P. 1
Adaptarea scolara

Adaptarea scolara

|Views: 331|Likes:
Published by Melange Cristiana

More info:

Published by: Melange Cristiana on Oct 07, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/16/2015

pdf

text

original

Adaptarea scolara

Conceptul de adaptare şcolară

Adaptarea şcolară implică acţiunea de modificare, de ajustare, de transformare a copilului pentru a deveni pre pentru şcoală, capabil de a face faţă cerinţelor instructiv educative şi de a fi compatibil în acord cu normele şi reg pretinse în programa şcolară pentru dobândirea cu succ rolului şi statutului de elev. În sistemul general al ştiinţelor, adaptarea este concepu una dintre proprietăţile fundamentale ale organismului d modifica adecvat funcţiile şi structurile corespunzător schimbărilor cantitative şi calitative ale mediului înconjur Cu alte cuvinte, ea reprezintă expresia ansamblului de activităţi prin care o persoană îşi modifică conduita pent se acomoda optim mediului determinat. Deci, presupune prezenţa capacităţii omului de a face faţă, de a răspunde favorabil solicitărilor şi exigenţelor anturajului, implicând acelaşi timp, şi cerinţele individuale. În concepţia piagetiană, adaptarea desemnează proces echilibrare între asimilare şi acomodare, intervenit în cad interacţiunii dintre om şi realitatea înconjurătoare. Dacă transpunem acest mecanism la particularităţile act instructive-educative, putem afirma că adaptarea şcolară exprimă calitatea şi eficienţa realizării concordanţei relaţ dintre personalitatea elevului şi cerinţele şcolare. Aceas denota, rezultatul favorabil al procesului de învăţământ, activitate care reclamă un efort în vederea realizării în m

integral a obiectivelor educaţiei, înfăptuirea fiind recunos şi apreciată ca atare de către colectivitate. În virtutea acestora, adaptarea şcolară presupune compatibilitatea eforturilor, a dificultăţilor cu capacitatea elevului, cu probabilitatea subiectiva a realizării sarcinilor şcolare. Concordanţa dintre cerinţele obiectivelor instructive şi răspunsul comportamentului elevului faţă de ele reprezin condiţia de baza a adaptării. Pornind de la considerente enunţate apreciem adaptarea şcolară ca fiind procesul d realizare a echilibrului între personalitatea în evoluţie a elevului pe parcursul formării sale multilaterale exigentele ascendente ale anturajului în condiţiile asimil conţinutului informaţional, în conformitate cu propriile disponibilităţi şi a acordării la schimburile calitative şi cantitative ale ansamblului normelor şi valorilor proprii sistemului de învăţare. Esenţa adaptării şcolare constă în ajustarea informativformativa a procesului instructive-educativ, pe de o parte caracteristicilor şi trăsăturilor de personalitate ale elevulu de alta parte. Dar, este cunoscut că personalitatea copil

evenimentul este de semnificaţii şi cere eforturi de adaptare deosebite. cât şi pentru copil.psihosociale. pe care unii părinţi o încărcă plus cu propriile lor emoţii. în relaţii cu alte prezenţe umane. nivelului şi formei de învăţământ. Şi totuşi. vârstei. pentru copilul de trei ani . . Ideea de a începe un nou ciclu de activităţi. Atât pentru părinţi. în familiile în care copilu fost sistematic solicitat în jocuri şi activităţi organizate. Însă. acest eveniment nu trebuie dilatat prin acţiuni şi g exagerate. un moment care îi va modifica substanţial modu viaţă. Schimbarea mediului reprezintă. Pregătirea copilului pentru grădiniţa /şcoală Pregătirea copilului pentru grădiniţă/şcoală reprezintă o a etapei ante şcolare. creează î adevăr o stare emoţională. care dobândeşte o conotaţie apar mai mult in planul vieţii afective.c celor individuale.cel care începe grădiniţa şi pentru cel de 6/7 ani. care intră direct în şcoa primară. î cadru diferit.

Deprinderea unei persoane de a adopta ţinuta vestimen în funcţie de împrejurări. Cu ti se formează stilul. obiectele de îmbrăcămin uniforma specifică unităţii respective. Elvira. O activitate importantă în componenţa pregătirii copilulu pentru grădiniţa/şcoală. se formează din copilărie. \"Este o modalitate de afirmare a personalităţii. Ţinuta vestimentar o influenţă puternică asupra educaţiei morale şi nu numai. Conduita copilului la începutul grădiniţe a clasei I va fi definită de parametrii înregistrării în toata ante-şcolară sau preşcolară. În primul rând. ca notă exterioară distinctivă a . o relaţiei între ordinea interioară şi cea exterioară a subiec unitatea dintre conţinut şi formă\" (Creţu.secvenţă imediat premergătoare învăţământului preşcol sau celui primar. p 50). constă în echiparea lui din punc vedere material. doar în plan afectiv. subiec resimţi efectele contactului cu un nou mediu de viaţă şi pregătirea de către părinţi a evenimentului va căpăta conotaţia specifică întâmplării oricărui eveniment ne ma întâlnit. 1990. Problem adaptării şcolare.

Astfel. În contextul condiţiilo subiective factorii determinanţi ai adaptări şcolare sunt consideraţi cei biologici (reprezentaţi cu prioritate prin st de sănătate ) şi cei psihologici. Se impune o distribuire eşalonată a forţelor şi consumului de energie exerciţiu progresiv a mecanismelor adaptative . ei fiind condiţii subiectiv când cei externi sunt apreciaţi ca fiind condiţii obiective întrucât sunt independenţi de copil.calitate. totul este nou. . neobişnuit şi e încearcă să evalueze ce i se potriveşte . pregătirea copilului pentru grădiniţa /şcoală nu reprezintă o etapa \"cucerită\" în asalt. prin redistribuirea energetică a întregului organi Pentru şcolarul începător. Factori favorizanţi ai adaptării şcolare Analiza concepţiilor referitoare la adaptarea şcolară a el ne permite să consideram că aceasta depinde de interacţiunea permanentă a factorilor interni şi a celor ex Factorii interni ai adaptării şcolare optimale depind în pri rând de personalitatea elevului.

iar c se comportă astfel se şi adaptează uşor situaţiilor. Piaget subliniază importanţa formei dialogate a limbaj opinând că \"operaţiile inter-individuale.inteligenţă. deoarece aceasta constă în capacitatea de a cunoaşte şi înţelege repede şi bine. Cu toate inteligenţa deţine un rol hotărâtor în procesul de adaptar şcolară. ea dobândeşte o însem valoare modelatoare. Vorbirea dialogată îl plasează pe copil în interiorul grupu prin această situaţie de învăţare. Dată fiind unitatea gândire-limba nivelul uneia dintre cele două structuri este atins datorită celeilalte. în ultimul timp se semnalează tot mai frecvent ponderea importantă a particularităţilor non-intelectuale. de a anticipa evenimentele şi de a evalua consecinţele acestora. Un rol important în adaptarea copiilor preşcolari este dia J. Copilul de 3/6 ani este capabil să . În sensul celor de mai sus inteligenţa este considerată c adaptare rapida şi eficace la cerinţele mediului în transformare şi ale condiţiilor socio-economice. proprii cooperăr operaţiile intra-individuale specifice coordonării acţiunilo sunt complementare\".

vorbitoare" sau a mijloace imagistice (reviste. au in aceleaşi efecte şi la nivelul celorlalte structuri cognitive. mediile a preşcolare /şcolare sunt atât de diferite ca potenţial pedagogic. anu premergător şcolii primare. Carenţele existente la nivelul limbajului. îşi înscriu copii chia numai pentru un singur an.economic. de învăţământ de obicei. fără supraveghere şi fără surse . al căror vocabular nu depăşeş 340-350 de cuvinte. În condiţiile în care. În ordine descrescătoare. cărţi) ori jucării în cantitate suficientă. între copii care au frecventat grădiniţa şi cei care nu au parcurs această treaptă de educaţie. pe care îl joaca învăţământul preşcolar în . Mu părinţi lipsiţi de mijloace materiale. se înscriu copii lăsaţi singuri în casă.. de asemenea. Chiar şi la copii care au frecventat un singur a învăţământ preşcolar s-a putut constata un nivel superio comparaţie cu cei care nu au avut acces la grădiniţă. de asemenea. Diferenţe de volum lexical şi calitatea comunicaţională s înregistrat. suntem îndreptăţiţi să accentuam rolul indisputabil. dar conştienţi de contribuţia învăţământului preşcolar.

din perspectiva efectului informativ . Indicatori ai adaptării şcolare Adaptarea şcolară presupune operarea cu o serie de indicatori care constituie sistemul de referinţă a nivelului realizare a interacţiunii dintre personalitatea elevului şi ansamblul condiţiilor de desfăşurare a procesului instruc educativ.media exercită o influenţă puternică asupra psihicului copilului. concretizat în planurile de învăţământ. Nu mai e noutate pentru nimeni faptul că mass . Conţinutul învăţământului.formativ exercitat.Mulţi părinţi ne-au relatat despre anumite activităţi ale co în care factorul inteligenţa este foarte puternic. Aceasta s referă la ansamblul cunoştinţelor pe care copilul trebuie . Cantitatea informaţii receptată de copil pe multiple canale este mas motiv care i-a determinat chiar şi pe psihologi şi pedago utilizeze sintagma \"bombardament de informaţii\". în programele şcolare şi în manuale reprezi unul dintre sistemele esenţiale de referinţă ale adaptării consecinţă unul dintre principalii săi indicatori.

se ermetizează şi mai profund în cercul vicios al inadaptării la viaţa grupului. la activitatea şcolar. randamentul activităţii creşte. în condiţiile actuale de puternică ascensiune socio-cultural şi de explozie informaţională.între elevi cu ocazia participării lor la activităţi instructiv educative. În condiţiile existenţei unei atmosfere favorabile cooperă determinată de relaţii preferenţiale. Locul pe care respectivul elev îl ocupă în sist acestor relaţii ne indică statutul său. În condiţiile unei atmosfere prielnice copilul îşi desfăşoa activitatea la nivelul maxim al posibilităţilor sale. În situa contrare copilul se complexează. . care sunt motivate multilateral şi variat. începând cu cele mai simple forme manifestare afectivă. ca simpatia. prestigiul său în gru care rezultă din comportamentul celorlalţi faţă de el. până la cele ale cunoa profunde. Indicatori ai dezadaptării Efortul sporit la care este supus copilul pentru a se adap sarcinilor şcolare.

care generează la rândul ei o eficienţa mint mai scăzută. dar sunt incapabili de gân ipotetico-deductiva. Limita superioară a inteligen atinsă de debilul mintal este aceea a structurii operaţiilor concrete. trăsături psihice comune. dar nu pe aceea a volumului. pe care nu o poate depăşi. Deşi problema depistării şi educării ac copii este amplu dezbătuta în literatura de specialitate.simptome. Instruirea şi educarea debililor mintali se face şcoli speciale. Astfel sub aspectul structurilor cognitive. ceea ce face ca ei să nu poată coor judecăţile enunţate verbal în vederea rezolvării de proble abstracte. cea importanta este întârzierea. e insuficient soluţionată în practică. la copilul debil mintal se constată o fixare ireversibila la un anumit stadiu al dezvoltării. Copilul debil minta să realizeze conservarea substanţei şi a greutăţii. retardarea globală a funcţiilo intelectuale. gândirea debilului m nu atinge stadiul operaţiilor formale. Dintre acestea. Debilii mintali sunt capabili de raţionamente logice operatorii. De aceea ei trebuie supuşi unei orientări şcolare adecvate. la care normalii ajun vârsta de 14-16 ani. Prin urmare. .

clasificare cu conţinut sema . de metode şi cerinţe. Toţi prezintă în schimb. atitudinea perseverentă şi de organ a lecţiei. nu sunt capabili în ontogeneza lor să depăşească stadiul operator concret inteligenţei-elevii cu intelect de limită. caracterizaţi prin rafinamente progresive. inhibitivi ai dezvoltării gândirii-la stadiul operator formal al dezvoltării inteligenţei. cu care prezintă unele particularităţi comune. sarcinile şcolare. La vârsta şcolară. Aceşti copii întâmp dificultăţi în realizarea activităţilor de analiză şi sinteză. în con optime de motivaţie. ajung. Spre deosebire de debilii mintali care. copii cu inteligenta la limită prezintă o simptomatologie mai specifică. inteligenţă generală slab dezvol fluctuaţii în performanţele progresive.inteligenta şcolară de limita exprima acel grad de activita intelectuală care permite elevului să facă faţă la limita. fiind mai uşor de delimita debilitatea mintala. datorită potenţialităţii lor mintale handicapate. comparaţie şi abstractizare. de obicei-în urma înlătură factorilor individuali(afectivi) sau interindividuali(psiho sociali). d alături de marea masa de copii.

cele mai multe ori aceste dificultăţi se datorează unei sla coordonări a proceselor senzoriale. în ti . Dislexicii sunt uşor reperaţi fiindcă ei citesc pe litere sau silabic. iar în cazuri grave prin afazie. alexie. acalculie. disortografie. agrafie. motrice şi intelectua implicate în actul citirii. Se constată că un copil este dislexic daca are auzul. se manifestă dislexie. prezente deja înainte de şcolarizare. cu ezitări în separarea grupurilor de cuvinte. \"Dislexia este legata de o tulburare particulara organiză spaţiale: strefosimbolia\" (W. precum şi insuficientei sincroniză stimulilor externi cu conţinuturile ideative referitoare la cuvintele percepute şi citite .şcolare elective. da căror pondere predomină între 7 şi 11 ani. Această perturbare fundamentală în învăţarea lecturii s-ar datora deficit de dominanţă laterală contrariată. discalculie.Orto P. disgrafie. văzul ş intelectul normal dar îşi însuşeşte dificil tehnica cititului . Dislexia constă în persistenţa îndelungata a unor dificult formarea şi consolidarea deprinderi de citire corectă.Teile). care creează u conflict între cele două emisfere.

Dificultatea întâmpinată de elevii din primele clase în pro de consolidare şi automatizare a scrierii este denumită disgrafie sau agrafastenie. în structura că se includ simboluri lingvistice. Discalculia este o tulburare de inabilitate specifică formă deprinderilor elementare de calcul într-o fază elementară instruire a elevilor.logastenie. de reprezentare şi de orientare spaţială ca ş de precizie a engramelor vizuale. Dificultăţile cele mai frecvente ale copiilor cu discalculie constau în faptul ca ei nu înţeleg semnificaţia numerelor pot desprinde din datele problemei relaţiile dintre aceste sunt orientaţi în mod predominant numai spre valorile numerice. Ea poate să apară independent sau împreună cu celelalte dificultăţi enunţate. motiv pentru care surprinderea algoritmilor ca . determină dificultăţi de scriere corectă. Învăţarea scrierii este în relaţ nivelul dezvoltării motricităţii fine a mâinilor şi percepţiei diferenţierii grafemelor. Reducerea capacităţii de discrim perceptivă. la care se alătură uneo o memorie vizuală slabă.

Ele constau în pierderea capăcitaţii de a vorbi. Traumele cranio .stării de sănătate a copiilor să fie inclusă şi examinarea motricităţii in scopul depistării cazurilor ce prezintă tulbu instrumentale. Există şi afazie senz motorie. care constituie categoria de copii tăcuţi f de marea majoritate a persoanelor. Dificultăţile instrumentale se pot prezenta şi sub forma d mutism efectiv. ei întreţin relaţii de comunicare cu un număr restrâns de persoane. Pierderea spaţială sau totală a limbajului este numita afa În formele de afazie senzorială este deficitară capacitate înţelegere a cuvintelor. spre deosebire de cea motorie în sunt prezente tulburările expresive. agrafia. cel mai adesea numai cu membrii familiei.cerebrale. Afazia. scrie sau calcula. Prognosticul este cu atât mai favorabil cu cât pot fi mai uşor înlăturate cauzele generatoare. mai ales daca a intervenit la o vârsta mai m . acalculia sunt tulburări instrumentale cu frecvenţa destul de redusă. leziunile neoplazic inflamatorii sunt principalele cauze care pot determina diversele forme de afazie.

neadaptate situaţiei şcolare. Aşadar.incapacitatea elevului de a-şi fixa atenţia. amplitudine cât şi ca frecvenţă se accentuează în situaţii conflictuale la care este supus copilul în efortul de a se adapta cerinţelor. perturba întregul proces de învăţământ. Acest decalaj declanşează. datorită unor particularităţi ale personalităţii lor. Se plimba prin clasa. generează un decalaj faţă de nivelul mediu al clasei. În general. vorbeşte. elevii cu inteligenţă b pot prezenta conduite neinteligente. Copilul instabil poate avea un nivel intelectual normal. Copilul instabil în clasă este turbulent. la rândul lui. rapiditatea operaţiilor mintale. Mişcările inadecvate situaţiei sunt exagerate atât ca număr. s . dispersarea ate dirijarea adesea involuntară spre alte preocupări decât c şcolare specifice colegilor. dezinteresul. instabilitatea psihică nu este asociata în mod necesar cu cea motrică sau în acelaşi t psihică şi motrică. De fapt remarcabila plasticitate intelectuală. de a-şi coordo gândirea şi mişcările în vederea realizării unui scop prec ceea ce subminează totodată adaptarea sa adecvata în grupul clasei. n superior valorilor medii.

cu influenţe negative asupra structurii sale cognitive. deprim . riscă să devină elevi cu dificultăţi şco Afectivitatea stimulează în mod normal capacitatea de adaptare. dacă nu sunt sprijiniţi cum trebuie de către cine este competent şi la momentul oportun. generând un dezechilibru de natura predominant afectivă. voliţionale. Dintre ace cele mai întâlnite în rândul elevilor cu dificultăţi sunt: nesiguranţa.Dificultăţile şcolare nu pot fi abordate fără referiri la moti la particularităţile afective. se poate ajun instalarea unor condiţii afective nefavorabile adaptării şc Gama tulburărilor afective este foarte variată. trăite intens pe plan intern. teama. care pot deregla adaptarea la cerinţele şcolare în pofida unei dezvoltări intelectuale în limitele normalului. care dereglează raporturile elevului cu şcoala. în urma unor conflicte interpersonale. Uneori însă. neîncredere în forţele proprii. În cazul dificultăţilor şcolare de natura emoţi exista un blocaj în dezvoltarea afectivă a copilului. îndeplinind un rol stenic în depăşirea dificultăţ insucceselor şcolare. Astfel timiz mai ales cei înceţi şi slabi temperamental. ca aspecte corela ale personalităţii.

Hiperemotivitatea. sunt hipersensibili în relaţiile cu cei din jur. de sancţiuni. Cu timpul evită colectivitatea. preg astfel premisele unor noi insuccese şcolare. Hiperemotivitatea este o tulburare a reacţiilor emoţionale foarte frecventa la vârsta copilăriei. la rândul ei. fapt pentru care se izolează. inhibând astfel învăţarea normala. poate deva eficienţa intelectuală. de eşec. de autorităţile şcolare şi profesori. Ea contribuie la diminuarea energi neuropsihice prin instalarea unei stări de oboseală. de teama obsesi faţa necunoscutului şi a propriilor reacţii emoţionale pe c nu le poate stăpâni şi care-i împiedică în activitatea lor şcolară. Insuccesele repetate şi prelungite favorizează generarea a diverse fo de agresiune care dezvoltă noi reacţii inadaptative sau l consolidează pe cele existente.copii. fobia care poate avea o durată mai l vizează frica de note rele. Anxietatea şcolară. motiv pentru care copilul .stari deprimante. caracterizată prin stă tensiune permanentă. prietenii şi alte situaţii şcolare care îi emoţionează şi îi tensionează.

a căror stabilitate. Tulburările de comportament Tulburările de comportament constituie una dintre cele m complexe forme de dificultate şcolară amplu abordată în . observată la unii elevi cu dificultăţi de adaptare. Opusă negativismului este sugestibilitatea crescută. Uneori dau dovadă de un egoism excesiv şi individualism Întâlnim la ei o dereglare a mecanismelor actului volunta insuficienţa a proceselor psihice ale motivaţiei. opozabilitate. Negativismul fiziologic. devine caracteristic copiilor cu dificultăţi de adaptare şco Negativismul se prezintă ca o tulburare în sfera activităţi voluntare caracterizat fiind printr-o rezistenţă pasivă sau activă la solicitările externe sau interne .La elevii cu dificultăţi şcolare se întâlneşte pasivitatea de sau opoziţie activă faţă de anumite cerinţe. în anumite etape ale dezvoltării. adică de supunere cu uşurinţă unor influenţe intelectuale. durata şi intensitate diferă de la un elev la altul.Se manifesta pr încăpăţânare. activităţi.

În planul afectivităţii la aceşti copii se remarcă imaturitat Sunt egocentrici. impregnante de caractere primare.dorinţa arzătoare faţă de noutate şi permanente varietat Interesele lor sunt instabile şi legate în deosebi de nevo biologice sau instinctuale primare. sugestibilitate este mărită. turbulenţa. Din greşelile săvârşite nu trag învăţăminte p comportamentul viitor. Emoţiile lor. caracterizate prin acc . fuga d şcoală. Emoţiile de frică şi ruşine. fiind slab exprimate la aceşti copii.conduite de dominare. c organizează în diverse atitudini sub forma unor: . Nu îşi pot subordona interesele person celor ale colectivului din care fac parte. Ion Aceste manifestări nu se prezintă ca simptome izolate. îi privează de posibilitatea de a adapta comportamentul cerinţelor şcolare. Ei nu prezintă înclinaţii altruiste. agresive. iar pedepsele sunt lipsite de efice pentru ei. Printre formele de manifestări comportamentale sunt rel ca fiind cele mai frecvente următoarele: minciuna. sunt incontestabile ş scurtă durată. vagabondajul. cu reacţii bine controlate. furtul (Strachinaru.

sentimente şi obişnuinţe morale autentice. care se concretizeze într-o conduită exemplară. Criterii de evaluare Indiciul cel mai semnificativ al nivelului de adaptare şcol se apreciază ca fiind calitatea rezultatelor obţinute în mu şcolară. Spunem ca un copil s-a adaptat şcolar optim daca atât rezultatele lui şcolare cât comportamentul lui în şcoală sunt indicative şi ale cotelo superioare. ci şi acomodarea respectivului copil la grupul şcolar. asimilarea unor valor sociale corespunzătoare vârstei.viitoare delincvenţă se impune intensificarea preocupări tuturor cadrelor didactice. a părinţilor şi a celorlalte perso implicate în viaţa copiilor pentru a forma la elevi noţiuni. judecaţi. Un copil poate să aibă rezultate şcolare bun poate prezenta dificultăţi de adaptare şcolara pe motivul . Adaptarea şcolară presupune nu numai obţinerea unor calificative superioare la învăţătura.

starea lui de sănătate şi adaptare. se s mai uşor disciplinei în clasă şi şcoală. iar posibilităţile de a-şi crea un ţel îi sunt ca şi atrofiate.fost şcolarizaţi in mediul urban. Dar el este mai vulnerabil. mai ales dacă există fraţi şi surori mai m Aceştia în momentul spontan şi involuntar recepţionează cunoştinţele şcolare incomparabil mai rapid şi mai efficie preiau prin imitaţie comportamentul de elev. se întâlnesc dificultăţi în stabilirea relaţiilor interpersonale pe motiv de timiditate ş insuficientă antrenare în operarea logică. Se adaptează mai uşor acei copii care provin din familii mai mulţi copii. Când există discordanţe adaptarea mai puţin satisfăcătoare decât posibilităţile biopsihologic Primele luni ale semestrului I din clasa a-I-a sunt cele m . El ş oricum va fi ajutat şi la şcolă va merge cu lecţiile învăţat În grupa mare din grădiniţă există o concordanţă notabil între nivelul dezvoltării psihice a copilului. Copilul unic un fel de \"centru\" al universului cultural al familiei şi fam trebuie să-i dea cât mai multe sfaturi despre cum trebuie se comporte la şcoală. ei s mai conştienţi de datoria împlinirii sarcinilor şcolare. În schimb.

.de nivelul cultural şi structura educativă a mediului în care a trăit până la 6 ani. sex. dependente la rândul lor.inegal în funcţie de vârstă. nivelul dezvoltării psihice volumul de cunoştinţe dobândite anterior şcolarizării.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->