Sunteți pe pagina 1din 4

C3-Fiscal

Obligatia fiscala
Obligatia fiscala= continutul fundamental al raportului juridic fiscal si consta in obl.jur.stabilita in mod unilateral de catre stat in sarcina pers.fiz.si jur. de a plati o suma de bani la termene prestabilitate in contul bugetelor publice. Temeiul legal: C.p.fiscala. C.p.f. reglementeaza cadrul general de manifestare a obligatiei fiscale, si anume: - obligatia de a declara bunurile si V impozabile sau, dupa caz, de a declara impozitele, taxele, contributiile si alte sume datorate bugetelor publice (obligatii de plata principale) - obligatia de a calcula si inregistra in evidentele contabile si cele fiscale toate sumele datorate bug.publice - obligatia a plati la termenele legale toate categoriile de sume datorate bugetelor publice - daca este cazul, obligatia de a plati majorari de intarziere aferente obligatiei principale (obligatii de plata accesorii) - obligatia de a calcula, a retine si a varsa la termenele legale sumele cuvenite bugetelor publice care fac obiectul stopajului la sursa (ex. impozitul pe salariu) - orice alte obligatii care revin contribuabililor in aplicarea legii fiscale Conceptul de obligatie fiscala nu este sinonim cu cel de creanta fiscala. Obligatia fiscala este o obligatie corelativa dr. de creanta fiscala (dr. patrimonial care rezulta din raportul de dr.material fiscal). C.p.f. reglementeaza si cadrul general de manifestare a dr.de creanta fiscala: - dr.de a percepe impozite, taxe, contributii (creante fiscale principale) - dr.de a percepe majorari de intarziere (creante fiscale accesorii) - dr.la rambursarea TVA - dr.organului fiscal de a solicita stingerea obl.fiscale de catre orice platitor in locul debitorului - dr.contribuabilului la restituirea sumelor platite in masura in care plata unor creante fiscale a fost facuta fara temei legal.

Particularitatile obligatiei fiscale


Izvorul obligatiei: Intotdeauna legea sau actul normativ cu valoare de lege care trebuie sa instituie obligativitatea platii unor sume la bug.pub. Beneficiarul obligatiei: Desi creditorul direct e statul prin organele fiscale, beneficiarul este intreaga societate pt. ca V colectate sunt alocate in mod obligatoriu sub forma Ch publice. Obiectul obligatiei: Intotdeauna intr-o suma de bani chiar dc. ne referim la un V in produse (impozitul aferent acelor produse o sa fie in bani).

Cum se individualizeaza: Obligatoriu in forma scrisa. Conditiile de stabilire si de modificare sunt expres prevazute de legea fiscala si in multe cazuri difera de la o categorie de V (venituri) la alta. Stingerea obligatiei fiscale: Se poate realiza prin mijloace comune si altor obligatii (executarea silita, plata, prescriptia), dar si prin mijloace specifice (compensare, scadere, anulare). Ca tipologie de obligatie juridica, obligatia fiscala e o obligatie de a face avand ca premisa generala marirea patrimoniului sau detinerea in proprietate a unor bunuri. In legatura cu detinerea in proprietate a bunurilor ca generator al obligatiei de plata, obligatia fiscala apare drept o obligatie propter rem (urmareste bunurile oriunde). Individualizarea obligatiei fiscale se realizeaza prin intermediul titlului de creanta fiscala. Titlul de creanta fiscala= act juridic unilateral intocmit de catre organele de specialitate sau alte pers.imputernicite conform legii prin care se stabileste si se individualizeaza intinderea unei obl.de plata care revine unui anumit contribuabil.

Particularitatile titlului de creanta fiscala


1. Este un act juridic unilateral ( deoarece obl.fis. e impusa unilateral de catre stat). 2. Emis in forma scrisa. 3. Este un act juridic declarativ de dr.&obl. care constata pe de o parte dr. statului de a incasa o suma de bani si pe de alta parte obl.contribuabililor de a plati. Nu este un act jur. constitutiv de dr.&obl. pt.ca obl. fis. e preinstituita prin lege si doar individualizata in titlul de creanta fiscala. Avand in vedere caracterul declarativ de dr.&obl. se poate justifica si efectul retroactiv in ceea ce priveste calcularea obl. 4. Este un act juridic cu caracter executoriu de drept (nu tb. Investit cu titlu executoriu)=> org.fis.poate sa treaca direct la executarea silita fara indeplinirea unor formalitati prealabile.

Tipologii
a) Explicite A.j. care au fost redactate exclusiv in scopul constatarii unor obl.de plata la bug.pub. (ex. toate actele de impunere prevazute de legea fiscala la un moment dat: procesele-verbale de impunere, declaratiile contribuabililor, alte documente de evidenta intocmite de contribuabili, declaratia vamala. b) Implicite A.j. care, pe langa constatarea obligatiei de plata a unor sume de catre contribuabili la bug.pub., au un alt continut principal. Desi intocmite cu alt scop decat fiscal, titlurile respective individualizeaza si obl.fis. Ex. statele de plata ale salariilor documentele care atesta repartizarea dividendelor 2

orice act de control financiar in masura in care constata si obligatia de plata la bug.pub.

Exigibilitatea obl.fiscale
Exigibilitatea obl.fis.= momentul de la care statul poate cere executarea creantei (contribuabilul poate plati pana la data respectiva oricand; dar de la care o sa fie sanctionat pt.neplata). Temeiul legal general: C.p.f. Fiecare obl.fis. dupa ce e individualizata devine exigibila dupa cum urmeaza: - fie la o data concreta stabilita de actele normative care reglementeaza V bug.(C.f. are inscrise scadente precise pt.majoritatea V) in situatia in care actele normative fiscale nu precizeaza date concrete de plata pt.anumite V, scadenta e stabilita de MFP prin ordin al ministrului Finantelor. Uneori avem ordin comun al min. Fin. si al min. Administratiei si Internelor obl.fis.e stabilita in urma unui control financiar => regula speciala: obl.se va plati intr-un anumit termen de la scadenta. Scadenta o stabileste in functie de momentul comunicarii proc.-vb.de control: a. contribuabilul semneaza doc.de control=> data semnarii= data comunicarii b. contribuabilul nu semneaza doc.de control=> se comunica cu data de primire: b1. comunicarea s-a facut intre 1 si 15 inclusiv ale unei luni=>plata tb.facuta pana in data de 5 a lunii urmatoare b2. comunicarea s-a facut intre 16 si 31=>plata tb.facuta pana in data de 20 a lunii urmatoare Simpla contestare a actelor de control nu suspenda automat obl.de plata. Pentru ca ea sa fie suspendata tb.sa se solicite si sa se aprobe de catre instanta aceasta. Daca termenul de plata se sfarseste intr-o zi nelucratoare=> termenul de plata e devansat si cuprinde si ziua lucratoare imediat urmatoare. Neexecutarea in termen a unei obl.fis. atrage o forma a raspunderii patrimoniale specifica dr.fiscal: obligarea la plata de majorari de intarziere. De-a lungul timpului, ca sanctiuni pt.neplata in termen: dobanzi, penalitati de intarziere, majorari de intarziere. Temeiul legal principal pt.perceperea de majorari de intarziere: C.p.f.

Principiile generale privind aplicarea majorarilor de intarziere


1. 2. catre organul fiscal sanctiunea intervenita pt.neplata la termen a obl.fis. cuantumul majorarilor de intarziere se stabileste prin decizie de

3. majorarile se fac V la bug.caruia ii apartine creanta principala 4. in cazul platilor realizate prin transfer bancar si care nu-s decontate in termen de 3 zile lucratoare de la data debitarii contului (debitorului), responsabilitatea va apartine tot debitorului obligatiei (avand dr.de regres impotriva bancii) 5. in cazul creantei fiscale care se stinge prin compensare, eventualele majorari de intarziere se datoreaza pana la data stingerii integrale a creantei fiscale De principiu, maj.de intarziere se calculeaza pt.fiecare zi de intarziere incepand cu ziua imediat urmatoare termenului de scadenta si pana la achitarea integrala a sumei datorate. Exceptii: - in cazul impozitelor, taxelor, contributiilor si altor sume care sunt stinse prin executare silita, maj.sunt datorate pana la data intocmirii proc.-vb. de distribuire, inclusiv Daca plata pretului, in urma executarii silite, se face in rate, maj. se calculeaza pana la data intocmirii proc.-vb.de distribuire a avansului. Pt.suma ramasa de plata, maj. vor fi suportate de catre cumparator. - impozitele, taxele, contributiile datorate de un debitor declarat insolvabil maj.de intarziere se vor calcula pana la incheierea proc.-vb.de constatare a insolvabilitatii, inclusiv data respectiva. Situatii de exceptie cu reguli speciale sunt prevazute de C.p.f. pt.impozitul pe profit si impozitul pe V global. Nivelul maj. de intarziere = 0,1% din suma datorata pe fiecare zi de intarziere. Acest nivel poate fi modificat prin legi bugetare anuale. Nu se percep majorari la majorari, insa cand se percepeau dobanzi si penalitati de intarziere, se percepeau concomitent.