Parlamentul Romaniei Lege nr.

85/2006 din 05/04/2006 Versiune actualizata la data de 17/07/2009 privind procedura insolventei@

___________ @Text actualizat la data de 17.07.2009. Actul include modificarile din urmat oarele acte: - O.U.G. nr. 86/2006 publicata in MOF nr. 944 din 22/11/2006 - Decizia nr. 1.137/2007 publicata in MOF nr. 31 din 15/01/2008 - O.U.G. nr. 173/2008 publicata in MOF nr. 792 din 26/11/2008 - Legea nr. 277/2009 publicata in MOF nr. 486 din 14/07/2009. Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege. CAPITOLUL I Dispozitii generale Art. 1. - (1) Procedura generala prevazuta de prezenta lege se aplica urmatoa relor categorii de debitori aflati in stare de insolventa sau de insolventa imin enta, cu exceptia celor prevazuti la alin. (2) lit. c) si d): 1. societatile comerciale; 2. societatile cooperative; 3. organizatiile cooperatiste; 4. societatile agricole; 5. grupurile de interes economic; 6. orice alta persoana juridica de drept privat care desfasoara si activitati economice. (2) Procedura simplificata prevazuta de prezenta lege se aplica debitorilor a flati in stare de insolventa, care se incadreaza in una dintre urmatoarele categ orii: a) comercianti, persoane fizice, actionand individual; b) asociatii familiale; c) debitorii care fac parte din categoriile prevazute la alin. (1) si indepli nesc una dintre urmatoarele conditii:@ 1. nu detin nici un bun in patrimoniul lor; 2. actele constitutive sau documentele contabile nu pot fi gasite; 3. administratorul nu poate fi gasit; 4. sediul nu mai exista sau nu corespunde adresei din registrul comertului; d) debitori care fac parte din categoriile prevazute la alin. (1), care nu au prezentat documentele prevazute la art. 28 alin. (1) lit. a)-f) si h) in termen ul prevazut de lege;@ e) societati comerciale dizolvate anterior formularii cererii introductive; f) debitori care si-au declarat prin cererea introductiva intentia de intrare in faliment sau care nu sunt indreptatiti sa beneficieze de procedura de reorga nizare judiciara prevazuta de prezenta lege. ___________ @Partea introductiva a lit. c) si lit. d) au fost modificate prin art. I, pr

imul punct din O.U.G. nr. 173/2008, astfel cum a fost introdus prin art. I, pct. 1 din Legea nr. 277/2009. Art. 2. - Scopul prezentei legi este instituirea unei proceduri colective pen tru acoperirea pasivului debitorului aflat in insolventa. Art. 3. - In intelesul prezentei legi, termenii si expresiile de mai jos au u rmatoarele semnificatii: 1. insolventa este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterize aza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor cer te, lichide si exigibile:@ a) insolventa este prezumata ca fiind vadita atunci cand debitorul, dupa 30 d e zile de la scadenta, nu a platit datoria sa fata de unul sau mai multi credito ri; b) insolventa este iminenta atunci cand se dovedeste ca debitorul nu va putea plati la scadenta datoriile exigibile angajate, cu fondurile banesti disponibil e la data scadentei; 2. averea debitorului reprezinta totalitatea bunurilor si drepturilor sale pa trimoniale - inclusiv cele dobandite in cursul procedurii insolventei -, care po t face obiectul executarii silite, in conditiile reglementate de Codul de proced ura civila; 3. procedura colectiva este procedura in care creditorii recunoscuti particip a impreuna la urmarirea si recuperarea creantelor lor, in modalitatile prevazute de prezenta lege; 4. data deschiderii procedurii reprezinta: a) in cazul cererii debitorului de deschidere a procedurii, data pronuntarii incheierii prevazute la art. 32 alin. (1); b) in cazul cererii creditorului de deschidere a procedurii, data pronuntarii sentintei judecatorului-sindic, prevazuta la art. 33 alin. (4) sau (6); 5. debitorul este persoana fizica sau persoana juridica de drept privat, care face parte din una dintre categoriile prevazute la art. 1 si care este in stare de insolventa;@ 6. prin creditor indreptatit sa solicite deschiderea procedurii insolventei s e intelege creditorul a carui creanta impotriva patrimoniului debitorului este c erta, lichida si exigibila de mai mult de 30 de zile; 7. prin creditor se intelege persoana fizica sau juridica ce detine un drept de creanta asupra averii debitorului si care a solicitat, in mod expres, instant ei sa ii fie inregistrata creanta in tabelul definitiv de creante sau in tabelul definitiv consolidat de creante si care poate face dovada creantei sale fata de patrimoniul debitorului, in conditiile prezentei legi. Au calitatea de creditor , fara a depune personal declaratiile de creanta, salariatii debitorului; 8. creditorul indreptatit sa participe la procedura insolventei este acel cre ditor care a formulat si caruia i-a fost admisa, total sau in parte, o cerere de inregistrare a creantei sale pe tabelele de creante contra debitorului intocmit e in procedura si care are dreptul de a participa si de a vota in adunarea credi torilor, inclusiv asupra unui plan de reorganizare judiciara admis de judecatoru l-sindic, de a fi desemnat in calitate de membru al comitetului creditorilor, de a participa la distributiile de fonduri rezultate din reorganizarea judiciara a debitorului sau din lichidarea averii debitorului, de a fi informat ori notific at cu privire la desfasurarea procedurii si de a participa la orice alta procedu ra reglementata de prezenta lege. Au calitatea de creditor indreptatit sa partic ipe la procedura insolventei, fara a depune personal declaratiile de creanta, sa lariatii debitorului;@ 9. creantele garantate sunt creantele persoanelor care beneficiaza de o garan tie reala asupra bunurilor din patrimoniul debitorului, indiferent daca acesta e ste debitor principal sau tert garantat fata de persoanele beneficiare ale garan tiilor reale; 10. creantele salariale sunt creantele ce izvorasc din raporturi de munca int re debitor si angajatii acestuia. Aceste creante sunt inregistrate din oficiu in tabelul de creante de catre administratorul judiciar/lichidator;

11. creantele bugetare reprezinta creantele constand in impozite, taxe, contr ibutii, amenzi si alte venituri bugetare, precum si accesoriile acestora; 12. cuantumul minim al creantei, pentru a putea fi introdusa cererea creditor ului, este de 30.000 lei, iar pentru salariati, de 6 salarii medii pe economie;@ 13. creditorii chirografari sunt creditorii debitorului care nu au constituit e garantii fata de patrimoniul debitorului si care nu au privilegii insotite de drepturi de retentie, ale caror creante sunt curente la data deschiderii procedu rii, precum si creante noi, aferente activitatilor curente in perioada de observ atie; 14. activitatile curente reprezinta acele fapte de comert si operatiuni finan ciare propuse a fi efectuate de debitor in perioada de observatie, in cursul nor mal al comertului sau, cum ar fi: a) continuarea activitatilor contractate, conform obiectului de activitate; b) efectuarea operatiunilor de incasari si plati aferente acestora; c) asigurarea finantarii capitalului de lucru in limite curente; 15. perioada de observatie este perioada cuprinsa intre data deschiderii proc edurii si data confirmarii planului sau, dupa caz, a intrarii in faliment; 16. tabelul preliminar de creante cuprinde toate creantele nascute inainte de data deschiderii procedurii curente, scadente, sub conditie sau in litigiu, acc eptate de catre administratorul judiciar in urma verificarii acestora. In tabel vor fi mentionate atat suma solicitata de catre creditor, cat si suma acceptata si rangul de preferinta. In cazul procedurii simplificate, in acest tabel se vor inregistra si creantele nascute dupa deschiderea procedurii si pana la momentul intrarii in faliment; 17. prin tabel definitiv de creante se intelege tabelul care cuprinde toate c reantele asupra averii debitorului la data deschiderii procedurii, acceptate in tabelul preliminar si impotriva carora nu s-au formulat contestatii in conformit ate cu prevederile art. 73, precum si creantele admise in urma solutionarii cont estatiilor. In acest tabel se arata suma solicitata, suma admisa si rangul de pr ioritate a creantei; 18. tabelul suplimentar cuprinde toate creantele nascute dupa data deschideri i procedurii generale si pana la data inceperii procedurii falimentului, accepta te de catre lichidator in urma verificarii acestora. In tabel vor fi mentionate atat suma solicitata de catre creditor, cat si suma acceptata si rangul de prefe rinta; 19. tabelul definitiv consolidat va cuprinde totalitatea creantelor ce figure aza ca admise in tabelul definitiv de creante si cele din tabelul suplimentar ne contestate, precum si cele rezultate in urma solutionarii contestatiilor la tabe lul suplimentar. In situatia in care s-a dispus intrarea in faliment dupa confir marea unui plan de reorganizare, urmeaza a se intocmi o varianta actualizata a t abelului definitiv consolidat, in concordanta cu programul de plata a creantelor , cuprins in planul de reorganizare, si cu deducerea sumelor achitate pe parcurs ul desfasurarii acestuia; 20. reorganizarea judiciara este procedura ce se aplica debitorului, persoana juridica, in vederea achitarii datoriilor acestuia, conform programului de plat a a creantelor. Procedura de reorganizare presupune intocmirea, aprobarea, imple mentarea si respectarea unui plan, numit plan de reorganizare, care poate sa pre vada, impreuna sau separat: a) restructurarea operationala si/sau financiara a debitorului; b) restructurarea corporativa prin modificarea structurii de capital social; c) restrangerea activitatii prin lichidarea unor bunuri din averea debitorulu i; 21. categoria de creante defavorizate este prezumata a fi categoria de creant e pentru care planul de reorganizare prevede cel putin una dintre modificarile u rmatoare pentru oricare dintre creantele categoriei respective: a) o reducere a cuantumului creantei; b) o reducere a garantiilor sau a altor accesorii, cum ar fi reesalonarea pla tilor in defavoarea creditorului; c) valoarea actualizata cu dobanda de referinta a Bancii Nationale a Romaniei

, daca nu este stabilit altfel prin contractul privind creanta respectiva sau pr in legi speciale, este mai mica decat valoarea la care a fost inscrisa in tabelu l definitiv de creante; 22. prin program de plata a creantelor se intelege tabelul de creante mention at in planul de reorganizare care cuprinde cuantumul sumelor pe care debitorul s e obliga sa le plateasca creditorilor, prin raportare la tabelul definitiv de cr eante si la fluxurile de numerar aferente planului de reorganizare, si care cupr inde: a) cuantumul sumelor datorate creditorilor conform tabelului definitiv de cre ante pe care debitorul se obliga sa le plateasca acestora; b) termenele la care debitorul urmeaza sa plateasca aceste sume; 23. prin procedura falimentului se intelege procedura de insolventa concursua la colectiva si egalitara care se aplica debitorului in vederea lichidarii averi i acestuia pentru acoperirea pasivului, fiind urmata de radierea debitorului din registrul in care este inmatriculat; 24. procedura generala reprezinta procedura prevazuta de prezenta lege, prin care un debitor care indeplineste conditiile prevazute la art. 1 alin. (1), fara a le indeplini simultan si pe cele de la art. 1 alin. (2), intra, dupa perioada de observatie, succesiv, in procedura de reorganizare judiciara si in procedura falimentului sau, separat, numai in reorganizare judiciara ori doar in procedur a falimentului; 25. procedura simplificata reprezinta procedura prevazuta de prezenta lege, p rin care debitorul care indeplineste conditiile prevazute la art. 1 alin. (2) in tra direct in procedura falimentului, fie odata cu deschiderea procedurii insolv entei, fie dupa o perioada de observatie de maximum 60 de zile, perioada in care vor fi analizate elementele aratate la art. 1 alin. (2) lit. c) si d); 26. administratorul special este reprezentantul desemnat de adunarea generala a actionarilor/asociatilor debitorului, persoana juridica, imputernicit sa efec tueze in numele si pe seama acestuia actele de administrare necesare in perioade le de procedura cand debitorului i se permite sa isi administreze activitatea si sa le reprezinte interesele in procedura pe perioada in care debitorului i s-a ridicat dreptul de administrare. Adunarea generala a actionarilor, asociatilor s au membrilor persoanei juridice va fi convocata de administratorul judiciar ori de lichidator pentru desemnarea administratorului special, in termen de maximum 20 de zile de la deschiderea procedurii sau, dupa caz, de la ridicarea dreptului debitorului de a-si administra averea. Adunarea generala va fi prezidata de adm inistratorul judiciar sau de lichidator, dupa caz. Daca adunarea asociatilor/act ionarilor convocata conform prezentului punct nu desemneaza un administrator spe cial, debitorului i se va ridica dreptul de administrare, daca acesta nu a fost ridicat, iar debitorul, respectiv asociatii/actionarii sunt decazuti din dreptur ile recunoscute de procedura si care sunt exercitate prin administrator special. Daca un administrator special nu a fost desemnat, pentru solutionarea actiunilo r prevazute la art. 46 si a celor reglementate de art. 79 si 80 debitorul va fi reprezentat de un curator special desemnat dintre organele de conducere statutar e aflate in exercitiul functiunii la data deschiderii procedurii. Desemnarea se va face de catre judecatorul-sindic in camera de consiliu si fara citarea partil or. In cazul in care ulterior adunarea asociatilor/actionarilor alege un adminis trator special, acesta va lua procedura in stadiul in care se gaseste la data de semnarii;@ 27. administratorul judiciar este persoana fizica sau juridica compatibila, p ractician in insolventa, autorizat in conditiile legii, desemnat sa exercite atr ibutiile prevazute la art. 20 in perioada de observatie si pe durata procedurii de reorganizare; reprezentantul S.P.R.L. sau I.P.U.R.L. va trebui sa indeplineas ca conditiile prevazute mai sus;@ 28. lichidatorul este persoana fizica sau juridica, practician in insolventa, autorizat in conditiile legii, desemnata sa conduca activitatea debitorului si sa exercite atributiile prevazute la art. 25 in cadrul procedurii falimentului, atat in procedura generala, cat si in cea simplificata; 29. Buletinul procedurilor de insolventa este publicatia editata de Oficiul N ational al Registrului Comertului, care are drept scop publicarea citatiilor, co

nvocarilor, notificarilor si comunicarilor actelor de procedura efectuate de ins tantele judecatoresti, administratorul judiciar/lichidator dupa deschiderea proc edurii de insolventa prevazute de prezenta lege;@ 30. mandatul administratorilor statutari inceteaza de la data ridicarii drept ului de administrare sau de la data desemnarii administratorului special. Mandat ul administratorului special se limiteaza la reprezentarea intereselor actionari lor/asociatilor de la data ridicarii dreptului de administrare. Incetarea mandat ului impune obligatia predarii gestiunii.@ 31. prin contract financiar calificat se intelege orice contract avand ca obi ect operatiuni cu instrumente financiare derivate realizate pe pietele reglement ate, pietele asimilate sau pietele la buna intelegere, astfel cum sunt acestea r eglementate; 32. prin consumator captiv se intelege consumatorul care, din considerente te hnice, economice sau de reglementare, nu poate alege furnizorul; 33. operatiunea de compensare bilaterala (netting) presupune realizarea, in l egatura cu unul sau mai multe contracte financiare calificate, a uneia sau a mai multora dintre urmatoarele operatiuni: a) incetarea unui contract financiar calificat si/sau accelerarea oricarei pl ati sau indepliniri a unei obligatii ori realizari a unui drept in baza unuia sa u a mai multor contracte financiare calificate avand ca temei un acord de compen sare bilaterala (netting); b) calcularea sau estimarea unei valori de compensare, valori de piata, valor i de lichidare ori valori de inlocuire a oricareia dintre obligatiile sau dreptu rile la care se refera lit. a); c) conversia intr-o singura moneda a oricarei valori, calculata potrivit lit. b); d) compensarea, pana la obtinerea unei sume nete (off-set), a oricaror valori calculate potrivit lit. b) si convertite potrivit prevederilor lit. c); 34. prin acord de compensare bilaterala (acord de netting) se intelege: a) orice intelegere sau clauza in cadrul unui contract financiar calificat di ntre doua parti, prin care se prevede un netting al unor plati ori o indeplinire a unor obligatii sau o realizare a unor drepturi prezente ori viitoare rezultan d din sau avand legatura cu unul ori mai multe contracte financiare calificate ( "acord master de netting"); b) orice acord master de netting intre doua parti, prin care se prevede netti ng-ul intre doua sau mai multe acorduri master de netting ("acord master-master de netting"); c) orice intelegere de garantare subsecventa ori in legatura cu unul sau mai multe acorduri master de netting; 35. prin intelegere de garantare se intelege orice contract/instrument de gar antare a unui acord de netting sau a unor contracte financiare calificate, inclu zand fara limitare: gajuri, scrisori de garantie, garantii personale si altele a semenea. ___________ @Partea introductiva a pct. 1 si punctele 5, 8, 12, 26, 27, 29 si 30 au fost modificate prin art. I, al doilea punct din O.U.G. nr. 173/2008, astfel cum a f ost introdus prin art. I, pct. 1 din Legea nr. 277/2009. Art. 4. - (1) Toate cheltuielile aferente procedurii instituite prin prezenta lege, inclusiv cele privind notificarea, convocarea si comunicarea actelor de p rocedura efectuate de administratorul judiciar si/sau de lichidator, vor fi supo rtate din averea debitorului. (2) Platile se vor face dintr-un cont deschis la o unitate a unei banci, pe b aza de dispozitii emise de debitor sau, dupa caz, de administratorul judiciar, i ar in cursul falimentului, de lichidator. (3) Disponibilitatile banesti vor putea fi pastrate intr-un cont special de d epozit bancar. (4) In lipsa disponibilitatilor in contul debitorului, se va utiliza fondul d e lichidare, platile efectuandu-se pe baza unui buget previzionat pe o perioada

CAPITOLUL II Participantii la procedura insolventei Art. nr. in contul mentionat.U.R. sumele prevazute la alin. I.Alin. (9) Sumele mentionate la alin. 21 alin.G. nr. I. administratorul judiciar si lichidatorul. pct.U. in cazul asociatiilor si fundatiilor ce de sfasoara activitati economice. plata. 3 din Legea nr. al treilea pu nct din O. (6) lit. (6) au fost modificate prin art. I pct. 277/2009. (7) a fost modificat prin art. (2) Organele prevazute la alin. pct. 1 din O. b) vor fi achitate la orice unitat e bancara. a) si b) de la alin. din fondul de lichidare a cheltuielilor ce a u depasit bugetul previzionat. 277/2009 .G. din care face parte administratorul judici ar sau. 22 din O. dupa caz. (5) Judecatorul-sindic va putea autoriza.Lit.@ b) majorarea cu 30% a taxelor percepute pentru operatiunile de inregistrare i n registrul societatilor agricole si.P. iar sumele prevazute la alin. (1). prin Oficiul National al Registrului Comertului.U. astfel cum a fost modificat prin art.@ (10) Sumele din fondul de lichidare nu pot face obiectul masurilor asigurator ii sau al executarii silite.N. astf el cum a fost modificat prin art.@ (8) U.I. a) vor fi virate de oficiile registrul ui comertului. (1) vor fi considerate cheltuieli de lichidare in conformitate cu art. I. . nr.. 1 din Legea nr.@ (7) Sumele prevazute la alin. 5. (6) Fondul prevazut la alin. numarul contului si unit atea la care acesta este deschis si orice modificari ulterioare ale acestuia.0% din sumele recuperate in cadrul procedurilor de insolvent a.G. pe baza documentelor justificative atasate la raportul lunar al administratorului judiciar/lichidatorului.P. . 121 si art. (6) a fost introdusa prin art. .Alin. I.R. 277/2009. SECTIUNEA 1 Instantele judecatoresti . (1). suma care va fi inclusa in categoria cheltuielilor aferente procedurii in sens ul alin.de cel putin 3 luni. judecatorul-sindic. 2 din Legea nr. 1 si vor fi platite in momentul ex istentei disponibilului in contul debitorului. elaborat potrivit art. (6) lit. 277/2009. I. nr. in registrul asociatiilor si fundatiilor.@ c) preluarea a 2.@ __________ @Lit. I. inclusiv din fondurile obtinute din vanzarea bunurilor din averea debitorului . 173/2008. 21 din O. denumita in continuare U .N. pct. c) de la alin.(1) Organele care aplica procedura sunt: instantele judecatoresti. pct. . as tfel cum a fost introdus prin art. pct.I. (1) trebuie sa asigure efectuarea cu celerita te a actelor si operatiunilor prevazute de prezenta lege. lichidatorul care transmite suma.U.U. (9) a fost modificat prin art. (6) lit. in contul Uniuni i Nationale a Practicienilor in Insolventa din Romania.I. 277/2009. 4 din Legea nr. 2 din O.Alin. pct. 123 pct. . 173/2008.G. va comunica la Oficiul National al Registrului Comertului si l a instantele judecatoresti pe langa care functioneaza registrul societatilor agr icole. aprobat de judecatorul-sindic. respectiv registrul asociatiilor si fundatiilor. (10) a fost introdus prin art.G. 173/2008. astfel cum a fost introdus prin art. 173/2008. as tfel cum a fost introdus prin art.N.P. I pct. nr. I. 173/2008.R. 4 din Legea nr. pct. I. (4) va fi constituit prin: a) majorarea cu 30% a taxelor percepute de oficiile registrului comertului de pe langa tribunale pentru operatiunile de inregistrare. c) vor fi virate in contul filialei U. precum si realizarea i n conditiile legii a drepturilor si obligatiilor celorlalti participanti la aces te acte si operatiuni.

convocare. (1) se vor realiza. 8. 107. a convocarilor si notificarilor se efectueaza prin Buletinul procedurilor d e insolventa. a convocarilor si notificarilor fata de pa rticipantii la proces. 28 alin. cu exceptia recur sului prevazut la art. 277/2009. Comunicarea citatiilor. 62 ori la art. 23 din O. Art. in temeiul dispozitiilor prezentei legi. 17 din Hotararea Guvernului nr. (1). 460/2005 privind continutul. 6. se majoreaza. cu modificarile si completarile ulterioare. 4 din Legea nr. si nu vor mai fi citati. in masura in care nu contravin unor dispozi tii exprese prevazute de prezenta lege. pct. comunicarea actelor de procedura anterioare deschiderii pr ocedurii si notificarea deschiderii procedurii.G. respectiv in registrul societatilor agricole sau in registrul asociatiilor si fundatiilor. precum si comunicarea oricaror acte de proced ura. astfel cum figureaza ace sta in registrul comertului. cu exceptia cazului in care sarcina notificarii apartine al tor organe care aplica procedura. (6) Notificarile. (5) Formatul si continutul-cadru ale actelor care se publica in Buletinul pro cedurilor de insolventa si ale dovezii privind indeplinirea procedurii de citare .@ (4) In cazul in care debitorul este o societate tranzactionata pe o piata reg lementata. notificare si comunicare se stabilesc prin ordin al ministrului jus titiei si sunt utilizate in mod obligatoriu de toti participantii la procedura. (7) Creditorii care au inregistrat cereri de admitere a creantelor sunt prezu mati ca au in cunostinta termenele prevazute la art.@ ___________ @Articolul a fost modificat prin art. prima comunicare a actelor de procedura catre persoanele impotriva carora se introduce o actiune. procedura no tificarii prevazute la art. si sunt exercitate de judecatorul-sindic . 7.U. convocarilor si notificarilor actelor d . (31) Prin exceptie de la prevederile alin. conform Codului de procedura civila. publicare si dis tribuire a Buletinului procedurilor de insolventa. c). In toate celelalte cazuri se aplica dispozitiile din Codul de procedura civila refe ritoare la procedura necontencioasa. Pentru creditorii care nu au put ut fi identificati in lista prevazuta la art.Art. Buletinul procedurilor de insolventa va fi realizat si in forma electronica. fondul prevazut la art. in conditii de contradictorialitate. reprezentand o cota de 10% aplicata la taxele perce pute de oficiile registrului comertului de pe langa tribunale pentru operatiunil e de inregistrare. etapele. as tfel cum a fost introdus prin art. (8) In vederea publicarii citatiilor. 173/2008. dupa caz. (3) Prin exceptie de la prevederile alin.@ (2) In procedurile contencioase reglementate de prezenta lege vor fi citate i n calitate de parti numai persoanele ale caror drepturi sau interese sunt supuse spre solutionare judecatorului-sindic. si convocarile prevazute de prezenta lege cad in sarcina administratorului judiciar sau a lichidatorului. este supusa dispozitiilor Codului de procedura civila. ulterior deschiderii procedurii insolventei se va realiza conform Codului de procedura civila. I. . I. (2) In circumscriptia curtii de apel va functiona o singura sectie de insolve nta. dupa caz. cu modificarile si completari le ulterioare. Aceasta se organizeaza in cadrul tribunalului din localitatea in care isi a re sediul respectiva curte de apel. 61 va fi considerata indeplinita daca a fost efectua ta prin Buletinul procedurilor de insolventa.(1) Toate procedurile prevazute de prezenta lege. . 108 sau 109.(1) Citarea partilor. nr. al caror sediu. conditiile de finantare. judecatorul-sindic va comunica Comisiei Nationale a Valorilor Mobilia re hotararea de deschidere a procedurii. (1) lit. pct. (11) Pentru sustinerea cheltuielilor de editare si difuzare a Buletinului pro cedurilor de insolventa. domiciliu sau resedinta se afla in strain atate. sunt de competenta sectiei de insolventa a tribunalulu i in a carui raza teritoriala isi are sediul debitorul.

daca lege a nu prevede altfel.G. (7) Prin derogare de la prevederile art. 173/2008. nr. 173/2008. 47/1992 p rivind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale.U. 24 si art. va pune in vedere partilor interesate sa le depuna in copie certificata. nr. 5 din Legea nr. . Suspendarea va privi doar cerer ile care au legatura directa cu reglementarea atacata.@ __________ @Alineatul (3) a fost modificat prin art. pct. se editeaza Buletinul procedurilor de insolventa. 300 alin. ulterior deschiderii procedurii insolventei.Alin.Alin. In vederea solutionari i recursului. 173/2008. pct.U. dupa deschiderea procedurii p revazute de prezenta lege. pct. introdusa in temeiul ar t. 107. 33 alin.137/2007 care a admis excep tia de neconstitutionalitate si a constatat ca dispozitiile art. judecato rul-sindic va putea sa nu dispuna suspendarea cauzei. pct. Citarea partilor in recurs se face potrivit dispozitiilor Codului de procedura civila. (4) nu se aplica in cazul judecarii recursului impotriv a urmatoarelor hotarari ale judecatorului-sindic: a) sentinta de respingere a contestatiei debitorului. 277/2009. d) sentinta de solutionare a contestatiei la planul de distribuire a fonduril or obtinute din lichidare si din incasarea de creante. acestea fiind prezumate a fi indeplinite la data publicarii. 2 si 3 din Codul de proced ura civila.e procedura efectuate de instantele judecatoresti. (2) Termenul de recurs este de 10 zile de la comunicarea hotararii. (3) Recursul va fi judecat de completuri specializate. (5) Prevederile alin. (7) a fost modificat prin art. I. I. 8. b) sentinta prin care se decide intrarea in procedura simplificata.@ (4) Prin derogare de la prevederile art. cu modificarile si completarile ulterioare. 1.G. 4 din O. 173/2008.@ ___________ @A se vedea Decizia Curtii Constitutionale nr. c) sentinta prin care se decide intrarea in faliment. I pct. . pub licatie editata de Oficiul National al Registrului Comertului. 11. . In cazul in care instanta de recurs considera necesa re si alte acte din dosarul de fond. in situatia in care dispoz itiile a caror neconstitutionalitate se invoca au facut obiectul cel putin al un ei decizii pronuntate de Curtea Constitutionala. Art. (9) Publicarea actelor de procedura sau. (4). 3 din O. republicata. (11) a fost introdus prin art.U. (5) din Legea nr. in copie certificata de grefierul-sef al tribunalului. I. pronuntata in conditiil e art. a hotararilor judecatorest i in Buletinul procedurilor de insolventa inlocuieste. nr. 85/2006. se rea lizeaza numai prin Buletinul procedurilor de insolventa. de la data publicarii ace stora. . numai actele care intereseaza solutionarea caii de atac. introdusa in temeiul art. 85/2006 privind procedura insolventei sunt contrare art. iar nu si potrivit disp ozitiilor Codului de procedura civila. dupa caz. in termen de 30 de zil e de la inregistrarea dosarului la curtea de apel.Alineatul (31) a fost introdus prin art. nr. as tfel cum a fost introdus prin art.U. 53 din Cons titutie. 41 din O. 29 alin. convocarea si notificarea actelor de procedura efectuate individ ual fata de participantii la proces. selec tate de judecatorul-sindic. se trimit la curtea de apel.G. 24 din O. as tfel cum a fost introdus prin art. 4 din Legea nr. I pct. 122 alin. I. .(1) Curtea de apel va fi instanta de recurs pentru hotararile pronu ntate de judecatorul-sindic in temeiul art. 277/2009. in masura in care se interpreteaza ca prima comunicare a actelor de pro cedura catre persoanele impotriva carora se promoveaza o actiune in temeiul disp ozitiilor Legii nr. (6) Pentru toate cererile de recurs formulate impotriva hotararilor pronuntat e de judecatorul-sindic in cadrul procedurii se constituie un singur dosar. citarea. (3).G. hotararile judecatorului -sindic nu vor putea fi suspendate de instanta de recurs. 7 din Legea nr.

fara citarea partilor. b) judecarea contestatiei debitorului impotriva cererii introductive a credit orilor pentru inceperea procedurii. .SECTIUNEA a 2-a Judecatorul-sindic Art.@ e) inlocuirea. 277/2009. . i) judecarea contestatiilor debitorului. fixarea remuneratiei in conformitate cu criteriile s tabilite de legea de organizare a activitatii practicienilor in insolventa.Abrogat. dupa caz. cat si prin procedura simpl ificata. a li chidatorului care va administra procedura pana la confirmarea ori. anterioare deschiderii procedurii. 143-147.G.@ ___________ @Articolul a fost abrogat prin art. I. potrivit art. 304/2004 privind organizarea judiciara. 9. pentru motive temeinice. dupa caz. 173/2008. dupa depunerea procesului-verbal al aduna rii creditorilor. . daca cererea ii apartine. 13 8. a administratorului judiciar provizoriu sau. judecarea opozitiei creditorilor la deschide rea procedurii. in sistem informatizat. pct. dupa caz. Daca nu exista con testatii impotriva hotararii adunarii creditorilor sau a deciziei creditorului c are detine cel putin 50% din valoarea creantelor. Art. a administratorului judiciar sau a lichidator ului desemnat de adunarea creditorilor sau de creditorul care detine cel putin 5 0% din valoarea creantelor.U. 53 din Legea nr. 5 din O. sesizarea organelor de cercetare penala in legatura cu savarsirea infractiuni lor prevazute la art. a administratorului j udiciar sau a lichidatorului. prin incheiere. h) judecarea actiunilor introduse de administratorul judiciar sau de lichidat or pentru anularea unor acte frauduloase si a unor constituiri ori transferuri c u caracter patrimonial. In caz de conexare se va tine seama de ce rerile creditorilor in ordinea marimii creantelor sau de cererea debitoarei. dintre prac ticienii in insolventa compatibili care au depus oferta de servicii in acest sen s la dosarul cauzei. astfe l cum a fost modificat prin art. Art. 10. 11. nr.Repartizarea cauzelor avand ca obiect procedura prevazuta de prezen ta lege judecatorilor desemnati ca judecatori-sindici se realizeaza potrivit art . in cadrul pre zentei legi. confirmarea se va face in came ra de consiliu. Judecatorul-sindic va des emna administratorul judiciar provizoriu sau lichidatorul provizoriu solicitat d e catre creditorul care a solicitat deschiderea procedurii sau de catre debitor. republicata. numirea se va face de catre judecatorul-sindic din randul practicienilor c are au depus oferte la dosarul cauzei. I. in mod a leatoriu.(1) Principalele atributii ale judecatorului-sindic. dac a nu exista o cerere din partea unui creditor. f) judecarea cererilor de a i se ridica debitorului dreptul de a-si mai condu ce activitatea. sunt: a) pronuntarea motivata a hotararii de deschidere a procedurii si. . In situatia in care cel care a introdus cererea de de schidere a procedurii nu solicita numirea unui administrator judiciar sau lichid ator. c) desemnarea motivata. confirmarea onorariului negociat. prec um si a atributiilor acestuia pentru aceasta perioada. g) judecarea cererilor de atragere a raspunderii membrilor organelor de condu cere care au contribuit la ajungerea debitorului in insolventa. prin incheiere. 6 din Legea nr. prin sentinta de deschidere a procedurii. de intrare in faliment atat prin procedura generala. pct. ale comitetului creditorilor ori ale oricarei persoane interesate impotriva masurilor luate de administratorul judic iar sau de lichidator. inl ocuirea sa de catre adunarea creditorilor sau creditorul care detine cel putin 5 0% din valoarea creantelor.@ d) confirmarea.

a lichidatorului. bazata pe un certificat valabil. 6 din O. I. (2) Dispozitiile art. prin organele acestora. (4) Daca legea nu interzice in mod expres. dupa caz. ___________ @Lit. in cazul creditorilor bugetari si al celorlalte persoane juridice. 24 alin. (2) Creditorii cunoscuti vor fi convocati de administratorul judiciar sau de lichidator in cazurile prevazute expres de lege si ori de cate ori este necesar. daca acestuia nu i s-a ridicat dreptul de a-si administr a averea. Comitetul creditorilor Art. salariatii debitorului vor putea fi reprezentati de un delegat din randul acestora. SECTIUNEA a 3-a Adunarea creditorilor. secretariatul sedintelor adunarilor creditorilor este in sar cina administratorului judiciar sau. k) solutionarea cererii administratorului judiciar sau a comitetului creditor ilor de intrerupere a procedurii de reorganizare judiciara si de intrare in fali ment. cu delegatie semnata de conducatorul unitatii.j) admiterea si confirmarea planului de reorganizare sau. debitorului. sau inscrisul in format electronic caruia i s-a incorporat. I. 1 din Codul de procedura civila privind incomp atibilitatea nu sunt aplicabile judecatorului-sindic care pronunta succesiv hota rari in acelasi dosar. dupa caz. (1) au fost modificate prin art. dupa casarea hotararii in recurs. (3) Adunarea creditorilor va putea fi convocata si de comitetul creditorilor sau la cererea creditorilor detinand creante in valoare de cel putin 30% din val oarea totala a acestora. atasat ori asociat semna tura electronica extinsa. (3) Creditorii pot fi reprezentati in adunare prin imputerniciti cu procura s peciala autentica sau. . in mod ex ceptional. pct. (2) Orice deliberare asupra unei chestiuni necuprinse in convocare este nula. cu exceptia cazului in care la sedinta participa titularii tuturor creantelor. U. pana in ziua fixata pentru exprimarea votului. care va vota pentru intreaga va loare a creantelor reprezentand salariile si alte drepturi banesti ce li se cuvi . Deciziile manageriale pot fi controlate sub aspectul oportunitatii de catre creditori. pct. Scrisoarea prin care isi exprima votul. de lichidator. daca legea sau judecatorul-sindic nu dispune altfel. cu exceptia situatiei rejudecarii. dupa caz.(1) Convocarea creditorilor va trebui sa cuprinda ordinea de zi a sedintei.(1) Hotararile judecatorului-sindic sunt definitive si executorii. Art. 277/2009. creditorii vor putea vota si prin corespondenta. . 173/2008.@ (5) La sedintele adunarilor creditorilor. administratoru lui judiciar sau lichidatorului. dupa votarea lui de catre creditori. . Ele pot fi atacate separat cu recurs. 12. c) si d) de la alin. l) solutionarea contestatiilor formulate la rapoartele administratorului judi ciar sau ale lichidatorului. 7 din Legea nr. nr. m) judecarea actiunii in anularea hotararii adunarii creditorilor. n) pronuntarea hotararii de inchidere a procedurii. (2) Atributiile judecatorului-sindic sunt limitate la controlul judecatoresc al activitatii administratorului judiciar si/sau al lichidatorului si la procese le si cererile de natura judiciara aferente procedurii insolventei. 13. Art.G. poate fi comunicat pr in orice mijloace.(1) Adunarea creditorilor va fi convocata si prezidata de administ ratorul judiciar sau. Atributiile manageriale apartin administratorului judiciar ori lichidatorului sau. 14. semnata de creditor. astfel cum a fost modificat prin art. de lichid are.

prin incheiere. atributiile comitetului prevazute la art. in termen de doua zile lucratoare de la data adunarii cred itorilor. pe baza pr opunerii creditorilor. . (3) Planul de reorganizare va fi supus votului adunarii creditorilor.U. (1) impotriva ave rii debitorului se va determina prin raportare la urmatoarele criterii: a) ulterior afisarii tabelului preliminar si pana la afisarea tabelului defin itiv. Procesul-verbal va fi depus. In cazul in care a fost constitu it comitetul creditorilor. cu citarea celui care a introdus cererea. (4) In cadrul primei sedinte a adunarii creditorilor. precum si de administratorul judiciar sau de lichidator. I. 101. un presedinte al comitetului creditorilor. in raport cu numarul credito rilor.(1) Judecatorul-sindic poate desemna. buge tare si chirografare cele mai mari. Comitetul cred itorilor va fi citat in persoana presedintelui astfel desemnat. I pct. (1) lit. prin grija administratorului judiciar/lichidatorulu i.@ (2) Calculul valorii totale a creantelor prevazute la alin. un comitet format din 3-5 creditori dintre cei cu creante garantate. a creantelor prezente. c) ulterior confirmarii planului de reorganizare si pana la afisarea tabelulu i definitiv consolidat.@ (6) Deliberarile si hotararile adunarii creditorilor vor fi cuprinse intr-un proces-verbal. 7 din O. pr in oricare dintre membrii comitetului creditorilor. a lichidatorului si a creditorilor. I pct. 8 din Legea nr. 15. valoarea creantelor verificate si acceptate de administratorul judiciar. (7) va fi depusa la dosarul cauzei in termen d e 5 zile de la data adunarii creditorilor si va fi solutionata in camera de cons iliu.@ __________ @Alineatele (4) si (5) au fost modificate prin art. 277/2009 . 173/2008. 8 din O. I pct.U.n. la cererea creditorilor care au votat impotriva luarii ho tararii respective si au facut sa se consemneze aceasta in procesul-verbal al ad unarii. b) ulterior afisarii tabelului definitiv si pana la confirmarea unui plan de reorganizare. astfel cum reiese din planul de reorganizare confirmat. dupa caz. va fi citat si presedintele acestuia. a administratorului judiciar sau .U. dupa intocmirea tabelului prelimin ar de creante. la dosarul cauzei. Art. . pct. iar in lipsa.Alineatul (8) a fost introdus prin art. astfel cum reiese din cu prinsul acestuia. prin valoare. prin valoare. 17 alin.(1) Cu exceptia cazurilor in care legea cere o majoritate speciala . b) s i f) vor fi exercitate de adunarea creditorilor. astfel cum reiese din cuprinsul tabelului definitiv. (8) Cererea prevazuta la alin. 9 din O. membrii comitetului c reditorilor. 173/2008.G. 16. (3) Pentru necesitatile procedurii. __________ @Alineatul (1) a fost modificat prin art. in cond itiile prevazute la art. . nr. a stfel cum reiese din cuprinsul tabelului preliminar. astfel cum a fost modificat prin art. Art. precum si la cererea creditorilor indreptatiti sa participe la procedura insolventei. nr. sedintele adunarii creditorilor vor avea loc in prezenta titularilor de creant e insumand cel putin 30% din valoarea totala a creantelor asupra averii debitoru lui. care au lipsit motivat de la sedinta adunarii creditorilor. dupa caz. judecatorul-sindic va desemna. care va fi semnat de presedintele sedintei.G. Daca din cauza numarului mic d e creditori judecatorul-sindic nu considera necesara constituirea unui comitet a l creditorilor. 173/2008. d) ulterior afisarii tabelului definitiv consolidat. nr. (7) Hotararea adunarii creditorilor poate fi desfiintata de judecatorul-sindi c pentru nelegalitate. iar deciziile adunarii creditorilor se adopta cu votul favorabil al titular ilor majoritatii. acestia vor putea alege un comitet format din 3 sau 5 creditori dintre cei cu creante garantate si cei .G.@ (2) Desemnarea se va face.

atunci cand astfel de actiuni nu a u fost introduse de administratorul judiciar sau de lichidator. (4) sa fie respectate in toate fazele procedurii. __________ @Alineatul (1) a fost modificat prin art. pe . se va mentine comitetul desemn at anterior de judecatorul-sindic. . nr. (3) Deliberarile comitetului creditorilor vor avea loc in prezenta administra torului judiciar/lichidatorului si vor fi consemnate intr-un proces-verbal. judecatorul-sindic va consemna. nr. ridicarea dreptului de administ rare al debitorului. 173/2008. datorita interesului propriu. I pct. masurilor si deciziilor luate de comitetul creditor ilor orice creditor poate formula contestatie la adunarea creditorilor. (6) In cursul derularii procedurii.(1) Dupa deschiderea procedurii. . f) sa introduca actiuni pentru anularea unor transferuri cu caracter patrimon ial. si alte masuri. dupa caz. care va retine pe scurt continutul deliberarilor. d) sa intocmeasca rapoarte. c) sa ia cunostinta despre rapoartele intocmite de administratorul judiciar s au de lichidator. care se ofera vo luntar. pe cheltuiala acestora. daca este cazul. astfel incat criteriile preva zute la alin. SECTIUNEA a 4-a Administratorul special Art. 17. (5) Daca un membru al comitetului creditorilor se afla. pe care sa le prezinte adunarii creditorilor. ori a cel putin 2 dintre membrii sai .(1) Comitetul creditorilor are urmatoarele atributii: a) sa analizeze situatia debitorului si sa faca recomandari adunarii creditor ilor cu privire la continuarea activitatii debitorului si la planurile de reorga nizare propuse. (5).G. sa le analizeze si. asociatilor debitorului. in temeiul art. e) sa solicite. La propunerea administratorului judiciar sau a celorlalti membri ai comitetului creditorilor. persoana fizica sau juridica. va un reprezentant. administrator special. comitetul astfel desemnat va inlocui comitetul desemnat anterior de jude catorul-sindic. b) sa negocieze cu administratorul judiciar sau cu lichidatorul care doreste sa fie desemnat de catre creditori in dosar conditiile numirii si sa recomande a dunarii creditorilor astfel de numiri. I pct. Art.@ __________ @Alineatul (6) a fost modificat prin art. in terme n de 5 zile de la luarea acestora. (5) Daca nu se va obtine majoritatea necesara.U. 10 din O.U. in conflict de interese cu interesul concursual al creditorilor partici panti la procedura.G. persoana juridica. pri vind masurile luate de administratorul judiciar sau de lichidator si efectele ac estora si sa propuna. 173/2008. dintre primii 20 de creditori in ordinea valorii. 18. la cererea administratorul ui judiciar sau a lichidatorului. modificarea componentei acestuia. facute de debitor in dauna creditorilor. care sa re si sa participe la procedura. (4) Deciziile comitetului creditorilor se iau cu majoritatea simpla din total ul numarului de membri ai acestuia. (2) Comitetul creditorilor se intruneste lunar si. motivat. (6) Impotriva actiunilor. precum si hotararile luate. judecatorul-sindic va putea cere asistent a comitetului creditorilor sau a unui delegat al acestuia. prin incheiere.chirografari. 47 alin. 11 din O. prezinte interesele societatii si ale acestora adunarea generala a actionarilor/ desemna. sa faca contestatii la ac estea. ori de cate ori este necesar. acesta se va abtine de la vot.

SECTIUNEA a 5-a Administratorul judiciar Art. toate contestatiile printr-o incheiere prin care va nu mi administratorul judiciar/lichidatorul desemnat sau. fara consultarea adunarii creditorilor. In cazul in care nu exista nici o astfel de oferta. inclusiv . in cadrul primei sedinte a adun arii creditorilor sau ulterior. in calitate de reprezentant al debitorului. in termen de 3 zile de la data publ icarii acesteia in Buletinul procedurilor de insolventa. d) propune un plan de reorganizare.N. (21) Creditorul care detine cel putin 50% din valoarea totala a creantelor po ate sa decida. un practician in ins olventa ales in mod aleatoriu din Tabloul U. precum si experien ta generala sau specifica necesare preluarii dosarului si bunei administrari a c azului. (2). potrivit art. c) formuleaza contestatii in cadrul procedurii reglementate de prezenta lege. dupa caz. Dupa ridicarea dreptului de administrare. va solicita adu narii creditorilor/creditorului desemnarea unui alt administrator judiciar/lichi dator. semnand actul. h). d ispunand totodata incetarea atributiilor administratorului judiciar provizoriu p e care l-a desemnat prin sentinta de deschidere a procedurii.@ (3) Creditorii pot contesta la judecatorul-sindic. practicianul in insolventa interesat va putea arata si disponibilitatea de timp si de resurse umane. coroborat cu art. g) primeste notificarea inchiderii procedurii. la c are vor anexa dovada calitatii de practician in insolventa si o copie de pe poli ta de asigurare profesionala. (2) La recomandarea comitetului creditorilor.@ (5) Administratorul judiciar. participa la inventar. 28 alin. lichidatorul provizoriu si sa ii stabileasca remuneratia. dupa caz . iar mandatul administratorului special va fi redus la a reprezenta int eresele actionarilor/asociatilor. b) participa. judecatorul-sindic v a desemna provizoriu. pentru motive de nelegalit ate. primeste raportul final si bilantul de inchidere si participa la sedinta convocata pentru solutionarea obiectiunilor si aprobarea raportului. decizia prevazuta la alin. de urgenta si deodata.I. va numi administratorul judiciar propus d e creditori sau de creditorul ce detine cel putin 50% din valoarea creantelor. e) administreaza activitatea debitorului.R. stabilindu-i si remuneratia. la judecarea actiun ilor prevazute la art. dupa confirmarea planului. debitorul este repr ezentat de administratorul judiciar/lichidator care ii conduce si activitatea co merciala. (3) decizia adunarii creditorilor sau a creditorului ce detine cel putin 50% din valoarea creantelor nu este contestat a. prin incheiere. 19. pe baza criteriilor stabilite prin legea privind profesia de p ractician in insolventa. aceasta va fi stabilita de catre ju decatorul-sindic. .P.@ (4) Daca in termenul stabilit la alin. (2) si (21). persoana fizica sau persoana juridica. judecatorul-sindic.seama debitorului. In oferta. In cazul in care remuneratia se va achita din fo ndul constituit conform prevederilor art. sub supravegherea administratorului judiciar. f) dupa intrarea in faliment. pana la prima adunare a creditorilor. desemnarea unui administr ator judiciar sau lichidator in locul administratorului judiciar sau lichidatoru lui provizoriu ori sa confirme administratorul judiciar provizoriu sau. Creditorii pot decide sa confirme administratorul judic iar sau lichidatorul desemnat provizoriu de catre judecatorul-sindic. (2) Administratorul special are urmatoarele atributii: a) exprima intentia debitorului de a propune un plan. Judecatorul va solution a.(1) Practicienii in insolventa interesati vor depune la dosar o of erta de preluare a pozitiei de administrator judiciar in dosarul respectiv. creditorii care detin cel putin 50% din valoarea totala a creantelor pot decide desemnarea unui administrator judiciar/lichidato r. (1) lit. 79 si 80. 4. 33 alin.

. g) convocarea. 13 din O. in cazul in care debito rul nu si-a indeplinit obligatia respectiva inauntrul termenelor legale. cand acestea au fost prezentate de debitor. 86/2006. . int r-un termen stabilit de acesta. precum si asupra pos ibilitatii reale de reorganizare efectiva a activitatii debitorului ori a motive lor care nu permit reorganizarea si supunerea acelui raport judecatorului-sindic . (1). (9) Este interzis administratorului judiciar.reprezentantul acesteia. care sa acopere eventualele prejudicii cauzate in indeplin irea atributiilor sale. a activitatii debitorului. susceptibile a prejudicia drepturile credi torilor.U. dar care nu va putea depasi 30 de zile de la des emnarea administratorului judiciar. 20. I pct. precum si verificarea. nr. a) si in conditiile si termenele prevaz ute la art. 28 alin. potrivit legii. a unor operatiuni comerciale incheiate de debitor si a constitui rii unor garantii acordate de acesta. b) examinarea activitatii debitorului si intocmirea unui raport amanuntit asu pra cauzelor si imprejurarilor care au dus la aparitia starii de insolventa. Riscul asigurat trebuie sa reprezinte consecinta activit atii administratorului judiciar pe perioada exercitarii calitatii sale. in functie de cuprinsul raportului prevazut la lit. intr-un termen stabilit de acesta. (6) Abrogat.Alineatul (21) a fost introdus prin art. in cadr ul prezentei legi. 173/2008. dar care nu va putea depasi 60 de zile de l a desemnarea administratorului judiciar.G. corectarea si completarea informatiilor cuprinse in actele respe ctive. . __________ @Alineatele (6) si (7) au fost abrogate prin art. nr . 28 si 35 si intocmirea unui raport prin care sa propuna fi e intrarea in procedura simplificata. 173/2008. valoarea sumei asigurate prin contractul de asigurare. d) elaborarea planului de reorganizare a activitatii debitorului.U. 138. prin subscrierea unei polite d e asigurare valabile. nr. 12 din O. (1) din O. in conditiile art. in mod direc t sau indirect.Alineatele (3) si (4) au fost modificate prin art. c) intocmirea actelor prevazute la art. prezidarea si asigurarea secretariatului sedintelor adunarii c reditorilor sau ale actionarilor. h) introducerea de actiuni pentru anularea actelor frauduloase incheiate de d ebitor in dauna drepturilor creditorilor. Art. fie continuarea perioadei de observatie in cadrul procedurii generale si supunerea acelui raport judecatorului-sindic. . 77 alin. sub sanctiunea revocarii din fu nctie si a repararii eventualelor prejudicii cauzate. si asupra existentei premise lor angajarii raspunderii acestora. trebuie sa aiba calitatea de practician in insolventa. precum si a unor transferuri cu caract er patrimonial.(1) Principalele atributii ale administratorului judiciar. respectiv in parte. in ac est ultim caz cu respectarea precizarilor exprese ale judecatorului-sindic cu pr ivire la atributiile sale si la conditiile de efectuare a platilor din contul av erii debitorului.@ (8) Inainte de desemnarea sa. f) conducerea integrala. sa diminueze. 94. e) supravegherea operatiunilor de gestionare a patrimoniului debitorului. I pct. sunt: a) examinarea situatiei economice a debitorului si a documentelor depuse conf orm prevederilor art. i) sesizarea de urgenta a judecatorului-sindic in cazul in care constata ca n u exista bunuri in averea debitorului ori ca acestea sunt insuficiente pentru a acoperi cheltuielile administrative.G. cu mentionarea persoanelor carora le-ar fi imputabila. administratorul judiciar trebuie sa faca dovada ca este asigurat pentru raspundere profesionala.U.G. asociatilor ori membrilor debitorului persoana juridica.@ (7) Abrogat.

sa suspende executarea masurii contestate. pentru aceasta putand angaja avocati. judecatorul-sindic. formularea de obiectiun i la acestea. (1).U. (1) se va mentiona si remuneratia administ ratorului judiciar sau a lichidatorului. I.@ (4) Daca prin fapta prevazuta la alin.G. a stfel cum a fost introdus prin art. nu isi indeplineste sau indeplineste cu intarziere atributiile prevazut e de lege sau stabilite de judecatorul-sindic. pentru motive temeinice. in camera de consiliu. La fiecare 120 de zile judecatorul-sindic va stabili un termen de continuare a pro cedurii. 34. din culpa sau cu rea-c redinta. 14 din O. pct.U.@ (2) Debitorul persoana fizica. incheierea de tranzac tii. Raportul se depune la dosa rul cauzei. Incheierea de inlocuire se pronunt a in camera de consiliu.(1) Administratorul judiciar va depune lunar un raport cuprinzand descrierea modului in care si-a indeplinit atributiile. din oficiu sau la cere rea comitetului creditorilor. Judecatorul-sindic va sanctiona cu amenda judici ara de la 500 lei la 1. cu citarea contestatorului. acesta are obligatia de a notifica instanta. . (2) Judecatorul-sindic poate stabili administratorului judiciar. in care administratorul judiciar va expune in sinteza masurile efectuat e in acest interval cuprinse in rapoartele de activitate. 9 din Legea nr. (3) Contestatia trebuie sa fie inregistrata in termen de 5 zile de la depuner ea raportului prevazut la alin. formularea si sustinerea actiunilor in pretentii pentru incasarea creantelor debitorului. in termen de 10 zile de la i nregistrarea ei. urmarirea incasarii creantelor referitoare la bunuri le din averea debitorului sau la sumele de bani transferate de catre debitor ina inte de deschiderea procedurii. orice alte atributii in afara celor stabilite la alin. il poate inlocui pe administratorul judiciar.@ (2) In orice stadiu al procedurii.Alineatul (11) a fost introdus prin art. I. (3) Judecatorul-sindic va sanctiona administratorul judiciar cu amenda judici ara de la 1. iar un extras se publica in Buletinul procedurilor de insolventa. I pct.@ (11) In raportul prevazut la alin. . cu exceptia celo r prevazute de lege in competenta exclusiva a acestuia. nr. In acest caz sunt aplicabile dispozitiile art. prin incheie re. precum si orice alta persoana interesata p ot face contestatie impotriva masurilor luate de administratorul judiciar. Art. precum si intocmirea tabelelor creantelor. la cererea oricarei parti interesate . nr. administratorul special al debitorului persoan a juridica. oricare dintre creditori. m) cu conditia confirmarii de catre judecatorul-sindic. putand. cu mentionarea modalitatii de calcul a acesteia. . (4) Judecatorul-sindic va solutiona contestatia. judecatorul-sindic va putea.G. n) sesizarea judecatorului-sindic in legatura cu orice problema care ar cere o solutionare de catre acesta. . (3) administratorul judiciar a cauzat un prejudiciu.000 lei necomunicarea in termen a refuzului. pct. Art. fara motive temeinice.000 lei la 5. k) verificarea creantelor si. 19. atunci cand este cazul. (1). de urgenta. sa il oblige pe administratorul judiciar la acoperirea prejudiciului produs. prin incheiere motivata.j) mentinerea sau denuntarea unor contracte incheiate de debitor. 173/2008. 22.(1) In cazul in care un practician in insolventa desemnat refuza n umirea. renuntarea la garantii r eale. la cererea contestatorul ui. a administra torului judiciar si a comitetului creditorilor. precum si o justificare a cheltuielilor efectuate cu administrarea procedurii sau a altor cheltuieli efe ctuate din fondurile existente in averea debitorului. cu citarea administratorului judiciar si a comitetului creditorilor. descarcarea fidejusorilor. in termen de 5 zile de la c omunicarea sentintei de numire. 21. 277/2009. 131 din O. Prevederile prezen tului articol sunt aplicabile si in situatia prevazuta la art. ___________ @Alin.000 lei in cazul in care acesta. l) incasarea creantelor. descarcarea de datorii. 173/2008. (1) a fost modificat prin art.

U. pentru aceasta putand angaja avocati. in conformitate cu prevederile . (4). pct. inventarierea bunurilor si luarea masurilor corespun zatoare pentru conservarea lor. pct. . 142 din O. I. administratorul judicia r/lichidatorul va putea desemna persoane de specialitate. a unor operatiuni comerciale incheiate de debitor si a constitui rii unor garantii acordate de acesta. data in camera de consiliu. susceptibile a prejudicia drepturile credi torilor. e) mentinerea sau denuntarea unor contracte incheiate de debitor. 10 din Legea nr. Numirea si nivelul rem uneratiilor acestor persoane vor fi supuse aprobarii comitetului creditorilor in cazul in care acestea vor fi achitate din averea debitoarei sau se vor supune a probarii judecatorului-sindic in cazul in care se vor remunera din fondul unic c onstituit conform art. formularea de obiectiun i la acestea. dispozitiile a rt. 138. Art.(1) In cazul in care dispune trecerea la faliment. pct. 17 3/2008. (2) Atributiile administratorului judiciar inceteaza la momentul stabilirii a tributiilor lichidatorului de catre judecatorul-sindic. g) urmarirea incasarii creantelor din averea debitorului. 1084 si 1085 din Codul de procedura civila. precum si intocmirea tabelelor creantelor. 10 din Legea nr. Art. 22. in cadrul prezentei leg i. 23. formularea si sustinerea actiunilor in pretentii p entru incasarea creantelor debitorului. 19. dar care nu va putea depasi 60 de zile de la desemnarea lichidatorului. I.Principalele atributii ale lichidatorului. 277/2009. d) aplicarea sigiliilor. (1) si (3) au fost modificate prin art. 23 si ale art. h) primirea platilor pe seama debitorului si consemnarea lor in contul averii debitorului. 277/2009. (3) Poate fi desemnat lichidator si administratorul judiciar desemnat anterio r. f) verificarea creantelor si.U.G. sunt: a) examinarea activitatii debitorului asupra caruia se initiaza procedura sim plificata in raport cu situatia de fapt si intocmirea unui raport amanuntit asup ra cauzelor si imprejurarilor care au dus la insolventa. nr. judecatorul-sin dic va desemna un lichidator. 24. rezultate din trans ferul de bunuri sau de sume de bani efectuat de acesta inaintea deschiderii proc edurii. .G. incasarea creantelor. atunci cand este cazul. in mod corespunzator. si supunerea acelui raport judecatorului-sindic intr-un termen stabilit de acesta. nr. i) vanzarea bunurilor din averea debitorului. b) conducerea activitatii debitorului. 21. aplicandu-se. (1). 102 alin. urmeaza a se aplica in mod corespunzator dispozitiile art. 141 din O. 173/2008. a stfel cum a fost introdus prin art. precum si a unor transferuri cu caract er patrimonial. cu citarea administratorului/lichidatorul ui judiciar. pct. c) introducerea de actiuni pentru anularea actelor frauduloase incheiate de d ebitor in dauna drepturilor creditorilor. (3) si. I. ___________ @Alin. . SECTIUNEA a 6-a Lichidatorul Art. (5). astfel cum a fost introdus prin art.(5) In cazul amenzilor si al despagubirii prevazute la alin. Judecatorul-sindic se va pronunta asupra cererii prin incheiere. cu mentionarea persoane lor carora le-ar fi imputabila si a existentei premiselor angajarii raspunderii acestora in conditiile art. daca un raport cu acest obiect nu fusese intocmit an terior de administratorul judiciar. 4.In vederea indeplinirii atributiilor sale. ___________ @Articolul a fost modificat prin art. I. 25. res pectiv la alin.

k) sesizarea judecatorului-sindic cu orice problema care ar cere o solutionar e de catre acesta.(1) Procedura va incepe pe baza unei cereri introduse la tribunal de catre debitor sau de catre creditori. potrivit datelor de care di spune. de catre debitor a unei cereri d e deschidere a procedurii atrage raspunderea patrimoniala a debitorului persoana fizica sau juridica. b) o lista completa a tuturor bunurilor debitorului. c) o lista a numelor si a adreselor creditorilor. as tfel cum a fost introdus prin art. (2) Va putea sa adreseze tribunalului o cerere pentru a fi supus dispozitiilo r prezentei legi si debitorul in cazul caruia aparitia starii de insolventa este iminenta. . descarcarea fidejusorilo r. §. 27.G. pct.1. oricum ar fi creantele aces tora: certe sau sub conditie. pentru prejudiciile pricinuite. (5) a fost introdus prin art. (3) Cererile persoanelor juridice vor fi semnate de persoanele care. cu rea-credinta.prezentei legi. renuntarea la garantii reale sub conditia confirmarii de catre judecatorul-si ndic. CAPITOLUL III Procedura SECTIUNEA 1 Cererile introductive Art. 28. nr. au calitatea de a le reprezenta.@ ___________ @Alin. lichide ori nelichide. pentru bunurile grevate se vor mentiona datele din registrele de publicitate. incluzand toate conturil e si bancile prin care debitorul isi ruleaza fondurile.(1) Cererea debitorului trebuie sa fie insotita de urmatoarele act e: a) bilantul certificat de catre administrator si cenzor/auditor.(1) Debitorul aflat in stare de insolventa este obligat sa adresez e tribunalului o cerere pentru a fi supus dispozitiilor prezentei legi. cauza si drepturile de preferinta. in terme n de maximum 30 de zile de la aparitia starii de insolventa. l) orice alte atributii stabilite prin incheiere de catre judecatorul-sindic. . 143 din O. descarcarea de datorii. . 10 din Legea nr.U. scadente sau nescadente. aratandu-se suma. precum si de orice alte persoane sau in stitutii prevazute expres de lege. potrivit actelor constitutive sau statutelor. Art. indeplinesc criteriile prevazute de dispozitiile legale speciale pentru i nitierea procedurii prevazute de prezenta lege. Cererea debitorului Art. (5) Cererea debitorului se va judeca de urgenta in termen de 5 zile in camera de consiliu. d) o lista cuprinzand platile si transferurile patrimoniale efectuate de debi . (4) Introducerea prematura. 277/2009. balanta de v erificare pentru luna precedenta datei inregistrarii cererii de deschidere a pro cedurii. 173/2008. 26. pct. j) incheierea de tranzactii. (2) Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare introduce cerere impotriva entita tilor reglementate si supravegheate de aceasta care. I. I. ne contestate ori contestate.

in privinta cererilor introduse de grupurile de interes economic sau de membrii acestora. el va fi dec azut din dreptul de a propune un plan de reorganizare. a averii. h) o declaratie prin care debitorul isi arata intentia de intrare in procedur a simplificata sau de reorganizare. pentru societatile in nume colectiv si cele in com andita. delapidare. nr. Art. (2) Daca debitorul nu dispune. 21/1996. k) o declaratie pe propria raspundere autentificata de notar sau certificata de avocat. I. a asociati lor cu raspundere nelimitata. va putea inregistra acea informatie la tribunal in termen de 5 zile. daca nu o va face. I.(1) Orice creditor indreptatit sa solicite deschiderea procedurii prevazute de prezenta lege impotriva unui debitor prezumat in insolventa poate i ntroduce o cerere introductiva. directorii si/sau asociatii nu au fost condamnati definitiv pentru bancruta frauduloasa. in care va preciza: a) cuantumul si temeiul creantei. in ultimii 5 ani anteriori deschiderii procedurii. (1) si (2) se aplica. infractiuni de fals ori infractiuni prevazute in Legea nr. 144 din O.@ ___________ @Alin. . de vreuna d intre informatiile prevazute la alin. constituite de catre debitor sau instituite . 10 din Legea nr. prin restructurarea activ itatii ori prin lichidarea. 21/1996 si ca administrato rii. e) o lista a activitatilor curente pe care intentioneaza sa le desfasoare in perioada de observatie. g) o lista a membrilor grupului de interes economic sau.tor in cele 120 de zile anterioare inregistrarii cererii introductive. gestiune frauduloasa. si impotriva lor. f) contul de profit si pierdere pe anul anterior depunerii cererii. autentificata la notar ori certificata de un avocat. 277/2009. (2) O cerere introdusa de un asociat cu raspundere nelimitata ori impotriva a cestuia pentru datoriile sale va fi fara efecte juridice cu privire la societate a in nume colectiv sau in comandita din care face parte. precedenti hotararii de deschidere a proced urii. conform unui plan. (2) a fost modificat prin art. marturie mincinoasa. 31-33. in conditiile art. (1) lit. care in ultimii 5 ani. au mai fost supusi unei astfel de proceduri. acea cerere nu va fi considerata ca fiind facuta si de asocia tii cu raspundere nelimitata ori. in tot sau in parte. perso ane juridice.2. . (3) Prevederile alin. §. sau un certificat de la registrul societatilor agricole ori. pct. l) un certificat de admitere la tranzactionare pe o piata reglementata a valo rilor mobiliare sau a altor instrumente financiare emise. dupa caz. daca aceasta declaratie nu va fi depusa pana la expirarea terme nului stabilit la alin. . in vederea stingerii datoriilor sale. din care sa rezulte ca nu a fost condamnat definitiv pentru fals ori pentru infractiuni prevazute in Legea concurentei nr. 29. oficiul registrului comertului in a carui raza teritoriala se afla domicil iul profesional/sediul social. abuz de incredere. b) existenta unei garantii reale. 30. in mod corespunzator. se prezuma ca debitorul este de acord cu initierea procedurii simplificate. la momentul inregistrarii cererii. pct. j) o declaratie pe propria raspundere. 173/2008. din care sa rezulte daca a mai fost supus procedu rii prevazute de prezenta lege intr-un interval de 5 ani anterior formularii cer erii introductive. Art. a stfel cum a fost introdus prin art. a)-f) si h). 31.U.(1) In cazul unei cereri introduse de o societate in nume colectiv sau in comandita. dupa caz.G.Nu pot formula o cerere de reorganizare judiciara debitorii. Cererile creditorilor Art. i) o descriere sumara a modalitatilor pe care le are in vedere pentru reorgan izarea activitatii. (2). inselaciune.

iar daca prin declaratia facuta conform art.potrivit legii. nu va putea modifica dat a aparitiei starii de insolventa. judecatorul-sindic va comunica cererea. judecatorul-sindic ii poate obliga pe creditorii care au introdus cererea sa consemneze. judecatorul-sindic va ti ne. . fie sa recunoasca existenta starii de insolventa. a stfel cum a fost introdus prin art. toate cererile de deschidere a procedurii se conexeaza la cererea formulat a de debitor. va dispune conexarea acestora si va stabili indeplini rea conditiilor prevazute la alin. 32. (2) In termen de 10 zile de la primirea copiei. e xistenta dosarului pe rol. c) existenta unor masuri asiguratorii asupra bunurilor debitorului. a)-f) si h) la termenul prevazut la ar t. 1 alin. la data inregistrarii. Admitand opozitia. creditorii se opun deschiderii procedurii. judecatorul-sindic va dispune administratorului judiciar sau. pct. 145 din O. 28 alin. . (2). in raport cu valoarea insumata a creantelor tuturor creditorilor care au fo rmulat cereri si cu respectarea valorii-prag prevazute de prezenta lege. (3) Daca intre momentul inregistrarii cererii de catre un creditor si cel al judecarii acestei cereri sunt formulate cereri de catre alti creditori impotriva aceluiasi debitor. in copie. printr-o sentinta. Cautiunea va fi restituita credito . 10 din Legea nr. (1) lit. I. pct. Art. debitorul trebuie fie sa cont este. in termen de 15 zile de la primirea notificarii.@ ___________ @Alin. (5) Daca s-a deschis o procedura intr-un dosar. (2) Prin incheierea de deschidere a procedurii. debitorului. cu acelasi obiect. caz in care va trebui sa precizeze. debitorul si creditorii care se opun deschiderii procedurii. 33. SECTIUNEA a 2-a Deschiderea procedurii si efectele deschiderii procedurii Art. toate opozitiile. 28 alin. d) declaratia privind eventuala intentie de a participa la reorganizarea debi torului. in urma careia va solutiona deodata. iar contestatia sa este ulterior respinsa. lichidatorului sa efectueze notificar ile prevazute la art. (1) lit. el nu va mai av ea dreptul sa solicite reorganizarea judiciara. (4) Daca exista o cerere de deschidere a procedurii insolventei formulata de catre debitor si una sau mai multe cereri formulate de creditori. 28 alin.(1) In termen de 48 de ore de la inregistrarea cererii creditorulu i indreptatit sa solicite deschiderea procedurii insolventei. cel putin la nivel de principiu. in termen de 10 zile.U.(1) Daca cererea debitorului corespunde conditiilor prevazute la a rt. (3) La cererea debitorului. 27. ju decatorul-sindic nu va putea pastra deschisa procedura insolventei. 173/2008. Daca debitorul contesta starea de insolventa. (2) a fost modificat prin art. Judecatorulsindic va revoca incheierea de deschidere a procedurii. I. o sedinta la care vor fi citati administratorul judici ar. din oficiu. nr. nesolutionate inca. Deschiderea ulterioara a procedurii. celelalte eventuale dosare af late pe rol. in termen de 15 zile. la cererea debitorului sau a creditorilor. (2) Creditorul va anexa documentele justificative ale creantei si ale actelor de constituire de garantii. 277/2009. judecatorul-sindic va pronunta o incheiere de deschidere a procedurii ge nerale. vor fi conexate la acelasi dosar. la o banca. 61. (1) referitoare la cuantumul minim al creante lor. o caut iune de cel mult 10% din valoarea creantelor. dupa caz.G. judecatorul va pronunta o incheiere de deschidere a procedurii simpli ficate. (2) ori se incadreaza in una dintre categoriile prevazute la art. mo dalitatea in care intelege sa participe la reorganizare. In cazul in care. tribunalul va verifica. h) debito rul isi arata intentia de a intra in procedura simplificata sau nu depune docume ntele prevazute la art.

ii va respinge contestatia si va deschide. 1. I. Art. coroborat cu cele ale art. In cazul in care. in cazul in ca re acesta are calitatea de consumator captiv. sa efectueze notificaril e prevazute la art. (2) sau a mai beneficiat de reorganizare in ultimii 5 ani anteriori deschide rii procedurii. in perioada de observatie si in perioada de reorganizare. . 59 alin. 36. (2). Daca nu este consemn ata in termen cautiunea. 19 al in. prin sentinta de deschi dere a procedurii judecatorul-sindic va dispune comunicarea acesteia catre insta ntele judecatoresti in a caror jurisdictie se afla sediul debitorului declarat l a registrul comertului si tuturor bancilor unde debitorul are deschise conturi. 37. 35. gaze naturale. . c). sa refuze ori sa intrerupa temporar un astfel de serviciu catre debitor sau catre averea debitorului.In vederea aplicarii prevederilor art. cu exceptia cailor de atac declansate de deb itor. 33 alin. cautiunea va fi folosita pentru a acoperi pagubele suferite de debitori. din declaratia debitorului. debitorul este obligat sa depuna la dosarul ca uzei actele si informatiile prevazute la art. judecatorul-sin dic va desemna un administrator judiciar. potrivit preved erilor art. potrivit legii. a bunului asupra caruia poarta garantia sau dreptul de retentie. . . procedura gene rala. .@ ___________ @Articolul a fost modificat prin art. (1) pct. Art. gaj s au alta garantie reala mobiliara ori drept de retentie de orice fel poate solici ta judecatorului-sindic ridicarea suspendarii prevazute la art. determinata de un evaluator con form standardelor internationale de evaluare. Art.(1) Creditorul titular al unei creante garantate cu ipoteca. atunci cand valoarea obiectului garantiei. 121 alin. 146 din O. . (1). (4) Daca judecatorul-sindic stabileste ca debitorul este in stare de insolven ta. (1) lit. (7) Prin sentinta de deschidere a procedurii.In termen de 10 zile de la deschiderea procedurii. respinge cererea creditorilor. a stfel cum a fost introdus prin art. (1). in una dintre urmatoarele situatii: A. iar in cazul deschiderii procedurii si mplificate va desemna un lichidator provizoriu.rilor. 60 alin. printr-o sentinta. 36. se rvicii telefonice sau altele asemenea nu are dreptul. (5) Daca judecatorul-sindic stabileste ca debitorul nu este in stare de insol venta. (2). (4) sau (6). pct. (6) Daca debitorul nu contesta. respectiv la art . 277/2009. rezulta ca acesta se incadreaza in una dintre categoriile prevazute la art.U. Art.De la data deschiderii procedurii se suspenda de drept toate actiu nile judiciare sau masurile de executare silita pentru realizarea creantelor asu pra debitorului sau bunurilor sale.electricitate. 61. care va fi considerata ca lipsita de orice efect chiar de la inregistrarea ei. 10 din Legea nr. Desemnarea se va face in conform itate cu prevederile art. apa. 11 alin. ju decatorul-sindic va da o sentinta de deschidere a procedurii generale. este pe deplin acoperita de valoar ea totala a creantelor si a partilor de creante garantate cu acel obiect: . dupa caz. Art. Art. 116-118 si cu conditia achitarii din pret a chelt uielilor prevazute la art. sa schimbe. 173/2008. 36 cu privire la creanta sa si valorificarea imediata. pct. 1 al in. Daca cererea va fi respinsa. ca ar fi i n stare de insolventa si isi exprima intentia de a-si reorganiza activitatea. daca cererea lor va fi admisa. facuta pana la data pronuntarii sentintei. judecatorul-sindic va dispune a dministratorului judiciar sau lichidatorului. judecatorul-sindic va pronunta o sentinta de deschidere a proced urii simplificate. cu aplicarea coresp unzatoare a dispozitiilor art. cererea introductiva va fi respinsa. (1). 38.G. 39. nr. 28 alin. in termenul prevazut la alin. I. in cadrul procedurii.Prin sentinta de deschidere a procedurii generale.Orice furnizor de servicii . situatie in care un plan de reorganizare poate fi formulat numai de catre administratorul judiciar sau de catre creditorii detinand impreuna sau separat m inimum 20% din valoarea masei credale si numai daca acestia isi exprima intentia de a depune un plan in termenul prevazut la art. 34.

(1) si (2) se aplica corespunzator pentru calc ulul accesoriilor cuprinse in programul de plati. I. . (2) In cazurile prevazute la alin. I. nu va putea fi adaugata creantelor nascute ante rior datei deschiderii procedurii. 42. numita generic accesorii. dar nu mai mult decat valoarea totala a creantei garantate de acea garantie. 39 alin.@ ___________ @Articolul a fost abrogat prin art. Art. atunci cand nu exista o protectie corespunzatoare a creantei garantate in raport cu obiectul garantiei. (1) lit. nr.a) obiectul garantiei nu prezinta o importanta determinanta pentru reusita pl anului de reorganizare propus. numi ta generic accesorii. majorare sau penalitate de orice fel ori chelt uiala. b) efectuarea de plati periodice in favoarea creditorului pentru satisfacerea dobanzilor. trebuie sa faca dov ada faptului prevazut la alin. . la data intrarii in faliment. valoarea bunurilor ramase nu se diminueaza. majorarilor si penalitatilor de orice fel la o cr eanta garantata cu rang superior. dobanzile. evaluata in conformitate cu art. (3) Reclamantul. daca administrat orul judiciar/debitorul propune in schimb adoptarea uneia sau mai multor masuri menite sa ofere protectie corespunzatoare creantei garantate a creditorului. B. la distributie se va ajusta corespu nzator raportul dintre partea garantata si cea negarantata a creantei. la valoarea garantii lor. cat si a celei generale. in cazul in care nici un plan de reorganizare nu este confirmat. A. B. 41. Art.Abrogat. c) novatia obligatiei de garantie prin constituirea unei garantii suplimentar e.Deschiderea procedurii suspenda orice termene de prescriptie a act iunilor prevazute la art. In cazul in care pretul va fi inferior valorii evaluate. prevederile alin. b) diminuarii valorii partii garantate dintr-o creanta cu rang inferior. dupa caz. (4) Nici o dobanda. (1). pct. ca u rmare a acumularii dobanzilor. c) lipsei unei asigurari a obiectului garantiei impotriva riscului pieirii sa u deteriorarii. a celorlalte elemente. respectiv. judecatorul-sindic va putea re spinge cererea de ridicare a suspendarii formulata de creditor. pentru red ucerea capitalului creantei sub cota de diminuare a valorii obiectului garantiei ori a valorii partii garantate dintr-o creanta cu rang inferior. (1) lit. (3) In cazul in care se confirma un plan de reorganizare. ramanand debitorului/administrator ului sau altei parti interesate sarcina producerii dovezii contrare si. 173/2008. respecti v. majorare sau penalitate de orice fel ori cheltuiala.b). b) obiectul garantiei face parte dintr-un ansamblu functional. creantele garantate se inscriu in tabelul definitiv si/sau in tabelul definitiv consolidat. iar prin despr inderea si vanzarea lui separata. . intr-o cerere de ridicare a suspendarii. ast fel cum a fost introdus prin art. cu conditia ca pretul bun ului sa fie corespunzator mai mare decat valoarea initial evaluata. nu va putea fi adaugata creantelor nascute ulterior datei deschiderii atat a procedurii simplificate. pre cum: a) efectuarea de plati periodice in favoarea creditorului pentru acoperirea d iminuarii valorii obiectului garantiei ori a valorii partii garantate dintr-o cr eanta cu rang inferior. (1) lit. La distributia pretului garantiei. reale sau personale ori prin substituirea obiectului garantiei cu un alt obie ct. A. .G. Art. 10 din Legea nr. 277/2009. din cauza: a) diminuarii valorii obiectului garantiei sau existentei unui pericol real c a aceasta sa sufere o diminuare apreciabila. 36. 40. creditorul garantat va fi indreptatit sa calculeze accesoriile la cre anta garantata pana cel mult la data vanzarii bunului.U. pct. majorarilor si penalitatilor de orice fel si. majorari le ori penalitatile de orice fel sau cheltuielile accesorii la obligatiile nascu te ulterior datei deschiderii procedurii generale se achita in conformitate cu a ctele din care rezulta si cu prevederile programului de plati.(1) Nici o dobanda. 147 din O. In cazul in care planul esueaza. (2) Prin exceptie de la alin.

(1) lit. 49 sau de cele autoriza te de judecatorul-sindic. toate actele. de a-si administra bunuri le din avere si de a dispune de acestea -. operatiunile si platile efectuate de deb itor ulterior deschiderii procedurii sunt nule. administratorul judiciar sunt obligati sa int ocmeasca si sa pastreze o lista cuprinzand toate incasarile. en proced ure collective. I. en faillite. en faillite. vor fi reparate in mod exclusiv de persoanele care au incheiat actele ca reprezentanti legali ai debit orului. 2 lit. in falimen t. prec um si toate informatiile apreciate ca necesare cu privire la activitatea si aver ea sa. dupa caz. s e suspenda de la tranzactionare cu incepere de la data primirii comunicarii de c atre Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare. . (1) si (2). I. cu modificarile si completarile ulterioare. in conditiile prevazute la alin. actiunile societatilor emitente. 47. (1) sun t aplicabile si bunurilor pe care debitorul le-ar dobandi ulterior deschiderii p rocedurii. a drep tului de administrare al debitorului odata cu desemnarea unui administrator judi ciar. in bankruptcy. . in bankruptcy.G. administratorul judiciar sau lichidator vor cuprinde. Dupa intrarea in procedura simplificata se va fac e. a stfel cum a fost introdus prin art. in cond itiile art.(1) Ca urmare a deschiderii procedurii si pana la data confirmarii planului de reorganizare. 173/2008. daca acesta nu si-a declarat.(1) Dupa ramanerea irevocabila a hotararii de deschidere a procedu rii toate actele si corespondenta emise de debitor.U. actele si corespond enta vor purta. sub sanctiunea preva zuta la art.(1) In afara de cazurile prevazute la art. lichidatorului toate informatiile cerute de acesta. de asemenea. Art. 10 din Legea nr. (3) Prejudiciile suferite de tertii de buna-credinta. prevederile alin. 46. 44. in insolvency. 1081 alin. art.(1) Deschiderea procedurii ridica debitorului dreptul de administr are . in judicial reorganisation. (5) Creditorii. engleza si franceza. intentia de r eorganizare. pct.Art. (2) La data primirii de catre Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare a comun icarii privind intrarea in procedura falimentului intervine retragerea valorilor mobiliare de pe piata reglementata pe care acestea se tranzactioneaza. . mentiunea in reorganizare judiciara. avand ca justificare pierderile continue din averea debitorului sau . precum si lista cuprinzand platile si transferurile patrimoniale facute d e el in cele 120 de zile anterioare deschiderii procedurii. Art. mentiunea in insolventa. 43. d) si e) din Codul de procedura civila. dupa caz. cu precizarea naturii si valorii ace stora si a datelor de identificare a cocontractantilor. in sensul Legii nr. dupa caz. mentiunea in faliment. (2) Cu exceptia cazurilor prevazute expres de lege. pct. comitetul creditorilor ori administratorul judiciar pot orica nd adresa judecatorului-sindic o cerere de a se ridica debitorului dreptul de ad ministrare. (2) Debitorul si/sau. (6). in limbil e romana. (4) Dreptul de administrare al debitorului inceteaza de drept la data la care se dispune inceperea falimentului. ca urmare a nerespectar ii obligatiei debitorului mentionate la alin. (2) Dupa intrarea in reorganizare judiciara sau faliment. 297/2004 privind piata de capital. 45. indicand totodata si conditia de exercitare a conducerii debitorului de ca tre acesta. (1). . Art. nr. in mod obligatoriu si cu caractere vizibile. 148 din O. (3) Judecatorul-sindic va putea ordona ridicarea.constand in dreptul de a-si conduce activitatea. platile si compensa rile efectuate dupa deschiderea procedurii.Debitorul are obligatia de a pune la dispozitia administratorului judiciar sau. 33 alin. h) sau. in tot sau in parte. (1) pct. en redressement sau. . Art. fara a fi atinsa averea debitorului. 28 alin. dupa caz.@ ___________ @Articolul a fost modificat prin art. 277/2009.

277/2009. incheierea avand drept efect ridi carea dreptului de administrare. in terme n de maximum 5 zile de la data primirii acesteia. cererea prevazuta la alin. 10 din Legea nr. (1) vor putea fi autorizate in exercitarea atributiilor de supraveghere de a dministratorul judiciar. nr. h). (7) De la data intrarii in faliment. mentionate la alin. daca exista in cuprinsul contractului.@ ___________ @Articolul a fost abrogat prin art. acesta va convoca o sedinta a comitetului creditorilor in vederea supunerii spre aprobare a cererii administratorului special. (5). dupa cum urmeaza: a) sub supravegherea administratorului judiciar. 48. precum si orice acord de compensare bilaterala sunt valabile. 149 din O. 28 alin. 50. act sau fapt realizat in temeiul unor contracte financiare calificate. intr-o sedinta la care vor fi citati administratorul judiciar. fiind recunoscute ca baza de inscriere a creantei in procedurile preva zute de prezenta lege. nici un lichidator sau. (1). nici o instanta judecato . Art.000 lei (RON) la 10. g). (6) Judecatorul-sindic va examina. daca exista in cuprinsul contractului.(1) Pe perioada de observatie.Abrogat. in termen de 15 zile.G. judecatorul-sindic va da dispozitii tuturor ban cilor la care debitorul are disponibil in conturi sa nu dispuna de acestea fara un ordin al administratorului judiciar/lichidatorului.(1) Orice transfer.lipsa probabilitatii de realizare a unui plan rational de activitate.000 lei (RON). ca urmare a realiz arii unui netting in conditiile prevazute de un contract financiar calificat. a unei parti la contract va fi acela de a primi (echivalentul) dreptul (suma de pl ata sau obligatie de a face) net care rezulta in urma nettingului de la cocontra ctantul sau.(1) Prin sentinta sau. a trage raspunderea bancilor pentru prejudiciul creat. (2) Actele. Art. 49. (4) Nici o atributie conferita prin prezenta lege unui organ care aplica proc edura insolventei nu va impiedica incetarea contractului financiar calificat si/ sau accelerarea indeplinirii obligatiilor de plata ori indeplinirii obligatiilor de a face sau a realizarii unui drept in baza unuia ori a mai multor contracte financiare calificate. (3) In cazul propunerilor de instrainare a bunurilor din averea debitorului g revate de garantii. Art. 173/2008. debitorul va putea desfasura doar activi tatile ce sunt necesare derularii operatiunilor lichidarii. a unei parti la contract va fi aceea de a presta (echivalentul) obligatia (suma de plata sau obligatie de a face) neta rezultata in urma nettingului catre coco ntractantul sau. pct. se va tine seama de prevederile art. dupa caz. ast fel cum a fost introdus prin art. precum si o amenda judiciar a de la 4. aceste puteri fiind l imitate la suma neta rezultata in urma aplicarii acordului de netting. in sensul art. . 39 referitoare la acord area unei protectii corespunzatoare creantei garantate. debitorul va putea sa continue desf asurarea activitatilor curente si poate efectua plati catre creditorii cunoscuti . dupa caz. 51. (1) lit. comit etul creditorilor si administratorul special. (2) Incalcarea dispozitiilor judecatorului-sindic. . . avand ca temei un acord de netting.U. (1) lit. I. b) sub conducerea administratorului judiciar. operatiunile si platile care depasesc conditiile mentionate la al in. I. exercitare a unu i drept. (3) Singurul drept. daca debitorul a facut o cer ere de reorganizare. pct. (5) Cu exceptia dovedirii intentiei frauduloase a debitorului in sensul art. daca debitorului i s-a ridicat dreptul de administrare. ca urmare a rea lizarii unui netting in conditiile prevazute de un contract financiar calificat. . 80 alin. care se incadreaza in conditiile obisnuite de exercitare a activitatii curente . Art. pot fi executate s i/sau opuse unui cocontractant insolvent ori unui garant insolvent al unui cocon tractant. (2) Singura obligatie. si nu i-a fost ridicat dreptul de administrare. indeplinire a unei obligatii.

in cazul . (2). Art. cere anularea ori decide desfacerea unor operatiuni c u instrumente financiare derivate. c) sau d). concluziile raportului supus dezbaterii. un raport prin care sa propuna fie intrarea in procedura simpli ficata.Deschiderea procedurii de insolventa nu afecteaza dreptul unui cre ditor de a invoca compensarea creantei sale cu cea a debitorului asupra sa. . Art. relatii privind bunurile patrimoniale si documentele privind acti vitatea societatii de la autoritatile care detin sau ar putea sa detina informat iile solicitate. se va efectua numai prin Buletinul procedurilor de insolventa. intrarea in faliment a debitorului. lichidatorul desemnat va reconstitui. D. odata cu cererea. . dovada indeplinirii procedurii d e notificare. 53. administratorul judiciar va solicita relatii privind sediul social al societatii si date privind administrat ia societatii.Ulterior intrarii in procedura simplificata. Art. care nu va putea depasi 30 de zile de l a desemnarea sa. comunicarea.Pentru celeritatea procedurii de insolventa. 107 alin. prin care se constata ca debitorul se gaseste in una dintre categoriile prevazute la art. 56. (3) Judecatorul-sindic va supune propunerea prevazuta la alin. . caz in care va cuprinde documentele doveditoare si propu nerea de intrare in faliment in procedura simplificata. .Bunurile instrainate de administratorul judiciar sau de lichidator . 1 alin. 54.Atunci cand la sediul inregistrat in registrul comertului debitoru l nu mai desfasoara activitate. in exercitiul atributiilor sale prevazute de prezenta lege. indatoriri in ceea ce priveste prezentarea probelor cu inscrisuri. 1 alin. in procedura simplificata. lichidatorul. realizate in baza unui contract financiar calificat. in conditiile art. notificarea oricarui act de procedura fata de debitor. dupa caz. prin aceeasi sentinta. depunand la instanta. acele documente. c) sau d) instanta poate stabili. iar creditorul care a introdus cererea de deschi dere a procedurii nu cunoaste un alt sediu. (2) si. (2) lit. dezbaterii partilo r intr-o sedinta publica care va avea loc in maximum 20 de zile de la primirea r aportului administratorului judiciar. relatii scris e. . dupa caz. (5) In cazul aprobarii raportului prevazut la alin. pentru creditorul care a solici tat deschiderea procedurii de insolventa sau administratorul judiciar desemnat. b)-e) si i) nu sunt prezentate de ca tre debitor. Art. judecatorul-sindic v a decide. (4). Art. 54-57. . ori masuri asiguratorii.(1) Administratorul judiciar va intocmi si va supune judecatorului -sindic. Art. privind i ntrarea in faliment a debitorului. judecatorul-sindic . precum ipoteci. 1 alin. poate solicita la interogatoriu persoanele identificate ca facand parte din a dministratia societatii. atun ci cand conditiile prevazute de lege in materie de compensare legala sunt indepl inite la data deschiderii procedurii. va da o sentinta prin care va aproba sau va respinge. (1) lit. fie continuarea perioadei de observatie din procedura generala. 58. cheltuielile astfel efectuate urmand a fi suportate din averea debito rului.In aplicarea prevederilor art.reasca nu poate impiedica. prin administratorul s pecial. punct de lucru de desfasurare a acti vitatii. inclusiv a celor privind deschiderea proceduri i.(1) Administratorul judiciar sau. 55. (2) lit. 59. poate solicita asistenta si concursul acestora la efect uarea actelor de procedura. in cazul in care docu mentele prevazute la art. 52. Art. in conditii le art. precum si orice alte demersuri necesare solutionarii cauzei. . si dupa ascultarea raportului administratorului judiciar. . Administratorul judiciar va notifica propunerea de intrare in faliment prin procedura simplificata credi torilor care au depus cerere introductiva si debitorului. trebuie supus procedurii simplificate prev azute de prezenta lege. 54. sunt dobandite lib ere de orice sarcini. in consecinta. (2) Raportul va indica daca debitorul se incadreaza in criteriile prevazute l a art. 28 alin. garantii reale mobiliare sau drepturi de r etentie. de orice fel. in masura posibilului. Art. in termenul stabilit de acesta. dupa ascultarea partilor interesate. inclusiv ducerea la indeplinire a unui acord de netting. (1) lit. (4) In cadrul sedintei de judecata prevazute la alin. 57. (3). prevazut la a rt.

a fost admis un plan de re organizare de catre judecatorul-sindic. 60. isi an unta intentia de a depune.@ (6) Administratorul judiciar va asigura posibilitatea consultarii raportului prevazut la alin. 107 alin.(1) In urma deschiderii procedurii. ___________ @Alin. in conditiile art. Art. dupa caz.procedurii simplificate. pct. va fi supusa aprobarii adunarii generale a creditori lor la prima sedinta a acesteia. raportul va indica daca exista o posibilitate reala de reorganiz are efectiva a activitatii debitorului ori. la cererea debitorului. I. administratorul judiciar va tr . colaboreaza la intocmir ea acelui plan ori daca intentioneaza sa propuna un alt plan singur sau impreuna cu unul ori mai multi creditori.U. pct. (1). administratorul judiciar ii va informa pe creditorii preze nti despre voturile valabile primite in scris cu privire la propunerea de intrar e in faliment a debitorului in procedura generala. . 173/2008. in terme nul stabilit de judecatorul-sindic.(1) In cadrul sedintei adunarii generale a creditorilor prevazute la art. in cazul in care. 59 alin. 59 alin. (1)-(3) nu se aplica pentru raportul prevazut la art. (2) Adunarea generala a creditorilor va aproba propunerea administratorului j udiciar. (2) In cazul in care debitorul nu se incadreaza in criteriile prevazute la ar t. O copie de pe raport va fi depusa la grefa tribunalului si la registrul comertului sau. daca raportul va fi depus dupa data prime i adunari. 59 alin. intrarea in faliment a debitorului. in procedura gener ala prevazuta la alin. SECTIUNEA a 3-a Primele masuri Art. (1) la sediul sau. sau va convoca adunarea creditorilor. un plan de reorganizare a debitoru lui. 10 din Legea nr. la registrul in care este inmatriculat debitorul si va fi comunicata debito rului. (1) lit. acesta va trebui sa precizeze daca recomanda ca planul de reorganizare sa fie cel propus de debitor. (5) a fost modificat prin art. 1410 din O. propune rea nu va fi aprobata in cazul in care unul sau mai multi creditori. 61. prin votul titularilor a cel putin doua treimi din creantele prezente la vot. dar care nu va putea depasi 60 de zile de la desemnarea sa. administratorul judiciar arata ca ac tivitatea debitorului poate fi redresata pe baza unui plan de reorganizare judic iara. judecatorul-sindic v a decide. (3) In cazul aprobarii de catre adunarea generala a creditorilor a propunerii administratorului judiciar prevazute la art. prin sentinta. un raport asupra cauzelor si imprejurarilor care au dus la apari tia insolventei debitorului. (2). prevazuta la art. va propune intrarea in faliment. (2). cu indicarea datei primei adunari a creditorilor. pana la data sedintei adunarii generale a credito rilor de aprobare a raportului prevazut la alin. Indiferent de rezultatul votului. (4). (4) Prevederile alin. acesta va publica un anunt referitor la raport in Buletin ul procedurilor de insolventa. daca. La aceasta adunare va supune votului adunarii creditorilor propunerea de intrare in faliment. nr. (3) In cazul in care. va intocmi si va supune judecatorului-sindic. 1 alin. (2). cu mentionarea persoanelor carora le-ar fi imputabi la. motivele care nu permit re organizarea si. astfel cum a fost introdus prin art. (4) Propunerea privind intrarea in faliment a debitorului.G. 5 9 alin. (2). D. . (5) In cazul in care raportul administratorului judiciar va face propunerea d e intrare in faliment. pe cheltuiala solicitantului. in termenul legal. I. in acest caz. (2). dupa caz. 277/2009. prin raportul sau. detinand im preuna peste 20% din creantele cuprinse in tabelul preliminar de creante.

pentru efectuarea mentiunii. respectiv. (1) lit. data si ora primei sedinte a adunarii generale a creditorilor. (1) lit. (1) se realizeaza conform prevederilor Cod ului de procedura civila si se va publica. (4) Creantele nescadente sau sub conditie la data deschiderii procedurii vor fi admise provizoriu la masa credala si vor fi indreptatite sa participe la dist ribuiri de sume in masura ingaduita de prezenta lege. 11 din Legea nr. toti ceilalti credit ori. e) locul. . care nu va depasi 30 de zile pentru procedura generala sau. pe cheltuiala averii debito rului. 32 alin. debitorului si oficiului registrului comertului sau. nr. 15. 15 din O. ale caror creante sunt anterioare datei de deschidere a procedurii.U. 173/2008. . notificarea va fi trimisa acestora din urma. (1). (5) Sunt considerate sub conditie si acele creante care pot fi valorificate i mpotriva debitorului numai dupa executarea unui codebitor principal. 151 din O. (2). b) termenul limita pentru inregistrarea cererii de admitere a creantelor asup ra averii debitorului. 15 zile in cazul procedurii simp lificate. spre a se face mentiune. I. 63. 15 zile. Art. 277/2009. regist rului societatilor agricole ori altor registre unde debitorul este inmatriculat/ inregistrat. . de la expira rea termenului prevazut la lit. c). afisare si comunicare a tabelului preliminar de creante. nefiind necesara inscrierea la masa credala. (6) a fost introdus prin art. dupa caz.G. nr. care se va pastra la grefa tribunalului. c). . pct. de catre creditori. respectiv 15 zile. precum si termenul de solutionare a opozitiil or. pct. (2) Abrogat.U.G. autoritatilor ori institutiilor care tin aceste registre o copie de pe sentinta de deschidere a procedurii. care nu va depasi 30 de z ile in cazul procedurii generale si. b). care nu va depasi 10 zile de la data expirarii termenului de depunere a aces tora. inscriptiei sau in registrarii in registrele de publicitate. a opozitiilor la sentinta de deschidere a procedurii. in perioada de observ atie sau in procedura reorganizarii judiciare vor fi platite conform documentelo r din care rezulta. . c) ori. Art. intr-un ziar de larga circulatie si in Buletinul procedurilor de insolven ta. in conditiile art. pronuntata ca urmare a cererii formulate de debitor .(1) Notificarea va cuprinde: a) termenul limita de depunere. vor dep une cererea de admitere a creantelor in termenul fixat in sentinta de deschidere a procedurii.Alin. totodata. prevazut la lit. I pct. 32 alin. administratorul judiciar/lichidatorul va trimite instantelor. cererile de creante vor fi inregistrate intr-un registru. 64. de intocmire.(1) Cu exceptia salariatilor ale caror creante vor fi inregistrate de administratorul judiciar conform evidentelor contabile. 62. (2) Daca creditorii cu sediul sau cu domiciliul in strainatate au reprezentan ti in tara. (6) Creantele nascute dupa data deschiderii procedurii. (3) Notificarea prevazuta la alin.@ (3) Cererea de admitere a creantelor trebuie facuta chiar daca acestea nu sun t stabilite printr-un titlu. as tfel cum a fost introdus prin art. care va fi de maximum 60 de zile de la deschiderea proced urii. respectiv. judecator ul-sindic va putea hotari o majorare a termenelor prevazute la alin. 173/2008. in conditiile art. b) . d) termenul de definitivare a tabelului creantelor. 28 alin. in cazul procedurii simplificate. dupa caz.@ __________ @Alineatul (2) a fost abrogat prin art.imite o notificare tuturor creditorilor mentionati in lista depusa de debitor in conformitate cu art. Art. precum si cerintele pentru ca o creanta inregistrata sa fie considerata va labila. Prevederea se a plica in mod corespunzator pentru creantele nascute in procedura de faliment.Daca debitorul are bunuri supuse transcriptiei. care va avea loc in maximum 5 zile de la expirarea termenului prevazut la lit. c) si d) cu maximum 30. (2) In functie de circumstantele cauzei si pentru motive temeinice. de la expirarea termenului corespunzator fiecarei proceduri. I. c) termenul de verificare a creantelor.

Art. (2) Nu sunt supuse acestei proceduri creantele bugetare rezultand dintr-un ti tlu executoriu necontestat in termenele prevazute de legi speciale. (3) Toate creantele prezentate pentru a fi admise si inregistrate la grefa tr ibunalului vor fi prezumate valabile si corecte daca nu sunt contestate de catre debitor. . domiciliul /sediul. Administratorul judiciar va face mentiunea pe original despre prezentarea acestora. Art. insa. cota cuvenita codebitorului sau fidejusorului. 70.(1) Creantele constand in obligatii care nu au fost calculate in v aloare monetara sau a caror valoare este supusa modificarii vor fi calculate de catre administratorul judiciar/lichidator si inscrise in tabelul de creante cu v aloarea nominala pe care o aveau la data deschiderii procedurii. care vor fi reinscrise ca fonduri in averea debitorilor. care este indreptatit la restituire ori la despagubire din partea debitorului pentru suma platita. in numerar sau in bunuri. solicitandu-i.O creanta a unui creditor cu mai multi debitori solidari va fi ins crisa in toate tabelele de creante ale debitorilor cu valoarea nominala.(1) Un creditor care. suma datorata. valoarea exacta si prioritatea fiecarei creante. administratoru l judiciar va putea solicita explicatii de la debitor. inainte de inregistrarea unei cereri de admi tere. In acest caz. ramanand creditor al ac . daca considera necesar.(1) Toate creantele vor fi supuse procedurii de verificare prevazu te de prezenta lege. acesta va trebui sa restituie sumele pri mite in plus. Judecatorul-sin dic va decide asupra oricarei contestatii impotriva calculului facut de administ rator pentru astfel de creante. 65. la cursul Bancii Nationale a Romaniei existent la data deschide rii procedurii. (3) Posesorii de titluri de valoare la ordin sau la purtator pot solicita adm inistratorului judiciar restituirea titlurilor originale si pastrarea la dosar a unor copii certificate de acesta. . Originalele vor fi prezentate din nou la orice repartitie de sume intre creditori. precum si la exercitarea votului in ad unarea generala a creditorilor. 125. 69. (2) Creantele exprimate sau consolidate in valuta vor fi inregistrate la valo area lor in lei. va putea sa poarte discut ii cu fiecare creditor. Art. temeiul creantei. in cursul falimentului. in toate actiunile cu debitorii. . administratorul judiciar sau creditori. informatii si doc umente suplimentare. (2) In vederea indeplinirii atributiei prevazute la alin.Art. (2) La cerere vor fi anexate documentele justificative ale creantei si ale ac telor de constituire de garantii. va depa si totalul sumei care ii este datorata. Daca to talul sumelor distribuite creditorului. Nici o reducere a sumei creantei prevazute in tabelul de creante nu va fi facuta in vreunul dintre tabelele de creante ale debitorilor. p ana ce creditorul nu a fost deplin satisfacut. . Art. .Creantele negarantate si partile negarantate ale creantelor garant ate care nu sunt scadente la data inregistrarii cererii de admitere vor fi inscr ise in tabelul de creante cu intreaga lor valoare.(1) Administratorul judiciar va proceda de indata la verificarea f iecarei cereri si a documentelor depuse si va efectua o cercetare amanuntita pen tru a stabili legitimitatea. precum si mentiuni cu privire la event ualele drepturi de preferinta sau garantii. proportio nal cu sumele pe care fiecare dintre debitori le-a platit peste ceea ce era dato rat. 68.(1) Cererea va cuprinde: numele/denumirea creditorului. 71. pana la achitarea integrala a crean tei sale. Art. orice distribuire de suma pentru astfel de creante se va face cu respectarea di spozitiilor art. 66. (2) Un codebitor sau un fidejusor. cu exceptia creantelor constatate prin titluri executorii. creditorul co mun are dreptul de a cere sa i se plateasca. . a primit o plata partiala pentru creanta sa de la un codebitor sau de la u n fidejusor al debitorului poate avea creanta inscrisa in tabelul de creante num ai pentru partea pe care nu a incasat-o inca. 67. (1). va fi trecut in tabelul de creante cu suma pe care a platit-o creditorului. Art. . pana va fi complet acoperita.

printr-o singura sentinta. toate contestatiile. 11 din Legea nr.G. pr ecizand totodata si motivele. 173/2008. 72. la tribunal si va avea grija sa fie afisat la sediul acestuia tabelul definitiv al tuturor creante lor impotriva averii debitorului. (5) Din sumele care s-ar obtine din valorificarea bunurilor supuse dreptului de preferinta contestat se va consemna partea ce s-ar cuveni acelei creante. numai titularii creantelor inregi strate in tabelul definitiv pot sa participe la votul asupra planului de reorgan izare sau la orice repartitii de sume in caz de faliment in procedura simplifica ta. in acest din urma caz. intocmindu-se in acest sens un proces-verbal de afisare. concura la masa credal a. garantate. Art.estuia doar pentru suma neachitata. ___________ . prioritatea si situatia . nr. cu prioritati. Art. ad ministratorul judiciar/lichidatorul va inregistra. scazandu-se din suma ce este datorata. pentru a face posibila realizarea garantiei sale. ___________ @Alin.(1) Dupa ce toate contestatiile la creante au fost solutionate. ale caror creante sau drepturi de prefer inta au fost trecute partial in tabelul preliminar de creante sau inlaturate. I. inscrierea creantelor respective in mod prov izoriu in tabelul definitiv al tuturor creditorilor impotriva averii debitorului . pct. judecatorulsindic va solutiona deodata.(1) Debitorul. chiar daca pentru solutionarea unora ar fi nevoie de administrare de probe. Art.(1) Ca rezultat al verificarilor facute. aceasta va par ticipa la repartitiile sumelor obtinute din valorificarea bunurilor negrevate de garantii. (2) Contestatiile trebuie depuse la tribunal cu cel putin 10 zile inainte de data stabilita. (4) Odata cu afisarea tabelului. 277/2009. r angul acesteia si motivele pentru care creantele au fost trecute partial in tabe l sau au fost inlaturate. I. (3) Titularii creantelor sub conditie suspensiva vor putea participa la vot i n adunarile creditorilor si la distribuiri de sume numai dupa indeplinirea condi tiei respective. pct. 74. totodata.a fiecarei creante. 73. (3) Tabelul preliminar de creante va fi. dar pretul obtinut din vanz area bunurilor grevate va fi atribuit creditorului. 152 din O. administratorul judiciar/lichidatorul va tri mite de indata notificari creditorilor. precizand ca sunt: chirografar e. . aratand suma. si va fi comuni cat debitorului. (3) a fost modificat prin art.@ (4) Daca se admite creanta fara dreptul de preferinta pretins. creditorii si orice alta parte interesata vor putea sa formuleze contestatii cu privire la creantele si drepturile de preferinta tr ecute de administratorul judiciar/lichidator in tabelul preliminar de creante. de indata. care pentru asigurarea regresulu i sau are asupra bunurilor acestuia un drept de garantie. . in tot sau in parte. prin sentinta de deschidere a procedurii. (2) La creantele garantate se vor arata titlul din care izvoraste garantia. judecatorul-sindic po ate sa admita. (3) La termenul stabilit prin sentinta de deschidere a procedurii pentru defi nitivarea tabelului de creante. a stfel cum a fost introdus prin art. . creditorii inscrisi in tabelul preliminar de crea nte pot participa la adunarile creditorilor.garant ata sau negarantata . (2) Dupa inregistrarea tabelului definitiv. Dupa afisare. administratorul judiciar/ lichidatorul va intocmi si va inregistra la tribunal un tabel preliminar cuprinz and toate creantele impotriva averii debitorului. suma solicitata de creditor si suma acceptata de administratorul judiciar. sub conditie sau nescadente si aratand pentru fieca re numele/denumirea creditorului. (3) Codebitorul sau fidejusorul debitorului. pentru definitivarea t abelului de creante atat in procedura generala. afisat de grefa la usa ins tantei.U. cat si in procedura simplificata .

SECTIUNEA a 4-a Situatia unor acte juridice ale debitorului Art. ___________ @Alin. . I. as tfel cum a fost introdus prin art. . I. 7. 77. pe cal e de actiune sau exceptie. 80.(1) Cu exceptia cazului in care notificarea deschiderii procedurii s-a facut cu incalcarea dispozitiilor art. Art. sub rezerva ca debitorul sa nu fi fost condamnat p entru bancruta simpla sau frauduloasa ori sa nu i se fi stabilit raspunderea pen tru efectuarea de plati ori transferuri frauduloase. pct. 78. as tfel cum a fost introdus prin art. 173/2008. 79. (3) Pana la judecarea irevocabila a contestatiei. 154 din O. 277/2009. 11 din Legea nr.G. de orice parte interesata. judecatorul-sindic va putea declara creanta sau dreptul de preferinta contestat ca admis numai provizoriu. .Administratorul judiciar sau.(1) Administratorul judiciar sau. 11 din Legea nr. . care nu depune cererea de admitere a creantelor pana la e xpirarea termenului prevazut la art. 155 din O. sunt scutite de taxe de timbru.U. prevaz ut la art. dupa citarea con testatorului. 173/2008.@ (2) Decaderea va putea fi invocata oricand. (2) Operatiunile efectuate de catre practicienii in insolventa prin Buletinul procedurilor de insolventa sau la oficiile registrului comertului sunt scutite de taxe.@Alin. si pana la inchiderea procedurii. 62 alin. lichidatorul poate int roduce la judecatorul-sindic actiuni pentru anularea constituirilor ori a transf erurilor de drepturi patrimoniale catre terti si pentru restituirea de catre ace . (1) a fost modificat prin art. lichidatorul poate introdu ce la judecatorul-sindic actiuni pentru anularea actelor frauduloase incheiate d e debitor in dauna drepturilor creditorilor.U. cat pr iveste creantele respective. inclusiv pentru recuperarea creantelor.G. a membrilor c omitetului creditorilor si a oricarei alte parti interesate. (1) lit. in cei 3 ani anteriori deschiderii procedurii.@ ___________ @Alin. prevazute atat de proced ura generala. 73 alin. E l nu va avea dreptul de a-si realiza creantele impotriva debitorului sau a membr ilor ori asociatilor cu raspundere nelimitata ai persoanei juridice debitoare ul terior inchiderii procedurii. nr. pct. cat si in cele de faliment. a creditorului care detine creanta contestata. dupa caz. in cazul descoperirii existentei unui fal s.Masurile prevazute in prezenta sectiune se aplica atat in cazurile de reorganizare judiciara. dupa caz. pct. pct. titularul de creante anterioare d eschiderii procedurii. Art. 277/2009. . nr. (2) a fost introdus prin art.U. orice parte interesat a poate face contestatie impotriva trecerii unei creante sau a unui drept de pre ferinta in tabel definitiv de creante. I. cat si de cea simplificata. dol sau unei erori esentiale care au determinat admiterea creantei sau a drep tului de preferinta. a stfel cum a fost introdus prin art. 75. a administratorului judiciar/lichidatorului. I. (2) Judecarea contestatiei se va face de judecatorul-sindic. nr. 153 din O. 11 din Legea nr. din dreptul de a fi inscris in tabelul creditorilor si nu va dobandi calitatea de creditor indreptatit sa participe la procedura. daca acesta nu este chiar contestatorul. Art.(1) Toate actiunile introduse de administratorul judiciar sau de l ichidator in aplicarea dispozitiilor prezentei legi. dupa caz. b). 277/2009. Art. va fi decazut.(1) Dupa expirarea termenului de depunere a contestatiilor. precum si in cazul descoperirii unor titluri hotaratoare si pana atunci necunoscute. pct. 173/2008. (2). I. I. . (3) a fost introdus prin art.G. Art. pct. 76.

. b) cu un membru sau administrator. efectuate in cei 3 ani anteriori deschiderii procedurii. daca suma pe care creditorul ar putea sa o obtina in caz de faliment al debitorului este mai mica decat valoarea actului de transfer. atunci cand debitorul este un grup de inte res economic. sunt exceptate sponsorizarile in scop umanitar. pct. atunci cand debitorul este respectiva societate in comandit a. b) operatiuni comerciale in care prestatia debitorului depaseste vadit pe cea primita. inclusiv ducerea la indeplinire a unui acord de compensare b ilaterala (netting). . ( 1) lit.U. realizate de debitor prin urmatoarele acte: a) acte de transfer cu titlu gratuit. ori a devenit ulterior debitor. cu intentia tuturor partilor implicate in acestea de a sustrage bunuri de la urmarirea de ca tre creditori sau de a le leza in orice alt fel drepturile. I. societate agricola. g) actele de transfer sau asumarea de obligatii efectuate de debitor intr-o p erioada de 2 ani anteriori datei deschiderii procedurii. din drepturile de vot in adunarea gen erala a asociatilor. d) acte de transfer de proprietate catre un creditor pentru stingerea unei da torii anterioare sau in folosul acestuia. in nume colectiv sau cu raspundere limitata. sa fie anulate si prestatiile recuperate. daca scadenta lor fusese stabilita pentru o data ulter ioara deschiderii procedurii. 79 si 80. dar nu mai tarziu de 18 luni de la data deschiderii procedurii. detinand o pozitie dominanta a supra debitorului sau a activitatii sale. vor putea. societate cooperativa. efectuate in cei 3 ani anteriori deschi derii procedurii. c) cu un actionar detinand cel putin 20% din actiunile debitorului ori. daca sunt in dauna creditorilo r: a) cu un asociat comanditat sau cu un asociat detinand cel putin 20% din capi talul societatii comerciale ori. incheiate in cei 3 ani anteriori deschiderii proc edurii cu persoanele aflate in raporturi juridice cu debitorul. f) cu un coindivizar asupra unui bun comun. director sau un membru al organelor de supraveghere a debitorului. (3) Abrogat. 82.Nu se va putea cere anularea unui transfer cu caracter patrimonial . in sensul prezentei legi. f) platile anticipate ale datoriilor. pct. e) cu orice alta persoana fizica ori juridica. c) acte incheiate in cei 3 ani anteriori deschiderii procedurii. cu intentia de a ascund e/intarzia starea de insolventa ori de a frauda o persoana fizica sau juridica f ata de care era la data efectuarii transferului unor operatiuni cu instrumente f inanciare derivate. ast fel cum a fost introdus prin art.@ ___________ @Alin. dupa caz. la care se refera art. efectuate in cele 120 de zile anterioa re deschiderii procedurii.stia a bunurilor transmise si a valorii altor prestatii executate. daca administratorul judiciar/lichidatorul nu o face. in cele 120 de zile anterioare deschiderii procedurii. 156 din O. dupa caz. 20 alin. realizate in baza unui contract financiar calificat. Art. 81. precum si pentru anularea constituirilor sau transfer urilor de drepturi patrimoniale. d) cu un administrator. atunci cand debi torul este respectiva societate pe actiuni. e) constituirea ori perfectarea unei garantii reale pentru o creanta care era chirografara. societate pe actiuni cu raspundere limitata sau. poate fi intro dusa de administratorul judiciar/lichidator in termen de un an de la data expira rii termenului stabilit pentru intocmirea raportului prevazut la art.(1) Actiunea pentru anularea actelor frauduloase incheiate de debi tor in dauna creditorilor. respectiv o societate agricola. 277/2009. efectuate in cele 120 de zile anterioar e deschiderii procedurii. de as emenea. Art. dupa caz. I. 173/2008. (2) Urmatoarele operatiuni. din drepturile de vot in adunarea generala a actionarilor. (2) Comitetul creditorilor poate introduce la judecatorul-sindic o astfel de actiune. nr. 11 din Legea nr. (3) a fost abrogat prin art.G. b).

Orice clauze contractuale de desfiintare a contractelor in deru lare pentru motivul deschiderii procedurii sunt nule. I. in toate cazurile. daca administratorul judiciar/l . se prezuma relativ ca acesta a cunoscut impr ejurarea prevazuta la alin. ___________ @Alin. cu conditia ca tertul sa fi acceptat transferul cu buna -credinta si fara intentia de a-i impiedica. (3) Tertul dobanditor cu titlu gratuit de buna-credinta va restitui bunurile in starea in care se gasesc. acesta fiind socotit denuntat. 79 si 80. Art. 79 si 80 apartine administratorului judiciar si. administratorul judiciar/lichidatorul nu va mai putea cere executarea contractu lui. facut de catre debitor in cursul desfasurarii normale a activitatii sale curen te. . comitetului creditorilor. tertul va restitui. nr. numai daca subdobanditorul nu a pla tit valoarea corespunzatoare a bunului si cunostea sau trebuia sa cunoasca faptu l ca transferul initial este susceptibil de a fi anulat. va trebui sa restituie averii debitorului bunul transferat sau.(1) Administratorul judiciar. inchirierile neexpirate sau alte contracte pe termen lung. conditionat de dreptul de a fi recuperat bunul. lichidatorul sau comitetul creditori lor va putea introduce actiune pentru a recupera de la subdobanditor bunul ori v aloarea bunului transferat de catre debitor. 83. Ea nu se extinde la tertul dobanditor sau subdobanditor. Administratorul judiciar/lichidato rul trebuie sa raspunda. 173/2008.(1) Cererea pentru anularea unui transfer cu caracter patrimonial se va nota. 79 si 80. (2) O persoana obtinand un titlu sau dobandind o garantie ori un alt drept re al asupra bunului respectiv dupa efectuarea unei astfel de notari va avea titlul sau dreptul sau. (3) Daca sunt indeplinite conditiile art. din oficiu. in registrele de publicitate aferente. pct. (6) Au calitate procesuala pasiva in actiunile in anulare prevazute la art. In caz contrar. unei notificari a contractantu lui. tertul dobanditor pierde creanta sau bunul rezultat din repunerea in situatia anterioara. ia r in cazul prevazut la art. pct. 11 din Legea nr. 84. se instituie o prezumtie relativa de frauda in dauna creditorilor. Reaua-cred inta a tertului dobanditor trebuie dovedita. 7 9 si 80 debitorul si. va restitui diferenta de val oare cu care s-a imbogatit. intarzia ori insela pe creditorii d ebitorului. in favoarea averii debitorului. Art. Art. respectiv.U. (2) In cazul in care subdobanditorul este sot. anulat conform art. administratorul judiciar/lichidatorul poate sa denunte orice contract. dupa caz. In caz de rea-credinta. ruda sau afin pana la gradul a l patrulea inclusiv al debitorului. (1). (4) Prezumtia de frauda se pastreaza si in cazul in care. prin abuz de dreptu ri procesuale.G. iar in lipsa acestora. In vederea cresterii la ma ximum a valorii averii debitorului.(1) Contractele in derulare se considera mentinute la data deschid erii procedurii. valoarea acestuia de la data transferului efectuat de catre debitor. Prezumtia poate fi rasturnata de catre debitor. stabilita prin expertiza efectuata in conditiile legii. atat timp cat aceste contracte nu vor fi fost executate in totalitate ori substantial de catre toate partile implicate. va avea impotriva averii o cre anta de aceeasi valoare. cocontractantul sau. (5) Legitimarea procesuala activa in actiunile in anulare reglementate de art . debitorul a intarziat momentul deschiderii procedurii pentru a ex pira termenele la care se refera art. . precum si fructele percepute. 85.(1) Tertul dobanditor in cadrul unui transfer patrimonial. care a restituit averii debitorului bunul sau valoarea bunului ce-i fusese transferat de catre debitor. a stfel cum a fost introdus prin art. Contractul se considera denuntat: a) la data expirarii unui termen de 30 de zile de la receptionarea solicitari i cocontractantului de denuntare a contractului. Art. 80.@ (2) Tertul dobanditor. intreaga valoare. prin care i se cere sa denunte contractul. 81 alin. 86. . 157 din O. 277/2009.. (1) a fost modificat prin art. in termen de 30 de zile. Debitorul va fi citat in ca litate de parat prin administratorul special. lichidatorului. (2). I. daca bunul nu mai exista. in lipsa unui astfel de raspuns. .

astfel cum a fost introdus prin art. (6) Prin derogare de la prevederile Legii nr. daca aceasta este creditoar e.(1) Daca un debitor detine marfa in calitate de consignatar sau or ice alt bun care apartine altuia la data inregistrarii cererii introductive. Art.@ (4) Daca vanzatorul unui bun imobil a retinut titlul de proprietate pana la p lata integrala a pretului vanzarii. iar diferenta re zultata va trebui sa fie platita averii debitorului. I. vanzarea va fi considerata executata de catr e vanzator si nu va fi supusa prevederilor alin. el va trebui sa ia masuri sa se plat easca din averea debitorului intregul pret datorat in baza contractului.G. (3) Pe parcursul perioadei de observatie. 11 din Legea nr. . a e xpirarii termenului pentru contestarea cererii creditorilor de catre debitor ori a respingerii contestatiei debitorului impotriva acestei cereri. dupa data deschiderii procedurii.Codul muncii. Pentru astf el de plati poate fi formulata declaratie de creanta impotriva debitorului. vandut debitorului si neplatit de acesta.ichidatorul nu raspunde. 277/2009. cu modi ficarile si completarile ulterioare. pct. 89. admin istratorul judiciar va putea sa modifice clauzele contractelor de credit. (5) Un contract de munca sau de inchiriere. servicii si instrumente financiare derivate. va putea fi denuntat numai cu respectarea termenelor legale de preaviz. si va fi inscrisa in tabelul de creante.Daca un bun mobil. desfacere a contractelor individuale de munca ale personalului debitoarei se va face de ur genta de catre administratorul judiciar/lichidator. in afara de cazul in care debitorul are un drept de garantie valabil asupra bunului. atunci vanzat orul isi poate lua inapoi bunul. la o anumita data sau intr-o perioa da determinata de timp. Art. (6) si (7) au fost modificate prin art. In acest caz. mentin erea contractului nu il va obliga pe administratorul judiciar/lichidator sa faca plati restante pentru perioadele anterioare deschiderii procedurii. proprietarul v a avea dreptul sa isi recupereze bunul.@ ___________ @Alin. 87. devine subiectul unei cereri introductive. Art. b) la data notificarii denuntarii de catre administratorul judiciar/lichidato r.U . 53/2003 . nr. . Administratorul judiciar/lichidatorul va acorda personalului concediat doar preavizul de 15 zile lucratoare. care detine titluri pentru bunuri ce urmeaza a fi primite ori pentru marfa. si scadenta intervine sau perioada expira dupa data desc hiderii procedurii. . (2) Daca la una dintre datele mentionate la alin. prevazand transferul anumitor marfuri. Art. titluri reprezentative ale marfurilor sau active financiare cotate pe o piata reglementata de marfuri. fara a fi necesara parcurger ea procedurii de concediere colectiva.@ (2) In cazul denuntarii unui contract. o actiune pentru despagubiri poate fi introdusa de catre contractant impotriva debitorului. 173/2008. cu acordul cocontractantilor. 88. in calitate de locatar. I. (3). 90. (1) marfa nu se afla in pos esia debitorului si el nu o poate recupera de la detinatorul actual. Daca administratorul judicia r/lichidatorul cere ca bunul sa fie livrat. comiten tul va fi indreptatit sa isi ia inapoi titlurile ori marfa sau sa ceara ca valoa rea lor sa fie platita de comisionar. (1).Daca debitorul este parte intr-un contract cuprins intr-un acord m aster de netting. era i n tranzit la data deschiderii procedurii si bunul nu se afla inca la dispozitia debitorului si nici alte parti nu au dobandit drepturi asupra lui. astfel incat acestea sa asigure echivalenta viitoarelor prestatii. se va efectua o operatiune de compensare bilaterala a tuturo r contractelor cuprinse in acordul master de netting respectiv. Daca vanzatorul admite ca bunul sa fie livrat. proprietaru . toate cheltuielile vor fi suporta te de catre vanzator si el va trebui sa restituie debitorului orice avans din pr et. 158 din O. el va putea recupera pretul p rin inscrierea creantei sale in tabelul de creante. daca este o obligatie a averii debit orului. . (1).Daca un comisionar.@ (7) Intr-un contract prevazand plati periodice din partea debitorului. pct.

Art. de la data desemnarii sale si pana la implinirea unui termen de 30 de zile de la data afisarii tabelului definitiv de creante.@ ___________ @Articolul a fost introdus prin art. in t ermen de 30 de zile de la afisarea tabelului definitiv de creante. 93. 33 alin.pretul contractual a fost achitat integral sau poate fi achitat la data cer erii. c) unul sau mai multi creditori care si-au anuntat aceasta intentie pana la v .bunul nu are o importanta determinanta pentru reusita unui plan de reorgani zare.l va fi indreptatit sa aiba creanta inregistrata in tabelul de creante. in afara de cazul in care creditorul accepta efectu area prestatiei de catre o persoana desemnata de administratorul judiciar/lichid ator.pretul nu este inferior valorii de piata a bunului.G. proprietarul poate cere ca intreag a valoare a marfii sa fie inscrisa in tabelul de creante. daca: .Faptul ca un proprietar al unui imobil inchiriat este debitor in p rezenta procedura nu va desfiinta contractul de inchiriere. sau poate propune ca debitorul sa fie pastrat ca asociat. in cazul in care procedura a fost deschisa ca urmare a cererii unuia sau a mai multor creditori. in afara de cazul in care chiria nu este inferioara chiriei practicate pe piata. nu va fi indreptatit la inscrierea creantei in tabel. Art. scazand din chiria pe care o plateste costul serviciilor datorate de proprietar. as tfel cum a fost introdus prin art. 159 din O. daca procedura a fost declansata de acesta. in cazul membrilor societatilor cooperative si ai grupurilor de interes economic.U. dar a pierdut ulterior posesia. pct. (2) Prevederile alin. cu valoa rea pe care marfa o avea la acea data. iar bunul se afla in posesia promitentului-cumparator. . 28. SECTIUNEA a 5-a Planul Art. Cu toate acestea. 173/2008. pct. .Administratorul judiciar/lichidatorul poate sa denunte un contract prin care debitorul s-a obligat sa efectueze anumite servicii specializate sau cu caracter strict personal. 59 alin. daca ceilalti asociati sun t de acord. b) administratorul judiciar. 92. 91. c i va avea numai dreptul de a scadea din chiria pe care o plateste costul servici ilor datorate de proprietar. cu aprobarea adunarii generale a actionarilor/asociatilor. Art. anterioara deschiderii procedurii. In acest c az. in mod corespunzator. 931. . I. . nr. (2). (6). si potrivit art. a dministratorul judiciar/lichidatorul poate sa refuze sa asigure prestarea oricar or servicii datorate de proprietar chiriasului pe timpul inchirierii.(1) Urmatoarele categorii de persoane vor putea propune un plan de reorganizare in conditiile de mai jos: a) debitorul. I. Daca debitorul se afla in posesia marfii la acea data. potrivit art. 11 din Legea nr. c u conditia sa isi fi manifestat aceasta intentie pana la votarea raportului prev azut la art. Daca chiriasul alege sa con tinue a detine imobilul. cu conditia f ormularii. . . administratorul/lichidatorul poate cere lichidarea drepturilor de bitorului in acea societate.Obligatiile rezultand dintr-un antecontract de vanzare-cumparare cu data certa. potrivit ultimei situatii financiare aprobate. a intentiei de reorganizare. . in care promitentul-vanzator i ntra in procedura. 277/2009. societate in nume colectiv. 94.(1) Daca un asociat dintr-o societate agricola. vor fi executate de catre administratorul judiciar/lichidator la cererea promitentului-cumparator. chiriasul poate evacua cladirea si poate sa ceara inregistrarea creantei sal e in tabel sau poate detine in continuare imobilul. Art. (1) se aplica. societate in comandita ori cu raspundere limitata sau actionarul unei societati pe actiuni este debitor intr-o procedura prevazuta de prezenta lege si daca implicarea debitorului intr-o astfel de procedura nu atrage dizolvarea ace lei societati.

(2) Planul de reorganizare va cuprinde in mod obligatoriu programul de plata a creantelor. in contul creantelor pe care acestia le au fata de averea debitor ului. valoarea estimativa se va calcula la data propunerii pla nului. inclusiv dreptul de dispozitie asupra bunurilor din averea sa. a conducerii activ itatii sale. (5) Nerespectarea termenelor prevazute la alin. (3) Executarea planului de reorganizare nu va putea depasi 3 ani. in sensul legii. cu mijloacele f inanciare disponibile si cu cererea pietei fata de oferta debitorului.otarea raportului prevazut la art. 21/1996 sau ai carui administratori. dupa trecerea unui termen de cel mult 18 luni de la confirmarea planului. (1) conduce la decaderea part ilor respective din dreptul de a depune un plan de reorganizare si. in conditiile legii. B. D. 95. perioadele prevazute la alin. cum ar fi: A. abuz de increde re. marturie mincinoasa. infractiuni de fals ori infrac tiuni prevazute in Legea nr. d) ce despagubiri urmeaza a fi oferite titularilor tuturor categoriilor de cr eante. directori si/sau asociati au fost condamna ti definitiv pentru: bancruta frauduloasa. separat ori in bloc. gestiune frauduloasa. judecatorul-sindic poate scurta. C. . lichidarea tuturor sau a unora dintre bunurile averii debitorului. a mai fost subiect al procedurii instituite in baza prezentei legi si nici debitorul care a fost cond amnat definitiv pentru falsificare sau pentru infractiuni prevazute in Legea nr. fuziunea debitorului. Art. intr-un inte rval de 5 ani anteriori formularii cererilor introductive. la faliment. (1). (2). inselaciune. si va cup rinde masuri concordante cu ordinea publica. delapidare. libere de orice sarcini.(1) Planul de reorganizare va indica perspectivele de redresare in raport cu posibilitatile si specificul activitatii debitorului. desemnare si inlocuire a administratorilor si a directorilor. E. (4) Nu vor putea propune un plan de reorganizare debitorul care. (3) Planul va putea sa prevada fie restructurarea si continuarea activitatii debitorului. fie lichidarea unor bunuri din averea acestuia. 21/1996. (5) Planul de reorganizare va mentiona: a) categoriile de creante care nu sunt defavorizate. in ultimii 5 ani anteriori deschiderii pro cedurii. detinand impreuna cel putin 20% din valoarea totala a creantelor cuprinse in tabelul definitiv de creante. b) tratamentul categoriilor de creante defavorizate. socotiti de la data confirmarii. pastrarea. c) daca si in ce masura debitorul. daca propunerea este votata de cel putin doua treimi din creditorii aflati in sold la acea data. pe ntru motive temeinice. (2) La cererea oricarei parti interesate. in t ermen de 30 de zile de la data afisarii tabelului definitiv de creante. inclusiv in ceea ce priveste modali tatea de selectie. (4) La recomandarea administratorului judiciar. sau distribuirea acestora catre creditori i debitorului. fie o combinatie a celor doua variante de reorganizare. asoc iatii din societatile in nume colectiv si asociatii comanditati din societatile in comandita vor fi descarcati de raspundere. ca urmare. cu s upravegherea activitatii sale de catre administratorul judiciar desemnat in cond itiile legii. membrii grupului de interes economic. l a trecerea. din dispozitia judecatorului-sindic. constituite anterior ori ulterio r confirmarii planului. 59 alin. in intregime sau in parte. de catre debitor. transmiterea tuturor sau a unora dintre bunurile averii debitorului catre una ori mai multe persoane fizice sau juridice. obtinerea de resurse financiare pentru sustinerea realizarii planului si s ursele de provenienta a acestora. . aceasta perioada va putea fi extins a cu cel mult inca o perioada de un an. (6) Planul va specifica masurile adecvate pentru punerea sa in aplicare. in comparatie cu valoarea estimativa ce ar putea fi primita prin distribu ire in caz de faliment.

L. Partea a IV-a. in cazul diferitelor categorii de actiuni ordinare. in beneficiul creditorului garantat. emiterea de titluri de valoare de catre debitor sau oricare dintre persoan ele mentionate la lit. . (2) Planul va stabili acelasi tratament pentru fiecare creanta din cadrul une i categorii distincte. H. si ale Legii n r. pe baza hotararii de confirmare a planului de reorganizare. K. (3). al creditorul ui care urmeaza sa primeasca titlurile de valoare emise. . acord ce se va da inain te de admiterea planului de catre judecatorul-sindic. (2) lit. 11 din Legea nr. c) in cazul categoriilor de actiuni preferentiale cu dividend prioritar fata de alte categorii de actiuni. republicata. de reglementare satisfacatoare a numirii administr atorilor reprezentand categoriile de actiuni respective in ipoteza neonorarii ob ligatiei de plata a dividendelor. c). J. cu modificarile si completarile ulterioare. rep ublicata. in conformitate cu prevede rile art. 97. precum si modificarea ratei dobanzii. cu exceptia cazului in care detinatorul unei creante din categoria respectiva consimte un tratament mai putin favorabil pentru creanta sa . modificarea actului constitutiv al debitorului. operatiunile cupr inse la prezenta litera sunt considerate operatiuni exceptate in sensul art. in conditiile prevazute la art. cu modificarile si completarile ulterioare. nr. care se va publica in Monitorul Oficial al Romaniei. Art. I. fara acordul statutar a l membrilor sau asociatilor/actionarilor debitorului.G. (7) Prin derogare de la prevederile Legii nr. 1510 din O. 297/2004. Prin exceptie de la prevederile art.(1) In vederea administrarii eficiente a procedurii. si de Legea nr. 31/1990 privind societatile com erciale. astfel cum a fost introdus prin art. (1).F. 297/2004. in conditiile legii. G. 173/2008. prin derogare de la prevederile lit. 49 alin. 205 alin. planul de reorganizare nu poate pr evedea conversia creantelor bugetare in titluri de valoare. C si D. 31/1990. cu modificarile si completarile ulterioare . apartin furnizorilor fara de care activ itatea debitorului nu se poate desfasura si care nu pot fi inlocuiti. b) de determinare. in scris. in sensul art. cum ar fi neplata uneia sau a mai multor rate sca dente ale unui imprumut. cu modificarile si completarile ulterioare. lichidarea partiala sau totala a activului debitorului in vederea executar ii planului se face potrivit art. ___________ @Alin. a unei distributii corespunzatoare a votului intre acestei categorii.U. planul propus de creditori poate prevedea modificarea. (1) din legea mentionata mai sus. 205 alin. Pentru inscrierea in plan a unei emi siuni de titluri de valoare este necesar acordul expres. modificarea sau stingerea garantiilor reale. in conditiile prevazute de Legea nr. 96. 116-120. inserarea in actul constitutiv al debitorului . (7) a fost modificat prin art. Lista aces tor creante trebuie confirmata de administratorul judiciar. cu modificarile si completarile ulterioare. prelungirea datei scadentei. (2) din L egea nr. I. a unei garantii sau protectii echivalente. 39 alin. compusa numai din acele creante chirogr afare care. a penal itatii sau a oricarei alte clauze din cuprinsul contractului ori a celorlalte iz voare ale obligatiilor sale. 98 alin. 297/2004 privind piata de capital. planul poate desemna o categorie separata de creante. la termenele si in conditiile stipulate in contract. 277/2009. pct.persoana juridica . . C si D a unor prevederi: a) de prohibire a emiterii de actiuni fara drept de vot. I. ca re conduce la accelerarea platii intregului rest al imprumutului.sau al persoanelor mentionate la lit. J.Nu se considera modificare a creantei sau a conditiilor de realiza re a acesteia situatia in care planul propus prevede revenirea la conditiile de realizare a creantei anterioare survenirii evenimentelor care au condus la modif icarea conditiilor respective. cu acordarea obligatorie. Art. pct.@ (8) Inregistrarea mentiunii in registrul comertului va fi solicitata de admin istratorul judiciar pe cheltuiala debitorului. a actului constitutiv.

b) creante salariale. I. Art. in sensul legislatiei pietei de capital. Judecatorulsindic poate sa ceara unui practician in insolventa sa isi exprime o opinie priv ind posibilitatea de realizare a planului.(1) La inceputul sedintei de vot. dar pot vota cu privire la plan doar in cazul in care acesta le acorda mai putin decat ar primi in cazul falimentului. (1) si in care planul va fi admis sau respin s de judecatorul-sindic. d) creante chirografare stabilite conform art. (3) Actionarii si creditorii cu titluri de valoare la purtator vor trebui sa depuna originalele la administrator cu cel putin 5 zile inainte de data fixata p entru exprimarea votului. 101. (2). 11 din Legea nr. 99.(1) La data stabilita. care contine toate informatiile prevazute de prezenta lege. administratorul judiciar va inf orma creditorii prezenti despre voturile valabile primite in scris. 173/2008. pct. (3) Judecatorul-sindic va putea admite un plan propus de partile legal indrep tatite. 96 alin. debitoru l va asigura posibilitatea consultarii planului la sediul sau. dupa audierea persoanelor citate. (3) Urmatoarele creante constituie categorii distincte de creante. care votea za separat: a) creante garantate. In toate cazurile. inainte de admiterea lui. e) celelalte creante chirografare. sub sanctiunea decaderii din dreptul de a vota. sunt controlate sau s e afla sub control comun cu debitorul. dar nu mai inainte de afisarea t abelului definitiv de creante. direct sau indirect. precum si a datei de confirmare a planului. I. cu indicarea celui care l-a propus. . astfel cum a fost introdus prin art. dupa caz.U. 100. care nu va depasi 1 5 zile de la data exprimarii votului asupra planului. cel putin jumatate plus una dintre categoriile de creante mentionate in pr . .(1) Cate o copie de pe planul propus va fi depusa la grefa tribuna lului si la oficiul registrului comertului sau. pot participa la sedinta. admi nistratorului judiciar si comitetului creditorilor. un plan va fi confirmat de catre judecator ul-sindic. astfel incat votarea planurilor admise sa se faca in aceeasi sedinta a adunarii generale a creditori lor. judecatorul-sindic va dispune adminis tratorului judiciar convocarea adunarii generale a creditorilor si a debitorului intr-un termen cuprins intre 20 si 25 de zile. cu respectarea dispozitiilor art. Art. pe care titularul acestei a il exercita in categoria de creante din care face parte creanta respectiva. . in termen de 20 de zile de la in registrarea planului la tribunal. la care vor fi citati cei care au propus planu l si persoanele mentionate la alin. daca sunt intrunite cumulativ urmatoarele conditii: A. (1). pct. (4) Daca au fost exprimate mai multe intentii de depunere a unor planuri de r eorganizare. . pe cheltuiala sol icitantului. (5) Categoriile care. publicarea unui anunt referitor la propunerea planului in B uletinul procedurilor de insolventa. 98. a datei cand se va vota cu privire la plan si a faptului ca este admisibila votarea pri n corespondenta.Art. 277/2009. ___________ @Alin. controleaza. la registrul societati lor agricole si va fi comunicata debitorului. (4) Din momentul publicarii. (3) a fost modificat prin art.@ (4) Un plan va fi socotit acceptat de o categorie de creante daca in categori a respectiva planul este acceptat de o majoritate absoluta din valoarea creantel or din acea categorie. prin administratorul special. judecatorul-sindic va fixa un termen maxim pana la care acestea pot fi depuse. c) creante bugetare.(1) Dupa admiterea planului.G. in termen de 5 zile de la admitere. toate partile interesate vor fi socotite ca au c unostinta de plan si de data de exprimare a votului. (2) Fiecare creanta beneficiaza de un drept de vot. 1511 din O. 74 alin. (2) Judecatorul-sindic va dispune administratorului judiciar. nr. (2) Judecatorul-sindic va convoca o sedinta. Art.

SECTIUNEA a 6-a Reorganizarea Art. 19 alin. (3) si alte cheltuieli administrative vor fi ac hitate la momentul prevazut. creantele nedefavorizate prin plan vor fi considerate prezente la votarea planului si sunt socotite ca au acceptat planul. art. debitorul isi va conduce activitatea sub supravegherea administratorului judiciar si in confor mitate cu planul confirmat. (2). in cazul in care sunt doar doua categorii. debitorul va fi condus de administratorul spe . Planul trebuie sa precizeze in programul de plati cum va fi asigurata aceasta plata. accepta sau sunt socotite ca accepta planul. B. motivat. C. In cazul intrarii in faliment ca urmare a esuarii planului sa u a unei executari silite. Pentru executarea silita a acestor crea nte. dintre cele mentionate la art. (4) Confirmarea unui plan de reorganizare impiedica propunerea. creantele si drepturile creditorilor si ale celorlalte parti interesate sunt modificate astfel cum este prevazut in plan. fi e incheierea procedurii insolventei si luarea tuturor masurilor pentru reinserti a debitorului in activitatea comerciala. pct. planul confirmat va fi socotit ca o hotarare definiti va si irevocabila impotriva debitorului. pana cand judecatorul-sindic va dispune. (3) Doar un singur plan de reorganizare va fi confirmat. 173/2008. 103. 102. b) nici o categorie sau nici o creanta apartinand unei categorii nu primeste mai mult decat valoarea totala a creantei sale. 100 alin. art. admiterea. Art. in conditiile art. in conditiile art. c) in cazul in care o categorie defavorizata respinge planul. (3) Daca nici un plan nu este confirmat si termenul pentru propunerea unui pl an. dupa caz. alte termene de plata. 10. (2) Pe parcursul reorganizarii. . nu primeste mai mult decat a r primi in cazul falimentului. fie incetarea reorganizarii si trecerea la faliment. pe baza de acte legale. I. . 23. planul se considera acceptat in cazul in care categoria cu valoarea totala cea mai mare a creantelor a acceptat planul.@ (2) Tratament corect si echitabil exista atunci cand sunt indeplinite cumulat iv urmatoarele conditii: a) nici una dintre categoriile care resping planul si nici o creanta care res pinge planul nu primesc mai putin decat ar fi primit in cazul falimentului. nr. (5) Plata va putea fi facuta trimestrial. (3). 98 alin. cu conditia ca minimum una dintre categoriile defav orizate sa accepte planul. 94. vo tarea sau confirmarea oricarui alt plan. (3). judecatorul-sindic va dispune inceperea de indata a procedurii falimentului. chiar daca au votat pent ru acceptarea planului. nici o categori e de creante cu rang inferior categoriei defavorizate neacceptate. 277/2009. 24 si al art.(1) In urma confirmarii unui plan de reorganizare. calitatea de titlu executoriu o va avea sentinta de confirmare a planului. a expirat. (2) Creditorii conserva actiunile lor. cu exceptia cazurilor in care pa rtile interesate ar accepta. pentru intreaga valoare a creantelor. in scris.U. impotriva codebitorilor si a fidejusorilor debitorului. D a fost introdusa prin art. pct. (4) Remuneratiile persoanelor angajate in temeiul art. in conditiile art.ogramul de plati. 107 si urmatoarele.G. 107 si urmatoarele. de lege. 11 din Legea nr. D.(1) Cand sentinta care confirma un plan intra in vigoare. 1512 din O. astfel cum re zulta din ierarhia prevazuta la art. ___________ @Lit. ast fel cum a fost introdus prin art. I. 100 alin. fiecare categorie defavorizata de creante care a respins planul va fi supu sa unui tratament corect si echitabil prin plan. activit atea debitorului este reorganizata in mod corespunzator.

sub supravegherea administratorului judiciar. rapoartele vor fi inregistrate la grefa tribunalul ui. 107. prin administratorul special. potrivit art. (1). iar contestatia a fost respinsa de judecatorul-sindic. Actionarii. (3). Art. administratorul judiciar va prezenta si situatia cheltuielil or efectuate pentru bunul mers al activitatii. (2) Prin hotararea prin care se decide intrarea in faliment. sau nici unul dintre pl anurile propuse nu a fost acceptat si confirmat. 54 alin. . (1) nu suspenda continuarea act ivitatii debitorului pana cand judecatorul-sindic nu hotaraste asupra ei. (4). D. in conditiile prevazute la art.(1) Daca debitorul nu se conformeaza planului sau desfasurarea ac tivitatii aduce pierderi averii sale. sau. schimbarile de structura prevazute in plan. dupa caz. a fost aprobat raportul administratorului judiciar prin care se propune. Art. Art. precum si administratorul special pot solic ita oricand judecatorului-sindic sa aprobe intrarea in faliment. d upa caz. Ulterior aprobarii de catre comitetul creditorilor. prin i ncheiere. (3) In termen de 5 zile de la sedinta comitetului creditorilor mentionata la alin. asociatii si mem brii cu raspundere limitata nu au dreptul de a interveni in conducerea activitat ii ori in administrarea averii debitorului.cial. care va fi avizata de comitetul creditorilor. B. dar nu a propus un plan de reorganizare ori planul propus de acesta nu a fost acceptat si confirmat. (5) sau art. 102 alin. in conditiile art. sa dispuna ca debitorul sa depuna o cautiune la o ba nca. intrarea debitorului in faliment. . admin istratorul judiciar va trebui sa prezinte trimestrial rapoarte comitetului credi torilor asupra situatiei financiare a averii debitorului. judecatorul-sindic poat e. b) debitorul nu si-a declarat intentia de reorganizare sau. . comitetul credit orilor sau oricare dintre creditori. la cererea furnizorului. drept conditie pentru indatorirea furnizorului de a-i presta serviciile sal e in timpul desfasurarii procedurii prevazute in prezenta sectiune. administratorul judiciar va notifica aceasta tu turor creditorilor. pr in incheiere. 106. 105. 107 si urmatoarele. C. (3) Debitorul va fi obligat sa indeplineasca. comitetul creditorilor va putea convoca adunarea generala a creditori lor pentru a prezenta masurile luate de debitor si/sau de administratorul judici ar. 94. (2) Inregistrarea cererii mentionate la alin. . in vederea recuperarii acestora.Prin exceptie de la dispozitiile art. cu exceptia si in limita cazurilor e xpres si limitativ prevazute de lege si in planul de reorganizare. 6 0 alin. fara intarziere. intrarea in faliment in urmatoarele cazuri: A. la cererea credit orului de deschidere a procedurii. c) nici unul dintre celelalte subiecte de drept indreptatite nu a propus un p lan de reorganizare. . 32. O astfel de cautiune nu va putea depasi 30% din costul serviciilor prestate debitorului si n eachitate ulterior deschiderii procedurii.(1) Judecatorul-sindic va decide. a contestat ca ar fi in stare de insolventa. dupa caz. administratorul judiciar. a) debitorul si-a declarat intentia de a intra in procedura simplificata. SECTIUNEA a 7-a Falimentul Art. precum si efectele acestora si sa propuna motivat si alte masuri.(1) Debitorul. dupa caz. in conditiile a rt. iar debitorul sau. in vederea consultarii rapoartelor. 38. 104. potrivit art. prin sentinta sau. debitorul si-a declarat intentia de reorganizare. (2) De asemenea. obligatiile de plata si celelalte sarcini asumate nu sunt indeplinite in c onditiile stipulate prin planul confirmat sau desfasurarea activitatii debitorul ui in decursul reorganizarii sale aduce pierderi averii sale. judecatorul-sind ic va pronunta dizolvarea societatii debitoare si va dispune: a) ridicarea dreptului de administrare al debitorului.

pct. du pa caz. Art. pct. d) termenul de intocmire a tabelului definitiv consolidat.(1) In cazul intrarii in faliment in procedura generala. (4) Dupa intrarea in faliment in procedura generala. . . 107 alin. I.b) in cazul procedurii generale. (2). de intocmire. in conditiile art. sentinta va indi ca si termenele prevazute la art. precu m si stabilirea atributiilor si a remuneratiei acestuia. al c aror cuantum a fost modificat fata de tabelul definitiv de creante sau fata de p rogramul de plata din planul de reorganizare. dupa caz. (3). din profiturile impozabile obt inute in toata perioada. 34. 11 din Legea nr. 46 alin. a unei liste cuprinzand numele si adresele creditorilor si toate creant ele acestora la data intrarii in faliment. confirmarea. (2) sau. in vederea intocmirii tabelului suplimentar. 108. b) de la alin. pentru efectuarea mentiunii. 61 se aplica in mod corespunzator. in termen de maximum 10 zile de la intrarea in faliment. pana la inchiderea procedurii falimentului. precum si cerintele pentru c a o creanta inregistrata sa fie considerata valabila. (2) si (3) ale art. daca este necesar. 1513 din O. incl usiv cele bugetare. ___________ @Lit. d) termenul maxim de la intrarea in faliment in cadrul procedurii generale. (2) lit. care nu va depasi 30 de zile de la expirarea termenului prevazut la lit. precum si procedura de admitere a acestora. 62-76 vor fi aplicate. (3) Vor fi supuse verificarii toate creantele asupra averii debitorului. (2) sau art.@ c) in cazul procedurii simplificate. in calitate de lichidator a l administratorului judiciar. Disp ozitiile alin. a). e). (5) Debitorii intrati in procedura falimentului isi acopera pierderile anuale . desemnat conform art. impreuna cu lista actelor si operatiunilor efectuate dupa deschiderea proc edurii mentionate la art. 173/2008. afisare si comunicare a tabelului suplimentar al acestora. cu indicarea celor nascute dupa desch iderea procedurii. debi torului si oficiului registrului comertului sau. c) termenul de depunere la tribunal a contestatiilor. e) intocmirea de catre administratorul judiciar si predarea catre lichidator. nascute dupa data deschiderii procedurii sau. nr. titularii acestor creante vor putea sa formuleze contestatii cu privire la creantele si drepturile de preferinta tre cute de lichidator in tabelul suplimentar prevazut la alin. dispozitiile art. 277 /2009. dupa caz. b). d e predare a gestiunii averii de la debitor/administratorul judiciar catre lichid ator. registrului societati lor agricole unde debitorul este inmatriculat. (2). in mod corespunzator. (2) a fost modificata prin art. care va fi de maximum 45 de zile de la data intrarii in faliment. (2). incheierea sau. (3). la art. stabilite prin declaratia de impozit pe profit. 108 alin. care nu va depasi 30 de zile de la expirarea termenului prevazut la lit. care va fi de cel putin 10 zile inainte de data stabilita prin incheierea de intrare in faliment. in cadrul procedurii g enerale. lichidat orul va trimite o notificare tuturor creditorilor mentionati in lista depusa de debitor/administratorul judiciar. desemnarea unui lichidator provizoriu. astfel cum a fost introdus prin art. (2) Notificarea va cuprinde: a) termenul limita pentru inregistrarea cererii de admitere a creantelor ment ionate la alin.U. in conformitate cu crit eriile aprobate prin legea de organizare a profesiei.G. dupa caz. dupa caz. I. 109 alin. pentr u definitivarea tabelului definitiv consolidat. (2) lit. b). (3) In cazul intrarii in faliment. nu vor mai fi supuse verificarii. 19 alin. f) notificarea intrarii in faliment. (4) Creantele admise in tabelul definitiv de creante. b) termenul de verificare a creantelor mentionate la alin. mentionata la art. in ceea ce priveste cr eantele nascute intre data deschiderii procedurii si data intrarii in faliment. 74 a lin. ca urmare a platilor facute dupa d eschiderea procedurii.

1514 din O. 110. prevederile art. avand prioritate conform dispozitiilor art. . in mod corespunzator. (1) lit. 111. 76.U. 76. depozitele. exceptandule pe cele facute cu respectarea dispozitiilor art. (1) lit. pana la aprobarea propunerii administratorului judiciar prevazute la art. (3) Vor fi supuse verificarii toate creantele asupra averii debitorului. 62 alin. si de definitivare a tabelului de creante. 113. debitorul ui si oficiului registrului comertului sau.(1) Creditorii nu sunt obligati sa restituie sumele incasate in c ursul reorganizarii.@ ___________ @Alin. (4) Titularilor de creante nascute dupa deschiderea procedurii. prevazut la art. . 54 alin. ridicarea dreptului de administrare si dizolvarea acestuia. magaziile. cereri de creanta insotite de documente justificative. pct. 123 pct. 62 alin. (4). prevederile art. debitorul aflat in faliment prin procedura simp lificata si-a continuat activitatea. In cazul in care este justificata majorare a. c). (1) al prezentului articol. 62 alin. corespondenta comerciala. . in termen de 10 zile de la primirea no tificarii. dispozitivele de stocare si prelucra . creditorii detinand creante asupra debitorul ui. c). li se aplic a. incl usiv cele bugetare.Garantiile reale si personale constituite pentru indeplinirea obl igatiilor asumate prin planul de reorganizare raman valabile in favoarea credito rilor pentru plata sumelor datorate acestora potrivit planului de reorganizare. asa cum au fost cuprinse si in notificarea prevazu ta la art.(1) Vor fi puse sub sigilii: magazinele. a termenelor de afisare a tabelului preliminar d e creante. si de definitivare a tabelului de creante. (2). (1) si (2) si pe ce le permise de planul de reorganizare. d). prevazut la art.In cazul intrarii in faliment dupa confirmarea unui plan de reorg anizare. (1) sau la alin. 2.(1) In cazul intrarii in faliment prin procedura simplificata. (2) In cazul in care. care nu depun cererea de admitere a creantelor in termenul prevazut la alin. d). (2) lit. tuturor creditorilor notificati conform art. existente la data intrarii in faliment. 61.(5) Tabelul definitiv consolidat va cuprinde totalitatea creantelor admise im potriva averii debitorului. (2). 61 alin. 11 din Legea nr. prevazut la art. Art. (1) lit. in mod corespunzator. Art. I. 110. 109. a stfel cum a fost introdus prin art. 112. li se aplica. nr. pentru efectuarea mentiunii. (2) si (3) ale art. solicitandu-le sa inscrie. (2). nascute dupa data deschiderii procedurii. 62 alin. . 49 alin. §. sunt nule. ast fel cum au fost prezentate in planul confirmat. . (6) Titularilor de creante nascute dupa deschiderea procedurii. (4) a fost introdus prin art.1. prevazut la art. efectuate intre data confirmarii planului de reo rganizare si intrarea in faliment. 62 alin. (2) Actele cu titlu gratuit. arhiva. I. titularii creantelor participa la distribuiri cu valoarea acestora. cu respectar ea dispozitiilor art. pct. in cazul debitorului persoana juridica. (4) Creantele banesti asupra averii debitorului se considera scadente la data deschiderii procedurii de faliment. (3) Celelalte acte efectuate in intervalul prevazut la alin. lichidatorul va notifica. nascute in perioada de observatie. (1) lit. cu exceptia cazului in care cocontractantul dovedeste bu na sa credinta la momentul incheierii actului. in termen de 5 zi le de la data intrarii in faliment. care nu depun cererea de admitere a creantelor in termenul prevazut la alin. dupa caz. sunt prezumate ca fiind in frauda creditor ilor si vor fi anulate. Art. Art. Masuri premergatoare lichidarii Art. li chidatorul va trimite o notificare privind intrarea in procedura falimentului si . a). 173/2008. Dispo zitiile alin. dupa caz. 277/2009. registrului societatilor a gricole ori registrului asociatiilor si fundatiilor in care debitorul este inmat riculat. in sensul art. noile termene astfel fixate vor fi notificate creditorilor. b irourile. mai putin cota incasata in cursu l reorganizarii. 61 se aplica in mod corespunzator.G. Notificarea va cuprinde si termenele de afisare a tabelului preliminar de creante.

(3) In vederea conservarii patrimoniului. lichidatorul va lua masurile necesare pen tru conservarea bunurilor. 115. lichidatorul va face toate demersurile de expunere pe piata. inventarul bunurilor debitorului se va face dupa obtinerea relatiilor scrise privind situatia bunurilor debitorului. c) cambiile si alte titluri de valoare scadente sau care urmeaza a fi scadent e in scurt timp.(1) Daca averea debitorului poate fi inventariata complet intr-o singura zi. astfel cum a fost introdus prin art. administrator ul judiciar nu identifica nici un bun.ca un ansamblu in stare de functionare . va fi aprobata de adunarea generala a creditorilor. Bunurile vor putea fi vandute in bloc . (4) si (5) au fost abrogate prin art. dupa evaluarea pre alabila.G. 55. 173/2008. (2) Actul de inventar va fi semnat de lichidatorul judiciar. de debitor. pct. I. Art.U. In toate celelalte cazuri se va proceda la inventariere in cel mai s curt timp posibil. pe masura desfasurarii inventarierii. (2) In situatia prevazuta la art. (4) Abrogat. 277/2009.G. respectiv licitatie publica. pornind de la valoarea de lichidare indicata de evaluator.(1) Lichidarea bunurilor din averea debitorului va fi efectuata d e lichidator sub controlul judecatorului-sindic. astfel cum a fost introdus prin art. marfurile si orice alte bunuri mobile apartinand averii debitorului. (2) Lichidarea va incepe indata dupa finalizarea de catre lichidator a invent arierii bunurilor din averea debitorului. b) registrele de contabilitate. I. 11 din Legea nr.U. contractele. precum si actiunile ori alte titluri de participatie ale debito rului. I. Pentru maximizarea valorii aver ii debitorului. numai de catre lichidatorul judiciar. 173 /2008. pct. care vor fi luate de lichidator pentru a fi incasate sau pentru a efectua activitatile de conservare cerute. (2) Lichidatorul. Daca debitorul nu se va prezenta. Valorificarea se va efectua prin licitatie publica. 114. . Lichidatorul va prezen . negociere directa sau o combinatie a celo r doua. devenind depozitarul lor judiciar. I. iar daca acesta nu participa la inventariere. inventarul se incheie pe baza comunicaril or scrise transmise de autoritatile relevante. 56-58. Debitorul va trebui sa fie de fata si sa asiste la inventar.2. d) numerarul pe care lichidatorul il va depune in banca in contul averii debi torului. 116. . cheltuielile de publicitate fiind suportate din averea debitorului. . (3) Nu vor fi puse sub sigilii: a) obiectele care vor trebui valorificate de urgenta pentru a se evita deteri orarea lor materiala sau pierderea din valoare. pe baza propunerii l ichidatorului si a recomandarii comitetului creditorilor. Metoda de vanzare a b unurilor. Efectuarea lichidarii Art. 1515 din O. pct. nr.(1) Inventarul va trebui sa descrie toate bunurile identificate a le debitorului. Art.sau individual. Da ca in urma demersurilor efectuate conform prevederilor art. in cazul in care in averea debitoar ei nu exista suficiente lichiditati.@ (6) In timpul actiunii de sigilare. nr. §. int r-o forma adecvata. el nu va putea contesta datele din inventar.@ ___________ @Articolul a fost modificat prin art. pct. 11 din Legea nr. lichidatorul va putea proceda imediat la inventariere. daca judecatorul-sindic dispune astfel. a acestora. 277/2009. lichidatorul va putea valorifica de urgenta bunuri ale debitorului pentru obtinerea acestor lichiditati fara aprobarea cred itorilor. ___________ @Alin. fara a aplica sigiliile. ia in posesie bunuril e.@ (5) Abrogat. 1516 din O.re a informatiei.

care nu poate fi inferior pretului de evaluare. (3) Lichidatorul va convoca adunarea generala a creditorilor. Art. numai dupa 30 de zile de la data ult imei publicari facute de lichidator in ziar a anuntului privind conditiile de su praofertare. fie. (3) In vederea evaluarii bunurilor din averea debitorului. 297/200 4. nr. 117. instiintandu-i pe creditori despre posibilitatea studierii raportului si a procesului-verbal al se dintei comitetului creditorilor privind raportul. creditorilor cu garantii reale asupra bunului. (2) Daca vanzarea activelor se va face prin licitatie publica. supunand votului adunari i generale a creditorilor propunerea de vanzare. 173/2008.(1) Lichidatorul va incheia contracte de vanzare-cumparare. vanzarea va putea fi facuta.G. 120. I pct. sa arate s arcinile de care este grevat si sa indice pasul de supraofertare si data pana la care. asigura rea lizarea unui produs finit. impreuna. in urma propunerii lic hidatorului. I pct. (4) Ulterior aprobarii de catre adunarea generala a creditorilor.U. procesul-verba l de adjudecare semnat de lichidatorul judiciar constituie titlu de proprietate. cu acordul comitetului creditorilor. . . cat si indi vidual. 4 alin.@ __________ @Articolul a fost modificat prin art. inceperea negocierii cu un ul sau mai multi cumparatori identificati. in caz de aprobare a vanzarii. (3) Lichidatorul va convoca adunarea generala a creditorilor in termen de max imum 20 de zile de la data sedintei comitetului creditorilor. cu precizarea conditiilor de plata si a pretului minim de pornire a negocierii. Art. titularilor unor dreptur i de retentie de orice fel si comitetului creditorilor.Valorile mobiliare vor fi vandute in conditiile Legii nr. in baza ofertelor primite.G. 16 din O. (2) In cazul in care se propune vanzarea in bloc prin negociere directa. sumel e realizate din vanzari vor fi depuse in contul prevazut la art. fie evaluarea subansamblurilor functionale. sa utilizeze un evaluator propriu. aprobata de adunarea generala a creditorilor. de sine statator.@ __________ @Alineatele (3) si (4) au fost modificate prin art.U. . Prin subansamblu functional se intelege acele bunuri ale debitorului care. prin situatia de pe teren si prin datele din registrele de publicitate imobiliara. Evaluarea in bloc are in vedere fie evaluarea totalitatii bunurilor din averea debitorului. lichidatorul poate fie sa angajeze in numele debitorului un evaluator. Evaluatorii trebuie sa fie mem bri ai Asociatiei Nationale a Evaluatorilor din Romania. Un subansamblu este considerat functional numai daca are asigura t accesul la drumul public si la folosirea utilitatilor. lich idatorul va putea propune.(1) Lichidatorul va prezenta comitetului creditorilor un raport c are va cuprinde evaluarea bunurilor si metoda de valorificare a acestora si in c are se va preciza daca vanzarea se va face in bloc sau individual ori o combinat ie a acestora. 173/2008. . 118. (2) Propunerea lichidatorului va trebui sa identifice imobilul. (2) si recipisele vor fi predate judecatorului-sindic.(1) Imobilele vor putea fi vandute direct. sub sanctiunea nulitatii. iar evaluarea trebuie e fectuata in conformitate cu standardele internationale de evaluare. nr. c ontractele vor fi perfectate de notarul public pe baza procesului-verbal de lici . cu modificarile si completarile ulterioare. notificand propunerea administratorului special. sunt acceptate supraoferte. Cand legea impune pentru transferul dreptului de proprietate forma autentica. 119. in termen de ma ximum 20 de zile de la data propunerii. Art. 17 din O.@ (4) Bunurile din averea debitorului vor fi evaluate atat in bloc. prin licitatie publica sau negociere directa sau prin ambele meto de. Art.ta si regulamentul de vanzare corespunzator. sau permit desfasurarea unei afacer i independente.

1. (3) Comitetul creditorilor sau orice creditor poate formula contestatii la ra .G. creditorii vor avea. . 171 din O. a stfel cum a fost introdus prin art.@ (12) Planul de distribuire intre creditori cuprinde in mod obligatoriu urmato arele date referitoare la fiecare creditor pentru care se face distribuirea: a) ajustarile aduse tabelului definitiv de creante. art. 41. (2) a fost modificat prin art. 173/2008. (1) rezulta o diferenta in plus. in contul averii debitorului. Sumele primite din acest fel de distribuiri vor fi scazute din cele pe care creditorul ar fi indreptatit sa le primeasca ulterior din pretul obtinut prin vanzarea bunu lui supus garantiei sale. 19 alin. precum si plata remuneratiilor persoanelor angajate in conditiile art. cuprinzand tot capitalul. 121. in favoarea creditorului. pct. 2. timbre si orice alte cheltuieli aferente vanzarii bunurilor respecti ve. gajuri sau alte garantii rea le mobiliare ori drepturi de retentie de orice fel. 23 si 24. si vor fi supuse dispozitiilor art. b) incasarile efectuate de catre lichidator din valorificarea fiecarui bun si din recupererea creantelor. dobanzile.@ ___________ @Alin. nr. d) totalul sumelor aflate in contul de lichidare. cel putin. e) sume ramase de plata dupa efectuarea distribuirii. 123 pct. I. pentru diferenta. maj orarile si penalitatile de orice fel. judecatorul-sindic poate prelungi cu cel mult o luna sau poate scurta termenul de prezentare a raportului si a planului de distr ibuire.3. urmatoarele: a) soldul aflat in contul de lichidare dupa ultima distribuire. taxe. I. b) sumele distribuite deja. Daca dupa plata sumelor prevazute la alin. prevazute la art. prin grija lichi datorului. 12 din Legea nr.tatie. c) sumele ramase dupa ajustarea tabelului definitiv si distribuirile efectuat e deja. precum si cheltuielile. de ipoteci.(1) La fiecare 3 luni. 10 . c) cuantumul dobanzilor sau al altor venituri de care beneficiaza averea debi torului ca urmare a pastrarii in conturi bancare a sumelor nedistribuite sau pri n administrarea bunurilor existente in averea debitoarei. grevate. art. creante chirografare care vor veni in concurs cu cel e cuprinse in categoria corespunzatoare. 122. d) sumele ce fac obiectul distribuirii. §. (3) Un creditor cu creanta garantata este indreptatit sa participe la orice d istribuire de suma facuta inaintea vanzarii bunului supus garantiei lui. calculate de la data inceperii lichidarii si cuprinse intr-un program de administrare a lichidarii care trebuie intocmit i n 30 de zile de la numire. pct. (2).U. aceasta va fi depusa. 123. potrivit naturii lor. Planul de distribuire va fi inregistrat la grefa tribunalului si lichida torul va notifica aceasta fiecarui creditor.@ (2) Pentru motive temeinice. 277/2009. vor fi distribuite in urmato area ordine: 1. (2) In cazul in care sumele realizate din vanzarea acestor bunuri ar fi insuf iciente pentru plata in intregime a respectivelor creante garantate. O copie de pe raport si o copie de pe planul de distribuire vor fi afisate la usa tribunalului. Art. Distribuirea sumelor realizate in urma lichidarii Art. . inclusiv cheltuielile necesare pentru conservarea si administrarea acestor b unuri. (11) Raportul asupra fondurilor obtinute din lichidare si din incasarea de cr eante va cuprinde. Raportul va prevedea si plata remuneratie i sale si a celorlalte cheltuieli prevazute la art.(1) Fondurile obtinute din vanzarea bunurilor din averea debitoru lui. lichidatorul va prezenta comitetului creditorilor un raport asupra fondurilor obtinute din lichidare si din incasarea de creante si u n plan de distribuire intre creditori. creantele creditorilor garantati. daca aceasta este necesara pentru a impiedica un astfe l de creditor sa primeasca mai mult decat ar fi primit daca bunul supus garantie i sale ar fi fost vandut anterior distribuirii.

G. 7. . 108 alin. dar nu le-au prezentat. creantele reprezentand sumele stabilite de judecatorul-sindic pentru intre tinerea debitorului si a familiei sale. (2) lit. Art. I pct. (4).In cazul in care bunurile care alcatuiesc averea unui grup de int eres economic ori a unei societati in nume colectiv sau in comandita nu sunt suf iciente pentru plata creantelor inregistrate in tabelul definitiv consolidat de creante. 23. toate contestatiile. . dupa caz. 2. impotriva grupului sau a societatii judecatorul-sindic va autoriza exec utarea silita. 3. timbrele sau orice alte cheltuieli aferente procedurii instituite prin prezenta lege. .port si la plan. Art. cele rezultate din livrari de produse. titularii acestora vor primi o cota fali mentara. 127. 8. de catre un membru al gr upului de interes economic. 173/2008. sume proportionale datorate creditorilor ale caror creante sunt supuse une i conditii suspensive care nu s-a realizat inca. creantele reprezentand credite bancare. (4) In termen de 20 de zile de la afisare. nr . daca acesta este persoana fizica. art. creantele reprezentand sumele datorate de catre debitor unor terti. ori. a cordate de institutii de credit dupa deschiderea procedurii. prin tabe lul mentionat la art. 102 alin. 123. 10. 2. inclusiv cheltuielile necesare pentru conservarea si adminis trarea bunurilor din averea debitorului.(1) Titularilor de creante dintr-o categorie li se vor putea dist ribui sume numai dupa deplina indestulare a titularilor de creante din categoria ierarhic superioara. in urmatoarea ordine de preferinta: a) credintele acordate persoanei juridice debitoare de catre un asociat sau a ctionar detinand cel putin 10% din capitalul social. impotriva asociatilor cu raspundere nelimita ta sau. 5. 124. . prin sentinta. creantele izvorate din raportul de munca. alte creante chirografare. c are va fi pusa in executare de lichidator. b) creantele izvorand din acte cu titlu gratuit. (2). 123. in urmatoarea or dine: 1. precum si plata remuneratiilor persoane lor angajate in conditiile art. pronuntand o sentinta definitiva si executorie. alocatii pentru minori sau de plata a unor sume periodice destinate asigurarii mijloacelor de existenta. creantele reprezentand creditele. potrivit ordinii prevazute la art. Art. precum si din chirii. art. sume proportionale datorate proprietarilor de titluri la ordin sau la purt ator si care au originalele titlurilor. 24 si ale art.Cu ocazia distribuirilor partiale. a membrilor. sub rezerva celor prevazute la art. in conditiile legii. creantele bugetare. precum si creantele rezultand din continuarea activitatii debitorului dupa deschiderea procedurii. Art. . 9. 126. __________ @Alineatele (11) si (12) au fost introduse prin art.Sumele de distribuit intre creditori in acelasi rang de prioritat e vor fi acordate proportional cu suma alocata pentru fiecare creanta. dupa caz. 125.Creantele vor fi platite. in baz a unor obligatii de intretinere. in cazul falimentului. urmatoarele sume vor fi proviz ionate: 1. 9 8 alin. cu debitorul si cu creditorii o sedinta in care va solutiona deodata. taxele. 6. . judecatorul-sindic va tine cu lich idatorul. respectiv din drepturile de vot in adunarea generala a asociatilor. cu cheltuielile si dobanzile afere nte. cu dobanzile si cheltuielile aferente. (2) In cazul insuficientei sumelor necesare acoperirii valorii integrale a cr eantelor cu acelasi rang de prioritate. creantele subordonate. Art. 18 din O. O copie de pe contestatie s e comunica de urgenta lichidatorului. d). prin executor judecatoresc.U. prestari de servicii sau alte lucrar i. (3). reprezentand suma proportionala cu procentul pe care creanta lor il det ine in categoria creantelor respective. in termen de 15 zile de la afisare. 19 alin. 4.

pct.G. in urma indeplinirii tut uror obligatiilor de plata asumate in planul confirmat. In urm a unei cereri a lichidatorului.Daca creantele au fost complet acoperite prin distribuirile facut e. . dac a se constata ca nu exista bunuri in averea debitorului ori ca acestea sunt insu ficiente pentru a acoperi cheltuielile administrative si niciun creditor nu se o fera sa avanseze sumele corespunzatoare. a stfel cum a fost introdus prin art. Art. prin incheiere. . (2) In cazul prevazut la alin. prin sentinta. carora li s-au alocat sume numai partial sau cu creante sub con ditie suspensiva si care au luat parte la distribuire. pct. mo dificarea corespunzatoare a acestuia. sume proportionale datorate creantelor admise provizoriu. . pct. copii de pe acestea vor fi communicate tuturor creditorilor s i debitorului si vor fi afisate la usa tribunalului. Creditorii pot formula obiectii la raportul final cu cel putin 5 zile inainte de data convocarii. 133.(1) O procedura de reorganizare prin continuarea activitatii sau lichidare pe baza de plan va fi inchisa. 130. judecatorul-sindic va pronunta o sentinta.U. 277/2009. sumele cuvenite vor fi pa strate la banca.Pentru creditorii cu creante inscrise in tabelul consolidat defin itiv de creante. cand toate fondurile sau bunurile din averea debitorului a u fost distribuite si cand fondurile nereclamate au fost depuse la banca. 4. (3) Creantele care la data inregistrarii raportului final vor fi inca sub con ditie nu vor participa la ultima distribuire. daca este cazul. . rezervele destinate sa acopere cheltuielile viitoare ale averii debitorulu i. 181 din O.(1) Dupa ce bunurile din averea debitorului au fost lichidate.@ ___________ @Articolul a fost modificat prin art. Judecatorul-sindic va convo ca adunarea creditorilor in termen de maximum 30 de zile de la afisarea raportul ui final. nr. Daca o procedura incepe ca reorganizare. judecatorul-sindic va pronunta o sentinta de inchidere a procedurii falimentu lui si de radiere a debitorului din registrul in care este inmatriculat: a) chiar inainte ca bunurile din averea debitorului sa fi fost lichidate in i . I. acesta va trebui sa faca distribuirea finala a tuturor fondurilor din averea debitorului. 13 din Legea nr. (4). li chidatorul va supune judecatorului-sindic un raport final insotit de situatiile financiare finale. SECTIUNEA a 8-a Inchiderea procedurii Art. 128. I. Art. judecatorul-sindic va da o sentinta de inchidere a procedurii.3. 173/2008. 19 din O. aceasta va fi inchisa in conformitate cu dispozitiile alin. Fondurile nereclamate in termen de 30 de zile de catre cei indrepta titi la acestea vor fi depuse in contul prevazut la art. I. (2) O procedura de faliment va fi inchisa atunci cand judecatorul-sindic a ap robat raportul final. nr. 4 alin.U. 129. I. . prin care se dispune si radierea debitorului din registr ul in care este inmatriculat. 129.G. . 14 din Legea nr. Art. Art. inchi zand procedura. 173/2008.Dupa ce judecatorul-sindic aproba raportul final al lichidatorulu i.@ ___________ @Articolul a fost modificat prin art. Art. iar in cazul persoanelor juridice dispunand si radierea acestora .(1) In orice stadiu al procedurii prevazute de prezenta lege. 277/2009. il va aproba sau va dispune. (2). 132. 131. pana ce situatia lor va fi lam urita. dar apoi devine faliment. (2) La data sedintei. as tfel cum a fost modificat prin art. toate obiectiunile la raportul final. pct. intr-un cont special de depozit. judecatorul-sindic va solutiona. (1) nu sunt aplicabile prevederile art.

76 alin. cu exceptia cazului prevazut la art. . va pronunta o sentinta de inchidere a procedu rii si de revocare a hotararii de deschidere a procedurii. sub acoperirea persoanei juri dice. 138.Prin inchiderea procedurii. la cererea administratorului judic iar sau a lichidatorului. judecatorul-sindic. debitorul persoana fi zica va fi descarcat de obligatiile pe care le avea inainte de intrarea in falim ent. ajuns in stare de insolventa.(1) In cazul procedurii deschise in urma formularii cererii intro ductive de catre debitor. operatiunile de administrare. (1). debitorul este descarcat d e diferenta dintre valoarea obligatiilor pe care le avea inainte de confirmarea planului si cea prevazuta in plan. in mod vadit. . . dupa caz. daca judecatorul-sindic constat a.(1) Prin inchiderea procedurii de faliment. Art.(1) In cazul in care in raportul intocmit in conformitate cu disp ozitiile art. inchiderea procedurii nu produce efectele prevazute la art. Art. . (1) pct. dupa caz. judecatorul sindic poate dispune ca o parte a pasivulu i debitorului. sa fie suportata de membrii organelor de conducere si/sau supraveghere din cadrul societatii. continuarea unei activitati care ducea. registrului societatilor agricole unde debitorul este inm atriculat. insa sub rezerva de a nu fi gasit vinovat de bancruta frauduloasa sau de pl ati ori transferuri frauduloase. 137. solicita acest lucru in termen de 30 de zile de la notificarea lichi datorului facuta administratorului special. administratorul/l ichidatorul si toate persoanele care i-au asistat sunt descarcati de orice indat oriri sau responsabilitati cu privire la procedura. 136. in conditiile art. 3. c) au dispus. credi tori. in interes personal. pentru efectuarea mentiunii. 135. Art. in cazul in care toti asociatii persoanei juridice sau persoana fizica . debitor si averea lui. actionari sau asociati. ca nu s-a depus nici o cerere. prin una dintre urmatoarele fapte:@ a) au folosit bunurile sau creditele persoanei juridice in folosul propriu sa u in cel al unei alte persoane. b) in toate celelalte cazuri. . b) au facut acte de comert in interes personal. eventualele sume reziduale ultimei distribuiri urmand a fi dep use intr-un cont la dispozitia asociatilor sau persoanei fizice. persoana juridica. la expirarea termenului pentru inregistrarea cererilor de admitere a creantel or. dupa caz.ntregime. legal fa cute asupra averii debitorului. iar drepturile dobandi te pana la revocare raman neatinse. (1) sunt identificate persoane carora le-ar fi imputabila aparitia starii de insolventa a debitorului. Cu toate acestea. (2) La data confirmarii unui plan de reorganizare. 59 alin.Sentinta de inchidere a procedurii va fi notificata de judecatoru l-sindic directiei teritoriale a finantelor publice si oficiului registrului com ertului sau. in astfel de situatii. e) au deturnat sau au ascuns o parte din activul persoanei juridice ori au ma rit in mod fictiv pasivul acesteia. (3) Descarcarea de obligatii a debitorului nu atrage descarcarea de obligatii a fidejusorului sau a codebitorului principal. 32. corespunzator cotelor de participa re la capitalul social. (2) In cazul prevazut la alin. au facut sa dispara unele documente cont abile sau nu au tinut contabilitatea in conformitate cu legea. CAPITOLUL IV Raspunderea membrilor organelor de conducere Art. d) au tinut o contabilitate fictiva. Art. el va fi descarcat de ob ligatii numai in masura in care acestea au fost platite in cadrul procedurii. 134. persoana juridica la incetarea de plati. procedura se inchide numai dupa lichidarea comp leta a activului. urmand ca bunurile sa treaca in prop rietatea indiviza a asociatilor/actionarilor. titulari de garantii. . 137. isi vor produce efectele. pr ecum si de orice alta persoana care a cauzat starea de insolventa a debitorului.

(3) Comitetul creditorilor sau creditorul care detine mai mult de jumatate di n valoarea tuturor creantelor poate cere judecatorului-sindic sa fie autorizat s a introduca actiunea prevazuta la alin. __________ @Partea introductiva a alin. (1) sau. . 138 alin. 142. a stfel cum a fost introdus prin art. pct.Sumele depuse potrivit dispozitiilor art. Art. 138 se prescrie in termen de 3 ani de la data la care a fost cunoscuta sau trebuia cunoscuta persoana care a cauzat ap aritia starii de insolventa. care d . g) in luna precedenta incetarii platilor. 138 alin. 138 alin. . 173/2008. (1) ameninta sa se prescrie. 138 alin. 15 din Legea nr.(1) Constituie infractiunea de bancruta simpla si se pedepseste c u inchisoare de la 3 luni la un an sau cu amenda neintroducerea sau introducerea tardiva. 139. (1) nu inlatura aplicarea legii penale pent ru faptele care constituie infractiuni. completarii fondurilor necesare continuarii activitatii debitorului. daca administratorul judiciar sau l ichidatorul a omis sa indice. in temeiul tabelului definitiv consolidat de creante pus la dispozitia sa de catre lichidator. Art.@ (4) In caz de pluralitate. (1) est e solidara.(1) Odata cu cererea formulata conform art. sumele rezultate din executarea silita vor fi repartizate de catre executorul judecatoresc. a cererii de deschidere a procedurii in termen. (2) Cererea de masuri asiguratorii poate fi formulata si ulterior introduceri i actiunii prevazute la art. I.Alin. I.G. perso anele culpabile de starea de insolventa a patrimoniului debitorului persoana jur idica ori daca acesta a omis sa formuleze actiunea prevazuta la alin. de catre debitorul persoana fizica ori de reprezentantul legal al pers oanei juridice debitoare.U. cu coditia ca aparitia starii de insolventa sa fie contemporana sau anterioara perioadei de timp in care si-au exercitat mandatul ori in care au det inut pozitia care ar fi putut cauza insolventa. (3) a fost modificat prin art. 140.Actiunea prevazuta la art.U. in conformitate cu p revederile prezentei legi. Fixarea unei cautiuni de 10% din valoarea pretentiilor este obligatorie. (3). 143. pct. . 201 din O. (1) vor intra in averea debitorului si vor fi destinate. au platit sau au dispus sa se plate asca cu preferinta unui creditor. nr. 13 8.G. acoperirii pasivului. conform Codului de pr ocedura civila. (1). 173/2008. 138. (1) a fost modificata prin art. administratorul judiciar sau lichidatorul ori. iar in caz de faliment. 277/2009. s-au opus la actele ori faptele care au cauzat insolventa sau au lipsit de la luarea deciziilor care au cauzat insolventa si au facut sa se consemneze. dupa caz. raspunderea persoanelor prevazute la alin. . (1) se efectueaza de catre executorul judecatoresc. (2) Aplicarea dispozitiilor alin. dar nu mai devreme de 2 ani de la data hotararii de deschidere a procedurii. . in dauna celorlalti creditori. comitetul creditorilor va putea cere judecatorului-sindic sa instituie masu ri asiguratorii asupra bunurilor din averea persoanelor urmarite conform art. Persoanele in cauza se pot apara de solidaritate daca. du pa caz. in organele colegiale de conducere ale persoanei juridice . in raportul sau asupra cauzelor insolventei. CAPITOLUL V Infractiuni si pedepse Art. Art. (1) si ras punderea persoanelor la care se refera alin. I pct. Art. ulteri or luarii deciziei. 141. opozitia lor la aceste decizii. nr. in scopul intarzierii incetarii de plati. 20 din O .(1) Executarea silita impotriva persoanelor prevazute la art. (2) Dupa inchiderea procedurii falimentului. art. . in caz de reorganizare.f) au folosit mijloace ruinatoare pentru a procura persoanei juridice fonduri .

CAPITOLUL VI Dispozitii tranzitorii si finale Art. 2 din C odul penal. in functie de indicele inflatiei. I pct. Art. p ersoana juridica. in alt act sau in situatia financiara sume nedatorate. o parte din active. atunci cand este savarsita de administratorul judiciar ori lichidatorul averii debitorului.Dispozitiile prezentei legi se completeaza. cu cele ale Codului de procedura civila.Procedura aplicabila regiilor autonome aflate in stare de insolve nta se va stabili prin lege speciala. Art. . solicita inregistrarea unei cereri de admitere a unei creante inexistente asup ra averii debitorului se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la un an sau cu a menda. valori ori alte bunuri pe care le gestioneaza sau le administreaza constituie infractiunea de delapidare si se pedepseste cu inchi soare de la unu la 15 ani si interzicerea unor drepturi. (3) Tentativa infractiunilor prevazute la alin. Art. prevazuta la art. Art. se pedepseste cu inchisoare de la 3 ani la 8 ani. dir ectorului. daca fapta nu constituie o in fractiune mai grava. 214 a lin. a)-f) ori impiedicarea acesto ra. in nume propriu sau prin persoane interpuse . (2) In cazul in care delapidarea a avut consecinte deosebit de grave. Art.@ __________ @Articolul a fost modificat prin art. 214 alin. (3) Tentativa infractiunilor prevazute la alin. .Cuantumul amenzilor prevazute de prezenta lege se va modifica per iodic. se pedepseste cu inchisoare de la 5 ani la 12 ani. prin hotarare a Guvernului. precum si de orice reprezentant sau prepus al acestuia.Fapta persoanei care. cu rea-credinta. 147. 21 din O. . 146. . in masura compatibili tatii lor. . (2) Constituie infractiunea de bancruta frauduloasa si se sanctioneaza cu inc hisoare de la 6 luni la 5 ani fapta persoanei care: a) falsifica. 28 alin. folosirea sau traficarea de catre administratorul judiciar ori lichidatorul averii debitorului. cu celeritate. 173/2008. b) infatiseaza datorii inexistente sau prezinta in registrele debitorului.epaseste cu mai mult de 6 luni termenul prevazut la art. L 160 din 30 iunie 2000. Art. 150. 151. pedeaps a este inchisoarea de la 10 ani la 20 de ani si interzicerea unor drepturi. . . prevazuta la art.Infractiunile prevazute la art. 148. administratorulu i judiciar sau lichidatorului. de a intocmi documentatia respectiva se pedepseste cu inchi soare de la un an la 3 ani sau cu amenda.346/2000 referitor la procedurile de insolvent a. . directorului executiv ori al reprezentantului legal al debitorului. in frauda creditorilor. (2) Infractiunea de gestiune frauduloasa. in caz de insolventa a debitorului. (1) si (2) se pedepseste. Codului comer cial si ale Regulamentului (CE) 1. 35. 149. in conditiile prevazute la art. . 143-147 se judeca in prima instan ta de tribunal. c) instraineaza. (1) lit. (1) si (2) se pedepseste. 144. 1 din Codul penal. fiecare dintre aceste fapte fiind savarsite in frauda creditorilor. de a pune la dispozitie judecatorului-sindic.G. 145.Refuzul debitorului persoana fizica sau al administratorului. documentele s i informatiile prevazute la art. precu m si de orice reprezentant sau prepus al acestuia. 27.(1) Infractiunea de gestiune frauduloasa.(1) Insusirea. nr. atunci cand este savarsita de administratorul judiciar ori lichidatorul averii debitor ului. sustrage sau distruge evidentele debitorului ori ascunde o part e din activul averii acestuia.U. precum si de orice reprezentant sa u prepus al acestuia de bani. Codului civil. publicat in Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene nr. Art.

la data intrarii i n vigoare a prezentului act normativ. 16 din Legea nr. Art.(1) Prezenta lege intra in vigoare la 90 de zile de la data publi carii in Monitorul Oficial al Romaniei. p. 75 si ale art. comunicarea oricaror acte de procedura. cu respectarea prevede rilor art. Partea I. (3) La data intrarii in vigoare a prezentei legi.Orice referire. 282 din Legea nr. 76 alin. Partea I. I. cu modificarile si completarile ulterioare. Legea nr. . nr. I pct.066 din 17 noiembrie 2004. 22 din O. 6 se vor infiinta in te rmen de 6 luni de la intrarea in vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonan te de urgenta. 1542. DANIELA POPA PRESEDINTELE SENATULUI NICOLAE VACAROIU . Dispozitiile contrare se abroga.@ ___________ @Articolul a fost introdus prin art. 152. 156.La art. se inlocuieste cu termenul insolventa. nr. 173/2008. cu sau fara referi re la Legea nr.Abrogat.U.Orice decaderi. republicata.@ ___________ @Articolul a fost introdus prin art. nr. nr.G. I. pct. 277/2009. nr. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR. public ata in Monitorul Oficial al Romaniei. II din Legea nr.@ __________ @Articolul a fost abrogat prin art. interdictii ori altele asemenea instit uite prin norme legale sau prevederi contractuale pentru cazul deschiderii proce durii de insolventa vor fi aplicabile doar de la data deschiderii falimentului. Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei. republicata in Monitorul Ofi cial al Romaniei. nr. 173/2008. conform art.G.Art. precum si a altor acte normative cu incidenta asupra acestei proceduri. as tfel cum a fost introdus prin art. . pct. vor fi efectuate si potrivit Codului de procedura civila pe durata a 6 luni de la data intrarii in vigoare a prezentei legi. 7 din prezenta lege . 16 din Legea nr. Art. a convocarilor notificar ilor prin Buletinul procedurilor de insolventa. 64/1995 privind procedura reo rganizarii judiciare si a falimentului si orice trimitere la actul normativ ment ionat se vor considera ca referire/trimitere la prezenta lege si/sau la sectiuni le corespunzatoare din prezenta lege.U.In toate actele normative in care figureaza termenul insolvabilit ate in contextul procedurilor de reorganizare si de faliment. 155. (1) din Constitutia Romaniei. Art.Sectiile de insolventa prevazute la art.G. 31/1990 privind societatile come rciale. 424 din 12 mai 2004. 64/1995. 1. . 211 din O. I. in actele normative existente. 1. cu modi ficarile ulterioare. art. Art. . precum si orice alt a dispozitie contrara se abroga. . 211 din O. I. .066 din 17 noiembrie 2004. 153. cu modificarile si completarile ulterioare. 64/1995 privind p rocedura reorganizarii judiciare si a falimentului. la Legea nr. Partea I. pct. Art. si in toate actele normative subsecvente. 64/1995 privind procedura reorganizarii judiciare si a falimentului . 277/2009. 173/2008.U. republicata in Monitorul Oficial al Romaniei. 154. dupa caz. sintagma Buletinu l procedurilor de reorganizare judiciara si faliment va fi inlocuita cu sintagma Buletinul procedurilor de insolventa. Art. (2) Citarea. 1541. 149/2004 pentru modificarea si completar ea Legii nr. Partea I. . as tfel cum a fost introdus prin art. pct. limitari. Procedurile in curs vor continua pe rolul instantelor la care au fost introduse.

Nr. 85. 5 aprilie 2006.Bucuresti. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful