P. 1
Psihologie-Experimentala

Psihologie-Experimentala

|Views: 94|Likes:
Published by Dumitru Pogolsa

More info:

Published by: Dumitru Pogolsa on Oct 20, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/27/2013

pdf

text

original

Psihologie experimentală 2009 – 2010

SINTEZE PSIHOLOGIE EXPERIMENTALĂ CURS 1. INTRODUCERE ÎN PSIHOLOGIA EXPERIMENTALĂ Domeniul Psihologiei experimentale îl constituie teoria şi practica experimentului ca metodă de cercetare activă şi eficientă. Din acestă perspectivă Nicolae Lungu consideră că psihologia experimentală serveşte metodologic orice cercetare psihologică de tip experimental (2000,15). Mihai Ani ei consideră că psihologia experimentală este o disciplină care se ocupă în primul rând de modul corect de conducere a unor studii experimentale: cum să identificăm probleme din realitate, cum să dezvoltăm ipoteze, cum să organizăm experimentul pentru a verifica ipotezele, cum să adunăm datele, să le analizăm, să le interpretăm.

DEFINI IE N. Lungu - psihologia experimentală reprezintă ansamblul principiilor, normelor şi regulilor care stau la baza organizării şi desfăşurării experimentului în psihologie, cu scopul ob inerii de date verificate asupra realită ii psihice (2000,15).

CERCETAREA EXPERIMENTALĂ ÎN PSIHOLOGIE - SCURT ISTORICLeonardo Da Vinci – 1452 - 1519 - contribu ii şi anticipări in diferite ramuri ale ştiintei realizând numeroase experimente: mecanica, hidrotehnica, optica, cosmologie, anatomie, botanica etc. Galileo Galilei - 1564 - 1642 - astronom, filosof şi fizician italian. Considerat "părinte" al ştiin ei moderne, a fost gânditorul care a deschis o eră nouă în cercetarea ştiin ifică, bazată nu numai pe observa ia directă a naturii, dar şi pe informa iile date de mijloacele tehnice de investiga ie. Bressel - astronom german - 1820, şi-a dat seama studiind senza iile vizuale, că perioada de laten ă variază de la individ la individ şi ajunge la ideea unei “ecua ii personale”. Frenologia lui F.J.Gall (1758 - 1828) - după care facultă ile unui individ ar putea fi apreciate în func ie de forma creierului său, cunoaşte un mare succes în jurul anului 1820, dar nu are decât aparen ele unei teorii ştiin ifice şi ea este respinsă de Fleurens în 1842. P.Broca (1824 - 1880) care stabileşte că piciorul celei de a treia circumvolu ii frontale a emisferei stângi constituie centrul limbajului. Pionierii metodei experimentale Ernst Heinrich Weber (1795-1878)

1

Psihologie experimentală 2009 – 2010

- A fost specialist în anatomie şi fiziologie la Leipzig, cercetările sale concentrându-se asupra senza iilor cutanate, a sim ului tactil, urmărind concret efectul activită ii musculare în estimarea greută ii obiectelor. - Weber a descoperit raporturile constante, în cazul diferitelor modalită i senzoriale, între mărimea unei stimulări şi cantitatea necesară pentru a produce o nouă stimulare. În acest fel s-a ajuns la binecunoscuta lege a lui Weber privitoare la pragurile diferen iale. Gustav Theodor Fechner (1801-1887) - a realizat primele cercetări în psihologie având în centrul lor vederea cromatică şi imaginile consecutive. După 1850 el este cel care generalizează legea lui Weber, preocupându-se de posibilitatea existen ei unor legi care să guverneze transformarea energiei fizice în corespondentul ei mental. Fechner este cel care va formula legea pragurilor diferen iale extinse şi care pune bazele psihofizicii şi psihologiei experimentale prin lucrarea din 1860 „Elemente de psihofizică”. Hermann von Helmholtz (1821-1894) - Cercetător în ştiin ele naturii şi fiziolog, a adus contibu ii remarcabile în domeniul mecanismelor vederii colorate (teoria tricromatică a vederii), în sfera fiziologiei auzului (teoria rezonan ei), dar a realizat cercetări şi asupra aten iei şi memoriei, realizând de fapt experimente de tranzi ie între fiziologie şi psihologie experimentală. - Un experiment important este cel realizat asupra timpului de reac ie, prin care a studiat viteza de propagare a impulsului nervos. Wilhelm Wundt (1832-1920) A fost discipolul lui Helmholtz, a avut o temeinică pregătire în fiziologie, dar Wundt s-a sim it atras şi de psihologie fapt pentru care publică în 1874 lucrarea „Principii de psihofiziologie”, lucrare pe care Boring o considera drept cea mai importantă carte din istoria psihologiei experimentale. - Wundt rămâne în istorie prin înfiin area primului laborator de psihologie experimentală în 1879 la Leipzig, devenit apoi primul Institut de Psihologie. Tot el este cel care a înfiin at şi prima revistă de psihologie. Hermann Ebbinghaus (1850-1909) - A studiat memoria umană, devenind celebru prin lucrarea „Despre memorie” apărută în 1885. - A mai studiat teoria culorilor, dar a revenit la procesele superioare, propunând în 1897 o metodă pentru a testa inteligen a şcolarilor.

Trecut şi actualitate în psihologia experimentală românească Eduard Gruber (1861-1896) Sus ine primul curs de psihologie experimentală la Iaşi între anii 1893-1894 În 1893 înfiin ează şi primul laborator de psihologie experimentală la Universitatea din Iaşi. Teza de doctorat „Luminozitatea specifică culorilor” publicată în 1893 de către Wundt în 1889 participă la Londra la al II-lea Congres de Psihologie Experimentală unde expune o a doua lucrare ce are în aten ie problema culorilor – mai exact aceea a audi iei colorate şi fenomenelor similare. În 1893 realizează un chestionar cu 26 de întrebări pe care îl trimite unor oameni talenta i vizual. Chestionarul a fost publicat în „Revue Psihologique” sub redac ia lui Theodule Ribot, al cărui discipol a fost în 1886. Gruber a murit însă la doar 35 de ani într-o clinică de boli nervoase.

2

Psihologie experimentală 2009 – 2010

Constantin Rădulescu-Motru (1868-1957) A lucrat la Institutul de Psihologie de la Leipzig (1891-1893) Primul curs de psihologie experimentală la Universitatea din Bucureşti în 1897 Un moment important - publicarea lucrării „Problemele psihologiei” în 1898 a început prin a fi elev şi colaborator al lui Beaunis chiar în primul an de func ionare al laboratorului de psihologie fiziologică de la Sorbona (1889-1890). Înfiin ează în 1906 Laboratorul de psihologie experimentală al Universită ii din Bucureşti. Dintre lucrările sale amintim: „Problemele psihologiei” (1908); „Puterea sufletească” (1930); „Psihologia

„Despre suflet” (1899); poporului Român” (1937).

Nicolae Vaschide (1873-1907) În 1895 sus ine examenul de licen ă în psihologie cu o teză despre senza iile vizuale În acelaşi an el a audiat cursurile lui Alfred Binet inute la Universitatea din Bucureşti. În toamna aceluiaşi an Vaschide pleacă la Paris fiind invitat de Binet pentru a lucra în laboratorul acestuia ca ataşat. Din acel moment şi până la sfârşitul scurtei sale vie i, Vaschide a rămas în Fran a. A realizat numeroase cercetări singur sau în colaborare, a publicat 200 de studii dintre care 14 căr i. Între acestea 18 studii au fost realizate împreună cu Binet şi au apărut după 1897 în L’Annee psychologique. Împreună cu M. T. Holban a editat o revistă în care a publicat studiul său „Psihologia individuală” (1907).

Florian Ştefănescu-Goangă (1881-1958) A fost elevul lui Wundt în al cărui laborator a elaborat, la Leipzig, teza de doctorat - lucrare de psihologie experimentală publicată în revista lui Wundt în 1911. realizarea cea mai de pre a lui rămâne „Şcoala psihologică de la Cluj”, echipa de cercetători pe care i-a format şi care vor continua dezvolatarea psihologiei experimentale. A fost partizan al psihologiei biologice, a ini iat şi condus începuturile mişcării de selec ie şi orientare profesională (1929), diagnosticarea inteligen ei (1940). A creat la Cluj Revista de Psihologie (1938-1949) la care au publicat şi psihologi ca H. Pieron, S.N. Allport, C.E. Spearman ca şi psihologi români: N. Mărgineanu, Al. Roşca. Dintre lucrările sale: „Selec ia capacită ilor şi orientarea profesională” (1928), „Măsurarea inteligen ei”(1940,1945).

Gheorghe Zapan (1897-1976) - psiholog - timp de peste 40 de ani a func ionat în calitate de profesor de psihologie experimentală la Universitatea din Bucureşti. Contribu iile sale: peste 100 de studii şi articole, modele experimentale în vederea unei bune şi rapide depistări şi aprecieri a aptitudinilor şi intereselor elevilor pentru diferite profesiuni etc. Alexandru Roşca (1907-1996) Metodologie si tehnici experimentale in psihologie. Bucuresti: editura stiintifica (1971). - profesor la catedra de psihologie a Universită ii Babeş-Bolyai din Cluj –Napoca, şi-a concentrat activitatea didactică şi de cercetare ştiin ifică pe problematica psihologiei experimentale, psihologiei învă ării şi creativită ii. - În perioada anilor 1930-1945 a elaborat o serie de lucrări printre care „Măsurarea inteligen ei şi debilitatea mintală” (1930); „Motivele ac iunilor umane” (1943).

3

Psihologie experimentală 2009 – 2010

CURS 2. TIPOLOGIA EXPERIMENTELOR

EXPERIMENTUL - DEFINI II Dic ionarul de Psihologie al lui Paul Popescu-Neveanu defineşte experimentul ca fiind metodă fundamentală de cercetare ştiin ifică având ca opera ie centrală disocierea factorilor: „separarea factorilor care condi ionează apari ia unui fenomen dat şi studierea consecin elor fiecăruia asupra respectivului fenomen prin neutralizarea celorlal i, astfel discriminându-se între factorii reali şi cei aparen i, ajungându-se la esen a fenomenului ” (1978, 254-255).

Dic ionarul coordonat de Ursula Şchiopu prezintă experimentul ca o „metodă fundamentală prin care cunoaşterea este probabilă şi devine din ipoteză - adevăr verificat ceea ce permite progresul ştiin ific” (1997, 278).

Leon Festinger consideră că „experimentul constă în observarea şi măsurarea efectelor manipulării unor variabile independente asupra variabilelor dependente într-o situa ie în care ac iunea altor factori (prezen i efectiv, dar străini studiului) este redusă la minimum” (Festinger şi Katz după Hohn şi Vârgă, 2000,13). Pornind de aici S. Chelcea precizează faptul că experimentul psihosociologic în ştiin ele socio-umane constă în „analiza efectelor unor variabile independente asupra variabilelor dependente înt-o situa ie controlată, cu scopul verificării ipotezelor cauzale” (Chelcea, 2004, 433).

Criteriile pentru delimitarea tipurilor de experimente în psihologie sunt foarte variate: după mediul în care se realizează experimentul acesta poate fi de natural, teren sau de laborator; după modul de manipulare a variabilelor - experimente necontrolate, ex-post-facto, experimente sub observa ie controlată etc; după numărul grupelor experimentale pot exista experimente cu un singur grup, două, trei sau patru grupuri etc..

-

Cele mai cunoscute tipuri de experimente sunt: 1. Experimentul natural. - Are loc acolo unde participan ii la experiment îşi desfăşoară de obicei activitatea. - este dificil întucât este greu de realizat controlul tuturor variabilelor. - punctul forte este dat de şansa de a realiza o cercetare într-un mediu natural, în care omului nu i se impun condi ii artificiale, ci doar i se cere consim ământul de a fi actor în cadrul experimentului. - permite cercetătorului să observe situa ia înainte şi după producerea unei schimbări determinate de apari ia unui factor natural accidental sau de o combina ie specifică de factori obişnui i (naturali sau sociali). O variantă a acestui tip de experiment este experimentul psihopedagogic care vizează componentele psihologice ale mediului şcolar. 2. Experimentul de laborator. Aşa cum arată şi numele său se desfăşoară în condi ii de laborator; în acest cadru se poate asigura un control riguros al variabilelor implicate în experiment.

4

Psihologie experimentală 2009 – 2010

inerea sub control a variabilelor, manipularea lor fină, măsurarea exactă oferite de experimentul de laborator nu ar fi posibile în afara unei situa ii artificiale, de izolare fa ă de factorii aleatori. Avantajele experimentului de laborator pe care le enumeră Elliot Aronson şi J. Merrill Carlsmith sunt: posibilitatea de a pune în eviden ă fără ambiguitate cauzalitatea, un mai bun control asupra variabilelor externe şi posibilitatea de explorare a dimensiunilor şi parametrilor variabilelor complexe Prezen a cercetătorului în situa ia experimentală sporeşte şi mai mult gradul de artificialitate a experimentului de laborator: - Aşa cum arăta psihologul social Robert Rosenthal (1969), experimentatorul comite uneori erori de observare, alteori falsifică, prin omiterea unor date, rezultatele experimentelor şi modifică răspunsurile subiec ilor, ob inând un comportament conform cu ipotezele sale. Acest fenomen este cunoscut sub numele de efectul Rosenthal. - efectul Pygmalion - aşteptările profesorilor fa ă de elevi (pe care îi „etichetează” disciplina i sau indisciplina i) influen ează modul în care sunt aprecia i (mai degrabă după eticheta ce le-a fost atribuită decât după comportamentul lor efectiv). 3. Experimentul invocat (ex post facto) este acel experiment în care variabila independentă nu este provocată de cercetător (este non-experimentală) şi în aceste situa ii cercetătorul studiază doar efectul acesteia asupra comportamentului, organismului uman, mediului etc.. Experimentele invocate (ex-post-facto) au fost divizate în două categorii: a) pornind de la observa ia că uneori cercetătorul cunoaşte numărul şi situa ia celor care au suferit ac iunea unui factor (ex-post-facto cauză-efect), b) iar alteori nu se cunoaşte acest număr, dar se ştiu numărul şi situa ia celor care prezintă efectul ac iunii respectivului factor (ex-post-facto efect-cauză). 4. Experimentul de teren, definit ca „cercetare bazată pe cunoştin e teoretice, în care experimentatorul manevrează o variabilă independentă într-o situa ie socială reală în vederea verificării unei ipoteze" (French apud Chelcea, 2004, 464), elimină dificultă ile legate de artificialitatea experimentului de laborator. - Subiec ii sunt observa i în condi iile naturale ale existentei lor, - variabilele independente au caracteristici reale, - experimentatorul, de cele mai multe ori, nu influen ează prin prezenta sa situa ia experimentală, - motivarea participării subiec ilor este în întregime determinată de situa ia socială reală. - Experimentul de teren păstrează o caracteristică definitorie „manevrarea variabilelor". Cercetătorul introduce un factor experimental în situa ia socială pe care o studiază şi alege situa ia de studiu fără a încerca să o modifice. - se observă şi se înregistrează reac iile persoanelor în situa ii reale. 5. Experimentul func ional - urmăreşte covaria ia sistematică dintre variabila independentă şi cea dependentă stabilind în final rela ia func ională dintre acestea (de ex: grade diferite de căldură). 6. Experimentul factorial presupune alegerea a doar două valori ale variabilei independente (de pildă prezen a sau absen a zgomotului) şi urmăreşte efectul acestora asupra variabilei dependente (capacitatea de memorare). Rela ia este factorială pentru că identifică factorul care influen ează comportamentul participantului la experiment. 7. Experimentul de confirmare (provocat). Este un experiment clasic în care fenomenele sunt provocate în condi ii controlate pentru a verifica ipoteza de cercetare, ac ionându-se în mod deliberat asupra elementului studiat (experimentul lui Zimbardo - Stanford).

5

B. 6 . o etapă ini ială a demersului ştiin ific care declanşează proceduri specifice de căutare (observa ie sau experiment). energie termică etc. Este o atitudine individuală care determină sensul unei alegeri (Piéron apud Clinciu. să fie verosimilă. stimuli simbolici sau cu semnifica ie socială (obiecte. Hohn recomandă ca V.) sau stimul (condi ia de stimulare). cuvinte.Psihologie experimentală 2009 – 2010 CURS 3.). o ipoteză este şi o strategie adoptată cu scopul de a rezolva o anumită problemă. Ipoteza este „o propozi ie supusă verificării prin proba faptelor” (Richelle). Cum se naşte o ipoteză de cercetare? Houser identifică trei surse ale ipotezelor: experien a personală. Astfel. Din perspectiva cognitivistă.Factorii manipula i de experimentator pentru determinarea unui comportament experimental (modelat) compun variabila independentă (V. pot fi utiliza i în condi ia de stimulare: diferi i excitan i senzoriali şi modificările parametrilor fizici ai acestora (oscila ii acustice. 14). 2004. Deoarece ipotezele generale nu sunt direct verificabile.I. să fie economică (parcimonioasă). să vizeze o posibilitate mai mare de consecin e. O a treia etapă este cea în care ipotezele de cercetare sunt puse la probă prin intermediul aparatului statistic • • • Pentru ca o ipoteză să fie considerată bună. să poată fi manipulată). Etape: În prima etapă se emit ipoteze generale. persoane. VARIABILE DE CERCETARE VARIABILA INDEPENDENTĂ . IPOTEZELE DE CERCETARE • • • • Ce este o ipoteză? „Orice afirma ie. să fie pe cât posibil cantitativă (să se poată lucra cu ea. el trebuie să le opera ionalizeze pentru a deveni ipoteze de cercetare. ea trebuie să respecte anumite cerin e: să fie verificabilă. PROBLEMATICA DESIGN-ULUI EXPERIMENTAL A. 14). propozi ie sau presupunere care serveşte drept tentativă în explicarea anumitor fapte” (Reber apud Clinciu. în armonie cu alte ipoteze din acelaşi domeniu. cercetările anterioare şi teoria ştiin ifică.). rela ii etc. o generalizare mai largă a datelor şi concluziilor ob inute. testabilă. să fie exprimată sub formă cantitativă sau să fie susceptibilă de o cuantificare convenabilă. 2004.I. M.

Psihologie experimentală 2009 – 2010 O categorie distinctă de V. 7 .D.I. Un bun experiment presupune ca variabila dependentă să satisfacă anumite condi ii: să fie sensibilă la varia iile variabilei independente. sunt cele legate de subiect numite variabile invocate sau etichetă: -sex.Are.Factorul determinat de condi ia de stimulare şi vizat de experiment poartă denumirea de variabilă dependentă (V.: prin manipularea stimulului manipularea contextului manipularea consemnului: . ocupa ia. prezentare cât mai neutră. care să absoarbă întreaga aten ie a participan ilor.D.folosirea raportului fals folosirea "complicilor” manipularea nivelului de stres manipularea unor indicatori fiziologici 1) 2) 3) 4) 5) 6) Controlul "variabilei experimentator” prin: oferirea a cât mai pu ine indicii subiec ilor. presupune ca to i subiec ii să experimenteze aceeaşi manevră. Pot fi atât calitative cât şi cantitative.I. la rândul ei. . Modalită i de manipulare a V. Tehnici ce s-au impus tot mai mult: grupul de control (lotul martor) şi utilizarea efectului placebo ( folosit larg în studiul dependen ei de droguri.vârsta. culoare. dar fără substan ă activă. . Aceasta este de fapt întreaga modificare comportamentală din care noi extragem una. amabilă.IQ. . uniforme şi repetitive până la strategiile de decizie.Rela ia dintre variabila independentă şi cea dependentă este de cauză-efect. de la reac iile simple. cafea.). . două aspecte mai relevante care vor fi etichetate ca V. construirea de experimente realmente interesante. medicamente. . Variabila etichetă este o valoare care reflectă caracteristicile naturale ale subiec ilor. să fie uşor de măsurat sau de determinat (pentru că ea poate fi cantitativă sau calitativă). substan e chimice. Def: În situa iile experimentale variabila etichetă este de fapt un criteriu de selec ie a subiec ilor şi nu poate fi manipulată de către experimentator. VARIABILA DEPENDENTĂ . mod de prezentare. ceea ce dă naştere aceloraşi expectan e. În psihofarmacologie se folosesc două tipuri de experimente placebo: simplu orb (repartizarea substan ei active şi a substan ei placebo se face fără ştirea subiec ilor) şi dublu orb (se face fără ştirea subiec ilor şi fără ştirea medicului sau a farmacistului). alcool. să fie bine definită. fără aprecieri valorice.pregătirea profesională. aspect. celălalt cu ceva identic ca formă. dar distantă a informa iilor. grade diferite de complexitate.constitu ia corporală. . unul din grupuri fiind tratat cu substan a activă.

Pentru standardizarea instruc iunilor verbale. presiunea sanguină. Controlul variabilei dependente trebuie să ne asigure că răspunsurile subiectului reflectă variabila independentă şi nu experien a subiectului. 2004). Aceste efecte pot fi par ial compensate prin contrabalansare. timpul de reac ie. Pentru a le neutraliza efectele. protejate acustic sau/şi electrostatic uneori. Factorii cunoscu i că pot influen a comportamentul subiectului se numesc relevan i. să denatureze V. fiind plasat în cabine cu vedere unilaterală ( „one way screen"). 8 . Cea mai importantă caracteristică a VD este. nu pot fi deduse direct (anxietatea. adică efectele ei să fie statornice în timp şi nu episodice. care arată că în condi ii identice. b) Men inerea constantă a variabilelor străine identificate (dacă nu au putut fi eliminate). sentimente etc. emo ii. Variabilele străine Sunt acele variabile. subiectul este izolat şi de prezen a nemijlocită a experimentatorului. CONTROLUL VARIABILELOR Cum s-a văzut. Pentru aceasta: atitudinea experimentatorului. trebuie să fie egale pentru to i subiec ii examina i.Psihologie experimentală 2009 – 2010 să fie fiabilă. instruc iunile sale. în experimentul dat. experimentatorul se poate folosi de casetofon sau de învă area lor pe de rost cu o gestică şi expresivitate identică la redare. Variabila dependentă este abordabilă cel mai adesea prin observarea şi măsurarea directă a comportamentului studiat. ziua/ ora desfăşurării experimentului etc. reflexul fotopupilar şi dilatarea pupilei. conductibilitatea electrică a pielii. În cazul experimentului cu mai multe probe trebuie avute în vedere: efectele de ordine (pozi ia în secven ă a probei) şi cele de prelungire (experien a subiectului cu o anumită probă modifică performan a la cele următoare). stabilitatea. teama. sarcina dată subiectului. după cum urmează: a) Izolarea subiectului în încăperi speciale (în experimentul de laborator) cu iluminare controlabilă. după Mihai Ani ei. modalitatea uzuală este măsurarea unor parametri externi presupuşi a avea legătură cu aceştia: rata respira iei. repetarea experimentului dă aceleaşi scoruri ale variabilelor dependente. frecven a ritmului cardiac etc. fluctuante (Radu apud Clinciu. ca şi cele măsurate anterior. atunci când este posibil. locul. reprezentată de personalitatea subiectului (motiva ie. Deoarece procesele interne. cercetătorul are la îndemână unele procedee de eliminare şi control al lor. nu influen ează răspunsurile se numesc factori irelevan i. Cei despre care se ştie că. influen ele mediului sau ale experimentatorului.). atitudini. factori care s-ar putea să influen eze. succesiunea stimulilor. ce definesc variabila independentă. Modificările variabilei independente se reflectă în varia iile răspunsului prin medierea variabilei intermediare (Hebb). variabilele străine pot falsifica rezultatele experimentului. nivelul de stres). concentrarea.D. experien a.

Psihologie experimentală 2009 – 2010 c) Balansarea efectelor variabilelor străine pentru a avea efecte similare atât la grupul experimental. Execu ia propriu-zisă (aplicare) D. Alegerea problemei.variabila independentă 9 .Alegerea variabilelor . B. Când alegem o problemă este bine să luăm în calcul câteva aspecte: limita de timp. varia ii ale luminii. dacă nu se iau măsuri speciale de precau ie. Concluziile A. C. B. Planificarea design-ului cercetării C. Interpretarea datelor ob inute E. • pregătirea subiec ilor la ambele grupuri • profesii etc. d) Contrabalansarea sau rota ia se foloseşte pentru neutralizarea ordinii de prezentare. Alegerea problemei. cât şi la cel de control: • vârsta. • sexul. Logica de bază într-un design experimental Design-ul cercetării poate fi văzut ca: o structură a cercetării sau un liant al variatelor elemente presupuse de un proiect de cercetare. sublimare.variabila dependentă . e) Selec ia întâmplătoare a subiec ilor f) Eliminarea variabilelor străine cum ar fi: fluctua ii ale nivelului zgomotului. Fiecare investiga ie necesită câ iva paşi: A. dificultatea proiectului. Aici factorii variabilei intermediare (care in de subiect şi de personalitatea sa) pot exercita un efect de modificare a răspunsurilor (prin mascare. Planificarea design-ului cercetării presupune: . efectele oboselii etc. faptul de a avea sau nu subiec i pentru experiment. g) Controlul variabilei răspuns (dependente) Identificarea variabilei dependente din ansamblul determinărilor reale şi re inerea numai a acelor componente despre care suntem siguri că sunt răspunsuri la condi ia de stimulare reprezintă o problemă deosebită pentru cercetarea experimentală. deturnare şi falsificare). dacă avem echipamentul necesar relevan a datelor ob inute.

modul în care acestea sunt construite e simbolizat printr-o literă plasată la începutul fiecărei linii (grup). Grupuri . a.experiment sau non-experiment . Concluziile Elementele unui design de cercetare: Observa ii sau măsurători (simbolizate prin „O”) .dispozitive de administrat stimuli. procedura utilizată.cronometre.aparate de înregistrare audio-video. femei. X2 etc.) sunt aleşi în func ie de ipoteza b.aparate de măsură etc. . Interpretarea datelor ob inute E. C. Interven ii sau programe (simbolizate prin „X”) . Principalele tipuri de construc ii ale grupurilor sunt: R = randomizare (selec ie aleatoare) N = grupuri non-echivalente C = balansare (grupuri similare ca structură) Timpul Acesta este reprezentat printr-o săgeată trasată de la stânga la dreapta - - - Exemplu: 10 . . maniera de colectare a datelor. subiec ii ce vor participa la experiment (copii.probe psihologice..Pot fi interven ii simple sau pot fi complexe .(grupul de control) . animale etc.instrumente cu itemi multipli sau o baterie de teste sau măsurători aplicate . tineri.Alegerea metodei .computere. .unii cercetători folosesc X+ (interven ia) şi X. instrumentarea experimentală Toate mijloacele tehnice: .sau dacă studiul va avea loc în laborator sau va fi natural.pentru a diferen ia interven iile folosim X1. - c. bărba i. . Execu ia propriu-zisă (aplicare) D.Psihologie experimentală 2009 – 2010 .. . O 2 etc. pretestarea instrumentelor alese pe un lot de subiec i foarte asemănător cu cei introduşi în experimentul propriu-zis.Dacă dorim să diferen iem măsurătorile folosim O 1.

Design experimental comparat pe grupuri randomizate cu măsurare pretest şi posttest.Psihologie experimentală 2009 – 2010 Fig. 1. 11 . O reprezintă etapele măsurării R indică selec ia aleatoare a grupurilor X reprezintă interven ia R O 1 X O2 R O1 O2 Timp - alinierea verticală arată că testul şi posttestul sunt măsurate în acelaşi timp avem două linii – câte una pentru fiecare grup.

1.Psihologie experimentală 2009 – 2010 TIPURI DE DESIGN Fig. Clasificarea design-urilor Este folosită selec ia aleatoare? Da Nu Experiment real (randomizat) Există un grup de control sau măsurări multiple? Nu Da Non-experiment Cvasi-experiment Numai posttest Experiment randomizat Pretest – posttest Grupuri non – echivalente Cvasi – experiment Numai posttest Non – experiment R R X O O N N O X O O O X O 12 .

o singură dată.. Design-ul de tip pretest-posttest O1 X O2 2.Psihologie experimentală 2009 – 2010 DESIGN-URI NON – EXPERIMENTALE Există trei grupuri de design-uri de bază ce pot fi extinse la forme mai complexe pentru un singur grup. Design-ul corela ional ..Este un design pur observa ional a. Design longitudinal cu măsurări multiple – implică două sau mai multe măsurători ale variabilelor într-un studiu asupra aceluiaşi grup de subiec i. Structura design-ului este: O (unde O reprezintă toate observa iile asupra tuturor variabilelor) b. Design-ul cross-sec ional – toate măsurătorile sunt luate în acelaşi moment. Design-ul de tip serii întrerupte Exemple: a) Design pre-posttest cu mai mult de două măsurători X O4 O5 O6 O1 O 2 O 3 b) O1 Design pretest cu postest multiplu X O2 O3 O4 3.n reprezintă măsurări ale tuturor variabilelor 13 .. Structura design-ului este: O1 O2 O3 . 1. On unde O1..

R Xn O1 3. R X O R O 2..Psihologie experimentală 2009 – 2010 DESIGN-URI EXPERIMENTALE 1.. Design-ul de tip Solomon R R R R O1 O1 X X O2 O2 O O 4... Design-ul cu schimbarea grupurilor R R O O X O O X O O Este considerat unul dintre cele mai puternice design-uri experimentale... Design experimental cu mai multe grupuri R X1 O1 R X2 O1 . Design-ul ex-post-facto C C X1 O1 X2 O1 14 . 5...... Design experimental cu două grupuri Este unul dintre cele mai simple tipuri de design experimental – posttest cu două grupuri randomizate........

La intersec ia axelor se află valoarea 0 (zero).Psihologie experimentală 2009 – 2010 Caracteristicile unui bun design experimental . Discutarea din punct de vedere teoretic a datelor ob inute Chelcea recomandă unul dintre tipurile de elaborare: 1. bazat pe opozi ie (aspecte negative / aspecte pozitive). • În caz de nevoie explica iile suplimentare se trec imediat sub titlu sau la subsolul tabelului.Histograma dă o reprezentare exactă a numărului de cazuri din fiecare clasă. În caz de nevoie se poate insera şi o legendă cu explica ii suplimentare.Citirea graficelor se face de la stânga la dreapta. se recomandă gruparea lor. 2. CURS 4. • Dacă cifrele de prezentat în tabele sunt foarte lungi. RAPORTUL DE CERCETARE EXPERIMENTALĂ PRELUCRAREA CANTITATIVĂ A DATELOR EXPERIMENTALE Considera ii privind construc ia şi utilizarea graficelor . analitic (descompunerea în subprobleme). 15 . . . . 4. • Tabelele nu se vor înghesui.Graficele vor fi numerotate şi vor purta câte un titlu în partea de jos. pe ra ionament deductiv / inductiv (de la general la particular sau de la particular la general).Unită ile experimentale trebuie să fie grupate pentru a controla sau balansa sursele de varia ie exterioară.Design-ul experimental trebuie să fie cât mai simplu în raport cu obiectivele studiului. 3.Cele două axe rectangulare vor purta câte o etichetă.Resursele disponibile pentru realizarea unui studiu experimental trebuie utilizate eficient. • Liniile şi coloanele tabelului trebuie aşezate în ordine logică pentru a facilita efectuarea de compara ii. iar pe scala verticală de jos în sus. sintetic. denumirea a ceea ce reprezintă. .lă ime să fie de 3/5. pe ra ionament cauzal (identificarea lan urilor explicative). Utilizarea tabelelor Câteva reguli generale de alcătuire a tabelelor: • Tabelele trebuie să con ină în partea stângă sus un număr de identificare şi un titlu de prezentare.Reperele scalelor se fixează arbitrar.Trebuie utilizat un număr adecvat de repetări. Din punct de vedere estetic. Pe scala orizontală (abscisă). precis. Recomandări la construc ia graficelor: . valorile trebuie să crească de la stânga spre dreapta.Experimentul trebuie să faciliteze estimarea corectă a erorilor experimentale la nivelul unită ilor experimentului. dar nu se vor lăsa nici spa ii excesive. se recomandă ca raportul înâl ime . . . . Exemplu: 29673584 se va trece 29 673 584. clar.

concluziile şi implica iile cele mai relevante ale studiului. b) Trecerea în revistă a literaturii de specialitate cu referire la tema cercetată.conform standardelor de redactare precizate de către editor: se prevăd în jur de100-120 de cuvinte. prin care cercetătorul are o contribu ie originală. interpretarea teoretică a rezultatelor. Să acordăm aten ie detaliilor. bazat pe ra ionamentul dialectic (teza. prin reducere la absurd (relevând consecin ele inexisten ei elementului analizat).nu necesită să fie intitulată . incluzând informa iile utile pentru verificarea rezultatelor printr-o nouă cercetare. Să includem cât mai multe materiale de ultimă oră.exact. Să orientăm informa iile ob inute prin trecerea în revistă a literaturii de specialitate. Să încercăm să fim reflexivi. Descrierea design-ului cercetării dacă ne adresăm specialiştilor. Să fim analitici. e) O discu ie asupra datelor relevante în cercetare. Rezumatul Un bun rezumat trebuie să fie: . care tratează aspectele negative / sinteza. care vizează aspectele pozitive / antiteza. în care se prezintă stadiul de cunoaştere a problemei investigate. la diateza activă şi folosind verbele la timpul prezent. 6. vom discuta mai ales semnifica ia datelor. evaluănd fenomenul studiat) Schema de organizare a lucrării Paşi obligatorii: a) O introducere. rezumatul trebuie să con ină tezele. c) Descrierea design-ului şi a modului de desfăşurare a investiga iei. evaluativi şi critici fa ă de literatura consultată.coeren ă: scris cu claritate. Introducerea . rezultatele. Să dăm citate şi exemple pentru a justifica evaluările şi analizele făcute. verbele la timpul trecut se vor utiliza numai la descrierea modului de manipulare a variabilelor.suficient de cuprinzător. vom sublinia noutatea şi caracterul aplicativ al rezultatelor cercetării. Dacă redactăm materialul pentru publicare într-o revistă de specialitate. . deşi concis.Psihologie experimentală 2009 – 2010 5. . . a metodelor care au condus la rezultatele studiului. d) Prezentarea datelor. 16 . cunoaşterea în detaliu a metodologiei cercetării este de un interes major.întrebările la care trebuie să răspundă o bună introducere: • Care este problema studiată? • Care sunt ipotezele referitoare la această problemă? • Ce implica ii teoretice are studiul realizat şi cum va influen a el cunoaşterea în domeniu? • Care sunt enun urile testate şi cum au fost derivate concluziile? Literatura consultată „Să identificăm şi să discutăm studiile cele mai relevante in legătură cu tema ce ne preocupă.

Tehnici psihofiziologice în psihologia experimentală Încă de la începuturile psihologiei experimentale înregistrarea indicatorilor neurovegetativi ai comportamentului a intrat în tradi ia sa. procedura) 5. Metoda (subiec i. afilierea 2. ce pot fi înregistrate cu aparatura men ionată. în cazul abordărilor cantitative: datele şi metodele statistice de prelucrare a lor. autorul. Referin e bibliografice CURS 5. În acest sens psihologul trebuie să cunoască modul de montare şi evident de utilizare a acestor aparate în vederea culegerii semnalelor şi nu în ultimul rând semnifica ia lor în cadrul cercetării ini iate. Experimentul urmăreşte varia iile sistematice ale comportamentului ca efect al modificării variabilei stimul (independente). O cercetarea experimentală are precizie şi consisten ă ridicată dacă modificările parametrilor neurovegetativi sunt puşi în corela ie cu varia iile comportamentale. a pus bazele scientizării psihologiei.Psihologie experimentală 2009 – 2010 Analiza datelor . circulatorii etc. Lungu precizează faptul că implicit se produc şi varia ii ale factorilor organici care sus in comportamentul subiectului. Revista literaturii. INSTRUMENTE ŞI TEHNICI DE INVESTIGARE Aşa cum se ştie. Ca atare. Rezultate 6.constituie cea mai mare parte dintr-un raport de cercetare. problema şi ipoteza ce va fi testată 4. N. fragmente autobiografice. În laboratoarele înfiin ate după 1879 se utilizau tehnici psihometrice şi determinări psihifiziologice dintre cele mai variate. introducerea metodei experimentale în studiul activită ii psihice. Lungu dă ca 17 . 34). în faza ini ială după modelul fizicii – ştiin ă eminamente experimentală. în cazul studiilor calitative: se vor insera în propor ii convenabile răspunsurile persoanelor intervievate. Titlul. - Componentele unui raport de cercetare (formatul APA) 1. Referitor la punerea în eviden ă a modificărilor neurovegetative aceasta se face prin intermediul unor aparaturi speciale de captare şi transformare a lor în unită i de măsură accesibile cercetătorului. unele nefiindu-i accesibile psihologului şi necesitând o pregătire medicală (aşa cum este de pildă recoltarea probelor biologice şi analiza lor). Discu ii (şi uneori rezumatul) 7. Abstractul 3. METODE. Începuturile psihologiei experimentale îşi au rădăcinile în încercările fiziologilor de a raporta datele de fiziologie a organelor de sim la structura fizico-energetică a stimulen ilor. Stabilirea raporturilor cantitative dintre excita ie şi senza ie trebuie să ină seama şi de trăirea subiectivă. varia ii exprimate prin modificări respiratorii. care nu putea fi cuprinsă în aria de preocupări a cercetării fiziologice. Tehnicile de înregistrare a variabilelor dependente sunt variate şi au diferite grade de dificultate. Nicolae Lungu precizează faptul că psihologul se va limita la înregistrarea unor variabile psihofiziologoce a căror tehnică de captare este netraumatizantă pentru participantul la experiment (2000. comentarii ale martorilor oculari etc. în care măsurarea pragurilor senzoriale şi a timpului de reac ie ocupa un loc însemnat. Aşadar este necesară cunoaşterea acestor varia ii concomitente (comportamentale şi neurovegetative) ca rezultat al ac iunii variabilei independente. ce reprezintă de altfel o componentă esen ială a senza iei. aparate şi materiale.

Pot fi comparate de asemenea rezultatele ob inute în astfel de situa ii cu cele din situa ii obişnuite. ori cu starea lui de sănătate sau boală“(2000. parametru foarte important. Clinciu precizează că EEG este o sursă de informare cu privire la starea de func ionare a creierului în stare de sănătate sau de boală. după 1950). Ritmul respirator: 16-18 respira ii/minut este registrul normal de func ionare al aparatului respirator 19-20 respira ii/minut – accelerare a ritmului respirator ce poate surveni la schimbări afectiv-emo ionale sau psihofiziologice minore sau medii. Pneumografia Este o măsură simplă. ce se poate rezolva printr-un aport crescut de oxigen. Totuşi. EMG – electromiograma “Eviden iază în mod similar. peste 20 respira ii/minut . a lui Thorndike. semnalează un dezechilibru neurovegetativ amplu. encefalograma are la om patru tipuri de unde: alfa. Trebuie precizat faptul că parametrii neurofiziologici sunt direct observabili în desfăşurarea proceselor afective.tahipneea arată o stare de alertă. Marinescu. regimul de func ionare a muşchilor stria i (tonusul muscular). Voiculescu şi Steriade (apud Lungu) arată că. chiar de panică sau alarmă. teta şi delta. în mod obişnuit. Cel mai interesant traseu EEG la om îl au însă undele alfa care caracterizează starea de relaxare mintală şi senzorială (starea de veghe. durată. Tehnica EEG a fost utilzată în cercetările sale şi de neurologul român Gh. EKG – electrocardiograma. 78). fa ă de cei cu frecven e mai înalte. În psihologia experimentală înregistrarea acestor biocuren i şi reproducerea lor pe osciloscoape special construite pot fi foarte utile prin asociere cu tehnicile de relaxare bazate pe bio-feedback (legea efectului. volum) cu nivelul performan elor din timpul efectuării unei sarcini ce presupune o încărcătură afectivă ridicată şi ca atare multă tensiune (examene. Permite înregistrarea biopoten ialelor generate de pulsa iile inimii. Tensiunea arterială (TA) 18 . dar în repaus total). “activitatea bioelectrică a unor popula ii neuronale având o anumită dinamică odată cu vârsta. analiza tehnicilor psihofiziologice să fie facută în capitolul despre afectivitate. ca în multe tratate de psihologie experimentală. prin înregistrarea biocuren ilor cu care este asociată activitatea musculară. rigiditatea în mişcări) se asociază deseori cu tensiunea nervoasă. dar şi cu starea de vigilitate a creierului (de unde utilizarea extensivă a EEG-ului pentru studiul somnului. circulatorii sau sudorale (intensitate. Tensiunea musculară (starea de crispare. 36).Psihologie experimentală 2009 – 2010 exemplu corelarea modificărilor respiratorii. de unde valoarea diagnostică ridicată pentru studiul comportamentului expresiv” (Clinciu. concursuri). beta. însă cel care a demonstrat posibilitatea culegerii direct de pe scalp a biocuren ilor cerebrali a fost psihiatrul german Hans Berger în 1929 (în lucrarea sa “Aspura encefalogramei la om ”). accesibilă şi utilă a ratei respira iei deoarece aportul de oxigen furnizat prin respira ie este dependent atât de regimul de efort al corpului uman cât şi de prezen a unor evenimente încărcate emo ional. 78). mai ales după pareze sau paralizii. fapt ce a determinat. implicată în aşanumita condi ionare operantă). Ei precizează faptul că undele teta şi delta au un ritm mai lent decât primele două şi caracterizează activitatea electrică a creierului din anumite regiuni. S-a constatat că persoanele cu frecven ă mai scăzută a ritmului alfa au ritmuri mai lente în rezolvarea de probleme. Lungu este de părere că stabilirea unor corela ii riguroase nu se poate supune unor legită i absolute (2000. 2000. Indicatori fiziologici EEG – electroencefalograma Producerea de poten iale electrice de către creier era cunoscută încă înainte de anul 1900.

fie disfunc ii ale aparatului cardiac în sine. ce pot fi puse în legătură cu activitatea sistemului nervos simpatic“ (idem. cu o suprafa ă de 2 cm2 din argint. între 80-100 pulsa ii/minut . “Apari ia şi impunerea poligrafului. dar totodată se poate măsura şi cu mâna apăsând o arteră la nivelul încheieturii mâinii. fiind un indicator al gradului de activare” (Clinciu. recolta i prin canalele poligrafului. 82-83). Roşca (1971. 19 . dintre care unele sunt neutre. dând în consecin ă răspunsuri electrice mai ample. 82). avându-se grijă ca presiunea să fie constantă şi continuă. 2000. este locul ideal de amplasare a electrozilor).Psihologie experimentală 2009 – 2010 Valorile presiunii sistolice şi diastolice au relevan ă pentru specialistul în cardiologie. reflectând echilibrul neurovegetativ bun. ci şi cu mari fluctua ii ale dispozi iilor interne. care creşte conductibilitatea ei electrică. mult utilizat în studiul comportamentului simulat. în care se urmăresc răspunsurile electrodermale la liste de cuvinte. între 100-160 pulsa ii/minut – aceasta indică un regim de func ionare foarte modificat. sub medie. Pot fi utiliza i diferi i stimuli (zgomot brusc şi puternic. peste 160 de pulsa ii/minut pot apărea fie în cardiopatii cronice. RED reflectă nu numai tipul de trăire afectivă. 300): subiectul stă comod. dar mai ales intensitatea acesteia. Şi un electroencefalograf obişnuit poate fi adaptat pentru înregistrarea reac iilor electrodermale. le dă Al.tendin a de accelerare a activită ii cardiace. Valoarea obişnuită a rezisten ei electrice a pielii de 10 mho (100 de ohmi) suferă varia ii importante. cu spatele spre aparat. fie la persoane extrem de emotive. plumb sau zinc. Reac ia electrodermală (RED) “Este un răspuns al pielii la o manifestare neurovegetativă a ramurii simpatice a sistemului nervos autonom. Scăderea rezisten ei electrice a pielii. ca şi cel emo ional-afectiv şi psihologic al persoanei. „Varia iile mari ale ritmului cardiac se asociază nu numai cu labilitatea şi instabilitatea emo ională. pentru psiholog acest parametru fiind important în contextul altora. este urmarea unor descărcări simpatice ce presupun o creştere a sudora iei în regiunile mai bogate în glande sudoripare (palma. Câteva dintre indica iile de determinare practică a RED. Aceştia sunt aplica i umezi. atingerea etc. plăcută-neplăcută. Semnifica ia psihologică a pulsului este: puls mai mic de 60 pulsa ii/minut arată o activitate cardiacă lentă. între 60-80 pulsa ii/minut – pulsul normal. evitând mişcările mâinilor. ca în metoda endodermală. a făcut ca interesul pentru RED să fie sprijinit de enormele posibilită i ale electronicii. fiind absolut necesare investiga ii de specialitate şi instituirea unui tratament medicamentos şi igieno-dietetic specific. Woodworth şi Schlosberg au determinat rezisten a (deci conductan a) electrică a pielii la trecerea unui curent electic continuu de 2 V prin aşezarea a doi electrozi pe piele. aflate în stare de şoc emo ional. unde sunt amplasa i cei doi electrozi în formă de disc. de exemplu. indicând emotivitatea. iar altele au rezonan ă emo ional-afectivă mare. în eparea cu un ac. cea care s-a şi impus în timp. arătând fie activism psihofiziologic crescut. sau cu un nivel de anxietate foarte ridicat (atacul de panică).). cu echilibru între principalele componente (neurovegetative. 2000. generate de emo ii” (Clinciu. 2005. Pulsul (ritmul cardiac) Poate fi determinat uşor prin intermediul aparatelor electronice ce măsoară simultan tensiunea arterială şi pulsul. sensibilitatea la factori stresan i sau labilitatea neurovegetativă. fie diferen a ob inută prin procedeul măsurării rezisten ei electrice (deci a conductibilită ii) la trecerea unui curent electric între cele două puncte. unul pe palma unei mâini. datele furnizate putând fi folosite în multe ări (printre care SUA şi Canada) ca probe în instan ă. ca în metoda exodermală. Interesante aplica ii sunt legate de utilizarea RED pentru proba asociativ-verbală liberă. cât mai liniştit. celălat pe dosul aceleiaşi mâini. miros neplăcut. Se poate determina fie diferen a de poten ial dintre două puncte de pe suprafa a corpului. 79-80). sau pe palma mâinii opuse. afective şi somatice).

Deoarece activitatea ramurii simpatice a sistemului nervos autonom este coordonată cortical. EMG. EEG. EKG. puls. Semnifica ia psihologică a RED Mihai Ani ei precizează semnifica ia psihologică a RED (2000. care este o stare de intensă mobilizare energetică în vederea unei ac iuni. Al i indicatori fiziologici Motilitatea gastro-intestinală. această mobilizare energetică se făcea fie pentru a ataca. fie pentru a evita pericolul prin fugă. RED nu poate fi supusă controlului voluntar. spre deosebire de secre ia sudorifică pe care se bazează RED. pregătind astfel atacul. dar este mai dificil de abordat experimental. frustrare sau mânie. Este de men ionat că dintre indicatorii cel mai des utiliza i de către “detectorul de minciuni” (respira ie.neplăcut. Ecou al unui comportament primitiv. este timpul necesar stabilizării curbei “ (idem. surprinzători sau neaştepta i. 86). apreciat după aceleaşi unită i de măsură. este un indicator cu o mare valoare psihodiagnostică. plăcut .inhibitor. cu un urbimetru. RED). TA. suprafa a. mâniei. În experimentul asociativ – verbal nu cuvintele generează emo ia. dar este un indicator important al reac iilor emo ionale. altfel stimuli sunt percepu i doar ca şocan i. creşterea nivelului acesteia (şi deci a RED) este prezentă în faza activită ilor mintale şi fizice care presupun un efort sus inut. pericol. iar comportamentele pot fi puse în legătură cu situa ia de urgen ă (Sears) sau cu reac ia de luptă şi fugă (Cannon). 83). de unde şi aprigile dispute ale specialiştilor în legătură cu creditul ce poate fi acordat în instan ă informa iilor ob inute cu acest aparat “ (Clinciu. RED. RED indică schimbarea orientării activită ii mintale. 139-140): Este un indicator al activită ii generale a sistemului nervos simpatic şi în mod particular un indice al conduitei emo ionale (în special pentru stările de tensiune. ci stabileşte într-o propor ie de aproximativ 70-80% dacă subiectul spune adevărul. deşi uneori varia iile înregistrate sunt ori prea mici. stimulator . dar nu poate fi o măsură directă şi corectă a acestor schimbări. dar şi în faza de pregătire a acestora. 2005. activitatea simpaticului este controlată de la nivel cortical. pletismograma etc. ori reciproc contradictorii. măsurată în centimetri pătra i. exprimă valoarea maximă ob inută după aplicarea excita iei. trebuie ca acesta să depăşească din punctul de vedere al duratei câteva secunde. excita iei este înso ită de “uscarea “ gurii şi de reducerea secre iei salivare. măsurată în miliampermetri. nivelul de revenire. apreciată în secunde sau minute. 2005. frică). Secre ia salivară Este de asemenea mai dificil de abordat experimental.Psihologie experimentală 2009 – 2010 Printre cei mai importan i indicatori ai RED se numără: “amplitudinea. fie pentru a sesiza prezen a prăzii. vesel . Combinarea indicatorilor şi interpretarea lor corelativă creşte această probabilitate spre 90%. care impunea mobilizarea musculară rapidă pentru situa iile ce implicau un risc vital.“Aparatele moderne (poligraful şi polireactometrul) înregistrează simultan mai mul i indicatori : EMG. dar şi teamă. dar descărcarea afectivă provoacă scăderea acestei reac ii. cele mai indicative informa ii legate de sinceritatea subiectului le dă RED. după ce curba s-a stabilizat. presiune sangvină.trist. este greu de afirmat că un eveniment este dezagreabil. - - - - 20 . Detectorul de minciuni (denumit impropriu astfel) nu detectează minciunile. curba respira iei. Dar. ci conştiin a subiectului că abordează un fapt periculos. deci şansa de eroare rămâne în continuare destul de mare. expresia emo ională a fricii. durata. surpriză. Este un bun indicator al emo iei şi stresului. chiar dacă aceasta se produce prin plâns. efecte ale aceluiaşi sistem nervos simpatic.

vâscoasă şi groasă (Roşca. fiind un bun indicator al ritmului circadian (în special al ritmului veghe-somn). fapt care l-a condus la abandonarea acestor cercetări pe oameni. ceea ce este determinant pentru instalarea şi durata somnului fiind temperatura corporală. au arătat o foarte bună suprapunere între curba temperaturii şi curba somnului. 2000. 2005. coboară temperatura preponderent la nivelul mâinilor şi al fe ei prin vasoconstric ie. b) Cu mecanism de ceasornic – este echipat cu un electromagnet alimentat de la o baterie de 2 v. Acestea sunt instrumente care măsoară durate mici şi foarte mici de timp. de unde şi importan a temperaturii ca metodă contraceptivă. pornind de la umăr şi ajungând la gleznă.Psihologie experimentală 2009 – 2010 Există şi cazuri paradoxale. Al i cercetători au arătat că stările conflictuale. 85-86). Cunoscând distan a dintre două puncte în care se aplică stimularea şi distan a în timp a apari iei reac iilor. se poate calcula viteza impulsului nervos ca rezultat al raportului distan ă – timp. Activită ile neinhibante. Acest fenomen apare de altfel şi după perioade mai lungi de practică a trainingului autogen Schultz când poate să apară o diferen ă de trei grade fa ă de temperatura obişnuită. Cercetătorul a stimulat un nerv la distan e diferite de creier şi a măsurat timpii necesari unor reac ii la aceste stimulări. a parasimpaticului . cum ar fi cel al pesoanelor introvertite aflate într-o situa ie neplăcută – scaunul stomatologic – care îşi trădează emo ia printr-un exces de secre ie salivară (sialoree). securitatea emo ională şi starea de confort provoacă vasodilata ie şi. Exner. 57): a) Cu dispozitiv electromagnetic. 21 . măsurând durata reac iei prin împingerea unei manete cu mâna. total deconectate de la ambian a exterioară pentru a suprima indicii externi ai trecerii timpului. aşa cum e TR. inventând şi aparate în acest scop. creşterea temperaturii pielii. 2000. se folosesc cronoscoapele (cronometrele). chiar dacă astăzi se ştie că viteza impulsului nevos depinde de diametrul fibrelor nervoase implicate (Ani ei. semn al eficien ei metodei “(Clinciu. Deşi termenul de “timp de reac ie” a fost utilizat ca atare abia în 1873 de către fiziologul S. În timp cercetările sale s-au dovedit suficient de riguroase. dar şi în func ie de perioada din lună a ciclului feminin. După modul de ac ionare a dispozitivului de măsură a timpului se disting mai multe tipuri constructive de cronoscoape (Lungu. emo iile de mânie. tensionale. Consisten a secre iei estre diferită: predominan a simpaticului o face sub ire şi apoasă. probabil şi alte emo ii puternice. mai mult decât de oboseală. Helmholtz a fost foarte derutat de diferen ele destul de sensibile între timpii de reac ii ai participan ilor la experiment. în consecin ă. Organizarea internă a somnului depinde de factori biologici. sursa de alimentare este o baterie de 6v. 1971.În 1850 Helmholtz a realizat printre primii măsurători asupra vitezei de propagare a influxului nervos. Studii desfăşurate la spitalul Montefiore de Czeiler şi Weitzman în “apartamente -laborator”.R. primele cercetări experimentale au fost realizate ceva mai devreme. aceste aparate nu sunt suficient de precise. Helmholtz a aplicat stimulări unor persoane legate la ochi. 54). Tehnici de măsurare a timpului de reac ie Ca instrumente de măsurare a T. Deşi uşor de manipulat. 25). În ceea ce priveşte timpul de reac ie acesta este unul dintre indicatorii psihofiziologici cu largă utilizare în laboratoarele de psihologie datorită relevan ei deosebite pe care acesta o are în aprecierea unor parametrii de eficien ă a activită ii umane (viteza angajării într-o sarcină) (Lungu. 317). Temperatura pielii Este “o rezultantă a metabolismului bazal şi are importante oscila ii (în jur de un grad în func ie de perioada din zi.

aparatura şi programele acestora permit combina ii ale parametrilor T.prin înregistrare grafică – la unele cronoscoape electronice se face cu ajutorul unor dispozitive anexă (imprimante).R. dispozitive de reac ie (manete contactoare şi pedale) şi de control al reac iei (contori) şi cronometre cu afişare digitală.matematică automată a datelor ob inute. Marele dic ionar al psihologiei. 2005. d) Cronoscoapele electronice sunt instrumente complexe. SENZA IILOR Larousse. Complex – când subiectul trebuie să selecteze răspunsul din mai multe posibile sau să dea mai multe răspunsuri.R. la stimuli senzoriali.R. de asociere verbală (răspuns verbal). METODE. T. Aşadar: . e) Tehnici de modelare pe calculator a valorilor T.reac iile fiziologice cele mai utilizate sunt: ritmul respirator tensiunea arterială (TA) pulsul reac ia electrodermală (RED) . De asemenea ele asigură o precizie sporită a determinărilor ca şi o prelucrarea statistico . În func ie de scopul experimentului determinarea T.reac iile verbale pot fi: asocieri verbale. se poate face prin: .R. motorii. verbale (Clinciu. În func ie de complexitatea sarcinii experimentale şi de natura stimulilor avem: T.R.) Psihologia experimentală utilizează printre variabilele dependente pe lângă timpul de reac ie (descris mai sus) şi răspunsurile sau reac iile fiziologice.R. . Clasificarea T. Deşi acestea sunt mai costisitoare.Psihologie experimentală 2009 – 2010 c) Cu electromotor (cronoscoape electrice) – instrumentul de măsură este ac ionat de un motoraş electric alimentat la re eaua urbană de 220v. 2000. precise şi comode de măsurare a T. CURS 6. De asemenea T. INSTRUMENTE ŞI TEHNICI DE INVESTIGARE A SENZA IILOR DEF. 77). (Lungu.R poate fi: Simplu – când există o singură modalitate de reac ie la un stimul.citire directă – cu ajutorul cronoscoapelor de diverse tipuri. Ele dispun de un sistem automat de programare a stimulilor (vizuali şi auditivi). potrivit cu sarcina dată. defineşte senza ia ca – “eveniment psihic elementar care 22 .R. răspunsuri verbale la stimulări de altă natură / descrieri verbale.

Globul ocular. alcătuit din şase muşchi.Orice excitant care depaşeşte această limită. albastru. SENSIBILITATEA VIZUALĂ Excitantul specific pentru analizatorul vizual îl constituie lumina. Cu cât pragul senzorial este mai scăzut. indiferent de calitatea sa senzorială. cu atât sensibilitatea este mai mare şi invers: cu cât pragul este mai ridicat. Pragul absolut superior Este dat de valoarea maximă a excitantului care mai generează o senza ie specifică. b) Coroida este membrana ce se află imediat sub sclerotică şi e bogat vascularizată. Irisul are şi un pigment care dă culoarea ochilor (negru. căprui etc. care ocupă cea mai mare parte. ochiul. pragul absolut superior (maximal) şi pragul diferen ial. adaugată excita iei ini iale. cu atât sensibilitatea este mai scăzută. Aparatul de protec ie alcătuit din membrane şi sistemul glandular. În partea anterioară. 3. iar valoarea sa reprezintă expresia statistică a acestor determinări (valoarea medie). în senza ie de durere. Elementele constitutive ale ochiului Segmentul periferic al analizatorului vizual la om.Reprezintă valoarea cea mai mică de excita ie. . ce se numeşte cristalin.Pragul reprezintă o măsură inversă a sensibilită ii. Aparatul motor. determină o nouă calitate a senza iei. 2. Praguri senzoriale În practica experimentală operăm cu următoarele tipuri de praguri senzoriale: pragul absolut inferior (minimal). Globul ocular are forma sferică şi e format din trei membrane . care. transformând-o. Depăşirea acestei valori schimbă specificitatea senza iei propriu-zise. în care se află aparatele de refrac ie şi organul terminal. generează senza ii de durere. .dispuse concentric: a) Sclerotica este membrana externă a globului ocular cu rol de protec ie. pragul diferen ial exprimă cea mai mică diferen ă dintre doi excitan i pe care subiectul o poate sesiza. Cu alte cuvinte. Pragul diferen ial . Cristalinul alaturi de 23 . Coroida se împarte la rândul ei în trei por iuni: coroida propriu-zisă. undele electromagnetice cu lungimea intre 396-760 milimicroni. Pragul absolut inferior este exprimat de valoarea cea mai mică a unui excitant capabil să genereze o senza ie specifică. în spatele irisului se află un corp în forma unei lentile biconvexe. unele circulare şi altele radiare.Psihologie experimentală 2009 – 2010 rezultă din prelucrarea informa iei în sistemul nervos central în urma unei stimulări a unui organ de sim ” (2006. având rolul de a mări sau micşora pupila. 1094). sclerotica e transparentă pentru razele de lumină şi se numeşte cornee. irisul este format din fibre musculare netede.). Pragul se stabileşte pe baza unui număr mare de determinări (masurători). este format din trei elemente principale: 1. de regulă. deoarece între valoarea energetică a excitantului şi sensibilitate există un raport invers propor ional. p.

c) Retina . Fig. Cele mai importante sunt: stratul celulelor granulate. denumit “aparat pentru acuitate vizuala” sau Radoslawow (după numele inventatorului) (fig. . 1. • figuri geometrice.Acuitatea vizuala este dată. Este alcătuită din 6 straturi de celule de forme şi având func ii diferite. din acest punct de vedere. • puncte sau linii foarte fine ce pot fi suprapuse sau diferen iate.o masă fără contur şi fără structură.nucleul analizatorului Posibilităti de determinare a sensibilită ii vizuale Suportul teoretic al măsurătorilor Pentru a putea ob ine o senza ie vizuală.este aparatul nervos al ochiului şi este sensibilă numai în partea ei posterioară. de precizia cu care sunt percepute detaliile şi contururile şi. • aşa numitele inele ale lui Landolt etc. . detaliile fine ale obiectelor realită ii apar estompate. 1). Procedee experimentale pentru determinarea acuită ii vizuale Ca teste pentru acuitatea vizuală se folosesc diferite: • planşe.Dacă acuitatea vizuală e scazută. în loc de una singură sau două puncte negre în loc de unul. difuze . • aparate de proiec ie pentru puncte. aşadar. constituie baza percep iei vizuale a obiectelor. Acuitatea vizuală = capacitatea ochiului omenesc de a diferen ia distan ele mici dintre obiecte sau distan ă minimă la care subiectul distinge două “pete” de lumină. linii Un astfel de aparat. cel mai profund care reflectă lumina îndreptând-o spre celulele senzitive stratutul celulelor fotosensibile (conurile şi bastonaşele) stratul neuronilor bipolari stratul neuronilor multipolari a căror axoni formează nervul optic . e necesar ca raza luminoasa ce pătrunde la retină să posede suficientă energie şi să ac ioneze timp suficient pentru a putea să excite fotoreceptorii.Psihologie experimentală 2009 – 2010 cornee constituie suprafe e de refrac ie a luminii de care se serveşte ochiul. • orificii iluminate. Aparatul pentru acuitate vizuala Radoslawow 24 .

Urechea externă. în anoxie. cel care asigură recep ionarea varieta ii infinite a sunetelor din ambian a în scopul orientării în mediul sonor.Aparatul receptor al analizatorului auditiv este melcul. 2.Lipsa vitaminei A produce tulburări în procesul de adaptare. . Să asigure izolarea absolută a ambilor ochi sau numai a unuia fa ă de influen a luminii naturale sau artificiale (camere obscure). vârsta înaintată etc. s-au folosit diferite proceduri experimentale. Unele din aceste proceduri au în vedere şi aparate speciale. care sunt afectate de hemeralopie şi degradează acuitatea vizuală odată cu trecerea timpului. lumina de afară. Să ofere posibilitatea prezentării diferi ilor excitan i vizuali (lumini. Să existe posibilitatea varierii intensită ii excitan ilor. Elementele constitutive ale urechii: Analizatorul auditiv este constituit din trei păr i: 1. Vederea diurnă scade calitativ în mod progresiv. 3. 3. sacula şi canalele semicirculare formează aparatul vestibular. nicovala şi scări a. .) şi măsurării intensită ii de ilumina ie a acestora. este organul echilibrului. obiecte. Urechea mijlocie. Acesta este format dintr-un canal osos incurbat in spirală in jurul unei tije osoase de forma conica (modiolus). Adaptarea vizuală după ieşirea dintr-o încăpere întunecoasă. In spatele ferestrei ovale se află urechea internă.Cele mai importante mărimi care caracterizeaza sunetul sunt: frecven a şi 25 . construite după urmatoarele principii: 1. figuri geometrice etc. Hemeralopie = ("orbirea de zi") este exact opusul nictalopiei. . Pentru cercetarea procesului de adaptare. intrarea de la lumină într-o cameră întunecoasă produce ini ial imposibilitatea de a vedea ceva. . adaptarea la întuneric este mult redusă (cazurile de nictalopie sunt rare şi indeosebi ereditare). întrucât vitamina A participă la resinteza purpurului vizual. face parte din categoria telereceptorilor. Vederea de noapte rămâne neafectată datorită folosirii celulelor cu bastonaş în locul celor cu con. . Aparatele folosite la studiul adaptării şi care indeplinesc conditiile de mai sus se numesc in general adaptometre. chiar dacă are o intensitate moderată. Utricula. după inani ie îndelungată. Nictalopie = absen a sau tulburarea func iei bastonaşelor (“orbul găinilor”).Camera timpanului. . 2.Testul folosit în practica oftalmologică îl reprezintă cunoscutul “optotip” – propus de Snellen (1876) şi trebuie să fie citit de la distan ă de 6 m pentru fiecare ochi separat.Sistemul osicular din camera timpanică este format dintr-un lan de oscioare-ciocănelul. pare ini ial ca fiind orbitoare.Urechea externă formează aparatul colector şi conductor al sunetelor şi este formată din pavilion şi conductul auditiv extern. Urechea internă.Urechea internă.Psihologie experimentală 2009 – 2010 . . SENSIBILITATEA AUDITIVĂ Structura morfofunc ională a urechii Aparatul auditiv. care. cum se ştie. Scăderea capacită ii de adaptare se găseşte. unde se găsesc in fapt receptorii auditivi şi ai functiei echilibrului.

Surditatea centrală este datorata dereglărilor de pe căile supraotice şi. psihologia experimentală industrială preconizează câteva măsuri. 2. Tipurile de senza ii gustative Se cunosc patru submodalită i gustative de bază: dulce. trebuie să fie dizolva i în salivă sau apă.Psihologie experimentală 2009 – 2010 amplitudinea oscila iilor. Studiile realizate au arătat că substan ele chimice insolubile în apă nu pot genera senza ii gustative. stâlpii amigdalieni anteriori.datorată unui proces de degenerare a celulelor senzoriale din urechea internă. . stimulii chimici.utilizarea de căşti antifon sau a clasicelor dopuri pentru astuparea urechilor . în mod special. 3.meloterapie . sărat. faringe şi laringe.e cunoscut faptul ca sunetele pot provoca diverse stări emo ionale. Surditatea de conducere nu este niciodata totală intrucât se pastrează conducerea sunetelor prin oasele craniului. .De regulă. fiind distribui i pe: limbă. afec iunilor din nucleii corticali ai analizatorului auditiv. SENSIBILITATEA GUSTATIVĂ ŞI OLFACTIVĂ Structura analizatorului gustativ Corpusculii gustativi sunt structuri ovoide. . Procedee pentru determinarea sensibilită ii gustative 26 . Surditatea de conducere afectează traseul de pătrundere a oscila iilor sonore in urechea internă.construc ia unor maşini şi agregate silen ioase încă din faza de proiectare a lor.atenuarea surselor de zgomot deja existente prin măsuri de protejare antifonică a agregatelor şi a personalului. Surditatea nervoasa ( de percep ie) . cum ar fi disfunctionalită i la nivelul comunicării 2) efecte la distan ă cu scăderea capacită ii de muncă datorită oboselii sau instalarea surdită ii profesionale. pentru a putea excita corpusculii gustativi. cum sunt: . .natură S-a constatat ca zgomotele sunt atenuate in prezenta unei ambian e cromatice relaxante.Tonul afectiv . amar şi acru sau acid. Efectele zgomotului asupra sensibilita ii auditive Zgomotele industriale pot avea două tipuri de efecte: 1) imediate. palat. Modalită i de atenuare a zgomotului Pentru atenuarea efectului zgomotelor. tumori ale nervului auditiv etc. Tipuri de surditate 1.

3 cm este marcat cu substan a mirositoare la o concentra ie cunoscută (se dau aprox. În baza cercetărilor sale.5 cm2 în fiecare narină.Receptorii olfactivi se prezinta sub formă de bastonaşe. Metode pentru determinarea pragurilor olfactive odorizarea unei camere. de la care pleaca 5-6 fibrile asemănătoare firelor de păr.un pătră el de hârtie de filtru cu latura de aprox. poate fi inlocuită cu un număr mare de alte săruri.Capetele distale ale bastonaşelor se termină cu un fel de cupă. o serie de cercetatori au observat că senza ia olfactivă nu ia naştere decât in timpul inspira iei aerului. purtător al substan ei odorante.53 3.046 0. Elaborarea de reflexe condi ionate la stimuli gustativi.30 0.83 4.73%.Psihologie experimentală 2009 – 2010 1. “cutia inodoră” (în care subiectul îşi introducea capul). Stimularea olfactivă . Structura receptorilor olfactivi .100 0. Aplicarea unor solu ii apoase . inclavate într-o masă de epiteliu pigmentar.de diferite concentra ii. Mirosul Senza iile olfactive reflectă însuşirile chimice ale substan elor volatile care stimulează receptorii. Aronsohn (în 1886) ajunge la următoarele concluzii: a) Temperatura cea mai favorabilă olfac iei este pu in superioară celei a corpului: 38-40°.006 0. Metoda parfumerilor .cu ajutorul unor pipete gradate . 2. Mucoasa olfactivă ocupă o suprafa ă de 2. Excitarea cu ajutorul curentului electric a diferitelor puncte de pe limbă şi varierea frecven ei şi intensită ii impulsurilor care pot da senza ii gustative diferite. Praguri absolute pentru unele substan e: Substan e Minimum perceptibile în mg la litru de aer 5.Încă înainte de 1900. d) Variind cantitatea de substan ă odorantă din solu ie. 10 trepte). cu substan e chimice pure.69 0. . 3. b) Concentra ia optimă a apei sărate este de 0. se poate determina pragul olfactiv liminal.009 0.029 0. diferite construc ii de olfactometre cercetătorul Buccola folosea un burete imbibat cu substan a odorantă plasat pe fundul unei cutii mecanice. c) Solu ia de clorură de sodiu ca solvent.0004 Eter etilic Tetraclorura de carbon Cloroform Acetat de etil Etil mercaptan Metil salicilat Acid valerianic Acid butiric Propil mercaptan Mosc artificial Anosmia par ială (pierderea sensibilită ii olfactive): 27 .

4) senza ii de durere cutanată (superficiale). în pofida faptului ca 28 . Nucleul analizatorului kinestezic (proiec ia corticală) se găseşte în circumvolu ia centrală ascendentă. omul poate face o analiza fină şi o coordonare bună a mişcărilor.şi pe măsura evolu iei procesului patologic este afectată sensibilitatea termică. viteza. Canalele semicirculare sunt sediul recep iei mişcării corpului în spa iu. aparatul vestibular răspunde la orice modificare a ritmului mişcarii. precum şi accelerarea pozitivă sau negativă a mişcării pe verticală (de exemplu. . sensibilitatea cutanată este punctiforma şi astăzi este acceptată existen a a patru submodalită i senzoriale cutanate: 1) senza ii de tact (atingere). Ca atare. 3) senza ii de rece. Analizatorul kinestezic participă .fără bruscări şi trepida ii .Pentru existen a celor patru subcalită i senzoriale cutanate pledează o serie de cercetări cronaximetrice. sau corpul în întregime. Aceasta. Obişnuit. în cazul deplasării cu liftul).la perceperea însuşirilor spa iale ale obiectelor. localizarea şi amplitudinea) pe care o efectuează un anumit segment corporal. în siringomielie .boala a măduvei spinale .). SENSIBILITATEA CUTANATĂ S-a constatat că. În cazul în care analizatorii kinestezici func ionează normal. dacă pielea este marcată în milimetri pătra i (cu un gratar special) şi explorată sistematic cu diferite obiecte mici unele puncte excitate generează senza ii de cald. In baza controlului kinestezic un om poate aşeza mâna şi degetele mâinii libere în pozi ia în care i-a fost aşezată cealaltă mână (binein eles. algezimetrice etc. reflexul de extensie etc.În ce priveşte clasificarea durerii ca submodalitate senzorială tactilă.nu este sesizată de subiectul aşezat pe scaun şi legat la ochi. adică la accelerare sau încetinire. corpusculii incapsula i Pacini etc.) se află în muşchi. atâta vreme cât echilibrul nu este tulburat.Psihologie experimentală 2009 – 2010 . care generează reflexe ce orientează corpul in spa iu (sunt. pozi ia şi direc ia mişcărilor capului. tendoane şi articula ii. deci.diferitele grade de pierdere selectivă a mirosurilor sau perceperea accentuată şi continuă a altora pot constitui teste clinice pentru diagnosticarea unor boli grave.împreună cu analizatorii vizual.. legate de reflexele posturale). mai sunt încă discu ii. dacă stimulentul depăşeşte un anumit grad de intensitate.dispare mai întâi sensibilitatea algică . Toate mişcarile efectuate sunt controlate de creier pe baza informa iilor furnizate de receptorii kinestezici (proprioreceptori). Senza iile kinestezice reflectă mişcarea (direc ia. precum şi anumite procese patologice în care diferitele acuită i senzoriale cutanate dispar selectiv (de exemplu. altele de rece. 2) senza ii de cald. tactil (mecano-cutanat) . SENZA IILE STATICE (SAU DE ECHILIBRU) Reflectă modificările pozi iei corpului în raport cu centrul de greutate. Nici ortostatismul nu apare ca o senza ie distinctă. termoesteziometrice. presiune (apăsare şi vibratile). b) labirint (aparatul vestibular). subiectul va ine ochii închişi). de durere. Receptorii care captează impulsurile aferente pentru senza iile statice şi de accelera ie se găsesc în: a) muşchi . .asigură reac iile statice locale şi segmentare ortostatismul. apoi cea tactilă). mişcarea uniformă . în sfârşit altele răspund numai la stimulări de presiune. întrucât senza iile de durere pot fi provocate în fapt în fiecare punct excitat. SENZA IILE KINESTEZICE (DE MIŞCARE) Receptorii senza iilor kinestezice (termina ii nervoase libere. Labirintul este constituit din canalele semicirculare şi organele otolitice (sacula şi utricula). .poate da informa ii asupra recep iei olfactive.

s-a dovedit ca scoarta cerebrala are o participare indubitabila in coordonarea sensibilitatii interne Din randul senzatiilor organice fac parte senzatiile de foame.are în vedere preferin a pentru mâncare. 2000. Aşa se explică modificările ce au loc în tonusul muscular (în special în musculatura de sus inere). utilizand in special metoda reflexelor conditionate. prea plin vezical etc. cat şi din interiorul organismului. Prin elaborarea de reflexe conditionate la astfel de stimulari ale organelor interne. Aşadar. În raport cu localizarea receptorilor pentru durere deosebim durerea: 29 . Informa iile sunt culese prin intermediul nervilor glosofaringian şi vag. ortostatismul este mai obositor decât mersul. accelerarea sau reducerea vitezei etc. Senza iile de sete Reflectă starea de uscăciune a gâtului ce înso eşte deshidratarea. termice etc. De aceea. Ca atare s-a tras concluzia că ar exista o componentă senzorială a setei şi anume senza ia de sete propriu-zisă şi un mecanism aotoreglator care generează nevoia de ingestie hidrică până la completarea lichidului pierdut prin deshidratare (Lungu. S-a observat că senza ia de sete nu reglează cantitatea de lichid ce trebuie ingerat şi nici frecven a ingerării. Aparatul vestibular se află în strânsă legătură cu organele interne şi cu analizatorul vizual. Informatiile asupra modificărilor din interiorul organismului sunt receptate şi transmise scoartei cerebrale de numeroşi analizatori interni. deoarece muşchii sunt extinşi pentru a sus ine corpul de la cădere. numai modificările de echilibru şi în viteza de deplasare (trecerea de la repaus la mişcare şi invers. ai caror receptori se găsesc in peretii vaselor de sange şi ai diferitelor organe şi tesuturi interne. Senza ia de durere viscerală Este senza ia ce provine de la unul dintre organele interne. 73). De asemenea ingestia de apă nu este influen ată nici de extirparea glandelor salivare sau de administrarea unor chemostimulatori salivari. 75). Legăturile organului vestibular sunt realizate şi controlate de diferite forma iuni din sistemul nervos central. 73). au aratat ca analizatorii interni răspund la diferite stimulari mecanice. Scoar a cerebrală reglează func ia aparatului vestibular pe cale reflex -conditionată. În senza iile de foame distingem: Apetitul . Senza ia de foame propriu-zisă – este “reflectarea în epigastru a unei dureri sau strânsori foarte neplăcute sau a unei impresii de roadere sau de presiune”(idem). în mişcările globilor oculari . Diferite cercetari mai vechi. 2000. ca efect al stimulării sau suprasolicitării aparatului vestibular. 2000. Senza iile de foame O defini ie descriptivă a acestora ar fi: „un complex de procese care duc la ingerarea hranei” (Goetze după Lungu. Componentă care duce la ingerarea hranei. Mecanismul fiziologic al setei nu e pe deplin lămurit.nistagmus (în timpul rota iei rapide în jurul axei verticale) sau în reac iile organelor interne (de exemplu. chimice. sete. SENSIBILITATEA INTEROCEPTIVĂ (SENZA IILE INTERNE) Scoar a cerebrala primeşte in permanen ă informatii atat din lumea din afară.) sunt sesizate ca senza ii statice . o aşteptare sau o poftă pentru ceva deosebit de dezirabil” (Cannon după Lungu. „este o dorin ă. grea ă şi vomă în răul de accelerare).dinamice.Psihologie experimentală 2009 – 2010 ortostatismul nu este un repaus propriu-uzis.

Psihologia durerii interne Pentru descrierea senza iilor dureroase se foloseşte o terminologie extrem de diversă. reflexe somatice: creşte tonusul muscular. Parestezia .noxe inflamatorii Durerea poate fi înso ită de următoarele fenomene: creşterea sensibilită ii în zona cutanată interesată (hiperestezie etc.Psihologie experimentală 2009 – 2010 - superficială somatică profundă viscerală Printre factorii care pot provoca durerea amintim: .este cunoscută şi sub denumirea de „membrul fantomă” şi constă din dureri şi parestezii (pseudosenza ii) resim ite în zona membrului absent (amputat sau pierdut într-un accident). Factorii care o pot determina sunt diferite forme de inflama ie a nervului (nevrite.este o irita ie a nervilor periferici în care predomină senza ia dureroasă (mai frecventă pe nervii trigemen.noxe prin ischiemie – alimentare redusă cu oxigen sau iriga ie sangvină redusă . Câteva exemple de durere: Pirozisul sau popular “arsura la stomac” – este defapt denumirea unei dureri gastrointestinale descris de pacien i ca o senza ie fierbinte.noxe chimice – acid clorhidric în cazulmulcerului gastric . reumatism etc. PROCEDURI EXPERIMENTALE UTILIZATE ÎN STUDIEREA PERCEP IEI DEFINI II Percep ia este ansamblul de mecanisme şi procese prin care organismul ia cunoştin ă de lumea înconjurătoare pe baza informa iilor elaborate prin sim uri (Larousse. 7. 2000. 30 . în epătoare.este înso ită de senza ii de furnicături. 875). modificări vasomotorii etc. Sunt indivizi care exacerbează senza ia de durere la cea mai mică zgârietură şi altii care ramân impasibili în fa a unei plăgi foarte întinse (clinicienii gastroenterologi cunosc cazuri in care bolnavi de ulcer cu o rană minusculă acuză dureri cumplite şi bolnavi cu ulcera ii extinse care au comportament linişit). O problemă care interesează atât pe psihologul cercetător.) reflexe vegetative modificate: sudora ie. seacă. trăsăturile de personalitate ale subiectului (Lungu. Marele Dic ionar al Psihologiei. 76-77). CURS. sfâşietoare. 2000). sciatic.noxe mecanice . arzatoare.). pe lângă al i factori. Se ştie că „reac ia la durere" reprezintă o caracteristică de comportament evident. în epături etc. intercostali). Durerea fantomă . In geneza şi evolutia multor boli somatice şi psihice intră. Nevralgia . ciupitoare. cât şi pe cel practician este aşa numita „reac ie la durere" (oamenii au un comportament foarte diferit şi uneori paradoxal in fata durerii somatice). care de regulă se referă la caracterul şi intensitatea durerii aşa cum este descrisă de bolnav (durere înfundată. Desigur că între aceste două extreme există grada ii individuale importante. 2006.) (Lungu. amor eli. cumplită etc. foarte personală. arzătoare.

Percep ia mărimii În reflectarea mărimii obiectelor. Aceasta este o legitate de bază a percep iei diferen ierii obiectelor de fondul pe care sunt plasate. tablourile de pe pere i sau cuvintele de pe pagină. se percep când 6. Fig. 2. In aceste exemple. tablourile şi cuvintele sunt percepute ca figuri. În experien a individuală. 3. tactil şi kinestezic s-au elaborat legături temporare. Fondul pare să se intindă in mod continuu in spatele figurii şi nu este intrerupt de ea. de exemplu.Rol important: Şcoala gestaltistă. Al i factori esen iali determinan i ai perceperii mărimii: unghiul vizual sau dimensiunea retiniană. între analizatorii vizual. denumită de E. percep ia obiectelor se face prin delimitarea lor de fond. Figura tinde să apară mai in fa ă şi fondul mai in spate (figura se proiectează pe fond ca pe un ecran). 2. Cuvântul german “gestalt” ne arată că însăşi elaborarea principiilor esen iale ale şcolii gestaltiste s-a bazat pe studierea perceptiei formei. dintre care cele mai importante sunt: 1. Fig. 5. . o importan ă deosebită revine ochilor. Importante: impulsurile kinestezice provenind de la muşchii ciliari şi ai globului ocular care participă la fenomenele de acomodare şi convergen ă. Desprinderea figurii de fond In experien a noastra. 1. Dacă figura are o anumită semnifica ie ea este desprinsă cu mai multă uşurin ă de pe fond.G. in vreme ce peretele şi pagina sunt percepute ca fond. Figurile duble Dinamica perceptiei fond-figură (oscila iile perceptiei) poate fi cercetată cu mai multă uşurin ă prin examinarea aşa-numitelor figuri duble sau reversibile. Rubin (1921) a stabilit câteva legită i ale desprinderii obiectului de fond. E. când 7 cuburi.forma obiectelor materiale este percepută de obicei vizual.Psihologie experimentală 2009 – 2010 În Dic ionarul de psihologie al lui Popescu-Neveanu percep ia este considerată „un proces psihic complex-senzorial şi cu un con inut obiectual realizând reflectarea directă şi unitară a ansamblului însuşirilor şi structurii obiectelor şi fenomenelor. întrucât pe retină se proiecteaza imaginea lucrurilor lumii reale. Este suficient ca privind un obiect să se reactualizeze şi însuşirile sale cutano-kinestezice. Percep ia formei . Din cele arătate rezultă că aprecierea marimii obiectelor se dezvolta la copii în procesul experien ei individuale de manipulare obiectuală cutano-oculo-kinestezice. Figura este percepută cu caracteristicile obiectului atunci când fondul pare fără formă (ca un material inform). Figura posedă unele caracteristici obiectuale in timp ce fondul pare să fie inform. dar şi cutanat (prin pipăire). în forma imaginilor primare sau a perceptelor” (1978. ca. 523). se poate vedea fie ca un vas. 31 . Fig. 3. fie ca două profiluri. Boring „My wife and my mother-in-law" (so ia şi soacra). 4. experien a anterioară a subiectului în procesul manipulării cutano-kinestezice a obiectelor.

Alte repere suplimentare indirecte: interpozi ia 32 . observatorul este nevoit să suplinească elementele absente. in camuflaj. . iar cele luminoase. în acest caz. ca de exemplu. Atunci când se percepe un desen.Cea mai utilizată procedură pentru mascarea figurilor este aceea de a „re ine" (de a nu desena) anumite elemente. 1. ceea ce este o operatie destul de dificilă.Psihologie experimentală 2009 – 2010 Fig. dar mai ales intre componentele retiniene si kinestezice ale analizatorului vizual şi cele tactil-kinestezice (palparea reliefului). . fie ca două profiluri. Păr ile umbrite indică adâncituri. iar relieful. care sunt repere definitorii ale obiectului respectiv. In acest caz. Percep ia de adâncime Stereoperceptia se formeaza in cursul ontogenezei prin stabilirea de legaturi conditionate intre diferitii analizatori. când 7 cuburi. se percep când 6. 2.O altă metodă folosită in camuflaj este aceea a deformării contururilor. umbrele şi lumina sunt reflectate de o suprafa ă plană.Metoda deformării prin colorarea unor părti ale obiectului vizat intr-o formula cromatică identică sau apropiată de cea a fondului. proeminen e. Camuflajul In unele imprejurări este necesară mascarea obiectelor. se poate vedea fie ca un vas. Fig. Fig. „My wife and my mother-in-law" (so ia şi soacra). 3. . este reprezentat prin reactualizarea legaturilor dintre componentele oculo-cutano-kinestezice.

adâncime etc. veghe şi somn). deoarece in raport cu pozitia obiectelor in spatiu omul işi poate orienta mersul şi mişcările fa ă de ele. secunde). Titchener observaseră că subiectul atent percepe mai rapid stimulii. oboseala. duratele scurte de timp sunt supraestimate. C. digestie. Perceperea şi aprecierea duratelor Se referă la evaluările pe care le facem asupra duratelor temporale ale diferitelor evenimente (situatii. animale) şi chiar ale individului. Alături de timpul biologic. metabolism. care dau alternanta anotimpurilor şi zi-noapte.şi economicexisten iale. 1968). dreapta sau stanga. b) sistemul ritmurilor biologice dat de algoritmii de func ionare a proceselor interne (puls. Pentru orientarea in spatiu. conceptul de timp biologic (ibidem). factor important in special in stimularile tactile. ca ordinea evenimentelor. avem şi un timp psihologic. Aceasta determinare este foarte necesara. definit prin aprecierea subiectivă a timpului universal. Perceperea succesiunii Se realizează atunci cand apar o alternan ă şi o succesiune de faze şi stări in dinamica fenomenelor externe şi interne. Percep ia timpului A. minute. evaluat cu ajutorul unită ilor timpului cosmic (mişcările Pământului în jurul propriei axe şi al Soarelui) şi fizic (ore.). care se exprima prin senzatii specifice: senzatia de foame semnaleaza ora mesei. omul se foloseşte de anumite sisteme de referin ă. B. respira ie. unul fa ă de altul şi fa ă de subiect etc. E.Orientarea temporală In esen ă. ora de culcare etc. ca şi a pauzelor dintre acestea. La perceperea succesiunii participa o serie de factori. de a-şi putea determina propria pozitie fa ă de acestea. Ca mecanisme psihofiziologice. sau pozi ia acestora in raport cu sine. James. Functiile organismului au o anumita ritmicitate. imprejurari). b) factori biologici ca: distanta dintre receptor şi cortex. In general.Psihologie experimentală 2009 – 2010 - perspectiva aeriană perspective liniară Orientarea in spa iu Prin orientarea in spatiu intelegem capacitatea omului.Timp biologic şi timp psihologic Timpul biologic curge mai repede sau mai lent în func ie de particularită ile speciei (om. aşadar. c) sistemul de repere socio-culturale exprimate prin orarele impuse de activită ile socio profesionale. in baza insuşirilor spa iale ale obiectelor şi fenomenelor (dimensiune. Metode de cercetare a percep iei timpului 33 . iar cele lungi sunt subestimate. Variabilitatea vitezei de desfăşurare a proceselor vitale justifica. D.). astfel: a) factori fizici (ce in de evenimentul de perceput). aceasta se bazează pe recep ia senzorială specifică a schimbarilor survenite şi stimularea centrilor corticali unde se decodifica informatiile şi se formeaza perceptul. care sunt constituite din localizarea obiectelor in mediul inconjurator şi raporturile de perspectivă dintre ele (inainte sau inapoi. forma. luat în parte (Lungu. c) factori psihologici: Wundt. omul dispune de trei sisteme de referin ă care asigură reglajul psiho-comportamental in raport de variatiile schimbarilor şi devenirilor: a) sistemul de repere fizice şi cosmice generate de mişcările de rota ie a pământului.

să nu se gândească la ceva special). Percep ia mişcării Studiile asupra percep iei mişcării sunt extrem de numeroase şi se intind pe aproape un secol. tiroxina şi cafeina: subiec i antrena i să estimeze corect timpul. Ini iate de psihologii structuralişti (Wertheimer). d) Evaluarea prin producere Se cere subiectului să semnaleze sfârşitul unei durate de timp. foarte lent.prima dată la o presiune mai mare şi a doua oară la o presiune mai mica. prin aprecierea sarcinii ca atare: scurtă. Fenomenul se inversa când li se cerea să estimeze perioade scurte. supraestimau perioadele mai lungi sub efectul chininei şi subestimau uşor la tiroxină. Protoxidul de azot (N20) in 30% amestec cu oxigen a dat reactii contradictorii: la unii subiecti. Tipuri de iluzii perceptive a) Iluzia de greutate (Charpentier) Explica ia dată de aceşti cercetători se baza pe un „impuls motor" mai mare. motiva ia. la al ii. in care coordonarea senzoriomotorie joacă un rol însemnat. după caz. ele sunt reluate astăzi din perspectiva detec iei şi ghidării prin radar a unui mobil in mişcare. Dupa 15 repetări se consideră montajul realizat şi se trece la experimentul critic: se exercită asupra mâinii subiectului două presiuni egale. fie calitativ (secunde. iar unii pierdeau no iunea timpului. Influen a farmacodinamică a unor droguri asupra percep iei timpului Haşişul şi mescalina dilată aprecierea timpului. sarcini cu timp plin (subiectului i se cere sa execute o activitate anume) şi sarcini cu timp vid (subiectul este în repaus şi nu desfaşoară vreo activitate. de ordinul secundelor (etalon). similar cu primul in ansamblu. oboseala. mâna care va ridica greutatea mai mare va avea şi un impuls motor mai mare şi o va ridica mai uşor. Unii autori au gasit supraestimări la cafeină. b) In domeniul baresteziei (presiunii) Se apasă mâna subiectului cu pârghia baresteziometrului. fixate în prealabil de experimentator. Dacă un subiect a ridicat cu ambele mâini perechi de greută i diferite. fie cantitativ. c) Evaluarea prin reproducere Experimentatorul fixează o durată de timp oarecare. i se cere ca. se cere subiectului să evalueze durata în timp a sarcinilor efectuate: timp plin sau timp vid. foarte scurtă. cât mai ales ciocnirii dintre un sistem de legături condi ionate bine fixat şi un altul nou. In fapt. prin metoda produc iei. cu ochii închişi.. Iluziile perceptive Sunt datorate atât unor limite func ionale ale aparatelor senzoriale.Psihologie experimentală 2009 – 2010 a) Timp vid si timp plin Duratele de timp date subiec ilor spre evaluare pot fi. de doua ori succesiv . făcându-l să pară foarte lung. timpul părea să se scurgă foarte repede. minute). Variabilele care pot influen a răspunsurile subiectului sunt variate şi multiple: lungimea şi natura activită ii. percep ia mişcării vizează capacitatea de percepere a spa iului străbătut de un obiect (mobil) în unitatea de timp. daca poate. c) In domeniul haptic (de apucare) şi de volum. dar deosebit in unele amănunte. b) Evaluarea verbală Subiectul este autorizat să evalueze timpul scurs la una din cele două variante experimentale (timp plin sau timp gol). dar au fost cita i subiec i care evaluau corect sau chiar făceau subestimări. proiectand-o în sus". Subiectul. Chinina. În final. foarte lungă etc. 34 . Se notează abaterile de subestimare sau supraestimare şi se face media lor. şi cere subiectului să o reproducă. cunoaşterea rezulattelor evaluării etc.

Proceduri experimentale utilizate în studierea gândirii Defini ii Gândirea este o succesiune de opera ii care duc la dezvăluirea unor aspecte importante ale realită ii şi la rezolvarea anumitor probleme (Cosmovici. K. primeşte două sunete de intensită i diferite (succesiv). subiectul apreciază ca sunetul care apare în locul celui intens este mai slab şi invers. Gândirea este procesul psihic cognitiv superior care construieşte prin opera iile sale coordonate în ac iuni mintale.sus ine ideea că psihologia nu poate fi fondată decât pe studiul comportamentului şi pe opozi ia sa la orice formă de introspec ie. . apare această iluzie. El trebuie să aprecieze care este mai mare. la experimentul critic: i se dau 2 bile egale.Psihologie experimentală 2009 – 2010 primeşte simultan in fiecare mână câte o bilă de lemn (sau mingi): una mai mare şi alta mai mică.Buhler etc). Dacă se deseneaza stâlpii sau copacii. cauzată de încălcarea legilor perspectivei liniare.mărime. Iluzii optico-geometrice Fig. 82). Iluzia de perspectivă . PROCEDURI EXPERIMENTALE UTILIZATE ÎN STUDIEREA GÂNDIRII ŞI LIMBAJULUI 1. fără a-l aviza pe subiect. se prezintă 2 sunete de intensită i egale. Subiectul.. 1996. După 15 repetari ale probei de montare. 1.178).Mayer.Curentul behaviorist .Şcoala de la Wurzburg (K.Marbe. 35 . se trece. judecă i sau ra ionamente (Cocoradă şi Niculescu.mărime Iluzia de perspectivă . cu spatele la aparat.Gestaltiştii – care pun accent pe aspectele de configura ie şi totalitate în via a psihologică. H. Schema S-R . informa ii despre însuşirile generale ale claselor de obiecte şi fenomene sau despre rela iile dintre ele.87).J. 1999. ce străjuiesc o şosea sau o cale ferată. Şcoli psihologice şi modele experimentale . 1999. CURS 8. generate iluzii. La producerea iluziei.“introspec ii experimentale” . de asemenea. După 15 repetări. la fel de mari şi nu din ce in ce mai mici pe măsură ce se depertează şoseaua sau calea ferata. d) In percep ia auditiva pot fi. A. Ochiul nostru s-a obişnuit să asocieze perspectiva cu distan a şi de aici această iluzie.Orth. J. No iunile Defini ie No iunea (de la latinescul “nota” care însemna calitate) este produsul de bază al gândirii care reuneşte pe plan mintal însuşirile caracteristice ale unei clase de obiecte sau fenomene (Cocoradă şi Niculescu.Watt. sub formă de no iuni.

c) Ordonarea no iunilor în succesiune logică Şirul de cuvinte trebuie ordonat de subiect în succesiunea cauzală a evenimentelor: 1. b) Metoda simbolizării.apă. Pompieri – chibrit – foc stins . 1) cal . b) Se cere subiec ilor ca din cuvinte izolate să alcătuiasca o povestire.judecata .220-222). 3. Exemple de propozi ii mozaic: 1. compun o povestire.pentru a cerceta procesul formării no iunilor în stare ”pură” s-au construit cuvinte fără în eles ca simboluri verbale. d) Propozi ii mozaic Se bazează pe acelaşi principiu ca şi aranjarea no iunilor în succesiune cauzală. 2) copil curios-uşă-nas însângerat.Psihologie experimentală 2009 – 2010 Cercetări experimentale privind formarea no iunilor Metode privind însuşirea notiunilor a) Metoda defin iei În urma utilizării acestei metode s-a realizat o clasificare a defini iei prin folosirea acesteia in studierea formării notiunilor la copil.bandajare . 2. 2. astfel avem: defini ii prin men ionarea scopului defini ii prin oferire de exemple defini ii prin genul proxim şi diferen a specifică.casă în flăcări .fractură. acum.vindecare . 223224): a) Se prezină subiectului o serie de imagini care. . 3) ho -câine-închisoare. Din jocuri copiii duc oraş şi petrec se vara in veselie şi cu pădure. 3. Modele experimentale pentru cercetarea proceselor şi opera iilor gândirii Lungu prezintă câteva probe ce pot fi utilizate pentru cercetarea opera iilor de analiză şi sinteză (2000. iar no iunile elaborate la aceste simboluri aveau un caracter artificial (nu existau în circula ia lexicală uzuală). Din moara multe spre munte ro i curge şi de vale mână râul. 4) ploaie -frig-picior rupt. Hull din 1920 după Lungu.bucurie. Arestare .pedeapsa . (vezi experimentele lui C.furt . dacă sunt aranjate in succesiunea lor logica. 4.fotbal . 2000. Pagube inundat după multe oamenilor mari râul făcând a ploi.câine credincios .urmărire. Medic . L. 5) călătorie .albină-călăre trântit. cuvintele sunt incluse intr-o propozi ie. La judecată sunt în nenorocirile vinova i tren de cei dati. 36 . cu deosebirea că.

pădure . iarbă . stofă . tot-parte. oglindă . plecând de la acest raport..Binet şi Alice Descoendres).Piaget. pânză . Descrierea probei. noapte 6. li se lasă timp subiec ilor pentru a scrie asemănările şi deosebirile esen iale. nucă .zăpadă. ca proces psihic superior.luntre .? 4. copii). gâscă . calită ile ei (profunzimea.Psihologie experimentală 2009 – 2010 Probe de comparare a diferitelor no iuni Se prezintă subiec ilor perechi de cuvinte pe care aceştia au sarcina de a le compara din amintire. Proba pare a fi destul de diagnostică. întrucât.păr . Raporturile dintre no iuni pot fi dintre cele mai variate: cauză-efect. ploaie . mijloc-scop. subiec ii sunt nevoi i să elimine o serie de detalii neesen iale. pasăre .aer.. cu cat povestirea este mai stufoasa. carte .. Primele două se află intr-un anumit raport.barcă etc. idem la pătrate.. Exemple: 1.. Se prezintă subiectilor (de regulă. să găsească a patra no iune.croitor . care. făina . ziuă .sub forma unei telegrame.fotografie.piele..hârtie. b) Abstractizarea = eliminarea aspectelor neesen iale dintr-un grup de obiecte şi retinerea celor esen iale.. O. In instructaj experimentatorul cere copiilor să strângă figurile care se potrivesc la un loc.? 7. In studierea proceselor de generalizare şi abstractizare s-a folosit mult metoda clasifica iei (W.. fie sub forma unui rezumat concis. pentru a ajunge la concluzie. haină . După ce se dictează o pereche de no iuni. supraordonare-subordonare etc. apă .profesor.? 5. împreună cu a treia. O altă probă folosită cu elevii pentru găsirea esen ialului este schimbarea textului unei scrisori in telegramă. este prezentă la toti oamenii. independenta şi supletea. consecventa şi rapiditatea) comportă nişte particularităti individuale destul de pronun ate. iarna .case . pisica . Caracteristicile proceselor de gândire Deşi gândirea. Se prezintă copiilor o poveste bogată în fabula ie şi li se cere să reducă această poveste la elementele ei esen iale.soare .stea. Se povestesc anumite istorioare cu talc şi apoi se cere copiilor să extragă o anumită învă ătură de acolo (concluzie)..Stem.copac. fie . Subiec ii la care predomină în procesul compara iei mai multe asemănări decât deosebiri sau subliniază în mod special trăsăturile esen iale ale obiectelor comparate. Altă probă folosită în cercetarea generalizării şi abstractizării o constituie interpretarea de fabule.? 3. arătând in scris asemănările şi deosebirile... oraş . J. să se afle în acelaşi raport ca şi primele două.dacă este cumva o scrisoare . Exemple: lumânare .. pătrate şi cercuri roşii şi albastre de 2 mărimi diferite: cercuri mari roşii şi albastre şi cercuri mici roşii şi albastre. dificultate cu atât mai mare. Subiectul trebuie.Decroly). Conform cercetătorilor care au utilizat acest tip de probe (A.? 2. drum . Pentru rapiditatea gândirii Se prezinta subiectului şiruri de numere cu sarcina să în eleagă mecanismul matematic opera ional de succesiune a 37 . râu . analogia este o formă a compara iei care are în vedere redarea raporturilor dintre lucruri.şoarece.? Generalizarea şi abstractizarea a) Generalizarea = unificarea mintală a obiectelor şi fenomenelor ce au însuşiri comune. iepure ..ploaie. considerăm că ar fi de tip sintetic.. Vom prezenta o serie de probe ce pot fi date in legătură cu testarea acestor particularită i: 1. Probe de analogie: se dau subiectului trei no iuni.coaje . Analogia Cum se ştie. vară . pisică . subiec ii în ale căror lucrări predomină amănuntele şi care nu pot să desprindă esen ialul sunt considera i de tip analitic.

6. cineva l-a dus la spital. copii la săniuş.b) 32. Probe de sugestibilitate (in legatura tot cu independen a gandirii) a) Se cere subiectului să deseneze un cerc cu ajutorul unei monede şi apoi să deseneze un punct in interior. Se cere subiectilor să raspundă ce văd in anumite imagini prezentate. Alte probe. un desen cât mai complet pe baza ideilor sugerate de o figură incompletă. Când au pornit spre casă. 28. 13. Subiectii au sarcina de a găsi fraza (de a o alege din cele 8) care se potriveşte fiecăruia din cele 5 proverbe. urcă in fiecare zi cate 5 m. 4. Am trei fra i: Ion. 7. 5.c) 5. 30. 6. Cât vor costa 10 ouă? b) Un biet melc a căzut intr-o fântană adancă de 20 m. 8. 8. 38 . 3. 6. 8. 3-4 cm).Psihologie experimentală 2009 – 2010 numerelor din şir şi să-l continue pe această bază cu încă cel pu in 2 numere. b) Se cere subiectului să deseneze o linie orizontala de la stanga la dreapta (de aprox. 10. 8. 7. 10 --Se mai poate testa rapiditatea şi prin urmărirea vitezei de rezolvare a unor probleme.P. Vasile şi eu Mai multi copii s-au jucat până seara pe camp. 24 . ca în figura de mai jos. 8 . Pentru profunzimea gândirii (pătrunderea in esen a fenomenelor) Se prezintă subiectului cinci proverbe şi. 9. 11. 8. 4.d) 7. Subiectul trebuie să facă. Cum însă nici unul nu voia să fie in coada şirului. (1994) a elaborat o serie de teste pentru evaluarea gandirii creative. Pentru testarea aspectului critic al gândirii (caracteristica a independen ei gândirii) Pentru copii mai mici: imagini (tablouri absurde) Exemplu: un cocoş care înoată pe un lac. Pentru testarea gandirii creative Torrance E. 14 e) 5. 10 . dar sunt pu ine speran e ca va mai scapa cu via ă. iar in jur copaci inverzi i şi incărca i de fructe etc. un numar de opt fraze dintre care cinci corespund proverbelor. Apoi se cere subiectului să tragă o linie care s-o intersecteze pe aceasta. Exemple: a) 2. s-au gandit să meargă în şir unul după altul. timp de trei minute. Exemplu: a) Un ou şi jumătate costă un leu şi jumătate. După câte zile ajunge el la gura fântanii? 2. 6. Pentru copii mai mari: propozi ii absurde Exemple: Un motociclist a căzut. s-a lovit şi a murit imediat. Ca sa iasa afară. 7. dar noaptea va aluneca câte 4 m înapoi. separat. au hotărât să nu fie nici unul ultimul din şir. Cineva spunea că nu va intra in apă până nu va şti să inoate. Răspunsurile se dau in urma unei întrebări sugestive din partea experimentatorului. 26.

Din greşeală. Modele de probleme pentru cercetarea experimentala a perspicacită ii şi ra ionamentului logico-matematic a) Cutiile cu etichete schimbate: Se dau trei cutii care con in câte două bile: una are două bile negre. abstract-concret). .Psihologie experimentală 2009 – 2010 Fig. Ca efect al inertiei gandirii. Fixitatea functionala sporeşte dacă subiectul lucrează intr-o singură directie cu obiectul. De câte extrageri a unei singure bile este nevoie (fără a privi in interiorul cutiei) pentru a putea determina culoarea bilelor din fiecare cutie? b) Să presupunem că 5 saci au fost umplu i.A.N. originalitate (elemente neobişnuite. flexibilitate (numărul de categorii de răspunsuri). Într-un singur sac greutatea fiecărei bile este de 9 grame. (negru-negru). cineva le-a schimbat etichetele astfel. care este sacul ce con ine bile de 9 grame? 39 . intarindu-i astfel restrictiv functionalitatea.A. Cum se poate determina. In patru din cei cinci saci. poate conduce la utilizarea ei neadecvată la alte probleme (situa ie intâlnită la unii elevi in rezolvarea problemelor de aritmetica). cum ar fi: capacitatea de în elegere. Estimările s-au facut după următorii indici ai creativită ii: fluen a (numărul de răspunsuri). Dacă obiectul este plurifunc ional utilizat. Figură incompletă ce trebuie întregită cu cât mai multe detalii figurale (sarcină neverbală) (după Lungu. 2000). specifică pentru un tip de problemă. 1. Dificultă i in rezolvarea de probleme: fixitatea func ionlală şi a metodei S-a demonstrat experimental că neputin a subiectului de a transfera func ionalitatea cunoscută a obiectului asupra unor utilită i ale lui şi in alte situa ii similare sau uşor diferite constituie o piedică serioasă in rezolvarea problemelor. atunci subiectul îi va putea extinde mai uşor func ionalitatea şi la alte situa ii. (negru-alb). cu frecven ă uzuală scazută). ritmul de în elegere (perspicacitatea). cu bile de rulmen i. tipul de gândire etc. (alb-alb) şi N. în mod inegal. direc ia mişcării proceselor de gândire (concret-abstract.Eficien a rezolvării problemelor in şcoală creşte proportional cu în elegerea enuntului lor de către elevi. fa ă de cazul când doar il observa. la unii subiecti poate să apară şi o fixitate func ională a metodei: utilizarea repetată a unei metode de rezolvare. A. Rezolvarea de probleme După demersurile subiectului pentru găsirea solutiei de rezolvare se pot urmări o serie de parametri de definire a gandirii. fiecare bilă de rulment cântăreşte 10 grame. elaborare (numărul de idei comunicate de detalii). încât pe ele scrie fals N. printr-o singura cântărire. a doua are doue bile albe şi cealaltă are o bilă albă şi una neagră.

de matematicieni şi informaticieni. vorbire constituie fiecare în parte o fa etă a aceluiaşi proces unitar şi complex. Niculescu. studiată omogenă (studen i.). timpul de răspuns. după F. cuvântul ce-i vine în minte. Această structură este asigurată de limbă iar de studierea ei se ocupă lingvistica. Subiectul trebuie să spună cel mai repede posibil. 1999. manevrarea cronometrului etc.eventual un cuvânt compus sau o locu iune. limbaj.) sau luată după unele criterii. c) Este bine ca subiectul să fie aşezat cu spatele spre experimentator pentru a nu fi distras de manevrele acestuia (notarea răspunsurilor. Bineîn eles. de lingvişti. limbajul trebuie să aibă o structură minimală comună diferi ilor membri ai societă ii. Prezentarea stimulului poate fi vizuală sau auditivă. 2000). 1978. Cea mai veche variantă a asocia iilor de cuvinte prezintă numai interes istoric: ea este de tip introspec ionist. Tehnica asocia iilor libere simple. vorbirea. psihologi şi recent. care are drept caracteristică esen ială comunicarea umană. De aceste conduite verbale se ocupă psihologia. Psihologia limbajului trebuie să studieze ansamblul proceselor de comunicare determinate social care face posibilă însuşirea experientei umane. Conceptele de limbă. care constituie. la finele secolului XIX. 2000.stimul (inductor). Pentru a-şi îndeplini această particularitate esen ială. PROCEDURI EXPERIMENTALE UTILIZATE ÎN STUDIEREA LIMBAJULUI Defini ii ale limbajului: Limbajul este un sistem şi o activitate de comunicare cu ajutorul limbii (Popescu-Neveanu. Condi iile de desfăşurare a experimentului asociativ – verbal (după Lungu. Experimentul asociativ . între limbă şi conduitele verbale există o strânsă rela ie. fapt ce i-a făcut pe multi autori să vorbească despre termenii unui nou domeniu de cercetare psiholingvistică (Osgood şi Sebeok.verbal. Este o activitate de comunicare umană realizată printr-un sistem de semne şi reguli determinate istoric şi utilizat de o comunitate (Cocoradă. liber sau impus. sub imboldul necesită ilor practice de codaj electronic şi de programare a calculatoarelor. prezentarea probei. Asocia ia este „simplă" în sensul că subiectul nu trebuie să dea decât un cuvânt . 1954. studiind limba. Libertatea de alegere a subiectului nu este limitată. muncitori etc. 100). îndată după auzirea cuvântului . 40 .Psihologie experimentală 2009 – 2010 2. 244) a) Încăperea în care se face experimentul să fie ferită de zgomote sau alte elemente de distragere. 1879). T. răspunsul poate fi scris sau verbal. individuală sau colectivă. Considera ii teoretice şi metodologice Primii care s-au ocupat de procesul de comunicare au fost gramaticienii urma i. experimentatorul fiind în acelaşi timp subiect şi notându-şi propriile asociatii de cuvinte alese de el însuşi (Galton.răspuns (indus) . Clasificarea tehnicilor de utilizare a experimentului asociativ-verbal a) Tehnici clasice 1. Vorbirea este o conduită socială şi în interiorul acesteia limbajul constituie un sistem de comunica ie. Dar lingvistica. 414). face abstrac ie de conduitele verbale individuale. Slama Cazacu. popula ia. de Saussure (1916). b) Subiectul să fie relaxat şi să ştie ce are de făcut: e bine ca instructajul dat să fie simplu şi clar şi să se facă un exerci iu prealabil cu anumite cuvinte care nu sunt incluse pe lista de experimentare. 1968 după Lungu.

inductoare.Experimentul asociativ . A fost folosit şi în activitatea judiciară pentru depistarea infractorilor (în lista de cuvinte ce se 41 .stimul. banal (obişnuit).. Asocia ie prin semnifica ie (terminarea sau încheierea propozitiilor). Tehnica de asocia ie restrânsă simplă (zisă şi de asocia ie controlată). Procedeul fluidită ii dirijate. la cuvântul gară. hm). ci trebuie să aleagă dintr-o listă de răspunsuri pe cel care i se pare că evocă mai bine cuvântul . d) exterioare (fâră nici o legătură cu cuvântul dat).B. precum şi principiul de structurare (după legătura semantică dintre inductor şi indus). Asocia ii repetate.. Asocia ii verbale inferioare: a) primitive sau elementar exclamative (oh. Asocia ie for ată. 2000). IV. f) refuză răspunsul. ci şi de cuvântul de dinaintea lui. mijlocul şi sfârşitul propozi iei.transport". subiectul trebuie să găsească cuvântul care a fost omis. subiectul răspunde. Se face media laten elor pe categorii (domenii) şi se stabilesc gradul de consolidare al legăturilor verbale. Tehnica asocia iilor libere continui. 4. Se alcătuiesc două propozi ii care au un cuvânt comun omis.via ă ). zână.. original etc. După ce s-a prezentat o dată lista de cuvinte. Se dau 2 sau 3 cuvinte cu ajutorul cărora subiectul trebuie să construiască o frază compusă din 25 -50 de cuvinte (exemplu: pădure . Gakkel după Lungu.periferice. Se dau aproximativ 3 minute. plurisilabice etc.verbal determină şi gradul de coeren ă şi fluiditate verbală. nu după sens). . Procedeul este foarte eficient pentru determinarea legăturilor intraverbale (în special.verbal a fost utilizat şi ca indicator al tipului de activitate nervoasă superioară (L. 4. b) imitative (subiectul dă un răspuns asemănător după structura sonoră a cuvântului . subiectul trebuie să scrie cât mai multe cuvinte (în 2 minute). Clasificarea se mai poate face şi după domeniul de familiaritate al cuvântului :cotidian. Acestea sunt formulate clar şi au un sens logic. Subiectul nu răspunde “spontan". cerând subiectului să repete răspunsurile date mai înainte la fiecare din aceste cuvinte . b) Tehnici derivate 1. 2. Sunt cercetate aici în mod deosebit interferentele rezultate din asociatiile continue. (o poveste..stimul.).stimul. Asocia ii în lan . Citindu-le o singură dată. 3.zână . De exemplu. băiat etc. Într-un timp dat. 2.Experimental asociativ . 3. fată. exemplu: „a fost odată. flexibilitatea legăturilor intraverbale). secundar. După criteriul lungimii cuvântului: monosilabice. Subiectul trebuie să asocieze fiecare răspuns cu cuvântul dinainte şi nu cu cuvântul . c) echolalice (repetâ cuvântul stimul). ah. Asocia ii verbale superioare. Fiecare cuvânt al seriei poate fi influen at nu numai de stimulul ini ial la care subiectul trebuie să răspundă. Se prezintă subiectului un singur cuvânt-stimul şi acesta răspunde cu mai multe cuvinte posibile pe care acesta i le evocă. nume de oraşe sau lucruri din casă) prin cel mai mare număr de cuvinte ce intră în genul respectiv). numai că subiectul trebuie să răspundă la un stimul generic (de exemplu. . „cale ferată" etc. Clasificarea răspunsurilor subiec ilor după următoarele criterii: I. Cuvintele omise trebuie să fie la începutul. II. e) interogative (întreabă: Ce? Cum?). profesional şi general . Se cere subiectului să dea un antonim sau sinonim (libertatea de alegere e restrânsă). 6. Scrierea automată (similară întrucâtva cu tehnica asocia iile libere continue). Această tehnică poate da naştere la interferen e. 5. Asocia ie restrânsă continuă. III.Psihologie experimentală 2009 – 2010 Se notează categoria din care face parte cuvântul răspuns (primar. Pentru uşurare. tertiar). similară cu precedenta. experimentatorul poate da un model de început care indică domeniul. se face o pauză după care se prezintă din nou aceeaşi listă.

datorită unor întăriri mai intense şi repetate. sertar. afective şi voluntare a omului. memoria include în sine trei faze cu o foarte strânsă legătură între ele. Procesele de întipărire. memoria de scurtă durată se bazează pe plasticitatea popula iilor neuronale (Lungu. Din punctul de vedere al unor autori. PROCEDURI EXPERIMENTALE UTILIZATE ÎN STUDIEREA MEMORIEI ŞI A ÎNVĂ ĂRII Defini ia memoriei Dic ionarul de psihologie al lui Popescu-Neveanu defineşte memoria astfel: „proces psihic de stocare şi destocare a informa iei. memoria se bazează pe fenomenele de remanen ă ce au loc la nivelul celulelor nervoase corticale. In recunoaştere. de acumulare şi utilizare a experien ei cognitive (1978. . Cu cât “bătătorirea" prin repetare a acestor urme este mai intensă cu atât durabilitatea (trăinicia) engramelor este mai mare. În reproducere. memoria e definită ca un proces de întipărire (fixare). Bazele neurofiziologice şi biochimice ale memoriei Din punct de vedere fiziologic. fragilitatea conservării informatiei în aşa numita „memorie imediată" s-ar datora modificărilor activită ii electrice a structurilor nervoase (fragilitatea acestor trasee). păstrare şi actualizare se bazează pe capacitatea creierului de a elabora legături nervoase temporare între diferite focare de excita ie din cortex. păstrare (re inere). ceea ce duce la o actualizare mai facilă (nu este necesară prezen a excitantului declanşator).435)”. CURS 9.faza de re inere sau de păstrare şi faza de actualizare cu două nivele (recunoaşterea şi reproducerea). şi anume: . De regulă. care. ce se formează între un număr indefinit şi foarte variat de focare de excita ie simultane şi succesive. legăturile nervoase temporare se structurează şi se fixează mai solid. care fixează engramele (urmele) excitan ilor ce au ac ionat asupra organismului. Aşadar. Metode de investigare a memoriei a) Metoda întinderii sau de determinare a capacită ii de reproducere imediată (sau memoria imediată). sunt şi purtătorii informa iei genetice. citind lucrarea lui Fechner (Elemente der Psychophisik). bancnote etc. de a le sistematiza şi consolida şi de a le analiza.Psihologie experimentală 2009 – 2010 prezintă infractorilor prezumtivi se introduc şi câteva cuvinte „critice". se structurează în stereotipuri dinamice. 2000). 2000). de exemplu. masă.) (Lungu. In ce priveşte memoria de lungă durată biochimiştii încearcă să demonstreze că aceasta s-ar datora proceselor de sinteză a proteinelor şi enzimelor de la nivelul celulei nervoase. Cu alte cuvinte. ceea ce se explică printr-o „bătătorire" mai slabă a acesteia. recunoaştere şi reproducere a experien ei cognitive.faza de achizi ie şi de memorare. Principalii factori în sinteza proteinelor sunt acizii ribonucleici (ARN) şi dezoxiribonucleici (ADN). 42 . stimulul declanşat trebuie să fie prezent pentru a reactualiza “urma". are ideea de a utiliza metode cantitative în studiul proceselor psihice superioare şi în special al memoriei. Aceste legături nervoase temporare. care. cum se ştie. Cercetarea experimentală a memoriei Un mare pas înainte făcut de psihologia experimentală în studiul proceselor psihice complexe îl constituie studiul experimental al memoriei ini iat de Hermann Ebbinghaus.

Se cere subiectilor să memoreze din nou materialul respectiv până ajung să-l stăpânească bine. c) Metoda timpului de achizi ie (denumită şi metoda memorizării complete). fie numărul de interven ii necesare din partea experimentatorului. Elementele prezentate pentru reproducere imediată pot fi: cifre. Performan a se notează după numărul de elemente re inute. după un anumit interval de timp.Psihologie experimentală 2009 – 2010 Este vorba de determinarea cantită ii de material care poate fi reprodus după o singură prezentare. cuvinte. f) Metoda perechilor asociate sau asocia iilor corecte (asocia iilor de sprijin). ca rezultat al practicii. Criteriul “stăpânirii materialului" se ia după prima reproducere absolut corectă. d) Metoda ajutorului (anticipa iei) Procedura: După câteva prezentări ale materialului. propozitii. In procesul învă ării are loc achizi ia unor răspunsuri noi. Constă în măsurarea timpului sau numărului de încercări până ce subiectul izbuteşte să stăpânească bine materialul. Fireşte că. PROCEDURI EXPERIMENTALE UTILIZATE ÎN STUDIEREA ÎNVĂ ĂRII DEFINI IA ÎNVĂ ĂRII “Învă area este definită ca o modificare sistematică. Cuvintele care se prezintă subiectului vor fi asociate fie între ele. procedeul poartă denumirea de “metoda întinderii". i se prezintă unul din membri perechii (cuplului). cuvinte. obiecte (imagini) etc. subiectul urmând a-l reproduce pe celălalt. între două prezentări. Când se cere subiectului să reproducă elementele re inute. relativ permanentă în conduita. al indeplinirii aceloraşi sarcini. Astăzi se foloseşte metoda reproducerilor succesive: materialul se prezintă de mai multe ori (într-un ritm constant) şi se introduce câte o reproducere a elementelor retinute. în modul de a răspunde la o situa ie. silabe. datorită uitării. Se face o compara ie între timpul sau numărul de repeti ii care au fost necesare la memorarea ini ială şi cele necesare rememorării. 188). e) Metoda economiei Se prezintă subiec ilor spre memorare o listă de date. silabe fără sau cu sens etc. litere. Se notează fie numărul erorilor făcute de subiect. 1971. în aşa fel încât pe listă apar perechi de elemente mnemice. şi. 43 . li se cere s-o reproducă. figuri etc. care reprezintă modificarea în conduita cerută de o situa ie nouă sau modificată” (Roşca. b) Metoda elementelor re inute Caracteristica acestei metode este aceea că volumul de elemente date spre memorare depăşeşte capacitatea memoriei imediate. subiec ii nu mai sunt în stare să reproducă în întregime lista prezentată ini ial. 2.. se cere subiectului să-l reproducă. fie cu cifre. Experimentatorul are grijă să corecteze subiectul ori de câte ori greşeşte şi să-i “sufle" ori de câte ori se poticneşte până ce ajunge să stăpânească bine materialul. Datorită faptului că se testează „întinderea" elementelor re inute de subiect după o singură prezentare.

- Invă area poate sa insemne in faza initială. privirea cu aten ie in direc ia stimulului nou) . de mai multe ori.Psihologie experimentală 2009 – 2010 ACCEP IUNI ALE NO IUNII DE ÎNVĂ ARE Din punct de vedere fiziologic invă area inseamnă elaborarea de noi legături temporare in scoar a cerebrală şi consolidarea legăturilor formate. cei ce conduc la producerea unei reac ii condi ionate. A forma un reflex condi ionat inseamnă să transformi un excitant indiferent in excitant conditional. care utilizează alti indicatori. b) Stimulul indiferent să preceadă pe cel neconditional cu cel putin 1/2 de secundă. totdeauna rezolvarea unei probleme. când nu produc animalului decât o reac ie de orientare (intoarcerea capului. iar apoi. Ei sunt de trei feluri : a) indiferen i. de exemplu o reac ie motorică la o stimulare electrică (reac ie de apărare). In experienta citată mai sus. dacă produc apari ia unui reflex necondi ionat c) condi ionali. In acest caz invatarea începe cu rezolvarea unei probleme. găsirea unui nou răspuns la o situatie. CONDI II PENTRU FORMAREA REFEXULUI CONDI IONAT Stimulii sau excitan ii sunt denumi i agen ii mediului ambiant. cu stimuli necondi iona i sau cu al i stimuli care si-au câştigat o semnificatie stabilizata. prin incercare şi eroare sau printr-un proces de intelegere. lumina trebuie să aibă loc concomitent cu hrănirea. Rezultă de aici ca există o anumită relatie intre inva are şi rezolvarea de probleme. prin repetarea actiunii. dar învatarea nu implică. Ex: In cercetările sale Pavlov a utilizat ca indicator preferat al formării legăturilor temporare. perfectarea şi consolidarea răspunsului. ac ionând asupra organelor senzoriale. b) necondi ionali. CONDI IONAREA CLASICĂ Condi ionarea este procesul prin care anumite reac ii ajung sa fie declanşate de anumi i stimuli a căror semnifica ie (sau func ie semnalizatoare) s-a constituit in urma unei coinciden e. In condi ionarea clasică stimulul conditionat precede cu câteva secunde stimulul neconditionat. c) Emisferele cerebrate trebuie să fie în stare de excitabilitate (adică animalul să fie treaz şi flămând dacă ne bazăm pe reflexul salivar). 44 . d) Stimulul indiferent să fie suficient de intens pentru a putea fi perceput. Există şi alte metode. Dacă se produce in acelaşi timp sau dupa cel înnăscut. secre ia salivară. de obicei repetate. Sunt cinci conditii principale: a) Stimulul indiferent să coincidă cu cel neconditional in repetate randuri. bine consolidată. nu se mai formează legătura temporară. Aceasta coinciden ă este denumite „intărire".

le include in aceeasi categorie cu invatarea regulilor. litere. la memorarea unui material verbal: serii de termeni verbali. Gagne a căutat să distingă 8 tipuri de învă are. Leontiev arată că imbunătă irea diferen ierii auditive a inăltimii sunetelor nu se poate face numai prin antrenare senzoriala. fie o creştere a preciziei sau fine ei coordonărilor sau a schemelor preexistente. ducând la precizia diferen ierii percep iilor. Pentru aceasta este indispensabila participarea „motricii vocale". presupunând toate celelalte tipuri men ionate anterior (Gagne după Cosmovici. prin exercitii de diferentiere pe cale auditiva a inaltimii sunetelor. care oferă individului posibilitatea de a răspunde la o clasă de situa ii-stimul cu o clasă de performan e". d) Asocia iile verbale se formează cu prilejul învă ării cuvintelor şi al asocierii lor în propozi ii. ci de cea biologică. în care se realizează o noua coordonare ochi-mână. Din acest motiv este greu sa separăm inva area verbala de invă area perceptivă sau senzorio . „ciocan". Prin “notiuni definite" autorul intelege notiunile abstracte care se asimileaza prin punerea lor in relatie cu altele. Avem în vedere aici indeosebi reducerea pragului senzorial ex: detectarea unor noi detalii. in conditiile repetarii identice a stimulilor. ÎNVĂ AREA VERBALĂ Invă area verbală este inva area unui material verbal. diferentierea lor se realizeaza indeosebi in legatura cu activitatea de răspuns a organismului. forme. h) Rezolvarea de probleme constituie cea mai grea sarcina. perechi asociate de termeni verbali etc. E vorba nu de intensitatea fizică. In acest caz ea poate fi restrânsă. ca efect al exerci iului şi ameliorarea perceperii stimulilor complecşi Analiza stimulilor. când sugarul inva ă să-şi recunoască mama. b) Invă area stimul-răspuns (tip Thorndike). f) Însu irea no iunilor constă „în a încadra obiectele într-o clasă şi in a raspunde acestei clase ca intreg". nu numai după voce. sensibilitatea creşte. pe care le-a ierarhizat in functie de complexitatea lor şi anume: a) Invă area de semnale (descrisă de Pavlov). Ex: Una din metodele mai frecvent utilizate in studierea şi demonstrarea formarii noii coordonări senzoriomotorii este invă area desenului in oglindă. Chiar în invă area unui labirint subiec ii adeseori ra ioneaza in termenii limbii. c) Înlăn uirea de răspunsuri prezentă în învă area unui act mai complex (mersul pe bicicletă). implicând fie stabilirea de noi coordonări senzoriomotorii. 1971. Cercetări efectuate în laboratoarele lui A.. TIPURI DE ÎNVĂ ARE R. 45 . ÎNVATAREA SENZORIO-MOTORIE Sub acest titlu sunt cuprinse fenomenele de invă are in care modificarea reac iei constă in adaptarea unei forme de reac ii preexistente la condi ii perceptive noi. intonarea „externă" (cu glas tare) sau internă („in surdina") a sunetelor respective de către subiect (Roşca.1996. 196). g) Învă area no iunilor definite şi a regulilor. diferentierea unor stimuli foarte asemanatori. De indata ce un stimul dobândeşte un caracter semnalizator in raport cu activitatea pe care omul o efectueaza. “copac"). regula fiind „o capacitate internă. 76). Gagne se referă numai la notiunile concrete (“ra ă". 1996. când sugarul înva ă o reac ie simplă: să-şi ină singur biberonul. de importan a sa pentru câine (Cosmovici. N.ori perceptive-motorie. In acest caz. care arata in ce măsura diferen ierea a fost corectă. numere. ci şi după imaginea vizuală. in mare masură. cel mai complex tip de învă are. 90). e) Învă area discriminării de culori. recunoaşterea unor structuri in conditii diferite de percepere etc. De aceea. ÎNVĂ AREA PERCEPTIVĂ Sub numele de învă are perceptivă cuprindem modificările discriminative cu un caracter sistematic.Psihologie experimentală 2009 – 2010 e) Stimulul indiferent să fie mai slab decât cel necondi ional. Aproape în toate ac iunile de inva are ale omului este implicat Iimbajul.

PROCEDURI EXPERIMENTALE UTILIZATE ÎN STUDIEREA ATEN IEI ŞI PERSONALITĂ II Defini ia aten iei „Activare. 2. În activitatea cotidiană. tonificare. 69) Complexitatea fenomenologică a aten iei Deşi a fost fragmentată deseori pe compartimente de studiu. ca: formele aten iei. reuşim să cuprindem întreaga desfăşurare a ac iunii dramatice. Volumul aten iei ca factor psihoindividual prezintă o mare importan ă în via a omului. orientare selectivă şi concentare focalizată a proceselor psihocomportamentale în vederea unei optime şi facile reflectări sau (şi) a unei intreven ii eficiente” (Popescu – Neveanu. Volumul aten iei este datorat. CURS 10. CLASIFICAREA TIPURILOR DE ATEN IE Pentru clasificarea tipurilor de aten ie. Când inva ăm un lucru. Se ştie că atunci când avem de efectuat o activitate care solicită o aten ie foarte concentrată. de aşteptare a anumitor stimuli (de exemplu. Aten ie habituală (sau set-ul habitual). însă. Aten ie voluntară. aşteptarea unei veşti. aten ia noastră se poate concentra un timp oarecare asupra unei activită i. de la un detaliu la alt detaliu. 1978. 2000): 1. când la altul (fluctua iile aten iei). la aviatori. Modelarea experimentala a particularita ilor aten iei Stabilitatea aten iei Dacă încercăm să privim pentru mai mult timp un anumit obiect. o activitate mai repede ca urmare a faptului ca am invă at o altă activitate mai inainte. executarea unei activită i secundare este uneori imposibilă sau dificilă. când la un detaliu al obiectului. mobilizare. 46 . determinată de starea de pregătire. 3. solda ii din patrulele de recunoaştere etc). în care intră o serie de elemente psihologice şi neurofiziologice. mai ales atunci când există un factor motiva ional puternic. la teatru percepem simultan un număr redus de personaje. Munn (1966) se foloseşte de 3 clase (după Lungu. extinderii zonei de excitabilitate optime în scoar ă ca efect al contopirii excita iilor simultane. a unei vizite etc). a unui telefon. determinată de orientarea inten ionată a activită ii perceptive.Psihologie experimentală 2009 – 2010 TRANSFERUL Se in elege prin transfer influen a unei învă ări anterioare asupra unei învă ări consecutive. Distribu ia aten iei Este o caracteristică a aten iei legată strâns de volum. necesitătile de cercetare sau didactice au impus şi alte subdivizări ale atentiei. fulger etc). dar care se referă la capacitatea de a cuprinde simultan în câmpul său un numar de actiuni. De asemenea. în plan fiziologic. se poate observa că privirea noastră se deplasează în procesul examinării. Volumul aten iei În câmpul activită ii noastre la un moment dat pot fi cuprinse un număr limitat de obiecte. determinată de stimuli neaşteptati (pocnituri. Aten ie involuntară. De exemplu. Dacă învă area consecutivă se face mai incet sau este îngreunată transferul este negativ. calită ile aten iei etc. transferul este pozitiv. tipurile aten iei. îndeosebi în activitatea profesională (la conducătorii auto. dar dat fiind că aten ia se deplasează rapid de la un personaj la altul. aten ia se prezintă ca un proces unitar.

care ordonează un efort voluntar în vederea trecerii la efectuarea unei alte activită i. .categorie. 205-206).desemnează individul uman concret. O privire generală asupra mai multor definitii date personalita ii eviden iază câteva caracteristici ale acesteia (Perron apud Dafinoiu. 2. Ce este personalitatea? Se impune mai intâi să deosebim termenii „persoană” şi „personalitate”. prin distragerea aten iei în elegem două aspecte: a) distragerea generată de o excesivă labilitate a proceselor nervoase şi care se exprima printr-o imposibilitate de concentrare mai indelungată asupra unei activitati b) distragerea poate apărea ca o consecin ă a concentrării prea mari a atentiei.personalitate” . Adep ii acestei orientări au subliniat avantajele inventarelor: administrarea rapidă pe un grup mare de persoane.. deplasarea este rezultatul mobilită ii proceselor nervoase: deplasarea focarului de excitabilitate optimă. 2000. .a modalită ii de fiin are şi func ionare ce caracterizeaza organismul psihofiziologic pe care il numim persoană umană. unii cercetători s-au orientat spre dezvoltarea şi rafinarea inventarelor de personalitate. În cazul când amândouă activită ile sunt noi pentru subiect.Termenul persoană . e necesar ca cel pu in una din ele să fie automatizată şi să nu mai solicite controlul permanent al conştiin ei. Aceasta primă precizare ne permite să diferen iem conota ia ştiin ifică a termenului . pentru evaluarea cantitativă.Psihologie experimentală 2009 – 2010 În cazul când una din activită i a fost automatizată devenind deprindere. Fiziologic. suma figurilor corect barate. Probe speciale de aten ie O probă care evaluează şi capacitatea de muncă este cea a lui Toulouse – Pieron. Pentru a putea desfaşura simultan două sau mai multe activită i.de sensul comun al acestuia. 2000): 47 . Un rol important în deplasarea aten iei la om îl au semnalele verbale sub forma cerin elor şi indica iilor date. Deplasarea atentiei Este definită ca posibilitatea de a trece cu uşurin ă de la o activitate la alta (unii oameni realizează cu mai multa uşurin ă acest lucru. adică însuşire sau calitate pe care cineva o poate avea sau nu. (Lungu.la nivelul teoriei ştiin ifice . ea va fi executată fără dificultă i. al ii mai greu). Aceste cercetări s-au centrat îndeosebi pe evaluarea unor trăsături sau aspecte restrânse ale personalită ii şi au profitat de dezvoltarea tehnicilor statistice şi de o mai bună în elegere a problemelor complexe legate de fidelitatea şi validitatea măsurătorilor. subiectul are sarcina de a bara semnele indicate in prezentare cu caractere mai groase. constructie teoretica . ele cer eforturi sus inute de gândire şi nu vor fi executate fără dificultă i. Distragerea atentiei Distragerea trebuie raportată întotdeauna la concentrarea aten iei. În fapt. Au fost eviden iate şi o serie de limite ale acestora. între care posibilitatea falsificării răspunsurilor şi faptul că inventarele vizează doar aspecte superficiale ale personalită ii sunt cele mai importante.este o construc ie teoretică elaborată de psihologie in scopul în elegerii şi explicarii . La această probă. posibilitatea de a utiliza uşor proceduri statistice pentru stabilirea normelor şi a consisten ei interne a rela iei dintre scorurile testului şi alte măsurători ale comportamentului etc. Se calculeaza. PROCEDURI EXPERIMENTALE UTILIZATE ÎN STUDIEREA PERSONALITĂ II Considera ii teoretice “Concomitent cu dezvoltarea tehnicilor proiective.Personalitatea .

globalitate. pe termen lung. unitar. . Rolul eredită ii in determinarea personalită ii O corectă evaluare a personalită ii asigură baza necesară pentru un prognostic valid privind dezvoltarea acesteia. dacă factorii ereditari au un rol important în determinarea unor trăsăsturi de personalitate. Eysenck. o trăsătură este indicată de predispozi ia de a răspunde in acela i fel la o varietate de stimuli. timiditatea este un mod relativ stabil de comportare marcat de stângacie. observa ia ne furnizează un cadru relativ stabil. 2002. 32). identificarea ei printre celelalte.Globalitatea: personalitatea cuiva este constituită din ansamblul de caracteristici care permit descrierea acestei persoane. acesta generează legi de organizare a căror ac iune este permanentă. Una dintre defini iile ce eviden iază cel mai bine aceste caracteristici este cea dată de Allport: “Personalitatea este organizarea dinamică în cadrul individului a acelor sisteme psihofizice care determină gândirea şi comportamentul său caracteristic" (Allport apud Dafinoiu. ne relevă anumite invariante. dacă nu chiar mai mult. . III. Cattell consideră că. De exemplu. In plan comportamental. trăsătura are la bază câteva afirma ii implicite: • comportamentul este consecvent: persoana tinde să manifeste aceleaşi reac ii obişnuite în raport cu o categorie întreagă de situa ii. deşi faptele de conduită ale unei persoane prezintă o anume variabilitate situa ională. mobilizare energetică exagerată etc. în virtutea coeren ei sale. atunci acestea ar trebui să fie suficient de stabile pentru a asigura cadrul necesar unui bun prognostic. 48 . Defini ie personalitate Cele trei caracteristici . hiperemotivitate. Teoriile ştiin ifice asupra personalita ii îşi propun mai multe obiective: I. multe cercetări efectuate asupra gemenilor indică faptul că aproape jumătate. ele constituie. Începând de la mijlocul anilor '70. Conflicte valorice in cercetarea psihosocială Deşi problemele etice au fost totdeauna luate în considerare de către cercetătorii in domeniul personalită ii şi de către psihologii practicieni. Explicarea respectivei conduite prin utilizarea informatiilor referitoare la influen ele de diverse tipuri (ereditare şi de mediu) Predic ia conduitei în situa ii tipice. Descrierea conduitei prin apelul la diverse taxonomii. putem afirma că obiectivele metodelor de evaluare ale personalită ii sunt aceleaşi: descrierea. explica ia şi predic ia. Or.Permanen a (stabilitatea) temporală: daca personalitatea este un sistem func ional. Trăsătura psihică este conceptul care eviden iază aceste însuşiri sau particularită i relativ stabile ale unei persoane sau ale unui proces psihic. • personalitatea are o anume stabilitate. coeren ă. Allport. • oamenii variază în func ie de nivelul sau frecven a oricărui tip de comportament. de aşteptare şi interpretare. permanen ă . in ultima vreme.eviden iază faptul c ă per so nalitatea este o structură.Coeren a: majoritatea teoriilor postuleaza ideea existen ei unei anume organizări şi interdependen e a elementelor componente ale personalită ii. din varia ia caracteristicilor majore ale personalită ii este datorată factorilor genetici. Privită astfel.Psihologie experimentală 2009 – 2010 . Comportamentul este determinat de trăsăturile de personalitate sau de situa ie ? Unul dintre obiectivele principale ale cunoaşterii şi evaluării personalitatii este realizarea de predic ii privind comportamentul persoanei intr-o anumita situatie. un subiect din ce in ce mai mult analizat. II. Având în vedere interac iunea dintre teorie şi metode.

Probleme de etică ale experimentului psihologic Implica iile de ordin etic ale unei cercetări sunt majore şi o serie de principii. Protectia drepturilor individului versus nevoia societă ii de progres stiintific si tehnologic. 2000. 166). cercetătorul va informa subiec ii înaintea participării. ajutându-l să evite conflicte valorice. 11. cadrul institutional in care este organizată cercetarea . iv. Aspecte ale activită ii ştiin ifice care pot antrena probleme etice Există patru aspecte majore ale activită ii ştiintifice privind evaluarea personalită ii care pot genera probleme etice: formularea teoriilor sau problemelor cercetării. în ce scop şi pentru cât timp. interpretarea şi aplicarea rezultatelor cercetarii. de la preparator la profesor universitar) sau de complexitatea demersului experimental (Ani ei.Psihologie experimentală 2009 – 2010 In general. Protectia drepturilor individului versus obligatia profesionala a omului de stiinta de a cauta noi informa ii. 2000. despre aspectele care în mod rezonabil ar putea să influen eze dorin a de a participa şi va explica toate celelalte aspecte ale cercetării despre care participan ii vor să ob ină informa ii. Dreptul omului de stiin ă de a avansa in profesia sa versus normele sociale referitoare la tratamentul oamenilor. În cadrul ştiin elor socio-umane aspectele etice vizează cel pu in trei categorii: . Tipuri de probleme etice in cercetarea psihologice şi in activitatea de evaluare a personalitatii Intimitatea Respectarea demnita ii persoanei evaluate psihologic Consim ământul informat Inşelarea sau păcălirea subiec ilor Confiden ialitatea CURS. 2000. 49 . conflictele valorice se referă la: i. 166). De asemenea. ii.rela ia dintre societate şi ştiin ă. persoanele ce au luat parte la o cercetare au dreptul să ştie dacă propriul lor comportament a fost sau nu manipulat. iii.problematica profesării. . 171). Există ări (printre care şi România) în care normele de etică sunt prevăzute prin lege. libertatea persoanei şi protectia intimitatii. conducerea cercetării şi tratamentul aplicat participantilor la cercetare . . Cercetătorii recunosc faptul că participan ii la experiment au dreptul la intimitate şi îşi pot cere drepturile în cazul urmăririi comportamentului lor în absen a acordului exprimat. reguli trebuie să fie cunoscute şi respectate indiferent de statutul celui care întreprinde cercetarea (de la student la cercetător. Etica cercetării nu este un set de dogme morale impuse comunită ii cercetătorilor (Hohn şi Vârgă. Aşadar ei trebuie avertiza i şi despre acele aspecte care pot avea efecte nedorite (M. Mai degrabă ea poate fi considerată un set de principii menit să asiste cercetătorul în demersurile sale. norme. iar începerea unei cercetări nu se poate realiza fără acordul scris al unei comisii specializate existente la nivelul universită ilor sau institutelor de cercetare (Ani ei. Ob inerea consim ământului participan ilor Conform principiilor eticii. PROBLEME DE ETICĂ ÎN PSIHOLOGIA EXPERIMENTALĂ Aspecte etice vizate în cadrul cercetărilor din ştiin ele socio-umane În momentul în care dorim să realizăm un experiment psihologic trebuie să inem seamă şi de aspectele etice implicate într-o cercetare. 47). Ani ei. Protectia drepturilor individului versus libertatea cercetarii stiintifice. 2000.tratamentul aplicat participan ilor la experiment.

trebuie respectate următoarele direc ii de ac iune: . Ani ei. în cadrul căreia participan ilor li se dau toate informa iile. 50 . Participan ii sunt ruga i să pună întrebări şi să îşi exprime opiniile în legătură cu modul de desfăşurare şi utilitatea experimentului desfăşurat” (Boncu apud Andronic. Subiec ilor li se pot adresa întrebări intime. percep iile sau comportamentele. note de curs). Libertatea subiectului de a se retrage Participan ilor trebuie să li se ofere posibilitatea de a refuza participarea sau de a se retrage oricând din experiment. doar în cazurile în care este absolut necesar. E foarte dificil de stabilit în ce condi ii o cercetare justifică încălcarea acestor drepturi (Ştefan Boncu. 2006). De aceea. 2006). 172). cine participă şi precizarea faptului că au libertatea totală de a participa sau nu şi de a se retrage oricând în timpul experimentului.n. Debriefing-ul Studiile de psihologie experimentală ridică numeroase probleme de natură etică.) (Ilu apud Andronic. Protec ia împotriva consecin elor dăunătoare O modalitate concretă sugerată de APA este posibilitatea ca subiectul să poată lua legătura cu investigatorul în urma participării lor la cercetare. . mai ales în cazul celor în care se foloseşte înşelarea (păcălirea) unei păr i a participan ilor (en. „Cu to ii suntem de acord că omul de ştiin ă nebun care şi-ar intui subiec ii de scaun legându-i în curele ar da dovadă de un comportament total ne-etic!” (M. pot fi observa i fără ca ei să ştie. Imagina i-vă ce sar întâmpla în momentul în care participan ilor la un experiment li se dezvăluie că scopul lui este de a vedea în ce condi ii şi în ce măsură eşti gata să sari în ajutorul semenului tău” (s. b) Informarea post-experiment (en. în vreme ce al ii sunt complici ai experimentatorului: „Ra iunea pentru care subiec ilor nu li se dezvăluie adevăratul scop şi algoritm al experimentului şi sunt „prosti i” e simplă: dacă subiec ii cunosc obiectivul şi ipotezele experimentului. Confiden ialitatea Rezultatele unui experiment trebuie inute secret atunci când ele se referă strict la o persoană. 2000. care se pot difuza în rândul opiniei publice. 174). 2000. asupra condi iilor de desfăşurare. În cazul în care utilizarea înşelării participan ilor nu poate fi evitată. exceptând cazul în care s-a convenit contrariul. care presupune o informare prealabilă a participan ilor (înainte de începerea experimentului) asupra duratei acestuia.: „deception”). se explică de ce a fost nevoie de tactica înşelării. se preferă o limitare drastică a utilizării înşelării participan ilor.se iau toate măsurile posibile pentru protejarea siguran ei fizice şi psihice şi pentru respectarea drepturilor participantului. Ani ei.Psihologie experimentală 2009 – 2010 Respectarea intimită ii Adesea. În acest sens se pot oferi consulta ii ulterioare pentru a oferi explica ii suplimentare celor care au nevoie (M. cercetările impun încălcarea dreptului la intimitate al participantului la experiment. care sunt puşi uneori să îndeplinească sarcini care le provoacă neplăceri şi stres sau pot dezvolta reprezentări şi atitudini negative fa ă de studiile de psihologie socială. „debriefing” adică a asculta raportul cuiva).se utilizează o serie de tehnici concrete de ameliorare sau eliminare a efectelor inducerii în eroare: a) Consensul informativ. 2000. ei nu se mai comportă firesc. Astfel. participan ii trebuie să aibă posibilitatea de a primi ajutor sau sfaturi de la experimentator dacă apar totuşi probleme. „Inducerea în eroare a participan ilor este o sursă puternică de nemul umire din partea participan ilor. li se pot manipula trăirile. Chiar şi proiectul cel mai scrupulous din punct de vedere etic cu asigurarea unui risc minim de vătămare poate avea efecte consecutive neprevăzute.

XIV. să promoveze cele mai noi metodologii de cercetare utilizate de comunitatea psihologică interna ională. În acest caz. Atunci când psihologii au nevoie de aprobare.6. Excep ia de la consim ământ Art. XIV. excep ie făcând cercetările care nu presupun metode invazive producătoare de suferin ă sau leziuni. XIV. aceştia vor furniza toate datele necesare pentru acordarea aprobării şi vor avea în vedere ca protocolul de cercetare să corespundă aprobărilor primite. Utilizarea animalelor în cercetare Art. XIV. poate fi derulată numai dacă nu poate produce suferin ă sau daune participan ilor. în acest caz.4. putând oricând să-şi retragă datele din cercetare. XIV. În cazul în care există posibilitatea producerii unor daune şi suferin ă. chestionare anonimă. respectând atât standardele de rigoare ştiin ifică cât şi standardele etice. Manipularea prin creşterea compensa iilor Art. riscurile. Psihologii vor căuta să examineze etic. participan ii vor fi informa i de utilizarea unui astfel de model de cercetare şi vor participa numai dacă îşi dau consim ământul. limitele confiden ialită ii. Persoane şi grupuri vulnerabile Art. Psihologii vor ob ine consim ământul informat de la to i participan ii la cercetare pentru înregistrările audio şi video. Evitarea unor categorii de subiec i Art. XIV. pe cât posibil. XIV.3. XIV. beneficiile inclusiv compensa iile financiare.7. dacă studiul sau cercetarea avută în vedere poate fi finalizată la fel de bine cu persoane care au capacitatea deplină de a-şi da consim ământul informat. Psihologii se pot dispensa în cadrul cercetărilor de consim ământul informat al participan ilor numai dacă (a) cercetarea nu poate produce în nici un fel daune (observa ii naturale. din partea unei institu ii. Limitări ale informării Art. Acordul de cercetare Art. adecvat drepturilor omului şi să ia toate măsurile de protec ie pentru orice cercetare ce implică grupuri vulnerabile şi/sau persoane cu incapacitate de a-şi da consim ământul informat. XIV. Cercetarea. înainte de a lua decizia de a începe. Psihologii care utilizează animale în cercetările lor. oferind garan ii că acestea vor fi utilizate numai într-o manieră în care identificarea nu poate produce daune celor implica i.Psihologie experimentală 2009 – 2010 Principii generale privind efectuarea cercetărilor cu subiec i umani Asocia ia Psihologilor din România Asocia ia Psihologilor din România prevede în capitolul XIV din Codul deontologic al profesiei de psiholog cu drept de liberă practică reglementări referitoare la cercetarea ştiin ifică şi valorificarea rezultatelor: „Art. cercetare de arhive) sau (b) este permisă de reglementări legislative.8. XIV. durata. Ob inerea consim ământului Art.1. Corectitudinea datelor 51 . psihologii au obliga ia să o minimizeze pe cât posibil. Utilizarea de suport audio-video Art. Psihologii vor evita să propună şi să acorde participan ilor la cercetare compensa ii financiare excesive sau alte forme de stimulente pentru participarea la cercetare şi care pot favoriza ob inerea consim ământului. procedurile utilizate.10. În ob inerea consim ământului informat psihologii vor aduce la cunoştin a participan ilor scopurile cercetării. Psihologii nu vor face studii şi cercetări care implică proceduri de prezentare ascunsă/falsă a modelului de cercetare decât dacă alternativa de prezentare corectă nu este fezabilă ştiin ific sau aduce o alterare evidentă concluziilor cercetării. Psihologii nu se vor folosi de persoane cu incapacitate de a-şi da consim ământul în nici un studiu sau cercetare. practici educa ionale sau curriculare. dreptul oricui de a se retrage din cercetare şi în general toate datele pe care participan ii le solicită şi de care au nevoie pentru a-şi da consim ământul. înaintea efectuării acestora.9. independent. pentru desfăşurarea cercetărilor. vor evita provocarea de suferin ă acestora. cu atât mai mult atunci când sunt eviden e clare că există riscul producerii de suferin ă şi daune în timpul cercetării.2. În cercetările lor psihologii vor căuta.5.

diferen ele de opinie nu constituie abateri de la buna conduită în cercetarea ştiin ifică. XIV. datele de cercetare sistematizate sau cele deja publicate pot fi păstrate fără restric ii dar în condi iile respectării normelor etice. XIV. diferen ele de concep ie experimentală sau practică. nerespectarea condi iilor de confiden ialitate precum şi publicarea sau finan area repetată a aceloraşi rezultate ca elemente de noutate ştiin ifică. Protocoalele de cercetare. Atunci când există solicitări de folosire sau de verificare a datelor din partea unui alt cercetător decât cei implica i direct în cercetare. contribu ie minoră şi statusul sau pozi ia pe care o de ine respectivul psiholog. XIV.13. Principiul standardelor morale şi legale 52 . Principiile Etice ale Psihologilor Asocia ia Psihologilor Americani (APA) 1. sunt încuraja i şi li se recomandă să se consulte cu colegii lor sau cu persoane avizate dintr-un corp de avizare a problemelor etice ce pot aduce obiectivitate şi clarificare în procesul de luare a deciziei. XIV. neatribuirea corectă a paternită ii unei lucrări. psihologii vor putea oferi datele de cercetare numai în măsura în care se păstrează confiden ialitatea acestor informa ii de către cei cărora li se încredin ează şi dacă există o specificare clară a modului de utilizare a acestora. Buna conduită în cercetarea ştiin ifică Art. monitorizarea. Deşi decizia direc iei de ac iune apar ine psihologului. consumator de timp. ca apar inându-le lor. decât în măsura în care există o acoperire reală prin contribu ia adusă la cercetare şi nu prin statusul social sau academic. Onestitate ştiin ifică Art. contribu ie la cercetare. Protejarea datelor Art. Astfel pozi ia academică. titlul academic sau pozi ia socială sau cea de sef de departament sau manager într-o institu ie nu conferă nimănui credit pentru o pozi ie principală în cercetare.12.11. a rezultatelor cercetărilor realizate pentru a fi valorificate publicistic sau practic se va face doar pe criterii de relevan ă ştiin ifică. Psihologii nu vor prezenta date sau rezultate din alte studii sau cercetări. Datele contradictorii. asigurându-se că acestea sunt păstrate în condi ii de securitate. excluzându-se orice considerent personal sau de natură extraprofesională. realizarea şi raportarea activită ilor de cercetare ştiin ifică vor manifesta impar ialitate şi obiectivitate şi vor respecta drepturile de proprietate intelectuală. înlocuirea rezultatelor cu date fictive. Abuzul de status Art. Dacă vor constata erori de prezentare a datelor sau de prelucrare a acestora vor face to i paşii necesari pentru corectarea acestora. confec ionarea de rezultate. neînregistrarea şi/sau nestocarea rezultatelor.Psihologie experimentală 2009 – 2010 Art.16. XIV. Principiul competen ei 3. Psihologii vor fi credita i pentru cercetările făcute cât şi pentru publicarea acestora numai în măsura în care aceştia au o contribu ie majoră. Astfel psihologii vor face distinc ia între autor principal al cercetării. În activitatea de cercetare ştiin ifică psihologii vor evita ascunderea sau înlăturarea rezultatelor nedorite. plagierea rezultatelor sau a publica iilor altor autori. altfel vor retrage şi anula cercetarea. Psihologii afla i într-un proces de deliberare. Psihologii vor proteja datele de cercetare. lipsa de obiectivitate în evaluări. deturnarea fondurilor de cercetare. XIV. nedezvăluirea conflictelor de interese. XIV.15. Transmiterea datelor Art. căutarea şi apelarea la astfel de consultări reflectă maturitate profesională şi o abordare etică a procesului de luare a deciziei.14. diferen ele de interpretare a datelor. interpretarea deliberat distorsionată a rezultatelor şi deformarea concluziilor. Selec ia proiectelor de cercetare. Plagiatul Art.17. Psihologii implica i în evaluarea. Psihologii nu au voie să prezinte date false pentru care nu au fost făcute în realitate măsurători. Principiul responsabilită ii 2.

fără să fi fost atinşi de vreo boală incurabilă. 2004. Principiul tehnicilor de evaluare 9. 429). fie pe cel de gardian într-o închisoare simulată chiar în campusul Universită ii amintite.Psihologie experimentală 2009 – 2010 4. timp de două săptămâni fie rolul de prizonier. observând schimbări comportamentale nedorite. Principiul confiden ialită ii 6. 2004. Dar curiozitatea bolnavă a împăratului nu a putut fi satisfăcută pentru că to i copilaşii au murit înainte de a împlini vârsta de doi ani. Pe neaşteptate. dar nu interveneau să potolească zelul celorlal i. S-a constatat că paznicii îşi luaseră rolul în serios mai mult decât se aşteptase Zimbardo. Caren a afectivă. « Aşa numitul Stanford Prison Experiment realizat în 1972 prevedea ca 24 de studen i să joace. Philip Zimbardo. sadici. Grija şi utilizarea animalelor după Clinciu (2005). acesta a luat câte un nounăscut din 18 regiuni ale Imperiului German şi a ordonat doicilor să-i crească fără a le adresa niciodată nici un cuvânt. 53 . Principiul declara iilor publice 5. au devenit tiranici. Principiul rela iilor profesionale 8. 430). Ilustrări ale problemelor deontologice Cel mai vechi caz de încălcare a normelor morale într-un experimentul cu con inut psihologic rămâne experimentul făcut din porunca împăratului lui Frederic al II-lea (1194-1250): mânat de curiozitatea de a afla ce limbă vor vorbi copiii (de diferite na ionalită i) când vor fi mari. Unii gardieni se comportau normal. lua i din camerele lor şi « închişi« în celulele penitenciarului improvizat. erau « buni ». izolarea socială (mai ales în primii ani de via ă) produc întotdeauna (dacă nu decesul) tulburări psihice ireversibile (Chelcea. Ei primeau câte 15 dolari pe zi pentru participarea la experiment. În acelaşi registru al încălcării normelor morale se înscrie experimentul lui Philip Zimbardo de la Universitatea Stanford (SUA). Gardienii au început să-i supravegheze. cruzi. Cercetătorul a inclus în protocolul experimentului voluntari pentru studierea comportamentului încarcera ilor. Deşi plata pentru experiment nu era de neglijat. studen ii care acceptaseră rolul de prizonieri au fost aresta i. acceptând să dea chiar to i banii înapoi. trei dintre studen ii ce jucau rolul prizonierilor au refuzat să mai participe la experiment. dacă de la naştere nu vor auzi nici un cuvânt. a luat hotărârea de a întrerupe experimentul » (Babbie apud Chelcea. Bunăstarea consumatorului 7. Cercetarea cu participan i umani 10.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->