Cap. 4.

ELECTROCHIMIA Clasificarea conductorilor Din punct de vedere al conducţiei curentului electric, corpurile materiale se împart în conductori şi izolatori (dielectrici). Conductorii la rândul lor se clasifică în:conductori de ordinul I (conductori electronici sau metalici), în care conductibilitatea este de natură electronică, deci se datorează unui flux de electroni. De exemplu: metale, aliaje, combinaţii intermetalice.grafit etc. conductori de ordinul II (conductori ionici sau electroliţi), în care conductibilitatea este de natură ionică, deci se datorează deplasării ionilor prin electrolit. De exemplu: săruri topite, soluţii apoase de acizi, baze sau săruri minerale, amine, soluţii de acizi organici etc.Conductibilitatea electronică este de circa 105 ori mai mare decât ceaionică.conductorii micşti, care conduc simultan prin electroni şi ioni. De exemplu: yAg2S conduce 80% ionic şi 20% electronic;semiconductori, a căror conducţie este asigurată de electroni şi goluri. De exemplu: elemente monoatomice (Si, Ge, Te), halogenuri (Agi, Cui), oxizi (ZnO, CoO, CuO, NiO, Cr203, Fe203), sulfuri şi seleniuri (PbS, PbS2, Ag2Se, Ag2S, CdS).Izolatorii nu sunt străbătuţi de curentul electric. De exemplu: sticla, mica, porţelanul, lichide şi cristale organice, unii polimeri.Electrolitii fac obiectul electrochimiei, care studiază relaţiile cantitative dintre curentul electric şi reacţiile chimice care îl însoţesc. Disocierea electroliticăElectrolitii sunt conductori de ordinul II, care conduc curentul electric cu transport de materie, prin ioni pozitivi şi negativi. Procesul de desfacere sub formă de ioni a unui electrolit se numeşte disociere electrolitică. După modul cum apar ionii substanţelor, electrolitii se împart în electroliţi reali şi electroliţi potenţiali.Electrolitii reali (ionofori) în stare solidă cristalizează în reţea ionică (ex: NaCI, KCI) şi, deci, ionii preexistă în reţeaua cristalină. Legătura ionică din cristale poate fi labilizată fie prin topirea substanţei, şi, astfel, rezultă o topitură ionică conductoare, fie prin dizolvarea într-un solvent polar adecvat, când ionii trec în soluţie ca urmare a interacţiunii lor cu moleculele dipolare din solvent, prin formare de legături ion - dipol, rezultând ioni solvataţi (hidrataţi, dacă solventul are apa). De exemplu: Na*Cr < ^';0 ) Na+ +CI" cristal hidratat hidratatElectrolitii potenţiali (ionoqeni) , în stare solidă cristalizează în reţele moleculare . In nodurile reţelei cristaline sunt molecule polare, formate din atomi legaţi covalent. Ionii apar la dizolvarea electrolitului în apă sau în alt solvent polar, ca urmare a accentuării polarităţii legăturii covalente şi a ruperii ei sub acţiunea moleculelor polare de solvent. De exemplu:H+6-cr6 < "u-° >H3o*+crlegătură covalentă hidratat polară.Electroliţii ionofori se disociază complet în ioni, când sunt dizolvaţi în solvenţi polari. Cei ionogeni se disociază complet, când polaritatea legăturii covalente este mare şi parţial, când polaritatea legăturii este mică. Aprecierea cantitativă a disociaţiei electrolitice se face prin mărimea fizico - chimică introdusă de Arrhenius, numită grad de disociere, a, definit ca raportul dintre numărul de molecule

disociate şi numărul total de molecule dizolvate. Dacă g=1, electroliţii sunt practic total disociaţi în soluţii de concentraţii 0,1 - 0,01 m. Ei se numesc electroliti tari. De exemplu: majoritatea sărurilor, acizi şi baze tari (H2SO4, HNO3, NaOH, KOH etc). Disocierea se reprezintă:AB<^A+B+ (4.1)Dacă g«1, electroliţii sunt parţial disociaţi în soluţie. Ei se numesc electroliti slabi. De exemplu: acizi organici, amine, fenoli, acid carbonic, acid cianhidric, amoniac, HgCb, Hg(CN)2 etc. Disocierea electroliţilor slabi se reprezintă printro reacţie de echilibru: AB A"+B+ (4.2)caracterizată de o constantă de echilibru (constantă de ionizare sau disociere. Ki):*,=W (4.3)[ A B ] Admiţând că, prin dizolvarea electrolitului AB s-a obţinut concentraţie c moli/l, iar din aceasta s-a ionizat fracţiunea a rezultă că la echilibru, concentraţiile speciilor vor fi: [AB]=c-ac=c(1-a),[A_]=ac; [B+]=ac :Prin urmare: K = acJţc=^li (44) c(l - a) 1-a iar dacă a«1 Kj=a 2c(4.4') Relaţia (4.4) este cunoscută sub numele de legea dilutiei a lui Ostwald şi stabileşte legătura dintre constanta de ionizare, Kh şi gradul de disociere, a, a unui electrolit. Se aplică numai soluţiilor de electroliti slabi deoarece pentru electroliţii tari a creşte cu diluţia şi nu se mai obţin valori constante pentru Kj. în soluţii ideale, stare atinsă numai_ la diluţie infinită a soluţiei, ionii de semn contrar nu se influenţează reciproc. în soluţii reale, concentrate, în soluţii de electroliti tari, se înregistrează abateri de la legea diluţiei a lui Oswald, datorate interacţiilor dintre ioni. în acest caz noţiunea de concentraţie, c, a fost înlocuită cu cea de activitate termodinamică, a: a=fc, unde f - coeficientul (factor) de activitate, indică abaterea soluţiei de concentraţie c, faţă de soluţie standard de diluţie infinită. La diluţie infinită, f—>1 şi a-*c. Aşadar, electroliţii tari au Ki>1 $i a=1, iar electrolitii slabi au Ki<10"2 şi a<0,01. între aceste limite, se află electrolitii medii (intermediari) cu 10^(K<1 si 0.01<a<0,05.în funcţie de natura electrolitului, acid, bază sau sare, constanta de ionizare, Ki, se numeşte, respectiv, constantă de aciditate, Ka, constantă de bazicitate,Kh, si constantă de hidroliză, Kh. Astfel, pentru acidul HA: ha^—» hva ; „ = l" jl" j(4.5)[ H A ] pentru bază, BOH:[ B O H ] HA ^ BVHO-;K = ft'i(4.6)A J B ] iar pentru sarea AB:
K
B

H; AB ° A+B+ATt = (4.7)Apa este un electrolit foarte slab, numai o moleculă din 550.000.000 molecule apă se disociază: H20 -<"> H++HCT (4.8) Cum ionul de hidrogen din cauza câmpului electric intens pentru un volum foarte mic, se ataşează de o moleculă de apă şi există ca ion de hidroniu H30+, echilibrul (4.8) se scrie ca: 2H20 H30++HO

(4.9)Pentru simplificare se menţine notaţia H+ pentru ionul de hidrogen (hidroniul): Constanta de ionizare a apei:K = M M (4.9)H 2 0 Dar, Ki[H20] = constant = [H+][HO"]=Kw=produsul ionic al apei la 25°C, K„=10"14 mol2/l2. Pentru apa neutră, [H+]=[HO"]=10"7 mol/l. Faţă de apa neutră soluţiile pot fi acide, dacă [H+]>10"7 sau bazice, dacă [H+]<10"7 (sau [HO"]>10"7). Aciditatea unei soluţii se poate aprecia şi prin mărimea fizico - chimică pH, definit ca: pH=-lg[H+], pentru soluţii ideale (4.10) sau pH=-lgan* pentru soluţii

Pentru aceasta s-a introdus noţiunea de număr de transport al ionilor. introdus în relaţia (4. I. X = I = 1. în absenţa unui câmp electric exterior. X . în soluţii diluate X creşte cu concentraţia. este: uH+=36. 4.11) Analog pOH=-lg[HO"] sau pOH=lgaHO" (4. care conţin ioni cu încărcare dublă. în amperi.1 este prezentată dependenţa de concentraţie a conductivităţii unor soluţii de KCI: Poziţia maximului depinde de natura electrolitului şi de temperatură. Deci. Viteza de migrare a ionilor depinde de: natura ionilor. gradient de potenţial aplicat etc.20) devine: 'şi.16) u4 + u.19)Valoarea inversă a rezistivităţii se numeşte conductivitate specifică sau conductivitate. Aplicând legea lui Ohm. conductivitate. uzual. şi are dimensiunile Q. acţiunile electrostatice cu celelalte tipuri de ioni.unde Cm este concentraţia molară şi VM volumul. conductivitatea. G. R = —. suprafaţa şi volumul lor. conductivitatea.12) sau pKw=-lgK„=14 (4. în consecinţă s-a definit o nouă mărime.3."1m"1 în S. în care U reprezintă tensiunea unei porţiuni de circuit. t. ucf=7. care conţin ioni cu o singură încărcare. conductanţa unui centimetrucub de electrolit.1. relaţia (4. Pentru măsurarea conductivităţii electrice a soluţiilor de electroliţi se folosesc celule de conductivitate. şi. u4 + u_ în care : tt = numărul de transport al cationului. Trebuie precizat că în măsurătorile de conductivitate. mobilitate.62-10-4. situaţi la distanţa l unul faţă de celălalt (fig 4. care conţine 1 mol de substanţă.4. situată între doi electrozi identici. numere de transportCea mai simplă teorie a transportului electricităţii în soluţie este cea hidrodinámica. u. sunt date conductivitătile molare ale unor electroliti. care străbate un cub de electrolit cu latura de 1 cm.18)în care p este rezistivitatea electrolitului.^ . şi are dimensiunile O. aparţin domeniului 0 -14 (pHe(0. în cm3. U+L=1 (4. în principiu. Evident. Conductivitatea soluţiilor de electroliti variază cu concentraţia X =f(c). iar mărimea fizică asociată fenomenului.2. acestea fiind în general diferite. De exemplu. Acest fenomen de transport de masă sub acţiunea unui gradient de potenţial se numeşte migrare. a unei soluţii de electrolit reprezintă conductanţa electrolitului cuprins între doi electrozi de suprafaţă egală cu 1 cm2. uOH"=20. mişcându-se într-un solvent presupus mediu continuu. cu suprafeţe egale (S).Migrare.14) Valorile de pH pentru soluţii apoase.1.V„=l^ . mobilitatea. care lucrează în curent alternativ. în consecinţă. altfel spus. de suprafaţă. iar în soluţii concentrate X scade cu concentraţia."1 (ohm"1 sau siemens.25-10-4. situaţi la distanţe de 1 cm). uK+=7. u+= mobilitatea cationului. a unei coloane de electrolit de lungime.: t =-±. pentru o soluţie infinit diluată. = numărul de transport al anionului. Variaţia este mai marcată pentru electroliţii tari decât pentru cei slabi. având toate direcţiile de deplasare echivalente.10) . R.3. crescând odată cu creşterea concentraţiei. platină)."1cm2mor1 şi reprezintă conductivitatea ionilor proveniţi dintr-un mol de electrolit dizolvat în volumul VM de soluţie. cele două soluţii vor avea cantităţi diferite de .= K.92-1CT4 Proprietatea de conducţie electrică a unei soluţii nu poate fi caracterizată prin mobilităţile anionilor şi cationilor. în caz contrar sarcina transportată nu este aceeaşi. străbătută de un curent continuu de intensitate I. X . ci şi normalizarea concentraţiei în ioni. deoarece creşte numărul unităţilor conductoare.reale (4.=X.(4.20). La baza ei stă ideea că ionii sunt sfere rigide.14)).23. situaţi la distanţa de 1 cm unul faţă de altul sau. rezistentă electrică. conduce la: !l=GK (4. în tabelul 4. La trecerea curentului electric prin electrolit.l. deoarece intervine fenomenul de asociere a ionilor de sarcini opuse în compuşi neconductori. supuşi la o diferenţă de potenţial este: R=P^(4. se poate defini ca intensitatea curentului. Dacă pH<7 soluţiile au caracter acid. S. atingând un maximum şi apoi scăzând cu creşterea în continuare a concentraţiei.13) Combinând relaţiile (4.(cm"') numit constanta celulei de conductivitate. supus la o diferenţă de potenţial de 1V. X .(4. 0/1cm"1. Astfel.) Raportul . Valoarea inversă a rezistenţei se numeşte conductantă. Am are dimensiunile D. măsurată în cm2s"1V"1. Măsurarea se efectuează montând celula de conductivitate la aparate numite conductometre. Ceea ce interesează este fracţia de cantitate de electricitate transportată de ionii de un anumit fel.17) Proprietatea unui electrolit de a conduce curentul electric se numeşte conductibilitate electrică. notată cu u:Mobilitatea este o caracteristică pentru o specie ionică. trecerea curentului eletcric nu implică desfăşurarea nici unei reacţii chimice. dacă comparăm două soluţii 1m de Na+CI". Ele sunt formate dintr-un vas de sticlă în care sunt fixaţi doi electrozi dintr-un metal inert chimic (de exemplu. natura solventului. = mobilitatea anionului. conductivitatea molară: A. în tabelul 4. Dependenţa conductivităţii specifice de concentraţie arată că acesta mărime fizico chimică nu poate fi folosită pentru a compara conductivitatea diferiţilor electroliti.13) rezultă: pH+pOH=14 (4. Prin analogie cu un conductor electric. pentru compararea puterii conductoare a soluţiilor de electroliti nu este suficientă normalizarea geometriei ce conduce la definirea conductivităţii (electrolizi de suprafeţe de 1 cm2. pentru a evita fenomenul de electroliză care s-ar produce în condiţiile curentului continuu.55-1Cr4. S): G = —Q ' sau S (4. ionii din soluţiile electroliţilor au o mişcare de translaţie sau vibraţie dezordonată. Viteza de migrare raportată la gradientul de potenţial de 1V/cm se numeşte mobilitate.| = G~ (4. dacă pH>7 soluţiile au caracter bazic şi dacă pH=7 soluţiile au caracter neutru. Conductivităţile molare nu pot fi comparate între ele decât în cazul în care electroliţii dizolvaţi conţin ioni cu aceeaşi încărcare.Comportarea electroliţilor în câmp electric 4. definită ca: t l = . încărcate electric.20) p RS S Deci. ionii din soluţie se deplasează spre electrodul de semn contrar. şi de Cu2+S042".22) Constanta celulei se determină experimental măsurând rezistenţa (R) sau conductanţa (G) a unei soluţii de conductivitate specifică cunoscută (soluţie standard de KCI).

datorită atracţiei dintre ioni. deşi au concentraţii molare egale. Efectul electroforetic frânează deplasarea ionului în soluţie prin tendinţa atmosferei ionice şi a moleculelor de solvent de a se mişca în sens contrar ionului central. Ao=A0. nici efectele timpului de relaxare. Transportul de sarcini electrice diferă în faza metalică şi în electrolit. efectele interacţiilor ion . din cauza schimbării rapide a sensului curentului. şi volumul. Deoarece. în timpul deplasării ionului pozitiv. Pentru electroliţii tari. atmosfera ionică nu mai are timp să se formeze şi nu mai apare frânarea datorată efectului electroforetic şi efectului de relaxare.2. Interfaţa metal soluţie de electrolit sau. de soluţie. va fi dată de: V=V0-Ve-Vr (4. nu se produce asimetrizarea atmosferei ionice şi. Atmosfera ionică are simetrie sferică atât timp cât nu este supusă acţiunii unui câmp exterior. dar creşterea este mai puţin marcată decât în cazul efectului Wien. Fenomene la limita metal .24)A are dimensiunile 0/1cm2echivalent"1 şi reprezintă conductivitatea ionilor proveniţi dintrun echivalent gram de electrolit.De exemplu.sarcină.a V c (4. numit timp de relaxare. ve = viteza datorată efectului electroforetic. electrodul se numeşte ireversibil. ecuaţia (4. Din cauza vitezei mari a ionului. se poate imagina că. dar suferă tot timpul mişcări oscilatorii foarte rapide. valoarea limită A0 poate constitui un criteriu de comparaţie a capacităţii electroconductoare a diferiţilor electroliţi. viteza de deplasare a ionului. Deci.29)sau Me^^->Mez++ze reacţia de ReduCere (cerere. în absenţa atmosferei ionice. +e").4. S-a făcut presupunerea că scăderea conductivităţii s-ar putea datora scăderii mobilităţii ionilor în soluţii concentrate. o placă de Ni în contact cu apa de mare se notează Ni/h^O. în tabelul 4. sunt date conductivităţile echivalente ale unor soluţii de electroliţi la diferite temperaturi şi concentraţii. în condiţii de mare diluţie. Procesul de electrod în cazul acestui electrod este reve <ea Mez++7e. odată cu deplasarea ionului în câmp. v=v0. în cm3. care-l frânează în deplasare.3. simetria atmosferei ionice se strică din cauza a două fenomene: efectul electroforetic şi efectul de relaxare.soluţie de electrolit. se admite că în jurul fiecărui ion.26) Extrapolarea dreptei la c=0. cedare de electroni. iar . apare în spatele său un exces de sarcină negativă. Totuşi. (efect Debye Falkenhagen). Creşterea este cunoscută sub numele de efect Wien şi se manifestă cu atât mai evident cu cât concentraţia soluţiei este mai mare. dizolvat în volumul. asemănătoare cu o joncţiune n-p de la semiconductori.28) în care: v0= viteza. conductivitatea echivalentă a electroliţilor tari va creşte odată cu creşterea frecvenţei curentului. conduce la valoarea A0. conform legii lui Kohlrausch. se notează Zn/ZnSCu. V. există o atmosferă ionică de sarcină medie egală şi de semn contrar cu sarcina ionului considerat. Valoarea lui A creşte cu diluţia (creştere a volumului soluţiei sau scăderea concentraţiei) şi tinde către o valoare maximă limită. o placă de Fe în contact cu o soluţie de NaCI se notează Fe/NaCI.3. Diferenţa dintre A şi A0 nu poate fi explicată cu ajutorul ideii disociaţiei incomplete. care se desfăşoară simultan: reacţia de OxiDare (dare. Deci. ionul tinde să-şi refacă norul ionic de simetrie sferică. V. atinsă la diluţie infinită.NaCI etc.ion (e'-i). A depinde liniar de V c . când disocierea electrolitului este completă (fig. ionul nu pleacă departe de centrul atmosferei ionice. ceea ce corespunde unei formule empirice cunoscute sub numele de legea lui Kolrausch: A = A„ . care este dată de produsul dintre conductivitatea soluţiei. De aceea. 4. de bază sau de sare).). datorită gradientului de potenţial foarte mare. De aceea s-a introdus conductivitatea echivalentă. în electrolit de către ioni. v. metal electrolit constituie limita dintre conductibilităţile de tip electronic şi ionic şi poate fi considerată o joncţiune electron . Asimetria atmosferei ionice va fi cu atât mai mare cu cât timpul de relaxare este mai lung şi viteza de deplasare a ionului mai mare. scade odată cu creşterea concentraţiei soluţiei de electrolit. Când electroliţii tari sunt supuşi unui curent de înaltă frecvenţă.+. Proces de electrod. La tensiuni înalte. deci.ion sunt practic nule.24) c reprezintă concentraţia normală (echivalentă) a electrolitului. efect Wien şi efect Debve – Falkenhaqen Experimental s-a stabilit că conductivitatea echivalentă. In noua poziţie. în aceste condiţii valoarea lui A0 poate fi obţinută din însumarea conductivităţii ionice echivalente limită ale anionului A0i. o placă Zn în contact cu o soluţie ZnSCv. Din acest motiv A creşte la tensiuni ridicate până atinge valoarea A0.~Me (4. în curenţi de înaltă frecvenţă. A = W = i^(4. Electroliţi tari în câmp de înaltă tensiune sau înaltă frecventă. vr = viteza datorată efectului de relaxare. La deplasarea ionilor în câmp electric. deoarece electroliţii tari sunt total disociaţi la orice concentraţie.25) conform legii miqratiei independente a ionilor dedusă de Kohlrausch. Aşadar.30) sau 2H++2e—^H2(4. de exemplu: Mez*+ze' "* >Me (4. Procesul de electrod este un proces redox format dintr-un cuplu de reacţii. Electrod. X . Potenţial de electrod. de exemplu: Me-ze"-^^Mez(4. ce conţine un echivalent gram de electrolit.3. -e").26). acceptare de electroni. în metal el este efectuat de electroni. A.31)Dacă metalul este în contact cu soluţia ionilor proprii electrodul se numeşte reversibil şi se notează Me/Me2+.Efectul de relaxare al atmosferei ionice se datorează stricării simetriei atmosferei ionice şi tendinţei de refacere a ei. de zeci şi sute de mii de volţi pe centimetru. In expresia (4. efectul electroforetic se păstrează şi v=v0-ve.electrolit care conţine sarcini electrice mobile (electroni. A0. ionii se deplasează cu o viteză de aproximativ 1m/s.şi ale cationului A0.Sistemul format dintr-un metal în contact cu o soluţie de electrolit constituie un electrod şi se notează Me/soluţie electrolit. Pentru aceasta. mai simplu. ioni) determină apariţia unui proces de transfer de sarcină între metal şi electrolit numit proces de electrod sau reacţie de electrod. De exemplu.32)Dacă metalul este în contact cu o soluţie de electrolit care nu conţine ionii metalului (o soluţie de acid. aplicate electroliţilor tari.-+ A0i+ (4. Acest proces de realxare necesită un anumit timp. Existenţa interfeţei metal .

33) au Me—^ Mez++ze~ ste cuplat cu un proces de reducere a unei specii (particule) în soluţia de electrolit. Potenţial de electrod.35) la interfaţa Me/Mez+.46) Ţinând cont de expresia potenţialului chimic al unei specii în funcţie de activitatea speciei (3. ce stă la baza unor transformări de importanţă esenţială pentru activitatea practică omenească şi constituie obiectul de studiu al cineticii electrochimice. (4. deci producere de substanţe. în acest caz este reversibil: Mez++ze" < l Me (4.41) devine: AG+ZFE=0 (4. stratul dublu electric are un caracter difuz spre interiorul soluţiei.48) se poate scrie: pMe=ML+RTInaMe (4. conform principiului reversibilităţii microscopice. câmpul electric creat de sarcina metalului în straturile de soluţie din jur. ioni complecşi sau molecule neutre. de reducere.48) UsoFU^. se caracterizează prin entalpia liberă electrochimică (AG) care reprezintă suma dintre entalpia liberă chimică (AG) şi lucrul electric produs sau consumat (L): ĂG = AG + L (4. ionii trecând din faza cu potenţial chimic mai mare în cea cu potenţial chimic mai mic până la stabilirea echilibrului. de la infinit în punctul x: Analog.35) Interfaţa atinge echilibrul când: din punct de vedere cinetic. deci. Ansamblul. în ambele cazuri. în zona dintre cele faze se va forma un strat compus din ioni metalici în fază lichidă şi electronii în fază solidă. astfel obţinut. respectiv de oxidare. Procesul de electrod. Deci. cu sursele chimice de energie electrică (pilele electrochimice).+RTIna^. condiţia termodinamică este îndeplinită. Ionii metalici pozitivi din soluţie sunt atraşi de suprafaţa negativă a metalului.34) ar fenomenul respectiv face obiectul coroziunii electrochimice a metalelor şi aliajelor (cap. format dintr-o reacţie chimică redox însoţită de curent electric. constituie o pilă sau o celulă de electroliză. Fe/Fe2+. AG. metalul fiind în stare standard şi deci: uMe=M!„c. E°.4. care iniţial era neutru. adică un strat dublu electric.37) Anionii din soluţie sunt atraşi de suprafaţa pozitivă. variaţia entalpiei libere electrochimice (AG )este nulă: AG =0 (4.45) Entalpia liberă chimică. Cinetica electrochimică se ocupă. rămâne încărcat cu sarcini negative. procesul de electrod este un proces electrochimie.între metal şi electrolit apare un transfer spontan de sarcină care se datorează diferenţei dintre potenţialul chimic al ionilor din soluţie (uSOi) şi cel al ionilor din metal (uMe). printre altele. notat cu E. deoarece electronii nu pot trece în soluţie odată cu ionii.38) din punct de vedere termodinamic. efectuat de un ion pozitiv de valenţă z (Mez+) la traversarea stratului dublu până la suprafaţa electrodului metalic este dat de produsul dintre sarcina sa (zF) şi diferenţa de potenţial a stratului dublu (E). Pentru inginerii economişti. stratului dublu electric îi corespunde o diferenţă de potenţial electrostatic ca o consecinţă a segregării de sarcină în zona stratului dublu numit potential de electrod. s-a arătat că un electrod constituit dintr-un metal în contact cu soluţia ionilor proprii este un electrod reversibil şi se notează Me/Mez+. adică: ĂG=0.47) dar aMe=1.procesul de electrod asociat va fi ireversibil. Deoarece electronul constituie o sarcină electrică. relaţia (4.5). Deci. Prin urmare. deoarece introducerea sa într-un circuit necesită neapărat încă o interfaţă metal .— Mez+(4. se soldează cu transformarea chimică a metalului şi a particulelor implicate.AG+L=0(4. pentru reacţia de electrod (4. cinetica electrochimică oferă principii de bază în aprecierea efectelor economice ale coroziunii. în cele două situaţii.când uMe<Msoi. îl încarcă pozitiv: Mez++ ze" —Me(4. Existenţa curentului electric presupune o diferenţă e potenţial electric. (4. o singură interfaţă nu este capabilă nici de efecte chimice şi nici de efecte electrice. de generarea biocurenţilor. determină o distribuţie neuniformă spre interiorul soluţiei. unul din cele mai dinamice capitole ale electrochimiei. după cum sistemul generează sau consumă energie electrică. ionii metalici vor trece din metal în soluţie. Me-ze. în acest caz procesul de oxidare a metalului:Me-ze ^^-Mez+ (4.electrolit este un proces fundamental.1.45) devine: uL-Ml--RTInaMe„+zFE=0 (4. notată cu D: +ze' rti >Dze' 4.41)Reamintim că în electrostatică. relaţia (4. în consecinţă.2. metalul. Exemplu: Cu/Cu2+.Aşadar.44) Deci. la interfaţa metal .40) în condiţii de echilibru. Dar. potenţialul electrostatic Vx în punctul x. viteza reacţiei de reducere este egală cu viteza reacţiei de oxidare: Vred=V0x (4.Să considerăm că în reacţia de transfer de electroni (4. formând un strat dublu electric de sens contrar celui anterior. Ag/Ag+i etc. Relaţia lui Nernst în secţiunea 4. aflat în vid. în stabilirea măsurilor de maximă eficientă în prevenirea acestor fenomene precum şi obţinerea prin electrotehnologii a unor materiale sau piese metalice în condiţii de randament si renatabilitate sporite. procesului spontan (oxidare în primul caz şi reducere în cel de-al doilea) i se opune.35) este dată de diferenţa de potenţial chimic: AG = UMeMsoi(4. de sinteze electrochimice de materiale etc. procesul de electrod va fi redat ca un proces reversibil: > Me2++ze" < Me (4. Ni/Ni2+ etc .51' Termenul reprezintă potenţialul normal de electrod al zFmetalului.49) Deci. Exemplu: Zn/Zn2+. q.39) Reacţiile electrochimice. de coroziune şi de imensa activitate depusă pentru prevenirea ei. asemănător unui condensator.. transferul de electron în fază eterogenă. L=ZFE (4. pentru a aduce sarcina. este numeric egal cu travaliul. transferulelectronilor prin interfaţă reprezintă un curent electric. L.Traversarea de către sarcinile electrice a interfatei metal .36) sau Me—^—» Mez++ze" Dar. care pot fi ioni simpli.electrolit. procesul invers. fiind reacţii chimice însoţite de generare sau consum de energie electrică. cât şi electrice. schimbul de electroni între metal şi particule din soluţia de electrolit. are implicaţii atât chimice. 4.electrolit. travaliul electric (L).35)unde Vred şi vox sunt vitezele de reacţie ale celor două procese simultane. adică generarea curentului electric. adică potenţialul de electrod când activitatea .50) sau: E Me = M"" +—lna „(4. cationii din soluţie trec pe metal şi acceptând e" de la acesta. Se disting două situaţii: când uMe>uSoi (potenţialul chimic al ionilor din reţeaua cristalină metalică este mai mare decât al ionilor de metal din soluţie).4.

„4. Formula generală: Pt. potenţialul respectiv se numeşte potenţial de oxidare. practic nu variază în timpul funcţionării electrozilor.66)şi potenţialul de electrod: RT. deci. de exemplu platină platinată) în contact cu ionii gazului. (4. deci. Clasificarea electrozilor în funcţie de formula electrodului şi de expresia procesului de electrod există trei tipuri de electrozi: electrozi de specia l-a.(4. (4.surse electrochimice de energie 4..Fe2+/Fe3+.59) Electrodul de oxigen. Electrozii de specia l-a sunt formaţi dintr-un conductor în contact cu o soluţie de sare solubilă. Procesul de electrod: forma oxidată+ ze"formă redusă (4. cu formula Ag/AgCI/KCI sat Procesul de electrod este:AgCI+e"<=± Ag+CI" (4. Exemple: electrodul de clor. saturând-o. electrodul de argint.35) iar potenţialul de electrod este: RT. ei pot fi utilizaţi ca electrozi de referinţă în locul electrodului de hidrogen gaz. (vezi anexe) Metalele situate înaintea hidrogenului în seria electrochimică au o tendinţă de oxidare (deci de a trece în soluţie sub formă de ioni pozitivi) mai mare decât hidrogenul şi.b/KI. 4.ionilor metalici din soluţie este egală cu unitatea (aMez+=1). 02.52')^ forma redusa numită relaţia lui Nernst.Celule galvanice . şi cu procesul de electrod: Fe3++e"<=> Fe2+(4. apă etc). Deci.(4. alcătuiţi dintr-un electrod de Pt în contact cu un nemetal şi o sare solubilă a acestuia.31jmol"1K_1.(Po 2 =1 atm) (4. De exemplu. a ll-a.62)electrodul de calomel. Ni/Niz+. Electrozii de specia a lll-a sau electrozii redox care conţin ionii aceluiaşi metal sau compus chimic în două stări de oxidare diferite.e = E H zF electrozi metaloid . Valorile potenţialelor standard de reducere ale elementelor chimice măsurate în raport cu electrodul standard de hidrogen constituie aşa numita serie electrochimică._. considerat convenţional ca având potenţialul egal cu zero la 25°C. ca urmare.Potenţialele normale de electrod ale electrozilor de specia a lll-a se mai numesc potenţiale redox şi exprimă cantitativ puterea de oxidare sau reducere a unui sistem redox. dacă reacţia de electrod este scrisă în sens direct ca un proces de reducere.52RT a sau. E = E +—lna. potenţialul asociat reacţiei se numeşte potenţial de reducere.52')Exemplu: electrodul de fier. deoarece aci" din soluţia de KCI saturat. dacă reacţia directă este de oxidare. cu formula CI2(Pt)/KCI Procesul de electrodeste: 1/2CI2+e"^^ CI"(4. Acest electrod prezentat în fig. care se absoarbe pe placă. în lucrarea de faţă se va opera cu potenţialele de reducere conform Convenţiei Europene de Semn Algebric pentru Potenţialul de electrod adoptată de IUPAC din anul 1953. iar dacă electroliţii ce alcătuiesc celulele sunt separaţi prin diafragmare sau punte de sare .soluţie cu formula : Me/Me2+. se foloseşte electrodul normal de hidrogen EHN. Procesul de electrod este: 1/212+6"^=^ I" (4. cu formula Pt. electrodul de iod. pile electrice) sunt dispozitive electrochimice de conversie a energiei chimice în energie electrică şi sunt formate dintr-un ansamblu de doi electrozi de potenţiale diferite. temperatura (T) în Kelvin.. a lll-a. deplasează hidrogenul din combinaţiile lui (acizi. Placa saturată cu hidrogen se comportă ca şi cum electrodul ar fi alcătuit din hidrogen. măsurând diferenţa de potenţial a unei pile alcătuite din electrodul de potenţial necunoscut şi electrodul de hidrogen standard se obţine practic valoarea potenţialului electrodului de potenţial necunoscut. Generalităţi Celulele galvanice (pilele galvanice. Ca electrod etalon. z. deoarece nu se poate lega un voltmetru cu soluţia fără a cufunda un alt electrod în soluţie. Reacţia de electrod este:H+ +e 1/2H2 (4. 4.059 lgaH0. mai greu de manipulat. care serveşte ca suport pentru transferul de electroni. Observaţie: Convenţional. formula Pt. în contact cu un electrod inert. Cl2 etc) absorbite pe suprafaţa unui conductor inert (care nu reacţionează cu mediul. faţă de care se determină potenţialul altor electrozi.5.Electrozii de specia a ll-a sunt formaţi dintr-un metal în contact cu o sare greu solubilă a sa. Procesul de electrod este: v. Cu/Cuz+ etc.2. şi activitatea ionilor metalici din soluţia de electrolit (aMez+). diferenţa de potenţial între cei doi electrozi. nu-i pot deplasa ionii din soluţie (nu-l pot scoate din combinaţiile lui).soluţie. cu atât metalele sunt mai reactive.„ Mez++ ze" K > Me(4. Potenţialul de electrod nu se poate măsura direct. care arată dependenţa potenţialului de electrod (E) de natura electrodului (E°). De aceea.51) devine:n RT . adică va indica cu cât potenţialul unui metal este mai mare sau mai mic decât al celuilalt electrod. O celulă galvanică se reprezintă printr-un lanţ electrochimie (formula pilei) în care electrozii sunt separaţi de electrolit prin linii drepte sau oblice. Cele două potenţiale sunt numeric egale şi de semn contrar.53) Cum potenţialul standard al hidrogenului este nul. Se disting mai multe tipuri de electrozi de specia l-a: electrozi metal .64) Aceşti electrozi au potenţialul reproductibil şi invariabil în timp.sarcina ionului. este format dintr-o plăcuţă de platină platinată în contact cu o soluţie de HCI IN sau H2S04 IN.63) iar potenţialul de electrod este: RT Ł = E° lnarl. (4. la rândul său în contact cu o soluţie concentrată de sare solubilă cu anion comun. în general:E = E° + — In fom" °xid"a .55) electrozi de gaze formaţi din gaze (H2. cu formula Hg/Hg2CI2/KCI sat Procesul de electrod este: Hg2CI2+2e" < > 2Hg+2CI" (4.Potenţialul normal la temperatura de 25°C se numeşte potenţial standard de electrod. Exemple: Zn/Znz+: Fe/Fez+. Prin soluţie trece un curent de hidrogen la presiunea de 1 atm.65)Potenţialul de electrod este: RT aŁ = Ł°+ ln-^-(4.1. cu formula 02(Pt)/HO". cu procesul de electrod: I/2O2+H2O+2 e" <> 2HO"(4.3.61) sau E=E°0.58) iar potenţialul de electrod este: e = e " + — l n ^ .61')Electrodul de hidrogen a fost tratat la cap.4. 4.5. ca urmare. o valoare relativă a potenţialului de electrod. Fiecare metal sau hidrogenul sub presiune poate să scoată din combinaţii (prin reducere) metale cu potenţial mai pozitiv decât el.3. Voltmetru va măsura. realţia (4. Metalele situate după hidrogen în seria electrochimică (metale mai nobile) au tendinţa de oxidare mai mică decât hidrogenul şi. Invers.60) şi potenţialul de electrod: RT P"2 E = E°+—ln-^-. iar constanta R=8. stare redusă/stare oxidată. Cu cât valoarea potenţialului de electrod este mai negativă..61)iar potenţialul de electrod este:RT E = E°lna„. a„.

în acest caz.90) în (3. Pe aceasta se bazează măsurarea practică a tensiunii electromotoare a pilei. în caz contrar sunt ireversibile. au loc reacţii de oxidare (cedare de electroni). 4. iar la catod se depune un echivalent gram de cupru.69)Celulele galvanice sunt reversibile.4. sau: Wd=ldEdt (4.2.100) dacă ld este constant. fie folosind montajul de compensaţie Poggendorf. d) Capacitatea de descărcare.99) dacă ldnu este constant. este tensiunea corespunzătoare circuitului exterior închis: Ed=E-rdld (4. Rezistenta internă de descărcare. curent de descărcare. 4.Pila Volta este o pilă ireversibilă. iar la catod (polul pozitiv). fie cu un voltmetru cu rezistenţă internă foarte mare care satisface condiţia ld—»0.5.73) Când această celulă produce un faraday de electricitate. Deci. curentul de sens invers nu a adus celula la condiţiile iniţiale. condiţie care nu poate fi realizată practic. este cantitatea de electricitate ce poate fi obţinută de la o pilă în condiţii date de timp.e. (4.83.89) sau: \ ^ \ =-S Introducând relaţia (4.aceasta se reprezintă prin linii duble:(-) anod II catod (+) (4. (E) definită ca diferenţ dintre potenţialul electrodului pozitiv (catodul) şi cel al electrodului negativ (anodul). prin reducerea unui echivalent gram de zinc.78) Catod(+) 2H++2e"^H2î (reducere)(4. La trecerea unei cantităţi de 1F de electricitate celula revine la starea iniţială.3. un termen care reprezintă energia pe care o degajă pila sub formă de căldură. pila absoarbe izoterm o cantitate de căldură ZFT[ — | şi se ST.71) Catod(+) Cu2+ +2e"^Cu(reducere)(4. Reacţiile generatoare de curent din pilă sunt: Anod(-) Zn^Zn2++2e"(oxidare)(4.94) figurează scăderea de entalpie a reacţiei generatoare de curent. şi: Qd=ldt (4.5. debitată în circuitul exterior de descărcare este dată de relaţia: W^jl^dt (4. datorată electrozilor.79)Zn+2H+ —>Zn +H2î (reacţie totală generatoare de curent) (4. Rezultă că E=Ed dacă rd=0. deoarece un schimb de sarcină finit nu se poate realiza în condiţii de reversibilitate.96) unde Id este intensitatea de descărcare. În timpul funcţionării. e)Energia pilei. g)Autodescărcarea pilei. va trece în soluţie un echivalent gram de cupru şi se degajă pe zinc un echivalent gram de hidrogen. reacţiile elctrochimice vor fi:Catod(-) 2H++2e-. f)Puterea pilei este energia debitată de pilă în unitatea de timp.72)Zn+Cu2+—>Zn2++Cu (reacţie totală generatoare de curent) (4. tensiune de descărcare: t Qd=jlddt dacă ld nu este constant în timp.81 . respectiv oxidarea unui echivalent gram de cupru. dacă monatate ca şi celule de electrolizăreacţiileelectrochimice sunt opuse celor din pilă.82) 2H++Cu—H2+Cu2+ (reacţie totală la electroliză) (4.84) în (4. Ea se poate evalua prin măsurarea coeficientului de temperatură (<9E/dT)p al t.E=Ł+-Ł . este rezistenţa opusă de pilă la trecerea curentului electric.92) se obţine:în membrul stâng al ecuaţiei (4.87)La P=t: <9GP=3QT3S-S<9T (4. în condiţii reversibile de funcţionare. iar în membrul drept. De exemplu. atunci la anod se dizolvă un echivalent gram de zinc. adică în condiţii de circuit deschis.68) La electrozi au loc reacţii electrochimice generatoare de curent: astfel. Această mărime nu este accesibilă experimental. reprezintă pierderea inutilă a capacităţii pilei . alături de travaliul electric maxim.S d T (4. electrolitului şi fenomenelor de polarizare. Formula ei este: (-)Zn/H2S04/Cu(+) (4.16) Diferentiid: <9G=3H-T<9S-S<9T(4. sub o cădere de potenţial maximă.98) dacă ld este constant. Caracteristicile pilelor galvanice a)Tensiunea electromotoare.m.86) şi deci: aG = 5U + PdV + V5P-T5S-S5T(4. deci. sau dacă ld=0. Formula pilei este: (-)Zn/ZnS04iiCuS04/Cu(+)(4. va trece în soluţie un echivalent gram de zinc şi se degajă pe electrodul de cupru un echivalent gram de hidrogen.70)Ea este alcătuită dintr-o lamă de cupru în contact cu o soluţie de sulfat de cupru şi o lamă de zinc scufundată într-o soluţie de sulfat de zinc. c. E.88)Din principiul al ll-lea a termodinamicii dQ=T<9S şi deci: d G P = .e.75)Zn +Cu—>Cu2+ +Zn (reacţie totală la electroliză) Se observă că.80) Dacă se montează ca şi celulă de electroliză. Cele două soluţii sunt separate de o membrană poroasă. Wd. pila Volta este o pilă ireversibilă.. anodice şi catodice. precum şi reacţia totală la electroliză sunt opuse celor ce se desfăşoară în pilă.m. sunt: Catod(-) Zn2++2 e —Zn (reducere) (4. zFE>(-AH).80 cu 4.16).85) Dar: <3H=(9U+p<9V+V3P(4. pila Danieli . care.H2î (reducere) (4. -AH. Termodinamica pilelor reversibileCelulele galvanice se caracterizează din punct de vedere termodinamicprin travaliul maxim (zFE) efectuat de reacţia din pilă priN producerea zF coulombi de electricitate. la anod (polul negativ).84)Dar: G=H-TS(3.4.77) Reacţiile generatoare de curent în pilă sunt: Anod(-) Zn-. atât reacţiile parţiale.81) Anod(+) Cu—Cu2+ +2e"(oxidare) (4.78 . egal cu variaţia entalpiei libere ce însoţeşte reacţia generatoare de curent: AG=zFE(4.(4. Ed. rezultă: G = H + if—S Ut sau: AG = AH + TJ^pj (4.74) 2+ 2+ Anod(+) Cu^Cu +2e"(oxidare)(4. Dacă E creşte.Zn2++2e" (oxidare) (4. Reacţiile elecrochimice.69) baterie cu n elemente va avea tensiunea egală cu suma tensiunilor electromotoare ale elementelor componente. Tensiunea de descărcare (tensiunea la borne). răceşte.lacobi este o pilă reversibilă. E. Celula galvanică este caracterizată de t. energia electrică produsă de pilă (zFE) va fi mai mare decât energia chimică cheltuită. reprezintă diferenţa de potenţial dintre cei doi electrozi în circuit deschis: E=E+-E. la creşterea temperaturii. de această dată este o celulă de electroliză. rd.83)La producerea unui faraday de electricitate în pila Volta. aşa cum se observă şi prin compararea reacţiilor 4.92) înlocuind AG din relaţia (4. Qd. Pentru a verifica reversibilitatea se inversează curentul şi se trece aceeaşi cantitate de electricitate prin celulă. reacţii de reducere (acceptare de electroni). La trecerea prin celula de electroliză a aceleiaşi cantităţi de electricitate.

Celule de electroliză .5. în Ah/l pentru materialele catodice şi anodice se calculează cu relaţiile: L = 1 0 3 Ł=26.z F E " = -2. unde se descarcă prin reacţii electrochimice de transfer de sarcină.numărul lui Faraday = 26. în Ah/kg. Pilele neconventionale implică temperaturi şi presiuni ridicate de funcţionare.e.m. h)Randamentul pilelor se poate exprima ca: -randament intrinsec maxim (randament termodinamic). .5. în urma electrolizei topiturii de NaCI rezultă substanţe noi: Cl2 şi Na. 0. magneziu. r. Practic.358-0. structura şi forma lor.2= capacitatea după timpul. care se produc în principal ca urmare a unor reacţii secundare apărute la electrozi şi care determină scăderea tensiunii debitate de pilă.s " = 1.m. cupru etc. re. Aceste reacţii se caracterizează prin variaţia entalpiei libere pozitivă (AG>0). în condiţii normale de temperatură şi presiune. electroliza se realizează întrun dispozitiv electrochimie numit celulă de electroliză. dacă TAS=0. aluminiu.r M 7M AH AH AH Rezultă ca rp1. se produce disocierea electrolitului: NaCIţpp <-> Na*+CI'La trecerea curentului prin celula de electroliză au loc reacţiile:Catod(-) Na+ +e—>Na (reacţie de reducere) Anod(+) Cl"-e— >CI(reacţie de oxidare) 2CI —>C. tensiunea de descărcare a pilei E.în orice descompunere electrolitică.01.106) unde: M masa atomică sau moleculară a materialului catodic sau anodic.101)Q. Reacţii electrochimice la electroliză.când circuitul exterior este deschis. rezistenţa lor mecanică şi electrică.e. iar cationii electrolitului (ionii pozitivi) migrează la catod. Ca anozi se folosesc: plumb. sau capacitatea volumică. materiale de construcţie cu preţ ridicat etc.108) în care Ed = tensiunea la borne. în kg/l. sau umede în care electrolitul se adaugă în formula pilei şi reacţiile la anod şi la catod. Această caracteristică este influenţată în primul rând de modul de exploatare al acumulatorului: gradul şi viteza de descărcare.Relaţiile cantitative dintre mărimea curentului electric consumat şi masa de produs de electroliză format sunt exprimate prin legile lui Faraday. Eficienţa tehnică şi economică a surselor chimice de energie electrică sunt determinate de următorii factori: electrolitul.014 =-4681 i c a l I m o l 4. De asemenea. deci entalpia de reacţie se transformă integral în lucru electric. şi t. Legile lui FaradayElectroliza este procesul de descompunere a unui electrolit la trecerea curentului electric continuu prin soluţia sau topitura sa. Legile se enunţă astfel: 1.Celulele de electroliză se mai numesc şi reactori electrochimici deoarece folosesc la obţinerea de substanţe noi prin conversia energiei electrice în energie a reacţiilor chimice. respectiv catod. Cei mai utilizaţi electroliţi sunt soluţiile apoase de H2SO4 şi KOH. electrozi cu preţ de cost accesibil şi eficienţi. de exemplu:Me2++ze~—>Meiar la anod au loc reacţii de oxiDare (-e").). iar indicii a şi c se referă la anod. de aceea ele nu se pot desfăşura spontan. n:1 debitai depda calculai din consumul de reaclanti la electrozi randament de voltaj. 4. să se calculeze t.110)Astfel la electroliza topiturii de NaCI.m. Catozii sunt din oxizi de plumb. electrolit) odată consumată în reacţia de descărcare nu se mai poate regenera. zinc.029 = 1.0431' P c se calculează entalpia libera AG° . Viata calenadristică reprezintă numărul de ani de exploatare. care trebuie să fie stabil în contact cu electrozii şi să aibă o bună conductivitate electrică. un electrod negativ (catodul) şi o soluţie (sau topitură) de electrolit. pilele primare sunt celule galvanice ireversibile. reacţia de descărcare are loc în electrolit apos.L V c (4. cu electrolit imobilizat. Aceşti electroliţi prezintă inconvenientul descompunerii apei în H2 şi O2. F . rE = —r = tensiunea electromotoare a pilei E Capacitatea masică.reacţie de r e d u c e r e se calculează t. calitatea materialelor din care sunt confecţionaţi electrozii. argint. a temperaturii şi să asigure conducţia ionică. ceea ce determină restrângerea metalelor folosite. înainte de aplicarea curentului. litiu. Viata ciclică reprezină numărul total de cicluri încărcare -descărcare ce poate fi suportat de un acumulator în anumite limite de capacitate şi randament energetic.Wv = ] E<l ] Wh/I Lv. fier. rezistenţă chimică etc). La catod a loc reacţii de reduCere (+e").:r = A G = A * . j) Densitatea de energie masică sau de volum a unei pile se calculează după reacţiile: WE = ] Ej ] Wh/kg 1.. k) Anduranţa acumulatorilor Durata de utilizare a acumulatorilor se exprimă fie prin viata calendaristică.t în care Qi= capacitatea înainte de descărcare.4 Pile electrice utilizate în practică Sursele chimice de energie electrică utilizate în practică se clasifică în pile convenţionale şi pile neconvenţionale Pilele convenţionale nu implică construcţii speciale.A(+)Anionii electrolitului (ionii negativi) migrează al anod. O celulă de electroliză este alcătuită dintr-un electrod pozitiv (anodul). + I.014 + 0.344 = 1. a = 1. datorită interacţiunilor dintre electrozi şi electrolit: c= Ql ~Q: -100 (4. ci numai cu consum de energie electrică. -randament de curent. E" = e" .6. Pilele primare pot fi uscate. se folosesc soluţii apoase de săruri. standard. temperatura. Lg.Se cunosc potenţialele standard e ° C u % t l C u = 0.014V Şi E = E" ż' = 1.e. să se calculeze variaţia de entalpie liberă standard.358F Rezolvare: pila galvanică este (-)Cu/Cu2+ (a=1)//CI"(a=1)/CI2(g) (+) Reacţia la anod (-) Cu <-> Cu2+ +2e" . utilizându-se cele cu supratensiune ridicată de hidrogen. d . electrolit solid sau topitură. cadmiu şi mai rar. nu se pot încărca.. cantitatea de .reactori electrochimici 4. elaborate în 1883. suprafaţă specifică. de exemplu: Xz"-ze"-»X sau X2"—X+ze" (4.10-. plasată într-un montaj de electroliză (fig 4.3441-' . nichel. electrozi gazoşi.Z M3z^=2618i^dAM(4.18. aşadar masa activă (electrozi.8.reacţie de oxidare Reacţia la catod (+) Cl2(g) + 2e" 2CI" .densitatea sa.2(reacţie secundară) 2NaCltop "cc""":" > 2Na+CI2(reacţie totală)Deci. Astfel.8 Ah. calitatea electrozilor (stabilitate mecanică. e ° C h . z numărul de electroni schimbaţi în reacţia de electrod. separatorii electrozilor trebuie să reziste la acţiunea electroliţilor. fie prin viata ciclică. t.1. evitarea fenomenelor de polarizare a electrozilor. altă clasificare a pilelor se face după criteriul reversibilităţii reacţiei generatoare de curent din pilă. Lv.

Cum Edpractic este o diferenţă dintre potenţialele de descărcare ale anionului şi cationului. deoarece determină un consum sporit de energie electrică. Polarizare.114)zF Raportul— = K zF unde K se numeşte echivalent electrochimie şi reprezintă cantitatea de substanţă descompusă de unitatea de electricitate (1 coulomb). Procesul de electrod este un proces redox eterogen. t în secunde iar F=96. separată de electrolit.2.m. E. este proporţională cu sarcina electrică. în cele mai multe cazuri. Supratensiune Pentru a efectua electroliza unui electrolit continuu. Ansamblul de fenomene care determină modificarea potenţialului unui electrod în timpul funcţionării unui dispozitiv electrochimie se numeşte polarizare. Ni2+ etc) aceste potenţiale au valori mai mari decât cele corespunzătoare electrodului reversibil.=F . randamentul de curent exprimat prin raportul dintre cantitatea de electricitate teoretic necesară (Qt) şi cantitatea de electricitate practic folosită (Qp): R = . pentru un ion. înseamnă că aceste potenţiale îşi schimbă valoarea de la valoarea lor de echilibru. şi z deci: m = -It = K I t(4. z valenţa ionului) iar Q=l t. De aceea. datorită unor reacţii secundare.119) Ł+ şi E. în timpul desfăşurării procesului de electroliză. a fenomenelor de polarizare implicate. catodul instalaţiei).reacţia de transfer de sarcină.electrolit şi. m se exprimă în grame.intensitatea curentui .112).masa atomică. Ed=E+an<xK-catod (anioni) (cationi) în expresia (4. m=const. apoi creşte brusc până ajunge la valoarea caracteristică ionului următor prezent în electrolit. în consecinţă.câEd=Epi Diferenţa între valoarea practică şi cea teoretică a tensiunii de descompunere se numeşte supratensiune n. numită tensiune de decompunere (EdL Această tensiune trebuie să fie cel puţin egală cu t. Tensiunea rămâne constantă atât timp cât unul din ioni se depune. organizarea atomilor şi radicalilor într-o stare stabiă (atomii gazoşi se unesc în molecule.111) şi (4.Comparând relaţiile (4. Totuşi. Această etapă este obligatorie în cinetica proceselor de electrod. de substanţă necesită cantitatea de electricitate de 1 Faraday (F). electrocataliza. Măsura cantitativă a polarizării este supratensiunea sau polarizaţia: n=Ep-Er în care E este potenţialul electrodului polarizat. Reacţiile electrochimice de electrod nu sunt reacţii simple. Cd2+ etc) sunt egale cu potenţialele de electrod reversibil prezentate în Anexe. iar z .Dacă în electrolitul supus electrolizei se găsesc mai multe specii ionice şi se efectuează electroliză mărind treptat tensiunea aplicată.substanţă. Pentru procesul global (total) de electroliză.Ordinea desfăşurării reacţiilor la electrozi are drept criteriu potenţialul standard de electrod şi seria potenţialelor standard (seria Volta).116)sau randamentul de masă prin raportul dintre masa practică (mp) şi masa calculată teoretic (mt): R ="^100 este subunitar.e. supratensiunea va depinde de: natura şi forma electrozilor. în realitate. şi cu randament bun. Cu2+. pierderi de curent prin rezistenţe sau scurtcircuite etc. este necesar să se aplice celulei de electroliză o anumită tensiune electrică minimă. Q. în schimb favorizând formarea unor produşi cu importanţă economică. care se desfăşoară la interfaţa metal . adică va condiţiona viteza procesului global (total) de electroliză şi. rezultat din legile lui Faraday.5 j-100 (4. suprafaţa lor. valoarea supratensiunii. transportată. în expresia (4.). metale. anodul instalaţiei). rafinarea electrolitică a metalelor. p este potenţialul său de electrod reversibil. Cauza supratensiunii este complexitatea proceselor de electrod. cei metalici se unesc în reţele cristaline etc). m.4. Co2+.c-Ed=n . descărcarea ionilor la suprafaţa electrodului. Potenţialele de descărcare pentru cei mai mulţi ioni (Ag+.Epilă=Ecatod-Eanod. respectiv al cationului (ionul pozitiv care se descarcă la polul negativ. densitate de curent . cu formare de atomi şi radicali liberi. fluorarea electrochimică. rezultă:const. EdPract. Zn2+. fiecare specie se descarcă la electrod atunci când se atinge potenţialul său de descărcare (depunere).500C. Tensiune de descompunere. oxidare la anod sau reducere la catod.Dar. în scopul alegerii condiţiilor optime din punct de vedere economic pentru obţinerea cu randamente maxime şi cu calităţile cerute a produsului finit. care presupun studii complexe ale cineticii proceselor de electrod corespunzătoare. Ordinea desfăşurării reacţiilor la electrozii celulelor de electroliză. Fiecare etapă elementară are o anumită viteză de reacţie (vezi cap. E = — (A . ci reacţii complexe. natura şi concentraţia electrolitului. deci.2). natura produşilor primari şi S suprafaţa electrodului secundari obţinuţi la electrozi (gaze. Pentru alţi ioni (Fe2+. a pilei electrice (Epnă) care corespunde reacţiei inverse de electroliză. Pentru reacţiile ce au loc la catod cu cât potenţialul standard al metalului este mai pozitiv cu atât ionul său metalic se reduce mai uşor la . Deoarece obţinerea (transformarea) prin electroliză a unui echivalent gram. etapa cea mai lentă din cele menţionate este determinată de viteză. electrodepunerea vopselelor etc sunt aplicaţii importante ale electrolizei.6. temperatură. în principiu. sunt potenţialele de descărcare (depunere) ale anionului (ionul negativ care se descarcă la polul pozitiv. prin polarizare intenţionată a electrozilor. prin urmare. formate din mai multe reacţii elementare (simple) Pentru descărcarea unui ion. iar electrodul devine polarizat. şi tensiunea de descompunere practică (Ed practic) este mai mare decât cea teoretică (Ed):EdPract.Fenomenul de polarizare în celulele de electroliză are consecinţe economice negative. se poate scrie:f = ŞEF . etc. I în amperi. viteza unor reacţii nedorite poate fi mult încetinită.Q 2. tehnologiile mecanice neconvenţionale bazate pe electroliză.114). procesul decurge prin următoarele etape:transportul ionilor prin difuzie sau migrare din interiorul soluţiei la suprafaţa electrodului.Rezultatul practic al electrolizei este inferior celui teoretic.desolvatarea ionilor sau descompunerea ionilor complecşi în zona de reacţie a electrodului. Electrometalurgia care se ocupă cu extragerea metalelor din compuşii lor prin electroliză.Masele diferitelor substanţe separate la electrozi de către aceeaşi cantitate de electricitate se găsesc între ele în aceeaşi proporţie ca echivalenţii lor chimici.

transferul de electroni la interfaţa metal .şi E°. de aceea. Ex: Cu. iar în soluţie concentraţiile CuS04 şi H2S04 teoretic.536V.„Me <e"ril) conform următoarelor reacţii: M+ze—>M(Zn+++2e —Zn) zH20+ze"— . fie NaOH. 5. Deci procesul de coroziune electrochimică este un proces chimic redox însoţit de curent electric.: 2H20-<-02+4H++4e" (oxidare) 2H20+H2S04 " " " > 2H2+02+H2S04(reacţie totală) apă alcalinizată: H20 <"> H++HO" (practic nedisociat) NaOH <77t Na+ +HO" catod (-) 2H20+2e-+ H2+2HO" (reducere) anod . apoi cei de Cu+ + şi cel din urmă se vor reduce ionii de Fe++. Ordinea desfăşurării reacţiilor la anod depinde de prezenţa moleculelor de apă şi de natura anodului. Ag.66V.12) De exemplu: Zn—Zn2++2e" Fe—Fe2++2e" Al—Al3++3e" Produşii de coroziune. cupru şi fier se vor reduce cationii de Ag+. Apa este un electrolit foarte slab. Cu cât potenţialul standard al elementului chimic este mai negativ cu atât ionul său se oxidează mai uşor. De exemplu. numai depolarizant. CI". ionii metalici.POj' nu se oxidează la anod. metalele se pot dizolva conform reacţiilor: Me+H2S04—Me2+SOr. este posibil să se divizeze procesul de oxido .3. se reduc la catod simultan cu moleculele de apă (e°r)/A1 <e'M.087V. Deci. iridiul (Ir). nu prezintă acţiune protectoare. Generalităţi. care are proprietatea de a accepta electroni eliberaţi de metal în urma reacţiei anodice:r. I" şi S2' având potenţialele standard E° = 1. Pentru anozi insolubili (inerţi) cum ar fi grafitul (C). -e"). apă acidulată: + H20H++HO"(practic nedisociat)H2S04^r^:2H +S0^ catod (-) H++e~—>H (reducere) 2H—>H2(reacţie secundară) anod (+) e clr l.48V. deci. nu se reduc la catod. Br". hidroxizi. platina (Pt). în funcţie de reacţia catodică. în care reacţia începe cu ionii S2" şi se va încheia cu ionii CI". coroziunea este un proces redox. H . Ex: Cu—Cu+++2e". D. metodă de obţinere a hidroxidufui de sodiu . E ° . pot avea loc reacţiile:2Me+2H20+02—2Me(0H)2 (pentru un metal (Me) divalent)Şi 4Me+6H20+302-+4Me(0H)3 (pentru un metal (Me) trivalent) în aceste reacţii. aur (Au) etc. care se reduc cu randament mare n. Au.. oxigenul molecular dizolvat în mediul coroziv şi unii ioni metalici în stări superioare de valenţă.în timpul electrolizei se reduc la catod ionii în ordinea micşorării potenţialului standard.a: Me—Mez++ze' (5. săruri greu solubile care se depun pe metal. a)Anionii acizilor ce nu conţin oxigen ex: S2". rămân neschimbate. Interpretarea fenomenului de coroziune electrochimică Coroziunea electrochimică se produce la contactul metalelor şi aliajelor cu soluţii bune conductoare de electricitate (soluţii de electroliţi). pentru e° <-l. e°rn i c | =+0.c: D+ze— Dze" Depolarizanţii frecvenţi în coroziunea + electrochimică sunt ionii de hidrogen. acidulată cu H?SQ4. oxidarea anodică va R B R (+) 4HO"-. +e") a unui agent din mediul coroziv. frânând coroziunea lui. +H2fl pentru un metal (Me) divalent Me+2HCI—Me2+2Cr+H2 J iar în medii neutre.Disociere NaCI —> Na++cr H2O-H+ +HO(practic nedisociat) (-) catod 2H20+2e— H2+2HO"(reducere)(+) anod Cl'—CI+e" (oxidare) 2CI— >CI2 (reacţie secundară) 2NaCI+2H20 "car"":" > H2î+CI2î+2Na+OH(reacţie totală) Electroliza apei acidulate sau alcalinizate. pentru mărirea conductivităţii soluţiei se adaugă fie H2S04. atât metalul cât şi mediul coroziv îşi modifică numărul de oxidare. Cauza coroziunii electrochimice o constituie instabilitatea termodinamică a metalelor şi aliajelor în mediul coroziv. De aceea.NO. a mediului coroziv şi de condiţiile de desfăşurare a procesului.H2+20H") Dacă o soluţie apoasă conţine cationii mai multor metale.1. în locul lor se oxidează moleculele de apă:2H20->02+4H++4e" Electroliza cu anozi solubili conduce la dizolvarea anozilor în timpul electrolizei.359V. ţinând cont de natura metalului. dar mai mare decât cel al aluminiului. care au loc cuplat la interfaţa metal -mediu coroziv. care implică transferul de sarcină electrică. E° . Ł n > Ł° Mc"<Mc H'/H.H2+zOH" (2H20+2e"-. în timpul electrolizei are loc reacţia de oxidare a anionilor sau a moleculelor de apă. dintr-o soluţie 1 1 apoasă Fez 7Fe Cu /Cu 5 Ag /Ag 'conţinând ioni de argint. în urma căreia metalul se ionizează:r. Cunoscând valorile e° =-0.02+2H20+4e" (oxidare) 2H20+NaCI "eclm"!a > 2H2+02+NaOH (reacţie totală) . coroziunea în soluţii de electroliţi reprezintă reacţia unui metal cu mediul în care se găseşte în conact. Cationii elementelor chimice având potenţiale standard foarte negative de la Li+ până la Al3+ inclusiv.Electroliza soluţiei de CuSQ4. Dar. există trei tipuri de coroziune electrochimică: coroziune cu depolarizare de hidrogen.„ = +0. Cationii elementelor chimice având potenţiale standard mai mici decât cel al hidrogenului.electrolit reprezintă un curent electric (vezi cap 4). Reacţia anodică în coroziunea electrochimică este o reacţie de oxidare (cedare de electroni.344Vşi e° =+0. aceşti ioni conduc la formare de oxizi. Ca proces chimic.Există trei cazuri caracteristice pentru reducerea ionilor la catod: a)Cationii elementelor chimice ce se găsesc la dreapta hidrogenului având potenţiale standard mai pozitive decât potenţialul standard al hidrogenului. Reacţia catodică în coroziunea electrochimică este o reacţie de reducere (acceptare de electroni.3. Anionii acizilor ce conţin oxigen cum sunt S O ] . randamentul tinde spre 0: q%—»0. într-un amestec de ioni de CI". cu anod de cupru (anod solubil) CuS04 2 + Cu2++ S042" H2S04 ^> 2H+ + S04 " H20 H +HO"(practic nedisociat) catod (-) Cu2+ +2e->Cu (reducere) anod (+) Cuanod—>Cu2++2e (oxidare) Cupru dizolvat la anod se depune pe catod. deoarece trec în soluţia de electrolit sub formă hidratată (Mez+mH20). = 1. Br" se oxidează uşor. în medii acide. aşadar este un proces electrochimie.reducere (redox) de coroziune în reacţii anodice (de oxidare) şi reacţii catodice (de reducere).catod.%»100%. Ag— Ag++eîn continuare se exemplifică reacţiile care au loc la electroliza unor substanţe: Electroliza NaCI soluţie. în anumite situaţii. în prezenta apei şi oxigenului._ s = -0.77V.44V. în soluţii de electroliţi. Coroziunea electrochimică 5.

etc. de obicei. indiferent de puritatea şi omogenitatea suprafeţelor metalice coroziunea electrochimică se datorează unui cuplu de reacţii redox: reacţia anodică de ionizare a metalului: Me—Me^+ze reacţia catodică. mercur. Pentru ca aprecierea posibilităţii termodinamice de coroziune să fie cât mai corectă. a pilei unde se realizează reacţia anodică şi cea catodică a procesului de coroziune. Termodinamica coroziunii electrochimice Reacţiile de coroziune electrochimică sunt reacţii spontane caracterizate . cercetările mai recente au arătat că coroziunea lor se explică prin instabilitatea termodinamică a metalului în raport cu forma sa oxidată.059 pH (/. în acest mod. pe diferite porţiuni ale instalaţiei). deformaţii sau tensiuni interne ale reţelei cristaline metalice (eterogenitate fizică) sau eventualele neomogenităţi ale condiţiilor fizice de desfăşurare a procesului de coroziune (diferenţieri de temperatură. decât cel de a forma pile locale. o parte a acesteia se poate schimba cu alţi cationi din soluţie .54) (vezi capitolul „Electrochimie"): Pa. prin mişcarea supratensiunii hidrogenului pe ele. Exemple: coroziunea Na în apă: reacţia anodică: 2Na—2Na++2e" reacţia catodică: 2H++2e -H2 reacţia globală: 2Na+2H20— 2NaOH+H2 coroziunea Cd în soluţie de acid sulfuric: reacţia anodică: Cd—Cd2++2e" reacţia catodică: 2H++2e"—H2 reacţia globală: Cd+H2S04—CdS04+H2 coroziunea Zn în soluţie de NaOH: reacţia anodică: Zn—Zn2++2e" reacţia catodică: 2H+ +2e"—H2 reacţia globală: Zn+2NaOH—Na2Zn02+H2 coroziunea cu depolarizare de oxigen. de energie radiantă.18) unde E = este T.13) 5. prin variaţia entalpiei libere negativă: AG<0 în procesele electrochimice. Dacă potenţialul lor de electrod este mai pozitiv decât al ionilor de Mez+.AG=zFE(5. Procesul anodic. de dizolvare a metalului se găseşte cuplat cu unul catodic de depolarizare.303RT/F = 0. AG<0 şi deci: ' -zF(ŁD-ŁMe) <0 (5. din punct de vedere termodinamic.20) Reacţiile de coroziune fiind spontane. în apă sau în atmosferă umedă. când formarea micropilelor nu se poate concepe.„. reacţia anodică de dizolvare a metalului are loc pe microzona anodică.3. iar reacţia catodică de reducere a unui depolarizant are loc pe microzona catodică care. impurităţile au mai degrabă. variaţia entalpiei libere este echivalentă cu lucrul electric efectuat de un echivalent gram de substanţă. cu soluţii de acizi sau baze. T=298K. amalgame). Teoria lui De La Rive este în măsură să explice coroziunea pe suprafeţe neomogene.17) . în cazul suprafeţelor electrochimie omogene (monocristale metalice de înaltă puritate. Din cauza interacţiunii cinetice dintre soluţie şi pătura de ioni de Mez* din stratul dublu.52): R T Ł = Ł " + — In a(4. pot fi şi unele dezordini structurale. sau eHj =-0.(5. a lui De La Rive aşa numita teorie a „micropilelor de coroziune". Aşadar.2. rolul de a facilita procesul catodic. ele desfăşurându-se pe o fază unică şi la acelaşi potenţial Mecanismul ar fi următorul: prin contactul nemijlocit al metalului cu soluţia de electrolit o parte a ionilor din reţeaua metalică trece în soluţie. de depolarizare. la suprafaţa metalului formânduse un strat dublu în care metalul se încarcă negativ Armătura dinspre soluţie a stratului dublu constă în primul moment din ioni de Mez+ . Astfel.AG=zF(ŁDŁMe)(5. de exemplu. ei se vor descărca. E=ŁDŁMe(5.m.16) Exemplu: coroziunea fierului în soluţie de Fe2(S04)3 reacţia anodică: Fe —>Fe2++2 e" reacţia catodică: 2Fe3++2 e~—2Fe2+ reacţia globală: Fe+Fe2(S04)3—3FeS04 Interpretarea fenomenului de coroziune electrochimică se poate face ţinând seama de puritatea şi omogenitatea suprafeţei metalice.19) unde ED = potenţialul de echilibru al reacţiei catodice. Conform unei teorii mai vechi. poetnţialul reversibil al metalului se calculează folosind relaţia lui Nernst (4. EM = potenţialul de echilibru al metalului supus coroziunii rezultă: .52) Potenţialul reversibil al reacţei de descărcare a hidrogenului se calculează după relaţia (4.22) ceea ce reprezintă condiţia termodinamică a coroziunii electrochimice şi anume: coroziunea este posibilă dacă potenţialul de echilibru al metalului în soluţia dată este mai mic decât potenţialul de echilibru al depolarizantului din mediul coroziv. în medii bazice. Exemple: coroziunea nichelului în apa de mare: reacţia anodică: Ni—►Ni2++2e" reacţia catodică: 02+2H20+4e~—4HO" reacţia globală: 2Ni+2H20+02+NaCI->2Ni(OH)2+NaCI rugiunea fierului în atmosferă umedă: reacţia anodică: Fe —»Fe2++2e" reacţia catodică: 02+4H20+4e~— 4HO~ reacţia globală: 2Fe+02+2H20->2Fe(OH)21/20 ^"=° >2Fe(OH)3 _lU0 > FeO(OH) rugina (oxid bazic de fier) coroziune cu depolarizare de cationi cu valenţă superioară (Fe3+: Ce4+). L=zFE (4. =1atm.18) este valabilă dacă: ŁMe < ŁD (5. 2. dar este necorespunzătoare în cazul suprafeţelor electrochimie omogene. localizate precis pe suprafaţa neomogenă a metalului sau aliajului. este constituită din impurităţile metalice de caracter electrochimie mai nobil existente la suprafaţa metalului.catodică este reacţia de reducere a ionilor de hidrogen: 2H++2e—H2 Acest tip de coroziune se produce la contactul unor metale cu apa.44) unde zF = este sarcina ionului de valenţă z deci-AG=L(5. Astfel. Descărcarea este însoţită inevitabil de o dizolvare a unei noi porţiuni de metal.e.21) Relaţia (5. în care reacţia catodică este: Cz++e'-C(z-1.059) iar cel al reacţiei cu depolarizare de E . Drept surse de eterogenitate electrochimică pe lângă impurităţile electrochimice (eterogenitate chimică). pentru a se reface echilibrul în stratul dublu electric. de reducere a depolarizantului: 'D+ze-—De(5. în care reacţia catodică este reducerea oxigenului molecular dizolvat în apă:02+2H20+4e— 40H Se produce în medii neutre (soluţii de săruri neutre). de reducere al depolarizantului. procesul de coroziune a metalelor în soluţii de electrolit se produce prin două reacţii electrochimice distincte. potenţialele se calculează ţinând cont de condiţiile concrete în care se desfăşoară coroziunea.

totuşi. a0x şi ared = activitatea speciei oxidante respectiv reduse. iar suprafeţele delimitate de ele indică domeniul de stabilitate termodinamică a speciilor. etc. în care este implicat ionul de H+. care protejează aproape total conductele de apă. Fe2+. metalele tranziţionale în medii puternic oxidate ca K2Cr207sau KMnCU. Spre exemplu. caracterizate prin orbitali d incompleţi. Un metal se consideră în stare pasivă dacă aflându-se în contact cu un mediu coroziv în care procesul de coroziune este termodinamic posibil. dar nu se produce din cauza formării de pelicule protectoare pe suprafaţa metalului. Datele termodinamice dau indicii privind posibilitatea producerii coroziunii. Deasupra acestei linii. liniile orizontale (a) şi (b) corespund următoarelor echilibre: FeJ" şi Fe <^ Fe2++2e_ cu potenţialul e = E°Fdţti. cromul.3. fierul.oxigen după relaţia: (pentru că s°: = +0. care pozitivează potenţialul de la interfaţa metal . aluminiul este mai rezistent la coroziune în condiţii atmosferice şi acesta rezistenţă se explică prin particularităţile cinetice ale procesului. Fe(OH)2). un caz la limita de separare. unde se produce dizolvarea metalului şi domeniul de pasivitate. sub dreapta (b) fierul este termodinamic imun. molibdenul şi wolframul. Se consideră că un metal este rezistent la acţiunea agenţilor corozivi. fierul trece în soluţie sub formă de ioni feroşi sau ferici.3 până la 2V Pasivarea chimică se întâlneşte în principal la unele metale tranzaţionale. cum ar fi aluminiul.Liniile trasate pe diagramă reprezintă echilibrul dintre două specii chimice diferite (Fe. este: unde: s° = potenţialul redox standard. dacă nu imposibilă în prezenţa lor. Astfel. în coordonatele potenţial . oxidul dizolvându-se sub formă de ferat. constituie aşa numitele diagrame de tip Pourbaix.apă la 25°C în fig (5.401 V.66V<-0. dacă procesul de coroziune. în care metalul este . dar şi alte metale netranzaţionale ca aluminiul. Dacă. deşi este posibil termodinamic. a echilibrelor dintre metal şi diversele sale specii de oxidare în condiţii izoterm . dependente de potenţial. metalul prezintă. argintul în soluţii de cloruri. pH-ul soluţiei creşte (9<pH<13). Potenţialul de electrod nu se deplasează spre valori pozitive. datorită filmului de hidroxid Fe(OH)2 sau oxid Fe203 ce se formează la suprafaţa lui. aderent şi compact (lipsit de pori) care izolează metalul de mediul coroziv.44V). se pot extinde prin oxidare anodică (eloxare) pentru a forma filme cu proprietăţi protectoare îmbunătăţite: filmul de cromaţi de pe zinc şi metalele argintate constituie. aluminiul. Starea pasivă se datorează micşorării vitezei procesului anodic. Ionii de CI" tind să suprime starea pasivă. Distincţia între cele două tipuri de pasivizare nu este netă.izobare. exemplificate pentru sistemul fier . pot fi considerate de asemenea exemplu de pasivizare mecanică straturile superficiale apărute la fosfatare sau depunerea carbonatului de calciu pe suprafaţa oţelului. rezistenţă la coroziune. Fe203. Insă. Liniile oblice (d) şi (e) simbolizează echilibre în care sunt implicaţi simultan atât electroni. Se disting două tipuri de pasivare: chimică şi mecanică. 5. La valori mai mari de pH şi la potenţiale negative starea pasivă poate să dispară. sare sau oxigen chemisorbit.Fenomenul de pasivare se poate studia trasând curba de polarizare anodică (dependenţa densităţii de curent anodic în funcţie de potenţial). Exemple: cromul. se desfăşoară cu viteză foarte mică. deci se corodează. deoarece straturile naturale şi invizibile de pe suprafaţa unor metale. Diagrama Pourbaix simplificată pentru sistemul fier apă la 25°C Fe. Practic se realizează într-o instalaţie de polarizare anodică. echilibrele (d) şi (e) vor fi dependente şi de potenţial şi de pH.electrolit de către ionii de Fe2+fiind împiedicată de concentraţia mare de electroni de la suprafaţa metalului.3): Fe imunitate pHFia.mediu coroziv cu 0. titanul şi tantalul se pasivează în contact cu oxigenul atmosferic. logfl. ca urmare a deplasării potenţialului de electrod spre valori mai electropozitive. Acest gen de pasivizare îl manifestă plumbul în contact cu H2S04. de ionizare a metalului. în urma coroziunii naturale electrolitul sărăceşte puternic în ioni de H+. Linia verticală (c) corespunde echilibrului: Fe2++2H20 <± Fe(OH)2+2H+ (c) El nu implică nici un transfer de sarcină şi deci nu se caracterizează printr-o valoare determinată a potenţialului.-lg[Fe2' ](b) Ambele implică transfer de sarcină şi se desfăşoară la un potenţial definit de relaţia lui Nernst. formarea filmului pasiv fiind extrem de dificilă. pasivarea chimică se datorează unui film de oxid semiconductor. Astfel. Relaţiile de mai sus arată că stabilitatea termodinamică a metalului este dependentă de potenţialul de electrod şi de pH-ul soluţiei. Fenomenul este pus pe seama acoperirii suprafeţei metalului cu un strat de oxid. Deoarece ionii de FT nu participă la aceste reacţii. ele vor fi independente de pH ceea ce explică orizontalitatea liniilor (a) şi (b) pe care le simbolizează. domeniul de coroziune. wolframul şi magneziul. format pe suprafaţa metalului. Suprafaţa diagramei este împărţită în trei domenii: domeniul de imunitate. iar pOH = 14 – pH în cazul când depolarizantul este un cation în stare superioară de valenţă. potenţialul reacţiei catodice. Fiind însă un echilibru. cât şi ioni de hidrogen: 2Fe2++3H20 <± Fe203+6H++2e(d)3Fe2+ +4H20<^ Fe304+8H++2e(e) De aceea. pasivarea mecanică se datorează formării la suprafaţa metalului a unui strat gros de sare greu solubilă mai mult sau mai puţin poros. ionizabil.ro = pOH . Reprezentarea. atunci când produsul de solubilitate al sării este mic. deci nu va depinde de potenţial. de obicei neconducător. cum sunt metalele grupei fierului. va fi dependent de pH. dar dens şi continuu. cu acid azotic concentrat. de asemenea. după valoarea potenţialului de electrod.pH. dar nu se referă şi la mersul procesului. ci dimpotrivă uneori spre extrema negativă. vor fi. e. unde distrugerea metalului este termodinamic posibilă. metalul nu se va mai coroda. traversarea stratului dublu electrochimie de la interfaţa metal . deşi potenţialul de electrod al aluminiului este mai negativ decât al fierului (-1. titanul şi zirconiul. magneziul în apă sau soluţii de fluoruri. unde reacţia de ionizare a metalului nu este termodinamic posibilă. a platinei.

Mărind potenţialul se intensifică dizolvarea metalului. iar curentul înregistrează o creştere până în punctul B. fosfaţi. de exemplu aminele acizilor graşi simple sau etoxilate. reduc sau chiar opresc coroziunea metalelor. 5. agentul principal de coroziune este umiditatea ce se depune pe materiale metalice. unde. iar restul hidrocarbonat este îndreptat spre mediul coroziv formând un film monomolecular care constituie o barieră în calea mediului coroziv Aceşti inhibitori sunt eficienţi numai în mediul acid şi neutru nu şi în cel alcalin. la interfaţa metal . catodici şi micşti.3.4. care se absorb pe suprafaţa metalului şi frânează ambele procese. percloraţi).Acţiunea de protejare a stratului pasiv este redusă şi din cauza intensităţii mari a câmpului electric. clorura de calciu (CaCI2). Condiţionarea atmosferei în spaţii închise (depozite. alumină activată (Al203) şi silicagelul (Si02 . amide.8. viteza de dizolvare a metalului este practic nulă.-domeniul transpasiv (DE) starea pasivă se menţine până la atingerea potenţialului reversibil al oxigenului ^(străpungere). fie prin adsorţie fizică (legături de natură electrostatică) fie prin adsorţie chimică (chemosorbţie). oxidul de calciu (CaO).Inhibitorii catodici reduc viteza procesului de coroziune. iar potenţialul corespunzător punctului C se numeşte potenţial de pasivare sau potenţial Flade (EF). H2S. de exemplu: pentoxid de fosfor (P2Os). pentru care mai sunt numiţi şi inhibitori periculoşi. lăzi de transport piese. etc în consecinţă. în acesta stare.3. apoi intensitatea curentului începe să crească din nou. săruri de metale grele. în acest domeniu reacţia de oxidare nu este suficient de puternică pentru a produce oxizi solizi stabili. în fig. iar apoi de formarea stratului de oxid (Fe203). Moleculele acestor inhibitori sunt formate dintr-un rest hidrocarbonat şi o grupare funcţionară polară: -NH2I -CHO. inhibitorii se împart în trei categorii: anodici. deşi coroziunea este termodinamic posibilă.pasiv. Mecanismul coroziunii este electrochimie.2. prin formare de săruri greu solubile cu ioni de Mez+ (de exemplu: hidroxizi. ŁCOr. După natura chimică. -SH. prin acoperirea ei cu pelicule de oxid protectoare (de ex: cromaţi.electrolit se stabileşte spontan potenţialul mixt. Pentru prevenirea depunerii umidităţii pe suprafeţele metalice în camere ermetic închise se utilizează procedeul încălzirii cu maximum 10°C a camerei faţă de exterior. se fixează pe suprafaţa metalică. -COOR. este prezentată simplificat curba de pasivare anodică a fierului în soluţie de H2S04. Domeniul BC se numeşte domeniul de tranziţie activ .1/202+H20+2e. Sb. în absenţa curentului în circuitul exterior.3. benzoaţi).12)mărind supratensiunea procesului anodic şi deplasând potenţialul de electrod spre valori mai electropozitive. domeniul pasiv (CD) în care. Pasivitatea metalului este provocată în primul rând de chemisorbtia oxigenului. studiul diagramelor Pourbaix a relevat existenţa a două domenii în care metalul poate fi protejat: domeniul de imunitate. -CH2OH. în domeniul transpasiv metalul trece din nou în soluţie. în prezenţa unui curent de aer uscat sau folosirea unor inhibitori volatili care. Se disting următoarele zone: domeniul activ (AB): la introducerea metalului în mediul coroziv. pentru extragerea umidităţii (sub 50%) din lăzi sau cutii se folosesc substanţe care absorb vaporii de apă (substanţe higroscopice). mărind continuu potenţialul său şi măsurând densitatea de curent corespunzătoare. zona BC arată o scădere bruscă a curentului de dizolvare anodică aşa încât în punctul C. prin ecranarea suprafeţei şi izolarea metalului de mediul coroziv.Inhibitorii de coroziune sunt substanţe care adăugate în cantităţi foarte mici în mediul coroziv. Sb. dicromaţi.Inhibitori catodici frânează reacţia catodică de reducere a depolarizantului: D+e — De-fie prin mărirea supratensiunii procesului catodic (de exemplu: compuşi As. 5.Inhibitorii anodici frânează reacţia anodică a coroziunii: Me —Mez++ze_(5. obţinută prin metoda potenţiostatică. silicaţi.După modul lor de acţiune asupra procesului de coroziune. şi Hg fiind mai electropozitive au o supratensiune mare pentru reacţia de descărcare a hidrogenului). curentul anodic rămâne constant (curent de pasivitate). deşi potenţialul creşte puternic. depolarizant fiind oxigenul dizolvat.2. procedeele de condiţionare a atmosferei constau în îndepărtarea umidităţii de pe suprafeţele metalice.Astfel. dispozitive metalice) în coroziunea atmosferică.4. metalul este protejat de o peliculă de oxid sau oxigen adsorbit. fie pasivând-o mecanic. -COOH. fie prin formarea în zonele catodice a unor combinaţii greu solubile care izolează catodul de soluţia de electrolit (de exemplu adausul în soluţiile corozive de fosfaţi care se absorb preferenţial în zonele catodice duce la formarea unei pelicule stabile de fosfat de calciu şi fier care inhibă coroziunea fierului). boraţi.2. nitraţi. depunându-se pe suprafaţa metalică. C02. 5. anodic şi catodic. coroziunea încetează. -CONH2. motiv.Ei acţionează fie pasivând chimic suprafaţa metalică. Hg se reduc pe zonele catodice până la metal (As. Metode electrochimice de protecţie Protecţia electrochimică constă în reducerea vitezei de coroziune a construcţiilor metalice prin polarizarea lor (anodică sau catodică). Grupa funcţională numită funcţie ancoră. în capitolul 5.Caracteristica inhibitorilor anodici este aceea că adăugaţi în cantităţi insuficiente favorizează atacul coroziv localizat (excepţie face benzoatul de sodiu). viteza de coroziune poate fi de mii de ori mai mică faţă de viteza iniţială de coroziune.5 Factori care influenţează coroziunea electrochimică 5.gel). formează un film care o separă de mediul umed. însă cu o eficienţă mai scăzută şi nu sunt periculoşi Inhibitori micşti (inhibitori organici sau de adsorbţie) sunt substanţe organice cu grupe puternic polare. maşini. Atingerea stării de imunitate se obţine electrochimie prin . deaorece este posibilă reacţia: 2HO"-. cutii. Coroziunea este accelerată de prezenţa agenţilor poluanţi proveniţi din gaze industriale: S02.conectat la polul pozitiv al unei surse de curent continuu. metalul devine pasiv. inhibitorii pot fi anorganici şi organici. unde reacţia de ionizare a metalului nu este termodinamic posibilă şi domeniul de pasivitate.

5. aspectul lor se înrăutăţeşte. O discontinuitate în strat. Se realizează practic prin conectarea structurii de protejat la polul pozitiv (anodul) unei surse exterioare de curent continuu.în funcţie de natura chimică a stratului se disting straturi de acoperire anorganice (metalice sau nemetalice) şi organice (unsori. la temperaturi mai mari de 70° acoperirile anodice de Zn nu mai protejează oţelul. Protecţia catodică Se bazează pe polarizarea catodică a instalaţiei care se realizează practic prin două procedee: Protecţia catodică cu sursă exterioară de curent constă în conectarea structurii ce trebuie protejată la polul negativ (catod) al unei surse de curent continuu. a saramurii. a aerului comprimat. Curentul circulă de la sursă la anod şi de aici prin mediul coroziv.1.3. stratul de Sn pe oţel este o acoperire catodică. . deci prin polarizarea catodică a instalaţiei de unde şi denumirea de protecţie catodică.4. efectuată cu soluţii de acizi în scopul îndepărtării stratului superficial de oxizi. a aburului.în acoperirile catodice. oxizilor şiasperităţilor superficiale.potenţialul metalului de bază este mai electropozitiv (de exemplu: acoperirile cu Zn şi Cd pe fier sau oţel). De exemplu. prin dizolvare. metalul de bază continuă să fie protejat pentru că în pilele locale care se formează. care devine catod şi este polarizată până la valoarea necesară de potenţial.Având în vedere că metalele îşi modifică potenţialele de electrod în funcţie de temperatură şi de pH-ul mediului. de orice natură. chituri). exfolieri). potenţialul metalului de bază este mai electronegativ (de exemplu: acoperirile fierului cu Sn. compact. efectuată cu solvenţi organici sau soluţii alcaline pentru îndepărtarea materialelor grase de pe suprafaţa metalică. Se bazează pe polarizarea anodică a construcţiei metalice. alcalii. prin difuzie temică (cementarea) sau placare. Obţinerea stării de pasivitate se realizează prin deplasarea potenţialului de coroziune spre valori mai electropozitive. De exemplu în cazul protecţiei catodice a unei conducte de fier cu anozi reactivi de Zn sau Al au loc reacţii conform schemei din figura 5. Cu. 5. schimbătoarelor de căldură. deci prin polarizare anodică (protecţie anodică). prin pulverizare. Se formează o macropilă în care metalul activ (anodul) se ionizează (Me—Mez++ze"). în acest mod instalaţia se pasivează. 5.D+e—De. Metalul protector fiind mai electronegativ. la instalaţia de protejat. devenind rezistentă la coroziune.Zn— Zn2*+2e~ sau Al—Al3+ +3e_în cazul anodului de aluminiu . deci pe deplasarea potenţialului staţionar din domeniul activ în domeniul pasiv. Protecţia catodică cu anozi activi (de sacrificiu) constă în realizarea unei pile Volta. rectificare (şlefuire)şi suprafinisare (lustruire) necesară îndepărtării incluziunilor. la polul negativ fiind conectat un catod auxiliar (figura 5. fiind mai electronegativ va funcţiona drept anod şi se dizolvă (Mepiesă>Mez+ +ze" ) iar metalul stratului protector va fi catod (D+e -— ►De-). etc). aderent. zona anodică este metalul protector (Meprotector—*Mez++ze-).piesa (D+e"—►De-). conduce la formarea micropilelor în care metalul piesei. caracterul anodic sau catodic al acoperirii metalice va fi influenţat de mediu şi de condiţiile de exploatare. Ni. Aceste straturi au calităţi protectoare numai dacă sunt continue.După valorile relative ale potenţialelor de electrod ale metalului de acoperire şi ale metalului de bază există două tipuri de acoperiri metalice: anodice şi catodice. iar un anod auxiliar închide circuitul electric prin mediul coroziv (fig.4.Protecţia catodică se aplică conductelor subterane pentru transportul produselor petroliere. emulsionare şi saponificare. Straturile metalice protectoare pot fi realizate prin electrodepunere sau galvanizare. decaparea. în timp. Se poate face şi o decapare electrochimică bazată pe dizolvarea anodică a metalului. vapoarelor. dar în medii de acizi organici devine anodică. prin cufundarea piesei într-o baie de metal topit (cufundare la cald). în cazul existenţei unor discontinuităţi în stratul depus (zgârieturi. etc.degresare.14. iar pe construcţia metalică (catodul pilei) se va desfăşura reacţia de reducere a depolarizantului (D+e►De-). Ag. a apei precum şi rezervoarelor metalice. înainte de a aplica stratul protector suprafaţa metalică este prelucrată preliminar prin: prelucrare mecanică. acid fosforic. pori.13).15).in acoperirile anodice . Protecţie împotriva coroziunii prin aplicare de straturi protectoare Un strat de bună calitate trebuie să fie continuu. zincul treacând la un potenţial mai electropozitiv. Dezavantajul acestor acoperiri este că. prin legarea instalaţiei de protejat cu un metal mai electronegativ. până la valoarea potenţialului de formare a filmului protector.deplasarea potenţialului de coroziune spre valori mai electronegative sau cel puţin egale cu potenţialul de echilibru al zonelor anodice. Metoda se aplică pentru protecţia utilajelor din oţeluri inoxidabile în medii de acid sulfuric. grunduri. prin operaţiuni de sablare. vopsele.4. emulsii. lacuri. să prezinte stabilitate chimică în condiţiile de lucru ale construcţiei metalice şi să aibă rezistenţă mecanică. periere. fisuri. iar zona catodică . uniform ca grosime.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful