Sunteți pe pagina 1din 7

Cele mai c`utate 50 monografii contabile

Calculul [i analiza principalilor indicatori economico-financiari


expert contabil Mariana Dr`goi

M o n o g r a f i i

|n conformitate cu Reglement`rile contabile conforme cu Directiva a IV a a Comunit`]ilor Economice Europene, parte component` a Reglement`rilor contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul ministrului finan]elor publice nr. 1.752/2005, cu modific`rile [i complet`rile ulterioare, entit`]ile \ntocmesc situa]ii financiare anuale, din a c`ror componen]` fac parte [i notele explicative. La pct. 280 din reglement`rile men]ionate sunt prezentate formatele notelor explicative. Din structura celor 10 note explicative prezentate, una dintre acestea se refer` la Exemple de calcul [i analiz` a principalilor indicatori economico-financiari. Importan]a calcul`rii indicatorilor economico-financiari const` \n cunoa[terea evolu]iei acestora [i \n compararea cu exerci]iile financiare precedente, ceea ce ofer` conducerii entit`]ii posibilitatea de a efectua analize economico-financiare cu impact \n procesul decizional. De asemenea, cunoa[terea nivelului indicatorilor economico-financiari permite efectuarea de compara]ii cu alte entit`]i din sectoare de activitate similare, autohtone sau interna]ionale. Principalele grupe de indicatori sunt:

indicatori de lichiditate, indicatori de risc, indicatori de acivitate (de gestiune), precum [i indicatori de profitabilitate [i solvabilitate.

Pentru o mai bun` \n]elegere a calculului indicatorilor economico-financiari, \n continuare prezent`m exemplificat un bilan] [i un cont de profit [i pierdere la entitatea Omega.

c o n t a b i l e
1

Revista Romn` de Monografii Contabile

www.monografii.ro; www.contabilul.ro

Cele mai c`utate 50 monografii contabile

BILAN} la 31 decembrie 2007

lei

Active Active circulante Disponibilit`]i b`ne[ti Clien]i Alte crean]e comerciale Stocuri Cheltuieli \n avans Total active circulante Imobiliz`ri corporale Terenuri Cl`diri Mijloace de transport Mobilier [i accesorii Minus: amortizarea cumulat` Total imobiliz`ri corporale Total active Datorii [i capitaluri proprii Datorii pe termen scurt Furnizori Efecte comerciale de pl`tit Salarii Impozite pe salarii Dobnzi [i dividende Impozite pe profit Total datorii pe termen scurt Datorii pe termen lung Efecte comerciale de pl`tit Furnizori Alte datorii Total datorii pe termen lung Capitalul social Capital subscris v`rsat Capital subscris nev`rsat Capital social Profitul exerci]iului financiar Capitaluri proprii Total datorii [i capitaluri proprii

41 948 47 1.493 21 2.550 173 1.625 188 127 1.596 517 3.067

236 209 67 6 102 39 659

1.206 37 41 1.284

250 175 425 699 1.124 3.067

R&S

RENTROP & STRATON

Cele mai c`utate 50 monografii contabile

Contul de profit [i pierdere la 31 decembrie 2006


lei

Vnzari Minus: Rabaturi acordate Vnz`ri nete Costul bunurilor vndute (cifra de afaceri) Venituri din exploatare Cheltuielile privind vnz`rile Salarii [i comisioane Impozite pe salarii (pers. comercial) Deplas`ri Publicitate Materiale Total cheltuieli privind vnz`rile Cheltuieli administrative Salarii conducere [i administrative Impozite pe salarii aferente Deplas`ri Materiale consumabile Cheltuieli po[tale, telefon Chirii Cheltuieli juridice, onorarii Audit Amortizare Repara]ii [i \ntre]inere Cheltuieli privind crean]ele incerte Asigur`ri Alte cheltuieli generale Total cheltuieli administrative Total cheltuieli administrative [i privind vnz`rile Profit din exploatare Alte venituri [i cheltuieli Cheltuieli privind dobnzile Venituri din cedarea activelor Profit \nainte de impozitare Impozit pe profit Profit net

7.216 62 7.154 5.162 1.992

387 71 56 131 96 741

276 34 28 38 48 19 14 20 73 57 166 36 73 882 1.623 369

120 537 786 87 699

Revista Romn` de Monografii Contabile

www.monografii.ro; www.contabilul.ro

Cele mai c`utate 50 monografii contabile

Pe baza informa]iilor din situa]iile financiare, societatea determin` o serie de indicatori grupa]i astfel:

I. Indicatori de lichiditate
Indicatorii din aceast` grup` arat` capacitatea activelor din cadrul entit`]ii de a se transforma \n bani, f`r` riscuri. 1. Lichiditate curent` = Active curente = 2.550 = 3,9 Datorii curente 659

Indicatorul arat` suma cu care activele circulante dep`[esc datoriile pe termen scurt [i ofer` garan]ia acoperirii datoriilor curente din activele curente. Valoarea recomandat` [i acceptabil` este \n jur de 2. Deci, cu ct valoarea acestuia este mai mare, cu att situa]ia entit`]ii este mai bun`. 2. Lichiditate imediat` (test acid) = Active curente Stocuri = Datorii curente = 2.550 1.493 = 1,6 659 Acest indicator elimin` stocurile, deoarece nu se pot transforma imediat \n disponibilit`]i, exprimnd capacitatea entit`]ii de a pl`ti datoriile. Valoarea recomandat` este \n jur de 1. Cu ct testul acid este mai mare dect 1, cu att situa]ia entit`]ii este mai bun`.

II. Indicatori de risc


1. Gradul de \ndatorare = Capital \mprumutat x 100 sau Capital propriu 1.284 x 100 = 53,3% = Capital \mprumutat x 100 = Capital angajat 1.284 + 1.124 Capital \mprumutat = credite peste 1 an Capital angajat = capital social + rezerve + credite peste 1 an Indicatorul arat` ct la sut` din capitalurile proprii reprezint` creditele peste 1 an [i posibilitatea acoperirii acestora din rezerve [i capitalul social. Riscul nu trebuie s` se ridice la mai mult de 30%. 2. Indicatorul privind acoperirea dobnzilor = Profit \naintea pl`]ii dobnzii [i impozitului pe profit = 369 = 3,075 Cheltuieli cu dobnda 120 Acest indicator determin` de cte ori entitatea achit` cheltuielile cu dobnda. Cu ct valoarea acestuia este mai mic`, cu att pozi]ia entit`]ii este mai riscant`.

III Indicatori de activitate (de gestiune)


Indicatorii de activitate furnizeaz` informa]ii cu privire la: viteza de intrare sau de ie[ire a fluxurilor de trezorerie ale entit`]ii;
4
R&S

RENTROP & STRATON

Cele mai c`utate 50 monografii contabile

capacitatea entit`]ii de a controla capitalul circulant [i activit`]ile comerciale de baz` ale entit`]ii.

1. Viteza de rota]ie a stocurilor = Costul vnz`rilor = 5.162 = 3,5 Stocul mediu 1.493 Indicatorul arat` de cte ori stocul a fost rulat de-a lungul exerci]iului financiar. 2. Num`rul de zile de stocare (durata medie de vnzare) = Stocul mediu x 365 = 1.493 x 365 = 104,1 zile Costul vnz`rilor 5.162 Indicatorul indic` num`rul de zile \n care bunurile sunt stocate \n unitate. Cu ct num`rul de zile este mai mic, cu att situa]ia este mai bun`, \n sensul c` stocurile sunt utilizate \n procesul de produc]ie, aprovizion`rile cu stocuri sunt ritmice [i nu exist` riscul de a \nregistra stocuri cu mi[care lent` sau greu vandabile. 3. Viteza de rota]ie a debitelor-clien]i = Sold mediu clien]i x 365 = Cifra de afaceri = 948 x 365 = 48,36 zile 7.154 Cnd valoarea indicatorului este mare, rezult` c` \n unitate sunt probleme legate de controlul creditului acordat clien]ilor [i, \n consecin]`, crean]ele sunt mai greu de \ncasat (clien]i r`u-platnici). Entitatea trebuie s` ia m`surile care se impun pentru urgentarea \ncas`rii acestora. 4. Viteza de rota]ie a creditelor-furnizori = Sold mediu furnizori x 365 = 236 x 365 = 16,68 zile Achizi]ii de bunuri (f`r` servicii) 5.162 (sau Cifra de afaceri) Indicatorul exprim` num`rul de zile de creditare pe care entitatea \l ob]ine de la furnizorii s`i. 5. Viteza de rota]ie a activelor imobilizate = Cifra de afaceri = Active imobilizate = 5.162 = 9,98 ori 517 Indicatorul exprim` num`rul de rota]ii efectuate de activele imobilizate pentru realizarea cifrei de afaceri. De asemenea, se evalueaz` eficien]a managementului activelor imobilizate prin examinarea valorii cifrei de afaceri generate prin exploatarea acestora. 6. Viteza de rota]ie a activelor totale = Cifra de afaceri = Total active = 5.162 = 1,68 ori 3.067 Indicatorul evalueaz` eficien]a managementului activelor totale prin examinarea valorii cifrei de afaceri generate de activele entit`]ii.

Revista Romn` de Monografii Contabile

www.monografii.ro; www.contabilul.ro

Cele mai c`utate 50 monografii contabile

IV Indicatori de profitabilitate
Indicatorii din aceast` grup` exprim` eficien]a entit`]ii \n realizarea de profit din resursele disponibile. 1. Rentabilitatea capitalului angajat = Profit \naintea pl`]ii dobnzii [i impozitului pe profit = 369 = 0,15 Capital angajat 2.408 Indicatorul reprezint` profitul pe care \l ob]ine entitatea din banii investi]i \n afacere. 2. Marja brut` din vnz`ri = Profit brut din vnz`ri x 100 = Cifra de afaceri = 369 x 100 = 7,15% 5.162 O sc`dere a procentului poate scoate \n eviden]` faptul c` entitatea nu este capabil` s` \[i controleze costurile de produc]ie sau s` ob]in` un pre] optim de vnzare. 3. Profitabilitate = Profit din exploatare = 369 = 0,15 Capital angajat 2.408 Atunci cnd profitabilitatea este mai mic` dec`t rata dobnzii de baz` pe termen lung, conducerea entit`]ii ar trebui s` analizeze situa]ia \n sensul orient`rii activelor \ntr-o alt` direc]ie de utilizare sau chiar s` procedeze la lichidarea unit`]ii sau alt` procedur` de reorganizare, \n cazul \n care profitabilitatea nu poate fi \mbun`t`]it`.

V Solvabilitatea pe termen lung


Pe baza indicatorilor din aceast` grup`, se stabile[te capacitatea entit`]ii de a face fa]` datoriilor pe termen lung. 1. Raportul datorii la capitalul propriu = Total datorii = Capital propriu = 1.284 + 659 = 1,7 1.124 Dac` acest indicator este prea ridicat, acest lucru ar putea semnaliza c` entitatea [i-a consumat \ntreaga capacitate de \ndatorare [i nu dispune de o marj` de manevr` \n cazul unor evenimente viitoare nefavorabile. Dac` tendin]a de evolu]ie a indicatorului este ascendent`, aceasta ar putea \nsemna c` profiturile sunt prea sc`zute pentru a putea acoperi nevoile entit`]ii. Dac` evolu]ia este descendent`, atunci s-ar putea ca entitatea s` se afle \ntr-o situa]ie favorabil` [i s` fie \n m`sur` s` preg`teasc` terenul pentru o viitoare expansiune. 2. Raportul Imobiliz`ri corporale nete la capitalul propriu = = Capital propriu Imobiliz`ri necorporale = 1.124 = 1 1.124 Capital propriu Acest indicator d` informa]ii cu privire la calitatea curent` a capitalului propriu, deoarece sunt eliminate active necorporale, precum fondul comercial, a c`rui materializare depinde \n totalitate de activit`]ile viitoare.

R&S

RENTROP & STRATON

Cele mai c`utate 50 monografii contabile

3. Gradul de acoperire a dobnzilor

Profit din exploatare Cheltuieli privind dobnzile

= 369 = 3,1 120 Indicatorul exprim` capacitatea entit`]ii de a face fa]` obliga]iilor de plat` a dobnzilor, care este mai curnd o func]ie a capacit`]ii acesteia de a genera un flux de trezorerie pozitiv din activitatea de exploatare, att pe termen scurt, ct [i \n perspectiv`. Astfel, gradul de acoperire a dobnzilor arat` ct de stabil` este capacitatea entit`]ii de a-[i onora obliga]iile de plat` privind dobnzile. Ace[tia sunt principalii indicatori pe care o entitate ar trebui s`-i calculeze \n momentul \n care se face analiza patrimonial` pe baza situa]iilor financiare. Interpretarea acestor indicatori scoate \n eviden]` riscul de insolvabilitate a entit`]ii. Aceasta const` \n incapacitatea entit`]ii de a-[i onora angajamentele asumate fa]` de ter]i. Analiza elementelor de activ [i de pasiv, prin prisma criteriilor de lichiditate presupune [i realizarea unei abord`ri juridice a capitalurilor proprii. Din punct de vedere contabil, capitalurile proprii sunt la nivelul activului net [i reprezint` interesul rezidual al ac]ionarilor/asocia]ilor. Astfel, potrivit prevederilor art. 153 24 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 privind societ`]ile comerciale, republicat`, cu modific`rile [i complet`rile ulterioare, \n situa]ia \n care consiliul de administra]ie, respectiv directoratul, constat` c`, \n urma unor pierderi, stabilite prin situa]iile financiare anuale aprobate conform legii, activul net, determinat ca diferen]` \ntre totalul activelor [i totalul datoriilor acesteia, reprezint` mai pu]in de jum`tate din valoarea capitalului social, vor convoca adunarea general` extraordinar`, pentru a hot`r\ re\ntregirea capitalului, reducerea lui la valoarea r`mas` sau dizolvarea societ`]ii. Se constat` c` acele entit`]i care dispun de lichidit`]i insuficiente, fie pentru acoperirea datoriilor contractate, fie pentru finan]area cre[terii economice, sunt de fapt ni[te societ`]i c`rora le lipse[te flexibilitatea financiar`, situa]ie pe care utilizatorii de situa]ii financiare [i \n special ac]ionarii trebuie s` o cunoasc`.

Revista Romn` de Monografii Contabile

www.monografii.ro; www.contabilul.ro