Sunteți pe pagina 1din 352

Disciplina: CONTABILITATE GRILE: Experti contabili contabili autorizati cu studii superioare

Disciplina: CONTABILITATE Experti contabili contabili autorizati cu studii superioare

1.Care din urmatoarele reguli generale de evaluare a stocurilor este prevazuta n standardul IAS 2 Stocuri: a) stocurile trebuie evaluate la valoarea cea mai mica dintre cost si valoarea realizabila; b)stocurile trebuie evaluate la valoarea cea mai mare dintre cost si valoarea realizabila neta; c) stocurile trebuie evaluate la valoarea cea mai mica dintre cost valoarea contabila;
Raspuns corect: a) Conform par. 6 din IAS 2 Stocuri acestea trebuie evaluate la valoarea cea mai mica dintre cost si valoarea realizabila neta.

2. n care din urmatoarele cazuri nu se nregistreaza un venit din vnzarea marfurilor, n conformitate cu norma IAS 18 Venituri din activitati curente? a) riscurile si avantajele inerente proprietatii au fost transferate cumparatorului; b) vnzatorul ramne obligat din cauza unei executii nesatisfacatoare, neacoperite prin clauze privind garantia; c) riscurile si avantajele inerente proprietatii au fost transferate cumparatorului, dar nca nu s-a ncasat contravaloarea marfurilor;
Raspuns corect: b) Conform par 16.a) din IAS 18: daca societatea pastreaza riscurile semnificative aferente proprietatii, tranzactia nu reprezinta o vanzare si veniturile nu sunt recunoscute. Exemple: atunci cand societatea are obligatii legate de rezultate nesatisfacatoare, neacoperite de prevederile garantiilor normale .

3. Care din urmatoarele operatii genereaza elemente extraordinare, pentru o ntreprindere industriala, n sensul normei IAS 8 Profitul net sau pierderea neta, erori fundamentale si modificari ale politicilor contabile? a) amenzile platite catre administratia fiscala; b) pierderi materiale generate de inundatii. c) subventiile primite pentru mentinerea pretului la anumite produse.
Raspuns corect: c) Par. 14 din IAS 8 precizeaza Exemple de evenimente sau tranzactii care dau nastere la elemente extraordinare, in cazul majoritatii intreprinderilor sunt: - expropierea activelor; - un cutremur sau alt dezastru natural.

4. Care din urmatoarele tratamente de corectare a unei erori fundamentale reprezinta prelucrarea alternativ autorizata din norma IAS 8 Profitul net sau pierderea neta, erori fundamentale si modificari ale politicilor contabile? a) corectarea afecteaza rezultatul exercitiului n cursul caruia eroarea a fost descoperita; b) corectarea afecteaza rezultatul nerepartizat la deschiderea exercitiului in cursul caruia eroarea a fost descoperita;

c) corectarea afecteaza fie rezultatul nerepartizat la deschiderea exercitului, fie rezultatul exercitiului in cursul caruia eroarea a fost descoperita; Raspuns corect: a) Par 38 din IAS 8 precizeaza: Suma corespunzatoare corectarii unei erori fundamentale trebuie inclusa in determinarea rezultatului net corespunzator perioadei curente.

5. Care din urmatoarele schimbari nu reprezinta o schimbare de estimare contabila, n conformitate cu norma IAS 8 Profitul net sau pierderea neta, erori fundamentale si modificari ale politicilor contabile? a) prelungirea duratei de amortizare a imobilizarilor corporale; b) majorarea valorii reziduale a unei imobilizari corporale; c) trecerea de la LIFO la FIFO pentru evaluarea stocurilor.
Raspuns corect: c) Conform paragrafului 23 din IAS 8 pot sa se ceara estimari ale debitorilor indoielnici, uzuri morale ale stocurilor sau duratei de viata sau modului de consumare a beneficiilor economice obtinute din activele amortizabile.

6. Metoda terminarii lucrarilor utilizata pentru contabilizarea contractelor de constructii, n conformitate cu norma IAS 11 Contractele de constructii, este n spiritul principiului: a) prudentei; b) independentei exercitiului; c) evaluarii separate a elementelor de activ si de pasiv.
Raspuns corect: a) Conform par. 32 din IAS 11: Cnd venitul unui contract de constructie nu poate fi evaluat n mod credibil, atunci: - venitul trebuie recunoscut doar in masura n care costurile contractuale suportate este probabil a fi recuperate.; - costurile contractuale trebuie recunoscute drept cheltuieli in exercitiul financiar n care sunt generate. Recunoasterea cheltuielilor la nivelul veniturilor presupune respectarea principiului prudentei.

7. n conformitate cu prelucrarea de referinta din norma IAS 23 Costurile ndatorarii, cheltuielile cu dobnzile: a) reprezinta cheltuieli ale exercitiului curent; b) se pot ncorpora n costul oricarui activ; c) se pot ncorpora doar n costul activelor care necesita o perioada indelungata de pregatire inainte de a putea fi utlizate sau vndute.
Raspuns corect: a) Conform par. 7 din IAS 23: Tratament contabil de baza: Costurile indatorarii trebuie inregistrate ca o cheltuiala in perioada in care ele au aparut.

8. Aplicarea prelucrarii de referinta din norma IAS 23 Costurile indatorarii are ca efect:
a) majorarea rezultatului din exercitiul curent; b) micsorarea rezultatului din exercitiul curent; c) micsorarea rezultatului din exercitiile viitoare. Raspuns corect: b)

Conform par. 7 din IAS 23: Tratament contabil de baza: Costurile indatorarii trebuie inregistrate ca o cheltuiala in perioada in care ele au aparut. Contabilizarea unei cheltuieli determina micsorarea rezultatului exercitiului.

9. n conformitate cu norma IAS 38 Imobilizari necorporale, cheltuielile angajate n faza de cercetare:


a) reprezinta cheltuieli ale perioadei. b) se contabilizeaza la imobilizari corporale; c) se contabilizeaza totdeauna la imobilizari necorporale. Raspuns corect: a) Conform par4. 42 din IAS 38: Nici un activ necorporale provenit din faza de cercetare nu trebuie recunoscut. Cheltuiala de cercetare trebuie recunoscuta ca o cheltuiala

10. In structura tabloului de trezorerie, acordarea unui mprumut pe termen lung de catre o societate industriala afecteaza: a) fluxul de trezorerie din activitati de exploatare cu semnul -; b) fluxul de trezorerie din activitati de finantare cu semnul -; c) fluxul de trezorerie din activitati de investitii cu semnul -.
Raspuns corect: c) Conform par.16.c) din IAS 7: platile in numerar pentru achizitia de instrumente de capital propriu si de creanta altele decat cele catre institutiile financiare. Care din urmatoarele afirmatii este n conformitate cu IAS 21 Efectele variatiilor cursurilor de schimb valutar: a) diferentele de curs valutar aferente disponibilitatilor, creantelor si datoriilor n devize afecteaza rezultatul exercitului curent, indiferent daca sunt sau nu realizate; b) doar diferentele de curs valutar aferente disponibilitatiolor in devize afecteaza rezultatul exercitului curent; c) doar diferentele de curs valutar aferente creantelor si datoriile n devize afecteaza rezultatul exercitului curent. Raspuns corect: a) Conform par15 din IAS 21: diferentele de curs valutar ce apar cu acazia decontarii elementelor monetare sau a raportarii elementelor monetare ale unei intreprinderi la cursuri diferite fata de cele la care au fost inregistrate initial trebuie recunoscute ca venituri sau cheltuieli in perioada in care apar.

11.

12. n structura tabloului fluxurilor de trezorerie, platile n favoarea furnizorilor de servicii afecteaza: a) fluxul de trezorerie din activitati de exploatare cu semnul - ; b) fluxul de trezorerie din activitati de finantare cu semnul -; c) fluxul de trezorerie din activitati de exploatare cu semnul +.
Raspuns corect: a) Conform par 14 din IAS 7: exemple de fluxuri de numerar provenite din activitati de exploatare sunt:platile in numerar catre furnizorii de bunuri si servicii. Care dintre urmatoarele cheltuieli apartine clasificarii dupa natura, n conformitate cu standardul international IAS 1 Prezentarea situatiilor financiare: a) costuri de distributie; b) costul vnzarilor; c) cheltuieli cu amortizarile.

13.

Raspuns corect: c) Conform par. 80 din IAS 1 cheltuielile sunt cumulate in contul de profit si pierdere conform naturii lor: amortizarea, achizitiile de materii prime, salariile. Care dintre urmatoarele elemente are un efect negativ asupra fluxului net de trezorerie relativ la activitatile de exploatare, n conformitate cu standardul international IAS 7 Situatiile fluxurilor de numerar? a) cheltuieli cu amortizarile; b) variatia negativa a creantelor clienti c) variatia pozitiva a stocurilor. Raspuns corect: c) Conform par. 18 din IAS 7 : Raportarea fluxurilor de numerar din activitati de exploatare, metoda indirecta: profitul net sau pierederea sunt ajustate cu efectele tranzactiilor ce nu au natura de numerar, amnarile sau angajarile de incasari sau plati de numerar din exploatare trecute sau viitoare.

14.

15. n conformitate cu cu prelucrarea alternativ autorizata in norma IAS 38 Imobilizari necorporale, dupa contabilizarea sa initiala, o imobilizare necorporala poate fi contabilizata la: a) marimea reevaluata; b) valoarea de lichidare; c) cost istoric corectat cu provizioane.
Raspuns corect: a) Conform par. 64 din IAS 38: dupa recunosterea initiala, un activ necorporal trebuie contabilizat la o valoare reevaluata.

16. n conformitate cu norma IAS 36 Deprecierea activelor, valoarea recuperabila reprezinta: a) valoarea cea mai mica dintre pretul de vnzare net al unui activ si valoarea sa de utilitate; b) valoarea cea mai mare dintre pretul de vnzare net al unui activ si valoarea sa de utilitate; c) valoarea cea mai mare dintre pretul de vnzare net al unui activ si costul sau de achizitie.
Raspuns corect: b) Conform IAS 36, valoarea recuperabila reprezinta maximul dintre pretul net de vnzare al activului si valoarea lui de utilizare.

17. Care dintre urmatoarele afirmatii este n conformitate cu norma IAS 16 Imobilizari corporale: a) diferenta din reevaluare trebuie sa fie nscrisa la venituri constatate n avans; b) diferenta din reevaluare trebuie sa fie nscrisa la capitaluri proprii la o rubrica disticta, astfel nct operatia sa nu conduca la constatarea de profituri; c) reevaluarea imobilizarilor corporale afecteaza veniturile rezultatului curent.
Raspuns corect: b) Conform par. 37 din IAS 16: in cazul in care valoarea contabila a unui activ este majorata ca urmare a unei reevaluari, aceasta majorare trebuie inregistrata direct in creditul conturilor de capitaluri sub titlu de diferente din reevaluare.

18. n conformitate cu norma IAS 36 Deprecierea activelor, pierderea de valoare aferenta unui utilaj care a facut anterior obiectul reevaluarii: a) se nscrie imediat n contul de profit si piedere;
4

b) se nregistreaza ca o reevaluare negativa; c) se ncorporeaza n valoarea utilajului. Raspuns corect: b) Conform par.59 din IAS 36: Orice pierdere din deprecierea unui activ reevaluat trebuie tratata ca o descrestere din reevaluare. => reevaluare negativa

19. Conform IAS 18 Venituri din activitati curente, n veniturile generate de activitatile ordinare nu se includ: a) veniturile din vnzarea imobilizarilor corporale; b) valorile brute ale avantajelor economice primite sau de primit de catre ntreprindere, n cursul exercitiului; c) subventiile primite n caz de calamitati.
Raspuns corect: c) Par. 14 din IAS 8 precizeaza Exemple de evenimente sau tranzactii care dau nastere la elemente extraordinare, in cazul majoritatii intreprinderilor sunt: - expropierea activelor; - un cutremur sau alt dezastru natural.

20. Conform referentialului international, ntreprinderile care activeaza ntr-un mediu inflationist si asigura mentinerea capitalului fizic daca utilizeaza ca baza de evaluare n contabilitate: a) costul actual b) costul de productie; c) valoarea nominala.
Raspuns corect: a) Conform par. 106 din Cadrul general IASB: conceptul de mentinere a capitalului fizic necesita adoptarea costului curent ca baza de evaluare. Vnzarea unor imobilizari corporale de catre ntreprindere este tratata, conform referentialului international, ca o operatie: a) extraordinara, deoarece este rara si nu poate fi controlata de ntreprindere, prin deciziile de gestiune; b) de natura exceptionala; c) de natura ordinara, efectuata cu titlu auxiliar; Raspuns corect: c) Conform Cadrul General IASB, operatiunea de vanzare de active imobilizate este de natura ordina, cu titlu auxiliar.

21.

22. n conformitate cu norma IAS 16 Imobilizari corporale, durata de amortizare reprezinta un parametru cu incidenta contabila care: a) o data stabilit nu mai poate fi modificat pna la scoaterea din folosinta a bunurilor amortizabile; b) este stabilit de autoritatea fiscala; c) trebuie sa fie periodic revizuit, atunci cnd previziunile initiale nu mai exprima realitatea;
Raspuns corect: c) Conform par. 44 din IAS 16 : durata de viata utila a unui activ este definita pe baza utilitatii pe care intreprinderea a estimat-o pentru respectivul activ. Prin urmare, durata de viata utila a unui activ poate fi mai scurta dect durata economica a acestuia. Estimarea duratei de viata utila a unui activ este o problema de rationament profesional, bazat pe experienta intreprinderii cu alte active similare.

23. O societate din sectorul chimic contamineaza mediul prin activitatile sale. Desi tara n care si desfasoara activitatea nu dispune de o reglementare care sa prevada obligativitatea societatilor poluante de a suporta costurile cu decontaminarea, exista dezbateri asupra unui proiect de lege n acest sens. Societatea a facut un anunt public prin care se obliga sa contribuie la eliminarea efectelor negative determinate de desfasurarea activitatii sale.Conform normei IAS 37 Provizioane, datorii si active contingente, societatea: a) constituie provizion pentru cea mai buna estimare a costurilor de contaminare; b) anunta o datorie eventuala n anexa; c) nu constituie provizion deoarece nu este probabila iesirea de active;
Raspuns corect: a) Conform anexei din IAS 37: Obligatia curenta generata de un eveniment anterior constrangator evenimentul care il obliga constituie poluarea mediului, in conditiile in care este sigur ca va fi promulgata o lege care sa solicite eliminarea efectelor poluarii sau se face un anunt public pein care se obliga sa elimine efectele poluarii. Iesirile de resurse, concretizate in beneficiile economice, necesare onorarii obligatiei: sunt probabile. Concluzie: se recunoaste un provizion pentru cea mai buna estimare a costurilor necesare eliminarii poluarii.

24. Pe 1 iunie N, societatea A a fost chemata n instanta pentru a plati despagubiri unor persoane care s-au intoxicat cu podusele furnizate de aceasta. La 31.XII.N, procesul nu se ncheiase, dar avocatii societatii estimeaza ca aceasta nu va fi facuta raspunzatoare. Conform normei IAS 37 Provizioane, datorii si active contingente, la 31.XII.N, societatea A: a) contabilizeaza un provizion pentru riscuri si cheltuieli pentru suma ceruta de reclamanti; b) anunta o datorie eventuala n anexa; c) constituie provizion pentru riscuri si cheltuieli astfel nct societatea sa prezinte beneficiu:
Raspuns corect: b) Conform par.14 din IAS 37: Un provizion va fi recunoscut numai n momentul n care: - o ntreprindere are o obligatie curenta (legala sau implicita) generata de un eveniment anterior; - este probabil ca o iesire de resurse care sa afecteze beneficiile economice sa fie necesara pentru a onora obligatia respectiva; - poate fi realizata o buna estimare a valorii obligatiei. Daca aceste conditii nu sunt ndeplinite, nu trebuie recunoscut un provizion. In acest caz, nu se poate estima valoarea obligatiei.=>Iesirea de beneficii improbabila (avocatii estimeaza ca soc nu pierde procesul) => anunta datorie eventuala in anexa

25. Societatea detine un utilaj achizitionat cu 100.000.000 lei. La 31.12.N, valoarea contabila neta a utilajului este 90.000.000 lei, iar valoarea neta din punct de vedere fiscal este de 80.000.000 lei. La aceasta data, societatea: a) constata o diferenta temporara deductibila de 10.000.000 lei; b) constata o diferenta temporara impozabila de 10.000.000 lei; c) constata o diferenta temporara deductibila de 10.000.000 lei si o diferenta impozabila de 10.000.000 lei;
Raspuns corect: b) Conform prevederior din IAS 12 Impozitul pe profit: Valoarea contabila = 90 000 000 lei Baza fiscala = 80 000 000 lei Diferenta temporara impozabila = 10 000 000 lei

26. Societatea M detine 15% din drepturile de vot ale sociatatii F. Conform normei IAS 27 Situatii financiare consolidate si contabilitatea investitiilor n filiale, M va proceda la consolidarea conturilor societatii F prin metoda: a) metoda integrarii proportionale; b) F nu intra n perimtrul de consolidare al grupului M; c) metoda punerii n echivalenta;
Raspuns corect: b) Conform par. 12 din IAS 27, o filiala este consolidata daca este controlata direct sau indirect de societateamama. Se presupune ca exista control daca societatea-mama detine, direct sau indirect mai mult de jumatate din numarul de voturi ale unei ntreprinderi. 15 % => nu intra in perimetrul de consolidare

27. Care dintre urmatoarele metode reprezinta, conform normei IAS 31 Raportarea financiara a intereselor
in asocierile in participatie, prelucrarea alternativ autorizata pentru contabilizarea participatiilor n entitatile aflate sub control conjugat (asocieri n participatie): a) metoda punerii n echivalenta; b) metoda integrarii proportionale; c) metoda integrarii globale; Raspuns corect: a) Conform par. 32 din IAS 31: tratamentul alternativ permis: un asociat al unei asocieri in participatie trebuie sa raporteze in situatiile financiare consolidate participatia sa intr-o entitate controlata in comun folosind metoda punerii in echivalenta.

28. Conform normei IAS 22 Combinari de intreprinderi, fondul comercial negativ care nu corespunde unor pierderi si cheltuieli viitoare identificabile ce pot fi masurate n mod fiabil la data achizitiei trebuie sa fie: a) contabilizat imediat la venituri; b) nscris cu minus n activ; c) contabilizat la venituri, n mod sistematic, pe durata de utilitate medie ponderata a activelor amortizabile identificabile amortizabile achizitionate, iar fondul comercial negativ care depaseste valorile juste ale acestor active se contabilizeaza imediat la venituri;
Raspuns corect:c) Conform par.62 din IAS 22: in masura n care fondul comercial nu se raporteaza la pierderi si cheltuieli viitoare identificabile, ce pot fi masurate in mod credibil, acest fond comercial tebuie recunoscut ca venit in contul de profit si pierdere, dupa cum urmeaza: - valoarea fondului comercial negativ ce nu depaseste valorile juste ale activelor nemonetare identificabile achizitionate trebuie recunoscuta ca venit pe o baza sistematica de-a lungul mediei ponderate a duratei de viata utila ramasa a activelor identificabile amortizabile achizitionate; - valoarea fondului cemorcial negativ in exces fata de valorile juste ale activelor nemonetare identificabile achizitionate trebuie recunoscuta imediat ca venit.

29. n vederea conversiunii bilantului unei societati n strainatate care face parte integranta din activitatea societatii care prezinta situatiile financiare se va proceda, conform normei IAS 21 Efectele variatiilor cursurilor monedelor straine, astfel:

a) activele monetare si datoriile ntreprinderii straine se convertesc la cursul de nchidere, n timp ce pentru activele nemonetare se utilizeaza cursul istoric; b) activele si datoriile, att monetare ct si nemonetare se convertesc la curs istoric; c) activele, att monetare ct si nemonetare, si datoriile ntreprinderii straine se convertesc la curs de nchidere; Raspuns corect: c) Conform par.30 din IAS 21: activele si datoriile entitatii externe, att monetare ct si nemonetare, trebuie convertite la cursul de inchidere.

30. Care dintre urmatoarele posturi apartine pasivului unui bilant consolidat, in conformitate cu norma IAS
27 Situatii financiare consolidate si contabilitatea investitiilor n filiale? a) mprumuturi acordate unui client important; b) fondul comercial diminuat cu amortizarile aferente; c) interese minoritare. Raspuns corect: c) Interesul minoritar este acea parte a rezultatului net al activitatii si a activului net al unei filiale atribuibila participatiilor care nu sunt detinute, direct sau indirect, prin filiale, de societatea-mama. Interesul minoritar trebuie prezentat n bilantul consolidat separat de datoriile si de capitalurile proprii ale actionarilor societatii-mama.

31. Se dau urmatoarele elemente:


1) 2) 3) 4) imobilizari necorporale; imobilizari corporale; creante clienti care sunt realizate ntr-un termen de pna la un an; creante clienti care se astepta sa fie realizate ca parte a ciclului normal de exploatare, dupa un termen mai mare de un an de la data bilantului; 5) titluri de plasament, daca operatia de cesiune are loc n mai putin de un an; 6) titluri de palsament, daca operatia de cesiune are loc dupa un termen de un an; 7) imobilizari financiare; 8) lichiditati si cvasilichiditati, daca utilizarea lor nu este restrictionata. Conform IAS1 Prezentarea situatiilor financiare, activele curente sunt: a) 1+3+4+5+6+8; b) 3+4+5+8; c) 2+3+4+5+6+7. Raspunsul corect este:b ) Conform par.57 din IAS 1: un activ trebuie clasificat ca activ curent atunci cnd: - se asteapta sa fie realizat sau este detinut spre vanzare sau consum in cursul normal al ciclului de exploatare al intreprinderi;i - este detinut in principal in scopul comercializarii sau pe termen scurt si se asteapta sa fie realizat in termen de 12 luni de la data bilantului; - reprezinta numerar sau echivalente de numerar a caror utilizare nu este restictionata.

32. Pe data de 7.01.2002 o societate emite 5000 de actiuni cu o valoare nominala de 1000 lei/ actiune si un pret de emisiune de 1.300 lei/actiune. Pe 01.01.2002 se varsa n numerar depus la banca, jumatate din contravaloarea actiunilor. Pe 10.06.2002, actionarii trebuiau sa aduca nca un sfert din aportul promis, dar se primeste doar 25% din contravaloarea a 4.000 de actiuni. Pe 10.07.2002 detinatorii celor 1000 de actiuni de mai sus varsa n numarar, cu ntrziere, aportul de 25%, pentru ntrziere calculndu-se o dobnda de 36% anual si cheltuieli de gestiune imputabile de 5000 lei.
8

Determinati valoarea aportului ramas de varsat la 11.07.2002 si nregistrati n contabilitate operatia din 10.07.2002: a) b) c) 1.250.000 lei; 1.250.000 lei; 1.625.000 lei; 262.500 lei 250.00 lei 7.500 lei 5.000 lei 339.750 lei 5121 = 456/Actionari in dificultate 768 758 456/Actionari in dificultate 250.000 lei 7.500 lei 5.000 lei 262.500 lei 325.000 lei 9.750 lei 5.000 lei

5121 = 668 658 5121 = 456/Actionari in dificultate 768 758

Raspunsul corect este: a) - 07.01.2002: emisiunea actiunilor: 6 500 000 456 = 1011 1041 5 000 000 1 500 000

-10.01.2002: varasarea n numerar a jumatate din contravaloarea actiunilor si a primei: 4 000 000 5121 = 456 4 000 000 -10.06.2002: ncasarea a 25% din contravaloarea a 4000 de actiuni, adica: 4000 * 1000 lei/act * 25% = 1 000 000 lei: 1 000 000 5121 = 456 1 000 000

-10.07.2002:- incasare 25% din contravaloarea a 1000 act: 1000act *1000 lei/act* 25% = 250000lei -dobnda pentru ntrziere: 250 000 * 36% * 1/12 = 7 500 lei - cheltuieli de gestiune: 5 000 lei 250 000 456/Actionari= 456 in dificultate si 262 500 5121 = % 456/ Actionari in dificultate 768 758 Valoarea aportului ramas de varsat: 456 65000000 4000000 1000000 250000 SFD 1250000 250 000 262 500 250 000 7 500 5 000

33. La data de 6.05.2000, societatea EMA SA acorda filialei sale ALMA SA un mprumut n valoare de 350.000 lei, pe o perioada de 5 ani, cu dobnda anuala de 25%. mprumutul este rambursabil n 5 transe anuale

egale, la sfrsitul fiecarui exercitiu, cnd sunt achitate si dobnzile aferente. Determinati venitul total din dobnzi la sfrsitul anului 2002 si nregistrati n contabilitate venitul din dobnzi la 31.12.2002: a) 175.000 lei si 70.000 lei 5121 = 763 70.000 lei; b) 175.000 lei si 175.000 lei 2674 = 763 175.000 lei; c) 191.625 lei si 34.125 lei 2674 = 763 34.125 lei; Raspunsul corect este: c) 1. inregistrarea dobnzii pentru perioada 06.05.2000 31.12.2000: 350 000 * 25% * 234 zile / 360 zile = 56 875 lei 2674 = 763 56 875 lei 2. anularea dobanzii la 1.01. 2001: 763 = 2674 56 875 lei 3. inregistrarea dobnzii la 06.05.2001: 350 000 * 25% = 87 500 lei 2674 = 763 87 500 lei 4. plata dobanzii si a primei rate: % = 5121 157 500 lei 2673 70 000 lei 2674 87 500 lei 5. inregistrarea dobnzii pentru perioada 06.05.2001 31.12.2001: (350 000 70 000) * 25% * 234 zile / 369 zile = 45 500 lei 2674 = 763 45 500 lei 6. anularea dobanzii la 1.01. 2002: 763 = 2674 45 500 lei 7. inregistrarea dobnzii la 06.05.2002: (350 000 70 000)* 25% = 70 000 lei 8. plata dobanzii si celei de-a doua rate: % 2673 2674 = 5121 140 000 70 000 70 000

9. inregistrarea dobnzii pentru perioada 06.05.2002 31.12.2002: (350 000 70 000 * 2 ) * 25% * 234 zile / 360 zile = 34 125 lei 2679 = 763 34 125 lei 763 56 875 45 500 Sold la 31.12.02 191 625 56 875 87500 45500 34125

10

34. Societatea comerciala ALFA SA demareaza la 01.01.2000 lucrarile pentru constructia unei cladiri n regie proprie. Cladirea va fi data n functiune la data de 1.10.2001, iar cheltuielile efectuate pe parcursul celor doua exercitii sunt: n 2000: consum de materii prime 100.000 lei, amortizarea utilajelor folosite pentru constructii 50.000 lei, taxe nerecuperabile 5.000 lei, taxe recuperabile aferente cumpararilor de materii prime 20.000 lei, salarii directe 100.000 lei. n 2001: consum de materii prime 20.000 lei, amortizarea utilajelor folosite pentru constructii 40.000 lei, salarii directe 80.000 lei taxe nerecuperabile 10.000 lei. nregistrarea receptiei cladirii la data de 1.10.2001 se face prin formula contabila: a) 212=% 397.000 lei 231 255.000 lei 722 142.000 lei b) 212=% 395.000 lei 231 255.000 lei 722 140.000 lei c) 212=% 405.000 lei 231 255.000 lei 722 150.000 lei
Raspunsul corect este: c). Costul de productie pentru anul 2000: Consum materii prime Amortizare utilaje Taxe nerecuparabile Salarii directe Cost de productie 255 000 231 = 722 255 000 lei

100 000 lei 50 000 lei 5 000 lei 100 000 lei 255 000 lei

In anul 2001, se cuprind in costul de productie urmatoarele cheltuieli: Consum materii prime Amortizare utilaje Taxe nerecuparabile Salarii directe Cost de productie 20 000 lei 40 000 lei 10 000 lei 80 000 lei 150 000 lei

La receptia cladirii, la data de 1.10.2001,costul de productie este: 255 000 + 150 000 = 405 000 lei 212 = % 231 722 405.000 lei 255.000 lei 150.000 lei

35. O societate comerciala a achizitionat, la 20.12.N o instalatie n valoare de 20.000 lei, amortizabila n 5 ani, finantata 25% din resurse proprii si 75% din subventie de la buget. n conditiile aplicarii metodei de amortizare degresiva (AD1), care vor fi sumele si operatiile contabile nregistrate n anul N+2: a) 6811 = 2813 7.500 lei 131 =7584 7.500 lei b) 6811 = 2813 4.200 lei 131 =7584 4.200 lei c) 6811 = 2813 4.200 lei
11

131 =7584

3.150 lei

Raspunsul corect este: c) Amortizarea instalatiei: An Valoare amortizare N+1 20000 N+2 14000 An N+1 N+2 Amortizarea subventiei: Valoare amortizata 15000 11500

Cota de amortizare 100/5*1,5=30% 30% Cota de amortizare 30% 30%

Amotizarea 6000 4200

Valoarea ramasa 14000 9800 Subventie neamotizata ramasa 10500 8350

Subventie amortizata 4500 3150

Inregistrarile contabile sunt: 6811 = 281 4200 lei 131 = 7584 3150 lei

36. O societate comerciala detine o instalatie evaluata la intrare (31.12.1997) la valoarea de 100.000 lei, avnd durata de viata utila de 10 ani si fiind amortizata dupa metoda liniara. La sfrsitul anului al treilea de functionare are loc prima reevaluare a activului, stabilindu-se ca valoare justa, valoarea de 87.500 lei. A doua reevaluare a instalatiei se efectueaza dupa doi ani de la prima reevaluare, stabilindu-se ca valoare justa, valoarea de 40.000 lei. Stiind ca societatea transfera rezeva din reevaluare la rezultatul reportat pe masura amortizarii activului, stabiliti care este tratamentul contabil, pentru cea de-a doua reevaluare, conform IAS 16 Imobilizari corporale: a) 25.000 lei 2813 = 213 25.000 lei 17.500 lei 105 = 213 22.500 lei 5.000 lei 681 b) 25.000 lei 2813 = 213 25.000 lei 12.500 lei 105 = 213 22.500 lei 10.000 lei 681 c) 20.000 lei 2813 = 213 20.000 lei 25.500 lei 105 = 213 22.500 lei
Raspunsul corect este: b). An 98 99 00 01 02 Valoarea amortizata 100000 90000 80000 87500 75000 25000 22500 12500 10000 105 17500 (2001) 2500 Amortizarea 10000 10000 10000 12500 12500 Valoarea ramasa neamortizata 90000 80000 70000 /87500 (valoare justa) 75000 62500 / 40000 (valoare justa)

2813 = 213 % = 213 105 681

12

(2002) 2500 SFC 12500

37. O societate comerciala importa o instalatie pentru extractia gazelor naturale, cheltuielile legate de achizitie fiind: pretul de cumparare 45.000 lei, comision vamal 450 lei, cheltuieli legate de punerea n functiune 12.000 lei, cheltuieli cu reclama 15.000 lei. Societatea estimeaza ca la terminarea extractiei, cheluielile cu demontarea si mutarea activului recunoscute printr-un provizion pentru riscuri si cheltuieli se vor ridica la 16.000 lei. n conditiile aplicarii IAS 16 Imobilizari corporale, care este formula contabila legata de achizitie: a) 77.950 lei 213 = % 404 57.000 lei 446 4.950 lei 1513 16.000 lei b) 92.950 lei 213 = % 404 76.950 lei 1513 16.000 lei c) 92.950 lei 213 = % 404 88.000 lei 446 4.950 lei
Raspunsul corect este: a) Conform par.15 din IAS 16, costul de achizitie include: pretul de cumparare, taxe vamale, taxe nerecuperabile si celelalte cheltuieli legate de punerea n functiune a activului, ca de exemplu: - costul de amenajare a amplasamentului; - costuri initiale de livrare si manipulare; - costuri de montaj; -onorariile arhitectilor si inginerilor; -costurile estimate pentru demontarea si mutarea activulului, conform IAS 37. 213 = % 404 446 1513 77950 57000 4950 16000.

38. O ntreprindere comerciala cu amanuntul prezinta urmatoarele informatii aferente lunii ianuarie: stoc de marfa la 01.01.N evaluat la pret de vnzaree, inclusiv TVA, 148.750 lei; n cursul lunii s-au efectuat urmatoarele operatii: cumparari de marfuri pe data de 17.01.N, cost de achizitie 2.000.000 lei, TVA 19%; vnzari de marfuri n cursul lunii, pret de vnzare, inclusiv TVA, 1.785.000 lei. Cunoscnd cota de adaos comercial de 25%, care este costul de achizitie al marfurilor vndute: a) 1.485.000 lei b) 1.500.000 lei c) 1.200.000 lei
Raspunsul corect este: c). 1. Achizitie marfuri: % 371 4426 = 401 2.380.000 2.000.000 380.000

13

2. Inregistrarea comercial:

adaosului

371

% 378 4428

975.000 500.000 475.000 1.785.000 1.500.000 285.000 1.785.000 1.200.000 300.000 285.000

3.Vanzare marfuri:

5121

% 707 4427 371

4. Descarcare din gestiune:

% 607 378 4428

Pret de vnzare inclusiv TVA = 1.785.000 lei 1.785 .000 100 = 1.500.000 lei Pret de vnzare exclusiv TVA = 119 1.500 .000 100 = 1.200.000 lei Cost de achizitie = 125

39. La o societate comerciala, la nchiderea fiecarui exercitiu financiar figureaza n contabilitate un stoc de materiale consumabile cu valoarea de 400.000 lei. Valorea de inventar (actuala) a cunoscut urmatoarea dinamica la nchiderea unor exercitii financiare succesive: N= 420.000 lei; N+1 = 310.000 lei; N+2 = 350.000 lei. Conform principiului prudentei, ce nregistrari contabile se impun la sfrsitul celor trei exercitii:
N 6814 =391 20 000 lei 6814 =391 20 000 lei N+1 6814=391 90 000 lei 6814=391 10 000 lei 6814=391 90 000 lei N+2 391 = 7814 40 000 lei 391 = 7814 50 000 lei 391 = 7814 40 000 lei

a) b) c)

Raspunsul corect este: a). N: Valoarea Contabila = 400000 Valoarea de inventar = 420000

- nu se constitue provizion. 90 000 lei

N+1: Valoarea Contabila = 400000 Valoarea de inventar = 310000 = > 6814 = 391 N + 2 : Valoarea contabila = 400000 Valoarea de inventar = 350000 Provizionul trebuie sa fie de 50 000 lei

=> 391 = 7814

40000 lei

40. Dispuneti de urmatoarele informatii: profit net nainte de impozitare 33.500 lei; cheltuieli cu
amortizarea 750 lei; clienti: sold initial 2.000 lei sold final 600 lei; stocuri: sold initial 3.000 lei sold final

14

3.900 lei; furnizori: sold initial 6.000 lei sold final 8.400 lei; impozit pe profit platit 300 lei. Cheltuielile cu dobnda au fost de 1.000 lei, din care 425 lei au fost platiti n timpul perioadei. Alti 250 lei, legati de cheltuielile cu dobnda ale perioadei precedente au fost de asemenea platiti n timpul perioadei. 350 lei au fost ncasati din emisiunea de capital si alti 325 lei din mprumuturi pe termen lung. Au fost efectuate plati privind achizitia unui teren n valoare de 2.550 lei si s-au ncasat 2.300 lei din vnzarea unei instalatii. Conform IAS 7 Situatia fluxurilor de numerar, fluxurile de numerar provenite din activitatile de exploatare si investitii sunt: a) +36 425 lei flux din exploatare; + 4 850 lei flux din investitii; b) +37 175 lei flux din exploatare; -250 lei flux din investitii; c) +36 925 lei flux din exploatare; + 75 lei flux din finantare; Raspunsul corect este: b). Flux de trezorerie din exploatare Profit net 33.500 lei + cheltuieli de amortizare 750 lei Variatia clienti(scadere) 1400 lei Variatia stocurilor (crestere) ( 900) lei Variatia furnizori (crestere) 2400 lei Impozitul platit (300) lei Cheltuieli cu dobnda 1000 lei Plati dobnzi aferente perioadei curente (425) lei Plati dobnzi aferente perioadei precedente ( 250) lei Total + 37.125 lei Flux de trezorerie din investitii Plati privind achizitia de terenui - 2550 lei Incasari din vanzari de active + 2300 lei

Total

- 250 lei

41.

Se cunosc urmatoarele informatii: cumparari de materii prime 200.000 lei, salarii platite 80.000 lei, servicii nefacturate primite de la terti 10.000 lei, salarii datorate 30.000 lei, consum stocuri 150.000 lei, pret de vnzare exclusiv TVA al produselor finite vndute 500.000 lei, productia obtinuta la cost de productie 300.000 lei, stoc final de produse finite la cost de productie 10.000 lei, subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete 20.000 lei, stoc initial de produse finite la cost de productie 30.000 lei. Care este marimea cifrei de afaceri nete si a rezultatului din exploatare asa cum se degaja din OMFP 94/2001? a) 520.000 lei; 310.000 lei;; b) 420.000 lei; 310.000 lei; c) 510.000 lei; 320.000 lei.

15

Raspunsul corect este: a). CA neta = CA + subventii aferente CA = 500.000 + 20.000 = 520000 Achizitii stocuri Plata salarii Servicii nefacturate primite de la terti Salarii datorate Consumuri stocuri Vanzari produse finite Obtinere produse finite Descarcare din gestiune produse vndute Introd. 301 421 6xx 641 6xx 411 345 711 = = = = = = = = 401 5121 408 421 3xx 701 711 345 200000 lei 80000 lei 10000 lei 30000 lei 150000 lei 500000 lei 300000 lei 320000 lei

Rezultatul exploatarii = 520.000 + 300.000 10.000 30.000 150.000 320.000 = 310.000 lei

42. La data de 30.10.2001, o societate ncaseaza suma de 5.000.000 lei reprezentnd dobnzi aferente obligatiunilor detinute ncepnd cu data de 1.06.2001, din care 2.000.000 lei sunt dobnzi aferente perioadei 1.01 30.05.2001. Conform IAS 18 Venituri din activitati curente, ncasarea acestor dobnzi se nregistreaza prin formula contabila: a) 5121 = % 5.000.000 lei 506 2.000.000 lei 766 3.000.000 lei b) 5121 = % 5.000.000 lei 472 2.000.000 lei 766 3.000.000 lei c) 5121 = 506 5.000.000 lei
Raspunsul corect este: a). 5121 = % 5 000 000 lei 766 3 000 000 lei 506 2 000 000 lei Conform par. 31 din IAS 18: Cnd dobnda neplatita a fost acumulata nainte de achizitionarea unei investitii purtatoare de dobnda si intrarile ulterioare de dobnda sunt alocate intre perioade pre-achizitie si post-achizitie, atunci doar partea post-achizitie este recunoscuta ca venit.

16

43. O societate comerciala vinde unui client la 01.01.N marfuri n valoare de 2.000.000 lei, conditiile de plata fiind: 50 % din pret se plateste n momentul vnzarii, 20 % din pret se va plati dupa un an de la vnzare, iar 30 % dupa 2 ani de la vnzare. Se estimeaza ca n acel moment clientul ar putea obtine un credit echivalent de pe piata financiara la o rata a dobnzii de 20%. La sfrsitul exercitiului N veniturile financiare, conform IAS 18 Venituri, se contabilizeaza prin formula: a) 150 000 lei 472 = 766 150 000 lei; b) 350 000 lei 472 = 766 350 000 lei; c) 200 000 lei 766 = 472 200 000 lei.
Raspunsul corect este: a). Se calculeaza valoarea actualizata astfel: Va = 1000000 + 400000 / (1 + 20%)1 + 600000 / (1 + 20%)2 = 1750000 Diferenta dintre 2 000 000 si 1 750 000 reprezinta venit amnat.. 411 = % 707 472 2000000 lei 1750000 lei 250000 lei

472 = 766 150000 lei ( 1750000 1000000) * 20% = 150000 lei

44. O societate comerciala cumpara la 30.04.2001 un numar de 150 de obligatiuni, valoarea nominala a unei obligatiuni este de 100.000 lei, pretul de achizitie 102.000 lei; dobnda anuala este de 30% ncasata la 31 decembrie. ncasarea cuponului de dobnda la 31.12.2001, n conformitate cu prevederile IAS 18 Venituri din activitati curente, genereaza nregistrarea: a) 3.000.000 lei 5121 = 766 3.000.000 lei b) 4.500.000 lei 5121 = 766 4.500.000 lei c) 4.500.000 lei 5121 = 766 3.000.000 lei 506 1.500.000 lei
Raspunsul corect este: c). Perioada detinere = 1 mai 31 decembrie = 8 luni. Post-achizitie: 150 obligatiuni x 100.000 lei/Obligatiune (VN) x 30% x Ante-achizitie: 150 obligatiuni x 100.000 lei / obligatiune (VN) x 5121 = % 766 506 4.500.000 lei 3.000.000 lei 1.500.000 lei.
8 = 3.000.000 lei 1 2

4 = 1.500.000 lei 1 2

Conform par. 31 din IAS 18: Cnd dobnda neplatita a fost acumulata nainte de achizitionarea unei investitii purtatoare de dobnda si intrarile ulterioare de dobnda sunt alocate intre perioade pre-achizitie si postachizitie, atunci doar partea post-achizitie este recunoscuta ca venit.

17

45. Dispuneti de urmatoarele date la nchiderea exercitiului N: impozit pe profit calculat si nregistrat la 30.11.N 800lei, din care platit 500lei; veniturile aferente exercitiului N 18.000lei, din care dividende ncasate 2.000lei; cheltuieli aferente exercitiului N 5.000lei, din care cheltuieli de protocol nedeductibile 400lei si amenzi platite autoritatilor romne 1.100lei. Se presupune cota de impozit pe profit de 25%. Care este suma impozitului pe profit datorat si de platit pe exercitiul N: Impozit datorat Impozit de platit a) 3.325 lei 2.825 lei b) 3.175 lei 2.375 lei c) 3.125 lei 2.625 lei
Raspunsul corect este: a). Rezultat fiscal = Rezultat contabil + Cheltuieli nedeductibile Deduceri fiscale + Cheltuieli cu impozitul pe profit = ( 18000 5000) + ( 400 + 1100) (2000) + 800 = = 13300 lei Impozitul datorat = 13300 * 25% = 3325 lei Impozitul de platit = 3325 500 = 2825 lei

46. Societatile ALFA si BETA decid fuziunea prin absorbtia lui BETA de catre ALFA, ALFA detine 40% din capitalul lui BETA, achizitionat ca 1.000 actiuni x 8 lei/actiune. Bilanturile celor doua societati naintea operatiei de fuziune se prezinta astfel:
Activ Titluri de participare Beta Active diverse Total activ Alfa 8.000 44.200 52.500 Beta Capitaluri si datorii - Capitaluri proprii, din care: - capital social 30.000 Datorii 30.000 Total capital si datorii Alfa 33.200 24.000 19.000 52.500 Beta 23.000 10.000 7.000 30.000

Capitalul social al societatii ALFA este format din 6000 actiuni, iar al societatii BETA din 2500 actiuni. Activele diverse ale societatii ALFA au fost reevaluate la 45.400 lei, iar cele ale societatii BETA la o valoare de 31.000 lei. Cresterea de capital social, prima de fuziune propriu-zisa si prima de fuziune complememtara sunt: a) 9.600 lei; 4.800 lei; 2.400 lei b) 9.600 lei; 6.400 lei; 1.600 lei c) 9.600 lei; 4.800 lei; 1.600 lei Raspunsul corect este: c). Indicatori Alfa Beta 33.200 lei 23.000 lei Capitaluri proprii (activ dat) = 52.500 19.000, 30.000 7.000 ) 1.200 = 45.400 -44.200 1.000 = 31.000 30.000 Plus din reevaluarea activelor 1.600 lei Plus din reev titlurilor de participare de la Beta 1000 act (9,6 8) * 36.000 lei 24.000 lei Activ net contabil 6.000 lei 2.500 lei Nr de actiuni 6 lei 9,6 lei Valoarea matematica

18

1.000 act. x 8 = 8.000 - val. achizitie 1.000 act x 9.6 = 9.600 - val. actuala 1.600

1. Determ. Val. matematice a actiunilor => A = 6 B = 9.6 2. Det. nr. de actiuni ce trebuie create de A pt. a remunera aportul lui B Aportul de remunerat al lui B este partea ce nu o detine A din capitalurile proprii = 60 % x 24.000 = 14.400 => Nr de actiuni de emis = Aport de remunerat / Vmat. act = 14.400 / 6 = 2.400 actiuni 3. Determinarea cresterii cap. social Val. nominala a act. A = Cap. social / nr. actiuni = 24.000 / 6.000 act = 4 lei / actiune Cresterea de capital social la A = Nr. actiuni create de A x Vn = 2.400 actiuni * 4 = 9.600 lei 4. Determinarea primei de fuziune propriu zisa Prima de fuziune principala = Val. aportului lui B Val. reprezentand cresterea capitalului social = 14.400 9.600 = 4.800 lei sau = 2.400 act x (6 lei 4 lei) 5. Determinarea primei de fuziune complementara Prima de fuziune complementara = nr. act. B detinute x ( Vpiata a actiunilor V achiz.) = 1.000 act .B x (9.6 8 ) = 1.000 x 1.6 = 1.600 sau = (1.600 act x 60) - ( 1.000 act x 8) = 1.600 lei

sau
( Rs = V B / V a = 9.6 / 6 Nr. de actiuni ce se vor emite : Nr.a = 24.000 / 6 = 4.000 sau 9.6 / 6 x 2.500 = 4.000 Se emit 4.000 act x 60% = 2.400 Se anuleaza 4.000 act x 40% = 1.600 Valoarea aportului= 24.000, din care: - Alfa detine 40% = 9.600 um Costul de achizitie al titlurilor = 8.000 lei Prima de fuziune complementara = (1.600 act x 60) - ( 1.000 act x 8) = 1.600 lei - Alti actionari 60% = 14.400 lei

19

Val. Nominala la A = 24.000 / 6.000 act = 4lei / actiune Nr de actiuni de emis = 14.400 / 6 = 2.400 actiuni Cresterea de capital social la A = 2.400 actiuni * 4 = 9.600 lei Prima de fuziune principala = 14.400 9.600 = 4.800 lei sau = 2.400 act x (6 lei 4 lei) =4.800

47. O societate comerciala are urmatorul bilant naintea operatiei de lichidare: marfuri 600.000 lei; provizioane pentru deprecierea marfurilor 50.000 lei; clienti incerti 100.000 lei; provizioane pentru deprecierea creantelor clienti 30.000 lei; conturi curente la banci 150.000 lei; capital social 400.000 lei; credite bancare pe termen lung 200.000 lei; furnizori 170.000 lei. Societatea vinde marfurile cu 700.000 lei, TVA 19% si le ncaseaza; recupereaza de la clienti incerti doar 60.000 lei, operatie scutita de TVA; ramburseaza creditul si plateste o dobnda de 60.000 lei; achita furnizorii primind un scont de 2% din valoarea tranzactiei, operatie scutita de TVA. Cota de impozit pe profit 25% si impozitul pe dividende 5%. Care este marimea profitului net din lichidare si a dividendelor nete cuvenite la partaj, n conditiile n care toate provizioanele constituite au fost deductibile fiscal: a) 62.550 lei 59.422,5 lei b) 92.550 lei 87.922,5 lei c) 2 .250 lei 2.137,5 lei
Raspunsul corect este: a). A 371 Marfa 394 Proviz. deprec. marfa 4118 Clienti incerti 491 Proviz. depr. clienti 5121 Bilant inainte de lichidare 600.000 101 -50.000 162 Credite t.l. 100.000 401 -30.000 150.000 770.000 1. vanzare marfuri, descarcarea gestiunii si anularea provizionului: 5121 = 4111 833.000 4111 = % 833.000 707 700.000 4427 133.000 607 = 371 394 = 7814 600.000 50.000 P 400.000 200.000 170.000

770.000

2.incasare creante incerte si anularea provizionului: ( suma neancasata se face cheltuiala) % = 4118 100.000lei 5121 60.000 lei 654 40.000 lei 491 = 7814 30.000 lei

3. plata credit si a dobnzii aferente:

20

% = 5121 162 666

260.000 lei 200.000 lei 60.000 lei

4. plata furnizor si primirea scontului: 401 = % 5121 767 D 707 7814 7814 767 170.000 lei 166.600 lei 34.000 121 700.000 50.000 30.000 3.400 783.400 607 654 666 C 600.000 40.000 60.000 700.000

Rezultat brut = Venituri Cheltuieli = 83.400 lei Impozit = 83.400 x 25 % = 20.850 Rezultat net = 83.400 20.850 = 62.550 lei Cstig din lichidare = Rezultat net + Alte elemente de capital nete Nu exista alte sume supuse operat. De partaj a activului net impozabile, care sa se distribuie sub forma de dividende ( rez. legala, dif. din reeval. imobiliz, stocuri) => Profit din lichidare se repartizeaza ca dividende = 62.550 lei Dividende nete = Dividende Impozit (5%) = 62.5500 62.550 *5% = 59.442,5.lei Pentru fabricarea produsului A, ntreprinderea a efectuat n exercitiul N urmatoarele cheltuieli: cheltuieli directe 700.000 lei; cheltuieli indirecte 520.000 lei, din care variabile 320.000 lei; cheltuieli extraordinare 300.000 lei. Capacitatea de productie a fost utilizata pentru 80% din nivelul de activitate normal. Obtinerea produsului finit la cost de productie efectiv se nregistreaza n contabilitatea financiara si cea de gestiune astfel: a)1.180.000 lei 345 = 711 1.180.000 lei 1.180.000 lei 902 = 921 1.180.000 lei b) 1.220.000 lei 345 = 711 1.220.000 lei 1.220.000 lei 931 = 902 1.220.000 lei c) 1.020.000 lei 345 = 711 1.020.000 lei 1.020.000 lei 931 =902 1.020.000 lei Raspunsul corect este: a). Cost de productie = Cheltuieli directe + Cheltuieli indirecte repartizate rational= = 700000 + 320000 + 200000* 80%= =1180000 lei 345 = 711 902 = 921 1180000 lei 1180000 lei.

48.

21

49. O societate comercila produce 6.000 kg si vinde 4.000 kg produse finite la pretul de vnzare unitar de 5 lei/kg. Costurile variabile pe unitatea de produs sunt de 2 lei, iar rezultatul din vnzare este de 6.000 lei. Care este marimea costurilor fixe ale perioadei, a factorului de acoperire si a intervalului de siguranta? a) 6.000 lei, 60%, 10.000 lei b) 7.000 lei, 40%, 9.000 lei c) 5.000 lei, 50%, 7.000 lei
Raspunsul corect este: a). CA = Q vanduta * Pret de Vanzare = 4.000 * 5= 20.000 lei CT = 20.000 6.000 = 14.000 lei CV = Q vanduta * Cv unitar = 4000 * 2= 8.000 lei CF = CT CV = 14000 8000 = 6000.lei Fa = CF / CA critica = 6.000/10.000 = 60% CA critica = CF / MCV(%) = 6000 / (1- Cv / Pv) = 10.000 lei. Is = CA CA critica = 20.000 10.000= 10.000 lei. Introd.

50. O ntreprindere detine n stoc, la 31 demembrie 2001, 5.400 bucati de produse finite A al caror cost de productie este de 5.108 lei/buc. Pretul pe piata al produselor la 31.12.2001 este de 5.200 lei/buc., iar cheltuielile necesare pentru realizarea vnzarii reprezinta 200 lei/bucata. Care este valoarea produselor finite n bilantul de la 31.12.2001: a) 27.036.000 lei; b) 27.000.000 lei; c) 28.116.000 lei;
Raspunsul corect este: b) Conform IAS 2 Stocuri - stocurile trbuie recunoscute la valoarea realizabila neta ( pretul de vanzare ce ar putea fi obtinut mai putin cheltuielile de vanzare ) , cu conditia ca acesta sa nu fie mai mare dacat costul stocului =>

22

Valoare bilant = min (Cost, Valoarea Realizabila Neta) Cost = 5.108 lei VRN = 5200 200 ( ch. Vanz.) = 5 000 lei - mai mic decat costul Valoare bilant = 5.400 buc. x 5.000 lei = 27.000.000 lei.

51. Dispuneti de urmatoarele informatii despre doua societati comerciale care fuzioneaza: Societatea A:active diverse 57.000 lei; datorii 30.000 lei; numar actiuni 150 titluri. Societatea B: active diverse 31.500 lei; datorii 18.000 lei; numar de actiuni 90 titluri. Determinati cte actiuni trebuie sa primeasca un actionar care detine 30 de actiuni n cazul n care: I. Societatea A absoarbe societatea B; II. Societatea B absoarbe societatea A. a) 25 actiuni 36 actiuni b)75 actiuni 180 actiuni c) 15 actiuni 60 actiuni
Raspunsul corect este: a). Active Datorii Nr. actiuni Activ Net Contabil Valoare matematica Societatea A 57.000 lei 30.000 lei 150 titluri 27.000 lei 180 lei Societatea B 31.500 lei 18.000 lei 90 titluri 13.500 lei 150 lei

Activ Net = Active - Datorii = Capitaluri proprii Valoare matematica = Activ Net Nr. actiuni I. A absoarbe B B vine cu aport de 13.500 => Nr. actiuni de emis de A = 13.500 / 180 = 75 act. A Raport de paritate = 180 /150 = 6/5. Nr. actiuni primite de actionar = 30 / Raport de paritate = 25 actiuni Sau Rs = VB/ VA = 150 / 180 = 5 / 6 Actionarul care detine 30 de actiuni va primi 30 x 5 / 6 = 25 II. B absoarbe A A vine cu aport de 27.000 => Nr. actiuni de emis de B = 27.000 / 150= 180 act. B Raport de paritate = 150/180 = 5/6. Nr. actiuni primite de actionar = 30 / Raport de paritate = 36 actiuni Sau Rs = VA/ VB = 180 / 180 = 6 /5 Actionarul care detine 30 de actiuni va primi 30 x 6 /5 = 36

23

52. O societate comerciala are urmatorul bilant naintea operatiei de lichidare: produse finite 80.000 lei; provizioane pentru deprecierea produselor finite 15.000 lei; titluri de participare 100.000 lei; provizioane pentru deprecierea titlurilor de participare 20.000 lei; conturi curente la banci 70.000 lei; capital social 20.000 lei; rezerve legale 40.000 lei; clienti creditori 80.000 lei; furnizori 75.000 lei. Societatea vinde produsele finite cu 100.000 lei, TVA 19%, iar titlurile de participare cu 150.000 lei si le ncaseaza; restituie avansurile ncasate de la clienti si plateste datoria fata de furnizori primind un scont de 10% din totalul datoriei. Cota de impozit pe profit 25%. Care este marimea impozitului pe profit datorat n urma operatiei de lichidare si partaj n conditiile n care toate provizioanele constituite au fost deductibile fiscal: a) 63.125 lei b) 28.128 lei c) 38.125 lei
Raspunsul corect este: c). A 345 Produse finite 4 Proviz. depr. pr. finite 261 Titluri particip. 296 Proviz. depr. titluri 5121 P 80.000 -15.000 100.000 -20.000 70.000 215.000 1. vnzare produse finite: 5121 = 708 20.000 1061 Rez. Legale 419 Clienti creditori 401 40.000 80.000 75.000 215.000 % 701 4427 345 7814
Ven. din ajust. depr. prod.

119.000 100.000 19.000 80.000 15.000 150.000 100.000 20.000

2. descarcarea gestiunii: 3.anulare provizion aferent produselor finite: 4. vnzare titluri de participare: 5. descarcarea gestiunii: 6. anularea provizionului:

711 394
Ajust. pt. depr. produse

= = = = =

5121 6641
Chelt. priv. imob. financ. cedate

7641 261
Actiuni detinute la entit. afiliate

296
Ajust. pt. pierd. de val. imob. financ.

7863
Ven. financ. din ajust. pt. pierd. val. imob. fin.

7. restituire avans de la clienti: 8. plata furnizor cu primire scont:

419 401

= =

5121 % 5121 767

80.000 75.000 67.500 7.500

D 701 7815

121 100.000 15.000

6641

C 100.000

24

7816 7863 768 711

150.000 20.000 7.500 -80.000 212.500

100.000

Rezultat brut din lichidare = Venituri Cheltuieli = 112.500 lei Impozit 25% = 112.500 c x 25 % = 28.125 lei Impozit pe profit aferent rezervelor legale = 40.000 x 25% = 10.000 lei Impozit pe profit din lichidare si partaj = 28.125 + 10.000 = 38.125 lei.

53. Dispuneti de urmatoarele date : pret de vnzare unitar 1.500 lei; cost variabil unitar: materii prime 300
lei, salarii 200 lei, cheltuieli indirecte de productie variabile 400 lei; costuri fixe totale 80.000 lei; cantitatea fabricata si vnduta 500 buc. Cu ct ar trebui sa se mareasca cantitatea de produse fabricata si vnduta pentru a acoperi cresterea cu 50% a salariilor si a mentine profitul constant: a) cu 600 buc. b) cu 100 buc. c) cu 260 buc. Raspunsul corect este: b). Rezultat = CA0 CT0 = 500 x 1500-((500x900)+80000)= 220000 Q=(CF+6070000)/(1500-1000) Q= 600 buc. Variatia Q = 600 500= 100 buc.

54. Situatia nainte de dubla marire a capitalului social se prezinta astfel: capital social mpartit n 10.000 actiuni; rezerve 8.500.000 lei. Se decide cresterea capitalului social prin dubla marire astfel: faza I ncorporari de rezerve n valoare de 3.000.000 lei, pentru care se emit 1.000 actiuni, iar n faza a II-a, aporturi n numerar pentru care se emit 9.000 actiuni a 3100 lei/actiune pret de emisiune. Determinati marimile teoretice ale DAului si DS-ului si marimea capitalului social dupa dubla marire: DA DS Capital social
25

a) 350 lei 180 lei b) 78 lei 253 lei c) 253 lei 78 lei

60.000.000 lei; 60.000.000 lei; 70.400.000 lei;

Raspunsul corect este: a). Elemente Capital social I + Rezerve = Capital propriu I + Majorare capital social prin incorporare de rezerve = Capital social II + Rezerve = Capital propriu II + Majorare Capital social prin emisiune de actiuni = Capital social III + Rezerve + Prime de emisiune = Capital propriu III Nr. actiuni
30.000.000 8.500.000 38.500.000 3.000.000 33.000.000 5.500.000 38.500.000 27.000.000 60.000.000 5.500.000 900.000 66.400.000 10.000 10.000 1.000 11.000 11.000 9.000 20.000

Vn
3.000

Valoare matematica
3.850 = 38.500.000 / 10.000

3.000 3.000 3500 = 38.500.000 / 11.000 3.000 3.000

20.000

3320 = 66.400.000 /20.000

Vn a unei actiuni = 3.000 ( dedusa din faptul ca la majorarea cap. soc prin operatiuni interne se emit actiuni la valoarea nominala ) => 3.000.000 (rez) / 1.000 act emise = 3.000 lei /act. Vmatem. = Capitaluri proprii / nr. actiuni Capital propriu = capital social + rezerve + prime de emisiune Prima de emisiune = ( Pret emisiune Val. nominala) x nr.act = (3.100 3.000) x 9.000 = 100 x 9.000 = 900.000 Dubla majorare de capital social se calculeaza in cascada, cu stabilirea Vm dupa fiecare majorare de cap. soc. 1DA = VMveche Vmnoua = 3.850 3.500 = 350 lei. 1DS = VMveche VMnoua = 3.500 3.320 = 180 lei. Capital social = 60.000.000 lei.

55. Dispuneti de urmatoarele informatii: toate actiunile filialei au fost achizitionate cu 9.200 lei.Valorile juste ale activelor achizitionate si ale obligatiilor preluate sunt urmatoarele: stocuri 3.000 lei; creante 4.000 lei; numerar 4.000 lei; terenuri si cladiri 8.000 lei; furnizori 3.200 lei; mprumuturi din emisiuni de obligatiuni 3.000 lei. Au fost efectuate plati n valoare de 8.400 lei pentru achizitia unor cladiri; profit nainte de impozitare 15.000 lei; venituri din investitii financiare 2.700 lei; cheltuieli cu dobnzile 1.800 lei; cresteri ale creantelor comerciale 3.300 lei; descresteri n valoarea stocurilor 2.400 lei; descresteri n valoarea furnizorilor 5.850 lei. Conform IAS 7 Situatia fluxurilor de numerar fluxurile de numerar provenite din activitatile de exploatare si investitii sunt:
26

Flux de exploatare Flux de investitii a) + 4.950 lei + 17.600 lei b) + 5.250 lei 13.600 lei. c) + 10.650 lei + 13.600 lei Raspunsul corect este: b). Flux de trezorerie de exploatare Profit + Cheltuieli cu amortizarea - Venituri din investitii financiare + Cheltuieli cu dobnda Variatia creantelor Variatia stocurilor Variatia furnizorilor - Impozit pe profit platit Total Flux de trezorerie din investitii 15000 - achizitie filiala (9200) 1500 + numerar ncasat 4000 2700 - plati achizitie cladiri (8400) 1800 (3300) 2400 (5850) 3600 5250 Total -13600

introd

56. O societate comerciala prezinta urmatoarele informatii referitoare la bilant: active imobilizate 300.000 lei; stocuri si creante 170.000 lei; disponibil la banci 30.000 lei; capitaluri proprii 230.000 lei; mprumuturi din emisiunea de obligatiuni 90.000 lei; furnizori 180.000 lei. Determinati fondul de rulment, necesarul de fond de rulment si trezoreria neta ale societatii: FR NFR TN a) 20.000 lei, +10.000 lei, -30.000 lei; b)+ 20.000 lei, - 10.000 lei, +30.000 lei; c) 70.000 lei, - 10.000 lei, - 60.000 lei;
27

Raspunsul corect este: b). FR = Capital permanent Active imobilizate = = (230000 + 90000) 300000 = 20000 lei NFR = Active de exploatare Datorii din exploatare = = (170000 ) (180000) = -10000 lei TN = FR NFR = 20 000 (-10 000) = 30 000 lei

57. Se dau urmatoarele informatii aferente exercitiului financiar N: venituri din vnzarea marfurilor 1.000 lei; venituri din sconturi primite 50 lei; cheltuieli privind marfurile vndute 700 lei; cheltuieli privind lucrarile si serviciile prestate la terti 20 lei; cheltuieli de exploatare privind amrtizarea imobilizarilor corporale 20 lei; venituri din cedarea imobilizarilor 10 lei; cheltuieli privind activele cedate 5 lei; cheltuieli privind impozitul pe profit 100 lei. Care este capacitatea de autofinantare aferenta exercitiului N? a) 230 lei b) 210 lei; c) 235 lei;
Raspunsul corect este: a) Rezultatul exercitiului = Total venituri Total Cheltuieli = = (1 000 + 50 + 10 ) (700 + 20 + 20 + 5 + 100) = 215 lei CAF = rezultatul exercitiului + Cheltuieli cu amortizarile + Cheltuieli privind activle cedate Venituri din cedarea activelor = 215 + 20 +5 -10 = 230 lei Intod.

58. Dispuneti de urmatoarele date: cifra de afaceri 360.000 lei; cheltuieli variabile 120.000 lei; cantitatea fabricata si vnduta 80 buc; costuri fixe totale 173.250 lei. Care este pragul de rentabilitate n unitati fizice, n conditiile n care costurile variabile scad cu 10%? a) 55 buc.; b) 50 buc.; c) 58 buc.;
Raspunsul corect este: a). Pe = CF / ( Pv CVu) = 173.250 / (4500 1350) = 55 buc. Intr.

28

59. Dispuneti de urmatoarele date: o societate detine o cladire achizitionata la 31.12.1997 la valoarea contabila de intrare de 150 000 lei, amortizata liniar n 10 ani. La sfrsitul duratei utile de viata valoarea reziduala este estimata la 40 000 lei. La finele anului 2000, pretul net de vnzare estimat este de 75 000 lei, iar valoarea de utilizare este 70 000 lei. Conform IAS 36 Deprecierea activelor, n conditiile n care nu se folosesc conturile de provizioane, care este nregistrarea deprecierii la sfrsitul anului 2000? a) 42 000 681 = 212 42 000 b) 47 000 681 = 212 47 000 c) 30 000 681 = 281 30 000
Raspunsul corect este : a) Valoarea bilantiera a cladiri la sfrsitul anului 2000: Amortizarea anuala = (150 000 40 000) / 10 ani = 11 000 lei Valoarea contab. neta = Cost de achizitie amortizare cumulata inregistrata = 150 000 11 000 * 3 ani = 117.000 Valoarea recuperabila = max (Pret net de vnzare, Valoare de utilizare)= = max (75 000, 70 000) = 75 000 lei Depreciere = valoare contabila valoare recuperabila = 117 000 75 000 = 42 000 lei 681 = 212 42 000

introd.

60. Potrivit Cadrului IASB si IAS 1 Prezentarea situatiilor financiare, informatiile prezentate n situatiile financiare sunt credibile n masura n care asigura: a) comparabilitatea, inteligibilitatea, revelanta, prudenta, pragul de semnificatie, completitudinea; b) reprezentarea fidela, prevalenta economicului asupra juridicului, neutralitatea, prudenta, consecventa prezentarii; c) reprezentarea fidela, prevalenta economicului asupra juridicului, neutralitatea, prudenta, integralitatea;
Raspunsul corect este: c).

29

Conform Cadrului General IASB, o informatie este credibila, atunci cnd: - reprezinta cu fidelitate tranzactiile si evenimentele; - evenimentele si tranzactiile sunt contabilizate n concordanta cu fondul lor si cu realitatea economica, si nu doar forma juridica; - sunt neutre; - sunt prudente; - sunt complete.

61. Unul dintre criteriile de mai jos nu poate fi retinut pentru clasificarea unui activ drept activ curent (circulant) atunci cnd (indicati raspunsul eronat): a) reprezinta numerar sau echivalente de numerar a caror utilizare este restrictionata; b) este detinut n principal n scopul comercializarii sau pe termen scurt si se astepta sa fie realizat n termen de 12 luni de la data bilantului; c) se astepta sa fie realizat sau detinut pentru vnzare sau consum n cursul normal al ciclului de exploatare a ntreprinderii;
Raspunsul corect este: a). Conform par.57 din IAS 1: un activ trebuie clasificat ca activ curent atunci cnd: - se asteapta sa fie realizat sau este detinut spre vanzare sau consum in cursul normal al ciclului de exploatare al intreprinderii; - este detinut in principal in scopul comercializarii sau pe termen scurt si se asteapta sa fie realizat in termen de 12 luni de la data bilantului; - reprezinta numerar sau echivalente de numerar a caror utilizare nu este restictionata.

62. Potrivit IAS 1 Prezentarea situatiilor financiare, politicile contabile reprezinta:


a) principiile, conventiile si metodele specifice adoptate de o ntreprindere pentru ntocmirea si analiza conturilor anuale; b) principiile, conventiile, regulile, metodele si practicile concrete adoptate de o ntreprindere pentru tinerea contabilitatii primare; c) principiile, bazele, conventiile, regulile si practicile specifice adoptate de o ntreprindere la ntocmirea si prezentarea situatiilor financiare; Raspunsul corect este: c). Conform par.21 din IAS1: Politicile contabile sunt principiile, bazele, conventiile, regulile si practicile specifice adoptate de o ntreprindere la ntocmirea si prezentarea situatiilor financiare.

63. n anul N, o societate A achizitioneaza de la o alta societate B o linie tehnologica pentru extractia petrolului. Cheltuielile legate de achizitie sunt: pretul de cumparare 60.000.000 lei; cheltuieli cu proiectul de amplasare 12.000.000 lei; taxa vamala 6.000.000 lei; comision vamal 600.000 lei; cheltuieli cu punerea in functiune 18.000.000 lei; onorariile inginerilor 14.000.000 lei; cheltuieli cu reclama 6.000.000 lei; pierderi initiale din exploatare nregistrate nainte ca activul sa atinga parametrii planificati 7.000.000 lei; reducerea comerciala 2.000.000 lei. n conformitate cu IAS 16 Imobilizari corporale, costul de achizitie va fi: a) 108 600 000 lei; b) 123 600 000 lei; c) 130 600 000 lei;
Raspunsul corect este: a). Conform par.15 din IAS 16, costul de achizitie include: pretul de cumparare, taxe vamale, taxe nerecuperabile si celelalte cheltuieli legate de punerea n functiune a activului, ca de exemplu:

30

- costul de amenajare a amplasamentului; - costuri initiale de livrare si manipulare; - costuri de montaj; -onorariile arhitectilor si inginerilor; -costurile estimate pentru demontarea si mutarea activulului, conform IAS 37. Ca = 60.000.000 lei + 12.000.000 lei + 6.000.000 lei + 600.000 lei + 18.000.000 lei + 14.000.000 lei 2.000.000 lei = 108.600.000 lei

64. O societate comerciala detine o instalatie procurata n anul 1 la valoarea de 50.000.000 lei, amortizata
liniar n 5 ani. La sfrsitul anului 3 se decide reevaluarea sa, valoarea justa stabilita 25.000.000 lei. n conditiile aplicarii metodei actualizarii valorii nete, conform IAS 16 Imobilizari corporale, nregistrarile contabile sunt: a) 5 000 000 lei 213 = 105 5 000 000 lei; 30 000 000 lei 2813 = 213 30 000 000 lei; b) 5 000 000 lei 213 = 105 5 000 000 lei; c) 12 500 000 lei 213 = 105 12 500 000 lei; 7 500 000 lei 105 = 2813 7 500 000 lei; Raspunsul corect este: a). Valoarea contabila la sfrsitul anului 3 = Cost Amortizare cumulata = VNC3 = 50 mil 50/ 5 x 3= 20.000.000 lei Valoarea justa = 25.000.000 lei 213 = 105 5.000.000 lei 2812 = 213 30.000.000 lei

65. O societate comerciala care tine evidenta marfurilor la pret de vnzare, inclusiv TVA, si care practica un adaos comercial de 30% a vndut si ncasat marfuri n suma de 2.629.900 lei, pret de vnzare. Care este costul de achizitie, adaosul comercial si TVA aferent acestei vnzari si cum se nregistreaza iesirea din gestiune a marfurilor vndute: a) 2 629 900 lei 607 = 371 2 629 900 lei b) 1 700 000 lei 607 = 371 2 629 900 lei 510 000 lei 378 419 900 lei 4428 c) 1 700 000 lei 607 = 371 2 629 900 lei 525 980 lei 378
Raspunsul corect este: b). % = 371 607 378 4428 2629900 1700000 510000 419900.

Pret de vnzare inclusiv TVA = 2.629.000 lei 2.629 .900 100 = 2.210.000 lei Pret de vnzare exclusiv TVA = 119 TVA neexigibila = 2.269.000 2.210.000 = 419.900 lei 2.210 .000 100 = 1.700.000 lei Cost de achizitie = 130 Adaos comercial = 2.210.000 -1.700.000 = 510.000 lei

31

66. n anul N o societate vinde marfuri unui client A n valoare de 8.330.000 lei, inclusiv TVA 19%. La sfrsitul anului N probabilitatea de ncasare a creantei este de 60%. n anul N+1 probabilitatea de nencasare a creantei este de 70%. Care sunt nregistrarile anului N+1: a) 8 330 000 lei 4118 = 4111 8 330 000 lei 2 100 000 lei 6814 = 4912 2 100 000 lei b) 2 499 000 lei 6814 = 491 2 499 000 lei; c) 700 000 lei 6814 = 491 700 000 lei;
Raspunsul corect este: b). N : 4118 Clienti incerti sau inlitigiu = 4111 8.330.000 lei 6814 = 491 Provizioane pt. deprecierea creantelor 3.332.000 lei Provizioane = 8.330.000 x 40% ( probabilitate de neancasare ) = 3.332.000 lei N +1: Provizioane necesare = 8.330.000 x 70% = 5.831.000 lei Provizioane existente = 3.332.000 lei Provizioane de constituit = 2.499.000 lei 6814 = 419 2.499.000 lei

67. O societate comerciala vinde unui client la 01.01.N marfuri in valoare de 2.000.000 lei, conditiile de piata fiind: 50% din pret se plateste n momentul vnzarii, 20% din pret se va plati dupa un an de la vnzare, iar 30% dupa 2 ani de la vnzare. Se estimeaza ca n acel moment clientul ar putea obtine un credit echivalent de pe piata financiara la o rata a dobnzii de 20%. La sfrsitul exercitiului N veniturile financiare, conform IAS 18 Venituri din activitati curente, se contabilizeaza prin formula: a) 150 000 lei 472 = 766 150 000 lei; b) 350 000 lei 472 = 766 350 000 lei; c) 200 000 lei 766 = 472 200 000 lei;
Raspunsul corect este: a) Vjusta = 1000000 + 400000/(1+20%)1 + 600000/(1+20%)2 = 1750000 lei 472=766 150000

Dobnda=(1750000- 1000000)x20% = 150000 lei

67. Situatia stocurilor unei societati comerciale este: 1.08 stoc initial 5.00 buc.x 4.000 lei/buc.; Intrari: pe 05.08 2.000 buc. x 6.000 lei/buc., pe 09.08 3.000 buc. x 7.000 lei/buc., pe 25.08 6.000 buc. x 3.000 lei/ buc., pe 30.08 1.000 buc. x 1.500 lei/ buc.; Iesiri: pe 18.08 - 8.000 buc. si pe 28.08 4.000 buc. Care este valoarea iesirilor din data de 28.08 si a stocului final evaluat prin metoda costului mediu ponderat calculat dupa fiecare operatie de intrare: a) 42 400 000 lei 1 500 000 lei b) 14 300 000 lei 14 300 000 lei c)14 300 000 lei 15 800 000 lei
Raspunsul corect este: c).

32

Data 01.08 5.08 9.08 18.08 25.08 28.08 30.08 Sold Final

Intrari 2.000 x 6.000 3.000 x 7.000

Iesire

8.000.000 x 5.300 = 42.400.000 6.000 x 3.000 4.000 x 3.575 = 14.300.000 1.000 x 1.500

Stoc 5.000 x 4.000 = 2.000.0000 7.000 b x 4.571 = 31.997.000 10.000 b x 5.300 = 53.000 2.000 b x 5.300 = 10.600.000 8.000 b x 3.575 = 28.600.000 4.000 b x 3.575 = 14.300.000 5.000 b x 3.160 = 15.800.000 15.800.000

CMP =

qi * pi qi

68. O societate comerciala importa o instalatie pentru extractia gazelor naturale, cheltuielile legate de achizitie fiind: pretul de cumparare 45.000.000 lei; taxa vamala 4.500.000 lei; comision vamal 450.000 lei; cheltuieli legate de punerea in functiune 12.000.000 lei; cheltuieli cu reclama 15.000.000 lei. Societatea estimeaza ca, la terminarea extractiei, cheltuielile cu demontarea si mutarea activului recunoscute printr-un provizion pentru riscuri si cheltuieli se vor ridica la 16.000.000 lei. n conditiile aplicarii IAS 16 Imobilizari corporale, care este formula contabila legata de achizitie: a) 77 950 000 lei 213 = 404 57 000 000 lei 446 4 950 000 lei 1513 16 000 000 lei b) 92 950 000 lei 213 = 404 76 950 000 lei 1513 16 000 000 lei c) 92 950 000 lei 213 = 404 88 000 000 lei 446 4 950 000 lei
Raspunsul corect este:a). Conform par.15 din IAS 16, costul de achizitie include: pretul de cumparare, taxe vamale, taxe nerecuperabile si celelalte cheltuieli legate de punerea n functiune a activului, ca de exemplu: - costul de amenajare a amplasamentului; - costuri initiale de livrare si manipulare; - costuri de montaj; -onorariile arhitectilor si inginerilor; -costurile estimate pentru demontarea si mutarea activulului, conform IAS 37. Ca = 45 mil + 4,5 mil + 0,45 mil + 12 mil +16 mil = 77,95 mil. 213=% 77950000 404 57000000 446 4950000 1513 16000000

33

69. Dispuneti de urmatoarele date la nchiderea exercitiului N: impozit pe profit calculat si nregistrat la 30.11.N 800.000 lei, din care platit 500.000 lei; veniturile aferente exercitiului N 18.000.000 lei, din care dividende ncasate 2.000.000 lei; cheltuieli aferente exercitiului N 5.000.000 lei, din care cheltuieli de protocol nedeductibile 400.000 lei si amenzi datorate autoritatilor romne 1.100.000 lei. Se presupune o cota de impozit pe profit de 25%. Care este suma impozitului pe profit datorat si de platit pe exercitiul N: Impozit datorat Impozit de platit a) 3 175 000 lei 2 375 000 lei b) 3 325 000 lei 2 825 000 lei c) 3 125 000 lei 2 325 000 lei
Raspunsul corect este: b). Rezultatul contabil = T Venituri T Cheltuieli = 18 mil 5 mil = 13.000.000 lei. Rezultatul fiscal = Rezultatul contabil + Cheltuieli nedeductibile Venituri neimpozabile = = 13 mil + (0,8 mil + 0,4 mil + 1,1 mil) (2mil) = 13.300.000 lei. Impozitul profit datorat = 13.300.000 lei x 25% = 3.325.000 lei. Impozitul de platit = 3.325.000 lei 500.000 lei = 2.825.000 lei.

70. Dispuneti de urmatoarele informatii: profit net naintea impozitarii 25.000 lei; cheltuieli cu amortizarea 1.700 lei; pierderi din diferente de curs valutar 1.200 lei; venituri din investitii financiare 3.600 lei; clienti: sold initial 4.000 lei sold final 4.600 lei; stocuri: sold initial 7.000 lei sold final 1.500 lei; furnizori: sold initial 4.600 lei sold final 3.500 lei; dobnzi platite 1.200 lei; impozit pe profit platit 1.400 lei; asigurare ncasata 200 lei. Conform IAS 7 Situatiile fluxurilor de numerar, fluxul de numerar din activitatea de exploatare este: a) 15 700 lei; b) 24 500 lei; c) 25 700 lei.
Raspunsul corect este:c). Flux de trezorerie de exploatare = Profit nainte de impozitare + Cheltuieli cu amortizarea + Pierderi din diferente de curs valutar - Venituri investitii financiare Variatia clienti Variatia stocurilor Variatia furnizorilor - Dobnzi platite - Impozit platit + Asigurare ncasata Flux din activitatea de exploatare 25000 1700 1200 3600 (600) 5500 (1100) 1200 1400 200 25700.

71. Pentru fabricarea produsului A, ntreprinderea a efectuat n exercitiul N urmatoarele cheltuieli: cheltuieli directe 600.000 lei; cheltuieli indirecte 240.000 lei, din care variabile 180.000 lei; cheltuieli extraordinare 120.000 lei. Capacitatea de productie a fost utilizata pentru 60% din nivelul de activitate normal. Obtinerea produsului finit la cost de productie efectiv se nregistreaza n contabilitatea financiara si cea de gestiune astfel: a) 345 = 711 816 000 lei 902 = 921 816 000 lei
34

b) 345 = 711 840 000 lei 931 = 902 840 000 lei c) 331 = 711 768 000 lei 933 = 921 768 000 lei Raspunsul corect este:a). Costul de productie = Cheltuieli directe + cheltuieli indirecte repartizate rational= = 600000 + 180000 + 60000x60% = 816000. 345 = 711 816000 902 = 921 816000 Dispuneti de urmatoarele informatii: capital social 20.000.000 lei; rezultatul exercitiului (profit) 4.000.000 lei; repartizarea profitului 4.000.000 lei; rezerve 5.000.000 lei; subventii pentru investitii 1.000.000 lei; prime privind rambursarea obligatiunilor 1.000.000 lei; rezultatul reportat (pierdere) 3.000.000 lei; mprumuturi din emisiunea de obligatiuni 14.000.000 lei; datorii comerciale curente 7.000.000 lei. Folosind OMFP 94/2001, care este marimea a capitalurilor proprii si a capitalurilor permanente: CAPITAL PROPRIU CAPITAL PERMANENT a) 23 000 000 lei 44 000 000 lei b) 22 000 000 lei 35 000 000 lei c) 23 000 000 lei 36 000 000 lei Raspunsul corect este:b). Capital propriu = Capital social + Prime de emisiune + Rezerve din reevaluare + Rezerve +/- Rezultatul exercitiului +/- Rezultat reportat Repartizarea rezultatului = 20.000.000 + 0 + 0 + 5.000.000 + 4.000.000 3.000.000 = 22.000.000 lei. Capital permanent = Capital propriu + Datorii pe termen lung= 22.000.000 + (14.000.000 1.000.000) = 35.000.000 lei.

72.

Introd.

73. ntreprinderea ALFA emite un mprumut obligatar cu urmatoarele caracteristici: numarul de obligatiuni 10.000 titluri; valoarea nominala 10.000 lei/obligatiune; valoarea de emisiune 9.000 lei/obligatiune; valoarea de rambursare 12.000 lei/obligatiune, durata creditului 10 ani cu rambursare integrala la expirarea scadentei la expirarea scadentei. Dupa 4 ani mprumutul este rambursat prin rascumparare la bursa obligatiunilor; pretul de rascumparare 12.500 lei. Care este formula contabila la rambursarea prin anularea obligatiunilor: a) 100 000 000 lei 161 = 505 125 000 000 lei 25 000 000 lei 668 b) 120 000 000 lei 161 = 505 125 000 000 lei 5 000 000 lei 668 c) 120 000 000 lei 161 = 505 125 000 000 lei 5 000 000 lei 169
Raspunsul corect este:b).

35

% 161 668

505

125000000 120000000 5000000

10000x12500 10000x12000 10000x(12500-12000)

74. O societate achizitioneaza marfuri n baza facturii: pret de cumparare 10.000.000 lei, scont de decontare 1%, TVA 19%. Ulterior, printr-o factura de reducere, se primeste un rabat de 2%. n conditiile n care scontul de decontare de contabilizeaza ulterior facturii, precizati nregistrarile contabile privind primirea facturii ulterioare: a) 237 620 lei 401 = 371 200 000 lei 4426 37 620 lei b) 235 620 lei 401 = 371 198 000 lei 4426 37 620 lei
c) 237 620 lei 2 000 lei 371 200 000 lei 4426 37 620 lei 767 = 401 2000 lei 401 =

Raspunsul corect este:c). Pret de cumparare - Scont 1% = Net financiar + TVA 19% = Total factura Reducere comerciala 2% Scont de redus100.000x2% TVA de redus Total de redus 401 = % 237 620 lei 371 200 000 lei 4426 37 620 lei 767 = 401 2.000 lei 10.000.000 100.000 9.900.000 1.881.000 11.781.000 200.000 2.000 37.620 235.620

75. Dispuneti de urmatoarele date: o ntreprindere produce 2 produse, A si B, costurile indirecte de productie fiind de 14.000.000 lei, din care fixe 6.000.000 lei. Folosind salariile directe n valoare de 4.640.000 lei, din care A 3.100.000 lei ca baza de referinta, care sunt costurile indirecte imputate rational celor 2 produse n conditiile n care gradul de activitate este de 60% si formula contabila corespunzatoare: a) A B 921 = 923 7 750 000 lei 3 850 000 lei b) A B 923 = 901 7 192 000 lei 3 572 800 lei c) A B 923 = 921 9 331 000 lei 4 635 400 lei
Raspunsul corect este:a).

36

Cheltuieli indirecte de repartizat = Cheltuieli variabile + Cheltuieli fixe repartizate n functie de capacitatea de productie = (14.000.000 6.000.000 ) + 6.000.000 x 60% = 8.000.000 + 3.600.000 = 11.600.000 lei. Total Cheltuieli Indirecte de repartizat 11.600.000 lei Cheltuieli indirecte A........... 11.600.000 x X lei Cheltuieli indirecte B............11.600.000 x Y lei Proportii : X = 3.100.000 / 4.640.000 Y = 1.540.000 / 4.640.000 Cheltuieli indirecte A Cheltuieli indirecte B % = 923 921/A 921/B 7.750.000 lei 3.850.000 lei. 11.600.000 7.750.000 3.850.000. Total cheltuieli salariale 4.640.000 lei Cheltuieli salariale A 3.100.000 lei Cheltuieli salariale B 1.540.000 lei

76. n baza formularului de cont de profit si pierdere din tara noastra, conform OMFP 94/2001, veniturile din exploatare sunt egale cu: a) Productia vnduta variatia stocurilor + productia imobilizata; b) Cifra de afaceri neta variatia stocurilor + productia imobilizata + alte venituri din exploatare; c) Cifra de afaceri neta variatia stocurilor + productia imobilizat.
Raspunsul corect este:b). Conform OMFP 94/ 2001, veniturile din exploatare se calculeaza dupa formula: Cifra de afaceri neta variatia stocurilor + productia imobilizata + alte venituri din exploatare.

Dispuneti de urmatoarele informatii la sfrsitul anului N: vnzari de produse finite 60.000.000 lei; lucrari executate si servicii prestate 25.000.000 lei; venituri din redevente, locatii de gestiune si chirii 12.000.000 lei; vnzari de marfuri 8.000.000 lei; costul marfurilor vndute 7.000.000 lei; stocuri initiale de produse finite 50.000.000 lei, stocuri finale 40.000.000 lei; productia imobilizata 22.000.000 lei; venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete 15.000.000 lei; venituri din exploatare privind provizioanele pentru riscuri si cheltuieli 1.500.000 lei; alte venituri din exploatare 2.500.000 lei. Conform OMPF 94/ 2001, care este suma ce se va inscrie n contul de profit si pierdere la cifra de afaceri neta si venituri din exploatare total: Cifra de afaceri neta Venituri din exploatare -total a) 105 000 000 lei 121 000 000 lei b) 113 000 000 lei 127 500 000 lei c) 120 000 000 lei 133 500 000 lei Raspunsul corect este:c). 701 = 60.000.000 704 = 25.000.000 706 = 12.000.000 707 = 8.000.000 7411 = 15.000.000 - Ven subv. expl afer CA. CA neta = 120.000.000

77.

37

Var stoc = Sf pf - Si pf = 40.000.000 50.000.000 = 10.000.000 CA neta = Venituri din vnzari produse finite + Venituri din servicii prestate + Venituri din redevente + Venituri din vnzari de marfuri + Subentii de exploatare aferente cifrei de afaceri = 120.000.000 lei. Venituri din exploatare = CA neta +/- Variatia stocurilor + Productia imobilizata + Alte venituri din exploatare = 120.000.000 lei + ( 40.000.000 50.000.000) lei + 22.000.000 lei + 2.500.000 lei = 134.500.000

=> raspuns gresit carte 78. O intreprindere de vnzari cu amanuntul, exclusiv TVA are bunuri disponibile pentru vnzare n valoare de 1.000.000 lei pret cu amanuntul si 600.000 lei cost de achizitie si un stoc final n valoare de 100.000 lei pret cu amanuntul. Care este costul estimat al bunurilor vndute? a) 900.000 lei b) 100.000 lei c) 540.000 lei
Raspunsul corect este:c). 371 1.000.000 900.000 SFD 100.000 Adaosul comerc al produselor vandute = SI 378 + Rc 378 Ac stoc Ac stoc = K x Stoc mf (SF 371) K = Si 378 + Rc 378 x 100 = 400.000 / 1.000.000 x 100 = 40 % Si 371 + Rd 371 Ac stoc = 100.000 x 40% = 40.000 Ac produse vandute = 400.000 + 0 40.000 = 360.000 Marfa vanduta = Si Sf = 1.000.000 -100.000 = 900.000 a) achizitia marfurilor: 371 = 401 600.000 lei b) inregistrarea adaosului comercial: 371 = 378 400.000 lei c) scoaterea din gestiune a mrfurilor vndute: % = 371 900.000 lei 607 540.000 lei costul marfurilor vandute 378 360.000 lei 360.000 SFC 40.000 378 400.000

38

79. Conform IAS 36, o pierdere din depreciere trebuie recunoscut pentru o unitate generatoare de numerar numai dac: a) valoarea sa contabil este mai mare este mai mare dect valoarea ei recuperabil; b) valoarea recuperabil este mai mare dect valoarea contabil; c) pretul net de vanzare este mai mic dect valoarea recuperabil.
Raspunsul corect este:a). Conform IAS 36 o pierdere din depreciere este valoarea cu care valoarea contabila a unui activ depaseste valoarea sa recuperabila. Stiind c n reprezint perioada de referint si i reprezint rata de actualizare, precizati care din urmtoarele relatii matematice sunt folosite pentru determinarea valorii de utilizare a unei unitti generatoare de numerar, potrivit IAS 36: 1 a) (1 + i) n b) x(1+i)n c)

80.

1 (1 + i ) n i

Raspunsul corect este:a). Conform formulelor din matematici financiare, factorul de actualizare este: 1/ (1+i)n. Nota n = perioada de referinta i = rata de actualizare relatie pt. determinarea valorii de utilizare a unei unitati generatoare de numerar

81. Potrivit IAS 36, o pierdere din deprecierea unui activ trebuie recunoscut imediat ca o cheltuial n contul de profit si pierdere, n afara cazului n care: a) legislatia contabil sau fiscal interzic un astfel de tratament; b) activul este neidentificabil; c) activul este nregistrat la valoarea reevaluat pe baza unui alt standard international de contabilitate.
Raspunsul corect este:c). Conform par. 59 din IAS 36: o pierdere din depreciere trebuie recunoscuta imediat ca si cheltuiala n contul de profit si pierdere, n afara cazului n care activul este inregistarat la valoarea reevaluata pe baza altui Standard International de Contabilitate, de exemplu IAS 16 Imobilizari corporale.

82. Determinarea valorii de utilizare a unui activ se face pe baza fluxurilor viitoare de numerar ale activului, care trebuie sa includ: a) proiectii ale intrrilor si iesirilor de numerar generate de folosirea continu a activului, estimate de ntreprindere; b) proiectii ale intrrilor si iesirilor de numerar generate de folosirea continu a activului, precum si fluxurile nete de numerar, generate de vnzarea activului la sfrsitul vietii sale, conform estimrilor fcute de ntreprindere;

39

c) intrrile si iesirile de numerar, generate de folosirea continu a activului, stabilite potrivit unei metodologii aprobate. Raspunsul corect este:b). Conform par.27 din IAS 36: Pentru determinarea valorii de utilizare se iau n considerare proiectiile fluxului de numerar bazate pe ipoteze rezonabile si admisibile ce reprezinta cea mai buna estimare a conducerii n privinta setului de conditii economice care vor exista n timpul duratei de viata utila ramase a activlui. Estimarea valorii de utilizare a unui activ implica estimarea viitoarelor intrari si din iesiri de numerar ce deriva din folosirea continua a activului si din ultima lui cedare.

83. Valoarea recuperabil a unui activ, potrivit IAS 36, reprezint:


a) valoarea care se poate obtine prin utilizarea continu a activului, inclus valoarea rezidual; b) maximul dintre pretul net de vnzare al activului si valoarea lui de utilizare; c) pretul net de vnzare al activului. Raspunsul corect este:b). Conform IAS 36, valoarea recuperabila reprezinta maximul dintre pretul net de vnzare al activului si valoarea lui de utilizare.

84. Un activ identificabil, n stare de utilizare continu, are valoarea contabil de 2200, valoarea de utilizare 2000 si pretul de vnzare de 1500. Care va fi pierderea din depreciere ce trebuie recunoscut ca o cheltuial? a) 200; b) 700; c) 500.
Raspunsul corect este:a). Valoare contabila = 2200 Valoare recuperabila = max( pret net de vnzare, valoare de utilizare) = max( 1500, 2000) = 2000 Pierdere din depreciere = 2200 2000 = 200.

85. Un activ genereaz in urmtorii 5 ani fluxuri de numerar, dup cum urmeaz: a) anul 1 1500; b) anul 2 1600; c) anul 3 1700; d) anul 4 1200; e) anul 5 600. Calculnd, conform IAS 36, valoarea de utilizare a acestui pe baza unei rate de actualizare de 12%, rezult: a) 6600; b) 4925; c) 5112. Raspunsul corect este:b).
Vu =

(1 + r )
i =1

CF I

= 4925 u.m.

40

An 1 2 3 4 5

Flux numerar 1.500 1.600 1.700 1.200 600

Factor actualizare 1 / ( 1 + 0.12 )1 = 1 / 1.12 = 0.89286 1 / 1.122 = 0.79719 1 / 1.123 = 0.71178 1 / 1.124 = 0.63552 1 / 1.125 = 0.56743

Flux numer. viitor actualuzat 1.500 x 0.89286 = 1.339 1.600 x 0.797919 = 1.275 1.700 x 0.71178 = 1.210 = 762 = 340 4.925

Valoarea de utilizare =

86. Prin vnzarea unui activ identificabil se obtine n mod obiectiv suma de 8700; valoarea lui de utilizare calculat pe baza fluxurilor viitoare de numerar si a unei rate de actualizare de 17% este de 9000. Care va fi valoarea recuperabil a acestui activ, potrivit IAS 36? a) 8700; b) 9000; c) nu se poate stabili cci nu se cunoaste valoarea contabil a activului.
Raspunsul corect este:b). Valoarea recuperabila = max( pretul net de vnzare, valoare de utilizare) = max ( 8.700, 9.000) = 9.000.

87. Un activ identificabil are valoarea recuperabil de 15000; pretul net de vnzare corespunde valorii sale
de utilizare, respectiv 15000; valoarea contabil este 14000. Potrivit IAS 36, care este pierderea din depreciere care va fi recunoscut n cheltuieli: a) 1000; b) 0; c) nu se poate calcula cci nu stim rata de actualizare. Raspunsul corect este:b). Valoare contabila = 14.000 Valoare recuperabila = 15.000 O pierdere din depreciere e recunoscuta cand Vc > V recup. Vc < Vrec = ( 14.000 < 15.000 ) => Activul nu este depreciat.

88. Un activ identificabil este nregistrat la costul istoric de 20000; valoarea de utilizare a acestui activ, determinat pe baza unei rate de actualizare de 15%, este de 18000, iar pe piat acest activ se vinde la 19500. Potrivit IAS 36, care va fi pierderea din depreciere a acestui activ ce trebuie recunoscut in cheltuieli? a) 500; b) 2000; c) necunoscnd valoarea contabil nu se poate stabili dac exist pierdere din depreciere.
Raspunsul corect este:a). Valoare contabila = 20.000 Valoarea de utiliz. = 18.000 Valoare recuperabila = max ( V utilizare , P vanz) = max(18.000, 19.500) = 19.500. Pierdere din depreciere = Vc - V recuperabila = 20.000 19.500 = 500

41

89. Reevaluarea imobilizarilor corporale pentru aplicarea tratamentului contabil alternativ permis, prevazut de IAS 16, se face de regula: a) de echipe tehnice, compuse din specialistii ntreprinderii; b) de evaluatori autorizati, independenti; c) de comisii de inventariere stabilite de conducerea ntreprinderii.
Raspunsul corect este:b). Conform par. 30 din IAS 16 : Valoarea justa a imobilizarilor corporale este determinata pe baza unor evaluari efectuate, de regula, de evaluatori autorizati.

90. Diferentele favorabile din reevaluarea imobilizarilor corporale, potrivit IAS 16, se nregistreaza:
a) n capitalurile proprii; b) la venituri; c) n capitalurile proprii sau la venituri, n masura n care aceasta diferenta compenseaza o diferenta nefavorabila a acelorasi active, recunoscuta anterior ca o cheltuiala. Raspunsul corect este:c). Conform par. 37 din IAS 16: diferenta din reevaluare se inregistraeza n capitalurile proprii sau la venituri, n masura n care aceasta diferenta compenseaza o diferenta nefavorabila a acelorasi active, recunoscuta anterior ca o cheltuiala.

91. Diferentele nefavorabile din reevaluarea imobilizarilor corporale, potrivit IAS 16, se nregistreaza: a) la cheltuieli; b) n capitalurile proprii; c) la cheltuieli sau in diminuarea capitalurilor proprii, in masura n care aceasta compenseaza o diferenta favorabila a acelorasi active, recunoscuta anterior in capitalurile proprii.
Raspunsul corect este: c) Conform par. 37 din IAS 16: diferenta din reevaluare se inregistraeza n capitalurile proprii sau la venituri, n masura n care aceasta diferenta compenseaza o diferenta nefavorabila a acelorasi active, recunoscuta anterior ca o cheltuiala.

92. Valoarea amortizabila a unei imobilizari corporale, potrivit IAS 16, este: a) costul activului respectiv ce trebuie recuperat pe ntreaga durata de viata utila a acestuia; b) costul activului din care s-a scazut valoarea reziduala; c) costul activului sau alta valoare substituita costului activului, din care s-a scazut valoarea sa reziduala.
Raspunsul corect este: c) Conform definitiei din IAS 16: Valoarea amortizabila este costul activului sau alta valoare substituita costului n situatiile financiare din care s-a scazut valoarea reziduala.

93. Valoarea contabila a unei imobilizari corporale, potrivit IAS 16, este: a) costul istoric sau alta valoare care substituie costul, mai putin amortizarea cumulata, precum si pierderile cumulate prin depreciere; b) valoarea de inventar (costul istoric); c) costul istoric, mai putin amortizarea cumulata, precum si pierderile din depreciere.
Raspunsul corect este: a)

42

Conform definitiei din IAS 16: Valoarea contabila este valoarea la care un activ este recunoscut n bilant dupa scaderea amortizarii cumulate pna la acea data, precum si a pierderilor cumulate din depreciere.

94. Potrivit IAS 16, pentru a fi recunoscut ca o imobilizare corporala, un activ trebuie:
a) Sa aiba o valoare peste un minim prevazut prin norme si o durata de viata ce depaseste un an; b) Sa fie detinut de ntreprindere pentru productie de bunuri, prestare de servicii, nchiriere sau pentru a fi folosit in scopuri administrative si sa poata fi utilizat pe parcursul mai multor perioade, iar costul sau sa poata fi evaluat in mod credibil; c) Sa genereze pentru ntreprindere beneficii economice viitoare si sa aiba o durata de viata ce depaseste un an. Raspunsul corect este: b) Conform par. 6 din IAS 16: Imobilizarile corporale sunt active care sunt detinute de o ntreprindere pentru a fi utilizate n productia de bunuri sau prestarea de servicii, pentru a fi nchiriate tertilor sau pentru a fi folosite n scopuri administrative si este posibil a fi utilizate pe parcursul mai multor perioade. Conform par.7 din IAS 16: Imobilizarile corporale sunt recunoscute ca active atunci cnd: - este posibila generarea catre ntreprindere de beneficii economice viitoare aferente activului; - costul activului poate fi masurat n mod credibil.

95. La 10 iunie 2000, societatea X a cumparat o instalatie pentru care a facut urmatoarele cheltuieli: - factura furnizorului 12 500; - cheltuieli transport 875; - taxe vamale 750; - cheltuieli montaj 2 125; - cheltuieli punere n functiune 1 500; Montajul si punerea in functiune au durat 5 luni. Instalatia are o durata de utilizare de 12 luni si are o valoare reziduala de 2000, iar cheltuielile pentru dezafectare recunoscute printr-un provizion pentru riscuri si cheltuieli sunt estimate la 925. Sa se stabileasca (potrivit IAS 16): I. Costul istoric; II. Valoarea amortizabila; III. Cheltuieli anuale cu instalatia. I. a) 17 750; b) 18 675; c) 16 675. II. a) 17 750; b) 15 750; c) 16 675. III. a) 1 390; n primul an 116; b) 1 480; n primul an 123; c) 1 312; in primul an 109.
I:Raspunsul corect este:b) Conform par.15 din IAS 16, costul de achizitie include: pretul de cumparare, taxe vamale, taxe nerecuperabile si celelalte cheltuieli legate de punerea n functiune a activului, ca de exemplu: - costul de amenajare a amplasamentului; - costuri initiale de livrare si manipulare; - costuri de montaj; -onorariile arhitectilor si inginerilor; -costurile estimate pentru demontarea si mutarea activulului, conform IAS 37.

43

Cost istoric = 12500 + 875 + 750 + 2125 + 1500 +925 = 18 675 II: Raspunsul corect este:c Valoarea amotizabila = cost istoric valoare reziduala = 18 675 2000 = 16675 III. Raspunsul corect este:a). Amortizare anul I = 16675/ 5ani x 1/12 = 116.(amortizare pentru o luna de zile) Amortizarea anuala = 16675 / 5ani = 1390.(amortizare anuala)

96.

Reevalund succesiv imobilizarile corporale ale ntreprinderii, s-au obtinut diferente din reevaluare, dupa cum urmeaza: 30.06.2000 + 1300 31.12.2000 1800 30.06.2001 + 600 Potrivit IAS 16, cum se nregistreaza diferentele din reevaluare: 30.06.2000 31.12.2000 30.06.2001 a) +1300 in capitalul propriu -1300 in capitalul propriu + 500 la venituri + 500 la cheltuieli + 100 in capitalul propriu b) +1300 in capitalul propriu -1800 in capitalul propriu + 600 in capitalul propriu c) +1300 la venituri -1300 in venituri + 500 in capitalul propriu Raspunsul corect este:a). Prima reevaluare : 213 = 105 A doua reevaluare: A treia reevaluare: % = 213 105 681 213 = % 781 105 1300 1800 1300 500 600 500 100. initial:

97. Conform IAS 16, o imobilizare corporala care este recunoscuta ca un activ trebuie masurata
a) la valoarea din factura furnizorului; b) la costul sau; c) la valoarea de inventar.

Raspunsul corect este:b). Conform par. 14 din IAS 16 : un element al imobilizarilor corporale care este recunoscut ca activ trebuie masurat initial la costul sau .

98. Cheltuielile ulterioare aferente unui activ recunoscut ca o imobilizare corporala sunt, potrivit IAS 16:
a) trecute pe cheltuieli; b) nregistrate pe activul respectiv marindu-i valoarea; c) adaugate valorii contabile a activului, numai daca se estimeaza ca ntreprinderea va obtine beneficii economice suplimentare fata de performantele initiale; n celelalte cazuri se nregistreaza in cheltuieli. Raspunsul corect este:c). Conform par. 23 din IAS 16: chletuielile ulterioare aferente unui element de natura imobilizarilor corporale trebuie adaugate valorii contabile a activului numai atunci cnd se estimeaza ca intreprinderea va obtine beneficii economice viitoare suplimentare fata de performantele estimate initial ca fiind corespunzatoare.

44

99. Retratarea situatiilor financiare, n conformitate cu IAS 29, presupune: a) aplicarea anumitor proceduri si a rationamentului profesional; b) aplicarea regulilor si metodologiilor prevazute prin normele contabile; c) cunoasterea perfecta a influentei inflatiei n conturile ntreprinderii.
Raspunsul corect este:b)=> gresit. Conform par. 10 din IAS 29: Retratarea situatiilor financiare cere aplicarea anumitor proceduri, precum si a rationamentului profesional.

100.
IAS 29, par.13, pg. 43 => elemente monetare din bilantul contabil in conditii de hiperinflatie nu sunt retratate.

101.
In conditiile utilizarii costului istoric, sunt retratate : IAS 29, par. 14 a) activele nemonetare, datoriile nemonetare si capitalurile proprii din bilant.

102.
In conditiile utilizarii costului istoric, se cere ca toate elementele din contul de profit si pierdere sa fie exprimate in raport cu unitatea de masura curenta la data bilantului.Pentru aceasta: : IAS 29, par. 25 a) toate valorile sunt retratate prin aplicarea variatiei indicelui general al preturilor de la datele la care elementele de venituri si cheltuieli au fost inregistrate initial

103.
Castigul sau pierdereaa din pozitia monetara neta, calculat cu ocazia corectarii bilantului de deschidere din primul an de aplicare a IAS29, trebuie: a) inclusa in capitalurile proprii ale firmei.

104.
Retratarea sit. financ. potrivit IAS 29, cere folosirea unui indice general al preturilor care sa reflecte modificarile puterii generale de cumparare; pt. aceasta standardul recomanda: IAS 29, par. 14, par. 11 b) toate intreprinderile care raporteaza in moneda aceleiasi economii sa foloseasca acelasi indice.

105.
Intr-o perioada de inflatie, o intreprindere pierde putere de cumparare, daca: IAS 29, par. 27

45

a) detine un excedent de active monetare peste datoriile monetare.

106.
Nu reprezinta componenta a situatiilor financiare: c) Raportul de gestiune prezentat de administrator.

107.
a) Intreprinderea trebuie sa respecte conceptul de contabilitate de angajamente in intocmirea situatiilor financiare => Da

108.
O informatie e considerata semnificativa daca: a) neprezentarea sa ar putea influenta deciziile economice ale utilizatorilor luate pe baza situatiilor financiare.

109.
O datorie clasificata ca datorie curenta b) e prevazut sa fie decontata in cursul normal al ciclului de exploatare al intreprinderii sau e exigibila in termen de 12 luni de la data bilantului.

110.
In contul de profit si pierdere sau in notele la acesta intreprinderea trebuie sa prezinte o analiza a cheltuielilor utilizand o clasificare bazata pe: c) fie pe natura cheltuielilor, fie pe functia lor in cadrul intrprinderii.

111.
Un activ clasificat ca activ curent => gresit: c) reprezinta numerar sau echivalent de numerar a caror utilizare e restrictionata.

112.
O societate creata in 1990 pt. 20 ani => pana in 2010. Societatea are evolutie profitabila => Situatiile financiare ale anului 2005 se elaboreaza pe baza principiului continuitatii activitatii.

b) Da 113.
Pentru elaborarea conturilor anuale se aplica politici contabile adoptate de : c) conducerea intreprinderii.

46

114.
Valoarea realizabila neta = pret de vanzare estimat ca poate fi obtinut pe parcursul desfasurarii normale a activitatii costuri necesare finalizarii si vanzarii bunului.

115.
IAS 2 : La inchiderea exercitiului stocurile se evalueaza la costul lor sau la valoarea neta de realizare, daca aceasta este inferioara => b) La inventar stocurile se evalueaza la valoarea cea mai mica dintre cost si valoarea realizabila neta.

116.
Fondul comercial produs din resurse proprii trebuie recunoscut ca un activ ? a) nu, pt. ca nu este o sursa identificabila controlata de societate, al carei cost sa poata fi evaluat in mod credibil

117.
Un activ necorporal trebuie evaluat la intrare in intreprindere: a) la costul sau

118.
Ulterior recunoasterii initiale, un activ necorporal poate fi evaluat c) la costul sau, mai putin amortizarile si deprecierile acumulate sau la o valoare reevaluata , in functie de tratament de baza sau alternativ.

119.
Diferentele favorabile din reevaluarea activelor necorporale se includ : c) in capitalurile proprii, pentru suma care excede diferentei favorabile inregistrata in venituri, ca urmare a unei inregistrari anterioare in cheltuieli a unei diferente nefavorabile de marime egala, pt. aceleasi active.

120.
Diferentele nefavorabile din reevaluarea activelor necorporale se includ : c) in cheltuieli, pentru suma care excede diferentei nefavorabile inregistrata in capitalurile proprii, ca urmare a unei inregistrari anterioare in venituri a unei diferente favorabile de marime egala, pt. aceleasi active.

121.
Caracteristica ce nu este aferenta unei piete active: c) poate fi bine conturata si preturile pot fi studiate.

122.
Marcile, emblemele, clientela, alte elemente similare produse din resurse proprii, trebuie sa fie recunoscute ca active necorporale? b) nu 47

123.
Ulterior recunoasterii initiale, un activ necorporal poate fi evaluat c) la costul sau, mai putin amortizarile si deprecierile cumulate sau la o valoare reevaluata , in functie de tratament de baza sau alternativ.

124.
IAS 33 e obligatoriu pentru : a) societatile cotate si societatile care voluntar publica informatia rezultat pe actiune

125.
A controleaza B 60% si prin B pe D 68% In raport cu E apare o ruptura de lant Societati dependente => procentaj control = > 40 % Societati asociate => procentaj control = 20 % - 40 % => B si D filiale ale lui A

126.
Imobilizare financiara = investitie in titluri de stat destinata utilizarii pe o durata indelungata in activitatea societatii

127.
Fondul comercial = Valoarea de achizitie Valoarea justa a activelor nete = 1.500.000 1.200.000 = 300.000

128.
Codul de conduita etica si profesionala a EC si CA din Romania prevede la art.25 relatiile financiare cu clientii precizeaza ca fiind interzise: c) colaborarea cu diferiti colegi suspendati temporar in exercitarea profesiei

129.
Codul de conduita etica si profesionala a EC si CA din Romania prevede ca principii fundamentale ale activitatii acestora: c) independenta

130.
100 buc. x 10 kg x 190 = 190.000 Cost total stoc = Mp Tx . vamale Ch. Transp. Rabat = 100 = 30 = 80 = - 20 190 / kg

48

131.
Conform IAS 17 , leasingul financiar prezinta urmatoarele trasaturi caracteristice: c) Transfera, in mare masura, riscurile si beneficiile aferente dreptului de proprietate asupra activelor ce fac obiectul contractului de leasing

132.
IAS 14 Raportarea pe segmente este operational la elaborarea situatiilor financiare de catre: c) Soc. Comerciale pe actiuni ale caror titluri de valoare sunt comercializate public pe piata de capital

133.
M achizitioneaza 75% F : Act. net la valoare justa = 5.000.000 Act. net la valoare contabila = 4.000.000 Profit nerepartizat ( Rezultat) = 500.000 In consolidarea bilantului grupului M capitalul propriu si rezultatul filialei F se repartizeaza conform procentelor detinute intre: - societatea mama M = 75 % - interesele minoritare = 25 % din: 1. Capital social 2. Rezerve Capitaluri proprii ( active nete) * 3. Rezultat => Interese minoritare = 25 % x ( 5.000.000 + 500.000 ) = 1.375.000

* se inregistreaza la valoarea justa ( diferenta intre valoarea justa si valoarea contabila = diferenta din prima consolidare)

134.
Diferentele de curs corespunzatoare creantelor si datoriilor in valuta in sold la inchiderea exercitiului sunt recunoscute in contul de profit si pierdere : c) prin inregistrarea ca venituri, respectiv cheltuieli financiare, indiferent de recunoasterea fiscala

135.
Asocierea in participatie este : c) Intelegerea contractuala prin care 2 sau mai multe parti intreprind o activitate economica supusa controlului comun

49

136.
Valoarea justa = b) Suma la care poate fi tranzactionat un activ sau decontata o datorie, de buna voie, intre parti aflate in cunostinta de cauza, in cadrul unei tranzactii in care pretul este determinat obiectiv

137.
In IAS 34, Raportarea financiara interimara, setul complet de situatii financiare nu cuprinde: c) Raportul administratorilor si raportul cenzorilor

138.
Intr-o contabilitate reglementata, imaginea fidela furnizata de conturile anuale este asigurata prin respectarea principiilor: c) - conformitatea cu regulile, - sinceritatea si - prudenta

139.
Care din urmatoarele efecte nu e valabil in cazul abandonului principiului de continuitate a activitatii intreprinderii: c) Principiul costului istoric continua sa se aplice

140.
Doua criterii stau la baza recunoasterii elementelor ( active, datorii, cheltuieli, venituri) in situatiile financiare : c ) - probabilitatea realizarii unor beneficii economice viitoare - credibilitatea evaluarii

141.
Consecinta aplicarii principiului independentei exercitiului => eronata: b) Clasificarea datoriilor in functie de scadenta

142.
Aspect care nu e legat de aplicarea principiului independentei: c) Recunoasterea veniturilor si cheltuielilor in momentul angajarii acestora, indiferent de momentul decontarii

143.
Nu reprezinta o schimbare a politicii contabile : a) reducerea duratei de amortizare a imobilizarilor

144.
Utilizarea costurilor istorice in conditii de inflatie conduce la deformari ale datelor in bilant si Contul de profit si pierdere: subevaluarea imobilizarilor si stocurilor => GRESIT

50

c) Subevaluarea rezultatelor si scaderea impozitului pe profit

145.
Principiul costului istoric : la intrarea in intreprindere: - elementele de activ si datoriile sunt evaluate : cost achizitie, cost productie - bunurile aduse ca aport in natura la capitalul social = la valoarea neta de capitalizare GRESIT = la valoarea de aport stabilita in urma evaluarii efectuata potrivit legii, in functie de pretul pietei, utilitate, stare, amplasare

146.
Principiul prudentei este in cel mai acut conflict cu pricipiul : b) independenta exercitiilor

147.
Conform Directivei a IV-a, raportul de gestiune e o sursa importanta de informatii privind imaginea fidela continand si redand informatii cu privire la urmatoarele aspecte : => eronat b) Numarul si structura personalului

148.
Conform Directivei a VII-a , conditiile privind obligatia intocmirii conturilor consolidate de societatea mama : => neprecizata c) Este principalul furnizor si / sau client al intreprinderii

149.
Cadrul contabil IASB: a) Stabileste conceptele ce stau la baza intocmirii si prezentarii situatiilor financiare pt. utilizatori externi.

150.
Conform Directivei a IV-a , pt. a fi intreprindere mica si a beneficia de derogari specifice privind conturile anuale => trebuie indeplinite cumulativ doua criterii din trei : => a) Sa nu depaseasca: - 1 mil Euro = totalul bilantului - 2 mil Euro = marimea neta a CA - 50 persoane = efectivul mediu de personal

151.
Conform Directivei a IV-a , pt. a fi intreprindere de marime mijlocie si a beneficia de derogari specifice privind conturile anuale => trebuie indeplinite cumulativ doua criterii din trei : => a) Sa nu depaseasca: - 4 mil Euro = totalul bilantului - 8 mil Euro = marimea neta a CA - 250 persoane = efectivul mediu de personal

51

152.
Principiul partidei duble => nespecific c) Contabilitatea este organizata in doua variante : sistem monist si sistem dualist

153.
Principiul recunoasterii rezultatelor presupune ca rezultatul poate fi inregistrat in diferite puncte si momente ale ciclului afacerilor. In Romania = > a) Facturarea bunurilor

154.
Principiul contabil ce determina o supraevaluare a rezultatului : => b) Costul istoric

155.
Principii contabile retinute in mod explicit in Regementarile contabile din Romania armonizate cu Directiva a IV a a CEE si cu Standardele de Contabilitate Internationale. => a) 1. Continuitatea activitatii 2. Prudenta 3. Permanenta metodelor 4. Independenta exercitiului 5. Evaluarea separata a elementelor de activ si de pasiv 6. Intangibilitatea bilantului de deschidere 7. Necompensarea 8. Prevalenta economicului asupra juridicului 9. Pragul de semnificatie

156.
Care din elemente nu corespunde definitiei IAS privind activele: c) Cheltuielile de constituire Nu corespunde definitiei IAS privind activele : c) cheltuieli de constituire

157.
Operatii nu reprezinta o consecinta a aplicarii principiului independentei exercitiilor: b) inregistrarea diferntelor din reevaluare.

158.
Principiul permanentei metodelor de evaluare => c) Metodele de evaluare se pot schimba in limita prevederilor si normelor nationale si internationale, cand schimbarea e justificata, iar in anexa la bilant se specifica implicatiile schimbarii metodei asupra patrimoniului si rezultatelor intreprinderii.

52

159.
IAS 12 - Diferentele permanente intre rezultatul fiscal si rezultatul contabil includ : a) - cheltuieli nedeductibile fiscal, pt. care nedeductibilitatea e definitiva, - Veniturile pe care fiscul renunta definitiv sa le impoziteze - degrevarile fiscale acordate

160.
Castigul din lichidare = (include) Rezerve + Rezultat lichidarii + Capital social amortizat

161.
Conform IAS 21 , consecintele variatiilor cursului de schimb valutar asupra elementelor monetare ale intreprinderii ( disponibilitati, creante, datorii) au urmatoarele tratamente contabile: b) Indiferent daca sunt realizate sau nu, ele sunt contabilizate la cheltuielile sau veniturile exercitiului, dupa caz, atunci cand diferentele de curs valutar sunt constatate.

162.
Conceptul de mentinere a capitalului fizic necesita ca baza de evaluare : c) costul curent - OMF 94

163.
Provizioanele pt. deprecieri si cele pt. riscuri si cheltuieli , consecinta aplicarii principiului prudentei => comportament contabil : c) De a contabiliza toate provizioanele ce exprima un risc sau o depreciere, inclusiv cele nedeductibile fiscal, chiar in absenta profitului, pt. furnizarea unei imagini fidele prin conturile anuale.

164.
Platile curente ale contractului de locatie se refera numai la cotele reprezentand redeventa calculata = > fals la leasing financiar nu se calculeaza redevente ci la cel operational.

165.
Relatia de calcul a activului net intrinsec c) ANI = Activ net contabil + Provizioane pt. riscuri si cheltuieli Capital social subscris varsat

166.
Valoarea financiara a unei actiuni :

53

c) VF =

Divident distribuit pt o actiune Rata medie a dobanzii pe piata

167.
Valoarea de randament a unei actiuni : c) VR = Divident distribuit pe actiune + Cota parte din profit incorporat in rezerve Rata medie a dobanzii pe piata

Rata medie a dobanzii pe piata = rata medie de capitalizare Profit net pe actiune (nerepartizat) = Divident distribuit pe actiune + Cota parte din profit incorporat in rezerve

168.
Val. nominal a unei actiuni : a) Vn = Capital social Nr. actiuni

169.
Subscriere : 1.000 act. x 5.000 = 5.000.000 = capital social subscris Vn = V emis. Varsat 90% => 5.000.000 x 90% = 4.500.000 => 10% = 500.000 = capital social amanat dobanda = 500.000 x 20% x 6 luni = 50.000 12 456 Decontari cu asociatii in dificultate = 456 456 = 768 50.000

500.000

170.

Indicatori I Capital social Rezerve I Capital propriu + Majorare cap. soc. 500 x 8.000 II Capital propriu dupa major.

Sume 8.000.000 2.000.000 10.000.000 4.000.000 14.000.000

Nr. actiuni 1.000 1.000 500 1.500

Val. nomin. 8.000 8.000

Val. contb matemat 10.000 9.333

54

V contabila = Capitaluri proprii / nr. actiuni Rs = nr. act. vechi nr. act. noi (emise) = 1.000 / 500 = 2 /1

171.

Indicatori I Capital social Rezerve I Capital propriu + Majorare cap. soc. 500 x 8.000 II Capital social = 8.000.000 + 4.000.000 + Rezerve + prime de emisiune = 500 (10.000 8.000) II Capital propriu

Sume 8.000.000 2.000.000 10.000.000 4.000.000 12.000.000 2.000.000 1.000.000 15.000.000

Nr. actiuni 1.000 1.000 500 1.500

Val. nomin. 8.000 8.000 8.000

Val. contb matemat 10.000

1.500

10.000

Prima de emisiune unitara = V emis Vn = 10.000 8.000 = 2.000 Rs = nr. act. vechi nr. act. noi (emise) = 1.000 / 500 = 2 /1

172.
Indicatori I Capital social Rezerve I Capital propriu + Majorare cap. soc. 500 x 8.000 Sume 8.000.000 2.000.000 10.000.000 4.000.000 Nr. actiuni 1.000 1.000 500 Val. nominala 8.000 8.000 Val. matemat 10.000

= > valoarea majorare a capitalului social = 4.000.000 Prime de emisiune = nr. act. x ( V emisiune Vn ) = 500 x ( 10.000 8.000 ) = 500 x 2.000 = 1.000.000 456 = % 1011 1041 5.000.000 4.000.000 1.000.000 - Capital soc. subscris nevarsat - Prime de emisiune

55

173.

Indicatori I Capital social Rezerve I Capital propriu - Reducere cap. soc. 20% x 15.000.000 II Capital social = 15.000.000 - 3.000.000

Sume 15.000.000 3.000.000 18.000.000 3.000.000 12.000.000

Nr. actiuni 6.000 6.000 6.000

Val. nominala 2.500

Val. matemat 3.000

2.000

Suma atribuita pt.o actiune = Vn initiala - Vn dupa reducere = 2.500 2.000 = 500 1012 Capital subscris varsat = 456 456 = 5121 3.000.000 3.000.000

174.
Indicatori I Capital social Rezerve I Capital propriu - Reducere cap. soc. 10% x 6.000 x 2.500 = 600 x 2.500 II Capital social = 15.000.000 - 1.500.000 Sume 15.000.000 3.000.000 18.000.000 1.500.000 13.500.000 Nr. actiuni 6.000 6.000 600 5.400 2.500 Val. nominala 2.500 Val. matemat 3.000

1. Rascumparare actiuni = 600 x 2.800 = 1.680.000 502 Actiuni proprii = 5121 1.680.000 2. Anulare actiuni : - partea suportata din capital = 600 x 2.500 = 1.500.000 - partea suportata din rezerve = 1.680.000 1.500.000 = 180.000 % = 1012 1068 502 1.680.000 1.500.000 180.000 - Alte rezerve

175.

56

Indicatori I Capital social Rezerve I Capital propriu + Majorare cap. soc. 4.000 x 2.500 II Capital social = 15.000.000 + 10.000.000 II Capital propriu

Sume 15.000.000 3.000.000 18.000.000 10.000.000 25.000.000 28.000.000

Nr. actiuni 6.000 6.000 4.000 10.000 10.000

Val. nominala 2.500 2.500 2.500

Val. matemat 3.000

2.800

Raport paritate = nr. act. vechi / nr. actiuni noi = 6.000 / 4.000 = 6 / 4 = 3 / 2 1 DS = Vmat. veche a act. Vmat dupa creste = 3.000 2.800 = 200

176.
Indicatori Capital social Rezerve Capital propriu Reducere cap. soc. Valoare 15.000.000 3.000.000 18.000.000 1.500.000 6.000 600 3.000 Nr. actiuni 6.000 Vn 2.500 V matemat

10% x 6.000 x 2.500 = 600 x 2.500 Capital social = 15.000.000 1.500.000 13.500.000 5.400 2.500

Rascumparare actiuni = 600 x 2.200 =

1.320.000 => Diferenta pozitiva

Valoare nominala actiuni anulate = 600 x 2.500 = 1.500.000 => c) Prime de emisiune = 5121 1.320.000 Capital subscris varsat 180.000

502 Actiuni proprii = 1012 = % 502 1041

1.500.000 1.320.000 180.000

Prime de emisiune

177.
57

Pierdere = 15.000.000 => reportata - acoperita de : - rezerve - capital social Rezerve legale = 10.000.000 a) % 1061 1012 = 117 15.000.000 10.000.000 5.000.000 Rezerve legale Capital subscris varsat

178.
Instalatie in dec. N - Val 20.000.000 finantare : - 40% subventie = 8.000.000 Amortiz. 4 ani, liniar => amortiz. Anuala = 20.000.000/4 = 5.000.000 =>suma ch. cu amortiz afernta subvantiei =8.000.000/4 =2.000.000 Inregistrari an N + 2 1. Inregistrare chelt. Cu amortizare 6811 = 2813 5.000.000

2.Virarea subventiei la venituri (subventia raportata in rezultat) 131 Subventii pt. investitii = 7584 Venituri din subventii.pt. investitii 2.000.000

Nota: In abordarea pe baza de rezultat din IAS 20 subventiile se considera ca fiind venituri decalate si se raporteaza in mod rational la durata de utilizare a activului subventionat .

Cand activul subventionat e amortizabil, reintegrarea subventiei la rezultate, va urma, in mod normal, ritmul amortizar conecta subventia, in mod optim , la costurile corespunzatoare.

179.
Instalatie in dec. N - Val 20.000.000 finantare : - 50% subventie = 10.000.000 Amortiz. 4 ani, liniar => amortiz. Anuala = 20.000.000/4 = 5.000.000 =>suma ch. cu amortiz afernta subvantiei =10.000.000/4 =2.500.000 Inregistrari an N + 3 1. Inregistrare chelt. Cu amortizare 6811 = 2813 5.000.000

2.Virarea subventiei la venituri (subventia raportata in rezultat)

58

131 Subventii pt. investitii = 7584 Venituri din subventii.pt. investitii

2.500.000

180.
Proces cu furnizori val = 800.000 inclusiv TVA => val. fara TVA = 672.269 Probabilitatea de a pierde procesul = 75 % => necesar provizion pt. riscuri si cheltuieli 6812 Cheltuieli priv. provizioane pt. riscuri si chelt. = 1511 Provizioane pt. riscuri si chelt. 504.201 * 672.269 x 75 % = 504.201

181.
lansare imprumut obligatar 5.000 obligatiuni ; 5 ani; dobanda - 20%/an VN V emisiune V rambursare 20.000 18.000 21.000

Serviciul imprumutului coincide cu an calendaristic Prima transa de rambursare sfarsitulul celui de-al doilea an al imprumutului La emisiune: sume incasate = 5.000 * 18.000 = 90.000.000 sume datorate catre obligatari = 5.000 * 21.000 = 105.000.000 prime de rambursare = 5.000 (21.000-18.000) = 15.000.000 => Inregistrari la inchiderea primului exerc financiar Valoarea nominala pt. calculul dobanzii = 5.000 * 20.000 = 100.000.000 Dobanda la sfarsitul exerc. 100.000.000 * 20% = 20.000.000 Amortizare lineara a primelor de rambursare => 15.000.000/5= 3.000.000 pe an 1.Se inregistreaza amortizare primelor de rambursare 6868 Chelt. fin. privind amortizarea primelor de rambursare a obligat. = 169 Prime priv. rambursarea obligat. 2. Se inregistreaza plata dobanzilor 666 Cheltuieli privind dobanzile = 5121 20.000.000 3.000.000

59

182.
Rascumparare de la bursa obligatiuni proprii de amortizat 5.000 buc. prt rambursare 21.000 prt rascumparare 20.000 1. Rascumpararea obligat. de la bursa 505 Obligatiuni emise si rascumparate = 5121 100.000.000

2. Anularea obligat. rascumparate( amortizarea lor) 161 Imprum. din emisiuni de obligat = 505 % 105.000.000 100.000.000

764 Venituri din investii fin. cedate 5.000.000

Nota: Rascump se face la prt de rascump. Amortizarea se face la pretul de rambursare

183.
Sensul si modul de influentare a rezultatelor perioadei privind amortizari si provizioane : c) amortizarea diminuareaza, iar provizioanele diminueaza sau, prin reluare, majoreaza rezultatele pozitive ale perioadei

184.
Cuprinde o metoda de amortizare neadmisa in Romania : c) metoda degresiva, metoda progresiva

185.
Valoarea de intrare a mijloacelor fixe - neprevazuta de legislatia romana : c) costul de reaprovizionare

186.

60

In cazul intrarii prin achizitie a unui mijloc fix, pe baza facturii si in raport cu natura si destinatia obiectului nu se intocmeste : c) proces verbal de transfer

187.
Mijloc fix in 12.dec. N - Val 16.000.000 Amortiz. 4 ani, accelerat => amortiz. in anul N = 50% * 16.000.000 = 8.0000.000 Nota: Amortiz. accelerata consta in includerea pe cheltuieli, in primul an de functionare, a unei amortizari de pana la 50% de intrare a mijlocului fix.

Valoarea ramasa dupa primul an de functionare se recupereaza prin includerea pe chelt. a unor sume calculate prin ap regimului linear, in functie de durata de utilizare ramasa.

188.
Mijloc fix in 12.dec. N - Val 12.000.000 Amortiz. 4 ani, accelerat => amortiz. in anul N = 50% * 12.000.000 = 6.0000.000 Durata ramasa de amortiz. 3 ani Valoarea ramasa de amortiz. 6.000.000 => amortiz. in N+1 : 6.000.000/3 = 2.000.000

189.
Construct inchiriata val. 100.000.000 Chiriasul exec. lucr. moderniz. 50.000.000, amortiz. 30.000.000 liniar La expirarea contract inregistr. la proprietar: 1. Inregistrarea valorii modernizarii neamortizare % 212 Constructii 4426 = 404 23.800.000 20.000.000 3.800.000

2. Inregistrarea valorii modernizarii amortizate:

61

212 = 2812 30.000.000

190.
Scoatere din folos. Construct. : val.contab. 5.000.000 Amortiz. % 281 Amortiz.imobiliz. 658 Alte chelt. Exploat. 4.000.000 5.000.000 4.000.000 1.000.000

= 212 Constructii

191.
Pt. ce categorie de imobiliz. corporale se poate utiliza numai amortizarea liniara ? c) constructii

192.
Majorarea capitalului propriu - se compune din:-

1.

Crest. capitalului social 456 Decontari cu asoc. privind capitalul = 1011 Capital subscris nevarsat 2. Primele de emisiune 456 = 1041 Prime de emisiune => in sit. de fata pct. 2 reflecta maj. cap. propriu

193.
Leasing financiar: primirea unei instal.in baza contract.- val. 76.000.000(dob.16.000.000) Cost achiz. initial 60.000.000, Dobanda 16.000.000 213 Instalatii = 167 Alte imprumuturi si datorii asimilate 60.000.000

194.
212 = 131 15.500.000 plus mijloace fixe la inventar

62

195.
Inregistrarea contabila a operatiei privind subscrierea de actiuni determina : b) cresterea activelor circulante nete

196.
Primirea de firma a aportului in numerar subscris anterior de actionari: c) 5311 = 456

197.
Rata de leasing financiar cuprinde: c) Cota parte din valoarea de intrare a bunului si a dobanzii de leasing.

198.
Rata de leasing operational cuprinde: c) Cota de amortizare, calculata dupa norme, plus un beneficiu stabilit de partile contractante.

199.
Calculul si contabilizarea amortizarii bunului ce face ob. contract leasing se realizeaza de : a) Leasing operational = proprietar Leasing financiar = utilizator

63

200.
Predarea unei constructii regim de leasing cost achiz. 20.000.000 lei - dobanda anuala 3.000.000 2673 Imprumuturi acordate pe termen lung = 212 Constructii 20.000.000

TVA de plata = TVA colectata - TVA deductibila = 590.000-250.000 = 340.000

201.
Variatia stocurilor de productie nu influenteaza veniturile din vanzarea marfurilor.

202.
In inflatie, pentru aplicarea principiului prudentei , pentru evaluarea stocurilor se foloseste LIFO

203.
LIFO pt. iesirile de stocuri in conditiile cresterii preturilor duce la reducerea profitului si reducerea valorii stocului final.

204.
Inventarul permanent permite determinarea stocului cantitativ si valoric, in orice moment.

205.
Inventarul intermitent presupune contabilizarea variatiei stocurilor si inregistrarea valorii consumurilor la finele perioadei de gestiune, conform inventarului.

206.
Adaosul comercial la marfurile vandute = (Si 378 + Rc 378) Ac stoc = sold creditor 378 inaintea descarcarii gestiunii pentru marfurile vandute adaosul comercial aferent marfurilor in stoc.

207.
Intrari PM S.I. 1.000 x 800 1.800 x 600 = 1.080.000 1.000 x 800= 800.000 800 x 500 = 400.000 1.200.000 Iesiri LIFO Stoc PM 2.000 x 500 = 1.000.000 3.000 x 600 = 1.800.000 1.200 x 600 = 720.000 Stoc LIFO 2.000 x 500 = 1.000.000 2.000 x 500 = 1.000.000 1.000 x 800 = 800.000 1.200 x 500 = 600.000

64

208.
Intrari FIFO S.I. 1.000 x 800 1.800 x 500 = 900.000 1.000 x 800= 800.000 800 x 500 = 400.000 1.200.000 Iesiri LIFO Stoc FIFO 2.000 x 500 = 1.000.000 2.000 x 500 =1 .000.000. 1000 x 800 = 1.800.000 200 x 500 = 100.000 1.000 x 800 = 800.000 900.000 Stoc LIFO 2.000 x 500 = 1.000.000 2.000 x 500 = 1.000.000 1.000 x 800 = 800.000 1.200 x 500 = 600.000

209.
Intr ari
S.I. 350 x 90 100x 100 50 x 80 = 4.000 350 x 90 =31.500 80 x 100 = 8.000 480 43.500 100x100 = 10.000 350 x 90 = 31.500 30 x 80 = 2.400 480 43.900 480 x 91 = 43.680

Iesiri FIFO LIFO CMP FIFO


50 x 80 = 4.000 50 x 80 = 4.000 350 x 90 = 31.500 50 x 80 = 4.000 350 x 90 = 31.500 100 x 100 = 10.000 20 x 100 = 2.000

Stoc LIFO
50 x 80 = 4.000 50 x 80 = 4.000 350 x 90 = 31.500 50 x 80 = 4.000 350 x 90 = 31.500 100 x 100 =10.000 20 x 80 = 1.600

CMP
50 x 80 = 4.000 400 x 88.75 = 35.500 500 x 91 = 45.500 20 x 91 = 1.820

=> metoda CMP

210.
% = 607 4426 401 71.400 60.000 11.400

211.
Receptionare marfuri sosite din custodie cu minus neimputabil % 371 607 = 357 1.800.000 Marfuri in custodie la terti 1.780.000 20.000

65

212.
Factura Mat. Prime 2.000.000 200.000 1.800.000 90.000 1.710.000 324.900 2.034.900 1.800.000 1.710.000 90.000

Pret achizitie Rabat 10% Net comercial Scont 5% Net financiar TVA 19% Total plata 301 % 401 767

4426 = 401 321.900

213.
Plus cu minus la inventar la produse similare ce au acelasi pret se pot compensa si se efectueaza inregistrari in evisenta operativa si contabila analitica.

214.
Plus cu minus la inventar la produse cu preturi diferite se pot compensa si crea perisabilitati prin inregistrarea in evidenta operativa, contabila analitica si sintetica.

215.
% = 345 348 711 85.000 80.000 Produse finite 5.000 Difer. pret prod. finite

216.
Productia in curs de executie evaluata la : - cost prestabilit de productie - cost efectiv de productie

217.
Inventarul intermitent si evaluarea stocurilor la cost standard presupun ca datele privind sold si rulaj in cursul perioadei sunt deformate la ct. 301 , 308 , 601.

218.
Pv = 500.000 TVA = 19 %

66

Ad. com. = 25 % => Cost achizitie al marfurilor vandute = 500.000 / 1.19 / 1.25 = 420.168 / 1.25 = 336.134

219.
% = 607 4428 378 371 500.000 336.134 79.832 84.034

220.
409 = 401 200.000 401 = 409 160.000 381 = 409 40.000 4426 = 401 7.600 achizitie ambalaje - restituire ambalaje - retinere ambalaje - TVA la ambalaje retinute , facturata

221.
Diferente nefavorabile se inregistreaza cu + ( in negru ) ; este iesire stoc => pe credit 371 = % 345 348 378 4428 3.141.600 2.000.000 200.000 440.000 501.000

222.
Factura Rabat 5% Total Remiza 10% Net comercial Scont 2% Net financiar Ad. com 20% Pret vanzare 100.000 5.000 95.000 9.500 85.000 1.710 83.790 17.100 102.600

- se aplica la net comercial ( scont venit financiar, nu se scade din pret)

223.
Cost achizitie vama = ( 5.000 + 400 ) x 30.000 = 162.000.000 Taxe vamale = 12.960.000 Cost total = 174.960.000 TVA = 33.242.400

67

224.
301 = % 401 408 446 30.600.000 24.000.000 3.000.000 3.600.000 - materii prime - furniz. fact. nesosite - alte impoz. tx. si varsam.

225.
Livrare produse fara factura : 418 Clienti facturi de intocmit = % 701 4428 - TVA neexigibila pana la facturare

La facturare : 4111 = 418 4428 = 4427 4111 = % 701 4427

714.000 114.000 119.000 100.000 19.000 -

- la pret de contract diferenta intre pret din contract si pret inscris in factura

226.
Urmarirea recuperarii pierderii fiscale se realizeaza prin declaratiile anuale de impozit pe profit.

227.
Receptie marfa fara factura la pret de contract % = 301 4428 408 714.000 600.000 114.000

2. Primire factura la un alt pret 408 = 401 714.000 4426 = 4428 114.000

% = 301 4426

401

119.000 100.000 19.000

68

228.
TVA colectata TVA deductibila TVA neexigib. Prorata 100% 4427 = % 590.000 4426 250.000 4423 340.000 590.000 250.000 100.000

=> Tva de plata = 340.000

229.
Leasing financiar la utilizator ( locatar) presupune : reflectarea in bilant si contabilizarea angajamentelor de plata si a chiriilor corespunzatoare.

230.
Redeventa datorata de utilizator leasing operational % = 401 8.330.000 612 7.000.000 4426 1.330.000

231.
Metodele de evaluare pt. bunuri fungibile ( CMP, FIFO, LIFO ) se pot aplica si pt. investitii financiare pe termen scurt.

232.
Creante comerciale incerte in litigiu : Sold. 4118 Clienti incerti sau in litigiu = 595.000 Sold cr. 4428 = 95.000 Sold 1511 Provizioane pt. Litigii = 300.000 finaliz. Procesului se incas. virament , restul suporta intrepr.

1. Incasare clienti virament suma


5121 = 4118 297.500

2. Tva neexigibil aferent sumei incasate devine Tva colectat


4428 = 4427 47.500

69

3. Suportare pe cheltuiala din suma diferenta


% = 654 Pierderi din creante si debitori diversi 4118 297.500 250.000 47.500

4428 4. Anularea provizionului


1511 = 7812 Venituri din provizioane pt. risc. Si ch.

300.000

233.
Intrar i
S.I. 2.500 x 2.200

Iesiri FIFO LIFO CMP FIFO


1.500 x 2.000 = 3.000.000 1.500 x 2.000 = 3.000.000 2.500 x 2.200 = 5.500.000 1.500 x 2.000 = 3.000.000 1.500 x 2.200 = 3.300 .000 Tot = 6.300.000 2.500 x 2.200 = 5.500.000 500 x 2.000 = 1.000.000 Tot = 6.500.000 3.000 x 2.125.000 = 6.375.000 1.000 x 2.200 = 2.200.000

Stoc LIFO
1.500 x 2.000 = 3.000.000 1.500 x 2.000 = 3.000.000 2.500 x 2.200 = 5.500.000 1.000 x 2.000 = 2..000.000 1.000 x 2.125 = 2.125.000

CMP
1.500 x 2.000 = 3.000.000 4.000 x 2.125 = 8.500.000

234.
4427 = % 4426 4423 3.700.000 2.500.000 1.200.000 900.000 => 4423 = 300.000 de plata

4423 = 4424

=> b) 4427 = 4426 2.500.000 4427 = 4423 1.200.000 4423 = 4424 900.000

70

235.
Efect comercial reinnoit 4 luni- val. 2.000.000 Dobanda 15%/an => 2.000.000*15% /3 = 100.000

1. Anularea efectului initial


4111 Clienti = 413 Efecte de primit de la clienti 2.000.000

2. Imputarea dobanzilor de intarziere


4111 = 766 Venituri din dobanzi 100.000

3. Crearea unui nou efect cu o noua valoare


413 = 4111 2.100.000

236.
Comisioane si accesorii priv. investitii financiare pe termen scurt achizitionate se includ : b) in heltuieli de exploatare

237.
Factura Scont 2% Net financiar 3.000.000 60.000 2.940.000 60.000 60.000

La furnizor : 667 = 4111 La client : 401 = 767

238.
Datoria clienti ( creanta ) = 2.000 x 30.000 = 60.000.000 La incasare : % = 4111 5124 665 60.000.000 56.000.000 4.000.000

= 2.000 x 28.000 Pierderi din dif. de curs

239.
Factura = 3.000 x 30.000 = 90.000.000

71

% = 401 665

5124

93.000.000 90.000.000 3.000.000

240.
1. Primire avans 5121 = % 419 4427 2.380.000 2.000.000 380.000

Clienti creditori

2. Decontare factura ( reglare avans) % = 4111 5.950.000 419 2.000.000 4427 380.000 5121 3.570.000 La primirea facturii 4111 = % 5.950.000 704 5.000.000 4427 950.000

241.
Creante : 2.500 x 28.000 = 70.000.000 Datorii : 1.500 x 30.000 = 45.000.000 4111 = 765 665 = 401 7.500.00 1.500.000 Sfarsitul anului 77.500.000 46.500.000

242.
Efect de comert remis spre incasare inaintea termenului 1.500.000 Agio : comisioane 40.000

5113 Efecte de incasat = 413 Efecte de primit de la clienti 1.500.000 % = 5113

5121
627 Chelt. Servicii bancare

1.500.000 1.45.000 50.000

72

243.
Cambie remisa spre scadenta inaintea termenului de plata 2.000.000 Agio : -

sconturi 40.000 speze bancare 25.000

5114 Efecte remise spre scontare = 5113 Efecte de incasat 2.000.000


% = 5114 5121 627 Chelt. Servicii bancare 667 Cheltuieli privind sconturi acordate 2.000.000 1.925.000 25.000 40.000

244.
TVA se trece pe cheltuiala ( cand bunurile nu sunt vandute) 635 = 4427

245.
Vanzare prod. finite la o soc. din cadrul grupului 4511 Decontari in cadrul grupului = % 4.760.000 Venituri din vanzarea prod. Finite 4.000.000 4427 760.000

701

246.
Incasare prin virament prod. finite vandute la o soc. din cadrul grupului 5121 = 4511 Decontari in cadrul grupului 700.000

247.
Primire imprumut de la asociatul firmei 5121 = 4551 3.000.000 - gresit rasp. carte b)

248.

73

5121 = 462 Creditori diversi 4.500.000

249.
401 = 411 - compensare creante si datorii comerciale reciproce

250.
Cand se atribuie drepturi speciale de subscriere : DS c) cand valoarea de emisiune a noilor actiuni e < valoarea contabila anterioara operatiei

251.
Leasing operational : la utilizator factura emisa de proprietar , persoana juridica straina 612 = 401 2.000.000 4426 = 5121 380.000

252 .
Rezolvarea e urmatoarea: 612 = 401 2.000.000 4426 = 5121 380.000 401 = 446 240.000 = > e gresit raspunsul in carte

253.
Leasing operational: transfer drept propr. la val. rezid.- fact. 250.000 +19% TVA Cost achiz. initial 2.000.000, Amortiz. Inregistrata 1.750.000

1. Transferul dreptului de propriet. La val rezid. stabilita intre parti


461 Debitori diversi = % 297.500 7583 Venituri din vanzarea activelor si alte op. capital 250.000 4427 47.500

2. Scoatere din patrimoniu a bunului ce a facut obiect. contractului de leasing


% = 212 281 Amortizari 6583 Chelt.cu active cedate 2.000.000 1.750.000 250.000

74

254.
Leasing operational la utilizator transfer drept proprietate , pt constructie cumparata din tara, in conditia existentei optiunii de cumparare de la o pers. jurid. romana. % = 404

212 4426

297.500 250.000 47.500

255.
Leasing operational: transfer drept propr. la val. rezid., bun. achiz. pers. jur. staina- fact. 250.000 +19% TVA - taxe vam. 10%

se va include in val. Imobilizarii si tx. vamala val. bunului = 250.000 +250.000*10% = 250.000 + 25.000 = 275.000 TVA aferent 275.000 *19% = 52.250 212 Constructii = 404 212 = 446 4426 = 5121 250.000 25.000 52.250

256.
423 Personal ajutoare materiale datorate = 444 800.000 ( drepturi sociale ale salariatilor)

257.
Decontare factura active fixe printr-un efect de comert 404 Furnizori de imobilizari = 405 Efecte de platit pt. imobilizari 7.000.000

258.
5112 Cecuri de incasat = 411 5121 = 5112 4.000.000 4.000.000

259.
5328 Alte valori = 411 1.900.000 5121 = 5328

75

In 5328 = mandate postale aferente vanzarilor prin colet

260.
5121 = 5191 Credite bancare pe termen scurt 5.000.000 666 Cheltuieli privind dobanzile = 5198 Dobanzi aferebte creditelor bancare pe t.scurt

261.
1.Inregistrare suma virata in contul de acreditive 5411 Acreditive in lei = 581 20.000.000 2. Plata furnizor din contul de acreditive 401 = 5411 12.000.000

262.
% = 542 5.000.000 1.000.000 2.000.000 380.000 1.620.000

625 301 4426 5311

- Cheltuieli detasare inclusiv transport = 650.000 + 350.000 - piese schimb depozitate

263.
5321 Alte valori = 5311 250.000 175.000

6588 Alte chelt. de exploatare = 5321

264.
461 = 5311 5.900 - minus de casa imputat casierului

La problemele 265-267: FOND RULMENT = Capitaluri permanente Active imobilizate

76

NECESAR DE FOND DE RULMENT = Stocuri, creante - Datorii nefinanciare TREZORERIA =Disponibil si alte val mob plasament -Datorii financiare pe term scurt FR = Active totale Datorii sub un an = Cap permanent Active imobiliz. Cap.permanent. = Capital si rezerve + Proviz.+ Dat. peste un an NFR = Act. Circ. TREZORERIE DAT SUB UN AN- VENIT IN AVANS NFR = Active circulante(stoc+creante+ch in avans) - datorii curente(inclusiv venit in avans)- disponibil => Trezoreria = FR NFR = + sau

265.
FR = Capital permanent Active imobilizate = 800 600 = 200 NFR = Stocuri + Creante - Datorii curente = 300 140 = 160

266.
FR = 700 + 100 600 = 200 NFR = 300 140 = 160 T = 200 160 = 40 Sau T = 100 60 = 40

267.
NFR = 300 140 = 160 T = Disponibilitati Credite pe termen scurt = 100 60 = 40

La problemele 268-270:

CAPITAL PROPRIU = Capital social + Prime de capital +/- Rezerve din reevaluare +/- Rezultatul reportat +/- +/- Rezer Rezultatul exercitiului CAPITAL PERMANENT = Capital propriu + Datorii pe termen mediu si lung + subventii pt. invest.

268.
Capital propriu = 10.000.000 + 3.000.000 3.000.000 + 2.000.000 + 500.000 1.500.000 = 11.000.000 Capital permanent = Capital propriu + datorii pe term. mediu si lung = 11.000.000 + 8.000.000 = 19.000.000 => raspuns gresit in carte lipseste ceva cap propriu = 10 + 3 - 3 + 2 + 0.5 - 1.5 = 11

77

cap permanent = 11 + 8 + 1 = 20 oricum, la o grila de la inceput, subv. pt. investitii nu intrau in cap permanent

269.
Capital propriu = 10.000.000 + 3.000.000 3.000.000 + 2.000.000 + 500.000 1.500.000 = 11.000.000 In privinta subventiilor pentru investitii acestea pot fi asimilate capitalurilor permanente, caz in care capitalul permanent va fi : Capital permanent = Capital propriu + datorii pe term. mediu si lung + subv. = 11.000.000 + 8.000.000 + 1.000.000 = 20.000.000

270:
cap propriu = 10 - 3 + 2 + 0.5 + 1.5 = 11 cap perm = 11 +8 + 1 = 20

271.
701 = 5.000.000 704 = 2.000.000 707 = 3.000.000 708 = 500.000 V activ. diverse 711 = 1.000.000 V variatia stocurilor 722 = 2.500.000 V productia imobilizata 7411 = 6.000.000 V subventii exploat. aferente CA 758 = 500.000 Alte ven. din exploat.

CIFRA DE AFACERI NETA = Productia vanduta (701+702+703+704+705+706+708) + Venituri din vanzarea marfurilo (707) + Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri neta (7411) = 5.000.000+2.000.000+500.000+3.000.000+6.000.000 = 16.500.000 CIFRA DE AFACERI = ct. 701 + ct. 704 + ct. 707 + ct. 708 + ct. 7411 = 5.000.000 + 2.000.000 + 3.000.000 + 500.000 + 6.000.000 = 16.500.000

272.
212 = 7.000.000 281 = 2.900.000 301 = 900.000 391 = 40.000 409 = 80.000 419 = 50.000 371 = 60.000 378 = 50.000 5121 = 100.000 mj. fixe amortiz. mijl. fixe materii prime provizioane depreciere materii prime furnizori debitori clienti creditori

78

Active circulante = 301 391 + 371 378 + 5121 + 409 = 900.000 40.000 + 60.000 50.000 + 100.000 + 80.000 = 1.050.000

273.
Relatia rezultat contabil Rezultat fiscal Rezultatul fiscal = Rezultatul contabil inainte de impozitare deduceri fiscale + cheltuieli nedeductibile fiscal pierderi din anii precedenti

274.
Valorile privind deprecierile activelor ( amortizari si provizioane ) - nu se regasesc in continutul formularului de bilant ; nu apar ca posturi distincte, activele sunt prezentate la valoarea neta.

275.
Nu antreneaza fluxuri de trezorerie cheltuielile cu amortizari si provizioane.

276.
Se includ integral in CA : - venituri din vanzarea produselor - venituri din subventii de exploatare aferente CA - venituri din lucrari si servicii prestate

277.
Registre contabile auxiliare : b) RC, JV, JC

278 pg.162 raspuns gresit b ? vanzare teren 411=7583 24.000.000 anulare provizion 1518=7813 3.000.000 incasare % = 411 24.000.000 5121 22.400.000 665 1.600.000 scadere teren 6583 = 211 22.000.000 rez din expl= vdin expl - ch din expl = 7583+7813-6583 = 24.000.000+3.000.000- 22.000.000 = 5.000.000 lei rez fin = v fin-ch fin = -1.600.000 rez curent =5.000.000-1.600.000= 3.400.000 lei

79

dupa rationamentul meu raspunsul corect este a. ce parere aveti da, se pare ca e rasp. Gresit

278.
1. 2.
Vanzare teren => venit din vanzari 461=7583 Venituri din vanzare active 24.000.000 % = 213 mijloace fixe 24.000.000 5121 22.400.000 665 Cheltuieli diferente curs valutar 1.600.000 3. Anulare provizioane: => venit 2911 Provizioane pentru depreciere = 7813 Venituri din provz. pentru deprecierea imobilizrilor 3.000.000 4. Scadere teren : 6583 Cheltuieli privind activele cedate = 211 Terenuri 22.000.000 venituri exploatare: 3.000.000. + 24.000.000 = 27.000.000 chelt. Exploatare : 22.000.000 rez din expl = v din expl - ch din expl = 7583+7813-6583 rezult. Exploat pozitiv 5.000.000 chelt. Financ. : 1.600.000 rez fin = v fin-ch fin rezult. Financ. Negativ. 1.600.000 rezultat curent pozitiv : 5.000.000 1.600.000 = 3.400.000 Incasare:

279.
Marja comerc. + Productia exercit. Consumuri intermediare(costuri) = Valoarea adaugata

Product. Exerc. = Val. Adaug.+Consum. Intermediare- Marja comerciala

280.
Masa profitului impozabil la 31.12.N = S 121 + R 691 ( cheltuieli cumulate cu impozitul pe profit) + reintegrari fiscale deduceri fiscale

281.
Marja de productie = Cifra de afaceri - Costul productiei vandute

282.
In utilizarea SIG , trecerea de la amortiz. liniara la amortiz. degresiva are incidenta asupra :

80

b) rezultatului din exploatare

283.
4. 5.
Vanzare mj. Fix => venit din vanzari 461=7583 Venituri din vanzare active 8.400.000 Scoatere din evidenta mj. Fix : % = 213 mijloace fixe 15.000.000 281 Amortizare 7.000.000 6583 Cheltuieli privind activele cedate 8.000.000 6. Reluare provizioane: => venit 2913 Provizioane pentru depreciere = 7813 Venituri din provz. pentru deprecierea imobilizrilor 500.000

venituri exploatare: 8.400.000 + 500.000 = 8.900.000 chelt. Exploatare : 8.000.000 rezult. Exploat pozitiv 900.000

284.
Registre contabile obligatorii : RJ, RI , RCM

285.
Indicatori necuprinsi in contul de profit si pierdere : - marja comerciala - valoarea adaugata - excedent brut din exploatare

286.
profit contabil brut venituri din dividende amenzi si penalit. rep. Rez. Legala pierdere fiscala an prec. profit impozabil 2.000.000 - 80.000 + 150.000 - 100.000 = 2.000.000*5% 200.000 1.770.000 * 16% => impozit 283.200

287.
Indicator ce nu se regaseste distinct in contul de rezultate cu solduri intermediare : c) cifra de afaceri

288.
Determinarea masei profitului impozabil ce sta la baza declaratiei pt. impozitul pe profit =

81

Total venituri total cheltuieli + cheltuieli nedeductibile fiscal deduceri fiscale + impozit pe profit pierdere fiscala de recuperat

289.

290.
EBE = excedent brut exploatare = amortiz. si proviz. exploatare + alte cheltuieli de exploat. venituri din exploatare privind amortiz. si provizioane alte venituri din exploatare +/- rezultatul exploatarii

291.
Conturi ce apar in balanta cu sold , dar nu apar in bilant c) = 308 , 281 , 348 , 590 , 391 , 290

292.
Formula : Activ net contabil = Activ bilantier Active fictive Datorii = > b)

293.
Capacitatea de autofinantare = CAF = Rezultat net contabil + chelt. Cu amortiz si proviz. - ven. din reluari de amortz. Si proviz. - plusvalori din cesiuni elemente activ + minusvalori din cesiuni elemente activ (amortiz.) - cote parti din subventii pentru investitii virate la venituri CAF = 5.000.000 + 2.000.000 1.000.000 4.000.000 + 3.500.000 500.000+400.000 = 5.400.000

82

294.
Cheltuielile cu reparatii curente la mijloace fixe se cuprind in : b) cheltuieli de exploatare

295.
Cheltuielile cu plata despagubirilor se cuprind in : b) cheltuieli de exploatare

296.
In cadrul contului 101 Capital social actiunile sunt exprimate la : c) valoarea nominala

297.
In categoria cheltuielilor in avans nu se cuprind : c) Cheltuieli cu provizioane pt. reparatii capitale

298.
Stoc materii prime : - pret cumparare = 90.000

- chelt. achiz. accesorii = 10.000 => Cost achizitie = Vc = 100.000

Sfarsit ex. N provizion = 20.000 => Vstoc = 100.000 20.000 = 80.000 Sfarsit ex. N + 1 => V inventar = 95.000 => trebuie reluate provizioane de 15.000 = 95.000 80.000 => c) scaderea provizioanelor cu 15.000

299.
503 Actiuni = 509 Vrsminte de efectuat pentru investiiile pe termen scurt => partea de valoare neeliberata a unor actiuni cumparate 7.500.000

300.
1012
= 502 7.500.000 =>

c) anularea actiunilor proprii rascumparate , corespunzator reducerii capitalului social

83

301.
% = 401 357 4426 - Marfuri in custodies au in consignatie la terti

=> marfuri cumparate pe credit si lasate in custodia furnizorului => b)

302.
% = 5124 401 665 => plata in devize a furnizorilor cu diferenta curs nefavorabila prin cont de la banca => b)

303.
261 Titluri de participare detinute la filiale din cadrul grup = 456 Decontari cu asoc. privind capitalul => c) Aport la capitalul social sub forma titlurilor de participare

304.
1061 = 117 => acoperirea pierderilor reportate din anul precedent din rezervele legale = c)

305.
Virarea 70 Venituri din vanzari 7411 Venituri din subventii aferente CA reprezinta b) CA la 121 la sfarsitul anului

306.
Sold creditor al contului 458 Decontari din operatii in participatie => reprezinta sumele datorate coparticipantilor ca profit din operatii in participatie si sumele datorate de coparticipanti pt. acoperirea pierderilor din operatii in participatie.

307.
456 Decontari cu asociatii priv. Capitalul - operatiuni de fuziune = % 7.500.000 1012 Capital subscris varsat 5.000.000 1042 Prime de fuziune 500.000 261 Titluri de participare detinute 2.000.000

84

la filiale din cadrul grupului

b) Cazul fuziunii societatea absorbanta detine titluri de participare la societatea absorbita In contabilitatea absorbantului - operatia reprezinta cresterea capitalurilor si anularea titlurilor detinute.

308.
TVA aferenta lipsurilor de materiale consumabile neimputabile 635 = 4427

309.
Dobanzi anuale aferente creantelor legate de participatii 267 Creante imobilizate = 763 Venituri din creante imobilizate

310.
- obtinere constructie din activitate proprie 231 Imobilizari corporale in curs = 722 Venituri din productia imobilizari corporale - punere in functiune a imobilizarii 2121 = 231

311.
Reluare provizioane pt. garantii la expirarea perioadei de garantie 1512 Provizioane pt. garantii acordate clientilor = 7812 Venit. Din provizioane pt. riscuri si chelt.

312.
6581 Despagubiri, amnzi, penalit. = 448 Alte date si creante cu bugetul statului

313.
F.a.r. = [ CF / ( CA CV ) ] *100 => factor acoperire relativ CF = costuri fixe CV = costuri variabile

85

F.a.r. = 50.000/( 600.000 450.000) =( 50.000 / 150.000 ) *100 = 33.33% Sau

Se calculeaza CA critica: CA cr = CF 1 - CV / CA = 50.000 1 - 450.000 / 600.000 = 200.000

FA = ( CA cr / CA ) x 100 = ( 200.000 / 600.000 ) x 100 = 33.33 %

314.
Prod. A B C q 10.000 24.000 20.000 e 6 12 3 k 0.5 1 0.25 qe = q x k 5.000 24.000 5.000 Cae = ch/qe 11 Cu = k x Cui 5.5 11 2.75

IA = 6 / 12 = 0.5 IB = 12 / 12 = 1 IC = 3 / 12 = 0.25 QA = 0.5 * 10.000 = 5.000 QB = 1 * 24.000 = 24.000 QC = 0.25 * 20.000 = 5.000 QTOTAL = 34.000 374.000 / 34.000 = 11 Cu A = 0.5 * 11 = 5.5, Cu B = 1 * 11 = 11, Cu C = 0.25 * 11 = 2.75 raspuns b

315.
Ch vu = ( Ch max - Ch min ) = ( Qmax - Qmin ) Ch totale = Q x cvu + CF ChV = 40 * 10.000 kg = 400.000 ( 932.000 872.000 ) = 60.000 / 1.500 = 40 lei / kg ( 10.800 9.300 )

86

CF = Ch Totale Q * Ch vu = 916.000 40 * 10.000 = 516.000 ** Diferenta intre cheltuielile maxime si minime e data de cheltuielile fixe care sunt diferite in functie de gradul de utilizare sau capacitatea normala de productie .

315)
Este ceva ciudat! Raspuns bun la acesta grila este intr-adevar c). nu stiu de ce in cartea de la Ceccar este dat ca fiind bun raspunsul b. Grila este data si intr-o carte de grile de contabilitate de Corina Grazziela Dumitru (nr.40 / pag.352) si are si rezolvare acolo. Raspunsul bun este c. Iata rezolvarea din acea carte: cvu= (ch.max - ch.min) / (Qmax-Qmin)=(932000 - 872000)/(10800-9300) =40lei/kg Ch totale=Q x cvu + CF 932000=10800x40 + CF => CF=500000 Pt luna aprilie 916000=500000+CV => CV=416000

316.
pret vanzare total = 2.000 * 1.200 + 3.000 * 2.300 + 1.000 * 1.500 = 2.400.000 + 6.900.000 + 1.500.000 = 10.800.000 lei cost productie total = 10.260.000 lei => cost productie total / pret vanzare total = 10.260.000 / 10.800.000 = 0.95 => rezulta ponderea costurilor de productie in pretul de vanzare este de 0.95 cost unitar A = pret unitarA * pondere = = 1.200 x 0.95 = 1.140 cost unitar B = pret unitar B * pondere = 2.300 x 0.95 = 2.185

cost unitar C = pret unitar C * pondere = 1.500 x 0.95 = 1.425

317.
produs consum specific pret productia standard 0.100kg 20 lei/kg 2.316.000 buc abateri 0.110kg 19 lei/kg 2.316.000 buc

Val. Productiei

4.632.000 lei

4.840.440 lei => tot. Abateri =+208.440lei

87

Val. La Abateri consum = 0.110 kg * 20 lei/kg * 2.316.000 = 5.095.200 lei => abatere = 5.095.200 4.632.000 = + 463.200 lei Val.Abateri pret = tot abateri val.Abateri consum = 208.440 463.200 = -254.760 lei Sau Abateri cantitative = ( Ce Cs ) x Ps x Qe = ( 0.110 0.100) x 20 x 2.316.000 = 463.200 Abateri pret = ( Pe Ps ) x Ce x Qe = ( 19 20 ) x 0.110 x 2.316.000 = - 254.760

318.
cheltuieli produs A cheltuieli directe 5.000.000 sectia 1 1.250.000 sectia 2 0 generale 0 prod neterminata la incep N- costuri in N 75.000 la sf lui N- costuri in N+1 total 6.325.000 produs B 3.000.000 750.000 800.000 0 -90.000 4.460.000 total 8.000.000 2.000.000 800.000 600.000

baza de repartizare a cheltuielilor de sectie sunt chelt de productie directe, deci calculam cheltuielile sectiei 1 aferente produsului A, resp B in functie de ponderea cheltuielilor directe ale acestora in total cheltuieli directe chelt cu produsul A sectia 1 = 5.000.000 * 2.000.000/8.000.000 = 1.250.000 chelt cu produsul B sectia 1= 3.000.000 * 2.000.000/8.000.000 = 750.000

319.
Profit = Valoare vanzare Valoare cost Pf = Pv x q - ( CF + Cv x q ) 700.000 = 1.000 q 2.500.000 600 q => q = 3.200.000 / 400 = 8.000 sau Notatii : CA - Cifra de afaceri , Pr - profit , CT - cheltuieli totale, => 3.200.000 = 400 q

88

CF - cheltuieli fixe totale, CV - cheltuieli variabile totale, q - cantitatea , p - pretul de vanzare , cv - cheltuieli variabile unitare Stim ca : CA = CT + Pr De unde rezulta : CT = CA - Pr Sau altfel scris : CT = q*p - Pr (relatia 1) De asemeni : CT = CF + CV = CF + cv*q (relatia 2) Din cele doua relatii rezulta : q*p - Pr = CF + cv *q Cum necunoscuta este q avem : q*( p-cv) = CF +Pr Adica : q = (CF+ Pr) / (p-cv) Prin inlocuire obtinem : q = ( 2.500.000 + 700.000) / (1000 - 600) Adica : q = 8000

320.
Pondere de repartiz. chelt. indirecte : A = 1.500.000 / 6.000.000 = 0.25 B = 4.500.000 / 6.000.000 = 0.75 Ch. Variab. = T ch. indirecte T ch. fixe = 2.000.000 800.000 = 1.200.000 Ch. Variab A = 1.200.000 x 0.25 = 300.000 Ch. Variab B = 1.200.000 x 0.75 = 900.000 Grad activitate = 80% => ch. fixe conform grad de activitate = 800.000 x 80 % = 640.000 Cheltuieli fixe A = 640.000 x 0.25 = 160.000 Cheltuieli fixe B = 640.000 x 0.75 = 480.000
PRODUS CHELTUIELI DIRECTE (1 ) CHELTUIELI VARIABILE (2 ) CHELTUIELI FIXE (3 ) TOTAL COST (1 + 2 + 3 )

A B Total Sau

1.500.000 4.500.000 6.000.000

300.000 900.000 1.200.000

160.000 480.000 640.000

1.960.000 5.880.000 7.840.000

cheltuieli totale= 1.500.000+4.500.000+1.200.000+80%*800.000= 7.840.000 lei 7.840.000 lei cheltuieli totale ..........6.000.000 lei cheltuieli directe totale x cheltuieli totale A ........................1.500.000 lei cheltuieli directe A y cheltuieli totale B ........................1.500.000 lei cheltuieli directe B x= 7.840.000*1.500.000/6.000.000= 1.960.000 lei y= 7.840.000*4.500.000/6.000.000= 5.880.000 lei

89

321.
CA critica = costuri fixe / (1-cv unitar/pret unitar)= 2.500.000/ ( 1- 2.000/2.500) = 2.500.000 / ( 1 - 0,8) = 2.500.000 / 0,2 = 12.500.000 interval de siguranta = CA - CA critica= 8.000*2.500 - 12.500.000 = 20.000.000 12.500.000 = 7.500.000 sau CA = 8.000 buc x 2.500 = 20.000.000 Prag rentabilitate = CF x CA = 2.500.000 x 20.000.000 = 12.500.000 M /Cv 4.000.000 M /Cv s-a calculat : q ( Pv Ch Vu ) = 8.000 ( 2.500 2.000) = 4.000.000 Intervalul de siguranta dinamic = 20.000.000 12.500.000 = 7.500.000

322.
FORMULA PT FACTORUL DE ACOPERIRE RELATIV F.a.r. = [ CF / ( CA CV ) ] *100 => factor acoperire relativ CF = costuri fixe CV = costuri variabile In lipsa cheltuielilor fixe nu se poate calcula decat coeficientul marjei PRODUS A B C D E PU VANZARE 900 1.500 1.400 700 2.000 CV UNITAR 700 1.000 1.200 500 1.500 PV - CV 200 500 200 200 500 RATA MARJEI Pv Cv Pv 22,2 % 33 , 3 % 14,28 % 28,57 % 25 %

Conform coeficientului marjei => raspuns corect : se elimina A si C raspuns eronat carte C si D

323.
Notatii : CA - Cifra de afaceri , Pr - profit , CT - cheltuieli totale, CF - cheltuieli fixe totale, CV - cheltuieli variabile totale, q - cantitatea , p - pretul de vanzare , cv - cheltuieli variabile unitare Stim ca : De unde rezulta : CT = CA - Pr Sau altfel scris : CT = q*p - Pr (relatia 1)

90

Pr = CA - CT = CA CV CF = q*pv q*cp CF Profit total= 10.000*600 10.000*500 600.000=400.000 1.000.000 = q buc*650 - q buc*500 - 600.000 q buc=10.667 productia tre marita cu 10. 667 10.000 = 667 bucati

324 .
Pr = CA - CT = CA CV CF = q*pv q*cv CF Profit total= 10.000*600 10.000*500 600.000 = 400.000 1.000.000 = 10.000*650 - 10.000*cvu - 600.000 cvu = 490 reducere 500 490 = 10 lei

325.
produs B chelt. Directe chelt. Indirecte prod neterminata la sf lui N- costuri in N+1 TOTAL cost productie Cost planificat Abatere 500.000 75.000 = 300.000*25% -60.000 515.000 500.000 15.000 =>

903 Decontri interne privind diferenele de pre = 902 Decontri interne privind producia obinut sau chelt. Directe chelt. Indirecte prod neterminata Cost efectiv Cost planificat Abatere 500.000 75.000 -60.000 515.000 505.000 15.000

326.
Formula de corelatie intre rezultatul din contabilitatea financiara si cel din contabilitatea de gestiune => c)

91

Rezultatul contabilitatii de gestiune = Rezultatul contabil financiar - cheltuieli neincorporate + cheltuieli supletive

327.
Formula de corelatie intre cheltuielile din contabilitatea financiara si cele din contabilitatea de gestiune =>a) Cheltuieli din contabilitatea financiara = Cheltuieli din contabilitatea de gestiune + cheltuieli neincorporate cheltuieli supletive

328.
Cheltuiala nespecifica costului perioadei ci cost al produsului a) cheltuieli de fabricatie

329.
Procedeu de repartizare a cheltuielilor indirecte : b) procedeul diviziunii complexe = GRESIT

330.
A absoarbe B Indicatori Nr. actiuni Valoare nominala Capital social Activ net contabil Val. matematica a actiunii A 1.000 1.000 1.000.000 3.000.000 3.000 B 500 2.000 1.000.000 1.5000.000 3.000

Aportul lui B in A este Activul net( capitaluri proprii) = > 1.500.000 pt. remunerarea lui B , A trebuie sa creeze : Activ net B = Vmat. actiuni A

1.500.000 = 500 act. 3.000

pt. 500 actini B se schimba 500 actiuni A => raport schimb = 1/1
Sau

Rs = VB / VA = 3.000 / 3.000 = 1 / 1 Nr. de act. ce se vor emite = 500 x 1 / 1

92

Capitalul social A se majoreaza cu 500 act. x 1.000 (Vn) = 500.000 Diferenta intre aportul total 1.500.000 si capitalul social 500.000 = prima de fuziune = 1.500.000
500.000 = 1.000.000

456 Decontari cu asoc. priv. cap. soc. B =

1012
1042

1.500.000 500.000 1.000.000 Prime fuziune

331.
Bilant contabil inainte de partaj la o S.N.C. Activ 121 Rezultatul lichidarii Pasiv 100.000 - A = 75% - B = 25% 50.000

150.000

1012 Capital social 401 Furnizori

Inregistrari de partaj : 1. Stingerea datoriei la furnizor din banii asociatilor ce raspund solidar : 401 = % 50.000 456 A 37.500 - 75% 456 B 12.500 - 25% 2.Repartizarea situatiei negative intre asociati : Capital social .100.000 Rezultatul lichidarii .150.000 Situatia neta.. - 50.000 => - 37.500 A - 12.500 B 3. Inchiderea conturilor : % = 121 150.000 456 A 37.500 456 B 12.500 101 100.000

332.
Bilant contabil inainte de partaj la o S.A.

93

Activ 5121 Disponibilitati 550.000

Pasiv 101 Capital social 300.000 106 Rezerve legale 45.000 121 Rezultatul lichidarii 155.000

Castigul din lichidare = Rezerve + rezultatul lichidarii = 45.000 + 155.000 = 200.000 Rezervele legale cand s-au creat din profit, profitul nu a fost impozitat. Cu ocazia partajului rezervele se
impoziteaza ca profit si diferenta ca dividende. 1. Inregistrarea obligatiei fata de asociati 1061 = 456 45.000 2. Stabilirea obligatiei de plata a impozitului pe profit aferent = 25 % x 45.000 = 11.250 456 = 441 11.250 3. Plata impozit profit 441 = 5121 11.250 4 Stabilirea sumei din rezultat ce se distribuie sub forma de dividende si a impozitului aferent 45.000 11.250 = 33.750 33.750 x 5 % = 1.687.5 5. Stabilirea obligatiei de plata a impozitului pe dividende 456 = 446 1.687.5 6. Plata impozit dividende 446 = 5121 1.687,5 7. Achitarea dividendelor nete cuvenite = 33.750 1.687.5 = 32.062.5 456 = 5121 32.062,5

333 334 formulele ce trebuie folosite sunt: raport paritate= valoare matematica a unei actiuni a societatii absorbite/valoarea matematica a unei actiuni a societatii absorbante nr de act emise de catre societatea absorbanta pentru acoperirea aportului societatii absorbite= activ net ctb societate absorbita/ valoarea matematica a unei act soc absorbanta sau nr de act emise de catre societatea absorbanta pentru acoperirea aportului societatii absorbite= nr de actiuni ale societatii absorbite * raportul de paritate prima de fuziune= nr de actiuni emise de societatea absorbanta pt acop aportului societatii absorbite*(valoare

94

matematica a unei actiuni a societatii absorbante- valoarea nominala a unei actiuni a societatii absorbante) sau prima de fuziune = activ net aportat al societatii absorbite-nr. de actiuni emise de societatea absorbanta pt a acoperi aportul societatii absorbite* valoarea nominala a unei actiuni a societatii absorbante

333 .
A absoarbe B Care este nr de act emise de A pt a remunera aportul lui B? Indicatori Numar actiuni Activ real ( - actiuni B) Actiuni B (1.100 act.) => 1act . = 1.000 Datorii V matem. V intrinseca Pt. A 10.000 act 18.526.000 1.100.000 3.758.000 1.600 B 2.000 act 12.495.000 10.255.000 1.120

B : V matem = (Activ real Datorii ) / Nr. act. = Activ net / Datorii = (12.495.000 10.255.000 ) /2.000

Pt. A : V intrinseca = Activ net corijat / Nr. act. = (Activ Net + Valoarea latenta ( plus de valoare detinut de A in actiuni B) ) / Nr. act = Activ Net + nr. actiuni detinute de A x ( Vm act. B Vachiz. Act. B detinute de A) Numar de actiuni Vi = (18.526.000 + 1.100.000) 3.758.000 + 1.100 ( 1.120 1.000) = 19.626.000 3.758.000 + 1.100 x 120 10.000 10.000 = 15.868.000 + 132.000 = 16.000.000 = 1.600 10.000 10.000

Raportul de schimb: = Vm act B = 1.120 / 1.600 = 0.7 Vi act A

=> Vm soc. absorbite V soc. absorbante

Se calculeaza nr.de act.ce trebuie emise de soc. A: pt a remunera 2.000 act. B Activ net B Vm act. A = 2.240.000 / 1.600 = 1.400

- Nr. act. B x Rs = 2000 act x 0.7 = 1.400 act Soc. A remunereaza doar partea de aport ce nu-i apartine adica : 2.000 1.100 = 900 act. Soc. A detine 1.100 act ale soc.B , adica: 1.100 /2000 = 55 % cap. soc

95

Deci va remunera doar 45% emite 1.400 act x 45% = 630 act.
Sau A remunereaza 900 act. => Nr. act. ce tb. emise de A pt. remunerare aport = Nr. act. B x Rs = 900 x 0.7 = 630 act. Sau stim ca A detine 1.100 act B, aplicam reg de trei simpla 2.000 act B........ 100% 1.100 act B ......X => X = 1.100 x 100/2.000 = 55% Aport cap = 100 55 = 45% Aport remunerat = ANC B x 45% = 2.240.000 x 45% = 1.008.000 lei nr actiuni de emis = 1.008.000 / 1.600 = 630 act

334.
A absoarbe B Indicatori Numar actiuni Val. nominala Activ real ( - actiuni B) Actiuni B (10.000 act. x 48.400) Datorii V matem. V intrinseca Pt. A 60.000 act 20.000 2.728.000.000 484.000.000 296.000.000 51.200 B 25.000 act 20.000 1.950.000 350.000.000 64.000

B : V matem = (Activ real Datorii ) / Nr. act. = Activ net / Datorii = (1.950.000.000-350.000.000 ) 25.000 = 1.600.000.000 / 25.000.000 = 64.000

Pt. A : V intrinseca = Activ net corijat / Nr. act. = (Activ Net + Valoarea latenta ( plus de valoare detinut de A in actiuni B) ) / Nr. act = Activ Net + nr. actiuni detinute de A x ( Vm act. B Vachiz. Act. B detinute de A) Numar de actiuni Vi = = (2.728.000.000 + 484.000.000) 296.000.000 + 10.000 ( 64.000 48.000) = 60.000 2.916.000 + 156.000.000 = 51.200 60.000 => Vm soc. absorbite

Raportul de schimb: = Vm act B = 64.000 / 51.200 = 1.25

96

Vi act A

V soc. absorbante

Se calculeaza nr.de act.ce trebuie emise de soc. A: pt a remunera 2.000 act. B

Soc. A detine 10.000 act ale soc.B => Deci va remunera doar 15.000 act
Nr. act. ce tb. emise de A pt. remunerare aport = Nr. act. B ce trebuie remunerate x Rs = 15.000 x 1.25 = 18.750 act. Sau nr act de emis = 1.25 x 25.000 = 31.250 sau 1.600.000.000 / 51.200 = 31.250 Aplicam reg de trei simpla 25.000 act B.....100% 10.000 act B.....X X = 10.000 x 100 / 25.000 = 40% Aport cap = 100 - 40 = 60% Aport cap rem = 1.600.000.000 x 60% = 960.000.000 nr act de emis = 31.250 x 60% = 18.750 Aportul lui B = 1.600.000.000 dar A remunereaza doar 15.000 act. x 64.000 = 960.000.000 Crestere capital social A : 18.750 x 20.000(Vn) = 375.000.000 Prima fuziune propriuzisa = 960.000.000 375.000.000 = 585.000.000 Prima fuziune complementara = plus valoare = 10.000 ( 64.000 48.000) = 10.000 x 15.600 = 156.000.000 Prima fuziune totala = 585.000.000 + 156.000.000 = 741.000.000

335.
Rezultatul exercitiului = a) patrimonial : venituri N Ch. N b) economic NU c) financiar : variatie capitaluri intre N si N-1 cresteri capitaluri N + distribuire dividende + reduceri capital in N

336.
INDICATORI Actiuni Valoare globala Valoare mat. actiuni I. societatea A absoarbe societatea B A 5.000 act x 5.500 27.500.000 27.500.000 / 5.000 = 5.500 B 2.000 act. x 6.000 12.000.000 12.000.000 / 2.000 = 6.000

97

Raportul de schimb: = V B VA

= 6.000 / 5.500 = 60 / 55

=> Vm soc. absorbite V soc. absorbante

Nr. de actiuni de emis de A : 1) Val.B de aport = 12.000.000 / 5.500 = 2.182 act Vm act. A sau 2) Rs x nr. act. B = 2.000 x 60 / 55 = 2.182 act

II. societatea B absoarbe societatea A Raportul de schimb: = V A VB = 5.500 / 6.000 = 55 / 60

Nr. de actiuni de emis de A : 1) Val.A de aport = 27.500.000 / 6.000 = 4.583 act Vm act. B sau 2) Rs x nr. act. A = 5.000 x 55 / 60 = 4.583 act

337 .
Societatea A absoarbe societatea B

INDICATORI Nr Actiuni Valoare globala Valoare mat. actiuni

A 1.000 15.000.000 15.000

B 800 20.000.000 20.000.000 / 800 = 25.000

1. Raportul de schimb: = V B VA

= 25.000 / 15.000 = 5 / 3 = 5/3 x 800 = 1.333 Sau = 20.000.000 / 15.000 = 1.333

2. Nr. de act de emis de catre soc absorbanta

3. Crestere prin aport a capitalului social = 1.333 x 14.000 ( Vn) = 18.662.000 lei 4. Prima de fuziune = sau Valoare de aport = - Val. Capital social 20.000.000 - 1.333 x 14.000 = -18.662.000 1.338.000 = 1333 act. la val nom

98

Prima de fuziune = activ net de aport al soc absorbite - nr de act de emis de asoc absorbanta pt acop aport soc absorbita* val nom a act soc absorbante = 20.000.000 - 1.333 x 14.000 = 1.338.000 lei 456B = % 1012 1042 20.000.000 18.662.000 1.338.000

338.
Bilant contabil inainte de partaj la un S.R.L. Activ 5121 Disponibilitati Pasiv 5.000.000 - A = 80% - B = 20% 1061 Rezerve legale 1.000.000 121 Rezultat net lichidare 2.000.000

8.000.000

1012 Capital social

Inregistrari de partaj : 1. . Inregistrarea obligatiei fata de asociati privind repartizare capital social 101 = % 5.000.000 456 A 4.000.000 456 B 1.000.000 2. Plata capital social % = 5121 5.000.000 456 A 4.000.000 456 B 1.000.000 3 . Inregistrarea obligatiei fata de asociati privind rezervele 106 = % 1.000.000 456 A 800.000 456 B 200.000 4. . Inregistrarea obligatiei fata de asociati privind rezultatul lichidarii 121 = % 2.000.000 456 A 1.600.000 456 B 400.000 5. Stabilirea obligatiei de plata a impozitului pe profit aferent % = 441 250.000 = 1.000.000 x 25% 456 A 200.000 = 800.000 x 25% 456 B 50.000 = 200.000 x 25% 6. a) Stabilirea sumei din rezerve ce se distribuie sub forma de dividende si a impozitului aferent 1.000.000 250.000 = 750.000 750.000 x 5 % = 37.500 b) Stabilirea sumei din rezultat ce se distribuie sub forma de dividende si a impozitului aferent 2.000.000 x 5 % = 100.000

99

7. Stabilirea obligatiei de plata a impozitului pe dividende % = 446 137.500 = 100.000 + 37.500 456 A 110.000 = 137.500 x 80% 456 B 27.500 = 137.500 x 20% 8. Plata impozit dividende si impozit profit % = 5121 387.500 446 137.500 441 250.000 9. Achitarea dividendelor nete cuvenite = 2.750.000 - 387.500 = 2.612.500 % = 5121 2.612.500 456 A 2.090.000 = 2.612.500 x 80% 456 B 522.500 = 2.612.500 x 20% problema e gresita in ce priveste calculele , monografia e corecta

339.
A absoarbe B 1. Calculul valorii pe actiune Indicatori Actiuni Activ real Datorii Activ net Valoare pe actiune A 20.000 act x 1.000 44.000.000 9.000.000 35.000.000 1.750 B 5.000 act x 1.000 19.750.000 (fara actiuni A) + 1.200.000 = 1.000 act x 1.200 4.000.000 16.950.000 ( din care 1.200.000 act A) 3.390

Aportul lui B in A este : 16.950.000 1.200.000 ( act A) = 15.750.000 Nr. de actiuni emise de A pt. acoprerire aport = 15.750.000 / 1.750 = 9.000 act Trebuie remunerate si cele 1.000 act detinute de B la A = > emite A = 1.000 act => Total actiuni emise de A = 10.000 act Prima de fuziune = nr. act. emise de soc. absorbanta x ( Vm act. soc. absorbita Vn act soc. absorbanta ) = 10.000 x ( 1.750 - 1.000 ) = 10.000 x 750 = 7.500.000 sau 2. Rs = V B = 3.500 / 1.750 = 2 / 1 = 2 VA

100

3. Nr. de actiuni ce se vor emite de A 2 / 1 x 5.000 = 10.000 sau 17.500.000 / 1.750 = 10.000 4. Prima de fuziune - valoare aport = 17.500.000 - se scad 10.000 act la val nom. = 10.000.000 7.500.000

= 10.000 x 1.000

340.
Indicatori Actiuni Capital social Rezerve Participatii 100 act.B x 1.080 Activ net ( capitaluri proprii) Vm act. Val. intrinseca A 1.200 act x 1.000 1.200.000 300.000 108.000 1.260 B 500 act x 1.000 500.000 100.000 600.000 1.200

Pt. A : V intrinseca = Activ net corijat / Nr. act. = (Activ Net + Valoarea latenta ( plus de valoare detinut de A in actiuni B) ) / Nr. act = Activ Net + nr. actiuni detinute de A x ( Vm act. B Vachiz. Act. B detinute de A) Numar de actiuni Vi = = (1.200.000 + 300.000) + 100 ( 1.200 1.080) = 1.200 1.500.000 + 100 x 120 = 1.512.000 / 1.200 = 1.260 1.200

Aportul de remunerat de A = 400 act. = > 80% => Aport = 80% x 600.000 = 480.000 Raportul de schimb: = Vm act B = 1.200 / 1.260 = 0.952 Vi act A => Vm soc. absorbite V soc. Absorbante

Nr. de actiuni de emis de A = Nr. act. de remunerat x Rs = 400 x 120 / 126 = 381 Crestere capital social la A = 381 act x 1.000 (Vn) = 381.000 Prima de fuziune propriu zisa = 480.000 - 381.000 = 99.000 Prima de fuziune complementara = plusul de valoare latent = 12.000 => Prima de fuziune totala = 99.000 + 12.000 = 111.000 Inregistrarea la A a aportului cu cresterea capitalurilor si anularea titlurilor lui B detinute de A : 456 B = % 1012 600.000 381.000

101

261 1042

108.000 111.000

- Titluri de participare - Prime de fuziune

341.
S.A. Bilant inainte de partaj 5.800.000 5.800.000 1012 Capital social 401 Furnizori datorii P 5.000.000 800.000 5.800.000

A 121 Rezultatul lichidarii ( pierderi )

La S.A. raspunderea asociatilor e pana la concurenta aportului lor, datoria neplatita si celelalte conturi sunt anulate c) % = 121 5.800.000 101 500.000 401 800.000

342.
Operatia de consolidare gresita : a) elaborarea conturilor anuale individuale

343.
Retratarea si ajustarea prealabila a conturilor individuale gresita : c) regularizarea diferentelor de inventariere

344.
Situatie in care controlul in societatile de grup opereaza in fapt cf. Ias 27 NU : c) intreprinderea mama se gaseste in aceeasi tara sau localitate cu filialele din grup

345.
Conditii de exceptare a societatilor comerciale de la consolidare conform D VII : => nu e mentionata in directiva : c) cand societatile ce trebuie consolidate isi au sediul in alta tara sau alta localitate decat societatea mama.

346 - 349 Elemente nemonetare


- Imobilizari corporale - imobilizari necorporale - imobilizari financiare ( partial ) : 1. 2. titluri de participare titluri imobilizate ale activitatilor de

Elemente monetare - imobilizari financiare ( partial ) :


1. creante imobilizate

2. datorii sub forma de varsaminte efectuate pt. imobilizari financiare - alte active circulante :

102

protofoliu 3. alte titluri imobilizate

1. 2. 3. 4.

furnizori, clienti, conturi asimilate alte creante titluri de plasament disponibilitati si alte valori

- stocuri - cheltuieli in avans - venituri in avans - capitaluri proprii : 1. 2. capital social prime legate de capital rezerve si alte fonduri

- decontari din operatiuni curs clarificare - prime privind rambursarea obligatiunilor - capitaluri proprii pt. fondul de participare la profit si subventii pt. investitii - imprumuturi si datorii asimilate (emisiune de obligatiuni, credite pe termen mediu si lung) - provizioane pt. riscuri si cheltuieli - datorii ( furnizori, clienti creditori)

3.

346.
Element nemonetar = c) provizioane pt. riscuri si cheltuieli

347.
Elemente considerate nemonetare, dar care cuprind in fapt elem. monetare : c) prime privind rambursarea obligatiunilor

348.
Elemente considerate monetare, dar care cuprind in fapt elem. nemonetare : c) capital social

349.
Elemente considerate monetare, dar care cuprind in fapt elem. nemonetare: c) rezerve

350.

103

se determina valoarea neta contabila, adica 800-200=600 si se face raport 900/600=1.5. Aceasta valoare se inmulteste cu valoarea contabila si cu amortizare, asa ajungi la valorile astea, diferenta se trece pe reevaluare. 900/600 =1.5 pt val brute 800*1.5 = 1.200 am 200*1.5 = 300 212 = % 400 = 1.200 - 800 2812 100 = 300 - 200 105 300

351.
Du= 3ani An I = 30% Vi = 300.000.000*30% = 90.000.000 An II = 25% Vi = 300.000.000*25% = 75.000.000 An III = 15% Vi = 300.000.000*15% = 45.000.000 Vi = 300 u.m. 210.000.000 ( depreciere) V reziduala = 300.000.000 210.000.000 = 90.000.000 (Anula = 210/3=70 u.m./an) - nu

352.
Se anuleaza amort istorica Se inreg dif din reevaluare 2812 = 212 212 = 105 200.000.000 300.000.000

353.
amortizare/piesa = 240.000.000 / 240.000 =1.000 anul1 = 25.000 x 1.000 = 25.000.000 anul2 = 60.000 x 1.000 = 60.000.000 anul3 = 100.000 x 1.000 =100.000.000 anul4 = 55.000 x 1.000 = 55.000.000 Total 240.000.000 sau 240.000.000 * 25.000/240.000 sau 240.000.000 * 60.000/240.000 sau 240.000.000 * 100.000/240.000 sau 240.000.000 * 55.000/240.000

354.
1. Primul procedeu : costul imobilizarii si amortizarii cumulate vor fi reevaluate prin aplicarea coeficientului rezultat din raportul intre valoarea reevaluata si valoarea neta contabila a constructiilor 720 / (800 200) = 720 / 600 = 1.2 Costul constructiilor : 800 x 1.2 = 960 mld Amortizarile cumulate : 200 x 1.2 = 240 mld Valoarea neta contabila 720 mld

104

212 = % 2812 105

160 = 960 800 - val. reeval val. istorica 40 = 240 - 200 120

2. Al doilea procedeu : amortizarile cumulate vor fi mai intai deduse din valoarea bruta a constructiilor, care apoi vor fi reevaluate Se anuleaza amort istorica 2812 = 212 200 mld Se inreg dif din reevaluare 212 = 105 120 mld

355.
val amortizabila =147.000.000 47.000.000 =100.000.000 Amortizare anuala = 100.000.000 / 5 = 20.000.000 in N+1 281 = 213 20.000.000

356.
Vi = 260.000.000 ; Du = 5ani; Vrez = 20.000.000; V amortizabila = 240.000.000 Metoda Softy = > Cota anuala e o fractie al carei numitor e egal cu suma numerelor ce reprezinta anii de viata utila si al carei numarator esta egal cu numarul de ani de viata utila ca au mai ramas de parcurs. ANUL 1 2 3 4 5 COTA 5/15 = 5/ ( 1+2+3+4+5) 4/15 3/15 2/15 1/15 AMORTIZAREA 240.000.000 * 5/15 = 80.000.000 240.000.000 * 4/15 = 64.000.000 240.000.000 * 3/15 = 48.000.000 240.000.000 * 2/15 = 32.000.000 240.000.000 * 1/15 = 16.000.000

357.
Vi = 260.000.000 ; Du = 5ani; Vrez = 20.000.000; V amortizabila = 240.000.000

Metoda Softy sau metoda sumei ansamblului cifrelor anilor de folosinta sau metoda bazei de calcul constanta si a ratelor d amortizare variabile = > presupune 2 pasi 1. 2. ANUL 1 COTA 8/20 = 8/ (8+6+3+2+1) Determinarea sumei ansamblului de ani : 8+6+3+2+1 = 20 Calcularea anuitatilor . AMORTIZAREA 240.000.000 * 8/20 = 96.000.000

105

2 3 4 5

6/20 3/20 2/20 1/20

240.000.000 * 6/20 = 72.000.000 240.000.000 * 3/20 = 36.000.000 240.000.000 * 2/20 = 24.000.000 240.000.000 * 1/20 = 12.000.000

358.
Vi = 260.000.000 ; Du = 5ani; Vrez = 20.000.000; V amortizabila = 240.000.000

Amorizarea degresiva se calculeaza in caz de fata prin aplicarea unei cote constante la o valoarea degresiva( descrescatoar => Metoda cotelor constante Pt. mijl. Fixe ce au o durata normala de functionare de pana la 5 ani inclusiv, nu se aplica AD2 ci AD1 (pg. 248 Feleaga) ANUL 1 2 3 4 5 MODUL DE CALCULAMORTIZ. ANUALA AL. RAMASA(VCN) V 240.000.000*40% 96.000.000 240.000.000 - 96.000.000= 144.000.000 144.000.000* 40% 57.600.000 144.000.000 57.600.000 = 86.400.000 86.400.000* 40% 34.560.000 86.400.000 34.560.000 = 51.840.000 51.840.000 / 2 25.920.000 51.840.000 25.920.000 = 25.920.000 25.920.000 0

359.
Amort anuala =140.000.000/7=20.000.000 N-2, N-1= 20.000.000 Cheltuielile cu amortizarea anilor anteriori (N-2, N-1) nu sunt revizuite. Cheltuiala exercitiului curent (N) si a exercitiilor ulterioare sunt modificate, astfel incat la sfarsitul exercitiului N+3 bunul sa fie amortizat integral. valoare neta N-1=140.000.000 2 x 20.000.000 = 100.000.000 Utilajul trebuie sa fie amortizat integral in urmatorii 3 ani incepand cu exercitiul N+1 amortiz in N, N+1, N+2, N+3 = 100.000.000/4 = 25.000.000 (grila 359: la sfarsitul anului N (dupa 3 ani de amortizare), cand se constata ca durata ramasa este de 3 ani, se corecteaza si amortizarea din anul N (care era de 20 mil), prin calcularea noii amortizari (100 mil/3+1ani)? Eu am intrebat pe la cursuri si mi s-a raspuns ca nu se mai intervine asupra cheltuielilor cu amortizarea care au fost inregistrate in cursul anului.) 360. Proiectul X nu este recunoscut => Deoarece nu indeplineste conditiile de recunoastere cheltuielile cu proiectul X reprezinta cheltuieli curente Proiectul Y

106

In ias 38 se precizeaza ca , costul unui activ obtinut in regie proprie nu include ch administrative si generale cu exceptia cazului in care aceste ch pot fi direct atribuite acelui activ. Deci , eu cred ca din ch generale doar cele directe pot fi incluse in costul proiectului y tot IAS 38 spune ca: "elemente care urmeaz a fi incluse n cost sunt: ... Cheltuielile de regie necesare generrii imobilizrii i care pot fi alocate acesteia pe o baz rezonabil i consecvent." in cazul proiectului y care indeplineste conditiile de recunoastere a unui activ necorporal, costul sau e format din 3000+1500+20%*1000+800 = 5.500

361.
Studiul si analiza apartin de dezvoltare si nu pot fi capitalizate pentru ca abia la sfarsitul analizei functionale sau stabilit sanse de reusita. Cost de productie=11.000 +18.000 +1.000 +800 = 30.800 Ch. cu preg personal sunt ulterioare si repr chelt ale perioadei

362.
in anul N sunt doar chelt de cercetare si nu se indeplineste conditiile de recunoastere asa ca vor fi chelt curente cei 30.000 u.m. in anul N+1 se demonstreaza ca se indeplinesc conditiile de recunoastere si activul este recunoscut 10.000 + 8.000 = 18.000 activ necorporal in anul N+2 se realizeaza chelt ulterioare privind activul dar ele nu vor genera beneficii economice suplimentare deci vor fi chelt curente 12.000

363.
Cost achizitie brevet = 50.000 Amort anuala = 50.000 / 5 = 10.000 Val neta la data primei reev. 31.12.N = 50.000 2 x 10.000 = 30.000 Val justa = 15.000 Dif de valoare = 30.000 - 15.000 = 15.000 31 dec N se decide reeval, a amortizat 2 ani pana atunci val bruta : 50.000 15.000 = 35.000 diferenta cu care scade val de inreg. amortizare : 20.000 => 20.000 diferenta cu care tr sa reduc amortizarea val neta : 30.000 - 15.000 = 15.000 diferenta cu care scade valoarea neta

107

inreg contabila ar fi 1. anularea amortizarii : 2805 Amortizarea brevete, concesiuni,si alte valori similare = 205 Concesiuni, brevete, licente,, si alte valori similare 20.000 2.deprecierea valorii 6588 Alte cheltuieli de exploatare = 205 15.000

la 31 dec N+1 a mai amortizat un an in plus fata de sit precedenta Amort N+1 = 15.000 / 3 = 5.000 val neta la 31.12.N+1= 15.000 - 5.000 = 10.000 val. justa = 60.000 val bruta : 15.000 creste la 60.000 => 45.000 dif cu care creste val de inreg. amortiz : 5.000 => 5.000 dif cu care tr sa reduc amortizarea val neta : 10.000 creste la 60.000 => 50.000 dif cu care creste valoarea neta inreg contabila ar fi 1. anularea amortizarii : 2805 = 205 5.000 2. Inreg. difer. din reevaluare 205 = % 50.000 7588 Alte venit. din exploatare 15.000 (= cu suma care anterior am pus-o pe 6588) 105 Rezerve din reevaluare 35.000 364. Cost achizitie brevet = 50.000 Amort anuala = 50.000 / 5 = 10.000 31 dec N se decide reeval, a amortizat 2 ani pana atunci val bruta : 50.000 15.000 = 35.000 diferenta cu care scade val de inreg. Val neta la data primei reev. 31.12.N = 50.000 2 x 10.000 = 30.000 Val justa = 15.000 raport = val reev / val neta contab=15.000 / 30.000 = 0,5 marimi reev 50.000 x 0.5 = 25.000 ( prin aplicarea coeficietului 0.5) amortizare 20.000 x 0.5 = 10.000 an n val reev 15.000 inreg conta

108

% = 6805 2805 6588

205 35.000 15.000 = (50.000 20.000) -15.000 10.000 = 20.000-10.000 10.000

anul N+1 amortizare = 5.000 Val neta la data 31.12.N+1 = 15.000 5.000 = 10.000 val justa = 60.000 rapotul=val reevaluta/val neta contabila=60.000/10.000=6 val bruta a imobilizarii = 15.000*6 = 90.000 amortizarea recalculata = 5.000*6 = 30.000 205 = % 2805 105 7588 75.000 = 90.000 15.000 25.000 = 30.000 5.000 40.000 10.000

365. listat pdf 366. list. Pdf


367. Rata de randament = Rf + ( Rm - Rf ) = 20% + 2 (30% - 20% ) = 40%

368. list. Pdf 369. list. pdf 370. list. Pdf 371. list. Pdf 372. list. Pdf 373. list. Pdf 374. list. Pdf 375. list. Pdf 376. list. Pdf 377. list. Pdf

109

378.
Se actualizeaza platile de leasing ( redeventele anuale si valoarea reziduala) cu rata de actualizare reprezentata de rata marginala de imprumut 10% Plata de leasing x 1 . (1 + i )n i = rata de actualizare = 10% n = nr. de ani 50.000 / 1.1 + 50.000 /1.1 la patrat + 50.000 / 1.1 la a treia + 10.000 / 1.1 la a treia = 131.858 2131 Echipamente tehnologice = 167 Alte imprum. si datorii asimilate 131.858

379.
anul flux trezorerie chelt. cu dobanda n 0 0 n+1 50,000 13,186 n+2 50,000 9,504 n+3 50,000 5,455 TOTAL 150,000 28,145 ramburs. Imprumut 0 36,814 40,496 44,545 121,855 imprumut de rambursat 131,858 95,044 54,548 10,003 291,453

data n n+1

/ flux trez/ ch cu dob/ /- / -/ / 50.000/ 13.186/

ramburs imprum/ imprum de rambursat -/ 131.858 36.814/ 95.044

110

n+2 / 50.000/ n+3 / 50.000/ tota l/150.000/

9.504/ 5.452/ 28.142/

40.496/ 44.548/ 121.858/

54.548 10.000 -

471 Cheltuieli inregistrate in avans = 168 Dobanzi aferente imprumut 28.142

380.
La locatar : anul N : => 8.000.000 x 3luni = 24.000.000 612 = 5121 24.000.000

381.
La locator Anul N 471 Cheltuieli inregistrate in avans = 5121 100.000 5121 = 706 Venituri din chirii 24.000.000

Norma de amortizare = 100 /durata normala de utilizare = 100 / 50 = 2 amort N = 500.000.000 x 2% x 3/12luni = 250.000 6811 = 2812 250.000 rep chelt de cautare locatar = (100.000/5) x 3/12luni = 5.000 612 = 471 5.000

382.
Plusul de valoare de 30-24=6.000.000 degajat de operatia de vanzare nu trebuie contabilizat. La data semnarii contractului este suficient sa se inregistreze o datorie egala cu valoarea disponibilului incasat. 5121 = 167 Alte datorii si imprumuturi asimilate 30.000.000

383.
1 . Rezultatul din cesiune = 22.500.000 - ( 15.000 .000 6.250.000) = 13.750.000 se recunoaste integral in N 5121 = 7583 Venituri din vanzarea activelor 22.500.000 6.250.000 8.750.000 = 15.000.000-6.250.000

2. Scoaterea din evidenta a cladirii: 2812 = 212 6583 Cheltuieli privind activele cedate = 212

384.
111

Rezultatul din vanzare la pret excesiv (2.500.000) se etaleaza pe durata contractului 5 ani => (625.000/an) 1. Inregistrarea vanzarii : 5121 = 7583 20.000.000 5121 = 472 Venituri in avans 2.500.000

2. Scoaterea din evidenta a cladirii: 2812 = 212 6.250.000 val. amortizata 6583 = 212 8.750.000 val. neamortizata 3. Inregistrarea venitului 471 = 706 625.000

385.
VALOARE IMPRUMUT 1.000 mil.
anul dob. fixa 30% chelt. dob. variabila chelt. 1 300 280 2 300 290 3 300 300 4 300 330 5 300 340 TOT AL 1500 1540

Prin contract swap castig de 1.540 1.500 = 40 mil => societatea a castigat 40 mil.

386.
la soc X - la data contractului datorie de 2.200 mil $ - la data semnarii swap creanta de 2.200 mil $ si datorie de 2.000 euro - la sit. financiare exerc. N : ch cu dobanda = 2.200 mil $ x 4% = 88 mil $ / 1.1 = 80 mil euro daca ramanea la datoria in $, inainte de swap ch cu dobanda = 2.000 mil euro x 3% = 60 mil euro conform datoriei in euro castig din swap (2200$ x 4% /1.1) - ( 2000 euro x 3% ) = 80 60 = 20 mil euro

112

387.
anul 1 2 3 4 5 tot flux de imprumut 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 12,000,000 20,000,000 factor de actualizare* 1.2 1.44 1.728 2.0736 2.48832 flux actualizat 1,666,667 1,388,889 1,157,407 964,506 4,822,531 10,000,000

=> valoarea justa

Factorul de actualizare este: 1 ( 1+i )n i = rata dobanzii n = nr. de ani * = ( 1+i )n = ( 1+0.2 )n

Flux actualizat = flux de imprumut /factor actualizare In anul 5 se restituie si imprumutul => fluxul = 2.000.000 + 10.000.000 = 12.000.000 Se observa ca valoarea justa = valoare istorica = 10.000.000

388.
anul 1 2 3 4 5 tot flux de imprumut 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 10.000.000 factor de actualizare* 1,24 1,5376 1,906624 2,36421376 2,931625062 flux actualizat 1.612.903 1.300.728 1.048.975 845.947 682.215 5.490.769

=> valoarea justa

Factorul de actualizare este: 1 ( 1+i )n i = rata dobanzii n = nr. de ani * = ( 1+i )n = ( 1+0.24 )n Flux actualizat total = 8.901.846

Diferenta de 10.000.000 8.901.846 = 1.098.154 este un castig pentru debitor si o pierdere pentru creditor imprumutul va figura in bilant la noua valoare de 8.901.846

113

389.
anul rambursare imprumut dobanda N+1 2,000 800 N+2 2,000 600 N+3 2,000 400 N+4 2,000 200 TOT 8,000 2,000 flux total 2,800 2,600 2,400 2,200 10,000 factor actualiz. 1.1000 1.2100 1.3310 1.4641 flux actualizat 2,545 2,149 1,803 1,503 8,000

La sfarsitul anului N La valoarea de 8.000 se adauga prima de rambursare, ce nu se actualizeaza pentru ca nu are dobanda; de aici: + valoare initiala = 10.500 - rambursari principal = 2.000 - amortizare diferenta intre initial si val la scadenta ( 500mil / 5ani ) = 100 rezulta cost amortizat=8.400

390.
cantit fabricata ch variabile ch fixe cost total cost unitar N 5.000 900.000 1.800.000 2.700.000 540 N+1 4.000 720.000 1.440.000 2.160.000 540 N+2 6.500 1.170.000 2.340.000 3.510.000 540

calculul ch fixe 1.800.000 x 5.000 / 5.000 =1.800 1.800.000 x 4.000 / 5.000 = 1.440 1.800.000 x 6.500 / 5.000 = 2.340 Se obtine un cost de prod unitar independent de nivelul activitatii Stocurile nu pot fi evaluate la o marime superioara costului lor, aceasta metoda nu poate fi aplicata in perioada de supraactivitate. La sit. financiare lui N+2 stocul va fi eval la cost de prod real N = 800 x 540.000 = 432.000.000

114

N+1 = 800 x 540.000 = 432.000.000 N+2 = 800 x 456.920 = 365.536.000 in N+2 cant fabric = 6.500 ch variabile = 1.170.000 ch fixe = 1.800.000 cost total = 2.970.000 cost pe unit de produs= 456,92

391.
01.11 S.I. 1.000 04.11 iesire 400 10.11 intare 500 17.11 iesre 400 25.11 intrare 200 30.11 iesire 800 sold 1.000 val sold 600 val sold 1100 val sold 700 val sold 900 val sold 100 val 400.000.000 240.000.000 440.000.000 280.000.000 360.000.000 40.000.000 pret pret pret pret pret pret 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000

392. cost med ponderat dupa fiecare intrare


CMP Data 01-Nov 04-Nov 10-Nov 17-Nov 25-Nov 30-Nov iesire Q Cu Ct intrare Q Cu 1,000 400,000 500 410,000 200 414,000 stoc Ct 400,000,000 0 205,000,000 0 82,800,000 0 Q 1,000 600 1,100 700 900 100 Cu 400,000 400,000 404,545 404,545 406,646 406,646 Ct 400,000,000 240,000,000 444,999,500 283,181,500 365,981,400 40,664,600

400 400,000 160,000,000 0 400 404,545 161,818,000 0 800 406,646 325,316,800

393. FIFO
FIFO iesire Data 01-Nov 04-Nov 10-Nov TOT 17-Nov Q Cu Ct intrare stoc Ct 400,000,000 240,000,000 240,000,000 205,000,000 445,000,000 80,000,000 Q Cu Ct Q Cu 1,000 400,000 400,000,000 1,000 400,000 0 600 400,000 500 410,000 205,000,000 600 400,000 500 410000 1,100 0 200 400,000

400 400,000 160,000,000 0

400 400,000 160,000,000

115

TOT 25-Nov

200 414,000

82,800,000

TOT 30-Nov

500 410,000 700 200 400,000 500 410,000 200 414000 900

205,000,000 285,000,000 80,000,000 205,000,000 82,800,000 367,800,000

TOT

200 400,000 80,000,000 500 410,000 205,000,000 100 414000 41,400,000 800 326,400,000

100 414,000

41,400,000

394.
Amortiz. Contab. 900.000/ 3 = 300.000 Amortiz. Fiscala = 400.000 val contabila = 900.000 - 300.000 = 600.000 baza de imp = 900.000 - 400.000 = 500.000 dif temp impoz = 100.000

395.
Daca beneficiile economice generate de intreprindere, in momentul recuperarii activului, nu sunt impozabile, baza de impozitare este egala cu valoarea contabila a activului respectiv. O analiza alternativa este aceea conform careia creanta privind dividendele de incasat are o baza fiscala nula. Diferenta temporara rezultata (85.000) se impoziteaza insa cu o rata nula. Concluzie: nu exista diferenta temporara

396.
val contab venit avans = 10.000 baza de impozitare venit avans = 10.000 10.000 = 0 difer temp deductibila = 10.000 Daca suma deja platita in ceea ce priveste perioada curenta si cea precedenta depaseste suma datorata pentru acele perioade, surplusul trebuie recunoscut ca activ.

397.
val contab = 20.000 2.000 = 18.000 baza de impozit = 20.000 2.800 =17.200 dif temp impoz = 800 impozit amanat= 800*16% = 128

116

398.
val contab =1.000 baza de imp = 0 => Vc > Bf (datorie) => dif deduct = 1.000 imp amanat = 1.000 x 35% = 350

399.
imob corp val cont = 750.000, baza imp = 705.000, dif temp impoz = 45.000 --- Vc > Bf (activ) = > dif. temp. impoz. creante clienti val cont = 150.000, baza imp = 162.000, dif temp deduct = 12.000 --- Vc < Bf (activ) = > dif. temp deduct dob de incasat val cont = 15.000, baza imp = 0 => dif temp impoz = 15.000 ----Vc > Bf (activ) = > dif. temp. impoz amenzi de platit dob de platit val cont = 7.500, baza imp = 0 => dif temp deduct = 7.500 --- Vc > Bf (datorie) = > dif. temp deduct total diferenta temporara impozabila = 45.000 + 15.000 = 60.000 = > datorie privind impoz. amanat : pasiv imp amanat la 31.12.N = 60.000 x 30% = 18.000 pasiv imp aman existent = 3.000 treb inreg pasiv de impoz amanat - diferenta de 15.000 (18.000 3.000) reprezinta reluarea datoriei privind impozitul amanat total diferenta temporara deductibila = 12.000 + 7.500 = 19.500 = > creanta privind impoz. amanat : activ impoz amanat = 19.500 x 30% = 5.850 inreg contabile: 6912 Cheltuieli cu impoz amanat = 4412 Impozit pe profit amanat 15.000 4412 Impozit pe profit amanat = 791 Venituri din impozit pe profit amanat 5.850

400.
in N Val contabila = 360.000 120.000 = 240.000 Baza impozabila = 360.000 80.000 = 280.000 => Vc < Bf (activ) => Diferenta temporara deductibila = 40.000

117

= > creanta privind impozit amanat sau activ imp amanat in N = 40.000 x 30% = 12.000 4412 Impozit pe profit amanat = 791 Venit din imp amanat 12.000 in N+1 Val contabila = 240.000 120.000 = 120.000 Baza impozabila = 280.000 120.000 = 160.000 => Vc < Bf (activ) => Diferenta temporara deductibila = 40.000 nu se inreg nimic, este deja inreg an precedent in N+2 Val contabila = 120.000 120.000 = 0 Baza impozabila = 160.000 160.000 = 0 => Diferenta temporara deductibila = 0 Se anuleaza activ de imp amanat 6912 Cheltuieli cu imp amanat = 4412 Imp amanat 12.000

401.
val contab = 127.000 baza de imp = 65.000 dif temp impoz = 62.000 la 31.12.N, imp amanat = 62.000 x 30% = 18.600 exista deja 6.000 imp amanat se inreg dif de 12.600 Conform IAS 16 surplusul din reevaluare afecteaza capitalurile proprii : 127.000 90.000 = 60.000 impozitul amanat care apare se va inregistra si pe seama capitalurilor proprii se va inreg: Pe capit proprii : (127.000 - 90.000) x 30% = 11.100 Pe chelt. : (15.000 -10.000) x 30% = 1.500 - ch. amortizarea 105 Rezerve din reevaluare = 4412 Imp amanat 11.100 6912 Ch imp amanat = 4412 Imp amanat 1.500

402.
pasiv imp amanat = 60.000 x 35% = 21.000 1051 Rezerve din reevaluare aferente bilantului de deschidere al primului an de aplicarea a ajustarii la inflatie Impozit pe profit amanat 21.000

= 441

403.
Val contab = 100.000 - 20.000 = 80.000$ x 30.000 = 2.400.000.000 curs 30.000 baza de imp = 100.000 - 25.000 = 75.000 x 33.000 = 2.475.000.000 curs 33.000

118

=> Vc < Bf ( activ) => dif temp ded = 75.000.000 activ imp amanat = 75.000.000 x 30.% = 22.500.000 791 = 4412 22.500.000 Expl: Amortizarea fiscala diminueaza datoria privind impozitul exigibil. Aceasta datorie este un element monetar si va fi convertit la curs de inchidere ; ca urmare, baza de impozitare a fost convertita la curs de inchidere.

404.
pasiv imp amanat ajustat = 1.000 x 30% / 25% = 1.200 ajustare impozit dat modif cota = 200 val cont utilaj = 100.000 baza de imp = 80.000 => Vc > Bf (activ) dif temp impoz = 20.000 => la 31.12.N pasiv de impozit amanat = 20.000 x 30% = 6.000 la 01.01 N pasiv de impozit amanat ajustat = 1.200 => pasiv de impozit amanat de inreg = 4.800 6912 Ch imp amanat = 4412 Imp amanat 6912 Ch imp amanat = 4412 Imp amanat 200 4.800

405.
- obligatia actuala (curenta) generata de un eveniment anterior exista: = prevedere in contract - iesirea de resurse este probabila: = costuri cu mutarea - evaluarea credibila = se pot estima costurile = 200.000 Concluzie: sunt indeplinite conditiile pentru provizion

406.
- obligatia actuala exista : = oblig implicita, politica anterioara i-a facut pe clienti sa spere ca le va fi rambursata contraval daca sunt nemultumiti - iesirea de beneficii economice este probabila = costul marfii returnate - evaluarea credibila = se poate estima = 3% din CA Concluzie: sunt indeplinite conditiile pentru provizion

407.
- obligatia actuala generata de un eveniment anterior exista : = contaminarea mediului deci rezulta o obligatie legala, deoarece este in curs adoptarea unei reglementari in acest sens - iesirea de beneficii economice este probabila : = cost cu decontaminarea mediului - evaluarea credibila : = se pot estima costuri = 600.000 Concluzie: sunt indeplinite conditiile pentru provizion

408.
- obligatia actuala exista : = se vand produse si se acorda garantie - iesirea de beneficii economice este probabila : = costul reparatiilor produselor defecte

119

- evaluarea credibila = se pot estima costuri cu reparatii = 70% x 0 + 25 % x 200.000 + 5% x 1.000.000 = 100.000 Concluzie: sunt indeplinite conditiile pentru provizion

409.
- obligatia actuala exista : = conform prevederilor din contract - iesirea de beneficii economice este probabila = costul recopertarii solului - evaluarea credibila = se pot estima costuri = 600.000 x factor de actualizare = 600.000 x 1 = ( 1+0.05)5 = 600.000 x 1 = 600.000 x 0.7837 = 470.220 ( 1.05)5 Concluzie: sunt indeplinite conditiile pentru provizion

410.
Se inreg provizion doar pt acele obligatii curente generate de evenimente trecute care sunt independente de actiunile viitoare ale intreprinderii Societatea nu are o obligatie curenta, deoarece nu exista o obligatie de revizie independenta de actiunile viitoare ale societatii. Concluzie: nu sunt indeplinite conditiile pentru constituirea de provizion

411.
- obligatia actuala exista : = angajamentul fata de clienti - iesirea de beneficii economice este probabila : = cheltuieli cu reparatiile - evaluarea credibila (estimare) = costul cu reparatiile = 1.000.000 461 = 1518 Alte provizioane pt. riscuri si cheltuieli 800.000 6812 Cheltuieli cu provizioane pt. riscuri si cheltuieli = 1518 200.000 Concluzie: sunt indeplinite conditiile pentru provizion

412.
- obligatia actuala exista : = prevederile contractului de inchiriere - iesirea de beneficii economice este probabila : = penalizarile din contract - evaluarea credibila (estimare) = costul penalitatilor = 2 ani x 140.000 = 280.000 Concluzie: sunt indeplinite conditiile pentru provizion

413.
- obligatia curenta exista : = comunicarea deciziei de restructurare -iesirea de beneficii economice este probabila : = cheltuieli cu lichidarea activ externe - evaluarea credibila : = cost estimativ = 1.000.000 Concluzie: sunt indeplinite conditiile pentru provizion

414.

120

- obligatia curenta exista : = anuntul public de implementere a restructurarii - iesirea de beneficii economice este probabila : = cheltuieli de restructurare - evaluarea credibila = indemnizatii de concediere = 2.000.000 * Concluzie: sunt indeplinite conditiile pentru provizion * 2.000.000 pt ca nu se iau in considerare : - 300.000 recalific personalului care nu este afectatat de restructurare, - 800.000 cheltuieli de promovare - marketing, 9.000.000 achizitia instalatiei = investitii, 900.000 castiguri din vanzare, chiar daca vanzarea este componenta a restructurarii

415.
la N - obligatia curenta exista = garantarea creditului - iesirea de beneficii economice este improbabila : = Y are o situatie solida Concluzie: nu sunt indeplinite conditiile pentru provizion la N+1 - obligatia curenta exista = garantarea creditului - iesirea de beneficii economice este probabila = acoperire credit garantat - evaluarea credibila = sumele ce trebuie acoperite = 800.000 Concluzie: sunt indeplinite conditiile pentru provizion

416.
la N -obligatia probabila = neconfirmata de decizia tribunalului - iesirea de beneficii economice este improbabila = avocatii sustin ca nu platesc despagubiri Concluzie: nu sunt indeplinite conditiile pentru provizion la N+1 - obligatia curenta exista = plata despagubirii conform evolutiei procesului - iesirea de beneficii economice este probabila = plata despagubirii - evaluarea credibila = 700.000 Concluzie: sunt indeplinite conditiile pentru provizion

417.
Nu se poate constitui provizion (recunoaste un activ in bilant), deoarece nu exista o obligatie certa : decizia tribunalului ar putea sa fie modificata de instanta superioara, dar exista un activ eventual.

418.
5121 = 704 15.000.000 5121 = 401 85.000.000

121

419.
1.Determinarea valorii juste a mijlocului de plata Val. justa = val actualizata a intrarilor viitoare de numerar 96.485.261 = 50 + 25/1.05 + 25/1.05 la patrat =

2 Diferenta intre valoarea justa si valoarea nominala a mijlocului de plata este recunoscuta ca fiind venituri din dobanzi = > se poate considera ca pretul de vanzare contine venituri din dobanzi in suma de 100.000.000 96.485.261 = 3.514.739 4111 = 707 4111 = 472 96.485.261 3.514.739

repartizare cheltuieli financiare N = (96.485.261 - 50.000.000) x 5% = 2.324.263 472 = 766 2.324.263 N+1 = (96.485.261 - 75.000.000 + 2.324.263) x 5% = 1.190.476 472 = 766 1.190.476 Incasarile ratelor scadente: 5121 = 4111

420.
cedarea prin schimb : 461 = 758 100.000 desc gestiune 6028 = 3028 100.000 primire mat prime 301 = 401 150.000 compens dat 401 = 461 100.000 plata diferenta 401 = 5121 50.000

421.
411 = 411 = 472 = 701 Venituri din vanz. produse finite 472 Venituri inregistratate in avans 704 50.000 10.000 10.000 in perioada in care au loc

422.
357 Marfuri aflate la terti = 371 10.000

122

411 = 707 607 = 357

12.000 vanzare in N+1 10.000 desc gest

423.
411 = 707 607 = 371 70.000.000 62.000.000

424.
-dobanzi anterioare achizitiei obligatiuni (1 aug N-1 --- 31apr N ) = 100 x 60 x 9/12 = 4.500 -dobanda posterioare achizitiei obligatiunilor (1 mai N --- 30 iul N) = 100 x 60 x 3/12 = 1.500 Inregistrari in anul N : 1. Achizitie obligatiuni 506 Obligatiuni = 5121 200.000 = 100 x 2.000 sau 265 Alte titluri imobilizate = 5121 200.000 2. Incasare dobanda si : - recunoastere ca venituri a dobanzilor aferente perioadei posterioare achizitiei 5121 = 766 1.500 - Inregistrarea ca o diminuare a investitiei in obligatiuni a dobanzilor aferente perioadei posterioare achizitiei 5121 = 506 4.500

425.
venit anual = 120.000.000 /10 = 12.000.000 venituri aferente N = > 12.000.000 x 3 / 12 = 3.000.000 411 = 706 3.000.000

426.
-divid anterioare achizitiei titlurilor (ian sep N) = 1000 x 50 x 9 / 12 = 37.500 -divid posterioare achizitiei titlurilor oct dec N = 100 x 50 x 3 / 12 = 12.500 Inregistrari in anul N +1 : 1. Achizitie actiuni 503 Actiuni = 5121 5.000.000

123

2. Incasare dividende si : - recunoastere ca venituri a dividendelor aferente perioadei posterioare achizitiei 461 = 761 Venituri din imobilizari financiare 12.500 - Inregistrarea ca o diminuare a investitiei in actiuni a dividendelor aferente perioadei posterioare achizitiei 461 = 503 37.500

427.
La 01.01.N 1. Achizitie obligatiuni 265 = 5121 2.000.000 = 20.000 x 100 prima de rambursare = 2.112.742 - 2.000.000 = 112.742 265 = 472 112.742 Determinarea venitului de contabilizat anual ( dobanzi si prima de rambursare inclusa in pretul de rambursare care se va incasa la scadenta)

Venituri anuale corespunz. Investitiei - Dobanda nominala Data rata de 6% la rata de 5% 1= 4* 6% 2 01.01.N 0 0 31.12.N 120,000 100,000 N+1 121,200 100,000 N+2 122,472 100,000 N+3 123,820 100,000 N+4 125,250 100,000 TOT 500,000

prima de rambursare 1-2 0 20,000 21,200 22,472 23,820 25,250 112,742

Flux ( Valoare contab. Obligat.) 4 2,000,000 2,020,000 2,041,200 2,063,672 2,087,492 2,112,742

31.12. N

124

1.Incasarea si recunoasterea venitului anual din dobanzi 5121 = 766 100.000 2.Recunoasterea cotei parti din venitul aferent primei de rambursare 472 = 761 Venituri din imobilizari financiare 20.000 amort primei 31.12. N+1 1.Incasarea si recunoasterea venitului anual din dobanzi 5121 = 766 100.000 2.Recunoasterea cotei parti din venitul aferent primei de rambursare 472 = 761 Venituri din imobilizari financiare 21.200 amort primei . 31.12. N+4 1.Incasarea si recunoasterea venitului anual din dobanzi 5121 = 766 100.000 2.Recunoasterea cotei parti din venitul aferent primei de rambursare 472 = 761 Venituri din imobilizari financiare 25.250 amort primei La scadenta => incasarea imprumutului la valoarea de rambursare 5121 = 265 2.112.742

428.
117 = 411 45.000 441 = 411 15.000 N+1 ct profit si venit vanzari = cont marfa = rez ordinar = ch cu imp profit = rez net = pierdere 500.000 -400.000 100.000 -25.000 = 100.000 x 25% 75.000 = 100.000 25.000

N :retratat ct profit si pierdere venit vanzari = 340.000 = 400.000 60.00 cost marfa = -320.000 rez ordinar = 20.000 ch cu imp profit = -5.000 rez net = 15.000 Tabloul variatiei capitalurilor proprii Rezultat nerepartiz. la deschiderea exercitiului Corectare eroare Rezultat nerepartiz. la deschiderea exercitiului N+1 260.000 -45.000 215.000 N retratat 200.000 0 200.000

125

dupa corectare Rezultat net Rezultat nerepartizat la inchidere exercitiu

75.000 290.000

15.000 215.000

429.
De introdus din pdf listat

Rata de capitalizare = rata medie a dobanzii imprumutului = ( 5% x 27.000 / 68.250 ) + ( 6% x 41.250 / 68.250) = 1.98 % + 3.63% = 5.61 % Dobanda capitalizabila = Valoare activ x Rata de capitalizare = 84.000 x 5.61% = 4.712.4 mil x 1.000.000 = 4.712.400.000 cheltuiala reala < ch calculate 4.000.000.000 < 4.712.400.000 => costurile capitalizabile = 4.000.000.000

430.
Conform IAS 23 vor fi capitalizate numai costurile indatorarii aferente perioadei de desfasurare a lucrarilor ( 01.01.N+1 31.12.N+1). cost in N = 6.000.000 x 5% x 1/12 = 25.000 In N dobanzile nu sunt capitalizabile deoarece nu s-a lucrat la amenajare . cost in N +1 = 6.000.000 x 5% = 300.000 dobanzi incorporabile in costul amenajarii

431.
Listat singura pe pagina de comparat cu listat pdf Se va incorpora in costul de productie dobanda aferenta imprumutului special cat si ale altor imprumuturi 1. Imprumut special : 700.000 x 5% x 9/12 = 26.250 apr. dec.N Venituri din plasare temporara 01.04 - 31.05 = (700.000 - 360.000) x 4% x 2/12 = 2.267 01.06 - 31.07 = (700.000 - 440.000) x 4% x 2/12 = 1.733 01.08 - 31.10 = (700.000 - 600.000) x 4% x 3/12 = 1.000 = > ramas 100.000 pt. 31.10 Total 5.000 Dobanzi capitalizabile = 26.250 - 5.000 = 21.250 2.Alte imprumuturi : Dobanzi platite altor imprum in N - credite in cont curent

50.000

126

- imprum obligatar (14.000.000 x 6%) = 840.000 Total 890.000 Media altor imprumuturi - credite in cont curent 1.300.000 - imprum obligatar 14.000.000 total 15.300.000 Rata medie a dobanzii altor imprumuturi = 890.000 / 15.300.000 x 100 = 5.8% Dobanzi capitalizabile pt alte imprum - plati 28.02 = 160.000 x 5.8% x 10/12 = 7.733 - plati 31.10 = 100.000 x 5.8% x 2/12 = 967 Total 8.700 Dobanzi capitalizabile in total = 21.250 + 8.700 = 29.950

432.
Dobanzi capitalizabile = 20.000.000 x 6% x 9/12 = 900.000 La 30.09.N se termina constructia, iar costurile oct-dec.N nu pot fi incorporate deoarece reprez modificari minore efectuate dupa terminarea constructiei

433.
Efectul schimbarii de politici contabile imputat asupra rezultatului nedistribuit ce trebuie inreg in N : 75 % x ( 1.800 + 2.800 ) = 3.450 % = 231 Imobilizari corporale in curs 4.600 117 Rezultat reportat 3.450 4412 Impozit amanat 1.150 cont de prof si pierdere pt N Rezultat ordinar inainte de deducerea dobanzilor si a imp pe prof Cheltuieli cu dob Rezultatul activ ordinare Ch cu imp pe profit Rezultat net N 10.000 -2.000 8.000 -2.000 6.000 N-1 (retratat) 8.000 -1.800 6.200 -1.550 4.650

127

* Efectul schimbarii politicii contabile - in N-1 75% x 2.800 = - 2.100 - in N 75% x (1.800 + 2.800) = - 3.450 Tabloul variatiei capitalurilor proprii N 26.000 -3.450 22.550 6.000 28.550 N -1 retratat 20.000 -2.100 17.900 4.650 22.550

Rezultat nerepartiz. la deschiderea exercitiului Efectul schimbarii polit. contabile * Rezultat nerepartiz. la deschiderea exercitiului dupa corectare Rezultat net Rezultat nerepartizat la inchidere exercitiu

434.
tabel amortizare si subventii
Anul N N+1 N+2 N+3 N+4 Total Chelt. cu amortizarea -5,000,000 -10,000,000 -10,000,000 -10,000,000 -5,000,000 -40,000,000 Venit subventii 2,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 2,000,000 16,000,000 Incidenta asupra rezultatului -3,000,000 -6,000,000 -6,000,000 -6,000,000 -3,000,000 -24,000,000

Inregistrari in exercitiul N 1.Achizitie instalatie 213 = 404 40.000.000 2.Inregistrare subventie 445 Subventii = 472 16.000.000 3.Inregistrare amortizare 681 = 213 5.000.000 4. Virare la venituri a subventiei pt perioada curenta 472 = 7584 Venituri din subventii pt. investitii 2.000.000

128

435.
Val contabila = 40.000.000 - 16.000.000 = 24.000.000 Calcul amortizare anuala Anul N N+1 N+2 N+3 N+4 Inregistrari in exercitiul N 1.Achizitie instalatie 213 = 404 40.000.000 2.Inregistrare subventie 445 Subventii = 213 16.000.000 3.Inregistrare amortizare 681 = 213 3.000.000 Cheltuieli cu amortizarea 24.000.000 / 4 = 6.000.000 / 2 = 3.000.000 24.000.000 / 4 = 6.000.000 24.000.000 / 4 = 6.000.000 24.000.000 / 4 = 6.000.000 24.000.000 / 4 = 6.000.000 / 2 = 3.000.000

436.
1.Inregistrare factura apa 605 = 401 10.000.000 2.Inregistrare subventie 5121 = 7413 Venituri din subventii de exploatare pt. alte ch. din afara 3.000.000

437.
1.Inregistrare factura apa 605 = 401 10.000.000 2.Inregistrare primire subventie 5121 = 605 3.000.000

438.
1.-soc inregistrase in N subventia la venituri 658 = 5121 3.000.000 2.-soc a dedus in N subv. din chelt cu apa => se va trece val. subv. pe chelt.cu apa 605 = 5121 3.000.000

439.
129

tabel amortizare si subventii


Anul N N+1 N+2 N+3 N+4 Total Chelt. cu amortizarea -5,000,000 -10,000,000 -10,000,000 -10,000,000 -5,000,000 -40,000,000 Venit subventii 2,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 2,000,000 16,000,000 Incidenta asupra rezultatului -3,000,000 -6,000,000 -6,000,000 -6,000,000 -3,000,000 -24,000,000

Subventie primita in N = 16.000.000 Subv trecuta la venituri in N = 2.000.000 subv ramasa = 14.000.000

Subv de rambursat in N+1 = (16.000.000 x 90%) = 14.400.000 = > chelt cu ramburs = 400.000 1. Rambursarea subventiei % = 5121 14.400.000 472 14.000.000 658 400.000

440.
Subventie primita in N = 16.000.000 Subv trecuta la venituri in N = 2.000.000 subv ramasa = 14.000.000 Subv de rambursat in N+1 = (16.000.000 x 90%) = 14.400.000 1. Rambursarea subventiei 213 = 5121 14.400.000

441.
Profit net din activitati ordinare = 100.000.000 30.000.000 = 70.000.000 Profit net atribuibil actionarilor = 70.000.000 5.000.000 = 65.000.000 Rezultat net aferent actiunilor ordinare = 65.000.000 - 15.000.000 = 50.000.000 Nr mediu ponderat al actiuni ordinare in circulatie = 9.000 x 12/12 + 4.000 x 3/12 = 10.000 Rezultatul pe actiune de baza = 50.000.000 / 10.000 = 5.000

442.
Rez pe act de baza = Profit net atribuit actionarilor comuni Nr. mediu actiuni ordinare = 500.000.000 / 100.000 = 5.000

Convertirea obligatiunilor in actiuni : 20.000 obligat. x 1.05 = 21.000 actiuni ordinare la 01.07.N+1

130

Actiuni ordinare in circulatie = 100.000 Actiuni potentiale = (20.000 x 105 / 100) = 21.000 Nr. mediu actiuni ordinare = 100.000.000 + 21.000 x 6/12 = 110. 500 Profit net (rezultat aferent actiunilor ordinare ) = rezultat de baza = 500.000.000 +dob economisita (20.000 x 10.000 x 10%) x 6/12 10.000.000 -red de imp de care nu beneficiaza (10.000.000 x 25%) = -2.500.000 Profit net ajustat (Rezultatul diluat) = 507.500.000 Rezultat pe actiune diluat = 507.500.000 / 110.500 = 4.592,76

443 .
Rezultatul diluat coincide cu cel al actiunilor ordinare = 1.200.000 Nr. actiuni ordinare in circulatie = 500.000 Valoarea justa medie a unei actiuni = 20 Actiuni ordinare potentiale => optiuni = 100.000 la pret unitar de 15 Nr. actiuni gratuite (diluante) = 100.000 x ( 20 15 ) / 20 = 25.000 Nr tot actiuni ordinare = 500.000 + 25.000 = 525.000 Rezultat pe actiune diluat = 1.200.000 / 525.000 = 2,29

444.
Categorii de actiuni ordinare potentiale Optiuni (actiuni ordinare emise fara plata): Cresterea nr de act ordinare => 200.000 x (150 120) /150 = 40.000 act Actiuni preferentiale convertibile Cresterea rezultatului => 1.600.000 x 8 = 12.800.000 Cresterea nr de act ordinare => 1.600.000 x 2 = 3.200.000 Rez pe actiune suplimentar 12.800.000/3.200.000= 4 Obligatiuni convertibile Cresterea rezultatului : +dob economisita => 200.000 x 1.000 x 5% = 200.000.000 x 5% = 10.000.000 -red de imp de care nu beneficiaza => 10.000.000 x 40% = 4.000.000 - efect net al dobanzii: 10.000.000 4.000.000 = 6.000.000 Cresterea nr de act ordinare => 200.000 x 20 = 4.000.000 Rez pe actiune suplimentar 6.000.000/4.000.000= 2

131

Elemente Rez aferent act ordinare Optiuni Total Oblig convertibile Total

Rez atribuibil 20.000.000 20.000.000 6.000.000 26.000.000 12.800.000 38.800.000

Actiuni ordinare 4.000.000 40.000 4.040.000 4.000.000 8.040.000 3.200.000 11.240.000

Rez pe actiune 5 4,95 3,23 3,45

efectul

Diluante Diluante antidiluante

Act preferentiale convertibile Total

Deoarece rez pe act diluat se majoreaza la luarea in considerare a act preferentiale convertibile (de la 3.23 la 3.45) , actiunile preferentiale sunt antidiluante si nu intra in calculul rez pe act diluat. Rez pe act diluat va fi 3,23.

445.
Raportarea la data bilantului se face astfel : Elemente monetare: raportate la curs de inchidere - lichiditati - creante Elem nemonetare evaluate la cost istoric: raportate utilizand curs de la data achizitiei - echipam tehnice Elem nemonetare reevaluate sau depreciate: raportate la cursul zilei ajustarii de valoare - terenuri - materii prime : 400 euro 400euro x 10% = 360
Elemente Elemente monetare lichiditati creante El. nemonetare cost ist. echipam tehnice El. nemonetare inreg. la valoarea justa terenuri materii prime Suma in euro 20,000 2,000 10,000 5,000 360 Curs schimb 40,000 40,000 30,000 33,000 40,000 Suma in lei 800,000,000 80,000,000 300,000,000 165,000,000 14,400,000

132

446.
1. Vanzarea produselor 411 = 701 390.000.000 = 10.000 euro x 39.000 2. Incasarea 5121 = % 411 765 400.000.000 = 10.000 euro x 40.000 390.000.000 10.000.000

447.
1.Achizitie materii prime 301 = 401 195.000.000 (5.000 x 39.000)

2. Reevaluare datorie la 31.12 N 665 = 401 5.500.000 = 5.000 x ( 40.100 39.000) = 5.000 x 1.100 3.Plata furnizori 401 = % 200.500.000 5121 200.000.000 (5.000 x 40.000) 765 500.000 = 5.000 x ( 40.100 40.000) = 5.000 x 100

448.
15.apr.N acordare imprumut 2671 Sume datorate de filiale = 5124 3.800.000.000 (100.000 x 38.000) 31.12.N recunoastere dif curs 2671 Sume datorate de filiale = 107 Rezerve din conversie 200.000.000 (100.000 x 2.000)

449.
15.apr.N primire imprumut 5124 = 166 Datorii ce privesc imobilizari financiare 3.800.000.000 (100.000 x 38.000) 31.12.N recunoastere dif curs 665 = 166 Datorii ce privesc imobilizari financiare 200.000.000 (100.000 x 2.000)

450.
80% 85% 65% 10% 21% 30% 25% 12%

133

Procentajele de control i de interes ale lui M, n cele 5 societi si metoda de consolidare: Procen Calcul procentaj control tajul lui M in S1 S2 S3 Cel mai mic procentaj din lant pana la S2 (80% - 60%) Direct 10 % Indirect c.m.m.p din lant pana la S3 : a) 80% - 65% - 25% => 25% b) 85% - 30% - 12% => 12% => 10% + 25% + 12% = 47% Direct 21 % Indirect c.m.m.p. din lant pana la S5 ( 85 % - 30 %) = 30 % => 21 % + 30 % = 51 % Prtj control 80 % 65 % 47 % 80 % x 65% = 0.52 = 52% 80 % x 65 % x 25 % = 0.13 = 13 % + (85% x 30% x 21%) x 12% = 5.58% + 10% = . 13 % + 5.58 % + 10 % = 28.58 % Calcul procentaj interes Prtj. interes 80 % 52 % 28.58% Metoda consolid MIG MIG MPE

S4 S5

85 % 51 % 21 % + 85 % x 30 % = 0.255 = 25.5 % 21 % + 25.5 % = 46.5 %

85 % 46.5 %

MIG MIG

Procentaj n Calcul procent de control Procent de control Calcul procent de interes Procent de interes Metoda de consolidare S1 80% 80% MIG S2 Cel mai mic procentaj din lanul pn la S2 65% 80% x 65% 52% MIG S4 85% 85% MIG S5 Direct (21%) + indirect (30%) 51% 21% + 85% x 30% 46,5% MIG S3 Indirect (25%) + direct (10%) + indirect (12%) 47% 80% x 65% x 25% + 10% + 46,5% x 12% 28,58% MPE

451.
33% 33% 80% 33% Procentajele de control i de interes ale lui SM, n cele 2 societi si metoda de consolidare: Procen Calcul procentaj control tajul lui M in Prtj control Calcul procentaj interes Prtj. interes Prtj. integra re Metoda consol

134

F1 F2 Cea mai mica val. procentaje pana la F 2 (80% - 33%) = 33 %

80 % 33 % 80 % x 33 % = 0.264 = 2.64 %

80 % 2.64 %

100 % 33 %

MIG MIP

452.
Procentajele de control i de interes ale lui SM, procentul de integrare si metoda de consolidare: Procen Calcul procentaj control tajul lui M in S1 S2 S3 S4 S5 c.m.m.p.(60% - 70 %) Indirect : c.m.m.p.(80%-45%) = 45 % c.m.m.p (70%-20%) = 20 % => 45 % + 20 % = 65 % Direct 25 % + < 40% => rupe lant => o filiera S 3 Prtj ctrl 70% 80 % 30% 60 % 65 % 70 % x 60 % = 0.42 = 42 % 80 % x 45 % = 0.36 = 36 % + 70 % x 20 % = 0.14 = 14 % 36 % + 14 % = 50 % Calcul procentaj interes Prtj intr 70 % 80 % 30 % 42 % 50 % Prtj integ 100% 100% 30% 100% 100% Metd cons MIG MIG MIP MIG MIG

S6

25%

30% x 22 % = 0.066 = 6.6% + 25 % . 25% + 6.6 % = 31.6 %

31.6%

31.6%

MPE

135

S7

Indirect : c.m.m.p.(70%-60%30%) = 30% c.m.m.p (80%-4%) = 4% => 30 % + 4 % = 34 % < 40 % => rupe lant => c.m.m.p.( 80%-40%-30%) = > 30 % => 0 + 0 filiera S 3 S 6 - filiera S 1 S 5

34%

70% x 60% x 30% = 0.126 + 80% x 4% = 0.032 = 0.158 = 15.8 % 30% x 22% x 3% = 0.0020 80% x 45% x 30% = 0.108 70% x 20% x 30% = 0.042 25% x 3% = 0.0075 0.2% + 10, 8% + 4.2% + 0.8% = 16%

15.8%

15.8%

MIP

S8

30%

16% .

MPE

Procent n Procent control Metoda de consolidare Procent integrare Procentajul de interes S1 70% MIG 100 70% S2 80% MIG 100 80% S3 30% MIP 30 30% S4 60% MIG 100 70% x 60%=42% S5 45% +20 %=65% MIG 100 80%x45%+70%x20%=50% S6 25% MPE 25%+30%x 22%=31,6% 25% +30%x22%=31,6% S7 30% +4%=34% MIP 30% +4%=34% 70%x60%x30%+80%x4%=15,8% S8 30% MPE 30% + 31,6%x3%=31% 80%x45%x30%+70%x20%x30%+(25%+6,6%)x3%=16%

453.
M detine in F 40.000 actiuni , peste 51% din drepturile de vot =>

Procentaj de control detinut de M in F 40% = 40.000/100.000 => interese minoritare = 60%

Proc. de interes detinut de M in F 40%

Tip de control Exclusiv de fapt

Met de consolid Integrare globala - MIG

Preluarea posturilor din bilantul soc M in proportie de 100% Imob corporale Titluri de particip Stocuri Creante-clienti Disponibil Total active Cap social Rezerve Rezultat Furnizori Total capital + datorii 136 200.000 40.000 20.000 80.000 60.000 400.000 120.000 30.000 20.000 230.000 400.000

Preluarea posturilor din F 100% Imob corp Stocuri Creante-clienti Disponibil Total active Cap social Rezerve Rezultat Furnizori Total capital + datorii Preluarea posturilor din ct de prof si pierd al M 100% % = Ven totale 600.000 Ch totale 580.000 Rezultat 20.000 120.000 60.000 100.000 20.000 300.000 100.000 20.000 10.000 170.000 300.000

Preluarea posturilor din ct de prof si pierd al F 100% % Ch totale Rezultat = Ven totale 400.000 390.000 10.000

Partajul capitalurilor proprii ale F si eliminarea titlurilor detinute de M in F


Capit proprii F Cap social Rezerve Rezultat Total Cap social F Rezerve F Rezultat F Titluri de participare Rezerva F ca ii revine lui M Rez F ce ii revine lui M Interese minoritare Total 100.000 20.000 10.000 130.000 Soc M (40%) 40.000 8.000 4.000 52.000 Alti asociati (60%) 60.000 12.000 6.000 78.000 100.000 20.000 10.000 40.000 8.000 4.000 78.000

Situatii financiare consolidate

137

Bilant consolidat
Posturi bilant Bilant M Bilant F Total
200,000 40,000 20,000 80,000 60,000 400,000 120,000 30,000 20,000 230,000 120,000 0 60,000 100,000 20,000 300,000 100,000 20,000 10,000 170,000 320,000 40,000 80,000 180,000 80,000 700,000 220,000 50,000 30,000 400,000 20.000 x 60% + 10.000 x 60% + 100.000 x 60% = 12.000 + 6.000 + 60.000 = 78.000 400,000 300,000 700,000 -118.000 + 78.000 = - 40.000 -40.000 -100.000 = 40.000 T.P. + 60.000 I.M. -12.000 = 20.000 x 60% -6.000 = 10.000 x 60% -40.000

Calcule, corectii - partaj capitaluri

Bilant consolidat
320,000 0 80,000 180,000 80,000 660,000 120,000 38,000 24,000 400,000 78,000 660,000

Imob corporale Titluri de particip Stocuri Creante-clienti Disponibil Total active Cap social Rezerve Rezultat Furnizori Interese minoritare Total capital + datorii

Cont de profit si pierdere consolidat al grupului M


Elemente C.P.P. M
600,000 580,000

C.P.P. F
400,000 390,000

Total
1,000,000 970,000 0

Corectii - partaj rezultat

C.P.P. consolidat
1,000,000 970,000

Ven totale Ch totale Interese minoritare in rezultate Rezultat

6.000 -6.000 = 10.000 x 60%

6,000 24,000

20,000

10,000

30,000

454.
M detine in F 40.000 actiuni , M si A exercita control comun =>

Procentaj de control detinut de M in F 40% = 40.000/100.000

Proc de interes detinut de M in F 40%

Tip de control Conjunctiv - CC

Met de consolidare Integrare proportionala - MIP

Preluarea posturilor din bilantul soc M in proportie de 100% Imob corporale Titluri de particip Stocuri Creante-clienti 200.000 40.000 20.000 80.000

138

Disponibil Cap social Rezerve Rezultat Furnizori Preluarea posturilor din F 40% Imob corp Stocuri Creante-clienti Disponibil Cap social Rezerve Rezultat Furnizori Preluarea posturilor din ct de prof si pierd al M 100% % = Ven totale 600.000 Ch totale 580.000 Rezultat 20.000 Preluarea posturilor din ct de prof si pierd al F 40% % Ch totale Rezultat = Ven totale 160.000 156.000 4.000

60.000 120.000 30.000 20.000 230.000

48.000 24.000 40.000 8.000 40.000 8.000 4.000 68.000

eliminarea titlurilor detinute de M in F Cap social F = Titluri de participare 40.000

Sit financ consolidate Bilant consolidat M

139

Posturi bilant

Bilant M 200,000 40,000 20,000 80,000 60,000 400,000 120,000 30,000 20,000 230,000 400,000

Bilant F 120,000 0 60,000 100,000 20,000 300,000 100,000 20,000 10,000 170,000 300,000

40% F 48,000 0 24,000 40,000 8,000 120,000 40,000 8,000 4,000 68,000 120,000

M + 40% F Elimin. titluri - partaj capitaluri 248,000 40,000 44,000 120,000 68,000 520,000 160,000 38,000 24,000 298,000 520,000 -40.000 -40.000 -40.000 -40.000

Bilant consolidat
248,000 0 44,000 120,000 68,000 480,000 120,000 38,000 24,000 298,000 480,000

Imob corporale Titluri de particip Stocuri Creante-clienti Disponibil Total active Cap social Rezerve Rezultat Furnizori Total capital + datorii

Cont de profit si pierdere consolidat al grupului M


Elemente C.P.P. M
600,000 580,000 20,000

C.P.P. F
400,000 390,000 10,000

40% F
160,000 156,000 4,000

M + 40%F 760,000 736,000 24,000

Corectii

C.P.P. consolidat
760,000 736,000 24,000

Ven totale Ch totale Rezultat

455.
M detine in F 40.000 actiuni , Y detine mai mult de 50 % = > exercita un control majoritar

Procentaj de control detinut de M in F 40%

Proc de interes detinut de M in F 40%

Tip de control Influenta notabila - IN

Met de consolid Punere in echivalenta - MPE

Nu se preiau posturile din bilant si contul de profit si pierdere Nu se elimina operatiile reciproce Punerea in echivalenta a titlurilor Titluri puse in echivalenta = % Titluri de participare Rezerva consolidata Cota-parte in rez societ puse in echiv 52.000 40.000 8.000 4.000

140

Sit financ consolidate Bilant consolidat M


Posturi bilant Bilant M Bilant F
200,000 40,000 120,000 0 -40.000 = 40.000 val. achizitie =12.000 partea lui M din rezerve si rezultat

Bilant M - Eliminare titluri / partaj capitaluri


200.000 40,000

Bilant consolidat
200,000 0

Imob corporale Titluri de particip Titluri puse in echivalanta Stocuri Creante-clienti Disponibil Total active Cap social Rezerve Rezultat Furnizori Total capital + datorii

0 20,000 80,000 60,000 400,000 120,000 30,000 20,000 230,000 400,000

0 60,000 100,000 20,000 300,000 100,000 20,000 10,000 170,000 300,000

0 20,000 80,000 60,000

52,000 20,000 80,000 60,000 412,000 120,000 38,000 24,000 230,000 412,000

= 12.000 - partaj 8000 = 20.000 x 40% 4.000 = 10.000 x 40%

400.000 bil.M 120,000 30,000 20,000 230,000

= 12.000 - partaj

400.000 bil.M

Cont de profit si pierdere consolidat al grupului M

Elemente

C.P.P. M
600,000 580,000 20,000

C.P.P. F
400,000 390,000 10,000

M - Preluare rezulat
600,000 580,000 20,000 4.000 = 10.000 x 40%

C.P.P. consolidat
600,000 580,000 20,000 4,000 24,000

Ven totale Ch totale Rezultat Cota parte rezultat F Total rezultat

* Marimea participatiilor in cursul exercitiilor esta majorata sau diminuata cu partea corespunzatoare beneficiului sau pierderii realizate de intreprinderea asociata. In cazul de fata : - rezultat 4.000

141

- rezerve 8.000
12.000

456.
imob corp val cont = 1.500.000, baza imp = 1.410.000, dif temp impoz = 90.000 -- Vc > Bf (activ) = > dif. temp. impoz. creante clienti val cont = 300.000, baza imp = 324.000, dif temp deduct = 24.000 --- Vc < Bf (activ) = > dif. temp deduct dob de incasat val cont = 30.000, baza imp = 0 => dif temp impoz = 30.000 ----Vc > Bf (activ) = > dif. temp. impoz amenzi de platit dob de platit val cont = 15.000, baza imp = 0 => dif temp deduct = 15.000 --- Vc > Bf (datorie) = > dif. temp deduct total diferenta temporara impozabila = 90.000 + 30.000 = 120.000 = > datorie privind impoz. amanat : pasiv imp amanat la 31.12.N = 120.000 x 30% = 36.000 pasiv imp aman existent = 6.000 treb inreg pasiv de impoz amanat - diferenta de 30.000 (36.000 6.000) reluarea datoriei privind impozitul amanat total diferenta temporara deductibila = 24.000 +15.000 = 39.000 = > creanta privind impoz. amanat : activ impoz amanat = 39.000 x 30% = 11.700 inreg contabile: 6912 Cheltuieli cu impoz amanat = 4412 Impozit pe profit amanat 30.000 4412 Impozit pe profit amanat = 791 Venituri din impozit pe profit amana 11.700 sau Elemente VC BF Diferente temporare Impozabila deductibila 90.000 24.000 30.000 120.000 15.000 39.000

Imob. Corporale 1.500.000 1.410.000 Clienti 300.000 324.000 Dobanzi de incasat 30.000 0 Amenzi de platit 33.000 33.000 Dobanzi de platit 15.000 0 Total diferente => Impozit 120.000 x 30% = Datorie 36.000 39.000 x 30% = Creanta 11.700

Inceput an: datorie 6.000 Diferenta datorie (36.000-11.700) = 24.300 = > treb inreg pasiv de impoz amanat - diferenta de 18.300 (24.300 6.000) reluarea datoriei privind impozitul amanat

142

6912 Cheltuieli cu impoz amanat = 4412 Impozit pe profit amanat 18.300

457.
F achizitie imobiliz. corporale : Cost achizitie = Pret cumparare + Cheltuieli transport = 80.000.000 + .5.000.000 = 85.000.000 Conform Grup : Cost achizitie include cheltuieli ci demontarea = > provizion demontare 15.000.000

Imob corp

Proviz pt dezafectare imob corp

15.000.000

- val imob corp in sit consolid = 100.000.000 - difer genereaza impoz amanat: val contab - baza fisc=100-85=15.000.000 dif temp impoz
Retratare situatii financiare F A. Creste valoarea imobilizarii :

121 Imobilizare corporala = 1513 Provizion pt. dezafectare imob.corp. 15.000.000


B .Diferenta de valoare genereaza impozit amanat Valoare contabila (G) = 100.000.000 Baza fiscala (F) = 85.000.000 Diferenta temporara impozabila = 15.000.000 Datorie impozit amanat = ( 25 % x 15.000.000) = 3.750.000 6912 Ch impozit amanat = 4412 Impozit amanat 3.750.000

458.
F capitalizeaza cheltuieli de cercetare = 10.000.000 imob. necorp, sf.ex.N, amortizare liniara ,5 ani, din N+1 G nu capitalizeaza cheltuieli de cercetare, le trece pe cheltuielile perioadei Retratare situatii financiare F A. Eliminare cheltuieli cercetare ( nu se specifica daca au fost din productie proprie sau achizitionate) 721 Venit din productia de imobilizari necorporale (Rezultat) = 203 Imobilizare necorporala 10.000.000 B. Diferenta de valoare genereaza impozit amanat : Valoare contabila (G) = 0 Baza fiscala (F) = 10.000.000 Diferenta temporara deductibila = 10.000.000 Creanta impozit amanat = ( 25 % x 10.000.000) = 2.500.000 4412 Impozit amanat = 791 Venit impozit amanat 2.500.000

143

459.
F detine imobiliz. corporale : - Cost achizitie = 600 mld., - amortizare = 150 mld., - VCN = 450 mld Grupul - evaluare imobiliz. corporale la valoare reevaluata - metoda de reevaluare utilizata : - reevaluare valoare bruta - reevaluare amortiz. cumulata Val. justa = VJ = 675 mld, cota impozit 25%, Reevaluarea simultana a valorilor brute si a amortizarii cumulate K reev = Valoarea justa Valoarea contabila neta = 675 = 675 = 1.5 600 150 450 mld. Diferente reevaluare + 300 + 75 + 225

Determinarea diferentelor din reevaluare Valori initiale (inainte de reevaluare) 1 Valoare contabila bruta 600 2 Amortizare cumulata 150 3 Valoare contabila neta 450 Valoare dupa reevaluare 600 x Kreev. = 900 150 x 1.5 = 225 450 x 1.5 = 675

Retratare situatii financiare F A. Reevaluare 212 = % 300 Constructii 1058 225 Rezerve reeval.dispuse de acte normative 2812 75 Amortizare constructii B. Diferenta de valoare genereaza impozit amanat Valoare contabila (G) = 675.000.000 Baza fiscala (F) = 450.000.000 Diferenta temporara impozabila = 225.000.000 Datorie impozit amanat = 25 % x 225.000.000 = 56.250.000 1058 Rezerve din reevaluare = 4412 Impozit amanat 56.250.000 * pt. Active bilantiere V ctb > Bz. Fiscala => Dif. temporara impozab . => Datorie impozit amanat => Cheltuiala V ctb < Bz. Fiscala => Dif. temporara deductibil. => Creanta impozit amanat => Venit Pt. Datorii bilantiere V ctb < Bz. Fiscala => Dif. temporara impozab . => Datorie impozit amanat => Cheltuiala V ctb > Bz. Fiscala => Dif. temporara deductibil. => Creanta impozit amanat => Venit

460.

144

F detine imobiliz. corporale : - Cost achizitie = 600 mld., - amortizare = 150 mld., - VCN = 450 mld Grupul - evaluare imobiliz. corporale la valoare reevaluata - metoda de reevaluare utilizata : - reevaluare valoare neta - VCN Val. justa = VJ = 675 mld, cota impozit 25%, Reevaluarea numai a valorii contabile nete stabilita prin deducerea amortizarii din costul imobilizarii Determinarea diferentelor din reevaluare mld. Valori initiale (inainte de reevaluare) 1 Valoare contabila bruta 600 2 Amortizare cumulata 150 3 Valoare contabila neta 450 Valoare dupa reevaluare 675 675 mld. Diferente reevaluare + 75 - 150 + 225

Retratare situatii financiare F A . Reevaluare 281 Amortizare constructii = 212 Constructii 150 212 = 1058 Rezerve reeval.dispuse de acte normative 225 B. Diferenta de valoare genereaza impozit amanat : Valoare contabila (G) = 675.000.000 Baza fiscala (F) = 450.000.000 Diferenta temporara impozabila = 225.000.000 Datorie impozit amanat = 25 % x 225.000.000 = 56.250.000 1058 Rezerve din reevaluare = 4412 Impozit amanat 56.250.000

461.
F aplica amortizare degresiva = 30 % , 01.01.N, : - cost achizitie = 200.000.000, - Vrez. = 0, - Du = 5 ani, G aplica amortizare liniara = 20 % Anul N

Amortizare in conturile F - degresiva = 200.000.000 x 30% = 60.000.000 Conform politici grupului, amortizare G - liniara = 200.000.000 x 20% = 40.000.000 In vederea consolidarii se va aduce amortizare la nivelul cerut de grup =>
Diferenta amortizare = 60.000.000 - 40.000.000 = Retratare situatii financiare F A. Diminuarea amortizarii 20.000.000

145

2813 Amortizare instalatii = 681 20.000.000 B . Diferenta de valoare genereaza impozit amanat : Valoare contabila (G) = 160.000.000 Baza fiscala (F) = 140.000.000 Diferenta temporara impozabila = 20.000.000 Datorie impozit amanat = 25 % x 20.000.000 = 5.000.000 6912 Cheltuieli impozit amanat = 4412 Impozit amanat 5.000.000

462.
F aplica amortizare degresiva = 30 % , 01.01.N, : - cost achizitie = 200.000.000, - Vrez. = 0, - Du = 5 ani, G aplica amortizare liniara = 20 % F G Dif. Amortizare in Anul N 200.000.000 x 30 % = 60.000.000 200.000.000 x 20 % = 40.000.000 = 20.000.000 Amortizare in Anul N + 1 (200.000.000 60.000.000) x 30% = 140.000.000 x 30% = = 42.000.000 200.000.000 x 20 % = 40.000.000 = 2.000.000

Consolidarea pe baza de fluxuri presupune : se iau in considerare diferentele dintre sfarsitul anului N si sfarsitul anului N+1. Se porneste de la situatiile retratate ale anului N. Retratare situatii financiare F A. Diminuarea amortizarii 2813 Amortizare instalatii = 681 2.000.000 B. Diferenta de valoare genereaza impozit amanat : Valoare contabila (G) = 120.000.000 * Baza fiscala (F) = 118.000.000 ** Diferenta temporara impozabila = 2.000.000 Datorie impozit amanat = 25 % x 2.000.000 = 500.000 6912 Cheltuieli impozitul amanat = 4412 Impozit amanat 500.000 *V contab = Val. utilaj amortizare N si N+1 = 200.000.000 (40.000.000 + 40.000.000) = 200.000.000 80.000.000 = 120.000.000 ** Bz. Fiscala = Val. utilaj amortizare N si N+1 + dif. amortiz.la sfarsit an = 200.000.000 (60.000.000 + 42.000.000) + 20.000.000 = 200.000.000 102.000.000+20.000.000 = 118.000.000

463.
F aplica amortizare degresiva = 30 % , 01.01.N, : - cost achizitie = 200.000.000, - Vrez. = 0, - Du = 5 ani, G aplica amortizare liniara = 20 %

146

F G Dif.

Amortizare in Anul N 200.000.000 x 30 % = 60.000.000 200.000.000 x 20 % = 40.000.000 = 20.000.000

Amortizare in Anul N + 1 (200.000.000 60.000.000) x 30% = 140.000.000 x 30% = = 42.000.000 200.000.000 x 20 % = 40.000.000 = 2.000.000

Consolidarea pe baza de solduri presupune : retratarea amortizarii se inregistreaza din nou in N+1, prin contul de rezerve, deorece conturile individuale transmise societatii mama nu cuprind retratarile lui F din anul N. Retratare situatii financiare F A. Diminuarea amortizarii anul N : 2813 = 106 20.000.000 anul N+1 : 2813 = 681 2.000.000 B. Datorie impozit amanat : anul N : 25 % x 20.000.000 = 5.000.000 106 Rezerve = 4412 Impozit amanat 5.000.000 anul N+1 : 25 % x 2.000.000 = 500.000 6912 Cheltuieli impozit amanat = 4412 Impozit amanat 500.000

464.
F achizitioneaza in utilaj in N: - cost = 700.000.000 - Du = 10.000 ore - In N functioneaza 1.000 ore In N, in contabilitatea individuala a lui F amortizare = 700.000.000 x 1.000/10.000 = 70.000.000 Valoare contabila utilaj = 700.000.000 70.000.000 = 630.000.000 Pret net vanzare = 610.000.000 10.000.000 = 600.000.000 Val. de utilitate = Suma fluxurilor de numerar actualizate = (2.250 x 4 x 15.000) x 1 / 1,1 + (2.250 x 4 x 15.000) x 1 / 1,21 + (2.250 x 4 x 15.000) x 1 / 1,33 + ( 2.250 x 4 x 15.000) x 1 / 1,46 = 135.000.000 / 1.1 + 135.000.000 / 1.21 + 135.000.000 / 1.33 + 135.000.000 / 1.46 = 122.727.273 + 111.570.248 + 101.427.498 + + 92.206.816 = 427.931.835 Valoarea recuperabila = max (600.000.000; 427.931.835) = 600.000.000 Valoarea utila in situatiile consolidate = 600.000.000 Pierdere de valoare = 630.000.000 600.000. 000 = 30.000.000 Retratare situatii financiare F 1. Constituire provizion

147

6813 Chelt.cu prov. pt depreciere imobiliz = 2913 Proviz pt deprec echip,.... 30.000.000 2. Recunoasterea deprecierii genereaza impozite amanate : -Val. contabila = 600.000.000 - Baza fiscala = 630.000.000 Dif temp deductibila = 30.000.000 Creanta impozit amanat = 25 % x 30.000 = 7.500.000 4412 Impozit amanat = 791 Venit impozit amanat 7.500.000

465.
F detine teren achizitionat in N-4,: - cost 400.000.000, - reevaluat in N-2 la 550.000.000, - rezerva reevaluare nemodificata pana in N G aplica IAS 36. Sf.N indicii ca terenul s-a depreciat , V reala =V recuperabila = 350.000.000 Depreciere valoare = 550.000.000 - 350.000.000 = 200.000.000 Retratare situatii financiare F A. Depreciere reevaluare 105 = 212 150.000.000 = 550.000.000 400.000.000 Constituire provizion : 6813 Chelt cu prov pt deprec imobiliz = 2911 Prov pt deprec terenuri 50.000.000 B. Diferenta de valoare genereaza impozit amanat : Valoare contabila (G) = 350.000.000 Baza fiscala (F) = 550.000.000 Diferenta temporara deductibila = 200.000.000 Creanta impozit amanat = 25 % x 200.000.000 = 50.000.000 4412 Impozit amanat = % 791 Venit impozit amanat 105 50.000.000 12.500.000 = 50.000.000 x 25 % 37.500.000 = 150.000.000 x 25%

466.
F detine echipament ethnic : VCN = 40.000.000 31.12.N pierdere de valoare G aplica IAS 36. Unitate generatoare de trezorerie = echipament 40.000.000 + cladire 120.000.000 + teren 80.000.000 = 240.000.000 Vc UGT = 240.000.000 V recuperabila = 216.000.000 Pierderea de valoare a UGT = 24.000.000 = > pierderea se repartizeaza asupra elementelor.

148

element 1 echipament 2 cladire 3 teren UGT

VC 40.000.000 120.000.000 80.000.000 240.000.000

% 17% = 40/240 50% = 120/240 33% = 80/240 100%

Pierderea 4.000.000 12.000.000 8.000.000 24.000.000

Retratare situatii financiare F A . Depreciere ( 6588 = 212 24.000.000) Constituire provizion

6813 Ch cu proviz pt deprec imobiliz

% 2913 Prov pt deprec echipam 2912 Prov pt deprec cladiri 2911 Prov pt deprec teren

24.000.000 4.000.000 12.000.000 8.000.000

B.Diferenta de valoare genereaza impozit amanat : Valoare contabila (G) = 216.000.000 Baza fiscala (F) = 240.000.000 Diferenta temporara deductibila = 24.000.000 Creanta impozit amanat = 25 % x 24.000.000 = 6.000.000 4412 Impozit amanat = 791 Venit impozit amanat 6.000.000

467.
Val actualizata = 50.000 / 1,1 + 50.000 / 1,12 + 50.000 / 1,13 + 10.000 / 1,13 = 50.000 /1,1 + 50.000 / 1, 21 + 50.000 / 1,331 + 10.000 / 1,331 = 131.858

1. 2131 Echipam tehnic = 167 Alte imprum si dat asimilate 131.858


Data Flux trezorerie Ch dobanda - 10% Ramburs imprum Imprumut de ramburs

01.01.N 31.12.N+1 31.12.N+2 31.12.N+3 Total

50.000 50.000 50.000 150.000

13.186 = 131 858 x 10 % 9.504 = 95.044 x 10% 5.452 = 54.548 x 10% 28.142

36.814 40.496 44.548 121.858

131.858 95.044 54.548 10.000 -

149

2. Inregistrare datorie fata de locator, referit la dobanzi 471 Cheltuieli in avans = 168 Dobanzi aferente imprum si dat asimilate 28.142 3. Eliminarea cheltuielilor cu redev inregistrate de soc F si recunoasterea celor 2 componente : % = 612 50.000 Cheltuieli cu redev 167 36.814 Alte imprum si dat 168 13.186 Dobanzi afer imprum. 666 Cheltuieli priv dobanzi = 471 Cheltuieli in avans 13.186

Rezolvarea din carte presupune o valoare reziduala la sit. financiare per de inchiriere de 1.000 si continua dupa cum urmeaza: Amort in N = 131.858 - 1.000 /3 = 43.619 6811 Ch amort imob corp = 2813 Aamort echipam 43.619 Dif temp impoz = 131.858 + 28.142 - 43.619 = 116.381 Dif temp deduct = 131.858 + 28.142 - 50.000 = 110.000 Datorie neta de imp amanat = (116.381 - 110.000 ) x 25% = 1.345 (!!!!!!!!! asa e in carte!!!!!)

468.
F : costul de productie al produselor finite cuprinde ch.gen.adm. = 20.000.000, la sf.ex N pe stoc. G : ch.gen.adm. sunt ch. ale perioadei . Retratare situatii financiare F A. Eliminare ch.gen. adm din costul prod finite 711 = 345 20.000.000 B. Diferenta de valoare genereaza impozit amanat : Valoare contabila (G) = 0 Baza fiscala (F) = 20.000.000 Diferenta temporara deductibila = 20.000.000 Creanta impozit amanat = 25 % x 20.000.000 = 5.000.000 4412 Impozit amanat = 791 Venit impozit amanat 5.000.000

469.
F : evaluare stocuri cu FIFO, sf.ex. N => stoc = 150.000.000 G : evaluare stocuri CMP, sf.ex. N => stoc = 120.000.000 Retratare situatii financiare F A . Diminuare valoare stoc marfa 607 = 371 30.000.000 B . Diferenta de valoare genereaza impozit amanat : Valoare contabila (G) = 0 Baza fiscala (F) = 30.000.000 Diferenta temporara deductibila = 30.000.000 Creanta impozit amanat = 25 % x 30.000.000 = 7.500.000 4412 Impozit amanat = 791 Venit impozit amanat 7.500.000

150

470.
F stoc marfa la 31.12.N G evalueaza stocul la minimul dintre cost si VNR = val. neta de realizare Marfa M1 M2 M3 M4 Total Cost achizitie 100.000 90.000 300.000 50.000 540.000 Val. neta de realizare 95.000 93.000 310.000 46.000 544.000 Min ( cost val. neta) 95.000 90.000 300.000 46.000 531.000

Retratare situatii financiare F 1. Pierdere de valoare = 540.000 531.000 = 9.000 6814 Ch.priv proviz pt deprec act circ = 397 Provizioane pt depreciere marfuri 2. Diferenta de valoare => impozit amanat ?

9.000

471.
F contract pt. executie utilaj : - Pv = 4.800.000 - CP t = 3.800.000 - Cost productie in curs - 31.12.N = 1.292.000 Rezultat total estimat = Pv CPt = 4.800.000 - 3.800.000 = 1.000.000 Grad de avansare a lucrarilor la 31.12.N = (1.292.000 / 3.800.000 ) x 100 = 34% Rezultat aferent exercitiului N = 1.000.000 x 34% = 340.000 Retratare situatii financiare F 1.Contabilizarea rezultatului aferent gradului de avansare a lucrarilor 2312 Instalatii tehnice in curs = 722 Venit din productia imobiliz. corporale 2. Diferenta de valoare genereaza impozit amanat : Valoare contabila (G) = 340.000 ? Baza fiscala (F) = 0 Diferenta temporara impozabila = 340.000 Datorie impozit amanat = 25 % x 340.000 = 85.000 6912 Cheltuiala cu impozit amanat = 4412 Impozit amanat 85.000

340.000

472.
F in N-1 : constructie depozit, capitalizarea dobanzii imprumutului . Dobanda : N-1 = 1.800, N = 2.000 G : dobanzile imprumutului sunt cheltuieli ale perioadei

151

Consolidare pe baza de fluxuri Retratare situatii financiare F an N-1 A. Eliminarea dobanzii din costul depozitului 722 Venit din productia imobiliz. corporale = 231 Imobilizari corporale in curs 1.800 B. Diferenta de valoare genereaza impozit amanat : Valoare contabila (G) = 0 Baza fiscala (F) = 1.800 Diferenta temporara deductibila = 1.800 Creanta impozit amanat = 25 % x 1.800 = 450 4412 Impozit amanat = 791 Venit impozit amanat 450 Retratare situatii financiare F an N * A. Eliminarea dobanzii din costul depozitului 722 = 231 2.000 B. Diferenta de valoare genereaza impozit amanat : Valoare contabila (G) = 0 Baza fiscala (F) = 2.000 Diferenta temporara deductibila = 2.000 Creanta impozit amanat = 25 % x 2.000 = 500 4412 Impozit amanat = 791 Venit impozit amanat 500 * Daca se cere retratarea pe exercitiul N se fac doar inregistrarile din N, nu si din N-1

473.
F in N-1 : constructie depozit, capitalizarea dobanzii imprumutului . Dobanda : N-1 = 1.800, N = 2.000 G : dobanzile imprumutului sunt cheltuieli ale perioadei Consolidare pe baza de solduri => dobanzile din N-1 se elimina din nou in anul N prin rezerve, deoarece conturile individuale transmise societatii mama nu tin seama de corecturile precedente. Retratare situatii financiare F an N-1 A. Eliminarea dobanzii din costul depozitului 106 Rezerve = 231 Imobilizari corporale in curs 1.800

152

B. Diferenta de valoare genereaza impozit amanat : Valoare contabila (G) = 0 Baza fiscala (F) = 1.800 Diferenta temporara deductibila = 1.800 Creanta impozit amanat = 25 % x 1.800 = 450 Retratare situatii financiare F an N A. Eliminarea dobanzii din costul depozitului 722 = 231 2.000 B. Diferenta de valoare genereaza impozit amanat : Valoare contabila (G) = 0 Baza fiscala (F) = 2.000 Diferenta temporara deductibila = 2.000 Creanta impozit amanat = 25 % x 2.000 = 500 4412 Impozit amanat = 791 Venit impozit amanat 500

474.
F nu a recunoscut provizion , cheltuieli cu.reparatii estimate = 4.000.000 G aplica IAS 37,constituie provizion

Se verifica daca sunt indepl cond pt provizion: - exista oblig prezenta: angajam soc de a remedia defect - iesire probabila de resurse: chelt de repar - estimare 4.000.000
Retratare situatii financiare F an N A. Constituire provizion 6812 Cheltuieli provizioane pt. riscuri si chelt. = 1518 Alte provizioane pt. riscuri si cheltuieli B. Diferenta de valoare genereaza impozit amanat : Valoare contabila (G) = 0 Baza fiscala (F) = 4.000.000 Diferenta temporara deductibila = 4.000.000 Creanta impozit amanat = 25 % x 4.000.000 = 1.000.000 4412 Impozit profit amanat = 791 Venit impozit amanat 1.000.000 4.000.000

475.
F in N-2 contract inchiriere cladire 6 ani.: - Redeventa anuala = 10.000. - la reziliere penalizare = 6.000/ an. - sfarsit an N schimbare sediu. Nu a recunoscut provizionul. N-2, N-1, N : redeventa ,

153

G aplica IAS 37 , recunoaste provizionul.

N+1, N+2, N+3 : penalizare = 6.000 x 3 = 18.000

Verificare cond provizion - oblig: semnarea contractului - iesire de resurse: redeventele pe 3 ani sau penalizari - estimare : 3 x 6.000 = 18.000
Retratare situatii financiare F an N A. Constituire provizion 6812 = 1518 18.000

B. Diferenta de valoare genereaza impozit amanat : Valoare contabila (G) = 0 Baza fiscala (F) = 18.000 Diferenta temporara deductibila = 18.000 Creanta impozit amanat = 25 % x 18.000 = 4.500 4412 Impozit profit amanat = 791 Venit impozit amanat 4.500

476.
F obligata prin lege sa faca reparatii , a constituit provizion. = 10.000 G aplica IAS 37, nu constituie provizioane pentru cheltuieli de reparatii ; reparatia nu e o obligatie curenta independenta de actiunile viitoare ale intreprinderii Retratare situatii financiare F A . Anulare provizion 1518 = 7812 10.000 B. Diferenta de valoare genereaza impozit amanat : Valoare contabila (G) = 10.000 Baza fiscala (F) = 0 Diferenta temporara deductibila = 10.000 Creanta impozit amanat = 25 % x 10.000 = 2.500 4412 Impozit profit amanat = 791 Venit impozit amanat 2.500

477.
?????????????? care e problema ? Rezolvare din carte: In sit financ din N, F a prezentat un proviz pt restructurare de 1.000.000

154

Se elimina proviz pt ca societatea nu s-a angajat irevocabil in restructurare 1514 Proviz pt restruct = 6812 Ch cu proviz pt. riscuri si cheltuieli 1.000.000 Dif temp impoz = 1.000.000

478.
F a achizitionat un utilaj la 30.06.N = 100.000 - subventionat 80% - amortizare liniara, 5 ani. Subventia a fost recunoscuta la venituri in avans si trecuta la venituri curente odata cu amortizarea. G amortizeaza liniar in 4 ani.

La 31.12.N La F - amortizare = 10.000 = 100.000 / 5 x 6/12 = 20.000 x 1/2 -virare subventie la venituri = 8.000 = 100.000 x 80% / 5 x 6/12 = 80.000 / 5 x 6/12 = 16.000 x 1/2 Cf politica grup - amort = 12.500 = 100.000 / 4 x 6/12 = 25.000 x 1/2 - subv la venituri = 10.000 = 100.000 x 80% / 4 x 6/12 = 80.000 / 4 x 6/12 = 20.000 x 1/2

Val. Utilaj Amortiz. anuala Amortiz. an N Val. Subventie Subventie anuala Subventie an N

F 100,000 20,000 10,000 80,000 16,000 8,000

G 25,000 12,500 20,000 10,000

Diferente

2,500

2,000

Retratare situatii financiare F A. Majorare amortizare 6811 = 2813 2.500 Majorare cota parte subventie trecuta la venituri 131 Subventii pt. investitii = 7584 Venituri din subventii pt. investitii B . Diferenta de valoare genereaza impozit amanat : Valoare contabila (G) = 0 Baza fiscala (F) = 500 = 2.500 2.000 Diferenta temporara deductibila = 500 Creanta impozit amanat = 25 % x 500 = 125 4412 Impozit profit amanat = 791 Venit impozit amanat 125 2.000

155

479.
M creanta asupra F = 10.000, F datorie la M = 9.000. Diferenta este o factura emisa de M catre F dar neprimita de F pana la 31.12.N. Reconciliere conturi = principiul furnizorului, emitentului => se aliniaza soldurile la pozitia emitentului. Reconciliere situatii financiare F Inregistrarea facturii 301 = 401 1.000

In urma regularizarii conturile vor fi reciproce si vor trebui eliminate in procesul de consolidare

480.
M sconteaza cambie = 2.000 trasa asupra lui F, dar la F apare efect de platit catre M Reconciliere situatii financiare M Anularea scontarii 413 Efecte de primit = 5121 2.000

481.
F filiala straina a lui M presteaza servicii catre M = 1.000 euro Curs euro = 40.000 - data facturarii, 39.000. - curs mediu F : venit la data facturarii = 1.000 x 40.000 = 40.000.000, conversie venit din servicii la curs mediu = 1.000 x 39.000 = 39.000.000 diferente conversie = 1.000.000 M a contabilizat chelt cu servicii = 1.000 x 40.000 = 40.000.000 Reconciliere situatii financiare M Inregistrarea diferentelor de curs valutar 665 Cheltuieli din diferente de curs valutar = 704 1.000.000

482.
M in A B Proc de control detinut de M 80% 40% Proc de interes detinut de M 80% 40% Tip de control Met de consolidare Eliminare operatii reciproce integrala 100% proportional 40%

Exclusiv de drept Conjunctiv

Integr globala - MIG Integr proport - MIP

156

25%

25%

Influenta notabila

Punere in echival - MPE

nu se realizeaza

Eliminare operatii reciproce 1 M/A.- elimin creante si datorii generate de vanzarea de marfuri intre M si A - 100% 401 Furnizori = 411 Creante-clienti 100.000 2 B/M.-elimin creante si datorii generate de vanz mat prime B catre M (40.000 x 40% = 16.000) 401 Furnizori = 411Creante-clienti 16.000 = 40.000 x 40% 3 M/B.- elimin imprum acordat de M lui B; 50.000 in bilantul lui B a fost preluat in tabloul de consolidare sau in jurn de consolidare pt o valoare de 50.000 x 40% = 20.000; eliminarea imprumutului este plafonata la 20.000, nefiind posibila eliminarea integrala a imprumutului Imprumut primit = Imprumut acordat 167 Alte imprumuturi si datorii = 267 Creante imobilizate 20.000 4.M/B - elimin ven si chelt din dobanzi; chelt cu dob 500 in ct de prof si pierd al lui B a fost preluat in tabloul de consolidare pt 500 x 40% = 200; elimin ch este plafonata la 200 nefiind posibila eliminarea integrala 766 Venit din dobanzi = 666 Ch dobanzi 200 Conturile reciproce generate de operatiile realizate de M si B cu C nu sunt eliminate, deoarece activele, pasivele, ven si ch C nu sunt preluate in tabloul de consolidare 5. B/C - vinde mat. prime = 10.000 - nu elimina operatii 6. M/C - vinde marfuri = 20.000 - nu elimina operatii

483.
M detine filiala F in Franta. La 10.06.N, M incaseaza dividende de la F 1.000 euro. Curs valutar mediu N-1 = 40.000, 10.06.N = 41.000 In sit M, 10.06 - primire dividende = 1.000 x 41.000 = 41.000.000 .

In sit F, rezultat la 31.12 N-1 - distribuire dividende = 1.000 Euro x 40.000 = 40.000.000 Diferenta , castig din curs = 1.000.000

Venit din dividende

% 157

41.000.000

Rezerve Venit din dif de curs


Eliminare rezultat intern F/M Dividende 761 Venituri din imobiliz. financiare = 106 1.000.000

40.000.000 1.000.000

484.
M cumpara stoc de marfa din afara grupului cu 500.000, il vinde lui F cu 600.000, la sf.ex. F detine intregul stoc. In M, profit 100.000 = 600.000 500.000 In F, profit = 0 La nivel de grup nu s-a inreg profit pt ca stocul nu a fost vandut Eliminare rezultat intern A. M/F Eliminare profit intern 707 = % 600.000 607 500.000 371 100.000 B. Diferenta de valoare genereaza impozit amanat: Valoare contabila (G) = 0 Baza fiscala (F) = 100.000 Diferenta temporara deductibila = 100.000 Creanta impozit amanat = 25 % x 100.000 = 25.000 4412 Impozit amanat = 791 Venit impozit amanat 25.000

Dublate , de comparat

485.
- eliminarea profitului incorporat in stocul final existent la B, proportional cu procentajul de interes detinut de M in B (40.000x20%x40%=3.200), concomitent cu diminuarea veniturilor din vanzarea marfurilor (40.000x40%=16.000) si a chelt cu marfurile (40.000x80%x40%=12.800) Venit din vanz marfa = % 16.000 Ch cu marfuri 12.800 Sotc de marfuri 3.200 - elimin profit incorporat in stocul final existent la C (30.000x20%x25%=1.500) se va face pe seama veniturilor inregistrate in avans, deoarece, utilizandu-se metoda punerii in echivalenta, stocurile lui C nu sunt integrate in conturile consolidate; concomitent se diminueaza veniturile din vanzarea marfurilor (30.000x25%=7.500) si cheltuielile cu marfuri(30.000x80%x25%=6.000) inregistrate de M Venituri din vanz marfuri = % 7.500

158

Ch cu marfuri Venit inreg in avans

6.000 1.500

486.
Se elimina profit obtinut de M din vanzare 40.000-(100.000-70.000)=10.000 se elimina suplim de amort recunoscut de F (40.000-30.000)/4=2.500 Ven din active cedate = % Ch cu active cedate Imobiliz corporale 40.000 30.000 10.000

Amort imob corporale = ch priv amort 2.500

487.
Se elimina profitul inreg de M din vanzare teren, la nivelul procentajului de interes (8.000x30%=2.400) concomitent cu dimin venit din active cedate (50.000x30%=15.000) si a chelt cu active cedate (42.000x30%=12.600) Venit din active cedate = % Ch cu active cedate Imob corporale 15.000 12.600 2.400

488.
Se elimina provizionul Proviz pt deprec titluri de particip = venit financ din proviz 10.000

485.
M in B 40%, CC cu X control conjugat => MIP, operatiile reciproce se elimina 40% Din 40.000 , 40 % = 16.000 este reciproc, Rezultatul intern profitul intern - 20% din 40.000 este 6.666 rezultat intern, din care 40 % - operatii reciproce = 2.667, M in C 25%, IN influenta notabila => MPE, operatiile reciproce nu se elimina, numai influenta rezultatului din M Din 30.000, 25% = 7.500 este reciproc, Rezultatul intern profitul intern - 20 % din 30.000 este 5.000 din care 25% - operatii reciproce = 1.250

159

Eliminare rezultat intern 1. M/B Eliminare profit intern 707 = % 16.000 607 9.334 = 371 6 .666 - se elimina val. operatiilor reciproce = 16.000, iar din val. marfii se elimina profitul intern 20%- = 6.666 2. M/C Eliminare profit intern 707 = % 607 472 7.500 6.250 1.250

3. Diferenta de valoare genereaza impozit amanat Valoare contabila (G) 0 Baza fiscala (F) 6.666 Diferenta temporara deductibila 6.666 Creanta impozit amanat ( 25 % x 6.666) 4412 Impozit amanat = 791 Venit impozit amanat 1.666,5 4. Diferenta de valoare genereaza impozit amanat Valoare contabila (G) 0 Baza fiscala (F) 1.250 Diferenta temporara deductibila 1.250 Creanta impozit amanat ( 25 % x 1.250) 4412 Impozit amanat = 791 Venit impozit amanat 312,5

486.
M vinde lui F o imobiliz. corp.:, cost 100.000, amortizare 70.000 , D ramasa 4 ani, AL, => Vr = 100.000 70.000 = 30.000 pret vanzare = 40.000 Profit vanzare = 40.000 30.000 = 10.000 F amortizeaza pe 4 ani AL :Valoarei ntrare 40.000 => amortizare = 40.000 / 4 = 10.000. Amortizare calculata la M 30.000 / 4 = 7.500 Diferenta amortizare 2.500 Eliminare rezultat intern A M/F Eliminare profit intern 758 = % 658 212 B M/C Eliminare amortizare suplimentara 40.000 30.000 10.000 281 = 681 2.500

C Diferenta de valoare genereaza impozit amanat Valoare contabila (G) 22.500 = 30.000 7.500 val. contab. neta Baza fiscala (F) 30.000 Diferenta temporara deductibila 7.500 => Creanta impozit amanat ( 25 % x 7.500) 4412 Impozit amanat = 791Venit impozit amanat 1.875

160

487.
M vinde teren lui X: pv.50.000, vc 42.000, CC 30% Profit din vanzare 8.000 = 50.000 42.000 Eliminare la nivelul de 30 %, pv = 50.000 x 30% = 15.000, vc = 42.000 x 30% = 12.600, rezultat = 8.000 x 30% = 2.400 Eliminare rezultat intern A . M/X Eliminare profit intern 758 = % 15.000 658 12.600 212 2.400 B. Diferenta de valoare genereaza impozit amanat Valoare contabila (G) = 12.600 Baza fiscala (F) = 15.000 Diferenta temporara deductibila = 2.400 = > Creanta impozit amanat ( 25 % x 2.400) Impozit amanat = Venit impozit amanat 600

488.
M detine titluri in F 10.000. La 31.12.N capital propriu F negativ. M constituie provizion 10.000. Eliminare rezultat intern A. M/X Eliminare provizion 296 = 786 10.000 B . Diferenta de valoare genereaza impozit amanat Valoare contabila (G) 10.000 Baza fiscala (F) 0 Diferenta temporara impozabila 10.000 => Datorie impozit amanat ( 25 % x 10.000) Ch impozit amanat = Impozit amanat 600

489.
M achizitioneaza 80% din A.cu 12.800.000., PC 80%, CE control exclusiv, MIG.- metoda integrarii globale Nrcrt 1. 2. 3. 4. 5. Elemente bilaniere Total Parte grup M 80%(soc. mama) Interese minoritare 20% Capital A 16.000.000 12.800.000 3.200.000 Rezerve A 6.000.000 4.800.000 1.200.000 Capitaluri proprii 22.000.000 17.600.000 4.400.000 fr rezultat (1+ 2) Eliminare titluri A 12.800.000 12.800.000 ---Partaj capitaluri proprii ----4.800.000 ---consolidate A (3 - 4)

161

6.

Partaj rezultat A

3.000.000

2.400.000

600.000

Eliminare titluri M/A Eliminare titluri 1012 = 261 Titluri de participare detinute la filiale din cadrul grupului 12.800.000 Stabilirea intereselor minoritare % = IM 5.000.000 1012 3.200.000 106 1.200.000 121 600.000 Rezervele si rezultatul lui A ce revin grupului sunt preluate prin cumulare. Rez A = Rez G 4.800.000

490.
M achizitioneaza 30% din B cu 8.400.000., PC 30%, CC control conjugat , MIP. metoda integrarii proportionale Elemente bilaniere 1. Capital B 2. Rezerve B 3. Capitaluri proprii fr rezultat (1+ 2) 4. Eliminare titluri B 5. Partaj capitaluri proprii consolidate B (3 - 4) 6. Partaj rezultat B Eliminare titluri M/B Eliminare titluri 1012 = 261 8.400.000 Total 28.000.000 10.000.000 38.000.000 8.400.000 ----6.000.000 Parte grup M 30% 8.400.000 3.000.000 11.400.000 8.400.000 3.000.000 1.800.000

Cota parte din rezervele si rezultatul lui B ce revin grupului sunt preluate prin cumulare

491.
M achizitioneaza 25% din C cu 2.500.000., PC 25%, IN influenta notabila, MPE. metoda punerii in echivalenta Elemente bilaniere Total 1. Capital C 10.000.000 2. Rezerve C 4.000.000 3. Capitaluri proprii fr rezultat (1+ 2) 14.000.000 4. Eliminare titluri C 2.500.000 5. Partaj capitaluri proprii consolidate C (3 - 4) ----6. Partaj rezultat C 1.000.000 Parte grup M 25% 2.500.000 1.000.000 3.500.000 2.500.000 1.000.000 250.000

162

Eliminare titluri M/C Titluri puse in echivalenta Eliminare titluri Cota parte din rezervele C ce revin grupului Cota parte din rezultatul C ce revin grupului 264 = % 261 106 121 3.750.000 2. 500.000 1.000.000 250.000

492.
M achizitioneaza 60% din F, CE - control exclusiv, MIG, tp 300.000 Elemente bilaniere Total 1. Capital F 500.000 2. Rezultat reportat F (390.000) 3 Total capitaluri proprii fata rezultat (110.000) 4. Eliminare titluri F 300.000 5 Partaj capitaluri proprii fata rezultat 6. Rezultat curent (150.000) 90 5. Total (40.000) Parte grup M 60% 300.000 (234.000) 66.000 300.000 234.000 (106.000) 60 (40.000) Interese Minoritare 40% 200.000 (156.000) 44.000 0 (44.000) 0

Pierderile din exercitiile precedente si din exercitiul curent nu pot fi imputate IM peste partea lui din capitalul lui F de 200.000. Eliminare titluri M/F Eliminare titluri 1012 = 261 300.000

Stabilirea intereselor minoritare % = IM 0 1012 200.000 117 -156.000 121 -44.000 Rezervele si rezultatul lui A ce revin grupului sunt preluate prin cumulare.

493.
M achizitioneaza 30% din B, IN, MPE, t.p. 15.000 M are intentia de a se dezangaja financiar de participatia sa. Elemente bilaniere 1. Capital B 2. Rezultat reportat B 117 3. Capitaluri proprii fr rezultat (1+ 2) 4. Eliminare titluri B 5. Partaj capitaluri proprii consolidate C (3 - 4) 6. Partaj rezultat B Total 50.000 (50.000) 0 15.000 (20.000) Parte grup M 30% 15.000 (15.000) 0 15.000 (6.000)

163

Se elimina titlurile de participare la valoarea lor contabila de 15.000, iar partea negativa a capitalurilor proprii nu se inregistreaza. Eliminare titluri M/B Eliminare titluri 117 = 261 15.000

494.
M achizitioneaza 30% din B, IN, MPE, t.p. 15.000 M nu are intentia de a se dezangaja financiar de participatia sa. Partea negativa a capitalurilor proprii se inregistreaza ca un provizion pentru riscuri si cheltuieli Eliminare titluri M/B Eliminare titluri Constituire provizion 1012 = 261 15.000 106 = 1518 6.000

495.
M achizitioneaza 60% din F cu 80.000,cheltuieli onorarii 5.000 inregistrate la M pe cheltuieli. Retratare cost conform IFRS3. Costul de achizitie este format din (a). Valorile juste de la data schimbului ale activelor date, datoriilor existente sau asumate i instrumentelor de capitaluri proprii emise de ctre dobnditor n schimbul obinerii controlului asupra societii achiziionate; plus (b). Orice costuri atribuibile direct combinrii de ntreprinderi. Retratare cost M/F - In conturile consolidate, ch cu onorariile se incorp in valoarea titlurilor Cuprinderea onorariilor in cost : 261 Titluri de participare = 622 5.000 Diferenta de valoare genereaza impozit amanat Valoare contabila (G) 85.000 Baza fiscala (F) 80.000 Diferenta temporara impozabila 5.000 Datorie impozit amanat ( 25 % x 5.000) 6912 Ch impozit amanat = 4412 Impozit amanat 1.250

496.
M achizitioneaza 70% din F la inceputul lui N cu 80.000 .Conventie de achizitie: supliment de pret 3% din CA a lui F pentru N+1, N+2, evaluat de M la 20.100. La sit. financiare ale exercitiului N+1, este necesar sa se revizuiasca estimarea componentei variabile a costului de achizitie. Supliment de cost evaluat la = 3 % x ( 340.000 + 360.000) = 21.000 In conturile individuale, soc M majoreaza costul de achizitie al titlurilor 21.000 - 20.100 = 900 261 Titluri de participare = % 900

164

5121 Ct la banci 3% x (340.000 - 320.000) 401 Furnizori 3% x (360.000 - 350.000)

600 300

Corectarea costului de achizitie al titlurilor cu 900, antreneaza corectarea, in contextul operatiilor de consolidare din exercitiul N+1, a diferentei de achizitie cu aceeasi valoare.

497.
Platile suplimentare =50 % x 80.000.000 = 40.000.000 afecteaza costul de achizitie 261 Titluri de participare = 5121 Ct la banci 40.000.000

498. 499.

500.
CAPITALURI PROPRII ALE SOC F VALOAREA ISTORICA -capital social 200.000 u.m. - rezerve 575.000 u.m. calcul dif din reevaluare a Imob corp :100.000 -Rezultat 5.000 u.m. TOTAL 780.000 u.m. Val achizitie = 465.000 u.m. - costul de achizitie Val achizitie in costuri istorice = 780.000 * 70% = 546.000 u.m. Dif pozitiva de achizitie = 546.000 u.m.- 465.000 u.m. = 81.000 u.m. VALOAREA JUSTA 200.000 u.m. 675.000 u.m. (s-au luat in 5.000 u.m. 880.000 u.m.

165

Se inregistreaza diferenta pozitiva de achizitie ca fond comercial 207 Fond comercial = 1068 Alte rezerve 81.000 u.m. Diferente din evaluare = Val achizitie in val.juste val achizitiei in val. Istorice Val achizitie in val.juste = 880.000 * 70% = 616.000 um Diferente din evaluare = 616.000 - 546.000 = 70.000 Inregistrarea diferentelor din reeevaluare: 212 = 105 70.000 um Diferente de achizitie + Diferente din reevaluare = Valoarea achizitie - Cost de achizitie 81.000 + 70.000 = 616.000um - 465.000um = 151.000 um

501.
CAPITALURI PROPRII ALE SOC F -capital social - rezerve -Rezultat TOTAL VALOAREA ISTORICA 200.000 u.m. 87.500 u.m. 6.250 u.m 256.250 u.m. VALOAREA JUSTA 200.000 u.m. 87.500 u.m. 6.750 u.m. 256.250 u.m.

Val actiunilor achizitionate = 100.000 u.m. - costul de achizitie Pret actiune achizitionata = 100.000 u.m. / 10.000 actiuni = 10 u.m. / actiune Calculul procentului de actiuni achizitionate ale societatii F = (10.000 / 25.000) * 100 = 40% Valoarea justa actiunilor achizitionate = 256.250 * 40 % = 102.500 u.m. Diferenta de achizitie = 102.250 - 100.000 = 2.500 u.m. Inregistrarea diferentei de achizitie: 207 Fond comercial = 1068 Alte rezerve 2.500 u.m. Comentarii: Diferente de evaluare nu exista intru-cat valoarea istorica coincide cu valoarea justa a capitalului propriu a societatii F

502.
Se calculeaza diferentele din evaluare la elementele care au suferit modificari ale valorii fata de valoarea justa: Imobilizari necorporale Valoare Istorica 25.000 = 50.000 25.000 Valoare justa 75.000 Diferenta = Val.justa - Val.istorica = 75.000 - 25.000 Pozitiva = 50.000 u.m. Valoare Istorica 80.000 Valoare justa 100.000 Diferenta = Val.justa - Val.istorica = 100.000 - 80.000

Terenuri

166

Pozitiva = 20.000 u.m. Constructii Valoare Istorica 35.000 = 100.000 65.000 Valoare justa 75.000 Diferenta = Val.justa - Val.istorica = 75.000 - 35.000 Pozitiva = 40.000 u.m.

Vc < Bf = 25.000 + 80.000 + 35.000 < 75.000 + 100.000 + 75.000 Diferenta temorara de impozit o reprezinta cota de impozit aplicata sumei diferentelor din reevaluare Diferena temporar = 50.000 + 20.000 + 40.000 = 110.000 u.m. impozit amnat = Diferen temporar * 25% = 110.000 * 25% = 27.500 u.m. CAPITALURI PROPRII -capital social - rezerve -Rezultat TOTAL VALOAREA ISTORICA 30.07 200.000 u.m. 75.000 u.m. 20.000 u.m. 295.000 u.m. VALOAREA JUSTA 30.07 200.000 u.m. 185.000 u.m. =110.000+75.000 20.000 u.m. 405.000 u.m.

Diferene din reevaluare = val.just - val istorica = 405.000 * 30% - 295.000 * 30% = 121.500 - 88.500 = 33.000 u.m. sau = 110.000 * 30% = 33.000 u.m. 1.nregistrarea diferenelor din reevaluare: % = 105 33.000 208 Alte imobilizari necorporale 15.000 = 50.000 * 30% 211 6.000 = 20.000 * 30% 2121 12.000 = 40.000 * 30% 2. Inregistrarea diferenei din achiziii Diferenta din achizitii =170.000 - 121.500 = 48.500 207 Fond comercial = 1068 Alte rezerve 48.500

503.
Se calculeaza diferenele din evaluare la elementele care au suferit modificri ale valorii fa de valoarea istoric: Imobilizari necorporale Valoare Istorica 25.000 = 50.000 25.000 Valoare justa 75.000 Diferenta = Val.justa - Val.istorica = 75.000 - 25.000 Pozitiva = 50.000 u.m. Valoare Istorica 80.000 Valoare justa 100.000 Diferenta = Val.justa - Val.istorica = 100.000 - 80.000

Terenuri

167

Pozitiva = 20.000 u.m. Constructii Valoare Istorica 35.000 = 100.000 65.000 Valoare justa 75.000 Diferenta = Val.justa - Val.istorica = 75.000 - 35.000 Pozitiva = 40.000 u.m.

Diferena temporar = 50.000 + 20.000 + 40.000 = 110.000 u.m. impozit amnat = Diferen temporar * 25% = 110.000 * 25% = 27.500 u.m.

CAPITALURI PROPRII

VAL. ISTORICA 30.07

VAL. JUSTA 30.07

CAPITALURI PROPRII 31.12

-capital social - rezerve -Rezultat TOTAL

200.000 u.m. 75.000 u.m. 20.000 u.m. 295.000 u.m.

200.000 u.m. 185.000 u.m. 20.000 u.m . 405.000 u.m.

200.000 u.m. 75.000 u.m. 40.000 u.m. 315.000 u.m.

1.nregistrarea diferenelor din reevaluare: % = 105 110.000 208 Alte imobilizari necorporale 50.000 211 20.000 2121 40.000 2. nregistrarea diferenelor din evaluare: 30% * Valoarea Capitalurilor proprii la valoarea just n data de 30.07 = 30% * 405.000 = 121.500 3. Inregistrarea diferenei din achiziii Diferenta din achizitii = 170.000 - 121.500 = 48.500 207 Fond comercial = 1068 Alte rezerve 48.500 4. nregistrarea titlurilor puse n echivalen 264 = 261 170.000

504.
Rezultatul contabil al Societatii F = 16.000 u.m. Numarul de actiuni ordinare ale Societatii F = 8.000 Numarul de Warante = 600 Dividende prefereniale = 1.200 actiuni preferentiale *1 u.m.=1.200 u.m. Rezultat de baza = Rezultat contabil Dividende preferentiale Nr. Actiuni ordinare

168

Rezultat de baza = 16.000 u.m.- 1200 u.m. = 14.800 u.m. 8000 actiuni 8000 actiuni

1,85 u.m./actiune

Nr. actiuni potentiale 6 Rezultat diluat = 14.800 u.m. = 14.800 u.m. = 1,574 u.m./actiune 8000+1200 9.200 actiuni

505.
Rezultat grup M = 116.000 Grupul M deine la Societatea F 6.400 aciuni, respectiv 80% din aciuni, rezulta c cea mai potrivit metoda de conslidare este metoda integrrii globale Numr de aciuni= 8.000 Rezultat de baza = 116.000 u.m. = 1,85 u.m./actiune 8000

Rezultat diluat = Rezultat de baza

506.
Trezoreria societii comerciale F se adaug trezoreriei grupului, majornd valoarea acesteia cu 20.000 u.m. n acelai timp achiziia aciunilor F de ctre M duce la diminuarea trezoreriei grupului cu 100.000 u.m. n consecin trezoreria grupului M se va diminua cu 80.000 u.m.

507.
1. nrregistrarea subscrierii capitalului social: 456 = 1011 4.000.000 u.m. Capital social = Nr. Actiuni*Val.nominala = 4.000 actiuni*1.000 u.m./actiune = 4.000.000 u.m. 2. nregistrarea vrsrii aporturilor: Aport in natura = 1500actiuni*1.000 u.m./actiune = 1.500.000 u.m. Aport in numerar = 2500actiuni*1.000 u.m./actiune = 2.500.000 u.m. % = 456 4.000.000 2121 1.500.000 5311(5121) 2.500.000

169

3. Transformarea capitalului social subcris vrsat: 1011 = 1012 4.000.000

508.
1. Inregistrarea majorarii capitalului social al exercitiului N+1 : 456 = % 1012 1041 2.200.000 ( 2.000 ACT*1.100 u.m./act) pret emisiune 2.000.000 ( 2.000 ACT*1.000 u.m./act) valoare nominala 200.000 (Pe-Vn)* nr. Actiuni =[(1100-100)*2000] =prime de emisiune

2. Inregistrarea varsarii aportului: 502 Actiuni proprii = 456 2.200.000 3. Inregistrarea diferentei dintre valoarea justa si pretul de emisiune: (1150-1100)*2000 act = 100.000 u.m. 502 = 105 Rezerve din reevaluare 100.000

509.
Valoarea capitalului social = 5.900 act*1.000 u.m./act = 5.900.000 1. Inregistrarea diminuarii capitalului social: 1012 = 456 90.000 u.m. Se anuleaza 90 de actiuni 2. Inregistrarea platii aporturilor actionarilor 456 = 5311 90.000 u.m.

510.
Valoare capital social = 6.000 actiuni *1.000 u.m./act = 6.000.000 u.m. 1. Inregistrarea diminuarii capitalului social pentru acoperirea pierderii: 1012 = 117 10.000 u.m. (100 act*1.000 um/act)

511. 512.
170

513.
Ecuaia la locatar Platile minimale sunt formate din : - varsamantul initial = 6.000.000 - 16 redevente trimestriale a 1.500.000 fiecare - varsamant final prt vanzare cumparare = 1.000.000 se calculeaza rata dobanzii implicita trimestriala a contractului i din relatia : 16 27.510.000 = 6.000.000 + 1.500.000 + 1.000.000 + 2.000.000 t=1 (1+i)t (1+i) 16 (1+i) 16

171

27.510.000 = 6.000.000 + 1.500.000 + 1.500.000 +... 1.500.000 + 1.000.000 + 2.000.000 1+i (1+i)2 (1+i) 16 (1+i) 16 (1+i) 16 Suma actualizata a plailor minime de leasing = 16 6.000.000 + 1.500.000 + 1.000.000 = t=1 (1+i)t (1+i) 16 = 6.000.000 + 1.500.000 + 1.500.000 +... 1.500.000 + 1.000.000 1+i (1+i)2 (1+i) 16 Aceasta se compar cu valoarea just a bunului i se folosete valoarea cea mai mic => X nregistrri contabile la locatar (ex.N) 1. Inregistrarea prelurii bunului n regim de leasing financiar : 2133 Mijloace de transport = 167 Alte imprumuturi si datorii asimilate -minim de valoare det anterior -X 2. nregistrarea plii avansului: 167 = 5121 6.000.000 3. Redevena trimestrial: - 2 rate in ex. N % = 5121 1.500.000 167 } 666 }Se iau sumele din Tabloul plailor minime de leasing 4. nregistrarea amortizrii pe ex. N suma se imparte pe durata contractului => amortizarea in N va fi (X / 6) * ( 6 / 12) 6811 = 2813

514.
La locator Se calculeaza a) Investiia brut n leasing = 6.000.000 + 16*1.500.000 + 1.000.000 = 31.000.000 Determinarea ratei de actualizare i pt. descompunerea redeventei in dobanzi si rambursari ale imprumutului folosind formula : 16 27.510.000 = 6.000.000 + 1.500.000 + 1.000.000 = t=1 (1+i)t (1+i) 16

172

= 6.000.000 + 1.500.000 + 1.500.000 +... 1.500.000 + 1.000.000 1+i (1+i)2 (1+i) 16 (1+i) 16 b) Venitul financiar nerealizat = = 31.000.000 - 6.000.000 + 1.500.000 + 1.500.000 +... 1.500.000 + 1.000.000 1+i (1+i)2 (1+i) 16 (1+i) 16 c) Investiia net n leasing = a - b nregistrri contabile (ex.N) 1 nregistrarea cedrii bunului 2673 Imprumuturi pe termen lung = 2133 Mijloace de transport 27.510.000 2.ncasarea avansului 5121 = 2673 6.000.000 3. ncasarea redevenelor trimestriale 2 rate in ex. N 5121 = % 1.500.000 2673 766 Se iau sumele din Tabloul plailor minime de leasing

515.
1. nregistrarea subscrierii obligaiunilor la data de 1.10 ex.fin.N: Val.nominal mprumut = 4.000 oblig*1.000 u.m./oblig = 4.000.0000 Val. Pret emisiune = 4.000 oblig * 990u.m. = 3.960.000 u.m. Val. Pret rambursare = 4.000 oblig*1.020 u.m. = 4.080.000 u.m. Prima emisiune = Val pret de rambursare - Val pret emisiune = 4.080.000 3.960.000 % = 161 Imprumuturi din emis. de obligat. 4.080.000 461 Debitori diversi 3.960.000 169 Prime priv. pambursarea obligatiunilor 120.000 2. ncasarea contravalorii obligaiunilor la data de 1.10. N: 5121 = 461 3.960.000 3. nregistrarea dobnzii la data de 30.09.N+1:

173

Val dobanda = Val imprumut *rata dobanda = 4.000.000 u.m.*10% = 400.000 u.m. 666 Cheltuieli privind dobanzile = 1681 Dobanzi afer. imprum. din emisiunea de obligat. 400.000 4. nregistrarea plii dobnzii aferente primului an de mprumut: 1681 = 5121 400.000 pt. anul N 100.000 pt. anul N+1 300.000 5. nregistrarea amortizrii anuale a primei de rambursare: Prima anuala = Prima rambursare/ nr. Ani= 120.000/6 = 20.000 u.m. 6868 Chelt. financiare priv. amortiz. primelor de ramb. obligat. = 169 20.000 u.m. N: 5.000 N+1: 15.000

516.
1. nregistrarea creditului bancar primit : 5121 = 5191 Credite bancare pe termen scurt 100.000 2. ncasarea dobnzii aferente: Val dobnda = val imprumut *rata dobnzii*perioada creditare = (100.000 *12 % ) / 12 = 12.000 / 12 = 1.000 u.m. 666 = 5198 Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen scurt 1.000 3. nregistrarea rambursarii imprumutului si a platii dobanzii: % = 5121 5191 5198 101.000 100.000 1.000

517.
1. Inregistrarea regularizarii TVA la sfarsitul lunii: % = 4426 4427 4424 9.500 7.600 1.900

=> TVA de recuperat

518 .

174

Reeval. La 31.12.N-1 Valoare terenuri = 400.000 u.m. * 200/150 400.000 u.m. = 533.333 400.000 = 133.333 u.m. 211 = 788 133.333

Valoare marfuri = 80.000 * 200/170 - 80.000 = 94.118 80.000 = = 14.118 u.m. 371 = 788 14.118

Valoare clienti = 150.000 * 200/170 - 150.000 = 176.470 150.000 = = 26.470 u.m. 4111 = 788 26.470

Calculam indicele mediu pt. conversia fluxurilor de venituri si cheltuieli : = (val. indicelui la 31.12. N + val. indicelui la 31.12. N-1) / 2 = (200 + 150) / 2 = 175 Venituri = 400.000 * 200 / 175 - 400.000 = 457.143 400.000 = 57.143 = 57.143 u.m. 688 = 707 57.143

Cheltuieli = 300.000 u.m.* 200/175 300.000 = 342.857 300.000 = 42.857 607 = 788 42.857

519.
1. nregistrarea vanzarii produselor clientului extern la data de 30.11 ex.fin.N: Val creanta = 10.000 *30.0000 = 300.000.000 lei 411 = 701 300.000.000 2. Prezentarea valorii creantei la 31.12.N in situatiile financiare: Val creanta = 10.000 *32.0000 = 320.000.000 lei Diferenta de curs favorabila = 320.000.000-300.000.000=20.000.000 lei 411 = 765 20.000.000 Din punct de vedere fiscal diferentele de curs sunt impozitate, respectiv deductibile doar la data incasarii => Valoarea contabila a creantei = 320.000.000 => Baza fiscala a creantei = 300.000.000

175

diferenta temporara impozabila = 20.000.000 (Vc >Bf activ) datorie privind impozitul amanat 3. nregistrarea impozitului pe profit amanat: Impozit pe profit amanat = 20.000.000 * 16% = 3.200.000 6192 = 4412 3.200.000

520.
1. nregistrarea achizitiei marfurilor la data de 25.10.N : Valoarea marfurilor achizitionate = 50.000$ * 30.000 = 1.500.000.000 lei 371 = 401 1.500.000.000 2. nregistrarea diferentei de curs favorabila la data de 31.12.N: Diferenta curs favorabila = 50.000$* (30.000 - 29.000) = 50.000.000 lei 401 = 765 50.000.000 3. nregistrarea achitarii datoriei la data de 25.01.N+1: Val datorie achitata = 50.000$ * 32.000lei/$ = 1.600.000.000 Val nominala a datoriei = 1.450.000.000 Diferenta de curs nefavorabila = 150.000.000 % = 5121 1.600.000.000 401 1.450.000.000 665 150.000.000

521.
1. nregistrarea acordrii mprumutului la data de 1.09.N: Val. Imprumut = 2.000.000 franci * 30.000 lei/franc = 60.000.000.000 2671 Sume datorate de filiale = 5121 60.000.000.000 2. nregistrarea la data de 31.12 a diferenelor de curs valutar respectiv a creterii valorii creanei: Val creanta la 13.12.N = 2.000.000 franci* 31.000 lei/franc = 62.000.000.000 lei Val nominala creanta = 60.000.000 Diferenta favorabila = 2.000.000

176

2671 = 765 2.000.000.000 Comentariu : Fiind o finaare permanent, creterea valorii creanei este asociat cu un venit din diferene de curs valutar

522.
1. nregistrarea achiziiei titlurilor la data de 3.01.N: 261 Titluri de participare detinute la filiale din cadrul grupului = 5124 Conturi in valuta 160.000.000 2. nregistrarea la data de 31.12 N a punerii n echivalen a titlurilor: 264 Titluri puse in echivalenta = % 250.000.000 261 160.000.000 121 60.000.000 (rezultatul grupului) Rezerve din conversie 107 30.000.000 (Diferente conversie diferente curs favorabile) 3. nregistrarea impozitului amnat : Impozit amnat = 30.000.000 *16% = 4.800.000 6912 = 4412 4.800.000

Comentariu : Creterea valorii titlurilor datorat cursului valutar este asociat cu o diferen temporar de impozit

523.
1. nregistrarea vnzrii produselor la data de 25.12.N: Val. Produse vndute: 40.000 * 35.000 lei/ = 1.400.000.000 4111 = 701 1.400.000.000 2. nregistrarea ncasrii a 50% din valoarea bunurilor: Val. Crean ncasat = 40.000 * (1/2) * 35.000 lei/ = 700.000.000 5124 = 4111 700.000.000 3. nregistrarea valorii creanei la data de 31.12.N Valoare curent = 20.000 *36.000 lei/ = 720.000.000 Valoare nominala = 700.000.0000 Diferenta favorabila = 20.000.000 4111 = 765 20.000.000 4.nregistrarea ncasrii primei trane i a dobnzii aferente n data de 25.12.N+1 Valoare nominala creanta = 20.000 *(1/2) * 36.000 lei/ = 360.000.000

177

Valoare de incasat = 20.000 (1/2)* 37.000 lei/ = 370.000.000 Diferenta favorabila = 10.000.000 Dobanda aferenta = 20.000 * 10% * 37.000 lei/ = 74.000.000 5124 = % 454.000.000 411 360.000.000 765 10.000.000 766 74.000.000

5. Actualizare 31.12.N+1 Valoare curent = 10.000 *37.500 lei/ = 375.000.000 Valoare nominala = 370.000.0000 Diferenta favorabila = 5.000.000 4111 = 765 5.000.000 6 . Inregistrarea incasarii celei de a doua transe la data de 25.12.N+2: Valoare nominala creanta = 10.000 * 37.500 lei/ = 375.000.000 Valoare de incasat = 20.000 *38.000 lei/ = 380.000.000 Diferenta favorabila = 5.000.000 Dobanda aferenta = 10.000*10%* 38.000 lei/ = 38.000.000 5124 = % 411 765 766 418.000.000 375.000.000 5.000.000 38.000.000

524 .
1. nregistrarea achizitiei la pret FOB: Val. Utilaj pret FOB = 50.000 * 35.000 lei/ = 1.750.000.000 2131 = 404 1.750.000.000 2. Inregistrarea valorii transportului si asigurarii externe: Val. Transport extern = 8.000 * 35.000 lei/ = 280.000.000 Val. Asigurare externa =2.000 * 35.000 lei/ = 70.000.000 TOTAL transport + asigurare = 350.000.000 2131 = 401 350.000.000 3. Inregistrarea transportului intern: 2131 = 401 20.000.000

178

Valoare utilaj = Pret FOB + Transport+Asigurare+Transport intern = 1.750.000.000+280.000.000+70.000.000+20.000.000 = 2.120.000.000 4. Inregistrarea platii furnizorului extern M la 25.12.N: Valoarea datoriei/25.12.N=50.000 *36.500 lei/ = 1.825.000.000 Valoarea nominala datorie = 1.750.000.000 Diferenta curs nefavorabila = 75.000.000 % = 5124 1.825.000.000 404 1.750.000.000 665 75.000.000 5. Inregistrarea diferentei nevaforabile aferente datoriei fata de furnizorul extern L la 31.12.N: Val. Datoriei = 10.000 *37.000 lei = 370.000.000 Val. Nominala = 350.000.000 Dif. Nefavorabila = 20.000.000 665 = 401 20.000.000 6. Inregistrarea achitarii datoriei fata de furnizorul L la data de 5.01.N+1 Val. Datorie de plata = 10.000 * 36.000 = 360.000.000 Val. Nominala datorie = 370.000.000 Diferenta de curs favorabila = 10.000.000 401 = % 370.000.000 5124 360.000.000 765 10.000.000 Si cu valoarea chelt. estimate pt. demontarea utilajului ? nu intra in valoarea mijlocului fix ? Cum ? Cheltuieli in avans ? Conform IAS 16 costul de achizitie cuprinde costul estimat de lichidare (scoatere din functiune) si transport al activului si de reinnoire a zonei, in masura in care aceasta a fost contabilizata ca provizion in conformitate cu IAS 37.

525.
1. Se inregistreaza subscrierea capitalului social: Valoare capital social = 10.000$ * 31.000 lei/$ = 310.000.000 456 = 1011 310.000.000 2. Se inregistreaza aportarea utilajului:

179

2131 = % 456 765 sau

128.000.000 124.000.000 4.000.000

2131 = % 128.000.000 456 124.000.000 1043 Prime de aport 4.000.000 3. Se inregistreaza aportarea numerarului in suma de 6.000 $: % = 456 186.000.000 5124 183.000.000 665 3.000.000 sau % = 456 186.000.000 5124 183.000.000 1068 Alte rezerve 3.000.000 4. Inregistrarea varsarii capitalului social: 1011 = 1012 310.000.000

526.
1. Se iregistreaza majorarea capitalului social prin compensare datorii: 401 = 1012 10.000.000

527.
Capital social = 100.000.000 Rezerve = 40.000 Capitaluri proprii = 140.000.000 Nr. Actiuni = 10.000 Valoarea matematica actiune = 140.000.000 lei / 10.000 act = 14.000 lei/act. 1. Inregistrarea aportatrii utilajului prin emiterea a 1.000 actiuni la pret de emisiune de 14.000 lei 456 = % 1011 1043 Prime de aport 14.000.000 10.000.000 4.000.000

2. Inregistrarea aportului efectiv: 2131 = 456 14.000.0000

180

3. Inregistrarea varsarii capitalului social: 1011 = 1012 10.000.000 4. Inregistrarea cheltuielilor de constituire: 201 = 5121 200.000

5. Inregistrarea acoperirii cheltuielilor de consttiuire din primele de aport: 1042 = 201 200.000 6. Inregistrarea incorporarii primei de aport in rezerve si capital social: 1042 = % 3.800.000 1012 1.520.000 1068 Alte rez. 2.280.000 = 3.800.000*60%

528.
1. Inregistrarea majorarii capitalului social prin conversia obligatiunilor: 161 Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni = % 7.000.000 1012 5.000.000 : 5.000*1.000 lei/act Prime de conversie a obligatiunilor in actiuni 1044 2.000.000 : 5.000* (1.400-1.000)

529 .
Profit brut = 40.000.000 -20.000.000 + 8.000.000 = 28.000.000 Calculul valorii sumei de repartizat la rezerve : Profit impozabil = Profit brut *5%= 1.400.000 Inregistrarea repartizarii rezervelor legale: 129 = 1061 Rezerve lagale 1.400.0000 Nivelul maxim al rezervelor legale= 20% din Capitalul social = 6.000.0000 Comentarii: Rezervele legale se pot constitui att in limita a 20% din capitalul social cat si 5% din Profitul brut

530.
1. Inregistrarea repartizarii profitului net pe destinatii: 129 = % 457 1012 424 1063 Dividende de plata Capit. soc. subscris varsat Participarea salariatilor la profit Rezerve statutare 41.000.000 12.000.000 5.000.000 15.000.000 1.000.000

181

446/ analit. Alte impoz.,taxe si varsam.asim. 8.000.000 analitic Comentarii :Regiile autonome nu repartizeaza profit net pentru dividende in situatia cand statul detine exclusiv integral capitalul social

531.
1. Inregistrarea dreptului de a primii subventia: 445 Subventii = 131 Subventii pt. investitii 30.000.000 2. Inregistrarea incasarii subventiei: 5121 = 445 30.000.000 3. Inregistrarea achizitionarii utilajului: % = 404 59.500.000 2131 50.000.000 4426 9.500.000 4. Inregistrarea platii furnizorului: 404 = 5121 5.950.000 5. Inregistrarea amortizarii anuale a utilajului: Valoare amortizare anuala = valoare utilaj/durata de utilizare =50.000.000lei/5 ani= = 10.000.000 lei/an 6811 = 2813 10.000.000 6. Inregistrarea amortizarii lunare a utilajului: Valoare amortizare lunara = Amortizare anuala/12 luni=10.000.000lei/12 luni= = 833.333 lei/luna 6811 = 2813 833.333 7. Inregistrarea trecerii la venituri a cotei-parti din amortizarea aferenta subventiei: Amortizarea aferenta suventiei = (30.000.000/50.000.000) * 833.333 = 500.000 131 = 7584 Venituri din subventii pt. investitii 500.000

532.

182

1. Inregistrarea dreptului de a primii subventia: 445 = 131 30.000.000 2. Inregistrarea primirii subventiei: 5121 = 445 30.000.000 3. Inregistrarea achizitionarii utilajului: % = 404 119.000.000 2132 100.000.000 4426 9.000.000 4. Inregistrarea amortizarii anuale a utilajului: 6811 = 2813 20.000.000 5. Inregistrarea trecerii pe venituri a cotei parti din amortizarea aferenta subventiei: 131 = 7584 6.000.0000 = 20.000.000 * 30.000.000/100.000.000 6. Inregistrarea vanzarii utilajului dupa primul an de utilizare: 461 = % 7583 4427 107.100.000 90.000.000 17.100.000

7. Inregistrarea scoaterii din patrimoniu: % 6583 2813 = 2131 100.000.000 80.000.000 20.000.000

8. Inregistrarea restituirii subventiei 131 = 5121 24.000.000

533.
In N prod. finite : Pv = 50.000.000 + TVA 19% - acorda garant. 1 an Cp = 20.000.000 N-1 : Ven. din vanz. produselor = 100.000.000 Chelt. reparatii in garantie = 4.000.000 N: Chelt. reparatii in garantie = 5.000.000 + 19% TVA KN = Venituri N * K N-1 K = cheltuieli cu reparatii x 100 Venituri din vanzare prod.

183

KN-1 =

4.000.000 100.000.000

x 100 = 4%

KN = 50.000.000 * 4% = 2.000.000 => provizion constituit in N Nivelul provizioanelor pentru garantii = (cheltuieli reparatii/venituri din vanzari)*100 = 4% Valoare provizion = 50.000.000 *4% = 2.000.000 1. Inregistrarea vanzarii produselor finite: 4111 = % 701 4427 59.500.000 50.000.000 9.500.000

2. Inregistrarea scoaterii din gestiune: 711 = 345 20.000.000 3. Inregistrarea constituirii provizionului pentru garantii acordate clientilor: 6812 Cheltuieli cu proviz. pt. riscuri si chelt. = 1518 Provizioane pt. riscuri si chelt. 2.000.000 4. Inregistrarea sumei datorate prestatorului ce a efectuat reparatiile: %= 628 4426 401 5.950.000 5.000.000 950.000

5. Inregistrarea anularii provizioanelor pentru garantii deoarece s-au efectuat reparatiile: 1518 = 7812 2.000.000

534.
1. Inregistrarea subscrierii obligatiunilor : Val imprumut = Nr. Obligatiuni * Val nominala = 10.000*10.000 = 100.000.000 461 = 161 Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni 100.000.000 2. Inregistrarea incasarii imprumutului: 5121 = 461 100.000.000 3. Inregistrarea dobanzii : 666 = 1681 Dobanzi afer. imprumut. din emisiunea de obligatiuni 50.000.000 4.Plata dobanzii

184

1681 = 5121 50.000.000 5. Inregistrarea conversiei obligatiunilor : 161 = % 100.000.000 1012 85.000.000 = Vn 1041 Prime de emisiune 5.000.000 =Ve-Vn 1044 Prime de conversie a obligatiunilor in actiuni 10.000.000 sau 161 = % 100.000.000 1012 85.000.000 1044 15.000.000

535.
1. Inregistrarea subscrierii obligatiunilor : 461 = 161 10.000.000 2. Inregistrarea incasarii imprumutului: 5121 = 461 10.000.000 3. Inregistrarea dobanzii in primul an: 666 = 1681 4.500.000 4. Inregistrarea platii dobanzii in cel de al doilea an: % = 5121 6.750.000 1681 4.500.000 666 2.250.000 5. Inregistrarea rascumpararii obligatiunilor: 505 Obligatiuni emise si rascumparate = 5121 10.000.000 6. Inregistrarea anularii imprumutului : 161 = 505 10.000.000

536.
1. Inregistrarea subscrierii obligatiunilor : % = 161 25.000.000 461 20.000.000 169 Prime rambursare a obligatiunilor 5.000.000 2. Inregistrarea amortizarii primelor de rambursare aferente primului an:

185

ex.N 6868 Chelt. fin. priv. amortiz. primelor de emis.= 169 2.500.000 3. Inregistrarea amortizarii primelor de emisiune aferente celui de al doilea an: ex.N+1 6868 = 169 2.500.000 4. Inregistrarea rascumpararii obligatiunilor: 505 = 5121 25.000.000 5. Inregistrarea anularii obligatiunilor: 161 = 505 25.000.000

537.
1. Inregistrarea primirii creditului : 5121 = 1621 Credite bancare pe termen lung 100.000.000 2. Inregistrarea dobanzii lunare: Dobanda lunara = Val Imprumut *rata dob*(1/12)= 100.000.000*40%/12 = 40.000.000/12 = 3.333.3333 666 = 1682 Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung 3.333.333 Aceasta este inregistrarea dobanzii rambursate in lunile 1-10 ale imprumutului; valoarea acestuia pt luna 10 este de 3.333.334 lei ( din rotunjiri) 3. Inregistrarea platii dobanzii si a rambursarii cotei parti a imprumutului in luna 10 : Val dobanda inregistrata pana in luna 10 repartizata pe 5 transe = (3.333.333 *10) / 5 = 6.666.666 Val. Imprumut platita = 100.000.000/5 = 20.000.000 % = 5121 1621 1682 26.666.666 20.000.000 6.666.666

4. Inregistrarea platii dobanzii si a rambursarii imprumutului in luna a 11: % = 5121 29.333.332 666 2.666.666 = (100.000.000 - 20.000.000) * 40% /12 1682 6.666.666 1621 20.000.000 5. Inregistrarea platii dobanzii si a rambursarii imprumutului in luna a 12: % = 5121 28.666.666 666 2.000.000 = (100.000.000 - 40.000.000) * 40% /12

186

1682 1621

6.666.666 20.000.000

6. Inregistrarea platii dobanzii si a rambursarii imprumutului in luna a 13: % = 5121 27.999.999 666 1.333.333 = (100.000.000 - 60.000.000) * 40% /12 1682 6.666.666 1621 20.000.000 Dobanda curenta = 20.000.000*40%=666.666 7. Inregistrarea platii dobanzii si a rambursarii imprumutului in luna a 14: % = 5121 27.999.999 666 666.666 = (100.000.000 - 80.000.000) * 40% /12 1682 6.666.666 1621 20.000.000

538.
1. Inregistrarea primirii creditului in valuta: 5124 = 1621 30.000.000 = 1.000 * 30.000 2. Inregistrarea dobanzii aferente primului an N: 666 = 1682 3.100.000 = 1.000 * 10% * 31.000 = 100*31.000 3. Inregistrarea ajustarii imprumutului in anul N: 665 = 1621 1.000.000 = 1.000 * (31.000 30. 000) = 1.000 * 1.000 4. Inregistrarea rambursarii primei transe din imprumut: 1621 = 5124 15.500.000 = 500 * 31.000 5. Inregistrarea platii dobanzii anul N: 5124 = 1682 3.100.000 6. Inregistrarea dobanzii aferente anului N+1: 666 = 1682 1.400.000 = 500 * 10% * 28.000 = 50 * 28.000 7. Inregistrarea ajustarii imprumutului in anul N+1: 1621 = 765 1.500.000 = 500 * (31.000 28. 000) = 500 * 3.000

8. Inregistrarea rambursarii imprumutului si a dobanzii scadente: % = 5124 15.400.000 1621 14.000.000 = 500* 28.000 1682 1.400.000

539.
1. Inregistrarea primirii imprumutului:

187

5121 = 1661 Datorii catre societatile din cadrul grupului 80.000.000 2. Inregistrarea platii dobanzii si a rambursarii transei 1 de imprumut: % = 5121 48.000.000 666 8.000.000 = 80.000.000 * 10% 1661 40.000.000 3. Inregistrarea platii dobanzii si a rambursarii transei a doua de imprumut: % = 5121 44.000.000 666 4.000.000 = (80.000.000 40.000.000)* 10% = 40.000.000 *10% 1661 40.000.000

540.
1. Inregistrarea provizionului aferent primului an N: 6812 = 1518 60.000.000 2. Inregistrarea provizionului aferent anului N+1: 6812 = 1518 60.000.000 3. Inregistrarea cheltuielilor cu reparatiile: % = 401 142.800.000 611 120.000.000 4426 22.800.000 4. Inregistrarea anularii provizionului constituit: 1518 = 7812 120.000.000 5. Plata furnizor cu OP 401 = 5121 142.000.000

541.
1. Inregistrarea achizitionarii programului informatic: % = 404 11.900.000 208 Alte imobilizari necorporale 10.000.000 4426 1.900.000 2. Inregistrarea achitarii contravalorii programului informatic: 404 = 5121 11.900.000 3. Inregistrarea amortizarii lunare: 6811 = 2808 Amortizarea altor imobilizari necorporale 277.778 Amortizarea lunara = valoarea program/36 luni = 10.000.000 / 3 / 12 = 277.778 4. Inregistrarea scoaterii din evidenta:

188

2808 = 208 10.000.000

542.
1. Inregistrarea acordarii avansului % = 5121 234 Avansuri acordate pt. imobilizari necorporale 4428 2. Inregistrarea facturii finale % = 404 23.800.000 203 Cheltuieli de dezvoltare 20.000.000 4426 3.800.000 3. Stingere avans acordat furnizorului : 404 = % 5.000.000 234 4.201.680 4428 798.320 sau 2. Inregistrarea diferenta de valoare a proiectului: % = 404 18.800.000 234 15.798.320 4426 3.001.680 3. Inregistrarea receptiei proiectului 203 = 234 20.000.000 4. Plata contravalorii proiectului ramasa neachitata: 404 = 5121 18.800.000 = 20.000.000 +3.800.000(TVA) 5.000.000 5. Inregistrarea amortizarii lunare: 6811 = 2803 Amortizarea chelt. de dezvoltare 1.000.000 = 20.000.000/ 20 luni 6. Inregistrarea scoaterii din evidenta: 2803 = 203 20.000.000 5.000.000 4.201.680 798.320

543.
1. Inregistrarea achizitionarii terenului: % = 404 59.500.000 2111 Terenuri 50.000.000 4426 9.500.000 2. Inregistrarea lucrarilor de amenajare: % = 404 23.800.000

189

2112 Amenajari la terenuri 20.000.000 4426 3.800.000 3. Inregistrarea amortizarii anuale: 6811 = 2811 5.000.000 = 20.000.000 / 4 Nota: Aceasta inregistrare se repeta in anii 2 si 3 de utilizare 4. Inregistrare vanzarii terenului: 461 = % 95.200.000 7583 Venituri din vanzarea activelor 80.000.000 4427 15.200.000 5. Inregistrarea scoaterii din evidenta a terenului: 6583 Cheltuieli privind activele cedate= 2111 50.000.000 6. Inregistrarea scoaterii din evidenta a amenajarii: % = 2112 20.000.000 6583 5.000.000 2811 15.000.000

544.
1. Inregistrarea achizitionarii utilajului: % = 404 47.600.000 2131 40.000.000 4426 7.600.000 2. Achitarea contravalorii utilajului: 404 = 5121 47.600.000 3. Inregistrarea amortizarii aferente primului an de functionare: 6811 = 2813 20.000.000 = 40.000.000 * 50% 4. Inregistrarea operatiunilor de reevaluare: Valoare utilaj *1,6 = 40.000.000 *1.6 = 64.000.000 2131 = 105 24.000.000 = 64.000.000 40.000.000 Valoare amortizare cumulata *1,6 = 20.000.000 *1,6 = 32.000.00 105 = 2813 12.000.000 = 32.000.000 20.000.000 5. Inregistrarea amortizarii lunare pentru anii urmatori: 6811 = 2813 666.667 Amortizare = 32.000.000 lei / 4 ani / 12 luni = 8.000.000 lei/an /12 = 666.667

545.
1. Inregistrarea achizitionarii utilajului: % = 404 71.400.000

190

2131 4426

60.000.000 11.400.000

2. Achitarea contravalorii utilajului : 404 = 5121 71.400.000 3. Inregistrarea amortizarii anuale, an N: 6811 = 2813 6.000.000 Val amortizare anuala = 60.000.000lei/10 ani=6.000.000 lei/an 4. Inregistrarea amortizarii lunii 1 an N+1: 6811 = 2813 500.000 = 6.000.000/12 5. Inregistrarea vanzarii utilajului: 461 = % 53.550.000 7583 45.000.000 4427 8.550.000 6. Inregistrarea scoaterii din eviden : % = 2131 60.000.000 6583 53.500.000 2813 6.500.000

546.
1. Inregistrarea primirii creditului: 5121 = 1621 1.000.000.000 2. Inregistrarea dobanzii aferente ex. fin. 2005: 666 = 1682 300.000.000 Val. Dobanda = 1.000.000.000 *40% * (9 / 12) = 300.000.000 3. Inregistrarea veniturilor financiare: 5121 = 766 100.000.000 4. Inregistrarea imobilizarii in curs pentru ex.fin. 2005: 231 Imobilizari corporale in curs = 722 Venituri din prod.de imobilizari corporale 800.000.000 5. Inregistram consumurile: clasa 6 = % 800.000.000 clasa 2 x clasa 3 x clasa 4 x clasa 5 x

191

Nota : conform tratamentului de baza costurile imprumuturilor nu se capitalizeaza, sunt contabilizate in cheltuielile exercitiului in care se efectueaza

547.
1. Inregistrarea dobanzii pentru ex.fin. 2006 perioada ian. martie : 666 = 1681 100.000.000 = 1.000.000.000 *40% * (3 / 12) 2. Inregistrarea platii dobanzii aferente primului an de imprumut si a rambursarii primei transe la 1.04.2006: %= 5121 650.000.000 1681 400.000.000 = 300.000.000 +100.000.000 = (2005 + 2006) 1621 250.000.000 3. Inregistrarea dobanzii aferente aprilie dec. pentru ex.fin. 2006: 666 = 1681 225.000.000 = (1.000.000.000-250.000.000) *40% * (9/12)= . 750.000.000*40%*(9/12) 4. Inregistrarea veniturilor financiare: 5121 = 766 120.000.000 4. Inregistrarea investitiei in curs : 231 = 722 1.200.000.000 5. Inregistram consumurile: clasa 6 = % 1.200.000.000 clasa 2 x clasa 3 x clasa 4 x clasa 5 x

548.
Valoarea investitiei in curs conform tratamentului alternativ se determina astfel: Vi = 800.000.000 + 300.000.000 - 100.000.000 = 1.100.000.000 Consumuri + dobanzi - venituri financiare dobanzi = 1mld *40% * 9/12 = 300.000.000 1. Inregistrarea investitiei in curs : 231 = 722 1.100.000

549.
Valoarea investitei in curs conform tratamentului alternativ se determina astfel : Vi = 1.200.000.000 + 150.000.000 - 120.000.000 *1/2 = =1.290.000.000 Consumuri + dobanzi - venituri financiare

192

In perioada de intrerupere a lucrarii nu se iau in calculul investitiei dobanzile aferente dobanda in perioada 01 03. 2006 nu se ia in calcul dobanda in perioada 04 12. 2006 se iau in calcul doar 6 luni -iunie decembrie = (1mld 250 mil) * 40% * 6/12 = 750 mil *40% *6/12 = 150.000.000 Se pondereaza cheltuielile si veniturile financiare cu durata efectiva de realizare a lucrarii respectiv cu 6 luni / 12 luni 1. Inregistrarea investitiei in curs : 231 = 722 1.290.000.000

550 .
1. Primirea facturii de la constructor in prima luna: % = 404 231 Imob. corp. in curs 4426 71.400.000 60.000.000 11.400.000

2. Primirea facturii in luna a doua : % = 404 47.600.000 231 40.000.000 4426 7.600.000 3. Inregistrarea investitiei finalizate: 212 = 231 100.000.000 4. Achitarea facturilor: 404 = 5121 119.000.000 5. Inregistrarea amortizarii depozitului: 6811 = 2812 4.000.000 6. Vanzarea depozitului : 461 = % 35.700.000 7583 30.000.000 4427 5.700.000

7. Descarcarea gestiunii de depozitul vandut : 2812 = 212 100.000.000 8. Incasarea facturii:

193

5121 = 461 35.700.000

551.
1 Actualizare valoare brut contabil 212 = 105 40.000.000 = (55.000.000 + 15.000.000) 30.000.000 2 Actualizare amortizare cumulata 105 = 2812 5.000.000 = 15.000.000 10.000.000 Inainte de actualizare Valoare brut contabila (Sd 212) Amortizarea cumulata (Sc 2812) Valoarea net contabila 30.000.000 10.000.000 20.000.000 Dupa actualizare 70.000.000 15.000.000 55.000.000

Nota : Valoarea actuala = Valoarea contabila - Amortizarea => Valoarea contabila = Valoarea actuala + Amortizarea

552.
Pentru anul N 1. Achizitionarea mijlocului de transport : % = 404 119.000.000 2133 100.000.000 Mijloace de transport 4426 19.000.000 Aa = 100.000.000 / 5 = 20.000.000 2. Inregistrarea amortizarii pentru anul N : 6811 = 2813 10.000.000 = 20.000.000 * 6/12 Pentru anul N+1 1. Inregistrarea amortizarii pentru anul N+1 : 6811 = 2813 20.000.000 Valoare brut contabila (Sd 2133) Amortizarea cumulata (Sc 2813) Valoarea net contabila Inainte de actualizare 100.000.000 30.000.000 70.000.000 Dupa actualizare 105.000.000 0 105.000.000

2. Inregistrarea actualizarii (reevaluarii) mijlocului de transport: Anularea amortizarii 2813 = 2133 30.000.000 Inregistrare diferente din reevaluare

194

2133 = 105 sau % = 105 2133 2813

35.000.000 35.000.000 5.000.000 30.000.000

553.
1. Inregistrarea amortizarii aferente exercitiului financiar N+2 6811 = 2813 30.000.000 = 105.000.000 / ( 5 1.5 ) 2. Inregistrarea diferentei din reevaluare, constand intr-o diminuare a rezervei din reevaluare, intrucat valoarea neta reevaluata este de 30.000.000 lei, iar valoarea contabila neta la data reevaluarii este de 75.000.00 lei (indiferent de metoda de contabilizare folosita anterior, deoarece 105.000.000 75.000.000 = 30.000.000). Deci, diferenta din reevaluare este o descrestere de 45.000.000 lei (75.000.000 30.000.000). Situatia reevaluarii, prin metoda modificarii costului istoric si a amortizarii cumulate, se va prezenta astfel (avand in vedere raportul de 0.4 dintre valoarea contabila neta noua si veche, respectiv 30.000.000 : 75.000.000) : Valori contabile brute Amortizari cumulare Valori contabile nete Inainte de reevaluare 150.000.000 75.000.000 75.000.000 Dupa reevaluare 60.000.000 30.000.000 30.000.000

Intrucat aceasta descrestere are corespondent intr-o rezerva din reevaluare anterioara, se va utiliza cu prioritate aceasta rezerva, iar diferenta neacoperita, de 10.000.000 lei (45.000.000 35.000.000), va afecta rezultatul exercitiului curent: Inregistrarea contabila ar fi: % = 2133 90.000.000 105 35.000.000 6588 10.000.000 2813 45.000.000

sau
553. Amortizare an = 119.000.000 / 5 = 23.800.000 - dupa 1 an si jumatate, amortizarea = 23.800.000 * 1,5 = 35.700.000 - Val ctb neta = 119.000.000 35.700.000 = 83.300.000 - reevaluarea in N+2 (105.000.000 83.300.000) 21xx = 1058 21.700.000 - amortizarea in N+2 (105.000.000 /( 3,5 *12)) = 2.500.000/ luna, 30.000.000/ an 68xx = 28xx 30.000.000

554.
1 Achizitionarea benzii transportoare 2131 = 404 54.000.000

195

2 Inregistrarea amortizarii liniare 6811 = 2813 6.000.000 Cost de achizitie = 49.000.000 + 5.000.000 = 54.000.000 Aa = 54.000.000 / 9 = 6.000.000

555 .
1. Achizitie sonda : % = 404 3.570.000.000 2131 3.000.000.000 4426 570.000.000 2. Constituirea unui provizion : 681 Cheltuieli priv. provizioane = 291Proviz. pt. deprec. imobilizari 600.000.000 3. Amortizarea anuala : 6811 = 2813 500.000.000 4. Scoaterea din functiune : 2813 = 2131 300.000.000 5. Inregistrarea contabila cu prestari servicii pt. scoaterea din functiune : % = 401 595.000.000 628 500.000.000 4426 95.000.000 6. Salariile personalului : 641 = 421 200.000.000 7. Anularea provizionului la scoaterea din functiune : 291 = 781 Venituri din provizioane 600.000.000

556.
1. inregistrare imobilizare receptie : 2131 = % 925.800.000 404 827.500.000 404 8.200.000 446 21.700.000 404 10.600.000 404 57.800.000 2.Inregistrare alte cheltuieli aferente exercitiului : 628 = 401 6.200.000 paza 623 Chelt. protocol, reclama si publicit. = 401 12.800.000

196

666 = 168 Dobanzi aferente imprumuturilor 7.600.000 cheltuieli cu pierderea tehnologica ?

557.
Inainte de reevaluare Dupa reevaluare Dif.reev. 96.000.000 57.600.000 38.400.000 Valoare brut contabila (Sd 2133) 80.000.000 ( 2,2) 176.000.000 Amortizarea cumulata (Sc 2813) 48.000.000 ( 2,2) 105.600.000 Valoarea net contabila 32.000.000 70.400.000

Durata ramasa este de 2 ani, la momentul cand se cunosc valorile respective, iar durata normala de functionare fiind de 5 ani => Valorile inainte de reevaluare sunt dupa trei ani (5 2 ), cand s-a hotarat reevaluarea. Gradul de uzura scriptica = (48.000.000 / 80.000.000) 100 = 60% Amortizarea actualizata = 176.000.000 60% = 105.600.000 1. Inregistrarea diferentei din reevaluarea mijlocului de transport : 2133 = 105 96.000.000 2. Inregistrarea diferentei dintre amortizarea actualizata si cea calculata : 105 = 2813 57.600.000 3. Inregistrarea amortizarii lunare in anii 4 si 5 : 6811 = 2813 2.400.000 Am. totala (inainte de reevaluare) = 48.000.000 Am. totala (dupa reevaluare) = 105.600.000 Am. de recuperat in doi ani = 105.600.000 48.000.000 = 57.600.000 Am lunara dupa reeval. = ( 57.600.000 / 2 ) / 12 = 2.400.000 4. Vanzarea mijlocului de transport : 461 = % 7583 4427 17.850.000 15.000.000 2.850.000

5. Scoaterea din evidenta a mijlocului de transport vandut : 2813 = 2133 176.000.000

558.
Denumirea Valoarea Amortizarea Valoarea Coeficient de Valoare Grad de uzura

197

imobilizarii corporale 1

de intrare 2

calculata 3

ramasa 4 col2col3 25.000.000 15.000.000 3.000.000

actualizare 5

actualizata 6 col2col5 130.000.000 112.500.000 21.600.000

scriptica 7 (col3/col2)10 0 37,5 % 40 % 75 %

Strung Depozit Calculator

40.000.000 25.000.000 12.000.000

15.000.000 10.000.000 9.000.000

3,25 4,50 1,80

Amortizare actualizata col3 x col5 sau 8 (col6col7)/ 100 48.750.000 45.000.000 16.200.000

Diferenta amortizare 9 col8col3 33.750.000 35.000.000 7.200.000

Valoare ramasa actualizata 10 col6col8 81.250.000 67.500.000 5.400.000

Diferente din reevaluare 11 col6col2 90.000.000 87.500.000 9.600.000

Ajustari produse de comisie + sau 12 0 0 -2.600.000

Diferente de inregistrat 13 col11+col12 90.000.000 87.500.000 7.000.000

1. Diferentele din reevaluarea strungului : 2131 = 105 90.000.000 2. Diferentele din reevaluarea depozitului : 212 = 105 87.500.000 3. Diferente din reevaluarea calculatorului : 2132 = 105 7.000.000 4. Diferenta dintre amortizarea actualizata si cea calculata aferenta strungului : 105 = 2813 33.750.000 5 .Diferenta dintre amortizarea actualizata si cea calculata aferenta depozitului 105 = 2812 35.000.000 6. Diferenta dintre amortizarea actualizata si cea calculata aferenta calculatorului 105 = 2813 7.200.000

198

559.
Valoarea de intrare 1 70.000.000 Amortizare a calculata 2 40.000.000 Valoarea ramasa 3 Col1col2 30.000.000 Coeficient de actualiz. 4 1 + 0,8 Valoare actualizata 5 Col1col5 126.000.00 0 Amortizare actualizata 6 Col2 x col5 72.000.000 Diferente din reevaluare 7 col5-col1 56.000.000

Diferenta amortizare 8 Col6col2 32.000.000

1. Inregistrarea diferentei din reevaluarea mijlocului de transport : 2133 = 105 56.000.000 2. Inregistrarea diferentei dintre amortizarea actualizata si cea calculata : 105 = 2813 32.000.000

560.
Regimul accelerat de amortizare - Amortismentul in primul an de functionare (A1): A1 = Va 50% = 60.000.000 50% = 30.000.000 lei - Valoarea ramasa de amortizat dupa primul an (VR1): VR1 = Va A1 = 60.000.000 30.000.000 = 30.000.000 lei - Amortismentul anual (Ai) in anii ramasi ai duratei normale de functionare: Ai = VR1 / (Dnf 1) = 30.000.000 / (51) = 7.500.000 lei i = 2,3,4,5 p II Amortismentul lunar in primul an de functionare va fi: AL1 = A1 / 12 = 30.000.000 / 12 = 2.500.000 lei Amortismentul lunar (ALi) in anii urmatori, pana la sfarsitul duratei normale de functionare: ALi = Ai / 12 = 7.500.000 / 12 = 625.000 lei Pentru ca amortizarea utilajului incepe in luna august, exercitiul N, amortismentul in anul N, va fi: AN = AL1 5 = 2.500.000 5 = 12.500.000 lei

199

In anul N+1, amortismentul inregistrat va fi: AN+1 = AL1 7 + AL2 5 = 2.500.000 7 + 625.000 5 = 20.625.000 lei In anii N+2, N+3 si N+4 amortismentul anual va fi: A = 7.500.000 lei In anul N+5, amortismentul inregistrat este: AN+5 = AL5 7 = 625.000 7 = 4.375.000 lei Amortizare accelerata = 60.000.000/2 = 30.000.000 in primul an - in anii urmatori Amz. Anuala = 30.000.000/4 ani = 7.500.000 lei/an

561 .
Regimul degresiv de amortizare, varianta AD1 Cota de amortizare lineara se multiplica cu 1.5 ( durata intre 2 si 5 ani) => cota de amortizare =( 100 / 5 ) x 1.5 = 20 x 1.5 = 30 %
Anul Mod de calcul Amortiz. anuala degresiva Val. ramasa (neta contabila)

1 60.000.000 x 30% 2 42.000.000 x 30% 3 29.400.000 / 3 4 5

18,000,000 12,600,000 9,800,000 9,800,000 9,800,000

42,000,000 29,400,000 19,600,000 9,800,000 0

- Amortismentul in anul 3: Amortismentul degresiv: A3D = VR2 qd = 29.400.000 30% = 8.820.000 lei Amortismentul liniar: A3L = VR2 / (Dnf 2) = 29.400.000 / (5 2) = 9.800.000 lei Pentru ca A3D > A3L, amortismentul in anul 3 si pana la sfarsitul duratei normale de functionare este: A3 = A4 = A5 = 9.800.000 lei In ceea ce priveste amortismentul lunar, acesta se determina pe baza urmatoarei relatii: Am. lunar = Am anual / 12 Pornind de la rezultatele obtinute mai sus si tinand seama ca amortizarea utilajului se face incepand cu luna august, din exercitiul N, avem: - Amortismentul in anul N: AN = A1 (5 / 12) = 18.000.000 (5 / 12) = 7.500.000 lei - Amortismentul in anul N+1: AN+1 = A1 (7 / 12) + A2 (5 / 12) = 18.000.000 (7/12) + 12.600.000 (5/12) = = 15.750.000 lei - Amortismentul in anul N+2: AN+2 = A2 (7 / 12) + A3 (5 / 12) = 12.600.000 (7/12) + 9.800.000 (5/12) =

200

= 11.433.333 lei - Amortismentul in anii N+3, N+4: AN+3 = AN+4 = 9.800.000 lei - Amortismentul in anul N+5: AN+5 = A5 (7 / 12) = 9.800.000 (7/12) = 5.716.667 lei

562.
1. Preluare cladire 8031 Mijloace fixe luate cu chirie 160.000.000 2. Primirea facturii pt.chirie % = 401 952.000 612 800.000 4426 152.000 3 .Plata facturii 401 = 5121 952.000 4. Consum de materiale 602 = 302 30.000.000 5. Cheltuieli cu energia % = 401 9.520.000 605 8.000.000 4426 1.520.000 6. Plata facturii 401 = 5121 9.520.000 7. Inregistrarea imobilizarii in curs 231 = 722 Venituri din productia de imobilizari 38.000.000 8. Receptia modernizarilor 212 = 231 38.000.000 9 .Amortizare lunara 6811 = 2812 3.166.667 10. Scoaterea din evidenta 2812 = 212 38.000.000 11 Predarea cladirii 8031 160.000.000

563.
201

1. Acordarea unui imprumut 2671 Sume datorate de filiale = 5121 80.000.000 2 .Inregistrare dobanda de incasat anul N 2672 Dobanzi aferente sumelor datorate de filiale = 766 8.000.000 Dob. an N = 80.000.000 * 10% 3. Incasare restituire imprumut si dobanda in anul N 5121 = % 48.000.000 2671 40.000.000 2672 8.000.000 4. Inregistrare dobanda de incasat anul N +1 2672 = 766 4.000.000 = ( 80.000.000 40.000.000 ) * 10% 5.Incasare imprumut si dobanda in N+1 5121 = % 44.000.000 2671 4.000.000 2672 40.000.000 sau 1. Acordare ajutor financiar 4511 Decontari in cadrul grupului = 5121 80.000.000 2 .Inregistrare dobanda de incasat anul N 4518 Dobanzi aferente decontarilor in cadrul grupului = 766 8.000.000 Dob. an N = 80.000.000 * 10% 3. Incasare restituire imprumut si dobanda in anul N 5121 = % 48.000.000 4511 40.000.000 4518 8.000.000 4. Inregistrare dobanda de incasat anul N +1 4518 = 766 4.000.000 = ( 80.000.000 40.000.000 ) * 10% 5.Incasare imprumut si dobanda in N+1 5121 = % 44.000.000 4518 4.000.000 4511 40.000.000

564.

202

1. Inregistrarea facturii de cumparare a masinii de slefuit % = 404 119.000.000 2131 100.000.000 4426 19.000.000 2. Inregistrarea facturii privind cheltuielile de transport % = 404 5.950.000 2131 5.000.000 4426 950.000 3 .Achitarea datoriei catre furnizorul de imobilizari 404 = 5121 119.000.000 4. Achitarea datoriei catre caraus 404 = 5121 5.950.000 5. Amortizarea lunara a masinii de slefuit 6811 = 2813 875.000 = (105.000.000 / 10) /12 6 .Vanzarea masinii de slefuit 461 = % 47.600.000 7583 40.000.000 4427 7.600.000 7 Scoaterea din evidenta a masinii vandute % = 2131 105.000.000 2813 84.000.000 6583 21.000.000 8. Incasarea creantei 5121 = 461 47.600.000 valoare contabila: 105.000.000 valoare amortizata: 875.000 8 ani 12 luni = 84.000.000 valoare contabila neta: 105.000.000 84.000.000 = 21.000.000

565.
1.Primire cu titlu gratuit a unui mijl. de transport. 2133 = 131 Subventii pt. investitii 80.000.000 2. Inreg. amortizarii lunare 6811 = 2813 1.666.666 = ( 80.000.000 / 4) / 12 3.Trecere la venituri a unei cote parti din subventiile pt investitii 131 = 7584 1.666.666 4.Casarea mijlocului fix dupa 2 ani

203

% = 2133 80.000.000 2813 40.000.000 6588 40.000.000 5. Trecerea asupra veniturilor a subventiei pentru investitii 131 = 7584 40.000.000

566 .
1 .Cumpararea accesoriilor % = 401 35.700.000 3024 Piese schimb 30.000.000 4426 5.700.000 2. Achitarea facturii cu ordin de plata 401 = 5121 35.700.000 3 .Incorporarea accesoriilor in valoarea activelor modernizate 2131 = 3024 30.000.000 4. Amortizarea lunara a masinii pe durata ramasa, dupa efectuarea modernizarii 6811 = 2813 1.625.000 = (78.000.000 / 4) / 12 Amortizarea anuala initiala = 120.000.000 / 10 = 12.000.000 La momentul modernizarii au ramas de amortizat 4 ani = > valoarea ramasa de amortizat = 12.000.000 x 4 = 48.000.000 Valoare de amortizat dupa modernizare = 48.000.000 + 30.000.000 = 78.000.000 Amortizarea lunara a masinii pe durata ramasa, dupa efectuarea modernizarii daca durata de utilizare creste cu 10% 6811 = 2813 1.500.000

567.
1. Acordarea imprumutului 2671 = 5121 100.000.000 2. Dobanda pentru anul I 2672 = 763 Venituri din creante imobilizate 30.000.000 3. Rambursarea transei la sfarsitul anului I 5121 = 2671 50.000.000 4. Incasarea dobanzii la sfarsitul anului I 5121= 763 30.000.000 5. Dobanda pentru anul II

204

2672 = 763

15.000.000 = (100.000.0000-50.000.000 ) * 30%

6.Includerea la pierderi a dobanzii 654 Pierderi din creante si debitori diversi = 2672 15.000.000 7. Includerea la pierderi a ultimei rate 654 = 2671 50.000.000 sau se foloseste pt. pierderea din dobanda si rata cont 663 cheltuiala financiara ? 663 Pierderi din creante legate de participatii = 2671 50.000.000

568.
1. Acordare de imprumut prin banca 1.000$ x 31.000 lei/$ 2673 Imprumuturi acordate pe term. lung = 5124 31.000.000 2 .Inregistrarea dobanzii de incasat la sfarsitul anului 1.000 $ x 20 % x 32.000 2674 Dob. afer. imprum. pe termen lung = 763 Venitturi din creante imobilizate 6.400.000 3. Inregistrare diferente de curs valutar 2673 = 765 1.000.000 = 1.000 x (32.000 31.000 ) 4. Incasare dobanda la cursul de 31.500 lei/$ x 200 $ % = 2674 6.400.000 5124 6.300.000 665 100.000 5. Inregistrare si incasare dobanda pe al doilea an 1.000 x 20% x 33.000 2674 = 763 6.600.000 5124 = 2674 6.600.000 6. Restituire de imprumut la scadenta la curs de 33.000lei/$ 5124 = % 33.000.000 2673 32.000.000 765 1.000.000

569.
a In contabilitatea societatii X. Inregistrarea titlurilor de participare si scoaterea din patrimoniu a mijlocului de transport adus ca aport % = 2133 100.000.000 2813 20.000.000 261 Titluri de participare detinute la filiale din cadrul grupului 80.000.000

205

b In contabilitatea societatii Y Subscriere de capital 456 = 1011 80.000.000 Varsare de capital 2133 = 456 80.000.000 Regularizare de capital 1011 = 1012 80.000.000

570.
1. Achizitionarea actiunilor 263 Imobilizari financiare sub forma de interese de participare = 269 Varsaminte de efectuat pentru interese de participare 20.000.000 2. Plata contravalorii actiunilor 269 = 5121 20.000.000 3. La sfarsitul anului constituirea unui provizion pentru deprecierea actiunilor: 6863 Chelt. financiare privind proviz. pt. deprecierea imobilizarilor financiare = 296 Provizioane pt. deprecierea imobilizarilor financiare 2.000.000 = (20.000 18.000) 100 4. La sfarsitul anului urmator, majorarea provizionului pentru deprecierea actiunilor: 6863 = 296 1.000.000 = (18.000 17.000) 1.000 *nc 5. Vanzarea a 200 actiuni 5311 = 7641 Venituri din imobilizari financiare cedate 3.400.000 =200 x 17.000 6. Scoaterea din evidenta a actiunilor vandute 6641 Cheltuieli privind imobilizari financiare cedate = 263 4.000.000 = 200 x 20.000 7. Anularea provizionului aferent actiunilor vandute (20% 3.000.000) ** 296 = 7863 600.000 *nc Provizion necesar (20.000 - 17.000) 1.000 = 3.000.000 Provizion existent 2.000.000 Majorarea provizionului 1.000.000 ** act. vandute/total actiuni = 200 / 1.000 = > 20%

571.
1. Trecerea, la inceputul exercitiului, a stocului initial de materii prime pe cheltuieli pe baza listelor de inventar 601 = 301 120.000

206

2. Achizitionarea de materii prime % = 401 666.400 601 560.000 4426 106.400 3. Inregistrarea, la sfarsitul perioadei, a stocului final de materii prime pe baza listelor de inventar 301 = 601 272.000 = 200 1.360 lei/kg Cump = (120.000 + 560.000) / (100+400) = 680.000 / 500 = 1360 lei/kg

572.
1. Receptia materialelor consumabile la nivelul solicitat prin comanda (100 kg) % = 408 Furnizori facturi nesosite 3.570.000 3028 Alte materiale consumabile 3.000.000 4428 570.000 2. Inregistrarea extrabilantiara a plusului neadmis la receptie 8033 Valori materiale primite in pastrare sau custodie = 600.000 3. Primirea facturii la nivelul cantitatii admise 408 = 401 3.570.000 4426 = 4428 570.000 4. Restituirea plusului neadmis la receptie = 8033 600.000

573.
1. Inregistrarea cheltuielilor de productie - cu materiile prime 601 = 301 35.000.000 - cu materialele consumabile 602 = 302 15.000.000 - cu colaboratorii 621 = 401 11.000.000 Total cost de productie 61.000.000 Cpu = 61.000.000 / 800 = 76.250 lei/buc 2 .Inregistrarea productiei de semifabricate la cost standard 341 Semifabricate = 711 Variatia stocurilor 64.000.000 = 800b x 80.000lei/b 3. Inregistrarea diferentelor de pret aferente productiei obtinute 3481 Diferente de pret la semifabricate = 711 - 3.000.000 =61.000.00064.000.000 ( diferenta favorabila = > se inregistraza cu semnul - pe creditul contului) 4. Vanzarea semifabricatelor 4111 = % 47.600.000 702 Ven. din vanzarea samifabricatelor 40.000.000 =400 x 100.000 4427 7.600.000

207

5. Scoaterea din evidenta a semifabricatelor vandute la pret prestabilit 711 = 341 32.000.000 = 400 x 80.000 6. Diferentele de pret aferente productiei de semifabricate vandute 711 = 348 886.400 = -32.000.000 x k 348 = 32.000.000 x (- 0.0277) K 348 = diferente de pret aferente stoc initial + diferente de pret aferente intrarilor total valoare stoc initial la pret prestabilit + total valoare intrari stocuri pret prestabilit = Si + Rd cont. de diferente de pret Si + Rd cont de stocuri (1.000.000 + (- 3.000.000) / (8.000.000 + 64.000.000) = -0.0277

K 348 =

7. Incasarea facturii 5121 = 4111 47.600.000

574.
a. Produse finite oferite gratuit 6582 Donatii si subventii acordate = % 6.000.000 345 Produse finite 8.000.000 3485 - 2.000.000 dif. favor. - inregistrarea TVA-ului aferent produselor 635 = 4427 1.140.000 = (6.000.000 19%) b. Produse finite folosite pentru actiuni de protocol 623 = 345 500.000 c Plusuri de semifabricate constatate la inventariere 341 = 711 1.000.000

575.
a. Produse finite transferate la magazinul propriu de desfacere cu amanuntul 371 = 701 Venituri din vanzarea produselor finite 4.000.000 711 = 345 4426 = 4427 3.000.000 760.000 = (4.000.000 19%)

b. Produse reziduale distruse de incendii 671 Cheltuieli privind calamitati si alte ev. extraord. = 346 Produse reziduale 100.000

208

576.
1. Inregistrarea produselor finite obtinute in luna ianuarie % = 711 12.000.000 345 15.000.000 348 3.000.000

Total cheltuieli de productie = 15.000.000 Cost efectiv = 12.000.000 exista productie neterminata la sfarsitul lunii ianuarie = 15.000.000 12.000.000 = 3.000.000 2. Inregistrarea productiei in curs de executie la sfarsitul lunii ianuarie 331 Produse in curs de executie = 711 3.000.000 3. Stornarea produselor neterminate la inceputul lunii februarie 331 = 711 3.000.000 4. Inregistrarea productiei obtinute in luna februarie % = 711 12.000.000 345 11.000.000 348 1.000.000 Produse neterminate la inceputul lunii februarie: 3.000.000 lei + Total cheltuieli de productie in luna februarie: 10.000.000 lei Cost efectiv al productiei terminate: - 12.000.000 lei Productie neterminata la sfarsitul lunii februarie: 1.000.000 lei 5. Inregistrarea produselor neterminate la sfarsitul lunii februarie 331 = 711 1.000.000

577.
1. Receptia materialelor consumabile primite efectiv (fara a tine seama de factura primita) % = 408 952.000 302 800.000 4428 152.000 2. Primirea facturii corecte de la furnizor 408 = 401 952.000 4426 = 4428 152.000 3.Plata furnizorului prin banca 401 = 5121 952.000

578.
1. Achizitionarea animalelor lasate o perioada in custodia furnizorului

209

% = 401 17.850.000 356 Animale aflate la terti 15.000.000 4426 2.850.000 2. Aducerea animalelor de la furnizor 361 Animale si pasari = 356 15.000.000 3. Plata facturii prin banca 401 = 5121 17.850.000

579.
1. Trimiterea produselor la consignatie(pe baza de aviz) 3545 Produse finite aflate la terti = 345 2.000.000 2. Trimiterea facturii dupa vanzarea produselor 4111 = % 3.570.000 701 3.000.000 4427 570.000 3. Scoaterea din evidenta a produselor vandute 711 = 3545 2.000.000 4. Incasarea facturii in numerar 5311 = 4111 3.570.000

580.
1. Livrarea la export a marfurilor * 4111 = % 300.000.000 = 10.000 x 30.000 707 270.000.000 708 Venituri din activ. diverse 30.000.000 2. Descarcarea gestiunii de marfurile vandute 607 = 371 200.000.000 3. Inregistrarea facturii de transport pe parcurs extern 624 Cheltuieli cu transportul = 401 30.000.000 = 1.000 x 30.000 4. Plata transportatorului % = 5124 31.000.000 = 1.000 x 31.000 401 30.000.000 665 1.000.000 5. Incasarea contravalorii marfii exportate 5124 = % 320.000.000 = 10.000 x 32.000 4111 300.000.000 765 20.000.000 * ValCAF = 10.000 USD 30.000 lei/USD = 300.000.000 lei

210

Transport extern = 1.000 USD 30.000 lei/USD = 30.000.000 lei Valoare FOB = 300.000.000 30.000.000 = 270.000.000 lei

581.
1. Achizitionarea materialelor pentru ambalat % = 401 1.785.000 3023 1.500.000 4426 285.000 2. Transferul a 800 pungi in magazinul de desfacere cu amanuntul % = 3023 Materiale pt. ambalat 1.200.000 6023 Chelt. cu materiale pt. ambalat 300.000 = 200 x 1.500 371 900.000 = 600 x 1.500 3. Inregistrarea adaosului comercial si a TVA neexigibil pentru marfurile care se vand cu Bucata 371 = % 528.000 378 300.000 4428 228.000 = ( 300.000 + 900.000 ) * 19 % (600 buc 2.000 lei/buc = 1.200.000 lei) Cost achizitie = 900.000 ac = 300.000 4. Vanzarea celor 600 pungi 5311 = % 1.428.000 707 1.200.000 = 900.000 + 300.000 4427 228.000 = 4428 5. Descarcarea gestiunii de marfurile vandute % = 371 1.428.000 607 900.000 378 300.000 4428 228.000

582.
1 Lipsa de marfuri la inventar a. Evidenta se tine la cost de achizitii 607 = 371 2.000.000 b . Evidenta se tine la pret de vanzare % = 371 2.400.000 607 2.000.000 378 400.000 = 2.000.000 * 20% c. Evidenta se tine la pret de vanzare cu amanuntul % = 371 2.856.000 607 2.000.000 378 400.000 4428 456.000

211

2 Inregistrarea TVA-ului aferent lipsurilor neimputabile (a,b,c) 635 = 4427 380.000

583.
1. Achizitionarea ambalajelor % = 542 5.950.000 381 Ambalaje 5.000.000 4426 950.000 2 Scoaterea din evidenta a ambalajelor deteriorate 608 Cheltuieli privind ambalaje = 381 2.000.000 = 20 x 100.000 3 Vanzarea ambalajelor cu incasare in numerar 5311 = % 1.190.000 708 Venituri din activitati diverse 1.000.000 = 10 x 100.000 4427 190.000 4 Descarcarea gestiunii de ambalajele vandute 608 = 381 1.000.000

584.
1 Achizitionarea materiilor prime si a ambalajelor % = 401 7.378.000 301 6.000.000 381 200.000 4426 1.178.000 2 Achitarea facturii 401 = 5121 7.378.000 3 Casarea ambalajelor 608 = 381 200.000 4 Obtinerea de produse reziduale 346 Produse reziduale = 711 Variatia stocurilor 100.000 5 Vanzarea produselor reziduale cu incasare in numerar 5311 = % 703 Venituri din vanzarea produselor reziduale 4427 6 Descarcarea gestiunii de produsele vandute 711 = 346 100.000 119.000 100.000 19.000

212

585.
1 Vanzarea de marfuri impreuna cu ambalajele care circula pe principiul restituirii 4111 = % 12.900.000 707 10.000.000 419 Clienti creditori 1.000.000 4427 1.900.000 = 10.000.000 *19% - descarcarea gestiunii de marfurile vandute 607 = 371 cost de achizitie(nu se precizeaza) - inregistrarea ambalajelor trimise la terti 358 Ambalaje aflate la terti = 381 1.000.000 2 Inregistrarea ambalajelor restituite de societatea Y 419 = 4111 500.000 381 = 358 500.000

3 Inregistrarea ambalajelor nerestituite de Y(ca si cum ar fi vandute) 419 = 708 500.000 4111 = 4427 95.000 4 Descarcarea gestiunii de ambalajele nerestituite 608 = 358 500.000 5 Incasarea contravalorii marfurilor si a ambalajelor nerestituite de Y 5121 = 4111 12.495.000

586.
1. Obtinerea din productia proprie a ambalajelor 381 = 711 1.000.000 2 .Trecerea ambalajelor in categoria marfurilor spre a fi vandute 371 = 701 1.200.000 3 .Descarcarea gestiunii de ambalaje 711 = 381 1.000.000 4. TVA aferent produselor trecute in categoria marfurilor 4426 = 4427 228.000 5. Inregistrarea adaosului comercial si a TVA neexigibil 371 = % 656.400 378 360.000 = 1.200.000 * 30 % 4428 296.400 = (1.200.000 + 360.000 ) * 19% 6 .Vanzarea ambalajelor ca marfuri

213

5311 = % 1.856.400 707 1.560.000 = 1.200.000 + 360.000 4427 296.400 7 .Descarcarea gestiunii de marfuri % = 371 1.856.400 607 1.200.000 378 360.000 4428 296.400

587.
1. Primirea mijlocului de transport % = 404 107.100.000 2133 90.000.000 4426 17.100.000 2 . Plata datoriei inainte de scadenta 404 = % 107.100.000 5121 103.530.000 = 107.100.000 3.570.000 767 3.570.000 = 107.100.000 40 % 1 / 12

588.
1 Livrarea marfurilor 4111 = % 119.000.000 707 100.000.000 4427 19.000.000 2. Descarcarea gestiunii de marfurile vandute 607 = 371 80.000.000 3. Acceptarea biletului la ordin 413 Efecte de primit de la clienti = 4111 119.000.000

4 .Depunerea biletului la banca spre incasare 5113 Efecte de incasat = 413 119.000.000 5. Incasarea la scadenta a biletului la ordin 5121 = 5113 119.000.000

589.
1 Achizitionarea de materii prime % = 401 9.520.000 301 8.000.000 4426 1.520.000 2 Emiterea biletului la ordin 401 = 403 Efecte de platit 9.520.000

214

3 Plata, la scadenta, a biletului la ordin 403 = 5121 9.520.000

590.
In contabilitatea clientului 1 Achitarea avansului % = 5311 2.380.000 4091 Furnizori debitori pt. cumparari bunuri de nat. stocurilor 2.000.000 4426 380.000 2. Cumpararea bunurilor pe baza de factura % = 401 17.850.000 301 15.000.000 4426 2.850.000 3. Regularizarea avansului 401 = 4091 2.000.000 4426 = 401 - 380.000

4. Decontarea facturii tinand cont de avans 401 = 5121 15.470.000

591 .
In contabilitatea furnizorului 1. Incasarea avansului 5311 = % 419 Clienti creditori 4427 2.380.000 2.000.000 380.000

2 .Livrarea semifabricatelor 4111 = % 17.850.000 702 Venituri din vanzare semifabricate 15.000.000 4427 2.850.000 3 .Descarcarea gestiunii de semifabricate livrate 711 = 341 10.000.000 4. Regularizarea avansului 419 = 4111 2.000.000 4111 = 4427 - 380.000 5. Decontarea facturii tinand cont de avans

215

5121 = 4111 15.470.000

592.
1. Livrarea marfurilor 4111 = 707 33.000.000 = 1.000 * 33.000 2. Acceptarea biletului la ordin 413 = 4111 33.000.000 3. Depunerea biletului la banca spre scontare 5114 Efecte remise spre scontare = 413 33.000.000

8037 Efecte scontate neajunse la scadenta = 33.000.000 4 .Incasarea efectului comercial scontat 5124 = % 34.000.000 = 1.000 x 34.000 5114 33.000.000 765 1.000.000 5 Taxa scontului retinuta de banca 666 = 5124 3.400.000 = 34.000.000 x 10% - la scadenta efectului comercial se inreg. scoaterea si din evidenta extrabilantiara a acestuia = 8037 33.000.000

593.
In contabilitatea furnizorului 1. Vanzarea de marfuri fara factura 418 Clienti facturi de intocmit = % 11.900.000 707 10.000.000 4428 1.900.000 607 = 371 cost de achizitie (nu se precizeaza) 2 .Emiterea facturii 4111 = 418 11.900.000 4428 = 4427 1.900.000 3 .Decontarea facturii 5121 = 4111 11.900.000 In contabilitatea clientului 1 Achizitionarea de marfuri fara factura % = 408 Furnizori facturi nesosite 371 4428 2 Primirea facturii 11.900.000 10.000.000 1.900.000

216

408 = 401 4426 = 4428

11.900.000 1.900.000

3 Decontarea facturii 401 = 5121 11.900.000

594 .
In contabilitatea proprietarului 1 Incasarea anticipata a chiriei 5121 = % 1.190.000 472 Venituri inregistrate in avans 1.000.000 4427 190.000 2 Includerea chiriei incasate anticipat in rezultatul lunii ianuarie 472 = 706 1.000.000 In contabilitatea chiriasului 1 Plata anticipata a chiriei % = 5121 1.190.000 471 Cheltuieli in avans 1.000.000 4426 190.000 2 Includerea chiriei platite anticipat in rezultatul lunii ianuarie 612 = 471 1.000.000

595.
1. Livrarea bunurilor 4111 = % 3.784.200 701 3.000.000 4427 570.000 472 214.200 * 2 Descarcarea gestiunii de produsele vandute 711 = 345 2.000.000 3 Incasarea primei rate (prin banca) + dobanda (in numerar) % = 4111 1.297.100 5121 1.190.000 5311 107.100 - includerea in venitul curent a dobanzii incasate in prima luna 472 = 766 107.100

217

4 Incasarea celei de-a doua rate + dobanda % = 4111 1.261.400 5121 1.190.000 5311 71.400 472 = 766 71.400

5 Incasarea celei de-a treia rate + dobanda % = 4111 1.225.700 5121 1.190.000 5311 35.700 472 = 766 35.700 * Dobanda cuvenita: 3.570.000 3% + 2.380.000 3% + 1.190.000 3% = = 107.100 + 71.400 + 35.700 = 214.200

596.
1 Vanzarea marfurilor 4111 = % 625.500.000 707 450.000.000 4427 85.500.000 472 90.000.000 * 2 Descarcarea gestiunii de marfurile vandute 607 = 371 300.000.000 3 Incasarea primei rate (contravaloarea marfurilor + dobanda) 5121 = 4111 107.100.000 = 535.500.000 / 5 472 = 766 18.000.000 = 90.000.000 /5 *Dobanda cuvenita (fixa, calculata la pretul de vanzare): 450.000.000 20% = 90.000.000

597.
In contabilitatea subunitatii A 1 Transmiterea ambalajelor 482 Decontari intre subunitati = 381 200.000 2 Achitarea sumei 482 = 5311 800.000 3 Primirea unei parti din ambalaje si a sumei restituite de subunitatea B % = 482 950.000 381 150.000

218

5121 800.000 In contabilitatea subunitatii B 1 Primirea ambalajelor 381 = 482 200.000 2 Incasarea sumei 5311 = 482 800.000 3 Restituirea unei parti din ambalaje si a sumei 482 = % 950.000 381 150.000 5121 800.000

598.
In exercitiul financiar N 1 Achizitionarea actiunilor proprii 502 = 5121 97.800.000 = 57.000.000 + 40.800.000 * 2 Inregistrarea repartizarilor din profit pentru crearea rezervei pentru actiuni proprii 129 = 1062 Rezerve pt. actiuni proprii 97.800.000 In exercitiul financiar N + 1 1 Inchiderea contului 129 Repartizarea Profitului 121 = 129 97.800.000 2 Vanzarea actiunilor proprii 5121 = % 100.000.000 ** 502 97.800.000 7642 Castiguri din investitii financiare pe termen scurt cedate 2.200.000 3 Disponibilizarea rezervei pentru actiuni proprii prin transferarea acesteia la rezultatul reportat 1062 = 117 97.800.000 * 6.000 9.500 = 57.000.000 4.000 10.200 = 40.800.000 ** Pret de vanzare: 10.000 10.000 = 100.000.000 lei Pret de cumparare: = 97.800.000 lei Venituri din titluri de plasament cedate = 2.200.000 lei

599.
1 Cumparare de obligatiuni

219

506 Obligatiuni = % 600 x 30.000 = 18.000.000 5311 200 x 30.000 = 6.000.000 509 Varsaminte de efectuat pt. investitii financiare pe term. Scurt 12.000.000 2 Achitarea restului de obligatiuni 509 = 5121 12.000.000 3 Inregistrarea dobanzii curente 5088 Dobanzi la obligatiuni si titluri de plasament = 766 4 Incasarea dobanzii 5311 = 5088 2.000.000 5 Vanzarea cu castig a obligatiunilor 5311 = % 506 7642 Castig. invest. fin. term. scurt 6 Vanzarea cu pierdere a obligatiunilor % = 506 5311 6642 Pierderi priv invest. fin term scurt 10.500.000 = 300 x 35.000 9.000.000 = 300 x 30.000 1.500.000 2.000.000

3.000.000 = 100 x 30.000 2.000.000 = 100 x 20.000 1.000.000

600 .
In contabilitatea furnizorului 1 Vanzarea de marfuri 4111 = % 11.900.000 707 10.000.000 4427 1.900.000 2 Descarcarea gestiunii de marfurile vandute 607 = 371 6.000.000 3 Primirea cecului 5112 Cecuri de incasat = 4111 11.900.000 4 Incasarea cecului 5121 = 5112 11.900.000 In contabilitatea clientului 1 Achizitionarea de marfuri % = 401 11.900.000 371 10.000.000 4426 1.900.000 2 Onorarea cecului (pentru achitarea datoriei fata de furnizor)

220

401 = 5121

11.900.000

601.
1 Primirea creditului pe 3 luni 5121 = 5191 Credite bancare pe termen scurt 90.000.000 2 Achitarea dobanzii si rambursarea primei rate a creditului in luna I % = 5121 33.000.000 666 3.000.000 = 90.000.000 * 40% / 12 5191 30.000.000 3 Achitarea dobanzii aferente lunii a doua si rambursarea celei de-a doua rate % = 5121 32.000.000 666 2.000.000 = 60.000.000 * 40% / 12 5191 30.000.000 4. Inregistrarea, in luna a treia, a dobanzii datorate bancii 666 = 5198 Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen scurt 1.000.000 = 30.000.000 * 40% / 12 5 .Iinregistrarea, in luna a treia, a creditului restant 5191 = 5192 Credite bancare pe termen scurt nerambursate la scadenta 30.000.000 6. Achitarea, in luna urmatoare, a dobanzii si ratei restante % = 5121 31.000.000 5198 1.000.000 5192 30.000.000

602.
1 Primirea creditului in valuta 5124 = 5191 32.000.000 = 1.000 * 32.000 2 Achitarea dobanzii pentru prima luna 666 = 5124 330.000 = 1.000 * 1% x 33.000 = 10 x 33.000 3 Rambursarea primei rate % = 5124 16.500.000 = 500 * 33.000 5191 16.000.000 = 500 * 32.000 665 500.000 4 Achitarea dobanzii in luna a doua 666 = 5124 155.000 = 500 * 1% x 31.000 5 Rambursarea ratei a doua 5191 = % 16.000.000 = 500 * 32.000 5124 15.500.000 = 500 * 31.000 765 500.000

221

603.
1 Import de marfuri 371 = 401 31.000.000 = 1.000 $ x 31.000 2 Achitarea taxei vamale si a TVA-ului % = 5121 9.579.000 446 3.100.000 = 31.000 * 10% 4426 6.479.000 = ( 31.000.000 + 3.100.000) * 19% 3 Deschiderea acreditivului in devize 581 = 5124 5412 Acreditive in devize = 581 39.600.000 = 1.200 $ x 33.000 39.600.000

4 Plata furnizorului extern % = 5412 33.000.000 1.000 $ x 33.000 401 31.000.000 1.000 $ x 31.000 665 2.000.000 5 Retragerea acreditivului neutilizat 581 = 5412 6.500.000 5124 = 581 6.500.000 = 200 32.500 6 Inregistrarea diferentelor de curs valutar pentru acreditivul in devize 665 = 5412 100.000 = 200 $ x ( 33.000 32.500 ) valoarea acreditivului neutilizat actualizata la sf. lunii fata de cursul de deschidere a acreditivului

604.
1 Achizitionarea actiunilor 503 Actiuni = 5311 2.000.000 = 100 buc. X 20.000 2 Constituirea unui provizion pentru deprecierea actiunilor 6864 Cheltuieli financiare privind proviz. pt deprecierea activelor circulante = 593 Provizioane pt. deprecierea actiunilor 100.000 = 100 buc x (20.000 19.000 ) 3 Vanzarea a 50 de actiuni 461 = % 1.075.000 = 50 x 21.500 503 1.000.000 = 50 x 20.000 7642 Castiguri din investitii financiare pe term scurt cedate 75.000 4 Anularea provizionului aferent actiunilor vandute 593 = 7864 Venituri din proviz. pt. deprecierea activelor circulante 50.000 5 Cumpararea altor actiuni 503 = 509 Varsaminte de efectuat pt. invest. financ. pe term scurt 1.260.000 = 60 buc x 21.000

222

6 Majorarea provizionului pentru deprecierea actiunilor 6864 = 593 10.000 * * Provizion necesar: 50 act x 20.000 + 60 act x 21.000 110 act 20.000 = = (1.000.000 + 1.260.000) 2.200.000 = 60.000 Provizion existent: 50.000 Este necesara majorarea provizionului existent cu 10.000 lei

605.
Contabilitatea, ca activitate specializata in masurarea, evaluarea, cunoasterea, gestiunea si controlul activelor, datoriilor si capitalurilor proprii, precum si a rezultatelor obtinute din activitatea persoanelor juridice si fizice prevazute in Legea contabilitatii trebuie sa asigure inregistrarea cronologica si sistematica, prelucrarea, publicarea si pastrarea informatiilor cu privire la pozitia financiara, performanta financiara si fluxurile de trezorerie, atat pentru cerintele interne ale acestora, cat si in relatiile cu investitorii prezenti si potentiali, creditorii financiari si comerciali, clientii, institutiile publice si alti utilizatori.

Contabilitatea se ine n limba romn i n moneda naional. Contabilitatea operaiunilor efectuate n valut se ine att n moneda naional, ct i n valut, potrivit reglementrilor elaborate n acest sens. Orice operaiune economico-financiar efectuat se consemneaz n momentul efecturii ei ntrun document care st la baza nregistrrilor n contabilitate, dobndind astfel calitatea de document justificativ. Documentele justificative care stau la baza nregistrrilor n contabilitate angajeaz rspunderea persoanelor care le-au ntocmit, vizat i aprobat, precum i a celor care le-au nregistrat n contabilitate, dup caz. Persoanele juridice si fizice prevazute in Legea contabilitatii au obligaia s efectueze inventarierea general a elementelor de activ i de pasiv deinute la nceputul activitii, cel puin o dat pe an pe parcursul funcionrii lor, n cazul fuziunii sau ncetrii activitii, precum i n alte sit. prevzute de lege. Rezultatul inventarierii se nregistreaz n contabilitate potrivit reglementrilor contabile aplicabile. Deinerea, cu orice titlu, de bunuri materiale, titluri de valoare, numerar i alte drepturi i obligaii, precum i efectuarea de operaiuni economice, fr s fie nregistrate n contabilitate, sunt interzise. Contabilitatea imobilizrilor se ine pe categorii i pe fiecare obiect de eviden. Contabilitatea stocurilor se ine cantitativ i valoric sau numai valoric, n condiiile stabilite de reglementrile legale. nregistrarea n contabilitate a elementelor de activ se face la costul de achiziie, de producie sau la valoarea just pentru alte intrri dect cele prin achiziie sau producie, dup caz. Creanele i datoriile se nregistreaz n contabilitate la valoarea nominal. Valoarea aciunilor emise sau a altor titluri, precum i vrsmintele efectuate n contul capitalului subscris se reflect distinct n contabilitate. Contabilitatea clienilor i furnizorilor, a celorlalte creane i obligaii se ine pe categorii, precum i pe fiecare persoan fizic sau juridic. Contabilitatea cheltuielilor se ine pe feluri de cheltuieli, dup natura sau destinaia lor, dup caz. Contabilitatea veniturilor se ine pe feluri de venituri, dup natura sau sursa lor, dup caz.

223

n contabilitate, profitul sau pierderea se stabilete cumulat de la nceputul exerciiului financiar, nchiderea conturilor de venituri i cheltuieli se efectueaz, de regul, la sfritul exerciiului financiar. Rezultatul definitiv al exerciiului financiar se stabilete la nchiderea acestuia. Repartizarea profitului se nregistreaz n contabilitate pe destinaii, dup aprobarea situaiilor financiare anuale. Pierderea contabil reportat se acoper din profitul exerciiului financiar i cel reportat, din rezerve i capital social, potrivit hotrrii adunrii generale a acionarilor sau asociailor. Pers. juridice care organizeaz contabilitatea n partid dubl trebuie s publice situaiile financiare anuale. Fac obiectul publicrii situaiile financiare anuale, raportul administratorilor i raportul de audit sau raportul comisiei de cenzori, dup caz. Aceste preved.se aplic i sucursalelor nregistrate n Romnia, ce aparin unor pers. jurid. cu sediul n strintate, precum i societilor-mam cre ntocmesc situaii financiare consolidate.

606 .
Formele de nregistrare n contabilitate reprezint sistemul de registre, formulare i documente contabile corelate ntre ele, care servesc la nregistrarea cronologic i sistematic n contabilitate a operaiunilor economico-financiare efectuate pe parcursul exerciiului financiar. Principalele forme de nregistrare n contabilitate a operaiunilor economico-financiare n cazul unitilor care conduc contabilitatea n partid dubl sunt: "pe jurnale", "maestru-ah" i forma combinat "maestru-ah cu jurnale". .n cadrul formelor de nregistrare n contabilitate mentionate anterior , principalele registre i formulare care se utilizeaz in comun sunt: - Registrul-jurnal (cod 14-1-1); - Registrul-inventar (cod 14-1-2); - Cartea mare (cod 14-1-3); - Balana de verificare Registrul-jurnal este un document contabil obligatoriu ce se utilizeaz pentru nregistrarea cronologic a tuturor operaiunilor economico-financiare consemnate n documentele justificative. Pentru operaiunile care nu au la baz documente justificative se ntocmete Nota de contabilitate . Notele de contabilitate se ntocmesc pe baz de note justificative sau note de calcul i se nregistreaz n mod cronologic n Registrul-jurnal. Operaiunile de aceeai natur, realizate n acelai loc de activitate (atelier, secie etc.), pot fi recapitulate ntr-un document centralizator, denumit jurnal auxiliar, care st la baza nregistrrii n Registrul-jurnal. Unitile pot utiliza jurnale auxiliare pentru, operaiunile de cas i banc, decontrile cu furnizorii, situaia ncasrii-achitrii facturilor etc. Lunar, sau la alt perioad prevzut de lege, n fiecare jurnal auxiliar se stabilesc totalurile sumelor debitoare sau creditoare nregistrate n cursul lunii (perioadei), totaluri care se nscriu n Registrul-jurnal. Orice nregistrare n Registrul-jurnal trebuie s cuprind elemente cu privire la: felul, numrul i data documentului justificativ, explicaii privind operaiunile respective i conturile sintetice debitoare i creditoare n care s-au nregistrat sumele corespunztoare operaiunilor efectuate. Unitile care utilizeaz jurnale auxiliare pot nregistra n Registrul-jurnal sumele centralizate pe conturi, preluate din aceste jurnale.

224

Registrul-inventar este un document contabil obligatoriu n care se nregistreaz toate elementele de activ i de pasiv, grupate n funcie de natura lor, inventariate de unitate, potrivit legii. Registrul-inventar se ntocmete la nfiinarea unitii, cel puin o dat pe an pe parcursul funcionrii unitii, cu ocazia fuziunii, divizrii sau ncetrii activitii, precum i n alte situaii prevzute de lege pe baz de inventar faptic. n acest registru se nscriu, ntr-o form recapitulativ, elementele inventariate dup natura lor, suficient de detaliate pentru a putea justifica coninutul fiecrui post al bilanului. Registrul-inventar se completeaz pe baza inventarierii faptice a fiecrui cont de activ i de pasiv. Elementele de activ i de pasiv nscrise n Registrul-inventar au la baz listele de inventariere sau alte documente care justific coninutul acestora. n cazul n care inventarierea are loc pe parcursul anului, n Registrul-inventar se nregistreaz soldurile existente la data inventarierii, la care se adaug rulajele intrrilor i se scad rulajele ieirilor de la data inventarierii pn la data ncheierii exerciiului financiar. Cartea mare este un registru contabil obligatoriu si reprezinta documentul de sistematizare contabil care cuprinde toate conturile sintetice i reflect existena i micarea tuturor elementelor de activ i de pasiv, la un moment dat. Cartea mare servete la stabilirea rulajelor lunare i a soldurilor conturilor sintetice i st la baza ntocmirii balanei de verificare a conturilor sintetice Pentru stabilirea rulajelor, se preia n Cartea mare rulajul creditor din jurnalul contului respectiv, iar rulajul debitor se stabilete prin totalizarea sumelor preluate din coloanele de conturi corespondente ale jurnalelor. Soldul debitor sau creditor al fiecrui cont se stabilete n funcie de rulajele debitoare i creditoare ale contului respectiv, inndu-se seama de soldul de la nceputul anului, care se nscrie pe rndul destinat n acest scop. Registrul Cartea mare poate conine cte o fil pentru fiecare cont sintetic utilizat de unitate. Cartea mare st la baza ntocmirii balanei de verificare. Registrul-jurnal, Registrul-inventar i Registrul Cartea mare se pstreaz n unitate timp de 10 ani de la data ncheierii exerciiului financiar n cursul cruia au fost ntocmite, iar n caz de pierdere, sustragere sau distrugere, trebuie reconstituite n termen de maximum 30 de zile de la constatare. Balana de verificare este documentul contabil utilizat pentru verificarea exactitii nregistrrilor contabile i controlul concordanei dintre contabilitatea sintetic i cea analitic, precum i principalul instrument pe baza cruia se ntocmesc situaiile financiare. Balana de verificare a conturilor sintetice, precum i balanele de verificare ale conturilor analitice se ntocmesc cel puin anual, la ncheierea exerciiului financiar sau la termenele de ntocmire a situaiilor financiare periodice, la alte perioade prevzute de actele normative n vigoare, i ori de cte ori se consider necesar.

607.
Sistemele informatice de prelucrare automat a datelor n domeniul financiar-contabil trebuie s rspund la urmtoarele criterii considerate minimale: a)s asigure concordana strict a rezultatului prelucrrilor informatice cu prevederile actelor normative care le reglementeaz;

225

b)s precizeze tipul de suport care asigur prelucrarea datelor n condiii de siguran; c)fiecare dat nregistrat n contabilitate trebuie s se regseasc n coninutul unui document, la care s poat avea acces att beneficiarii, ct i organele de control; d)s asigure listele operaiunilor efectuate n contabilitate pe baz de documente justificative care s fie numerotate n ordine cronologic, interzicndu-se inserri, intercalri, precum i orice eliminri sau adugiri ulterioare; e)s asigure reluarea automat n calcul a soldurilor conturilor obinute anterior; f)s asigure conservarea datelor pe o perioad de timp care s respecte prevederile Legii contabilitii nr. 82/1991, republicat; g)s precizeze procedurile i suportul magnetic extern de arhivare a produselor-program, a datelor introduse, a situaiilor financiare sau a altor documente, cu posibilitatea de reintegrare n sistem a datelor arhivate; h)s nu permit inserri, modificri sau eliminri de date pentru o perioad nchis i)s asigure urmtoarele elemente constitutive ale nregistrrilor contabile: - data efecturii nregistrrii contabile a operaiunii, - jurnalul de origine n care se regsesc nregistrrile contabile; - numrul documentului justificativ sau contabil (atribuit de emitent); j)s asigure confidenialitatea i protecia informaiilor i a programelor prin parole, cod de identificare pentru accesul la informaii " copii de siguran pentru programe i informaii; k)s asigure listri clare, inteligibile i complete, care s conin urmtoarele elemente de identificare, n antet sau pe fiecare pagin, dup caz: tipul documentului sau al situaiei; - denumirea unitii; - perioada la care se refer informaia, - datarea listrilor; - paginarea cronologic; - precizarea programului informatic i a versiunii utilizate; l)s asigure listarea ansamblului de situaii financiare i documente de sintez necesare conducerii operative a unitii; m)s asigure respectarea coninutului de informaii prevzut pentru formulare; n)s permit, n orice moment, reconstituirea coninutului conturilor, listelor i informaiilor supuse verificrii; toate soldurile conturilor trebuie s fie rezultatul unei liste de nregistrri i al unui sold anterior al acelui cont; fiecare nregistrare trebuie s aib la baz elemente de identificare a datelor supuse prelucrrii; o)s nu permit: - deschiderea a dou conturi cu acelai simbol; - modificarea simbolului de cont n cazul n care au fost nregistrate date n acel cont; - suprimarea unui cont n cursul exerciiului financiar curent sau aferent exerciiului financiar precedent, dac acesta conine nregistrri sau sold; - editarea a dou sau a mai multor documente de acelai tip, cu acelai numr i coninut diferit de informaii; p)s permit suprimarea unui cont care nu are nregistrri pe parcursul a cel puin doi ani (exerciii financiare), n mod automat sau manual; r)s prevad n documentaia produsului informatic modul de organizare i tipul sistemului de prelucrare: - monopost sau multipost; - monosocietate sau multisocietate;

226

- reea de calculatoare; - portabilitatea fiierelor de date; s)s precizeze tipul de organizare pentru culegerea datelor: - preluri pe loturi cu control ulterior; - preluri n timp real cu efectuarea controlului imediat; - combinarea celor dou tipuri; t)s permit culegerea unui numr nelimitat de nregistrri pentru operaiunile contabile; u)s posede documentaia tehnic de utilizare a programelor informatice necesar exploatrii optime a acestora; v)s respecte reglementrile n vigoare cu privire la securitatea datelor i fiabilitatea sistemului informatic de prelucrare automat a datelor.

608.
Reconstituirea documentelor justificative i contabile pierdute, sustrase sau distruse Pentru a putea fi nregistrate n contabilitate, operaiunile economico-financiare trebuie s fie justificate cu documente originale, ntocmite sau reconstituite potrivit prezentelor norme. Orice persoan care constat pierderea, sustragerea sau distrugerea unor documente justificative sau contabile are obligaia s ncunotineze, n scris, n termen de 24 de ore de la constatare, conductorul unitii (administratorul unitii, ordonatorul de credite sau alt persoan care are obligaia gestionrii unitii respective). n termen de cel mult 3 zile de la primirea comunicrii, conductorul unitii trebuie s ncheie un proces-verbal, care s cuprind: - datele de identificare a documentului disprut; - numele i prenumele salariatului responsabil cu pstrarea documentului; - data i mprejurrile n care s-a constatat lipsa documentului respectiv. Procesul-verbal se semneaz de ctre: - conductorul unitii; - conductorul compartimentului financiar-contabil al unitii sau persoana mputernicit s ndeplineasc aceast funcie; - salariatul responsabil cu pstrarea documentului i - eful ierarhic al salariatului responsabil cu pstrarea documentului, dup caz. Salariatul responsabil este obligat ca, odat cu semnarea procesului-verbal, s dea o declaraie scris asupra mprejurrilor n care a disprut documentul respectiv. Cnd dispariia documentelor se datoreaz nsui conductorului unitii, msurile prevzute de prezentele norme se iau de ctre ceilali membri ai consiliului de administraie, dup caz. Ori de cte ori pierderea, sustragerea sau distrugerea documentelor constituie infraciune, se ncunotineaz imediat organele de urmrire penal. Reconstituirea documentelor se face pe baza unui "dosar de reconstituire", ntocmit separat pentru fiecare caz. Dosarul de reconstituire trebuie s conin toate lucrrile efectuate n legtur cu constatarea i reconstituirea documentului disprut, i anume: - sesizarea scris a persoanei care a constatat dispariia documentului; - procesul-verbal de constatare a pierderii, sustragerii sau distrugerii i declaraia salariatului respectiv; - dovada sesizrii organelor de urmrire penal sau dovada sancionrii disciplinare a salariatului vinovat, dup caz; 227

- dispoziia scris a conductorului unitii pentru reconstituirea documentului; - o copie a documentului reconstituit. n cazul n care documentul disprut a fost emis de alt unitate, reconstituirea se va face de unitatea emitent, prin realizarea unei copii de pe documentul existent la unitatea emitent. n acest caz, unitatea emitent va trimite unitii solicitatoare, n termen de cel mult 10 zile de la primirea cererii, documentul reconstituit. Documentele reconstituite vor purta n mod obligatoriu i vizibil meniunea "RECONSTITUIT", cu specificarea numrului i datei dispoziiei pe baza creia s-a fcut reconstituirea. Documentele reconstituite conform prezentelor norme constituie baza legal pentru efectuarea nregistrrilor n contabilitate. Nu se pot reconstitui documentele de cheltuieli nenominale (bonuri, bilete de cltorie nenominale etc.) pierdute, sustrase sau distruse nainte de a fi nregistrate n contabilitate. n acest caz, vinovaii de pierderea, sustragerea sau distrugerea documentelor suport paguba adus unitii, salariailor sau altor uniti, sumele respective recuperndu-se potrivit prevederilor legale. Pentru pagubele generate de pierderea, sustragerea sau distrugerea documentelor se stabilesc rspunderi materiale, care cuprind i eventualele cheltuieli ocazionate de reconstituirea documentelor respective. Gsirea ulterioar a documentelor originale, care au fost reconstituite, poate constitui motiv de revizuire a sanciunilor aplicate, n condiiile legii. n cazul gsirii ulterioare a originalului, documentul reconstituit se anuleaz pe baza unui procesverbal, i se pstreaz mpreun cu procesul-verbal n dosarul de reconstituire.

609.
n vederea bunei desfurri a operaiunilor de inventariere, administratorii, ordonatorii de credite sau alte persoane care au obligaia gestionrii elementelor de activ i de pasiv trebuie s ia msuri pentru crearea condiiilor corespunztoare de lucru comisiei de inventariere, prin: - organizarea depozitrii bunurilor grupate pe sortotipodimensiuni, codificarea acestora i ntocmirea etichetelor de raft; - inerea la zi a evidenei tehnico-operative la gestiuni i a celei contabile i efectuarea confruntrii datelor din aceste evidene; - participarea ntregii comisii de inventariere la lucrrile de inventariere; - asigurarea personalului necesar pentru manipularea bunurilor care se inventariaz, respectiv pentru sortare, aezare, cntrire, msurare, numrare etc; - asigurarea participrii la identificarea bunurilor inventariate (calitate, sort, pre etc.) a unor specialiti din unitate sau din afara acesteia, la solicitarea responsabilului comisiei de inventariere, care au obligaia de a semna listele de inventariere pentru atestarea datelor nscrise; - dotarea gestiunii cu aparate i instrumente adecvate i n numr suficient pentru msurare, cntrire etc., cu mijloace de identificare (cataloage, mostre, sonde etc.), precum i cu formulare i rechizite necesare; - dotarea comisiei de inventariere cu mijloace tehnice de calcul i de sigilare a spaiilor inventariate; - asigurarea proteciei membrilor comisiei de inventariere n conformitate cu normele de protecie a muncii; - asigurarea securitii uilor, ferestrelor, porilor etc. de la magazine, depozite, gestiuni etc.

610.
Se inscriu in liste de inventariere separate:

228

- lucrarile de investitii sistate sau abandonate - bunurile aflate temporar in afara unitatii - bunurile care apartin altor unitati - bunurile aflate asupra angajatilor - stocurile fara miscare, de calitate slaba, depreciate, greu vandabile

Investiiile puse n funciune total sau parial, crora nu li s-au ntocmit formele de nregistrare ca imobilizri corporale, se nscriu n liste de inventariere separate. De asemenea, lucrrile de investiii care nu se mai execut, fiind sistate sau abandonate, se nscriu n liste de inventariere separate, artndu-se cauzele sistrii sau abandonrii, aprobarea de sistare sau abandonare i msurile ce se propun n legtur cu aceste lucrri. Bunurile aflate asupra angajailor la data inventarierii (echipament, cazarmament, scule, unelte etc.) se inventariaz i se trec n liste separate, specificndu-se persoanele care rspund de pstrarea lor. Bunurile aparinnd altor uniti (nchiriate, n leasing, n custodie, cu vnzare n consignaie, spre prelucrare etc.) se inventariaz i se nscriu n liste separate. Pentru bunurile depreciate, inutilizabile sau deteriorate, fr micare ori greu vandabile, comenzi n curs, abandonate sau sistate, precum i pentru creanele i obligaiile incerte ori n litigiu se ntocmesc liste de inventariere separate sau situaii analitice separate, dup caz.

611.
La incheierea exercitiului, elementele de activ si de pasiv de natura datoriilor se evalueaza si se reflecta in situatiile financiare anuale simplificate la valoarea de intrare, respectiv valoarea contabila pusa de acord cu rezultatele inventarierii. In acest scop, valoarea de intrare sau contabila se compara cu valoarea stabilita pe baza inventarierii astfel: 1. pentru elementele de activ: - diferentele constatate in plus intre valoarea de inventar si valoarea de intrare nu se inregistreaza in contabilitate, aceste elemente mentinandu-se la valoarea lor de intrare - diferentele constatate in minus intre valoarea de inventar stabilita la inventariere si valoarea contabila neta a elementelor de activ se inregistreaza in contabilitate pe seama unei amortizari suplimentare, in cazul activelor amortizabile, pentru care deprecierea este ireversibila sau se constituie un provizion pentru depreciere, atunci cand deprecierea este reversibila, aceste elemente mentinandu-se, de asemenea, la valoarea lor de intrare Prin valoare contabila neta se intelege valoare de intrare, mai putin amortizarea si provizioanele pentru depreciere, cumulate. 2. pentru elementele de pasiv de natura datoriilor: - diferentele constatate in minus intre valoarea de inventar si valoarea de intrare nu se inregistreaza in contabilitate, aceste elemente mentinandu-se la valoarea lor de intrare - diferentele constatate in plus intre valoarea stabilita la inventariere si valoarea de intrare a elementelor de pasiv de natura datoriilor se inregistreaza in contabilitate prin constituirea unui provizion, aceste elemente mentinandu-se, de asemenea, la valoarea lor de intrare.

Evaluarea elementelor de activ i de pasiv cu ocazia inventarierii se va efectua cu respectarea principiului permanenei metodelor, potrivit cruia modelele i regulile de evaluare trebuie meninute, asigurnd comparabilitatea n timp a informaiilor contabile. Evaluarea activelor imobilizate i a stocurilor, cu ocazia inventarierii, se face la valoarea actual a fiecrui element, denumit valoare de inventar, stabilit n funcie de utilitatea bunului, starea acestuia i preul pieei. La stabilirea valorii de inventar a bunurilor se va aplica principiul prudenei, potrivit cruia se va ine seama de toate ajustrile de valoare datorate deprecierilor.

229

n cazul n care se constat c valoarea de inventar, stabilit n funcie de utilitatea bunului pentru unitate i preul pieei, este mai mare dect valoarea cu care acesta este evideniat n contabilitate, n listele de inventariere se vor nscrie valorile din contabilitate. n cazul n care valoarea de inventar a bunurilor este mai mic dect valoarea din contabilitate, n listele de inventariere se nscrie valoarea de inventar. Imobilizrile necorporale i corporale constatate ca fiind depreciate se vor evalua la valoarea actual a fiecreia, stabilit n funcie de utilitatea sa i preul pieei. Corectarea valorii contabile a imobilizrilor necorporale i corporale i aducerea lor la nivelul valorii de inventar se efectueaz, n funcie de tipul de depreciere existent, fie prin nregistrarea unei amortizri suplimentare, n cazul n care se constat o depreciere ireversibil, fie prin constituirea sau suplimentarea unor provizioane pentru depreciere, n cazul n care se constat o depreciere reversibil a acestora. Evaluarea imobilizrilor corporale la data bilanului se efectueaz la cost, mai puin amortizarea i provizioanele cumulate din depreciere, sau la valoarea reevaluat, aceasta fiind valoarea just la data reevalurii, mai puin orice amortizare i orice pierdere din depreciere cumulat, n conformitate cu reglementrile contabile aplicabile. Activele de natura stocurilor se evalueaz la valoarea contabil, mai puin deprecierile constatate. n cazul n care valoarea contabil a stocurilor este mai mare dect valoarea de inventar, valoarea stocurilor se diminueaz pn la valoarea realizabil net, prin constituirea unui provizion pentru depreciere. Provizioanele pentru deprecieri sau amortizarea suplimentar se nregistreaz n contabilitate indiferent de situaia economic a unitii, inclusiv n cazul n care aceasta nregistreaz pierdere contabil. Evaluarea titlurilor de valoare (titluri de participare, titluri de plasament, alte titluri) se efectueaz, n cazul celor cotate pe piee reglementate i supravegheate de Comisia Naional a Valorilor Mobiliare, pe baza preului mediu ponderat, calculat pe ultimele 12 luni calendaristice, pentru titlurile tranzacionate n respectivul interval de timp, iar n cazul titlurilor netranzacionate pe pieele reglementate i supravegheate, n funcie de valoarea activului net pe aciune. Tratamentul plusurilor de valoare rezultate din evaluarea titlurilor de valoare este cel prevzut de reglementrile contabile aplicabile. Evaluarea creanelor i a datoriilor se face la valoarea lor probabil de ncasare sau de plat, n conformitate cu reglementrile contabile aplicabile. Diferenele constatate n minus ntre valoarea de inventar stabilit la inventariere i valoarea contabil net a creanelor se nregistreaz n contabilitate pe seama provizioanelor pentru deprecierea creanelor. Evaluarea creanelor i a datoriilor exprimate n valut se face la cursul de schimb valutar comunicat de Banca Naional a Romniei, valabil pentru data ncheierii exerciiului financiar. Diferenele de curs valutar favorabile sau nefavorabile ntre cursul de schimb valutar la care sunt nregistrate creanele sau datoriile n valut i cursul de schimb valutar de la data ncheierii exerciiului se nregistreaz potrivit reglementrilor contabile aplicabile. Scderea din eviden a creanelor i datoriilor ale cror termene de ncasare sau de plat sunt prescrise se efectueaz numai dup ce au fost ntreprinse toate demersurile juridice, potrivit legii, pentru decontarea acestora. n situaia constatrii unor plusuri n gestiune, bunurile respective se vor evalua la valoarea just. n cazul constatrii unor lipsuri n gestiune, imputabile, administratorii vor lua msura imputrii acestora la valoarea lor de nlocuire. Prin valoare de nlocuire, n sensul prezentelor norme, se nelege costul de achiziie al unui bun cu caracteristici i grad de uzur similare celui lips n gestiune la data constatrii pagubei, care va cuprinde preul de cumprare practicat pe pia, la care se adaug taxele nerecuperabile, inclusiv T.V.A.,

230

cheltuielile de transport, aprovizionare i alte cheltuieli accesorii necesare pentru punerea n stare de utilitate sau pentru intrarea n gestiune a bunului respectiv. n cazul bunurilor constatate lips, ce urmeaz a fi imputate, care nu pot fi cumprate de pe pia, valoarea de imputare se stabilete de ctre o comisie format din specialiti n domeniul respectiv.

612.
Comisia de inventariere stabileste caracterul plusurilor, lipsurilor si deprecierilor constatate si propune modul de regularizare a diferentelor de inventariere.

La stabilirea valorii debitului, n cazurile n care lipsurile n gestiune nu sunt considerate infraciuni, se va avea n vedere posibilitatea compensrii lipsurilor cu eventualele plusuri constatate, dac sunt ndeplinite urmtoarele condiii: - s existe riscul de confuzie ntre sorturile aceluiai bun material, din cauza asemnrii n ceea ce privete aspectul exterior: culoare, desen, model, dimensiuni, ambalaj sau alte elemente; - diferenele constatate n plus sau n minus s priveasc aceeai perioad de gestiune i aceeai gestiune. Nu se admite compensarea n cazurile n care s-a fcut dovada c lipsurile constatate la inventariere provin din sustragerea sau din degradarea bunurilor respective datorate vinoviei persoanelor care rspund de gestionarea acestor bunuri. Listele cu sorturile de produse, mrfuri, ambalaje i alte valori materiale care ntrunesc condiiile de compensare datorit riscului de confuzie se aprob anual de ctre administratori, respectiv de ctre ordonatorii de credite, i servesc pentru uz intern n cadrul unitilor respective. Compensarea se face pentru cantiti egale ntre plusurile i lipsurile constatate. n cazul n care cantitile sorturilor supuse compensrii, la care s-au constatat plusuri, sunt mai mari dect cantitile sorturilor admise la compensare, la care s-au constatat lipsuri, se va proceda la stabilirea egalitii cantitative prin eliminarea din calcul a diferenei n plus. Aceast eliminare se face ncepnd cu sorturile care au preurile unitare cele mai sczute, n ordine cresctoare. n cazul n care cantitile sorturilor supuse compensrii, la care s-au constatat lipsuri, sunt mai mari dect cantitile sorturilor admise la compensare, la care s-au constatat plusuri, se va proceda, de asemenea, la stabilirea egalitii cantitative prin eliminarea din calcul a cantitii care depete totalul cantitativ al plusurilor. Eliminarea se face ncepnd cu sorturile care au preurile unitare cele mai sczute, n ordine cresctoare. Pentru bunurile la care sunt acceptate sczminte, n cazul compensrii lipsurilor cu plusurile stabilite la inventariere, sczmintele se calculeaz numai n situaia n care cantitile lips sunt mai mari dect cantitile constatate n plus. n aceast situaie, cotele de sczminte se aplic n primul rnd la bunurile la care s-au constatat lipsurile. Dac n urma aplicrii sczmintelor respective mai rmn diferene cantitative n minus, cotele de sczminte se pot aplica i asupra celorlalte bunuri admise n compensare, la care s-au constatat plusuri sau la care nu au rezultat diferene. Diferena stabilit n minus n urma compensrii i aplicrii tuturor cotelor de sczminte, reprezentnd prejudiciu pentru unitate, se recupereaz de la persoanele vinovate, n conformitate cu dispoziiile legale. Normele privind limitele admisibile la perisabilitate sau cele stabilite intern nu se aplic anticipat, ci numai dup constatarea existenei efective a lipsurilor i numai n limita acestora. De asemenea, normele de sczminte nu se aplic automat, aceste norme fiind considerate limite maxime. 231

613.
Lucrari preliminare intocmirii situatiilor financiare anuale: 1. Intocmirea balantei de verificare provizorii, inainte de inventariere 2 .Inventarierea generala a patrimoniului. 3. Contabilitatea operatiilor de regularizare privind : - diferentele de inventar - amortizarile - provizioane pt. deprecieri - provizioane pt. riscuri si cheltuieli - diferentele de conversie si diferentele de curs valutar - delimitarea in timp a cheltuielilor si veniturilor 4. Verificarea inregistrarii corecte in conturi a tuturor operatiilor 5. Verificarea concordantei dintre contabilitate si evidenta operativa, dintre contabilitatea sintetica si cea analitica 6. Intocmirea balantei conturilor dupa inventariere 7 .Determinarea rezultatului exercitiului si repartizarea acestuia 8. Redactarea situatiilor financiare

614 .
ORDONAN Nr. 64*) din 30 august 2001 privind repartizarea profitului la societile naionale, companiile naionale i societile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum i la regiile autonome Art. 1 - (1) ncepnd cu exerciiul financiar al anului 2004, la societile naionale, companiile naionale i societile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum i la regiile autonome, profitul contabil rmas dup deducerea impozitului pe profit se repartizeaz pe urmtoarele destinaii, dac prin legi speciale nu se prevede altfel: a) rezerve legale; b) alte rezerve reprezentnd faciliti fiscale prevzute de lege; c) acoperirea pierderilor contabile din anii precedeni; c1) constituirea surselor proprii de finanare pentru proiectele cofinanate din mprumuturi externe, precum i pentru constituirea surselor necesare rambursrii ratelor de capital, plii dobnzilor, comisioanelor i a altor costuri aferente acestor mprumuturi externe; d) alte repartizri prevzute de lege; e) participarea salariailor la profit; societile naionale, companiile naionale i societile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum i regiile autonome care s-au angajat i au stabilit prin bugetele de venituri i cheltuieli obligaia de participare la profit, ca urmare a serviciilor angajailor lor n relaie cu acestea, pot acorda aceste drepturi n limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baz mediu lunar realizat la nivelul agentului economic, n exerciiul financiar de referin; f) minimum 50% vrsminte la bugetul de stat sau local, n cazul regiilor autonome, ori dividende, n cazul societilor naionale, companiilor naionale i societilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat; g) profitul nerepartizat pe destinaiile prevzute la lit. a) - f) se repartizeaz la alte rezerve i constituie sursa proprie de finanare.

232

615.
Reducerile primite in cazul cumpararilorde stocuri pot avea caracter comercial si caracter fiscal. Reducerile comerciale imbraca forma de rabaturi, remize si risturnuri. Rabaturile se primesc pentru defecte de calitate si se practica asupra pretului de vanzare, remizele se acorda asupra pretului pentru vanzarile superioare volumului convenit sau pozitia de transport preferentiala a cumparatorului , iar risturnurile sunt reduceri de pret calculate asupra ansamblului de operatii efectuate cu acelasi tert in decursul unei perioade determinate. De retinut ca rabatul si remiza se acorda de regula in momentul facturariii si livrarii bunurilor, iar risturnul se acorda ulterior, facand obiectul unei/unor facturi distincte. Reducerile financiare sunt sub forma de sconturi de decontare pentru achitarea datoriilor inainte de termenul normal de exigibilitate. Din punct de vedere metodologic red-ucerile se calculeaza in cascada, adica procentul de reducere se aplica de ficare data asupra netului anterior, iar TVA asupra ultimului net. iferenta dintre pretul de vanzare si reducerile comerciale poarta denumirea de net comercial, iar diferenta rezultata in urma deducerii scontului de decontare poarta denumirea de net financiar. Nu se cuprind n baza de impozitare a taxei pe valoarea adugat urmtoarele: a) rabaturile, remizele, risturnele, sconturile i alte reduceri de pre acordate de furnizori direct clienilor;

616
(4) Urmtoarele cheltuieli nu sunt deductibile: a) cheltuielile proprii ale contribuabilului cu impozitul pe profit datorat, inclusiv cele reprezentnd diferene din anii precedeni sau din anul curent, precum i impozitele pe profit sau pe venit pltite n strintate. Sunt nedeductibile i cheltuielile cu impozitele nereinute la surs n numele persoanelor fizice i juridice nerezidente, pentru veniturile realizate din Romnia; b) dobnzile/majorrile de ntrziere, amenzile, confiscrile i penalitile de ntrziere datorate ctre autoritile romne, potrivit prevederilor legale. Amenzile, dobnzile, penalitile sau majorrile datorate ctre autoriti strine ori n cadrul contractelor economice ncheiate cu persoane nerezidente i/sau autoriti strine sunt cheltuieli nedeductibile, cu excepia majorrilor al cror regim este reglementat prin conveniile de evitare a dublei impuneri. c) cheltuielile privind bunurile de natura stocurilor sau a activelor corporale constatate lips din gestiune ori degradate, neimputabile, pentru care nu au fost ncheiate contracte de asigurare, precum i taxa pe valoarea adugat aferent, dac aceasta este datorat potrivit prevederilor titlului VI; d) cheltuielile cu taxa pe valoarea adugat aferent bunurilor acordate salariailor sub forma unor avantaje n natur, dac valoarea acestora nu a fost impozitat prin reinere la surs; e) cheltuielile fcute n favoarea acionarilor sau asociailor, altele dect cele generate de pli pentru bunurile livrate sau serviciile prestate contribuabilului, la preul de pia pentru aceste bunuri sau servicii; f) cheltuielile nregistrate n contabilitate, care nu au la baz un document justificativ, potrivit legii, prin care s se fac dovada efecturii operaiunii sau intrrii n gestiune, dup caz, potrivit normelor;

233

g) cheltuielile nregistrate de societile agricole, constituite n baza legii, pentru dreptul de folosin al terenului agricol adus de membrii asociai, peste cota de distribuie din producia realizat din folosina acestuia, prevzut n contractul de societate sau asociere; h) cheltuielile determinate de diferenele nefavorabile de valoare a titlurilor de participare la persoanele juridice la care se dein participaii, precum i de diferenele nefavorabile de valoare aferente obligaiunilor emise pe termen lung, cu excepia celor determinate de vnzarea-cesionarea acestora; i) cheltuielile aferente veniturilor neimpozabile, cu excepia celor prevzute la art. 20 lit. d); j) cheltuielile cu contribuiile pltite peste limitele stabilite sau care nu sunt reglementate prin acte normative; k) cheltuielile cu primele de asigurare pltite de angajator, n numele angajatului, care nu sunt incluse n veniturile salariale ale angajatului, conform titlului III; l) alte cheltuieli salariale i/sau asimilate acestora, care nu sunt impozitate la angajat, cu excepia prevederilor titlului III; m) cheltuielile cu serviciile de management, consultan, asisten sau alte prestri de servicii, pentru care contribuabilii nu pot justifica necesitatea prestrii acestora n scopul desfurrii activitii proprii i pentru care nu sunt ncheiate contracte; n) cheltuielile cu primele de asigurare care nu privesc activele contribuabilului, precum i cele care nu sunt aferente obiectului de activitate, cu excepia celor care privesc bunurile reprezentnd garanie bancar pentru creditele utilizate n desfurarea activitii pentru care este autorizat contribuabilul sau utilizate n cadrul unor contracte de nchiriere sau de leasing, potrivit clauzelor contractuale; o) pierderile nregistrate la scoaterea din eviden a creanelor incerte sau n litigiu, nencasate, pentru partea neacoperit de provizion, potrivit art. 22, precum i pierderile nregistrate la scoaterea din eviden a creanelor incerte sau n litigiu, nencasate, n alte situaii dect cele prevzute la art. 21 alin. (2) lit. n). n aceast situaie, contribuabilii care scot din eviden clienii nencasai sunt obligai s comunice n scris acestora scoaterea din eviden a creanelor respective, n vederea recalculrii profitului impozabil la persoana debitoare, dup caz; p) cheltuielile de sponsorizare i/sau mecenat efectuate potrivit legii. Contribuabilii care efectueaz sponsorizri i/sau acte de mecenat, potrivit prevederilor legii privind sponsorizarea i ale legii bibliotecilor, scad din impozitul pe profit datorat sumele aferente, dac sunt ndeplinite cumulativ urmtoarele condiii: 1. sunt n limita a 3 din cifra de afaceri; 2. nu depesc mai mult de 20% din impozitul pe profit datorat. n limitele respective se ncadreaz i cheltuielile de sponsorizare a bibliotecilor de drept public, n scopul construciei de localuri, a dotrilor, achiziiilor de tehnologie a informaiei i de documente specifice, finanrii programelor de formare continu a bibliotecarilor, schimburilor de specialiti, a burselor de specializare, a participrii la congrese internaionale. r) cheltuielile nregistrate n evidena contabil, care au la baz un document emis de un contribuabil inactiv al crui certificat de nregistrare fiscal a fost suspendat n baza ordinului preedintelui Ageniei Naionale de Administrare Fiscal; s) cheltuielile cu taxele i cotizaiile ctre organizaiile neguvernamentale sau asociaiile profesionale, altele dect cele prevzute la alin. (2) lit. g) i m).

617.
Urmtoarele venituri sunt neimpozabile la calculul profitului impozabil: a) dividendele primite de la o persoan juridic romn. b) diferenele favorabile de valoare a titlurilor de participare, nregistrate ca urmare a ncorporrii rezervelor, beneficiilor sau primelor de emisiune la persoanele juridice la care se dein titluri de participare, precum i diferenele de evaluare a investiiilor financiare pe termen lung.

234

c) veniturile din anularea cheltuielilor pentru care nu s-a acordat deducere, veniturile din reducerea sau anularea provizioanelor pentru care nu s-a acordat deducere, precum i veniturile din recuperarea cheltuielilor nedeductibile; d) veniturile neimpozabile, prevzute expres n acorduri i memorandumuri aprobate prin acte normative. e)provizioanele pentru garanii de bun execuie acordate clienilor; f) rezerva legal este deductibil n limita unei cote de 5% aplicat asupra profitului contabil, nainte de determinarea impozitului pe profit, din care se scad veniturile neimpozabile i se adaug cheltuielile aferente acestor venituri neimpozabile, pn ce aceasta va atinge a cincea parte din capitalul social subscris i vrsat sau din patrimoniu, dup caz, potrivit legilor de organizare i funcionare. n cazul n care aceasta este utilizat pentru acoperirea pierderilor sau este distribuit sub orice form, reconstituirea ulterioar a rezervei nu mai este deductibil la calculul profitului impozabil.

618.
Situatiile financiare anuale trebuie sa cuprinda: a) bilantul; b) contul de profit si pierdere; c) situatia modificarilor capitalului propriu; d) situatia fluxurilor de trezorerie; e) politici contabile si note explicative. Notele explicative au urmatoarele diviziuni : 1. Active imobilizate 2. Provizioane pentru riscuri si cheltuieli 3. Repartizarea profitului 4. Analiza rezultatului din exploatare 5. Situatia creantelor si datoriilor 6. Principii, politici si metode contabile 7. Actiuni si obligatiuni 8. Informatii privind salariatii, administratorii si directorii 9. Exemple de calcul si analiza a principalilor indicatori economico-financiari 10. Alte informatii
NOTELE EXPLICATIVE LA SITUAIILE FINANCIARE Aspecte generale 5.42. - Notele explicative conin informaii suplimentare, relevante pentru necesitile utilizatorilor n ceea ce privete poziia financiar i rezultatele obinute. Notele explicative trebuie prezentate ntr-o manier sistematic. Fiecare element semnificativ al bilanului, contului de profit i pierdere, situaiei fluxurilor de trezorerie i al situaiei modificrilor capitalului propriu trebuie s fie nsoit de o trimitere la nota care cuprinde informaii legate de acel element semnificativ. Pe lng informaiile ce trebuie prezentate conform acestor reglementri i a celor

235

cuprinse n vol. 3, notele explicative trebuie s includ, de asemenea, cel puin informaiile prevzute la pct. 5.43 5.80. 5.43. - Urmtoarele informaii trebuie prezentate cu claritate i repetate ori de cte ori este necesar, pentru buna lor nelegere: a) numele ntreprinderii care face raportarea; b) faptul c situaiile financiare sunt proprii ntreprinderii i nu grupului; c) data la care s-au ncheiat sau perioada la care se refer situaiile financiare; d) moneda n care sunt ntocmite situaiile financiare; e) exprimarea cifrelor incluse n raportare (de exemplu, mii lei). Prezentarea politicilor contabile Informaii care vin n completarea bilanului Capitalul social Obligaiuni . Rezerve Provizioane pentru riscuri i cheltuieli Informaii privind datoriile Garanii i alte obligaii contractuale financiare Informaii privind anumite elemente de cheltuieli Detalii privind impozitul pe profit Detalii privind cifra de afaceri Detalii privind salarizarea administratorilor i directorilor Detalii privind salariaii Alte aspecte

619.
a Achizitionarea de actiuni si obligatiuni 503 = 5121 (509) 52.500.000 = 5.000 x 10.500 506 = 5121 (509) 3.500.000 = 500 x 7.000 b Incasare actiuni - 3.000 5121 = % 37.500.000 = 3.000 x 12.500 503 31.500.000 = 3.000 x 10.500 7642 6.000.000 c Incasare actiuni 2.000 % = 503 21.000.000 = 2.000 x 10.500 5121 18.600.000 = 2.000 x 9.200 6642 Pierderi din invest. fin pe termen scurt cedate 2.400.000 d Inregistrare dobanda 5121 = 762 Venituri din investitii financiare pe termen scurt 10.000.000 sau 5088 Dobanzi la obligatiuni si titluri de plasament = 762 10.000.000 5121 = 5088 10.000.000

620.
a Majorare de capital

236

456 = % 52.500.000 = 5.000 x 10.500 1011 50.000.000 = 5.000 x 10.000 1041 2.500.000 5121 = 456 52.500.000 1011 = 1012 50.000.000 b Emisiune de obligatiuni 461 = 161 Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni 3.500.000 = 500 x 7.000 5121 = 461 3.500.000 c Inregistrarea dobanzii 666 = 1681 Dobanzi aferente imprumuturilor din emisiuni de obligatiuni 350.000 = 3.500.000 x 10% d Rascumparare 502 = 5121 56.100.000 = 3.000 x 12.500 + 2.000 x 9.300 e Anularea actiunilor rascumparate % = 502 37.500.000 = 3.000 x 12.500 1012 30.000.000 = 3.000 x 10.000 1068 7.500.000 Alte rezerve (sau 6583 Cheltuieli privind activele cedate) 1012 = % 20.000.000 = 2.000 x 10.000 502 18.600.000 = 2.000 x 9.300 1041 1.400.000 Prime de emisiune (sau 7583 Ven. privind active cedate si alte operatii de capital)

621.
a Inregistrarea valorii materiei prime 301 = 401 79.200.000 = 2.000 x 39.600 b Inregistrarea cheltuielilor de transport aprovizionare 301 = 401 7.920.000 = 200 x 39.600 c Inregistrare taxe vamale 301 = 446 13.068.000 * d Inregistrare TVA 4426 = 5121 190.357.720 ** e Inregistrarea diferentelor de curs valutar 665 = 401 220.000 *** * 79.200.000 + 7.920.000 = 87.120.000 87.120.000 15% = 13.068.000 **

237

87.120.000 + 13.068.000 = 1.001.880.000 1.001.880.000 19% = 190.357.720 *** 2.200 (39.700 lei/ 39.600 lei/)

622.
a Achizitionare 5125 Sume in curs de decontare = 5121 78.120.000 => 1 = 37.200 b Inregistrarea devizelor 5124 = 5125 78.120.000 c Plata furnizorului extren % = 5124 73.600.000 = 2.000 x 36.800 401 73.000.000 = 2.000 x 36.500 665 600.000

623.
a Obtinere credit bancar 5124 = 1621 Credite bancare pe termen lung 380.000.000 = 10.000 x 38.000 b Inregistrarea diferentei la devize la finele anului I 665 = 1621 8.000.000 = 10.000 x ( 38.800 38.000 ) = 10.000 x 800 c Evaluarea datoriei in devize la finele anului II 1621 = 765 3.000.000 = 10.000 x ( 38.500 38.800 ) = 10.000 x 300 d Rambursare credit bancar % = 5124 391.000.000 = 10.000 x 39.100 1621 385.000.000 = 10.000 x 38.500 665 6.000.000

624.
a Achizitie de marfuri % = 401 17.850.000 371 15.000.000 4426 2.850.000 Inregistrare lipsuri 607 = 371 2.000.000 Imputarea lipsei 4282 Alte creante in legatura cu personalul = % 2.380.000 7581 Venituri din despagubiri,amenzi , penalit. 2.000.000 4427 380.000

238

Retinere datorie imputata din salariu 421 = 4282 2.380.000 Inregistrarea diferentei dintre costul de achizitie si de vanzare - adaos comercial si TVA neexigibil 371 = % 12.000.000 * 378 8.008.403 4428 3.991.597 b Achitarea furnizorului 401 = 403 Efecte de platit 17.850.000 403 = 5121 17.850.000

pret de vanzare cu adaos comercial fara tva = 25.000.000 / 1.19 = 21.008.403 TVA neexigibil = 21.008.403 * 19 % = 3.991.597 Adaos comercial = 21.008.403 13.000.000 = 8.008.403

625.
a Acordare imprumut 2675 Creante legate de interesele de participare = 5121 10.000.000 b Inregistrarea dobanzii 2676 Dobanda aferenta creantelor legate de interese de participare = 766 2.000.000 = 10.000.000 x 20% c Rambursarea imprumutului si incasarea dobanzii 5121 = % 12.000.000 2675 10.000.000 2676 2.000.000 sau 5121 = % 12.000.000 2675 10.000.000 766 2.000.000 d Inregistrarea impozitului pe venit 691 = 441 4.545.000 = (150.000.000 + 1.500.000) * 3%

626 .
a Obtinere produse finite 345 = 711 2.000.000 b Livrare produse la clienti 4111 = % 2.856.000 701 2.400.000 4427 456.000

239

711 = 345 2.000.000 c Inregistrarea transportului efectuat % = 401 624 Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal 4426 4111 = % 595.000 708 Venituri din activitati diverse 500.000 4427 95.000 d Inregistrare diferente de pret : diferentele de pret nefavorabile se trec cu + pe debit la contul de difer. In cazul intrarilor obtinerea de produse finite 348 = 711 150.000

627.
a Obtinere produse finite % = 711 1.500.000 pret standard 345 1.250.000 pret de inregistrare 348 250.000 b Transfer in magazinul propriu 711 = % 1.500.000 345 1.250.000 348 250.000 371 = 701 1.500.000 371 = % 3.000.000 378 2.281.513 = 4.500.000 /1.19 1.500.000 4428 718.487 = (2.281.513 + 1.500.00) * 19% c Vanzarea produselor in magazinul propriu 4111 = % 4.500.000 707 3.781.513 4427 718.487 Descarcare de gestiune % = 371 4.500.000 607 1.500.000 378 2.281.513 4428 718.487

628.
a Primire in concesiune 8031 Mijloace fixe luate cu chirie 200.000.000

240

b Inregistrarea redeventei anuale % = 401 5.950.000 612 5.000.000 4426 950.000 c Lucrarile de imbunatatire % = 404 59.500.000 212 50.000.000 4426 9.500.000 Inregistrarea amortizarii 6811 = 2812 50.000.000 Scoatere din functiune 2812 = 212 50.000.000 Predare cladire .. 8031 200.000.000

629.
a Predare cladire 8031 b Inregistrarea redeventei 461 = % 5.950.000 706 5.000.000 4427 950.000 c Primirea cladirii 212 = 2812

630.
a Lucrari efectuate - facturate 4111 = % 59.500.000 704 50.000.000 4427 9.500.000 b Decontarea cu fila cec 5112 Cecuri de incasat = 4111 29.750.000 = 59.500.000 x 1/2 5121 = 5112 29.750.000 c Decontarea cu efect comercial 413 Efecte de primit de la clienti = 4111 17.850.000 = 59.500.000 x 30% 5113 Efecte de incasat = 413 17.850.000 5121 = 5113 17.850.000 d Decontare cu numerar

241

% = 4111 11.900.000 59.500.000 x 20% 5311 11.305.000 667 595.000 = 11.900.000 x 5% Se intocmeste factura privind regularizarea TVA aferenta scontului (dedusa din scont) 667 = 4427 - 95.000 = 595.000 / 1.19

631.
a Plata prin virament a actiunilor 261 Titluri de participare detinute la filiale din cadrul grupului = 5121 60.000.000 b Inregistrarea veniturilor din dividende primul an 5121 = 7611 Venituri din titluri de particip. detinute la filiale din grup 25.000.000 = 50.000.000 x 50% c. Rascumparare actiuni 5121 = 7641 Venituri din imobilizari financiare cedate 18.600.000 = 300 act x 62.000 5121 = 7641 9.800.000 = 200 act x 49.000 6641 Cheltuieli priv. Imobilizari financiare cedate = 261 18.000.000 = 300 act. x 60.000 6641 = 261 12.000.000 = 200 act. x 60.000

632.
a Achizitionare de ambalaje % = 401 714.000 381 600.000 4426 114.000 b Facturare la terti 4111 = % 5.950.000 701 5.000.000 4427 950.000 4111 = 419 600.000 358 Ambalaje aflate la terti = 381 c Inregistrarea restituirii ambalajelor 419 = 4111 400.000 381 = 358 400.000 Inregistrari aferente ambalajelor nerestituite 419 = 708 200.000 4111 = 4427 38.000 608 = 358 200.000 600.000

633.

242

a Achizitii de marfuri % = 401 5.950.000 371 5.000.000 4426 950.000 409 = 401 600.000 8033 600.000 b Inregistrare ambalaje - restituite 401 = 409 400.000 .. 8033 400.000 - degradate 381 = 409 100.000 4426 = 401 19.000 608 Cheltuieli privind ambalajele = 381 100.000 - retinute pt. nevoi proprii 381 = 409 100.000 4426 = 401 19.000

634.
a Emiterea si vanzarea obligatiunilor % = 161 Imprumututri din emisiuni de obligatiuni 210.000.000 = 20.000 x 10.500 = Vr 461 192.000.000 = 20.000 x 9.600 = Ve 169 Prime privind rambursarea obligatiunilor 18.000.000 5121 = 461 192.000.000 b Inregistrarea dobanzii aferente anuale si incasarea 666 = 1681 Dobanzi aferente imprumuturilor din emisiuni de obligatiuni 20.000.000 = (20.000 x 10.000) * 10% 1681 = 5121 20.000.000 c Amortizarea primelor de rambursare anual 6868 Chelt. financiare priv. amortizarea primelor de rambursare a obligatiunilor = 169 d Rambursarea la scadenta 161 = 5121 210.000.000 1.800.000 = 18.000.000 / 10 ani

635.
a Rascumpararea obligatiunilor 505 Obligatiuni emise si rascumparate = 5121 32.250.000 = 3.000 x 10.750 505 = 5121 20.200.000 = 2.000 x 10.100 b Anularea obligatiunilor rascumparate

243

% = 505 32.250.000 161 31.500.000 = 3.000 x 10.500 668 750.000 Alte chelt. financiare 161 = % 21.000.000 = 2.000 x 10.500 505 20.200.000 768 800.000 6868 = 169 1.350.000 *n Ce se intampla cu primele de rambursare aferente obligatiunilor anulate? Se amortizeaza? Daca DA, atunci au loc urmatoarele calcule si inregistrari: - valoare ramasa neamortizata a primelor de rambursare aferenta tuturor obligatiunilor emise, cu 3 ani inainte de scadenta = 1.800.000 (amortizarea anuala ) 3 = 5.400.000 - obligatiuni rascumparate si anulate = 5.000 buc - nr.total de obligatiuni emise = 20.000 buc prime de rambursare neamortizate, aferente celor 5.000 (din 20.000) de obligatiuni anulate = 5.400.000 / 4 = 1.350.000 lei.

636.
a Acordare avans % = 5121 11.900.000 4091 10.000.000 4426 1.900.000 b Aprovizionare materii prime % = 401 115.453.800 301 97.020.000 * 4426 18.433.800 c Deschidere acreditiv 581 = 5121 103.553.800 = 115.453.800 11.900.000 5411 = 581 103.553.800 c Decontarea prin acreditiv 401 = % 115.453.800 5411 103.553.800 4091 10.000.000 4426 1.900.000 * pret furnizor 100.000.000 rabat 1.000.000 99.000.000 remiza 2% 1.980.000 = 99.000.000 * 2% net comercial 97.020.000

244

637.
a Varsare aporturi subscrise % = 456 2131 231 Imobilizari corporale in curs daca nu exista prime de aport 1011 = 1012 300.000.000 b Inregistrarea cheltuielilor diverse 6xx = xyz 320.000.000 231 = 722 320.000.000 212 = 231 590.000.000 = 320.000.000 + 270.000.000 c Inregistrarea amortizarii pentru primul an (lunar) 6811 = 2813 250.000 = 30.000.000 / 10 / 12 (anual) 3.000.000 6811 = 2812 983.333 (anual) 11.800.000 = 590.000.000 / 50 /12 300.000.000 30.000.000 270.000.000

638 .
a Inregistrare de cheltuieli 6xx = xyz 20.000.000 231 = 722 20.000.000 2112 = 231 20.000.000 b Inregistrare amortizare (lunar) 6811 = 2811 333.333 = 20.000.000 / 5 / 12 (anual) 4.000.000 c Vanzarea terenului 461 = % 154.700.000 7583 Venituri din vanzarea activelor 130.000.000 4427 24.700.000 d Scoaterea din evidenta 6583 = 2111 70.000.000 % = 2811 6583 2112 20.000.000 4.000.000 16.000.000

639.
a Achizitii cu plata in rate

245

% = 2131 4428 4426 471

404

1.022.000.000 800.000.000 136.800.000 15.200.000 = 80.000.000 * 19% - TVA aferenta avansului 70.000.000 Cheltuieli inregistrate in avans -dobanda

404 = 5121 95.200.000 = ( 800.000.000 x 10%) + 19% - avansul b Plata imobilizarilor in rate - primul an 404 = 5121 92.680.000 = (1.022.000.000 95.200.000 ) / 10 666 = 471 7.000.000 4426 = 4428 13.680.000

640.
a Casarea imobilizarilor 2813 = 2133 160.000.000 b Inregistrarea cheltuielilor cu dezmembrarea % = 401 7.140.000 628 6.000.000 4426 1.140.000 c Plata cu efect de comert 401 = 403 7.140.000 d Inregistrarea materialelor recuperate % = 7588 Alte venituri din exploatare 24.000.000 3021 Materiale auxiliare 8.000.000 = 160.000.000 * 5% 3024 Piese de schimb 16.000.000 = 160.000.000 * 10% e Utilizarea la reparare 6024 Cheltuieli ci piese de schimb = 3024 16.000.000

641.
a .Casarea unui calculator 2814 Amortizare imobilizari corporale = 214 Mobilier,aparat. birotica alte imobiliz. corporale 15.000.000 b .Inregistrarea unui calculator primit 214 = 131 20.000.000 c. Inregistrarea amortizarii (anual) 6811 = 2814 5.000.000 = 20.000.000 / 4 (lunar) 416.667 Trecerea la venituri a partii din subventie aferenta amortizarii 131 = 7582 Venituri din donatii si subventii primite 5.000.000 (anual) (lunar) 416.667

246

Scoaterea din evidenta % = 214 20.000.000 2814 5.000.000 671 15.000.000 Cheltuieli privind calamitati si alte evenimente extraordinare 131 = 7582 15.000.000

642.
a Inregistrarea unei lipse de imobilizari % = 2132 30.000.000 Aparate si instalatii de masura control si reglare 2813 6.000.000 = 30.000.000 * 20% - Amortizarea instalatiilor, mijloace transport,. 6583 24.000.000 imputarea acesteia 4282 = % 28.560.000 7581 24.000.000 = 30.000.000 6.000.000 - Venituri din despagubiri, amenzi si penalitati 4427 4.560.000 returnarea din salariu (esalonat) 421 = 4282 28.560.000 b Donarea utilajului % = 2131 40.000.000 2813 36.000.000 = 40.000.000 * 90% 6582 4.000.000 - Donatii si subventii acordate

643.
a Inregistrare avans pentru imobilizari 2321 Avansuri acordate pt.terenuri si constructii = 5121 90.000.000 b Inregistrarea periodica a imobilizarilor in curs % = 404 354.000.000 231 Imobilizari corporale in curs 300.000.000 4426 54.000.000 % = 404 231 4426 476.000.000 400.000.000 76.000.000

212 = 231 700.000.000 c Decontarea sumelor acordate antreprenorului 404 = % 830.000.000 = 354.000.000 + 476.000.000 5121 740.000.000 2321 90.000.000

247

644.
a Achizitii din import 2133 = 404 350.000.000 = 10.000 x 35.000 b Inregistrare taxe vamale 2133 = 446 35.000.000 = 350.000.000 x 10% Plata TVA si tx, vamale 4426 = 5121 73.150.000 = (350.000.000 + 35.000.000) * 19% 446 = 5121 35.000.000 c Inregistrare transport efectuat % = 404 1.190.000 2133 1.000.000 4426 190.000

645 .
a Inregistrari intrare materii prime cu lipsuri % = 401 23.800.000 301 17.000.000 = 3.400 kg x 5.000 6588 Alte chelt. de exploatare 3.000.000 = 600 kg x 5.000 4426 3.800.000 - imputare carausului 461 = % 2.975.000 7581 2.500.000 = 500 kg x 5.000 4426 475.000 - imputare salariatului 4282 = % 595.000 7581 500.000 = 100 kg x 5.000 4426 95.000 421 = 4282 595.000 b Inregistrarea diferentelor de pret aferente transportului % = 401 1.190.000 308 1.000.000 4426 190.000

646.
248

a Aprovizionarea cu materiale, inregistrarea la pret standard % = 401 9.163.000 302 7.000.000 = 700 kg x 10.000 308 700.000 = 700 x ( 11.000 10.000) diferenta nefavorabila 4426 1.463.000 = 7.700.000 * 19% b Inregistrare cheltuieli de transport % = 401 952.000 308 800.000 4426 152.000 sau % = 401 952.000 624 800.000 4426 152.000 c Inregistrare consum de materiale 602 = % 3.270.000 302 3.000.000 308 270.000 = 3.000.000 * 9%

Predare cu titlu gratuit 6582 = % 1.635.000 Donatii si subventii acordate 302 1.500.000 308 135.000 = 1.500.000 * 9% Regularizare TVA aferenta materialelor date gratuit 635 = 4427 310.650 = 1.635.000 * 19%

647.
a Aprovizionare echipament de lucru % = 401 23.800.000 303 21.000.000 308 - 1.000.000 - diferenta favorabila 4426 3.800.000 b Distribuirea la salariati % = 303 21.000.000 603 10.500.000 4282 10.500.000 % = 308 - 1.000.000 603 - 500.000 4282 - 500.000

249

4282 = 4427 1.995.000 (sau 1.900.000) ? 421 = 4282 12.495.000 = 10.500.000 + 1.995.000 (sau 10.000.000 + 1.900.000) ?

648.
a Avans platit pt. materii prime 409 = 5121 20.000.000 sau % = 5121 23.800.000 409 20.000.000 4426 3.800.000 b Receptie materii prime fara factura % = 408 59.500.000 301 50.000.000 4428 9.500.000 c Decontare obligatii fata de furnizori la primirea facturii % = 401 60.690.000 408 59.500.000 301 1.000.000 4426 190.000 4426 = 4428 9.500.000 Plata furnizor 401 = % 60.690.000 5121 40.690.000 409 20.000.000 sau 401 = % 56.890.000 5121 36.890.000 409 20.000.000 4426 = 401 3.800.000

649.
a Reparatii SDV

250

% = 401 611 Cheltuieli cu intretinere si reparatii 4426

4.165.000 3.500.000 = 5 x 700.000 665.000

b Trimitere spre prelucrare la terti 351 Materii si materiale aflate la terti = 303 5.000.000 % = 401 303 4426 1.190.000 1.000.000 = 5.000.000 x 20% 190.000

303 = 351 5.000.000 sau % = 401 1.190.000 351 1.000.000 = 5.000.000 x 20% 4426 190.000 303 = 351 6.000.000

650.
EXPLICAII a Destocarea b Obinere produse CONTURI 711 = 331 % = 711 345 348 4111 = % 701 4427 711 = % 345 348 SUMA OBSERVAII

60.000.000 Produse in curs de executie 110.000.000 100.000.000 10.000.000 107.100.000 90.000.000 17.100.000 79.500.000 75.000.000 4.500.000 = 5.000 20.000 = 5.000 x (22.000 20.000)

c Vnzarea

Descrcare gestiune

= (75.000.000 6%)

651.
EXPLICAII - nreg. stat plat a Produse predate salariailor CONTURI 641 = 421 421 = 345 SUMA Nu se cere 40.000.000 OBSERVAII

251

635 = 4427 b Reineri de la salariai 421 = % 4372 4314 444

7.600.000 8.920.000 400.000 = 1% 40.000.000 2.600.000 = 6,5% 40.000.000 5.920.000 = 16% 37.000.000 ( 40.000.000 2.600.000

400.000)

652.
a Facturarea 4111 = % 119.000.000 701 100.000.000 4427 19.000.000

- Acceptare cambie, dobnda 3% (efect de primit) 413 = % 122.570.000 4111 119.000.000 766 3.570.000 b Primirea cambiei (efect de ncasat) - Depunere la banc spre decontare - ncasarea, scontul 2%

= 119.000.000 x 3% 122.570.000

5113 = 413

5114 = 5113 122. 570.000 Efecte remise spre scontare

% = 5121 122.570.000 5114 120.118.600 667 Cheltuieli privind sconturi acordate 2.451.400 = 122.570.000 x 2% 711 = 345 75.000.000

c Descrcat gestiunea mrfuri

653.

a Plat avans

% = 409 10.000.000 4426 8.100.000 5121 1.900.000 b Achiziie bilete tratament % = 401 17.850.000 5322 15.000.000 Bilete de tratament si odihna = 5 x 3.000.000 4426 2.850.000 - Plata i regularizarea TVA avans 401 = % 17.850.000 4091 8.100.000 5311 7.850.000 4426 1.900.000

252

c Distribuirea ctre salariai % = 5322 15.000.000 6458 10.500.000 4282 4.500.000 - TVA 635 = 4427 2.850.000

( 70%) Alte cheltuieli privind asigurarile si protectia sociala ( 30%)

654.
a Primire ambalaje de restituit 8033 = 2.000.000 409 = 401 2.000.000 - Se restituie 80% 401 = 409 1.600.000 = 2.000.000 x 80% b Reinut de client 15% (Fa) 381 = 409 300.000 - Deteriorate 5% (Fa) 608 = 409 100.000 = 8033 2.000.000 - Primire factur ambalaje nerestituite TVA 4426 = 401 76.000 = 400.000 19% - Plata ambalaje 401 = 5121 476.000

655.
a Predare ambalaje prelucrare. 358 = 381 2.000.000 - Costul prelucrrii % = 401 476.000 381 400.000 4426 76.000 - Primirea ambalajelor 381 = % 2.100.000 358 2.000.000 388 100.000 = (2.500.000 400.000) Diferente prt ambalaje b Vnzare ambalaje 4111 = % 2.142.000

253

708 4427

1.800.000 Venituri din activitati diverse 342.000

- Descrcat gestiunea % = 381 1.800.000 608 1.710.000 Cheltuieli privind ambalajele 388 90.000 = 5%

656.
a Subscriere capital social 456 = 1011 75.000.000 b Aportarea n natur 213 = 456 75.000.000 1011 = % 75.000.000 1012 70.000.000 = 14.000 x 5.000 1041 5.000.000 Prime de emisiune sau aport

c ncorporare rezerve n capital 1068 = 1012 10.000.000 = 2.000 x 5.000 d Diminuare capital social 1012 = 117 3.500.000 = (7.000 5.000) x 10%

657.
a Rscumprarea 502 = 509 Varsaminte de efectuat pt. Investitii financiare pe term scurt 5.200.000 = (5.200 1.000) b Anulare 1/2 % = 502 2.600.000 = 5.200.000 / 2 1012 2.500.000 = 5.000 500 668 100.000 Alte cheltuieli financiare c Vnzarea (derogare de la necompensare) 461 = % 1.060.000 = 5.300 200 502 1.040.000 = 5.200 200 7642 20.000 Castiguri din investitii financiare pe termen scurt cedate d Vnzare ctre angajai (pierdere) % = 502 1.560.000 = 5.200 300 5311 1.500.000 = 5.000 300 6642 60.000 Pierderi privind investitiile financiare pe termen scurt cedate

658.
Val. vnzare 2.000 4.700 = 9.400.000

254

Val. nominal 2.000 5.000 = 10.000.000 Val. rambursare 2.000 5.200 = 10.400.000 a Subscriere obligaiuni % = 161 Imprumuturi din emisiune de obligatiuni 10.000.000 = val. nominal 461 9.400.000 = val. de vnzare 169 Prime privind rambursarea obligatiunilor 600.000 b ncasare de la obligatari 5121 = 461 9.400.000 c Dobnda datorat 15% 666 = 1681 Dobanzi aferente imprumuturilor din emisiuni de obligatiuni 1.410.000 = 9.400.000 15% d Amortizarea primei de rambursare 6868 Chelt. fin. privind amortizarea primelor de ramb. obligat. = 169 600.000 e Rscumprarea 200 obligaiuni 505 Obligatiuni emise si rascumparate = 5311 1.000.000 = (5.000 200) - Anularea 161 = 505 1.000.000 Val. nominal

659.
a Obinere credit t. lung 5121 = 1621 Credite bancare pe termen lung 600.000.000 b Dobnda 20% 666 = 1682 Dobanzi aferente creditelor bancare pe term lung 100.000.000 = (600.000.000 100.000.000) x 20% 1682 = 5121 100.000.000 c Trecere la restan 1/6 1621 = 1622 Credite bancare pe term lung nerambursate la scadenta 100.000.000 d Rambursare rat restant 1622 = 5121 100.000.000

660.
a Avans amenajare % = 5121 23.800.000 2321 20.000.000 Avansuri acordate pt. terenuri si constructii 4426 3.800.000 b Factur amenajare % = 404 119.000.000

255

2112 4426 404 = % 2321 4426 5121

100.000.000 19.000.000 119.000.000 20.000.000 3.800.000 95.200.000

c Amortizare 2 ani 6811 = 2811 20.000.000 = 100.000.000 /10 x 2 d Vnzarea 461 = % 104.720.000 7583 88.000.000 = (100.000.000 20.000.000) + 10% (100.000.000 20.000.000)= 80.000.000 + 8.000.000 4427 16.720.000 - Scoatere din eviden % = 2112 100.000.000 2811 20.000.000 6583 80.000.000 = (100.000.000 20.000.000)

661.
a Recuperri % = 7583 9.000.000 3024 4.000.000 = 20 x 200.000 303 5.000.000 = 10 x 500.000 b Cheltuieli cu casarea % = 401 4.760.000 6583 4.000.000 = 40 x 100.000 4426 760.000 c Scoaterea din eviden % = 2131 50.000.000 2813 42.500.000 = 50.000.000 x 85% 6583 7.500.000 d Avans servicii % = 5121 2.380.000 4092 2.000.000 Furniz. debitori pt. prest serv. 4426 380.000 - Decontarea facturii (pct. b) i regularizarea TVA avans 401 = % 4.760.000 4092 2.000.000 5311 2.380.000

256

4426

380.000 - din avans- minus TVA avans

662.
a Facturarea 461 = % 278.000.000 7583 200.000.000 472 40.000.000 - dobnda 4427 9.500.000 - TVA avans 25% 4428 28.500.000 - TVA rate (75%) b Avansul 5121 = 461 50.000.000 c Scoaterea din eviden % = 2131 400.000.000 2831 220.000.000 = 400.000.000 x 85% 6583 180.000.000 d TVA rat scadent 4428 = 4427 593.750 = (28.500.000 : 48)

663.
a Facturare leasing operaional(redevena lunar) 4111 = % 4.760.000 706 4.000.000 4427 760.000 - 60 luni b Amortizarea anuala a utilaj dat n leasing 6811 = 2813 30.000.000 = ( 160.000.000 10.000.000) /5 c Transfer proprietate (cesiunea) 461 = % 11.900.000 7583 10.000.000 4427 1.900.000 - val. rezidual - Scoatere din eviden % = 2131 160.000.000 2813 150.000.000 = 30.000.000 5 ani 6583 10.000.000

664.
a Primirea n leasing financiar 2133 = 167 Alte imprumuturi si datorii asimilate 250.000.000

257

Dobnda 471 Cheltuieli inregistrate in avans = 1687 Dobanzi aferente altor imprum. si datorii asimil 60.000.000 8036 Redevente, locatii gestiune, chirii .. 310.000.000 = 250.000.000 + 60.000.000 b Factura lunar (rata + dobnda) % = 404 9.930.554 167 6.944.444 = 250.000.000 /3 /12 1687 1.666.666 = 60.000.000 / 3 / 12 4426 1.319.444 = 6.944.444 x 19% . 8036 8.611.110 = 6.944.444 + 1.666.666

ALTE OPERAIUNI :- amortizarea 6811 = 281 - dobnda la cheltuieli 666 = 471 - transferul dreptului de proprietate (val. rezidual) % = 404 167 4426

665.
a Acordare avans 10% % = 5311 23.800.000 232 20.000.000 = 200.000.000 x 10% 4426 3.800.000 b Recepia % = 404 249.900.000 214 210.000.000 Mobilier, aparatura.. 4426 39.900.000 c Decontarea cu furnizorul 404 = % 249.900.000 232 20.000.000 4426 3.800.000 405 226.100.000 - Efecte de platit pentru imobilizari d Decontare bilet la ordin 405 = 5121 226.100.000

666.
a Acordare avans

258

% = 5311 4091 4426

2.380.000 2.000.000 Furnizori debitori pt. cumparari de natura stocurilor 380.000

b Cheltuieli transp. % = 401 476.000 301 400.000 4426 76.000 c Recepia % = 401 301 4426 11.662.000 9.800.000 = 10.000.000 10.000.000 x 2% = 10.000.000 200.000 1.862.000

d Decontarea cu furnizorul 401 = % 11.662.000 4091 2.000.000 4426 380.000 5411 9.282.000 Acreditive in lei

667.
1. Receptia: % = 401 44.625.000 302 37.500.000 4426 7.125.000 2. Cheltuieli de transport % = 401 3.570.000 308 3.000.000 4426 570.000 3. S.I. = 20.000.000 Aprov. = 35.000.000 Consum = 10.000.000 S.F. = S.I. + Aprov. Consum = 45.000.000 La finele perioadei, pe baza listelor de inventar, stoc. Finale 302 = 602 45.000.000 4. ? INTREBAREA NR. 667 a) % 302 = 401 44.625.000 37.500.000

259

4426 b) % 302 4426 = 401

7.125.000 3.570.000 3.000.000 570.000

c) la deschiderea exercitiului, se preiau la cheltuieli valoarea stocurilor initiale: 602 = 302 20.000.000 achizitii de materii prime 302 = 401 35.000.000 consum de materiale: 602 = 302 10.000.000 d) lipsuri nesolutionate, cu diferente de pret: % = 302 602 308 5.500.000 5.000.000 500.000

668.
a Achiziia halatelor % = 401 214.200.000 303 180.000.000 = 300 x 600.000 4426 34.200.000 b Ch. transport % = 401 4.760.000 303 sau (308) 4.000.000 Diferente de pret 4426 760.000 c Predare la salariai 603 = 303 54.000.000 = 180.000.000 x 30% d Repartizare ch. transport. 603 = 303 sau (308) 1.200.000 = 4.000.000 x 30%

669.
a Obinere produse 345 = 711 25.000.000 = 1.000 x 25.000 b Diferene pre - favorabila 348 = 711 - 500.000

260

c Vnzare 50% din productie la Cost efectiv plus 20% * 4111 = % 17.493.000 701 14.700.000 = 500 x 29.400 4427 2.793.000 Cost efectiv = 25.000.000 500.000 = 24.500.000 /1.000 = 24.500/buc. Pret vanzare = 24.500 + 24.500 x 20% = 24.500 + 4.900 = 29.400 d Scderea din contabilitate 711 = 345 12.500.000 = 500 x 25.000 711 = 348 250.000

670.
a Obinere produse 345 = 711 50.000.000 = 1.000 x 50.000 b Livrare fr facturi 418 = % 68.425.000 Clienti facturi de intocmit 701 57.500.000 = 50.000.000 1,15 4428 10.925.000 c Facturare 4111 = 418 68.425.000 4428 = 4427 10.925.000 d Scderea din evidenta 711 = 345 50.000.000

671.
a Recepie mrfuri % = 401 11.900.000 371 10.000.000 4426 1.900.000 371 = 378 - 1.000.000

b Chelt. Transport % = 542 1.190.000 378 1.000.000 4426 190.000 c Vnzarea 4111 = % 707 4427 6.426.000 5.400.000 = 9.000.000 / 2 x 1.20 1.026.000

d Descrcarea gestiunii

261

% = 371 4.500.000 - cost standard 607 5.000.000 - cost efectiv 378 - 500.000; - Ch. Transport 607 = 378 500.000

672
avansul achitat: 5121 = % 419 4427 % 707 4428 707 472 1.600.000 1.344.544 255.456 6.399.993 5.378.145 1.021.848 1.344.544 800.000 8.611.125 1.277.280 611.156 800.000 1.021.848

facturarea marfurilor: 411

419 inregistrarea dobanzii: 411

= =

scaderea sin evidenta a marfurilor vandute: % = 371 6.722.689 4426 378 evidentierea veniturilor impozabile: 472 = 765

TVA colectata aferenta ratelor devenite scadente: 4428 = 4427

673 .
a) 4426 INTREBAREA NR. 674 % 381 388 = 401 4.760.000 3.600.000 400.000 760.000

262

marfuri: (-) rabat: = Neta comerciala: TVA aferent: = Neta de plata

400 x 120.000 = 48.000.000 960.000 47.040.000 8.937.600 55.977.600 411 = % 707 4427 55.977.600 47.040.000 8.937.000

incasarea creantei: 5121 = % 411 765 % 702 9.500.000 29.000.000 27.550.000 1.450.000 59.500.000 50.000.000

livrarea cu facturare viitoare: 418 4428 INTREBAREA NR. 675 a) materiale: 50.000.000 (-) remiza 2%:

1.000.000

= Neta comerciala: 49.000.000 TVA 19% 9.310.000 = Neta de plata: % 3021 4426 b) c) 58.310.000 = 401 58.310.000 49.000.000 9.310.000 58.310.000 238.000.000 221.340.000 16.660.000 44.625.000 7.125.000

subscrierea unui bilet la ordin: 401 = achitarea obligatiei: 401 =

403 % 5121 765 408

d)

receptie fara factura: % 37.500.000 4426 =

263

e)

achitarea furnizorului: 401 = % 4091 5121 30.000.000 3.000.000 27.000.000

676.
Conform IAS 16 IMOBILIZRI CORPORALE 1) Recunoaterea iniial se face la costul de achiziie, compus din: - preul de cumprare; - taxe nerecuperabile; - reduceri comerciale (se scad); - alte cheltuieli directe legate de punerea n funciune: - cu amenajarea amplasamentului; - cu aprovizionarea i manipularea; - cu montajul; - cu onorarii specialiti. 2) Nu sunt componente ale costului de achiziie, dac nu pot fi atribuite direct achiziiei activului: - cheltuieli de administraie i de regie; - costurile care preced producia care nu sunt ocazionate direct de punerea n funciune; - pierderile din exploatare, nainte ca activul s ating parametrii planificai; - dobnzi (excepie IAS 23). 3) Valoarea contabil a imobilizrilor corporale se reduce cu valoarea subveniilor de exploatare (IAS 20) Pre factur 2131 = 404 500.000

Taxe nerecuperate 2131 = 5121 5.000 Transport, montaj 2131 = 401 85.000 (36.000 + 49.000) livrare + instalare Administ. i reclam 6xx = % 26.000 (6.000 + 20.000) Alte chelt. care preced prod. 6xx = % 42.000 Subvenia* (n Rom.) 131 = 7584 2.000 : D

Pierderi iniiale din exploatare 6xx = % 30.000 Provizioane 2131 = 1518 25.000 Alte proviz. pt. riscuri si chelt.

264

677.
Conform IAS 16 Imobilizri corporale 1) Cheltuielile ulterioare achiziiei se adaug la valoarea contabil a activului imobilizat numai dac se estimeaz c ntreprinderea va obine beneficii economice suplimentare (mresc performanele): - mresc durata de via a imobilizrii; - sporesc capacitatea acestuia; - modernizarea unor componente; - reducerea costurilor de exploatare. 2) Dac aceste cheltuieli urmresc pstrarea nivelului beneficiilor economice viitoare estimat iniial, atunci ele afecteaz costurile perioadei. - cheltuieli care restabilesc starea iniial. 3) Dac valoarea iniial a inut cont de pierderea beneficiilor viitoare, atunci cheltuielile cu readucerea activului n starea normal se capitalizeaz (n activ). - preul de achiziie ine seama de aceste cheltuieli viitoare. 2) Componentele activului care se nlocuiesc la intervale regulate, se contabilizeaz distinct, au durata de via mai mic. 1996 1998 2000 2002 2004 Achiziia cldirii Renovare (val. iniial) 212 = 404 175.000 212 = 401 63.000 6xx = % 9.800 115.000 Imobilizari corporale in curs

Reparaii vitrine i acoperi

Extindere i creterea duratei de via Zugrvit 6xx = % 17.500

212 = 231

nlocuire instalaii 212 sau 2131 = 231 20.000

678.
Achizitia utilajului la data de 11.03.2004 - pret de achizitie: - cheltuieli transport: % 2131 4426 90.000.000 5.950.000 = 404 (75.630.252 + 14.369.748) ( 5.000.000 + 950.000) 95.950.000 80.630.252 15.319.748 (10.000.000 +1.900.000)

In perioada 15.03. 20.03.2004 - lucrari de montaj: 11.900.000 Receptia utilajului la data de 21.03.2004

265

% 2131 4426

404

11.900.000 10.000.000 1.900.000

679
Calcularea costului terenului:: - pret de achizitie: 170.000 - cheltuiei cu societatea imobiliara: 12.000 - impozite si taxe: 4.000 - costuri cu daramarea cladiri: 20.000 - costuri de nivelare teren: 2.000 - incasari de materiale rezultate din demolare: (8.000) 21X = % 404 446 204.000 (170+12+20+2) 4.000

680
Conform IAS 16 Imobilizri corporale 1) Costul activului achiziionat prin schimb este determinat de valoarea just a activului cedat, corectat cu orice sum de bani transferat. 2) Procesul de realizare a unui ctig (sulta) este incomplet i, ca urmare, nu se recunoate nici un profit sau pierdere.

Instalaie cedat Val. contabil 100 Amortizarea 30 Val. just (de pia) 80 Sulta de primit (80 70) = 10

Instalaie primit 70

681
Conform IAS 16 Imobilizri corporale 1) Costul activului achiziionat prin schimb este determinat de valoarea just a activului cedat, corectat cu orice sum de bani transferat. 2) Procesul de realizare a unui ctig (sulta) este incomplet i, ca urmare, nu se recunoate nici un profit sau pierdere.

266

Instalaie cedat Val. contabil 100 Amortizarea 30 Val. just (de pia) 60 Sulta de platit (70 60) = 10

Instalaie primit 70

682.
IAS 16 Imobilizri corporale 1) Valoarea amortizabil se determin prin scderea din valoarea contabil a valorii reziduale. 2) Valoarea rezidual este dat de valoarea net obinut la sfritul duratei de via util a activului (dac este semnificativ). 3) Valoarea rezidual nu poate fi majorat ulterior n funcie de inflaie. 4) Durata de via util trebuie revizuit periodic, ajustndu-se amortizarea corespunztoare. Atunci cand previziunile initiale nu mai exprima realitatea, cheltuielile cu amortizarea exercitiului in curs, precum si cele ale exercitiilor urmatoare trebuie sa fie ajustate.

01 01. 2005 Cost de achiziie 200.000 (01.01.2005) Val. rezidual nesemnificativ Durata util 5 ani ; Amortiz. lineara 31 dec. 2007 = > Durata util 7 ani Amortizarea anuala 2005 , 2006 = 200.000 / 5 = 40.000 Valoarea contabila neta la 01.01.2007 = 200.000 40.000 x 2 = 120.000 Durata ramasa la 01.01.2007 = 7 2 = 5 ani Amortizarea 2007 = 120.000 / 5 = 24.000

sau se considera durata de viata utila ramasa de 7 ani incepand de la 01.01.2007, deci se imparte la 7 ? Am 2007 = 17.143

683.
IAS 16 Imobilizri corporale 1) Valoarea amortizabil se determin prin scderea din valoarea contabil a valorii reziduale. 2) Valoarea rezidual este dat de valoarea net obinut la sfritul duratei de via util a activului (dac este semnificativ). 3) Valoarea rezidual nu poate fi majorat ulterior n funcie de inflaie. 4) Durata de via util trebuie revizuit periodic, ajustndu-se amortizarea corespunztoare. Atunci cand previziunile initiale nu mai exprima realitatea, cheltuielile cu amortizarea exercitiului in curs, precum si cele ale

267

exercitiilor urmatoare trebuie sa fie ajustate.

12 Sept. N - cost de achiziie 200.000 - durata util 10 ani - val. rezidual 20.000 01 ian. N+2 (reestimri) - val. rezidual 15.000 - durata util rmas 5 ani Amortizarea anuala N+1 = (200.000 20.000) /10 = 180.000 / 10 = 18.000 Amortizarea N - 3 luni = 18.000 / 12 x 3 = 4.500 Valoarea contabila neta la 01.01.N + 2 = 200.000 (18.000 + 4.500) = 200.000- 22.500 = 177.500 Durata ramasa la 01.01. N + 2 = 5 ani - val. rezidual 15.000 Amortizarea N+2 : (177.500 15.000) / 5 = 162.500 / 5 = 32.500

684.
30.08.N Val. contab. 700.000 Val. rezidual 40.000 Durata util 10 ani N+2 - Crete valoarea contab. Cu 10.000 Durata util rmas 10 ani Amortizarea N+1 = (700.000 40.000) / 10 = 660.000 / 10 = 66.000 Amortizarea N - 4 luni = 66.000 / 12 x 4 = 22.000 Valoarea contabila neta la 01.01.N + 2 = 700.000 (66.000 + 22.000) = 700.000- 88.000 = 612.000 Durata ramasa la 01.01. N + 2 = 10 ani - val. rezidual 40.000 => Val contabila majorata = 612.000 + 10.000 = 622.000 Amortizarea N+2 = ( 622.000 40.000) / 10 = 52.800 . 685 31.12.2007 : Costul cldirii Amortizarea Valoarea net 3.000.000 900.000 2.100.000

30.06.2008 : Costul cldirii 3.000.000 (6 luni) Amortizarea 930.000 = 900.000+(3.000.000 x 2%) /12 x 6 = 900.000+60.000/12x6 =900.000+30.000 Valoarea net 2.070.000

268

La data reevalurii situaia se prezint astfel: Valoarea contabil brut Amortizarea cumulat Valoarea net 212 = % 1.000.000 105 690.000 2812 310.000 Extras bilan 31.12. 2008 Valoarea brut 4.000.000 Amortizarea 1.280.000 ** Valoarea net 2.720.000 Rez. din reevaluare (nete) 690.000 * 133.33 % = 2.760.000 / 2.070.000 ** = 1.240.000 + ( 4.000.000 x 2%) /12 x 6 = 1.240.000 + 80.000 / 12 x 6 = 1.240.000 + 40.000 = 1.280.000 nainte de reevaluare 3.000.000 930.000 2.070.000 Dup reevaluare 4.000.000 1.240.000 2.760.000 % 133.33 * Creterea 1.000.000 310.000 690.000

686.
IAS 20 Subvenii guvernamentale - se acord dac se respect anumite condiii: locuri de munc, ecologizarea zonei etc. - n bilan se prezint: - fie ca un venit amnat (131) - fie se deduc din costul investiiei. scdere din cost - Valoarea construciei 200.000 - Subvenia 30.000 - Amortizare anual 20% - achiziia : 2131 = 404 200.000 - primire subvenie : 5121 = 131 30.000 - deducere din cost : 131 = 2131 30.000 - amortizarea : 6811 = 2813 34.000 = ( 200.000 30.000) x 20% = 170.000 x 20% Extras bilan - Costul echipam. - Amortizarea Valoarea net - Pierderi (chelt.) 170.000 34.000 136.000 34.000

687.

269

IAS 20 Subvenii guvernamentale - se acord dac se respect anumite condiii: locuri de munc, ecologizarea zonei etc. - n bilan se prezint: - fie ca un venit amnat (131) - fie se deduc din costul investiiei.

subvenia = venit amnat (131) 2131 = 404 200.000 5121 = 131 30.000 6811 = 2813 40.000 = (200.000 20%) 131 = 7584 6.000 (30.000 : 5) cota am. = 100/Dn = 20% => Dn = 100/20 = 5 200.000 40.000 160.000 24.000 34.000 = Venit - Chelt. = (6.000 40.000)

- achiziia : - primire subvenie : - amortizarea (20%) : - subvenie la venit :

Extras bilan - Costul echipamentului - Amortizarea Valoarea net - Subvenia - Pierderi

Remarc: n ambele metode pierderea este de 34.000 INTREBAREA NR. 688 Achizitia de societate: 261 Contabilizarea fondului comercial: INTREBAREA NR. 689 Alocarea fondului comercial pe baza proratei: 261.A 261.B 261.C = total active 200 300 400 900 200/900 x 300 = 66,67 300/900 x 300 = 100 400/900 x 300 = 133,33 = 207 5121 = 160.000 5121 40.000

Fond comercial A: Fond comercial B: Fond comercial C: = total fd com: 300

INTREBAREA NR. 690 Conform IAS 40, investitiile imobiliare sunt detinute in scopul inchirierii sau pentru cresterea valorii capitatlului sau ambele.

270

Urmatoarele imobilizari reprezinta investitii imobilizare: un teren achizitionat pentru potentialul sau de investitii ( se palica IAS 16) o cladire primita in leasing financiar pentru potentialul sau de investitii ( se aplica IAS 7)

INTREBAREA NR. 691 Pe baza celui de al II lea tabel: Hotel A B C Total Cost 1.600 1.400 2.000 5.000 Amortizare la 31.12.2000 360 240 280 880 Valoare de piata la 31.12.2000 2.600 1.700 1.300 5.600 Duarata de viata utila estimata 50 30 40

Hotel A: Valoare contabila neta = 1.600 360 = 1.240 Valoare de piata = 2.600 = diferenta din reevaluare Hotel B: Valoare contabila neta = 1.400 240 = 1.160 Valoare de piata = 1.700 = diferenta din reevaluare 540 2131 = 1058 1.360 2131 = 1058

Hotel C: Valoare contabila neta = 2.000 280 = 1.720 Valoare de piata = 1.300 = diferenta din reevaluare 420 1058 = 2131

Prezentarea in situatiile financiare la 31.12.2000 Cladiri 5.000 Amortizare cumulata 880 Direfenta din reevaluare 1.480 Prezentarea in situatiile financiare la 31.12.1999 Cladiri 956.000( 980.000 -24.000) Amortizare cumulata 91.920(92.400 480) Alte imobilizari corporale 22.000(36.000 14.000) Amortizare cumulata 15.300(18.800 3.500) INTREBAREA NR. 692

271

Hotel A: Amortziare inainte de reevaluare: Amortziare dupa reevaluare: Efectele reevaluarii in ceea ce priveste cheltuiala cu amortizarea: Hotel B: Amortziare inainte de reevaluare: Amortziare dupa reevaluare: Efectele reevaluarii in ceea ce priveste cheltuiala cu amortizarea: Hotel C: Amortziare inainte de reevaluare: Amortziare dupa reevaluare: Efectele reevaluarii in ceea ce priveste cheltuiala cu amortizarea:

24,8 52 1058 38,6 56,6 1058 43 32,5 1175 = 1058 10,5 = 1175 18 = 1175 27,2

INTREBAREA NR. 693 (IAS 40) a) hotelurile nu pot fi tratate ce investitii imobilizare deoarece sunt detinute pentru a fi utilizate in prestarea de servicii. Un hotel administrat de proprietar reprezinta, mai degraba, o alta categorie de proprietate imobiliara, decat o investitie imobiliara. b) INTREBAREA NR. 694 Valoare contabila = Surplus din reevaluare = Valoare de utilizare = 1.000 120 770 213 = 1058

Pierderea din depreciere este diferenta dintre valoarea contabila si valoarea recuperabila. Pierdere din depreciere = 1.000 770 = 230 % = 21X 230 1058 120 6811 110

694.
2004 : Fc = 140 - cost istoric Teren + ctii = 640 - val. piata ( surplus reeval = 120) Mas. + utlj. = 220 - cost istoric

272

Pv : Fc = 0 Teren + ctii = 540 Mas. + utlj. = 100 V utlit. a activelor = 770 Deprecierea = Vc Vrec. Vrec = max ( Pv ; Vutilit.) Vc = 140 + ( 640 120 ) + 220 = 880 Pv = 540 + 100 = 640 V utiltit = 770 V recup. = 770 Deprec = 880 770 = 110

INTREBAREA NR. 695 In aceasta situatie, pierderea din depreciere va fi tratata ca o scadere a rezervei din reevaluare din cadrul capitalurilor prorpii, cu valoarea acelei rezerve, iar diferenta ramasa neacoperita se inregistreaza ca o cheltuiala. % = 21X 230 1058 120 6811 110

Valoare actualizata a platilor minimale de leasing: redeventa + val. reziduala (1+d)n (1+d)n 4000 = 11.439 (1,15)n

INTREBAREA NR. 697 698....

273

INTREBAREA NR. 699 Pret (val justa) = 40.000 Rate = 5 x 10.400 = 52.000 Val reziduala = 8.400 dobanda = 60.400 40.000 = 20.400

Alocarea cheltuielilor financiare prim metoda insumarii cifrelor: Perioada (1) 1 2 3 4 5 Total La inceputul leasingului: 471 = An I: 666 = An II: 666 = An III: 666 = An IV: 666 = An V: 666 = Weithing (2) 5 4 3 2 1 15 1687 471 471 471 471 471 Fractia (3)= (2)/(2) 5/15 4/15 3/15 2/15 1/15 20.400 6.800 5.440 4.080 2.720 1.360 Dobanda (4)=(3)*20.400 6800 5440 4080 2720 1360 20.400

274

INTREBAREA NR. 700 Metoda actuariala:

Perioada 1 2 3 4 5

Suma datorata la inceput perioada 10.400 29.600 23.684 16.873 9.029

Dobanda 4.484 3.588 2.556 1.368

Rata -10.400 -10.400 -10.400 -10.400

Suma datorata la sfarsit perioada 23.684 16.873 9.029 0

INTREBAREA NR. 701 Cost utilaj = 1.200.000 Optiunea A: Valoare leasing = 8 x 220.000 = 1.760.000 Intrucat masina agricola are o durata de viata de 8 ani, si presupunand ca la sfarsitul perioadei de leasing societatea ALFA S.A. achizitioneza utilajul si transfera, in mare masura, toate riscurile si avantajele eferente titlului de proprietate (in datele problemei nu se specifica daca se exercita optiunea de cumparare a utilajului la sfarsitul perioadei de leasing si nici de transfer a riscurilor si avantajelor), acest contract il putem incadra ca fiind de leasing financiar deoarece durata contractului acopera durata de viata economica a bunului. Optiunea B: Valoare leasing = 4 x 300.000 + 60%x300.000 + 40%x300.000 + 20%x300.000 = = 1.200.000 + 180.000 + 120.000 + 60.000 = 1.560.000 Si in aceasta a II a situatie exista posibilitatea incadrarii la leasing financiar a contractului. Una din optiunile care conduc la leasing financiar fiind si situatia in care locatarul are capacitatea de a continua leasingul pentru o a doua perioada, la o chirie substantiala mai redusa decat chiria pietei. Aceasta situatie o regasim in optiunea B. Restul argumentelor pot fi cele de la optiunea A, excluzand perioada de leasing.

275

INTREBAREA NR. 705 Evaluarea stocurilor la sfarsitul anului: 303 = 401 6814 = 391 20.000 4.000

INTREBAREA NR. 706 Evaluarea stocurilor la sfarsitula anului: 60x = 213 Cheltuilile de desfacere nu se capitalizeaza in stocuri 6588 = 213 33.600 8.400

707.
IAS 11 Contracte de construcie - Venituri contractate valoarea iniial modificri ulterioare (variaii) - Costuri contractate costuri directe atribuite construciei - Costurile i veniturile se recunosc n C.P.P. n funcie de stadiul de execuie la sfritul perioadei. - Stadiul de execuie se determin proporional: - Se exclud din costurile suportate materialele aprovizionate i neconsumate. Determinarea procentajului de avansare : An 1 = 4.186 / 16.100 x 100 = 26 % An 2 = 12.336 / 16.400 x 100 = 75 % An 3 = 16.400 / 16.400 x100 = 100 5 .Veniturile, cheltuielile i rezultate recunoscute n C.P.P.: Anul 1 Stadiul de execuie 26% Venituri = 18.000 26% = Cheltuieli =16.100 26% = Profit: = Anul 2 Stadiul de execuie 74%

4.680 4.186 494

276

Venituri = (18.400 75%) - 4.680 = 13.800 4.680 = 9.120 Cheltuieli = (16.400 75%) 4.186 = 12.300 4.186 = 8.144 Profit: = 976 Anul 3 Stadiul de execuie 100% Venituri = (18.400 100%) 4.680 9.120 = 18.400 4.680 9.120 = 4.600 Cheltuieli = (16.400 100%) 4.186 8.144 = 16.400 4.186 8.144 = 4.070 Profit = 530
an curent ani anteriori An 1 venituri cheltuieli profit An 2 venituri cheltuieli profit An 3 venituri cheltuieli profit 4,680 4,186 494 9,120 8,144 976 4,600 4,070 530 0 0 0 4,680 4,186 494 13,800 12,330 1,470 la zi 4,680 4,186 494 13,800 12,330 1,470 18,400 16,400 2,000

708.
Prezentarea informatiilor 2.600

enitul cntractual recunoscut ca venit in cursul perioadei (39 (a))

ea agregata la zi a costurilor contractuale si a profiturilor recunoscute (mai putin pierderile recunoscute) (par.40 (a)) avansuri primite (40(b)) valoarea retinerilor (40(c))

2.870 250 (40)

Suma bruta datoarata de beneficiar pentru lucrarile contractuale recunoscute ca activ (42(a)) (6)Suma bruta datoarata beneficiarilor in urma lucrarile contractuale recunoscute ca activ (42(b))

Calcul pentru (2), (5) si (6) A B C D E Total

277

(a)Costuri efective contractuale aferente perioadei (rd.5) (b)Profituri recunoscute piederi recunoscute (rd.4) (a) + (b) (c)Facturari in curs (rd.9) in curs de executie Sume datorate de beneficiari (a) + (b) (c) Suma datorata beneficiarilor (c) - (a + b)

220 70 290 200 90

1020 140 1160 1040 120

900 60 960 760 200 (40)

500 (180) 320 360

200 (60) 140 110 30 (40)

2.840 30 2.870 2.470 440

709.
Prt contractual fix Procent total Venit afferent in CPP Venit an crt Costuri = cheltuieli in CPP profit Cost total estimat Depreciere estimata 2003 6.000 30% 1.800=30% x6000 1.800 1.300 500 3.900 c1 2004 6.000 61% =(1300+ 1160) /4040 3.660=61% x 6000 1860 = 3.660-1800 1.160 700 4.040=1300+1160+ 1580 c2 10.000 36% = 3800/10.600 3.600= 36% x10.000 3.600 3.800 10.600= 3800+6800 600 =10.600-10.000

Al doilea contract este un contract in pierdere, unde valoarea venitului este inferioara cheltuielilor estimate. Aceasta conduce la recunoasterea unei ajustari pentru depreciere a imobilizarii, pentru a o aduce la valoarea recuperabila, adica pretul de vanzare.

710.
Lucrari in curs de executie contract 1 1300 + 1160 =2460 activ in curs Lucrari in curs de executie contract 2 - 3.800 activ in curs - depreciere activ 600 Activ net in curs 3.200 Creanta neincasata beneficiar 1 = (1.800 +1.500) ( 1.600 +1.400) = 3.300-3.000= 300

711.
Cu 709.

278

Scaderea valorii activelor = depreciere = cheltuiala = pierdere Valoarea recuperabila mai mica cu 600 decat valoarea de cost, rezulta ajustare necesara. Inseamna ca cheltuie mai mult cu 600 decat urmeaza sa incase, echivalent cu o reducere a beneficiilor economice.

712.
Val. Intrare = 20.000 durata viata -= 5 ani amortizare liniara imp. 50% - I an 50% - 2-5 ani rata impozitare 30%

IAS 12 Impozitul pe profit - Profitul net al exerciiului se determin n funcie de impozitul curent (cont 6911) i impozitul amnat (cont 6912 i 791). - Impozitul amnat este datorat n perioadele viitoare (6912 = 4412), el este aferent diferenelor temporare impozabile. DTI = Val. contabil Val. fiscal - Creanele privind impozitul amnat sunt reprezentate de impozitul recuperabil n perioadele viitoare n ceea ce privete diferenele temporare deductibile. DTD = Val. fiscal Val. contabil
Var I. Amortizare contabila liniara Cheltuiala contabila cu amortizarea - 20.000/5 = 4.000/ an 681 = 281 4.000 anual Cheltuiala deductibila fiscal 50% x 20.000 = 10.000 anul I 10.000/ 4 = 2.500/ an in anii 2-5

Indicatori 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Valoarea contabila Amortizare contabila Valoare contabila neta sfarsit an (Val. contab.)

Amortizare fiscala
Valoare fiscala sfarsit an (Baza fiscala) = 1-4 Diferenta temporara impozabila = 3-5 Datorie totala impozit amanat(dif. temp. * 30%) Datorie initiala impozit amanat

Cheltuiala cu impozit amanat = 7-8 (6912 = 4412)


Venituri din impozitul amanat = 8-7 (4412 = 791)

An 1 20,000 4,000 16,000 10,000 10,000 6,000 1,800 0 1,800

An 2 20,000 4,000 12,000 2,500 7,500 4,500 1,350 1,800 0 450

An 3 20,000 4,000 8,000 2,500 5,000 3,000 900 1,350 0 450

An 4 20,000 4,000 4,000 2,500 2,500 1,500 450 900 0 450

An 5 20,000 4,000 0 2,500 0 0 0 450 0 450

279

n anul 1 => Profit contabil > Profit fiscal n anii 2-5 => Profit contabil < Profit fiscal
An I La calculul Profitului impozabil cheltuiala deductibila = 10.000 Cheltuiala inregistrata in contabilitate = 4.000 Baza impozabila = profit inainte de impozitare = + 4.000 10.000 An II An V - La calculul Profitului impozabil cheltuiala deductibila = 2.500 Cheltuiala inregistrata in contabilitate = 4.000 Baza impozabila = profit inainte de impozitare = + 4.000 2.500 Var II. Amortizare contabila accelerata Cheltuiala contabila cu amortizarea - 20.000/2 = 10.000 anul I 681 = 281 10.000 anul I - 10.000 /4 = 2.500/ an in anii 2-5 681 = 281 2.500 anul I Cheltuiala deductibila fiscal - 50% x 20.000 = 10.000 anul I - 10.000/ 4 = 2.500/ an in anii 2-5 In aceasta situatie nu exista diferente intre cheltuiala inregistrata in contabilitate si cea deductibila fiscal. Prin urmare cheltuiala inregistrata contabil este si cea deductibila fiscal si nu exista ajustari ale bazei impozabile.

TESTUL 713 Anii - Profit contabil brut - Amortiz. contabil - Amortiz. fiscal - Profit fiscal (1+23) - Impozit 30% 1 40.000 4.000 10.000 34.000 10.200 2 40.000 4.000 2.500 41.500 12.450 3 40.000 4.000 2.500 41.500 12.450 4 5 40.000 40.000 4.000 4.000 2.500 2.500 41.500 41.500 12.450 12.450

Profit inainte de impozitare 40.000 Var I metoda fluxului direct - diferentele intre valoarea contabila si cea fiscala sunt ignorate Profit inainte de impozitare 40.000 - Amortizare contabila 4.000 - Amortizare recunoscuta fiscal - 10.000 Profit impozabil (40.000+4.000-10.000) = 34.000 Impozit pe profit 34.000 x 30% = 10.200 Profit net = 23.800 Var II- metoda impozitului amanat Profit inainte de impozitare - Amortizare contabila - Amortizare recunoscuta fiscal Profit impozabil (40.000+4.000-10.000) 40.000 4.000 - 10.000 34.000 40.000 4.000 -2.500 41.500 40.000 4.000 - 2.500 = 41.500 12.450 29.050

280

Impozit pe profit 34.000 x 30% = Cheltuiala cu impozitul amanat = (691 = 4412 1.800) Profit net =

10.200 1.800 22.000

12.450 450 Venit din impozitul amanat (4412 = 791 450) 29.500

714

31.10.2004 4412 - sold creditor - 3.000.000 la 31.10.2003 Provin din diferenta amortizare si provizioane de amortizare In 2004 Amortizare - 36.000.000 Provizioane de amortizare - 41.600.000 Impozit pe profit curent - 9.400.000 Rata de impunere 30% Rezultatul fiscal := baza impozabila Impozit pe profit =baza impozabila x 30% => Baza impozabila = Impozit pe profit / 30 % Baza impozabila = 9.400.000/0.30=31.333.333 Creanta cu impozitul amanat 31.10.2003 = 3.000.000 = Diferenta temporara x 30% Diferenta temporara = (Valoarea fiscala valoarea contabila ) => Diferenta temporara = Creanta cu impozitul amanat / 30 % la 31.10.2003 = 3.000.000 /0.3 = 10.000.000 = > Valoarea fiscala valoarea contabila = 10.000.000 In 2004 : - Valoarea fiscala sfarsit de an = Valoarea fiscala initiala (31.10.2003) Amortizare = Valoarea fiscala initiala 36.000.000 - Valoarea contabila sfarsit de an= Valoarea contabila initiala (31.10.2003) Provizioane de amortizare = Valoarea contabila initiala 41.600.000 Diferenta temporara sfarsit an 2004 = Valoarea fiscala sfarsit de an - Valoarea contabila sfarsit de an = Valoarea fiscala initiala 36.000.000- (Valoarea contabila initiala 41.600.000)= (Valoarea fiscala initialaValoarea contabila initiala) (la 31.10.2003) 36.000.000 +41.600.000 = 10.000.000 +5.600.000 = 15.600.000 Creanta totala impozit amanat =15.600.000 x 30%=4.680.000 Diferenta de inregistrat in anul in curs = 4.680.000 3.000.000 =1.680.000 Rezultatul contabil = rezultatul fiscal diferenta temporara aferenta anului 2004 = 31.333.333 5.600.000 = 25.733.333 An 2004 - indicatori Diferenta temporara totala 15.600.000 Creanta totala impozit amanat 4.680.000 Creanta initiala imp amanat 3.000.000 Venit curent 1.680.000 Baza impozabila 31.333.333 Impozit pe profit curent 9.400.000 Venit cu impozitul pe profit amanat in anul 2004 4412 = 791 1.680.000

= 1.680.000

281

Nota 10- la situatiile financiare Informaii referitoare la impozitul pe profit: Reconcilierea dintre rezultatul exerciiului i rezultatul fiscal, aa cum este prezentat n declaraia de impozit;

Rezultatul fiscal prezentat in declaratia de impozit este 31.333.333 u.m. Rezultatul fiscal este egal cu rezultatul contabil + amortizarea contabila (41.600.000)- amortizarea fiscala (36.000.000 Impozit aferent rezultatului fiscal = 31.333.333 x 30% =9.400.000 Cheltuiala inregistrata in contabilitate cu impozitul pe profit 9.400.000 Impozit pe profit datorat bugetului 9.400.000 Rezultatul contabil determinat ca diferenta intre toate veniturile si toate cheltuielile inregistrate in contabilitate =25.733.333 Impozit aferent rezultatului contabil = 25.733.333 x 30% =7.720.000 Diferenta dintra rezultatul contabil si cel fiscal este rezultatul unei amortizari fiscale pentru imobilizari diferite de cea contabila. Astfel, la determinarea rezultatului contabil s-a tinut cont de amortizarea contabila in suma de 41.600.000 u.m.. La determinarea rezultatului fiscal s-a avut in vedere cheltuiala cu amortizarea deductibila fiscal in suma de 36.000.000.

Diferenta intre impozitul aferent rezultatului contabil si cel aferent rezultatului fiscal = 9.400.000-7.720.000= 1.680.00 corecteaza suma inregistrata in cheltuiala cu impozitul pe profit, prin inregistrarea unei creante cu impozitul amanat si unui venit. - Impozitul pe profit rmas de plat este cel fiscal si anume = 9.400.000

715 .
IAS 34 Rezultatul pe aciune Rezultatul pe aciune de baz (nediluat) = Rezultatul net Didivendele ce revin aciunilor prefereniale Numrul mediu ponderat al aciunilor n circulaie pe parcursul anului Rezultatul pe aciune diluat = Rezultatul net ajustat cu dividendele prefereniale . Nr. mediu ajustat cu conversia aciunilor prefereniale n aciuni ordinare Nr. de aciuni n circulaie 1.600.000 2.000.000 2.000.000 Nr. de luni 6 6 12 Nr. aciuni nmulit cu nr. de luni 9.600.000 12.000.000 21.600.000

31 dec. 2007 1 iulie 2008 31 dec. 2008 TOTAL

Rezultatul pe aciune de baz trebuie s fie comparabil n cei doi ani. a) Emisiunea s-a fcut prin aportul acionarilor (crete capitalul propriu numai n 2008).
Emisiune 400.000 actiuni - pret 6 - 01.07.2008 ( 2.000.000 1.600.000) Calcul medie ponderata a nr. de actiuni in circulatie 1.600.000 x 6/12 + 2.000.000 x 6/12 = 1.800.000

282

1. Profit net (mii lei) 2. Nr. mediu aciuni 3. RAB (lei/aciune).

2007 920.000 1.600.000 0.575

2008 1.100.000 1.800.000 0.611

b) Emisiunea s-a fcut prin ncorporarea rezervelor care au existat i n anul precedent (aciuni gratuite). Ca urmare, se presupune c aceste 400.000 de aciuni au existat n 2007 i 2008. 2007 2008 1. Profit net (mii lei) 920.000 1.100.000 2. Nr. mediu aciuni 2.000.000 2.000.000 3. RAB (lei/aciune) 0.460 0.550

716
Emisiune gratuita 1 actiune noua la 5 actiuni existente. La 01.07.2008 Nr. actiuni emise : 1.000.000 / 5 = 200.000 Nr. actiuni de luat in calcul = 1.200.000

1. Profit net 2. Nr. aciuni 3. Rezultat pe aciune

2007 460.000 1.000.000+200.000 0,383

2008 550.000 1.200.000 0,458

717
1. Profit net (mii lei) 2. Nr. aciuni iniiale 3. Subscriere 01.07.08 Total aciuni 2007 460.000 1.000.000 1.000.000 2008 550.000 1.000.000 500.000 1.500.000

DS la 01.07.2008 2 actiuni noi la 4 actiuni vechi Nr. actiuni nou emise = 1.000.000/4 x 2 = 500.000

- Pre de subscriere (emisiune) = 3 u.m./aciune - Val. just nainte de 01.07. 08 (pret inainte de emisiune) = 6 u.m./aciune - Val. teoretic dup 01.07.08 = (1.000.000 x 6 + 500.000 x 3) = 7.500.000 =
1.500.000 1.500.000

5 u.m./aciune

Factorul de ajustare = Val. just nainte de exercitarea dreptului = Val. teoretic dup exercitarea dreptului Rezultatul pe aciune de baz: 2007 = 460.000/1.000.000 x 1.2 = 0.383

6 = 1.2 5

283

2008 = 550.000/(1.000.000 x1.2 x 6/12 + 1.500.000 x 6/12) = 550.000/1.350.000 = 0.407

718.
Nr. actiuni = 8.000.000 Val nominala = 0.25 Val justa = 1 01.01.2002 emite DS in procent de 1 / 4; 8.000.000 x = 2.000.000 actiuni noi P emisiune = 0.50 Rezultate: Profit net dupa impozitare 2001 800.000 2002 850.000

Emisiunea este la data de 01.01.2002, deci va fi inclus in calculul nr. de actiuni in circulatie, de la inceputul anului. RPA 2002 = 850.000 /( 8.000.000 + 2.000.000) = 850.000 / 10.000.000 = 0.085

719.
- 01.04.2001 emite obligatiuni convertibile => val. Tot. 2.500.000 dobanda de 8%/ an = > Dobanda totala = 2.500.000 x 8% =200.000 1 obligatiune cu val nom. 100 => (Nr. total obligatiuni = 2.500.000/100 = 25.000) la 20.06.2009: - 31.12.2006 248 actiuni - 30.12.2007 240 actiuni - 31.12.2008 230 actiuni - 31.12.2009 220 actiuni Capital social - 1.000.000 in actiuni preferentiale- 1u.m./actiune dividend 10% - 2.000.000 in actiuni comune a 0.25 u.m / actiune = 8.000.000 actiuni - rata impozit 45% - rezultate Profit inaintea dobanzii si impozit Dobanda 8% Profit inainte de impozit Impozit pe profit 45% Profit net RPA baza si diluat In cursul anilor 2001 si 2002, detinatorii de obligatiuni nu si-au exercitat dreptul de conversie

2002 2.200.000 (200.000) 2.000.000 (900.000) 1.100.000

2001 1.983.636 (150.000) 1.833.636 (825.136) 1.008.500

284

(deoarece s-a inregistrat dobanda aferenta obligatiunilor emise). Daca detinatorii de obligatiuni si-ar fi exercitat optiunea, efectele asupra rezultatului ar fi fost: 2002 2001 Profit inaintea dobanzii si impozit 2.200.000 1.983.636 Dobanda 8% 0 0 Profit inainte de impozit 2.200.000 1.983.636 Impozit pe profit 45% (990.000) (892.636) Profit net 1.210.000 1.091.000 - asupra rezultatului : nu mai aveam cheltuiala cu dobanda impozitul pe profit ar fi fost mai mare cu Dob x 45% Diferenta neta = > 2001 = 150.000 x (1 - 0.45) = 82.500 = > 2002 = 200.000 x (1- 0.45) = 110.000 Nr. de actiuni comune care s-ar emite 25.000 x 248 = 6.200.000 In 2001- media ponderata a nr. de actiuni = 8.000.000 x 3/12 +14.200.000 x 9/12 = In 2002 nr. actiuni 8.000.000 + 6.200.000 =14.200.000 Calcul rezultat pe actiune de baza Indicator Profit net raportat Dividende preferentiale 10% Rezultat atribuibil actionarilor comuni Nr. actiuni comune in circulatie RPA de baza Profit net ajustat Dividende preferentiale Rezultat atribuibil actionarilor comuni Nr actiuni RPA diluat 990.000/14.200.000 = RPA diluat : 2001 - 0.071 < RPA de baza 0.11345 2002 - 0.0697< RPA de baza 0.12375 Inseamna ca obligatiunile sunt instrumente financiare potentiale diluante. * = 1.100.000 110.000( dif. aferenta dobanzii) 2002 1.100.000 110.000 990.000 * 8.000.000 0.12375 1.210.000 121.000 990.000 14.200.000 0.0697 2001 1.008.500 100.850 907.650 8.000.000 0.11345 1.091.000 109.100 907.650 12.650.000 0.071

720.
Profit net 2001 = 2.400.000 Media ponderata actiuni comune in circulatie in 2001 = 1.000.000 actiuni Valoarea justa medie pentru o actiune ordinara in 2001 = 40 Media ponderata actiuni comune cu optiuni in 2001 = 200.000 actiuni Pret de exercitare a actiunii cu optiuni pentru 2001 = 30 RPA de baza = Profit net/ Media ponderata actiuni comune in circulatie = 2.400.000 / 1.000.000 = 2.4 Valoarea justa medie = 40 Pret de exercitiu actiuni cu optiuni = 30 P ex < V justa , inseamna ca sunt actiuni comune potentiale diluante Actiunile cu optiuni sunt compuse din doua emisiuni :

285

- o emisiune de actiuni la valoarea justa 30 x 200.000/40 =150.000 actiuni emise la valoarea justa, de piata. (200.000 actiuni la pret de 30 = 150.000 actiuni la V justa de 40) Acestea nu sunt incluse in calcul. Nu sunt diluante; si - o emisiune de actiuni gratuite 200.000 150.000 = 50.000 actiuni emise gratuit. Aceste actiuni sunt incluse in calculul RPA diluat. Nu afecteaza rezultatul. RPA diluat = Profit net / Media ponderata actiuni comune in circulatie + actiuni emise gratuit = 2.400.000/ (1.000.000 + 50.000) = 2.285 < RPA de baza (2.4)

721.
01.04.2009 - 1.000.000.000 actiuni comune cu drepturi asupra profitului 1 u.m./ actiune - 200.000.000 actiuni fara drepturi amortizabile cu o prima la 31.03.2014. Costul efectiv al finantarii este de 10% - valoarea contabila la 31.03.2009 este de 220.000.000 u.m Optiuni 1 actiune comuna la 1 optiune P ex. = 3 -01.04.2009 200.000.000 optiuni = 200.000.000 actiuni -La 01.10.2009 se exercita 100.000.000 optiuni - La 01.10.2009 se emit 140.000.000 optiuni noi - Valoarea justa = 4 La 31.03.2010 : Profit net = 90.000.000 31.03.2009 - Actiuni: - comune : val nominala = 1 Nr. actiuni comune = 1.000.000.000/1 = 1.000.000.000 - actiuni fara drept asupra profitului (un fel de obligatiuni) scadente la 31.03.2014. Cost efectiv finantare 10%, neluat in calcul Val initiala 200.000.000. Val contabila 220.000.000 01.04.2009 01.10.2009 actiuni potentiale 200.000.000 -intra in rezultatul diluat 01.10.2009 conversie optiuni 100.000.000, P ex. = 3 emisiune de actiuni noi -100.000.000 Fm = Vjusta /V teoretica V teoretica =(100.000.000 x 3 + 1.000.000.000 x 4) / 1.100.000.000 = 3.909

286

Fm = 4/3.909 =1.023 Media ponderata =1.000.000.000 x 1.023 x 6/12 +1.100.000.000 x 6/12 = 1.061.500.000 RPA de baza = 90.000.000/ 1.061.500.000 =0.085 - Pentru RPA diluat - Perioada 01.04 - 01.10 optiuni care au fost convertite 100.000.000 - Emisiune gratuita : 200.000.000(1- 3/5) = 80.000.000 actiuni emise gratuit => le luam in considerare pentru primele 6 luni - Perioada 01.10.2009 31.03.2010 - 100.000.000 optiuni - emisiune gratuita 100.000.000 (1-3/5) = 40.000.000 actiuni noi emise gratuit => (le luam in considerare pentru perioada 01.10.2009 - 31.03.2010) - 140.000.000 optiuni noi - emisiune gratuita 140.000.000 (1-3/5) =56.000.000 actiuni noi emise gratuit => (le luam in considerare pentru perioada 01.10-31.03.2010) Rezultatul nu se modifica deoarece luam in considerare emisiunile gratuite. Media ponderata a nr. de actiuni La calculul mediei ponderate tinem cont de factorul de multiplicare calculat pentru optiunile convertite, aplicat la nr. de actiuni in circulatie pentru primele 6 luni. In calculul mediei ponderate includem actiunile potentiale (cele pt care nu s-a exercitat dreptul de conversie) de la inceputul perioadei de raportare, respectiv data emisiunii. M. pond actiuni potentiale = 80.000.000*6/12 + 40.000.000*6/12 +56.000.000 *6/12 =88.000.000 actiuni, Nr. actiuni diluate = 1.061.500.000+88.000.000 = 1.149.500.000 RPA diluat = 90.000.000/1.149.500.000 =0.078

722.
01.01.2006 Fabricant ALFA masini Comerciant BETA BETA plateste - rata fixa - asigurarea - intretinerea masinilor la vanzare plateste pret de fabrica masinile nevandute timp de 6 luni trebuie cumparate de BETA la pretul de fabrica. La data bilantului Vnzarile catre intermediari, cum ar fi distribuitori, comercianti si altii. Veniturile din astfel de vnzari se recunosc, n general, dupa transferul riscurilor si avantajelor ce decurg din proprietatea asupra bunurilor. Totusi, n cazul n care cumparatorul actioneaza, n fond, ca agent al vnzatorului, tranzactia se va trata similar cu o vnzare n consignatie. Inregistrari contabile consignatie 8038 Alte valori in afara bilantului - valoarea la pret de fabrica a masinilor plata ratei: % = 401

287

612 613 628 401 = 5121

723.
X vinde lui Z o cladire pt 1.000.000 valoarea de piata a cladirii este de 2.000.000 X poate rascumpara proprietatea in orice moment in urmatorii trei ani Pret rascumparare = 1.000.000 + Suma adaugata trimestrial in functie de rata de imprumut banca +2%

Contracte de vnzare si rascumparare, prin care vnzatorul fie se angajeaza sa cumpere napoi aceleasi bunuri la o da ulterioara, fie are o optiune call de rascumparare.

Pentru un contract de vnzare si rascumparare privind un activ, altul dect un activ financiar, termenii ntelegerii trebu analizati pentru a stabili daca, n esenta, vnzatorul a transferat riscurile si avantajele dreptului de proprietate cumparatorului si, deci, daca se recunoaste venitul. Tranzactii: 1. Vanzare de imobil la pret de 1.000.000 411 = 758 1.000.000 5121 = 411 1.000.000 % = 213 658 508 Activ de optiune de cumparare 2.000.000 1.000.000 1.000.000

2. Primire optiune de cumparare inapoi a aceluiasi imobil la pret variabil 1.000.000 + o suma/ trimestru. La fiecare trimestru, pretul de achizitie al imobilului creste cu suma adaugata trimestrial (daca este 2%) Dupa primul trimestru pretul de achizitie creste la 1.000.000+ 2% x1.000.000 =1.020.000 Pierderea de valoare a optiunii este de 1.020.000 1.000.000 = 20.000 658 Cheltuiala = 508 Activ de optiune call 20.000

Operatiunea de evaluare si inregistrare a reducerilor valorii optiunilor se efectueaza cel putin la fiecare sfarsit de an si se inregistreaza in mod similar.

724.
transfer titluri de creanta : ALFA transfera lui BETA. ALFA incaseaza 90% din totalul net al creantelor. Mai are dreptul la o suma viitoare, valoarea acesteia depinde de momentul platii creantelor. La 31.12.2006 factura de 10.000.000, mai putin o creanta incerta de 300.000 ALFA Cesiune creante: 461 = 758 9.000.000 (90% din valoarea nominala) = 10.000.000 x 90%

288

5121 = 461 Scoatere din evidenta creante la val. de 10.000.000 658 = 411 10.000.000 Provizion pentru creanta incerta 6812 = 491 Proviz. pt. deprec. creante clienti 4118 = 4111 300.000 300.000

725.
La stabilirea momentului n care un element satisface definitia activelor,datoriilor sau capitalurilor proprii,trebuie acordata atentie fondului si realitatii economice a acestuia, si nu numai formei sale juridice.

Activele
Definitie Un activ reprezinta o resursa controlata de catre entitate ca rezultat al unor evenimente trecute si de la care se asteapta sa genereze beneficii economice viitoare pentru entitate. Beneficiile economice viitoare ncorporate n active reprezinta potentialul de a contribui, direct sau indirect, la fluxul de trezorerie si echivalentele de trezorerie catre entitate. Acest potential poate fi unul productiv, fiind parte a activitatilor de exploatare ale entitatii. De asemenea, se poate transforma n trezorerie sau echivalente de trezorerie sau poate avea capacitatea de a reduce iesirile de lichiditati, cum ar fi un proces alternativ de productie care micsoreaza costurile. Multe active, de exemplu, creantele si proprietatile imobiliare sunt asociate cu drepturi legale, inclusiv cu dreptul de proprietate. Dreptul de proprietate nu este esential pentru determinarea existentei unui activ. Desi capacitatea unei entitati de a controla beneficiile este de obicei rezultatul drepturilor legale, un element poate satisface definitia unui activ chiar si fara a exista un control legal. Activele unei entitati rezultate din tranzactii sau alte evenimente anterioare. n mod normal, entitatile obtin activele prin cumpararea sau producerea acestora, dar si alte tranzactii. Recunoasterea activelor Un activ este recunoscut n bilant n momentul n care este probabila realizarea unui beneficiu economic viitor de catre entitate si activul are un cost sau o valoare care poate fi evaluata n mod credibil. Un activ nu este recunoscut n bilant atunci cnd este improbabil ca iesirea de numerar sa genereze beneficii economice pentru entitate n perioadele viitoare. n schimb, o astfel de tranzactie va avea ca efect recunoasterea unei cheltuieli n contul de profit si pierdere. Acest tratament nu nseamna ca scopul pentru care sau efectuat cheltuielile a fost altul dect obtinerea unui beneficiu economic pentru entitate sau ca managementul a fost deficitar. Singura implicatie este aceea ca posibilitatea obtinerii de avantaje economice ntr-o perioada contabila ulterioara este insuficienta pentru a justifica recunoasterea unui activ.

Datoriile
O datorie reprezinta o obligatie actuala a entitatii ce decurge din evenimente trecute si prin decontarea careia se asteapta sa rezulte o iesire de resurse care ncorporeaza beneficii economice. O caracteristica esentiala a unei datorii este faptul ca entitatea are o obligatie actuala. O obligatie

289

reprezinta un angajament sau o responsabilitate de a actiona ntr-un anumit fel. Legea poate impune entitatii sa-si respecte obligatiile, ca o consecinta a unui contract sau a unei cerinte legale. Acesta este cazul n mod normal, de exemplu, cu sumele ce trebuie platite pentru bunuri si servicii primite. De asemenea, obligatiile apar si din activitatea normala, din dorinta de a mentine bune relatii de afaceri sau de a se comporta ntr-o maniera echitabila. Trebuie facuta distinctia ntre o obligatie actuala si un angajament viitor. Decizia conducerii unei entitati de a achizitiona active n viitor nu reprezinta, prin ea nsasi, o obligatie prezenta. n mod normal, obligatia apare numai n momentul livrarii activului sau n momentul n care entitatea are un acord irevocabil de cumparare a activului. n cazul din urma, natura irevocabila a acordului nseamna ca urmarile economice ale neonorarii obligatiei, de exemplu, din cauza existentei unei penalizari substantiale aduc entitatea aproape n imposibilitatea de a mpiedica fluxul resurselor catre o alta parte. Stingerea unei obligatii prezente implica, de obicei, renuntarea entitatii la anumite resurse care ncorporeaza beneficii economice, n scopul satisfacerii cererilor celeilalte parti. Stingerea unei obligatii prezente se poate face n mai multe moduri, de exemplu, prin: (a) plata n numerar; (b) transferul altor active; (c) prestarea de servicii; (d) nlocuirea respectivei obligatii cu o alta obligatie ; sau (e) transformarea obligatiei n capitaluri proprii. O obligatie poate fi stinsa si prin alte mijloace, cum ar fi renuntarea de catre creditor la drepturile sale. Recunoasterea datoriilor O datorie este recunoscuta n bilant atunci cnd este probabil ca o iesire de resurse, purtatoare de beneficii economice,va rezulta din decontarea unei obligatii prezente si cnd valoarea la care se va realiza aceasta decontare poate fi evaluata n mod credibil. n practica, obligatiile rezultate din contracte a caror neexecutare partiala sau totala este echilibrata de o parte si de cealalta (de exemplu, datoriile pentru stocuri comandate, dar neprimite nca) nu sunt, n general, recunoscute ca datorii n situatiile financiare. Totusi, astfel de obligatii pot corespunde definitiei datoriilor si, n cazul n care criteriile de recunoastere sunt ndeplinite n respectivele circumstante, acestea pot fi recunoscute. n astfel de circumstante, recunoasterea datoriilor implica si recunoasterea activelor sau cheltuielilor aferente.

726.
Active Un activ este recunoscut n bilant n momentul n care este probabila realizarea unui beneficiu economic viitor de catre entitate si activul are un cost sau o valoare care poate fi evaluata n mod credibil. Clauza penalitatilor este cea care defineste modul de transmitere a riscurilor si beneficiilor. Penalitatile foarte mari, conduc la ideea ca societatea nu isi va permite sa comande un numar de masini mai mare decat stie din experienta anterioara ca poate vinde. Daca le returneaza in mai putin de trei luni plateste o penalizare de 50% din pretul masinilor, ceea ce inseamna o pierdere f. mare. Este putin probabil sa le returneze atat de repede si sa piarda aceasta suma. Daca le va tine in continuare, la 4 luni deja penalitatea de returnare este de 75%, iar peste 4 luni 100%. Adica plateste masinile la pretul intreg (100%) si le returneaza. Ar fi o decizie total neeconomica, daca tot le plateste le cumpara pentru el. Astfel: 1. Nu trebuie sa comande mai multe masini decat stie ca poate vinde. 2. Analizand optiunile pe care le are, este foarte probabil sa raman cu masinile, posibilitatea de returnare este foarte mica. 3. Societatea va recunoaste activele si datoriile aferente acestor active ca fiind suma pe care o plateste normal la achizitionare 4. Majorarea de 1% pentru fiecare luna de detinere, este de fapt o penalizare, o dobanda perceputa de vanzator. Operatii: Activ = Datorie (cost) Cheltuiala cu penalitati = Datorie (1% x cost) (operatiune efectuata lunar, pana la vanzarea masinilor)

290

Decizia conducerii unei entitati de a achizitiona active n viitor nu reprezinta, prin ea nsasi, o obligatie prezenta. n mod normal, obligatia apare numai n momentul livrarii activului sau n momentul n care entitatea are un acord irevocabil de cumparare a activului. n cazul din urma, natura irevocabila a acordului nseamna ca urmarile economice ale neonorarii obligatiei, de exemplu, din cauza existentei unei penalizari substantiale aduc entitatea aproape n imposibilitatea de a mpiedica fluxul resurselor catre o alta parte.

727.
IAS 22 Combinri de ntreprinderi Dac societatea consolidant preia integral controlul asupra societii consolidate se utilizeaz metoda consolidrii integrale, care presupune urmtoarele faze: 1. cumularea posturilor bilaniere; 2. eliminarea operaiunilor reciproce; 3. distribuirea capitalurilor proprii ntre: - interese majoritare aparinnd societii mam; - interese minoritare aparinnd societii fiic. 4. eliminarea titlurilor de participare.

1. Cumularea posturilor din cele dou bilanuri dup achiziie. n exemplul nostru bilanurile sunt dup achiziie. 2. Nu exist operaiuni reciproce. 3. Distribuirea capitalurilor proprii ntre P (interese majoritare) i S (interese minoritare) nu i are obiectul. ntregul capital aparine lui P, lipsesc interesele minoritare. 4. Eliminarea titlurilor de la consolidare precum i a capitalurilor proprii deinute de P n S. Nu exist adaos de achiziie fond comercial.
Ajustari in vederea consolidarii P detine 100% din S Capital social la lui S cu titlurile lui P 100

BILAN P + S - Active imobilizate (120 + 80) = - Titluri (100 100) = - Active circulante (80 + 80) = TOTAL - Capital social (200 + 100 100) = - Rezult. exerciiului (60) = - Datorii curente ( 40 + 60 ) = TOTAL 200 160 360 200 60 100 360

728.
BILAN P + S

291

- Active imobilizate (120 + 80) = - Titluri (100 100) = - Active curente (80 + 80) = TOTAL - Capital social (200 + 100 100) = - Rezult. exerciiului (60) = - Datorii curente ( 40 + 60 ) = TOTAL
P detine 100% din S la cost de 120.000 Pret de achizitie 120.000 Capitaluri proprii achizitionate 100.000 Fond comercial 20.000 La achizitie P a avut: % = Numerar 120.000 Titluri 100.000 Fond comercial 20.000

200 160 360 200 60 100 360

In activele non- curente este inclus si fondul comercial. Coloana consolidat = P +S + ajustari (cu minus sau cu plus)

729.

Specificare Active non - curente Active curente ( val. bruta = val justa) Total Capital social Rezultat dupa impozitarea profitului Datorii curente ( val. bruta = val justa) Total

Sume 40.000 10.000 50.000 36.000 14.000 50.000

PQ achizitioneaza 100% din capitalul lui ST platind de 20.000. Valoarea de piata a unei actiuni este de 3.2. Valoarea justa a activelor non curente este de 48.000 Fondul comercial = Valoarea platita valoarea justa a activului net Valoarea justa a activului net = Activ Datorii = (48.000 +10.000) 14.000 = 44.000 Fond comercial 20.000 44.000 = - 24.000

Fond comercial negativ de 24.000


Achizitia de titluri: 261 = % 44.000

Titluri de participare la filiale din cadrul grup

292

5121 2075

20.000 24.000

Fond comercial negativ

Fondul comercial negativ se amortizeaza pe seama veniturilor si apare de regula numai la consolidare.

730.

Specificare Active non curente (val. justa= 60.000) Creante amanate ( incas 5 ani) Alte active curente ( val. bruta = val justa) Total Capital social Rezultat dupa impozitarea profitului Datorii curente Total Achizitie 100% Pret platit 80.000

Sume 50.000 12.000 18.000 80.000 60.000 20.000 80.000

Fondul comercial = pret platit valoarea justa activelor nete Activul net la valoarea justa = Activ Datorii = (60.000+12.000+18.000)- (20.000) = 70.000 Fd. Comercial = 80.000 - 70.000 = 10.000

731.
31.12.2004 Specificare Active non curente Investitie in S la cost Active curente Total Capital social Rezultat dupa impozitarea profitului Datorii curente Total P 100 140 60 300 200 60 40 300 S 80 80 160 100 40 20 160

P achizitioneaza 100% din S la 30.06.2004. Rezultat dupa impozitarea profitului la data achizitiei era de 30. La data achizitiei: Activul net al lui S = Capitaluri proprii = Cap. Soc. + Rezultat = 100+ 30= 130 Achizitia la 140

293

Fd. Comercial = 140-130 =10 Achizitia de titluri: % = 5121 140 261 130 Titluri de participare la filiale din cadrul grup 2071 10 Fond comercial 2. ajustari - investitia in S la valoarea de 140 se elimina cu: - capital social la S 100 - rezultat la data achizitiei - 30 - genereaza fond comercial de +10

BILAN P + S
Specificare Active non-curente Investitie in S Fond comercial Active curente Total Capital social Rezultat dupa impozitarea profitului Datorii curente Total P 100 140 60 300 200 60 40 300 S 80 80 150 100 40 20 150 Ajustari 0 -140 + 10 0 -100 -30 0 Consolidat 180 0 10 140 330 200 70 60 330

732.
31.12.2004 Specificare Active non curente Investitie in S la cost Active curente Total Capital social Rezultat dupa impozitarea profitului Datorii curente Total P 100 140 60 300 200 60 40 300 S 80 80 160 100 40 20 160

P achizitioneaza 80% din S la 30.06.2004. Rezultat dupa impozitarea profitului la data achizitiei era de 30.000. Inseamna ca si activele erau cu 10.000 mai mici. 80.000 actiuni la 1u.m. / actiune - S are 100.000 u.m. capital social la 1 u.m./ actiune, => inseamna 100.000 actiuni Fond comercial la achizitie - Valoare justa activ net = capitaluri proprii = 100 + 30 = 130 - Valoarea achizitionata = 80% x 130 = 104 - Fond comercial = 140 104 = 36

294

Bilant consolidat la 30.06.2004 (cu activ curent si rezultat mai mici cu 10 fata de cele de mai sus) Specificare Active non-curente Investitie in S Fond comercial Active curente Total Capital social Rezultat dupa impozitarea profitului Datorii curente Interes minoritar Total P 100 140 60 300 200 60 40 300 S 80 70 150 100 30 20 150 Ajustari 0 -140 + 36 0 -80 ; -20 -24 ; -6 0 +20 ; +6 Consolidat 180 0 36 130 346 200 60 60 26 346

Ajustari: - investitia in S la valoarea de 140 se elimina cu: - capital social la S = 80% x 100 = 80 - rezultat la data achizitiei = 80% x 30 = 24 - genereaza fond comercial de = 36 % Capital social S Rezultat reportat Fond comercial = titluri 140 80 24 36

Este pus in evidenta Interesul minoritar : 20% x (cap social + rezultat) = 20% x 130 = 26 Interes minoritar rezulta din eliminarea: - capital social la S = 20% x 100 = 20 - rezultat la data achizitiei = 20% x 30 = 6

733.
31.12.2004 Specificare Active non curente Investitie in S la cost Total Capital social Rezultat dupa impozitarea profitului Datorii curente Total P achizitioneaza 100% din S la 01.01.2004 Rezultat la data achizitiei - 12.000 1. Fond comercial Capitaluri proprii la data achizitiei = Capital social + rezultat la data achizitiei = 40.000+12.000 = 52.000 Pret achizitie = 54.000 Fond comercial = 54.000 52.000 = 2.000 P 212.000 54.000 266.000 200.000 44.000 22.000 266.000 S 69.000

69.000 40.000 13.000 16.000 69.000

295

2. ajustari - investitia in S la valoarea de 54.000 se elimina cu: - capital social la S 40.000 - rezultat la data achizitiei - 12.000 - genereaza fond comercial de -2.000

% = titluri 54.000 40.000 Capital social S 12.000 Rezultat reportat 2.000 Fond comercial

Bilant consolidat la 31.12.2004 Specificare Active non-curente Investitie in S Fond comercial Total Capital social Rezultat dupa impozitarea profitului Datorii curente Total P 212.000 54.000 266.000 200.000 44.000 22.000 266.000 S 69.000 69.000 40.000 13.000 16.000 69.000 Ajustari 0 -54.000 +2.000 -40.000 -12.000 0 Consolidat 281.000 0 2.000 283.000 200.000 45.000 38.000 283.000

734.
31.12.2004 Specificare Active non curente Investitie in S la cost Total Capital social Rezultat dupa impozitarea profitului Datorii curente Total P a achizitionat 8.000 actiuni, adica 20% Consolidarea se face prin metoda punerii in echivalenta. Cost Titluri la data achizitiei = 54.000 Fond comecial = Pret achizitie - Capitaluri proprii la data achizitiei = Pret achizitie - Capital social + rezultat la data achizitiei P 212.000 54.000 266.000 200.000 44.000 22.000 266.000 S 69.000

69.000 40.000 13.000 16.000 69.000

296

= 54.000 20% x ( 40.000 + 12.000 ) = 54.000 10.400 = 43.600 La data de 31.12.2004 - indicatori la P Capital social S (20%) = 8.000 Rezultat net (20%x 12.000) = 2.400 Capital si rezerve = 10.400 = Capitaluri proprii = val contab. titlurilor Valoarea contabila a titlurilor deinute = 10.400 Pierderea consolidata = 0 Drepturi asupra rezultatului exerciiului ntreprinderii S (20% x 1.000) = 200 = 20% ( 13.000 12.000 )- rezult. La 31.12 rezult la 01.01 Valoarea actual a titlurilor = 10.600

10.600 43.600

% = 264 Titluri puse in echivalenta 207 Fond comercial

% 263 54.000 Imobiliz. Fin. Sub forma de interese de partic. 761 200 Venituri din imobilizari financiare

Bilant consolidat la 31.12.2004 - metoda punerii in echivalenta Specificare Active non-curente Investitie in S Titluri puse in echivalenta Fond comercial Total Capital social Rezultat dupa impozitarea profitului Datorii curente Total P 212.000 54.000 Ajustari 0 -54.000 10.600 43.600 Consolidat 212.000 0 10.600 43.600 266.200 200.000 44.200 22.000 266.200

266.000 200.000 44.000 22.000 266.000

200 0

735.
Activele neamortizate sunt estimate la o valoare sub 10.000. Deprecierea la S inseamna : Cheltuiala = deprecierea activelor - 59.000 Rezultat - 12.000 la achizitie - 1.000 59.000 = -58.000 curent

Fondul comercial este in suma de 43.600. Ajustari La data de 31.12.2004 - indicatori la P Capital social S (20%) = 8.000 Rezultat net (20%x 12.000) = 2.400 Capital si rezerve = 10.400 = Capitaluri proprii = val contab. titlurilor Valoarea contabila a titlurilor deinute = 10.400 Pierderea consolidata = 0 Drepturi asupra rezultatului exerciiului ntreprinderii S (20% x 1.000) = 200

297

= 20% ( 13.000 12.000 )- rezult. La 31.12 rezult la 01.01 Valoarea actual a titlurilor =

10.600

10.600 43.600

% = 264 Titluri puse in echivalenta 207 Fond comercial

% 263 54.000 Imobiliz. Fin. Sub forma de interese de partic. 761 200 Venituri din imobilizari financiare

Daca exista un indiciu conform caruia o investitie intr-o intreprindere asociata este depreciata, pierderea aferenta proportiei detinute este alocata, mai intai, oricarui fond comercial ramas. Pierderea din depreciere 69.000- 10.000 = 59.000 Din care participatiei detinute, 20% x 59.000 = 11.800 681 = 2907 Provizioane pentru fondul comercial 11.800 Valoarea fondului comercial (43.600 11.800 )= 31.800 Bilant consolidat la 31.12.2004 - metoda punerii in echivalenta Specificare Active non-curente Investitie in S Titluri puse in echivalenta Fond comercial Total Capital social Rezultat dupa impozitarea profitului Datorii curente Total P 212.000 54.000 Ajustari 0 -54.000 10.600 43.600 ; -11.800 Consolidat 212.000 0 10.600 31.800 254.400 200.000 32.400 22.000 254.400

266.000 200.000 44.000 22.000 266.000

200 -11.800 0

736.
31.12.2004 Specificare Investitie in S la cost S cont curent Casa si banci Active nete diverse Total Capital social Rezultat dupa impozitarea profitului P cont curent Total P cumpara 15.000 actiuni in S la 01.01.2004 P 38.000 20.000 20.000 82.000 160.000 100.000 60.000 160.000 S

46.000 32.000 78.000 20.000 40.000 18.000 78.000

298

profitul in balanta era de 24.000. Diferenta intre cont curent P = 18.000 si S = 20.000 , deoarece cecul emis in suma de 2.000 nu a ajuns la P. Ajustari P detine 15.000 din 20.000 adica 75% 1.1 Inregistrarea la P a cecului care nu a ajuns inca reducerea datoriei lui S 511 Valori de incasat = 267 Creante imobilizate 2.000 la P in bilant vom avea la S cont curent 18.000 la casa si banca 22.000 1.2. Investitia in S la valoarea de 38.000 se elimina cu: - capital social la - 20.000 x 75% = 15.000 - rezultat la data achizitiei 24.000 x 75% = 18.000 - genereaza fond comercial de = 5.000 % = titluri 15.000 Capital social S 18.000 Rezultat reportat 5.000 Fond comercial 38.000

2. Eliminarea creantelor si a datoriilor reciproce Creanta La P se elimina cu datorie la S = 18.000 3. Interesul minoritar 25% x 20.000 = 5.000 - cap. social 25% x 24.000 = 6.000 - rezultat 25% x (40.000 24.000) = 4.000 - interes in profit curent Bilant consolidat la 31.12.2004 Specificare Investitie in S Fond comercial S cont curent Casa si banci Active nete diverse Total Capital social Rezultat dupa impozitarea profitului P cont curent Interes minoritar Interes minoritar in rezultat curent Total P 38.000 18.000 22.000 82.000 160.000 100.000 60.000 S Ajustari -38.000 5.000 -18.000 46.000 32.000 78.000 20.000 40.000 18.000 Consolidat 0 5.000 0 68.000 114.000 187.000 100.000 72.000 0 11.000 4.000 187.000

-15.000 -5.000 -18.000 -6.000 -4.000 -18.000 +5.000 +6.000 +4.000

160.000

78.000

737.
299

31.12.2004 Specificare Investitie in S la cost Stocuri Active nete diverse Total Capital social Rezultat dupa repartizare Total P 150.000 24.000 166.000 340.000 100.000 240.000 340.000 S 10.000 190.000 200.000 80.000 120.000 200.000

P achizitioneaza 64.000 actiuni la 01.01.2004 La data achizitiei profit dupa repartizare erau 100.000. S vinde lui P bunuri pt 160.000 cu adaos de 25%. La data bilantului la P mai exista marfa in stoc de 10.000 1. Procentaj detinere: 64000/80.000= 80% 2. Fond comercial Suma platita = 150.000 Capital social = 80.000 x 80% = 64.000 Rezultat =100.000 x 80% = 80.000 Fond comercial = 150.000 (64.000 + 80.000) = 6.000 3. Eliminare tranzactii reciproce Profit inclus in stocurile de 10.000 10.000 /1.25 x 25% = 2.000 Are loc reducerea valorii stocurilor de la P cu 2.000, prin inregistrarea unei pierderi 117/ P = 371/P 2.000 4. Eliminare titluri detinute la S Investitia in S la valoarea de 150.000 se elimina cu: - capital social la - 80.000 x 80% = 64.000 - rezultat la data achizitiei 100.000 x 80% = 80.000 - genereaza fond comercial de = 6.000 64.000 80.000 6.000 % = titluri 150.000 Capital social S Rezultat reportat Fond comercial

5. Interesul minoritar 20% x 80.000 = 16.000 20% x 100.000 = 20.000 interes in profit curent 20% x (120.000 100.000) = 4.000 Bilant consolidat la 31.12.2004 Specificare P S Ajustari Consolidat

300

Investitie in S Fond comercial Stocuri Active nete diverse Total Capital social Rezultat dupa impozitarea profitului

150.000 24.000 166.000 340.000 100.000 240.000 10.000 190.000 200.000 80.000 120.000

-150.000 6.000 -2.000

Interes minoritar Interes minoritar in rezultat curent Total

-64.000 -16.000 -80.000 -2.000 -20.000 -4.000 +16.000 +20.000 +4.000

0 6.000 32.000 356.000 394.000 100.000 254.000

36.000 4.000 394.000

340.000

200.000

738.
31.01.2005

Specificare Active nete Total Capital social actiuni ordinare Rezultat dupa repartizare Capital social actiuni preferentiale Total

Sume S 360.000 360.000 200.000 60.000 100.000 360.000

P are la 31.01.2005 rezultat dupa repartizare = 300.000 La 31.01.2002 P achizitioneaza : - 70% din capitalul in actiuni ordinare => cost = 180.000 - 40% actiunile preferentiale al lui S => cost = 44.000 Rezultatul dupa repartizare la data achizitiei al lui S = 20.000 Fond comercial Suma platita actiuni 180.000 + 44.000 =224.000 Capital social = 200.000 x 70% = 140.000 Rezultat = 20.000 x 70% = 14.000 Capital actiuni preferentiale = 40% x 100.000 = 40.000 Fond comercial = Pret achizitie - Capitaluri proprii la data achizitiei = Pret achizitie - Capital social + rezultat la data achizitiei = 224.000 ( 140.000 + 14.000 + 40.000) = 30.000

739.
Interesul minoritar Capital actiuni comune = 30% x 200.000 = 60.000 Rezultat la data achizitiei = 30% x 20.000 = 6.000 Capital actiuni preferentiale = 60% x 100.000= 60.000 Interes la data achizitiei = 126.000 interes in profit post achizitie = 30% x (60.000 20.000) =12.000

301

Interes minoritar total =

138.000

740.
31.12.2004 Specificare Active non curente cost amortizare 180.000 act comune in B la cost 100.000 act. Preferentiale in B la cost Creanta la B Active curente Total Capital social actiuni ordinare 8% actiuni preferentiale necumulate 7% capitaluri imprumutate Rezerve reevaluare Rezultat dupa repartizarea profitului Datorii Total A 760.000 370.000 110.000 20.000 400.000 1.660.000 1.000.000

450.000

100.000 300.000 260.000 1.660.000

287.000 737.000 240.000 160.000 80.000 60.000 132.000 65.000 737.000

Achizitia la 30.06.2001 Procentaj de detinere actiuni ordinare = 180.000/ 240.000= 75% Procentaj achizitie actiuni preferentiale = 100.000/ 160.000 = 62.5% Rezerva din reevaluare si rezultatul dupa repartizare ale lui A sunt de 24.000 si 61.000 la data achizitiei. Probabil e o greseala si in loc de A trebuie sa fie B. 1. Fond comercial Suma platita actiuni = 370.000 + 110.000 = 480.000 Capital social = 240.000 x 75% = 180.000 Rezerva din reevaluare = 24.000 x 75% = 18.000 Rezultat = 61.000 x 75 % = 45.750 Capital actiuni preferentiale = 62.5% x 160.000 = 100.000 Fond comercial = Pret achizitie - Capitaluri proprii la data achizitiei = Pret achizitie - Capital social + rezultat la data achizitiei + rezerve = 480.000 ( 180.000 + 18.000 + 45.750 + 100.000) = 480.000 343.750 = 136.250 2. interes minoritar la data bilantului Capital social = 240.000 x 25%= Rezerva din reevaluare = 24.000 x 25% = Rezultat = 61.000 x 25 % = Capital actiuni preferentiale = 37.5% x 160.000= Interes la data achizitiei = Interes post achizitie = 25% (60.000- 24.000)= + 25% (132.000-61.000) = Total post achizitie = 3. Eliminare profit intern 45.600/1.20 x 20% = 7.600 Pierdere grup = stocuri grup 4. Eliminare datorii interne 7.600 60.000 6.000 15.250 60.000 141.250 9.000 rezerve 15.250 rezultat 24.250

302

Datorie B = creanta A

20.000 20.000

A creanta asupra lui B = B datorie la A Bilant consolidat la 31.12.2004 Specificare

A 760.000 370.000 110.000 20.000 400.000 1.660.000 1.000.000

B 450.000

Ajustari 0 -370.000 -110.000 -20.000 +136.250 -7.600 -180.000 -60.000 -100.000 -60.000 -20.000 -18.000 -6.000 -9.000 -45.750 -15.250 -15.250 -7.600 0 +60.000 +60.000 +6.000 +15.250 +9.000 +15.250

Consolidat 1.210.000 0 0 0 136.250 679.400 2.025.650 1.000.000 0 60.000 127.000 348.150

Active non curente cost amortizare 180.000 act comune in B la cost 100.000 act. Preferentiale in B la cost Creanta la B Fond comercial Active curente Total Capital social actiuni ordinare 8% actiuni preferentiale necumulate 7% capitaluri imprumutate Rezerve reevaluare Rezultat dupa repartizarea profitului

287.000 737.000 240.000 160.000 80.000 60.000 132.000

100.000 300.000

Datorii Interes minoritar

260.000

65.000

325.000 141.250

Interes minoritar post achizitie Total 1.660.000 737.000

24.250 2.025.650

741.
31.12.2004 Specificare Active non curente Investitie in B Active curente Total Capital social actiuni ordinare Capital social actiuni preferentiale Rezultat dupa repartizarea profitului Dividende propuse Datorii Total A 200.000 110.000 90.000 400.000 200.000 160.000 40.000 400.000 B 184.000 62.000 246.000 100.000 20.000 84.000 20.000 22.000 246.000

Achizitia anterioara Procentaj de detinere - 80% Rezultatul dupa repartizare ale lui B sunt de 24.000 la data achizitiei.

303

1. Fond comercial Suma platita actiuni =110.000 - 7.000 =103.000 Capital social = 100.000 x 80% = 80.000 Rezultat = 24.000 x 80% =19.200 Fond comercial = Pret achizitie - Capitaluri proprii la data achizitiei = Pret achizitie - (Capital social + rezultat la data achizitiei ) = 103.000 (80.000 + 19.200) = 103.000 99.200 = 3.800 Achizitie actiuni preferentiale = 30% x 20.000= 6.000 Suma platita = 7.000 Fond comercial = 7.000 6.000 = 1.000 Total fond comercial 4.800 Ajustari 1. Eliminare titluri detinute la B Investitia in B la valoarea de 110.000 se elimina cu: - capital social la= 100.000 x 80% = 80.000 - actiuni preferentiale =20.000 x 30% = 6.000 - rezultat la data achizitiei = 24.000 x 80% = 19.200 - genereaza fond comercial de = 4.800 % = titluri 80.000 Capital social S 6.000 Actiuni preferentiale 19.200 Rezultat reportat 4.800 Fond comercial 110.000

3. Depreciere fond comercial Rezultat grup = fond comercial 4.800 4. interes minoritar la data bilantului Capital social = 100.000 x 20% = 20.000 Rezultat = 24.000 x 20% = 4.800 Capital actiuni preferentiale =70% x 20.000= 14.000 Interes la data achizitiei = 38.800 Interes post achizitie = 20% (84.000- 24.000) = 12.000 Rezultat = Interes post achizitie 12.000 5. Inregistrare dividende preferentiale La B : Rezultat = Datorie dividend 4.000 La A : 30% x 4.000 = 1.200

Creanta dividend = Venit (rezultat) 1.200 6.Eliminare datorii si creante reciproce Datorie dividend B = Creanta dividend A 80% x 20.000 = 16.000 Datorie dividend B = Creanta dividend A 16.000 obisnuite 1.200 preferentiale

304

Bilant consolidat la 31.12.2004 Specificare Active non curente Investitie in B Fond comercial Active curente Total Capital social actiuni ordinare Capital social actiuni preferentiale Rezultat dupa repartizarea profitului 160.000 A 200.000 110.000 B 184.000 Ajustari 0 -110.000 +4.800 -4.800 +1.200 -1.200 -16.000 -80.000 -20.000 -6.000 -14.000 -19.200 -4.800 +1.200 -4.000 -4.800 -12.000 -16.000 +4.000 -1.200 0 +20.000 +14.000 +4.800 +12.000 Consolidat 384.000 0 0 136.000 520.000 200.000 0 200.400

90.000 400.000 200.000

62.000 246.000 100.000 20.000 84.000

Dividende propuse Datorii Interes minoritar Interes minoritar post achizitie Total 40.000

20.000 22.000

6.800 62.000 38.800 12.000 520.000

400.000

246.000

742.
31.12.2009 Specificare Active non curente Investitie in B Active curente Total Capital social actiuni ordinare 7% Capital social actiuni preferentiale Rezultat dupa repartizarea profitului Dividende propuse obisnuite Dividende propuse preferentiale Datorii diverse Total Achizitia anterioara A 420.000 146.000 226.200 792.200 400.000 240.000 40.000 112.200 792.200 B 221.200 86.800 308.00 100.000 80.000 76.000 5.000 2.800 44.200 308.00

305

Actiuni ordinare Actiuni preferentiale

Numar 75.000 32.000

Cost 116.000 30.000 146.000

Procentaj de detinere actiuni ordinare = 75.000/ 100.000 = 75% Rezultatul dupa repartizare ale lui B sunt de 40.000 la data achizitiei. Procentaj de detinere actiuni preferentiale = 32.000/ 80.000 = 40% 1. Fond comercial Suma platita actiuni = 116.000 + 30.000 =146.000 Capital social ordinar = 100.000 x 75% = 75.000 Rezultat = 40.000 x 75 % = 30.000 Capital social preferential = 80.000 x 40% = 32.000 Fond comercial = Pret achizitie - Capitaluri proprii la data achizitiei = Pret achizitie - (Capital social + rezultat la data achizitiei ) = 146.000 (75.000 + 30.000 + 32.000) = 146.000 137.000 = 9.000 Ajustari 1. Eliminare titluri detinute la B Investitia in B la valoarea de 146.000 se elimina cu: - capital social la B = 75.000 - actiuni preferentiale = 32.000 - rezultat la data achizitiei = 30.000 - genereaza fond comercial de 9.000 75.000 32.000 30.000 9.000 % = titluri Capital social S Actiuni preferentiale Rezultat reportat Fond comercial 146.000

2. interes minoritar la data bilantului Capital social = 100.000 x 25% = 25.000 Rezultat = 40.000 x 25% = 10.000 Capital actiuni preferentiale = 80.000-32.000 = 48.000 Interes la data achizitiei = 83.000 Interes post achizitie = 25% (76.000- 40.000) = 6.500 Rezultat = Interes post achizitie 3. Inregistrare dividende la A Dividende obisnuite 75% x 5.000 = 3.750 Creanta dividend = Venit (rezultat) Dividende preferentiale 32.000/80.000 =40% 40% x 2.800 = 1.120 Creanta dividend = Venit (rezultat) 1.120 4 . Eliminare datorii si creante reciproce Datorie dividend B = Creanta dividend A 1.120 Preferentiale 3.750 6.500

= 80.000 x 60%

306

Datorie dividend B = Creanta dividend A 5. eliminare profit intern profit = 84.000/ 1.2 x 20% profit = 14.000 rezultat grup = stocuri 14.000 Bilant consolidat la 31.12.2004 Specificare Active non curente Investitie in B Fond comercial Active curente

3.750 obisnuite

A 420.000 146.000 226.200

B 221.200

Ajustari 0 -146.000 +9.000 +3.750 +1.120 -3.750 -1.120 -14.000 -75.000 -25.000 -32.000 -48.000 -30.000 -10.000 -6.500 +3.750 +1.120 -14.000 -3.750 -1.120 0 +25.000 +48.000 +10.000 +6.500

Consolidat 641.200 0 9.000 299.000

86.800

Total Capital social actiuni ordinare 7% Capital social actiuni preferentiale Rezultat dupa repartizarea profitului

792.200 400.000

308.00 100.000 80.000

949.200 400.000 0 260.370

240.000

76.000

Dividende propuse obisnuite Dividende propuse preferentiale Datorii diverse Interes minoritar Interes minoritar post achizitie Total

40.000 112.200

5.000 2.800 44.200

41.250 1.680 156.400 83.000 6.500 949.200

792.200

308.000

743.
P detine 100% din S CPP la 30.11.2004 Specificare Venituri din vanzari Costul vanzarilor Profit brut Impozit profit Profit net P 17.000 15.300 1.700 800 900 S 4.400 3.960 440 200 240 Consolidat 21.400 19.260 2.140 1.000 1.140

307

744.
P detine 75% CPP la 30.11.2004 Specificare Venituri din vanzari Costul vanzarilor Profit brut Impozit profit Profit net Din care : - grup 75% - interes minoritar 25%

P 17.000 15.300 1.700 800 900

S 4.400 3.960 440 200 240

Consolidat 21.400 19.260 2.140 1.000 1.140 855 285

745.
CPP la 30.11.2004 Specificare Venituri din vanzari Costul vanzarilor Profit brut Impozit profit Profit net Profit reportat : P = 4.600 S = 800 La data achizitiei profitul reportat al lui S era 200 Profit ce revine lui P la data achizitiei = 75% x 200 = 150 P 17.000 15.300 1.700 800 900 S 4.400 3.960 440 200 240 Consolidat 21.400 19.260 2.140 1.000 1.140

La 30.11.2003 rezerva post achizitie la S era de 800 200 = 600

Se elimina rezerva de la achizitie 800 200 = 600 Interes minoritar la achizitie = 200 x 25% = 50 Interes post achizitie = 600 x 25% = 150 Specificare P S ajustari consolidat Rezultat reportat 4600 800 - 50 - 150 5.200 - interes minoritar 25% +50 +150 200 5.400

308

Specificare Rezultat reportat - interes minoritar Total 25%

P 4.600

S 800

Ajustari -50 -150 +50 +150

Consolidat 5.200 200 5.400

746.
A detine 80% din B B declara dividende 20.000 - pentru A = 16.000 - pentru Interes minoritar = 4.000 La data achizitiei rezerva lui B = 4.000 1. Interes minoritar la achizitie 20% x (2.000 +4.000) = 1.200 procent din cap. Soc. + rezerve 2. Inregistrarea dividendelor B Rezultat = Datorii 20.000 3. Inregistrare la A Creanta dividende = venit (rezultat) 16.000

4. Eliminare datorii si creante interne Datorie B = Creanta A 16.000 Efectul asupra grupului trebuie sa fie 0 5. Dividend pentru interesul minoritar = 4.000

747.
P detine 75% din S Ajustari 1. Eliminare dividende La A : rezultat = dividend de primit de la S 3 La B : dividende platite = rezultat 3 Specificare Venituri din vanzari Costul vanzarilor P 4.800 4.320 S 1.600 1.440 Ajustari 0 Consolidat 6.400 5.760

309

Profit exploatare Venit din investitii financiare Dividend de primit de la S Profit brut Impozit profit Profit dupa impozitare (net) Dividende platite Rezultat dupa repartizare Din care : - grup 75% - interes minoritar 25%

480 3 483 230 253 253

160 -3 160 76 84 -4 80

640 0 640 306 334 -1 333 250 83

748.
Specificare Venituri din vanzari Costul vanzarilor Profit exploatare Dividend incasat de la S Dividend de primit de la S Profit brut Impozit profit Profit dupa impozitare (net) Dividende platite Dividende de platit (propuse) Rezultat dupa repartizare Din care : - grup 75% - interes minoritar 25% P 4.800 4.320 480 3 12 495 230 265 120 145 S 1.600 1.440 160 Ajustari 0 Consolidat 6.400 5.760 640 0 0 640 306 334 -1 124 209 189.25 19.75

-3 -12 160 76 84 -4 16 64

3 -12

Rezultat dupa repartizare : = 209 Din care - grup = 130 +79 x 75% = 189.25 - interes minoritar = 79 x 25% = 19.75 rezultat S cu ajustari = 84 1 4 = 79 rezultat P cu ajustari = 480 230 120 = 130

749.
P detine - 80% capital social obisnuit - 40% capital preferential Interes minoritar 1. Eliminare dividende obisnuite platite lui P = 160 x 80% = 128 2. Eliminare dividende preferentiale platite lui P = 20 x 40% = 8

Specificare Venituri din vanzari Costul vanzarilor

S
5.400 4.600

Ajustari

Recalculat 5.400 4.600

310

Profit din exploatare brut Impozit profit Profit net Dividende platite preferentiale Dividende platite obisnuite Rezultat dupa repartizare

800 280 520 20 160 340

-8 -128

800 280 520 12 32 476

Din rezultatul ramas dupa repartizare de 476 => 20% este interesul minoritar = 476 x 20% = 95.2

750.
La 31.07.2004 Specificare Venituri din vanzari Costul vanzarilor Profit brut Impozit profit Profit dupa repartizare P 2.860 2.320 540 270 270 S 1.200 1.008 192 96 96

La 01.08.2003 : Rezultatele dupa repartizare au fost 1.800 si 400 P achizitioneaza 75% din S la 01.03.2004. Perioada de detinere 5 luni. Interesul minoritar in rezultatele lui S = 96 x 7/12 + 96 x 5/12 x 25% = 56 + 10 = 66

CPP consolidat 31.12.2004 Specificare Venituri din vanzari Costul vanzarilor Profit brut Impozit profit Profit dupa repartizare Din care : - grup 75% - interes minoritar 25% P 2.860 2.320 540 270 270 S 1.200 1.008 192 96 96 Consolidat 4060 3.328 732 366 366 300 66

751.
La 01.03.2004 S a platit dividend de 24 tratat ca revenire la societate mama investitie neta mai mica

752.
Dividendul este venit financiar

311

753.
Procent de detinere T in L = 120.000 / 200.000 = 60% ajustari

- La T : eliminare venituri din actiuni in grup = 15.024 cu: - La W : dividende platite = 3.904 x 75% = 2.928 - La L : dividende platite = 20.160 x 60% = 12.096 Pentru IM se retin 25% din Rezultat dupa repartizare al lui W = 2.928 x 25% = 732 40% din Rezultat dupa repartizare al lui L = 15.120 x 40% = 6.048 25% din Profitul reportat al lui W = 14.152 x 25% = 3.538 40% din Profitul reportat al lui L = 47.880 x 40% = 19.152

Specificare Venituri din vanzari Costul vanzarilor Profit brut Cheltuieli distributie Venituri din actiuni in grup Profit inainte de impozitare Impozit profit Profit dupa impozitare (net) Dividende platite Rezultat dupa repartizare Interes minoritar in profit Profit reportat Interes minoritar rezerva

T 432.600 272.538 160.062 -43.260 15.024 131.826 56.238 75.588 40.000 35.588

W 48.800 30.744 18.056 -4.880 0 13.176 6.344 6.832 3.904 2.928

L 252.000 158.760 93.240 -25.200 0 68.040 32.760 35.280 20.160 15.120

Ajustari 0 0 0 0 -15.024 0 0 0 -2.928 -12.096 -732 -6.048 +732 +6.048 -3.538 -19.152 +3.538 +19.152

Consolidat 733.400 462.042 271.358 73.340 0 198.018 95.324 102.676 49.040 46.856 6.780 112.798 22.690

73.456

14.152

47.880

754.
Specificare Venituri din vanzari Costul vanzarilor Profit exploatare Cheltuieli administrative Venituri din actiuni in grup Profit brut Impozit profit Profit dupa impozitare (net) A 13.912 6.216 7.696 -2.368 280 5.608 2.516 3.092 B 6.580 2.940 3.640 -1.120 0 2.520 1.190 1.330 Ajustari -750 -600 0 0 -280 0 0 0 Consolidat 19.742 8.556 11.186 -3488 0 7.698 3.706 3.992

312

Dividende platite Rezultat dupa repartizare Interes minoritar in profit 630 x 0.4 Profit reportat Interes minoritar rezerva

1.600 1.492 1.594

700 630 7.910

-280 -252 252 -3.164 3.164

2.020 1.720 252 6.340 3.164

1) A detine 60% din B : 12.000/20.000 x100 40% actiuni preferentiale Ajustari: La A : dividendele de 280 - cu dividende platite de B = 700 x 40% = 280 2) A vinde lui B bunuri la cost de 1.000, venit 1.250 profit = 25% La sf anului B mai are 60% din bunuri Cost 600 la A - cost la B - 600 +25% x 600 =750 A : 707 => 750 607 = > 600 Profit intern nerealizat = 150 Repun Cheltuiala de = 600 Elimin venit de =750 Interes minoritar in profit = 630 x 40% = 252 - pe seama rezultatului Interes minoritar rezerva = 7.910 x 40% = 3.164 - pe seama profit reportat

755.
La inceputul exercitiului 2005, societatea-mama P a vandut filialei S un utilaj: pret de vanzare 50.000 lei, valoarea de achizitie a utilajului 40.000 lei, Cost istoric 40.000 , in momentul vanzarii - valoare contabila neta 30.000 lei. Amortizarea este 20% din costul anual. Amortizarea anual ce va fi nregistrat de societatea S: 50.000 x 20% = 10.000; Amortizarea care ar fi trebuit sa o inregistreze anual societatea P daca nu s-ar fi vandut utilajul: 30.000 x 20% = 6.000 Reflectarea n contabilitate a operatiunilor: - eliminarea beneficiului din vnzare i repunerea amortizrii: 121 = % 281 213 20.000 Pret de vanzare - Valoarea neamortizata = [50.000 -30.000 ] 10.000 10.000 = [50.000 - 40.000 ]

- corectarea amortizrii aferente anului n care s-a vndut activul: 281 = 6811 4.000 = [10.000 - 6.000 ]

Operaiuni reflectate n contul de profit si pierdere: - eliminarea profitului din vnzare 7583 = % 50.000 Venituri din vnzarea activelor si alte operaii de capital

313

121/ P 20.000 6583 30.000

Cheltuieli privind activele cedate si alte operatii de capital

- corectarea amortizrii aferente anului n care s-a vndut activul 121/ = 6811 4.000

756. 757.

758.
A i B asociere n participaie de forma activiti controlate n comun (proprii ch., venit.mp.egal) A cumpr 18.800, A vinde n numerar 20.000 A se mprumut pe termen scurt cu 10.000 pt.finanarea prii sale n asociere B cumpr 21.200, B vinde n numerar 23.200 La sf.asocierii soldul stocurilor deinute de A 1.200 n contabilitatea firmei A 1 Achiziia marf 371 = 401 18.800 2 nreg.adaosului comercial aferent mf.ach. 371 = 378 1.200 =20.000 18.800 3 Vnzarea n numerar a mrfii 5311 = 707 20.000 4 Descrcarea de gestiune pt.mf.vndut

314

607 = 371 18.800 378 = 371 1.200 5 Transmiterea a 1/2 din venituri 707 = 458/B 10.000 6 ncasarea mprumutului pe termen scurt 5121 = 5191 10.000 7 Transmiterea prii sale prin asociere 458/B = 5121 10.000 8 ncasarea a 1/2 din veniturile primite de la B 5121 = 458/B 11.600 = 23.200 /2 9 Trecerea pe venituri a prii primite 458/B = 707 11.600 10 nregistrare plus de marf 371 = 607 1.200 607 = 607 - 1.200 n contabilitatea firmei B 1 Achiziia marf 371 = 401 21.200 2 nreg.adaosului comercial aferent mf.ach. 371 = 378 2.000 = 23.200 21.200 3 Vnzarea n numerar a mrfii 5311 = 707 23.200 4 Descrcarea de gestiune pt.mf.vndut 607 = 371 21.200 378 = 371 2.000 5 nreg.a 1/2 din veniturile de transmis ctre A 707 = 458/A 11.600 6 Transmiterea a 1/2 din venituri ctre A 458/A = 5121 11.600 7 ncasarea prii din asociere de la A 5121 = 458/A 10.000 8 Trecerea pe venituri a prii primite 458/A = 707 10.000

759.
S-au fabricat 1.200 buc. produse finite, nivelul normal de activitate 1.000 buc. Fabricarea a implicat urmtoarele costuri: - costul cu materiile prime: 500.000 UM - costul cu manopera direct: 300.000 UM - regia fix (120.000 UM): - amortizarea utilajelor pt.fabricarea produselor: 50.000 UM - costuri cu ntreinerea seciilor nn care se fabric produsele: 70.000 UM - costuri indirecte cu materii prime i materiale: 80.000 UM - costuri indirecte cu fora de munc: 160.000 UM - pierderi de mat.peste limitele normale admise: 10.000 UM nu se include n costul stocurilor, ci sunt recunoscute

315

drept cheltuieli ale perioadei n care au survenit - costuri de desfacere: 25.000 UM sunt costuri neproductive neincluse n valoarea stocurilor, dar se deduc din profit n perioada n care se realizeaz Costul de prelucrare al stocurilor conform IAS 2 ? Conform IAS 2 costul de prelucrare al stocurilor = costuri directe (valoarea materiilor prime i a materialelor consumabile, precum i a forei de munc consumate) + regia fix de producie sau costurile indirecte de producie (de ex.: amortizrile, ntreinerea seciilor i a utilajelor, costurile cu conducerea i administrarea seciilor) + regia variabil de producie (costurile indirecte cu materiile prime i materialele, precum i cu fora de munc) Ghidul pt.nelegerea i aplicarea IAS 2, la pag. 86 arat: "costurile, reprezentnd regia fix de producie, se impun a fi tratate diferit: - n condiiile capacitii normale de producie i chiar n condiiile de supraproducie, alocarea regiei fixe se realizeaz pe fiecare unitate de produs, n funcie de producia realizat. n cazul supraproduciei, se realizeaz o diminuare a valorii alocate pe fiecare produs, ca urmare a volumului mai mare de producie realizat, iar stocurile sunt evaluate la costul lor de obinere." Astfel, pt.c este supraproducie (1.200 buc.produse > 1.000 buc.nivel normal de producie) regia fix care se ia n calculul costului stocurilor nu este 120.000 UM, ci 100.000 UM determinat astfel: 120.000 UM . 1.200 buc. x . 1.000 buc. x = (120.000 x 1.000) / 1.200 = 100.000 UM Deci, costul de prelucrare al stocurilor = 500.000 + 300.000 + 100.000 + 80.000 + 160.000 = = 1.140.000 UM

760.
S-au fabricat 600 buc.produse finite, nivelul normal de activitate 1.000 buc. Fabricarea a implicat urmtoarele costuri: -costuri directe aferente unitilor produse: 80.000 UM - regia fix (amortizarea utilajelor pt.fabricarea produselor): 120.000 UM - regia variabil de prod.: 240.000 UM Costul de prelucrare al stocurilor conform IAS 2 ? Ghidul pt.nelegerea i aplicarea IAS 2, la pag. 86 arat: "costurile, reprezentnd regia fix de producie, se impun a fi tratate diferit: - n condiiile unei producii sczute sau neutilizarea activului/capacitii de producie, cota de alocare este aceeai ca i n condiiile utilizrii capacitii de producie n condiii normale, adic nu se majoreaz valoarea alocat pe unitate de producie realizat. Diferena nealocat din regia fix, determinat de subproducie, reprezint

316

o cheltuial a perioadei." Deoarece nivelul produciei obinute este mai mic dect cel normal, evaluarea stocurilor se face la un cost mai mic prin nealocarea n totalitate a regiei fixe. 1.000 buc. .. 120.000 UM 600 buc. .. x x = (600 x 120.000) / 1.000 = 72.000 UM 120.000 UM 72.000 UM = 48.000 UM tratat ca i o cheltuial a perioadei, o pierdere Deci, costul de prelucrare al stocurilor = 80.000 + 72.000 + 240.000 = 392.000 UM

761.
S-au importat 1.000 paltoane pt.care se cunosc datele: valoarea n vam: 25.000 UM - taxe vamale: 2.500 UM - cheltuieli de transport pe parcurs intern: 3.000 UM - cheltuieli de manipulare: 100 UM - prime de asigurare a mf. Pe parcursul transportului: 900 UM - reducere comercial primit de la furnizor: 600 UM - dif.curs val.rez.din plata furniz.extern: 100.000 lei (100 UM) - pre general de vnzare pe piaa intern: 70 UM/palton - contract ferm de vnzare: 800 paltoane x 60UM/palton - comisioane pltite la vnzare: 34 UM/palton nregistrate ca i cheltuieli ale perioadei

Evaluarea stocului de mrfuri la sf.ex.financiar conform IAS 2 ?

Conform IAS 2 costul de achiziie al stocurilor = pre de cumprare negociat + cheltuieli accesorii (ch.de transport-aprov., ch.de asigurare pe durata transportului, ch.de manipulare, ncrcare-descrcare, comisioane intermediari, dif.de curs valutar) + impozite i taxe nerecuperabile (comisioane vamale, taxe vamale, accize, TVA) reducerile de pre cu caracter comercial primite de la furnizor Costul de achiziie al paltoanelor = [(25.000 + 2.500 + 3.000 + 100 + 900) - 600]+ 100= 31.000 UM 31.000 UM pt.1.000 paltoane => 31 UM/palton Stoc iniial: 1.000 paltoane x 31 UM/palton = 31.000 UM (la cost de achiziie) Stoc iniial: 1.000 paltoane x 60 UM/palton = 60.000 UM (la pre de vnzare) Vnzare: 800 paltoane x 60 UM/palton = 48.000 UM (la pre ferm de vnzare) Stoc final: 200 paltoane x 60 UM/palton = 12.000 UM (la pre de vnzare) Specificare Val.intrat de paltoane(1.000 buc.) Cost de achiziie 31.000 UM Pre vnzare 60.000 UM

317

Val.mf.destinat vnzrii

31.000 UM

60.000 UM

Ponderea costului n pre vnz.= 31.000/60.000 x 100 = 51,66% Val.vnz.n cursul anului 48.000 UM Val.soldului final de mf. 12.000 UM Val.estimat a stocului final de mf. la cost achizitie = 12.000 x 51,66% = 6.199,2 UM

762.
Cheltuieli totale de producie: 462.100 UM Din procesul de producie au rezultat: - 1.000 t.produs principal - 300 t.produs secundar exist contract ferm de vnzare la pre stabilit de 30 UM/t. Cheltuieli suplimentare legate de vnzare: 1.500 UM excluse din costul stocurilor, contabilizate ca i cheltuieli ale perioadei Costul unitar de prelucrare al produsului principal ? Cpr = Ccupl - [(Vsi - CSi) + (Vsi - CSi) + + (Vsi - CSi) ] unde Cpr costul produsului principal Ccupl costurile totale ale produciei cuplate Vsi valoarea de vnzare relativ a produsului secundar i Csi costul specific ataat produsului secundar i Cost total al prod.realizate: = 462.100 UM (-) val.de valorif.a produsului secundar: 300 t. x 30 UM/t. = - 9.000 UM Cost total de prod.al produsului principal = 453.100 UM Cantitatea realizat de produs principal: 1.000 t. Cost unitar al produsului principal: = 453.100 / 1.000 = 453,1 UM/t.

763.

Categorie stoc Rochii dama Papusi Ghiozdane Cravate Deodorante

Cantitate cost/unitate VRN/unitate 600 30 34 300 40 36 300 50 52 900 100 90 600 80 82

Evaluarea stocului de mf.la sf.ex.financiar conform IAS 2 ? = > Evaluarea stocului de mf.la sf.ex.financiar conform IAS 2 (folosind metoda costului total)

318

Categorie stoc Rochii dama Papusi Ghiozdane Cravate Deodorante Val. recunoscuta in sit. Financiare

Val la cost Cantitate cost/unitate VRN/unitate achizitie 600 30 34 18,000 300 40 36 12,000 300 50 52 15,000 900 100 90 90,000 600 80 82 48,000 183,000

VRN 20,400 10,800 15,600 81,000 49,200 177,000

Val. recunoscuta in

177,000

Stocurile de mf .n val.de 177.000 UM se refl.n sit.financiare anuale la o val.ce se obine prin utilizarea sau vnzarea lor. => diminuarea val.stocurilor sub cost, pn la VRN => orice depreciere este tratat ca o cheltuial a perioadei VRN = valoare realizabila neta

764 + 765.
Categorie stoc Rochii dama matase - masura 40 - masura 42 - masura 44 Rochii dama stofa - masura 46 - masura 48 Cantitate cost/unitate VRN/unitate 600 300 300 900 600 30 40 50 100 80 34 36 52 90 82

Evaluarea stocului de mf.la sf.ex.financiar conform IAS 2 ?

1) Valoarea la care stocurile sunt recunoscute n sit.financiare folosind metoda de calcul element cu element este urmtoarea:
Categorie stoc Rochii dama matase - masura 40 - masura 42 - masura 44 Rochii dama stofa - masura 46 - masura 48 Val. recunoscuta in sit. Financiare Val la cost Cantitate cost/unitate VRN/unitate achizitie 600 300 300 900 600 30 40 50 100 80 34 36 52 90 82 18,000 12,000 15,000 90,000 48,000 135,000 VRN 20,400 10,800 15,600 81,000 49,200 127,800 Val. recunoscut 18,000 10,800 15,000 81,000 48,000 172,800

Val.rec.n sit.fin. 172.800

319

Cnd se folosete metoda articol cu articol sau element cu element, costul i val.de pia pt.fiecare articol din stoc sunt evaluate la preul cel mai mic. 2) Valoarea la care stocurile sunt recunoscute n sit.financiare folosind metoda pe categorii de articole (ocazie cu care se compar costul total i VRN a fiecrei categorii de articol; fiecare categorie/articol este recunoscut n sit.financiare la val.cea mai mic dintre costul i VRN specific) este urmtoarea:
Categorie stoc Rochii dama matase - masura 40 - masura 42 - masura 44 Rochii dama stofa - masura 46 - masura 48 Val la cost Cantitate cost/unitate VRN/unitate achizitie 45,000 600 30 34 18,000 300 40 36 12,000 300 50 52 15,000 138,000 900 100 90 90,000 600 80 82 48,000 VRN 46,800 20,400 10,800 15,600 130,200 81,000 49,200 Val. recunoscuta in sit. Financiare 45,000

130,200

Cnd se folosete metoda pe categorii de articole, val.recunoscut n sit.financiare este evideniat pe fiecare categorie n parte. Sau ? 764. Total rochii matase Cost 600*30+300*40+300*50=45000 VRN 600*34+300*36+300*52 =20400+10800+15600=46.800 Stocul nu este depreciat Se prezinta la cost Total stoc rochii stofa Cost 900*100+600*80=138.000 VRN 900*90+600*82 =130.200 Stoc depreciat se prezinta la VRN se inregistreaza depreciere 681 = 391 7.800

766.
Anul N: - costul de mf.la cost de 10UM (cost de achiziie) - preul general de vnzare practicat pe pia: 12 UM - ch.generale de vnz.: 4 UM Anul N+1: - mrfurile sunt n stoc - preul general de vnzare practicat pe pia: 13 UM - ch.generale de vnz.: 4 UM Evaluarea stocului de mf.la sf.ex.financiar N+1 conform IAS 2 ? Conform IAS 2 val.stocului de marf reflectat n sit.financiare de la sf.ex.fin. N este de 8 UM pt.c: - costul de achiziie: 10 UM - VRN = 12 UM 4 UM = 8 UM

320

Dintre cele 2 valori de mai sus se alege cea mai mic. Pentru anul N+1 avem urmtoarea situaie a stocului evaluat la: - cost de achiziie: 10 UM - VRN = 13 UM 4 UM = 9 UM La sf.ex.financiar N+1, conform IAS 2, stocurile de mf.sunt evaluate la 9 UM (cea mai mic val.dintre costul de 10 UM i VRN de 9 UM).

767.
Anul N: stoc de stof achiziionat la 10 UM ;; VRN de 8 UM - la sfarsit.ex.fin.N Anul N+1: cost de producie al unor costume din stof de 25 UM ; pre general de vnzare practicat pe pia de 30 UM Evaluarea stocului de mf.la sf.ex.financiar N conform IAS 2 ? VRN = valoare realizabila neta Conform IAS 2 valoarea stocului de mrfuri refl.n sit.financiare din ex.N este de 8 UM. n ex.fin.N+1 se efectueaz o nou evaluare a VRN. Dac acele situaii care au determinat decizia de a diminua valoarea stocului pn la VRN au ncetat s mai existe, atunci valoarea cu care s-a reflectat diminuarea se va storna, astfel nct noua valoarea contabil a stocului s fie egal cu cea mai mic valoare dintre cea de intrare i valoarea realizabil net revizuit.

768.
- achiziie stoc de stof la ncep.ex.fin.N la cost de 10 UM - pre general de vnzare practicat de 9 UM, -cost de nlocuire de 8 UM - n ex.fin.N+1 stofa este utilizat pt.obinerea unor costume cu cost de prod.de 25 UM - pre general de vnzare practicat pe pia la costum 20 UM Evaluarea stocului de mf.la sf.ex.financiar N conform IAS 2 ? Dac costul produselor finite va depi VRN (preul general de vnzare), atunci costul materialelor aferente se diminueaz pn la VRN. n acest caz, costul de nlocuire al materialelor poate fi cea mai adecvat msur a VRN. Apreciind VRN ca fiind preul general de vnzare practicat pe pia pt.stocul de stof, observm c acesta este de 9 UM < costul de achiziie de 10 Um, dar stocul de stof fiind utilizat pt.obinerea unui produs ce se realizeaz la costuri superioare preului de vnzare, recunoaterea n situaiile financiare se face la VRN = costul de nlocuire de 8 UM.

769.
Solduri iniiale la 31.12.2000: - instalaie la val.de 280.000.000 lei , reevaluat la 01.01.2001 la val.de 325.000.000 lei (durat de via util rmas: 20 ani de la data reevalurii) - amortizare contabil: 114.000.000 lei

321

- amortiz.fiscal: 228.000.000 lei Reeval.nu a afectat profitul anului 2001, iar autoritile fiscale nu au ajustat baza de impozitare a instal.pt.a reflecta reevaluarea. Implicaii fiscale ? Val.net contabil = 280.000.000 114.000.000 = 166.000.000 lei/20 ani = 8.300.000 lei /an Rezerva din reevaluare = valoarea reevaluat valoarea net contabil Rezerva din reevaluare se nregistreaz n bilan la capitalurile proprii, fr a afecta ct.121 ; eventualele datorii sau creane aferente reevalurii se vor nregistra n bilan, fr a afecta ct.121. Dac reevaluarea contabil nu afecteaz profitul impozabil al perioadei n care are loc reevaluarea , baza de impozitare a activului nu se ajusteaz. Recuperrile viitoare ale valorii nete contabile reevaluate au ca rezultat: flux de beneficii economice impoz. > ch.cu amortizarea ce se vor putea deduce n scopuri fiscale Val.net contabil a activului reevaluat Baza de impozitare = Diferenta temporara de impozit Datoria de impozit amnat Rezerva din reevaluare: 325.000.000 166.000.000 = 159.000.000 lei/20 ani = 7.950.000 lei /an Amortizare contabila = 325.000.000 lei / 20 ani = 16.250.000 lei /an 7.950.000 7.950.000 x 16% = 6.678.000 lei

Baza impozabil = 280.000.000 228.000.000 = 52.000.000 lei


Val.reeval.a instal. (325.000.000 lei) > val.net contabil (166.000.000 lei) cu (159.000.000 lei) = rezerva din reevaluare n urma nregistrrii reevalurii instal., societatea va plti n viitor mai mult impozit cu 25.440.000 = 159.000.000 x 16% = lei dect ar fi normal din punct de vedere contabil, dac tranzacia nu ar fi avut consecine fiscale. Pe msur ce instalatia se amortizeaz, se poate vira proporional la rezultatul reportat o parte din diferena de reevaluare, dar fr impoz.amnat aferent (133.560.000 lei/20 ani = 6.678.000 lei). Alternativa pe care o are firma este s vireze integral, la momentul casrii sau cedrii, la rezultatul reportat, diferena din reevaluare, i nu pe msura amortiz.instalaiei. 1 nainte de reevaluare se anuleaz amort.instal.acumulata pn la acea dat 2813 = 213 114.000.000 2 nreg.reevalurii 213 = 105 133.560.000 213 = 4412 25.440.000 = 159.000.000 25.440.000 = 159.000.000 x 16% val. impozitului pe profit aferenta diferentei din reeval.

3 a Virarea unei pri din diferenta din reeval.la rez. reportat 105 = 117 6.678.000 3 b Virarea integral la ct.117, n momentul casrii sau cedrii 105 = 117 133.560.000

770.
322

Cost cldire: 50.000.000 lei (valoare contabil) LIPS: DURAT DE VIAT UTIL Chelt.cu amortizarea (nedeductibil fiscal) => baza impozabil nul Cldirea utiliz.de-a lungul duratei de via util, apoi nstrinat la val.rezidual = 0 => la ieire, nici un ctig de capital nu va fi impozitat, nici o pierdere nu va fi dedus. Implicaii fiscale ? Valoarea contabil Baza impozabil = Diferen temporar impozabil => 50.000.000 0 = 50.000.000 => Datorie de impozit amnat 50.000.000 x 16% = 8.000.000 Pe msura recuperrii val.contabile a activului, firma va obine un venit impozabil de 50.000.000 lei i va plti un impozit de 50.000.000 lei x 16% = 8.000.000 lei. Firma nu recunoate datoria rezultat de impozit amnat n valoare de 8.000.000 lei, deoarece aceasta rezult din recunoaterea iniial a activului. n anul urmtor, val.contabil a activului este de . => NU SE POATE CALCULA pt.c lipsete durata de via util. Oricum, pt.obinerea venitului impozabil = valoarea contabil a activului, firma va plti un impozit de determinat prin nmulirea valorii contabile cu 16%. Firma nu recunoate datoria de impozit amnat n valoare de X, pt.c aceasta rezult din recunoaterea iniial a activului.

771.
Instalaie n valoare de 100.000.000 lei - amortiz.contabil n 5 ani: 20.000.000 lei/an - amortiz.fiscal n 4 ani: 25.000.000 lei/an Firma anticipeaz vnzarea activului, fr a-l mai folosi. Dac activul se vinde rata este de 25%, dac se ob.alt venit din folosirea sa rata este de 30%. Implicaii fiscale ?

- mii lei Anii de folosinta Val. contab. Am. Contab. Am. Fiscala Val. neta contabila Diferenta temporara Baza impozitare impozab.

0 1 2 3 4 5

1 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000

2 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000

3 25,000 25,000 25,000 25,000

4 80,000 60,000 40,000 20,000

5 75,000 50,000 25,000 0

6=4-5 5,000 10,000 15,000 20,000

Firma recunoate anual o datorie de impozit amnat de 5.000.000 lei x 25% = 1.250.000 lei dac anticipeaz vnzarea activului, fr a-l folosi i o datorie de impozit amnat cu o valoare de 5.000.000 lei x 30% = 1.500.000 lei dac anticipeaz c va pstra activul i i va recupera valoarea contabil prin utilizarea sa.

772.
323

Utilaj n valoare de 25.000.000 lei - amortizat contabil n 2 ani: 12.500.000 lei - amortizat fiscal n 4 ani: 6.250.000 lei Firma anticipeaz pstrarea activului + recuperarea valorii sale contabile prin folosire Dac s-ar vinde rata este de 15%, dac s-ar obine alt venit n urma folosirii rata este de 20% - mii lei Anii de folosinta Val. contab. Am. Contab. Am. Fiscala Val. neta contabila Diferenta temporara Baza impozitare impozab.

0 1 2 3 4 total

1 25,000 25,000 25,000 25,000

2 12,500 12,500

25,000

3 6,250 6,250 6,250 6,250 25,000

4 12,500 0 0 0

5 18,750 12,500 6,250 0

6=4-5 -6,250 -12,500 -6,250 0

a) Firma recunoate anual o crean de impozit amnat n valoare de 6.250.000 lei x 15% = 937.500 lei, cu condiia s existe probabilitatea ca ea s obin suficient profit impozabil n perioadele viitoare pt.a putea beneficia de o reducere a impozitului, dac ar vinde activul fr a-l folosi . b) Firma recunoate anual o crean de impozit amnat n valoare de 6.250.000 lei x 20% = 1.250.000 lei, cu condiia s existe probabilitatea ca ea s obin suficient profit impozabil n perioadele viitoare pt.a putea beneficia de o reducere a impozitului, dac ar obine alt venit din folosirea activului.

773.
Cldire achiziionat la valoare de 80.000.000 lei - amortiz.contabil n 5 ani: 16.000.000 lei/an - amortiz.fiscal n 4 ani: 20.000.000 lei/an Beneficiile generate de utilizarea activului impozitate cu 25% Cldirea vndut peste cost n anul al-2-lea la pre de 100.000.000 lei impozitat cu 40% Implicaii fiscale ? - mii lei Anii de folosinta Val. contab. Am. Contab. Am. Fiscala Val. neta contabila Diferenta temporara Baza impozitare impozab.

0 1 2 3 4 5

1 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000

2 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000

3 20,000 20,000 20,000 20,000

4 64,000 48,000 32,000 16,000

5 60,000 40,000 20,000 0

6=4-5 4,000 8,000 12,000 16,000

Dac firma anticipeaz c va pstra activul i i va recupera valoarea contabil prin utilizarea sa, va recunoate o datorie de impozit amnat de 4.000.000 lei x 25% = 1.000.000 lei. Dac firma vinde cldirea n anul al 2 lea la preul de 100.000.000 lei (peste cost) amortizarea fiscal se va anula, iar datoria de impozit amnat se va calcula astfel:

324

Impozit amnat = (ncasri Val.contabil) x 40% + Amortiz.fiscal reintegrat x 16% = (100.000.000 80.000.000) x 40% + 20.000.000 x 16% = 11.200.000 lei 1 nregistrarea datoriei de impozit amnat 691 = 4412 11.200.000

774.
achiziioneaz de la 75% din aciuni pt.suma de 9.000 lei Specificare Construcii Mrfuri Clieni Furnizori Alfa 5.000 4.800 2.200 1.000 Beta 4.600 3.700 1.500 1.000

Val.just a activelor identificabile pt. este: - pt.construcii: 5.000 lei - pt.mrfuri: 4.900 lei - pt.clieni: 2.600 lei Valoarea just a datoriilor identificabile pt. este 1.000 lei Calcul fond comercial ? Evaluarea elementelor achiziionate n bilanul societii prin tratamentul de baz: Nr. Elemente Valoare recunoscut n bilanul firmei 1 Construcii 5.000 x 75% + 5.000 x 25% = 5.000 lei 2 Mrfuri 4.900 x 75% + 4.800 x 25% = 4.875 lei 3 Clienti 2.600 x 75% + 2.200 x 25% = 2.104 lei 4 Total active identificabile 5.000 + 4.875 + 2.104 = 11.979 lei 5 Furnizori 1.000 x 75% + 1.000 x 25% = 1.000 lei 6 Total datorii identificabile 1.000 lei 7 Active nete (rd.4 rd.6) 10.979 lei Fond comercial Sau : ? 774. 1 2 3 4 5 Constructii Marfuri Clienti Furnizori Total activ-furnizori 5 =1+2+3-4 Beta 4.600 3.700 1.500 1.000 8.800 Beta v. juste 5.000 4.900 2.600 1.000 11500 = Cost de achiziie Active nete identificate evaluate la valoare just = 9.000 lei 10.979 lei = - 1.979 lei

Valoare platita 9.000 75% activ net = 11.500 x 75% = 8625 Fond commercial 375

325

775.
In N-1 La F 201 404 681 La grup Cheltuiala

= = = =

404 5121 2801 Numerar

12.000.000 12.000.000 1.200.000 12.000.000 imobilizare grup 12.000.000 1.200.000

Ajustari 10.800.000 Cheltuiala grup In N

La F 681 = 2801 1.200.000 imobilizarea este la 12.000.000- 2.400.000 =9.600.000 in bilant individual La grup In bilant grup imobilizarea este la valoarea Nu exista cheltuiala cu amortizarea Ajustari 10.800.000 rezerva grup % imobilizare F 12.000.000 2.400.000 rezultat crt grup 1.200.000 0

776.
In N-1 La F 201 = 404 12.000.000 404 = 5121 12.000.000 681 = 2801 1.200.000 in bilant apare imobilizare la 12.000.000-1.200000=10.800.000 La grup Cheltuiala Ajustari = Numerar 12.000.000

326

10.800.000 Cheltuiala grup

imobilizare grup

12.000.000 1.200.000

777.
Capital social: 10.000.000 lei Rezerve: 2.000.000 lei Capitaluri proprii: 12.000.000 lei Nr.aciuni: 2.000 Majorare capital social prin emitere 400 aciuni noi 400 aciuni x 5.000 lei/aciune (val.nominal = pre de emisiune) = 2.000.000 lei Valoarea contabil a unei aciuni nainte i dup majorare capital social ? Mrimea teoretic DS ? Raportul de paritate ntre vechile i noile aciuni ? Valoarea nominal a unei aciuni nainte de majorare capital social = 10.000.000 lei/2.000 aciuni = 5.000 lei/aciune Valoarea contabil a unei aciuni nainte de majorare capital social = 12.000.000 lei/2.000 aciuni = 6.000 lei/aciune Valoarea matematic contabil nou = (12.000.000 + 2.000.000)/(2.000 + 400) = 5.833 lei/aciune Raport paritate = Raport aciuni vechi/aciuni noi = 2.000/400 = 20/4 = 5/1 Valoarea teoretic DS = valoarea contabil veche valoarea contabil nou DS drepturi prefereniale de subscriere sau Valoarea teroretic DS = Nr.aciuni noi x (Valoarea contabil veche Pre de emisiune) (Nr.aciuni vechi + Nr.aciuni noi) Deci, DS = 6.000 lei/aciune 5.833 lei/aciune = 167 lei/aciune sau DS = 400/ (2.000 + 400) x (6.000 5.000) = 0,16666 x 1.000 167 lei

778.
Achiz.mf.din import pt.care se cunosc urmtoarele date: - valoare n vam: 2.500.000 lei - taxe vamale: 250.000 lei - ch.cu transportul pe parcurs intern: 300.000 lei - ch.cu manipularea: 10.000 lei - prime de asigurare: 90.000 lei - reducere comercial primit: 60.000 lei - dif.curs val.: 10.000 lei - pre estimat de vnzare: 6.000.000 lei - ch.pt.vnzare: - ch.transport = 2.000.000 lei, - comision pt.vnzare = 600.000 lei,

327

-cost garanie acordat dup vnzare = 800.000 lei Valoarea mrfurilor la nchiderea ex.financiar ? Conform IAS 2, costul marfurilor importate = = 2.500.000 + 250.000 + 300.000 + 10.000 + 90.000 60.000 + 10.000 = 3.100.000 lei Conform IAS 2 : "Elementele bilaniere trebuie reflectate n situaiile financiare anuale la o valoare mai mic dect valoarea care se poate obine prin utilizarea sau vnzarea lor, ceea ce nseamn diminuarea valorii stocurilor sub cost, pn la VRN, adic preul de vnzare estimat ce ar putea fi obinut pe parcursul desfurrii normale a activitii, mai puin costurile estimate pentru finalizarea bunului i a costurilor necesare vnzrii. Iar orice depreciere recunoscut este tratat ca o cheltuial a perioadei, conform paragrafului 31 din prezentul Standard. " Deci, VRN = 6.000.000 (2.000.000 + 600.000 + 800.000 lei) = 2.600.000 lei La nchiderea exerciiului financiar, mrfurile vor avea valoarea de 2.600.000 lei.

779.
Profit net nainte de impozitare: 1.350.000 lei Ch.cu amortiz.: 270.000 lei Diminuarea creanei clieni: 90.000 lei Cretere ch.n avans: 36.000 lei Cretere datorii furnizori: 120.000 lei Pli impozit pe profit: 540.000 lei Pli: achiz.terenuri 300.000 lei, achiz.cldiri 450.000 lei, achiz.maini 120.000 lei mprumuturi ncasate prin emis.de oblig.: 120.000 lei Dividende pltite aferente activ.de finanare: 312.000 lei Fluxurile nete de numerar pt.activ.de exploatare, investiii i finanare ? Flux de numerar din activitatea de exploatare sau FNE (metoda direct) = VEI CEP NFRE* unde VEI = venituri din exploatare ncasabile CEP = cheltuieli de exploatare de plat NFRE = variaia nevoii de fond de rulment de exploatare * ntr-o variant lrgit, NFR poate s includ i elemente n afara exploatrii Flux de numerar din activitatea de exploatare sau FNE (metoda indirect) = = Rezultat net din exploatare ncasabil Stocuri Creane legate de exploatare + Datorii legate de exploatare FNE = RNC VC VIF + CC + CIF - NFRE* unde RNC = rezultat net contabil VC = venituri calculate VIF = venituri legate de investiii, finanare CC = cheltuieli calculate CIF = cheltuieli legate de investiii, finanare NFRE = variaia nevoii de fond de rulment de exploatare

328

FNE = 1.350.000 + 270.000 + 90.000 - 36.000 120.000 540.000 = 1.014.000 lei Flux de numerar din activitatea de finanare sau FNF = Rezultatul net din finanare + Capitaluri proprii externe + Datorii financiare Creane legate de finanare FNF = 120.000 312.000 = - 192.000 lei Flux de numerar din activitatea de investiii sau FNI = Rezultatul net din investiii Achiziii imobilizri + Datorii legate de investiii - Creane legate de investiii FNI = - 300.000 450.000 120.000= - 870.000 lei

780 .
N: vnzare soft pt.suma de 85.000.000 lei, include n factur i preul activ.de service dup instalare n valoare de 9.000.000 lei N+1: realizarea activitii de service Venitul care afecteaz ct.121 conform IAS 18 ? 1 nregistrarea veniturilor 4111 = % 94.000.000 707 85.000.000 472 9.000.000 2 Recunoaterea venitului privind service-ul n urmtoarea perioad 472 = 704 9.000.000 Veniturile vnztorului sunt recunoscute astfel: - n momentul vnzrii pentru componenta soft - pe parcursul perioadei de post-garanie (dup instalare) pentru componenta service

781.
Consultan contabil pe baz de contract pe perioada 01.08.N 31.03.N+1 Valoarea devizului: 20.000.000 lei Cost total estimat: 16.000.000 lei Valoarea venitului contabilizat la 31.12.N conform IAS 18 (cheltuieli angajate 10.000.000 lei) ? Determinarea cheltuielilor aferente celor 5 luni (01.08 31.12.N): 8 luni (01.08.N 31.03.N+1) .......................................16.000.000 lei 5 luni (01.08 31.12. N) ........................................ X X = (5 x 16.000.000) / 8 = 10.000.000 lei 10.000.000 lei cheltuieli angajate reprezint 62,5% din cheltuielile estimate

329

Determinarea veniturilor aferente celor 5 luni (01.08 31.12.N): 8 luni (01.08.N 31.03.N+1) .......................................20.000.000 lei 5 luni (01.08 31.12. N) ........................................ X X = (5 x 20.000.000) / 8 = 12.500.000 lei 12.500.000 lei venituri angajate reprezint 62,5% din veniturile estimate 1 Reflectare cheltuieli efectuate n cele 5 luni din anul N 6xx = div.ct. 10.000.000 2 Reflectarea veniturilor poteniale din prestarea de servicii (evaluate la cost de producie) 332 Lucrari si servicii in curs = 711 Variatia stocurilor 10.000.000 3 Recunoaterea veniturilor din prestarea de servicii 4111 = 704 12.500.000 = (20.000.000 / 8 ) x 5 luni 4 Anularea veniturilor poteniale 711 = 332 10.000.000

782.
Soc.ABC emite mprumut obligatar : - pre de rambursare: 4.100 lei/oblig., - val.nominal: 4.000 lei/oblig. - pt.10.000.000 oblig. Oblig.convertite n aciuni paritate: 1 aciune cu val.nominal de 3.000 lei pt.1 obligaiune. Purttorii a 2.000 obliga. decid convertirea n aciuni ale soc.ABC Prima de conversie a obliga.n aciuni ? Prima de conversie a obligaiunilor n aciune este de = Val nominala obligatiune Val. nominala actiune = 4.000 3.000 = 1.000/tiltu.

783.
Sit.nainte de dubla mrire a capitalului social: - capital social: 15.000.000 lei mprit n 15.000 aciuni - rezerve: 3.000.000 lei Total capital propriu 18.000.000 lei Creterea capitalului social prin dubla mrire: - faza I: ncorporri de rezerve n valoare de 2.000.000 lei, pt.care se emit 2.000 aciuni - faza II: aporturi n numerar: emitere 4.000 aciuni x 1.000 lei/aciune (pre de emisiune) Calcul DA i DS ? Dac cele 2 creteri se produc simultan, situaia n contabilitate se prezint astfel:

330

- capital social iniial (15.000 aciuni x 1.000 lei/aciune) ....................... 15.000.000 lei - rezerve nencorporate ............................................................................ 3.000.000 lei - rezerve ncorporate prin emiterea de noi aciuni atribuite (2.000 aciuni x 1.000 lei/aciune) .......................................................... 2.000.000 lei - creterea capitalului prin aporturi noi n numerar n urma emiterii de noi aciuni (4.000 aciuni x 1.000 lei/aciune) ........................................ 4.000.000 lei Total capital propriu ................................................................................ 24.000.000 lei Valoarea matematic contabil a vechilor aciuni = 18.000.000 lei/15.000 aciuni este de 1.200 lei Valoarea matematic contabil nou, n condiiile creterii capitalului este de: 24.000.000 lei / 21.000 aciuni = 1.143 lei Valoare cumulat 1 DS + 1 DA = (1.200 1.143) ...............................................57 lei Raportul paritate : - 1 DS 15.000 / 4.000 = 15/4 - aport numerar - 1 DA 15.000 / 2.000 = 15/2 - actiuni gratuite 1 DS = (valoarea contabil nou valoarea nominal) / 15 = (1.143 1.000)/15 = 143/15 = 9,53 lei 1 DA = valoarea contabila nou/15 = 1.143/15 = 76,2 lei

784.
Soc.ABC deine teren n val.de 900.000.000 lei ; reevaluat (la sf.ex.N) la val.just de 1.200.000.000 lei reevaluat (la sf.ex.fin N+3) la val.just de 1.100.000.000 lei Valoarea rezervei din reevaluare la sf.ex.fin. N+3 conform IAS 16 ? La sf.ex.N+1, conform IAS 16, valoarea rezervei din reevaluare este de 200.000.000 lei.

785.
Achiz.titluri de participare eliberate 90 % (pltite la achiziie) la pre cumprare: 40.000 UM Emitere oblig. la val.nominal de 20.000 UM n schimbul unui teren de aceeai valoare. ncasare 32.000 UM din vnzarea unei imob.corporale Efectuat plat de 9.000 UM pt.contract leasing financiar Acordare mprumut unei filiale de 6.000 UM Fluxul de trezorerie din activitatea de investiii conform IAS 7 ?

331

FNI = 32.000 20.000 = 12.000 UM Celelalte sume intr la calculul fluxului de numerar din activitatea de finanare.

786.
La inventar an N estimare cheltuial probabil privind activitatea de exploatare de 60.000.000 lei pt.un litigiu cu un colaborator extern n anul N+1 plat colaborator extern 40.000.000 lei ca rezultat al deciziei n instan Afectarea contului 121 n anul N+1 ?

n exerciiul financiar N 1 nregistrare ch. cu constituie provizion pt.litigii 6812 = 1511 60.000.000 n exerciiul financiar N + 1 1 Plata prin banc a colaboratorului extern, pe baza deciziei stabilit de instan 658 = 5121 40.000.000 2 Anularea provizionului rmas fr obiect 1511 = 7812 60.000.000 3 nchiderea ct.658 i 7812 121 = 658 40.000.000 7812 = 121 60.000.000

332

787.
La 01.01.N achiz.mijloc fix pt.care se cunosc datele: - pre de cumprare: 200.000.000 lei - taxe vamale: 20.000.000 lei - reducere comercial primit: 4.000.000 lei - durata de utilizare estimat: 8 ani - valoarea rezidual estimat: 16.000.000 lei - metoda de amortizare liniar n anul N+1 meninere estimare a val.reziduale, dar reestimare a duratei totale de utilizare la 11 ani, firma aplic IAS 16 Cheltuiala cu amortizarea aferent anului N+1 i valoarea contabil net ? Costul mijlocului fix importat n anul N este: 200.000.000 + 20.000.000 4.000.000 = 216.000.000 lei Data 01.01 N 31.12. N 31.12.N+1 31.12.N+2 31.12.N+3 31.12.N+4 31.12.N+5 31.12.N+6 31.12.N+7 Amortizarea anual 25.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000 Amortizarea cumulat 25.000.000 50.000.000 75.000.000 100.000.000 125.000.000 150.000.000 175.000.000 200.000.000 Valoarea contabil 216.000.000 191.000.000 166.000.000 141.000.000 116.000.000 91.000.000 66.000.000 41.000.000 16.000.000

216.000.000 lei - 16.000.000 lei (val.rezidual estimat) = 200.000.000 lei 200.000.000 lei : 8 ani = 25.000.000 lei amortizare anual n condiiile sistemului linear de amortizare n ghid de nelegere a IAS 16 se precizeaz urmtoarele: "n standard este prevzut la nivel de principiu c durata de via util a unui element al imobilizrilor corporale trebuie revizuit periodic i dac estimrile sunt semnificativ diferite de cele efectuate anterior, atunci cheltuiala cu amortizarea corespunztoare perioadei curente i perioadelor viitoare trebuie ajustat." La nceputul ex.N+1 valoarea contabil net este de 191.000.000 lei. Data 01.01.N+1 31.12.N+1 31.12.N+2 31.12.N+3 31.12.N+4 31.12.N+5 31.12.N+6 31.12.N+7 Amortizarea anual 15.909.091 15.909.091 15.909.091 15.909.091 15.909.091 15.909.091 15.909.091 Amortizarea cumulat 15.909.091 31.818.182 47.727.273 63.636.364 79.545.455 95.454.546 111.363.637 Valoarea contabil 191.000.000 175.090.909 159.181.818 143.272.727 127.363.636 111.454.545 95.545.454 79.636.363

333

31.12.N+8 31.12.N+9 31.12.N+10 31.12.N+11

15.909.091 15.909.091 15.909.091 15.909.090

127.272.728 143.181.819 159.090.910 175.000.000

63.727.272 47.818.181 31.909.090 16.000.000

191.000.000 lei 16.000.000 lei = 175.000.000 lei 175.000.000 lei : 11 ani = 15.909.091 lei Din tabelul de mai sus se observ faptul c n ex.financiar N+1 cheltuiala cu amortizarea aferent acestuia este n valoare de 15.909.091 lei, iar valoarea contabil net este de 175.090.909 lei

789.
Acordare unei ntreprind.asociate din cadrul grupului unui mprumut pe termen lung de 10.000 UM Emitere la val.nominal a oblig.n valoare de 15.000 UM Efectuare plat de 6.000 UM rat contract de leasing financiar ncasare 3.000 UM dobnd aferent mprumutului pe termen acordat unei filiale Fluxul de trezorerie din activitatea de finanare conform IAS 7 ?

FNF = - 10.000 + 15.000 6.000 + 3.000 = 2.000 UM

790.

334

La sf.ex.financiar N: - client A: 23.800.000 lei (inclusiv 19% TVA) ; probabilitatea de ncasare: 60% => neincas = 40% - client B: 9.000.000 lei (exclusiv 19% TVA) ; probabilitatea de nencasare: 20% - client C: 5.950.000 lei (inclusiv 19% TVA) ; probabilitatea de ncasare: 70% => neincas = 30% Mrimea provizion pt.depreciere creane clieni la sf.ex.financiar N ? Calcul de provizioane pt.: - client A: 23.800.000 x 40% = 9.520.000 lei - client B: (9.000.000 + 9.000.000 x 19%) x 20% = 10.710.000 x 20 % = 2.142.000 lei - client C: 5.950.000 x 30% = 1.785.000 lei Total: 9.520.000 + 2.142.000 + 1.785.000 = 13.447.000 1. nregistrarea cheltuielilor cu const.prov.: 6814 Chelt. cu prov. pt. deprec. active circ. = 491 proviz. pt. deprec. creante clienti 13.447.000

791.

792.
N: N+2: N+3: N+4: amortiz anuala = 100.000.000 8.000.000 / 8 = 11.500.000 amortiz cumul = 3 * 11.500.000 = 34.500.000 val contab neta = 192.000.000 34.500.000 = 157.500.000 amortiz recalcul = 157.500.000 + 2.000.000 / 4 = 39.875.000 amortiz e aceeasi 39.875.000

793.
SF = SI + I E = 2.000.000 + 20.000.000 (25.200.000 25.200.000 * 20%) = 1.840.000 stoc la inventar 900.000 60x = 30x 900.000

335

794.
profit + ch cu amortiz + pierderi din diferente curs valutar - ven din plasamente + micsorari stocuri + micsorari creante - micsorari dat comerciale + dob incasate - divid platite - impoz pe prof platit flux de trez din activitati de exploatare Eu ; ? 1. 2. 3. 4. Pn = 3.000.000 + ch. Am. = 900.000 + 300.000 = 4.200.000 = Pr. Exploat. Inaintea modificarii NFR 3.000.000 +900.000 +300.000 -2.700.000 +2.000.000 +2.000.000 -1.000.000 +3.000.000 -5.000.000 -1.100.000 1.500.000

5. Modific capital circulant = NFR + + - 2.000.000 - 2.000.000 - 1.000.000 - 3.000.000

6 . = 4 5 = 4.200.000 + 3.000.000 = 7.200.000 = Numerar generat de exploatare 7. Impozit platit = - 1.100.000 8. Dobanda = + 3.000.000 9. Dividende platite = - 5.000.000 FNE = + 4.100.000

795.
creante = 1.000$ * 28.000 = 28.000.000 datorii = 2.000$ * 28.000 = 56.000.000 disponib = 100$ * 28.000 = 2.800.000 imobiliz corp = 4.000$ * 28.000 = 112.000.000 665 = 411 5121 = 765 21x = 765 1.000.000 200.000 2.000.000

796.

336

797.
Activul net contabil = Activ Datorii = 6.400 + 1.200 + 400 2.800 600 = 4.600 sau Activul net contabil = Cap propr = Cap soc + prime de cap + rezerve + rez din reeval + rez report + 121 = 3.400 + 1.200 = 4.600

798.
213 = % 22.200 404 20.000 446 2.000 447 200 4426 = 404 4218 cost achizitie = pret cump + ch de transp = 22.200 + 1.800 = 24.000

799.
amortiz anuala = 25.000 / 5.000 = 5.000 amortiz cumul peste 2 ani = 5.000 * 2 = 10.000 val neta contab = 25.000 10.000 = 15.000 avem o rezerva din reeval: 213 = 105

3.000

800.
N: N+1: 213 = 105 100.000 % = 213 120.000 105 100.000 681 20.000 reducerea de val determina miscorarea rezervei din reevaluare cu 100.000 si o cheltuiala de exploatare provind amortizarea de 20.000

801.
pret cump rabat 2% 500.000 10.000

337

remiza 1% net comercial scont 1% net financiar TVA 19% net de plata % = 401 301 4426 401 = % 5121 767

490.000 4.900 485.100 4.851 480.249 91.247 571.496 576.347 485.100 91.247 576.347 571.490 4.851

802.
amortiz liniara = 12.000 / 8 = 1.500 amortiz degresiva = 1.500 * 2 = 3.000 amortiz ptr N+1 3.000 val ramasa = 12.000 3.000 (3.000 / 12 * 4) = 8.000

803.

804.
primirea subventiei achiz utilaj plata furniz inregistr amortiz vanz utilajului 5121 = 131 213 = 404 404 = 5121 681 = 281 461 = % 7588 3.000 3.000 3.000 2.400 952 800

338

4427 scoaterea din gestiune % = 213 281 6583

152 3.000 2.400 600

805.
1012 121 129 105 117 151 161 169 = = = = = = = = 21.000 5.000 5.000 6.000 4.000 2.000 8.000 1.000 Sold cred. Rezerve reevaluare Sold debitor Proviz. risc. si chelt. Imprumut din emisiune obligatiuni Prime priv. ramburs. obligatiuni

Cap propriu = 1012 + 121 -129 + 105 117 = 21.000 + 5.000 6.000 4.000 = 23.000

806.
produse finite si marfuri = 331 + 345 348 394 + 371 378 397 4428 = 1.000 + 100.000 8.000 2.000 + 234.000 45.000 4.000 39.000 = 237.000

807.
FIFO E: 200 kg * 10 + 200 kg * 15 + 100 kg * 15 + 50 kg * 17 = 2.000 + 3.000 + 1.500 + 850 = 7.350 SF = SI + I E = 2.000 + 4.500 + 1.700 7.350 = 850 LIFO E: 300 kg * 15 + 100 kg * 10 + 100 kg * 17 + 50 kg * 10 = 4.500 + 1.000 + 1.700 + 500 = 7.700 SF = SI + I E = 8.200 7.700 = 500

808.
Scoaterea din evidenta % = 213 2811 658 346 = 758 628 = 401 2.000.000 1.700.000 300.000 290.000 110.000

339

D 300.000 110.000 290.000 SFD 120.000

809.
701 707 708 711 722 758 766 = 8.000.000 = 400.000 = 100.000 = 500.000 = 2.000.000 = 90.000 = 300.000 Vz. pd. finite Ven. act. Diverse Variatia stocurilor Ven. product. Imobilizari corporale Alte ven. exploat.

CA = 701 + 707 + 708 = 8.000.000 + 400.000 + 100.000 = 8.500.000 810. 119.000 1.900 100.000 413 = 411C 401B = 413 % = 401B 4426 301 119.000 119.000 411C = % 4427 701 119.000 1.900 100.000

811.
Datorii = Efecte de plata + Clienti creditori + Credite bancare + Impruturi obligatare prime priv. ramb. obligat. = 403 + 419 + 5191 + 161 169 = 1.000 + 2.000 + 3.000 + 5.00 1.000 = 10.000 suma datoriilor = 403 + 419 + credite bancare + 161 = 1.000 + 2.000 + 3.000 + 5.000 = 11.000

812.
301 = 100.000 391 = 30.000 345 = 150.000 Prod. finite 3485 = 20.000 Dif. pret. prod. finite ( minus) 4091 = 10.000 Furniz. debitori pt.stocuri 4111 = 80.000 419 = 25.000 5121 = 60.000 4424 = 5.000 502 = 15.000 Actiuni proprii

340

261 =

45.000 Ttitluri de particip. ( act)

Activele circulante = 301 391 + 345 348 + 4091 + 411 + 5121 + 4424 + 502 = 100.000 30.000 + 150.000 20.000 + 10.000 + 80.000 + 60.000 + 5.000 + 15.000 = 370.000 Active circulante = Stocuri + Creante + Investitii financiare pe term. Scurt + Disponibilitati Stocuri = ( 100.000 30.000) + ( 150.000 20.000 ) + 10.000 = 210.000 Creante = 80.000 + 5.000 = 85.000 Inv. Fin. Term sc.= 15.000 Act. Proprii ( titlurile de participare sunt imobilizari financiare) Disponibilitati = 60.000 Active circulante = 210.000 + 85.000 + 15.000 + 60.000 = 370.000

813.
Profit impozabil = Venituri cheltuieli - deduceri fiscala + cheltuieli nedeductibile fiscal = 8.000.000 5.600.000 400.000 + 300.000 = 2.300.000 Cheltuieli anuale cu impozit pe profit = 2.300.000 x 16 % = 368.000 din care - aferente trim. IV = 368.000 200.000 = 168.000 - acestea se vor inregistra in contabilitate Impozit pe profit neachitat = 168.000 + 200.000 = 368.000 ven din expl = 8.000.000 5.600.00 400.000 = 2.000.000 profit = 2.000.000 + 300.000(ch neded) = 2.300.000 impozit = (2.300.000 + 200.000) * 16% = 400.000 impoz pe trim IV = 400.000 200.000 = 200.000 691 = 441 400.000

814.
213 = % 404 446 447 29.970.000 27.000.000 2.700.000 270.000

taxa vamala comision vamal 5.694.300

TVA 19% * 29.970.000 = 5.694.300 4426 = 404 cost achizitie = 29.970.000 + 800.000 = 30.770.000

815.
amortiz ptr 1 an: 4.000 * 50% = 2.000 val neta contab: 4.000 2.000 = 2.000 val justa = 3.000, rezerva din reev = 3.000 2.000 = 1.000 213 = 105 1.000

816.
4111 = 20.000

341

413 418 419 425 491 5187

= 16.000 = 4.000 = 7.000 = 3.000 = 2.000 = 4.000

Efecte de primit de la clienti Clienti facturi de intocmit Clienti creditori Avansuri acordate personalului Provizioane pt. depreciere creante clienti Dobanzi de incasat

Creante = 4111 + 413 + 418 + 425 491 + 5187 = 20.000 + 16.000 + 4.000 + 3.000 2.000 + 4.000 = 45.000

817.
1012 = 50.000 106 = 10.000 121 = 8.000 Sold CR. 129 = 7.000 151 = 19.000 Provizioane pt. risc. si chelt. 161 = 4.000 Imprum. Din emisiune obligatiuni 169 = 1.000 Prime priv. Ramburs. Obligat. 519 = 6.000 Credite bancare ter. Scurt Cap. propriu = cap soc + prime de cap + rez din reeval + rezerve + rezult report + rezult ex = 1012 + 106 +/- 121 - 129 = 50.000 + 10.000 + 8.000 7.000 = 61.000 Cap permanent = cap propriu + DTL = 61.000 + ( 4.000 - 1.000 ) = 64.000 DTL = 161 169

818.
pret cump rabat 2% net comercial scont 1% net financiar TVA net de plata 401 = 767 % = 401 4426 301 308 980 116.434 18.434 90.000 8.000 100.000 2.000 98.000 980 97.020 18.433,8 115.454

819.
213 = 10.000 Instalatii, mj. Trsp.... 281 = 3.000 301 = 4.000

342

391 = 409 = 4111 = 419 = 461 =

200 300 500 600 100

Proviz. Depr. Mat. Pr.

Debitori div.

A circulante = 301 391 + 409 + 4111 + 461 = 4.000 200 + 300 + 500 +100 = 4700 A imobiliz = 213 281 = 10.000 3.000 = 7.000 A bilantier = A imob + A circ = 7.000 + 4.700 = 11.7000

820.
ch de obtinere: 602 = 302 641 = 421 666 = 51896 681 = 281 411 = % 4427 707 38.900 3.890 30.000 3.000 3.500 400 1.600 30% * 30.000 = 9.000 345 = 711 30.000 711 = 345 9.000

ven = 707 + 711 = 35.010 + 21.000 = 56.010 rezult contab = 56.010 8.500 = 47.510 rezult fisc = 47.510 400 = 47.110

821.
pret cump rabat 2% net comerc scont 1% net financ TVA 400.000 8.000 392.000 3.920 388.000 73.735 461.735 * 30% = 138.520,5 pret marfuri = 461.735 + 138.520,5 = 600.255,5

822.
profit la 30.03 profit la 30.06 impozit datorat 500.000 400.000 = 100.000 900.000 800.000 100.000 + 50.000 = 50.000 50.000 * 16% = 8.000

823.
345 = 711 711 = 345 400.000 300.000 influenteaza productia stocata influenteaza productia stocata

343

411 = % 4427 701 627 = 5121 413 = 4111

452.200 72.200 380.000 10.000 380.000

influenteaza CA influenteaza chelt. de exploatare Nu influenteaza CPP

ven ch = 380.000 + 100.000 10.000 = 470.000

824.
profit + amortiz - ven din provizioane - ven din plasamente - crest ale creantelor + descr stocuri - descr furnizori - impoz pe prof platit 10.000 +2.000 -500 -300 +1.300 +300-1.500 +200 -1.000 11.000

Flux numerar ptr activitati de expl

825.
105 = 1012 456 = 1011 1011 = 1012 4.000.000 3.000.000 3.000.000

val matem contab veche = cap soc + rezerve / nr.act = 15.000.000 / 10.000 = 1.500 val matematica contabila noua = 15.000.000 + 3.000.000 / 15.000 = 1.200 DS = val contab noua val nom / kDS = 1.200 1.000 / 3,3 = 60,6

344

kDS = nr.act vechi / nr.act aport numerar

EU : ?
Indicatori I Capital social Rezerve I Capital propriu + Majorare cap. soc. Rezerve II Capital social = 10.000.000 + 4.000.000 + Rezerve II Capital propriu + Majorare cap. soc. 3.000 x 1.000 * III Capital social = 14.000.000 + 3.000.000 + Rezerve II Capital propriu Sume 10.000.000 5.000.000 15.000.000 4.000.000 14.000.000 1.000.000 15.000.000 3.000.000 17.000.000 1.000.000 18.000.000 Nr. actiuni 10.000 10.000 2.000 ** 12.000 12.000 3.000 15.000 15.000 1.133 1.200 Val. nomin. 1.000 2.000 1.166 1.250 * Val. contb matemat 1.500 **

1 DS = Val mat. act. veche Val mat. act. dupa maj cap soc = 1.250 1.200 = 50 Ds se atribuie cand valoarea de emisiune a noilor actiuni e < valoarea contabial anterioara acestei operatii * 1.000 < 1.250 ** 2.000 < 1.500

826.
105 = 1012 120act * 1.000 lei = 120.000 val matem contab veche = cap soc + rezerve / nr.act = 1.800.000 + 360.000 / 1.800 = 1.200 act vechi: 1.800act * 1.200 = 2.160.000 lei val unitara = 160.000 / 1.920 = 1.125 DA = 1.200 1.125 = 875 LEI

EU : ?

345

Indicatori I Capital social Rezerve I Capital propriu + Majorare cap. soc. rezerve II Capital social = 1.800.000 + 120.000 + Rezerve II Capital propriu

Sume 1.800.000 360.000 2.160.000 120.000 1.920.000 240.000 2.160.000

Nr. actiuni 1.800 1.800 120 1.920 1.920

Val. nomin. 1.000 1.000 1.000

Val. contb matemat 1.200

1.125

Vmat. Noua = 1.125 1 DA = Val mat. act. veche Val mat. act. dupa maj cap soc = 1.200 1.125 = 75

827.
A: (1.000 1.100) * 3.000 = -300.000 6864 = 593 C: 150.000

(3.000 3.200) * 2.000 = -400.000 6864 = 593 400.000

(3.100 3.200) * 1.500 = 150.000 6864 = 593 B: 6864 = 596 150.000 450.000

828.
in contab clientului % = 401 4426 301 408 = 401 4426 = 4428 in contab furnizorului 17.850.000 2.850.000 1.190.000 190.000 1.000.000

346

411 = % 4427 707 411 = 418 4428 = 4427 829. 17.850.000 2.850.000

1.190.000 190.000 1.000.000

830.
marfuri rabat 3% remiza2% risturna2% net comercial 100.000 3.000 97.000 1.940 95.060 1.901 93.159

347

scont 4% net financiar TVA net de plata

3.726 89.433 16.992 106.425

pret cu aman = cost achiz + adaos comerc + TVA( din pret vanz) = 93.159 + 18.632 + 21.240 = 133.031

831.
2133 = % 404 446 447 32.250.000 30.000.000 2.100.000 150.000 4426 = 404 6.127.500

cost achiz = 32.250.000

832.
% = 213 281 658 3xx = 758 628 = 401 20.000.000 12.000.000 8.000.000 7.000.000 2.000.000

casarea utilajului produce o pierdere de (8.000.000 + 2.000.000 7.000.000) = 3.000.000

833.
411 = % 4427 70x 1.785.000.000 285.000.000 1.500.000.000 45.000.000 x = 1.304.347.826 1.304.347.826

ch proviz 6814 = 394 x + x * 15% = 1.500.000.000 607 = 371

se inregistreaza un profit de 150.652.174

834.
506 = 5121 5121 = % 766 506 100.000.000 20.000.000 10.000.000 10.000.000

dobanda lunara = 20.000.000 / 12 = 1.666.666 dobanda platita la 31 octomb = 1.666.666 * 6 = 9.999.996

348

835.
371 = 401 10.000 * 41.000 = 410.000.000

401 = % 10.000 * 41.000 5124 10.000 * 36.000 765 10.000 * 5.000 Fluxul de numerar se va micsora cu 50.000.000.

836.
ch cu amortiz anuala 6811 = 2811 6.666.666.666 renovarea exter o cheltuiala extind cu inca 2 etaje intra in val hotelului.

837.
N-2: N: dar amortiz anuala = 160.000.000 / 8 = 20.000.000 amortiz cumulata = 2 * 20.000.000 = 40.000.000 val. ramasa = 160.000.000 40.000.000 = 120.000.000 val.recuperab = 90.000.000 30.000.000

6813 = 213

ptr anul N avem 6811 = 281 20.000.000

838.
val incasata = cost achizitie + cost achiz * adaos comercial 35.700.000 = 1.2 cost achiz cost achizitie = 29.750.000

839.
stoc 15.000.000 remiza -500.000 ch de transp +1.000.000 cost achizitie 15.500.000 840.

349

841.
N+1: amortiz cum = 12.000 val ramasa de am = 30.000 12.000 = 18.000 val recuperabila = 15.000 6813 = 205 3.000 amortiz = 3.000 val ramasa de am = 15.000 3.000 = 12.000 val recuperabila = 12.000

N+2:

daca activul nu ar fi fost depreciat atunci val amortiz cumulate pana la sf N+2 = 18.000 iar val activ = 30.000 18.000 = 12.000

842.
pret cump 300.000 scont 2% 6.000 comis vamal 3% 9.000 cost achizitie = pret cump scont + comis vamal + cost amplasare + ch de transp = 300.000 6.000 + 9.000 + 20.000 + 10.000 = 333.000

843.
ptr anul 2004 vom avea: % = 404 238.000.000 231 200.000.000 4426 38.000.000

844.
N: N+1: 231 = 722 212 = % 722 231 1.200.000.000 3.000.000.000 1.800.000.000 1.200.000.000

845.

846.
350

M:

2671 = 5121

100.000.000

100.000.000 * 10% / 12 luni * 5 luni = 4.166.667 2672 = 766 5121 = 2672 F: 5121 = 1662 666 = 2672 2672 = 5121 4.166.667 4.166.667 100.000.000 4.166.667 4.166.667

847.
cost productie = pret vanz pret vanz * adaos comerc = 28.800 28.800 * 20% = 24.000 SF = SI + I E, deci I = SF SI + E = 2.000 3.000 + 24.000 = 23.000

848.
in anul N+1 se inregistreaza un venit din provizioane ptr deprecierea mat prime 391 = 7814 1.000 dar si o cheltuiala privind provizioanele ptr deprecierea marfurilor 6814 = 397 5.000

849.
2004: 411 = % 4427 701 59.500 9.500 50.000 20.000 5.000

6814 = 491 2005: 850. 491 = 7814

351

371 = 607 411 = % 707 4427 scoaterea din gest anul proviz

9.000 13.090 11.000 2.090 664 = 263 296 = 7813 2.500 500 D 9.000 1.000 2.500 SFC 3.000

6814 = 397 461 = % 761 4427

1.000 4.760 4.000 760

121 11.000 4.000 500

851.

352