Sunteți pe pagina 1din 5

Obiectivele i funciile organelor fiscale Sarcina de baza si principiile generale de organizare a organului fiscal

Sarcina de baza a organului fiscal consta n exercitarea controlului asupra respectarii legislatiei fiscale, asupra calcularii corecte, varsarii depline si la timp la buget a sumelor obligatiilor fiscale. Inspectoratul Fiscal Principal de Stat de pe lnga Ministerul Finantelor si fiecare inspectorat fiscal de stat teritorial, fiind subordonat primului: a) au statut de persoana juridica si snt finantate de la bugetul de stat; b) activeaza n temeiul Constitutiei Republicii Moldova, al Codului fiscal si al altor legi, al hotarrilor Parlamentului, al decretelor Presedintelui Republicii Moldova, al hotarrilor si ordonantelor Guvernului, al deciziilor n problemele fiscale adoptate de autoritatile administratiei publice locale n limitele competentei. Ministerul Finantelor exercita dirijarea metodologica a activitatii Inspectoratului Fiscal Principal de Stat fara ingerinte n activitatea lui si a inspectoratelor fiscale de stat teritoriale. Modul de functionare a organului fiscal, de aprobare a structurii, a personalului scriptic si a fondului de retribuire a muncii precum si modul de atribuire a gradelor de calificare functionarilor ei snt stabilite n Regulamentul, aprobat de Guvern. Structura organizatorica a Serviciului Fiscal de Stat se aproba de Guvern, iar raza de activitate a organelor fiscale teritoriale si raza de deservire a contribuabililor - de catre Inspectoratul Fiscal Principal de Stat de pe lnga Ministerul Finantelor.

Atributiile organului fiscal

Inspectoratul Fiscal Principal de Stat exercita urmatoarele atributii: a) efectueaza supravegherea activitatii inspectoratelor fiscale de stat teritoriale n vederea exercitarii controlului fiscal, asigura crearea si functionarea unui sistem informational unic privind contribuabilii si obligatiile fiscale; b) controleaza activitatea inspectoratelor fiscale de stat teritoriale, examineaza scrisorile, cererile si reclamatiile referitoare la actiunile acestora, ia masuri n vederea eficientizarii activitatii lor; c) emite ordine, instructiuni si alte acte n vederea executarii legislatiei fiscale; d) organizeaza popularizarea legislatiei fiscale, raspunde la scrisorile, reclamatiile si la alte petitii ale contribuabililor n modul stabilit; e) efectueaza controale fiscale; f) organizeaza si efectueaza, dupa caz, executarea silita a obligatiilor fiscale; g) examineaza contestatii si emite decizii pe marginea lor; h) exercita controlul asupra respectarii legislatiei fiscale n activitatea organelor vamale si serviciilor de colectare a impozitelor si taxelor locale si prezinta autoritatilor competente propuneri viznd tragerea la raspundere a functionarilor acestor autoritati care au ncalcat legislatia fiscala; i) organizeaza diferite concursuri, cu stimularea din surse bugetare a contribuabililor care, direct sau indirect, si-au adus contributia la mbunatatirea procesului de administrare fiscala si/sau la majorarea ncasarilor la bugetul public national. Organizarea concursurilor se efectueaza n modul stabilit de Guvern; j) colaboreaza cu autoritati din alte state n baza tratatelor internationale la care Republica Moldova este parte si activeaza n cadrul organizatiilor internationale de specialitate al caror membru este; k) prezinta informatii si rapoarte asupra obligatiilor fiscale, inclusiv asupra restantelor, n conformitate cu instructiunile Ministerului Finantelor;
1

l) deleaga atributii inspectoratelor fiscale de stat teritoriale; m) prentmpina, depisteaza si curma ncalcarile ce tin de repatrierea mijloacelor banesti, a marfurilor si serviciilor provenite din tranzactiile economice externe; n) exercita alte atributii prevazute de legislatie. Inspectoratul fiscal de stat teritorial exercita urmatoarele atributii: a) ntreprinde masuri pentru asigurarea stingerii obligatiilor fiscale; b) popularizeaza legislatia fiscala si examineaza scrisorile, cererile si reclamatiile contribuabililor; c) asigura evidenta integrala si conforma a contribuabililor si a obligatiilor fiscale, cu exceptia celor administrate de alte organe; d) efectueaza controale fiscale; e) efectueaza executarea silita a obligatiilor fiscale; f) asigura gratuit contribuabilii cu formulare tipizate de dari de seama fiscale, elaborate n conformitate cu instructiunile respective; g) elibereaza, contra plata, subiectilor impunerii formulare de facturi fiscale, timbre (marci) de acciz n modul stabilit de Inspectoratul Fiscal Principal de Stat; h) sigileaza masinile de casa si de control ale contribuabililor, tine evidenta lor, efectueaza controale privind utilizarea/neutilizarea lor de contribuabili la decontarile n numerar; i) examineaza contestatii, cereri prealabile si emite decizii asupra lor; j) exercita alte atributii prevazute de legislatie. Inspectoratul Fiscal Principal de Stat si exercita atributiile pe ntreg teritoriul Republicii Moldova, iar inspectoratul fiscal de stat teritorial poate sa-si exercite atributiile n afara teritoriului stabilit numai cu autorizarea conducerii Inspectoratului Fiscal Principal de Stat. Drepturile organului fiscal si ale functionarului fiscal

Organul fiscal si functionarul fiscal au dreptul: a) sa efectueze controale asupra modului n care contribuabilii, organele vamale si serviciile de colectare a impozitelor si taxelor locale, alte persoane respecta legislatia fiscala, sa ceara explicatiile si informatiile de rigoare asupra problemelor identificate n timpul controlului; b) n procesul controalelor fiscale, sa ceara si sa primeasca gratuit de la orice persoana informatii, date, documente, necesare n exercitarea atributiilor, cu exceptia informatiilor care constituie secret de stat, precum si copiile de pe ele, daca acestea se anexeaza la actul de control; c) sa efectueze vizite fiscale; d) sa deschida si sa examineze, sa sigileze, dupa caz, indiferent de locul aflarii lor, ncaperile de productie, depozitele, spatiile comerciale si alte locuri cu exceptia domiciliului si resedintei, folosite pentru obtinerea de venituri sau pentru ntretinerea obiectelor impozabile, altor obiecte, documentelor; e) sa aiba acces la sistemul electronic de evidenta contabila al contribuabilului; f) sa controleze autenticitatea datelor din documentele de evidenta si din darile de seama fiscale ale contribuabilului; g) sa ridice de la contribuabil documente n cazurile si n modul prevazut de prezentul titlu; h) sa constate ncalcarile legislatiei fiscale si sa aplice masurile prevazute de legislatie; i) sa porneasca n instantele judecatoresti competente actiuni contra contribuabililor privind: - anularea unor tranzactii si ncasarea la buget a mijloacelor obtinute din aceste tranzactii; - anularea nregistrarii ntreprinderii, organizatiei n cazul ncalcarii modului stabilit de fondare a
2

acestora sau al necorespunderii actelor de constituire prevederilor legislatiei si ncasarea veniturilor obtinute de acestea; - lichidarea ntreprinderii, organizatiei n temeiurile stabilite de legislatie si ncasarea veniturilor obtinute de acestea; - alte actiuni n conformitate cu legislatia; j) sa ceara si sa verifice lichidarea ncalcarii legislatiei fiscale, sa aplice, dupa caz, masuri de constrngere; k) la estimarea obiectelor impozabile si la calcularea impozitelor si taxelor, sa utilizeze metode si surse directe si indirecte; l) sa primeasca n numerar impozite, taxe, majorari de ntrziere (penalitati) si/sau amenzi; m) sa efectueze executarea silita a obligatiilor fiscale n modul stabilit de legislatia fiscala; n) sa sechestreze, n modul stabilit de lege, orice bun, cu exceptia celui care, n conformitate cu prezentul cod si cu alte acte legislative nu este sechestrabil; o) sa suspende, n modul stabilit de lege, operatiunile la conturile bancare ale contribuabilului, cu exceptia contului de mprumut, a contului provizoriu (de acumulare a mijloacelor financiare pentru formarea sau majorarea capitalului social), precum si a conturilor persoanelor fizice care nu snt subiecti ai activitatii de ntreprinzator; p) sa citeze la organul fiscal contribuabilul, persoana presupusa a fi subiectul impozitarii, persoana cu functie de raspundere a contribuabilului, inclusiv responsabilul de evidenta documentelor referitoare la persoana presupusa a fi subiectul impozitarii pentru a depune marturii, a prezenta documente si informatii n problema de interes pentru organul fiscal, cu exceptia documentelor si informatiilor care, potrivit legii, constituie secret de stat; r) n procesul determinarii cuantumului impozitelor, taxelor, majorarilor de ntrziere (penalitatilor) si/sau amenzilor ori al perceperii lor, sa solicite de la institutiile financiare (sucursalele sau filialele acestora) prezentarea documentelor referitoare la clientii acestora; s) sa solicite efectuarea si sa efectueze controale fiscale n alte tari n baza tratatelor internationale la care Republica Moldova este parte; t) sa solicite organelor competente din alte state informatii despre activitatea contribuabililor fara acordul acestora din urma; u) sa prezinte organelor competente din alte state informatii despre relatiile contribuabililor straini cu cei autohtoni fara acordul sau nstiintarea acestora din urma; v) sa utilizeze dari de seama fiscale, corespondenta cu contribuabilii si informatii ale autoritatilor publice pe suporti electronici si de alt fel, perfectati si protejati conform legislatiei n domeniu; x) sa foloseasca mijloace de informare n masa pentru popularizarea si respectarea legislatiei fiscale; y) sa ntreprinda alte actiuni prevazute de legislatia fiscala. Inspectoratul Fiscal Principal de Stat are dreptul sa instituie posturi fiscale altele dect cele instituite n conformitate cu actele legislative si alte acte normative. Organul fiscal este n drept sa revoce, sa modifice sau sa suspende, n conditiile legislatiei, actele sale cu caracter normativ si cele cu caracter individual daca ele contravin legislatiei. Actele inspectoratelor fiscale de stat teritoriale care contravin legislatiei pot fi anulate, modificate sau suspendate si de catre Inspectoratul Fiscal Principal de Stat. Cerintele si dispozitiile legale ale functionarului fiscal snt executorii pentru toate persoanele, inclusiv pentru cele cu functie de raspundere. mpiedicarea de a-si exercita atributiile, ofensarea, amenintarea, mpotrivirea, violentarea, atentarea la viata, la sanatatea si la averea functionarului fiscal, precum si a rudelor lui apropiate, n timpul exercitarii atributiilor sau n legatura cu aceasta atrag raspunderea prevazuta de lege. Functionarul fiscal si exercita atributiile privind controlul fiscal la fata locului sau privind executarea silita a obligatiei fiscale n baza unei decizii emise de conducerea organului fiscal. Obligatiile organului fiscal si ale functionarului fiscal
3

Organul fiscal si functionarul fiscal au urmatoarele obligatii: a) sa actioneze n stricta conformitate cu Constitutia Republicii Moldova, cu Codul fiscal si cu alte acte normative; b) sa trateze cu respect si corectitudine contribuabilul, reprezentantul lui, alti participanti la raporturile fiscale; c) sa popularizeze legislatia fiscala; d) sa informeze contribuabilul, n cazurile prevazute de legislatia fiscala sau la solicitarea acestuia, despre drepturile si obligatiile lui; e) sa informeze contribuabilul, la cerere, despre impozitele si taxele n vigoare, despre modul si termenele lor de achitare si despre actele normative respective; f) sa asigure gratuit contribuabilul cu formulare tipizate de dare de seama fiscala; g) sa efectueze, la cererea contribuabilului, compensarea sau perfectarea materialelor pentru restituirea sumelor platite n plus sau a sumelor care, conform legislatiei fiscale, urmeaza a fi restituite; h) la cererea scrisa a contribuabilului, n care se indica destinatia certificatului, sa elibereze certificate privind lipsa sau existenta restantelor fata de buget si certificate care confirma nregistrarea n calitate de platitor al impozitului pe venit si T.V.A.. Formularul-tip al certificatelor mentionate se elaboreaza de catre Inspectoratul Fiscal Principal de Stat; i) n lipsa tratatului international care reglementeaza impozitarea sau include norme care reglementeaza impozitarea, la solicitarea scrisa a nerezidentului sau persoanei mputernicite de el (platitorul venitului), sa elibereze certificatul despre sumele veniturilor obtinute n Republica Moldova si impozitele achitate (retinute). Formularul-tip al certificatului mentionat se elaboreaza de catre Inspectoratul Fiscal Principal de Stat de pe lnga Ministerul Finantelor; j) sa primeasca si sa nregistreze cereri, comunicari si alte informatii despre ncalcari fiscale si sa le verifice, dupa caz; k) sa examineze petitiile, cererile si reclamatiile contribuabililor n modul stabilit de lege; l) sa tina evidenta contribuabililor si a obligatiilor fiscale; m) sa efectueze controale fiscale si sa ntocmeasca actele de rigoare; n) n cazul depistarii unei ncalcari fiscale si nendeplinirii cerintelor legale ale functionarului fiscal, sa emita decizie privind aplicarea de sanctiuni; o) sa remita contribuabilului sau reprezentantului acestuia, n termenele prevazute de legislatia fiscala, decizia emisa; p) sa nu foloseasca situatia de serviciu n interese personale meschine; r) sa ntreprinda si alte actiuni prevazute de legislatia fiscala.

Direcia finane i eviden contabil a Ministerului Economiei RM Sarcinile principale ale Direciei sunt: 1.Asigurarea organizrii corecte a evidenei contabile n conformitate cu actele normative n vigoare; 2.Organizarea evidenei contabile i a sistemului de dri de seam, exercitnd controlul asupra executrii devizelor de cheltuieli de ctre instituiile din subordine; 3.Asigurarea integritii valorilor materiale i eficiena utilizrii mijloacelor financiare alocate.

Curtea de Conturi exercit controlul asupra modului de for m a r e , d e administrare i de ntrebuinare a resurselor financiare publice, precum i asupramodului de gestionare a patrimoniului public. Prin controlul su Curtea de Conturiu r m r e t e r e s p e c t a r e a l e g i l o r i a p l i c a r e a p r i n c i p i i l o r d e e c o n o m i c i t a t e , raionalitate i eficien n gestionarea mijloacelor m a t e r i a l e i f i n a n c i a r e a l e statului.Curtea de Conturi controleaz: a) formarea i utilizarea resurselor bugetului de stat, ale bugetului sigurrilor s o c i a l e d e s t a t , a l e b u g e t e l o r u n i t i l o r a d m i n i s t r a t i v t e r i t o r i a l e , a l e f o n d u r i l o r asigurrii obligatorii de asisten medical; b) formarea, utilizarea i gestionarea fondurilor speciale, precum i a fondurilor de tezaur public; c) formarea i gestionarea datoriei publice, respectare a g a r a n i i l o r guvernamentale pentru creditele interne i externe; d) utilizarea de ctre instituiile publice a granturilor i finanelor alocate ded o n a t o r i i e x t e r n i p e n t r u r e a l i z a r e a p r o g r a m e l o r l a c a r e p a r t i c i p R e p u b l i c a Moldova; e) utilizarea alocaiilor bugetare pentru investiii, a subveniilor i a a l t o r forme de asisten financiar din partea statului; f) executarea, raionalitatea i eficiena tratatelor interguvernamentale nd omeniul economico-financiar; g) procesul de deetatizare i privatizare a patrimoniului statului; h) activitatea altor organe de control, precum i a structurilor de c o n t r o l intern; i) emisiunea banilor, utilizarea resurselor creditare i valutare ale statului; j) alte domenii de activitate raportate, prin legi organice, la competena Curiide Conturi. Snt supuse reviziei financiare: a) Aparatul Parlamentului, Aparatul Preedintelui Republicii Moldova CurteaC o n s t i t u i o n a l , A p a r a t u l G u v e r n u l u i , C u r t e a S u p r e m d e J u s t i i e , J u d e c t o r i a Economic de Circumscripie, Procuratura General, Comisia Naional a PieeiFinanciare, Comisia Electoral Central; b) autoritile administraiei publice centrale de specialitate, alte autoritia d m i n i s t r a t i v e , B a n c a N a i o n a l a M o l d o v e i i b n c i l e c o m e r c i a l e n c a r e c o t a statului n capitalul social este mai mare dect 50 la sut.Controlului efectuat de Curtea de Conturi se supun i persoanele juridice, indiferent de tipul de proprietate i forma juridic de organizare, dac acestea: a) beneficiaz de garanii guvernamentale pentru credite, de subvenii sau dealte forme de sprijin financiar din partea statului; b) administreaz, n baza unui contract, bunuri aparinnd domeni u l u i patrimoniului public; c) dispun de capital social integral de stat sau mai mult de 50 la sut din el aparine statului.