Sunteți pe pagina 1din 4

DOMENIUL MAJOR DE INTERVENTIE 4.

2 AXA 4 POSCCE - VALORIFICAREA RESURSELOR REGENERABILE DE ENERGIE


Descriere Romania dispune de un important potential exploatabil al resurselor regenerabile de energie (hidro 40.000 GWh/an din care 6000 GWh/an pentru microhidro, 23000GWh/an vant, 60 GJ/an energie solara termica, 1200GWh/an energie solara pentru aplicatii fotovoltaice, 318106 GJ/anbiomasa, 7106 GJ/an energie geotermala), distribuite in diferite zone ale tarii. Resursele regenerabile de energie au un potential energetic important, iar gradul lor de disponibilitate este mai mare decat al combustibililor conventionali in anumite zone. Utilizarea lor trebuie facuta pe baza a trei premise importante: accesibilitate, disponibilitate si acceptabilitate. Productia de energie electrica din resurse regenerabile de energie (in cea mai mare parte, energie produsa in centrale hidroelectrice cu putere instalata mai mare de 10 MW) reprezinta aproximativ 35% din totalul productiei de energie electrica din Romania raportata in 2005. Desi exista un potential semnificativ de resurse hidroenergetice disponibil si acestea au fost valorificate pe scara larga, o mare parte a capacitatilor de productie in acest domeniu prezinta un grad avansat de uzura si trebuie modernizate. Cu exceptia resurselor hidroenergetice, principalele resurse energetice regenerabile din Romania sunt biomasa, resursele eoliene, resursele de energie solara pentru aplicatii termice precum si resursele geotermale. Pana in prezent, valorificarea acestor tipuri de resurse regenerabile nu este semnificativa. Resursele eoliene, solare, biomasa si biocombustibilii, resursele geotermale ar putea fi mai intens utilizate, in acelasi timp continuand valorificarea resurselor hidro, care au avantajul de a genera energie la preturi competitive. Valorificarea diversificata a resurselor regenerabile de energie este necesara, luaind in considerare faptul ca exista diferite tipuri de resurse regenerabile disponibile pentru utilizare si faptul ca productia de energie din aceste resurse variaza in diversele perioade ale anului, in functie de conditiile meteorologice. In acest mod, se poate atinge tinta nationala de 33% pentru ponderea energiei electrica produse din resurse regenerabile in consumul brut de energie electrica la nivelul anului 2010, conform Hotararii Guvernului nr. 443/2003 (modificata prin HG nr. 958/2005) pentru promovarea productiei de energie electrica din surse regenerabile de energie si Strategia Nationala de valorificare a resurselor regenerabile de energie aprobata prin HG 1535/2003. De asemenea, valorificarea resurselor regenerabile de energie poate favoriza introducerea in sistemul economic a unor zone izolate, furnizand astfel o baza pentru dezvoltarea unor activitati economice. Investitiile in valorificarea resurselor regenerabile de energie vor favoriza dezvoltarea mediului economic si social din diferite zone din Romania si vor contribui la reducerea dependentei de importurile de energie, contribuind in acelasi timp la progresul tehnologic si la crearea de noi locuri de munca pe piata locala a muncii. 92 Utilizarea energiei regenerabile are efecte pozitive asupra mediului si contribuie la reducerea emisiilor de CO2 si a altor gaze cu efect de sera. Aceste actiuni sunt in concordanta cu reglementarile europene: Energie pentru viitor: resurse regenerabile de energie Cartea Alba stabilind o strategie a Comunitatii si un plan de actiune; Cartea Verde a Comisiei din 20 noiembrie 1996 in ceea ce priveste resursele de energie regenerabila; Politica de coeziune pentru sprijinirea cresterii economice si a numarului locurilor de munca: Orientarile strategice de coeziune 2007- 2013; Directiva nr.77/2001 a CE, New Energy Policy si Strategia de la Lisabona, . Obiective Scopul principal este intensificarea utilizarii energiei din resurse regenerabile. Obiectivul avut in vedere este de a contribui la urmatoarea tinta nationala: ponderea energiei electrice produse

din resurse regenerabile de energie in consumul national brut de energie electrica sa fie 33% pana in 2010. Obiective specifice: - Reducerea dependentei de importurile de resurse de energie primara (in principal combustibili fosili) Diversificarea resurselor disponibile de energie Capacitatile de producere luate in considerare in zone diferite ale tarii vor conduce la cresterea angajarilor si simultan vor diversifica oferta pe piata muncii Mediul de afaceri va fi diversificat, prin atragerea companiilor private (din tara si din strainatate), precum si a autoritatilor publice locale si centrale, in procesul de valorificare a resurselor regenerabile de energie. Investitiile in domeniul resurselor regenerabile de energie vor oferi posibilitatea fabricarii, transferului si comercializarii de produse si tehnologii moderne in acest domeniu. Valorificarea resurselor regenerabile de energie va conduce la o mai mare reducere a emisiilor posibile rezultate din procesul arderii combustibilului fosil si la conservarea mediului. Contributie la prioritatile CNSR -Dezvoltarea infrastructurii la standarde europene Operatiuni - modernizarea si realizarea de noi capacitati de producere a energiei electrice si termice prin valorificarea resurselor regenerabile de energie: eoliene, hidroenergetice, solare, a biomasei, a resurselor energetice geotermale si a altor resurse regenerabile de energie Durata operatiunilor 2007-2013 Categorizarea interventiilor Teme prioritare Cod Tema prioritara Energie 39/40/41/42 Energie regenerabila: eoliana/solara/biomasa/hidroelectrica, geotermala si altele Forma de finantare 93 Cod Forma de finantare 01 Ajutor nerambursabil Dimensiune teritoriala Cod Tipul teritoriului 00 Nu se aplica 4.2.5. Utilizarea finantarii incrucisate Nu se aplica Dimensiunea grantului Valoarea maxima a grantului(Euro) 250.000-4.000.000 (cu exceptia proiectelor majore) Dimensiunea maxima a ajutorului nerambursabil raportata la costul total eligibil (%) 70% pentru intreprinderi mici* 60% pentru intreprinderi medii** 50% pentru intreprinderi mari*** 95% pentru autoritati publice 2 Contributia minima a solicitantului 30% pentru intreprinderi mici * 40% pentru intreprinderi mijlocii ** 50% pentru intreprinderi mari *** 5% pentru autoritati publice 3 Contributia Comunitatii la ajutorul oferit (%) 100% (pentru operatori economici) Contributia publica nationala la sprijinul oferit (%) 0% pentru operatorii economici Criterii de selectie si eligibilitate a proiectelor Criterii de eligibilitate Criterii de eligibilitate a solicitantului Solicitantul trebuie sa fie un operator economic inregistrat conform prevederilor nationale in vigoare sau o autoritate a administratiei publice locale Solicitantul nu este in stare de faliment sau lichidare si nu este implicat in proceduri civile, penale sau administrative care ar putea afecta cofinantarea proiectului Solicitantul face dovada ca si-a indeplinit obligatiile de plata a contributiilor la asigurarile sociale sau a altor taxe catre bugetul national/local, si dupa caz, a obligatiilor de plata privind reesalonarile, in conformitate cu reglementarile legale in vigoare; Solicitantul declara pe proprie raspundere ca nu este beneficiarul unui alt program de finantare nerambursabila pentru proiectul ofertat Solicitantul face dovada ca are experienta in implementarea de proiecte de investitii Solicitantul face dovada ca detine resurse financiare, tehnice si umane necesare

implementarii proiectului Solicitantul face dovada disponibilitatii cofinantarii Solicitantul este direct responsabil pentru pregatirea si implementarea proiectului si nu actioneaza in calitate de intermediar Solicitantul face dovada ca are toate acordurile, aprobarile si autorizatiile cerute de legislatia romana in vigoare pentru lucrari aferente realizarii proiectului sau este in curs de obtinere a acestora. Solicitantul are obligatia de a le obtine pana la data inceperii implementarii proiectului prevazuta in contractul de cofinantare. Solicitantul dovedeste ca detine resurse necesare (financiare, materiale si umane) pentru a asigura operarea si mentinerea investitiei cel putin pe durata normata de viata. Solicitantul dovedeste un profit operational in ultimii doi ani. Criterii de eligibilitate a proiectului Proiectul contribuie la realizarea operatiunii indicative din cadrul acestui domeniu major de interventie al Axei prioritare IV din Programul Operational Sectorial Cresterea competitivitatii economice Proiectul se realizeaza pe teritoriul Romaniei in perioada de programare 2007-2013 Proiectul in valoare totala de peste 50 milioane euro are intocmite si aprobate studiul de fezabilitate, studiul de evaluare a impactului asupra mediului, analiza cost-beneficiu, documente elaborate si actualizate in conformitate cu reglementarile nationale in vigoare. Criterii de selectie: Proiectul tehnic este realizat in conformitate cu standardele si reglementarile tehnice in vigoare Cofinantarea din surse proprii ale solicitantului este intr-un procent cat mai mare si dovedita prin documente la data formularii solicitarii Raportul dintre rezultatele preconizate si costurile estimate (beneficii financiare, tehnologice si conexe) este pozitiv Costurile investitiei nu depasesc valoarea de piata la data depunerii aplicatiei. Investitia nu are impact negativ asupra mediului in zona in care aceasta este realizata Locatia de implementare a proiectului: au prioritate proiectele implementate in zone dezavantajate. Impactul proiectului din punct de vedere economic si social este, de asemenea, pozitiv; Proiectul este realizat cu echipamente noi si tehnologii mature; Durata de recuperare a investitiei (ani) sa fie cat mai mica (maximum 50% din durata de viata a echipamentelor principale). Criterii de selectie specifice Costul pe kW instalat. Zona in care proiectul urmeaza a fi realizat (Se vor prefera zonele cu un grad de poluare ridicat si/sau in care nu exista resurse conventionale de energie) Numarul de utilizatori deserviti de capacitatatea de producere realizata/modernizata Numarul locurilor de munca nou create Proceduri de implementare a operatiunilor Operatiunea este implementata de OI, care va elabora regulile de implementare si documentele aferente, va lansa cererea de proiecte, va selecta proiectele si va acorda granturile . Procedura de selectie utilizata va fi procedura de selectie cu ierarhizare si este descrisa in Capitolul VI Sistemul de implementare (VI.2 Principii pentru depunerea proiectelor, selectie si evaluare).A) Procedura de evaluare finalizata prin clasificare. Proiectele majore (daca vor exista), vor fi transmise individual spre aprobare Comisiei, in conformitate cu prevederile art. 41 din Regulamentul Consiliului 1083/2006. Procedurile de management si control vor fi definite in manualele de implementare. Organisme Intermediare: Organismul Intermediar pentru Energie Directia Generala Politica Energetica din cadrul Ministerului Economiei si Comertului Organismul competent pentru realizarea platilor catre beneficiari: Autoritatea de plata (MFP)

Beneficiari Administratia publica si operatori economici Solicitanti Administratia publica si operatori economici Plan financiar Euro Buget total Contributia Comunitatii (FEDER/FSE/FC) 56.000.000 (preturi 2004 ) 63.714.000 (preturi curente) Contributie nationala 56.000.000 (preturi 2004 ) Publica Privata Indicatori de monitorizare si evaluare Indicator U.M. Referinta An referinta Sursa Tinta (2015) OUTPUT: Numar de proiecte pentru valorificarea resurselor regenerabile de energie Numar de proiecte asistate 0 SMIS 20 REZULTAT: Capacitate energetica nou instalata pentru valorificarea resurselor regenerabile de energie la beneficiarii asistati MW 0 SMIS 120 MW Teme orizontale Dezvoltare durabila Contributia emisiilor de gaze cu efect de sera la schimbarile climatice a impulsionat apelurile pentru un mai mare accent pus pe combustibili nefosili. Cresterea ponderii resurselor regenerabile de energie va avea un impact pozitiv asupra mediului, luand in considerare faptul ca Romania a acceptat cerintele de mediu cu care s-a angajat la Protocolul de la Kyoto in cadrul Conventiei Cadru a Natiunilor Unite pentru Schimbari Climatice, adoptat la 11 decembrie 1997. Operatiunea propusa contribuie la atingerea a 3 obiective majore mentionate in Cartea Alba energie pentru viitor: resurse regenerabile de energie: siguranta in alimentare, imbunatatirea competitivitatii afacerilor europene, accent pe dimensiunea energetica a schimbarii climatice, utilizarea lor avand un impact minim asupra mediului. Egalitate de sanse Dezvoltarea economica in ariile de interventie va avea un impact important asupra crearii/mentinerii locurilor de munca. Ajutor de stat Se vor aplica regulile ajutorului de stat regional, impreuna cu ajutorul de stat individual pentru proiectele majore.

S-ar putea să vă placă și