Sunteți pe pagina 1din 37

Curtea European a Drepturilor Omului REGULAMENT pentru organizarea i func ionarea Cur ii Europene a Drepturilor Omului Curtea European

n a Drepturilor Omului, Avnd n vedere Conven ia pentru ap rarea drepturilor omului libert ilor fundamentale i Protocoalele acesteia, Adopt prezentul Regulament: Art. 11) - Defini ii n scopul aplic rii prezentului Regulament i numai dac din context nu rezult contrariul: (a) termenul "conven ie" desemneaz Conven ia pentru ap rarea drepturilor omului i a libert ilor fundamentale i Protocoalele adi ionale la aceast Conven ie; (b) expresia "Plenara judec torilor Cur ii (Plenul Cur ii) desemneaz Curtea European a Drepturilor Omului reunit n plen; (c) expresia "Marea Camer " desemneaz Marea Camer de aptesprezece judec tori constituit n temeiul art. 27 alin. 1 din Conven ie; (d) termenul "sec ie" desemneaz o Camer constituit prin hot rrea Plenarei judec torilor Cur ii pe o perioad determinat n temeiul art. 26 lit. (b) din Conven ie, iar expresia "pre edintele sec iei" desemneaz judec torul ales de Plenara judec torilor Cur ii ca pre edinte al acestei sec ii n temeiul art. 26 lit. (c) din Conven ie; (e) termenul "Camer " desemneaz o Camer constituit din apte judec tori n temeiul art. 27 alin. 1 din Conven ie, iar expresia "pre edintele Camerei" desemneaz judec torul care prezideaz o astfel de "Camer "; (f) termenul "comitet" desemneaz un comitet constituit din trei judec tori n temeiul art. 27 alin. 1 din Conven ie; (g) termenul "Curte" desemneaz fie Plenara judec torilor Cur ii, Marea Camer , o Sec ie, o Camer , fie un comitet sau colegiul de cinci judec tori la care se refer art. 43 alin. 2 din Conven ie; (h) expresia "judec tor ad-hoc" desemneaz orice alt persoan care nu este judec tor ales i care a fost desemnat de c tre o Parte contractant n temeiul art. 27 alin. 2 din Conven ie pentru a face parte din Marea Camer sau dintr-o Camer ;
Traducere realizat de Agentul Guvernamental pentru Curtea European a Drepturilor Omului 1 Astfel cum a fost modificat la 7 iulie 2003

i a

(i) termenii "judec tor" i "judec tori" desemneaz judec torii ale i de Adunarea Parlamentar a Consiliului Europei i judec torii ad-hoc; (j) expresia "judec tor-raportor" desemneaz un judec tor numit pentru a ndeplini obliga iile prev zute de art. 48 i 49 din prezentul Regulament; (k) termenul "delegat" desemneaz un judec tor numit de Camer pentru a face parte dintr-o delega ie (a Cur ii), iar expresia " eful delega iei" desemneaz judec torul numit de Camer pentru a conduce delega ia; (l) termenul "delega ie" desemneaz un organ alc tuit din delega i, din membri ai Grefei, precum i din orice alte persoane numite de Camer pentru a asista delega ia; (m) termenul "grefier" desemneaz , potrivit contextului, grefierul Cur ii sau grefierul unei sec ii; (n) termenii "parte " i "p r i " desemneaz : - p r ile contractante reclamante sau prte; - reclamantul (persoan fizic , organiza ie neguvernamental sau grup de particulari) care a sesizat Curtea n temeiul art. 34 din Conven ie; (o) expresia "ter intervenient" desemneaz orice Stat contractant sau orice persoan interesat care, n temeiul art. 36 alin. 1 i 2, i-a exercitat dreptul de a depune observa ii scrise i de a participa la dezbaterile unei edin e publice la care a fost invitat; (p) termenii audiere ( edin ) i audieri ( edin e) desemneaz dezbaterile consacrate admisibilit ii i/sau fondului unei cauze, unei cereri de revizuire, de interpretare sau de aviz consultativ; (q) expresia "Comitetul de Mini tri" desemneaz Comitetul Mini trilor al Consiliului Europei; (r) termenii "fosta Curte" i "Comisia" desemneaz Curtea i, respectiv, Comisia European a Drepturilor Omului nfiin ate n temeiul fostului art. 19 din Conven ie. Titlul I Organizarea i func ionarea Cur ii Cap. I Judec torii Art. 2 - Calcularea duratei mandatului 1. Durata mandatului unui judec tor ales se calculeaz ncepnd cu data alegerii sale. Totu i, atunci cnd un judec tor este reales la expirarea mandatului sau este ales s nlocuiasc un judec tor al c rui mandat a expirat sau care urmeaz s expire, durata mandatului s u se calculeaz ncepnd cu data acestei expir ri.

2. Conform art. 23 alin. 5 din Conven ie, judec torul ales s nlocuiasc un judec tor al c rui mandat nu a expirat trebuie s duc la sfr it mandatul predecesorului s u. 3. Conform art. 23 alin. 7 din Conven ie, judec torul ales r mne n func ie pn n momentul la care succesorul s u depune jur mntul sau face declara ia solemn prev zut n art. 3 din prezentul Regulament. Art. 3 - Jur mntul sau declara ia solemn 1. nainte de nceperea mandatului, fiecare judec tor ales trebuie ca, la prima reunire a Plenarei Cur ii la care judec torul asist dup alegerea sa sau, dac este nevoie, n fa a pre edintelui Cur ii, s depun urm torul jur mnt sau s fac urm toarea declara ie solemn : "Jur" - sau "Declar n mod solemn" - "c voi exercita cu onoare, n mod independent i impar ial atribu iile ce mi revin ca judec tor i c voi p stra secretul tuturor deliber rilor." 2. Aceasta se consemneaz ntr-un procesul-verbal. Art. 4 - Incompatibilit i Conform art. 21 alin. 3 din Conven ie, pe perioada mandatului lor judec torii nu pot exercita nici o activitate politic sau administrativ ori vreo activitate profesional care este incompatibil cu independen a sau impar ialitatea lor sau cu cerin ele impuse de exercitarea unei activit i cu caracter continuu. Fiecare judec tor trebuie s declare n fa a Pre edintelui Cur ii orice activitate suplimentar . n cazul unei nen elegeri ntre pre edinte i judec torul respectiv, orice problem ridicat va fi solu ionat de Plenara judec torilor Cur ii. Art. 5 Ordinea protocolar (Rangul) 1. Judec torii ale i urmeaz , ca rang, dup pre edintele i vicepre edin ii Cur ii i dup pre edin ii sec iilor, n ordinea datei la care au fost ale i; n caz de realegere, chiar dac nu imediat , se ia n considerare durata func iei de judec tor ales execitat anterior de cel interesat. 2. Vicepre edin ii ale i n aceast func ie n aceea i zi, iau rang potrivit duratei func iei lor de judec tor. n caz de egalitate, rangul se atribuie potrivit vrstei. Aceea i regul se aplic i pre edin ilor de sec ii. 3. Judec torii cu durata egal a func iei iau rang potrivit vrstei. 4. Judec torii ad-hoc iau rang potrivit vrstei, dup judec torii ale i. Art. 6 - Demisia Demisia unui judec tor este adresat pre edintelui Cur ii, care o transmite Secretarului General al Consiliului Europei. Sub rezerva aplic rii art. 24 alin. 4 in fine i a art. 26 alin. 3 din prezentul Regulament, demisia va reprezenta vacan a postului respectiv. Art. 7 - Revocarea Un judec tor nu poate fi revocat din func ia sa dect dac ceilal i judec tori, ntruni i n edin plenar , decid cu o majoritate de dou treimi din num rul judec torilor ale i n func ie, c el a ncetat s mai corespund condi iilor impuse de func ie. El trebuie s fie mai nti

audiat de Plenara judec torilor Cur ii. Orice judec tor poate ini ia procedura de revocare din func ie. Cap. II1 Pre edin ia Cur ii i rolul Biroului Art. 8 2 - Alegerea pre edintelui, a vicepre edin ilor Cur ii, a pre edin ilor i a vicepre edin ilor de sec ii 1. Plenara judec torilor Cur ii i alege pre edintele, cei doi vicepre edin i i pre edin ii de sec ie pentru o perioad de trei ani, cu condi ia ca aceast perioad s nu dep easc durata mandatului lor ca judec tori. 2. De asemenea, fiecare sec ie i alege un vicepre edinte pentru o perioad de trei ani, care l nlocuie te pe pre edinte n cazul n care acesta se afl n imposibilitate de a i exercita func ia. 3. Un judec tor ales conform dispozi iilor alin. 1 sau 2 de mai sus nu poate fi reales dect o singur dat pentru o func ie de acela i nivel. Aceast limit impus num rului de mandate nu mpiedic pe judec torul titular al unui mandat de genul celui ar tat mai sus la data intr rii n vigoare a prezentului amendament al art. 8 din Regulament s fie reales o dat n aceea i func ie. 4. Pre edin ii i vicepre edin ii continu s - i exercite atribu iile pn la alegerea succesorilor lor. 5. Alegerile reglementate de acest articol se desf oar prin vot secret; la el pot participa numai judec torii ale i prezen i. Dac nici un candidat nu ntrune te majoritatea absolut de voturi, se procedeaz la unul sau mai multe tururi adi ionale de scrutin, pn cnd un candidat ntrune te majoritatea absolut . La fiecare tur, judec torul care a ob inut cel mai mic num r de voturi este eliminat. Dac mai mul i candida i ob in, fiecare, cel mai mic num r de voturi, este eliminat numai acel candidat aflat ntr-o asemenea situa ie care este ultimul n ordinea protocolar stabilit conform art. 5 din prezentul Regulament. n caz de num r egal de voturi ntre cei doi candida i n turul de scrutin final, are preferin judec torul aflat pe cea mai bun pozi ie protocolar , n conformitate cu acela i art. 5. Art. 9 - Atribu iile pre edintelui Cur ii 1. Pre edintele Cur ii conduce lucr rile i serviciile Cur ii. El reprezint Curtea i, n special, asigur rela iile acesteia cu autorit ile Consiliului Europei.

1 2

Astfel cum a fost modificat la 7 iulie 2005 Astfel cum a fost modificat la 7 noiembrie 2005 Aceast dat este 1 decembrie 2005.

2. Pre edintele prezideaz edin ele plenare ale Cur ii, edin ele Marii Camere i cele ale colegiului de cinci judec tori. 3. Pre edintele nu ia parte la examinarea cauzelor aflate pe rolul Camerelor, dect dac este judec torul ales n numele unei p r i contractante aflate n cauz . Art. 9A1 - Rolul Biroului 1. a) Curtea i organizeaz un birou, alc tuit din pre edintele i vicepre edin ii ei i din pre edin ii de sec ie. Atunci cnd unul din vicepre edin ii Cur ii sau un pre edinte de sec ie nu poate participa la edin ele biroului, el este nlocuit de vicepre edintele sec iei care se afl imediat dup el n ordinea protocolar prev zut de art. 5 din Regulament. b) Biroul poate solicita participarea oric rui membru al Cur ii sau a oric rei alte persoane a c rei prezen este considerat necesar . 2. Biroul este asistat de grefier i de grefierii adjunc i. 3. Biroul are ca misiune s -l asiste pe pre edinte n ndeplinirea atribu iilor sale de conducere a lucr rilor i serviciilor Cur ii. n acest scop, pre edintele Cur ii poate s supun biroului orice problem administrativ sau extrajudiciar care ine de competen a sa. 4. De asemenea, Biroul asigur coordonarea ntre sec iile Cur ii. 5. Pre edintele poate consulta Biroul nainte de a emite instruc iuni practice n sensul art. 32 din prezentul Regulament i nainte de a aproba instruc iunile generale stabilite de grefier n temeiul art. 17 alin. 4 din prezentul Regulament. 6. Biroul poate aduce orice problem la cuno tin a Plenarei judec torilor Cur ii, c reia i poate prezenta, de asemenea, propuneri. 7. Pentru fiecare edin a Biroului se va completa un proces-verbal i se va distribui judec torilor n cele dou limbi oficiale ale Cur ii. Secretarul Biroului este desemnat de grefier, cu acordul pre edintelui Cur ii Art. 10 - Atribu iile vicepre edin ilor Cur ii Vicepre edin ii Cur ii l asist pe pre edintele Cur ii. Ei i in locul pre edintelui dac acesta din urm nu poate s - i ndeplineasc atribu iile sau dac postul de pre edinte este vacant, sau la cererea pre edintelui. De asemenea, ei ndeplinesc i func ia de pre edinte de sec ie. Art. 11 - nlocuirea pre edintelui i a vicepre edin ilor Cur ii Dac pre edintele sau vicepre edin ii Cur ii nu pot s - i ndeplineasc atribu iile sau dac posturile lor sunt vacante n acela i timp, func ia de pre edinte al Cur ii este preluat de un pre edinte de sec ie sau, dac nici unul nu este disponibil, de un alt judec tor ales, urmndu-se ordinea protocolar stabilit de art. 5 din Regulament. Art. 122) - Pre edin ia sec iilor i Camerelor
1 2

Text introdus la 7 iulie 2003 Astfel cum a fost modificat la 17 iunie i la 8 iulie 2002.

Pre edin ii sec iilor prezideaz edin ele sec iei i ale Camerelor ai c ror membri sunt i conduc lucr rile sec iilor. Vicepre edin ii sec iilor le in locul dac ace tia nu pot s - i ndeplineasc atribu iile sau dac postul de pre edinte al sec iei respective este vacant, sau la cererea pre edintelui de sec ie. n lipsa lor, ei sunt nlocui i de membrii sec iei i ai camerelor, dup ordinea protocolar stabilit de art. 5 din Regulament. Art. 131 - Incapacitatea de exercitare a func iei Membrii Cur ii nu pot prezida ntr-o cauz n care este parte statul ai c rui resortisan i sunt sau pentru care au fost ale i, sau ntr-o cauz n care au fost desemna i ca judec tori n temeiul art. 29 alin 1 a) sau al art. 38 alin 1. din prezentul Regulament. Art. 14 - Reprezentarea echilibrat a sexelor n leg tur cu efectuarea numirilor aflate sub inciden a acestui capitol i a capitolului urm tor din prezentul Regulament, Curtea va urma o politic de reprezentare echilibrat a sexelor. Cap. III Grefa Art. 15 - Alegerea grefierului 1. Curtea, reunit n plen, i alege grefierul. Candida ii trebuie s se bucure de cea mai nalt considera ie moral , s aib cuno tin ele juridice, administrative i lingvistice, precum i experien a necesare pentru a ndeplini atribu iile aferente func iei. 2. Grefierul este ales pentru un mandat de cinci ani i poate fi reales. Grefierul nu poate fi revocat din func ie, dect dac judec torii, reuni i n edin plenar , hot r sc, printr-o majoritate de dou treimi dintre judec torii ale i n func ie, c cel n cauz a ncetat s mai ndeplineasc condi iile cerute. Acesta trebuie s fie audiat n prealabil de c tre Plenara judec torilor Cur ii. Orice judec tor poate declan a procedura de revocare din func ie. 3. Alegerile reglementate de prezentul articol se desf oar prin vot secret; la el particip doar judec torii ale i care sunt prezen i. Dac nici un candidat nu ntrune te majoritatea absolut , se procedeaz la un tur de scrutin de balotaj ntre candida ii care au ob inut cel mai mare num r de voturi. n caz de num r egal de voturi, n primul rnd va fi preferat o candidat , iar dac nu este niciuna, candidatul cel mai n vrst . 4. nainte de nceperea mandatului, grefierul depune urm torul jur mnt sau face urm toarea declara ie solemn n fa a Plenarei judec torilor Cur ii sau, dac este necesar, n fa a pre edintelui Cur ii: "Jur" - sau "Declar n mod solemn" - "c voi exercita cu loialitate, discre ie i cu con tiinciozitate atribu iile pe care mi le confer func ia de grefier al Cur ii Europene a Drepturilor Omului."
1

Astfel cum a fost modificat la 4 iulie 2005

Acest fapt se consemneaz n procesul-verbal. Art. 16 - Alegerea grefierilor adjunc i 1. Plenara judec torilor Cur ii alege, de asemenea, doi grefieri adjunc i n condi iile, n modalitatea i pe durata mandatului definite n articolul precedent. Procedura de revocare din func ie prev zut pentru grefier se aplic , de asemenea, n cazul revoc rii grefierilor adjunc i. Curtea se consult mai nti cu grefierul n leg tur cu aceste dou probleme. 2. nainte de nceperea mandatului, grefierul adjunct depune un jur mnt sau face o declara ie solemn n fa a Plenarei judec torilor Cur ii sau, dac este necesar, n fa a pre edintelui Cur ii, n condi ii asem n toare cu cele prev zute pentru grefier. Aceasta se consemneaz n proces-verbal. Art. 17 - Atribu iile grefierului 1. Grefierul asist Curtea n ndeplinirea atribu iilor sale. El este responsabil de organizarea i de activit ile grefei sub conducerea pre edintelui Cur ii. 2. Grefierul are n custodie arhiva Cur ii i este intermediarul tuturor comunic rilor i notific rilor f cute de sau adresate Cur ii n leg tur cu cauzele aduse sau care urmeaz s fie aduse n fa a Cur ii. 3.Grefierul, sub rezerva obliga iei de rezerv i de discre ie impus de func ia sa, r spunde cererilor de informa ii privitoare la activitatea Cur ii, n special celor care provin din partea presei. 4. Func ionarea grefei este reglementat de instruc iuni generale ntocmite de Grefier i aprobate de pre edintele Cur ii. Art. 18 - Organizarea grefei 1. Grefa este alc tuit din grefieri de sec ie, n num r egal cu cel al sec iilor constituite de Curte, i din departamentele necesare pentru a furniza Cur ii serviciile administrative i juridice necesare func ion rii ei. 2. Grefierul de sec ie asist sec ia n ndeplinirea atribu iilor sale i poate fi asistat de un grefier adjunct. 3. Func ionarii grefei, inclusiv asisten ii juridici, dar f r grefier i grefierii adjunc i, sunt numi i de c tre Secretarul General al Consiliului Europei cu acordul pre edintelui Cur ii ori al grefierului care ac ioneaz potrivit instruc iunilor pre edintelui. Cap. IV Func ionarea Cur ii Art. 19 - Sediul Cur ii 1. Sediul Cur ii se afl la sediul Consiliului Europei la Strasbourg. Totu i, dac consider c este util, Curtea poate s - i exercite atribu iile n alt parte pe teritoriile statelor membre ale Consiliului Europei. 2. n orice stadiu al examin rii unei cereri, Curtea poate hot r c este necesar ca o investiga ie sau o alt activitate s fie efectuat n orice alt loc de c tre Curte sau de c tre unul sau mai mul i dintre membrii s i. 7

Art. 20 Sesunile plenare ale Cur ii 1. Sesiunile plenare ale Cur ii sunt convocate de pre edintele Cur ii ori de cte ori o impune exercitarea atribu iilor sale conform Conven iei i acestui Regulament. Pre edintele Cur ii convoac o edin plenar dac cel pu in o treime din membrii Cur ii solicit acest lucru, i, n orice caz, o dat pe an pentru a analiza problemele administrative. 2. Cvorumul necesar func ion rii Plenarei judec torilor Cur ii este reprezentat de dou treimi dintre judec torii ale i n func ie. 3. Dac nu se ntrune te cvorumul, pre edintele amn edin a. Art. 21 - Alte sesiuni ale Cur ii 1. Marea Camer , Camerele i comitetele au activitate permanent . Totu i, la propunerea pre edintelui, Curtea stabile te n fiecare an sesiunile de lucru. 2. n afara acestor perioade, Marea Camer i Camerele pot fi convocate de pre edin ii lor n cazuri urgente. Art. 22 - Deliber rile 1. Curtea delibereaz n camera de consiliu. Deliber rile sale sunt secrete. 2. La deliber ri iau parte numai judec torii. Sunt prezen i n camera de consiliu grefierul sau persoana desemnat s l nlocuiasc , precum i al i asemenea func ionari ai grefei i interpre i a c ror asisten este necesar . Nici o alt persoan nu poate fi admis la deliber ri dect n temeiul unei dispozi ii speciale a Cur ii. 3. nainte de a supune la vot orice problem n cadrul Cur ii, pre edintele poate s le cear judec torilor s - i exprime opiniile cu privire la aceasta. Art. 23 - Votarea 1. Deciziile Cur ii se iau cu majoritatea judec torilor prezen i. n cazul unei egalit i, votul se repet i, dac se ob ine tot egalitate, pre edintele are votul hot rtor. Acest alineat se aplic dac nu se prevede altfel prin prezentul Regulament. 2. Deciziile i hot rrile Marii Camere i ale Camerelor sunt adoptate cu majoritatea judec torilor afla i n edin .Nu sunt admise ab ineri n privin a votului final privitor la admisibilitatea sau la fondul cauzei. 3. De regul , votul se exprim prin ridicarea minii. Pre edintele poate s propun votul nominal deschis, n ordinea invers a priorit ii. 4. Orice problem care urmeaz s fie supus la vot trebuie formulat n termeni clari. Art. 23A1 Deciziile adoptate prin acord tacit Atunci cnd este necesar solu ionarea unei probleme de procedur sau a oric rei alte probleme n afara reuniunilor programate, pre edintele poate da instruc iuni s circule un proiect de decizie printre judec tori i s fixeze acestora un termen pentru a formula observa ii. n

Articol introdus la 13 decembrie 2004

absen a oric rei obiec ii din partea judec torilor, propunerea este considerat adoptat la expirarea acestui termen. Cap. V Forma iunile de judecat Art. 241 - Organizarea Marii Camere 1. Marea Camer este compus din aptesprezece judec tori i cel pu in trei judec tori suplean i. 2. (a) Marea Camer este alc tuit din pre edintele i vicepre edin ii Cur ii i pre edin ii de sec ii. Atunci cnd vicepre edintele Cur ii sau pre edintele de sec ie nu poate face parte din Marea Camer , acesta este nlocuit de c tre vicepre edintele acelei sec ii. (b) Judec torul ales n numele p r ii contractante n cauz , sau, dac este cazul, judec torul desemnat n temeiul art. 29 sau al art. 30 din Regulament este membru de drept al Marii Camere n conformitate cu art. 27 alin. 2 i 3 din Conven ie. (c) n cauzele n care Marea Camer este nvestit n temeiul art. 30 din Conven ie, ea include membrii camerei care s-a desesizat. (d) n cauzele atribuite Marii Camere n temeiul art. 43 din Conven ie, Marea Camer nu cuprinde nici un judec tor care a participat la deliber rile Camerei care a pronun at hot rrea asupra cauzei respective, cu excep ia pre edintelui acelei Camere i a judec torului ales n numele p r ii contractante n cauz , precum nici un judec tor care a f cut parte din Camera sau Camerele care s-au pronun at asupra admisibilit ii cauzei. (e) Judec torii i judec torii suplean i care urmeaz s completeze Marea Camer n fiecare cauz care i este atribuit sunt desemna i dintre ceilal i judec tori r ma i, prin tragere la sor i efectuat de c tre pre edintele Cur ii n prezen a grefierului.Modalit ile de tragere la sor i sunt stabilite de c tre Plenara judec torilor Cur ii, care vegheaz la asigurarea unei alc tuiri echilibrate din punct de vedere geografic i care s reflecte diversitatea sistemelor juridice existente n statele contractante. (f) Marea Camer se va constitui potrivit dispozi iilor alin. 2 lit a) i e) din prezentul articol atunci cnd solu ioneaz o cerere de aviz consultativ n baza art. 47 din Conven ie. 3. Dac exist judec tori care nu pot participa, ei vor fi nlocui i cu judec torii suplean i n ordinea n care ace tia au fost desemna i n baza alin. 2 lit. (e) din prezentul articol.

1 Articol modificat la 8 decembrie 2000, 13 decembrie 2004, 4 iulie 2005 noiembrie 2005 i 29 mai 2006

i 7

4. Judec torii i judec torii suplean i desemna i n conformitate cu dispozi iile de mai sus particip la judecarea cauzei pn la finalizarea procedurii. Chiar dac le expir mandatul, ei continu s participe la judecarea cauzei dac au cunoscut deja fondul. Acesta dispozi ii se aplic i n privin a avizelor consultative. 5. (a) Colegiul de cinci judec tori ai Marii Camere competent s examineze o cerere formulat n temeiul art. 43 din Conven ie este alc tuit din: - pre edintele Cur ii; dac pre edintele este indisponibil, el este nlocuit de vicepre edintele cu rang protocolar mai nalt; - pre edin ii a dou sec ii desemnate prin rota ie; dac pre edintele unei sec ii astfel desemnate este indisponibil, el este nlocuit de vicepre edintele acestei sec ii; - doi judec tori desemna i prin rota ie dintre judec torii din rndul celorlalte sec ii care nu au pre edin ii n colegiu n perioada respectiv ; ace tia vor face parte din colegiu o perioad de 6 luni; -cel pu in doi judec tori suplean i, desemna i prin rota ie dintre judec torii ale i din sec iile c rora apar in judec torii ale i pentru o perioad de 6 luni. (b) Atunci cnd examineaz o cerere de trimitere, colegiul nu trebuie s cuprind nici un judec tor care a luat parte la examinare admisibilit ii sau a fondului cauzei respective. (c) Un judec tor ales pentru statul interesat n cauza pentru care s-a cerut trimiterea sau cet ean al acestei t ri nu poate face parte din colegiu atunci cnd acesta examineaz cererea respectiv . De asemenea, un judec tor ales pentru statul n cauz n temeiul art. 29 sau 30 din Regulament nu poate participa la examinarea cererii. d) Dac un membru al colegiului este indisponibil pentru motivele ar tate la alineatele b) sau c), el este nlocuit de un judec tor supleant, desemnat prin rota ie dintre judec torii ale i din cadrul sec iilor pentru a face parte din colegiu o perioad de 6 luni. Art. 25 - Organizarea sec iilor 1. Camerele prev zute de art. 26 lit. (b) din Conven ie (denumite "sec ii" n prezentul Regulament) sunt constituite de Plenara judec torilor Cur ii, la propunerea pre edintelui acesteia, pe o perioad de trei ani cu ncepere din momentul alegerii titularilor func iilor preziden iale ale Cur ii potrivit art. 8 din prezentul Regulament. Exist cel pu in 4 sec ii. 2. Fiecare judec tor este membru al unei sec ii. Alc tuirea sec iilor trebuie s fie echilibrat , att din punct de vedere geografic, ct i din punctul de vedere al reprezent rii sexelor i innd seama de diferitele sisteme juridice existente n statele contractante. 3. Cnd un judec tor nceteaz s mai fie membru al Cur ii nainte de expirarea perioadei pentru care a fost constituit sec ia, succesorul lui i va lua locul n sec ie ca membru al Cur ii.

10

4. Pre edintele Cur ii poate s face modific ri, n cazuri excep ionale, n alc tuirea sec iilor dac mprejur rile o impun. 5. La propunerea pre edintelui, Plenara judec torilor Cur ii poate constitui o sec ie suplimentar . Art. 261 - Organizarea Camerelor 1. Camerele de apte judec tori prev zute n art. 27 alin. 1 din Conven ie pentru examinarea cauzelor aduse n fa a Cur ii se constituie pe baza sec iilor dup cum urmeaz : (a) Sub rezerva alin. 2 al prezentului articol i art. 28 alin. 4 ultima fraz din prezentul Regulament, Camera este compus pentru fiecare caz n parte din pre edintele de sec ie i judec torul ales n numele p r ii contractante interesate. Dac acesta din urm nu este membru al sec iei c reia i-a fost atribuit cererea conform art. 51 sau 52 din prezentul Regulament, el va face parte din Camer ca membru de drept n conformitate cu art. 27 alin. 2 din Conven ie. Art. 29 se aplic dac judec torul respectiv este indisponibil sau se ab ine. (b) Ceilal i membri ai Camerei sunt desemna i de pre edintele de sec ie prin rota ie dintre membrii sec iei respective. (c) Membrii sec iei, care nu au fost desemna i astfel, particip n cauz ca judec tori suplean i. 2. Judec torul ales n numele oric rei p r i contractante sau, dac este cazul, un alt judec tor ales sau un judec tor ad-hoc desemnat n conformitate cu art. 29 i 30, pot fi scuti i de pre edintele Camerei s participe la edin ele consacrate problemelor preparatorii sau de procedur . Pentru buna desf urare a acestor edin e, se prezum c statul n cauz a desemnat n locul acelui judec tor pe primul judec tor supleant, n conformitate cu art. 29 alin. 1 din prezentul Regulament. 3. Chiar i dup ncheierea mandatelor lor, judec torii continu s se ocupe de cauza la care au participat la examinarea fondului. Art. 27 Comitetele 1.n baza art. 27 alin. 1 din Conven ie se constituie comitete de 3 judec tori apar innd acelea i sec ii. Dup consultarea pre edin ilor sec iilor, pre edintele Cur ii decide asupra num rului de comitete ce vor fi create. 2. Comitetele sunt constituite pentru o perioad de 12 luni, prin rota ie, dintre membrii sec iei, cu excep ia pre edintelui. 3. Membrii sec iei care nu sunt membrii unui comitet pot fi desemna i s nlocuiasc pe acei membri ai comitetului care sunt indisponibili. 4. Fiecare comitet este condus de c tre un membru al acestuia, desemnat din cadrul sec iei. Art. 282 Indisponibilitatea, ab inerea sau recuzarea

1 2

Articol modificat la 17 iunie i 8 iulie 2002.

Articol modificat de Curte la 17 iunie i 8 iulie 2002 i la 13 decembrie 2004.

11

1. Orice judec tor care nu poate participa la edin ele la care a fost convocat n tiin eaz despre aceasta, n cel mai scurt timp, pe pre edintele Camerei. 2. Nici un judec tor nu poate participa la examinarea unei cauze dac : (a) are un interes personal n cauz , rezultat de exemplu dintr-o rela ie matrimonial sau de rudenie, dintr-o alt leg tur de rudenie apropiat , dintr-o strns leg tur personal sau profesional , ori dintr-un raport de subordonare cu oricare dintre p r i; (b) a intervenit anterior n cauz , fie ca agent, avocat, consilier al unei p r i sau al unei persoane ce are un interes n cauz , fie, la nivel na ional sau interna ional, ca membru al unei alte jurisdic ii sau al unei comisii de anchet , sau n orice alt calitate; (c) desf oar , n timp ce este judec tor ad hoc sau fost judec tor ales care continu s participe la examinarea cauzei pe temeiul art. 26 alin. 3 din prezentul Regulament, activit i politice sau administrative, ori activit i profesionale incompatibile cu independen a i impar ialitatea sa; (d) a exprimat n public, prin intermediul mass-media, n scris, prin ac iuni publice sau prin orice alte mijloace, opinii care, n mod obiectiv, sunt de natur s -i afecteze impar ialitatea; (e) pentru oricare alt motiv, independen a i impar ialitatea sa pot fi, n mod legitim, puse la ndoial . 3. Dac un judec tor se ab ine pentru unul dintre motivele men ionate, l va n tiin a pe pre edintele Camerei, care l dispenseaz de a participa la examinarea acelei cauze. 4. Dac judec torul aflat ntr-o asemenea situa ie sau pre edintele Camerei ezit cu privire la existen a sau inexisten a uneia dintre cauzele de ab inere enumerate la alin. 2 din prezentul articol, acest lucru va fi hot rt de Camer . Camera ascult pe judec torul n cauz , apoi delibereaz i voteaz n absen a acelui judec tor. n scopul deliber rii i vot rii asupra acestei probleme, judec torul n cauz este nlocuit de primul judec tor supleant al Camerei. La fel se va proceda dac judec torul a fost desemnat s fac parte din Camer ca judec tor ad hoc, conform art. 29 alin.1 din prezentul Regulament, n locul judec torului ales pentru statul n cauz . 5. Dispozi iile de mai sus se aplic i n situa ia particip rii unui judec tor la un comitet, n tiin area prev zut la alineatele 1 i 3 adresndu-se n acest caz pre edintelui sec iei. Art. 291 - Judec torii ad-hoc 1. (a) Dac judec torul ales n numele unui stat aflat n cauz este indisponibil, se ab ine sau este dispensat, sau n lipsa unui asemenea judec tor, pre edintele Camerei invit acel stat s -i comunice, ntr-un termen de 30 de zile, dac n elege s desemneze fie un alt judec tor ales, fie un judec tor ad hoc i, n caz afirmativ, s indice n acela i timp, numele persoanei desemnate.
1

Articol modificat de Curte la 17 iunie i 8 iulie 2002.

12

(b) Aceea i regul se aplic i n cazul n care persoana astfel desemnat este indisponibil sau se ab ine. (c) Judec torul ad-hoc trebuie s ndeplineasc condi iile cerute de art. 21 alin. 1 din Conven ie, s nu se afle n imposibilitate de a lua parte la judecarea cauzei pentru vreunul dintre motivele prev zute de art. 28 din prezentul Regulament i s corespund exigen elor de disponibilitate i de prezen enun ate n alin. 5 al acestui articol. 2. Dac partea contractant n cauz nu r spunde n termen de 30 de zile sau pn la expirarea prelungirii acestui termen pe care poate s o acorde pre edintele Camerei, se prezum c aceasta a renun at la dreptul s u de a desemna un judec tor ad hoc. De asemenea, ea este prezumat c a renun at la acest drept dac desemneaz de dou ori, cu prilejul examin rii aceleia i cereri, ca judec tor ad-hoc o persoan care nu ndepline te condi iile prev zute n alin. 1 lit. (c) al acestui articol. 3. Pre edintele Camerei poate decide ca partea contractant n cauz s fie invitat s procedeze la desemnare potrivit alin. 1 lit. (a) din acest articol numai atunci cnd i se va comunica cererea conform art. 54 alin. 2 din Regulament. n acest caz, pn la momentul desemn rii, se prezum c partea contractant n cauz l-a desemnat n aceast calitate pe primul judec tor supleant n locul judec torului ales. 4. Judec torul ad-hoc, la nceputul primei edin e consacrate examin rii cauzei dup desemnarea sa, depune jur mntul sau face declara ia solemn prev zut n art. 3 din Regulament, sens n care se ntocme te un proces-verbal. 5. Judec torii ad-hoc trebuie s fie la dispozi ia Cur ii i, sub rezerva prevederilor art. 26 alin. 2 din Regulament, s asiste la edin ele camerei. Art. 301 Comunitatea de interese 1. Dac dou sau mai multe p r i contractante, reclamante sau prte, au un interes comun, pre edintele camerei le poate invita s desemneze, n calitate de judec tor al comunit ii de interese, pe unul dintre judec torii ale i n reprezentarea lor, care va fi chemat s participe de drept la judecarea cauzei; n lipsa unui acord, pre edintele alege prin tragere la sor i pe judec torul care va participa la judecarea cauzei dintre judec torii propu i de statele interesate. 2. Pre edintele Camerei poate decide s invite p r ile contractante aflate ntr-o asemenea situa ie s procedeze la desemnarea unui judec tor conform alin. 1 al acestui articol, doar odat cu comunicarea cererii c tre partea contractant , n conformitate cu art. 54 alin. 2 din prezentul Regulament. 3. n cazul contest rii existen ei unui interes comun sau a oric rei alte chestiuni conexe, Camera va decide, dac este cazul, dup primirea observa iilor scrise ale p r ilor contractante interesate.

Articol modificat de Curte la 7 iulie 2003.

13

Titlul II Procedura Cap. I Reguli generale Art. 31 - Posibilitatea unor derog ri speciale Dispozi iile prezentului titlu nu mpiedic Curtea s deroge de la acestea, n caz de nevoie, cu ocazia examin rii unei cauze deosebite, dup ce va fi consultat p r ile. Art. 32 - Instruc iuni practice Pre edintele Cur ii poate emite instruc iuni practice, n special referitor la probleme precum derularea edin elor publice i depunerea observa iilor scrise sau a altor documente. Art. 331- Publicitatea documentelor 1. Toate documentele privitoare la o anumit cauz , depuse de p r i sau de ter ii intervenien i, cu excep ia celor depuse, astfel cum dispune art. 62 din prezentul Regulament, n cadrul negocierilor purtate n scopul solu ion rii pe cale amiabil a litigiului, sunt accesibile publicului potrivit modalit ilor practice edictate de grefier, afar de situa ia n care pre edintele camerei decide altfel, pentru motivele indicate n alineatul 2 al prezentului articol, fie din oficiu, fie la cererea unei p r i sau a oric rei persoane interesate. 2. Accesul publicului la un document sau la o parte a unui document poate fi restrns n interesul moralei, al ordinii publice sau al securit ii na ionale ntr-o societate democratic , atunci cnd interesele minorilor sau protec ia vie ii private a p r ilor o impun, sau cnd, n mprejur ri speciale, n m sura considerat strict necesar de c tre pre edintele camerei, publicitatea ar fi de natur s aduc atingere intereselor justi iei. 3. Orice cerere de p strare a confiden ialit ii formulat n temeiul alin. 1 al acestui articol trebuie s fie motivat i s precizeze dac are ca obiect toate documentele unui dosar sau doar o parte dintre acestea. 4. Deciziile i hot rrile camerei sunt accesibile publicului. Curtea face publice,n mod periodic, informa iile generale privitoare la deciziile adoptate de comitete pe temeiul art. 53 alin. 2 din prezentul Regulament. Art. 342 Utilizarea limbilor oficiale 1. Limbile oficiale ale Cur ii sunt franceza i engleza. 2. Atunci cnd o cerere este introdus pe temeiul art. 34 din Conven ie, toate comunic rile cu reclamantul sau cu reprezentantul s u i toate observa iile orale sau scrise depuse de reclamant sau de
1 2

Articol modificat de Curte la 17 iunie i 8 iulie 2002, la 7 iulie 2003 i la 4 iulie 2005
Articol modificat de Curte la 13 decembrie 2004.

14

reprezentantul s u, dac nu au fost f cute sau redactate ntr-una din limbile oficiale ale Cur ii, trebuie s se fac sau s fie redactate n una din limbile oficiale ale p r ilor contractante, ct vreme cererea nu a fost comunicat unei p r i contractante, pe temeiul dispozi iilor prezentului Regulament. Dac o parte contractant este informat cu privire la introducerea unei cereri, sau dac aceasta i se comunic n virtutea prezentului Regulament, cererea i anexele sale trebuie comunicate n limba n care reclamantul le-a depus la gref . 3. (a) Toate comunic rile cu reclamantul sau cu reprezentantul s u i toate observa iile orale sau scrise ale reclamantului sau ale reprezentantului s u ce privesc edin a public , sau care intervin dup comunicarea cererii unei p r i contractante, trebuie s fie f cute sau redactate ntr-una dintre limbile oficiale ale Cur ii, cu excep ia cazului n care pre edintele camerei autorizeaz utilizarea n continuare a limbii oficiale a p r ii contractante. (b) Dac o asemenea autorizare este acordat , grefierul va lua m surile necesare n vederea traducerii, integrale sau par iale, n francez sau n englez , a observa iilor orale sau scrise ale reclamantului, atunci cnd pre edintele camerei consider necesar o asemenea m sur n interesul bunei desf ur ri a procedurii. (c) n mod excep ional, pre edintele camerei poate condi iona acordarea autoriza iei de suportarea de c tre reclamant, n tot sau n parte, a cheltuielilor astfel ocazionate. (d) Cu excep ia hot rrii contrare a pre edintelui camerei, orice decizie adoptat pe temeiul dispozi iilor de mai sus ale prezentului paragraf r mne aplicabil n toate fazele ulterioare ale procedurii, inclusiv cele ce vor fi impuse de introducerea unei cereri de trimitere a cauzei n fa a Marii Camere sau a unei cereri de interpretare sau de revizuire a hot rrii n conformitate cu art. 73, art.79, respectiv art. 80 din prezentul Regulament. 4. (a) Toate comunic rile cu un stat contractant care este parte ntrun litigiu i toate observa iile orale sau scrise provenite de la aceast parte trebuie s se fac sau s fie redactate ntr-una din limbile oficiale ale Cur ii. Pre edintele camerei poate autoriza partea contractant s utilizeze limba sa oficial sau una din limbile sale oficiale pentru observa iile sale, orale sau scrise. (b) Dac o asemenea autorizare este acordat , partea care a solicitat-o trebuie: i) s depun o traducere n francez sau n englez a observa iilor scrise, ntr-un termen stabilit de pre edintele camerei, grefierul avnd posibilitatea de a lua m surile necesare pentru a asigura traducerea documentelor pe cheltuiala p r ii contractante, dac aceasta nu a depus traducerea n termenul ce i-a fost acordat; ii) s suporte cheltuielile necesare interpret rii n englez sau n francez a observa iilor orale, grefierului revenindu-i sarcina de a lua m surile necesare n scopul efectu rii interpret rii; 15

(c) Pre edintele camerei poate ordona unui stat contractant parte ntr-un litigiu s depun , ntr-un termen determinat, o traducere sau un rezumat n francez sau n englez a tuturor sau a anumitor documente anexate observa iilor scrise sau a oric rui alt document pertinent, sau extrase de pe asemenea documente. (d) Alineatele de mai sus ale prezentului paragraf se aplic , mutatis mutandis, ter ilor intervenien i pe temeiul art. 44 din prezentul Regulament, precum i n cazul utiliz rii unei limbi neoficiale de c tre un asemenea ter . 5. n scopul facilit rii n elegerii con inutului lor de c tre reclamant, pre edintele camerei poate invita statul contractant prt s depun o traducere a observa iilor sale scrise n limba oficial sau n una dintre limbile sale oficiale. 6. Orice martor, expert sau alt persoan care se nf i eaz naintea Cur ii poate utiliza propria sa limba, dac nu cunoa te ndeajuns nici una dintre cele dou limbi oficiale. n acest caz, grefierul ia m surile necesare n vederea asigur rii interpret rii sau a traducerii. Art. 35 - Reprezentarea p r ilor contractante P r ile contractante sunt reprezentate de agen i, care pot fi asista i de avoca i i de consilieri. Art. 361 - Reprezentarea reclaman ilor 1. Persoanele fizice, organiza iile neguvernamentale i grupurile de particulari prev zute de art. 34 din Conven ie pot s depun ini ial cererile fie ele nsele, fie prin reprezentant. 2. Odat cererea comunicat p r ii contractante prte pe temeiul art. 54 alin. 2 lit. (b), reclamantul trebuie s fie reprezentat conform cu alin. 4 din prezentul articol, cu excep ia cazului n care pre edintele camerei hot r te altfel. 3. Reclamantul trebuie s fie de asemenea reprezentat la orice edin public decis de camer , cu excep ia cazului n care pre edintele camerei l autorizeaz , n mod excep ional, s - i sus in cauza el nsu i, sub rezerva ca, dac este necesar, s fie asistat de un avocat sau de un alt reprezentant autorizat. 4. (a) Reprezentantul care ac ioneaz pe seama unui reclamant n temeiul alin. 2 i 3 ale prezentului articol trebuie s fie un avocat abilitat s profeseze n oricare dintre statele contractante i care- i are re edin a pe teritoriul unuia dintre acestea, sau orice alt persoan autorizat de pre edintele camerei. (b) n mprejur ri excep ionale, n orice moment al procedurii, pre edintele camerei poate s decid , atunci cnd consider c circumstan ele sau conduita avocatului sau a altei persoane desemnate conform cu alineatului precedent o impun, c avocatul sau acea

Articol modificat de Curte la 7 iulie 2003.

16

persoan nu mai poate s -l reprezinte sau s -l asiste pe reclamant i c acesta trebuie s - i desemneze un alt reprezentat. 5. (a) Avocatul sau reprezentantul autorizat de reclamant sau nsu i reclamantul care a cerut s - i reprezinte singur interesele, trebuie, chiar i n ipoteza n care ob ine autorizarea prev zut la lit. b) a alineatului de mai sus, s n eleag suficient una din limbile oficiale ale Cur ii. (b) Dac nu se pot exprima cu u urin ntr-una din limbile oficiale ale Cur ii, pre edintele camerei poate, pe temeiul art. 34 alin. 3 din prezentul Regulament, s le autorizeze utilizarea uneia dintre limbile oficiale ale p r ilor contractante. Art. 371- Comunic ri, notific ri i cita ii 1. Comunic rile i notific rile adresate agen ilor sau avoca ilor p r ilor se consider adresate p r ilor nse i. 2. Dac pentru o comunicare, notificare sau cita ie destinat altor persoane dect agen ii sau avoca ii p r ilor Curtea consider c este necesar concursul guvernului statului pe teritoriul c ruia produce efecte comunicarea, notificarea sau cita ia, pre edintele Cur ii se adreseaz n mod direct acelui guvern, pentru a ob ine facilit ile necesare efectu rii acestor acte. Art. 38 - Observa ii scrise 1. Observa iile scrise sau alte documente nu pot fi depuse dect n termenul stabilit de pre edintele camerei sau de judec torul-raportor, dup caz, conform prezentului Regulament. Observa iile scrise sau alte documente depuse n afara acestui termen sau cu nerespectarea unei instruc iuni practice emise conform art. 32 din prezentul Regulament nu pot fi incluse n dosar, cu excep ia cazului n care pre edintele camerei hot r te altfel. 2. Data care se ia n considerare pentru calculul termenului la care se refer alineatul 1 al prezentului articol este data certificat a trimiterii documentului sau, n lipsa acesteia, data primirii lui la gref . Art. 38A2 - Examinarea problemelor de procedur Problemele de procedur care necesit adoptarea unei decizii de c tre camer vor fi solu ionate la momentul examin rii cauzei, dac pre edintele camerei nu hot r te altfel. 1. Camera sau, dac este cazul, pre edintele ei pot, fie la cererea unei p r i sau a oric rei persoane interesate, fie din oficiu, s indice p r ilor orice m sur provizorie ce consider c trebuie s fie adoptat n interesul p r ilor ori a bunei desf ur ri a procedurii. 2. Comitetul de Mini tri este informat cu privire la aceast m sur . 3. Camera poate invita p r ile s -i prezinte informa ii cu privire la orice problem legat de aplicarea m surilor provizorii pe care ea le-a indicat.
1
2

Introdus de c tre Curte la data de 17 iunie i 8 iulie 2002

Articol modificat de Curte la 7 iulie 2003.

17

Art. 392 M surile provizorii 1. Camera, sau dac este cazul, pre edintele ei poate, fie la cererea uneia dintre p r i sau a oric rei persoanei interesate, fie din oficiu, s indice p r ilor orice m sur provizorie pe care o apreciaz necesar a fi adoptat , n interesul p r ilor sau al bunei desf ur ri a procedurii. 2.Comitetul Mini trilor va fi informat cu privire la aceast m sur . 3.Camera poate invita p r ile s -i prezinte informa ii despre orice problem privitoare la aplicarea m surilor provizorii indicate. Art. 40 Comunicarea unei cereri n regim de urgen n caz de urgen , sub rezerva posibilit ii adopt rii altor m suri de ordin procedural, grefierul poate, cu autorizarea pre edintelui Camerei i prin orice mijloace disponibile, s informeze o parte contractant interesat despre introducerea unei cereri i despre obiectul acesteia pe scurt. Art. 411 Ordinea examin rii cauzelor Cererile sunt examinate n ordinea n care sunt preg tite n vederea solu ion rii. Totu i, Camera sau pre edintele acesteia poate s decid examinarea unei cereri cu prioritate. Art. 42 (fostul articol 43) - Conexarea i examinarea simultan a cererilor 1. Camera poate dispune, la cererea unei p r i sau din oficiu, conexarea a dou sau a mai multor cereri. 2. Dup consultarea p r ilor, pre edintele Camerei poate dispune s se procedeze la examinarea simultan a unor cauze atribuite aceleia i Camere, f r a prejudicia decizia Camerei privitoare la conexarea acelor cereri. Art. 432(fostul articol 44) Radierea de pe rol i renscrierea pe rol 1. n orice stadiu al procedurii, Curtea poate hot r radierea de pe rol a unei cauze, n condi iile art. 37 din Conven ie. 2. Cnd o parte contractant aduce la cuno tin a grefierului inten ia ei de a se desista, Camera poate radia cauza de pe rolul Cur ii, conform art. 37 din Conven ie, dac cealalt parte contractant sau celelalte p r i contractante interesate n cauz accept desistarea. 3. Decizia de radiere de pe rol a unei cereri declarat admisibil mbrac forma unei hot rri. Odat hot rrea devenit definitiv , pre edintele Camerei o comunic Comitetului Mini trilor pentru a permite acestuia s supravegheze, n conformitate cu art. 46 alin. 2 din Conven ie, executarea obliga iilor de care au putut fi condi ionate desistarea, rezolvarea pe cale amiabil sau solu ionarea cauzei. 4. Cnd o cerere este radiat de pe rol, cheltuielile sunt l sate la aprecierea Cur ii. Dac aceste cheltuieli sunt acordate printr-o decizie de
1

Articol modificat de Curte la 17 iunie i 8 iulie 2002. Articol modificat de Curte la 17 iunie i 8 iulie 2002, precum i la 7 iulie 2003.

18

scoatere de pe rol a unei cereri care nu a fost declarat admisibil , pre edintele Camerei transmite decizia Comitetului Mini trilor. 5. Curtea poate decide renscrierea unei cauze pe rol, dac ea consider c circumstan e excep ionale justific acest lucru. Art. 441 Ter ii intervenien i 1. (a) Cnd o cerere introdus n temeiul art. 34 din Conven ie este adus la cuno tin a p r ii contractante prte conform art. 54 alin. 2 lit. b) din prezentul Regulament, grefierul comunic , n acela i timp, o copie a cererii oric rei alte p r i contractante al c rei cet ean este reclamantul n cauz . Notific , de asemenea, dac este cazul, acestei p r i decizia de examinare a cauzei n edin public . (b) Dac o parte contractant dore te s - i exercite dreptul recunoscut prin art. 36 alin. 1 din Conven ie de a prezenta observa ii scrise sau de a lua parte la edin a public , ea trebuie s informeze grefierul n scris nu mai trziu de 12 s pt mni de la comunicarea sau de la notificarea prev zut de alineatul precedent. Pre edintele Camerei poate, n mod excep ional, s fixeze un alt termen. 2. (a) Odat cererea adus la cuno tin a p r ii contractante prte n conformitate cu art. 51 alin. 1 sau cu art. 54 alin. 2 lit. b) din prezentul Regulament, pre edintele Camerei poate, n interesul bunei administr ri a justi iei, cum prevede art. 36 alin. 2 din Conven ie, s invite sau s autorizeze orice parte contractant care nu este parte n cauz sau orice persoan interesat , alta dect reclamantul, s depun observa ii scrise sau, n cazuri excep ionale, s ia parte la audiere. (b) Cererile de autorizare f cute n acest scop trebuie s fie motivate corespunz tor i formulate n scris n una din limbile oficiale, conform art. 34 alin. 4 nu mai trziu de 12 s pt mni de la data la care cererea a fost adus la cuno tin a p r ii contractante prte. Pre edintele Camerei poate, pentru motive excep ionale, s fixeze un alt termen. 3. (a) n cauzele examinate de Marea Camer , termenele prev zute n alineatele precedente curg de la notificarea deciziei de desesizare n favoarea Marii Camere adoptate de Camer conform art. 72 alin. 1 din prezentul Regulament, sau de la data deciziei adoptate de colegiul Marii Camere conform art. 73 alin. 2 din prezentul Regulament, de admitere a unei cereri de trimitere a cauzei n fa a Marii Camere f cut de o parte. (b) Termenele fixate de prezentul articol pot fi prelungite, n mod excep ional, de pre edintele Camerei, dac sunt aduse suficiente argumente care s justifice asemenea m sur . 4. Invitarea sau autorizarea men ionate la alin. 2 lit. a) din prezentul articol pot fi nso ite de condi ii, inclusiv n privin a termenului, stabilite de pre edintele Camerei. n cazul nerespect rii acestor condi ii, pre edintele poate hot r s nu includ observa iile la dosarul cauzei sau
1Articol

modificat de Curte la 7 iulie 2003.

19

s limiteze participarea la audieri n m sura n care consider potrivit acest lucru. 5. Observa iile scrise prezentate conform prezentului articol trebuie s fie redactate ntr-una din limbile oficiale, astfel cum prevede art. 34 alin. 4 din Regulament. Grefierul le transmite p r ilor care, n anumite condi ii, inclusiv n privin a termenului, stabilite de pre edintele Camerei, sunt autorizate s r spund n scris, sau dac este cazul, oral, n cadrul audierii. Art. 44A1- Obliga ia de a coopera cu Curtea P r ile au obliga ia de a coopera pe deplin n desf urarea procedurii i, n special, de a lua m surile care le stau n putere i pe care Curtea le consider necesare bunei administr ri a justi iei. Aceast obliga ie prive te, de asemenea, i p r ile contractante care nu sunt p r i la procedur , dac este necesar. Art. 44B1- Nerespectarea unei dispozi ii a Cur ii n cazul n care o parte nu se conformeaz unei dispozi ii a Cur ii privind desf urarea procedurii, pre edintele Camerei poate lua orice m sur pe care o consider potrivit . Art. 44C1- Lipsa particip rii efective 1. n cazul n care o parte omite s produc probele sau informa iile cerute de Curte ori s prezinte, din proprie ini iativ , informa ii pertinente sau d dovad , n alt fel, de lips de participare efectiv la procedur , Curtea poate trage, din comportamentul s u, concluziile pe care le consider adecvate. 2. Ab inerea sau refuzul unei p r i contractante prte de a participa efectiv la procedur nu constituie, prin ea ns i (el nsu i), un motiv pentru care Camera s ntrerup examinarea cererii. Art. 44D2 - Observa iile nepertinente formulate de o parte Dac reprezentantul unei p r i formuleaz observa ii abuzive, frivole, jignitoare, neadev rate sau prolixe, pre edintele Camerei l poate exclude de la desf urarea procedurii, s refuze admiterea, n tot sau n parte, a observa iilor n cauz ori poate adopta orice dispozi ie pe care o consider adecvat , f r a se aduce atingere art. 35 alin. 3 din Conven ie. Art. 44E1 Retragerea cererii (Renun area la judecat ) Conform art. 37 alin. 1 lit. a) din Conven ie, dac o parte contractant reclamant ori un reclamant individual nu n elege s - i men in cererea, Camera poate s o radieze de pe rolul Cur ii, conform art. 43 din prezentul Regulament. Cap. II Despre cererea introductiv de instan
1 2

Articol introdus de Curte la 13 decembrie 2004. Articol introdus de Curte la 13 decembrie 2004.

20

Art. 45 - Semn turile 1. Orice cerere formulat n temeiul art. 33 sau 34 din Conven ie trebuie prezentat n scris i semnat de c tre reclamant sau de c tre reprezentantul s u. 2. n cazul n care cererea este prezentat de o organiza ie neguvernamental sau de un grup de particulari, ea este semnat de persoanele abilitate s reprezinte acea organiza ie sau acel grup. Camera sau Comitetul nvestit (nvestit) cu solu ionarea cauzei decide asupra oric rei probleme privitoare la mprejurarea dac persoanele care au semnat cererea aveau aceast calitate. 3. n cazul n care reclamantul este reprezentat n conformitate cu art. 36 din prezentul Regulament, reprezentantul sau reprezentan ii s i trebuie s prezinte o mputernicire scris sau o procur . Art. 46 - Con inutul unei cereri interstatale Orice parte contractant sau orice p r i contractante care doresc s introduc o cerere n fa a Cur ii conform art. 33 din Conven ie depun la gref textul acesteia, care trebuie s cuprind : (a) numele p r ii contractante mpotriva c reia este ndreptat cererea; (b) o expunere a faptelor; (c) o expunere a pretinsei sau a pretinselor nc lc ri ale Conven iei i a argumentelor pertinente; (d) o expunere privitoare la condi iile de admisibilitate (epuizarea c ilor de recurs interne i respectarea termenului de ase luni) prev zute n art. 35 alin. 1 din Conven ie; (e) obiectul cererii i o precizare n linii mari a cererii de satisfac ie echitabil formulate n temeiul art. 41 din Conven ie pentru partea sau p r ile lezate; (f) numele i adresa persoanei (persoanelor) desemnate n calitate de agen i; la care urmeaz a se ad uga: (g) copii de pe toate documentele pertinente, n special de pe hot rri judec tore ti sau de alt natur , privitoare la obiectul cererii. Art. 471- Con inutul unei cereri individuale 1. Orice cerere formulat n temeiul art. 34 din Conven ie se face pe formularul pus la dispozi ie de gref , dac pre edintele sec iei nvestite cu solu ionarea ei nu hot r te altfel. Formularul cuprinde: (a) numele, data na terii, na ionalitatea, sexul, ocupa ia i adresa reclamantului; (b) numele, ocupa ia i adresa reprezentantului, dac este cazul; (c) partea sau p r ile contractante mpotriva (c reia) c rora este ndreptat cererea; (d) o expunere succint a faptelor; (e) o expunere succint a pretinsei sau a pretinselor nc lc ri ale Conven iei i a argumentelor pertinente;
1Articol

modificat de Curte la 17 iunie i 8 iulie 2002.

21

(f) o expunere succint privind respectarea de c tre reclamant a condi iilor de admisibilitate prev zute de art. 35 alin. 1 din Conven ie (epuizarea c ilor de recurs interne i respectarea termenului de ase luni); (g) obiectul cererii; i va fi nso it de (h) copii de pe toate documentele pertinente, n special de pe hot rri judec tore ti sau de alt natur , privitoare la obiectul cererii. 2. n plus, reclamantul trebuie: (a) s prezinte toate elementele, n special documentele i deciziile citate la alin. 1 lit. h al prezentului articol, care dau posibilitatea de a stabili dac au fost ndeplinite condi iile de admisibilitate prev zute n art. 35 alin. 1 din Conven ie (epuizarea c ilor de recurs interne i respectarea termenului de ase luni); i (b) s men ioneze dac a supus plngerea sa unei alte instan e interna ionale de anchet sau de reglementare a diferendelor. 3. Reclamantul care nu dore te ca identitatea lui s fie dezv luit trebuie s precizeze acest lucru i s prezinte o expunere a motivelor care justific derogarea de la regula publicit ii procedurii n fa a Cur ii. n cazuri excep ionale i temeinic justificate, Pre edintele Camerei poate s autorizeze p strarea anonimatului. 4. n cazul nerespect rii obliga iilor enumerate n alin. 1 i 2 din prezentul articol, cererea nu poate fi examinat de Curte. 5. Ca regul general , se consider c cererea a fost introdus la data primei comunic ri prin care reclamantul exprima fie i n mod sumar obiectul cererii sale. Cu toate acestea, pentru motive justificate, Curtea poate s decid re inerea unei alte date. 6. Reclamantul trebuie s informeze Curtea cu privire la orice schimbare a adresei sale i despre orice fapt pertinent privitor la examinarea cererii sale. Cap. III Judec torii raportori Art. 481 - Cererile interstatale 1. n cazul n care Curtea este sesizat n temeiul art. 33 din Conven ie, Camera constituit pentru examinarea cererii desemneaz ca judec tor (judec tori) raportor (raportori) unul sau mai mul i dintre membrii ei, pe care l (i) ns rcineaz s -i prezinte un raport cu privire la admisibilitatea cererii, dup primirea observa iilor p r ilor contractante n cauz .

Articol modificat de Curte la 17 iunie i 8 iulie 2002.

22

2. Judec torul sau judec torii raportori supun camerei rapoartele, proiectele de texte i alte documente susceptibile a ajuta Camera i pe pre edintele acesteia n ndeplinirea atribu iilor ce le revin. Art. 491 - Cererile individuale 1. Cnd elementele prezentate de reclamant sunt suficiente, prin ele nsele, s arate c cererea este inadmisibil sau c ar trebui radiat de pe rol, aceasta este examinat de un comitet, n afara situa iilor speciale care impun s se procedeze altfel. 2. Cnd Curtea este sesizat n temeiul art. 34 din Conven ie i cererea pare s justifice examinarea ei de c tre o Camer , pre edintele Sec iei c reia i-a fost atribuit cauza desemneaz un judec tor care va examina cererea n calitate de judec tor raportor. 3. n cursul examin rii pe care o face, judec torul raportor: (a) poate cere p r ilor s -i prezinte, ntr-un anumit termen, toate informa iile privitoare la fapte, documente sau orice alte elemente pe care el le consider pertinente; (b) hot r te dac cererea trebuie examinat de un comitet sau de o camer , tiut fiind faptul c pre edintele Sec iei poate dispune ca cererea s fie supus spre examinare unei camere; (c) prezint rapoarte, proiecte de texte sau alte documente ce pot ajuta Camera sau pe pre edintele acesteia n ndeplinirea atribu iilor ce le revin. Art. 50 - Procedura n fa a Marii Camere Atunci cnd o cauz a fost atribuit Marii Camere n temeiul art. 30 sau al art. 43 din Conven ie, pre edintele Marii Camere desemneaz ca judec tor (judec tori) raportor (raportori) unul dintre membrii s i sau n cazul unei cereri interstatale -, unul sau mai mul i dintre membrii ei. Cap. IV Procedura examin rii admisibilit Cererile interstatale Art. 512- Repartizarea cererii i procedura subsecvent 1. Cnd o cerere este introdus n temeiul art. 33 din Conven ie, pre edintele Cur ii o aduce imediat la cuno tin a p r ii contractante prte i o atribuie unei sec ii. 2. n conformitate cu dispozi iile art. 26 alin. 1 lit. (a) din prezentul Regulament, judec torii ale i pentru p r ile contractante reclamante i prte fac parte de drept din Camera constituit s examineze cauza. Art. 30 din prezentul Regulament se aplic i cererii care a fost introdus de mai multe p r i contractante sau dac cererile avnd acela i obiect,
1 2

ii

Articol modificat de Curte la 17 iunie i 8 iulie 2002, precum i la 4 iulie 2005.


Articol modificat de Curte la 17 iunie i 8 iulie 2002.

23

introduse de mai multe p r i contractante, sunt examinate simultan, conform dispozi iilor art. 42 din prezentul Regulament. 3. Odat cererea atribuit unei Sec ii, pre edintele acesteia constituie Camera care o va examina n conformitate cu art. 26 alin. 1 din prezentul Regulament i invit partea contractant prt s - i prezinte n scris observa iile sale privind admisibilitatea cererii. Grefierul comunic observa iile astfel ob inute p r ii contractante reclamante, care poate prezenta, n scris, observa ii prin care r spunde celor f cute de partea contractant prt . 4. nainte de adoptarea deciziei privind admisibilitatea cererii, Camera sau pre edintele acesteia pot decide s invite p r ile s -i prezinte n scris observa ii complementare. 5. Dac una sau mai multe p r i contractante aflate n cauz solicit aceasta sau Camera hot r te astfel, din oficiu, se va organiza o edin public pentru examinarea admisibilit ii cererii. 6. nainte de fixarea modului de desf urare a procedurii scrise sau, atunci cnd este cazul, a procedurii orale, pre edintele Camerei consult p r ile. Cererile individuale Art. 521 - Repartizarea cererii unei sec ii 1. Orice cerere introdus n temeiul art. 34 din Conven ie este atribuit de pre edintele Cur ii unei sec ii; el vegheaz la o repartizare echitabil a volumului de activitate ntre sec ii. 2. Camera de apte judec tori prev zut de art. 27 alin. 1 din Conven ie este constituit de pre edintele Sec iei c reia i-a fost repartizat cererea n conformitate cu art. 26 alin. 1 din prezentul Regulament. 3. n a teptarea constituirii unei Camere, n conformitate cu alin. 2 din prezentul articol, pre edintele Sec iei exercit atribu iile pe care prezentul Regulament le confer pre edintelui Camerei. Art. 532- Procedura n fa a unui comitet 1. Dac nu este membru al Comitetului, judec torul ales pentru statul contractant prt poate fi invitat s asiste la deliber rile acestuia. 2. n conformitate cu art. 28 din Conven ie, comitetul poate, prin vot unanim, s declare o cerere inadmisibil sau s o radieze de pe rolul Cur ii, atunci cnd o astfel de decizie poate fi luat f r un alt examen. Decizia este definitiv . Ea este adus n scris la cuno tin a reclamantului.

1 2

Articol modificat de Curte la 17 iunie i 8 iulie 2002.


Articol modificat de Curte la 17 iunie i 8 iulie 2002, precum i la 4 iulie 2005.

24

3. n situa ia n care Comitetul nu adopt o decizie conform alin. 2 din prezentul articol, el transmite cererea spre examinare Camerei constituite potrivit art. 52 alin. 2 din prezentul Regulament. Art. 541 - Procedura n fa a unei Camere 1. Camera poate s declare imediat cererea inadmisibil sau s o radieze de pe rolul Cur ii. 2. n caz contrar, Camera sau pre edintele acesteia poate: (a) s cear p r ilor s prezinte orice informa ie privind faptele, orice document sau orice alt element considerat pertinent de c tre Camer sau de c tre pre edintele acesteia; (b) s aduc cererea la cuno tin a p r ii contractante prte i s o invite s -i prezinte observa ii scrise privitoare la cerere i, la primirea acestora, s invite reclamantul s r spund la acestea; (c) s invite p r ile s prezinte observa ii scrise complementare. 3. nainte de a statua cu privire la admisibilitate, Camera poate decide, fie la cererea unei p r i, fie din oficiu, s aib loc o edin public , n cazul n care consider c ndeplinirea atribu iilor sale conform Conven iei o impune. n acest caz, p r ile sunt invitate s se pronun e asupra problemelor de fond ridicate prin cerere, afar de cazul n care Camera decide altfel n mod excep ional. Art. 54A2- Examinarea simultan a admisibilit ii i a fondului 1. n cazul n care decide aducerea cererii la cuno tin a p r ii contractante prte n temeiul art. 54 alin. 2 lit. (b) din prezentul Regulament, Camera poate hot r, de asemenea, examinarea simultan a admisibilit ii i a fondului acesteia, n conformitate cu art. 29 alin. 3 din Conven ie. n astfel de cazuri, p r ile sunt invitate s se exprime, n observa iile lor, cu privire la satisfac ia echitabil i, dac este cazul, s includ propunerile lor n vederea unei solu ion ri pe cale amiabil a litigiului. Condi iile prev zute n art. 60 i 62 din prezentul Regulament se aplic mutatis mutandis. 2. Dac p r ile nu pot ajunge la o rezolvare pe cale amiabil a litigiului sau la o alt solu ie, iar Camera este convins , n lumina argumentelor acestora, c cererea este admisibil i n stare de judecat pe fond, ea adopt imediat o hot rre care va cuprinde i decizia sa privitoare la admisibilitatea cererii. 3. Atunci cnd Camera apreciaz c este necesar, poate, dup informarea p r ilor, s procedeze la adoptarea imediat a unei hot rri ce cuprinde decizia sa privitoare la admisibilitatea cererii, f r ca, n prealabil, s aplice procedura reglementat de alin. 1 al prezentului articol.

1 2

Articol modificat de Curte la 17 iunie i 8 iulie 2002.

Articol introdus prin hot rrea Cur ii din 17 iunie i 8 iulie 2002 i modificat la 13 decembrie 2004.

25

Cererile interstatale i individuale (dispozi ii comune) Art. 55 - Excep iile de inadmisibilitate Dac partea contractant n elege s ridice o excep ie de inadmisibilitate, ea trebuie s o fac , n m sura n care natura sa i circumstan ele cauzei permit aceasta, n observa iile sale scrise sau orale privind admisibilitatea cererii, prezentate de ea n conformitate, dup caz, cu dispozi iile art. 51 sau 54 din prezentul Regulament. Art. 561- Decizia Camerei 1. Decizia Camerei indic dac ea a fost adoptat n unanimitate sau cu majoritate de voturi i este nso it sau urmat de motivarea acesteia. 2. Decizia Camerei este comunicat reclamantului de c tre grefier. Dac partea sau p r ile contractante interesate i, dac este cazul, ter ii intervenien i au fost informa i anterior despre cerere, n aplicarea dispozi iilor prezentului Regulament, decizia se comunic i acestora. Art. 571 - Limba pronun rii i public rii deciziei 1. Deciziile Camerei se pronun n limba englez sau francez , afar de cazul n care Curtea hot r te ca o anumit decizie s se pronun e n ambele limbi oficiale. 2. Publicarea deciziilor n culegerea oficial a Cur ii, astfel cum prevede art. 78 din prezentul Regulament, se face n ambele limbi oficiale ale Cur ii. Cap. V Procedura ulterioar deciziei de admisibilitate Art. 581 - Cererile interstatale 1. Odat ce Camera decide s re in spre examinare o cerere introdus n temeiul art. 33 din Conven ie, pre edintele ei, dup consultarea p r ilor contractante interesate, stabile te termenul pentru depunerea observa iilor scrise privitoare la fondul cauzei i pentru depunerea unor eventuale probe suplimentare. Cu toate acestea, cu acordul p r ilor contractante interesate, pre edintele poate s decid c nu este necesar o procedur scris . 2. O edin public privitoare la fondul cauzei poate fi organizat dac una dintre p r ile contractante interesate solicit sau dac Camera hot r te astfel din oficiu. Pre edintele Camerei stabile te procedura oral . Art. 591 - Cererile individuale 1. Odat ce o cerere introdus n temeiul art. 34 din Conven ie a fost declarat admisibil , Camera sau pre edintele acesteia poate s invite p r ile s depun probe sau observa ii scrise complementare.
1 Articol modificat de Curte la 17 iunie i 8 iulie 2002.

26

2. n afara unei decizii contrare, termenul stabilit pentru depunerea observa iilor scrise este acela i pentru fiecare parte. 3. Dac se consider necesar pentru ndeplinirea atribu iilor stabilite de Conven ie, Camera poate decide, fie la cererea unei p r i, fie din oficiu, s aib loc o edin public asupra fondului cauzei. 4. Pre edintele Camerei stabile te, dup caz, procedura scris i oral . Art. 601 - Cererea privitoare la satisfac ia echitabil 1. Orice reclamant care, n cazul constat rii unei nc lc ri a drepturilor sale ce decurg din Conven ie, solicit acordarea unei satisfac ii echitabile conform art. 41 al acesteia, trebuie s formuleze o cerere distinct n acest sens. 2. n afara deciziei contrare a Pre edintelui Camerei, reclamantul trebuie s prezinte preten iile sale, evaluate i stabilite pe rubrici i nso ite de documentele justificative pertinente, n cadrul aceluia i termen care i-a fost acordat pentru depunerea observa iilor scrise. 3. Dac reclamantul nu respect cerin ele prev zute n alineatele precedente, Camera poate respinge, n tot sau n parte, preten iile sale. 4. Preten iile reclamantului sunt comunicate Guvernului prt pentru observa ii. Art. 61 - Abrogat Art. 622- Solu ionarea pe cale amiabil 1. Odat cererea declarat admisibil , grefierul, ac ionnd conform instruc iunilor Camerei sau ale pre edintelui acesteia, ia leg tura cu p r ile n vederea ajungerii la o solu ionare pe cale amiabil a cauzei, n conformitate cu dispozi iile art. 38 alin. 1 lit. (b) din Conven ie. Camera ia toate m surile adecvate pentru a facilita ncheierea unei asemenea n elegeri. 2. n conformitate cu art. 38 alin. 2 din Conven ie, negocierile purtate n vederea ajungerii la o solu ionare pe cale amiabil a cauzei sunt confiden iale i nu trebuie s influen eze observa iile f cute de p r i n cadrul procedurii contencioase. Nici o comunicare scris sau oral , precum i nici o ofert de conciliere intervenit n cadrul acestor negocieri nu va putea fi men ionat sau invocat n procedura contencioas . 3. n cazul n care Camera este n tiin at de c tre grefier c p r ile sunt de acord cu o solu ionare pe cale amiabil a litigiului i dup ce se va fi asigurat c aceast n elegere se bazeaz pe respectarea drepturilor omului, astfel cum acestea sunt recunoscute de Conven ie i de Protocoalele sale, ea radiaz cererea de pe rol, n conformitate cu dispozi iile art. 43 alin. 3 din prezentul Regulament. 4. Alin. 2 i 3 se aplic mutatis mutandis procedurii prev zute de art. 54A din prezentul Regulament.
1 2

Articol modificat de Curte la 13 decembrie 2004.


Articol modificat de Curte la 17 iunie i 8 iulie 2002.

27

Cap. VI edin a public Art. 631 - Publicitatea dezbaterilor 1. edin a de dezbateri este public , n afara cazului n care, conform alin. 2 din prezentul articol, n cazuri excep ionale, fie din oficiu, fie la cererea unei p r i sau a oric rei alte persoane interesate, Camera decide altfel. 2. Accesul n sala de edin poate fi interzis presei i publicului, n timpul ntregii edin e sau numai al unei p r i a acesteia, pentru respectarea moralei, a ordinii publice ori a securit ii na ionale ntr-o societate democratic , atunci cnd interesele minorilor sau protec ia vie ii private a p r ilor o impun, sau, n situa ii excep ionale, n m sura considerat de Camer strict necesar , n care publicitatea dezbaterilor ar fi de natur s aduc atingere intereselor justi iei. 3. Orice cerere de edin secret formulat n temeiul alin. 1 din prezentul articol trebuie s fie motivat i s indice dac prive te dezbaterile n totalitatea lor sau numai n parte. Art. 641- Conducerea dezbaterilor 1. Pre edintele Camerei organizeaz i conduce dezbaterile; el stabile te ordinea n care participan ii sunt chema i s ia cuvntul. 2. Orice judec tor poate pune ntreb ri oric rei persoane care se nf i eaz n fa a Camerei. Art. 651 Judecarea n lips n cazul n care o parte sau orice alt persoan care trebuie s fie prezent la dezbateri se ab ine sau refuz s participe la acestea, Camera poate, totu i, s continuie edin a, dac aceasta este compatibil cu o bun administrare a justi iei. Art. 66 - Abrogat Art. 67 - Abrogat Art. 68 - Abrogat Art. 69 - Abrogat Art. 702 Consemnarea dezbaterilor 1. Dac pre edintele Camerei decide astfel, un proces-verbal al edin ei este ntocmit prin grija grefierului. Acesta cuprinde: (a) compunerea Camerei; (b) lista celor prezen i; (c) textul observa iilor formulate, al ntreb rilor adresate i al r spunsurilor primite; (d) textul oric rei decizii pronun ate n acea edin .
1 2

Articol modificat de Curte la 7 iulie 2003.


Articol modificat de Curte la 17 iunie i 8 iulie 2002.

28

2. Dac procesul-verbal este redactat n tot sau n parte ntr-o limb neoficial , grefierul ia m surile ce se impun pentru traducerea acestuia ntr-una dintre limbile oficiale. 3. Reprezentan ii p r ilor primesc o copie a procesului-verbal, cu scopul de a-l putea corecta, sub controlul grefierului sau al pre edintelui Camerei, f r ca, prin aceasta, s modifice sensul i ntinderea a ceea ce s-a spus n edin . Grefierul stabile te, n baza instruc iunilor pre edintelui Camerei, termenul de care ei dispun spre a proceda astfel. 4. Odat corectat, procesul-verbal este semnat de pre edintele Camerei i de grefier; el face dovada deplin n privin a con inutului lui. Cap. VII Procedura n fa a Marii Camere Art. 711- Aplicabilitatea dispozi iilor procedurale 1. Dispozi iile care reglementeaz procedura n fa a unei Camere se aplic , mutatis mutandis, celei desf urate n fa a Marii Camere. 2. Atribu iile conferite Camerelor de art. 54 alin. 3 i 59 alin. 3 din prezentul Regulament n materia organiz rii unei edin e publice pot fi, de asemenea, exercitate, n procedura n fa a Marii Camere, de pre edintele ei. Art. 72 - Desesizarea n favoarea Marii Camere 1. Cnd o cauz pendinte n fa a unei Camere ridic o problem grav privitoare la interpretarea Conven iei sau a Protocoalelor sale, sau cnd solu ia unei probleme cu care ea este sesizat poate conduce la o contradic ie cu o hot rre adoptat anterior de Curte, n conformitate cu art. 30 din Conven ie, Camera poate, atta timp ct nu a adoptat o hot rre, s se desesizeze n favoarea Marii Camere, cu condi ia ca o parte s nu se opun la aceasta, n conformitate cu dispozi iile alin. 2 din acest articol. O decizie de desesizare nu trebuie motivat . 2. Grefierul comunic p r ilor inten ia Camerei de a se desesiza. Ele au la dispozi ie un termen de o lun de la data acestei ncuno tin ri, pentru a prezenta n scris grefei eventuala lor obiec ie temeinic motivat . Orice obiec ie ce nu ndepline te aceste condi ii va fi considerat de Camer nevalabil . Art. 73 Trimiterea n fa a Marii Camere la cererea uneia din p r i 1.Orice parte poate ca, n mod excep ional, n conformitate cu art. 43 din Conven ie, n termen de trei luni de la data pronun rii hot rrii unei Camere, s depun n scris la gref o cerere de retrimitere a cauzei n fa a Marii Camere, indicnd problema grav de interpretare sau de aplicare a Conven iei sau a protocoalelor sale adi ional, sau problema
1

Articol modificat de Curte la 17 iunie i 8 iulie 2002.

29

grav cu caracter general care, n opinia acesteia, se impune a fi examinat de Marea Camer . 2.Un colegiu de 5 judec tori ai Marii Camere constituit conform prevederilor art. 24 alin. 5 din prezentul Regulament examineaz cererea numai pe baza dosarului existent. El nu o admite dect atunci cnd apreciaz c acea cauz pune o astfel de problem . Decizia de respingere a cererii nu trebuie motivat . 3.Cnd colegiul re ine cererea, Marea Camer pronun o hot rre. Cap. VIII Hot rrile Art. 74 - Con inutul hot rrii 1. Hot rrea la care se refer art. 42 i 44 din Conven ie trebuie s con in : (a) numele pre edintelui i ale celorlal i judec tori care intr n componen a Camerei respective i numele grefierului sau al grefierului adjunct; (b) datele la care s-a adoptat i s-a pronun at hot rrea; (c) indicarea p r ilor n cauz ; (d) numele agen ilor, avoca ilor i consilierilor p r ilor n cauz ; (e) expunerea procedurii urmate; (f) datele privind cauza; (g) rezumatul concluziilor p r ilor n cauz ; (h) motivele de drept; (i) dispozitivul; (j) decizia, dac exist , cu privire la cheltuieli; (k) num rul de judec tori care reprezint majoritatea; (l) o declara ie privind autenticitatea textului, atunci cnd este cazul. 2. Orice judec tor care a luat parte la examinarea cazului are dreptul s adauge la hot rre fie o opinie separat , concordant sau disident cu acea hot rre, fie o simpl declara ie de dezacord. Art. 751- Decizia privitoare la repara ia echitabil 1. Cnd se constat o nc lcare a Conven iei sau a protocoalelor sale, Camera va decide, prin aceea i hot rre, cu privire la aplicarea art.41 din Conven ie, dac i-a fost transmis o cerere expres n acest sens, conform art. 60 din prezentul Regulament, i dac aceast cerere este n stare de judecat ; n caz contrar, ea o rezerv , n tot sau n parte, i stabile te procedura ulterioar . 2. Pentru a decide cu privire la aplicarea art. 41 din Conven ie, camera va cuprinde, n m sura n care este posibil, aceia i membri care au
1

Articol modificat de Curte la 13 decembrie 2004.

30

examinat fondul cauzei; dac nu este posibil reunirea camerei constituite ini ial, pre edintele Cur ii completeaz sau constituie camera prin tragere la sor i. 3. n cazul n care camera acord o satisfac ie echitabil pe temeiul art. 41 din Conven ie i plata sumelor astfel stabilite nu se face n termenul indicat, ea poate decide c vor fi acordate dobnzi la aceste sume. 4. n cazul n care Curtea este n tiin at cu privire la un acord ntre partea reclamant i partea contractant responsabil , ea verific dac acesta este echitabil i, dac -l consider astfel, radiaz cauza de pe rol, conform art. 43 alin. 3 din prezentul Regulament. Art. 761 - Limba pronun rii i public rii hot rrii 1. Curtea pronun toate hot rrile sale n francez sau n englez , cu excep ia cazului n care decide s pronun e o hot rre n cele dou limbi oficiale. 2. Publicarea hot rrilor n culegerea oficial a Cur ii, astfel cum dispune art. 78 din prezentul Regulament, se face n cele dou limbi oficiale ale Cur ii. Art. 77 - Semnarea, pronun area i comunicarea hot rrii 1. Hot rrea este semnat de pre edintele camerei i de grefier. 2. Hot rrea poate fi citit n edin public de c tre pre edintele camerei sau de un alt judec tor delegat de acesta. Agen ii i reprezentan ii p r ilor sunt n tiin a i din timp cu privire la data acestei edin e. n caz contrar, comunicarea prev zut n alin. 3 al prezentului articol echivaleaz pronun are. 3. Hot rrea se transmite Comitetului Mini trilor. Grefierul comunic o copie certificat p r ilor, Secretarului general al Consiliului Europei, tuturor ter ilor intervenien i i oric rei persoane direct interesate. Exemplarul original, semnat i parafat, se depune n arhivele Cur ii. Art. 78 - Publicarea hot rrilor i a altor documente n conformitate cu art. 44 alin. 3 din Conven ie, hot rrile definitive ale Cur ii se public , n form adecvat , sub autoritatea grefierului, care este de asemenea responsabil de publicarea culegerii oficiale ce con ine hot rrile i deciziile selectate pentru acestea, precum i a toate documentele pe care pre edintele Cur ii le consider util a fi publicate. Art. 79 - Cererea de interpretare a unei hot rri 1. Oricare dintre p r i poate cere interpretarea unei hot rri n termen de un an de la data pronun rii acesteia. 2. Cererea se depune la gref . Aceasta trebuie s precizeze exact punctul sau punctele din dispozitivul hot rrii a c ror interpretare este cerut . 3. Camera ini ial poate decide din oficiu s nu admit o astfel de cerere, cu motivarea c nu exist nici un temei care s justifice examinarea acesteia. Atunci cnd nu este posibil reunirea camerei
1

Articol modificat de Curte la 17 iunie i 8 iulie 2002.

31

ini iale, pre edintele Cur ii constituie sau completeaz camera prin tragere la sor i. 4. n cazul n care camera nu respinge cererea, grefierul o comunic tuturor p r ilor interesate, invitndu-le s prezinte eventuale observa ii scrise, ntr-un termen stabilit de pre edintele camerei; de asemenea, acesta din urm stabile te i data edin ei publice, atunci cnd camera a decis aceasta. Camera se pronun printr-o hot rre. Art. 80 - Cererea de revizuire a unei hot rri 1. n cazul descoperirii unui fapt care, prin natura sa, ar fi putut exercita o influen decisiv cu privire la solu ia unei cauze judecate deja i care, la epoca pronun rii hot rrii nu era cunoscut de Curte i nu putea, n mod rezonabil s fie cunoscut de parte, aceasta din urm poate, ntr-un termen de 6 luni calculat de la data la care a luat cuno tin de faptul respectiv, s sesizeze Curtea cu o cerere de revizuire a acelei hot rri. 2. Cererea trebuie s men ioneze hot rrea a c rei revizuire se cere, s con in informa iile necesare pentru a stabili ntrunirea condi iilor prev zute n alin. 1 al prezentului articol i s fie nso it de o copie a oric rui document pe care se ntemeiaz . Cererea mpreun cu anexele se depun la gref . 3. Atunci cnd consider c nici un motiv nu justific examinarea ei, camera ini ial poate decide, din oficiu, s resping cererea. Dac nu este posibil reunirea camerei ini iale, pre edintele cur ii o constituie sau o completeaz prin tragere la sor i. 4. n cazul n care camera nu respinge cererea, grefierul o comunic tuturor p r ilor interesate, invitndu-le s depun observa ii scrise ntrun termen stabilit de pre edintele camerei; de asemenea, pre edintele camerei stabile te data edin ei publice, atunci cnd camera a decis aceasta. Camera se pronun printr-o hot rre. Art. 81 Rectificarea unor erori n decizii i n hot rri F r a aduce atingere prevederilor privind revizuirea hot rrilor i renscrierea pe rol a cererilor, erorile de scriere sau de calcul i inexactit ile evidente pot fi rectificate de Curte, fie din oficiu, fie la cererea unei p r i, dac o asemenea cerere este f cut n termen de o lun de la data pronun rii deciziei sau a hot rrii.

Cap. IX Avizele consultative Art. 82 - n materia avizelor consultative, Curtea aplic , n afara prevederilor art. 47, 48 i 49 din Conven ie, dispozi iile de mai jos. 32

Aceasta aplic de asemenea, n m sura n care le consider adecvate, i celelalte dispozi ii din prezentul Regulament. Art. 831 - Cererea de aviz consultativ se adreseaz grefierului. Aceasta trebuie s cuprind n mod complet i precis problema cu privire la care se cere avizul Cur ii i, n plus: (a) data la care Comitetul Mini trilor a adoptat decizia prev zut de art. 47 alin. 3 din Conven ie; (b) numele i adresa persoanei sau ale persoanelor desemnate de Comitetul Mini trilor s prezinte Cur ii orice explica ie pe care aceasta ar putea-o cere. La cerere se ata eaz orice document care poate servi la elucidarea problemei. Art. 841 - 1. La primirea cererii, grefierul distribuie cte un exemplar al acesteia, cu toate documentele anexate, tuturor membrilor Cur ii. 2. Grefierul n tiin eaz p r ile contractante c au posibilitatea s supun Cur ii observa ii scrise, dac solicit aceasta. Art. 851 - 1. Pre edintele Cur ii stabile te termenele n care vor fi depuse observa iile scrise i alte documente. 2. Observa iile scrise sau celelalte documente se adreseaz grefierului; acesta le comunic tuturor membrilor Cur ii, Comitetului Mini trilor i fiec rei p r i contractante. Art. 86 - Dup nchiderea procedurii scrise, pre edintele Cur ii decide dac este cazul s permit p r ilor contractante care au prezentat observa ii scrise s le dezvolte oral, n edin a public stabilit n acest scop. Art. 871 1. O Mare Camer este constituit pentru examinarea cererii de aviz consultativ. 2. Dac Marea Camer consider c cererea nu este de competen a sa, astfel cum aceasta este stabilit de art.47 din Conven ie, ea constat aceasta printr-o decizie motivat . Art. 881 1. Deciziile motivate i avizele consultative sunt emise de Marea Camer cu majoritate de voturi; este men ionat num rul judec torilor care au constituit majoritatea. 2. Orice judec tor poate, dac dore te, s adauge la decizia motivat sau la avizul consultativ al Cur ii fie expunerea propriei sale opinii, concordant sau disident , fie o simpl declara ie de dezacord. Art. 891 - Decizia motivat sau avizul consultativ pot fi citite n edin public , ntr-una din limbile oficiale ale Cur ii, de pre edintele Marii Camere sau de un alt judec tor delegat de acesta, Comitetul Mini trilor i toate p r ile contractante fiind n tiin ate despre aceasta. n caz contrar, se face notificarea prev zut de art.90 din Regulament.

Articol modificat de Curte la 4 iulie 2005.

33

Art. 901 Avizul consultativ sau decizia motivat sunt semnate de pre edintele Marii Camere i de grefier. Exemplarul original, semnat i parafat, se depune n arhivele Cur ii. Grefierul comunic o copie certificat Comitetului Mini trilor, p r ilor contractante i Secretarului general al Consiliului Europei. Cap. X Asisten a judiciar Art. 91 - 1. Pre edintele camerei poate, fie la cererea unui reclamant care a introdus o cerere pe temeiul art. 34 din Conven ie, fie din oficiu, s acorde asisten a judiciar acestuia pentru sus inerea cauzei sale, din momentul n care, n conformitate cu dispozi iile art. 54 alin. 2 lit. (b) din prezentul Regulament, partea contractant prt a prezentat n scris observa iile sale cu privire la admisibilitatea cererii sau cnd termenul ce i-a fost acordat n acest scop a expirat. 2. Sub rezerva dispozi iilor art. 96 din prezentul Regulament, odat ce reclamantului i s-a acordat asisten judiciar pentru sus inerea cauzei sale n fa a unei camere, el va beneficia de aceasta i n fa a Marii Camere. Art. 92 - Asisten a judiciar nu poate fi acordat dect dac pre edintele camerei constat : (a) c acordarea ei este necesar pentru o bun examinare a cauzei n fa a camerei; (b) c reclamantul nu dispune de mijloace financiare suficiente spre a face fa , n tot sau n parte, cheltuielilor ocazionate de sus inerea cauzei sale. Art. 932 - 1. Pentru a stabili dac reclamantul dispune sau nu de mijloace financiare suficiente pentru a face fa , n tot sau n parte, cheltuielilor ocazionate de sus inerea cauzei sale, i se cere s completeze o declara ie n care s indice veniturile sale, sumele pe care le de ine sub form de capital i angajamentele financiare pe care le are fa de persoanele aflate n ntre inerea sa sau orice alte obliga ii financiare. Declara ia trebuie s fie certificat de autoritatea sau autorit ile interne competente. 2. Pre edintele camerei poate invita partea contractant interesat s prezinte observa iile sale n scris. 3. Dup primirea informa iilor men ionate n alin.1 al prezentului articol, pre edintele camerei decide acordarea sau refuzarea asisten ei judiciare. Grefierul n tiin eaz p r ile interesate despre decizia adoptat . Art. 94 - 1. Onorariile nu pot fi pl tite dect avocatului sau altei persoane desemnate n conformitate cu dispozi iile art. 36 alin. 4 din
1 2

Articol modificat de Curte la 4 iulie 2005. Articol modificat de Curte la 29 mai 2006.

34

prezentul Regulament. Acestea pot acoperi, dac este cazul, serviciile mai multor reprezentan i astfel desemna i. 2. n afara onorariilor, asisten a judiciar poate acoperi cheltuielile de deplasare i de edere, precum i alte cheltuieli necesare f cute de reclamant sau de reprezentantul s u. Art. 95 - Odat acordat asisten a juridic , grefierul stabile te: (a) cuantumul onorariilor ce trebuie achitate, conform baremelor n vigoare; (b) suma ce se va pl ti pentru alte cheltuieli; Art. 96 - Dac este ncredin at c nu mai sunt ndeplinite condi iile enun ate n art. 92 din prezentul Regulament, pre edintele camerei poate, n orice moment, s decid retragerea sau modificarea beneficiului asisten ei judiciare. Titlul III Dispozi ii tranzitorii Art. 97 Abrogat Art. 98 - Abrogat Art. 99 - Raporturile dintre Curte i Comisie 1. n cauzele transmise pe temeiul art. 5 alin. 4 i 5 din Protocolul nr. 11 la Conven ie, Curtea poate invita Comisia s delege unul sau mai mul i dintre membrii s i s participe la examinarea unei cauze n fa a Cur ii. 2. n cauzele ar tate la alin. 1 al prezentului articol, Curtea ia n considerare raportul adoptat de Comisie n baza fostului art. 31 din Conven ie. 3. n afara deciziei contrare a pre edintelui camerei, raportul este f cut public de c tre grefier, imediat dup sesizarea Cur ii. 4. n cauzele deferite Cur ii pe temeiul art. 5 alin. 2 - 5 din Protocolul nr. 11, celelalte documente ce compun dosarul Comisiei, inclusiv ansamblul memoriilor i observa iilor, r mn confiden iale, dac pre edintele Camerei nu hot r te altfel. 5. n cauzele n care Comisia a ascultat martori, dar nu a fost n m sur s adopte raportul prev zut de fostul art. 31 din Conven ie, Curtea ia n considerare procesele-verbale n integralitatea lor, documenta ia i avizul formulat de delega ii Comisiei la ncheierea investiga iilor lor. Art. 100 - Procedura n fa a unei camere i a Marii Camere 1. Cnd o cauz este deferit Cur ii pe temeiul dispozi iilor art. 5 alin. 4 din Protocolul nr. 11 la Conven ie, un colegiu de judec tori ai Marii Camere constituit n conformitate cu art. 24 alin. 6*) din prezentul Regulament decide, exclusiv pe baza dosarului, dac ea trebuie s fie solu ionat de o camer sau de Marea Camer .

35

2. Dac acea cauz este solu ionat de o camer , hot rrea acesteia va fi definitiv , n conformitate cu dispozi iile art. 5 alin. 4 din Protocolul nr. 11, iar art. 73 din prezentul Regulament este inaplicabil. 3. Cauzele transmise Cur ii pe temeiul art. 5 alin. 5 din Protocolul nr. 11 sunt deferite Marii Camere de c tre pre edintele Cur ii. 4. Pentru fiecare cauz transmis pe temeiul art. 5 alin. 5 din Protocolul nr. 11, Marea Camer este completat cu judec tori desemna i prin rota ie din grupele ar tate la art. 24 alin. 3*) din prezentul Regulament, cauzele fiind repartizate alternativ fiec rei grupe. _____________ *) Versiunea veche, nainte de 8 decembrie 2000. Art. 101 - Acordarea asisten ei judiciare Sub rezerva dispozi iilor art. 96, n cauzele deferite Cur ii n aplicarea prevederilor art. 5 alin. 2 - 5 din Protocolul nr. 11 la Conven ie, reclamantul c ruia i s-a acordat asisten judiciar n cursul procedurii n fa a Comisiei sau a fostei Cur i beneficiaz de aceasta pentru sus inerea cauzei sale n fa a Cur ii. Art. 102 1 - Cererea de interpretare sau de revizuire a unei hot rri 1. n cazul n care o parte prezint o cerere de revizuire a unei hot rri pronun ate de fosta Curte, pre edintele Cur ii o transmite uneia dintre sec ii, n condi iile prev zute n art. 51 sau 52 din prezentul Regulament, dup caz. 2. Prin derogare de la art. 80 din prezentul Regulament, pre edintele sec iei respective constituie o nou camer pentru examinarea cererii. 3. Camera ce urmeaz a fi constituit cuprinde de drept: (a) pre edintele sec iei; i, indiferent dac acesta face parte sau nu din acea sec ie, (b) judec torul ales pentru partea contractant n cauz sau, dac acesta este indisponibil, orice alt judec tor desemnat conform art. 29 din prezentul Regulament; (c) orice membru al Cur ii care a f cut parte din camera ini ial a fostei Cur i care a pronun at hot rrea. 4. (a) Pre edintele sec iei desemneaz prin tragere la sor i pe ceilal i membri ai camerei dintre judec torii sec iei nvestite cu solu ionarea cererii; (b) Membrii sec iei care nu au fost astfel desemna i particip la examinarea cererii ca judec tori suplean i. Titlul IV Dispozi ii finale

Articol modificat de Curte la 13 decembrie 2004.

36

Art. 103 - Modificarea sau suspendarea aplic rii unui text 1. Orice modificare a dispozi iilor prezentului Regulament poate fi adoptat de majoritatea judec torilor Cur ii, reuni i n sesiune plenar , pe baza unei propuneri prezentate anterior. Propunerea de modificare, formulat n scris, trebuie s parvin grefierului cu cel pu in o lun nainte de sesiunea n care va fi examinat . n cazul n care prime te o astfel de propunere, grefierul o aduce, n cel mai scurt timp, la cuno tin a tuturor membrilor Cur ii. 2. Aplicarea oric rei dispozi ii privind func ionarea intern a Cur ii poate fi suspendat imediat la propunerea unui judec tor, cu condi ia ca aceast decizie s fie adoptat n unanimitate de camera interesat . Suspendarea astfel decis nu- i produce efecte dect pentru nevoile situa iei particulare pentru care ea a fost propus . Art. 1041 - Intrarea n vigoare a Regulamentului Prezentul Regulament va intra n vigoare la data de 1 noiembrie 1998.

Modific rile adoptate la data de 8 decembrie 2000 au intrat n vigoare imediat. Modific rile adoptate la data de 17 iunie 2002 i 8 iulie 2002 au intrat n vigoare la 1 octombrie 2002. Modific rile adoptate la data de 7 iulie 2003 au intrat n vigoare la 1 noiembrie 2003, iar modific rile din 13 decembrie 2004 au intrat n vigoare la 1 martie 2005.

37