Sunteți pe pagina 1din 6

2001 - PFI EM REEVALUAREA IMOBILIZARILOR CORPORALE Legislatie aplicabila in domeniu

(se au in vedere prevederile legale in vigoare la data de 09.12.2009)

Reevaluarea imobilizarilor corporale se efectueaza in vederea determinarii valorii juste a acestora, inndu-se seama de inflatie, utilitatea bunului, starea acestuia si de pretul pietei, atunci cand valoarea contabila difera semnificativ de valoarea justa. Reevaluarea activelor corporale se realizeaza in temeiul si dupa procedura reglementata prin acte normative (ordonante, hotarari de guvern, etc.) emise in acest scop, la anumite intervale de timp. 1. 2. 3. Ordin MFP nr. 2861 din 9 octombrie 2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea i efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor i capitalurilor proprii, publicat n M.Of. nr. 704 din data de 20.10.2009; Norme MFP 2009 privind organizarea i efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor i capitalurilor proprii, publicate n M.Of. nr. 704 din data de 20.10.2009; Legea nr. 79 din 8 aprilie 2008 privind aprobarea Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 103/2007 pentru modificarea i completarea Ordonanei Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea i amortizarea activelor fixe aflate n patrimoniul instituiilor publice, publicat n M. Of. cu numrul 292 din data de 15 aprilie 2008. Ordinul MEF nr. 3471 din 25 noiembrie 2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind reevaluarea i amortizarea activelor fixe corporale aflate n patrimoniul instituiilor publice, publicat n M. Of. cu numrul 835 din data de 11 decembrie 2008. Norme Metodologice MEF din 25 noiembrie 2008 privind reevaluarea i amortizarea activelor fixe corporale aflate n patrimoniul instituiilor publice, publicate n M. Of. cu numrul 835 din data de 11 decembrie 2008. Ordonana de Urgen a Guvernului nr. 103 din 4 octombrie 2007 pentru modificarea i completarea Ordonanei Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea i amortizarea activelor fixe aflate n patrimoniul instituiilor publice, publicata n M.Of. nr. 689 din data de 10 octombrie 2007. Hotrrea Guvernului nr. 105 din 31 ianuarie 2007 privind stabilirea valorii de intrare a mijloacelor fixe, publicata n M.Of. nr. 103 din 12-feb-2007; Metodologie din 07.07.2005 de evaluare a activelor fixe corporale, aflate n proprietatea public a statului, nregistrate n evidena tehnic-operativ n uniti naturale sau natural convenionale evideniate n inventarul Ministerului Transporturilor, Construciilor i Turismului, publicate n M.Of. nr. 859bis din data de 23.11.2005; Ordonana Guvernului nr. 3/2005 pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea si amortizarea activelor fixe aflate in patrimoniul institutiilor publice, publicata in M.Of. nr. 72 din 21 ianuarie 2005. Catalog din 30 noiembrie 2004 privind clasificarea si duratele normale de funcionare a mijloacelor fixe, publicat n M.Of. nr. 46 din data de 13 ianuarie 2005 Hotrrea Guvernului nr. 2139 din 30 noiembrie 2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea i duratele normale de funcionare a mijloacelor fixe, publicata n M.Of. nr.46 din data de 13.01.2005 Legea nr.493 din 18.11.2003 pentru aprobarea OG nr. 81/28.08.2003 privind reevaluarea si amortizarea activelor fixe aflate in patrimoniul institutiilor publie, publicat n M.Of. nr. 827 din data de 22.11.2003 Ordinul MFP nr. 1.487/2003 (Abrogat) pentru aprobarea Normelor metodologice privind reevaluarea i amortizarea activelor fixe aflate n patrimoniul instituiilor publice i al

4. 5. 6.

7. 8.

9. 10. 11. 12. 13.

14. 15. 16. 17. 18. 19.

20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27.

persoanelor juridice fr scop patrimonial, publicat n M.Of. nr. 788 din 07.11.2003, cu modificrile i completrile ulterioare; Ordonana Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea si amortizarea activelor fixe aflate in patrimoniul institutiilor publice, publicata in M.Of. nr. 624 din 31 august 2003 (modificata 2005). Norme (Guvern) din 18 decembrie 2003 privind reevaluarea imobilizrilor corporale Publicat n M. Of. cu numrul 21 din data de 12 ianuarie 2004. Norme Metodologice MEC din 30 octombrie 2003 privind reevaluarea i amortizarea activelor fixe aflate n patrimoniul instituiilor publice i al persoanelor juridice fr scop patrimonial (abrogat). Hotrrea Guvernului nr. 1553/2003 privind reevaluarea imobilizarilor corporale si stabilirea valorii de intrare a mijloacelor fixe, publicata in M.Of. 21 din 12 ianuarie 2004. Hotrrea Guvernului nr. 403 din 19 mai 2000 privind reevaluarea imobilizrilor corporale, publicat n M.Of. nr. 252 din data de 07.062000; Hotrrea Guvernului nr. 909/1997 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat in active corporale si necorporale, publicata in M.Of. 4 din 08 ianuarie 1998, cu modificarile si completarile ulterioare. Legea nr.15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat in active corporale si necorporale, republicata in M.Of. 242 din 31 mai 1999, cu modificarile si completarile ulterioare. Hotrrea Guvernului nr. 593/1994 privind modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 500/1994 privind reevaluarea imobilizarilor corporale si modificarea capitalului social, publicata in M.Of. nr. 274 din 28 septembrie 1994. Norme MEF din 05.08.1994 privind reevaluarea imobilizarilor corporale si modificarea capitalului social, publicate in M.Of. Nr. 208 din 10.08.1994; Hotrrea Guvernului nr. 500/1994 privind reevaluarea imobilizarilor corporale si modificarea capitalului social, publicata in M.Of. nr. 208 din 10 august 1994 (modificata 1994). Precizarile Nr. 2328 din 27.01.1993 privind inregistrarea in contabilitate a operatiunilor de reevaluare a patrimoniului; Hotrrea Guvernului nr. 26 din 22 ianuarie 1992 privind reevaluarea unor active si pasive ca urmare a unificarii cursurilor de schimb ale leului si regimului de preturi si tarife in aceste conditii, publicata in M.Of. nr. 11 din 03.02.1992; Norme MEF Nr.71906 din 29.05.1992 privind reevaluarea mijloacelor fixe in conformitate cu prevederile art. 4 din Hotarirea Guvernului nr. 26/1992, publicate in M.Of. Nr. 175 din 24.07.1992; Hotrrea Guvernului nr. 945 din 11 august 1990 privind inventarierea si reevaluarea patrimoniului unitatilor economice de stat, publicata in M.Of. Nr. 100 din 15..08.1990;

A. Reevaluarea imobilizarilor corporale aflate in patrimoniul agentilor economici


I. Domeniu de aplicare a dispozitiilor legale in materia imobilizarilor corporale Reevaluarea imobilizarilor corporale presupune actualizarea valorii elementelor patrimoniale din raportarile contabile intocmite la data de 31 decembrie a anului precedent celui in care se realizeaza reevaluarea. Potrivit art. 1 alin. 1 din Hotararea Guvernului nr. 1553/2003 pot proceda la reevaluarea imobilizarilor corporale aflate in patrimoniul lor la data de 31 decembrie 2003: - societatile comerciale, indiferent de forma de proprietate; regiile autonome; societatile si companiile nationale; institutele de cercetare; - persoanele fizice si asociatiile fara personalitate juridica care realizeaza activitati in scopul realizarii de venituri si care, potrivit legii, sunt obligate sa conduca evidenta in partida simpla;

- celelalte categorii de agenti economici, astfel incat rezultatul reevaluarii sa fie cuprins in situatiile financiare ale anului 2003. Nu pot proceda la reevaluarea imobilizarilor corporale agentii economici care se afla in procedura de dizolvare sau de lichidare administrativa conform Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, sau in procedura de lichidare judiciara conform Legii nr. 85/2006 privind procedura insolventei. II. Imobilizari corporale supuse reevaluarii Potrivit art. 2 alin. 1 din Normele privind reevaluarea imobilizarilor corporale, prevazute in Anexa care face parte integranta din HG nr. 1553/2003, se supun reevaluarii imobilizarile corporale existente in patrimoniul persoanelor juridice si evidentiate in balanta contabila intocmita la data de 31 decembrie 2003, dupa cum urmeaza: - imobilizarile corporale aflate in patrimoniu, astfel: terenuri; constructii; echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru); aparate si instalatii de masurare, control si reglare; mijloace de transport; animale si plantatii; mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active corporale; - imobilizarile corporale date in locatie de gestiune, concesiune sau inchiriate, dupa caz, si cele date in folosinta asocierilor in participatiune, conform contractelor incheiate, se reevalueaza de catre persoanele juridice care le au evidentiate in patrimoniu; - investitiile efectuate la imobilizariie corporale luate in concesiune, cu chirie sau in locatie de gestiune se supun reevaluarii de catre persoanele juridice care le-au efectuat si care le-au inregistrat in contabilitate; - capacitatile puse in functiune partial, de natura imobilizarilor corporale pentru care nu s-au intocmit formele de inregistrare ca imobilizari corporale; - imobilizarile corporale la care in perioada 1 aprilie 1994 - 31 decembrie 2003 s-au efectuat lucrari de modernizare care au majorat valoarea de inregistrare a acestor imobilizari corporale. Pentru aceste active reevaluarea se efectueaza separat pentru valorile reprezentand modernizari, prin aplicarea ratei inflatiei corespunzatoare perioadei scurse dupa efectuarea modernizarii; - imobilizarile corporale predate in sistem de leasing se reevalueaza de persoanele juridice care le au evidentiate in patrimoniu, avandu-se in vedere valoarea prevazuta in contractul incheiat intre parti; imobilizarile corporale aflate la sucursale, filiale si la subunitatile din strainatate se reevalueaza de catre agentii economici din tara, in cazul in care sunt inregistrate in patrimoniul acestora; - bunurile amortizabile, respectiv imobilizariie corporale, inregistrate in Registrul-inventar, in cazul persoanelor fizice autorizate care desfasoara activitati independente. Nu sunt supuse reevaluarii imobilizarile corporale trecute in conservare, precum si cele care au iesit din patrimoniul agentilor economici intre data de 1 ianuarie 2004 si data aprobarii situatiilor financiare ale anului 2003. III. Modul de reevaluare Reevaluarea imobilizarilor corporale se efectueaza in vederea determinarii valorii juste a acestora, tinandu-se seama de inflatie, utilitatea bunului, starea acestuia si de pretul pietei, atunci cand valoarea contabila difera semnificativ de valoarea justa. In vederea reevaluarii, persoanele juridice mentionate vor proceda la efectuarea inventarierii imobilizarilor. Inventarierea imobilizarilor se efectueaza de catre comisii de inventariere, formate din cel putin doua persoane, numite prin decizie scrisa, emisa de administrator, ordonatorul de credite sau alta persoana care are obligatia gestionarii patrimoniului, carora le revine si raspunderea pentru buna desfasurare a lucrarilor de inventariere. La unitatile mici, inventarierea poate fi efectuata de catre o singura persoana. Prin unitati mici la care inventarierea poate fi efectuata de o singura persoana, se intelege: persoanele fizice care au calitatea de comerciant sau societatile comerciale al caror numar de salariati este de pana la doua persoane, iar valorile materiale care trebuie inventariate nu depasesc plafonul stabilit de administratorii unitatii.

Din comisia de inventariere nu pot face parte: - gestionarii depozitelor supuse inventarierii, - contabilii care tin evidenta gestiunii respective, cu exceptia unitatilor mici. Precizari: In conformitate cu prevederile art. 1 alin. 3 din Hotararea Guvernului nr. 1553/2003 imobilizari/e corporale existente in patrimoniul persoanelor juridice prevazute in prima parte a acestei prezentari se pot reevalua in baza ratei inflatiei comunicate de Institutul National de Statistica pentru luna decembrie 2003. Valoarea reevaluata a imobilizarilor corporale se coreleaza cu utilitatea si cu valoarea de piata a bunuri/or respective. Nu sunt supuse reevaluarii: - imobilizariie corporale a caror valoare de intrare a fost recuperata integral pe calea amortizarii la data de 31 decembrie 2003; - imobiliza riie corporale trecute in conservare; - imobilizarile corporale apartinand patrimoniului public, inscrise in activul bilantului la agentii economici; - imobilizariie corporale in curs; - imobilizarile corporale evidentiate in conturi in afara bilantului; - imobilizarile corporale care au iesit din patrimoniul agentilor economici intre data de 1 ianuarie 2004 si data aprobarii situatiilor financiare ale anului 2003. De asemenea, nu sunt supuse reevaluarii imobilizarile corporale trecute in conservare, precum si cele care au iesit din patrimoniul agentilor economici intre data de 1 ianuarie 2004 si data aprobarii situatiilor financiare ale anului 2003. 1. Reevaluarea activelor corporale Pentru efectuarea reevaluarii imobilizarilor corporale se va stabili valoarea ramasa, actualizata la data de 31 decembrie 2003, avandu-se in vedere: - valoarea de intrare a imobilizarilor corporale supuse reevaluarii, evidentiata in contabilitate; amortizarea calculata pana la data de 31 decembrie 2003, evidentiata in contabilitate in creditul contului 281 "Amortizari privind imobilizarile corporale" si in debitul contului 8045 "Amortizarea aferenta gradului de neutilizare a mijloacelor fixe"; - amortizarea aferenta imobilizarilor corporale pentru care s-au obtinut scutiri totale sau pentru o perioada limitata la calculul amortizarii, potrivit art. 16 din Legea nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat in active corporale si necorporale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; - rata inflatiei comunicata de Institutul National de Statistica pentru intervalul cuprins intre: data inregistrarii in evidenta contabila a imobilizarilor corporale care nu au fost reevaluate si luna decembrie 2003; sau data ultimei reevaluari inregistrate in evidenta contabila pentru imobilizarile corporale care au fost reevaluate si luna decembrie 2003. 2. Rezultatele reevaluarii La terminarea actiunii de reevaluare, rezultatele acesteia se aproba de adunarea generala a actionarilor sau asociati lor, respectiv de consiliul de administratie in cazul regiilor autonome, si se reflecta in situatiile financiare incheiate la data de 31 decembrie 2003, potrivit reglementarilor contabile aplicabile. Valorile reevaluate ale imobilizarilor corporale supuse reevaluarii devin valori amortizabile in conditiile legislatiei aplicabile la data reevaluarii, respectiv la data de 31 decembrie 2003.

B. Reevaluarea activelor fixe aflate in patrimoniul institutiilor publice


Ordonanta Guvernului nr. 81/2003 a stabilit in sarcina institutiilor publice, indiferent de sursa de finantare a cheltuielilor si de subordonare, obligatia de a inventaria si reevalua activele

fixe corporale si activele fixe corporale in curs, aflate in patrimoniul lor la data de 30 septembrie 2003, astfel incat rezultatele reevaluarii sa fie cuprinse in bilantul contabil intocmit la 31 decembrie 2003. Active fixe sunt activele detinute de catre institutiile publice in scopul utilizarii lor pe termen lung si includ: - activele fixe necorporale - active fixe fara substanta fizica, ce se utilizeaza pe o perioada mai mare de un an; - activele fixe necorporale - active fixe care indeplinesc cumulativ doua conditii: au valoarea de intrare mai mare decat limita stabilita prin hotarare a Guvernului si durata normala de utilizare mai mare de un an. Nu sunt supuse reevaluarii: - activele fixe corporale care au intrat in patrimoniul institutiilor publice in cursul anului 2003; - activele fixe corporale care la data de 30 septembrie 2003 au durata normala de utilizare expirata; activele fixe corporale aflate in conservare, precum si rezervele de mobilizare care sunt evidentiate in contabilitate ca active fixe corporale; - activele fixe corporale pentru care au fost intocmite documentele, dar nu s-au obtinut aprobarile legale de scoatere din functiune si care nu au fost demontate, demolate sau dezmembrate; - activele fixe corporale care au fost reevaluate la data de 31 decembrie 1999 de catre unitatile din sectorul de aparare nationala, ordine publica si siguranta nationala; - activele fixe corporale care au fost reevaluate in baza prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 14/1998 privind utilizarea veniturilor realizate de institutiile publice finantate integral din venituri extrabugetare, aprobata cu modificari prin Legea nr. 27/1999. In conformitate cu modificarile aduse de Ordonana Guvernului nr. 3/2005 si de Ordonana de Urgen a Guvernului nr. 103/2007, toate activele fixe corporale aflate in proprietate publica si care in prezent sunt inregistrate in evidenta tehnic-operativa in unitati naturale sau natural-conventionale vor fi evaluate dupa metodologia stabilita de fiecare minister, autoritate a administratiei publice centrale sau locale, dupa caz, si inregistrate in contabilitate pana la finele anului 2007. Bunurile din patrimoniul cultural national vor fi reevaluate de catre evaluatori autorizati in conditiile legii, pana la data de 31 decembrie 2007, rezultatele reevaluarii urmand a fi inregistrate in contabilitate pana la finele anului 2007. ULTIMA DISPOZITIE METODOLOGICA ========================================================== Norme Metodologice din 2008, M.Of. 835 din 11-dec-2008 NORME METODOLOGICE din 25 noiembrie 2008 privind reevaluarea i amortizarea activelor fixe corporale aflate n patrimoniul instituiilor publice CAPITOLUL I: Reguli generale privind reevaluarea activelor fixe corporale aflate n patrimoniul instituiilor publice Art. 5 (1) Pentru determinarea diferenelor din reevaluarea activelor fixe corporale aflate n patrimoniul instituiilor publice, respectiv a valorii rmase actualizate, se vor avea n vedere urmtoarele: a) valoarea de nregistrare n contabilitate a activelor fixe corporale care se reevalueaz; b) data intrrii n patrimoniu. Data intrrii n patrimoniu se consider: - data nscris n documentele de achiziie ntocmite pentru activele fixe corporale procurate cu titlu oneros, care nu au mai fost reevaluate; - data nscris n documentele ntocmite pentru activele fixe corporale construite sau produse de

instituiile publice, care nu au mai fost reevaluate; - data nscris n documentele transmise de donator, pentru activele fixe corporale dobndite cu titlu gratuit, care nu au mai fost reevaluate; - data nscris n documentele de intrare n patrimoniu prin alte modaliti de dobndire (transfer, expropriere, hotrre judectoreasc etc.), care nu au mai fost reevaluate; c) data ultimei reevaluri, pentru activele fixe corporale care au fost reevaluate anterior; d) amortizarea calculat pn la finele lunii cnd se efectueaz reevaluarea evideniat n contabilitate n creditul contului 281 "Amortizri privind activele fixe corporale"; e) rata inflaiei (indicele preurilor de consum) comunicat de Institutul Naional de Statistic. Indicii preurilor de consum pot fi accesai de pe site-ul Institutului Naional de Statistic, la adresa: www.insse.ro Se parcurg urmtorii pai: - se merge n dreapta paginii: Indicele preurilor de consum; - se merge n stnga paginii: Indicele preurilor de consum lunar; - se introduce numele persoanei juridice; - se selecteaz domeniul de interes: Indicele preurilor de consum (IPC - total); - se selecteaz perioada de interes; - se selecteaz perioada curent (anul i luna cnd se efectueaz reevaluarea); - se selecteaz perioada de referin (anul i luna intrrii n patrimoniu/data ultimei reevaluri); - se afieaz Indicele lunar al preurilor de consum: total, mrfuri alimentare, mrfuri nealimentare i servicii; - se selecteaz IPC - total; - se imprim rezultatele; f) valoarea de nregistrare n contabilitate actualizat (valoarea reevaluat la data cnd se efectueaz reevaluarea), determinat prin nmulirea valorii de nregistrare n contabilitate cu rata inflaiei (indicele preurilor de consum). (2) Diferenele din reevaluare aferente activelor fixe corporale se stabilesc ca diferen ntre valoarea de nregistrare n contabilitate actualizat (valoarea reevaluat) i valoarea de nregistrare n contabilitate, astfel: a) n cazul reevalurii efectuate cu ajutorul indicelui preurilor de consum, pe baza datelor din: - Situaia diferenelor din reevaluarea activelor fixe corporale din domeniul privat care se amortizeaz, al crei model este prevzut n anexa nr. 1a); - Situaia diferenelor din reevaluarea activelor fixe corporale din domeniul public care nu se amortizeaz, al crei model este prevzut n anexa nr. 1b); - Situaia diferenelor din reevaluarea activelor fixe corporale din domeniul privat care nu se amortizeaz, al crei model este prevzut n anexa nr. 1c); Norme Metodologice din 2008, M.Of. 835 din 11-dec-2008 * * *

S-ar putea să vă placă și