P. 1
Lege nr. 85_2006

Lege nr. 85_2006

|Views: 34|Likes:
Published by Marcel Gheorghe

More info:

Published by: Marcel Gheorghe on Oct 23, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as TXT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/23/2011

pdf

text

original

Parlamentul Romaniei Lege nr.

85/2006 din 05/04/2006 Versiune actualizata la data de 17/07/2009 privind procedura insolventei@

___________ @Text actualizat la data de 17.07.2009. Actul include modificarile din urmat oarele acte: - O.U.G. nr. 86/2006 publicata in MOF nr. 944 din 22/11/2006 - Decizia nr. 1.137/2007 publicata in MOF nr. 31 din 15/01/2008 - O.U.G. nr. 173/2008 publicata in MOF nr. 792 din 26/11/2008 - Legea nr. 277/2009 publicata in MOF nr. 486 din 14/07/2009. Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege. CAPITOLUL I Dispozitii generale Art. 1. - (1) Procedura generala prevazuta de prezenta lege se aplica urmatoa relor categorii de debitori aflati in stare de insolventa sau de insolventa imin enta, cu exceptia celor prevazuti la alin. (2) lit. c) si d): 1. societatile comerciale; 2. societatile cooperative; 3. organizatiile cooperatiste; 4. societatile agricole; 5. grupurile de interes economic; 6. orice alta persoana juridica de drept privat care desfasoara si activitati economice. (2) Procedura simplificata prevazuta de prezenta lege se aplica debitorilor a flati in stare de insolventa, care se incadreaza in una dintre urmatoarele categ orii: a) comercianti, persoane fizice, actionand individual; b) asociatii familiale; c) debitorii care fac parte din categoriile prevazute la alin. (1) si indepli nesc una dintre urmatoarele conditii:@ 1. nu detin nici un bun in patrimoniul lor; 2. actele constitutive sau documentele contabile nu pot fi gasite; 3. administratorul nu poate fi gasit; 4. sediul nu mai exista sau nu corespunde adresei din registrul comertului; d) debitori care fac parte din categoriile prevazute la alin. (1), care nu au prezentat documentele prevazute la art. 28 alin. (1) lit. a)-f) si h) in termen ul prevazut de lege;@ e) societati comerciale dizolvate anterior formularii cererii introductive; f) debitori care si-au declarat prin cererea introductiva intentia de intrare in faliment sau care nu sunt indreptatiti sa beneficieze de procedura de reorga nizare judiciara prevazuta de prezenta lege. ___________ @Partea introductiva a lit. c) si lit. d) au fost modificate prin art. I, pr

imul punct din O.U.G. nr. 173/2008, astfel cum a fost introdus prin art. I, pct. 1 din Legea nr. 277/2009. Art. 2. - Scopul prezentei legi este instituirea unei proceduri colective pen tru acoperirea pasivului debitorului aflat in insolventa. Art. 3. - In intelesul prezentei legi, termenii si expresiile de mai jos au u rmatoarele semnificatii: 1. insolventa este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterize aza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor cer te, lichide si exigibile:@ a) insolventa este prezumata ca fiind vadita atunci cand debitorul, dupa 30 d e zile de la scadenta, nu a platit datoria sa fata de unul sau mai multi credito ri; b) insolventa este iminenta atunci cand se dovedeste ca debitorul nu va putea plati la scadenta datoriile exigibile angajate, cu fondurile banesti disponibil e la data scadentei; 2. averea debitorului reprezinta totalitatea bunurilor si drepturilor sale pa trimoniale - inclusiv cele dobandite in cursul procedurii insolventei -, care po t face obiectul executarii silite, in conditiile reglementate de Codul de proced ura civila; 3. procedura colectiva este procedura in care creditorii recunoscuti particip a impreuna la urmarirea si recuperarea creantelor lor, in modalitatile prevazute de prezenta lege; 4. data deschiderii procedurii reprezinta: a) in cazul cererii debitorului de deschidere a procedurii, data pronuntarii incheierii prevazute la art. 32 alin. (1); b) in cazul cererii creditorului de deschidere a procedurii, data pronuntarii sentintei judecatorului-sindic, prevazuta la art. 33 alin. (4) sau (6); 5. debitorul este persoana fizica sau persoana juridica de drept privat, care face parte din una dintre categoriile prevazute la art. 1 si care este in stare de insolventa;@ 6. prin creditor indreptatit sa solicite deschiderea procedurii insolventei s e intelege creditorul a carui creanta impotriva patrimoniului debitorului este c erta, lichida si exigibila de mai mult de 30 de zile; 7. prin creditor se intelege persoana fizica sau juridica ce detine un drept de creanta asupra averii debitorului si care a solicitat, in mod expres, instant ei sa ii fie inregistrata creanta in tabelul definitiv de creante sau in tabelul definitiv consolidat de creante si care poate face dovada creantei sale fata de patrimoniul debitorului, in conditiile prezentei legi. Au calitatea de creditor , fara a depune personal declaratiile de creanta, salariatii debitorului; 8. creditorul indreptatit sa participe la procedura insolventei este acel cre ditor care a formulat si caruia i-a fost admisa, total sau in parte, o cerere de inregistrare a creantei sale pe tabelele de creante contra debitorului intocmit e in procedura si care are dreptul de a participa si de a vota in adunarea credi torilor, inclusiv asupra unui plan de reorganizare judiciara admis de judecatoru l-sindic, de a fi desemnat in calitate de membru al comitetului creditorilor, de a participa la distributiile de fonduri rezultate din reorganizarea judiciara a debitorului sau din lichidarea averii debitorului, de a fi informat ori notific at cu privire la desfasurarea procedurii si de a participa la orice alta procedu ra reglementata de prezenta lege. Au calitatea de creditor indreptatit sa partic ipe la procedura insolventei, fara a depune personal declaratiile de creanta, sa lariatii debitorului;@ 9. creantele garantate sunt creantele persoanelor care beneficiaza de o garan tie reala asupra bunurilor din patrimoniul debitorului, indiferent daca acesta e ste debitor principal sau tert garantat fata de persoanele beneficiare ale garan tiilor reale; 10. creantele salariale sunt creantele ce izvorasc din raporturi de munca int re debitor si angajatii acestuia. Aceste creante sunt inregistrate din oficiu in tabelul de creante de catre administratorul judiciar/lichidator;

11. creantele bugetare reprezinta creantele constand in impozite, taxe, contr ibutii, amenzi si alte venituri bugetare, precum si accesoriile acestora; 12. cuantumul minim al creantei, pentru a putea fi introdusa cererea creditor ului, este de 30.000 lei, iar pentru salariati, de 6 salarii medii pe economie;@ 13. creditorii chirografari sunt creditorii debitorului care nu au constituit e garantii fata de patrimoniul debitorului si care nu au privilegii insotite de drepturi de retentie, ale caror creante sunt curente la data deschiderii procedu rii, precum si creante noi, aferente activitatilor curente in perioada de observ atie; 14. activitatile curente reprezinta acele fapte de comert si operatiuni finan ciare propuse a fi efectuate de debitor in perioada de observatie, in cursul nor mal al comertului sau, cum ar fi: a) continuarea activitatilor contractate, conform obiectului de activitate; b) efectuarea operatiunilor de incasari si plati aferente acestora; c) asigurarea finantarii capitalului de lucru in limite curente; 15. perioada de observatie este perioada cuprinsa intre data deschiderii proc edurii si data confirmarii planului sau, dupa caz, a intrarii in faliment; 16. tabelul preliminar de creante cuprinde toate creantele nascute inainte de data deschiderii procedurii curente, scadente, sub conditie sau in litigiu, acc eptate de catre administratorul judiciar in urma verificarii acestora. In tabel vor fi mentionate atat suma solicitata de catre creditor, cat si suma acceptata si rangul de preferinta. In cazul procedurii simplificate, in acest tabel se vor inregistra si creantele nascute dupa deschiderea procedurii si pana la momentul intrarii in faliment; 17. prin tabel definitiv de creante se intelege tabelul care cuprinde toate c reantele asupra averii debitorului la data deschiderii procedurii, acceptate in tabelul preliminar si impotriva carora nu s-au formulat contestatii in conformit ate cu prevederile art. 73, precum si creantele admise in urma solutionarii cont estatiilor. In acest tabel se arata suma solicitata, suma admisa si rangul de pr ioritate a creantei; 18. tabelul suplimentar cuprinde toate creantele nascute dupa data deschideri i procedurii generale si pana la data inceperii procedurii falimentului, accepta te de catre lichidator in urma verificarii acestora. In tabel vor fi mentionate atat suma solicitata de catre creditor, cat si suma acceptata si rangul de prefe rinta; 19. tabelul definitiv consolidat va cuprinde totalitatea creantelor ce figure aza ca admise in tabelul definitiv de creante si cele din tabelul suplimentar ne contestate, precum si cele rezultate in urma solutionarii contestatiilor la tabe lul suplimentar. In situatia in care s-a dispus intrarea in faliment dupa confir marea unui plan de reorganizare, urmeaza a se intocmi o varianta actualizata a t abelului definitiv consolidat, in concordanta cu programul de plata a creantelor , cuprins in planul de reorganizare, si cu deducerea sumelor achitate pe parcurs ul desfasurarii acestuia; 20. reorganizarea judiciara este procedura ce se aplica debitorului, persoana juridica, in vederea achitarii datoriilor acestuia, conform programului de plat a a creantelor. Procedura de reorganizare presupune intocmirea, aprobarea, imple mentarea si respectarea unui plan, numit plan de reorganizare, care poate sa pre vada, impreuna sau separat: a) restructurarea operationala si/sau financiara a debitorului; b) restructurarea corporativa prin modificarea structurii de capital social; c) restrangerea activitatii prin lichidarea unor bunuri din averea debitorulu i; 21. categoria de creante defavorizate este prezumata a fi categoria de creant e pentru care planul de reorganizare prevede cel putin una dintre modificarile u rmatoare pentru oricare dintre creantele categoriei respective: a) o reducere a cuantumului creantei; b) o reducere a garantiilor sau a altor accesorii, cum ar fi reesalonarea pla tilor in defavoarea creditorului; c) valoarea actualizata cu dobanda de referinta a Bancii Nationale a Romaniei

, daca nu este stabilit altfel prin contractul privind creanta respectiva sau pr in legi speciale, este mai mica decat valoarea la care a fost inscrisa in tabelu l definitiv de creante; 22. prin program de plata a creantelor se intelege tabelul de creante mention at in planul de reorganizare care cuprinde cuantumul sumelor pe care debitorul s e obliga sa le plateasca creditorilor, prin raportare la tabelul definitiv de cr eante si la fluxurile de numerar aferente planului de reorganizare, si care cupr inde: a) cuantumul sumelor datorate creditorilor conform tabelului definitiv de cre ante pe care debitorul se obliga sa le plateasca acestora; b) termenele la care debitorul urmeaza sa plateasca aceste sume; 23. prin procedura falimentului se intelege procedura de insolventa concursua la colectiva si egalitara care se aplica debitorului in vederea lichidarii averi i acestuia pentru acoperirea pasivului, fiind urmata de radierea debitorului din registrul in care este inmatriculat; 24. procedura generala reprezinta procedura prevazuta de prezenta lege, prin care un debitor care indeplineste conditiile prevazute la art. 1 alin. (1), fara a le indeplini simultan si pe cele de la art. 1 alin. (2), intra, dupa perioada de observatie, succesiv, in procedura de reorganizare judiciara si in procedura falimentului sau, separat, numai in reorganizare judiciara ori doar in procedur a falimentului; 25. procedura simplificata reprezinta procedura prevazuta de prezenta lege, p rin care debitorul care indeplineste conditiile prevazute la art. 1 alin. (2) in tra direct in procedura falimentului, fie odata cu deschiderea procedurii insolv entei, fie dupa o perioada de observatie de maximum 60 de zile, perioada in care vor fi analizate elementele aratate la art. 1 alin. (2) lit. c) si d); 26. administratorul special este reprezentantul desemnat de adunarea generala a actionarilor/asociatilor debitorului, persoana juridica, imputernicit sa efec tueze in numele si pe seama acestuia actele de administrare necesare in perioade le de procedura cand debitorului i se permite sa isi administreze activitatea si sa le reprezinte interesele in procedura pe perioada in care debitorului i s-a ridicat dreptul de administrare. Adunarea generala a actionarilor, asociatilor s au membrilor persoanei juridice va fi convocata de administratorul judiciar ori de lichidator pentru desemnarea administratorului special, in termen de maximum 20 de zile de la deschiderea procedurii sau, dupa caz, de la ridicarea dreptului debitorului de a-si administra averea. Adunarea generala va fi prezidata de adm inistratorul judiciar sau de lichidator, dupa caz. Daca adunarea asociatilor/act ionarilor convocata conform prezentului punct nu desemneaza un administrator spe cial, debitorului i se va ridica dreptul de administrare, daca acesta nu a fost ridicat, iar debitorul, respectiv asociatii/actionarii sunt decazuti din dreptur ile recunoscute de procedura si care sunt exercitate prin administrator special. Daca un administrator special nu a fost desemnat, pentru solutionarea actiunilo r prevazute la art. 46 si a celor reglementate de art. 79 si 80 debitorul va fi reprezentat de un curator special desemnat dintre organele de conducere statutar e aflate in exercitiul functiunii la data deschiderii procedurii. Desemnarea se va face de catre judecatorul-sindic in camera de consiliu si fara citarea partil or. In cazul in care ulterior adunarea asociatilor/actionarilor alege un adminis trator special, acesta va lua procedura in stadiul in care se gaseste la data de semnarii;@ 27. administratorul judiciar este persoana fizica sau juridica compatibila, p ractician in insolventa, autorizat in conditiile legii, desemnat sa exercite atr ibutiile prevazute la art. 20 in perioada de observatie si pe durata procedurii de reorganizare; reprezentantul S.P.R.L. sau I.P.U.R.L. va trebui sa indeplineas ca conditiile prevazute mai sus;@ 28. lichidatorul este persoana fizica sau juridica, practician in insolventa, autorizat in conditiile legii, desemnata sa conduca activitatea debitorului si sa exercite atributiile prevazute la art. 25 in cadrul procedurii falimentului, atat in procedura generala, cat si in cea simplificata; 29. Buletinul procedurilor de insolventa este publicatia editata de Oficiul N ational al Registrului Comertului, care are drept scop publicarea citatiilor, co

nvocarilor, notificarilor si comunicarilor actelor de procedura efectuate de ins tantele judecatoresti, administratorul judiciar/lichidator dupa deschiderea proc edurii de insolventa prevazute de prezenta lege;@ 30. mandatul administratorilor statutari inceteaza de la data ridicarii drept ului de administrare sau de la data desemnarii administratorului special. Mandat ul administratorului special se limiteaza la reprezentarea intereselor actionari lor/asociatilor de la data ridicarii dreptului de administrare. Incetarea mandat ului impune obligatia predarii gestiunii.@ 31. prin contract financiar calificat se intelege orice contract avand ca obi ect operatiuni cu instrumente financiare derivate realizate pe pietele reglement ate, pietele asimilate sau pietele la buna intelegere, astfel cum sunt acestea r eglementate; 32. prin consumator captiv se intelege consumatorul care, din considerente te hnice, economice sau de reglementare, nu poate alege furnizorul; 33. operatiunea de compensare bilaterala (netting) presupune realizarea, in l egatura cu unul sau mai multe contracte financiare calificate, a uneia sau a mai multora dintre urmatoarele operatiuni: a) incetarea unui contract financiar calificat si/sau accelerarea oricarei pl ati sau indepliniri a unei obligatii ori realizari a unui drept in baza unuia sa u a mai multor contracte financiare calificate avand ca temei un acord de compen sare bilaterala (netting); b) calcularea sau estimarea unei valori de compensare, valori de piata, valor i de lichidare ori valori de inlocuire a oricareia dintre obligatiile sau dreptu rile la care se refera lit. a); c) conversia intr-o singura moneda a oricarei valori, calculata potrivit lit. b); d) compensarea, pana la obtinerea unei sume nete (off-set), a oricaror valori calculate potrivit lit. b) si convertite potrivit prevederilor lit. c); 34. prin acord de compensare bilaterala (acord de netting) se intelege: a) orice intelegere sau clauza in cadrul unui contract financiar calificat di ntre doua parti, prin care se prevede un netting al unor plati ori o indeplinire a unor obligatii sau o realizare a unor drepturi prezente ori viitoare rezultan d din sau avand legatura cu unul ori mai multe contracte financiare calificate ( "acord master de netting"); b) orice acord master de netting intre doua parti, prin care se prevede netti ng-ul intre doua sau mai multe acorduri master de netting ("acord master-master de netting"); c) orice intelegere de garantare subsecventa ori in legatura cu unul sau mai multe acorduri master de netting; 35. prin intelegere de garantare se intelege orice contract/instrument de gar antare a unui acord de netting sau a unor contracte financiare calificate, inclu zand fara limitare: gajuri, scrisori de garantie, garantii personale si altele a semenea. ___________ @Partea introductiva a pct. 1 si punctele 5, 8, 12, 26, 27, 29 si 30 au fost modificate prin art. I, al doilea punct din O.U.G. nr. 173/2008, astfel cum a f ost introdus prin art. I, pct. 1 din Legea nr. 277/2009. Art. 4. - (1) Toate cheltuielile aferente procedurii instituite prin prezenta lege, inclusiv cele privind notificarea, convocarea si comunicarea actelor de p rocedura efectuate de administratorul judiciar si/sau de lichidator, vor fi supo rtate din averea debitorului. (2) Platile se vor face dintr-un cont deschis la o unitate a unei banci, pe b aza de dispozitii emise de debitor sau, dupa caz, de administratorul judiciar, i ar in cursul falimentului, de lichidator. (3) Disponibilitatile banesti vor putea fi pastrate intr-un cont special de d epozit bancar. (4) In lipsa disponibilitatilor in contul debitorului, se va utiliza fondul d e lichidare, platile efectuandu-se pe baza unui buget previzionat pe o perioada

(6) lit. 21 alin. a) vor fi virate de oficiile registrul ui comertului. 277/2009 . prin Oficiul National al Registrului Comertului. (9) a fost modificat prin art. . 2 din Legea nr. 3 din Legea nr. a) si b) de la alin. I pct.@ c) preluarea a 2. as tfel cum a fost introdus prin art. I. 5.G.G. (4) va fi constituit prin: a) majorarea cu 30% a taxelor percepute de oficiile registrului comertului de pe langa tribunale pentru operatiunile de inregistrare.U. in contul Uniuni i Nationale a Practicienilor in Insolventa din Romania.@ (10) Sumele din fondul de lichidare nu pot face obiectul masurilor asigurator ii sau al executarii silite.I.Alin. (1) trebuie sa asigure efectuarea cu celerita te a actelor si operatiunilor prevazute de prezenta lege. (5) Judecatorul-sindic va putea autoriza. din care face parte administratorul judici ar sau. pct. (10) a fost introdus prin art. (6) au fost modificate prin art. judecatorul-sindic. pct. 277/2009. b) vor fi achitate la orice unitat e bancara. 173/2008. respectiv registrul asociatiilor si fundatiilor.U.@ b) majorarea cu 30% a taxelor percepute pentru operatiunile de inregistrare i n registrul societatilor agricole si. 277/2009.. I. 1 din O. 173/2008.U. lichidatorul care transmite suma. (6) a fost introdusa prin art. (1) vor fi considerate cheltuieli de lichidare in conformitate cu art. pct. pct. 277/2009. inclusiv din fondurile obtinute din vanzarea bunurilor din averea debitorului . nr. pct.@ (7) Sumele prevazute la alin. dupa caz.G. precum si realizarea i n conditiile legii a drepturilor si obligatiilor celorlalti participanti la aces te acte si operatiuni. 4 din Legea nr. al treilea pu nct din O. elaborat potrivit art. 277/2009.N. 123 pct. nr. astfel cum a fost introdus prin art.G.0% din sumele recuperate in cadrul procedurilor de insolvent a. I. (1). 121 si art.@ (8) U.N. nr.P. in cazul asociatiilor si fundatiilor ce de sfasoara activitati economice. 1 din Legea nr. c) vor fi virate in contul filialei U. 2 din O.R. astf el cum a fost modificat prin art. (9) Sumele mentionate la alin. 22 din O.de cel putin 3 luni. sumele prevazute la alin. 1 si vor fi platite in momentul ex istentei disponibilului in contul debitorului.Alin. 21 din O. . suma care va fi inclusa in categoria cheltuielilor aferente procedurii in sens ul alin. (7) a fost modificat prin art.@ __________ @Lit. pct. (6) lit. numarul contului si unit atea la care acesta este deschis si orice modificari ulterioare ale acestuia. in contul mentionat.G. (6) Fondul prevazut la alin. denumita in continuare U .N. (1). nr.R. 173/2008. in registrul asociatiilor si fundatiilor.Lit. c) de la alin. SECTIUNEA 1 Instantele judecatoresti .P. plata.R. va comunica la Oficiul National al Registrului Comertului si l a instantele judecatoresti pe langa care functioneaza registrul societatilor agr icole. . administratorul judiciar si lichidatorul.U. 173/2008. aprobat de judecatorul-sindic. I. (2) Organele prevazute la alin. pct. CAPITOLUL II Participantii la procedura insolventei Art.U. I. as tfel cum a fost introdus prin art.I. 173/2008. I. I pct. 4 din Legea nr.(1) Organele care aplica procedura sunt: instantele judecatoresti.P. nr. I. din fondul de lichidare a cheltuielilor ce a u depasit bugetul previzionat. .I.Alin. pe baza documentelor justificative atasate la raportul lunar al administratorului judiciar/lichidatorului. . (6) lit. iar sumele prevazute la alin. I. astfel cum a fost modificat prin art.

c). 23 din O.U. 460/2005 privind continutul.@ ___________ @Articolul a fost modificat prin art. judecatorul-sindic va comunica Comisiei Nationale a Valorilor Mobilia re hotararea de deschidere a procedurii. conform Codului de procedura civila. dupa caz. etapele. sunt de competenta sectiei de insolventa a tribunalulu i in a carui raza teritoriala isi are sediul debitorul.Art. (3) Prin exceptie de la prevederile alin. convocarilor si notificarilor actelor d . 61 va fi considerata indeplinita daca a fost efectua ta prin Buletinul procedurilor de insolventa. Buletinul procedurilor de insolventa va fi realizat si in forma electronica. cu modificarile si completari le ulterioare. pct. pct. (11) Pentru sustinerea cheltuielilor de editare si difuzare a Buletinului pro cedurilor de insolventa. 62 ori la art. dupa caz. 8. (8) In vederea publicarii citatiilor. (7) Creditorii care au inregistrat cereri de admitere a creantelor sunt prezu mati ca au in cunostinta termenele prevazute la art. domiciliu sau resedinta se afla in strain atate. I. 107. 108 sau 109. (1) se vor realiza. conditiile de finantare. nr. precum si comunicarea oricaror acte de proced ura. si sunt exercitate de judecatorul-sindic . I. convocare. si convocarile prevazute de prezenta lege cad in sarcina administratorului judiciar sau a lichidatorului. prima comunicare a actelor de procedura catre persoanele impotriva carora se introduce o actiune. a convocarilor si notificarilor se efectueaza prin Buletinul procedurilor d e insolventa. Comunicarea citatiilor. Aceasta se organizeaza in cadrul tribunalului din localitatea in care isi a re sediul respectiva curte de apel. (31) Prin exceptie de la prevederile alin. as tfel cum a fost introdus prin art. cu exceptia recur sului prevazut la art. In toate celelalte cazuri se aplica dispozitiile din Codul de procedura civila refe ritoare la procedura necontencioasa. (1). in masura in care nu contravin unor dispozi tii exprese prevazute de prezenta lege. respectiv in registrul societatilor agricole sau in registrul asociatiilor si fundatiilor. 7.@ (4) In cazul in care debitorul este o societate tranzactionata pe o piata reg lementata. . 277/2009.@ (2) In procedurile contencioase reglementate de prezenta lege vor fi citate i n calitate de parti numai persoanele ale caror drepturi sau interese sunt supuse spre solutionare judecatorului-sindic. publicare si dis tribuire a Buletinului procedurilor de insolventa. ulterior deschiderii procedurii insolventei se va realiza conform Codului de procedura civila.(1) Citarea partilor. (1) lit. 6. in conditii de contradictorialitate. cu exceptia cazului in care sarcina notificarii apartine al tor organe care aplica procedura. (5) Formatul si continutul-cadru ale actelor care se publica in Buletinul pro cedurilor de insolventa si ale dovezii privind indeplinirea procedurii de citare . si nu vor mai fi citati. (2) In circumscriptia curtii de apel va functiona o singura sectie de insolve nta. a convocarilor si notificarilor fata de pa rticipantii la proces. 4 din Legea nr.G. 173/2008. 28 alin.(1) Toate procedurile prevazute de prezenta lege. reprezentand o cota de 10% aplicata la taxele perce pute de oficiile registrului comertului de pe langa tribunale pentru operatiunil e de inregistrare. al caror sediu. Pentru creditorii care nu au put ut fi identificati in lista prevazuta la art. Art. (6) Notificarile. 17 din Hotararea Guvernului nr. . in temeiul dispozitiilor prezentei legi. astfel cum figureaza ace sta in registrul comertului. comunicarea actelor de procedura anterioare deschiderii pr ocedurii si notificarea deschiderii procedurii. fondul prevazut la art. se majoreaza. notificare si comunicare se stabilesc prin ordin al ministrului jus titiei si sunt utilizate in mod obligatoriu de toti participantii la procedura. procedura no tificarii prevazute la art. este supusa dispozitiilor Codului de procedura civila. cu modificarile si completarile ulterioare.

33 alin. I pct. I. Suspendarea va privi doar cerer ile care au legatura directa cu reglementarea atacata.G. introdusa in temeiul ar t. 277/2009. I. as tfel cum a fost introdus prin art. Art.(1) Curtea de apel va fi instanta de recurs pentru hotararile pronu ntate de judecatorul-sindic in temeiul art. 4 din O. pct.Alineatul (31) a fost introdus prin art. cu modificarile si completarile ulterioare. dupa deschiderea procedurii p revazute de prezenta lege. in masura in care se interpreteaza ca prima comunicare a actelor de pro cedura catre persoanele impotriva carora se promoveaza o actiune in temeiul disp ozitiilor Legii nr. (9) Publicarea actelor de procedura sau. nr.U.G. convocarea si notificarea actelor de procedura efectuate individ ual fata de participantii la proces. 277/2009. acestea fiind prezumate a fi indeplinite la data publicarii. (6) Pentru toate cererile de recurs formulate impotriva hotararilor pronuntat e de judecatorul-sindic in cadrul procedurii se constituie un singur dosar. 2 si 3 din Codul de proced ura civila. nr. . I. (7) a fost modificat prin art. 24 din O. hotararile judecatorului -sindic nu vor putea fi suspendate de instanta de recurs.Alin.G. 3 din O. 300 alin. se rea lizeaza numai prin Buletinul procedurilor de insolventa.Alin. pct.@ ___________ @A se vedea Decizia Curtii Constitutionale nr.@ (4) Prin derogare de la prevederile art. 53 din Cons titutie. b) sentinta prin care se decide intrarea in procedura simplificata. (11) a fost introdus prin art. 8. (5) din Legea nr. I pct. pub licatie editata de Oficiul National al Registrului Comertului. (4). 41 din O. 173/2008. . 173/2008.U. 173/2008. judecato rul-sindic va putea sa nu dispuna suspendarea cauzei. in termen de 30 de zil e de la inregistrarea dosarului la curtea de apel. (4) nu se aplica in cazul judecarii recursului impotriv a urmatoarelor hotarari ale judecatorului-sindic: a) sentinta de respingere a contestatiei debitorului. nr. 4 din Legea nr.@ __________ @Alineatul (3) a fost modificat prin art. nr. (2) Termenul de recurs este de 10 zile de la comunicarea hotararii. . (5) Prevederile alin. (3) Recursul va fi judecat de completuri specializate. numai actele care intereseaza solutionarea caii de atac.U. 85/2006 privind procedura insolventei sunt contrare art. dupa caz. 85/2006. c) sentinta prin care se decide intrarea in faliment. d) sentinta de solutionare a contestatiei la planul de distribuire a fonduril or obtinute din lichidare si din incasarea de creante. daca lege a nu prevede altfel. In vederea solutionari i recursului. se trimit la curtea de apel. (7) Prin derogare de la prevederile art. 11. selec tate de judecatorul-sindic. . as tfel cum a fost introdus prin art. republicata. iar nu si potrivit disp ozitiilor Codului de procedura civila. I. 24 si art. 122 alin. 47/1992 p rivind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale. va pune in vedere partilor interesate sa le depuna in copie certificata. in copie certificata de grefierul-sef al tribunalului. pct. 5 din Legea nr. pronuntata in conditiil e art. .e procedura efectuate de instantele judecatoresti.137/2007 care a admis excep tia de neconstitutionalitate si a constatat ca dispozitiile art. a hotararilor judecatorest i in Buletinul procedurilor de insolventa inlocuieste. Citarea partilor in recurs se face potrivit dispozitiilor Codului de procedura civila. de la data publicarii ace stora.G. 1. se editeaza Buletinul procedurilor de insolventa.U. citarea. 173/2008. ulterior deschiderii procedurii insolventei. 7 din Legea nr. pct. in situatia in care dispoz itiile a caror neconstitutionalitate se invoca au facut obiectul cel putin al un ei decizii pronuntate de Curtea Constitutionala. (3). 29 alin. In cazul in care instanta de recurs considera necesa re si alte acte din dosarul de fond. 107. introdusa in temeiul art.

prin incheiere. daca cererea ii apartine. de intrare in faliment atat prin procedura generala. pct. 5 din O. Judecatorul-sindic va des emna administratorul judiciar provizoriu sau lichidatorul provizoriu solicitat d e catre creditorul care a solicitat deschiderea procedurii sau de catre debitor. I. In caz de conexare se va tine seama de ce rerile creditorilor in ordinea marimii creantelor sau de cererea debitoarei.@ d) confirmarea. dac a nu exista o cerere din partea unui creditor. anterioare deschiderii procedurii. . prin sentinta de deschidere a procedurii. . sunt: a) pronuntarea motivata a hotararii de deschidere a procedurii si. . dupa caz.Repartizarea cauzelor avand ca obiect procedura prevazuta de prezen ta lege judecatorilor desemnati ca judecatori-sindici se realizeaza potrivit art .@ e) inlocuirea. pct. 13 8. a li chidatorului care va administra procedura pana la confirmarea ori. pentru motive temeinice. numirea se va face de catre judecatorul-sindic din randul practicienilor c are au depus oferte la dosarul cauzei. 277/2009. a administratorului judiciar sau a lichidator ului desemnat de adunarea creditorilor sau de creditorul care detine cel putin 5 0% din valoarea creantelor. f) judecarea cererilor de a i se ridica debitorului dreptul de a-si mai condu ce activitatea.@ ___________ @Articolul a fost abrogat prin art. a administratorului j udiciar sau a lichidatorului. fixarea remuneratiei in conformitate cu criteriile s tabilite de legea de organizare a activitatii practicienilor in insolventa. 9. dintre prac ticienii in insolventa compatibili care au depus oferta de servicii in acest sen s la dosarul cauzei. i) judecarea contestatiilor debitorului. sesizarea organelor de cercetare penala in legatura cu savarsirea infractiuni lor prevazute la art. 173/2008. In situatia in care cel care a introdus cererea de de schidere a procedurii nu solicita numirea unui administrator judiciar sau lichid ator. g) judecarea cererilor de atragere a raspunderii membrilor organelor de condu cere care au contribuit la ajungerea debitorului in insolventa. nr. confirmarea se va face in came ra de consiliu. cat si prin procedura simpl ificata. in sistem informatizat. in mod a leatoriu. republicata. 10. ale comitetului creditorilor ori ale oricarei persoane interesate impotriva masurilor luate de administratorul judic iar sau de lichidator. Art. astfe l cum a fost modificat prin art. in cadrul pre zentei legi. dupa caz. prin incheiere. prec um si a atributiilor acestuia pentru aceasta perioada. potrivit art. inl ocuirea sa de catre adunarea creditorilor sau creditorul care detine cel putin 5 0% din valoarea creantelor. I. dupa depunerea procesului-verbal al aduna rii creditorilor. h) judecarea actiunilor introduse de administratorul judiciar sau de lichidat or pentru anularea unor acte frauduloase si a unor constituiri ori transferuri c u caracter patrimonial.SECTIUNEA a 2-a Judecatorul-sindic Art. fara citarea partilor.(1) Principalele atributii ale judecatorului-sindic. 6 din Legea nr. judecarea opozitiei creditorilor la deschide rea procedurii. Art. confirmarea onorariului negociat. .G. a administratorului judiciar provizoriu sau.Abrogat. dupa caz. 11.U. Daca nu exista con testatii impotriva hotararii adunarii creditorilor sau a deciziei creditorului c are detine cel putin 50% din valoarea creantelor. 143-147. 53 din Legea nr. b) judecarea contestatiei debitorului impotriva cererii introductive a credit orilor pentru inceperea procedurii. 304/2004 privind organizarea judiciara. c) desemnarea motivata.

(1) Hotararile judecatorului-sindic sunt definitive si executorii. k) solutionarea cererii administratorului judiciar sau a comitetului creditor ilor de intrerupere a procedurii de reorganizare judiciara si de intrare in fali ment. dupa casarea hotararii in recurs. Atributiile manageriale apartin administratorului judiciar ori lichidatorului sau. pana in ziua fixata pentru exprimarea votului. (3) Creditorii pot fi reprezentati in adunare prin imputerniciti cu procura s peciala autentica sau. dupa caz. Ele pot fi atacate separat cu recurs. (4) Daca legea nu interzice in mod expres. I. atasat ori asociat semna tura electronica extinsa. . 14. daca acestuia nu i s-a ridicat dreptul de a-si administr a averea. U. dupa caz.j) admiterea si confirmarea planului de reorganizare sau. Scrisoarea prin care isi exprima votul. de lichidator. cu exceptia cazului in care la sedinta participa titularii tuturor creantelor. . daca legea sau judecatorul-sindic nu dispune altfel. c) si d) de la alin. 24 alin.(1) Adunarea creditorilor va fi convocata si prezidata de administ ratorul judiciar sau. 13. Deciziile manageriale pot fi controlate sub aspectul oportunitatii de catre creditori. 12. (2) Atributiile judecatorului-sindic sunt limitate la controlul judecatoresc al activitatii administratorului judiciar si/sau al lichidatorului si la procese le si cererile de natura judiciara aferente procedurii insolventei. cu exceptia situatiei rejudecarii. (2) Creditorii cunoscuti vor fi convocati de administratorul judiciar sau de lichidator in cazurile prevazute expres de lege si ori de cate ori este necesar. a lichidatorului. 6 din O.G. m) judecarea actiunii in anularea hotararii adunarii creditorilor. dupa votarea lui de catre creditori. ___________ @Lit. (2) Orice deliberare asupra unei chestiuni necuprinse in convocare este nula. nr. poate fi comunicat pr in orice mijloace. semnata de creditor. administratoru lui judiciar sau lichidatorului. 7 din Legea nr.@ (5) La sedintele adunarilor creditorilor. in mod ex ceptional. Art. de lichid are. cu delegatie semnata de conducatorul unitatii. pct. in cazul creditorilor bugetari si al celorlalte persoane juridice. 173/2008. creditorii vor putea vota si prin corespondenta. SECTIUNEA a 3-a Adunarea creditorilor. l) solutionarea contestatiilor formulate la rapoartele administratorului judi ciar sau ale lichidatorului. 277/2009. Art. prin organele acestora. . I. (3) Adunarea creditorilor va putea fi convocata si de comitetul creditorilor sau la cererea creditorilor detinand creante in valoare de cel putin 30% din val oarea totala a acestora. care va vota pentru intreaga va loare a creantelor reprezentand salariile si alte drepturi banesti ce li se cuvi . bazata pe un certificat valabil. (2) Dispozitiile art. secretariatul sedintelor adunarilor creditorilor este in sar cina administratorului judiciar sau. Comitetul creditorilor Art. salariatii debitorului vor putea fi reprezentati de un delegat din randul acestora. n) pronuntarea hotararii de inchidere a procedurii. 1 din Codul de procedura civila privind incomp atibilitatea nu sunt aplicabile judecatorului-sindic care pronunta succesiv hota rari in acelasi dosar. (1) au fost modificate prin art. dupa caz. debitorului. pct. sau inscrisul in format electronic caruia i s-a incorporat.(1) Convocarea creditorilor va trebui sa cuprinda ordinea de zi a sedintei. astfel cum a fost modificat prin art.

(4) In cadrul primei sedinte a adunarii creditorilor. 101. dupa intocmirea tabelului prelimin ar de creante.(1) Judecatorul-sindic poate desemna. care va fi semnat de presedintele sedintei.n. (8) Cererea prevazuta la alin. (1) lit. va fi citat si presedintele acestuia. I pct. Comitetul cred itorilor va fi citat in persoana presedintelui astfel desemnat. Art. (7) Hotararea adunarii creditorilor poate fi desfiintata de judecatorul-sindi c pentru nelegalitate. 173/2008. buge tare si chirografare cele mai mari.G. valoarea creantelor verificate si acceptate de administratorul judiciar.@ (6) Deliberarile si hotararile adunarii creditorilor vor fi cuprinse intr-un proces-verbal. care au lipsit motivat de la sedinta adunarii creditorilor. I pct. iar deciziile adunarii creditorilor se adopta cu votul favorabil al titular ilor majoritatii. in raport cu numarul credito rilor. I pct. astfel cum reiese din planul de reorganizare confirmat. a creantelor prezente. 17 alin. .(1) Cu exceptia cazurilor in care legea cere o majoritate speciala . . 15. prin incheiere. a lichidatorului si a creditorilor. 7 din O. b) ulterior afisarii tabelului definitiv si pana la confirmarea unui plan de reorganizare. (3) Planul de reorganizare va fi supus votului adunarii creditorilor. . prin valoare. 173/2008. 8 din O. pct. prin valoare. 9 din O. sedintele adunarii creditorilor vor avea loc in prezenta titularilor de creant e insumand cel putin 30% din valoarea totala a creantelor asupra averii debitoru lui.@ (2) Calculul valorii totale a creantelor prevazute la alin. In cazul in care a fost constitu it comitetul creditorilor. iar in lipsa. judecatorul-sindic va desemna.Alineatul (8) a fost introdus prin art. (7) va fi depusa la dosarul cauzei in termen d e 5 zile de la data adunarii creditorilor si va fi solutionata in camera de cons iliu. astfel cum a fost modificat prin art. nr. a administratorului judiciar sau . Daca din cauza numarului mic d e creditori judecatorul-sindic nu considera necesara constituirea unui comitet a l creditorilor. precum si la cererea creditorilor indreptatiti sa participe la procedura insolventei. (3) Pentru necesitatile procedurii. in termen de doua zile lucratoare de la data adunarii cred itorilor. Procesul-verbal va fi depus. nr.G.U. la cererea creditorilor care au votat impotriva luarii ho tararii respective si au facut sa se consemneze aceasta in procesul-verbal al ad unarii. pe baza pr opunerii creditorilor. prin grija administratorului judiciar/lichidatorulu i. I. un comitet format din 3-5 creditori dintre cei cu creante garantate. un presedinte al comitetului creditorilor. dupa caz. in cond itiile prevazute la art. astfel cum reiese din cuprinsul tabelului definitiv. d) ulterior afisarii tabelului definitiv consolidat. 173/2008.G. a stfel cum reiese din cuprinsul tabelului preliminar. (1) impotriva ave rii debitorului se va determina prin raportare la urmatoarele criterii: a) ulterior afisarii tabelului preliminar si pana la afisarea tabelului defin itiv. la dosarul cauzei. __________ @Alineatul (1) a fost modificat prin art.U. atributiile comitetului prevazute la art. 8 din Legea nr.U. dupa caz. acestia vor putea alege un comitet format din 3 sau 5 creditori dintre cei cu creante garantate si cei . membrii comitetului c reditorilor. cu citarea celui care a introdus cererea. nr. 16. b) s i f) vor fi exercitate de adunarea creditorilor. precum si de administratorul judiciar sau de lichidator. astfel cum reiese din cu prinsul acestuia. 277/2009 . Art. pr in oricare dintre membrii comitetului creditorilor. c) ulterior confirmarii planului de reorganizare si pana la afisarea tabelulu i definitiv consolidat.@ (2) Desemnarea se va face.@ __________ @Alineatele (4) si (5) au fost modificate prin art.

prin incheiere. precum si hotararile luate. ridicarea dreptului de administ rare al debitorului. comitetul astfel desemnat va inlocui comitetul desemnat anterior de jude catorul-sindic.(1) Dupa deschiderea procedurii. (6) In cursul derularii procedurii. se va mentine comitetul desemn at anterior de judecatorul-sindic. SECTIUNEA a 4-a Administratorul special Art. (4) Deciziile comitetului creditorilor se iau cu majoritatea simpla din total ul numarului de membri ai acestuia. pri vind masurile luate de administratorul judiciar sau de lichidator si efectele ac estora si sa propuna. f) sa introduca actiuni pentru anularea unor transferuri cu caracter patrimon ial. care sa re si sa participe la procedura. care se ofera vo luntar. c) sa ia cunostinta despre rapoartele intocmite de administratorul judiciar s au de lichidator. d) sa intocmeasca rapoarte.U. in conflict de interese cu interesul concursual al creditorilor partici panti la procedura. pe . datorita interesului propriu.G.(1) Comitetul creditorilor are urmatoarele atributii: a) sa analizeze situatia debitorului si sa faca recomandari adunarii creditor ilor cu privire la continuarea activitatii debitorului si la planurile de reorga nizare propuse. La propunerea administratorului judiciar sau a celorlalti membri ai comitetului creditorilor. dintre primii 20 de creditori in ordinea valorii. persoana juridica. 173/2008. si alte masuri. sa faca contestatii la ac estea. nr. (4) sa fie respectate in toate fazele procedurii. pe cheltuiala acestora. in terme n de 5 zile de la luarea acestora. astfel incat criteriile preva zute la alin. I pct. motivat.@ __________ @Alineatul (6) a fost modificat prin art. in temeiul art. __________ @Alineatul (1) a fost modificat prin art. administrator special. persoana fizica sau juridica.chirografari. judecatorul-sindic va putea cere asistent a comitetului creditorilor sau a unui delegat al acestuia. ori de cate ori este necesar. (2) Comitetul creditorilor se intruneste lunar si. modificarea componentei acestuia. e) sa solicite. care va retine pe scurt continutul deliberarilor. 17. ori a cel putin 2 dintre membrii sai . 10 din O. prezinte interesele societatii si ale acestora adunarea generala a actionarilor/ desemna.U. 173/2008. 18.G. atunci cand astfel de actiuni nu a u fost introduse de administratorul judiciar sau de lichidator. . va un reprezentant. acesta se va abtine de la vot. b) sa negocieze cu administratorul judiciar sau cu lichidatorul care doreste sa fie desemnat de catre creditori in dosar conditiile numirii si sa recomande a dunarii creditorilor astfel de numiri. Art. daca este cazul. facute de debitor in dauna creditorilor. sa le analizeze si. judecatorul-sindic va consemna. la cererea administratorul ui judiciar sau a lichidatorului. (5) Daca un membru al comitetului creditorilor se afla. 11 din O. (3) Deliberarile comitetului creditorilor vor avea loc in prezenta administra torului judiciar/lichidatorului si vor fi consemnate intr-un proces-verbal. I pct. asociatilor debitorului. (5) Daca nu se va obtine majoritatea necesara. . dupa caz. nr. (5). pe care sa le prezinte adunarii creditorilor. masurilor si deciziilor luate de comitetul creditor ilor orice creditor poate formula contestatie la adunarea creditorilor. (6) Impotriva actiunilor. 47 alin.

judecatorul-sindic. semnand actul. pentru motive de nelegalit ate. (2). Dupa ridicarea dreptului de administrare. in cadrul primei sedinte a adun arii creditorilor sau ulterior. aceasta va fi stabilita de catre ju decatorul-sindic.N. in termen de 3 zile de la data publ icarii acesteia in Buletinul procedurilor de insolventa. (2) La recomandarea comitetului creditorilor.P. 4. h).(1) Practicienii in insolventa interesati vor depune la dosar o of erta de preluare a pozitiei de administrator judiciar in dosarul respectiv. c) formuleaza contestatii in cadrul procedurii reglementate de prezenta lege. In cazul in care remuneratia se va achita din fo ndul constituit conform prevederilor art. va numi administratorul judiciar propus d e creditori sau de creditorul ce detine cel putin 50% din valoarea creantelor. (2) Administratorul special are urmatoarele atributii: a) exprima intentia debitorului de a propune un plan. toate contestatiile printr-o incheiere prin care va nu mi administratorul judiciar/lichidatorul desemnat sau. fara consultarea adunarii creditorilor.R. SECTIUNEA a 5-a Administratorul judiciar Art. 79 si 80. decizia prevazuta la alin. (3) decizia adunarii creditorilor sau a creditorului ce detine cel putin 50% din valoarea creantelor nu este contestat a. f) dupa intrarea in faliment.I. stabilindu-i si remuneratia. judecatorul-sindic v a desemna provizoriu. pana la prima adunare a creditorilor. e) administreaza activitatea debitorului. dupa caz. pe baza criteriilor stabilite prin legea privind profesia de p ractician in insolventa.seama debitorului. sub supravegherea administratorului judiciar. va solicita adu narii creditorilor/creditorului desemnarea unui alt administrator judiciar/lichi dator. (1) lit. creditorii care detin cel putin 50% din valoarea totala a creantelor pot decide desemnarea unui administrator judiciar/lichidato r. In oferta. la c are vor anexa dovada calitatii de practician in insolventa si o copie de pe poli ta de asigurare profesionala. iar mandatul administratorului special va fi redus la a reprezenta int eresele actionarilor/asociatilor. Judecatorul va solution a. Creditorii pot decide sa confirme administratorul judic iar sau lichidatorul desemnat provizoriu de catre judecatorul-sindic. 19. primeste raportul final si bilantul de inchidere si participa la sedinta convocata pentru solutionarea obiectiunilor si aprobarea raportului. dupa confirmarea planului. b) participa. 33 alin. coroborat cu art. d ispunand totodata incetarea atributiilor administratorului judiciar provizoriu p e care l-a desemnat prin sentinta de deschidere a procedurii. desemnarea unui administr ator judiciar sau lichidator in locul administratorului judiciar sau lichidatoru lui provizoriu ori sa confirme administratorul judiciar provizoriu sau. (21) Creditorul care detine cel putin 50% din valoarea totala a creantelor po ate sa decida. (2) si (21). inclusiv . . 28 alin. In cazul in care nu exista nici o astfel de oferta. prin incheiere. d) propune un plan de reorganizare. precum si experien ta generala sau specifica necesare preluarii dosarului si bunei administrari a c azului. potrivit art. persoana fizica sau persoana juridica. debitorul este repr ezentat de administratorul judiciar/lichidator care ii conduce si activitatea co merciala. la judecarea actiun ilor prevazute la art.@ (4) Daca in termenul stabilit la alin. g) primeste notificarea inchiderii procedurii. lichidatorul provizoriu si sa ii stabileasca remuneratia.@ (3) Creditorii pot contesta la judecatorul-sindic. practicianul in insolventa interesat va putea arata si disponibilitatea de timp si de resurse umane. de urgenta si deodata. un practician in ins olventa ales in mod aleatoriu din Tabloul U. dupa caz .@ (5) Administratorul judiciar. participa la inventar. in calitate de reprezentant al debitorului.

fie continuarea perioadei de observatie in cadrul procedurii generale si supunerea acelui raport judecatorului-sindic.Alineatul (21) a fost introdus prin art. nr . prezidarea si asigurarea secretariatului sedintelor adunarii c reditorilor sau ale actionarilor.Alineatele (3) si (4) au fost modificate prin art.reprezentantul acesteia. trebuie sa aiba calitatea de practician in insolventa. respectiv in parte. precum si verificarea. i) sesizarea de urgenta a judecatorului-sindic in cazul in care constata ca n u exista bunuri in averea debitorului ori ca acestea sunt insuficiente pentru a acoperi cheltuielile administrative.(1) Principalele atributii ale administratorului judiciar. nr. . 28 si 35 si intocmirea unui raport prin care sa propuna fi e intrarea in procedura simplificata. in functie de cuprinsul raportului prevazut la lit.@ (8) Inainte de desemnarea sa. I pct. prin subscrierea unei polite d e asigurare valabile.U. in mod direc t sau indirect. intr-un termen stabilit de acesta. h) introducerea de actiuni pentru anularea actelor frauduloase incheiate de d ebitor in dauna drepturilor creditorilor. (1) din O. sa diminueze. (6) Abrogat. c) intocmirea actelor prevazute la art. 28 alin. 86/2006. care sa acopere eventualele prejudicii cauzate in indeplin irea atributiilor sale. cand acestea au fost prezentate de debitor. . (9) Este interzis administratorului judiciar. in cadr ul prezentei legi. . a unor operatiuni comerciale incheiate de debitor si a constitui rii unor garantii acordate de acesta. potrivit legii. d) elaborarea planului de reorganizare a activitatii debitorului. si asupra existentei premise lor angajarii raspunderii acestora. precum si asupra pos ibilitatii reale de reorganizare efectiva a activitatii debitorului ori a motive lor care nu permit reorganizarea si supunerea acelui raport judecatorului-sindic . __________ @Alineatele (6) si (7) au fost abrogate prin art. in cazul in care debito rul nu si-a indeplinit obligatia respectiva inauntrul termenelor legale. dar care nu va putea depasi 60 de zile de l a desemnarea administratorului judiciar.G. 173/2008.U. dar care nu va putea depasi 30 de zile de la des emnarea administratorului judiciar. in ac est ultim caz cu respectarea precizarilor exprese ale judecatorului-sindic cu pr ivire la atributiile sale si la conditiile de efectuare a platilor din contul av erii debitorului.G. 173/2008. 12 din O. asociatilor ori membrilor debitorului persoana juridica. I pct. . (1). precum si a unor transferuri cu caract er patrimonial. Art. e) supravegherea operatiunilor de gestionare a patrimoniului debitorului. Riscul asigurat trebuie sa reprezinte consecinta activit atii administratorului judiciar pe perioada exercitarii calitatii sale. sunt: a) examinarea situatiei economice a debitorului si a documentelor depuse conf orm prevederilor art. 138. 77 alin. 20. b) examinarea activitatii debitorului si intocmirea unui raport amanuntit asu pra cauzelor si imprejurarilor care au dus la aparitia starii de insolventa. 94. int r-un termen stabilit de acesta.U. cu mentionarea persoanelor carora le-ar fi imputabila. a) si in conditiile si termenele prevaz ute la art. g) convocarea. f) conducerea integrala. valoarea sumei asigurate prin contractul de asigurare. a activitatii debitorului.G. 13 din O. sub sanctiunea revocarii din fu nctie si a repararii eventualelor prejudicii cauzate.@ (7) Abrogat. susceptibile a prejudicia drepturile credi torilor. in conditiile art. corectarea si completarea informatiilor cuprinse in actele respe ctive. administratorul judiciar trebuie sa faca dovada ca este asigurat pentru raspundere profesionala. nr.

cu mentionarea modalitatii de calcul a acesteia. 34. (1) a fost modificat prin art. precum si orice alta persoana interesata p ot face contestatie impotriva masurilor luate de administratorul judiciar. Prevederile prezen tului articol sunt aplicabile si in situatia prevazuta la art. pentru motive temeinice. de urgenta. ___________ @Alin. in camera de consiliu.(1) In cazul in care un practician in insolventa desemnat refuza n umirea. Art.U. I.000 lei necomunicarea in termen a refuzului. descarcarea fidejusorilor. la cererea oricarei parti interesate . k) verificarea creantelor si. (3) Judecatorul-sindic va sanctiona administratorul judiciar cu amenda judici ara de la 1. oricare dintre creditori. I pct. sa il oblige pe administratorul judiciar la acoperirea prejudiciului produs. sa suspende executarea masurii contestate. incheierea de tranzac tii. (3) Contestatia trebuie sa fie inregistrata in termen de 5 zile de la depuner ea raportului prevazut la alin. a stfel cum a fost introdus prin art. in termen de 5 zile de la c omunicarea sentintei de numire. Judecatorul-sindic va sanctiona cu amenda judici ara de la 500 lei la 1. descarcarea de datorii. judecatorul-sindic. precum si o justificare a cheltuielilor efectuate cu administrarea procedurii sau a altor cheltuieli efe ctuate din fondurile existente in averea debitorului. 277/2009. judecatorul-sindic va putea. formularea si sustinerea actiunilor in pretentii pentru incasarea creantelor debitorului.000 lei in cazul in care acesta. 173/2008. putand. n) sesizarea judecatorului-sindic in legatura cu orice problema care ar cere o solutionare de catre acesta. (1).Alineatul (11) a fost introdus prin art. 21.(1) Administratorul judiciar va depune lunar un raport cuprinzand descrierea modului in care si-a indeplinit atributiile. orice alte atributii in afara celor stabilite la alin. pentru aceasta putand angaja avocati.U. in termen de 10 zile de la i nregistrarea ei. il poate inlocui pe administratorul judiciar. I. precum si intocmirea tabelelor creantelor. nu isi indeplineste sau indeplineste cu intarziere atributiile prevazut e de lege sau stabilite de judecatorul-sindic.G. la cererea contestatorul ui. pct. Incheierea de inlocuire se pronunt a in camera de consiliu. m) cu conditia confirmarii de catre judecatorul-sindic. in care administratorul judiciar va expune in sinteza masurile efectuat e in acest interval cuprinse in rapoartele de activitate. 173/2008. . prin incheie re. Raportul se depune la dosa rul cauzei. In acest caz sunt aplicabile dispozitiile art.000 lei la 5.j) mentinerea sau denuntarea unor contracte incheiate de debitor. nr. formularea de obiectiun i la acestea. l) incasarea creantelor. fara motive temeinice. renuntarea la garantii r eale. (4) Judecatorul-sindic va solutiona contestatia. prin incheiere motivata. (1). acesta are obligatia de a notifica instanta. a administra torului judiciar si a comitetului creditorilor. . . (2) Judecatorul-sindic poate stabili administratorului judiciar. iar un extras se publica in Buletinul procedurilor de insolventa. La fiecare 120 de zile judecatorul-sindic va stabili un termen de continuare a pro cedurii. urmarirea incasarii creantelor referitoare la bunuri le din averea debitorului sau la sumele de bani transferate de catre debitor ina inte de deschiderea procedurii.@ (2) In orice stadiu al procedurii.@ (4) Daca prin fapta prevazuta la alin. 9 din Legea nr.@ (2) Debitorul persoana fizica. din oficiu sau la cere rea comitetului creditorilor. cu citarea contestatorului. (3) administratorul judiciar a cauzat un prejudiciu.@ (11) In raportul prevazut la alin. . din culpa sau cu rea-c redinta. atunci cand este cazul. cu citarea administratorului judiciar si a comitetului creditorilor. administratorul special al debitorului persoan a juridica. 19. 22. pct. (1) se va mentiona si remuneratia administ ratorului judiciar sau a lichidatorului. 131 din O. nr. cu exceptia celo r prevazute de lege in competenta exclusiva a acestuia. Art.G. 14 din O.

pct. 17 3/2008. formularea de obiectiun i la acestea. atunci cand este cazul. aplicandu-se. (5). I. 25. d) aplicarea sigiliilor. 10 din Legea nr. . si supunerea acelui raport judecatorului-sindic intr-un termen stabilit de acesta. pct. dispozitiile a rt. 24. i) vanzarea bunurilor din averea debitorului. . Art. 22. urmeaza a se aplica in mod corespunzator dispozitiile art. 173/2008. pentru aceasta putand angaja avocati. (2) Atributiile administratorului judiciar inceteaza la momentul stabilirii a tributiilor lichidatorului de catre judecatorul-sindic. a stfel cum a fost introdus prin art. dar care nu va putea depasi 60 de zile de la desemnarea lichidatorului. I. in mod corespunzator. precum si a unor transferuri cu caract er patrimonial. (3) Poate fi desemnat lichidator si administratorul judiciar desemnat anterio r. f) verificarea creantelor si. precum si intocmirea tabelelor creantelor. SECTIUNEA a 6-a Lichidatorul Art.U. g) urmarirea incasarii creantelor din averea debitorului. 21. 141 din O. inventarierea bunurilor si luarea masurilor corespun zatoare pentru conservarea lor. susceptibile a prejudicia drepturile credi torilor. b) conducerea activitatii debitorului. in conformitate cu prevederile . 23 si ale art. 277/2009. nr.(5) In cazul amenzilor si al despagubirii prevazute la alin. . res pectiv la alin. (3) si.G.U. cu mentionarea persoane lor carora le-ar fi imputabila si a existentei premiselor angajarii raspunderii acestora in conditiile art. Numirea si nivelul rem uneratiilor acestor persoane vor fi supuse aprobarii comitetului creditorilor in cazul in care acestea vor fi achitate din averea debitoarei sau se vor supune a probarii judecatorului-sindic in cazul in care se vor remunera din fondul unic c onstituit conform art.In vederea indeplinirii atributiilor sale. e) mentinerea sau denuntarea unor contracte incheiate de debitor. astfel cum a fost introdus prin art. ___________ @Articolul a fost modificat prin art. sunt: a) examinarea activitatii debitorului asupra caruia se initiaza procedura sim plificata in raport cu situatia de fapt si intocmirea unui raport amanuntit asup ra cauzelor si imprejurarilor care au dus la insolventa. 23. 1084 si 1085 din Codul de procedura civila. c) introducerea de actiuni pentru anularea actelor frauduloase incheiate de d ebitor in dauna drepturilor creditorilor. formularea si sustinerea actiunilor in pretentii p entru incasarea creantelor debitorului. 138. 19. data in camera de consiliu. rezultate din trans ferul de bunuri sau de sume de bani efectuat de acesta inaintea deschiderii proc edurii. Art. a unor operatiuni comerciale incheiate de debitor si a constitui rii unor garantii acordate de acesta. in cadrul prezentei leg i.G. h) primirea platilor pe seama debitorului si consemnarea lor in contul averii debitorului. I. 4.(1) In cazul in care dispune trecerea la faliment. administratorul judicia r/lichidatorul va putea desemna persoane de specialitate. 10 din Legea nr. judecatorul-sin dic va desemna un lichidator. pct. daca un raport cu acest obiect nu fusese intocmit an terior de administratorul judiciar. 142 din O. I. Judecatorul-sindic se va pronunta asupra cererii prin incheiere.Principalele atributii ale lichidatorului. nr. (1) si (3) au fost modificate prin art. pct. 102 alin. incasarea creantelor. (1). ___________ @Alin. (4). 277/2009. cu citarea administratorului/lichidatorul ui judiciar.

oricum ar fi creantele aces tora: certe sau sub conditie. 277/2009. potrivit datelor de care di spune. pentru prejudiciile pricinuite. (2) Va putea sa adreseze tribunalului o cerere pentru a fi supus dispozitiilo r prezentei legi si debitorul in cazul caruia aparitia starii de insolventa este iminenta. de catre debitor a unei cereri d e deschidere a procedurii atrage raspunderea patrimoniala a debitorului persoana fizica sau juridica. 173/2008.(1) Debitorul aflat in stare de insolventa este obligat sa adresez e tribunalului o cerere pentru a fi supus dispozitiilor prezentei legi. pct.@ ___________ @Alin. (5) a fost introdus prin art. . (2) Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare introduce cerere impotriva entita tilor reglementate si supravegheate de aceasta care.(1) Cererea debitorului trebuie sa fie insotita de urmatoarele act e: a) bilantul certificat de catre administrator si cenzor/auditor. (4) Introducerea prematura.U. pct. d) o lista cuprinzand platile si transferurile patrimoniale efectuate de debi . in terme n de maximum 30 de zile de la aparitia starii de insolventa.1. 26. descarcarea fidejusorilo r. I. 28. precum si de orice alte persoane sau in stitutii prevazute expres de lege.G. CAPITOLUL III Procedura SECTIUNEA 1 Cererile introductive Art. 143 din O. k) sesizarea judecatorului-sindic cu orice problema care ar cere o solutionar e de catre acesta. balanta de v erificare pentru luna precedenta datei inregistrarii cererii de deschidere a pro cedurii. 10 din Legea nr. b) o lista completa a tuturor bunurilor debitorului. nr. (5) Cererea debitorului se va judeca de urgenta in termen de 5 zile in camera de consiliu. 27. indeplinesc criteriile prevazute de dispozitiile legale speciale pentru i nitierea procedurii prevazute de prezenta lege. incluzand toate conturil e si bancile prin care debitorul isi ruleaza fondurile. I. §. renuntarea la garantii reale sub conditia confirmarii de catre judecatorul-si ndic. j) incheierea de tranzactii. lichide ori nelichide. l) orice alte atributii stabilite prin incheiere de catre judecatorul-sindic. Cererea debitorului Art.prezentei legi. cauza si drepturile de preferinta. cu rea-credinta. (3) Cererile persoanelor juridice vor fi semnate de persoanele care.(1) Procedura va incepe pe baza unei cereri introduse la tribunal de catre debitor sau de catre creditori. pentru bunurile grevate se vor mentiona datele din registrele de publicitate. c) o lista a numelor si a adreselor creditorilor. ne contestate ori contestate. aratandu-se suma. descarcarea de datorii. scadente sau nescadente. potrivit actelor constitutive sau statutelor. au calitatea de a le reprezenta. . as tfel cum a fost introdus prin art. Art. .

prin restructurarea activ itatii ori prin lichidarea. conform unui plan. in vederea stingerii datoriilor sale. I. in tot sau in parte. sau un certificat de la registrul societatilor agricole ori. gestiune frauduloasa. au mai fost supusi unei astfel de proceduri. 21/1996 si ca administrato rii. (3) Prevederile alin. din care sa rezulte ca nu a fost condamnat definitiv pentru fals ori pentru infractiuni prevazute in Legea concurentei nr. 173/2008. . in care va preciza: a) cuantumul si temeiul creantei. 29. la momentul inregistrarii cererii. k) o declaratie pe propria raspundere autentificata de notar sau certificata de avocat. 31. a asociati lor cu raspundere nelimitata.(1) Orice creditor indreptatit sa solicite deschiderea procedurii prevazute de prezenta lege impotriva unui debitor prezumat in insolventa poate i ntroduce o cerere introductiva. h) o declaratie prin care debitorul isi arata intentia de intrare in procedur a simplificata sau de reorganizare. se prezuma ca debitorul este de acord cu initierea procedurii simplificate. si impotriva lor. precedenti hotararii de deschidere a proced urii. daca aceasta declaratie nu va fi depusa pana la expirarea terme nului stabilit la alin. pct. dupa caz. Art. (2) a fost modificat prin art. care in ultimii 5 ani. pct. el va fi dec azut din dreptul de a propune un plan de reorganizare. delapidare. 277/2009. Cererile creditorilor Art.2. directorii si/sau asociatii nu au fost condamnati definitiv pentru bancruta frauduloasa.G.@ ___________ @Alin. inselaciune. (1) lit.Nu pot formula o cerere de reorganizare judiciara debitorii. in mod corespunzator. (2). acea cerere nu va fi considerata ca fiind facuta si de asocia tii cu raspundere nelimitata ori. oficiul registrului comertului in a carui raza teritoriala se afla domicil iul profesional/sediul social. autentificata la notar ori certificata de un avocat. abuz de incredere. de vreuna d intre informatiile prevazute la alin.tor in cele 120 de zile anterioare inregistrarii cererii introductive. (2) Daca debitorul nu dispune. infractiuni de fals ori infractiuni prevazute in Legea nr.U. in conditiile art. va putea inregistra acea informatie la tribunal in termen de 5 zile. b) existenta unei garantii reale. a averii. . 30. §.(1) In cazul unei cereri introduse de o societate in nume colectiv sau in comandita. f) contul de profit si pierdere pe anul anterior depunerii cererii. dupa caz. (2) O cerere introdusa de un asociat cu raspundere nelimitata ori impotriva a cestuia pentru datoriile sale va fi fara efecte juridice cu privire la societate a in nume colectiv sau in comandita din care face parte. daca nu o va face. nr. a)-f) si h). in privinta cererilor introduse de grupurile de interes economic sau de membrii acestora. j) o declaratie pe propria raspundere. (1) si (2) se aplica. 10 din Legea nr. marturie mincinoasa. perso ane juridice. a stfel cum a fost introdus prin art. . Art. l) un certificat de admitere la tranzactionare pe o piata reglementata a valo rilor mobiliare sau a altor instrumente financiare emise. g) o lista a membrilor grupului de interes economic sau. 31-33. din care sa rezulte daca a mai fost supus procedu rii prevazute de prezenta lege intr-un interval de 5 ani anterior formularii cer erii introductive. pentru societatile in nume colectiv si cele in com andita. i) o descriere sumara a modalitatilor pe care le are in vedere pentru reorgan izarea activitatii. in ultimii 5 ani anteriori deschiderii procedurii. 21/1996. constituite de catre debitor sau instituite . I. 144 din O. e) o lista a activitatilor curente pe care intentioneaza sa le desfasoare in perioada de observatie.

cu acelasi obiect. el nu va mai av ea dreptul sa solicite reorganizarea judiciara. judecatorul va pronunta o incheiere de deschidere a procedurii simpli ficate. fie sa recunoasca existenta starii de insolventa. judecatorul-sindic va ti ne. 1 alin. creditorii se opun deschiderii procedurii. caz in care va trebui sa precizeze. la cererea debitorului sau a creditorilor. nesolutionate inca.U. in copie. 27. Art. o sedinta la care vor fi citati administratorul judici ar. (2) Prin incheierea de deschidere a procedurii. printr-o sentinta. toate opozitiile. (3) Daca intre momentul inregistrarii cererii de catre un creditor si cel al judecarii acestei cereri sunt formulate cereri de catre alti creditori impotriva aceluiasi debitor. 277/2009.(1) Daca cererea debitorului corespunde conditiilor prevazute la a rt. (3) La cererea debitorului. (4) Daca exista o cerere de deschidere a procedurii insolventei formulata de catre debitor si una sau mai multe cereri formulate de creditori. 28 alin. tribunalul va verifica. o caut iune de cel mult 10% din valoarea creantelor. nr. in termen de 10 zile. (2) ori se incadreaza in una dintre categoriile prevazute la art. cel putin la nivel de principiu. 33. . Admitand opozitia. I. mo dalitatea in care intelege sa participe la reorganizare. 61. in raport cu valoarea insumata a creantelor tuturor creditorilor care au fo rmulat cereri si cu respectarea valorii-prag prevazute de prezenta lege. SECTIUNEA a 2-a Deschiderea procedurii si efectele deschiderii procedurii Art. nu va putea modifica dat a aparitiei starii de insolventa. e xistenta dosarului pe rol. (2) In termen de 10 zile de la primirea copiei. celelalte eventuale dosare af late pe rol. Deschiderea ulterioara a procedurii. . 28 alin. la data inregistrarii. (1) lit. (2). 10 din Legea nr.@ ___________ @Alin. Daca debitorul contesta starea de insolventa. iar daca prin declaratia facuta conform art. I. la o banca.G. (1) lit. c) existenta unor masuri asiguratorii asupra bunurilor debitorului. va dispune conexarea acestora si va stabili indeplini rea conditiilor prevazute la alin. lichidatorului sa efectueze notificar ile prevazute la art. 32. vor fi conexate la acelasi dosar. 173/2008. h) debito rul isi arata intentia de a intra in procedura simplificata sau nu depune docume ntele prevazute la art. debitorului. din oficiu. judecatorul-sindic va dispune administratorului judiciar sau. ju decatorul-sindic nu va putea pastra deschisa procedura insolventei. in termen de 15 zile de la primirea notificarii. Cautiunea va fi restituita credito . judecatorul-sindic va pronunta o incheiere de deschidere a procedurii ge nerale. dupa caz. toate cererile de deschidere a procedurii se conexeaza la cererea formulat a de debitor. 145 din O. a)-f) si h) la termenul prevazut la ar t. pct. (1) referitoare la cuantumul minim al creante lor. judecatorul-sindic ii poate obliga pe creditorii care au introdus cererea sa consemneze. (2) Creditorul va anexa documentele justificative ale creantei si ale actelor de constituire de garantii. Judecatorulsindic va revoca incheierea de deschidere a procedurii. judecatorul-sindic va comunica cererea. pct. in urma careia va solutiona deodata.potrivit legii. a stfel cum a fost introdus prin art.(1) In termen de 48 de ore de la inregistrarea cererii creditorulu i indreptatit sa solicite deschiderea procedurii insolventei. debitorul trebuie fie sa cont este. 28 alin. debitorul si creditorii care se opun deschiderii procedurii. In cazul in care. d) declaratia privind eventuala intentie de a participa la reorganizarea debi torului. (2) a fost modificat prin art. (5) Daca s-a deschis o procedura intr-un dosar. in termen de 15 zile. iar contestatia sa este ulterior respinsa.

rilor. 59 alin. rezulta ca acesta se incadreaza in una dintre categoriile prevazute la art. 37. . iar in cazul deschiderii procedurii si mplificate va desemna un lichidator provizoriu. 33 alin. . . cu aplicarea coresp unzatoare a dispozitiilor art. 11 alin. ju decatorul-sindic va da o sentinta de deschidere a procedurii generale. (1). (2) sau a mai beneficiat de reorganizare in ultimii 5 ani anteriori deschide rii procedurii. in una dintre urmatoarele situatii: A. c).Orice furnizor de servicii . din declaratia debitorului. judecatorul-sindic va pronunta o sentinta de deschidere a proced urii simplificate. I.(1) Creditorul titular al unei creante garantate cu ipoteca. dupa caz. Art. sa schimbe. 39. debitorul este obligat sa depuna la dosarul ca uzei actele si informatiile prevazute la art. (6) Daca debitorul nu contesta. 121 alin. 1. 277/2009. printr-o sentinta. situatie in care un plan de reorganizare poate fi formulat numai de catre administratorul judiciar sau de catre creditorii detinand impreuna sau separat m inimum 20% din valoarea masei credale si numai daca acestia isi exprima intentia de a depune un plan in termenul prevazut la art. cu exceptia cailor de atac declansate de deb itor. sa efectueze notificaril e prevazute la art. 38. pct. 19 al in. determinata de un evaluator con form standardelor internationale de evaluare. Desemnarea se va face in conform itate cu prevederile art. gaj s au alta garantie reala mobiliara ori drept de retentie de orice fel poate solici ta judecatorului-sindic ridicarea suspendarii prevazute la art. Art. Daca cererea va fi respinsa. cererea introductiva va fi respinsa. nr. 173/2008. judecatorul-sin dic va desemna un administrator judiciar. 34. in perioada de observatie si in perioada de reorganizare. (4) sau (6). facuta pana la data pronuntarii sentintei. (5) Daca judecatorul-sindic stabileste ca debitorul nu este in stare de insol venta. pct.Prin sentinta de deschidere a procedurii generale. atunci cand valoarea obiectului garantiei. potrivit legii. (1). care va fi considerata ca lipsita de orice efect chiar de la inregistrarea ei. (4) Daca judecatorul-sindic stabileste ca debitorul este in stare de insolven ta. (1). (2). cautiunea va fi folosita pentru a acoperi pagubele suferite de debitori. apa. in termenul prevazut la alin. In cazul in care. respectiv la art . 36. . a bunului asupra caruia poarta garantia sau dreptul de retentie. . sa refuze ori sa intrerupa temporar un astfel de serviciu catre debitor sau catre averea debitorului. se rvicii telefonice sau altele asemenea nu are dreptul. 36. 35. a stfel cum a fost introdus prin art. potrivit preved erilor art. Art. 61. ii va respinge contestatia si va deschide. daca cererea lor va fi admisa. Art. coroborat cu cele ale art. (1) lit. Art. 1 al in. (2).In vederea aplicarii prevederilor art.In termen de 10 zile de la deschiderea procedurii.G.electricitate. in cazul in ca re acesta are calitatea de consumator captiv. gaze naturale. judecatorul-sindic va dispune a dministratorului judiciar sau lichidatorului. procedura gene rala.@ ___________ @Articolul a fost modificat prin art. prin sentinta de deschi dere a procedurii judecatorul-sindic va dispune comunicarea acesteia catre insta ntele judecatoresti in a caror jurisdictie se afla sediul debitorului declarat l a registrul comertului si tuturor bancilor unde debitorul are deschise conturi. ca ar fi i n stare de insolventa si isi exprima intentia de a-si reorganiza activitatea. (1) pct.U. este pe deplin acoperita de valoar ea totala a creantelor si a partilor de creante garantate cu acel obiect: . 10 din Legea nr.De la data deschiderii procedurii se suspenda de drept toate actiu nile judiciare sau masurile de executare silita pentru realizarea creantelor asu pra debitorului sau bunurilor sale. 116-118 si cu conditia achitarii din pret a chelt uielilor prevazute la art. 60 alin. Daca nu este consemn ata in termen cautiunea. respinge cererea creditorilor. in cadrul procedurii. 28 alin. . 146 din O. (7) Prin sentinta de deschidere a procedurii. Art. I. 36 cu privire la creanta sa si valorificarea imediata.

B. majorare sau penalitate de orice fel ori chelt uiala. cu conditia ca pretul bun ului sa fie corespunzator mai mare decat valoarea initial evaluata. (1) si (2) se aplica corespunzator pentru calc ulul accesoriilor cuprinse in programul de plati. Art. La distributia pretului garantiei. numita generic accesorii. prevederile alin. pentru red ucerea capitalului creantei sub cota de diminuare a valorii obiectului garantiei ori a valorii partii garantate dintr-o creanta cu rang inferior. c) lipsei unei asigurari a obiectului garantiei impotriva riscului pieirii sa u deteriorarii. majorare sau penalitate de orice fel ori cheltuiala. a celorlalte elemente. pct. b) obiectul garantiei face parte dintr-un ansamblu functional. 10 din Legea nr. (1) lit. 41. 42. ast fel cum a fost introdus prin art. majorarilor si penalitatilor de orice fel si. creditorul garantat va fi indreptatit sa calculeze accesoriile la cre anta garantata pana cel mult la data vanzarii bunului. nr. la data intrarii in faliment. din cauza: a) diminuarii valorii obiectului garantiei sau existentei unui pericol real c a aceasta sa sufere o diminuare apreciabila. B. majorarilor si penalitatilor de orice fel la o cr eanta garantata cu rang superior. evaluata in conformitate cu art. (3) Reclamantul. 40. dupa caz. In cazul in care planul esueaza. A. (2) In cazurile prevazute la alin. c) novatia obligatiei de garantie prin constituirea unei garantii suplimentar e. daca administrat orul judiciar/debitorul propune in schimb adoptarea uneia sau mai multor masuri menite sa ofere protectie corespunzatoare creantei garantate a creditorului. (1) lit. Art. in cazul in care nici un plan de reorganizare nu este confirmat.(1) Nici o dobanda. dar nu mai mult decat valoarea totala a creantei garantate de acea garantie. (1) lit. cat si a celei generale.@ ___________ @Articolul a fost abrogat prin art. Art. trebuie sa faca dov ada faptului prevazut la alin. judecatorul-sindic va putea re spinge cererea de ridicare a suspendarii formulata de creditor. ramanand debitorului/administrator ului sau altei parti interesate sarcina producerii dovezii contrare si.Deschiderea procedurii suspenda orice termene de prescriptie a act iunilor prevazute la art. I. 173/2008. la valoarea garantii lor. 277/2009. 36. intr-o cerere de ridicare a suspendarii. pre cum: a) efectuarea de plati periodice in favoarea creditorului pentru acoperirea d iminuarii valorii obiectului garantiei ori a valorii partii garantate dintr-o cr eanta cu rang inferior. valoarea bunurilor ramase nu se diminueaza.U. (2) Prin exceptie de la alin. I. reale sau personale ori prin substituirea obiectului garantiei cu un alt obie ct. In cazul in care pretul va fi inferior valorii evaluate. nu va putea fi adaugata creantelor nascute ulterior datei deschiderii atat a procedurii simplificate. . (1). (4) Nici o dobanda. majorari le ori penalitatile de orice fel sau cheltuielile accesorii la obligatiile nascu te ulterior datei deschiderii procedurii generale se achita in conformitate cu a ctele din care rezulta si cu prevederile programului de plati. 39 alin. . (3) In cazul in care se confirma un plan de reorganizare. la distributie se va ajusta corespu nzator raportul dintre partea garantata si cea negarantata a creantei.a) obiectul garantiei nu prezinta o importanta determinanta pentru reusita pl anului de reorganizare propus. dobanzile. respecti v.b). pct.G. nu va putea fi adaugata creantelor nascute ante rior datei deschiderii procedurii. numi ta generic accesorii. 147 din O. respectiv. atunci cand nu exista o protectie corespunzatoare a creantei garantate in raport cu obiectul garantiei. ca u rmare a acumularii dobanzilor. b) diminuarii valorii partii garantate dintr-o creanta cu rang inferior. .Abrogat. A. . iar prin despr inderea si vanzarea lui separata. creantele garantate se inscriu in tabelul definitiv si/sau in tabelul definitiv consolidat. b) efectuarea de plati periodice in favoarea creditorului pentru satisfacerea dobanzilor.

(2) Cu exceptia cazurilor prevazute expres de lege. fara a fi atinsa averea debitorului. engleza si franceza. cu modificarile si completarile ulterioare.constand in dreptul de a-si conduce activitatea. operatiunile si platile efectuate de deb itor ulterior deschiderii procedurii sunt nule. actele si corespond enta vor purta. daca acesta nu si-a declarat. I. de a-si administra bunuri le din avere si de a dispune de acestea -. dupa caz.@ ___________ @Articolul a fost modificat prin art. precum si lista cuprinzand platile si transferurile patrimoniale facute d e el in cele 120 de zile anterioare deschiderii procedurii. d) si e) din Codul de procedura civila. Art. intentia de r eorganizare. avand ca justificare pierderile continue din averea debitorului sau . Art. . en faillite. dupa caz. (3) Prejudiciile suferite de tertii de buna-credinta. 277/2009. 43. nr. in cond itiile art. 2 lit. ca urmare a nerespectar ii obligatiei debitorului mentionate la alin. indicand totodata si conditia de exercitare a conducerii debitorului de ca tre acesta. toate actele. art. en proced ure collective. in bankruptcy. h) sau. a drep tului de administrare al debitorului odata cu desemnarea unui administrator judi ciar. (1). de asemenea. a stfel cum a fost introdus prin art. (3) Judecatorul-sindic va putea ordona ridicarea. 33 alin. 28 alin. administratorul judiciar sunt obligati sa int ocmeasca si sa pastreze o lista cuprinzand toate incasarile. actiunile societatilor emitente. (6). platile si compensa rile efectuate dupa deschiderea procedurii.U. 148 din O. Dupa intrarea in procedura simplificata se va fac e. en redressement sau. in tot sau in parte. pct. pct. (1) sun t aplicabile si bunurilor pe care debitorul le-ar dobandi ulterior deschiderii p rocedurii. in insolvency.(1) Deschiderea procedurii ridica debitorului dreptul de administr are . in limbil e romana. dupa caz. (1) pct. 1081 alin. in sensul Legii nr.(1) In afara de cazurile prevazute la art. Art.Debitorul are obligatia de a pune la dispozitia administratorului judiciar sau. (2) Dupa intrarea in reorganizare judiciara sau faliment. prevederile alin. 44. (2) La data primirii de catre Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare a comun icarii privind intrarea in procedura falimentului intervine retragerea valorilor mobiliare de pe piata reglementata pe care acestea se tranzactioneaza. lichidatorului toate informatiile cerute de acesta. (5) Creditorii.(1) Ca urmare a deschiderii procedurii si pana la data confirmarii planului de reorganizare.(1) Dupa ramanerea irevocabila a hotararii de deschidere a procedu rii toate actele si corespondenta emise de debitor. .Art. in mod obligatoriu si cu caractere vizibile. mentiunea in faliment. mentiunea in reorganizare judiciara.G. 10 din Legea nr. in bankruptcy. Art. vor fi reparate in mod exclusiv de persoanele care au incheiat actele ca reprezentanti legali ai debit orului. (1) lit. comitetul creditorilor ori administratorul judiciar pot orica nd adresa judecatorului-sindic o cerere de a se ridica debitorului dreptul de ad ministrare. 297/2004 privind piata de capital. cu precizarea naturii si valorii ace stora si a datelor de identificare a cocontractantilor. administratorul judiciar sau lichidator vor cuprinde. I. 173/2008. mentiunea in insolventa. (4) Dreptul de administrare al debitorului inceteaza de drept la data la care se dispune inceperea falimentului. in falimen t. prec um si toate informatiile apreciate ca necesare cu privire la activitatea si aver ea sa. s e suspenda de la tranzactionare cu incepere de la data primirii comunicarii de c atre Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare. 49 sau de cele autoriza te de judecatorul-sindic. . in judicial reorganisation. (1) si (2). sub sanctiunea preva zuta la art. en faillite. . 47. dupa caz. (2) Debitorul si/sau. in conditiile prevazute la alin. 45. 46. .

se va tine seama de prevederile art. . indeplinire a unei obligatii. (3) In cazul propunerilor de instrainare a bunurilor din averea debitorului g revate de garantii. nici o instanta judecato . in terme n de maximum 5 zile de la data primirii acesteia. (1) vor putea fi autorizate in exercitarea atributiilor de supraveghere de a dministratorul judiciar. (1) lit. nici un lichidator sau. exercitare a unu i drept. . pot fi executate s i/sau opuse unui cocontractant insolvent ori unui garant insolvent al unui cocon tractant.000 lei (RON) la 10. h). pct. dupa caz. pct. (2) Incalcarea dispozitiilor judecatorului-sindic. dupa caz. 48. debitorul va putea desfasura doar activi tatile ce sunt necesare derularii operatiunilor lichidarii. 49. in termen de 15 zile. acesta va convoca o sedinta a comitetului creditorilor in vederea supunerii spre aprobare a cererii administratorului special. 50. si nu i-a fost ridicat dreptul de administrare. (2) Actele. comit etul creditorilor si administratorul special. Art. judecatorul-sindic va da dispozitii tuturor ban cilor la care debitorul are disponibil in conturi sa nu dispuna de acestea fara un ordin al administratorului judiciar/lichidatorului. (4) Nici o atributie conferita prin prezenta lege unui organ care aplica proc edura insolventei nu va impiedica incetarea contractului financiar calificat si/ sau accelerarea indeplinirii obligatiilor de plata ori indeplinirii obligatiilor de a face sau a realizarii unui drept in baza unuia ori a mai multor contracte financiare calificate. ca urmare a realiz arii unui netting in conditiile prevazute de un contract financiar calificat. I. intr-o sedinta la care vor fi citati administratorul judiciar.G.000 lei (RON). (2) Singura obligatie. Art. 173/2008. (3) Singurul drept. . 51. b) sub conducerea administratorului judiciar. 80 alin. 28 alin.(1) Pe perioada de observatie.Abrogat. (6) Judecatorul-sindic va examina.@ ___________ @Articolul a fost abrogat prin art. (5). in sensul art. daca debitorul a facut o cer ere de reorganizare. operatiunile si platile care depasesc conditiile mentionate la al in. g). . care se incadreaza in conditiile obisnuite de exercitare a activitatii curente . 39 referitoare la acord area unei protectii corespunzatoare creantei garantate. debitorul va putea sa continue desf asurarea activitatilor curente si poate efectua plati catre creditorii cunoscuti . cererea prevazuta la alin. Art. nr. act sau fapt realizat in temeiul unor contracte financiare calificate.U. daca exista in cuprinsul contractului. mentionate la alin. (5) Cu exceptia dovedirii intentiei frauduloase a debitorului in sensul art.(1) Prin sentinta sau. I. aceste puteri fiind l imitate la suma neta rezultata in urma aplicarii acordului de netting. a trage raspunderea bancilor pentru prejudiciul creat. fiind recunoscute ca baza de inscriere a creantei in procedurile preva zute de prezenta lege.(1) Orice transfer. 149 din O. (1). avand ca temei un acord de netting. 10 din Legea nr. (7) De la data intrarii in faliment. daca debitorului i s-a ridicat dreptul de administrare. precum si o amenda judiciar a de la 4. 277/2009.lipsa probabilitatii de realizare a unui plan rational de activitate. ca urmare a rea lizarii unui netting in conditiile prevazute de un contract financiar calificat. a unei parti la contract va fi acela de a primi (echivalentul) dreptul (suma de pl ata sau obligatie de a face) net care rezulta in urma nettingului de la cocontra ctantul sau. ast fel cum a fost introdus prin art. incheierea avand drept efect ridi carea dreptului de administrare. precum si orice acord de compensare bilaterala sunt valabile. Art. daca exista in cuprinsul contractului. (1) lit. dupa cum urmeaza: a) sub supravegherea administratorului judiciar. a unei parti la contract va fi aceea de a presta (echivalentul) obligatia (suma de plata sau obligatie de a face) neta rezultata in urma nettingului catre coco ntractantul sau.

prin administratorul s pecial. intrarea in faliment a debitorului. . (4). relatii privind bunurile patrimoniale si documentele privind acti vitatea societatii de la autoritatile care detin sau ar putea sa detina informat iile solicitate. (2). lichidatorul desemnat va reconstitui. judecatorul-sindic v a decide. . atun ci cand conditiile prevazute de lege in materie de compensare legala sunt indepl inite la data deschiderii procedurii. poate solicita asistenta si concursul acestora la efect uarea actelor de procedura. (2) Raportul va indica daca debitorul se incadreaza in criteriile prevazute l a art. administratorul judiciar va solicita relatii privind sediul social al societatii si date privind administrat ia societatii. notificarea oricarui act de procedura fata de debitor.Ulterior intrarii in procedura simplificata. in conditiile art. . 107 alin.Deschiderea procedurii de insolventa nu afecteaza dreptul unui cre ditor de a invoca compensarea creantei sale cu cea a debitorului asupra sa. 28 alin. Art.Atunci cand la sediul inregistrat in registrul comertului debitoru l nu mai desfasoara activitate. iar creditorul care a introdus cererea de deschi dere a procedurii nu cunoaste un alt sediu. de orice fel. 52. 54-57. Art. . b)-e) si i) nu sunt prezentate de ca tre debitor. precum si orice alte demersuri necesare solutionarii cauzei. poate solicita la interogatoriu persoanele identificate ca facand parte din a dministratia societatii. . prin care se constata ca debitorul se gaseste in una dintre categoriile prevazute la art. D. pentru creditorul care a solici tat deschiderea procedurii de insolventa sau administratorul judiciar desemnat. 1 alin. 59.In aplicarea prevederilor art. 1 alin. comunicarea. odata cu cererea. lichidatorul. in conditii le art. . (2) lit. cheltuielile astfel efectuate urmand a fi suportate din averea debito rului. dovada indeplinirii procedurii d e notificare. si dupa ascultarea raportului administratorului judiciar. prin aceeasi sentinta.(1) Administratorul judiciar sau. inclusiv a celor privind deschiderea proceduri i. (4) In cadrul sedintei de judecata prevazute la alin. inclusiv ducerea la indeplinire a unui acord de netting. . un raport prin care sa propuna fie intrarea in procedura simpli ficata. c) sau d) instanta poate stabili. . (3). caz in care va cuprinde documentele doveditoare si propu nerea de intrare in faliment in procedura simplificata. in procedura simplificata. in masura posibilului. Art. 1 alin. in cazul . Art. va da o sentinta prin care va aproba sau va respinge. in cazul in care docu mentele prevazute la art. realizate in baza unui contract financiar calificat. 53. 56. Art. concluziile raportului supus dezbaterii. in exercitiul atributiilor sale prevazute de prezenta lege. Art. privind i ntrarea in faliment a debitorului. (5) In cazul aprobarii raportului prevazut la alin. c) sau d). prevazut la a rt.Bunurile instrainate de administratorul judiciar sau de lichidator . acele documente. in consecinta. 54. (1) lit. Art. fie continuarea perioadei de observatie din procedura generala. 54. punct de lucru de desfasurare a acti vitatii.(1) Administratorul judiciar va intocmi si va supune judecatorului -sindic. judecatorul-sindic . cere anularea ori decide desfacerea unor operatiuni c u instrumente financiare derivate. ori masuri asiguratorii. precum ipoteci. (2) si. indatoriri in ceea ce priveste prezentarea probelor cu inscrisuri. Administratorul judiciar va notifica propunerea de intrare in faliment prin procedura simplificata credi torilor care au depus cerere introductiva si debitorului. dupa caz. relatii scris e. (3) Judecatorul-sindic va supune propunerea prevazuta la alin.reasca nu poate impiedica. 57. dupa ascultarea partilor interesate. dezbaterii partilo r intr-o sedinta publica care va avea loc in maximum 20 de zile de la primirea r aportului administratorului judiciar. sunt dobandite lib ere de orice sarcini. depunand la instanta. dupa caz. Art. trebuie supus procedurii simplificate prev azute de prezenta lege. 58. 55. care nu va putea depasi 30 de zile de l a desemnarea sa. garantii reale mobiliare sau drepturi de r etentie. se va efectua numai prin Buletinul procedurilor de insolventa. in termenul stabilit de acesta.Pentru celeritatea procedurii de insolventa. (1) lit. (2) lit.

(1) la sediul sau. . judecatorul-sindic v a decide. acesta va publica un anunt referitor la raport in Buletin ul procedurilor de insolventa.G. va propune intrarea in faliment. daca raportul va fi depus dupa data prime i adunari. un raport asupra cauzelor si imprejurarilor care au dus la apari tia insolventei debitorului. . nr. 1410 din O. (2). D. motivele care nu permit re organizarea si. (2) Adunarea generala a creditorilor va aproba propunerea administratorului j udiciar. in conditiile art. prin votul titularilor a cel putin doua treimi din creantele prezente la vot. 173/2008. 59 alin. va fi supusa aprobarii adunarii generale a creditori lor la prima sedinta a acesteia. administratorul judiciar va tr . a fost admis un plan de re organizare de catre judecatorul-sindic. prin sentinta. 59 alin. SECTIUNEA a 3-a Primele masuri Art. sau va convoca adunarea creditorilor. (3) In cazul aprobarii de catre adunarea generala a creditorilor a propunerii administratorului judiciar prevazute la art. 107 alin. raportul va indica daca exista o posibilitate reala de reorganiz are efectiva a activitatii debitorului ori. in acest caz. propune rea nu va fi aprobata in cazul in care unul sau mai multi creditori. La aceasta adunare va supune votului adunarii creditorilor propunerea de intrare in faliment. (5) a fost modificat prin art. in termenul legal. dupa caz. 1 alin. intrarea in faliment a debitorului. (2) In cazul in care debitorul nu se incadreaza in criteriile prevazute la ar t. in cazul in care. (1)-(3) nu se aplica pentru raportul prevazut la art. administratorul judiciar ii va informa pe creditorii preze nti despre voturile valabile primite in scris cu privire la propunerea de intrar e in faliment a debitorului in procedura generala. ___________ @Alin. cu indicarea datei primei adunari a creditorilor. dupa caz. (2). I. Art.procedurii simplificate. un plan de reorganizare a debitoru lui. colaboreaza la intocmir ea acelui plan ori daca intentioneaza sa propuna un alt plan singur sau impreuna cu unul ori mai multi creditori. (4) Propunerea privind intrarea in faliment a debitorului. (1). va intocmi si va supune judecatorului-sindic. la cererea debitorului. administratorul judiciar arata ca ac tivitatea debitorului poate fi redresata pe baza unui plan de reorganizare judic iara. pct.(1) In urma deschiderii procedurii. 10 din Legea nr. dar care nu va putea depasi 60 de zile de la desemnarea sa. Indiferent de rezultatul votului. prevazuta la art. in procedura gener ala prevazuta la alin.U. (2).(1) In cadrul sedintei adunarii generale a creditorilor prevazute la art. (5) In cazul in care raportul administratorului judiciar va face propunerea d e intrare in faliment. 61. 277/2009. daca. 5 9 alin. detinand im preuna peste 20% din creantele cuprinse in tabelul preliminar de creante. (2). (4) Prevederile alin. pct. 59 alin. pana la data sedintei adunarii generale a credito rilor de aprobare a raportului prevazut la alin. (4).@ (6) Administratorul judiciar va asigura posibilitatea consultarii raportului prevazut la alin. isi an unta intentia de a depune. astfel cum a fost introdus prin art. acesta va trebui sa precizeze daca recomanda ca planul de reorganizare sa fie cel propus de debitor. O copie de pe raport va fi depusa la grefa tribunalului si la registrul comertului sau. (2). I. la registrul in care este inmatriculat debitorul si va fi comunicata debito rului. cu mentionarea persoanelor carora le-ar fi imputabi la. in terme nul stabilit de judecatorul-sindic. (3) In cazul in care. (1) lit. pe cheltuiala solicitantului. 60. prin raportul sau.

data si ora primei sedinte a adunarii generale a creditorilor. I. prevazut la lit. (2) Abrogat. 15 zile. d) termenul de definitivare a tabelului creantelor.Alin. pentru efectuarea mentiunii. I pct.Daca debitorul are bunuri supuse transcriptiei. in conditiile art. autoritatilor ori institutiilor care tin aceste registre o copie de pe sentinta de deschidere a procedurii. . 28 alin. 15 zile in cazul procedurii simp lificate. de catre creditori. 11 din Legea nr. (1) lit. ale caror creante sunt anterioare datei de deschidere a procedurii. care se va pastra la grefa tribunalului.imite o notificare tuturor creditorilor mentionati in lista depusa de debitor in conformitate cu art. respectiv. 151 din O. in cazul procedurii simplificate. e) locul. c) si d) cu maximum 30.(1) Notificarea va cuprinde: a) termenul limita de depunere. c). vor dep une cererea de admitere a creantelor in termenul fixat in sentinta de deschidere a procedurii. notificarea va fi trimisa acestora din urma. debitorului si oficiului registrului comertului sau. pct. de intocmire. a opozitiilor la sentinta de deschidere a procedurii. intr-un ziar de larga circulatie si in Buletinul procedurilor de insolven ta. 15. b) . b). (1) lit. Art. b) termenul limita pentru inregistrarea cererii de admitere a creantelor asup ra averii debitorului. Art. 64. administratorul judiciar/lichidatorul va trimite instantelor. (2) In functie de circumstantele cauzei si pentru motive temeinice. cererile de creante vor fi inregistrate intr-un registru. (4) Creantele nescadente sau sub conditie la data deschiderii procedurii vor fi admise provizoriu la masa credala si vor fi indreptatite sa participe la dist ribuiri de sume in masura ingaduita de prezenta lege. dupa caz.G. 173/2008. pct. (6) Creantele nascute dupa data deschiderii procedurii. nr. Art. pe cheltuiala averii debito rului. (6) a fost introdus prin art. de la expira rea termenului prevazut la lit. toti ceilalti credit ori. I. inscriptiei sau in registrarii in registrele de publicitate. 277/2009. (2) Daca creditorii cu sediul sau cu domiciliul in strainatate au reprezentan ti in tara. in perioada de observ atie sau in procedura reorganizarii judiciare vor fi platite conform documentelo r din care rezulta. .U. spre a se face mentiune. regist rului societatilor agricole ori altor registre unde debitorul este inmatriculat/ inregistrat. 15 din O.@ __________ @Alineatul (2) a fost abrogat prin art. care va fi de maximum 60 de zile de la deschiderea proced urii. Prevederea se a plica in mod corespunzator pentru creantele nascute in procedura de faliment. de la expirarea termenului corespunzator fiecarei proceduri. nr.@ (3) Cererea de admitere a creantelor trebuie facuta chiar daca acestea nu sun t stabilite printr-un titlu. precum si cerintele pentru ca o creanta inregistrata sa fie considerata va labila. . c) ori. (1). respectiv 15 zile. (5) Sunt considerate sub conditie si acele creante care pot fi valorificate i mpotriva debitorului numai dupa executarea unui codebitor principal. dupa caz.(1) Cu exceptia salariatilor ale caror creante vor fi inregistrate de administratorul judiciar conform evidentelor contabile. afisare si comunicare a tabelului preliminar de creante. totodata. . 63. (3) Notificarea prevazuta la alin. in conditiile art. c). care nu va depasi 30 de zile pentru procedura generala sau. care va avea loc in maximum 5 zile de la expirarea termenului prevazut la lit. care nu va depasi 30 de z ile in cazul procedurii generale si. c) termenul de verificare a creantelor. 173/2008.U. pronuntata ca urmare a cererii formulate de debitor . 62. precum si termenul de solutionare a opozitiil or.G. respectiv. . nefiind necesara inscrierea la masa credala. as tfel cum a fost introdus prin art. (1) se realizeaza conform prevederilor Cod ului de procedura civila si se va publica. 32 alin. (2). 32 alin. judecator ul-sindic va putea hotari o majorare a termenelor prevazute la alin. care nu va depasi 10 zile de la data expirarii termenului de depunere a aces tora.

(1) Creantele constand in obligatii care nu au fost calculate in v aloare monetara sau a caror valoare este supusa modificarii vor fi calculate de catre administratorul judiciar/lichidator si inscrise in tabelul de creante cu v aloarea nominala pe care o aveau la data deschiderii procedurii. care vor fi reinscrise ca fonduri in averea debitorilor. cu exceptia creantelor constatate prin titluri executorii.(1) Administratorul judiciar va proceda de indata la verificarea f iecarei cereri si a documentelor depuse si va efectua o cercetare amanuntita pen tru a stabili legitimitatea.(1) Toate creantele vor fi supuse procedurii de verificare prevazu te de prezenta lege. daca considera necesar. (2) La cerere vor fi anexate documentele justificative ale creantei si ale ac telor de constituire de garantii. cota cuvenita codebitorului sau fidejusorului. . administratoru l judiciar va putea solicita explicatii de la debitor. 70. orice distribuire de suma pentru astfel de creante se va face cu respectarea di spozitiilor art.(1) Un creditor care. inainte de inregistrarea unei cereri de admi tere. a primit o plata partiala pentru creanta sa de la un codebitor sau de la u n fidejusor al debitorului poate avea creanta inscrisa in tabelul de creante num ai pentru partea pe care nu a incasat-o inca. ramanand creditor al ac .(1) Cererea va cuprinde: numele/denumirea creditorului. Nici o reducere a sumei creantei prevazute in tabelul de creante nu va fi facuta in vreunul dintre tabelele de creante ale debitorilor. . 69. (1). 66. suma datorata. la cursul Bancii Nationale a Romaniei existent la data deschide rii procedurii. precum si mentiuni cu privire la event ualele drepturi de preferinta sau garantii.Creantele negarantate si partile negarantate ale creantelor garant ate care nu sunt scadente la data inregistrarii cererii de admitere vor fi inscr ise in tabelul de creante cu intreaga lor valoare. va depa si totalul sumei care ii este datorata. Originalele vor fi prezentate din nou la orice repartitie de sume intre creditori. (2) Un codebitor sau un fidejusor. creditorul co mun are dreptul de a cere sa i se plateasca. . pana la achitarea integrala a crean tei sale.O creanta a unui creditor cu mai multi debitori solidari va fi ins crisa in toate tabelele de creante ale debitorilor cu valoarea nominala. . temeiul creantei. 68. Judecatorul-sin dic va decide asupra oricarei contestatii impotriva calculului facut de administ rator pentru astfel de creante. (2) Creantele exprimate sau consolidate in valuta vor fi inregistrate la valo area lor in lei. Administratorul judiciar va face mentiunea pe original despre prezentarea acestora. in cursul falimentului. pana va fi complet acoperita. Art.Art. informatii si doc umente suplimentare. Art. (3) Posesorii de titluri de valoare la ordin sau la purtator pot solicita adm inistratorului judiciar restituirea titlurilor originale si pastrarea la dosar a unor copii certificate de acesta. va fi trecut in tabelul de creante cu suma pe care a platit-o creditorului. . acesta va trebui sa restituie sumele pri mite in plus. administratorul judiciar sau creditori. 65. In acest caz. 67. in numerar sau in bunuri. Art. in toate actiunile cu debitorii. solicitandu-i. Art. valoarea exacta si prioritatea fiecarei creante. care este indreptatit la restituire ori la despagubire din partea debitorului pentru suma platita. (3) Toate creantele prezentate pentru a fi admise si inregistrate la grefa tr ibunalului vor fi prezumate valabile si corecte daca nu sunt contestate de catre debitor. 125. insa. 71. precum si la exercitarea votului in ad unarea generala a creditorilor. (2) Nu sunt supuse acestei proceduri creantele bugetare rezultand dintr-un ti tlu executoriu necontestat in termenele prevazute de legi speciale. . Daca to talul sumelor distribuite creditorului. va putea sa poarte discut ii cu fiecare creditor. Art. domiciliul /sediul. (2) In vederea indeplinirii atributiei prevazute la alin. proportio nal cu sumele pe care fiecare dintre debitori le-a platit peste ceea ce era dato rat. p ana ce creditorul nu a fost deplin satisfacut. . Art.

afisat de grefa la usa ins tantei. de indata. 74. in tot sau in parte. pct. ___________ . 277/2009. .garant ata sau negarantata . intocmindu-se in acest sens un proces-verbal de afisare. ___________ @Alin. concura la masa credal a. la tribunal si va avea grija sa fie afisat la sediul acestuia tabelul definitiv al tuturor creante lor impotriva averii debitorului. creditorii inscrisi in tabelul preliminar de crea nte pot participa la adunarile creditorilor. .G.estuia doar pentru suma neachitata.U. Art. pr ecizand totodata si motivele. (5) Din sumele care s-ar obtine din valorificarea bunurilor supuse dreptului de preferinta contestat se va consemna partea ce s-ar cuveni acelei creante. 72. aceasta va par ticipa la repartitiile sumelor obtinute din valorificarea bunurilor negrevate de garantii. in acest din urma caz. precizand ca sunt: chirografar e. inscrierea creantelor respective in mod prov izoriu in tabelul definitiv al tuturor creditorilor impotriva averii debitorului .(1) Debitorul. (3) La termenul stabilit prin sentinta de deschidere a procedurii pentru defi nitivarea tabelului de creante. nr. totodata. care pentru asigurarea regresulu i sau are asupra bunurilor acestuia un drept de garantie. (2) La creantele garantate se vor arata titlul din care izvoraste garantia. ad ministratorul judiciar/lichidatorul va inregistra. I. cu prioritati. Dupa afisare. (3) Tabelul preliminar de creante va fi. (4) Odata cu afisarea tabelului. pentru definitivarea t abelului de creante atat in procedura generala. suma solicitata de creditor si suma acceptata de administratorul judiciar. aratand suma. creditorii si orice alta parte interesata vor putea sa formuleze contestatii cu privire la creantele si drepturile de preferinta tr ecute de administratorul judiciar/lichidator in tabelul preliminar de creante. garantate.@ (4) Daca se admite creanta fara dreptul de preferinta pretins. 73. dar pretul obtinut din vanz area bunurilor grevate va fi atribuit creditorului. prioritatea si situatia . ale caror creante sau drepturi de prefer inta au fost trecute partial in tabelul preliminar de creante sau inlaturate. printr-o singura sentinta. cat si in procedura simplificata . a stfel cum a fost introdus prin art. scazandu-se din suma ce este datorata. 152 din O. (3) Titularii creantelor sub conditie suspensiva vor putea participa la vot i n adunarile creditorilor si la distribuiri de sume numai dupa indeplinirea condi tiei respective. pct. pentru a face posibila realizarea garantiei sale. administratorul judiciar/ lichidatorul va intocmi si va inregistra la tribunal un tabel preliminar cuprinz and toate creantele impotriva averii debitorului. Art. judecatorul-sindic po ate sa admita. . judecatorulsindic va solutiona deodata. (3) Codebitorul sau fidejusorul debitorului. numai titularii creantelor inregi strate in tabelul definitiv pot sa participe la votul asupra planului de reorgan izare sau la orice repartitii de sume in caz de faliment in procedura simplifica ta. 173/2008. Art.a fiecarei creante. toate contestatiile. I. r angul acesteia si motivele pentru care creantele au fost trecute partial in tabe l sau au fost inlaturate. (2) Dupa inregistrarea tabelului definitiv.(1) Dupa ce toate contestatiile la creante au fost solutionate. (3) a fost modificat prin art. 11 din Legea nr. chiar daca pentru solutionarea unora ar fi nevoie de administrare de probe. administratorul judiciar/lichidatorul va tri mite de indata notificari creditorilor. si va fi comuni cat debitorului. sub conditie sau nescadente si aratand pentru fieca re numele/denumirea creditorului. (2) Contestatiile trebuie depuse la tribunal cu cel putin 10 zile inainte de data stabilita. prin sentinta de deschidere a procedurii.(1) Ca rezultat al verificarilor facute.

277/2009.G.Administratorul judiciar sau. sub rezerva ca debitorul sa nu fi fost condamnat p entru bancruta simpla sau frauduloasa ori sa nu i se fi stabilit raspunderea pen tru efectuarea de plati ori transferuri frauduloase. dupa caz. (2) Operatiunile efectuate de catre practicienii in insolventa prin Buletinul procedurilor de insolventa sau la oficiile registrului comertului sunt scutite de taxe. pct. 153 din O.@ ___________ @Alin. prevaz ut la art. 73 alin. cat si de cea simplificata. 155 din O. pct. nr.U.(1) Cu exceptia cazului in care notificarea deschiderii procedurii s-a facut cu incalcarea dispozitiilor art.G. dupa caz. care nu depune cererea de admitere a creantelor pana la e xpirarea termenului prevazut la art. 76. cat si in cele de faliment. (1) a fost modificat prin art. I. I. 154 din O. . in cazul descoperirii existentei unui fal s. sunt scutite de taxe de timbru. titularul de creante anterioare d eschiderii procedurii. . daca acesta nu este chiar contestatorul. de orice parte interesata. 173/2008. 11 din Legea nr. (2) a fost introdus prin art. dupa citarea con testatorului. 11 din Legea nr. dol sau unei erori esentiale care au determinat admiterea creantei sau a drep tului de preferinta. nr. (3) a fost introdus prin art. a stfel cum a fost introdus prin art. orice parte interesat a poate face contestatie impotriva trecerii unei creante sau a unui drept de pre ferinta in tabel definitiv de creante. a administratorului judiciar/lichidatorului. E l nu va avea dreptul de a-si realiza creantele impotriva debitorului sau a membr ilor ori asociatilor cu raspundere nelimitata ai persoanei juridice debitoare ul terior inchiderii procedurii. 78. as tfel cum a fost introdus prin art. Art. in cei 3 ani anteriori deschiderii procedurii. Art. . (1) lit.U. 173/2008. SECTIUNEA a 4-a Situatia unor acte juridice ale debitorului Art. din dreptul de a fi inscris in tabelul creditorilor si nu va dobandi calitatea de creditor indreptatit sa participe la procedura.(1) Dupa expirarea termenului de depunere a contestatiilor. a creditorului care detine creanta contestata. (2) Judecarea contestatiei se va face de judecatorul-sindic.U. pct. 75. b). pct. 11 din Legea nr.Masurile prevazute in prezenta sectiune se aplica atat in cazurile de reorganizare judiciara. I. . 79. 7.G. ___________ @Alin.(1) Toate actiunile introduse de administratorul judiciar sau de l ichidator in aplicarea dispozitiilor prezentei legi. pct. 173/2008. 277/2009.@Alin. (2). prevazute atat de proced ura generala. . 277/2009. nr. I. Art. I. (3) Pana la judecarea irevocabila a contestatiei. I. cat pr iveste creantele respective. . va fi decazut.@ (2) Decaderea va putea fi invocata oricand. a membrilor c omitetului creditorilor si a oricarei alte parti interesate. pe cal e de actiune sau exceptie. Art. inclusiv pentru recuperarea creantelor. 62 alin. as tfel cum a fost introdus prin art. 77.(1) Administratorul judiciar sau. si pana la inchiderea procedurii. Art. 80. lichidatorul poate introdu ce la judecatorul-sindic actiuni pentru anularea actelor frauduloase incheiate d e debitor in dauna drepturilor creditorilor. judecatorul-sindic va putea declara creanta sau dreptul de preferinta contestat ca admis numai provizoriu. pct. lichidatorul poate int roduce la judecatorul-sindic actiuni pentru anularea constituirilor ori a transf erurilor de drepturi patrimoniale catre terti si pentru restituirea de catre ace . dupa caz. precum si in cazul descoperirii unor titluri hotaratoare si pana atunci necunoscute.

. in nume colectiv sau cu raspundere limitata. ( 1) lit. precum si pentru anularea constituirilor sau transfer urilor de drepturi patrimoniale. atunci cand debitorul este respectiva societate in comandit a. director sau un membru al organelor de supraveghere a debitorului. b) cu un membru sau administrator. f) platile anticipate ale datoriilor.U. realizate de debitor prin urmatoarele acte: a) acte de transfer cu titlu gratuit. dupa caz. b). in cele 120 de zile anterioare deschiderii procedurii. societate agricola. (2) Comitetul creditorilor poate introduce la judecatorul-sindic o astfel de actiune. efectuate in cei 3 ani anteriori deschi derii procedurii.@ ___________ @Alin. ast fel cum a fost introdus prin art. 277/2009.(1) Actiunea pentru anularea actelor frauduloase incheiate de debi tor in dauna creditorilor. daca suma pe care creditorul ar putea sa o obtina in caz de faliment al debitorului este mai mica decat valoarea actului de transfer. e) cu orice alta persoana fizica ori juridica. pct. atunci cand debi torul este respectiva societate pe actiuni. poate fi intro dusa de administratorul judiciar/lichidator in termen de un an de la data expira rii termenului stabilit pentru intocmirea raportului prevazut la art. in sensul prezentei legi. sunt exceptate sponsorizarile in scop umanitar. . cu intentia de a ascund e/intarzia starea de insolventa ori de a frauda o persoana fizica sau juridica f ata de care era la data efectuarii transferului unor operatiuni cu instrumente f inanciare derivate. efectuate in cele 120 de zile anterioa re deschiderii procedurii. societate pe actiuni cu raspundere limitata sau. dupa caz. daca administratorul judiciar/lichidatorul nu o face. din drepturile de vot in adunarea generala a actionarilor. respectiv o societate agricola. e) constituirea ori perfectarea unei garantii reale pentru o creanta care era chirografara. d) cu un administrator. Art. 20 alin. efectuate in cei 3 ani anteriori deschiderii procedurii. (3) Abrogat. 156 din O. nr. pct. I. cu intentia tuturor partilor implicate in acestea de a sustrage bunuri de la urmarirea de ca tre creditori sau de a le leza in orice alt fel drepturile. realizate in baza unui contract financiar calificat. 79 si 80. efectuate in cele 120 de zile anterioar e deschiderii procedurii. I. g) actele de transfer sau asumarea de obligatii efectuate de debitor intr-o p erioada de 2 ani anteriori datei deschiderii procedurii. Art.Nu se va putea cere anularea unui transfer cu caracter patrimonial . de as emenea.stia a bunurilor transmise si a valorii altor prestatii executate. societate cooperativa. f) cu un coindivizar asupra unui bun comun. ori a devenit ulterior debitor. sa fie anulate si prestatiile recuperate. d) acte de transfer de proprietate catre un creditor pentru stingerea unei da torii anterioare sau in folosul acestuia.G. atunci cand debitorul este un grup de inte res economic. vor putea. la care se refera art. daca sunt in dauna creditorilo r: a) cu un asociat comanditat sau cu un asociat detinand cel putin 20% din capi talul societatii comerciale ori. (3) a fost abrogat prin art. dar nu mai tarziu de 18 luni de la data deschiderii procedurii. dupa caz. 82. 11 din Legea nr. inclusiv ducerea la indeplinire a unui acord de compensare b ilaterala (netting). incheiate in cei 3 ani anteriori deschiderii proc edurii cu persoanele aflate in raporturi juridice cu debitorul. (2) Urmatoarele operatiuni. detinand o pozitie dominanta a supra debitorului sau a activitatii sale. daca scadenta lor fusese stabilita pentru o data ulter ioara deschiderii procedurii. c) cu un actionar detinand cel putin 20% din actiunile debitorului ori. 81. 173/2008. b) operatiuni comerciale in care prestatia debitorului depaseste vadit pe cea primita. c) acte incheiate in cei 3 ani anteriori deschiderii procedurii. din drepturile de vot in adunarea gen erala a asociatilor.

U. In caz de rea-credinta. debitorul a intarziat momentul deschiderii procedurii pentru a ex pira termenele la care se refera art. iar in lipsa acestora. lichidatorului. 84. . Art. stabilita prin expertiza efectuata in conditiile legii. 79 si 80. comitetului creditorilor. Debitorul va fi citat in ca litate de parat prin administratorul special.@ (2) Tertul dobanditor. (1). anulat conform art. 157 din O. valoarea acestuia de la data transferului efectuat de catre debitor. I. prin care i se cere sa denunte contractul. intarzia ori insela pe creditorii d ebitorului. in lipsa unui astfel de raspuns. din oficiu. in toate cazurile. 83. 79 si 80. 81 alin. administratorul judiciar/lichidatorul nu va mai putea cere executarea contractu lui.(1) Cererea pentru anularea unui transfer cu caracter patrimonial se va nota.(1) Contractele in derulare se considera mentinute la data deschid erii procedurii. (2) In cazul in care subdobanditorul este sot. Art. in registrele de publicitate aferente. a stfel cum a fost introdus prin art. precum si fructele percepute. se instituie o prezumtie relativa de frauda in dauna creditorilor. atat timp cat aceste contracte nu vor fi fost executate in totalitate ori substantial de catre toate partile implicate. tertul dobanditor pierde creanta sau bunul rezultat din repunerea in situatia anterioara. va trebui sa restituie averii debitorului bunul transferat sau. 79 si 80 apartine administratorului judiciar si. dupa caz. cocontractantul sau. in favoarea averii debitorului. (2). inchirierile neexpirate sau alte contracte pe termen lung. 11 din Legea nr. Prezumtia poate fi rasturnata de catre debitor. . I. 80. (4) Prezumtia de frauda se pastreaza si in cazul in care. facut de catre debitor in cursul desfasurarii normale a activitatii sale curen te. Reaua-cred inta a tertului dobanditor trebuie dovedita. lichidatorul sau comitetul creditori lor va putea introduce actiune pentru a recupera de la subdobanditor bunul ori v aloarea bunului transferat de catre debitor. care a restituit averii debitorului bunul sau valoarea bunului ce-i fusese transferat de catre debitor. (3) Daca sunt indeplinite conditiile art. ia r in cazul prevazut la art. Administratorul judiciar/lichidato rul trebuie sa raspunda. cu conditia ca tertul sa fi acceptat transferul cu buna -credinta si fara intentia de a-i impiedica. prin abuz de dreptu ri procesuale. numai daca subdobanditorul nu a pla tit valoarea corespunzatoare a bunului si cunostea sau trebuia sa cunoasca faptu l ca transferul initial este susceptibil de a fi anulat.. nr. va avea impotriva averii o cre anta de aceeasi valoare. in termen de 30 de zile. 85. administratorul judiciar/lichidatorul poate sa denunte orice contract. . intreaga valoare. Orice clauze contractuale de desfiintare a contractelor in deru lare pentru motivul deschiderii procedurii sunt nule. 7 9 si 80 debitorul si. (2) O persoana obtinand un titlu sau dobandind o garantie ori un alt drept re al asupra bunului respectiv dupa efectuarea unei astfel de notari va avea titlul sau dreptul sau. ___________ @Alin. (3) Tertul dobanditor cu titlu gratuit de buna-credinta va restitui bunurile in starea in care se gasesc. respectiv. Ea nu se extinde la tertul dobanditor sau subdobanditor. In caz contrar. va restitui diferenta de val oare cu care s-a imbogatit. . pct. acesta fiind socotit denuntat. 86. 173/2008. unei notificari a contractantu lui. In vederea cresterii la ma ximum a valorii averii debitorului. Art. (5) Legitimarea procesuala activa in actiunile in anulare reglementate de art . se prezuma relativ ca acesta a cunoscut impr ejurarea prevazuta la alin. daca administratorul judiciar/l . Art. 277/2009.G. conditionat de dreptul de a fi recuperat bunul. ruda sau afin pana la gradul a l patrulea inclusiv al debitorului. pct.(1) Administratorul judiciar. tertul va restitui.(1) Tertul dobanditor in cadrul unui transfer patrimonial. Contractul se considera denuntat: a) la data expirarii unui termen de 30 de zile de la receptionarea solicitari i cocontractantului de denuntare a contractului. (6) Au calitate procesuala pasiva in actiunile in anulare prevazute la art. (1) a fost modificat prin art. daca bunul nu mai exista.

158 din O. comiten tul va fi indreptatit sa isi ia inapoi titlurile ori marfa sau sa ceara ca valoa rea lor sa fie platita de comisionar. care detine titluri pentru bunuri ce urmeaza a fi primite ori pentru marfa.Daca un comisionar.@ (2) In cazul denuntarii unui contract. 277/2009. (5) Un contract de munca sau de inchiriere. (1). astfel incat acestea sa asigure echivalenta viitoarelor prestatii. iar diferenta re zultata va trebui sa fie platita averii debitorului. . (6) Prin derogare de la prevederile Legii nr.@ ___________ @Alin. cu acordul cocontractantilor. dupa data deschiderii procedurii. mentin erea contractului nu il va obliga pe administratorul judiciar/lichidator sa faca plati restante pentru perioadele anterioare deschiderii procedurii.(1) Daca un debitor detine marfa in calitate de consignatar sau or ice alt bun care apartine altuia la data inregistrarii cererii introductive. in afara de cazul in care debitorul are un drept de garantie valabil asupra bunului. Daca administratorul judicia r/lichidatorul cere ca bunul sa fie livrat. el va putea recupera pretul p rin inscrierea creantei sale in tabelul de creante. (6) si (7) au fost modificate prin art.Codul muncii. la o anumita data sau intr-o perioa da determinata de timp. fara a fi necesara parcurger ea procedurii de concediere colectiva. Administratorul judiciar/lichidatorul va acorda personalului concediat doar preavizul de 15 zile lucratoare. cu modi ficarile si completarile ulterioare. a e xpirarii termenului pentru contestarea cererii creditorilor de catre debitor ori a respingerii contestatiei debitorului impotriva acestei cereri. In acest caz. atunci vanzat orul isi poate lua inapoi bunul.@ (7) Intr-un contract prevazand plati periodice din partea debitorului. Daca vanzatorul admite ca bunul sa fie livrat. era i n tranzit la data deschiderii procedurii si bunul nu se afla inca la dispozitia debitorului si nici alte parti nu au dobandit drepturi asupra lui. daca aceasta este creditoar e. Pentru astf el de plati poate fi formulata declaratie de creanta impotriva debitorului. vanzarea va fi considerata executata de catr e vanzator si nu va fi supusa prevederilor alin. prevazand transferul anumitor marfuri. 87. se va efectua o operatiune de compensare bilaterala a tuturo r contractelor cuprinse in acordul master de netting respectiv. .U . astfel cum a fost introdus prin art. servicii si instrumente financiare derivate. va putea fi denuntat numai cu respectarea termenelor legale de preaviz. (1) marfa nu se afla in pos esia debitorului si el nu o poate recupera de la detinatorul actual. 88. . (1).Daca debitorul este parte intr-un contract cuprins intr-un acord m aster de netting. pct. 89. Art. Art. toate cheltuielile vor fi suporta te de catre vanzator si el va trebui sa restituie debitorului orice avans din pr et. devine subiectul unei cereri introductive. si scadenta intervine sau perioada expira dupa data desc hiderii procedurii. (2) Daca la una dintre datele mentionate la alin. I. nr. proprietarul v a avea dreptul sa isi recupereze bunul.G. Art. 90. 11 din Legea nr. (3).Daca un bun mobil.@ (4) Daca vanzatorul unui bun imobil a retinut titlul de proprietate pana la p lata integrala a pretului vanzarii. desfacere a contractelor individuale de munca ale personalului debitoarei se va face de ur genta de catre administratorul judiciar/lichidator. pct. si va fi inscrisa in tabelul de creante. I. o actiune pentru despagubiri poate fi introdusa de catre contractant impotriva debitorului. 173/2008. admin istratorul judiciar va putea sa modifice clauzele contractelor de credit.ichidatorul nu raspunde. titluri reprezentative ale marfurilor sau active financiare cotate pe o piata reglementata de marfuri. daca este o obligatie a averii debit orului. el va trebui sa ia masuri sa se plat easca din averea debitorului intregul pret datorat in baza contractului. Art. 53/2003 . proprietaru . . (3) Pe parcursul perioadei de observatie. b) la data notificarii denuntarii de catre administratorul judiciar/lichidato r. in calitate de locatar. vandut debitorului si neplatit de acesta.

277/2009. si potrivit art. (2).bunul nu are o importanta determinanta pentru reusita unui plan de reorgani zare. 28. 92. in cazul in care procedura a fost deschisa ca urmare a cererii unuia sau a mai multor creditori. societate in nume colectiv. . c u conditia sa isi fi manifestat aceasta intentie pana la votarea raportului prev azut la art. 91. potrivit ultimei situatii financiare aprobate.l va fi indreptatit sa aiba creanta inregistrata in tabelul de creante. daca: . proprietarul poate cere ca intreag a valoare a marfii sa fie inscrisa in tabelul de creante. dar a pierdut ulterior posesia. . scazand din chiria pe care o plateste costul serviciilor datorate de proprietar. Art. nr.Obligatiile rezultand dintr-un antecontract de vanzare-cumparare cu data certa. cu conditia f ormularii. daca procedura a fost declansata de acesta. as tfel cum a fost introdus prin art. de la data desemnarii sale si pana la implinirea unui termen de 30 de zile de la data afisarii tabelului definitiv de creante.Administratorul judiciar/lichidatorul poate sa denunte un contract prin care debitorul s-a obligat sa efectueze anumite servicii specializate sau cu caracter strict personal. pct. societate in comandita ori cu raspundere limitata sau actionarul unei societati pe actiuni este debitor intr-o procedura prevazuta de prezenta lege si daca implicarea debitorului intr-o astfel de procedura nu atrage dizolvarea ace lei societati. chiriasul poate evacua cladirea si poate sa ceara inregistrarea creantei sal e in tabel sau poate detine in continuare imobilul. 93. a dministratorul judiciar/lichidatorul poate sa refuze sa asigure prestarea oricar or servicii datorate de proprietar chiriasului pe timpul inchirierii.(1) Urmatoarele categorii de persoane vor putea propune un plan de reorganizare in conditiile de mai jos: a) debitorul. anterioara deschiderii procedurii. in cazul membrilor societatilor cooperative si ai grupurilor de interes economic. Daca debitorul se afla in posesia marfii la acea data. cu aprobarea adunarii generale a actionarilor/asociatilor.U. 33 alin. nu va fi indreptatit la inscrierea creantei in tabel.Faptul ca un proprietar al unui imobil inchiriat este debitor in p rezenta procedura nu va desfiinta contractul de inchiriere. I. . sau poate propune ca debitorul sa fie pastrat ca asociat. c i va avea numai dreptul de a scadea din chiria pe care o plateste costul servici ilor datorate de proprietar. 159 din O. c) unul sau mai multi creditori care si-au anuntat aceasta intentie pana la v . Art. in afara de cazul in care chiria nu este inferioara chiriei practicate pe piata. 94. In acest c az. a intentiei de reorganizare. daca ceilalti asociati sun t de acord. SECTIUNEA a 5-a Planul Art. in care promitentul-vanzator i ntra in procedura. (2) Prevederile alin. Cu toate acestea. .pretul nu este inferior valorii de piata a bunului. . iar bunul se afla in posesia promitentului-cumparator. Daca chiriasul alege sa con tinue a detine imobilul. (1) se aplica. 931. vor fi executate de catre administratorul judiciar/lichidator la cererea promitentului-cumparator. b) administratorul judiciar.@ ___________ @Articolul a fost introdus prin art. in afara de cazul in care creditorul accepta efectu area prestatiei de catre o persoana desemnata de administratorul judiciar/lichid ator. 59 alin.G. in t ermen de 30 de zile de la afisarea tabelului definitiv de creante. potrivit art. 173/2008. Art.pretul contractual a fost achitat integral sau poate fi achitat la data cer erii. pct. I. . 11 din Legea nr. in mod corespunzator. administratorul/lichidatorul poate cere lichidarea drepturilor de bitorului in acea societate. Art. . (6). cu valoa rea pe care marfa o avea la acea data.(1) Daca un asociat dintr-o societate agricola.

21/1996. b) tratamentul categoriilor de creante defavorizate. membrii grupului de interes economic. ca urmare. cu s upravegherea activitatii sale de catre administratorul judiciar desemnat in cond itiile legii. (1) conduce la decaderea part ilor respective din dreptul de a depune un plan de reorganizare si. separat ori in bloc. a conducerii activ itatii sale. (6) Planul va specifica masurile adecvate pentru punerea sa in aplicare. in intregime sau in parte. in contul creantelor pe care acestia le au fata de averea debitor ului. (2). din dispozitia judecatorului-sindic. l a trecerea. inselaciune. in sensul legii. cu mijloacele f inanciare disponibile si cu cererea pietei fata de oferta debitorului. daca propunerea este votata de cel putin doua treimi din creditorii aflati in sold la acea data. abuz de increde re. obtinerea de resurse financiare pentru sustinerea realizarii planului si s ursele de provenienta a acestora. socotiti de la data confirmarii.otarea raportului prevazut la art. C. c) daca si in ce masura debitorul. directori si/sau asociati au fost condamna ti definitiv pentru: bancruta frauduloasa. sau distribuirea acestora catre creditori i debitorului. intr-un inte rval de 5 ani anteriori formularii cererilor introductive. aceasta perioada va putea fi extins a cu cel mult inca o perioada de un an.(1) Planul de reorganizare va indica perspectivele de redresare in raport cu posibilitatile si specificul activitatii debitorului. E. judecatorul-sindic poate scurta. pe ntru motive temeinice. desemnare si inlocuire a administratorilor si a directorilor. la faliment. de catre debitor. marturie mincinoasa. a mai fost subiect al procedurii instituite in baza prezentei legi si nici debitorul care a fost cond amnat definitiv pentru falsificare sau pentru infractiuni prevazute in Legea nr. . Art. fie lichidarea unor bunuri din averea acestuia. (3) Planul va putea sa prevada fie restructurarea si continuarea activitatii debitorului. (2) Planul de reorganizare va cuprinde in mod obligatoriu programul de plata a creantelor. infractiuni de fals ori infrac tiuni prevazute in Legea nr. 21/1996 sau ai carui administratori. 95. delapidare. in comparatie cu valoarea estimativa ce ar putea fi primita prin distribu ire in caz de faliment. d) ce despagubiri urmeaza a fi oferite titularilor tuturor categoriilor de cr eante. (5) Planul de reorganizare va mentiona: a) categoriile de creante care nu sunt defavorizate. constituite anterior ori ulterio r confirmarii planului. in conditiile legii. (3) Executarea planului de reorganizare nu va putea depasi 3 ani. libere de orice sarcini. B. (2) La cererea oricarei parti interesate. transmiterea tuturor sau a unora dintre bunurile averii debitorului catre una ori mai multe persoane fizice sau juridice. (4) La recomandarea administratorului judiciar. in ultimii 5 ani anteriori deschiderii pro cedurii. lichidarea tuturor sau a unora dintre bunurile averii debitorului. valoarea estimativa se va calcula la data propunerii pla nului. D. fie o combinatie a celor doua variante de reorganizare. . gestiune frauduloasa. perioadele prevazute la alin. pastrarea. inclusiv in ceea ce priveste modali tatea de selectie. si va cup rinde masuri concordante cu ordinea publica. dupa trecerea unui termen de cel mult 18 luni de la confirmarea planului. cum ar fi: A. inclusiv dreptul de dispozitie asupra bunurilor din averea sa. (5) Nerespectarea termenelor prevazute la alin. (1). (4) Nu vor putea propune un plan de reorganizare debitorul care. fuziunea debitorului. asoc iatii din societatile in nume colectiv si asociatii comanditati din societatile in comandita vor fi descarcati de raspundere. in t ermen de 30 de zile de la data afisarii tabelului definitiv de creante. detinand impreuna cel putin 20% din valoarea totala a creantelor cuprinse in tabelul definitiv de creante. 59 alin.

persoana juridica . inserarea in actul constitutiv al debitorului . fara acordul statutar a l membrilor sau asociatilor/actionarilor debitorului. C si D. cu acordarea obligatorie. compusa numai din acele creante chirogr afare care.@ (8) Inregistrarea mentiunii in registrul comertului va fi solicitata de admin istratorul judiciar pe cheltuiala debitorului. c) in cazul categoriilor de actiuni preferentiale cu dividend prioritar fata de alte categorii de actiuni. b) de determinare. in conditiile legii. modificarea actului constitutiv al debitorului. la termenele si in conditiile stipulate in contract. (7) Prin derogare de la prevederile Legii nr. pe baza hotararii de confirmare a planului de reorganizare. 98 alin.(1) In vederea administrarii eficiente a procedurii. (2) din L egea nr. H. . in sensul art. ca re conduce la accelerarea platii intregului rest al imprumutului.U. planul de reorganizare nu poate pr evedea conversia creantelor bugetare in titluri de valoare. cu modificarile si completarile ulterioare. care se va publica in Monitorul Oficial al Romaniei. a unei garantii sau protectii echivalente. I. (1). ___________ @Alin.Nu se considera modificare a creantei sau a conditiilor de realiza re a acesteia situatia in care planul propus prevede revenirea la conditiile de realizare a creantei anterioare survenirii evenimentelor care au condus la modif icarea conditiilor respective. 297/2004. . 31/1990. 11 din Legea nr. 97. (2) lit. a penal itatii sau a oricarei alte clauze din cuprinsul contractului ori a celorlalte iz voare ale obligatiilor sale. (1) din legea mentionata mai sus. a unei distributii corespunzatoare a votului intre acestei categorii. 49 alin. Lista aces tor creante trebuie confirmata de administratorul judiciar. 205 alin. astfel cum a fost introdus prin art. 31/1990 privind societatile com erciale. 116-120. c). nr. in conditiile prevazute la art. G. emiterea de titluri de valoare de catre debitor sau oricare dintre persoan ele mentionate la lit. de reglementare satisfacatoare a numirii administr atorilor reprezentand categoriile de actiuni respective in ipoteza neonorarii ob ligatiei de plata a dividendelor. planul propus de creditori poate prevedea modificarea. 1510 din O. prin derogare de la prevederile lit. Prin exceptie de la prevederile art. planul poate desemna o categorie separata de creante. I. 96. in scris. C si D a unor prevederi: a) de prohibire a emiterii de actiuni fara drept de vot. si ale Legii n r. republicata. K. al creditorul ui care urmeaza sa primeasca titlurile de valoare emise. prelungirea datei scadentei. cum ar fi neplata uneia sau a mai multor rate sca dente ale unui imprumut. 277/2009. in beneficiul creditorului garantat. rep ublicata. cu modificarile si completarile ulterioare. precum si modificarea ratei dobanzii. cu modificarile si completarile ulterioare .G. 39 alin. 297/2004 privind piata de capital. Art. modificarea sau stingerea garantiilor reale. cu modificarile si completarile ulterioare. J. L. pct. . cu exceptia cazului in care detinatorul unei creante din categoria respectiva consimte un tratament mai putin favorabil pentru creanta sa . J. 173/2008. (2) Planul va stabili acelasi tratament pentru fiecare creanta din cadrul une i categorii distincte. lichidarea partiala sau totala a activului debitorului in vederea executar ii planului se face potrivit art. pct. Art. in cazul diferitelor categorii de actiuni ordinare. I. 297/2004. in conformitate cu prevede rile art. acord ce se va da inain te de admiterea planului de catre judecatorul-sindic. in conditiile prevazute de Legea nr. (7) a fost modificat prin art.F. apartin furnizorilor fara de care activ itatea debitorului nu se poate desfasura si care nu pot fi inlocuiti. Partea a IV-a. cu modificarile si completarile ulterioare. Pentru inscrierea in plan a unei emi siuni de titluri de valoare este necesar acordul expres. 205 alin. operatiunile cupr inse la prezenta litera sunt considerate operatiuni exceptate in sensul art. a actului constitutiv. (3).sau al persoanelor mentionate la lit. si de Legea nr.

(4) Din momentul publicarii. (3) Judecatorul-sindic va putea admite un plan propus de partile legal indrep tatite. pct. Judecatorulsindic poate sa ceara unui practician in insolventa sa isi exprime o opinie priv ind posibilitatea de realizare a planului. 101. publicarea unui anunt referitor la propunerea planului in B uletinul procedurilor de insolventa. Art. cel putin jumatate plus una dintre categoriile de creante mentionate in pr . daca sunt intrunite cumulativ urmatoarele conditii: A. Art. in termen de 5 zile de la admitere. in sensul legislatiei pietei de capital. precum si a datei de confirmare a planului. debitoru l va asigura posibilitatea consultarii planului la sediul sau. pe care titularul acestei a il exercita in categoria de creante din care face parte creanta respectiva. admi nistratorului judiciar si comitetului creditorilor. sub sanctiunea decaderii din dreptul de a vota. (2) Fiecare creanta beneficiaza de un drept de vot. la registrul societati lor agricole si va fi comunicata debitorului. 98. care contine toate informatiile prevazute de prezenta lege. pe cheltuiala sol icitantului.(1) La inceputul sedintei de vot.(1) Cate o copie de pe planul propus va fi depusa la grefa tribuna lului si la oficiul registrului comertului sau.(1) La data stabilita. cu respectarea dispozitiilor art. (2) Judecatorul-sindic va dispune administratorului judiciar. c) creante bugetare. (2) Judecatorul-sindic va convoca o sedinta. .U. (3) Urmatoarele creante constituie categorii distincte de creante. (4) Daca au fost exprimate mai multe intentii de depunere a unor planuri de r eorganizare. d) creante chirografare stabilite conform art. 1511 din O. 11 din Legea nr. judecatorul-sindic va fixa un termen maxim pana la care acestea pot fi depuse. inainte de admiterea lui. 96 alin. 173/2008. 74 alin. a datei cand se va vota cu privire la plan si a faptului ca este admisibila votarea pri n corespondenta. nr. direct sau indirect. in termen de 20 de zile de la in registrarea planului la tribunal. pot participa la sedinta.(1) Dupa admiterea planului. la care vor fi citati cei care au propus planu l si persoanele mentionate la alin. judecatorul-sindic va dispune adminis tratorului judiciar convocarea adunarii generale a creditorilor si a debitorului intr-un termen cuprins intre 20 si 25 de zile. dar pot vota cu privire la plan doar in cazul in care acesta le acorda mai putin decat ar primi in cazul falimentului. b) creante salariale. astfel incat votarea planurilor admise sa se faca in aceeasi sedinta a adunarii generale a creditori lor. dupa caz. ___________ @Alin. administratorul judiciar va inf orma creditorii prezenti despre voturile valabile primite in scris. . . In toate cazurile. I. . prin administratorul special. (3) a fost modificat prin art. un plan va fi confirmat de catre judecator ul-sindic. e) celelalte creante chirografare. Art. (3) Actionarii si creditorii cu titluri de valoare la purtator vor trebui sa depuna originalele la administrator cu cel putin 5 zile inainte de data fixata p entru exprimarea votului. pct. toate partile interesate vor fi socotite ca au c unostinta de plan si de data de exprimare a votului. sunt controlate sau s e afla sub control comun cu debitorul. (2). 99. controleaza. cu indicarea celui care l-a propus. I. astfel cum a fost introdus prin art. 277/2009. (1). dar nu mai inainte de afisarea t abelului definitiv de creante.Art. care votea za separat: a) creante garantate.G. dupa audierea persoanelor citate.@ (4) Un plan va fi socotit acceptat de o categorie de creante daca in categori a respectiva planul este acceptat de o majoritate absoluta din valoarea creantel or din acea categorie. (1) si in care planul va fi admis sau respin s de judecatorul-sindic. care nu va depasi 1 5 zile de la data exprimarii votului asupra planului. 100. (5) Categoriile care.

Pentru executarea silita a acestor crea nte. chiar daca au votat pent ru acceptarea planului. astfel cum re zulta din ierarhia prevazuta la art. cu conditia ca minimum una dintre categoriile defav orizate sa accepte planul. pana cand judecatorul-sindic va dispune.(1) Cand sentinta care confirma un plan intra in vigoare. b) nici o categorie sau nici o creanta apartinand unei categorii nu primeste mai mult decat valoarea totala a creantei sale. planul confirmat va fi socotit ca o hotarare definiti va si irevocabila impotriva debitorului. art. debitorul va fi condus de administratorul spe . 10. 23. Art. 1512 din O. D a fost introdusa prin art.ogramul de plati. nici o categori e de creante cu rang inferior categoriei defavorizate neacceptate. art. fiecare categorie defavorizata de creante care a respins planul va fi supu sa unui tratament corect si echitabil prin plan. 11 din Legea nr. judecatorul-sindic va dispune inceperea de indata a procedurii falimentului. dintre cele mentionate la art. pct. 107 si urmatoarele. 100 alin. Planul trebuie sa precizeze in programul de plati cum va fi asigurata aceasta plata. fi e incheierea procedurii insolventei si luarea tuturor masurilor pentru reinserti a debitorului in activitatea comerciala. 24 si al art. 107 si urmatoarele. (2). pentru intreaga valoare a creantelor. pct. I. (5) Plata va putea fi facuta trimestrial. activit atea debitorului este reorganizata in mod corespunzator. debitorul isi va conduce activitatea sub supravegherea administratorului judiciar si in confor mitate cu planul confirmat. motivat. (3) Daca nici un plan nu este confirmat si termenul pentru propunerea unui pl an. . dupa caz. admiterea. In cazul intrarii in faliment ca urmare a esuarii planului sa u a unei executari silite. I. nu primeste mai mult decat a r primi in cazul falimentului. (2) Creditorii conserva actiunile lor. (3) si alte cheltuieli administrative vor fi ac hitate la momentul prevazut. SECTIUNEA a 6-a Reorganizarea Art. creantele si drepturile creditorilor si ale celorlalte parti interesate sunt modificate astfel cum este prevazut in plan. in conditiile art. ___________ @Lit. in cazul in care sunt doar doua categorii.@ (2) Tratament corect si echitabil exista atunci cand sunt indeplinite cumulat iv urmatoarele conditii: a) nici una dintre categoriile care resping planul si nici o creanta care res pinge planul nu primesc mai putin decat ar fi primit in cazul falimentului. in conditiile art. de lege. calitatea de titlu executoriu o va avea sentinta de confirmare a planului. planul se considera acceptat in cazul in care categoria cu valoarea totala cea mai mare a creantelor a acceptat planul. 102. creantele nedefavorizate prin plan vor fi considerate prezente la votarea planului si sunt socotite ca au acceptat planul. fie incetarea reorganizarii si trecerea la faliment. accepta sau sunt socotite ca accepta planul. 19 alin. (3) Doar un singur plan de reorganizare va fi confirmat. D. vo tarea sau confirmarea oricarui alt plan. 173/2008. 277/2009. (4) Confirmarea unui plan de reorganizare impiedica propunerea. alte termene de plata. (2) Pe parcursul reorganizarii. (4) Remuneratiile persoanelor angajate in temeiul art.(1) In urma confirmarii unui plan de reorganizare. 94. impotriva codebitorilor si a fidejusorilor debitorului. (3). (3). in conditiile art. in scris. ast fel cum a fost introdus prin art. 100 alin. c) in cazul in care o categorie defavorizata respinge planul. 103. a expirat. 98 alin.U.G. C. cu exceptia cazurilor in care pa rtile interesate ar accepta. nr. . B. pe baza de acte legale.

(2) Inregistrarea cererii mentionate la alin. intrarea debitorului in faliment. . D. 38. 54 alin. Art. sa dispuna ca debitorul sa depuna o cautiune la o ba nca. Art. a contestat ca ar fi in stare de insolventa. 6 0 alin. a fost aprobat raportul administratorului judiciar prin care se propune. admin istratorul judiciar va trebui sa prezinte trimestrial rapoarte comitetului credi torilor asupra situatiei financiare a averii debitorului. potrivit art. Actionarii. rapoartele vor fi inregistrate la grefa tribunalul ui. (3) Debitorul va fi obligat sa indeplineasca. in conditiile a rt. prin i ncheiere. administratorul judiciar. b) debitorul nu si-a declarat intentia de reorganizare sau. sub supravegherea administratorului judiciar. prin sentinta sau. sau. comitetul creditorilor va putea convoca adunarea generala a creditori lor pentru a prezenta masurile luate de debitor si/sau de administratorul judici ar. 94. drept conditie pentru indatorirea furnizorului de a-i presta serviciile sal e in timpul desfasurarii procedurii prevazute in prezenta sectiune. 32. obligatiile de plata si celelalte sarcini asumate nu sunt indeplinite in c onditiile stipulate prin planul confirmat sau desfasurarea activitatii debitorul ui in decursul reorganizarii sale aduce pierderi averii sale.(1) Debitorul. prin administratorul special. in conditiile prevazute la art. iar debitorul sau. intrarea in faliment in urmatoarele cazuri: A. (3). (5) sau art. B. (1) nu suspenda continuarea act ivitatii debitorului pana cand judecatorul-sindic nu hotaraste asupra ei. la cererea credit orului de deschidere a procedurii. schimbarile de structura prevazute in plan. d upa caz. judecatorul-sind ic va pronunta dizolvarea societatii debitoare si va dispune: a) ridicarea dreptului de administrare al debitorului. precum si efectele acestora si sa propuna motivat si alte masuri. pr in incheiere. fara intarziere. sau nici unul dintre pl anurile propuse nu a fost acceptat si confirmat. in vederea recuperarii acestora. . 104.(1) Daca debitorul nu se conformeaza planului sau desfasurarea ac tivitatii aduce pierderi averii sale. 107. precum si administratorul special pot solic ita oricand judecatorului-sindic sa aprobe intrarea in faliment. . cu exceptia si in limita cazurilor e xpres si limitativ prevazute de lege si in planul de reorganizare. dar nu a propus un plan de reorganizare ori planul propus de acesta nu a fost acceptat si confirmat. (4). (1). 105. O astfel de cautiune nu va putea depasi 30% din costul serviciilor prestate debitorului si n eachitate ulterior deschiderii procedurii. 106. iar contestatia a fost respinsa de judecatorul-sindic. (2) De asemenea. Art. 107 si urmatoarele. . . in conditiile art. administratorul judiciar va prezenta si situatia cheltuielil or efectuate pentru bunul mers al activitatii. administratorul judiciar va notifica aceasta tu turor creditorilor. C. asociatii si mem brii cu raspundere limitata nu au dreptul de a interveni in conducerea activitat ii ori in administrarea averii debitorului.Prin exceptie de la dispozitiile art. in vederea consultarii rapoartelor. SECTIUNEA a 7-a Falimentul Art. (3) In termen de 5 zile de la sedinta comitetului creditorilor mentionata la alin. dupa caz. a) debitorul si-a declarat intentia de a intra in procedura simplificata. (2) Prin hotararea prin care se decide intrarea in faliment. Ulterior aprobarii de catre comitetul creditorilor.cial. c) nici unul dintre celelalte subiecte de drept indreptatite nu a propus un p lan de reorganizare. judecatorul-sindic poat e. la cererea furnizorului. potrivit art. debitorul si-a declarat intentia de reorganizare.(1) Judecatorul-sindic va decide. comitetul credit orilor sau oricare dintre creditori. care va fi avizata de comitetul creditorilor. 102 alin. dupa caz. dupa caz.

a unei liste cuprinzand numele si adresele creditorilor si toate creant ele acestora la data intrarii in faliment. (2) si (3) ale art. pentru efectuarea mentiunii. nr.(1) In cazul intrarii in faliment in procedura generala. incl usiv cele bugetare. (2) sau. din profiturile impozabile obt inute in toata perioada. 11 din Legea nr. desemnarea unui lichidator provizoriu. pana la inchiderea procedurii falimentului. e). de intocmire. debi torului si oficiului registrului comertului sau. confirmarea. precum si cerintele pentru c a o creanta inregistrata sa fie considerata valabila. (2). registrului societati lor agricole unde debitorul este inmatriculat. 173/2008. dupa caz. (3) In cazul intrarii in faliment. du pa caz. in ceea ce priveste cr eantele nascute intre data deschiderii procedurii si data intrarii in faliment. cu indicarea celor nascute dupa desch iderea procedurii. 74 a lin. 19 alin. a). (2) a fost modificata prin art. ca urmare a platilor facute dupa d eschiderea procedurii. care nu va depasi 30 de zile de la expirarea termenului prevazut la lit. care nu va depasi 30 de zile de la expirarea termenului prevazut la lit. in cadrul procedurii g enerale. pct. (2) lit. b) de la alin. mentionata la art. 109 alin. al c aror cuantum a fost modificat fata de tabelul definitiv de creante sau fata de p rogramul de plata din planul de reorganizare. in vederea intocmirii tabelului suplimentar. pentr u definitivarea tabelului definitiv consolidat. f) notificarea intrarii in faliment. daca este necesar. b). 108. I.@ c) in cazul procedurii simplificate. (5) Debitorii intrati in procedura falimentului isi acopera pierderile anuale . in mod corespunzator. I. in termen de maximum 10 zile de la intrarea in faliment. care va fi de maximum 45 de zile de la data intrarii in faliment. b) termenul de verificare a creantelor mentionate la alin. precum si procedura de admitere a acestora. Art.b) in cazul procedurii generale. dupa caz. (2). d e predare a gestiunii averii de la debitor/administratorul judiciar catre lichid ator. c) termenul de depunere la tribunal a contestatiilor. 46 alin. (3) Vor fi supuse verificarii toate creantele asupra averii debitorului. in calitate de lichidator a l administratorului judiciar. (3). dispozitiile art. 1513 din O. in conformitate cu crit eriile aprobate prin legea de organizare a profesiei.U. astfel cum a fost introdus prin art. nascute dupa data deschiderii procedurii sau. afisare si comunicare a tabelului suplimentar al acestora. in conditiile art. e) intocmirea de catre administratorul judiciar si predarea catre lichidator. sentinta va indi ca si termenele prevazute la art. la art. incheierea sau. d) termenul maxim de la intrarea in faliment in cadrul procedurii generale. nu vor mai fi supuse verificarii. (2) sau art. 108 alin. pct. lichidat orul va trimite o notificare tuturor creditorilor mentionati in lista depusa de debitor/administratorul judiciar. stabilite prin declaratia de impozit pe profit. titularii acestor creante vor putea sa formuleze contestatii cu privire la creantele si drepturile de preferinta tre cute de lichidator in tabelul suplimentar prevazut la alin. (4) Dupa intrarea in faliment in procedura generala. (3).G. 62-76 vor fi aplicate. d) termenul de intocmire a tabelului definitiv consolidat. . dupa caz. Disp ozitiile alin. care va fi de cel putin 10 zile inainte de data stabilita prin incheierea de intrare in faliment. 277 /2009. dupa caz. 61 se aplica in mod corespunzator. ___________ @Lit. desemnat conform art. (2). 34. 107 alin. impreuna cu lista actelor si operatiunilor efectuate dupa deschiderea proc edurii mentionate la art. . b). (2) lit. precu m si stabilirea atributiilor si a remuneratiei acestuia. (4) Creantele admise in tabelul definitiv de creante. (2) Notificarea va cuprinde: a) termenul limita pentru inregistrarea cererii de admitere a creantelor ment ionate la alin.

d). li se aplica. registrului societatilor a gricole ori registrului asociatiilor si fundatiilor in care debitorul este inmat riculat. I. 11 din Legea nr. I. 76. li chidatorul va trimite o notificare privind intrarea in procedura falimentului si . prevederile art. 62 alin. 62 alin. tuturor creditorilor notificati conform art. (1) lit. . 54 alin. in mod corespunzator. 123 pct. 112. ast fel cum au fost prezentate in planul confirmat. titularii creantelor participa la distribuiri cu valoarea acestora. incl usiv cele bugetare. nr.In cazul intrarii in faliment dupa confirmarea unui plan de reorg anizare. 277/2009. prevederile art. .Garantiile reale si personale constituite pentru indeplinirea obl igatiilor asumate prin planul de reorganizare raman valabile in favoarea credito rilor pentru plata sumelor datorate acestora potrivit planului de reorganizare. prevazut la art. sunt prezumate ca fiind in frauda creditor ilor si vor fi anulate. avand prioritate conform dispozitiilor art.U. debitorul ui si oficiului registrului comertului sau. prevazut la art. care nu depun cererea de admitere a creantelor in termenul prevazut la alin. 2. (2) In cazul in care. nascute in perioada de observatie. Dispo zitiile alin. cu exceptia cazului in care cocontractantul dovedeste bu na sa credinta la momentul incheierii actului. pentru efectuarea mentiunii. (4) Creantele banesti asupra averii debitorului se considera scadente la data deschiderii procedurii de faliment. lichidatorul va notifica. in termen de 10 zile de la primirea no tificarii. corespondenta comerciala. (4) Titularilor de creante nascute dupa deschiderea procedurii. 111. efectuate intre data confirmarii planului de reo rganizare si intrarea in faliment. 76. In cazul in care este justificata majorare a. mai putin cota incasata in cursu l reorganizarii. in termen de 5 zi le de la data intrarii in faliment. solicitandu-le sa inscrie. nascute dupa data deschiderii procedurii. a). depozitele. 110. prevazut la art. d). b irourile.(1) In cazul intrarii in faliment prin procedura simplificata. (2) si (3) ale art. (1) lit. cereri de creanta insotite de documente justificative. Masuri premergatoare lichidarii Art. a termenelor de afisare a tabelului preliminar d e creante. 61 se aplica in mod corespunzator. in sensul art. exceptandule pe cele facute cu respectarea dispozitiilor art. dupa caz. 61. in cazul debitorului persoana juridica. 62 alin. cu respectar ea dispozitiilor art. 49 alin. (3) Celelalte acte efectuate in intervalul prevazut la alin. (1) si (2) si pe ce le permise de planul de reorganizare. (3) Vor fi supuse verificarii toate creantele asupra averii debitorului. in mod corespunzator. 61 alin. arhiva. creditorii detinand creante asupra debitorul ui. Art. . c). (2). (4).G. Art. pana la aprobarea propunerii administratorului judiciar prevazute la art.1. sunt nule.(1) Vor fi puse sub sigilii: magazinele. Art. 113. 109. . 110.@ ___________ @Alin. existente la data intrarii in faliment.(1) Creditorii nu sunt obligati sa restituie sumele incasate in c ursul reorganizarii. (2) Actele cu titlu gratuit. li se aplic a. pct. noile termene astfel fixate vor fi notificate creditorilor. ridicarea dreptului de administrare si dizolvarea acestuia. 1514 din O. dupa caz. §. 62 alin. Art. a stfel cum a fost introdus prin art. (2). (4) a fost introdus prin art. debitorul aflat in faliment prin procedura simp lificata si-a continuat activitatea. (2) lit. asa cum au fost cuprinse si in notificarea prevazu ta la art. (6) Titularilor de creante nascute dupa deschiderea procedurii. magaziile. Notificarea va cuprinde si termenele de afisare a tabelului preliminar de creante. si de definitivare a tabelului de creante. si de definitivare a tabelului de creante. (2). 173/2008. (1) lit. dispozitivele de stocare si prelucra . (1) sau la alin. care nu depun cererea de admitere a creantelor in termenul prevazut la alin. prevazut la art. pct. 62 alin.(5) Tabelul definitiv consolidat va cuprinde totalitatea creantelor admise im potriva averii debitorului. (1) al prezentului articol. . c). (1) lit.

re a informatiei. b) registrele de contabilitate. iar daca acesta nu participa la inventariere. 173 /2008. pct. In toate celelalte cazuri se va proceda la inventariere in cel mai s curt timp posibil. astfel cum a fost introdus prin art. Lichidatorul va prezen . astfel cum a fost introdus prin art. devenind depozitarul lor judiciar. Bunurile vor putea fi vandute in bloc .(1) Daca averea debitorului poate fi inventariata complet intr-o singura zi. Daca debitorul nu se va prezenta. (4) si (5) au fost abrogate prin art. numai de catre lichidatorul judiciar. (3) In vederea conservarii patrimoniului. Art. 116.sau individual. pe baza propunerii l ichidatorului si a recomandarii comitetului creditorilor.ca un ansamblu in stare de functionare . I. inventarul se incheie pe baza comunicaril or scrise transmise de autoritatile relevante. lichidatorul va face toate demersurile de expunere pe piata. nr. Efectuarea lichidarii Art. Metoda de vanzare a b unurilor.2. ia in posesie bunuril e. 1515 din O. (2) In situatia prevazuta la art. inventarul bunurilor debitorului se va face dupa obtinerea relatiilor scrise privind situatia bunurilor debitorului. (4) Abrogat. .G. 115. respectiv licitatie publica.@ (6) In timpul actiunii de sigilare.G. (3) Nu vor fi puse sub sigilii: a) obiectele care vor trebui valorificate de urgenta pentru a se evita deteri orarea lor materiala sau pierderea din valoare. va fi aprobata de adunarea generala a creditorilor.U. . 173/2008.(1) Lichidarea bunurilor din averea debitorului va fi efectuata d e lichidator sub controlul judecatorului-sindic. int r-o forma adecvata. dupa evaluarea pre alabila. fara a aplica sigiliile. lichidatorul va lua masurile necesare pen tru conservarea bunurilor. el nu va putea contesta datele din inventar. (2) Actul de inventar va fi semnat de lichidatorul judiciar. pct. . de debitor. Da ca in urma demersurilor efectuate conform prevederilor art. §. daca judecatorul-sindic dispune astfel. pct. Debitorul va trebui sa fie de fata si sa asiste la inventar. (2) Lichidatorul. cheltuielile de publicitate fiind suportate din averea debitorului. care vor fi luate de lichidator pentru a fi incasate sau pentru a efectua activitatile de conservare cerute. administrator ul judiciar nu identifica nici un bun. negociere directa sau o combinatie a celo r doua. d) numerarul pe care lichidatorul il va depune in banca in contul averii debi torului. marfurile si orice alte bunuri mobile apartinand averii debitorului. I. pornind de la valoarea de lichidare indicata de evaluator. 277/2009. pe masura desfasurarii inventarierii. in cazul in care in averea debitoar ei nu exista suficiente lichiditati. precum si actiunile ori alte titluri de participatie ale debito rului. 11 din Legea nr. Valorificarea se va efectua prin licitatie publica.(1) Inventarul va trebui sa descrie toate bunurile identificate a le debitorului. 56-58. a acestora. 11 din Legea nr. I. (2) Lichidarea va incepe indata dupa finalizarea de catre lichidator a invent arierii bunurilor din averea debitorului. Art. ___________ @Alin. contractele. I. lichidatorul va putea valorifica de urgenta bunuri ale debitorului pentru obtinerea acestor lichiditati fara aprobarea cred itorilor. nr. pct. 277/2009. 1516 din O.@ ___________ @Articolul a fost modificat prin art. c) cambiile si alte titluri de valoare scadente sau care urmeaza a fi scadent e in scurt timp. 55. lichidatorul va putea proceda imediat la inventariere.U.@ (5) Abrogat. Pentru maximizarea valorii aver ii debitorului. 114.

notificand propunerea administratorului special. prin situatia de pe teren si prin datele din registrele de publicitate imobiliara. 173/2008. care nu poate fi inferior pretului de evaluare. supunand votului adunari i generale a creditorilor propunerea de vanzare.U. . vanzarea va putea fi facuta. . 120.@ __________ @Articolul a fost modificat prin art. . (3) Lichidatorul va convoca adunarea generala a creditorilor. fie evaluarea subansamblurilor functionale. . 173/2008. I pct. 297/200 4. 17 din O. Art. titularilor unor dreptur i de retentie de orice fel si comitetului creditorilor. Art. sa utilizeze un evaluator propriu. sa arate s arcinile de care este grevat si sa indice pasul de supraofertare si data pana la care. (3) In vederea evaluarii bunurilor din averea debitorului. lich idatorul va putea propune. I pct. Evaluatorii trebuie sa fie mem bri ai Asociatiei Nationale a Evaluatorilor din Romania. 119. cu precizarea conditiilor de plata si a pretului minim de pornire a negocierii. de sine statator.G. cu modificarile si completarile ulterioare. cat si indi vidual. lichidatorul poate fie sa angajeze in numele debitorului un evaluator. aprobata de adunarea generala a creditorilor.@ __________ @Alineatele (3) si (4) au fost modificate prin art. in caz de aprobare a vanzarii.ta si regulamentul de vanzare corespunzator. nr. iar evaluarea trebuie e fectuata in conformitate cu standardele internationale de evaluare.G. (3) Lichidatorul va convoca adunarea generala a creditorilor in termen de max imum 20 de zile de la data sedintei comitetului creditorilor. asigura rea lizarea unui produs finit. 117. procesul-verba l de adjudecare semnat de lichidatorul judiciar constituie titlu de proprietate. sunt acceptate supraoferte. (2) In cazul in care se propune vanzarea in bloc prin negociere directa. 4 alin. c ontractele vor fi perfectate de notarul public pe baza procesului-verbal de lici .@ (4) Bunurile din averea debitorului vor fi evaluate atat in bloc. sub sanctiunea nulitatii. Art. Art. Un subansamblu este considerat functional numai daca are asigura t accesul la drumul public si la folosirea utilitatilor. creditorilor cu garantii reale asupra bunului. 118. (4) Ulterior aprobarii de catre adunarea generala a creditorilor. numai dupa 30 de zile de la data ult imei publicari facute de lichidator in ziar a anuntului privind conditiile de su praofertare. nr.(1) Lichidatorul va prezenta comitetului creditorilor un raport c are va cuprinde evaluarea bunurilor si metoda de valorificare a acestora si in c are se va preciza daca vanzarea se va face in bloc sau individual ori o combinat ie a acestora. (2) si recipisele vor fi predate judecatorului-sindic. Prin subansamblu functional se intelege acele bunuri ale debitorului care. prin licitatie publica sau negociere directa sau prin ambele meto de. impreuna. Cand legea impune pentru transferul dreptului de proprietate forma autentica.(1) Imobilele vor putea fi vandute direct.Valorile mobiliare vor fi vandute in conditiile Legii nr. Evaluarea in bloc are in vedere fie evaluarea totalitatii bunurilor din averea debitorului. (2) Propunerea lichidatorului va trebui sa identifice imobilul. sumel e realizate din vanzari vor fi depuse in contul prevazut la art.U. in baza ofertelor primite. (2) Daca vanzarea activelor se va face prin licitatie publica. sau permit desfasurarea unei afacer i independente. inceperea negocierii cu un ul sau mai multi cumparatori identificati. instiintandu-i pe creditori despre posibilitatea studierii raportului si a procesului-verbal al se dintei comitetului creditorilor privind raportul. 16 din O.(1) Lichidatorul va incheia contracte de vanzare-cumparare. fie. in urma propunerii lic hidatorului. in termen de ma ximum 20 de zile de la data propunerii. cu acordul comitetului creditorilor.

(1) rezulta o diferenta in plus. 123 pct. precum si plata remuneratiilor persoanelor angajate in conditiile art. creante chirografare care vor veni in concurs cu cel e cuprinse in categoria corespunzatoare. 23 si 24. (11) Raportul asupra fondurilor obtinute din lichidare si din incasarea de cr eante va cuprinde. prin grija lichi datorului.@ (12) Planul de distribuire intre creditori cuprinde in mod obligatoriu urmato arele date referitoare la fiecare creditor pentru care se face distribuirea: a) ajustarile aduse tabelului definitiv de creante. de ipoteci. art. 123. Sumele primite din acest fel de distribuiri vor fi scazute din cele pe care creditorul ar fi indreptatit sa le primeasca ulterior din pretul obtinut prin vanzarea bunu lui supus garantiei sale. a stfel cum a fost introdus prin art. pct. creantele creditorilor garantati. prevazute la art. (3) Un creditor cu creanta garantata este indreptatit sa participe la orice d istribuire de suma facuta inaintea vanzarii bunului supus garantiei lui. calculate de la data inceperii lichidarii si cuprinse intr-un program de administrare a lichidarii care trebuie intocmit i n 30 de zile de la numire. 12 din Legea nr. in contul averii debitorului. cuprinzand tot capitalul. pct. cel putin. pentru diferenta. judecatorul-sindic poate prelungi cu cel mult o luna sau poate scurta termenul de prezentare a raportului si a planului de distr ibuire. urmatoarele: a) soldul aflat in contul de lichidare dupa ultima distribuire. maj orarile si penalitatile de orice fel. potrivit naturii lor.G. daca aceasta este necesara pentru a impiedica un astfe l de creditor sa primeasca mai mult decat ar fi primit daca bunul supus garantie i sale ar fi fost vandut anterior distribuirii. O copie de pe raport si o copie de pe planul de distribuire vor fi afisate la usa tribunalului. (3) Comitetul creditorilor sau orice creditor poate formula contestatii la ra . creditorii vor avea.3. e) sume ramase de plata dupa efectuarea distribuirii. art. 1. 2.U. 171 din O. 173/2008. (2). Art.(1) La fiecare 3 luni. gajuri sau alte garantii rea le mobiliare ori drepturi de retentie de orice fel.(1) Fondurile obtinute din vanzarea bunurilor din averea debitoru lui. in favoarea creditorului. (2) a fost modificat prin art. b) incasarile efectuate de catre lichidator din valorificarea fiecarui bun si din recupererea creantelor. I. (2) In cazul in care sumele realizate din vanzarea acestor bunuri ar fi insuf iciente pentru plata in intregime a respectivelor creante garantate.@ ___________ @Alin. c) cuantumul dobanzilor sau al altor venituri de care beneficiaza averea debi torului ca urmare a pastrarii in conturi bancare a sumelor nedistribuite sau pri n administrarea bunurilor existente in averea debitoarei. inclusiv cheltuielile necesare pentru conservarea si administrarea acestor b unuri. vor fi distribuite in urmato area ordine: 1. taxe. grevate. dobanzile. Planul de distribuire va fi inregistrat la grefa tribunalului si lichida torul va notifica aceasta fiecarui creditor. . 121. Daca dupa plata sumelor prevazute la alin. 277/2009. aceasta va fi depusa. Distribuirea sumelor realizate in urma lichidarii Art. 19 alin. d) sumele ce fac obiectul distribuirii. Raportul va prevedea si plata remuneratie i sale si a celorlalte cheltuieli prevazute la art. precum si cheltuielile. 41. I. §. c) sumele ramase dupa ajustarea tabelului definitiv si distribuirile efectuat e deja. timbre si orice alte cheltuieli aferente vanzarii bunurilor respecti ve. nr. b) sumele distribuite deja. .@ (2) Pentru motive temeinice. si vor fi supuse dispozitiilor art. d) totalul sumelor aflate in contul de lichidare. 10 . 122. lichidatorul va prezenta comitetului creditorilor un raport asupra fondurilor obtinute din lichidare si din incasarea de creante si u n plan de distribuire intre creditori.tatie.

cele rezultate din livrari de produse. 2. 125. 173/2008. respectiv din drepturile de vot in adunarea generala a asociatilor. creantele bugetare. toate contestatiile. cu cheltuielile si dobanzile afere nte.U. de catre un membru al gr upului de interes economic. 23. prin sentinta. 102 alin. 8. 9 8 alin. 9. art. 5. alte creante chirografare. 7. dupa caz. (4) In termen de 20 de zile de la afisare. nr . in urmatoarea ordine de preferinta: a) credintele acordate persoanei juridice debitoare de catre un asociat sau a ctionar detinand cel putin 10% din capitalul social. prin tabe lul mentionat la art. taxele. b) creantele izvorand din acte cu titlu gratuit. sub rezerva celor prevazute la art. . urmatoarele sume vor fi proviz ionate: 1. O copie de pe contestatie s e comunica de urgenta lichidatorului. precum si plata remuneratiilor persoane lor angajate in conditiile art. ori. alocatii pentru minori sau de plata a unor sume periodice destinate asigurarii mijloacelor de existenta. __________ @Alineatele (11) si (12) au fost introduse prin art. 126. (2) lit. 24 si ale art. (3). 108 alin. I pct. in cazul falimentului.In cazul in care bunurile care alcatuiesc averea unui grup de int eres economic ori a unei societati in nume colectiv sau in comandita nu sunt suf iciente pentru plata creantelor inregistrate in tabelul definitiv consolidat de creante. daca acesta este persoana fizica. potrivit ordinii prevazute la art. (2) In cazul insuficientei sumelor necesare acoperirii valorii integrale a cr eantelor cu acelasi rang de prioritate. creantele reprezentand sumele stabilite de judecatorul-sindic pentru intre tinerea debitorului si a familiei sale. impotriva grupului sau a societatii judecatorul-sindic va autoriza exec utarea silita. dar nu le-au prezentat. 123. 2. 18 din O. 6. cu debitorul si cu creditorii o sedinta in care va solutiona deodata. 10. prestari de servicii sau alte lucrar i. . 123. titularii acestora vor primi o cota fali mentara. creantele reprezentand sumele datorate de catre debitor unor terti. (4). art. . Art.Sumele de distribuit intre creditori in acelasi rang de prioritat e vor fi acordate proportional cu suma alocata pentru fiecare creanta. . in conditiile legii. (2). creantele subordonate. creantele reprezentand credite bancare. judecatorul-sindic va tine cu lich idatorul. 127. a membrilor. sume proportionale datorate proprietarilor de titluri la ordin sau la purt ator si care au originalele titlurilor. d). reprezentand suma proportionala cu procentul pe care creanta lor il det ine in categoria creantelor respective. impotriva asociatilor cu raspundere nelimita ta sau. in termen de 15 zile de la afisare.G. 3.(1) Titularilor de creante dintr-o categorie li se vor putea dist ribui sume numai dupa deplina indestulare a titularilor de creante din categoria ierarhic superioara. 19 alin. sume proportionale datorate creditorilor ale caror creante sunt supuse une i conditii suspensive care nu s-a realizat inca. Art. dupa caz. prin executor judecatoresc. cu dobanzile si cheltuielile aferente. a cordate de institutii de credit dupa deschiderea procedurii. inclusiv cheltuielile necesare pentru conservarea si adminis trarea bunurilor din averea debitorului. Art. pronuntand o sentinta definitiva si executorie. precum si creantele rezultand din continuarea activitatii debitorului dupa deschiderea procedurii. Art. . 4. Art. 124. in baz a unor obligatii de intretinere. timbrele sau orice alte cheltuieli aferente procedurii instituite prin prezenta lege. creantele izvorate din raportul de munca.port si la plan. creantele reprezentand creditele. precum si din chirii. .Creantele vor fi platite.Cu ocazia distribuirilor partiale. in urmatoarea or dine: 1. c are va fi pusa in executare de lichidator.

Dupa ce judecatorul-sindic aproba raportul final al lichidatorulu i. pct. In urm a unei cereri a lichidatorului. (2). 181 din O. Art. Art. (2) In cazul prevazut la alin. SECTIUNEA a 8-a Inchiderea procedurii Art. Art. Creditorii pot formula obiectii la raportul final cu cel putin 5 zile inainte de data convocarii.(1) Dupa ce bunurile din averea debitorului au fost lichidate.G. 128. pana ce situatia lor va fi lam urita. I. acesta va trebui sa faca distribuirea finala a tuturor fondurilor din averea debitorului. 173/2008.U. mo dificarea corespunzatoare a acestuia. pct. inchi zand procedura. 13 din Legea nr.U.Pentru creditorii cu creante inscrise in tabelul consolidat defin itiv de creante. judecatorul-sindic va pronunta o sentinta de inchidere a procedurii falimentu lui si de radiere a debitorului din registrul in care este inmatriculat: a) chiar inainte ca bunurile din averea debitorului sa fi fost lichidate in i .Daca creantele au fost complet acoperite prin distribuirile facut e. daca este cazul.@ ___________ @Articolul a fost modificat prin art. Art. Daca o procedura incepe ca reorganizare.G. 14 din Legea nr. Judecatorul-sindic va convo ca adunarea creditorilor in termen de maximum 30 de zile de la afisarea raportul ui final. 132. prin sentinta. 130. 129. 129. dar apoi devine faliment. 277/2009. (1) nu sunt aplicabile prevederile art. sumele cuvenite vor fi pa strate la banca. . iar in cazul persoanelor juridice dispunand si radierea acestora . (2) O procedura de faliment va fi inchisa atunci cand judecatorul-sindic a ap robat raportul final. copii de pe acestea vor fi communicate tuturor creditorilor s i debitorului si vor fi afisate la usa tribunalului.(1) In orice stadiu al procedurii prevazute de prezenta lege. 19 din O. prin care se dispune si radierea debitorului din registr ul in care este inmatriculat. a stfel cum a fost introdus prin art. judecatorul-sindic va pronunta o sentinta. li chidatorul va supune judecatorului-sindic un raport final insotit de situatiile financiare finale. (4). . cand toate fondurile sau bunurile din averea debitorului a u fost distribuite si cand fondurile nereclamate au fost depuse la banca. aceasta va fi inchisa in conformitate cu dispozitiile alin. pct. . Art. prin incheiere. dac a se constata ca nu exista bunuri in averea debitorului ori ca acestea sunt insu ficiente pentru a acoperi cheltuielile administrative si niciun creditor nu se o fera sa avanseze sumele corespunzatoare. sume proportionale datorate creantelor admise provizoriu.@ ___________ @Articolul a fost modificat prin art. I. il va aproba sau va dispune. in urma indeplinirii tut uror obligatiilor de plata asumate in planul confirmat. . 4 alin. toate obiectiunile la raportul final. . I. 133. nr.(1) O procedura de reorganizare prin continuarea activitatii sau lichidare pe baza de plan va fi inchisa. (3) Creantele care la data inregistrarii raportului final vor fi inca sub con ditie nu vor participa la ultima distribuire. intr-un cont special de depozit. (2) La data sedintei. 131. pct. . I. judecatorul-sindic va da o sentinta de inchidere a procedurii.3. nr. judecatorul-sindic va solutiona. as tfel cum a fost modificat prin art. 173/2008. Fondurile nereclamate in termen de 30 de zile de catre cei indrepta titi la acestea vor fi depuse in contul prevazut la art. 4. carora li s-au alocat sume numai partial sau cu creante sub con ditie suspensiva si care au luat parte la distribuire. 277/2009. rezervele destinate sa acopere cheltuielile viitoare ale averii debitorulu i.

registrului societatilor agricole unde debitorul este inm atriculat. legal fa cute asupra averii debitorului. dupa caz. actionari sau asociati. eventualele sume reziduale ultimei distribuiri urmand a fi dep use intr-un cont la dispozitia asociatilor sau persoanei fizice. ca nu s-a depus nici o cerere.ntregime. d) au tinut o contabilitate fictiva. in interes personal. la cererea administratorului judic iar sau a lichidatorului. 134. continuarea unei activitati care ducea. procedura se inchide numai dupa lichidarea comp leta a activului. 137. judecatorul-sindic. 138. CAPITOLUL IV Raspunderea membrilor organelor de conducere Art. pentru efectuarea mentiunii. iar drepturile dobandi te pana la revocare raman neatinse. la expirarea termenului pentru inregistrarea cererilor de admitere a creantel or. Art. cu exceptia cazului prevazut la art. inchiderea procedurii nu produce efectele prevazute la art.Prin inchiderea procedurii. . insa sub rezerva de a nu fi gasit vinovat de bancruta frauduloasa sau de pl ati ori transferuri frauduloase. debitor si averea lui. Art. b) au facut acte de comert in interes personal.(1) Prin inchiderea procedurii de faliment. (1) pct. b) in toate celelalte cazuri. titulari de garantii. in conditiile art.(1) In cazul procedurii deschise in urma formularii cererii intro ductive de catre debitor. credi tori. urmand ca bunurile sa treaca in prop rietatea indiviza a asociatilor/actionarilor. in mod vadit. prin una dintre urmatoarele fapte:@ a) au folosit bunurile sau creditele persoanei juridice in folosul propriu sa u in cel al unei alte persoane. e) au deturnat sau au ascuns o parte din activul persoanei juridice ori au ma rit in mod fictiv pasivul acesteia. judecatorul sindic poate dispune ca o parte a pasivulu i debitorului. (2) La data confirmarii unui plan de reorganizare. pr ecum si de orice alta persoana care a cauzat starea de insolventa a debitorului. . sa fie suportata de membrii organelor de conducere si/sau supraveghere din cadrul societatii. 136. administratorul/l ichidatorul si toate persoanele care i-au asistat sunt descarcati de orice indat oriri sau responsabilitati cu privire la procedura. Art. 59 alin. persoana juridica la incetarea de plati. dupa caz. persoana juridica. sub acoperirea persoanei juri dice. daca judecatorul-sindic constat a. (2) In cazul prevazut la alin. . . 137. (1) sunt identificate persoane carora le-ar fi imputabila aparitia starii de insolventa a debitorului. 3. au facut sa dispara unele documente cont abile sau nu au tinut contabilitatea in conformitate cu legea. debitorul persoana fi zica va fi descarcat de obligatiile pe care le avea inainte de intrarea in falim ent. in astfel de situatii. 32.(1) In cazul in care in raportul intocmit in conformitate cu disp ozitiile art. c) au dispus. ajuns in stare de insolventa. isi vor produce efectele. Cu toate acestea. in cazul in care toti asociatii persoanei juridice sau persoana fizica . . (3) Descarcarea de obligatii a debitorului nu atrage descarcarea de obligatii a fidejusorului sau a codebitorului principal. operatiunile de administrare. Art. el va fi descarcat de ob ligatii numai in masura in care acestea au fost platite in cadrul procedurii. (1). 76 alin. corespunzator cotelor de participa re la capitalul social. solicita acest lucru in termen de 30 de zile de la notificarea lichi datorului facuta administratorului special. dupa caz. va pronunta o sentinta de inchidere a procedu rii si de revocare a hotararii de deschidere a procedurii. 135. debitorul este descarcat d e diferenta dintre valoarea obligatiilor pe care le avea inainte de confirmarea planului si cea prevazuta in plan. .Sentinta de inchidere a procedurii va fi notificata de judecatoru l-sindic directiei teritoriale a finantelor publice si oficiului registrului com ertului sau.

. 138. I. (1) vor intra in averea debitorului si vor fi destinate. 138 alin.U. (3) Comitetul creditorilor sau creditorul care detine mai mult de jumatate di n valoarea tuturor creantelor poate cere judecatorului-sindic sa fie autorizat s a introduca actiunea prevazuta la alin. I pct.@ (4) In caz de pluralitate.(1) Executarea silita impotriva persoanelor prevazute la art. de catre debitorul persoana fizica ori de reprezentantul legal al pers oanei juridice debitoare. sumele rezultate din executarea silita vor fi repartizate de catre executorul judecatoresc. du pa caz. I. opozitia lor la aceste decizii. in caz de reorganizare. art. cu coditia ca aparitia starii de insolventa sa fie contemporana sau anterioara perioadei de timp in care si-au exercitat mandatul ori in care au det inut pozitia care ar fi putut cauza insolventa.G. 138 alin. raspunderea persoanelor prevazute la alin. comitetul creditorilor va putea cere judecatorului-sindic sa instituie masu ri asiguratorii asupra bunurilor din averea persoanelor urmarite conform art. . Fixarea unei cautiuni de 10% din valoarea pretentiilor este obligatorie. g) in luna precedenta incetarii platilor. administratorul judiciar sau lichidatorul ori. Art. 173/2008. 201 din O. completarii fondurilor necesare continuarii activitatii debitorului. Art. 138 alin. (1). a stfel cum a fost introdus prin art.(1) Odata cu cererea formulata conform art. (2) Aplicarea dispozitiilor alin.(1) Constituie infractiunea de bancruta simpla si se pedepseste c u inchisoare de la 3 luni la un an sau cu amenda neintroducerea sau introducerea tardiva. 138 alin. (1) si ras punderea persoanelor la care se refera alin. (2) Cererea de masuri asiguratorii poate fi formulata si ulterior introduceri i actiunii prevazute la art. in organele colegiale de conducere ale persoanei juridice . (1) est e solidara. (1) a fost modificata prin art. (1) sau. 141. conform Codului de pr ocedura civila. acoperirii pasivului. (3) a fost modificat prin art. in conformitate cu p revederile prezentei legi. 173/2008. 277/2009. 142. dupa caz. 143. . ulteri or luarii deciziei.G. in scopul intarzierii incetarii de plati. 140. iar in caz de faliment. 13 8. daca administratorul judiciar sau l ichidatorul a omis sa indice.Sumele depuse potrivit dispozitiilor art. s-au opus la actele ori faptele care au cauzat insolventa sau au lipsit de la luarea deciziilor care au cauzat insolventa si au facut sa se consemneze. pct. . Art.Actiunea prevazuta la art. in temeiul tabelului definitiv consolidat de creante pus la dispozitia sa de catre lichidator. pct. nr. care d . CAPITOLUL V Infractiuni si pedepse Art. 139. (3). (1) nu inlatura aplicarea legii penale pent ru faptele care constituie infractiuni. (1) se efectueaza de catre executorul judecatoresc. in raportul sau asupra cauzelor insolventei. perso anele culpabile de starea de insolventa a patrimoniului debitorului persoana jur idica ori daca acesta a omis sa formuleze actiunea prevazuta la alin. . 20 din O . au platit sau au dispus sa se plate asca cu preferinta unui creditor. Persoanele in cauza se pot apara de solidaritate daca.Alin.f) au folosit mijloace ruinatoare pentru a procura persoanei juridice fonduri . . Art. (2) Dupa inchiderea procedurii falimentului. dar nu mai devreme de 2 ani de la data hotararii de deschidere a procedurii. __________ @Partea introductiva a alin. a cererii de deschidere a procedurii in termen. (1) ameninta sa se prescrie. nr. 138 se prescrie in termen de 3 ani de la data la care a fost cunoscuta sau trebuia cunoscuta persoana care a cauzat ap aritia starii de insolventa.U. in dauna celorlalti creditori. 15 din Legea nr.

b) infatiseaza datorii inexistente sau prezinta in registrele debitorului. prevazuta la art. Art. a)-f) ori impiedicarea acesto ra. 151. (2) In cazul in care delapidarea a avut consecinte deosebit de grave. 214 a lin. administratorulu i judiciar sau lichidatorului.(1) Infractiunea de gestiune frauduloasa. Art.epaseste cu mai mult de 6 luni termenul prevazut la art. in caz de insolventa a debitorului. p ersoana juridica. publicat in Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene nr.@ __________ @Articolul a fost modificat prin art. 28 alin.(1) Insusirea.Fapta persoanei care.Infractiunile prevazute la art. o parte din active. c) instraineaza. 35. . (2) Infractiunea de gestiune frauduloasa. in conditiile prevazute la art. atunci cand este savarsita de administratorul judiciar ori lichidatorul averii debitorului. Codului comer cial si ale Regulamentului (CE) 1.U. . Art. 148. se pedepseste cu inchisoare de la 3 ani la 8 ani. . pedeaps a este inchisoarea de la 10 ani la 20 de ani si interzicerea unor drepturi. atunci cand este savarsita de administratorul judiciar ori lichidatorul averii debitor ului. precum si de orice reprezentant sa u prepus al acestuia de bani.346/2000 referitor la procedurile de insolvent a. . (3) Tentativa infractiunilor prevazute la alin. valori ori alte bunuri pe care le gestioneaza sau le administreaza constituie infractiunea de delapidare si se pedepseste cu inchi soare de la unu la 15 ani si interzicerea unor drepturi. . 149. daca fapta nu constituie o in fractiune mai grava. 150. se pedepseste cu inchisoare de la 5 ani la 12 ani.Procedura aplicabila regiilor autonome aflate in stare de insolve nta se va stabili prin lege speciala. 2 din C odul penal.G. in functie de indicele inflatiei. (2) Constituie infractiunea de bancruta frauduloasa si se sanctioneaza cu inc hisoare de la 6 luni la 5 ani fapta persoanei care: a) falsifica. Art. in frauda creditorilor. prevazuta la art. cu rea-credinta. precu m si de orice reprezentant sau prepus al acestuia. folosirea sau traficarea de catre administratorul judiciar ori lichidatorul averii debitorului. 146. 173/2008.Dispozitiile prezentei legi se completeaza. I pct. nr. L 160 din 30 iunie 2000. cu cele ale Codului de procedura civila. (3) Tentativa infractiunilor prevazute la alin. Art. prin hotarare a Guvernului. directorului executiv ori al reprezentantului legal al debitorului. sustrage sau distruge evidentele debitorului ori ascunde o part e din activul averii acestuia. 214 alin.Cuantumul amenzilor prevazute de prezenta lege se va modifica per iodic. fiecare dintre aceste fapte fiind savarsite in frauda creditorilor. 147. 143-147 se judeca in prima instan ta de tribunal. cu celeritate. documentele s i informatiile prevazute la art. 145. in masura compatibili tatii lor. Art. (1) si (2) se pedepseste. de a intocmi documentatia respectiva se pedepseste cu inchi soare de la un an la 3 ani sau cu amenda. (1) si (2) se pedepseste. 21 din O. Codului civil. CAPITOLUL VI Dispozitii tranzitorii si finale Art. de a pune la dispozitie judecatorului-sindic. dir ectorului.Refuzul debitorului persoana fizica sau al administratorului. 144. in alt act sau in situatia financiara sume nedatorate. . precum si de orice reprezentant sau prepus al acestuia. (1) lit. 27. Art. . in nume propriu sau prin persoane interpuse . . solicita inregistrarea unei cereri de admitere a unei creante inexistente asup ra averii debitorului se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la un an sau cu a menda. . 1 din Codul penal.

(1) Prezenta lege intra in vigoare la 90 de zile de la data publi carii in Monitorul Oficial al Romaniei. 1. a convocarilor notificar ilor prin Buletinul procedurilor de insolventa. 6 se vor infiinta in te rmen de 6 luni de la intrarea in vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonan te de urgenta. 75 si ale art. la Legea nr. .U. republicata in Monitorul Oficial al Romaniei.U. . 424 din 12 mai 2004. precum si orice alt a dispozitie contrara se abroga.Sectiile de insolventa prevazute la art. precum si a altor acte normative cu incidenta asupra acestei proceduri. as tfel cum a fost introdus prin art.066 din 17 noiembrie 2004. si in toate actele normative subsecvente.Orice decaderi. 155. p. cu modificarile si completarile ulterioare. Partea I. Art. pct. 282 din Legea nr. 173/2008. .In toate actele normative in care figureaza termenul insolvabilit ate in contextul procedurilor de reorganizare si de faliment. (1) din Constitutia Romaniei. Art. 173/2008. pct. cu respectarea prevede rilor art. vor fi efectuate si potrivit Codului de procedura civila pe durata a 6 luni de la data intrarii in vigoare a prezentei legi. 64/1995 privind p rocedura reorganizarii judiciare si a falimentului. nr.@ __________ @Articolul a fost abrogat prin art. I. la data intrarii i n vigoare a prezentului act normativ. interdictii ori altele asemenea instit uite prin norme legale sau prevederi contractuale pentru cazul deschiderii proce durii de insolventa vor fi aplicabile doar de la data deschiderii falimentului. (3) La data intrarii in vigoare a prezentei legi.G.Art. cu sau fara referi re la Legea nr. Art. nr. pct. 277/2009. in actele normative existente.066 din 17 noiembrie 2004. republicata. nr. sintagma Buletinu l procedurilor de reorganizare judiciara si faliment va fi inlocuita cu sintagma Buletinul procedurilor de insolventa. nr. I. 156.Abrogat. republicata in Monitorul Ofi cial al Romaniei. comunicarea oricaror acte de procedura. . I pct. 64/1995 privind procedura reorganizarii judiciare si a falimentului . Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei. 1541. 211 din O.@ ___________ @Articolul a fost introdus prin art. . art. limitari. nr. Dispozitiile contrare se abroga. 22 din O. 1. Art. pct. Art. 1542. 7 din prezenta lege . 76 alin. Legea nr. cu modificarile si completarile ulterioare.G. as tfel cum a fost introdus prin art. . Partea I. se inlocuieste cu termenul insolventa. 154.Orice referire.U.La art. 152.@ ___________ @Articolul a fost introdus prin art. 153. conform art. dupa caz. 16 din Legea nr. I. Art. 64/1995 privind procedura reo rganizarii judiciare si a falimentului si orice trimitere la actul normativ ment ionat se vor considera ca referire/trimitere la prezenta lege si/sau la sectiuni le corespunzatoare din prezenta lege. I. 173/2008. nr. Procedurile in curs vor continua pe rolul instantelor la care au fost introduse. . 149/2004 pentru modificarea si completar ea Legii nr.G. Partea I. DANIELA POPA PRESEDINTELE SENATULUI NICOLAE VACAROIU . 277/2009. Partea I. cu modi ficarile ulterioare. 64/1995. 16 din Legea nr. public ata in Monitorul Oficial al Romaniei. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR. 31/1990 privind societatile come rciale. II din Legea nr. (2) Citarea. 211 din O.

85.Bucuresti. . Nr. 5 aprilie 2006.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->