Parlamentul Romaniei Lege nr.

85/2006 din 05/04/2006 Versiune actualizata la data de 17/07/2009 privind procedura insolventei@

___________ @Text actualizat la data de 17.07.2009. Actul include modificarile din urmat oarele acte: - O.U.G. nr. 86/2006 publicata in MOF nr. 944 din 22/11/2006 - Decizia nr. 1.137/2007 publicata in MOF nr. 31 din 15/01/2008 - O.U.G. nr. 173/2008 publicata in MOF nr. 792 din 26/11/2008 - Legea nr. 277/2009 publicata in MOF nr. 486 din 14/07/2009. Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege. CAPITOLUL I Dispozitii generale Art. 1. - (1) Procedura generala prevazuta de prezenta lege se aplica urmatoa relor categorii de debitori aflati in stare de insolventa sau de insolventa imin enta, cu exceptia celor prevazuti la alin. (2) lit. c) si d): 1. societatile comerciale; 2. societatile cooperative; 3. organizatiile cooperatiste; 4. societatile agricole; 5. grupurile de interes economic; 6. orice alta persoana juridica de drept privat care desfasoara si activitati economice. (2) Procedura simplificata prevazuta de prezenta lege se aplica debitorilor a flati in stare de insolventa, care se incadreaza in una dintre urmatoarele categ orii: a) comercianti, persoane fizice, actionand individual; b) asociatii familiale; c) debitorii care fac parte din categoriile prevazute la alin. (1) si indepli nesc una dintre urmatoarele conditii:@ 1. nu detin nici un bun in patrimoniul lor; 2. actele constitutive sau documentele contabile nu pot fi gasite; 3. administratorul nu poate fi gasit; 4. sediul nu mai exista sau nu corespunde adresei din registrul comertului; d) debitori care fac parte din categoriile prevazute la alin. (1), care nu au prezentat documentele prevazute la art. 28 alin. (1) lit. a)-f) si h) in termen ul prevazut de lege;@ e) societati comerciale dizolvate anterior formularii cererii introductive; f) debitori care si-au declarat prin cererea introductiva intentia de intrare in faliment sau care nu sunt indreptatiti sa beneficieze de procedura de reorga nizare judiciara prevazuta de prezenta lege. ___________ @Partea introductiva a lit. c) si lit. d) au fost modificate prin art. I, pr

imul punct din O.U.G. nr. 173/2008, astfel cum a fost introdus prin art. I, pct. 1 din Legea nr. 277/2009. Art. 2. - Scopul prezentei legi este instituirea unei proceduri colective pen tru acoperirea pasivului debitorului aflat in insolventa. Art. 3. - In intelesul prezentei legi, termenii si expresiile de mai jos au u rmatoarele semnificatii: 1. insolventa este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterize aza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor cer te, lichide si exigibile:@ a) insolventa este prezumata ca fiind vadita atunci cand debitorul, dupa 30 d e zile de la scadenta, nu a platit datoria sa fata de unul sau mai multi credito ri; b) insolventa este iminenta atunci cand se dovedeste ca debitorul nu va putea plati la scadenta datoriile exigibile angajate, cu fondurile banesti disponibil e la data scadentei; 2. averea debitorului reprezinta totalitatea bunurilor si drepturilor sale pa trimoniale - inclusiv cele dobandite in cursul procedurii insolventei -, care po t face obiectul executarii silite, in conditiile reglementate de Codul de proced ura civila; 3. procedura colectiva este procedura in care creditorii recunoscuti particip a impreuna la urmarirea si recuperarea creantelor lor, in modalitatile prevazute de prezenta lege; 4. data deschiderii procedurii reprezinta: a) in cazul cererii debitorului de deschidere a procedurii, data pronuntarii incheierii prevazute la art. 32 alin. (1); b) in cazul cererii creditorului de deschidere a procedurii, data pronuntarii sentintei judecatorului-sindic, prevazuta la art. 33 alin. (4) sau (6); 5. debitorul este persoana fizica sau persoana juridica de drept privat, care face parte din una dintre categoriile prevazute la art. 1 si care este in stare de insolventa;@ 6. prin creditor indreptatit sa solicite deschiderea procedurii insolventei s e intelege creditorul a carui creanta impotriva patrimoniului debitorului este c erta, lichida si exigibila de mai mult de 30 de zile; 7. prin creditor se intelege persoana fizica sau juridica ce detine un drept de creanta asupra averii debitorului si care a solicitat, in mod expres, instant ei sa ii fie inregistrata creanta in tabelul definitiv de creante sau in tabelul definitiv consolidat de creante si care poate face dovada creantei sale fata de patrimoniul debitorului, in conditiile prezentei legi. Au calitatea de creditor , fara a depune personal declaratiile de creanta, salariatii debitorului; 8. creditorul indreptatit sa participe la procedura insolventei este acel cre ditor care a formulat si caruia i-a fost admisa, total sau in parte, o cerere de inregistrare a creantei sale pe tabelele de creante contra debitorului intocmit e in procedura si care are dreptul de a participa si de a vota in adunarea credi torilor, inclusiv asupra unui plan de reorganizare judiciara admis de judecatoru l-sindic, de a fi desemnat in calitate de membru al comitetului creditorilor, de a participa la distributiile de fonduri rezultate din reorganizarea judiciara a debitorului sau din lichidarea averii debitorului, de a fi informat ori notific at cu privire la desfasurarea procedurii si de a participa la orice alta procedu ra reglementata de prezenta lege. Au calitatea de creditor indreptatit sa partic ipe la procedura insolventei, fara a depune personal declaratiile de creanta, sa lariatii debitorului;@ 9. creantele garantate sunt creantele persoanelor care beneficiaza de o garan tie reala asupra bunurilor din patrimoniul debitorului, indiferent daca acesta e ste debitor principal sau tert garantat fata de persoanele beneficiare ale garan tiilor reale; 10. creantele salariale sunt creantele ce izvorasc din raporturi de munca int re debitor si angajatii acestuia. Aceste creante sunt inregistrate din oficiu in tabelul de creante de catre administratorul judiciar/lichidator;

11. creantele bugetare reprezinta creantele constand in impozite, taxe, contr ibutii, amenzi si alte venituri bugetare, precum si accesoriile acestora; 12. cuantumul minim al creantei, pentru a putea fi introdusa cererea creditor ului, este de 30.000 lei, iar pentru salariati, de 6 salarii medii pe economie;@ 13. creditorii chirografari sunt creditorii debitorului care nu au constituit e garantii fata de patrimoniul debitorului si care nu au privilegii insotite de drepturi de retentie, ale caror creante sunt curente la data deschiderii procedu rii, precum si creante noi, aferente activitatilor curente in perioada de observ atie; 14. activitatile curente reprezinta acele fapte de comert si operatiuni finan ciare propuse a fi efectuate de debitor in perioada de observatie, in cursul nor mal al comertului sau, cum ar fi: a) continuarea activitatilor contractate, conform obiectului de activitate; b) efectuarea operatiunilor de incasari si plati aferente acestora; c) asigurarea finantarii capitalului de lucru in limite curente; 15. perioada de observatie este perioada cuprinsa intre data deschiderii proc edurii si data confirmarii planului sau, dupa caz, a intrarii in faliment; 16. tabelul preliminar de creante cuprinde toate creantele nascute inainte de data deschiderii procedurii curente, scadente, sub conditie sau in litigiu, acc eptate de catre administratorul judiciar in urma verificarii acestora. In tabel vor fi mentionate atat suma solicitata de catre creditor, cat si suma acceptata si rangul de preferinta. In cazul procedurii simplificate, in acest tabel se vor inregistra si creantele nascute dupa deschiderea procedurii si pana la momentul intrarii in faliment; 17. prin tabel definitiv de creante se intelege tabelul care cuprinde toate c reantele asupra averii debitorului la data deschiderii procedurii, acceptate in tabelul preliminar si impotriva carora nu s-au formulat contestatii in conformit ate cu prevederile art. 73, precum si creantele admise in urma solutionarii cont estatiilor. In acest tabel se arata suma solicitata, suma admisa si rangul de pr ioritate a creantei; 18. tabelul suplimentar cuprinde toate creantele nascute dupa data deschideri i procedurii generale si pana la data inceperii procedurii falimentului, accepta te de catre lichidator in urma verificarii acestora. In tabel vor fi mentionate atat suma solicitata de catre creditor, cat si suma acceptata si rangul de prefe rinta; 19. tabelul definitiv consolidat va cuprinde totalitatea creantelor ce figure aza ca admise in tabelul definitiv de creante si cele din tabelul suplimentar ne contestate, precum si cele rezultate in urma solutionarii contestatiilor la tabe lul suplimentar. In situatia in care s-a dispus intrarea in faliment dupa confir marea unui plan de reorganizare, urmeaza a se intocmi o varianta actualizata a t abelului definitiv consolidat, in concordanta cu programul de plata a creantelor , cuprins in planul de reorganizare, si cu deducerea sumelor achitate pe parcurs ul desfasurarii acestuia; 20. reorganizarea judiciara este procedura ce se aplica debitorului, persoana juridica, in vederea achitarii datoriilor acestuia, conform programului de plat a a creantelor. Procedura de reorganizare presupune intocmirea, aprobarea, imple mentarea si respectarea unui plan, numit plan de reorganizare, care poate sa pre vada, impreuna sau separat: a) restructurarea operationala si/sau financiara a debitorului; b) restructurarea corporativa prin modificarea structurii de capital social; c) restrangerea activitatii prin lichidarea unor bunuri din averea debitorulu i; 21. categoria de creante defavorizate este prezumata a fi categoria de creant e pentru care planul de reorganizare prevede cel putin una dintre modificarile u rmatoare pentru oricare dintre creantele categoriei respective: a) o reducere a cuantumului creantei; b) o reducere a garantiilor sau a altor accesorii, cum ar fi reesalonarea pla tilor in defavoarea creditorului; c) valoarea actualizata cu dobanda de referinta a Bancii Nationale a Romaniei

, daca nu este stabilit altfel prin contractul privind creanta respectiva sau pr in legi speciale, este mai mica decat valoarea la care a fost inscrisa in tabelu l definitiv de creante; 22. prin program de plata a creantelor se intelege tabelul de creante mention at in planul de reorganizare care cuprinde cuantumul sumelor pe care debitorul s e obliga sa le plateasca creditorilor, prin raportare la tabelul definitiv de cr eante si la fluxurile de numerar aferente planului de reorganizare, si care cupr inde: a) cuantumul sumelor datorate creditorilor conform tabelului definitiv de cre ante pe care debitorul se obliga sa le plateasca acestora; b) termenele la care debitorul urmeaza sa plateasca aceste sume; 23. prin procedura falimentului se intelege procedura de insolventa concursua la colectiva si egalitara care se aplica debitorului in vederea lichidarii averi i acestuia pentru acoperirea pasivului, fiind urmata de radierea debitorului din registrul in care este inmatriculat; 24. procedura generala reprezinta procedura prevazuta de prezenta lege, prin care un debitor care indeplineste conditiile prevazute la art. 1 alin. (1), fara a le indeplini simultan si pe cele de la art. 1 alin. (2), intra, dupa perioada de observatie, succesiv, in procedura de reorganizare judiciara si in procedura falimentului sau, separat, numai in reorganizare judiciara ori doar in procedur a falimentului; 25. procedura simplificata reprezinta procedura prevazuta de prezenta lege, p rin care debitorul care indeplineste conditiile prevazute la art. 1 alin. (2) in tra direct in procedura falimentului, fie odata cu deschiderea procedurii insolv entei, fie dupa o perioada de observatie de maximum 60 de zile, perioada in care vor fi analizate elementele aratate la art. 1 alin. (2) lit. c) si d); 26. administratorul special este reprezentantul desemnat de adunarea generala a actionarilor/asociatilor debitorului, persoana juridica, imputernicit sa efec tueze in numele si pe seama acestuia actele de administrare necesare in perioade le de procedura cand debitorului i se permite sa isi administreze activitatea si sa le reprezinte interesele in procedura pe perioada in care debitorului i s-a ridicat dreptul de administrare. Adunarea generala a actionarilor, asociatilor s au membrilor persoanei juridice va fi convocata de administratorul judiciar ori de lichidator pentru desemnarea administratorului special, in termen de maximum 20 de zile de la deschiderea procedurii sau, dupa caz, de la ridicarea dreptului debitorului de a-si administra averea. Adunarea generala va fi prezidata de adm inistratorul judiciar sau de lichidator, dupa caz. Daca adunarea asociatilor/act ionarilor convocata conform prezentului punct nu desemneaza un administrator spe cial, debitorului i se va ridica dreptul de administrare, daca acesta nu a fost ridicat, iar debitorul, respectiv asociatii/actionarii sunt decazuti din dreptur ile recunoscute de procedura si care sunt exercitate prin administrator special. Daca un administrator special nu a fost desemnat, pentru solutionarea actiunilo r prevazute la art. 46 si a celor reglementate de art. 79 si 80 debitorul va fi reprezentat de un curator special desemnat dintre organele de conducere statutar e aflate in exercitiul functiunii la data deschiderii procedurii. Desemnarea se va face de catre judecatorul-sindic in camera de consiliu si fara citarea partil or. In cazul in care ulterior adunarea asociatilor/actionarilor alege un adminis trator special, acesta va lua procedura in stadiul in care se gaseste la data de semnarii;@ 27. administratorul judiciar este persoana fizica sau juridica compatibila, p ractician in insolventa, autorizat in conditiile legii, desemnat sa exercite atr ibutiile prevazute la art. 20 in perioada de observatie si pe durata procedurii de reorganizare; reprezentantul S.P.R.L. sau I.P.U.R.L. va trebui sa indeplineas ca conditiile prevazute mai sus;@ 28. lichidatorul este persoana fizica sau juridica, practician in insolventa, autorizat in conditiile legii, desemnata sa conduca activitatea debitorului si sa exercite atributiile prevazute la art. 25 in cadrul procedurii falimentului, atat in procedura generala, cat si in cea simplificata; 29. Buletinul procedurilor de insolventa este publicatia editata de Oficiul N ational al Registrului Comertului, care are drept scop publicarea citatiilor, co

nvocarilor, notificarilor si comunicarilor actelor de procedura efectuate de ins tantele judecatoresti, administratorul judiciar/lichidator dupa deschiderea proc edurii de insolventa prevazute de prezenta lege;@ 30. mandatul administratorilor statutari inceteaza de la data ridicarii drept ului de administrare sau de la data desemnarii administratorului special. Mandat ul administratorului special se limiteaza la reprezentarea intereselor actionari lor/asociatilor de la data ridicarii dreptului de administrare. Incetarea mandat ului impune obligatia predarii gestiunii.@ 31. prin contract financiar calificat se intelege orice contract avand ca obi ect operatiuni cu instrumente financiare derivate realizate pe pietele reglement ate, pietele asimilate sau pietele la buna intelegere, astfel cum sunt acestea r eglementate; 32. prin consumator captiv se intelege consumatorul care, din considerente te hnice, economice sau de reglementare, nu poate alege furnizorul; 33. operatiunea de compensare bilaterala (netting) presupune realizarea, in l egatura cu unul sau mai multe contracte financiare calificate, a uneia sau a mai multora dintre urmatoarele operatiuni: a) incetarea unui contract financiar calificat si/sau accelerarea oricarei pl ati sau indepliniri a unei obligatii ori realizari a unui drept in baza unuia sa u a mai multor contracte financiare calificate avand ca temei un acord de compen sare bilaterala (netting); b) calcularea sau estimarea unei valori de compensare, valori de piata, valor i de lichidare ori valori de inlocuire a oricareia dintre obligatiile sau dreptu rile la care se refera lit. a); c) conversia intr-o singura moneda a oricarei valori, calculata potrivit lit. b); d) compensarea, pana la obtinerea unei sume nete (off-set), a oricaror valori calculate potrivit lit. b) si convertite potrivit prevederilor lit. c); 34. prin acord de compensare bilaterala (acord de netting) se intelege: a) orice intelegere sau clauza in cadrul unui contract financiar calificat di ntre doua parti, prin care se prevede un netting al unor plati ori o indeplinire a unor obligatii sau o realizare a unor drepturi prezente ori viitoare rezultan d din sau avand legatura cu unul ori mai multe contracte financiare calificate ( "acord master de netting"); b) orice acord master de netting intre doua parti, prin care se prevede netti ng-ul intre doua sau mai multe acorduri master de netting ("acord master-master de netting"); c) orice intelegere de garantare subsecventa ori in legatura cu unul sau mai multe acorduri master de netting; 35. prin intelegere de garantare se intelege orice contract/instrument de gar antare a unui acord de netting sau a unor contracte financiare calificate, inclu zand fara limitare: gajuri, scrisori de garantie, garantii personale si altele a semenea. ___________ @Partea introductiva a pct. 1 si punctele 5, 8, 12, 26, 27, 29 si 30 au fost modificate prin art. I, al doilea punct din O.U.G. nr. 173/2008, astfel cum a f ost introdus prin art. I, pct. 1 din Legea nr. 277/2009. Art. 4. - (1) Toate cheltuielile aferente procedurii instituite prin prezenta lege, inclusiv cele privind notificarea, convocarea si comunicarea actelor de p rocedura efectuate de administratorul judiciar si/sau de lichidator, vor fi supo rtate din averea debitorului. (2) Platile se vor face dintr-un cont deschis la o unitate a unei banci, pe b aza de dispozitii emise de debitor sau, dupa caz, de administratorul judiciar, i ar in cursul falimentului, de lichidator. (3) Disponibilitatile banesti vor putea fi pastrate intr-un cont special de d epozit bancar. (4) In lipsa disponibilitatilor in contul debitorului, se va utiliza fondul d e lichidare, platile efectuandu-se pe baza unui buget previzionat pe o perioada

in cazul asociatiilor si fundatiilor ce de sfasoara activitati economice. 173/2008. sumele prevazute la alin.G. 5. (1) vor fi considerate cheltuieli de lichidare in conformitate cu art. 277/2009. 277/2009. (7) a fost modificat prin art.N. (6) lit. I.Alin. pct.Lit. pct. 173/2008. pe baza documentelor justificative atasate la raportul lunar al administratorului judiciar/lichidatorului.G.P. . 277/2009.R.U. suma care va fi inclusa in categoria cheltuielilor aferente procedurii in sens ul alin.I.@ __________ @Lit.P.@ (8) U.@ b) majorarea cu 30% a taxelor percepute pentru operatiunile de inregistrare i n registrul societatilor agricole si. . I.(1) Organele care aplica procedura sunt: instantele judecatoresti. CAPITOLUL II Participantii la procedura insolventei Art. aprobat de judecatorul-sindic. astfel cum a fost introdus prin art. 1 din Legea nr.G.0% din sumele recuperate in cadrul procedurilor de insolvent a. numarul contului si unit atea la care acesta este deschis si orice modificari ulterioare ale acestuia.G. administratorul judiciar si lichidatorul. . (10) a fost introdus prin art. nr. nr.de cel putin 3 luni. 123 pct. denumita in continuare U .G. 173/2008. iar sumele prevazute la alin. I.U. . dupa caz. . precum si realizarea i n conditiile legii a drepturilor si obligatiilor celorlalti participanti la aces te acte si operatiuni. as tfel cum a fost introdus prin art. I pct. lichidatorul care transmite suma. a) vor fi virate de oficiile registrul ui comertului. pct. 21 alin.R. as tfel cum a fost introdus prin art. in contul mentionat. al treilea pu nct din O. 3 din Legea nr. 277/2009 .R. I pct. (2) Organele prevazute la alin. 173/2008.. SECTIUNEA 1 Instantele judecatoresti . (6) a fost introdusa prin art. I. (1). I. 22 din O. astf el cum a fost modificat prin art. elaborat potrivit art. pct.@ (7) Sumele prevazute la alin. 1 si vor fi platite in momentul ex istentei disponibilului in contul debitorului. 277/2009. plata. in registrul asociatiilor si fundatiilor. pct. pct. 21 din O.@ (10) Sumele din fondul de lichidare nu pot face obiectul masurilor asigurator ii sau al executarii silite. judecatorul-sindic. (1). astfel cum a fost modificat prin art. (9) Sumele mentionate la alin. b) vor fi achitate la orice unitat e bancara. I. a) si b) de la alin. 4 din Legea nr. 2 din O. 1 din O.U. in contul Uniuni i Nationale a Practicienilor in Insolventa din Romania. c) vor fi virate in contul filialei U.I.Alin. 173/2008. (9) a fost modificat prin art.N. (6) lit. nr.Alin. I. (6) Fondul prevazut la alin. (1) trebuie sa asigure efectuarea cu celerita te a actelor si operatiunilor prevazute de prezenta lege. respectiv registrul asociatiilor si fundatiilor. pct. prin Oficiul National al Registrului Comertului.@ c) preluarea a 2. inclusiv din fondurile obtinute din vanzarea bunurilor din averea debitorului . (6) au fost modificate prin art. 4 din Legea nr.P.N. nr. din fondul de lichidare a cheltuielilor ce a u depasit bugetul previzionat. (4) va fi constituit prin: a) majorarea cu 30% a taxelor percepute de oficiile registrului comertului de pe langa tribunale pentru operatiunile de inregistrare. nr. din care face parte administratorul judici ar sau.U. va comunica la Oficiul National al Registrului Comertului si l a instantele judecatoresti pe langa care functioneaza registrul societatilor agr icole. 2 din Legea nr.I. c) de la alin.U. 121 si art. I. (5) Judecatorul-sindic va putea autoriza. (6) lit.

c). publicare si dis tribuire a Buletinului procedurilor de insolventa. si nu vor mai fi citati. pct. 460/2005 privind continutul. 28 alin. procedura no tificarii prevazute la art. comunicarea actelor de procedura anterioare deschiderii pr ocedurii si notificarea deschiderii procedurii. Pentru creditorii care nu au put ut fi identificati in lista prevazuta la art. 8. 6. este supusa dispozitiilor Codului de procedura civila. (2) In circumscriptia curtii de apel va functiona o singura sectie de insolve nta.Art. 62 ori la art. (11) Pentru sustinerea cheltuielilor de editare si difuzare a Buletinului pro cedurilor de insolventa. in conditii de contradictorialitate. 173/2008. as tfel cum a fost introdus prin art. dupa caz. (31) Prin exceptie de la prevederile alin. astfel cum figureaza ace sta in registrul comertului. judecatorul-sindic va comunica Comisiei Nationale a Valorilor Mobilia re hotararea de deschidere a procedurii. a convocarilor si notificarilor fata de pa rticipantii la proces. domiciliu sau resedinta se afla in strain atate.G. reprezentand o cota de 10% aplicata la taxele perce pute de oficiile registrului comertului de pe langa tribunale pentru operatiunil e de inregistrare. I. prima comunicare a actelor de procedura catre persoanele impotriva carora se introduce o actiune.(1) Citarea partilor. in masura in care nu contravin unor dispozi tii exprese prevazute de prezenta lege. 108 sau 109. Art. cu modificarile si completari le ulterioare. in temeiul dispozitiilor prezentei legi. respectiv in registrul societatilor agricole sau in registrul asociatiilor si fundatiilor. conditiile de finantare. se majoreaza. (1) se vor realiza.U. 107.@ ___________ @Articolul a fost modificat prin art. cu exceptia cazului in care sarcina notificarii apartine al tor organe care aplica procedura. 4 din Legea nr. ulterior deschiderii procedurii insolventei se va realiza conform Codului de procedura civila. . si convocarile prevazute de prezenta lege cad in sarcina administratorului judiciar sau a lichidatorului. nr. etapele. si sunt exercitate de judecatorul-sindic . (3) Prin exceptie de la prevederile alin. 23 din O. al caror sediu. fondul prevazut la art. precum si comunicarea oricaror acte de proced ura. a convocarilor si notificarilor se efectueaza prin Buletinul procedurilor d e insolventa. dupa caz. sunt de competenta sectiei de insolventa a tribunalulu i in a carui raza teritoriala isi are sediul debitorul. 17 din Hotararea Guvernului nr. In toate celelalte cazuri se aplica dispozitiile din Codul de procedura civila refe ritoare la procedura necontencioasa. 7. (7) Creditorii care au inregistrat cereri de admitere a creantelor sunt prezu mati ca au in cunostinta termenele prevazute la art. . convocarilor si notificarilor actelor d . (5) Formatul si continutul-cadru ale actelor care se publica in Buletinul pro cedurilor de insolventa si ale dovezii privind indeplinirea procedurii de citare . convocare. I. (1) lit. conform Codului de procedura civila. cu modificarile si completarile ulterioare. Aceasta se organizeaza in cadrul tribunalului din localitatea in care isi a re sediul respectiva curte de apel.@ (4) In cazul in care debitorul este o societate tranzactionata pe o piata reg lementata. Comunicarea citatiilor. notificare si comunicare se stabilesc prin ordin al ministrului jus titiei si sunt utilizate in mod obligatoriu de toti participantii la procedura. cu exceptia recur sului prevazut la art. (8) In vederea publicarii citatiilor. Buletinul procedurilor de insolventa va fi realizat si in forma electronica.@ (2) In procedurile contencioase reglementate de prezenta lege vor fi citate i n calitate de parti numai persoanele ale caror drepturi sau interese sunt supuse spre solutionare judecatorului-sindic. 61 va fi considerata indeplinita daca a fost efectua ta prin Buletinul procedurilor de insolventa. (1).(1) Toate procedurile prevazute de prezenta lege. pct. 277/2009. (6) Notificarile.

I pct. in termen de 30 de zil e de la inregistrarea dosarului la curtea de apel. 85/2006. 47/1992 p rivind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale. nr. 85/2006 privind procedura insolventei sunt contrare art. a hotararilor judecatorest i in Buletinul procedurilor de insolventa inlocuieste. In vederea solutionari i recursului. . nr. 1. 173/2008. Art. se editeaza Buletinul procedurilor de insolventa.137/2007 care a admis excep tia de neconstitutionalitate si a constatat ca dispozitiile art. I.Alineatul (31) a fost introdus prin art. 122 alin. (9) Publicarea actelor de procedura sau.(1) Curtea de apel va fi instanta de recurs pentru hotararile pronu ntate de judecatorul-sindic in temeiul art. nr. se rea lizeaza numai prin Buletinul procedurilor de insolventa. introdusa in temeiul ar t. I pct. (7) a fost modificat prin art. pct. I. 4 din Legea nr.Alin. 173/2008. introdusa in temeiul art. d) sentinta de solutionare a contestatiei la planul de distribuire a fonduril or obtinute din lichidare si din incasarea de creante.U. de la data publicarii ace stora. 107. 8. (4) nu se aplica in cazul judecarii recursului impotriv a urmatoarelor hotarari ale judecatorului-sindic: a) sentinta de respingere a contestatiei debitorului. pub licatie editata de Oficiul National al Registrului Comertului. . I. .G. iar nu si potrivit disp ozitiilor Codului de procedura civila.Alin. (3) Recursul va fi judecat de completuri specializate. pct. cu modificarile si completarile ulterioare.@ (4) Prin derogare de la prevederile art. . (3). (2) Termenul de recurs este de 10 zile de la comunicarea hotararii. (7) Prin derogare de la prevederile art. convocarea si notificarea actelor de procedura efectuate individ ual fata de participantii la proces. 173/2008. as tfel cum a fost introdus prin art. se trimit la curtea de apel. 4 din O. as tfel cum a fost introdus prin art.U. pct. in masura in care se interpreteaza ca prima comunicare a actelor de pro cedura catre persoanele impotriva carora se promoveaza o actiune in temeiul disp ozitiilor Legii nr. pct. ulterior deschiderii procedurii insolventei. 7 din Legea nr. c) sentinta prin care se decide intrarea in faliment. nr. 300 alin. 2 si 3 din Codul de proced ura civila.U. (4). judecato rul-sindic va putea sa nu dispuna suspendarea cauzei. pronuntata in conditiil e art.G.@ ___________ @A se vedea Decizia Curtii Constitutionale nr. I. daca lege a nu prevede altfel. in situatia in care dispoz itiile a caror neconstitutionalitate se invoca au facut obiectul cel putin al un ei decizii pronuntate de Curtea Constitutionala. 11. 53 din Cons titutie. Citarea partilor in recurs se face potrivit dispozitiilor Codului de procedura civila.G. 173/2008.U. 3 din O. citarea. acestea fiind prezumate a fi indeplinite la data publicarii.G. 33 alin. 29 alin. 24 din O. (5) Prevederile alin. 277/2009. 24 si art. va pune in vedere partilor interesate sa le depuna in copie certificata. republicata. selec tate de judecatorul-sindic.@ __________ @Alineatul (3) a fost modificat prin art. dupa caz. In cazul in care instanta de recurs considera necesa re si alte acte din dosarul de fond. Suspendarea va privi doar cerer ile care au legatura directa cu reglementarea atacata. b) sentinta prin care se decide intrarea in procedura simplificata. 41 din O. in copie certificata de grefierul-sef al tribunalului. numai actele care intereseaza solutionarea caii de atac. . (5) din Legea nr. (6) Pentru toate cererile de recurs formulate impotriva hotararilor pronuntat e de judecatorul-sindic in cadrul procedurii se constituie un singur dosar. 277/2009. dupa deschiderea procedurii p revazute de prezenta lege.e procedura efectuate de instantele judecatoresti. (11) a fost introdus prin art. hotararile judecatorului -sindic nu vor putea fi suspendate de instanta de recurs. 5 din Legea nr.

republicata. I. . fara citarea partilor. Art. pct. a administratorului judiciar sau a lichidator ului desemnat de adunarea creditorilor sau de creditorul care detine cel putin 5 0% din valoarea creantelor.(1) Principalele atributii ale judecatorului-sindic. prin sentinta de deschidere a procedurii. in cadrul pre zentei legi. de intrare in faliment atat prin procedura generala.SECTIUNEA a 2-a Judecatorul-sindic Art. astfe l cum a fost modificat prin art.@ ___________ @Articolul a fost abrogat prin art. daca cererea ii apartine. cat si prin procedura simpl ificata.U. . dupa caz. anterioare deschiderii procedurii. prin incheiere.@ e) inlocuirea. nr. prec um si a atributiilor acestuia pentru aceasta perioada. dac a nu exista o cerere din partea unui creditor.@ d) confirmarea.Repartizarea cauzelor avand ca obiect procedura prevazuta de prezen ta lege judecatorilor desemnati ca judecatori-sindici se realizeaza potrivit art . 6 din Legea nr. i) judecarea contestatiilor debitorului. dintre prac ticienii in insolventa compatibili care au depus oferta de servicii in acest sen s la dosarul cauzei. h) judecarea actiunilor introduse de administratorul judiciar sau de lichidat or pentru anularea unor acte frauduloase si a unor constituiri ori transferuri c u caracter patrimonial. dupa caz. 5 din O. judecarea opozitiei creditorilor la deschide rea procedurii. 10. sunt: a) pronuntarea motivata a hotararii de deschidere a procedurii si. In situatia in care cel care a introdus cererea de de schidere a procedurii nu solicita numirea unui administrator judiciar sau lichid ator. 53 din Legea nr. 277/2009. pentru motive temeinice.Abrogat. confirmarea se va face in came ra de consiliu. numirea se va face de catre judecatorul-sindic din randul practicienilor c are au depus oferte la dosarul cauzei. . c) desemnarea motivata. g) judecarea cererilor de atragere a raspunderii membrilor organelor de condu cere care au contribuit la ajungerea debitorului in insolventa. b) judecarea contestatiei debitorului impotriva cererii introductive a credit orilor pentru inceperea procedurii. Art. sesizarea organelor de cercetare penala in legatura cu savarsirea infractiuni lor prevazute la art. Judecatorul-sindic va des emna administratorul judiciar provizoriu sau lichidatorul provizoriu solicitat d e catre creditorul care a solicitat deschiderea procedurii sau de catre debitor. prin incheiere. dupa caz. Daca nu exista con testatii impotriva hotararii adunarii creditorilor sau a deciziei creditorului c are detine cel putin 50% din valoarea creantelor. confirmarea onorariului negociat.G. 304/2004 privind organizarea judiciara. . fixarea remuneratiei in conformitate cu criteriile s tabilite de legea de organizare a activitatii practicienilor in insolventa. a administratorului j udiciar sau a lichidatorului. 11. inl ocuirea sa de catre adunarea creditorilor sau creditorul care detine cel putin 5 0% din valoarea creantelor. 173/2008. I. 143-147. 9. pct. a li chidatorului care va administra procedura pana la confirmarea ori. f) judecarea cererilor de a i se ridica debitorului dreptul de a-si mai condu ce activitatea. in sistem informatizat. dupa depunerea procesului-verbal al aduna rii creditorilor. in mod a leatoriu. In caz de conexare se va tine seama de ce rerile creditorilor in ordinea marimii creantelor sau de cererea debitoarei. potrivit art. ale comitetului creditorilor ori ale oricarei persoane interesate impotriva masurilor luate de administratorul judic iar sau de lichidator. a administratorului judiciar provizoriu sau. 13 8.

(2) Creditorii cunoscuti vor fi convocati de administratorul judiciar sau de lichidator in cazurile prevazute expres de lege si ori de cate ori este necesar. 1 din Codul de procedura civila privind incomp atibilitatea nu sunt aplicabile judecatorului-sindic care pronunta succesiv hota rari in acelasi dosar. 7 din Legea nr. cu exceptia cazului in care la sedinta participa titularii tuturor creantelor. dupa votarea lui de catre creditori. c) si d) de la alin. pct. (2) Atributiile judecatorului-sindic sunt limitate la controlul judecatoresc al activitatii administratorului judiciar si/sau al lichidatorului si la procese le si cererile de natura judiciara aferente procedurii insolventei. . 6 din O. in cazul creditorilor bugetari si al celorlalte persoane juridice. Atributiile manageriale apartin administratorului judiciar ori lichidatorului sau. m) judecarea actiunii in anularea hotararii adunarii creditorilor. 277/2009. dupa casarea hotararii in recurs. cu delegatie semnata de conducatorul unitatii. 13. sau inscrisul in format electronic caruia i s-a incorporat. SECTIUNEA a 3-a Adunarea creditorilor. U. (3) Adunarea creditorilor va putea fi convocata si de comitetul creditorilor sau la cererea creditorilor detinand creante in valoare de cel putin 30% din val oarea totala a acestora. dupa caz.@ (5) La sedintele adunarilor creditorilor. Art. ___________ @Lit. care va vota pentru intreaga va loare a creantelor reprezentand salariile si alte drepturi banesti ce li se cuvi . semnata de creditor. poate fi comunicat pr in orice mijloace. de lichid are.(1) Convocarea creditorilor va trebui sa cuprinda ordinea de zi a sedintei. daca acestuia nu i s-a ridicat dreptul de a-si administr a averea. (2) Orice deliberare asupra unei chestiuni necuprinse in convocare este nula. (1) au fost modificate prin art. nr.G. daca legea sau judecatorul-sindic nu dispune altfel. Comitetul creditorilor Art. . pct. cu exceptia situatiei rejudecarii. dupa caz.(1) Adunarea creditorilor va fi convocata si prezidata de administ ratorul judiciar sau. creditorii vor putea vota si prin corespondenta. 14. in mod ex ceptional. debitorului. administratoru lui judiciar sau lichidatorului. Deciziile manageriale pot fi controlate sub aspectul oportunitatii de catre creditori. secretariatul sedintelor adunarilor creditorilor este in sar cina administratorului judiciar sau.j) admiterea si confirmarea planului de reorganizare sau. k) solutionarea cererii administratorului judiciar sau a comitetului creditor ilor de intrerupere a procedurii de reorganizare judiciara si de intrare in fali ment. a lichidatorului. bazata pe un certificat valabil. Ele pot fi atacate separat cu recurs. Art. I. . salariatii debitorului vor putea fi reprezentati de un delegat din randul acestora. n) pronuntarea hotararii de inchidere a procedurii. (3) Creditorii pot fi reprezentati in adunare prin imputerniciti cu procura s peciala autentica sau. de lichidator. 24 alin. Scrisoarea prin care isi exprima votul. 173/2008. prin organele acestora. (4) Daca legea nu interzice in mod expres.(1) Hotararile judecatorului-sindic sunt definitive si executorii. dupa caz. 12. l) solutionarea contestatiilor formulate la rapoartele administratorului judi ciar sau ale lichidatorului. I. (2) Dispozitiile art. astfel cum a fost modificat prin art. atasat ori asociat semna tura electronica extinsa. pana in ziua fixata pentru exprimarea votului.

iar deciziile adunarii creditorilor se adopta cu votul favorabil al titular ilor majoritatii. care au lipsit motivat de la sedinta adunarii creditorilor. Comitetul cred itorilor va fi citat in persoana presedintelui astfel desemnat. pe baza pr opunerii creditorilor. I.n. buge tare si chirografare cele mai mari. I pct. in termen de doua zile lucratoare de la data adunarii cred itorilor.U. nr. acestia vor putea alege un comitet format din 3 sau 5 creditori dintre cei cu creante garantate si cei . astfel cum a fost modificat prin art. dupa intocmirea tabelului prelimin ar de creante.@ (2) Desemnarea se va face. (8) Cererea prevazuta la alin. 8 din O. pct. prin grija administratorului judiciar/lichidatorulu i. I pct. precum si de administratorul judiciar sau de lichidator. sedintele adunarii creditorilor vor avea loc in prezenta titularilor de creant e insumand cel putin 30% din valoarea totala a creantelor asupra averii debitoru lui. .G. in cond itiile prevazute la art. nr. a creantelor prezente. a administratorului judiciar sau .(1) Cu exceptia cazurilor in care legea cere o majoritate speciala . prin incheiere. a lichidatorului si a creditorilor. 173/2008. Procesul-verbal va fi depus. b) ulterior afisarii tabelului definitiv si pana la confirmarea unui plan de reorganizare. (7) Hotararea adunarii creditorilor poate fi desfiintata de judecatorul-sindi c pentru nelegalitate. astfel cum reiese din cuprinsul tabelului definitiv. d) ulterior afisarii tabelului definitiv consolidat. In cazul in care a fost constitu it comitetul creditorilor.@ (2) Calculul valorii totale a creantelor prevazute la alin. c) ulterior confirmarii planului de reorganizare si pana la afisarea tabelulu i definitiv consolidat. I pct. astfel cum reiese din cu prinsul acestuia. astfel cum reiese din planul de reorganizare confirmat. 8 din Legea nr.@ __________ @Alineatele (4) si (5) au fost modificate prin art. (1) lit. __________ @Alineatul (1) a fost modificat prin art. un comitet format din 3-5 creditori dintre cei cu creante garantate. dupa caz. nr. 173/2008. valoarea creantelor verificate si acceptate de administratorul judiciar. iar in lipsa.Alineatul (8) a fost introdus prin art. (1) impotriva ave rii debitorului se va determina prin raportare la urmatoarele criterii: a) ulterior afisarii tabelului preliminar si pana la afisarea tabelului defin itiv. (3) Planul de reorganizare va fi supus votului adunarii creditorilor. Daca din cauza numarului mic d e creditori judecatorul-sindic nu considera necesara constituirea unui comitet a l creditorilor. dupa caz.@ (6) Deliberarile si hotararile adunarii creditorilor vor fi cuprinse intr-un proces-verbal. un presedinte al comitetului creditorilor. 173/2008. va fi citat si presedintele acestuia. a stfel cum reiese din cuprinsul tabelului preliminar.U. membrii comitetului c reditorilor. Art. . cu citarea celui care a introdus cererea.G. 7 din O. pr in oricare dintre membrii comitetului creditorilor. 101.G. care va fi semnat de presedintele sedintei. in raport cu numarul credito rilor. atributiile comitetului prevazute la art. precum si la cererea creditorilor indreptatiti sa participe la procedura insolventei. prin valoare. (4) In cadrul primei sedinte a adunarii creditorilor. la dosarul cauzei. 17 alin. . b) s i f) vor fi exercitate de adunarea creditorilor. la cererea creditorilor care au votat impotriva luarii ho tararii respective si au facut sa se consemneze aceasta in procesul-verbal al ad unarii. 16. 277/2009 . 15.(1) Judecatorul-sindic poate desemna. 9 din O. Art. judecatorul-sindic va desemna. (3) Pentru necesitatile procedurii.U. prin valoare. (7) va fi depusa la dosarul cauzei in termen d e 5 zile de la data adunarii creditorilor si va fi solutionata in camera de cons iliu.

. ridicarea dreptului de administ rare al debitorului. care se ofera vo luntar. se va mentine comitetul desemn at anterior de judecatorul-sindic. comitetul astfel desemnat va inlocui comitetul desemnat anterior de jude catorul-sindic. acesta se va abtine de la vot. sa faca contestatii la ac estea.(1) Dupa deschiderea procedurii. (5). asociatilor debitorului. ori de cate ori este necesar.(1) Comitetul creditorilor are urmatoarele atributii: a) sa analizeze situatia debitorului si sa faca recomandari adunarii creditor ilor cu privire la continuarea activitatii debitorului si la planurile de reorga nizare propuse.G. (4) Deciziile comitetului creditorilor se iau cu majoritatea simpla din total ul numarului de membri ai acestuia. in terme n de 5 zile de la luarea acestora. La propunerea administratorului judiciar sau a celorlalti membri ai comitetului creditorilor. persoana fizica sau juridica. e) sa solicite. (6) In cursul derularii procedurii. (5) Daca nu se va obtine majoritatea necesara. la cererea administratorul ui judiciar sau a lichidatorului. (6) Impotriva actiunilor. I pct. care sa re si sa participe la procedura. pe care sa le prezinte adunarii creditorilor. si alte masuri. prezinte interesele societatii si ale acestora adunarea generala a actionarilor/ desemna. sa le analizeze si. . (4) sa fie respectate in toate fazele procedurii. in temeiul art.U. 173/2008. (2) Comitetul creditorilor se intruneste lunar si.@ __________ @Alineatul (6) a fost modificat prin art. d) sa intocmeasca rapoarte. facute de debitor in dauna creditorilor. atunci cand astfel de actiuni nu a u fost introduse de administratorul judiciar sau de lichidator. administrator special. 17. astfel incat criteriile preva zute la alin. (5) Daca un membru al comitetului creditorilor se afla. precum si hotararile luate. I pct. care va retine pe scurt continutul deliberarilor. dintre primii 20 de creditori in ordinea valorii. c) sa ia cunostinta despre rapoartele intocmite de administratorul judiciar s au de lichidator.G. prin incheiere. modificarea componentei acestuia. 10 din O. pe cheltuiala acestora. 11 din O. f) sa introduca actiuni pentru anularea unor transferuri cu caracter patrimon ial.U. 173/2008. motivat. nr. nr. __________ @Alineatul (1) a fost modificat prin art. daca este cazul. 18. masurilor si deciziilor luate de comitetul creditor ilor orice creditor poate formula contestatie la adunarea creditorilor.chirografari. judecatorul-sindic va putea cere asistent a comitetului creditorilor sau a unui delegat al acestuia. persoana juridica. datorita interesului propriu. pri vind masurile luate de administratorul judiciar sau de lichidator si efectele ac estora si sa propuna. Art. judecatorul-sindic va consemna. b) sa negocieze cu administratorul judiciar sau cu lichidatorul care doreste sa fie desemnat de catre creditori in dosar conditiile numirii si sa recomande a dunarii creditorilor astfel de numiri. in conflict de interese cu interesul concursual al creditorilor partici panti la procedura. ori a cel putin 2 dintre membrii sai . (3) Deliberarile comitetului creditorilor vor avea loc in prezenta administra torului judiciar/lichidatorului si vor fi consemnate intr-un proces-verbal. va un reprezentant. SECTIUNEA a 4-a Administratorul special Art. 47 alin. dupa caz. pe .

va solicita adu narii creditorilor/creditorului desemnarea unui alt administrator judiciar/lichi dator. fara consultarea adunarii creditorilor. in calitate de reprezentant al debitorului. c) formuleaza contestatii in cadrul procedurii reglementate de prezenta lege. potrivit art. Creditorii pot decide sa confirme administratorul judic iar sau lichidatorul desemnat provizoriu de catre judecatorul-sindic. Dupa ridicarea dreptului de administrare.@ (5) Administratorul judiciar. dupa caz. 79 si 80. persoana fizica sau persoana juridica. desemnarea unui administr ator judiciar sau lichidator in locul administratorului judiciar sau lichidatoru lui provizoriu ori sa confirme administratorul judiciar provizoriu sau. primeste raportul final si bilantul de inchidere si participa la sedinta convocata pentru solutionarea obiectiunilor si aprobarea raportului. (3) decizia adunarii creditorilor sau a creditorului ce detine cel putin 50% din valoarea creantelor nu este contestat a. (2). 19. un practician in ins olventa ales in mod aleatoriu din Tabloul U. sub supravegherea administratorului judiciar. 33 alin. la judecarea actiun ilor prevazute la art. b) participa.seama debitorului. in termen de 3 zile de la data publ icarii acesteia in Buletinul procedurilor de insolventa.P. in cadrul primei sedinte a adun arii creditorilor sau ulterior. dupa confirmarea planului. In cazul in care nu exista nici o astfel de oferta.@ (3) Creditorii pot contesta la judecatorul-sindic. (2) Administratorul special are urmatoarele atributii: a) exprima intentia debitorului de a propune un plan. aceasta va fi stabilita de catre ju decatorul-sindic. participa la inventar. SECTIUNEA a 5-a Administratorul judiciar Art. (2) La recomandarea comitetului creditorilor. iar mandatul administratorului special va fi redus la a reprezenta int eresele actionarilor/asociatilor. d) propune un plan de reorganizare. judecatorul-sindic. coroborat cu art. e) administreaza activitatea debitorului. pentru motive de nelegalit ate. prin incheiere.N. decizia prevazuta la alin. va numi administratorul judiciar propus d e creditori sau de creditorul ce detine cel putin 50% din valoarea creantelor. (1) lit. debitorul este repr ezentat de administratorul judiciar/lichidator care ii conduce si activitatea co merciala. judecatorul-sindic v a desemna provizoriu. (21) Creditorul care detine cel putin 50% din valoarea totala a creantelor po ate sa decida. semnand actul. la c are vor anexa dovada calitatii de practician in insolventa si o copie de pe poli ta de asigurare profesionala. pana la prima adunare a creditorilor.(1) Practicienii in insolventa interesati vor depune la dosar o of erta de preluare a pozitiei de administrator judiciar in dosarul respectiv. h). 28 alin. practicianul in insolventa interesat va putea arata si disponibilitatea de timp si de resurse umane. dupa caz . 4. stabilindu-i si remuneratia. toate contestatiile printr-o incheiere prin care va nu mi administratorul judiciar/lichidatorul desemnat sau. g) primeste notificarea inchiderii procedurii.R. creditorii care detin cel putin 50% din valoarea totala a creantelor pot decide desemnarea unui administrator judiciar/lichidato r. d ispunand totodata incetarea atributiilor administratorului judiciar provizoriu p e care l-a desemnat prin sentinta de deschidere a procedurii. inclusiv . In cazul in care remuneratia se va achita din fo ndul constituit conform prevederilor art. (2) si (21). Judecatorul va solution a. In oferta. de urgenta si deodata.I. lichidatorul provizoriu si sa ii stabileasca remuneratia. .@ (4) Daca in termenul stabilit la alin. f) dupa intrarea in faliment. precum si experien ta generala sau specifica necesare preluarii dosarului si bunei administrari a c azului. pe baza criteriilor stabilite prin legea privind profesia de p ractician in insolventa.

I pct. 86/2006.G.reprezentantul acesteia. corectarea si completarea informatiilor cuprinse in actele respe ctive. Art. a activitatii debitorului. sub sanctiunea revocarii din fu nctie si a repararii eventualelor prejudicii cauzate. nr. f) conducerea integrala. . nr. nr . (9) Este interzis administratorului judiciar. in cazul in care debito rul nu si-a indeplinit obligatia respectiva inauntrul termenelor legale. in ac est ultim caz cu respectarea precizarilor exprese ale judecatorului-sindic cu pr ivire la atributiile sale si la conditiile de efectuare a platilor din contul av erii debitorului. prin subscrierea unei polite d e asigurare valabile. prezidarea si asigurarea secretariatului sedintelor adunarii c reditorilor sau ale actionarilor. 173/2008. h) introducerea de actiuni pentru anularea actelor frauduloase incheiate de d ebitor in dauna drepturilor creditorilor. b) examinarea activitatii debitorului si intocmirea unui raport amanuntit asu pra cauzelor si imprejurarilor care au dus la aparitia starii de insolventa. c) intocmirea actelor prevazute la art. dar care nu va putea depasi 30 de zile de la des emnarea administratorului judiciar. Riscul asigurat trebuie sa reprezinte consecinta activit atii administratorului judiciar pe perioada exercitarii calitatii sale. fie continuarea perioadei de observatie in cadrul procedurii generale si supunerea acelui raport judecatorului-sindic. 173/2008. 12 din O. i) sesizarea de urgenta a judecatorului-sindic in cazul in care constata ca n u exista bunuri in averea debitorului ori ca acestea sunt insuficiente pentru a acoperi cheltuielile administrative. __________ @Alineatele (6) si (7) au fost abrogate prin art. 94. (1). in functie de cuprinsul raportului prevazut la lit.U. 13 din O. d) elaborarea planului de reorganizare a activitatii debitorului. 77 alin. in cadr ul prezentei legi.@ (7) Abrogat. respectiv in parte.U. int r-un termen stabilit de acesta. potrivit legii. (1) din O. 20. . in conditiile art. in mod direc t sau indirect. a unor operatiuni comerciale incheiate de debitor si a constitui rii unor garantii acordate de acesta. precum si a unor transferuri cu caract er patrimonial.Alineatele (3) si (4) au fost modificate prin art.U.@ (8) Inainte de desemnarea sa. sa diminueze. dar care nu va putea depasi 60 de zile de l a desemnarea administratorului judiciar. precum si asupra pos ibilitatii reale de reorganizare efectiva a activitatii debitorului ori a motive lor care nu permit reorganizarea si supunerea acelui raport judecatorului-sindic . susceptibile a prejudicia drepturile credi torilor. a) si in conditiile si termenele prevaz ute la art. 28 alin. administratorul judiciar trebuie sa faca dovada ca este asigurat pentru raspundere profesionala. e) supravegherea operatiunilor de gestionare a patrimoniului debitorului. si asupra existentei premise lor angajarii raspunderii acestora. intr-un termen stabilit de acesta. care sa acopere eventualele prejudicii cauzate in indeplin irea atributiilor sale. asociatilor ori membrilor debitorului persoana juridica.Alineatul (21) a fost introdus prin art. g) convocarea. 138. (6) Abrogat. sunt: a) examinarea situatiei economice a debitorului si a documentelor depuse conf orm prevederilor art.(1) Principalele atributii ale administratorului judiciar. valoarea sumei asigurate prin contractul de asigurare. cu mentionarea persoanelor carora le-ar fi imputabila. precum si verificarea. cand acestea au fost prezentate de debitor. 28 si 35 si intocmirea unui raport prin care sa propuna fi e intrarea in procedura simplificata.G. trebuie sa aiba calitatea de practician in insolventa. . I pct. .G.

19. urmarirea incasarii creantelor referitoare la bunuri le din averea debitorului sau la sumele de bani transferate de catre debitor ina inte de deschiderea procedurii. la cererea contestatorul ui. putand. 14 din O. cu mentionarea modalitatii de calcul a acesteia. in termen de 5 zile de la c omunicarea sentintei de numire. precum si orice alta persoana interesata p ot face contestatie impotriva masurilor luate de administratorul judiciar. n) sesizarea judecatorului-sindic in legatura cu orice problema care ar cere o solutionare de catre acesta. m) cu conditia confirmarii de catre judecatorul-sindic. descarcarea fidejusorilor. atunci cand este cazul. 22. Incheierea de inlocuire se pronunt a in camera de consiliu. (1). fara motive temeinice. a stfel cum a fost introdus prin art. administratorul special al debitorului persoan a juridica. prin incheie re. k) verificarea creantelor si. sa suspende executarea masurii contestate.(1) Administratorul judiciar va depune lunar un raport cuprinzand descrierea modului in care si-a indeplinit atributiile. descarcarea de datorii.(1) In cazul in care un practician in insolventa desemnat refuza n umirea. . de urgenta. Prevederile prezen tului articol sunt aplicabile si in situatia prevazuta la art. . (1) a fost modificat prin art. prin incheiere motivata. in camera de consiliu.Alineatul (11) a fost introdus prin art. formularea de obiectiun i la acestea. Raportul se depune la dosa rul cauzei. oricare dintre creditori. 277/2009. a administra torului judiciar si a comitetului creditorilor. cu citarea contestatorului. 131 din O. (4) Judecatorul-sindic va solutiona contestatia. (2) Judecatorul-sindic poate stabili administratorului judiciar. ___________ @Alin. (1) se va mentiona si remuneratia administ ratorului judiciar sau a lichidatorului. 9 din Legea nr. precum si intocmirea tabelelor creantelor. renuntarea la garantii r eale.@ (4) Daca prin fapta prevazuta la alin. nr. 34. incheierea de tranzac tii. pct. acesta are obligatia de a notifica instanta. La fiecare 120 de zile judecatorul-sindic va stabili un termen de continuare a pro cedurii. cu exceptia celo r prevazute de lege in competenta exclusiva a acestuia. formularea si sustinerea actiunilor in pretentii pentru incasarea creantelor debitorului. 173/2008. Judecatorul-sindic va sanctiona cu amenda judici ara de la 500 lei la 1.000 lei necomunicarea in termen a refuzului. pct. iar un extras se publica in Buletinul procedurilor de insolventa.U.@ (2) Debitorul persoana fizica. judecatorul-sindic. Art. cu citarea administratorului judiciar si a comitetului creditorilor. 21. in termen de 10 zile de la i nregistrarea ei. din culpa sau cu rea-c redinta. (3) administratorul judiciar a cauzat un prejudiciu. precum si o justificare a cheltuielilor efectuate cu administrarea procedurii sau a altor cheltuieli efe ctuate din fondurile existente in averea debitorului. (1). 173/2008. nu isi indeplineste sau indeplineste cu intarziere atributiile prevazut e de lege sau stabilite de judecatorul-sindic. l) incasarea creantelor.j) mentinerea sau denuntarea unor contracte incheiate de debitor. judecatorul-sindic va putea.G. (3) Contestatia trebuie sa fie inregistrata in termen de 5 zile de la depuner ea raportului prevazut la alin. in care administratorul judiciar va expune in sinteza masurile efectuat e in acest interval cuprinse in rapoartele de activitate. il poate inlocui pe administratorul judiciar. pentru aceasta putand angaja avocati. I pct. . (3) Judecatorul-sindic va sanctiona administratorul judiciar cu amenda judici ara de la 1. din oficiu sau la cere rea comitetului creditorilor.U.@ (2) In orice stadiu al procedurii. orice alte atributii in afara celor stabilite la alin. . la cererea oricarei parti interesate .@ (11) In raportul prevazut la alin.000 lei la 5.G. nr. I. In acest caz sunt aplicabile dispozitiile art. pentru motive temeinice. Art. I.000 lei in cazul in care acesta. sa il oblige pe administratorul judiciar la acoperirea prejudiciului produs.

inventarierea bunurilor si luarea masurilor corespun zatoare pentru conservarea lor. precum si intocmirea tabelelor creantelor. f) verificarea creantelor si. in conformitate cu prevederile . 1084 si 1085 din Codul de procedura civila. a unor operatiuni comerciale incheiate de debitor si a constitui rii unor garantii acordate de acesta. data in camera de consiliu. (3) si. ___________ @Alin.(5) In cazul amenzilor si al despagubirii prevazute la alin. Judecatorul-sindic se va pronunta asupra cererii prin incheiere. b) conducerea activitatii debitorului. Numirea si nivelul rem uneratiilor acestor persoane vor fi supuse aprobarii comitetului creditorilor in cazul in care acestea vor fi achitate din averea debitoarei sau se vor supune a probarii judecatorului-sindic in cazul in care se vor remunera din fondul unic c onstituit conform art. 277/2009. Art. (5). 23 si ale art. e) mentinerea sau denuntarea unor contracte incheiate de debitor. . pct. susceptibile a prejudicia drepturile credi torilor. 142 din O. . (2) Atributiile administratorului judiciar inceteaza la momentul stabilirii a tributiilor lichidatorului de catre judecatorul-sindic. (4). g) urmarirea incasarii creantelor din averea debitorului. nr. pct. d) aplicarea sigiliilor. dispozitiile a rt. I. in cadrul prezentei leg i. daca un raport cu acest obiect nu fusese intocmit an terior de administratorul judiciar.Principalele atributii ale lichidatorului. rezultate din trans ferul de bunuri sau de sume de bani efectuat de acesta inaintea deschiderii proc edurii. urmeaza a se aplica in mod corespunzator dispozitiile art. i) vanzarea bunurilor din averea debitorului. h) primirea platilor pe seama debitorului si consemnarea lor in contul averii debitorului. precum si a unor transferuri cu caract er patrimonial.In vederea indeplinirii atributiilor sale. 22. pct. Art. 25. astfel cum a fost introdus prin art.U. cu mentionarea persoane lor carora le-ar fi imputabila si a existentei premiselor angajarii raspunderii acestora in conditiile art. a stfel cum a fost introdus prin art.U. SECTIUNEA a 6-a Lichidatorul Art. administratorul judicia r/lichidatorul va putea desemna persoane de specialitate. res pectiv la alin. 138. (3) Poate fi desemnat lichidator si administratorul judiciar desemnat anterio r. I. sunt: a) examinarea activitatii debitorului asupra caruia se initiaza procedura sim plificata in raport cu situatia de fapt si intocmirea unui raport amanuntit asup ra cauzelor si imprejurarilor care au dus la insolventa. si supunerea acelui raport judecatorului-sindic intr-un termen stabilit de acesta. 4. atunci cand este cazul.(1) In cazul in care dispune trecerea la faliment. incasarea creantelor. aplicandu-se. (1) si (3) au fost modificate prin art. nr. 277/2009. . I. formularea de obiectiun i la acestea.G. 17 3/2008. 173/2008. dar care nu va putea depasi 60 de zile de la desemnarea lichidatorului.G. in mod corespunzator. formularea si sustinerea actiunilor in pretentii p entru incasarea creantelor debitorului. 102 alin. I. pentru aceasta putand angaja avocati. 141 din O. judecatorul-sin dic va desemna un lichidator. cu citarea administratorului/lichidatorul ui judiciar. (1). pct. 10 din Legea nr. 23. 19. 21. ___________ @Articolul a fost modificat prin art. 10 din Legea nr. c) introducerea de actiuni pentru anularea actelor frauduloase incheiate de d ebitor in dauna drepturilor creditorilor. 24.

277/2009. CAPITOLUL III Procedura SECTIUNEA 1 Cererile introductive Art. b) o lista completa a tuturor bunurilor debitorului. (5) a fost introdus prin art. (2) Va putea sa adreseze tribunalului o cerere pentru a fi supus dispozitiilo r prezentei legi si debitorul in cazul caruia aparitia starii de insolventa este iminenta. d) o lista cuprinzand platile si transferurile patrimoniale efectuate de debi . potrivit datelor de care di spune. descarcarea fidejusorilo r. renuntarea la garantii reale sub conditia confirmarii de catre judecatorul-si ndic. j) incheierea de tranzactii. pct. (4) Introducerea prematura.prezentei legi. descarcarea de datorii. Cererea debitorului Art. incluzand toate conturil e si bancile prin care debitorul isi ruleaza fondurile. pentru bunurile grevate se vor mentiona datele din registrele de publicitate. in terme n de maximum 30 de zile de la aparitia starii de insolventa. au calitatea de a le reprezenta. .(1) Cererea debitorului trebuie sa fie insotita de urmatoarele act e: a) bilantul certificat de catre administrator si cenzor/auditor. lichide ori nelichide. . as tfel cum a fost introdus prin art. (2) Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare introduce cerere impotriva entita tilor reglementate si supravegheate de aceasta care.(1) Procedura va incepe pe baza unei cereri introduse la tribunal de catre debitor sau de catre creditori. 10 din Legea nr. potrivit actelor constitutive sau statutelor. nr. cu rea-credinta.@ ___________ @Alin. I. 173/2008. 28. precum si de orice alte persoane sau in stitutii prevazute expres de lege. cauza si drepturile de preferinta. de catre debitor a unei cereri d e deschidere a procedurii atrage raspunderea patrimoniala a debitorului persoana fizica sau juridica.G. oricum ar fi creantele aces tora: certe sau sub conditie. aratandu-se suma. ne contestate ori contestate. (5) Cererea debitorului se va judeca de urgenta in termen de 5 zile in camera de consiliu. . scadente sau nescadente. §. 27. 143 din O. pentru prejudiciile pricinuite. pct. I.1. 26. (3) Cererile persoanelor juridice vor fi semnate de persoanele care.(1) Debitorul aflat in stare de insolventa este obligat sa adresez e tribunalului o cerere pentru a fi supus dispozitiilor prezentei legi. l) orice alte atributii stabilite prin incheiere de catre judecatorul-sindic. indeplinesc criteriile prevazute de dispozitiile legale speciale pentru i nitierea procedurii prevazute de prezenta lege. c) o lista a numelor si a adreselor creditorilor.U. balanta de v erificare pentru luna precedenta datei inregistrarii cererii de deschidere a pro cedurii. k) sesizarea judecatorului-sindic cu orice problema care ar cere o solutionar e de catre acesta. Art.

l) un certificat de admitere la tranzactionare pe o piata reglementata a valo rilor mobiliare sau a altor instrumente financiare emise. (1) lit.(1) Orice creditor indreptatit sa solicite deschiderea procedurii prevazute de prezenta lege impotriva unui debitor prezumat in insolventa poate i ntroduce o cerere introductiva. f) contul de profit si pierdere pe anul anterior depunerii cererii. in conditiile art. 31. (1) si (2) se aplica. b) existenta unei garantii reale. directorii si/sau asociatii nu au fost condamnati definitiv pentru bancruta frauduloasa. in privinta cererilor introduse de grupurile de interes economic sau de membrii acestora. (2) O cerere introdusa de un asociat cu raspundere nelimitata ori impotriva a cestuia pentru datoriile sale va fi fara efecte juridice cu privire la societate a in nume colectiv sau in comandita din care face parte. a)-f) si h). (2). pentru societatile in nume colectiv si cele in com andita. g) o lista a membrilor grupului de interes economic sau. k) o declaratie pe propria raspundere autentificata de notar sau certificata de avocat. delapidare.tor in cele 120 de zile anterioare inregistrarii cererii introductive. (2) Daca debitorul nu dispune. sau un certificat de la registrul societatilor agricole ori. Cererile creditorilor Art. pct.G. a stfel cum a fost introdus prin art. . (2) a fost modificat prin art. h) o declaratie prin care debitorul isi arata intentia de intrare in procedur a simplificata sau de reorganizare. marturie mincinoasa. precedenti hotararii de deschidere a proced urii. a averii. 21/1996 si ca administrato rii. 10 din Legea nr. acea cerere nu va fi considerata ca fiind facuta si de asocia tii cu raspundere nelimitata ori. nr. inselaciune. constituite de catre debitor sau instituite . au mai fost supusi unei astfel de proceduri. Art. pct. §. 21/1996. si impotriva lor. din care sa rezulte ca nu a fost condamnat definitiv pentru fals ori pentru infractiuni prevazute in Legea concurentei nr. . autentificata la notar ori certificata de un avocat.(1) In cazul unei cereri introduse de o societate in nume colectiv sau in comandita.Nu pot formula o cerere de reorganizare judiciara debitorii. daca nu o va face. 277/2009. Art. din care sa rezulte daca a mai fost supus procedu rii prevazute de prezenta lege intr-un interval de 5 ani anterior formularii cer erii introductive. infractiuni de fals ori infractiuni prevazute in Legea nr. . 144 din O. perso ane juridice. daca aceasta declaratie nu va fi depusa pana la expirarea terme nului stabilit la alin. 31-33. j) o declaratie pe propria raspundere. (3) Prevederile alin. abuz de incredere. dupa caz. in care va preciza: a) cuantumul si temeiul creantei. el va fi dec azut din dreptul de a propune un plan de reorganizare. in ultimii 5 ani anteriori deschiderii procedurii. prin restructurarea activ itatii ori prin lichidarea. 30. oficiul registrului comertului in a carui raza teritoriala se afla domicil iul profesional/sediul social. dupa caz. va putea inregistra acea informatie la tribunal in termen de 5 zile. se prezuma ca debitorul este de acord cu initierea procedurii simplificate. conform unui plan.U. a asociati lor cu raspundere nelimitata. de vreuna d intre informatiile prevazute la alin. 173/2008. in mod corespunzator. i) o descriere sumara a modalitatilor pe care le are in vedere pentru reorgan izarea activitatii.2. e) o lista a activitatilor curente pe care intentioneaza sa le desfasoare in perioada de observatie.@ ___________ @Alin. I. in vederea stingerii datoriilor sale. care in ultimii 5 ani. 29. gestiune frauduloasa. in tot sau in parte. I. la momentul inregistrarii cererii.

I. in termen de 15 zile de la primirea notificarii. pct. din oficiu. ju decatorul-sindic nu va putea pastra deschisa procedura insolventei. judecatorul-sindic va ti ne. 27. In cazul in care. in termen de 10 zile. Deschiderea ulterioara a procedurii. Admitand opozitia. (2) a fost modificat prin art. .G. creditorii se opun deschiderii procedurii. in raport cu valoarea insumata a creantelor tuturor creditorilor care au fo rmulat cereri si cu respectarea valorii-prag prevazute de prezenta lege. I. Judecatorulsindic va revoca incheierea de deschidere a procedurii. la o banca. cu acelasi obiect. debitorul si creditorii care se opun deschiderii procedurii. el nu va mai av ea dreptul sa solicite reorganizarea judiciara. toate opozitiile. (2) Creditorul va anexa documentele justificative ale creantei si ale actelor de constituire de garantii. 32.(1) In termen de 48 de ore de la inregistrarea cererii creditorulu i indreptatit sa solicite deschiderea procedurii insolventei. la cererea debitorului sau a creditorilor.@ ___________ @Alin. judecatorul-sindic ii poate obliga pe creditorii care au introdus cererea sa consemneze. . toate cererile de deschidere a procedurii se conexeaza la cererea formulat a de debitor. (3) La cererea debitorului. o sedinta la care vor fi citati administratorul judici ar. Cautiunea va fi restituita credito . (2) Prin incheierea de deschidere a procedurii. (1) referitoare la cuantumul minim al creante lor. in urma careia va solutiona deodata. d) declaratia privind eventuala intentie de a participa la reorganizarea debi torului. 28 alin. (3) Daca intre momentul inregistrarii cererii de catre un creditor si cel al judecarii acestei cereri sunt formulate cereri de catre alti creditori impotriva aceluiasi debitor. Art. (1) lit. judecatorul-sindic va dispune administratorului judiciar sau. h) debito rul isi arata intentia de a intra in procedura simplificata sau nu depune docume ntele prevazute la art. c) existenta unor masuri asiguratorii asupra bunurilor debitorului.(1) Daca cererea debitorului corespunde conditiilor prevazute la a rt. debitorul trebuie fie sa cont este. 277/2009. o caut iune de cel mult 10% din valoarea creantelor. lichidatorului sa efectueze notificar ile prevazute la art. a)-f) si h) la termenul prevazut la ar t. 28 alin. (4) Daca exista o cerere de deschidere a procedurii insolventei formulata de catre debitor si una sau mai multe cereri formulate de creditori. 28 alin. 145 din O. (2) ori se incadreaza in una dintre categoriile prevazute la art.U.potrivit legii. 33. dupa caz. Daca debitorul contesta starea de insolventa. iar contestatia sa este ulterior respinsa. vor fi conexate la acelasi dosar. 173/2008. (5) Daca s-a deschis o procedura intr-un dosar. SECTIUNEA a 2-a Deschiderea procedurii si efectele deschiderii procedurii Art. iar daca prin declaratia facuta conform art. debitorului. va dispune conexarea acestora si va stabili indeplini rea conditiilor prevazute la alin. in copie. (2). nr. fie sa recunoasca existenta starii de insolventa. celelalte eventuale dosare af late pe rol. nu va putea modifica dat a aparitiei starii de insolventa. pct. 1 alin. printr-o sentinta. cel putin la nivel de principiu. judecatorul va pronunta o incheiere de deschidere a procedurii simpli ficate. judecatorul-sindic va comunica cererea. caz in care va trebui sa precizeze. 61. (2) In termen de 10 zile de la primirea copiei. mo dalitatea in care intelege sa participe la reorganizare. tribunalul va verifica. e xistenta dosarului pe rol. judecatorul-sindic va pronunta o incheiere de deschidere a procedurii ge nerale. a stfel cum a fost introdus prin art. 10 din Legea nr. nesolutionate inca. (1) lit. in termen de 15 zile. la data inregistrarii.

1 al in. 36. 37. judecatorul-sindic va pronunta o sentinta de deschidere a proced urii simplificate. 28 alin. 146 din O. dupa caz. facuta pana la data pronuntarii sentintei. a stfel cum a fost introdus prin art. c). . In cazul in care. (1).U. respinge cererea creditorilor.rilor. pct. din declaratia debitorului. judecatorul-sin dic va desemna un administrator judiciar. (1). coroborat cu cele ale art. 38. ju decatorul-sindic va da o sentinta de deschidere a procedurii generale. (6) Daca debitorul nu contesta. procedura gene rala. 61. rezulta ca acesta se incadreaza in una dintre categoriile prevazute la art. 19 al in. .De la data deschiderii procedurii se suspenda de drept toate actiu nile judiciare sau masurile de executare silita pentru realizarea creantelor asu pra debitorului sau bunurilor sale. potrivit preved erilor art. in termenul prevazut la alin. Art. 36. 60 alin. . printr-o sentinta. . Art. iar in cazul deschiderii procedurii si mplificate va desemna un lichidator provizoriu.Prin sentinta de deschidere a procedurii generale. debitorul este obligat sa depuna la dosarul ca uzei actele si informatiile prevazute la art. 35. daca cererea lor va fi admisa. 173/2008. 1. in cazul in ca re acesta are calitatea de consumator captiv. cu aplicarea coresp unzatoare a dispozitiilor art.In termen de 10 zile de la deschiderea procedurii. (1) lit. gaze naturale. ii va respinge contestatia si va deschide. cautiunea va fi folosita pentru a acoperi pagubele suferite de debitori. este pe deplin acoperita de valoar ea totala a creantelor si a partilor de creante garantate cu acel obiect: .(1) Creditorul titular al unei creante garantate cu ipoteca. 121 alin. (4) sau (6). 116-118 si cu conditia achitarii din pret a chelt uielilor prevazute la art. Art. nr. (4) Daca judecatorul-sindic stabileste ca debitorul este in stare de insolven ta. gaj s au alta garantie reala mobiliara ori drept de retentie de orice fel poate solici ta judecatorului-sindic ridicarea suspendarii prevazute la art. sa refuze ori sa intrerupa temporar un astfel de serviciu catre debitor sau catre averea debitorului. (2) sau a mai beneficiat de reorganizare in ultimii 5 ani anteriori deschide rii procedurii. cererea introductiva va fi respinsa. a bunului asupra caruia poarta garantia sau dreptul de retentie.Orice furnizor de servicii . (7) Prin sentinta de deschidere a procedurii. Daca nu este consemn ata in termen cautiunea. sa schimbe. . Art. pct. determinata de un evaluator con form standardelor internationale de evaluare. potrivit legii.G. 39. Art. . Daca cererea va fi respinsa. apa.@ ___________ @Articolul a fost modificat prin art. (1). judecatorul-sindic va dispune a dministratorului judiciar sau lichidatorului. se rvicii telefonice sau altele asemenea nu are dreptul. (1) pct. in una dintre urmatoarele situatii: A.electricitate. ca ar fi i n stare de insolventa si isi exprima intentia de a-si reorganiza activitatea. in perioada de observatie si in perioada de reorganizare. Desemnarea se va face in conform itate cu prevederile art. 10 din Legea nr. (2). in cadrul procedurii. atunci cand valoarea obiectului garantiei. I. cu exceptia cailor de atac declansate de deb itor. (2). 34. 11 alin. 33 alin. 277/2009. respectiv la art . care va fi considerata ca lipsita de orice efect chiar de la inregistrarea ei. Art. sa efectueze notificaril e prevazute la art. prin sentinta de deschi dere a procedurii judecatorul-sindic va dispune comunicarea acesteia catre insta ntele judecatoresti in a caror jurisdictie se afla sediul debitorului declarat l a registrul comertului si tuturor bancilor unde debitorul are deschise conturi.In vederea aplicarii prevederilor art. (5) Daca judecatorul-sindic stabileste ca debitorul nu este in stare de insol venta. situatie in care un plan de reorganizare poate fi formulat numai de catre administratorul judiciar sau de catre creditorii detinand impreuna sau separat m inimum 20% din valoarea masei credale si numai daca acestia isi exprima intentia de a depune un plan in termenul prevazut la art. 59 alin. I. 36 cu privire la creanta sa si valorificarea imediata.

(1) Nici o dobanda. pct. In cazul in care pretul va fi inferior valorii evaluate. b) obiectul garantiei face parte dintr-un ansamblu functional. B. a celorlalte elemente. majorare sau penalitate de orice fel ori chelt uiala. ramanand debitorului/administrator ului sau altei parti interesate sarcina producerii dovezii contrare si. reale sau personale ori prin substituirea obiectului garantiei cu un alt obie ct. in cazul in care nici un plan de reorganizare nu este confirmat. ast fel cum a fost introdus prin art.Abrogat. Art. din cauza: a) diminuarii valorii obiectului garantiei sau existentei unui pericol real c a aceasta sa sufere o diminuare apreciabila. La distributia pretului garantiei. nu va putea fi adaugata creantelor nascute ulterior datei deschiderii atat a procedurii simplificate. evaluata in conformitate cu art. nu va putea fi adaugata creantelor nascute ante rior datei deschiderii procedurii.G.b). Art. c) novatia obligatiei de garantie prin constituirea unei garantii suplimentar e. 40. majorari le ori penalitatile de orice fel sau cheltuielile accesorii la obligatiile nascu te ulterior datei deschiderii procedurii generale se achita in conformitate cu a ctele din care rezulta si cu prevederile programului de plati. atunci cand nu exista o protectie corespunzatoare a creantei garantate in raport cu obiectul garantiei. (1) lit. respecti v. In cazul in care planul esueaza. majorare sau penalitate de orice fel ori cheltuiala. (3) Reclamantul. iar prin despr inderea si vanzarea lui separata. cat si a celei generale. la distributie se va ajusta corespu nzator raportul dintre partea garantata si cea negarantata a creantei. dar nu mai mult decat valoarea totala a creantei garantate de acea garantie.Deschiderea procedurii suspenda orice termene de prescriptie a act iunilor prevazute la art. A. b) efectuarea de plati periodice in favoarea creditorului pentru satisfacerea dobanzilor. la data intrarii in faliment. cu conditia ca pretul bun ului sa fie corespunzator mai mare decat valoarea initial evaluata. dupa caz. 36. (1) lit. majorarilor si penalitatilor de orice fel si. respectiv. dobanzile. . I.U. (1) lit. prevederile alin. creantele garantate se inscriu in tabelul definitiv si/sau in tabelul definitiv consolidat. c) lipsei unei asigurari a obiectului garantiei impotriva riscului pieirii sa u deteriorarii. 173/2008. majorarilor si penalitatilor de orice fel la o cr eanta garantata cu rang superior. (2) Prin exceptie de la alin. (3) In cazul in care se confirma un plan de reorganizare. 41. (1) si (2) se aplica corespunzator pentru calc ulul accesoriilor cuprinse in programul de plati. pentru red ucerea capitalului creantei sub cota de diminuare a valorii obiectului garantiei ori a valorii partii garantate dintr-o creanta cu rang inferior. creditorul garantat va fi indreptatit sa calculeze accesoriile la cre anta garantata pana cel mult la data vanzarii bunului. 42. intr-o cerere de ridicare a suspendarii. B. . (2) In cazurile prevazute la alin. nr. . Art. 277/2009. (1).@ ___________ @Articolul a fost abrogat prin art. pre cum: a) efectuarea de plati periodice in favoarea creditorului pentru acoperirea d iminuarii valorii obiectului garantiei ori a valorii partii garantate dintr-o cr eanta cu rang inferior. I. b) diminuarii valorii partii garantate dintr-o creanta cu rang inferior. judecatorul-sindic va putea re spinge cererea de ridicare a suspendarii formulata de creditor. 147 din O. A. ca u rmare a acumularii dobanzilor. numi ta generic accesorii. pct.a) obiectul garantiei nu prezinta o importanta determinanta pentru reusita pl anului de reorganizare propus. daca administrat orul judiciar/debitorul propune in schimb adoptarea uneia sau mai multor masuri menite sa ofere protectie corespunzatoare creantei garantate a creditorului. (4) Nici o dobanda. . 10 din Legea nr. numita generic accesorii. valoarea bunurilor ramase nu se diminueaza. 39 alin. trebuie sa faca dov ada faptului prevazut la alin. la valoarea garantii lor.

dupa caz. comitetul creditorilor ori administratorul judiciar pot orica nd adresa judecatorului-sindic o cerere de a se ridica debitorului dreptul de ad ministrare.(1) In afara de cazurile prevazute la art. in bankruptcy. a drep tului de administrare al debitorului odata cu desemnarea unui administrator judi ciar. 173/2008.U. administratorul judiciar sau lichidator vor cuprinde. mentiunea in reorganizare judiciara. I. in insolvency. toate actele. a stfel cum a fost introdus prin art. cu modificarile si completarile ulterioare. (2) Debitorul si/sau. in sensul Legii nr. sub sanctiunea preva zuta la art. I. in cond itiile art. (1) si (2). de asemenea. 148 din O. (1). 33 alin.Art. 277/2009. (2) La data primirii de catre Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare a comun icarii privind intrarea in procedura falimentului intervine retragerea valorilor mobiliare de pe piata reglementata pe care acestea se tranzactioneaza. 2 lit. Art. . 47. mentiunea in insolventa. . d) si e) din Codul de procedura civila. cu precizarea naturii si valorii ace stora si a datelor de identificare a cocontractantilor.(1) Ca urmare a deschiderii procedurii si pana la data confirmarii planului de reorganizare. 46. 49 sau de cele autoriza te de judecatorul-sindic. indicand totodata si conditia de exercitare a conducerii debitorului de ca tre acesta. en proced ure collective. Art. pct. h) sau. actiunile societatilor emitente. precum si lista cuprinzand platile si transferurile patrimoniale facute d e el in cele 120 de zile anterioare deschiderii procedurii.constand in dreptul de a-si conduce activitatea. in limbil e romana. dupa caz. engleza si franceza. 10 din Legea nr. (2) Dupa intrarea in reorganizare judiciara sau faliment.G. lichidatorului toate informatiile cerute de acesta. dupa caz.(1) Dupa ramanerea irevocabila a hotararii de deschidere a procedu rii toate actele si corespondenta emise de debitor. in bankruptcy. 28 alin. (3) Prejudiciile suferite de tertii de buna-credinta. en redressement sau. 44. prevederile alin. . . in mod obligatoriu si cu caractere vizibile. mentiunea in faliment. (4) Dreptul de administrare al debitorului inceteaza de drept la data la care se dispune inceperea falimentului. Art. (2) Cu exceptia cazurilor prevazute expres de lege. (1) sun t aplicabile si bunurilor pe care debitorul le-ar dobandi ulterior deschiderii p rocedurii. in judicial reorganisation. 297/2004 privind piata de capital. Dupa intrarea in procedura simplificata se va fac e. vor fi reparate in mod exclusiv de persoanele care au incheiat actele ca reprezentanti legali ai debit orului. nr. in falimen t. (1) lit. (1) pct. avand ca justificare pierderile continue din averea debitorului sau . Art. 43. administratorul judiciar sunt obligati sa int ocmeasca si sa pastreze o lista cuprinzand toate incasarile.(1) Deschiderea procedurii ridica debitorului dreptul de administr are . 1081 alin. platile si compensa rile efectuate dupa deschiderea procedurii. daca acesta nu si-a declarat. fara a fi atinsa averea debitorului. in tot sau in parte. pct. operatiunile si platile efectuate de deb itor ulterior deschiderii procedurii sunt nule. . in conditiile prevazute la alin. s e suspenda de la tranzactionare cu incepere de la data primirii comunicarii de c atre Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare. dupa caz. (6). en faillite. 45. ca urmare a nerespectar ii obligatiei debitorului mentionate la alin. (3) Judecatorul-sindic va putea ordona ridicarea. de a-si administra bunuri le din avere si de a dispune de acestea -. en faillite.@ ___________ @Articolul a fost modificat prin art. actele si corespond enta vor purta. intentia de r eorganizare.Debitorul are obligatia de a pune la dispozitia administratorului judiciar sau. prec um si toate informatiile apreciate ca necesare cu privire la activitatea si aver ea sa. (5) Creditorii. art.

a unei parti la contract va fi acela de a primi (echivalentul) dreptul (suma de pl ata sau obligatie de a face) net care rezulta in urma nettingului de la cocontra ctantul sau. dupa caz. precum si o amenda judiciar a de la 4. 10 din Legea nr. nr.@ ___________ @Articolul a fost abrogat prin art.G.lipsa probabilitatii de realizare a unui plan rational de activitate. in terme n de maximum 5 zile de la data primirii acesteia. Art. (4) Nici o atributie conferita prin prezenta lege unui organ care aplica proc edura insolventei nu va impiedica incetarea contractului financiar calificat si/ sau accelerarea indeplinirii obligatiilor de plata ori indeplinirii obligatiilor de a face sau a realizarii unui drept in baza unuia ori a mai multor contracte financiare calificate. h). Art. (6) Judecatorul-sindic va examina. (1). I. debitorul va putea desfasura doar activi tatile ce sunt necesare derularii operatiunilor lichidarii. Art. 50. b) sub conducerea administratorului judiciar. judecatorul-sindic va da dispozitii tuturor ban cilor la care debitorul are disponibil in conturi sa nu dispuna de acestea fara un ordin al administratorului judiciar/lichidatorului. a trage raspunderea bancilor pentru prejudiciul creat. in termen de 15 zile.000 lei (RON). debitorul va putea sa continue desf asurarea activitatilor curente si poate efectua plati catre creditorii cunoscuti . (1) lit. acesta va convoca o sedinta a comitetului creditorilor in vederea supunerii spre aprobare a cererii administratorului special. precum si orice acord de compensare bilaterala sunt valabile. operatiunile si platile care depasesc conditiile mentionate la al in. se va tine seama de prevederile art. nici un lichidator sau. 80 alin. 28 alin. (7) De la data intrarii in faliment. (2) Singura obligatie. in sensul art. incheierea avand drept efect ridi carea dreptului de administrare. mentionate la alin. care se incadreaza in conditiile obisnuite de exercitare a activitatii curente . intr-o sedinta la care vor fi citati administratorul judiciar. 48. ca urmare a rea lizarii unui netting in conditiile prevazute de un contract financiar calificat.(1) Prin sentinta sau. . (1) vor putea fi autorizate in exercitarea atributiilor de supraveghere de a dministratorul judiciar. nici o instanta judecato . fiind recunoscute ca baza de inscriere a creantei in procedurile preva zute de prezenta lege. ast fel cum a fost introdus prin art. daca exista in cuprinsul contractului. exercitare a unu i drept. (5). pct. a unei parti la contract va fi aceea de a presta (echivalentul) obligatia (suma de plata sau obligatie de a face) neta rezultata in urma nettingului catre coco ntractantul sau.U. ca urmare a realiz arii unui netting in conditiile prevazute de un contract financiar calificat. aceste puteri fiind l imitate la suma neta rezultata in urma aplicarii acordului de netting. si nu i-a fost ridicat dreptul de administrare. 49. (2) Incalcarea dispozitiilor judecatorului-sindic.(1) Pe perioada de observatie. pct. cererea prevazuta la alin. daca debitorul a facut o cer ere de reorganizare. . Art. 39 referitoare la acord area unei protectii corespunzatoare creantei garantate. indeplinire a unei obligatii. pot fi executate s i/sau opuse unui cocontractant insolvent ori unui garant insolvent al unui cocon tractant. . 277/2009. avand ca temei un acord de netting.(1) Orice transfer. daca exista in cuprinsul contractului. act sau fapt realizat in temeiul unor contracte financiare calificate. I. g). dupa cum urmeaza: a) sub supravegherea administratorului judiciar. (3) Singurul drept.000 lei (RON) la 10. (5) Cu exceptia dovedirii intentiei frauduloase a debitorului in sensul art. (2) Actele. 149 din O. (1) lit.Abrogat. (3) In cazul propunerilor de instrainare a bunurilor din averea debitorului g revate de garantii. dupa caz. . comit etul creditorilor si administratorul special. 173/2008. 51. daca debitorului i s-a ridicat dreptul de administrare.

1 alin. prin aceeasi sentinta. 107 alin. inclusiv ducerea la indeplinire a unui acord de netting. intrarea in faliment a debitorului. in exercitiul atributiilor sale prevazute de prezenta lege. judecatorul-sindic . (1) lit.Atunci cand la sediul inregistrat in registrul comertului debitoru l nu mai desfasoara activitate. in termenul stabilit de acesta. 59. (5) In cazul aprobarii raportului prevazut la alin. dupa caz. 1 alin. judecatorul-sindic v a decide. 52. precum ipoteci. (1) lit. Art. notificarea oricarui act de procedura fata de debitor.Pentru celeritatea procedurii de insolventa. 28 alin. Art. ori masuri asiguratorii. poate solicita la interogatoriu persoanele identificate ca facand parte din a dministratia societatii. (4). lichidatorul. va da o sentinta prin care va aproba sau va respinge. D. dupa ascultarea partilor interesate. 54. 53. b)-e) si i) nu sunt prezentate de ca tre debitor. (3). Art. in cazul in care docu mentele prevazute la art. inclusiv a celor privind deschiderea proceduri i. (2) lit. care nu va putea depasi 30 de zile de l a desemnarea sa. prin care se constata ca debitorul se gaseste in una dintre categoriile prevazute la art. . (2) Raportul va indica daca debitorul se incadreaza in criteriile prevazute l a art. poate solicita asistenta si concursul acestora la efect uarea actelor de procedura. dezbaterii partilo r intr-o sedinta publica care va avea loc in maximum 20 de zile de la primirea r aportului administratorului judiciar. relatii scris e. (4) In cadrul sedintei de judecata prevazute la alin.Deschiderea procedurii de insolventa nu afecteaza dreptul unui cre ditor de a invoca compensarea creantei sale cu cea a debitorului asupra sa. in cazul . depunand la instanta. comunicarea. 54-57. Art. de orice fel. . cere anularea ori decide desfacerea unor operatiuni c u instrumente financiare derivate.(1) Administratorul judiciar va intocmi si va supune judecatorului -sindic. c) sau d). odata cu cererea. concluziile raportului supus dezbaterii. prin administratorul s pecial. . relatii privind bunurile patrimoniale si documentele privind acti vitatea societatii de la autoritatile care detin sau ar putea sa detina informat iile solicitate.Bunurile instrainate de administratorul judiciar sau de lichidator . lichidatorul desemnat va reconstitui. . iar creditorul care a introdus cererea de deschi dere a procedurii nu cunoaste un alt sediu. in consecinta. acele documente. 55. in masura posibilului. 58. . (2) lit. (2).In aplicarea prevederilor art.Ulterior intrarii in procedura simplificata. 57. Art. (3) Judecatorul-sindic va supune propunerea prevazuta la alin. trebuie supus procedurii simplificate prev azute de prezenta lege. . in conditiile art. caz in care va cuprinde documentele doveditoare si propu nerea de intrare in faliment in procedura simplificata. 56. dovada indeplinirii procedurii d e notificare. punct de lucru de desfasurare a acti vitatii. se va efectua numai prin Buletinul procedurilor de insolventa. cheltuielile astfel efectuate urmand a fi suportate din averea debito rului. atun ci cand conditiile prevazute de lege in materie de compensare legala sunt indepl inite la data deschiderii procedurii. un raport prin care sa propuna fie intrarea in procedura simpli ficata. (2) si. 54. administratorul judiciar va solicita relatii privind sediul social al societatii si date privind administrat ia societatii. Art. pentru creditorul care a solici tat deschiderea procedurii de insolventa sau administratorul judiciar desemnat. .reasca nu poate impiedica. realizate in baza unui contract financiar calificat. prevazut la a rt. Art. privind i ntrarea in faliment a debitorului. Art.(1) Administratorul judiciar sau. in conditii le art. indatoriri in ceea ce priveste prezentarea probelor cu inscrisuri. fie continuarea perioadei de observatie din procedura generala. 1 alin. c) sau d) instanta poate stabili. precum si orice alte demersuri necesare solutionarii cauzei. sunt dobandite lib ere de orice sarcini. in procedura simplificata. Administratorul judiciar va notifica propunerea de intrare in faliment prin procedura simplificata credi torilor care au depus cerere introductiva si debitorului. garantii reale mobiliare sau drepturi de r etentie. si dupa ascultarea raportului administratorului judiciar. . dupa caz.

(2) In cazul in care debitorul nu se incadreaza in criteriile prevazute la ar t. La aceasta adunare va supune votului adunarii creditorilor propunerea de intrare in faliment. (1)-(3) nu se aplica pentru raportul prevazut la art. (1). raportul va indica daca exista o posibilitate reala de reorganiz are efectiva a activitatii debitorului ori. pana la data sedintei adunarii generale a credito rilor de aprobare a raportului prevazut la alin. nr. administratorul judiciar va tr . (2). propune rea nu va fi aprobata in cazul in care unul sau mai multi creditori. I. judecatorul-sindic v a decide. (4) Prevederile alin. (2). sau va convoca adunarea creditorilor. (2) Adunarea generala a creditorilor va aproba propunerea administratorului j udiciar. va fi supusa aprobarii adunarii generale a creditori lor la prima sedinta a acesteia. cu indicarea datei primei adunari a creditorilor. in acest caz. pe cheltuiala solicitantului.(1) In cadrul sedintei adunarii generale a creditorilor prevazute la art. dar care nu va putea depasi 60 de zile de la desemnarea sa. la cererea debitorului. 107 alin.procedurii simplificate. 10 din Legea nr. administratorul judiciar ii va informa pe creditorii preze nti despre voturile valabile primite in scris cu privire la propunerea de intrar e in faliment a debitorului in procedura generala. 60. un raport asupra cauzelor si imprejurarilor care au dus la apari tia insolventei debitorului. intrarea in faliment a debitorului. . Art. Indiferent de rezultatul votului. astfel cum a fost introdus prin art. in cazul in care. prin raportul sau. 1410 din O. . isi an unta intentia de a depune. pct. D. 1 alin. (4). 59 alin. prin sentinta. I. O copie de pe raport va fi depusa la grefa tribunalului si la registrul comertului sau. prevazuta la art. daca. (5) a fost modificat prin art. va propune intrarea in faliment. daca raportul va fi depus dupa data prime i adunari. 277/2009. 59 alin. ___________ @Alin. detinand im preuna peste 20% din creantele cuprinse in tabelul preliminar de creante. (1) la sediul sau. colaboreaza la intocmir ea acelui plan ori daca intentioneaza sa propuna un alt plan singur sau impreuna cu unul ori mai multi creditori. motivele care nu permit re organizarea si. (1) lit. 59 alin. in conditiile art. un plan de reorganizare a debitoru lui.(1) In urma deschiderii procedurii. 173/2008. (5) In cazul in care raportul administratorului judiciar va face propunerea d e intrare in faliment. SECTIUNEA a 3-a Primele masuri Art. (4) Propunerea privind intrarea in faliment a debitorului. in terme nul stabilit de judecatorul-sindic. (2). acesta va publica un anunt referitor la raport in Buletin ul procedurilor de insolventa. (2).U. in procedura gener ala prevazuta la alin. (2). dupa caz. a fost admis un plan de re organizare de catre judecatorul-sindic. 5 9 alin. in termenul legal. acesta va trebui sa precizeze daca recomanda ca planul de reorganizare sa fie cel propus de debitor. administratorul judiciar arata ca ac tivitatea debitorului poate fi redresata pe baza unui plan de reorganizare judic iara.@ (6) Administratorul judiciar va asigura posibilitatea consultarii raportului prevazut la alin. cu mentionarea persoanelor carora le-ar fi imputabi la. (3) In cazul aprobarii de catre adunarea generala a creditorilor a propunerii administratorului judiciar prevazute la art. (3) In cazul in care. dupa caz. prin votul titularilor a cel putin doua treimi din creantele prezente la vot. pct.G. 61. va intocmi si va supune judecatorului-sindic. la registrul in care este inmatriculat debitorul si va fi comunicata debito rului.

care nu va depasi 30 de zile pentru procedura generala sau.G. prevazut la lit. (2) Daca creditorii cu sediul sau cu domiciliul in strainatate au reprezentan ti in tara.@ (3) Cererea de admitere a creantelor trebuie facuta chiar daca acestea nu sun t stabilite printr-un titlu. c) termenul de verificare a creantelor. de intocmire. . regist rului societatilor agricole ori altor registre unde debitorul este inmatriculat/ inregistrat. (2) Abrogat. in cazul procedurii simplificate. pronuntata ca urmare a cererii formulate de debitor . Art.(1) Notificarea va cuprinde: a) termenul limita de depunere. pct. respectiv. notificarea va fi trimisa acestora din urma. spre a se face mentiune. care va fi de maximum 60 de zile de la deschiderea proced urii. administratorul judiciar/lichidatorul va trimite instantelor. nr. (6) Creantele nascute dupa data deschiderii procedurii.Daca debitorul are bunuri supuse transcriptiei. precum si termenul de solutionare a opozitiil or.Alin. 62. vor dep une cererea de admitere a creantelor in termenul fixat in sentinta de deschidere a procedurii. precum si cerintele pentru ca o creanta inregistrata sa fie considerata va labila. pct. 173/2008. c) si d) cu maximum 30. pentru efectuarea mentiunii. care va avea loc in maximum 5 zile de la expirarea termenului prevazut la lit. (4) Creantele nescadente sau sub conditie la data deschiderii procedurii vor fi admise provizoriu la masa credala si vor fi indreptatite sa participe la dist ribuiri de sume in masura ingaduita de prezenta lege. (1) lit. in perioada de observ atie sau in procedura reorganizarii judiciare vor fi platite conform documentelo r din care rezulta. nefiind necesara inscrierea la masa credala. 11 din Legea nr. totodata. afisare si comunicare a tabelului preliminar de creante. . (2). (2) In functie de circumstantele cauzei si pentru motive temeinice. (1) lit. c) ori. 15. ale caror creante sunt anterioare datei de deschidere a procedurii. care nu va depasi 10 zile de la data expirarii termenului de depunere a aces tora. (6) a fost introdus prin art. judecator ul-sindic va putea hotari o majorare a termenelor prevazute la alin. cererile de creante vor fi inregistrate intr-un registru. 32 alin. I. nr. debitorului si oficiului registrului comertului sau. data si ora primei sedinte a adunarii generale a creditorilor. c). toti ceilalti credit ori. . (5) Sunt considerate sub conditie si acele creante care pot fi valorificate i mpotriva debitorului numai dupa executarea unui codebitor principal. Art. I pct. 63. 32 alin. as tfel cum a fost introdus prin art. . pe cheltuiala averii debito rului.imite o notificare tuturor creditorilor mentionati in lista depusa de debitor in conformitate cu art. 15 zile in cazul procedurii simp lificate.U. respectiv. care nu va depasi 30 de z ile in cazul procedurii generale si. de la expira rea termenului prevazut la lit. dupa caz. (1) se realizeaza conform prevederilor Cod ului de procedura civila si se va publica. (1). respectiv 15 zile. 15 zile. a opozitiilor la sentinta de deschidere a procedurii. b) termenul limita pentru inregistrarea cererii de admitere a creantelor asup ra averii debitorului. de la expirarea termenului corespunzator fiecarei proceduri. 173/2008. in conditiile art. in conditiile art. 15 din O. b). . I. intr-un ziar de larga circulatie si in Buletinul procedurilor de insolven ta. de catre creditori. care se va pastra la grefa tribunalului. Art. d) termenul de definitivare a tabelului creantelor. b) . 277/2009. autoritatilor ori institutiilor care tin aceste registre o copie de pe sentinta de deschidere a procedurii.@ __________ @Alineatul (2) a fost abrogat prin art. c).(1) Cu exceptia salariatilor ale caror creante vor fi inregistrate de administratorul judiciar conform evidentelor contabile.U.G. 151 din O. 64. e) locul. 28 alin. inscriptiei sau in registrarii in registrele de publicitate. Prevederea se a plica in mod corespunzator pentru creantele nascute in procedura de faliment. (3) Notificarea prevazuta la alin. dupa caz.

(2) Nu sunt supuse acestei proceduri creantele bugetare rezultand dintr-un ti tlu executoriu necontestat in termenele prevazute de legi speciale. temeiul creantei. Art. in cursul falimentului. precum si mentiuni cu privire la event ualele drepturi de preferinta sau garantii. va depa si totalul sumei care ii este datorata. . 69. precum si la exercitarea votului in ad unarea generala a creditorilor. care este indreptatit la restituire ori la despagubire din partea debitorului pentru suma platita. in numerar sau in bunuri.Creantele negarantate si partile negarantate ale creantelor garant ate care nu sunt scadente la data inregistrarii cererii de admitere vor fi inscr ise in tabelul de creante cu intreaga lor valoare. 70. a primit o plata partiala pentru creanta sa de la un codebitor sau de la u n fidejusor al debitorului poate avea creanta inscrisa in tabelul de creante num ai pentru partea pe care nu a incasat-o inca. Nici o reducere a sumei creantei prevazute in tabelul de creante nu va fi facuta in vreunul dintre tabelele de creante ale debitorilor.(1) Cererea va cuprinde: numele/denumirea creditorului. acesta va trebui sa restituie sumele pri mite in plus. . Art. informatii si doc umente suplimentare. 66. 68. . solicitandu-i. administratorul judiciar sau creditori.Art.(1) Creantele constand in obligatii care nu au fost calculate in v aloare monetara sau a caror valoare este supusa modificarii vor fi calculate de catre administratorul judiciar/lichidator si inscrise in tabelul de creante cu v aloarea nominala pe care o aveau la data deschiderii procedurii. domiciliul /sediul. Judecatorul-sin dic va decide asupra oricarei contestatii impotriva calculului facut de administ rator pentru astfel de creante. pana va fi complet acoperita. (2) Un codebitor sau un fidejusor. care vor fi reinscrise ca fonduri in averea debitorilor. Art.O creanta a unui creditor cu mai multi debitori solidari va fi ins crisa in toate tabelele de creante ale debitorilor cu valoarea nominala. Art. valoarea exacta si prioritatea fiecarei creante. (2) La cerere vor fi anexate documentele justificative ale creantei si ale ac telor de constituire de garantii. suma datorata. 71. 125. proportio nal cu sumele pe care fiecare dintre debitori le-a platit peste ceea ce era dato rat. Art. 65.(1) Un creditor care.(1) Administratorul judiciar va proceda de indata la verificarea f iecarei cereri si a documentelor depuse si va efectua o cercetare amanuntita pen tru a stabili legitimitatea. va fi trecut in tabelul de creante cu suma pe care a platit-o creditorului. Administratorul judiciar va face mentiunea pe original despre prezentarea acestora. In acest caz. inainte de inregistrarea unei cereri de admi tere. pana la achitarea integrala a crean tei sale. . (2) Creantele exprimate sau consolidate in valuta vor fi inregistrate la valo area lor in lei. orice distribuire de suma pentru astfel de creante se va face cu respectarea di spozitiilor art. (2) In vederea indeplinirii atributiei prevazute la alin. cu exceptia creantelor constatate prin titluri executorii. daca considera necesar. va putea sa poarte discut ii cu fiecare creditor. administratoru l judiciar va putea solicita explicatii de la debitor. (1). . (3) Toate creantele prezentate pentru a fi admise si inregistrate la grefa tr ibunalului vor fi prezumate valabile si corecte daca nu sunt contestate de catre debitor. Art. (3) Posesorii de titluri de valoare la ordin sau la purtator pot solicita adm inistratorului judiciar restituirea titlurilor originale si pastrarea la dosar a unor copii certificate de acesta. p ana ce creditorul nu a fost deplin satisfacut. creditorul co mun are dreptul de a cere sa i se plateasca. insa. 67. . ramanand creditor al ac . in toate actiunile cu debitorii. cota cuvenita codebitorului sau fidejusorului.(1) Toate creantele vor fi supuse procedurii de verificare prevazu te de prezenta lege. . la cursul Bancii Nationale a Romaniei existent la data deschide rii procedurii. Daca to talul sumelor distribuite creditorului. Originalele vor fi prezentate din nou la orice repartitie de sume intre creditori.

suma solicitata de creditor si suma acceptata de administratorul judiciar. precizand ca sunt: chirografar e. (3) La termenul stabilit prin sentinta de deschidere a procedurii pentru defi nitivarea tabelului de creante. garantate. pentru definitivarea t abelului de creante atat in procedura generala. pct. scazandu-se din suma ce este datorata. 152 din O. (2) Contestatiile trebuie depuse la tribunal cu cel putin 10 zile inainte de data stabilita. sub conditie sau nescadente si aratand pentru fieca re numele/denumirea creditorului. ___________ @Alin. . ad ministratorul judiciar/lichidatorul va inregistra. concura la masa credal a.U. r angul acesteia si motivele pentru care creantele au fost trecute partial in tabe l sau au fost inlaturate. intocmindu-se in acest sens un proces-verbal de afisare. Dupa afisare. printr-o singura sentinta. in tot sau in parte.a fiecarei creante. 73. afisat de grefa la usa ins tantei. judecatorulsindic va solutiona deodata. chiar daca pentru solutionarea unora ar fi nevoie de administrare de probe.estuia doar pentru suma neachitata. administratorul judiciar/lichidatorul va tri mite de indata notificari creditorilor.garant ata sau negarantata . 74. I. (3) a fost modificat prin art. (3) Titularii creantelor sub conditie suspensiva vor putea participa la vot i n adunarile creditorilor si la distribuiri de sume numai dupa indeplinirea condi tiei respective. aratand suma. prin sentinta de deschidere a procedurii. numai titularii creantelor inregi strate in tabelul definitiv pot sa participe la votul asupra planului de reorgan izare sau la orice repartitii de sume in caz de faliment in procedura simplifica ta. judecatorul-sindic po ate sa admita. 11 din Legea nr. dar pretul obtinut din vanz area bunurilor grevate va fi atribuit creditorului. cu prioritati. 72.(1) Debitorul.(1) Ca rezultat al verificarilor facute. si va fi comuni cat debitorului. creditorii inscrisi in tabelul preliminar de crea nte pot participa la adunarile creditorilor. (3) Tabelul preliminar de creante va fi. . nr. I. 173/2008. creditorii si orice alta parte interesata vor putea sa formuleze contestatii cu privire la creantele si drepturile de preferinta tr ecute de administratorul judiciar/lichidator in tabelul preliminar de creante. (4) Odata cu afisarea tabelului. care pentru asigurarea regresulu i sau are asupra bunurilor acestuia un drept de garantie. ale caror creante sau drepturi de prefer inta au fost trecute partial in tabelul preliminar de creante sau inlaturate. (2) La creantele garantate se vor arata titlul din care izvoraste garantia. a stfel cum a fost introdus prin art. toate contestatiile. pentru a face posibila realizarea garantiei sale. ___________ . in acest din urma caz. aceasta va par ticipa la repartitiile sumelor obtinute din valorificarea bunurilor negrevate de garantii. pct. totodata.@ (4) Daca se admite creanta fara dreptul de preferinta pretins. de indata. inscrierea creantelor respective in mod prov izoriu in tabelul definitiv al tuturor creditorilor impotriva averii debitorului .G. pr ecizand totodata si motivele. . (5) Din sumele care s-ar obtine din valorificarea bunurilor supuse dreptului de preferinta contestat se va consemna partea ce s-ar cuveni acelei creante. (2) Dupa inregistrarea tabelului definitiv. Art. 277/2009. (3) Codebitorul sau fidejusorul debitorului. administratorul judiciar/ lichidatorul va intocmi si va inregistra la tribunal un tabel preliminar cuprinz and toate creantele impotriva averii debitorului. la tribunal si va avea grija sa fie afisat la sediul acestuia tabelul definitiv al tuturor creante lor impotriva averii debitorului. prioritatea si situatia . Art. cat si in procedura simplificata .(1) Dupa ce toate contestatiile la creante au fost solutionate. Art.

154 din O. Art. 79. dol sau unei erori esentiale care au determinat admiterea creantei sau a drep tului de preferinta. pct. 73 alin. 173/2008. . daca acesta nu este chiar contestatorul. cat si in cele de faliment.U. 77. . judecatorul-sindic va putea declara creanta sau dreptul de preferinta contestat ca admis numai provizoriu. a membrilor c omitetului creditorilor si a oricarei alte parti interesate. Art. 7. dupa caz. 78. si pana la inchiderea procedurii. I. 11 din Legea nr. 76. in cei 3 ani anteriori deschiderii procedurii. 277/2009. lichidatorul poate int roduce la judecatorul-sindic actiuni pentru anularea constituirilor ori a transf erurilor de drepturi patrimoniale catre terti si pentru restituirea de catre ace . 155 din O. . (2) Judecarea contestatiei se va face de judecatorul-sindic. I. as tfel cum a fost introdus prin art. . dupa caz. pct.G. pct. nr. a stfel cum a fost introdus prin art.(1) Cu exceptia cazului in care notificarea deschiderii procedurii s-a facut cu incalcarea dispozitiilor art. lichidatorul poate introdu ce la judecatorul-sindic actiuni pentru anularea actelor frauduloase incheiate d e debitor in dauna drepturilor creditorilor. I. as tfel cum a fost introdus prin art. 80. (2). din dreptul de a fi inscris in tabelul creditorilor si nu va dobandi calitatea de creditor indreptatit sa participe la procedura. nr. . inclusiv pentru recuperarea creantelor.@Alin. (2) Operatiunile efectuate de catre practicienii in insolventa prin Buletinul procedurilor de insolventa sau la oficiile registrului comertului sunt scutite de taxe. va fi decazut. sub rezerva ca debitorul sa nu fi fost condamnat p entru bancruta simpla sau frauduloasa ori sa nu i se fi stabilit raspunderea pen tru efectuarea de plati ori transferuri frauduloase. sunt scutite de taxe de timbru.@ ___________ @Alin. 62 alin. pct. 75. E l nu va avea dreptul de a-si realiza creantele impotriva debitorului sau a membr ilor ori asociatilor cu raspundere nelimitata ai persoanei juridice debitoare ul terior inchiderii procedurii. 173/2008. in cazul descoperirii existentei unui fal s. precum si in cazul descoperirii unor titluri hotaratoare si pana atunci necunoscute. I. ___________ @Alin. nr.Masurile prevazute in prezenta sectiune se aplica atat in cazurile de reorganizare judiciara. (1) lit. dupa caz. a creditorului care detine creanta contestata. (3) a fost introdus prin art.G. I.U. (2) a fost introdus prin art. orice parte interesat a poate face contestatie impotriva trecerii unei creante sau a unui drept de pre ferinta in tabel definitiv de creante. 277/2009. titularul de creante anterioare d eschiderii procedurii. Art. (1) a fost modificat prin art. 153 din O. prevaz ut la art.G. (3) Pana la judecarea irevocabila a contestatiei. Art. prevazute atat de proced ura generala. pct. pe cal e de actiune sau exceptie.(1) Administratorul judiciar sau. 11 din Legea nr. de orice parte interesata.(1) Toate actiunile introduse de administratorul judiciar sau de l ichidator in aplicarea dispozitiilor prezentei legi.U.Administratorul judiciar sau. care nu depune cererea de admitere a creantelor pana la e xpirarea termenului prevazut la art. b). cat si de cea simplificata. I.(1) Dupa expirarea termenului de depunere a contestatiilor. 173/2008. SECTIUNEA a 4-a Situatia unor acte juridice ale debitorului Art. a administratorului judiciar/lichidatorului.@ (2) Decaderea va putea fi invocata oricand. 11 din Legea nr. 277/2009. dupa citarea con testatorului. pct. Art. cat pr iveste creantele respective. .

U.G. daca sunt in dauna creditorilo r: a) cu un asociat comanditat sau cu un asociat detinand cel putin 20% din capi talul societatii comerciale ori. societate pe actiuni cu raspundere limitata sau. c) cu un actionar detinand cel putin 20% din actiunile debitorului ori. in nume colectiv sau cu raspundere limitata.(1) Actiunea pentru anularea actelor frauduloase incheiate de debi tor in dauna creditorilor. din drepturile de vot in adunarea generala a actionarilor. f) platile anticipate ale datoriilor. realizate in baza unui contract financiar calificat. respectiv o societate agricola. ( 1) lit. dupa caz. daca scadenta lor fusese stabilita pentru o data ulter ioara deschiderii procedurii. dar nu mai tarziu de 18 luni de la data deschiderii procedurii. efectuate in cele 120 de zile anterioa re deschiderii procedurii. incheiate in cei 3 ani anteriori deschiderii proc edurii cu persoanele aflate in raporturi juridice cu debitorul. nr. pct. efectuate in cei 3 ani anteriori deschiderii procedurii. cu intentia tuturor partilor implicate in acestea de a sustrage bunuri de la urmarirea de ca tre creditori sau de a le leza in orice alt fel drepturile. 81. c) acte incheiate in cei 3 ani anteriori deschiderii procedurii. cu intentia de a ascund e/intarzia starea de insolventa ori de a frauda o persoana fizica sau juridica f ata de care era la data efectuarii transferului unor operatiuni cu instrumente f inanciare derivate. (2) Urmatoarele operatiuni. b) operatiuni comerciale in care prestatia debitorului depaseste vadit pe cea primita.stia a bunurilor transmise si a valorii altor prestatii executate. sunt exceptate sponsorizarile in scop umanitar. d) acte de transfer de proprietate catre un creditor pentru stingerea unei da torii anterioare sau in folosul acestuia. efectuate in cei 3 ani anteriori deschi derii procedurii. efectuate in cele 120 de zile anterioar e deschiderii procedurii. in cele 120 de zile anterioare deschiderii procedurii. I. 277/2009. de as emenea. precum si pentru anularea constituirilor sau transfer urilor de drepturi patrimoniale. 11 din Legea nr. b) cu un membru sau administrator. atunci cand debitorul este un grup de inte res economic. 79 si 80. vor putea. poate fi intro dusa de administratorul judiciar/lichidator in termen de un an de la data expira rii termenului stabilit pentru intocmirea raportului prevazut la art. sa fie anulate si prestatiile recuperate. e) constituirea ori perfectarea unei garantii reale pentru o creanta care era chirografara. Art. realizate de debitor prin urmatoarele acte: a) acte de transfer cu titlu gratuit. societate cooperativa. dupa caz. . ast fel cum a fost introdus prin art. g) actele de transfer sau asumarea de obligatii efectuate de debitor intr-o p erioada de 2 ani anteriori datei deschiderii procedurii. daca suma pe care creditorul ar putea sa o obtina in caz de faliment al debitorului este mai mica decat valoarea actului de transfer. pct. d) cu un administrator. daca administratorul judiciar/lichidatorul nu o face. (2) Comitetul creditorilor poate introduce la judecatorul-sindic o astfel de actiune. inclusiv ducerea la indeplinire a unui acord de compensare b ilaterala (netting). 82. in sensul prezentei legi. (3) a fost abrogat prin art.Nu se va putea cere anularea unui transfer cu caracter patrimonial . director sau un membru al organelor de supraveghere a debitorului. dupa caz. societate agricola. 20 alin. e) cu orice alta persoana fizica ori juridica. detinand o pozitie dominanta a supra debitorului sau a activitatii sale.@ ___________ @Alin. (3) Abrogat. f) cu un coindivizar asupra unui bun comun. I. din drepturile de vot in adunarea gen erala a asociatilor. 173/2008. . b). atunci cand debitorul este respectiva societate in comandit a. ori a devenit ulterior debitor. la care se refera art. atunci cand debi torul este respectiva societate pe actiuni. Art. 156 din O.

85. anulat conform art. ia r in cazul prevazut la art. va trebui sa restituie averii debitorului bunul transferat sau. intarzia ori insela pe creditorii d ebitorului.(1) Cererea pentru anularea unui transfer cu caracter patrimonial se va nota. valoarea acestuia de la data transferului efectuat de catre debitor.(1) Tertul dobanditor in cadrul unui transfer patrimonial. (3) Daca sunt indeplinite conditiile art. daca bunul nu mai exista. precum si fructele percepute. 83. (6) Au calitate procesuala pasiva in actiunile in anulare prevazute la art. unei notificari a contractantu lui. inchirierile neexpirate sau alte contracte pe termen lung. administratorul judiciar/lichidatorul poate sa denunte orice contract. va avea impotriva averii o cre anta de aceeasi valoare. 79 si 80 apartine administratorului judiciar si. lichidatorului. I. 86. ___________ @Alin. atat timp cat aceste contracte nu vor fi fost executate in totalitate ori substantial de catre toate partile implicate. tertul va restitui. Ea nu se extinde la tertul dobanditor sau subdobanditor. . I. va restitui diferenta de val oare cu care s-a imbogatit.@ (2) Tertul dobanditor.. in termen de 30 de zile. . iar in lipsa acestora. Art. conditionat de dreptul de a fi recuperat bunul. 173/2008. lichidatorul sau comitetul creditori lor va putea introduce actiune pentru a recupera de la subdobanditor bunul ori v aloarea bunului transferat de catre debitor. in registrele de publicitate aferente. (2) In cazul in care subdobanditorul este sot. facut de catre debitor in cursul desfasurarii normale a activitatii sale curen te. 79 si 80. (1) a fost modificat prin art. ruda sau afin pana la gradul a l patrulea inclusiv al debitorului. pct. se prezuma relativ ca acesta a cunoscut impr ejurarea prevazuta la alin. pct. debitorul a intarziat momentul deschiderii procedurii pentru a ex pira termenele la care se refera art. prin abuz de dreptu ri procesuale. Prezumtia poate fi rasturnata de catre debitor. 84. daca administratorul judiciar/l . stabilita prin expertiza efectuata in conditiile legii. prin care i se cere sa denunte contractul. (2) O persoana obtinand un titlu sau dobandind o garantie ori un alt drept re al asupra bunului respectiv dupa efectuarea unei astfel de notari va avea titlul sau dreptul sau.(1) Contractele in derulare se considera mentinute la data deschid erii procedurii. care a restituit averii debitorului bunul sau valoarea bunului ce-i fusese transferat de catre debitor. tertul dobanditor pierde creanta sau bunul rezultat din repunerea in situatia anterioara. In vederea cresterii la ma ximum a valorii averii debitorului. se instituie o prezumtie relativa de frauda in dauna creditorilor. cu conditia ca tertul sa fi acceptat transferul cu buna -credinta si fara intentia de a-i impiedica. din oficiu. 81 alin. respectiv. comitetului creditorilor. (3) Tertul dobanditor cu titlu gratuit de buna-credinta va restitui bunurile in starea in care se gasesc. (2). in lipsa unui astfel de raspuns. 277/2009. In caz contrar. 79 si 80. nr. (4) Prezumtia de frauda se pastreaza si in cazul in care. 80. administratorul judiciar/lichidatorul nu va mai putea cere executarea contractu lui. intreaga valoare. a stfel cum a fost introdus prin art. 7 9 si 80 debitorul si. numai daca subdobanditorul nu a pla tit valoarea corespunzatoare a bunului si cunostea sau trebuia sa cunoasca faptu l ca transferul initial este susceptibil de a fi anulat. in favoarea averii debitorului. dupa caz. acesta fiind socotit denuntat.U. Contractul se considera denuntat: a) la data expirarii unui termen de 30 de zile de la receptionarea solicitari i cocontractantului de denuntare a contractului. Debitorul va fi citat in ca litate de parat prin administratorul special.(1) Administratorul judiciar. Reaua-cred inta a tertului dobanditor trebuie dovedita. (5) Legitimarea procesuala activa in actiunile in anulare reglementate de art . Art. (1).G. cocontractantul sau. Orice clauze contractuale de desfiintare a contractelor in deru lare pentru motivul deschiderii procedurii sunt nule. In caz de rea-credinta. 157 din O. Art. . Art. in toate cazurile. . Administratorul judiciar/lichidato rul trebuie sa raspunda. 11 din Legea nr.

158 din O. b) la data notificarii denuntarii de catre administratorul judiciar/lichidato r.U . daca este o obligatie a averii debit orului. Art. (5) Un contract de munca sau de inchiriere. astfel incat acestea sa asigure echivalenta viitoarelor prestatii. proprietaru . iar diferenta re zultata va trebui sa fie platita averii debitorului. servicii si instrumente financiare derivate. 88. admin istratorul judiciar va putea sa modifice clauzele contractelor de credit. desfacere a contractelor individuale de munca ale personalului debitoarei se va face de ur genta de catre administratorul judiciar/lichidator. vandut debitorului si neplatit de acesta. . daca aceasta este creditoar e. el va putea recupera pretul p rin inscrierea creantei sale in tabelul de creante. Art. (1) marfa nu se afla in pos esia debitorului si el nu o poate recupera de la detinatorul actual. I. 11 din Legea nr. in calitate de locatar. 87.(1) Daca un debitor detine marfa in calitate de consignatar sau or ice alt bun care apartine altuia la data inregistrarii cererii introductive.@ (7) Intr-un contract prevazand plati periodice din partea debitorului. Art.ichidatorul nu raspunde. se va efectua o operatiune de compensare bilaterala a tuturo r contractelor cuprinse in acordul master de netting respectiv. va putea fi denuntat numai cu respectarea termenelor legale de preaviz. vanzarea va fi considerata executata de catr e vanzator si nu va fi supusa prevederilor alin.G. in afara de cazul in care debitorul are un drept de garantie valabil asupra bunului. (1). 53/2003 . nr. 277/2009. I. dupa data deschiderii procedurii. cu modi ficarile si completarile ulterioare. a e xpirarii termenului pentru contestarea cererii creditorilor de catre debitor ori a respingerii contestatiei debitorului impotriva acestei cereri. o actiune pentru despagubiri poate fi introdusa de catre contractant impotriva debitorului. pct.Daca un comisionar. Daca vanzatorul admite ca bunul sa fie livrat. Pentru astf el de plati poate fi formulata declaratie de creanta impotriva debitorului. . toate cheltuielile vor fi suporta te de catre vanzator si el va trebui sa restituie debitorului orice avans din pr et. (2) Daca la una dintre datele mentionate la alin. proprietarul v a avea dreptul sa isi recupereze bunul. cu acordul cocontractantilor. (6) si (7) au fost modificate prin art. (1). pct. devine subiectul unei cereri introductive. 173/2008. la o anumita data sau intr-o perioa da determinata de timp. titluri reprezentative ale marfurilor sau active financiare cotate pe o piata reglementata de marfuri. Administratorul judiciar/lichidatorul va acorda personalului concediat doar preavizul de 15 zile lucratoare. 89. si scadenta intervine sau perioada expira dupa data desc hiderii procedurii.Daca un bun mobil. . el va trebui sa ia masuri sa se plat easca din averea debitorului intregul pret datorat in baza contractului.@ (4) Daca vanzatorul unui bun imobil a retinut titlul de proprietate pana la p lata integrala a pretului vanzarii. prevazand transferul anumitor marfuri. Daca administratorul judicia r/lichidatorul cere ca bunul sa fie livrat. mentin erea contractului nu il va obliga pe administratorul judiciar/lichidator sa faca plati restante pentru perioadele anterioare deschiderii procedurii.Daca debitorul este parte intr-un contract cuprins intr-un acord m aster de netting. (3). . (3) Pe parcursul perioadei de observatie. In acest caz. astfel cum a fost introdus prin art. Art. comiten tul va fi indreptatit sa isi ia inapoi titlurile ori marfa sau sa ceara ca valoa rea lor sa fie platita de comisionar. care detine titluri pentru bunuri ce urmeaza a fi primite ori pentru marfa. atunci vanzat orul isi poate lua inapoi bunul. 90.Codul muncii. era i n tranzit la data deschiderii procedurii si bunul nu se afla inca la dispozitia debitorului si nici alte parti nu au dobandit drepturi asupra lui. fara a fi necesara parcurger ea procedurii de concediere colectiva.@ ___________ @Alin.@ (2) In cazul denuntarii unui contract. (6) Prin derogare de la prevederile Legii nr. si va fi inscrisa in tabelul de creante.

pretul contractual a fost achitat integral sau poate fi achitat la data cer erii. 91. Art. administratorul/lichidatorul poate cere lichidarea drepturilor de bitorului in acea societate. nu va fi indreptatit la inscrierea creantei in tabel. 173/2008. 931. In acest c az. (2). Art. Cu toate acestea. daca ceilalti asociati sun t de acord. in cazul in care procedura a fost deschisa ca urmare a cererii unuia sau a mai multor creditori. (6). . a intentiei de reorganizare. 33 alin. cu aprobarea adunarii generale a actionarilor/asociatilor. potrivit ultimei situatii financiare aprobate. as tfel cum a fost introdus prin art.(1) Daca un asociat dintr-o societate agricola. . sau poate propune ca debitorul sa fie pastrat ca asociat. a dministratorul judiciar/lichidatorul poate sa refuze sa asigure prestarea oricar or servicii datorate de proprietar chiriasului pe timpul inchirierii.l va fi indreptatit sa aiba creanta inregistrata in tabelul de creante. societate in comandita ori cu raspundere limitata sau actionarul unei societati pe actiuni este debitor intr-o procedura prevazuta de prezenta lege si daca implicarea debitorului intr-o astfel de procedura nu atrage dizolvarea ace lei societati. 94. vor fi executate de catre administratorul judiciar/lichidator la cererea promitentului-cumparator. Daca chiriasul alege sa con tinue a detine imobilul. chiriasul poate evacua cladirea si poate sa ceara inregistrarea creantei sal e in tabel sau poate detine in continuare imobilul. 11 din Legea nr. . Art. daca: .pretul nu este inferior valorii de piata a bunului.Administratorul judiciar/lichidatorul poate sa denunte un contract prin care debitorul s-a obligat sa efectueze anumite servicii specializate sau cu caracter strict personal.Faptul ca un proprietar al unui imobil inchiriat este debitor in p rezenta procedura nu va desfiinta contractul de inchiriere. I.U. c) unul sau mai multi creditori care si-au anuntat aceasta intentie pana la v . in cazul membrilor societatilor cooperative si ai grupurilor de interes economic.bunul nu are o importanta determinanta pentru reusita unui plan de reorgani zare. si potrivit art. in afara de cazul in care creditorul accepta efectu area prestatiei de catre o persoana desemnata de administratorul judiciar/lichid ator. anterioara deschiderii procedurii. cu conditia f ormularii. dar a pierdut ulterior posesia. Art. .(1) Urmatoarele categorii de persoane vor putea propune un plan de reorganizare in conditiile de mai jos: a) debitorul. b) administratorul judiciar. 93. c u conditia sa isi fi manifestat aceasta intentie pana la votarea raportului prev azut la art. in care promitentul-vanzator i ntra in procedura. 277/2009. 159 din O. (2) Prevederile alin. 92. SECTIUNEA a 5-a Planul Art. 28. daca procedura a fost declansata de acesta. societate in nume colectiv. I. c i va avea numai dreptul de a scadea din chiria pe care o plateste costul servici ilor datorate de proprietar. scazand din chiria pe care o plateste costul serviciilor datorate de proprietar. iar bunul se afla in posesia promitentului-cumparator. 59 alin. de la data desemnarii sale si pana la implinirea unui termen de 30 de zile de la data afisarii tabelului definitiv de creante. Daca debitorul se afla in posesia marfii la acea data. pct. potrivit art. (1) se aplica. . . .G.@ ___________ @Articolul a fost introdus prin art. proprietarul poate cere ca intreag a valoare a marfii sa fie inscrisa in tabelul de creante. cu valoa rea pe care marfa o avea la acea data.Obligatiile rezultand dintr-un antecontract de vanzare-cumparare cu data certa. in mod corespunzator. nr. in afara de cazul in care chiria nu este inferioara chiriei practicate pe piata. in t ermen de 30 de zile de la afisarea tabelului definitiv de creante. pct.

(6) Planul va specifica masurile adecvate pentru punerea sa in aplicare.otarea raportului prevazut la art. inselaciune. B. a mai fost subiect al procedurii instituite in baza prezentei legi si nici debitorul care a fost cond amnat definitiv pentru falsificare sau pentru infractiuni prevazute in Legea nr. in ultimii 5 ani anteriori deschiderii pro cedurii. pe ntru motive temeinice. in t ermen de 30 de zile de la data afisarii tabelului definitiv de creante. obtinerea de resurse financiare pentru sustinerea realizarii planului si s ursele de provenienta a acestora. desemnare si inlocuire a administratorilor si a directorilor. directori si/sau asociati au fost condamna ti definitiv pentru: bancruta frauduloasa. (2) La cererea oricarei parti interesate. judecatorul-sindic poate scurta. 95. abuz de increde re. . l a trecerea. dupa trecerea unui termen de cel mult 18 luni de la confirmarea planului. D. perioadele prevazute la alin. marturie mincinoasa. transmiterea tuturor sau a unora dintre bunurile averii debitorului catre una ori mai multe persoane fizice sau juridice. fuziunea debitorului. c) daca si in ce masura debitorul. libere de orice sarcini. infractiuni de fals ori infrac tiuni prevazute in Legea nr. (4) La recomandarea administratorului judiciar. gestiune frauduloasa. la faliment. delapidare. fie o combinatie a celor doua variante de reorganizare. in conditiile legii. valoarea estimativa se va calcula la data propunerii pla nului. asoc iatii din societatile in nume colectiv si asociatii comanditati din societatile in comandita vor fi descarcati de raspundere. in contul creantelor pe care acestia le au fata de averea debitor ului. lichidarea tuturor sau a unora dintre bunurile averii debitorului. fie lichidarea unor bunuri din averea acestuia. (4) Nu vor putea propune un plan de reorganizare debitorul care. C. constituite anterior ori ulterio r confirmarii planului. si va cup rinde masuri concordante cu ordinea publica. 21/1996 sau ai carui administratori. 21/1996. (1). in intregime sau in parte. Art. (5) Nerespectarea termenelor prevazute la alin. (3) Planul va putea sa prevada fie restructurarea si continuarea activitatii debitorului. cu s upravegherea activitatii sale de catre administratorul judiciar desemnat in cond itiile legii. socotiti de la data confirmarii. b) tratamentul categoriilor de creante defavorizate. de catre debitor. cu mijloacele f inanciare disponibile si cu cererea pietei fata de oferta debitorului. separat ori in bloc. (1) conduce la decaderea part ilor respective din dreptul de a depune un plan de reorganizare si. . in comparatie cu valoarea estimativa ce ar putea fi primita prin distribu ire in caz de faliment. aceasta perioada va putea fi extins a cu cel mult inca o perioada de un an. (2) Planul de reorganizare va cuprinde in mod obligatoriu programul de plata a creantelor. 59 alin. (2). E. daca propunerea este votata de cel putin doua treimi din creditorii aflati in sold la acea data. ca urmare. din dispozitia judecatorului-sindic. (3) Executarea planului de reorganizare nu va putea depasi 3 ani. cum ar fi: A.(1) Planul de reorganizare va indica perspectivele de redresare in raport cu posibilitatile si specificul activitatii debitorului. in sensul legii. inclusiv dreptul de dispozitie asupra bunurilor din averea sa. membrii grupului de interes economic. sau distribuirea acestora catre creditori i debitorului. detinand impreuna cel putin 20% din valoarea totala a creantelor cuprinse in tabelul definitiv de creante. inclusiv in ceea ce priveste modali tatea de selectie. a conducerii activ itatii sale. intr-un inte rval de 5 ani anteriori formularii cererilor introductive. pastrarea. (5) Planul de reorganizare va mentiona: a) categoriile de creante care nu sunt defavorizate. d) ce despagubiri urmeaza a fi oferite titularilor tuturor categoriilor de cr eante.

Lista aces tor creante trebuie confirmata de administratorul judiciar. I. cu modificarile si completarile ulterioare. L. (2) din L egea nr. astfel cum a fost introdus prin art. cu modificarile si completarile ulterioare. (2) lit. fara acordul statutar a l membrilor sau asociatilor/actionarilor debitorului. C si D. in scris. lichidarea partiala sau totala a activului debitorului in vederea executar ii planului se face potrivit art. (2) Planul va stabili acelasi tratament pentru fiecare creanta din cadrul une i categorii distincte. . c) in cazul categoriilor de actiuni preferentiale cu dividend prioritar fata de alte categorii de actiuni. pct. planul poate desemna o categorie separata de creante. Partea a IV-a. I.F. 205 alin. 97. in sensul art. Pentru inscrierea in plan a unei emi siuni de titluri de valoare este necesar acordul expres. operatiunile cupr inse la prezenta litera sunt considerate operatiuni exceptate in sensul art. republicata. si de Legea nr. 1510 din O. in conformitate cu prevede rile art. Art. 297/2004. 49 alin. in conditiile legii. pe baza hotararii de confirmare a planului de reorganizare. 173/2008. cu modificarile si completarile ulterioare. inserarea in actul constitutiv al debitorului . prelungirea datei scadentei. in conditiile prevazute la art. emiterea de titluri de valoare de catre debitor sau oricare dintre persoan ele mentionate la lit. de reglementare satisfacatoare a numirii administr atorilor reprezentand categoriile de actiuni respective in ipoteza neonorarii ob ligatiei de plata a dividendelor. pct. I. 31/1990 privind societatile com erciale.G. cu acordarea obligatorie. la termenele si in conditiile stipulate in contract. in beneficiul creditorului garantat. ca re conduce la accelerarea platii intregului rest al imprumutului. Art. a unei garantii sau protectii echivalente. precum si modificarea ratei dobanzii. prin derogare de la prevederile lit. (3). 96. 39 alin. cu exceptia cazului in care detinatorul unei creante din categoria respectiva consimte un tratament mai putin favorabil pentru creanta sa . 98 alin. in cazul diferitelor categorii de actiuni ordinare. a actului constitutiv. compusa numai din acele creante chirogr afare care. a unei distributii corespunzatoare a votului intre acestei categorii. modificarea actului constitutiv al debitorului. c). cu modificarile si completarile ulterioare. apartin furnizorilor fara de care activ itatea debitorului nu se poate desfasura si care nu pot fi inlocuiti. ___________ @Alin. a penal itatii sau a oricarei alte clauze din cuprinsul contractului ori a celorlalte iz voare ale obligatiilor sale. rep ublicata. . Prin exceptie de la prevederile art. modificarea sau stingerea garantiilor reale. nr. (7) a fost modificat prin art.@ (8) Inregistrarea mentiunii in registrul comertului va fi solicitata de admin istratorul judiciar pe cheltuiala debitorului. si ale Legii n r.sau al persoanelor mentionate la lit. planul de reorganizare nu poate pr evedea conversia creantelor bugetare in titluri de valoare. . in conditiile prevazute de Legea nr. 277/2009. (1). care se va publica in Monitorul Oficial al Romaniei. al creditorul ui care urmeaza sa primeasca titlurile de valoare emise. C si D a unor prevederi: a) de prohibire a emiterii de actiuni fara drept de vot. acord ce se va da inain te de admiterea planului de catre judecatorul-sindic. 31/1990. 297/2004 privind piata de capital. b) de determinare. 116-120. K.Nu se considera modificare a creantei sau a conditiilor de realiza re a acesteia situatia in care planul propus prevede revenirea la conditiile de realizare a creantei anterioare survenirii evenimentelor care au condus la modif icarea conditiilor respective. J. planul propus de creditori poate prevedea modificarea. (1) din legea mentionata mai sus. 11 din Legea nr.persoana juridica . cum ar fi neplata uneia sau a mai multor rate sca dente ale unui imprumut.(1) In vederea administrarii eficiente a procedurii. cu modificarile si completarile ulterioare . G. 297/2004. (7) Prin derogare de la prevederile Legii nr. J.U. 205 alin. H.

(1) La inceputul sedintei de vot. in termen de 20 de zile de la in registrarea planului la tribunal. la registrul societati lor agricole si va fi comunicata debitorului. ___________ @Alin. admi nistratorului judiciar si comitetului creditorilor. 1511 din O. (3) Urmatoarele creante constituie categorii distincte de creante. Art. astfel incat votarea planurilor admise sa se faca in aceeasi sedinta a adunarii generale a creditori lor. cel putin jumatate plus una dintre categoriile de creante mentionate in pr . pot participa la sedinta. 100. Art. prin administratorul special. dupa caz. 98. in sensul legislatiei pietei de capital. astfel cum a fost introdus prin art. c) creante bugetare.(1) La data stabilita. e) celelalte creante chirografare. daca sunt intrunite cumulativ urmatoarele conditii: A. (2) Fiecare creanta beneficiaza de un drept de vot. debitoru l va asigura posibilitatea consultarii planului la sediul sau. publicarea unui anunt referitor la propunerea planului in B uletinul procedurilor de insolventa. 277/2009. pct. precum si a datei de confirmare a planului.Art. (1) si in care planul va fi admis sau respin s de judecatorul-sindic. a datei cand se va vota cu privire la plan si a faptului ca este admisibila votarea pri n corespondenta. (5) Categoriile care. (3) a fost modificat prin art. (4) Daca au fost exprimate mai multe intentii de depunere a unor planuri de r eorganizare. toate partile interesate vor fi socotite ca au c unostinta de plan si de data de exprimare a votului. pct. d) creante chirografare stabilite conform art. Judecatorulsindic poate sa ceara unui practician in insolventa sa isi exprime o opinie priv ind posibilitatea de realizare a planului. 101. . I. dupa audierea persoanelor citate. cu respectarea dispozitiilor art. in termen de 5 zile de la admitere. la care vor fi citati cei care au propus planu l si persoanele mentionate la alin. dar nu mai inainte de afisarea t abelului definitiv de creante. dar pot vota cu privire la plan doar in cazul in care acesta le acorda mai putin decat ar primi in cazul falimentului. (2). 11 din Legea nr. administratorul judiciar va inf orma creditorii prezenti despre voturile valabile primite in scris.U. I.(1) Cate o copie de pe planul propus va fi depusa la grefa tribuna lului si la oficiul registrului comertului sau. pe care titularul acestei a il exercita in categoria de creante din care face parte creanta respectiva. (4) Din momentul publicarii. care nu va depasi 1 5 zile de la data exprimarii votului asupra planului. pe cheltuiala sol icitantului.(1) Dupa admiterea planului.@ (4) Un plan va fi socotit acceptat de o categorie de creante daca in categori a respectiva planul este acceptat de o majoritate absoluta din valoarea creantel or din acea categorie. (1). In toate cazurile. direct sau indirect. 99. inainte de admiterea lui. 96 alin. nr. 173/2008. . (3) Judecatorul-sindic va putea admite un plan propus de partile legal indrep tatite. un plan va fi confirmat de catre judecator ul-sindic. 74 alin. (2) Judecatorul-sindic va convoca o sedinta. b) creante salariale. (3) Actionarii si creditorii cu titluri de valoare la purtator vor trebui sa depuna originalele la administrator cu cel putin 5 zile inainte de data fixata p entru exprimarea votului. . cu indicarea celui care l-a propus. sub sanctiunea decaderii din dreptul de a vota. .G. Art. care votea za separat: a) creante garantate. judecatorul-sindic va dispune adminis tratorului judiciar convocarea adunarii generale a creditorilor si a debitorului intr-un termen cuprins intre 20 si 25 de zile. (2) Judecatorul-sindic va dispune administratorului judiciar. judecatorul-sindic va fixa un termen maxim pana la care acestea pot fi depuse. sunt controlate sau s e afla sub control comun cu debitorul. care contine toate informatiile prevazute de prezenta lege. controleaza.

dupa caz. in scris.G. a expirat. 277/2009. dintre cele mentionate la art. in conditiile art.@ (2) Tratament corect si echitabil exista atunci cand sunt indeplinite cumulat iv urmatoarele conditii: a) nici una dintre categoriile care resping planul si nici o creanta care res pinge planul nu primesc mai putin decat ar fi primit in cazul falimentului. (2) Creditorii conserva actiunile lor. 107 si urmatoarele. nici o categori e de creante cu rang inferior categoriei defavorizate neacceptate. Art. . calitatea de titlu executoriu o va avea sentinta de confirmare a planului. vo tarea sau confirmarea oricarui alt plan. 100 alin. I. nr. admiterea. (3). fie incetarea reorganizarii si trecerea la faliment. in conditiile art. Planul trebuie sa precizeze in programul de plati cum va fi asigurata aceasta plata. C. b) nici o categorie sau nici o creanta apartinand unei categorii nu primeste mai mult decat valoarea totala a creantei sale. pana cand judecatorul-sindic va dispune. 1512 din O. planul se considera acceptat in cazul in care categoria cu valoarea totala cea mai mare a creantelor a acceptat planul.(1) In urma confirmarii unui plan de reorganizare. pentru intreaga valoare a creantelor. pct. 10. c) in cazul in care o categorie defavorizata respinge planul. pe baza de acte legale. (4) Confirmarea unui plan de reorganizare impiedica propunerea. ast fel cum a fost introdus prin art. creantele si drepturile creditorilor si ale celorlalte parti interesate sunt modificate astfel cum este prevazut in plan. judecatorul-sindic va dispune inceperea de indata a procedurii falimentului. D. accepta sau sunt socotite ca accepta planul. D a fost introdusa prin art. . motivat. (5) Plata va putea fi facuta trimestrial. 24 si al art. 100 alin.(1) Cand sentinta care confirma un plan intra in vigoare. art. de lege. astfel cum re zulta din ierarhia prevazuta la art. fiecare categorie defavorizata de creante care a respins planul va fi supu sa unui tratament corect si echitabil prin plan. B. 103. (3) Daca nici un plan nu este confirmat si termenul pentru propunerea unui pl an. nu primeste mai mult decat a r primi in cazul falimentului. SECTIUNEA a 6-a Reorganizarea Art. Pentru executarea silita a acestor crea nte. pct. debitorul isi va conduce activitatea sub supravegherea administratorului judiciar si in confor mitate cu planul confirmat. 19 alin. (3). 107 si urmatoarele. art. (2). cu conditia ca minimum una dintre categoriile defav orizate sa accepte planul. planul confirmat va fi socotit ca o hotarare definiti va si irevocabila impotriva debitorului. In cazul intrarii in faliment ca urmare a esuarii planului sa u a unei executari silite. (4) Remuneratiile persoanelor angajate in temeiul art. in cazul in care sunt doar doua categorii. fi e incheierea procedurii insolventei si luarea tuturor masurilor pentru reinserti a debitorului in activitatea comerciala. debitorul va fi condus de administratorul spe . chiar daca au votat pent ru acceptarea planului. activit atea debitorului este reorganizata in mod corespunzator. 98 alin. I. (3) Doar un singur plan de reorganizare va fi confirmat. 23. ___________ @Lit. cu exceptia cazurilor in care pa rtile interesate ar accepta.U. 173/2008. alte termene de plata. 102.ogramul de plati. in conditiile art. creantele nedefavorizate prin plan vor fi considerate prezente la votarea planului si sunt socotite ca au acceptat planul. 11 din Legea nr. (2) Pe parcursul reorganizarii. (3) si alte cheltuieli administrative vor fi ac hitate la momentul prevazut. impotriva codebitorilor si a fidejusorilor debitorului. 94.

b) debitorul nu si-a declarat intentia de reorganizare sau. 102 alin. dupa caz. precum si administratorul special pot solic ita oricand judecatorului-sindic sa aprobe intrarea in faliment. a) debitorul si-a declarat intentia de a intra in procedura simplificata. 107 si urmatoarele. (3) In termen de 5 zile de la sedinta comitetului creditorilor mentionata la alin. la cererea furnizorului. . (1). dupa caz. dupa caz. (4). (5) sau art. c) nici unul dintre celelalte subiecte de drept indreptatite nu a propus un p lan de reorganizare. obligatiile de plata si celelalte sarcini asumate nu sunt indeplinite in c onditiile stipulate prin planul confirmat sau desfasurarea activitatii debitorul ui in decursul reorganizarii sale aduce pierderi averii sale. judecatorul-sind ic va pronunta dizolvarea societatii debitoare si va dispune: a) ridicarea dreptului de administrare al debitorului. . Art. a fost aprobat raportul administratorului judiciar prin care se propune. Ulterior aprobarii de catre comitetul creditorilor. (1) nu suspenda continuarea act ivitatii debitorului pana cand judecatorul-sindic nu hotaraste asupra ei. fara intarziere. 105. comitetul creditorilor va putea convoca adunarea generala a creditori lor pentru a prezenta masurile luate de debitor si/sau de administratorul judici ar. Actionarii. . 107. Art. prin administratorul special. prin i ncheiere. intrarea in faliment in urmatoarele cazuri: A. O astfel de cautiune nu va putea depasi 30% din costul serviciilor prestate debitorului si n eachitate ulterior deschiderii procedurii. (3) Debitorul va fi obligat sa indeplineasca. debitorul si-a declarat intentia de reorganizare. comitetul credit orilor sau oricare dintre creditori. . judecatorul-sindic poat e. iar contestatia a fost respinsa de judecatorul-sindic. Art. administratorul judiciar. sub supravegherea administratorului judiciar. 106. sau nici unul dintre pl anurile propuse nu a fost acceptat si confirmat. in conditiile prevazute la art.cial. sa dispuna ca debitorul sa depuna o cautiune la o ba nca. rapoartele vor fi inregistrate la grefa tribunalul ui. schimbarile de structura prevazute in plan.(1) Judecatorul-sindic va decide. sau.(1) Debitorul. in conditiile art. a contestat ca ar fi in stare de insolventa. 32. intrarea debitorului in faliment. prin sentinta sau.(1) Daca debitorul nu se conformeaza planului sau desfasurarea ac tivitatii aduce pierderi averii sale. potrivit art. D. admin istratorul judiciar va trebui sa prezinte trimestrial rapoarte comitetului credi torilor asupra situatiei financiare a averii debitorului. dar nu a propus un plan de reorganizare ori planul propus de acesta nu a fost acceptat si confirmat. asociatii si mem brii cu raspundere limitata nu au dreptul de a interveni in conducerea activitat ii ori in administrarea averii debitorului.Prin exceptie de la dispozitiile art. 54 alin. SECTIUNEA a 7-a Falimentul Art. la cererea credit orului de deschidere a procedurii. B. in vederea recuperarii acestora. care va fi avizata de comitetul creditorilor. pr in incheiere. (2) Prin hotararea prin care se decide intrarea in faliment. (3). (2) Inregistrarea cererii mentionate la alin. in vederea consultarii rapoartelor. potrivit art. . d upa caz. administratorul judiciar va prezenta si situatia cheltuielil or efectuate pentru bunul mers al activitatii. drept conditie pentru indatorirea furnizorului de a-i presta serviciile sal e in timpul desfasurarii procedurii prevazute in prezenta sectiune. 38. cu exceptia si in limita cazurilor e xpres si limitativ prevazute de lege si in planul de reorganizare. precum si efectele acestora si sa propuna motivat si alte masuri. in conditiile a rt. C. 6 0 alin. (2) De asemenea. administratorul judiciar va notifica aceasta tu turor creditorilor. iar debitorul sau. 104. 94.

dupa caz.U. desemnarea unui lichidator provizoriu. in conditiile art. pentr u definitivarea tabelului definitiv consolidat. care nu va depasi 30 de zile de la expirarea termenului prevazut la lit. (3). in termen de maximum 10 zile de la intrarea in faliment. dupa caz. precum si procedura de admitere a acestora. stabilite prin declaratia de impozit pe profit. pana la inchiderea procedurii falimentului. d) termenul de intocmire a tabelului definitiv consolidat. 108 alin. in vederea intocmirii tabelului suplimentar. (2) sau art. pct. (2). b). pentru efectuarea mentiunii. lichidat orul va trimite o notificare tuturor creditorilor mentionati in lista depusa de debitor/administratorul judiciar. in ceea ce priveste cr eantele nascute intre data deschiderii procedurii si data intrarii in faliment. 107 alin. 173/2008. in mod corespunzator. (5) Debitorii intrati in procedura falimentului isi acopera pierderile anuale . 11 din Legea nr. .G.(1) In cazul intrarii in faliment in procedura generala. titularii acestor creante vor putea sa formuleze contestatii cu privire la creantele si drepturile de preferinta tre cute de lichidator in tabelul suplimentar prevazut la alin. 61 se aplica in mod corespunzator. (2) a fost modificata prin art. precu m si stabilirea atributiilor si a remuneratiei acestuia. care va fi de cel putin 10 zile inainte de data stabilita prin incheierea de intrare in faliment. Art. (2). 109 alin. c) termenul de depunere la tribunal a contestatiilor.@ c) in cazul procedurii simplificate. dupa caz. sentinta va indi ca si termenele prevazute la art. I.b) in cazul procedurii generale. (2) Notificarea va cuprinde: a) termenul limita pentru inregistrarea cererii de admitere a creantelor ment ionate la alin. pct. ca urmare a platilor facute dupa d eschiderea procedurii. b) termenul de verificare a creantelor mentionate la alin. in calitate de lichidator a l administratorului judiciar. e). la art. daca este necesar. (3) In cazul intrarii in faliment. (2) lit. (3) Vor fi supuse verificarii toate creantele asupra averii debitorului. 277 /2009. (2) lit. f) notificarea intrarii in faliment. 108. . din profiturile impozabile obt inute in toata perioada. 1513 din O. dispozitiile art. b). nu vor mai fi supuse verificarii. dupa caz. debi torului si oficiului registrului comertului sau. I. a). astfel cum a fost introdus prin art. registrului societati lor agricole unde debitorul este inmatriculat. d e predare a gestiunii averii de la debitor/administratorul judiciar catre lichid ator. e) intocmirea de catre administratorul judiciar si predarea catre lichidator. in conformitate cu crit eriile aprobate prin legea de organizare a profesiei. precum si cerintele pentru c a o creanta inregistrata sa fie considerata valabila. mentionata la art. 62-76 vor fi aplicate. 34. du pa caz. incl usiv cele bugetare. cu indicarea celor nascute dupa desch iderea procedurii. care va fi de maximum 45 de zile de la data intrarii in faliment. (2) sau. (3). 46 alin. care nu va depasi 30 de zile de la expirarea termenului prevazut la lit. (2). nr. b) de la alin. al c aror cuantum a fost modificat fata de tabelul definitiv de creante sau fata de p rogramul de plata din planul de reorganizare. confirmarea. in cadrul procedurii g enerale. (4) Creantele admise in tabelul definitiv de creante. afisare si comunicare a tabelului suplimentar al acestora. d) termenul maxim de la intrarea in faliment in cadrul procedurii generale. Disp ozitiile alin. 74 a lin. (2) si (3) ale art. incheierea sau. a unei liste cuprinzand numele si adresele creditorilor si toate creant ele acestora la data intrarii in faliment. de intocmire. (4) Dupa intrarea in faliment in procedura generala. nascute dupa data deschiderii procedurii sau. impreuna cu lista actelor si operatiunilor efectuate dupa deschiderea proc edurii mentionate la art. desemnat conform art. 19 alin. ___________ @Lit.

dupa caz. 1514 din O. (2). in mod corespunzator. in termen de 5 zi le de la data intrarii in faliment. pct. prevazut la art. (2). debitorul aflat in faliment prin procedura simp lificata si-a continuat activitatea. cereri de creanta insotite de documente justificative. 54 alin. (2) In cazul in care. §. in termen de 10 zile de la primirea no tificarii. care nu depun cererea de admitere a creantelor in termenul prevazut la alin. li se aplica. Art.G. a). (1) lit. Dispo zitiile alin. existente la data intrarii in faliment. 2. 62 alin. pana la aprobarea propunerii administratorului judiciar prevazute la art.(5) Tabelul definitiv consolidat va cuprinde totalitatea creantelor admise im potriva averii debitorului. (1) lit. asa cum au fost cuprinse si in notificarea prevazu ta la art. solicitandu-le sa inscrie. (2). 49 alin. 61 se aplica in mod corespunzator. b irourile. 110. in mod corespunzator. (4) Creantele banesti asupra averii debitorului se considera scadente la data deschiderii procedurii de faliment. a termenelor de afisare a tabelului preliminar d e creante. (1) si (2) si pe ce le permise de planul de reorganizare. (2) si (3) ale art. pct. 123 pct. 61. avand prioritate conform dispozitiilor art. corespondenta comerciala. 76. Masuri premergatoare lichidarii Art. Notificarea va cuprinde si termenele de afisare a tabelului preliminar de creante. 113. . prevederile art.Garantiile reale si personale constituite pentru indeplinirea obl igatiilor asumate prin planul de reorganizare raman valabile in favoarea credito rilor pentru plata sumelor datorate acestora potrivit planului de reorganizare.(1) Creditorii nu sunt obligati sa restituie sumele incasate in c ursul reorganizarii.1. d). d). Art. in sensul art.@ ___________ @Alin. I. (1) lit. 62 alin. sunt nule. I. . . registrului societatilor a gricole ori registrului asociatiilor si fundatiilor in care debitorul este inmat riculat. (1) sau la alin. 11 din Legea nr. ridicarea dreptului de administrare si dizolvarea acestuia. tuturor creditorilor notificati conform art. mai putin cota incasata in cursu l reorganizarii. 62 alin. care nu depun cererea de admitere a creantelor in termenul prevazut la alin. (4) Titularilor de creante nascute dupa deschiderea procedurii. nascute in perioada de observatie. 110. 109. creditorii detinand creante asupra debitorul ui. si de definitivare a tabelului de creante. . 62 alin. Art. 112. (4). incl usiv cele bugetare. exceptandule pe cele facute cu respectarea dispozitiilor art. nr.(1) Vor fi puse sub sigilii: magazinele. si de definitivare a tabelului de creante. pentru efectuarea mentiunii. 61 alin. efectuate intre data confirmarii planului de reo rganizare si intrarea in faliment. 277/2009. c). arhiva. dispozitivele de stocare si prelucra . noile termene astfel fixate vor fi notificate creditorilor. 62 alin. cu exceptia cazului in care cocontractantul dovedeste bu na sa credinta la momentul incheierii actului. dupa caz. li se aplic a. c). (2) lit. (2) Actele cu titlu gratuit. lichidatorul va notifica. prevazut la art. debitorul ui si oficiului registrului comertului sau. depozitele. nascute dupa data deschiderii procedurii. prevederile art. (3) Celelalte acte efectuate in intervalul prevazut la alin. 111. titularii creantelor participa la distribuiri cu valoarea acestora. in cazul debitorului persoana juridica. a stfel cum a fost introdus prin art. prevazut la art.In cazul intrarii in faliment dupa confirmarea unui plan de reorg anizare. Art.U. 76.(1) In cazul intrarii in faliment prin procedura simplificata. cu respectar ea dispozitiilor art. (1) al prezentului articol. magaziile. prevazut la art. 173/2008. . li chidatorul va trimite o notificare privind intrarea in procedura falimentului si . sunt prezumate ca fiind in frauda creditor ilor si vor fi anulate. (1) lit. In cazul in care este justificata majorare a. (3) Vor fi supuse verificarii toate creantele asupra averii debitorului. (4) a fost introdus prin art. (6) Titularilor de creante nascute dupa deschiderea procedurii. ast fel cum au fost prezentate in planul confirmat.

care vor fi luate de lichidator pentru a fi incasate sau pentru a efectua activitatile de conservare cerute. . pct.U. inventarul se incheie pe baza comunicaril or scrise transmise de autoritatile relevante. astfel cum a fost introdus prin art.G. fara a aplica sigiliile. I.2. (2) Lichidarea va incepe indata dupa finalizarea de catre lichidator a invent arierii bunurilor din averea debitorului. int r-o forma adecvata. dupa evaluarea pre alabila. contractele. nr. b) registrele de contabilitate. astfel cum a fost introdus prin art. marfurile si orice alte bunuri mobile apartinand averii debitorului. (3) In vederea conservarii patrimoniului. a acestora.(1) Lichidarea bunurilor din averea debitorului va fi efectuata d e lichidator sub controlul judecatorului-sindic. 277/2009. 1516 din O. de debitor.ca un ansamblu in stare de functionare . d) numerarul pe care lichidatorul il va depune in banca in contul averii debi torului. 11 din Legea nr. (2) In situatia prevazuta la art. 11 din Legea nr. (3) Nu vor fi puse sub sigilii: a) obiectele care vor trebui valorificate de urgenta pentru a se evita deteri orarea lor materiala sau pierderea din valoare.(1) Inventarul va trebui sa descrie toate bunurile identificate a le debitorului. . 1515 din O. (2) Lichidatorul. (2) Actul de inventar va fi semnat de lichidatorul judiciar. Efectuarea lichidarii Art. I. administrator ul judiciar nu identifica nici un bun. lichidatorul va putea proceda imediat la inventariere. negociere directa sau o combinatie a celo r doua. §. 56-58. 115. I. Art. pct. va fi aprobata de adunarea generala a creditorilor. inventarul bunurilor debitorului se va face dupa obtinerea relatiilor scrise privind situatia bunurilor debitorului. Daca debitorul nu se va prezenta. Lichidatorul va prezen . ___________ @Alin. pe masura desfasurarii inventarierii.@ (5) Abrogat. . iar daca acesta nu participa la inventariere. Debitorul va trebui sa fie de fata si sa asiste la inventar. devenind depozitarul lor judiciar.@ (6) In timpul actiunii de sigilare. cheltuielile de publicitate fiind suportate din averea debitorului. Bunurile vor putea fi vandute in bloc . daca judecatorul-sindic dispune astfel. pornind de la valoarea de lichidare indicata de evaluator. Valorificarea se va efectua prin licitatie publica. In toate celelalte cazuri se va proceda la inventariere in cel mai s curt timp posibil. ia in posesie bunuril e. numai de catre lichidatorul judiciar. 277/2009. Art.(1) Daca averea debitorului poate fi inventariata complet intr-o singura zi.re a informatiei. in cazul in care in averea debitoar ei nu exista suficiente lichiditati. el nu va putea contesta datele din inventar. precum si actiunile ori alte titluri de participatie ale debito rului. (4) si (5) au fost abrogate prin art. lichidatorul va lua masurile necesare pen tru conservarea bunurilor. lichidatorul va putea valorifica de urgenta bunuri ale debitorului pentru obtinerea acestor lichiditati fara aprobarea cred itorilor. Pentru maximizarea valorii aver ii debitorului. pct. c) cambiile si alte titluri de valoare scadente sau care urmeaza a fi scadent e in scurt timp. 173/2008. nr.@ ___________ @Articolul a fost modificat prin art. 173 /2008. 55. (4) Abrogat. lichidatorul va face toate demersurile de expunere pe piata. I. pct.U. 116. Metoda de vanzare a b unurilor. pe baza propunerii l ichidatorului si a recomandarii comitetului creditorilor. 114. Da ca in urma demersurilor efectuate conform prevederilor art.sau individual.G. respectiv licitatie publica.

173/2008. instiintandu-i pe creditori despre posibilitatea studierii raportului si a procesului-verbal al se dintei comitetului creditorilor privind raportul. in termen de ma ximum 20 de zile de la data propunerii. notificand propunerea administratorului special.G. Prin subansamblu functional se intelege acele bunuri ale debitorului care. . (2) si recipisele vor fi predate judecatorului-sindic.@ (4) Bunurile din averea debitorului vor fi evaluate atat in bloc. in baza ofertelor primite. inceperea negocierii cu un ul sau mai multi cumparatori identificati. nr. sau permit desfasurarea unei afacer i independente.(1) Lichidatorul va incheia contracte de vanzare-cumparare. sa arate s arcinile de care este grevat si sa indice pasul de supraofertare si data pana la care. cu acordul comitetului creditorilor. vanzarea va putea fi facuta. impreuna. Art. (2) Propunerea lichidatorului va trebui sa identifice imobilul. . de sine statator.@ __________ @Alineatele (3) si (4) au fost modificate prin art. (4) Ulterior aprobarii de catre adunarea generala a creditorilor. cu modificarile si completarile ulterioare.@ __________ @Articolul a fost modificat prin art.G. prin situatia de pe teren si prin datele din registrele de publicitate imobiliara. c ontractele vor fi perfectate de notarul public pe baza procesului-verbal de lici . numai dupa 30 de zile de la data ult imei publicari facute de lichidator in ziar a anuntului privind conditiile de su praofertare. Evaluatorii trebuie sa fie mem bri ai Asociatiei Nationale a Evaluatorilor din Romania. care nu poate fi inferior pretului de evaluare.Valorile mobiliare vor fi vandute in conditiile Legii nr. 297/200 4.(1) Imobilele vor putea fi vandute direct. (2) In cazul in care se propune vanzarea in bloc prin negociere directa. Art.U. 118. sunt acceptate supraoferte. creditorilor cu garantii reale asupra bunului. nr. Art. prin licitatie publica sau negociere directa sau prin ambele meto de. 119. . Evaluarea in bloc are in vedere fie evaluarea totalitatii bunurilor din averea debitorului. in caz de aprobare a vanzarii. sub sanctiunea nulitatii. Un subansamblu este considerat functional numai daca are asigura t accesul la drumul public si la folosirea utilitatilor. cat si indi vidual. titularilor unor dreptur i de retentie de orice fel si comitetului creditorilor. 173/2008. procesul-verba l de adjudecare semnat de lichidatorul judiciar constituie titlu de proprietate. . (3) Lichidatorul va convoca adunarea generala a creditorilor. (3) Lichidatorul va convoca adunarea generala a creditorilor in termen de max imum 20 de zile de la data sedintei comitetului creditorilor. lichidatorul poate fie sa angajeze in numele debitorului un evaluator. sumel e realizate din vanzari vor fi depuse in contul prevazut la art. fie evaluarea subansamblurilor functionale. cu precizarea conditiilor de plata si a pretului minim de pornire a negocierii. aprobata de adunarea generala a creditorilor. supunand votului adunari i generale a creditorilor propunerea de vanzare. asigura rea lizarea unui produs finit. in urma propunerii lic hidatorului. Art.(1) Lichidatorul va prezenta comitetului creditorilor un raport c are va cuprinde evaluarea bunurilor si metoda de valorificare a acestora si in c are se va preciza daca vanzarea se va face in bloc sau individual ori o combinat ie a acestora. 4 alin. lich idatorul va putea propune. Cand legea impune pentru transferul dreptului de proprietate forma autentica. iar evaluarea trebuie e fectuata in conformitate cu standardele internationale de evaluare. sa utilizeze un evaluator propriu. (2) Daca vanzarea activelor se va face prin licitatie publica. I pct. fie. 16 din O. (3) In vederea evaluarii bunurilor din averea debitorului.U. 120. 117. 17 din O. I pct.ta si regulamentul de vanzare corespunzator.

121. a stfel cum a fost introdus prin art. (1) rezulta o diferenta in plus. Art.3.(1) La fiecare 3 luni. 10 . lichidatorul va prezenta comitetului creditorilor un raport asupra fondurilor obtinute din lichidare si din incasarea de creante si u n plan de distribuire intre creditori. inclusiv cheltuielile necesare pentru conservarea si administrarea acestor b unuri. creditorii vor avea. (3) Comitetul creditorilor sau orice creditor poate formula contestatii la ra . cel putin. c) sumele ramase dupa ajustarea tabelului definitiv si distribuirile efectuat e deja. . pct. I. d) sumele ce fac obiectul distribuirii. pentru diferenta. 122. d) totalul sumelor aflate in contul de lichidare. 123 pct.@ (12) Planul de distribuire intre creditori cuprinde in mod obligatoriu urmato arele date referitoare la fiecare creditor pentru care se face distribuirea: a) ajustarile aduse tabelului definitiv de creante. precum si plata remuneratiilor persoanelor angajate in conditiile art. (2) a fost modificat prin art. taxe. judecatorul-sindic poate prelungi cu cel mult o luna sau poate scurta termenul de prezentare a raportului si a planului de distr ibuire. art.@ (2) Pentru motive temeinice. 277/2009. Planul de distribuire va fi inregistrat la grefa tribunalului si lichida torul va notifica aceasta fiecarui creditor. (2). c) cuantumul dobanzilor sau al altor venituri de care beneficiaza averea debi torului ca urmare a pastrarii in conturi bancare a sumelor nedistribuite sau pri n administrarea bunurilor existente in averea debitoarei. O copie de pe raport si o copie de pe planul de distribuire vor fi afisate la usa tribunalului. nr. gajuri sau alte garantii rea le mobiliare ori drepturi de retentie de orice fel.(1) Fondurile obtinute din vanzarea bunurilor din averea debitoru lui. 19 alin. dobanzile. Raportul va prevedea si plata remuneratie i sale si a celorlalte cheltuieli prevazute la art. potrivit naturii lor. 2. pct. aceasta va fi depusa. 173/2008. creante chirografare care vor veni in concurs cu cel e cuprinse in categoria corespunzatoare. (3) Un creditor cu creanta garantata este indreptatit sa participe la orice d istribuire de suma facuta inaintea vanzarii bunului supus garantiei lui. vor fi distribuite in urmato area ordine: 1. creantele creditorilor garantati. . b) incasarile efectuate de catre lichidator din valorificarea fiecarui bun si din recupererea creantelor.@ ___________ @Alin. timbre si orice alte cheltuieli aferente vanzarii bunurilor respecti ve. Distribuirea sumelor realizate in urma lichidarii Art.tatie. 171 din O. (2) In cazul in care sumele realizate din vanzarea acestor bunuri ar fi insuf iciente pentru plata in intregime a respectivelor creante garantate. art.G. calculate de la data inceperii lichidarii si cuprinse intr-un program de administrare a lichidarii care trebuie intocmit i n 30 de zile de la numire. b) sumele distribuite deja. in favoarea creditorului.U. 1. 12 din Legea nr. prin grija lichi datorului. 23 si 24. I. §. in contul averii debitorului. Daca dupa plata sumelor prevazute la alin. daca aceasta este necesara pentru a impiedica un astfe l de creditor sa primeasca mai mult decat ar fi primit daca bunul supus garantie i sale ar fi fost vandut anterior distribuirii. maj orarile si penalitatile de orice fel. Sumele primite din acest fel de distribuiri vor fi scazute din cele pe care creditorul ar fi indreptatit sa le primeasca ulterior din pretul obtinut prin vanzarea bunu lui supus garantiei sale. si vor fi supuse dispozitiilor art. 123. cuprinzand tot capitalul. 41. (11) Raportul asupra fondurilor obtinute din lichidare si din incasarea de cr eante va cuprinde. precum si cheltuielile. prevazute la art. e) sume ramase de plata dupa efectuarea distribuirii. de ipoteci. grevate. urmatoarele: a) soldul aflat in contul de lichidare dupa ultima distribuire.

pronuntand o sentinta definitiva si executorie. 124. 123. precum si din chirii. cu dobanzile si cheltuielile aferente. creantele subordonate. 19 alin. cu debitorul si cu creditorii o sedinta in care va solutiona deodata. dupa caz. in conditiile legii. 127. b) creantele izvorand din acte cu titlu gratuit. sume proportionale datorate proprietarilor de titluri la ordin sau la purt ator si care au originalele titlurilor. timbrele sau orice alte cheltuieli aferente procedurii instituite prin prezenta lege. 3. in baz a unor obligatii de intretinere. in urmatoarea or dine: 1. . . respectiv din drepturile de vot in adunarea generala a asociatilor. 2. titularii acestora vor primi o cota fali mentara. dupa caz. (4). in urmatoarea ordine de preferinta: a) credintele acordate persoanei juridice debitoare de catre un asociat sau a ctionar detinand cel putin 10% din capitalul social. creantele reprezentand sumele datorate de catre debitor unor terti. d). impotriva grupului sau a societatii judecatorul-sindic va autoriza exec utarea silita. I pct. taxele. creantele bugetare. sub rezerva celor prevazute la art. creantele reprezentand credite bancare. Art. sume proportionale datorate creditorilor ale caror creante sunt supuse une i conditii suspensive care nu s-a realizat inca. art.Cu ocazia distribuirilor partiale. (3). ori. 9. a membrilor. in cazul falimentului. (4) In termen de 20 de zile de la afisare. a cordate de institutii de credit dupa deschiderea procedurii. nr . creantele reprezentand sumele stabilite de judecatorul-sindic pentru intre tinerea debitorului si a familiei sale. 126. inclusiv cheltuielile necesare pentru conservarea si adminis trarea bunurilor din averea debitorului. 108 alin.Sumele de distribuit intre creditori in acelasi rang de prioritat e vor fi acordate proportional cu suma alocata pentru fiecare creanta. 5. __________ @Alineatele (11) si (12) au fost introduse prin art.Creantele vor fi platite. Art. alte creante chirografare. judecatorul-sindic va tine cu lich idatorul. prin tabe lul mentionat la art. reprezentand suma proportionala cu procentul pe care creanta lor il det ine in categoria creantelor respective. daca acesta este persoana fizica. cele rezultate din livrari de produse. 125. cu cheltuielile si dobanzile afere nte. Art. prin executor judecatoresc.G.port si la plan. Art. 4. . (2) In cazul insuficientei sumelor necesare acoperirii valorii integrale a cr eantelor cu acelasi rang de prioritate. 102 alin. 9 8 alin. prin sentinta. 8. 7. . 18 din O. c are va fi pusa in executare de lichidator. Art. creantele izvorate din raportul de munca. in termen de 15 zile de la afisare. toate contestatiile. 123. 6. O copie de pe contestatie s e comunica de urgenta lichidatorului. 10. 173/2008. precum si creantele rezultand din continuarea activitatii debitorului dupa deschiderea procedurii.U. creantele reprezentand creditele. (2) lit. (2). potrivit ordinii prevazute la art. urmatoarele sume vor fi proviz ionate: 1. precum si plata remuneratiilor persoane lor angajate in conditiile art. . 23. art. de catre un membru al gr upului de interes economic. impotriva asociatilor cu raspundere nelimita ta sau. prestari de servicii sau alte lucrar i. 2. . alocatii pentru minori sau de plata a unor sume periodice destinate asigurarii mijloacelor de existenta. 24 si ale art. dar nu le-au prezentat.In cazul in care bunurile care alcatuiesc averea unui grup de int eres economic ori a unei societati in nume colectiv sau in comandita nu sunt suf iciente pentru plata creantelor inregistrate in tabelul definitiv consolidat de creante.(1) Titularilor de creante dintr-o categorie li se vor putea dist ribui sume numai dupa deplina indestulare a titularilor de creante din categoria ierarhic superioara.

prin sentinta. intr-un cont special de depozit.(1) In orice stadiu al procedurii prevazute de prezenta lege. toate obiectiunile la raportul final. a stfel cum a fost introdus prin art. 4 alin. dac a se constata ca nu exista bunuri in averea debitorului ori ca acestea sunt insu ficiente pentru a acoperi cheltuielile administrative si niciun creditor nu se o fera sa avanseze sumele corespunzatoare.(1) O procedura de reorganizare prin continuarea activitatii sau lichidare pe baza de plan va fi inchisa. copii de pe acestea vor fi communicate tuturor creditorilor s i debitorului si vor fi afisate la usa tribunalului. acesta va trebui sa faca distribuirea finala a tuturor fondurilor din averea debitorului.3. 181 din O. 133. prin care se dispune si radierea debitorului din registr ul in care este inmatriculat. Judecatorul-sindic va convo ca adunarea creditorilor in termen de maximum 30 de zile de la afisarea raportul ui final. li chidatorul va supune judecatorului-sindic un raport final insotit de situatiile financiare finale.@ ___________ @Articolul a fost modificat prin art. as tfel cum a fost modificat prin art. pct. Daca o procedura incepe ca reorganizare. 129. . Art. (4).Dupa ce judecatorul-sindic aproba raportul final al lichidatorulu i. 173/2008. Art. (2) In cazul prevazut la alin. judecatorul-sindic va da o sentinta de inchidere a procedurii. in urma indeplinirii tut uror obligatiilor de plata asumate in planul confirmat. carora li s-au alocat sume numai partial sau cu creante sub con ditie suspensiva si care au luat parte la distribuire. 19 din O. (2) La data sedintei. 13 din Legea nr. inchi zand procedura. sume proportionale datorate creantelor admise provizoriu. Art.G. pct. nr.(1) Dupa ce bunurile din averea debitorului au fost lichidate. mo dificarea corespunzatoare a acestuia. I. rezervele destinate sa acopere cheltuielile viitoare ale averii debitorulu i.Pentru creditorii cu creante inscrise in tabelul consolidat defin itiv de creante. (3) Creantele care la data inregistrarii raportului final vor fi inca sub con ditie nu vor participa la ultima distribuire. I. SECTIUNEA a 8-a Inchiderea procedurii Art. judecatorul-sindic va pronunta o sentinta.U. 128.G. judecatorul-sindic va solutiona. judecatorul-sindic va pronunta o sentinta de inchidere a procedurii falimentu lui si de radiere a debitorului din registrul in care este inmatriculat: a) chiar inainte ca bunurile din averea debitorului sa fi fost lichidate in i . cand toate fondurile sau bunurile din averea debitorului a u fost distribuite si cand fondurile nereclamate au fost depuse la banca. 132. In urm a unei cereri a lichidatorului. 14 din Legea nr.@ ___________ @Articolul a fost modificat prin art. dar apoi devine faliment. pct. . pct. . sumele cuvenite vor fi pa strate la banca. . Fondurile nereclamate in termen de 30 de zile de catre cei indrepta titi la acestea vor fi depuse in contul prevazut la art. (2). 173/2008. Creditorii pot formula obiectii la raportul final cu cel putin 5 zile inainte de data convocarii. pana ce situatia lor va fi lam urita. I. (1) nu sunt aplicabile prevederile art. I. il va aproba sau va dispune. . iar in cazul persoanelor juridice dispunand si radierea acestora . daca este cazul.U. 130. prin incheiere. . 129. Art. (2) O procedura de faliment va fi inchisa atunci cand judecatorul-sindic a ap robat raportul final. 131. Art.Daca creantele au fost complet acoperite prin distribuirile facut e. aceasta va fi inchisa in conformitate cu dispozitiile alin. 277/2009. nr. 277/2009. 4.

(2) La data confirmarii unui plan de reorganizare. judecatorul sindic poate dispune ca o parte a pasivulu i debitorului.Prin inchiderea procedurii.(1) Prin inchiderea procedurii de faliment. Art. 136. 137. daca judecatorul-sindic constat a. Art. persoana juridica. . b) in toate celelalte cazuri. au facut sa dispara unele documente cont abile sau nu au tinut contabilitatea in conformitate cu legea. CAPITOLUL IV Raspunderea membrilor organelor de conducere Art. pr ecum si de orice alta persoana care a cauzat starea de insolventa a debitorului. dupa caz. ajuns in stare de insolventa. dupa caz. judecatorul-sindic. isi vor produce efectele. .(1) In cazul in care in raportul intocmit in conformitate cu disp ozitiile art. b) au facut acte de comert in interes personal. Art. in interes personal. solicita acest lucru in termen de 30 de zile de la notificarea lichi datorului facuta administratorului special. 59 alin. 137. pentru efectuarea mentiunii. 134. ca nu s-a depus nici o cerere. debitorul este descarcat d e diferenta dintre valoarea obligatiilor pe care le avea inainte de confirmarea planului si cea prevazuta in plan. inchiderea procedurii nu produce efectele prevazute la art. iar drepturile dobandi te pana la revocare raman neatinse. persoana juridica la incetarea de plati. debitor si averea lui. . . (1) pct. . (3) Descarcarea de obligatii a debitorului nu atrage descarcarea de obligatii a fidejusorului sau a codebitorului principal. Art. dupa caz. operatiunile de administrare. (1). sa fie suportata de membrii organelor de conducere si/sau supraveghere din cadrul societatii. registrului societatilor agricole unde debitorul este inm atriculat. in astfel de situatii. cu exceptia cazului prevazut la art. titulari de garantii. c) au dispus. 76 alin.ntregime. la cererea administratorului judic iar sau a lichidatorului. continuarea unei activitati care ducea. procedura se inchide numai dupa lichidarea comp leta a activului. in cazul in care toti asociatii persoanei juridice sau persoana fizica . credi tori. 135. la expirarea termenului pentru inregistrarea cererilor de admitere a creantel or.(1) In cazul procedurii deschise in urma formularii cererii intro ductive de catre debitor. administratorul/l ichidatorul si toate persoanele care i-au asistat sunt descarcati de orice indat oriri sau responsabilitati cu privire la procedura. insa sub rezerva de a nu fi gasit vinovat de bancruta frauduloasa sau de pl ati ori transferuri frauduloase. 3. d) au tinut o contabilitate fictiva. (1) sunt identificate persoane carora le-ar fi imputabila aparitia starii de insolventa a debitorului. in conditiile art. e) au deturnat sau au ascuns o parte din activul persoanei juridice ori au ma rit in mod fictiv pasivul acesteia. urmand ca bunurile sa treaca in prop rietatea indiviza a asociatilor/actionarilor. 138. . prin una dintre urmatoarele fapte:@ a) au folosit bunurile sau creditele persoanei juridice in folosul propriu sa u in cel al unei alte persoane. sub acoperirea persoanei juri dice. corespunzator cotelor de participa re la capitalul social. 32.Sentinta de inchidere a procedurii va fi notificata de judecatoru l-sindic directiei teritoriale a finantelor publice si oficiului registrului com ertului sau. eventualele sume reziduale ultimei distribuiri urmand a fi dep use intr-un cont la dispozitia asociatilor sau persoanei fizice. va pronunta o sentinta de inchidere a procedu rii si de revocare a hotararii de deschidere a procedurii. el va fi descarcat de ob ligatii numai in masura in care acestea au fost platite in cadrul procedurii. actionari sau asociati. debitorul persoana fi zica va fi descarcat de obligatiile pe care le avea inainte de intrarea in falim ent. legal fa cute asupra averii debitorului. (2) In cazul prevazut la alin. Cu toate acestea. in mod vadit.

administratorul judiciar sau lichidatorul ori. au platit sau au dispus sa se plate asca cu preferinta unui creditor. 138 alin. . (3) a fost modificat prin art. dupa caz.G. daca administratorul judiciar sau l ichidatorul a omis sa indice. 20 din O . . __________ @Partea introductiva a alin. I.(1) Executarea silita impotriva persoanelor prevazute la art. 173/2008. in raportul sau asupra cauzelor insolventei. in dauna celorlalti creditori. iar in caz de faliment. . conform Codului de pr ocedura civila.Actiunea prevazuta la art. completarii fondurilor necesare continuarii activitatii debitorului. 138 alin. ulteri or luarii deciziei.U. 142.Alin. 138 alin. Art. 277/2009. 141. I. 15 din Legea nr. (1) est e solidara. Fixarea unei cautiuni de 10% din valoarea pretentiilor este obligatorie. (1).(1) Odata cu cererea formulata conform art. nr.f) au folosit mijloace ruinatoare pentru a procura persoanei juridice fonduri . dar nu mai devreme de 2 ani de la data hotararii de deschidere a procedurii.G. perso anele culpabile de starea de insolventa a patrimoniului debitorului persoana jur idica ori daca acesta a omis sa formuleze actiunea prevazuta la alin. du pa caz. 139. 201 din O. sumele rezultate din executarea silita vor fi repartizate de catre executorul judecatoresc. . in temeiul tabelului definitiv consolidat de creante pus la dispozitia sa de catre lichidator. (1) nu inlatura aplicarea legii penale pent ru faptele care constituie infractiuni. (3) Comitetul creditorilor sau creditorul care detine mai mult de jumatate di n valoarea tuturor creantelor poate cere judecatorului-sindic sa fie autorizat s a introduca actiunea prevazuta la alin. 138 se prescrie in termen de 3 ani de la data la care a fost cunoscuta sau trebuia cunoscuta persoana care a cauzat ap aritia starii de insolventa. s-au opus la actele ori faptele care au cauzat insolventa sau au lipsit de la luarea deciziilor care au cauzat insolventa si au facut sa se consemneze. 138. I pct. raspunderea persoanelor prevazute la alin. 138 alin.Sumele depuse potrivit dispozitiilor art. . a stfel cum a fost introdus prin art. (2) Dupa inchiderea procedurii falimentului. Art. art. cu coditia ca aparitia starii de insolventa sa fie contemporana sau anterioara perioadei de timp in care si-au exercitat mandatul ori in care au det inut pozitia care ar fi putut cauza insolventa. a cererii de deschidere a procedurii in termen. (1) a fost modificata prin art. nr. (1) vor intra in averea debitorului si vor fi destinate. (2) Aplicarea dispozitiilor alin. Art. CAPITOLUL V Infractiuni si pedepse Art. (1) si ras punderea persoanelor la care se refera alin. care d . (1) ameninta sa se prescrie. pct.U.@ (4) In caz de pluralitate. . pct. in organele colegiale de conducere ale persoanei juridice . 140. 143. 13 8. 173/2008. (1) sau. opozitia lor la aceste decizii. acoperirii pasivului. (3).(1) Constituie infractiunea de bancruta simpla si se pedepseste c u inchisoare de la 3 luni la un an sau cu amenda neintroducerea sau introducerea tardiva. comitetul creditorilor va putea cere judecatorului-sindic sa instituie masu ri asiguratorii asupra bunurilor din averea persoanelor urmarite conform art. de catre debitorul persoana fizica ori de reprezentantul legal al pers oanei juridice debitoare. g) in luna precedenta incetarii platilor. in caz de reorganizare. (1) se efectueaza de catre executorul judecatoresc. Persoanele in cauza se pot apara de solidaritate daca. in conformitate cu p revederile prezentei legi. Art. (2) Cererea de masuri asiguratorii poate fi formulata si ulterior introduceri i actiunii prevazute la art. in scopul intarzierii incetarii de plati.

214 alin. . . administratorulu i judiciar sau lichidatorului.epaseste cu mai mult de 6 luni termenul prevazut la art. Art. 143-147 se judeca in prima instan ta de tribunal. valori ori alte bunuri pe care le gestioneaza sau le administreaza constituie infractiunea de delapidare si se pedepseste cu inchi soare de la unu la 15 ani si interzicerea unor drepturi. prevazuta la art.Cuantumul amenzilor prevazute de prezenta lege se va modifica per iodic. (1) si (2) se pedepseste. in alt act sau in situatia financiara sume nedatorate. precu m si de orice reprezentant sau prepus al acestuia. precum si de orice reprezentant sau prepus al acestuia. 146. . c) instraineaza.Dispozitiile prezentei legi se completeaza. 150.Infractiunile prevazute la art. 21 din O. b) infatiseaza datorii inexistente sau prezinta in registrele debitorului. in masura compatibili tatii lor. se pedepseste cu inchisoare de la 5 ani la 12 ani. Codului civil. in caz de insolventa a debitorului. pedeaps a este inchisoarea de la 10 ani la 20 de ani si interzicerea unor drepturi. . in frauda creditorilor. (1) si (2) se pedepseste. L 160 din 30 iunie 2000. Codului comer cial si ale Regulamentului (CE) 1. Art. 148. prevazuta la art. Art. 145. cu celeritate. Art. publicat in Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene nr. I pct. a)-f) ori impiedicarea acesto ra.Refuzul debitorului persoana fizica sau al administratorului.U. atunci cand este savarsita de administratorul judiciar ori lichidatorul averii debitor ului. fiecare dintre aceste fapte fiind savarsite in frauda creditorilor. solicita inregistrarea unei cereri de admitere a unei creante inexistente asup ra averii debitorului se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la un an sau cu a menda. documentele s i informatiile prevazute la art. 1 din Codul penal. (2) In cazul in care delapidarea a avut consecinte deosebit de grave. cu rea-credinta. 2 din C odul penal. (2) Constituie infractiunea de bancruta frauduloasa si se sanctioneaza cu inc hisoare de la 6 luni la 5 ani fapta persoanei care: a) falsifica. 28 alin. 173/2008. 35. folosirea sau traficarea de catre administratorul judiciar ori lichidatorul averii debitorului.(1) Insusirea. . 151. 144. in functie de indicele inflatiei. o parte din active. 149. Art. cu cele ale Codului de procedura civila. atunci cand este savarsita de administratorul judiciar ori lichidatorul averii debitorului. precum si de orice reprezentant sa u prepus al acestuia de bani. Art.Procedura aplicabila regiilor autonome aflate in stare de insolve nta se va stabili prin lege speciala. . (2) Infractiunea de gestiune frauduloasa. (3) Tentativa infractiunilor prevazute la alin. dir ectorului. directorului executiv ori al reprezentantului legal al debitorului. de a intocmi documentatia respectiva se pedepseste cu inchi soare de la un an la 3 ani sau cu amenda. in conditiile prevazute la art. (1) lit. 147.G. nr. de a pune la dispozitie judecatorului-sindic.@ __________ @Articolul a fost modificat prin art. 27. prin hotarare a Guvernului. se pedepseste cu inchisoare de la 3 ani la 8 ani. Art. p ersoana juridica. CAPITOLUL VI Dispozitii tranzitorii si finale Art. . 214 a lin.346/2000 referitor la procedurile de insolvent a. . . (3) Tentativa infractiunilor prevazute la alin.Fapta persoanei care. in nume propriu sau prin persoane interpuse .(1) Infractiunea de gestiune frauduloasa. sustrage sau distruge evidentele debitorului ori ascunde o part e din activul averii acestuia. daca fapta nu constituie o in fractiune mai grava.

U. 7 din prezenta lege .(1) Prezenta lege intra in vigoare la 90 de zile de la data publi carii in Monitorul Oficial al Romaniei. Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei.U.@ ___________ @Articolul a fost introdus prin art. la Legea nr. nr. nr. . (1) din Constitutia Romaniei. pct. cu respectarea prevede rilor art. 76 alin.066 din 17 noiembrie 2004. nr. cu modificarile si completarile ulterioare. I. cu sau fara referi re la Legea nr.Sectiile de insolventa prevazute la art. . Partea I. I. . I. public ata in Monitorul Oficial al Romaniei. la data intrarii i n vigoare a prezentului act normativ. 22 din O. 155.Orice referire. si in toate actele normative subsecvente. (2) Citarea. interdictii ori altele asemenea instit uite prin norme legale sau prevederi contractuale pentru cazul deschiderii proce durii de insolventa vor fi aplicabile doar de la data deschiderii falimentului.U. cu modificarile si completarile ulterioare.G. Partea I. 64/1995 privind procedura reorganizarii judiciare si a falimentului . . limitari. Legea nr. 153. precum si orice alt a dispozitie contrara se abroga. a convocarilor notificar ilor prin Buletinul procedurilor de insolventa. Art. nr. 154. 277/2009.@ ___________ @Articolul a fost introdus prin art. cu modi ficarile ulterioare. 173/2008. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR. 31/1990 privind societatile come rciale. Procedurile in curs vor continua pe rolul instantelor la care au fost introduse. vor fi efectuate si potrivit Codului de procedura civila pe durata a 6 luni de la data intrarii in vigoare a prezentei legi. Dispozitiile contrare se abroga. Partea I. 16 din Legea nr. pct. . 152. (3) La data intrarii in vigoare a prezentei legi. 64/1995 privind p rocedura reorganizarii judiciare si a falimentului. 64/1995 privind procedura reo rganizarii judiciare si a falimentului si orice trimitere la actul normativ ment ionat se vor considera ca referire/trimitere la prezenta lege si/sau la sectiuni le corespunzatoare din prezenta lege. 156.Orice decaderi. 424 din 12 mai 2004. art. . 173/2008. se inlocuieste cu termenul insolventa. 16 din Legea nr. Art. 1. 211 din O.G. I pct. Art. 75 si ale art. 1541. Art. 1. dupa caz. Art. 211 din O. 6 se vor infiinta in te rmen de 6 luni de la intrarea in vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonan te de urgenta. conform art. Art.Art. Partea I. 1542. DANIELA POPA PRESEDINTELE SENATULUI NICOLAE VACAROIU . nr.Abrogat. nr. II din Legea nr. 277/2009.066 din 17 noiembrie 2004. in actele normative existente. 149/2004 pentru modificarea si completar ea Legii nr. as tfel cum a fost introdus prin art.In toate actele normative in care figureaza termenul insolvabilit ate in contextul procedurilor de reorganizare si de faliment. precum si a altor acte normative cu incidenta asupra acestei proceduri.G. 173/2008. 64/1995. republicata in Monitorul Oficial al Romaniei.@ __________ @Articolul a fost abrogat prin art. p. pct. republicata.La art. republicata in Monitorul Ofi cial al Romaniei. 282 din Legea nr. pct. as tfel cum a fost introdus prin art. . comunicarea oricaror acte de procedura. sintagma Buletinu l procedurilor de reorganizare judiciara si faliment va fi inlocuita cu sintagma Buletinul procedurilor de insolventa. I.

. Nr. 85. 5 aprilie 2006.Bucuresti.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful