P. 1
SR en 10020-1994 Definirea Si Clasificarea Marcilor de Otel

SR en 10020-1994 Definirea Si Clasificarea Marcilor de Otel

|Views: 1,406|Likes:
Published by lilicioncan6586

More info:

Published by: lilicioncan6586 on Oct 05, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/19/2013

pdf

text

original

ICS 77.080.

20

IRS
STANDARD ROMAN
·SR EN 10020
Indice de clasificare B 10

DEFINIREA SI CLASIFICAREA MARCllOR
Definition and classification of grades of steel D6finition et classification des nuances d'acier

.

DE OTEL

.

f

APROBARE

Aprobat de Directorul General al IRS la 12 noiembrie 1993, cu aplicare din 01 mai 1994 Inlocuieste STAS R 7171-72 Standardul Euro·peanEN 10020: 1988 are statutul unul standard roman

CORESPONDENT

A

Prezentul standard este identic cu Standardul European EN 10020: 1988, Definirea ~i clasificarea marcllor de otet, inclusiv eratele AC 1: 1989 ~i AC: 1991 This standard is identical with the European Standard EN 10020: 1988, Definition and classification of grades of steel, inclusive corrigendum AC 1: 1989 and AC: 1991 La presents norme est identique la Norme europsenne EN 10020:1988, Definition et classification des nuances d'acier, y compris les corrigendum AC 1:1989 et AC:1991

a

DESCRIPTORITIT

Produs siderurgic, otel, otet aliat, otel nealiat, marca, caUtate, definitie, clasificare, compozitie chimicA, clad de calitate

INSTITUTUL ROMAN DE STANDARDIZARE Telex 11312 IRS R, fax (4001 120823 ·IRS

IIRS), str. J.L.Calderon

13-70243,

Bucuresti

Te1.(90) 111440

Reproducerea 8au utilizeree integralii lau partielii a prezentului 8tandard TnOri0:8 pubiic8~i; fi ~rln orice procadeu 'electro",c,
1"~"",,,'U"'f '
r

""

-,

_,._ ~ _

"'-

_ ~",

" -~ -

~_......... _:_"

~

,J ...,../If.

.

_ ..

,.. ...... ..... :

1< ... ,..."..,.~

•• , ~ ... ~""

Go'

,,,,,e:

.

Editia 1 Ref SR EN 10020: 1993

PREAIVIBUl NATIONAL
Prezentul standard reprezintl! traducerea versiunii engleze a EN 10020: 1988. inclusiv a eratelor AC1 :1989 ~i AC:1991. Tabelul din Anexa Beste preluat din versiunea germanl! pentru usurlnta interpretl'rii datelor. Standardul defineste termenul "otel" ~i clasificl' marcus de otel tn: oteluri nealiate ~i aliate, in functie de comoozltta chimicA; clase de calitate, in functie de principalele caracteristici ale materialului $i de utilizare. Standardul reprezlnta revizuirea STAS R 7171-72 pe care lI1nlocuie~te. STAS R 7171 -72 a fost elaborat inilialln 1972. Fatl' de prescriptlile din STAS R 7171-72. prezentul standard prevede: numai doua clase de Olel in tunctle de compozltia chirnica: criterii diferite de stabilire 2 claselor de calltate. Echivalenta dintre standardele citate 1n text cu scop normativ ~i standardele romans este prezentata 1n anexa

natlonala,
Pentru explicitarea prevederilor de la 5.1.1.2 lji 5.1.3.2 (f) s-au introdus note nationate, Cuvintele "standard european" din textul prezentului standard trebuie citite "standard roman".

Islanda. germanA).J CEN 1S88 do roproducere rezervat membriior CEN i)reptLl .001. Olenda. Beigie. f1lr1l nici 0 modificare. Irlanda.33:001.4 Cuprinde erata AC1:198S Descriptori: Produs siderurgic. carestipuleaz6 condilii1e in care prezentului Standard European i se atribuie statutul de standard national. Italia. 8-1050 Bruxellss '. otel. realizatli prin traducerea sub responsabllitatea unui membru CEN Tn limba sa national A l1i notificatill Secretarlatului Central are ecelasl statut ca l1i versiunile oficiale. marca.05. deflnltle. CEN Comitetul European de Standardizare European Committee for Standardizat'on Cornite Europeen de Normalizatiol'.11. franceza. Portugalia. Norvegia. clasll de calitate Versiunea romana DEFINIREA ~I ClASIFICAREA MARCllOR DE OTEl Definition and classification grades of steel of Definition et classification nuances d'acier des Begriffsbestimmung fGr die Einteilung der Stiihle Prezentul standard reprezinta versiunea rornana a Standardului European EN 10020: 1988. Grecia. Franta.hes Komitee fur Normung Secretariat Central: st r. Europaisc:. Membrli CEN sunt organiz6tiiie nationaie de standardizare din: Austria. Stassart 36. are acelasl statut ca l1i versiunile oficiale ~i a fost publicat cu permisiunea CEN. clasificare. Standardul a fost tradus de IRS. otel aliat. Marea Britanie. Prezentul Standard European exlsta in trei versiuni oficiale (englezlli. caiitate.STANDARD EUROPEAN EUROPEAN STANDARD NORME EUROPEENNE EUROPAISCHE NORM EN i0020 . cornpozitie chimicll. Danemarca. Prezentul Standard European a fost adoptat de CEN la 1988. Listele actualizate ~i referinteie bibliografice referitoare la astfel de standarde natlonale pot fi obtlnute pe bazirl de carere catre Secretariatul Central sau orice membru CEN. Spania $i Suedia. Noiembrie 1988 CZU:669. otel nealiat. Membrii CEN sunt obligali sA respecte Regulamentu! CEN{CENELEC. Germania. Elvetia. Luxemburg. 0 versiune in oricare altA limbA.14. Finlanda.

Islanda. Belgia. Portugalia.i ratificat de CEN BT la 1988-11-05.i Ole I din noiembrie 1987.i clasificarea mArcilor de otel". . Spania . al carul Secretariat este detlnut de AFNOR. Luxemburg. Norvegia. Marea Britanie. Finlanda. Standardul a fost supus votului formal CEN ca urmare a deciziei Comisiei de Coordonare (COCOR) a Comitetului European de Standardizare pentru Fonta . Standardul a fost adoptat .SR EN 10020 -2- PREAMBUl Prezentul Standard European a fost elaborat de Comitetul Tehnic ECISSfTC 6A • Definirea . Elvetia. in conformitate cu Regulamentul CEN/CENELEC. Olanda. Irlanda. Danemarca. Franta.i Suedia. Grecia. Ita lis. • . Germania. urmatoarele tari sunt obligate sa adopte prezentul Standard European: Austria.

2.2 5 5.2 .1 4.ALE 0TELURILOR .1 5.1.1.Oleluri nealiate de cali tate Oteluri nealiate speciale Clase principale de oteluri aliate Otelur! aliate de calitare Otelurl aliate speciale EXEMPLE DE CLASIFICARI .1 4.2 5.1 5.~ 6 Anexe A B C 9 CLASE PRINCIPALE DE 0TElURI NEAlIATE (exemple) 10 12 CLASE PRINCIPALE DE OTELURI AliATE (exemple) NOTE REFERITOARE LA CAPITOLUL 72 RIRON AND STEElR/Fontl otell DIN RCUSTOMS CO-OPERATION COUNCil HARMONIZED SYSTEM NOMENCLA TURER / Nomenclatorul Sistemului de Armonlzare al Conslliulul de Cooperare Vamalli/ lISTA STANDAROElOR EURONORM ~I STANDARDElOR LA CARE SE FACt REFERIRE COMENT ARII ' ISO .1.1 5.2 OBIECT ~I DOMENIU DE APlICARE REFERINTE DEFINIREA 0TELULUI CLASIFICARE Contlnuturl Definirea TN FUNCTIE DE COMPOZITIA CHIMICA 4 4 4 4 4 5 5 5 de elemente de aliere claselor Oleluri nealiate Oteluri aliate CLASIFICARE Clase principale iN CLASE DE CALITATE de otelurl nealiate PRINCIPALE 5 5 5 7 7 8 8 9 Otelurl nealiate de uz genera! .~ 4.2.2.2 5.-3- SR EN 10020 CUPRINS 1 2 3 4 4.i 14 D 16 20 E .3 5.2.

tandardul da mlrol da otel nu aunt compatibj'e cu criteriile de la capjtolul 6. ee aplicA automat. Claaele· da apartenentA pantru fiacara marcl de otel aa mantioneazl Tntaxtul standardului. cu exceptla manganului. folosind abaterile admise de la analiza pe Olel Iichid precizate tn standard.3 Tncazul Tncare. In cazul Tncare Comitetul Tehnlc reeponeabil cu .1. Tnaansul cA exiafA dubii Tneeea ee privatte Tncadraraa unei mllrcl de oJeI Tntr-o ot.rl restrictie.e situeaz~ la 2 %. 4. a unei specificatii de produs sau a unei compozitil chirhice precizate.~ 'i: ~~~::. echivatenta 4. mangan. C'asifiearea prezentatll In standardu' de mArei de oJe. Dacl prascriptiile din .". . in Standardul European sau in Euronorm.: . tn limite permise de standardul de produs corespunzator (astfel de abateri nu pot afecta clasificarea otelului tn fu~ie de comoozitia chirnical. definite Tncapit'llul 5.5 Rezultatele analizei pe produs pot prezenta abateri fall! de cere ale analizei pe otel lichid.1.. I..i la una din elasele de ealitete principale. care are un contlnut de carbon Tn general mai mic de 2% ~i care contine ~i alte elemente chimice.1. la care pentru analiza pe otel liehid este precizatl numal o valoare maxlma. fl.a olelurilor nealiete seu aliete. 4. "'. 4. problema trebuie rezolvatA de clltre Corniaia de Coordonare (COCOR)a Comitetului EIUOpINIn pantru Standardizare a Fontei ti 0telului (ECISS). tn functle de compozilia chimic~ (capitolul 4). 2 REFERINTE A se vedea Anexa D. . clasiflcarea se bazeaza pe cornpozitia chirnica pe otet tlchid raportata de producator.i de utilizarea lor. a se vedea nota 3 din tabelul 1. clase de calitate principale (capitolul 5).i B).. Daca analiza pe produs indica 0 valoare care incadreaza olelul intr-o altl clasA declt cea preconizata.a cum prevede capitoful 4. 4. a. definite tn functie de principalele caracteristici ale materialului . se calculeaza 0 valoare pe otel lichid. Sistemului de Armonizare el Consiliului de Cooperara VamalA are 0 bazl difaritl (a . daci c~tIa chimicll a aeeetuia corespunde preseripliilor standardului reepeetiv." I"U"'. .i aliate (a se vedea anexele A . NOTA: Comitetele Tehniee responsabile eu standardele de mlrel de oJeluri trebuie ali stabileasel apartenento fiecArel mirci la cla. "... olelu'ui care eate efeetiv prcdua. Pentru . NOTA: Clasificaraa conform eonvenJiilor din Nomenclatorul vadea Anexa C.1. tn specificatie.2 Tncazul elementelor. clasificarea se face in functie de valoarea de 70% din valoarea maxima precizad.4 in lipsa unui standard.I este determinat~ de valoarea minima prascrisa pentrufiecare element. 4 4. un standard sau 0 specificalie se bazeaza pe analiza pe prod us.:~ oemonstrata rennie.. pentru oteluri nealiate . includerea otetutui in ciasa avuta in veaere 101~lal se sptlCillCa ...SR EN 10020 -4- 1 OBIECT $1 DOMENIU DE APLICARE Prezentul Standard European defineste termenul "otel" (capitolul 3) lji 'clasific~ rnarcile de otel tn: oteluri nealiate lji aliate.1 Claslficarea are la baza analiza pe otel lichid prescrisa in standardul sau in speclticatla de produs . 3 DEFINIREA0TELULUI Un material care contine in greutate mai mult fier decat orice alt element considerat individual.1. Un numar limitat de oteluri cu crom pot contine mai mult de 2 % carbon. Comitetul Tehnie reaponsabil al EN 10020 trebuie sA avizeza respeeuva clasificartt.1 CLASIFICARE iN FUNCTIE DE COMPOZITIA CHIMICA Continuturi de elemente de aliere .eI da eelitata.tandardul de mArci de olef eonteatA avizul.. dar limita oblsnutta care separ~ otelurile de fonte .

2 Defini1ie • otalurile de uz general sunt oteluri nealiate care indeplinesc urmlitoarele 4 eonditii: a) Nu necesita tratament termic. a conlinutuluipe 0l8111chid .2 4. .I aunt pri"". b) Caracteristicile prescris~ in standardul sau Tnspecificatta de produs pentru produsale livrate Tnstare de laminare sau normalizatli corespund val~rilor IimitA din tabelul 2. trefilare.50%..7 Pentru fiecare element de aliere.c: .30 panll la 0. • 4. 6. De exemplu.2 Oteluri aliate MArcile de otet la care se atinge eel putin una dintre valorile limitA din tabelul 1.2. Ste:\Qsrci European. cu exceptta manganului ._--------------1lin pre2~ntl.~.:\ .. dupll prezentul Standard European. pentru continuturi precizate conform 4. cl Nu se prescrie nici 0 alt~ conditie de calitate.:tc 'Hr":c. CD tr~tsmc..1.00%JQ 4.-54.1.1.!.6 SR EN 10020 chimic!! prescrtsa a produsului Produsele placate sau acoperite sunt clasitlcate Tnfunctie de compozltla care a fost placat sau acoperit. calculatll sau efectlvll. recoaceroa subcriticli) sou normalizar •• n4.1. de exemplu capacitatea de tragere la race.1 Definirea claselor Oteluri nealiate MArcile de otet la care nu se atinge niei una dintre valorile limitll din tabelul 1. in acelasi mod. 4.i silieiulul.1.1. cu luarea Tn considerare a notelor de la tabelul 1 referitoare la anumite elemente de aliere prevAzute Tncombinatie.1. d) Nu sunt impuse conditii particulare pentru niei un element de aliere. se exprimli prin acelasi nurnar de cifre zecimale ca ~i valoarea limit!! corespunzAtoare din tabelul 1.5% corespunde unui conlinut de 0. un contlnut precizat de 0.1. 5 5.2. \'~ti03 recoacerea EU 52) (de exemplI! recoaceree completll. un continut speeificat de 2% corespunde unui contlnut de 2. cu luarea Tn considerare a notelor de la tabelul 1 referitoare la anumite elemente de aliere prevlzute Tncombinatle.1 Descriere general A Otelurile de uz general sunt otelurite tehnologie de fabricatie speciala. produse prin procedee de elaborare oblsnuite 4i care nu necesitl 0 --_. pentru contlnuturi precizate conform 4.1 CLASIFICARE iN CLASE DE CALITATE PRINCIPALE Clase principale de otelurl nealiate Oteluri nealiate de uz general 6.3 panll la 0. valoarea prescrisll. a se vedea 11.1 6.1. form are la rece etc.

27 J ~O. valoarea Jimitil este 1.05 0.' I 0.05 I (1) in cazu: in care elementele sunt prescrise in cornbinatii de doua.3~0~------------~1 i Cu Cuoru' I.06 0. standardul sau specificatia de produs nu precizeazA 0 lungime initiall intre repere Lo = 5. Limite lntre olelul nealiat ~. SHielu 0.(rrll--------------------t-----------70~.10 I Ni I i I Ii Ii Tit2'~'-' Wo:frcrio ZirccniulL1 Altsle (eu exceptla carbonului. ia 20°C.ol(')::!rea orescrisa se transtorrna conform ISO 2566.40 I se Sc'eniu 0.10% ~O.SR EN 10020 -6Tabelul i. valoarea limitli care se considera in clasificare este 70% din suma valorilor limitl! individuale pentru respectivele doua. minimum Valoarea minimli a energiei la rupere.50 (So reprezintA aria inilialA a secliunii transversale a epruvetei) v.05 0.40 !l La Lt'nt:J.O45% (11 in cazul in care. trei sau patru ~i au continuturi de aHere mai mici decat cele din tabel..!1 Nichsi(') (fiecare) I 0. suifului.2) i AI Element prescris Aluminiu Valoare IimitA (% de masA) 0. pretevate longitudinal Conti nut de carbon maxim Conti nut de fosfor maxim Continut de sulf maxim s26% ~1·eI21 ::.!J.65". iar regula de 70% nu se mal aplicl! Tabelul 2.:i(m(11 Nio'Jiul:.10 0. pe epruvete ISO cu crestatura in V..1ice Mol. ( 2 ) "e" re prezintil 9 rosimea e pruvetei . azotuluil Ifiecare) V W ! 0. (3) in cazul in care manganul este precizat numai ca maximum. olelul aliat (a se vedea 4. Valori limita pentru caracteristicile Caracteristica prescrisa pres crise ale otelurhor de uz general Grosime (mm) s16 s16 s16 ~3 2::10::. (2) La acest grup de elemente se aplicl! regula (1).10 licr--~c~r=o=m~.30 Mo II Nb I I 'I ~=---'~~~----------------------r-----------~-----------------41 ! ?b Plumb 0.. trei sau patru elemente.80%.50 ----Ir I"e-'--'-e-lu-r---------------+ 0.10 Co Cobait 0.08 0.16 Incercare in conformitate cu EU 2 sau 11 2 sau 11 2 sau 11 6 45 Valoare limitli s690 s360 N/mmz Rezistenta la rupere minima Limitli la curgere minima Alungire la rupere minimli 11 J N/mm" Diametrul dornului la incercarea la indoire.05 0.10 i ~i·.O45% ~0. fosforului.10 0.

1 Descriere generall!i Otelurite nealiate de calitate sunt rnarcl de otel care nu au impuse conditli pentru 0 comportare precizata la tratament termic sau pentru puritate in ceea ce priveste incluziunile nemetalice.1. capacitatea de formare la recel sunt mai severe dscat cele ale otelurilor de uz general astfel tncat.c~:...1.vrecza I" Grosi"" de it: :.'" :J£. ~1:. Aceste caracteristici.1 (oteluri de uz generan ~i la 5.T'~llJ SQLI (iuOIU 16fTlIOBla 18 r6ce. electrozi. sudabilitatea sau tenacitatea.3 (oteluri speciale).14 pi. 5. .~ c.:. Paca nu so. a se vedea nota": 0) NOTA NATIONALA Defrnitia data in standardul :':~~ :-. 1 ~'-. In majoritatea cazurilor. care sunt in general interdependente ~i verificate in limite severe sau inguste. e. sarrna pentn I cord metalic) e) energie la rupere prescrisa mai mare de 27 J la -50°C.. inclus'v. c) contlnuturl scazute de incluziuni nemetalice. ~ .. specifics energia la rupere oentru -50·':. 0.-7- SA EN 10020 NOTA: Tabla slanalll. In timpul fabricarf acestor oteluri este necesara 0 atentle soectata.2 Definitle Otelurile nealiate speciale sunt rnarci de otel care satisfac una sau mal rnulte dintre urmatoarele condip. includ limita de curgere ~i callbllitatea._v:--.' etc.1. bom. controlul ml!irimii g~untelui. pe epruvete ISO cu crestatura in V.... 5.49 rnrn. labia ncallrll" "i tabla acoperita cu crorn sau oxid de crom nu sunt considerate otelu.~. 0.1... Cu toate acestea..025% (de exernptv... asociate uneori cu capacitatea de formare la rece.. pe otet lichid. d) continuturi maxime precizate de fosfor $i sulf. max.i de uz general..'-': EN 10079: 1992 pentru tabla naag. dublu lam. prescriptihe privind calitatea acestora (de exemplu. .29 mm.~ 5ot. prelevate longitudinal.2. inclusiv. .Virl~'~ ~t:.2 Ojeturl nealiate de calitate 5.:.1 Descriere generall!i Otejurile nealiate speciale au 0 puritate superioara otelurilor nealiate de calitate.. care satisfac cu exactitate prescriptiite.:'.2 Definilie Otelurite nealiate de calitate sunt oteluri nealiate.unci 88 utilizeazE!valoerea dcesteie eentru ternperatun Intre -SO·C si -60·C. 5.E. pe produs..020%. S.'.. sunt asigurate prin verificarea riguroas~ a cornpozitiei chi mice.aJ.. '" .ii sste urmiitoarea: c. .~. la grosimi de la 0... tenacitate la rupere.3. Caracteristicile superioare ale acestor otelurl.: c~ _'. cerecteristica de g6tuire pe direct'a grosimii nu poete schimba cl•• ificarea otelului de refsrintii. altele decat cele definite la 5.: al energie de rupere prescrisa in stare c~lit~ ~i revenita: b) adancime de canre sau duritate superficiala prescrlsa in stare c~lit~.nll la 0. aceste oteluri sunt destinate tratamentului termic de calirerevenire sau durificarli superficiale ~i se caracterizeaza printr-o comportare preclzata la astfel de tratamente.nata.1.3 Oleluri nealiate speciale 5. Tai)18 nedgra simplu lamina!d se I. .:· ..1.n& Ie 0. 5.2. in special in privmta incluziunilor nemetalice..1.3..1.. bare pentru arcuri de ina Ita rezistenta. NOTA: Aca•• tii clasii cuprinde ~i miircile la care stenderdul seu specificatie de produs precizeazii astfel de limitiiri ale continuturilor de incluziuni nemetalico ca urmare a tntelegerii la emiterea comenzii. Ca urmare a condltiilor in care sunt utilizate. c~!ita ~i revenita sau c~lita superficial. max. atentie speclala in fabricatle ~i controlul procesului..

te la 5. in general.. pre.~lire·ievenire sau de canre superficlala..deratie notele referitoare la elementele de allere prescrise in cornbinatie: c) valori prescrise aie en(~r~..nd otelurile pentru recipienre sub presiune si tevi.-r.1 ~1{. .~~<.~::. 1...' oentru grosimi de max. ot eluri pentru durificar o i' :'1 precipitare eu un continut de carbon de min. 0 pimA 10 35°1b martensite in formatiuni mici uniform di&pDrBllto • . din vers.1.n(!.ic:" r~ rro(:t :~: .1 Clase principale de otelurl ~. conform versiunii germane (max.2.4 5. in general.iiflai I" se '/ec!ea nota 21) 5. otelurile aiiat€ de calrr .loS"Y.1.. ~. . cu restrictii n. 27 J ia -50"l.1.2. luan(: in cons. dar realizarea caracteristicilor prescrso fIC'::I':::.1.. cu .2.iliz aie in aplicatii sirnilan.2..2.. inciuzt.25%.2 Ojeluri pent: Ij eiecrrorehnrcc continand ca elernente de . .~..1 '.: ...:t:r. conform precizarilor de ia 4..h. vanadiui eu concentratii interioare valorilor lirnit~ pentru oteturile aliate.:. durificarea prin precipitare se : &~.2.:>. mai mid cecat valorile prezentate in tabelul 3.. prelevate IOr1{Jitll'. co (Ipal g) h) il conductiv. 5.:.iioto Otelurl a1iate de calitate 5. la 5.c".r.2 5.S...:':1 :'.taro elect[ic~ :'~('scrisi:l mai mare de 9 S m/mm2.. Oteluri aliate pentru produse plate laminate la rece sau la ea!d pentru utilizarl la care intervin deformari la rece severe (c.sn I'j EN 1 ()02C ot elur i f1f"!nHll rcactori chirr.2.2.i siliciu sau siliciu ~i aluminiu..l.".:. G :.. se vedea nora31) care contin elemente chimice de finisare a granulaliei.! -.. "i . 2'·. .lief€: nUIT:. ceior ale otelurilor nealiate de calitate.2.·.'il.~. continand unul :.1 O.~::~. aJtele oecar c. precum l1i otelurile bifazice (3 se vedea nota41). J\p.!. cum sunt borul.:. 5.nea engled (max.:' :" (.2.\i7oazll prln racire controlata de la temperatura de deformare la cald. Co.1. In scopul satisfaeerii ~r':s -. 0. ~ariticn.2.~~~.n1\ 5.Gri:i~ mai mica de 380 N/rnm.. -.10% CuI I NOTA Nil ..1..2.-..ro!"trur. Otelurile aliate de calitato sun! u. iJtf. :'.ei ta rupere de max.h ifll'J . 16 mm.r~ o:.i. 0.. b) concenrraui ale eieme.2:e tr<.~') .'. O.4 .' oj.. polarizare sau uerrneabilitate.3 Oteturt aliate pentru sina.. max.::.) .i'1Im<: ..:.:'::.r!:(.. si cafe satistac toate conditiile urmatoare: al limit~ de CIHQ')[\..'X -8nuclear.:..1 Descriere genera:t. titanul.tl:ril ferito-per:itica. iC:.:.ur de aliere.1. pe epruvete ISO eu crestatura in V..L·CiL.!"r.1.10% CuI. :' '.2.eILJri.~. cteluri pentru pretensionare. ).2 Definitie Otelurile aliate de calit-.:.te ':. vanadiu' si/eau zireoniul.2.·.tame:l~1 !lu.iiior referitoare la pierderile magnetice sau la valor: minime pentru inductla maanetica..i<::I:ria~ie fina sudabile. 5.:~'i. fa analiza chimiell pe orel lichid !?i 0 m.-q.rj.2..05% pentru urmatoarete elemente specificate simultan.'U rnai multe eleruente de microaliere (de exemplu niobiu. niobiul. la analiza O. 5. pentru palplanse ~i pentru armaturi de min~. terrnic de r..rf':..::€ V'o1~.: ~ -.))~ V.:x0i de eJemente de aJiere peste vaJorile Iimitlli din tabeJuJ 1.1. .5 Otaluri aliate la care sinqurul element de aliere prescris este cuprul.lf':~l fit! 0 m'(.2.2.C.

2. Oteluri aliate cu granulatie fina sudabile. altele decat cele definite la 5.2. 1.1.2.2 5. care eontin.3 Alte oteluri aliate 6 EXEMPLE DE CLASIFICARI ALE 0TELURILOR in anexa A sunt prezentate exemple de clasificare a otelurilor nealiate.2. trei sau patru l1i au concentratii ta se vedea 4.20% de nichel: carbon ~i min.2. wolfram.12 0.1.2. Tn anexa B sum orezentate exemple de clasificare a Qtelurilor aliate in functie de clasele de calitate principale definite la 5. conform claselor de calitate principale pefinite la 5. 5.2 l1iin functie de caracteristicile pnncipaie. pe IAngA alte eventuale elemente.10 0. prin conditf speciale de tabricatle l1i de control care sa asigure caracteristici superioare.lirile finale.5% bl Ni?.2.6% carbon . Limite ale compozitiei chimice intre otelurile de calitate l1i otelurile speciale Element prescris Cr Cu La Mn Mo Nb Ni Ti V Zr Crom']) CUpful]) Lantanide (fiecarel Mangan Molibden(l Niobiu(2) NichelfTl Titanl21 Vanadiu(2) Zirconiu(21 Altele (pentru fiecarel I SR EN 10020 Valoare limit! 0.80 0. 7%. (21 La acest grup de elemente se aplica regula (11. Aceasta ctasa include otelurile inoxidabile.1 ~i 0 imparrire suplimentarA in categorii principale in functie de caracteristicile ~i utiliz. 10.50 0.1 Otelurl inoxidabile. .2 Oleluri rapide.5% 5.06 1.1 Oteluri aliate speciale Descriere general:l Otelurile aliate speciale sunt caracterizate prin verificarea riguroas~ a compozitiei chi mice.11 mai mici decit cele din tabel.2. trei sau patru elemente considerate. in conformitate cu 4. 5.08 0.2. compozitia chirnica.50 0. in functie de contlnutul al Ni<2. valoarea limit! care se ia in considerare este de 70% din suma valorilor limit! individuale precizate mai sus pentru cele doua.2. min.i 3 panA la 6% crom. eel Putin douA dintre urmAtoarele trei elemente: molibden. care contin max.2. 0.2.2.-9· Tabelul 3. de regul~ in interdependent! ~i in limite inguste de control.12 (% de mas~il (a se vedea tabelul 11 (11 in cazul in care elementele sunt prescrise in combinatii de doua. 5.12 0.2 Definitie Acestea se clasific~ dup~ Oteturile aliate speciale sunt oteturi atiate.2.2. 1n urmAtoarele categorii principale: 5. vanadiu. 1n contlnut insumat de min. otelurile pentru rulmenti sac scule.2.5% crom ~i se impart 1n doua subcategorii. otolurile speciale de constructie l1i otelurile cu proprletati fizice speciale. otelurile refractare.50 0. otelurile pentru constructli de maslni.

:::l 2 ·co ~ °C '" ~B 5.8 ~ o c:( -J <t X w . (3 0. (I) 2: W c:( 2 E Q. ~ I"j II I I <0 ~ E Q) Q. :::l t: 0. e co E co '" s co B :::l c E a: 0. ..:) -J 0: W o w C W c:( ..J 1-. >< w w I- ::J <t <t w 2: .SR EN 10020 -iO- II I! II H It> M co Q..:::l o_ E Q.A' :z ..

..." E '6::> M cO) '6::> c "3 ·2 c: E . 2 C CD .OJ . "0 o I- m:aCD o c: ~]_ = ::Eo .g CD "0 " is :..:.._ ...-11- SR EN 10020 00) "'" 0::> . o· CD E U " c: 01 ... " CD - CD c- 0 ~E Gi OW CD g -" eM . :. G) . :> Q... ':6 ~ Q. .G2M ::E "ON ~ CD - ~'" 0::> "~ c: E ." . c: ::E 8 ::: ::: iii C CD CD 2 'C E .~ ~ lij •• o " ~~c .2 o .._ 0 . cO i..'G .." c- 0 ~ CD -co CDw C a.~ s - ~ ro c ~!:.: .~ o ].~ 0::> ". 2 '6 C 01 .." E ::E " ~~ . Q . '" 2 C CD o o .. " ~E 'u . o I I ..~ '0 c . o Q. ~ E U CDC CDW g OM" "". rn IN OI~ .w c".0 :> "..(tI 'u . 0 E ~" ('l~ '..§ . CD " " CD ::> ·c ~ !." ·c Q.~. o 5 0.- o ~ Q.. c: '" CD Q.

.:) 0: >-I- H I ~ lIl_ -' w o w Q II) .. .. CIlr.j a: I a... III w -' <2: a.11 co .g ~-.)Sns I o m <t X -e o0 -" II E "&..I ____'i.. <t -' iii 0 :l . . "" o~ "C " . o z w en "0 • •_ LO t> ." I • " _ " r:: oe'" "C~ ......1Y.. Z <t I r Y:>IVIIIH:> VllIZOdVIIO:> - 39 .I .. I--. ~ .. ~ x E Q) Co w w ~ -' ~ ...:'2 "" " :E ~ N .. .. I ..SR EN '0020 -t 2- .. - 'I 2~" 53 " r:: II~093. . . w I i co. ! I II I II I II I I I I I N ..... .

in Z'tJ·~ 2'" ~.. ~ 0_ ~ :Eiii>< ~!:1 :E 0Z "5 U NJ! ~------------+_----~---L----r---~---L------------~8 ~ .E f ~ '00 :::!:. -I ~ ~ :5=i~. ! <D a..2~?~ .: c.~e~J!.-O~. " N =: N 5-! !!i sl~~ .. U :::J e:a'!:i=~ "~-.2 se ... 2. § u a r-----r-----r------------. )()( III M <0 M ><..a. s:." :.~ we (JZ c( ID ~51~ f:i ~ g ~ a~ U U ~2!..t 'i! (J '" :E (J 0 . o:~-of~:i.. ..&& r-------------------------------------~--------------------------.. i " " !!i c (5 u uN N "0E.. .!'tJ . ..c..... " -.! c ~u 0 !~ ~c i~ . &tJ U • a 3 .! a -----------------I-------------------~--------------------------~ :a'ii"ii"ii a ~: && . ~ ~ ·s 0 30 31dv.!! :::J ~ gg ~l':': 8 ...& ~ ~: !~ a "5 ~~ ~(J -~ "iCo ~~ ~ ~ .. III )( . III in . >< OJ M ~ ~. in j(:::' in .-I ~ ! ~: : ~!:! ~ I .. 1..: I- c c: ._ S 2-"C i..e 0 0 r---..:::Je. "§i: U 8 -" o~ .l3X3 .. )( <D in .Q.------------r---r---------------~~ .! c 'S~ : 'a i . c: ..e ~ u- " in. !!i ~~11 1~~c . 2"i E . ..-13- SR EN 10020 <C ...:... I ~----------------~----------------_4------------~--------------~~ ~ ~ ]:~J ..S "c §~ •• a. E N ...ll ce.:! ~:... a.. .------~--------------------~ in ......-: • 50c .< x :E " B :~ ... ..... ~: au ~.. ii :3 311JNn~ =- ... .!tn 0 ON 0 E ~ -og'"'' f CI 1. .. ...'" ~i o c... .. '" in ... N c( ~ ~ Nt!~1: s iiiE'!i 5l" ~ = .. "... . c SS 1. . a = E.~ ~ ~ !. ! c :: a a. C :E M )( . !:!! aa 1& 2• . <D a ~ .a. (J -e J! ......NN "C . ~i..i!ll : :. Q. ~ !!! NJ 31::lV'JI:lISV'1J 1 c'><~~ ~~~~ . .-------------r------r----. u . . l! ~ u -.. " . ..-----------.~~ -..tO- II!~ ('If ~~ ~ . 'iwi-" c...:- _ ~E ('If - :2~~~~~~ !..1._ ...!a~ =: .

nichel. alja cum se prezintA mai jos: ~ I Element de aliere I I EN 10020 Analiz~ chimic~ pe otel lichid (%) 0.05% bismut C. titan.v siliciu ~i max. mar.2. ale pot contine max. cupru. crom.05 I Nornenclatorul Sistemului de Armonizare Analiza chimicA pe prod us (%) AI Aluminiu Co Cobalt Lantanide (fiecare) La Si Siliciu W Wolfram Altele (eu exceptia carbonului. pentru clasificarea a marcllor Oteluri otet: (neutilizatA in EN 100201 elemente. 0. 1 % aluminiu. niobiu. Pentru unele elemente de aliere exlsta diferente intre Nomenclatorul Sistemului de Armonizare al Consiliului de Cooperare VamalA l?i tabelul 1 din EN 10020 in ceea ce priveste valorile limit~ care definesc otelul ali at.6 0.1% plumb peste 0..10 0. chiar daca valorile limitl:i pentru majoritatea elementelor sunt identice. azotutuil 0.SR EN 10020 i 4· ANEXA C NOTE REFERITOARE LA CAPITOLUL 72 "IRON AND STEEL" /FONTA ~I OTEll DIN CUSTOMS CO-OPERATION COUNCIL HARMONIZED SYSTEM NOMENCLATURE INOMENCLATORUL SISTEMULUI DE ARMONIZARE AL CONSllIULUI DE COOPERARE VAMALA/ c.05 0. telur. Nornenclatoru! Sisternului de Armonizare nu are reguli suprlrnentare privind manganul Iji elementele in cornbinatii prevazute ir: noteie tabelului i din EN '10020.50 0.05% seleniu peste 0.3 0. sulfului. bor.gar.08% carbon.1 De asemenea.01 % telur peste 0.i L1MITELECOMPOZITIEI CHIMICE iNTRE 0TELURILE NEALIATE ~I 0TELURILE ALiATE Clasificarea otelurilor in otelun nealiate l?i aliate din EN i 0020 are ia baza anaiiza pe otel lichid.08% sulf min. fosforului. plumb. multe din urmatoarele min.6% ~i 6% mcius.2 Ofel silicios pentru electrotennica ineutilizat4 in EN 100201 Oteluri aliate care contin intre 0. Pantru teste cele!alte elemente de aliere (bismut.3 0. vsnadiu. bazate pe analiza pe produs.10 0.1 0. zirconiu) valorile limitll sunt identice. C. Tn timp ce Nomenclatorul Sistemului de Armonizare al Consiliului de Cooperare Vamall:i rezolva orice situatle neclarA numai pe baza analizelor chimice pe produs. Tn proporJiile de masA specificate: C. dar nici un alt element tntr-o prooortie care ar putea s~ confere otelulu: cararteristicile altui otei.2 suceinta Sistemul de Armonizare de contme uimAtoarele definilii.1 nealiate pentru automate Oleruri neahate care contln tJnu! sau ma. Df::asemenea.10 0. 0. seleniu. . Aceasta diferentl:i de prlncipiu dintre cele doua clasificari poate conduce la rezultate diferite.3 0.2. 0.

. 1.2. cu sau f:!r:! alte . 0.2. inclusiv. • C.5% crom.2 din EN 10020).15 C.2%. 0teluri aliate care contin.2. C. de min.1 din EN 10020). min. 10. max. indiferent daca contin sau nu alte elemente.2.2.2. inclusiv.2.carbon ~i 3 pana Ia 6% crom (a se vedea ~i definitia de la 5. inclusiv.35 pana la 0. conttn cel putin dou:! dintre urm:!toarele elemente: molibden. in procente de rnasa: 0.6% .3 OJel rapid SR ENi0020 oteluri aliate care.3%.4 oteluri Otel siliciu-mangan (neutilizata in EN 10020) aliate care contin. slliciu dar nu contin nici un alt element tntr-o proportie care ar putea sa confere otelului caracteristicile altui otel aliat. in procente de mas:!. cu un continut insumat. in procente de rnasa.6 pan:! la 2. 7%.5 pana la 1. mangan 0.2% carbon elemente (a se vedea ~i definitia de la 5.7%.2. wolfram ~i vanadiu. carbon 0.2.S Olel inoxidabil ~i min.

pr EN 10025'1 EU 28:8521 prEN 10045.1 11 EU 52:83 EU 80:8521 EU EU EU EU 83:7021 84:70 85:70 86:70 EU 87:70 EU 88:86 Metallic materials-tensile testing [Materiale metalice-Tncercarea la tracpunel Bend test on steel llncercarea la Tndoire a otelulull Non alloy steel wire rod for cold drawing and/or cold rolling [SarmA de olel nealiat pentru tragere lji/sau laminare la recel (revizuire aprobata in noiembrie 1986) Hot rolled products in non-alloy steels for gener'll structural applications [Prod use de otel nealiat.i EU 11 cu EN 10002-1 Eu 25 cu EN 10025 se Inlocure sc cu standarde europene . Tn acest standardele europens in locul standardelor Euronorm prezentate Tnaceastl anexl. se vor lua Tnconsiderare prEN 10020-111 EU 6:55 EU 16:70 vor fi transformate in standards europene lji este posibil sa fie revizuite. technical delivery conditions [Table. laminate la cald.la care se face referire Tn EN 10020 . sheet and strip with elevated temperature properties. technical delivery conditions [Olel beton. table subtiri !ji benzi pentru cazane $i recipienti sub presiune] 11Standardele Euronorm la care S6 face referire in EN 10020 EU 2 . sflrme-semifabricat lji produse forjate Partea 2: Table groase.SR EN 10020 . rods and forged products Part 2 Plates.Prescriptii generale Partea 2:Prescriplii de calitate pentru otelerite netratate termic Partea 3:Prescriplii de calitate pentru otelurile de imbunlitAlire Partea 4:Prescriplii de calitate pentru otelurile de cementarel Stainless steel Part 1 Bars. la clasificarea marcllor de otel sl care sunt Tnvigoare Aceste standarde Euronorm caz. Conditf tehnice de livrarel Charpy impact test Ilncercerea la soc Charpy] Vocabulary of heat treatment terms for ferrous products [Vocabular al termenilor de tratament termic pentru produsele feroasel Reinforcing steel (not for prestressing). sheet and strip for boilers and pressure vessels [Oteluri inoxidabile Partea 1: Bar ). Conditii tehnice de livrarel Steels for hardening and tempering [Oteluri de tmbunatatlrel Case hardening steels [Oteluri de cementarel Nitriding steels [Oleluri de nitrurarel Steels for flame and induction hardening [Oteturi pentru calire cu flacArA lji prin curenti de inductiel Free cutting steels Part 1 General requirements Part 2 Quality specification relating to steels not intended for heat treatment Part 3 Quality specification relating to steels for hardening and tempering Part 4 Quality specification relating to case hardening steels [Otelur] pentru automate Partea 1 . dupli cum urmeazl: .pentru care se poate utiliza standardul EN 10020 la data de 5 mai 1989. pentru constuctlil Steel plate.1 AceastA EURONORM $1 A 5TANDAROElOR ISO LA CARE SE FACE Standarde euronorm anexa prezintA standardele Euronorm: . table subtiri !ji benzi de otel cu rezistenta la temperaturi ridicate. sheet and strip for general use Part 3 Plates.16 - ANEXA 0 lI5TA 5TANOARDElOR REFERIRE 0. table subtiri $i benzi de uz general Partea 3: Table groase.

.. quality requirements Part 1 General Part 2 Steels not intended for heat treatment Part 3 Case hardened steels Part 4 Quenched and tempered steels Part 5 Stainless steels [Olf'luri pentru refulare :. pentru formare la rece. 1n stare clllitll ~i revenitll. din oteluri nealiate cu continut scazut.i benzi de olel magnetic cu gr. EU 113:7221 EU 119:74 EU 120:83 EU 126:77 ~ EU 129:76 EU 130:772) . EU 132:79 EU 133:79 EU 137:83 EU 138:7921 EU 139:81 . Prescriptii de calitate) Weldable structural steels of higher quality Part 1 General requirements Part 2 AdditIonal requirements for wide flats. Prescriptii de calitatel . Prescriptii de calitate) Tool steels. table subtiri ~i benzi pentru butelii de gaz sudatel Semi-processed steel strip for the construction of magnetic circuits (Banda semifabricata de otet pentru construirea circuitelor magnetice) Nichel alloy steel plate and strip for application at low temperature. technical delivery condition (Table ~i platbenzi de o18'uri de constructie cu granulalia tip!! sudabile. Quality requirements ITable ~i benzi de otet nealiat cu contmut scazut de carbon. laminate continuu la cald. Prescrlptii de calitate) Round wire rod in non-alloy and alloy steel for the manufacture of wire for covered electrodes for gas shielded arc welding and for submerged arc welding. Prescriptii de caUtate) Cold rolled steel strip for springs. quality requirements lBand~ ingustll de otet nealiat cu connnut scazut de carbon.i extrudare la rece. laminate la rece) Grained-oriented magnetic steel and strip (Table :. Prescriptli de calitate Partea 1:Generaliti!ti Partea 2:0telufi netratate termic Partea 3:01eluri de cementare Partea 4:01eluri de imbun:itlllire Partea 5:0teluri inoxidabilel Plate. quality requirements (Oleluri aliate pcntru arcuri deformate la cald ~i tratate. Prescriptii de calltatel Plates and wide flats made at weldable fine grained structural steels in the quenched and tempered condition. quality requirements (Produse plate laminate la rece..17- SR EN 10020 EU 89:71 EU 90:71 EU 94:73 EU 95:79 EU 96:79 EU 106:84 EU 107:86 Alloy steels tor hot tormed and treated springs.. quality requirements [Sarma rotundi! de olel ne~liat sau aliat pentru fabricarea sinnet de electrozi inveliti pentru sudarea cu arc Tnmediu dA gaz protector Iii pentru sudarea sub flux..de carbon. fnrm. Prescriptii de calitate] .:lre la rece .. pentru formare la roee. Prescrippi de calitatel Steels for exhaust valves for internal combustion engines (oteluri pentru aupape de evacuare pentru motoare cu ardere internll) Bearing steels. table groase. table subtirl . plates. CondiJii tehnice de livrare) I Pre-stressing steels 101eluri pretensionate] Cold rolled uncoated non-alloy mild steel narrow strip for cold fanning. sheet and strip [Oteluri sudabile de construetii de inalta calitate Partea 1:Prescriptii generale Partea 2:Prescriptii suplimentare pentru platbenzi. non-alloy mild sheet and strip for cold forming. "c. quality requirements [oteluri refractare. quality requirements (Oteluri de rulrnenti._v.._: .ntr..i benzi) Steels for cold heading and cold extrusion. Cold rolled uncoated non alloy mild steel flat products for cold forming. quality requirements [Tabll1 ~i bandi! de otel aliatcu nichel pentru utilizllri 18 temperaturi scazute. neacoperite. qU<llity requirements loteluri de scule. sheet and strip for welded steel gas-bottles (Table groase.lunti orientatil EU 111:77 Continuously hot rolled non-coated.:-' :. neacoperite. laminata la ['::Lc. Prescriptii de calltatel Cold-rolled non-oriented magnetic steel sheet and strip (Table fi benzi de olel electrotehnic cu gr~unti neorienratl. Quality requirements (Bandl de otel laminatA la race pentru arcuri. Prescriplii de calitate) Heat resisting steels.

2 StandardeISO Steels-Conversion of elongation values. livratA sub forma de semifabricat] Continuously organic coated steel flat products [Produse plate de atel acoperite continuu cu produse organicel Electrolytic chromlum/chrornlum oxide coated steel (Produse plate de otel acoperite electrochimic cu crom ~i oxid de crom] EU 165:81 . Normal and high strength qualities [Otelur] pentru constructii navaie. prEN 10172. dimensions and tolerances [Tabla de ote. technical delivery conditions (SarmA trasa pater-tara de otel nealiat pentru arcuri. Dimensiuni Iii tolaranteltrevizuire aprobata in noiembrie 19861 Cold reduced non-oriented magnetic alloy steel strip delivered in the semi processed condition [Bandl! de otel electrotehnic cu gr:iunti neorientatl. zincate continuu.18 Continuous hot-dip zinc coated non alloy mild steel sheet and coil for cold formif1~ quality requirements [Table ~i benzi de otet nealiat cu continut scazut de camoo.SR EN 10020 . technical delivery conditions [Prod use plate laminate la rece din otel nealiat acoperite termic cu plumb. .te 4} combinate si pubhcate tntr-un singur standard european. qualities. dimensions and tolerances ITabta de otel dublu Iarnlnata la rece. EU 1. technical delivery conditions [Produse plate faminate fa rece de atel nealia: acocerite termic cu aliaj aluminiu-siliciu. sheet and strip with specified yield strength for structural use [Table si benz! de otel cu limitll de curgere prescrlsa. revi7u. acoperita electrochimic cu staniu sub forma de rulou pentru table taiate la lungime._"m vor 0. :'. Dimensiuni Iii EU 142:792) EU 144:79 EU 145:783) EU 146:803) EU 147:792) EU 149:80 EU 150:87 EU 152:80 EU 153:80 EU 154:80 EU 155:802) EU 156:80 EU 158:833) EU 159:863) tolerantel Double cold reduced electrolytic tinplate. prEN 10171. Prescriptf de calitate] Round wire rod in stainless and heat resisting steel intended for the production of welding consumablas. Part 1:Carbon and non-alloy steels [Oteluri-Conversia valorilor elongatiei. quality requirements [S:'rme rotunde de otel inoxidabil sau refractar destinate producerii de electrozl consumabili. acoperita electrochimic cu staniu. Prescriptil de calitate) Tinplate and blackplate in sheet form {Tabla stanata ~i tabla neagrA sub formA de table subtiril . coil for cutting into sheet.ni\ial in p. EN 10203. dub'u larnlnata la rece. Acest priect de St&ndard Ecrop"an ~ "paIU.tlU cccumente separate: prEN 10170. zincate termic continuu la cald.69:85 prEN 102024) D. Tinplate and blackplate in coil form [Tabla stanata ~i tabla neagr:i sub formA de rulouJ Hot dip zinc coated plate. laminata la rece. quality requirements [Oteluri rezistente la coroziune atmosferica pentru construcjii. Conditii tehnice de livrare] Weatheri:lg steel for structural purposes. Conditii tehnice de livrareJ Hot di'J aturninium-sillcon coated carbon steel flat rolled products of commercial and drawinG ql'alities. pentru constructill Fiat products in high yield streng~h steel for cold forming [Produse plate de otel cu limit~ de curgere ridicat~ pentru formare la rece] Patented drawn non-alloy steel wire for springs.lIiti:i1i cu rezistenta obil?nuitl! ~i ridicatal Double reduced electrolytic tinplate sheet. Conditii tshnice de livrarel Electro'vtic zinc coated steel flat rolled product (Produse plate de otel zineate electrochimicl hot dip terne (lead allov) coated cold reduced carbon steel flat rolled products of comrnerclat ami drawing Qualities. peEN 10n3 . Prescriptii de calitate] Steels for ship buiiding. Partea 1:Oteluri nealiate] Steels-Classification Part 1: Classification of steels into unalloyed and alloy steels based on chemical composition Part 2: Classification of unalloyed and alloy steels accordinp to main quality classes and main property or application characteristics [Oleluri-Clasificare Partea 1: Clasificarea otelurilor in oteluri nealiate !Ii aliate in functie de compozitta chimica ISO 2566 ISO 4948 31 Aceste standarde Eurc.. qualities."..

i aliate dupA clase principale de calitate ~i caracteristica principalA de material sau de utilizare} Flat bottom railway rails and special rail sections for switches and crossings of nontreated steel. . Conditii tehnice de livrarel .i profile speciale de cale terata pentru macazuri lii intersectii din olel netratat...19 - SR EN 10020 ISO 6003 Partea 2: Clasificarea otelurilor nealiate . Technical delivery requirements ($ine cu talpa lata . .

precum .2 Nomenclatorul Sistemului de Armonizare al Consiliului de Cooperare VamaUI contine 0 tmpl'1ire suplimentarA a claselor de otel aliat sau nealiat Tnfunctla de analiza chimicA pe produs (a se vedea C.4.i noile dezvoltlri din E.4.2 Aceastl clasificare E. Standardele pentru prod use de otel prezintA deja 0 clasificare tn functle de contlnutul de carbon. Din acest rnouv ~i in scopui asiQurani unei claritati sporite. 1n functie de limita de curgere.2. EN 10020 nu utilizeazA aceste clasificAri. conform caracteristicilor principale sau conform uti!izlrii.4 din ISO 4948 /2 se face distinctie Tntre otelurile destinate sau nu tratamentului nu a putut fi justificata Iji Tn conseclnta nu a fost inclusl tn EN 10020. olelurile cu prescrlptil referitoare la rezistenta la fisurare lamelar.11. dintre Qtelurfte tn standard pe E. cu gAtuire pe directia grosimii prescrisl) nu sunt considerate oleluri speciale. pentru olelurile nealiate. Standardul ISO 4948 Revizuirea siderurgie.3 La 4.4. s-au adoptat urrnatoarele amendamente: zl toate otelurile nealiate de pretensionare trebuie tratate ca oteluri speciale . existA Tn general 0 corelatie bunA tntre clasificarea din EN 10020 Iji cea din Nomenclator (a se vedea C.2 Allnlerea standardulul EN 10020 la Nomenclatorul Sistemulul de Armonlzare E. tn funC1ie de continutul de carbon. pot deplti .2 Conform standardului EN 10020. are la bazA experieta dobanditA prin utilizarea editiei din 1974. Tn plus. conceptul de ·olelurl cu rezistentl ridicatl· este tnca tn curs de perfectionare tehnicA.3.1 Otelurile apartinand aceteiasl clase.4 PrincipaleJe modific:iri bazate pe experlenja dobandit~ prin utltlzaraa EU 20 ~!ps nolle progrese din siderurgie E.3. fAcand deosebire Tntre otelurile de cementare. afa cum preYede ISO 4948 /2 la 4. Alte diferente i:.2. conducand la dificultati in analiza statistica. Iji pentru produsele plate. a fost revizuit Tn scopul alinierii la: al Nomenclatorul Sistemului de Armonizare al Consiliului de Cooperare b.2. E. au fost mentinute baze tehnice.3.3.1 Tn EN 10020.i otelurile aliate pentru anumite elemente specificate Tn combinalie.1 Oblectivele revlzuirii VamaUI (a se vedea anexa CI EURONORM 20. otelurile de tmbunltltfra. Pe de altA parte.SR EN 10020 .imitele clasei de calitate.2.2. referitoare la modificarea valorilor limltl nealiate . tde exemplu. definite prin caracteristici prescrise introducerea unei clasificAri suplimentare care are la bazA proprletatile principale sau caracteristicile de utilizare ale otelului. E. Totusl. E.1 Notele 1 ~ 2 din tabelele 1 Iji 3 din EN 10020. Cu toate acestea. Tntre cele doua standarde au rarnas urmatoarele deosebiri: E.i oteluri aliate se bazeazl pe analiza pe oteillchld. dintre cele douA standards sunt prezentate Tn E. se descrie 0 clasificare suplirnentara pentru produsele lungi.f ale otelurilor nealiate spectate. otelurile pentru arcuri Iji oteturlle de scule. delji ele nu sunt mentlonate In ISO 4948. tn timp ce In Nomenclatorul Sistemului de Armonizare al Consiliului de Cooperare Vamall toate cazurile de IitIgfu se rezolvA pe baza analizelor pe produs.20 - ANEXA E COMENTARII E.4. editia din 1974.3 Alinierea Alinierea standardului EN 10020 la ISO 4948 standardului EN 10020 la ISO 4948 s-a realizat prin: adoptarea valorilor limita pentru mangan Iji niobiu adoptarea definirii otefurllor nealiate de calitate ca oteluri opuse ale olelurilor nealiate de uz general . clasificarea otelurllor Tnoteluri nealiate .. tem1lc.2.

2.· 21 - SR EN 10020 b) (a se vedea 5. valoarea minima a limitei de curgere a fost redusa de la 420 la 380 N/mm2 (a se vedea 5. precum ~i otelurile "bifazice" sunt considerate oteluri aHate de calitate (a se vedea 5.1 .4) nealiate durificate prin precipitare sunt considerate oteluri nealiate speciale (a se vedea d) e) E.2. individual sau in combinatii.2 (i)) pentru a diferentia otelurile aliate de calitate pentru constructie de oteturile aliate speciale pentru constructie.1.2) sunt considerate otetori aliate de calitate toate otelurlle aliate pentru sine. polarizare sau permeabilitate (a se vedea 5.1. pentru palplanse !?ipentru arrnaturl de minl:i sunt considerate ca oteluri de calitate (a se vedea 5. cele aliate cu siliciu Iii aluminiu.3) toate produsele plate care vor fi supuse la deformari la rece severe ~i care contin ca elemente de aliere bor.3.2 Otelurile 5.2.1. inductia magnetic:l. vanadiu sau zirconiu.2.2. titan.2(hll .1.1 ) c) ote1urile aliate cu siliciu. niobiu.3.2.2.1.4. precum Iii cere cu prescriptii referitoare (a pierderile magnetice.2.

22 - ANEXA NATIONAlA ECHIVALENTA DINTRE STANDARDELE CITATE iN TEXTUL STANDARDULUI EN 10020 CU SCOP NORMATIV !?I STANDARDELE ROMANE Pentru urrnatoarele standarde citate in textul standardului EN 10020 exista standarde romane coraspunzatoare: SR EN 10002-1:1993 Materiale metalice. lncercarea la tractiune Partea 1: Metode de lncercare EN 10045-1 :1990 Materiale metalice. Tncercarea la tndoire STAS R 9805-74 Incercarile metalelor. Terminologie Aliaje fier-carbon. Partea 1: Metode de lncercare EOV EU 6:55 lncorcarea la lndoire a otelului SR 150 7438:1993 Incercarue metalelor. alungirilor • ale ISO 2566: 1984 Otel-Conversia valorilor EOV de alungire Tabele comparative Pentru urrnatorut standard citat in textut standardului NEO EN 10020 exista standard roman neechivalent: 5T A5 250011-80 Tratamente termice. ~i definitiile lor. lncercarea la tractiune Partea 1: Metode de incercare EN 10002-1 :1990 Materiale metalice. EU 52:83 Vocabular al terme:nilor de tratarnent termic pentru produse feroase STAS 2500/1-80 Standardul difera de EU 52:83 prin structura. nurnarut termenilor se utilizeaza tmpreuna cu prezentul standard.5R EN 10020 . EU 52:83 . Partea 1: Metode de incercare SR EN 10045-1: 1993 Materiale metalice. Tncercarea la lncovoiere prin soc pe epruvete Charpy. Tncercarea la tncovotere prin soc pe epruvete Charpy.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->