnii ii ndruie astdzi, Pe alpii-i tnalpd ea mtine...
(Vuiegte trd,snetul.)

*?o N@ild... Tu, cerule mare,


'l'u,, cer fd,rd,
lltl)DII

llailarnic. Ad.uce cu sine-o

margini!.., O, Zeus!

(lopile dragi, sorocul vielii mi-a bitut; llotarul mor,tii-l trec gi nu-l pot ocoli.
ANTIOONA

l.t

55

Dar
llU

tu

de unde-o qtii? Ce semn !i-o spune-acum?

orl|t)Ip

O, Zeus, vuie;te pdzdahnl!


OEDIP

O gl,iu, prea bine-o qtiu. $i-acum dali zor, chemali l)o rcgele acestei ![ri sd vind-aici !
(Trdsnetul
t() nuL
rd,sund,

Copiii mei, copiii mei, ar vrea vrun om De-aici sd-l caute pe vrednicul Teseu?
r Ultimele vorbe ale lui polinike, care pentru cititor sund prevestire a mortii fiului lui Oed!p,'urmdiesc totuqi sd fie p Antigona o mlngiiere gi o lncurajdre.
406

tot mai puternic.)

Hl,rofa 2 Ah,, iard;i auiegte, vuiegle Vft.zdu.hul. Ah, mild, sd.-!i fie,
407

O, zeule, mild,, cind, rctd,zi t48o Un hid, dar tl duci tu tn bezna Acestei ld,rine natale ! .., Ah, fi-mi tu prielnic! Primind, azi Pe-un om ticdlos, o rdsplatd, Amard, tu cruld.-mi-o mie I t485 O, Zeus, tu ascultd,-mi azi ruga!
OEDIP

Ce clmpul ni l-a potopit?... Sa te aqtgpti -cel ce le-a pornit' La origice, olnd z6u-i
ONDIP

Ah, ISOB ;fu-hrege,


'![snu

pI adus

cit

de mult doream sil viil Vrun zeu - gi-o fi spre fericirea ta'
ce-i? Ce s-a-nttnplat?

Odrasl[ a
ODDIP

lui Laios,

Veni-va regele? $i-n viald-am sd mai fiu Atunci? $i-am sd mai fiu stdptn pe mintea
ANTIOONA

Sum[s
Cn-vhtuI
IS8EU

Ce

taini vrei sd-i spovedegti?

OtrDIP

lSlo Dar tu ce semne ai c['n pragul morlii eqti?


O&DTP

Mi-a mai fdcut qi vreau ut .':l"or1iu.fr*t 1490 Sd-l r[spldtesc, cum i-am fdgdduit-o-atuncil",
CORUI,

Ai mortii mele crainioi zeii stnt. $i


TNSEU

lJr o**" ei ni le vestesc nu-ngal[, nul

semnele

Antistrof a 2
O, fiule, ttino! Ah, vino! Egti, poate, pe alte m.eleaguri, Ori poate-n vilceaua tn care Tu zeului mdrii, PosCid.on, 1.495 lertfegti erenn ta,nr; ilar vino, Cd. 1ie, Cetd,lii gi celor

Bdtrtnul meu, gi-aceste ssmne care-or fi?


OtrDIP

lirlr
&

Slnt tunetele oe vuiesc, slnt fulgerel, -zvtrlite ile un bril nenvins' 5ili.ti-ai itt
TABNU

Ai tdi le-ar'vroi o rdsptatd,


Strdinul cu care-ai fost darnic Ta twnli. Zore;te-te, rege!
(sosegte Teseu.

iil;;[;itlbeti
OBDIP

Ivl[-ncred

ln

spusa

ta, c[ totul s-a-mplinit'

dpune-mi, spune-hi oe sd fao I

TESEU

t500 Dar astd hirmllaie ce-i? Ce lipete Se-aud? L-aud gi pe ctrdin liplnd. Dar ce-i? E trictretul lui Zeus? Ori poate-i grindina
408

O'eva ce-n

lli

voi dezvtrlui, o, fiu qt.l"i.


veci comoar[

ldrii ti va fi;

Egeu.,

orczis:s:. ln:i do la inc:putul tragediei,cd trdsnetele.gi ii'vic f i slmnalul morlii sele' Acum preziceroa se Impune$te' f6lg,rrrrl

-t,i,,i,n

se va istovi nicictnd... De mlnH eu Te duo acum I De azi eu n-am sd mai fiu dus De mlna altuia. Eu iti voi ardta Al morlii mele loc. Sd nu-l arili niciouil Nici -Enrds'mtffi-offiint,. Aga-ii va fi el scut,, t525 Ce te va apdra cum n-o_pot face mii De scuturi qi de l5nci ou care vrun popor Vecin l,ti vine-n ajutor... O tain[ el Rdmlie-agal Nu-i voie sd !i-o spun. Doar tu Vei gti-o ctnd noi doi acolo-om fi... Aici 1580 Nici lor - copilelor - n-o spun, m[car c[ dragi

t520 Nu

TE!

mai fii $i tot beigugi... Nu me uitali, oind n-oi


(Oad,ip, unnat

ile Teseu, ile Antigona 9i Ismena'


Phacd,.)

lJ0nUIr

tltrofa

0,

O'- Hoites.

Urmagului d6ETEinuieDte-Lol Iar el, La tlrfu-l@ sds. C.etatea. do,ar +ga fi-o_1gi feri. N-or pustii-o cei ndscult t5a5 Dinffiile-'Tebeil-- nul Chiar qi iet[li cu Cirmuitori pornesc adeseori pe-un drum Gregit. Dar zeii-i v{d, chiar gi tlrziu, pe cei Ce le-au cdlcat porunoile, ldsindu-se De furie condugi... Tu, fiu al lui Egeu, L540 Nu faoe-agal Ce-!i spun acum, tu o gtiai. Dar s[ pornim de zor spre acel loc I Un zeu Md cheam5.-acum I Copilelor, urmali-m[ I Azi eu vi-s cilfluz, cum pind astdzi voi Mi-afi fost. De mln[ nu md. mai lineli I Ldsali t545 Ca singur s[ md-ndrept spre sfintul loc de veoi Ce Soarta-mi hflrdzit-a-n glia-acestei ![ri I ...Pe aici..., pe-aicil Mi-arat[ drumul Hermes, Al morlilor cirmaci, qi zeea din Infern. ...Lumind, tul Clndva ln oohii mei erai... 1550 Azi beznd-adlncil pentru mine egti. Acum Eu pentru cea din urm6. oar5.-s mlngliat Do raza ta. SDre tlade8 () pornegc. E cel SpgIIaCes o DorneBc. "E; Din urm[ dr@!... O, cea mai dragd gazdd-a Tu, !ari, fii ferice-n veci, gi-al tdu poporl
lialaurului, semlnali de Cadmos.

lmi sint. ln iraeulmortii c-tnd-rzelji-tu4earImisint. Inpr@

E0o

zee, ascunsd, Privirilor noastreL; ol umbrelor rege, ti- Hadu'.j spre poi o cucernicd' rugd' sd'-mi fie iertatd! - Ndtn-voi' Aii faceli afr c&. bdtrinul sd' poatd", Crit,it de amoruri Si ch'inuri, S-aiwned.-tl cimpio aceed a morlr't',

irit"-i
C

E3l

I'd.cogul' lui Styr sd' coboare! l,nil chinur i- gi- atttea nd'p as.le A sunrd,-i nedi' eP t se-abd'twrd,

ttr ?i o ilrepnie co zeul sd'-i fie Itriilnic ai'iar sd.-l inalle.

Antistrofa
oi. zee std'pt'ne-ale-adincului Gliei, Tu,' Cerber', d'ihanie hidd, -Ci-'o progui pe care-t' tocird' giraguri, l?o "il,e 6ameni, stai strajd' Siraeiri 'Si iit i tntr-una-n'adincul lii Hades! i'o ,og gi Pe tine, o, fiicd' 7- Clit{, fie tinela -'T'artarului fiicd', l3?D Ind,eamha't Pe Cerber sd' lase pornEte Drum slobod acestui strdin ce Snre-a Umbrei cirnqie!... O, zee -'{ sotnnulai cegnic!'Ah, Moarte., te chem Pe tine.., Ahr' rogu'te, Moartel
V

ea

'
IITIAINICUL

(Tine un crainic')

I Neamul tebanilor s-a ndscut 110

ai brazdei.

- din dint Deci tebanii erau fiii pdmintulu


spune tradilia

,ltfn
|

l)oar
l|lrl.rr

clouH

vorbe, cetdteni, si am spus tot:

!=c rl,'i,'iti', rii'i-a

zcita Persef ona. Pe cind tinira zei![ culegea narcise, pdn )nl.ul ivit Hades, care a rdpit-o Ei al clret so! avea sa lre'

4Ll

[l',t,

9r4lq e mortl Dar..cum? gi-n ce imprejur[ri? p-atit de uimitor cd nici nu s-ar put-ea'

In

prea puline vorbe-a

po"rrii

ce-a fostt

OORI['EUI]

S{rmanul
ODT,IMCUIJ

S-a sflrsit?

l,,r,t,.t colnicul ce-l vedeau ln fa,ta lor, l'ii cnre-i al Demetreil, zina grlului (lnro-a-ncol!it. Apoi, porunca-i implinind, S-rru gi intors, l-au imb[iat qi-nvegmintat 6 (irrrn cere datina. I-a mers la suflet clnd

1585 Cu greu
OOBITTEUI]

ce via,td-a mai

Azi viala ce_gi tlra avritt - s-a dus,

sd

Dar cum? In chinuri? Sau vrun zeu s-o fiCR.A.INICUI/

S[ te uimegti, gi alta nu t Cind a pornit De-aici - o gtii qi_ tu, cd. doar de tdle-ai fost Nici unul iiin ai lui 'nu-i fost-a odliuz; {590 Ba, dimpotrivd, el e cel ce ne-a-ndrumat Pe toli. Ajunse-apa ln praqul cel stlncos
Cd-aici drumeag-uri se-nfurcau, fdcu popas 1595 Aproape de-o aiilncdtur5.-n sttnci: pejal'ei Perete-i scris cum gi-au jurat pi'riious pi cu Teseu prietenie.n ieci.E A stat Departe tot atlt do-acel crater adlno, De stlnca zis[ a lui Thdrikos, de-un pir 1600 Silbatec, scorburos gi de-un mormlni sdpat In stlnci. A stat oleicfl jos... 9i straiele-i ge-E- zdrenle doar, zvlrlindu-gi-ie, a strigai I f La fete ca s-aduc[ apd. din izvor, _ ', l{-pi facd cea din urmfl scaldd-a lui; qi-apoi 1605r.' Cu stropi sfinlili s[ fac[ prinosiri... S-au dus --l:, t Er.t.u o vlgdunl ln sttn:i, pe unde se credea cd se putea

Vrlzu cd lui pe vrerea-i s-a fdcut... Deodat', l)o sub pdmint, se prinse Zets a -bub-ui; l)o spaimi-atunci fdcioarele au-qi-nghelat $i l,ai,ii ti cdzurfl ln genunchi, zbucnind E ln hohote de pllns, idlind, cu pumnii-n piept tzbindu-se. Ctnd el a auzit acest I Jnlib qi-aceste lipete, la pieptu.l lui ' lit,rlngindu-le, ie-a spus: ,,Copile dragi, de-azi Voi titd nu veli maiavea...' eu nl m-ai. sint! Am fost! De altizi grija hranii-mi zilnice Voi n-o s-o mai avelil Ce greu v-a fost, o gtiu,

$#'ffi#ffi,lfifffi,

un zeu l-a fost strigat! Atunci, a chemat pe regele Teseu qi, cind l6Ba ln preajma-i a venit, i-a spus: ,,Prieten drag, , 'fu mina dd-le-o lor - copilelor - zdlog Al unei vechi prietenii, qi da!i-i-o fli voi, copile dragil Fflgilduieqte-mi azi SrI nu le pdrdsegti niciclnd, din vrerea ta,

lll

gi-n,teles:

, morti. la .- lntern, de qi Tescu.igi juraserd s[ tie prieteni si apoi s5 ln i-ljijt.r,r unde voiau s-o reia pe persefona.
412

I Nrt rlooarte de Acropole se afla un templu al zeilei Demeter' r lirr znu va fi fost ac6la care l-a chemat pe Oedip, nu ne-o spalne lelonl,'. Va fi fost bdtrinul Charon, care nu rdbdasE Yade cxE uAh0' -;clo rtnii de a rdspunde chemdrii lui.
11t

1640 Cd vei

$i-a mingiiat copilele:,,fine[i-vd r615 Voi firea, fiice dragi, plecali de-aici si nici Sd vreli sd auzili ori sd vedeti ce nu-i Ingdduit I ZoriLi, rdmin[ doai Teseu ! Doar el se cade-a q@cumt,, ...A spus! $i vrerii lui ne-am incliirat. pltnc 1650 ln holiot, fiicele-au pornit. ci noi cu toti ln urma lor, jdlind. Doa" i,i1iu" paqi lm Clnd capul l-am intors... bdtrinul niceierit D.oar regele era ! El mlinile-i pe ochi $i le-aqternuse-aga cum parcd-ar"fi zdrit lG55 I groaznicd priveliqte. O clipd-apoi Noi l-am vdzut lngenunchind-gi prosllvind ln^rugi Pdmtnt* "9i Otimput 'reiiorr. rooo) ru@_vijelii r,'rr r-"rr'pornit pe mSri qd-l fi rdpit. Vrun zeu l-a luat, ori sla deschis i .' Pdmintu-n fata lui si l-a-nshitit: crubab

fi bun qi-n viald sprijin le vei fi!,,l Teseu, cu sufletu-i ales, fnduiopat, S-a qi_jqat c[ dorul i-i va imftiiri. Apoi Oedip, cu miinile-i orbec[ind,

AN

l'l

l.ltrofa

coNA

1670 Vai, omt'ndoud sd' jd'lim, sd' tot ,lil,tim noi singele cel blestemat Oc d,e la tata-l mo6tenit... Ce chin! Ctt a trditl ce uia1d ant, auut? Doar lacrimi ;i amar... El azi s'a dus! 67t, fi-acunt sd pottestirn ce.grozd'vt't'f 'Noi t'nSine-'am vd'zat gi-am t'nilurat!
I'0II,IIIEUI/

Dar ce-i?
A

N'I'IGONA

Se Poate lesne bd'nui"'


(i0litnnuL

6:["

Dar a m'urit?
ANTITTONA

t665/ Cum nimeni nu s-a dus. Veli crede cd-s-smintit; t .Crezare ca sd-mi da!i, de voi n-am sd m6 rog.
CONIFOUI]

Ci,t ne-am dori-o toli O moarte ca a lui ! Bl nu-n rd'zboi l6stt Si nici tn paluri a Pierit, ci chiar 'Pdmi.ntul s-a deschi's, l-a luat- l-a dus

In$effi {ochii
Pe

it og

tri

Dar unde-or fi fecioarele? Si-ai nostri cari L-au insolit, pe unde-or fii
CRAINICUIJ

l0hr' Cum'oare, iai, Strdin, cum ;i pe oal'nrt' fL pe' mart I Vom tncroPi o Ptine-amard' rtor'!
I

S-a agternit,

Dar, uai,, noap tea mor lii- acum s.d'rma.nele de noi! ^ pribe-ge .pe. pd'mi'nt.

Auzi-le cum se jfllesc !... S-apropie... (Sosesc Antigona si fsrnena, plingind,.)


r.

La ciliva

paqi

IIJMENA

".. rrrnd vorba de un lucru afit de grav: soarta copilelbr-lui. 2 Teseu se lnclin5. mai tntii "indrepttndu-sl-';iilitu-;i r,,, lnclinb. lndrentindrr-si iniinile si ruqa s pdmint, spre_ zeii Infernului, qi apoi, rirgindu-i pe zeii Ot'impuiuil
lnalld mlinile spre cer.
4t4

Oed'ip, treclnd peste oprelistile rituale, cere spriiin lui

Nici eu nu gtiu. Tu, Hades i'nsetat De singe, ia-md,! Li'ngd' tatd'l..meu f 0u0 l'o au1mA! Vai, ce vlayd,-o sd' mai am?
(JO

RIFEUI,

Conile. ttoi, prea vred'nice fd'pturi, Ildbddti, rAbflapi cu bdrbd'1ie tot Cc-i hdrdzit de zei! De ce-n durerr'
415

Ud mistuili? Voi Soartei nu apeti r6es Dectt dojint sa_i f;A;?" iioi"i\i"nit
ANTIEONA

00nul/

Antistrof

aI

t7oo

$_i suferinpelor ad,eseori Le ducem dorul,r. ctnd, s_au ilns ! Ce itulci {i-au fost arnd,rdrtiiitr-,' ;;; ;" pe tata_n brate tni_l strtigeam cu d,rag ! 9,_to.fr-, tatd.l'meu, sd. stiil Cd,.g.i in beznd_nvd.luit' pe' eeci. raDlrea -mea gi_a sord._mi nrereu tve aa lega de tine, tatd. d,rag!
COBINEUL

moartea-l dezlegat-a de dareri $in chip ferice oiapa gi-a sfirgit. '1 Nu-l mai jd,lili, prietene! Pe-acest I'dmtnt nu-i om crulat de-amar gi chinl
ANI'TOONA

lzi

Ah, sora rnea, I ntors !


IIIMUNA

d,e

zor sd, facem drum

$i-acolo ce ()orn face? Ce?


AI{TIOONA

Ce soartd,_apu ?
ANTIOONA

Fltrof a

pe care Ei-o rtonea!


COBII'EUII

Un dor m,-a nrins...


IHMENA

I?05 l

Ce soartd? Ce?
aNrrooNA
ANTIGONA

Ce vrei sd, spui?

,i;
t

lflr
,

Sd, odd ld,cagul cel


tSlllENA

ile

sub pd.m,tntl

","

,rnn'

t7t5

t!,,!,r!!-mt, tatd, ochii_nld,crd.inatri 9] Jarca mea!-Curn oare sd_mi aiin Dureret rnea fdrd. sff.rgit? li_ai urut O, ntoarte pe itArnni,\rdi"."S;;; !_ fost: tu pustnic ai murit!' De' ce " N-arn fost iu tine_atunci

Al cui ld.ca;?
ANTIOONA

Al tatii, uai!
IFJMENA

Ce chin!

;i'r;i

ISIIEIYA

Ah, sora rnea, ce soartd Acurn, cind. noi I


Lacund de un vers

Dar zeii
ne_o pi,ndi

cum. tue-o

vor tngdd.ui?

Nu,-{i dai tu seama? Nu?

"r1oir'7i-iariil
1t6

ln textul original.

I l,ocul unde s-a deschis ptrmlntul pentru a primi trupul lui Oedip tlc lrl'ivit ca un altar. Aqa erau socotite mormtntul lui Agamemnon ;l uir,rlorr ale eroilor de la Termopile.
417

ANTIOONA

O pind, tn?
ISMENA ,1,730

De ce tmi faci _ De ce mi-o


mai gi

OOITIFEUTJ

spitt

L-aveli
ANTIOONA

Gi,nd,egte-te
ANTIGONA

!
ce sd. md. gtnd,esc?

Ce t'rei sd, spui?


0OIUFnUf/

Lq
ISMENA

Cinil soortd,-amard. u-ar ptniti...


ANTIGONA

Cd tata s-a sfirgit fd.rd. mormtnt, $i-un om n-a fost pe ltngd, el.
ANTIGONA

l? to

Md, tot gindesc.,.


OONIFEUI,

La
ANIIOONA

ce

te tot gi.nilegti?

t
ANTIGONA

nu-i chip sd' mai md-ntorc. Cum am putea-o? Cum?


Cd,-n lara mea
IIORII'EUfr Sd,

nu te tot frdmtn{i.

Mai bine-ar fi

ISMENA

ANUGONA

1i35

Nenorocitd-s, oai ! pierzind,u_teC_um viaga-mi pot sihastrd, sd. rni-o d,uc?


P
e_

Nenorociri

Ne

coplegesc..,

lyW-si,neur.fusral**priji**"am.

0ORII'EUIJ

CORIFEUII

Copilelor, nn vd,-nfricali !
ANTIEONA ANTIGONA

De mult vd, coplEeau...

Antistrof
Noi

ll|n
gd*Dif' "oi'

Erau gi-atunci fdrd de leac, dar azi

E gi mai

rd,w.

ad,d.post und,e-om

CORIFEUI/

Lacund de doud. replici tn textul original.


418

V-api ad,incitt

l\rari

nenorociri

419

ANTIEOIYA

Ce d,rept grd,iqi!
COBIFEI]I/

Aga-il

I)e-am si md plec poruncii lui. Un zeu, l70n $i Horcosl, ce lui Zeus i-e slujitor, $i-aude tot, imi qtiu dst jur{mint.
ANTIOONA

,'

Pe nimeni n-am s5.-l las gi nimfinui nu-i dezvdlui taina lui. Mi-a spus Cd lara-mi de nlpast[ o feresc,

Sd

l
t7
F0
I

ANTIONA

O, Zeus, eu oare ce ndd,ejdi rnai pot Sd, am? Ce soartd, grea ne-o rnai ptnili?

Vai noud,, vail $i,lncotro

s-o lud,m?

SSEU

(Intrd Tweu.) lui Oeilip.)

l?zo , Spre-ai noqtri fra,ti vom sta zdgaz.


TESEU

Aceasta-i vrerea tatii? Facd.-se 'Pre voia luit Si-acum. trimite-ne ln Teba noasri{ air$f;Ei6-ae-om

iit

(cdtre fiiceln

Nu-l mai
Ce s-a

*;-a-E -:-S-lstF"ffi -l pfngdrili- gi-s#neiudafi ae zei.

sfirsit

jdlili, c[ tot

l?ln

$i tot ce vd va fi De vrun folos gi-ar fi pe vrerea lui, A celui ce-n pdmint s-a dus, eu f[r' Istov voi face tot... Doar slnt dator!
Sd fie-agal
CORIFEUI/

AI{TIGONA

t755

O, fiu al lui Egeu, rugdmu-te-n


Genunchi...
TESEU

Copile dragi, cum


ANTIGONA

s[ v-ajut?

Oprili-vd din lacrimi 9i jlliril $i-aga va fi precum v-o spuse el: S-aveti credintfl-n vorba lu_l Teseu !

Mormlntul
Ne-ar
TESEU

fi,

tatii sd-l vedem, ce drag

oe dragt

Dar asta nu-i iertat.


ANTIEONA

Ce spui
rESET'

tu, rege al Atenei?

Ce?

Odrasle dragi, Oedip el - mi-a cerut t760 S[-i jur cd llng[-al s[u- ldcaq de veci

I llorcos era protector al jurdmintelor; gi el putea abate cumplite ltnpnnto peste muritorul care lgi va fi cllcat jurdmlntul.

li-