P. 1
Lege nr. 85_2006

Lege nr. 85_2006

|Views: 34|Likes:
Published by Marcel Gheorghe

More info:

Published by: Marcel Gheorghe on Oct 23, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as TXT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/23/2011

pdf

text

original

Parlamentul Romaniei Lege nr.

85/2006 din 05/04/2006 Versiune actualizata la data de 17/07/2009 privind procedura insolventei@

___________ @Text actualizat la data de 17.07.2009. Actul include modificarile din urmat oarele acte: - O.U.G. nr. 86/2006 publicata in MOF nr. 944 din 22/11/2006 - Decizia nr. 1.137/2007 publicata in MOF nr. 31 din 15/01/2008 - O.U.G. nr. 173/2008 publicata in MOF nr. 792 din 26/11/2008 - Legea nr. 277/2009 publicata in MOF nr. 486 din 14/07/2009. Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege. CAPITOLUL I Dispozitii generale Art. 1. - (1) Procedura generala prevazuta de prezenta lege se aplica urmatoa relor categorii de debitori aflati in stare de insolventa sau de insolventa imin enta, cu exceptia celor prevazuti la alin. (2) lit. c) si d): 1. societatile comerciale; 2. societatile cooperative; 3. organizatiile cooperatiste; 4. societatile agricole; 5. grupurile de interes economic; 6. orice alta persoana juridica de drept privat care desfasoara si activitati economice. (2) Procedura simplificata prevazuta de prezenta lege se aplica debitorilor a flati in stare de insolventa, care se incadreaza in una dintre urmatoarele categ orii: a) comercianti, persoane fizice, actionand individual; b) asociatii familiale; c) debitorii care fac parte din categoriile prevazute la alin. (1) si indepli nesc una dintre urmatoarele conditii:@ 1. nu detin nici un bun in patrimoniul lor; 2. actele constitutive sau documentele contabile nu pot fi gasite; 3. administratorul nu poate fi gasit; 4. sediul nu mai exista sau nu corespunde adresei din registrul comertului; d) debitori care fac parte din categoriile prevazute la alin. (1), care nu au prezentat documentele prevazute la art. 28 alin. (1) lit. a)-f) si h) in termen ul prevazut de lege;@ e) societati comerciale dizolvate anterior formularii cererii introductive; f) debitori care si-au declarat prin cererea introductiva intentia de intrare in faliment sau care nu sunt indreptatiti sa beneficieze de procedura de reorga nizare judiciara prevazuta de prezenta lege. ___________ @Partea introductiva a lit. c) si lit. d) au fost modificate prin art. I, pr

imul punct din O.U.G. nr. 173/2008, astfel cum a fost introdus prin art. I, pct. 1 din Legea nr. 277/2009. Art. 2. - Scopul prezentei legi este instituirea unei proceduri colective pen tru acoperirea pasivului debitorului aflat in insolventa. Art. 3. - In intelesul prezentei legi, termenii si expresiile de mai jos au u rmatoarele semnificatii: 1. insolventa este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterize aza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor cer te, lichide si exigibile:@ a) insolventa este prezumata ca fiind vadita atunci cand debitorul, dupa 30 d e zile de la scadenta, nu a platit datoria sa fata de unul sau mai multi credito ri; b) insolventa este iminenta atunci cand se dovedeste ca debitorul nu va putea plati la scadenta datoriile exigibile angajate, cu fondurile banesti disponibil e la data scadentei; 2. averea debitorului reprezinta totalitatea bunurilor si drepturilor sale pa trimoniale - inclusiv cele dobandite in cursul procedurii insolventei -, care po t face obiectul executarii silite, in conditiile reglementate de Codul de proced ura civila; 3. procedura colectiva este procedura in care creditorii recunoscuti particip a impreuna la urmarirea si recuperarea creantelor lor, in modalitatile prevazute de prezenta lege; 4. data deschiderii procedurii reprezinta: a) in cazul cererii debitorului de deschidere a procedurii, data pronuntarii incheierii prevazute la art. 32 alin. (1); b) in cazul cererii creditorului de deschidere a procedurii, data pronuntarii sentintei judecatorului-sindic, prevazuta la art. 33 alin. (4) sau (6); 5. debitorul este persoana fizica sau persoana juridica de drept privat, care face parte din una dintre categoriile prevazute la art. 1 si care este in stare de insolventa;@ 6. prin creditor indreptatit sa solicite deschiderea procedurii insolventei s e intelege creditorul a carui creanta impotriva patrimoniului debitorului este c erta, lichida si exigibila de mai mult de 30 de zile; 7. prin creditor se intelege persoana fizica sau juridica ce detine un drept de creanta asupra averii debitorului si care a solicitat, in mod expres, instant ei sa ii fie inregistrata creanta in tabelul definitiv de creante sau in tabelul definitiv consolidat de creante si care poate face dovada creantei sale fata de patrimoniul debitorului, in conditiile prezentei legi. Au calitatea de creditor , fara a depune personal declaratiile de creanta, salariatii debitorului; 8. creditorul indreptatit sa participe la procedura insolventei este acel cre ditor care a formulat si caruia i-a fost admisa, total sau in parte, o cerere de inregistrare a creantei sale pe tabelele de creante contra debitorului intocmit e in procedura si care are dreptul de a participa si de a vota in adunarea credi torilor, inclusiv asupra unui plan de reorganizare judiciara admis de judecatoru l-sindic, de a fi desemnat in calitate de membru al comitetului creditorilor, de a participa la distributiile de fonduri rezultate din reorganizarea judiciara a debitorului sau din lichidarea averii debitorului, de a fi informat ori notific at cu privire la desfasurarea procedurii si de a participa la orice alta procedu ra reglementata de prezenta lege. Au calitatea de creditor indreptatit sa partic ipe la procedura insolventei, fara a depune personal declaratiile de creanta, sa lariatii debitorului;@ 9. creantele garantate sunt creantele persoanelor care beneficiaza de o garan tie reala asupra bunurilor din patrimoniul debitorului, indiferent daca acesta e ste debitor principal sau tert garantat fata de persoanele beneficiare ale garan tiilor reale; 10. creantele salariale sunt creantele ce izvorasc din raporturi de munca int re debitor si angajatii acestuia. Aceste creante sunt inregistrate din oficiu in tabelul de creante de catre administratorul judiciar/lichidator;

11. creantele bugetare reprezinta creantele constand in impozite, taxe, contr ibutii, amenzi si alte venituri bugetare, precum si accesoriile acestora; 12. cuantumul minim al creantei, pentru a putea fi introdusa cererea creditor ului, este de 30.000 lei, iar pentru salariati, de 6 salarii medii pe economie;@ 13. creditorii chirografari sunt creditorii debitorului care nu au constituit e garantii fata de patrimoniul debitorului si care nu au privilegii insotite de drepturi de retentie, ale caror creante sunt curente la data deschiderii procedu rii, precum si creante noi, aferente activitatilor curente in perioada de observ atie; 14. activitatile curente reprezinta acele fapte de comert si operatiuni finan ciare propuse a fi efectuate de debitor in perioada de observatie, in cursul nor mal al comertului sau, cum ar fi: a) continuarea activitatilor contractate, conform obiectului de activitate; b) efectuarea operatiunilor de incasari si plati aferente acestora; c) asigurarea finantarii capitalului de lucru in limite curente; 15. perioada de observatie este perioada cuprinsa intre data deschiderii proc edurii si data confirmarii planului sau, dupa caz, a intrarii in faliment; 16. tabelul preliminar de creante cuprinde toate creantele nascute inainte de data deschiderii procedurii curente, scadente, sub conditie sau in litigiu, acc eptate de catre administratorul judiciar in urma verificarii acestora. In tabel vor fi mentionate atat suma solicitata de catre creditor, cat si suma acceptata si rangul de preferinta. In cazul procedurii simplificate, in acest tabel se vor inregistra si creantele nascute dupa deschiderea procedurii si pana la momentul intrarii in faliment; 17. prin tabel definitiv de creante se intelege tabelul care cuprinde toate c reantele asupra averii debitorului la data deschiderii procedurii, acceptate in tabelul preliminar si impotriva carora nu s-au formulat contestatii in conformit ate cu prevederile art. 73, precum si creantele admise in urma solutionarii cont estatiilor. In acest tabel se arata suma solicitata, suma admisa si rangul de pr ioritate a creantei; 18. tabelul suplimentar cuprinde toate creantele nascute dupa data deschideri i procedurii generale si pana la data inceperii procedurii falimentului, accepta te de catre lichidator in urma verificarii acestora. In tabel vor fi mentionate atat suma solicitata de catre creditor, cat si suma acceptata si rangul de prefe rinta; 19. tabelul definitiv consolidat va cuprinde totalitatea creantelor ce figure aza ca admise in tabelul definitiv de creante si cele din tabelul suplimentar ne contestate, precum si cele rezultate in urma solutionarii contestatiilor la tabe lul suplimentar. In situatia in care s-a dispus intrarea in faliment dupa confir marea unui plan de reorganizare, urmeaza a se intocmi o varianta actualizata a t abelului definitiv consolidat, in concordanta cu programul de plata a creantelor , cuprins in planul de reorganizare, si cu deducerea sumelor achitate pe parcurs ul desfasurarii acestuia; 20. reorganizarea judiciara este procedura ce se aplica debitorului, persoana juridica, in vederea achitarii datoriilor acestuia, conform programului de plat a a creantelor. Procedura de reorganizare presupune intocmirea, aprobarea, imple mentarea si respectarea unui plan, numit plan de reorganizare, care poate sa pre vada, impreuna sau separat: a) restructurarea operationala si/sau financiara a debitorului; b) restructurarea corporativa prin modificarea structurii de capital social; c) restrangerea activitatii prin lichidarea unor bunuri din averea debitorulu i; 21. categoria de creante defavorizate este prezumata a fi categoria de creant e pentru care planul de reorganizare prevede cel putin una dintre modificarile u rmatoare pentru oricare dintre creantele categoriei respective: a) o reducere a cuantumului creantei; b) o reducere a garantiilor sau a altor accesorii, cum ar fi reesalonarea pla tilor in defavoarea creditorului; c) valoarea actualizata cu dobanda de referinta a Bancii Nationale a Romaniei

, daca nu este stabilit altfel prin contractul privind creanta respectiva sau pr in legi speciale, este mai mica decat valoarea la care a fost inscrisa in tabelu l definitiv de creante; 22. prin program de plata a creantelor se intelege tabelul de creante mention at in planul de reorganizare care cuprinde cuantumul sumelor pe care debitorul s e obliga sa le plateasca creditorilor, prin raportare la tabelul definitiv de cr eante si la fluxurile de numerar aferente planului de reorganizare, si care cupr inde: a) cuantumul sumelor datorate creditorilor conform tabelului definitiv de cre ante pe care debitorul se obliga sa le plateasca acestora; b) termenele la care debitorul urmeaza sa plateasca aceste sume; 23. prin procedura falimentului se intelege procedura de insolventa concursua la colectiva si egalitara care se aplica debitorului in vederea lichidarii averi i acestuia pentru acoperirea pasivului, fiind urmata de radierea debitorului din registrul in care este inmatriculat; 24. procedura generala reprezinta procedura prevazuta de prezenta lege, prin care un debitor care indeplineste conditiile prevazute la art. 1 alin. (1), fara a le indeplini simultan si pe cele de la art. 1 alin. (2), intra, dupa perioada de observatie, succesiv, in procedura de reorganizare judiciara si in procedura falimentului sau, separat, numai in reorganizare judiciara ori doar in procedur a falimentului; 25. procedura simplificata reprezinta procedura prevazuta de prezenta lege, p rin care debitorul care indeplineste conditiile prevazute la art. 1 alin. (2) in tra direct in procedura falimentului, fie odata cu deschiderea procedurii insolv entei, fie dupa o perioada de observatie de maximum 60 de zile, perioada in care vor fi analizate elementele aratate la art. 1 alin. (2) lit. c) si d); 26. administratorul special este reprezentantul desemnat de adunarea generala a actionarilor/asociatilor debitorului, persoana juridica, imputernicit sa efec tueze in numele si pe seama acestuia actele de administrare necesare in perioade le de procedura cand debitorului i se permite sa isi administreze activitatea si sa le reprezinte interesele in procedura pe perioada in care debitorului i s-a ridicat dreptul de administrare. Adunarea generala a actionarilor, asociatilor s au membrilor persoanei juridice va fi convocata de administratorul judiciar ori de lichidator pentru desemnarea administratorului special, in termen de maximum 20 de zile de la deschiderea procedurii sau, dupa caz, de la ridicarea dreptului debitorului de a-si administra averea. Adunarea generala va fi prezidata de adm inistratorul judiciar sau de lichidator, dupa caz. Daca adunarea asociatilor/act ionarilor convocata conform prezentului punct nu desemneaza un administrator spe cial, debitorului i se va ridica dreptul de administrare, daca acesta nu a fost ridicat, iar debitorul, respectiv asociatii/actionarii sunt decazuti din dreptur ile recunoscute de procedura si care sunt exercitate prin administrator special. Daca un administrator special nu a fost desemnat, pentru solutionarea actiunilo r prevazute la art. 46 si a celor reglementate de art. 79 si 80 debitorul va fi reprezentat de un curator special desemnat dintre organele de conducere statutar e aflate in exercitiul functiunii la data deschiderii procedurii. Desemnarea se va face de catre judecatorul-sindic in camera de consiliu si fara citarea partil or. In cazul in care ulterior adunarea asociatilor/actionarilor alege un adminis trator special, acesta va lua procedura in stadiul in care se gaseste la data de semnarii;@ 27. administratorul judiciar este persoana fizica sau juridica compatibila, p ractician in insolventa, autorizat in conditiile legii, desemnat sa exercite atr ibutiile prevazute la art. 20 in perioada de observatie si pe durata procedurii de reorganizare; reprezentantul S.P.R.L. sau I.P.U.R.L. va trebui sa indeplineas ca conditiile prevazute mai sus;@ 28. lichidatorul este persoana fizica sau juridica, practician in insolventa, autorizat in conditiile legii, desemnata sa conduca activitatea debitorului si sa exercite atributiile prevazute la art. 25 in cadrul procedurii falimentului, atat in procedura generala, cat si in cea simplificata; 29. Buletinul procedurilor de insolventa este publicatia editata de Oficiul N ational al Registrului Comertului, care are drept scop publicarea citatiilor, co

nvocarilor, notificarilor si comunicarilor actelor de procedura efectuate de ins tantele judecatoresti, administratorul judiciar/lichidator dupa deschiderea proc edurii de insolventa prevazute de prezenta lege;@ 30. mandatul administratorilor statutari inceteaza de la data ridicarii drept ului de administrare sau de la data desemnarii administratorului special. Mandat ul administratorului special se limiteaza la reprezentarea intereselor actionari lor/asociatilor de la data ridicarii dreptului de administrare. Incetarea mandat ului impune obligatia predarii gestiunii.@ 31. prin contract financiar calificat se intelege orice contract avand ca obi ect operatiuni cu instrumente financiare derivate realizate pe pietele reglement ate, pietele asimilate sau pietele la buna intelegere, astfel cum sunt acestea r eglementate; 32. prin consumator captiv se intelege consumatorul care, din considerente te hnice, economice sau de reglementare, nu poate alege furnizorul; 33. operatiunea de compensare bilaterala (netting) presupune realizarea, in l egatura cu unul sau mai multe contracte financiare calificate, a uneia sau a mai multora dintre urmatoarele operatiuni: a) incetarea unui contract financiar calificat si/sau accelerarea oricarei pl ati sau indepliniri a unei obligatii ori realizari a unui drept in baza unuia sa u a mai multor contracte financiare calificate avand ca temei un acord de compen sare bilaterala (netting); b) calcularea sau estimarea unei valori de compensare, valori de piata, valor i de lichidare ori valori de inlocuire a oricareia dintre obligatiile sau dreptu rile la care se refera lit. a); c) conversia intr-o singura moneda a oricarei valori, calculata potrivit lit. b); d) compensarea, pana la obtinerea unei sume nete (off-set), a oricaror valori calculate potrivit lit. b) si convertite potrivit prevederilor lit. c); 34. prin acord de compensare bilaterala (acord de netting) se intelege: a) orice intelegere sau clauza in cadrul unui contract financiar calificat di ntre doua parti, prin care se prevede un netting al unor plati ori o indeplinire a unor obligatii sau o realizare a unor drepturi prezente ori viitoare rezultan d din sau avand legatura cu unul ori mai multe contracte financiare calificate ( "acord master de netting"); b) orice acord master de netting intre doua parti, prin care se prevede netti ng-ul intre doua sau mai multe acorduri master de netting ("acord master-master de netting"); c) orice intelegere de garantare subsecventa ori in legatura cu unul sau mai multe acorduri master de netting; 35. prin intelegere de garantare se intelege orice contract/instrument de gar antare a unui acord de netting sau a unor contracte financiare calificate, inclu zand fara limitare: gajuri, scrisori de garantie, garantii personale si altele a semenea. ___________ @Partea introductiva a pct. 1 si punctele 5, 8, 12, 26, 27, 29 si 30 au fost modificate prin art. I, al doilea punct din O.U.G. nr. 173/2008, astfel cum a f ost introdus prin art. I, pct. 1 din Legea nr. 277/2009. Art. 4. - (1) Toate cheltuielile aferente procedurii instituite prin prezenta lege, inclusiv cele privind notificarea, convocarea si comunicarea actelor de p rocedura efectuate de administratorul judiciar si/sau de lichidator, vor fi supo rtate din averea debitorului. (2) Platile se vor face dintr-un cont deschis la o unitate a unei banci, pe b aza de dispozitii emise de debitor sau, dupa caz, de administratorul judiciar, i ar in cursul falimentului, de lichidator. (3) Disponibilitatile banesti vor putea fi pastrate intr-un cont special de d epozit bancar. (4) In lipsa disponibilitatilor in contul debitorului, se va utiliza fondul d e lichidare, platile efectuandu-se pe baza unui buget previzionat pe o perioada

(6) lit. iar sumele prevazute la alin. (5) Judecatorul-sindic va putea autoriza.R.@ (8) U. . judecatorul-sindic.Alin.@ __________ @Lit. plata. din care face parte administratorul judici ar sau. . 277/2009. numarul contului si unit atea la care acesta este deschis si orice modificari ulterioare ale acestuia. elaborat potrivit art. (6) lit.Lit.U. (1). I. b) vor fi achitate la orice unitat e bancara.I. astfel cum a fost modificat prin art. 3 din Legea nr. astfel cum a fost introdus prin art. . nr. 1 din O. in contul mentionat. c) de la alin.G. CAPITOLUL II Participantii la procedura insolventei Art.0% din sumele recuperate in cadrul procedurilor de insolvent a. va comunica la Oficiul National al Registrului Comertului si l a instantele judecatoresti pe langa care functioneaza registrul societatilor agr icole. 277/2009.U. as tfel cum a fost introdus prin art. (9) a fost modificat prin art.I. 277/2009 .de cel putin 3 luni. (2) Organele prevazute la alin. pct. administratorul judiciar si lichidatorul. (6) au fost modificate prin art. 22 din O.U. aprobat de judecatorul-sindic. I.Alin. nr. sumele prevazute la alin. pct. 4 din Legea nr. (1) vor fi considerate cheltuieli de lichidare in conformitate cu art. . 4 din Legea nr.G.@ (7) Sumele prevazute la alin. (10) a fost introdus prin art.U. c) vor fi virate in contul filialei U. al treilea pu nct din O.@ (10) Sumele din fondul de lichidare nu pot face obiectul masurilor asigurator ii sau al executarii silite. denumita in continuare U .G. I pct. prin Oficiul National al Registrului Comertului. I. 1 si vor fi platite in momentul ex istentei disponibilului in contul debitorului. pct. 173/2008. 5. nr. in cazul asociatiilor si fundatiilor ce de sfasoara activitati economice.@ b) majorarea cu 30% a taxelor percepute pentru operatiunile de inregistrare i n registrul societatilor agricole si.. (4) va fi constituit prin: a) majorarea cu 30% a taxelor percepute de oficiile registrului comertului de pe langa tribunale pentru operatiunile de inregistrare. 173/2008. 121 si art.R. pct. 2 din Legea nr. (1).I. inclusiv din fondurile obtinute din vanzarea bunurilor din averea debitorului .U. a) si b) de la alin. 2 din O. dupa caz.N. (9) Sumele mentionate la alin. I. (6) Fondul prevazut la alin. SECTIUNEA 1 Instantele judecatoresti .Alin.N. I. (7) a fost modificat prin art. I. pe baza documentelor justificative atasate la raportul lunar al administratorului judiciar/lichidatorului. 123 pct.N.G. . 21 din O. pct. 277/2009. 173/2008.R. 21 alin. respectiv registrul asociatiilor si fundatiilor. as tfel cum a fost introdus prin art. (6) a fost introdusa prin art.G.P. suma care va fi inclusa in categoria cheltuielilor aferente procedurii in sens ul alin. 1 din Legea nr. din fondul de lichidare a cheltuielilor ce a u depasit bugetul previzionat. a) vor fi virate de oficiile registrul ui comertului.@ c) preluarea a 2.P. I. precum si realizarea i n conditiile legii a drepturilor si obligatiilor celorlalti participanti la aces te acte si operatiuni. astf el cum a fost modificat prin art.P. I pct.(1) Organele care aplica procedura sunt: instantele judecatoresti. nr. 173/2008. (6) lit. lichidatorul care transmite suma. in registrul asociatiilor si fundatiilor. 173/2008. (1) trebuie sa asigure efectuarea cu celerita te a actelor si operatiunilor prevazute de prezenta lege. nr. I. 277/2009. pct. in contul Uniuni i Nationale a Practicienilor in Insolventa din Romania. pct.

@ ___________ @Articolul a fost modificat prin art. 7. In toate celelalte cazuri se aplica dispozitiile din Codul de procedura civila refe ritoare la procedura necontencioasa. fondul prevazut la art. I. Pentru creditorii care nu au put ut fi identificati in lista prevazuta la art.@ (2) In procedurile contencioase reglementate de prezenta lege vor fi citate i n calitate de parti numai persoanele ale caror drepturi sau interese sunt supuse spre solutionare judecatorului-sindic. (7) Creditorii care au inregistrat cereri de admitere a creantelor sunt prezu mati ca au in cunostinta termenele prevazute la art. al caror sediu.U. 6. (6) Notificarile. 17 din Hotararea Guvernului nr. Art. etapele. cu exceptia recur sului prevazut la art.Art. (8) In vederea publicarii citatiilor. cu modificarile si completarile ulterioare. (31) Prin exceptie de la prevederile alin. 460/2005 privind continutul. domiciliu sau resedinta se afla in strain atate. procedura no tificarii prevazute la art. 8. (1) lit. si nu vor mai fi citati. se majoreaza.(1) Toate procedurile prevazute de prezenta lege. 107. c). pct. este supusa dispozitiilor Codului de procedura civila. pct. in temeiul dispozitiilor prezentei legi. 62 ori la art.G. judecatorul-sindic va comunica Comisiei Nationale a Valorilor Mobilia re hotararea de deschidere a procedurii. (2) In circumscriptia curtii de apel va functiona o singura sectie de insolve nta.@ (4) In cazul in care debitorul este o societate tranzactionata pe o piata reg lementata. conform Codului de procedura civila. reprezentand o cota de 10% aplicata la taxele perce pute de oficiile registrului comertului de pe langa tribunale pentru operatiunil e de inregistrare. 173/2008. si convocarile prevazute de prezenta lege cad in sarcina administratorului judiciar sau a lichidatorului. 277/2009. astfel cum figureaza ace sta in registrul comertului. ulterior deschiderii procedurii insolventei se va realiza conform Codului de procedura civila. 28 alin. (1) se vor realiza. notificare si comunicare se stabilesc prin ordin al ministrului jus titiei si sunt utilizate in mod obligatoriu de toti participantii la procedura. publicare si dis tribuire a Buletinului procedurilor de insolventa. a convocarilor si notificarilor se efectueaza prin Buletinul procedurilor d e insolventa.(1) Citarea partilor. in conditii de contradictorialitate. cu exceptia cazului in care sarcina notificarii apartine al tor organe care aplica procedura. Aceasta se organizeaza in cadrul tribunalului din localitatea in care isi a re sediul respectiva curte de apel. cu modificarile si completari le ulterioare. convocarilor si notificarilor actelor d . dupa caz. 108 sau 109. convocare. (11) Pentru sustinerea cheltuielilor de editare si difuzare a Buletinului pro cedurilor de insolventa. (3) Prin exceptie de la prevederile alin. 23 din O. dupa caz. as tfel cum a fost introdus prin art. prima comunicare a actelor de procedura catre persoanele impotriva carora se introduce o actiune. . (5) Formatul si continutul-cadru ale actelor care se publica in Buletinul pro cedurilor de insolventa si ale dovezii privind indeplinirea procedurii de citare . a convocarilor si notificarilor fata de pa rticipantii la proces. sunt de competenta sectiei de insolventa a tribunalulu i in a carui raza teritoriala isi are sediul debitorul. Buletinul procedurilor de insolventa va fi realizat si in forma electronica. (1). comunicarea actelor de procedura anterioare deschiderii pr ocedurii si notificarea deschiderii procedurii. conditiile de finantare. respectiv in registrul societatilor agricole sau in registrul asociatiilor si fundatiilor. Comunicarea citatiilor. nr. si sunt exercitate de judecatorul-sindic . . I. 61 va fi considerata indeplinita daca a fost efectua ta prin Buletinul procedurilor de insolventa. 4 din Legea nr. precum si comunicarea oricaror acte de proced ura. in masura in care nu contravin unor dispozi tii exprese prevazute de prezenta lege.

a hotararilor judecatorest i in Buletinul procedurilor de insolventa inlocuieste.U. (9) Publicarea actelor de procedura sau. Suspendarea va privi doar cerer ile care au legatura directa cu reglementarea atacata. 33 alin.G. 53 din Cons titutie. 173/2008. (4) nu se aplica in cazul judecarii recursului impotriv a urmatoarelor hotarari ale judecatorului-sindic: a) sentinta de respingere a contestatiei debitorului.Alin. (3). iar nu si potrivit disp ozitiilor Codului de procedura civila. nr. 300 alin.(1) Curtea de apel va fi instanta de recurs pentru hotararile pronu ntate de judecatorul-sindic in temeiul art. 24 din O. I pct. c) sentinta prin care se decide intrarea in faliment. acestea fiind prezumate a fi indeplinite la data publicarii. (11) a fost introdus prin art. nr. (7) Prin derogare de la prevederile art. de la data publicarii ace stora.137/2007 care a admis excep tia de neconstitutionalitate si a constatat ca dispozitiile art.G. d) sentinta de solutionare a contestatiei la planul de distribuire a fonduril or obtinute din lichidare si din incasarea de creante. 173/2008.G.Alineatul (31) a fost introdus prin art. In vederea solutionari i recursului. 24 si art. ulterior deschiderii procedurii insolventei.G. selec tate de judecatorul-sindic. as tfel cum a fost introdus prin art. pct. I. . 29 alin. 2 si 3 din Codul de proced ura civila.e procedura efectuate de instantele judecatoresti. judecato rul-sindic va putea sa nu dispuna suspendarea cauzei. va pune in vedere partilor interesate sa le depuna in copie certificata. se editeaza Buletinul procedurilor de insolventa. in termen de 30 de zil e de la inregistrarea dosarului la curtea de apel. 85/2006. I. cu modificarile si completarile ulterioare. (3) Recursul va fi judecat de completuri specializate. 4 din Legea nr. 5 din Legea nr. daca lege a nu prevede altfel. 85/2006 privind procedura insolventei sunt contrare art. In cazul in care instanta de recurs considera necesa re si alte acte din dosarul de fond. 7 din Legea nr. 41 din O. nr. .@ (4) Prin derogare de la prevederile art. dupa caz.Alin. in copie certificata de grefierul-sef al tribunalului. 3 din O. 107. hotararile judecatorului -sindic nu vor putea fi suspendate de instanta de recurs. 122 alin. Citarea partilor in recurs se face potrivit dispozitiilor Codului de procedura civila. (5) din Legea nr. numai actele care intereseaza solutionarea caii de atac. 47/1992 p rivind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale. pub licatie editata de Oficiul National al Registrului Comertului. 277/2009. (5) Prevederile alin.U. se trimit la curtea de apel. as tfel cum a fost introdus prin art.U. I pct. (2) Termenul de recurs este de 10 zile de la comunicarea hotararii. (6) Pentru toate cererile de recurs formulate impotriva hotararilor pronuntat e de judecatorul-sindic in cadrul procedurii se constituie un singur dosar. pct. pct. .@ ___________ @A se vedea Decizia Curtii Constitutionale nr. b) sentinta prin care se decide intrarea in procedura simplificata.U. I. (4). 11. 277/2009. 8. pronuntata in conditiil e art. 173/2008. convocarea si notificarea actelor de procedura efectuate individ ual fata de participantii la proces. nr. 173/2008. 4 din O. in masura in care se interpreteaza ca prima comunicare a actelor de pro cedura catre persoanele impotriva carora se promoveaza o actiune in temeiul disp ozitiilor Legii nr. dupa deschiderea procedurii p revazute de prezenta lege. I. introdusa in temeiul ar t. .@ __________ @Alineatul (3) a fost modificat prin art. 1. . se rea lizeaza numai prin Buletinul procedurilor de insolventa. (7) a fost modificat prin art. republicata. in situatia in care dispoz itiile a caror neconstitutionalitate se invoca au facut obiectul cel putin al un ei decizii pronuntate de Curtea Constitutionala. Art. introdusa in temeiul art. pct. citarea.

Daca nu exista con testatii impotriva hotararii adunarii creditorilor sau a deciziei creditorului c are detine cel putin 50% din valoarea creantelor. dupa caz.U. . 304/2004 privind organizarea judiciara. confirmarea onorariului negociat. fara citarea partilor. prec um si a atributiilor acestuia pentru aceasta perioada.(1) Principalele atributii ale judecatorului-sindic. judecarea opozitiei creditorilor la deschide rea procedurii. 5 din O. 9. fixarea remuneratiei in conformitate cu criteriile s tabilite de legea de organizare a activitatii practicienilor in insolventa.Repartizarea cauzelor avand ca obiect procedura prevazuta de prezen ta lege judecatorilor desemnati ca judecatori-sindici se realizeaza potrivit art . a administratorului judiciar sau a lichidator ului desemnat de adunarea creditorilor sau de creditorul care detine cel putin 5 0% din valoarea creantelor. 13 8. prin incheiere. 277/2009. dupa depunerea procesului-verbal al aduna rii creditorilor. a administratorului j udiciar sau a lichidatorului. de intrare in faliment atat prin procedura generala. dupa caz. Art. 143-147. g) judecarea cererilor de atragere a raspunderii membrilor organelor de condu cere care au contribuit la ajungerea debitorului in insolventa. daca cererea ii apartine. dupa caz. pentru motive temeinice.SECTIUNEA a 2-a Judecatorul-sindic Art. sunt: a) pronuntarea motivata a hotararii de deschidere a procedurii si. 11. in sistem informatizat. 53 din Legea nr.@ ___________ @Articolul a fost abrogat prin art. pct. prin sentinta de deschidere a procedurii. i) judecarea contestatiilor debitorului. dintre prac ticienii in insolventa compatibili care au depus oferta de servicii in acest sen s la dosarul cauzei. . 10. h) judecarea actiunilor introduse de administratorul judiciar sau de lichidat or pentru anularea unor acte frauduloase si a unor constituiri ori transferuri c u caracter patrimonial. nr.@ e) inlocuirea. In situatia in care cel care a introdus cererea de de schidere a procedurii nu solicita numirea unui administrator judiciar sau lichid ator. I. inl ocuirea sa de catre adunarea creditorilor sau creditorul care detine cel putin 5 0% din valoarea creantelor. in mod a leatoriu. pct. republicata. f) judecarea cererilor de a i se ridica debitorului dreptul de a-si mai condu ce activitatea. ale comitetului creditorilor ori ale oricarei persoane interesate impotriva masurilor luate de administratorul judic iar sau de lichidator. . a administratorului judiciar provizoriu sau. In caz de conexare se va tine seama de ce rerile creditorilor in ordinea marimii creantelor sau de cererea debitoarei. Art. I. anterioare deschiderii procedurii. sesizarea organelor de cercetare penala in legatura cu savarsirea infractiuni lor prevazute la art.Abrogat. b) judecarea contestatiei debitorului impotriva cererii introductive a credit orilor pentru inceperea procedurii. 6 din Legea nr. dac a nu exista o cerere din partea unui creditor. . c) desemnarea motivata. potrivit art. numirea se va face de catre judecatorul-sindic din randul practicienilor c are au depus oferte la dosarul cauzei.@ d) confirmarea. Judecatorul-sindic va des emna administratorul judiciar provizoriu sau lichidatorul provizoriu solicitat d e catre creditorul care a solicitat deschiderea procedurii sau de catre debitor. astfe l cum a fost modificat prin art. cat si prin procedura simpl ificata. 173/2008.G. prin incheiere. in cadrul pre zentei legi. confirmarea se va face in came ra de consiliu. a li chidatorului care va administra procedura pana la confirmarea ori.

. .(1) Adunarea creditorilor va fi convocata si prezidata de administ ratorul judiciar sau. bazata pe un certificat valabil. de lichid are. poate fi comunicat pr in orice mijloace. Atributiile manageriale apartin administratorului judiciar ori lichidatorului sau. SECTIUNEA a 3-a Adunarea creditorilor. nr. n) pronuntarea hotararii de inchidere a procedurii. ___________ @Lit. atasat ori asociat semna tura electronica extinsa. pct. (1) au fost modificate prin art. 14.(1) Hotararile judecatorului-sindic sunt definitive si executorii. Comitetul creditorilor Art. astfel cum a fost modificat prin art. (2) Creditorii cunoscuti vor fi convocati de administratorul judiciar sau de lichidator in cazurile prevazute expres de lege si ori de cate ori este necesar. dupa caz. in cazul creditorilor bugetari si al celorlalte persoane juridice. I. (2) Dispozitiile art. prin organele acestora. (2) Atributiile judecatorului-sindic sunt limitate la controlul judecatoresc al activitatii administratorului judiciar si/sau al lichidatorului si la procese le si cererile de natura judiciara aferente procedurii insolventei. 13. c) si d) de la alin. sau inscrisul in format electronic caruia i s-a incorporat. daca legea sau judecatorul-sindic nu dispune altfel. semnata de creditor. (2) Orice deliberare asupra unei chestiuni necuprinse in convocare este nula. cu exceptia cazului in care la sedinta participa titularii tuturor creantelor. cu delegatie semnata de conducatorul unitatii.j) admiterea si confirmarea planului de reorganizare sau. salariatii debitorului vor putea fi reprezentati de un delegat din randul acestora. secretariatul sedintelor adunarilor creditorilor este in sar cina administratorului judiciar sau. 6 din O. pana in ziua fixata pentru exprimarea votului. daca acestuia nu i s-a ridicat dreptul de a-si administr a averea. k) solutionarea cererii administratorului judiciar sau a comitetului creditor ilor de intrerupere a procedurii de reorganizare judiciara si de intrare in fali ment.G. l) solutionarea contestatiilor formulate la rapoartele administratorului judi ciar sau ale lichidatorului. 12. de lichidator. dupa caz. dupa votarea lui de catre creditori. I. 7 din Legea nr. Deciziile manageriale pot fi controlate sub aspectul oportunitatii de catre creditori.@ (5) La sedintele adunarilor creditorilor. U. pct. Scrisoarea prin care isi exprima votul.(1) Convocarea creditorilor va trebui sa cuprinda ordinea de zi a sedintei. dupa caz. (3) Adunarea creditorilor va putea fi convocata si de comitetul creditorilor sau la cererea creditorilor detinand creante in valoare de cel putin 30% din val oarea totala a acestora. . 1 din Codul de procedura civila privind incomp atibilitatea nu sunt aplicabile judecatorului-sindic care pronunta succesiv hota rari in acelasi dosar. a lichidatorului. administratoru lui judiciar sau lichidatorului. Ele pot fi atacate separat cu recurs. 24 alin. creditorii vor putea vota si prin corespondenta. (4) Daca legea nu interzice in mod expres. m) judecarea actiunii in anularea hotararii adunarii creditorilor. debitorului. care va vota pentru intreaga va loare a creantelor reprezentand salariile si alte drepturi banesti ce li se cuvi . Art. cu exceptia situatiei rejudecarii. (3) Creditorii pot fi reprezentati in adunare prin imputerniciti cu procura s peciala autentica sau. Art. 173/2008. dupa casarea hotararii in recurs. 277/2009. in mod ex ceptional.

Alineatul (8) a fost introdus prin art. I pct.U. . acestia vor putea alege un comitet format din 3 sau 5 creditori dintre cei cu creante garantate si cei . prin valoare. (4) In cadrul primei sedinte a adunarii creditorilor. astfel cum reiese din cuprinsul tabelului definitiv. 101. pr in oricare dintre membrii comitetului creditorilor. I. 277/2009 . nr.n. prin grija administratorului judiciar/lichidatorulu i. 8 din Legea nr. prin valoare. 16. astfel cum a fost modificat prin art. Daca din cauza numarului mic d e creditori judecatorul-sindic nu considera necesara constituirea unui comitet a l creditorilor. dupa caz. b) ulterior afisarii tabelului definitiv si pana la confirmarea unui plan de reorganizare. (1) lit. a lichidatorului si a creditorilor. I pct. 9 din O. sedintele adunarii creditorilor vor avea loc in prezenta titularilor de creant e insumand cel putin 30% din valoarea totala a creantelor asupra averii debitoru lui. care au lipsit motivat de la sedinta adunarii creditorilor. 173/2008. un comitet format din 3-5 creditori dintre cei cu creante garantate. (7) Hotararea adunarii creditorilor poate fi desfiintata de judecatorul-sindi c pentru nelegalitate.(1) Judecatorul-sindic poate desemna.@ (2) Desemnarea se va face. (3) Pentru necesitatile procedurii.G. in raport cu numarul credito rilor. (3) Planul de reorganizare va fi supus votului adunarii creditorilor.U. __________ @Alineatul (1) a fost modificat prin art. pe baza pr opunerii creditorilor. (7) va fi depusa la dosarul cauzei in termen d e 5 zile de la data adunarii creditorilor si va fi solutionata in camera de cons iliu. la dosarul cauzei. In cazul in care a fost constitu it comitetul creditorilor. valoarea creantelor verificate si acceptate de administratorul judiciar. care va fi semnat de presedintele sedintei. . . Art. Comitetul cred itorilor va fi citat in persoana presedintelui astfel desemnat. atributiile comitetului prevazute la art. 173/2008. buge tare si chirografare cele mai mari. in cond itiile prevazute la art. membrii comitetului c reditorilor. precum si de administratorul judiciar sau de lichidator. astfel cum reiese din planul de reorganizare confirmat. 17 alin.G. (8) Cererea prevazuta la alin.U. in termen de doua zile lucratoare de la data adunarii cred itorilor. prin incheiere. judecatorul-sindic va desemna. pct. nr. (1) impotriva ave rii debitorului se va determina prin raportare la urmatoarele criterii: a) ulterior afisarii tabelului preliminar si pana la afisarea tabelului defin itiv. un presedinte al comitetului creditorilor. astfel cum reiese din cu prinsul acestuia. Procesul-verbal va fi depus. Art.G. I pct. la cererea creditorilor care au votat impotriva luarii ho tararii respective si au facut sa se consemneze aceasta in procesul-verbal al ad unarii. 173/2008. precum si la cererea creditorilor indreptatiti sa participe la procedura insolventei. dupa caz. dupa intocmirea tabelului prelimin ar de creante. va fi citat si presedintele acestuia. d) ulterior afisarii tabelului definitiv consolidat. 8 din O.@ (6) Deliberarile si hotararile adunarii creditorilor vor fi cuprinse intr-un proces-verbal. cu citarea celui care a introdus cererea. iar deciziile adunarii creditorilor se adopta cu votul favorabil al titular ilor majoritatii. a stfel cum reiese din cuprinsul tabelului preliminar. c) ulterior confirmarii planului de reorganizare si pana la afisarea tabelulu i definitiv consolidat. a administratorului judiciar sau . iar in lipsa. 15. b) s i f) vor fi exercitate de adunarea creditorilor. a creantelor prezente.(1) Cu exceptia cazurilor in care legea cere o majoritate speciala . nr. 7 din O.@ __________ @Alineatele (4) si (5) au fost modificate prin art.@ (2) Calculul valorii totale a creantelor prevazute la alin.

(6) Impotriva actiunilor. masurilor si deciziilor luate de comitetul creditor ilor orice creditor poate formula contestatie la adunarea creditorilor. . in terme n de 5 zile de la luarea acestora. ridicarea dreptului de administ rare al debitorului. se va mentine comitetul desemn at anterior de judecatorul-sindic. Art. (5) Daca un membru al comitetului creditorilor se afla. 173/2008. pe cheltuiala acestora. facute de debitor in dauna creditorilor. pe .U.@ __________ @Alineatul (6) a fost modificat prin art. pri vind masurile luate de administratorul judiciar sau de lichidator si efectele ac estora si sa propuna. 11 din O. (3) Deliberarile comitetului creditorilor vor avea loc in prezenta administra torului judiciar/lichidatorului si vor fi consemnate intr-un proces-verbal. (5). care va retine pe scurt continutul deliberarilor. 18. administrator special. pe care sa le prezinte adunarii creditorilor. prin incheiere. la cererea administratorul ui judiciar sau a lichidatorului.(1) Comitetul creditorilor are urmatoarele atributii: a) sa analizeze situatia debitorului si sa faca recomandari adunarii creditor ilor cu privire la continuarea activitatii debitorului si la planurile de reorga nizare propuse. (2) Comitetul creditorilor se intruneste lunar si. in temeiul art. judecatorul-sindic va consemna. precum si hotararile luate. atunci cand astfel de actiuni nu a u fost introduse de administratorul judiciar sau de lichidator. SECTIUNEA a 4-a Administratorul special Art.U. daca este cazul. e) sa solicite. sa le analizeze si. persoana juridica. care se ofera vo luntar.G. nr. ori a cel putin 2 dintre membrii sai . prezinte interesele societatii si ale acestora adunarea generala a actionarilor/ desemna. 173/2008. ori de cate ori este necesar. astfel incat criteriile preva zute la alin. nr. in conflict de interese cu interesul concursual al creditorilor partici panti la procedura. dupa caz. I pct. b) sa negocieze cu administratorul judiciar sau cu lichidatorul care doreste sa fie desemnat de catre creditori in dosar conditiile numirii si sa recomande a dunarii creditorilor astfel de numiri. .chirografari. dintre primii 20 de creditori in ordinea valorii. (4) sa fie respectate in toate fazele procedurii. __________ @Alineatul (1) a fost modificat prin art. modificarea componentei acestuia. (6) In cursul derularii procedurii. judecatorul-sindic va putea cere asistent a comitetului creditorilor sau a unui delegat al acestuia. comitetul astfel desemnat va inlocui comitetul desemnat anterior de jude catorul-sindic. (4) Deciziile comitetului creditorilor se iau cu majoritatea simpla din total ul numarului de membri ai acestuia. motivat. acesta se va abtine de la vot. persoana fizica sau juridica. c) sa ia cunostinta despre rapoartele intocmite de administratorul judiciar s au de lichidator. 47 alin. va un reprezentant. sa faca contestatii la ac estea. 17. datorita interesului propriu. 10 din O. d) sa intocmeasca rapoarte. si alte masuri. La propunerea administratorului judiciar sau a celorlalti membri ai comitetului creditorilor. I pct. care sa re si sa participe la procedura.G. asociatilor debitorului.(1) Dupa deschiderea procedurii. (5) Daca nu se va obtine majoritatea necesara. f) sa introduca actiuni pentru anularea unor transferuri cu caracter patrimon ial.

Judecatorul va solution a. inclusiv . fara consultarea adunarii creditorilor.I. (21) Creditorul care detine cel putin 50% din valoarea totala a creantelor po ate sa decida.P. va solicita adu narii creditorilor/creditorului desemnarea unui alt administrator judiciar/lichi dator. In cazul in care nu exista nici o astfel de oferta.@ (4) Daca in termenul stabilit la alin. practicianul in insolventa interesat va putea arata si disponibilitatea de timp si de resurse umane. dupa confirmarea planului. dupa caz. Creditorii pot decide sa confirme administratorul judic iar sau lichidatorul desemnat provizoriu de catre judecatorul-sindic. creditorii care detin cel putin 50% din valoarea totala a creantelor pot decide desemnarea unui administrator judiciar/lichidato r.seama debitorului. pentru motive de nelegalit ate. de urgenta si deodata. d ispunand totodata incetarea atributiilor administratorului judiciar provizoriu p e care l-a desemnat prin sentinta de deschidere a procedurii. (1) lit.@ (3) Creditorii pot contesta la judecatorul-sindic. b) participa. iar mandatul administratorului special va fi redus la a reprezenta int eresele actionarilor/asociatilor. In cazul in care remuneratia se va achita din fo ndul constituit conform prevederilor art. 33 alin. 28 alin. f) dupa intrarea in faliment. persoana fizica sau persoana juridica. (2) La recomandarea comitetului creditorilor. g) primeste notificarea inchiderii procedurii. In oferta. toate contestatiile printr-o incheiere prin care va nu mi administratorul judiciar/lichidatorul desemnat sau. (2). Dupa ridicarea dreptului de administrare. 19. (2) si (21). judecatorul-sindic. lichidatorul provizoriu si sa ii stabileasca remuneratia. primeste raportul final si bilantul de inchidere si participa la sedinta convocata pentru solutionarea obiectiunilor si aprobarea raportului. in termen de 3 zile de la data publ icarii acesteia in Buletinul procedurilor de insolventa. c) formuleaza contestatii in cadrul procedurii reglementate de prezenta lege. in calitate de reprezentant al debitorului. precum si experien ta generala sau specifica necesare preluarii dosarului si bunei administrari a c azului. 79 si 80. stabilindu-i si remuneratia. potrivit art. SECTIUNEA a 5-a Administratorul judiciar Art. coroborat cu art.N. decizia prevazuta la alin. 4. pe baza criteriilor stabilite prin legea privind profesia de p ractician in insolventa. semnand actul. un practician in ins olventa ales in mod aleatoriu din Tabloul U. aceasta va fi stabilita de catre ju decatorul-sindic. la judecarea actiun ilor prevazute la art. (2) Administratorul special are urmatoarele atributii: a) exprima intentia debitorului de a propune un plan. e) administreaza activitatea debitorului. participa la inventar. dupa caz . d) propune un plan de reorganizare. . judecatorul-sindic v a desemna provizoriu. pana la prima adunare a creditorilor.@ (5) Administratorul judiciar. prin incheiere. in cadrul primei sedinte a adun arii creditorilor sau ulterior. sub supravegherea administratorului judiciar. desemnarea unui administr ator judiciar sau lichidator in locul administratorului judiciar sau lichidatoru lui provizoriu ori sa confirme administratorul judiciar provizoriu sau.(1) Practicienii in insolventa interesati vor depune la dosar o of erta de preluare a pozitiei de administrator judiciar in dosarul respectiv. va numi administratorul judiciar propus d e creditori sau de creditorul ce detine cel putin 50% din valoarea creantelor. la c are vor anexa dovada calitatii de practician in insolventa si o copie de pe poli ta de asigurare profesionala. debitorul este repr ezentat de administratorul judiciar/lichidator care ii conduce si activitatea co merciala. (3) decizia adunarii creditorilor sau a creditorului ce detine cel putin 50% din valoarea creantelor nu este contestat a.R. h).

susceptibile a prejudicia drepturile credi torilor. asociatilor ori membrilor debitorului persoana juridica. 138. I pct. int r-un termen stabilit de acesta.(1) Principalele atributii ale administratorului judiciar. .reprezentantul acesteia.U. 13 din O. sunt: a) examinarea situatiei economice a debitorului si a documentelor depuse conf orm prevederilor art. respectiv in parte. nr. prin subscrierea unei polite d e asigurare valabile.Alineatele (3) si (4) au fost modificate prin art. . precum si asupra pos ibilitatii reale de reorganizare efectiva a activitatii debitorului ori a motive lor care nu permit reorganizarea si supunerea acelui raport judecatorului-sindic . precum si a unor transferuri cu caract er patrimonial. in cadr ul prezentei legi. intr-un termen stabilit de acesta. in ac est ultim caz cu respectarea precizarilor exprese ale judecatorului-sindic cu pr ivire la atributiile sale si la conditiile de efectuare a platilor din contul av erii debitorului. corectarea si completarea informatiilor cuprinse in actele respe ctive.G. sub sanctiunea revocarii din fu nctie si a repararii eventualelor prejudicii cauzate. 20. __________ @Alineatele (6) si (7) au fost abrogate prin art. dar care nu va putea depasi 60 de zile de l a desemnarea administratorului judiciar. care sa acopere eventualele prejudicii cauzate in indeplin irea atributiilor sale. h) introducerea de actiuni pentru anularea actelor frauduloase incheiate de d ebitor in dauna drepturilor creditorilor. 77 alin. (9) Este interzis administratorului judiciar.G. cu mentionarea persoanelor carora le-ar fi imputabila. (6) Abrogat. nr. a) si in conditiile si termenele prevaz ute la art. in functie de cuprinsul raportului prevazut la lit. cand acestea au fost prezentate de debitor. 28 si 35 si intocmirea unui raport prin care sa propuna fi e intrarea in procedura simplificata. 94. 28 alin. precum si verificarea. d) elaborarea planului de reorganizare a activitatii debitorului. 86/2006. dar care nu va putea depasi 30 de zile de la des emnarea administratorului judiciar. .@ (7) Abrogat. b) examinarea activitatii debitorului si intocmirea unui raport amanuntit asu pra cauzelor si imprejurarilor care au dus la aparitia starii de insolventa. a activitatii debitorului. nr .U.@ (8) Inainte de desemnarea sa. prezidarea si asigurarea secretariatului sedintelor adunarii c reditorilor sau ale actionarilor. c) intocmirea actelor prevazute la art. a unor operatiuni comerciale incheiate de debitor si a constitui rii unor garantii acordate de acesta. trebuie sa aiba calitatea de practician in insolventa. valoarea sumei asigurate prin contractul de asigurare. 173/2008. (1). in conditiile art. i) sesizarea de urgenta a judecatorului-sindic in cazul in care constata ca n u exista bunuri in averea debitorului ori ca acestea sunt insuficiente pentru a acoperi cheltuielile administrative.U. 173/2008. si asupra existentei premise lor angajarii raspunderii acestora. e) supravegherea operatiunilor de gestionare a patrimoniului debitorului. . Art. Riscul asigurat trebuie sa reprezinte consecinta activit atii administratorului judiciar pe perioada exercitarii calitatii sale. sa diminueze. in cazul in care debito rul nu si-a indeplinit obligatia respectiva inauntrul termenelor legale. administratorul judiciar trebuie sa faca dovada ca este asigurat pentru raspundere profesionala. f) conducerea integrala. potrivit legii. in mod direc t sau indirect. I pct. fie continuarea perioadei de observatie in cadrul procedurii generale si supunerea acelui raport judecatorului-sindic. 12 din O. g) convocarea. (1) din O.G.Alineatul (21) a fost introdus prin art.

000 lei necomunicarea in termen a refuzului. 173/2008. formularea de obiectiun i la acestea. (1) a fost modificat prin art. 34. (1). din culpa sau cu rea-c redinta. iar un extras se publica in Buletinul procedurilor de insolventa.@ (11) In raportul prevazut la alin. 21. atunci cand este cazul. 19. (2) Judecatorul-sindic poate stabili administratorului judiciar.000 lei in cazul in care acesta. in camera de consiliu.000 lei la 5. in termen de 10 zile de la i nregistrarea ei.@ (4) Daca prin fapta prevazuta la alin.G. . m) cu conditia confirmarii de catre judecatorul-sindic. in care administratorul judiciar va expune in sinteza masurile efectuat e in acest interval cuprinse in rapoartele de activitate.j) mentinerea sau denuntarea unor contracte incheiate de debitor.U. putand. 173/2008. 277/2009. pentru aceasta putand angaja avocati. (3) Judecatorul-sindic va sanctiona administratorul judiciar cu amenda judici ara de la 1. pentru motive temeinice. pct.Alineatul (11) a fost introdus prin art. la cererea oricarei parti interesate . in termen de 5 zile de la c omunicarea sentintei de numire. din oficiu sau la cere rea comitetului creditorilor. pct. prin incheie re. nr. cu citarea contestatorului. precum si orice alta persoana interesata p ot face contestatie impotriva masurilor luate de administratorul judiciar.@ (2) In orice stadiu al procedurii. I pct.(1) Administratorul judiciar va depune lunar un raport cuprinzand descrierea modului in care si-a indeplinit atributiile. La fiecare 120 de zile judecatorul-sindic va stabili un termen de continuare a pro cedurii. la cererea contestatorul ui. 131 din O. judecatorul-sindic va putea. Raportul se depune la dosa rul cauzei. (4) Judecatorul-sindic va solutiona contestatia.@ (2) Debitorul persoana fizica. nu isi indeplineste sau indeplineste cu intarziere atributiile prevazut e de lege sau stabilite de judecatorul-sindic. I. In acest caz sunt aplicabile dispozitiile art. 22. cu mentionarea modalitatii de calcul a acesteia. n) sesizarea judecatorului-sindic in legatura cu orice problema care ar cere o solutionare de catre acesta. descarcarea de datorii.G. precum si intocmirea tabelelor creantelor. judecatorul-sindic. a stfel cum a fost introdus prin art. Art. sa il oblige pe administratorul judiciar la acoperirea prejudiciului produs. acesta are obligatia de a notifica instanta. prin incheiere motivata. urmarirea incasarii creantelor referitoare la bunuri le din averea debitorului sau la sumele de bani transferate de catre debitor ina inte de deschiderea procedurii. Incheierea de inlocuire se pronunt a in camera de consiliu. incheierea de tranzac tii. Judecatorul-sindic va sanctiona cu amenda judici ara de la 500 lei la 1. (3) administratorul judiciar a cauzat un prejudiciu. renuntarea la garantii r eale. cu exceptia celo r prevazute de lege in competenta exclusiva a acestuia. il poate inlocui pe administratorul judiciar. sa suspende executarea masurii contestate. nr.U. a administra torului judiciar si a comitetului creditorilor. cu citarea administratorului judiciar si a comitetului creditorilor. de urgenta. formularea si sustinerea actiunilor in pretentii pentru incasarea creantelor debitorului. . Art. administratorul special al debitorului persoan a juridica. orice alte atributii in afara celor stabilite la alin. precum si o justificare a cheltuielilor efectuate cu administrarea procedurii sau a altor cheltuieli efe ctuate din fondurile existente in averea debitorului. . 9 din Legea nr. (3) Contestatia trebuie sa fie inregistrata in termen de 5 zile de la depuner ea raportului prevazut la alin. fara motive temeinice. l) incasarea creantelor. I. k) verificarea creantelor si. ___________ @Alin. (1). . 14 din O.(1) In cazul in care un practician in insolventa desemnat refuza n umirea. (1) se va mentiona si remuneratia administ ratorului judiciar sau a lichidatorului. Prevederile prezen tului articol sunt aplicabile si in situatia prevazuta la art. descarcarea fidejusorilor. oricare dintre creditori.

Art. (3) Poate fi desemnat lichidator si administratorul judiciar desemnat anterio r. administratorul judicia r/lichidatorul va putea desemna persoane de specialitate. in cadrul prezentei leg i. rezultate din trans ferul de bunuri sau de sume de bani efectuat de acesta inaintea deschiderii proc edurii. ___________ @Alin. SECTIUNEA a 6-a Lichidatorul Art. 142 din O. formularea si sustinerea actiunilor in pretentii p entru incasarea creantelor debitorului. urmeaza a se aplica in mod corespunzator dispozitiile art. dar care nu va putea depasi 60 de zile de la desemnarea lichidatorului. a stfel cum a fost introdus prin art. formularea de obiectiun i la acestea. (5). (1) si (3) au fost modificate prin art. . in conformitate cu prevederile . Art. incasarea creantelor. b) conducerea activitatii debitorului. I. I. f) verificarea creantelor si. . 4. pct. (1). 141 din O. susceptibile a prejudicia drepturile credi torilor. cu citarea administratorului/lichidatorul ui judiciar. Numirea si nivelul rem uneratiilor acestor persoane vor fi supuse aprobarii comitetului creditorilor in cazul in care acestea vor fi achitate din averea debitoarei sau se vor supune a probarii judecatorului-sindic in cazul in care se vor remunera din fondul unic c onstituit conform art.In vederea indeplinirii atributiilor sale. e) mentinerea sau denuntarea unor contracte incheiate de debitor. (4).G. precum si a unor transferuri cu caract er patrimonial. 277/2009. a unor operatiuni comerciale incheiate de debitor si a constitui rii unor garantii acordate de acesta. 22. nr. h) primirea platilor pe seama debitorului si consemnarea lor in contul averii debitorului. g) urmarirea incasarii creantelor din averea debitorului. 138. 1084 si 1085 din Codul de procedura civila. atunci cand este cazul. . pct.U. 23 si ale art. i) vanzarea bunurilor din averea debitorului. inventarierea bunurilor si luarea masurilor corespun zatoare pentru conservarea lor. aplicandu-se. judecatorul-sin dic va desemna un lichidator. 10 din Legea nr. pentru aceasta putand angaja avocati.G. 21. Judecatorul-sindic se va pronunta asupra cererii prin incheiere. sunt: a) examinarea activitatii debitorului asupra caruia se initiaza procedura sim plificata in raport cu situatia de fapt si intocmirea unui raport amanuntit asup ra cauzelor si imprejurarilor care au dus la insolventa. 24. 10 din Legea nr. in mod corespunzator. cu mentionarea persoane lor carora le-ar fi imputabila si a existentei premiselor angajarii raspunderii acestora in conditiile art. 17 3/2008. ___________ @Articolul a fost modificat prin art. res pectiv la alin. 19. 173/2008. 102 alin. 23. dispozitiile a rt. pct. 277/2009. I. data in camera de consiliu. c) introducerea de actiuni pentru anularea actelor frauduloase incheiate de d ebitor in dauna drepturilor creditorilor.(1) In cazul in care dispune trecerea la faliment. precum si intocmirea tabelelor creantelor. astfel cum a fost introdus prin art. si supunerea acelui raport judecatorului-sindic intr-un termen stabilit de acesta. pct. d) aplicarea sigiliilor.Principalele atributii ale lichidatorului. daca un raport cu acest obiect nu fusese intocmit an terior de administratorul judiciar. I.(5) In cazul amenzilor si al despagubirii prevazute la alin. (3) si. (2) Atributiile administratorului judiciar inceteaza la momentul stabilirii a tributiilor lichidatorului de catre judecatorul-sindic. nr.U. 25.

pct. CAPITOLUL III Procedura SECTIUNEA 1 Cererile introductive Art. 26. descarcarea de datorii.1. incluzand toate conturil e si bancile prin care debitorul isi ruleaza fondurile. renuntarea la garantii reale sub conditia confirmarii de catre judecatorul-si ndic.G. I. b) o lista completa a tuturor bunurilor debitorului. 10 din Legea nr. (5) Cererea debitorului se va judeca de urgenta in termen de 5 zile in camera de consiliu. oricum ar fi creantele aces tora: certe sau sub conditie. 27. k) sesizarea judecatorului-sindic cu orice problema care ar cere o solutionar e de catre acesta. j) incheierea de tranzactii. . scadente sau nescadente.@ ___________ @Alin. cu rea-credinta. precum si de orice alte persoane sau in stitutii prevazute expres de lege. descarcarea fidejusorilo r. c) o lista a numelor si a adreselor creditorilor. ne contestate ori contestate. 173/2008. as tfel cum a fost introdus prin art. (4) Introducerea prematura. lichide ori nelichide. (5) a fost introdus prin art.U. pentru bunurile grevate se vor mentiona datele din registrele de publicitate. de catre debitor a unei cereri d e deschidere a procedurii atrage raspunderea patrimoniala a debitorului persoana fizica sau juridica. d) o lista cuprinzand platile si transferurile patrimoniale efectuate de debi . Cererea debitorului Art. cauza si drepturile de preferinta. 28. (2) Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare introduce cerere impotriva entita tilor reglementate si supravegheate de aceasta care. 143 din O. l) orice alte atributii stabilite prin incheiere de catre judecatorul-sindic. balanta de v erificare pentru luna precedenta datei inregistrarii cererii de deschidere a pro cedurii. au calitatea de a le reprezenta. potrivit datelor de care di spune.(1) Procedura va incepe pe baza unei cereri introduse la tribunal de catre debitor sau de catre creditori. . pentru prejudiciile pricinuite. Art. potrivit actelor constitutive sau statutelor. (3) Cererile persoanelor juridice vor fi semnate de persoanele care. in terme n de maximum 30 de zile de la aparitia starii de insolventa.(1) Cererea debitorului trebuie sa fie insotita de urmatoarele act e: a) bilantul certificat de catre administrator si cenzor/auditor. .(1) Debitorul aflat in stare de insolventa este obligat sa adresez e tribunalului o cerere pentru a fi supus dispozitiilor prezentei legi. pct. aratandu-se suma. nr.prezentei legi. (2) Va putea sa adreseze tribunalului o cerere pentru a fi supus dispozitiilo r prezentei legi si debitorul in cazul caruia aparitia starii de insolventa este iminenta. indeplinesc criteriile prevazute de dispozitiile legale speciale pentru i nitierea procedurii prevazute de prezenta lege. I. 277/2009. §.

au mai fost supusi unei astfel de proceduri. infractiuni de fals ori infractiuni prevazute in Legea nr. i) o descriere sumara a modalitatilor pe care le are in vedere pentru reorgan izarea activitatii. Art. autentificata la notar ori certificata de un avocat. gestiune frauduloasa. acea cerere nu va fi considerata ca fiind facuta si de asocia tii cu raspundere nelimitata ori. constituite de catre debitor sau instituite . f) contul de profit si pierdere pe anul anterior depunerii cererii.(1) Orice creditor indreptatit sa solicite deschiderea procedurii prevazute de prezenta lege impotriva unui debitor prezumat in insolventa poate i ntroduce o cerere introductiva. 29. (1) si (2) se aplica. in care va preciza: a) cuantumul si temeiul creantei. 144 din O. in vederea stingerii datoriilor sale. in ultimii 5 ani anteriori deschiderii procedurii. din care sa rezulte daca a mai fost supus procedu rii prevazute de prezenta lege intr-un interval de 5 ani anterior formularii cer erii introductive.U.Nu pot formula o cerere de reorganizare judiciara debitorii. din care sa rezulte ca nu a fost condamnat definitiv pentru fals ori pentru infractiuni prevazute in Legea concurentei nr. dupa caz. e) o lista a activitatilor curente pe care intentioneaza sa le desfasoare in perioada de observatie. 31-33. Cererile creditorilor Art. §. I. (2). conform unui plan. de vreuna d intre informatiile prevazute la alin. g) o lista a membrilor grupului de interes economic sau. oficiul registrului comertului in a carui raza teritoriala se afla domicil iul profesional/sediul social. 31. pct. marturie mincinoasa. h) o declaratie prin care debitorul isi arata intentia de intrare in procedur a simplificata sau de reorganizare. (2) Daca debitorul nu dispune. 277/2009. perso ane juridice.(1) In cazul unei cereri introduse de o societate in nume colectiv sau in comandita. l) un certificat de admitere la tranzactionare pe o piata reglementata a valo rilor mobiliare sau a altor instrumente financiare emise. a asociati lor cu raspundere nelimitata. pct. . I. j) o declaratie pe propria raspundere.@ ___________ @Alin. in privinta cererilor introduse de grupurile de interes economic sau de membrii acestora. (1) lit. el va fi dec azut din dreptul de a propune un plan de reorganizare. prin restructurarea activ itatii ori prin lichidarea. precedenti hotararii de deschidere a proced urii. care in ultimii 5 ani. in conditiile art. delapidare. nr. va putea inregistra acea informatie la tribunal in termen de 5 zile. a)-f) si h). 30. pentru societatile in nume colectiv si cele in com andita. abuz de incredere. si impotriva lor. daca nu o va face. b) existenta unei garantii reale. in tot sau in parte. 21/1996 si ca administrato rii. (2) a fost modificat prin art. a averii. (2) O cerere introdusa de un asociat cu raspundere nelimitata ori impotriva a cestuia pentru datoriile sale va fi fara efecte juridice cu privire la societate a in nume colectiv sau in comandita din care face parte. la momentul inregistrarii cererii. 173/2008.2. Art. dupa caz. se prezuma ca debitorul este de acord cu initierea procedurii simplificate. sau un certificat de la registrul societatilor agricole ori.tor in cele 120 de zile anterioare inregistrarii cererii introductive. inselaciune.G. . directorii si/sau asociatii nu au fost condamnati definitiv pentru bancruta frauduloasa. a stfel cum a fost introdus prin art. in mod corespunzator. daca aceasta declaratie nu va fi depusa pana la expirarea terme nului stabilit la alin. . (3) Prevederile alin. 21/1996. k) o declaratie pe propria raspundere autentificata de notar sau certificata de avocat. 10 din Legea nr.

in termen de 10 zile. 61. (2) In termen de 10 zile de la primirea copiei. (2). judecatorul-sindic va ti ne. debitorul si creditorii care se opun deschiderii procedurii. pct. judecatorul-sindic va comunica cererea. dupa caz. in termen de 15 zile de la primirea notificarii. 28 alin. judecatorul-sindic va pronunta o incheiere de deschidere a procedurii ge nerale. la o banca. toate opozitiile.U. Admitand opozitia. 145 din O. Deschiderea ulterioara a procedurii. 277/2009. pct. nesolutionate inca. creditorii se opun deschiderii procedurii. judecatorul-sindic ii poate obliga pe creditorii care au introdus cererea sa consemneze. nr. o caut iune de cel mult 10% din valoarea creantelor. . iar contestatia sa este ulterior respinsa. (2) a fost modificat prin art. el nu va mai av ea dreptul sa solicite reorganizarea judiciara. in raport cu valoarea insumata a creantelor tuturor creditorilor care au fo rmulat cereri si cu respectarea valorii-prag prevazute de prezenta lege. fie sa recunoasca existenta starii de insolventa. d) declaratia privind eventuala intentie de a participa la reorganizarea debi torului. in copie. 28 alin. a stfel cum a fost introdus prin art. tribunalul va verifica.(1) In termen de 48 de ore de la inregistrarea cererii creditorulu i indreptatit sa solicite deschiderea procedurii insolventei. Art. (3) Daca intre momentul inregistrarii cererii de catre un creditor si cel al judecarii acestei cereri sunt formulate cereri de catre alti creditori impotriva aceluiasi debitor. o sedinta la care vor fi citati administratorul judici ar. (1) lit. judecatorul-sindic va dispune administratorului judiciar sau. printr-o sentinta. SECTIUNEA a 2-a Deschiderea procedurii si efectele deschiderii procedurii Art. debitorului. 33. ju decatorul-sindic nu va putea pastra deschisa procedura insolventei. (1) lit. c) existenta unor masuri asiguratorii asupra bunurilor debitorului. vor fi conexate la acelasi dosar. (2) Creditorul va anexa documentele justificative ale creantei si ale actelor de constituire de garantii. cu acelasi obiect. Cautiunea va fi restituita credito . h) debito rul isi arata intentia de a intra in procedura simplificata sau nu depune docume ntele prevazute la art. Judecatorulsindic va revoca incheierea de deschidere a procedurii. in termen de 15 zile. In cazul in care.(1) Daca cererea debitorului corespunde conditiilor prevazute la a rt. lichidatorului sa efectueze notificar ile prevazute la art. 27. (5) Daca s-a deschis o procedura intr-un dosar. Daca debitorul contesta starea de insolventa. (4) Daca exista o cerere de deschidere a procedurii insolventei formulata de catre debitor si una sau mai multe cereri formulate de creditori. (2) ori se incadreaza in una dintre categoriile prevazute la art. la data inregistrarii. 173/2008. . I. la cererea debitorului sau a creditorilor. va dispune conexarea acestora si va stabili indeplini rea conditiilor prevazute la alin. nu va putea modifica dat a aparitiei starii de insolventa. cel putin la nivel de principiu. 32. (1) referitoare la cuantumul minim al creante lor.@ ___________ @Alin. 10 din Legea nr. mo dalitatea in care intelege sa participe la reorganizare.potrivit legii. toate cererile de deschidere a procedurii se conexeaza la cererea formulat a de debitor. (3) La cererea debitorului. judecatorul va pronunta o incheiere de deschidere a procedurii simpli ficate. 28 alin. in urma careia va solutiona deodata. caz in care va trebui sa precizeze. din oficiu. a)-f) si h) la termenul prevazut la ar t. I. celelalte eventuale dosare af late pe rol. 1 alin.G. iar daca prin declaratia facuta conform art. e xistenta dosarului pe rol. debitorul trebuie fie sa cont este. (2) Prin incheierea de deschidere a procedurii.

@ ___________ @Articolul a fost modificat prin art. in cazul in ca re acesta are calitatea de consumator captiv. 39.Orice furnizor de servicii . Art. pct. (2) sau a mai beneficiat de reorganizare in ultimii 5 ani anteriori deschide rii procedurii. respinge cererea creditorilor.De la data deschiderii procedurii se suspenda de drept toate actiu nile judiciare sau masurile de executare silita pentru realizarea creantelor asu pra debitorului sau bunurilor sale. facuta pana la data pronuntarii sentintei. (5) Daca judecatorul-sindic stabileste ca debitorul nu este in stare de insol venta. (1). se rvicii telefonice sau altele asemenea nu are dreptul. cu aplicarea coresp unzatoare a dispozitiilor art. 10 din Legea nr. printr-o sentinta. gaj s au alta garantie reala mobiliara ori drept de retentie de orice fel poate solici ta judecatorului-sindic ridicarea suspendarii prevazute la art.G. 19 al in. (4) sau (6).U. Art. rezulta ca acesta se incadreaza in una dintre categoriile prevazute la art.In termen de 10 zile de la deschiderea procedurii. 35. (4) Daca judecatorul-sindic stabileste ca debitorul este in stare de insolven ta. 121 alin. determinata de un evaluator con form standardelor internationale de evaluare.rilor. judecatorul-sindic va dispune a dministratorului judiciar sau lichidatorului. prin sentinta de deschi dere a procedurii judecatorul-sindic va dispune comunicarea acesteia catre insta ntele judecatoresti in a caror jurisdictie se afla sediul debitorului declarat l a registrul comertului si tuturor bancilor unde debitorul are deschise conturi.Prin sentinta de deschidere a procedurii generale. care va fi considerata ca lipsita de orice efect chiar de la inregistrarea ei. procedura gene rala. 36 cu privire la creanta sa si valorificarea imediata. . in termenul prevazut la alin. Art. ju decatorul-sindic va da o sentinta de deschidere a procedurii generale. (2). 60 alin. in una dintre urmatoarele situatii: A. ii va respinge contestatia si va deschide. daca cererea lor va fi admisa. 173/2008. Art. in perioada de observatie si in perioada de reorganizare.(1) Creditorul titular al unei creante garantate cu ipoteca. potrivit preved erilor art. . 59 alin. (1).electricitate. nr. judecatorul-sindic va pronunta o sentinta de deschidere a proced urii simplificate. 36. (7) Prin sentinta de deschidere a procedurii. cererea introductiva va fi respinsa. . gaze naturale. in cadrul procedurii. Art. 34. 1. coroborat cu cele ale art. a bunului asupra caruia poarta garantia sau dreptul de retentie. 1 al in. este pe deplin acoperita de valoar ea totala a creantelor si a partilor de creante garantate cu acel obiect: . Desemnarea se va face in conform itate cu prevederile art. pct. c). (1) pct. 11 alin. a stfel cum a fost introdus prin art. sa schimbe. 28 alin. (1). I. debitorul este obligat sa depuna la dosarul ca uzei actele si informatiile prevazute la art. Art. 37. I. (2). respectiv la art . . sa efectueze notificaril e prevazute la art. 61. cu exceptia cailor de atac declansate de deb itor. ca ar fi i n stare de insolventa si isi exprima intentia de a-si reorganiza activitatea. cautiunea va fi folosita pentru a acoperi pagubele suferite de debitori. 38. (1) lit. iar in cazul deschiderii procedurii si mplificate va desemna un lichidator provizoriu. 116-118 si cu conditia achitarii din pret a chelt uielilor prevazute la art. potrivit legii. (6) Daca debitorul nu contesta. 277/2009. . 33 alin.In vederea aplicarii prevederilor art. 36. din declaratia debitorului. Daca nu este consemn ata in termen cautiunea. sa refuze ori sa intrerupa temporar un astfel de serviciu catre debitor sau catre averea debitorului. dupa caz. . In cazul in care. judecatorul-sin dic va desemna un administrator judiciar. 146 din O. atunci cand valoarea obiectului garantiei. Daca cererea va fi respinsa. situatie in care un plan de reorganizare poate fi formulat numai de catre administratorul judiciar sau de catre creditorii detinand impreuna sau separat m inimum 20% din valoarea masei credale si numai daca acestia isi exprima intentia de a depune un plan in termenul prevazut la art. apa.

A. (3) Reclamantul. pre cum: a) efectuarea de plati periodice in favoarea creditorului pentru acoperirea d iminuarii valorii obiectului garantiei ori a valorii partii garantate dintr-o cr eanta cu rang inferior. la data intrarii in faliment. dobanzile.Abrogat. (1) lit. B. B.a) obiectul garantiei nu prezinta o importanta determinanta pentru reusita pl anului de reorganizare propus. I. respecti v. 173/2008. I. (1). creditorul garantat va fi indreptatit sa calculeze accesoriile la cre anta garantata pana cel mult la data vanzarii bunului. Art. (1) lit. majorare sau penalitate de orice fel ori cheltuiala. intr-o cerere de ridicare a suspendarii. c) novatia obligatiei de garantie prin constituirea unei garantii suplimentar e. atunci cand nu exista o protectie corespunzatoare a creantei garantate in raport cu obiectul garantiei. (1) si (2) se aplica corespunzator pentru calc ulul accesoriilor cuprinse in programul de plati. pct. (4) Nici o dobanda. (1) lit. (2) In cazurile prevazute la alin. creantele garantate se inscriu in tabelul definitiv si/sau in tabelul definitiv consolidat.b). majorari le ori penalitatile de orice fel sau cheltuielile accesorii la obligatiile nascu te ulterior datei deschiderii procedurii generale se achita in conformitate cu a ctele din care rezulta si cu prevederile programului de plati. A. cat si a celei generale. (2) Prin exceptie de la alin. Art. 40. . majorare sau penalitate de orice fel ori chelt uiala.G. ast fel cum a fost introdus prin art. . In cazul in care pretul va fi inferior valorii evaluate. 41. a celorlalte elemente. dar nu mai mult decat valoarea totala a creantei garantate de acea garantie. reale sau personale ori prin substituirea obiectului garantiei cu un alt obie ct. daca administrat orul judiciar/debitorul propune in schimb adoptarea uneia sau mai multor masuri menite sa ofere protectie corespunzatoare creantei garantate a creditorului. valoarea bunurilor ramase nu se diminueaza. .U. b) efectuarea de plati periodice in favoarea creditorului pentru satisfacerea dobanzilor. majorarilor si penalitatilor de orice fel la o cr eanta garantata cu rang superior. respectiv. b) diminuarii valorii partii garantate dintr-o creanta cu rang inferior. nr. nu va putea fi adaugata creantelor nascute ulterior datei deschiderii atat a procedurii simplificate. 42. majorarilor si penalitatilor de orice fel si. c) lipsei unei asigurari a obiectului garantiei impotriva riscului pieirii sa u deteriorarii. Art. (3) In cazul in care se confirma un plan de reorganizare. in cazul in care nici un plan de reorganizare nu este confirmat. judecatorul-sindic va putea re spinge cererea de ridicare a suspendarii formulata de creditor.@ ___________ @Articolul a fost abrogat prin art. prevederile alin. la distributie se va ajusta corespu nzator raportul dintre partea garantata si cea negarantata a creantei. b) obiectul garantiei face parte dintr-un ansamblu functional. 147 din O. 36. evaluata in conformitate cu art. cu conditia ca pretul bun ului sa fie corespunzator mai mare decat valoarea initial evaluata. 10 din Legea nr. numi ta generic accesorii. din cauza: a) diminuarii valorii obiectului garantiei sau existentei unui pericol real c a aceasta sa sufere o diminuare apreciabila. In cazul in care planul esueaza. nu va putea fi adaugata creantelor nascute ante rior datei deschiderii procedurii. la valoarea garantii lor. dupa caz. pentru red ucerea capitalului creantei sub cota de diminuare a valorii obiectului garantiei ori a valorii partii garantate dintr-o creanta cu rang inferior. .(1) Nici o dobanda. La distributia pretului garantiei. iar prin despr inderea si vanzarea lui separata. numita generic accesorii.Deschiderea procedurii suspenda orice termene de prescriptie a act iunilor prevazute la art. 277/2009. trebuie sa faca dov ada faptului prevazut la alin. ramanand debitorului/administrator ului sau altei parti interesate sarcina producerii dovezii contrare si. 39 alin. ca u rmare a acumularii dobanzilor. pct.

platile si compensa rile efectuate dupa deschiderea procedurii. h) sau. daca acesta nu si-a declarat. 47. in limbil e romana. Dupa intrarea in procedura simplificata se va fac e. in tot sau in parte. d) si e) din Codul de procedura civila. in judicial reorganisation. (3) Prejudiciile suferite de tertii de buna-credinta. actele si corespond enta vor purta. . cu modificarile si completarile ulterioare.(1) In afara de cazurile prevazute la art.U. en proced ure collective. (1) sun t aplicabile si bunurilor pe care debitorul le-ar dobandi ulterior deschiderii p rocedurii. 44. mentiunea in insolventa. in bankruptcy. (3) Judecatorul-sindic va putea ordona ridicarea.(1) Deschiderea procedurii ridica debitorului dreptul de administr are . operatiunile si platile efectuate de deb itor ulterior deschiderii procedurii sunt nule.Debitorul are obligatia de a pune la dispozitia administratorului judiciar sau. Art. Art. fara a fi atinsa averea debitorului. (1) si (2). . . in conditiile prevazute la alin. 28 alin. (1).(1) Ca urmare a deschiderii procedurii si pana la data confirmarii planului de reorganizare. en redressement sau. 297/2004 privind piata de capital. 45. dupa caz. (2) Debitorul si/sau. 173/2008.Art. dupa caz. in cond itiile art. in mod obligatoriu si cu caractere vizibile. toate actele. vor fi reparate in mod exclusiv de persoanele care au incheiat actele ca reprezentanti legali ai debit orului. I. (2) La data primirii de catre Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare a comun icarii privind intrarea in procedura falimentului intervine retragerea valorilor mobiliare de pe piata reglementata pe care acestea se tranzactioneaza. nr. . comitetul creditorilor ori administratorul judiciar pot orica nd adresa judecatorului-sindic o cerere de a se ridica debitorului dreptul de ad ministrare. 33 alin. 46. (4) Dreptul de administrare al debitorului inceteaza de drept la data la care se dispune inceperea falimentului. pct. engleza si franceza. . (1) pct. actiunile societatilor emitente. de a-si administra bunuri le din avere si de a dispune de acestea -. dupa caz. en faillite.(1) Dupa ramanerea irevocabila a hotararii de deschidere a procedu rii toate actele si corespondenta emise de debitor. prevederile alin.constand in dreptul de a-si conduce activitatea. in sensul Legii nr. (1) lit. s e suspenda de la tranzactionare cu incepere de la data primirii comunicarii de c atre Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare.G. 10 din Legea nr. 277/2009. 2 lit. precum si lista cuprinzand platile si transferurile patrimoniale facute d e el in cele 120 de zile anterioare deschiderii procedurii. Art. art. mentiunea in faliment. 148 din O. administratorul judiciar sau lichidator vor cuprinde. en faillite. mentiunea in reorganizare judiciara. a drep tului de administrare al debitorului odata cu desemnarea unui administrator judi ciar. intentia de r eorganizare. avand ca justificare pierderile continue din averea debitorului sau . lichidatorului toate informatiile cerute de acesta. (5) Creditorii. (2) Dupa intrarea in reorganizare judiciara sau faliment. in falimen t. de asemenea. I. prec um si toate informatiile apreciate ca necesare cu privire la activitatea si aver ea sa. cu precizarea naturii si valorii ace stora si a datelor de identificare a cocontractantilor. Art.@ ___________ @Articolul a fost modificat prin art. in insolvency. 43. a stfel cum a fost introdus prin art. dupa caz. ca urmare a nerespectar ii obligatiei debitorului mentionate la alin. (6). 1081 alin. 49 sau de cele autoriza te de judecatorul-sindic. pct. in bankruptcy. (2) Cu exceptia cazurilor prevazute expres de lege. sub sanctiunea preva zuta la art. indicand totodata si conditia de exercitare a conducerii debitorului de ca tre acesta. administratorul judiciar sunt obligati sa int ocmeasca si sa pastreze o lista cuprinzand toate incasarile.

(2) Incalcarea dispozitiilor judecatorului-sindic. (3) In cazul propunerilor de instrainare a bunurilor din averea debitorului g revate de garantii. precum si o amenda judiciar a de la 4. precum si orice acord de compensare bilaterala sunt valabile.000 lei (RON) la 10. (5).(1) Pe perioada de observatie. . a unei parti la contract va fi acela de a primi (echivalentul) dreptul (suma de pl ata sau obligatie de a face) net care rezulta in urma nettingului de la cocontra ctantul sau. intr-o sedinta la care vor fi citati administratorul judiciar. . (2) Actele. ast fel cum a fost introdus prin art. 80 alin. act sau fapt realizat in temeiul unor contracte financiare calificate. aceste puteri fiind l imitate la suma neta rezultata in urma aplicarii acordului de netting.(1) Prin sentinta sau. (5) Cu exceptia dovedirii intentiei frauduloase a debitorului in sensul art. daca exista in cuprinsul contractului. h). avand ca temei un acord de netting. a unei parti la contract va fi aceea de a presta (echivalentul) obligatia (suma de plata sau obligatie de a face) neta rezultata in urma nettingului catre coco ntractantul sau. ca urmare a rea lizarii unui netting in conditiile prevazute de un contract financiar calificat. 28 alin. dupa caz. (1). pct. Art.Abrogat. in sensul art. mentionate la alin. Art. (7) De la data intrarii in faliment. b) sub conducerea administratorului judiciar. daca debitorul a facut o cer ere de reorganizare. si nu i-a fost ridicat dreptul de administrare. (1) lit. 51. I.000 lei (RON). indeplinire a unei obligatii. comit etul creditorilor si administratorul special. (6) Judecatorul-sindic va examina. 10 din Legea nr. 149 din O. se va tine seama de prevederile art. nici un lichidator sau. g). (4) Nici o atributie conferita prin prezenta lege unui organ care aplica proc edura insolventei nu va impiedica incetarea contractului financiar calificat si/ sau accelerarea indeplinirii obligatiilor de plata ori indeplinirii obligatiilor de a face sau a realizarii unui drept in baza unuia ori a mai multor contracte financiare calificate.(1) Orice transfer. fiind recunoscute ca baza de inscriere a creantei in procedurile preva zute de prezenta lege. a trage raspunderea bancilor pentru prejudiciul creat. cererea prevazuta la alin. in termen de 15 zile. pot fi executate s i/sau opuse unui cocontractant insolvent ori unui garant insolvent al unui cocon tractant. 39 referitoare la acord area unei protectii corespunzatoare creantei garantate. I. nici o instanta judecato . (3) Singurul drept. in terme n de maximum 5 zile de la data primirii acesteia. (2) Singura obligatie.G. (1) lit. 48. 49. . care se incadreaza in conditiile obisnuite de exercitare a activitatii curente .U. debitorul va putea sa continue desf asurarea activitatilor curente si poate efectua plati catre creditorii cunoscuti . judecatorul-sindic va da dispozitii tuturor ban cilor la care debitorul are disponibil in conturi sa nu dispuna de acestea fara un ordin al administratorului judiciar/lichidatorului. 277/2009. dupa caz.lipsa probabilitatii de realizare a unui plan rational de activitate. dupa cum urmeaza: a) sub supravegherea administratorului judiciar. incheierea avand drept efect ridi carea dreptului de administrare. daca exista in cuprinsul contractului.@ ___________ @Articolul a fost abrogat prin art. Art. 50. Art. acesta va convoca o sedinta a comitetului creditorilor in vederea supunerii spre aprobare a cererii administratorului special. debitorul va putea desfasura doar activi tatile ce sunt necesare derularii operatiunilor lichidarii. daca debitorului i s-a ridicat dreptul de administrare. operatiunile si platile care depasesc conditiile mentionate la al in. nr. (1) vor putea fi autorizate in exercitarea atributiilor de supraveghere de a dministratorul judiciar. . 173/2008. exercitare a unu i drept. pct. ca urmare a realiz arii unui netting in conditiile prevazute de un contract financiar calificat.

in conditiile art. administratorul judiciar va solicita relatii privind sediul social al societatii si date privind administrat ia societatii. garantii reale mobiliare sau drepturi de r etentie. precum ipoteci. in termenul stabilit de acesta. prin aceeasi sentinta. 52. poate solicita la interogatoriu persoanele identificate ca facand parte din a dministratia societatii. notificarea oricarui act de procedura fata de debitor. atun ci cand conditiile prevazute de lege in materie de compensare legala sunt indepl inite la data deschiderii procedurii. 54-57. in cazul . inclusiv ducerea la indeplinire a unui acord de netting. prevazut la a rt.Bunurile instrainate de administratorul judiciar sau de lichidator . inclusiv a celor privind deschiderea proceduri i. poate solicita asistenta si concursul acestora la efect uarea actelor de procedura. care nu va putea depasi 30 de zile de l a desemnarea sa. lichidatorul. (1) lit. in cazul in care docu mentele prevazute la art. b)-e) si i) nu sunt prezentate de ca tre debitor. (4) In cadrul sedintei de judecata prevazute la alin. . dovada indeplinirii procedurii d e notificare. pentru creditorul care a solici tat deschiderea procedurii de insolventa sau administratorul judiciar desemnat. fie continuarea perioadei de observatie din procedura generala. 1 alin. ori masuri asiguratorii. dezbaterii partilo r intr-o sedinta publica care va avea loc in maximum 20 de zile de la primirea r aportului administratorului judiciar. Art. Art. (3). prin administratorul s pecial.(1) Administratorul judiciar va intocmi si va supune judecatorului -sindic. punct de lucru de desfasurare a acti vitatii.Pentru celeritatea procedurii de insolventa. (2) lit. c) sau d). (2) Raportul va indica daca debitorul se incadreaza in criteriile prevazute l a art. judecatorul-sindic . (2). 58. (5) In cazul aprobarii raportului prevazut la alin. cere anularea ori decide desfacerea unor operatiuni c u instrumente financiare derivate. 53. realizate in baza unui contract financiar calificat. judecatorul-sindic v a decide.In aplicarea prevederilor art. in consecinta. un raport prin care sa propuna fie intrarea in procedura simpli ficata. si dupa ascultarea raportului administratorului judiciar.(1) Administratorul judiciar sau. dupa caz. (2) si. (4).Deschiderea procedurii de insolventa nu afecteaza dreptul unui cre ditor de a invoca compensarea creantei sale cu cea a debitorului asupra sa. relatii privind bunurile patrimoniale si documentele privind acti vitatea societatii de la autoritatile care detin sau ar putea sa detina informat iile solicitate. (2) lit. 54. Art. D. c) sau d) instanta poate stabili. Administratorul judiciar va notifica propunerea de intrare in faliment prin procedura simplificata credi torilor care au depus cerere introductiva si debitorului. Art. Art. Art. 1 alin. (1) lit. caz in care va cuprinde documentele doveditoare si propu nerea de intrare in faliment in procedura simplificata.reasca nu poate impiedica. 55. 28 alin. 57. comunicarea. . sunt dobandite lib ere de orice sarcini. in exercitiul atributiilor sale prevazute de prezenta lege. . . Art. cheltuielile astfel efectuate urmand a fi suportate din averea debito rului. 54. dupa caz. iar creditorul care a introdus cererea de deschi dere a procedurii nu cunoaste un alt sediu. privind i ntrarea in faliment a debitorului. lichidatorul desemnat va reconstitui. . . in procedura simplificata. . in conditii le art. 59. se va efectua numai prin Buletinul procedurilor de insolventa. dupa ascultarea partilor interesate. 107 alin. . trebuie supus procedurii simplificate prev azute de prezenta lege. in masura posibilului. 56. concluziile raportului supus dezbaterii. indatoriri in ceea ce priveste prezentarea probelor cu inscrisuri. de orice fel. (3) Judecatorul-sindic va supune propunerea prevazuta la alin. odata cu cererea. depunand la instanta. Art. precum si orice alte demersuri necesare solutionarii cauzei. 1 alin. acele documente. va da o sentinta prin care va aproba sau va respinge. intrarea in faliment a debitorului.Atunci cand la sediul inregistrat in registrul comertului debitoru l nu mai desfasoara activitate. prin care se constata ca debitorul se gaseste in una dintre categoriile prevazute la art. relatii scris e.Ulterior intrarii in procedura simplificata.

(2).(1) In cadrul sedintei adunarii generale a creditorilor prevazute la art. 5 9 alin. 61. detinand im preuna peste 20% din creantele cuprinse in tabelul preliminar de creante. astfel cum a fost introdus prin art. cu indicarea datei primei adunari a creditorilor. pe cheltuiala solicitantului. pct. judecatorul-sindic v a decide. (5) In cazul in care raportul administratorului judiciar va face propunerea d e intrare in faliment. dupa caz. I. nr. daca raportul va fi depus dupa data prime i adunari. O copie de pe raport va fi depusa la grefa tribunalului si la registrul comertului sau. va intocmi si va supune judecatorului-sindic. la registrul in care este inmatriculat debitorul si va fi comunicata debito rului. Art. 1410 din O. 107 alin. colaboreaza la intocmir ea acelui plan ori daca intentioneaza sa propuna un alt plan singur sau impreuna cu unul ori mai multi creditori. (1). pct. isi an unta intentia de a depune. (5) a fost modificat prin art. administratorul judiciar ii va informa pe creditorii preze nti despre voturile valabile primite in scris cu privire la propunerea de intrar e in faliment a debitorului in procedura generala.procedurii simplificate. acesta va trebui sa precizeze daca recomanda ca planul de reorganizare sa fie cel propus de debitor. un plan de reorganizare a debitoru lui. pana la data sedintei adunarii generale a credito rilor de aprobare a raportului prevazut la alin. prin sentinta. motivele care nu permit re organizarea si. 173/2008. va fi supusa aprobarii adunarii generale a creditori lor la prima sedinta a acesteia. (2). (4) Prevederile alin. . (2) In cazul in care debitorul nu se incadreaza in criteriile prevazute la ar t. 277/2009. 59 alin. administratorul judiciar va tr . dar care nu va putea depasi 60 de zile de la desemnarea sa. (2). prin raportul sau. prevazuta la art. (2) Adunarea generala a creditorilor va aproba propunerea administratorului j udiciar. 59 alin. administratorul judiciar arata ca ac tivitatea debitorului poate fi redresata pe baza unui plan de reorganizare judic iara. dupa caz. la cererea debitorului. (3) In cazul aprobarii de catre adunarea generala a creditorilor a propunerii administratorului judiciar prevazute la art. in cazul in care. intrarea in faliment a debitorului. (2). in terme nul stabilit de judecatorul-sindic. in conditiile art. ___________ @Alin. (2). 59 alin. va propune intrarea in faliment.@ (6) Administratorul judiciar va asigura posibilitatea consultarii raportului prevazut la alin. 60. in acest caz. in procedura gener ala prevazuta la alin. propune rea nu va fi aprobata in cazul in care unul sau mai multi creditori. I. 10 din Legea nr.G. Indiferent de rezultatul votului. un raport asupra cauzelor si imprejurarilor care au dus la apari tia insolventei debitorului. (1) la sediul sau. (1)-(3) nu se aplica pentru raportul prevazut la art. .U. (3) In cazul in care. 1 alin. daca. (4). prin votul titularilor a cel putin doua treimi din creantele prezente la vot. La aceasta adunare va supune votului adunarii creditorilor propunerea de intrare in faliment. a fost admis un plan de re organizare de catre judecatorul-sindic. sau va convoca adunarea creditorilor. in termenul legal. acesta va publica un anunt referitor la raport in Buletin ul procedurilor de insolventa. SECTIUNEA a 3-a Primele masuri Art.(1) In urma deschiderii procedurii. (1) lit. (4) Propunerea privind intrarea in faliment a debitorului. raportul va indica daca exista o posibilitate reala de reorganiz are efectiva a activitatii debitorului ori. D. cu mentionarea persoanelor carora le-ar fi imputabi la.

11 din Legea nr. d) termenul de definitivare a tabelului creantelor. 15 zile in cazul procedurii simp lificate. Prevederea se a plica in mod corespunzator pentru creantele nascute in procedura de faliment. precum si termenul de solutionare a opozitiil or. totodata. . as tfel cum a fost introdus prin art. nefiind necesara inscrierea la masa credala. pronuntata ca urmare a cererii formulate de debitor .(1) Cu exceptia salariatilor ale caror creante vor fi inregistrate de administratorul judiciar conform evidentelor contabile.U. (4) Creantele nescadente sau sub conditie la data deschiderii procedurii vor fi admise provizoriu la masa credala si vor fi indreptatite sa participe la dist ribuiri de sume in masura ingaduita de prezenta lege. Art. de la expirarea termenului corespunzator fiecarei proceduri. 173/2008. care va avea loc in maximum 5 zile de la expirarea termenului prevazut la lit. pe cheltuiala averii debito rului. respectiv. 28 alin. . c) si d) cu maximum 30. dupa caz. (2) In functie de circumstantele cauzei si pentru motive temeinice. (1). (3) Notificarea prevazuta la alin. 32 alin. in cazul procedurii simplificate. b) termenul limita pentru inregistrarea cererii de admitere a creantelor asup ra averii debitorului. data si ora primei sedinte a adunarii generale a creditorilor. e) locul. regist rului societatilor agricole ori altor registre unde debitorul este inmatriculat/ inregistrat. care va fi de maximum 60 de zile de la deschiderea proced urii. in conditiile art. 15. respectiv. dupa caz. precum si cerintele pentru ca o creanta inregistrata sa fie considerata va labila. b). 277/2009. I pct. (6) Creantele nascute dupa data deschiderii procedurii. ale caror creante sunt anterioare datei de deschidere a procedurii. vor dep une cererea de admitere a creantelor in termenul fixat in sentinta de deschidere a procedurii. care se va pastra la grefa tribunalului. spre a se face mentiune. (6) a fost introdus prin art. 15 din O. administratorul judiciar/lichidatorul va trimite instantelor. . 173/2008. I. (5) Sunt considerate sub conditie si acele creante care pot fi valorificate i mpotriva debitorului numai dupa executarea unui codebitor principal. inscriptiei sau in registrarii in registrele de publicitate.imite o notificare tuturor creditorilor mentionati in lista depusa de debitor in conformitate cu art. debitorului si oficiului registrului comertului sau. de la expira rea termenului prevazut la lit. judecator ul-sindic va putea hotari o majorare a termenelor prevazute la alin. 63. prevazut la lit. (1) lit. nr.Daca debitorul are bunuri supuse transcriptiei. in conditiile art.G. 32 alin. de catre creditori. care nu va depasi 30 de zile pentru procedura generala sau. c) ori. care nu va depasi 10 zile de la data expirarii termenului de depunere a aces tora. c). Art.U. pct. autoritatilor ori institutiilor care tin aceste registre o copie de pe sentinta de deschidere a procedurii. (1) lit. notificarea va fi trimisa acestora din urma. (1) se realizeaza conform prevederilor Cod ului de procedura civila si se va publica. c). nr. 15 zile. cererile de creante vor fi inregistrate intr-un registru.G. de intocmire. toti ceilalti credit ori. Art. (2). 62.Alin. I. in perioada de observ atie sau in procedura reorganizarii judiciare vor fi platite conform documentelo r din care rezulta. . afisare si comunicare a tabelului preliminar de creante. intr-un ziar de larga circulatie si in Buletinul procedurilor de insolven ta. pentru efectuarea mentiunii. care nu va depasi 30 de z ile in cazul procedurii generale si. a opozitiilor la sentinta de deschidere a procedurii.(1) Notificarea va cuprinde: a) termenul limita de depunere. . b) . 64. respectiv 15 zile.@ __________ @Alineatul (2) a fost abrogat prin art. (2) Daca creditorii cu sediul sau cu domiciliul in strainatate au reprezentan ti in tara. pct. (2) Abrogat. 151 din O. c) termenul de verificare a creantelor.@ (3) Cererea de admitere a creantelor trebuie facuta chiar daca acestea nu sun t stabilite printr-un titlu.

68. (2) Nu sunt supuse acestei proceduri creantele bugetare rezultand dintr-un ti tlu executoriu necontestat in termenele prevazute de legi speciale. pana va fi complet acoperita. insa. acesta va trebui sa restituie sumele pri mite in plus.(1) Administratorul judiciar va proceda de indata la verificarea f iecarei cereri si a documentelor depuse si va efectua o cercetare amanuntita pen tru a stabili legitimitatea. solicitandu-i. informatii si doc umente suplimentare. Originalele vor fi prezentate din nou la orice repartitie de sume intre creditori. (2) Creantele exprimate sau consolidate in valuta vor fi inregistrate la valo area lor in lei. . in toate actiunile cu debitorii. . 65. .(1) Un creditor care. suma datorata. inainte de inregistrarea unei cereri de admi tere. Art. ramanand creditor al ac .Art. 71. in cursul falimentului. In acest caz. (2) La cerere vor fi anexate documentele justificative ale creantei si ale ac telor de constituire de garantii. Art. precum si la exercitarea votului in ad unarea generala a creditorilor. administratoru l judiciar va putea solicita explicatii de la debitor. (2) In vederea indeplinirii atributiei prevazute la alin.(1) Creantele constand in obligatii care nu au fost calculate in v aloare monetara sau a caror valoare este supusa modificarii vor fi calculate de catre administratorul judiciar/lichidator si inscrise in tabelul de creante cu v aloarea nominala pe care o aveau la data deschiderii procedurii. . (1). temeiul creantei. 66. Daca to talul sumelor distribuite creditorului. cu exceptia creantelor constatate prin titluri executorii. care vor fi reinscrise ca fonduri in averea debitorilor. va fi trecut in tabelul de creante cu suma pe care a platit-o creditorului.Creantele negarantate si partile negarantate ale creantelor garant ate care nu sunt scadente la data inregistrarii cererii de admitere vor fi inscr ise in tabelul de creante cu intreaga lor valoare. daca considera necesar. Nici o reducere a sumei creantei prevazute in tabelul de creante nu va fi facuta in vreunul dintre tabelele de creante ale debitorilor. domiciliul /sediul. 125. 69. Administratorul judiciar va face mentiunea pe original despre prezentarea acestora. Art. (3) Toate creantele prezentate pentru a fi admise si inregistrate la grefa tr ibunalului vor fi prezumate valabile si corecte daca nu sunt contestate de catre debitor. Judecatorul-sin dic va decide asupra oricarei contestatii impotriva calculului facut de administ rator pentru astfel de creante. Art. p ana ce creditorul nu a fost deplin satisfacut. orice distribuire de suma pentru astfel de creante se va face cu respectarea di spozitiilor art. care este indreptatit la restituire ori la despagubire din partea debitorului pentru suma platita. Art. precum si mentiuni cu privire la event ualele drepturi de preferinta sau garantii. va depa si totalul sumei care ii este datorata.(1) Cererea va cuprinde: numele/denumirea creditorului. cota cuvenita codebitorului sau fidejusorului. valoarea exacta si prioritatea fiecarei creante. administratorul judiciar sau creditori. la cursul Bancii Nationale a Romaniei existent la data deschide rii procedurii. a primit o plata partiala pentru creanta sa de la un codebitor sau de la u n fidejusor al debitorului poate avea creanta inscrisa in tabelul de creante num ai pentru partea pe care nu a incasat-o inca. 70. . pana la achitarea integrala a crean tei sale. . creditorul co mun are dreptul de a cere sa i se plateasca. . proportio nal cu sumele pe care fiecare dintre debitori le-a platit peste ceea ce era dato rat.(1) Toate creantele vor fi supuse procedurii de verificare prevazu te de prezenta lege. (3) Posesorii de titluri de valoare la ordin sau la purtator pot solicita adm inistratorului judiciar restituirea titlurilor originale si pastrarea la dosar a unor copii certificate de acesta. Art.O creanta a unui creditor cu mai multi debitori solidari va fi ins crisa in toate tabelele de creante ale debitorilor cu valoarea nominala. (2) Un codebitor sau un fidejusor. 67. in numerar sau in bunuri. va putea sa poarte discut ii cu fiecare creditor.

(2) Contestatiile trebuie depuse la tribunal cu cel putin 10 zile inainte de data stabilita. ___________ @Alin. la tribunal si va avea grija sa fie afisat la sediul acestuia tabelul definitiv al tuturor creante lor impotriva averii debitorului. prioritatea si situatia . afisat de grefa la usa ins tantei. creditorii inscrisi in tabelul preliminar de crea nte pot participa la adunarile creditorilor. 11 din Legea nr. (3) Tabelul preliminar de creante va fi. printr-o singura sentinta. 152 din O. pentru a face posibila realizarea garantiei sale. 277/2009. ad ministratorul judiciar/lichidatorul va inregistra. a stfel cum a fost introdus prin art.estuia doar pentru suma neachitata. chiar daca pentru solutionarea unora ar fi nevoie de administrare de probe. prin sentinta de deschidere a procedurii. dar pretul obtinut din vanz area bunurilor grevate va fi atribuit creditorului. 74. pct. 73.U. judecatorulsindic va solutiona deodata. cu prioritati. (3) a fost modificat prin art. pr ecizand totodata si motivele. sub conditie sau nescadente si aratand pentru fieca re numele/denumirea creditorului.(1) Ca rezultat al verificarilor facute. pentru definitivarea t abelului de creante atat in procedura generala. Art. nr. creditorii si orice alta parte interesata vor putea sa formuleze contestatii cu privire la creantele si drepturile de preferinta tr ecute de administratorul judiciar/lichidator in tabelul preliminar de creante. aceasta va par ticipa la repartitiile sumelor obtinute din valorificarea bunurilor negrevate de garantii. (4) Odata cu afisarea tabelului. toate contestatiile. (2) La creantele garantate se vor arata titlul din care izvoraste garantia. 72. aratand suma. Art. garantate. precizand ca sunt: chirografar e. administratorul judiciar/ lichidatorul va intocmi si va inregistra la tribunal un tabel preliminar cuprinz and toate creantele impotriva averii debitorului. de indata. ale caror creante sau drepturi de prefer inta au fost trecute partial in tabelul preliminar de creante sau inlaturate. I.a fiecarei creante. Art. I. numai titularii creantelor inregi strate in tabelul definitiv pot sa participe la votul asupra planului de reorgan izare sau la orice repartitii de sume in caz de faliment in procedura simplifica ta. totodata. . (5) Din sumele care s-ar obtine din valorificarea bunurilor supuse dreptului de preferinta contestat se va consemna partea ce s-ar cuveni acelei creante. . concura la masa credal a. cat si in procedura simplificata . (2) Dupa inregistrarea tabelului definitiv.(1) Dupa ce toate contestatiile la creante au fost solutionate. in tot sau in parte. (3) Titularii creantelor sub conditie suspensiva vor putea participa la vot i n adunarile creditorilor si la distribuiri de sume numai dupa indeplinirea condi tiei respective. r angul acesteia si motivele pentru care creantele au fost trecute partial in tabe l sau au fost inlaturate. si va fi comuni cat debitorului.garant ata sau negarantata . judecatorul-sindic po ate sa admita. (3) La termenul stabilit prin sentinta de deschidere a procedurii pentru defi nitivarea tabelului de creante. pct. inscrierea creantelor respective in mod prov izoriu in tabelul definitiv al tuturor creditorilor impotriva averii debitorului . (3) Codebitorul sau fidejusorul debitorului. care pentru asigurarea regresulu i sau are asupra bunurilor acestuia un drept de garantie. 173/2008. intocmindu-se in acest sens un proces-verbal de afisare. ___________ . scazandu-se din suma ce este datorata. .G. Dupa afisare. in acest din urma caz. suma solicitata de creditor si suma acceptata de administratorul judiciar. administratorul judiciar/lichidatorul va tri mite de indata notificari creditorilor.@ (4) Daca se admite creanta fara dreptul de preferinta pretins.(1) Debitorul.

precum si in cazul descoperirii unor titluri hotaratoare si pana atunci necunoscute. (2) Operatiunile efectuate de catre practicienii in insolventa prin Buletinul procedurilor de insolventa sau la oficiile registrului comertului sunt scutite de taxe. (3) Pana la judecarea irevocabila a contestatiei. .@ ___________ @Alin. (1) lit. 7. nr. orice parte interesat a poate face contestatie impotriva trecerii unei creante sau a unui drept de pre ferinta in tabel definitiv de creante. 11 din Legea nr. Art.Administratorul judiciar sau. 153 din O. va fi decazut. 11 din Legea nr.U. a administratorului judiciar/lichidatorului. 62 alin. 76.G. 78. pct. 79. dupa caz. 173/2008. 277/2009. .(1) Toate actiunile introduse de administratorul judiciar sau de l ichidator in aplicarea dispozitiilor prezentei legi. . b). in cei 3 ani anteriori deschiderii procedurii. pe cal e de actiune sau exceptie. a creditorului care detine creanta contestata. lichidatorul poate introdu ce la judecatorul-sindic actiuni pentru anularea actelor frauduloase incheiate d e debitor in dauna drepturilor creditorilor. as tfel cum a fost introdus prin art. nr. prevazute atat de proced ura generala. a stfel cum a fost introdus prin art. titularul de creante anterioare d eschiderii procedurii. 73 alin. I. 11 din Legea nr. 77. inclusiv pentru recuperarea creantelor. pct. pct.@ (2) Decaderea va putea fi invocata oricand. I. ___________ @Alin. Art. care nu depune cererea de admitere a creantelor pana la e xpirarea termenului prevazut la art. I. prevaz ut la art.G. I. Art. as tfel cum a fost introdus prin art. 173/2008. Art. cat si in cele de faliment. E l nu va avea dreptul de a-si realiza creantele impotriva debitorului sau a membr ilor ori asociatilor cu raspundere nelimitata ai persoanei juridice debitoare ul terior inchiderii procedurii. . 80. pct. sub rezerva ca debitorul sa nu fi fost condamnat p entru bancruta simpla sau frauduloasa ori sa nu i se fi stabilit raspunderea pen tru efectuarea de plati ori transferuri frauduloase. in cazul descoperirii existentei unui fal s. lichidatorul poate int roduce la judecatorul-sindic actiuni pentru anularea constituirilor ori a transf erurilor de drepturi patrimoniale catre terti si pentru restituirea de catre ace . dupa caz.U. sunt scutite de taxe de timbru. dupa caz. 155 din O. (2) a fost introdus prin art. cat pr iveste creantele respective.Masurile prevazute in prezenta sectiune se aplica atat in cazurile de reorganizare judiciara. 277/2009. (1) a fost modificat prin art. SECTIUNEA a 4-a Situatia unor acte juridice ale debitorului Art. 154 din O. I. 75. din dreptul de a fi inscris in tabelul creditorilor si nu va dobandi calitatea de creditor indreptatit sa participe la procedura. pct. (2) Judecarea contestatiei se va face de judecatorul-sindic. de orice parte interesata.U. daca acesta nu este chiar contestatorul. 173/2008. (2). Art. a membrilor c omitetului creditorilor si a oricarei alte parti interesate.(1) Cu exceptia cazului in care notificarea deschiderii procedurii s-a facut cu incalcarea dispozitiilor art. si pana la inchiderea procedurii. pct. dol sau unei erori esentiale care au determinat admiterea creantei sau a drep tului de preferinta.(1) Dupa expirarea termenului de depunere a contestatiilor. cat si de cea simplificata. (3) a fost introdus prin art. 277/2009. .(1) Administratorul judiciar sau. nr.@Alin. I. judecatorul-sindic va putea declara creanta sau dreptul de preferinta contestat ca admis numai provizoriu.G. dupa citarea con testatorului. .

precum si pentru anularea constituirilor sau transfer urilor de drepturi patrimoniale. efectuate in cele 120 de zile anterioar e deschiderii procedurii. cu intentia tuturor partilor implicate in acestea de a sustrage bunuri de la urmarirea de ca tre creditori sau de a le leza in orice alt fel drepturile. 156 din O. din drepturile de vot in adunarea generala a actionarilor. (3) Abrogat.(1) Actiunea pentru anularea actelor frauduloase incheiate de debi tor in dauna creditorilor. 173/2008. efectuate in cei 3 ani anteriori deschi derii procedurii. 11 din Legea nr. 79 si 80. realizate de debitor prin urmatoarele acte: a) acte de transfer cu titlu gratuit.G. d) acte de transfer de proprietate catre un creditor pentru stingerea unei da torii anterioare sau in folosul acestuia.@ ___________ @Alin. poate fi intro dusa de administratorul judiciar/lichidator in termen de un an de la data expira rii termenului stabilit pentru intocmirea raportului prevazut la art. f) cu un coindivizar asupra unui bun comun. atunci cand debitorul este un grup de inte res economic. b). sa fie anulate si prestatiile recuperate. 20 alin. . daca administratorul judiciar/lichidatorul nu o face. in cele 120 de zile anterioare deschiderii procedurii. e) cu orice alta persoana fizica ori juridica. in sensul prezentei legi. 277/2009. efectuate in cele 120 de zile anterioa re deschiderii procedurii.stia a bunurilor transmise si a valorii altor prestatii executate. b) operatiuni comerciale in care prestatia debitorului depaseste vadit pe cea primita. g) actele de transfer sau asumarea de obligatii efectuate de debitor intr-o p erioada de 2 ani anteriori datei deschiderii procedurii. ast fel cum a fost introdus prin art. (2) Urmatoarele operatiuni. 82. dar nu mai tarziu de 18 luni de la data deschiderii procedurii.Nu se va putea cere anularea unui transfer cu caracter patrimonial . pct. inclusiv ducerea la indeplinire a unui acord de compensare b ilaterala (netting). director sau un membru al organelor de supraveghere a debitorului. b) cu un membru sau administrator. in nume colectiv sau cu raspundere limitata.U. vor putea. I. respectiv o societate agricola. nr. (3) a fost abrogat prin art. atunci cand debitorul este respectiva societate in comandit a. din drepturile de vot in adunarea gen erala a asociatilor. Art. . de as emenea. detinand o pozitie dominanta a supra debitorului sau a activitatii sale. c) acte incheiate in cei 3 ani anteriori deschiderii procedurii. la care se refera art. daca sunt in dauna creditorilo r: a) cu un asociat comanditat sau cu un asociat detinand cel putin 20% din capi talul societatii comerciale ori. f) platile anticipate ale datoriilor. atunci cand debi torul este respectiva societate pe actiuni. (2) Comitetul creditorilor poate introduce la judecatorul-sindic o astfel de actiune. Art. societate agricola. pct. dupa caz. realizate in baza unui contract financiar calificat. cu intentia de a ascund e/intarzia starea de insolventa ori de a frauda o persoana fizica sau juridica f ata de care era la data efectuarii transferului unor operatiuni cu instrumente f inanciare derivate. 81. c) cu un actionar detinand cel putin 20% din actiunile debitorului ori. e) constituirea ori perfectarea unei garantii reale pentru o creanta care era chirografara. ( 1) lit. daca scadenta lor fusese stabilita pentru o data ulter ioara deschiderii procedurii. I. efectuate in cei 3 ani anteriori deschiderii procedurii. societate cooperativa. dupa caz. d) cu un administrator. dupa caz. sunt exceptate sponsorizarile in scop umanitar. incheiate in cei 3 ani anteriori deschiderii proc edurii cu persoanele aflate in raporturi juridice cu debitorul. societate pe actiuni cu raspundere limitata sau. daca suma pe care creditorul ar putea sa o obtina in caz de faliment al debitorului este mai mica decat valoarea actului de transfer. ori a devenit ulterior debitor.

Art. facut de catre debitor in cursul desfasurarii normale a activitatii sale curen te. debitorul a intarziat momentul deschiderii procedurii pentru a ex pira termenele la care se refera art. prin abuz de dreptu ri procesuale. lichidatorul sau comitetul creditori lor va putea introduce actiune pentru a recupera de la subdobanditor bunul ori v aloarea bunului transferat de catre debitor. (2) O persoana obtinand un titlu sau dobandind o garantie ori un alt drept re al asupra bunului respectiv dupa efectuarea unei astfel de notari va avea titlul sau dreptul sau. in toate cazurile. In vederea cresterii la ma ximum a valorii averii debitorului. Reaua-cred inta a tertului dobanditor trebuie dovedita. va avea impotriva averii o cre anta de aceeasi valoare. comitetului creditorilor. 79 si 80. cocontractantul sau. I. Art. 79 si 80. daca administratorul judiciar/l . va restitui diferenta de val oare cu care s-a imbogatit. pct. 86. valoarea acestuia de la data transferului efectuat de catre debitor. 7 9 si 80 debitorul si. numai daca subdobanditorul nu a pla tit valoarea corespunzatoare a bunului si cunostea sau trebuia sa cunoasca faptu l ca transferul initial este susceptibil de a fi anulat. . care a restituit averii debitorului bunul sau valoarea bunului ce-i fusese transferat de catre debitor. 79 si 80 apartine administratorului judiciar si. se prezuma relativ ca acesta a cunoscut impr ejurarea prevazuta la alin. Prezumtia poate fi rasturnata de catre debitor. (1) a fost modificat prin art. (1). din oficiu. (3) Tertul dobanditor cu titlu gratuit de buna-credinta va restitui bunurile in starea in care se gasesc. 277/2009. conditionat de dreptul de a fi recuperat bunul. se instituie o prezumtie relativa de frauda in dauna creditorilor.(1) Contractele in derulare se considera mentinute la data deschid erii procedurii.@ (2) Tertul dobanditor. tertul dobanditor pierde creanta sau bunul rezultat din repunerea in situatia anterioara. 85.U. unei notificari a contractantu lui. Ea nu se extinde la tertul dobanditor sau subdobanditor. . pct. 83. in favoarea averii debitorului. 11 din Legea nr. (4) Prezumtia de frauda se pastreaza si in cazul in care. Orice clauze contractuale de desfiintare a contractelor in deru lare pentru motivul deschiderii procedurii sunt nule. ia r in cazul prevazut la art. Contractul se considera denuntat: a) la data expirarii unui termen de 30 de zile de la receptionarea solicitari i cocontractantului de denuntare a contractului. in registrele de publicitate aferente. in lipsa unui astfel de raspuns. administratorul judiciar/lichidatorul poate sa denunte orice contract. (2) In cazul in care subdobanditorul este sot. (5) Legitimarea procesuala activa in actiunile in anulare reglementate de art . iar in lipsa acestora. 84. dupa caz. in termen de 30 de zile. va trebui sa restituie averii debitorului bunul transferat sau. Debitorul va fi citat in ca litate de parat prin administratorul special. daca bunul nu mai exista.. precum si fructele percepute. prin care i se cere sa denunte contractul. Art. lichidatorului. intreaga valoare. ___________ @Alin. Art. Administratorul judiciar/lichidato rul trebuie sa raspunda. 80. administratorul judiciar/lichidatorul nu va mai putea cere executarea contractu lui. 81 alin. In caz de rea-credinta. intarzia ori insela pe creditorii d ebitorului.(1) Tertul dobanditor in cadrul unui transfer patrimonial. tertul va restitui. (6) Au calitate procesuala pasiva in actiunile in anulare prevazute la art. respectiv. I. stabilita prin expertiza efectuata in conditiile legii. . 173/2008. In caz contrar.(1) Cererea pentru anularea unui transfer cu caracter patrimonial se va nota.G.(1) Administratorul judiciar. . (3) Daca sunt indeplinite conditiile art. anulat conform art. inchirierile neexpirate sau alte contracte pe termen lung. 157 din O. (2). ruda sau afin pana la gradul a l patrulea inclusiv al debitorului. acesta fiind socotit denuntat. nr. cu conditia ca tertul sa fi acceptat transferul cu buna -credinta si fara intentia de a-i impiedica. a stfel cum a fost introdus prin art. atat timp cat aceste contracte nu vor fi fost executate in totalitate ori substantial de catre toate partile implicate.

devine subiectul unei cereri introductive. desfacere a contractelor individuale de munca ale personalului debitoarei se va face de ur genta de catre administratorul judiciar/lichidator. Art. mentin erea contractului nu il va obliga pe administratorul judiciar/lichidator sa faca plati restante pentru perioadele anterioare deschiderii procedurii.(1) Daca un debitor detine marfa in calitate de consignatar sau or ice alt bun care apartine altuia la data inregistrarii cererii introductive. dupa data deschiderii procedurii. toate cheltuielile vor fi suporta te de catre vanzator si el va trebui sa restituie debitorului orice avans din pr et. si va fi inscrisa in tabelul de creante. atunci vanzat orul isi poate lua inapoi bunul. (6) Prin derogare de la prevederile Legii nr. proprietaru . in calitate de locatar. proprietarul v a avea dreptul sa isi recupereze bunul. Art. prevazand transferul anumitor marfuri. .@ ___________ @Alin. 277/2009. comiten tul va fi indreptatit sa isi ia inapoi titlurile ori marfa sau sa ceara ca valoa rea lor sa fie platita de comisionar. titluri reprezentative ale marfurilor sau active financiare cotate pe o piata reglementata de marfuri. care detine titluri pentru bunuri ce urmeaza a fi primite ori pentru marfa. nr. se va efectua o operatiune de compensare bilaterala a tuturo r contractelor cuprinse in acordul master de netting respectiv. Administratorul judiciar/lichidatorul va acorda personalului concediat doar preavizul de 15 zile lucratoare. Art. 173/2008. in afara de cazul in care debitorul are un drept de garantie valabil asupra bunului.Daca un bun mobil. astfel incat acestea sa asigure echivalenta viitoarelor prestatii. o actiune pentru despagubiri poate fi introdusa de catre contractant impotriva debitorului. astfel cum a fost introdus prin art. cu acordul cocontractantilor. (5) Un contract de munca sau de inchiriere. Pentru astf el de plati poate fi formulata declaratie de creanta impotriva debitorului. Art. vandut debitorului si neplatit de acesta. a e xpirarii termenului pentru contestarea cererii creditorilor de catre debitor ori a respingerii contestatiei debitorului impotriva acestei cereri.@ (2) In cazul denuntarii unui contract. cu modi ficarile si completarile ulterioare. el va trebui sa ia masuri sa se plat easca din averea debitorului intregul pret datorat in baza contractului. I. 89. . (3).U .@ (4) Daca vanzatorul unui bun imobil a retinut titlul de proprietate pana la p lata integrala a pretului vanzarii. 88. admin istratorul judiciar va putea sa modifice clauzele contractelor de credit. 11 din Legea nr. iar diferenta re zultata va trebui sa fie platita averii debitorului. 87. (6) si (7) au fost modificate prin art. 90. pct. la o anumita data sau intr-o perioa da determinata de timp. Daca administratorul judicia r/lichidatorul cere ca bunul sa fie livrat. el va putea recupera pretul p rin inscrierea creantei sale in tabelul de creante. In acest caz.Daca un comisionar. si scadenta intervine sau perioada expira dupa data desc hiderii procedurii. . vanzarea va fi considerata executata de catr e vanzator si nu va fi supusa prevederilor alin. (1). .Daca debitorul este parte intr-un contract cuprins intr-un acord m aster de netting. (1).G. I. daca este o obligatie a averii debit orului. 53/2003 . (1) marfa nu se afla in pos esia debitorului si el nu o poate recupera de la detinatorul actual. pct.ichidatorul nu raspunde.Codul muncii. daca aceasta este creditoar e. b) la data notificarii denuntarii de catre administratorul judiciar/lichidato r. era i n tranzit la data deschiderii procedurii si bunul nu se afla inca la dispozitia debitorului si nici alte parti nu au dobandit drepturi asupra lui.@ (7) Intr-un contract prevazand plati periodice din partea debitorului. 158 din O. (3) Pe parcursul perioadei de observatie. servicii si instrumente financiare derivate. fara a fi necesara parcurger ea procedurii de concediere colectiva. (2) Daca la una dintre datele mentionate la alin. va putea fi denuntat numai cu respectarea termenelor legale de preaviz. Daca vanzatorul admite ca bunul sa fie livrat.

(1) Daca un asociat dintr-o societate agricola. . daca procedura a fost declansata de acesta. 277/2009.Administratorul judiciar/lichidatorul poate sa denunte un contract prin care debitorul s-a obligat sa efectueze anumite servicii specializate sau cu caracter strict personal. in afara de cazul in care chiria nu este inferioara chiriei practicate pe piata. I. nu va fi indreptatit la inscrierea creantei in tabel. 59 alin.(1) Urmatoarele categorii de persoane vor putea propune un plan de reorganizare in conditiile de mai jos: a) debitorul. Art. Art. pct. . I. potrivit art. scazand din chiria pe care o plateste costul serviciilor datorate de proprietar. 33 alin.pretul contractual a fost achitat integral sau poate fi achitat la data cer erii.G. 94. anterioara deschiderii procedurii. 159 din O. 11 din Legea nr.pretul nu este inferior valorii de piata a bunului. daca ceilalti asociati sun t de acord. . de la data desemnarii sale si pana la implinirea unui termen de 30 de zile de la data afisarii tabelului definitiv de creante. (6). a dministratorul judiciar/lichidatorul poate sa refuze sa asigure prestarea oricar or servicii datorate de proprietar chiriasului pe timpul inchirierii.bunul nu are o importanta determinanta pentru reusita unui plan de reorgani zare.Obligatiile rezultand dintr-un antecontract de vanzare-cumparare cu data certa. 173/2008.@ ___________ @Articolul a fost introdus prin art. as tfel cum a fost introdus prin art. . dar a pierdut ulterior posesia. b) administratorul judiciar. c) unul sau mai multi creditori care si-au anuntat aceasta intentie pana la v . 91. 92. daca: . 931. societate in comandita ori cu raspundere limitata sau actionarul unei societati pe actiuni este debitor intr-o procedura prevazuta de prezenta lege si daca implicarea debitorului intr-o astfel de procedura nu atrage dizolvarea ace lei societati. . in afara de cazul in care creditorul accepta efectu area prestatiei de catre o persoana desemnata de administratorul judiciar/lichid ator.l va fi indreptatit sa aiba creanta inregistrata in tabelul de creante. in care promitentul-vanzator i ntra in procedura. potrivit ultimei situatii financiare aprobate.U. in mod corespunzator. sau poate propune ca debitorul sa fie pastrat ca asociat. chiriasul poate evacua cladirea si poate sa ceara inregistrarea creantei sal e in tabel sau poate detine in continuare imobilul. Daca chiriasul alege sa con tinue a detine imobilul. SECTIUNEA a 5-a Planul Art. a intentiei de reorganizare. (1) se aplica. Cu toate acestea. Art. Art. si potrivit art. administratorul/lichidatorul poate cere lichidarea drepturilor de bitorului in acea societate.Faptul ca un proprietar al unui imobil inchiriat este debitor in p rezenta procedura nu va desfiinta contractul de inchiriere. societate in nume colectiv. vor fi executate de catre administratorul judiciar/lichidator la cererea promitentului-cumparator. . . In acest c az. 28. (2). cu aprobarea adunarii generale a actionarilor/asociatilor. 93. c u conditia sa isi fi manifestat aceasta intentie pana la votarea raportului prev azut la art. nr. cu conditia f ormularii. (2) Prevederile alin. iar bunul se afla in posesia promitentului-cumparator. c i va avea numai dreptul de a scadea din chiria pe care o plateste costul servici ilor datorate de proprietar. Daca debitorul se afla in posesia marfii la acea data. in cazul membrilor societatilor cooperative si ai grupurilor de interes economic. pct. in t ermen de 30 de zile de la afisarea tabelului definitiv de creante. in cazul in care procedura a fost deschisa ca urmare a cererii unuia sau a mai multor creditori. cu valoa rea pe care marfa o avea la acea data. proprietarul poate cere ca intreag a valoare a marfii sa fie inscrisa in tabelul de creante.

pe ntru motive temeinice. abuz de increde re. cu s upravegherea activitatii sale de catre administratorul judiciar desemnat in cond itiile legii. 21/1996 sau ai carui administratori. marturie mincinoasa. in sensul legii. detinand impreuna cel putin 20% din valoarea totala a creantelor cuprinse in tabelul definitiv de creante. (6) Planul va specifica masurile adecvate pentru punerea sa in aplicare. in ultimii 5 ani anteriori deschiderii pro cedurii. cu mijloacele f inanciare disponibile si cu cererea pietei fata de oferta debitorului. directori si/sau asociati au fost condamna ti definitiv pentru: bancruta frauduloasa. infractiuni de fals ori infrac tiuni prevazute in Legea nr. daca propunerea este votata de cel putin doua treimi din creditorii aflati in sold la acea data. pastrarea. 21/1996. perioadele prevazute la alin. . intr-un inte rval de 5 ani anteriori formularii cererilor introductive. B. fie o combinatie a celor doua variante de reorganizare. si va cup rinde masuri concordante cu ordinea publica. in conditiile legii. b) tratamentul categoriilor de creante defavorizate. a conducerii activ itatii sale. membrii grupului de interes economic. l a trecerea. (4) La recomandarea administratorului judiciar. (2) La cererea oricarei parti interesate. la faliment. (5) Planul de reorganizare va mentiona: a) categoriile de creante care nu sunt defavorizate. inclusiv dreptul de dispozitie asupra bunurilor din averea sa. din dispozitia judecatorului-sindic. sau distribuirea acestora catre creditori i debitorului. de catre debitor. D. in contul creantelor pe care acestia le au fata de averea debitor ului. inselaciune. (5) Nerespectarea termenelor prevazute la alin. 59 alin. (3) Planul va putea sa prevada fie restructurarea si continuarea activitatii debitorului. (1). (3) Executarea planului de reorganizare nu va putea depasi 3 ani. a mai fost subiect al procedurii instituite in baza prezentei legi si nici debitorul care a fost cond amnat definitiv pentru falsificare sau pentru infractiuni prevazute in Legea nr. aceasta perioada va putea fi extins a cu cel mult inca o perioada de un an. C. asoc iatii din societatile in nume colectiv si asociatii comanditati din societatile in comandita vor fi descarcati de raspundere. E. separat ori in bloc. lichidarea tuturor sau a unora dintre bunurile averii debitorului. in comparatie cu valoarea estimativa ce ar putea fi primita prin distribu ire in caz de faliment. in intregime sau in parte. Art. judecatorul-sindic poate scurta. dupa trecerea unui termen de cel mult 18 luni de la confirmarea planului. c) daca si in ce masura debitorul. ca urmare. . inclusiv in ceea ce priveste modali tatea de selectie. obtinerea de resurse financiare pentru sustinerea realizarii planului si s ursele de provenienta a acestora. (4) Nu vor putea propune un plan de reorganizare debitorul care. (2). in t ermen de 30 de zile de la data afisarii tabelului definitiv de creante. gestiune frauduloasa. delapidare. fuziunea debitorului. valoarea estimativa se va calcula la data propunerii pla nului. (1) conduce la decaderea part ilor respective din dreptul de a depune un plan de reorganizare si.(1) Planul de reorganizare va indica perspectivele de redresare in raport cu posibilitatile si specificul activitatii debitorului. (2) Planul de reorganizare va cuprinde in mod obligatoriu programul de plata a creantelor. cum ar fi: A. socotiti de la data confirmarii. desemnare si inlocuire a administratorilor si a directorilor.otarea raportului prevazut la art. constituite anterior ori ulterio r confirmarii planului. transmiterea tuturor sau a unora dintre bunurile averii debitorului catre una ori mai multe persoane fizice sau juridice. libere de orice sarcini. 95. d) ce despagubiri urmeaza a fi oferite titularilor tuturor categoriilor de cr eante. fie lichidarea unor bunuri din averea acestuia.

lichidarea partiala sau totala a activului debitorului in vederea executar ii planului se face potrivit art. astfel cum a fost introdus prin art. la termenele si in conditiile stipulate in contract. 31/1990. C si D. Pentru inscrierea in plan a unei emi siuni de titluri de valoare este necesar acordul expres. a unei garantii sau protectii echivalente. ___________ @Alin. apartin furnizorilor fara de care activ itatea debitorului nu se poate desfasura si care nu pot fi inlocuiti. emiterea de titluri de valoare de catre debitor sau oricare dintre persoan ele mentionate la lit. c). 173/2008.persoana juridica . . cu modificarile si completarile ulterioare. (2) lit. Prin exceptie de la prevederile art. (1) din legea mentionata mai sus. b) de determinare. in conditiile prevazute de Legea nr. cu acordarea obligatorie. in sensul art. (3). I. c) in cazul categoriilor de actiuni preferentiale cu dividend prioritar fata de alte categorii de actiuni. in conditiile prevazute la art. 96. 11 din Legea nr. inserarea in actul constitutiv al debitorului . Art.G. pe baza hotararii de confirmare a planului de reorganizare. I. si de Legea nr. J. K. cum ar fi neplata uneia sau a mai multor rate sca dente ale unui imprumut. cu exceptia cazului in care detinatorul unei creante din categoria respectiva consimte un tratament mai putin favorabil pentru creanta sa . planul de reorganizare nu poate pr evedea conversia creantelor bugetare in titluri de valoare. in scris. I.sau al persoanelor mentionate la lit. cu modificarile si completarile ulterioare. ca re conduce la accelerarea platii intregului rest al imprumutului. fara acordul statutar a l membrilor sau asociatilor/actionarilor debitorului. C si D a unor prevederi: a) de prohibire a emiterii de actiuni fara drept de vot.F. in conformitate cu prevede rile art. Lista aces tor creante trebuie confirmata de administratorul judiciar. precum si modificarea ratei dobanzii. G. planul propus de creditori poate prevedea modificarea. modificarea sau stingerea garantiilor reale. (7) a fost modificat prin art. cu modificarile si completarile ulterioare. (1). 98 alin.U.(1) In vederea administrarii eficiente a procedurii. 297/2004.@ (8) Inregistrarea mentiunii in registrul comertului va fi solicitata de admin istratorul judiciar pe cheltuiala debitorului. Partea a IV-a. rep ublicata. operatiunile cupr inse la prezenta litera sunt considerate operatiuni exceptate in sensul art. H. (2) din L egea nr.Nu se considera modificare a creantei sau a conditiilor de realiza re a acesteia situatia in care planul propus prevede revenirea la conditiile de realizare a creantei anterioare survenirii evenimentelor care au condus la modif icarea conditiilor respective. 49 alin. 297/2004 privind piata de capital. nr. cu modificarile si completarile ulterioare. in conditiile legii. 31/1990 privind societatile com erciale. Art. (2) Planul va stabili acelasi tratament pentru fiecare creanta din cadrul une i categorii distincte. in beneficiul creditorului garantat. cu modificarile si completarile ulterioare . J. a unei distributii corespunzatoare a votului intre acestei categorii. si ale Legii n r. republicata. in cazul diferitelor categorii de actiuni ordinare. al creditorul ui care urmeaza sa primeasca titlurile de valoare emise. 97. prin derogare de la prevederile lit. pct. 1510 din O. planul poate desemna o categorie separata de creante. 297/2004. 39 alin. de reglementare satisfacatoare a numirii administr atorilor reprezentand categoriile de actiuni respective in ipoteza neonorarii ob ligatiei de plata a dividendelor. . acord ce se va da inain te de admiterea planului de catre judecatorul-sindic. L. a penal itatii sau a oricarei alte clauze din cuprinsul contractului ori a celorlalte iz voare ale obligatiilor sale. 116-120. pct. compusa numai din acele creante chirogr afare care. a actului constitutiv. (7) Prin derogare de la prevederile Legii nr. 205 alin. . 205 alin. 277/2009. care se va publica in Monitorul Oficial al Romaniei. prelungirea datei scadentei. modificarea actului constitutiv al debitorului.

I. Art. toate partile interesate vor fi socotite ca au c unostinta de plan si de data de exprimare a votului. 100. inainte de admiterea lui. I. Judecatorulsindic poate sa ceara unui practician in insolventa sa isi exprime o opinie priv ind posibilitatea de realizare a planului.@ (4) Un plan va fi socotit acceptat de o categorie de creante daca in categori a respectiva planul este acceptat de o majoritate absoluta din valoarea creantel or din acea categorie. care contine toate informatiile prevazute de prezenta lege. nr. e) celelalte creante chirografare. b) creante salariale. (3) Urmatoarele creante constituie categorii distincte de creante. astfel cum a fost introdus prin art.(1) Dupa admiterea planului. astfel incat votarea planurilor admise sa se faca in aceeasi sedinta a adunarii generale a creditori lor. pct. la registrul societati lor agricole si va fi comunicata debitorului. cu indicarea celui care l-a propus. (2). 1511 din O. ___________ @Alin.(1) La inceputul sedintei de vot. 11 din Legea nr. Art. . controleaza. pe cheltuiala sol icitantului. pct. un plan va fi confirmat de catre judecator ul-sindic.Art. direct sau indirect. 277/2009. 173/2008. . la care vor fi citati cei care au propus planu l si persoanele mentionate la alin. cel putin jumatate plus una dintre categoriile de creante mentionate in pr . d) creante chirografare stabilite conform art. debitoru l va asigura posibilitatea consultarii planului la sediul sau.U. sunt controlate sau s e afla sub control comun cu debitorul.(1) La data stabilita. (1). (1) si in care planul va fi admis sau respin s de judecatorul-sindic. judecatorul-sindic va dispune adminis tratorului judiciar convocarea adunarii generale a creditorilor si a debitorului intr-un termen cuprins intre 20 si 25 de zile. in termen de 20 de zile de la in registrarea planului la tribunal. (4) Daca au fost exprimate mai multe intentii de depunere a unor planuri de r eorganizare. 99. sub sanctiunea decaderii din dreptul de a vota.G. (4) Din momentul publicarii. care votea za separat: a) creante garantate. care nu va depasi 1 5 zile de la data exprimarii votului asupra planului. administratorul judiciar va inf orma creditorii prezenti despre voturile valabile primite in scris. 74 alin. pot participa la sedinta. (2) Judecatorul-sindic va dispune administratorului judiciar. dupa audierea persoanelor citate.(1) Cate o copie de pe planul propus va fi depusa la grefa tribuna lului si la oficiul registrului comertului sau. publicarea unui anunt referitor la propunerea planului in B uletinul procedurilor de insolventa. Art. cu respectarea dispozitiilor art. precum si a datei de confirmare a planului. . dupa caz. (3) a fost modificat prin art. 98. in sensul legislatiei pietei de capital. daca sunt intrunite cumulativ urmatoarele conditii: A. . prin administratorul special. 101. (2) Judecatorul-sindic va convoca o sedinta. pe care titularul acestei a il exercita in categoria de creante din care face parte creanta respectiva. in termen de 5 zile de la admitere. admi nistratorului judiciar si comitetului creditorilor. 96 alin. (3) Judecatorul-sindic va putea admite un plan propus de partile legal indrep tatite. judecatorul-sindic va fixa un termen maxim pana la care acestea pot fi depuse. a datei cand se va vota cu privire la plan si a faptului ca este admisibila votarea pri n corespondenta. (5) Categoriile care. dar pot vota cu privire la plan doar in cazul in care acesta le acorda mai putin decat ar primi in cazul falimentului. In toate cazurile. c) creante bugetare. dar nu mai inainte de afisarea t abelului definitiv de creante. (2) Fiecare creanta beneficiaza de un drept de vot. (3) Actionarii si creditorii cu titluri de valoare la purtator vor trebui sa depuna originalele la administrator cu cel putin 5 zile inainte de data fixata p entru exprimarea votului.

vo tarea sau confirmarea oricarui alt plan. judecatorul-sindic va dispune inceperea de indata a procedurii falimentului. 173/2008. B. . calitatea de titlu executoriu o va avea sentinta de confirmare a planului. pana cand judecatorul-sindic va dispune. SECTIUNEA a 6-a Reorganizarea Art. de lege.(1) Cand sentinta care confirma un plan intra in vigoare. motivat.ogramul de plati. alte termene de plata.G. (4) Remuneratiile persoanelor angajate in temeiul art. D. (3). art. debitorul va fi condus de administratorul spe . pe baza de acte legale. 11 din Legea nr. (2) Pe parcursul reorganizarii. ast fel cum a fost introdus prin art. creantele si drepturile creditorilor si ale celorlalte parti interesate sunt modificate astfel cum este prevazut in plan. admiterea. art. 23. fiecare categorie defavorizata de creante care a respins planul va fi supu sa unui tratament corect si echitabil prin plan. in cazul in care sunt doar doua categorii. (2). 94. 103. b) nici o categorie sau nici o creanta apartinand unei categorii nu primeste mai mult decat valoarea totala a creantei sale. 102. activit atea debitorului este reorganizata in mod corespunzator. 107 si urmatoarele. fi e incheierea procedurii insolventei si luarea tuturor masurilor pentru reinserti a debitorului in activitatea comerciala. a expirat. 100 alin. (3) Doar un singur plan de reorganizare va fi confirmat. in conditiile art. (4) Confirmarea unui plan de reorganizare impiedica propunerea. 277/2009. in scris. (5) Plata va putea fi facuta trimestrial. 107 si urmatoarele. c) in cazul in care o categorie defavorizata respinge planul. 100 alin. dupa caz. nu primeste mai mult decat a r primi in cazul falimentului. creantele nedefavorizate prin plan vor fi considerate prezente la votarea planului si sunt socotite ca au acceptat planul. nici o categori e de creante cu rang inferior categoriei defavorizate neacceptate. cu conditia ca minimum una dintre categoriile defav orizate sa accepte planul. I. 24 si al art. impotriva codebitorilor si a fidejusorilor debitorului. (3). C.(1) In urma confirmarii unui plan de reorganizare.U. 1512 din O. pentru intreaga valoare a creantelor. pct. chiar daca au votat pent ru acceptarea planului. 10. in conditiile art. (3) Daca nici un plan nu este confirmat si termenul pentru propunerea unui pl an. (2) Creditorii conserva actiunile lor. D a fost introdusa prin art. Pentru executarea silita a acestor crea nte. Art. In cazul intrarii in faliment ca urmare a esuarii planului sa u a unei executari silite. dintre cele mentionate la art. astfel cum re zulta din ierarhia prevazuta la art. ___________ @Lit. cu exceptia cazurilor in care pa rtile interesate ar accepta. debitorul isi va conduce activitatea sub supravegherea administratorului judiciar si in confor mitate cu planul confirmat. . 19 alin. nr. accepta sau sunt socotite ca accepta planul. in conditiile art. fie incetarea reorganizarii si trecerea la faliment. Planul trebuie sa precizeze in programul de plati cum va fi asigurata aceasta plata. planul confirmat va fi socotit ca o hotarare definiti va si irevocabila impotriva debitorului. planul se considera acceptat in cazul in care categoria cu valoarea totala cea mai mare a creantelor a acceptat planul. I. 98 alin. (3) si alte cheltuieli administrative vor fi ac hitate la momentul prevazut.@ (2) Tratament corect si echitabil exista atunci cand sunt indeplinite cumulat iv urmatoarele conditii: a) nici una dintre categoriile care resping planul si nici o creanta care res pinge planul nu primesc mai putin decat ar fi primit in cazul falimentului. pct.

in conditiile prevazute la art. fara intarziere. comitetul credit orilor sau oricare dintre creditori. prin i ncheiere. (5) sau art. D. Art. rapoartele vor fi inregistrate la grefa tribunalul ui. prin sentinta sau. a contestat ca ar fi in stare de insolventa. a fost aprobat raportul administratorului judiciar prin care se propune. dupa caz. intrarea debitorului in faliment. . la cererea credit orului de deschidere a procedurii. judecatorul-sindic poat e.(1) Daca debitorul nu se conformeaza planului sau desfasurarea ac tivitatii aduce pierderi averii sale. 54 alin. sau. B. dar nu a propus un plan de reorganizare ori planul propus de acesta nu a fost acceptat si confirmat. Art. obligatiile de plata si celelalte sarcini asumate nu sunt indeplinite in c onditiile stipulate prin planul confirmat sau desfasurarea activitatii debitorul ui in decursul reorganizarii sale aduce pierderi averii sale. dupa caz. c) nici unul dintre celelalte subiecte de drept indreptatite nu a propus un p lan de reorganizare. precum si efectele acestora si sa propuna motivat si alte masuri. Actionarii. 32. . . 105. potrivit art. (3). (2) De asemenea. asociatii si mem brii cu raspundere limitata nu au dreptul de a interveni in conducerea activitat ii ori in administrarea averii debitorului. comitetul creditorilor va putea convoca adunarea generala a creditori lor pentru a prezenta masurile luate de debitor si/sau de administratorul judici ar. (3) Debitorul va fi obligat sa indeplineasca. drept conditie pentru indatorirea furnizorului de a-i presta serviciile sal e in timpul desfasurarii procedurii prevazute in prezenta sectiune. 107 si urmatoarele. 6 0 alin. 107. d upa caz.(1) Debitorul. intrarea in faliment in urmatoarele cazuri: A. administratorul judiciar. precum si administratorul special pot solic ita oricand judecatorului-sindic sa aprobe intrarea in faliment. dupa caz. (1).Prin exceptie de la dispozitiile art. (2) Inregistrarea cererii mentionate la alin. (4).(1) Judecatorul-sindic va decide. . sub supravegherea administratorului judiciar. pr in incheiere. O astfel de cautiune nu va putea depasi 30% din costul serviciilor prestate debitorului si n eachitate ulterior deschiderii procedurii. Art. (3) In termen de 5 zile de la sedinta comitetului creditorilor mentionata la alin. potrivit art.cial. a) debitorul si-a declarat intentia de a intra in procedura simplificata. in conditiile art. 38. schimbarile de structura prevazute in plan. iar debitorul sau. in conditiile a rt. administratorul judiciar va notifica aceasta tu turor creditorilor. (2) Prin hotararea prin care se decide intrarea in faliment. SECTIUNEA a 7-a Falimentul Art. la cererea furnizorului. 102 alin. debitorul si-a declarat intentia de reorganizare. C. judecatorul-sind ic va pronunta dizolvarea societatii debitoare si va dispune: a) ridicarea dreptului de administrare al debitorului. b) debitorul nu si-a declarat intentia de reorganizare sau. iar contestatia a fost respinsa de judecatorul-sindic. care va fi avizata de comitetul creditorilor. prin administratorul special. in vederea recuperarii acestora. Ulterior aprobarii de catre comitetul creditorilor. 106. sau nici unul dintre pl anurile propuse nu a fost acceptat si confirmat. admin istratorul judiciar va trebui sa prezinte trimestrial rapoarte comitetului credi torilor asupra situatiei financiare a averii debitorului. 104. sa dispuna ca debitorul sa depuna o cautiune la o ba nca. in vederea consultarii rapoartelor. cu exceptia si in limita cazurilor e xpres si limitativ prevazute de lege si in planul de reorganizare. . (1) nu suspenda continuarea act ivitatii debitorului pana cand judecatorul-sindic nu hotaraste asupra ei. 94. administratorul judiciar va prezenta si situatia cheltuielil or efectuate pentru bunul mers al activitatii.

Art. 1513 din O. in termen de maximum 10 zile de la intrarea in faliment. pentru efectuarea mentiunii. pana la inchiderea procedurii falimentului. (3) In cazul intrarii in faliment. (2). f) notificarea intrarii in faliment. e) intocmirea de catre administratorul judiciar si predarea catre lichidator. (2) lit. 62-76 vor fi aplicate. stabilite prin declaratia de impozit pe profit. e). I. nr. cu indicarea celor nascute dupa desch iderea procedurii. nu vor mai fi supuse verificarii. incl usiv cele bugetare. (5) Debitorii intrati in procedura falimentului isi acopera pierderile anuale . (4) Dupa intrarea in faliment in procedura generala. 108 alin. dispozitiile art. la art. du pa caz. titularii acestor creante vor putea sa formuleze contestatii cu privire la creantele si drepturile de preferinta tre cute de lichidator in tabelul suplimentar prevazut la alin. b) termenul de verificare a creantelor mentionate la alin. 61 se aplica in mod corespunzator. (2) Notificarea va cuprinde: a) termenul limita pentru inregistrarea cererii de admitere a creantelor ment ionate la alin. 34. precum si procedura de admitere a acestora. 107 alin. c) termenul de depunere la tribunal a contestatiilor. pct. a). 19 alin.U. (3). care nu va depasi 30 de zile de la expirarea termenului prevazut la lit. (2) lit. de intocmire. 108.b) in cazul procedurii generale. in calitate de lichidator a l administratorului judiciar. pentr u definitivarea tabelului definitiv consolidat.G. mentionata la art. . ca urmare a platilor facute dupa d eschiderea procedurii. in vederea intocmirii tabelului suplimentar. afisare si comunicare a tabelului suplimentar al acestora. I. nascute dupa data deschiderii procedurii sau. b). a unei liste cuprinzand numele si adresele creditorilor si toate creant ele acestora la data intrarii in faliment. desemnarea unui lichidator provizoriu. in conformitate cu crit eriile aprobate prin legea de organizare a profesiei. daca este necesar. d) termenul maxim de la intrarea in faliment in cadrul procedurii generale. (2). din profiturile impozabile obt inute in toata perioada. 109 alin. dupa caz. care nu va depasi 30 de zile de la expirarea termenului prevazut la lit. debi torului si oficiului registrului comertului sau. astfel cum a fost introdus prin art. d) termenul de intocmire a tabelului definitiv consolidat. dupa caz. care va fi de cel putin 10 zile inainte de data stabilita prin incheierea de intrare in faliment. dupa caz.(1) In cazul intrarii in faliment in procedura generala. 173/2008. 46 alin.@ c) in cazul procedurii simplificate. dupa caz. b). (4) Creantele admise in tabelul definitiv de creante. ___________ @Lit. confirmarea. in mod corespunzator. in ceea ce priveste cr eantele nascute intre data deschiderii procedurii si data intrarii in faliment. (2) sau art. (2) si (3) ale art. lichidat orul va trimite o notificare tuturor creditorilor mentionati in lista depusa de debitor/administratorul judiciar. in conditiile art. d e predare a gestiunii averii de la debitor/administratorul judiciar catre lichid ator. . (2) sau. al c aror cuantum a fost modificat fata de tabelul definitiv de creante sau fata de p rogramul de plata din planul de reorganizare. 277 /2009. (2). (3). pct. 11 din Legea nr. (2) a fost modificata prin art. precu m si stabilirea atributiilor si a remuneratiei acestuia. sentinta va indi ca si termenele prevazute la art. (3) Vor fi supuse verificarii toate creantele asupra averii debitorului. impreuna cu lista actelor si operatiunilor efectuate dupa deschiderea proc edurii mentionate la art. Disp ozitiile alin. 74 a lin. care va fi de maximum 45 de zile de la data intrarii in faliment. desemnat conform art. incheierea sau. precum si cerintele pentru c a o creanta inregistrata sa fie considerata valabila. registrului societati lor agricole unde debitorul este inmatriculat. in cadrul procedurii g enerale. b) de la alin.

prevazut la art. care nu depun cererea de admitere a creantelor in termenul prevazut la alin. 110. a stfel cum a fost introdus prin art. solicitandu-le sa inscrie. mai putin cota incasata in cursu l reorganizarii. (2) lit. existente la data intrarii in faliment. (1) lit. tuturor creditorilor notificati conform art. (3) Vor fi supuse verificarii toate creantele asupra averii debitorului. Art. debitorul ui si oficiului registrului comertului sau. (6) Titularilor de creante nascute dupa deschiderea procedurii. 76. prevazut la art.U. . asa cum au fost cuprinse si in notificarea prevazu ta la art. 1514 din O. (1) sau la alin. Notificarea va cuprinde si termenele de afisare a tabelului preliminar de creante. cu respectar ea dispozitiilor art. 62 alin. li se aplica. (1) al prezentului articol. li chidatorul va trimite o notificare privind intrarea in procedura falimentului si . 54 alin. . 62 alin.@ ___________ @Alin. nr. . in cazul debitorului persoana juridica. 62 alin. (1) lit. 61. Art. 61 se aplica in mod corespunzator. prevazut la art. (2). creditorii detinand creante asupra debitorul ui. magaziile. pentru efectuarea mentiunii. c). pct. depozitele. in sensul art. I. (2). 2. 61 alin. a termenelor de afisare a tabelului preliminar d e creante. (2) In cazul in care.1. cu exceptia cazului in care cocontractantul dovedeste bu na sa credinta la momentul incheierii actului.(5) Tabelul definitiv consolidat va cuprinde totalitatea creantelor admise im potriva averii debitorului. Art. dupa caz. noile termene astfel fixate vor fi notificate creditorilor. d). sunt prezumate ca fiind in frauda creditor ilor si vor fi anulate. Masuri premergatoare lichidarii Art. pana la aprobarea propunerii administratorului judiciar prevazute la art. (1) lit. (2). (4) Titularilor de creante nascute dupa deschiderea procedurii. corespondenta comerciala. I. registrului societatilor a gricole ori registrului asociatiilor si fundatiilor in care debitorul este inmat riculat. avand prioritate conform dispozitiilor art. b irourile. d). efectuate intre data confirmarii planului de reo rganizare si intrarea in faliment. in mod corespunzator.(1) Creditorii nu sunt obligati sa restituie sumele incasate in c ursul reorganizarii. ast fel cum au fost prezentate in planul confirmat. 113. 112. in mod corespunzator. debitorul aflat in faliment prin procedura simp lificata si-a continuat activitatea. incl usiv cele bugetare. 109. 49 alin. prevederile art. 62 alin.G. nascute dupa data deschiderii procedurii. Art. (2) si (3) ale art.(1) Vor fi puse sub sigilii: magazinele. (4) a fost introdus prin art. dupa caz. (3) Celelalte acte efectuate in intervalul prevazut la alin. . arhiva. ridicarea dreptului de administrare si dizolvarea acestuia. 62 alin. in termen de 10 zile de la primirea no tificarii. lichidatorul va notifica. prevederile art. .Garantiile reale si personale constituite pentru indeplinirea obl igatiilor asumate prin planul de reorganizare raman valabile in favoarea credito rilor pentru plata sumelor datorate acestora potrivit planului de reorganizare. 111. prevazut la art. In cazul in care este justificata majorare a. (1) lit. 110. (4) Creantele banesti asupra averii debitorului se considera scadente la data deschiderii procedurii de faliment. a). c). Dispo zitiile alin. si de definitivare a tabelului de creante. 76. cereri de creanta insotite de documente justificative. exceptandule pe cele facute cu respectarea dispozitiilor art.(1) In cazul intrarii in faliment prin procedura simplificata. li se aplic a. nascute in perioada de observatie. (1) si (2) si pe ce le permise de planul de reorganizare. 11 din Legea nr. 173/2008. (4). 277/2009. sunt nule. care nu depun cererea de admitere a creantelor in termenul prevazut la alin.In cazul intrarii in faliment dupa confirmarea unui plan de reorg anizare. in termen de 5 zi le de la data intrarii in faliment. dispozitivele de stocare si prelucra . §. (2) Actele cu titlu gratuit. 123 pct. si de definitivare a tabelului de creante. titularii creantelor participa la distribuiri cu valoarea acestora. pct.

b) registrele de contabilitate. care vor fi luate de lichidator pentru a fi incasate sau pentru a efectua activitatile de conservare cerute. 115.sau individual. Pentru maximizarea valorii aver ii debitorului. 56-58. .G. §. (4) si (5) au fost abrogate prin art. 116. Efectuarea lichidarii Art. el nu va putea contesta datele din inventar. 55. I. nr. astfel cum a fost introdus prin art.@ (5) Abrogat. (3) In vederea conservarii patrimoniului. pct. de debitor. (3) Nu vor fi puse sub sigilii: a) obiectele care vor trebui valorificate de urgenta pentru a se evita deteri orarea lor materiala sau pierderea din valoare. 1515 din O.(1) Lichidarea bunurilor din averea debitorului va fi efectuata d e lichidator sub controlul judecatorului-sindic. I. pct. 11 din Legea nr. dupa evaluarea pre alabila. Da ca in urma demersurilor efectuate conform prevederilor art. Bunurile vor putea fi vandute in bloc .2. (4) Abrogat. astfel cum a fost introdus prin art. devenind depozitarul lor judiciar. a acestora. Daca debitorul nu se va prezenta. 277/2009. pe masura desfasurarii inventarierii. Art. Art. va fi aprobata de adunarea generala a creditorilor. negociere directa sau o combinatie a celo r doua.@ (6) In timpul actiunii de sigilare.U. in cazul in care in averea debitoar ei nu exista suficiente lichiditati. I. administrator ul judiciar nu identifica nici un bun. cheltuielile de publicitate fiind suportate din averea debitorului. pct. pct. 114. nr. (2) Actul de inventar va fi semnat de lichidatorul judiciar. c) cambiile si alte titluri de valoare scadente sau care urmeaza a fi scadent e in scurt timp.@ ___________ @Articolul a fost modificat prin art. Metoda de vanzare a b unurilor.(1) Daca averea debitorului poate fi inventariata complet intr-o singura zi. inventarul bunurilor debitorului se va face dupa obtinerea relatiilor scrise privind situatia bunurilor debitorului. Valorificarea se va efectua prin licitatie publica. (2) Lichidatorul. 173 /2008. (2) Lichidarea va incepe indata dupa finalizarea de catre lichidator a invent arierii bunurilor din averea debitorului. respectiv licitatie publica. lichidatorul va putea proceda imediat la inventariere. I. marfurile si orice alte bunuri mobile apartinand averii debitorului. (2) In situatia prevazuta la art. In toate celelalte cazuri se va proceda la inventariere in cel mai s curt timp posibil. ia in posesie bunuril e. precum si actiunile ori alte titluri de participatie ale debito rului. 277/2009. pornind de la valoarea de lichidare indicata de evaluator. 1516 din O. daca judecatorul-sindic dispune astfel.G. Lichidatorul va prezen . numai de catre lichidatorul judiciar. 173/2008. lichidatorul va face toate demersurile de expunere pe piata. .re a informatiei. iar daca acesta nu participa la inventariere. int r-o forma adecvata.(1) Inventarul va trebui sa descrie toate bunurile identificate a le debitorului. Debitorul va trebui sa fie de fata si sa asiste la inventar. inventarul se incheie pe baza comunicaril or scrise transmise de autoritatile relevante. d) numerarul pe care lichidatorul il va depune in banca in contul averii debi torului.U. 11 din Legea nr. contractele.ca un ansamblu in stare de functionare . lichidatorul va putea valorifica de urgenta bunuri ale debitorului pentru obtinerea acestor lichiditati fara aprobarea cred itorilor. ___________ @Alin. . pe baza propunerii l ichidatorului si a recomandarii comitetului creditorilor. fara a aplica sigiliile. lichidatorul va lua masurile necesare pen tru conservarea bunurilor.

U.@ __________ @Alineatele (3) si (4) au fost modificate prin art. sunt acceptate supraoferte. lich idatorul va putea propune. (2) In cazul in care se propune vanzarea in bloc prin negociere directa. care nu poate fi inferior pretului de evaluare. sumel e realizate din vanzari vor fi depuse in contul prevazut la art. 297/200 4. Art. 173/2008. procesul-verba l de adjudecare semnat de lichidatorul judiciar constituie titlu de proprietate.ta si regulamentul de vanzare corespunzator. notificand propunerea administratorului special. vanzarea va putea fi facuta. I pct. prin licitatie publica sau negociere directa sau prin ambele meto de. Cand legea impune pentru transferul dreptului de proprietate forma autentica. sa arate s arcinile de care este grevat si sa indice pasul de supraofertare si data pana la care. Evaluatorii trebuie sa fie mem bri ai Asociatiei Nationale a Evaluatorilor din Romania. (2) Propunerea lichidatorului va trebui sa identifice imobilul. . c ontractele vor fi perfectate de notarul public pe baza procesului-verbal de lici . 4 alin. nr. . 118. Art. cat si indi vidual. (3) Lichidatorul va convoca adunarea generala a creditorilor. instiintandu-i pe creditori despre posibilitatea studierii raportului si a procesului-verbal al se dintei comitetului creditorilor privind raportul. creditorilor cu garantii reale asupra bunului. in caz de aprobare a vanzarii. iar evaluarea trebuie e fectuata in conformitate cu standardele internationale de evaluare. cu modificarile si completarile ulterioare.G. . fie evaluarea subansamblurilor functionale. numai dupa 30 de zile de la data ult imei publicari facute de lichidator in ziar a anuntului privind conditiile de su praofertare. fie. sub sanctiunea nulitatii. 173/2008. (4) Ulterior aprobarii de catre adunarea generala a creditorilor. inceperea negocierii cu un ul sau mai multi cumparatori identificati. Art.Valorile mobiliare vor fi vandute in conditiile Legii nr. impreuna. . (2) Daca vanzarea activelor se va face prin licitatie publica. de sine statator. prin situatia de pe teren si prin datele din registrele de publicitate imobiliara. aprobata de adunarea generala a creditorilor. nr. supunand votului adunari i generale a creditorilor propunerea de vanzare.(1) Lichidatorul va prezenta comitetului creditorilor un raport c are va cuprinde evaluarea bunurilor si metoda de valorificare a acestora si in c are se va preciza daca vanzarea se va face in bloc sau individual ori o combinat ie a acestora. Evaluarea in bloc are in vedere fie evaluarea totalitatii bunurilor din averea debitorului. sau permit desfasurarea unei afacer i independente. titularilor unor dreptur i de retentie de orice fel si comitetului creditorilor.@ (4) Bunurile din averea debitorului vor fi evaluate atat in bloc. Prin subansamblu functional se intelege acele bunuri ale debitorului care.G.(1) Lichidatorul va incheia contracte de vanzare-cumparare. (2) si recipisele vor fi predate judecatorului-sindic. (3) Lichidatorul va convoca adunarea generala a creditorilor in termen de max imum 20 de zile de la data sedintei comitetului creditorilor. 119. 17 din O. in termen de ma ximum 20 de zile de la data propunerii. asigura rea lizarea unui produs finit.(1) Imobilele vor putea fi vandute direct.U. Art. 120. (3) In vederea evaluarii bunurilor din averea debitorului. in baza ofertelor primite. I pct. cu acordul comitetului creditorilor. Un subansamblu este considerat functional numai daca are asigura t accesul la drumul public si la folosirea utilitatilor. 16 din O. in urma propunerii lic hidatorului. lichidatorul poate fie sa angajeze in numele debitorului un evaluator. sa utilizeze un evaluator propriu. cu precizarea conditiilor de plata si a pretului minim de pornire a negocierii.@ __________ @Articolul a fost modificat prin art. 117.

calculate de la data inceperii lichidarii si cuprinse intr-un program de administrare a lichidarii care trebuie intocmit i n 30 de zile de la numire. 123 pct. cel putin. 173/2008. 277/2009. prin grija lichi datorului. art. urmatoarele: a) soldul aflat in contul de lichidare dupa ultima distribuire.G. taxe. vor fi distribuite in urmato area ordine: 1. si vor fi supuse dispozitiilor art. inclusiv cheltuielile necesare pentru conservarea si administrarea acestor b unuri. prevazute la art. in favoarea creditorului.U. in contul averii debitorului.(1) La fiecare 3 luni. c) cuantumul dobanzilor sau al altor venituri de care beneficiaza averea debi torului ca urmare a pastrarii in conturi bancare a sumelor nedistribuite sau pri n administrarea bunurilor existente in averea debitoarei. . maj orarile si penalitatile de orice fel. Distribuirea sumelor realizate in urma lichidarii Art. (1) rezulta o diferenta in plus. 10 . Raportul va prevedea si plata remuneratie i sale si a celorlalte cheltuieli prevazute la art. Art. I.@ (12) Planul de distribuire intre creditori cuprinde in mod obligatoriu urmato arele date referitoare la fiecare creditor pentru care se face distribuirea: a) ajustarile aduse tabelului definitiv de creante. gajuri sau alte garantii rea le mobiliare ori drepturi de retentie de orice fel. pct.tatie. precum si plata remuneratiilor persoanelor angajate in conditiile art. 171 din O. dobanzile. art. cuprinzand tot capitalul. c) sumele ramase dupa ajustarea tabelului definitiv si distribuirile efectuat e deja. timbre si orice alte cheltuieli aferente vanzarii bunurilor respecti ve. 23 si 24. b) sumele distribuite deja. 123. . O copie de pe raport si o copie de pe planul de distribuire vor fi afisate la usa tribunalului.@ (2) Pentru motive temeinice.(1) Fondurile obtinute din vanzarea bunurilor din averea debitoru lui.3. 1. 121. Sumele primite din acest fel de distribuiri vor fi scazute din cele pe care creditorul ar fi indreptatit sa le primeasca ulterior din pretul obtinut prin vanzarea bunu lui supus garantiei sale. (3) Un creditor cu creanta garantata este indreptatit sa participe la orice d istribuire de suma facuta inaintea vanzarii bunului supus garantiei lui. (2) a fost modificat prin art. §. creante chirografare care vor veni in concurs cu cel e cuprinse in categoria corespunzatoare. 41. precum si cheltuielile. (2). b) incasarile efectuate de catre lichidator din valorificarea fiecarui bun si din recupererea creantelor. 19 alin. creantele creditorilor garantati.@ ___________ @Alin. pct. 2. grevate. judecatorul-sindic poate prelungi cu cel mult o luna sau poate scurta termenul de prezentare a raportului si a planului de distr ibuire. e) sume ramase de plata dupa efectuarea distribuirii. (2) In cazul in care sumele realizate din vanzarea acestor bunuri ar fi insuf iciente pentru plata in intregime a respectivelor creante garantate. (3) Comitetul creditorilor sau orice creditor poate formula contestatii la ra . I. Planul de distribuire va fi inregistrat la grefa tribunalului si lichida torul va notifica aceasta fiecarui creditor. de ipoteci. potrivit naturii lor. d) sumele ce fac obiectul distribuirii. a stfel cum a fost introdus prin art. (11) Raportul asupra fondurilor obtinute din lichidare si din incasarea de cr eante va cuprinde. 12 din Legea nr. 122. aceasta va fi depusa. pentru diferenta. d) totalul sumelor aflate in contul de lichidare. daca aceasta este necesara pentru a impiedica un astfe l de creditor sa primeasca mai mult decat ar fi primit daca bunul supus garantie i sale ar fi fost vandut anterior distribuirii. lichidatorul va prezenta comitetului creditorilor un raport asupra fondurilor obtinute din lichidare si din incasarea de creante si u n plan de distribuire intre creditori. creditorii vor avea. nr. Daca dupa plata sumelor prevazute la alin.

8. 123. 23. (4) In termen de 20 de zile de la afisare. 9. Art. 123. sume proportionale datorate proprietarilor de titluri la ordin sau la purt ator si care au originalele titlurilor. 10. sub rezerva celor prevazute la art.In cazul in care bunurile care alcatuiesc averea unui grup de int eres economic ori a unei societati in nume colectiv sau in comandita nu sunt suf iciente pentru plata creantelor inregistrate in tabelul definitiv consolidat de creante. in conditiile legii. precum si din chirii. cele rezultate din livrari de produse. . O copie de pe contestatie s e comunica de urgenta lichidatorului. . prestari de servicii sau alte lucrar i. . 7. alte creante chirografare. judecatorul-sindic va tine cu lich idatorul. 2.Creantele vor fi platite. in cazul falimentului. (4). pronuntand o sentinta definitiva si executorie. 5. cu dobanzile si cheltuielile aferente. prin executor judecatoresc. Art. precum si creantele rezultand din continuarea activitatii debitorului dupa deschiderea procedurii. c are va fi pusa in executare de lichidator. __________ @Alineatele (11) si (12) au fost introduse prin art. prin tabe lul mentionat la art. .G. b) creantele izvorand din acte cu titlu gratuit. Art. potrivit ordinii prevazute la art. toate contestatiile. 4. art. a membrilor. art. in baz a unor obligatii de intretinere. (2) lit. 6. 19 alin. (2). creantele reprezentand creditele. creantele reprezentand sumele datorate de catre debitor unor terti. taxele. timbrele sau orice alte cheltuieli aferente procedurii instituite prin prezenta lege. 126. Art.U. (2) In cazul insuficientei sumelor necesare acoperirii valorii integrale a cr eantelor cu acelasi rang de prioritate. d). 102 alin. daca acesta este persoana fizica. ori. creantele bugetare.Sumele de distribuit intre creditori in acelasi rang de prioritat e vor fi acordate proportional cu suma alocata pentru fiecare creanta. alocatii pentru minori sau de plata a unor sume periodice destinate asigurarii mijloacelor de existenta. 108 alin. (3). dupa caz. . precum si plata remuneratiilor persoane lor angajate in conditiile art. urmatoarele sume vor fi proviz ionate: 1. a cordate de institutii de credit dupa deschiderea procedurii. cu debitorul si cu creditorii o sedinta in care va solutiona deodata. in urmatoarea ordine de preferinta: a) credintele acordate persoanei juridice debitoare de catre un asociat sau a ctionar detinand cel putin 10% din capitalul social. cu cheltuielile si dobanzile afere nte. creantele reprezentand sumele stabilite de judecatorul-sindic pentru intre tinerea debitorului si a familiei sale. creantele izvorate din raportul de munca. sume proportionale datorate creditorilor ale caror creante sunt supuse une i conditii suspensive care nu s-a realizat inca. inclusiv cheltuielile necesare pentru conservarea si adminis trarea bunurilor din averea debitorului. dupa caz. titularii acestora vor primi o cota fali mentara. nr . impotriva grupului sau a societatii judecatorul-sindic va autoriza exec utarea silita. 24 si ale art. 9 8 alin. 124. 173/2008. dar nu le-au prezentat. reprezentand suma proportionala cu procentul pe care creanta lor il det ine in categoria creantelor respective. in urmatoarea or dine: 1. Art. 127. creantele reprezentand credite bancare. respectiv din drepturile de vot in adunarea generala a asociatilor. 125. 2. 18 din O. impotriva asociatilor cu raspundere nelimita ta sau. creantele subordonate. .port si la plan.Cu ocazia distribuirilor partiale. 3.(1) Titularilor de creante dintr-o categorie li se vor putea dist ribui sume numai dupa deplina indestulare a titularilor de creante din categoria ierarhic superioara. in termen de 15 zile de la afisare. de catre un membru al gr upului de interes economic. prin sentinta. I pct.

13 din Legea nr. 181 din O.(1) In orice stadiu al procedurii prevazute de prezenta lege.G. pct. I. sumele cuvenite vor fi pa strate la banca. intr-un cont special de depozit. . (3) Creantele care la data inregistrarii raportului final vor fi inca sub con ditie nu vor participa la ultima distribuire. SECTIUNEA a 8-a Inchiderea procedurii Art. pct. li chidatorul va supune judecatorului-sindic un raport final insotit de situatiile financiare finale.(1) O procedura de reorganizare prin continuarea activitatii sau lichidare pe baza de plan va fi inchisa. dar apoi devine faliment. toate obiectiunile la raportul final. 173/2008. copii de pe acestea vor fi communicate tuturor creditorilor s i debitorului si vor fi afisate la usa tribunalului.(1) Dupa ce bunurile din averea debitorului au fost lichidate. mo dificarea corespunzatoare a acestuia. Art. (4). rezervele destinate sa acopere cheltuielile viitoare ale averii debitorulu i. In urm a unei cereri a lichidatorului. Art.Daca creantele au fost complet acoperite prin distribuirile facut e.@ ___________ @Articolul a fost modificat prin art. 128. pana ce situatia lor va fi lam urita.@ ___________ @Articolul a fost modificat prin art. 4 alin. acesta va trebui sa faca distribuirea finala a tuturor fondurilor din averea debitorului. il va aproba sau va dispune. 277/2009. (2) La data sedintei. cand toate fondurile sau bunurile din averea debitorului a u fost distribuite si cand fondurile nereclamate au fost depuse la banca.U. aceasta va fi inchisa in conformitate cu dispozitiile alin. . prin care se dispune si radierea debitorului din registr ul in care este inmatriculat. 130. 129. 14 din Legea nr. Art. 133. Fondurile nereclamate in termen de 30 de zile de catre cei indrepta titi la acestea vor fi depuse in contul prevazut la art. I. (1) nu sunt aplicabile prevederile art. daca este cazul. prin incheiere. 4.G. judecatorul-sindic va pronunta o sentinta. as tfel cum a fost modificat prin art. .3. . 129. nr. carora li s-au alocat sume numai partial sau cu creante sub con ditie suspensiva si care au luat parte la distribuire. (2). pct. Judecatorul-sindic va convo ca adunarea creditorilor in termen de maximum 30 de zile de la afisarea raportul ui final. judecatorul-sindic va da o sentinta de inchidere a procedurii. I. (2) O procedura de faliment va fi inchisa atunci cand judecatorul-sindic a ap robat raportul final. dac a se constata ca nu exista bunuri in averea debitorului ori ca acestea sunt insu ficiente pentru a acoperi cheltuielile administrative si niciun creditor nu se o fera sa avanseze sumele corespunzatoare. Art. (2) In cazul prevazut la alin. iar in cazul persoanelor juridice dispunand si radierea acestora . 132. 19 din O. in urma indeplinirii tut uror obligatiilor de plata asumate in planul confirmat. I. nr. sume proportionale datorate creantelor admise provizoriu. a stfel cum a fost introdus prin art. 277/2009.Dupa ce judecatorul-sindic aproba raportul final al lichidatorulu i.Pentru creditorii cu creante inscrise in tabelul consolidat defin itiv de creante.U. Art. Daca o procedura incepe ca reorganizare. judecatorul-sindic va solutiona. . inchi zand procedura. judecatorul-sindic va pronunta o sentinta de inchidere a procedurii falimentu lui si de radiere a debitorului din registrul in care este inmatriculat: a) chiar inainte ca bunurile din averea debitorului sa fi fost lichidate in i . 131. prin sentinta. Creditorii pot formula obiectii la raportul final cu cel putin 5 zile inainte de data convocarii. 173/2008. . pct.

(3) Descarcarea de obligatii a debitorului nu atrage descarcarea de obligatii a fidejusorului sau a codebitorului principal. daca judecatorul-sindic constat a. operatiunile de administrare. solicita acest lucru in termen de 30 de zile de la notificarea lichi datorului facuta administratorului special. urmand ca bunurile sa treaca in prop rietatea indiviza a asociatilor/actionarilor.(1) In cazul procedurii deschise in urma formularii cererii intro ductive de catre debitor. la expirarea termenului pentru inregistrarea cererilor de admitere a creantel or. .(1) Prin inchiderea procedurii de faliment. (1) pct. Art. debitorul este descarcat d e diferenta dintre valoarea obligatiilor pe care le avea inainte de confirmarea planului si cea prevazuta in plan. 3. 135. persoana juridica. au facut sa dispara unele documente cont abile sau nu au tinut contabilitatea in conformitate cu legea. sa fie suportata de membrii organelor de conducere si/sau supraveghere din cadrul societatii. b) in toate celelalte cazuri. Art.Sentinta de inchidere a procedurii va fi notificata de judecatoru l-sindic directiei teritoriale a finantelor publice si oficiului registrului com ertului sau. CAPITOLUL IV Raspunderea membrilor organelor de conducere Art. eventualele sume reziduale ultimei distribuiri urmand a fi dep use intr-un cont la dispozitia asociatilor sau persoanei fizice. la cererea administratorului judic iar sau a lichidatorului. d) au tinut o contabilitate fictiva. va pronunta o sentinta de inchidere a procedu rii si de revocare a hotararii de deschidere a procedurii. registrului societatilor agricole unde debitorul este inm atriculat. persoana juridica la incetarea de plati. 59 alin. judecatorul sindic poate dispune ca o parte a pasivulu i debitorului. inchiderea procedurii nu produce efectele prevazute la art. . (1) sunt identificate persoane carora le-ar fi imputabila aparitia starii de insolventa a debitorului. 134. in astfel de situatii. 138. cu exceptia cazului prevazut la art. in mod vadit. . credi tori. e) au deturnat sau au ascuns o parte din activul persoanei juridice ori au ma rit in mod fictiv pasivul acesteia. . in conditiile art. procedura se inchide numai dupa lichidarea comp leta a activului.(1) In cazul in care in raportul intocmit in conformitate cu disp ozitiile art. 137. prin una dintre urmatoarele fapte:@ a) au folosit bunurile sau creditele persoanei juridice in folosul propriu sa u in cel al unei alte persoane. insa sub rezerva de a nu fi gasit vinovat de bancruta frauduloasa sau de pl ati ori transferuri frauduloase. Art. ca nu s-a depus nici o cerere. (2) In cazul prevazut la alin.ntregime. 76 alin. b) au facut acte de comert in interes personal. isi vor produce efectele. sub acoperirea persoanei juri dice. titulari de garantii. (1). pr ecum si de orice alta persoana care a cauzat starea de insolventa a debitorului. corespunzator cotelor de participa re la capitalul social. dupa caz.Prin inchiderea procedurii. iar drepturile dobandi te pana la revocare raman neatinse. 136. . ajuns in stare de insolventa. c) au dispus. Cu toate acestea. (2) La data confirmarii unui plan de reorganizare. legal fa cute asupra averii debitorului. in cazul in care toti asociatii persoanei juridice sau persoana fizica . continuarea unei activitati care ducea. dupa caz. Art. dupa caz. debitorul persoana fi zica va fi descarcat de obligatiile pe care le avea inainte de intrarea in falim ent. el va fi descarcat de ob ligatii numai in masura in care acestea au fost platite in cadrul procedurii. . actionari sau asociati. judecatorul-sindic. in interes personal. administratorul/l ichidatorul si toate persoanele care i-au asistat sunt descarcati de orice indat oriri sau responsabilitati cu privire la procedura. 137. 32. debitor si averea lui. pentru efectuarea mentiunii.

138 alin. .Alin. . CAPITOLUL V Infractiuni si pedepse Art. au platit sau au dispus sa se plate asca cu preferinta unui creditor.U. (3). 20 din O . Art. in conformitate cu p revederile prezentei legi. 143. Fixarea unei cautiuni de 10% din valoarea pretentiilor este obligatorie. (1) sau. 138 alin. 173/2008. .U. a stfel cum a fost introdus prin art. comitetul creditorilor va putea cere judecatorului-sindic sa instituie masu ri asiguratorii asupra bunurilor din averea persoanelor urmarite conform art.(1) Constituie infractiunea de bancruta simpla si se pedepseste c u inchisoare de la 3 luni la un an sau cu amenda neintroducerea sau introducerea tardiva. completarii fondurilor necesare continuarii activitatii debitorului. (1) se efectueaza de catre executorul judecatoresc. Art. 138 alin. Art. dupa caz. dar nu mai devreme de 2 ani de la data hotararii de deschidere a procedurii. I pct. I. opozitia lor la aceste decizii. 201 din O.Actiunea prevazuta la art. perso anele culpabile de starea de insolventa a patrimoniului debitorului persoana jur idica ori daca acesta a omis sa formuleze actiunea prevazuta la alin. (2) Dupa inchiderea procedurii falimentului. (1). conform Codului de pr ocedura civila. 141. __________ @Partea introductiva a alin. 13 8. 138 alin. care d . cu coditia ca aparitia starii de insolventa sa fie contemporana sau anterioara perioadei de timp in care si-au exercitat mandatul ori in care au det inut pozitia care ar fi putut cauza insolventa. (1) ameninta sa se prescrie. 140.Sumele depuse potrivit dispozitiilor art. 138 se prescrie in termen de 3 ani de la data la care a fost cunoscuta sau trebuia cunoscuta persoana care a cauzat ap aritia starii de insolventa. 15 din Legea nr. (1) est e solidara. Persoanele in cauza se pot apara de solidaritate daca.(1) Executarea silita impotriva persoanelor prevazute la art. 173/2008. in temeiul tabelului definitiv consolidat de creante pus la dispozitia sa de catre lichidator. a cererii de deschidere a procedurii in termen. in raportul sau asupra cauzelor insolventei. nr. I. administratorul judiciar sau lichidatorul ori. ulteri or luarii deciziei. pct. (2) Aplicarea dispozitiilor alin. du pa caz. 138. iar in caz de faliment. nr.@ (4) In caz de pluralitate. 277/2009. art. pct. . daca administratorul judiciar sau l ichidatorul a omis sa indice. de catre debitorul persoana fizica ori de reprezentantul legal al pers oanei juridice debitoare. (1) vor intra in averea debitorului si vor fi destinate. (1) si ras punderea persoanelor la care se refera alin. s-au opus la actele ori faptele care au cauzat insolventa sau au lipsit de la luarea deciziilor care au cauzat insolventa si au facut sa se consemneze. 139. raspunderea persoanelor prevazute la alin.(1) Odata cu cererea formulata conform art. in organele colegiale de conducere ale persoanei juridice . (3) a fost modificat prin art. . (2) Cererea de masuri asiguratorii poate fi formulata si ulterior introduceri i actiunii prevazute la art. 142.G. (1) nu inlatura aplicarea legii penale pent ru faptele care constituie infractiuni. in dauna celorlalti creditori. acoperirii pasivului. in caz de reorganizare.f) au folosit mijloace ruinatoare pentru a procura persoanei juridice fonduri . sumele rezultate din executarea silita vor fi repartizate de catre executorul judecatoresc. Art.G. in scopul intarzierii incetarii de plati. . g) in luna precedenta incetarii platilor. (1) a fost modificata prin art. (3) Comitetul creditorilor sau creditorul care detine mai mult de jumatate di n valoarea tuturor creantelor poate cere judecatorului-sindic sa fie autorizat s a introduca actiunea prevazuta la alin.

in alt act sau in situatia financiara sume nedatorate. b) infatiseaza datorii inexistente sau prezinta in registrele debitorului.U. I pct. atunci cand este savarsita de administratorul judiciar ori lichidatorul averii debitor ului. 150. Art. . Art. (3) Tentativa infractiunilor prevazute la alin. 21 din O.Refuzul debitorului persoana fizica sau al administratorului. 214 a lin. sustrage sau distruge evidentele debitorului ori ascunde o part e din activul averii acestuia.epaseste cu mai mult de 6 luni termenul prevazut la art. prin hotarare a Guvernului.Cuantumul amenzilor prevazute de prezenta lege se va modifica per iodic. 144. fiecare dintre aceste fapte fiind savarsite in frauda creditorilor. in conditiile prevazute la art. 35.@ __________ @Articolul a fost modificat prin art. CAPITOLUL VI Dispozitii tranzitorii si finale Art. Codului comer cial si ale Regulamentului (CE) 1. 151. . . cu rea-credinta. 173/2008. documentele s i informatiile prevazute la art.Procedura aplicabila regiilor autonome aflate in stare de insolve nta se va stabili prin lege speciala. (2) Constituie infractiunea de bancruta frauduloasa si se sanctioneaza cu inc hisoare de la 6 luni la 5 ani fapta persoanei care: a) falsifica. administratorulu i judiciar sau lichidatorului. precum si de orice reprezentant sa u prepus al acestuia de bani. 214 alin. (2) Infractiunea de gestiune frauduloasa. . de a intocmi documentatia respectiva se pedepseste cu inchi soare de la un an la 3 ani sau cu amenda. . . 143-147 se judeca in prima instan ta de tribunal. in functie de indicele inflatiei. de a pune la dispozitie judecatorului-sindic. Art. folosirea sau traficarea de catre administratorul judiciar ori lichidatorul averii debitorului. 147. p ersoana juridica. 148. (1) si (2) se pedepseste. publicat in Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene nr. Art. 1 din Codul penal. in caz de insolventa a debitorului.G. .(1) Infractiunea de gestiune frauduloasa. daca fapta nu constituie o in fractiune mai grava. prevazuta la art. L 160 din 30 iunie 2000.Dispozitiile prezentei legi se completeaza. 28 alin. precum si de orice reprezentant sau prepus al acestuia. (3) Tentativa infractiunilor prevazute la alin. dir ectorului. atunci cand este savarsita de administratorul judiciar ori lichidatorul averii debitorului. (1) lit.Infractiunile prevazute la art. 146. c) instraineaza. 2 din C odul penal.(1) Insusirea.Fapta persoanei care. Art. cu cele ale Codului de procedura civila. pedeaps a este inchisoarea de la 10 ani la 20 de ani si interzicerea unor drepturi. Art. precu m si de orice reprezentant sau prepus al acestuia. (2) In cazul in care delapidarea a avut consecinte deosebit de grave. se pedepseste cu inchisoare de la 3 ani la 8 ani. nr. directorului executiv ori al reprezentantului legal al debitorului. . solicita inregistrarea unei cereri de admitere a unei creante inexistente asup ra averii debitorului se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la un an sau cu a menda. se pedepseste cu inchisoare de la 5 ani la 12 ani. 145. 27. . Art. in frauda creditorilor. 149. in masura compatibili tatii lor. prevazuta la art. a)-f) ori impiedicarea acesto ra. cu celeritate. in nume propriu sau prin persoane interpuse . o parte din active. valori ori alte bunuri pe care le gestioneaza sau le administreaza constituie infractiunea de delapidare si se pedepseste cu inchi soare de la unu la 15 ani si interzicerea unor drepturi. Codului civil.346/2000 referitor la procedurile de insolvent a. (1) si (2) se pedepseste.

Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei.U. cu modificarile si completarile ulterioare. nr. 64/1995 privind p rocedura reorganizarii judiciare si a falimentului. I. 211 din O. . 173/2008. DANIELA POPA PRESEDINTELE SENATULUI NICOLAE VACAROIU . comunicarea oricaror acte de procedura. 173/2008. cu sau fara referi re la Legea nr. Partea I.(1) Prezenta lege intra in vigoare la 90 de zile de la data publi carii in Monitorul Oficial al Romaniei. Partea I. 1541.Orice decaderi. conform art. public ata in Monitorul Oficial al Romaniei. 155.U. 153. Art.U. Legea nr. (1) din Constitutia Romaniei. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR. 16 din Legea nr. republicata in Monitorul Ofi cial al Romaniei. 173/2008. 64/1995 privind procedura reo rganizarii judiciare si a falimentului si orice trimitere la actul normativ ment ionat se vor considera ca referire/trimitere la prezenta lege si/sau la sectiuni le corespunzatoare din prezenta lege. pct. se inlocuieste cu termenul insolventa. 152. Partea I. interdictii ori altele asemenea instit uite prin norme legale sau prevederi contractuale pentru cazul deschiderii proce durii de insolventa vor fi aplicabile doar de la data deschiderii falimentului.Orice referire. art.Art. nr. I.G. cu modi ficarile ulterioare.Sectiile de insolventa prevazute la art.066 din 17 noiembrie 2004. 31/1990 privind societatile come rciale. si in toate actele normative subsecvente. Procedurile in curs vor continua pe rolul instantelor la care au fost introduse. pct. 277/2009.Abrogat. Art. I. Partea I. 1. cu respectarea prevede rilor art. nr. Art. II din Legea nr.@ __________ @Articolul a fost abrogat prin art.G. 64/1995. . nr. as tfel cum a fost introdus prin art. 424 din 12 mai 2004. la data intrarii i n vigoare a prezentului act normativ.@ ___________ @Articolul a fost introdus prin art. nr. as tfel cum a fost introdus prin art.La art. precum si orice alt a dispozitie contrara se abroga. dupa caz. 156. Art. 16 din Legea nr. . 149/2004 pentru modificarea si completar ea Legii nr. sintagma Buletinu l procedurilor de reorganizare judiciara si faliment va fi inlocuita cu sintagma Buletinul procedurilor de insolventa.@ ___________ @Articolul a fost introdus prin art. 75 si ale art. republicata in Monitorul Oficial al Romaniei. I pct. p. . 277/2009. 64/1995 privind procedura reorganizarii judiciare si a falimentului . a convocarilor notificar ilor prin Buletinul procedurilor de insolventa. pct.G. pct. .066 din 17 noiembrie 2004. 1. Art. nr. Dispozitiile contrare se abroga. in actele normative existente. 282 din Legea nr. limitari. 1542. 154. (2) Citarea. 7 din prezenta lege . republicata. . precum si a altor acte normative cu incidenta asupra acestei proceduri. . cu modificarile si completarile ulterioare. 22 din O. 211 din O. I. vor fi efectuate si potrivit Codului de procedura civila pe durata a 6 luni de la data intrarii in vigoare a prezentei legi. Art. la Legea nr. 6 se vor infiinta in te rmen de 6 luni de la intrarea in vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonan te de urgenta.In toate actele normative in care figureaza termenul insolvabilit ate in contextul procedurilor de reorganizare si de faliment. (3) La data intrarii in vigoare a prezentei legi. 76 alin.

. Nr.Bucuresti. 85. 5 aprilie 2006.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->