Sunteți pe pagina 1din 2
Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului Centrul National de Evaluare gi Examinare CONCURSUL PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE/ CATEDRELOR DECLARATE VACANTE/ REZERVATE iN INVATAMANTUL PREUNIVERSITAR 13 julie 2011 Proba scrisa la LIMBA $I LITERATURA ROMANA Varianta 2 . |. Se acorda 10 puncte din oficiu. + Timpul efectiv de lucru este de 4 ore. SUBIECTULI (30 de puncte) Elaborati un eseu structurat tn care s& prezentati comparativ particularitatile modernismului tn poezia lui Lucian Blaga si a lui Tudor Arghezi, avand ca suport critic urmétoarea afirmatie Plasata la punctul de emergenté a constiintel in lume, lirica se realizeazé in cuvant, adicé printr-o permanent spargere a limitelor limbajulul, pregatind limba pentru noile concepte prin care ea va asuma, in contul géndiril umane, universul, Atunci cand jocurile de cuvinte” ale poeziel isi au radécina ‘intr-un nou sentiment de existerté, intr-un efort de reautentificare a raporturilor umanitate-univers, ele pregatesc, spargand (aparent doar) limitele intelegeril prin limbal, vitoarele concepte ale filosofiel, inainte de a apune in locurile comune ale limbajulul generatillor care vor urma. (loana Em. Petrescu, Configuratii) In elaborarea eseului, veti avea in vedere: = prezentarea conceptului de modernism, prin evidentierea a patru caracteristici identificabile in lirica blagiana si argheziané: 4 puncte = analiza comparativa a unei teme abordate de cei doi autor 4 puncte - ilustrarea viziunii moderniste, prin cte 0 art poetic apartinand autorilor indicat, 4 puncte = evidentierea a doud particulartati de structura si de limbaj pentru fiecare dintre textele selectate, avand invedere suportul critic dat, 4 puncte = exemplificarea a patru dintre urmatoarele concepte operationale: aliteratie, antitezé, compozttie, cdmp semantic, curent literar, imagine artisticd, interogatie retoricd, motiv Iiterar, ritm, rima, seoventa poetica, sensuri conotative, titlu etc. 4 puncte Nota! Ordinea integrrii reperelor fn cuprinsul eseului este la alegere. Pentru continutul eseului se acorda 20 de puncte (cate 4 puncte pentru fiecare cerinta/ reper), pentru redactarea eseului se acorda 10 punete (organizarea ideifor in scris — 2 puncte: abiltafile de analiza $i de argumentare — 2 puncte; integrarea adecvaté a conceptelor de teorie Iterara speotfice — 2 puncte; utilizarea limbii iterare — 1 punct, respectarea normelor de exprimare, de ortografie $i de punctuatie — 3 puncte) in vederea acordarii punctajului pentru redactare, eseul trebuie sa aiba minimum 3 pagini. SUBIECTUL al Il-lea (30 de puncte) Scrieti, pe foaia de concurs, raspunsul la fiecare dintre urmatoarele cerinte cu privire la textul de mai jos Sigur, tu infelegi, ar trebui acum sé-ncere sé seri altceva, 0 nuvelé morocdnoasd, o povestire soptité, dramaticd sau in orice caz o schitd piticd $i pargiva, in fond cred cd ma pricep in Suficienté masuré sa inventez. [...] Cuvintele se migca in tine, se dezmorfese, trebuie sé apuci stiloul, ji lasi varful incet pe hartie, un pic mandru, un pic temator, la treabé deci intelegi? Aproape incepl, aproape cd rotunjesti prima litera. Dar, deodatd, iti spul nu, nu ined, $i tot ce rémane € 0 Pagina T din2 Varianta 2 Proba scrisa la Limba gi literatura romana Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului Centrul National de Evaluare gi Examinare linie curbé, spinarea unei litere tréngéndu-se brusc intr-o pata grasulie de cerneala. Salvatoarea, grijulia, responsabila tehnicd a aménérii. De pared ti-ar fi teamé cd in iluzoriul sir sculptural pe care mana precauté trebuie sé-I lase pe hértie s-ar putea strecura 0 eroare neasteptaté, de neindreptat mal apoi, un fel de proba involuntard a juvenile! nerdbdéri scritoricesti decise sé-si inregistreze, chiar handicapata, experientele; micile sale experiente in spatele cdrora cu putind bundvointa este foarte probabil sé se poaté dibui lucruri remarcabile din care se pot scoate oricand céteva pagini corecte, curgatoare. (loan Grogan, Insula) 1, Identificati trei functii ale comunic&riilustrate in fragmentul citat 3 puncte 2. Mentionati c&te un antonim pentru fiecare dintre urmatoarele cuvinte: piticd, iluzoriul, bundvointa. 3 puncte 3. Precizati functia sintactica a cuvintelor subliniate: tot (gi fot ce rdméne € o linie curb) i (ii Iasi varful ince! pe haitie), juvenilel (proba involuntard a juvenilel nerébdéri) 3 puncte 4. Construtt trel enunturi, pentru a ilustra polisemia verbulul a /dsa. 3 puncte 5. Mativati, din perspectiva gramaticala, utilizarea virgulei in enuntut Cuvintele se migca in tine, se dezmorfese, trebuie sé apuci stiloul, fi lasi vartul incet pe héitie, [.]. 3 puncte 6. Explicati modul de formare a cuvintelor subliniate din text: altceva, temator, sale. 3 puncte 7. Elaborati un text de 3-5 randuri, Tn care s& explicati valoarea stilisticd a utllizarii persoanei a ll-a {in fragmentul dat. 3 puncte 8. Exemplificati, prin trei enunturi, valori morfologice diferite ale cuvantului o. 3 puncte 9. Analizati morfologic structurile subliniate: [...J experiente in spatele cdrora cu putina bundvointa este foarte probabil sé se poatd dibul [... 3 puncte 10. Transformati secventa urmatoare intr-o frazé in care subordonata existenta s& devina propozitie principala regent, iar partea de propozitie subliniata s& devina propozitie subordonata corespunzatoare, explicdnd 0 consecinta a acestei transformari: tot ce ramdne e o linie curbé, spinarea unei litere fréngandu-se brusc intr-o pata grasulle de cernealé. 3 puncte SUBIECTUL al Ill-lea (30 de puncte) Proiectati un test scris, insotit de baremul de evaluare si de notare, pentru evaluarea sumativa la finalul anului scolar, la aisciplina/una dintre disciplinele la care sustineti concursul, pentru invatém4ntul gimnazialiceal jn vederea acordanii punctajului: - veti_mentiona urmatoarele elemente: disciplina/modulul de pregatire profesional, clasa, capitolele/continuturile gi timpul de Iucru ~ veti construi 2 itemi de tip pereche, 2 itemi de tip réspuns scurtide completare, 1 item de tip fntrebare structurata si 1 item de tip eseu/ rezolvare de probleme; - veti redacta un barem in care se distribuie 90 de puncte si se acorda 10 puncte din oftciu Pagina 2 din2 Varianta 2 Proba scrisa la Limba gi literatura romana