P. 1
SR en 10020-1994 Definirea Si Clasificarea Marcilor de Otel

SR en 10020-1994 Definirea Si Clasificarea Marcilor de Otel

|Views: 1,400|Likes:
Published by lilicioncan6586

More info:

Published by: lilicioncan6586 on Oct 05, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/19/2013

pdf

text

original

ICS 77.080.

20

IRS
STANDARD ROMAN
·SR EN 10020
Indice de clasificare B 10

DEFINIREA SI CLASIFICAREA MARCllOR
Definition and classification of grades of steel D6finition et classification des nuances d'acier

.

DE OTEL

.

f

APROBARE

Aprobat de Directorul General al IRS la 12 noiembrie 1993, cu aplicare din 01 mai 1994 Inlocuieste STAS R 7171-72 Standardul Euro·peanEN 10020: 1988 are statutul unul standard roman

CORESPONDENT

A

Prezentul standard este identic cu Standardul European EN 10020: 1988, Definirea ~i clasificarea marcllor de otet, inclusiv eratele AC 1: 1989 ~i AC: 1991 This standard is identical with the European Standard EN 10020: 1988, Definition and classification of grades of steel, inclusive corrigendum AC 1: 1989 and AC: 1991 La presents norme est identique la Norme europsenne EN 10020:1988, Definition et classification des nuances d'acier, y compris les corrigendum AC 1:1989 et AC:1991

a

DESCRIPTORITIT

Produs siderurgic, otel, otet aliat, otel nealiat, marca, caUtate, definitie, clasificare, compozitie chimicA, clad de calitate

INSTITUTUL ROMAN DE STANDARDIZARE Telex 11312 IRS R, fax (4001 120823 ·IRS

IIRS), str. J.L.Calderon

13-70243,

Bucuresti

Te1.(90) 111440

Reproducerea 8au utilizeree integralii lau partielii a prezentului 8tandard TnOri0:8 pubiic8~i; fi ~rln orice procadeu 'electro",c,
1"~"",,,'U"'f '
r

""

-,

_,._ ~ _

"'-

_ ~",

" -~ -

~_......... _:_"

~

,J ...,../If.

.

_ ..

,.. ...... ..... :

1< ... ,..."..,.~

•• , ~ ... ~""

Go'

,,,,,e:

.

Editia 1 Ref SR EN 10020: 1993

PREAIVIBUl NATIONAL
Prezentul standard reprezintl! traducerea versiunii engleze a EN 10020: 1988. inclusiv a eratelor AC1 :1989 ~i AC:1991. Tabelul din Anexa Beste preluat din versiunea germanl! pentru usurlnta interpretl'rii datelor. Standardul defineste termenul "otel" ~i clasificl' marcus de otel tn: oteluri nealiate ~i aliate, in functie de comoozltta chimicA; clase de calitate, in functie de principalele caracteristici ale materialului $i de utilizare. Standardul reprezlnta revizuirea STAS R 7171-72 pe care lI1nlocuie~te. STAS R 7171 -72 a fost elaborat inilialln 1972. Fatl' de prescriptlile din STAS R 7171-72. prezentul standard prevede: numai doua clase de Olel in tunctle de compozltia chirnica: criterii diferite de stabilire 2 claselor de calltate. Echivalenta dintre standardele citate 1n text cu scop normativ ~i standardele romans este prezentata 1n anexa

natlonala,
Pentru explicitarea prevederilor de la 5.1.1.2 lji 5.1.3.2 (f) s-au introdus note nationate, Cuvintele "standard european" din textul prezentului standard trebuie citite "standard roman".

Olenda. realizatli prin traducerea sub responsabllitatea unui membru CEN Tn limba sa national A l1i notificatill Secretarlatului Central are ecelasl statut ca l1i versiunile oficiale. cornpozitie chimicll. Luxemburg.05. marca. Beigie. Danemarca.4 Cuprinde erata AC1:198S Descriptori: Produs siderurgic. Germania. f1lr1l nici 0 modificare. Portugalia. Marea Britanie.STANDARD EUROPEAN EUROPEAN STANDARD NORME EUROPEENNE EUROPAISCHE NORM EN i0020 . clasll de calitate Versiunea romana DEFINIREA ~I ClASIFICAREA MARCllOR DE OTEl Definition and classification grades of steel of Definition et classification nuances d'acier des Begriffsbestimmung fGr die Einteilung der Stiihle Prezentul standard reprezinta versiunea rornana a Standardului European EN 10020: 1988. are acelasl statut ca l1i versiunile oficiale ~i a fost publicat cu permisiunea CEN. 0 versiune in oricare altA limbA.14. Norvegia.J CEN 1S88 do roproducere rezervat membriior CEN i)reptLl . Grecia. germanA).001. clasificare. Spania $i Suedia.33:001. Finlanda. Listele actualizate ~i referinteie bibliografice referitoare la astfel de standarde natlonale pot fi obtlnute pe bazirl de carere catre Secretariatul Central sau orice membru CEN. Elvetia. otel.hes Komitee fur Normung Secretariat Central: st r. Islanda. Prezentul Standard European a fost adoptat de CEN la 1988. Membrii CEN sunt obligali sA respecte Regulamentu! CEN{CENELEC. CEN Comitetul European de Standardizare European Committee for Standardizat'on Cornite Europeen de Normalizatiol'. Irlanda. Europaisc:. Franta. Italia. Prezentul Standard European exlsta in trei versiuni oficiale (englezlli. carestipuleaz6 condilii1e in care prezentului Standard European i se atribuie statutul de standard national. Noiembrie 1988 CZU:669. Standardul a fost tradus de IRS. deflnltle. Membrli CEN sunt organiz6tiiie nationaie de standardizare din: Austria. 8-1050 Bruxellss '. otel aliat. franceza. caiitate. Stassart 36.11. otel nealiat.

al carul Secretariat este detlnut de AFNOR. Olanda. Irlanda. Finlanda.i Ole I din noiembrie 1987. Franta.SR EN 10020 -2- PREAMBUl Prezentul Standard European a fost elaborat de Comitetul Tehnic ECISSfTC 6A • Definirea . Elvetia.i ratificat de CEN BT la 1988-11-05. Danemarca. Germania.i Suedia. Ita lis. Belgia. Luxemburg. . in conformitate cu Regulamentul CEN/CENELEC. Grecia.i clasificarea mArcilor de otel". Standardul a fost adoptat . Norvegia. Islanda. Standardul a fost supus votului formal CEN ca urmare a deciziei Comisiei de Coordonare (COCOR) a Comitetului European de Standardizare pentru Fonta . urmatoarele tari sunt obligate sa adopte prezentul Standard European: Austria. Spania . • . Portugalia. Marea Britanie.

ALE 0TELURILOR .2.~ 4.2 5.~ 6 Anexe A B C 9 CLASE PRINCIPALE DE 0TElURI NEAlIATE (exemple) 10 12 CLASE PRINCIPALE DE OTELURI AliATE (exemple) NOTE REFERITOARE LA CAPITOLUL 72 RIRON AND STEElR/Fontl otell DIN RCUSTOMS CO-OPERATION COUNCil HARMONIZED SYSTEM NOMENCLA TURER / Nomenclatorul Sistemului de Armonlzare al Conslliulul de Cooperare Vamalli/ lISTA STANDAROElOR EURONORM ~I STANDARDElOR LA CARE SE FACt REFERIRE COMENT ARII ' ISO .2.1.2 OBIECT ~I DOMENIU DE APlICARE REFERINTE DEFINIREA 0TELULUI CLASIFICARE Contlnuturl Definirea TN FUNCTIE DE COMPOZITIA CHIMICA 4 4 4 4 4 5 5 5 de elemente de aliere claselor Oleluri nealiate Oteluri aliate CLASIFICARE Clase principale iN CLASE DE CALITATE de otelurl nealiate PRINCIPALE 5 5 5 7 7 8 8 9 Otelurl nealiate de uz genera! .2 5.2 5 5.1 4.2.-3- SR EN 10020 CUPRINS 1 2 3 4 4.2.2 .1 5.1.Oleluri nealiate de cali tate Oteluri nealiate speciale Clase principale de oteluri aliate Otelur! aliate de calitare Otelurl aliate speciale EXEMPLE DE CLASIFICARI .1 5.i 14 D 16 20 E .3 5.1 4.1.1 5.

4. 4 4. clasificarea se face in functie de valoarea de 70% din valoarea maxima precizad. 4. mangan. un standard sau 0 specificalie se bazeaza pe analiza pe prod us.~ 'i: ~~~::. Pentru . dar limita oblsnutta care separ~ otelurile de fonte . in Standardul European sau in Euronorm. Un numar limitat de oteluri cu crom pot contine mai mult de 2 % carbon.3 Tncazul Tncare. tn limite permise de standardul de produs corespunzator (astfel de abateri nu pot afecta clasificarea otelului tn fu~ie de comoozitia chirnical. se calculeaza 0 valoare pe otel lichid. 3 DEFINIREA0TELULUI Un material care contine in greutate mai mult fier decat orice alt element considerat individual.". pentru oteluri nealiate .i aliate (a se vedea anexele A . Tnaansul cA exiafA dubii Tneeea ee privatte Tncadraraa unei mllrcl de oJeI Tntr-o ot.. ee aplicA automat. Dacl prascriptiile din .. Comitetul Tehnie reaponsabil al EN 10020 trebuie sA avizeza respeeuva clasificartt.a olelurilor nealiete seu aliete.1. I. . 2 REFERINTE A se vedea Anexa D. a unei specificatii de produs sau a unei compozitil chirhice precizate.5 Rezultatele analizei pe produs pot prezenta abateri fall! de cere ale analizei pe otel lichid.1 Claslficarea are la baza analiza pe otel lichid prescrisa in standardul sau in speclticatla de produs . definite tn functie de principalele caracteristici ale materialului . clasiflcarea se bazeaza pe cornpozitia chirnica pe otet tlchid raportata de producator.SR EN 10020 -4- 1 OBIECT $1 DOMENIU DE APLICARE Prezentul Standard European defineste termenul "otel" (capitolul 3) lji 'clasific~ rnarcile de otel tn: oteluri nealiate lji aliate..1 CLASIFICARE iN FUNCTIE DE COMPOZITIA CHIMICA Continuturi de elemente de aliere . 4. folosind abaterile admise de la analiza pe Olel Iichid precizate tn standard. problema trebuie rezolvatA de clltre Corniaia de Coordonare (COCOR)a Comitetului EIUOpINIn pantru Standardizare a Fontei ti 0telului (ECISS).i B). la care pentru analiza pe otel liehid este precizatl numal o valoare maxlma..i de utilizarea lor. In cazul Tncare Comitetul Tehnlc reeponeabil cu .tandardul de mArci de olef eonteatA avizul.1. includerea otetutui in ciasa avuta in veaere 101~lal se sptlCillCa . "'.2 Tncazul elementelor. daci c~tIa chimicll a aeeetuia corespunde preseripliilor standardului reepeetiv.1. Sistemului de Armonizare el Consiliului de Cooperara VamalA are 0 bazl difaritl (a .1." I"U"'. a. tn functle de compozilia chimic~ (capitolul 4).4 in lipsa unui standard. C'asifiearea prezentatll In standardu' de mArei de oJe. echivatenta 4.. Claaele· da apartenentA pantru fiacara marcl de otel aa mantioneazl Tntaxtul standardului.I este determinat~ de valoarea minima prascrisa pentrufiecare element.a cum prevede capitoful 4. clase de calitate principale (capitolul 5).: . NOTA: Clasificaraa conform eonvenJiilor din Nomenclatorul vadea Anexa C.eI da eelitata..1. ". fl. cu exceptla manganului. 4. . definite Tncapit'llul 5. Daca analiza pe produs indica 0 valoare care incadreaza olelul intr-o altl clasA declt cea preconizata. a se vedea nota 3 din tabelul 1.rl restrictie. olelu'ui care eate efeetiv prcdua.tandardul da mlrol da otel nu aunt compatibj'e cu criteriile de la capjtolul 6. ..:~ oemonstrata rennie. NOTA: Comitetele Tehniee responsabile eu standardele de mlrel de oJeluri trebuie ali stabileasel apartenento fiecArel mirci la cla.e situeaz~ la 2 %.i la una din elasele de ealitete principale. tn specificatie. care are un contlnut de carbon Tn general mai mic de 2% ~i care contine ~i alte elemente chimice...

se exprimli prin acelasi nurnar de cifre zecimale ca ~i valoarea limit!! corespunzAtoare din tabelul 1. b) Caracteristicile prescris~ in standardul sau Tnspecificatta de produs pentru produsale livrate Tnstare de laminare sau normalizatli corespund val~rilor IimitA din tabelul 2.1 Definirea claselor Oteluri nealiate MArcile de otet la care nu se atinge niei una dintre valorile limitll din tabelul 1. cl Nu se prescrie nici 0 alt~ conditie de calitate. calculatll sau efectlvll.c: .50%. pentru continuturi precizate conform 4. cu luarea Tn considerare a notelor de la tabelul 1 referitoare la anumite elemente de aliere prevAzute Tncombinatie.-54.1.1. un continut speeificat de 2% corespunde unui contlnut de 2.:\ . • 4.1.30 panll la 0. 5 5. \'~ti03 recoacerea EU 52) (de exemplI! recoaceree completll.1. CD tr~tsmc. d) Nu sunt impuse conditii particulare pentru niei un element de aliere. in acelasi mod.5% corespunde unui conlinut de 0. produse prin procedee de elaborare oblsnuite 4i care nu necesitl 0 --_.2 Defini1ie • otalurile de uz general sunt oteluri nealiate care indeplinesc urmlitoarele 4 eonditii: a) Nu necesita tratament termic.3 panll la 0. de exemplu capacitatea de tragere la race.1 Descriere general A Otelurile de uz general sunt otelurite tehnologie de fabricatie speciala.1 6.2 Oteluri aliate MArcile de otet la care se atinge eel putin una dintre valorile limitA din tabelul 1.2.i silieiulul.. a conlinutuluipe 0l8111chid . 6. dupll prezentul Standard European. trefilare. cu luarea Tn considerare a notelor de la tabelul 1 referitoare la anumite elemente de aliere prevlzute Tncombinatle. form are la rece etc.2. recoaceroa subcriticli) sou normalizar •• n4. Ste:\Qsrci European.I aunt pri"".1.. . De exemplu. 4. pentru contlnuturi precizate conform 4.1.1. valoarea prescrisll. a se vedea 11.7 Pentru fiecare element de aliere. un contlnut precizat de 0.!.:tc 'Hr":c.1.1. cu exceptta manganului .6 SR EN 10020 chimic!! prescrtsa a produsului Produsele placate sau acoperite sunt clasitlcate Tnfunctie de compozltla care a fost placat sau acoperit.00%JQ 4._--------------1lin pre2~ntl.2 4.1 CLASIFICARE iN CLASE DE CALITATE PRINCIPALE Clase principale de otelurl nealiate Oteluri nealiate de uz general 6..~.

30 Mo II Nb I I 'I ~=---'~~~----------------------r-----------~-----------------41 ! ?b Plumb 0..10 I Ni I i I Ii Ii Tit2'~'-' Wo:frcrio ZirccniulL1 Altsle (eu exceptla carbonului.1ice Mol. valoarea limitli care se considera in clasificare este 70% din suma valorilor limitl! individuale pentru respectivele doua.' I 0. fosforului. pe epruvete ISO cu crestatura in V.80%.3~0~------------~1 i Cu Cuoru' I. Valori limita pentru caracteristicile Caracteristica prescrisa pres crise ale otelurhor de uz general Grosime (mm) s16 s16 s16 ~3 2::10::. ( 2 ) "e" re prezintil 9 rosimea e pruvetei .!J.O45% (11 in cazul in care.(rrll--------------------t-----------70~. (3) in cazul in care manganul este precizat numai ca maximum. trei sau patru elemente. pretevate longitudinal Conti nut de carbon maxim Conti nut de fosfor maxim Continut de sulf maxim s26% ~1·eI21 ::.05 I (1) in cazu: in care elementele sunt prescrise in cornbinatii de doua.10 licr--~c~r=o=m~. valoarea Jimitil este 1.50 ----Ir I"e-'--'-e-lu-r---------------+ 0.ol(')::!rea orescrisa se transtorrna conform ISO 2566.10 i ~i·.05 0. minimum Valoarea minimli a energiei la rupere. iar regula de 70% nu se mal aplicl! Tabelul 2. olelul aliat (a se vedea 4.40 !l La Lt'nt:J. trei sau patru ~i au continuturi de aHere mai mici decat cele din tabel.16 Incercare in conformitate cu EU 2 sau 11 2 sau 11 2 sau 11 6 45 Valoare limitli s690 s360 N/mmz Rezistenta la rupere minima Limitli la curgere minima Alungire la rupere minimli 11 J N/mm" Diametrul dornului la incercarea la indoire.2) i AI Element prescris Aluminiu Valoare IimitA (% de masA) 0.10% ~O.06 0. suifului.27 J ~O. standardul sau specificatia de produs nu precizeazA 0 lungime initiall intre repere Lo = 5.08 0.SR EN 10020 -6Tabelul i.40 I se Sc'eniu 0.O45% ~0.10 Co Cobait 0. ia 20°C..10 0.05 0.50 (So reprezintA aria inilialA a secliunii transversale a epruvetei) v.. Limite lntre olelul nealiat ~. SHielu 0.:i(m(11 Nio'Jiul:. azotuluil Ifiecare) V W ! 0.!1 Nichsi(') (fiecare) I 0.65". (2) La acest grup de elemente se aplicl! regula (1).05 0.10 0.

aceste oteluri sunt destinate tratamentului termic de calirerevenire sau durificarli superficiale ~i se caracterizeaza printr-o comportare preclzata la astfel de tratamente. '" . la grosimi de la 0.nata. .' etc.3..3 Oleluri nealiate speciale 5. bom. care sunt in general interdependente ~i verificate in limite severe sau inguste. sudabilitatea sau tenacitatea. 5.. In majoritatea cazurilor..c~:._v:--.'. Tai)18 nedgra simplu lamina!d se I.2.1 Descriere generall!i Otejurile nealiate speciale au 0 puritate superioara otelurilor nealiate de calitate. sunt asigurate prin verificarea riguroas~ a cornpozitiei chi mice. prelevate longitudinal. sarrna pentn I cord metalic) e) energie la rupere prescrisa mai mare de 27 J la -50°C.. 5.1. ~ .: al energie de rupere prescrisa in stare c~lit~ ~i revenita: b) adancime de canre sau duritate superficiala prescrlsa in stare c~lit~. asociate uneori cu capacitatea de formare la rece. prescriptihe privind calitatea acestora (de exemplu.E.025% (de exernptv.:'. max. specifics energia la rupere oentru -50·':.1.29 mm..n& Ie 0.. Aceste caracteristici. .. d) continuturi maxime precizate de fosfor $i sulf.020%.. 5.1.1. Cu toate acestea.2. pe produs. . pe otet lichid.Virl~'~ ~t:..~ 5ot.:. 0. In timpul fabricarf acestor oteluri este necesara 0 atentle soectata.T'~llJ SQLI (iuOIU 16fTlIOBla 18 r6ce. Paca nu so. .vrecza I" Grosi"" de it: :.. . S.~ c.-7- SA EN 10020 NOTA: Tabla slanalll.~. tenacitate la rupere..'-': EN 10079: 1992 pentru tabla naag. 5.14 pi.... cerecteristica de g6tuire pe direct'a grosimii nu poete schimba cl•• ificarea otelului de refsrintii. care satisfac cu exactitate prescriptiite..3.49 rnrn.1 (oteluri de uz generan ~i la 5. labia ncallrll" "i tabla acoperita cu crorn sau oxid de crom nu sunt considerate otelu.nll la 0. 1 ~'-.1.1.1 Descriere generall!i Otelurite nealiate de calitate sunt rnarcl de otel care nu au impuse conditli pentru 0 comportare precizata la tratament termic sau pentru puritate in ceea ce priveste incluziunile nemetalice. in special in privmta incluziunilor nemetalice..aJ.3 (oteluri speciale).1.. capacitatea de formare la recel sunt mai severe dscat cele ale otelurilor de uz general astfel tncat. atentie speclala in fabricatle ~i controlul procesului. inclusiv..unci 88 utilizeazE!valoerea dcesteie eentru ternperatun Intre -SO·C si -60·C.1.. pe epruvete ISO cu crestatura in V..:· . ~1:. c) contlnuturl scazute de incluziuni nemetalice. c~!ita ~i revenita sau c~lita superficial.2 Definitle Otelurile nealiate speciale sunt rnarci de otel care satisfac una sau mal rnulte dintre urmatoarele condip. controlul ml!irimii g~untelui. inclus'v.i de uz general. Caracteristicile superioare ale acestor otelurl.~.. e. includ limita de curgere ~i callbllitatea.. electrozi.'" :J£. a se vedea nota": 0) NOTA NATIONALA Defrnitia data in standardul :':~~ :-.ii sste urmiitoarea: c..2 Definilie Otelurite nealiate de calitate sunt oteluri nealiate...: c~ _'. altele decat cele definite la 5. max. bare pentru arcuri de ina Ita rezistenta. dublu lam.:. Ca urmare a condltiilor in care sunt utilizate. NOTA: Aca•• tii clasii cuprinde ~i miircile la care stenderdul seu specificatie de produs precizeazii astfel de limitiiri ale continuturilor de incluziuni nemetalico ca urmare a tntelegerii la emiterea comenzii. 0.2 Ojeturl nealiate de calitate 5.

~') .1 O. dar realizarea caracteristicilor prescrso fIC'::I':::.2. 5.c". cteluri pentru pretensionare. :'.1 Descriere genera:t. 1.2.) ..iiior referitoare la pierderile magnetice sau la valor: minime pentru inductla maanetica.:t:r.05% pentru urmatoarete elemente specificate simultan. in general. .' oj.:..2 5. ot eluri pentru durificar o i' :'1 precipitare eu un continut de carbon de min.2...C.:.lief€: nUIT:...:.2. 2'·.~.\i7oazll prln racire controlata de la temperatura de deformare la cald..te la 5.1. 0.2.! -. vanadiu' si/eau zireoniul. ~ariticn.2. pre.2 Ojeluri pent: Ij eiecrrorehnrcc continand ca elernente de .::€ V'o1~. co (Ipal g) h) il conductiv. .: ~ -. -...sn I'j EN 1 ()02C ot elur i f1f"!nHll rcactori chirr.'il. continand unul :.:':1 :'.2.:'::..4 5. cum sunt borul.1 ~1{.n(!..5 Otaluri aliate la care sinqurul element de aliere prescris este cuprul. b) concenrraui ale eieme.!.:.h.r. terrnic de r.l.Gri:i~ mai mica de 380 N/rnm.:' :" (..~.r~ o:.'..25%. cu .~lire·ievenire sau de canre superficlala.4 .nea engled (max.i<::I:ria~ie fina sudabile.. niobiul. :' '.2 Definitie Otelurile aliate de calit-.1.2. pe epruvete ISO eu crestatura in V..1.".1.h ifll'J .. iC:.i'1Im<: .taro elect[ic~ :'~('scrisi:l mai mare de 9 S m/mm2.L·CiL. conform versiunii germane (max.nd otelurile pentru recipienre sub presiune si tevi. 0. titanul. pentru palplanse ~i pentru armaturi de min~..3 Oteturt aliate pentru sina.1.. iJtf.ro!"trur.:. din vers.S. ).~~<.::.2.iiflai I" se '/ec!ea nota 21) 5. G :.iioto Otelurl a1iate de calitate 5.. 16 mm.~::~. mai mid cecat valorile prezentate in tabelul 3.iliz aie in aplicatii sirnilan.i..i siliciu sau siliciu ~i aluminiu.:>. ...1. fa analiza chimiell pe orel lichid !?i 0 m. ceior ale otelurilor nealiate de calitate..))~ V.rj. vanadiui eu concentratii interioare valorilor lirnit~ pentru oteturile aliate. la 5. .·.. Otelurile aliate de calitato sun! u. Oteluri aliate pentru produse plate laminate la rece sau la ea!d pentru utilizarl la care intervin deformari la rece severe (c. 0 pimA 10 35°1b martensite in formatiuni mici uniform di&pDrBllto • .:.tame:l~1 !lu.2:e tr<.2.. conform precizarilor de ia 4.r!:(.1.2.tl:ril ferito-per:itica. luan(: in cons.. In scopul satisfaeerii ~r':s -. J\p.. . inciuzt..2.eILJri.:x0i de eJemente de aJiere peste vaJorile Iimitlli din tabeJuJ 1. otelurile aiiat€ de calrr ..!"r.lf':~l fit! 0 m'(. si cafe satistac toate conditiile urmatoare: al limit~ de CIHQ')[\. aJtele oecar c.1. se vedea nora31) care contin elemente chimice de finisare a granulaliei. "i ..~.. 5.n1\ 5. O. la analiza O.deratie notele referitoare la elementele de allere prescrise in cornbinatie: c) valori prescrise aie en(~r~.2.-r.2. precum l1i otelurile bifazice (3 se vedea nota41).'U rnai multe eleruente de microaliere (de exemplu niobiu.ic:" r~ rro(:t :~: .-..1 Clase principale de otelurl ~..:. max. cu restrictii n.10% CuI I NOTA Nil . 5. Co.1.' oentru grosimi de max. polarizare sau uerrneabilitate...2. 5.2. prelevate IOr1{Jitll'.-q.·.10% CuI. 27 J ia -50"l.rf':. durificarea prin precipitare se : &~.:~'i. in general.1 '.: .'X -8nuclear.ei ta rupere de max.:.te ':.loS"Y.2.~::.ur de aliere.~~~. ~..

trei sau patru elemente considerate.2. altele decat cele definite la 5. in functie de contlnutul al Ni<2.11 mai mici decit cele din tabel. compozitia chirnica. wolfram.3 Alte oteluri aliate 6 EXEMPLE DE CLASIFICARI ALE 0TELURILOR in anexa A sunt prezentate exemple de clasificare a otelurilor nealiate. care eontin. pe IAngA alte eventuale elemente.2.2.2.1.2 Definitie Acestea se clasific~ dup~ Oteturile aliate speciale sunt oteturi atiate.2 Oleluri rapide.-9· Tabelul 3.50 0.5% 5. 1n urmAtoarele categorii principale: 5.2.2. eel Putin douA dintre urmAtoarele trei elemente: molibden. otolurile speciale de constructie l1i otelurile cu proprletati fizice speciale.2.2. vanadiu.2.1 Otelurl inoxidabile.80 0. de regul~ in interdependent! ~i in limite inguste de control.12 0.2 l1iin functie de caracteristicile pnncipaie. 0.2. conform claselor de calitate principale pefinite la 5. 7%.2. Limite ale compozitiei chimice intre otelurile de calitate l1i otelurile speciale Element prescris Cr Cu La Mn Mo Nb Ni Ti V Zr Crom']) CUpful]) Lantanide (fiecarel Mangan Molibden(l Niobiu(2) NichelfTl Titanl21 Vanadiu(2) Zirconiu(21 Altele (pentru fiecarel I SR EN 10020 Valoare limit! 0.1 Oteluri aliate speciale Descriere general:l Otelurile aliate speciale sunt caracterizate prin verificarea riguroas~ a compozitiei chi mice.12 (% de mas~il (a se vedea tabelul 11 (11 in cazul in care elementele sunt prescrise in combinatii de doua. Oteluri aliate cu granulatie fina sudabile.i 3 panA la 6% crom. 10.2.06 1. 5. min.lirile finale. care contin max.5% crom ~i se impart 1n doua subcategorii.1. 5. valoarea limit! care se ia in considerare este de 70% din suma valorilor limit! individuale precizate mai sus pentru cele doua. . Aceasta ctasa include otelurile inoxidabile. in conformitate cu 4.50 0. prin conditf speciale de tabricatle l1i de control care sa asigure caracteristici superioare. Tn anexa B sum orezentate exemple de clasificare a Qtelurilor aliate in functie de clasele de calitate principale definite la 5.08 0.1 ~i 0 imparrire suplimentarA in categorii principale in functie de caracteristicile ~i utiliz. 1.50 0.12 0.2. otelurile pentru constructli de maslni. otelurile refractare.2.20% de nichel: carbon ~i min.2.6% carbon .10 0. (21 La acest grup de elemente se aplica regula (11. trei sau patru l1i au concentratii ta se vedea 4.2 5.5% bl Ni?. 1n contlnut insumat de min. otelurile pentru rulmenti sac scule. 5.2.

.8 ~ o c:( -J <t X w . ~ I"j II I I <0 ~ E Q) Q. .. >< w w I- ::J <t <t w 2: . :::l t: 0.SR EN 10020 -iO- II I! II H It> M co Q.:::l o_ E Q.J 1-.. (3 0. (I) 2: W c:( 2 E Q.:) -J 0: W o w C W c:( ..A' :z . e co E co '" s co B :::l c E a: 0. :::l 2 ·co ~ °C '" ~B 5.

c: '" CD Q. c: ::E 8 ::: ::: iii C CD CD 2 'C E .§ ." E '6::> M cO) '6::> c "3 ·2 c: E ." c- 0 ~ CD -co CDw C a. o 5 0.'G .g CD "0 " is :.0 :> ".. ':6 ~ Q." E ::E " ~~ . " CD - CD c- 0 ~E Gi OW CD g -" eM . "0 o I- m:aCD o c: ~]_ = ::Eo ... 0 E ~" ('l~ '..~..w c"..~ ~ lij •• o " ~~c .. CD " " CD ::> ·c ~ !. '" 2 C CD o o ..~ s - ~ ro c ~!:._ . o· CD E U " c: 01 . 2 '6 C 01 . o Q. 2 C CD ..: .~ 0::> "." ._ 0 .:.. o I I . " ~E 'u . Q .~ o ].... .~ '0 c .- o ~ Q.G2M ::E "ON ~ CD - ~'" 0::> "~ c: E ... G) ..2 o . cO i.(tI 'u .OJ .. :> Q. :." ·c Q.... ~ E U CDC CDW g OM" "". rn IN OI~ .-11- SR EN 10020 00) "'" 0::> .

~ .. .. . ! I II I II I II I I I I I N .. . "" o~ "C " . .11 co ..)Sns I o m <t X -e o0 -" II E "&.:) 0: >-I- H I ~ lIl_ -' w o w Q II) ...I ____'i. I--. CIlr." I • " _ " r:: oe'" "C~ . I . .. o z w en "0 • •_ LO t> ... III w -' <2: a.. Z <t I r Y:>IVIIIH:> VllIZOdVIIO:> - 39 ..1Y.g ~-.. - 'I 2~" 53 " r:: II~093..j a: I a. .. w I i co..... ~ x E Q) Co w w ~ -' ~ ..SR EN '0020 -t 2- . <t -' iii 0 :l ...:'2 "" " :E ~ N .I .....

l3X3 .. u . " -...!! :::J ~ gg ~l':': 8 .!tn 0 ON 0 E ~ -og'"'' f CI 1..i!ll : :.. i " " !!i c (5 u uN N "0E.....~ we (JZ c( ID ~51~ f:i ~ g ~ a~ U U ~2!.. .. . .-O~.. 2. !:!! aa 1& 2• .....tO- II!~ ('If ~~ ~ ...a.1. . § u a r-----r-----r------------. ~ ~ ·s 0 30 31dv. c SS 1. )( <D in . )()( III M <0 M ><.& ~ ~: !~ a "5 ~~ ~(J -~ "iCo ~~ ~ ~ ..._ S 2-"C i. ~ 0_ ~ :Eiii>< ~!:1 :E 0Z "5 U NJ! ~------------+_----~---L----r---~---L------------~8 ~ . ! c :: a a. <D a ~ . .... l! ~ u -.. 2"i E . . ...a.E f ~ '00 :::!:...< x :E " B :~ ..------~--------------------~ in .&& r-------------------------------------~--------------------------.: I- c c: ..:- _ ~E ('If - :2~~~~~~ !. " . ~: au ~. . I ~----------------~----------------_4------------~--------------~~ ~ ~ ]:~J ...-I ~ ! ~: : ~!:! ~ I ._ .:. in j(:::' in .e 0 0 r---..: c..... in Z'tJ·~ 2'" ~.!a~ =: ..! c 'S~ : 'a i .. (J -e J! .-------------r------r----.Q.-: • 50c . ~ !!! NJ 31::lV'JI:lISV'1J 1 c'><~~ ~~~~ .. III )( . ". 1.'" ~i o c. " N =: N 5-! !!i sl~~ . >< OJ M ~ ~...:::Je... Q. ..~e~J!..! a -----------------I-------------------~--------------------------~ :a'ii"ii"ii a ~: && . U :::J e:a'!:i=~ "~-..ll ce. !!i ~~11 1~~c .. '" in ..-----------. 'iwi-" c..-13- SR EN 10020 <C .~~ -.------------r---r---------------~~ ..S "c §~ •• a.. III in .. o:~-of~:i.....NN "C .:! ~:.. c: .2 se .. ! <D a....t 'i! (J '" :E (J 0 . a.2~?~ . s:. C :E M )( .. &tJ U • a 3 ." :. ~i. E N ..... .. "§i: U 8 -" o~ .. .e ~ u- " in. .~ ~ ~ !.! c ~u 0 !~ ~c i~ .c... ii :3 311JNn~ =- .!'tJ .. a = E. . . . N c( ~ ~ Nt!~1: s iiiE'!i 5l" ~ = ... -I ~ ~ :5=i~..

1 De asemenea. 0. sulfului. .05 I Nornenclatorul Sistemului de Armonizare Analiza chimicA pe prod us (%) AI Aluminiu Co Cobalt Lantanide (fiecare) La Si Siliciu W Wolfram Altele (eu exceptia carbonului. Tn proporJiile de masA specificate: C. multe din urmatoarele min.gar. bor. titan.SR EN 10020 i 4· ANEXA C NOTE REFERITOARE LA CAPITOLUL 72 "IRON AND STEEL" /FONTA ~I OTEll DIN CUSTOMS CO-OPERATION COUNCIL HARMONIZED SYSTEM NOMENCLATURE INOMENCLATORUL SISTEMULUI DE ARMONIZARE AL CONSllIULUI DE COOPERARE VAMALA/ c.6% ~i 6% mcius. Pantru teste cele!alte elemente de aliere (bismut.v siliciu ~i max. Df::asemenea. Tn timp ce Nomenclatorul Sistemului de Armonizare al Consiliului de Cooperare Vamall:i rezolva orice situatle neclarA numai pe baza analizelor chimice pe produs.08% carbon. Pentru unele elemente de aliere exlsta diferente intre Nomenclatorul Sistemului de Armonizare al Consiliului de Cooperare VamalA l?i tabelul 1 din EN 10020 in ceea ce priveste valorile limit~ care definesc otelul ali at. 0.1% plumb peste 0.3 0.50 0.05 0.05% seleniu peste 0. plumb.05% bismut C.08% sulf min. dar nici un alt element tntr-o prooortie care ar putea s~ confere otelulu: cararteristicile altui otei.i L1MITELECOMPOZITIEI CHIMICE iNTRE 0TELURILE NEALIATE ~I 0TELURILE ALiATE Clasificarea otelurilor in otelun nealiate l?i aliate din EN i 0020 are ia baza anaiiza pe otel lichid. mar.2.6 0. 0. alja cum se prezintA mai jos: ~ I Element de aliere I I EN 10020 Analiz~ chimic~ pe otel lichid (%) 0. Aceasta diferentl:i de prlncipiu dintre cele doua clasificari poate conduce la rezultate diferite. vsnadiu.01 % telur peste 0. bazate pe analiza pe produs.2.. telur.1 nealiate pentru automate Oleruri neahate care contln tJnu! sau ma.2 suceinta Sistemul de Armonizare de contme uimAtoarele definilii.10 0. 1 % aluminiu.2 Ofel silicios pentru electrotennica ineutilizat4 in EN 100201 Oteluri aliate care contin intre 0. crom.10 0.3 0.3 0. Nornenclatoru! Sisternului de Armonizare nu are reguli suprlrnentare privind manganul Iji elementele in cornbinatii prevazute ir: noteie tabelului i din EN '10020.1 0. zirconiu) valorile limitll sunt identice. chiar daca valorile limitl:i pentru majoritatea elementelor sunt identice. ale pot contine max. azotutuil 0. seleniu. cupru. C. nichel. fosforului.10 0. niobiu. pentru clasificarea a marcllor Oteluri otet: (neutilizatA in EN 100201 elemente.

7%.carbon ~i 3 pana Ia 6% crom (a se vedea ~i definitia de la 5. de min. in procente de mas:!. inclusiv. indiferent daca contin sau nu alte elemente.2.6 pan:! la 2. carbon 0.. • C. inclusiv.2 din EN 10020). slliciu dar nu contin nici un alt element tntr-o proportie care ar putea sa confere otelului caracteristicile altui otel aliat. cu un continut insumat. max.2.2. 1. 0teluri aliate care contin. 10.2.5% crom. conttn cel putin dou:! dintre urm:!toarele elemente: molibden. cu sau f:!r:! alte . in procente de rnasa.3 OJel rapid SR ENi0020 oteluri aliate care. mangan 0.15 C. 0.4 oteluri Otel siliciu-mangan (neutilizata in EN 10020) aliate care contin.2.35 pana la 0.2. min.5 pana la 1.S Olel inoxidabil ~i min.1 din EN 10020). wolfram ~i vanadiu. C.2%.3%.2. 7%.2. in procente de rnasa: 0. inclusiv.2.2% carbon elemente (a se vedea ~i definitia de la 5.6% .

rods and forged products Part 2 Plates. technical delivery conditions [Olel beton.SR EN 10020 . la clasificarea marcllor de otel sl care sunt Tnvigoare Aceste standarde Euronorm caz. Conditf tehnice de livrarel Charpy impact test Ilncercerea la soc Charpy] Vocabulary of heat treatment terms for ferrous products [Vocabular al termenilor de tratament termic pentru produsele feroasel Reinforcing steel (not for prestressing).16 - ANEXA 0 lI5TA 5TANOARDElOR REFERIRE 0. sheet and strip for general use Part 3 Plates.Prescriptii generale Partea 2:Prescriplii de calitate pentru otelerite netratate termic Partea 3:Prescriplii de calitate pentru otelurile de imbunlitAlire Partea 4:Prescriplii de calitate pentru otelurile de cementarel Stainless steel Part 1 Bars. pr EN 10025'1 EU 28:8521 prEN 10045. dupli cum urmeazl: .i EU 11 cu EN 10002-1 Eu 25 cu EN 10025 se Inlocure sc cu standarde europene .la care se face referire Tn EN 10020 . sheet and strip for boilers and pressure vessels [Oteluri inoxidabile Partea 1: Bar ).1 AceastA EURONORM $1 A 5TANDAROElOR ISO LA CARE SE FACE Standarde euronorm anexa prezintA standardele Euronorm: . se vor lua Tnconsiderare prEN 10020-111 EU 6:55 EU 16:70 vor fi transformate in standards europene lji este posibil sa fie revizuite. Tn acest standardele europens in locul standardelor Euronorm prezentate Tnaceastl anexl.1 11 EU 52:83 EU 80:8521 EU EU EU EU 83:7021 84:70 85:70 86:70 EU 87:70 EU 88:86 Metallic materials-tensile testing [Materiale metalice-Tncercarea la tracpunel Bend test on steel llncercarea la Tndoire a otelulull Non alloy steel wire rod for cold drawing and/or cold rolling [SarmA de olel nealiat pentru tragere lji/sau laminare la recel (revizuire aprobata in noiembrie 1986) Hot rolled products in non-alloy steels for gener'll structural applications [Prod use de otel nealiat. Conditii tehnice de livrarel Steels for hardening and tempering [Oteluri de tmbunatatlrel Case hardening steels [Oteluri de cementarel Nitriding steels [Oleluri de nitrurarel Steels for flame and induction hardening [Oteturi pentru calire cu flacArA lji prin curenti de inductiel Free cutting steels Part 1 General requirements Part 2 Quality specification relating to steels not intended for heat treatment Part 3 Quality specification relating to steels for hardening and tempering Part 4 Quality specification relating to case hardening steels [Otelur] pentru automate Partea 1 . technical delivery conditions [Table. table subtiri !ji benzi de otel cu rezistenta la temperaturi ridicate. sflrme-semifabricat lji produse forjate Partea 2: Table groase. laminate la cald. sheet and strip with elevated temperature properties. table subtiri $i benzi de uz general Partea 3: Table groase. table subtiri !ji benzi pentru cazane $i recipienti sub presiune] 11Standardele Euronorm la care S6 face referire in EN 10020 EU 2 .pentru care se poate utiliza standardul EN 10020 la data de 5 mai 1989. pentru constuctlil Steel plate.

table groase. quality requirements Part 1 General Part 2 Steels not intended for heat treatment Part 3 Case hardened steels Part 4 Quenched and tempered steels Part 5 Stainless steels [Olf'luri pentru refulare :.:-' :. Quality requirements (Bandl de otel laminatA la race pentru arcuri. CondiJii tehnice de livrare) I Pre-stressing steels 101eluri pretensionate] Cold rolled uncoated non-alloy mild steel narrow strip for cold fanning. quality requirements lBand~ ingustll de otet nealiat cu connnut scazut de carbon. Prescriptii de caUtate) Cold rolled steel strip for springs. Prescriptii de calitate) Tool steels.ntr.i benzi) Steels for cold heading and cold extrusion. qU<llity requirements loteluri de scule. 1n stare clllitll ~i revenitll.i benzi de olel magnetic cu gr. quality requirements (Oleluri aliate pcntru arcuri deformate la cald ~i tratate. pentru formare la rece. laminata la ['::Lc. Prescriptii de calltatel Cold-rolled non-oriented magnetic steel sheet and strip (Table fi benzi de olel electrotehnic cu gr~unti neorienratl. sheet and strip [Oteluri sudabile de construetii de inalta calitate Partea 1:Prescriptii generale Partea 2:Prescriptii suplimentare pentru platbenzi. neacoperite. Prescriptii de calitate) Weldable structural steels of higher quality Part 1 General requirements Part 2 AdditIonal requirements for wide flats. quality requirements (Oteluri de rulrnenti. EU 113:7221 EU 119:74 EU 120:83 EU 126:77 ~ EU 129:76 EU 130:772) .lunti orientatil EU 111:77 Continuously hot rolled non-coated.. din oteluri nealiate cu continut scazut. Cold rolled uncoated non alloy mild steel flat products for cold forming. EU 132:79 EU 133:79 EU 137:83 EU 138:7921 EU 139:81 .. "c. quality requirements (Produse plate laminate la rece. Prescriptli de calitate Partea 1:Generaliti!ti Partea 2:0telufi netratate termic Partea 3:01eluri de cementare Partea 4:01eluri de imbun:itlllire Partea 5:0teluri inoxidabilel Plate. Prescriptii de calitate] . technical delivery condition (Table ~i platbenzi de o18'uri de constructie cu granulalia tip!! sudabile. non-alloy mild sheet and strip for cold forming. quality requirements [Tabll1 ~i bandi! de otel aliatcu nichel pentru utilizllri 18 temperaturi scazute._: . table subtiri ~i benzi pentru butelii de gaz sudatel Semi-processed steel strip for the construction of magnetic circuits (Banda semifabricata de otet pentru construirea circuitelor magnetice) Nichel alloy steel plate and strip for application at low temperature. fnrm. Quality requirements ITable ~i benzi de otet nealiat cu contmut scazut de carbon.. pentru formare la roee. quality requirements [oteluri refractare. laminate la rece) Grained-oriented magnetic steel and strip (Table :. laminate continuu la cald. neacoperite.. table subtirl .de carbon. quality requirements [Sarma rotundi! de olel ne~liat sau aliat pentru fabricarea sinnet de electrozi inveliti pentru sudarea cu arc Tnmediu dA gaz protector Iii pentru sudarea sub flux.. plates. Prescrippi de calitatel Steels for exhaust valves for internal combustion engines (oteluri pentru aupape de evacuare pentru motoare cu ardere internll) Bearing steels. Prescriptii de calltatel Plates and wide flats made at weldable fine grained structural steels in the quenched and tempered condition.17- SR EN 10020 EU 89:71 EU 90:71 EU 94:73 EU 95:79 EU 96:79 EU 106:84 EU 107:86 Alloy steels tor hot tormed and treated springs.._v.i extrudare la rece. sheet and strip for welded steel gas-bottles (Table groase.. Prescriptii de calitatel .:lre la rece .. Prescrlptii de calitate) Round wire rod in non-alloy and alloy steel for the manufacture of wire for covered electrodes for gas shielded arc welding and for submerged arc welding. Prescriplii de calitate) Heat resisting steels.

dimensions and tolerances [Tabla de ote. laminata la rece.lIiti:i1i cu rezistenta obil?nuitl! ~i ridicatal Double reduced electrolytic tinplate sheet.te 4} combinate si pubhcate tntr-un singur standard european.SR EN 10020 . pentru constructill Fiat products in high yield streng~h steel for cold forming [Produse plate de otel cu limit~ de curgere ridicat~ pentru formare la rece] Patented drawn non-alloy steel wire for springs. quality requirements [S:'rme rotunde de otel inoxidabil sau refractar destinate producerii de electrozl consumabili. prEN 10172. dimensions and tolerances ITabta de otel dublu Iarnlnata la rece. Dimensiuni Iii EU 142:792) EU 144:79 EU 145:783) EU 146:803) EU 147:792) EU 149:80 EU 150:87 EU 152:80 EU 153:80 EU 154:80 EU 155:802) EU 156:80 EU 158:833) EU 159:863) tolerantel Double cold reduced electrolytic tinplate. technical delivery conditions [Produse plate faminate fa rece de atel nealia: acocerite termic cu aliaj aluminiu-siliciu. Prescriptii de calitate] Steels for ship buiiding.69:85 prEN 102024) D. revi7u. Tinplate and blackplate in coil form [Tabla stanata ~i tabla neagr:i sub formA de rulouJ Hot dip zinc coated plate. EU 1.2 StandardeISO Steels-Conversion of elongation values.. . Normal and high strength qualities [Otelur] pentru constructii navaie. Conditii tehnice de livrareJ Hot di'J aturninium-sillcon coated carbon steel flat rolled products of commercial and drawinG ql'alities. acoperita electrochimic cu staniu. EN 10203. quality requirements [Oteluri rezistente la coroziune atmosferica pentru construcjii. qualities. technical delivery conditions [Prod use plate laminate la rece din otel nealiat acoperite termic cu plumb.tlU cccumente separate: prEN 10170.". :'. zincate termic continuu la cald.ni\ial in p._"m vor 0. peEN 10n3 . sheet and strip with specified yield strength for structural use [Table si benz! de otel cu limitll de curgere prescrlsa. Prescriptf de calitate] Round wire rod in stainless and heat resisting steel intended for the production of welding consumablas. Prescriptil de calitate) Tinplate and blackplate in sheet form {Tabla stanata ~i tabla neagrA sub formA de table subtiril . qualities. livratA sub forma de semifabricat] Continuously organic coated steel flat products [Produse plate de atel acoperite continuu cu produse organicel Electrolytic chromlum/chrornlum oxide coated steel (Produse plate de otel acoperite electrochimic cu crom ~i oxid de crom] EU 165:81 .18 Continuous hot-dip zinc coated non alloy mild steel sheet and coil for cold formif1~ quality requirements [Table ~i benzi de otet nealiat cu continut scazut de camoo. Conditii tehnice de livrare] Weatheri:lg steel for structural purposes. technical delivery conditions (SarmA trasa pater-tara de otel nealiat pentru arcuri.. Dimensiuni Iii tolaranteltrevizuire aprobata in noiembrie 19861 Cold reduced non-oriented magnetic alloy steel strip delivered in the semi processed condition [Bandl! de otel electrotehnic cu gr:iunti neorientatl. Partea 1:Oteluri nealiate] Steels-Classification Part 1: Classification of steels into unalloyed and alloy steels based on chemical composition Part 2: Classification of unalloyed and alloy steels accordinp to main quality classes and main property or application characteristics [Oleluri-Clasificare Partea 1: Clasificarea otelurilor in oteluri nealiate !Ii aliate in functie de compozitta chimica ISO 2566 ISO 4948 31 Aceste standarde Eurc. dub'u larnlnata la rece. zincate continuu. Conditii tshnice de livrarel Electro'vtic zinc coated steel flat rolled product (Produse plate de otel zineate electrochimicl hot dip terne (lead allov) coated cold reduced carbon steel flat rolled products of comrnerclat ami drawing Qualities. prEN 10171. Part 1:Carbon and non-alloy steels [Oteluri-Conversia valorilor elongatiei. coil for cutting into sheet. acoperita electrochimic cu staniu sub forma de rulou pentru table taiate la lungime. Acest priect de St&ndard Ecrop"an ~ "paIU.

Technical delivery requirements ($ine cu talpa lata ..i aliate dupA clase principale de calitate ~i caracteristica principalA de material sau de utilizare} Flat bottom railway rails and special rail sections for switches and crossings of nontreated steel.19 - SR EN 10020 ISO 6003 Partea 2: Clasificarea otelurilor nealiate . ..i profile speciale de cale terata pentru macazuri lii intersectii din olel netratat. Conditii tehnice de livrarel . .

Iji pentru produsele plate.3. E.i noile dezvoltlri din E. existA Tn general 0 corelatie bunA tntre clasificarea din EN 10020 Iji cea din Nomenclator (a se vedea C.2 Aceastl clasificare E.i otelurile aliate pentru anumite elemente specificate Tn combinalie.2. Pe de altA parte. dintre cele douA standards sunt prezentate Tn E. tem1lc.2. Alte diferente i:.3. 1n functie de limita de curgere. definite prin caracteristici prescrise introducerea unei clasificAri suplimentare care are la bazA proprletatile principale sau caracteristicile de utilizare ale otelului. tde exemplu. EN 10020 nu utilizeazA aceste clasificAri.1 Oblectivele revlzuirii VamaUI (a se vedea anexa CI EURONORM 20.1 Notele 1 ~ 2 din tabelele 1 Iji 3 din EN 10020. Cu toate acestea. pot deplti . delji ele nu sunt mentlonate In ISO 4948. clasificarea otelurllor Tnoteluri nealiate .3.1 Tn EN 10020.2 Nomenclatorul Sistemului de Armonizare al Consiliului de Cooperare VamaUI contine 0 tmpl'1ire suplimentarA a claselor de otel aliat sau nealiat Tnfunctla de analiza chimicA pe produs (a se vedea C. otelurile de tmbunltltfra.3 Alinierea Alinierea standardului EN 10020 la ISO 4948 standardului EN 10020 la ISO 4948 s-a realizat prin: adoptarea valorilor limita pentru mangan Iji niobiu adoptarea definirii otefurllor nealiate de calitate ca oteluri opuse ale olelurilor nealiate de uz general .4. editia din 1974.2 Allnlerea standardulul EN 10020 la Nomenclatorul Sistemulul de Armonlzare E. Standardele pentru prod use de otel prezintA deja 0 clasificare tn functle de contlnutul de carbon.4. Tntre cele doua standarde au rarnas urmatoarele deosebiri: E.4 PrincipaleJe modific:iri bazate pe experlenja dobandit~ prin utltlzaraa EU 20 ~!ps nolle progrese din siderurgie E.2. cu gAtuire pe directia grosimii prescrisl) nu sunt considerate oleluri speciale. conform caracteristicilor principale sau conform uti!izlrii. dintre Qtelurfte tn standard pe E. Tn plus.3 La 4.2.4. pentru olelurile nealiate.2 Conform standardului EN 10020. afa cum preYede ISO 4948 /2 la 4. Standardul ISO 4948 Revizuirea siderurgie. s-au adoptat urrnatoarele amendamente: zl toate otelurile nealiate de pretensionare trebuie tratate ca oteluri speciale . referitoare la modificarea valorilor limltl nealiate . se descrie 0 clasificare suplirnentara pentru produsele lungi.f ale otelurilor nealiate spectate. fAcand deosebire Tntre otelurile de cementare. otelurile pentru arcuri Iji oteturlle de scule. conducand la dificultati in analiza statistica.1 Otelurile apartinand aceteiasl clase..i oteluri aliate se bazeazl pe analiza pe oteillchld. E.2.2.SR EN 10020 . au fost mentinute baze tehnice. E.3. tn funC1ie de continutul de carbon.4 din ISO 4948 /2 se face distinctie Tntre otelurile destinate sau nu tratamentului nu a putut fi justificata Iji Tn conseclnta nu a fost inclusl tn EN 10020. tn timp ce In Nomenclatorul Sistemului de Armonizare al Consiliului de Cooperare Vamall toate cazurile de IitIgfu se rezolvA pe baza analizelor pe produs. a fost revizuit Tn scopul alinierii la: al Nomenclatorul Sistemului de Armonizare al Consiliului de Cooperare b. Totusl. Din acest rnouv ~i in scopui asiQurani unei claritati sporite.imitele clasei de calitate. olelurile cu prescrlptil referitoare la rezistenta la fisurare lamelar. are la bazA experieta dobanditA prin utilizarea editiei din 1974. conceptul de ·olelurl cu rezistentl ridicatl· este tnca tn curs de perfectionare tehnicA.4.20 - ANEXA E COMENTARII E.11. precum .

2.2. individual sau in combinatii.2.3.2. inductia magnetic:l.2(hll .4.2) sunt considerate otetori aliate de calitate toate otelurlle aliate pentru sine. precum ~i otelurile "bifazice" sunt considerate oteluri aHate de calitate (a se vedea 5.2.1 ) c) ote1urile aliate cu siliciu.2.1.2.2 Otelurile 5. cele aliate cu siliciu Iii aluminiu.1.2 (i)) pentru a diferentia otelurile aliate de calitate pentru constructie de oteturile aliate speciale pentru constructie.1.4) nealiate durificate prin precipitare sunt considerate oteluri nealiate speciale (a se vedea d) e) E.1.1.2. polarizare sau permeabilitate (a se vedea 5.1 .3. titan.· 21 - SR EN 10020 b) (a se vedea 5.3) toate produsele plate care vor fi supuse la deformari la rece severe ~i care contin ca elemente de aliere bor. vanadiu sau zirconiu. precum Iii cere cu prescriptii referitoare (a pierderile magnetice. valoarea minima a limitei de curgere a fost redusa de la 420 la 380 N/mm2 (a se vedea 5. pentru palplanse !?ipentru arrnaturl de minl:i sunt considerate ca oteluri de calitate (a se vedea 5. niobiu.

EU 52:83 . Partea 1: Metode de incercare SR EN 10045-1: 1993 Materiale metalice.5R EN 10020 . Tncercarea la tndoire STAS R 9805-74 Incercarile metalelor. Tncercarea la lncovoiere prin soc pe epruvete Charpy. alungirilor • ale ISO 2566: 1984 Otel-Conversia valorilor EOV de alungire Tabele comparative Pentru urrnatorut standard citat in textut standardului NEO EN 10020 exista standard roman neechivalent: 5T A5 250011-80 Tratamente termice. lncercarea la tractiune Partea 1: Metode de incercare EN 10002-1 :1990 Materiale metalice. Tncercarea la tncovotere prin soc pe epruvete Charpy. ~i definitiile lor. Terminologie Aliaje fier-carbon. EU 52:83 Vocabular al terme:nilor de tratarnent termic pentru produse feroase STAS 2500/1-80 Standardul difera de EU 52:83 prin structura.22 - ANEXA NATIONAlA ECHIVALENTA DINTRE STANDARDELE CITATE iN TEXTUL STANDARDULUI EN 10020 CU SCOP NORMATIV !?I STANDARDELE ROMANE Pentru urrnatoarele standarde citate in textul standardului EN 10020 exista standarde romane coraspunzatoare: SR EN 10002-1:1993 Materiale metalice. nurnarut termenilor se utilizeaza tmpreuna cu prezentul standard. lncercarea la tractiune Partea 1: Metode de lncercare EN 10045-1 :1990 Materiale metalice. Partea 1: Metode de lncercare EOV EU 6:55 lncorcarea la lndoire a otelului SR 150 7438:1993 Incercarue metalelor.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->