Parlamentul Romaniei Lege nr.

85/2006 din 05/04/2006 Versiune actualizata la data de 17/07/2009 privind procedura insolventei@

___________ @Text actualizat la data de 17.07.2009. Actul include modificarile din urmat oarele acte: - O.U.G. nr. 86/2006 publicata in MOF nr. 944 din 22/11/2006 - Decizia nr. 1.137/2007 publicata in MOF nr. 31 din 15/01/2008 - O.U.G. nr. 173/2008 publicata in MOF nr. 792 din 26/11/2008 - Legea nr. 277/2009 publicata in MOF nr. 486 din 14/07/2009. Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege. CAPITOLUL I Dispozitii generale Art. 1. - (1) Procedura generala prevazuta de prezenta lege se aplica urmatoa relor categorii de debitori aflati in stare de insolventa sau de insolventa imin enta, cu exceptia celor prevazuti la alin. (2) lit. c) si d): 1. societatile comerciale; 2. societatile cooperative; 3. organizatiile cooperatiste; 4. societatile agricole; 5. grupurile de interes economic; 6. orice alta persoana juridica de drept privat care desfasoara si activitati economice. (2) Procedura simplificata prevazuta de prezenta lege se aplica debitorilor a flati in stare de insolventa, care se incadreaza in una dintre urmatoarele categ orii: a) comercianti, persoane fizice, actionand individual; b) asociatii familiale; c) debitorii care fac parte din categoriile prevazute la alin. (1) si indepli nesc una dintre urmatoarele conditii:@ 1. nu detin nici un bun in patrimoniul lor; 2. actele constitutive sau documentele contabile nu pot fi gasite; 3. administratorul nu poate fi gasit; 4. sediul nu mai exista sau nu corespunde adresei din registrul comertului; d) debitori care fac parte din categoriile prevazute la alin. (1), care nu au prezentat documentele prevazute la art. 28 alin. (1) lit. a)-f) si h) in termen ul prevazut de lege;@ e) societati comerciale dizolvate anterior formularii cererii introductive; f) debitori care si-au declarat prin cererea introductiva intentia de intrare in faliment sau care nu sunt indreptatiti sa beneficieze de procedura de reorga nizare judiciara prevazuta de prezenta lege. ___________ @Partea introductiva a lit. c) si lit. d) au fost modificate prin art. I, pr

imul punct din O.U.G. nr. 173/2008, astfel cum a fost introdus prin art. I, pct. 1 din Legea nr. 277/2009. Art. 2. - Scopul prezentei legi este instituirea unei proceduri colective pen tru acoperirea pasivului debitorului aflat in insolventa. Art. 3. - In intelesul prezentei legi, termenii si expresiile de mai jos au u rmatoarele semnificatii: 1. insolventa este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterize aza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor cer te, lichide si exigibile:@ a) insolventa este prezumata ca fiind vadita atunci cand debitorul, dupa 30 d e zile de la scadenta, nu a platit datoria sa fata de unul sau mai multi credito ri; b) insolventa este iminenta atunci cand se dovedeste ca debitorul nu va putea plati la scadenta datoriile exigibile angajate, cu fondurile banesti disponibil e la data scadentei; 2. averea debitorului reprezinta totalitatea bunurilor si drepturilor sale pa trimoniale - inclusiv cele dobandite in cursul procedurii insolventei -, care po t face obiectul executarii silite, in conditiile reglementate de Codul de proced ura civila; 3. procedura colectiva este procedura in care creditorii recunoscuti particip a impreuna la urmarirea si recuperarea creantelor lor, in modalitatile prevazute de prezenta lege; 4. data deschiderii procedurii reprezinta: a) in cazul cererii debitorului de deschidere a procedurii, data pronuntarii incheierii prevazute la art. 32 alin. (1); b) in cazul cererii creditorului de deschidere a procedurii, data pronuntarii sentintei judecatorului-sindic, prevazuta la art. 33 alin. (4) sau (6); 5. debitorul este persoana fizica sau persoana juridica de drept privat, care face parte din una dintre categoriile prevazute la art. 1 si care este in stare de insolventa;@ 6. prin creditor indreptatit sa solicite deschiderea procedurii insolventei s e intelege creditorul a carui creanta impotriva patrimoniului debitorului este c erta, lichida si exigibila de mai mult de 30 de zile; 7. prin creditor se intelege persoana fizica sau juridica ce detine un drept de creanta asupra averii debitorului si care a solicitat, in mod expres, instant ei sa ii fie inregistrata creanta in tabelul definitiv de creante sau in tabelul definitiv consolidat de creante si care poate face dovada creantei sale fata de patrimoniul debitorului, in conditiile prezentei legi. Au calitatea de creditor , fara a depune personal declaratiile de creanta, salariatii debitorului; 8. creditorul indreptatit sa participe la procedura insolventei este acel cre ditor care a formulat si caruia i-a fost admisa, total sau in parte, o cerere de inregistrare a creantei sale pe tabelele de creante contra debitorului intocmit e in procedura si care are dreptul de a participa si de a vota in adunarea credi torilor, inclusiv asupra unui plan de reorganizare judiciara admis de judecatoru l-sindic, de a fi desemnat in calitate de membru al comitetului creditorilor, de a participa la distributiile de fonduri rezultate din reorganizarea judiciara a debitorului sau din lichidarea averii debitorului, de a fi informat ori notific at cu privire la desfasurarea procedurii si de a participa la orice alta procedu ra reglementata de prezenta lege. Au calitatea de creditor indreptatit sa partic ipe la procedura insolventei, fara a depune personal declaratiile de creanta, sa lariatii debitorului;@ 9. creantele garantate sunt creantele persoanelor care beneficiaza de o garan tie reala asupra bunurilor din patrimoniul debitorului, indiferent daca acesta e ste debitor principal sau tert garantat fata de persoanele beneficiare ale garan tiilor reale; 10. creantele salariale sunt creantele ce izvorasc din raporturi de munca int re debitor si angajatii acestuia. Aceste creante sunt inregistrate din oficiu in tabelul de creante de catre administratorul judiciar/lichidator;

11. creantele bugetare reprezinta creantele constand in impozite, taxe, contr ibutii, amenzi si alte venituri bugetare, precum si accesoriile acestora; 12. cuantumul minim al creantei, pentru a putea fi introdusa cererea creditor ului, este de 30.000 lei, iar pentru salariati, de 6 salarii medii pe economie;@ 13. creditorii chirografari sunt creditorii debitorului care nu au constituit e garantii fata de patrimoniul debitorului si care nu au privilegii insotite de drepturi de retentie, ale caror creante sunt curente la data deschiderii procedu rii, precum si creante noi, aferente activitatilor curente in perioada de observ atie; 14. activitatile curente reprezinta acele fapte de comert si operatiuni finan ciare propuse a fi efectuate de debitor in perioada de observatie, in cursul nor mal al comertului sau, cum ar fi: a) continuarea activitatilor contractate, conform obiectului de activitate; b) efectuarea operatiunilor de incasari si plati aferente acestora; c) asigurarea finantarii capitalului de lucru in limite curente; 15. perioada de observatie este perioada cuprinsa intre data deschiderii proc edurii si data confirmarii planului sau, dupa caz, a intrarii in faliment; 16. tabelul preliminar de creante cuprinde toate creantele nascute inainte de data deschiderii procedurii curente, scadente, sub conditie sau in litigiu, acc eptate de catre administratorul judiciar in urma verificarii acestora. In tabel vor fi mentionate atat suma solicitata de catre creditor, cat si suma acceptata si rangul de preferinta. In cazul procedurii simplificate, in acest tabel se vor inregistra si creantele nascute dupa deschiderea procedurii si pana la momentul intrarii in faliment; 17. prin tabel definitiv de creante se intelege tabelul care cuprinde toate c reantele asupra averii debitorului la data deschiderii procedurii, acceptate in tabelul preliminar si impotriva carora nu s-au formulat contestatii in conformit ate cu prevederile art. 73, precum si creantele admise in urma solutionarii cont estatiilor. In acest tabel se arata suma solicitata, suma admisa si rangul de pr ioritate a creantei; 18. tabelul suplimentar cuprinde toate creantele nascute dupa data deschideri i procedurii generale si pana la data inceperii procedurii falimentului, accepta te de catre lichidator in urma verificarii acestora. In tabel vor fi mentionate atat suma solicitata de catre creditor, cat si suma acceptata si rangul de prefe rinta; 19. tabelul definitiv consolidat va cuprinde totalitatea creantelor ce figure aza ca admise in tabelul definitiv de creante si cele din tabelul suplimentar ne contestate, precum si cele rezultate in urma solutionarii contestatiilor la tabe lul suplimentar. In situatia in care s-a dispus intrarea in faliment dupa confir marea unui plan de reorganizare, urmeaza a se intocmi o varianta actualizata a t abelului definitiv consolidat, in concordanta cu programul de plata a creantelor , cuprins in planul de reorganizare, si cu deducerea sumelor achitate pe parcurs ul desfasurarii acestuia; 20. reorganizarea judiciara este procedura ce se aplica debitorului, persoana juridica, in vederea achitarii datoriilor acestuia, conform programului de plat a a creantelor. Procedura de reorganizare presupune intocmirea, aprobarea, imple mentarea si respectarea unui plan, numit plan de reorganizare, care poate sa pre vada, impreuna sau separat: a) restructurarea operationala si/sau financiara a debitorului; b) restructurarea corporativa prin modificarea structurii de capital social; c) restrangerea activitatii prin lichidarea unor bunuri din averea debitorulu i; 21. categoria de creante defavorizate este prezumata a fi categoria de creant e pentru care planul de reorganizare prevede cel putin una dintre modificarile u rmatoare pentru oricare dintre creantele categoriei respective: a) o reducere a cuantumului creantei; b) o reducere a garantiilor sau a altor accesorii, cum ar fi reesalonarea pla tilor in defavoarea creditorului; c) valoarea actualizata cu dobanda de referinta a Bancii Nationale a Romaniei

, daca nu este stabilit altfel prin contractul privind creanta respectiva sau pr in legi speciale, este mai mica decat valoarea la care a fost inscrisa in tabelu l definitiv de creante; 22. prin program de plata a creantelor se intelege tabelul de creante mention at in planul de reorganizare care cuprinde cuantumul sumelor pe care debitorul s e obliga sa le plateasca creditorilor, prin raportare la tabelul definitiv de cr eante si la fluxurile de numerar aferente planului de reorganizare, si care cupr inde: a) cuantumul sumelor datorate creditorilor conform tabelului definitiv de cre ante pe care debitorul se obliga sa le plateasca acestora; b) termenele la care debitorul urmeaza sa plateasca aceste sume; 23. prin procedura falimentului se intelege procedura de insolventa concursua la colectiva si egalitara care se aplica debitorului in vederea lichidarii averi i acestuia pentru acoperirea pasivului, fiind urmata de radierea debitorului din registrul in care este inmatriculat; 24. procedura generala reprezinta procedura prevazuta de prezenta lege, prin care un debitor care indeplineste conditiile prevazute la art. 1 alin. (1), fara a le indeplini simultan si pe cele de la art. 1 alin. (2), intra, dupa perioada de observatie, succesiv, in procedura de reorganizare judiciara si in procedura falimentului sau, separat, numai in reorganizare judiciara ori doar in procedur a falimentului; 25. procedura simplificata reprezinta procedura prevazuta de prezenta lege, p rin care debitorul care indeplineste conditiile prevazute la art. 1 alin. (2) in tra direct in procedura falimentului, fie odata cu deschiderea procedurii insolv entei, fie dupa o perioada de observatie de maximum 60 de zile, perioada in care vor fi analizate elementele aratate la art. 1 alin. (2) lit. c) si d); 26. administratorul special este reprezentantul desemnat de adunarea generala a actionarilor/asociatilor debitorului, persoana juridica, imputernicit sa efec tueze in numele si pe seama acestuia actele de administrare necesare in perioade le de procedura cand debitorului i se permite sa isi administreze activitatea si sa le reprezinte interesele in procedura pe perioada in care debitorului i s-a ridicat dreptul de administrare. Adunarea generala a actionarilor, asociatilor s au membrilor persoanei juridice va fi convocata de administratorul judiciar ori de lichidator pentru desemnarea administratorului special, in termen de maximum 20 de zile de la deschiderea procedurii sau, dupa caz, de la ridicarea dreptului debitorului de a-si administra averea. Adunarea generala va fi prezidata de adm inistratorul judiciar sau de lichidator, dupa caz. Daca adunarea asociatilor/act ionarilor convocata conform prezentului punct nu desemneaza un administrator spe cial, debitorului i se va ridica dreptul de administrare, daca acesta nu a fost ridicat, iar debitorul, respectiv asociatii/actionarii sunt decazuti din dreptur ile recunoscute de procedura si care sunt exercitate prin administrator special. Daca un administrator special nu a fost desemnat, pentru solutionarea actiunilo r prevazute la art. 46 si a celor reglementate de art. 79 si 80 debitorul va fi reprezentat de un curator special desemnat dintre organele de conducere statutar e aflate in exercitiul functiunii la data deschiderii procedurii. Desemnarea se va face de catre judecatorul-sindic in camera de consiliu si fara citarea partil or. In cazul in care ulterior adunarea asociatilor/actionarilor alege un adminis trator special, acesta va lua procedura in stadiul in care se gaseste la data de semnarii;@ 27. administratorul judiciar este persoana fizica sau juridica compatibila, p ractician in insolventa, autorizat in conditiile legii, desemnat sa exercite atr ibutiile prevazute la art. 20 in perioada de observatie si pe durata procedurii de reorganizare; reprezentantul S.P.R.L. sau I.P.U.R.L. va trebui sa indeplineas ca conditiile prevazute mai sus;@ 28. lichidatorul este persoana fizica sau juridica, practician in insolventa, autorizat in conditiile legii, desemnata sa conduca activitatea debitorului si sa exercite atributiile prevazute la art. 25 in cadrul procedurii falimentului, atat in procedura generala, cat si in cea simplificata; 29. Buletinul procedurilor de insolventa este publicatia editata de Oficiul N ational al Registrului Comertului, care are drept scop publicarea citatiilor, co

nvocarilor, notificarilor si comunicarilor actelor de procedura efectuate de ins tantele judecatoresti, administratorul judiciar/lichidator dupa deschiderea proc edurii de insolventa prevazute de prezenta lege;@ 30. mandatul administratorilor statutari inceteaza de la data ridicarii drept ului de administrare sau de la data desemnarii administratorului special. Mandat ul administratorului special se limiteaza la reprezentarea intereselor actionari lor/asociatilor de la data ridicarii dreptului de administrare. Incetarea mandat ului impune obligatia predarii gestiunii.@ 31. prin contract financiar calificat se intelege orice contract avand ca obi ect operatiuni cu instrumente financiare derivate realizate pe pietele reglement ate, pietele asimilate sau pietele la buna intelegere, astfel cum sunt acestea r eglementate; 32. prin consumator captiv se intelege consumatorul care, din considerente te hnice, economice sau de reglementare, nu poate alege furnizorul; 33. operatiunea de compensare bilaterala (netting) presupune realizarea, in l egatura cu unul sau mai multe contracte financiare calificate, a uneia sau a mai multora dintre urmatoarele operatiuni: a) incetarea unui contract financiar calificat si/sau accelerarea oricarei pl ati sau indepliniri a unei obligatii ori realizari a unui drept in baza unuia sa u a mai multor contracte financiare calificate avand ca temei un acord de compen sare bilaterala (netting); b) calcularea sau estimarea unei valori de compensare, valori de piata, valor i de lichidare ori valori de inlocuire a oricareia dintre obligatiile sau dreptu rile la care se refera lit. a); c) conversia intr-o singura moneda a oricarei valori, calculata potrivit lit. b); d) compensarea, pana la obtinerea unei sume nete (off-set), a oricaror valori calculate potrivit lit. b) si convertite potrivit prevederilor lit. c); 34. prin acord de compensare bilaterala (acord de netting) se intelege: a) orice intelegere sau clauza in cadrul unui contract financiar calificat di ntre doua parti, prin care se prevede un netting al unor plati ori o indeplinire a unor obligatii sau o realizare a unor drepturi prezente ori viitoare rezultan d din sau avand legatura cu unul ori mai multe contracte financiare calificate ( "acord master de netting"); b) orice acord master de netting intre doua parti, prin care se prevede netti ng-ul intre doua sau mai multe acorduri master de netting ("acord master-master de netting"); c) orice intelegere de garantare subsecventa ori in legatura cu unul sau mai multe acorduri master de netting; 35. prin intelegere de garantare se intelege orice contract/instrument de gar antare a unui acord de netting sau a unor contracte financiare calificate, inclu zand fara limitare: gajuri, scrisori de garantie, garantii personale si altele a semenea. ___________ @Partea introductiva a pct. 1 si punctele 5, 8, 12, 26, 27, 29 si 30 au fost modificate prin art. I, al doilea punct din O.U.G. nr. 173/2008, astfel cum a f ost introdus prin art. I, pct. 1 din Legea nr. 277/2009. Art. 4. - (1) Toate cheltuielile aferente procedurii instituite prin prezenta lege, inclusiv cele privind notificarea, convocarea si comunicarea actelor de p rocedura efectuate de administratorul judiciar si/sau de lichidator, vor fi supo rtate din averea debitorului. (2) Platile se vor face dintr-un cont deschis la o unitate a unei banci, pe b aza de dispozitii emise de debitor sau, dupa caz, de administratorul judiciar, i ar in cursul falimentului, de lichidator. (3) Disponibilitatile banesti vor putea fi pastrate intr-un cont special de d epozit bancar. (4) In lipsa disponibilitatilor in contul debitorului, se va utiliza fondul d e lichidare, platile efectuandu-se pe baza unui buget previzionat pe o perioada

I.I. 2 din O.R.U. in cazul asociatiilor si fundatiilor ce de sfasoara activitati economice. numarul contului si unit atea la care acesta este deschis si orice modificari ulterioare ale acestuia. 277/2009. CAPITOLUL II Participantii la procedura insolventei Art. dupa caz.(1) Organele care aplica procedura sunt: instantele judecatoresti.G. 1 din O. (4) va fi constituit prin: a) majorarea cu 30% a taxelor percepute de oficiile registrului comertului de pe langa tribunale pentru operatiunile de inregistrare. 173/2008.G. a) vor fi virate de oficiile registrul ui comertului.@ __________ @Lit. (7) a fost modificat prin art. (6) Fondul prevazut la alin.Alin. 4 din Legea nr. SECTIUNEA 1 Instantele judecatoresti . pct.@ b) majorarea cu 30% a taxelor percepute pentru operatiunile de inregistrare i n registrul societatilor agricole si. pct. astfel cum a fost introdus prin art.Lit. . as tfel cum a fost introdus prin art.. in contul mentionat.U.N.N. (6) a fost introdusa prin art.@ c) preluarea a 2. 173/2008. b) vor fi achitate la orice unitat e bancara. pct. (6) lit. 3 din Legea nr. 21 alin. judecatorul-sindic. denumita in continuare U . astf el cum a fost modificat prin art.I. precum si realizarea i n conditiile legii a drepturilor si obligatiilor celorlalti participanti la aces te acte si operatiuni.R. astfel cum a fost modificat prin art. pct. nr. I. sumele prevazute la alin. 277/2009. 5. in registrul asociatiilor si fundatiilor. I. I. (6) lit. .N. 22 din O. va comunica la Oficiul National al Registrului Comertului si l a instantele judecatoresti pe langa care functioneaza registrul societatilor agr icole.G. suma care va fi inclusa in categoria cheltuielilor aferente procedurii in sens ul alin. as tfel cum a fost introdus prin art. nr. .U. (9) Sumele mentionate la alin.G. . 1 si vor fi platite in momentul ex istentei disponibilului in contul debitorului. prin Oficiul National al Registrului Comertului. (6) lit. (9) a fost modificat prin art. pct. (1). (1).Alin. a) si b) de la alin. 173/2008. din fondul de lichidare a cheltuielilor ce a u depasit bugetul previzionat. 4 din Legea nr.U. (1) vor fi considerate cheltuieli de lichidare in conformitate cu art. I.G. plata. (1) trebuie sa asigure efectuarea cu celerita te a actelor si operatiunilor prevazute de prezenta lege. c) vor fi virate in contul filialei U. (10) a fost introdus prin art.Alin. 123 pct.@ (10) Sumele din fondul de lichidare nu pot face obiectul masurilor asigurator ii sau al executarii silite. din care face parte administratorul judici ar sau.I. 173/2008. I. 277/2009.de cel putin 3 luni.U.0% din sumele recuperate in cadrul procedurilor de insolvent a. lichidatorul care transmite suma. nr.@ (7) Sumele prevazute la alin. 173/2008. (6) au fost modificate prin art. pct. I. I. 277/2009. inclusiv din fondurile obtinute din vanzarea bunurilor din averea debitorului .R.P. pct. in contul Uniuni i Nationale a Practicienilor in Insolventa din Romania. (5) Judecatorul-sindic va putea autoriza. administratorul judiciar si lichidatorul. 2 din Legea nr. I pct. elaborat potrivit art.@ (8) U. 121 si art.P. al treilea pu nct din O. nr.P. pe baza documentelor justificative atasate la raportul lunar al administratorului judiciar/lichidatorului. 1 din Legea nr. (2) Organele prevazute la alin. iar sumele prevazute la alin. respectiv registrul asociatiilor si fundatiilor. nr. . aprobat de judecatorul-sindic. I pct. c) de la alin. 277/2009 . 21 din O.

fondul prevazut la art. I. dupa caz. convocarilor si notificarilor actelor d . cu exceptia cazului in care sarcina notificarii apartine al tor organe care aplica procedura. cu exceptia recur sului prevazut la art. al caror sediu. (7) Creditorii care au inregistrat cereri de admitere a creantelor sunt prezu mati ca au in cunostinta termenele prevazute la art.(1) Citarea partilor. 173/2008. Pentru creditorii care nu au put ut fi identificati in lista prevazuta la art. precum si comunicarea oricaror acte de proced ura. 28 alin.@ (2) In procedurile contencioase reglementate de prezenta lege vor fi citate i n calitate de parti numai persoanele ale caror drepturi sau interese sunt supuse spre solutionare judecatorului-sindic. (8) In vederea publicarii citatiilor. Comunicarea citatiilor. (1). 7. cu modificarile si completari le ulterioare. sunt de competenta sectiei de insolventa a tribunalulu i in a carui raza teritoriala isi are sediul debitorul. 6. (11) Pentru sustinerea cheltuielilor de editare si difuzare a Buletinului pro cedurilor de insolventa. pct. (1) se vor realiza. se majoreaza. etapele. a convocarilor si notificarilor se efectueaza prin Buletinul procedurilor d e insolventa. c). 4 din Legea nr.G. 61 va fi considerata indeplinita daca a fost efectua ta prin Buletinul procedurilor de insolventa. in conditii de contradictorialitate. 23 din O. (31) Prin exceptie de la prevederile alin. 108 sau 109. (1) lit. 62 ori la art.@ ___________ @Articolul a fost modificat prin art. procedura no tificarii prevazute la art. (5) Formatul si continutul-cadru ale actelor care se publica in Buletinul pro cedurilor de insolventa si ale dovezii privind indeplinirea procedurii de citare . In toate celelalte cazuri se aplica dispozitiile din Codul de procedura civila refe ritoare la procedura necontencioasa. 107. este supusa dispozitiilor Codului de procedura civila.Art. si sunt exercitate de judecatorul-sindic . (6) Notificarile. domiciliu sau resedinta se afla in strain atate. ulterior deschiderii procedurii insolventei se va realiza conform Codului de procedura civila. si convocarile prevazute de prezenta lege cad in sarcina administratorului judiciar sau a lichidatorului. reprezentand o cota de 10% aplicata la taxele perce pute de oficiile registrului comertului de pe langa tribunale pentru operatiunil e de inregistrare. cu modificarile si completarile ulterioare. (2) In circumscriptia curtii de apel va functiona o singura sectie de insolve nta. si nu vor mai fi citati. I. notificare si comunicare se stabilesc prin ordin al ministrului jus titiei si sunt utilizate in mod obligatoriu de toti participantii la procedura. convocare.@ (4) In cazul in care debitorul este o societate tranzactionata pe o piata reg lementata. in temeiul dispozitiilor prezentei legi.U. . as tfel cum a fost introdus prin art. publicare si dis tribuire a Buletinului procedurilor de insolventa. 460/2005 privind continutul. . nr. Buletinul procedurilor de insolventa va fi realizat si in forma electronica. pct. 17 din Hotararea Guvernului nr. dupa caz. (3) Prin exceptie de la prevederile alin. respectiv in registrul societatilor agricole sau in registrul asociatiilor si fundatiilor. conform Codului de procedura civila. Aceasta se organizeaza in cadrul tribunalului din localitatea in care isi a re sediul respectiva curte de apel. 277/2009. Art. in masura in care nu contravin unor dispozi tii exprese prevazute de prezenta lege. comunicarea actelor de procedura anterioare deschiderii pr ocedurii si notificarea deschiderii procedurii.(1) Toate procedurile prevazute de prezenta lege. prima comunicare a actelor de procedura catre persoanele impotriva carora se introduce o actiune. judecatorul-sindic va comunica Comisiei Nationale a Valorilor Mobilia re hotararea de deschidere a procedurii. a convocarilor si notificarilor fata de pa rticipantii la proces. 8. astfel cum figureaza ace sta in registrul comertului. conditiile de finantare.

@ __________ @Alineatul (3) a fost modificat prin art. introdusa in temeiul ar t. 2 si 3 din Codul de proced ura civila. hotararile judecatorului -sindic nu vor putea fi suspendate de instanta de recurs. 173/2008. In cazul in care instanta de recurs considera necesa re si alte acte din dosarul de fond. (2) Termenul de recurs este de 10 zile de la comunicarea hotararii. (9) Publicarea actelor de procedura sau. citarea. judecato rul-sindic va putea sa nu dispuna suspendarea cauzei.G. Citarea partilor in recurs se face potrivit dispozitiilor Codului de procedura civila. convocarea si notificarea actelor de procedura efectuate individ ual fata de participantii la proces. nr. daca lege a nu prevede altfel. a hotararilor judecatorest i in Buletinul procedurilor de insolventa inlocuieste. pct. 300 alin. pct. 3 din O. se rea lizeaza numai prin Buletinul procedurilor de insolventa.e procedura efectuate de instantele judecatoresti. in copie certificata de grefierul-sef al tribunalului.G. republicata. numai actele care intereseaza solutionarea caii de atac. . pct. (11) a fost introdus prin art. in situatia in care dispoz itiile a caror neconstitutionalitate se invoca au facut obiectul cel putin al un ei decizii pronuntate de Curtea Constitutionala. I. Suspendarea va privi doar cerer ile care au legatura directa cu reglementarea atacata. 173/2008. 122 alin. 5 din Legea nr. 8. pub licatie editata de Oficiul National al Registrului Comertului. as tfel cum a fost introdus prin art. (3).@ ___________ @A se vedea Decizia Curtii Constitutionale nr. 33 alin. 107. ulterior deschiderii procedurii insolventei. pct. 4 din O.U. (4). pronuntata in conditiil e art.U. (7) a fost modificat prin art.(1) Curtea de apel va fi instanta de recurs pentru hotararile pronu ntate de judecatorul-sindic in temeiul art. I. 277/2009. . de la data publicarii ace stora.Alin. 173/2008.U. (3) Recursul va fi judecat de completuri specializate. 277/2009. In vederea solutionari i recursului. d) sentinta de solutionare a contestatiei la planul de distribuire a fonduril or obtinute din lichidare si din incasarea de creante. se editeaza Buletinul procedurilor de insolventa. se trimit la curtea de apel. c) sentinta prin care se decide intrarea in faliment. (6) Pentru toate cererile de recurs formulate impotriva hotararilor pronuntat e de judecatorul-sindic in cadrul procedurii se constituie un singur dosar.137/2007 care a admis excep tia de neconstitutionalitate si a constatat ca dispozitiile art. nr.Alin. introdusa in temeiul art. 11. 24 si art. in termen de 30 de zil e de la inregistrarea dosarului la curtea de apel. (4) nu se aplica in cazul judecarii recursului impotriv a urmatoarelor hotarari ale judecatorului-sindic: a) sentinta de respingere a contestatiei debitorului. 1.G. in masura in care se interpreteaza ca prima comunicare a actelor de pro cedura catre persoanele impotriva carora se promoveaza o actiune in temeiul disp ozitiilor Legii nr. cu modificarile si completarile ulterioare. Art. nr. nr.U.@ (4) Prin derogare de la prevederile art. as tfel cum a fost introdus prin art. acestea fiind prezumate a fi indeplinite la data publicarii. (5) din Legea nr. (5) Prevederile alin. 4 din Legea nr. selec tate de judecatorul-sindic. 41 din O. 85/2006 privind procedura insolventei sunt contrare art. 7 din Legea nr.Alineatul (31) a fost introdus prin art. I. dupa deschiderea procedurii p revazute de prezenta lege. 29 alin. 24 din O. I pct. va pune in vedere partilor interesate sa le depuna in copie certificata. 47/1992 p rivind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale. . 173/2008. I pct. I. iar nu si potrivit disp ozitiilor Codului de procedura civila. (7) Prin derogare de la prevederile art. . 85/2006. dupa caz. 53 din Cons titutie. b) sentinta prin care se decide intrarea in procedura simplificata. .G.

inl ocuirea sa de catre adunarea creditorilor sau creditorul care detine cel putin 5 0% din valoarea creantelor. f) judecarea cererilor de a i se ridica debitorului dreptul de a-si mai condu ce activitatea. ale comitetului creditorilor ori ale oricarei persoane interesate impotriva masurilor luate de administratorul judic iar sau de lichidator. I. 6 din Legea nr. Art. 277/2009. Daca nu exista con testatii impotriva hotararii adunarii creditorilor sau a deciziei creditorului c are detine cel putin 50% din valoarea creantelor. dupa depunerea procesului-verbal al aduna rii creditorilor. de intrare in faliment atat prin procedura generala.SECTIUNEA a 2-a Judecatorul-sindic Art. Art. fixarea remuneratiei in conformitate cu criteriile s tabilite de legea de organizare a activitatii practicienilor in insolventa. 13 8. dupa caz. Judecatorul-sindic va des emna administratorul judiciar provizoriu sau lichidatorul provizoriu solicitat d e catre creditorul care a solicitat deschiderea procedurii sau de catre debitor. in cadrul pre zentei legi. nr. prec um si a atributiilor acestuia pentru aceasta perioada.@ ___________ @Articolul a fost abrogat prin art. 11. .(1) Principalele atributii ale judecatorului-sindic.U. 53 din Legea nr. cat si prin procedura simpl ificata. prin incheiere. In caz de conexare se va tine seama de ce rerile creditorilor in ordinea marimii creantelor sau de cererea debitoarei. 304/2004 privind organizarea judiciara. prin incheiere.@ d) confirmarea. a administratorului judiciar provizoriu sau. in sistem informatizat. anterioare deschiderii procedurii.Abrogat.@ e) inlocuirea. a administratorului judiciar sau a lichidator ului desemnat de adunarea creditorilor sau de creditorul care detine cel putin 5 0% din valoarea creantelor. In situatia in care cel care a introdus cererea de de schidere a procedurii nu solicita numirea unui administrator judiciar sau lichid ator. . 173/2008. dupa caz. 5 din O. prin sentinta de deschidere a procedurii. fara citarea partilor. 10. a li chidatorului care va administra procedura pana la confirmarea ori. dac a nu exista o cerere din partea unui creditor. numirea se va face de catre judecatorul-sindic din randul practicienilor c are au depus oferte la dosarul cauzei. pct. astfe l cum a fost modificat prin art.Repartizarea cauzelor avand ca obiect procedura prevazuta de prezen ta lege judecatorilor desemnati ca judecatori-sindici se realizeaza potrivit art . daca cererea ii apartine. pct. I. 143-147. b) judecarea contestatiei debitorului impotriva cererii introductive a credit orilor pentru inceperea procedurii. republicata. g) judecarea cererilor de atragere a raspunderii membrilor organelor de condu cere care au contribuit la ajungerea debitorului in insolventa. . c) desemnarea motivata. i) judecarea contestatiilor debitorului. pentru motive temeinice. . 9. confirmarea onorariului negociat. sesizarea organelor de cercetare penala in legatura cu savarsirea infractiuni lor prevazute la art. h) judecarea actiunilor introduse de administratorul judiciar sau de lichidat or pentru anularea unor acte frauduloase si a unor constituiri ori transferuri c u caracter patrimonial. judecarea opozitiei creditorilor la deschide rea procedurii. dupa caz. dintre prac ticienii in insolventa compatibili care au depus oferta de servicii in acest sen s la dosarul cauzei.G. potrivit art. sunt: a) pronuntarea motivata a hotararii de deschidere a procedurii si. a administratorului j udiciar sau a lichidatorului. in mod a leatoriu. confirmarea se va face in came ra de consiliu.

(1) Convocarea creditorilor va trebui sa cuprinda ordinea de zi a sedintei. (2) Creditorii cunoscuti vor fi convocati de administratorul judiciar sau de lichidator in cazurile prevazute expres de lege si ori de cate ori este necesar. 6 din O. daca legea sau judecatorul-sindic nu dispune altfel. semnata de creditor. astfel cum a fost modificat prin art. 13.(1) Hotararile judecatorului-sindic sunt definitive si executorii. care va vota pentru intreaga va loare a creantelor reprezentand salariile si alte drepturi banesti ce li se cuvi . (2) Dispozitiile art.@ (5) La sedintele adunarilor creditorilor. . cu exceptia cazului in care la sedinta participa titularii tuturor creantelor. (3) Creditorii pot fi reprezentati in adunare prin imputerniciti cu procura s peciala autentica sau. k) solutionarea cererii administratorului judiciar sau a comitetului creditor ilor de intrerupere a procedurii de reorganizare judiciara si de intrare in fali ment. I. nr. . (1) au fost modificate prin art. poate fi comunicat pr in orice mijloace. sau inscrisul in format electronic caruia i s-a incorporat. (4) Daca legea nu interzice in mod expres. debitorului. dupa caz. . 12. (3) Adunarea creditorilor va putea fi convocata si de comitetul creditorilor sau la cererea creditorilor detinand creante in valoare de cel putin 30% din val oarea totala a acestora. U. cu delegatie semnata de conducatorul unitatii. ___________ @Lit. 24 alin. (2) Orice deliberare asupra unei chestiuni necuprinse in convocare este nula. cu exceptia situatiei rejudecarii. n) pronuntarea hotararii de inchidere a procedurii. pana in ziua fixata pentru exprimarea votului. 1 din Codul de procedura civila privind incomp atibilitatea nu sunt aplicabile judecatorului-sindic care pronunta succesiv hota rari in acelasi dosar. c) si d) de la alin. 7 din Legea nr. a lichidatorului. in cazul creditorilor bugetari si al celorlalte persoane juridice.j) admiterea si confirmarea planului de reorganizare sau. atasat ori asociat semna tura electronica extinsa. dupa casarea hotararii in recurs. daca acestuia nu i s-a ridicat dreptul de a-si administr a averea. de lichidator. dupa votarea lui de catre creditori. administratoru lui judiciar sau lichidatorului. 277/2009. Art. secretariatul sedintelor adunarilor creditorilor este in sar cina administratorului judiciar sau. creditorii vor putea vota si prin corespondenta. SECTIUNEA a 3-a Adunarea creditorilor.(1) Adunarea creditorilor va fi convocata si prezidata de administ ratorul judiciar sau. Scrisoarea prin care isi exprima votul. in mod ex ceptional. salariatii debitorului vor putea fi reprezentati de un delegat din randul acestora. (2) Atributiile judecatorului-sindic sunt limitate la controlul judecatoresc al activitatii administratorului judiciar si/sau al lichidatorului si la procese le si cererile de natura judiciara aferente procedurii insolventei. I. 14. 173/2008. prin organele acestora. bazata pe un certificat valabil. pct. pct. dupa caz. Ele pot fi atacate separat cu recurs. Deciziile manageriale pot fi controlate sub aspectul oportunitatii de catre creditori.G. l) solutionarea contestatiilor formulate la rapoartele administratorului judi ciar sau ale lichidatorului. m) judecarea actiunii in anularea hotararii adunarii creditorilor. de lichid are. dupa caz. Comitetul creditorilor Art. Art. Atributiile manageriale apartin administratorului judiciar ori lichidatorului sau.

(1) Cu exceptia cazurilor in care legea cere o majoritate speciala .U. judecatorul-sindic va desemna. Art. sedintele adunarii creditorilor vor avea loc in prezenta titularilor de creant e insumand cel putin 30% din valoarea totala a creantelor asupra averii debitoru lui. membrii comitetului c reditorilor. a lichidatorului si a creditorilor. Procesul-verbal va fi depus. (3) Pentru necesitatile procedurii. precum si la cererea creditorilor indreptatiti sa participe la procedura insolventei. un comitet format din 3-5 creditori dintre cei cu creante garantate. I. 9 din O. (7) Hotararea adunarii creditorilor poate fi desfiintata de judecatorul-sindi c pentru nelegalitate.@ __________ @Alineatele (4) si (5) au fost modificate prin art. (3) Planul de reorganizare va fi supus votului adunarii creditorilor. dupa intocmirea tabelului prelimin ar de creante.Alineatul (8) a fost introdus prin art. nr. (1) impotriva ave rii debitorului se va determina prin raportare la urmatoarele criterii: a) ulterior afisarii tabelului preliminar si pana la afisarea tabelului defin itiv. in raport cu numarul credito rilor. astfel cum reiese din planul de reorganizare confirmat. (7) va fi depusa la dosarul cauzei in termen d e 5 zile de la data adunarii creditorilor si va fi solutionata in camera de cons iliu. la cererea creditorilor care au votat impotriva luarii ho tararii respective si au facut sa se consemneze aceasta in procesul-verbal al ad unarii.n. astfel cum reiese din cu prinsul acestuia. dupa caz. Comitetul cred itorilor va fi citat in persoana presedintelui astfel desemnat. a administratorului judiciar sau .@ (2) Calculul valorii totale a creantelor prevazute la alin. va fi citat si presedintele acestuia. 17 alin. (4) In cadrul primei sedinte a adunarii creditorilor. a stfel cum reiese din cuprinsul tabelului preliminar. iar in lipsa. I pct.G. Daca din cauza numarului mic d e creditori judecatorul-sindic nu considera necesara constituirea unui comitet a l creditorilor. . nr. 16. 173/2008. care au lipsit motivat de la sedinta adunarii creditorilor.(1) Judecatorul-sindic poate desemna.U. Art. 15. c) ulterior confirmarii planului de reorganizare si pana la afisarea tabelulu i definitiv consolidat. 101. (8) Cererea prevazuta la alin. acestia vor putea alege un comitet format din 3 sau 5 creditori dintre cei cu creante garantate si cei . . I pct. cu citarea celui care a introdus cererea.U. dupa caz. pe baza pr opunerii creditorilor. in termen de doua zile lucratoare de la data adunarii cred itorilor. buge tare si chirografare cele mai mari. prin valoare. in cond itiile prevazute la art. astfel cum reiese din cuprinsul tabelului definitiv. d) ulterior afisarii tabelului definitiv consolidat. In cazul in care a fost constitu it comitetul creditorilor. astfel cum a fost modificat prin art. care va fi semnat de presedintele sedintei. iar deciziile adunarii creditorilor se adopta cu votul favorabil al titular ilor majoritatii. b) ulterior afisarii tabelului definitiv si pana la confirmarea unui plan de reorganizare. precum si de administratorul judiciar sau de lichidator. 8 din Legea nr. 173/2008. 8 din O. pct. 277/2009 . a creantelor prezente. I pct. prin grija administratorului judiciar/lichidatorulu i. un presedinte al comitetului creditorilor. prin valoare. la dosarul cauzei. 7 din O.G. prin incheiere.@ (2) Desemnarea se va face. valoarea creantelor verificate si acceptate de administratorul judiciar.@ (6) Deliberarile si hotararile adunarii creditorilor vor fi cuprinse intr-un proces-verbal. pr in oricare dintre membrii comitetului creditorilor. 173/2008. . __________ @Alineatul (1) a fost modificat prin art. (1) lit.G. nr. atributiile comitetului prevazute la art. b) s i f) vor fi exercitate de adunarea creditorilor.

care va retine pe scurt continutul deliberarilor. prezinte interesele societatii si ale acestora adunarea generala a actionarilor/ desemna.(1) Dupa deschiderea procedurii. __________ @Alineatul (1) a fost modificat prin art. 47 alin. 10 din O. in terme n de 5 zile de la luarea acestora. (3) Deliberarile comitetului creditorilor vor avea loc in prezenta administra torului judiciar/lichidatorului si vor fi consemnate intr-un proces-verbal. Art. pe care sa le prezinte adunarii creditorilor. . si alte masuri. precum si hotararile luate. c) sa ia cunostinta despre rapoartele intocmite de administratorul judiciar s au de lichidator. daca este cazul. pe . f) sa introduca actiuni pentru anularea unor transferuri cu caracter patrimon ial. prin incheiere.(1) Comitetul creditorilor are urmatoarele atributii: a) sa analizeze situatia debitorului si sa faca recomandari adunarii creditor ilor cu privire la continuarea activitatii debitorului si la planurile de reorga nizare propuse. facute de debitor in dauna creditorilor. dintre primii 20 de creditori in ordinea valorii. (6) Impotriva actiunilor. comitetul astfel desemnat va inlocui comitetul desemnat anterior de jude catorul-sindic. modificarea componentei acestuia. La propunerea administratorului judiciar sau a celorlalti membri ai comitetului creditorilor. d) sa intocmeasca rapoarte. judecatorul-sindic va consemna. datorita interesului propriu. dupa caz. pri vind masurile luate de administratorul judiciar sau de lichidator si efectele ac estora si sa propuna. ridicarea dreptului de administ rare al debitorului. SECTIUNEA a 4-a Administratorul special Art.G. (4) sa fie respectate in toate fazele procedurii. atunci cand astfel de actiuni nu a u fost introduse de administratorul judiciar sau de lichidator. judecatorul-sindic va putea cere asistent a comitetului creditorilor sau a unui delegat al acestuia. (5) Daca nu se va obtine majoritatea necesara. astfel incat criteriile preva zute la alin. masurilor si deciziilor luate de comitetul creditor ilor orice creditor poate formula contestatie la adunarea creditorilor. b) sa negocieze cu administratorul judiciar sau cu lichidatorul care doreste sa fie desemnat de catre creditori in dosar conditiile numirii si sa recomande a dunarii creditorilor astfel de numiri. nr. persoana fizica sau juridica. acesta se va abtine de la vot. pe cheltuiala acestora. 173/2008. 11 din O. se va mentine comitetul desemn at anterior de judecatorul-sindic. administrator special. 18. 17. . in temeiul art. la cererea administratorul ui judiciar sau a lichidatorului. (4) Deciziile comitetului creditorilor se iau cu majoritatea simpla din total ul numarului de membri ai acestuia. care sa re si sa participe la procedura. ori a cel putin 2 dintre membrii sai . e) sa solicite. (5). I pct. (6) In cursul derularii procedurii. asociatilor debitorului. (2) Comitetul creditorilor se intruneste lunar si. persoana juridica. nr. sa le analizeze si. va un reprezentant.U. sa faca contestatii la ac estea.G. I pct. 173/2008.chirografari. ori de cate ori este necesar. motivat.U. care se ofera vo luntar.@ __________ @Alineatul (6) a fost modificat prin art. in conflict de interese cu interesul concursual al creditorilor partici panti la procedura. (5) Daca un membru al comitetului creditorilor se afla.

iar mandatul administratorului special va fi redus la a reprezenta int eresele actionarilor/asociatilor. sub supravegherea administratorului judiciar. d ispunand totodata incetarea atributiilor administratorului judiciar provizoriu p e care l-a desemnat prin sentinta de deschidere a procedurii. (3) decizia adunarii creditorilor sau a creditorului ce detine cel putin 50% din valoarea creantelor nu este contestat a. persoana fizica sau persoana juridica. SECTIUNEA a 5-a Administratorul judiciar Art. lichidatorul provizoriu si sa ii stabileasca remuneratia. Dupa ridicarea dreptului de administrare. h). b) participa. precum si experien ta generala sau specifica necesare preluarii dosarului si bunei administrari a c azului. decizia prevazuta la alin. (2) La recomandarea comitetului creditorilor. inclusiv . g) primeste notificarea inchiderii procedurii. practicianul in insolventa interesat va putea arata si disponibilitatea de timp si de resurse umane. participa la inventar. in cadrul primei sedinte a adun arii creditorilor sau ulterior. judecatorul-sindic. semnand actul. aceasta va fi stabilita de catre ju decatorul-sindic. va solicita adu narii creditorilor/creditorului desemnarea unui alt administrator judiciar/lichi dator. un practician in ins olventa ales in mod aleatoriu din Tabloul U. In oferta. 19.seama debitorului.P.@ (4) Daca in termenul stabilit la alin. dupa caz . va numi administratorul judiciar propus d e creditori sau de creditorul ce detine cel putin 50% din valoarea creantelor. 33 alin. (2) si (21).@ (5) Administratorul judiciar. 28 alin.I. judecatorul-sindic v a desemna provizoriu.R. fara consultarea adunarii creditorilor. la c are vor anexa dovada calitatii de practician in insolventa si o copie de pe poli ta de asigurare profesionala. (2). desemnarea unui administr ator judiciar sau lichidator in locul administratorului judiciar sau lichidatoru lui provizoriu ori sa confirme administratorul judiciar provizoriu sau. Creditorii pot decide sa confirme administratorul judic iar sau lichidatorul desemnat provizoriu de catre judecatorul-sindic. 79 si 80.N. toate contestatiile printr-o incheiere prin care va nu mi administratorul judiciar/lichidatorul desemnat sau. primeste raportul final si bilantul de inchidere si participa la sedinta convocata pentru solutionarea obiectiunilor si aprobarea raportului. pe baza criteriilor stabilite prin legea privind profesia de p ractician in insolventa. (1) lit. d) propune un plan de reorganizare. de urgenta si deodata. dupa confirmarea planului. Judecatorul va solution a. pana la prima adunare a creditorilor. in calitate de reprezentant al debitorului. la judecarea actiun ilor prevazute la art. f) dupa intrarea in faliment. dupa caz. debitorul este repr ezentat de administratorul judiciar/lichidator care ii conduce si activitatea co merciala. in termen de 3 zile de la data publ icarii acesteia in Buletinul procedurilor de insolventa. e) administreaza activitatea debitorului. potrivit art. c) formuleaza contestatii in cadrul procedurii reglementate de prezenta lege. (2) Administratorul special are urmatoarele atributii: a) exprima intentia debitorului de a propune un plan.@ (3) Creditorii pot contesta la judecatorul-sindic. In cazul in care remuneratia se va achita din fo ndul constituit conform prevederilor art.(1) Practicienii in insolventa interesati vor depune la dosar o of erta de preluare a pozitiei de administrator judiciar in dosarul respectiv. stabilindu-i si remuneratia. In cazul in care nu exista nici o astfel de oferta. 4. pentru motive de nelegalit ate. coroborat cu art. prin incheiere. . creditorii care detin cel putin 50% din valoarea totala a creantelor pot decide desemnarea unui administrator judiciar/lichidato r. (21) Creditorul care detine cel putin 50% din valoarea totala a creantelor po ate sa decida.

valoarea sumei asigurate prin contractul de asigurare. . dar care nu va putea depasi 60 de zile de l a desemnarea administratorului judiciar. . Riscul asigurat trebuie sa reprezinte consecinta activit atii administratorului judiciar pe perioada exercitarii calitatii sale. (1).@ (7) Abrogat. sunt: a) examinarea situatiei economice a debitorului si a documentelor depuse conf orm prevederilor art. in cazul in care debito rul nu si-a indeplinit obligatia respectiva inauntrul termenelor legale.reprezentantul acesteia. precum si asupra pos ibilitatii reale de reorganizare efectiva a activitatii debitorului ori a motive lor care nu permit reorganizarea si supunerea acelui raport judecatorului-sindic . intr-un termen stabilit de acesta. I pct.(1) Principalele atributii ale administratorului judiciar. potrivit legii. 12 din O. in cadr ul prezentei legi. 28 alin. fie continuarea perioadei de observatie in cadrul procedurii generale si supunerea acelui raport judecatorului-sindic. 173/2008. e) supravegherea operatiunilor de gestionare a patrimoniului debitorului. sub sanctiunea revocarii din fu nctie si a repararii eventualelor prejudicii cauzate.Alineatele (3) si (4) au fost modificate prin art. 20.Alineatul (21) a fost introdus prin art. 138.G. f) conducerea integrala. a activitatii debitorului. precum si verificarea. a unor operatiuni comerciale incheiate de debitor si a constitui rii unor garantii acordate de acesta. in functie de cuprinsul raportului prevazut la lit. h) introducerea de actiuni pentru anularea actelor frauduloase incheiate de d ebitor in dauna drepturilor creditorilor. nr . . in conditiile art. (9) Este interzis administratorului judiciar. 77 alin. administratorul judiciar trebuie sa faca dovada ca este asigurat pentru raspundere profesionala. si asupra existentei premise lor angajarii raspunderii acestora. trebuie sa aiba calitatea de practician in insolventa. precum si a unor transferuri cu caract er patrimonial. cu mentionarea persoanelor carora le-ar fi imputabila. g) convocarea. 28 si 35 si intocmirea unui raport prin care sa propuna fi e intrarea in procedura simplificata. prin subscrierea unei polite d e asigurare valabile. nr. corectarea si completarea informatiilor cuprinse in actele respe ctive. d) elaborarea planului de reorganizare a activitatii debitorului. asociatilor ori membrilor debitorului persoana juridica.U.G. susceptibile a prejudicia drepturile credi torilor.U. nr.G. in ac est ultim caz cu respectarea precizarilor exprese ale judecatorului-sindic cu pr ivire la atributiile sale si la conditiile de efectuare a platilor din contul av erii debitorului. c) intocmirea actelor prevazute la art. I pct. . 173/2008. 94.@ (8) Inainte de desemnarea sa.U. in mod direc t sau indirect. i) sesizarea de urgenta a judecatorului-sindic in cazul in care constata ca n u exista bunuri in averea debitorului ori ca acestea sunt insuficiente pentru a acoperi cheltuielile administrative. cand acestea au fost prezentate de debitor. a) si in conditiile si termenele prevaz ute la art. __________ @Alineatele (6) si (7) au fost abrogate prin art. int r-un termen stabilit de acesta. (1) din O. care sa acopere eventualele prejudicii cauzate in indeplin irea atributiilor sale. dar care nu va putea depasi 30 de zile de la des emnarea administratorului judiciar. prezidarea si asigurarea secretariatului sedintelor adunarii c reditorilor sau ale actionarilor. sa diminueze. (6) Abrogat. respectiv in parte. b) examinarea activitatii debitorului si intocmirea unui raport amanuntit asu pra cauzelor si imprejurarilor care au dus la aparitia starii de insolventa. 13 din O. 86/2006. Art.

G. 173/2008. nu isi indeplineste sau indeplineste cu intarziere atributiile prevazut e de lege sau stabilite de judecatorul-sindic. 21. . 277/2009. ___________ @Alin. judecatorul-sindic. l) incasarea creantelor.@ (2) In orice stadiu al procedurii. cu citarea administratorului judiciar si a comitetului creditorilor. Incheierea de inlocuire se pronunt a in camera de consiliu.000 lei in cazul in care acesta. prin incheie re. cu exceptia celo r prevazute de lege in competenta exclusiva a acestuia. 22. pentru motive temeinice. la cererea oricarei parti interesate . il poate inlocui pe administratorul judiciar. 34. cu citarea contestatorului. la cererea contestatorul ui. prin incheiere motivata. nr. administratorul special al debitorului persoan a juridica. 9 din Legea nr. pentru aceasta putand angaja avocati. descarcarea de datorii.000 lei la 5. pct. (1) se va mentiona si remuneratia administ ratorului judiciar sau a lichidatorului. formularea si sustinerea actiunilor in pretentii pentru incasarea creantelor debitorului. (1). in care administratorul judiciar va expune in sinteza masurile efectuat e in acest interval cuprinse in rapoartele de activitate. k) verificarea creantelor si. descarcarea fidejusorilor. orice alte atributii in afara celor stabilite la alin. (3) administratorul judiciar a cauzat un prejudiciu. putand. in camera de consiliu. in termen de 5 zile de la c omunicarea sentintei de numire. precum si o justificare a cheltuielilor efectuate cu administrarea procedurii sau a altor cheltuieli efe ctuate din fondurile existente in averea debitorului. precum si orice alta persoana interesata p ot face contestatie impotriva masurilor luate de administratorul judiciar. Art. Raportul se depune la dosa rul cauzei.@ (4) Daca prin fapta prevazuta la alin.U. acesta are obligatia de a notifica instanta. nr. fara motive temeinice. (2) Judecatorul-sindic poate stabili administratorului judiciar.U. (1).@ (11) In raportul prevazut la alin. Prevederile prezen tului articol sunt aplicabile si in situatia prevazuta la art. I. 173/2008. (3) Contestatia trebuie sa fie inregistrata in termen de 5 zile de la depuner ea raportului prevazut la alin. de urgenta. m) cu conditia confirmarii de catre judecatorul-sindic. sa il oblige pe administratorul judiciar la acoperirea prejudiciului produs. 131 din O. urmarirea incasarii creantelor referitoare la bunuri le din averea debitorului sau la sumele de bani transferate de catre debitor ina inte de deschiderea procedurii. atunci cand este cazul. (3) Judecatorul-sindic va sanctiona administratorul judiciar cu amenda judici ara de la 1. In acest caz sunt aplicabile dispozitiile art. I pct.@ (2) Debitorul persoana fizica. iar un extras se publica in Buletinul procedurilor de insolventa. . (4) Judecatorul-sindic va solutiona contestatia. a stfel cum a fost introdus prin art. . cu mentionarea modalitatii de calcul a acesteia. 19. sa suspende executarea masurii contestate. n) sesizarea judecatorului-sindic in legatura cu orice problema care ar cere o solutionare de catre acesta.Alineatul (11) a fost introdus prin art.(1) Administratorul judiciar va depune lunar un raport cuprinzand descrierea modului in care si-a indeplinit atributiile. din oficiu sau la cere rea comitetului creditorilor. judecatorul-sindic va putea.j) mentinerea sau denuntarea unor contracte incheiate de debitor.000 lei necomunicarea in termen a refuzului. I.G. Art. oricare dintre creditori. Judecatorul-sindic va sanctiona cu amenda judici ara de la 500 lei la 1. in termen de 10 zile de la i nregistrarea ei. a administra torului judiciar si a comitetului creditorilor. renuntarea la garantii r eale. din culpa sau cu rea-c redinta. pct. (1) a fost modificat prin art. formularea de obiectiun i la acestea. La fiecare 120 de zile judecatorul-sindic va stabili un termen de continuare a pro cedurii. . 14 din O.(1) In cazul in care un practician in insolventa desemnat refuza n umirea. precum si intocmirea tabelelor creantelor. incheierea de tranzac tii.

in conformitate cu prevederile .G. atunci cand este cazul. 142 din O. susceptibile a prejudicia drepturile credi torilor. in cadrul prezentei leg i. 141 din O. g) urmarirea incasarii creantelor din averea debitorului. Judecatorul-sindic se va pronunta asupra cererii prin incheiere. a unor operatiuni comerciale incheiate de debitor si a constitui rii unor garantii acordate de acesta. c) introducerea de actiuni pentru anularea actelor frauduloase incheiate de d ebitor in dauna drepturilor creditorilor. (4). 1084 si 1085 din Codul de procedura civila. 17 3/2008. nr.U. dar care nu va putea depasi 60 de zile de la desemnarea lichidatorului. h) primirea platilor pe seama debitorului si consemnarea lor in contul averii debitorului. 23 si ale art. I. ___________ @Alin. 277/2009. I.G. d) aplicarea sigiliilor. 10 din Legea nr.(5) In cazul amenzilor si al despagubirii prevazute la alin. . in mod corespunzator. data in camera de consiliu. (1). precum si a unor transferuri cu caract er patrimonial. pct. f) verificarea creantelor si. incasarea creantelor. Art. pct. dispozitiile a rt. 10 din Legea nr. 21. cu citarea administratorului/lichidatorul ui judiciar. administratorul judicia r/lichidatorul va putea desemna persoane de specialitate. i) vanzarea bunurilor din averea debitorului. 19. 24. (1) si (3) au fost modificate prin art. SECTIUNEA a 6-a Lichidatorul Art. . e) mentinerea sau denuntarea unor contracte incheiate de debitor. ___________ @Articolul a fost modificat prin art. res pectiv la alin. I. 102 alin. .In vederea indeplinirii atributiilor sale. astfel cum a fost introdus prin art. Art. pentru aceasta putand angaja avocati. formularea si sustinerea actiunilor in pretentii p entru incasarea creantelor debitorului. daca un raport cu acest obiect nu fusese intocmit an terior de administratorul judiciar. inventarierea bunurilor si luarea masurilor corespun zatoare pentru conservarea lor. Numirea si nivelul rem uneratiilor acestor persoane vor fi supuse aprobarii comitetului creditorilor in cazul in care acestea vor fi achitate din averea debitoarei sau se vor supune a probarii judecatorului-sindic in cazul in care se vor remunera din fondul unic c onstituit conform art. 173/2008. nr. 23. cu mentionarea persoane lor carora le-ar fi imputabila si a existentei premiselor angajarii raspunderii acestora in conditiile art. I. 138.Principalele atributii ale lichidatorului.(1) In cazul in care dispune trecerea la faliment. formularea de obiectiun i la acestea. pct. 22. precum si intocmirea tabelelor creantelor.U. (3) si. (5). si supunerea acelui raport judecatorului-sindic intr-un termen stabilit de acesta. 277/2009. pct. judecatorul-sin dic va desemna un lichidator. (3) Poate fi desemnat lichidator si administratorul judiciar desemnat anterio r. rezultate din trans ferul de bunuri sau de sume de bani efectuat de acesta inaintea deschiderii proc edurii. urmeaza a se aplica in mod corespunzator dispozitiile art. 25. aplicandu-se. sunt: a) examinarea activitatii debitorului asupra caruia se initiaza procedura sim plificata in raport cu situatia de fapt si intocmirea unui raport amanuntit asup ra cauzelor si imprejurarilor care au dus la insolventa. (2) Atributiile administratorului judiciar inceteaza la momentul stabilirii a tributiilor lichidatorului de catre judecatorul-sindic. b) conducerea activitatii debitorului. a stfel cum a fost introdus prin art. 4.

(5) Cererea debitorului se va judeca de urgenta in termen de 5 zile in camera de consiliu. pct. §. k) sesizarea judecatorului-sindic cu orice problema care ar cere o solutionar e de catre acesta.1.(1) Debitorul aflat in stare de insolventa este obligat sa adresez e tribunalului o cerere pentru a fi supus dispozitiilor prezentei legi. b) o lista completa a tuturor bunurilor debitorului. (5) a fost introdus prin art.@ ___________ @Alin.(1) Procedura va incepe pe baza unei cereri introduse la tribunal de catre debitor sau de catre creditori. (2) Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare introduce cerere impotriva entita tilor reglementate si supravegheate de aceasta care. oricum ar fi creantele aces tora: certe sau sub conditie. . 28. aratandu-se suma. nr. incluzand toate conturil e si bancile prin care debitorul isi ruleaza fondurile. 27. CAPITOLUL III Procedura SECTIUNEA 1 Cererile introductive Art. pentru prejudiciile pricinuite. renuntarea la garantii reale sub conditia confirmarii de catre judecatorul-si ndic. 26. pct. 10 din Legea nr. scadente sau nescadente. (2) Va putea sa adreseze tribunalului o cerere pentru a fi supus dispozitiilo r prezentei legi si debitorul in cazul caruia aparitia starii de insolventa este iminenta. (4) Introducerea prematura. . 277/2009. I. indeplinesc criteriile prevazute de dispozitiile legale speciale pentru i nitierea procedurii prevazute de prezenta lege.prezentei legi. balanta de v erificare pentru luna precedenta datei inregistrarii cererii de deschidere a pro cedurii. cu rea-credinta. in terme n de maximum 30 de zile de la aparitia starii de insolventa. precum si de orice alte persoane sau in stitutii prevazute expres de lege.U. lichide ori nelichide. I. 173/2008.(1) Cererea debitorului trebuie sa fie insotita de urmatoarele act e: a) bilantul certificat de catre administrator si cenzor/auditor. pentru bunurile grevate se vor mentiona datele din registrele de publicitate. au calitatea de a le reprezenta.G. potrivit actelor constitutive sau statutelor. c) o lista a numelor si a adreselor creditorilor. (3) Cererile persoanelor juridice vor fi semnate de persoanele care. l) orice alte atributii stabilite prin incheiere de catre judecatorul-sindic. de catre debitor a unei cereri d e deschidere a procedurii atrage raspunderea patrimoniala a debitorului persoana fizica sau juridica. cauza si drepturile de preferinta. Art. . d) o lista cuprinzand platile si transferurile patrimoniale efectuate de debi . descarcarea fidejusorilo r. 143 din O. as tfel cum a fost introdus prin art. ne contestate ori contestate. j) incheierea de tranzactii. potrivit datelor de care di spune. Cererea debitorului Art. descarcarea de datorii.

(1) lit. 10 din Legea nr. 144 din O. 277/2009.(1) Orice creditor indreptatit sa solicite deschiderea procedurii prevazute de prezenta lege impotriva unui debitor prezumat in insolventa poate i ntroduce o cerere introductiva. e) o lista a activitatilor curente pe care intentioneaza sa le desfasoare in perioada de observatie. de vreuna d intre informatiile prevazute la alin. (2) a fost modificat prin art. nr. conform unui plan. daca nu o va face. acea cerere nu va fi considerata ca fiind facuta si de asocia tii cu raspundere nelimitata ori.G. dupa caz. k) o declaratie pe propria raspundere autentificata de notar sau certificata de avocat.Nu pot formula o cerere de reorganizare judiciara debitorii. in care va preciza: a) cuantumul si temeiul creantei. pentru societatile in nume colectiv si cele in com andita. a)-f) si h). 30. delapidare. f) contul de profit si pierdere pe anul anterior depunerii cererii. prin restructurarea activ itatii ori prin lichidarea. §. pct.@ ___________ @Alin. . in privinta cererilor introduse de grupurile de interes economic sau de membrii acestora. directorii si/sau asociatii nu au fost condamnati definitiv pentru bancruta frauduloasa. I. Art.2. si impotriva lor. (3) Prevederile alin. h) o declaratie prin care debitorul isi arata intentia de intrare in procedur a simplificata sau de reorganizare. 21/1996. a asociati lor cu raspundere nelimitata. marturie mincinoasa. g) o lista a membrilor grupului de interes economic sau. l) un certificat de admitere la tranzactionare pe o piata reglementata a valo rilor mobiliare sau a altor instrumente financiare emise. precedenti hotararii de deschidere a proced urii. in tot sau in parte. Cererile creditorilor Art. abuz de incredere. . (2) O cerere introdusa de un asociat cu raspundere nelimitata ori impotriva a cestuia pentru datoriile sale va fi fara efecte juridice cu privire la societate a in nume colectiv sau in comandita din care face parte. in mod corespunzator. 21/1996 si ca administrato rii.(1) In cazul unei cereri introduse de o societate in nume colectiv sau in comandita. sau un certificat de la registrul societatilor agricole ori. se prezuma ca debitorul este de acord cu initierea procedurii simplificate. in vederea stingerii datoriilor sale. a stfel cum a fost introdus prin art. (2). autentificata la notar ori certificata de un avocat. I.U. 173/2008. (1) si (2) se aplica. va putea inregistra acea informatie la tribunal in termen de 5 zile. in conditiile art. din care sa rezulte daca a mai fost supus procedu rii prevazute de prezenta lege intr-un interval de 5 ani anterior formularii cer erii introductive. daca aceasta declaratie nu va fi depusa pana la expirarea terme nului stabilit la alin. in ultimii 5 ani anteriori deschiderii procedurii. oficiul registrului comertului in a carui raza teritoriala se afla domicil iul profesional/sediul social. j) o declaratie pe propria raspundere. la momentul inregistrarii cererii. i) o descriere sumara a modalitatilor pe care le are in vedere pentru reorgan izarea activitatii. . inselaciune. dupa caz. constituite de catre debitor sau instituite . Art. (2) Daca debitorul nu dispune. gestiune frauduloasa. 31. au mai fost supusi unei astfel de proceduri. el va fi dec azut din dreptul de a propune un plan de reorganizare. 31-33. perso ane juridice. b) existenta unei garantii reale. din care sa rezulte ca nu a fost condamnat definitiv pentru fals ori pentru infractiuni prevazute in Legea concurentei nr.tor in cele 120 de zile anterioare inregistrarii cererii introductive. care in ultimii 5 ani. 29. infractiuni de fals ori infractiuni prevazute in Legea nr. pct. a averii.

judecatorul-sindic va pronunta o incheiere de deschidere a procedurii ge nerale. . dupa caz. printr-o sentinta. Cautiunea va fi restituita credito .(1) In termen de 48 de ore de la inregistrarea cererii creditorulu i indreptatit sa solicite deschiderea procedurii insolventei. (2) ori se incadreaza in una dintre categoriile prevazute la art. 33. pct. (2) Prin incheierea de deschidere a procedurii.U. judecatorul-sindic ii poate obliga pe creditorii care au introdus cererea sa consemneze. h) debito rul isi arata intentia de a intra in procedura simplificata sau nu depune docume ntele prevazute la art. nu va putea modifica dat a aparitiei starii de insolventa. (5) Daca s-a deschis o procedura intr-un dosar. in copie. in urma careia va solutiona deodata. I. in termen de 15 zile de la primirea notificarii. Daca debitorul contesta starea de insolventa.(1) Daca cererea debitorului corespunde conditiilor prevazute la a rt. 61. (4) Daca exista o cerere de deschidere a procedurii insolventei formulata de catre debitor si una sau mai multe cereri formulate de creditori. ju decatorul-sindic nu va putea pastra deschisa procedura insolventei. nr. d) declaratia privind eventuala intentie de a participa la reorganizarea debi torului. 28 alin. o sedinta la care vor fi citati administratorul judici ar. Judecatorulsindic va revoca incheierea de deschidere a procedurii. judecatorul-sindic va comunica cererea. debitorului. (3) La cererea debitorului. (2) In termen de 10 zile de la primirea copiei. Art. in termen de 15 zile. la o banca. o caut iune de cel mult 10% din valoarea creantelor. a)-f) si h) la termenul prevazut la ar t. nesolutionate inca. toate opozitiile. judecatorul va pronunta o incheiere de deschidere a procedurii simpli ficate. 28 alin. la data inregistrarii. (2) Creditorul va anexa documentele justificative ale creantei si ale actelor de constituire de garantii. 145 din O. 1 alin. (2). in termen de 10 zile. 32. (3) Daca intre momentul inregistrarii cererii de catre un creditor si cel al judecarii acestei cereri sunt formulate cereri de catre alti creditori impotriva aceluiasi debitor. cu acelasi obiect. la cererea debitorului sau a creditorilor. (1) referitoare la cuantumul minim al creante lor. caz in care va trebui sa precizeze. Admitand opozitia. 173/2008. 28 alin. judecatorul-sindic va ti ne. tribunalul va verifica. celelalte eventuale dosare af late pe rol. in raport cu valoarea insumata a creantelor tuturor creditorilor care au fo rmulat cereri si cu respectarea valorii-prag prevazute de prezenta lege. e xistenta dosarului pe rol. iar daca prin declaratia facuta conform art. fie sa recunoasca existenta starii de insolventa. pct. toate cererile de deschidere a procedurii se conexeaza la cererea formulat a de debitor. . vor fi conexate la acelasi dosar. In cazul in care. debitorul si creditorii care se opun deschiderii procedurii. 277/2009. el nu va mai av ea dreptul sa solicite reorganizarea judiciara.G. (2) a fost modificat prin art. mo dalitatea in care intelege sa participe la reorganizare. SECTIUNEA a 2-a Deschiderea procedurii si efectele deschiderii procedurii Art. va dispune conexarea acestora si va stabili indeplini rea conditiilor prevazute la alin. cel putin la nivel de principiu. din oficiu.potrivit legii. c) existenta unor masuri asiguratorii asupra bunurilor debitorului.@ ___________ @Alin. 27. lichidatorului sa efectueze notificar ile prevazute la art. Deschiderea ulterioara a procedurii. (1) lit. judecatorul-sindic va dispune administratorului judiciar sau. a stfel cum a fost introdus prin art. debitorul trebuie fie sa cont este. iar contestatia sa este ulterior respinsa. 10 din Legea nr. creditorii se opun deschiderii procedurii. I. (1) lit.

(1) lit. (6) Daca debitorul nu contesta. prin sentinta de deschi dere a procedurii judecatorul-sindic va dispune comunicarea acesteia catre insta ntele judecatoresti in a caror jurisdictie se afla sediul debitorului declarat l a registrul comertului si tuturor bancilor unde debitorul are deschise conturi. (2) sau a mai beneficiat de reorganizare in ultimii 5 ani anteriori deschide rii procedurii.G. cererea introductiva va fi respinsa. Art. 277/2009.Orice furnizor de servicii . gaj s au alta garantie reala mobiliara ori drept de retentie de orice fel poate solici ta judecatorului-sindic ridicarea suspendarii prevazute la art. Art.Prin sentinta de deschidere a procedurii generale. (1). 61. (1). 116-118 si cu conditia achitarii din pret a chelt uielilor prevazute la art. Art. Daca cererea va fi respinsa. 1. ju decatorul-sindic va da o sentinta de deschidere a procedurii generale. coroborat cu cele ale art. 121 alin. In cazul in care. . in cazul in ca re acesta are calitatea de consumator captiv. Art. 34. printr-o sentinta. (4) sau (6). iar in cazul deschiderii procedurii si mplificate va desemna un lichidator provizoriu. 59 alin. 38. 60 alin. . (2). potrivit legii. Desemnarea se va face in conform itate cu prevederile art. sa efectueze notificaril e prevazute la art. dupa caz. judecatorul-sin dic va desemna un administrator judiciar. 146 din O. (1). apa. care va fi considerata ca lipsita de orice efect chiar de la inregistrarea ei. 36. se rvicii telefonice sau altele asemenea nu are dreptul. nr.@ ___________ @Articolul a fost modificat prin art. ii va respinge contestatia si va deschide. judecatorul-sindic va dispune a dministratorului judiciar sau lichidatorului. respinge cererea creditorilor. pct. 11 alin. (5) Daca judecatorul-sindic stabileste ca debitorul nu este in stare de insol venta. in una dintre urmatoarele situatii: A. a bunului asupra caruia poarta garantia sau dreptul de retentie. (1) pct. 10 din Legea nr. determinata de un evaluator con form standardelor internationale de evaluare. I. daca cererea lor va fi admisa. I.rilor. . 1 al in. c). procedura gene rala. (7) Prin sentinta de deschidere a procedurii.In vederea aplicarii prevederilor art. rezulta ca acesta se incadreaza in una dintre categoriile prevazute la art. 173/2008. Art. 33 alin. in termenul prevazut la alin. gaze naturale. 28 alin. . in perioada de observatie si in perioada de reorganizare. 36.U. este pe deplin acoperita de valoar ea totala a creantelor si a partilor de creante garantate cu acel obiect: .(1) Creditorul titular al unei creante garantate cu ipoteca. (2). . respectiv la art . din declaratia debitorului. cautiunea va fi folosita pentru a acoperi pagubele suferite de debitori. judecatorul-sindic va pronunta o sentinta de deschidere a proced urii simplificate. ca ar fi i n stare de insolventa si isi exprima intentia de a-si reorganiza activitatea. Daca nu este consemn ata in termen cautiunea. a stfel cum a fost introdus prin art. debitorul este obligat sa depuna la dosarul ca uzei actele si informatiile prevazute la art. Art. 35. potrivit preved erilor art.electricitate. sa schimbe. cu exceptia cailor de atac declansate de deb itor. cu aplicarea coresp unzatoare a dispozitiilor art. facuta pana la data pronuntarii sentintei. 36 cu privire la creanta sa si valorificarea imediata. in cadrul procedurii. . pct. (4) Daca judecatorul-sindic stabileste ca debitorul este in stare de insolven ta. atunci cand valoarea obiectului garantiei. sa refuze ori sa intrerupa temporar un astfel de serviciu catre debitor sau catre averea debitorului.De la data deschiderii procedurii se suspenda de drept toate actiu nile judiciare sau masurile de executare silita pentru realizarea creantelor asu pra debitorului sau bunurilor sale.In termen de 10 zile de la deschiderea procedurii. 37. situatie in care un plan de reorganizare poate fi formulat numai de catre administratorul judiciar sau de catre creditorii detinand impreuna sau separat m inimum 20% din valoarea masei credale si numai daca acestia isi exprima intentia de a depune un plan in termenul prevazut la art. 19 al in. 39.

(1) si (2) se aplica corespunzator pentru calc ulul accesoriilor cuprinse in programul de plati. (1). 41. c) lipsei unei asigurari a obiectului garantiei impotriva riscului pieirii sa u deteriorarii. respectiv. la valoarea garantii lor.a) obiectul garantiei nu prezinta o importanta determinanta pentru reusita pl anului de reorganizare propus. . ast fel cum a fost introdus prin art. judecatorul-sindic va putea re spinge cererea de ridicare a suspendarii formulata de creditor. dobanzile. In cazul in care planul esueaza. din cauza: a) diminuarii valorii obiectului garantiei sau existentei unui pericol real c a aceasta sa sufere o diminuare apreciabila. pct.G. (4) Nici o dobanda. in cazul in care nici un plan de reorganizare nu este confirmat. 173/2008. Art. dupa caz. nu va putea fi adaugata creantelor nascute ante rior datei deschiderii procedurii. b) efectuarea de plati periodice in favoarea creditorului pentru satisfacerea dobanzilor. majorare sau penalitate de orice fel ori cheltuiala. evaluata in conformitate cu art. majorarilor si penalitatilor de orice fel la o cr eanta garantata cu rang superior. 10 din Legea nr. 147 din O. majorarilor si penalitatilor de orice fel si.Deschiderea procedurii suspenda orice termene de prescriptie a act iunilor prevazute la art. (2) In cazurile prevazute la alin. b) diminuarii valorii partii garantate dintr-o creanta cu rang inferior. (1) lit. la distributie se va ajusta corespu nzator raportul dintre partea garantata si cea negarantata a creantei. a celorlalte elemente. reale sau personale ori prin substituirea obiectului garantiei cu un alt obie ct. respecti v. 42.Abrogat. pre cum: a) efectuarea de plati periodice in favoarea creditorului pentru acoperirea d iminuarii valorii obiectului garantiei ori a valorii partii garantate dintr-o cr eanta cu rang inferior. 36. numita generic accesorii. numi ta generic accesorii. 39 alin. prevederile alin. trebuie sa faca dov ada faptului prevazut la alin. (1) lit.b).@ ___________ @Articolul a fost abrogat prin art. In cazul in care pretul va fi inferior valorii evaluate. creantele garantate se inscriu in tabelul definitiv si/sau in tabelul definitiv consolidat. . B. La distributia pretului garantiei. Art. pentru red ucerea capitalului creantei sub cota de diminuare a valorii obiectului garantiei ori a valorii partii garantate dintr-o creanta cu rang inferior. nr. la data intrarii in faliment. Art. A. I. (1) lit. pct. 277/2009.(1) Nici o dobanda. (3) Reclamantul. atunci cand nu exista o protectie corespunzatoare a creantei garantate in raport cu obiectul garantiei. creditorul garantat va fi indreptatit sa calculeze accesoriile la cre anta garantata pana cel mult la data vanzarii bunului. 40. B. majorare sau penalitate de orice fel ori chelt uiala. . intr-o cerere de ridicare a suspendarii. cu conditia ca pretul bun ului sa fie corespunzator mai mare decat valoarea initial evaluata. valoarea bunurilor ramase nu se diminueaza. ca u rmare a acumularii dobanzilor. majorari le ori penalitatile de orice fel sau cheltuielile accesorii la obligatiile nascu te ulterior datei deschiderii procedurii generale se achita in conformitate cu a ctele din care rezulta si cu prevederile programului de plati. iar prin despr inderea si vanzarea lui separata. (3) In cazul in care se confirma un plan de reorganizare. I. (2) Prin exceptie de la alin. b) obiectul garantiei face parte dintr-un ansamblu functional. . A. ramanand debitorului/administrator ului sau altei parti interesate sarcina producerii dovezii contrare si. c) novatia obligatiei de garantie prin constituirea unei garantii suplimentar e. dar nu mai mult decat valoarea totala a creantei garantate de acea garantie. cat si a celei generale. nu va putea fi adaugata creantelor nascute ulterior datei deschiderii atat a procedurii simplificate. daca administrat orul judiciar/debitorul propune in schimb adoptarea uneia sau mai multor masuri menite sa ofere protectie corespunzatoare creantei garantate a creditorului.U.

precum si lista cuprinzand platile si transferurile patrimoniale facute d e el in cele 120 de zile anterioare deschiderii procedurii. mentiunea in insolventa. in mod obligatoriu si cu caractere vizibile.Art. a drep tului de administrare al debitorului odata cu desemnarea unui administrator judi ciar. 148 din O. in falimen t. vor fi reparate in mod exclusiv de persoanele care au incheiat actele ca reprezentanti legali ai debit orului. administratorul judiciar sau lichidator vor cuprinde. en faillite. en faillite. cu modificarile si completarile ulterioare. pct. Art. de a-si administra bunuri le din avere si de a dispune de acestea -. 49 sau de cele autoriza te de judecatorul-sindic. nr. 43. administratorul judiciar sunt obligati sa int ocmeasca si sa pastreze o lista cuprinzand toate incasarile. . actele si corespond enta vor purta. in judicial reorganisation. (4) Dreptul de administrare al debitorului inceteaza de drept la data la care se dispune inceperea falimentului. I. operatiunile si platile efectuate de deb itor ulterior deschiderii procedurii sunt nule. 33 alin. 45. lichidatorului toate informatiile cerute de acesta. sub sanctiunea preva zuta la art. 277/2009. (1) sun t aplicabile si bunurilor pe care debitorul le-ar dobandi ulterior deschiderii p rocedurii. dupa caz. 2 lit. mentiunea in faliment. Art. pct. 297/2004 privind piata de capital. 173/2008. . engleza si franceza. 46. (2) Debitorul si/sau. in bankruptcy. de asemenea. (1). (5) Creditorii. in tot sau in parte.G. (6).constand in dreptul de a-si conduce activitatea. Art. fara a fi atinsa averea debitorului.U. in bankruptcy.(1) Dupa ramanerea irevocabila a hotararii de deschidere a procedu rii toate actele si corespondenta emise de debitor. in sensul Legii nr. dupa caz. a stfel cum a fost introdus prin art. I. . .(1) Deschiderea procedurii ridica debitorului dreptul de administr are . en proced ure collective.(1) In afara de cazurile prevazute la art. (3) Prejudiciile suferite de tertii de buna-credinta. dupa caz. 10 din Legea nr. en redressement sau. actiunile societatilor emitente. s e suspenda de la tranzactionare cu incepere de la data primirii comunicarii de c atre Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare. 47. (2) La data primirii de catre Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare a comun icarii privind intrarea in procedura falimentului intervine retragerea valorilor mobiliare de pe piata reglementata pe care acestea se tranzactioneaza. daca acesta nu si-a declarat. mentiunea in reorganizare judiciara. avand ca justificare pierderile continue din averea debitorului sau . 28 alin. cu precizarea naturii si valorii ace stora si a datelor de identificare a cocontractantilor. in cond itiile art. prec um si toate informatiile apreciate ca necesare cu privire la activitatea si aver ea sa. intentia de r eorganizare. 44. (2) Cu exceptia cazurilor prevazute expres de lege. Dupa intrarea in procedura simplificata se va fac e. dupa caz. Art. (1) lit.Debitorul are obligatia de a pune la dispozitia administratorului judiciar sau. h) sau. toate actele. . platile si compensa rile efectuate dupa deschiderea procedurii. ca urmare a nerespectar ii obligatiei debitorului mentionate la alin. comitetul creditorilor ori administratorul judiciar pot orica nd adresa judecatorului-sindic o cerere de a se ridica debitorului dreptul de ad ministrare. (1) si (2). in limbil e romana. in conditiile prevazute la alin. in insolvency.(1) Ca urmare a deschiderii procedurii si pana la data confirmarii planului de reorganizare.@ ___________ @Articolul a fost modificat prin art. art. (1) pct. 1081 alin. (2) Dupa intrarea in reorganizare judiciara sau faliment. prevederile alin. d) si e) din Codul de procedura civila. (3) Judecatorul-sindic va putea ordona ridicarea. indicand totodata si conditia de exercitare a conducerii debitorului de ca tre acesta.

in terme n de maximum 5 zile de la data primirii acesteia. nr. b) sub conducerea administratorului judiciar. act sau fapt realizat in temeiul unor contracte financiare calificate.U. (1). 50. precum si orice acord de compensare bilaterala sunt valabile. ca urmare a realiz arii unui netting in conditiile prevazute de un contract financiar calificat. nici o instanta judecato . a unei parti la contract va fi aceea de a presta (echivalentul) obligatia (suma de plata sau obligatie de a face) neta rezultata in urma nettingului catre coco ntractantul sau. daca exista in cuprinsul contractului. ast fel cum a fost introdus prin art. 51. a trage raspunderea bancilor pentru prejudiciul creat. se va tine seama de prevederile art. 149 din O. . in termen de 15 zile. (6) Judecatorul-sindic va examina. (2) Actele. h). debitorul va putea sa continue desf asurarea activitatilor curente si poate efectua plati catre creditorii cunoscuti . 277/2009. (4) Nici o atributie conferita prin prezenta lege unui organ care aplica proc edura insolventei nu va impiedica incetarea contractului financiar calificat si/ sau accelerarea indeplinirii obligatiilor de plata ori indeplinirii obligatiilor de a face sau a realizarii unui drept in baza unuia ori a mai multor contracte financiare calificate. (1) vor putea fi autorizate in exercitarea atributiilor de supraveghere de a dministratorul judiciar. nici un lichidator sau. 10 din Legea nr. mentionate la alin. a unei parti la contract va fi acela de a primi (echivalentul) dreptul (suma de pl ata sau obligatie de a face) net care rezulta in urma nettingului de la cocontra ctantul sau. 80 alin. Art. indeplinire a unei obligatii. Art. I. pct. in sensul art. 49. precum si o amenda judiciar a de la 4.(1) Prin sentinta sau. pct. exercitare a unu i drept. 173/2008. Art. (2) Incalcarea dispozitiilor judecatorului-sindic. dupa caz. cererea prevazuta la alin.@ ___________ @Articolul a fost abrogat prin art. judecatorul-sindic va da dispozitii tuturor ban cilor la care debitorul are disponibil in conturi sa nu dispuna de acestea fara un ordin al administratorului judiciar/lichidatorului. care se incadreaza in conditiile obisnuite de exercitare a activitatii curente . (1) lit.Abrogat. (5) Cu exceptia dovedirii intentiei frauduloase a debitorului in sensul art. (3) Singurul drept. daca debitorului i s-a ridicat dreptul de administrare.lipsa probabilitatii de realizare a unui plan rational de activitate. dupa caz. daca exista in cuprinsul contractului. 39 referitoare la acord area unei protectii corespunzatoare creantei garantate. acesta va convoca o sedinta a comitetului creditorilor in vederea supunerii spre aprobare a cererii administratorului special.(1) Orice transfer. si nu i-a fost ridicat dreptul de administrare. dupa cum urmeaza: a) sub supravegherea administratorului judiciar. 48. (1) lit. aceste puteri fiind l imitate la suma neta rezultata in urma aplicarii acordului de netting. incheierea avand drept efect ridi carea dreptului de administrare. 28 alin. debitorul va putea desfasura doar activi tatile ce sunt necesare derularii operatiunilor lichidarii. fiind recunoscute ca baza de inscriere a creantei in procedurile preva zute de prezenta lege.000 lei (RON). ca urmare a rea lizarii unui netting in conditiile prevazute de un contract financiar calificat. avand ca temei un acord de netting. .G.(1) Pe perioada de observatie. comit etul creditorilor si administratorul special.000 lei (RON) la 10. (7) De la data intrarii in faliment. operatiunile si platile care depasesc conditiile mentionate la al in. (5). pot fi executate s i/sau opuse unui cocontractant insolvent ori unui garant insolvent al unui cocon tractant. intr-o sedinta la care vor fi citati administratorul judiciar. . (2) Singura obligatie. g). daca debitorul a facut o cer ere de reorganizare. (3) In cazul propunerilor de instrainare a bunurilor din averea debitorului g revate de garantii. Art. . I.

indatoriri in ceea ce priveste prezentarea probelor cu inscrisuri. in masura posibilului. 56. Art. in procedura simplificata. concluziile raportului supus dezbaterii. caz in care va cuprinde documentele doveditoare si propu nerea de intrare in faliment in procedura simplificata. . prin aceeasi sentinta. in cazul in care docu mentele prevazute la art. 57. poate solicita asistenta si concursul acestora la efect uarea actelor de procedura. notificarea oricarui act de procedura fata de debitor. dupa caz.Bunurile instrainate de administratorul judiciar sau de lichidator . administratorul judiciar va solicita relatii privind sediul social al societatii si date privind administrat ia societatii. judecatorul-sindic . 1 alin. poate solicita la interogatoriu persoanele identificate ca facand parte din a dministratia societatii.In aplicarea prevederilor art. Art.Ulterior intrarii in procedura simplificata. realizate in baza unui contract financiar calificat. Art. in conditii le art. 1 alin.(1) Administratorul judiciar va intocmi si va supune judecatorului -sindic. inclusiv a celor privind deschiderea proceduri i. care nu va putea depasi 30 de zile de l a desemnarea sa. ori masuri asiguratorii. (2) Raportul va indica daca debitorul se incadreaza in criteriile prevazute l a art. . (5) In cazul aprobarii raportului prevazut la alin. Art. (2) lit. in conditiile art. relatii scris e. prin care se constata ca debitorul se gaseste in una dintre categoriile prevazute la art. 28 alin. odata cu cererea. . sunt dobandite lib ere de orice sarcini. (2) si. . de orice fel. D. trebuie supus procedurii simplificate prev azute de prezenta lege.Atunci cand la sediul inregistrat in registrul comertului debitoru l nu mai desfasoara activitate. fie continuarea perioadei de observatie din procedura generala. . 54-57. Art. prevazut la a rt. relatii privind bunurile patrimoniale si documentele privind acti vitatea societatii de la autoritatile care detin sau ar putea sa detina informat iile solicitate. Art. lichidatorul. c) sau d) instanta poate stabili. (2) lit. comunicarea. dovada indeplinirii procedurii d e notificare. se va efectua numai prin Buletinul procedurilor de insolventa. 55. garantii reale mobiliare sau drepturi de r etentie. 54. in termenul stabilit de acesta. judecatorul-sindic v a decide. atun ci cand conditiile prevazute de lege in materie de compensare legala sunt indepl inite la data deschiderii procedurii. un raport prin care sa propuna fie intrarea in procedura simpli ficata. precum ipoteci. privind i ntrarea in faliment a debitorului. 59. . .reasca nu poate impiedica. iar creditorul care a introdus cererea de deschi dere a procedurii nu cunoaste un alt sediu. 107 alin. dupa ascultarea partilor interesate. intrarea in faliment a debitorului. pentru creditorul care a solici tat deschiderea procedurii de insolventa sau administratorul judiciar desemnat. va da o sentinta prin care va aproba sau va respinge.Deschiderea procedurii de insolventa nu afecteaza dreptul unui cre ditor de a invoca compensarea creantei sale cu cea a debitorului asupra sa. Administratorul judiciar va notifica propunerea de intrare in faliment prin procedura simplificata credi torilor care au depus cerere introductiva si debitorului. 58.(1) Administratorul judiciar sau. si dupa ascultarea raportului administratorului judiciar. Art. punct de lucru de desfasurare a acti vitatii. depunand la instanta. c) sau d). (3). 1 alin. lichidatorul desemnat va reconstitui. (1) lit. (4) In cadrul sedintei de judecata prevazute la alin. (3) Judecatorul-sindic va supune propunerea prevazuta la alin. Art. 52. (2). (1) lit. prin administratorul s pecial. dupa caz. in consecinta. cheltuielile astfel efectuate urmand a fi suportate din averea debito rului. 54. in cazul .Pentru celeritatea procedurii de insolventa. precum si orice alte demersuri necesare solutionarii cauzei. dezbaterii partilo r intr-o sedinta publica care va avea loc in maximum 20 de zile de la primirea r aportului administratorului judiciar. inclusiv ducerea la indeplinire a unui acord de netting. acele documente. . (4). 53. cere anularea ori decide desfacerea unor operatiuni c u instrumente financiare derivate. in exercitiul atributiilor sale prevazute de prezenta lege. b)-e) si i) nu sunt prezentate de ca tre debitor.

propune rea nu va fi aprobata in cazul in care unul sau mai multi creditori.procedurii simplificate. (4) Propunerea privind intrarea in faliment a debitorului. pe cheltuiala solicitantului. in terme nul stabilit de judecatorul-sindic. prin raportul sau. 173/2008. pct. la cererea debitorului. va intocmi si va supune judecatorului-sindic. sau va convoca adunarea creditorilor. va fi supusa aprobarii adunarii generale a creditori lor la prima sedinta a acesteia. (2). intrarea in faliment a debitorului. un plan de reorganizare a debitoru lui.@ (6) Administratorul judiciar va asigura posibilitatea consultarii raportului prevazut la alin. D. a fost admis un plan de re organizare de catre judecatorul-sindic. (1)-(3) nu se aplica pentru raportul prevazut la art. (3) In cazul aprobarii de catre adunarea generala a creditorilor a propunerii administratorului judiciar prevazute la art. 59 alin. . I. (2). motivele care nu permit re organizarea si. pana la data sedintei adunarii generale a credito rilor de aprobare a raportului prevazut la alin. 61. raportul va indica daca exista o posibilitate reala de reorganiz are efectiva a activitatii debitorului ori. (2). astfel cum a fost introdus prin art. La aceasta adunare va supune votului adunarii creditorilor propunerea de intrare in faliment. prin votul titularilor a cel putin doua treimi din creantele prezente la vot. administratorul judiciar va tr . (2) Adunarea generala a creditorilor va aproba propunerea administratorului j udiciar. judecatorul-sindic v a decide. 60. ___________ @Alin. 10 din Legea nr. dupa caz. detinand im preuna peste 20% din creantele cuprinse in tabelul preliminar de creante. in conditiile art. un raport asupra cauzelor si imprejurarilor care au dus la apari tia insolventei debitorului. isi an unta intentia de a depune. in termenul legal. cu mentionarea persoanelor carora le-ar fi imputabi la. (1). (4) Prevederile alin. (3) In cazul in care. in cazul in care. cu indicarea datei primei adunari a creditorilor. daca raportul va fi depus dupa data prime i adunari. va propune intrarea in faliment. pct. acesta va trebui sa precizeze daca recomanda ca planul de reorganizare sa fie cel propus de debitor. (4). la registrul in care este inmatriculat debitorul si va fi comunicata debito rului. 59 alin. Art. in procedura gener ala prevazuta la alin. prin sentinta. 59 alin. in acest caz. (5) a fost modificat prin art. 1410 din O. daca. administratorul judiciar ii va informa pe creditorii preze nti despre voturile valabile primite in scris cu privire la propunerea de intrar e in faliment a debitorului in procedura generala.G. 277/2009. 5 9 alin. SECTIUNEA a 3-a Primele masuri Art. (2). (1) la sediul sau.(1) In cadrul sedintei adunarii generale a creditorilor prevazute la art. . acesta va publica un anunt referitor la raport in Buletin ul procedurilor de insolventa. Indiferent de rezultatul votului. nr. dar care nu va putea depasi 60 de zile de la desemnarea sa. (5) In cazul in care raportul administratorului judiciar va face propunerea d e intrare in faliment. 107 alin.(1) In urma deschiderii procedurii. prevazuta la art. (1) lit. 1 alin. I. O copie de pe raport va fi depusa la grefa tribunalului si la registrul comertului sau. administratorul judiciar arata ca ac tivitatea debitorului poate fi redresata pe baza unui plan de reorganizare judic iara. dupa caz.U. colaboreaza la intocmir ea acelui plan ori daca intentioneaza sa propuna un alt plan singur sau impreuna cu unul ori mai multi creditori. (2). (2) In cazul in care debitorul nu se incadreaza in criteriile prevazute la ar t.

dupa caz. pentru efectuarea mentiunii. de intocmire. 62. 15. pct. respectiv. nr. 173/2008. e) locul. 151 din O. dupa caz. a opozitiilor la sentinta de deschidere a procedurii. (1). Art. .G. Art. toti ceilalti credit ori. administratorul judiciar/lichidatorul va trimite instantelor. precum si termenul de solutionare a opozitiil or. (2). data si ora primei sedinte a adunarii generale a creditorilor. I. Art. b) . judecator ul-sindic va putea hotari o majorare a termenelor prevazute la alin. care nu va depasi 30 de z ile in cazul procedurii generale si. notificarea va fi trimisa acestora din urma. care va avea loc in maximum 5 zile de la expirarea termenului prevazut la lit. 32 alin. in conditiile art. . de la expirarea termenului corespunzator fiecarei proceduri.imite o notificare tuturor creditorilor mentionati in lista depusa de debitor in conformitate cu art. . c) si d) cu maximum 30. (5) Sunt considerate sub conditie si acele creante care pot fi valorificate i mpotriva debitorului numai dupa executarea unui codebitor principal. b) termenul limita pentru inregistrarea cererii de admitere a creantelor asup ra averii debitorului. respectiv 15 zile. 15 zile in cazul procedurii simp lificate. afisare si comunicare a tabelului preliminar de creante. debitorului si oficiului registrului comertului sau. (1) se realizeaza conform prevederilor Cod ului de procedura civila si se va publica. I pct. (6) a fost introdus prin art. care se va pastra la grefa tribunalului.G. Prevederea se a plica in mod corespunzator pentru creantele nascute in procedura de faliment. care nu va depasi 10 zile de la data expirarii termenului de depunere a aces tora. 173/2008.(1) Cu exceptia salariatilor ale caror creante vor fi inregistrate de administratorul judiciar conform evidentelor contabile. b). c). c). pronuntata ca urmare a cererii formulate de debitor . de catre creditori. prevazut la lit. 11 din Legea nr.@ (3) Cererea de admitere a creantelor trebuie facuta chiar daca acestea nu sun t stabilite printr-un titlu.Alin.(1) Notificarea va cuprinde: a) termenul limita de depunere. care nu va depasi 30 de zile pentru procedura generala sau. (3) Notificarea prevazuta la alin. precum si cerintele pentru ca o creanta inregistrata sa fie considerata va labila. 64. 15 zile. pe cheltuiala averii debito rului. 15 din O. ale caror creante sunt anterioare datei de deschidere a procedurii. 28 alin. as tfel cum a fost introdus prin art. nr. c) termenul de verificare a creantelor. vor dep une cererea de admitere a creantelor in termenul fixat in sentinta de deschidere a procedurii. in conditiile art. cererile de creante vor fi inregistrate intr-un registru. I. (1) lit. regist rului societatilor agricole ori altor registre unde debitorul este inmatriculat/ inregistrat. (6) Creantele nascute dupa data deschiderii procedurii. 32 alin. in cazul procedurii simplificate. (2) Abrogat. in perioada de observ atie sau in procedura reorganizarii judiciare vor fi platite conform documentelo r din care rezulta. totodata. intr-un ziar de larga circulatie si in Buletinul procedurilor de insolven ta. d) termenul de definitivare a tabelului creantelor.U. (2) In functie de circumstantele cauzei si pentru motive temeinice. . spre a se face mentiune. nefiind necesara inscrierea la masa credala. care va fi de maximum 60 de zile de la deschiderea proced urii. (4) Creantele nescadente sau sub conditie la data deschiderii procedurii vor fi admise provizoriu la masa credala si vor fi indreptatite sa participe la dist ribuiri de sume in masura ingaduita de prezenta lege.U. c) ori. (1) lit. . inscriptiei sau in registrarii in registrele de publicitate. de la expira rea termenului prevazut la lit. respectiv. 63. 277/2009. pct. (2) Daca creditorii cu sediul sau cu domiciliul in strainatate au reprezentan ti in tara.Daca debitorul are bunuri supuse transcriptiei.@ __________ @Alineatul (2) a fost abrogat prin art. autoritatilor ori institutiilor care tin aceste registre o copie de pe sentinta de deschidere a procedurii.

71. in numerar sau in bunuri. Art. Daca to talul sumelor distribuite creditorului. . care este indreptatit la restituire ori la despagubire din partea debitorului pentru suma platita. precum si la exercitarea votului in ad unarea generala a creditorilor. Originalele vor fi prezentate din nou la orice repartitie de sume intre creditori. (2) Nu sunt supuse acestei proceduri creantele bugetare rezultand dintr-un ti tlu executoriu necontestat in termenele prevazute de legi speciale. creditorul co mun are dreptul de a cere sa i se plateasca. (3) Posesorii de titluri de valoare la ordin sau la purtator pot solicita adm inistratorului judiciar restituirea titlurilor originale si pastrarea la dosar a unor copii certificate de acesta.Art. va fi trecut in tabelul de creante cu suma pe care a platit-o creditorului.O creanta a unui creditor cu mai multi debitori solidari va fi ins crisa in toate tabelele de creante ale debitorilor cu valoarea nominala. inainte de inregistrarea unei cereri de admi tere. Nici o reducere a sumei creantei prevazute in tabelul de creante nu va fi facuta in vreunul dintre tabelele de creante ale debitorilor. Administratorul judiciar va face mentiunea pe original despre prezentarea acestora. Art. suma datorata. insa. administratoru l judiciar va putea solicita explicatii de la debitor. (2) La cerere vor fi anexate documentele justificative ale creantei si ale ac telor de constituire de garantii. Art. daca considera necesar. 69. pana la achitarea integrala a crean tei sale. In acest caz. (3) Toate creantele prezentate pentru a fi admise si inregistrate la grefa tr ibunalului vor fi prezumate valabile si corecte daca nu sunt contestate de catre debitor. . va depa si totalul sumei care ii este datorata. 65. proportio nal cu sumele pe care fiecare dintre debitori le-a platit peste ceea ce era dato rat. 70. (2) Un codebitor sau un fidejusor. in toate actiunile cu debitorii.(1) Cererea va cuprinde: numele/denumirea creditorului. solicitandu-i. Art. valoarea exacta si prioritatea fiecarei creante. la cursul Bancii Nationale a Romaniei existent la data deschide rii procedurii. orice distribuire de suma pentru astfel de creante se va face cu respectarea di spozitiilor art. care vor fi reinscrise ca fonduri in averea debitorilor. Art. a primit o plata partiala pentru creanta sa de la un codebitor sau de la u n fidejusor al debitorului poate avea creanta inscrisa in tabelul de creante num ai pentru partea pe care nu a incasat-o inca. domiciliul /sediul. . Judecatorul-sin dic va decide asupra oricarei contestatii impotriva calculului facut de administ rator pentru astfel de creante. temeiul creantei. precum si mentiuni cu privire la event ualele drepturi de preferinta sau garantii. . va putea sa poarte discut ii cu fiecare creditor.(1) Creantele constand in obligatii care nu au fost calculate in v aloare monetara sau a caror valoare este supusa modificarii vor fi calculate de catre administratorul judiciar/lichidator si inscrise in tabelul de creante cu v aloarea nominala pe care o aveau la data deschiderii procedurii.(1) Administratorul judiciar va proceda de indata la verificarea f iecarei cereri si a documentelor depuse si va efectua o cercetare amanuntita pen tru a stabili legitimitatea. . cota cuvenita codebitorului sau fidejusorului. administratorul judiciar sau creditori. Art. . p ana ce creditorul nu a fost deplin satisfacut. informatii si doc umente suplimentare. pana va fi complet acoperita. (2) Creantele exprimate sau consolidate in valuta vor fi inregistrate la valo area lor in lei.Creantele negarantate si partile negarantate ale creantelor garant ate care nu sunt scadente la data inregistrarii cererii de admitere vor fi inscr ise in tabelul de creante cu intreaga lor valoare. (1). (2) In vederea indeplinirii atributiei prevazute la alin. cu exceptia creantelor constatate prin titluri executorii. 66. .(1) Un creditor care. 68. 125. 67. acesta va trebui sa restituie sumele pri mite in plus. in cursul falimentului. ramanand creditor al ac .(1) Toate creantele vor fi supuse procedurii de verificare prevazu te de prezenta lege.

74. dar pretul obtinut din vanz area bunurilor grevate va fi atribuit creditorului. la tribunal si va avea grija sa fie afisat la sediul acestuia tabelul definitiv al tuturor creante lor impotriva averii debitorului. creditorii si orice alta parte interesata vor putea sa formuleze contestatii cu privire la creantele si drepturile de preferinta tr ecute de administratorul judiciar/lichidator in tabelul preliminar de creante. si va fi comuni cat debitorului. aratand suma. Art. pentru a face posibila realizarea garantiei sale. (2) La creantele garantate se vor arata titlul din care izvoraste garantia. judecatorulsindic va solutiona deodata. judecatorul-sindic po ate sa admita. cat si in procedura simplificata . totodata. 277/2009. sub conditie sau nescadente si aratand pentru fieca re numele/denumirea creditorului. in acest din urma caz. inscrierea creantelor respective in mod prov izoriu in tabelul definitiv al tuturor creditorilor impotriva averii debitorului . garantate.@ (4) Daca se admite creanta fara dreptul de preferinta pretins. suma solicitata de creditor si suma acceptata de administratorul judiciar. (5) Din sumele care s-ar obtine din valorificarea bunurilor supuse dreptului de preferinta contestat se va consemna partea ce s-ar cuveni acelei creante. r angul acesteia si motivele pentru care creantele au fost trecute partial in tabe l sau au fost inlaturate. prioritatea si situatia . ad ministratorul judiciar/lichidatorul va inregistra. ___________ . administratorul judiciar/lichidatorul va tri mite de indata notificari creditorilor. nr. . ___________ @Alin. administratorul judiciar/ lichidatorul va intocmi si va inregistra la tribunal un tabel preliminar cuprinz and toate creantele impotriva averii debitorului. 72. . Art. a stfel cum a fost introdus prin art.G. pct. (3) La termenul stabilit prin sentinta de deschidere a procedurii pentru defi nitivarea tabelului de creante. (3) Titularii creantelor sub conditie suspensiva vor putea participa la vot i n adunarile creditorilor si la distribuiri de sume numai dupa indeplinirea condi tiei respective. (2) Dupa inregistrarea tabelului definitiv. toate contestatiile. chiar daca pentru solutionarea unora ar fi nevoie de administrare de probe. I. (3) Codebitorul sau fidejusorul debitorului.(1) Dupa ce toate contestatiile la creante au fost solutionate. afisat de grefa la usa ins tantei.(1) Debitorul. 73. numai titularii creantelor inregi strate in tabelul definitiv pot sa participe la votul asupra planului de reorgan izare sau la orice repartitii de sume in caz de faliment in procedura simplifica ta.(1) Ca rezultat al verificarilor facute. in tot sau in parte. Art. Dupa afisare.garant ata sau negarantata . scazandu-se din suma ce este datorata. precizand ca sunt: chirografar e. cu prioritati. pct. (3) a fost modificat prin art.a fiecarei creante. printr-o singura sentinta. intocmindu-se in acest sens un proces-verbal de afisare. I. concura la masa credal a. (3) Tabelul preliminar de creante va fi. care pentru asigurarea regresulu i sau are asupra bunurilor acestuia un drept de garantie.estuia doar pentru suma neachitata. creditorii inscrisi in tabelul preliminar de crea nte pot participa la adunarile creditorilor. prin sentinta de deschidere a procedurii. ale caror creante sau drepturi de prefer inta au fost trecute partial in tabelul preliminar de creante sau inlaturate. 152 din O. 11 din Legea nr. (4) Odata cu afisarea tabelului. (2) Contestatiile trebuie depuse la tribunal cu cel putin 10 zile inainte de data stabilita. pr ecizand totodata si motivele.U. de indata. . aceasta va par ticipa la repartitiile sumelor obtinute din valorificarea bunurilor negrevate de garantii. pentru definitivarea t abelului de creante atat in procedura generala. 173/2008.

173/2008. sunt scutite de taxe de timbru. dupa citarea con testatorului. pct. 62 alin. . 79. . Art. a creditorului care detine creanta contestata. 75. Art. as tfel cum a fost introdus prin art. prevaz ut la art.(1) Administratorul judiciar sau.@Alin. a membrilor c omitetului creditorilor si a oricarei alte parti interesate. a stfel cum a fost introdus prin art.(1) Cu exceptia cazului in care notificarea deschiderii procedurii s-a facut cu incalcarea dispozitiilor art. . pct. (3) Pana la judecarea irevocabila a contestatiei. (2) Judecarea contestatiei se va face de judecatorul-sindic. ___________ @Alin. .@ (2) Decaderea va putea fi invocata oricand. as tfel cum a fost introdus prin art. . 11 din Legea nr. (1) lit. orice parte interesat a poate face contestatie impotriva trecerii unei creante sau a unui drept de pre ferinta in tabel definitiv de creante. cat si in cele de faliment. 277/2009. a administratorului judiciar/lichidatorului. 277/2009. 11 din Legea nr. 173/2008. 73 alin. care nu depune cererea de admitere a creantelor pana la e xpirarea termenului prevazut la art. va fi decazut.@ ___________ @Alin. Art. pct. sub rezerva ca debitorul sa nu fi fost condamnat p entru bancruta simpla sau frauduloasa ori sa nu i se fi stabilit raspunderea pen tru efectuarea de plati ori transferuri frauduloase. cat pr iveste creantele respective. 11 din Legea nr. I. 173/2008. E l nu va avea dreptul de a-si realiza creantele impotriva debitorului sau a membr ilor ori asociatilor cu raspundere nelimitata ai persoanei juridice debitoare ul terior inchiderii procedurii. dupa caz. lichidatorul poate introdu ce la judecatorul-sindic actiuni pentru anularea actelor frauduloase incheiate d e debitor in dauna drepturilor creditorilor. daca acesta nu este chiar contestatorul. b). 153 din O. in cei 3 ani anteriori deschiderii procedurii. (3) a fost introdus prin art. I. nr. de orice parte interesata.G. (1) a fost modificat prin art. din dreptul de a fi inscris in tabelul creditorilor si nu va dobandi calitatea de creditor indreptatit sa participe la procedura. 76. nr. SECTIUNEA a 4-a Situatia unor acte juridice ale debitorului Art. 155 din O.(1) Dupa expirarea termenului de depunere a contestatiilor.U. pe cal e de actiune sau exceptie. I. 154 din O. si pana la inchiderea procedurii. titularul de creante anterioare d eschiderii procedurii. judecatorul-sindic va putea declara creanta sau dreptul de preferinta contestat ca admis numai provizoriu.U. 80. . inclusiv pentru recuperarea creantelor. nr. I. precum si in cazul descoperirii unor titluri hotaratoare si pana atunci necunoscute.Administratorul judiciar sau. (2) a fost introdus prin art. 78. I.(1) Toate actiunile introduse de administratorul judiciar sau de l ichidator in aplicarea dispozitiilor prezentei legi.G.Masurile prevazute in prezenta sectiune se aplica atat in cazurile de reorganizare judiciara. (2). prevazute atat de proced ura generala. pct. I. Art. Art. cat si de cea simplificata. 77. pct. lichidatorul poate int roduce la judecatorul-sindic actiuni pentru anularea constituirilor ori a transf erurilor de drepturi patrimoniale catre terti si pentru restituirea de catre ace . (2) Operatiunile efectuate de catre practicienii in insolventa prin Buletinul procedurilor de insolventa sau la oficiile registrului comertului sunt scutite de taxe. dupa caz. 277/2009.U. 7.G. dol sau unei erori esentiale care au determinat admiterea creantei sau a drep tului de preferinta. pct. dupa caz. in cazul descoperirii existentei unui fal s.

societate cooperativa. c) cu un actionar detinand cel putin 20% din actiunile debitorului ori. in sensul prezentei legi. realizate in baza unui contract financiar calificat. d) cu un administrator. g) actele de transfer sau asumarea de obligatii efectuate de debitor intr-o p erioada de 2 ani anteriori datei deschiderii procedurii. daca suma pe care creditorul ar putea sa o obtina in caz de faliment al debitorului este mai mica decat valoarea actului de transfer. dupa caz. b). in nume colectiv sau cu raspundere limitata. dar nu mai tarziu de 18 luni de la data deschiderii procedurii. 173/2008.@ ___________ @Alin. efectuate in cele 120 de zile anterioar e deschiderii procedurii. daca sunt in dauna creditorilo r: a) cu un asociat comanditat sau cu un asociat detinand cel putin 20% din capi talul societatii comerciale ori. . (2) Comitetul creditorilor poate introduce la judecatorul-sindic o astfel de actiune. b) operatiuni comerciale in care prestatia debitorului depaseste vadit pe cea primita. dupa caz.(1) Actiunea pentru anularea actelor frauduloase incheiate de debi tor in dauna creditorilor. ori a devenit ulterior debitor. e) cu orice alta persoana fizica ori juridica. . sunt exceptate sponsorizarile in scop umanitar. d) acte de transfer de proprietate catre un creditor pentru stingerea unei da torii anterioare sau in folosul acestuia. b) cu un membru sau administrator. din drepturile de vot in adunarea gen erala a asociatilor. de as emenea. pct. atunci cand debitorul este respectiva societate in comandit a. daca administratorul judiciar/lichidatorul nu o face. (2) Urmatoarele operatiuni. I. c) acte incheiate in cei 3 ani anteriori deschiderii procedurii. f) platile anticipate ale datoriilor. 79 si 80. in cele 120 de zile anterioare deschiderii procedurii. cu intentia tuturor partilor implicate in acestea de a sustrage bunuri de la urmarirea de ca tre creditori sau de a le leza in orice alt fel drepturile. efectuate in cei 3 ani anteriori deschiderii procedurii. daca scadenta lor fusese stabilita pentru o data ulter ioara deschiderii procedurii.G. poate fi intro dusa de administratorul judiciar/lichidator in termen de un an de la data expira rii termenului stabilit pentru intocmirea raportului prevazut la art.stia a bunurilor transmise si a valorii altor prestatii executate. Art. ast fel cum a fost introdus prin art. ( 1) lit. la care se refera art. (3) a fost abrogat prin art. 20 alin. (3) Abrogat. e) constituirea ori perfectarea unei garantii reale pentru o creanta care era chirografara.U. efectuate in cele 120 de zile anterioa re deschiderii procedurii. societate pe actiuni cu raspundere limitata sau. respectiv o societate agricola. dupa caz. efectuate in cei 3 ani anteriori deschi derii procedurii. atunci cand debi torul este respectiva societate pe actiuni. detinand o pozitie dominanta a supra debitorului sau a activitatii sale. inclusiv ducerea la indeplinire a unui acord de compensare b ilaterala (netting). I.Nu se va putea cere anularea unui transfer cu caracter patrimonial . cu intentia de a ascund e/intarzia starea de insolventa ori de a frauda o persoana fizica sau juridica f ata de care era la data efectuarii transferului unor operatiuni cu instrumente f inanciare derivate. sa fie anulate si prestatiile recuperate. Art. societate agricola. 82. din drepturile de vot in adunarea generala a actionarilor. pct. precum si pentru anularea constituirilor sau transfer urilor de drepturi patrimoniale. atunci cand debitorul este un grup de inte res economic. 156 din O. director sau un membru al organelor de supraveghere a debitorului. vor putea. 277/2009. 81. f) cu un coindivizar asupra unui bun comun. incheiate in cei 3 ani anteriori deschiderii proc edurii cu persoanele aflate in raporturi juridice cu debitorul. 11 din Legea nr. nr. realizate de debitor prin urmatoarele acte: a) acte de transfer cu titlu gratuit.

pct. va trebui sa restituie averii debitorului bunul transferat sau. tertul dobanditor pierde creanta sau bunul rezultat din repunerea in situatia anterioara. conditionat de dreptul de a fi recuperat bunul. 11 din Legea nr. atat timp cat aceste contracte nu vor fi fost executate in totalitate ori substantial de catre toate partile implicate. iar in lipsa acestora. 79 si 80. nr. 173/2008. (4) Prezumtia de frauda se pastreaza si in cazul in care. ___________ @Alin. Reaua-cred inta a tertului dobanditor trebuie dovedita. din oficiu. valoarea acestuia de la data transferului efectuat de catre debitor.U. prin care i se cere sa denunte contractul. in favoarea averii debitorului. . lichidatorului.G. In caz contrar. I. in registrele de publicitate aferente. 85. Ea nu se extinde la tertul dobanditor sau subdobanditor. 7 9 si 80 debitorul si. 81 alin. care a restituit averii debitorului bunul sau valoarea bunului ce-i fusese transferat de catre debitor. (2) In cazul in care subdobanditorul este sot. (1) a fost modificat prin art. . pct. administratorul judiciar/lichidatorul poate sa denunte orice contract. prin abuz de dreptu ri procesuale. Art. in toate cazurile. se instituie o prezumtie relativa de frauda in dauna creditorilor. lichidatorul sau comitetul creditori lor va putea introduce actiune pentru a recupera de la subdobanditor bunul ori v aloarea bunului transferat de catre debitor. (2) O persoana obtinand un titlu sau dobandind o garantie ori un alt drept re al asupra bunului respectiv dupa efectuarea unei astfel de notari va avea titlul sau dreptul sau. Art. 86. tertul va restitui. cu conditia ca tertul sa fi acceptat transferul cu buna -credinta si fara intentia de a-i impiedica. 277/2009. intreaga valoare. inchirierile neexpirate sau alte contracte pe termen lung. va restitui diferenta de val oare cu care s-a imbogatit. 79 si 80 apartine administratorului judiciar si. stabilita prin expertiza efectuata in conditiile legii. (5) Legitimarea procesuala activa in actiunile in anulare reglementate de art .(1) Contractele in derulare se considera mentinute la data deschid erii procedurii. numai daca subdobanditorul nu a pla tit valoarea corespunzatoare a bunului si cunostea sau trebuia sa cunoasca faptu l ca transferul initial este susceptibil de a fi anulat. In vederea cresterii la ma ximum a valorii averii debitorului. debitorul a intarziat momentul deschiderii procedurii pentru a ex pira termenele la care se refera art. . se prezuma relativ ca acesta a cunoscut impr ejurarea prevazuta la alin. . daca administratorul judiciar/l . precum si fructele percepute. comitetului creditorilor. anulat conform art.(1) Cererea pentru anularea unui transfer cu caracter patrimonial se va nota.(1) Tertul dobanditor in cadrul unui transfer patrimonial. respectiv. ruda sau afin pana la gradul a l patrulea inclusiv al debitorului.@ (2) Tertul dobanditor. I. acesta fiind socotit denuntat. ia r in cazul prevazut la art. Art.. (6) Au calitate procesuala pasiva in actiunile in anulare prevazute la art. daca bunul nu mai exista. Contractul se considera denuntat: a) la data expirarii unui termen de 30 de zile de la receptionarea solicitari i cocontractantului de denuntare a contractului. intarzia ori insela pe creditorii d ebitorului.(1) Administratorul judiciar. dupa caz. facut de catre debitor in cursul desfasurarii normale a activitatii sale curen te. Prezumtia poate fi rasturnata de catre debitor. in termen de 30 de zile. Orice clauze contractuale de desfiintare a contractelor in deru lare pentru motivul deschiderii procedurii sunt nule. (1). 79 si 80. in lipsa unui astfel de raspuns. In caz de rea-credinta. administratorul judiciar/lichidatorul nu va mai putea cere executarea contractu lui. a stfel cum a fost introdus prin art. 84. (3) Tertul dobanditor cu titlu gratuit de buna-credinta va restitui bunurile in starea in care se gasesc. unei notificari a contractantu lui. va avea impotriva averii o cre anta de aceeasi valoare. (3) Daca sunt indeplinite conditiile art. Debitorul va fi citat in ca litate de parat prin administratorul special. Art. cocontractantul sau. 83. (2). 157 din O. 80. Administratorul judiciar/lichidato rul trebuie sa raspunda.

desfacere a contractelor individuale de munca ale personalului debitoarei se va face de ur genta de catre administratorul judiciar/lichidator. 53/2003 . era i n tranzit la data deschiderii procedurii si bunul nu se afla inca la dispozitia debitorului si nici alte parti nu au dobandit drepturi asupra lui. Art. va putea fi denuntat numai cu respectarea termenelor legale de preaviz. 158 din O.@ ___________ @Alin.@ (2) In cazul denuntarii unui contract. (5) Un contract de munca sau de inchiriere. proprietaru . atunci vanzat orul isi poate lua inapoi bunul. In acest caz. astfel cum a fost introdus prin art.Daca un bun mobil. se va efectua o operatiune de compensare bilaterala a tuturo r contractelor cuprinse in acordul master de netting respectiv. (6) Prin derogare de la prevederile Legii nr. dupa data deschiderii procedurii. astfel incat acestea sa asigure echivalenta viitoarelor prestatii. 277/2009. . 88. care detine titluri pentru bunuri ce urmeaza a fi primite ori pentru marfa.(1) Daca un debitor detine marfa in calitate de consignatar sau or ice alt bun care apartine altuia la data inregistrarii cererii introductive. (1). comiten tul va fi indreptatit sa isi ia inapoi titlurile ori marfa sau sa ceara ca valoa rea lor sa fie platita de comisionar. 173/2008. admin istratorul judiciar va putea sa modifice clauzele contractelor de credit. daca aceasta este creditoar e. el va trebui sa ia masuri sa se plat easca din averea debitorului intregul pret datorat in baza contractului. Art. . cu acordul cocontractantilor. nr. (3) Pe parcursul perioadei de observatie. in afara de cazul in care debitorul are un drept de garantie valabil asupra bunului. cu modi ficarile si completarile ulterioare. . vanzarea va fi considerata executata de catr e vanzator si nu va fi supusa prevederilor alin. Art.Codul muncii.G. proprietarul v a avea dreptul sa isi recupereze bunul. . a e xpirarii termenului pentru contestarea cererii creditorilor de catre debitor ori a respingerii contestatiei debitorului impotriva acestei cereri. devine subiectul unei cereri introductive. Pentru astf el de plati poate fi formulata declaratie de creanta impotriva debitorului. pct. servicii si instrumente financiare derivate. 89.Daca un comisionar. titluri reprezentative ale marfurilor sau active financiare cotate pe o piata reglementata de marfuri. vandut debitorului si neplatit de acesta. (1). si scadenta intervine sau perioada expira dupa data desc hiderii procedurii. mentin erea contractului nu il va obliga pe administratorul judiciar/lichidator sa faca plati restante pentru perioadele anterioare deschiderii procedurii. I. Art. si va fi inscrisa in tabelul de creante. 11 din Legea nr. toate cheltuielile vor fi suporta te de catre vanzator si el va trebui sa restituie debitorului orice avans din pr et. I. b) la data notificarii denuntarii de catre administratorul judiciar/lichidato r. (6) si (7) au fost modificate prin art. Administratorul judiciar/lichidatorul va acorda personalului concediat doar preavizul de 15 zile lucratoare.@ (7) Intr-un contract prevazand plati periodice din partea debitorului.Daca debitorul este parte intr-un contract cuprins intr-un acord m aster de netting. o actiune pentru despagubiri poate fi introdusa de catre contractant impotriva debitorului. in calitate de locatar. (3). (1) marfa nu se afla in pos esia debitorului si el nu o poate recupera de la detinatorul actual. prevazand transferul anumitor marfuri. iar diferenta re zultata va trebui sa fie platita averii debitorului. el va putea recupera pretul p rin inscrierea creantei sale in tabelul de creante. Daca administratorul judicia r/lichidatorul cere ca bunul sa fie livrat.@ (4) Daca vanzatorul unui bun imobil a retinut titlul de proprietate pana la p lata integrala a pretului vanzarii.ichidatorul nu raspunde. pct. fara a fi necesara parcurger ea procedurii de concediere colectiva. Daca vanzatorul admite ca bunul sa fie livrat. 90. 87. daca este o obligatie a averii debit orului.U . (2) Daca la una dintre datele mentionate la alin. la o anumita data sau intr-o perioa da determinata de timp.

daca: . I. nr. (1) se aplica. 277/2009. pct. . b) administratorul judiciar.bunul nu are o importanta determinanta pentru reusita unui plan de reorgani zare. in mod corespunzator. Art. 28. 931. chiriasul poate evacua cladirea si poate sa ceara inregistrarea creantei sal e in tabel sau poate detine in continuare imobilul. Daca chiriasul alege sa con tinue a detine imobilul. anterioara deschiderii procedurii. a dministratorul judiciar/lichidatorul poate sa refuze sa asigure prestarea oricar or servicii datorate de proprietar chiriasului pe timpul inchirierii. 33 alin. . potrivit art. a intentiei de reorganizare.@ ___________ @Articolul a fost introdus prin art. (6). Daca debitorul se afla in posesia marfii la acea data. in cazul in care procedura a fost deschisa ca urmare a cererii unuia sau a mai multor creditori. . proprietarul poate cere ca intreag a valoare a marfii sa fie inscrisa in tabelul de creante. I. Art. cu conditia f ormularii. In acest c az. scazand din chiria pe care o plateste costul serviciilor datorate de proprietar. 173/2008. cu valoa rea pe care marfa o avea la acea data. in t ermen de 30 de zile de la afisarea tabelului definitiv de creante.U. in afara de cazul in care chiria nu este inferioara chiriei practicate pe piata.Faptul ca un proprietar al unui imobil inchiriat este debitor in p rezenta procedura nu va desfiinta contractul de inchiriere. 59 alin.pretul nu este inferior valorii de piata a bunului.Administratorul judiciar/lichidatorul poate sa denunte un contract prin care debitorul s-a obligat sa efectueze anumite servicii specializate sau cu caracter strict personal. pct. . 93.l va fi indreptatit sa aiba creanta inregistrata in tabelul de creante.Obligatiile rezultand dintr-un antecontract de vanzare-cumparare cu data certa. de la data desemnarii sale si pana la implinirea unui termen de 30 de zile de la data afisarii tabelului definitiv de creante. societate in nume colectiv. potrivit ultimei situatii financiare aprobate. nu va fi indreptatit la inscrierea creantei in tabel. 159 din O. c u conditia sa isi fi manifestat aceasta intentie pana la votarea raportului prev azut la art. daca ceilalti asociati sun t de acord. 11 din Legea nr.G. sau poate propune ca debitorul sa fie pastrat ca asociat. Art. Cu toate acestea. cu aprobarea adunarii generale a actionarilor/asociatilor. 94. as tfel cum a fost introdus prin art. . c) unul sau mai multi creditori care si-au anuntat aceasta intentie pana la v . 91. SECTIUNEA a 5-a Planul Art.(1) Daca un asociat dintr-o societate agricola. 92. in cazul membrilor societatilor cooperative si ai grupurilor de interes economic. (2) Prevederile alin. in care promitentul-vanzator i ntra in procedura. iar bunul se afla in posesia promitentului-cumparator. . societate in comandita ori cu raspundere limitata sau actionarul unei societati pe actiuni este debitor intr-o procedura prevazuta de prezenta lege si daca implicarea debitorului intr-o astfel de procedura nu atrage dizolvarea ace lei societati. dar a pierdut ulterior posesia. in afara de cazul in care creditorul accepta efectu area prestatiei de catre o persoana desemnata de administratorul judiciar/lichid ator. vor fi executate de catre administratorul judiciar/lichidator la cererea promitentului-cumparator. Art.pretul contractual a fost achitat integral sau poate fi achitat la data cer erii. (2). . si potrivit art. administratorul/lichidatorul poate cere lichidarea drepturilor de bitorului in acea societate.(1) Urmatoarele categorii de persoane vor putea propune un plan de reorganizare in conditiile de mai jos: a) debitorul. c i va avea numai dreptul de a scadea din chiria pe care o plateste costul servici ilor datorate de proprietar. daca procedura a fost declansata de acesta.

inselaciune. cu mijloacele f inanciare disponibile si cu cererea pietei fata de oferta debitorului. inclusiv in ceea ce priveste modali tatea de selectie. detinand impreuna cel putin 20% din valoarea totala a creantelor cuprinse in tabelul definitiv de creante. fie o combinatie a celor doua variante de reorganizare. ca urmare. marturie mincinoasa. constituite anterior ori ulterio r confirmarii planului. lichidarea tuturor sau a unora dintre bunurile averii debitorului. (1). aceasta perioada va putea fi extins a cu cel mult inca o perioada de un an. 59 alin. (2) La cererea oricarei parti interesate. inclusiv dreptul de dispozitie asupra bunurilor din averea sa. gestiune frauduloasa. (2). D. (3) Planul va putea sa prevada fie restructurarea si continuarea activitatii debitorului. sau distribuirea acestora catre creditori i debitorului. (4) Nu vor putea propune un plan de reorganizare debitorul care. asoc iatii din societatile in nume colectiv si asociatii comanditati din societatile in comandita vor fi descarcati de raspundere. cu s upravegherea activitatii sale de catre administratorul judiciar desemnat in cond itiile legii. a conducerii activ itatii sale. pe ntru motive temeinice. (2) Planul de reorganizare va cuprinde in mod obligatoriu programul de plata a creantelor.otarea raportului prevazut la art. obtinerea de resurse financiare pentru sustinerea realizarii planului si s ursele de provenienta a acestora. intr-un inte rval de 5 ani anteriori formularii cererilor introductive. in contul creantelor pe care acestia le au fata de averea debitor ului. in t ermen de 30 de zile de la data afisarii tabelului definitiv de creante. directori si/sau asociati au fost condamna ti definitiv pentru: bancruta frauduloasa. abuz de increde re. judecatorul-sindic poate scurta. (4) La recomandarea administratorului judiciar. d) ce despagubiri urmeaza a fi oferite titularilor tuturor categoriilor de cr eante. fie lichidarea unor bunuri din averea acestuia. E. B. . socotiti de la data confirmarii. din dispozitia judecatorului-sindic. l a trecerea. (3) Executarea planului de reorganizare nu va putea depasi 3 ani. separat ori in bloc. in ultimii 5 ani anteriori deschiderii pro cedurii. C. transmiterea tuturor sau a unora dintre bunurile averii debitorului catre una ori mai multe persoane fizice sau juridice. in comparatie cu valoarea estimativa ce ar putea fi primita prin distribu ire in caz de faliment. 21/1996. 95. fuziunea debitorului. (5) Planul de reorganizare va mentiona: a) categoriile de creante care nu sunt defavorizate. de catre debitor. la faliment. c) daca si in ce masura debitorul. cum ar fi: A. delapidare.(1) Planul de reorganizare va indica perspectivele de redresare in raport cu posibilitatile si specificul activitatii debitorului. 21/1996 sau ai carui administratori. libere de orice sarcini. membrii grupului de interes economic. (6) Planul va specifica masurile adecvate pentru punerea sa in aplicare. daca propunerea este votata de cel putin doua treimi din creditorii aflati in sold la acea data. (5) Nerespectarea termenelor prevazute la alin. dupa trecerea unui termen de cel mult 18 luni de la confirmarea planului. in intregime sau in parte. pastrarea. valoarea estimativa se va calcula la data propunerii pla nului. infractiuni de fals ori infrac tiuni prevazute in Legea nr. (1) conduce la decaderea part ilor respective din dreptul de a depune un plan de reorganizare si. Art. si va cup rinde masuri concordante cu ordinea publica. . a mai fost subiect al procedurii instituite in baza prezentei legi si nici debitorul care a fost cond amnat definitiv pentru falsificare sau pentru infractiuni prevazute in Legea nr. b) tratamentul categoriilor de creante defavorizate. perioadele prevazute la alin. in sensul legii. in conditiile legii. desemnare si inlocuire a administratorilor si a directorilor.

H. cu acordarea obligatorie. . L. (3). cu modificarile si completarile ulterioare. (2) din L egea nr. prin derogare de la prevederile lit. 96. Art.persoana juridica . a actului constitutiv. (7) Prin derogare de la prevederile Legii nr. cu exceptia cazului in care detinatorul unei creante din categoria respectiva consimte un tratament mai putin favorabil pentru creanta sa . prelungirea datei scadentei. operatiunile cupr inse la prezenta litera sunt considerate operatiuni exceptate in sensul art. apartin furnizorilor fara de care activ itatea debitorului nu se poate desfasura si care nu pot fi inlocuiti. inserarea in actul constitutiv al debitorului . C si D. pe baza hotararii de confirmare a planului de reorganizare. in sensul art. b) de determinare. .G. al creditorul ui care urmeaza sa primeasca titlurile de valoare emise. J. planul poate desemna o categorie separata de creante. 11 din Legea nr. 31/1990. C si D a unor prevederi: a) de prohibire a emiterii de actiuni fara drept de vot. acord ce se va da inain te de admiterea planului de catre judecatorul-sindic.sau al persoanelor mentionate la lit. a unei distributii corespunzatoare a votului intre acestei categorii. rep ublicata. compusa numai din acele creante chirogr afare care. 116-120. c) in cazul categoriilor de actiuni preferentiale cu dividend prioritar fata de alte categorii de actiuni.U. in conformitate cu prevede rile art. 1510 din O. de reglementare satisfacatoare a numirii administr atorilor reprezentand categoriile de actiuni respective in ipoteza neonorarii ob ligatiei de plata a dividendelor. in conditiile legii.F. in beneficiul creditorului garantat. la termenele si in conditiile stipulate in contract. I. 173/2008. I. 205 alin. si de Legea nr. 97. 39 alin. fara acordul statutar a l membrilor sau asociatilor/actionarilor debitorului. 297/2004. pct. in conditiile prevazute de Legea nr. in scris. modificarea sau stingerea garantiilor reale. cu modificarile si completarile ulterioare. cu modificarile si completarile ulterioare. pct. (7) a fost modificat prin art. astfel cum a fost introdus prin art. ca re conduce la accelerarea platii intregului rest al imprumutului. G. . Art. a unei garantii sau protectii echivalente. (1) din legea mentionata mai sus. I. c). 31/1990 privind societatile com erciale. (1). cu modificarile si completarile ulterioare . in cazul diferitelor categorii de actiuni ordinare. K. 49 alin.Nu se considera modificare a creantei sau a conditiilor de realiza re a acesteia situatia in care planul propus prevede revenirea la conditiile de realizare a creantei anterioare survenirii evenimentelor care au condus la modif icarea conditiilor respective. ___________ @Alin. 205 alin. emiterea de titluri de valoare de catre debitor sau oricare dintre persoan ele mentionate la lit. Partea a IV-a. republicata. 277/2009. si ale Legii n r. planul de reorganizare nu poate pr evedea conversia creantelor bugetare in titluri de valoare. planul propus de creditori poate prevedea modificarea. nr.@ (8) Inregistrarea mentiunii in registrul comertului va fi solicitata de admin istratorul judiciar pe cheltuiala debitorului. (2) lit. lichidarea partiala sau totala a activului debitorului in vederea executar ii planului se face potrivit art. 98 alin. a penal itatii sau a oricarei alte clauze din cuprinsul contractului ori a celorlalte iz voare ale obligatiilor sale. care se va publica in Monitorul Oficial al Romaniei.(1) In vederea administrarii eficiente a procedurii. J. Prin exceptie de la prevederile art. Pentru inscrierea in plan a unei emi siuni de titluri de valoare este necesar acordul expres. Lista aces tor creante trebuie confirmata de administratorul judiciar. 297/2004. precum si modificarea ratei dobanzii. cu modificarile si completarile ulterioare. cum ar fi neplata uneia sau a mai multor rate sca dente ale unui imprumut. 297/2004 privind piata de capital. in conditiile prevazute la art. (2) Planul va stabili acelasi tratament pentru fiecare creanta din cadrul une i categorii distincte. modificarea actului constitutiv al debitorului.

(5) Categoriile care. administratorul judiciar va inf orma creditorii prezenti despre voturile valabile primite in scris. un plan va fi confirmat de catre judecator ul-sindic. 11 din Legea nr. inainte de admiterea lui. d) creante chirografare stabilite conform art. dupa caz. sub sanctiunea decaderii din dreptul de a vota. in sensul legislatiei pietei de capital. (3) Actionarii si creditorii cu titluri de valoare la purtator vor trebui sa depuna originalele la administrator cu cel putin 5 zile inainte de data fixata p entru exprimarea votului. judecatorul-sindic va dispune adminis tratorului judiciar convocarea adunarii generale a creditorilor si a debitorului intr-un termen cuprins intre 20 si 25 de zile. b) creante salariale. publicarea unui anunt referitor la propunerea planului in B uletinul procedurilor de insolventa. (2). la registrul societati lor agricole si va fi comunicata debitorului. . (4) Din momentul publicarii. e) celelalte creante chirografare. nr. 100. (1). (3) Urmatoarele creante constituie categorii distincte de creante.Art. pct. Art. 74 alin. dar nu mai inainte de afisarea t abelului definitiv de creante. (2) Judecatorul-sindic va convoca o sedinta. debitoru l va asigura posibilitatea consultarii planului la sediul sau. precum si a datei de confirmare a planului. cu indicarea celui care l-a propus. care nu va depasi 1 5 zile de la data exprimarii votului asupra planului. Judecatorulsindic poate sa ceara unui practician in insolventa sa isi exprime o opinie priv ind posibilitatea de realizare a planului. . direct sau indirect. sunt controlate sau s e afla sub control comun cu debitorul. a datei cand se va vota cu privire la plan si a faptului ca este admisibila votarea pri n corespondenta. in termen de 20 de zile de la in registrarea planului la tribunal. toate partile interesate vor fi socotite ca au c unostinta de plan si de data de exprimare a votului.(1) La data stabilita. 98.G. (3) a fost modificat prin art. (3) Judecatorul-sindic va putea admite un plan propus de partile legal indrep tatite. prin administratorul special. (2) Fiecare creanta beneficiaza de un drept de vot. astfel cum a fost introdus prin art. 99. admi nistratorului judiciar si comitetului creditorilor. in termen de 5 zile de la admitere. pe care titularul acestei a il exercita in categoria de creante din care face parte creanta respectiva.U. I. Art. I.(1) Cate o copie de pe planul propus va fi depusa la grefa tribuna lului si la oficiul registrului comertului sau. judecatorul-sindic va fixa un termen maxim pana la care acestea pot fi depuse. dar pot vota cu privire la plan doar in cazul in care acesta le acorda mai putin decat ar primi in cazul falimentului. la care vor fi citati cei care au propus planu l si persoanele mentionate la alin.(1) La inceputul sedintei de vot. Art.@ (4) Un plan va fi socotit acceptat de o categorie de creante daca in categori a respectiva planul este acceptat de o majoritate absoluta din valoarea creantel or din acea categorie. c) creante bugetare. . pe cheltuiala sol icitantului. . astfel incat votarea planurilor admise sa se faca in aceeasi sedinta a adunarii generale a creditori lor. In toate cazurile. 1511 din O. controleaza. (4) Daca au fost exprimate mai multe intentii de depunere a unor planuri de r eorganizare. 173/2008. daca sunt intrunite cumulativ urmatoarele conditii: A. 101. 96 alin. (1) si in care planul va fi admis sau respin s de judecatorul-sindic. care contine toate informatiile prevazute de prezenta lege.(1) Dupa admiterea planului. cel putin jumatate plus una dintre categoriile de creante mentionate in pr . pot participa la sedinta. dupa audierea persoanelor citate. 277/2009. ___________ @Alin. (2) Judecatorul-sindic va dispune administratorului judiciar. cu respectarea dispozitiilor art. care votea za separat: a) creante garantate. pct.

pe baza de acte legale. 23. pana cand judecatorul-sindic va dispune. nu primeste mai mult decat a r primi in cazul falimentului. cu exceptia cazurilor in care pa rtile interesate ar accepta. motivat.G. (2). impotriva codebitorilor si a fidejusorilor debitorului. (3). judecatorul-sindic va dispune inceperea de indata a procedurii falimentului. in conditiile art. creantele si drepturile creditorilor si ale celorlalte parti interesate sunt modificate astfel cum este prevazut in plan. planul se considera acceptat in cazul in care categoria cu valoarea totala cea mai mare a creantelor a acceptat planul. ast fel cum a fost introdus prin art. nr. accepta sau sunt socotite ca accepta planul. 98 alin. ___________ @Lit. in cazul in care sunt doar doua categorii. debitorul va fi condus de administratorul spe . 173/2008. 107 si urmatoarele. fi e incheierea procedurii insolventei si luarea tuturor masurilor pentru reinserti a debitorului in activitatea comerciala. I. admiterea. 277/2009. (3). fiecare categorie defavorizata de creante care a respins planul va fi supu sa unui tratament corect si echitabil prin plan. C. dintre cele mentionate la art. in conditiile art. debitorul isi va conduce activitatea sub supravegherea administratorului judiciar si in confor mitate cu planul confirmat. b) nici o categorie sau nici o creanta apartinand unei categorii nu primeste mai mult decat valoarea totala a creantei sale. alte termene de plata. Planul trebuie sa precizeze in programul de plati cum va fi asigurata aceasta plata. SECTIUNEA a 6-a Reorganizarea Art. 1512 din O. .@ (2) Tratament corect si echitabil exista atunci cand sunt indeplinite cumulat iv urmatoarele conditii: a) nici una dintre categoriile care resping planul si nici o creanta care res pinge planul nu primesc mai putin decat ar fi primit in cazul falimentului. D. c) in cazul in care o categorie defavorizata respinge planul. (2) Creditorii conserva actiunile lor. calitatea de titlu executoriu o va avea sentinta de confirmare a planului. a expirat. in scris. 94. Art. art. chiar daca au votat pent ru acceptarea planului. nici o categori e de creante cu rang inferior categoriei defavorizate neacceptate. creantele nedefavorizate prin plan vor fi considerate prezente la votarea planului si sunt socotite ca au acceptat planul. 24 si al art. D a fost introdusa prin art. 11 din Legea nr. activit atea debitorului este reorganizata in mod corespunzator. art. B. (4) Confirmarea unui plan de reorganizare impiedica propunerea. 10. pct. (5) Plata va putea fi facuta trimestrial. 102. 19 alin. planul confirmat va fi socotit ca o hotarare definiti va si irevocabila impotriva debitorului.(1) In urma confirmarii unui plan de reorganizare. 100 alin. (4) Remuneratiile persoanelor angajate in temeiul art. In cazul intrarii in faliment ca urmare a esuarii planului sa u a unei executari silite. in conditiile art. (3) Doar un singur plan de reorganizare va fi confirmat. 100 alin. I. 107 si urmatoarele. 103.ogramul de plati. (3) Daca nici un plan nu este confirmat si termenul pentru propunerea unui pl an. (3) si alte cheltuieli administrative vor fi ac hitate la momentul prevazut. de lege. Pentru executarea silita a acestor crea nte. astfel cum re zulta din ierarhia prevazuta la art.(1) Cand sentinta care confirma un plan intra in vigoare. cu conditia ca minimum una dintre categoriile defav orizate sa accepte planul. (2) Pe parcursul reorganizarii. pentru intreaga valoare a creantelor.U. fie incetarea reorganizarii si trecerea la faliment. pct. dupa caz. . vo tarea sau confirmarea oricarui alt plan.

a) debitorul si-a declarat intentia de a intra in procedura simplificata. 107 si urmatoarele. 106. Art. sau nici unul dintre pl anurile propuse nu a fost acceptat si confirmat. (3) In termen de 5 zile de la sedinta comitetului creditorilor mentionata la alin. 104. (1). (2) Inregistrarea cererii mentionate la alin. 32. comitetul creditorilor va putea convoca adunarea generala a creditori lor pentru a prezenta masurile luate de debitor si/sau de administratorul judici ar. dar nu a propus un plan de reorganizare ori planul propus de acesta nu a fost acceptat si confirmat. sau. in vederea recuperarii acestora. (3). (3) Debitorul va fi obligat sa indeplineasca. B.cial. admin istratorul judiciar va trebui sa prezinte trimestrial rapoarte comitetului credi torilor asupra situatiei financiare a averii debitorului. d upa caz. c) nici unul dintre celelalte subiecte de drept indreptatite nu a propus un p lan de reorganizare. a contestat ca ar fi in stare de insolventa. intrarea debitorului in faliment. in conditiile a rt. schimbarile de structura prevazute in plan. judecatorul-sind ic va pronunta dizolvarea societatii debitoare si va dispune: a) ridicarea dreptului de administrare al debitorului. debitorul si-a declarat intentia de reorganizare. precum si efectele acestora si sa propuna motivat si alte masuri. b) debitorul nu si-a declarat intentia de reorganizare sau. potrivit art. 6 0 alin. C. Art. SECTIUNEA a 7-a Falimentul Art. Art. Actionarii. in conditiile art. prin administratorul special. . (2) Prin hotararea prin care se decide intrarea in faliment. (5) sau art.(1) Debitorul.Prin exceptie de la dispozitiile art. rapoartele vor fi inregistrate la grefa tribunalul ui. in vederea consultarii rapoartelor. care va fi avizata de comitetul creditorilor. la cererea furnizorului. 102 alin. 54 alin. . sa dispuna ca debitorul sa depuna o cautiune la o ba nca. dupa caz. 107. fara intarziere. 105. judecatorul-sindic poat e. cu exceptia si in limita cazurilor e xpres si limitativ prevazute de lege si in planul de reorganizare. la cererea credit orului de deschidere a procedurii. (2) De asemenea. prin sentinta sau. iar debitorul sau. in conditiile prevazute la art. comitetul credit orilor sau oricare dintre creditori. drept conditie pentru indatorirea furnizorului de a-i presta serviciile sal e in timpul desfasurarii procedurii prevazute in prezenta sectiune. . (1) nu suspenda continuarea act ivitatii debitorului pana cand judecatorul-sindic nu hotaraste asupra ei. precum si administratorul special pot solic ita oricand judecatorului-sindic sa aprobe intrarea in faliment. dupa caz. O astfel de cautiune nu va putea depasi 30% din costul serviciilor prestate debitorului si n eachitate ulterior deschiderii procedurii. obligatiile de plata si celelalte sarcini asumate nu sunt indeplinite in c onditiile stipulate prin planul confirmat sau desfasurarea activitatii debitorul ui in decursul reorganizarii sale aduce pierderi averii sale. 94. sub supravegherea administratorului judiciar. pr in incheiere.(1) Daca debitorul nu se conformeaza planului sau desfasurarea ac tivitatii aduce pierderi averii sale. (4). 38. asociatii si mem brii cu raspundere limitata nu au dreptul de a interveni in conducerea activitat ii ori in administrarea averii debitorului. prin i ncheiere. dupa caz. potrivit art. administratorul judiciar va notifica aceasta tu turor creditorilor. . iar contestatia a fost respinsa de judecatorul-sindic. administratorul judiciar. . D. a fost aprobat raportul administratorului judiciar prin care se propune. administratorul judiciar va prezenta si situatia cheltuielil or efectuate pentru bunul mers al activitatii. Ulterior aprobarii de catre comitetul creditorilor.(1) Judecatorul-sindic va decide. intrarea in faliment in urmatoarele cazuri: A.

precu m si stabilirea atributiilor si a remuneratiei acestuia. precum si procedura de admitere a acestora.G. e) intocmirea de catre administratorul judiciar si predarea catre lichidator. (2). dispozitiile art.@ c) in cazul procedurii simplificate. impreuna cu lista actelor si operatiunilor efectuate dupa deschiderea proc edurii mentionate la art. dupa caz. 11 din Legea nr. Disp ozitiile alin. dupa caz. pentru efectuarea mentiunii. (2) sau. debi torului si oficiului registrului comertului sau. (2). nr. in ceea ce priveste cr eantele nascute intre data deschiderii procedurii si data intrarii in faliment. in vederea intocmirii tabelului suplimentar. astfel cum a fost introdus prin art. d) termenul de intocmire a tabelului definitiv consolidat. care nu va depasi 30 de zile de la expirarea termenului prevazut la lit. de intocmire. b) de la alin. 34. desemnarea unui lichidator provizoriu. stabilite prin declaratia de impozit pe profit. afisare si comunicare a tabelului suplimentar al acestora. (2) si (3) ale art. 108 alin. in mod corespunzator. (2) lit. incheierea sau. pana la inchiderea procedurii falimentului. registrului societati lor agricole unde debitorul este inmatriculat. cu indicarea celor nascute dupa desch iderea procedurii. 74 a lin. care nu va depasi 30 de zile de la expirarea termenului prevazut la lit. (3). sentinta va indi ca si termenele prevazute la art. 61 se aplica in mod corespunzator. b). (3) Vor fi supuse verificarii toate creantele asupra averii debitorului. in calitate de lichidator a l administratorului judiciar. (2) sau art. d e predare a gestiunii averii de la debitor/administratorul judiciar catre lichid ator. b). in conformitate cu crit eriile aprobate prin legea de organizare a profesiei. pct. ___________ @Lit. pct. I. 109 alin. (5) Debitorii intrati in procedura falimentului isi acopera pierderile anuale . a). . .U. din profiturile impozabile obt inute in toata perioada. 277 /2009. d) termenul maxim de la intrarea in faliment in cadrul procedurii generale. (2) a fost modificata prin art. 46 alin. a unei liste cuprinzand numele si adresele creditorilor si toate creant ele acestora la data intrarii in faliment. du pa caz. f) notificarea intrarii in faliment. (4) Dupa intrarea in faliment in procedura generala. dupa caz. 62-76 vor fi aplicate. (2). confirmarea. 173/2008. in termen de maximum 10 zile de la intrarea in faliment. care va fi de maximum 45 de zile de la data intrarii in faliment. mentionata la art.(1) In cazul intrarii in faliment in procedura generala. 1513 din O. desemnat conform art. ca urmare a platilor facute dupa d eschiderea procedurii. c) termenul de depunere la tribunal a contestatiilor. titularii acestor creante vor putea sa formuleze contestatii cu privire la creantele si drepturile de preferinta tre cute de lichidator in tabelul suplimentar prevazut la alin. (3). lichidat orul va trimite o notificare tuturor creditorilor mentionati in lista depusa de debitor/administratorul judiciar. 19 alin. al c aror cuantum a fost modificat fata de tabelul definitiv de creante sau fata de p rogramul de plata din planul de reorganizare. in cadrul procedurii g enerale. care va fi de cel putin 10 zile inainte de data stabilita prin incheierea de intrare in faliment. pentr u definitivarea tabelului definitiv consolidat. precum si cerintele pentru c a o creanta inregistrata sa fie considerata valabila. in conditiile art. (2) lit.b) in cazul procedurii generale. nascute dupa data deschiderii procedurii sau. I. e). (3) In cazul intrarii in faliment. 107 alin. Art. daca este necesar. 108. (4) Creantele admise in tabelul definitiv de creante. nu vor mai fi supuse verificarii. incl usiv cele bugetare. (2) Notificarea va cuprinde: a) termenul limita pentru inregistrarea cererii de admitere a creantelor ment ionate la alin. la art. b) termenul de verificare a creantelor mentionate la alin. dupa caz.

sunt prezumate ca fiind in frauda creditor ilor si vor fi anulate. (4) Creantele banesti asupra averii debitorului se considera scadente la data deschiderii procedurii de faliment. d). prevederile art. (6) Titularilor de creante nascute dupa deschiderea procedurii. 62 alin. nr. (1) lit. solicitandu-le sa inscrie. avand prioritate conform dispozitiilor art. (3) Vor fi supuse verificarii toate creantele asupra averii debitorului. 11 din Legea nr. sunt nule. (2). dispozitivele de stocare si prelucra . 109. debitorul ui si oficiului registrului comertului sau. ridicarea dreptului de administrare si dizolvarea acestuia. Dispo zitiile alin. a stfel cum a fost introdus prin art. prevazut la art. (2). . (4). nascute in perioada de observatie. existente la data intrarii in faliment. In cazul in care este justificata majorare a. (1) sau la alin. efectuate intre data confirmarii planului de reo rganizare si intrarea in faliment. 76. I. titularii creantelor participa la distribuiri cu valoarea acestora. care nu depun cererea de admitere a creantelor in termenul prevazut la alin. pentru efectuarea mentiunii. noile termene astfel fixate vor fi notificate creditorilor. li se aplica. creditorii detinand creante asupra debitorul ui. care nu depun cererea de admitere a creantelor in termenul prevazut la alin. 173/2008. 110. dupa caz.U. (2) Actele cu titlu gratuit. in sensul art. prevederile art. (1) al prezentului articol. 62 alin. li se aplic a. si de definitivare a tabelului de creante.In cazul intrarii in faliment dupa confirmarea unui plan de reorg anizare. c). 76. Art. in cazul debitorului persoana juridica.(1) In cazul intrarii in faliment prin procedura simplificata. 111. pana la aprobarea propunerii administratorului judiciar prevazute la art. Notificarea va cuprinde si termenele de afisare a tabelului preliminar de creante. lichidatorul va notifica. si de definitivare a tabelului de creante. in mod corespunzator. pct. I. 61 alin. in termen de 5 zi le de la data intrarii in faliment. 1514 din O. in termen de 10 zile de la primirea no tificarii. (3) Celelalte acte efectuate in intervalul prevazut la alin. §. 2. mai putin cota incasata in cursu l reorganizarii. b irourile. incl usiv cele bugetare. Art. pct. d). 112. dupa caz. . prevazut la art. magaziile.G. nascute dupa data deschiderii procedurii. cu respectar ea dispozitiilor art. asa cum au fost cuprinse si in notificarea prevazu ta la art. in mod corespunzator. 62 alin. (1) lit. registrului societatilor a gricole ori registrului asociatiilor si fundatiilor in care debitorul este inmat riculat. 62 alin. 54 alin. cu exceptia cazului in care cocontractantul dovedeste bu na sa credinta la momentul incheierii actului.(5) Tabelul definitiv consolidat va cuprinde totalitatea creantelor admise im potriva averii debitorului. (2) In cazul in care. 49 alin. 123 pct. arhiva.Garantiile reale si personale constituite pentru indeplinirea obl igatiilor asumate prin planul de reorganizare raman valabile in favoarea credito rilor pentru plata sumelor datorate acestora potrivit planului de reorganizare. (1) si (2) si pe ce le permise de planul de reorganizare. corespondenta comerciala. prevazut la art. (1) lit. 110. 113. (1) lit. . a). debitorul aflat in faliment prin procedura simp lificata si-a continuat activitatea. ast fel cum au fost prezentate in planul confirmat. cereri de creanta insotite de documente justificative.(1) Creditorii nu sunt obligati sa restituie sumele incasate in c ursul reorganizarii. Masuri premergatoare lichidarii Art. tuturor creditorilor notificati conform art.1.(1) Vor fi puse sub sigilii: magazinele.@ ___________ @Alin. . li chidatorul va trimite o notificare privind intrarea in procedura falimentului si . depozitele. (4) Titularilor de creante nascute dupa deschiderea procedurii. a termenelor de afisare a tabelului preliminar d e creante. exceptandule pe cele facute cu respectarea dispozitiilor art. (2) lit. (4) a fost introdus prin art. c). 277/2009. 61 se aplica in mod corespunzator. (2). Art. 62 alin. prevazut la art. (2) si (3) ale art. 61. . Art.

marfurile si orice alte bunuri mobile apartinand averii debitorului. (2) Actul de inventar va fi semnat de lichidatorul judiciar. respectiv licitatie publica. . Bunurile vor putea fi vandute in bloc . pe baza propunerii l ichidatorului si a recomandarii comitetului creditorilor. negociere directa sau o combinatie a celo r doua. Daca debitorul nu se va prezenta. daca judecatorul-sindic dispune astfel.(1) Inventarul va trebui sa descrie toate bunurile identificate a le debitorului. 114. (3) In vederea conservarii patrimoniului.2.re a informatiei. va fi aprobata de adunarea generala a creditorilor. (2) In situatia prevazuta la art. inventarul bunurilor debitorului se va face dupa obtinerea relatiilor scrise privind situatia bunurilor debitorului. b) registrele de contabilitate. pct. de debitor. lichidatorul va lua masurile necesare pen tru conservarea bunurilor.G. in cazul in care in averea debitoar ei nu exista suficiente lichiditati. iar daca acesta nu participa la inventariere. ___________ @Alin. .(1) Lichidarea bunurilor din averea debitorului va fi efectuata d e lichidator sub controlul judecatorului-sindic.ca un ansamblu in stare de functionare . 173/2008. pornind de la valoarea de lichidare indicata de evaluator. pct. (4) si (5) au fost abrogate prin art. astfel cum a fost introdus prin art. I. nr. In toate celelalte cazuri se va proceda la inventariere in cel mai s curt timp posibil. 1516 din O. . cheltuielile de publicitate fiind suportate din averea debitorului. I. contractele. precum si actiunile ori alte titluri de participatie ale debito rului. (2) Lichidarea va incepe indata dupa finalizarea de catre lichidator a invent arierii bunurilor din averea debitorului. 116. lichidatorul va putea valorifica de urgenta bunuri ale debitorului pentru obtinerea acestor lichiditati fara aprobarea cred itorilor. Efectuarea lichidarii Art. 56-58. c) cambiile si alte titluri de valoare scadente sau care urmeaza a fi scadent e in scurt timp. a acestora. d) numerarul pe care lichidatorul il va depune in banca in contul averii debi torului. pe masura desfasurarii inventarierii. I. I. Pentru maximizarea valorii aver ii debitorului. 1515 din O. 11 din Legea nr.U. 55. administrator ul judiciar nu identifica nici un bun. Art. Valorificarea se va efectua prin licitatie publica. inventarul se incheie pe baza comunicaril or scrise transmise de autoritatile relevante. (2) Lichidatorul. Lichidatorul va prezen . devenind depozitarul lor judiciar. care vor fi luate de lichidator pentru a fi incasate sau pentru a efectua activitatile de conservare cerute.@ ___________ @Articolul a fost modificat prin art. nr. Da ca in urma demersurilor efectuate conform prevederilor art. Art. lichidatorul va putea proceda imediat la inventariere.sau individual.@ (6) In timpul actiunii de sigilare. 277/2009. (3) Nu vor fi puse sub sigilii: a) obiectele care vor trebui valorificate de urgenta pentru a se evita deteri orarea lor materiala sau pierderea din valoare. pct.G. numai de catre lichidatorul judiciar.(1) Daca averea debitorului poate fi inventariata complet intr-o singura zi. 115. (4) Abrogat. pct. dupa evaluarea pre alabila. Metoda de vanzare a b unurilor. 11 din Legea nr. 277/2009. int r-o forma adecvata. fara a aplica sigiliile.U. §. 173 /2008. el nu va putea contesta datele din inventar.@ (5) Abrogat. ia in posesie bunuril e. lichidatorul va face toate demersurile de expunere pe piata. Debitorul va trebui sa fie de fata si sa asiste la inventar. astfel cum a fost introdus prin art.

aprobata de adunarea generala a creditorilor. Un subansamblu este considerat functional numai daca are asigura t accesul la drumul public si la folosirea utilitatilor. Art. fie. procesul-verba l de adjudecare semnat de lichidatorul judiciar constituie titlu de proprietate. sunt acceptate supraoferte. . Prin subansamblu functional se intelege acele bunuri ale debitorului care. Evaluatorii trebuie sa fie mem bri ai Asociatiei Nationale a Evaluatorilor din Romania. 4 alin. . inceperea negocierii cu un ul sau mai multi cumparatori identificati. (2) Propunerea lichidatorului va trebui sa identifice imobilul.@ __________ @Articolul a fost modificat prin art.(1) Lichidatorul va incheia contracte de vanzare-cumparare. asigura rea lizarea unui produs finit. cu acordul comitetului creditorilor. sa arate s arcinile de care este grevat si sa indice pasul de supraofertare si data pana la care. (3) Lichidatorul va convoca adunarea generala a creditorilor in termen de max imum 20 de zile de la data sedintei comitetului creditorilor. (3) In vederea evaluarii bunurilor din averea debitorului. lichidatorul poate fie sa angajeze in numele debitorului un evaluator. in termen de ma ximum 20 de zile de la data propunerii.@ __________ @Alineatele (3) si (4) au fost modificate prin art. in caz de aprobare a vanzarii.Valorile mobiliare vor fi vandute in conditiile Legii nr. (3) Lichidatorul va convoca adunarea generala a creditorilor. creditorilor cu garantii reale asupra bunului. 120. Art. vanzarea va putea fi facuta. impreuna. 17 din O.ta si regulamentul de vanzare corespunzator.(1) Imobilele vor putea fi vandute direct. (4) Ulterior aprobarii de catre adunarea generala a creditorilor. numai dupa 30 de zile de la data ult imei publicari facute de lichidator in ziar a anuntului privind conditiile de su praofertare. instiintandu-i pe creditori despre posibilitatea studierii raportului si a procesului-verbal al se dintei comitetului creditorilor privind raportul. cat si indi vidual. c ontractele vor fi perfectate de notarul public pe baza procesului-verbal de lici .G. notificand propunerea administratorului special. de sine statator. 297/200 4. 118. 16 din O. care nu poate fi inferior pretului de evaluare. sau permit desfasurarea unei afacer i independente. (2) In cazul in care se propune vanzarea in bloc prin negociere directa. nr. prin licitatie publica sau negociere directa sau prin ambele meto de. . iar evaluarea trebuie e fectuata in conformitate cu standardele internationale de evaluare.U. . fie evaluarea subansamblurilor functionale. lich idatorul va putea propune. cu precizarea conditiilor de plata si a pretului minim de pornire a negocierii. 117. 173/2008. titularilor unor dreptur i de retentie de orice fel si comitetului creditorilor. 119. 173/2008.U. prin situatia de pe teren si prin datele din registrele de publicitate imobiliara. I pct. Art. cu modificarile si completarile ulterioare. sa utilizeze un evaluator propriu. Art. in baza ofertelor primite. in urma propunerii lic hidatorului. I pct. (2) si recipisele vor fi predate judecatorului-sindic. sub sanctiunea nulitatii.@ (4) Bunurile din averea debitorului vor fi evaluate atat in bloc. Evaluarea in bloc are in vedere fie evaluarea totalitatii bunurilor din averea debitorului. sumel e realizate din vanzari vor fi depuse in contul prevazut la art.G. supunand votului adunari i generale a creditorilor propunerea de vanzare. nr. (2) Daca vanzarea activelor se va face prin licitatie publica. Cand legea impune pentru transferul dreptului de proprietate forma autentica.(1) Lichidatorul va prezenta comitetului creditorilor un raport c are va cuprinde evaluarea bunurilor si metoda de valorificare a acestora si in c are se va preciza daca vanzarea se va face in bloc sau individual ori o combinat ie a acestora.

d) totalul sumelor aflate in contul de lichidare. e) sume ramase de plata dupa efectuarea distribuirii. Sumele primite din acest fel de distribuiri vor fi scazute din cele pe care creditorul ar fi indreptatit sa le primeasca ulterior din pretul obtinut prin vanzarea bunu lui supus garantiei sale. (2). 122. precum si cheltuielile. (2) a fost modificat prin art. 12 din Legea nr. de ipoteci. 41. timbre si orice alte cheltuieli aferente vanzarii bunurilor respecti ve. pct. Raportul va prevedea si plata remuneratie i sale si a celorlalte cheltuieli prevazute la art. (3) Comitetul creditorilor sau orice creditor poate formula contestatii la ra . urmatoarele: a) soldul aflat in contul de lichidare dupa ultima distribuire. judecatorul-sindic poate prelungi cu cel mult o luna sau poate scurta termenul de prezentare a raportului si a planului de distr ibuire. .(1) La fiecare 3 luni. 10 . Art. 123. c) sumele ramase dupa ajustarea tabelului definitiv si distribuirile efectuat e deja. grevate. daca aceasta este necesara pentru a impiedica un astfe l de creditor sa primeasca mai mult decat ar fi primit daca bunul supus garantie i sale ar fi fost vandut anterior distribuirii. c) cuantumul dobanzilor sau al altor venituri de care beneficiaza averea debi torului ca urmare a pastrarii in conturi bancare a sumelor nedistribuite sau pri n administrarea bunurilor existente in averea debitoarei. prevazute la art. Distribuirea sumelor realizate in urma lichidarii Art. creante chirografare care vor veni in concurs cu cel e cuprinse in categoria corespunzatoare. (1) rezulta o diferenta in plus.@ ___________ @Alin. O copie de pe raport si o copie de pe planul de distribuire vor fi afisate la usa tribunalului. 121.G. §. inclusiv cheltuielile necesare pentru conservarea si administrarea acestor b unuri. precum si plata remuneratiilor persoanelor angajate in conditiile art. taxe.@ (12) Planul de distribuire intre creditori cuprinde in mod obligatoriu urmato arele date referitoare la fiecare creditor pentru care se face distribuirea: a) ajustarile aduse tabelului definitiv de creante. Daca dupa plata sumelor prevazute la alin. 277/2009. aceasta va fi depusa. 123 pct.(1) Fondurile obtinute din vanzarea bunurilor din averea debitoru lui. 1. . 173/2008. d) sumele ce fac obiectul distribuirii.U. cel putin. b) sumele distribuite deja. potrivit naturii lor. dobanzile. pct. calculate de la data inceperii lichidarii si cuprinse intr-un program de administrare a lichidarii care trebuie intocmit i n 30 de zile de la numire.@ (2) Pentru motive temeinice. a stfel cum a fost introdus prin art. (11) Raportul asupra fondurilor obtinute din lichidare si din incasarea de cr eante va cuprinde. maj orarile si penalitatile de orice fel. art. in contul averii debitorului. 171 din O. b) incasarile efectuate de catre lichidator din valorificarea fiecarui bun si din recupererea creantelor. creantele creditorilor garantati. Planul de distribuire va fi inregistrat la grefa tribunalului si lichida torul va notifica aceasta fiecarui creditor.3. art. nr. gajuri sau alte garantii rea le mobiliare ori drepturi de retentie de orice fel. I. pentru diferenta. si vor fi supuse dispozitiilor art. 19 alin. 2. vor fi distribuite in urmato area ordine: 1. (2) In cazul in care sumele realizate din vanzarea acestor bunuri ar fi insuf iciente pentru plata in intregime a respectivelor creante garantate. I. in favoarea creditorului.tatie. cuprinzand tot capitalul. lichidatorul va prezenta comitetului creditorilor un raport asupra fondurilor obtinute din lichidare si din incasarea de creante si u n plan de distribuire intre creditori. creditorii vor avea. prin grija lichi datorului. (3) Un creditor cu creanta garantata este indreptatit sa participe la orice d istribuire de suma facuta inaintea vanzarii bunului supus garantiei lui. 23 si 24.

G. sub rezerva celor prevazute la art. impotriva asociatilor cu raspundere nelimita ta sau. alte creante chirografare. cu cheltuielile si dobanzile afere nte. 124. in urmatoarea or dine: 1.(1) Titularilor de creante dintr-o categorie li se vor putea dist ribui sume numai dupa deplina indestulare a titularilor de creante din categoria ierarhic superioara. 9 8 alin. 3. . creantele reprezentand creditele. dar nu le-au prezentat. de catre un membru al gr upului de interes economic. reprezentand suma proportionala cu procentul pe care creanta lor il det ine in categoria creantelor respective. O copie de pe contestatie s e comunica de urgenta lichidatorului. sume proportionale datorate proprietarilor de titluri la ordin sau la purt ator si care au originalele titlurilor. Art. prin sentinta. creantele reprezentand sumele stabilite de judecatorul-sindic pentru intre tinerea debitorului si a familiei sale. (2) In cazul insuficientei sumelor necesare acoperirii valorii integrale a cr eantelor cu acelasi rang de prioritate. timbrele sau orice alte cheltuieli aferente procedurii instituite prin prezenta lege. Art. 4. . daca acesta este persoana fizica. creantele bugetare. in baz a unor obligatii de intretinere. prin tabe lul mentionat la art. potrivit ordinii prevazute la art. (4) In termen de 20 de zile de la afisare. in cazul falimentului. sume proportionale datorate creditorilor ale caror creante sunt supuse une i conditii suspensive care nu s-a realizat inca. art.In cazul in care bunurile care alcatuiesc averea unui grup de int eres economic ori a unei societati in nume colectiv sau in comandita nu sunt suf iciente pentru plata creantelor inregistrate in tabelul definitiv consolidat de creante. alocatii pentru minori sau de plata a unor sume periodice destinate asigurarii mijloacelor de existenta. taxele. d). . nr . precum si creantele rezultand din continuarea activitatii debitorului dupa deschiderea procedurii. 108 alin. ori. 9. in termen de 15 zile de la afisare. 10. Art. 2. cu dobanzile si cheltuielile aferente. respectiv din drepturile de vot in adunarea generala a asociatilor. dupa caz. Art. . prestari de servicii sau alte lucrar i. (4). 173/2008. 19 alin. creantele izvorate din raportul de munca. urmatoarele sume vor fi proviz ionate: 1. a cordate de institutii de credit dupa deschiderea procedurii.port si la plan. creantele subordonate. 23.Cu ocazia distribuirilor partiale. __________ @Alineatele (11) si (12) au fost introduse prin art. titularii acestora vor primi o cota fali mentara. in urmatoarea ordine de preferinta: a) credintele acordate persoanei juridice debitoare de catre un asociat sau a ctionar detinand cel putin 10% din capitalul social. I pct. 102 alin. 7. Art. c are va fi pusa in executare de lichidator. 123. judecatorul-sindic va tine cu lich idatorul.Creantele vor fi platite. precum si plata remuneratiilor persoane lor angajate in conditiile art. 127. 24 si ale art. prin executor judecatoresc. toate contestatiile. creantele reprezentand sumele datorate de catre debitor unor terti. . cu debitorul si cu creditorii o sedinta in care va solutiona deodata. (2) lit. in conditiile legii.Sumele de distribuit intre creditori in acelasi rang de prioritat e vor fi acordate proportional cu suma alocata pentru fiecare creanta. 123.U. cele rezultate din livrari de produse. b) creantele izvorand din acte cu titlu gratuit. 6. dupa caz. pronuntand o sentinta definitiva si executorie. . 126. a membrilor. 2. 125. 5. (3). creantele reprezentand credite bancare. 18 din O. (2). art. 8. precum si din chirii. impotriva grupului sau a societatii judecatorul-sindic va autoriza exec utarea silita. inclusiv cheltuielile necesare pentru conservarea si adminis trarea bunurilor din averea debitorului.

daca este cazul. in urma indeplinirii tut uror obligatiilor de plata asumate in planul confirmat. judecatorul-sindic va solutiona. judecatorul-sindic va da o sentinta de inchidere a procedurii. pct. mo dificarea corespunzatoare a acestuia. nr. aceasta va fi inchisa in conformitate cu dispozitiile alin. sume proportionale datorate creantelor admise provizoriu. I. Art. a stfel cum a fost introdus prin art. Fondurile nereclamate in termen de 30 de zile de catre cei indrepta titi la acestea vor fi depuse in contul prevazut la art. copii de pe acestea vor fi communicate tuturor creditorilor s i debitorului si vor fi afisate la usa tribunalului. judecatorul-sindic va pronunta o sentinta. Judecatorul-sindic va convo ca adunarea creditorilor in termen de maximum 30 de zile de la afisarea raportul ui final. 13 din Legea nr. . dar apoi devine faliment. 128. (1) nu sunt aplicabile prevederile art. 277/2009. . Creditorii pot formula obiectii la raportul final cu cel putin 5 zile inainte de data convocarii. Art. 129. il va aproba sau va dispune. rezervele destinate sa acopere cheltuielile viitoare ale averii debitorulu i. I. Art. nr. I.@ ___________ @Articolul a fost modificat prin art. Art. 4. prin care se dispune si radierea debitorului din registr ul in care este inmatriculat. (2).U. as tfel cum a fost modificat prin art.Dupa ce judecatorul-sindic aproba raportul final al lichidatorulu i. 4 alin. cand toate fondurile sau bunurile din averea debitorului a u fost distribuite si cand fondurile nereclamate au fost depuse la banca. In urm a unei cereri a lichidatorului. 173/2008. (2) O procedura de faliment va fi inchisa atunci cand judecatorul-sindic a ap robat raportul final.3.@ ___________ @Articolul a fost modificat prin art. toate obiectiunile la raportul final.G. intr-un cont special de depozit. 132. 173/2008. 14 din Legea nr.G. 130. 19 din O. inchi zand procedura. .(1) In orice stadiu al procedurii prevazute de prezenta lege. pana ce situatia lor va fi lam urita. iar in cazul persoanelor juridice dispunand si radierea acestora . sumele cuvenite vor fi pa strate la banca. pct. 131.Daca creantele au fost complet acoperite prin distribuirile facut e. 133. SECTIUNEA a 8-a Inchiderea procedurii Art. prin sentinta. (2) La data sedintei. dac a se constata ca nu exista bunuri in averea debitorului ori ca acestea sunt insu ficiente pentru a acoperi cheltuielile administrative si niciun creditor nu se o fera sa avanseze sumele corespunzatoare. 277/2009.(1) O procedura de reorganizare prin continuarea activitatii sau lichidare pe baza de plan va fi inchisa. acesta va trebui sa faca distribuirea finala a tuturor fondurilor din averea debitorului. carora li s-au alocat sume numai partial sau cu creante sub con ditie suspensiva si care au luat parte la distribuire. Art. 129. pct.Pentru creditorii cu creante inscrise in tabelul consolidat defin itiv de creante. . . I. judecatorul-sindic va pronunta o sentinta de inchidere a procedurii falimentu lui si de radiere a debitorului din registrul in care este inmatriculat: a) chiar inainte ca bunurile din averea debitorului sa fi fost lichidate in i .U. 181 din O. . prin incheiere. (4). (2) In cazul prevazut la alin. li chidatorul va supune judecatorului-sindic un raport final insotit de situatiile financiare finale. pct.(1) Dupa ce bunurile din averea debitorului au fost lichidate. Daca o procedura incepe ca reorganizare. (3) Creantele care la data inregistrarii raportului final vor fi inca sub con ditie nu vor participa la ultima distribuire.

Art. (1) pct. legal fa cute asupra averii debitorului. .Sentinta de inchidere a procedurii va fi notificata de judecatoru l-sindic directiei teritoriale a finantelor publice si oficiului registrului com ertului sau.ntregime. insa sub rezerva de a nu fi gasit vinovat de bancruta frauduloasa sau de pl ati ori transferuri frauduloase.(1) Prin inchiderea procedurii de faliment. persoana juridica la incetarea de plati. va pronunta o sentinta de inchidere a procedu rii si de revocare a hotararii de deschidere a procedurii. Art. Art. judecatorul sindic poate dispune ca o parte a pasivulu i debitorului. cu exceptia cazului prevazut la art. sa fie suportata de membrii organelor de conducere si/sau supraveghere din cadrul societatii.(1) In cazul in care in raportul intocmit in conformitate cu disp ozitiile art. debitor si averea lui. credi tori. pentru efectuarea mentiunii. . . CAPITOLUL IV Raspunderea membrilor organelor de conducere Art.Prin inchiderea procedurii. dupa caz. dupa caz. (2) In cazul prevazut la alin. iar drepturile dobandi te pana la revocare raman neatinse.(1) In cazul procedurii deschise in urma formularii cererii intro ductive de catre debitor. inchiderea procedurii nu produce efectele prevazute la art. b) au facut acte de comert in interes personal. in astfel de situatii. urmand ca bunurile sa treaca in prop rietatea indiviza a asociatilor/actionarilor. administratorul/l ichidatorul si toate persoanele care i-au asistat sunt descarcati de orice indat oriri sau responsabilitati cu privire la procedura. ajuns in stare de insolventa. e) au deturnat sau au ascuns o parte din activul persoanei juridice ori au ma rit in mod fictiv pasivul acesteia. . eventualele sume reziduale ultimei distribuiri urmand a fi dep use intr-un cont la dispozitia asociatilor sau persoanei fizice. . b) in toate celelalte cazuri. prin una dintre urmatoarele fapte:@ a) au folosit bunurile sau creditele persoanei juridice in folosul propriu sa u in cel al unei alte persoane. dupa caz. 136. 137. . 76 alin. 3. in interes personal. c) au dispus. debitorul este descarcat d e diferenta dintre valoarea obligatiilor pe care le avea inainte de confirmarea planului si cea prevazuta in plan. corespunzator cotelor de participa re la capitalul social. procedura se inchide numai dupa lichidarea comp leta a activului. 32. isi vor produce efectele. 135. (3) Descarcarea de obligatii a debitorului nu atrage descarcarea de obligatii a fidejusorului sau a codebitorului principal. 137. judecatorul-sindic. la expirarea termenului pentru inregistrarea cererilor de admitere a creantel or. titulari de garantii. d) au tinut o contabilitate fictiva. registrului societatilor agricole unde debitorul este inm atriculat. debitorul persoana fi zica va fi descarcat de obligatiile pe care le avea inainte de intrarea in falim ent. solicita acest lucru in termen de 30 de zile de la notificarea lichi datorului facuta administratorului special. in cazul in care toti asociatii persoanei juridice sau persoana fizica . in mod vadit. 134. persoana juridica. la cererea administratorului judic iar sau a lichidatorului. Art. (2) La data confirmarii unui plan de reorganizare. in conditiile art. sub acoperirea persoanei juri dice. 59 alin. continuarea unei activitati care ducea. 138. ca nu s-a depus nici o cerere. daca judecatorul-sindic constat a. pr ecum si de orice alta persoana care a cauzat starea de insolventa a debitorului. au facut sa dispara unele documente cont abile sau nu au tinut contabilitatea in conformitate cu legea. Cu toate acestea. (1) sunt identificate persoane carora le-ar fi imputabila aparitia starii de insolventa a debitorului. el va fi descarcat de ob ligatii numai in masura in care acestea au fost platite in cadrul procedurii. operatiunile de administrare. (1). actionari sau asociati.

acoperirii pasivului. 143. daca administratorul judiciar sau l ichidatorul a omis sa indice. 173/2008. au platit sau au dispus sa se plate asca cu preferinta unui creditor. s-au opus la actele ori faptele care au cauzat insolventa sau au lipsit de la luarea deciziilor care au cauzat insolventa si au facut sa se consemneze. 138 alin. care d . administratorul judiciar sau lichidatorul ori. g) in luna precedenta incetarii platilor.@ (4) In caz de pluralitate. 138 se prescrie in termen de 3 ani de la data la care a fost cunoscuta sau trebuia cunoscuta persoana care a cauzat ap aritia starii de insolventa. nr. (1) sau. 141.(1) Executarea silita impotriva persoanelor prevazute la art.U. 20 din O . (3) a fost modificat prin art.Alin. in raportul sau asupra cauzelor insolventei. sumele rezultate din executarea silita vor fi repartizate de catre executorul judecatoresc. I. I pct. Fixarea unei cautiuni de 10% din valoarea pretentiilor este obligatorie.U. iar in caz de faliment.G. cu coditia ca aparitia starii de insolventa sa fie contemporana sau anterioara perioadei de timp in care si-au exercitat mandatul ori in care au det inut pozitia care ar fi putut cauza insolventa. (1) ameninta sa se prescrie. (1) a fost modificata prin art. in organele colegiale de conducere ale persoanei juridice . 173/2008. . pct. 138 alin. Art. (1). comitetul creditorilor va putea cere judecatorului-sindic sa instituie masu ri asiguratorii asupra bunurilor din averea persoanelor urmarite conform art.Actiunea prevazuta la art. (2) Cererea de masuri asiguratorii poate fi formulata si ulterior introduceri i actiunii prevazute la art. in dauna celorlalti creditori. (1) est e solidara. ulteri or luarii deciziei. . Art. in scopul intarzierii incetarii de plati. in temeiul tabelului definitiv consolidat de creante pus la dispozitia sa de catre lichidator. conform Codului de pr ocedura civila. pct. nr. du pa caz. (3).(1) Odata cu cererea formulata conform art. (1) se efectueaza de catre executorul judecatoresc. 277/2009. dupa caz. (3) Comitetul creditorilor sau creditorul care detine mai mult de jumatate di n valoarea tuturor creantelor poate cere judecatorului-sindic sa fie autorizat s a introduca actiunea prevazuta la alin. __________ @Partea introductiva a alin. 138.G. raspunderea persoanelor prevazute la alin. Persoanele in cauza se pot apara de solidaritate daca. CAPITOLUL V Infractiuni si pedepse Art. 142. (1) vor intra in averea debitorului si vor fi destinate. 15 din Legea nr. completarii fondurilor necesare continuarii activitatii debitorului.f) au folosit mijloace ruinatoare pentru a procura persoanei juridice fonduri . 140. (2) Aplicarea dispozitiilor alin.Sumele depuse potrivit dispozitiilor art. a cererii de deschidere a procedurii in termen. . 201 din O.(1) Constituie infractiunea de bancruta simpla si se pedepseste c u inchisoare de la 3 luni la un an sau cu amenda neintroducerea sau introducerea tardiva. in conformitate cu p revederile prezentei legi. a stfel cum a fost introdus prin art. 138 alin. 139. . art. . de catre debitorul persoana fizica ori de reprezentantul legal al pers oanei juridice debitoare. dar nu mai devreme de 2 ani de la data hotararii de deschidere a procedurii. 13 8. (1) si ras punderea persoanelor la care se refera alin. (2) Dupa inchiderea procedurii falimentului. in caz de reorganizare. Art. opozitia lor la aceste decizii. (1) nu inlatura aplicarea legii penale pent ru faptele care constituie infractiuni. I. . 138 alin. perso anele culpabile de starea de insolventa a patrimoniului debitorului persoana jur idica ori daca acesta a omis sa formuleze actiunea prevazuta la alin. Art.

prevazuta la art. de a intocmi documentatia respectiva se pedepseste cu inchi soare de la un an la 3 ani sau cu amenda. . cu celeritate. 214 alin. . Art. 173/2008. pedeaps a este inchisoarea de la 10 ani la 20 de ani si interzicerea unor drepturi. 21 din O. Codului comer cial si ale Regulamentului (CE) 1. 145. precum si de orice reprezentant sau prepus al acestuia.(1) Insusirea. se pedepseste cu inchisoare de la 5 ani la 12 ani. solicita inregistrarea unei cereri de admitere a unei creante inexistente asup ra averii debitorului se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la un an sau cu a menda.Infractiunile prevazute la art. . se pedepseste cu inchisoare de la 3 ani la 8 ani. 27. Art. 35. 147.Dispozitiile prezentei legi se completeaza.Cuantumul amenzilor prevazute de prezenta lege se va modifica per iodic. publicat in Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene nr. p ersoana juridica.U. valori ori alte bunuri pe care le gestioneaza sau le administreaza constituie infractiunea de delapidare si se pedepseste cu inchi soare de la unu la 15 ani si interzicerea unor drepturi. in masura compatibili tatii lor. cu rea-credinta.epaseste cu mai mult de 6 luni termenul prevazut la art. precum si de orice reprezentant sa u prepus al acestuia de bani. atunci cand este savarsita de administratorul judiciar ori lichidatorul averii debitor ului. . 148. prevazuta la art. . I pct. Art. fiecare dintre aceste fapte fiind savarsite in frauda creditorilor. . folosirea sau traficarea de catre administratorul judiciar ori lichidatorul averii debitorului. 151. in frauda creditorilor. (1) lit. prin hotarare a Guvernului. b) infatiseaza datorii inexistente sau prezinta in registrele debitorului. . Codului civil. CAPITOLUL VI Dispozitii tranzitorii si finale Art. documentele s i informatiile prevazute la art. Art. directorului executiv ori al reprezentantului legal al debitorului.Procedura aplicabila regiilor autonome aflate in stare de insolve nta se va stabili prin lege speciala. (2) Constituie infractiunea de bancruta frauduloasa si se sanctioneaza cu inc hisoare de la 6 luni la 5 ani fapta persoanei care: a) falsifica.(1) Infractiunea de gestiune frauduloasa. 149. Art. in alt act sau in situatia financiara sume nedatorate. precu m si de orice reprezentant sau prepus al acestuia. Art. (1) si (2) se pedepseste. a)-f) ori impiedicarea acesto ra. 144. Art. c) instraineaza. (3) Tentativa infractiunilor prevazute la alin. 146. (2) Infractiunea de gestiune frauduloasa.Fapta persoanei care. 143-147 se judeca in prima instan ta de tribunal.@ __________ @Articolul a fost modificat prin art. L 160 din 30 iunie 2000. 150. atunci cand este savarsita de administratorul judiciar ori lichidatorul averii debitorului.G. sustrage sau distruge evidentele debitorului ori ascunde o part e din activul averii acestuia. (3) Tentativa infractiunilor prevazute la alin. 214 a lin. daca fapta nu constituie o in fractiune mai grava. cu cele ale Codului de procedura civila. in functie de indicele inflatiei. in nume propriu sau prin persoane interpuse . o parte din active.346/2000 referitor la procedurile de insolvent a. 1 din Codul penal. nr.Refuzul debitorului persoana fizica sau al administratorului. (2) In cazul in care delapidarea a avut consecinte deosebit de grave. administratorulu i judiciar sau lichidatorului. (1) si (2) se pedepseste. . 2 din C odul penal. 28 alin. dir ectorului. in caz de insolventa a debitorului. in conditiile prevazute la art. . de a pune la dispozitie judecatorului-sindic.

066 din 17 noiembrie 2004. as tfel cum a fost introdus prin art. nr. 22 din O. 1542.Sectiile de insolventa prevazute la art. cu respectarea prevede rilor art.Art. 7 din prezenta lege . p.U. . si in toate actele normative subsecvente. (2) Citarea. art. nr. . 173/2008. a convocarilor notificar ilor prin Buletinul procedurilor de insolventa. 277/2009. . as tfel cum a fost introdus prin art. . cu modificarile si completarile ulterioare. I. 64/1995 privind procedura reo rganizarii judiciare si a falimentului si orice trimitere la actul normativ ment ionat se vor considera ca referire/trimitere la prezenta lege si/sau la sectiuni le corespunzatoare din prezenta lege. 149/2004 pentru modificarea si completar ea Legii nr. republicata in Monitorul Oficial al Romaniei. nr. 156. dupa caz. interdictii ori altele asemenea instit uite prin norme legale sau prevederi contractuale pentru cazul deschiderii proce durii de insolventa vor fi aplicabile doar de la data deschiderii falimentului.G. Partea I. 64/1995 privind procedura reorganizarii judiciare si a falimentului . 282 din Legea nr. Legea nr. (1) din Constitutia Romaniei. cu modificarile si completarile ulterioare. Art.@ __________ @Articolul a fost abrogat prin art. 16 din Legea nr. pct. I. Partea I. 1. 1. II din Legea nr.G. 16 din Legea nr. Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei. 64/1995 privind p rocedura reorganizarii judiciare si a falimentului. republicata in Monitorul Ofi cial al Romaniei.@ ___________ @Articolul a fost introdus prin art. I pct. limitari. . (3) La data intrarii in vigoare a prezentei legi. la data intrarii i n vigoare a prezentului act normativ. .U. Art.Orice decaderi. 6 se vor infiinta in te rmen de 6 luni de la intrarea in vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonan te de urgenta.Abrogat. la Legea nr.La art. 64/1995. pct.Orice referire. 155. comunicarea oricaror acte de procedura. 277/2009. I.(1) Prezenta lege intra in vigoare la 90 de zile de la data publi carii in Monitorul Oficial al Romaniei. .U. 152. 154. Procedurile in curs vor continua pe rolul instantelor la care au fost introduse. 173/2008. conform art.066 din 17 noiembrie 2004. 75 si ale art. pct. 211 din O. nr. DANIELA POPA PRESEDINTELE SENATULUI NICOLAE VACAROIU . public ata in Monitorul Oficial al Romaniei. precum si orice alt a dispozitie contrara se abroga.In toate actele normative in care figureaza termenul insolvabilit ate in contextul procedurilor de reorganizare si de faliment. cu modi ficarile ulterioare. republicata. sintagma Buletinu l procedurilor de reorganizare judiciara si faliment va fi inlocuita cu sintagma Buletinul procedurilor de insolventa. Dispozitiile contrare se abroga. 76 alin. precum si a altor acte normative cu incidenta asupra acestei proceduri. I. Partea I. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR. 153. Art. vor fi efectuate si potrivit Codului de procedura civila pe durata a 6 luni de la data intrarii in vigoare a prezentei legi. Art. nr. cu sau fara referi re la Legea nr. in actele normative existente. 1541.@ ___________ @Articolul a fost introdus prin art.G. Art. 424 din 12 mai 2004. Partea I. se inlocuieste cu termenul insolventa. nr. pct. Art. 31/1990 privind societatile come rciale. 173/2008. 211 din O.

Bucuresti. . 5 aprilie 2006. Nr. 85.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful