Parlamentul Romaniei Lege nr.

85/2006 din 05/04/2006 Versiune actualizata la data de 17/07/2009 privind procedura insolventei@

___________ @Text actualizat la data de 17.07.2009. Actul include modificarile din urmat oarele acte: - O.U.G. nr. 86/2006 publicata in MOF nr. 944 din 22/11/2006 - Decizia nr. 1.137/2007 publicata in MOF nr. 31 din 15/01/2008 - O.U.G. nr. 173/2008 publicata in MOF nr. 792 din 26/11/2008 - Legea nr. 277/2009 publicata in MOF nr. 486 din 14/07/2009. Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege. CAPITOLUL I Dispozitii generale Art. 1. - (1) Procedura generala prevazuta de prezenta lege se aplica urmatoa relor categorii de debitori aflati in stare de insolventa sau de insolventa imin enta, cu exceptia celor prevazuti la alin. (2) lit. c) si d): 1. societatile comerciale; 2. societatile cooperative; 3. organizatiile cooperatiste; 4. societatile agricole; 5. grupurile de interes economic; 6. orice alta persoana juridica de drept privat care desfasoara si activitati economice. (2) Procedura simplificata prevazuta de prezenta lege se aplica debitorilor a flati in stare de insolventa, care se incadreaza in una dintre urmatoarele categ orii: a) comercianti, persoane fizice, actionand individual; b) asociatii familiale; c) debitorii care fac parte din categoriile prevazute la alin. (1) si indepli nesc una dintre urmatoarele conditii:@ 1. nu detin nici un bun in patrimoniul lor; 2. actele constitutive sau documentele contabile nu pot fi gasite; 3. administratorul nu poate fi gasit; 4. sediul nu mai exista sau nu corespunde adresei din registrul comertului; d) debitori care fac parte din categoriile prevazute la alin. (1), care nu au prezentat documentele prevazute la art. 28 alin. (1) lit. a)-f) si h) in termen ul prevazut de lege;@ e) societati comerciale dizolvate anterior formularii cererii introductive; f) debitori care si-au declarat prin cererea introductiva intentia de intrare in faliment sau care nu sunt indreptatiti sa beneficieze de procedura de reorga nizare judiciara prevazuta de prezenta lege. ___________ @Partea introductiva a lit. c) si lit. d) au fost modificate prin art. I, pr

imul punct din O.U.G. nr. 173/2008, astfel cum a fost introdus prin art. I, pct. 1 din Legea nr. 277/2009. Art. 2. - Scopul prezentei legi este instituirea unei proceduri colective pen tru acoperirea pasivului debitorului aflat in insolventa. Art. 3. - In intelesul prezentei legi, termenii si expresiile de mai jos au u rmatoarele semnificatii: 1. insolventa este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterize aza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor cer te, lichide si exigibile:@ a) insolventa este prezumata ca fiind vadita atunci cand debitorul, dupa 30 d e zile de la scadenta, nu a platit datoria sa fata de unul sau mai multi credito ri; b) insolventa este iminenta atunci cand se dovedeste ca debitorul nu va putea plati la scadenta datoriile exigibile angajate, cu fondurile banesti disponibil e la data scadentei; 2. averea debitorului reprezinta totalitatea bunurilor si drepturilor sale pa trimoniale - inclusiv cele dobandite in cursul procedurii insolventei -, care po t face obiectul executarii silite, in conditiile reglementate de Codul de proced ura civila; 3. procedura colectiva este procedura in care creditorii recunoscuti particip a impreuna la urmarirea si recuperarea creantelor lor, in modalitatile prevazute de prezenta lege; 4. data deschiderii procedurii reprezinta: a) in cazul cererii debitorului de deschidere a procedurii, data pronuntarii incheierii prevazute la art. 32 alin. (1); b) in cazul cererii creditorului de deschidere a procedurii, data pronuntarii sentintei judecatorului-sindic, prevazuta la art. 33 alin. (4) sau (6); 5. debitorul este persoana fizica sau persoana juridica de drept privat, care face parte din una dintre categoriile prevazute la art. 1 si care este in stare de insolventa;@ 6. prin creditor indreptatit sa solicite deschiderea procedurii insolventei s e intelege creditorul a carui creanta impotriva patrimoniului debitorului este c erta, lichida si exigibila de mai mult de 30 de zile; 7. prin creditor se intelege persoana fizica sau juridica ce detine un drept de creanta asupra averii debitorului si care a solicitat, in mod expres, instant ei sa ii fie inregistrata creanta in tabelul definitiv de creante sau in tabelul definitiv consolidat de creante si care poate face dovada creantei sale fata de patrimoniul debitorului, in conditiile prezentei legi. Au calitatea de creditor , fara a depune personal declaratiile de creanta, salariatii debitorului; 8. creditorul indreptatit sa participe la procedura insolventei este acel cre ditor care a formulat si caruia i-a fost admisa, total sau in parte, o cerere de inregistrare a creantei sale pe tabelele de creante contra debitorului intocmit e in procedura si care are dreptul de a participa si de a vota in adunarea credi torilor, inclusiv asupra unui plan de reorganizare judiciara admis de judecatoru l-sindic, de a fi desemnat in calitate de membru al comitetului creditorilor, de a participa la distributiile de fonduri rezultate din reorganizarea judiciara a debitorului sau din lichidarea averii debitorului, de a fi informat ori notific at cu privire la desfasurarea procedurii si de a participa la orice alta procedu ra reglementata de prezenta lege. Au calitatea de creditor indreptatit sa partic ipe la procedura insolventei, fara a depune personal declaratiile de creanta, sa lariatii debitorului;@ 9. creantele garantate sunt creantele persoanelor care beneficiaza de o garan tie reala asupra bunurilor din patrimoniul debitorului, indiferent daca acesta e ste debitor principal sau tert garantat fata de persoanele beneficiare ale garan tiilor reale; 10. creantele salariale sunt creantele ce izvorasc din raporturi de munca int re debitor si angajatii acestuia. Aceste creante sunt inregistrate din oficiu in tabelul de creante de catre administratorul judiciar/lichidator;

11. creantele bugetare reprezinta creantele constand in impozite, taxe, contr ibutii, amenzi si alte venituri bugetare, precum si accesoriile acestora; 12. cuantumul minim al creantei, pentru a putea fi introdusa cererea creditor ului, este de 30.000 lei, iar pentru salariati, de 6 salarii medii pe economie;@ 13. creditorii chirografari sunt creditorii debitorului care nu au constituit e garantii fata de patrimoniul debitorului si care nu au privilegii insotite de drepturi de retentie, ale caror creante sunt curente la data deschiderii procedu rii, precum si creante noi, aferente activitatilor curente in perioada de observ atie; 14. activitatile curente reprezinta acele fapte de comert si operatiuni finan ciare propuse a fi efectuate de debitor in perioada de observatie, in cursul nor mal al comertului sau, cum ar fi: a) continuarea activitatilor contractate, conform obiectului de activitate; b) efectuarea operatiunilor de incasari si plati aferente acestora; c) asigurarea finantarii capitalului de lucru in limite curente; 15. perioada de observatie este perioada cuprinsa intre data deschiderii proc edurii si data confirmarii planului sau, dupa caz, a intrarii in faliment; 16. tabelul preliminar de creante cuprinde toate creantele nascute inainte de data deschiderii procedurii curente, scadente, sub conditie sau in litigiu, acc eptate de catre administratorul judiciar in urma verificarii acestora. In tabel vor fi mentionate atat suma solicitata de catre creditor, cat si suma acceptata si rangul de preferinta. In cazul procedurii simplificate, in acest tabel se vor inregistra si creantele nascute dupa deschiderea procedurii si pana la momentul intrarii in faliment; 17. prin tabel definitiv de creante se intelege tabelul care cuprinde toate c reantele asupra averii debitorului la data deschiderii procedurii, acceptate in tabelul preliminar si impotriva carora nu s-au formulat contestatii in conformit ate cu prevederile art. 73, precum si creantele admise in urma solutionarii cont estatiilor. In acest tabel se arata suma solicitata, suma admisa si rangul de pr ioritate a creantei; 18. tabelul suplimentar cuprinde toate creantele nascute dupa data deschideri i procedurii generale si pana la data inceperii procedurii falimentului, accepta te de catre lichidator in urma verificarii acestora. In tabel vor fi mentionate atat suma solicitata de catre creditor, cat si suma acceptata si rangul de prefe rinta; 19. tabelul definitiv consolidat va cuprinde totalitatea creantelor ce figure aza ca admise in tabelul definitiv de creante si cele din tabelul suplimentar ne contestate, precum si cele rezultate in urma solutionarii contestatiilor la tabe lul suplimentar. In situatia in care s-a dispus intrarea in faliment dupa confir marea unui plan de reorganizare, urmeaza a se intocmi o varianta actualizata a t abelului definitiv consolidat, in concordanta cu programul de plata a creantelor , cuprins in planul de reorganizare, si cu deducerea sumelor achitate pe parcurs ul desfasurarii acestuia; 20. reorganizarea judiciara este procedura ce se aplica debitorului, persoana juridica, in vederea achitarii datoriilor acestuia, conform programului de plat a a creantelor. Procedura de reorganizare presupune intocmirea, aprobarea, imple mentarea si respectarea unui plan, numit plan de reorganizare, care poate sa pre vada, impreuna sau separat: a) restructurarea operationala si/sau financiara a debitorului; b) restructurarea corporativa prin modificarea structurii de capital social; c) restrangerea activitatii prin lichidarea unor bunuri din averea debitorulu i; 21. categoria de creante defavorizate este prezumata a fi categoria de creant e pentru care planul de reorganizare prevede cel putin una dintre modificarile u rmatoare pentru oricare dintre creantele categoriei respective: a) o reducere a cuantumului creantei; b) o reducere a garantiilor sau a altor accesorii, cum ar fi reesalonarea pla tilor in defavoarea creditorului; c) valoarea actualizata cu dobanda de referinta a Bancii Nationale a Romaniei

, daca nu este stabilit altfel prin contractul privind creanta respectiva sau pr in legi speciale, este mai mica decat valoarea la care a fost inscrisa in tabelu l definitiv de creante; 22. prin program de plata a creantelor se intelege tabelul de creante mention at in planul de reorganizare care cuprinde cuantumul sumelor pe care debitorul s e obliga sa le plateasca creditorilor, prin raportare la tabelul definitiv de cr eante si la fluxurile de numerar aferente planului de reorganizare, si care cupr inde: a) cuantumul sumelor datorate creditorilor conform tabelului definitiv de cre ante pe care debitorul se obliga sa le plateasca acestora; b) termenele la care debitorul urmeaza sa plateasca aceste sume; 23. prin procedura falimentului se intelege procedura de insolventa concursua la colectiva si egalitara care se aplica debitorului in vederea lichidarii averi i acestuia pentru acoperirea pasivului, fiind urmata de radierea debitorului din registrul in care este inmatriculat; 24. procedura generala reprezinta procedura prevazuta de prezenta lege, prin care un debitor care indeplineste conditiile prevazute la art. 1 alin. (1), fara a le indeplini simultan si pe cele de la art. 1 alin. (2), intra, dupa perioada de observatie, succesiv, in procedura de reorganizare judiciara si in procedura falimentului sau, separat, numai in reorganizare judiciara ori doar in procedur a falimentului; 25. procedura simplificata reprezinta procedura prevazuta de prezenta lege, p rin care debitorul care indeplineste conditiile prevazute la art. 1 alin. (2) in tra direct in procedura falimentului, fie odata cu deschiderea procedurii insolv entei, fie dupa o perioada de observatie de maximum 60 de zile, perioada in care vor fi analizate elementele aratate la art. 1 alin. (2) lit. c) si d); 26. administratorul special este reprezentantul desemnat de adunarea generala a actionarilor/asociatilor debitorului, persoana juridica, imputernicit sa efec tueze in numele si pe seama acestuia actele de administrare necesare in perioade le de procedura cand debitorului i se permite sa isi administreze activitatea si sa le reprezinte interesele in procedura pe perioada in care debitorului i s-a ridicat dreptul de administrare. Adunarea generala a actionarilor, asociatilor s au membrilor persoanei juridice va fi convocata de administratorul judiciar ori de lichidator pentru desemnarea administratorului special, in termen de maximum 20 de zile de la deschiderea procedurii sau, dupa caz, de la ridicarea dreptului debitorului de a-si administra averea. Adunarea generala va fi prezidata de adm inistratorul judiciar sau de lichidator, dupa caz. Daca adunarea asociatilor/act ionarilor convocata conform prezentului punct nu desemneaza un administrator spe cial, debitorului i se va ridica dreptul de administrare, daca acesta nu a fost ridicat, iar debitorul, respectiv asociatii/actionarii sunt decazuti din dreptur ile recunoscute de procedura si care sunt exercitate prin administrator special. Daca un administrator special nu a fost desemnat, pentru solutionarea actiunilo r prevazute la art. 46 si a celor reglementate de art. 79 si 80 debitorul va fi reprezentat de un curator special desemnat dintre organele de conducere statutar e aflate in exercitiul functiunii la data deschiderii procedurii. Desemnarea se va face de catre judecatorul-sindic in camera de consiliu si fara citarea partil or. In cazul in care ulterior adunarea asociatilor/actionarilor alege un adminis trator special, acesta va lua procedura in stadiul in care se gaseste la data de semnarii;@ 27. administratorul judiciar este persoana fizica sau juridica compatibila, p ractician in insolventa, autorizat in conditiile legii, desemnat sa exercite atr ibutiile prevazute la art. 20 in perioada de observatie si pe durata procedurii de reorganizare; reprezentantul S.P.R.L. sau I.P.U.R.L. va trebui sa indeplineas ca conditiile prevazute mai sus;@ 28. lichidatorul este persoana fizica sau juridica, practician in insolventa, autorizat in conditiile legii, desemnata sa conduca activitatea debitorului si sa exercite atributiile prevazute la art. 25 in cadrul procedurii falimentului, atat in procedura generala, cat si in cea simplificata; 29. Buletinul procedurilor de insolventa este publicatia editata de Oficiul N ational al Registrului Comertului, care are drept scop publicarea citatiilor, co

nvocarilor, notificarilor si comunicarilor actelor de procedura efectuate de ins tantele judecatoresti, administratorul judiciar/lichidator dupa deschiderea proc edurii de insolventa prevazute de prezenta lege;@ 30. mandatul administratorilor statutari inceteaza de la data ridicarii drept ului de administrare sau de la data desemnarii administratorului special. Mandat ul administratorului special se limiteaza la reprezentarea intereselor actionari lor/asociatilor de la data ridicarii dreptului de administrare. Incetarea mandat ului impune obligatia predarii gestiunii.@ 31. prin contract financiar calificat se intelege orice contract avand ca obi ect operatiuni cu instrumente financiare derivate realizate pe pietele reglement ate, pietele asimilate sau pietele la buna intelegere, astfel cum sunt acestea r eglementate; 32. prin consumator captiv se intelege consumatorul care, din considerente te hnice, economice sau de reglementare, nu poate alege furnizorul; 33. operatiunea de compensare bilaterala (netting) presupune realizarea, in l egatura cu unul sau mai multe contracte financiare calificate, a uneia sau a mai multora dintre urmatoarele operatiuni: a) incetarea unui contract financiar calificat si/sau accelerarea oricarei pl ati sau indepliniri a unei obligatii ori realizari a unui drept in baza unuia sa u a mai multor contracte financiare calificate avand ca temei un acord de compen sare bilaterala (netting); b) calcularea sau estimarea unei valori de compensare, valori de piata, valor i de lichidare ori valori de inlocuire a oricareia dintre obligatiile sau dreptu rile la care se refera lit. a); c) conversia intr-o singura moneda a oricarei valori, calculata potrivit lit. b); d) compensarea, pana la obtinerea unei sume nete (off-set), a oricaror valori calculate potrivit lit. b) si convertite potrivit prevederilor lit. c); 34. prin acord de compensare bilaterala (acord de netting) se intelege: a) orice intelegere sau clauza in cadrul unui contract financiar calificat di ntre doua parti, prin care se prevede un netting al unor plati ori o indeplinire a unor obligatii sau o realizare a unor drepturi prezente ori viitoare rezultan d din sau avand legatura cu unul ori mai multe contracte financiare calificate ( "acord master de netting"); b) orice acord master de netting intre doua parti, prin care se prevede netti ng-ul intre doua sau mai multe acorduri master de netting ("acord master-master de netting"); c) orice intelegere de garantare subsecventa ori in legatura cu unul sau mai multe acorduri master de netting; 35. prin intelegere de garantare se intelege orice contract/instrument de gar antare a unui acord de netting sau a unor contracte financiare calificate, inclu zand fara limitare: gajuri, scrisori de garantie, garantii personale si altele a semenea. ___________ @Partea introductiva a pct. 1 si punctele 5, 8, 12, 26, 27, 29 si 30 au fost modificate prin art. I, al doilea punct din O.U.G. nr. 173/2008, astfel cum a f ost introdus prin art. I, pct. 1 din Legea nr. 277/2009. Art. 4. - (1) Toate cheltuielile aferente procedurii instituite prin prezenta lege, inclusiv cele privind notificarea, convocarea si comunicarea actelor de p rocedura efectuate de administratorul judiciar si/sau de lichidator, vor fi supo rtate din averea debitorului. (2) Platile se vor face dintr-un cont deschis la o unitate a unei banci, pe b aza de dispozitii emise de debitor sau, dupa caz, de administratorul judiciar, i ar in cursul falimentului, de lichidator. (3) Disponibilitatile banesti vor putea fi pastrate intr-un cont special de d epozit bancar. (4) In lipsa disponibilitatilor in contul debitorului, se va utiliza fondul d e lichidare, platile efectuandu-se pe baza unui buget previzionat pe o perioada

I.P. (6) lit.I.@ (8) U. c) de la alin. 2 din O. (6) lit. pct. in contul Uniuni i Nationale a Practicienilor in Insolventa din Romania. 173/2008.N.R. (6) lit. in registrul asociatiilor si fundatiilor. . (2) Organele prevazute la alin. (9) Sumele mentionate la alin. . pe baza documentelor justificative atasate la raportul lunar al administratorului judiciar/lichidatorului. . pct. 22 din O. dupa caz. din care face parte administratorul judici ar sau.U. a) si b) de la alin.Alin. nr..I. iar sumele prevazute la alin.Alin. sumele prevazute la alin. 173/2008. 21 din O. nr. I. judecatorul-sindic.G. administratorul judiciar si lichidatorul. din fondul de lichidare a cheltuielilor ce a u depasit bugetul previzionat.N.R. SECTIUNEA 1 Instantele judecatoresti . nr. 277/2009 .N. (6) a fost introdusa prin art. b) vor fi achitate la orice unitat e bancara. suma care va fi inclusa in categoria cheltuielilor aferente procedurii in sens ul alin. numarul contului si unit atea la care acesta este deschis si orice modificari ulterioare ale acestuia. I. prin Oficiul National al Registrului Comertului.(1) Organele care aplica procedura sunt: instantele judecatoresti.0% din sumele recuperate in cadrul procedurilor de insolvent a. I. I pct. plata. denumita in continuare U .U. I.P. (7) a fost modificat prin art. (5) Judecatorul-sindic va putea autoriza.G.de cel putin 3 luni.Lit. pct. I. c) vor fi virate in contul filialei U. inclusiv din fondurile obtinute din vanzarea bunurilor din averea debitorului . pct.U. va comunica la Oficiul National al Registrului Comertului si l a instantele judecatoresti pe langa care functioneaza registrul societatilor agr icole. (1). (6) au fost modificate prin art.U.@ __________ @Lit. 1 si vor fi platite in momentul ex istentei disponibilului in contul debitorului. 277/2009. CAPITOLUL II Participantii la procedura insolventei Art. pct. al treilea pu nct din O. 4 din Legea nr.R.@ c) preluarea a 2. (4) va fi constituit prin: a) majorarea cu 30% a taxelor percepute de oficiile registrului comertului de pe langa tribunale pentru operatiunile de inregistrare. I. 3 din Legea nr. precum si realizarea i n conditiile legii a drepturilor si obligatiilor celorlalti participanti la aces te acte si operatiuni. 277/2009. 1 din Legea nr. I. (1) vor fi considerate cheltuieli de lichidare in conformitate cu art. respectiv registrul asociatiilor si fundatiilor. 1 din O. 123 pct. pct.@ (7) Sumele prevazute la alin. (1) trebuie sa asigure efectuarea cu celerita te a actelor si operatiunilor prevazute de prezenta lege. astfel cum a fost introdus prin art. elaborat potrivit art. 173/2008. lichidatorul care transmite suma. in cazul asociatiilor si fundatiilor ce de sfasoara activitati economice.G. 173/2008. 4 din Legea nr. astfel cum a fost modificat prin art.Alin. I pct. 121 si art. 277/2009. .P. 277/2009. astf el cum a fost modificat prin art. nr. a) vor fi virate de oficiile registrul ui comertului. aprobat de judecatorul-sindic. in contul mentionat.I. (6) Fondul prevazut la alin. (9) a fost modificat prin art. as tfel cum a fost introdus prin art. nr. 21 alin. pct.@ (10) Sumele din fondul de lichidare nu pot face obiectul masurilor asigurator ii sau al executarii silite. 173/2008.G.U. 5.G. . 2 din Legea nr. as tfel cum a fost introdus prin art. (1).@ b) majorarea cu 30% a taxelor percepute pentru operatiunile de inregistrare i n registrul societatilor agricole si. (10) a fost introdus prin art.

(5) Formatul si continutul-cadru ale actelor care se publica in Buletinul pro cedurilor de insolventa si ale dovezii privind indeplinirea procedurii de citare . 7. respectiv in registrul societatilor agricole sau in registrul asociatiilor si fundatiilor. convocarilor si notificarilor actelor d .@ ___________ @Articolul a fost modificat prin art. si nu vor mai fi citati. cu exceptia recur sului prevazut la art. I. precum si comunicarea oricaror acte de proced ura. si sunt exercitate de judecatorul-sindic . 4 din Legea nr. 107.@ (4) In cazul in care debitorul este o societate tranzactionata pe o piata reg lementata. nr. (1) se vor realiza. Buletinul procedurilor de insolventa va fi realizat si in forma electronica. (7) Creditorii care au inregistrat cereri de admitere a creantelor sunt prezu mati ca au in cunostinta termenele prevazute la art.@ (2) In procedurile contencioase reglementate de prezenta lege vor fi citate i n calitate de parti numai persoanele ale caror drepturi sau interese sunt supuse spre solutionare judecatorului-sindic. ulterior deschiderii procedurii insolventei se va realiza conform Codului de procedura civila. a convocarilor si notificarilor se efectueaza prin Buletinul procedurilor d e insolventa. 17 din Hotararea Guvernului nr. 28 alin. in temeiul dispozitiilor prezentei legi. se majoreaza.(1) Citarea partilor. pct. a convocarilor si notificarilor fata de pa rticipantii la proces. . Art. (31) Prin exceptie de la prevederile alin. (1) lit. In toate celelalte cazuri se aplica dispozitiile din Codul de procedura civila refe ritoare la procedura necontencioasa. 23 din O. cu exceptia cazului in care sarcina notificarii apartine al tor organe care aplica procedura. judecatorul-sindic va comunica Comisiei Nationale a Valorilor Mobilia re hotararea de deschidere a procedurii. (6) Notificarile. reprezentand o cota de 10% aplicata la taxele perce pute de oficiile registrului comertului de pe langa tribunale pentru operatiunil e de inregistrare. Comunicarea citatiilor.G. (8) In vederea publicarii citatiilor. publicare si dis tribuire a Buletinului procedurilor de insolventa. . domiciliu sau resedinta se afla in strain atate. c). as tfel cum a fost introdus prin art. 62 ori la art. conform Codului de procedura civila. dupa caz. astfel cum figureaza ace sta in registrul comertului. Pentru creditorii care nu au put ut fi identificati in lista prevazuta la art. etapele. convocare. (2) In circumscriptia curtii de apel va functiona o singura sectie de insolve nta. sunt de competenta sectiei de insolventa a tribunalulu i in a carui raza teritoriala isi are sediul debitorul. in conditii de contradictorialitate. fondul prevazut la art. notificare si comunicare se stabilesc prin ordin al ministrului jus titiei si sunt utilizate in mod obligatoriu de toti participantii la procedura.(1) Toate procedurile prevazute de prezenta lege. 277/2009. este supusa dispozitiilor Codului de procedura civila. 6. cu modificarile si completari le ulterioare. cu modificarile si completarile ulterioare. conditiile de finantare. 8. in masura in care nu contravin unor dispozi tii exprese prevazute de prezenta lege. (11) Pentru sustinerea cheltuielilor de editare si difuzare a Buletinului pro cedurilor de insolventa. dupa caz. procedura no tificarii prevazute la art.Art. al caror sediu. si convocarile prevazute de prezenta lege cad in sarcina administratorului judiciar sau a lichidatorului. comunicarea actelor de procedura anterioare deschiderii pr ocedurii si notificarea deschiderii procedurii. prima comunicare a actelor de procedura catre persoanele impotriva carora se introduce o actiune. Aceasta se organizeaza in cadrul tribunalului din localitatea in care isi a re sediul respectiva curte de apel. 108 sau 109. (3) Prin exceptie de la prevederile alin. I. 173/2008. pct. 61 va fi considerata indeplinita daca a fost efectua ta prin Buletinul procedurilor de insolventa. (1). 460/2005 privind continutul.U.

122 alin.G. c) sentinta prin care se decide intrarea in faliment.U.U.137/2007 care a admis excep tia de neconstitutionalitate si a constatat ca dispozitiile art. Suspendarea va privi doar cerer ile care au legatura directa cu reglementarea atacata. . . 173/2008. (2) Termenul de recurs este de 10 zile de la comunicarea hotararii. pct.@ ___________ @A se vedea Decizia Curtii Constitutionale nr. (3). (7) a fost modificat prin art.e procedura efectuate de instantele judecatoresti. pct.U. b) sentinta prin care se decide intrarea in procedura simplificata. 85/2006 privind procedura insolventei sunt contrare art. ulterior deschiderii procedurii insolventei. 1. introdusa in temeiul art. in situatia in care dispoz itiile a caror neconstitutionalitate se invoca au facut obiectul cel putin al un ei decizii pronuntate de Curtea Constitutionala. 300 alin. daca lege a nu prevede altfel. pronuntata in conditiil e art. 173/2008. 173/2008. . in masura in care se interpreteaza ca prima comunicare a actelor de pro cedura catre persoanele impotriva carora se promoveaza o actiune in temeiul disp ozitiilor Legii nr. (4) nu se aplica in cazul judecarii recursului impotriv a urmatoarelor hotarari ale judecatorului-sindic: a) sentinta de respingere a contestatiei debitorului. 107.G.G. 3 din O. nr. .Alin. 2 si 3 din Codul de proced ura civila. va pune in vedere partilor interesate sa le depuna in copie certificata. 7 din Legea nr. In cazul in care instanta de recurs considera necesa re si alte acte din dosarul de fond. I pct. I. de la data publicarii ace stora. acestea fiind prezumate a fi indeplinite la data publicarii. 29 alin. nr.U. (4). in termen de 30 de zil e de la inregistrarea dosarului la curtea de apel.Alin. 24 si art. 4 din O. a hotararilor judecatorest i in Buletinul procedurilor de insolventa inlocuieste. dupa deschiderea procedurii p revazute de prezenta lege. d) sentinta de solutionare a contestatiei la planul de distribuire a fonduril or obtinute din lichidare si din incasarea de creante. 5 din Legea nr. judecato rul-sindic va putea sa nu dispuna suspendarea cauzei.Alineatul (31) a fost introdus prin art. as tfel cum a fost introdus prin art. 24 din O. I. convocarea si notificarea actelor de procedura efectuate individ ual fata de participantii la proces. 277/2009. pct.(1) Curtea de apel va fi instanta de recurs pentru hotararile pronu ntate de judecatorul-sindic in temeiul art. (3) Recursul va fi judecat de completuri specializate. hotararile judecatorului -sindic nu vor putea fi suspendate de instanta de recurs. as tfel cum a fost introdus prin art. citarea.G. dupa caz. 41 din O. 47/1992 p rivind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale. Art. nr. introdusa in temeiul ar t. in copie certificata de grefierul-sef al tribunalului. pub licatie editata de Oficiul National al Registrului Comertului. (7) Prin derogare de la prevederile art. (6) Pentru toate cererile de recurs formulate impotriva hotararilor pronuntat e de judecatorul-sindic in cadrul procedurii se constituie un singur dosar. 85/2006. nr. 11. 4 din Legea nr. In vederea solutionari i recursului. republicata. selec tate de judecatorul-sindic. se rea lizeaza numai prin Buletinul procedurilor de insolventa. se trimit la curtea de apel. iar nu si potrivit disp ozitiilor Codului de procedura civila. Citarea partilor in recurs se face potrivit dispozitiilor Codului de procedura civila.@ (4) Prin derogare de la prevederile art. (5) Prevederile alin. cu modificarile si completarile ulterioare. I. 33 alin. . se editeaza Buletinul procedurilor de insolventa. 53 din Cons titutie. I. I pct. 277/2009. numai actele care intereseaza solutionarea caii de atac.@ __________ @Alineatul (3) a fost modificat prin art. 8. (5) din Legea nr. pct. (11) a fost introdus prin art. (9) Publicarea actelor de procedura sau. 173/2008.

. . fara citarea partilor. 10. sunt: a) pronuntarea motivata a hotararii de deschidere a procedurii si. 6 din Legea nr. f) judecarea cererilor de a i se ridica debitorului dreptul de a-si mai condu ce activitatea. g) judecarea cererilor de atragere a raspunderii membrilor organelor de condu cere care au contribuit la ajungerea debitorului in insolventa. In situatia in care cel care a introdus cererea de de schidere a procedurii nu solicita numirea unui administrator judiciar sau lichid ator. cat si prin procedura simpl ificata.(1) Principalele atributii ale judecatorului-sindic. potrivit art. . . de intrare in faliment atat prin procedura generala. 277/2009. daca cererea ii apartine. dintre prac ticienii in insolventa compatibili care au depus oferta de servicii in acest sen s la dosarul cauzei. Art. 143-147. 5 din O. judecarea opozitiei creditorilor la deschide rea procedurii. ale comitetului creditorilor ori ale oricarei persoane interesate impotriva masurilor luate de administratorul judic iar sau de lichidator. a administratorului judiciar sau a lichidator ului desemnat de adunarea creditorilor sau de creditorul care detine cel putin 5 0% din valoarea creantelor. confirmarea onorariului negociat. 11. 13 8. Judecatorul-sindic va des emna administratorul judiciar provizoriu sau lichidatorul provizoriu solicitat d e catre creditorul care a solicitat deschiderea procedurii sau de catre debitor. prec um si a atributiilor acestuia pentru aceasta perioada. dupa caz.Abrogat. prin incheiere. sesizarea organelor de cercetare penala in legatura cu savarsirea infractiuni lor prevazute la art. I. confirmarea se va face in came ra de consiliu. dupa depunerea procesului-verbal al aduna rii creditorilor. 173/2008. inl ocuirea sa de catre adunarea creditorilor sau creditorul care detine cel putin 5 0% din valoarea creantelor. fixarea remuneratiei in conformitate cu criteriile s tabilite de legea de organizare a activitatii practicienilor in insolventa. h) judecarea actiunilor introduse de administratorul judiciar sau de lichidat or pentru anularea unor acte frauduloase si a unor constituiri ori transferuri c u caracter patrimonial. pct. in sistem informatizat. numirea se va face de catre judecatorul-sindic din randul practicienilor c are au depus oferte la dosarul cauzei.@ ___________ @Articolul a fost abrogat prin art. dupa caz.G. in mod a leatoriu. a li chidatorului care va administra procedura pana la confirmarea ori. 53 din Legea nr. Daca nu exista con testatii impotriva hotararii adunarii creditorilor sau a deciziei creditorului c are detine cel putin 50% din valoarea creantelor.SECTIUNEA a 2-a Judecatorul-sindic Art. republicata. b) judecarea contestatiei debitorului impotriva cererii introductive a credit orilor pentru inceperea procedurii. prin incheiere. a administratorului j udiciar sau a lichidatorului. pentru motive temeinice. c) desemnarea motivata. dupa caz. I. in cadrul pre zentei legi. astfe l cum a fost modificat prin art. 9. a administratorului judiciar provizoriu sau. dac a nu exista o cerere din partea unui creditor.Repartizarea cauzelor avand ca obiect procedura prevazuta de prezen ta lege judecatorilor desemnati ca judecatori-sindici se realizeaza potrivit art .@ e) inlocuirea. nr. pct. 304/2004 privind organizarea judiciara. prin sentinta de deschidere a procedurii.@ d) confirmarea. In caz de conexare se va tine seama de ce rerile creditorilor in ordinea marimii creantelor sau de cererea debitoarei.U. Art. anterioare deschiderii procedurii. i) judecarea contestatiilor debitorului.

administratoru lui judiciar sau lichidatorului. daca acestuia nu i s-a ridicat dreptul de a-si administr a averea. (1) au fost modificate prin art. c) si d) de la alin. (2) Creditorii cunoscuti vor fi convocati de administratorul judiciar sau de lichidator in cazurile prevazute expres de lege si ori de cate ori este necesar. de lichid are.G. dupa caz. sau inscrisul in format electronic caruia i s-a incorporat. (3) Adunarea creditorilor va putea fi convocata si de comitetul creditorilor sau la cererea creditorilor detinand creante in valoare de cel putin 30% din val oarea totala a acestora. Scrisoarea prin care isi exprima votul. dupa casarea hotararii in recurs. poate fi comunicat pr in orice mijloace. Art. pana in ziua fixata pentru exprimarea votului. SECTIUNEA a 3-a Adunarea creditorilor. dupa caz. dupa caz. (2) Atributiile judecatorului-sindic sunt limitate la controlul judecatoresc al activitatii administratorului judiciar si/sau al lichidatorului si la procese le si cererile de natura judiciara aferente procedurii insolventei. 1 din Codul de procedura civila privind incomp atibilitatea nu sunt aplicabile judecatorului-sindic care pronunta succesiv hota rari in acelasi dosar. daca legea sau judecatorul-sindic nu dispune altfel. cu exceptia situatiei rejudecarii. (2) Dispozitiile art.(1) Hotararile judecatorului-sindic sunt definitive si executorii. debitorului. care va vota pentru intreaga va loare a creantelor reprezentand salariile si alte drepturi banesti ce li se cuvi . semnata de creditor. a lichidatorului. 13. n) pronuntarea hotararii de inchidere a procedurii. k) solutionarea cererii administratorului judiciar sau a comitetului creditor ilor de intrerupere a procedurii de reorganizare judiciara si de intrare in fali ment. . pct. de lichidator. atasat ori asociat semna tura electronica extinsa. I. 277/2009.@ (5) La sedintele adunarilor creditorilor. Ele pot fi atacate separat cu recurs. Deciziile manageriale pot fi controlate sub aspectul oportunitatii de catre creditori. l) solutionarea contestatiilor formulate la rapoartele administratorului judi ciar sau ale lichidatorului. cu exceptia cazului in care la sedinta participa titularii tuturor creantelor. secretariatul sedintelor adunarilor creditorilor este in sar cina administratorului judiciar sau. 12. nr. (3) Creditorii pot fi reprezentati in adunare prin imputerniciti cu procura s peciala autentica sau. 14.(1) Adunarea creditorilor va fi convocata si prezidata de administ ratorul judiciar sau. dupa votarea lui de catre creditori. pct. Comitetul creditorilor Art. m) judecarea actiunii in anularea hotararii adunarii creditorilor.j) admiterea si confirmarea planului de reorganizare sau. (4) Daca legea nu interzice in mod expres. bazata pe un certificat valabil. creditorii vor putea vota si prin corespondenta. Atributiile manageriale apartin administratorului judiciar ori lichidatorului sau. in cazul creditorilor bugetari si al celorlalte persoane juridice. cu delegatie semnata de conducatorul unitatii. U.(1) Convocarea creditorilor va trebui sa cuprinda ordinea de zi a sedintei. ___________ @Lit. in mod ex ceptional. prin organele acestora. Art. 24 alin. 6 din O. . salariatii debitorului vor putea fi reprezentati de un delegat din randul acestora. astfel cum a fost modificat prin art. 173/2008. . I. 7 din Legea nr. (2) Orice deliberare asupra unei chestiuni necuprinse in convocare este nula.

va fi citat si presedintele acestuia.G. a lichidatorului si a creditorilor. . 173/2008. judecatorul-sindic va desemna. in raport cu numarul credito rilor. __________ @Alineatul (1) a fost modificat prin art. .U.U. iar deciziile adunarii creditorilor se adopta cu votul favorabil al titular ilor majoritatii. membrii comitetului c reditorilor.n. pr in oricare dintre membrii comitetului creditorilor. 15. buge tare si chirografare cele mai mari. nr. pe baza pr opunerii creditorilor. 173/2008. (1) impotriva ave rii debitorului se va determina prin raportare la urmatoarele criterii: a) ulterior afisarii tabelului preliminar si pana la afisarea tabelului defin itiv. (1) lit. Comitetul cred itorilor va fi citat in persoana presedintelui astfel desemnat. precum si la cererea creditorilor indreptatiti sa participe la procedura insolventei.(1) Cu exceptia cazurilor in care legea cere o majoritate speciala .U. I pct.@ (2) Desemnarea se va face. astfel cum reiese din cu prinsul acestuia. care va fi semnat de presedintele sedintei. Daca din cauza numarului mic d e creditori judecatorul-sindic nu considera necesara constituirea unui comitet a l creditorilor. la dosarul cauzei. (4) In cadrul primei sedinte a adunarii creditorilor.Alineatul (8) a fost introdus prin art. (3) Planul de reorganizare va fi supus votului adunarii creditorilor.G. In cazul in care a fost constitu it comitetul creditorilor. 7 din O. nr. 17 alin. care au lipsit motivat de la sedinta adunarii creditorilor. iar in lipsa. dupa intocmirea tabelului prelimin ar de creante. astfel cum reiese din cuprinsul tabelului definitiv. cu citarea celui care a introdus cererea. 16. in termen de doua zile lucratoare de la data adunarii cred itorilor.G. (3) Pentru necesitatile procedurii. (8) Cererea prevazuta la alin. un presedinte al comitetului creditorilor. astfel cum reiese din planul de reorganizare confirmat. prin incheiere. nr. sedintele adunarii creditorilor vor avea loc in prezenta titularilor de creant e insumand cel putin 30% din valoarea totala a creantelor asupra averii debitoru lui. I.@ __________ @Alineatele (4) si (5) au fost modificate prin art. un comitet format din 3-5 creditori dintre cei cu creante garantate. c) ulterior confirmarii planului de reorganizare si pana la afisarea tabelulu i definitiv consolidat. prin valoare. Procesul-verbal va fi depus. Art. (7) Hotararea adunarii creditorilor poate fi desfiintata de judecatorul-sindi c pentru nelegalitate. 8 din Legea nr. I pct. (7) va fi depusa la dosarul cauzei in termen d e 5 zile de la data adunarii creditorilor si va fi solutionata in camera de cons iliu. b) ulterior afisarii tabelului definitiv si pana la confirmarea unui plan de reorganizare. . precum si de administratorul judiciar sau de lichidator. in cond itiile prevazute la art. 101. d) ulterior afisarii tabelului definitiv consolidat. a creantelor prezente. la cererea creditorilor care au votat impotriva luarii ho tararii respective si au facut sa se consemneze aceasta in procesul-verbal al ad unarii. 8 din O. acestia vor putea alege un comitet format din 3 sau 5 creditori dintre cei cu creante garantate si cei . prin grija administratorului judiciar/lichidatorulu i. 9 din O. dupa caz. I pct. dupa caz. valoarea creantelor verificate si acceptate de administratorul judiciar.@ (6) Deliberarile si hotararile adunarii creditorilor vor fi cuprinse intr-un proces-verbal. Art.@ (2) Calculul valorii totale a creantelor prevazute la alin. a administratorului judiciar sau .(1) Judecatorul-sindic poate desemna. 173/2008. astfel cum a fost modificat prin art. prin valoare. 277/2009 . pct. atributiile comitetului prevazute la art. a stfel cum reiese din cuprinsul tabelului preliminar. b) s i f) vor fi exercitate de adunarea creditorilor.

persoana fizica sau juridica.chirografari. 17. acesta se va abtine de la vot.U. in terme n de 5 zile de la luarea acestora. I pct. masurilor si deciziilor luate de comitetul creditor ilor orice creditor poate formula contestatie la adunarea creditorilor. prin incheiere. comitetul astfel desemnat va inlocui comitetul desemnat anterior de jude catorul-sindic. Art. pri vind masurile luate de administratorul judiciar sau de lichidator si efectele ac estora si sa propuna. judecatorul-sindic va consemna. ori de cate ori este necesar. pe . ori a cel putin 2 dintre membrii sai .G. (6) In cursul derularii procedurii. (5) Daca un membru al comitetului creditorilor se afla. La propunerea administratorului judiciar sau a celorlalti membri ai comitetului creditorilor. dupa caz. nr.(1) Dupa deschiderea procedurii. asociatilor debitorului. (5) Daca nu se va obtine majoritatea necesara. astfel incat criteriile preva zute la alin. b) sa negocieze cu administratorul judiciar sau cu lichidatorul care doreste sa fie desemnat de catre creditori in dosar conditiile numirii si sa recomande a dunarii creditorilor astfel de numiri. 18. care se ofera vo luntar.G. . daca este cazul. precum si hotararile luate. motivat. va un reprezentant. (4) Deciziile comitetului creditorilor se iau cu majoritatea simpla din total ul numarului de membri ai acestuia. pe cheltuiala acestora. datorita interesului propriu. care sa re si sa participe la procedura. dintre primii 20 de creditori in ordinea valorii. judecatorul-sindic va putea cere asistent a comitetului creditorilor sau a unui delegat al acestuia. 173/2008. (5). sa le analizeze si. prezinte interesele societatii si ale acestora adunarea generala a actionarilor/ desemna. si alte masuri. administrator special. (6) Impotriva actiunilor. 173/2008. in temeiul art. pe care sa le prezinte adunarii creditorilor. sa faca contestatii la ac estea.(1) Comitetul creditorilor are urmatoarele atributii: a) sa analizeze situatia debitorului si sa faca recomandari adunarii creditor ilor cu privire la continuarea activitatii debitorului si la planurile de reorga nizare propuse. atunci cand astfel de actiuni nu a u fost introduse de administratorul judiciar sau de lichidator. e) sa solicite. nr. la cererea administratorul ui judiciar sau a lichidatorului. (2) Comitetul creditorilor se intruneste lunar si. d) sa intocmeasca rapoarte. se va mentine comitetul desemn at anterior de judecatorul-sindic. in conflict de interese cu interesul concursual al creditorilor partici panti la procedura. I pct.U. facute de debitor in dauna creditorilor. f) sa introduca actiuni pentru anularea unor transferuri cu caracter patrimon ial. care va retine pe scurt continutul deliberarilor. persoana juridica. __________ @Alineatul (1) a fost modificat prin art. modificarea componentei acestuia. (4) sa fie respectate in toate fazele procedurii. 11 din O. . (3) Deliberarile comitetului creditorilor vor avea loc in prezenta administra torului judiciar/lichidatorului si vor fi consemnate intr-un proces-verbal. c) sa ia cunostinta despre rapoartele intocmite de administratorul judiciar s au de lichidator. 10 din O.@ __________ @Alineatul (6) a fost modificat prin art. 47 alin. SECTIUNEA a 4-a Administratorul special Art. ridicarea dreptului de administ rare al debitorului.

.R. Judecatorul va solution a.@ (5) Administratorul judiciar.@ (4) Daca in termenul stabilit la alin. aceasta va fi stabilita de catre ju decatorul-sindic. (1) lit. practicianul in insolventa interesat va putea arata si disponibilitatea de timp si de resurse umane. dupa caz . (2) La recomandarea comitetului creditorilor. judecatorul-sindic v a desemna provizoriu. In oferta. e) administreaza activitatea debitorului. d) propune un plan de reorganizare. (2) si (21). dupa confirmarea planului. In cazul in care nu exista nici o astfel de oferta. prin incheiere. (3) decizia adunarii creditorilor sau a creditorului ce detine cel putin 50% din valoarea creantelor nu este contestat a.P. pana la prima adunare a creditorilor. SECTIUNEA a 5-a Administratorul judiciar Art. la c are vor anexa dovada calitatii de practician in insolventa si o copie de pe poli ta de asigurare profesionala.@ (3) Creditorii pot contesta la judecatorul-sindic. potrivit art. c) formuleaza contestatii in cadrul procedurii reglementate de prezenta lege. (21) Creditorul care detine cel putin 50% din valoarea totala a creantelor po ate sa decida. debitorul este repr ezentat de administratorul judiciar/lichidator care ii conduce si activitatea co merciala.I. h). judecatorul-sindic. primeste raportul final si bilantul de inchidere si participa la sedinta convocata pentru solutionarea obiectiunilor si aprobarea raportului. va numi administratorul judiciar propus d e creditori sau de creditorul ce detine cel putin 50% din valoarea creantelor. in cadrul primei sedinte a adun arii creditorilor sau ulterior. 79 si 80. participa la inventar. toate contestatiile printr-o incheiere prin care va nu mi administratorul judiciar/lichidatorul desemnat sau. inclusiv .N. decizia prevazuta la alin. g) primeste notificarea inchiderii procedurii. desemnarea unui administr ator judiciar sau lichidator in locul administratorului judiciar sau lichidatoru lui provizoriu ori sa confirme administratorul judiciar provizoriu sau. va solicita adu narii creditorilor/creditorului desemnarea unui alt administrator judiciar/lichi dator. de urgenta si deodata. 4. precum si experien ta generala sau specifica necesare preluarii dosarului si bunei administrari a c azului. fara consultarea adunarii creditorilor. 33 alin. (2). creditorii care detin cel putin 50% din valoarea totala a creantelor pot decide desemnarea unui administrator judiciar/lichidato r. iar mandatul administratorului special va fi redus la a reprezenta int eresele actionarilor/asociatilor. sub supravegherea administratorului judiciar. dupa caz.(1) Practicienii in insolventa interesati vor depune la dosar o of erta de preluare a pozitiei de administrator judiciar in dosarul respectiv. 19. semnand actul. in calitate de reprezentant al debitorului. Dupa ridicarea dreptului de administrare.seama debitorului. stabilindu-i si remuneratia. in termen de 3 zile de la data publ icarii acesteia in Buletinul procedurilor de insolventa. d ispunand totodata incetarea atributiilor administratorului judiciar provizoriu p e care l-a desemnat prin sentinta de deschidere a procedurii. persoana fizica sau persoana juridica. lichidatorul provizoriu si sa ii stabileasca remuneratia. 28 alin. pentru motive de nelegalit ate. b) participa. f) dupa intrarea in faliment. Creditorii pot decide sa confirme administratorul judic iar sau lichidatorul desemnat provizoriu de catre judecatorul-sindic. coroborat cu art. (2) Administratorul special are urmatoarele atributii: a) exprima intentia debitorului de a propune un plan. la judecarea actiun ilor prevazute la art. un practician in ins olventa ales in mod aleatoriu din Tabloul U. In cazul in care remuneratia se va achita din fo ndul constituit conform prevederilor art. pe baza criteriilor stabilite prin legea privind profesia de p ractician in insolventa.

. 77 alin. . . in ac est ultim caz cu respectarea precizarilor exprese ale judecatorului-sindic cu pr ivire la atributiile sale si la conditiile de efectuare a platilor din contul av erii debitorului. I pct. in conditiile art. a unor operatiuni comerciale incheiate de debitor si a constitui rii unor garantii acordate de acesta. 173/2008.@ (7) Abrogat. i) sesizarea de urgenta a judecatorului-sindic in cazul in care constata ca n u exista bunuri in averea debitorului ori ca acestea sunt insuficiente pentru a acoperi cheltuielile administrative. corectarea si completarea informatiilor cuprinse in actele respe ctive. prezidarea si asigurarea secretariatului sedintelor adunarii c reditorilor sau ale actionarilor. f) conducerea integrala. valoarea sumei asigurate prin contractul de asigurare.U. 173/2008. sub sanctiunea revocarii din fu nctie si a repararii eventualelor prejudicii cauzate. Riscul asigurat trebuie sa reprezinte consecinta activit atii administratorului judiciar pe perioada exercitarii calitatii sale. dar care nu va putea depasi 60 de zile de l a desemnarea administratorului judiciar. cand acestea au fost prezentate de debitor. care sa acopere eventualele prejudicii cauzate in indeplin irea atributiilor sale. cu mentionarea persoanelor carora le-ar fi imputabila. a activitatii debitorului. d) elaborarea planului de reorganizare a activitatii debitorului. g) convocarea. 94. nr . sunt: a) examinarea situatiei economice a debitorului si a documentelor depuse conf orm prevederilor art. nr. 12 din O. nr. (1) din O. e) supravegherea operatiunilor de gestionare a patrimoniului debitorului. asociatilor ori membrilor debitorului persoana juridica. I pct. (9) Este interzis administratorului judiciar.U.@ (8) Inainte de desemnarea sa. b) examinarea activitatii debitorului si intocmirea unui raport amanuntit asu pra cauzelor si imprejurarilor care au dus la aparitia starii de insolventa. si asupra existentei premise lor angajarii raspunderii acestora. potrivit legii.G. in cazul in care debito rul nu si-a indeplinit obligatia respectiva inauntrul termenelor legale. 86/2006. administratorul judiciar trebuie sa faca dovada ca este asigurat pentru raspundere profesionala. in functie de cuprinsul raportului prevazut la lit. 20. in cadr ul prezentei legi. (6) Abrogat. sa diminueze. 13 din O.Alineatele (3) si (4) au fost modificate prin art.U. int r-un termen stabilit de acesta. intr-un termen stabilit de acesta. in mod direc t sau indirect.(1) Principalele atributii ale administratorului judiciar. fie continuarea perioadei de observatie in cadrul procedurii generale si supunerea acelui raport judecatorului-sindic.G. susceptibile a prejudicia drepturile credi torilor.reprezentantul acesteia.Alineatul (21) a fost introdus prin art. h) introducerea de actiuni pentru anularea actelor frauduloase incheiate de d ebitor in dauna drepturilor creditorilor.G. dar care nu va putea depasi 30 de zile de la des emnarea administratorului judiciar. precum si a unor transferuri cu caract er patrimonial. Art. respectiv in parte. prin subscrierea unei polite d e asigurare valabile. precum si verificarea. 138. a) si in conditiile si termenele prevaz ute la art. (1). precum si asupra pos ibilitatii reale de reorganizare efectiva a activitatii debitorului ori a motive lor care nu permit reorganizarea si supunerea acelui raport judecatorului-sindic . trebuie sa aiba calitatea de practician in insolventa. 28 si 35 si intocmirea unui raport prin care sa propuna fi e intrarea in procedura simplificata. . __________ @Alineatele (6) si (7) au fost abrogate prin art. c) intocmirea actelor prevazute la art. 28 alin.

Alineatul (11) a fost introdus prin art. 22. atunci cand este cazul. administratorul special al debitorului persoan a juridica. n) sesizarea judecatorului-sindic in legatura cu orice problema care ar cere o solutionare de catre acesta. In acest caz sunt aplicabile dispozitiile art. din culpa sau cu rea-c redinta. Raportul se depune la dosa rul cauzei. Incheierea de inlocuire se pronunt a in camera de consiliu. (1). sa il oblige pe administratorul judiciar la acoperirea prejudiciului produs. . 277/2009. incheierea de tranzac tii. iar un extras se publica in Buletinul procedurilor de insolventa. formularea si sustinerea actiunilor in pretentii pentru incasarea creantelor debitorului. (3) administratorul judiciar a cauzat un prejudiciu. oricare dintre creditori. in camera de consiliu. 173/2008. m) cu conditia confirmarii de catre judecatorul-sindic. orice alte atributii in afara celor stabilite la alin. (1) a fost modificat prin art. 131 din O. 21. acesta are obligatia de a notifica instanta. prin incheie re. renuntarea la garantii r eale. precum si orice alta persoana interesata p ot face contestatie impotriva masurilor luate de administratorul judiciar.U. 34. formularea de obiectiun i la acestea.(1) Administratorul judiciar va depune lunar un raport cuprinzand descrierea modului in care si-a indeplinit atributiile. pct. in termen de 5 zile de la c omunicarea sentintei de numire. 173/2008. de urgenta. nu isi indeplineste sau indeplineste cu intarziere atributiile prevazut e de lege sau stabilite de judecatorul-sindic. nr.G. precum si o justificare a cheltuielilor efectuate cu administrarea procedurii sau a altor cheltuieli efe ctuate din fondurile existente in averea debitorului. (2) Judecatorul-sindic poate stabili administratorului judiciar. prin incheiere motivata. (3) Judecatorul-sindic va sanctiona administratorul judiciar cu amenda judici ara de la 1. sa suspende executarea masurii contestate. cu citarea contestatorului. descarcarea de datorii. I. k) verificarea creantelor si. putand. a administra torului judiciar si a comitetului creditorilor. 14 din O. Art. 9 din Legea nr.(1) In cazul in care un practician in insolventa desemnat refuza n umirea. (3) Contestatia trebuie sa fie inregistrata in termen de 5 zile de la depuner ea raportului prevazut la alin. la cererea contestatorul ui.U.000 lei la 5. cu exceptia celo r prevazute de lege in competenta exclusiva a acestuia. descarcarea fidejusorilor. 19.000 lei necomunicarea in termen a refuzului. (1). nr.@ (2) Debitorul persoana fizica. pct. Judecatorul-sindic va sanctiona cu amenda judici ara de la 500 lei la 1. Prevederile prezen tului articol sunt aplicabile si in situatia prevazuta la art.000 lei in cazul in care acesta. . l) incasarea creantelor. in termen de 10 zile de la i nregistrarea ei. judecatorul-sindic va putea. pentru motive temeinice. il poate inlocui pe administratorul judiciar. la cererea oricarei parti interesate . I pct. cu mentionarea modalitatii de calcul a acesteia. judecatorul-sindic. (1) se va mentiona si remuneratia administ ratorului judiciar sau a lichidatorului. precum si intocmirea tabelelor creantelor. . (4) Judecatorul-sindic va solutiona contestatia.@ (11) In raportul prevazut la alin. fara motive temeinice. Art. . a stfel cum a fost introdus prin art.@ (2) In orice stadiu al procedurii. pentru aceasta putand angaja avocati. urmarirea incasarii creantelor referitoare la bunuri le din averea debitorului sau la sumele de bani transferate de catre debitor ina inte de deschiderea procedurii. din oficiu sau la cere rea comitetului creditorilor. ___________ @Alin.j) mentinerea sau denuntarea unor contracte incheiate de debitor. I. cu citarea administratorului judiciar si a comitetului creditorilor.@ (4) Daca prin fapta prevazuta la alin. La fiecare 120 de zile judecatorul-sindic va stabili un termen de continuare a pro cedurii. in care administratorul judiciar va expune in sinteza masurile efectuat e in acest interval cuprinse in rapoartele de activitate.G.

administratorul judicia r/lichidatorul va putea desemna persoane de specialitate. urmeaza a se aplica in mod corespunzator dispozitiile art. (3) Poate fi desemnat lichidator si administratorul judiciar desemnat anterio r. 19. 138. cu mentionarea persoane lor carora le-ar fi imputabila si a existentei premiselor angajarii raspunderii acestora in conditiile art. rezultate din trans ferul de bunuri sau de sume de bani efectuat de acesta inaintea deschiderii proc edurii. a stfel cum a fost introdus prin art. 1084 si 1085 din Codul de procedura civila. pct. b) conducerea activitatii debitorului. (2) Atributiile administratorului judiciar inceteaza la momentul stabilirii a tributiilor lichidatorului de catre judecatorul-sindic.(5) In cazul amenzilor si al despagubirii prevazute la alin. h) primirea platilor pe seama debitorului si consemnarea lor in contul averii debitorului. (4). a unor operatiuni comerciale incheiate de debitor si a constitui rii unor garantii acordate de acesta.G. pct. d) aplicarea sigiliilor. Art. susceptibile a prejudicia drepturile credi torilor.U. nr. 22. pentru aceasta putand angaja avocati. . judecatorul-sin dic va desemna un lichidator. 24. dispozitiile a rt. cu citarea administratorului/lichidatorul ui judiciar. I. inventarierea bunurilor si luarea masurilor corespun zatoare pentru conservarea lor. formularea de obiectiun i la acestea. precum si intocmirea tabelelor creantelor. 141 din O. 102 alin. precum si a unor transferuri cu caract er patrimonial.In vederea indeplinirii atributiilor sale.G. SECTIUNEA a 6-a Lichidatorul Art. I. in mod corespunzator. g) urmarirea incasarii creantelor din averea debitorului.U. i) vanzarea bunurilor din averea debitorului. 17 3/2008. aplicandu-se. (3) si. dar care nu va putea depasi 60 de zile de la desemnarea lichidatorului. c) introducerea de actiuni pentru anularea actelor frauduloase incheiate de d ebitor in dauna drepturilor creditorilor. in cadrul prezentei leg i. 21. (1) si (3) au fost modificate prin art. daca un raport cu acest obiect nu fusese intocmit an terior de administratorul judiciar. 23. atunci cand este cazul. . I.Principalele atributii ale lichidatorului. 23 si ale art. Numirea si nivelul rem uneratiilor acestor persoane vor fi supuse aprobarii comitetului creditorilor in cazul in care acestea vor fi achitate din averea debitoarei sau se vor supune a probarii judecatorului-sindic in cazul in care se vor remunera din fondul unic c onstituit conform art. 25. 277/2009. I. 142 din O. (5). in conformitate cu prevederile . pct. 10 din Legea nr. formularea si sustinerea actiunilor in pretentii p entru incasarea creantelor debitorului. nr. e) mentinerea sau denuntarea unor contracte incheiate de debitor. (1). ___________ @Articolul a fost modificat prin art. 277/2009. pct. sunt: a) examinarea activitatii debitorului asupra caruia se initiaza procedura sim plificata in raport cu situatia de fapt si intocmirea unui raport amanuntit asup ra cauzelor si imprejurarilor care au dus la insolventa. ___________ @Alin. data in camera de consiliu.(1) In cazul in care dispune trecerea la faliment. astfel cum a fost introdus prin art. 4. 10 din Legea nr. Art. f) verificarea creantelor si. Judecatorul-sindic se va pronunta asupra cererii prin incheiere. res pectiv la alin. incasarea creantelor. si supunerea acelui raport judecatorului-sindic intr-un termen stabilit de acesta. 173/2008. .

(1) Debitorul aflat in stare de insolventa este obligat sa adresez e tribunalului o cerere pentru a fi supus dispozitiilor prezentei legi. . 143 din O. renuntarea la garantii reale sub conditia confirmarii de catre judecatorul-si ndic.(1) Procedura va incepe pe baza unei cereri introduse la tribunal de catre debitor sau de catre creditori. oricum ar fi creantele aces tora: certe sau sub conditie. §.prezentei legi.G. 277/2009. I. pct.(1) Cererea debitorului trebuie sa fie insotita de urmatoarele act e: a) bilantul certificat de catre administrator si cenzor/auditor. k) sesizarea judecatorului-sindic cu orice problema care ar cere o solutionar e de catre acesta. (5) a fost introdus prin art. lichide ori nelichide. aratandu-se suma. d) o lista cuprinzand platile si transferurile patrimoniale efectuate de debi . Art.1. (5) Cererea debitorului se va judeca de urgenta in termen de 5 zile in camera de consiliu. 28. nr. .U. indeplinesc criteriile prevazute de dispozitiile legale speciale pentru i nitierea procedurii prevazute de prezenta lege. pct. c) o lista a numelor si a adreselor creditorilor. descarcarea de datorii. potrivit actelor constitutive sau statutelor. 10 din Legea nr. de catre debitor a unei cereri d e deschidere a procedurii atrage raspunderea patrimoniala a debitorului persoana fizica sau juridica. (2) Va putea sa adreseze tribunalului o cerere pentru a fi supus dispozitiilo r prezentei legi si debitorul in cazul caruia aparitia starii de insolventa este iminenta. cu rea-credinta. CAPITOLUL III Procedura SECTIUNEA 1 Cererile introductive Art. ne contestate ori contestate. au calitatea de a le reprezenta. l) orice alte atributii stabilite prin incheiere de catre judecatorul-sindic. (3) Cererile persoanelor juridice vor fi semnate de persoanele care. in terme n de maximum 30 de zile de la aparitia starii de insolventa. (2) Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare introduce cerere impotriva entita tilor reglementate si supravegheate de aceasta care. 27. pentru prejudiciile pricinuite. descarcarea fidejusorilo r. 173/2008. 26. potrivit datelor de care di spune. (4) Introducerea prematura. b) o lista completa a tuturor bunurilor debitorului. Cererea debitorului Art. cauza si drepturile de preferinta. balanta de v erificare pentru luna precedenta datei inregistrarii cererii de deschidere a pro cedurii. pentru bunurile grevate se vor mentiona datele din registrele de publicitate. incluzand toate conturil e si bancile prin care debitorul isi ruleaza fondurile. precum si de orice alte persoane sau in stitutii prevazute expres de lege. j) incheierea de tranzactii. as tfel cum a fost introdus prin art. .@ ___________ @Alin. scadente sau nescadente. I.

au mai fost supusi unei astfel de proceduri. a asociati lor cu raspundere nelimitata. in conditiile art. (2) a fost modificat prin art. 277/2009.G. a stfel cum a fost introdus prin art. oficiul registrului comertului in a carui raza teritoriala se afla domicil iul profesional/sediul social. f) contul de profit si pierdere pe anul anterior depunerii cererii. 144 din O. care in ultimii 5 ani. daca aceasta declaratie nu va fi depusa pana la expirarea terme nului stabilit la alin. in privinta cererilor introduse de grupurile de interes economic sau de membrii acestora.tor in cele 120 de zile anterioare inregistrarii cererii introductive. marturie mincinoasa. I. Cererile creditorilor Art. nr. pct. perso ane juridice. acea cerere nu va fi considerata ca fiind facuta si de asocia tii cu raspundere nelimitata ori. 31. dupa caz.(1) Orice creditor indreptatit sa solicite deschiderea procedurii prevazute de prezenta lege impotriva unui debitor prezumat in insolventa poate i ntroduce o cerere introductiva.Nu pot formula o cerere de reorganizare judiciara debitorii. §.2. din care sa rezulte daca a mai fost supus procedu rii prevazute de prezenta lege intr-un interval de 5 ani anterior formularii cer erii introductive. Art. l) un certificat de admitere la tranzactionare pe o piata reglementata a valo rilor mobiliare sau a altor instrumente financiare emise. 21/1996. se prezuma ca debitorul este de acord cu initierea procedurii simplificate. 30. daca nu o va face. j) o declaratie pe propria raspundere. e) o lista a activitatilor curente pe care intentioneaza sa le desfasoare in perioada de observatie. (1) lit. el va fi dec azut din dreptul de a propune un plan de reorganizare. in mod corespunzator. in care va preciza: a) cuantumul si temeiul creantei. h) o declaratie prin care debitorul isi arata intentia de intrare in procedur a simplificata sau de reorganizare. 173/2008. (2) O cerere introdusa de un asociat cu raspundere nelimitata ori impotriva a cestuia pentru datoriile sale va fi fara efecte juridice cu privire la societate a in nume colectiv sau in comandita din care face parte. 10 din Legea nr. constituite de catre debitor sau instituite .U. va putea inregistra acea informatie la tribunal in termen de 5 zile. si impotriva lor. pentru societatile in nume colectiv si cele in com andita. k) o declaratie pe propria raspundere autentificata de notar sau certificata de avocat. in ultimii 5 ani anteriori deschiderii procedurii. inselaciune. prin restructurarea activ itatii ori prin lichidarea. autentificata la notar ori certificata de un avocat. in vederea stingerii datoriilor sale. Art. b) existenta unei garantii reale. conform unui plan. abuz de incredere. . 31-33. la momentul inregistrarii cererii. . a)-f) si h).(1) In cazul unei cereri introduse de o societate in nume colectiv sau in comandita. (3) Prevederile alin. 29. . a averii. i) o descriere sumara a modalitatilor pe care le are in vedere pentru reorgan izarea activitatii. (2). g) o lista a membrilor grupului de interes economic sau. sau un certificat de la registrul societatilor agricole ori. din care sa rezulte ca nu a fost condamnat definitiv pentru fals ori pentru infractiuni prevazute in Legea concurentei nr. infractiuni de fals ori infractiuni prevazute in Legea nr. directorii si/sau asociatii nu au fost condamnati definitiv pentru bancruta frauduloasa. (2) Daca debitorul nu dispune. 21/1996 si ca administrato rii.@ ___________ @Alin. precedenti hotararii de deschidere a proced urii. delapidare. (1) si (2) se aplica. in tot sau in parte. dupa caz. de vreuna d intre informatiile prevazute la alin. I. pct. gestiune frauduloasa.

28 alin. (1) lit. Daca debitorul contesta starea de insolventa. fie sa recunoasca existenta starii de insolventa. cel putin la nivel de principiu. judecatorul-sindic va comunica cererea. debitorul si creditorii care se opun deschiderii procedurii. judecatorul-sindic va ti ne. 27. printr-o sentinta. judecatorul-sindic va pronunta o incheiere de deschidere a procedurii ge nerale. (4) Daca exista o cerere de deschidere a procedurii insolventei formulata de catre debitor si una sau mai multe cereri formulate de creditori. e xistenta dosarului pe rol. o caut iune de cel mult 10% din valoarea creantelor. tribunalul va verifica. Art. a stfel cum a fost introdus prin art. dupa caz. la o banca. a)-f) si h) la termenul prevazut la ar t. 28 alin. (1) referitoare la cuantumul minim al creante lor. din oficiu.G. 61. la data inregistrarii. Cautiunea va fi restituita credito . ju decatorul-sindic nu va putea pastra deschisa procedura insolventei. cu acelasi obiect. SECTIUNEA a 2-a Deschiderea procedurii si efectele deschiderii procedurii Art. mo dalitatea in care intelege sa participe la reorganizare. nu va putea modifica dat a aparitiei starii de insolventa. o sedinta la care vor fi citati administratorul judici ar. h) debito rul isi arata intentia de a intra in procedura simplificata sau nu depune docume ntele prevazute la art. el nu va mai av ea dreptul sa solicite reorganizarea judiciara. judecatorul-sindic va dispune administratorului judiciar sau. (2) Prin incheierea de deschidere a procedurii. vor fi conexate la acelasi dosar.(1) Daca cererea debitorului corespunde conditiilor prevazute la a rt. 277/2009. toate cererile de deschidere a procedurii se conexeaza la cererea formulat a de debitor. (2) Creditorul va anexa documentele justificative ale creantei si ale actelor de constituire de garantii. pct.potrivit legii. 10 din Legea nr. creditorii se opun deschiderii procedurii. c) existenta unor masuri asiguratorii asupra bunurilor debitorului. 33. d) declaratia privind eventuala intentie de a participa la reorganizarea debi torului. . Deschiderea ulterioara a procedurii.@ ___________ @Alin. va dispune conexarea acestora si va stabili indeplini rea conditiilor prevazute la alin. I. (1) lit. iar contestatia sa este ulterior respinsa. (2) a fost modificat prin art. (2) In termen de 10 zile de la primirea copiei. in termen de 15 zile.(1) In termen de 48 de ore de la inregistrarea cererii creditorulu i indreptatit sa solicite deschiderea procedurii insolventei. Admitand opozitia. in termen de 10 zile. 1 alin. nr. celelalte eventuale dosare af late pe rol. judecatorul-sindic ii poate obliga pe creditorii care au introdus cererea sa consemneze. lichidatorului sa efectueze notificar ile prevazute la art. la cererea debitorului sau a creditorilor. in urma careia va solutiona deodata. toate opozitiile. . 173/2008. 32. pct. judecatorul va pronunta o incheiere de deschidere a procedurii simpli ficate. (3) La cererea debitorului. 145 din O. (3) Daca intre momentul inregistrarii cererii de catre un creditor si cel al judecarii acestei cereri sunt formulate cereri de catre alti creditori impotriva aceluiasi debitor. I. iar daca prin declaratia facuta conform art. (2) ori se incadreaza in una dintre categoriile prevazute la art. In cazul in care. Judecatorulsindic va revoca incheierea de deschidere a procedurii.U. (5) Daca s-a deschis o procedura intr-un dosar. debitorului. caz in care va trebui sa precizeze. in termen de 15 zile de la primirea notificarii. in raport cu valoarea insumata a creantelor tuturor creditorilor care au fo rmulat cereri si cu respectarea valorii-prag prevazute de prezenta lege. in copie. debitorul trebuie fie sa cont este. nesolutionate inca. 28 alin. (2).

10 din Legea nr. 39. in cazul in ca re acesta are calitatea de consumator captiv. 60 alin. sa schimbe.U. judecatorul-sin dic va desemna un administrator judiciar. c). 146 din O. .Orice furnizor de servicii . 1 al in. facuta pana la data pronuntarii sentintei. Art. 34. respectiv la art . rezulta ca acesta se incadreaza in una dintre categoriile prevazute la art. (2) sau a mai beneficiat de reorganizare in ultimii 5 ani anteriori deschide rii procedurii. (7) Prin sentinta de deschidere a procedurii. Art. I. atunci cand valoarea obiectului garantiei. 11 alin. Art. printr-o sentinta. debitorul este obligat sa depuna la dosarul ca uzei actele si informatiile prevazute la art. 61. (1). potrivit legii. pct. 35. 173/2008. 1. gaze naturale. 36 cu privire la creanta sa si valorificarea imediata. 59 alin. dupa caz.Prin sentinta de deschidere a procedurii generale. . . (4) Daca judecatorul-sindic stabileste ca debitorul este in stare de insolven ta. ju decatorul-sindic va da o sentinta de deschidere a procedurii generale. potrivit preved erilor art.electricitate. procedura gene rala. . cu aplicarea coresp unzatoare a dispozitiilor art. a bunului asupra caruia poarta garantia sau dreptul de retentie. a stfel cum a fost introdus prin art. (1). 277/2009. cererea introductiva va fi respinsa. pct.In termen de 10 zile de la deschiderea procedurii. in una dintre urmatoarele situatii: A. ca ar fi i n stare de insolventa si isi exprima intentia de a-si reorganiza activitatea. apa. (2). (4) sau (6). Art. prin sentinta de deschi dere a procedurii judecatorul-sindic va dispune comunicarea acesteia catre insta ntele judecatoresti in a caror jurisdictie se afla sediul debitorului declarat l a registrul comertului si tuturor bancilor unde debitorul are deschise conturi.In vederea aplicarii prevederilor art. Daca nu este consemn ata in termen cautiunea. judecatorul-sindic va pronunta o sentinta de deschidere a proced urii simplificate. sa refuze ori sa intrerupa temporar un astfel de serviciu catre debitor sau catre averea debitorului. Art. determinata de un evaluator con form standardelor internationale de evaluare. respinge cererea creditorilor. 121 alin. care va fi considerata ca lipsita de orice efect chiar de la inregistrarea ei. coroborat cu cele ale art. situatie in care un plan de reorganizare poate fi formulat numai de catre administratorul judiciar sau de catre creditorii detinand impreuna sau separat m inimum 20% din valoarea masei credale si numai daca acestia isi exprima intentia de a depune un plan in termenul prevazut la art.rilor. 37. . in cadrul procedurii. cu exceptia cailor de atac declansate de deb itor. . 116-118 si cu conditia achitarii din pret a chelt uielilor prevazute la art. 33 alin.De la data deschiderii procedurii se suspenda de drept toate actiu nile judiciare sau masurile de executare silita pentru realizarea creantelor asu pra debitorului sau bunurilor sale. (1) lit. Art. I. in termenul prevazut la alin. (1). in perioada de observatie si in perioada de reorganizare. (1) pct. cautiunea va fi folosita pentru a acoperi pagubele suferite de debitori. gaj s au alta garantie reala mobiliara ori drept de retentie de orice fel poate solici ta judecatorului-sindic ridicarea suspendarii prevazute la art.G. (2). (5) Daca judecatorul-sindic stabileste ca debitorul nu este in stare de insol venta.(1) Creditorul titular al unei creante garantate cu ipoteca. iar in cazul deschiderii procedurii si mplificate va desemna un lichidator provizoriu. judecatorul-sindic va dispune a dministratorului judiciar sau lichidatorului.@ ___________ @Articolul a fost modificat prin art. este pe deplin acoperita de valoar ea totala a creantelor si a partilor de creante garantate cu acel obiect: . 36. 28 alin. daca cererea lor va fi admisa. sa efectueze notificaril e prevazute la art. nr. 19 al in. Daca cererea va fi respinsa. 38. ii va respinge contestatia si va deschide. Desemnarea se va face in conform itate cu prevederile art. In cazul in care. din declaratia debitorului. se rvicii telefonice sau altele asemenea nu are dreptul. 36. (6) Daca debitorul nu contesta.

B. ast fel cum a fost introdus prin art. majorare sau penalitate de orice fel ori chelt uiala. pct. pre cum: a) efectuarea de plati periodice in favoarea creditorului pentru acoperirea d iminuarii valorii obiectului garantiei ori a valorii partii garantate dintr-o cr eanta cu rang inferior. ramanand debitorului/administrator ului sau altei parti interesate sarcina producerii dovezii contrare si. dobanzile. Art. dupa caz. (1) si (2) se aplica corespunzator pentru calc ulul accesoriilor cuprinse in programul de plati. (2) In cazurile prevazute la alin. 10 din Legea nr. pct. 173/2008.U. din cauza: a) diminuarii valorii obiectului garantiei sau existentei unui pericol real c a aceasta sa sufere o diminuare apreciabila. 147 din O. 41.Abrogat. majorarilor si penalitatilor de orice fel la o cr eanta garantata cu rang superior. reale sau personale ori prin substituirea obiectului garantiei cu un alt obie ct. la distributie se va ajusta corespu nzator raportul dintre partea garantata si cea negarantata a creantei. A. (1) lit. (3) In cazul in care se confirma un plan de reorganizare. 277/2009. cu conditia ca pretul bun ului sa fie corespunzator mai mare decat valoarea initial evaluata. in cazul in care nici un plan de reorganizare nu este confirmat. respectiv.b). . creantele garantate se inscriu in tabelul definitiv si/sau in tabelul definitiv consolidat. Art. . valoarea bunurilor ramase nu se diminueaza. atunci cand nu exista o protectie corespunzatoare a creantei garantate in raport cu obiectul garantiei. c) lipsei unei asigurari a obiectului garantiei impotriva riscului pieirii sa u deteriorarii. (2) Prin exceptie de la alin. majorare sau penalitate de orice fel ori cheltuiala. pentru red ucerea capitalului creantei sub cota de diminuare a valorii obiectului garantiei ori a valorii partii garantate dintr-o creanta cu rang inferior. 36. 40. I. prevederile alin. (3) Reclamantul. dar nu mai mult decat valoarea totala a creantei garantate de acea garantie. majorarilor si penalitatilor de orice fel si. B. creditorul garantat va fi indreptatit sa calculeze accesoriile la cre anta garantata pana cel mult la data vanzarii bunului. numi ta generic accesorii. la data intrarii in faliment. evaluata in conformitate cu art. (1) lit. nu va putea fi adaugata creantelor nascute ante rior datei deschiderii procedurii. la valoarea garantii lor. b) diminuarii valorii partii garantate dintr-o creanta cu rang inferior. a celorlalte elemente. numita generic accesorii. Art. ca u rmare a acumularii dobanzilor. . 42. trebuie sa faca dov ada faptului prevazut la alin. La distributia pretului garantiei. majorari le ori penalitatile de orice fel sau cheltuielile accesorii la obligatiile nascu te ulterior datei deschiderii procedurii generale se achita in conformitate cu a ctele din care rezulta si cu prevederile programului de plati. (1) lit. In cazul in care planul esueaza. (1). A.@ ___________ @Articolul a fost abrogat prin art.(1) Nici o dobanda. nu va putea fi adaugata creantelor nascute ulterior datei deschiderii atat a procedurii simplificate. In cazul in care pretul va fi inferior valorii evaluate. judecatorul-sindic va putea re spinge cererea de ridicare a suspendarii formulata de creditor. 39 alin. intr-o cerere de ridicare a suspendarii. (4) Nici o dobanda. respecti v. nr.G. . iar prin despr inderea si vanzarea lui separata. b) efectuarea de plati periodice in favoarea creditorului pentru satisfacerea dobanzilor. I. c) novatia obligatiei de garantie prin constituirea unei garantii suplimentar e.a) obiectul garantiei nu prezinta o importanta determinanta pentru reusita pl anului de reorganizare propus. cat si a celei generale.Deschiderea procedurii suspenda orice termene de prescriptie a act iunilor prevazute la art. daca administrat orul judiciar/debitorul propune in schimb adoptarea uneia sau mai multor masuri menite sa ofere protectie corespunzatoare creantei garantate a creditorului. b) obiectul garantiei face parte dintr-un ansamblu functional.

43. en proced ure collective. (1) sun t aplicabile si bunurilor pe care debitorul le-ar dobandi ulterior deschiderii p rocedurii.constand in dreptul de a-si conduce activitatea. operatiunile si platile efectuate de deb itor ulterior deschiderii procedurii sunt nule. mentiunea in faliment. toate actele. 10 din Legea nr. dupa caz. fara a fi atinsa averea debitorului.Art. (5) Creditorii. . (1) pct. Art. dupa caz. a drep tului de administrare al debitorului odata cu desemnarea unui administrator judi ciar. Art. pct. in falimen t. sub sanctiunea preva zuta la art. platile si compensa rile efectuate dupa deschiderea procedurii. ca urmare a nerespectar ii obligatiei debitorului mentionate la alin. s e suspenda de la tranzactionare cu incepere de la data primirii comunicarii de c atre Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare. Dupa intrarea in procedura simplificata se va fac e. 277/2009.U. in insolvency. 1081 alin.(1) Dupa ramanerea irevocabila a hotararii de deschidere a procedu rii toate actele si corespondenta emise de debitor. (3) Prejudiciile suferite de tertii de buna-credinta. (1) lit.(1) Deschiderea procedurii ridica debitorului dreptul de administr are . pct. h) sau. d) si e) din Codul de procedura civila. 173/2008. in cond itiile art. 28 alin. vor fi reparate in mod exclusiv de persoanele care au incheiat actele ca reprezentanti legali ai debit orului. in judicial reorganisation. in sensul Legii nr. administratorul judiciar sau lichidator vor cuprinde. engleza si franceza. (2) La data primirii de catre Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare a comun icarii privind intrarea in procedura falimentului intervine retragerea valorilor mobiliare de pe piata reglementata pe care acestea se tranzactioneaza. lichidatorului toate informatiile cerute de acesta. mentiunea in reorganizare judiciara. in limbil e romana. nr. (2) Debitorul si/sau.(1) In afara de cazurile prevazute la art. 33 alin. in tot sau in parte. indicand totodata si conditia de exercitare a conducerii debitorului de ca tre acesta. in conditiile prevazute la alin. 297/2004 privind piata de capital. 46. 44. prevederile alin. (1) si (2). in mod obligatoriu si cu caractere vizibile.@ ___________ @Articolul a fost modificat prin art. cu modificarile si completarile ulterioare. 47. en faillite. avand ca justificare pierderile continue din averea debitorului sau . 45. . 148 din O. cu precizarea naturii si valorii ace stora si a datelor de identificare a cocontractantilor. en faillite. (1). in bankruptcy. in bankruptcy.Debitorul are obligatia de a pune la dispozitia administratorului judiciar sau. Art. (2) Cu exceptia cazurilor prevazute expres de lege. en redressement sau. I. de a-si administra bunuri le din avere si de a dispune de acestea -. (6). comitetul creditorilor ori administratorul judiciar pot orica nd adresa judecatorului-sindic o cerere de a se ridica debitorului dreptul de ad ministrare. actele si corespond enta vor purta. (2) Dupa intrarea in reorganizare judiciara sau faliment. Art. actiunile societatilor emitente. mentiunea in insolventa. 2 lit. . intentia de r eorganizare. I. . dupa caz. (3) Judecatorul-sindic va putea ordona ridicarea. dupa caz. . administratorul judiciar sunt obligati sa int ocmeasca si sa pastreze o lista cuprinzand toate incasarile. de asemenea. art. prec um si toate informatiile apreciate ca necesare cu privire la activitatea si aver ea sa.(1) Ca urmare a deschiderii procedurii si pana la data confirmarii planului de reorganizare. 49 sau de cele autoriza te de judecatorul-sindic. (4) Dreptul de administrare al debitorului inceteaza de drept la data la care se dispune inceperea falimentului.G. precum si lista cuprinzand platile si transferurile patrimoniale facute d e el in cele 120 de zile anterioare deschiderii procedurii. daca acesta nu si-a declarat. a stfel cum a fost introdus prin art.

(2) Singura obligatie. 80 alin. h). fiind recunoscute ca baza de inscriere a creantei in procedurile preva zute de prezenta lege. precum si orice acord de compensare bilaterala sunt valabile. dupa cum urmeaza: a) sub supravegherea administratorului judiciar. (5) Cu exceptia dovedirii intentiei frauduloase a debitorului in sensul art. precum si o amenda judiciar a de la 4. incheierea avand drept efect ridi carea dreptului de administrare.000 lei (RON) la 10. . . aceste puteri fiind l imitate la suma neta rezultata in urma aplicarii acordului de netting.(1) Pe perioada de observatie. a trage raspunderea bancilor pentru prejudiciul creat. pot fi executate s i/sau opuse unui cocontractant insolvent ori unui garant insolvent al unui cocon tractant.(1) Orice transfer. (1) lit. care se incadreaza in conditiile obisnuite de exercitare a activitatii curente . nici o instanta judecato .lipsa probabilitatii de realizare a unui plan rational de activitate. . 28 alin. si nu i-a fost ridicat dreptul de administrare. I. operatiunile si platile care depasesc conditiile mentionate la al in. debitorul va putea desfasura doar activi tatile ce sunt necesare derularii operatiunilor lichidarii. (3) Singurul drept. (3) In cazul propunerilor de instrainare a bunurilor din averea debitorului g revate de garantii. 48. ast fel cum a fost introdus prin art. se va tine seama de prevederile art. (2) Incalcarea dispozitiilor judecatorului-sindic. Art. judecatorul-sindic va da dispozitii tuturor ban cilor la care debitorul are disponibil in conturi sa nu dispuna de acestea fara un ordin al administratorului judiciar/lichidatorului. (1). ca urmare a realiz arii unui netting in conditiile prevazute de un contract financiar calificat. b) sub conducerea administratorului judiciar. in termen de 15 zile. exercitare a unu i drept. (7) De la data intrarii in faliment.U. (1) vor putea fi autorizate in exercitarea atributiilor de supraveghere de a dministratorul judiciar. 51. nr.G. (6) Judecatorul-sindic va examina. a unei parti la contract va fi aceea de a presta (echivalentul) obligatia (suma de plata sau obligatie de a face) neta rezultata in urma nettingului catre coco ntractantul sau. 149 din O. indeplinire a unei obligatii. nici un lichidator sau.Abrogat. dupa caz. pct. daca exista in cuprinsul contractului. Art. ca urmare a rea lizarii unui netting in conditiile prevazute de un contract financiar calificat. acesta va convoca o sedinta a comitetului creditorilor in vederea supunerii spre aprobare a cererii administratorului special. (2) Actele. 277/2009. 39 referitoare la acord area unei protectii corespunzatoare creantei garantate. g). . comit etul creditorilor si administratorul special. avand ca temei un acord de netting. act sau fapt realizat in temeiul unor contracte financiare calificate.000 lei (RON). in terme n de maximum 5 zile de la data primirii acesteia. intr-o sedinta la care vor fi citati administratorul judiciar. debitorul va putea sa continue desf asurarea activitatilor curente si poate efectua plati catre creditorii cunoscuti . dupa caz. in sensul art.(1) Prin sentinta sau. (4) Nici o atributie conferita prin prezenta lege unui organ care aplica proc edura insolventei nu va impiedica incetarea contractului financiar calificat si/ sau accelerarea indeplinirii obligatiilor de plata ori indeplinirii obligatiilor de a face sau a realizarii unui drept in baza unuia ori a mai multor contracte financiare calificate. Art. daca debitorul a facut o cer ere de reorganizare. 50. 10 din Legea nr. daca exista in cuprinsul contractului. Art. a unei parti la contract va fi acela de a primi (echivalentul) dreptul (suma de pl ata sau obligatie de a face) net care rezulta in urma nettingului de la cocontra ctantul sau. (1) lit. mentionate la alin. (5). daca debitorului i s-a ridicat dreptul de administrare.@ ___________ @Articolul a fost abrogat prin art. I. cererea prevazuta la alin. 173/2008. pct. 49.

dovada indeplinirii procedurii d e notificare. comunicarea. prin care se constata ca debitorul se gaseste in una dintre categoriile prevazute la art. pentru creditorul care a solici tat deschiderea procedurii de insolventa sau administratorul judiciar desemnat. in masura posibilului. D. 54-57. 54. .In aplicarea prevederilor art. dupa caz. . Art.Atunci cand la sediul inregistrat in registrul comertului debitoru l nu mai desfasoara activitate. precum ipoteci. in cazul in care docu mentele prevazute la art. in procedura simplificata. si dupa ascultarea raportului administratorului judiciar. concluziile raportului supus dezbaterii. Art. poate solicita asistenta si concursul acestora la efect uarea actelor de procedura. b)-e) si i) nu sunt prezentate de ca tre debitor. 1 alin. Art. judecatorul-sindic . fie continuarea perioadei de observatie din procedura generala. in conditiile art. intrarea in faliment a debitorului. in conditii le art. in consecinta. . relatii privind bunurile patrimoniale si documentele privind acti vitatea societatii de la autoritatile care detin sau ar putea sa detina informat iile solicitate. inclusiv a celor privind deschiderea proceduri i. 56. 58. in termenul stabilit de acesta. ori masuri asiguratorii. (4). in exercitiul atributiilor sale prevazute de prezenta lege. atun ci cand conditiile prevazute de lege in materie de compensare legala sunt indepl inite la data deschiderii procedurii. lichidatorul desemnat va reconstitui. judecatorul-sindic v a decide. in cazul . trebuie supus procedurii simplificate prev azute de prezenta lege. precum si orice alte demersuri necesare solutionarii cauzei. Administratorul judiciar va notifica propunerea de intrare in faliment prin procedura simplificata credi torilor care au depus cerere introductiva si debitorului. prin administratorul s pecial. iar creditorul care a introdus cererea de deschi dere a procedurii nu cunoaste un alt sediu. realizate in baza unui contract financiar calificat. prin aceeasi sentinta. (2) lit. Art. 53. 57. Art.reasca nu poate impiedica. acele documente. . Art. (2) Raportul va indica daca debitorul se incadreaza in criteriile prevazute l a art. 107 alin. (1) lit. un raport prin care sa propuna fie intrarea in procedura simpli ficata. Art. 28 alin. dupa ascultarea partilor interesate. indatoriri in ceea ce priveste prezentarea probelor cu inscrisuri.Bunurile instrainate de administratorul judiciar sau de lichidator . garantii reale mobiliare sau drepturi de r etentie. (2) si. 59. 54. . (2). . 1 alin. (2) lit. cheltuielile astfel efectuate urmand a fi suportate din averea debito rului. odata cu cererea. dupa caz.(1) Administratorul judiciar va intocmi si va supune judecatorului -sindic.Pentru celeritatea procedurii de insolventa. dezbaterii partilo r intr-o sedinta publica care va avea loc in maximum 20 de zile de la primirea r aportului administratorului judiciar. 1 alin. Art. cere anularea ori decide desfacerea unor operatiuni c u instrumente financiare derivate. caz in care va cuprinde documentele doveditoare si propu nerea de intrare in faliment in procedura simplificata.Deschiderea procedurii de insolventa nu afecteaza dreptul unui cre ditor de a invoca compensarea creantei sale cu cea a debitorului asupra sa. relatii scris e. de orice fel. c) sau d) instanta poate stabili. poate solicita la interogatoriu persoanele identificate ca facand parte din a dministratia societatii. (1) lit. punct de lucru de desfasurare a acti vitatii. 52. inclusiv ducerea la indeplinire a unui acord de netting. .(1) Administratorul judiciar sau. lichidatorul. prevazut la a rt. sunt dobandite lib ere de orice sarcini. administratorul judiciar va solicita relatii privind sediul social al societatii si date privind administrat ia societatii. privind i ntrarea in faliment a debitorului. (3) Judecatorul-sindic va supune propunerea prevazuta la alin. se va efectua numai prin Buletinul procedurilor de insolventa. depunand la instanta. (3).Ulterior intrarii in procedura simplificata. (5) In cazul aprobarii raportului prevazut la alin. c) sau d). 55. care nu va putea depasi 30 de zile de l a desemnarea sa. . va da o sentinta prin care va aproba sau va respinge. (4) In cadrul sedintei de judecata prevazute la alin. notificarea oricarui act de procedura fata de debitor.

(2).(1) In cadrul sedintei adunarii generale a creditorilor prevazute la art. (2). (1) la sediul sau. la cererea debitorului. (1)-(3) nu se aplica pentru raportul prevazut la art. administratorul judiciar va tr . (4). judecatorul-sindic v a decide. (5) a fost modificat prin art. daca raportul va fi depus dupa data prime i adunari. 59 alin. raportul va indica daca exista o posibilitate reala de reorganiz are efectiva a activitatii debitorului ori. a fost admis un plan de re organizare de catre judecatorul-sindic. prin raportul sau. sau va convoca adunarea creditorilor. pct. 59 alin. detinand im preuna peste 20% din creantele cuprinse in tabelul preliminar de creante. I. (2). 59 alin. in conditiile art. in terme nul stabilit de judecatorul-sindic. 107 alin. va propune intrarea in faliment. daca. (5) In cazul in care raportul administratorului judiciar va face propunerea d e intrare in faliment. isi an unta intentia de a depune. 60.procedurii simplificate. (2). pct. (3) In cazul in care. Art. 5 9 alin. in acest caz. O copie de pe raport va fi depusa la grefa tribunalului si la registrul comertului sau. cu mentionarea persoanelor carora le-ar fi imputabi la. pe cheltuiala solicitantului.U. administratorul judiciar arata ca ac tivitatea debitorului poate fi redresata pe baza unui plan de reorganizare judic iara.@ (6) Administratorul judiciar va asigura posibilitatea consultarii raportului prevazut la alin. (4) Prevederile alin. 61. . colaboreaza la intocmir ea acelui plan ori daca intentioneaza sa propuna un alt plan singur sau impreuna cu unul ori mai multi creditori. I. la registrul in care este inmatriculat debitorul si va fi comunicata debito rului. va fi supusa aprobarii adunarii generale a creditori lor la prima sedinta a acesteia. va intocmi si va supune judecatorului-sindic. prin votul titularilor a cel putin doua treimi din creantele prezente la vot. prevazuta la art. in procedura gener ala prevazuta la alin. (1) lit. La aceasta adunare va supune votului adunarii creditorilor propunerea de intrare in faliment. SECTIUNEA a 3-a Primele masuri Art. nr.G. (2) Adunarea generala a creditorilor va aproba propunerea administratorului j udiciar.(1) In urma deschiderii procedurii. (2) In cazul in care debitorul nu se incadreaza in criteriile prevazute la ar t. un raport asupra cauzelor si imprejurarilor care au dus la apari tia insolventei debitorului. acesta va trebui sa precizeze daca recomanda ca planul de reorganizare sa fie cel propus de debitor. astfel cum a fost introdus prin art. cu indicarea datei primei adunari a creditorilor. prin sentinta. propune rea nu va fi aprobata in cazul in care unul sau mai multi creditori. dar care nu va putea depasi 60 de zile de la desemnarea sa. motivele care nu permit re organizarea si. D. ___________ @Alin. acesta va publica un anunt referitor la raport in Buletin ul procedurilor de insolventa. 10 din Legea nr. . un plan de reorganizare a debitoru lui. Indiferent de rezultatul votului. (3) In cazul aprobarii de catre adunarea generala a creditorilor a propunerii administratorului judiciar prevazute la art. (4) Propunerea privind intrarea in faliment a debitorului. 1410 din O. 173/2008. in termenul legal. administratorul judiciar ii va informa pe creditorii preze nti despre voturile valabile primite in scris cu privire la propunerea de intrar e in faliment a debitorului in procedura generala. (2). in cazul in care. dupa caz. 1 alin. dupa caz. (1). intrarea in faliment a debitorului. pana la data sedintei adunarii generale a credito rilor de aprobare a raportului prevazut la alin. 277/2009.

vor dep une cererea de admitere a creantelor in termenul fixat in sentinta de deschidere a procedurii. e) locul. . I. Art. d) termenul de definitivare a tabelului creantelor. respectiv. 32 alin. (1). de catre creditori. respectiv 15 zile. Art. . 15 zile. 64. nefiind necesara inscrierea la masa credala.@ (3) Cererea de admitere a creantelor trebuie facuta chiar daca acestea nu sun t stabilite printr-un titlu. 277/2009. 173/2008. (5) Sunt considerate sub conditie si acele creante care pot fi valorificate i mpotriva debitorului numai dupa executarea unui codebitor principal. (4) Creantele nescadente sau sub conditie la data deschiderii procedurii vor fi admise provizoriu la masa credala si vor fi indreptatite sa participe la dist ribuiri de sume in masura ingaduita de prezenta lege.U. 32 alin. (1) lit. care va avea loc in maximum 5 zile de la expirarea termenului prevazut la lit. 63. pct.Daca debitorul are bunuri supuse transcriptiei. nr. Prevederea se a plica in mod corespunzator pentru creantele nascute in procedura de faliment. pronuntata ca urmare a cererii formulate de debitor . pct. as tfel cum a fost introdus prin art. toti ceilalti credit ori.@ __________ @Alineatul (2) a fost abrogat prin art. 173/2008. (2). (1) se realizeaza conform prevederilor Cod ului de procedura civila si se va publica. 151 din O. . in conditiile art. (6) Creantele nascute dupa data deschiderii procedurii.G. 15 din O. 15 zile in cazul procedurii simp lificate. (6) a fost introdus prin art. de la expirarea termenului corespunzator fiecarei proceduri. afisare si comunicare a tabelului preliminar de creante. b). c) ori. in perioada de observ atie sau in procedura reorganizarii judiciare vor fi platite conform documentelo r din care rezulta. cererile de creante vor fi inregistrate intr-un registru. care nu va depasi 30 de zile pentru procedura generala sau. c). respectiv. care va fi de maximum 60 de zile de la deschiderea proced urii. pe cheltuiala averii debito rului. (1) lit. care nu va depasi 10 zile de la data expirarii termenului de depunere a aces tora. judecator ul-sindic va putea hotari o majorare a termenelor prevazute la alin. dupa caz.U.(1) Cu exceptia salariatilor ale caror creante vor fi inregistrate de administratorul judiciar conform evidentelor contabile. Art. b) . I. . nr. administratorul judiciar/lichidatorul va trimite instantelor. intr-un ziar de larga circulatie si in Buletinul procedurilor de insolven ta.G. 28 alin. autoritatilor ori institutiilor care tin aceste registre o copie de pe sentinta de deschidere a procedurii. de la expira rea termenului prevazut la lit. 62. precum si termenul de solutionare a opozitiil or. care se va pastra la grefa tribunalului. data si ora primei sedinte a adunarii generale a creditorilor. in cazul procedurii simplificate. care nu va depasi 30 de z ile in cazul procedurii generale si.Alin. totodata. spre a se face mentiune. (2) Abrogat. dupa caz. debitorului si oficiului registrului comertului sau. (2) Daca creditorii cu sediul sau cu domiciliul in strainatate au reprezentan ti in tara. . prevazut la lit. c).imite o notificare tuturor creditorilor mentionati in lista depusa de debitor in conformitate cu art. de intocmire. in conditiile art. 11 din Legea nr. (2) In functie de circumstantele cauzei si pentru motive temeinice. b) termenul limita pentru inregistrarea cererii de admitere a creantelor asup ra averii debitorului. regist rului societatilor agricole ori altor registre unde debitorul este inmatriculat/ inregistrat. precum si cerintele pentru ca o creanta inregistrata sa fie considerata va labila. notificarea va fi trimisa acestora din urma. pentru efectuarea mentiunii. c) termenul de verificare a creantelor. ale caror creante sunt anterioare datei de deschidere a procedurii. (3) Notificarea prevazuta la alin. a opozitiilor la sentinta de deschidere a procedurii.(1) Notificarea va cuprinde: a) termenul limita de depunere. I pct. c) si d) cu maximum 30. 15. inscriptiei sau in registrarii in registrele de publicitate.

cu exceptia creantelor constatate prin titluri executorii. in toate actiunile cu debitorii.Creantele negarantate si partile negarantate ale creantelor garant ate care nu sunt scadente la data inregistrarii cererii de admitere vor fi inscr ise in tabelul de creante cu intreaga lor valoare. precum si la exercitarea votului in ad unarea generala a creditorilor. daca considera necesar. administratorul judiciar sau creditori.(1) Cererea va cuprinde: numele/denumirea creditorului. temeiul creantei. 66. cota cuvenita codebitorului sau fidejusorului. Judecatorul-sin dic va decide asupra oricarei contestatii impotriva calculului facut de administ rator pentru astfel de creante. 125. (2) Creantele exprimate sau consolidate in valuta vor fi inregistrate la valo area lor in lei. . in numerar sau in bunuri. (3) Posesorii de titluri de valoare la ordin sau la purtator pot solicita adm inistratorului judiciar restituirea titlurilor originale si pastrarea la dosar a unor copii certificate de acesta. In acest caz. insa.(1) Un creditor care.(1) Administratorul judiciar va proceda de indata la verificarea f iecarei cereri si a documentelor depuse si va efectua o cercetare amanuntita pen tru a stabili legitimitatea.O creanta a unui creditor cu mai multi debitori solidari va fi ins crisa in toate tabelele de creante ale debitorilor cu valoarea nominala. creditorul co mun are dreptul de a cere sa i se plateasca. Art. 70. administratoru l judiciar va putea solicita explicatii de la debitor. 71. . va fi trecut in tabelul de creante cu suma pe care a platit-o creditorului. solicitandu-i. Art. 68. pana va fi complet acoperita. acesta va trebui sa restituie sumele pri mite in plus. orice distribuire de suma pentru astfel de creante se va face cu respectarea di spozitiilor art. Administratorul judiciar va face mentiunea pe original despre prezentarea acestora. (1). proportio nal cu sumele pe care fiecare dintre debitori le-a platit peste ceea ce era dato rat. care este indreptatit la restituire ori la despagubire din partea debitorului pentru suma platita. va putea sa poarte discut ii cu fiecare creditor. . suma datorata. Art. Originalele vor fi prezentate din nou la orice repartitie de sume intre creditori. in cursul falimentului. (3) Toate creantele prezentate pentru a fi admise si inregistrate la grefa tr ibunalului vor fi prezumate valabile si corecte daca nu sunt contestate de catre debitor. care vor fi reinscrise ca fonduri in averea debitorilor. 69. domiciliul /sediul. . valoarea exacta si prioritatea fiecarei creante. . Art.Art. (2) La cerere vor fi anexate documentele justificative ale creantei si ale ac telor de constituire de garantii. . Daca to talul sumelor distribuite creditorului. la cursul Bancii Nationale a Romaniei existent la data deschide rii procedurii. 67. p ana ce creditorul nu a fost deplin satisfacut. 65. (2) Un codebitor sau un fidejusor. informatii si doc umente suplimentare. inainte de inregistrarea unei cereri de admi tere. va depa si totalul sumei care ii este datorata. pana la achitarea integrala a crean tei sale. Nici o reducere a sumei creantei prevazute in tabelul de creante nu va fi facuta in vreunul dintre tabelele de creante ale debitorilor. (2) In vederea indeplinirii atributiei prevazute la alin. .(1) Creantele constand in obligatii care nu au fost calculate in v aloare monetara sau a caror valoare este supusa modificarii vor fi calculate de catre administratorul judiciar/lichidator si inscrise in tabelul de creante cu v aloarea nominala pe care o aveau la data deschiderii procedurii. (2) Nu sunt supuse acestei proceduri creantele bugetare rezultand dintr-un ti tlu executoriu necontestat in termenele prevazute de legi speciale. ramanand creditor al ac . a primit o plata partiala pentru creanta sa de la un codebitor sau de la u n fidejusor al debitorului poate avea creanta inscrisa in tabelul de creante num ai pentru partea pe care nu a incasat-o inca.(1) Toate creantele vor fi supuse procedurii de verificare prevazu te de prezenta lege. Art. Art. precum si mentiuni cu privire la event ualele drepturi de preferinta sau garantii.

creditorii si orice alta parte interesata vor putea sa formuleze contestatii cu privire la creantele si drepturile de preferinta tr ecute de administratorul judiciar/lichidator in tabelul preliminar de creante. (3) La termenul stabilit prin sentinta de deschidere a procedurii pentru defi nitivarea tabelului de creante. la tribunal si va avea grija sa fie afisat la sediul acestuia tabelul definitiv al tuturor creante lor impotriva averii debitorului. intocmindu-se in acest sens un proces-verbal de afisare. pct. a stfel cum a fost introdus prin art. 74. Art. dar pretul obtinut din vanz area bunurilor grevate va fi atribuit creditorului. 277/2009. (5) Din sumele care s-ar obtine din valorificarea bunurilor supuse dreptului de preferinta contestat se va consemna partea ce s-ar cuveni acelei creante. ___________ . Dupa afisare. administratorul judiciar/lichidatorul va tri mite de indata notificari creditorilor. 72. judecatorul-sindic po ate sa admita. creditorii inscrisi in tabelul preliminar de crea nte pot participa la adunarile creditorilor. sub conditie sau nescadente si aratand pentru fieca re numele/denumirea creditorului. (3) Tabelul preliminar de creante va fi. nr. printr-o singura sentinta. 152 din O. Art. ___________ @Alin. pentru a face posibila realizarea garantiei sale. toate contestatiile. ale caror creante sau drepturi de prefer inta au fost trecute partial in tabelul preliminar de creante sau inlaturate. ad ministratorul judiciar/lichidatorul va inregistra. in acest din urma caz.@ (4) Daca se admite creanta fara dreptul de preferinta pretins. (3) Codebitorul sau fidejusorul debitorului.a fiecarei creante. . scazandu-se din suma ce este datorata. afisat de grefa la usa ins tantei. prin sentinta de deschidere a procedurii. Art. . . numai titularii creantelor inregi strate in tabelul definitiv pot sa participe la votul asupra planului de reorgan izare sau la orice repartitii de sume in caz de faliment in procedura simplifica ta. totodata. concura la masa credal a.U. si va fi comuni cat debitorului. in tot sau in parte. cu prioritati. chiar daca pentru solutionarea unora ar fi nevoie de administrare de probe. de indata.(1) Debitorul. pr ecizand totodata si motivele. (3) Titularii creantelor sub conditie suspensiva vor putea participa la vot i n adunarile creditorilor si la distribuiri de sume numai dupa indeplinirea condi tiei respective. prioritatea si situatia .(1) Dupa ce toate contestatiile la creante au fost solutionate.garant ata sau negarantata . 173/2008. cat si in procedura simplificata . aratand suma. (2) La creantele garantate se vor arata titlul din care izvoraste garantia.(1) Ca rezultat al verificarilor facute. garantate. judecatorulsindic va solutiona deodata. 73.estuia doar pentru suma neachitata. pentru definitivarea t abelului de creante atat in procedura generala. pct. inscrierea creantelor respective in mod prov izoriu in tabelul definitiv al tuturor creditorilor impotriva averii debitorului . 11 din Legea nr. care pentru asigurarea regresulu i sau are asupra bunurilor acestuia un drept de garantie. suma solicitata de creditor si suma acceptata de administratorul judiciar. administratorul judiciar/ lichidatorul va intocmi si va inregistra la tribunal un tabel preliminar cuprinz and toate creantele impotriva averii debitorului. I.G. I. (2) Dupa inregistrarea tabelului definitiv. r angul acesteia si motivele pentru care creantele au fost trecute partial in tabe l sau au fost inlaturate. (2) Contestatiile trebuie depuse la tribunal cu cel putin 10 zile inainte de data stabilita. aceasta va par ticipa la repartitiile sumelor obtinute din valorificarea bunurilor negrevate de garantii. precizand ca sunt: chirografar e. (4) Odata cu afisarea tabelului. (3) a fost modificat prin art.

Art. 62 alin. a creditorului care detine creanta contestata. si pana la inchiderea procedurii. sunt scutite de taxe de timbru. SECTIUNEA a 4-a Situatia unor acte juridice ale debitorului Art.@ ___________ @Alin. lichidatorul poate int roduce la judecatorul-sindic actiuni pentru anularea constituirilor ori a transf erurilor de drepturi patrimoniale catre terti si pentru restituirea de catre ace . cat si de cea simplificata. 277/2009. prevaz ut la art. va fi decazut. 277/2009. 7. 155 din O. 11 din Legea nr. . (2) Judecarea contestatiei se va face de judecatorul-sindic. 173/2008.U. 75. in cazul descoperirii existentei unui fal s. as tfel cum a fost introdus prin art. titularul de creante anterioare d eschiderii procedurii.(1) Cu exceptia cazului in care notificarea deschiderii procedurii s-a facut cu incalcarea dispozitiilor art. nr. I. pct.(1) Dupa expirarea termenului de depunere a contestatiilor. precum si in cazul descoperirii unor titluri hotaratoare si pana atunci necunoscute.Administratorul judiciar sau. . (3) Pana la judecarea irevocabila a contestatiei. cat pr iveste creantele respective. pct. I. judecatorul-sindic va putea declara creanta sau dreptul de preferinta contestat ca admis numai provizoriu.@ (2) Decaderea va putea fi invocata oricand. a stfel cum a fost introdus prin art. dupa caz. . pct. I. orice parte interesat a poate face contestatie impotriva trecerii unei creante sau a unui drept de pre ferinta in tabel definitiv de creante. a membrilor c omitetului creditorilor si a oricarei alte parti interesate. (2) a fost introdus prin art.G. pct.G. inclusiv pentru recuperarea creantelor. I. . Art. din dreptul de a fi inscris in tabelul creditorilor si nu va dobandi calitatea de creditor indreptatit sa participe la procedura.Masurile prevazute in prezenta sectiune se aplica atat in cazurile de reorganizare judiciara. de orice parte interesata. dol sau unei erori esentiale care au determinat admiterea creantei sau a drep tului de preferinta. Art.(1) Administratorul judiciar sau. dupa caz. dupa caz. 11 din Legea nr. . 277/2009. I.U. daca acesta nu este chiar contestatorul. (3) a fost introdus prin art. 73 alin. 79. cat si in cele de faliment. prevazute atat de proced ura generala.(1) Toate actiunile introduse de administratorul judiciar sau de l ichidator in aplicarea dispozitiilor prezentei legi. nr. 153 din O. dupa citarea con testatorului. pe cal e de actiune sau exceptie. 76. (2). nr. a administratorului judiciar/lichidatorului.U. 173/2008. b). (1) lit. ___________ @Alin. . pct. 80.@Alin. (1) a fost modificat prin art. Art.G. lichidatorul poate introdu ce la judecatorul-sindic actiuni pentru anularea actelor frauduloase incheiate d e debitor in dauna drepturilor creditorilor. (2) Operatiunile efectuate de catre practicienii in insolventa prin Buletinul procedurilor de insolventa sau la oficiile registrului comertului sunt scutite de taxe. care nu depune cererea de admitere a creantelor pana la e xpirarea termenului prevazut la art. 154 din O. I. sub rezerva ca debitorul sa nu fi fost condamnat p entru bancruta simpla sau frauduloasa ori sa nu i se fi stabilit raspunderea pen tru efectuarea de plati ori transferuri frauduloase. 78. pct. in cei 3 ani anteriori deschiderii procedurii. 173/2008. as tfel cum a fost introdus prin art. Art. 11 din Legea nr. E l nu va avea dreptul de a-si realiza creantele impotriva debitorului sau a membr ilor ori asociatilor cu raspundere nelimitata ai persoanei juridice debitoare ul terior inchiderii procedurii. 77.

de as emenea. d) acte de transfer de proprietate catre un creditor pentru stingerea unei da torii anterioare sau in folosul acestuia. detinand o pozitie dominanta a supra debitorului sau a activitatii sale. daca administratorul judiciar/lichidatorul nu o face. efectuate in cele 120 de zile anterioa re deschiderii procedurii. societate cooperativa. c) cu un actionar detinand cel putin 20% din actiunile debitorului ori. pct. din drepturile de vot in adunarea gen erala a asociatilor. 277/2009. pct. precum si pentru anularea constituirilor sau transfer urilor de drepturi patrimoniale. g) actele de transfer sau asumarea de obligatii efectuate de debitor intr-o p erioada de 2 ani anteriori datei deschiderii procedurii. 79 si 80. sa fie anulate si prestatiile recuperate. vor putea. 156 din O. dupa caz. I. f) cu un coindivizar asupra unui bun comun. cu intentia tuturor partilor implicate in acestea de a sustrage bunuri de la urmarirea de ca tre creditori sau de a le leza in orice alt fel drepturile. e) cu orice alta persoana fizica ori juridica. daca scadenta lor fusese stabilita pentru o data ulter ioara deschiderii procedurii. sunt exceptate sponsorizarile in scop umanitar. poate fi intro dusa de administratorul judiciar/lichidator in termen de un an de la data expira rii termenului stabilit pentru intocmirea raportului prevazut la art. cu intentia de a ascund e/intarzia starea de insolventa ori de a frauda o persoana fizica sau juridica f ata de care era la data efectuarii transferului unor operatiuni cu instrumente f inanciare derivate. din drepturile de vot in adunarea generala a actionarilor. atunci cand debi torul este respectiva societate pe actiuni.G. Art.(1) Actiunea pentru anularea actelor frauduloase incheiate de debi tor in dauna creditorilor. inclusiv ducerea la indeplinire a unui acord de compensare b ilaterala (netting). in nume colectiv sau cu raspundere limitata. 82. in cele 120 de zile anterioare deschiderii procedurii.Nu se va putea cere anularea unui transfer cu caracter patrimonial . . b) operatiuni comerciale in care prestatia debitorului depaseste vadit pe cea primita. efectuate in cei 3 ani anteriori deschiderii procedurii. daca sunt in dauna creditorilo r: a) cu un asociat comanditat sau cu un asociat detinand cel putin 20% din capi talul societatii comerciale ori. (3) Abrogat. efectuate in cele 120 de zile anterioar e deschiderii procedurii. respectiv o societate agricola. b). realizate de debitor prin urmatoarele acte: a) acte de transfer cu titlu gratuit.stia a bunurilor transmise si a valorii altor prestatii executate. nr. societate pe actiuni cu raspundere limitata sau. efectuate in cei 3 ani anteriori deschi derii procedurii. (2) Urmatoarele operatiuni. 11 din Legea nr.@ ___________ @Alin. ( 1) lit. 20 alin. c) acte incheiate in cei 3 ani anteriori deschiderii procedurii. dupa caz. (3) a fost abrogat prin art. I. incheiate in cei 3 ani anteriori deschiderii proc edurii cu persoanele aflate in raporturi juridice cu debitorul. 81. . in sensul prezentei legi. dar nu mai tarziu de 18 luni de la data deschiderii procedurii. societate agricola. f) platile anticipate ale datoriilor. (2) Comitetul creditorilor poate introduce la judecatorul-sindic o astfel de actiune. director sau un membru al organelor de supraveghere a debitorului. realizate in baza unui contract financiar calificat. e) constituirea ori perfectarea unei garantii reale pentru o creanta care era chirografara. b) cu un membru sau administrator. atunci cand debitorul este un grup de inte res economic. atunci cand debitorul este respectiva societate in comandit a. Art. dupa caz.U. ori a devenit ulterior debitor. ast fel cum a fost introdus prin art. d) cu un administrator. daca suma pe care creditorul ar putea sa o obtina in caz de faliment al debitorului este mai mica decat valoarea actului de transfer. la care se refera art. 173/2008.

tertul va restitui. administratorul judiciar/lichidatorul nu va mai putea cere executarea contractu lui. pct.(1) Cererea pentru anularea unui transfer cu caracter patrimonial se va nota. respectiv. Administratorul judiciar/lichidato rul trebuie sa raspunda. Art. 84. conditionat de dreptul de a fi recuperat bunul. Prezumtia poate fi rasturnata de catre debitor. acesta fiind socotit denuntat. in toate cazurile. Art. din oficiu. a stfel cum a fost introdus prin art. daca administratorul judiciar/l . valoarea acestuia de la data transferului efectuat de catre debitor. 83. 277/2009.(1) Contractele in derulare se considera mentinute la data deschid erii procedurii. Reaua-cred inta a tertului dobanditor trebuie dovedita. prin care i se cere sa denunte contractul. Contractul se considera denuntat: a) la data expirarii unui termen de 30 de zile de la receptionarea solicitari i cocontractantului de denuntare a contractului. care a restituit averii debitorului bunul sau valoarea bunului ce-i fusese transferat de catre debitor. lichidatorul sau comitetul creditori lor va putea introduce actiune pentru a recupera de la subdobanditor bunul ori v aloarea bunului transferat de catre debitor. (3) Daca sunt indeplinite conditiile art. in lipsa unui astfel de raspuns. (2) In cazul in care subdobanditorul este sot. In caz de rea-credinta. nr. (2) O persoana obtinand un titlu sau dobandind o garantie ori un alt drept re al asupra bunului respectiv dupa efectuarea unei astfel de notari va avea titlul sau dreptul sau. . pct. . 80. dupa caz. prin abuz de dreptu ri procesuale. anulat conform art. Art.. I.U. (1) a fost modificat prin art. se instituie o prezumtie relativa de frauda in dauna creditorilor. 173/2008. numai daca subdobanditorul nu a pla tit valoarea corespunzatoare a bunului si cunostea sau trebuia sa cunoasca faptu l ca transferul initial este susceptibil de a fi anulat. in termen de 30 de zile. iar in lipsa acestora. atat timp cat aceste contracte nu vor fi fost executate in totalitate ori substantial de catre toate partile implicate. Orice clauze contractuale de desfiintare a contractelor in deru lare pentru motivul deschiderii procedurii sunt nule. Debitorul va fi citat in ca litate de parat prin administratorul special. va trebui sa restituie averii debitorului bunul transferat sau. 86. administratorul judiciar/lichidatorul poate sa denunte orice contract.G. . ia r in cazul prevazut la art. lichidatorului.(1) Administratorul judiciar. cocontractantul sau. 79 si 80. se prezuma relativ ca acesta a cunoscut impr ejurarea prevazuta la alin. 11 din Legea nr. (1). in favoarea averii debitorului. intarzia ori insela pe creditorii d ebitorului. va restitui diferenta de val oare cu care s-a imbogatit. (2). comitetului creditorilor. In caz contrar. debitorul a intarziat momentul deschiderii procedurii pentru a ex pira termenele la care se refera art. daca bunul nu mai exista. Art. in registrele de publicitate aferente. ___________ @Alin. 7 9 si 80 debitorul si. I. cu conditia ca tertul sa fi acceptat transferul cu buna -credinta si fara intentia de a-i impiedica. (5) Legitimarea procesuala activa in actiunile in anulare reglementate de art . 79 si 80. 81 alin. (6) Au calitate procesuala pasiva in actiunile in anulare prevazute la art.(1) Tertul dobanditor in cadrul unui transfer patrimonial. intreaga valoare. In vederea cresterii la ma ximum a valorii averii debitorului. stabilita prin expertiza efectuata in conditiile legii. facut de catre debitor in cursul desfasurarii normale a activitatii sale curen te. va avea impotriva averii o cre anta de aceeasi valoare.@ (2) Tertul dobanditor. 85. unei notificari a contractantu lui. ruda sau afin pana la gradul a l patrulea inclusiv al debitorului. 157 din O. (3) Tertul dobanditor cu titlu gratuit de buna-credinta va restitui bunurile in starea in care se gasesc. precum si fructele percepute. inchirierile neexpirate sau alte contracte pe termen lung. tertul dobanditor pierde creanta sau bunul rezultat din repunerea in situatia anterioara. Ea nu se extinde la tertul dobanditor sau subdobanditor. 79 si 80 apartine administratorului judiciar si. (4) Prezumtia de frauda se pastreaza si in cazul in care. .

pct. daca este o obligatie a averii debit orului. . 88. . devine subiectul unei cereri introductive. 87. o actiune pentru despagubiri poate fi introdusa de catre contractant impotriva debitorului. fara a fi necesara parcurger ea procedurii de concediere colectiva. mentin erea contractului nu il va obliga pe administratorul judiciar/lichidator sa faca plati restante pentru perioadele anterioare deschiderii procedurii. astfel incat acestea sa asigure echivalenta viitoarelor prestatii. nr. el va putea recupera pretul p rin inscrierea creantei sale in tabelul de creante. (2) Daca la una dintre datele mentionate la alin. 89. la o anumita data sau intr-o perioa da determinata de timp.(1) Daca un debitor detine marfa in calitate de consignatar sau or ice alt bun care apartine altuia la data inregistrarii cererii introductive. 90.Daca debitorul este parte intr-un contract cuprins intr-un acord m aster de netting. b) la data notificarii denuntarii de catre administratorul judiciar/lichidato r. atunci vanzat orul isi poate lua inapoi bunul. (1). in calitate de locatar. pct.@ ___________ @Alin. Art. 277/2009. (1). Daca vanzatorul admite ca bunul sa fie livrat. titluri reprezentative ale marfurilor sau active financiare cotate pe o piata reglementata de marfuri. astfel cum a fost introdus prin art. prevazand transferul anumitor marfuri. In acest caz.@ (2) In cazul denuntarii unui contract. Administratorul judiciar/lichidatorul va acorda personalului concediat doar preavizul de 15 zile lucratoare. servicii si instrumente financiare derivate. proprietarul v a avea dreptul sa isi recupereze bunul. (3). (6) Prin derogare de la prevederile Legii nr.@ (7) Intr-un contract prevazand plati periodice din partea debitorului.Daca un bun mobil. I. (1) marfa nu se afla in pos esia debitorului si el nu o poate recupera de la detinatorul actual. in afara de cazul in care debitorul are un drept de garantie valabil asupra bunului. 173/2008. Daca administratorul judicia r/lichidatorul cere ca bunul sa fie livrat. toate cheltuielile vor fi suporta te de catre vanzator si el va trebui sa restituie debitorului orice avans din pr et. cu modi ficarile si completarile ulterioare. vanzarea va fi considerata executata de catr e vanzator si nu va fi supusa prevederilor alin.Codul muncii. . (5) Un contract de munca sau de inchiriere. a e xpirarii termenului pentru contestarea cererii creditorilor de catre debitor ori a respingerii contestatiei debitorului impotriva acestei cereri. (3) Pe parcursul perioadei de observatie. 158 din O. iar diferenta re zultata va trebui sa fie platita averii debitorului. desfacere a contractelor individuale de munca ale personalului debitoarei se va face de ur genta de catre administratorul judiciar/lichidator. Art. admin istratorul judiciar va putea sa modifice clauzele contractelor de credit. se va efectua o operatiune de compensare bilaterala a tuturo r contractelor cuprinse in acordul master de netting respectiv.U . daca aceasta este creditoar e. si va fi inscrisa in tabelul de creante. el va trebui sa ia masuri sa se plat easca din averea debitorului intregul pret datorat in baza contractului. dupa data deschiderii procedurii. care detine titluri pentru bunuri ce urmeaza a fi primite ori pentru marfa. vandut debitorului si neplatit de acesta. . comiten tul va fi indreptatit sa isi ia inapoi titlurile ori marfa sau sa ceara ca valoa rea lor sa fie platita de comisionar. cu acordul cocontractantilor. Pentru astf el de plati poate fi formulata declaratie de creanta impotriva debitorului. 53/2003 .ichidatorul nu raspunde. era i n tranzit la data deschiderii procedurii si bunul nu se afla inca la dispozitia debitorului si nici alte parti nu au dobandit drepturi asupra lui. Art.@ (4) Daca vanzatorul unui bun imobil a retinut titlul de proprietate pana la p lata integrala a pretului vanzarii. I. 11 din Legea nr. (6) si (7) au fost modificate prin art. Art.Daca un comisionar. va putea fi denuntat numai cu respectarea termenelor legale de preaviz.G. proprietaru . si scadenta intervine sau perioada expira dupa data desc hiderii procedurii.

Art. Daca chiriasul alege sa con tinue a detine imobilul. SECTIUNEA a 5-a Planul Art. Cu toate acestea. as tfel cum a fost introdus prin art. 277/2009. sau poate propune ca debitorul sa fie pastrat ca asociat. 91. nr. . in care promitentul-vanzator i ntra in procedura. c i va avea numai dreptul de a scadea din chiria pe care o plateste costul servici ilor datorate de proprietar.pretul contractual a fost achitat integral sau poate fi achitat la data cer erii.@ ___________ @Articolul a fost introdus prin art.Obligatiile rezultand dintr-un antecontract de vanzare-cumparare cu data certa. . . In acest c az. dar a pierdut ulterior posesia.l va fi indreptatit sa aiba creanta inregistrata in tabelul de creante. Daca debitorul se afla in posesia marfii la acea data. daca ceilalti asociati sun t de acord. (2). 93. daca: . Art. Art. 159 din O. 33 alin. in t ermen de 30 de zile de la afisarea tabelului definitiv de creante. . c u conditia sa isi fi manifestat aceasta intentie pana la votarea raportului prev azut la art. . iar bunul se afla in posesia promitentului-cumparator. . si potrivit art. pct.bunul nu are o importanta determinanta pentru reusita unui plan de reorgani zare.(1) Daca un asociat dintr-o societate agricola. societate in nume colectiv.U. anterioara deschiderii procedurii. societate in comandita ori cu raspundere limitata sau actionarul unei societati pe actiuni este debitor intr-o procedura prevazuta de prezenta lege si daca implicarea debitorului intr-o astfel de procedura nu atrage dizolvarea ace lei societati. pct. potrivit art. 11 din Legea nr. cu valoa rea pe care marfa o avea la acea data. de la data desemnarii sale si pana la implinirea unui termen de 30 de zile de la data afisarii tabelului definitiv de creante. in mod corespunzator.Faptul ca un proprietar al unui imobil inchiriat este debitor in p rezenta procedura nu va desfiinta contractul de inchiriere. (6).G. cu conditia f ormularii. I. b) administratorul judiciar. proprietarul poate cere ca intreag a valoare a marfii sa fie inscrisa in tabelul de creante. in afara de cazul in care chiria nu este inferioara chiriei practicate pe piata. nu va fi indreptatit la inscrierea creantei in tabel. . vor fi executate de catre administratorul judiciar/lichidator la cererea promitentului-cumparator. daca procedura a fost declansata de acesta. in afara de cazul in care creditorul accepta efectu area prestatiei de catre o persoana desemnata de administratorul judiciar/lichid ator. I. a dministratorul judiciar/lichidatorul poate sa refuze sa asigure prestarea oricar or servicii datorate de proprietar chiriasului pe timpul inchirierii. cu aprobarea adunarii generale a actionarilor/asociatilor. 931. 59 alin. chiriasul poate evacua cladirea si poate sa ceara inregistrarea creantei sal e in tabel sau poate detine in continuare imobilul.Administratorul judiciar/lichidatorul poate sa denunte un contract prin care debitorul s-a obligat sa efectueze anumite servicii specializate sau cu caracter strict personal. a intentiei de reorganizare.pretul nu este inferior valorii de piata a bunului. Art. in cazul in care procedura a fost deschisa ca urmare a cererii unuia sau a mai multor creditori. c) unul sau mai multi creditori care si-au anuntat aceasta intentie pana la v . 28. scazand din chiria pe care o plateste costul serviciilor datorate de proprietar. in cazul membrilor societatilor cooperative si ai grupurilor de interes economic. 173/2008. administratorul/lichidatorul poate cere lichidarea drepturilor de bitorului in acea societate. (2) Prevederile alin. potrivit ultimei situatii financiare aprobate. (1) se aplica.(1) Urmatoarele categorii de persoane vor putea propune un plan de reorganizare in conditiile de mai jos: a) debitorul. 94. 92.

detinand impreuna cel putin 20% din valoarea totala a creantelor cuprinse in tabelul definitiv de creante. fie o combinatie a celor doua variante de reorganizare. in t ermen de 30 de zile de la data afisarii tabelului definitiv de creante. (3) Executarea planului de reorganizare nu va putea depasi 3 ani. b) tratamentul categoriilor de creante defavorizate. din dispozitia judecatorului-sindic. libere de orice sarcini. valoarea estimativa se va calcula la data propunerii pla nului. abuz de increde re. infractiuni de fals ori infrac tiuni prevazute in Legea nr. constituite anterior ori ulterio r confirmarii planului. D. transmiterea tuturor sau a unora dintre bunurile averii debitorului catre una ori mai multe persoane fizice sau juridice. a mai fost subiect al procedurii instituite in baza prezentei legi si nici debitorul care a fost cond amnat definitiv pentru falsificare sau pentru infractiuni prevazute in Legea nr. de catre debitor. perioadele prevazute la alin. cu mijloacele f inanciare disponibile si cu cererea pietei fata de oferta debitorului. cum ar fi: A. membrii grupului de interes economic. (2) La cererea oricarei parti interesate. sau distribuirea acestora catre creditori i debitorului. (4) Nu vor putea propune un plan de reorganizare debitorul care. c) daca si in ce masura debitorul. judecatorul-sindic poate scurta. asoc iatii din societatile in nume colectiv si asociatii comanditati din societatile in comandita vor fi descarcati de raspundere. fie lichidarea unor bunuri din averea acestuia. 59 alin.(1) Planul de reorganizare va indica perspectivele de redresare in raport cu posibilitatile si specificul activitatii debitorului. daca propunerea este votata de cel putin doua treimi din creditorii aflati in sold la acea data. inselaciune. 95. d) ce despagubiri urmeaza a fi oferite titularilor tuturor categoriilor de cr eante. marturie mincinoasa. intr-un inte rval de 5 ani anteriori formularii cererilor introductive. cu s upravegherea activitatii sale de catre administratorul judiciar desemnat in cond itiile legii. aceasta perioada va putea fi extins a cu cel mult inca o perioada de un an. C. (1). E. gestiune frauduloasa. . ca urmare. in comparatie cu valoarea estimativa ce ar putea fi primita prin distribu ire in caz de faliment. (5) Nerespectarea termenelor prevazute la alin.otarea raportului prevazut la art. a conducerii activ itatii sale. (2). separat ori in bloc. in contul creantelor pe care acestia le au fata de averea debitor ului. (6) Planul va specifica masurile adecvate pentru punerea sa in aplicare. socotiti de la data confirmarii. fuziunea debitorului. (4) La recomandarea administratorului judiciar. in sensul legii. 21/1996. obtinerea de resurse financiare pentru sustinerea realizarii planului si s ursele de provenienta a acestora. B. (1) conduce la decaderea part ilor respective din dreptul de a depune un plan de reorganizare si. inclusiv dreptul de dispozitie asupra bunurilor din averea sa. la faliment. 21/1996 sau ai carui administratori. lichidarea tuturor sau a unora dintre bunurile averii debitorului. pastrarea. dupa trecerea unui termen de cel mult 18 luni de la confirmarea planului. (5) Planul de reorganizare va mentiona: a) categoriile de creante care nu sunt defavorizate. . in ultimii 5 ani anteriori deschiderii pro cedurii. pe ntru motive temeinice. Art. l a trecerea. in conditiile legii. inclusiv in ceea ce priveste modali tatea de selectie. desemnare si inlocuire a administratorilor si a directorilor. in intregime sau in parte. (2) Planul de reorganizare va cuprinde in mod obligatoriu programul de plata a creantelor. (3) Planul va putea sa prevada fie restructurarea si continuarea activitatii debitorului. directori si/sau asociati au fost condamna ti definitiv pentru: bancruta frauduloasa. delapidare. si va cup rinde masuri concordante cu ordinea publica.

Prin exceptie de la prevederile art.(1) In vederea administrarii eficiente a procedurii. I. a penal itatii sau a oricarei alte clauze din cuprinsul contractului ori a celorlalte iz voare ale obligatiilor sale. 116-120. lichidarea partiala sau totala a activului debitorului in vederea executar ii planului se face potrivit art. de reglementare satisfacatoare a numirii administr atorilor reprezentand categoriile de actiuni respective in ipoteza neonorarii ob ligatiei de plata a dividendelor. 173/2008. cu acordarea obligatorie. fara acordul statutar a l membrilor sau asociatilor/actionarilor debitorului. 31/1990 privind societatile com erciale. 97. pct. nr. I. si ale Legii n r. . planul de reorganizare nu poate pr evedea conversia creantelor bugetare in titluri de valoare. J. 297/2004 privind piata de capital. c) in cazul categoriilor de actiuni preferentiale cu dividend prioritar fata de alte categorii de actiuni. 1510 din O. pe baza hotararii de confirmare a planului de reorganizare. astfel cum a fost introdus prin art. a unei garantii sau protectii echivalente. H. a actului constitutiv. cum ar fi neplata uneia sau a mai multor rate sca dente ale unui imprumut. cu modificarile si completarile ulterioare. cu modificarile si completarile ulterioare.sau al persoanelor mentionate la lit. care se va publica in Monitorul Oficial al Romaniei. (1) din legea mentionata mai sus. in conditiile prevazute de Legea nr. si de Legea nr. prin derogare de la prevederile lit. cu modificarile si completarile ulterioare . Lista aces tor creante trebuie confirmata de administratorul judiciar. cu exceptia cazului in care detinatorul unei creante din categoria respectiva consimte un tratament mai putin favorabil pentru creanta sa . in conditiile legii. modificarea sau stingerea garantiilor reale. ca re conduce la accelerarea platii intregului rest al imprumutului. in sensul art. (7) a fost modificat prin art. J. K. ___________ @Alin. a unei distributii corespunzatoare a votului intre acestei categorii. I.persoana juridica . (2) Planul va stabili acelasi tratament pentru fiecare creanta din cadrul une i categorii distincte. Art. 297/2004. 11 din Legea nr. rep ublicata. in cazul diferitelor categorii de actiuni ordinare.Nu se considera modificare a creantei sau a conditiilor de realiza re a acesteia situatia in care planul propus prevede revenirea la conditiile de realizare a creantei anterioare survenirii evenimentelor care au condus la modif icarea conditiilor respective. C si D a unor prevederi: a) de prohibire a emiterii de actiuni fara drept de vot. cu modificarile si completarile ulterioare. (7) Prin derogare de la prevederile Legii nr. b) de determinare. 98 alin. operatiunile cupr inse la prezenta litera sunt considerate operatiuni exceptate in sensul art. 277/2009. in beneficiul creditorului garantat. republicata. cu modificarile si completarile ulterioare. 49 alin. Partea a IV-a. emiterea de titluri de valoare de catre debitor sau oricare dintre persoan ele mentionate la lit. in conformitate cu prevede rile art. apartin furnizorilor fara de care activ itatea debitorului nu se poate desfasura si care nu pot fi inlocuiti.U. Pentru inscrierea in plan a unei emi siuni de titluri de valoare este necesar acordul expres. . planul propus de creditori poate prevedea modificarea. (2) lit. pct. planul poate desemna o categorie separata de creante. al creditorul ui care urmeaza sa primeasca titlurile de valoare emise.G. acord ce se va da inain te de admiterea planului de catre judecatorul-sindic. in conditiile prevazute la art. (1). 31/1990. la termenele si in conditiile stipulate in contract. (3). . c).@ (8) Inregistrarea mentiunii in registrul comertului va fi solicitata de admin istratorul judiciar pe cheltuiala debitorului. inserarea in actul constitutiv al debitorului . 39 alin. modificarea actului constitutiv al debitorului. L. precum si modificarea ratei dobanzii. 297/2004. 205 alin. in scris. G. compusa numai din acele creante chirogr afare care. C si D. 205 alin. (2) din L egea nr. prelungirea datei scadentei. Art. 96.F.

cel putin jumatate plus una dintre categoriile de creante mentionate in pr . daca sunt intrunite cumulativ urmatoarele conditii: A. Judecatorulsindic poate sa ceara unui practician in insolventa sa isi exprime o opinie priv ind posibilitatea de realizare a planului. c) creante bugetare. (4) Din momentul publicarii. 11 din Legea nr. I. controleaza. toate partile interesate vor fi socotite ca au c unostinta de plan si de data de exprimare a votului. cu respectarea dispozitiilor art. prin administratorul special. (1) si in care planul va fi admis sau respin s de judecatorul-sindic. dar pot vota cu privire la plan doar in cazul in care acesta le acorda mai putin decat ar primi in cazul falimentului. 277/2009.(1) Dupa admiterea planului. (2) Judecatorul-sindic va dispune administratorului judiciar. (1). a datei cand se va vota cu privire la plan si a faptului ca este admisibila votarea pri n corespondenta. I. (3) Actionarii si creditorii cu titluri de valoare la purtator vor trebui sa depuna originalele la administrator cu cel putin 5 zile inainte de data fixata p entru exprimarea votului. in termen de 20 de zile de la in registrarea planului la tribunal. un plan va fi confirmat de catre judecator ul-sindic. (4) Daca au fost exprimate mai multe intentii de depunere a unor planuri de r eorganizare. e) celelalte creante chirografare. inainte de admiterea lui. publicarea unui anunt referitor la propunerea planului in B uletinul procedurilor de insolventa.@ (4) Un plan va fi socotit acceptat de o categorie de creante daca in categori a respectiva planul este acceptat de o majoritate absoluta din valoarea creantel or din acea categorie. la care vor fi citati cei care au propus planu l si persoanele mentionate la alin. pct. (2) Judecatorul-sindic va convoca o sedinta. Art. 101. dupa caz. Art. pe care titularul acestei a il exercita in categoria de creante din care face parte creanta respectiva. 96 alin. 99.U. 100. precum si a datei de confirmare a planului. b) creante salariale. nr. cu indicarea celui care l-a propus. 173/2008.(1) La inceputul sedintei de vot. (2) Fiecare creanta beneficiaza de un drept de vot. astfel incat votarea planurilor admise sa se faca in aceeasi sedinta a adunarii generale a creditori lor. (3) Urmatoarele creante constituie categorii distincte de creante. (3) Judecatorul-sindic va putea admite un plan propus de partile legal indrep tatite. 74 alin. . d) creante chirografare stabilite conform art. astfel cum a fost introdus prin art. 1511 din O. dupa audierea persoanelor citate. In toate cazurile. sunt controlate sau s e afla sub control comun cu debitorul. admi nistratorului judiciar si comitetului creditorilor. sub sanctiunea decaderii din dreptul de a vota. pe cheltuiala sol icitantului. 98. pct. judecatorul-sindic va dispune adminis tratorului judiciar convocarea adunarii generale a creditorilor si a debitorului intr-un termen cuprins intre 20 si 25 de zile. debitoru l va asigura posibilitatea consultarii planului la sediul sau. judecatorul-sindic va fixa un termen maxim pana la care acestea pot fi depuse. Art. pot participa la sedinta. ___________ @Alin. care votea za separat: a) creante garantate. la registrul societati lor agricole si va fi comunicata debitorului. (2). . care contine toate informatiile prevazute de prezenta lege.G. administratorul judiciar va inf orma creditorii prezenti despre voturile valabile primite in scris. in termen de 5 zile de la admitere. (5) Categoriile care. in sensul legislatiei pietei de capital.(1) Cate o copie de pe planul propus va fi depusa la grefa tribuna lului si la oficiul registrului comertului sau. dar nu mai inainte de afisarea t abelului definitiv de creante.(1) La data stabilita. . (3) a fost modificat prin art. direct sau indirect.Art. care nu va depasi 1 5 zile de la data exprimarii votului asupra planului. .

nr.ogramul de plati. 100 alin. 24 si al art. in conditiile art. Pentru executarea silita a acestor crea nte. chiar daca au votat pent ru acceptarea planului. 19 alin. 23. . pe baza de acte legale. fi e incheierea procedurii insolventei si luarea tuturor masurilor pentru reinserti a debitorului in activitatea comerciala. pana cand judecatorul-sindic va dispune. c) in cazul in care o categorie defavorizata respinge planul. D. admiterea.(1) In urma confirmarii unui plan de reorganizare. In cazul intrarii in faliment ca urmare a esuarii planului sa u a unei executari silite. I. fie incetarea reorganizarii si trecerea la faliment. (3) Daca nici un plan nu este confirmat si termenul pentru propunerea unui pl an. Art. activit atea debitorului este reorganizata in mod corespunzator. 107 si urmatoarele. D a fost introdusa prin art. creantele si drepturile creditorilor si ale celorlalte parti interesate sunt modificate astfel cum este prevazut in plan. 94. 100 alin. vo tarea sau confirmarea oricarui alt plan.(1) Cand sentinta care confirma un plan intra in vigoare. 11 din Legea nr. impotriva codebitorilor si a fidejusorilor debitorului. pentru intreaga valoare a creantelor. art. 103. cu conditia ca minimum una dintre categoriile defav orizate sa accepte planul. nici o categori e de creante cu rang inferior categoriei defavorizate neacceptate. calitatea de titlu executoriu o va avea sentinta de confirmare a planului. 10. 277/2009.U. dintre cele mentionate la art. in cazul in care sunt doar doua categorii. B. (4) Remuneratiile persoanelor angajate in temeiul art. debitorul isi va conduce activitatea sub supravegherea administratorului judiciar si in confor mitate cu planul confirmat. (3) Doar un singur plan de reorganizare va fi confirmat. debitorul va fi condus de administratorul spe . (3) si alte cheltuieli administrative vor fi ac hitate la momentul prevazut. cu exceptia cazurilor in care pa rtile interesate ar accepta. creantele nedefavorizate prin plan vor fi considerate prezente la votarea planului si sunt socotite ca au acceptat planul. ___________ @Lit. in scris. b) nici o categorie sau nici o creanta apartinand unei categorii nu primeste mai mult decat valoarea totala a creantei sale. planul confirmat va fi socotit ca o hotarare definiti va si irevocabila impotriva debitorului. C. (5) Plata va putea fi facuta trimestrial. (2) Creditorii conserva actiunile lor. alte termene de plata. de lege. dupa caz. accepta sau sunt socotite ca accepta planul. . Planul trebuie sa precizeze in programul de plati cum va fi asigurata aceasta plata. planul se considera acceptat in cazul in care categoria cu valoarea totala cea mai mare a creantelor a acceptat planul. fiecare categorie defavorizata de creante care a respins planul va fi supu sa unui tratament corect si echitabil prin plan. pct. in conditiile art. a expirat. (2). (3). astfel cum re zulta din ierarhia prevazuta la art. nu primeste mai mult decat a r primi in cazul falimentului. pct. 1512 din O.G. in conditiile art. 173/2008. ast fel cum a fost introdus prin art. art. I. (3). motivat. (2) Pe parcursul reorganizarii. 98 alin. SECTIUNEA a 6-a Reorganizarea Art. (4) Confirmarea unui plan de reorganizare impiedica propunerea. judecatorul-sindic va dispune inceperea de indata a procedurii falimentului. 102.@ (2) Tratament corect si echitabil exista atunci cand sunt indeplinite cumulat iv urmatoarele conditii: a) nici una dintre categoriile care resping planul si nici o creanta care res pinge planul nu primesc mai putin decat ar fi primit in cazul falimentului. 107 si urmatoarele.

la cererea credit orului de deschidere a procedurii. sub supravegherea administratorului judiciar.Prin exceptie de la dispozitiile art.(1) Daca debitorul nu se conformeaza planului sau desfasurarea ac tivitatii aduce pierderi averii sale. Art. (1). fara intarziere. (3). drept conditie pentru indatorirea furnizorului de a-i presta serviciile sal e in timpul desfasurarii procedurii prevazute in prezenta sectiune. 102 alin. (2) De asemenea. (4). sau nici unul dintre pl anurile propuse nu a fost acceptat si confirmat. sau. 32. obligatiile de plata si celelalte sarcini asumate nu sunt indeplinite in c onditiile stipulate prin planul confirmat sau desfasurarea activitatii debitorul ui in decursul reorganizarii sale aduce pierderi averii sale. a contestat ca ar fi in stare de insolventa. (2) Prin hotararea prin care se decide intrarea in faliment. (2) Inregistrarea cererii mentionate la alin. (5) sau art. administratorul judiciar va notifica aceasta tu turor creditorilor. comitetul creditorilor va putea convoca adunarea generala a creditori lor pentru a prezenta masurile luate de debitor si/sau de administratorul judici ar. 94. Actionarii. in vederea recuperarii acestora. administratorul judiciar. Art. judecatorul-sindic poat e. debitorul si-a declarat intentia de reorganizare. 107. sa dispuna ca debitorul sa depuna o cautiune la o ba nca. dupa caz.cial. admin istratorul judiciar va trebui sa prezinte trimestrial rapoarte comitetului credi torilor asupra situatiei financiare a averii debitorului. 54 alin. a) debitorul si-a declarat intentia de a intra in procedura simplificata. . 107 si urmatoarele.(1) Judecatorul-sindic va decide. (1) nu suspenda continuarea act ivitatii debitorului pana cand judecatorul-sindic nu hotaraste asupra ei. d upa caz. administratorul judiciar va prezenta si situatia cheltuielil or efectuate pentru bunul mers al activitatii. O astfel de cautiune nu va putea depasi 30% din costul serviciilor prestate debitorului si n eachitate ulterior deschiderii procedurii. SECTIUNEA a 7-a Falimentul Art. prin administratorul special. a fost aprobat raportul administratorului judiciar prin care se propune. comitetul credit orilor sau oricare dintre creditori. care va fi avizata de comitetul creditorilor. c) nici unul dintre celelalte subiecte de drept indreptatite nu a propus un p lan de reorganizare. schimbarile de structura prevazute in plan. b) debitorul nu si-a declarat intentia de reorganizare sau. prin sentinta sau. (3) In termen de 5 zile de la sedinta comitetului creditorilor mentionata la alin. dupa caz. in vederea consultarii rapoartelor. . intrarea in faliment in urmatoarele cazuri: A. 6 0 alin. asociatii si mem brii cu raspundere limitata nu au dreptul de a interveni in conducerea activitat ii ori in administrarea averii debitorului. (3) Debitorul va fi obligat sa indeplineasca. dupa caz.(1) Debitorul. D. B. C. dar nu a propus un plan de reorganizare ori planul propus de acesta nu a fost acceptat si confirmat. precum si efectele acestora si sa propuna motivat si alte masuri. judecatorul-sind ic va pronunta dizolvarea societatii debitoare si va dispune: a) ridicarea dreptului de administrare al debitorului. rapoartele vor fi inregistrate la grefa tribunalul ui. potrivit art. precum si administratorul special pot solic ita oricand judecatorului-sindic sa aprobe intrarea in faliment. prin i ncheiere. in conditiile prevazute la art. in conditiile art. Art. . 106. . Ulterior aprobarii de catre comitetul creditorilor. la cererea furnizorului. in conditiile a rt. iar debitorul sau. intrarea debitorului in faliment. 38. 105. 104. . pr in incheiere. iar contestatia a fost respinsa de judecatorul-sindic. potrivit art. cu exceptia si in limita cazurilor e xpres si limitativ prevazute de lege si in planul de reorganizare.

desemnat conform art. care nu va depasi 30 de zile de la expirarea termenului prevazut la lit. (3). 46 alin. 11 din Legea nr. b) termenul de verificare a creantelor mentionate la alin. (4) Dupa intrarea in faliment in procedura generala. (2) lit. din profiturile impozabile obt inute in toata perioada. debi torului si oficiului registrului comertului sau. registrului societati lor agricole unde debitorul este inmatriculat. f) notificarea intrarii in faliment. (3). lichidat orul va trimite o notificare tuturor creditorilor mentionati in lista depusa de debitor/administratorul judiciar. 107 alin. (2) sau. pct. Disp ozitiile alin. 108. 19 alin. . (2) sau art. pana la inchiderea procedurii falimentului. afisare si comunicare a tabelului suplimentar al acestora. (2) a fost modificata prin art. pentru efectuarea mentiunii. e) intocmirea de catre administratorul judiciar si predarea catre lichidator. stabilite prin declaratia de impozit pe profit. (3) In cazul intrarii in faliment. astfel cum a fost introdus prin art. I. in termen de maximum 10 zile de la intrarea in faliment. la art. care nu va depasi 30 de zile de la expirarea termenului prevazut la lit. dupa caz. 62-76 vor fi aplicate. e). b). ca urmare a platilor facute dupa d eschiderea procedurii. I. 74 a lin. d e predare a gestiunii averii de la debitor/administratorul judiciar catre lichid ator. incl usiv cele bugetare. nr. mentionata la art. in mod corespunzator. (3) Vor fi supuse verificarii toate creantele asupra averii debitorului. impreuna cu lista actelor si operatiunilor efectuate dupa deschiderea proc edurii mentionate la art. precu m si stabilirea atributiilor si a remuneratiei acestuia. . (2) Notificarea va cuprinde: a) termenul limita pentru inregistrarea cererii de admitere a creantelor ment ionate la alin. care va fi de cel putin 10 zile inainte de data stabilita prin incheierea de intrare in faliment. sentinta va indi ca si termenele prevazute la art. (2). incheierea sau. precum si procedura de admitere a acestora. (2). a). in ceea ce priveste cr eantele nascute intre data deschiderii procedurii si data intrarii in faliment. desemnarea unui lichidator provizoriu. precum si cerintele pentru c a o creanta inregistrata sa fie considerata valabila. daca este necesar. dupa caz. pct. 173/2008. d) termenul de intocmire a tabelului definitiv consolidat. ___________ @Lit. a unei liste cuprinzand numele si adresele creditorilor si toate creant ele acestora la data intrarii in faliment. nascute dupa data deschiderii procedurii sau. b). dupa caz. 108 alin. (2) lit. in calitate de lichidator a l administratorului judiciar.@ c) in cazul procedurii simplificate. 1513 din O. confirmarea. 61 se aplica in mod corespunzator. b) de la alin. 109 alin. (2). (2) si (3) ale art. 277 /2009. dupa caz. 34. d) termenul maxim de la intrarea in faliment in cadrul procedurii generale. al c aror cuantum a fost modificat fata de tabelul definitiv de creante sau fata de p rogramul de plata din planul de reorganizare. de intocmire. pentr u definitivarea tabelului definitiv consolidat. du pa caz. c) termenul de depunere la tribunal a contestatiilor.U.(1) In cazul intrarii in faliment in procedura generala. (5) Debitorii intrati in procedura falimentului isi acopera pierderile anuale . titularii acestor creante vor putea sa formuleze contestatii cu privire la creantele si drepturile de preferinta tre cute de lichidator in tabelul suplimentar prevazut la alin. care va fi de maximum 45 de zile de la data intrarii in faliment.b) in cazul procedurii generale. Art. in cadrul procedurii g enerale. nu vor mai fi supuse verificarii. in conditiile art. in vederea intocmirii tabelului suplimentar.G. dispozitiile art. cu indicarea celor nascute dupa desch iderea procedurii. in conformitate cu crit eriile aprobate prin legea de organizare a profesiei. (4) Creantele admise in tabelul definitiv de creante.

dupa caz. si de definitivare a tabelului de creante. c). 62 alin. (1) lit. (4) Creantele banesti asupra averii debitorului se considera scadente la data deschiderii procedurii de faliment. li chidatorul va trimite o notificare privind intrarea in procedura falimentului si . avand prioritate conform dispozitiilor art. Masuri premergatoare lichidarii Art. cu respectar ea dispozitiilor art. prevederile art. debitorul aflat in faliment prin procedura simp lificata si-a continuat activitatea. (4) Titularilor de creante nascute dupa deschiderea procedurii.In cazul intrarii in faliment dupa confirmarea unui plan de reorg anizare. sunt prezumate ca fiind in frauda creditor ilor si vor fi anulate. prevederile art. 110. (2) si (3) ale art. a termenelor de afisare a tabelului preliminar d e creante. Art. 49 alin. I. prevazut la art. Art. noile termene astfel fixate vor fi notificate creditorilor. 76. 111. Art. li se aplic a. titularii creantelor participa la distribuiri cu valoarea acestora. (2) In cazul in care. 123 pct. in mod corespunzator. d). pct.Garantiile reale si personale constituite pentru indeplinirea obl igatiilor asumate prin planul de reorganizare raman valabile in favoarea credito rilor pentru plata sumelor datorate acestora potrivit planului de reorganizare. 277/2009. prevazut la art. d). 62 alin. pana la aprobarea propunerii administratorului judiciar prevazute la art.G. Dispo zitiile alin. . 173/2008. (1) lit. cereri de creanta insotite de documente justificative. 76. In cazul in care este justificata majorare a. Notificarea va cuprinde si termenele de afisare a tabelului preliminar de creante. lichidatorul va notifica. registrului societatilor a gricole ori registrului asociatiilor si fundatiilor in care debitorul este inmat riculat. 54 alin. existente la data intrarii in faliment. 1514 din O.(1) In cazul intrarii in faliment prin procedura simplificata. . exceptandule pe cele facute cu respectarea dispozitiilor art. 61 se aplica in mod corespunzator. arhiva. ridicarea dreptului de administrare si dizolvarea acestuia. (1) al prezentului articol. (2). §. . I. . c). (4). dispozitivele de stocare si prelucra .U. mai putin cota incasata in cursu l reorganizarii. incl usiv cele bugetare. 113. nascute in perioada de observatie. ast fel cum au fost prezentate in planul confirmat. 62 alin. (3) Vor fi supuse verificarii toate creantele asupra averii debitorului. (6) Titularilor de creante nascute dupa deschiderea procedurii. li se aplica. in mod corespunzator. 61. (1) sau la alin. dupa caz. nascute dupa data deschiderii procedurii. (2). prevazut la art. tuturor creditorilor notificati conform art. debitorul ui si oficiului registrului comertului sau. in termen de 10 zile de la primirea no tificarii. solicitandu-le sa inscrie. nr. (2) lit. 62 alin. in cazul debitorului persoana juridica.@ ___________ @Alin.(5) Tabelul definitiv consolidat va cuprinde totalitatea creantelor admise im potriva averii debitorului. sunt nule. pct. care nu depun cererea de admitere a creantelor in termenul prevazut la alin. magaziile. 11 din Legea nr.1. in termen de 5 zi le de la data intrarii in faliment. (4) a fost introdus prin art. 110. b irourile. (1) lit. (1) si (2) si pe ce le permise de planul de reorganizare. Art. a). a stfel cum a fost introdus prin art.(1) Creditorii nu sunt obligati sa restituie sumele incasate in c ursul reorganizarii.(1) Vor fi puse sub sigilii: magazinele. prevazut la art. corespondenta comerciala. pentru efectuarea mentiunii. 109. (3) Celelalte acte efectuate in intervalul prevazut la alin. 2. efectuate intre data confirmarii planului de reo rganizare si intrarea in faliment. . si de definitivare a tabelului de creante. depozitele. 112. (2). 62 alin. creditorii detinand creante asupra debitorul ui. in sensul art. (1) lit. 61 alin. (2) Actele cu titlu gratuit. cu exceptia cazului in care cocontractantul dovedeste bu na sa credinta la momentul incheierii actului. care nu depun cererea de admitere a creantelor in termenul prevazut la alin. asa cum au fost cuprinse si in notificarea prevazu ta la art.

(4) si (5) au fost abrogate prin art. lichidatorul va putea valorifica de urgenta bunuri ale debitorului pentru obtinerea acestor lichiditati fara aprobarea cred itorilor. Valorificarea se va efectua prin licitatie publica. administrator ul judiciar nu identifica nici un bun. In toate celelalte cazuri se va proceda la inventariere in cel mai s curt timp posibil. contractele. pct. 115. pe masura desfasurarii inventarierii.U. 173/2008. int r-o forma adecvata. precum si actiunile ori alte titluri de participatie ale debito rului. el nu va putea contesta datele din inventar. Da ca in urma demersurilor efectuate conform prevederilor art. (2) Actul de inventar va fi semnat de lichidatorul judiciar. d) numerarul pe care lichidatorul il va depune in banca in contul averii debi torului.(1) Lichidarea bunurilor din averea debitorului va fi efectuata d e lichidator sub controlul judecatorului-sindic. (4) Abrogat. lichidatorul va face toate demersurile de expunere pe piata. in cazul in care in averea debitoar ei nu exista suficiente lichiditati. Art. astfel cum a fost introdus prin art. 1515 din O. iar daca acesta nu participa la inventariere.@ (6) In timpul actiunii de sigilare. 116.sau individual. Art. I. dupa evaluarea pre alabila. fara a aplica sigiliile. Daca debitorul nu se va prezenta. §. a acestora. 173 /2008. 56-58. pe baza propunerii l ichidatorului si a recomandarii comitetului creditorilor. 11 din Legea nr. c) cambiile si alte titluri de valoare scadente sau care urmeaza a fi scadent e in scurt timp. 11 din Legea nr. Lichidatorul va prezen .(1) Daca averea debitorului poate fi inventariata complet intr-o singura zi. I. (3) In vederea conservarii patrimoniului. nr. numai de catre lichidatorul judiciar.G. Debitorul va trebui sa fie de fata si sa asiste la inventar.re a informatiei. inventarul se incheie pe baza comunicaril or scrise transmise de autoritatile relevante. . de debitor. lichidatorul va lua masurile necesare pen tru conservarea bunurilor. 114. marfurile si orice alte bunuri mobile apartinand averii debitorului. respectiv licitatie publica. 277/2009. Metoda de vanzare a b unurilor. 1516 din O. 55. (2) Lichidarea va incepe indata dupa finalizarea de catre lichidator a invent arierii bunurilor din averea debitorului. (2) In situatia prevazuta la art. va fi aprobata de adunarea generala a creditorilor. devenind depozitarul lor judiciar. astfel cum a fost introdus prin art.@ ___________ @Articolul a fost modificat prin art.2. daca judecatorul-sindic dispune astfel. pct. Pentru maximizarea valorii aver ii debitorului.ca un ansamblu in stare de functionare .@ (5) Abrogat. pct. inventarul bunurilor debitorului se va face dupa obtinerea relatiilor scrise privind situatia bunurilor debitorului. ___________ @Alin. pct. I. I. nr. Efectuarea lichidarii Art.U. cheltuielile de publicitate fiind suportate din averea debitorului. b) registrele de contabilitate.G. pornind de la valoarea de lichidare indicata de evaluator. . Bunurile vor putea fi vandute in bloc . care vor fi luate de lichidator pentru a fi incasate sau pentru a efectua activitatile de conservare cerute. negociere directa sau o combinatie a celo r doua. . (2) Lichidatorul. (3) Nu vor fi puse sub sigilii: a) obiectele care vor trebui valorificate de urgenta pentru a se evita deteri orarea lor materiala sau pierderea din valoare.(1) Inventarul va trebui sa descrie toate bunurile identificate a le debitorului. lichidatorul va putea proceda imediat la inventariere. ia in posesie bunuril e. 277/2009.

(1) Lichidatorul va prezenta comitetului creditorilor un raport c are va cuprinde evaluarea bunurilor si metoda de valorificare a acestora si in c are se va preciza daca vanzarea se va face in bloc sau individual ori o combinat ie a acestora.@ __________ @Alineatele (3) si (4) au fost modificate prin art.@ (4) Bunurile din averea debitorului vor fi evaluate atat in bloc. de sine statator.Valorile mobiliare vor fi vandute in conditiile Legii nr. cu precizarea conditiilor de plata si a pretului minim de pornire a negocierii. 120. 118. Art. in termen de ma ximum 20 de zile de la data propunerii. vanzarea va putea fi facuta. Art. nr. numai dupa 30 de zile de la data ult imei publicari facute de lichidator in ziar a anuntului privind conditiile de su praofertare. sunt acceptate supraoferte. lichidatorul poate fie sa angajeze in numele debitorului un evaluator. 173/2008.ta si regulamentul de vanzare corespunzator. notificand propunerea administratorului special. . Evaluarea in bloc are in vedere fie evaluarea totalitatii bunurilor din averea debitorului. instiintandu-i pe creditori despre posibilitatea studierii raportului si a procesului-verbal al se dintei comitetului creditorilor privind raportul.U. cu modificarile si completarile ulterioare. (2) Daca vanzarea activelor se va face prin licitatie publica.(1) Imobilele vor putea fi vandute direct. Art. . in baza ofertelor primite. in caz de aprobare a vanzarii.G. sau permit desfasurarea unei afacer i independente. I pct. prin licitatie publica sau negociere directa sau prin ambele meto de. supunand votului adunari i generale a creditorilor propunerea de vanzare. procesul-verba l de adjudecare semnat de lichidatorul judiciar constituie titlu de proprietate. 173/2008. Un subansamblu este considerat functional numai daca are asigura t accesul la drumul public si la folosirea utilitatilor. iar evaluarea trebuie e fectuata in conformitate cu standardele internationale de evaluare. (2) Propunerea lichidatorului va trebui sa identifice imobilul. sa arate s arcinile de care este grevat si sa indice pasul de supraofertare si data pana la care. 17 din O. cu acordul comitetului creditorilor.(1) Lichidatorul va incheia contracte de vanzare-cumparare. (3) Lichidatorul va convoca adunarea generala a creditorilor. (4) Ulterior aprobarii de catre adunarea generala a creditorilor. care nu poate fi inferior pretului de evaluare.G. asigura rea lizarea unui produs finit. (2) In cazul in care se propune vanzarea in bloc prin negociere directa. 4 alin. Prin subansamblu functional se intelege acele bunuri ale debitorului care. Art. sumel e realizate din vanzari vor fi depuse in contul prevazut la art. 119. impreuna. nr. Cand legea impune pentru transferul dreptului de proprietate forma autentica. Evaluatorii trebuie sa fie mem bri ai Asociatiei Nationale a Evaluatorilor din Romania. (3) In vederea evaluarii bunurilor din averea debitorului. titularilor unor dreptur i de retentie de orice fel si comitetului creditorilor. 16 din O. creditorilor cu garantii reale asupra bunului. . inceperea negocierii cu un ul sau mai multi cumparatori identificati. (2) si recipisele vor fi predate judecatorului-sindic. cat si indi vidual. I pct. prin situatia de pe teren si prin datele din registrele de publicitate imobiliara. 297/200 4. sa utilizeze un evaluator propriu. . lich idatorul va putea propune. 117. fie evaluarea subansamblurilor functionale. in urma propunerii lic hidatorului.U. c ontractele vor fi perfectate de notarul public pe baza procesului-verbal de lici . sub sanctiunea nulitatii. (3) Lichidatorul va convoca adunarea generala a creditorilor in termen de max imum 20 de zile de la data sedintei comitetului creditorilor.@ __________ @Articolul a fost modificat prin art. fie. aprobata de adunarea generala a creditorilor.

potrivit naturii lor. dobanzile. (1) rezulta o diferenta in plus. pentru diferenta. (3) Comitetul creditorilor sau orice creditor poate formula contestatii la ra . (11) Raportul asupra fondurilor obtinute din lichidare si din incasarea de cr eante va cuprinde. 121. 171 din O.tatie. 2. inclusiv cheltuielile necesare pentru conservarea si administrarea acestor b unuri. precum si plata remuneratiilor persoanelor angajate in conditiile art. (3) Un creditor cu creanta garantata este indreptatit sa participe la orice d istribuire de suma facuta inaintea vanzarii bunului supus garantiei lui. Daca dupa plata sumelor prevazute la alin.@ ___________ @Alin. 1. in favoarea creditorului. pct. si vor fi supuse dispozitiilor art. nr. Raportul va prevedea si plata remuneratie i sale si a celorlalte cheltuieli prevazute la art. calculate de la data inceperii lichidarii si cuprinse intr-un program de administrare a lichidarii care trebuie intocmit i n 30 de zile de la numire. cuprinzand tot capitalul. urmatoarele: a) soldul aflat in contul de lichidare dupa ultima distribuire. b) incasarile efectuate de catre lichidator din valorificarea fiecarui bun si din recupererea creantelor.G.@ (2) Pentru motive temeinice. aceasta va fi depusa. 10 . judecatorul-sindic poate prelungi cu cel mult o luna sau poate scurta termenul de prezentare a raportului si a planului de distr ibuire. a stfel cum a fost introdus prin art. c) cuantumul dobanzilor sau al altor venituri de care beneficiaza averea debi torului ca urmare a pastrarii in conturi bancare a sumelor nedistribuite sau pri n administrarea bunurilor existente in averea debitoarei. lichidatorul va prezenta comitetului creditorilor un raport asupra fondurilor obtinute din lichidare si din incasarea de creante si u n plan de distribuire intre creditori. 123. d) sumele ce fac obiectul distribuirii. . Sumele primite din acest fel de distribuiri vor fi scazute din cele pe care creditorul ar fi indreptatit sa le primeasca ulterior din pretul obtinut prin vanzarea bunu lui supus garantiei sale. daca aceasta este necesara pentru a impiedica un astfe l de creditor sa primeasca mai mult decat ar fi primit daca bunul supus garantie i sale ar fi fost vandut anterior distribuirii. 41. §. taxe. vor fi distribuite in urmato area ordine: 1. b) sumele distribuite deja.3.(1) Fondurile obtinute din vanzarea bunurilor din averea debitoru lui.U. creditorii vor avea. maj orarile si penalitatile de orice fel.(1) La fiecare 3 luni. (2) In cazul in care sumele realizate din vanzarea acestor bunuri ar fi insuf iciente pentru plata in intregime a respectivelor creante garantate. . 12 din Legea nr. timbre si orice alte cheltuieli aferente vanzarii bunurilor respecti ve. (2). 122. prevazute la art. 123 pct. art. c) sumele ramase dupa ajustarea tabelului definitiv si distribuirile efectuat e deja. e) sume ramase de plata dupa efectuarea distribuirii.@ (12) Planul de distribuire intre creditori cuprinde in mod obligatoriu urmato arele date referitoare la fiecare creditor pentru care se face distribuirea: a) ajustarile aduse tabelului definitiv de creante. Planul de distribuire va fi inregistrat la grefa tribunalului si lichida torul va notifica aceasta fiecarui creditor. (2) a fost modificat prin art. cel putin. creante chirografare care vor veni in concurs cu cel e cuprinse in categoria corespunzatoare. de ipoteci. prin grija lichi datorului. art. pct. Art. 173/2008. gajuri sau alte garantii rea le mobiliare ori drepturi de retentie de orice fel. 19 alin. d) totalul sumelor aflate in contul de lichidare. in contul averii debitorului. I. grevate. precum si cheltuielile. I. creantele creditorilor garantati. O copie de pe raport si o copie de pe planul de distribuire vor fi afisate la usa tribunalului. Distribuirea sumelor realizate in urma lichidarii Art. 277/2009. 23 si 24.

judecatorul-sindic va tine cu lich idatorul. reprezentand suma proportionala cu procentul pe care creanta lor il det ine in categoria creantelor respective. timbrele sau orice alte cheltuieli aferente procedurii instituite prin prezenta lege. ori. O copie de pe contestatie s e comunica de urgenta lichidatorului. (3).(1) Titularilor de creante dintr-o categorie li se vor putea dist ribui sume numai dupa deplina indestulare a titularilor de creante din categoria ierarhic superioara. 9. 2. I pct. __________ @Alineatele (11) si (12) au fost introduse prin art. 108 alin. dupa caz. creantele reprezentand sumele datorate de catre debitor unor terti. creantele reprezentand sumele stabilite de judecatorul-sindic pentru intre tinerea debitorului si a familiei sale. d). . Art. in termen de 15 zile de la afisare. creantele izvorate din raportul de munca.In cazul in care bunurile care alcatuiesc averea unui grup de int eres economic ori a unei societati in nume colectiv sau in comandita nu sunt suf iciente pentru plata creantelor inregistrate in tabelul definitiv consolidat de creante. impotriva asociatilor cu raspundere nelimita ta sau. 7. . 24 si ale art. precum si plata remuneratiilor persoane lor angajate in conditiile art. in conditiile legii. alte creante chirografare. prestari de servicii sau alte lucrar i. 124. 18 din O. toate contestatiile. 126. Art. cu dobanzile si cheltuielile aferente. in cazul falimentului. taxele.G. 10. creantele reprezentand creditele. b) creantele izvorand din acte cu titlu gratuit. daca acesta este persoana fizica. 123. dupa caz. 9 8 alin. in baz a unor obligatii de intretinere. Art. pronuntand o sentinta definitiva si executorie. creantele bugetare. prin executor judecatoresc.Sumele de distribuit intre creditori in acelasi rang de prioritat e vor fi acordate proportional cu suma alocata pentru fiecare creanta. a membrilor.Cu ocazia distribuirilor partiale. in urmatoarea ordine de preferinta: a) credintele acordate persoanei juridice debitoare de catre un asociat sau a ctionar detinand cel putin 10% din capitalul social. 23. sub rezerva celor prevazute la art. creantele subordonate. respectiv din drepturile de vot in adunarea generala a asociatilor. 8. art. . 19 alin. urmatoarele sume vor fi proviz ionate: 1. (4). titularii acestora vor primi o cota fali mentara. a cordate de institutii de credit dupa deschiderea procedurii. 127. impotriva grupului sau a societatii judecatorul-sindic va autoriza exec utarea silita. 2. prin sentinta. precum si din chirii.Creantele vor fi platite. de catre un membru al gr upului de interes economic. creantele reprezentand credite bancare. c are va fi pusa in executare de lichidator. 4. 123. art. 173/2008. dar nu le-au prezentat.U. . cele rezultate din livrari de produse. cu cheltuielile si dobanzile afere nte. in urmatoarea or dine: 1. 6. (2) lit. (4) In termen de 20 de zile de la afisare. (2) In cazul insuficientei sumelor necesare acoperirii valorii integrale a cr eantelor cu acelasi rang de prioritate. . nr . potrivit ordinii prevazute la art. Art. Art. 125. inclusiv cheltuielile necesare pentru conservarea si adminis trarea bunurilor din averea debitorului. cu debitorul si cu creditorii o sedinta in care va solutiona deodata. (2). 3.port si la plan. sume proportionale datorate proprietarilor de titluri la ordin sau la purt ator si care au originalele titlurilor. . sume proportionale datorate creditorilor ale caror creante sunt supuse une i conditii suspensive care nu s-a realizat inca. prin tabe lul mentionat la art. precum si creantele rezultand din continuarea activitatii debitorului dupa deschiderea procedurii. alocatii pentru minori sau de plata a unor sume periodice destinate asigurarii mijloacelor de existenta. 5. 102 alin.

14 din Legea nr. nr. pct. . 132. daca este cazul. (3) Creantele care la data inregistrarii raportului final vor fi inca sub con ditie nu vor participa la ultima distribuire.(1) In orice stadiu al procedurii prevazute de prezenta lege. cand toate fondurile sau bunurile din averea debitorului a u fost distribuite si cand fondurile nereclamate au fost depuse la banca. 13 din Legea nr. judecatorul-sindic va pronunta o sentinta de inchidere a procedurii falimentu lui si de radiere a debitorului din registrul in care este inmatriculat: a) chiar inainte ca bunurile din averea debitorului sa fi fost lichidate in i . . . . li chidatorul va supune judecatorului-sindic un raport final insotit de situatiile financiare finale. I. 4. (1) nu sunt aplicabile prevederile art.U. toate obiectiunile la raportul final. 128. 277/2009. 129. sumele cuvenite vor fi pa strate la banca.G. judecatorul-sindic va pronunta o sentinta. sume proportionale datorate creantelor admise provizoriu. dar apoi devine faliment.Daca creantele au fost complet acoperite prin distribuirile facut e. .(1) O procedura de reorganizare prin continuarea activitatii sau lichidare pe baza de plan va fi inchisa. carora li s-au alocat sume numai partial sau cu creante sub con ditie suspensiva si care au luat parte la distribuire. pct. prin care se dispune si radierea debitorului din registr ul in care este inmatriculat. I. pana ce situatia lor va fi lam urita.@ ___________ @Articolul a fost modificat prin art. 173/2008. mo dificarea corespunzatoare a acestuia. 4 alin. I. judecatorul-sindic va solutiona. (2) La data sedintei. 181 din O. acesta va trebui sa faca distribuirea finala a tuturor fondurilor din averea debitorului. aceasta va fi inchisa in conformitate cu dispozitiile alin. 130. . dac a se constata ca nu exista bunuri in averea debitorului ori ca acestea sunt insu ficiente pentru a acoperi cheltuielile administrative si niciun creditor nu se o fera sa avanseze sumele corespunzatoare. Creditorii pot formula obiectii la raportul final cu cel putin 5 zile inainte de data convocarii. (2). prin sentinta. Art.U. 173/2008. copii de pe acestea vor fi communicate tuturor creditorilor s i debitorului si vor fi afisate la usa tribunalului. SECTIUNEA a 8-a Inchiderea procedurii Art.Pentru creditorii cu creante inscrise in tabelul consolidat defin itiv de creante. Fondurile nereclamate in termen de 30 de zile de catre cei indrepta titi la acestea vor fi depuse in contul prevazut la art. in urma indeplinirii tut uror obligatiilor de plata asumate in planul confirmat. Judecatorul-sindic va convo ca adunarea creditorilor in termen de maximum 30 de zile de la afisarea raportul ui final. iar in cazul persoanelor juridice dispunand si radierea acestora . (2) In cazul prevazut la alin. Daca o procedura incepe ca reorganizare. Art. a stfel cum a fost introdus prin art. I. il va aproba sau va dispune. (4).@ ___________ @Articolul a fost modificat prin art. Art. 133. Art. as tfel cum a fost modificat prin art. 277/2009. nr.Dupa ce judecatorul-sindic aproba raportul final al lichidatorulu i. (2) O procedura de faliment va fi inchisa atunci cand judecatorul-sindic a ap robat raportul final. pct. rezervele destinate sa acopere cheltuielile viitoare ale averii debitorulu i. 129. inchi zand procedura.3. Art.(1) Dupa ce bunurile din averea debitorului au fost lichidate. prin incheiere. In urm a unei cereri a lichidatorului.G. 131. judecatorul-sindic va da o sentinta de inchidere a procedurii. intr-un cont special de depozit. 19 din O. pct.

59 alin. credi tori. (1) pct. (2) In cazul prevazut la alin. titulari de garantii. sa fie suportata de membrii organelor de conducere si/sau supraveghere din cadrul societatii. judecatorul-sindic. e) au deturnat sau au ascuns o parte din activul persoanei juridice ori au ma rit in mod fictiv pasivul acesteia. in interes personal. in conditiile art. ca nu s-a depus nici o cerere. Art. c) au dispus. 138. in cazul in care toti asociatii persoanei juridice sau persoana fizica . pentru efectuarea mentiunii. debitorul persoana fi zica va fi descarcat de obligatiile pe care le avea inainte de intrarea in falim ent. corespunzator cotelor de participa re la capitalul social. legal fa cute asupra averii debitorului. ajuns in stare de insolventa. iar drepturile dobandi te pana la revocare raman neatinse. debitor si averea lui. d) au tinut o contabilitate fictiva. dupa caz. in mod vadit. persoana juridica la incetarea de plati. continuarea unei activitati care ducea. cu exceptia cazului prevazut la art. insa sub rezerva de a nu fi gasit vinovat de bancruta frauduloasa sau de pl ati ori transferuri frauduloase. 76 alin. (3) Descarcarea de obligatii a debitorului nu atrage descarcarea de obligatii a fidejusorului sau a codebitorului principal. registrului societatilor agricole unde debitorul este inm atriculat. 137.(1) In cazul in care in raportul intocmit in conformitate cu disp ozitiile art. b) in toate celelalte cazuri. 135.Prin inchiderea procedurii. CAPITOLUL IV Raspunderea membrilor organelor de conducere Art. 3. . Cu toate acestea. el va fi descarcat de ob ligatii numai in masura in care acestea au fost platite in cadrul procedurii. administratorul/l ichidatorul si toate persoanele care i-au asistat sunt descarcati de orice indat oriri sau responsabilitati cu privire la procedura. Art. 32. . b) au facut acte de comert in interes personal. in astfel de situatii. (2) La data confirmarii unui plan de reorganizare. dupa caz. 137. isi vor produce efectele. sub acoperirea persoanei juri dice. (1) sunt identificate persoane carora le-ar fi imputabila aparitia starii de insolventa a debitorului. actionari sau asociati. operatiunile de administrare. au facut sa dispara unele documente cont abile sau nu au tinut contabilitatea in conformitate cu legea. Art. pr ecum si de orice alta persoana care a cauzat starea de insolventa a debitorului. 134. dupa caz. prin una dintre urmatoarele fapte:@ a) au folosit bunurile sau creditele persoanei juridice in folosul propriu sa u in cel al unei alte persoane. va pronunta o sentinta de inchidere a procedu rii si de revocare a hotararii de deschidere a procedurii. urmand ca bunurile sa treaca in prop rietatea indiviza a asociatilor/actionarilor. debitorul este descarcat d e diferenta dintre valoarea obligatiilor pe care le avea inainte de confirmarea planului si cea prevazuta in plan. .(1) Prin inchiderea procedurii de faliment. 136. .ntregime. eventualele sume reziduale ultimei distribuiri urmand a fi dep use intr-un cont la dispozitia asociatilor sau persoanei fizice. solicita acest lucru in termen de 30 de zile de la notificarea lichi datorului facuta administratorului special. procedura se inchide numai dupa lichidarea comp leta a activului. . judecatorul sindic poate dispune ca o parte a pasivulu i debitorului. persoana juridica. la cererea administratorului judic iar sau a lichidatorului. . la expirarea termenului pentru inregistrarea cererilor de admitere a creantel or. Art. inchiderea procedurii nu produce efectele prevazute la art.(1) In cazul procedurii deschise in urma formularii cererii intro ductive de catre debitor.Sentinta de inchidere a procedurii va fi notificata de judecatoru l-sindic directiei teritoriale a finantelor publice si oficiului registrului com ertului sau. (1). daca judecatorul-sindic constat a.

a stfel cum a fost introdus prin art. (1) se efectueaza de catre executorul judecatoresc. daca administratorul judiciar sau l ichidatorul a omis sa indice. .G. comitetul creditorilor va putea cere judecatorului-sindic sa instituie masu ri asiguratorii asupra bunurilor din averea persoanelor urmarite conform art. conform Codului de pr ocedura civila. 142. in temeiul tabelului definitiv consolidat de creante pus la dispozitia sa de catre lichidator. 173/2008. iar in caz de faliment. pct.(1) Constituie infractiunea de bancruta simpla si se pedepseste c u inchisoare de la 3 luni la un an sau cu amenda neintroducerea sau introducerea tardiva.(1) Odata cu cererea formulata conform art. Fixarea unei cautiuni de 10% din valoarea pretentiilor este obligatorie. (1) si ras punderea persoanelor la care se refera alin. (1). 143. 138 alin. a cererii de deschidere a procedurii in termen. 138 alin. 13 8. 138 alin. 20 din O . 140. dupa caz. administratorul judiciar sau lichidatorul ori. 138 se prescrie in termen de 3 ani de la data la care a fost cunoscuta sau trebuia cunoscuta persoana care a cauzat ap aritia starii de insolventa. Art. (3) a fost modificat prin art. acoperirii pasivului. in raportul sau asupra cauzelor insolventei. nr. au platit sau au dispus sa se plate asca cu preferinta unui creditor. (1) est e solidara.Alin. s-au opus la actele ori faptele care au cauzat insolventa sau au lipsit de la luarea deciziilor care au cauzat insolventa si au facut sa se consemneze. in caz de reorganizare. in dauna celorlalti creditori. (2) Aplicarea dispozitiilor alin. CAPITOLUL V Infractiuni si pedepse Art. (1) ameninta sa se prescrie. (1) a fost modificata prin art. in scopul intarzierii incetarii de plati. . (3) Comitetul creditorilor sau creditorul care detine mai mult de jumatate di n valoarea tuturor creantelor poate cere judecatorului-sindic sa fie autorizat s a introduca actiunea prevazuta la alin.(1) Executarea silita impotriva persoanelor prevazute la art. opozitia lor la aceste decizii. 138 alin. I pct.Sumele depuse potrivit dispozitiilor art. 173/2008. 201 din O. 141. completarii fondurilor necesare continuarii activitatii debitorului.Actiunea prevazuta la art. raspunderea persoanelor prevazute la alin. (2) Cererea de masuri asiguratorii poate fi formulata si ulterior introduceri i actiunii prevazute la art. care d . .@ (4) In caz de pluralitate. de catre debitorul persoana fizica ori de reprezentantul legal al pers oanei juridice debitoare. . nr. in organele colegiale de conducere ale persoanei juridice . dar nu mai devreme de 2 ani de la data hotararii de deschidere a procedurii. Persoanele in cauza se pot apara de solidaritate daca. __________ @Partea introductiva a alin. ulteri or luarii deciziei. 277/2009.U. du pa caz. . in conformitate cu p revederile prezentei legi. I. (3). (1) vor intra in averea debitorului si vor fi destinate. 15 din Legea nr. pct. perso anele culpabile de starea de insolventa a patrimoniului debitorului persoana jur idica ori daca acesta a omis sa formuleze actiunea prevazuta la alin. 138. (1) nu inlatura aplicarea legii penale pent ru faptele care constituie infractiuni. sumele rezultate din executarea silita vor fi repartizate de catre executorul judecatoresc. 139. art. (2) Dupa inchiderea procedurii falimentului. Art.U.f) au folosit mijloace ruinatoare pentru a procura persoanei juridice fonduri . Art. g) in luna precedenta incetarii platilor. Art. (1) sau.G. I. cu coditia ca aparitia starii de insolventa sa fie contemporana sau anterioara perioadei de timp in care si-au exercitat mandatul ori in care au det inut pozitia care ar fi putut cauza insolventa. .

214 a lin. .Procedura aplicabila regiilor autonome aflate in stare de insolve nta se va stabili prin lege speciala. 147. 21 din O. 28 alin.U. L 160 din 30 iunie 2000. precum si de orice reprezentant sa u prepus al acestuia de bani. . (2) Infractiunea de gestiune frauduloasa. 148. in conditiile prevazute la art. prevazuta la art. atunci cand este savarsita de administratorul judiciar ori lichidatorul averii debitor ului. (2) Constituie infractiunea de bancruta frauduloasa si se sanctioneaza cu inc hisoare de la 6 luni la 5 ani fapta persoanei care: a) falsifica. documentele s i informatiile prevazute la art. 214 alin.Dispozitiile prezentei legi se completeaza. . 27. dir ectorului. (1) lit. (2) In cazul in care delapidarea a avut consecinte deosebit de grave. cu cele ale Codului de procedura civila. . fiecare dintre aceste fapte fiind savarsite in frauda creditorilor. se pedepseste cu inchisoare de la 3 ani la 8 ani.Fapta persoanei care. cu celeritate. Art. prin hotarare a Guvernului. 149. in nume propriu sau prin persoane interpuse .epaseste cu mai mult de 6 luni termenul prevazut la art. 35. Art. folosirea sau traficarea de catre administratorul judiciar ori lichidatorul averii debitorului. 150. o parte din active. a)-f) ori impiedicarea acesto ra. 173/2008. (3) Tentativa infractiunilor prevazute la alin. valori ori alte bunuri pe care le gestioneaza sau le administreaza constituie infractiunea de delapidare si se pedepseste cu inchi soare de la unu la 15 ani si interzicerea unor drepturi. Art.(1) Insusirea. . c) instraineaza. 143-147 se judeca in prima instan ta de tribunal. 151. nr. sustrage sau distruge evidentele debitorului ori ascunde o part e din activul averii acestuia.(1) Infractiunea de gestiune frauduloasa. in functie de indicele inflatiei. in frauda creditorilor. (1) si (2) se pedepseste. administratorulu i judiciar sau lichidatorului. publicat in Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene nr. CAPITOLUL VI Dispozitii tranzitorii si finale Art. daca fapta nu constituie o in fractiune mai grava. de a intocmi documentatia respectiva se pedepseste cu inchi soare de la un an la 3 ani sau cu amenda. directorului executiv ori al reprezentantului legal al debitorului. Codului civil. I pct. 2 din C odul penal. cu rea-credinta. precum si de orice reprezentant sau prepus al acestuia. in masura compatibili tatii lor.@ __________ @Articolul a fost modificat prin art. Codului comer cial si ale Regulamentului (CE) 1.346/2000 referitor la procedurile de insolvent a. Art. b) infatiseaza datorii inexistente sau prezinta in registrele debitorului.Infractiunile prevazute la art. se pedepseste cu inchisoare de la 5 ani la 12 ani. Art. . in alt act sau in situatia financiara sume nedatorate. . de a pune la dispozitie judecatorului-sindic. atunci cand este savarsita de administratorul judiciar ori lichidatorul averii debitorului. precu m si de orice reprezentant sau prepus al acestuia. 146.G. . 145. (3) Tentativa infractiunilor prevazute la alin. 1 din Codul penal.Cuantumul amenzilor prevazute de prezenta lege se va modifica per iodic. in caz de insolventa a debitorului. Art. p ersoana juridica. solicita inregistrarea unei cereri de admitere a unei creante inexistente asup ra averii debitorului se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la un an sau cu a menda. 144.Refuzul debitorului persoana fizica sau al administratorului. (1) si (2) se pedepseste. Art. . prevazuta la art. pedeaps a este inchisoarea de la 10 ani la 20 de ani si interzicerea unor drepturi.

DANIELA POPA PRESEDINTELE SENATULUI NICOLAE VACAROIU . 211 din O. pct. 156.G. conform art. 277/2009. public ata in Monitorul Oficial al Romaniei. I. . 75 si ale art. I. 152. art. pct. I. 31/1990 privind societatile come rciale. II din Legea nr.@ __________ @Articolul a fost abrogat prin art. 277/2009. (2) Citarea. 22 din O. Art. Art. in actele normative existente. 64/1995.G. 173/2008. p. 173/2008. precum si a altor acte normative cu incidenta asupra acestei proceduri. Procedurile in curs vor continua pe rolul instantelor la care au fost introduse. 1542. cu modificarile si completarile ulterioare.Art.U. 155. 149/2004 pentru modificarea si completar ea Legii nr. 64/1995 privind procedura reo rganizarii judiciare si a falimentului si orice trimitere la actul normativ ment ionat se vor considera ca referire/trimitere la prezenta lege si/sau la sectiuni le corespunzatoare din prezenta lege. Legea nr. 153.Orice referire. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR. . Art. 64/1995 privind procedura reorganizarii judiciare si a falimentului . I pct. . I. . Partea I. dupa caz. 1. precum si orice alt a dispozitie contrara se abroga. nr. 16 din Legea nr. (3) La data intrarii in vigoare a prezentei legi. 16 din Legea nr. (1) din Constitutia Romaniei.Abrogat.(1) Prezenta lege intra in vigoare la 90 de zile de la data publi carii in Monitorul Oficial al Romaniei. . 6 se vor infiinta in te rmen de 6 luni de la intrarea in vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonan te de urgenta. a convocarilor notificar ilor prin Buletinul procedurilor de insolventa.La art. cu modificarile si completarile ulterioare. vor fi efectuate si potrivit Codului de procedura civila pe durata a 6 luni de la data intrarii in vigoare a prezentei legi. Partea I. se inlocuieste cu termenul insolventa. 1541. 154.U.Sectiile de insolventa prevazute la art. nr.@ ___________ @Articolul a fost introdus prin art. 211 din O. . Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei. Art. sintagma Buletinu l procedurilor de reorganizare judiciara si faliment va fi inlocuita cu sintagma Buletinul procedurilor de insolventa. 282 din Legea nr. as tfel cum a fost introdus prin art. pct. 64/1995 privind p rocedura reorganizarii judiciare si a falimentului. cu respectarea prevede rilor art.G. nr. Dispozitiile contrare se abroga. limitari. cu sau fara referi re la Legea nr.In toate actele normative in care figureaza termenul insolvabilit ate in contextul procedurilor de reorganizare si de faliment.U. interdictii ori altele asemenea instit uite prin norme legale sau prevederi contractuale pentru cazul deschiderii proce durii de insolventa vor fi aplicabile doar de la data deschiderii falimentului. republicata in Monitorul Oficial al Romaniei. la Legea nr. nr.066 din 17 noiembrie 2004. 76 alin. as tfel cum a fost introdus prin art. Art. si in toate actele normative subsecvente. nr. comunicarea oricaror acte de procedura. cu modi ficarile ulterioare.066 din 17 noiembrie 2004.Orice decaderi. republicata in Monitorul Ofi cial al Romaniei.@ ___________ @Articolul a fost introdus prin art. Partea I. la data intrarii i n vigoare a prezentului act normativ. 173/2008. nr. 1. . Art. Partea I. 7 din prezenta lege . 424 din 12 mai 2004. republicata. pct.

85. 5 aprilie 2006. .Bucuresti. Nr.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful