P. 1
Raspunsuri La Vamal

Raspunsuri La Vamal

|Views: 200|Likes:
Published by Gaby Natalya

More info:

Published by: Gaby Natalya on Oct 20, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/17/2015

pdf

text

original

1.

Notiunea, continutul si structura activitatii vamale

În timpul de față în majoritatea instituțiilor de învățămînt juridice se studiază dreptul vamal care este alcătuit din o totalitate de instituții de drept de diferită natură juridică care formează în ansamblu activitatea vamală. Activitatea vamală nu este altceva decît obiectul de reglementare a dreptului vamal. Conform CV activitatea vamală se constituie din promovarea politicii vamale, asigurarea respectării reglementărilor vamale la trecerea mărfurilor, mijloacelor de transport și persoanelor peste frontier vamală a RM perceperea dreptului de import și export, vămuirea, controlul și supravegherea vamală și alte activități de promovare politicii vamale. Această definiție este laconic dar reflect structura activității vamale în general. Dacă am încerca să evidențiem trăsăturile specific ale activității vamale putem evidenția caracterul complex pe de o parte, iar pe de altă parte caracterul diferențiat al elementului activității vamale. Activitatea vamală se desfăşoară în conformitate cu normele şi cu practica internaţională. Republica Moldova participă la colaborarea internaţională în domeniul activităţii vamale. Activitatea vamala este universala si specifica neavind careva analogii ,partcularitatea sa se exprima in varietatea functiilor pe care la indepinesc org.vamale,adica functia sociala,economica si fiscala. Specificul acesora este condiționat de natura și scopul complex al activității vamale. Definiția expusă în CV nu cuprinde un șir de elemente de bază care fac parte din activitatea vamală la ele se atribuie: 1) statistica vamală 2) lupta cu contrabanda și alte infracțiuni din sfera activității vamale. 3) lupta cu încălcările regulilor vamale. Reeșind din cele spuse mai sus structura activității vamale este compusă din: 1) politica vamală 2) principiile trecerii mărfurilor și mijloacelor de transport peste frontier vamală 3) reglementarea tarifară 4) regimurile vamale 5) plățile vamael 6) perfectarea vamală 7) controlul vamal 8) statistica vamală 9) contraband și alte infracțiuni vamale 10) încălcarea regulilor vamale și răspunderea în cazul săvîrșirii acestora 11) procedura în cazurile de încălcare a regulilor vamale 12) examinarea cazurilor de încălcare a regulilor vamale.

2. Caracteristica si specificul politicii vamale
Art.3 Cod Vamal stabileşte următoarele: Politica vamală este parte integrată a politicii interne şi externe a statului. Politica vamală urmăreşte asigurarea eficienţei operaţiunilor vamale, reglementării schimbului de mărfuri pe teritoriul vamal al Republicii Moldova, contribuţia la rezolvarea problemelor politice şi comerciale privind protecţia pieţei interne şi stimularea dezvoltării economiei naţionale, alte obiective stabilite de legislaţie. Fără a avea pretenţia de a desprinde din aceste reglementări o definiţie a politicii vamale, vom scoate în evidenţă aspectul pe care-1 studiem: politica vamală are valoare din punct de vedere juridic doar în măsura în care este susţinută de prevederi legale ce au menirea a materializa voinţa politică. în acest context însă, politica vamală este confundată cu reglementările vamale. Din cele afirmate pînă acum, putem releva adevărata legătură între politica vamală şi activitatea vamală. Astfel, politica vamală se materializează în reglementările vamale, în timp ce activitatea vamală se configurează datorită normelor de drept vamal. Schematic această legătură poate fi prezentată astfel: Procesul creşterii nivelului economic al ţării este influenţat şi de activitatea organelor vamale, de aceea activitatea vamală trebuie să se caracterizeze prin integritate, transparenţă şi profesionalism. Mărfurile şi mijloacele de transport care trec frontiera vamală, sau ale căror regim vamal se modifică, sînt supuse operaţiunilor vamale, şi anume: - vămuirea; - perfectarea declaraţiilor vamale; - controlul mărfurilor şi mijloacelor de transport; - controlul corporal; - controlul evidenţei contabile; - perceperea drepturilor de import şi de export; - alte acţiuni efectuate în domeniul vamal de către organul vamal.

3. Caracteristica si specificul legislatiei vamale
Prin sintagma „legislaţie vamala" înţelegem totalitatea actelor normative ale căror conţinut interesează pe cei ce au intenţia de a trece mărfuri şi mijloace de transport peste frontiera vamală. Articolul 6 alin. 1 Cod Vamal stabileşte că legislaţia vamală este constituită din Codul Vamal, din Legea cu privire la tariful vamal, din alte acte normative şi acorduri internaţionale în domeniul vamal, la care Republica Moldova este parte. In temeiul acestor prevederi, sunt de făcut o serie de precizări: In primul rînd vom menţiona că legile şi celelalte acte normative adoptate şi în curs de adoptare sunt subordonate principiului supremaţiei Constituţiei Republicii Moldova. In al doilea rînd, vom atrage atenţia asupra faptului că chiar dacă articolul 6 al Codului Vamal pune accentul pe prevederile conţinute în însăşi Codul Vamal şi Legea cu privire la tariful vamal, nu o face pentru că vrea să sublinieze valoarea juridică superioară a acestora în raport cu restul actelor normative ce reglementează raporturilede drept vamal, ci pentru că vrea să arate importanţa lor deosebită pentru acest domeniu. In al treilea rînd este de relevat că acordurile internaţionale la care Republica Moldova este parte au prioritate faţă de alte acte normative (art.7 Cod Vamal). In activitatea sa Serviciul Vamal se conduce în primul rînd de Constituţia Republicii Moldova; tratatele internaţionale multilaterale şi bilaterale, la care Republica Moldova este parte; Planul de Acţiuni Republica Moldova - Uniunea Europeană; recomandările Organizaţiei Mondiale a Vămilor, Uniunii Europene şi altor organizaţii internaţionale. Din anul 1994 Republica Moldova a devenit membra cu drepturi depline al Organizaţiei Mondiale a Vămilor, care în prezent întruneşte 168 state ale lumii. Participarea la această structură internaţională de profil facilitează contactele bilaterale cu administraţiile vamale ale diferitor state. La etapa actuală sunt încheiate tratate internaţionale multilaterale cu privire la cooperarea şi asistenţa reciprocă în domeniul vamal în cadrul Uniunii Eutropene, OUAM, CSI, precum şi asemenea tratate la nivel bilateral cu România, Ukraina, Federaţia Rusă, Turcia, Polonia etc. urmînd ca acorduri similare să fie încheiate în perspectivă cu Franta, Belgia, Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord, Irlanda, Republica Portugheză, Regatul Spaniei, Regatul Ţărilor de Jos; SUA, Confederaţia Elveţiană.

4. Istoria dreptului vamal si a legislatiei vamale in RM
Istoria sistemului vamal al Republicii Moldova îşi are începuturile imediat după proclamarea independenţei şi suveranităţii ţării noastre la 4 septembrie 1991, odată cu intrarea în vigoare a Decretului Preşedintelui nr.189 din 03.09.91 „Cu privire la subordonarea instituţiilor vamale situate pe teritoriul Republicii Moldova". Actul normativ dispunea trecerea tuturor structurilor vamale din teritoriu sub gestiunea Guvernului Republicii Moldova, compuse la acel moment din vama Ungheni, vama Leuşeni şi vama internă Chişinău. Prima etapa de dezvolatare a legislatei vamale poarta un caracter de tranzitie si este indreptat spre trecerea de laun system socialist la un system bazat pe principiile economiei de piata. In perioada anilor 1990-1996 sunt adoptate un sir de acte legislative ce a liberalizat si a simplificat exportul, importul si tranzitul de marfuri prin teritoriul RM. In perioada anilor 1990 incepe sa se formeze sistemul vamal al satului. Asa au fost create porturi vamale, posture fiscal. In aceasta perioada au fost create garda financiara. Garda financiara a R.M. avea ca scop efectuarea unui control privind introducerea, scoaterea din teritoriul statului a bunurilor material. Etapa a II-a este caracterizata prin perioada anilor 1996-2002. In aceasta perioada predomina liberalizarea importului, exportului, tranzitului. Specificul aceste perioade este caracterizat prin faptul ca producatorii interni, economia statului, bussinesul intern nu se protejeaza lanivelul corespunzator ceea ce duce la criza economica. Etapa a III-a este caracterizata prin perioada anilor 2000-2009. Aceasta perioada se caracterizeaza prin stabilirea unor monopoluri intre diferite domenii a economiei nationale. Sunt create bancile comerciale, se stabileste oligarhia financiara. Specificul acestei perioade se caracterizeaza prin faptul ca creste considerabil procesul de emigrare a populatiei R.M. Are loc divizarea societatii intre bogati si saraci. Etapa a IV-a incepe cu perioada anului 2009 pina in present. Pe parcursul ultimelor ani de activitate organele vamale au înregistrat o dezvoltare continuă şi stabilă, perfecţionându-şi formele de activitate, însuşind tehnologii moderne, aplicate pe plan internaţional. În punctele de trecere a frontierei de stat au fost edificate noi sedii ale birourilor vamale cu o infrastructură contemporană, au fost create condiţii optime, care permit organizarea muncii angajaţilor vamali la un nivel calitativ superior. S-a îmbunătăţit baza materială a sistemului vamal, subdiviziunile teritoriale au fost dotate cu tehnică şi utilaj special. Rezultatul major al acestei perioade constă în faptul că în Republica Moldova activitatea vamală a obţinut statut social de permanenţă, s-a reuşit formarea unui colectiv de specialişti în materie vamală, apt să îndeplinească la nivelul cerinţelor toată gama de sarcini ce le revin organelor vamale.

Disciplina dreptului vamal este o ramura de drept noua care are perspective mari de dezvoltare in sistemul de drept. Obiectul de reglementere a dreptului vamal este complex. propunerea unor noi proiecte de legi constituie obiectul stiintei dreptului vamal. În dreptul vamal întîlnim atît metoda dispozitivă cît și dispozitivă. Al 2-lea element de delimitare a unei ranuri de drept este metoda de reglementare . Sistemul dreptului vamal este compus din: partea generală.include trecerea mărfurilor și mijloacelor de transport peste frontiera vamală. metoda de reglementare la fel este complex. Un subiect obligatoriu al relațiilor sociale îl constituie organelle vamale Conchidem că Dreptul vamal poate fi definit ca o ramură complexă (înglobează aspecte ale altor ramuri) de drept formată din instituţii şi norme juridice care au drept scop reglementarea relaţiilor sociale ce se nasc. Cea mai întilnită este metoda imperativă. .Publicatiile . Parte3a specială. disciplina dreptului vamal isi are o istorie a sa in dependenta de dezvoltarea legislatiei vamale.Manualele in domeniul activitatii vamale Datorita faptului ca disciplina dreptului vamal este o ramura de drept complexa. Dreptul vamal ca o ramura complexa in sistemul de drept Dupa cum cunoastem in sistemul de drept. in cazul ei pot fi intilnite cercetari atit din domeniul public. Reiesind din necesitatea dezvoltarii sale. mărfurilor şi mijloacelor de transport peste frontiera vamală a statului. se modifică şi se sting în legătură cu trecerea persoanelor. Sistemul dreptului vamal include separarea normelor juridice în părți principale instituții și norme speciale. tariful vamal.Monografiile . plățile vamale. teritoriul și frontiera vamală. Metoda imperativă prescrie o anumită conduita și interzice subiecților de a avea un alt comportament.Cercetarile stiintifice . privat. Pînă în present întrebarea despre locul și rolul dreptului vamal în sistemul dreptului este discutabilă. cit si internaional. Metoda dispozitivă permite subiecților legile unui anumit comportament. perfectarea vamală. procedee de aplicare a normelor juridice a proceselor și fenomenelor juridice. alții consider că dreptul vamal este o instituție a dreptului administrativ. politica vamală și scopurile ei. Prin metodă de regelmentare înțelegem acele mijloace. Principalele obiective ale disciplinei de drept vamal o constituie: . Sistematizarea legislatiei.5. dreptul vamal se caracterizeaza ca o ramura complexa de drept care are strinse legaturi atit cu dreptul public cit si cu dreptul privat.definiția și conținutul activității vamale. în lit de specialitate nu există o părere unică despre faptul dacă dreptul vamal este sau nu o ramură de drept. Unii autori consider că dreptul vamal nu exsistă. insă există o legislație vamală.

precum şi alte modalităţi de realizare a politicii economice interne şi externe a statului. Am afirmat anterior că recunoaşterea independenţei ramurii dreptului vamal este de dată relativ recentă. Unii jurişti vorbesc despre o legislasţie vamală. perceperea plăţilor vamale. mai comite şi greşeala de enumărare a activităţilor ce se consideră că formează relaţiile sociale de drept vamal. în lumea savanţilor opiniile despre locul dreptului vamal diferă. etc. prefectarea documentaţiei vamale. Una din noţiuni (4) defineşte dreptul vamal ca o ramură în formare ce conţine o totalitate de norme juridice. nu putem înţelege adevărata valoare a noţiunii lansate. Pe lîngă faptul că această definiţie neagă existenţa unor norme distincte. Intr-o altă definiţie (5) dreptul vamal este definit ca o ramură complexă de drept ce conţine un ansamblu de norme juridice. care reglementează relaţiile vamale din societate şi care conţin prevederi referitoare la întreaga activitate vamală. In opinia noastră. controlul vamal. noi vom specifica că astăzi această problemă este deja depăşită şi în ştiinţă prevalează recunoaşterea suveranităţii dreptului vamal. avînd apartenenţă ramurală diversă şi care au drept scop reglementarea relaţiilor sociale legate de trecerea mărfurilor şi a mijloacelor de transport peste frontiera vamală. Precaritatea acestei noţiuni devine evidentă dacă avem în vedere caracterul vag al expresiilor relaţie vamală. (2) alţii despre dreptul vamal ca despre o subrâmură a dreptului administrativ. (3) iar ceilalţi plasează dreptul vamal alături de dreptul fiscal. activitate vamală. Noţiunea dreptului vamal. . dreptul vamal este ramura dreptului formată din norme ce reglementează relaţiile sociale apărute în procesul trecerii mărfurilor şi mijloacelor de transport peste frontiera vamală. Fără concretizarea înţelesului acestor termini.6.

Nu încape îndoială faptul că o ramură a dreptului. de regulă de drept privat. ce se află în proces de trecere peste frontieră a mărfurilor şi mijloacelor de transport. trebuie să dispună de un obiect şi de o metodă proprie de reglementare. pentru că sunt legaţi de alte raporturi. fiind neglijate cu desăvîrşire deosebirile. Acestea fiind specificate. de regulă. Considerăm. vor lua naştere doar dacă va fi manifestată. b) în al doilea rînd. persoanele ce trec mărfuri şi mijloace de transport peste frontiera vamală. dreptul vamal are subiecţi distincţi de subiecţii dreptului administrativ. adică ele vor trebui să apară indiferent de există sau nu o manifestare de voinţă la acest capitol al activităţii. Altfel spus. de regulă. relaţiile de drept vamal au caracter subsidiar. Greşeala comisă constă tocmai în aceea că sunt scoase prea mult în evidenţă asemănările. Raporturile de drept administrativ sunt însă. se va modifica şi conţinutul activităţilor ce formează obiectul de reglementare a dreptului vamal. pentru că oglindeşte caracterul volitiv mai pronunţat al relaţiilor de drept vamal în raport cu relaţiile de drept administrativ. după cum am menţionat mai sus. în consecinţă. Obiectul şi metoda de reglementare a dreptului vamal. Prin metoda de reglementare înţelegem metoda prin intermediul căreia statul ştie să se implice într-un anumit domeniu de activitate. trebuie să arătăm prin dovezi concludente că normele de drept vamal reglementează o categorie de relaţii sociale nereglementate de normele altor ramuri ale drepmlui şi că tot prin intermediul acestor norme statul influienţează în mod distinct aceste relaţii sociale. care se vrea a fi independentă. Primele. care au luat naştere înaintea apariţiei relaţiilor de drept vamal. Avem certitudinea că au dreptate acei autori ai studiilor despre dreptul vamal. în sens că cei care trec mărfuri şi mijloace de transport peste frontiera vamală intră în raporturi juridice vamale. Pentru că există unele tangenţe între metodele de reglementare a dreptului administrativ şi a drepmlui vamal. c) în al treilea rînd. care sunt esenţiale: a) în primul rînd. în acest sens. care consideră că obiectul de reglementare al dreptului vamal îl reprezintă relaţiile ce sunt cuprinse în noţiunea de activitate vamală. voinţa celor ce trec mărfuri şi mijloace de transport peste frontiera vamală. nu va exista necesitatea de punere la dubiu veridicitatea noţiunilor respective. iniţiatori ai relaţiilor de drept vamal sunt. obligatorii. în continuare urmînd a supune analizei metoda de reglementare a acestei noi ramuri a dreptului. Acestea sunt organele vamale şi persoanale fizice şi juridice. unii savanţi sau grăbit a afirma că dreptul vamal nu poate exista decît ca parte componentă a drepmlui administrativ. pe măsură ce conţinutul activităţii vamale se modifică. Astfel. am sfîrşit analizarea unor probleme ce le ridică obiectul de reglementare a dreptului vamal. că obiectul de reglementare al dreptrului vamal îl formează relaţiile sociale apărate în procesul trecerii mărfurilor şi mijloacelor de transport peste frontiera vamală. adică raporturile de drept vamal. Această distincţie este relevantă. în timp ce relaţiile de drept administrativ sunt pornite de organele statului. .7.

Corelatia dreptului vamal cu alte ramuri de drept Fiind o ramură de drept complex dreptul vamal are o legătură strînsă cu o mare parte din ramurile de drept: drept vamal cu dr constituțional.dreptul muncii. Dreptul Vamal are o strinsa legatura cu Drept Financiar. Deasemenea dreptul vamal are legătură cu unele discipline științifice: criminologia. In procesul de exekutare a aktului vamal sunt operate o serie de dispozitii interne sisi reglementaricare privesc transportul marfurilor pe calea ferata.modul perceperii taxelor si impozitelor vamale. statistica. răspunderea administrativă pentru încălcarea regulilor vamale dr vamal. reglementeaza cheltuelile bugetare. nelimitinduse numai la normele referitoare la taxce si impozite ci si la norme ce asigura sub orice forma resursele financiare. pe caile rutiere. astfel icit aceasta ramura este in stricta concordanta cu dreptul vamal.8. Dr vamal și dr administrativ.prevede procedura examinarii cazurilor de contrabanda si eschivarea de la plata vamala. relatiile ce deriva dintre stat si autoritatile locale si pe de alta parte persoane fizice si juridice.stabilește principiile generale pentru dr vamal. criminalistica.Financiar cuprinde normele ce constitue fondurile si contributiile cuvenite budgetului public. .angajarea colaboratorilor vamali.in acest mod formarea venitului national.stabilește organizarea activității vamale.. Drept vamal.prevede incheierea contractelor de amînare și eșalonare a drepturilor de import de înființare a depozitelor. Drept vamal cu drept civil.in primul rind amindoua ramuri fac parte din dreptulm public.dr penal. dreptul vamal tot face parte din aceasta organizare statala care este determinataprin prisma rapoartelor care privesc aplicarea legii siprestarea deservicii publice.prevede procedura în cazul aparițiilor litigiilor dintre părți.Intrucit dreptul vamal indeplineste activitati ce alimenteazabudgetului de stat sub forma taxelor vamale. Drept vamal cu drept fiscal. Obiectul activitatii transporturilor constitue deplasarea in spatiu de marfuri si calatatori supuse contractului de transport. Drept vamal cu drept procesual penal.el este strins legat de dreptul financiar. Dreptul Vamal are o strinsa legatura cu Dreptul administrativ prin aceea ca Dr. Dr. Deplasarea in spatiu a marfurilor reprezinta prelungirea transportului de productie. Adm.puna in functie principiile constitutionale privind organizarea si desfasurarea organizatiei de stat.definește noțiunea de contraband și alte infracțiuni în domeniul vamal.navale sau aeriene. Drept vamal cu procesual civil. Dreptul vamal are o strinsa legatura si cu Dreptu transporturilor. protecția socială.

9. 1) raporturi juridice primare sunt relații legate de trecerea mărfurilor și mijloacelor de transport 2) raporturi juridice secundare care reese din cele primare. Raporturile juridico-vamale Raportul juridic de drept vamal este relația social reglementată de o normă juridică vamală.apar între subiecții cu o poziție juridică diferită 3) după modul de reglementare.permissive și imperative 4) după conținut –materiale care sunt reglementate de normele juridice material. După caracterul juridic avem: 1) raporturi juridice vamale de coordonare sunt raporturile în care subiecții se află pe poziții de egalitate 2) raporturi de subordonare. Raportul juridic vamal au următoarea trăsătură: 1) subiecții 2)participanții la raporturile juridice vamale 3) obiectul 4) marfa sau bunul 5) care este motivul raportului 6) conținutul. Raportul juridic vamal este un raport complex și poate fi calificat în mai multe categorii. . După momentul apariției.

export) Dispozitia lamureste esenta raporturilor vamale: ce marfa este exportata. Raspunderea este prevazuta in mai multe coduri.10. 2. 4. pedeapsa p/u incalcarea normelor de drept vamal. 3. tranzit. Ipoteza explica conditiile cind au loc raporturile vamale (import. Sanctiunile vamaleraspunderea. ceea ce poarta un caracter complex. denumirea activitatii vamale cu descrierea continutului intregii activitati vamale. Normele juridice vamale Din teoria dreptului general cunoastem ca o norma de drept este compusa din 3 elemente: Ipoteza Dispozitia Sanctiunea In activitatea vamala este aceeasi structura ce se aplica la normele generale de drept. Clasificarea normelor dreptului vamal este efectuata dupa: 1. cantitatea ei. Norme de drept vamal dispozitive Impertive De blanchet De trimitere .

Colaboratorii vamali nu au dreptul să se conducă în activitatea lor de hotărîrile partidelor sau ale asociaţiilor obşteşti. dacă prejudiciul este direct proporţional puterii de rezistenţă opusă de contravenient. . inclusiv religioase. cu excepţia sindicatelor. demnităţii şi bunurilor membrilor de familie ai colaboratorului vamal de atentatele întreprinse în legătură cu exercitarea atribuţiilor lui de serviciu. prin aplicarea. Colaboratorul vamal nu este răspunzător de prejudiciile morale. Colaboratorii vamali . Colaboratorii vamali poartă uniformă. Prevederile evidentiate mai sus se extind şi asupra conducătorilor şi specialiştilor din laboratoarele vamale. fiind recompensat pentru acordarea acestui sprijin sau primind alte servicii ori facilităţi într-un anumit domeniu. inclusiv în emiterea de ordine şi decizii. Colaboratorilor vamali li se conferă grade speciale în conformitate cu Legea serviciului în organele vamale. opunerea de rezistenţă sau aplicarea violenţei faţă de acesta. e) să acorde în orice mod sprijin ilegal persoanelor în exercitarea atribuţiilor de serviciu. inclusiv prin intermediari. împuterniciţi direct. apţi după calităţile profesionale şi morale. pe de o parte. Este interzisă imixtiunea în activitatea organelor vamale şi a colaboratorilor vamali sau exercitarea de influenţă asupra lor în luarea de decizii sau efectuarea de operaţiuni vamale. instituţiile de cercetări ştiinţifice. atribuită gratuit. onoarei. instituţiile de învăţămînt din cadrul Serviciului Vamal. Subiectii dreptului vamal Subiecţi ai dreptului vamal sunt. de acordurile internaţionale la care aceasta este parte. Încălcarea acestor interdicţii atrage sancţiunile prevăzute de prezentul cod. În exercitarea atribuţiilor de serviciu. b) să reprezinte persoane terţe în activitatea vamală. c) sînt subordonaţi numai colaboratorilor superiori. colaboratorii vamali: a) sînt reprezentanţi ai puterii de stat şi se află sub ocrotirea statului.Pot fi colaboratori vamali cetăţenii Republicii Moldova care au împlinit vîrsta de 18 ani. Colaboratorul vamal nu are dreptul: a) să desfăşoare activitate de întreprinzător. colaboratorul vamal trebuie să se conducă de legislaţie. în condiţiile prezentului cod. Angajarea în serviciu în organele vamale se face în bază de contract individual de muncă. sănătăţii. a forţei fizice. Insultarea şi ameninţarea colaboratorului vamal. după nivelul de studii şi starea de sănătate să exercite funcţiile organului vamal. asociaţii obşteşti. Modelul uniformei este aprobat de Guvern. Regulile de port-uniformă sînt aprobate de directorul general al Serviciului Vamal.Nesupunerea dispoziţiilor sau cerinţelor legale ale colaboratorului vamal. a mijloacelor speciale şi a armei de foc. sănătatea şi la bunurile lui sînt sancţionate în conformitate cu prevederile Codului cu privire la contravenţiile administrative. alte acţiuni care împiedică îndeplinirea atribuţiilor lui de serviciu sînt sancţionate în conformitate cu prevederile Codului cu privire la contravenţiile administrative. fizice şi patrimoniale cauzate contravenientului. La angajarea iniţială în organul vamal. În activitatea sa. sau atentarea la viaţa. d) să îndeplinească contracte civile care se referă la activitatea vamală. În organele vamale este inadmisibilă crearea şi activitatea structurilor de partide. toate persoanele fizice sau juridice care în procesul activităţii sunt antrenate în trecerea proprie sau a mărfurilor şi mijloacelor de transport peste frontiera vamală a statului si colaboratorii vamali pe de alta parte. b) se conduc de legislaţia Republicii Moldova. poate fi stabilit un termen de încercare de 6 luni. Nici o persoană nu este în drept să oblige colaboratorul vamal să efectueze acţiuni pe care legislaţia nu le-a dat în sarcina organelor vamale.11. Legislaţia garantează apărarea vieţii. c) să exercite concomitent alte funcţii retribuite. cu excepţia activităţii didactice şi ştiinţifice. f) să participe la conducerea de întreprinderi comerciale direct sau prin intermediari.

a încălcării reglementărilor vamale şi legislaţiei fiscale care se referă la trecerea mărfurilor peste frontiera vamală. ale laboratoarelor vamale. g) participă la elaborarea măsurilor de politică economică referitor la trecerea mărfurilor peste frontiera vamală şi aplică aceste măsuri. la asigurarea securităţii economice a statului. Organul vamal are următoarele atribuţii de bază:a) participă la elaborarea politicii vamale a statului şi promovează această politică. ale instituţiilor de învăţămînt. armamentului. cu excepţia Parlamentului şi a Guvernului. f) încasează drepturile de import şi drepturile de export. format din Serviciul Vamal. reorganizate şi lichidate de către Serviciul Vamal. Serviciul Vamal are dreptul să administreze aceste bunuri. să le impună alte funcţii sau să intervină în activitatea lor. altor mărfuri. efectuează vămuirea. În sistemul Serviciului Vamal sînt create instituţii de învăţămînt pentru pregătirea cadrelor vamale şi perfecţionarea profesionalistă a efectivului vamal. . obiectelor proprietate intelectuală. precum şi a terorismului internaţional. Serviciul Vamal înfiinţează centre de calcul. speciilor de animale şi plante (derivate şi părţi ale lor) pe cale de dispariţie.c) contribuie. Organele vamale sînt organe de drept care constituie un sistem unic. d) apără interesele economice ale statului. Nici o autoritate publică. h) luptă împotriva contrabandei. b) asigură respectarea legislaţiei vamale. în limitele competenţei. de construcţii şi exploatare. Principalele forme de activitate a organelor vamale Activitatea vamală este desfăşurată de organele vamale. ale întreprinderilor subordonate Serviciului Vamal sînt proprietate de stat şi nu pot fi privatizate. Laboratoarele vamale sînt create de Serviciul Vamal pentru expertiza şi examinarea în scopuri vamale a mărfurilor. apără drepturile şi interesele legitime ale persoanei în cadrul activităţii vamale. curmă trecerea ilegală peste frontiera vamală a substanţelor narcotice. birouri vamale şi posturi vamale. întreprinderi de poligrafie. creează condiţii pentru accelerarea traficului de mărfuri peste frontiera vamală si alte atributii prevazute in legislatia vamala. Unităţile subordonate (birourile vamale şi posturile vamale) sînt create. a căror activitate contribuie la îndeplinirea funcţiilor organelor vamale. să le modifice atribuţiile. obiectelor de artă. e) aplică procedeele vamale de reglementare a relaţiilor economice şi comerciale. obiectelor de valoare istorică şi arheologică. i) contribuie la prevenirea şi combaterea spălării banilor. Bunurile organelor vamale.12. j) exercită şi perfecţionează controlul vamal. nu este în drept să emită decizii cu privire la competenţa organelor vamale.

lumea civilizata pe parcursul dezvoltarii sale istorice. consideratie a atrage la in procesul nu are efect . precum si traversarea frontierii de catre persoane fizice. este emisa in baza unui act juridic. mijloace de transport. morala-rusinea si sovistea. pedeapsa e prevazuta de lege si raspunderea poarta un caracter obligatoriu.raspunderea religioasa. ea capata o reglementare din partea statului.1 Caracteristica generala a raspunderii juridice in sistemul de drept vamal In sistemul de drept sunt reglementate diferite forme a raspunderii juridice specifice unei sau altei activitati. O forma noua a raspunderii juridice in RM este raspunderea financiara. sint stabilite organele competente sa aplice aceasta forma a raspunderii. nu sunt bazate pe lege si nu sunt obligatorii. De acest lucru se ocupa guvernul.05. adica incepind cu 1 noiembrie 2009. Raspunderea juridica in domeniul activitatii vamale 10. Toate aceste forme de raspundere juridica se intersecteaza intre eșle si se aplica de la caz la caz in dependenta de componenta incalcarii legilatiei. situatii nu este corect aplicata raspunderea juridica. raspunderea colectica). Specificul acestei raspunderi in activitatea vamala este urmatoarea: Este aplicata fata de persoanele fizice Este aplicata fata de persoane cu functii de raspundere Persoanele fizice sunt trase la raspundere administrativa in depehndenta de capacitatea de exercitiu. raspunderea administrativa in domeniul activitatii vamale e aplicata dupa 6 luni. In acest sens sunt diferite opinii contradictorii privind notiunea data. cunoaste mai multe forme de raspundere: Nejuridice(raspunderea sociala. virsta.13. Cit priveste aceasta raspundere. Raspunderea juridica in domeniul activitatii vamale are specificul sau si este determinata de factorii privind importul. Literatura de specialitate juridica caracterizeaza diferit notiune de raspundere juridica. La aplicarea raspunderii administrative in domeniul activitatii vamale se iau in circumstantele agravante si atenuante. Juridica. In cazul dat nu se ia in consideratie faptul apartenentei cetateniei unui stat. Conform codului conntraventional adoptat in 2008 si intrat in vigoare la 31. Astfel este aplicata o forma de raspundere mai blinda in cazul aplicarii unei raspunderi mai sever. O mare problema constituie faptul de raspundere administrativa persoanele cu functii de raspundere.2009. In dependenta de viata social-economica s-au dezvoltat si au capatat o forma juridica mai multe forme de raspundere juridica. - Problematica raspunderii juridice consta in faptul ca in diferite cazuri. Raspunderea juridica la etapa actuala in RM si-a gasit reflectarea in codurile juridice. tranzitul si exportul de marfuri.raspunderea de partiddisciplina de partid. Acest punct este prevazut in legatura cu aducerea in concordanta a normelor codului contraventional cu legislatia in vigoare. locului de trai si formei delictului comis. Societatea. Toate aceste forme a raspunderii sociale sint bazate pe traditii. Persoanele cu functii de raspundere sunt trase la raspundere administrativa in activitatea vamal in cazurile prevazute de codul contraventional RM. 10.2 raspunderea administrativa in domeniul activitatii vamale Cea mai raspindita forma de raspundere juridica in activitatea vamala este raspunderea administrativa. Dar notiunea de persoana cu functie de raspundere este stipulata in codul penal al RM. si gravitatea contraventiei comise. poarta un fnomen social. Ele sunt atrase administrativ indirect si sanctionarea lor in conformitate cu codul contraventional.

Oersoana cu functie de raspundere. OUP. Procedura de confiscare este reglementata prin: Intocmirea procesului verbal de contraventie Examinarea PV Primirea uneii hotariri. atunci raspunderea materiala se aplica in dependenta de vinovatia functionarului. imprudenta).juridic(de exemplu: daca o persoana fizica este amendata ea este obligata personal sa plateasca aceasta amenda. In cazul data este aplicata raspunderea materiala deplina. organeșle operative. bijuterii. Este raspundere materiala deplina si limitata.5 Raspunderea financiara . legatura cauzala dintre actiunea lui si consecinte. In urma pricinuirii unei daune de o persoana altei persoane ce tine si de activitatea vamala are loc raspunderea civila delictuala. decizii in baza PV In RM confiscarea marfurilor se efectuiaza de instanta de judecata. vamesul la angajarea in serviciu in afara de contractul de munca in baza unui raport intocmeste si un contract de raspundere materiala. Confiscarea ca obiect a contraventiei este de regula. 10. Organele de cercetare penala.4 Raspunderea civila in domeniul activitatii vamale In acticvitatea vamala. pe cind persoana cu functie de raspundere aceasta amenda nu o plateste personal. 10. aspectul subiectiv(intentie. Specificul in activitatea vamala privind incheierea contractelor se manifesta in urmatoarele domenii: In urma incheierii contractului de transport De prestari de serviciu Privind efectuarea unui audit Privind pregatirea documentelor(declaratiei vamale privind trecerea frontierei ) Privind oferirea unor consultatii privind activitatea vamala Cea delictuala consta intr-o forma juridica de raspundere ce apare in urma incalcarii legii. ci intreprinderea o plateste. etc. automobilul. Baza juridica a raspunderii materiale o constituie codul muncii a RM. 10.) Raspunderea administrativa cu privire la confiscare. Cunoastem 2 forme principale de raspundere civila: 1. organele vamale sint in drept sa aresteze bunurile ce constituie obiectul contraventiei. Raspunderea contractuala 2. Raspunderea delictuala Cea contractuala poate avea loc numai in urma incheierii unui contract. In cazul cind nu se incheie obligatoriu acest contract.3 raspunderea materiala in domeniul activitatii vamale Raspunderea materiala ca o forma a raspunderii juridice este aplicata si in activitatea vamala. Raporturile juridice cu privire la raspunderea materiala sunt de regula raporturi de munca. Procedura de realizare a marfurilor confiscate este efectuata de inspectoratul fiscal. raspunderea juridica este intilnita mai putin datorita faptului ca aceasta forma d raspundere juridica e bazata pe normele codului civil. marfa.

tranzit prin frontiera vamala. 5. . 4. datorita circulatiei monetare intense in economia de piata. luinduse in consideratie si teritoriul savirsirii infractiunii. intoarcerea prejudiciului material sau moral). mijloacelor de transport) Subiect. Competenta instantei judecatoresti e determinata de normele CPP.6 Raspunderea penala In codul vamal e data notiunea de contrabanda aplicarea careia are loc in baza codului penal.intentia. Prin raspundere financiara in rm se subintelege ca o forma a raspunderii administrative. export. conditiile savirsirii infractiunii) Latura subiectiva (aspectele exterioare ale infractiunii.persoana fizica (persoana cu functie de raspundere ce incalca regimul vamal) Latura obiectiva (aspectele interioare. Datorita relatilor financiare dezvoltate. materiale sau civile(amenda. imprudenta. raspunderea financiara se stabileste la un nivel ca si celelate forme ale raspunderii juridice. Principalele aspecte ale raspunderii financiare in activitatea vamala sunt: Sanctiunile la neplata impozitelor si taxelor vamale Majorarile de intirziere la plata serviciilor vamale Majorarile de intirziere la plata TVA in cazurile cind sint inlesniri la achitarea ei 10. 3. Specificul cercetarii penale in domeniul activitatii penale il alcatuiesc actiunile sau inactiunile legate de import. Caracteristicile principale a componentei infractiunii sunt urmatoarele: Obiectul infractiunii(trecerea ilegala prin frontiera de stat a bunurilor. 2. pntru examinarea lor in fond. Organele vamale de cercetare penala.Raspunderea financiara de regula nu este recunoscuta in sistemul juridic a RM. Organele vamale colaboreaza in special cu urmatoarele institutii de stat: 1. organele operative colaboreaza cu alte organe de stat privind preintimpinarea infractiunilor vamale. Serviciul de graniceri SIS Procuratura Organele MAI Inspectoratul fiscal de stat In urma cercetarii penale materialele sint indreptate in instanta de judecata. inactiunea) Raspunderea penala in domeniul activitatii penale este constatata de organele sistemului vamal care activeaza in baza CPP.

se sancţionează cu amendă de la 10 la 50 de unităţi convenţionale. ştampilelor sau altor garanţii aplicate de organul vamal se sancţionează cu amendă de la 10 la 50 de unităţi convenţionale. termenul de prescripţie curge de la data săvîrşirii ultimei acţiuni sau inacţiuni. (5) Neprezentarea în termen organului vamal a mărfurilor. 287 prevede : (1) Neoprirea vehiculului care traversează frontiera de stat a Republicii Moldova în locul de aflare a organului vamal. obiectelor şi altor valori aflate sub control vamal sau pierderea lor se sancţionează cu amendă de la 25 la 75 de unităţi convenţionale etc. reambalarea mărfurilor. schimbarea semnelor de identificare sau de marcare de pe acestea sau de pe ambalajul lor fără autorizaţia organului vamal. (6) Încărcarea. ambalarea. transportul. obiectelor şi altor valori aflate sub control vamal. transportate de la un organ vamal la altul. obiectele şi la alte valori aflate sub control vamal se sancţionează cu amendă de la 25 la 75 de unităţi convenţionale. indiferent de prezentarea declaraţiei scrise. iar persoanele juridice şi persoanele fizice care desfăşoară activitate de întreprinzător fără a se constitui persoană juridică sînt pasibile de răspundere materială în conformitate cu prevederile codului vamal. (7) Eliberarea fără autorizaţia organului vamal a mărfurilor. dezambalarea. În cazul comiterii unor contravenţii vamale. Persoanele fizice şi persoanele cu funcţie de răspundere sînt pasibile de răspundere contravenţională în conformitate cu prevederile Codului contravenţional al Republicii Moldova. se sancţionează cu amendă de la 25 la 75 de unităţi convenţionale. obiectelor şi altor valori aflate sub control vamal. Codul Contraventional in art. (2) Acostarea la nava aflată sub control vamal a altor construcţii plutitoare fără autorizaţia organului vamal se sancţionează cu amendă de la 10 la 50 de unităţi convenţionale.Contravenţia vamală atrage răspundere administrativă sau materială în conformitate cu prevederile Codului contravenţional si vamal al Republicii Moldova. Persoanele fizice sînt pasibile de răspundere pentru contravenţii vamale dacă la data comiterii lor au împliniţi 16 ani. .Termenul de prescripţie curge de la data săvîrşirii contravenţiei. (4) Neprezentarea în termen către organul vamal a actelor necesare controlului vamal al mărfurilor. Contranventiile administrative in domeniul activitatii vamale Contravenţie vamală înseamnă încălcarea reglementărilor vamale săvîrşită prin acţiuni sau inacţiune care atrag răspunderi stabilite în Codul contravenţional si vamal al Republicii Moldova.În cazul contravenţiei continue şi contravenţiei prelungite. precum şi pornirea.Termenul de prescripţie a răspunderii materiale este de 1an.Prescripţia răspunderii materiale Prescripţia înlătură răspunderea materială. admiterea pornirii fără autorizaţia organului vamal a vehiculului) aflat sub control vamal se sancţionează cu amendă de la 25 la 75 de unităţi convenţionale. se poate aplica sancţiunea complementară de retragere sau suspendare a autorizaţiei. repararea ambalajului deteriorat. obiectelor şi al altor valori aflate sub controlul vamal. precum şi deteriorarea sau pierderea plumburilor. descărcarea.14. (3) Împiedicarea accesului persoanei cu funcţie de răspundere a organului vamal în exerciţiul funcţiunii la mărfurile. precum şi a actelor vamale şi altor acte asupra acestora.

Deciziile organului vamal sau ale colaboratorilor vamali referitoare la plîngeri trebuie să fie emise în scris şi comunicate reclamantului.Dacă organul vamal sau colaboratorul vamal cărora le este adresată plîngerea consideră că decizia sau acţiunea atacată contravine legislaţiei. Contestatiile privind activitatea si inactiunea persoanelor cu functii de raspundere din sistemul vamal Orice persoană are dreptul să atace deciziile (inclusiv actele normative). din motive întemeiate. acţiunile sau inacţiunea organelor vamale şi ale colaboratorilor vamali sînt atacate iniţial în Serviciul Vamal. precum şi să acţioneze legal în cazul acţiunilor ilegale sau inacţiunii organului vamal inferior. doar dacă se vor constata circumstanţe noi.Deciziile organului vamal referitoare la plîngeri care prezintă interes general pot fi publicate. vămuirii. plîngerea nu a fost depusă în termenul dat. Reclamantul care a retras sau anulat plîngerea nu are dreptul să depună aceeaşi plîngere în acelaşi caz. Plîngerea se depune în scris la organul vamal competent sau colaboratorului vamal competent.Deciziile.Dacă decizia organului vamal sau a colaboratorului vamal nu a fost comunicată persoanei vizate. acţiunilor sau inacţiunii organelor vamale şi ale colaboratorilor vamali adresate Judecătoriei Economice a Republicii Moldova sînt examinate în conformitate cu prevederile Codului de procedură civilă. acţiunilor sau inacţiunii Serviciului Vamal şi ale colaboratorilor lui pot fi adresate Procurorului General. Plîngerea trebuie să fie soluţionată în termen de o lună.Plîngerea se redepune în termenul prevăzut pentru depunerea plîngerilor. aceasta poate depune plîngere în termen de 6 luni de la data emiterii deciziei.15. . acţiunilor sau inacţiunii organelor vamale şi ale colaboratorilor vamali referitoare la efectuarea controlului vamal.în instanţă de judecată. ale colaboratorilor vamali pot fi atacate în termen de 10 zile de la data comunicării deciziei sau efectuării acţiunii. Serviciul Vamal este în drept. Deciziile. Inacţiunea organului vamal sau a colaboratorului vamal poate fi atacată în termen de 3 luni de la data expirării termenului de soluţionare a plîngerii. Deciziile. Reclamantul este obligat să colaboreze cu organul vamal şi colaboratorul vamal cărora le-a adresat plîngerea. Rezultatele examinării recursului sînt comunicate procurorului în scris. la demersul reclamantului. acţiunile sau inacţiunea organelor vamale şi ale colaboratorilor vamali dacă consideră că sînt lezate drepturile sau interesele sale legitime.Serviciul Vamal este în drept să anuleze sau să modifice decizia organului vamal inferior. acţiunile şi inacţiunea organelor vamale.Acţiunile sau inacţiunea factorilor de decizie ai Serviciului Vamal pot fi atacate în Serviciu. Plîngerile împotriva deciziilor. Depunerea plîngerii nu produce efecte asupra executării deciziei sau asupra acţiunii supuse atacului.Dacă. ale colaboratorilor vamali pot fi atacate succesiv pe două căi: administrativă şi judiciară. în scopul elucidării circumstanţelor cazului. să o repună în termen.Plîngerile împotriva deciziilor. aceştia sînt în drept să o suspende total sau parţial. Procedura exercitării căii judiciare de atac este reglementată de Codul de procedură civilă Recursul procurorului trebuie să fie examinat de organul vamal sau de colaboratorul vamal în decursul a 10 zile de la primirea lui.Alte plîngeri împotriva deciziilor. acţiuni sau a căror inacţiune sînt atacate. iar deciziile Serviciului Vamal . Reclamantul este în drept să retragă sau să anuleze plîngerea în orice moment pînă la emiterea deciziei pe marginea ei. Serviciul Vamal este în drept să prelungească acest termen cu maximum o lună. actelor de procedură în cazul de contravenţie vamală sau la cercetarea lui (cu excepţia cazurilor de atac al deciziilor organelor vamale privind aplicarea simplificată de sancţiuni) şi în alte chestiuni care nu se referă la politica economică a Republicii Moldova pot fi depuse în instanţa de judecată în a cărei rază de activitate se află organul vamal sau locul de muncă al colaboratorului vamal ale căror decizii. acţiunile sau inacţiunea organelor vamale. Retragerea sau anularea plîngerii se face prin cerere scrisă.

10. cu acordul organului vamal. Timpul tranzitului pe teritoriul vamal se stabileşte de organul vamal. Depozitele vamale se înfiinţează cu autorizaţia Departamentului Vamal. b. 13.5. Tranzitul de mărfuri pe cale ferată în cazul formării garniturii de tren în unele staţii ale căii ferate nu poate depăşi 168 ore din momentul trecerii frontierii de stat.renunţarea în folosul statului Importul este regimul vamal în care mărfurile introduse pe teritoriul vamal primesc statutul de mărfuri puse în circulaţie numai după ce sunt plătite dr. marcarea acestora). Magazinul duty free este un regim vamal care constă în comercializarea mărfurilor sub supraveghere vamală în locuri special amenajate.admitere temporară.tranzitul. Pe teritoriul Republicii Moldova tranzitul se efectuează pe orice cale şi în orice direcţie.17. cu excepţia uzurilor normale şi a pierderilor naturale aferente transpotului şi păstrării în condiţii bune Tranzitul este regimul vamal în care mărfurile sunt transportate sub supraveghere vamală de la un organ vamal la un alt organ vamal fără perceperea taxelor de import şi export. Reimportul este regimul vamal în care. 7. şi anume: a. Mărfurile plasate sub regim de depozit vamal pot fi supuse unor operaţiuni. Depozitul vamal este regimul vamal care constă în depozitul mărfurilor sub supraveghere vamală fără perceperea taxelor de import sau export. Termenul de valabilitate al autorizaţiei este de 3 ani.magazinul dutyfree . amplasate în aeroporturi internaţionale şi la bordurile navelor aeriene.reexportul.nimicirea.perfecţionarea activă. .zona liberă. De asigurare a integrităţii lor.reimportul 3.6. spre vânzare şi transportare (ambalarea. 11. Operaţiile efectuate cu mărfurile plasate în regim de depozit vamal nu pot modifica parametrii lor tehnici de calitate şi cantitate. cu excepţia taxei pentru procedurile vamale. 9. Regimurile vamale În Republica Moldova sunt stabilite următoarele regimuri vamale: 1.importul 2. Mărfurile care prezintă pericol.exportul.perfecţionarea pasivă. 14. mărfurile autohtone scoase de pe teritoriul vamal în conformitate cu regimul vamal de export se reîntorc pe acest teritoriu pentru a fi plasate sub regimul de reimport. de import şi dacă sunt vămuite. 8. dar nu poate depăşi 72 ore din momentul trecerii frontierii vamale. De pregătire. 12. Sub regim de depozit vamal pot fi plasate orice tip de mărfuri.depozitul vamal. mărfurile trebuie să întrunească următoarele condiţii: o Să fie anterior exportate o La momentul exportului să fi fost mărfuri autohtone o Să fie în starea în care au fost la momentul exportului.transformarea sub supraveghere vamală. 4. cele succeptibile de a altera alte mărfuri sau care necesită instalaţii speciale sunt depozitate în încăperi special amenajate.

controlul actelor de identitate şi a biletelor de călătorie. Mărfurile din aceste magazine se comercializează contra valută străină. în care se permite utilizarea mărfurilor pe teritoriul vamal sau în afara lui cu scutirea totală sau parţială de taxa de import şi export cu excepţia taxei pentru procedurilor vamale. inclusiv montajul. asamblarea şi adaptarea lor la alte mărfuri. Zona liberă este un regim vamal în care mărfurile străine sunt plasate şi utilizate pe un teritoriu anumit fără plata taxelor de import. Organul vamal nu autorizează admiterea temporară a mărfurilor care nu pot fi identificate. cu excepţia taxei pentru procedurile vamale. Mărfurile admise temporar trebuie să fie reexportate în aceeaşi stare. Produsele rezultate din transformarea sub supraveghere vamală se plasează într-un alt regim vamal. Termenul de aflare a mărfurilor sub regim de admitere temporară este stabilit de organele vamale şi nu poate depăşi 3 ani. Mărfurile plasate în zona liberă pot fi supuse operaţiilor de producţie. dacă ele nu respectă legislaţia. iar mărfurile autohtone sunt introduse şi utilizate cu respectarea condiţiilor stabilite pentru regimul de export. Perfecţionarea activă se efectuează în baza autorizaţiei eliberată de Departamentul Vamal. În regimul de perfecţionare activă se pot face următoarele operaţiuni: Fabricarea mărfurilor. care permit sau facilitează obţinerea de produse. chiar dacă aceste mărfuri dispar total sau parţial în procesul de perfecţionare. Remontare în forma iniţială. Prelucrarea şi transformarea mărfurilor. cu excepţia uzurii lor normale şi a pierderilor naturale. Admiterea temporară este un regim vamal. . Organele vamale sunt în drept să interzică unor persoane efectuarea de operaţiuni cu mărfurile plasate în zona liberă sau să interzică intrarea în zona liberă. de comerţ şi altor operaţiuni. Lista mărfurilor care nu pot fi plasate sub acest regim este stabilită de Guvern. Guvernul şi Departamentul Vamal sunt în drept să stabilească restricţii sau să interzică introducerea unor mărfuri în zona liberă.În magazinele duty free mărfurile se vând numai persoanelor care pleacă în străinătate şi au fost supuse controlului vamal. cu excepţia vânzărilor cu amănuntul. Utilizarea unor mărfuri. 1) 2) 3) 4) Transformarea sub supraveghere vamală este un regim vamal în care mărfurile străine sunt depuse sub supraveghere vamală pe teritoriul vamal unor operaţiuni ce le transformă felul sau starea iniţială. Perfecţionarea activă este un regim vamal în care mărfurile străine sunt supuse unor operaţii de transformare sau prelucrare pe teritoriul vamal cu restituirea drepturilor de import încasate. cu excepţia taxei pentru procedurile vamale dacă produsele rezultate sunt scoase de pe teritoriul vamal în conformitate cu regimul vamal de export. Aflarea mărfurilor în zona liberă nu este limitată în timp.

Plasarea mărfurilor sub acest regim se face numai cu acordul organelor vamale. transformate. Renunţarea în folosul statului este un regim vamal în care persoana renunţă la mărfuri în folosul statului. cu excepţia taxei pentru procedurile vamale. care intră. Perfecţionarea pasivă se efectuează în termenul stabilit de legislaţie. cu excepţia taxei pentru procedurile vamale. atunci se percep taxe de import. care efectuează operaţiuni cu mărfurile plasate în zona liberă sunt obligate să ţină o evidenţă zilnică a mărfurilor. fără perceperea taxelor de import sau export. Nimicirea este un regim vamal în care mărfurile străine sunt nimicite sub supraveghere vamală şi sunt făcute inutilizabile fără perceperea taxelor de import. cumpărate sau vândute şi să prezinte organului vamal darea de seamă referitor la ele. cu excepţia taxei pentru procedurile vamale. precum şi a mărfurilor confecţionate. În cazul introducerii de mărfuri străine şi autohtone în zona liberă nu se percep taxe de import. . atunci nu se percep taxe de import şi export.Persoanele. Dacă mărfurile sunt scoase din zona liberă şi introduse pe cealaltă parte a teritoriului vamal. La stabilirea termenului se ţine cont de durata procesului de perfecţionare pasivă justificată din punct de vedere economic. Exportul este un regim vamal în care mărfurile sunt scoase de pe teritoriul vamal fără obligarea returnării lor pe acest teritoriu. cu excepţia taxei pentru procedurile vamale. prelucrate. iar produsele rezultate sunt importate cu scutirea totală sau parţială de taxe de import. cu excepţia taxei pentru procedurile vamale. se află sau ies din zona liberă. Perfecţionarea pasivă este un regim vamal în care mărfurile autohtone sunt prelucrate sau transformate în afara RM. cu excepţia taxei pentru procedurile vamale. Nimicirea mărfi se face de persoana interesată din cont propriu. Reexportul este un regim vamal în care mărfurile străine sunt scoase de pe teritoriul vamal fără perceperea taxei de export. Renunţarea în folosul statului se efectuează de persoanele interesate din cont propriu şi nu presupune cheltuieli din partea statului. Dacă mărfurile sunt scoase din zona liberă în afara RM.

unor alte persoane care îndeplinesc condiţiile prevăzute pentru a beneficia de regimul respectiv. orice regim vamal începe cu prezentarea către organele vamale a mărfurilor şi mijloacelor de transport şi se încheie prin acordarea liberului de vamă . Regimurile suspensive includ:. în scopul prevăzut de regimul vamal sub care acestea au fost plasate.. trabucurilor (subpoziţia tarifară 2402 10)... sînt operaţiuni cu titlu temporar.. Principalele acte normative care reglementează regimurile vamale sunt Codul Vamal şi Hotărârea Guvernului nr.tranzit.antrepozit vamal. Organul vamal dispune. Regimurile vamale definitive includ exportul şi importul. tipul. b) perfecţionare activă c) transformare sub control vamal.in care se indica condiţiile în care este utilizat regimul respectiv Fără a aduce atingere condiţiilor speciale suplimentare ce reglementează regimul respectiv. ţigărilor de foi. Drepturile şi obligaţiile titularului unui regim vamal cu impact economic pot fi transferate succesiv. Legislaţia Republicii Moldova prevede regimuri vamale definitive şi suspensive. e) perfecţionare pasivă. În aplicarea unui anumit regim vamal suspensiv pot fi prevăzute dispoziţii speciale privind depunerea garanţiei sau exonerarea de datoria garantării obligaţiei vamale. Regimurile vamale: Regim vamal . originea.perfecţionare activă. Utilizarea oricărui regim vamal cu impact economic este condiţionată de obţinerea a unei autorizaţii din partea organului vamal. În cadrul regimurilor specificate se definesc regimurile vamale cu impact economic:a) antrepozit vamal. modul de transportare şi destinaţia mărfurilor. perfecţionare activă şi admitere temporară. agenţii economici pot alege sau trece la orice regim vamal necesar. b) în cazul cînd organele vamale pot supraveghea şi monitoriza regimul. organele vamale vor solicita constituirea unei garanţii pentru a se asigura de achitarea oricărei obligaţii ce poate apărea.transformare sub control vamal. În conformitate cu Codul Vamal al Republicii Moldova. în condiţiile şi cu autorizarea prealabilă a organului vamal. Indiferent de cantitatea. încheierea regimului vamal suspensiv în cazul cînd titularul operaţiunii nu soluţionează situaţia mărfurilor în termenul aprobat. Condiţiile şi procedura transferului succesiv al regimului vamal cu impact economic se stabilesc de către Serviciul Vamal. ţigărilor din tutun (subpoziţia tarifară 2402 20). Regimurile vamale suspensive. ce au drept efect suspendarea totală sau parţială de drepturile de import sau de export în cadrul tranzacţiilor de comerţ extern. autorizaţia se acordă: a) persoanelor care oferă toate garanţiile necesare pentru efectuarea operaţiunilor.1140 din 02.actul prin care organul vamal lasă la dispoziţia persoanei mărfurile sau mijloacele de transport vămuite.2005 cu privire la regimurile şi destinaţiile vamale. din oficiu. .11.admiterea temporară.totalitatea reglementărilor vamale care determină statutul mărfurilor şi al mijloacelor de transport în funcţie de scopul operaţiunii comerciale şi de destinaţia mărfurilor. d) admitere temporară.17 . Se interzice plasarea alcoolului etilic nedenaturat (poziţia tarifară 2207). trecerea mărfurilor şi mijloacelor de transport peste frontiera vamală se efectuează în dependenţă de regimul vamal ales. cu excepţia introducerii sau scoaterii acestora pentru prezentarea sau utilizarea lor la expoziţii. tîrguri şi la alte manifestări similare. motorinei şi derivatelor lor (supuse accizelor) sub regimurile vamale antrepozit vamal..În vederea acordării unui regim vamal suspensiv.perfecţionare pasivă. benzinei.

Certificatul de origine. pe baza legislaţiei naţionale şi a acordurilor internaţionale la care Republica Moldova este parte. în conformitate cu legislaţia naţională sau cu acordurile internaţionale la care Republica Moldova este parte. titularul operaţiunii de import poate cere ulterior restituirea sumelor încasate în plus prin prezentarea de dovezi. Drept de import reprezinta taxa vamală. potrivit acordurilor internaţionale la care Republica Moldova este parte. sînt reintroduse pe teritoriul vamal şi sînt puse în liberă circulaţie în decursul unei perioade de 3 ani sînt scutite de drepturi de import la solicitarea persoanei interesate. Prin tratament tarifar preferenţial se înţelege o reducere sau o scutire de taxe vamale. b) mărfuri obţinute printr-o prelucrare sau transformare suficientă într-o ţară. În cazul în care.14. organele vamale pot consimţi. taxa pe valoarea adăugată. Importul : Importul este regimul vamal în care mărfurile introduse pe teritoriul vamal primesc statutul de mărfuri puse în liberă circulaţie numai după ce sînt plătite drepturile de import şi sînt aplicate măsurile de politică economică. . care poate fi aplicată şi în cadrul unui contingent cantitativ sau valoric. la cererea declarantului. Utilizarea mărfurilor pe parcursul a cel puţin 3 ani în alte scopuri decît cele prevăzute pentru aplicarea drepturilor de import reduse sau zero este permisă cu condiţia achitării drepturilor de import. Prin tratament tarifar favorabil se înţelege o reducere sau o scutire de drepturi de import. nu s-a aplicat un tratament tarifar preferenţial din cauza neprezentării certificatului de origine sau din imposibilitatea de a constata respectarea celorlalte dispoziţii cuprinse în acordul internaţional care prevede acel tratament tarifar preferenţial. nu se eliberează. Mărfurile autohtone care. ca drepturile de import să fie achitate pentru întregul lot. după ce au fost exportate. încasate de organul vamal în conformitate cu legislaţia Statutul mărfurilor străine puse în liberă circulaţie pe teritoriul Republicii Moldova se echivalează cu statutul mărfurilor autohtone după acordarea liberului de vamă. acestea rămîn sub supraveghere vamală. pe baza clasificării tarifare a mărfurilor pentru care se percepe cea mai înaltă taxă vamală. ar presupune un surplus de muncă şi cheltuieli disproporţionate faţă de drepturile de import ce se percep. în scopul completării declaraţiei. accizele şi orice alte sume care se cuvin statului la importul de mărfuri.1.Scutirea de drepturi de import nu se acordă în cazul introducerii pe teritoriul vamal a produselor compensatoare rezultate din plasarea mărfurilor sub regimul vamal de perfecţionare pasivă. În cazul cînd mărfurile sînt puse în liberă circulaţie la drepturi de import reduse sau zero pe motivul destinaţiei lor finale. în conformitate cu clasificarea lor tarifară. De tratament tarifar preferenţial pot beneficia unele categorii de mărfuri în funcţie de originea acestora. în acest caz. taxa pentru procedurile vamale. Organul vamal constată originea mărfurilor pe baza următoarelor criterii: a) mărfuri obţinute în totalitate într-o ţară. În cazul cînd lotul de mărfuri este compus din mărfuri cu încadrări tarifare diferite şi operaţiunile cu fiecare dintre acele mărfuri. la data importului. care poate fi aplicată şi în cadrul unui contingent valoric sau cantitativ Unele categorii de mărfuri pot beneficia de un tratament tarifar favorabil în funcţie de tipul mărfii sau de destinaţia ei finală. Supravegherea vamală se încheie cînd condiţiile prevăzute pentru acordarea unor drepturi de import reduse sau zero încetează a mai fi aplicate sau în cazul cînd mărfurile sînt exportate sau distruse.

cu excepţia mărfurilor care sînt supuse unor măsuri de prohibiţie sau de restricţie în cadrul politicii economice. poate prelungi termenul iniţial de reintroducere a mărfurilor. încasate de organul vamal în conformitate cu legislaţia. dar să nu depăşească 3 ani.14. Exportul: Exportul este un regim vamal în care mărfurile sînt scoase de pe teritoriul vamal fără obligaţia reintroducerii lor pe acest teritoriu. Sînt admise la export mărfurile produse în ţară. cu excepţia uzurii lor normale sau a pierderilor naturale. în cazuri justificate. Termenul aprobat trebuie să permită realizarea scopului utilizării. orice alte sume care se cuvin statului la exportul de mărfuri. Liberul de vamă la export se acordă cu condiţia ca mărfurile în cauză să fie scoase de pe teritoriul vamal în aceeaşi stare în care acestea se aflau la data înregistrării declaraţiei vamale de export. Mărfurile autohtone pot fi exportate temporar în cazul în care urmează a fi reintroduse în ţară fără a suferi vreo modificare. . Serviciul Vamal.2. la solicitarea titularului operaţiunii. Organul vamal fixează termenul în care mărfurile trebuie să fie reintroduse sau să fie plasate sub o altă destinaţie vamală. Exportul se efectuează cu condiţia onorării drepturilor de export adica taxa pentru procedurile vamale. respectării măsurilor de politică economică şi îndeplinirii altor condiţii prevăzute de prezentul cod şi de alte acte normative. precum şi cele importate şi puse în liberă circulaţie anterior. cu excepţia pierderilor naturale aferente transportării şi păstrării în condiţii bune.

dacă legislaţia nu prevede altfel.Cheltuielile aferente sînt suportate de transportator. împreună cu documentele însoţitoare. la cererea declarantului. fără perceperea drepturilor de import şi de export şi fără aplicarea măsurilor de politică economică. Dacă mărfurile sînt puse în liberă circulaţie fără permisiunea organului vamal. în funcţie de tipul mijlocului de transport. Mărfurile vămuite pentru export la un organ vamal intern se plasează sub regimul vamal de tranzit pînă la organul vamal de frontieră. Documentele însoţitoare se prezintă organului vamal de destinaţie în ordinea prezentării mărfurilor. Mărfurile pot fi plasate sub regimul vamal de tranzit numai cu autorizaţia organului vamal. Timpul tranzitului se stabileşte de organul vamal.În cazul cînd biroul vamal de destinaţie este un organ intern. de condiţiile atmosferice etc. Titularul regimului vamal de tranzit este persoana sub responsabilitatea căreia are loc operaţiunea de tranzit. dar nu poate depăşi 8 zile de la data trecerii frontierei vamale. mărfurile sînt plasate sub o altă destinaţie vamală. aplicate de organul vamal de plecare. organul vamal este în drept să-i acorde regimul vamal de tranzit cu condiţia respectării unor anumite cerinţe: înzestrarea corespunzătoare a mijlocului de transport. Tranzitul : Tranzitul este regimul vamal în care mărfurile sînt transportate pe teritoriul vamal sub supraveghere vamală de la un organ vamal la altul. Formatul electronic al declaraţiilor de tranzit constă în schimbul de mesaje electronice între birourile vamale implicate în operaţiunea de tranzit (biroul de plecare şi cel de destinaţie). organului vamal de destinaţie mărfurile cu mijloacele de identificare intacte. b) să informeze imediat organul vamal proxim despre avarierea mărfurilor sau despre intervenţia unei forţe majore. în termenul stabilit. Nu pot fi plasate sub regimul vamal de tranzit mărfurile prohibite de a fi introduse în Republica Moldova sau mărfurile restricţionate dacă nu a fost respectată legislaţia naţională ce reglementează tranzitul acestor tipuri de mărfuri. . cu excepţia pierderilor naturale aferente transportării şi păstrării în condiţii bune. În cazul în care titularul operaţiunii de tranzit efectuate cu mijlocul său de transport nu poate garanta respectarea legislaţiei vamale. de distanţă. titularul operaţiunii de tranzit este obligat să plătească drepturile de import. Regimul vamal de tranzit poate fi internaţional sau naţional. neutilizarea lor. El este obligat să prezinte. Tranzitul este internaţional atunci cînd organele vamale implicate în regimul vamal de tranzit sînt organe vamale de frontieră. ele pot fi descărcate. b) să fie transportate la organul vamal de destinaţie în termenul stabilit de organul vamal de plecare.3. El este obligat să depună la organul vamal de plecare o declaraţie vamală de tranzit. În caz de avariere a mărfurilor sau de intervenţie a unei forţe majore. la organul vamal de destinaţie în stare intactă. efectuarea transportului de mărfuri de către alt transportator sau cu însoţire vamală.Tranzitul este naţional atunci cînd cel puţin unul din organele vamale implicate în procedura de tranzit este organ vamal intern. mărfurile trebuie să întrunească următoarele condiţii: a) să nu fie folosite în alte scopuri decît cel de tranzit. Cheltuielile aferente acestor acţiuni sînt suportate de transportator. dacă sînt pierdute sau nu sînt prezentate organului vamal de destinaţie ori dacă sînt prezentate cu lipsuri sau substituiri. Regimul vamal de tranzit se încheie atunci cînd mărfurile sînt prezentate. Titularul operaţiunii de tranzit este responsabil de tranzitul mărfurilor. cu excepţia cazului distrugerii sau pierderii mărfurilor din cauză de forţă majoră. posesorul (transportatorul) fiind obligat: a) să asigure integritatea mărfurilor. c) să asigure transportarea mărfurilor şi deplasarea mijloacelor de transport la organul vamal proxim ori deplasarea colaboratorului vamal la locul aflării mărfurilor şi a mijloacelor de transport.14. La plasarea sub regimul vamal de tranzit. despre locul aflării lor şi a mijloacelor de transport.

de calitate şi de cantitate. marcare. unde pot fi depozitate mărfurile specificate mai jos:a) a mărfurilor străine. b) să asigure supravegherea mărfurilor astfel încît sa nu fie posibilă sustragerea acestora de sub controlul vamal. Deţinătorul de antrepozit vamal( antrepozitar). Antrepozitul vamal Antrepozit vamal este locul aprobat de organul vamal şi aflat sub supravegherea acestuia. Un antrepozit vamal poate fi public sau privat. Mărfurile plasate sub regimul de antrepozit vamal pot fi supuse următoarelor operaţiuni: a) de asigurare a integrităţii lor. pentru mărfurile aflate în antrepozitele administrate şi gestionate de acesta. în temeiul căreia mărfurile sînt plasate sub regimul de antrepozit vamal. cu excepţia cazului în care organul vamal administrează şi gestionează el însuşi antrepozitul vamal. solicitantul trebuie să depună.Antrepozitul vamal public este disponibil oricărei persoane pentru depozitarea mărfurilor. fără aplicarea drepturilor de import şi măsurilor de politică economică. Mărfurile susceptibile de a altera alte mărfuri sau cele care necesită condiţii speciale de păstrare trebuie să fie ţinute în încăperi speciale. din oficiu. Operaţiunile efectuate cu mărfurile plasate sub regimul de antrepozit vamal nu pot modifica parametrii lor tehnici. este persoana juridică care administrează şi gestionează antrepozitul vamal.14. Organul vamal solicită depozitarului constituirea unei garanţii care să asigure plata obligaţiei vamale ce ar putea apărea pe timpul derulării regimului corespunzător mărfurilor aflate în antrepozit. la încheierea operaţiunii şi încasează drepturile de import aferente. Autorizaţia de antrepozitare se eliberează numai persoanelor juridice din Republica Moldova.4. Antrepozitarul are următoarele obligaţii faţă de organul vamal: a) să îndeplinească condiţiile de organizare şi funcţionare a antrepozitului vamal stabilite în autorizaţie. În vederea obţinerii autorizaţiei de antrepozitare. care să conţină informaţiile necesare pentru acordarea autorizaţiei. organul vamal procedează. Sub regimul de antrepozit vamal pot fi plasate orice mărfuri. b) de pregătire. c) să asigure integritatea mărfurilor depozitate. spre vînzare şi transportare (ambalare. Administrarea şi gestionarea unui antrepozit sînt condiţionate de emiterea unei autorizaţii de către Serviciul Vamal.Depozitar este titularul declaraţiei vamale de antrepozitare. b) a mărfurilor autohtone destinate exportului. .). precum şi a altor mărfuri prevăzute de legislaţie. în special să demonstreze că există o raţiune economică pentru antrepozitare. cu acordul organului vamal. descărcare etc. după care operaţiunea este scoasă din evidenţă. Organul vamal solicită. o cerere. Antrepozitul vamal privat este destinat exclusiv depozitării mărfurilor de către antrepozitar. în scris. încărcare. cu excepţia celor prohibite de a fi introduse sau scoase de pe teritoriul vamal. În cazul cînd operaţiunea de antrepozitare nu se încheie în termenul stabilit. ca garanţia să fie constituită de titularul regimului de antrepozitare în scopul asigurării încheierii operaţiunii în termenul stabilit.

dar care permit sau facilitează fabricarea acestor produse. . dacă legislaţia nu prevede altfel.regimul vamal de perfecţionare activă aşa cum este prevăzut la lit. Organele vamale specifică în autorizaţie termenul în care produsele compensatoare trebuie să fie exportate sau reexportate ori să li se atribuie o altă destinaţie aprobată de vamă.regimul vamal de perfecţionare activă aşa cum este prevăzut la lit. asamblarea sau fixarea lor la alte mărfuri.mai sus. Perfecţionarea activă Regimul vamal de perfecţionare activă permite ca următoarele mărfuri să fie utilizate pe teritoriul Republicii Moldova în una sau mai multe operaţiuni de prelucrare: a) mărfurile străine destinate scoaterii de pe teritoriul vamal sub formă de produse compensatoare . Titularul autorizaţiei de perfecţionare activă poate cere restituirea drepturilor de import.dacă sînt scoase de pe teritoriul vamal sub formă de produse compensatoare. c) repararea mărfurilor. Acest termen începe să curgă la data acceptării declaraţiei de export pentru produsele compensatoare obţinute din mărfurile echivalente corespunzătoare. 3) operaţiuni de perfecţionare: a) prelucrarea mărfurilor. În cazul regimului vamal de perfecţionare activă cu restituire nu se aplică prevederile referitoare la produsele compensatoare obţinute din mărfuri echivalente. a anumitor mărfuri care nu se regăsesc printre produsele compensatoare.b). Autorizaţia de perfecţionare activă se eliberează la solicitarea persoanei care efectuează perfecţionarea activă sau care este responsabilă de efectuarea acesteia. în condiţiile legii. La stabilirea acestui termen se va ţine seama de timpul necesar îndeplinirii operaţiunilor de perfecţionare şi de export al produselor compensatoare. inclusiv montarea. Organele vamale pot prelungi acest termen în baza unei cereri argumentate a titularului autorizaţiei. În acest caz. cu excepţia taxei pentru proceduri vamale. inclusiv restaurarea acestora. b) transformarea mărfurilor. se folosesc următorii termeni: 1) sistem cu suspendare .14. înlăturarea defectelor.fără încasarea drepturilor de import (cu excepţia taxei pentru proceduri vamale) şi fără aplicarea măsurilor de politică economică. Termenul menţionat la alin. Termenul în care poate fi solicitată restituirea se stabileşte în conformitate cu legislaţia. Rata de randament a operaţiunii de perfecţionare activă se stabileşte de titularul operaţiunii pe baza documentelor corespunzătoare.5. regimul vamal de perfecţionare activă se efectuează cu încasarea drepturilor de import şi restituirea acestora la realizarea exportului. chiar dacă ele se consumă complet sau parţial în procesul de perfecţionare. 2) sistem cu restituire . în conformitate cu reglementările vamale. organele vamale specifică termenul în care mărfurile străine trebuie importate. În cazul cînd se aplică sistemul compensării prin echivalenţă şi export anticipat. b) mărfurile importate şi puse în liberă circulaţie . în măsura în care dovedeşte că produsele compensatoare au fost exportate. În sensul regimului vamal de perfecţionare activă. numai persoanelor juridice din Republica Moldova.a). d) utilizarea.(3) începe să curgă la data cînd mărfurile sînt plasate sub regimul vamal de perfecţionare activă. reglarea.

(1) cu privire la produsele transformate este. . mărfurile de import îndeplineau condiţiile unui tratament tarifar preferenţial. b) mărfurile. după transformare. mărfurile de import îndeplineau condiţiile unui tratament tarifar preferenţial şi cînd acest tratament este aplicabil şi produselor identice cu produsele transformate la momentul punerii în liberă circulaţie. În cazul cînd apare o obligaţie vamală pentru mărfurile aflate în aceeaşi stare sau pentru produsele aflate în stadii intermediare de transformare comparativ cu ceea ce s-a prevăzut în autorizaţie. supusă condiţiei ca respectivul tratament tarifar preferenţial să fie aplicabil mărfurilor de import şi la data acceptării declaraţiei vamale de punere în liberă circulaţie a produselor transformate. nu pot fi readuse la forma sau la starea în care s-au aflat pînă la plasarea lor sub regim vamal. la data plasării sub regimul vamal de transformare sub control vamal. în plus. la data plasării sub regimul vamal de transformare sub control vamal. şi ca produsele rezultate din astfel de operaţiuni să fie puse în liberă circulaţie cu plata drepturilor de import aferente acestor mărfuri. d) sînt îndeplinite condiţiile necesare ca regimul vamal să contribuie la crearea şi menţinerea activităţii de transformare a mărfurilor în Republica Moldova fără a aduce atingere în mod nedorit intereselor producătorilor autohtoni de mărfuri similare (condiţii economice). şi nu cu contingentele stabilite pentru mărfuri identice cu cele transformate. dar în limita unor contingente tarifare sau plafoane tarifare. Organele vamale pot prelungi acest termen în baza unei cereri argumentate a titularului autorizaţiei.6. Transformarea sub control vamal Regimul de transformare sub control vamal permite ca mărfurile străine să fie utilizate pe teritoriul Republicii Moldova în operaţiuni ce le modifică natura sau starea. Dacă. fără încasarea drepturilor de import şi fără aplicarea măsurilor de politică economică. Autorizaţia de transformare sub control vamal se eliberează numai persoanelor juridice din Republica Moldova în cazul cînd: a) mărfurile de import pot fi identificate în produsele transformate. valoarea acestei obligaţii se stabileşte pe baza elementelor de taxare corespunzătoare mărfurilor de import la data acceptării declaraţiei vamale privind plasarea mărfurilor sub regimul de transformare sub control vamal. Organele vamale specifică în autorizaţie termenul în care produsele transformate trebuie să fie exportate sau să li se atribuie o altă destinaţie aprobată de vamă. aplicarea taxei specificate la alin. Termenul începe să curgă la data cînd mărfurile sînt plasate sub regimul vamal de transformare sub control vamal. c) utilizarea regimului vamal nu poate duce la evitarea efectului reglementărilor privind originea şi restricţiile cantitative aplicabile mărfurilor importate. În cazul cînd. compararea se va face cu contingentele prevăzute pentru mărfurile de import. existente la data acceptării declaraţiei vamale de punere în liberă circulaţie a produselor transformate. La stabilirea acestui termen se va ţine seama de timpul necesar îndeplinirii operaţiunilor de transformare şi de plasare sub altă destinaţie vamală a produselor transformate. Autorizaţia de transformare sub control vamal se eliberează la solicitarea persoanei care efectuează transformarea sau care este responsabilă de efectuarea acesteia. drepturile de import aferente produselor transformate se calculează pe baza taxei aplicabile tratamentului respectiv. În acest caz.14.

transferate sau puse la dispoziţia unei alte persoane pe teritoriul Republicii Moldova decît cu acordul organului vamal. Serviciul Vamal. fiecare titular achită drepturile de import aferente perioadei de utilizare a mărfii şi a mijlocului de transport. . Termenul de aflare sub regimul vamal de admitere temporară a mărfurilor plasate în baza unui contract de leasing financiar sau operaţional se va stabili în funcţie de durata contractului de leasing. Mărfurile şi mijloacele de transport aflate în regim vamal de admitere temporară pot fi puse în liberă circulaţie numai după achitarea drepturilor de import. În cazul punerii în liberă circulaţie a unui obiect al leasingului ca urmare a realizării de către locator a opţiunii de procurare a acestui bun la expirarea contractului de leasing şi achitării integrale a plăţilor de leasing. cu suspendare parţială sau totală de drepturi de import şi fără aplicarea măsurilor de politică economică. fără a putea depăşi cuantumul datorat în cazul în care ar fi importate aceleaşi mărfuri. respectiv. În împrejurări excepţionale. Pe toată durata regimului vamal de admitere temporară. după plata drepturilor de import şi efectuarea procedurilor vamale de punere în liberă circulaţie. Cuantumul taxei vamale aferente mărfurilor plasate sub regimul vamal de admitere temporară cu suspendare parţială de drepturile de import se stabileşte la 5%. convenite de părţi.7. pentru toată perioada de admitere temporară cu suspendare parţială de drepturile de import. în cazul leasingului financiar. ţinîndu-se seama de cursul de schimb al monedei naţionale la această dată. subînchiriate. Cînd. închiriate. cu excepţia derogărilor prevăzute de prezenta secţiune.14. pentru fiecare lună calendaristică sau fracţie de lună în care mărfurile au fost plasate sub regimul vamal de admitere temporară cu suspendare parţială de drepturile de import. poate să prelungească termenul pentru a permite utilizarea autorizată a mărfurilor şi mijloacelor de transport. Ele nu pot fi vîndute. gajate. Organele vamale stabilesc termenul în care mărfurile şi mijloacele de transport de import trebuie să fie reexportate ori să li se atribuie o altă destinaţie aprobată de vamă. din valoarea taxei vamale care ar fi trebuit să fie plătită pentru mărfurile menţionate dacă ar fi fost puse în liberă circulaţie la data la care au fost plasate sub regimul de admitere temporară. şi. mărfurile şi mijloacele de transport trebuie să rămînă în proprietatea persoanei străine. a mărfurilor şi mijloacelor de transport străine destinate reexportului în aceeaşi stare. dar nu mai puţin de 50% din valoarea de intrare a bunului dat în leasing. Mărfurile introduse în baza unui contract de leasing internaţional se plasează sub regimul vamal de admitere temporară. utilizarea s-a făcut de către ambii titulari. în cazul leasingului operaţional. la cererea argumentată a solicitantului. Admiterea temporară Regimul vamal de admitere temporară permite utilizarea pe teritoriul Republicii Moldova. date în comodat. baza de calcul al drepturilor de import o va constitui valoarea lui reziduală. cu suspendarea totală de plata dreptului de import şi cu exonerarea de datoria garantării obligaţiei vamale. în cadrul aceleiaşi luni. Organul vamal autorizează admiterea temporară numai a mărfurilor şi a mijloacelor de transport care pot fi identificate şi nu sînt prohibite de a fi introduse în Republica Moldova. valoarea de transfer a proprietăţii. dar nu va depăşi 7 ani. cu excepţia uzurii lor normale. Încasarea taxei vamale stabilite se va face la încheierea regimului. În cazul în care titularul regimului vamal de admitere temporară cesionează regimul vamal. Acest termen nu poate depăşi 3 ani de la data plasării mărfurilor şi mijloacelor de transport sub regimul de admitere temporară. drepturile de import se achită de către cedent.

Perfecţionarea pasivă este un regim vamal în care mărfurile aflate în liberă circulaţie ori în supraveghere vamală în regim de perfecţionare activă sînt scoase pentru prelucrare. b) mărfurile care. Regimul de perfecţionare pasivă se poate realiza şi prin înlocuirea unei mărfi importate şi aflate în liberă circulaţie. Prin produs de înlocuire de acelaşi standard se înţelege că produsele de înlocuire trebuie să se încadreze la acelaşi cod tarifar şi să posede aceleaşi caracteristici comerciale şi tehnice ca şi produsul compensator. sînt puse în liberă circulaţie cu exonerare totală de drepturile de import dacă organele vamale stabilesc că mărfurile au fost reparate gratis.14. produsele rezultate din perfecţionare pasivă nu poartă răspundere în faţa organului vamal dacă distrugerea sau pierderea mărfurilor sau a produselor compensatoare a fost cauzată de avarierea lor sau de o forţă majoră. În cazul în care scopul operaţiunii de perfecţionare este repararea mărfurilor importate anterior. înainte de a fi scoase de pe teritoriul vamal. total sau parţial. creează temei pentru exonerarea de drepturile de import sau pentru restituirea drepturilor de import încasate. cu excepţia taxei pentru proceduri vamale. de drepturile de import. b) perfecţionarea pasivă a mărfurilor nu aduce prejudicii economiei naţionale. cu excepţia taxei pentru proceduri vamale. . de drepturile de import. la cererea titularului autorizaţiei. Produsele compensatoare pot fi exonerate. dacă sînt importate de titularul autorizaţiei de perfecţionare pasivă. fapt confirmat de organul de resort al ţării respective. Mărfurile plasate sub regimul de perfecţionare pasivă sînt supuse drepturilor de export cu restituirea ulterioară a acestor drepturi. valoarea în vamă considerîndu-se egală cu costurile de reparare. în unele cazuri prevăzute de legislaţie. reintroducerea mărfurilor se face cu exonerare parţială de drepturile de import. În cazul în care scopul operaţiunii de perfecţionare este repararea mărfurilor de export temporar şi o asemenea reparare se efectuează cu titlu oneros. În cazul importului anticipat al produselor de înlocuire. au fost importate cu exonerarea totală de drepturile de import . în baza unei obligaţii contractuale sau legale ce decurge dintr-o garanţie sau din cauza existenţei unui defect de fabricaţie. În cazuri temeinic justificate.Aceasta nu se aplică în cazul în care s-a ştiut de existenţa defectului la data cînd mărfurile în cauză au fost puse în liberă circulaţie pentru prima oară. în cazul cînd în locul produsului compensator se importă un produs de înlocuire de acelaşi standard. prin scoaterea lor de pe teritoriul vamal. Exonerarea se acordă prin determinarea valorii drepturilor aplicabile pe baza elementelor de taxare aferente produselor compensatoare la data acceptării declaraţiei de punere în liberă circulaţie a produselor respective. acestea. Perfecţionarea pasivă a mărfurilor se efectuează în baza autorizaţiei eliberate de organul vamal persoanelor juridice din Republica Moldova sub următoarele condiţii: a) organul vamal poate determina că produsele compensatoare au fost obţinute din mărfurile exportate pentru a fi prelucrate. exportul temporar al mărfurilor trebuie efectuat în termen de cel mult 2 luni de la data înregistrării declaraţiei vamale de import al acestor produse. dacă produsele compensatoare sînt introduse pe teritoriul vamal şi dacă se respectă prevederile codului vamal şi ale altor acte normative.8. Titularul autorizaţiei de perfecţionare pasivă a mărfurilor care nu a returnat mărfurile sau nu a importat. transformare în afara teritoriului Republicii Moldova.c) alte mărfuri. totală sau parţială. Nu pot fi plasate sub regimul vamal de perfecţionare pasivă: a) mărfurile care. organul vamal poate aproba prelungirea termenului. în termenul stabilit.pînă la expirarea termenelor de exonerare. la încheierea operaţiunii. iar produsele compensatoare sînt introduse cu exonerarea.

În cazul în care mărfurile sînt scoase din zona liberă şi sînt introduse pe cealaltă parte a teritoriului vamal. se percep drepturi de import şi se aplică măsuri de politică economică. transformate.Orice lucrare de construcţie în zona liberă se efectuează cu autorizaţia prealabilă a Serviciului Vamal. cu excepţia vînzării cu amănuntul. cumpărate sau vîndute. şi să prezinte organului vamal o dare de seamă referitoare la ele în conformitate cu procedura stabilită de Serviciul Vamal. la cerere. Mărfurile plasate în zona liberă pot fi supuse operaţiunilor de producţie. Dacă mărfurile sînt scoase din zona liberă în afara Republicii Moldova. Organul vamal controlează mărfurile care se introduc. iar mărfurile autohtone sînt introduse şi utilizate cu respectarea condiţiilor stabilite pentru regimul vamal de export. Persoana care efectuează operaţiuni cu mărfurile plasate în zona liberă este obligată să ţină evidenţa mărfurilor care se introduc. potrivit procedurii stabilite de prezentul cod şi de alte acte normative. în cazul cînd legislaţia nu prevede altfel. Zona liberă Zona liberă este o parte a teritoriului vamal în care mărfurile străine sînt introduse şi utilizate fără plata drepturilor de import şi fără aplicarea măsurilor de politică economică. Toate modificările suportate de aceste mărfuri trebuie să fie reflectate în evidenţă. se află sau se scot din zona liberă.14. Mărfurile se prezintă. precum şi pe teritoriul altor zone libere. precum şi a mărfurilor confecţionate. se află sau se scot din zona liberă. Persoana care a introdus/a scos mărfurile în/din zona liberă este responsabilă de plata drepturilor de import şi de export.9. nu se percep drepturi de export şi nu se aplică măsuri de politică economică. de comerţ şi altor operaţiuni. organului vamal. prelucrate.Aflarea mărfurilor în zona liberă nu este limitată în timp. .

În magazinul duty-free pot fi plasate orice mărfuri. Comercializarea mărfurilor în acest magazin se va face pe baza carnetelor de identitate CD (corp diplomatic) eliberate de Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene. acestea trebuie amplasate în aceeaşi clădire sau în imediata ei apropiere. controlul actelor de identitate şi al biletelor de călătorie. destinate uzului personal şi familial. la bordul aeronavelor sau la punctele internaţionale de trecere a frontierei de stat . cu respectarea legislaţiei. b) introducerea sau scoaterea de mărfuri din incintă prin alte locuri decît cele stabilite de organele vamale. cu acordul Băncii Naţionale a Moldovei. fără aplicarea măsurilor de politică economică. în municipiul Chişinău. poate fi înfiinţat. iar amenajarea exterioară a magazinului duty-free nu trebuie să permită: a) accesul în incintă al persoanelor care nu călătoresc înspre o destinaţie internaţională. pentru comercializarea mărfurilor contra valută străină liber convertibilă.Pentru mărfurile străine comercializate în magazinele duty-free. Dacă necesităţile de funcţionare a magazinelor duty-free impun folosirea unor spaţii anexe.U. . Toate mărfurile vor fi comercializate în termenele de valabilitate prescrise de furnizor. în zona plecării de pe teritoriul Republicii Moldova. Orice modificări ulterioare ale preţurilor de vînzare vor fi evidenţiate în documentele prin care acestea au fost stabilite.14. calea de comunicare dintre acestea considerîndu-se parte integrantă a perimetrului magazinelor. În scopul deservirii unor categorii de persoane străine. specificate la cap. de a fi comercializate în Republica Moldova. precum şi cu utilizarea cardurilor bancare. care se află în aceeaşi zonă de supraveghere vamală. în locuri special amenajate. un magazin duty-free pentru deservirea corpului diplomatic. amplasate în aeroporturile internaţionale. eliberată de Camera de Licenţiere. cu excepţia celor prohibite de a fi introduse şi scoase de pe teritoriul vamal. Mărfurile autohtone livrate la magazinele duty-free pentru comercializare sînt plasate sub regimul vamal de export.A.VI din prezentul cod. în cantităţi obişnuite pentru comerţul cu amănuntul. Mărfurile se comercializează contra lei moldoveneşti şi contra valută străină liber convertibilă (în numerar şi în cecuri de călătorie). Mărfurile a căror comercializare în Republica Moldova este limitată pot fi vîndute în magazinul duty-free. Magazinul duty-free poate fi înfiinţat de persoana juridică care deţine licenţă.Plasarea şi comercializarea mărfurilor în magazinul duty-free se efectuează fără perceperea drepturilor de import. precum şi a altor mărfuri stabilite de legislaţie. se depune declaraţie vamală de reexport. şi/sau în euro şi vor fi afişate la vedere. fără a fi utilizate în scopul vînzării.Magazinul duty-free trebuie să fie amplasat în spatele punctului de control al paşapoartelor. Magazinul duty-free Magazinul duty-free constă în comercializarea mărfurilor sub supraveghere vamală. cu precizarea datei la care s-au operat modificările.10. exclusiv persoanelor care pleacă în străinătate şi au trecut controlul vamal. Preţurile de vînzare ale mărfurilor vor fi exprimate în dolari S.

Abandon în favoarea statului Abandonul în favoarea statului este destinaţia vamală care constă în renunţarea la mărfuri în folosul statului fără onorarea drepturilor de import sau de export şi fără aplicarea măsurilor de politică economică. efectuării controlului vamal. Abandonul în favoarea statului se efectuează cu acordul organului vamal.15. conform procedurii stabilite de Serviciul Vamal. Nu se acordă autorizaţie în cazul în care distrugerea mărfurilor ar putea aduce daune mediului. Distrugerea Distrugerea este destinaţia vamală care constă în distrugerea mărfurilor străine sub supraveghere vamală. Mărfurile care nu sînt destinate producţiei sau unor alte activităţi comerciale pot fi trecute peste frontiera vamală de către persoane fizice printr-o procedură simplificată. precum şi în alte cazuri stabilite de legislaţie. Deşeurilor rezultate din distrugerea mărfurilor li se atribuie destinaţia vamală aplicabilă mărfurilor străine aflate sub supraveghere vamală. conform procedurii stabilite de Serviciul Vamal. . de drepturile de import sau de export. organul vamal este în drept să-l oprească forţat.14. Abandonul în favoarea statului nu presupune suportarea de cheltuieli de către persoana care abandonează mărfurile în favoarea statului. precum şi acordurile internaţionale la care Republica Moldova este parte pot introduce condiţii suplimentare privind reexportul mărfurilor. totală sau parţială. 14. fără perceperea drepturilor de import şi fără aplicarea măsurilor de politică economică. Dacă mijlocul de transport nu respectă această cerinţă. altor tipuri de control. cu excepţia taxei pentru proceduri vamale.12. Durata staţionării mijlocului de transport este stabilită de organul vamal în dependenţă de timpul necesar vămuirii. stabilită de Serviciul Vamal.13. Trecerea peste frontiera vamală a mijloacelor de transport şi a anumitelor categorii de mărfuri Trecerea mijloacelor de transport peste frontiera vamală se efectuează în conformitate cu regimurile vamale aplicate mijloacelor de transport. Distrugerea mărfurilor se efectuează din contul persoanei interesate.11. Plecarea mijlocului de transport din locul staţionării este posibilă doar cu permisiunea organului vamal. 14. Mijloacele de transport care trec frontiera vamală trebuie să se oprească în locurile prevăzute de organul vamal. dacă nu există motive pentru a se considera că aceste mărfuri nu sînt destinate uzului personal sau al membrilor ei de familie. în conformitate cu prezentul cod şi cu alte acte normative. de temeiul în care persoana fizică trece aceste mărfuri peste frontiera vamală.Distrugerea mărfurilor se face cu autorizaţia organului vamal. 14. Trecerea peste frontiera vamală a valutei şi a altor valori valutare se efectuează în conformitate cu legislaţia. plasate anterior într-un regim vamal suspensiv. de pe teritoriul vamal fără perceperea drepturilor de export şi fără aplicarea măsurilor de politică economică. Legislaţia naţională. Organul vamal stabileşte timpul şi locul în care mijlocul de transport trece frontiera vamală. Această procedură poate include exonerarea. Destinaţia mărfurilor se stabileşte în funcţie de cantitatea şi valoarea lor. stabilirea unor tarife vamale unice şi neaplicarea măsurilor de politică economică în conformitate cu legislaţia. Reexportul Reexportul este destinaţia vamală care constă în scoaterea mărfurilor şi mijloacelor de transport străine.

Mărfurile autohtone care. Prin tratament tarifar preferenţial se înţelege o reducere sau o scutire de taxe vamale. ar presupune un surplus de muncă şi cheltuieli disproporţionate faţă de drepturile de import ce se percep. taxa pentru procedurile vamale. titularul operaţiunii de import poate cere ulterior restituirea sumelor încasate în plus prin prezentarea de dovezi. Certificatul de origine. Supravegherea vamală se încheie cînd condiţiile prevăzute pentru acordarea unor drepturi de import reduse sau zero încetează a mai fi aplicate sau în cazul cînd mărfurile sînt exportate sau distruse. pe baza legislaţiei naţionale şi a acordurilor internaţionale la care Republica Moldova este parte. Drept de import reprezinta taxa vamală. în conformitate cu legislaţia naţională sau cu acordurile internaţionale la care Republica Moldova este parte. la data importului. În cazul cînd mărfurile sînt puse în liberă circulaţie la drepturi de import reduse sau zero pe motivul destinaţiei lor finale.Scutirea de drepturi de import nu se acordă în cazul introducerii pe teritoriul vamal a produselor compensatoare rezultate din plasarea mărfurilor sub regimul vamal de perfecţionare pasivă. Prin tratament tarifar favorabil se înţelege o reducere sau o scutire de drepturi de import. transit a marfurilor si a mijloacelor de transport Importul : Importul este regimul vamal în care mărfurile introduse pe teritoriul vamal primesc statutul de mărfuri puse în liberă circulaţie numai după ce sînt plătite drepturile de import şi sînt aplicate măsurile de politică economică. De tratament tarifar preferenţial pot beneficia unele categorii de mărfuri în funcţie de originea acestora. . nu se eliberează. încasate de organul vamal în conformitate cu legislaţia Statutul mărfurilor străine puse în liberă circulaţie pe teritoriul Republicii Moldova se echivalează cu statutul mărfurilor autohtone după acordarea liberului de vamă. în conformitate cu clasificarea lor tarifară. care poate fi aplicată şi în cadrul unui contingent valoric sau cantitativ Unele categorii de mărfuri pot beneficia de un tratament tarifar favorabil în funcţie de tipul mărfii sau de destinaţia ei finală. pe baza clasificării tarifare a mărfurilor pentru care se percepe cea mai înaltă taxă vamală. organele vamale pot consimţi. ca drepturile de import să fie achitate pentru întregul lot. potrivit acordurilor internaţionale la care Republica Moldova este parte. În cazul cînd lotul de mărfuri este compus din mărfuri cu încadrări tarifare diferite şi operaţiunile cu fiecare dintre acele mărfuri. în scopul completării declaraţiei. sînt reintroduse pe teritoriul vamal şi sînt puse în liberă circulaţie în decursul unei perioade de 3 ani sînt scutite de drepturi de import la solicitarea persoanei interesate. taxa pe valoarea adăugată. accizele şi orice alte sume care se cuvin statului la importul de mărfuri. În cazul în care. la cererea declarantului.18. export. b) mărfuri obţinute printr-o prelucrare sau transformare suficientă într-o ţară. acestea rămîn sub supraveghere vamală. după ce au fost exportate. care poate fi aplicată şi în cadrul unui contingent cantitativ sau valoric. în acest caz. Reforma juridica de import. nu s-a aplicat un tratament tarifar preferenţial din cauza neprezentării certificatului de origine sau din imposibilitatea de a constata respectarea celorlalte dispoziţii cuprinse în acordul internaţional care prevede acel tratament tarifar preferenţial. Organul vamal constată originea mărfurilor pe baza următoarelor criterii: a) mărfuri obţinute în totalitate într-o ţară. Utilizarea mărfurilor pe parcursul a cel puţin 3 ani în alte scopuri decît cele prevăzute pentru aplicarea drepturilor de import reduse sau zero este permisă cu condiţia achitării drepturilor de import.

precum şi cele importate şi puse în liberă circulaţie anterior. încasate de organul vamal în conformitate cu legislaţia. orice alte sume care se cuvin statului la exportul de mărfuri. poate prelungi termenul iniţial de reintroducere a mărfurilor. Organul vamal fixează termenul în care mărfurile trebuie să fie reintroduse sau să fie plasate sub o altă destinaţie vamală. în cazuri justificate. Serviciul Vamal. Termenul aprobat trebuie să permită realizarea scopului utilizării. la solicitarea titularului operaţiunii. Exportul se efectuează cu condiţia onorării drepturilor de export adica taxa pentru procedurile vamale. Liberul de vamă la export se acordă cu condiţia ca mărfurile în cauză să fie scoase de pe teritoriul vamal în aceeaşi stare în care acestea se aflau la data înregistrării declaraţiei vamale de export. Sînt admise la export mărfurile produse în ţară. dar să nu depăşească 3 ani. cu excepţia uzurii lor normale sau a pierderilor naturale.Exportul: Exportul este un regim vamal în care mărfurile sînt scoase de pe teritoriul vamal fără obligaţia reintroducerii lor pe acest teritoriu. respectării măsurilor de politică economică şi îndeplinirii altor condiţii prevăzute de prezentul cod şi de alte acte normative. cu excepţia pierderilor naturale aferente transportării şi păstrării în condiţii bune. cu excepţia mărfurilor care sînt supuse unor măsuri de prohibiţie sau de restricţie în cadrul politicii economice. Mărfurile autohtone pot fi exportate temporar în cazul în care urmează a fi reintroduse în ţară fără a suferi vreo modificare. .

În cazul în care titularul operaţiunii de tranzit efectuate cu mijlocul său de transport nu poate garanta respectarea legislaţiei vamale. .Tranzitul este naţional atunci cînd cel puţin unul din organele vamale implicate în procedura de tranzit este organ vamal intern. efectuarea transportului de mărfuri de către alt transportator sau cu însoţire vamală. aplicate de organul vamal de plecare. Tranzitul este internaţional atunci cînd organele vamale implicate în regimul vamal de tranzit sînt organe vamale de frontieră. El este obligat să prezinte. În caz de avariere a mărfurilor sau de intervenţie a unei forţe majore. Cheltuielile aferente acestor acţiuni sînt suportate de transportator. El este obligat să depună la organul vamal de plecare o declaraţie vamală de tranzit. b) să informeze imediat organul vamal proxim despre avarierea mărfurilor sau despre intervenţia unei forţe majore. Regimul vamal de tranzit poate fi internaţional sau naţional. la organul vamal de destinaţie în stare intactă. dacă legislaţia nu prevede altfel. Nu pot fi plasate sub regimul vamal de tranzit mărfurile prohibite de a fi introduse în Republica Moldova sau mărfurile restricţionate dacă nu a fost respectată legislaţia naţională ce reglementează tranzitul acestor tipuri de mărfuri. posesorul (transportatorul) fiind obligat: a) să asigure integritatea mărfurilor. b) să fie transportate la organul vamal de destinaţie în termenul stabilit de organul vamal de plecare.Tranzitul : Tranzitul este regimul vamal în care mărfurile sînt transportate pe teritoriul vamal sub supraveghere vamală de la un organ vamal la altul. Mărfurile pot fi plasate sub regimul vamal de tranzit numai cu autorizaţia organului vamal. mărfurile sînt plasate sub o altă destinaţie vamală. Dacă mărfurile sînt puse în liberă circulaţie fără permisiunea organului vamal. Formatul electronic al declaraţiilor de tranzit constă în schimbul de mesaje electronice între birourile vamale implicate în operaţiunea de tranzit (biroul de plecare şi cel de destinaţie). de condiţiile atmosferice etc.Cheltuielile aferente sînt suportate de transportator.În cazul cînd biroul vamal de destinaţie este un organ intern. Mărfurile vămuite pentru export la un organ vamal intern se plasează sub regimul vamal de tranzit pînă la organul vamal de frontieră. Titularul regimului vamal de tranzit este persoana sub responsabilitatea căreia are loc operaţiunea de tranzit. în termenul stabilit. Documentele însoţitoare se prezintă organului vamal de destinaţie în ordinea prezentării mărfurilor. cu excepţia cazului distrugerii sau pierderii mărfurilor din cauză de forţă majoră. ele pot fi descărcate. c) să asigure transportarea mărfurilor şi deplasarea mijloacelor de transport la organul vamal proxim ori deplasarea colaboratorului vamal la locul aflării mărfurilor şi a mijloacelor de transport. la cererea declarantului. Titularul operaţiunii de tranzit este responsabil de tranzitul mărfurilor. organului vamal de destinaţie mărfurile cu mijloacele de identificare intacte. de distanţă. despre locul aflării lor şi a mijloacelor de transport. în funcţie de tipul mijlocului de transport. dacă sînt pierdute sau nu sînt prezentate organului vamal de destinaţie ori dacă sînt prezentate cu lipsuri sau substituiri. Regimul vamal de tranzit se încheie atunci cînd mărfurile sînt prezentate. împreună cu documentele însoţitoare. fără perceperea drepturilor de import şi de export şi fără aplicarea măsurilor de politică economică. organul vamal este în drept să-i acorde regimul vamal de tranzit cu condiţia respectării unor anumite cerinţe: înzestrarea corespunzătoare a mijlocului de transport. cu excepţia pierderilor naturale aferente transportării şi păstrării în condiţii bune. dar nu poate depăşi 8 zile de la data trecerii frontierei vamale. La plasarea sub regimul vamal de tranzit. Timpul tranzitului se stabileşte de organul vamal. mărfurile trebuie să întrunească următoarele condiţii: a) să nu fie folosite în alte scopuri decît cel de tranzit. titularul operaţiunii de tranzit este obligat să plătească drepturile de import. neutilizarea lor.

19. precum şi în alte locuri stabilite de Serviciul Vamal. în timpul exercitării funcţiilor de serviciu. b) controlul vamal (controlul mărfurilor şi mijloacelor de transport. de regulă. e1) controlul ulterior al declaraţiei vamale.g) efectuarea altor operaţiuni prevăzute de prezentul cod şi de alte acte normative. La frontiera vamală. Pentru efectuarea controlului vamal. ca formă excepţională de control vamal. în conformitate cu legislaţia. poate fi efectuat cu permisiunea şefului organului vamal sau a adjunctului acestuia dacă există destule temeiuri pentru a presupune că persoana care trece frontiera vamală sau care se află în zona de control vamal ori în zona de tranzit din aeroportul internaţional are asupra sa şi nu le prezintă mărfuri ce constituie obiectul contravenţiilor sau infracţiunilor prevăzute de legislaţia Republicii Moldova sau de acordurile internaţionale la care aceasta este parte. controlul corporal ca o formă excepţională de control vamal). din oficiu sau la solicitarea acestora. Echipele mobile sînt subdiviziuni speciale operative ale Serviciului Vamal. datele necesare efectuării controlului vamal. să primească de la bănci şi de la alte instituţii financiare informaţii şi certificate referitor la operaţiunile şi conturile persoanelor care trec mărfuri şi mijloace de transport peste frontiera vamală. alte mijloace de transport. organul vamal foloseşte. Persoanele care trec mărfuri şi mijloace de transport peste frontiera vamală sau care desfăşoară activităţi aflate sub supraveghere vamală sînt obligate să prezinte organului vamal documentele şi informaţiile necesare efectuării controlului vamal. Sînt exonerate de control vamal navele maritime şi aeriene. în locul unde se efectuează operaţiunile de vămuire. ce desfăşoară activităţi comune în baza acordurilor internaţionale la care Republica Moldova este parte. sînt create zone de control vamal. animalelor şi plantelor şi care nu cauzează prejudicii mărfurilor şi mijloacelor de transport. Nici o autoritate publică nu este în drept să oprească şi să controleze echipele mobile. . forme de control suficiente pentru asigurarea respectării legislaţiei Republicii Moldova şi a acordurilor internaţionale la care aceasta este parte. Organele de drept şi de control. inspectoratele fiscale furnizează organelor vamale. precum şi ale formaţiunilor speciale antitero străine. pot fi aplicate mijloace tehnice de control care nu prezintă nici un pericol pentru sănătatea şi viaţa oamenilor. zonelor libere. În timpul efectuării controlului vamal. De asemenea. dacă persoanele care le transportă deţin un ordin individual de deplasare în care se precizează numărul plicurilor şi faptul că acestea conţin numai documente oficiale. Controlul corporal. inclusiv militare. d) interogarea verbală a persoanelor fizice şi a persoanelor cu funcţii de răspundere. în locul amplasării organului vamal. Nu se supune controlului vamal bagajul personal al Preşedintelui Republicii Moldova şi al membrilor lui de familie care îl însoţesc. antrepozitelor vamale. magazinelor duty-free. La efectuarea controlului vamal. precum şi mijloacele de transport însoţite de ele. Controlul vamal Controlul vamal este efectuat de colaboratorul vamal şi constă în: a) verificarea documentelor şi informaţiilor prezentate în scopuri vamale. tehnica militară şi armamentul forţei militare străine. c) evidenţa mărfurilor şi mijloacelor de transport. sînt exonerate de control vamal şi documentele oficiale ale forţei militare şi ale formaţiunilor speciale antitero străine conţinute în plicuri sigilate. create pentru a asigura respectarea legislaţiei vamale. ale brokerilor vamali şi ale altor persoane care desfăşoară activităţi aflate sub supraveghere vamală. altor teritorii şi spaţii unde se pot afla mărfuri şi mijloace de transport supuse controlului vamal sau unde se pot desfăşura activităţi supuse supravegherii vamale. f) controlul depozitelor provizorii. e) verificarea sistemului de evidenţă şi a dărilor de seamă. organul vamal este în drept.

• protecţioniste . f) taxa pentru participare la licitaţie vamală.care acordă preferinţă comerţului cu anumite ţări sau cu anumite mărfuri. în funcţie de modul de stabilire: •taxe vamale autonome . percepută de autoritatea vamală la introducerea pe sau scoaterea mărfurilor de pe teritoriul vamal. c). aplicată în cazul introducerii pe teritoriul vamal a mărfurilor. bariere prin intermediul cărora se urmăreşte eliminarea concurenţei străine pe piaţa ţării respective în înfăptuirea expansiunii pe pieţile externe. taxa vamală reprezintă un impozit indirect perceput de către stat asupra mărfurilor în momentul trecerii graniţelor vamale ale ţării respective.sunt taxele care se percep cu scopul de a aduce venituri statului.• de retorsiune . fixate prin hotărârea autonomă a statului respectiv. Spre deosebire de taxa vamală.care trebuie să verse la autorităţile fiscale o sumă de bani corespunzătoare nivelului taxelor vamale. taxa vamală reprezintă o plată obligatorie. percepută în cazul introducerii pe teritoriul vamal a unor mărfuri la preţuri mai mici decât valoarea lor în ţara exportatoare la momentul importului. deficitului balanţei comerciale. (art. e) taxa pentru eliberarea licenţei şi taxa pentru actualizarea.Conform prevederilor art.. 117 Cod Vamal. 4. După scopul lor.. calculată în baza tarifului stabilit la o unitate de marfă.care au ca principal scop crearea unei bariere pentru mărfurile străine. taxa vamală afectează în primul rând pe importator . dacă sunt lezate interesele sau apare pericolul cauzării prejudiciilor materiale producătorilor autohtoni de mărfuri identice sau similare.care reprezintă răspunsul dat unui alt stat. dacă sunt lezate interesele sau apare pericolul cauzării prejudiciilor materiale producătorilor autohtoni de mărfuri identice sau similare ori apar piedici pentru organizarea sau extinderea în ţară a producţiei de mărfuri identice sau similare. g) alte sume prevăzute de legislaţie. drepturile de impari şi export pot fi privite ca pe un ansamblu de plăţi obligatorii.valabile numai faţă de statul cu al cărui consimţământ au fost fixate. accize Taxele vamale fac parte din cea mai răspândită şi cunoscută categorie de venituri bugetare.In funcţie de obiectul impunerii:• taxe vamale de import . evidenţiată în tariful vamal. cară poate fi:a) specială.Codul Vamal foloseşte pe lângă noţiunea de taxă vamală şi pe cele de drept de import şi drept de export. aplicată în scopul protejării mărfurilor de origine la introducerea pa teritoriul vamal a mărfurilor de producţie străină în cantităţi şi în condiţii care cauzează sau pot cauza prejudicii materiale considerabile producătorilor de mărfuri autohtoni b). cel puţin reducerii. valabilităţii licenţei. In scopul protejării peţii interne se poate aplica şi o taxă excepţională.Astfel.Reglemntare juridica a taxelor vamale. direct sau indirect au fost utilizate subvenţii.•taxe vamale de export .se percep asupra mărfurilor indigene la exportul lor în străinătate.antidumping. la producerea sau la exportul cărora.Taxa vamală constituie un instrument important al politicii vamale care acţionează asupra preţului mărfurilor importante în vederea reducerii importurilor şil eliminării. care îmbină tipurile de taxe vamale. percepute de organele abilitate. sau. c) accizele. taxele vamale sunt:• fiscale . d) taxa pentru proceduri vamale.compensatorie.specifică." iar pentru Republica Moldova ele s-au dovedit a fi chiar cea mai importantă sursă de venituri bugetare.se percep asupra mărfurilor străine care trec pe teritoriu] vamal al ţării respective.ad valorem şispecifică.sunt impozitele percepute de stat asupra mărfurilor străine la intrarea lor într-o anumită ţară. Legea „Cu privire la tariful vamal"). b) taxa pe valoarea adăugată. calculată în procente faţă de valoarea în vamă a mărfii. • taxe vamale convenţionale .combinată (mixtă). necesare trecerii mărfurilor peste frontiera vamală. .opozabile în mod general faţă de orice alt stat străin. care impune restricţiile la importul de mărfuri dintr-un alt stat.Din punctul de vedere al Legii cu privire la tariful vamal. drepturile de import şi respectiv de export sunt:a) taxa vamală. TVA. In una din opiniile exprimate în literatura de specialitate.In Republica Moldova se aplică următoarele tipuri de taxe vamale:ad valorem.•taxele vamale de tranzit .•preferenţiale . platilor vamale.20.

Pentru serviciile acordate de lucrătorii vamali (oformarea documentelor.taxa compensatorie. etc) se percep taxe pentru efectuarea procedurilor vamale. există taxe vamale excepţionale. Taxele vamale Taxă vamală este plata obligatorie. Scopul aplicării taxelor vamale este: • optimizarea structurii importului de mărfuri. . la care Republica Moldova este parte. dacă sunt lezate interesele sau apare pericolul cauzării prejudiciilor materiale producătorilor autohtoni de mărfuri identice sau similare ori apar predici pentru organizarea sau extinderea în ţară a producţiei de mărfuri identice sau similare. Teritoriul vamal este teritoriul asupra căruia Republica Moldova are dreptul exclusiv de jurisdicţie în domeniul activităţii vamale. în funcţie de cotele taxelor vamale. • echilibrarea importului şi exportului de mărfuri. denumirile şi descrierea mărfurilor corespunzătoare sistemelor de clasificare aplicate în practica internaţională. Obiect al impunerii cu taxe vamale sunt mărfurile importate. • crearea condiţiilor favorabile pentru integrarea Republicii Moldova în economia mondiala. au fost utilizate subvenţii. În dependenţă de marfa la care se aplică. Nomenclatorul acestor servicii şi taxele pentru ele sînt aprobate în conformitate cu legislaţia. se aplică în cazul introducerii pe teritoriul vamal a mărfurilor. dacă sunt lezate interesele sau apare pericolul cauzării prejudiciilor materiale producătorilor autohtoni de mărfuri identice sau similare ori apar piedici pentru organizarea sau extinderea în ţară a producţiei de mărfuri identice sau similare. se aplică următoarele tipuri de taxe:    Taxa ad valorem se calculează în cote procentuale faţă de valoarea în vamă a mărfii. păstrarea mărfurilor în depozitele vamale. Ele se aplică în conformitate cu legislaţia şi cu acordurile internaţionale. Taxa specifică se calculează în cote fixe pe unitate de marfă. • protecţia producătorilor de mărfuri autohtoni. Cotele taxei vamale sunt unice şi nu pot fi modificate. Taxa combinată aplică concomitent cotele fixe şi cotele procentuale. Taxa pentru proceduri vamale se achită la utilizarea oricărei destinaţii vamale. În Republica Moldova. . care se divizează în: . care se aplică cu scopul de a proteja mărfurile de origine autohtonă de introducerea pe teritoriul vamal a mărfurilor de producţie străină în cantităţi şi în condiţii care cauzează sau pot cauza prejudicii materiale considerabile producătorilor de mărfuri autohtoni. dacă legislaţia nu prevede altfel. la producerea sau la exportul cărora. cu excepţia cazurilor prevăzute de legislaţia în vigoare sau de acordurile internaţionale. Procedurile vamale reprezintă totalitatea serviciilor acordate de organele vamale în sfera activităţii vamale. exportate sau care sunt în tranzit pe teritoriul RM. Mărfurile care trec frontiera vamală se supun taxei vamale conform Legii cu privire la tariful vamal.21. cu excepţia abandonului în favoarea statului.taxa specială. direct sau indirect. . Cotele taxei vamale şi lista mărfurilor supuse acesteia se stabilesc de către Parlament. Tarif vamal reprezintă catalogul care cuprinde nomenclatorul de mărfuri introduse pe sau scoase de pe teritoriul vamal. Taxele vamale se aplică conform tarifului vamal. Plătitori ai taxelor vamale sunt persoanele fizice şi juridice care deţin obiectul impozabil. la care Republica Moldova este parte. percepută de autoritatea vamală la introducerea sau la scoaterea mărfurilor de pe teritoriului vamal al Republicii Moldova. Nomenclatorul de mărfuri este lista care cuprinde codurile. se percepe în cazul introducerii pe teritoriul vamal a unor mărfuri la preţuri mai mici decât valoarea lor în ţara exportatoare la momentul importului. precum şi cotele taxei vamale aplicate acestor mărfuri.taxa antidumping.

efectuate cu prilejul plăţii importurilor sau exporturilor. . . reprezintă o listă a produselor care fac obiectul importurilor. . Această lege stabileşte modul de formare şi de aplicare a tarifului vamal la mărfurile introduse pe sau scoase de pe teritoriul Republicii Moldova. Conform alin. într-o altă concepţie tariful vamal. potrivit intereselor economice naţionale ale statelor. tariful vamal este un catalog care cuprinde nomenclatorul de mărfuri introduse pe sau scoase de pe teritoriul vamal.2 art. Republicii Moldova Evident. regulile de supunere a acestora taxelor vamale. Tariful vamal Practica comerţului internaţional a consacrat tariful vamal ca principal instrument pentru reglementare a schimburilor comerciale externe. Pe lângă varianta legală. îmbunătăţirea climatului concurenţial etc. clauza naţiunii celei mai favorizate se prezintă astfel: „Orice avantaje. modul de percepere a acestor taxe şi impuneri. .2 al legii. care se aplică diferit faţă de ţara de unde provine marfa. cu indicarea taxelor vamale pe produse.se aplică ţărilor cărora nu li se acordă clauza naţiunii celei mai favorizate. Tarifele vamale se pot clasifica (14) în: . protecţia producătorilor de mărfuri autohtoni.optimizarea structurii importului de mărfuri. aceasta nu este o prezentare exhaustivă a „impactelor" tarifului vamal asupra economiei ţării.se aplică ţărilor în curs de dezvoltare ce se bucură de un regim comercial mai favorabil decât cel aplicat ţărilor care beneficiază de clauza naţiunii calei mai favorizate.Tarif vamal cu mai multe coloane. Panama etc. la acestea putînd fi atribuite şi majorarea veniturilor bugetare. Bolivia. b) coloana taxelor convenţionale. In forma sa devenită clasică. nu diferă esenţial una de alta. ansamblul reglementărilor şi al formalităţilor aferente la importuri sau exporturi.crearea condiţiilor favorabile pentru integrarea economiei în economia mondială. . precum şi crearea unei baze legale necesare integrării.22.echilibrarea importului şi exportului de mărfuri. sau cu ocazia importului sau exportului precum şi pe acelea care afectează transferurile internaţionale de fonduri. al Legii cu privire la tariful vamal scopurile aplicării tarifului vamal sunt: . vor fi extinse imediat şi necondiţionat asupra oricărui produs similar originar din/sau având ca destinaţie teritoriul tuturor celorlalte părţi contractante. privilegii şi imunităţii acordate de către o parte contractantă pentru un produs original din Iară sau având ca destinaţie teritoriul tuturor celorlalte părţi contractante.se aplică produselor din ţările cărora ii se acordă cauza naţiunii celei mai favorizate. într-una din definiţii tariful vamal este privit ca un ansamblu al taxelor de import şi export al fiecărui stat. La instituirea acestor taxe preferenţiale s-a avut în vedere potenţialul economic mai scăzut al ţărilor în curs de dezvoltare şi gradul lor redus de competitivitate. " Această dispoziţie priveşte toate taxele vamale şi impunerile de orice natură percepute la import sau export. . care cuprinde o singură listă de taxe vamale care se aplică importurilor provenind din toate ţările. precum şi cuantumul taxei vamale la aceste mărfuri. c) coloana taxelor preferenţiale . Conform alin. precum şi metodele de determinare a valorii în vamă şi a ţării de origine a mărfurilor.).l art. Unul din paşii importanţi în această direcţie a fost adoptarea Legii cu privire la tariful vamal.l p. există numeroase definiţii doctrinare care. Astfel. Tipul de tarif compus (cu mai multe coloane) conţine mai multe coloane: a) coloana taxelor generale. Acesta este foarte puţin răspândit (Mexic.Tarif vamal cu o coloană. care prevede mai multe categorii de taxe. Dezideratul Republicii Moldova de a-şi integra economia în economia mondială a impus adoptarea anumitor măsuri de ordin economic. Uneori în catalog sunt cuprinse în mod expres şi mărfurile scutite de impunere vamală la importul lor pe teritoriul vamal al ţării respective. însă.

diferentiata pe feluri de carburanti. prin intermediul accizelor. Pentru produsele din import. accizele reprezinta impozitele indirecte cele mai importante. baza de calcul a accizelor o constituie pretul de achizitie. asigurare. alcoolul etilic rafinat. neinregistrate ca agenti economici. a cotelor de impozitare. urmareste. Statul. precum si de provenienta lor. la care statul apeleaza pentru a-si procura resursele necesare acoperirii cheltuielilor. produsele care sunt supuse accizelor se impart in patru mari grupe: a Alcoolul brut.23. In baza legislatiei fiscale din Romania. a impozitului la titeiul si la gazele naturale din productie interna se efectueaza lunar. In cazul bunurilor provenite de la persoane fizice. cat si dirijarea consumului catre anumite grupe de produse. in functie de tipul accizei care se aplica si in functie de produsul sau grupa de produse la care se aplica accizele. Pentru produsele din import. baza de impozitare este reprezentata de valoarea in vama la care se adauga taxa vamala. acestea fiind nominalizate in legea care reglementeaza acest tip de impozit. astfel: Baza de impozitare = valoarea in vama (pretul extern + cheltuieli conexe parcursului extern (transport. utilizat ca materie prima pentru obtinerea pe cal industriala a produselor din tutun. valoarea in lei a accizelor si impozitelor datorate bugetului de stat se stabileste in echivalent EURO pe unitatea de masura. prin ordin de plata sau in numerar in contul bugetului de stat deschis la trezoreriile teritoriale ale statului. pana data de 25 a lunii urmatoare. bauturi alcoolice si orice alte produse destinate industriei alimentare sau consumului. cat si din import. atat din productia interna. Accizele Alaturi de taxa pe valoarea adaugata si taxele vamale. plata accizelor se face la institutiile vamale. dar comercializate prin agenti economici. care contin alcool etilic. manipulare) + comisionul vamal + taxa vamala + alte taxe in vama. La determinarea accizelor pentru diferite categorii de bunuri se folosesc mai multe modalitati de calcul. comisionul vamal si alte taxe prevazute de lege. Accizele sunt taxe speciale de consumatie care fac parte din categoria impozitelor indirecte aplicate asupra unor marfuri si produse provenite. de pe piata interna sau externa. a a a Produse din tutun Produse petroliere Alte produse si grupe de produse. atat colectarea unor venituri cat mai mari. concomitent cu plata taxelor vamale. Pentru produsele petroliere baza de calcul o reprezinta cantitatea de carburanti exprimata in tone. Pentru tutunul provenit din productie interna sau din import. se determina prin transformarea sumelor exprimate in echivalent EURO la cursul de schimb valutar comunicat de BNR in ultima zi a fiecarei luni. pe baza decontului de impunere. Accizele sunt aplicate unui numar restrans de produse impozabile. la livrarea produselor finite rezultate din prelucra . accizele se datoreaza si se calculeaza o singura data. Plata accizelor. Baza de impozitare si calculul accizelor Baza de impozitare este diferita de felul produselor care se supun accizelor. a modului de calcul a accizelor. Plata accizelor In baza legislatiei fiscale in domeniu. Acest curs se utilizeaza pentru calculul accizelor si a altor impozite indirecte pe toata durata lunii imediat urmatoare. In functie de aceasta impartire a produselor care se supun impozitarii prin accize are loc stabilirea platitorilor.

Suportatorul este consumatorul final. . TVA este un impozit cu un randament fiscal ridicat. TVA de recuperat. Mecanismul prin care se determina TVA datorata bugetului statului il prezentam in continuare succint. Pentru exporturile facute statul restituie firmei TVA deductibila (platita in amonte). acesta doar il plateste. Daca vanzarile stagneaza si cuantumul TVA va fi mai mic si in consecinta si incasarile statului. la receptionarea lucrarilor care i s-au facut sau la plata prestatiilor in favoarea sa.24. Astfel.necesitatea inlocuirii formulei anacronice a fostului impozit pe circulatia marfurilor. Astfel. daca afacerile se dezvolta si TVA colectata. Pentru a determina sumele de plata catre autoritatea publica orice agent economic infiinteaza cel putin patru conturi: TVA colectata. TVA afecteaza mai pronuntat persoanele cu venituri mici si pe cele care isi afecteaza o mare parte a veniturilor lor pentru cheltuieli de consum (de multe ori independent de vointa lor fiind vorba de cheltuieli de stricta necesitate). nu se plateste TVA pentru exporturi. . In ceea ce priveste comertul exterior. Aceasta TVA deductibila exprima un drept (o creanta) al platitorului fata de stat. In contul TVA deductibila se inregistreaza TVA platita la cumpararea de catre agentul economic a valorilor materiale. a lucrarilor si a serviciilor la preturile de facturare. respectiv TVA de plata vor fi mai mari. In contul TVA colectata se inregistreaza TVA incasata la vanzarea produsului sau lucrarii. Acest lucru se traduce prin aceea ca devine regresiv in raport cu cresterea veniturilor si nici nu se preteaza la un minim neimpozabil. adica TVA colectata este mai mica decat TVA deductibila. Platitori de TVA sunt toti agentii economici care vand produse. prin acest TVA la importuri are loc si o egalizare a sanselor pentru firmele nationale in raport cu cele straine. TVA de plata. atunci inseama ca agentul economic are de recuperat de la stat acesta suma. TVA are o mare elasticitate fata de procesele economice in sensul ca. Daca aceasta diferenta este negativa. executa lucrari sau presteaza servicii. din urmatoarele considerente: . Daca marfurile s-ar livra la intern incasarile statului ar creste. Materia impozabila este suma globala a vanzarii. In activitatile de export datorita detaxarii marfurile acestea devin mai competitive prin pret. . Scazand din TVA colectata TVA deductibila rezulta ceea ce are de platit agentul economic statului (TVA de plata). Taxa pe valoarea adaugata (impozitul unic incasat fractionat cum mai este denumit) se calculeaza asupra cresterii de valoare.pentru cresterea resurselor statului. In tara noastra TVA a fost introdus in urma ca catava ani. TVA perceput la import are rolul de a compensa pierderile la export care apar datorita detaxarii. iar la importuri exista taxa de compensare. adaugata de fiecare agent economic care participa la ciclul realizarii unui produs sau la executarea unei lucrari care intra sub incidenta acestui impozit. Se observa usor ca agentul economic nu este afectat de TVA. insa ca orice impozit indirect este inechitabil. Taxa pe valoare adaugata Forma sub care exista in prezent taxa generala de consumatie este taxa pe valoarea adaugata (TVA). pentru ca daca nu ar exista TVA de import marfurile externe ar fi mai competitive prin pret decat cele nationale. TVA deductibila. De asemenea.din ratiuni de compatibilizare cu sistemele fiscale din tarile europene. Obiectul impozabil este reprezentat de valoarea bunurilor. Cel care il suporta efectiv este consumatorul final. TVA ca de altfel toate impozitele indirecte "copiaza" mersul economiei.

care tranzitează Republica Moldova în scop de serviciu beneficiază de facilităţile vamale prevăzute mai sus. sînt stabilite prin acordurile internaţionale la care Republica Moldova este parte. mărfuri destinate uzului oficial. precum şi membrii lor de familie care locuiesc împreună cu ei şi care nu sînt cetăţeni ai Republicii Moldova pot introduce în Republica Moldova mărfuri cu ocazia primei lor instalări. valiza diplomatică şi valiza consulară vor fi returnate statului expeditor. precum şi mărfuri destinate instalării lor. nici supuse controlului vamal. Agenţii diplomatici. precum şi. precum şi personalului acestor organizaţii şi reprezentanţe. li se acordă facilităţile vamale prevăzute de prezentul cod pentru personalul administrativ şi tehnic al misiunilor diplomatice. membrilor delegaţiilor străine care participă în Republica Moldova la tratative interstatale. sau supuse carantinei. respectînd regulile de trecere a mărfurilor peste frontiera vamală. cu respectarea regulilor de trecere a mărfurilor peste frontiera vamală. iar valiza consulară numai corespondenţă oficială. cu respectarea regulilor de trecere a mărfurilor peste frontiera vamală. organul vamal este în drept să ceară reprezentanţilor autorizaţi ai statului respectiv să deschidă valiza diplomatică şi valiza consulară în prezenţa colaboratorului vamal. fiind exoneraţi de drepturile de import şi de export. curierii diplomatici şi consulari străini pot introduce şi scoate din Republica Moldova mărfuri de uz personal. Personalul administrativ şi tehnic al misiunilor diplomatice. membrii lor de familie. Dacă există motive serioase să se presupună că valiza diplomatică şi valiza consulară conţin mărfuri care nu sînt indicate la alin. acte şi mărfuri destinate uzului oficial. În caz de refuz. cu excepţia taxelor de depozitare şi de transport. cu excepţia taxelor de depozitare şi de transport. fiind exonerate de drepturile de import şi de export. cu excepţia taxelor de depozitare şi de transport. la conferinţe sau adunări internaţionale. cu excepţia taxelor de depozitare şi de transport. Facilităţile vamale acordate organizaţiilor internaţionale interguvernamentale. fiind exoneraţi de drepturile de import.(3). altor cheltuieli aferente. Valiza diplomatică trebuie să conţină numai acte diplomatice. Dacă există motive serioase să se presupună că în bagajul lor există mărfuri nedestinate uzului personal sau prohibite de legislaţia Republicii Moldova. precum şi membrii lor de familie care locuiesc împreună cu ei şi care nu sînt cetăţeni ai Republicii Moldova. fiind exoneraţi de control vamal şi de drepturi de import şi de export. altor cheltuieli aferente. Toate încărcăturile care constituie valiză diplomatică şi valiză consulară trebuie să poarte menţiuni şi însemne vizibile privind caracterul lor. De aceleaşi facilităţi vamale beneficiază şi membrii lor de familie care îi însoţesc. reprezentanţelor statelor străine de pe lîngă ele. atunci se efectuează controlul vamal în prezenţa persoanelor indicate în prezentul articol sau a reprezentanţilor lor autorizaţi. funcţionarii consulari străini în Republica Moldova. altor cheltuieli aferente. angajaţii consulari ai oficiilor consulare în Republica Moldova. . Reprezentanţilor altor state. pe principiul mutualităţii. la alte misiuni oficiale. pot introduce şi scoate de pe teritoriul ei mărfuri destinate uzului personal. altor cheltuieli aferente. Facilităţile vamale acordate altor persoane străine În temeiul principiului de mutualitate. Inlesnirile vamale Facilităţile vamale acordate misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare în Republica Moldova şi lucrătorilor acestora Misiunile diplomatice şi oficiile consulare în Republica Moldova pot introduce şi scoate de pe teritoriul ei mărfuri destinate uzului lor oficial. precum şi al membrilor lor de familie care locuiesc împreună cu ei şi care nu sînt cetăţeni ai Republicii Moldova este exonerat de control vamal. funcţionarilor consulari străini în Republica Moldova. Valiza diplomatică şi valiza consulară care trec frontiera vamală nu pot fi reţinute. membrilor delegaţiilor parlamentare şi guvernamentale. Agenţii diplomatici. de acordurile internaţionale la care aceasta este parte de a fi introduse ori scoase din Republica Moldova. funcţionarii consulari.25. Bagajul personal al agenţilor diplomatici.

Mijloacele băneşti confiscate de instanţele de judecată ale Republicii Moldova şi ale altor state în cadrul aplicării metodei livrării controlate. otrăvitoare. în Republica Moldova nu se porneşte proces penal. Acţiunile operative de investigaţii care asigură securitatea organelor vamale se efectuează în modul prevăzut de legislaţie.26. fie în mod repetat. Decizia privind aplicarea metodei livrării controlate este emisă de Serviciul Vamal. sub supravegherea lor.Organele vamale ca organe de cercetare prealabila Organul vamal desfăşoară activitate operativă de investigaţii în conformitate cu Legea privind activitatea operativă de investigaţii. psihotrope. de dispozitive de explodare. se supun indicaţiilor legale. de arme de foc şi de muniţii. de valori culturale. în conformitate cu acordurile internaţionale la care Republica Moldova este parte. Urmărirea penală în domeniul vamal se efectuează de organul de urmărire penală din Serviciul Vamal şi de subdiviziunile lui teritoriale. de deşeuri nocive. fie de o persoană cu funcţie de răspundere care face uz de situaţia de serviciu. adică permit introducerea. prin Republica Moldova a substanţelor narcotice şi psihotrope incluse în trafic ilicit. Obiectul urmăririi penale în cauzele ce ţin de competenţa organelor vamale îl constituie colectarea de probe privind infracţiunea. eludîndu-se controlul vamal sau tăinuindu-le de el. scrise şi verbale. precum şi mijloacele obţinute din comercializarea bunurilor confiscate prin această metodă se repartizează între statele participante la operaţiune. cu efecte puternice. fie însoţită de nedeclarare sau de declararea lor neautentică în documentele vamale sau în alte documente. cu participarea organelor vamale şi a altor organe competente din ţările respective. o astfel de trecere de substanţe narcotice. Organul vamal desfăşoară activitate operativă de investigaţii în scopul depistării persoanelor culpabile de pregătirea şi comiterea de contravenţii vamale. scoaterea sau tranzitarea. organele vamale ale Republicii Moldova folosesc. fapt despre care este informat imediat Procurorul General. precum şi nereturnarea pe teritoriul vamal a valorilor culturale scoase din ţară în cazul în care returnarea lor este obligatorie se consideră contrabandă şi se pedepseşte în conformitate cu Codul penal. Organele de urmărire penală în domeniul vamal efectuează cercetarea penală şi ancheta preliminară în toate cazurile de contrabandă şi de alte infracţiuni a căror cercetare este atribuită de Codul de procedură penală competenţei organelor vamale. fie prin folosirea frauduloasă de documente vamale şi de alte documente. Dacă ţara de destinaţie a substanţelor narcotice şi psihotrope este una străină. identificarea făptuitorului ei şi punerea lui sub învinuire în conformitate cu legislaţia. de armament. pentru fiecare caz aparte. în conformitate cu acordurile bilaterale. cu excepţia armelor de vînătoare cu ţeavă lisă şi a cartuşelor la ele. Trecerea peste frontiera vamală de mărfuri. radioactive şi explozive. de contrabandă şi de alte infracţiuni care ţin de competenţa organului de urmărire penală al Serviciului Vamal. ale conducerii organului de urmărire penală în domeniul vamal şi ale procurorului. dar se emite o decizie privind aplicarea metodei livrării controlate. fie de un grup de persoane care s-au organizat pentru activitate de contrabandă. metoda livrării controlate. Ofiţerii de urmărire penală din Serviciul Vamal sînt independenţi. În scopul combaterii traficului ilicit internaţional de substanţe narcotice şi psihotrope şi al depistării persoanelor implicate în astfel de operaţiuni. . săvîrşită în proporţii mari sau deosebit de mari. toxice.

partea neacoperită din cheltuieli va fi suportată de declarant sau de persoana responsabilă de plata drepturilor de import sau de export. nu acoperă cheltuielile de comercializare a acestora efectuate de organul vamal. precum şi mărfurile şi mijloacele de transport la care s-a renunţat în folosul statului trec în proprietatea acestuia. Dacă mijloacele băneşti obţinute din comercializarea mărfurilor şi mijloacelor de transport trecute în proprietatea statului. .28. în conformitate cu legislaţia. Procedura de trecere a mărfurilor şi mijloacelor de transport în proprietatea statului este stabilită de legislaţie. precum şi procedura dispunerii de astfel de mărfuri şi mijloace de transport sînt stabilite de legislaţie. inclusiv cele care constituie obiectul infracţiunii de contrabandă şi al altor infracţiuni vamale. Evidenta si realizarea marfurilor mijloacelor de transport confiscate in vama Mărfurile şi mijloacele de transport confiscate conform prevederilor codului vamal. depozitare şi comercializare a mărfurilor şi mijloacelor de transport trecute în proprietatea statului se restituie din mijloacele băneşti obţinute din comercializarea lor. Mărfurile şi mijloacele de transport necomercializabile trecute în proprietatea statului. Cheltuielile de transport.

Aceasta se motivează prin faptul că există impedimente ce ţin de diferenţe între cadrul legislativ din cele două state la nivel de competenţe. privind cooperarea în domeniul criminalităţii transfrontaliere.M. călătorilor şi mijloacelor de transport. Este necesar de menţionat că.  intensificarea cooperării la nivel operaţional în domeniul vamal prin crearea unui cadru adecvat schimbului de date. Republica Moldova depune eforturi considerabile în vederea stabilirii unei cooperări strânse cu ţările vecine în diferite domenii. posibilităţi enorme oferă Programul investiţional regional „Facilitarea comerţului şi transportului în Europa de Sud-Est” (TTFSE). pregătirea în comun a specialiştilor. următoarele scopuri:  eliminarea obstacolelor ce stau în faţa unei cooperări internaţionale eficiente. în special prin instituirea controlului comun. semnat la Bucureşti la 26 mai 1999 (Acordul SECI). schimb de experienţă.  facilitarea investigării acţiunilor ilicite din domeniul vamal. semnat la Bucureşti la 24 aprilie 2000. există prevederi care trasează un cadru juridic pentru o viitoare cooperare în cea ce priveşte simplificarea procedurilor vamale.30. cu participarea tuturor autorităţilor şi instituţiilor care îşi desfăşoară activitatea în punctele de frontieră. deşi cadrul juridic bilateral şi multilateral de cooperare vamală permite şi încurajează realizarea unei platforme comune de acţiune.Corelatia R.  posibilitatea organizării activităţii de efectuare a controlului în comun.b). cum ar fi:  intensificarea controlului la frontiera de stat. Se urmăresc. sporirea eficacităţii controlului la frontieră şi intensificarea acţiunilor de combatere a încălcărilor legislaţiei vamale. Acordul SECI are drept obiectiv întărirea capacităţii de acţiune împotriva infracţionalităţii transfrontaliere din Europa de Sud-Est.-sprijinul reciproc în sens de prevenţie şi detectare de posibile cazuri a încălcărilor legislaţiei . Aceste prevederi stabilesc următoarele activităţi în sensul unei colaborări fructuoase. Cooperarea vamală între Republica Moldova şi România Cadrul legislativ existent are două dimensiuni:a). În acest sens. compatibilitate organizaţională etc. .  compatibilizarea sistemelor informaţionale vamale utilizate de către ambele state şi organizarea schimbului periodic de informaţie referitoare la comerţul exterior. investigarea şi combaterea infracţiunilor în domeniul vamal. Republica Moldova şi România au reprezentanţi. scopurile principale ale căruia sunt reducerea timpului de perfectare a documentelor la frontieră şi a timpului de efectuare a plăţilor. Pe lângă problematica asistenţei reciproce. iar deseori nu se efectuează de fel. reglementat prin Acordul de cooperare pentru prevenirea şi combaterea infracţionalităţii transfrontaliere. cu alte state privind armonizarea legislatiei vamale Promovarea unei politici de bună vecinătate este unul din principiile de bază al integrării în societatea europeană.aspectul bilateral. în special. în special în probleme de frontieră:  obligaţia autorităţilor vamale de a se consulta în vederea simplificării controlului vamal al mărfurilor. Acordul bilateral oferă serviciilor vamale ale ambelor state posibilitatea de a realiza următoarele activităţi de cooperare:-acordarea asistenţei administrative reciproce. precum şi accelerarea şi simplificarea trecerii frontierei. eliminarea treptată a fenomenelor corupţioniste legate de comerţul şi transportul internaţional. ţinând cont de regulile de confidenţialitate şi de protecţie a acestora. în conformitate cu standardele europene şi alte reglementări internaţionale. aplicarea în practică nu se efectuează la nivelul convenit. prin care se comit evaziuni fiscale considerabile şi se alimentează economia tenebră.  posibilitatea de a adopta măsuri de simplificare a formalităţilor vamale la frontieră în scopul desfăşurării operative şi eficiente a acestora. În acest context.  aproximarea legislaţiei naţionale la standardele internaţionale şi cele ale Uniunii Europene etc.aspectul regional. inclusiv ai autorităţilor vamale în cadrul Centrului Regional SECI pentru Combaterea Infracţionalităţii Transfrontaliere din Bucureşti (Centrul SECI).  asistenţa tehnică. Luînd în considerare obiectivul strategic comun al Republicii Moldova şi României – integrarea în structurile Uniunii Europene – putem identifica alte direcţii de colaborare vamală. reglementat prin Acordul între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul României privind cooperarea vamală şi asistenţa administrativă reciprocă pentru prevenirea. care se referă la activitatea vamală. inclusiv vamal. în conformitate cu cerinţele europene.

autorităţilor ucrainene i-a fost propusă semnarea unui Protocol adiţional la Acordul din 1997 sau încheierea unui acord nou. însă insuficient. Cadrul legislativ existent. Departamentul Vamal al Republicii Moldova şi Administraţia Serviciului Grăniceresc de Stat al Ucrainei. care permite serviciilor vamale ale ţărilor vecine să acorde asistenţă reciprocă în vederea prevenirii. semnate şi implementate.Acordul între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Ucrainei cu privire la punctele de trecere la frontiera de stat moldo-ucraineană şi simplificarea formalităţilor la trecerea frontierei de către cetăţenii care locuiesc în raioanele de frontieră. partea moldovenească a insistat în permanenţă asupra consolidării bazei juridice referitoare la instituirea controlului comun în punctele de trecere situate pe segmentul transnistrean al frontierei de stat moldo-ucrainene (din cele 7 puncte de trecere prevăzute pentru organizarea controlului în comun doar 1 este amplasat pe sectorul transnistrean al frontierei – „KuciurganPervomaisc”). trecerea simplificată a frontierei etc. Chestiunile vamale sunt reglementate prin următoarele tratate internaţionale:. cît şi în cadrul organismelor internaţionale. care specifică punctele de trecere la frontieră. statutul acestora. Acordând o atenţie deosebită implementării în deplină măsură a Acordului privind organizarea controlului în comun din 1997. Un pas concret. este mai larg. atât pe plan bilateral. care este de o importanţă majoră pentru Republica Moldova. Serviciul Vamal de Stat al Ucrainei cu privire la organizarea controlului în comun în punctele de trecere rutiere „Criva-Mamalîga”. În acest scop. în comparaţie cu cel privind cooperarea vamală moldoromână. „Larga-Kelmenţî”. 12 ianuarie 2004). Baza juridică a cooperării vamale moldo-ucrainene nu este suficientă.. investigaţiei şi combaterii încălcărilor legislaţiei vamale. Pe parcursul ultimilor ani problema securizării frontierei. în cadrul dialogului politic moldo-ucrainean şi a mecanismelor de cooperare existente. Cooperarea vamală şi transfrontalieră este unul din domeniile în care o transformare efectivă este absolut necesară şi ar fi percepută şi susţinută de către Uniunea Europeană.Cooperarea vamală între Republica Moldova şi Ucraina Republica Moldova şi Ucraina au declarat că integrarea europeană este unul din scopurile lor strategice. „Medvejia-Zelionaia”. .Acordul între Guvernul Republicii Moldova şi Cabinetul de Miniştri al Ucrainei cu privire la ajutorul reciproc şi colaborarea în domeniul vamal de la Kiev din 18 august 1999. însă acest fapt nu face relaţiile moldo-ucrainene în domeniul vamal mai puţin problematice. OMC. Proiectele Protocoalelor pentru punctele de trecere „Kuciurgan-Pervomaisc” şi „Palanca-Maiaki-Udobnoe” încă urmează a fi negociate. întru implementarea Acordului din 1997 a fost semnarea recentă a protocoalelor între Departamentul Trupelor de Grăniceri al Republicii Moldova. în vederea asigurării funcţionării teritoriului vamal unic al statului nostru. în conformitate cu cerinţele Uniunii Europene. semnat la Chişinău la 11 martie 1997. deoarece practic nu este reglementată problema securizării frontierei de stat pe segmentul transnistrean al acesteia. precum sunt UE. OSCE. „Briceni-Rossoşanî” şi „Giurgiuleşti-Reni” (Chişinău. în special prin înfiinţarea controlului comun a fost abordată în repetate rânduri.

Corelatia dreptului vamal cu alte ramuri de drept 9. Raspunderea juridica in domeniul activitatii vamale 14. Inlesnirile vamale 26. Obiectul şi metoda de reglementare a dreptului vamal 8. Organele vamale ca organe de cercetare prealabila 27. Notiunea. Subiectii dreptului vamal 12. Caracteristica si specificul legislatiei vamale 4. Procedura de solutionare a litigiilor vamale 17. in sistemul international privind activitatea vamala 30. Dreptul vamal ca o ramura complexa in sistemul de drept 6. Accizele 24. Taxa pe valoare adaugata 25.1. R. transit a marfurilor si a mijloaclor de transport 19. Reforma juridica de import. TVA. Procedura vamala privind constatarea normelor vamale 28.M. Reglemntare juridica a taxelor vamale. Tariful vamal 23. export. Noţiunea dreptului vamal. Controlul vamal 20. continutul si structura activitatii vamale 2. accize 21. Istoria dreptului vamal si a legislatiei vamale in R. Caracteristica si specificul politicii vamale 3. Raporurile juridico-vamale 10. Corelatia R. Contestatiile privind activitatea si inactiunea persoanelor cu functii de raspundere din sistemul vamal 16.M. 7. Taxele vamale 22. Evidenta si realizarea marfurilor mijloacelor de transport confiscate in vama 29. Normele juridice vamale 11. 5. Regimurile vamale ( 2 parti) 18.M. Principalele forme de activitate a organelor vamale 13. cu alte state privind armonizarea legislatiei vamale . Contraventiile administrative in domeniul activitatii vamale 15. platilor vamale.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->