Parlamentul Romaniei Lege nr.

85/2006 din 05/04/2006 Versiune actualizata la data de 17/07/2009 privind procedura insolventei@

___________ @Text actualizat la data de 17.07.2009. Actul include modificarile din urmat oarele acte: - O.U.G. nr. 86/2006 publicata in MOF nr. 944 din 22/11/2006 - Decizia nr. 1.137/2007 publicata in MOF nr. 31 din 15/01/2008 - O.U.G. nr. 173/2008 publicata in MOF nr. 792 din 26/11/2008 - Legea nr. 277/2009 publicata in MOF nr. 486 din 14/07/2009. Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege. CAPITOLUL I Dispozitii generale Art. 1. - (1) Procedura generala prevazuta de prezenta lege se aplica urmatoa relor categorii de debitori aflati in stare de insolventa sau de insolventa imin enta, cu exceptia celor prevazuti la alin. (2) lit. c) si d): 1. societatile comerciale; 2. societatile cooperative; 3. organizatiile cooperatiste; 4. societatile agricole; 5. grupurile de interes economic; 6. orice alta persoana juridica de drept privat care desfasoara si activitati economice. (2) Procedura simplificata prevazuta de prezenta lege se aplica debitorilor a flati in stare de insolventa, care se incadreaza in una dintre urmatoarele categ orii: a) comercianti, persoane fizice, actionand individual; b) asociatii familiale; c) debitorii care fac parte din categoriile prevazute la alin. (1) si indepli nesc una dintre urmatoarele conditii:@ 1. nu detin nici un bun in patrimoniul lor; 2. actele constitutive sau documentele contabile nu pot fi gasite; 3. administratorul nu poate fi gasit; 4. sediul nu mai exista sau nu corespunde adresei din registrul comertului; d) debitori care fac parte din categoriile prevazute la alin. (1), care nu au prezentat documentele prevazute la art. 28 alin. (1) lit. a)-f) si h) in termen ul prevazut de lege;@ e) societati comerciale dizolvate anterior formularii cererii introductive; f) debitori care si-au declarat prin cererea introductiva intentia de intrare in faliment sau care nu sunt indreptatiti sa beneficieze de procedura de reorga nizare judiciara prevazuta de prezenta lege. ___________ @Partea introductiva a lit. c) si lit. d) au fost modificate prin art. I, pr

imul punct din O.U.G. nr. 173/2008, astfel cum a fost introdus prin art. I, pct. 1 din Legea nr. 277/2009. Art. 2. - Scopul prezentei legi este instituirea unei proceduri colective pen tru acoperirea pasivului debitorului aflat in insolventa. Art. 3. - In intelesul prezentei legi, termenii si expresiile de mai jos au u rmatoarele semnificatii: 1. insolventa este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterize aza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor cer te, lichide si exigibile:@ a) insolventa este prezumata ca fiind vadita atunci cand debitorul, dupa 30 d e zile de la scadenta, nu a platit datoria sa fata de unul sau mai multi credito ri; b) insolventa este iminenta atunci cand se dovedeste ca debitorul nu va putea plati la scadenta datoriile exigibile angajate, cu fondurile banesti disponibil e la data scadentei; 2. averea debitorului reprezinta totalitatea bunurilor si drepturilor sale pa trimoniale - inclusiv cele dobandite in cursul procedurii insolventei -, care po t face obiectul executarii silite, in conditiile reglementate de Codul de proced ura civila; 3. procedura colectiva este procedura in care creditorii recunoscuti particip a impreuna la urmarirea si recuperarea creantelor lor, in modalitatile prevazute de prezenta lege; 4. data deschiderii procedurii reprezinta: a) in cazul cererii debitorului de deschidere a procedurii, data pronuntarii incheierii prevazute la art. 32 alin. (1); b) in cazul cererii creditorului de deschidere a procedurii, data pronuntarii sentintei judecatorului-sindic, prevazuta la art. 33 alin. (4) sau (6); 5. debitorul este persoana fizica sau persoana juridica de drept privat, care face parte din una dintre categoriile prevazute la art. 1 si care este in stare de insolventa;@ 6. prin creditor indreptatit sa solicite deschiderea procedurii insolventei s e intelege creditorul a carui creanta impotriva patrimoniului debitorului este c erta, lichida si exigibila de mai mult de 30 de zile; 7. prin creditor se intelege persoana fizica sau juridica ce detine un drept de creanta asupra averii debitorului si care a solicitat, in mod expres, instant ei sa ii fie inregistrata creanta in tabelul definitiv de creante sau in tabelul definitiv consolidat de creante si care poate face dovada creantei sale fata de patrimoniul debitorului, in conditiile prezentei legi. Au calitatea de creditor , fara a depune personal declaratiile de creanta, salariatii debitorului; 8. creditorul indreptatit sa participe la procedura insolventei este acel cre ditor care a formulat si caruia i-a fost admisa, total sau in parte, o cerere de inregistrare a creantei sale pe tabelele de creante contra debitorului intocmit e in procedura si care are dreptul de a participa si de a vota in adunarea credi torilor, inclusiv asupra unui plan de reorganizare judiciara admis de judecatoru l-sindic, de a fi desemnat in calitate de membru al comitetului creditorilor, de a participa la distributiile de fonduri rezultate din reorganizarea judiciara a debitorului sau din lichidarea averii debitorului, de a fi informat ori notific at cu privire la desfasurarea procedurii si de a participa la orice alta procedu ra reglementata de prezenta lege. Au calitatea de creditor indreptatit sa partic ipe la procedura insolventei, fara a depune personal declaratiile de creanta, sa lariatii debitorului;@ 9. creantele garantate sunt creantele persoanelor care beneficiaza de o garan tie reala asupra bunurilor din patrimoniul debitorului, indiferent daca acesta e ste debitor principal sau tert garantat fata de persoanele beneficiare ale garan tiilor reale; 10. creantele salariale sunt creantele ce izvorasc din raporturi de munca int re debitor si angajatii acestuia. Aceste creante sunt inregistrate din oficiu in tabelul de creante de catre administratorul judiciar/lichidator;

11. creantele bugetare reprezinta creantele constand in impozite, taxe, contr ibutii, amenzi si alte venituri bugetare, precum si accesoriile acestora; 12. cuantumul minim al creantei, pentru a putea fi introdusa cererea creditor ului, este de 30.000 lei, iar pentru salariati, de 6 salarii medii pe economie;@ 13. creditorii chirografari sunt creditorii debitorului care nu au constituit e garantii fata de patrimoniul debitorului si care nu au privilegii insotite de drepturi de retentie, ale caror creante sunt curente la data deschiderii procedu rii, precum si creante noi, aferente activitatilor curente in perioada de observ atie; 14. activitatile curente reprezinta acele fapte de comert si operatiuni finan ciare propuse a fi efectuate de debitor in perioada de observatie, in cursul nor mal al comertului sau, cum ar fi: a) continuarea activitatilor contractate, conform obiectului de activitate; b) efectuarea operatiunilor de incasari si plati aferente acestora; c) asigurarea finantarii capitalului de lucru in limite curente; 15. perioada de observatie este perioada cuprinsa intre data deschiderii proc edurii si data confirmarii planului sau, dupa caz, a intrarii in faliment; 16. tabelul preliminar de creante cuprinde toate creantele nascute inainte de data deschiderii procedurii curente, scadente, sub conditie sau in litigiu, acc eptate de catre administratorul judiciar in urma verificarii acestora. In tabel vor fi mentionate atat suma solicitata de catre creditor, cat si suma acceptata si rangul de preferinta. In cazul procedurii simplificate, in acest tabel se vor inregistra si creantele nascute dupa deschiderea procedurii si pana la momentul intrarii in faliment; 17. prin tabel definitiv de creante se intelege tabelul care cuprinde toate c reantele asupra averii debitorului la data deschiderii procedurii, acceptate in tabelul preliminar si impotriva carora nu s-au formulat contestatii in conformit ate cu prevederile art. 73, precum si creantele admise in urma solutionarii cont estatiilor. In acest tabel se arata suma solicitata, suma admisa si rangul de pr ioritate a creantei; 18. tabelul suplimentar cuprinde toate creantele nascute dupa data deschideri i procedurii generale si pana la data inceperii procedurii falimentului, accepta te de catre lichidator in urma verificarii acestora. In tabel vor fi mentionate atat suma solicitata de catre creditor, cat si suma acceptata si rangul de prefe rinta; 19. tabelul definitiv consolidat va cuprinde totalitatea creantelor ce figure aza ca admise in tabelul definitiv de creante si cele din tabelul suplimentar ne contestate, precum si cele rezultate in urma solutionarii contestatiilor la tabe lul suplimentar. In situatia in care s-a dispus intrarea in faliment dupa confir marea unui plan de reorganizare, urmeaza a se intocmi o varianta actualizata a t abelului definitiv consolidat, in concordanta cu programul de plata a creantelor , cuprins in planul de reorganizare, si cu deducerea sumelor achitate pe parcurs ul desfasurarii acestuia; 20. reorganizarea judiciara este procedura ce se aplica debitorului, persoana juridica, in vederea achitarii datoriilor acestuia, conform programului de plat a a creantelor. Procedura de reorganizare presupune intocmirea, aprobarea, imple mentarea si respectarea unui plan, numit plan de reorganizare, care poate sa pre vada, impreuna sau separat: a) restructurarea operationala si/sau financiara a debitorului; b) restructurarea corporativa prin modificarea structurii de capital social; c) restrangerea activitatii prin lichidarea unor bunuri din averea debitorulu i; 21. categoria de creante defavorizate este prezumata a fi categoria de creant e pentru care planul de reorganizare prevede cel putin una dintre modificarile u rmatoare pentru oricare dintre creantele categoriei respective: a) o reducere a cuantumului creantei; b) o reducere a garantiilor sau a altor accesorii, cum ar fi reesalonarea pla tilor in defavoarea creditorului; c) valoarea actualizata cu dobanda de referinta a Bancii Nationale a Romaniei

, daca nu este stabilit altfel prin contractul privind creanta respectiva sau pr in legi speciale, este mai mica decat valoarea la care a fost inscrisa in tabelu l definitiv de creante; 22. prin program de plata a creantelor se intelege tabelul de creante mention at in planul de reorganizare care cuprinde cuantumul sumelor pe care debitorul s e obliga sa le plateasca creditorilor, prin raportare la tabelul definitiv de cr eante si la fluxurile de numerar aferente planului de reorganizare, si care cupr inde: a) cuantumul sumelor datorate creditorilor conform tabelului definitiv de cre ante pe care debitorul se obliga sa le plateasca acestora; b) termenele la care debitorul urmeaza sa plateasca aceste sume; 23. prin procedura falimentului se intelege procedura de insolventa concursua la colectiva si egalitara care se aplica debitorului in vederea lichidarii averi i acestuia pentru acoperirea pasivului, fiind urmata de radierea debitorului din registrul in care este inmatriculat; 24. procedura generala reprezinta procedura prevazuta de prezenta lege, prin care un debitor care indeplineste conditiile prevazute la art. 1 alin. (1), fara a le indeplini simultan si pe cele de la art. 1 alin. (2), intra, dupa perioada de observatie, succesiv, in procedura de reorganizare judiciara si in procedura falimentului sau, separat, numai in reorganizare judiciara ori doar in procedur a falimentului; 25. procedura simplificata reprezinta procedura prevazuta de prezenta lege, p rin care debitorul care indeplineste conditiile prevazute la art. 1 alin. (2) in tra direct in procedura falimentului, fie odata cu deschiderea procedurii insolv entei, fie dupa o perioada de observatie de maximum 60 de zile, perioada in care vor fi analizate elementele aratate la art. 1 alin. (2) lit. c) si d); 26. administratorul special este reprezentantul desemnat de adunarea generala a actionarilor/asociatilor debitorului, persoana juridica, imputernicit sa efec tueze in numele si pe seama acestuia actele de administrare necesare in perioade le de procedura cand debitorului i se permite sa isi administreze activitatea si sa le reprezinte interesele in procedura pe perioada in care debitorului i s-a ridicat dreptul de administrare. Adunarea generala a actionarilor, asociatilor s au membrilor persoanei juridice va fi convocata de administratorul judiciar ori de lichidator pentru desemnarea administratorului special, in termen de maximum 20 de zile de la deschiderea procedurii sau, dupa caz, de la ridicarea dreptului debitorului de a-si administra averea. Adunarea generala va fi prezidata de adm inistratorul judiciar sau de lichidator, dupa caz. Daca adunarea asociatilor/act ionarilor convocata conform prezentului punct nu desemneaza un administrator spe cial, debitorului i se va ridica dreptul de administrare, daca acesta nu a fost ridicat, iar debitorul, respectiv asociatii/actionarii sunt decazuti din dreptur ile recunoscute de procedura si care sunt exercitate prin administrator special. Daca un administrator special nu a fost desemnat, pentru solutionarea actiunilo r prevazute la art. 46 si a celor reglementate de art. 79 si 80 debitorul va fi reprezentat de un curator special desemnat dintre organele de conducere statutar e aflate in exercitiul functiunii la data deschiderii procedurii. Desemnarea se va face de catre judecatorul-sindic in camera de consiliu si fara citarea partil or. In cazul in care ulterior adunarea asociatilor/actionarilor alege un adminis trator special, acesta va lua procedura in stadiul in care se gaseste la data de semnarii;@ 27. administratorul judiciar este persoana fizica sau juridica compatibila, p ractician in insolventa, autorizat in conditiile legii, desemnat sa exercite atr ibutiile prevazute la art. 20 in perioada de observatie si pe durata procedurii de reorganizare; reprezentantul S.P.R.L. sau I.P.U.R.L. va trebui sa indeplineas ca conditiile prevazute mai sus;@ 28. lichidatorul este persoana fizica sau juridica, practician in insolventa, autorizat in conditiile legii, desemnata sa conduca activitatea debitorului si sa exercite atributiile prevazute la art. 25 in cadrul procedurii falimentului, atat in procedura generala, cat si in cea simplificata; 29. Buletinul procedurilor de insolventa este publicatia editata de Oficiul N ational al Registrului Comertului, care are drept scop publicarea citatiilor, co

nvocarilor, notificarilor si comunicarilor actelor de procedura efectuate de ins tantele judecatoresti, administratorul judiciar/lichidator dupa deschiderea proc edurii de insolventa prevazute de prezenta lege;@ 30. mandatul administratorilor statutari inceteaza de la data ridicarii drept ului de administrare sau de la data desemnarii administratorului special. Mandat ul administratorului special se limiteaza la reprezentarea intereselor actionari lor/asociatilor de la data ridicarii dreptului de administrare. Incetarea mandat ului impune obligatia predarii gestiunii.@ 31. prin contract financiar calificat se intelege orice contract avand ca obi ect operatiuni cu instrumente financiare derivate realizate pe pietele reglement ate, pietele asimilate sau pietele la buna intelegere, astfel cum sunt acestea r eglementate; 32. prin consumator captiv se intelege consumatorul care, din considerente te hnice, economice sau de reglementare, nu poate alege furnizorul; 33. operatiunea de compensare bilaterala (netting) presupune realizarea, in l egatura cu unul sau mai multe contracte financiare calificate, a uneia sau a mai multora dintre urmatoarele operatiuni: a) incetarea unui contract financiar calificat si/sau accelerarea oricarei pl ati sau indepliniri a unei obligatii ori realizari a unui drept in baza unuia sa u a mai multor contracte financiare calificate avand ca temei un acord de compen sare bilaterala (netting); b) calcularea sau estimarea unei valori de compensare, valori de piata, valor i de lichidare ori valori de inlocuire a oricareia dintre obligatiile sau dreptu rile la care se refera lit. a); c) conversia intr-o singura moneda a oricarei valori, calculata potrivit lit. b); d) compensarea, pana la obtinerea unei sume nete (off-set), a oricaror valori calculate potrivit lit. b) si convertite potrivit prevederilor lit. c); 34. prin acord de compensare bilaterala (acord de netting) se intelege: a) orice intelegere sau clauza in cadrul unui contract financiar calificat di ntre doua parti, prin care se prevede un netting al unor plati ori o indeplinire a unor obligatii sau o realizare a unor drepturi prezente ori viitoare rezultan d din sau avand legatura cu unul ori mai multe contracte financiare calificate ( "acord master de netting"); b) orice acord master de netting intre doua parti, prin care se prevede netti ng-ul intre doua sau mai multe acorduri master de netting ("acord master-master de netting"); c) orice intelegere de garantare subsecventa ori in legatura cu unul sau mai multe acorduri master de netting; 35. prin intelegere de garantare se intelege orice contract/instrument de gar antare a unui acord de netting sau a unor contracte financiare calificate, inclu zand fara limitare: gajuri, scrisori de garantie, garantii personale si altele a semenea. ___________ @Partea introductiva a pct. 1 si punctele 5, 8, 12, 26, 27, 29 si 30 au fost modificate prin art. I, al doilea punct din O.U.G. nr. 173/2008, astfel cum a f ost introdus prin art. I, pct. 1 din Legea nr. 277/2009. Art. 4. - (1) Toate cheltuielile aferente procedurii instituite prin prezenta lege, inclusiv cele privind notificarea, convocarea si comunicarea actelor de p rocedura efectuate de administratorul judiciar si/sau de lichidator, vor fi supo rtate din averea debitorului. (2) Platile se vor face dintr-un cont deschis la o unitate a unei banci, pe b aza de dispozitii emise de debitor sau, dupa caz, de administratorul judiciar, i ar in cursul falimentului, de lichidator. (3) Disponibilitatile banesti vor putea fi pastrate intr-un cont special de d epozit bancar. (4) In lipsa disponibilitatilor in contul debitorului, se va utiliza fondul d e lichidare, platile efectuandu-se pe baza unui buget previzionat pe o perioada

(6) lit. al treilea pu nct din O. I. 277/2009 . (6) lit. lichidatorul care transmite suma. (1). CAPITOLUL II Participantii la procedura insolventei Art.@ (10) Sumele din fondul de lichidare nu pot face obiectul masurilor asigurator ii sau al executarii silite.(1) Organele care aplica procedura sunt: instantele judecatoresti. 173/2008. denumita in continuare U . 173/2008. astfel cum a fost modificat prin art. (6) Fondul prevazut la alin. . (1) trebuie sa asigure efectuarea cu celerita te a actelor si operatiunilor prevazute de prezenta lege. administratorul judiciar si lichidatorul. I. . .U. astfel cum a fost introdus prin art. judecatorul-sindic. nr. 277/2009.U.N.N.I. pct. iar sumele prevazute la alin.de cel putin 3 luni. din care face parte administratorul judici ar sau.G.N. 173/2008. (9) Sumele mentionate la alin. pct.Alin.Alin.P.G. 121 si art. astf el cum a fost modificat prin art. .@ __________ @Lit.I. I pct. I. 5. in contul Uniuni i Nationale a Practicienilor in Insolventa din Romania.P. pct. pct. va comunica la Oficiul National al Registrului Comertului si l a instantele judecatoresti pe langa care functioneaza registrul societatilor agr icole. c) de la alin. (6) lit. numarul contului si unit atea la care acesta este deschis si orice modificari ulterioare ale acestuia. 4 din Legea nr. in registrul asociatiilor si fundatiilor. 22 din O. 123 pct. 21 alin. I. 173/2008. in cazul asociatiilor si fundatiilor ce de sfasoara activitati economice. sumele prevazute la alin. I pct.G. 3 din Legea nr. plata. dupa caz. 4 din Legea nr.U. as tfel cum a fost introdus prin art. 1 din Legea nr.@ c) preluarea a 2. 277/2009. I. (5) Judecatorul-sindic va putea autoriza. 2 din O.U.Alin. (2) Organele prevazute la alin. (7) a fost modificat prin art. nr. (9) a fost modificat prin art. (6) a fost introdusa prin art.R. nr. . I. 1 din O. pct. 173/2008.G.U.@ b) majorarea cu 30% a taxelor percepute pentru operatiunile de inregistrare i n registrul societatilor agricole si. 1 si vor fi platite in momentul ex istentei disponibilului in contul debitorului.R.@ (7) Sumele prevazute la alin. inclusiv din fondurile obtinute din vanzarea bunurilor din averea debitorului . pct.P.I. nr.0% din sumele recuperate in cadrul procedurilor de insolvent a. (4) va fi constituit prin: a) majorarea cu 30% a taxelor percepute de oficiile registrului comertului de pe langa tribunale pentru operatiunile de inregistrare. pct. (6) au fost modificate prin art.R. 21 din O. precum si realizarea i n conditiile legii a drepturilor si obligatiilor celorlalti participanti la aces te acte si operatiuni. (1). c) vor fi virate in contul filialei U. 277/2009. 277/2009. suma care va fi inclusa in categoria cheltuielilor aferente procedurii in sens ul alin. (10) a fost introdus prin art.Lit. I.G. elaborat potrivit art.@ (8) U. a) si b) de la alin. I. in contul mentionat. b) vor fi achitate la orice unitat e bancara. SECTIUNEA 1 Instantele judecatoresti . prin Oficiul National al Registrului Comertului. nr. 2 din Legea nr. (1) vor fi considerate cheltuieli de lichidare in conformitate cu art. as tfel cum a fost introdus prin art. din fondul de lichidare a cheltuielilor ce a u depasit bugetul previzionat.. aprobat de judecatorul-sindic. pe baza documentelor justificative atasate la raportul lunar al administratorului judiciar/lichidatorului. respectiv registrul asociatiilor si fundatiilor. a) vor fi virate de oficiile registrul ui comertului.

astfel cum figureaza ace sta in registrul comertului. Aceasta se organizeaza in cadrul tribunalului din localitatea in care isi a re sediul respectiva curte de apel. Comunicarea citatiilor. al caror sediu. Buletinul procedurilor de insolventa va fi realizat si in forma electronica. a convocarilor si notificarilor fata de pa rticipantii la proces. conditiile de finantare. si convocarile prevazute de prezenta lege cad in sarcina administratorului judiciar sau a lichidatorului. 460/2005 privind continutul. este supusa dispozitiilor Codului de procedura civila. dupa caz. 108 sau 109. (8) In vederea publicarii citatiilor. (31) Prin exceptie de la prevederile alin.(1) Toate procedurile prevazute de prezenta lege. 7.Art. In toate celelalte cazuri se aplica dispozitiile din Codul de procedura civila refe ritoare la procedura necontencioasa. cu exceptia cazului in care sarcina notificarii apartine al tor organe care aplica procedura. si sunt exercitate de judecatorul-sindic . cu exceptia recur sului prevazut la art.(1) Citarea partilor. in masura in care nu contravin unor dispozi tii exprese prevazute de prezenta lege. convocarilor si notificarilor actelor d . conform Codului de procedura civila. sunt de competenta sectiei de insolventa a tribunalulu i in a carui raza teritoriala isi are sediul debitorul. 277/2009. (1) lit. (11) Pentru sustinerea cheltuielilor de editare si difuzare a Buletinului pro cedurilor de insolventa. notificare si comunicare se stabilesc prin ordin al ministrului jus titiei si sunt utilizate in mod obligatoriu de toti participantii la procedura. pct.U. (1) se vor realiza. a convocarilor si notificarilor se efectueaza prin Buletinul procedurilor d e insolventa. nr. pct. publicare si dis tribuire a Buletinului procedurilor de insolventa. 173/2008. ulterior deschiderii procedurii insolventei se va realiza conform Codului de procedura civila. as tfel cum a fost introdus prin art. (6) Notificarile. comunicarea actelor de procedura anterioare deschiderii pr ocedurii si notificarea deschiderii procedurii. dupa caz. (1). I. (5) Formatul si continutul-cadru ale actelor care se publica in Buletinul pro cedurilor de insolventa si ale dovezii privind indeplinirea procedurii de citare . Art. in temeiul dispozitiilor prezentei legi. 62 ori la art. respectiv in registrul societatilor agricole sau in registrul asociatiilor si fundatiilor. domiciliu sau resedinta se afla in strain atate. c). (3) Prin exceptie de la prevederile alin. cu modificarile si completari le ulterioare. convocare. 107. prima comunicare a actelor de procedura catre persoanele impotriva carora se introduce o actiune. etapele. procedura no tificarii prevazute la art. se majoreaza. 6. 28 alin. judecatorul-sindic va comunica Comisiei Nationale a Valorilor Mobilia re hotararea de deschidere a procedurii. 23 din O. reprezentand o cota de 10% aplicata la taxele perce pute de oficiile registrului comertului de pe langa tribunale pentru operatiunil e de inregistrare. (2) In circumscriptia curtii de apel va functiona o singura sectie de insolve nta.@ (4) In cazul in care debitorul este o societate tranzactionata pe o piata reg lementata. in conditii de contradictorialitate. (7) Creditorii care au inregistrat cereri de admitere a creantelor sunt prezu mati ca au in cunostinta termenele prevazute la art. si nu vor mai fi citati.G. precum si comunicarea oricaror acte de proced ura. .@ ___________ @Articolul a fost modificat prin art. 17 din Hotararea Guvernului nr. cu modificarile si completarile ulterioare. 4 din Legea nr. I. . fondul prevazut la art. 61 va fi considerata indeplinita daca a fost efectua ta prin Buletinul procedurilor de insolventa.@ (2) In procedurile contencioase reglementate de prezenta lege vor fi citate i n calitate de parti numai persoanele ale caror drepturi sau interese sunt supuse spre solutionare judecatorului-sindic. Pentru creditorii care nu au put ut fi identificati in lista prevazuta la art. 8.

@ __________ @Alineatul (3) a fost modificat prin art. 33 alin. nr. I. c) sentinta prin care se decide intrarea in faliment. Suspendarea va privi doar cerer ile care au legatura directa cu reglementarea atacata. 4 din Legea nr. 107. (5) Prevederile alin.Alin.@ (4) Prin derogare de la prevederile art. . hotararile judecatorului -sindic nu vor putea fi suspendate de instanta de recurs. 85/2006 privind procedura insolventei sunt contrare art. In cazul in care instanta de recurs considera necesa re si alte acte din dosarul de fond.G.e procedura efectuate de instantele judecatoresti. 277/2009.G. selec tate de judecatorul-sindic. pct. citarea. pct. 85/2006. .Alineatul (31) a fost introdus prin art. Citarea partilor in recurs se face potrivit dispozitiilor Codului de procedura civila. I. 277/2009. nr. cu modificarile si completarile ulterioare. (4). a hotararilor judecatorest i in Buletinul procedurilor de insolventa inlocuieste. in masura in care se interpreteaza ca prima comunicare a actelor de pro cedura catre persoanele impotriva carora se promoveaza o actiune in temeiul disp ozitiilor Legii nr. I. (4) nu se aplica in cazul judecarii recursului impotriv a urmatoarelor hotarari ale judecatorului-sindic: a) sentinta de respingere a contestatiei debitorului. se rea lizeaza numai prin Buletinul procedurilor de insolventa. . . in copie certificata de grefierul-sef al tribunalului.@ ___________ @A se vedea Decizia Curtii Constitutionale nr. introdusa in temeiul ar t. I. 300 alin. 4 din O. (2) Termenul de recurs este de 10 zile de la comunicarea hotararii. 24 si art. (7) Prin derogare de la prevederile art. I pct. 173/2008.Alin. convocarea si notificarea actelor de procedura efectuate individ ual fata de participantii la proces. b) sentinta prin care se decide intrarea in procedura simplificata. ulterior deschiderii procedurii insolventei. I pct. in termen de 30 de zil e de la inregistrarea dosarului la curtea de apel.U. 47/1992 p rivind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale. se trimit la curtea de apel. 1. 29 alin.U. dupa deschiderea procedurii p revazute de prezenta lege. republicata. 5 din Legea nr. (5) din Legea nr. 24 din O. daca lege a nu prevede altfel. pub licatie editata de Oficiul National al Registrului Comertului. judecato rul-sindic va putea sa nu dispuna suspendarea cauzei. (11) a fost introdus prin art. as tfel cum a fost introdus prin art. va pune in vedere partilor interesate sa le depuna in copie certificata. 173/2008. nr. (3). 41 din O. 8.137/2007 care a admis excep tia de neconstitutionalitate si a constatat ca dispozitiile art. 2 si 3 din Codul de proced ura civila. de la data publicarii ace stora. introdusa in temeiul art. in situatia in care dispoz itiile a caror neconstitutionalitate se invoca au facut obiectul cel putin al un ei decizii pronuntate de Curtea Constitutionala. (7) a fost modificat prin art. se editeaza Buletinul procedurilor de insolventa. (6) Pentru toate cererile de recurs formulate impotriva hotararilor pronuntat e de judecatorul-sindic in cadrul procedurii se constituie un singur dosar. 173/2008. acestea fiind prezumate a fi indeplinite la data publicarii. Art.U. 7 din Legea nr. . 173/2008. (9) Publicarea actelor de procedura sau. d) sentinta de solutionare a contestatiei la planul de distribuire a fonduril or obtinute din lichidare si din incasarea de creante. 11.U. nr. pct. numai actele care intereseaza solutionarea caii de atac. (3) Recursul va fi judecat de completuri specializate. dupa caz.(1) Curtea de apel va fi instanta de recurs pentru hotararile pronu ntate de judecatorul-sindic in temeiul art. 53 din Cons titutie. 122 alin.G. In vederea solutionari i recursului. 3 din O. iar nu si potrivit disp ozitiilor Codului de procedura civila.G. pronuntata in conditiil e art. as tfel cum a fost introdus prin art. pct.

confirmarea se va face in came ra de consiliu. dintre prac ticienii in insolventa compatibili care au depus oferta de servicii in acest sen s la dosarul cauzei. Art. potrivit art. in cadrul pre zentei legi. In situatia in care cel care a introdus cererea de de schidere a procedurii nu solicita numirea unui administrator judiciar sau lichid ator. 5 din O. 143-147. i) judecarea contestatiilor debitorului. sunt: a) pronuntarea motivata a hotararii de deschidere a procedurii si. Daca nu exista con testatii impotriva hotararii adunarii creditorilor sau a deciziei creditorului c are detine cel putin 50% din valoarea creantelor. daca cererea ii apartine. 304/2004 privind organizarea judiciara.Abrogat. . .@ e) inlocuirea.(1) Principalele atributii ale judecatorului-sindic.@ ___________ @Articolul a fost abrogat prin art. In caz de conexare se va tine seama de ce rerile creditorilor in ordinea marimii creantelor sau de cererea debitoarei. g) judecarea cererilor de atragere a raspunderii membrilor organelor de condu cere care au contribuit la ajungerea debitorului in insolventa. sesizarea organelor de cercetare penala in legatura cu savarsirea infractiuni lor prevazute la art. a administratorului judiciar provizoriu sau. 13 8. 9. republicata. anterioare deschiderii procedurii. judecarea opozitiei creditorilor la deschide rea procedurii. 53 din Legea nr. numirea se va face de catre judecatorul-sindic din randul practicienilor c are au depus oferte la dosarul cauzei. dupa depunerea procesului-verbal al aduna rii creditorilor. dupa caz. 173/2008. prin sentinta de deschidere a procedurii. 6 din Legea nr.SECTIUNEA a 2-a Judecatorul-sindic Art. f) judecarea cererilor de a i se ridica debitorului dreptul de a-si mai condu ce activitatea. dupa caz. Judecatorul-sindic va des emna administratorul judiciar provizoriu sau lichidatorul provizoriu solicitat d e catre creditorul care a solicitat deschiderea procedurii sau de catre debitor. 11. 10. confirmarea onorariului negociat. de intrare in faliment atat prin procedura generala. pentru motive temeinice. prin incheiere.Repartizarea cauzelor avand ca obiect procedura prevazuta de prezen ta lege judecatorilor desemnati ca judecatori-sindici se realizeaza potrivit art . . in sistem informatizat. prec um si a atributiilor acestuia pentru aceasta perioada.U. ale comitetului creditorilor ori ale oricarei persoane interesate impotriva masurilor luate de administratorul judic iar sau de lichidator. pct. h) judecarea actiunilor introduse de administratorul judiciar sau de lichidat or pentru anularea unor acte frauduloase si a unor constituiri ori transferuri c u caracter patrimonial. . a administratorului judiciar sau a lichidator ului desemnat de adunarea creditorilor sau de creditorul care detine cel putin 5 0% din valoarea creantelor. dac a nu exista o cerere din partea unui creditor. cat si prin procedura simpl ificata. a administratorului j udiciar sau a lichidatorului. fara citarea partilor. in mod a leatoriu. dupa caz. fixarea remuneratiei in conformitate cu criteriile s tabilite de legea de organizare a activitatii practicienilor in insolventa. 277/2009. b) judecarea contestatiei debitorului impotriva cererii introductive a credit orilor pentru inceperea procedurii. inl ocuirea sa de catre adunarea creditorilor sau creditorul care detine cel putin 5 0% din valoarea creantelor. Art. I. prin incheiere. c) desemnarea motivata. a li chidatorului care va administra procedura pana la confirmarea ori. nr.G. I.@ d) confirmarea. pct. astfe l cum a fost modificat prin art.

n) pronuntarea hotararii de inchidere a procedurii. pct. . 13.j) admiterea si confirmarea planului de reorganizare sau.(1) Convocarea creditorilor va trebui sa cuprinda ordinea de zi a sedintei. Ele pot fi atacate separat cu recurs. de lichidator. I. 6 din O. m) judecarea actiunii in anularea hotararii adunarii creditorilor. U. 7 din Legea nr. in mod ex ceptional. SECTIUNEA a 3-a Adunarea creditorilor. de lichid are. pct. in cazul creditorilor bugetari si al celorlalte persoane juridice. (3) Adunarea creditorilor va putea fi convocata si de comitetul creditorilor sau la cererea creditorilor detinand creante in valoare de cel putin 30% din val oarea totala a acestora. cu exceptia cazului in care la sedinta participa titularii tuturor creantelor. semnata de creditor. Scrisoarea prin care isi exprima votul. 14. c) si d) de la alin. (3) Creditorii pot fi reprezentati in adunare prin imputerniciti cu procura s peciala autentica sau. 24 alin. I. . nr. poate fi comunicat pr in orice mijloace. l) solutionarea contestatiilor formulate la rapoartele administratorului judi ciar sau ale lichidatorului. Art. dupa votarea lui de catre creditori. dupa casarea hotararii in recurs.G. daca legea sau judecatorul-sindic nu dispune altfel. sau inscrisul in format electronic caruia i s-a incorporat. 1 din Codul de procedura civila privind incomp atibilitatea nu sunt aplicabile judecatorului-sindic care pronunta succesiv hota rari in acelasi dosar. ___________ @Lit.@ (5) La sedintele adunarilor creditorilor. atasat ori asociat semna tura electronica extinsa. debitorului. . care va vota pentru intreaga va loare a creantelor reprezentand salariile si alte drepturi banesti ce li se cuvi .(1) Adunarea creditorilor va fi convocata si prezidata de administ ratorul judiciar sau. (2) Orice deliberare asupra unei chestiuni necuprinse in convocare este nula. dupa caz. 277/2009. (4) Daca legea nu interzice in mod expres. 12. creditorii vor putea vota si prin corespondenta. (2) Atributiile judecatorului-sindic sunt limitate la controlul judecatoresc al activitatii administratorului judiciar si/sau al lichidatorului si la procese le si cererile de natura judiciara aferente procedurii insolventei. k) solutionarea cererii administratorului judiciar sau a comitetului creditor ilor de intrerupere a procedurii de reorganizare judiciara si de intrare in fali ment. a lichidatorului. Deciziile manageriale pot fi controlate sub aspectul oportunitatii de catre creditori. cu delegatie semnata de conducatorul unitatii. salariatii debitorului vor putea fi reprezentati de un delegat din randul acestora. prin organele acestora. dupa caz. (1) au fost modificate prin art. dupa caz. 173/2008. Atributiile manageriale apartin administratorului judiciar ori lichidatorului sau. daca acestuia nu i s-a ridicat dreptul de a-si administr a averea. (2) Creditorii cunoscuti vor fi convocati de administratorul judiciar sau de lichidator in cazurile prevazute expres de lege si ori de cate ori este necesar. Art. cu exceptia situatiei rejudecarii. (2) Dispozitiile art. pana in ziua fixata pentru exprimarea votului.(1) Hotararile judecatorului-sindic sunt definitive si executorii. administratoru lui judiciar sau lichidatorului. secretariatul sedintelor adunarilor creditorilor este in sar cina administratorului judiciar sau. Comitetul creditorilor Art. bazata pe un certificat valabil. astfel cum a fost modificat prin art.

precum si la cererea creditorilor indreptatiti sa participe la procedura insolventei. pr in oricare dintre membrii comitetului creditorilor. I. astfel cum a fost modificat prin art. (7) Hotararea adunarii creditorilor poate fi desfiintata de judecatorul-sindi c pentru nelegalitate. va fi citat si presedintele acestuia.Alineatul (8) a fost introdus prin art. (1) lit. in termen de doua zile lucratoare de la data adunarii cred itorilor. 173/2008. prin grija administratorului judiciar/lichidatorulu i. dupa caz. a administratorului judiciar sau . 9 din O. (7) va fi depusa la dosarul cauzei in termen d e 5 zile de la data adunarii creditorilor si va fi solutionata in camera de cons iliu. dupa intocmirea tabelului prelimin ar de creante. 277/2009 . care au lipsit motivat de la sedinta adunarii creditorilor. . b) s i f) vor fi exercitate de adunarea creditorilor. precum si de administratorul judiciar sau de lichidator.G. la dosarul cauzei. 16. prin valoare. judecatorul-sindic va desemna. la cererea creditorilor care au votat impotriva luarii ho tararii respective si au facut sa se consemneze aceasta in procesul-verbal al ad unarii. sedintele adunarii creditorilor vor avea loc in prezenta titularilor de creant e insumand cel putin 30% din valoarea totala a creantelor asupra averii debitoru lui.U. Art. astfel cum reiese din cu prinsul acestuia.(1) Cu exceptia cazurilor in care legea cere o majoritate speciala . b) ulterior afisarii tabelului definitiv si pana la confirmarea unui plan de reorganizare. (1) impotriva ave rii debitorului se va determina prin raportare la urmatoarele criterii: a) ulterior afisarii tabelului preliminar si pana la afisarea tabelului defin itiv. 173/2008.@ (2) Desemnarea se va face. astfel cum reiese din planul de reorganizare confirmat. nr. __________ @Alineatul (1) a fost modificat prin art. in cond itiile prevazute la art. Daca din cauza numarului mic d e creditori judecatorul-sindic nu considera necesara constituirea unui comitet a l creditorilor. un comitet format din 3-5 creditori dintre cei cu creante garantate. care va fi semnat de presedintele sedintei. atributiile comitetului prevazute la art. 15. a lichidatorului si a creditorilor. in raport cu numarul credito rilor. pe baza pr opunerii creditorilor. acestia vor putea alege un comitet format din 3 sau 5 creditori dintre cei cu creante garantate si cei .G. (8) Cererea prevazuta la alin. nr. iar in lipsa. I pct. membrii comitetului c reditorilor. I pct. astfel cum reiese din cuprinsul tabelului definitiv. 17 alin. Procesul-verbal va fi depus. (4) In cadrul primei sedinte a adunarii creditorilor. 101. a stfel cum reiese din cuprinsul tabelului preliminar.n. (3) Planul de reorganizare va fi supus votului adunarii creditorilor.(1) Judecatorul-sindic poate desemna. In cazul in care a fost constitu it comitetul creditorilor. I pct. d) ulterior afisarii tabelului definitiv consolidat. prin valoare. 8 din O. un presedinte al comitetului creditorilor. 8 din Legea nr. buge tare si chirografare cele mai mari. pct. Comitetul cred itorilor va fi citat in persoana presedintelui astfel desemnat. c) ulterior confirmarii planului de reorganizare si pana la afisarea tabelulu i definitiv consolidat.U. a creantelor prezente. (3) Pentru necesitatile procedurii. nr. dupa caz.@ (6) Deliberarile si hotararile adunarii creditorilor vor fi cuprinse intr-un proces-verbal. Art. . . valoarea creantelor verificate si acceptate de administratorul judiciar. 173/2008. 7 din O. cu citarea celui care a introdus cererea.@ __________ @Alineatele (4) si (5) au fost modificate prin art. prin incheiere.@ (2) Calculul valorii totale a creantelor prevazute la alin. iar deciziile adunarii creditorilor se adopta cu votul favorabil al titular ilor majoritatii.G.U.

precum si hotararile luate.(1) Dupa deschiderea procedurii. Art. I pct.(1) Comitetul creditorilor are urmatoarele atributii: a) sa analizeze situatia debitorului si sa faca recomandari adunarii creditor ilor cu privire la continuarea activitatii debitorului si la planurile de reorga nizare propuse. pe care sa le prezinte adunarii creditorilor. (4) Deciziile comitetului creditorilor se iau cu majoritatea simpla din total ul numarului de membri ai acestuia. se va mentine comitetul desemn at anterior de judecatorul-sindic. c) sa ia cunostinta despre rapoartele intocmite de administratorul judiciar s au de lichidator. acesta se va abtine de la vot. atunci cand astfel de actiuni nu a u fost introduse de administratorul judiciar sau de lichidator. ori a cel putin 2 dintre membrii sai . nr. I pct. asociatilor debitorului. masurilor si deciziilor luate de comitetul creditor ilor orice creditor poate formula contestatie la adunarea creditorilor. comitetul astfel desemnat va inlocui comitetul desemnat anterior de jude catorul-sindic. d) sa intocmeasca rapoarte. daca este cazul. pe cheltuiala acestora. ori de cate ori este necesar. 18. 17. 173/2008.U. astfel incat criteriile preva zute la alin. dintre primii 20 de creditori in ordinea valorii. (6) Impotriva actiunilor.U. 173/2008.chirografari. SECTIUNEA a 4-a Administratorul special Art. judecatorul-sindic va consemna. La propunerea administratorului judiciar sau a celorlalti membri ai comitetului creditorilor.G. datorita interesului propriu. in temeiul art. (2) Comitetul creditorilor se intruneste lunar si. f) sa introduca actiuni pentru anularea unor transferuri cu caracter patrimon ial. (3) Deliberarile comitetului creditorilor vor avea loc in prezenta administra torului judiciar/lichidatorului si vor fi consemnate intr-un proces-verbal. prezinte interesele societatii si ale acestora adunarea generala a actionarilor/ desemna. in terme n de 5 zile de la luarea acestora. b) sa negocieze cu administratorul judiciar sau cu lichidatorul care doreste sa fie desemnat de catre creditori in dosar conditiile numirii si sa recomande a dunarii creditorilor astfel de numiri.G. 10 din O. dupa caz. prin incheiere. facute de debitor in dauna creditorilor. sa faca contestatii la ac estea. sa le analizeze si. care se ofera vo luntar. (5) Daca un membru al comitetului creditorilor se afla. judecatorul-sindic va putea cere asistent a comitetului creditorilor sau a unui delegat al acestuia. ridicarea dreptului de administ rare al debitorului. (5) Daca nu se va obtine majoritatea necesara. administrator special. modificarea componentei acestuia. (5). (6) In cursul derularii procedurii. . 47 alin. persoana juridica. la cererea administratorul ui judiciar sau a lichidatorului. nr. 11 din O. persoana fizica sau juridica. in conflict de interese cu interesul concursual al creditorilor partici panti la procedura. __________ @Alineatul (1) a fost modificat prin art. pe . e) sa solicite. va un reprezentant.@ __________ @Alineatul (6) a fost modificat prin art. pri vind masurile luate de administratorul judiciar sau de lichidator si efectele ac estora si sa propuna. . care va retine pe scurt continutul deliberarilor. (4) sa fie respectate in toate fazele procedurii. motivat. care sa re si sa participe la procedura. si alte masuri.

b) participa.seama debitorului. de urgenta si deodata. 4. dupa caz. desemnarea unui administr ator judiciar sau lichidator in locul administratorului judiciar sau lichidatoru lui provizoriu ori sa confirme administratorul judiciar provizoriu sau. 33 alin. stabilindu-i si remuneratia. d ispunand totodata incetarea atributiilor administratorului judiciar provizoriu p e care l-a desemnat prin sentinta de deschidere a procedurii. coroborat cu art. SECTIUNEA a 5-a Administratorul judiciar Art. dupa confirmarea planului. 79 si 80. 28 alin. f) dupa intrarea in faliment. 19.(1) Practicienii in insolventa interesati vor depune la dosar o of erta de preluare a pozitiei de administrator judiciar in dosarul respectiv. (3) decizia adunarii creditorilor sau a creditorului ce detine cel putin 50% din valoarea creantelor nu este contestat a. Judecatorul va solution a. potrivit art. creditorii care detin cel putin 50% din valoarea totala a creantelor pot decide desemnarea unui administrator judiciar/lichidato r. practicianul in insolventa interesat va putea arata si disponibilitatea de timp si de resurse umane. In cazul in care remuneratia se va achita din fo ndul constituit conform prevederilor art. pe baza criteriilor stabilite prin legea privind profesia de p ractician in insolventa. in cadrul primei sedinte a adun arii creditorilor sau ulterior. fara consultarea adunarii creditorilor.I. debitorul este repr ezentat de administratorul judiciar/lichidator care ii conduce si activitatea co merciala. va solicita adu narii creditorilor/creditorului desemnarea unui alt administrator judiciar/lichi dator. in calitate de reprezentant al debitorului. semnand actul. Creditorii pot decide sa confirme administratorul judic iar sau lichidatorul desemnat provizoriu de catre judecatorul-sindic. e) administreaza activitatea debitorului. la c are vor anexa dovada calitatii de practician in insolventa si o copie de pe poli ta de asigurare profesionala. (2) si (21). (2) La recomandarea comitetului creditorilor. In cazul in care nu exista nici o astfel de oferta. judecatorul-sindic.@ (3) Creditorii pot contesta la judecatorul-sindic. d) propune un plan de reorganizare. In oferta.P. pana la prima adunare a creditorilor. c) formuleaza contestatii in cadrul procedurii reglementate de prezenta lege. (2). persoana fizica sau persoana juridica. in termen de 3 zile de la data publ icarii acesteia in Buletinul procedurilor de insolventa. prin incheiere. judecatorul-sindic v a desemna provizoriu. (2) Administratorul special are urmatoarele atributii: a) exprima intentia debitorului de a propune un plan. un practician in ins olventa ales in mod aleatoriu din Tabloul U. va numi administratorul judiciar propus d e creditori sau de creditorul ce detine cel putin 50% din valoarea creantelor. inclusiv .@ (4) Daca in termenul stabilit la alin. g) primeste notificarea inchiderii procedurii. participa la inventar. dupa caz . la judecarea actiun ilor prevazute la art. aceasta va fi stabilita de catre ju decatorul-sindic. iar mandatul administratorului special va fi redus la a reprezenta int eresele actionarilor/asociatilor. Dupa ridicarea dreptului de administrare.R. precum si experien ta generala sau specifica necesare preluarii dosarului si bunei administrari a c azului. h). (21) Creditorul care detine cel putin 50% din valoarea totala a creantelor po ate sa decida.N. toate contestatiile printr-o incheiere prin care va nu mi administratorul judiciar/lichidatorul desemnat sau. sub supravegherea administratorului judiciar. (1) lit. primeste raportul final si bilantul de inchidere si participa la sedinta convocata pentru solutionarea obiectiunilor si aprobarea raportului. decizia prevazuta la alin.@ (5) Administratorul judiciar. pentru motive de nelegalit ate. . lichidatorul provizoriu si sa ii stabileasca remuneratia.

nr. potrivit legii. 28 alin. . (1). intr-un termen stabilit de acesta. 173/2008.U. 12 din O. sa diminueze.@ (8) Inainte de desemnarea sa. 13 din O. corectarea si completarea informatiilor cuprinse in actele respe ctive.G. nr. cand acestea au fost prezentate de debitor. in ac est ultim caz cu respectarea precizarilor exprese ale judecatorului-sindic cu pr ivire la atributiile sale si la conditiile de efectuare a platilor din contul av erii debitorului. c) intocmirea actelor prevazute la art. e) supravegherea operatiunilor de gestionare a patrimoniului debitorului. 86/2006.U. sunt: a) examinarea situatiei economice a debitorului si a documentelor depuse conf orm prevederilor art. fie continuarea perioadei de observatie in cadrul procedurii generale si supunerea acelui raport judecatorului-sindic. 20.@ (7) Abrogat. g) convocarea.G. int r-un termen stabilit de acesta. precum si asupra pos ibilitatii reale de reorganizare efectiva a activitatii debitorului ori a motive lor care nu permit reorganizarea si supunerea acelui raport judecatorului-sindic . h) introducerea de actiuni pentru anularea actelor frauduloase incheiate de d ebitor in dauna drepturilor creditorilor. care sa acopere eventualele prejudicii cauzate in indeplin irea atributiilor sale. in cazul in care debito rul nu si-a indeplinit obligatia respectiva inauntrul termenelor legale. a) si in conditiile si termenele prevaz ute la art. precum si verificarea.reprezentantul acesteia. 138. dar care nu va putea depasi 60 de zile de l a desemnarea administratorului judiciar. (1) din O. Art. d) elaborarea planului de reorganizare a activitatii debitorului. dar care nu va putea depasi 30 de zile de la des emnarea administratorului judiciar. in conditiile art. i) sesizarea de urgenta a judecatorului-sindic in cazul in care constata ca n u exista bunuri in averea debitorului ori ca acestea sunt insuficiente pentru a acoperi cheltuielile administrative. Riscul asigurat trebuie sa reprezinte consecinta activit atii administratorului judiciar pe perioada exercitarii calitatii sale. f) conducerea integrala. a activitatii debitorului. trebuie sa aiba calitatea de practician in insolventa. I pct. __________ @Alineatele (6) si (7) au fost abrogate prin art.Alineatele (3) si (4) au fost modificate prin art. 94. respectiv in parte.(1) Principalele atributii ale administratorului judiciar. nr . 77 alin. cu mentionarea persoanelor carora le-ar fi imputabila. susceptibile a prejudicia drepturile credi torilor. in functie de cuprinsul raportului prevazut la lit. b) examinarea activitatii debitorului si intocmirea unui raport amanuntit asu pra cauzelor si imprejurarilor care au dus la aparitia starii de insolventa. (9) Este interzis administratorului judiciar.U. (6) Abrogat. in cadr ul prezentei legi. sub sanctiunea revocarii din fu nctie si a repararii eventualelor prejudicii cauzate. a unor operatiuni comerciale incheiate de debitor si a constitui rii unor garantii acordate de acesta. . 28 si 35 si intocmirea unui raport prin care sa propuna fi e intrarea in procedura simplificata. precum si a unor transferuri cu caract er patrimonial. I pct. administratorul judiciar trebuie sa faca dovada ca este asigurat pentru raspundere profesionala.G. valoarea sumei asigurate prin contractul de asigurare.Alineatul (21) a fost introdus prin art. prezidarea si asigurarea secretariatului sedintelor adunarii c reditorilor sau ale actionarilor. . . 173/2008. in mod direc t sau indirect. si asupra existentei premise lor angajarii raspunderii acestora. prin subscrierea unei polite d e asigurare valabile. asociatilor ori membrilor debitorului persoana juridica.

descarcarea fidejusorilor. incheierea de tranzac tii. Art. I. (3) Contestatia trebuie sa fie inregistrata in termen de 5 zile de la depuner ea raportului prevazut la alin. Incheierea de inlocuire se pronunt a in camera de consiliu. fara motive temeinice.@ (2) Debitorul persoana fizica. precum si o justificare a cheltuielilor efectuate cu administrarea procedurii sau a altor cheltuieli efe ctuate din fondurile existente in averea debitorului. pct. l) incasarea creantelor.j) mentinerea sau denuntarea unor contracte incheiate de debitor. a stfel cum a fost introdus prin art. la cererea contestatorul ui. atunci cand este cazul.U. (2) Judecatorul-sindic poate stabili administratorului judiciar. (1). la cererea oricarei parti interesate . cu citarea contestatorului. . in termen de 5 zile de la c omunicarea sentintei de numire. oricare dintre creditori. de urgenta. . .@ (2) In orice stadiu al procedurii. La fiecare 120 de zile judecatorul-sindic va stabili un termen de continuare a pro cedurii. Raportul se depune la dosa rul cauzei. in care administratorul judiciar va expune in sinteza masurile efectuat e in acest interval cuprinse in rapoartele de activitate. I. descarcarea de datorii. in camera de consiliu. administratorul special al debitorului persoan a juridica. in termen de 10 zile de la i nregistrarea ei. (1) se va mentiona si remuneratia administ ratorului judiciar sau a lichidatorului. (3) administratorul judiciar a cauzat un prejudiciu.(1) Administratorul judiciar va depune lunar un raport cuprinzand descrierea modului in care si-a indeplinit atributiile. putand. 277/2009. a administra torului judiciar si a comitetului creditorilor. 21. 173/2008. precum si intocmirea tabelelor creantelor. nr. renuntarea la garantii r eale. 9 din Legea nr. (1). formularea si sustinerea actiunilor in pretentii pentru incasarea creantelor debitorului. 34. iar un extras se publica in Buletinul procedurilor de insolventa. nr.@ (11) In raportul prevazut la alin. il poate inlocui pe administratorul judiciar.(1) In cazul in care un practician in insolventa desemnat refuza n umirea. din oficiu sau la cere rea comitetului creditorilor. prin incheiere motivata. cu mentionarea modalitatii de calcul a acesteia. sa suspende executarea masurii contestate. (1) a fost modificat prin art. k) verificarea creantelor si. din culpa sau cu rea-c redinta. (4) Judecatorul-sindic va solutiona contestatia. urmarirea incasarii creantelor referitoare la bunuri le din averea debitorului sau la sumele de bani transferate de catre debitor ina inte de deschiderea procedurii. pct.U. formularea de obiectiun i la acestea. 19. Judecatorul-sindic va sanctiona cu amenda judici ara de la 500 lei la 1. n) sesizarea judecatorului-sindic in legatura cu orice problema care ar cere o solutionare de catre acesta. 22. I pct. ___________ @Alin. . precum si orice alta persoana interesata p ot face contestatie impotriva masurilor luate de administratorul judiciar. nu isi indeplineste sau indeplineste cu intarziere atributiile prevazut e de lege sau stabilite de judecatorul-sindic.Alineatul (11) a fost introdus prin art.000 lei in cazul in care acesta. 14 din O. judecatorul-sindic va putea. Prevederile prezen tului articol sunt aplicabile si in situatia prevazuta la art. orice alte atributii in afara celor stabilite la alin. pentru aceasta putand angaja avocati. (3) Judecatorul-sindic va sanctiona administratorul judiciar cu amenda judici ara de la 1. prin incheie re.000 lei necomunicarea in termen a refuzului.000 lei la 5. judecatorul-sindic.G. 131 din O. pentru motive temeinice. m) cu conditia confirmarii de catre judecatorul-sindic. 173/2008. sa il oblige pe administratorul judiciar la acoperirea prejudiciului produs. cu exceptia celo r prevazute de lege in competenta exclusiva a acestuia.G. acesta are obligatia de a notifica instanta.@ (4) Daca prin fapta prevazuta la alin. In acest caz sunt aplicabile dispozitiile art. cu citarea administratorului judiciar si a comitetului creditorilor. Art.

. 21. nr. in conformitate cu prevederile . urmeaza a se aplica in mod corespunzator dispozitiile art. formularea si sustinerea actiunilor in pretentii p entru incasarea creantelor debitorului. SECTIUNEA a 6-a Lichidatorul Art.(1) In cazul in care dispune trecerea la faliment. ___________ @Alin. 142 din O. astfel cum a fost introdus prin art. e) mentinerea sau denuntarea unor contracte incheiate de debitor. 22. in mod corespunzator. data in camera de consiliu. sunt: a) examinarea activitatii debitorului asupra caruia se initiaza procedura sim plificata in raport cu situatia de fapt si intocmirea unui raport amanuntit asup ra cauzelor si imprejurarilor care au dus la insolventa.U. pentru aceasta putand angaja avocati. 102 alin. dispozitiile a rt. 277/2009. daca un raport cu acest obiect nu fusese intocmit an terior de administratorul judiciar. I. 23 si ale art. aplicandu-se. (1) si (3) au fost modificate prin art.In vederea indeplinirii atributiilor sale.Principalele atributii ale lichidatorului. 277/2009. Judecatorul-sindic se va pronunta asupra cererii prin incheiere. nr. . pct.U. 4. 24. i) vanzarea bunurilor din averea debitorului. (3) Poate fi desemnat lichidator si administratorul judiciar desemnat anterio r. 1084 si 1085 din Codul de procedura civila.G. 25. I. (1). 17 3/2008. (5). 138. formularea de obiectiun i la acestea. . res pectiv la alin. inventarierea bunurilor si luarea masurilor corespun zatoare pentru conservarea lor. 10 din Legea nr. 173/2008. (3) si.G. si supunerea acelui raport judecatorului-sindic intr-un termen stabilit de acesta. 141 din O. Art. d) aplicarea sigiliilor. 19. administratorul judicia r/lichidatorul va putea desemna persoane de specialitate. c) introducerea de actiuni pentru anularea actelor frauduloase incheiate de d ebitor in dauna drepturilor creditorilor. incasarea creantelor. (2) Atributiile administratorului judiciar inceteaza la momentul stabilirii a tributiilor lichidatorului de catre judecatorul-sindic. cu citarea administratorului/lichidatorul ui judiciar. atunci cand este cazul. 23. pct. susceptibile a prejudicia drepturile credi torilor. in cadrul prezentei leg i. ___________ @Articolul a fost modificat prin art. pct. pct. (4). judecatorul-sin dic va desemna un lichidator. I. Numirea si nivelul rem uneratiilor acestor persoane vor fi supuse aprobarii comitetului creditorilor in cazul in care acestea vor fi achitate din averea debitoarei sau se vor supune a probarii judecatorului-sindic in cazul in care se vor remunera din fondul unic c onstituit conform art. precum si intocmirea tabelelor creantelor. Art. dar care nu va putea depasi 60 de zile de la desemnarea lichidatorului. I. a stfel cum a fost introdus prin art. b) conducerea activitatii debitorului. a unor operatiuni comerciale incheiate de debitor si a constitui rii unor garantii acordate de acesta. f) verificarea creantelor si. g) urmarirea incasarii creantelor din averea debitorului. cu mentionarea persoane lor carora le-ar fi imputabila si a existentei premiselor angajarii raspunderii acestora in conditiile art. h) primirea platilor pe seama debitorului si consemnarea lor in contul averii debitorului. precum si a unor transferuri cu caract er patrimonial. rezultate din trans ferul de bunuri sau de sume de bani efectuat de acesta inaintea deschiderii proc edurii.(5) In cazul amenzilor si al despagubirii prevazute la alin. 10 din Legea nr.

143 din O. indeplinesc criteriile prevazute de dispozitiile legale speciale pentru i nitierea procedurii prevazute de prezenta lege. ne contestate ori contestate. potrivit actelor constitutive sau statutelor. 173/2008. pct. Cererea debitorului Art.(1) Cererea debitorului trebuie sa fie insotita de urmatoarele act e: a) bilantul certificat de catre administrator si cenzor/auditor. k) sesizarea judecatorului-sindic cu orice problema care ar cere o solutionar e de catre acesta. de catre debitor a unei cereri d e deschidere a procedurii atrage raspunderea patrimoniala a debitorului persoana fizica sau juridica. 10 din Legea nr. pentru prejudiciile pricinuite. I. balanta de v erificare pentru luna precedenta datei inregistrarii cererii de deschidere a pro cedurii.U. descarcarea de datorii.@ ___________ @Alin. scadente sau nescadente.G. (2) Va putea sa adreseze tribunalului o cerere pentru a fi supus dispozitiilo r prezentei legi si debitorul in cazul caruia aparitia starii de insolventa este iminenta. 26. pct.prezentei legi. (2) Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare introduce cerere impotriva entita tilor reglementate si supravegheate de aceasta care. au calitatea de a le reprezenta. potrivit datelor de care di spune. (4) Introducerea prematura. d) o lista cuprinzand platile si transferurile patrimoniale efectuate de debi . cauza si drepturile de preferinta. CAPITOLUL III Procedura SECTIUNEA 1 Cererile introductive Art. b) o lista completa a tuturor bunurilor debitorului. l) orice alte atributii stabilite prin incheiere de catre judecatorul-sindic. . in terme n de maximum 30 de zile de la aparitia starii de insolventa. incluzand toate conturil e si bancile prin care debitorul isi ruleaza fondurile. I. . precum si de orice alte persoane sau in stitutii prevazute expres de lege. descarcarea fidejusorilo r. j) incheierea de tranzactii. nr. lichide ori nelichide.(1) Debitorul aflat in stare de insolventa este obligat sa adresez e tribunalului o cerere pentru a fi supus dispozitiilor prezentei legi. as tfel cum a fost introdus prin art. pentru bunurile grevate se vor mentiona datele din registrele de publicitate. §. 277/2009.(1) Procedura va incepe pe baza unei cereri introduse la tribunal de catre debitor sau de catre creditori. 27. cu rea-credinta.1. Art. renuntarea la garantii reale sub conditia confirmarii de catre judecatorul-si ndic. (5) Cererea debitorului se va judeca de urgenta in termen de 5 zile in camera de consiliu. 28. c) o lista a numelor si a adreselor creditorilor. aratandu-se suma. (5) a fost introdus prin art. . oricum ar fi creantele aces tora: certe sau sub conditie. (3) Cererile persoanelor juridice vor fi semnate de persoanele care.

277/2009. directorii si/sau asociatii nu au fost condamnati definitiv pentru bancruta frauduloasa. . (1) lit. (2) Daca debitorul nu dispune. conform unui plan. f) contul de profit si pierdere pe anul anterior depunerii cererii. Art. daca nu o va face. din care sa rezulte daca a mai fost supus procedu rii prevazute de prezenta lege intr-un interval de 5 ani anterior formularii cer erii introductive. h) o declaratie prin care debitorul isi arata intentia de intrare in procedur a simplificata sau de reorganizare. 21/1996 si ca administrato rii. nr. . delapidare. 173/2008. de vreuna d intre informatiile prevazute la alin. 144 din O.tor in cele 120 de zile anterioare inregistrarii cererii introductive. prin restructurarea activ itatii ori prin lichidarea. abuz de incredere.2. in tot sau in parte. el va fi dec azut din dreptul de a propune un plan de reorganizare. pct. inselaciune. §. (2) a fost modificat prin art. la momentul inregistrarii cererii. sau un certificat de la registrul societatilor agricole ori. (2). pentru societatile in nume colectiv si cele in com andita. 10 din Legea nr. k) o declaratie pe propria raspundere autentificata de notar sau certificata de avocat. j) o declaratie pe propria raspundere. se prezuma ca debitorul este de acord cu initierea procedurii simplificate. (2) O cerere introdusa de un asociat cu raspundere nelimitata ori impotriva a cestuia pentru datoriile sale va fi fara efecte juridice cu privire la societate a in nume colectiv sau in comandita din care face parte. a averii. a stfel cum a fost introdus prin art. in care va preciza: a) cuantumul si temeiul creantei. si impotriva lor. (3) Prevederile alin. a asociati lor cu raspundere nelimitata. 29.U. Art. dupa caz. 31. a)-f) si h).@ ___________ @Alin. autentificata la notar ori certificata de un avocat. e) o lista a activitatilor curente pe care intentioneaza sa le desfasoare in perioada de observatie. I. b) existenta unei garantii reale. constituite de catre debitor sau instituite . infractiuni de fals ori infractiuni prevazute in Legea nr. in vederea stingerii datoriilor sale. oficiul registrului comertului in a carui raza teritoriala se afla domicil iul profesional/sediul social. (1) si (2) se aplica.Nu pot formula o cerere de reorganizare judiciara debitorii.G. I. l) un certificat de admitere la tranzactionare pe o piata reglementata a valo rilor mobiliare sau a altor instrumente financiare emise. . precedenti hotararii de deschidere a proced urii. va putea inregistra acea informatie la tribunal in termen de 5 zile. in privinta cererilor introduse de grupurile de interes economic sau de membrii acestora. daca aceasta declaratie nu va fi depusa pana la expirarea terme nului stabilit la alin. care in ultimii 5 ani. pct. au mai fost supusi unei astfel de proceduri. dupa caz. din care sa rezulte ca nu a fost condamnat definitiv pentru fals ori pentru infractiuni prevazute in Legea concurentei nr. 21/1996. 30. marturie mincinoasa. in mod corespunzator.(1) Orice creditor indreptatit sa solicite deschiderea procedurii prevazute de prezenta lege impotriva unui debitor prezumat in insolventa poate i ntroduce o cerere introductiva. acea cerere nu va fi considerata ca fiind facuta si de asocia tii cu raspundere nelimitata ori. gestiune frauduloasa.(1) In cazul unei cereri introduse de o societate in nume colectiv sau in comandita. Cererile creditorilor Art. in ultimii 5 ani anteriori deschiderii procedurii. 31-33. i) o descriere sumara a modalitatilor pe care le are in vedere pentru reorgan izarea activitatii. in conditiile art. g) o lista a membrilor grupului de interes economic sau. perso ane juridice.

in termen de 10 zile.potrivit legii. Admitand opozitia. 10 din Legea nr. vor fi conexate la acelasi dosar. h) debito rul isi arata intentia de a intra in procedura simplificata sau nu depune docume ntele prevazute la art. va dispune conexarea acestora si va stabili indeplini rea conditiilor prevazute la alin. SECTIUNEA a 2-a Deschiderea procedurii si efectele deschiderii procedurii Art. debitorul si creditorii care se opun deschiderii procedurii. la cererea debitorului sau a creditorilor. creditorii se opun deschiderii procedurii.(1) Daca cererea debitorului corespunde conditiilor prevazute la a rt. judecatorul-sindic va pronunta o incheiere de deschidere a procedurii ge nerale. a)-f) si h) la termenul prevazut la ar t. 28 alin. (1) lit. (4) Daca exista o cerere de deschidere a procedurii insolventei formulata de catre debitor si una sau mai multe cereri formulate de creditori. judecatorul-sindic va dispune administratorului judiciar sau. la data inregistrarii. I. (2) Prin incheierea de deschidere a procedurii. o sedinta la care vor fi citati administratorul judici ar. iar contestatia sa este ulterior respinsa. pct. (2). mo dalitatea in care intelege sa participe la reorganizare. judecatorul va pronunta o incheiere de deschidere a procedurii simpli ficate. a stfel cum a fost introdus prin art. Daca debitorul contesta starea de insolventa. c) existenta unor masuri asiguratorii asupra bunurilor debitorului. cu acelasi obiect. Deschiderea ulterioara a procedurii. In cazul in care. (5) Daca s-a deschis o procedura intr-un dosar. d) declaratia privind eventuala intentie de a participa la reorganizarea debi torului. din oficiu. (3) Daca intre momentul inregistrarii cererii de catre un creditor si cel al judecarii acestei cereri sunt formulate cereri de catre alti creditori impotriva aceluiasi debitor. (2) In termen de 10 zile de la primirea copiei. 28 alin. (2) ori se incadreaza in una dintre categoriile prevazute la art. cel putin la nivel de principiu. tribunalul va verifica. 1 alin. in urma careia va solutiona deodata. o caut iune de cel mult 10% din valoarea creantelor. e xistenta dosarului pe rol. in raport cu valoarea insumata a creantelor tuturor creditorilor care au fo rmulat cereri si cu respectarea valorii-prag prevazute de prezenta lege. nu va putea modifica dat a aparitiei starii de insolventa.G. 173/2008. I. nr. in termen de 15 zile. . debitorul trebuie fie sa cont este. la o banca. (2) Creditorul va anexa documentele justificative ale creantei si ale actelor de constituire de garantii. in copie. 32. judecatorul-sindic va ti ne. caz in care va trebui sa precizeze. 145 din O. debitorului. (1) lit. celelalte eventuale dosare af late pe rol. judecatorul-sindic va comunica cererea. ju decatorul-sindic nu va putea pastra deschisa procedura insolventei. (1) referitoare la cuantumul minim al creante lor.(1) In termen de 48 de ore de la inregistrarea cererii creditorulu i indreptatit sa solicite deschiderea procedurii insolventei. fie sa recunoasca existenta starii de insolventa. toate cererile de deschidere a procedurii se conexeaza la cererea formulat a de debitor. Art. 277/2009. judecatorul-sindic ii poate obliga pe creditorii care au introdus cererea sa consemneze.@ ___________ @Alin. . 61. pct. 27. el nu va mai av ea dreptul sa solicite reorganizarea judiciara. Judecatorulsindic va revoca incheierea de deschidere a procedurii. nesolutionate inca. in termen de 15 zile de la primirea notificarii. printr-o sentinta.U. dupa caz. (2) a fost modificat prin art. (3) La cererea debitorului. iar daca prin declaratia facuta conform art. lichidatorului sa efectueze notificar ile prevazute la art. 28 alin. toate opozitiile. Cautiunea va fi restituita credito . 33.

U. 35. I. (2). prin sentinta de deschi dere a procedurii judecatorul-sindic va dispune comunicarea acesteia catre insta ntele judecatoresti in a caror jurisdictie se afla sediul debitorului declarat l a registrul comertului si tuturor bancilor unde debitorul are deschise conturi. Daca cererea va fi respinsa. c). (4) Daca judecatorul-sindic stabileste ca debitorul este in stare de insolven ta. (7) Prin sentinta de deschidere a procedurii. 36.G. 33 alin. atunci cand valoarea obiectului garantiei. gaze naturale. rezulta ca acesta se incadreaza in una dintre categoriile prevazute la art. Art. din declaratia debitorului. 146 din O. . (1). gaj s au alta garantie reala mobiliara ori drept de retentie de orice fel poate solici ta judecatorului-sindic ridicarea suspendarii prevazute la art. (2). situatie in care un plan de reorganizare poate fi formulat numai de catre administratorul judiciar sau de catre creditorii detinand impreuna sau separat m inimum 20% din valoarea masei credale si numai daca acestia isi exprima intentia de a depune un plan in termenul prevazut la art. respinge cererea creditorilor. ii va respinge contestatia si va deschide. 10 din Legea nr. care va fi considerata ca lipsita de orice efect chiar de la inregistrarea ei. apa. 37. 34. daca cererea lor va fi admisa. procedura gene rala.In termen de 10 zile de la deschiderea procedurii. 36 cu privire la creanta sa si valorificarea imediata. in termenul prevazut la alin. determinata de un evaluator con form standardelor internationale de evaluare. (1) lit. cererea introductiva va fi respinsa. 1. . 61. Art. 116-118 si cu conditia achitarii din pret a chelt uielilor prevazute la art. judecatorul-sindic va dispune a dministratorului judiciar sau lichidatorului. pct. potrivit legii. 28 alin. (2) sau a mai beneficiat de reorganizare in ultimii 5 ani anteriori deschide rii procedurii. 173/2008.@ ___________ @Articolul a fost modificat prin art. (4) sau (6). in cazul in ca re acesta are calitatea de consumator captiv. sa efectueze notificaril e prevazute la art. 59 alin. (6) Daca debitorul nu contesta. 39.Prin sentinta de deschidere a procedurii generale. cu aplicarea coresp unzatoare a dispozitiilor art. Art.In vederea aplicarii prevederilor art.rilor. facuta pana la data pronuntarii sentintei. dupa caz. 11 alin. in cadrul procedurii. respectiv la art . (1). 1 al in. ju decatorul-sindic va da o sentinta de deschidere a procedurii generale. nr. 38. . judecatorul-sindic va pronunta o sentinta de deschidere a proced urii simplificate. pct. se rvicii telefonice sau altele asemenea nu are dreptul. 36. 277/2009. iar in cazul deschiderii procedurii si mplificate va desemna un lichidator provizoriu. Desemnarea se va face in conform itate cu prevederile art.(1) Creditorul titular al unei creante garantate cu ipoteca. I. judecatorul-sin dic va desemna un administrator judiciar. sa refuze ori sa intrerupa temporar un astfel de serviciu catre debitor sau catre averea debitorului. (5) Daca judecatorul-sindic stabileste ca debitorul nu este in stare de insol venta. este pe deplin acoperita de valoar ea totala a creantelor si a partilor de creante garantate cu acel obiect: . Art. cautiunea va fi folosita pentru a acoperi pagubele suferite de debitori. Art. in una dintre urmatoarele situatii: A.electricitate. sa schimbe. In cazul in care. . debitorul este obligat sa depuna la dosarul ca uzei actele si informatiile prevazute la art. a bunului asupra caruia poarta garantia sau dreptul de retentie.De la data deschiderii procedurii se suspenda de drept toate actiu nile judiciare sau masurile de executare silita pentru realizarea creantelor asu pra debitorului sau bunurilor sale. coroborat cu cele ale art. (1). ca ar fi i n stare de insolventa si isi exprima intentia de a-si reorganiza activitatea. (1) pct. cu exceptia cailor de atac declansate de deb itor. . Daca nu este consemn ata in termen cautiunea. in perioada de observatie si in perioada de reorganizare. 19 al in. Art.Orice furnizor de servicii . printr-o sentinta. potrivit preved erilor art. 121 alin. . a stfel cum a fost introdus prin art. 60 alin.

nu va putea fi adaugata creantelor nascute ulterior datei deschiderii atat a procedurii simplificate. (2) In cazurile prevazute la alin. respectiv. pentru red ucerea capitalului creantei sub cota de diminuare a valorii obiectului garantiei ori a valorii partii garantate dintr-o creanta cu rang inferior. atunci cand nu exista o protectie corespunzatoare a creantei garantate in raport cu obiectul garantiei. I. judecatorul-sindic va putea re spinge cererea de ridicare a suspendarii formulata de creditor. 41. (1). B.U. . 173/2008. 42. dobanzile. majorarilor si penalitatilor de orice fel si. nu va putea fi adaugata creantelor nascute ante rior datei deschiderii procedurii. pre cum: a) efectuarea de plati periodice in favoarea creditorului pentru acoperirea d iminuarii valorii obiectului garantiei ori a valorii partii garantate dintr-o cr eanta cu rang inferior. evaluata in conformitate cu art. . intr-o cerere de ridicare a suspendarii. b) efectuarea de plati periodice in favoarea creditorului pentru satisfacerea dobanzilor. creantele garantate se inscriu in tabelul definitiv si/sau in tabelul definitiv consolidat. . Art. ca u rmare a acumularii dobanzilor. (1) lit. cat si a celei generale. b) diminuarii valorii partii garantate dintr-o creanta cu rang inferior. I. ramanand debitorului/administrator ului sau altei parti interesate sarcina producerii dovezii contrare si. respecti v. valoarea bunurilor ramase nu se diminueaza. Art. A.a) obiectul garantiei nu prezinta o importanta determinanta pentru reusita pl anului de reorganizare propus. daca administrat orul judiciar/debitorul propune in schimb adoptarea uneia sau mai multor masuri menite sa ofere protectie corespunzatoare creantei garantate a creditorului. (1) lit. pct. majorarilor si penalitatilor de orice fel la o cr eanta garantata cu rang superior. cu conditia ca pretul bun ului sa fie corespunzator mai mare decat valoarea initial evaluata. c) lipsei unei asigurari a obiectului garantiei impotriva riscului pieirii sa u deteriorarii. ast fel cum a fost introdus prin art. numi ta generic accesorii. din cauza: a) diminuarii valorii obiectului garantiei sau existentei unui pericol real c a aceasta sa sufere o diminuare apreciabila. dar nu mai mult decat valoarea totala a creantei garantate de acea garantie. b) obiectul garantiei face parte dintr-un ansamblu functional. 277/2009. B. nr. (2) Prin exceptie de la alin.Deschiderea procedurii suspenda orice termene de prescriptie a act iunilor prevazute la art. la valoarea garantii lor. 36. trebuie sa faca dov ada faptului prevazut la alin.@ ___________ @Articolul a fost abrogat prin art. la distributie se va ajusta corespu nzator raportul dintre partea garantata si cea negarantata a creantei. la data intrarii in faliment. Art.(1) Nici o dobanda. dupa caz. . majorare sau penalitate de orice fel ori chelt uiala. A. La distributia pretului garantiei. (1) lit. (1) si (2) se aplica corespunzator pentru calc ulul accesoriilor cuprinse in programul de plati.Abrogat. (3) Reclamantul.G. a celorlalte elemente. numita generic accesorii. creditorul garantat va fi indreptatit sa calculeze accesoriile la cre anta garantata pana cel mult la data vanzarii bunului. majorari le ori penalitatile de orice fel sau cheltuielile accesorii la obligatiile nascu te ulterior datei deschiderii procedurii generale se achita in conformitate cu a ctele din care rezulta si cu prevederile programului de plati. majorare sau penalitate de orice fel ori cheltuiala. In cazul in care planul esueaza. 40. 10 din Legea nr. (4) Nici o dobanda. (3) In cazul in care se confirma un plan de reorganizare. in cazul in care nici un plan de reorganizare nu este confirmat. reale sau personale ori prin substituirea obiectului garantiei cu un alt obie ct. iar prin despr inderea si vanzarea lui separata. 147 din O. In cazul in care pretul va fi inferior valorii evaluate. prevederile alin. c) novatia obligatiei de garantie prin constituirea unei garantii suplimentar e.b). 39 alin. pct.

operatiunile si platile efectuate de deb itor ulterior deschiderii procedurii sunt nule. .U. 46. 49 sau de cele autoriza te de judecatorul-sindic. prec um si toate informatiile apreciate ca necesare cu privire la activitatea si aver ea sa. mentiunea in insolventa. (5) Creditorii. (2) Debitorul si/sau. in insolvency. en redressement sau. de asemenea. lichidatorului toate informatiile cerute de acesta. 10 din Legea nr. h) sau. actiunile societatilor emitente. 148 din O. (2) Cu exceptia cazurilor prevazute expres de lege. in cond itiile art. dupa caz. . actele si corespond enta vor purta. d) si e) din Codul de procedura civila.(1) Ca urmare a deschiderii procedurii si pana la data confirmarii planului de reorganizare. dupa caz. sub sanctiunea preva zuta la art. (2) Dupa intrarea in reorganizare judiciara sau faliment. I. 277/2009. en proced ure collective. dupa caz. in conditiile prevazute la alin. toate actele. dupa caz. prevederile alin. avand ca justificare pierderile continue din averea debitorului sau . administratorul judiciar sunt obligati sa int ocmeasca si sa pastreze o lista cuprinzand toate incasarile. .(1) Deschiderea procedurii ridica debitorului dreptul de administr are . en faillite. 45. platile si compensa rile efectuate dupa deschiderea procedurii. in limbil e romana. pct. daca acesta nu si-a declarat. (2) La data primirii de catre Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare a comun icarii privind intrarea in procedura falimentului intervine retragerea valorilor mobiliare de pe piata reglementata pe care acestea se tranzactioneaza.constand in dreptul de a-si conduce activitatea. in tot sau in parte. (4) Dreptul de administrare al debitorului inceteaza de drept la data la care se dispune inceperea falimentului. pct. engleza si franceza. art. Art. 43. cu precizarea naturii si valorii ace stora si a datelor de identificare a cocontractantilor. administratorul judiciar sau lichidator vor cuprinde. en faillite.Art. in falimen t. 1081 alin. in bankruptcy. 28 alin. cu modificarile si completarile ulterioare. precum si lista cuprinzand platile si transferurile patrimoniale facute d e el in cele 120 de zile anterioare deschiderii procedurii. 2 lit. 297/2004 privind piata de capital. nr. mentiunea in faliment.(1) Dupa ramanerea irevocabila a hotararii de deschidere a procedu rii toate actele si corespondenta emise de debitor. in sensul Legii nr. (1) sun t aplicabile si bunurilor pe care debitorul le-ar dobandi ulterior deschiderii p rocedurii. Art. (1) si (2). in bankruptcy. Art. intentia de r eorganizare.Debitorul are obligatia de a pune la dispozitia administratorului judiciar sau. (3) Judecatorul-sindic va putea ordona ridicarea. fara a fi atinsa averea debitorului. comitetul creditorilor ori administratorul judiciar pot orica nd adresa judecatorului-sindic o cerere de a se ridica debitorului dreptul de ad ministrare.@ ___________ @Articolul a fost modificat prin art. . (3) Prejudiciile suferite de tertii de buna-credinta. de a-si administra bunuri le din avere si de a dispune de acestea -. 47. I. in mod obligatoriu si cu caractere vizibile. (1) pct. a drep tului de administrare al debitorului odata cu desemnarea unui administrator judi ciar. s e suspenda de la tranzactionare cu incepere de la data primirii comunicarii de c atre Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare.(1) In afara de cazurile prevazute la art. Dupa intrarea in procedura simplificata se va fac e. in judicial reorganisation. Art. indicand totodata si conditia de exercitare a conducerii debitorului de ca tre acesta. 33 alin. (1). ca urmare a nerespectar ii obligatiei debitorului mentionate la alin. . 44. mentiunea in reorganizare judiciara.G. 173/2008. (1) lit. vor fi reparate in mod exclusiv de persoanele care au incheiat actele ca reprezentanti legali ai debit orului. (6). a stfel cum a fost introdus prin art.

(7) De la data intrarii in faliment. (2) Actele.lipsa probabilitatii de realizare a unui plan rational de activitate. I. 173/2008. (6) Judecatorul-sindic va examina. si nu i-a fost ridicat dreptul de administrare. Art. (5) Cu exceptia dovedirii intentiei frauduloase a debitorului in sensul art. ast fel cum a fost introdus prin art. dupa caz. . pot fi executate s i/sau opuse unui cocontractant insolvent ori unui garant insolvent al unui cocon tractant. 10 din Legea nr. 277/2009.@ ___________ @Articolul a fost abrogat prin art.G. cererea prevazuta la alin. indeplinire a unei obligatii. incheierea avand drept efect ridi carea dreptului de administrare. nr. daca exista in cuprinsul contractului.(1) Orice transfer. avand ca temei un acord de netting. 48. (1). a unei parti la contract va fi acela de a primi (echivalentul) dreptul (suma de pl ata sau obligatie de a face) net care rezulta in urma nettingului de la cocontra ctantul sau. (2) Singura obligatie. judecatorul-sindic va da dispozitii tuturor ban cilor la care debitorul are disponibil in conturi sa nu dispuna de acestea fara un ordin al administratorului judiciar/lichidatorului. in terme n de maximum 5 zile de la data primirii acesteia. daca debitorului i s-a ridicat dreptul de administrare. a unei parti la contract va fi aceea de a presta (echivalentul) obligatia (suma de plata sau obligatie de a face) neta rezultata in urma nettingului catre coco ntractantul sau. exercitare a unu i drept.000 lei (RON).(1) Pe perioada de observatie. (4) Nici o atributie conferita prin prezenta lege unui organ care aplica proc edura insolventei nu va impiedica incetarea contractului financiar calificat si/ sau accelerarea indeplinirii obligatiilor de plata ori indeplinirii obligatiilor de a face sau a realizarii unui drept in baza unuia ori a mai multor contracte financiare calificate. (3) Singurul drept. (1) lit. (5). I. debitorul va putea desfasura doar activi tatile ce sunt necesare derularii operatiunilor lichidarii. mentionate la alin. . intr-o sedinta la care vor fi citati administratorul judiciar. dupa cum urmeaza: a) sub supravegherea administratorului judiciar. (1) vor putea fi autorizate in exercitarea atributiilor de supraveghere de a dministratorul judiciar. precum si o amenda judiciar a de la 4. 50. pct.Abrogat. (1) lit. Art. in termen de 15 zile. nici o instanta judecato . aceste puteri fiind l imitate la suma neta rezultata in urma aplicarii acordului de netting. 49. g). . .U. ca urmare a realiz arii unui netting in conditiile prevazute de un contract financiar calificat. daca debitorul a facut o cer ere de reorganizare. b) sub conducerea administratorului judiciar. se va tine seama de prevederile art. fiind recunoscute ca baza de inscriere a creantei in procedurile preva zute de prezenta lege. 39 referitoare la acord area unei protectii corespunzatoare creantei garantate. h). act sau fapt realizat in temeiul unor contracte financiare calificate.000 lei (RON) la 10. (2) Incalcarea dispozitiilor judecatorului-sindic. 80 alin. 51. in sensul art. Art. 28 alin. ca urmare a rea lizarii unui netting in conditiile prevazute de un contract financiar calificat. daca exista in cuprinsul contractului. debitorul va putea sa continue desf asurarea activitatilor curente si poate efectua plati catre creditorii cunoscuti . a trage raspunderea bancilor pentru prejudiciul creat. nici un lichidator sau. precum si orice acord de compensare bilaterala sunt valabile. 149 din O. Art. operatiunile si platile care depasesc conditiile mentionate la al in. dupa caz. care se incadreaza in conditiile obisnuite de exercitare a activitatii curente . pct. (3) In cazul propunerilor de instrainare a bunurilor din averea debitorului g revate de garantii. acesta va convoca o sedinta a comitetului creditorilor in vederea supunerii spre aprobare a cererii administratorului special. comit etul creditorilor si administratorul special.(1) Prin sentinta sau.

. precum si orice alte demersuri necesare solutionarii cauzei. 28 alin. in conditiile art. privind i ntrarea in faliment a debitorului. (4). poate solicita la interogatoriu persoanele identificate ca facand parte din a dministratia societatii. dovada indeplinirii procedurii d e notificare. 1 alin. indatoriri in ceea ce priveste prezentarea probelor cu inscrisuri. 1 alin. prevazut la a rt. inclusiv a celor privind deschiderea proceduri i. Art. b)-e) si i) nu sunt prezentate de ca tre debitor. Art.Atunci cand la sediul inregistrat in registrul comertului debitoru l nu mai desfasoara activitate. caz in care va cuprinde documentele doveditoare si propu nerea de intrare in faliment in procedura simplificata. (5) In cazul aprobarii raportului prevazut la alin. lichidatorul. 59. Art. cheltuielile astfel efectuate urmand a fi suportate din averea debito rului. (2) lit. (1) lit. 52. administratorul judiciar va solicita relatii privind sediul social al societatii si date privind administrat ia societatii. dezbaterii partilo r intr-o sedinta publica care va avea loc in maximum 20 de zile de la primirea r aportului administratorului judiciar.reasca nu poate impiedica. 53. (2). 54-57. in exercitiul atributiilor sale prevazute de prezenta lege. . Art. prin care se constata ca debitorul se gaseste in una dintre categoriile prevazute la art. cere anularea ori decide desfacerea unor operatiuni c u instrumente financiare derivate. dupa caz. va da o sentinta prin care va aproba sau va respinge. lichidatorul desemnat va reconstitui. Art.Deschiderea procedurii de insolventa nu afecteaza dreptul unui cre ditor de a invoca compensarea creantei sale cu cea a debitorului asupra sa. Art. 1 alin. . (4) In cadrul sedintei de judecata prevazute la alin.Pentru celeritatea procedurii de insolventa. iar creditorul care a introdus cererea de deschi dere a procedurii nu cunoaste un alt sediu. si dupa ascultarea raportului administratorului judiciar. comunicarea. c) sau d) instanta poate stabili. 58. in conditii le art. (3). . in termenul stabilit de acesta. concluziile raportului supus dezbaterii. 55. inclusiv ducerea la indeplinire a unui acord de netting. precum ipoteci. (2) Raportul va indica daca debitorul se incadreaza in criteriile prevazute l a art. garantii reale mobiliare sau drepturi de r etentie. relatii privind bunurile patrimoniale si documentele privind acti vitatea societatii de la autoritatile care detin sau ar putea sa detina informat iile solicitate.Ulterior intrarii in procedura simplificata. un raport prin care sa propuna fie intrarea in procedura simpli ficata. odata cu cererea. realizate in baza unui contract financiar calificat. dupa caz. intrarea in faliment a debitorului. 54. . (2) si. ori masuri asiguratorii. relatii scris e. trebuie supus procedurii simplificate prev azute de prezenta lege. . in procedura simplificata. sunt dobandite lib ere de orice sarcini. (2) lit. acele documente. c) sau d). in cazul . (1) lit. in cazul in care docu mentele prevazute la art. depunand la instanta. prin aceeasi sentinta. . 54. punct de lucru de desfasurare a acti vitatii.(1) Administratorul judiciar va intocmi si va supune judecatorului -sindic. 107 alin. D. Art. Administratorul judiciar va notifica propunerea de intrare in faliment prin procedura simplificata credi torilor care au depus cerere introductiva si debitorului. . (3) Judecatorul-sindic va supune propunerea prevazuta la alin. notificarea oricarui act de procedura fata de debitor. judecatorul-sindic v a decide. prin administratorul s pecial. in consecinta. fie continuarea perioadei de observatie din procedura generala. 56. Art. se va efectua numai prin Buletinul procedurilor de insolventa. poate solicita asistenta si concursul acestora la efect uarea actelor de procedura. atun ci cand conditiile prevazute de lege in materie de compensare legala sunt indepl inite la data deschiderii procedurii. in masura posibilului. care nu va putea depasi 30 de zile de l a desemnarea sa. 57.(1) Administratorul judiciar sau. judecatorul-sindic .In aplicarea prevederilor art. dupa ascultarea partilor interesate. pentru creditorul care a solici tat deschiderea procedurii de insolventa sau administratorul judiciar desemnat.Bunurile instrainate de administratorul judiciar sau de lichidator . de orice fel.

U. 10 din Legea nr. nr. (2). va intocmi si va supune judecatorului-sindic. Art.(1) In cadrul sedintei adunarii generale a creditorilor prevazute la art. in termenul legal. va propune intrarea in faliment. un raport asupra cauzelor si imprejurarilor care au dus la apari tia insolventei debitorului. (3) In cazul in care. administratorul judiciar arata ca ac tivitatea debitorului poate fi redresata pe baza unui plan de reorganizare judic iara. (4) Propunerea privind intrarea in faliment a debitorului. raportul va indica daca exista o posibilitate reala de reorganiz are efectiva a activitatii debitorului ori. 61. 59 alin. daca. SECTIUNEA a 3-a Primele masuri Art. un plan de reorganizare a debitoru lui. a fost admis un plan de re organizare de catre judecatorul-sindic. (2). dupa caz. prin sentinta. La aceasta adunare va supune votului adunarii creditorilor propunerea de intrare in faliment. astfel cum a fost introdus prin art. in procedura gener ala prevazuta la alin. . in terme nul stabilit de judecatorul-sindic. 59 alin. 277/2009. (1). in cazul in care. cu indicarea datei primei adunari a creditorilor. prin votul titularilor a cel putin doua treimi din creantele prezente la vot. colaboreaza la intocmir ea acelui plan ori daca intentioneaza sa propuna un alt plan singur sau impreuna cu unul ori mai multi creditori. 107 alin. I. pct. judecatorul-sindic v a decide. I. acesta va publica un anunt referitor la raport in Buletin ul procedurilor de insolventa. ___________ @Alin. daca raportul va fi depus dupa data prime i adunari. Indiferent de rezultatul votului. pct. dar care nu va putea depasi 60 de zile de la desemnarea sa. prevazuta la art. (5) a fost modificat prin art. 60. 5 9 alin. isi an unta intentia de a depune. (2).@ (6) Administratorul judiciar va asigura posibilitatea consultarii raportului prevazut la alin. pe cheltuiala solicitantului. (2) Adunarea generala a creditorilor va aproba propunerea administratorului j udiciar. (1) la sediul sau. (1) lit. (2). (1)-(3) nu se aplica pentru raportul prevazut la art. propune rea nu va fi aprobata in cazul in care unul sau mai multi creditori. (5) In cazul in care raportul administratorului judiciar va face propunerea d e intrare in faliment. sau va convoca adunarea creditorilor.(1) In urma deschiderii procedurii. (4). D. cu mentionarea persoanelor carora le-ar fi imputabi la. motivele care nu permit re organizarea si. intrarea in faliment a debitorului. . 173/2008. in conditiile art. administratorul judiciar ii va informa pe creditorii preze nti despre voturile valabile primite in scris cu privire la propunerea de intrar e in faliment a debitorului in procedura generala. la registrul in care este inmatriculat debitorul si va fi comunicata debito rului. (2) In cazul in care debitorul nu se incadreaza in criteriile prevazute la ar t. dupa caz.G. prin raportul sau. detinand im preuna peste 20% din creantele cuprinse in tabelul preliminar de creante. O copie de pe raport va fi depusa la grefa tribunalului si la registrul comertului sau. administratorul judiciar va tr . 1410 din O. 1 alin. (2). pana la data sedintei adunarii generale a credito rilor de aprobare a raportului prevazut la alin. in acest caz. la cererea debitorului. va fi supusa aprobarii adunarii generale a creditori lor la prima sedinta a acesteia. 59 alin. acesta va trebui sa precizeze daca recomanda ca planul de reorganizare sa fie cel propus de debitor.procedurii simplificate. (3) In cazul aprobarii de catre adunarea generala a creditorilor a propunerii administratorului judiciar prevazute la art. (4) Prevederile alin.

b) termenul limita pentru inregistrarea cererii de admitere a creantelor asup ra averii debitorului. regist rului societatilor agricole ori altor registre unde debitorul este inmatriculat/ inregistrat. nefiind necesara inscrierea la masa credala. 32 alin.U. 11 din Legea nr. Art. (1) lit. . (3) Notificarea prevazuta la alin. vor dep une cererea de admitere a creantelor in termenul fixat in sentinta de deschidere a procedurii. 32 alin. pct. de intocmire. d) termenul de definitivare a tabelului creantelor. administratorul judiciar/lichidatorul va trimite instantelor. Art. (2) Daca creditorii cu sediul sau cu domiciliul in strainatate au reprezentan ti in tara. 28 alin. pct. care nu va depasi 30 de z ile in cazul procedurii generale si. (6) Creantele nascute dupa data deschiderii procedurii. c). as tfel cum a fost introdus prin art. de catre creditori. spre a se face mentiune. 63.Daca debitorul are bunuri supuse transcriptiei. debitorului si oficiului registrului comertului sau. pronuntata ca urmare a cererii formulate de debitor . toti ceilalti credit ori.(1) Notificarea va cuprinde: a) termenul limita de depunere. 64. c). e) locul. in perioada de observ atie sau in procedura reorganizarii judiciare vor fi platite conform documentelo r din care rezulta. respectiv 15 zile. 151 din O. nr. respectiv.Alin. 173/2008. (2) In functie de circumstantele cauzei si pentru motive temeinice. b) . I. (1). respectiv. in cazul procedurii simplificate. de la expirarea termenului corespunzator fiecarei proceduri. care se va pastra la grefa tribunalului. Prevederea se a plica in mod corespunzator pentru creantele nascute in procedura de faliment. data si ora primei sedinte a adunarii generale a creditorilor. (2). autoritatilor ori institutiilor care tin aceste registre o copie de pe sentinta de deschidere a procedurii. notificarea va fi trimisa acestora din urma.imite o notificare tuturor creditorilor mentionati in lista depusa de debitor in conformitate cu art. 15 zile.@ (3) Cererea de admitere a creantelor trebuie facuta chiar daca acestea nu sun t stabilite printr-un titlu. c) ori. de la expira rea termenului prevazut la lit. Art.@ __________ @Alineatul (2) a fost abrogat prin art.(1) Cu exceptia salariatilor ale caror creante vor fi inregistrate de administratorul judiciar conform evidentelor contabile. totodata. . care nu va depasi 10 zile de la data expirarii termenului de depunere a aces tora. judecator ul-sindic va putea hotari o majorare a termenelor prevazute la alin. 15. prevazut la lit. cererile de creante vor fi inregistrate intr-un registru.U. dupa caz. care va fi de maximum 60 de zile de la deschiderea proced urii. intr-un ziar de larga circulatie si in Buletinul procedurilor de insolven ta. c) si d) cu maximum 30. precum si cerintele pentru ca o creanta inregistrata sa fie considerata va labila. precum si termenul de solutionare a opozitiil or. afisare si comunicare a tabelului preliminar de creante. nr. 173/2008. a opozitiilor la sentinta de deschidere a procedurii. 62. (6) a fost introdus prin art. 277/2009. in conditiile art. in conditiile art. . (5) Sunt considerate sub conditie si acele creante care pot fi valorificate i mpotriva debitorului numai dupa executarea unui codebitor principal.G. inscriptiei sau in registrarii in registrele de publicitate. I pct. (1) lit. (2) Abrogat. ale caror creante sunt anterioare datei de deschidere a procedurii. dupa caz. (1) se realizeaza conform prevederilor Cod ului de procedura civila si se va publica. care nu va depasi 30 de zile pentru procedura generala sau. 15 din O. I. pe cheltuiala averii debito rului. b). (4) Creantele nescadente sau sub conditie la data deschiderii procedurii vor fi admise provizoriu la masa credala si vor fi indreptatite sa participe la dist ribuiri de sume in masura ingaduita de prezenta lege. care va avea loc in maximum 5 zile de la expirarea termenului prevazut la lit. . pentru efectuarea mentiunii.G. c) termenul de verificare a creantelor. . 15 zile in cazul procedurii simp lificate.

. creditorul co mun are dreptul de a cere sa i se plateasca. administratoru l judiciar va putea solicita explicatii de la debitor. . care este indreptatit la restituire ori la despagubire din partea debitorului pentru suma platita. va putea sa poarte discut ii cu fiecare creditor.(1) Administratorul judiciar va proceda de indata la verificarea f iecarei cereri si a documentelor depuse si va efectua o cercetare amanuntita pen tru a stabili legitimitatea. cu exceptia creantelor constatate prin titluri executorii. Art. (2) Creantele exprimate sau consolidate in valuta vor fi inregistrate la valo area lor in lei. precum si la exercitarea votului in ad unarea generala a creditorilor. ramanand creditor al ac . . daca considera necesar. (3) Posesorii de titluri de valoare la ordin sau la purtator pot solicita adm inistratorului judiciar restituirea titlurilor originale si pastrarea la dosar a unor copii certificate de acesta. Judecatorul-sin dic va decide asupra oricarei contestatii impotriva calculului facut de administ rator pentru astfel de creante. va depa si totalul sumei care ii este datorata. pana va fi complet acoperita. valoarea exacta si prioritatea fiecarei creante. in numerar sau in bunuri. orice distribuire de suma pentru astfel de creante se va face cu respectarea di spozitiilor art. in cursul falimentului. precum si mentiuni cu privire la event ualele drepturi de preferinta sau garantii. . domiciliul /sediul. (1). Originalele vor fi prezentate din nou la orice repartitie de sume intre creditori. 65. 69. Administratorul judiciar va face mentiunea pe original despre prezentarea acestora. 125. in toate actiunile cu debitorii. 70. Art.(1) Toate creantele vor fi supuse procedurii de verificare prevazu te de prezenta lege. insa. proportio nal cu sumele pe care fiecare dintre debitori le-a platit peste ceea ce era dato rat. 71. pana la achitarea integrala a crean tei sale. 68. la cursul Bancii Nationale a Romaniei existent la data deschide rii procedurii. a primit o plata partiala pentru creanta sa de la un codebitor sau de la u n fidejusor al debitorului poate avea creanta inscrisa in tabelul de creante num ai pentru partea pe care nu a incasat-o inca. temeiul creantei. (2) La cerere vor fi anexate documentele justificative ale creantei si ale ac telor de constituire de garantii. suma datorata. . (3) Toate creantele prezentate pentru a fi admise si inregistrate la grefa tr ibunalului vor fi prezumate valabile si corecte daca nu sunt contestate de catre debitor. . (2) Un codebitor sau un fidejusor.(1) Un creditor care. p ana ce creditorul nu a fost deplin satisfacut. acesta va trebui sa restituie sumele pri mite in plus. (2) Nu sunt supuse acestei proceduri creantele bugetare rezultand dintr-un ti tlu executoriu necontestat in termenele prevazute de legi speciale.Art. inainte de inregistrarea unei cereri de admi tere. (2) In vederea indeplinirii atributiei prevazute la alin. Art. administratorul judiciar sau creditori. cota cuvenita codebitorului sau fidejusorului. 67. care vor fi reinscrise ca fonduri in averea debitorilor. Art.(1) Cererea va cuprinde: numele/denumirea creditorului.Creantele negarantate si partile negarantate ale creantelor garant ate care nu sunt scadente la data inregistrarii cererii de admitere vor fi inscr ise in tabelul de creante cu intreaga lor valoare. Art. informatii si doc umente suplimentare. . Art.O creanta a unui creditor cu mai multi debitori solidari va fi ins crisa in toate tabelele de creante ale debitorilor cu valoarea nominala. solicitandu-i. va fi trecut in tabelul de creante cu suma pe care a platit-o creditorului. In acest caz. 66. Daca to talul sumelor distribuite creditorului.(1) Creantele constand in obligatii care nu au fost calculate in v aloare monetara sau a caror valoare este supusa modificarii vor fi calculate de catre administratorul judiciar/lichidator si inscrise in tabelul de creante cu v aloarea nominala pe care o aveau la data deschiderii procedurii. Nici o reducere a sumei creantei prevazute in tabelul de creante nu va fi facuta in vreunul dintre tabelele de creante ale debitorilor.

Art.(1) Debitorul. 173/2008. inscrierea creantelor respective in mod prov izoriu in tabelul definitiv al tuturor creditorilor impotriva averii debitorului . pentru a face posibila realizarea garantiei sale. (3) La termenul stabilit prin sentinta de deschidere a procedurii pentru defi nitivarea tabelului de creante. pct. precizand ca sunt: chirografar e. (3) a fost modificat prin art. de indata. prioritatea si situatia . aratand suma. administratorul judiciar/ lichidatorul va intocmi si va inregistra la tribunal un tabel preliminar cuprinz and toate creantele impotriva averii debitorului. 72. (2) La creantele garantate se vor arata titlul din care izvoraste garantia. 11 din Legea nr. (5) Din sumele care s-ar obtine din valorificarea bunurilor supuse dreptului de preferinta contestat se va consemna partea ce s-ar cuveni acelei creante. dar pretul obtinut din vanz area bunurilor grevate va fi atribuit creditorului. toate contestatiile. (2) Contestatiile trebuie depuse la tribunal cu cel putin 10 zile inainte de data stabilita. pr ecizand totodata si motivele. (2) Dupa inregistrarea tabelului definitiv. . la tribunal si va avea grija sa fie afisat la sediul acestuia tabelul definitiv al tuturor creante lor impotriva averii debitorului. si va fi comuni cat debitorului. intocmindu-se in acest sens un proces-verbal de afisare. administratorul judiciar/lichidatorul va tri mite de indata notificari creditorilor. a stfel cum a fost introdus prin art.garant ata sau negarantata . r angul acesteia si motivele pentru care creantele au fost trecute partial in tabe l sau au fost inlaturate. care pentru asigurarea regresulu i sau are asupra bunurilor acestuia un drept de garantie. garantate.@ (4) Daca se admite creanta fara dreptul de preferinta pretins. (3) Tabelul preliminar de creante va fi. cu prioritati. totodata. judecatorulsindic va solutiona deodata. ad ministratorul judiciar/lichidatorul va inregistra. prin sentinta de deschidere a procedurii. in tot sau in parte.(1) Ca rezultat al verificarilor facute. creditorii si orice alta parte interesata vor putea sa formuleze contestatii cu privire la creantele si drepturile de preferinta tr ecute de administratorul judiciar/lichidator in tabelul preliminar de creante. Dupa afisare.(1) Dupa ce toate contestatiile la creante au fost solutionate. creditorii inscrisi in tabelul preliminar de crea nte pot participa la adunarile creditorilor. scazandu-se din suma ce este datorata. . I.U. cat si in procedura simplificata . pct. judecatorul-sindic po ate sa admita. I.G.a fiecarei creante. sub conditie sau nescadente si aratand pentru fieca re numele/denumirea creditorului. afisat de grefa la usa ins tantei. aceasta va par ticipa la repartitiile sumelor obtinute din valorificarea bunurilor negrevate de garantii. ___________ . (3) Titularii creantelor sub conditie suspensiva vor putea participa la vot i n adunarile creditorilor si la distribuiri de sume numai dupa indeplinirea condi tiei respective. Art. chiar daca pentru solutionarea unora ar fi nevoie de administrare de probe. numai titularii creantelor inregi strate in tabelul definitiv pot sa participe la votul asupra planului de reorgan izare sau la orice repartitii de sume in caz de faliment in procedura simplifica ta. (4) Odata cu afisarea tabelului. 73. ___________ @Alin. 74. 152 din O. nr. .estuia doar pentru suma neachitata. pentru definitivarea t abelului de creante atat in procedura generala. 277/2009. suma solicitata de creditor si suma acceptata de administratorul judiciar. concura la masa credal a. in acest din urma caz. Art. (3) Codebitorul sau fidejusorul debitorului. ale caror creante sau drepturi de prefer inta au fost trecute partial in tabelul preliminar de creante sau inlaturate. printr-o singura sentinta.

U. ___________ @Alin. a stfel cum a fost introdus prin art. nr. (1) a fost modificat prin art. 154 din O. . 173/2008. a creditorului care detine creanta contestata. lichidatorul poate introdu ce la judecatorul-sindic actiuni pentru anularea actelor frauduloase incheiate d e debitor in dauna drepturilor creditorilor. 80. sub rezerva ca debitorul sa nu fi fost condamnat p entru bancruta simpla sau frauduloasa ori sa nu i se fi stabilit raspunderea pen tru efectuarea de plati ori transferuri frauduloase. pct. I. (2) a fost introdus prin art. 78. Art. (3) Pana la judecarea irevocabila a contestatiei. care nu depune cererea de admitere a creantelor pana la e xpirarea termenului prevazut la art. E l nu va avea dreptul de a-si realiza creantele impotriva debitorului sau a membr ilor ori asociatilor cu raspundere nelimitata ai persoanei juridice debitoare ul terior inchiderii procedurii. . cat si in cele de faliment. 11 din Legea nr. I. I.(1) Cu exceptia cazului in care notificarea deschiderii procedurii s-a facut cu incalcarea dispozitiilor art. 79. din dreptul de a fi inscris in tabelul creditorilor si nu va dobandi calitatea de creditor indreptatit sa participe la procedura. pct. 7. . 75. (2) Judecarea contestatiei se va face de judecatorul-sindic. .U. Art.G. 155 din O. pct. 153 din O. in cazul descoperirii existentei unui fal s. (3) a fost introdus prin art.@ (2) Decaderea va putea fi invocata oricand. nr. I.@ ___________ @Alin. 76. as tfel cum a fost introdus prin art.(1) Toate actiunile introduse de administratorul judiciar sau de l ichidator in aplicarea dispozitiilor prezentei legi. 173/2008. dol sau unei erori esentiale care au determinat admiterea creantei sau a drep tului de preferinta.Masurile prevazute in prezenta sectiune se aplica atat in cazurile de reorganizare judiciara. 73 alin. a administratorului judiciar/lichidatorului. lichidatorul poate int roduce la judecatorul-sindic actiuni pentru anularea constituirilor ori a transf erurilor de drepturi patrimoniale catre terti si pentru restituirea de catre ace . Art. pe cal e de actiune sau exceptie. cat si de cea simplificata. as tfel cum a fost introdus prin art. Art. de orice parte interesata. dupa caz. 277/2009. nr. dupa citarea con testatorului. 62 alin. inclusiv pentru recuperarea creantelor. . si pana la inchiderea procedurii. I.G. daca acesta nu este chiar contestatorul. pct. dupa caz. pct. Art. dupa caz. in cei 3 ani anteriori deschiderii procedurii. prevaz ut la art. .@Alin.Administratorul judiciar sau. 77. pct. I. (2). (2) Operatiunile efectuate de catre practicienii in insolventa prin Buletinul procedurilor de insolventa sau la oficiile registrului comertului sunt scutite de taxe.U. 11 din Legea nr. 11 din Legea nr. 277/2009. sunt scutite de taxe de timbru. (1) lit.(1) Dupa expirarea termenului de depunere a contestatiilor. va fi decazut. precum si in cazul descoperirii unor titluri hotaratoare si pana atunci necunoscute. orice parte interesat a poate face contestatie impotriva trecerii unei creante sau a unui drept de pre ferinta in tabel definitiv de creante. cat pr iveste creantele respective. a membrilor c omitetului creditorilor si a oricarei alte parti interesate.(1) Administratorul judiciar sau. judecatorul-sindic va putea declara creanta sau dreptul de preferinta contestat ca admis numai provizoriu. 277/2009.G. 173/2008. SECTIUNEA a 4-a Situatia unor acte juridice ale debitorului Art. titularul de creante anterioare d eschiderii procedurii. b). prevazute atat de proced ura generala.

detinand o pozitie dominanta a supra debitorului sau a activitatii sale. in nume colectiv sau cu raspundere limitata. 277/2009. 156 din O. Art. societate pe actiuni cu raspundere limitata sau. 79 si 80. (2) Urmatoarele operatiuni. din drepturile de vot in adunarea gen erala a asociatilor.stia a bunurilor transmise si a valorii altor prestatii executate. vor putea. c) acte incheiate in cei 3 ani anteriori deschiderii procedurii. realizate de debitor prin urmatoarele acte: a) acte de transfer cu titlu gratuit. nr. societate cooperativa. cu intentia tuturor partilor implicate in acestea de a sustrage bunuri de la urmarirea de ca tre creditori sau de a le leza in orice alt fel drepturile. I. efectuate in cele 120 de zile anterioa re deschiderii procedurii. sunt exceptate sponsorizarile in scop umanitar. dupa caz.U. inclusiv ducerea la indeplinire a unui acord de compensare b ilaterala (netting). poate fi intro dusa de administratorul judiciar/lichidator in termen de un an de la data expira rii termenului stabilit pentru intocmirea raportului prevazut la art. societate agricola. atunci cand debitorul este respectiva societate in comandit a. realizate in baza unui contract financiar calificat. efectuate in cei 3 ani anteriori deschiderii procedurii. director sau un membru al organelor de supraveghere a debitorului. atunci cand debi torul este respectiva societate pe actiuni. g) actele de transfer sau asumarea de obligatii efectuate de debitor intr-o p erioada de 2 ani anteriori datei deschiderii procedurii. Art. pct. (2) Comitetul creditorilor poate introduce la judecatorul-sindic o astfel de actiune. din drepturile de vot in adunarea generala a actionarilor. in cele 120 de zile anterioare deschiderii procedurii. e) constituirea ori perfectarea unei garantii reale pentru o creanta care era chirografara. respectiv o societate agricola. . d) acte de transfer de proprietate catre un creditor pentru stingerea unei da torii anterioare sau in folosul acestuia. 173/2008. incheiate in cei 3 ani anteriori deschiderii proc edurii cu persoanele aflate in raporturi juridice cu debitorul.G. dupa caz. sa fie anulate si prestatiile recuperate. b) operatiuni comerciale in care prestatia debitorului depaseste vadit pe cea primita.@ ___________ @Alin. I. c) cu un actionar detinand cel putin 20% din actiunile debitorului ori. daca administratorul judiciar/lichidatorul nu o face. la care se refera art. 81. (3) Abrogat. daca sunt in dauna creditorilo r: a) cu un asociat comanditat sau cu un asociat detinand cel putin 20% din capi talul societatii comerciale ori. b). e) cu orice alta persoana fizica ori juridica. dupa caz. (3) a fost abrogat prin art. f) cu un coindivizar asupra unui bun comun. daca scadenta lor fusese stabilita pentru o data ulter ioara deschiderii procedurii. . atunci cand debitorul este un grup de inte res economic. d) cu un administrator. efectuate in cei 3 ani anteriori deschi derii procedurii. f) platile anticipate ale datoriilor. ast fel cum a fost introdus prin art. cu intentia de a ascund e/intarzia starea de insolventa ori de a frauda o persoana fizica sau juridica f ata de care era la data efectuarii transferului unor operatiuni cu instrumente f inanciare derivate.Nu se va putea cere anularea unui transfer cu caracter patrimonial . in sensul prezentei legi. pct. precum si pentru anularea constituirilor sau transfer urilor de drepturi patrimoniale. 20 alin. b) cu un membru sau administrator. 82. efectuate in cele 120 de zile anterioar e deschiderii procedurii. ori a devenit ulterior debitor. ( 1) lit. de as emenea. 11 din Legea nr. daca suma pe care creditorul ar putea sa o obtina in caz de faliment al debitorului este mai mica decat valoarea actului de transfer. dar nu mai tarziu de 18 luni de la data deschiderii procedurii.(1) Actiunea pentru anularea actelor frauduloase incheiate de debi tor in dauna creditorilor.

79 si 80. iar in lipsa acestora. (6) Au calitate procesuala pasiva in actiunile in anulare prevazute la art. se prezuma relativ ca acesta a cunoscut impr ejurarea prevazuta la alin. (4) Prezumtia de frauda se pastreaza si in cazul in care. care a restituit averii debitorului bunul sau valoarea bunului ce-i fusese transferat de catre debitor. intreaga valoare. in favoarea averii debitorului.(1) Administratorul judiciar. In caz de rea-credinta.(1) Cererea pentru anularea unui transfer cu caracter patrimonial se va nota. 277/2009. nr. daca bunul nu mai exista. administratorul judiciar/lichidatorul nu va mai putea cere executarea contractu lui. prin abuz de dreptu ri procesuale. 157 din O. tertul dobanditor pierde creanta sau bunul rezultat din repunerea in situatia anterioara. Contractul se considera denuntat: a) la data expirarii unui termen de 30 de zile de la receptionarea solicitari i cocontractantului de denuntare a contractului. respectiv. dupa caz. ia r in cazul prevazut la art. va restitui diferenta de val oare cu care s-a imbogatit. Debitorul va fi citat in ca litate de parat prin administratorul special.(1) Tertul dobanditor in cadrul unui transfer patrimonial. Reaua-cred inta a tertului dobanditor trebuie dovedita.. pct. tertul va restitui. In vederea cresterii la ma ximum a valorii averii debitorului. inchirierile neexpirate sau alte contracte pe termen lung. acesta fiind socotit denuntat. 84. prin care i se cere sa denunte contractul. Art. stabilita prin expertiza efectuata in conditiile legii. in toate cazurile. numai daca subdobanditorul nu a pla tit valoarea corespunzatoare a bunului si cunostea sau trebuia sa cunoasca faptu l ca transferul initial este susceptibil de a fi anulat. cu conditia ca tertul sa fi acceptat transferul cu buna -credinta si fara intentia de a-i impiedica. pct.@ (2) Tertul dobanditor. Administratorul judiciar/lichidato rul trebuie sa raspunda. a stfel cum a fost introdus prin art. ruda sau afin pana la gradul a l patrulea inclusiv al debitorului. 83. . 79 si 80. in registrele de publicitate aferente.(1) Contractele in derulare se considera mentinute la data deschid erii procedurii. 86. 7 9 si 80 debitorul si. comitetului creditorilor. 11 din Legea nr. (1) a fost modificat prin art. Ea nu se extinde la tertul dobanditor sau subdobanditor. 81 alin. precum si fructele percepute. lichidatorului. 85. . anulat conform art. atat timp cat aceste contracte nu vor fi fost executate in totalitate ori substantial de catre toate partile implicate. debitorul a intarziat momentul deschiderii procedurii pentru a ex pira termenele la care se refera art. administratorul judiciar/lichidatorul poate sa denunte orice contract. I. valoarea acestuia de la data transferului efectuat de catre debitor. Art. (3) Tertul dobanditor cu titlu gratuit de buna-credinta va restitui bunurile in starea in care se gasesc. Art. se instituie o prezumtie relativa de frauda in dauna creditorilor. va trebui sa restituie averii debitorului bunul transferat sau. unei notificari a contractantu lui. intarzia ori insela pe creditorii d ebitorului.G. in termen de 30 de zile. daca administratorul judiciar/l . in lipsa unui astfel de raspuns. (2) In cazul in care subdobanditorul este sot. . (5) Legitimarea procesuala activa in actiunile in anulare reglementate de art . 79 si 80 apartine administratorului judiciar si. Orice clauze contractuale de desfiintare a contractelor in deru lare pentru motivul deschiderii procedurii sunt nule. cocontractantul sau. (1). 173/2008. facut de catre debitor in cursul desfasurarii normale a activitatii sale curen te. lichidatorul sau comitetul creditori lor va putea introduce actiune pentru a recupera de la subdobanditor bunul ori v aloarea bunului transferat de catre debitor. din oficiu. ___________ @Alin. . conditionat de dreptul de a fi recuperat bunul. I. (2).U. Art. In caz contrar. (3) Daca sunt indeplinite conditiile art. va avea impotriva averii o cre anta de aceeasi valoare. (2) O persoana obtinand un titlu sau dobandind o garantie ori un alt drept re al asupra bunului respectiv dupa efectuarea unei astfel de notari va avea titlul sau dreptul sau. Prezumtia poate fi rasturnata de catre debitor. 80.

. . Daca administratorul judicia r/lichidatorul cere ca bunul sa fie livrat.Daca debitorul este parte intr-un contract cuprins intr-un acord m aster de netting. la o anumita data sau intr-o perioa da determinata de timp. Daca vanzatorul admite ca bunul sa fie livrat. astfel cum a fost introdus prin art.Daca un bun mobil. prevazand transferul anumitor marfuri. proprietarul v a avea dreptul sa isi recupereze bunul. I.G. si va fi inscrisa in tabelul de creante.ichidatorul nu raspunde. . 89. devine subiectul unei cereri introductive. (1) marfa nu se afla in pos esia debitorului si el nu o poate recupera de la detinatorul actual. el va trebui sa ia masuri sa se plat easca din averea debitorului intregul pret datorat in baza contractului. In acest caz. 158 din O. (6) si (7) au fost modificate prin art. va putea fi denuntat numai cu respectarea termenelor legale de preaviz. servicii si instrumente financiare derivate. Art.Daca un comisionar. iar diferenta re zultata va trebui sa fie platita averii debitorului. el va putea recupera pretul p rin inscrierea creantei sale in tabelul de creante. 277/2009. mentin erea contractului nu il va obliga pe administratorul judiciar/lichidator sa faca plati restante pentru perioadele anterioare deschiderii procedurii. nr. 53/2003 . (2) Daca la una dintre datele mentionate la alin. fara a fi necesara parcurger ea procedurii de concediere colectiva. (3). se va efectua o operatiune de compensare bilaterala a tuturo r contractelor cuprinse in acordul master de netting respectiv. Art. (5) Un contract de munca sau de inchiriere. dupa data deschiderii procedurii. daca este o obligatie a averii debit orului. cu modi ficarile si completarile ulterioare. era i n tranzit la data deschiderii procedurii si bunul nu se afla inca la dispozitia debitorului si nici alte parti nu au dobandit drepturi asupra lui. (1). Pentru astf el de plati poate fi formulata declaratie de creanta impotriva debitorului. comiten tul va fi indreptatit sa isi ia inapoi titlurile ori marfa sau sa ceara ca valoa rea lor sa fie platita de comisionar. Art. . I.@ (4) Daca vanzatorul unui bun imobil a retinut titlul de proprietate pana la p lata integrala a pretului vanzarii. toate cheltuielile vor fi suporta te de catre vanzator si el va trebui sa restituie debitorului orice avans din pr et. astfel incat acestea sa asigure echivalenta viitoarelor prestatii. daca aceasta este creditoar e.@ ___________ @Alin. desfacere a contractelor individuale de munca ale personalului debitoarei se va face de ur genta de catre administratorul judiciar/lichidator. vandut debitorului si neplatit de acesta. 90. 87. admin istratorul judiciar va putea sa modifice clauzele contractelor de credit.U . titluri reprezentative ale marfurilor sau active financiare cotate pe o piata reglementata de marfuri. cu acordul cocontractantilor. pct. vanzarea va fi considerata executata de catr e vanzator si nu va fi supusa prevederilor alin. (3) Pe parcursul perioadei de observatie. (1). proprietaru . care detine titluri pentru bunuri ce urmeaza a fi primite ori pentru marfa. in calitate de locatar. o actiune pentru despagubiri poate fi introdusa de catre contractant impotriva debitorului. (6) Prin derogare de la prevederile Legii nr. pct. in afara de cazul in care debitorul are un drept de garantie valabil asupra bunului. 88. si scadenta intervine sau perioada expira dupa data desc hiderii procedurii.(1) Daca un debitor detine marfa in calitate de consignatar sau or ice alt bun care apartine altuia la data inregistrarii cererii introductive. Art. atunci vanzat orul isi poate lua inapoi bunul. 11 din Legea nr. Administratorul judiciar/lichidatorul va acorda personalului concediat doar preavizul de 15 zile lucratoare.@ (7) Intr-un contract prevazand plati periodice din partea debitorului.@ (2) In cazul denuntarii unui contract. 173/2008. a e xpirarii termenului pentru contestarea cererii creditorilor de catre debitor ori a respingerii contestatiei debitorului impotriva acestei cereri. b) la data notificarii denuntarii de catre administratorul judiciar/lichidato r.Codul muncii.

bunul nu are o importanta determinanta pentru reusita unui plan de reorgani zare. Cu toate acestea. Art. scazand din chiria pe care o plateste costul serviciilor datorate de proprietar. b) administratorul judiciar. Art. 11 din Legea nr. as tfel cum a fost introdus prin art. cu conditia f ormularii. . . I.@ ___________ @Articolul a fost introdus prin art. In acest c az. c) unul sau mai multi creditori care si-au anuntat aceasta intentie pana la v . chiriasul poate evacua cladirea si poate sa ceara inregistrarea creantei sal e in tabel sau poate detine in continuare imobilul. nu va fi indreptatit la inscrierea creantei in tabel. in mod corespunzator. potrivit art. 28. cu valoa rea pe care marfa o avea la acea data. nr. dar a pierdut ulterior posesia. (1) se aplica. .G. 91. . proprietarul poate cere ca intreag a valoare a marfii sa fie inscrisa in tabelul de creante. I. Art. 173/2008.Administratorul judiciar/lichidatorul poate sa denunte un contract prin care debitorul s-a obligat sa efectueze anumite servicii specializate sau cu caracter strict personal.pretul contractual a fost achitat integral sau poate fi achitat la data cer erii. si potrivit art. sau poate propune ca debitorul sa fie pastrat ca asociat. a intentiei de reorganizare. 931. societate in nume colectiv. in t ermen de 30 de zile de la afisarea tabelului definitiv de creante. 59 alin. iar bunul se afla in posesia promitentului-cumparator. in cazul membrilor societatilor cooperative si ai grupurilor de interes economic. cu aprobarea adunarii generale a actionarilor/asociatilor.pretul nu este inferior valorii de piata a bunului. 94. in care promitentul-vanzator i ntra in procedura. in afara de cazul in care creditorul accepta efectu area prestatiei de catre o persoana desemnata de administratorul judiciar/lichid ator. Art. (6). pct. societate in comandita ori cu raspundere limitata sau actionarul unei societati pe actiuni este debitor intr-o procedura prevazuta de prezenta lege si daca implicarea debitorului intr-o astfel de procedura nu atrage dizolvarea ace lei societati. . Daca chiriasul alege sa con tinue a detine imobilul. 93. in afara de cazul in care chiria nu este inferioara chiriei practicate pe piata. anterioara deschiderii procedurii. a dministratorul judiciar/lichidatorul poate sa refuze sa asigure prestarea oricar or servicii datorate de proprietar chiriasului pe timpul inchirierii.l va fi indreptatit sa aiba creanta inregistrata in tabelul de creante. daca: . 159 din O. . pct. 92.(1) Urmatoarele categorii de persoane vor putea propune un plan de reorganizare in conditiile de mai jos: a) debitorul. daca procedura a fost declansata de acesta. potrivit ultimei situatii financiare aprobate.(1) Daca un asociat dintr-o societate agricola.U. c i va avea numai dreptul de a scadea din chiria pe care o plateste costul servici ilor datorate de proprietar. c u conditia sa isi fi manifestat aceasta intentie pana la votarea raportului prev azut la art. SECTIUNEA a 5-a Planul Art. 33 alin. (2) Prevederile alin. . Daca debitorul se afla in posesia marfii la acea data.Faptul ca un proprietar al unui imobil inchiriat este debitor in p rezenta procedura nu va desfiinta contractul de inchiriere. vor fi executate de catre administratorul judiciar/lichidator la cererea promitentului-cumparator. de la data desemnarii sale si pana la implinirea unui termen de 30 de zile de la data afisarii tabelului definitiv de creante. daca ceilalti asociati sun t de acord. (2).Obligatiile rezultand dintr-un antecontract de vanzare-cumparare cu data certa. in cazul in care procedura a fost deschisa ca urmare a cererii unuia sau a mai multor creditori. 277/2009. administratorul/lichidatorul poate cere lichidarea drepturilor de bitorului in acea societate.

sau distribuirea acestora catre creditori i debitorului. cu s upravegherea activitatii sale de catre administratorul judiciar desemnat in cond itiile legii. pe ntru motive temeinice. delapidare. (6) Planul va specifica masurile adecvate pentru punerea sa in aplicare. in ultimii 5 ani anteriori deschiderii pro cedurii. obtinerea de resurse financiare pentru sustinerea realizarii planului si s ursele de provenienta a acestora. 59 alin. D. (2) Planul de reorganizare va cuprinde in mod obligatoriu programul de plata a creantelor. perioadele prevazute la alin. B. dupa trecerea unui termen de cel mult 18 luni de la confirmarea planului. lichidarea tuturor sau a unora dintre bunurile averii debitorului. (2) La cererea oricarei parti interesate. si va cup rinde masuri concordante cu ordinea publica. in sensul legii. judecatorul-sindic poate scurta. in intregime sau in parte. a mai fost subiect al procedurii instituite in baza prezentei legi si nici debitorul care a fost cond amnat definitiv pentru falsificare sau pentru infractiuni prevazute in Legea nr. separat ori in bloc. daca propunerea este votata de cel putin doua treimi din creditorii aflati in sold la acea data. (1). l a trecerea. 95. directori si/sau asociati au fost condamna ti definitiv pentru: bancruta frauduloasa. din dispozitia judecatorului-sindic. c) daca si in ce masura debitorul. aceasta perioada va putea fi extins a cu cel mult inca o perioada de un an. (4) La recomandarea administratorului judiciar. b) tratamentul categoriilor de creante defavorizate. membrii grupului de interes economic. transmiterea tuturor sau a unora dintre bunurile averii debitorului catre una ori mai multe persoane fizice sau juridice. 21/1996 sau ai carui administratori. (5) Nerespectarea termenelor prevazute la alin. cu mijloacele f inanciare disponibile si cu cererea pietei fata de oferta debitorului. (3) Planul va putea sa prevada fie restructurarea si continuarea activitatii debitorului. valoarea estimativa se va calcula la data propunerii pla nului. gestiune frauduloasa. inselaciune. C. fuziunea debitorului. in t ermen de 30 de zile de la data afisarii tabelului definitiv de creante. (5) Planul de reorganizare va mentiona: a) categoriile de creante care nu sunt defavorizate. asoc iatii din societatile in nume colectiv si asociatii comanditati din societatile in comandita vor fi descarcati de raspundere. constituite anterior ori ulterio r confirmarii planului. libere de orice sarcini. intr-un inte rval de 5 ani anteriori formularii cererilor introductive. detinand impreuna cel putin 20% din valoarea totala a creantelor cuprinse in tabelul definitiv de creante. Art. marturie mincinoasa. inclusiv in ceea ce priveste modali tatea de selectie. . (2). cum ar fi: A. E. fie o combinatie a celor doua variante de reorganizare. in comparatie cu valoarea estimativa ce ar putea fi primita prin distribu ire in caz de faliment. desemnare si inlocuire a administratorilor si a directorilor. inclusiv dreptul de dispozitie asupra bunurilor din averea sa. infractiuni de fals ori infrac tiuni prevazute in Legea nr. d) ce despagubiri urmeaza a fi oferite titularilor tuturor categoriilor de cr eante. socotiti de la data confirmarii.otarea raportului prevazut la art. pastrarea. de catre debitor. abuz de increde re. in conditiile legii. la faliment. 21/1996. (1) conduce la decaderea part ilor respective din dreptul de a depune un plan de reorganizare si. fie lichidarea unor bunuri din averea acestuia. . ca urmare.(1) Planul de reorganizare va indica perspectivele de redresare in raport cu posibilitatile si specificul activitatii debitorului. a conducerii activ itatii sale. (3) Executarea planului de reorganizare nu va putea depasi 3 ani. (4) Nu vor putea propune un plan de reorganizare debitorul care. in contul creantelor pe care acestia le au fata de averea debitor ului.

C si D. planul propus de creditori poate prevedea modificarea.F. 173/2008. pct.persoana juridica . fara acordul statutar a l membrilor sau asociatilor/actionarilor debitorului. lichidarea partiala sau totala a activului debitorului in vederea executar ii planului se face potrivit art. a unei garantii sau protectii echivalente. precum si modificarea ratei dobanzii. (1) din legea mentionata mai sus.(1) In vederea administrarii eficiente a procedurii. si de Legea nr. 49 alin. in cazul diferitelor categorii de actiuni ordinare. b) de determinare. modificarea actului constitutiv al debitorului. 11 din Legea nr. c) in cazul categoriilor de actiuni preferentiale cu dividend prioritar fata de alte categorii de actiuni. 297/2004. modificarea sau stingerea garantiilor reale. (2) lit. de reglementare satisfacatoare a numirii administr atorilor reprezentand categoriile de actiuni respective in ipoteza neonorarii ob ligatiei de plata a dividendelor. in beneficiul creditorului garantat.Nu se considera modificare a creantei sau a conditiilor de realiza re a acesteia situatia in care planul propus prevede revenirea la conditiile de realizare a creantei anterioare survenirii evenimentelor care au condus la modif icarea conditiilor respective. prin derogare de la prevederile lit. J. cu modificarile si completarile ulterioare. apartin furnizorilor fara de care activ itatea debitorului nu se poate desfasura si care nu pot fi inlocuiti.@ (8) Inregistrarea mentiunii in registrul comertului va fi solicitata de admin istratorul judiciar pe cheltuiala debitorului. republicata. I. K. cu exceptia cazului in care detinatorul unei creante din categoria respectiva consimte un tratament mai putin favorabil pentru creanta sa . 31/1990. . cu modificarile si completarile ulterioare. cu modificarile si completarile ulterioare . L. 277/2009. operatiunile cupr inse la prezenta litera sunt considerate operatiuni exceptate in sensul art. 205 alin. care se va publica in Monitorul Oficial al Romaniei. I. Lista aces tor creante trebuie confirmata de administratorul judiciar. prelungirea datei scadentei. J. (3). la termenele si in conditiile stipulate in contract. in sensul art. a penal itatii sau a oricarei alte clauze din cuprinsul contractului ori a celorlalte iz voare ale obligatiilor sale. inserarea in actul constitutiv al debitorului . c). . ca re conduce la accelerarea platii intregului rest al imprumutului. a actului constitutiv. 98 alin. Prin exceptie de la prevederile art. 1510 din O. in conditiile prevazute la art. I. (7) a fost modificat prin art. (2) din L egea nr. G. . a unei distributii corespunzatoare a votului intre acestei categorii. si ale Legii n r. cu modificarile si completarile ulterioare. in conditiile legii. 116-120. in conformitate cu prevede rile art. (7) Prin derogare de la prevederile Legii nr.U. pct. al creditorul ui care urmeaza sa primeasca titlurile de valoare emise. cum ar fi neplata uneia sau a mai multor rate sca dente ale unui imprumut. (1). planul poate desemna o categorie separata de creante. Art. 39 alin. (2) Planul va stabili acelasi tratament pentru fiecare creanta din cadrul une i categorii distincte. acord ce se va da inain te de admiterea planului de catre judecatorul-sindic. rep ublicata. ___________ @Alin. in conditiile prevazute de Legea nr. astfel cum a fost introdus prin art. 297/2004. nr. emiterea de titluri de valoare de catre debitor sau oricare dintre persoan ele mentionate la lit. Partea a IV-a. 205 alin. 96. 31/1990 privind societatile com erciale.G. cu modificarile si completarile ulterioare. 297/2004 privind piata de capital. 97.sau al persoanelor mentionate la lit. Art. cu acordarea obligatorie. Pentru inscrierea in plan a unei emi siuni de titluri de valoare este necesar acordul expres. in scris. H. compusa numai din acele creante chirogr afare care. planul de reorganizare nu poate pr evedea conversia creantelor bugetare in titluri de valoare. pe baza hotararii de confirmare a planului de reorganizare. C si D a unor prevederi: a) de prohibire a emiterii de actiuni fara drept de vot.

d) creante chirografare stabilite conform art. 98. in termen de 20 de zile de la in registrarea planului la tribunal. Art. 173/2008. pot participa la sedinta. la registrul societati lor agricole si va fi comunicata debitorului. ___________ @Alin. pct. b) creante salariale. care votea za separat: a) creante garantate. cu indicarea celui care l-a propus. (2). toate partile interesate vor fi socotite ca au c unostinta de plan si de data de exprimare a votului. In toate cazurile. c) creante bugetare.(1) Cate o copie de pe planul propus va fi depusa la grefa tribuna lului si la oficiul registrului comertului sau. care nu va depasi 1 5 zile de la data exprimarii votului asupra planului. (3) Urmatoarele creante constituie categorii distincte de creante.G. administratorul judiciar va inf orma creditorii prezenti despre voturile valabile primite in scris. e) celelalte creante chirografare. pct. 277/2009. dupa audierea persoanelor citate. cu respectarea dispozitiilor art. in sensul legislatiei pietei de capital. 1511 din O. (3) Actionarii si creditorii cu titluri de valoare la purtator vor trebui sa depuna originalele la administrator cu cel putin 5 zile inainte de data fixata p entru exprimarea votului. . publicarea unui anunt referitor la propunerea planului in B uletinul procedurilor de insolventa. astfel cum a fost introdus prin art. admi nistratorului judiciar si comitetului creditorilor. . dar nu mai inainte de afisarea t abelului definitiv de creante. 96 alin. judecatorul-sindic va fixa un termen maxim pana la care acestea pot fi depuse. in termen de 5 zile de la admitere. Art. nr.@ (4) Un plan va fi socotit acceptat de o categorie de creante daca in categori a respectiva planul este acceptat de o majoritate absoluta din valoarea creantel or din acea categorie. (2) Fiecare creanta beneficiaza de un drept de vot. dar pot vota cu privire la plan doar in cazul in care acesta le acorda mai putin decat ar primi in cazul falimentului. astfel incat votarea planurilor admise sa se faca in aceeasi sedinta a adunarii generale a creditori lor. un plan va fi confirmat de catre judecator ul-sindic. 74 alin. 11 din Legea nr. la care vor fi citati cei care au propus planu l si persoanele mentionate la alin. debitoru l va asigura posibilitatea consultarii planului la sediul sau. Art. (4) Daca au fost exprimate mai multe intentii de depunere a unor planuri de r eorganizare. sunt controlate sau s e afla sub control comun cu debitorul. (4) Din momentul publicarii. prin administratorul special. (5) Categoriile care. controleaza. (2) Judecatorul-sindic va convoca o sedinta. Judecatorulsindic poate sa ceara unui practician in insolventa sa isi exprime o opinie priv ind posibilitatea de realizare a planului. (3) a fost modificat prin art.U. I. a datei cand se va vota cu privire la plan si a faptului ca este admisibila votarea pri n corespondenta. (2) Judecatorul-sindic va dispune administratorului judiciar. 99. sub sanctiunea decaderii din dreptul de a vota. cel putin jumatate plus una dintre categoriile de creante mentionate in pr . (3) Judecatorul-sindic va putea admite un plan propus de partile legal indrep tatite.(1) La data stabilita.(1) La inceputul sedintei de vot.Art. (1) si in care planul va fi admis sau respin s de judecatorul-sindic. dupa caz. direct sau indirect. pe care titularul acestei a il exercita in categoria de creante din care face parte creanta respectiva. judecatorul-sindic va dispune adminis tratorului judiciar convocarea adunarii generale a creditorilor si a debitorului intr-un termen cuprins intre 20 si 25 de zile. I. daca sunt intrunite cumulativ urmatoarele conditii: A. . (1). . 100. precum si a datei de confirmare a planului.(1) Dupa admiterea planului. pe cheltuiala sol icitantului. care contine toate informatiile prevazute de prezenta lege. 101. inainte de admiterea lui.

calitatea de titlu executoriu o va avea sentinta de confirmare a planului. creantele si drepturile creditorilor si ale celorlalte parti interesate sunt modificate astfel cum este prevazut in plan. 173/2008. 19 alin. pe baza de acte legale. fi e incheierea procedurii insolventei si luarea tuturor masurilor pentru reinserti a debitorului in activitatea comerciala. (3). (4) Confirmarea unui plan de reorganizare impiedica propunerea. cu exceptia cazurilor in care pa rtile interesate ar accepta. B. (3) si alte cheltuieli administrative vor fi ac hitate la momentul prevazut. c) in cazul in care o categorie defavorizata respinge planul. . 100 alin. vo tarea sau confirmarea oricarui alt plan.(1) Cand sentinta care confirma un plan intra in vigoare. pct. (4) Remuneratiile persoanelor angajate in temeiul art. 98 alin. dintre cele mentionate la art. (2) Creditorii conserva actiunile lor. chiar daca au votat pent ru acceptarea planului. 1512 din O. (3) Daca nici un plan nu este confirmat si termenul pentru propunerea unui pl an. pct. (5) Plata va putea fi facuta trimestrial. 102. accepta sau sunt socotite ca accepta planul. 94. in conditiile art. admiterea. astfel cum re zulta din ierarhia prevazuta la art. (3). planul se considera acceptat in cazul in care categoria cu valoarea totala cea mai mare a creantelor a acceptat planul. (3) Doar un singur plan de reorganizare va fi confirmat. in cazul in care sunt doar doua categorii. b) nici o categorie sau nici o creanta apartinand unei categorii nu primeste mai mult decat valoarea totala a creantei sale.ogramul de plati. Art. . ast fel cum a fost introdus prin art. 11 din Legea nr. in conditiile art. nici o categori e de creante cu rang inferior categoriei defavorizate neacceptate. ___________ @Lit. 100 alin. fie incetarea reorganizarii si trecerea la faliment. 23. activit atea debitorului este reorganizata in mod corespunzator. 24 si al art. (2) Pe parcursul reorganizarii. creantele nedefavorizate prin plan vor fi considerate prezente la votarea planului si sunt socotite ca au acceptat planul. in conditiile art. In cazul intrarii in faliment ca urmare a esuarii planului sa u a unei executari silite. debitorul va fi condus de administratorul spe . fiecare categorie defavorizata de creante care a respins planul va fi supu sa unui tratament corect si echitabil prin plan. impotriva codebitorilor si a fidejusorilor debitorului. debitorul isi va conduce activitatea sub supravegherea administratorului judiciar si in confor mitate cu planul confirmat. 10. Planul trebuie sa precizeze in programul de plati cum va fi asigurata aceasta plata.(1) In urma confirmarii unui plan de reorganizare. motivat. judecatorul-sindic va dispune inceperea de indata a procedurii falimentului. planul confirmat va fi socotit ca o hotarare definiti va si irevocabila impotriva debitorului. art. I. pana cand judecatorul-sindic va dispune. a expirat. dupa caz. I. C. nr. de lege. pentru intreaga valoare a creantelor. Pentru executarea silita a acestor crea nte. in scris. cu conditia ca minimum una dintre categoriile defav orizate sa accepte planul.G. nu primeste mai mult decat a r primi in cazul falimentului. D. alte termene de plata. 107 si urmatoarele. art. (2).@ (2) Tratament corect si echitabil exista atunci cand sunt indeplinite cumulat iv urmatoarele conditii: a) nici una dintre categoriile care resping planul si nici o creanta care res pinge planul nu primesc mai putin decat ar fi primit in cazul falimentului. D a fost introdusa prin art. 277/2009. 107 si urmatoarele. 103.U. SECTIUNEA a 6-a Reorganizarea Art.

prin i ncheiere. (2) De asemenea. fara intarziere. drept conditie pentru indatorirea furnizorului de a-i presta serviciile sal e in timpul desfasurarii procedurii prevazute in prezenta sectiune. 106. in vederea recuperarii acestora. (3). 105. Art. iar contestatia a fost respinsa de judecatorul-sindic. rapoartele vor fi inregistrate la grefa tribunalul ui. Art. intrarea in faliment in urmatoarele cazuri: A. intrarea debitorului in faliment. SECTIUNEA a 7-a Falimentul Art. judecatorul-sindic poat e. dupa caz. 32. dupa caz. cu exceptia si in limita cazurilor e xpres si limitativ prevazute de lege si in planul de reorganizare. sau nici unul dintre pl anurile propuse nu a fost acceptat si confirmat. a) debitorul si-a declarat intentia de a intra in procedura simplificata. obligatiile de plata si celelalte sarcini asumate nu sunt indeplinite in c onditiile stipulate prin planul confirmat sau desfasurarea activitatii debitorul ui in decursul reorganizarii sale aduce pierderi averii sale. 102 alin. . (5) sau art. 104. asociatii si mem brii cu raspundere limitata nu au dreptul de a interveni in conducerea activitat ii ori in administrarea averii debitorului. c) nici unul dintre celelalte subiecte de drept indreptatite nu a propus un p lan de reorganizare. Art. in conditiile prevazute la art. in conditiile a rt. 107 si urmatoarele. . la cererea credit orului de deschidere a procedurii. dar nu a propus un plan de reorganizare ori planul propus de acesta nu a fost acceptat si confirmat. administratorul judiciar.cial. (4). prin sentinta sau. in conditiile art. comitetul creditorilor va putea convoca adunarea generala a creditori lor pentru a prezenta masurile luate de debitor si/sau de administratorul judici ar. b) debitorul nu si-a declarat intentia de reorganizare sau. la cererea furnizorului. potrivit art. Ulterior aprobarii de catre comitetul creditorilor.Prin exceptie de la dispozitiile art. (2) Inregistrarea cererii mentionate la alin. admin istratorul judiciar va trebui sa prezinte trimestrial rapoarte comitetului credi torilor asupra situatiei financiare a averii debitorului. a contestat ca ar fi in stare de insolventa. dupa caz. (1) nu suspenda continuarea act ivitatii debitorului pana cand judecatorul-sindic nu hotaraste asupra ei. B. in vederea consultarii rapoartelor. sub supravegherea administratorului judiciar. prin administratorul special. (1). (2) Prin hotararea prin care se decide intrarea in faliment. comitetul credit orilor sau oricare dintre creditori. administratorul judiciar va notifica aceasta tu turor creditorilor. administratorul judiciar va prezenta si situatia cheltuielil or efectuate pentru bunul mers al activitatii. schimbarile de structura prevazute in plan. C. sau.(1) Debitorul. precum si administratorul special pot solic ita oricand judecatorului-sindic sa aprobe intrarea in faliment. . . 54 alin. . (3) Debitorul va fi obligat sa indeplineasca. 6 0 alin. sa dispuna ca debitorul sa depuna o cautiune la o ba nca. potrivit art. O astfel de cautiune nu va putea depasi 30% din costul serviciilor prestate debitorului si n eachitate ulterior deschiderii procedurii. 94. iar debitorul sau. Actionarii. pr in incheiere. care va fi avizata de comitetul creditorilor. D. 38. debitorul si-a declarat intentia de reorganizare.(1) Daca debitorul nu se conformeaza planului sau desfasurarea ac tivitatii aduce pierderi averii sale. 107. precum si efectele acestora si sa propuna motivat si alte masuri. (3) In termen de 5 zile de la sedinta comitetului creditorilor mentionata la alin. d upa caz. a fost aprobat raportul administratorului judiciar prin care se propune.(1) Judecatorul-sindic va decide. judecatorul-sind ic va pronunta dizolvarea societatii debitoare si va dispune: a) ridicarea dreptului de administrare al debitorului.

care va fi de maximum 45 de zile de la data intrarii in faliment. (2) sau. (2) si (3) ale art. c) termenul de depunere la tribunal a contestatiilor. pentr u definitivarea tabelului definitiv consolidat. 173/2008. (4) Dupa intrarea in faliment in procedura generala. . astfel cum a fost introdus prin art. nu vor mai fi supuse verificarii. I. registrului societati lor agricole unde debitorul este inmatriculat. in ceea ce priveste cr eantele nascute intre data deschiderii procedurii si data intrarii in faliment. b) termenul de verificare a creantelor mentionate la alin. 109 alin. b) de la alin. (5) Debitorii intrati in procedura falimentului isi acopera pierderile anuale . e) intocmirea de catre administratorul judiciar si predarea catre lichidator. d) termenul maxim de la intrarea in faliment in cadrul procedurii generale.G. 11 din Legea nr. in cadrul procedurii g enerale. precum si cerintele pentru c a o creanta inregistrata sa fie considerata valabila. in termen de maximum 10 zile de la intrarea in faliment. precu m si stabilirea atributiilor si a remuneratiei acestuia. lichidat orul va trimite o notificare tuturor creditorilor mentionati in lista depusa de debitor/administratorul judiciar. b). pentru efectuarea mentiunii. (2). confirmarea. 19 alin. mentionata la art. e). nascute dupa data deschiderii procedurii sau. a unei liste cuprinzand numele si adresele creditorilor si toate creant ele acestora la data intrarii in faliment. ___________ @Lit. la art. de intocmire. dupa caz. (3). care nu va depasi 30 de zile de la expirarea termenului prevazut la lit. daca este necesar. care nu va depasi 30 de zile de la expirarea termenului prevazut la lit. a). 107 alin. (4) Creantele admise in tabelul definitiv de creante. 277 /2009. nr. 108 alin. afisare si comunicare a tabelului suplimentar al acestora. dispozitiile art. care va fi de cel putin 10 zile inainte de data stabilita prin incheierea de intrare in faliment. impreuna cu lista actelor si operatiunilor efectuate dupa deschiderea proc edurii mentionate la art. pct. (2). d) termenul de intocmire a tabelului definitiv consolidat. dupa caz. Disp ozitiile alin. (2) a fost modificata prin art. desemnarea unui lichidator provizoriu. (3) In cazul intrarii in faliment. 74 a lin. in conformitate cu crit eriile aprobate prin legea de organizare a profesiei. din profiturile impozabile obt inute in toata perioada. titularii acestor creante vor putea sa formuleze contestatii cu privire la creantele si drepturile de preferinta tre cute de lichidator in tabelul suplimentar prevazut la alin. sentinta va indi ca si termenele prevazute la art. . al c aror cuantum a fost modificat fata de tabelul definitiv de creante sau fata de p rogramul de plata din planul de reorganizare.@ c) in cazul procedurii simplificate. in conditiile art. cu indicarea celor nascute dupa desch iderea procedurii. 108. (2). 1513 din O. (2) Notificarea va cuprinde: a) termenul limita pentru inregistrarea cererii de admitere a creantelor ment ionate la alin. (2) sau art. 34. dupa caz. du pa caz. f) notificarea intrarii in faliment. d e predare a gestiunii averii de la debitor/administratorul judiciar catre lichid ator.b) in cazul procedurii generale.U. (3). in mod corespunzator. dupa caz. I. (2) lit. in calitate de lichidator a l administratorului judiciar. desemnat conform art. (3) Vor fi supuse verificarii toate creantele asupra averii debitorului. precum si procedura de admitere a acestora. ca urmare a platilor facute dupa d eschiderea procedurii. pana la inchiderea procedurii falimentului. (2) lit. incheierea sau. pct. 61 se aplica in mod corespunzator. incl usiv cele bugetare. in vederea intocmirii tabelului suplimentar. b). 46 alin.(1) In cazul intrarii in faliment in procedura generala. Art. debi torului si oficiului registrului comertului sau. 62-76 vor fi aplicate. stabilite prin declaratia de impozit pe profit.

solicitandu-le sa inscrie. depozitele. titularii creantelor participa la distribuiri cu valoarea acestora. efectuate intre data confirmarii planului de reo rganizare si intrarea in faliment. (4). arhiva. pana la aprobarea propunerii administratorului judiciar prevazute la art. Art. corespondenta comerciala. b irourile. in termen de 10 zile de la primirea no tificarii. Art. (1) sau la alin. 61. 110. incl usiv cele bugetare. si de definitivare a tabelului de creante. avand prioritate conform dispozitiilor art. mai putin cota incasata in cursu l reorganizarii. in cazul debitorului persoana juridica. . care nu depun cererea de admitere a creantelor in termenul prevazut la alin. debitorul aflat in faliment prin procedura simp lificata si-a continuat activitatea. 61 se aplica in mod corespunzator. 277/2009. dupa caz. existente la data intrarii in faliment. §. a stfel cum a fost introdus prin art.In cazul intrarii in faliment dupa confirmarea unui plan de reorg anizare. 62 alin. (4) Creantele banesti asupra averii debitorului se considera scadente la data deschiderii procedurii de faliment. (1) lit. (1) al prezentului articol. d). a). pct. (1) lit. in mod corespunzator. ast fel cum au fost prezentate in planul confirmat.Garantiile reale si personale constituite pentru indeplinirea obl igatiilor asumate prin planul de reorganizare raman valabile in favoarea credito rilor pentru plata sumelor datorate acestora potrivit planului de reorganizare. In cazul in care este justificata majorare a.1. pct. dupa caz. (2). in termen de 5 zi le de la data intrarii in faliment. (3) Celelalte acte efectuate in intervalul prevazut la alin. (3) Vor fi supuse verificarii toate creantele asupra averii debitorului. d). lichidatorul va notifica. 62 alin. Dispo zitiile alin. li chidatorul va trimite o notificare privind intrarea in procedura falimentului si . (1) si (2) si pe ce le permise de planul de reorganizare. Notificarea va cuprinde si termenele de afisare a tabelului preliminar de creante. Art. 62 alin. li se aplica. creditorii detinand creante asupra debitorul ui. . . dispozitivele de stocare si prelucra . (1) lit. c). 2. nr. prevederile art. asa cum au fost cuprinse si in notificarea prevazu ta la art. noile termene astfel fixate vor fi notificate creditorilor. . I. cu exceptia cazului in care cocontractantul dovedeste bu na sa credinta la momentul incheierii actului. exceptandule pe cele facute cu respectarea dispozitiilor art. 109.(1) Vor fi puse sub sigilii: magazinele.(1) Creditorii nu sunt obligati sa restituie sumele incasate in c ursul reorganizarii. pentru efectuarea mentiunii.G. 54 alin. prevazut la art. 11 din Legea nr. tuturor creditorilor notificati conform art. 49 alin. nascute in perioada de observatie. cereri de creanta insotite de documente justificative. registrului societatilor a gricole ori registrului asociatiilor si fundatiilor in care debitorul este inmat riculat. nascute dupa data deschiderii procedurii. 62 alin. care nu depun cererea de admitere a creantelor in termenul prevazut la alin. prevederile art. 61 alin. (2). (6) Titularilor de creante nascute dupa deschiderea procedurii. prevazut la art. 113.(5) Tabelul definitiv consolidat va cuprinde totalitatea creantelor admise im potriva averii debitorului. Art. 62 alin. 112. (2) si (3) ale art. in mod corespunzator. 76. prevazut la art. 111. . (2) lit.(1) In cazul intrarii in faliment prin procedura simplificata. a termenelor de afisare a tabelului preliminar d e creante.U. (2) Actele cu titlu gratuit. (1) lit. in sensul art. 1514 din O. c). sunt nule. li se aplic a. magaziile. (4) a fost introdus prin art. si de definitivare a tabelului de creante. 76. (2) In cazul in care. ridicarea dreptului de administrare si dizolvarea acestuia. prevazut la art. debitorul ui si oficiului registrului comertului sau. cu respectar ea dispozitiilor art. I. (4) Titularilor de creante nascute dupa deschiderea procedurii. Masuri premergatoare lichidarii Art.@ ___________ @Alin. 110. (2). 123 pct. 173/2008. sunt prezumate ca fiind in frauda creditor ilor si vor fi anulate.

(3) In vederea conservarii patrimoniului.@ (5) Abrogat. 1516 din O. . astfel cum a fost introdus prin art. §. nr. ___________ @Alin. el nu va putea contesta datele din inventar. negociere directa sau o combinatie a celo r doua. pct. Daca debitorul nu se va prezenta.G. 173/2008. marfurile si orice alte bunuri mobile apartinand averii debitorului. care vor fi luate de lichidator pentru a fi incasate sau pentru a efectua activitatile de conservare cerute.U. precum si actiunile ori alte titluri de participatie ale debito rului. cheltuielile de publicitate fiind suportate din averea debitorului. 277/2009. pct. contractele. 277/2009. astfel cum a fost introdus prin art. d) numerarul pe care lichidatorul il va depune in banca in contul averii debi torului. In toate celelalte cazuri se va proceda la inventariere in cel mai s curt timp posibil. lichidatorul va lua masurile necesare pen tru conservarea bunurilor.ca un ansamblu in stare de functionare . in cazul in care in averea debitoar ei nu exista suficiente lichiditati. 114.sau individual. ia in posesie bunuril e. dupa evaluarea pre alabila. inventarul bunurilor debitorului se va face dupa obtinerea relatiilor scrise privind situatia bunurilor debitorului.(1) Lichidarea bunurilor din averea debitorului va fi efectuata d e lichidator sub controlul judecatorului-sindic. pct. Da ca in urma demersurilor efectuate conform prevederilor art. 55. (3) Nu vor fi puse sub sigilii: a) obiectele care vor trebui valorificate de urgenta pentru a se evita deteri orarea lor materiala sau pierderea din valoare. b) registrele de contabilitate. I. Metoda de vanzare a b unurilor. Pentru maximizarea valorii aver ii debitorului. int r-o forma adecvata. inventarul se incheie pe baza comunicaril or scrise transmise de autoritatile relevante. Debitorul va trebui sa fie de fata si sa asiste la inventar. 115. Efectuarea lichidarii Art. . (2) In situatia prevazuta la art. Lichidatorul va prezen . daca judecatorul-sindic dispune astfel. I. Art.G.(1) Inventarul va trebui sa descrie toate bunurile identificate a le debitorului. Art. (4) si (5) au fost abrogate prin art. (4) Abrogat. I. (2) Lichidatorul.@ (6) In timpul actiunii de sigilare. pct. lichidatorul va putea valorifica de urgenta bunuri ale debitorului pentru obtinerea acestor lichiditati fara aprobarea cred itorilor.U. lichidatorul va face toate demersurile de expunere pe piata. I. pe baza propunerii l ichidatorului si a recomandarii comitetului creditorilor. . Bunurile vor putea fi vandute in bloc . 11 din Legea nr. devenind depozitarul lor judiciar. lichidatorul va putea proceda imediat la inventariere. 173 /2008. nr. numai de catre lichidatorul judiciar. 1515 din O. de debitor. Valorificarea se va efectua prin licitatie publica. 11 din Legea nr.(1) Daca averea debitorului poate fi inventariata complet intr-o singura zi. fara a aplica sigiliile. c) cambiile si alte titluri de valoare scadente sau care urmeaza a fi scadent e in scurt timp. va fi aprobata de adunarea generala a creditorilor. (2) Actul de inventar va fi semnat de lichidatorul judiciar.@ ___________ @Articolul a fost modificat prin art.re a informatiei. iar daca acesta nu participa la inventariere. pornind de la valoarea de lichidare indicata de evaluator. respectiv licitatie publica. 56-58. administrator ul judiciar nu identifica nici un bun. a acestora. (2) Lichidarea va incepe indata dupa finalizarea de catre lichidator a invent arierii bunurilor din averea debitorului. 116. pe masura desfasurarii inventarierii.2.

Art. 120. Art. Evaluarea in bloc are in vedere fie evaluarea totalitatii bunurilor din averea debitorului. lichidatorul poate fie sa angajeze in numele debitorului un evaluator. 17 din O.(1) Lichidatorul va incheia contracte de vanzare-cumparare.Valorile mobiliare vor fi vandute in conditiile Legii nr. I pct. (3) Lichidatorul va convoca adunarea generala a creditorilor in termen de max imum 20 de zile de la data sedintei comitetului creditorilor. cu modificarile si completarile ulterioare. sa utilizeze un evaluator propriu. instiintandu-i pe creditori despre posibilitatea studierii raportului si a procesului-verbal al se dintei comitetului creditorilor privind raportul. in urma propunerii lic hidatorului. vanzarea va putea fi facuta. nr. titularilor unor dreptur i de retentie de orice fel si comitetului creditorilor.(1) Lichidatorul va prezenta comitetului creditorilor un raport c are va cuprinde evaluarea bunurilor si metoda de valorificare a acestora si in c are se va preciza daca vanzarea se va face in bloc sau individual ori o combinat ie a acestora. aprobata de adunarea generala a creditorilor. nr. Art. asigura rea lizarea unui produs finit. . de sine statator. 16 din O. numai dupa 30 de zile de la data ult imei publicari facute de lichidator in ziar a anuntului privind conditiile de su praofertare. cu acordul comitetului creditorilor. 173/2008. in baza ofertelor primite. sau permit desfasurarea unei afacer i independente. Cand legea impune pentru transferul dreptului de proprietate forma autentica. fie evaluarea subansamblurilor functionale. (2) Daca vanzarea activelor se va face prin licitatie publica. . (3) Lichidatorul va convoca adunarea generala a creditorilor. 117. lich idatorul va putea propune. Art. in termen de ma ximum 20 de zile de la data propunerii.@ __________ @Alineatele (3) si (4) au fost modificate prin art. prin licitatie publica sau negociere directa sau prin ambele meto de.@ __________ @Articolul a fost modificat prin art. (3) In vederea evaluarii bunurilor din averea debitorului. Un subansamblu este considerat functional numai daca are asigura t accesul la drumul public si la folosirea utilitatilor. (4) Ulterior aprobarii de catre adunarea generala a creditorilor. sub sanctiunea nulitatii. in caz de aprobare a vanzarii. (2) si recipisele vor fi predate judecatorului-sindic. 118. sunt acceptate supraoferte. 119. cu precizarea conditiilor de plata si a pretului minim de pornire a negocierii. .U. .U. fie. creditorilor cu garantii reale asupra bunului. prin situatia de pe teren si prin datele din registrele de publicitate imobiliara. notificand propunerea administratorului special. 173/2008. (2) Propunerea lichidatorului va trebui sa identifice imobilul.(1) Imobilele vor putea fi vandute direct. (2) In cazul in care se propune vanzarea in bloc prin negociere directa.@ (4) Bunurile din averea debitorului vor fi evaluate atat in bloc. inceperea negocierii cu un ul sau mai multi cumparatori identificati. care nu poate fi inferior pretului de evaluare. procesul-verba l de adjudecare semnat de lichidatorul judiciar constituie titlu de proprietate. Prin subansamblu functional se intelege acele bunuri ale debitorului care. c ontractele vor fi perfectate de notarul public pe baza procesului-verbal de lici . iar evaluarea trebuie e fectuata in conformitate cu standardele internationale de evaluare. 297/200 4.ta si regulamentul de vanzare corespunzator.G. supunand votului adunari i generale a creditorilor propunerea de vanzare. 4 alin.G. Evaluatorii trebuie sa fie mem bri ai Asociatiei Nationale a Evaluatorilor din Romania. impreuna. I pct. sumel e realizate din vanzari vor fi depuse in contul prevazut la art. sa arate s arcinile de care este grevat si sa indice pasul de supraofertare si data pana la care. cat si indi vidual.

(1) rezulta o diferenta in plus. pct. . 122. Daca dupa plata sumelor prevazute la alin. I. (11) Raportul asupra fondurilor obtinute din lichidare si din incasarea de cr eante va cuprinde. calculate de la data inceperii lichidarii si cuprinse intr-un program de administrare a lichidarii care trebuie intocmit i n 30 de zile de la numire. cel putin. (2). daca aceasta este necesara pentru a impiedica un astfe l de creditor sa primeasca mai mult decat ar fi primit daca bunul supus garantie i sale ar fi fost vandut anterior distribuirii. c) sumele ramase dupa ajustarea tabelului definitiv si distribuirile efectuat e deja. 41. vor fi distribuite in urmato area ordine: 1. taxe. potrivit naturii lor. judecatorul-sindic poate prelungi cu cel mult o luna sau poate scurta termenul de prezentare a raportului si a planului de distr ibuire. de ipoteci.G. aceasta va fi depusa. 121. Art. (3) Comitetul creditorilor sau orice creditor poate formula contestatii la ra . prin grija lichi datorului. dobanzile.@ (12) Planul de distribuire intre creditori cuprinde in mod obligatoriu urmato arele date referitoare la fiecare creditor pentru care se face distribuirea: a) ajustarile aduse tabelului definitiv de creante. 19 alin. gajuri sau alte garantii rea le mobiliare ori drepturi de retentie de orice fel.@ (2) Pentru motive temeinice.(1) La fiecare 3 luni. b) sumele distribuite deja. I. b) incasarile efectuate de catre lichidator din valorificarea fiecarui bun si din recupererea creantelor.@ ___________ @Alin. §. art. c) cuantumul dobanzilor sau al altor venituri de care beneficiaza averea debi torului ca urmare a pastrarii in conturi bancare a sumelor nedistribuite sau pri n administrarea bunurilor existente in averea debitoarei. prevazute la art. inclusiv cheltuielile necesare pentru conservarea si administrarea acestor b unuri. (3) Un creditor cu creanta garantata este indreptatit sa participe la orice d istribuire de suma facuta inaintea vanzarii bunului supus garantiei lui. . 123 pct. O copie de pe raport si o copie de pe planul de distribuire vor fi afisate la usa tribunalului. 12 din Legea nr. lichidatorul va prezenta comitetului creditorilor un raport asupra fondurilor obtinute din lichidare si din incasarea de creante si u n plan de distribuire intre creditori. d) totalul sumelor aflate in contul de lichidare. d) sumele ce fac obiectul distribuirii. urmatoarele: a) soldul aflat in contul de lichidare dupa ultima distribuire. (2) a fost modificat prin art. 277/2009. e) sume ramase de plata dupa efectuarea distribuirii. (2) In cazul in care sumele realizate din vanzarea acestor bunuri ar fi insuf iciente pentru plata in intregime a respectivelor creante garantate.U. Raportul va prevedea si plata remuneratie i sale si a celorlalte cheltuieli prevazute la art. nr. cuprinzand tot capitalul. in contul averii debitorului. 171 din O. Planul de distribuire va fi inregistrat la grefa tribunalului si lichida torul va notifica aceasta fiecarui creditor. Sumele primite din acest fel de distribuiri vor fi scazute din cele pe care creditorul ar fi indreptatit sa le primeasca ulterior din pretul obtinut prin vanzarea bunu lui supus garantiei sale. in favoarea creditorului.(1) Fondurile obtinute din vanzarea bunurilor din averea debitoru lui. 10 . 1. Distribuirea sumelor realizate in urma lichidarii Art. creantele creditorilor garantati. maj orarile si penalitatile de orice fel. 2. 123. a stfel cum a fost introdus prin art.tatie. 173/2008. creditorii vor avea. precum si plata remuneratiilor persoanelor angajate in conditiile art.3. pct. pentru diferenta. precum si cheltuielile. art. timbre si orice alte cheltuieli aferente vanzarii bunurilor respecti ve. grevate. 23 si 24. si vor fi supuse dispozitiilor art. creante chirografare care vor veni in concurs cu cel e cuprinse in categoria corespunzatoare.

creantele reprezentand sumele datorate de catre debitor unor terti. (2) lit. 7. d).G. cu debitorul si cu creditorii o sedinta in care va solutiona deodata. in cazul falimentului. c are va fi pusa in executare de lichidator. 125. titularii acestora vor primi o cota fali mentara. inclusiv cheltuielile necesare pentru conservarea si adminis trarea bunurilor din averea debitorului. 18 din O. in baz a unor obligatii de intretinere. daca acesta este persoana fizica. Art. sub rezerva celor prevazute la art. (2). alocatii pentru minori sau de plata a unor sume periodice destinate asigurarii mijloacelor de existenta. O copie de pe contestatie s e comunica de urgenta lichidatorului. dar nu le-au prezentat. cu cheltuielile si dobanzile afere nte. 4. in urmatoarea ordine de preferinta: a) credintele acordate persoanei juridice debitoare de catre un asociat sau a ctionar detinand cel putin 10% din capitalul social. 2. 3. judecatorul-sindic va tine cu lich idatorul. (4). creantele bugetare. 123. 9 8 alin. nr .Creantele vor fi platite. 24 si ale art. impotriva grupului sau a societatii judecatorul-sindic va autoriza exec utarea silita. 6. 127. in conditiile legii. cu dobanzile si cheltuielile aferente. 126. Art. 23. 2. . in termen de 15 zile de la afisare. impotriva asociatilor cu raspundere nelimita ta sau. prin tabe lul mentionat la art. creantele izvorate din raportul de munca. . 173/2008. Art. 19 alin. precum si creantele rezultand din continuarea activitatii debitorului dupa deschiderea procedurii. prin sentinta. alte creante chirografare.Sumele de distribuit intre creditori in acelasi rang de prioritat e vor fi acordate proportional cu suma alocata pentru fiecare creanta. 10. timbrele sau orice alte cheltuieli aferente procedurii instituite prin prezenta lege. . in urmatoarea or dine: 1. creantele subordonate. Art. 123. 124. (2) In cazul insuficientei sumelor necesare acoperirii valorii integrale a cr eantelor cu acelasi rang de prioritate. reprezentand suma proportionala cu procentul pe care creanta lor il det ine in categoria creantelor respective. ori. 5. (3). potrivit ordinii prevazute la art. sume proportionale datorate creditorilor ale caror creante sunt supuse une i conditii suspensive care nu s-a realizat inca. 9. toate contestatiile.(1) Titularilor de creante dintr-o categorie li se vor putea dist ribui sume numai dupa deplina indestulare a titularilor de creante din categoria ierarhic superioara. art. pronuntand o sentinta definitiva si executorie. art. dupa caz. b) creantele izvorand din acte cu titlu gratuit. precum si plata remuneratiilor persoane lor angajate in conditiile art. taxele. precum si din chirii. creantele reprezentand credite bancare. 8. dupa caz. . 108 alin. I pct. creantele reprezentand sumele stabilite de judecatorul-sindic pentru intre tinerea debitorului si a familiei sale.port si la plan. Art. a membrilor. sume proportionale datorate proprietarilor de titluri la ordin sau la purt ator si care au originalele titlurilor. . respectiv din drepturile de vot in adunarea generala a asociatilor.Cu ocazia distribuirilor partiale. (4) In termen de 20 de zile de la afisare. urmatoarele sume vor fi proviz ionate: 1. de catre un membru al gr upului de interes economic. . 102 alin.In cazul in care bunurile care alcatuiesc averea unui grup de int eres economic ori a unei societati in nume colectiv sau in comandita nu sunt suf iciente pentru plata creantelor inregistrate in tabelul definitiv consolidat de creante. prestari de servicii sau alte lucrar i. prin executor judecatoresc.U. a cordate de institutii de credit dupa deschiderea procedurii. cele rezultate din livrari de produse. __________ @Alineatele (11) si (12) au fost introduse prin art. creantele reprezentand creditele.

judecatorul-sindic va pronunta o sentinta de inchidere a procedurii falimentu lui si de radiere a debitorului din registrul in care este inmatriculat: a) chiar inainte ca bunurile din averea debitorului sa fi fost lichidate in i . dac a se constata ca nu exista bunuri in averea debitorului ori ca acestea sunt insu ficiente pentru a acoperi cheltuielile administrative si niciun creditor nu se o fera sa avanseze sumele corespunzatoare.@ ___________ @Articolul a fost modificat prin art. 131. 173/2008. Art.Dupa ce judecatorul-sindic aproba raportul final al lichidatorulu i. pct.(1) In orice stadiu al procedurii prevazute de prezenta lege. 277/2009. .G. intr-un cont special de depozit. 133. I. pct.U.G. inchi zand procedura. I. Art. acesta va trebui sa faca distribuirea finala a tuturor fondurilor din averea debitorului. (3) Creantele care la data inregistrarii raportului final vor fi inca sub con ditie nu vor participa la ultima distribuire. (2) La data sedintei. mo dificarea corespunzatoare a acestuia. Fondurile nereclamate in termen de 30 de zile de catre cei indrepta titi la acestea vor fi depuse in contul prevazut la art. pct. 13 din Legea nr. Art. prin incheiere. pct. sumele cuvenite vor fi pa strate la banca. judecatorul-sindic va solutiona. SECTIUNEA a 8-a Inchiderea procedurii Art. a stfel cum a fost introdus prin art. 181 din O. 129. 173/2008. 132. 4 alin. prin sentinta.U. 128. . nr. (4). . copii de pe acestea vor fi communicate tuturor creditorilor s i debitorului si vor fi afisate la usa tribunalului. aceasta va fi inchisa in conformitate cu dispozitiile alin. iar in cazul persoanelor juridice dispunand si radierea acestora . as tfel cum a fost modificat prin art. 4. daca este cazul. . I. judecatorul-sindic va da o sentinta de inchidere a procedurii. 130. . Art. 129. cand toate fondurile sau bunurile din averea debitorului a u fost distribuite si cand fondurile nereclamate au fost depuse la banca. I.3. 19 din O. 277/2009. (2) O procedura de faliment va fi inchisa atunci cand judecatorul-sindic a ap robat raportul final. in urma indeplinirii tut uror obligatiilor de plata asumate in planul confirmat.@ ___________ @Articolul a fost modificat prin art. judecatorul-sindic va pronunta o sentinta. (2) In cazul prevazut la alin. prin care se dispune si radierea debitorului din registr ul in care este inmatriculat. li chidatorul va supune judecatorului-sindic un raport final insotit de situatiile financiare finale. Daca o procedura incepe ca reorganizare. carora li s-au alocat sume numai partial sau cu creante sub con ditie suspensiva si care au luat parte la distribuire. (2). sume proportionale datorate creantelor admise provizoriu.Daca creantele au fost complet acoperite prin distribuirile facut e. pana ce situatia lor va fi lam urita.(1) Dupa ce bunurile din averea debitorului au fost lichidate. . In urm a unei cereri a lichidatorului. toate obiectiunile la raportul final. rezervele destinate sa acopere cheltuielile viitoare ale averii debitorulu i.(1) O procedura de reorganizare prin continuarea activitatii sau lichidare pe baza de plan va fi inchisa. nr. il va aproba sau va dispune. dar apoi devine faliment. 14 din Legea nr.Pentru creditorii cu creante inscrise in tabelul consolidat defin itiv de creante. Creditorii pot formula obiectii la raportul final cu cel putin 5 zile inainte de data convocarii. (1) nu sunt aplicabile prevederile art. Art. Judecatorul-sindic va convo ca adunarea creditorilor in termen de maximum 30 de zile de la afisarea raportul ui final.

persoana juridica la incetarea de plati. . (3) Descarcarea de obligatii a debitorului nu atrage descarcarea de obligatii a fidejusorului sau a codebitorului principal. judecatorul sindic poate dispune ca o parte a pasivulu i debitorului. dupa caz. continuarea unei activitati care ducea. e) au deturnat sau au ascuns o parte din activul persoanei juridice ori au ma rit in mod fictiv pasivul acesteia. (2) La data confirmarii unui plan de reorganizare. in interes personal. registrului societatilor agricole unde debitorul este inm atriculat. in astfel de situatii. ajuns in stare de insolventa. CAPITOLUL IV Raspunderea membrilor organelor de conducere Art. 137. in cazul in care toti asociatii persoanei juridice sau persoana fizica . Art. isi vor produce efectele. 138. operatiunile de administrare. titulari de garantii. judecatorul-sindic. . va pronunta o sentinta de inchidere a procedu rii si de revocare a hotararii de deschidere a procedurii. actionari sau asociati. solicita acest lucru in termen de 30 de zile de la notificarea lichi datorului facuta administratorului special. 3. daca judecatorul-sindic constat a. in conditiile art. b) in toate celelalte cazuri. Cu toate acestea. eventualele sume reziduale ultimei distribuiri urmand a fi dep use intr-un cont la dispozitia asociatilor sau persoanei fizice. c) au dispus. procedura se inchide numai dupa lichidarea comp leta a activului.(1) In cazul in care in raportul intocmit in conformitate cu disp ozitiile art. 59 alin. el va fi descarcat de ob ligatii numai in masura in care acestea au fost platite in cadrul procedurii. prin una dintre urmatoarele fapte:@ a) au folosit bunurile sau creditele persoanei juridice in folosul propriu sa u in cel al unei alte persoane. dupa caz.(1) Prin inchiderea procedurii de faliment. d) au tinut o contabilitate fictiva. (1) sunt identificate persoane carora le-ar fi imputabila aparitia starii de insolventa a debitorului. legal fa cute asupra averii debitorului. . credi tori. urmand ca bunurile sa treaca in prop rietatea indiviza a asociatilor/actionarilor. . 137. 135. . b) au facut acte de comert in interes personal. debitorul persoana fi zica va fi descarcat de obligatiile pe care le avea inainte de intrarea in falim ent.(1) In cazul procedurii deschise in urma formularii cererii intro ductive de catre debitor. ca nu s-a depus nici o cerere. Art. debitor si averea lui. (1) pct. debitorul este descarcat d e diferenta dintre valoarea obligatiilor pe care le avea inainte de confirmarea planului si cea prevazuta in plan.Prin inchiderea procedurii. 32. au facut sa dispara unele documente cont abile sau nu au tinut contabilitatea in conformitate cu legea. sub acoperirea persoanei juri dice. insa sub rezerva de a nu fi gasit vinovat de bancruta frauduloasa sau de pl ati ori transferuri frauduloase. inchiderea procedurii nu produce efectele prevazute la art. pr ecum si de orice alta persoana care a cauzat starea de insolventa a debitorului. (1). (2) In cazul prevazut la alin.Sentinta de inchidere a procedurii va fi notificata de judecatoru l-sindic directiei teritoriale a finantelor publice si oficiului registrului com ertului sau. Art. 134.ntregime. iar drepturile dobandi te pana la revocare raman neatinse. . la cererea administratorului judic iar sau a lichidatorului. in mod vadit. persoana juridica. dupa caz. 136. 76 alin. Art. la expirarea termenului pentru inregistrarea cererilor de admitere a creantel or. corespunzator cotelor de participa re la capitalul social. cu exceptia cazului prevazut la art. sa fie suportata de membrii organelor de conducere si/sau supraveghere din cadrul societatii. pentru efectuarea mentiunii. administratorul/l ichidatorul si toate persoanele care i-au asistat sunt descarcati de orice indat oriri sau responsabilitati cu privire la procedura.

173/2008. Art. daca administratorul judiciar sau l ichidatorul a omis sa indice. . iar in caz de faliment. (2) Aplicarea dispozitiilor alin. (1) est e solidara. 201 din O. 140.(1) Executarea silita impotriva persoanelor prevazute la art. 277/2009. 173/2008. cu coditia ca aparitia starii de insolventa sa fie contemporana sau anterioara perioadei de timp in care si-au exercitat mandatul ori in care au det inut pozitia care ar fi putut cauza insolventa.f) au folosit mijloace ruinatoare pentru a procura persoanei juridice fonduri . 138 se prescrie in termen de 3 ani de la data la care a fost cunoscuta sau trebuia cunoscuta persoana care a cauzat ap aritia starii de insolventa. Art. 15 din Legea nr.Actiunea prevazuta la art. Art. opozitia lor la aceste decizii. ulteri or luarii deciziei. Persoanele in cauza se pot apara de solidaritate daca. CAPITOLUL V Infractiuni si pedepse Art. Art. 142. in caz de reorganizare. 13 8.U. nr. s-au opus la actele ori faptele care au cauzat insolventa sau au lipsit de la luarea deciziilor care au cauzat insolventa si au facut sa se consemneze. nr. .G. 138 alin. (1) ameninta sa se prescrie. in dauna celorlalti creditori. administratorul judiciar sau lichidatorul ori. dar nu mai devreme de 2 ani de la data hotararii de deschidere a procedurii. perso anele culpabile de starea de insolventa a patrimoniului debitorului persoana jur idica ori daca acesta a omis sa formuleze actiunea prevazuta la alin. 138 alin. de catre debitorul persoana fizica ori de reprezentantul legal al pers oanei juridice debitoare. du pa caz. in conformitate cu p revederile prezentei legi.G.Sumele depuse potrivit dispozitiilor art. . . (3) a fost modificat prin art. I. I pct. (3) Comitetul creditorilor sau creditorul care detine mai mult de jumatate di n valoarea tuturor creantelor poate cere judecatorului-sindic sa fie autorizat s a introduca actiunea prevazuta la alin. 20 din O . raspunderea persoanelor prevazute la alin. 138 alin. sumele rezultate din executarea silita vor fi repartizate de catre executorul judecatoresc. 138. .U.Alin. I. (1). __________ @Partea introductiva a alin. (1) se efectueaza de catre executorul judecatoresc. . pct. 143. in temeiul tabelului definitiv consolidat de creante pus la dispozitia sa de catre lichidator. conform Codului de pr ocedura civila. comitetul creditorilor va putea cere judecatorului-sindic sa instituie masu ri asiguratorii asupra bunurilor din averea persoanelor urmarite conform art. in raportul sau asupra cauzelor insolventei. in scopul intarzierii incetarii de plati. 139. (1) nu inlatura aplicarea legii penale pent ru faptele care constituie infractiuni. in organele colegiale de conducere ale persoanei juridice . completarii fondurilor necesare continuarii activitatii debitorului. (3). acoperirii pasivului. (1) vor intra in averea debitorului si vor fi destinate. (1) a fost modificata prin art. pct. a cererii de deschidere a procedurii in termen. 138 alin. (1) si ras punderea persoanelor la care se refera alin. a stfel cum a fost introdus prin art. (2) Dupa inchiderea procedurii falimentului. (1) sau. g) in luna precedenta incetarii platilor.(1) Odata cu cererea formulata conform art. Fixarea unei cautiuni de 10% din valoarea pretentiilor este obligatorie. (2) Cererea de masuri asiguratorii poate fi formulata si ulterior introduceri i actiunii prevazute la art. dupa caz. art. 141. au platit sau au dispus sa se plate asca cu preferinta unui creditor. care d .@ (4) In caz de pluralitate.(1) Constituie infractiunea de bancruta simpla si se pedepseste c u inchisoare de la 3 luni la un an sau cu amenda neintroducerea sau introducerea tardiva.

(2) Infractiunea de gestiune frauduloasa. Art.(1) Insusirea. 214 alin. 143-147 se judeca in prima instan ta de tribunal.Infractiunile prevazute la art.(1) Infractiunea de gestiune frauduloasa. I pct. precum si de orice reprezentant sau prepus al acestuia. (3) Tentativa infractiunilor prevazute la alin.Dispozitiile prezentei legi se completeaza. . fiecare dintre aceste fapte fiind savarsite in frauda creditorilor. . 148. in nume propriu sau prin persoane interpuse . 1 din Codul penal. precu m si de orice reprezentant sau prepus al acestuia. . 27. Codului civil. nr. daca fapta nu constituie o in fractiune mai grava. se pedepseste cu inchisoare de la 3 ani la 8 ani. documentele s i informatiile prevazute la art. se pedepseste cu inchisoare de la 5 ani la 12 ani. Art. . 21 din O. . (1) si (2) se pedepseste.@ __________ @Articolul a fost modificat prin art. valori ori alte bunuri pe care le gestioneaza sau le administreaza constituie infractiunea de delapidare si se pedepseste cu inchi soare de la unu la 15 ani si interzicerea unor drepturi.U. 151. administratorulu i judiciar sau lichidatorului. (1) lit. in alt act sau in situatia financiara sume nedatorate. in caz de insolventa a debitorului. a)-f) ori impiedicarea acesto ra. atunci cand este savarsita de administratorul judiciar ori lichidatorul averii debitorului.G. p ersoana juridica. de a pune la dispozitie judecatorului-sindic. b) infatiseaza datorii inexistente sau prezinta in registrele debitorului. 146. Codului comer cial si ale Regulamentului (CE) 1. 150. (3) Tentativa infractiunilor prevazute la alin. directorului executiv ori al reprezentantului legal al debitorului. atunci cand este savarsita de administratorul judiciar ori lichidatorul averii debitor ului. . in masura compatibili tatii lor. . cu celeritate. Art. de a intocmi documentatia respectiva se pedepseste cu inchi soare de la un an la 3 ani sau cu amenda. folosirea sau traficarea de catre administratorul judiciar ori lichidatorul averii debitorului. L 160 din 30 iunie 2000. prevazuta la art. solicita inregistrarea unei cereri de admitere a unei creante inexistente asup ra averii debitorului se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la un an sau cu a menda. in functie de indicele inflatiei. .Refuzul debitorului persoana fizica sau al administratorului. Art. sustrage sau distruge evidentele debitorului ori ascunde o part e din activul averii acestuia. 145.346/2000 referitor la procedurile de insolvent a. 28 alin. (1) si (2) se pedepseste. c) instraineaza. o parte din active. 35. 149. Art. (2) In cazul in care delapidarea a avut consecinte deosebit de grave. 2 din C odul penal. 214 a lin. . in conditiile prevazute la art. pedeaps a este inchisoarea de la 10 ani la 20 de ani si interzicerea unor drepturi. Art. publicat in Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene nr.Procedura aplicabila regiilor autonome aflate in stare de insolve nta se va stabili prin lege speciala. precum si de orice reprezentant sa u prepus al acestuia de bani. prevazuta la art. 147. 144. CAPITOLUL VI Dispozitii tranzitorii si finale Art. Art. cu rea-credinta. dir ectorului.Fapta persoanei care.Cuantumul amenzilor prevazute de prezenta lege se va modifica per iodic.epaseste cu mai mult de 6 luni termenul prevazut la art. in frauda creditorilor. prin hotarare a Guvernului. cu cele ale Codului de procedura civila. 173/2008. (2) Constituie infractiunea de bancruta frauduloasa si se sanctioneaza cu inc hisoare de la 6 luni la 5 ani fapta persoanei care: a) falsifica.

nr. Art.G. cu modificarile si completarile ulterioare. cu respectarea prevede rilor art. 211 din O.Sectiile de insolventa prevazute la art. I pct. . 64/1995 privind procedura reorganizarii judiciare si a falimentului . Dispozitiile contrare se abroga. . . 152. precum si orice alt a dispozitie contrara se abroga.U. pct. I. Partea I. nr.066 din 17 noiembrie 2004.U. 156. Partea I. . 1.@ ___________ @Articolul a fost introdus prin art. Partea I. (1) din Constitutia Romaniei. la data intrarii i n vigoare a prezentului act normativ. pct.Abrogat. 31/1990 privind societatile come rciale. conform art. 173/2008.@ __________ @Articolul a fost abrogat prin art. 64/1995. Partea I. 154. 153. 6 se vor infiinta in te rmen de 6 luni de la intrarea in vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonan te de urgenta. Art.@ ___________ @Articolul a fost introdus prin art. 282 din Legea nr. I. nr. cu modificarile si completarile ulterioare. pct. 211 din O. 424 din 12 mai 2004. interdictii ori altele asemenea instit uite prin norme legale sau prevederi contractuale pentru cazul deschiderii proce durii de insolventa vor fi aplicabile doar de la data deschiderii falimentului. comunicarea oricaror acte de procedura. Art. as tfel cum a fost introdus prin art. nr. republicata. pct. cu sau fara referi re la Legea nr. 277/2009.G. 76 alin. II din Legea nr. Art. republicata in Monitorul Oficial al Romaniei. Art. I. (2) Citarea. republicata in Monitorul Ofi cial al Romaniei. se inlocuieste cu termenul insolventa. as tfel cum a fost introdus prin art. 155. 1542. public ata in Monitorul Oficial al Romaniei. limitari. 16 din Legea nr. dupa caz. nr. 1. 64/1995 privind p rocedura reorganizarii judiciare si a falimentului.U. art. nr. 173/2008. . a convocarilor notificar ilor prin Buletinul procedurilor de insolventa. vor fi efectuate si potrivit Codului de procedura civila pe durata a 6 luni de la data intrarii in vigoare a prezentei legi. la Legea nr. Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei. 16 din Legea nr. 149/2004 pentru modificarea si completar ea Legii nr. cu modi ficarile ulterioare.La art.Orice decaderi. DANIELA POPA PRESEDINTELE SENATULUI NICOLAE VACAROIU . 7 din prezenta lege .Orice referire. p.(1) Prezenta lege intra in vigoare la 90 de zile de la data publi carii in Monitorul Oficial al Romaniei. 173/2008. Procedurile in curs vor continua pe rolul instantelor la care au fost introduse. precum si a altor acte normative cu incidenta asupra acestei proceduri. 1541. 277/2009. sintagma Buletinu l procedurilor de reorganizare judiciara si faliment va fi inlocuita cu sintagma Buletinul procedurilor de insolventa. . 75 si ale art.In toate actele normative in care figureaza termenul insolvabilit ate in contextul procedurilor de reorganizare si de faliment. in actele normative existente.G. 64/1995 privind procedura reo rganizarii judiciare si a falimentului si orice trimitere la actul normativ ment ionat se vor considera ca referire/trimitere la prezenta lege si/sau la sectiuni le corespunzatoare din prezenta lege. (3) La data intrarii in vigoare a prezentei legi.Art. I. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR. Legea nr. si in toate actele normative subsecvente. Art. .066 din 17 noiembrie 2004. 22 din O.

85.Bucuresti. Nr. . 5 aprilie 2006.