Sunteți pe pagina 1din 12
C M Y K iissmmaann ppooaarrtt`` NNOORROOCC ddooaarr cceelloorr ccaarree mmeerriitt``!! PP``ssttrraa]]ii-vv`` IIddeenn-
C
M
Y
K
iissmmaann ppooaarrtt`` NNOORROOCC ddooaarr cceelloorr ccaarree mmeerriitt``!! PP``ssttrraa]]ii-vv`` IIddeenn-
ttiittaatteeaa [[ii PPeerrssoonnaalliittaatteeaa!! ((AAlliinn OOpprreeaa - TTAALLIISSMMAANN))
TU SESIZEZI, NOI ÎI PUNEM LA PÃMÂNT!
de de
Drãgãºani
Drãgãºani
În
Rm.
Vâlcea ºi Bãlceºti, doar la
chioºcurile RODIPET!
S~PT~MÂNAL DE INFORMA}IE {I ATITUDINE AL DR~G~{ANIULUI
{I AL LOCALIT~}ILOR DIN
SUDUL JUDE}ULUI VÂLCEA
CCeell mmaaii mmooddeerrnn llooccaall ddiinn
••AAnnuull II ••NNrr
3399 •• 1177 - 2233 ooccttoommbbrriiee 22000088 ••pprree]]:: 5500bbaannii
CONTINE SI INFORMATII
DIN RESTUL JUDE}ULUI!!!
DDrrããggãã[[aannii,, rreeccoommaannddaatt ddee
VVIIPP-UURRII iinntteerrnnaa]]iioonnaallee!!
ORGANIZEAZÃ {I MESE
FESTIVE, LA CELE MAI
AVANTAJOASE
PRETURI!
TTEELL:: 00225500-881133
448899
PPaagg
1122
PPaagg
0066
PPaagg
0077
CC IITT II}} II::
Pag.
Pag.
03
05
0066 PPaagg 0077 CC IITT II}} II:: Pag. Pag. 03 05 NE PUTE}I CITI {I PE

NE PUTE}I CITI {I PE INTERNET, LA ADRESA: wwwwww

ppuubblliipprroo rroo

Aici gãsi]i cele mai acide articole în singurele ziare verticale din Vâlcea!

0022 11 77 - 22 33 OO CC TT OO MM BB RR II EE
0022
11
77
-
22 33
OO CC TT OO MM BB RR II EE
AA TT II TT UU DD II NN EE
22
00 00 88
CCAALLEENNDDAARRUULL OORRTTOODDOOXX PPEENNTTRRUU PPEERRIIOOAADDAA 1177 -- 2233 OOCCTTOOMMBBRRIIEE 22000088:: 1177 1100
CCAALLEENNDDAARRUULL OORRTTOODDOOXX
PPEENNTTRRUU PPEERRIIOOAADDAA
1177 -- 2233 OOCCTTOOMMBBRRIIEE 22000088::
1177 1100 22000088::
SSff
PPrroooorroocc OOsseeaa;; CCuuvv
MMcc
AAnnddrreeii ddiinn CCrreettaa
1188
1100 22000088::
†† SSff
AAppoossttooll ssii EEvvqqnngghheelliisstt LLuuccaa;;
SSff
MMcc
MMaarriinn cceell BBaattrrâânn
1199
1100 22000088::
DDuummiinniiccaa aa 2200-aa dduuppaa RRuussaalliiii
((LLuuccaa 33))
SSff
PPrroooorroocc IIooiill;; SSff
MMcc
UUaarr;; CCuuvv
IIooaann ddee llaa RRiillaa
2200 1100 22000088::
SSff
MMaarree MMcc
AArrtteemmiiee;; CCuuvv
MMaattrrooaannaa
2211 1100 22000088::
††)) SSff
CCuuvviioossii MMaarrttuurriissiittoorrii
VViissaarriioonn,, SSooffrroonniiee,, SSff
MMcc
OOpprreeaa,, SSff
PPrreeoottii
MMaarrttaarrttuurriissiittoorrii IIooaann ddiinn GGaalleess ssii MMooiissee ddiinn
SSiibbiieell;; CCuuvviioossuull IIllaarriioonn cceell MMaarree
2222 1100 22000088::
SSff
IIeerraarrhh AAvveerrcchhiiee aall IIeerraappoolleeii,,
îînnttooccmmaaii ccuu aappoossttoolliiii;; SSffiinnttiiii 77 ttiinneerrii ddiinn
EEffeess
2233 1100 22000088::
SSff
AAppoossttooll ssii IIeerraarrhh MMcc
IIaaccoovv aall
IIeerruussaalliimmuulluuii,, rruuddaa DDoommnnuulluuii
00 33 55 00 -- 44 00 22 55 77 44 PPPPRRRROOOOGGGGRRRRAAAAMMMMUUUULLLL DDDDEEEE AAAAUUUUDDDDIIIIEEEENNNN}}}}EEEE AAAALLLL
00 33 55 00 -- 44 00 22
55 77 44
PPPPRRRROOOOGGGGRRRRAAAAMMMMUUUULLLL DDDDEEEE AAAAUUUUDDDDIIIIEEEENNNN}}}}EEEE AAAALLLL
PPPPRRRRIIIIMMMMAAAARRRRUUUULLLLUUUUIIII MMMMUUUUNNNNIIIICCCCIIIIPPPPIIIIUUUULLLLUUUUIIII DDDDRRRR~~~~GGGG~~~~{{{{AAAANNNNIIII,,,,
SSSSOOOOCCCCIIIIAAAALLLL--DDDDEEEEMMMMOOOOCCCCRRRRAAAATTTTUUUULLLL CCCCRRRRIIIISSSSTTTTIIII NNNNEEEEDDDDEEEELLLLCCCCUUUU::::
|N FIECARE JOI, |NTRE ORELE: 13.00 - 16.00
PPRROOGGRRAAMMMMUULL DDEE AAUUDDIIEENN}}EE AALL
VVIICCEEPPRRIIMMMMAARRUULLUUII MMMMUUNNIICCIIPPIIUULLUUII DDRR~~~~GG~~~~{{AANNII,,
SSOOCCIIAALL--DDDDEEMMMMOOCCRRAATTUULL MMMMIIHHAAII BBOOLLOOCCAANN::
|N FIECARE MIERCURI, |NTRE ORELE:13.00 - 16.00
VVVVRRRREEEEMMMMEEEEAAAA ||||NNNN SSSS~~~~PPPPTTTT~~~~MMMMÂÂÂÂNNNNAAAA
11117777 -- 22223333 OOOOCCCCTTTTOOOOMMMMBBBBRRRRIIIIEEEE 2222000000008888::::
OOOOCCCCTTTTOOOOMMMMBBBBRRRRIIIIEEEE 2222000000008888:::: D D e e r r â â s s u u l l

DDee rrââssuull DDrr``gg``[[aanniiuulluuii

VViieessppeeaa nnuu ssee llaass``

Viespea-mbr`cat`-n blugi, Cu picere ca de furci, |ndoite de-un mascul,

Ca hârtia de pe sul, Fuge cu-o plas`-n mân` Pe-un gang, \ntr-o ma[in`, S-o \n]epe, \ntre be]e, Masculul cu dou` fe]e:

Una care-o [tie soa]a,

Alta care-o [tie

Hoa]a!!!

Pe zi ce trece, Viespea se usuc`

De dorul masculului, |n odaia dorului. {i-[i pune fusta cea scurt`

De-i vezi pizda

L`sat` f`r’ de-un floc De masculul de la bloc.

Seam`n` a furculi]`, Ruginit`

{i

spart`-n dung`,

sfrijit`!

Seam`n` a furculi]`, Ruginit` {i spart`-n dung`, sfrijit`! Omoiu’ de-acas’ O crede cuminte. Dar ea, zilnic,

Omoiu’ de-acas’

O crede cuminte.

Dar ea, zilnic,

|l

minte.

E

moart` dup` `st mascul!

Parc`-ar avea miere Pe-al s`u furtun

Cu limbu]a \l mângâie

{i-ajunge de-l [i

E le[inat` dup` el

Ca c`]eaua dup-un Biata de ea, e-n stare

{i din elicopter s` sare.

Para[ut` nu-[i mai ia C`-i pe bune, chiar ea. MORALA pentru viespe:

„O viespu]` f`r` pu]` Va r`mâne, \n curând, F`r` so] [i f`r` zlo], Pentru c`, Repede, cineva Va [terge podeaua cu ea!”.

AA- CCEESS- TTEE MMAA- TTEERRIIAALLEE CCOONNSSTTII- TTUUIIEE UUNN PPAAMMFFLLEETT {{II VVOORR TTRREEBBUUII
AA-
CCEESS-
TTEE
MMAA-
TTEERRIIAALLEE
CCOONNSSTTII-
TTUUIIEE UUNN
PPAAMMFFLLEETT {{II
VVOORR TTRREEBBUUII
CCIITTIITTEE CCAA
AATTAARREE!!!!!!

zgârâie!

pudel.

SSTTOOPP BBLLIITTZZ Pe cât de originalã, pe atât de dementã ideea unor drãgãºeneni care, luni,
SSTTOOPP BBLLIITTZZ
Pe
cât de originalã, pe atât de dementã ideea unor
drãgãºeneni care, luni, 13 octombrie 2008, s-au gândit s-au
rãsucit ºi n-au mai gãsit o altã metodã de a transporta, pentru câteva
zeci de metri, o Dacie bunã de dat la fier vechi, decât cu un buldozer, cu
niºte chingi în care rabla se legãna dupã bunul ei plac, existând riscul, în orice moment, ca
drãgãºenenii noºtri cu cap mare, sã agaþe, din mers, alte maºini încã în stare de
funcþionare. Ca sã nu mai spunem cã “minunea” nemaivãzutã s-a
petrecut într-una din autogãrile Drãgãºaniului!
s-a petrecut într-una din autogãrile Drãgãºaniului! SUB SEMNUL ÎNTREBÃRII Când vor în]elege, oare,

SUB

SEMNUL

ÎNTREBÃRII

Când vor în]elege, oare, handicapa]ii mintali pe care noi \i critic`m, c` se fac de rahat dac` mai amenin]` cu te miri ce procese de calomnie, \nloc s`- [i recunoasc` public [i s` \[i \ndrepte oribilele gre[eli - c`ci de nu ar fi oribile, cu siguran]` noi nu am avea ochi pentru ele - cu atât mai mult cu cât nici m`car nu au habar c` aceasta nu mai este fapt` penal` de foarteeeee mult timp?! Ca s` nu mai spunem c` despre un individ cu func]ie important` \n urbea vinului - [i \n orice ora[ - opinia public` va spune c` are coloan` vertebral` numai atunci când recunoa[te gre[eala [i se d` de ceasul mor]ii ca s` o \ndrepte [i ca s` nici nu mai comit` altele similare. Altfel, \n fond [i la urma urmei, r`zbunarea este arma prostului, iar pe noi ne \ncânt` orice astfel de gest, pentru c` nu dovede[te decât o doz`, chiar exagerat`, de tembelism din partea celui care recurge la a \ngr`[a avoca]ii cu bani, c` de ar fi dup` mine, a[ face tot posibilul ca procurorii, gaborii, avoca]ii [i judec`torii s` nu mai aib` de lucru pentru ca aceste meserii s` dispar`, odat` pentru totdeauna, de pe suprafa]a p`mântului, c`ci nu am cum s` accept ca un om s` se cread` atât de de[tept \ncât s` fac` legi care s` pedepseasc` semenii lui sau al dracului de de[tept \ncât s`-[i judece proprii fra]i [i surori. Doar Dumnezeu e atât de de[tept, demen]ilor!

P P o o l l i i t t i i c c a

PP oo ll ii tt ii cc aa

P P o o l l i i t t i i c c a a

11 77

-

22 33

OO CC TT OO MM BB RR II EE 22 00 00 88

03

Ne propunem ca, în acest numãr al sãptãmânalului nostru, sã expunem câteva dintre realizãrile liderului PSD Drãgãºani, deputatul Vasile Bleotu, pentru o cât mai bunã informare a alegãtorilor, þinând cont de faptul cã nu mai este mult pânã când ne vom prezenta la urne, ca sã ne alegem, pentru prima oarã în mod democratic, parlamentarii. Vasile Bleotu a fãcut mult bine nu numai acestei þãri, dar mai ales Vâlcii ºi municipiului Drãgãºani, prin faptele sale, nu numai ca deputat, dar ºi ca simplu om. Printre cele mai notabile, se numãrã:

1. Realizãri la scarã naþionalã:

- Este un om nãscut a rãmâne în mijlocul tutror celor care au nevoie de el, în absolut orice problemã.

celor care au nevoie de el, în absolut orice problemã. - Promovarea unei propuneri legislative pentru

- Promovarea unei propuneri legislative pentru completarea

ºi modificarea art. 95 din Legea nr. 19/ 2000 privind sistemul public de pensii ºi alte drepturi sociale, în sensul de a considera perioada studiilor superioare ca vechime în muncã, precum ºi a recalculãrii pensiei dupã realizarea fiecãrui stagiu de cotizare de minimum 12 luni.

2. Realizãri cu impact direct asupra Drãgãºaniului:

- Atragerea de resurse financiare pentru modernizarea bazei materiale a ºcolilor.

- Crearea campusului pentru elevi ºi realizarea de

parteneriate educaþionale zonale ºi internaþionale.

- Implicarea elevilor ºi a cadrelor didactice în viaþa

cultural-sportivã a Drãgãºaniului.

- Revigorarea activitãþii culturale ºi sportive prin atragerea de finanþatori pentru realizarea unei sãli polivalente.

- Susþinerea echipelor de fotbal, handbal, softboll ºi

atletism elevi.

- Îmbunãtãþirea serviciilor sociale, prin reabilitarea ºi

construirea de locuinþe sociale ºi refacerea faþadelor blocurilor cu fonduri structurale pe Axa prioritarã 3 ºi

fonduri din bugetul local sau alte surse legal constituite.

- Construirea de imobile de locuit pentru tineret în sistem ANL ºi achiziþionarea altora pentru rezolvarea unor probleme sociale ( în pezent existând peste 240 de cereri înregistrate numai la primãria municipiului Drãgãºani).

- Procurarea de fonduri necesare (opt miliarde de lei vechi) pentru construirea a douã biserici în municipiul Drãgãºani , respectiv Biserica Sfântul Gheorghe din Colonia de Rudari ºi Biserica Sfântul Gheorghe Izvoranu din cartierul Aleea Trandafirilor, ca urmare a amendamentelor personale propuse de cãtre deputatul PSD Vasile Bleotu la Legea Bugetului de Stat, care au fost aprobate de Comisia pentru Buget, finanþe ºi bãnci, fiind adoptate de cãtre plenul Parlamentului.

- Formularea de propuneri privind amendarea Legii

Bugetului de Stat din 2002 ºi 2003 pentru:

construirea unui sediu de Ambulanþã în incinta curþii Spitalului Municipal (5

miliarde lei vechi); introducerea unei centrale termice în Policlinica Drãgãºani (3 miliarde lei vechi).

- Contribuþie dicisivã, împreunã cu dr. Ion

Florea, fost director al Spitalului Municipal, dr. Jeni Rãdulescu, dr. Doina Bãrbulescu ºi d-na Maria Neacºu, la dotarea cu aparaturã medicalã în valoare de un milion de dolari USD pentru radiologie, sterilizare, terapie intensivã, precum ºi dotarea sãlii de operaþie cu aparaturã completã. Un obiectiv important pentru viitorul mandat va fi construirea unei secþii moderne de

Obstetricã-Ginecologie situatã în curtea spitalului.

- Consolidarea corpului vechi al Spitalului Municipal (circa 8 miliarde de lei vechi).

- Procurarea de fonduri de la Ministerului Educaþiei ºi

cercetãrii pentru Colegiul Naþional „Gib I. Mihãescu”, la solicitarea doamnei Camelia Coroiu, fost director, banii având urmãtoarele destinaþii: repararea sãlii de sport ºi acordarea localului 2.

- Donaþie personalã de cãrþi de specialitate ºi albume de

artã Colegiului Naþional „Gib I. Mihãescu”.

-

Daniela Bartoº, fost ministru al Sãnãtãþii ºi Familiei,

împotriva desfiinþãrii Spitalului Orãºenesc Bãlceºti ºi a Secþiei de boli contagioase a Spitalului Municipal Drãgãºani.

- Modernizarea bazei sportive a stadionului municipal

Drãgãºani prin construirea unui pavilion administrativ în

valoare de douã miliarde de lei vechi.

- Asfaltarea, prin sponzorizare, a terenurilor de sport din

incinta ºcolilor „Tudor Vladimirescu” ºi „ Nicolae Bãlcescu”.

- Contribuþie esenþialã la Modificarea Legii nr. 189/1998

privind finanþele publice locale prin introducera unui amendament în baza cãruia au fost definite punctele de lucru ºi s-a introdus obligativitatea înregistrãrii acestora la organul fiscal în a cãrui razã teritorialã îºi desfãºoarã activitatea. De exemplu, dacã pânã în anul 2002, Schela de petrol Drãgãºani, punct de lucru al Sucursalei Petrom S.A. din Piteºti, plãtea impozitul pe venit la organul fiscal al municipiului Piteºti, începând cu data menþionatã, impozitul este plãtit la bugetul local al municipiului Drãgãºani. Beneficiile pentru bugetul local al municipiului nostru au sporit cu câteva miliarde de lei anual.

Vom reveni, în ediþiile viitoare cu alte mii de motive pentru care liderul PSD Drãgãºani, Vasile Bleotu, este acel politician care vã meritã, pe deplin, votul pe care îl vei da

la sfârºitul lunii noiembrie!

Alin BARBU

alyn_propress@yahoo.com

Întreprinderea unor demersuri susþinute pe lângã doamna

Întreprinderea unor demersuri susþinute pe lângã doamna - Din cale afarã de diplomat. - Economist de

- Din cale afarã de diplomat.

- Economist de excepþie, cu merite recunoscute de cei mai

buni dascãli (de specialitate) ai României ºi din afara þãrii.

- Bun gospodar al fondurilor statului român.

- Anularea taxelor de urgenþã privind eliberarea unor acte.

- Sprijinirea producãtorilor agricoli în obþinerea de fonduri ºi formarea de exploataþii agricole printr-o consultanþã agricolã eficientã ºi atragerea unor investitori în acest domeniu.

- Înfiinþarea de parcuri industriale cu acces la cãile de

transport ºi la utilitãþi ºi atragerea de investitori autohtoni sau strãini cu potenþial financiar pentru relansarea unor zone ce dãdeau deja semne cã erau uitate de civilizaþie.

- Proiectul de dtabilire a unui salariu minim garantat de 300 euro pânã în anul 2012.

- Iniþierea proiectului unei noi legi de salarizare a bugetarilor ºi a funcþoinarilor publici.

- Iniþierea proiectului de creºtere a alocaþiei de stat pentru copii între 0 ºi 16 ani pânã la 10% din valoarea salariului mrdiu pe economie.

- Elaborarea proiectului de lege pentru acordarea unei

subvenþii în valoare de 1.600 lei/ha pentru înfiinþarea

culturilor agricole ºi 600 de lei pentru suprafeþe mai mici de un hectar.

- Elaborarea proiectului de lege privind majorarea

punctului de pensie pânã la 1 ianuarie 2009, pânã la 45 de procente din valoarea salariului brut pe economie.

- Elaborarea proiectului de lege prin care se garanteazã o

pensie minimã corelatã cu valoarea costului minim lunar de

consum.

- Dublarea pensiilor mici, a celor viagere, pentru

persoanele care-ºi vând / arendeazã terenurile agricole.

- Acordarea celei de-a 13-a pensii.

- Dublarea numãrului de bilete de tratament pentru

pensionari.

- Identificarea minorilor cu ambii pãrinþi plecaþi la muncã în strãinãtate ºi crearea unui serviciu de consiliere ºi îndrumare a acestora.

- Acordarea de medicamente gratuite tuturor copiilor.

- Absorbþia integralã a fondurilor europene pânã în 2013

prin elaborarea de proiecte care permit dezvoltarea municipiului cu resurse financiare externe.

- Reducerea numãrului de taxe ºi impozite.

- Investiþii publice inteligente ºi eficiente.

- Control anual unic pentru firme.

- Pentru tinerii pânã la 35 de ani, subvenþionarea dobânzii

la creditele ipotecare pentru achiziþionarea primei locuinþe.

- Prime de angajare pentru tinerii de pânã la 25 de ani la nivelul de douã salarii medii brute.

- Acordarea de facilitãþi fiscale pentru angajatorul care oferã locuri de muncã pentru tinerii din mediul rural.

- A militat pentru o creºterea economicã constantã de

minim 5% în urmãtorii patru ani.

- Absorbþia integralã a fondurilor europene pânã în 2013.

- Reforma fiscalã, orientetã pe creºterea veniturilor la

bugetul de stat.

- Impozitarea averilor foarte mari ºi a proprietãþilor de lux.

- Iniþierea, în colaborare cu alþi doi parlamentari PSD de Vâlcea, Anton Miþaru ºi Nicu Spiridon, a unor legi care au fost adoptate de cãtre plenul Parlamentului cu privire la transformarea în oraºe a comunelor: Bãbeni, Berbeºti ºi Bãlceºti (Legea nr.429/2002. Legea nr.410/2003 ºi Legea nr.353/2002), precum ºi iniþierea altor acte normative privind transformarea în comune a satelor: Diculeºti, Lãcusteni, Mitrofani ºi Titeºti.

altor acte normative privind transformarea în comune a satelor: Diculeºti, Lãcusteni, Mitrofani ºi Titeºti.
11 77 - 22 33 OO CC TT OO MM BB RR II EE 04
11
77
-
22 33
OO CC TT OO MM BB RR II EE
04
FFFF llll aaaa gggg rrrr aaaa nnnn tttt !!!!
22
00 00 88
Pieton,Pieton, accidentataccidentat mortalmortal lala BãlceºtiBãlceºti Sâmbãta trecutã, 11 oc- tombrie a.c., în
Pieton,Pieton, accidentataccidentat mortalmortal lala BãlceºtiBãlceºti
Sâmbãta trecutã, 11 oc-
tombrie a.c., în jurul orei
18.30, Florin N., în vârstã
de 31 de ani, din oraºul Bãl-
ceºti, în timp ce a condus
un autoturism marca Lan-
cia, pe raza acestei locali-
tãþi, dinspre Mãciuca spre
Craiova, a accidentat mortal
pe Ana P., în vârstã de 75
de ani, care se angajase în
traversarea strãzii, prin loc nepermis ºi fãrã sã se
asigure în prealabil. Conducãtorul auto a fost
testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 0,81
mg/l alcool pur în aerul expirat, totodatã, recol-
tându-i-se probe biologice de sânge, în vederea
stabilirii alcoolemiei.
ªtefan TIUCÃ
DeþinereDeþinere ºiºi transporttransport ilegalilegal dede lemnelemne
În ziua de 7 octombrie
a.c.,între orele 16.00-21.00,
poliþiºtii din cadrul Postului
de Poliþie Racoviþa, în cola-
borare cu Ocolul Silvic Pri-
vat Lotru – Brezoi, au efec-
tuat o acþiune pe linie de sil-
viculturã, ocazie cu care, la
domiciliul lui Gheorghe C.,
de 48 de ani, din comuna
Racoviþa, a fost identificatã
cantitatea de 8 metri steri, lemn de foc de esenþã
arin, persoana menþionatã neputând prezenta docu-
mente de provenienþã pentru materialul lemnos.
Totodatã, la domiciliul Mihaelei M., de 36 de ani, a
fost identificatã cantitatea de ºapte metri steri de
lemn de foc de esenþã arin, iar la domiciliul Mariei
C., de 28 ani, a fost identificatã cantitatea de 5 me-
tri steri, lemn de foc de esenþã arin. Nici aceast nu a
putut prezenta documente de provenienþã, iar în ur-
ma verificãrilor s-a stabilit cã materialul lemnos a
fost tãiat în mod ilegal de pe islazul Râul Bãiaº din
comuna Racoviþa, judeþul Vâlcea. Cantitatea de 20
de metri steri de material lemnos a fost confiscatã,
iar în continuare se efectueazã cercetãri pentru sta-
bilirea întregii activitãþi infracþionale a acestora. La
data de 8 octombrie a.c., poliþiºtii din cadrul For-
maþiunii Poliþiei Rurale Drãgãºani, împreunã cu cei
de la Postul de Poliþie Lungeºti, i-au depistat pe
Daniel D., de 36 de ani, Ilie D., de 61 de ani ºi Eu-
genia D., de 26 de ani, toþi din comuna Lungeºti, în
timp ce sustrãgeau material lemnos din cantonul
Lungeºti al Ocolului Silvic Drãgãºani. Acestora le-
au fost întocmite dosare penale pentru tãiere ilegalã
de arbori.
ªtefan TIUCÃ
GeneratorGenerator dede curent,curent, furatfurat lala FârtãþeºtiFârtãþeºti
Joi, 9 octombrie a.c., ora
00.45, poliþiºtii din cadrul
Postului de Poliþie Fârtãþeºti
au fost sesizaþi prin Apelul
Unic de Urgenþã 112, cu pri-
vire la faptul cã în noaptea
respectivã, autori necunos-
cuþi au forþat uºa de acces a
magaziei unei societãþi co-
merciale, de unde au sustras
un generator de curent elec-
tric, în valoare de circa 2000
lei. La faþa locului s-a deplasat echipa operativã
care, în urma cercetãrilor efectuate, a depistat
autorul furtului, acesta fiind Petricã S., de 21 de
ani, din comuna Deleni, judeþul Iaºi. Dupã
comiterea furtului, bãrbatul a abandonat
generatorul la circa 100 de metri de la locul
comiterii faptei. În cauzã se efectueazã cercetãri
faþã de acesta sub aspectul infracþiunii de furt
calificat.
ªtefan TIUCÃ
FãrãFãrã permis,permis, pepe strãzilestrãzile dindin LaloºuLaloºu
La data de 8 octombrie
a.c., între orele 07.00-10.00,
poliþiºtii din cadrul Postului
de Poliþie Laloºu au desfãºu-
rat o acþiune în scopul îndepli-
nirii uneia din prioritãþile Po-
liþiei Române pe anul 2008,
respectiv siguranþa circulaþiei
rutiere, în timpul cãreia au
fost controlate 14 autovehicu-
le ºi 6 cãruþaºi, fiind aplicate 4
sancþiuni contravenþionale în
valoare de 1050 lei. Totodatã a fost constatatã o
infracþiune, în timpul acþiunii fiind identificat
Narcis L., de 24 de ani, din comuna Laloºu, judeþul
Vâlcea, care a condus un autoturism Dacia 1300,
pe raza localitãþii Laloºu, fãrã a poseda permis de
conducere.
ªtefan TIUCÃ
TTransportransport ilegalilegal dede lemne,lemne, lala SuteºtiSuteºti
Luni, 13 octombrie a.c.,
a fost o zi cu ghinion
pentru un individ care
transporta material lemnos
fãrã a avea documentaþia
necesarã asupra sa, pe raza
comunei Suteºti. Între ore-
le 17.00-21.00, poliþiºtii
din cadrul Postului de Po-
liþie Suteºti au acþionat a-
tât pe linia prevenirii fur-
turilor de material lemnos,
cât ºi pe linie rutierã, oca-
zie cu care au aplicat patru sancþiuni contravenþi-
onale, în valoare totalã de ºapte milioane de lei
vechi. Tot în timpul acestei acþiuni, a fost depistat
Viorel D., în timp ce conducea un autoturism mar-
ca TV 14, cu care transporta material lemnos fãrã
sã posede documente legale de provenienþã a mãr-
fii. Acestuia i-a fost confiscatã întreaga cantitate
de material lemnos ºi a fost sancþionat contraven-
þional cu amendã în valoare de 10 milioane de lei
vechi.
ªtefan TIUCÃ
Art. 81. - (1) Parasirea accidentul s-a produs ca vehiculelor din parcul unitate sanitara In
Art.
81.
-
(1)
Parasirea
accidentul
s-a produs ca
vehiculelor
din parcul
unitate
sanitara
In masura a
locului
accidentului
fara
urmare
a
unei
infractiuni se
propriu
sau care
Insotesc
da asistenta medicala
Incuviintarea
politiei
ori
a
pedep
sesc
cu
Inchisoare de
coloane
militare),
necesara,
daca se
procurorului care
la 2 la
7 ani.
jandarmeriei, unitatilor
Inapoiaza
imediat la locul
efectueaza cercetarea
(2)
Pot parasi
locul
speciale ale Serviciului
accidentului.
locului
faptei, precum si
accidentului
fara
Roman de Informatii
si
(3) Conducatorii
vehiculelor
modificarea
sau
stergerea
Incuviintarea prevazuta la
Serviciului de
Protectie
si
prevazute
la alin. (2)
lit.
a)
urmelor accidentului
de
alin.
(1):
Paza, care au
In functiune
vor
anunta de Indata
catre
conducatorul
oricarui
a) conducatorii
dispozitivele de
avertizare
unitatea
de
politie pe a
vehicul
angajat Intr-un
autovehiculelor apartinand
sonora si luminoasa
si
se
carei
raza
s-a produs
accident
de
circulatie de pe
politiei,
serviciului de
afla In misiune;
accidentul,
urmand
ca
dupa
urma
caruia
a rezultat
ambulanta, pompierilor,
b) conducatorii vehiculelor
terminarea misiunii
sa
se
uciderea
sau
vat
amarea
apararii civile,
care, In lipsa altor mijloace
prezinte
la sediul acesteia
integritatii corporale
ori
a
Ministerului Apararii
de transport, ei Insisi
In
vederea Intocmirii
sanatatii
uneia
sau
mai
Nationale (destinate
transporta persoanele
actelor de
const
atare.
multor
persoane
ori daca
controlului circulatiei
ranite la cea mai apropiata
(extras din
OUG 195/2002)
La data de 7 octombrie a.c.,
în jurul
poliþiºtii din cadrul Serviciului Poliþiei
Rutiere al IPJ Vâlcea, miercuri, 8 oc-
este sã þinem
cont de
faptul
se afla
orei
11.45, Floarea
C.,
în
vârstã de 83
pe sensul
de mers
opus pietonului, era
de
ani, din comuna
Galicea, judeþul
tombrie a.c., a fost identificatã condu-
în
spital la
ora produ-
Vâlcea,
în timp
ce se deplasa, în calitate
cãtoarea auto, aceasta fiind Nicoleta
de fapt internatã
cerii accidentului.
Probabil,
acesta este
de
pieton, pe partea carosabilã a drumu-
ºi motivul pentru care a
fugit de
la locul
lui
judeþean 678, pe raza localitãþii na-
faptei, gândind ori cã le
va pune
în peri-
tale,
din direcþia Drãgãºani cãtre Râm-
col slujba acelor medici
care nu
nicu
Vâlcea,
a fost lovitã de un autotu-
Stoica, în vârstã de numai 32 de ani,
din municipiul Drãgãºani. Identificarea
acesteia a fost rezultatul unei bune cola-
borãri cu poliþiºtii din cadrul Inspecto-
rism
care
circula din
sens opus, iar con-
ratului de Poliþie Judeþean Olt. Autotu-
pravegheat-o, sau care
au su-
i-au permis sã
ducãtorul
auto a pãrãsit locul accidentu-
rismul prezenta avarii în partea lateralã
pãrãseascã unitatea medicalã cu pricina,
lui, continuându-ºi
deplasarea cãtre mu-
dreapta faþã, proiectorul dreapta, oglin-
da retrovizoare dreapta, aripa dreaptã,
stâlpul din dreapta faþã ºi parbrizul fiind
sparte
pentru ceva timp, ori
pedeapsa
va fi
nicipiul
Drãgãºani. În urma investigaþii-
mult mai mare dacã se aflã
cã,
de
fapt,
lor
efectuate, s-a stabilit faptul cã auto-
ea era internatã!
În prezent, faþã
de
a-
turismul implicat în accident este de cu-
ceasta, se efectueazã cercetãri,
sub as-
loare roºie, marca Dacia Logan. Din ac-
cident, a rezultat rãnirea gravã a Floarei
Ori la volan, ori la spital!
C.,
care
a fost transportatã la Spitalul
Din sursele noastre din Drãgãºani, am
Judeþean
Vâlcea, diagnosticul fiind:
pectul sãvârºirii infracþiunilor de vãtã-
mare corporalã din culpã ºi pãrãsirea
locului accidentului. Potrivit OUG 195
aflat cã infractoarea, pentru cã nu o pu-
„Fracturi costale C4, C5, C6, C7, C8,
fracturã humerus stâng ºi fracturã de
peroneu stâng”.
care reglementeazã circulaþia pe
drumu-
tem numi altfel pe aceastã individã care
a avut suficient sânge rece încât sã a-
rile publice, infractoarea drãgãºeneancã
riscã o pedeapsã cu închisoarea cuprin-
bandoneze, în mijlocul strãzii, o femeie
Vinovata, gãsitã dupã o zi
sã între 2 ºi 10 ani!
Alin BARBU

trecutã de 8 decenii de viaþã, pe care a accidentat-o, în condiþii dubioase, dacã

În urma investigaþiilor efectuate de

alyn_propress@yahoo.com

urma investigaþiilor efectuate de alyn_propress@yahoo.com Tot luni, 13 octombrie a.c., a fost o zi neagrã pentru

Tot luni, 13 octombrie a.c., a fost o zi neagrã pentru un tânãr ºofer. La ora 05.45, Constantin S., în vârstã de 31 de ani, din comuna Prundeni, ju- deþul Vâlcea, a condus un autoturism marca NISSAN NAVARA pe drumul naþional 64, în comuna Orleºti, jude- þul Vâlcea, din direcþia de mers Râm- nicu Vâlcea - Drãgãºani, iar la kilo- metrul 77+380 de metri, datoritã oboselii acumulate la volan, a pierdut controlul autovehicului, pãrãsind partea carosabilã ºi lovind un copac situat pe partea stângã a drumului, în direcþia sa de mers. În urma impac- tului, a rezultat vãtãmarea corporalã gravã a conducãtorului auto care, ulterior, a decedat chiar în timp ce era transportat la Spitalul Judeþean Vâlcea. Conducãtorul auto nu purta centura de siguranþã în momentul impactului.

ªtefan TIUCÃ stefan_propress@yahoo.com

JJ uu dd ee tt ee nn ee 11 77 - 22 33 OO CC
JJ uu dd ee tt ee nn ee
11 77
-
22 33
OO CC TT OO MM BB RR II EE
22 00 00 88
05
Rãzboiul pe care îl poartã, de aproape un deceniu, cu firma SC MAT-
DAN SERVICE SRL a unui inimos investitor argeºan, pentru traseul
Râmnicu Vâlcea - Drãgãºani (rutã asupra cãreia deputatul mincinos nu
are nici un drept, aºa cum am mai arãtat ºi în alte ediþii) nu numai cã l-a
obosit pe miliardarul de carton din spatele firmei Antares Transport, însã
i-a consumat ºi ultimele resurse financiare de care fãcuse rost, cu scurt
timp în urmã, prin vânzarea a 67% din acþiunile pe care demnitarul vâl-
cean le avea la Hotelul de cinci stele Fantasy Beach din staþiunea de lux,
Mamaia. Acesta a anunþat, de curând, prin mai multe medii judeþene, cã
a scos la vânzare firma SC ANTARES TRANSPORT SA, parte inte-
grantã a grupului Antares pe care acesta îl deþine, la ora actualã. Becºe-
nescu a spus cã se aflã, la ora actualã, în mijlocul unor negocieri cu câ-
teva firme renumite de peste hotare. Deputatul falimentar a anunþat un
preþ de aproximativ ºase milioane de euro pentru firma Antares Tran-
sport, însã specialiºtii în domeniu spun cã adevãrata valoare a firmei lui
Becºenescu nu are cum sã depãºeascã suma de trei milioane de euro. ªi
dacã ar ºtii, sãrmanii proprietari ai firmelor din afarã, câte þepe a dat
Becºenescu, suntem convinºi cã nu ar mai avea tupeul sã se încurce cu
acest marinar þepar care face pe deputatul, însã îl doare în cot de Româ-
nia, fiind mai preocupat de afacerile de la Vâlcea, decât de proiectele ce
se dezbat în plenul Parlamentului, acolo unde a acces, cicã, pentru a le
reprezenta interesele tuturor românilor. Ca sã nu mai spunem cã dacã ar
ºti acei afaceriºti de peste hotare cã grupul de firme al miliardarului de
carton înregistreazã, cãtre stat, datorii de peste 600 de miliarde de lei
vechi, iar oferi deputatului vâlcean, mai degrabã, un pistol la schimb cu
firma Antares, ca sã-ºi facã mai iute felul, înainte sã-l lege gaborii dupã
ce o scãpa de imunitatea pe care i-o oferã, încã, fotoliul de demnitar al
României!
Alin BARBU
alyn_propress@yahoo.com
a distrus România, la propriu, în ultimii patru ani.
ªi nu asta este problema. Ce este mai grav, este cã
Zvetlana s-a dat în petic ºi s-a opus ideii absolut
extraordinare a primarului Horãscu de a moderniza
la maximum învãþãmântul ºi de a le oferi copiilor
bucuria unei mese calde, în timpul orelor de curs,
mai ales la iarnã. Horãscu a vrut sã închidã ºcoala
de la Cãlina, deoarece aici învãþau numai 30 de
elevi. Cu banii care avea sã îi investeascã în aceastã
ºcoalã, în sezonul rece, mai ales pe încãlzire, ºeful
administraþiei de la Prundeni, vroia sã le ofere mi-
cuþilor transport gratuit tur-retur de la domiciliu cã-
tre campusul ºcolar de la Zãvideni, unde urmau sã
serveascã ºi masa. Cu toate acestea, calculele lui
SC GRIL IMPEX SRL
BUCUREªTI
angajeaz` conduc`tori auto posesori
de permis de conducere categoria D
[i atestat pentru transport persoane
[i
ajutor de buc`tar. SALARIU
ATRACTIV. Rela]ii la autogara Gril
din spatele Maternit`]ii Dr`g`[ani [i
la num`rul de telefon:
Horãscu arãtau cã s-ar fi fãcut, în acest fel, ºi eco-
nomii substanþiale la bugetul local ºi ar fi înflorit ºi
mai multe zâmbete pe feþele micuþilor. A mers ºi la
inspectorul ºcolar
0000
7777 6666
8888
-- 1111
0000 3333
5555 0000 1111
general Florin Sme-
ureanu. Acesta a
fost de acord cu
Horãscu, mai ales
în ceea ce priveºte faptul
cã ºcoala de la Cãlina
funcþiona sub numãrul mi-
nim de elevi prevãzut în le-
RRRREEEESSSSTTTTAAAAUUUURRRRAAAANNNNTTTT
PPPPAAAARRRRAAAADDDDIIIISSSS
Se pare cã, nici mãcar atunci când candideazã pentru un
loc cât mai cald în Parlamentul României, liberalii nu ºtiu
sã îºi þinã gura. O astfel de greºealã, pentru care rugãm,
din suflet, electoratul din sudul Vâlcii, sã o taxeze în mod
“istoric”, la urne, a fãcut-o, chiar la început de an ºcolar,
liberala bãgatã de Frâncu, mai cu de-a sila, mai cu plãcere,
pe sub pielea liderului de la Palatul Victoria, Cãlin Popes-
cu Tãriceanu, Zvetlana Preoteasa, acea profesoarã de lim-
ba englezã vâlceancã, despre care, cel puþin pânã la aceas-
tã orã, nu am auzit absolut nici un cuvânt de laudã, din
partea mai marilor din judeþul nostru, nici mãcar din par-
NOU!!!
tea prea multor colegi de partid
La Prundeni, dupã ce cã
a venit cu mult dupã începerea manifestãrilor prilejuite de
debutul în noul an ºcolar, nici n-a vrut sã dea ochii cu pri-
marul Horãscu, cãci, deh, este social-democrat! Dar nu s-a
sfiit nici aici sã împrãºtie douã-trei ghiozdãnele! Cãci, a-
ceasta este, stimaþi pãrinþi cu drept de vot, adevãrata faþã a
Zvetlanei Preoteasa, cea care ar vrea ca, pe 30 noiembrie
a.c., sã vã determine sã-i daþi votul: o ipocritã care a dat
ghiozdane la câþiva copii, în timp ce alþii au fãcut ochii cât
cepele, întrebându-se ei cu ce au greºit de nu au avut parte
de pomana electoralã a profesoarei incapabile sã obþinã un
post de director la o amãrâtã de ºcoalã din Râmnicu
Vâlcea, dar bãgatã de Frâncu ºi Tãriceanu în guvernul care
gislaþie, însã a dat ordin ca
ºcoala cu pricina sã rãmâ-
nã deschisã. Aºadar, cei
doi liberali, cadre didactice
de mai mare jena, nu nu-
mai cã au distrus bucuria
micuþilor de a servi ºi o
masã în timpul ºcolii ºi de
a avea mai multã cãldurã
în sezonul rece, dar ºi pe
aceea de a învãþa în con-
diþii net superioare celor
oferite de ºcoala de la Cã-
lina, dar, mai grav ca ori-
MMMMâââânnnnccccaaaarrrreeee gggguuuussssttttooooaaaassss````
CCCCaaaa llllaaaa mmmmaaaammmmaaaa aaaaccccaaaassss````!!!!!!!!!!!!
PRE}URI
DE VIS!
||nn ppiiaa]]aa mmuunniicciippiiuulluuii DDrr``gg``[[aannii
ce
PARDONABIL LEGEA
ÎNVÃÞÃMÂNTULUI!
Alin BARBU
AU ÎNCÃLCAT IM-
alyn_propress@yahoo.com
BancaCooperatist`Furnica, Agen]iaDr`g`[ani
Vând Opel Asttra, an fabrica]]ie 1993,
insttala]]ie GPL, servo-ddirec]]ie, CD
Player, închidere centtralizzattã, \n sttare
perfectt` de func]]ionare. Pre]]: 3.500 euro,
negociabil.
Rela]]ii la ttelefon:
0762-4460.106
Ofer`
urm`toarel
e servicii:
- depozite
cu dobând`
foarte
atr`g`toare;
- o gam`
variat` de
credite pe
termen scurt
[i mediu la
persoane
fizice,
salaria]i [i
pensionari [i
\n condi]ii
foarte
avantajoase.
DDDDEEEEPPPPOOOOZZZZIIIITTTT
SSSSTTTTAAAARRRR::::
10% la trei
dobândã
Drãgãºani
luni ºi 11%, la
Strada
Aici, se pot plãti ºi facturile la:
6 luni!
Traian,
Bloc E,
Scara B
ROMTELECOM, CEZ VÂNZARE,
DISTRIGAZ SUD ºi COSMOTE!
11 SSSS pppp oooo rrrr tttt 06 77 - 22 33 OO CC TT OO
11
SSSS pppp oooo rrrr tttt
06
77
-
22 33
OO CC TT OO MM BB RR II EE
22
00 00 88
Aspect de la un antrenament în aer liber Hotãrâþi sã ia tot! Þelul major a
Aspect de la un antrenament în aer liber
Hotãrâþi sã ia tot!
Þelul major a fost atins!
Cupa Bushi
Premiere examen de grad
Sâmbãtã, 11 octombrie a.c., s-a desfãºurat, în municipiul Craiova, o importantã competiþie, la care au

Sâmbãtã, 11 octombrie a.c., s-a desfãºurat, în municipiul Craiova, o importantã competiþie, la care au participat ºi micuþii karatiºti drãgãºeneni antrenaþi de maestrul Alin Madan. Este vorba despre Cupa Bushi, unde Clubul Saishin a participat cu un lot de 39 de sportivi, dintre care 11 au fost din municipiul Drãgãºani. Din nou, rezultatele au fost pe mãsura pregãtirii înalte, de performanþã, la care elevii antrenorului Alin Madan sunt supuºi cu prilejul fiecãrui antrenament.

Rezultatele obþinute de elevii lui Alin Madan, sâmbãtã, 11 octombrie a.c., la Craiova:

- Sandu Alexandru – loc I – Kata

- Sandu Augustin - loc I – Kata

- Ninciuleanu Ionuþ – loc II – Kumite

- ªofranã Alin – Loc II – kumite

- Diaconu Eduard – loc II – Kumite

- Zafiu Ionuþ – Loc II – Kumite

- Târnã Bianca – Loc III – Kata

Mâine, 18 octombrie a.c., va avea loc, în localita- tea Titu din judeþul Dâmboviþa, Campionatul Naþio- nal de Kumite Cadeþi si Juniori. Din Drãgãºani, pentru aceastã competiþie, de asemenea, de o im- portanþã majorã pentru urbea vinului ºi nu numai, au fost selectaþi sã participe doi sportivi: Zafiu Io- nuþ ºi Diaconu Eduard. Le dorim foarte mult Suc- ces! Peste 40 de tineri budoka se antreneazã în muni- cipiul nostru sãptãmânal marþea ºi joia la ªcoala Nr. 1 – Nicolae Bãlcescu pentru a deveni indivizi de înaltã calitate care vor face cinste societãþii noastre în viitorul care bate la uºã. Clubul Saishin s-a înfiinþat în anul 1999, ca urmare a dorinþei unui grup de inimoºi budoka de a face parte dintr-o organizaþie solidã – prin care sã poatã progresa în domeniul karate-ului atât din punct de vedere tehnic, cât ºi spiritual. “Astfel, s-a stabilit denumirea clubului ,,Saishin” care, în tradu- cere liberã înseamnã ,,cu spiritul curat”. În prezent, Clubul nostru numãrã un numãr de 140 de membrii care se antreneazã în dojo-urile din oraºele Râmni- cu Vâlcea ºi Drãgãºani, în toate aspectele pe care le

cuprinde karate-ul (modern, tradiþional, autoapãra- re, contact). Karate-ul se adreseazã celor care vor sã evolueze în plan spiritual, nu doar ca simpli combatanþi; karate este un scop în sine – în final singurul lucru care conteazã este victoria asupra în- doielii, fricii ºi orgoliului. În mod normal, aceastã evoluþie începe de la primii paºi de debut ºi se ter- minã atunci când murim! Din punct de vedere al Clubului Saishin ,,Karate-ul este unul singur – o ar- tã marþialã completã, karate-ul este atât tradiþional cât ºi modern, poate fi o cale sau doar un sport - a- ºa cum simte practicantul, este în acelaºi timp auto- apãrare cât ºi contact. În timp, fiecare budoka se o- rienteazã spre ceea ce i se potriveºte mai bine. În- cepând cu anul 1999, funcþioneazã în Drãgãºani, la ªcoala cu clasele I – VIII “Nicolae Bãlcescu” o im- portantã secþie de karate a Clubului Saishin Karate Do. Tinerii budoka care se antreneazã aici sub în- drumarea antrenorului Alin Madan (2 Dan Karate Shito Ryu) au obþinut rezultate notabile, atât la ni- vel naþional, cât ºi la nivel internaþional, pentru sportul vâlcean, astfel cã, în cei nouã ani, s-au obþi- nut numai de cãtre secþia de Karate din municipiul Drãgãºani un numãr de 87 de medalii dintre care:

20 de aur, 18 argint ºi 49 de medalii de bronz. Clu- bul Saishin Karate Do face parte din Federaþia Ro- mânã de Karate Modern ºi este un club reprezenta- tiv la nivel naþional clasându-se anul trecut pe locul 14, conform statisticilor ANS (Agenþia Naþionalã pentru Sport) în cadrul federaþiei dintr-un numãr de 117 cluburi. Anul acesta, la Barcelona, s-a desfãºu- rat cea de-a ºasea ediþie a Campionatelor Mondiale de Karate Shito Ryu, unde Clubul Saishin a partici- pat cu un lot de 8 sportivi. Dintre aceºtia, trei parti- cipanþi au fost din Drãgãºani: ªofranã Alin (locul I), Ninciuleanu Ionuþ (locul V) ºi Muºuroia Bogdan (locul V) ceea ce demonstreazã cã tinerii noºtri au mare potenþial de dezvoltare, ei nu trebuie decât sã fie sprijiniþi pentru a se putea manifesta cât mai bi- ne în ceea ce au ales sã practice – Karate-ul. Pentru mai multe detalii despre Clubul Saishin, vã stã, ori- când, la dispoziþie, site-ul oficial: www.saishin.ro! Alin BARBU alyn_propress@yahoo.com

RReessttaauurraannttuull RRUUSSIIDDAAVVAA PP rr oo ss pp ee ]] ii mm ee ,, cc aa
RReessttaauurraannttuull RRUUSSIIDDAAVVAA
PP rr oo ss pp ee ]] ii mm ee ,,
cc aa ll ii tt aa tt ee ,,
ii mm pp ee cc aa bb ii ll ii tt aa tt ee !!

VândVând ecografecograf marmarcaca

SCHIMADZU,SCHIMADZU,

fabricatfabricat înîn Japonia.Japonia. PrPrnegociabil.negociabil. RelaþiiRelaþii lala telefon:telefon:

0744-830.2430744-830.243

PP oo ll ii tt ii cc aa 11 77 - 22 33 OO CC
PP oo ll ii tt ii cc aa
11 77
-
22 33
OO CC TT OO MM BB RR II EE
22 00 00 88
0077

Joi, 9 octombrie a.c., am asistat, în cadrul unei ºedinþe extraordinare de Consiliu Local, la Drãgãºani, la o adevãratã încercare miºeleascã de decapitare a viceprimarului social-democrat al urbei vinului, juristul Mihai Bolocan. Practic, spre finele sãptãmânii trecute, peste capul conducerilor judeþene ºi naþionale a PD-L-ului ºi a PNL-ului, reprezentanþii organizaþiilor municipale au repus în funcþiune fosta Alianþã DA, democrat-liberalii uitând, se pare, cum au fost înjunghiaþi, la rându- le, cu doi ani în urmã, pe la spate, de liberali, atunci când au fost scoºi de la guvernare, în ciuda faptului cã fãcuserã, la acea datã, destul de mult bine acestei þãri, spre deosebire de lacheii lui Tãriceanu care ne-au îngropat de vii! ªi mai interesant este faptul cã cele douã formaþiuni politice au pus mânã de la mânã ºi au compus un plan de atac împotriva viceprimarului Bolocan pentru care o educatoare de grãdiniþã i-ar fi lãsat repetenþi fãrã drept de apel!

Argumente de râsul curcilor

Aceasta, pentru cã acuzaþiile pe care i le aduceau lui Bolo- can, pe lângã faptul cã erau total nefondate, erau de-a dreptul de râsul curcilor. Printre aceste acuzaþii trei lulele-trei surcele, se numãrã: faptul cã Urbanul a depus deºeuri radioactive la Deponia Drãgãºaniului, faptul cã Bolocan nu a urcat pe scenã ca sã premieze câºtigãtorii ultimelor festivaluri, faptul cã nu a vizitat frecvent ºcolile ºi cã nu ºtie de ce au nevoie unitãþile de învãþãmânt din Drãgãºani, faptul cã nu a vizitat Spitalul Muni- cipal, faptul cã se ocupã prea mult de Colonia de Rudari. Vi- ceprimarul Bolocan le-a dat peste nas tuturor consilierilor lo- cali, preþ de mai bine de o orã, prezentându-se în faþa “cãlãi- lor” cu un dosar mai voluminos decât vocabularul fostului pri- mar, liberalul Gheorghe Iordache, care l-a jignit regulat, la in- terval de câteva secunde ºi era vizibil deranjat de faptul cã preºedintele de ºedinþã i-a dat voie edilului ca sã se apare în faþa acuzelor ce i se aduceau.

L-au forþat sã-ºi care masa ºi scaunul de unul singur

Bolocan a vrut sã le vorbeascã tuturor colegilor din Consi-

liul local, adunaþi în sala mare a Bibliotecii Municipale, joi, 9 octombrie a.c., cu începere de la ora 18.00, ca sã-ºi joace ulti- ma carte, deºi era pânã ºi el convins cã nu mai are scãpare ºi cã va fi mazilit mai ceva decât a fost Sadam Husein, cãci, sin- cer, cam aºa aratã imaginile surprinse de camerele noastre: un viceprimar trimis în boxa acuzaþilor, taman pentru cã a fãcut prea multe pentru cel de al doilea municipiu al Vâlcii, Drãgã-

ºaniul

Nicolae Burlan, un om cu nivel de pricepere în administraþie egal cu valoarea mulþimii vide, dar care avea sã fie propus de PD-L ºi de PNL pentru a-i lua locul singurului om din Consi- liul Local care, la ora actualã, are cea mai lungã experienþã în domeniu, i-a spus lui Bolocan cã dacã vrea sã vorbeascã în fa- þa colegilor, nu are decât sã îºi care pânã în mijlocul sãlii sca- unul ºi mãsuþa care stãtea în faþa sa, de care ne îngrijiserãm noi ca sã îi facem rost, înainte ca mulþimea sã vinã la ºedinþã, lucru ce poate fi confirmat de bibliotecarã ºi de personalul Bi- bliotecii prezent la acea orã acolo. Cum niciodatã, Bolocan nu ºi-a dat talente de mare ºtab, nu s-a simþit umilit ca sã îºi ducã singur masa ºi scaunul în faþa colegilor, dar i-a umilit pe toþi ceilalþi. Mai ales cã se vedea de la un kilometru reaua intenþie, de vreme ce, la prezidu, mai era un scaun neocupat. De la ma- sa pe care ºi-a cãrat-o pânã în mijlocul sãlii, tot astfel cum Ii- sus Hristos a fost silit sã-ºi ducã crucea pânã pe Dealul Golgo- tei, Bolocan a dovedit, cu acte ºtampilate ºi semnate, cã el a fãcut ºi cã cei care n-au fãcut nimic pentru Drãgãºani sunt ma- fioþii care se amuzau în faþa lui, jignind statutul de consilieri locali de care se bucurau.

Preºedintele de ºedinþã, nimeni altul decât învãþãtorul

Pisica de dupã colþ

nimeni altul decât învãþãtorul Pisica de dupã colþ La numai douã minute dupã în- ceperea ºedinþei

La numai douã minute dupã în- ceperea ºedinþei extraordinare de Consiliu Local, deºi nu avea ce cã- uta acolo, liderul PD-L Drãgãºani, profesorul cu o reputaþie deloc bu- nã, Gheorghe Vieru, a venit “de mânuþã” cu secretara de la ªcoala Tudor Vladimirescu ºi, implicit, de la partid, ºi s-a aºezat dupã colþ ca sã vadã cu ochii lui cum cãdea un om nevinovat! Doar cã Bolocan a dovedit încã odatã cã este capabil sã conducã chiar un judeþ, nu nu- mai un oraº cât o comunã, cum es- te Drãgãºaniul. De ce? Pãi, în pri-

mul rând, pentru eleganþa cu care a arãtat mafiei drãgãºenene cã nu-i ajung nici mãcar la degetul mic de la piciorul stâng: “Exerciþiu Politic! Asta faceþi aici! ªi cea mai bunã dovadã e prezenþa domnuºui Vieru, aici, în salã. Sã nu creadã cã dacã a pãºit pe vârfurile degetelor ºi s-a bãgat dupã colþ, eu nu l-am observat!”, a spus cu o ironie de înaltã þinutã, viceprimarul Drãgãºaniului, fost, actual ºi sperãm, din

De condamnat a fost ºi intervenþia lui Bur-

tot sufletul, viitor

lan, autorul principal, se pare, al compunerii de grãdiniþã în baza cãreia se vroia schimbarea lui Bolocan: “ªi ce? Vã de- ranjeazã cã este un exerciþiu politic?”. Apoi, cum sã nu, mon- ºer?! Pentru Dumnezeu, nu v-ajunge câte interviuri cu tentã politicã dã Vieru prin biroul de director de la ªcoala Tudor Vladimirescu? Nu v-ajunge câte vederi electorale s-au împãrþit în ªcoala Ludmilei Ciurduc ºi a lui Adrian Codreanu? Apoi, nu vã fie, fraþilor, cu bãnat, dar vrem ºi noi un Consiliu Local în care sã se facã, odatã pentru totdeauna ºi în vecii vecilor, a- min, administraþie, iar nu politicã! Dar, sã revenim la secretara lui Vieru: a doua zi dupã ºedinþã, aceasta ne-a apostrofat cu urmãtoarea frazã: “Stai sã vezi! Cã acesta a fost doar un exer- ciþiu. Data viitoare, vom ºti ce trebuie sã facem!”, semn cã a- ceasta nu este nici prima, nici ultima încercare de decapitare a

nu este nici prima, nici ultima încercare de decapitare a lui Mihai Bolocan. Oricum, noi ne

lui Mihai Bolocan. Oricum, noi ne vedem obligaþi sã vã dãm un sfat mic, domnule Vieru: nu mai staþi ca pisica dupã colþ! ªoareci puteþi prinde în altã parte! În Consiliul Local, am avut grijã noi ºi votanþii ca sã facem eradicarea de varã, la ultimile alegeri locale!

Mafia Gunoaielor sã ne scuteascã!

ultimile alegeri locale! Mafia Gunoaielor sã ne scuteascã! Un pic mai serioasã, deºi nefondatã, a fost

Un pic mai serioasã, deºi nefondatã, a fost a- cea acuzaþie care viza e- xistenþa unor deºeuri radi- oactive gãsite la deponia Drãgãºaniului. Dar cine este vinovat de acest lu- cru? Tot mafia gunoaielor pe care Iordache a instala- t-o în Drãgãºani (sau cel puþin acesta este meritul pe care el ºi-l însuºeºte în

gura mare de oricâte ori are ocazia), pe vremea cât îºi juca ul- timii aºi din mânecã, din jilþul de edil-ºef: firma URBAN a magnatului Doru Florescu, acea societate de salubrizare care este ridicatã în slãvi doar de presa coruptã, mai ales de ziarul lui Bogdan Hodoroagã, ceea ce se cheamã, mai nou, conflict de interese, din moment ce patronul de presã cu pricina nu-ºi justificã nici mãcar studiile din domeniul silviculturii, însã a ajuns mare manager la echipa de handbal a patronului Urban. Ei sunt cei care se fac responsabili de depozitarea de deºeuri radioactive la deponia Drãgãºaniului, deºeuri aduse de la Sla- tina, se pare. Bolocan le-a râs însã în nas aliaþilor democraþi ºi liberali, pentru cã, vorba lui, dacã nu i-ar fi pãsat de acest lu- cru, atunci de ce ar mai fi depus el însuºi plângere la Parchet prin care cerea depistarea ºi sancþionarea drasticã a celor vino- vaþi.

depistarea ºi sancþionarea drasticã a celor vino- vaþi. Uite ºcoala, nu e ºcoala! Ludmila Ciurduc, unul

Uite ºcoala, nu e ºcoala!

Ludmila Ciurduc, unul dintre consi- lierii semnatari ai “compunerii de grã- diniþã”, director adjunct al ªcolii Nico- lae Bãlcescu, a admis cã dacã nu ar fi fost vicele Bolocan, astãzi, instituþia lor nu ar mai fi beneficiat de o cantinã pe care sã o foloseascã pânã ºi pentru nunþi ºi botezuri. Bolocan a adus do- vezi cã el s-a zbãtut pentru a aduce pri- mul miliard de lei ce urma a fi investit

aici. Dar

voteze pentru Bolocan, cum nu s-a simþit nici sã se abþinã, a doua zi ºi sã nu o înjure (pe la spate, bineînþeles) pe doctoriþa Creþan pe care o acuza, total nefondat, cã a votat în favoarea viceprimarului Bolocan. Vãzând cã nu au ce sã-i facã, aliaþii l-

au acuzat apoi cã se ocupã mai mult de ºcoala N. Bãlcescu ºi de cea din cartierul Sfântul Gheorghe, ca de întreaga comuni- tate din Coloonia de Rudari, de altfel, cel mai sãrac din cartie- rele urbei vinului. “Apoi, nu vã supãraþi, dar tocmai faptul cã mã ocup mai puþin de cei bogaþi ºi mai mult de cei care nu au dupã ce bea apã, dovedeºte cã mã acuzaþi degeaba ºi cã, chiar sunt un viceprimar pentru toþi! Oamenii din Colonia de Rudari nu aveau nici unde sã îºi facã nevoile! Era normal sã mã ocup de ei! Sunteþi supãrat, domnule Biniºor, cã nu am trecut pe la dumneavoastrã, pe la ºcoalã, probabil. Dar, sã fim serioºi: eu sunt un biet viceprimar ºi învãþãtor de meserie, dumneavoastrã sunteþi un manager de excepþie! Nu aveaþi nevoie de mine, sincer!”, i-a apostrofat Bolocan.

cum interesul poartã fesul, madama nu s-a simþit sã

cum interesul poartã fesul, madama nu s-a simþit sã “Burlan se închinã la icoana lui Vieru!”

“Burlan se închinã la icoana lui Vieru!”

Atenþia distributivã l-a ajutat pe Bolocan sã observe, în borseta lui Ni- colae Burlan, un breloc de chei care a- vea, pe o parte, chipul “pisicii de dupã colþ”, iar pe cealaltã, o icoanã. “Dom- nul Burlan, care nu mai are rãbdare sã se vadã viceprimar, se închinã, iatã, la icoana lui Vieru!”, a zâmbit ironic vi-

ceprimarul, din boxa acuzaþilor.

a zâmbit ironic vi- ceprimarul, din boxa acuzaþilor. copie consilierilor. Liberali cu conºtiinþã! Printre

copie consilierilor.

Liberali cu conºtiinþã!

Printre altele, cum spuneam, Bolo- can a fost acuzat cã nu a vizitat Spita- lul Municipal. Liberalul Gheorghe Tã- nasie, directorul acestei instituþii, i-a e- liberat însã lui Bolocan o adresã para- fatã ºi semnatã, din care reieaºea un numãr impresionant de vizite între- prinse de viceprimar la spital, precum ºi lucrurile care i-au fost aduse la cu- noºtinþã. Bolocan le-a înmânat câte o

aduse la cu- noºtinþã. Bolocan le-a înmânat câte o Eu sunt vinovat! Cert este cã, de

Eu sunt vinovat!

Cert este cã, de la un capãt la al- tul, PSD a demonstrat cã este singu- rul partid unit. Primarul Cristian Ne- delcu a spus o frazã, una singurã, dar care a avut, se pare un impact nimicitor, amintindu-ne tuturor de finalul apoteotic al discursului de la lansarea candidaturii sale la funcþia de primar. Dupã aceasta, a pãrãsit sala: “Eu sunt nou ºi probabil, s-a a- juns aici, pentru cã am vrut sã merg eu peste tot pe unde vroia sã meargã Mihai, ca sã intru ºi eu în pâine. Tot ce spuneþi aici cã nu a fãcut Bo- locan, am fãcut eu! Care este pro- blema? De aceea, pentru tot ce îl a-

cuzaþi pe el, eu sunt vinovat!”. De fapt, realitatea este mult mai simplã: PD-L-ul vrea postul de viceprimar, cu orice preþ, ºi a fãcut alianþã, la Drãgãºani, cu cei care îi scuipau ºi îi bãlãcãreau în campa- nie, anume: cu liberalii. Dar nu a mers. Bolocan a fost de- mis pentru 45 de minute, cu zece voturi la nouã. Când li s- a cerut sã-ºi propunã un candidat, PSD -ul l-a propus tot pe Bolocan. La primul vot, scorul a fost de nouã la nouã, cu un vot declarat nul. La o nouã încercare, Bolocan a ieºit din nou viceprimar, cu scorul de 10 voturi la 8, semn cã punctul sãu forte este persuasiunea. Teoria Argumentãrii pe care a studiat-o, pe brânci, la Facultatea de Drept, l-a ajutat sã-i convingã pe oponenþi cã nu existã un altul mai bun sã conducã Drãgãºaniul din fotoliul secund. Bravo, domn’ Bolocan, aþi turnat, la Drãgãºani, un nou episod din filmul “Greu de Ucis” ºi aþi zdrobit, odatã în plus, Mafia! Alin BARBU alyn_propress@yahoo.com

AAnnuunnþþuurrii

SERVICII

Medita]ii informatic` [i limba englez` pentru

\ncep`tori. Rela]ii la telefon: 0729-

507.307.

Concep [i redactez orice tip de lucr`ri pe calculator, de la referate la proiecte de licen]`. Rela]ii la tel: 0729-507.307

Execut proiecte de licenta si referate. Pret avantajos. Rel. la tel: 0763-897.954

Ofer medita]ii la limba englez` [i limba [i literatura româna- orice nivel, \n Dr`g`[ani. Rel la tel: 0763-897.954

ANNGAJ~~RI

Licen]iat` Universitatea de Stat din Pite[ti, specializarea Drept , caut loc de munc`. Rel. la tel: 0763-897.954

Angaj`m urgent secretar`, operator calculator la birou de traduceri, \n Dr`g`[ani. Experien]a \n utilizarea calculatorului constituie un avantaj. A[tept CV [i scrisoare de inten]ie la adresa:silviutiberiu@yahoo.c om

Angajez femeie \ngrijire b`trân` zona central`. Tel.

0250-731.504

Angajez secretar` [i lucr`tor \n publicitate. Rela]ii la tel. 0250/731504

VÅNZZ~RI

AAUUTO

Vând VW Golf IV 1,9 TDI, an de fabrica]ie 2000, 150.000 de kilometri la bord, distribu]ie nova, pre] 7.850 euro. Rela]ii la telefon: 0745-

779.869.

Vand Peugeot 106 D, an 2001, consum 4/100l, pret

formidabil! Telefon: 0729-

438.441

Vand urgent tractor U 445, pre] 12.500 RON. Rela]ii la telefon: 0729-878.904

Vând motociclet` Yamaha. An de fabrica]ie 2000. Rela]ii la telefon: 0748-988.640.

Primexprod vinde FORD FOCUS GHIA 2.0 TDCi, 136 CP, 4 u[i, albastru metalizat, 24.000 km, stare impecabilã, pre] 14.000 euro f`r` TVA, tel: 0250.73.00.13.

Vând Peugeot 307, an fabrica]ie 2003, 1997 cmc HDI, climatronic, computer

de bord, senzori, extra-full. Pre] 8.800 Euro, negociabil. Telefon: 0765-089.760; 0723-

415.975.

Vând Dacia 1310, an fabrica]ie 1996, stare bun`, pre] avantajos. Rela]ii la tele- fon: 0744.61.94.81.

Vând autoturism Nissan Sunny E13, 1986, benzin`,

pentru piese. Pre] 1100 lei negociabil. Telefon:

0724.67.40.76.

Vând Dacia 1304 auto- utilitar`, fabrica]ie 2000, carosat`. Ma[ina e pe fir- m`. 0744-592.068.

Vând Dacia Break, an fabrica]ie 2000 [i Cielo, an fabrica]ie 1998, \nchidere centralizat`, geamuri electrice [i aer condi]ionat. Rela]ii la telefon:

0724/756575 sau

0250/820026.

Vând tractor U 445 [i plug. Pre] 16.000 RON, negociabil. Rela]ii la tel.:

0729-878.904.

Societate comercial` vinde Dacia, fabrica]ie 1997, avariat`. Pre] negociabil. Rela]ii la telefon: 0746-095.915.

NNZ~~RI

APARTA-

MENNTE

Ofer spre \nchiriere garsonier` sau apartament cu dou` camere \n municipiul Dr`g`[ani. Rela]ii la tel: 0751-849.520.

Vând apartament cu 2 camere, decomandat, la etajul 1, în municipiul Drãgã[ani. Pre] foarte avantajos. Rela]ii la telefon: 0766-866.981

Vând apartament, \n Dr`g`[ani, cu dou` camere, loca]ie ultracentral`, cu \mbun`t`]iri [i la un pre] avantajos. Rog seriozitate. Rela]ii la telfon: 0767-251.615 sau 0765-610.031.

F Vând apartament cu dou` camere, pozi]ionare ultracentral`. |mbun`t`]it. Rela]ii la telefon: 0728-128.519.

Vând apartament cu dou` camere, balcon, parter, \n Blocul I2, scara A, Ap.1, strada Tudor Vladimirescu (BUN VAD COMERCIAL), sau la schimb cu garsonier` + diferen]`. Rela]ii la numerele de telefon: 0722-649.162, o722-178.596 sau 0741-392.268.

Vând urgent APARTAMENT cu 2 camere in Dragasani, Strada Popa Sapca, Bl. M1, Sc. A,

Vând urgent

APARTAMENT cu 2 camere in Dragasani, Strada Popa Sapca, Bl. M1, Sc. A, Et. 4, Ap. 14, acoperit cu tigla. Gaze si apa separat. Pret Negociabil. Tel.: 0728-843.367

Vând apartament ultracentral, strada Decebal BL. J, Sc. B, Ap. 11, cu trei camere [i trei balcoane (total 100 mp), acoperi[, central` termic` [i alte \mbun`t`]iri.

Vând apartament 4 camere, str. Pia]a Pandurilor, bl. H, sc. G, ap. 6, central`, termopane, bloc izolat. Telefon: 0742-066.520.

Vând apartament cu patru camere \n Blocul Rusidava, Apartament 10, Sc. A, Etaj 4, \n suprafa]` de 98 de metri p`tra]i. Rela]ii la num`rul de telefon:

0726-959.026.

Vând apartament cu patru camere, decomandate, multiple

\mbun`t`]iri, \n strada Gib Mih`escu. Rela]ii la numerele de telefon: 0724-699.207 sau 0766-

427.757.

Vând garsonier` confort I, \n municipiul Dr`g`[ani. Rela]ii la telefon: 0250-813.046.

Vând garsonier` confort I, \n municipiul Dr`g`[ani. Rela]ii la telefon: 0751-862.487.

NNZ~RI

CCASE

Vand cas` \n Dr`g`[ani, strada Unirii, nr. 13.Rela]ii loa telefon: 0250-814.610.

Vand cas` \n Cre]eni, cu 3 camere, anexe [i teren agricol. Rela]ii la: 0748-145.483 sau

0743-503358.

Vând urgent garsonier` \n Dr`g`[ani, \n suprafa]` de 21 mp, cadastru, liber` [i mobilat`, f`r` \mbun`t`]iri. Rela]ii la tel: 0722-426.577 sau

0250-831.760

Vand gospod`rie complet` \n comuna {tef`ne[ti, sat Dobru[a (la 12 km de Dr`g`[ani) + teren de 3.397 mp, 1.167 mp de vie [i 772 mp teren arabil. Rela]ii la tel.:

0763-646.833

Vand cas` \n municipiul Dr`g`[ani, 100 mp/nivel, strada Doctor Bagdazar [i 900 mp teren, cu toate facilit`]ile. Pre] negociabil. Rela]ii la:

0746/849.702.

Vând cas` [i loc de cas`, \n suprafa]` de 5.140 de metri p`tra]i, 40 de metri l`]ime, \n comuna Lunge[ti, sat St`re[ti. Rela]ii la telefon: 0728-242.399.

Vând cas` cu trei camere, dependin]e, toate utilit`]ile, anexe, posibil etaj [i teren \n suprafa]` de 2.500 metri p`tra]i, cu pomi fructiferi [i vi]` de vie. Rela]ii la telefon: 0250-830.076.

Vând cas` cu trei camere, dependin]e, toate utilit`]ile, teren \n suprafa]` total` de 2.500 de metri p`tra]i, vie, pomi [i gr`din`. Mai multe rela]ii la telefon: 0250-830.076.

Vand cas` \n suprafa]` total` de 154 de metri p`tra]i, cu

toate utilit`]ile [i un teren de 2.500 metri p`tra]i, vie, pomi, gr`din` [i anexe gospod`re[ti. Rela]ii la telefon: 0250-830.076.Vand cas` \n suprafa]` total` de 154 de metri p`tra]i, cu Vând Dacia Solenza, 2004, RCA

Vând Dacia Solenza, 2004, RCA + CASCO, MP3 SONY, ITP 2010, geamuri ionizate. Eventual, schimb

Vând Dacia Solenza, 2004, RCA + CASCO, MP3 SONY, ITP 2010, geamuri ionizate. Eventual, schimb cu Papuc 2 locuri, obloane + diferen]`. Pre] 4.500 euro negociabil. Tel:

0762-662.791

Vând urgent cas` pe DN 67 D, \n comuna Cre]eni (la o distan]` de 7 kilometri de municipiul Dr`g`[ani), izolat` termic. Casa este compus` din:

trei camere, o baie, o buc`t`rie, (gresie, faian]`, parchet), magazie [i beci. De asemenea, dispune de un teren aferent, \n suprafa]` total` de o mie de metri p`tra]i.

Rela]ii la telefon: 0724-088.164. aferent, \n suprafa]` total` de o mie de metri p`tra]i. Vând proprietate \n Dr`g`[ani compus` din

Vând proprietate \n Dr`g`[ani compus` din cas` cu 3 camere [i baie, vie, garaj de beton, buc`t`rie de var`, \n suprafa]` total` de 2.000 mp. Telefon: 0745-950.155.

Vând cas` cu cinci camere, dependin]e [i dot`ri \n strada Hidrocentralei nr.4, Dr`g`[ani. Rela]ii la telefon: 0729-993.450.

Vând cas` \n Poganu cu trei camere, deschidere la strad` 28 de metri, teren 4.500 mp. Rela]ii la telefon: 0742-250.969.

Vând urgent cas` cu trei camere pe strada Prim`verii nr. 52, Dr`g`[ani, Rela]ii la telefon:

0726-245.054

Vând cas` \n comuna Verguleasa, satul Dumitre[ti, jude]ul Olt, compus` din trei camere, buc`t`rie, baie [i anexe, vie lâng` cas` [i 1,5 hectare de teren agricol. Pre] nogociabil. Rela]ii la telefon: 0741-140.494 sau 0741-198.541.

Vând construc]ie tip pensiune cu demisol, parter [i dou` etaje cu un teren aferent \n suprafa]` de 1.600 de metri p`tra]i \n municipiul Dr`g`[ani, strada Tudor Vladimirescu, nr. 257. Re- la]ii la telefon: 0265-236.543.

Vând cas` cu patru camere. Dot`ri: sobe de teracot`, beci, gr`din` [i curte 1.200 mp, teren agricol cu vie, posibilit`]i: ap`, gaze, cablu [i telefon. Rela]ii la telefon: 0720-589.092

Vând cas` cu patru camere, sobe de teracot`, beci, curte, gr`din`,cablu tv,telefon [i cu teren agricol \n suprafa]` de

1.200 de metri p`tra]i, \n

municipiul Dr`g`[ani, pe strada Avram Iancu nr.127. Rela]ii la telefon: 0720-589.092.

Vând construc]ie tip pensiune cu teren aferent, \n suprafa]` de

1.600 de metri p`tra]i, demisol,

parter [i dou` etaje, \n Dr`g`- [ani, strada Tudor Vladimirescu

nr. 257, Pre] negociabil. Rela]ii la numerele de telefon: 0365-

236.543 sau 0720-037.518.

CCUMMP~R~RI

CCASE

Cump`r cas` b`trâneasc` cu teren, minim 15 arii, eventual zona {tef`ne[ti. Ofer 20.000 lei noi. Telefon: 0761-417.160.

NNZ~~RI

TTEERREENNUURRII

Vând teren, \n suprafa]` de

1.500 de metri p`tra]i, cu

construc]ie de 300 de metri p`tra]i, situat \n Dr`g`[ani, strada Prim`verii, posibilitate de micro\ntreprindere, curent

trifazic. Rela]ii la telefon: 0751-

597.524 sau 0250-810.565.

Vând urgent un teren \n

suprafa]` total` de 190 de metri

p`tra]i cu o cl`dire aferent`, \n strada Stadion, nr. 4. Rela]ii la telefon: 0726-801.705 sau 0250-

811.983.

Vând teren de 3.700 mp, cu utilit`]i \n strada Rahova nr. 135, Dr`g`[ani. Rela]ii la telefon

0724-099.352.

Vând teren \n suprafa]` de 783 m p`tra]i cu deschidere de 26m situat \n strada Avram Iancu nr. 146 tel. 0743-228.961, e-mail: predac70@yahoo.com.

Vând teren intravilan cu toate facilitatile. Starada Caramizari, 60 arii, deschidere 24 m. Pret 20 euro/mp. Relatii la:

0763-645.557.

|nchiriez 750 mp de teren cu vil` P+1 (250 mp), \n Dr`g`[ani. Rela]ii la: 0745-245.231, \ntre orele 21.00-23.00.

Vând teren intravilan 1.700 mp, pozi]ie central` B`beni, acces la toate utilit`]ile (gaze, curent, canalizare, etc.), pre] negociabil. Rela]ii la telefon:

0250/76.53.56.

etc.), pre] negociabil. Rela]ii la telefon: 0250/76.53.56. Vând teren \n Dr`g`[ani: 3.000 mp.pt. locuri de cas`

Vând teren \n Dr`g`[ani:

3.000 mp.pt. locuri de cas` [i

un microbuz IVECO. Rela]ii la

tel. 0765.433.888 sau

0767.251.615.

Vand teren: 783 mp pe strada Avram Iancu, nr. 146, apa, gaz, asfalt la poarta! Pret promotional! Tel: 0729-438.441

Vând teren \n suprafa]` de

1.500 mp, cu construc]ie 300

mp, situat \n Dr`g`[ani, pe strada Prim`verii. Posibilit`]i de microintreprindere. Rela]ii la: 0751-597.524.

0 0 8 8
0 0 8 8
0 0 8 8
0 0 8 8

0088

VVâânndd tteerreenn \\nn ssppaatteellee pprrooccuurraattuurriiii,, \\nn ssuupprraaffaa]]`` ttoottaall`` ddee 446600 ddee mmeettrrii pp``ttrraa]]ii,, llaa pprree]]uull ddee 11 550000

ddee eeuurroo

RReellaa]]iiii llaa

tteelleeffoonn:: 00774400-009933 773366

|nchiriez teren \n zona central` a Dr`g`[aniului, cu suprafa]a de 231 mp., \n spatele fostei Crame. Rela]ii la tel. 0722-955.553, 0765-390.245

Vând 9 hectare de teren \n comuna Cre]eni, cu ie[ire la [oseaua principal`, pre] 1,8 euro/mp. Rel. La tel. 0727-

744.804.

CUMP~~R~~RI

TTEERREENNUURRII

Cump`r teren 1500 - 2000 mp cu deschidere minim 20 m B-dul Dem R`dulescu, Rm.Vâlcea. Telefon: 0744 630 476. Urgent!

Cump`r 400 - 500 metri de teren cu deschidere 40 metri, cu utilit`]i, Rela]ii

la:0741-108.269.

NNZ~RI

DDIVERSE

Vând p`uni albi, b`l]a]i, c`p`ci]i cu umeri negri [i comuni. Rela]ii la telefon:

0724-099.352

TA L L ON P E E NTRU ANUN}URI GRATUIT E E

TALLON PEENTRU ANUN}URI GRATUITEE

TA L L ON P E E NTRU ANUN}URI GRATUIT E E

valabil o singur` apari]ie. Anun]ul nu trebuie s` dep`[easc` lungimea de 15 cuvinte. Cele care dep`[esc acest num`r de cuvinte, se taxeaz` la

 

pre]ul de 4.000 lei vechi (0,4 lei RON) / cuvant!!!

Nume

Prenume

ADRESA:

(Aceste date sunt confidentiale. Ca atare, nu

vor fi publicate \n ziar!)

 

text anunt:

semnatura solicitantului:

 

Anunturi se primesc [i direct la adresa redac]iei din: Rm. Valcea, Bdul Nicolae B`lcescu, Bl. O4, Sc. B, Et.3, Ap. 10, sau prin e-mail, la adresa:

alyn_proopreess@yahoooo.coom, ca [i

la numerele de telefon: 00772299-550077

330077;

la numerele de telefon: 0 0 7 7 2 2 9 9 -5 5 0 0
Vând teren \n suprafa]` de 1.277 mp, \n comuna Cop`celu, la strada principal`, cu certificat
Vând teren \n suprafa]`
de 1.277 mp, \n comuna
Cop`celu, la strada
principal`, cu certificat
de urbanism. Rela]ii la
telefon:
0764-068.198
D i v e r t i s m e n t 17 - 23

D i v e r t i s m e n t

D i v e r t i s m e n t 17 - 23 octombrie

17 - 23 octombrie

2008

0099

BANCURI BANCURI {U{ANELE {U{ANELE primul. R:Cate-i dai - Ar fi bine si daca ar fi
BANCURI BANCURI
{U{ANELE {U{ANELE
primul.
R:Cate-i dai
- Ar fi bine si daca ar fi
nevasta-mea, zice al doilea.
Al treilea tace putin, apoi
excalma cu naduf:
Diferenta dintre un sinucigas si o
fata mare
Sinucigasul incearca sa moara, iar
fata mare moare sa incerce!
- Cel mai bine ar fi daca ar fi
intuneric!
In autobuz, un tip i se
adreseaza unei tipe:
I: De ce merg 3 politisti si un caine
pe strada?
R: Ca sa aiba 12 clase si o limba
straina.
- Domnisoara, va rog sa va
Un puradel cade in hazna. Dupa ce-l
prindeti cu mana de bara de
sus, fiindca bara de jos
coboara la statia urmatoare
Discutie intre doi barbati:
scoasera cu chiu si vai, vazandu-l atat
de plin de scarna, tiganul o intreba pe
piranda:
- Il spalam sau facem altul ?!
- Stii, o relatie e ca o partida
de carti. Daca n-ai partenera
buna, macar o mana buna sa
ai
Dl. Itzic o suna pe dna
Goldstein:
Se duse bula intro zi la biserica cu
tacsu. Lui Bula i-a venit sa se cace si
se urca pe biserica si se caca acolo.In
acel moment iese preotul cu o tava si
zice:Doamne ce ne dai tu noua astazi?
Pica cacatul lui Bula.
- Alo, sarut-mana, ce mai
faceti?
Preotul:Ce vrei doamne sa-ti dam in
schimb??
- Ce sã fac, sant singura, sotul
e pe teren de-o luna
Bula: Hartie igienica!
O soacra pe patul de moarte ii
una pe mãsura
erecþiei!
- Atunci poate imi permiteti
sa trec pe la dvs., bem o
spune ginerelui sau :
cafeluta, facem amor
I:Cum isi dovedesc canibalii
curajul?
R:Fac sex oral cu nevestele lor.
O gagica mergea noaptea pe o
strada de la periferie. La un moment
dat, apar niste tigani care o violeaza.
Si, ca sa nu plece cu mîna goala, îi iau
si hainele. Ea, ce sa faca, se baga într-
un boschet si asteapta.
Dupa un timp, apare un politist.
Gagica îi povesteste ce si cum si îl
roaga sa-i dea ceva sa se acopere, ca
- Vai, domnule Itzic, credeti ca sunt
curva?
- Hei tu Costele, sa repari si tu
pendula aia din perete
La care ginerele ii spune :
- Da' cine a pomenit de bani?
- O repar, stai linistita, dumneata
concentreaza-te
I:Cite limbi are o pasarica?
acolo !!!
S U R S A : w w w . g l u m i t e . r o
sa poata ajunge acasa.
Politistul îi da sapca. Ea, ce sa faca, ia
sapca si încearca sa acopere cît poate
în zona punctului de interes. Apoi
pleaca. Pe strada, se întîlneste cu doi
betivi.
Se uita ei bine la ea:
- Ba, sa stii ca ala e politistul pe care
l-am bagat noi în pizda ma-sii!
Trei lipoveni asteapta pe malul
Dunarii sa se prinda ceva in undita.
Deodata apare un porc mistret.
AuAu divorþatdivorþat sãrutându-se,sãrutându-se, auau declaratdeclarat cãcã îºiîºi vorvor crcreºteeºte
- Ma, daca ar fi Claudia Shiffer! zice
copilulcopilul împrîmpreunã eunã
OarOaree ºi-oºi-o ºiºi tragtrag tot tot
împrîmpreunã?eunã?
{TIA}I C~ - Oamenii de stiinta de la NASA au declarat ca sonda Phoenix a
{TIA}I C~
-
Oamenii
de stiinta de
la NASA au
declarat ca
sonda
Phoenix a
detectat
fulgi de nea
proveniti din
norii aflati
deasupra
locului unde
a aterizat
sonda pe
Marte. Acest fapt dovedeste faptul ca pe
Marte pot exista ierni albe. Alte probe aduse
de sonda Phoenix demonstreaza ca praful de
pe suprafata Planetei Rosii se aseamana, în
compozitia lui chimica, cu apa de ocean,
confirmând astfel teoria ca pe Marte a existat
odata apa lichida, ce a putut sustine viata.
Sonda Phoenix a ajuns pe Marte in cursul
lunii mai iar NASA a prelungit misiunea
pâna
când sonda va muri în frigul si întunericul
iernii martiene.
- Noile date tran-
smise de nava
spatiala Cassini
confirma existen-
ta unor mari in-
tinderi lichide la
latitudinile arcti-
ce ale lui Titan,
cel mai mare sa-
telit al planetei
Saturn. "O astfel
de mare este mai
mare decat orica-
re dintre Marile
Lacuri si chiar a-
junge la dimensi-
unile unor mari
de pe Pamant", au
declarat specialistii de la Laboratorul de Pro-
pulsie al NASA. Potrivit NASA, marile desco-
perite de misiunea Cassini - Huygens sunt um-
plute cu o combinatie lichida de metan si etan.
Datele transmise de Cassini contrazic ipoteza
ca marile, descoperite de misiunea spatiala
inca din 2006, ar fi doar niste imense dune de
nisip.
- Medicii a-
mericani de
la Societatea
Americana a
Chirurgilor
au descope-
rit, dupa teste
ce au durat 4
ani, ca pot a-
plica un tra-
tament de ra-
dioterapie în-
tr-o perioada
mai scurta. Tatamentul prin radioterapie pen-
tru vindecarea cancerului la sân ar putea fi re-
dus de la sase saptamâni la doar una, datorita
unei noi tehnici. Noua tehnica presupune im-
plantarea în corpul pacientilor a mici cantitati
de material radioactiv, care fac procedura tera-
peutica mult mai eficienta si mai scurta. Fe-
meile tratate vor suferi efectele secundare,
cum ar fi oboseala sau greturile, pentru un
timp mult mai scurt. Testele au fost realizate
pe 1.400 de femei care sufereau de cancer la
sân în faza incipienta si care au fost tratate fo-
losind noua tehnica. Noua tehnica are aceleasi
efecte ca si radioterapia traditionala.
SURSA: www.glumite.ro
P E
O M A X I M ~
S ~ P T ~ M A N ~
““PPll``cceerreeaa ddiinn
ddrraaggoossttee dduurreeaazz``
uunn mmoommeenntt,,
dduurreerreeaa ddiinn
ddrraaggoossttee dduurreeaazz``
oo vvee[[nniicciiee!!””
Se anun]` o s`pt`mân` plin` de evenimente importante [i \n acela[i timp foarte solicitante. La

Se anun]` o s`pt`mân` plin` de evenimente importante [i \n acela[i timp foarte solicitante. La serviciu, a[tept`rile sunt mari, [eful \ntârzie \ns` cu m`rirea de salariu.

sunt mari, [eful \ntârzie \ns` cu m`rirea de salariu. Ve]i fi prin[i \n multitudinea problemelor casnice

Ve]i fi prin[i \n multitudinea problemelor casnice [i administrative, dar care se compenseaz` pe de alt` parte cu echilibrul multitudinea problemelor casnice [i administrative, dar care se compenseaz` pe de alt` parte cu echilibrul [i mul]umirea din plan sentimental.Ve]i fi prin[i \n multitudinea

parte cu echilibrul [i mul]umirea din plan sentimental. Stresul, problemele [i nemul]umirile din ultima perioad`
parte cu echilibrul [i mul]umirea din plan sentimental. Stresul, problemele [i nemul]umirile din ultima perioad`

Stresul, problemele [i nemul]umirile din ultima perioad` \[i spun cuvântul. Este indicat mai mult repaos!parte cu echilibrul [i mul]umirea din plan sentimental. Va trebui s` v` descurca]i singuri \n situa]iile

perioad` \[i spun cuvântul. Este indicat mai mult repaos! Va trebui s` v` descurca]i singuri \n

Va trebui s` v` descurca]i singuri \n situa]iile mai pu]in pl`cute ce se prev`d pentru s`pt`mâna \n curs. |n plan familial [i sentimental, lucrurile merg destul de bine.

plan familial [i sentimental, lucrurile merg destul de bine. Cei n`scu]i \n prima decad` vor vaea

Cei n`scu]i \n prima decad` vor vaea o s`pt`mân` lini[tit` [i indicat` reflect`rii asupra sinelui si a dorin]elor personale. Singurele nepl`ceri par cele financiare.

personale. Singurele nepl`ceri par cele financiare. |n aceast` s`pt`mân`, sunte]i favori]ii zodiacului. La

|n aceast` s`pt`mân`, sunte]i favori]ii zodiacului. La serviciu, lucrurile par a se fi lini[tit. Pute]i ob]ine chiar [i unele câ[tiguri suplimentare nea[teptate.

ob]ine chiar [i unele câ[tiguri suplimentare nea[teptate. Aten]ie! Trebuie amânat` luarea unor decizii de importan]`

Aten]ie! Trebuie amânat` luarea unor decizii de importan]` maxim` \ntr-un timp scurt. O s`pt`mân` fast` specula]iilor. Nimic nou \n dragoste!

O s`pt`mân` fast` specula]iilor. Nimic nou \n dragoste! |n s`pt`mâna aceasta, ve]i avea un cuvânt important

|n s`pt`mâna aceasta, ve]i avea un cuvânt important de spus \n domeniul carierei. Este posibil s` primi]i o promovare, chiar o m`rire de salariu, care presupune \ns` efort.

chiar o m`rire de salariu, care presupune \ns` efort. V` a[teapt` o s`pt`mân` plin` de grele

V` a[teapt` o s`pt`mân` plin` de grele \ncerc`ri pe plan sentimental. Orice a]i face, se pare c` nu este suficient pentru ca rela]ia s` func]ioneze.

pare c` nu este suficient pentru ca rela]ia s` func]ioneze. O s`pt`mân` mai bun` decât precedenta.

O s`pt`mân` mai bun`

decât precedenta. Financiar, lucrurile par s` se redreseze, iar la serviciu, de[i nu sunt excluse problemele cu [efii, v` ve]i descurca excelent.

sunt excluse problemele cu [efii, v` ve]i descurca excelent. O s`pt`mân` ca oricare alta. Se \ntrev`d

O s`pt`mân` ca oricare

alta. Se \ntrev`d oarece succese \n plan financiar, dar de care nu v` ve]i prea bucura, c`ci datoriile din urm` trebuie s` fie [i ele achitate.

c`ci datoriile din urm` trebuie s` fie [i ele achitate. |n aceast` s`pt`mân`, da]i dovad` de

|n aceast` s`pt`mân`, da]i dovad` de mult` intui]ie [i un deosebit spirit de ini]iativ`, mai ales \n ceea ce prive[te domeniul profesional.

11 77 - 22 33 OO CC TT OO MM BB RR II EE 1100
11
77
-
22 33
OO CC TT OO MM BB RR II EE
1100
PPrrooggrraamm TTVV
22
00 00 88
VV II NN EE RR II ,,
11 77
OO CC TT OO MM BB RR II EE
22 00 00 88
7:00 Trezirea la apel! (2008,
divertisment)
7:05 Jurnalul TVR
7:15 Trezirea la apel! (2008,
divertisment)
8:00 Jurnalul TVR
8:15 Trezirea la apel! (2008,
divertisment)
9:00 Jurnalul TVR
9:15 Trezirea la apel! (2008,
divertisment)
10:00 Desteapta-te române!
10:20 Unirea 90 de ani
10:30 Partenerii (sua, 1995, s. com.)
11:00 Ratiune si simtire (engl.,
2008, s)
12:00 Miezul zilei (mag. de div.)
în direct
13:00 Romanta îndragostitilor
(rus., 2007, s)
14:00 Jurnalul TVR
14:45 Desteapta-te române!
(magazin cult.)
15:00 Tribuna partidelor
parlamentare
15:30 Parlamentul României
16:30 Green report (2008)
17:00 Romanta îndragostitilor
(rus., 2007, s)
18:00 Europa ne priveste
18:50 Sport Plus (2008, emis. sport)
19:00 Jurnalul TVR
20:15 O data-n viata (divertisment)
22:15 Armaghedon - Sfârsitul lumii?
0:50 Jurnalul TVR
1:05 Nocturne (talk show)
7:00 {tirile ProTv
9:00 Omul care aduce cartea
9:05 Angaj`m primar!
10:00 Miss Marple: Martorul
f`r` dovezi (engl., 2004, polit.)
12:00 Tân`r [i nelini[tit (sua,
1973, s)
13:00 {tirile ProTV
13:30 Business Magazin (2007)
14:00 Iubire [i iertare (it.-sua,
1992, s)
16:00 Tân`r [i nelini[tit (sua,
1973, s)
17:00 {tirile ProTV
17:45 Happy Hour (2007,
divertisment)
18:55 {tirile Sportive
19:00 {tirile ProTv
20:30 Povestea unui cavaler
(sua, 2001, avent.)
23:45 Dup` fapt` [i r`splat`
(sua, 1999, ac]iune)
2:00 Povestea unui cavaler
(sua, 2001, avent.)
7:00 Marina (mex.-sua, 2006,
7:00 În gura presei
s)
8:45 La Tormenta (col., s)
10:30 Suflete ranite (mex.,
2006, dr. romantic.)
11:30 Rebelde (mex., 2004, s)
13:15 Lacrimi de iubire
(2005, s)
15:30 Marina (mex.-sua,
2006, s)
17:30 Povestiri adevarate
18:30 Victoria (sua-col., 2007,
8:00 'Neatza cu Razvan si
Dani (matinal)
11:00 Xena, printesa
razboinica (sua, 1995, f. s.
avent.)
12:00 Miami Vice (sua, 1984,
f.s. de act.)
13:00 Observator
s)
19:30 Totul sau nimic (col.,
2007, s)
20:30 Tradarea (sua-col.,
2008,s)
22:30 Pagini de viata (braz.,
13:45 Marco Polo (sua, 2007,
avent.)
16:00 Observator
17:00 Columbo: Coroana
otravita (sua, 1990, polit.)
19:00 Observator
20:30 Vreau sa fiu vedeta
9:30 Jocurile Olimpice: Magazinul
Olimpic (reluare)
10:00 Euro 2008 (reluare)
Magazinul Euro 2008
10:30 Euro 2008 (reluare)
12:30 Volei: Marele Premiu Mondial
Vinh Phuc în Vietnam
Faza Grupelor: Turcia - Germania
14:30 Euro 2008 (reluare)
15:00 Motociclism: Campionatul
Mondial de motociclism vitez?, etapa
din Olanda Calific?ri Motogp
16:00 Motociclism: Campionatul
Mondial de motociclism vitez?, etapa
din Olanda Calific?ri 250cc
17:00 Euro 2008 Magazinul Euro 2008
17:15 Volei pe Plaja: Circuitul Mondial
Swatch-Fivb Stavanger în Norvegia
Feminin
18:00 Volei: Marele Premiu Mondial
Vinh Phuc în Vietnam (reluare)
Faza Grupelor: Turcia - Germania
18:30 Volei: Marele Premiu Mondial
Wroclaw în Polonia
Faza Grupelor: Polonia - Republica
Dominican?
19:00 Euro 2008 Magazinul Euro 2008
19:15 Volei: Marele Premiu Mondial
Wroclaw în Polonia Faza Grupelor:
22:00 Povestiri de noapte
2006)
23:30 Amazonia (braz., 2007,
s)
0:30 Povestiri adevarate
1:30 Lacrimi de iubire
3:30 Visuri fara pret (ven.-
sua, 2005, s)
23:00 Întoarcere în Paradis
(sua, 1998, dr. romantic.)
1:15 Observator
2:30 Vreau sa fiu vedeta
7:00 Teleshopping
7:30 Ring-Ring
concurs interactiv
8:30 Sport cu Florentina
8:35 TEO Live (2008, talk show)
10:00 Morometii (rom., 1988,
drama Partea a II-a)
12:00 Teleshopping
12:30 Levintza prezinta
13:00 Teleshopping
13:30 Camera de râs
14:00 Teleshopping
14:30 Dragoste si putere (sua,
1987, s)
15:00 Focus
15:45 Sala de lectura (sua, 2005,
drama)
17:55 Euro 2008 (emis. sport)
18:00 Focus
19:30 TEO Live (2008, talk
show)
21:00 Fantoma (sua- aus., 1996,
avent.)
23:00 Lost - Naufragiatii (sua, s)
1:00 Focus
2:00 TEO Live (2008, talk show)
3:30 Lost - Naufragiatii
Polonia - Republica Dominican?
20:30 Volei: Marele Premiu Mondial
Vinh Phuc în Vietnam (reluare)
Faza Grupelor: Turcia - Germania
21:00 Euro 2008 (reluare) Magazinul
Euro 2008
21:15 Volei: Marele Premiu Mondial
Wroclaw în Polonia Faza Grupelor:
Thailanda - Statele Unite
23:00 Seria Padurarilor: Campionatul
European pe Echipe Waiblingen în
Germania (reluare)
23:30 Raliuri: International Rally
Challenge
0:00 Euro 2008
Magazinul Euro 2008
0:30 Euro 2008
SS AA MM BB AA TT AA ,,
11 88
OO CC TT OO MM BB RR II EE
22 00 00 88
7:00 cântecul amintirii
amintirile cântecului
7:30 Semne (2007, rep.)
8:00 Debut 50 plus
(divertisment)
7:00 Baiatul veverita (sua, 2006,
7:00 Marina (mex.-sua,
s. anim.)
7:30 Baiat bun, Barky (can.-fra.,
1998, s. d. anim.)
8:00 Stirile ProTV din week-end
10:00 Domnul si doamna Hart:
2006,s)
9:00 Îngerasul (mex., 2000,s)
11:00 Bindi, fetita junglei
7:00 Teleshopping
7:30 Ring-Ring (reluare)
concurs interactiv
8:30 Al saptelea cer (sua,
1996,s)
8:55 Formula 1 - Calificari China
în direct
10:10 Desene animate - Clubul
Disney
10:35 Hannah Montana (sua,
2006, s)
11:00 Zon@ IT (2007)
11:30 Dunarea - fluviu
european
12:00 Gala verde
13:00 De la Est la Vest (2008)
14:00 Jurnalul TVR
14:20 Ne vedem la
talk show)
Tvr! (2007,
15:20 Andografia saptamânii
15:30 Ne vedem la
Tvr!
16:30 Parfum de glorie:
Andrunache & Susanu
17:00 Garantat 100%
18:00 TeleEnciclopedia (1965)
20:15 Concursul National de
Modele - Rowenta Elite Model
Vechii prieteni nu mor
niciodata (sua, 1994, avent.)
12:00 Pro Motor (2007, emis.
sport)
13:00 Stirile ProTV din week-
end
13:15 Câmpul salbatic (sua,
1999, drama)
15:15 Gunoierii (sua, 1990)
17:15 Ticnitii (it.-sua, 1999,
com.)
18:55 Stirile Sportive
19:00 Stirile ProTV din week-
end
20:30 În spatele liniilor inamice
(sua, 2001, dr. razb.)
22:45 Captivi în Iad (sua, 2003,
thrill. act.)
0:45 Marturisirea (sua, 2001,
drama)
2:30 În spatele liniilor inamice
(sua, 2001, dr. razb.)
(sua- aus., 2007, s. doc.)
11:30 Rebelde (mex., 2004, s)
13:15 Lacrimi de iubire
(2005, s)
15:30 Marina (mex.-sua,
2006, s)
17:30 Povestiri adevarate
18:30 Victoria (sua-col.,
2007,s)
19:30 Terra Nostra (braz.,
1999, s)
21:30 Shelley cucereste
America (sua, 2007, com.
rom.)
23:15 Betty cea urâta din
New York (sua, 2006, s)
0:15 Lacrimi de iubire
(2005,s)
3:30 Visuri fara pret (ven.-
sua, 2005, s)
7:00 Moartea unui pistolar
(sua, 1969, west.)
9:30 Miami Vice (sua, 1984,
f.s. de act.)
10:00 Columbo: Coroana
otravita (sua, 1990, polit.)
12:15 Felicia
13:00 Casa de piatra
13:30 Roata de rezerva
14:15 Benny Hill (engl.,
1969, s)
14:45 Lege si ordine: Brigada
speciala (sua, 1999, s)
16:00 Vreau sa fiu vedeta
18:30 Saptamâna financiara
19:00 Observator
20:30 Divertisment: O seara
de vis
0:00 Acum ori niciodata
(sua, 2003, actiune)
1:45 Observator
3:30 Saptamâna financiara
9:30 Camera de râs
10:00 Teleshopping
10:30 South Beach (sua, 2006,s)
11:30 Autoforum
12:00 Tot ce stiu despre barbati
(sua, 2006, s. com.)
12:30 Imobiliare Blitz
13:00 Salvati de clopotel (sua,
1993, s. com.)
13:30 Proiectul Jennie (sua,
2001, com. de fam.)
15:30 Schimb de mame (reality
show)
17:00 S.O.S. Salvati-mi casa
(reality show)
17:55 Euro 2008 (emis. sport)
18:00 Focus
19:30 Camera de râs
20:00 Aeon Flux (sua, 2005,
actiune)
22:30 Crime cu premeditare
(sua, 2000, polit.)
0:30 Dreptate extrema (sua,
1998, actiune)
2:30 Focus Plus
3:30 Aeon Flux (sua, 2005,
actiune)
10:00 Volei: Marele Premiu
Mondial Wroclaw în Polonia Faza
Grupelor: Polonia - Republica
Dominicana
10:45 Motociclism: Campionatul
Mondial de motociclism viteza,
etapa din Olanda Sesiunea de
încalzire
11:15 Motociclism: Campionatul
Mondial de motociclism viteza,
etapa din Olanda Avancronica
11:45 Motociclism: Campionatul
Mondial de motociclism vitez?,
etapa din Olanda Cursa Clasei 125
Cmc
13:00 Motociclism: Campionatul
Mondial de motociclism vitez?,
etapa din Olanda Cursa Clasei 250
Cmc
14:15 Motociclism: Campionatul
Mondial de motociclism vitez?,
etapa din Olanda Cursa Moto Gp
16:00 Volei: Marele Premiu
Mondial Wroclaw în Polonia
Faza Grupelor: Polonia -
Thailanda
18:00 Volei pe Plaja: Circuitul
Mondial Swatch-Fivb Stavanger
în Norvegia Feminin Finala
19:00 Euro 2008
Magazinul Euro 2008
19:15 Volei: Marele Premiu
Mondial Wroclaw în Polonia
Faza Grupelor: Statele Unite -
Republica Dominicana
20:30 Volei: Marele Premiu
Mondial Wroclaw în Polonia Faza
Grupelor: Polonia - Thailanda
21:00 Euro 2008 (reluare)
Magazinul Euro 2008
21:15 Volei: Marele Premiu
Mondial Wroclaw în Polonia Faza
Grupelor: Polonia - Thailanda
21:30 Calarie: Circuitul
Campionilor Global Monaco în
Monaco
DD UU MM II NN II CC AA ,,
11 99
OO CC TT OO MM BB RR II EE
22 00 00 88
7:10 Universul credintei
9:00 Desene animate
9:30 Studio Formula 1, în direct
9:55 Formula 1 - Marele Premiu al
Chinei în direct
12:30 Descopera Europa ta!
13:00 Agenda politica, în direct
14:00 Jurnalul TVR
14:20 Tezaur folcloric
15:20 Danutz SRL (divertisment)
17:10 Cupa Mondiala - Handbal
feminin
18:45 Tragerile Loto 6/49 si Noroc
18:00 Trântorii (sua, 1921, f. burl.)
18:45 Tragerile Jocker si Loto 5 /40
19:00 Jurnalul TVR
20:10 Euro 2008 (emis. sport)
21:00 Euro 2008 (emis. sport)
21:35 Euro 2008 (emis. sport)
23:55 Euro 2008 (emis. sport)
0:50 Martor nevazut (can., 2000,
thrill.)
2:30 Jurnalul TVR
3:25 Tezaur folcloric
7:00 Baiatul veverita (sua, 2006,
s. anim.)
7:00 Marina (mex.-sua,
2006,s)
7:30 Baiat bun, Barky (can.-fra.,
1998, s. d. anim.)
8:00 Stirile ProTV din week-end
10:00 Ticnitii (it.-sua, 1999,
com.)
12:00 Rebel în California (sua,
2003, s)
13:00 Stirile ProTV din week-
end
13:15 Te vezi la Stirile ProTv
14:00 Apropo TV
15:00 Comando de cartier (sua,
1991, com.)
17:00 Morocanosii (sua, 1993,
com.)
18:55 Stirile Sportive
19:00 Stirile ProTV din week-
end
20:30 Terminalul (sua, 2004,
com.)
23:15 Spune ca nu-i asa! (sua,
2001, com. rom.)
1:15 Muza pentru artisti (15)
3:15 Comando de cartier (sua,
1991, com.)
9:00 |ngerasul (mex., 2000,s)
11:00 Bindi, fetita junglei
(sua- aus., 2007, s. doc.)
11:30 Rebelde (mex., 2004, s)
13:15 Lacrimi de iubire
(2005, s)
15:30 Marina (mex.-sua,
2006, s)
17:30 Al saptelea cer (sua,
1996, s)
18:30 Victoria (sua-col.,
2007,s)
19:30 Terra Nostra (braz.,
1999, s)
21:30 Întoarcerea la laguna
albastra (sua, 1991, f. rom.
avent.)
23:30 Medicina generala (it.,
7:00 La început a fost
cuvântul (sua, 2000, dr. ist.)
prima parte
9:00 Furtuna în mijlocul verii
(sua, 1999, drama)
11:00 Sheena (sua, 2000, f. s.
avent.)
12:00 Lassie (sua-can., 1997,
s. avent.)
13:00 Stiri
13:15 Misiunea Casa
13:45 Benny Hill (engl.,
1969, s)
14:15 Divort la Hollywood
(sua- aus., 2007, s. com.)
15:30 Divertisment:
2007, s)
0:30 Al saptelea cer (sua,
1996, s)
1:30 Lacrimi de iubire
(2005,s)
3:30 Visuri fara pret (ven.-
sua, 2005, s)
Duminica în familie
18:40 7 zile
19:00 Observator
20:30 Divertis Mall
(divertisment)
21:45 Lumea apelor (sua,
1995, s. avent. fant.)
1:00 Observator
1:45 Duminica în familie
7:00 Teleshopping
7:30 Ring-Ring
concurs interactiv
8:30 Salvati de clopotel (sua,
1993, s. com.)
9:00 Sport, dieta si o vedeta
9:30 Casa: constructie si design
10:00 Teleshopping
10:30 S.O.S. Salvati-mi casa
(reality show)
11:30 Levintza prezinta
12:00 Tot ce stiu despre barbati
(sua, 2006, s. com.)
12:30 Flavours 3 bucatari
13:00 Salvati de clopotel (sua,
1993, s. com.)
13:30 Home video
14:00 Floarea de lotus (sua,
1993, act. com.)
16:00 O vreau pe mama înapoi!
(reality show)
17:00 Curat, Murdar?
(divertisment)
17:55 Euro 2008 (emis. sport)
18:00 Focus
19:30 Home video
20:00 Ciao TV (reality show)
20:30 Schimb de mame (reality
show)
22:00 Furie în cer (sua, 2001,
actiune)
0:00 CSI - Crime si investigatii
10.00 Volei: Marele Premiu
Mondial Vinh Phuc în Vietnam
Faza Grupelor: Germania -
Brazilia
12:00 Volei: Marele Premiu
Mondial Wroclaw în Polonia Faza
Grupelor: Polonia - Thailanda
12:30 Euro 2008 (reluare)
Magazinul Euro 2008
13:00 Superbike: Campionatul
Mondial Misano în San Marino
Mansa întâi
14:00 Supersport: Campionatul
Mondial Misano în San Marino
15:00 Volei: Liga Europeana Trier
în Germania Turcia - Belarus
16:00 Volei: Marele Premiu
Mondial Wroclaw în Polonia
Faza Grupelor: Polonia - Statele
Unite
18:00 Volei: Liga Europeana Trier
în Germania Turcia – Germania
19:00 Euro 2008
Magazinul Euro 2008
19:15 Volei: Liga European? Trier
în Germania: Turcia - Germania
20:00 Volei pe Plaja: Circuitul
Mondial Swatch-Fivb Stavanger
în Norvegia Masculin Finala
20:30 Superbike: Campionatul
Mondial Misano în San Marino
Mansa A Doua
21:00 Euro 2008 (reluare)
Magazinul Euro 2008
21:15 Volei: Liga Mondial?
Mansele Intercontinentale, etapa A
Treia: Spania - Bulgaria
22:30 Box: Titlul Mondial,
Versiunea Ibf St. Louis în Statele
UniteCategoria Semi Mijlocie: C.
Spinks (Statele Unite Ale
Americii) - V. Phillips (Statele
Unite Ale Americii)
0:30 Sporturi cu motor:
weekendul sporturilor cu motor
1 1 7 7 - 2 2 3 3 V V V V i i
1 1 7 7 - 2 2 3 3 V V V V i i

11 77

-

22 33

VVVViiiiaaaattttaaaa SSSSaaaattttuuuulllluuuuiiii

OO CC TT OO MM BB RR II EE 22 00 00 88

1111

O O M M B B R R I I E E 2 2 0 0

Faptul cã primarul comunei Orleºti, Constantin Cîrstina, este omul veºnic îndrãgostit de tot ceea ce este frumos, omul ideilor ºi ºeful de administraþie localã care vrea sã reclã- deascã, în comuna pe care o conduce, cu mãiestrie, tot ceea

ce îi încântã privirile prin þãrile strãine pe care le viziteazã de ori câte ori are ocazia, nu mai este, deja, de foarte mult

De curând, au început însã ºi

lucrãrile la interiorul Cãminului Cultural. Bineînþeles, dupã ce edilul-ºef a reuºit sã lumineze, nu numai primãria, dar ºi principala instituþie culturalã a Orleºtiului, ca sã nu mai amintim de drumuri, mai ceva decât este luminatã, la aceastã orã, faimoasa Operã din Viena care, se pare, îl inspirã pe ºeful administraþiei orleºtene în absolut toate demersurile pe care acesta le întreprinde pentru a impune, în aceastã localitate, cele mai înalte standarde de civilizaþie din câte se cunosc pe Pãmânt, pentru consãtenii sãi. De ce spunem cã este inspirat, în absolut tot ceea ce întreprinde de frumoasa operã din Viena? Pentru cã, dupã cum aratã, pânã acum, sala de spectacole a Cãminului Cultural din Orleºti, am putea spune cã este o imitaþie perfectã a Operei din Viena. Cei care se ocupã de lucrãrile de la Cãminul Cultural din Orleºti ne-

timp, un secret pentru nimeni

au asigurat cã, în maxim patru luni, acestea vor fi finalizate, iar Sala de Spectacole va putea sã gãzduiascã primii artiºti. Are ºi unde. Suprafaþa este imensã, iar ideile primarului Constantin Cîrstina, vor face din aceasta, un loc din care sã nu îþi mai doreºti sã pleci. Nu-i nimic! Poate aºa, artiºtii vor

oferi câte un bis, la nesfârºit, pentru fiecare spectcol

dorim, din tot sufletul, ca cele mai multe albume sã fie lansate aici, la Orleºti, ºi spectacolele care vor þine capul de

afiº al ziarelor internaþionale sã se desfãºoare sub cupola creaþiei edilului-ºef de la Orleºti. Cîrstina a admis, indirect, bineînþeles, cã tot ceea ce se face bun, nu numai la Orleºti, dar ºi la Prundeni, acolo unde primar, de 13 ani, chiar, este fostul sãu coleg de partid, social-democratul Horia Horãscu, este rodul unei frumoase ºi, de ce nu, fructuoase concuren-

þe

celãlalt, pentru cã nu ne intereseazã. Important este cã, în

ambele localitãþi, se încearcã impunerea unor standarde de

viaþã cât mai ridicate, din respect pentru cei care le dau votul

patru ani! Alin BARBU

alyn_propress@yahoo.com

acestor edili formidabili, la fiecare

ªi le

Ne prefacem cã nu ºtim care se inspirã mai mult de la

PPRRIINNTTRREE SSCCRRIIIITTOORRIIII NNOOSSTTRRII

DDEE SSUUCCCCEESS

ALEXANDRU RO{OAG~,

2244 DDEE AANNII,, aabbssoollvveenntt UUnniivveerrssiittaatteeaa CCoonnssttaannttiinn BBrrâânnccoovveeaannuu,, RRââmmnniiccuu VVââllcceeaa

, R R â â m m n n i i c c u u V

SSSSffffaaaatttt

ppppããããrrrriiiinnnntttteeeesssscccc

nesimþire

Mãi,

lasã-te de explicaþii, mai dã-le dracului de argumente!

pune un pic de

în toatã treaba, combinã elemente, adaugã schimbare! Puncteazã “bagã” mare!

elemente, adaugã schimbare! Puncteazã “bagã” mare! Potrivit viceprimarului liberal al comunei Galicea, Florea

Potrivit viceprimarului liberal al comunei Galicea, Florea Udrea, în scurt timp, în parcul Zãvoi din aceastã frumoasã localitate, va fi amplasat un tun. “În timpul Rãzboiului de In- dependenþã, din anul 1877, locuitorii comunei Galicea au pus mânã de la mânã ºi au adunat “paraii” (cum se numeau pe atunci) necesari pentru dotarea armatei române cu un tun. În cinstea lor, se va achiziþiona un tun de la o unitate milita- rã, care, pânã la finele anului în curs, va fi amplasat în Par- cul Zãvoi din centrul localitãþii noastre. Investiþia costã circa 30 de milioane de lei vechi, bani care vor fi plãtiþi de la bu- getul local.”, ne-a informat viceprimarul Udrea. Codruþa DUMITRESCU codruta_propress@yahoo.com

Mulþumiþi cã s-au fãcut asfaltãri ca la carte prin comuna lor, de ceva vreme, sã-
Mulþumiþi cã s-au
fãcut asfaltãri ca la
carte prin comuna lor,
de ceva vreme, sã-
tenii din Prundeni
spun cã ideea lui
Horãscu de a înfiinþa un post local de televiziune este o
“treabã bunã” ºi
cã „Horãscu îºi meritã statuia!“. Numai de-ar discuta pe la noul post TV din
sat ce-i frãmântã ºi pe ei mai mult: cã nu-s subvenþii sau cã nu-ºi mai pot
vinde vinul în stradã, la poartã. Tanti Geta recunoaºte. Se uitã la „diferite
filme care-i plac“, dupã cum defineºte Margareta, vecina ei, telenovelele.
Despre televiziunea lui Horãscu: „Aoleo, mã uit! Cum nu?“, zice tanti
Geta. „Primarul a fãcut ºi teatru aicea, în sat. Cã nu numai intelectualii sã
se uite. Fiecare înþelege ºi opera, ºi teatru’
“,
zice ºi Margareta. Tanti Geta
are însã o dilemã: dacã „Orele primarului“ vor fi de la 20.00 încolo, ea ce
face cu filmele care-i plac? „Mã uit sau nu mã uit la ele“, vine simplu
soluþia femeii. „Cã mai uitãm, mamã, ºi de boalã, ºi de toate. Cã la noi e de
muncã mult, maicã! Cã e via, e porumbul. Anul ãsta s-a mai fãcut una ºi
alta
“.
ªi ca sã arate cã chiar îi pasã, spre deosebire demulþi alþii, de parcã
nu ar fi demonstrat deja acest lucru de mii de ori pe parcursul celor opt
manadate, cât s-a aflat la conducerea comunei Prundeni, primarul Horãscu
va face primile emisiuni cu, despre ºi penru oamenii care au cea mai mare
nevoie de atenþie din partea tuturor: „De ce credeþi cã fac eu televiziune?
Cã nu e din grandomanie, ci din necesitate!“, zice edilul-ºef de la Prundeni
City, aºa cum îi palce lui sã numeascã aceastã comunã pe care o conduce cu
mânã de aur
În holul de la primãrie, pe un dozator de apã, se plictiseºte,
aºa cum v-am mai spus ºi în alte ediþii ale ziarului nostru, un bust din bronz
cu chipul sãu. Primarul pozeazã, deloc încurcat,
alãturi de capul de metal, de trei ori mai mare.
SS``pptt``mmâânnaall ddee iinnffoorr-
mmaa]]iiee [[ii aattiittuuddiinnee aall
mmuunniicciippiiuulluuii DDrr``gg``[[aannii
[[ii aall ccoommuunneelloorr ddiinn
ssuudduull jjuuddeettuulluuii VVââllcceeaa
„Domnule, eu fac asta cã e mai greu sã aduci
cetãþeanul la cãminul cultural. Dar e mai uºor sã te
duci tu la el în casã! Dacã toate merg bine ºi „dã
Domnul“, prima transmisie în direct a postului TV
Sat Prundeni ar fi pe 24 octombrie a.c. Cei de la
Asociaþia pentru Cultul Eroilor Vâlcea îi vor strânge
atunci pe toþi cei ºapte veterani de rãzboi care încã
REDACTORI: SSppoorrtt:: GGhheeoorrgghhee NNiiccoollaaeessccuu,, CCoollaabboorraattoorrii::
MANAGER:
ALIN BARBU
MMiirrcceeaa MMoonnuu,, MMaarriiaannaa LLaazz``rr,, {{tteeffaann TTiiuucc``,, CCooddrruu]]aa DDuummiittrreessccuu
TTeehhnnoorreeddaaccttaarree [[ii AArrtt DDeessiiggnneerr:: AAlliinn BBaarrbbuu
Adresa: Rm. Valcea, Bdul Nicolae B`lcescu nr. 34, Bl. O4, Sc.
B, Et. 3, Ap. 10; Telefon: 0729/507.307
mai trãiesc în sat ºi-i vor premia. O sã-i adune ºi pe
cei din Scundu, aºa cã numãrul veteranilor se va
înmulþi considerabil. Vor fi aduºi cam 20. „Vor fi ºi
vedete“, asigurã primarul. Inclusiv moderatori
celebri. „Am ºi de la TVR, am ºi de la Realitatea,
am ºi de la OTV
Stai, domnule, liniºtit cã toatã
lumea vine pentru bani, ce dracu’!“, râde Horãscu
TIPARUL EXECUTAT LA:
SC SILPACINO
SRL
E-mail: aallyynn
pprroopprreessss@@yyaahhoooo
ccoomm,
distribu]ie prin: Rodipet, SC MATDAN
SERVICE SRL [i SC CRISTI-CRINA-CAMELIA SRL (C`t`lin BERCEA)
„Am scris primul meu articol când eram în
clasa a III-a. Ceva despre o chestie din asta
pionereasca. Mergeam si vedeam cum crapau
pietrele de frig. Am lucrat si la "Scânteia
• Sesiz`ri ale aspectelor negative din societate, sugestii [i reclama]ii:
0729-5507.307 (Alin Barbu)
tineretului", apoi în presa locala
",
si-aminteste
acum cel mai longeviv primar din Vâlcea, formidabilul
Potrivit art. 206 CP, responsabilitatea juridic` pentru materialele ap`rute \n paginile
s`pt`mânalului PRO Expres de Dr`g`[ani apar]ine exclusiv autorilor,iar declaratiile
redate in ghilimele, celor despre care se mentioneaza ca le apartin
Ion Horia Horascu.
Codruþa DUMITRESCU
alyn_propress@yahoo.com
C M Y K 11 77 - 22 33 OO CC TT OO MM BB

C

M

Y

K

C M Y K 11 77 - 22 33 OO CC TT OO MM BB RR
11 77 - 22 33 OO CC TT OO MM BB RR IIEE VViiaattaa SSaattuulluuii
11 77
-
22 33
OO CC TT OO MM BB RR IIEE
VViiaattaa SSaattuulluuii
12
22000088
Primarul social-democart al comunei Amãrãºti, Constantin Drãghici, este extrem de mulþumit de interesul acordat,

Primarul social-democart al comunei Amãrãºti, Constantin Drãghici, este extrem de mulþumit de interesul acordat, pânã la aceastã orã, de cãtre locuitorii acestei frumoase aºezãri rurale, pentru proiectele pe care acesta le-a gândit ºi le-a implementat pentru a le uºura traiul acestor oameni. Un interes aparte se pare cã au arãtat amãrãºtenii primarului Drãghici ºi pentru implementarea proiectului privind înfiinþarea unui serviciu propriu de colec-

tare selectivã a deºeurilor, preluat din mediul urban. Aºa cum v-am ami in- format ºi în ediþiile precedente, potrivit edilului-ºef, au fost achiziþionate containerele necesare pentru înfiinþarea a ºase puncte de colectare selectivã,

adicã unul în fiecare sat

rândul occidentalilor. ªi nu costã nici mult. Partea de cofinanþare, pe care urmeazã sã o achitãm noi, este undeva în jurul valorii de 10 mii de euro.”, ne-a mai informat edilul-ºef. Maºina specializatã în ridicarea gunoiului din cele ºase puncte de colectare va veni, la Amãrãºti, de douã ori pe sãptãmâ- nã, iar centrul de colectare temporarã se aflã la Fârtãþeºti. Proiectul face parte dintr-un program mai amplu, dezvoltat în parteneriat cu mai multe co- mune din sudul judeþului Vâlcea, printre care: Amãrãºti, Creþeni, Suteºti, Mitrofani, ªuºani, Mãdulari ºi Guºoieni. “Proiectul se aflã în faza de imple- mentare. Trebuie sã recunoaºtem însã cã munca de lãmurire pe care trebuie sã o ducem cu o parte dintre cetãþenii Amãrãºtiului nu va fi deloc una uºoa- rã. Dar am luat deja iniþiativa confecþionãrii de pliante prin care suntem convinºi cã, mai devreme sau mai târziu, vom reuºi sã îi convingem pe oa- meni de ce este important sã punã gunoiul acolo unde trebuie, iar nu pe lân- gã ghenele pe cre le vom amplasa. Aceasta este, de fapt, cam singura posi- bilitate prin care ei pot proteja mediul înconjurãtor, fãrã de care nu vor mai putea trãi!”, a mai spus Drãghici. Cu câteva zile în urmã, edilul-ºef de la A- mãrãºti ne-a dat o veste greu de crezut: “Avem cei mai cooperanþi sãteni. Majoritatea au înþeles deja necesitatea aruncãrii gunoiului acolo unde trebu- ie, nu pe lângã spaþiile pe care ne chinuim ca sã le amenajãm ºi chiar le pla- ce la nebunie ideea de colectare selectivã a deºeurilor, mai ales din moment ce ºtiu cã este un proiect care îi apropie enorm de mult de lumea civilizatã a

marilor oraºe europene

Alin BARBU

“Este un proiect care ne va aduce ºi pe noi în

”.

Duminicã, 12 octombrie a.c., stadionul Cãlina din comuna Prundeni a fost gazda celei de a

Duminicã, 12 octombrie a.c., stadionul Cãlina din comuna Prundeni a fost gazda celei de a IV-

a ediþii a memorialului ”Dragoº Avram”, com-

petiþie de softball ce este inclusã în calendarul naþional al Federaþiei Naþionale de Baseball ºi

Softball din România. La startul competiþiei, au fost înscrise ºase echipe din þarãºi anume: A.S. PRIMAPRUNDENI, C.S.M. VATRA DORNEI, C.S. BACÃU, C.S. ”ANGELS” –BUCU- REªTI, C.S. GURA HUMORULUI, C.S. VII- TORUL SABAOANI. Dragoº Avram a fost un adolescent care iubea foarte mult acest sport ºi, în cinstea celui care ne-a pãrãsit atât de devre-

me, pãrinþii sãi nu au precupeþit nici un efort în

a organiza an de an întreceri sportive de soft-

ball. Cu sprijinul necondiþionat al primarului Ion Horãscu, ediþia din acest an s-a bucurat de un real succes. Printre oaspeþii de seamã ai eve- nimentului, s-au numãrat Ron Wentink, repre- zentatul Federaþiei Europene de Softball, sosit din Olanda, prim-vicepreºedintele FRBS, Cris- tian Costescu, deputatul PSD, Vasile Bleotu ºi primarul municipiului Drãgãºani, social-demo- cratul Cristian Nedelcu. Finala din acest an s-a jucat între echipele A.S. Prima Prundeni, sus-

þinutã frenetic de un public numeros ºi C.S. Gura Humorului, echipã antrenatã de copiii fos- tului mare antrenor Buhãianu, Raluca ºi Rãz- van. Deºi, de foarte puþin timp constituitã, A.S. Prima Prundeni, echipa antrenatã de profesor Tuþã Petre ºi coordonatã de profesorul Marian Bunea-preºedintele comisiei de Softball din ca- drul FRBS, a dovedit mult curaj în faþa unei e- chipe mai experimentate ºi mai bine cotatã, ce avea, în componenþa sa, jucãtoare din lotul naþi- onal al României, câºtigând aceastã finalã cu scorul de 9-4. Cu aceastã ocazie, toate competi- toarele au primit frumoase medalii, iar echipele clasate pe locurile 1, 2 ºi 3 au primit cupe ºi di- plome cu înscrisul competiþiei. Ron Wentink, reprezentatul Federaþiei Europene de Softball a rãmas plãcut impresionat de organizare ºi a de- clarat cã finala desfãºuratã în acest an a fost cea mai frumoasã partidã din ultimii cinci ani, pe care a vizionat-o, în România. Totodatã, îºi do- reºte ca finala Campionatului European de Soft- ball sã se desfãºoare în România ºi, de ce nu, în comuna Prundeni, în condiþiile în care, autorita- tea localã Prundeni a stabilit dezvoltarea bazei sportive existente. Codruþa DUMITRESCU

dezvoltarea bazei sportive existente. Codruþa DUMITRESCU Are Grij` de Gosppod`ria Ta! SSCC MMEETTAALL MMIIXXTT
Are Grij` de Gosppod`ria Ta! SSCC MMEETTAALL MMIIXXTT SSRRLL DDrr``gg``[[aaaannii,,,, SSttrraaaaddaaaa
Are
Grij` de Gosppod`ria Ta!
SSCC MMEETTAALL
MMIIXXTT SSRRLL
DDrr``gg``[[aaaannii,,,, SSttrraaaaddaaaa DDeeeecccceeeebbaaaall,,,, nnrr 33
||nn ccoommuunnaa GGaa- lliicceeaa LLoo- SC TOP-TEL SRL ccaa]]iiee uull- ttrraacceenn- FFaasstt-ffoooodd,,
||nn ccoommuunnaa GGaa-
lliicceeaa
LLoo-
SC TOP-TEL SRL
ccaa]]iiee uull-
ttrraacceenn-
FFaasstt-ffoooodd,, ppiizzzzeerriiee,, rreessttaauurraanntt
ttrraall``!!
Cu
noi
CCll``-
PIZZA TOP
ddiirree
economi
uull-
Cea mai bun` pizza din jude], la
cele mai mici pre]uri din ]ar`!
se[ti!
ttrraa-
mmoo-
OOOOrrrrggggaaaannnniiiizzzz````mmmm ssssiiii
mmmmeeeesssseeee ffffeeeessssttttiiiivvvveeee,,,,
ccccuuuu ddddiiiiffffeeeerrrriiiitttteeee ooooccccaaaazzzziiiiiiii
ddeerr-
nn``!!
PPrroodduussee
mmeerreeuu
pprrooaassppeettee!!
Dr`g`[ani, Strada Tudor Vladimirescu, bloc P1, parter
Pre]urile cele mai avantajoase din jude]!