Sunteți pe pagina 1din 18

2.1.(A)4. 2.1.(A)4.1.

Siguranta eu privire la pareaje ti garaje


pareaje (pl. nr. 16+18)

a. la 50 locuride parcare normale se va prevedea un loc de parcare pentru persoane cu handicap, dar minim 2 Iocuri de parcare mareate corespunzator ,i dimensionate astfel:
1. locuri da parcare paralele cu trotuarul: . 3,QOx 5,00 m din care 1,20 m pentru zona de transfer (spatiu manevra) 2. locun de parcare Tnlinate:

. la 30

- min.3,50 x 5,00 m

-la 60 - min. 3,00 x 5,00 m b. panta rampei de racord cu trotuarul va fl de:. . max. 15 % .
2.1.(A)4.2.

garaje (pl. nr. 19)


.
.

a. garajul trebuie astfel rezolvat incat sa asigure, pe una din laturile ma~inii, un spatiu d1 ,20m pentru circulatia unui scaun rulant.

b. se va asigura olegatura directa intre garaj ,i locuinta


printr-o ua avand I = min. 0,80 m. 2.1.(A)5.

c.

Siguranta eu privire la mobilierul urban presupune protectia utilizatorilorin timpuiutilizariiacestuia astfel:

2.1.(A)5.1.

Portieuri, chiotcuri
a. inaitimea libera de trecere trebuie sa fie de: . h = min. 2,10 m
b. denivelarea admisa fata de cota terenului (daca nu se poate evita) .. max. 2,5 cm IS

c. stratul de uzura al pavajului va fl realizat din materiale care sa impiedice alunecarea d. se va asigura un spatiu de manevra de: . min. 1,50x 1,50 m .

e. sevor asigura bare de sprijinla:

. h = 0,90 m

2.1.(A)5.2. Banci,iscaune
a. Tnaltimea ,ezutului va fl la: . h = min. 0,48+0,53 m

b. inclinarea spatarului va fl de:

. 1050

2.1.(A)5.3.

Cutii potale
a. fantele da introducere a scrisorilor vor fl la:

. h = 1,00

1,20 m

b. se va asigura un spatiu liber in fata cutiei, de: . I = min. 0,90m 2.1.(A)5.4.

Cabine telefonice (pl. nr. 22) a. la o baterie de telefoane, cel putino cabina va fl adaptata la necesitatile persoanelor Tnscaun rulant.
b. dimensiunile minime ale cabinei, Tnfunctie de utilizare, vor fl: . 1,25 x 0,90 m, sau . 1,20 x 1,20 m c. u,a cabinei va avea latimea libera de: . I = min.0,80 m
d. aparatul va fl pozitionat la: . h = 1,10 m (cadran h = 1,20 m)

16

e. etajera pentru cartea de telefon va fl montata la:


.

. h = 0,80 m

f. se va asigura un spatiuliber.in'fata cabinei, de: .1= min. 1,50 m


,

2.1.(A)5.5.

Grupuri sanitare publice


a.la un grup sanitar, cel putin o cabin va fl adaptati la necesitatile persoanelor in scaun rulant b. dimensiunile minime ale cabinei, in funqie de utilizare, vor fl: .0,90 x1,80 m - acces frontal . 0,90 x 2,30 m - acces dorsal . 1,50 x 1,50 m - acces lateral
..

c. ua se va deschide spre exterior i va avea IA,mea

liberade:

.1 = min. 0,80 m d. obiectelesanitare vor fl agatate, sau vor aves soclu adancit i vor fl montate la: . hwc = 0,48 + 0,53 m . h1avoar = 0,80 m . h pisoar = 0,30 + 0,50 m e. se va asigura un spatiu liber in fata cabinei, de:

.'=1,50m

2.1.(A)5.6. Panouri indicatoare, reclam'e (pl. nf. 24)


a. partea inferioara a panourilor ya fl pozitionata la:

. h= min.2,10 m, sau . h = max. 0,30 m

... 17

-2.1.(B) 2.1.(8)1. CLADtR/ CIV/LE - PREVEDERI COMUNE

Siguranta eu privire la aeeesul in eladire


presupune asigurarea accidentare prin: protetiei impotriva riscului de

2.1.(8)1.1.

oboseala excesiva
a. accesul pe platforma de intrare in cladire se face inelusiv . prin intermediul unei rampe ce va avea panta de: . max. 15 % pentru denivelari < 20 cm

max. 8 % (recomandat 5 OA)pentru denivelari > 20 cm

b. treptele scarii da aeces vor respecta relatia: -2 h + I = 62 +64 cu conditia: , - h = max. 16 cm . I = max. 34 cm (recomandat 15 x 32; 16 x 30) e. numarul treptelor pana la zona de odihna trebuie sa fie de:

. max.
2.1.(8)1.2.

10 (cca. 3,00 m)

eoliziune 8. accesulin cladire trebuie retras din eireulatia pietonala


exterioara (eazul cladirilor la strada)

b. in fata uii de acces in cladire se va prevedea o platforma (pl. nr. 27 i 28) avand: .
1. pentru ua cu deschidere interioara . min.1,20 x 1,20 m (rec.1 ,20 x 1,40) - acces frontal - min.1,20 x 1,60 m (rec.1 AO x 1AO) - acces lateral

min.1 ,50 x 1,50 m - rotatie compieta carucior

(dimensiune minima de manevra, pentru acces in cladiri publice)


2. pentru ua cu deschidere exterioara: - min. "I"ua + 0,60 m x 1AO nl (ree.1,70) - acces frontal - min. "I"u~a + 0,80 m (rac. 1,30) x 1,40 - acees laterel

18

----

c. pragul u~iiva fi de max. 2,5 cm (se recomanda ca cel putin una din intrarile in cladire sa nu aiba prag, sau sa fie preluat prinpanta de max. 15 %) - pl. nr. 33

2.1.(8)1.6. lovire departile superioare


a.inaltimea libera da trecere pe sub proeminente joase va fi

. h = min. 2,10 m

2.1.(8)2.

Siguranta eu privire la eircula1ia interioara presupune asigurarea proteetiei impotriva riscului da

accidentareprin:
2.1.(8)2.1. lipsa de orientare

a. traseui cailor de circulatie va fifluent, liber ~i cornod b. in holul da intrare ~i pe parcursui.cailor de circulatie din cladiri yor fj asigurate semnale vizuale i/sau auditive parttru dirijareacirculatiei, pentru atentionarea schimbarilor de nivel, a schimbarilor de functiunui, a obstacolelor etc. (dupa caz) prin: . benzi directoare (1= 20 cm) amplasate la h = 1,00 + 1,60 rnin culoricontrastante eu fondul, . benzi directoare (0,80+1,20 m) prevazute in pardoseala (realizate din materiale diferite, ca aspect i sonoritate, decat restul pardoselii) pentru persoana nevazatoare, . semnale grafice clare ~i uor vizibile(culori contrastante,

. sistemeinformationale
2.1.(8)2.2. aluneeare

litereda h = 1JScm)

sonore i/sau sistem Braille.

a. stratul da uzura al pardoselilor trebuie astfel realizat incat sa seevite alunecarea chiar i in conditiida umezeala .coeficient defrecare= min. 0,4

b. pe traseele de circulatie(in cladirilepublice)se vor asigura, de la eaz la caz, bare de spriJinla: . h = 0,90+1,00 m - pentru aduitice se pot deplasa singuri

. h = 0,60+0,75

m - pentru copii i persoane in scaun


rulant 20

2.1.(8)2.3. impiedicare a. denivelarileadmise (in eaz ca nu pot flevitate)vor flde: . max. 2,5 cm astfel rezolvate incat sa se evite impiedicarea. b. pragurile dintre ineaperi, mai mari de 2,5 cm (dacAeste eazul), vor fl preluate prinpante de max.15 %.
c. nu se admit trepte izolate (denivelari de o treaptA). 2.1.(8)2.4. contactul eu proeminente joase . a. inaitimea liberade treeere, pe sub obstacole izolate masurata de la stratul flnital pardoselii va fl: . min. 2,10 m - in eladiri publiee . min. 2,00 m - in cladiri de loeuit . min. 1,90 m - in mansarde ~i subsoluri
2.1.(8)2.5..
.

contactul eu elemente verticale laterale - pe ciile de circulatie

a. suprafetele pere1i1ornu trebuie sa prezinte proeminente, muehii aseutite, sau alte surse de lovire, agata re, rAnire. b. pe traseele de eireula\ie, partea inferioarA a peretilor ,1 u~ilor, pe inaitimea de 0,40 m, (pl. nr. 31) va fl protejatA cu materiale rezistente la lovire eu pieiorul, sau cu roata
caruciorului.

2.1.(8)2.6.

contactul eu suprafete transparente a. u~ile, ferestrele ~i pere1iivitrati eu parapet mai mic de 0,60 m, sau fara parapet, se vor semnaliza eu marcaje de atentionare: ,

. amplasate intre 0,70 + 1,50 m de la sol, . avand diametrulsau latimea de cea. 20 cm.
contactul eu ui care se deschid

2.1.(8)2.7.

a. amplasarea ~i sensui de deschidere al u~ilortrebuie astfel rezolvateincat:


21

2.1.(8)2.3. impiedicare
a. denivelarile admise (in caz ca nu pot ti evitate) var ti de: . max. 2,5 cm astfel rezolvate 1ncAtsa se evite impiediearea. b. pragurile dintre ineaperi, mai mari de 2,5 cm (daea este eazul), vor ti preluate prin pante de max.15 %. c. nu se admit trepte izolate (denivelari de otreaptA).

2.1.(8)2.4.contaetul eu proeminente joase


. a. inaitimealibera de treeere, pe sub obstaeole izolate
masurata de la stratul tinit al pardoselii va ti: . min. 2,10 m - incladiri publiee . min. 2,00 m - in cladiri de locuit . min. 1,90 m - in mansarde ~i subsoluri 2.1.(8)2.5..
.

contaetul eu elemente vertieale laterale. pe caile de cireulatie ,


a. suprafetele peretilor nu trebuie sa prezinte proeminen1e, muehii ascu~ite, sau alte surse de lovire, agatare, rAnire.

b. pe traseele de circula\ie, partea inferioarA a peretilor ,1 u~ilor, pe inaitimea de 0,40m, (pl. nr. 31) va ti protejatacu materiale rezistente la lovire eu piciorul, sau cu roata caruciorului.

2.1.(8)2.6. eontaetul eu suprafete transparente


a. u~ile, ferestrele ~i peretii vitrati eu para pet mai mic de 0,60 m, sau fara para pet, se vor semnaliza cu marcaje de atentionare: , . amplasate intre 0,70 +1,50 m de la sol, . avand diametrul sau latimea de cea. 20 cm.

2.1.(8)2.7.

contaetul eu u$i care se desehid


a. amplasarea ~i sensui de deschidere al u~ilor trebuie astfel
rezolvate Tneat:

21

. sa nu limitezesau sa ',mpiediee eireulatia, . . sa nu se loveasca intre ele (la deschiderea simultana),


. sa nu loveasca persoane care i~i desfa~oara activitatea.
b. nu se reeomandautilizarea u~ilor batante, iar in eaz ca

exista (in cladirile publice) vor fi semnalizate cu marcaje da atentionare idem cap. 2.1.(8)2.6. .
.

2.1.(8)2.8. coliziune eu alte persoane, piese de mobilier sau


echipamente
8. latimea libera de circulatie (pl. 40 i 78) trebuia sa fie da:
.
.

. min.O,BO - circulatiecarueioreu insotitor m . min.0,90m - circulatiedrucior fara insotitor .


. min.1,00 m - circulatiein unghidrept in lateral

.min.1,20 m - circulatie drucior eu insotitor + o persoana


.

. min.1,40 m - circulatie carucior .cu insotitor + o persoana

.
.

in mers normal . min.1,50 m - circulatie carucior fara insotitor +


o persoana in mers normal

min.1 ,60 m - circulatie 2 carucioare (cu insotitor) in sens opus .min.1 ,70 m .. circulatie 2 carucioare (unul cu insotitor ~i

unulfara) in sensopus.

. .

min.1 ,80 m - circulatie 2 carucioare fara insotitor min.1 ,50 x 1,50 m - rotatie compieta carucior (spatiu ce trebuie asigurat la intersectii, in fata u~ilor ~i pe parcursui oricarei cai de circulatie mai mica de 1,50 m) .. pl. nr. 35, 39,40

b. latimea libera a coridoarelor va fi de: , . min. 0,90 m -in cl~diri de locuit . min. 1,20 m -in cladiri publice . (se poate reduce la 0,.90 m daca debu~eaza intr-un spatiu ce faciliteaza manevrarea scaunului rulant pl. nr. 35, 39, 40, dar numai in cazul in care conditiile de functionalitate ale cldirii permit aeest lueru)

c. piesele de mobilier sau echipamentele adiacente cailor da circulatie, nu trebuie sa prezinte colturi, muchii ascutite sau 22

alte surse de aga1are, lovire, ranire.

d. u,ile interioare (pl. nr. 31, 32 ,1 35) yor avea lAtimea liberA de:

min. 0,80 m - pentru < 50 persoane ,1 tncAperi cu

S<30m2

.
.

min. 0,90 m - pentru 51+100 persoane min. 1,00 m - acces lateral carucior (dacA spa11uldin fata u,iI nu permite manevrarea caruciorului) min. 1,40 m (0,80 + 0,60) - pentru > 100 persoane

e. in fiecare incapere se va asigura un spatiu da manevrl pentru scaunul rulant, de min.1,50 x 1,50 m
2.1.(8)2.9.

producere de panica
a. caile de evacuare se yor atentiona prin marcaje clar vizibile b. toate u,ile cAilor de evacuare se yor deschlde Tnsensui

evacuarii

c. se vor asigura sisteme de alarma vizuale ,i auditive

2.1.(8)2.10. efort excesiv


a. dispozitivele de actionare, comanda, semnalizare yor fl astfel pozitionate IncAt sa. poata fl utilizate farA efort, inclusiv de persoanele blocate in scaun rulant ,i nu vor fl prev8zute eu incuietori . clanta u,i h =0,40+ 1,00 m (pl. nr. 31, 32) . cremoaneferestre - h = 0,80+1,20 m (pl. nr. 37)

. butoane

alarma

1;00+ 1,40 m (pl. nr. 75) - + = 4-5 cm

-h =

2.1.(8)3.

Slguranta cu privlre la schlmbirile da nlvel (terase, logli, balcoane, galerii, ferestre) presupune asigurarea protec1iei
.

tmpotrivarisculuide accidentareprin:

23

3. inaitimea platformei va fl de:


,

. min.0,15 m

c. latimea libera a scarii/rampei de intrare va fl de: . min. 1,20 m d. la1imealibera a golului'de u~a (pl. nr. 30-32) va fl de: . min. 0,80 m - pentru max.50 persoane

. min.0,90 m - pentru 91-100 persoane . min. 1,00 m - acces lateral caruCior(dacij spatiul din fata'
"

.
2.1.(8)1.3.

u~iinu permite manev{area caruciorului) min.1,40m (O,80+0,60)-pentru mai mult de 100 persoane
,

cidere in gol

a. pentru denivelarimai mari de 0,20m, rampele, scarile ~iplatformelede acces vor fl prev~zuteeu parapetI balustrada de proteetie (h = 0,90+1,00 m) astfel alcAtuit incat sa impiediee eaderea, precum ~i'ahJnecarea in gol a bastonului sau a rotiiearueiorului,~i ~vand mana eurentA incfusivla h = 0,60+0,75 m (pl. nr..26)
2.1.(8)1.4.

alunecare
a. finisajul scarilor, rampelor, podestelor de acces in cladire,
va ti astfel realizat incat sa impiedice alunecarea chiar fli

pe vreme umeda.

b. deasupra platformeide acces in eladire se va prevedea o eopertina de proteeti . impotriva intemperiilor, avAnd , dimensiunea de: . min. 1,50 x 2,00 m
2.1.(8)1.5.

impiedicare
a. treptele vor ti astfel conformate incatsa se evite impiediearea prin agatare eu varful piciorului(pl. nt. 45) b. gratarul pentru euratat inealtamintea va avea orificiide: . max. 1,5 x 1,5 cm '

19

---

c. pragul u~iiva fi de max. 2,5 cm (se recomanda ca cel pu1in una din intrarile in cladire sa nu aiba prag, sau sa fie preluat prin panta de max. 15 %) - pl. nr. 33

2.1.(8)1.6.

lovire depir1i1e superioare a.inaltimea liberade trecere pe sub proeminentejoase va fi . h = min.2,10 m

2.1.(8)2.

~iguranta eu privire la eirculatia interioara presupune asigurarea protectiei impotriva riscului de

accidentareprin:
2.1.(8)2.1.
lipsa de orientare

8. traseol caUorde circulatie va ti fluent, liber ~i comod b. in holOIda intrare~i pe parcursui cailor de circulatie din ladiri vor ti asigurate semnale vizuale ~i/sau auditive perUrudifijarea circulatiei, pentru atentionarea schimbarilor de nivel, a schimbarilor de functiunui,a obstacolelor etc. (dupa caz) prin:
,

. benzi directoare (1=20 cm) amplasate la h = 1,00 + 1,60 m in culoricontrastante eu fondul, . benzi direetoare (0,80+1,20 m) prevazute in pardoseala . literede h = 1,5 cm) . sisteme informationale sonore i/sau sistem Braille.
'.

(reatizate din materiale diferite, ca aspect ~i sonoritate, decat restul pardoselii) pentru persoane nevazatoare, semnale grafice clare i uor vizibile(culori contrastante,

2.1.(8)2.2.

aluneeare
a. stratul de uzura al pardoselilor trebuie astfel realizat ineat sa seevitealuneearea chiar i in conditiide umezeala .coeficient defrecare = min. 0,4 b. pe traseele de cireulatie (in cladirile publice) se vor asigura, dela eaz la caz, bare de sprijin la:

. h = 0,90+1,00
. h = 0,60+0,75

m - pentru adultce se pot deplasa singuri m - pentru copii ~i persoane in scaun


rulant 20

2.1.(8)2.3. impiedicare a. denivelarileadmise (in caz ca nu pot flevitate)vor flde: . max. 2,5 cm asUel rezolvateinc3t sa se evite impiediearea. b. pragurile dintre ineaperi, mai mari de 2,5 cm (dacA este eazul), vor ti preluate prinpante de max.15 oA..
c. nu se admit trepte izolate (denivelari de o treaptA). 2.1.(8)2.4.
.

.. .

I
1

contactul eu proeminente joase

a. inaitimea liberade trecere, pe sub obstaeole izolate


masurata de la stratul tinit al pardoselii va ti:

. . .
2.1.(8)2.5..

min. 2,10 m - in cladiri publice min. 2,00 m - in cladiri de locuit


min. 1,90 m - in mansarde ~i subsoluri

contactul eu elemente vertieale laterale - pe ciile de circulatie

a. suprafetele pere1ilornu trebuie sa prezinte proeminente, muchii ascutite, sau alte surse de lovire, agatare, rAnire.

b. pe traseele de circulatie, partea inferioarAa peretilor ,1 u~ilor,pe inaitimea de 0,40 m, (pl. nr. 31) va ti protejatAcu materiale rezistente la lovire eu pieiorul. sau cu roata
caruciorului.

2.1.(8)2.6.

contaetul eu suprafete transparente a. u~ile, ferestrele ~i peretii vitrati eu parapet mai mic de 0,60 m, sau fara parapet, se vor semnaliza eu mareaje de atentionare: ,

. amplasate intre 0,70 + 1,50 m de la sol, . avand diametrulsau latimea de cea. 20 cm.

2.1.(8)2.7.

contactul cu u,i care se deschid a. amplasarea ~i sensui de deschidere al u~ilortrebuie astfel rezolvateineat:
21

alte surse de aga1are, lovire, ranire.

d. uileinterioare(pl. nr. 31, 32 i 35) vor avea lAtimea liberA


de: . min. 0,80 m - pentru < 50 persoanetl tncaperi cu
S < 30 m2
..

min. 0,90 m - pentru 51+100 persoane


min. 1,00 m - acces lateral carucior (dacl spa1iul din fata un nu permite manevrarea caruciorului) min. 1,40 m (0,80 + 0,60) pentru > 100persoane

e. tn fiecare tncapere se va asigura un spatiu da manevrA pentfu scaunul rulant, de min.1,50 x 1,50 m

2.1.(B)2.9~ producere de panicl a.caile de evacuare se vor atentiona prin marcaje clar vizibile
,

b. toate uile cailor de evacuare se vor deschide Tnsensui

evacuarii

'

'

c. se vor asigura sisteme de alarma vizuale ,1 auditive 2.1.(8)2.10. efort excesiv a. dispozitivele de,actionare, comanda, semnalizare vor fl astfel pozi\ionate incAt sa poata ti utilizate fara efoft, inclusiv depersoanele blocate tn scaun rulant ,i nu vor fl prev8zute cu incuietori . clan1aui, h ==0,40+1,00m (pl. nr. 31t 32) . cremoaneferestre h = 0,80+1,20m (pl. nr. 37) . butoane alarma h = 1,00+1,40m (pl. nr. 75)

- + = 4-5 cm

2.1.(8)3.

Slguranta eu prlvlre la schimbirile de nlvel (terase, togli, balcoane, galerii, ferestre) presupune asigurarea protectiei
'

impotrivariscului de accidentare prin:

'

23

eadere 2.1.(8)3.10de la un nivella altul


8. la denivelari mai mari de 0,20 m se vor prevedea parapete
(balustrade) de protec1ie (h = 0,60 + 0,90 m) fiind

corespunzatorconformate,astfel incat sa se evite


pericolul de cadere in gol, iar pe inaitimea de 0,30 + 0,60 vor fl astfel reaUzateincat sa se evite blocarea piciorului sau rotii scaunului rulant, la'un eventual contact cu suprafata parapetului/balustradei (pl. nr. 38)

b. latimea logiilor ~i balcoanelor va fi de min.1,50 m pentru


manevra.carucior

c. pentru persoanelorblocate in scaun rulant ferestrele vor avea parapetde max. 0,70 m (pl. nr. 36, 37)

2.1.(8)4. Slguranta
.

eu privire la deplasarea pe sciri ,1 rampe

presupune asigurarea protec1ieiimpotriva risculuide accidentare prin: .

2.1.(8)4.1.

oboseala excesivi
a. raportul intre trepte ~i contratrepte trebuie sa respecte relatia: , . 2 h + I = 62 + 64 cm cu conditia: . h = max.16 cm .1 = max.34 cm (recomandat 16 x 30 sau 15 x 32) b. lungimea rampei (cu ~i fara trepte) pAna la zona de odihna, trebuie sa fie:

. max.10,00 m - pentru ramp~ eu panta < 5 % . max. 6,00 m - pentru rampe cu panta 5+8 % (pl. 12, 15)
.
(zona da odihna - min. 1,20 m - recomandat 1,50 m) max. 16 trepte (recomandat 10 trepte) - pentru scara

c. panta rampei (fara trepte) trebuie sa fie:

. max.

15 % - pentru denivelari < 20 cm

. max. 8 % (recomandat 5 %) - pentru


24

denivelari > 20 cm

2.1.(8)4.2.

cadere in gol
a. sehimbarile de panta trebuie sa fia bine atentionate ,i corespunzator luminate, inclusivin tirnpul noptii. b. scarile, rampele, podestele vor fi prevazute cu parapetlbalustrada de protectie (h= 0,90-1,00 m) astfel: . pentruscari/rampe cu I < 1,20 m, o balustrada pelatura expusa. .. (pel1truscari in spirala - pe ambelelaturi) . pentru scari/rampe cu I > 1,20 m este o balustrada'pe ambele laturi.
C. balustradele var avea cAte doua rAnduri de rnAini cOrente care, trebuie astfel pozitionatei eonforrnate incAt ~a fie
i

u~or de cuprins cu palma, i anume: . h :; 0,90+1,00 m - adul\i care se pot deplasa singuri . h = 0,60+0,75m copU i persoane in scauri rulant

. +=
.

(pl. nr. 12 i 45)


4+5 cm (pl. nr. 46)

.
.

la distanta fata de perete (daca este cazul) de min. 6,5 cm - (pl. nr. 46) continuata cu cea. 30 em' pe orizontala (Iapornire i
oprire) - pl. nr. 26, 44

d. daca scaralrampa este distantata de perete, se va

prevedea o bordura (h = max.1Ocm), pentruoprirea cA~ei sau piciorului (in eszul in eare nu exista balustrada. cQrespunzatorconformata) e. nu se recomanda scari cu trepte balansate.

2.1.(B)4.3. alunecare
a. finisajul scarilor i rampelor va fl astfel realizat impiedicealuneearea.

inCttsa se

b. scarile i rampele vor fl prevBzute, pe par1i1elaterale libere (nemarginite de pereti), cu rebord (h = max.10 cm). pentru a impiediea alunecarea bastonului, rotii caruciorului, piciorului (pl. 12, 26, 44) in cazul in care balustrada nu este

2S

astfel eonformata corespunzatoare.

ineAt

sa

asigure

protectie

2.1.(8).4.4. tmpiedieare
s..nu se reeomanda utilizareatreptelordesehise (fara eontratreapta) sau a trepteloreu profilie$ind(pl. nr. 45) b.se vor prevedea min.3 trepte.

2.1.(8)4.&. eoUziune
a. latimea libera a scarilor/rampelor ,i podestelor va fi, in eladiri de loeuit:

. min.1,00 m

. min.1,20 m.

. min.1;30: m - seara/rampa marginitade uri perete.


. min.1,40 m - scaralrampa
marginita de doi pereti.

searalrmpa libera (nemarginitade pereti)

2.1.(8)4.8. lovire la partea superioara


a. inaitimea libera de eireulatie.(inclusivsub scara) va fl: . min. 2,10 m - in cladiri publiee . min. 2,00m - in eladiri de loeuit . min. 1,90 m - in mansarde ,i subsoluri

2.1.(B)6.

Siguranta eu privire la deplasarea eu mijloace de transport meeanizate presupune asigurarea proteetiei impotriva riscului de accidentare prin:

2.1.(8)5.1. dificultate in utilizare, oboseala


a. una din cabinele baterieide lifturi rebuie sa fie astfel t dimensionata ,i eonformataincAtsa fie utilizatainelusiv de persoane blocate in scaun rulant

. dimensiunea

eabinei va fi de . . - min. 0,80 x 1,35 - (rec.1, 10 x 1,40 m) - locuinte (pl. 49) - min. 1,40 x 1,50 m - elAdiri publice

26

. in jnteriorul cabinei se va prevedea:


...

bara de sprijin (h = 0,9,0 m)

- scaun rabatabil (h = 0,50 m) latimea libera a golului de u~.ava fl de: - min. 0,80 m -Iocuinte -min. O,90m - eladiri publice

b. in caz CAnu exista ascensor se va utiliza . platforma mobila (pl. 50, 51) . escalator individuai (montat pe scan) pl. 50, 51 . transportor electromecanic autonom comandat ,i manevrat de inso1itor 2.1.(8).5.2.

ereare de paniea
a.

in interiorul cabinei este necesara prevederea unui telefon.

sau interfon, sau cel pu1in a unui sistem eflcient de


alarmare acustica i/sau optica.
.

b. butonul de actionare pentru pornire, oprire, alarma, va fl . , amplasat la h = max.1,20 m. c. uile vorfi glisante, cu deschiderennchidere automata. 2.1.(8)5.3.

impledieare la urcare/coborare
a. diferenta de nivel admisibUa, intre cabinA ,i pali er va fl de: . max. :t2,5 cm

2.1.(8)5.4.

eoliziu ne
a. in fata liftului se vaasigura un spa1iu de: . min. 1,50 x 1,50 m - caz general . min. 1,80 x 2,10 m - transport targa
.

2.1.(8)6.

Siguranta eu privire la riscuri provenite dln Instalalll


presupune asigurarea accidentare prin: protectiei impotriv8 riscului de

J1

--

. .,
"

2.1.(8)6.1.. arsuri, opirire


a. temperatura suprafeteloraccesibile ~itemperatura apei
.

caldemenajereva flde:

. max.60oC

'

'

b. corpurile deinclilzirecu temperatur mai mare de600 vor - fl.amplasate Tnniei/sau inchise cu m~tide protectie

2.1.(8)6.2. ','

efort-exceslv

a. po~i1ionarea accesoriilor de',instalatii (pl. 75+77) va fl astfel

rezolvata Trtcatactionarea acestora sii se faca fara efort, respectiv: .. robinete h = 0,90+1,20 m . intrerupatoare/comutatoare h = 1,20 m
. '. ' .

.prixe

. tabi ueleotric o

",,'

. bec sursa local' . butoane semnalizare . reglaj.corpuriinc~lzire

h =0,40+1,20 rn h = 1.20 +1,4m h = 1,50m


"

h =1,00+1,4,Orn h :: 0,40:1,40 ro

28

S-ar putea să vă placă și