Exemplarul ….. CONTRACT DE ÎMPRUMUT DE FOLOSINŢĂ (COMODAT) AUTOTURISM Încheiat astăzi …. la …… I. PĂRŢILE CONTRACTANTE 1.1. Dl. ……, domiciliat în …..

născut la data de (ziua, luna, anul) ….. în ….., posesor al cărţii de identitate seria …. nr. …… eliberat de ……, cod numeric personal ………, în calitate de comodant, pe de o parte, şi 1.2. S.C. ….. S.R.L., cu sediul social in ……., înregistrata la Registrul Comerţului sub numărul ……, CUI: ….., reprezentanta de ….. în calitate de comodatar, pe de altă parte, au convenit să încheie prezentul contract de comodat cu respectarea următoarelor clauze: II. OBIECTUL ȘI SCOPUL CONTRACTULUI 2.1. Comodantul dă spre folosinţă comodatarului, autoturismul, proprietate personală, marca …. tipul ….., nr. de identificare ….., capacitate motorului ….., culoare …., an de fabricaţie ….., înscris în circulaţie sub nr. ……, conform certificatului de înmatriculare nr. ……, eliberat de ….. a municipiului ….. autoturism aflat în bună stare de funcţionare, care nu este sechestrat sau urmărit, numit in continuare Autoturismul. 2.2. Comodantul va pune la dispozitia comodatarului Autoturismul, la solicitarea expresa a acestuia. In acest sens comodatarul va formula Solitarea conform Anexei 1 la contract, revenindu-I astfel dreptul să folosească autoturismul pe drumurile publice din ţară şi din străinătate. Solicitarea va fi inaintata de comodant cu cel putin 3 zile inainte de data solicitata a-i fi predata. Comodantul este obligat sa puna la dispozitie Autoturismul, neconditionat, cu exceptia cazurilor de forta majora. 2.3. Scopul acestui contract este acela de a furniza delegaților S.C….. S.R.L capacitatea logistică de a se deplasa la potențialii clienți și contractori sau atunci când situația impune acest lucru. 2.4. La predare - primirea autoturismului, partile vor incheia procesul verbal de predare primire ca in Anexa 2, ce consituite parte integranta din contract. III. DREPTURILE SI OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR 3.1. Drepturile si obligaţiile comodantului sunt următoarele: a) să predea spre folosinţă comodatarului autoturismul mai sus menţionat. În acest sens se va încheia pentru un proces verbal de predare primire în care se va menţiona cel puţin: părţile, obiectul, starea obiectului, kilometri parcurşi la momentul predării/primirii. b) să solicite comodatarului, pe toată durata contractului, să se folosească de autoturism ca un bun proprietar. c) sa solicite încheierea prezentului contract înainte de termen daca comodatarul nu isi respecta obligaţiile contractuale 3.2. Drepturile si obligaţiile comodatarului sunt următoarele:

a) să solicite şi să obţină spre folosinţă autoturismul care face obiectul prezentului contract; b) să folosească autoturismul ca un bun proprietar, să efectueze revizii curente dacă sunt necesare în perioada exploatării autovehiculului și reparaţii care sau datorat a unor deteriorări apărute în perioada exploatării şi să nu transmită dreptul de folosinţă unei terţe persoane; c) să suporte toate cheltuielile pentru buna funcţionare a autoturismului în perioada exploatării (inclusiv costurile privind carburantul), de asemenea cheltuielile privind taxa de drum (rovigneta), alte taxe impuse de statul Român și asigurarea obligatorie (RCA) vor fi suportate de către comodatar pe durata exploatării autovehiculului. d) să suporte toate riscurile în caz de distrugere sau avariere a autoturismului folosit. În acest sens se poate încheia asigurare casco pentru autoturism, caz în care comodatarului va suporta proporțional, cu durata utilizării, cheltuielile cu asigurarea. e) va suporta toate pagubele şi va fi unic responsabil pentru orice daună sau vătămare produsă unui terţ; f) să facă toate demersurile necesare pentru ca dreptul de proprietate al comodantului să fie respectat pe toată durata contractului; g) în momentul expirării contractului să predea comodantului autoturismul în aceeaşi stare de folosinţă ca în momentul preluării şi să răspundă de orice degradare adusă acestuia. h) dreptul de folosinţa obţinut de societate prin prezentul contract da acestea dreptul de a folosi autoturismul în toate activităţile sale, pentru deplasări în tara si străinătate, atât ale administratorului cat si a angajaţilor societăţii. IV. DURATA CONTRACTULUI 4.1. Părţile au convenit să încheie prezentul contract de împrumut de folosinţă pe o perioadă de …. an, începând de astăzi, data semnării contractului. 4.2. La expirarea prezentului contract, părţile vor putea, de comun acord, să prelungească perioada pentru care s-a încheiat prezentul contract. V. ÎNCETAREA CONTRACTULUI 5.1. Prezentul contract încetează de plin drept, fără a mai fi necesară intervenţia instanţelor judecătoreşti, în cazul în care una dintre părţi: • nu îşi execută una dintre obligaţiile enumerate la cap.III, din prezentul contract; • cesionează drepturile şi obligaţiile sale prevăzute de prezentul contract fără acordul celeilalte părţi; • în termen de 10 zile de la data primirii notificării prin care i s-a adus la cunoştinţă că nu şi-a executat ori îşi execută în mod necorespunzător oricare dintre obligaţiile ce-i revin. 5.2. Partea care invocă o cauză de încetare a prevederilor prezentului contract o va notifica celeilalte părţi, cu cel puţin 10 zile înainte de data la care încetarea urmează să-şi producă efectele. 5.3. Rezilierea prezentului contract nu va avea nici un efect asupra obligaţiilor deja scadente între părţile contractante. 5.4. Prevederile prezentului capitol nu înlătură răspunderea părţii care în mod culpabil a cauzat încetarea contractului.

VI. LITIGII 6.1. Părţile au convenit că toate neînţelegerile privind validitatea prezentului contract sau rezultate din interpretarea, executarea ori încetarea acestuia să fie rezolvate pe cale amiabilă de reprezentanţii lor. 6.2. În cazul în care nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părţile se vor adresa instanţelor judecătoreşti competente. VII. CLAUZE FINALE 7.1. Modificarea prezentului contract se face numai prin act adiţional încheiat între părţile contractante. 7.2. Prezentul contract, împreună cu anexele sale care fac parte integrantă din cuprinsul său, reprezintă voinţa părţilor şi înlătură orice altă înţelegere verbală dintre acestea, anterioară sau ulterioară încheierii lui. 7.3. În cazul în care părţile îşi încalcă obligaţiile lor, neexercitarea de partea care suferă vreun prejudiciu a dreptului de a cere executarea întocmai sau prin echivalent bănesc a obligaţiei respective nu înseamnă că ea a renunţat la acest drept al său. 7.4. Anexa 1 „Solicitare pentru utilizare autoturism” si Anexa 2 „Procesul verbal de predare-primire a autoturismului” fac parte integranta din acest contract 7.5. Prezentul contract a fost încheiat într-un număr de 2 exemplare, astăzi …. data semnării lui. COMODANT …. COMODATAR S.C. …. S.R.L. Prin reprezentantul legal …..

Anexa 1 la contractul de comodat nr. .... din ……. SOLICITARE PENTRU UTILIZARE AUTOTURISM Nr: S.C. ….. S.R.L., cu sediul social in ……., înregistrata la Registrul Comerţului sub numărul ……, CUI: ….., reprezentanta de ….. solicită Domnului ……, domiciliat în ….. născut la data de (ziua, luna, anul) ….. în ….., posesor al cărţii de identitate seria …. nr. …… eliberat de ……, cod numeric personal ………, punerea la dispozitie a autoturismului: marca …. tipul …. nr. de identificare… capacitate cilindrică …. cmc culoare …. an de fabricaţie …. înscris în circulaţie sub nr. ….. certificat de înmatriculare nr. ….. ……. Poliţa de asigurare de răspundere civila auto RCA seria …. numărul…… încheiata la data de ….. achitat cu chitanţa nr…… suma de ….. lei valabilitate …..-…… Foarte buna Nu x seturi

Date de identificare si caracteristici

Proprietar Asigurare Stare de funcţionare Bun aflat în perioada de garanţie Data la care s-a efectuat ultima revizie Chei

pe perioada utilizării, respectiv: incepand cu data __/__/______ ora __:__ pana la data de data __/__/______ ora __:__ Predarea – primirea se va efectua la sediul societatii aflat la adresa: ……………. Odată cu predarea-primirea autoturismului se vor preda în original următoarele documente: - Talonul - Poliţa de asigurare RCA valabila pana la …….. Solictarea a fost semnata de catre parti astazi ___________. COMODATAR (solicitant) S.C. ….. S.R.L. Prin reprezentantul legal …….. COMODANT ……..

Anexa 2 la contractul de comodat nr. .... din …… PROCES VERBAL PREDARE PRIMIRE Nr: S.C. ….. S.R.L., cu sediul social in ……., înregistrata la Registrul Comerţului sub numărul ……, CUI: ….., reprezentanta de ….. Predă S.C. ….. S.R.L., cu sediul social in ……., înregistrata la Registrul Comerţului sub numărul ……, CUI: ….., reprezentanta de ….. Autoturismul, cu caracteristicile de mai jos, conform contractului dintre părți: marca …. tipul …. nr. de identificare… capacitate cilindrică …. cmc Date de identificare si caracteristici culoare …. an de fabricaţie …. înscris în circulaţie sub nr. ….. certificat de înmatriculare nr. ….. Proprietar ….. Poliţa de asigurare de răspundere civila auto RCA seria numărul încheiata la data de Asigurare achitata cu chitanţa nr…. suma de … lei valabilitate … – … Stare de funcţionare …. Bun aflat în perioada de garanţie …. Data la care s-a efectuat ultima …. revizie Chei x seturi Odată cu predarea-primirea autoturismului se predau în original următoarele documente: - Talonul - Poliţa de asigurare RCA valabila pana la ….. Km la bord in momentul predarii __________. Observații: ........................................................................................................................... ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. .................. Data: Am predat, …. Am primit, S.C. ….S.R.L. Prin reprezentantul legal ….

PROCES VERBAL PREDARE PRIMIRE Nr: S.C. ….. S.R.L., cu sediul social in ……., înregistrata la Registrul Comerţului sub numărul ……, CUI: ….., reprezentanta de ….. Predă S.C. ….. S.R.L., cu sediul social in ……., înregistrata la Registrul Comerţului sub numărul ……, CUI: ….., reprezentanta de ….. Autoturismul, cu caracteristicile de mai jos, conform contractului dintre părți: marca …. tipul …. nr. de identificare… capacitate cilindrică …. cmc Date de identificare si caracteristici culoare …. an de fabricaţie …. înscris în circulaţie sub nr. ….. certificat de înmatriculare nr. ….. Proprietar ….. Poliţa de asigurare de răspundere civila auto RCA seria numărul încheiata la data de Asigurare achitata cu chitanţa nr…. suma de … lei valabilitate … – … Stare de funcţionare …. Bun aflat în perioada de garanţie …. Data la care s-a efectuat ultima …. revizie Chei x seturi Odată cu predarea-primirea autoturismului se predau în original următoarele documente: - Talonul - Poliţa de asigurare RCA valabila pana la ….. KM parcurși: de la: la:

Observații: ........................................................................................................................... ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. .................. Data: ____/_____/_____ Am predat, S.C. … S.R.L. Prin reprezentantul legal …. Am primit, ….