Sunteți pe pagina 1din 2
Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului Centrul National de Evaluare gi Examinare CONCURSUL PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE/ CATEDRELOR DECLARATE VACANTE/ REZERVATE iN INVATAMANTUL PREUNIVERSITAR 13 iulie2011 Proba scrisa la INFORMATICA $1 TEHNOLOGIA INFORMATIE! Profesori BAREM DE EVALUARE $I DE NOTARE Varianta 2 ‘* Se puncteaza oricare alte formulari/ modalitati de rezolvare corecta a cerintelor. + Nu se acorda punctaje intermediare, altele decat cele precizate explicit prin barem. Nu se acorda fractiuni de punct. * Se acorda 10 puncte din oficiu, Nota finala se calculeaz prin impartirea punctajului total acordat pentru lucrare a 10. SUBIECTUL I (30 de puncte) 1, 14 puncte — definitii preliminare (graf neorientat, adiacenta-+ant) 2p = conexitate (definitie, exemplu si contraexemplu) 2p = componente conexe (definitie, exemplu) 2p — doua probleme practice care utilizeaz conexitatea (enunt) 2x2 p = determinarea componentelor conexe 3p (pentru algoritm principial corect, dar care conduce la 0 rezolvare partiala se acordé numai 2p.) = corectitudinea formal a reprezentarii (pseudocod sau limbaj de programare) 1p. 2. a)6 puncte — descrierea coerenta a metodei de rezolvare 2p — reprezentarea pseudocod a algoritmulul 3p — acuratetea reprezentérii pseudocod (in limba romana sau englez, cu scriere indentat, cu sau fra declararea variabilelor, eventual cu structuri adaptate pentru C) 1p. b) 4 puncte = antetul corect (subprogram care returneaz o valoare) 2p — corp subpragram corect 1p. = declarari variabile locale, structura subprogram, corectitudine glabalé 1p. ¢) 6 puncte — citifea datelor si afigarea mesajulul ip. = determinarea corecté a tuturor cazurilor posibile 3p (pentru algoritm principial corect, dar care conduce la 0 rezolvare partiala se acordé numai 2p.) = apeluri corecte ale subprogramului tprim 1p. — declarari, corectitudine globala (se ignora definitia subpragramulul, care poate lipsi complet in rezolvarea cerintei c) 1p. SUBIECTUL al Il-lea (30 de puncte) 1. 16 puncte — integrarea dispozitivelor periferice in arhitectura sistemului de calcul 3p = rolul dispozitivelor periferice 2p = oclasificare (dupa sensul de transfer, dupa interfata specifica, dupa tehnologia utilizata etc.) + exemple pentru fiecare categorie a clasificari 243 p. — caracterizarea a trei dispozitive periferice (denumire + caracteristici) 3x(1#1) p. Pagina T din2 Varianta 2 Proba scrisa la Informatica si tehnolog Profesori Barem de evaluare si de notare Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului Centrul National de Evaluare gi Examinare 2. 4 puncte — definirea tipului structurat 2p — afigarea componentei cerute 2p 3. a)6 puncte = operatii cu fisiere, citirea datelor si afigarea rezuttatulul ip. = algoritm corect de determinare a unui sir de elemente alese conform cerintei 2p — obtinerea sumei maxime 2p (se acorda numai 1 p. pentru un algoritm euristic, care nu obtine suma maxima in toate cazurile) = declarani, sintaxd, corectitudine globala 1p b) 4 puncte — explicarea coerenté a metodei folosite 1p = utilizarea unei metode eficiente (complexitate O(n’) ) + justificarea eficientei 241 p. SUBIECTUL al Ill-lea (30 de puncte) ~ cte 1 punct pentru precizarea flecarula dintre cele patru elements cerute ‘4xip=4 puncte [Punctajul se acorda doar in situatia in care candidatul a corelat elementele cerute cu continutul testulul proiectat pentru evaluarea sumativa la finalul anului scolar ] - cate 2 puncte pentru proiectarea corecta metodico-stiintiicd, adecvat evaluarii sumative la finalul anului scolar, a fiecaruia dintre cei gase itemi construtt 6x2p=12 puncte - calitatea structurarii testului 2 puncte - cate 2 puncte pentru proiectarea corect a baremului de evaluare si de notare a fiecdruia dintre cei gase itemi construtt 6x2p=12 puncte Pagina 2 din2 Varianta 2 Proba scrisa la Informatica si tehnologia informatiei - Profesor Barem de evaluare si de notare