Parlamentul Romaniei Lege nr.

85/2006 din 05/04/2006 Versiune actualizata la data de 17/07/2009 privind procedura insolventei@

___________ @Text actualizat la data de 17.07.2009. Actul include modificarile din urmat oarele acte: - O.U.G. nr. 86/2006 publicata in MOF nr. 944 din 22/11/2006 - Decizia nr. 1.137/2007 publicata in MOF nr. 31 din 15/01/2008 - O.U.G. nr. 173/2008 publicata in MOF nr. 792 din 26/11/2008 - Legea nr. 277/2009 publicata in MOF nr. 486 din 14/07/2009. Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege. CAPITOLUL I Dispozitii generale Art. 1. - (1) Procedura generala prevazuta de prezenta lege se aplica urmatoa relor categorii de debitori aflati in stare de insolventa sau de insolventa imin enta, cu exceptia celor prevazuti la alin. (2) lit. c) si d): 1. societatile comerciale; 2. societatile cooperative; 3. organizatiile cooperatiste; 4. societatile agricole; 5. grupurile de interes economic; 6. orice alta persoana juridica de drept privat care desfasoara si activitati economice. (2) Procedura simplificata prevazuta de prezenta lege se aplica debitorilor a flati in stare de insolventa, care se incadreaza in una dintre urmatoarele categ orii: a) comercianti, persoane fizice, actionand individual; b) asociatii familiale; c) debitorii care fac parte din categoriile prevazute la alin. (1) si indepli nesc una dintre urmatoarele conditii:@ 1. nu detin nici un bun in patrimoniul lor; 2. actele constitutive sau documentele contabile nu pot fi gasite; 3. administratorul nu poate fi gasit; 4. sediul nu mai exista sau nu corespunde adresei din registrul comertului; d) debitori care fac parte din categoriile prevazute la alin. (1), care nu au prezentat documentele prevazute la art. 28 alin. (1) lit. a)-f) si h) in termen ul prevazut de lege;@ e) societati comerciale dizolvate anterior formularii cererii introductive; f) debitori care si-au declarat prin cererea introductiva intentia de intrare in faliment sau care nu sunt indreptatiti sa beneficieze de procedura de reorga nizare judiciara prevazuta de prezenta lege. ___________ @Partea introductiva a lit. c) si lit. d) au fost modificate prin art. I, pr

imul punct din O.U.G. nr. 173/2008, astfel cum a fost introdus prin art. I, pct. 1 din Legea nr. 277/2009. Art. 2. - Scopul prezentei legi este instituirea unei proceduri colective pen tru acoperirea pasivului debitorului aflat in insolventa. Art. 3. - In intelesul prezentei legi, termenii si expresiile de mai jos au u rmatoarele semnificatii: 1. insolventa este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterize aza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor cer te, lichide si exigibile:@ a) insolventa este prezumata ca fiind vadita atunci cand debitorul, dupa 30 d e zile de la scadenta, nu a platit datoria sa fata de unul sau mai multi credito ri; b) insolventa este iminenta atunci cand se dovedeste ca debitorul nu va putea plati la scadenta datoriile exigibile angajate, cu fondurile banesti disponibil e la data scadentei; 2. averea debitorului reprezinta totalitatea bunurilor si drepturilor sale pa trimoniale - inclusiv cele dobandite in cursul procedurii insolventei -, care po t face obiectul executarii silite, in conditiile reglementate de Codul de proced ura civila; 3. procedura colectiva este procedura in care creditorii recunoscuti particip a impreuna la urmarirea si recuperarea creantelor lor, in modalitatile prevazute de prezenta lege; 4. data deschiderii procedurii reprezinta: a) in cazul cererii debitorului de deschidere a procedurii, data pronuntarii incheierii prevazute la art. 32 alin. (1); b) in cazul cererii creditorului de deschidere a procedurii, data pronuntarii sentintei judecatorului-sindic, prevazuta la art. 33 alin. (4) sau (6); 5. debitorul este persoana fizica sau persoana juridica de drept privat, care face parte din una dintre categoriile prevazute la art. 1 si care este in stare de insolventa;@ 6. prin creditor indreptatit sa solicite deschiderea procedurii insolventei s e intelege creditorul a carui creanta impotriva patrimoniului debitorului este c erta, lichida si exigibila de mai mult de 30 de zile; 7. prin creditor se intelege persoana fizica sau juridica ce detine un drept de creanta asupra averii debitorului si care a solicitat, in mod expres, instant ei sa ii fie inregistrata creanta in tabelul definitiv de creante sau in tabelul definitiv consolidat de creante si care poate face dovada creantei sale fata de patrimoniul debitorului, in conditiile prezentei legi. Au calitatea de creditor , fara a depune personal declaratiile de creanta, salariatii debitorului; 8. creditorul indreptatit sa participe la procedura insolventei este acel cre ditor care a formulat si caruia i-a fost admisa, total sau in parte, o cerere de inregistrare a creantei sale pe tabelele de creante contra debitorului intocmit e in procedura si care are dreptul de a participa si de a vota in adunarea credi torilor, inclusiv asupra unui plan de reorganizare judiciara admis de judecatoru l-sindic, de a fi desemnat in calitate de membru al comitetului creditorilor, de a participa la distributiile de fonduri rezultate din reorganizarea judiciara a debitorului sau din lichidarea averii debitorului, de a fi informat ori notific at cu privire la desfasurarea procedurii si de a participa la orice alta procedu ra reglementata de prezenta lege. Au calitatea de creditor indreptatit sa partic ipe la procedura insolventei, fara a depune personal declaratiile de creanta, sa lariatii debitorului;@ 9. creantele garantate sunt creantele persoanelor care beneficiaza de o garan tie reala asupra bunurilor din patrimoniul debitorului, indiferent daca acesta e ste debitor principal sau tert garantat fata de persoanele beneficiare ale garan tiilor reale; 10. creantele salariale sunt creantele ce izvorasc din raporturi de munca int re debitor si angajatii acestuia. Aceste creante sunt inregistrate din oficiu in tabelul de creante de catre administratorul judiciar/lichidator;

11. creantele bugetare reprezinta creantele constand in impozite, taxe, contr ibutii, amenzi si alte venituri bugetare, precum si accesoriile acestora; 12. cuantumul minim al creantei, pentru a putea fi introdusa cererea creditor ului, este de 30.000 lei, iar pentru salariati, de 6 salarii medii pe economie;@ 13. creditorii chirografari sunt creditorii debitorului care nu au constituit e garantii fata de patrimoniul debitorului si care nu au privilegii insotite de drepturi de retentie, ale caror creante sunt curente la data deschiderii procedu rii, precum si creante noi, aferente activitatilor curente in perioada de observ atie; 14. activitatile curente reprezinta acele fapte de comert si operatiuni finan ciare propuse a fi efectuate de debitor in perioada de observatie, in cursul nor mal al comertului sau, cum ar fi: a) continuarea activitatilor contractate, conform obiectului de activitate; b) efectuarea operatiunilor de incasari si plati aferente acestora; c) asigurarea finantarii capitalului de lucru in limite curente; 15. perioada de observatie este perioada cuprinsa intre data deschiderii proc edurii si data confirmarii planului sau, dupa caz, a intrarii in faliment; 16. tabelul preliminar de creante cuprinde toate creantele nascute inainte de data deschiderii procedurii curente, scadente, sub conditie sau in litigiu, acc eptate de catre administratorul judiciar in urma verificarii acestora. In tabel vor fi mentionate atat suma solicitata de catre creditor, cat si suma acceptata si rangul de preferinta. In cazul procedurii simplificate, in acest tabel se vor inregistra si creantele nascute dupa deschiderea procedurii si pana la momentul intrarii in faliment; 17. prin tabel definitiv de creante se intelege tabelul care cuprinde toate c reantele asupra averii debitorului la data deschiderii procedurii, acceptate in tabelul preliminar si impotriva carora nu s-au formulat contestatii in conformit ate cu prevederile art. 73, precum si creantele admise in urma solutionarii cont estatiilor. In acest tabel se arata suma solicitata, suma admisa si rangul de pr ioritate a creantei; 18. tabelul suplimentar cuprinde toate creantele nascute dupa data deschideri i procedurii generale si pana la data inceperii procedurii falimentului, accepta te de catre lichidator in urma verificarii acestora. In tabel vor fi mentionate atat suma solicitata de catre creditor, cat si suma acceptata si rangul de prefe rinta; 19. tabelul definitiv consolidat va cuprinde totalitatea creantelor ce figure aza ca admise in tabelul definitiv de creante si cele din tabelul suplimentar ne contestate, precum si cele rezultate in urma solutionarii contestatiilor la tabe lul suplimentar. In situatia in care s-a dispus intrarea in faliment dupa confir marea unui plan de reorganizare, urmeaza a se intocmi o varianta actualizata a t abelului definitiv consolidat, in concordanta cu programul de plata a creantelor , cuprins in planul de reorganizare, si cu deducerea sumelor achitate pe parcurs ul desfasurarii acestuia; 20. reorganizarea judiciara este procedura ce se aplica debitorului, persoana juridica, in vederea achitarii datoriilor acestuia, conform programului de plat a a creantelor. Procedura de reorganizare presupune intocmirea, aprobarea, imple mentarea si respectarea unui plan, numit plan de reorganizare, care poate sa pre vada, impreuna sau separat: a) restructurarea operationala si/sau financiara a debitorului; b) restructurarea corporativa prin modificarea structurii de capital social; c) restrangerea activitatii prin lichidarea unor bunuri din averea debitorulu i; 21. categoria de creante defavorizate este prezumata a fi categoria de creant e pentru care planul de reorganizare prevede cel putin una dintre modificarile u rmatoare pentru oricare dintre creantele categoriei respective: a) o reducere a cuantumului creantei; b) o reducere a garantiilor sau a altor accesorii, cum ar fi reesalonarea pla tilor in defavoarea creditorului; c) valoarea actualizata cu dobanda de referinta a Bancii Nationale a Romaniei

, daca nu este stabilit altfel prin contractul privind creanta respectiva sau pr in legi speciale, este mai mica decat valoarea la care a fost inscrisa in tabelu l definitiv de creante; 22. prin program de plata a creantelor se intelege tabelul de creante mention at in planul de reorganizare care cuprinde cuantumul sumelor pe care debitorul s e obliga sa le plateasca creditorilor, prin raportare la tabelul definitiv de cr eante si la fluxurile de numerar aferente planului de reorganizare, si care cupr inde: a) cuantumul sumelor datorate creditorilor conform tabelului definitiv de cre ante pe care debitorul se obliga sa le plateasca acestora; b) termenele la care debitorul urmeaza sa plateasca aceste sume; 23. prin procedura falimentului se intelege procedura de insolventa concursua la colectiva si egalitara care se aplica debitorului in vederea lichidarii averi i acestuia pentru acoperirea pasivului, fiind urmata de radierea debitorului din registrul in care este inmatriculat; 24. procedura generala reprezinta procedura prevazuta de prezenta lege, prin care un debitor care indeplineste conditiile prevazute la art. 1 alin. (1), fara a le indeplini simultan si pe cele de la art. 1 alin. (2), intra, dupa perioada de observatie, succesiv, in procedura de reorganizare judiciara si in procedura falimentului sau, separat, numai in reorganizare judiciara ori doar in procedur a falimentului; 25. procedura simplificata reprezinta procedura prevazuta de prezenta lege, p rin care debitorul care indeplineste conditiile prevazute la art. 1 alin. (2) in tra direct in procedura falimentului, fie odata cu deschiderea procedurii insolv entei, fie dupa o perioada de observatie de maximum 60 de zile, perioada in care vor fi analizate elementele aratate la art. 1 alin. (2) lit. c) si d); 26. administratorul special este reprezentantul desemnat de adunarea generala a actionarilor/asociatilor debitorului, persoana juridica, imputernicit sa efec tueze in numele si pe seama acestuia actele de administrare necesare in perioade le de procedura cand debitorului i se permite sa isi administreze activitatea si sa le reprezinte interesele in procedura pe perioada in care debitorului i s-a ridicat dreptul de administrare. Adunarea generala a actionarilor, asociatilor s au membrilor persoanei juridice va fi convocata de administratorul judiciar ori de lichidator pentru desemnarea administratorului special, in termen de maximum 20 de zile de la deschiderea procedurii sau, dupa caz, de la ridicarea dreptului debitorului de a-si administra averea. Adunarea generala va fi prezidata de adm inistratorul judiciar sau de lichidator, dupa caz. Daca adunarea asociatilor/act ionarilor convocata conform prezentului punct nu desemneaza un administrator spe cial, debitorului i se va ridica dreptul de administrare, daca acesta nu a fost ridicat, iar debitorul, respectiv asociatii/actionarii sunt decazuti din dreptur ile recunoscute de procedura si care sunt exercitate prin administrator special. Daca un administrator special nu a fost desemnat, pentru solutionarea actiunilo r prevazute la art. 46 si a celor reglementate de art. 79 si 80 debitorul va fi reprezentat de un curator special desemnat dintre organele de conducere statutar e aflate in exercitiul functiunii la data deschiderii procedurii. Desemnarea se va face de catre judecatorul-sindic in camera de consiliu si fara citarea partil or. In cazul in care ulterior adunarea asociatilor/actionarilor alege un adminis trator special, acesta va lua procedura in stadiul in care se gaseste la data de semnarii;@ 27. administratorul judiciar este persoana fizica sau juridica compatibila, p ractician in insolventa, autorizat in conditiile legii, desemnat sa exercite atr ibutiile prevazute la art. 20 in perioada de observatie si pe durata procedurii de reorganizare; reprezentantul S.P.R.L. sau I.P.U.R.L. va trebui sa indeplineas ca conditiile prevazute mai sus;@ 28. lichidatorul este persoana fizica sau juridica, practician in insolventa, autorizat in conditiile legii, desemnata sa conduca activitatea debitorului si sa exercite atributiile prevazute la art. 25 in cadrul procedurii falimentului, atat in procedura generala, cat si in cea simplificata; 29. Buletinul procedurilor de insolventa este publicatia editata de Oficiul N ational al Registrului Comertului, care are drept scop publicarea citatiilor, co

nvocarilor, notificarilor si comunicarilor actelor de procedura efectuate de ins tantele judecatoresti, administratorul judiciar/lichidator dupa deschiderea proc edurii de insolventa prevazute de prezenta lege;@ 30. mandatul administratorilor statutari inceteaza de la data ridicarii drept ului de administrare sau de la data desemnarii administratorului special. Mandat ul administratorului special se limiteaza la reprezentarea intereselor actionari lor/asociatilor de la data ridicarii dreptului de administrare. Incetarea mandat ului impune obligatia predarii gestiunii.@ 31. prin contract financiar calificat se intelege orice contract avand ca obi ect operatiuni cu instrumente financiare derivate realizate pe pietele reglement ate, pietele asimilate sau pietele la buna intelegere, astfel cum sunt acestea r eglementate; 32. prin consumator captiv se intelege consumatorul care, din considerente te hnice, economice sau de reglementare, nu poate alege furnizorul; 33. operatiunea de compensare bilaterala (netting) presupune realizarea, in l egatura cu unul sau mai multe contracte financiare calificate, a uneia sau a mai multora dintre urmatoarele operatiuni: a) incetarea unui contract financiar calificat si/sau accelerarea oricarei pl ati sau indepliniri a unei obligatii ori realizari a unui drept in baza unuia sa u a mai multor contracte financiare calificate avand ca temei un acord de compen sare bilaterala (netting); b) calcularea sau estimarea unei valori de compensare, valori de piata, valor i de lichidare ori valori de inlocuire a oricareia dintre obligatiile sau dreptu rile la care se refera lit. a); c) conversia intr-o singura moneda a oricarei valori, calculata potrivit lit. b); d) compensarea, pana la obtinerea unei sume nete (off-set), a oricaror valori calculate potrivit lit. b) si convertite potrivit prevederilor lit. c); 34. prin acord de compensare bilaterala (acord de netting) se intelege: a) orice intelegere sau clauza in cadrul unui contract financiar calificat di ntre doua parti, prin care se prevede un netting al unor plati ori o indeplinire a unor obligatii sau o realizare a unor drepturi prezente ori viitoare rezultan d din sau avand legatura cu unul ori mai multe contracte financiare calificate ( "acord master de netting"); b) orice acord master de netting intre doua parti, prin care se prevede netti ng-ul intre doua sau mai multe acorduri master de netting ("acord master-master de netting"); c) orice intelegere de garantare subsecventa ori in legatura cu unul sau mai multe acorduri master de netting; 35. prin intelegere de garantare se intelege orice contract/instrument de gar antare a unui acord de netting sau a unor contracte financiare calificate, inclu zand fara limitare: gajuri, scrisori de garantie, garantii personale si altele a semenea. ___________ @Partea introductiva a pct. 1 si punctele 5, 8, 12, 26, 27, 29 si 30 au fost modificate prin art. I, al doilea punct din O.U.G. nr. 173/2008, astfel cum a f ost introdus prin art. I, pct. 1 din Legea nr. 277/2009. Art. 4. - (1) Toate cheltuielile aferente procedurii instituite prin prezenta lege, inclusiv cele privind notificarea, convocarea si comunicarea actelor de p rocedura efectuate de administratorul judiciar si/sau de lichidator, vor fi supo rtate din averea debitorului. (2) Platile se vor face dintr-un cont deschis la o unitate a unei banci, pe b aza de dispozitii emise de debitor sau, dupa caz, de administratorul judiciar, i ar in cursul falimentului, de lichidator. (3) Disponibilitatile banesti vor putea fi pastrate intr-un cont special de d epozit bancar. (4) In lipsa disponibilitatilor in contul debitorului, se va utiliza fondul d e lichidare, platile efectuandu-se pe baza unui buget previzionat pe o perioada

pct. . din care face parte administratorul judici ar sau. (6) lit. 121 si art. suma care va fi inclusa in categoria cheltuielilor aferente procedurii in sens ul alin. I pct. elaborat potrivit art. .U. (6) lit. . (7) a fost modificat prin art. (1). pe baza documentelor justificative atasate la raportul lunar al administratorului judiciar/lichidatorului. 173/2008. 1 din Legea nr.de cel putin 3 luni. I. (2) Organele prevazute la alin. va comunica la Oficiul National al Registrului Comertului si l a instantele judecatoresti pe langa care functioneaza registrul societatilor agr icole. astfel cum a fost introdus prin art. nr.N. 277/2009 .R. 277/2009.(1) Organele care aplica procedura sunt: instantele judecatoresti. .0% din sumele recuperate in cadrul procedurilor de insolvent a. (9) Sumele mentionate la alin. judecatorul-sindic.G. 22 din O. (4) va fi constituit prin: a) majorarea cu 30% a taxelor percepute de oficiile registrului comertului de pe langa tribunale pentru operatiunile de inregistrare. pct.G. (1). b) vor fi achitate la orice unitat e bancara. (6) lit. 2 din O. 173/2008. lichidatorul care transmite suma.N.Alin. I.R. 173/2008. iar sumele prevazute la alin. in cazul asociatiilor si fundatiilor ce de sfasoara activitati economice.U.P. (6) Fondul prevazut la alin. 277/2009. 5. dupa caz.G. 1 din O. 277/2009. as tfel cum a fost introdus prin art.N. in registrul asociatiilor si fundatiilor. 3 din Legea nr. aprobat de judecatorul-sindic.@ __________ @Lit. nr. denumita in continuare U . plata. astf el cum a fost modificat prin art. nr.I.@ b) majorarea cu 30% a taxelor percepute pentru operatiunile de inregistrare i n registrul societatilor agricole si. SECTIUNEA 1 Instantele judecatoresti . respectiv registrul asociatiilor si fundatiilor. 4 din Legea nr. 2 din Legea nr. c) de la alin.U. 4 din Legea nr. a) vor fi virate de oficiile registrul ui comertului. . nr.G. 173/2008. inclusiv din fondurile obtinute din vanzarea bunurilor din averea debitorului . in contul mentionat. I. 277/2009. I.U. (1) vor fi considerate cheltuieli de lichidare in conformitate cu art. pct.Lit. astfel cum a fost modificat prin art.P.Alin. CAPITOLUL II Participantii la procedura insolventei Art. pct. as tfel cum a fost introdus prin art. (9) a fost modificat prin art. I.@ (7) Sumele prevazute la alin. pct. prin Oficiul National al Registrului Comertului. I. (6) au fost modificate prin art. (6) a fost introdusa prin art. 21 din O.@ c) preluarea a 2.U.I. al treilea pu nct din O. pct.@ (8) U. (10) a fost introdus prin art. in contul Uniuni i Nationale a Practicienilor in Insolventa din Romania. c) vor fi virate in contul filialei U.Alin. numarul contului si unit atea la care acesta este deschis si orice modificari ulterioare ale acestuia. I.P.@ (10) Sumele din fondul de lichidare nu pot face obiectul masurilor asigurator ii sau al executarii silite.I. a) si b) de la alin. I pct.. (1) trebuie sa asigure efectuarea cu celerita te a actelor si operatiunilor prevazute de prezenta lege. 21 alin. 1 si vor fi platite in momentul ex istentei disponibilului in contul debitorului. pct. sumele prevazute la alin. (5) Judecatorul-sindic va putea autoriza. din fondul de lichidare a cheltuielilor ce a u depasit bugetul previzionat. 123 pct.R. administratorul judiciar si lichidatorul. precum si realizarea i n conditiile legii a drepturilor si obligatiilor celorlalti participanti la aces te acte si operatiuni. nr. 173/2008.G. I.

173/2008. Buletinul procedurilor de insolventa va fi realizat si in forma electronica.(1) Toate procedurile prevazute de prezenta lege. reprezentand o cota de 10% aplicata la taxele perce pute de oficiile registrului comertului de pe langa tribunale pentru operatiunil e de inregistrare. cu exceptia recur sului prevazut la art. sunt de competenta sectiei de insolventa a tribunalulu i in a carui raza teritoriala isi are sediul debitorul. in conditii de contradictorialitate. (1) se vor realiza. (2) In circumscriptia curtii de apel va functiona o singura sectie de insolve nta. 277/2009. este supusa dispozitiilor Codului de procedura civila. conditiile de finantare. Aceasta se organizeaza in cadrul tribunalului din localitatea in care isi a re sediul respectiva curte de apel. 460/2005 privind continutul. pct. in temeiul dispozitiilor prezentei legi. (31) Prin exceptie de la prevederile alin. 108 sau 109. I. dupa caz. (11) Pentru sustinerea cheltuielilor de editare si difuzare a Buletinului pro cedurilor de insolventa. I. (6) Notificarile. a convocarilor si notificarilor fata de pa rticipantii la proces. 107. se majoreaza. 8. (5) Formatul si continutul-cadru ale actelor care se publica in Buletinul pro cedurilor de insolventa si ale dovezii privind indeplinirea procedurii de citare . notificare si comunicare se stabilesc prin ordin al ministrului jus titiei si sunt utilizate in mod obligatoriu de toti participantii la procedura.G.Art. Comunicarea citatiilor.U. In toate celelalte cazuri se aplica dispozitiile din Codul de procedura civila refe ritoare la procedura necontencioasa. (8) In vederea publicarii citatiilor. comunicarea actelor de procedura anterioare deschiderii pr ocedurii si notificarea deschiderii procedurii. respectiv in registrul societatilor agricole sau in registrul asociatiilor si fundatiilor. procedura no tificarii prevazute la art. 62 ori la art. publicare si dis tribuire a Buletinului procedurilor de insolventa. 6. (3) Prin exceptie de la prevederile alin. 28 alin. conform Codului de procedura civila. precum si comunicarea oricaror acte de proced ura. astfel cum figureaza ace sta in registrul comertului. Pentru creditorii care nu au put ut fi identificati in lista prevazuta la art. convocarilor si notificarilor actelor d . .@ (4) In cazul in care debitorul este o societate tranzactionata pe o piata reg lementata. c). convocare. 61 va fi considerata indeplinita daca a fost efectua ta prin Buletinul procedurilor de insolventa. as tfel cum a fost introdus prin art. in masura in care nu contravin unor dispozi tii exprese prevazute de prezenta lege. cu modificarile si completarile ulterioare. cu modificarile si completari le ulterioare. (7) Creditorii care au inregistrat cereri de admitere a creantelor sunt prezu mati ca au in cunostinta termenele prevazute la art. 4 din Legea nr. a convocarilor si notificarilor se efectueaza prin Buletinul procedurilor d e insolventa. prima comunicare a actelor de procedura catre persoanele impotriva carora se introduce o actiune. ulterior deschiderii procedurii insolventei se va realiza conform Codului de procedura civila. si nu vor mai fi citati. Art.@ (2) In procedurile contencioase reglementate de prezenta lege vor fi citate i n calitate de parti numai persoanele ale caror drepturi sau interese sunt supuse spre solutionare judecatorului-sindic. cu exceptia cazului in care sarcina notificarii apartine al tor organe care aplica procedura. si sunt exercitate de judecatorul-sindic . (1) lit. domiciliu sau resedinta se afla in strain atate. al caror sediu. 7. 23 din O.@ ___________ @Articolul a fost modificat prin art. etapele. si convocarile prevazute de prezenta lege cad in sarcina administratorului judiciar sau a lichidatorului. fondul prevazut la art.(1) Citarea partilor. pct. . (1). dupa caz. 17 din Hotararea Guvernului nr. judecatorul-sindic va comunica Comisiei Nationale a Valorilor Mobilia re hotararea de deschidere a procedurii. nr.

U. numai actele care intereseaza solutionarea caii de atac. pct. I pct. 173/2008. selec tate de judecatorul-sindic. I. (5) din Legea nr. 3 din O.Alin. 33 alin. 4 din Legea nr. I. (3) Recursul va fi judecat de completuri specializate. (4) nu se aplica in cazul judecarii recursului impotriv a urmatoarelor hotarari ale judecatorului-sindic: a) sentinta de respingere a contestatiei debitorului. 8.G. introdusa in temeiul ar t. iar nu si potrivit disp ozitiilor Codului de procedura civila.G.U. ulterior deschiderii procedurii insolventei. 2 si 3 din Codul de proced ura civila. in masura in care se interpreteaza ca prima comunicare a actelor de pro cedura catre persoanele impotriva carora se promoveaza o actiune in temeiul disp ozitiilor Legii nr. pct. a hotararilor judecatorest i in Buletinul procedurilor de insolventa inlocuieste. 173/2008. nr. 11. 29 alin. (4).G. se rea lizeaza numai prin Buletinul procedurilor de insolventa.@ __________ @Alineatul (3) a fost modificat prin art. pct. 277/2009. 41 din O. pub licatie editata de Oficiul National al Registrului Comertului. de la data publicarii ace stora. dupa caz. introdusa in temeiul art. daca lege a nu prevede altfel.@ (4) Prin derogare de la prevederile art. hotararile judecatorului -sindic nu vor putea fi suspendate de instanta de recurs. (7) Prin derogare de la prevederile art. c) sentinta prin care se decide intrarea in faliment. 173/2008. 7 din Legea nr. 300 alin. I. b) sentinta prin care se decide intrarea in procedura simplificata.U. 1. 85/2006. convocarea si notificarea actelor de procedura efectuate individ ual fata de participantii la proces.(1) Curtea de apel va fi instanta de recurs pentru hotararile pronu ntate de judecatorul-sindic in temeiul art. dupa deschiderea procedurii p revazute de prezenta lege. va pune in vedere partilor interesate sa le depuna in copie certificata. 24 din O.137/2007 care a admis excep tia de neconstitutionalitate si a constatat ca dispozitiile art. (7) a fost modificat prin art. Citarea partilor in recurs se face potrivit dispozitiilor Codului de procedura civila. nr.Alin. In vederea solutionari i recursului. (11) a fost introdus prin art. 47/1992 p rivind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale. Art. 85/2006 privind procedura insolventei sunt contrare art.@ ___________ @A se vedea Decizia Curtii Constitutionale nr. d) sentinta de solutionare a contestatiei la planul de distribuire a fonduril or obtinute din lichidare si din incasarea de creante. citarea. . (2) Termenul de recurs este de 10 zile de la comunicarea hotararii. nr. (5) Prevederile alin. (6) Pentru toate cererile de recurs formulate impotriva hotararilor pronuntat e de judecatorul-sindic in cadrul procedurii se constituie un singur dosar.Alineatul (31) a fost introdus prin art. . 173/2008. nr. republicata. as tfel cum a fost introdus prin art. In cazul in care instanta de recurs considera necesa re si alte acte din dosarul de fond. pct. Suspendarea va privi doar cerer ile care au legatura directa cu reglementarea atacata. acestea fiind prezumate a fi indeplinite la data publicarii. se trimit la curtea de apel. . (3).G. 277/2009. I pct. 5 din Legea nr. (9) Publicarea actelor de procedura sau. as tfel cum a fost introdus prin art. 24 si art. 53 din Cons titutie. cu modificarile si completarile ulterioare.U. 4 din O. judecato rul-sindic va putea sa nu dispuna suspendarea cauzei. pronuntata in conditiil e art. 122 alin. I. 107. . . se editeaza Buletinul procedurilor de insolventa. in situatia in care dispoz itiile a caror neconstitutionalitate se invoca au facut obiectul cel putin al un ei decizii pronuntate de Curtea Constitutionala. in termen de 30 de zil e de la inregistrarea dosarului la curtea de apel.e procedura efectuate de instantele judecatoresti. in copie certificata de grefierul-sef al tribunalului.

. ale comitetului creditorilor ori ale oricarei persoane interesate impotriva masurilor luate de administratorul judic iar sau de lichidator. astfe l cum a fost modificat prin art. inl ocuirea sa de catre adunarea creditorilor sau creditorul care detine cel putin 5 0% din valoarea creantelor. In situatia in care cel care a introdus cererea de de schidere a procedurii nu solicita numirea unui administrator judiciar sau lichid ator. . 10. de intrare in faliment atat prin procedura generala.Repartizarea cauzelor avand ca obiect procedura prevazuta de prezen ta lege judecatorilor desemnati ca judecatori-sindici se realizeaza potrivit art . c) desemnarea motivata. Art. . I. g) judecarea cererilor de atragere a raspunderii membrilor organelor de condu cere care au contribuit la ajungerea debitorului in insolventa. pct. in cadrul pre zentei legi. confirmarea onorariului negociat.U. 304/2004 privind organizarea judiciara. dupa caz. nr. f) judecarea cererilor de a i se ridica debitorului dreptul de a-si mai condu ce activitatea. b) judecarea contestatiei debitorului impotriva cererii introductive a credit orilor pentru inceperea procedurii. a administratorului judiciar provizoriu sau. pct.@ d) confirmarea. i) judecarea contestatiilor debitorului. in mod a leatoriu. pentru motive temeinice. sesizarea organelor de cercetare penala in legatura cu savarsirea infractiuni lor prevazute la art. prin incheiere.G. prec um si a atributiilor acestuia pentru aceasta perioada. Art. fara citarea partilor. confirmarea se va face in came ra de consiliu. dac a nu exista o cerere din partea unui creditor. 11. . Daca nu exista con testatii impotriva hotararii adunarii creditorilor sau a deciziei creditorului c are detine cel putin 50% din valoarea creantelor. 143-147. dintre prac ticienii in insolventa compatibili care au depus oferta de servicii in acest sen s la dosarul cauzei. 53 din Legea nr. 277/2009. prin incheiere. 173/2008. 5 din O. a administratorului judiciar sau a lichidator ului desemnat de adunarea creditorilor sau de creditorul care detine cel putin 5 0% din valoarea creantelor. in sistem informatizat.Abrogat. republicata. h) judecarea actiunilor introduse de administratorul judiciar sau de lichidat or pentru anularea unor acte frauduloase si a unor constituiri ori transferuri c u caracter patrimonial. judecarea opozitiei creditorilor la deschide rea procedurii. sunt: a) pronuntarea motivata a hotararii de deschidere a procedurii si. dupa caz.(1) Principalele atributii ale judecatorului-sindic.@ e) inlocuirea. fixarea remuneratiei in conformitate cu criteriile s tabilite de legea de organizare a activitatii practicienilor in insolventa.@ ___________ @Articolul a fost abrogat prin art. anterioare deschiderii procedurii. a li chidatorului care va administra procedura pana la confirmarea ori. cat si prin procedura simpl ificata. prin sentinta de deschidere a procedurii. 6 din Legea nr. 9. numirea se va face de catre judecatorul-sindic din randul practicienilor c are au depus oferte la dosarul cauzei. I. a administratorului j udiciar sau a lichidatorului. Judecatorul-sindic va des emna administratorul judiciar provizoriu sau lichidatorul provizoriu solicitat d e catre creditorul care a solicitat deschiderea procedurii sau de catre debitor. dupa depunerea procesului-verbal al aduna rii creditorilor. dupa caz.SECTIUNEA a 2-a Judecatorul-sindic Art. potrivit art. In caz de conexare se va tine seama de ce rerile creditorilor in ordinea marimii creantelor sau de cererea debitoarei. 13 8. daca cererea ii apartine.

___________ @Lit. cu delegatie semnata de conducatorul unitatii. (3) Creditorii pot fi reprezentati in adunare prin imputerniciti cu procura s peciala autentica sau. 13. 1 din Codul de procedura civila privind incomp atibilitatea nu sunt aplicabile judecatorului-sindic care pronunta succesiv hota rari in acelasi dosar. l) solutionarea contestatiilor formulate la rapoartele administratorului judi ciar sau ale lichidatorului. in cazul creditorilor bugetari si al celorlalte persoane juridice. (4) Daca legea nu interzice in mod expres. 14. prin organele acestora. debitorului. nr. Scrisoarea prin care isi exprima votul. (2) Atributiile judecatorului-sindic sunt limitate la controlul judecatoresc al activitatii administratorului judiciar si/sau al lichidatorului si la procese le si cererile de natura judiciara aferente procedurii insolventei. Art. cu exceptia cazului in care la sedinta participa titularii tuturor creantelor. sau inscrisul in format electronic caruia i s-a incorporat. 7 din Legea nr.@ (5) La sedintele adunarilor creditorilor. I. k) solutionarea cererii administratorului judiciar sau a comitetului creditor ilor de intrerupere a procedurii de reorganizare judiciara si de intrare in fali ment. administratoru lui judiciar sau lichidatorului. U. I. (2) Dispozitiile art. de lichidator. pct. salariatii debitorului vor putea fi reprezentati de un delegat din randul acestora. creditorii vor putea vota si prin corespondenta. .G. SECTIUNEA a 3-a Adunarea creditorilor. 6 din O. dupa caz. . poate fi comunicat pr in orice mijloace. c) si d) de la alin. bazata pe un certificat valabil. m) judecarea actiunii in anularea hotararii adunarii creditorilor. Ele pot fi atacate separat cu recurs. a lichidatorului. 277/2009. in mod ex ceptional. dupa votarea lui de catre creditori. 24 alin. de lichid are. daca acestuia nu i s-a ridicat dreptul de a-si administr a averea.(1) Convocarea creditorilor va trebui sa cuprinda ordinea de zi a sedintei. daca legea sau judecatorul-sindic nu dispune altfel. dupa casarea hotararii in recurs. care va vota pentru intreaga va loare a creantelor reprezentand salariile si alte drepturi banesti ce li se cuvi . 173/2008. (2) Creditorii cunoscuti vor fi convocati de administratorul judiciar sau de lichidator in cazurile prevazute expres de lege si ori de cate ori este necesar. (3) Adunarea creditorilor va putea fi convocata si de comitetul creditorilor sau la cererea creditorilor detinand creante in valoare de cel putin 30% din val oarea totala a acestora. (2) Orice deliberare asupra unei chestiuni necuprinse in convocare este nula.(1) Adunarea creditorilor va fi convocata si prezidata de administ ratorul judiciar sau. Deciziile manageriale pot fi controlate sub aspectul oportunitatii de catre creditori. 12. .(1) Hotararile judecatorului-sindic sunt definitive si executorii.j) admiterea si confirmarea planului de reorganizare sau. dupa caz. dupa caz. Atributiile manageriale apartin administratorului judiciar ori lichidatorului sau. secretariatul sedintelor adunarilor creditorilor este in sar cina administratorului judiciar sau. semnata de creditor. n) pronuntarea hotararii de inchidere a procedurii. pct. astfel cum a fost modificat prin art. pana in ziua fixata pentru exprimarea votului. atasat ori asociat semna tura electronica extinsa. Art. (1) au fost modificate prin art. cu exceptia situatiei rejudecarii. Comitetul creditorilor Art.

iar deciziile adunarii creditorilor se adopta cu votul favorabil al titular ilor majoritatii. In cazul in care a fost constitu it comitetul creditorilor. (1) impotriva ave rii debitorului se va determina prin raportare la urmatoarele criterii: a) ulterior afisarii tabelului preliminar si pana la afisarea tabelului defin itiv. acestia vor putea alege un comitet format din 3 sau 5 creditori dintre cei cu creante garantate si cei .Alineatul (8) a fost introdus prin art. . atributiile comitetului prevazute la art.(1) Judecatorul-sindic poate desemna. membrii comitetului c reditorilor. astfel cum reiese din planul de reorganizare confirmat. (3) Planul de reorganizare va fi supus votului adunarii creditorilor. c) ulterior confirmarii planului de reorganizare si pana la afisarea tabelulu i definitiv consolidat. 7 din O.U. Comitetul cred itorilor va fi citat in persoana presedintelui astfel desemnat. prin valoare. (7) va fi depusa la dosarul cauzei in termen d e 5 zile de la data adunarii creditorilor si va fi solutionata in camera de cons iliu. la dosarul cauzei.U. 16. un presedinte al comitetului creditorilor. Procesul-verbal va fi depus. (4) In cadrul primei sedinte a adunarii creditorilor. 8 din Legea nr. astfel cum reiese din cu prinsul acestuia. va fi citat si presedintele acestuia.G.@ (6) Deliberarile si hotararile adunarii creditorilor vor fi cuprinse intr-un proces-verbal.@ (2) Calculul valorii totale a creantelor prevazute la alin. . dupa caz. pe baza pr opunerii creditorilor. (7) Hotararea adunarii creditorilor poate fi desfiintata de judecatorul-sindi c pentru nelegalitate. astfel cum reiese din cuprinsul tabelului definitiv. prin grija administratorului judiciar/lichidatorulu i.@ __________ @Alineatele (4) si (5) au fost modificate prin art.U. (1) lit. care au lipsit motivat de la sedinta adunarii creditorilor. nr. in raport cu numarul credito rilor. 173/2008. I pct. 173/2008. iar in lipsa. 17 alin. astfel cum a fost modificat prin art. care va fi semnat de presedintele sedintei. nr. dupa intocmirea tabelului prelimin ar de creante. in termen de doua zile lucratoare de la data adunarii cred itorilor. 277/2009 . (3) Pentru necesitatile procedurii. Art. I. I pct. sedintele adunarii creditorilor vor avea loc in prezenta titularilor de creant e insumand cel putin 30% din valoarea totala a creantelor asupra averii debitoru lui. (8) Cererea prevazuta la alin. 101. prin valoare. cu citarea celui care a introdus cererea. la cererea creditorilor care au votat impotriva luarii ho tararii respective si au facut sa se consemneze aceasta in procesul-verbal al ad unarii.n. buge tare si chirografare cele mai mari. in cond itiile prevazute la art. pr in oricare dintre membrii comitetului creditorilor. b) ulterior afisarii tabelului definitiv si pana la confirmarea unui plan de reorganizare. I pct. 9 din O. judecatorul-sindic va desemna.@ (2) Desemnarea se va face. . valoarea creantelor verificate si acceptate de administratorul judiciar. precum si de administratorul judiciar sau de lichidator. b) s i f) vor fi exercitate de adunarea creditorilor.G.(1) Cu exceptia cazurilor in care legea cere o majoritate speciala . Art. a creantelor prezente. un comitet format din 3-5 creditori dintre cei cu creante garantate. a administratorului judiciar sau . 15. Daca din cauza numarului mic d e creditori judecatorul-sindic nu considera necesara constituirea unui comitet a l creditorilor. nr. d) ulterior afisarii tabelului definitiv consolidat. 173/2008. a stfel cum reiese din cuprinsul tabelului preliminar. a lichidatorului si a creditorilor. prin incheiere. 8 din O. __________ @Alineatul (1) a fost modificat prin art. precum si la cererea creditorilor indreptatiti sa participe la procedura insolventei. dupa caz. pct.G.

(4) Deciziile comitetului creditorilor se iau cu majoritatea simpla din total ul numarului de membri ai acestuia. e) sa solicite. (2) Comitetul creditorilor se intruneste lunar si. 47 alin. atunci cand astfel de actiuni nu a u fost introduse de administratorul judiciar sau de lichidator. (5). d) sa intocmeasca rapoarte. persoana juridica. sa faca contestatii la ac estea. ori de cate ori este necesar. dintre primii 20 de creditori in ordinea valorii.@ __________ @Alineatul (6) a fost modificat prin art. Art.G. prezinte interesele societatii si ale acestora adunarea generala a actionarilor/ desemna. 11 din O. __________ @Alineatul (1) a fost modificat prin art. . la cererea administratorul ui judiciar sau a lichidatorului. 10 din O. dupa caz. 173/2008. masurilor si deciziilor luate de comitetul creditor ilor orice creditor poate formula contestatie la adunarea creditorilor. sa le analizeze si.U. La propunerea administratorului judiciar sau a celorlalti membri ai comitetului creditorilor. care se ofera vo luntar. in temeiul art. I pct.(1) Dupa deschiderea procedurii. I pct.(1) Comitetul creditorilor are urmatoarele atributii: a) sa analizeze situatia debitorului si sa faca recomandari adunarii creditor ilor cu privire la continuarea activitatii debitorului si la planurile de reorga nizare propuse. b) sa negocieze cu administratorul judiciar sau cu lichidatorul care doreste sa fie desemnat de catre creditori in dosar conditiile numirii si sa recomande a dunarii creditorilor astfel de numiri. (4) sa fie respectate in toate fazele procedurii. judecatorul-sindic va putea cere asistent a comitetului creditorilor sau a unui delegat al acestuia. prin incheiere. in terme n de 5 zile de la luarea acestora. 173/2008. pe . ori a cel putin 2 dintre membrii sai . . pe cheltuiala acestora. in conflict de interese cu interesul concursual al creditorilor partici panti la procedura. administrator special. va un reprezentant. care va retine pe scurt continutul deliberarilor. f) sa introduca actiuni pentru anularea unor transferuri cu caracter patrimon ial. (6) Impotriva actiunilor. persoana fizica sau juridica. (6) In cursul derularii procedurii.U. judecatorul-sindic va consemna. precum si hotararile luate. se va mentine comitetul desemn at anterior de judecatorul-sindic. (5) Daca un membru al comitetului creditorilor se afla. nr. asociatilor debitorului. c) sa ia cunostinta despre rapoartele intocmite de administratorul judiciar s au de lichidator. care sa re si sa participe la procedura. comitetul astfel desemnat va inlocui comitetul desemnat anterior de jude catorul-sindic. si alte masuri. motivat. 17. modificarea componentei acestuia. (3) Deliberarile comitetului creditorilor vor avea loc in prezenta administra torului judiciar/lichidatorului si vor fi consemnate intr-un proces-verbal. pe care sa le prezinte adunarii creditorilor. astfel incat criteriile preva zute la alin.chirografari. acesta se va abtine de la vot. facute de debitor in dauna creditorilor. ridicarea dreptului de administ rare al debitorului. daca este cazul. pri vind masurile luate de administratorul judiciar sau de lichidator si efectele ac estora si sa propuna. nr. (5) Daca nu se va obtine majoritatea necesara. 18.G. datorita interesului propriu. SECTIUNEA a 4-a Administratorul special Art.

Dupa ridicarea dreptului de administrare. semnand actul. primeste raportul final si bilantul de inchidere si participa la sedinta convocata pentru solutionarea obiectiunilor si aprobarea raportului.R. . dupa confirmarea planului. 19. toate contestatiile printr-o incheiere prin care va nu mi administratorul judiciar/lichidatorul desemnat sau. creditorii care detin cel putin 50% din valoarea totala a creantelor pot decide desemnarea unui administrator judiciar/lichidato r. va solicita adu narii creditorilor/creditorului desemnarea unui alt administrator judiciar/lichi dator. de urgenta si deodata. potrivit art. (2) Administratorul special are urmatoarele atributii: a) exprima intentia debitorului de a propune un plan.I. 33 alin. prin incheiere. pe baza criteriilor stabilite prin legea privind profesia de p ractician in insolventa. (21) Creditorul care detine cel putin 50% din valoarea totala a creantelor po ate sa decida. b) participa. coroborat cu art. judecatorul-sindic v a desemna provizoriu.seama debitorului. dupa caz . in termen de 3 zile de la data publ icarii acesteia in Buletinul procedurilor de insolventa. d) propune un plan de reorganizare.(1) Practicienii in insolventa interesati vor depune la dosar o of erta de preluare a pozitiei de administrator judiciar in dosarul respectiv. pentru motive de nelegalit ate.P. In cazul in care remuneratia se va achita din fo ndul constituit conform prevederilor art. pana la prima adunare a creditorilor. Creditorii pot decide sa confirme administratorul judic iar sau lichidatorul desemnat provizoriu de catre judecatorul-sindic. In cazul in care nu exista nici o astfel de oferta. fara consultarea adunarii creditorilor. Judecatorul va solution a. g) primeste notificarea inchiderii procedurii. practicianul in insolventa interesat va putea arata si disponibilitatea de timp si de resurse umane. participa la inventar.@ (3) Creditorii pot contesta la judecatorul-sindic. va numi administratorul judiciar propus d e creditori sau de creditorul ce detine cel putin 50% din valoarea creantelor. stabilindu-i si remuneratia. (2) La recomandarea comitetului creditorilor. debitorul este repr ezentat de administratorul judiciar/lichidator care ii conduce si activitatea co merciala. lichidatorul provizoriu si sa ii stabileasca remuneratia. in calitate de reprezentant al debitorului. (3) decizia adunarii creditorilor sau a creditorului ce detine cel putin 50% din valoarea creantelor nu este contestat a. f) dupa intrarea in faliment. (2) si (21). c) formuleaza contestatii in cadrul procedurii reglementate de prezenta lege. precum si experien ta generala sau specifica necesare preluarii dosarului si bunei administrari a c azului. decizia prevazuta la alin. la judecarea actiun ilor prevazute la art. In oferta. judecatorul-sindic.@ (5) Administratorul judiciar. e) administreaza activitatea debitorului. 4. un practician in ins olventa ales in mod aleatoriu din Tabloul U.N. (2). iar mandatul administratorului special va fi redus la a reprezenta int eresele actionarilor/asociatilor. (1) lit. d ispunand totodata incetarea atributiilor administratorului judiciar provizoriu p e care l-a desemnat prin sentinta de deschidere a procedurii. aceasta va fi stabilita de catre ju decatorul-sindic. SECTIUNEA a 5-a Administratorul judiciar Art. 79 si 80.@ (4) Daca in termenul stabilit la alin. sub supravegherea administratorului judiciar. desemnarea unui administr ator judiciar sau lichidator in locul administratorului judiciar sau lichidatoru lui provizoriu ori sa confirme administratorul judiciar provizoriu sau. h). la c are vor anexa dovada calitatii de practician in insolventa si o copie de pe poli ta de asigurare profesionala. in cadrul primei sedinte a adun arii creditorilor sau ulterior. inclusiv . 28 alin. dupa caz. persoana fizica sau persoana juridica.

care sa acopere eventualele prejudicii cauzate in indeplin irea atributiilor sale. si asupra existentei premise lor angajarii raspunderii acestora. asociatilor ori membrilor debitorului persoana juridica.Alineatele (3) si (4) au fost modificate prin art. f) conducerea integrala. h) introducerea de actiuni pentru anularea actelor frauduloase incheiate de d ebitor in dauna drepturilor creditorilor. a) si in conditiile si termenele prevaz ute la art. 12 din O. a activitatii debitorului. 173/2008. sub sanctiunea revocarii din fu nctie si a repararii eventualelor prejudicii cauzate. dar care nu va putea depasi 30 de zile de la des emnarea administratorului judiciar. i) sesizarea de urgenta a judecatorului-sindic in cazul in care constata ca n u exista bunuri in averea debitorului ori ca acestea sunt insuficiente pentru a acoperi cheltuielile administrative. 86/2006. fie continuarea perioadei de observatie in cadrul procedurii generale si supunerea acelui raport judecatorului-sindic. in conditiile art. Art. g) convocarea. in mod direc t sau indirect. 20. in functie de cuprinsul raportului prevazut la lit. I pct. potrivit legii. __________ @Alineatele (6) si (7) au fost abrogate prin art. cu mentionarea persoanelor carora le-ar fi imputabila.U. int r-un termen stabilit de acesta. sunt: a) examinarea situatiei economice a debitorului si a documentelor depuse conf orm prevederilor art. susceptibile a prejudicia drepturile credi torilor.reprezentantul acesteia. e) supravegherea operatiunilor de gestionare a patrimoniului debitorului. intr-un termen stabilit de acesta. d) elaborarea planului de reorganizare a activitatii debitorului. nr. a unor operatiuni comerciale incheiate de debitor si a constitui rii unor garantii acordate de acesta. .U. 28 si 35 si intocmirea unui raport prin care sa propuna fi e intrarea in procedura simplificata.Alineatul (21) a fost introdus prin art.@ (7) Abrogat. (6) Abrogat. prezidarea si asigurarea secretariatului sedintelor adunarii c reditorilor sau ale actionarilor. . c) intocmirea actelor prevazute la art. precum si verificarea. 77 alin. trebuie sa aiba calitatea de practician in insolventa. corectarea si completarea informatiilor cuprinse in actele respe ctive. . prin subscrierea unei polite d e asigurare valabile. b) examinarea activitatii debitorului si intocmirea unui raport amanuntit asu pra cauzelor si imprejurarilor care au dus la aparitia starii de insolventa. 13 din O. dar care nu va putea depasi 60 de zile de l a desemnarea administratorului judiciar. valoarea sumei asigurate prin contractul de asigurare.G. in cazul in care debito rul nu si-a indeplinit obligatia respectiva inauntrul termenelor legale. sa diminueze. (1). (9) Este interzis administratorului judiciar. nr .G. in cadr ul prezentei legi.G. 94. 173/2008. (1) din O. cand acestea au fost prezentate de debitor. I pct. precum si a unor transferuri cu caract er patrimonial.U. in ac est ultim caz cu respectarea precizarilor exprese ale judecatorului-sindic cu pr ivire la atributiile sale si la conditiile de efectuare a platilor din contul av erii debitorului. respectiv in parte. 138. nr.@ (8) Inainte de desemnarea sa. . administratorul judiciar trebuie sa faca dovada ca este asigurat pentru raspundere profesionala. precum si asupra pos ibilitatii reale de reorganizare efectiva a activitatii debitorului ori a motive lor care nu permit reorganizarea si supunerea acelui raport judecatorului-sindic . Riscul asigurat trebuie sa reprezinte consecinta activit atii administratorului judiciar pe perioada exercitarii calitatii sale.(1) Principalele atributii ale administratorului judiciar. 28 alin.

. de urgenta. 173/2008. cu citarea administratorului judiciar si a comitetului creditorilor. il poate inlocui pe administratorul judiciar. (2) Judecatorul-sindic poate stabili administratorului judiciar.U.@ (2) In orice stadiu al procedurii.@ (11) In raportul prevazut la alin. urmarirea incasarii creantelor referitoare la bunuri le din averea debitorului sau la sumele de bani transferate de catre debitor ina inte de deschiderea procedurii. I. pct. Raportul se depune la dosa rul cauzei. precum si o justificare a cheltuielilor efectuate cu administrarea procedurii sau a altor cheltuieli efe ctuate din fondurile existente in averea debitorului. La fiecare 120 de zile judecatorul-sindic va stabili un termen de continuare a pro cedurii. prin incheiere motivata. l) incasarea creantelor. nu isi indeplineste sau indeplineste cu intarziere atributiile prevazut e de lege sau stabilite de judecatorul-sindic. cu exceptia celo r prevazute de lege in competenta exclusiva a acestuia. in camera de consiliu. renuntarea la garantii r eale. Art. incheierea de tranzac tii.j) mentinerea sau denuntarea unor contracte incheiate de debitor. 9 din Legea nr. . descarcarea de datorii. (1). iar un extras se publica in Buletinul procedurilor de insolventa. m) cu conditia confirmarii de catre judecatorul-sindic.G. cu mentionarea modalitatii de calcul a acesteia. judecatorul-sindic va putea. 14 din O.U. cu citarea contestatorului. (1) se va mentiona si remuneratia administ ratorului judiciar sau a lichidatorului. la cererea contestatorul ui. 19. precum si intocmirea tabelelor creantelor. acesta are obligatia de a notifica instanta. din culpa sau cu rea-c redinta.@ (2) Debitorul persoana fizica. din oficiu sau la cere rea comitetului creditorilor. n) sesizarea judecatorului-sindic in legatura cu orice problema care ar cere o solutionare de catre acesta. judecatorul-sindic. pentru motive temeinice. nr. 21. pct. I. (3) administratorul judiciar a cauzat un prejudiciu. Judecatorul-sindic va sanctiona cu amenda judici ara de la 500 lei la 1. formularea si sustinerea actiunilor in pretentii pentru incasarea creantelor debitorului. formularea de obiectiun i la acestea. (4) Judecatorul-sindic va solutiona contestatia. 277/2009. prin incheie re. Incheierea de inlocuire se pronunt a in camera de consiliu. sa il oblige pe administratorul judiciar la acoperirea prejudiciului produs. . atunci cand este cazul. orice alte atributii in afara celor stabilite la alin. sa suspende executarea masurii contestate. .(1) In cazul in care un practician in insolventa desemnat refuza n umirea. in care administratorul judiciar va expune in sinteza masurile efectuat e in acest interval cuprinse in rapoartele de activitate. (1) a fost modificat prin art. pentru aceasta putand angaja avocati. administratorul special al debitorului persoan a juridica.G. Art. I pct.000 lei in cazul in care acesta. descarcarea fidejusorilor. 173/2008.000 lei la 5. (3) Contestatia trebuie sa fie inregistrata in termen de 5 zile de la depuner ea raportului prevazut la alin. precum si orice alta persoana interesata p ot face contestatie impotriva masurilor luate de administratorul judiciar. 34. 131 din O. oricare dintre creditori. k) verificarea creantelor si. 22. ___________ @Alin.000 lei necomunicarea in termen a refuzului.Alineatul (11) a fost introdus prin art. In acest caz sunt aplicabile dispozitiile art. nr. Prevederile prezen tului articol sunt aplicabile si in situatia prevazuta la art. (3) Judecatorul-sindic va sanctiona administratorul judiciar cu amenda judici ara de la 1. a administra torului judiciar si a comitetului creditorilor. fara motive temeinice. putand. a stfel cum a fost introdus prin art.@ (4) Daca prin fapta prevazuta la alin. (1). la cererea oricarei parti interesate . in termen de 5 zile de la c omunicarea sentintei de numire. in termen de 10 zile de la i nregistrarea ei.(1) Administratorul judiciar va depune lunar un raport cuprinzand descrierea modului in care si-a indeplinit atributiile.

formularea de obiectiun i la acestea.(1) In cazul in care dispune trecerea la faliment. (5). formularea si sustinerea actiunilor in pretentii p entru incasarea creantelor debitorului. precum si intocmirea tabelelor creantelor. (3) Poate fi desemnat lichidator si administratorul judiciar desemnat anterio r.U. (1) si (3) au fost modificate prin art. 17 3/2008. I. cu mentionarea persoane lor carora le-ar fi imputabila si a existentei premiselor angajarii raspunderii acestora in conditiile art. . sunt: a) examinarea activitatii debitorului asupra caruia se initiaza procedura sim plificata in raport cu situatia de fapt si intocmirea unui raport amanuntit asup ra cauzelor si imprejurarilor care au dus la insolventa. in cadrul prezentei leg i. nr.Principalele atributii ale lichidatorului. (4). aplicandu-se. (2) Atributiile administratorului judiciar inceteaza la momentul stabilirii a tributiilor lichidatorului de catre judecatorul-sindic. judecatorul-sin dic va desemna un lichidator. pct.(5) In cazul amenzilor si al despagubirii prevazute la alin. 4. 141 din O. res pectiv la alin. 10 din Legea nr. e) mentinerea sau denuntarea unor contracte incheiate de debitor. 23 si ale art. inventarierea bunurilor si luarea masurilor corespun zatoare pentru conservarea lor. si supunerea acelui raport judecatorului-sindic intr-un termen stabilit de acesta. 277/2009. cu citarea administratorului/lichidatorul ui judiciar. in conformitate cu prevederile . f) verificarea creantelor si. 173/2008. g) urmarirea incasarii creantelor din averea debitorului. precum si a unor transferuri cu caract er patrimonial. 142 din O. administratorul judicia r/lichidatorul va putea desemna persoane de specialitate. susceptibile a prejudicia drepturile credi torilor. 277/2009.In vederea indeplinirii atributiilor sale. 25. rezultate din trans ferul de bunuri sau de sume de bani efectuat de acesta inaintea deschiderii proc edurii. (3) si. data in camera de consiliu. pct. incasarea creantelor. (1). h) primirea platilor pe seama debitorului si consemnarea lor in contul averii debitorului. Art. . b) conducerea activitatii debitorului. Judecatorul-sindic se va pronunta asupra cererii prin incheiere.G. 24. pct. daca un raport cu acest obiect nu fusese intocmit an terior de administratorul judiciar. 21. ___________ @Alin. 19. 1084 si 1085 din Codul de procedura civila.U. in mod corespunzator. I. urmeaza a se aplica in mod corespunzator dispozitiile art.G. pct. 138. I. Numirea si nivelul rem uneratiilor acestor persoane vor fi supuse aprobarii comitetului creditorilor in cazul in care acestea vor fi achitate din averea debitoarei sau se vor supune a probarii judecatorului-sindic in cazul in care se vor remunera din fondul unic c onstituit conform art. ___________ @Articolul a fost modificat prin art. dispozitiile a rt. atunci cand este cazul. nr. 102 alin. pentru aceasta putand angaja avocati. 10 din Legea nr. dar care nu va putea depasi 60 de zile de la desemnarea lichidatorului. d) aplicarea sigiliilor. i) vanzarea bunurilor din averea debitorului. a stfel cum a fost introdus prin art. SECTIUNEA a 6-a Lichidatorul Art. c) introducerea de actiuni pentru anularea actelor frauduloase incheiate de d ebitor in dauna drepturilor creditorilor. 22. . I. Art. 23. a unor operatiuni comerciale incheiate de debitor si a constitui rii unor garantii acordate de acesta. astfel cum a fost introdus prin art.

cauza si drepturile de preferinta. . 28. §.@ ___________ @Alin. pentru prejudiciile pricinuite. pentru bunurile grevate se vor mentiona datele din registrele de publicitate. Cererea debitorului Art.1. . de catre debitor a unei cereri d e deschidere a procedurii atrage raspunderea patrimoniala a debitorului persoana fizica sau juridica. I. descarcarea de datorii.U. balanta de v erificare pentru luna precedenta datei inregistrarii cererii de deschidere a pro cedurii.(1) Debitorul aflat in stare de insolventa este obligat sa adresez e tribunalului o cerere pentru a fi supus dispozitiilor prezentei legi.prezentei legi. precum si de orice alte persoane sau in stitutii prevazute expres de lege. au calitatea de a le reprezenta. as tfel cum a fost introdus prin art. pct. 277/2009. pct. oricum ar fi creantele aces tora: certe sau sub conditie. (2) Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare introduce cerere impotriva entita tilor reglementate si supravegheate de aceasta care. 27. k) sesizarea judecatorului-sindic cu orice problema care ar cere o solutionar e de catre acesta.(1) Cererea debitorului trebuie sa fie insotita de urmatoarele act e: a) bilantul certificat de catre administrator si cenzor/auditor. indeplinesc criteriile prevazute de dispozitiile legale speciale pentru i nitierea procedurii prevazute de prezenta lege. b) o lista completa a tuturor bunurilor debitorului. 143 din O. j) incheierea de tranzactii. potrivit actelor constitutive sau statutelor. descarcarea fidejusorilo r. CAPITOLUL III Procedura SECTIUNEA 1 Cererile introductive Art. cu rea-credinta. l) orice alte atributii stabilite prin incheiere de catre judecatorul-sindic. Art. renuntarea la garantii reale sub conditia confirmarii de catre judecatorul-si ndic. ne contestate ori contestate. aratandu-se suma. . 26. incluzand toate conturil e si bancile prin care debitorul isi ruleaza fondurile. (3) Cererile persoanelor juridice vor fi semnate de persoanele care. (5) a fost introdus prin art. I. in terme n de maximum 30 de zile de la aparitia starii de insolventa. 10 din Legea nr.G. (4) Introducerea prematura. c) o lista a numelor si a adreselor creditorilor. (2) Va putea sa adreseze tribunalului o cerere pentru a fi supus dispozitiilo r prezentei legi si debitorul in cazul caruia aparitia starii de insolventa este iminenta. 173/2008. potrivit datelor de care di spune.(1) Procedura va incepe pe baza unei cereri introduse la tribunal de catre debitor sau de catre creditori. scadente sau nescadente. nr. d) o lista cuprinzand platile si transferurile patrimoniale efectuate de debi . (5) Cererea debitorului se va judeca de urgenta in termen de 5 zile in camera de consiliu. lichide ori nelichide.

§. in tot sau in parte.U. dupa caz.Nu pot formula o cerere de reorganizare judiciara debitorii. a asociati lor cu raspundere nelimitata. acea cerere nu va fi considerata ca fiind facuta si de asocia tii cu raspundere nelimitata ori. la momentul inregistrarii cererii. 173/2008. de vreuna d intre informatiile prevazute la alin. 31.@ ___________ @Alin. in ultimii 5 ani anteriori deschiderii procedurii.tor in cele 120 de zile anterioare inregistrarii cererii introductive. va putea inregistra acea informatie la tribunal in termen de 5 zile. (1) si (2) se aplica.(1) Orice creditor indreptatit sa solicite deschiderea procedurii prevazute de prezenta lege impotriva unui debitor prezumat in insolventa poate i ntroduce o cerere introductiva. inselaciune. 277/2009. din care sa rezulte ca nu a fost condamnat definitiv pentru fals ori pentru infractiuni prevazute in Legea concurentei nr. in privinta cererilor introduse de grupurile de interes economic sau de membrii acestora. delapidare. constituite de catre debitor sau instituite . pct. oficiul registrului comertului in a carui raza teritoriala se afla domicil iul profesional/sediul social. f) contul de profit si pierdere pe anul anterior depunerii cererii. abuz de incredere. . g) o lista a membrilor grupului de interes economic sau. sau un certificat de la registrul societatilor agricole ori. si impotriva lor. conform unui plan.G. infractiuni de fals ori infractiuni prevazute in Legea nr. care in ultimii 5 ani. . 144 din O. i) o descriere sumara a modalitatilor pe care le are in vedere pentru reorgan izarea activitatii. (2) a fost modificat prin art. in mod corespunzator. a)-f) si h). in conditiile art. directorii si/sau asociatii nu au fost condamnati definitiv pentru bancruta frauduloasa. nr. Cererile creditorilor Art. autentificata la notar ori certificata de un avocat. 10 din Legea nr. 21/1996 si ca administrato rii. a averii. perso ane juridice. . daca aceasta declaratie nu va fi depusa pana la expirarea terme nului stabilit la alin. (2) Daca debitorul nu dispune. precedenti hotararii de deschidere a proced urii. 30. 29. au mai fost supusi unei astfel de proceduri. e) o lista a activitatilor curente pe care intentioneaza sa le desfasoare in perioada de observatie. in care va preciza: a) cuantumul si temeiul creantei. in vederea stingerii datoriilor sale. Art. 31-33. b) existenta unei garantii reale. dupa caz. pct. (3) Prevederile alin. k) o declaratie pe propria raspundere autentificata de notar sau certificata de avocat. (2). l) un certificat de admitere la tranzactionare pe o piata reglementata a valo rilor mobiliare sau a altor instrumente financiare emise. (2) O cerere introdusa de un asociat cu raspundere nelimitata ori impotriva a cestuia pentru datoriile sale va fi fara efecte juridice cu privire la societate a in nume colectiv sau in comandita din care face parte. marturie mincinoasa. pentru societatile in nume colectiv si cele in com andita.2. el va fi dec azut din dreptul de a propune un plan de reorganizare. daca nu o va face. 21/1996. (1) lit. din care sa rezulte daca a mai fost supus procedu rii prevazute de prezenta lege intr-un interval de 5 ani anterior formularii cer erii introductive. se prezuma ca debitorul este de acord cu initierea procedurii simplificate.(1) In cazul unei cereri introduse de o societate in nume colectiv sau in comandita. prin restructurarea activ itatii ori prin lichidarea. j) o declaratie pe propria raspundere. a stfel cum a fost introdus prin art. h) o declaratie prin care debitorul isi arata intentia de intrare in procedur a simplificata sau de reorganizare. Art. I. gestiune frauduloasa. I.

tribunalul va verifica. debitorului. 1 alin.potrivit legii. judecatorul-sindic va pronunta o incheiere de deschidere a procedurii ge nerale. mo dalitatea in care intelege sa participe la reorganizare. . c) existenta unor masuri asiguratorii asupra bunurilor debitorului. fie sa recunoasca existenta starii de insolventa. (3) Daca intre momentul inregistrarii cererii de catre un creditor si cel al judecarii acestei cereri sunt formulate cereri de catre alti creditori impotriva aceluiasi debitor. o sedinta la care vor fi citati administratorul judici ar.(1) In termen de 48 de ore de la inregistrarea cererii creditorulu i indreptatit sa solicite deschiderea procedurii insolventei. Cautiunea va fi restituita credito . (1) referitoare la cuantumul minim al creante lor. 10 din Legea nr. nesolutionate inca. celelalte eventuale dosare af late pe rol. (2) In termen de 10 zile de la primirea copiei. la o banca. cel putin la nivel de principiu. Admitand opozitia. in copie. Judecatorulsindic va revoca incheierea de deschidere a procedurii. (2) Creditorul va anexa documentele justificative ale creantei si ale actelor de constituire de garantii. la cererea debitorului sau a creditorilor. toate cererile de deschidere a procedurii se conexeaza la cererea formulat a de debitor. in termen de 10 zile. judecatorul-sindic ii poate obliga pe creditorii care au introdus cererea sa consemneze. a stfel cum a fost introdus prin art. 277/2009. (2) a fost modificat prin art. in termen de 15 zile. vor fi conexate la acelasi dosar. 28 alin. 27. 33.U. I. (2) Prin incheierea de deschidere a procedurii. judecatorul-sindic va ti ne. 28 alin. in termen de 15 zile de la primirea notificarii. in urma careia va solutiona deodata. 173/2008. (5) Daca s-a deschis o procedura intr-un dosar. o caut iune de cel mult 10% din valoarea creantelor. toate opozitiile. nu va putea modifica dat a aparitiei starii de insolventa. 61. dupa caz. 28 alin. (1) lit. (2) ori se incadreaza in una dintre categoriile prevazute la art. In cazul in care. Art. SECTIUNEA a 2-a Deschiderea procedurii si efectele deschiderii procedurii Art. h) debito rul isi arata intentia de a intra in procedura simplificata sau nu depune docume ntele prevazute la art. pct. in raport cu valoarea insumata a creantelor tuturor creditorilor care au fo rmulat cereri si cu respectarea valorii-prag prevazute de prezenta lege. la data inregistrarii.G. Daca debitorul contesta starea de insolventa. din oficiu. nr. (1) lit. judecatorul-sindic va comunica cererea. . caz in care va trebui sa precizeze. Deschiderea ulterioara a procedurii. d) declaratia privind eventuala intentie de a participa la reorganizarea debi torului. judecatorul va pronunta o incheiere de deschidere a procedurii simpli ficate. creditorii se opun deschiderii procedurii. I. e xistenta dosarului pe rol. 145 din O. el nu va mai av ea dreptul sa solicite reorganizarea judiciara. debitorul si creditorii care se opun deschiderii procedurii. pct. va dispune conexarea acestora si va stabili indeplini rea conditiilor prevazute la alin. (2). debitorul trebuie fie sa cont este. (3) La cererea debitorului. ju decatorul-sindic nu va putea pastra deschisa procedura insolventei. printr-o sentinta. iar daca prin declaratia facuta conform art. 32. lichidatorului sa efectueze notificar ile prevazute la art. cu acelasi obiect. (4) Daca exista o cerere de deschidere a procedurii insolventei formulata de catre debitor si una sau mai multe cereri formulate de creditori. iar contestatia sa este ulterior respinsa.@ ___________ @Alin. judecatorul-sindic va dispune administratorului judiciar sau. a)-f) si h) la termenul prevazut la ar t.(1) Daca cererea debitorului corespunde conditiilor prevazute la a rt.

sa schimbe. debitorul este obligat sa depuna la dosarul ca uzei actele si informatiile prevazute la art. (4) sau (6). (4) Daca judecatorul-sindic stabileste ca debitorul este in stare de insolven ta. (2) sau a mai beneficiat de reorganizare in ultimii 5 ani anteriori deschide rii procedurii. in termenul prevazut la alin.G. Daca cererea va fi respinsa. I. (1) pct. 59 alin. In cazul in care. judecatorul-sindic va dispune a dministratorului judiciar sau lichidatorului. . potrivit preved erilor art. Desemnarea se va face in conform itate cu prevederile art. 61. 1. pct. (1).electricitate. prin sentinta de deschi dere a procedurii judecatorul-sindic va dispune comunicarea acesteia catre insta ntele judecatoresti in a caror jurisdictie se afla sediul debitorului declarat l a registrul comertului si tuturor bancilor unde debitorul are deschise conturi. respectiv la art . cu exceptia cailor de atac declansate de deb itor.In vederea aplicarii prevederilor art. (2). dupa caz. nr. 116-118 si cu conditia achitarii din pret a chelt uielilor prevazute la art. 36 cu privire la creanta sa si valorificarea imediata. gaj s au alta garantie reala mobiliara ori drept de retentie de orice fel poate solici ta judecatorului-sindic ridicarea suspendarii prevazute la art. in cazul in ca re acesta are calitatea de consumator captiv. . 19 al in. Daca nu este consemn ata in termen cautiunea. procedura gene rala. determinata de un evaluator con form standardelor internationale de evaluare. situatie in care un plan de reorganizare poate fi formulat numai de catre administratorul judiciar sau de catre creditorii detinand impreuna sau separat m inimum 20% din valoarea masei credale si numai daca acestia isi exprima intentia de a depune un plan in termenul prevazut la art. a bunului asupra caruia poarta garantia sau dreptul de retentie. . apa. 36. in una dintre urmatoarele situatii: A. (1). 173/2008. c). cu aplicarea coresp unzatoare a dispozitiilor art. 121 alin. Art. Art. ii va respinge contestatia si va deschide. I. pct. (7) Prin sentinta de deschidere a procedurii. iar in cazul deschiderii procedurii si mplificate va desemna un lichidator provizoriu. Art. rezulta ca acesta se incadreaza in una dintre categoriile prevazute la art. 37. facuta pana la data pronuntarii sentintei. 10 din Legea nr.Orice furnizor de servicii .In termen de 10 zile de la deschiderea procedurii. Art. printr-o sentinta. .De la data deschiderii procedurii se suspenda de drept toate actiu nile judiciare sau masurile de executare silita pentru realizarea creantelor asu pra debitorului sau bunurilor sale. . Art.@ ___________ @Articolul a fost modificat prin art. (1) lit. (5) Daca judecatorul-sindic stabileste ca debitorul nu este in stare de insol venta. 39. se rvicii telefonice sau altele asemenea nu are dreptul. 277/2009. 28 alin.Prin sentinta de deschidere a procedurii generale. Art. in cadrul procedurii. (2). judecatorul-sin dic va desemna un administrator judiciar. (6) Daca debitorul nu contesta. in perioada de observatie si in perioada de reorganizare. 33 alin. ca ar fi i n stare de insolventa si isi exprima intentia de a-si reorganiza activitatea. ju decatorul-sindic va da o sentinta de deschidere a procedurii generale. 34. 60 alin. care va fi considerata ca lipsita de orice efect chiar de la inregistrarea ei. 1 al in. 38. din declaratia debitorului. coroborat cu cele ale art. (1). . atunci cand valoarea obiectului garantiei. 146 din O.(1) Creditorul titular al unei creante garantate cu ipoteca. judecatorul-sindic va pronunta o sentinta de deschidere a proced urii simplificate. 35. cautiunea va fi folosita pentru a acoperi pagubele suferite de debitori. 36.U. respinge cererea creditorilor. daca cererea lor va fi admisa. a stfel cum a fost introdus prin art. cererea introductiva va fi respinsa.rilor. gaze naturale. sa efectueze notificaril e prevazute la art. este pe deplin acoperita de valoar ea totala a creantelor si a partilor de creante garantate cu acel obiect: . sa refuze ori sa intrerupa temporar un astfel de serviciu catre debitor sau catre averea debitorului. potrivit legii. 11 alin.

(4) Nici o dobanda. (1) lit. c) novatia obligatiei de garantie prin constituirea unei garantii suplimentar e. intr-o cerere de ridicare a suspendarii. dar nu mai mult decat valoarea totala a creantei garantate de acea garantie. trebuie sa faca dov ada faptului prevazut la alin. . pct.Abrogat. 147 din O. pre cum: a) efectuarea de plati periodice in favoarea creditorului pentru acoperirea d iminuarii valorii obiectului garantiei ori a valorii partii garantate dintr-o cr eanta cu rang inferior. nr. cat si a celei generale. .(1) Nici o dobanda. majorare sau penalitate de orice fel ori chelt uiala. evaluata in conformitate cu art. numita generic accesorii. (2) Prin exceptie de la alin. (3) Reclamantul. 173/2008. La distributia pretului garantiei. I. 41. creantele garantate se inscriu in tabelul definitiv si/sau in tabelul definitiv consolidat. (1) si (2) se aplica corespunzator pentru calc ulul accesoriilor cuprinse in programul de plati. reale sau personale ori prin substituirea obiectului garantiei cu un alt obie ct. 42. I. atunci cand nu exista o protectie corespunzatoare a creantei garantate in raport cu obiectul garantiei. ca u rmare a acumularii dobanzilor. respecti v. dupa caz. ramanand debitorului/administrator ului sau altei parti interesate sarcina producerii dovezii contrare si. majorarilor si penalitatilor de orice fel si. (2) In cazurile prevazute la alin. 40. (3) In cazul in care se confirma un plan de reorganizare. judecatorul-sindic va putea re spinge cererea de ridicare a suspendarii formulata de creditor. In cazul in care planul esueaza. In cazul in care pretul va fi inferior valorii evaluate.G. (1) lit. Art. Art. c) lipsei unei asigurari a obiectului garantiei impotriva riscului pieirii sa u deteriorarii. prevederile alin. in cazul in care nici un plan de reorganizare nu este confirmat. nu va putea fi adaugata creantelor nascute ante rior datei deschiderii procedurii. creditorul garantat va fi indreptatit sa calculeze accesoriile la cre anta garantata pana cel mult la data vanzarii bunului. majorare sau penalitate de orice fel ori cheltuiala. la distributie se va ajusta corespu nzator raportul dintre partea garantata si cea negarantata a creantei. din cauza: a) diminuarii valorii obiectului garantiei sau existentei unui pericol real c a aceasta sa sufere o diminuare apreciabila. 39 alin. daca administrat orul judiciar/debitorul propune in schimb adoptarea uneia sau mai multor masuri menite sa ofere protectie corespunzatoare creantei garantate a creditorului. A. (1).@ ___________ @Articolul a fost abrogat prin art. . Art.a) obiectul garantiei nu prezinta o importanta determinanta pentru reusita pl anului de reorganizare propus. B. A.U. valoarea bunurilor ramase nu se diminueaza. la data intrarii in faliment. B. pct. pentru red ucerea capitalului creantei sub cota de diminuare a valorii obiectului garantiei ori a valorii partii garantate dintr-o creanta cu rang inferior. 277/2009. respectiv. la valoarea garantii lor. b) efectuarea de plati periodice in favoarea creditorului pentru satisfacerea dobanzilor. ast fel cum a fost introdus prin art.Deschiderea procedurii suspenda orice termene de prescriptie a act iunilor prevazute la art. . b) diminuarii valorii partii garantate dintr-o creanta cu rang inferior. a celorlalte elemente. majorarilor si penalitatilor de orice fel la o cr eanta garantata cu rang superior. b) obiectul garantiei face parte dintr-un ansamblu functional. 10 din Legea nr. 36. numi ta generic accesorii. majorari le ori penalitatile de orice fel sau cheltuielile accesorii la obligatiile nascu te ulterior datei deschiderii procedurii generale se achita in conformitate cu a ctele din care rezulta si cu prevederile programului de plati.b). nu va putea fi adaugata creantelor nascute ulterior datei deschiderii atat a procedurii simplificate. cu conditia ca pretul bun ului sa fie corespunzator mai mare decat valoarea initial evaluata. dobanzile. iar prin despr inderea si vanzarea lui separata. (1) lit.

Debitorul are obligatia de a pune la dispozitia administratorului judiciar sau. en proced ure collective. art. 297/2004 privind piata de capital.@ ___________ @Articolul a fost modificat prin art. cu precizarea naturii si valorii ace stora si a datelor de identificare a cocontractantilor. in mod obligatoriu si cu caractere vizibile. prevederile alin. cu modificarile si completarile ulterioare. en redressement sau. platile si compensa rile efectuate dupa deschiderea procedurii. engleza si franceza. nr. Art. a stfel cum a fost introdus prin art. in sensul Legii nr. ca urmare a nerespectar ii obligatiei debitorului mentionate la alin. in bankruptcy. in insolvency. prec um si toate informatiile apreciate ca necesare cu privire la activitatea si aver ea sa.U. s e suspenda de la tranzactionare cu incepere de la data primirii comunicarii de c atre Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare. Art. in judicial reorganisation. 2 lit. 49 sau de cele autoriza te de judecatorul-sindic. 277/2009.G. 47. pct. en faillite. actiunile societatilor emitente. in tot sau in parte. toate actele. in cond itiile art.(1) Deschiderea procedurii ridica debitorului dreptul de administr are . lichidatorului toate informatiile cerute de acesta.(1) Dupa ramanerea irevocabila a hotararii de deschidere a procedu rii toate actele si corespondenta emise de debitor. (3) Judecatorul-sindic va putea ordona ridicarea. 28 alin. (1) sun t aplicabile si bunurilor pe care debitorul le-ar dobandi ulterior deschiderii p rocedurii. d) si e) din Codul de procedura civila. . comitetul creditorilor ori administratorul judiciar pot orica nd adresa judecatorului-sindic o cerere de a se ridica debitorului dreptul de ad ministrare. fara a fi atinsa averea debitorului. actele si corespond enta vor purta.constand in dreptul de a-si conduce activitatea. . de a-si administra bunuri le din avere si de a dispune de acestea -. (5) Creditorii.(1) In afara de cazurile prevazute la art. (3) Prejudiciile suferite de tertii de buna-credinta. 43. precum si lista cuprinzand platile si transferurile patrimoniale facute d e el in cele 120 de zile anterioare deschiderii procedurii. (1). mentiunea in faliment. I. intentia de r eorganizare. pct. (4) Dreptul de administrare al debitorului inceteaza de drept la data la care se dispune inceperea falimentului. in falimen t. (6). 148 din O. administratorul judiciar sau lichidator vor cuprinde. I. in limbil e romana.Art. de asemenea. in conditiile prevazute la alin. dupa caz. . . dupa caz. (2) Debitorul si/sau. h) sau. 45. a drep tului de administrare al debitorului odata cu desemnarea unui administrator judi ciar. (1) si (2). sub sanctiunea preva zuta la art. vor fi reparate in mod exclusiv de persoanele care au incheiat actele ca reprezentanti legali ai debit orului. (1) pct. Art. daca acesta nu si-a declarat.(1) Ca urmare a deschiderii procedurii si pana la data confirmarii planului de reorganizare. in bankruptcy. (2) La data primirii de catre Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare a comun icarii privind intrarea in procedura falimentului intervine retragerea valorilor mobiliare de pe piata reglementata pe care acestea se tranzactioneaza. . 1081 alin. 46. 44. Art. dupa caz. indicand totodata si conditia de exercitare a conducerii debitorului de ca tre acesta. avand ca justificare pierderile continue din averea debitorului sau . 33 alin. mentiunea in insolventa. en faillite. Dupa intrarea in procedura simplificata se va fac e. 10 din Legea nr. dupa caz. operatiunile si platile efectuate de deb itor ulterior deschiderii procedurii sunt nule. mentiunea in reorganizare judiciara. administratorul judiciar sunt obligati sa int ocmeasca si sa pastreze o lista cuprinzand toate incasarile. (1) lit. 173/2008. (2) Cu exceptia cazurilor prevazute expres de lege. (2) Dupa intrarea in reorganizare judiciara sau faliment.

(1) lit. in termen de 15 zile.000 lei (RON) la 10. g). avand ca temei un acord de netting. Art. . ast fel cum a fost introdus prin art. 51. (7) De la data intrarii in faliment. fiind recunoscute ca baza de inscriere a creantei in procedurile preva zute de prezenta lege. nici o instanta judecato . (1). Art. mentionate la alin. debitorul va putea desfasura doar activi tatile ce sunt necesare derularii operatiunilor lichidarii. indeplinire a unei obligatii.(1) Prin sentinta sau. si nu i-a fost ridicat dreptul de administrare. daca debitorul a facut o cer ere de reorganizare. I. operatiunile si platile care depasesc conditiile mentionate la al in. b) sub conducerea administratorului judiciar.G. pot fi executate s i/sau opuse unui cocontractant insolvent ori unui garant insolvent al unui cocon tractant. care se incadreaza in conditiile obisnuite de exercitare a activitatii curente . 49. nici un lichidator sau. 48. (2) Singura obligatie. se va tine seama de prevederile art. 80 alin. exercitare a unu i drept. nr. dupa caz. (1) vor putea fi autorizate in exercitarea atributiilor de supraveghere de a dministratorul judiciar. Art. act sau fapt realizat in temeiul unor contracte financiare calificate. 28 alin. a trage raspunderea bancilor pentru prejudiciul creat. cererea prevazuta la alin. daca exista in cuprinsul contractului. Art. (2) Incalcarea dispozitiilor judecatorului-sindic. 10 din Legea nr. (5) Cu exceptia dovedirii intentiei frauduloase a debitorului in sensul art. (3) Singurul drept. aceste puteri fiind l imitate la suma neta rezultata in urma aplicarii acordului de netting. judecatorul-sindic va da dispozitii tuturor ban cilor la care debitorul are disponibil in conturi sa nu dispuna de acestea fara un ordin al administratorului judiciar/lichidatorului. (5). debitorul va putea sa continue desf asurarea activitatilor curente si poate efectua plati catre creditorii cunoscuti . intr-o sedinta la care vor fi citati administratorul judiciar. dupa cum urmeaza: a) sub supravegherea administratorului judiciar. precum si orice acord de compensare bilaterala sunt valabile. daca debitorului i s-a ridicat dreptul de administrare. 277/2009. (4) Nici o atributie conferita prin prezenta lege unui organ care aplica proc edura insolventei nu va impiedica incetarea contractului financiar calificat si/ sau accelerarea indeplinirii obligatiilor de plata ori indeplinirii obligatiilor de a face sau a realizarii unui drept in baza unuia ori a mai multor contracte financiare calificate. in terme n de maximum 5 zile de la data primirii acesteia. acesta va convoca o sedinta a comitetului creditorilor in vederea supunerii spre aprobare a cererii administratorului special. a unei parti la contract va fi acela de a primi (echivalentul) dreptul (suma de pl ata sau obligatie de a face) net care rezulta in urma nettingului de la cocontra ctantul sau. comit etul creditorilor si administratorul special.(1) Orice transfer. incheierea avand drept efect ridi carea dreptului de administrare. . precum si o amenda judiciar a de la 4. (6) Judecatorul-sindic va examina. h). ca urmare a rea lizarii unui netting in conditiile prevazute de un contract financiar calificat.lipsa probabilitatii de realizare a unui plan rational de activitate. pct.U. 50. I. 173/2008. pct. . (1) lit. dupa caz. (3) In cazul propunerilor de instrainare a bunurilor din averea debitorului g revate de garantii.000 lei (RON). 149 din O. daca exista in cuprinsul contractului.@ ___________ @Articolul a fost abrogat prin art. ca urmare a realiz arii unui netting in conditiile prevazute de un contract financiar calificat. a unei parti la contract va fi aceea de a presta (echivalentul) obligatia (suma de plata sau obligatie de a face) neta rezultata in urma nettingului catre coco ntractantul sau. . in sensul art.Abrogat.(1) Pe perioada de observatie. 39 referitoare la acord area unei protectii corespunzatoare creantei garantate. (2) Actele.

(2) lit. Art. dupa caz. (3). depunand la instanta. c) sau d) instanta poate stabili. 56. atun ci cand conditiile prevazute de lege in materie de compensare legala sunt indepl inite la data deschiderii procedurii. . (1) lit. (2) si. Art.Ulterior intrarii in procedura simplificata. Art. in conditii le art. Art. administratorul judiciar va solicita relatii privind sediul social al societatii si date privind administrat ia societatii.Atunci cand la sediul inregistrat in registrul comertului debitoru l nu mai desfasoara activitate. (2). 53. notificarea oricarui act de procedura fata de debitor. in termenul stabilit de acesta. 1 alin.(1) Administratorul judiciar va intocmi si va supune judecatorului -sindic. lichidatorul desemnat va reconstitui. sunt dobandite lib ere de orice sarcini. care nu va putea depasi 30 de zile de l a desemnarea sa. punct de lucru de desfasurare a acti vitatii. poate solicita la interogatoriu persoanele identificate ca facand parte din a dministratia societatii.(1) Administratorul judiciar sau. se va efectua numai prin Buletinul procedurilor de insolventa. poate solicita asistenta si concursul acestora la efect uarea actelor de procedura. 52. prin administratorul s pecial. ori masuri asiguratorii. Art. 55. comunicarea. trebuie supus procedurii simplificate prev azute de prezenta lege. lichidatorul. privind i ntrarea in faliment a debitorului.reasca nu poate impiedica. 54. in cazul . pentru creditorul care a solici tat deschiderea procedurii de insolventa sau administratorul judiciar desemnat. odata cu cererea. . inclusiv a celor privind deschiderea proceduri i. dupa ascultarea partilor interesate. (4) In cadrul sedintei de judecata prevazute la alin. . 59. de orice fel.Bunurile instrainate de administratorul judiciar sau de lichidator . 1 alin. b)-e) si i) nu sunt prezentate de ca tre debitor. (5) In cazul aprobarii raportului prevazut la alin. judecatorul-sindic v a decide. in consecinta. (3) Judecatorul-sindic va supune propunerea prevazuta la alin. acele documente. in exercitiul atributiilor sale prevazute de prezenta lege. relatii privind bunurile patrimoniale si documentele privind acti vitatea societatii de la autoritatile care detin sau ar putea sa detina informat iile solicitate. Administratorul judiciar va notifica propunerea de intrare in faliment prin procedura simplificata credi torilor care au depus cerere introductiva si debitorului. D. intrarea in faliment a debitorului. un raport prin care sa propuna fie intrarea in procedura simpli ficata. . precum si orice alte demersuri necesare solutionarii cauzei. iar creditorul care a introdus cererea de deschi dere a procedurii nu cunoaste un alt sediu. relatii scris e. c) sau d). 57. judecatorul-sindic . (1) lit. dupa caz. dovada indeplinirii procedurii d e notificare. (2) lit. dezbaterii partilo r intr-o sedinta publica care va avea loc in maximum 20 de zile de la primirea r aportului administratorului judiciar. 1 alin. . si dupa ascultarea raportului administratorului judiciar. Art. . . in conditiile art. in cazul in care docu mentele prevazute la art. prin care se constata ca debitorul se gaseste in una dintre categoriile prevazute la art.Pentru celeritatea procedurii de insolventa. precum ipoteci. 58. cere anularea ori decide desfacerea unor operatiuni c u instrumente financiare derivate. 107 alin. (4). 54. in masura posibilului. in procedura simplificata. va da o sentinta prin care va aproba sau va respinge. garantii reale mobiliare sau drepturi de r etentie. 54-57. Art. inclusiv ducerea la indeplinire a unui acord de netting. prevazut la a rt. indatoriri in ceea ce priveste prezentarea probelor cu inscrisuri. prin aceeasi sentinta. (2) Raportul va indica daca debitorul se incadreaza in criteriile prevazute l a art. concluziile raportului supus dezbaterii.Deschiderea procedurii de insolventa nu afecteaza dreptul unui cre ditor de a invoca compensarea creantei sale cu cea a debitorului asupra sa.In aplicarea prevederilor art. . caz in care va cuprinde documentele doveditoare si propu nerea de intrare in faliment in procedura simplificata. 28 alin. realizate in baza unui contract financiar calificat. Art. cheltuielile astfel efectuate urmand a fi suportate din averea debito rului. fie continuarea perioadei de observatie din procedura generala.

cu mentionarea persoanelor carora le-ar fi imputabi la. detinand im preuna peste 20% din creantele cuprinse in tabelul preliminar de creante. 173/2008. 61. 10 din Legea nr. va intocmi si va supune judecatorului-sindic.G. (3) In cazul aprobarii de catre adunarea generala a creditorilor a propunerii administratorului judiciar prevazute la art. dar care nu va putea depasi 60 de zile de la desemnarea sa. (2) In cazul in care debitorul nu se incadreaza in criteriile prevazute la ar t. (2). daca. in procedura gener ala prevazuta la alin.U. acesta va trebui sa precizeze daca recomanda ca planul de reorganizare sa fie cel propus de debitor. (2). 59 alin. I. (1) la sediul sau. a fost admis un plan de re organizare de catre judecatorul-sindic. (2). colaboreaza la intocmir ea acelui plan ori daca intentioneaza sa propuna un alt plan singur sau impreuna cu unul ori mai multi creditori.(1) In cadrul sedintei adunarii generale a creditorilor prevazute la art. 59 alin. pana la data sedintei adunarii generale a credito rilor de aprobare a raportului prevazut la alin. (5) In cazul in care raportul administratorului judiciar va face propunerea d e intrare in faliment. . pct. prin sentinta. (4). motivele care nu permit re organizarea si. (1)-(3) nu se aplica pentru raportul prevazut la art. dupa caz. . intrarea in faliment a debitorului. in cazul in care. astfel cum a fost introdus prin art. cu indicarea datei primei adunari a creditorilor. SECTIUNEA a 3-a Primele masuri Art. isi an unta intentia de a depune. O copie de pe raport va fi depusa la grefa tribunalului si la registrul comertului sau. 107 alin. ___________ @Alin. (2). I. pct. 1410 din O. 5 9 alin. raportul va indica daca exista o posibilitate reala de reorganiz are efectiva a activitatii debitorului ori. la cererea debitorului. Art. (2) Adunarea generala a creditorilor va aproba propunerea administratorului j udiciar. sau va convoca adunarea creditorilor. prin raportul sau. administratorul judiciar ii va informa pe creditorii preze nti despre voturile valabile primite in scris cu privire la propunerea de intrar e in faliment a debitorului in procedura generala. prin votul titularilor a cel putin doua treimi din creantele prezente la vot. (4) Propunerea privind intrarea in faliment a debitorului. (3) In cazul in care. pe cheltuiala solicitantului. in conditiile art. daca raportul va fi depus dupa data prime i adunari. (1) lit. administratorul judiciar va tr . va propune intrarea in faliment. D. propune rea nu va fi aprobata in cazul in care unul sau mai multi creditori. nr. 59 alin. dupa caz. La aceasta adunare va supune votului adunarii creditorilor propunerea de intrare in faliment. (5) a fost modificat prin art. in termenul legal. in acest caz.procedurii simplificate. un plan de reorganizare a debitoru lui. 277/2009. va fi supusa aprobarii adunarii generale a creditori lor la prima sedinta a acesteia. Indiferent de rezultatul votului. prevazuta la art. (4) Prevederile alin. 60. un raport asupra cauzelor si imprejurarilor care au dus la apari tia insolventei debitorului. acesta va publica un anunt referitor la raport in Buletin ul procedurilor de insolventa.@ (6) Administratorul judiciar va asigura posibilitatea consultarii raportului prevazut la alin. (1). 1 alin. (2). judecatorul-sindic v a decide. la registrul in care este inmatriculat debitorul si va fi comunicata debito rului.(1) In urma deschiderii procedurii. administratorul judiciar arata ca ac tivitatea debitorului poate fi redresata pe baza unui plan de reorganizare judic iara. in terme nul stabilit de judecatorul-sindic.

(1) se realizeaza conform prevederilor Cod ului de procedura civila si se va publica. c). 11 din Legea nr. care se va pastra la grefa tribunalului. 173/2008. c) termenul de verificare a creantelor. Art. care va avea loc in maximum 5 zile de la expirarea termenului prevazut la lit. I. 277/2009. intr-un ziar de larga circulatie si in Buletinul procedurilor de insolven ta. e) locul. nefiind necesara inscrierea la masa credala. a opozitiilor la sentinta de deschidere a procedurii. care nu va depasi 10 zile de la data expirarii termenului de depunere a aces tora. c). d) termenul de definitivare a tabelului creantelor.G. nr. pct. care nu va depasi 30 de z ile in cazul procedurii generale si. 28 alin. care va fi de maximum 60 de zile de la deschiderea proced urii. (1) lit. prevazut la lit. de catre creditori. . 173/2008. (3) Notificarea prevazuta la alin. pct. in perioada de observ atie sau in procedura reorganizarii judiciare vor fi platite conform documentelo r din care rezulta. autoritatilor ori institutiilor care tin aceste registre o copie de pe sentinta de deschidere a procedurii. regist rului societatilor agricole ori altor registre unde debitorul este inmatriculat/ inregistrat. judecator ul-sindic va putea hotari o majorare a termenelor prevazute la alin.U. 32 alin. 32 alin. de la expira rea termenului prevazut la lit. (6) a fost introdus prin art. de intocmire. 15. 63.@ (3) Cererea de admitere a creantelor trebuie facuta chiar daca acestea nu sun t stabilite printr-un titlu. as tfel cum a fost introdus prin art. 64. vor dep une cererea de admitere a creantelor in termenul fixat in sentinta de deschidere a procedurii. Prevederea se a plica in mod corespunzator pentru creantele nascute in procedura de faliment.G. . pe cheltuiala averii debito rului. (2) In functie de circumstantele cauzei si pentru motive temeinice.Daca debitorul are bunuri supuse transcriptiei. in conditiile art. (1). spre a se face mentiune. I. pentru efectuarea mentiunii. .(1) Cu exceptia salariatilor ale caror creante vor fi inregistrate de administratorul judiciar conform evidentelor contabile. I pct. b) termenul limita pentru inregistrarea cererii de admitere a creantelor asup ra averii debitorului. data si ora primei sedinte a adunarii generale a creditorilor. 62. care nu va depasi 30 de zile pentru procedura generala sau. toti ceilalti credit ori. Art. . 151 din O. inscriptiei sau in registrarii in registrele de publicitate. notificarea va fi trimisa acestora din urma.(1) Notificarea va cuprinde: a) termenul limita de depunere. cererile de creante vor fi inregistrate intr-un registru. totodata. dupa caz.U. ale caror creante sunt anterioare datei de deschidere a procedurii. in conditiile art. (2) Abrogat. 15 din O. (1) lit. c) ori. respectiv. Art. precum si cerintele pentru ca o creanta inregistrata sa fie considerata va labila. administratorul judiciar/lichidatorul va trimite instantelor. afisare si comunicare a tabelului preliminar de creante. de la expirarea termenului corespunzator fiecarei proceduri. 15 zile. in cazul procedurii simplificate. b) . (5) Sunt considerate sub conditie si acele creante care pot fi valorificate i mpotriva debitorului numai dupa executarea unui codebitor principal. c) si d) cu maximum 30. precum si termenul de solutionare a opozitiil or. respectiv 15 zile. (6) Creantele nascute dupa data deschiderii procedurii. . nr. b).Alin. (4) Creantele nescadente sau sub conditie la data deschiderii procedurii vor fi admise provizoriu la masa credala si vor fi indreptatite sa participe la dist ribuiri de sume in masura ingaduita de prezenta lege.imite o notificare tuturor creditorilor mentionati in lista depusa de debitor in conformitate cu art. (2). pronuntata ca urmare a cererii formulate de debitor . respectiv. 15 zile in cazul procedurii simp lificate. debitorului si oficiului registrului comertului sau.@ __________ @Alineatul (2) a fost abrogat prin art. (2) Daca creditorii cu sediul sau cu domiciliul in strainatate au reprezentan ti in tara. dupa caz.

(1) Cererea va cuprinde: numele/denumirea creditorului. 66. solicitandu-i.(1) Toate creantele vor fi supuse procedurii de verificare prevazu te de prezenta lege. Originalele vor fi prezentate din nou la orice repartitie de sume intre creditori. temeiul creantei. (3) Posesorii de titluri de valoare la ordin sau la purtator pot solicita adm inistratorului judiciar restituirea titlurilor originale si pastrarea la dosar a unor copii certificate de acesta. . . (3) Toate creantele prezentate pentru a fi admise si inregistrate la grefa tr ibunalului vor fi prezumate valabile si corecte daca nu sunt contestate de catre debitor. (1). suma datorata. Art. Judecatorul-sin dic va decide asupra oricarei contestatii impotriva calculului facut de administ rator pentru astfel de creante. Art. cu exceptia creantelor constatate prin titluri executorii. 65.(1) Administratorul judiciar va proceda de indata la verificarea f iecarei cereri si a documentelor depuse si va efectua o cercetare amanuntita pen tru a stabili legitimitatea. . ramanand creditor al ac . in cursul falimentului. care vor fi reinscrise ca fonduri in averea debitorilor. (2) Un codebitor sau un fidejusor. .(1) Un creditor care. precum si la exercitarea votului in ad unarea generala a creditorilor. va putea sa poarte discut ii cu fiecare creditor. administratorul judiciar sau creditori. Nici o reducere a sumei creantei prevazute in tabelul de creante nu va fi facuta in vreunul dintre tabelele de creante ale debitorilor. 125. va fi trecut in tabelul de creante cu suma pe care a platit-o creditorului. (2) Nu sunt supuse acestei proceduri creantele bugetare rezultand dintr-un ti tlu executoriu necontestat in termenele prevazute de legi speciale. (2) La cerere vor fi anexate documentele justificative ale creantei si ale ac telor de constituire de garantii. Art. Art. creditorul co mun are dreptul de a cere sa i se plateasca. 70. inainte de inregistrarea unei cereri de admi tere. pana la achitarea integrala a crean tei sale. insa. orice distribuire de suma pentru astfel de creante se va face cu respectarea di spozitiilor art. cota cuvenita codebitorului sau fidejusorului. . (2) In vederea indeplinirii atributiei prevazute la alin. proportio nal cu sumele pe care fiecare dintre debitori le-a platit peste ceea ce era dato rat. va depa si totalul sumei care ii este datorata. acesta va trebui sa restituie sumele pri mite in plus. In acest caz. la cursul Bancii Nationale a Romaniei existent la data deschide rii procedurii. 68.O creanta a unui creditor cu mai multi debitori solidari va fi ins crisa in toate tabelele de creante ale debitorilor cu valoarea nominala. Art.Creantele negarantate si partile negarantate ale creantelor garant ate care nu sunt scadente la data inregistrarii cererii de admitere vor fi inscr ise in tabelul de creante cu intreaga lor valoare. Administratorul judiciar va face mentiunea pe original despre prezentarea acestora. pana va fi complet acoperita. 67. care este indreptatit la restituire ori la despagubire din partea debitorului pentru suma platita. 71. p ana ce creditorul nu a fost deplin satisfacut. daca considera necesar. . (2) Creantele exprimate sau consolidate in valuta vor fi inregistrate la valo area lor in lei. Art.Art. domiciliul /sediul. precum si mentiuni cu privire la event ualele drepturi de preferinta sau garantii. in numerar sau in bunuri. informatii si doc umente suplimentare. 69. Daca to talul sumelor distribuite creditorului. a primit o plata partiala pentru creanta sa de la un codebitor sau de la u n fidejusor al debitorului poate avea creanta inscrisa in tabelul de creante num ai pentru partea pe care nu a incasat-o inca. valoarea exacta si prioritatea fiecarei creante. administratoru l judiciar va putea solicita explicatii de la debitor.(1) Creantele constand in obligatii care nu au fost calculate in v aloare monetara sau a caror valoare este supusa modificarii vor fi calculate de catre administratorul judiciar/lichidator si inscrise in tabelul de creante cu v aloarea nominala pe care o aveau la data deschiderii procedurii. . in toate actiunile cu debitorii.

la tribunal si va avea grija sa fie afisat la sediul acestuia tabelul definitiv al tuturor creante lor impotriva averii debitorului. r angul acesteia si motivele pentru care creantele au fost trecute partial in tabe l sau au fost inlaturate. judecatorulsindic va solutiona deodata. creditorii si orice alta parte interesata vor putea sa formuleze contestatii cu privire la creantele si drepturile de preferinta tr ecute de administratorul judiciar/lichidator in tabelul preliminar de creante. Dupa afisare. pct. administratorul judiciar/lichidatorul va tri mite de indata notificari creditorilor. pr ecizand totodata si motivele.@ (4) Daca se admite creanta fara dreptul de preferinta pretins. prin sentinta de deschidere a procedurii. 277/2009. (2) La creantele garantate se vor arata titlul din care izvoraste garantia. toate contestatiile. pentru definitivarea t abelului de creante atat in procedura generala. ale caror creante sau drepturi de prefer inta au fost trecute partial in tabelul preliminar de creante sau inlaturate.(1) Ca rezultat al verificarilor facute. si va fi comuni cat debitorului. scazandu-se din suma ce este datorata. sub conditie sau nescadente si aratand pentru fieca re numele/denumirea creditorului. in tot sau in parte. (3) La termenul stabilit prin sentinta de deschidere a procedurii pentru defi nitivarea tabelului de creante. 73. precizand ca sunt: chirografar e. Art. dar pretul obtinut din vanz area bunurilor grevate va fi atribuit creditorului. administratorul judiciar/ lichidatorul va intocmi si va inregistra la tribunal un tabel preliminar cuprinz and toate creantele impotriva averii debitorului. (3) Codebitorul sau fidejusorul debitorului. aratand suma. afisat de grefa la usa ins tantei. de indata. Art. suma solicitata de creditor si suma acceptata de administratorul judiciar. numai titularii creantelor inregi strate in tabelul definitiv pot sa participe la votul asupra planului de reorgan izare sau la orice repartitii de sume in caz de faliment in procedura simplifica ta. (3) Titularii creantelor sub conditie suspensiva vor putea participa la vot i n adunarile creditorilor si la distribuiri de sume numai dupa indeplinirea condi tiei respective. 11 din Legea nr. Art. (3) a fost modificat prin art.U. care pentru asigurarea regresulu i sau are asupra bunurilor acestuia un drept de garantie. aceasta va par ticipa la repartitiile sumelor obtinute din valorificarea bunurilor negrevate de garantii. chiar daca pentru solutionarea unora ar fi nevoie de administrare de probe.a fiecarei creante. pentru a face posibila realizarea garantiei sale. totodata. printr-o singura sentinta. (2) Contestatiile trebuie depuse la tribunal cu cel putin 10 zile inainte de data stabilita. .garant ata sau negarantata . judecatorul-sindic po ate sa admita. 173/2008. (3) Tabelul preliminar de creante va fi.(1) Dupa ce toate contestatiile la creante au fost solutionate. ___________ .(1) Debitorul. pct. in acest din urma caz. a stfel cum a fost introdus prin art.G. concura la masa credal a. inscrierea creantelor respective in mod prov izoriu in tabelul definitiv al tuturor creditorilor impotriva averii debitorului . nr. ___________ @Alin. garantate. I. intocmindu-se in acest sens un proces-verbal de afisare. 152 din O. prioritatea si situatia . 74. cu prioritati. (5) Din sumele care s-ar obtine din valorificarea bunurilor supuse dreptului de preferinta contestat se va consemna partea ce s-ar cuveni acelei creante.estuia doar pentru suma neachitata. ad ministratorul judiciar/lichidatorul va inregistra. cat si in procedura simplificata . 72. . . creditorii inscrisi in tabelul preliminar de crea nte pot participa la adunarile creditorilor. I. (2) Dupa inregistrarea tabelului definitiv. (4) Odata cu afisarea tabelului.

(2) a fost introdus prin art. dupa caz. 154 din O. nr. pct. (1) a fost modificat prin art. prevazute atat de proced ura generala. . pct. lichidatorul poate int roduce la judecatorul-sindic actiuni pentru anularea constituirilor ori a transf erurilor de drepturi patrimoniale catre terti si pentru restituirea de catre ace . de orice parte interesata. va fi decazut. sub rezerva ca debitorul sa nu fi fost condamnat p entru bancruta simpla sau frauduloasa ori sa nu i se fi stabilit raspunderea pen tru efectuarea de plati ori transferuri frauduloase. (2). . 11 din Legea nr. pct. nr. dol sau unei erori esentiale care au determinat admiterea creantei sau a drep tului de preferinta. (3) a fost introdus prin art. si pana la inchiderea procedurii. 79. orice parte interesat a poate face contestatie impotriva trecerii unei creante sau a unui drept de pre ferinta in tabel definitiv de creante. judecatorul-sindic va putea declara creanta sau dreptul de preferinta contestat ca admis numai provizoriu. . I. as tfel cum a fost introdus prin art. (2) Operatiunile efectuate de catre practicienii in insolventa prin Buletinul procedurilor de insolventa sau la oficiile registrului comertului sunt scutite de taxe. I. .G. ___________ @Alin. Art. 11 din Legea nr. cat si in cele de faliment. 73 alin. titularul de creante anterioare d eschiderii procedurii. in cazul descoperirii existentei unui fal s.U.(1) Toate actiunile introduse de administratorul judiciar sau de l ichidator in aplicarea dispozitiilor prezentei legi.G. Art. Art. nr. I.Masurile prevazute in prezenta sectiune se aplica atat in cazurile de reorganizare judiciara. Art. cat si de cea simplificata. a membrilor c omitetului creditorilor si a oricarei alte parti interesate. pct. dupa citarea con testatorului. a administratorului judiciar/lichidatorului. (3) Pana la judecarea irevocabila a contestatiei.@ (2) Decaderea va putea fi invocata oricand.(1) Administratorul judiciar sau. 155 din O. I. b). 173/2008. 277/2009. (2) Judecarea contestatiei se va face de judecatorul-sindic. SECTIUNEA a 4-a Situatia unor acte juridice ale debitorului Art. pct. prevaz ut la art.U. daca acesta nu este chiar contestatorul. pct. 76. 75. (1) lit.(1) Dupa expirarea termenului de depunere a contestatiilor. I. Art. as tfel cum a fost introdus prin art.U. 277/2009. 277/2009. 11 din Legea nr. 80. care nu depune cererea de admitere a creantelor pana la e xpirarea termenului prevazut la art. lichidatorul poate introdu ce la judecatorul-sindic actiuni pentru anularea actelor frauduloase incheiate d e debitor in dauna drepturilor creditorilor. . inclusiv pentru recuperarea creantelor. a stfel cum a fost introdus prin art. 153 din O. a creditorului care detine creanta contestata. precum si in cazul descoperirii unor titluri hotaratoare si pana atunci necunoscute. 62 alin. dupa caz. I. sunt scutite de taxe de timbru.(1) Cu exceptia cazului in care notificarea deschiderii procedurii s-a facut cu incalcarea dispozitiilor art. E l nu va avea dreptul de a-si realiza creantele impotriva debitorului sau a membr ilor ori asociatilor cu raspundere nelimitata ai persoanei juridice debitoare ul terior inchiderii procedurii. 173/2008. . 78. dupa caz.@Alin.Administratorul judiciar sau.G. in cei 3 ani anteriori deschiderii procedurii.@ ___________ @Alin. 7. pe cal e de actiune sau exceptie. din dreptul de a fi inscris in tabelul creditorilor si nu va dobandi calitatea de creditor indreptatit sa participe la procedura. 173/2008. cat pr iveste creantele respective. 77.

sa fie anulate si prestatiile recuperate.Nu se va putea cere anularea unui transfer cu caracter patrimonial . societate pe actiuni cu raspundere limitata sau. pct. dar nu mai tarziu de 18 luni de la data deschiderii procedurii. atunci cand debitorul este respectiva societate in comandit a. ( 1) lit. poate fi intro dusa de administratorul judiciar/lichidator in termen de un an de la data expira rii termenului stabilit pentru intocmirea raportului prevazut la art. e) constituirea ori perfectarea unei garantii reale pentru o creanta care era chirografara. in nume colectiv sau cu raspundere limitata. societate agricola. d) acte de transfer de proprietate catre un creditor pentru stingerea unei da torii anterioare sau in folosul acestuia. dupa caz. b). daca scadenta lor fusese stabilita pentru o data ulter ioara deschiderii procedurii. atunci cand debitorul este un grup de inte res economic. dupa caz.U. dupa caz. . Art. daca sunt in dauna creditorilo r: a) cu un asociat comanditat sau cu un asociat detinand cel putin 20% din capi talul societatii comerciale ori. detinand o pozitie dominanta a supra debitorului sau a activitatii sale. sunt exceptate sponsorizarile in scop umanitar. 82. f) platile anticipate ale datoriilor. (3) Abrogat. cu intentia de a ascund e/intarzia starea de insolventa ori de a frauda o persoana fizica sau juridica f ata de care era la data efectuarii transferului unor operatiuni cu instrumente f inanciare derivate. incheiate in cei 3 ani anteriori deschiderii proc edurii cu persoanele aflate in raporturi juridice cu debitorul.(1) Actiunea pentru anularea actelor frauduloase incheiate de debi tor in dauna creditorilor.@ ___________ @Alin. atunci cand debi torul este respectiva societate pe actiuni. in cele 120 de zile anterioare deschiderii procedurii. 11 din Legea nr. e) cu orice alta persoana fizica ori juridica. Art. c) acte incheiate in cei 3 ani anteriori deschiderii procedurii. ori a devenit ulterior debitor. inclusiv ducerea la indeplinire a unui acord de compensare b ilaterala (netting). nr. b) operatiuni comerciale in care prestatia debitorului depaseste vadit pe cea primita. din drepturile de vot in adunarea gen erala a asociatilor. realizate in baza unui contract financiar calificat. (2) Comitetul creditorilor poate introduce la judecatorul-sindic o astfel de actiune. 20 alin. respectiv o societate agricola. I. 156 din O.stia a bunurilor transmise si a valorii altor prestatii executate. realizate de debitor prin urmatoarele acte: a) acte de transfer cu titlu gratuit. (3) a fost abrogat prin art. efectuate in cei 3 ani anteriori deschiderii procedurii. 277/2009. (2) Urmatoarele operatiuni. 79 si 80. b) cu un membru sau administrator. efectuate in cele 120 de zile anterioa re deschiderii procedurii. daca suma pe care creditorul ar putea sa o obtina in caz de faliment al debitorului este mai mica decat valoarea actului de transfer. pct. cu intentia tuturor partilor implicate in acestea de a sustrage bunuri de la urmarirea de ca tre creditori sau de a le leza in orice alt fel drepturile. g) actele de transfer sau asumarea de obligatii efectuate de debitor intr-o p erioada de 2 ani anteriori datei deschiderii procedurii.G. de as emenea. 81. vor putea. . in sensul prezentei legi. daca administratorul judiciar/lichidatorul nu o face. d) cu un administrator. precum si pentru anularea constituirilor sau transfer urilor de drepturi patrimoniale. la care se refera art. din drepturile de vot in adunarea generala a actionarilor. societate cooperativa. efectuate in cei 3 ani anteriori deschi derii procedurii. director sau un membru al organelor de supraveghere a debitorului. efectuate in cele 120 de zile anterioar e deschiderii procedurii. 173/2008. f) cu un coindivizar asupra unui bun comun. I. ast fel cum a fost introdus prin art. c) cu un actionar detinand cel putin 20% din actiunile debitorului ori.

daca bunul nu mai exista.. (2) In cazul in care subdobanditorul este sot. 7 9 si 80 debitorul si. unei notificari a contractantu lui. cu conditia ca tertul sa fi acceptat transferul cu buna -credinta si fara intentia de a-i impiedica. inchirierile neexpirate sau alte contracte pe termen lung. in termen de 30 de zile. 277/2009. comitetului creditorilor. va avea impotriva averii o cre anta de aceeasi valoare. iar in lipsa acestora. In vederea cresterii la ma ximum a valorii averii debitorului. 80. pct. se instituie o prezumtie relativa de frauda in dauna creditorilor. conditionat de dreptul de a fi recuperat bunul. debitorul a intarziat momentul deschiderii procedurii pentru a ex pira termenele la care se refera art. daca administratorul judiciar/l . cocontractantul sau. acesta fiind socotit denuntat. (1) a fost modificat prin art. In caz contrar. (3) Daca sunt indeplinite conditiile art. In caz de rea-credinta. I. .U. numai daca subdobanditorul nu a pla tit valoarea corespunzatoare a bunului si cunostea sau trebuia sa cunoasca faptu l ca transferul initial este susceptibil de a fi anulat. a stfel cum a fost introdus prin art. (3) Tertul dobanditor cu titlu gratuit de buna-credinta va restitui bunurile in starea in care se gasesc. . intarzia ori insela pe creditorii d ebitorului. 83. ___________ @Alin. (4) Prezumtia de frauda se pastreaza si in cazul in care. care a restituit averii debitorului bunul sau valoarea bunului ce-i fusese transferat de catre debitor. Art. Orice clauze contractuale de desfiintare a contractelor in deru lare pentru motivul deschiderii procedurii sunt nule. . in favoarea averii debitorului. 157 din O. Art. tertul dobanditor pierde creanta sau bunul rezultat din repunerea in situatia anterioara. lichidatorului. administratorul judiciar/lichidatorul nu va mai putea cere executarea contractu lui. prin care i se cere sa denunte contractul. tertul va restitui. Reaua-cred inta a tertului dobanditor trebuie dovedita. Debitorul va fi citat in ca litate de parat prin administratorul special. lichidatorul sau comitetul creditori lor va putea introduce actiune pentru a recupera de la subdobanditor bunul ori v aloarea bunului transferat de catre debitor. 86. 79 si 80 apartine administratorului judiciar si. intreaga valoare. (2) O persoana obtinand un titlu sau dobandind o garantie ori un alt drept re al asupra bunului respectiv dupa efectuarea unei astfel de notari va avea titlul sau dreptul sau. (1). va restitui diferenta de val oare cu care s-a imbogatit. Prezumtia poate fi rasturnata de catre debitor. Contractul se considera denuntat: a) la data expirarii unui termen de 30 de zile de la receptionarea solicitari i cocontractantului de denuntare a contractului. 81 alin. prin abuz de dreptu ri procesuale. Art.(1) Tertul dobanditor in cadrul unui transfer patrimonial. administratorul judiciar/lichidatorul poate sa denunte orice contract. atat timp cat aceste contracte nu vor fi fost executate in totalitate ori substantial de catre toate partile implicate. (5) Legitimarea procesuala activa in actiunile in anulare reglementate de art . dupa caz. din oficiu. facut de catre debitor in cursul desfasurarii normale a activitatii sale curen te.@ (2) Tertul dobanditor.(1) Administratorul judiciar. in toate cazurile. ia r in cazul prevazut la art. (2). Art. (6) Au calitate procesuala pasiva in actiunile in anulare prevazute la art. in lipsa unui astfel de raspuns. 173/2008. 84. I. pct. ruda sau afin pana la gradul a l patrulea inclusiv al debitorului. in registrele de publicitate aferente. se prezuma relativ ca acesta a cunoscut impr ejurarea prevazuta la alin. 85.(1) Contractele in derulare se considera mentinute la data deschid erii procedurii. valoarea acestuia de la data transferului efectuat de catre debitor. 79 si 80. stabilita prin expertiza efectuata in conditiile legii. precum si fructele percepute. anulat conform art. va trebui sa restituie averii debitorului bunul transferat sau.G. nr. respectiv. 79 si 80. .(1) Cererea pentru anularea unui transfer cu caracter patrimonial se va nota. Ea nu se extinde la tertul dobanditor sau subdobanditor. 11 din Legea nr. Administratorul judiciar/lichidato rul trebuie sa raspunda.

I.Daca un comisionar.@ (7) Intr-un contract prevazand plati periodice din partea debitorului. (6) Prin derogare de la prevederile Legii nr. 87. titluri reprezentative ale marfurilor sau active financiare cotate pe o piata reglementata de marfuri.@ (2) In cazul denuntarii unui contract. el va putea recupera pretul p rin inscrierea creantei sale in tabelul de creante. fara a fi necesara parcurger ea procedurii de concediere colectiva. toate cheltuielile vor fi suporta te de catre vanzator si el va trebui sa restituie debitorului orice avans din pr et. era i n tranzit la data deschiderii procedurii si bunul nu se afla inca la dispozitia debitorului si nici alte parti nu au dobandit drepturi asupra lui. servicii si instrumente financiare derivate. (3) Pe parcursul perioadei de observatie. . Art. 173/2008. nr. proprietaru . admin istratorul judiciar va putea sa modifice clauzele contractelor de credit. comiten tul va fi indreptatit sa isi ia inapoi titlurile ori marfa sau sa ceara ca valoa rea lor sa fie platita de comisionar. 158 din O. in calitate de locatar. (1). 88. cu acordul cocontractantilor. (1) marfa nu se afla in pos esia debitorului si el nu o poate recupera de la detinatorul actual. astfel cum a fost introdus prin art. va putea fi denuntat numai cu respectarea termenelor legale de preaviz. vandut debitorului si neplatit de acesta. 53/2003 . vanzarea va fi considerata executata de catr e vanzator si nu va fi supusa prevederilor alin.Daca debitorul este parte intr-un contract cuprins intr-un acord m aster de netting. 90. 11 din Legea nr. . se va efectua o operatiune de compensare bilaterala a tuturo r contractelor cuprinse in acordul master de netting respectiv. (1). I. (3). . pct.Daca un bun mobil. atunci vanzat orul isi poate lua inapoi bunul. astfel incat acestea sa asigure echivalenta viitoarelor prestatii. (2) Daca la una dintre datele mentionate la alin. desfacere a contractelor individuale de munca ale personalului debitoarei se va face de ur genta de catre administratorul judiciar/lichidator. Art. care detine titluri pentru bunuri ce urmeaza a fi primite ori pentru marfa. Daca vanzatorul admite ca bunul sa fie livrat. . (6) si (7) au fost modificate prin art. mentin erea contractului nu il va obliga pe administratorul judiciar/lichidator sa faca plati restante pentru perioadele anterioare deschiderii procedurii. iar diferenta re zultata va trebui sa fie platita averii debitorului.@ ___________ @Alin.Codul muncii. in afara de cazul in care debitorul are un drept de garantie valabil asupra bunului. el va trebui sa ia masuri sa se plat easca din averea debitorului intregul pret datorat in baza contractului. (5) Un contract de munca sau de inchiriere. Administratorul judiciar/lichidatorul va acorda personalului concediat doar preavizul de 15 zile lucratoare. 277/2009. daca aceasta este creditoar e. prevazand transferul anumitor marfuri. dupa data deschiderii procedurii. cu modi ficarile si completarile ulterioare.ichidatorul nu raspunde. daca este o obligatie a averii debit orului. o actiune pentru despagubiri poate fi introdusa de catre contractant impotriva debitorului. Art. In acest caz. 89. pct.@ (4) Daca vanzatorul unui bun imobil a retinut titlul de proprietate pana la p lata integrala a pretului vanzarii. devine subiectul unei cereri introductive. la o anumita data sau intr-o perioa da determinata de timp. Pentru astf el de plati poate fi formulata declaratie de creanta impotriva debitorului. proprietarul v a avea dreptul sa isi recupereze bunul. a e xpirarii termenului pentru contestarea cererii creditorilor de catre debitor ori a respingerii contestatiei debitorului impotriva acestei cereri.G.(1) Daca un debitor detine marfa in calitate de consignatar sau or ice alt bun care apartine altuia la data inregistrarii cererii introductive. Art. si va fi inscrisa in tabelul de creante. si scadenta intervine sau perioada expira dupa data desc hiderii procedurii. Daca administratorul judicia r/lichidatorul cere ca bunul sa fie livrat.U . b) la data notificarii denuntarii de catre administratorul judiciar/lichidato r.

173/2008. (2). anterioara deschiderii procedurii. administratorul/lichidatorul poate cere lichidarea drepturilor de bitorului in acea societate. c) unul sau mai multi creditori care si-au anuntat aceasta intentie pana la v . nu va fi indreptatit la inscrierea creantei in tabel. in afara de cazul in care creditorul accepta efectu area prestatiei de catre o persoana desemnata de administratorul judiciar/lichid ator. in afara de cazul in care chiria nu este inferioara chiriei practicate pe piata. SECTIUNEA a 5-a Planul Art. 159 din O.(1) Daca un asociat dintr-o societate agricola. scazand din chiria pe care o plateste costul serviciilor datorate de proprietar.pretul contractual a fost achitat integral sau poate fi achitat la data cer erii.Administratorul judiciar/lichidatorul poate sa denunte un contract prin care debitorul s-a obligat sa efectueze anumite servicii specializate sau cu caracter strict personal. Daca chiriasul alege sa con tinue a detine imobilul. a intentiei de reorganizare. potrivit ultimei situatii financiare aprobate. pct. Art. (2) Prevederile alin. de la data desemnarii sale si pana la implinirea unui termen de 30 de zile de la data afisarii tabelului definitiv de creante. in care promitentul-vanzator i ntra in procedura. 931. dar a pierdut ulterior posesia. 91. In acest c az.G. cu conditia f ormularii. Art. . 33 alin. Cu toate acestea. nr. . societate in comandita ori cu raspundere limitata sau actionarul unei societati pe actiuni este debitor intr-o procedura prevazuta de prezenta lege si daca implicarea debitorului intr-o astfel de procedura nu atrage dizolvarea ace lei societati. Art. in mod corespunzator. potrivit art. as tfel cum a fost introdus prin art. 94.pretul nu este inferior valorii de piata a bunului. daca procedura a fost declansata de acesta.Obligatiile rezultand dintr-un antecontract de vanzare-cumparare cu data certa. . c i va avea numai dreptul de a scadea din chiria pe care o plateste costul servici ilor datorate de proprietar. sau poate propune ca debitorul sa fie pastrat ca asociat. iar bunul se afla in posesia promitentului-cumparator. pct. .l va fi indreptatit sa aiba creanta inregistrata in tabelul de creante. 92. 59 alin. .(1) Urmatoarele categorii de persoane vor putea propune un plan de reorganizare in conditiile de mai jos: a) debitorul. (6). si potrivit art. I. 277/2009. 28. (1) se aplica.Faptul ca un proprietar al unui imobil inchiriat este debitor in p rezenta procedura nu va desfiinta contractul de inchiriere.@ ___________ @Articolul a fost introdus prin art. b) administratorul judiciar.bunul nu are o importanta determinanta pentru reusita unui plan de reorgani zare. in cazul membrilor societatilor cooperative si ai grupurilor de interes economic. cu valoa rea pe care marfa o avea la acea data. in cazul in care procedura a fost deschisa ca urmare a cererii unuia sau a mai multor creditori.U. proprietarul poate cere ca intreag a valoare a marfii sa fie inscrisa in tabelul de creante. 11 din Legea nr. cu aprobarea adunarii generale a actionarilor/asociatilor. . vor fi executate de catre administratorul judiciar/lichidator la cererea promitentului-cumparator. 93. in t ermen de 30 de zile de la afisarea tabelului definitiv de creante. a dministratorul judiciar/lichidatorul poate sa refuze sa asigure prestarea oricar or servicii datorate de proprietar chiriasului pe timpul inchirierii. daca ceilalti asociati sun t de acord. daca: . societate in nume colectiv. c u conditia sa isi fi manifestat aceasta intentie pana la votarea raportului prev azut la art. . I. Daca debitorul se afla in posesia marfii la acea data. chiriasul poate evacua cladirea si poate sa ceara inregistrarea creantei sal e in tabel sau poate detine in continuare imobilul. Art.

aceasta perioada va putea fi extins a cu cel mult inca o perioada de un an. C. cu mijloacele f inanciare disponibile si cu cererea pietei fata de oferta debitorului. a mai fost subiect al procedurii instituite in baza prezentei legi si nici debitorul care a fost cond amnat definitiv pentru falsificare sau pentru infractiuni prevazute in Legea nr. pastrarea. cum ar fi: A. 95. (5) Planul de reorganizare va mentiona: a) categoriile de creante care nu sunt defavorizate. l a trecerea. membrii grupului de interes economic. socotiti de la data confirmarii. E. asoc iatii din societatile in nume colectiv si asociatii comanditati din societatile in comandita vor fi descarcati de raspundere. d) ce despagubiri urmeaza a fi oferite titularilor tuturor categoriilor de cr eante. lichidarea tuturor sau a unora dintre bunurile averii debitorului. (1). (4) La recomandarea administratorului judiciar. libere de orice sarcini. in contul creantelor pe care acestia le au fata de averea debitor ului. inclusiv in ceea ce priveste modali tatea de selectie. in sensul legii. perioadele prevazute la alin. a conducerii activ itatii sale. (2) Planul de reorganizare va cuprinde in mod obligatoriu programul de plata a creantelor. de catre debitor. in comparatie cu valoarea estimativa ce ar putea fi primita prin distribu ire in caz de faliment. obtinerea de resurse financiare pentru sustinerea realizarii planului si s ursele de provenienta a acestora. daca propunerea este votata de cel putin doua treimi din creditorii aflati in sold la acea data.(1) Planul de reorganizare va indica perspectivele de redresare in raport cu posibilitatile si specificul activitatii debitorului. infractiuni de fals ori infrac tiuni prevazute in Legea nr. din dispozitia judecatorului-sindic. inselaciune. intr-un inte rval de 5 ani anteriori formularii cererilor introductive. separat ori in bloc. (6) Planul va specifica masurile adecvate pentru punerea sa in aplicare. . in conditiile legii. gestiune frauduloasa. fie o combinatie a celor doua variante de reorganizare. cu s upravegherea activitatii sale de catre administratorul judiciar desemnat in cond itiile legii. judecatorul-sindic poate scurta. sau distribuirea acestora catre creditori i debitorului. inclusiv dreptul de dispozitie asupra bunurilor din averea sa. (3) Planul va putea sa prevada fie restructurarea si continuarea activitatii debitorului. in intregime sau in parte. delapidare. ca urmare. B. 21/1996 sau ai carui administratori. 21/1996. (1) conduce la decaderea part ilor respective din dreptul de a depune un plan de reorganizare si. marturie mincinoasa. fuziunea debitorului. . transmiterea tuturor sau a unora dintre bunurile averii debitorului catre una ori mai multe persoane fizice sau juridice. (3) Executarea planului de reorganizare nu va putea depasi 3 ani. valoarea estimativa se va calcula la data propunerii pla nului. D. abuz de increde re. (4) Nu vor putea propune un plan de reorganizare debitorul care. si va cup rinde masuri concordante cu ordinea publica. la faliment. (2) La cererea oricarei parti interesate. dupa trecerea unui termen de cel mult 18 luni de la confirmarea planului. constituite anterior ori ulterio r confirmarii planului. in ultimii 5 ani anteriori deschiderii pro cedurii. in t ermen de 30 de zile de la data afisarii tabelului definitiv de creante. (5) Nerespectarea termenelor prevazute la alin. c) daca si in ce masura debitorul. b) tratamentul categoriilor de creante defavorizate. fie lichidarea unor bunuri din averea acestuia. pe ntru motive temeinice.otarea raportului prevazut la art. 59 alin. Art. desemnare si inlocuire a administratorilor si a directorilor. (2). directori si/sau asociati au fost condamna ti definitiv pentru: bancruta frauduloasa. detinand impreuna cel putin 20% din valoarea totala a creantelor cuprinse in tabelul definitiv de creante.

(1) In vederea administrarii eficiente a procedurii. G. 11 din Legea nr. Lista aces tor creante trebuie confirmata de administratorul judiciar. operatiunile cupr inse la prezenta litera sunt considerate operatiuni exceptate in sensul art. (1) din legea mentionata mai sus. H. precum si modificarea ratei dobanzii. ca re conduce la accelerarea platii intregului rest al imprumutului. 39 alin. inserarea in actul constitutiv al debitorului .Nu se considera modificare a creantei sau a conditiilor de realiza re a acesteia situatia in care planul propus prevede revenirea la conditiile de realizare a creantei anterioare survenirii evenimentelor care au condus la modif icarea conditiilor respective. C si D a unor prevederi: a) de prohibire a emiterii de actiuni fara drept de vot. (2) Planul va stabili acelasi tratament pentru fiecare creanta din cadrul une i categorii distincte. in conditiile prevazute de Legea nr. in sensul art. in cazul diferitelor categorii de actiuni ordinare. a unei distributii corespunzatoare a votului intre acestei categorii. republicata. planul de reorganizare nu poate pr evedea conversia creantelor bugetare in titluri de valoare. in scris. Art. 1510 din O. apartin furnizorilor fara de care activ itatea debitorului nu se poate desfasura si care nu pot fi inlocuiti. prelungirea datei scadentei. cu modificarile si completarile ulterioare. cu acordarea obligatorie. Prin exceptie de la prevederile art. (2) lit. 205 alin. 31/1990 privind societatile com erciale. cu exceptia cazului in care detinatorul unei creante din categoria respectiva consimte un tratament mai putin favorabil pentru creanta sa . 116-120. fara acordul statutar a l membrilor sau asociatilor/actionarilor debitorului. ___________ @Alin. 31/1990. . cu modificarile si completarile ulterioare . 97. pct. in beneficiul creditorului garantat. rep ublicata. modificarea sau stingerea garantiilor reale. acord ce se va da inain te de admiterea planului de catre judecatorul-sindic. 297/2004. 173/2008. 98 alin. L. in conditiile legii. emiterea de titluri de valoare de catre debitor sau oricare dintre persoan ele mentionate la lit. b) de determinare. Partea a IV-a.U. 205 alin. 297/2004 privind piata de capital. cu modificarile si completarile ulterioare. . al creditorul ui care urmeaza sa primeasca titlurile de valoare emise. Art. J. cum ar fi neplata uneia sau a mai multor rate sca dente ale unui imprumut. lichidarea partiala sau totala a activului debitorului in vederea executar ii planului se face potrivit art. 96. I. cu modificarile si completarile ulterioare. in conformitate cu prevede rile art. (3). (2) din L egea nr. a penal itatii sau a oricarei alte clauze din cuprinsul contractului ori a celorlalte iz voare ale obligatiilor sale. compusa numai din acele creante chirogr afare care. c) in cazul categoriilor de actiuni preferentiale cu dividend prioritar fata de alte categorii de actiuni.sau al persoanelor mentionate la lit. astfel cum a fost introdus prin art. I.@ (8) Inregistrarea mentiunii in registrul comertului va fi solicitata de admin istratorul judiciar pe cheltuiala debitorului. c). cu modificarile si completarile ulterioare. C si D.persoana juridica . I. 297/2004. care se va publica in Monitorul Oficial al Romaniei. pe baza hotararii de confirmare a planului de reorganizare. a actului constitutiv. (7) Prin derogare de la prevederile Legii nr.G. pct. .F. 49 alin. planul poate desemna o categorie separata de creante. J. a unei garantii sau protectii echivalente. (7) a fost modificat prin art. prin derogare de la prevederile lit. si de Legea nr. nr. in conditiile prevazute la art. planul propus de creditori poate prevedea modificarea. 277/2009. Pentru inscrierea in plan a unei emi siuni de titluri de valoare este necesar acordul expres. de reglementare satisfacatoare a numirii administr atorilor reprezentand categoriile de actiuni respective in ipoteza neonorarii ob ligatiei de plata a dividendelor. la termenele si in conditiile stipulate in contract. si ale Legii n r. (1). modificarea actului constitutiv al debitorului. K.

1511 din O.G. Art. in termen de 20 de zile de la in registrarea planului la tribunal. 99. a datei cand se va vota cu privire la plan si a faptului ca este admisibila votarea pri n corespondenta. 173/2008. (2) Fiecare creanta beneficiaza de un drept de vot. (4) Din momentul publicarii. sub sanctiunea decaderii din dreptul de a vota. . I. la registrul societati lor agricole si va fi comunicata debitorului. (4) Daca au fost exprimate mai multe intentii de depunere a unor planuri de r eorganizare. direct sau indirect. controleaza.@ (4) Un plan va fi socotit acceptat de o categorie de creante daca in categori a respectiva planul este acceptat de o majoritate absoluta din valoarea creantel or din acea categorie.(1) La inceputul sedintei de vot. . 96 alin. pct. (2) Judecatorul-sindic va dispune administratorului judiciar. Art.(1) Dupa admiterea planului. care votea za separat: a) creante garantate. (5) Categoriile care. administratorul judiciar va inf orma creditorii prezenti despre voturile valabile primite in scris. dupa audierea persoanelor citate. cu respectarea dispozitiilor art. 101. pct. Art. b) creante salariale. admi nistratorului judiciar si comitetului creditorilor. astfel cum a fost introdus prin art. cel putin jumatate plus una dintre categoriile de creante mentionate in pr . in sensul legislatiei pietei de capital.(1) Cate o copie de pe planul propus va fi depusa la grefa tribuna lului si la oficiul registrului comertului sau. 74 alin. c) creante bugetare. I. dar pot vota cu privire la plan doar in cazul in care acesta le acorda mai putin decat ar primi in cazul falimentului. 100. toate partile interesate vor fi socotite ca au c unostinta de plan si de data de exprimare a votului. judecatorul-sindic va fixa un termen maxim pana la care acestea pot fi depuse. debitoru l va asigura posibilitatea consultarii planului la sediul sau. daca sunt intrunite cumulativ urmatoarele conditii: A. pe cheltuiala sol icitantului. sunt controlate sau s e afla sub control comun cu debitorul. Judecatorulsindic poate sa ceara unui practician in insolventa sa isi exprime o opinie priv ind posibilitatea de realizare a planului. (3) Judecatorul-sindic va putea admite un plan propus de partile legal indrep tatite.Art. pe care titularul acestei a il exercita in categoria de creante din care face parte creanta respectiva. (2) Judecatorul-sindic va convoca o sedinta. (3) a fost modificat prin art. ___________ @Alin. care contine toate informatiile prevazute de prezenta lege. cu indicarea celui care l-a propus. dar nu mai inainte de afisarea t abelului definitiv de creante. (1) si in care planul va fi admis sau respin s de judecatorul-sindic. (2). un plan va fi confirmat de catre judecator ul-sindic. e) celelalte creante chirografare. 98. pot participa la sedinta. publicarea unui anunt referitor la propunerea planului in B uletinul procedurilor de insolventa. . prin administratorul special.U. la care vor fi citati cei care au propus planu l si persoanele mentionate la alin. nr. (3) Urmatoarele creante constituie categorii distincte de creante. 11 din Legea nr. (3) Actionarii si creditorii cu titluri de valoare la purtator vor trebui sa depuna originalele la administrator cu cel putin 5 zile inainte de data fixata p entru exprimarea votului. inainte de admiterea lui. astfel incat votarea planurilor admise sa se faca in aceeasi sedinta a adunarii generale a creditori lor. . care nu va depasi 1 5 zile de la data exprimarii votului asupra planului.(1) La data stabilita. 277/2009. dupa caz. precum si a datei de confirmare a planului. In toate cazurile. d) creante chirografare stabilite conform art. in termen de 5 zile de la admitere. judecatorul-sindic va dispune adminis tratorului judiciar convocarea adunarii generale a creditorilor si a debitorului intr-un termen cuprins intre 20 si 25 de zile. (1).

pe baza de acte legale. (4) Confirmarea unui plan de reorganizare impiedica propunerea. vo tarea sau confirmarea oricarui alt plan. D. (3). 19 alin. 103. 98 alin. 102. admiterea. creantele nedefavorizate prin plan vor fi considerate prezente la votarea planului si sunt socotite ca au acceptat planul. 277/2009. (5) Plata va putea fi facuta trimestrial. nu primeste mai mult decat a r primi in cazul falimentului. dupa caz. debitorul va fi condus de administratorul spe . . 107 si urmatoarele. a expirat. . B. (2). (3) Daca nici un plan nu este confirmat si termenul pentru propunerea unui pl an. c) in cazul in care o categorie defavorizata respinge planul. art. judecatorul-sindic va dispune inceperea de indata a procedurii falimentului. in scris. in conditiile art. alte termene de plata. pct. in conditiile art. 1512 din O. (4) Remuneratiile persoanelor angajate in temeiul art. D a fost introdusa prin art. C. de lege.(1) In urma confirmarii unui plan de reorganizare. debitorul isi va conduce activitatea sub supravegherea administratorului judiciar si in confor mitate cu planul confirmat.ogramul de plati. planul se considera acceptat in cazul in care categoria cu valoarea totala cea mai mare a creantelor a acceptat planul. Art. 94. (3) si alte cheltuieli administrative vor fi ac hitate la momentul prevazut. creantele si drepturile creditorilor si ale celorlalte parti interesate sunt modificate astfel cum este prevazut in plan. nici o categori e de creante cu rang inferior categoriei defavorizate neacceptate. calitatea de titlu executoriu o va avea sentinta de confirmare a planului. (2) Creditorii conserva actiunile lor. I. Pentru executarea silita a acestor crea nte. 10. (2) Pe parcursul reorganizarii. nr. Planul trebuie sa precizeze in programul de plati cum va fi asigurata aceasta plata. 107 si urmatoarele.(1) Cand sentinta care confirma un plan intra in vigoare. 11 din Legea nr. fiecare categorie defavorizata de creante care a respins planul va fi supu sa unui tratament corect si echitabil prin plan. activit atea debitorului este reorganizata in mod corespunzator. cu exceptia cazurilor in care pa rtile interesate ar accepta. art. pct. fie incetarea reorganizarii si trecerea la faliment. 173/2008. ___________ @Lit. chiar daca au votat pent ru acceptarea planului. in cazul in care sunt doar doua categorii. I. In cazul intrarii in faliment ca urmare a esuarii planului sa u a unei executari silite. 23. planul confirmat va fi socotit ca o hotarare definiti va si irevocabila impotriva debitorului. cu conditia ca minimum una dintre categoriile defav orizate sa accepte planul. fi e incheierea procedurii insolventei si luarea tuturor masurilor pentru reinserti a debitorului in activitatea comerciala. pentru intreaga valoare a creantelor. ast fel cum a fost introdus prin art. (3) Doar un singur plan de reorganizare va fi confirmat. motivat. 100 alin. (3). b) nici o categorie sau nici o creanta apartinand unei categorii nu primeste mai mult decat valoarea totala a creantei sale.U. SECTIUNEA a 6-a Reorganizarea Art. dintre cele mentionate la art.G. in conditiile art.@ (2) Tratament corect si echitabil exista atunci cand sunt indeplinite cumulat iv urmatoarele conditii: a) nici una dintre categoriile care resping planul si nici o creanta care res pinge planul nu primesc mai putin decat ar fi primit in cazul falimentului. impotriva codebitorilor si a fidejusorilor debitorului. 24 si al art. pana cand judecatorul-sindic va dispune. accepta sau sunt socotite ca accepta planul. astfel cum re zulta din ierarhia prevazuta la art. 100 alin.

Prin exceptie de la dispozitiile art. (3) Debitorul va fi obligat sa indeplineasca. c) nici unul dintre celelalte subiecte de drept indreptatite nu a propus un p lan de reorganizare. la cererea furnizorului. (1).(1) Judecatorul-sindic va decide. potrivit art. potrivit art. precum si administratorul special pot solic ita oricand judecatorului-sindic sa aprobe intrarea in faliment. rapoartele vor fi inregistrate la grefa tribunalul ui. dupa caz. a) debitorul si-a declarat intentia de a intra in procedura simplificata. judecatorul-sind ic va pronunta dizolvarea societatii debitoare si va dispune: a) ridicarea dreptului de administrare al debitorului. 106. precum si efectele acestora si sa propuna motivat si alte masuri. in conditiile prevazute la art. sau nici unul dintre pl anurile propuse nu a fost acceptat si confirmat. Art. in vederea consultarii rapoartelor. obligatiile de plata si celelalte sarcini asumate nu sunt indeplinite in c onditiile stipulate prin planul confirmat sau desfasurarea activitatii debitorul ui in decursul reorganizarii sale aduce pierderi averii sale. administratorul judiciar va prezenta si situatia cheltuielil or efectuate pentru bunul mers al activitatii. (4). . (2) De asemenea. administratorul judiciar. . iar debitorul sau. . iar contestatia a fost respinsa de judecatorul-sindic. (2) Inregistrarea cererii mentionate la alin. in conditiile a rt. cu exceptia si in limita cazurilor e xpres si limitativ prevazute de lege si in planul de reorganizare. 102 alin. dar nu a propus un plan de reorganizare ori planul propus de acesta nu a fost acceptat si confirmat. B. drept conditie pentru indatorirea furnizorului de a-i presta serviciile sal e in timpul desfasurarii procedurii prevazute in prezenta sectiune. intrarea in faliment in urmatoarele cazuri: A. intrarea debitorului in faliment. a contestat ca ar fi in stare de insolventa. Ulterior aprobarii de catre comitetul creditorilor. (5) sau art.cial. asociatii si mem brii cu raspundere limitata nu au dreptul de a interveni in conducerea activitat ii ori in administrarea averii debitorului. in conditiile art. . in vederea recuperarii acestora. sub supravegherea administratorului judiciar. 104. sau. a fost aprobat raportul administratorului judiciar prin care se propune. la cererea credit orului de deschidere a procedurii. d upa caz. prin administratorul special. 107. 107 si urmatoarele. SECTIUNEA a 7-a Falimentul Art. prin sentinta sau.(1) Daca debitorul nu se conformeaza planului sau desfasurarea ac tivitatii aduce pierderi averii sale. judecatorul-sindic poat e. schimbarile de structura prevazute in plan. prin i ncheiere. 105. C. b) debitorul nu si-a declarat intentia de reorganizare sau. dupa caz. Art. (3). comitetul creditorilor va putea convoca adunarea generala a creditori lor pentru a prezenta masurile luate de debitor si/sau de administratorul judici ar. 6 0 alin. 94. . 38.(1) Debitorul. comitetul credit orilor sau oricare dintre creditori. (2) Prin hotararea prin care se decide intrarea in faliment. (3) In termen de 5 zile de la sedinta comitetului creditorilor mentionata la alin. O astfel de cautiune nu va putea depasi 30% din costul serviciilor prestate debitorului si n eachitate ulterior deschiderii procedurii. 54 alin. admin istratorul judiciar va trebui sa prezinte trimestrial rapoarte comitetului credi torilor asupra situatiei financiare a averii debitorului. care va fi avizata de comitetul creditorilor. administratorul judiciar va notifica aceasta tu turor creditorilor. D. Art. sa dispuna ca debitorul sa depuna o cautiune la o ba nca. Actionarii. dupa caz. debitorul si-a declarat intentia de reorganizare. (1) nu suspenda continuarea act ivitatii debitorului pana cand judecatorul-sindic nu hotaraste asupra ei. pr in incheiere. fara intarziere. 32.

nu vor mai fi supuse verificarii. precum si procedura de admitere a acestora. ___________ @Lit. debi torului si oficiului registrului comertului sau.U. ca urmare a platilor facute dupa d eschiderea procedurii. impreuna cu lista actelor si operatiunilor efectuate dupa deschiderea proc edurii mentionate la art. 62-76 vor fi aplicate. du pa caz. in vederea intocmirii tabelului suplimentar. lichidat orul va trimite o notificare tuturor creditorilor mentionati in lista depusa de debitor/administratorul judiciar. 19 alin.b) in cazul procedurii generale. care nu va depasi 30 de zile de la expirarea termenului prevazut la lit. 107 alin. . dispozitiile art. b) termenul de verificare a creantelor mentionate la alin. titularii acestor creante vor putea sa formuleze contestatii cu privire la creantele si drepturile de preferinta tre cute de lichidator in tabelul suplimentar prevazut la alin. a). in cadrul procedurii g enerale. dupa caz. pana la inchiderea procedurii falimentului. afisare si comunicare a tabelului suplimentar al acestora. (2) a fost modificata prin art. precum si cerintele pentru c a o creanta inregistrata sa fie considerata valabila. mentionata la art. sentinta va indi ca si termenele prevazute la art. b). cu indicarea celor nascute dupa desch iderea procedurii. (2) si (3) ale art. (3) Vor fi supuse verificarii toate creantele asupra averii debitorului. (4) Dupa intrarea in faliment in procedura generala.G. din profiturile impozabile obt inute in toata perioada. (3). 46 alin. (4) Creantele admise in tabelul definitiv de creante. daca este necesar. in conditiile art. 34. confirmarea. I. pct. . (5) Debitorii intrati in procedura falimentului isi acopera pierderile anuale . 173/2008. b) de la alin. Disp ozitiile alin. 11 din Legea nr. incheierea sau. 74 a lin. (2) Notificarea va cuprinde: a) termenul limita pentru inregistrarea cererii de admitere a creantelor ment ionate la alin. dupa caz. registrului societati lor agricole unde debitorul este inmatriculat. 277 /2009. care va fi de maximum 45 de zile de la data intrarii in faliment. in conformitate cu crit eriile aprobate prin legea de organizare a profesiei. 61 se aplica in mod corespunzator. e) intocmirea de catre administratorul judiciar si predarea catre lichidator. precu m si stabilirea atributiilor si a remuneratiei acestuia. 108. care va fi de cel putin 10 zile inainte de data stabilita prin incheierea de intrare in faliment. (2) lit. stabilite prin declaratia de impozit pe profit. I. d e predare a gestiunii averii de la debitor/administratorul judiciar catre lichid ator. 109 alin. b). (2). dupa caz. (3). in ceea ce priveste cr eantele nascute intre data deschiderii procedurii si data intrarii in faliment. nr. e). (3) In cazul intrarii in faliment. nascute dupa data deschiderii procedurii sau. la art. 108 alin. de intocmire. c) termenul de depunere la tribunal a contestatiilor. astfel cum a fost introdus prin art. 1513 din O. pentru efectuarea mentiunii. dupa caz. (2) lit. Art. incl usiv cele bugetare. al c aror cuantum a fost modificat fata de tabelul definitiv de creante sau fata de p rogramul de plata din planul de reorganizare. a unei liste cuprinzand numele si adresele creditorilor si toate creant ele acestora la data intrarii in faliment. (2). in termen de maximum 10 zile de la intrarea in faliment. pct.@ c) in cazul procedurii simplificate. f) notificarea intrarii in faliment. desemnat conform art. d) termenul maxim de la intrarea in faliment in cadrul procedurii generale. (2) sau. in calitate de lichidator a l administratorului judiciar.(1) In cazul intrarii in faliment in procedura generala. desemnarea unui lichidator provizoriu. care nu va depasi 30 de zile de la expirarea termenului prevazut la lit. in mod corespunzator. (2). d) termenul de intocmire a tabelului definitiv consolidat. (2) sau art. pentr u definitivarea tabelului definitiv consolidat.

In cazul intrarii in faliment dupa confirmarea unui plan de reorg anizare. arhiva. dupa caz. mai putin cota incasata in cursu l reorganizarii. pentru efectuarea mentiunii. ast fel cum au fost prezentate in planul confirmat. Art. prevazut la art. (4) Creantele banesti asupra averii debitorului se considera scadente la data deschiderii procedurii de faliment. 110. 54 alin. . sunt prezumate ca fiind in frauda creditor ilor si vor fi anulate. §. (2) lit. cu respectar ea dispozitiilor art. 112.(1) Vor fi puse sub sigilii: magazinele. registrului societatilor a gricole ori registrului asociatiilor si fundatiilor in care debitorul este inmat riculat. pct. b irourile. ridicarea dreptului de administrare si dizolvarea acestuia. 76. . in sensul art. in termen de 10 zile de la primirea no tificarii. (2) si (3) ale art. . (2).1. (1) lit. 62 alin. li se aplica. (1) si (2) si pe ce le permise de planul de reorganizare. 111. (1) al prezentului articol. efectuate intre data confirmarii planului de reo rganizare si intrarea in faliment. incl usiv cele bugetare.@ ___________ @Alin. 62 alin. In cazul in care este justificata majorare a. pana la aprobarea propunerii administratorului judiciar prevazute la art. 2. 49 alin. (6) Titularilor de creante nascute dupa deschiderea procedurii. c). debitorul aflat in faliment prin procedura simp lificata si-a continuat activitatea. Dispo zitiile alin. 62 alin. in cazul debitorului persoana juridica. I.G. (1) lit. asa cum au fost cuprinse si in notificarea prevazu ta la art. 61. 61 alin. (3) Celelalte acte efectuate in intervalul prevazut la alin. 1514 din O. (2). prevederile art. care nu depun cererea de admitere a creantelor in termenul prevazut la alin. cu exceptia cazului in care cocontractantul dovedeste bu na sa credinta la momentul incheierii actului. 62 alin. depozitele. Art. d). in mod corespunzator. tuturor creditorilor notificati conform art.(1) Creditorii nu sunt obligati sa restituie sumele incasate in c ursul reorganizarii.(1) In cazul intrarii in faliment prin procedura simplificata. magaziile. Notificarea va cuprinde si termenele de afisare a tabelului preliminar de creante. (1) sau la alin. d). c). avand prioritate conform dispozitiilor art. (4) a fost introdus prin art. nascute dupa data deschiderii procedurii. 113. cereri de creanta insotite de documente justificative. . prevazut la art. Masuri premergatoare lichidarii Art. (2) Actele cu titlu gratuit. a stfel cum a fost introdus prin art. debitorul ui si oficiului registrului comertului sau. si de definitivare a tabelului de creante. lichidatorul va notifica. (1) lit. dupa caz. si de definitivare a tabelului de creante. in termen de 5 zi le de la data intrarii in faliment. prevazut la art. 277/2009. . 123 pct. 109. 61 se aplica in mod corespunzator. solicitandu-le sa inscrie. (2). prevederile art.(5) Tabelul definitiv consolidat va cuprinde totalitatea creantelor admise im potriva averii debitorului. in mod corespunzator. I. Art. li chidatorul va trimite o notificare privind intrarea in procedura falimentului si . li se aplic a. exceptandule pe cele facute cu respectarea dispozitiilor art. 62 alin. (4) Titularilor de creante nascute dupa deschiderea procedurii. titularii creantelor participa la distribuiri cu valoarea acestora. (4). 76. (2) In cazul in care. pct. prevazut la art. a termenelor de afisare a tabelului preliminar d e creante. Art. (3) Vor fi supuse verificarii toate creantele asupra averii debitorului. 11 din Legea nr. sunt nule.Garantiile reale si personale constituite pentru indeplinirea obl igatiilor asumate prin planul de reorganizare raman valabile in favoarea credito rilor pentru plata sumelor datorate acestora potrivit planului de reorganizare. nr. care nu depun cererea de admitere a creantelor in termenul prevazut la alin. a). nascute in perioada de observatie. corespondenta comerciala. 110. 173/2008. (1) lit. dispozitivele de stocare si prelucra .U. existente la data intrarii in faliment. noile termene astfel fixate vor fi notificate creditorilor. creditorii detinand creante asupra debitorul ui.

@ (6) In timpul actiunii de sigilare. pct. Metoda de vanzare a b unurilor. pe baza propunerii l ichidatorului si a recomandarii comitetului creditorilor.2.G. pornind de la valoarea de lichidare indicata de evaluator.sau individual. (2) Lichidarea va incepe indata dupa finalizarea de catre lichidator a invent arierii bunurilor din averea debitorului. 114.(1) Lichidarea bunurilor din averea debitorului va fi efectuata d e lichidator sub controlul judecatorului-sindic. pct. 116. Da ca in urma demersurilor efectuate conform prevederilor art. I. 173 /2008. I. administrator ul judiciar nu identifica nici un bun.(1) Inventarul va trebui sa descrie toate bunurile identificate a le debitorului. 56-58. (3) Nu vor fi puse sub sigilii: a) obiectele care vor trebui valorificate de urgenta pentru a se evita deteri orarea lor materiala sau pierderea din valoare. in cazul in care in averea debitoar ei nu exista suficiente lichiditati. Daca debitorul nu se va prezenta. I. Pentru maximizarea valorii aver ii debitorului. 277/2009.U. Lichidatorul va prezen . . pct. . 1516 din O.G. care vor fi luate de lichidator pentru a fi incasate sau pentru a efectua activitatile de conservare cerute.ca un ansamblu in stare de functionare . c) cambiile si alte titluri de valoare scadente sau care urmeaza a fi scadent e in scurt timp. astfel cum a fost introdus prin art. 11 din Legea nr. numai de catre lichidatorul judiciar. Art. (3) In vederea conservarii patrimoniului. lichidatorul va lua masurile necesare pen tru conservarea bunurilor. 277/2009. lichidatorul va face toate demersurile de expunere pe piata. 11 din Legea nr. (4) Abrogat. negociere directa sau o combinatie a celo r doua. dupa evaluarea pre alabila. lichidatorul va putea proceda imediat la inventariere. nr.(1) Daca averea debitorului poate fi inventariata complet intr-o singura zi. nr. respectiv licitatie publica. . pct. Efectuarea lichidarii Art. daca judecatorul-sindic dispune astfel. precum si actiunile ori alte titluri de participatie ale debito rului. d) numerarul pe care lichidatorul il va depune in banca in contul averii debi torului. 55. Art. ___________ @Alin. inventarul bunurilor debitorului se va face dupa obtinerea relatiilor scrise privind situatia bunurilor debitorului. b) registrele de contabilitate. int r-o forma adecvata. (2) Lichidatorul.@ (5) Abrogat. (2) Actul de inventar va fi semnat de lichidatorul judiciar. a acestora. (2) In situatia prevazuta la art. inventarul se incheie pe baza comunicaril or scrise transmise de autoritatile relevante.@ ___________ @Articolul a fost modificat prin art. contractele. Valorificarea se va efectua prin licitatie publica. (4) si (5) au fost abrogate prin art. iar daca acesta nu participa la inventariere. Debitorul va trebui sa fie de fata si sa asiste la inventar. ia in posesie bunuril e. el nu va putea contesta datele din inventar. cheltuielile de publicitate fiind suportate din averea debitorului. lichidatorul va putea valorifica de urgenta bunuri ale debitorului pentru obtinerea acestor lichiditati fara aprobarea cred itorilor. §. devenind depozitarul lor judiciar.U. In toate celelalte cazuri se va proceda la inventariere in cel mai s curt timp posibil. pe masura desfasurarii inventarierii. va fi aprobata de adunarea generala a creditorilor. 115. 1515 din O. 173/2008. Bunurile vor putea fi vandute in bloc . fara a aplica sigiliile. marfurile si orice alte bunuri mobile apartinand averii debitorului.re a informatiei. de debitor. astfel cum a fost introdus prin art. I.

care nu poate fi inferior pretului de evaluare. . Evaluarea in bloc are in vedere fie evaluarea totalitatii bunurilor din averea debitorului. (3) In vederea evaluarii bunurilor din averea debitorului.@ __________ @Articolul a fost modificat prin art. Art. Un subansamblu este considerat functional numai daca are asigura t accesul la drumul public si la folosirea utilitatilor. sau permit desfasurarea unei afacer i independente. 173/2008. (2) si recipisele vor fi predate judecatorului-sindic. Art. . iar evaluarea trebuie e fectuata in conformitate cu standardele internationale de evaluare. (2) In cazul in care se propune vanzarea in bloc prin negociere directa. procesul-verba l de adjudecare semnat de lichidatorul judiciar constituie titlu de proprietate.G. Cand legea impune pentru transferul dreptului de proprietate forma autentica. nr. sa arate s arcinile de care este grevat si sa indice pasul de supraofertare si data pana la care.(1) Imobilele vor putea fi vandute direct. creditorilor cu garantii reale asupra bunului. in termen de ma ximum 20 de zile de la data propunerii. (2) Daca vanzarea activelor se va face prin licitatie publica. instiintandu-i pe creditori despre posibilitatea studierii raportului si a procesului-verbal al se dintei comitetului creditorilor privind raportul.Valorile mobiliare vor fi vandute in conditiile Legii nr. 4 alin. prin licitatie publica sau negociere directa sau prin ambele meto de. (2) Propunerea lichidatorului va trebui sa identifice imobilul. numai dupa 30 de zile de la data ult imei publicari facute de lichidator in ziar a anuntului privind conditiile de su praofertare. sumel e realizate din vanzari vor fi depuse in contul prevazut la art. fie. cu modificarile si completarile ulterioare. aprobata de adunarea generala a creditorilor. 120. (4) Ulterior aprobarii de catre adunarea generala a creditorilor.ta si regulamentul de vanzare corespunzator. cu acordul comitetului creditorilor.G. nr. Evaluatorii trebuie sa fie mem bri ai Asociatiei Nationale a Evaluatorilor din Romania.(1) Lichidatorul va incheia contracte de vanzare-cumparare. 173/2008. asigura rea lizarea unui produs finit. Prin subansamblu functional se intelege acele bunuri ale debitorului care. I pct. 297/200 4. 117. cat si indi vidual. Art. Art. in baza ofertelor primite. supunand votului adunari i generale a creditorilor propunerea de vanzare. (3) Lichidatorul va convoca adunarea generala a creditorilor in termen de max imum 20 de zile de la data sedintei comitetului creditorilor. de sine statator. impreuna. cu precizarea conditiilor de plata si a pretului minim de pornire a negocierii. . prin situatia de pe teren si prin datele din registrele de publicitate imobiliara. in caz de aprobare a vanzarii. lichidatorul poate fie sa angajeze in numele debitorului un evaluator.@ __________ @Alineatele (3) si (4) au fost modificate prin art. 17 din O. (3) Lichidatorul va convoca adunarea generala a creditorilor.(1) Lichidatorul va prezenta comitetului creditorilor un raport c are va cuprinde evaluarea bunurilor si metoda de valorificare a acestora si in c are se va preciza daca vanzarea se va face in bloc sau individual ori o combinat ie a acestora. c ontractele vor fi perfectate de notarul public pe baza procesului-verbal de lici .@ (4) Bunurile din averea debitorului vor fi evaluate atat in bloc. I pct. in urma propunerii lic hidatorului. inceperea negocierii cu un ul sau mai multi cumparatori identificati. .U. fie evaluarea subansamblurilor functionale. sub sanctiunea nulitatii. vanzarea va putea fi facuta. lich idatorul va putea propune.U. titularilor unor dreptur i de retentie de orice fel si comitetului creditorilor. 119. 118. notificand propunerea administratorului special. sa utilizeze un evaluator propriu. 16 din O. sunt acceptate supraoferte.

173/2008. Raportul va prevedea si plata remuneratie i sale si a celorlalte cheltuieli prevazute la art. in contul averii debitorului. art. 122. si vor fi supuse dispozitiilor art.@ ___________ @Alin. (2) In cazul in care sumele realizate din vanzarea acestor bunuri ar fi insuf iciente pentru plata in intregime a respectivelor creante garantate.U. (2) a fost modificat prin art. pct. 123. daca aceasta este necesara pentru a impiedica un astfe l de creditor sa primeasca mai mult decat ar fi primit daca bunul supus garantie i sale ar fi fost vandut anterior distribuirii. pct. 41. nr. 123 pct. 10 . taxe. cel putin. (3) Un creditor cu creanta garantata este indreptatit sa participe la orice d istribuire de suma facuta inaintea vanzarii bunului supus garantiei lui. c) cuantumul dobanzilor sau al altor venituri de care beneficiaza averea debi torului ca urmare a pastrarii in conturi bancare a sumelor nedistribuite sau pri n administrarea bunurilor existente in averea debitoarei.@ (12) Planul de distribuire intre creditori cuprinde in mod obligatoriu urmato arele date referitoare la fiecare creditor pentru care se face distribuirea: a) ajustarile aduse tabelului definitiv de creante. (11) Raportul asupra fondurilor obtinute din lichidare si din incasarea de cr eante va cuprinde. precum si plata remuneratiilor persoanelor angajate in conditiile art. e) sume ramase de plata dupa efectuarea distribuirii. .G. inclusiv cheltuielile necesare pentru conservarea si administrarea acestor b unuri. cuprinzand tot capitalul. (1) rezulta o diferenta in plus. creante chirografare care vor veni in concurs cu cel e cuprinse in categoria corespunzatoare. I.tatie. 12 din Legea nr. timbre si orice alte cheltuieli aferente vanzarii bunurilor respecti ve. gajuri sau alte garantii rea le mobiliare ori drepturi de retentie de orice fel. . prin grija lichi datorului. precum si cheltuielile. art. urmatoarele: a) soldul aflat in contul de lichidare dupa ultima distribuire.3. Distribuirea sumelor realizate in urma lichidarii Art. aceasta va fi depusa. creantele creditorilor garantati. (2). 171 din O. de ipoteci. judecatorul-sindic poate prelungi cu cel mult o luna sau poate scurta termenul de prezentare a raportului si a planului de distr ibuire. 1. potrivit naturii lor. vor fi distribuite in urmato area ordine: 1. c) sumele ramase dupa ajustarea tabelului definitiv si distribuirile efectuat e deja. maj orarile si penalitatile de orice fel. pentru diferenta. prevazute la art. a stfel cum a fost introdus prin art.(1) La fiecare 3 luni. in favoarea creditorului. dobanzile.@ (2) Pentru motive temeinice. Planul de distribuire va fi inregistrat la grefa tribunalului si lichida torul va notifica aceasta fiecarui creditor. lichidatorul va prezenta comitetului creditorilor un raport asupra fondurilor obtinute din lichidare si din incasarea de creante si u n plan de distribuire intre creditori. §. d) sumele ce fac obiectul distribuirii. creditorii vor avea. Art. Daca dupa plata sumelor prevazute la alin. 121. I. O copie de pe raport si o copie de pe planul de distribuire vor fi afisate la usa tribunalului. calculate de la data inceperii lichidarii si cuprinse intr-un program de administrare a lichidarii care trebuie intocmit i n 30 de zile de la numire. 2. Sumele primite din acest fel de distribuiri vor fi scazute din cele pe care creditorul ar fi indreptatit sa le primeasca ulterior din pretul obtinut prin vanzarea bunu lui supus garantiei sale. b) incasarile efectuate de catre lichidator din valorificarea fiecarui bun si din recupererea creantelor. grevate. d) totalul sumelor aflate in contul de lichidare. 23 si 24. 277/2009.(1) Fondurile obtinute din vanzarea bunurilor din averea debitoru lui. (3) Comitetul creditorilor sau orice creditor poate formula contestatii la ra . b) sumele distribuite deja. 19 alin.

5. in termen de 15 zile de la afisare. 10. art. cu dobanzile si cheltuielile aferente. precum si plata remuneratiilor persoane lor angajate in conditiile art.G. in cazul falimentului. (3). creantele reprezentand creditele. 108 alin. potrivit ordinii prevazute la art. 24 si ale art. Art. 18 din O. c are va fi pusa in executare de lichidator.Creantele vor fi platite. respectiv din drepturile de vot in adunarea generala a asociatilor. (4) In termen de 20 de zile de la afisare. . prin sentinta.Cu ocazia distribuirilor partiale. I pct.(1) Titularilor de creante dintr-o categorie li se vor putea dist ribui sume numai dupa deplina indestulare a titularilor de creante din categoria ierarhic superioara. 9. alocatii pentru minori sau de plata a unor sume periodice destinate asigurarii mijloacelor de existenta. 102 alin. 2.U.Sumele de distribuit intre creditori in acelasi rang de prioritat e vor fi acordate proportional cu suma alocata pentru fiecare creanta. in urmatoarea or dine: 1. __________ @Alineatele (11) si (12) au fost introduse prin art. cu debitorul si cu creditorii o sedinta in care va solutiona deodata. 123. daca acesta este persoana fizica. titularii acestora vor primi o cota fali mentara. 3. 23. (2) lit. 6. O copie de pe contestatie s e comunica de urgenta lichidatorului. dupa caz. (2) In cazul insuficientei sumelor necesare acoperirii valorii integrale a cr eantelor cu acelasi rang de prioritate. (2). timbrele sau orice alte cheltuieli aferente procedurii instituite prin prezenta lege. cele rezultate din livrari de produse. . alte creante chirografare. pronuntand o sentinta definitiva si executorie. ori. dar nu le-au prezentat. cu cheltuielile si dobanzile afere nte. 173/2008. creantele izvorate din raportul de munca. 9 8 alin. impotriva asociatilor cu raspundere nelimita ta sau. 7. . creantele reprezentand credite bancare. 123. 19 alin. in urmatoarea ordine de preferinta: a) credintele acordate persoanei juridice debitoare de catre un asociat sau a ctionar detinand cel putin 10% din capitalul social. judecatorul-sindic va tine cu lich idatorul. dupa caz. creantele bugetare. precum si din chirii. taxele. 8. inclusiv cheltuielile necesare pentru conservarea si adminis trarea bunurilor din averea debitorului. sub rezerva celor prevazute la art. in baz a unor obligatii de intretinere. urmatoarele sume vor fi proviz ionate: 1. . prestari de servicii sau alte lucrar i. creantele reprezentand sumele datorate de catre debitor unor terti. prin tabe lul mentionat la art. Art. creantele reprezentand sumele stabilite de judecatorul-sindic pentru intre tinerea debitorului si a familiei sale. d). impotriva grupului sau a societatii judecatorul-sindic va autoriza exec utarea silita. a membrilor. 125. 127. b) creantele izvorand din acte cu titlu gratuit. 4. creantele subordonate. de catre un membru al gr upului de interes economic. in conditiile legii. art. reprezentand suma proportionala cu procentul pe care creanta lor il det ine in categoria creantelor respective. 126. sume proportionale datorate proprietarilor de titluri la ordin sau la purt ator si care au originalele titlurilor.In cazul in care bunurile care alcatuiesc averea unui grup de int eres economic ori a unei societati in nume colectiv sau in comandita nu sunt suf iciente pentru plata creantelor inregistrate in tabelul definitiv consolidat de creante. . precum si creantele rezultand din continuarea activitatii debitorului dupa deschiderea procedurii. Art. prin executor judecatoresc. Art. 2. toate contestatiile. nr . sume proportionale datorate creditorilor ale caror creante sunt supuse une i conditii suspensive care nu s-a realizat inca. 124. Art. (4). a cordate de institutii de credit dupa deschiderea procedurii. .port si la plan.

I. rezervele destinate sa acopere cheltuielile viitoare ale averii debitorulu i. Art. 130. (2) La data sedintei. aceasta va fi inchisa in conformitate cu dispozitiile alin. Judecatorul-sindic va convo ca adunarea creditorilor in termen de maximum 30 de zile de la afisarea raportul ui final. prin incheiere. pct. . . 173/2008. (1) nu sunt aplicabile prevederile art. dac a se constata ca nu exista bunuri in averea debitorului ori ca acestea sunt insu ficiente pentru a acoperi cheltuielile administrative si niciun creditor nu se o fera sa avanseze sumele corespunzatoare. 277/2009. in urma indeplinirii tut uror obligatiilor de plata asumate in planul confirmat. iar in cazul persoanelor juridice dispunand si radierea acestora . copii de pe acestea vor fi communicate tuturor creditorilor s i debitorului si vor fi afisate la usa tribunalului. .U. nr. 4.(1) In orice stadiu al procedurii prevazute de prezenta lege. (2) In cazul prevazut la alin. Daca o procedura incepe ca reorganizare.@ ___________ @Articolul a fost modificat prin art. toate obiectiunile la raportul final.G. a stfel cum a fost introdus prin art. (3) Creantele care la data inregistrarii raportului final vor fi inca sub con ditie nu vor participa la ultima distribuire.(1) O procedura de reorganizare prin continuarea activitatii sau lichidare pe baza de plan va fi inchisa. carora li s-au alocat sume numai partial sau cu creante sub con ditie suspensiva si care au luat parte la distribuire. I. 132. as tfel cum a fost modificat prin art. (2) O procedura de faliment va fi inchisa atunci cand judecatorul-sindic a ap robat raportul final.G. 277/2009. I. judecatorul-sindic va solutiona. sumele cuvenite vor fi pa strate la banca. dar apoi devine faliment. pct. intr-un cont special de depozit. Creditorii pot formula obiectii la raportul final cu cel putin 5 zile inainte de data convocarii. I. Art. li chidatorul va supune judecatorului-sindic un raport final insotit de situatiile financiare finale. judecatorul-sindic va pronunta o sentinta de inchidere a procedurii falimentu lui si de radiere a debitorului din registrul in care este inmatriculat: a) chiar inainte ca bunurile din averea debitorului sa fi fost lichidate in i . (4). 181 din O. . acesta va trebui sa faca distribuirea finala a tuturor fondurilor din averea debitorului. 19 din O. Art. 173/2008. 4 alin. judecatorul-sindic va pronunta o sentinta. prin care se dispune si radierea debitorului din registr ul in care este inmatriculat. judecatorul-sindic va da o sentinta de inchidere a procedurii.Pentru creditorii cu creante inscrise in tabelul consolidat defin itiv de creante. 13 din Legea nr. Fondurile nereclamate in termen de 30 de zile de catre cei indrepta titi la acestea vor fi depuse in contul prevazut la art. nr. pana ce situatia lor va fi lam urita. SECTIUNEA a 8-a Inchiderea procedurii Art. il va aproba sau va dispune. . In urm a unei cereri a lichidatorului. cand toate fondurile sau bunurile din averea debitorului a u fost distribuite si cand fondurile nereclamate au fost depuse la banca.(1) Dupa ce bunurile din averea debitorului au fost lichidate. Art. pct. pct. sume proportionale datorate creantelor admise provizoriu. mo dificarea corespunzatoare a acestuia.U. 129. 133. 131. daca este cazul. (2). 129. prin sentinta.Dupa ce judecatorul-sindic aproba raportul final al lichidatorulu i.3. inchi zand procedura. 14 din Legea nr. . Art. 128.@ ___________ @Articolul a fost modificat prin art.Daca creantele au fost complet acoperite prin distribuirile facut e.

138. . debitorul este descarcat d e diferenta dintre valoarea obligatiilor pe care le avea inainte de confirmarea planului si cea prevazuta in plan. 76 alin. 32.Prin inchiderea procedurii. dupa caz. sub acoperirea persoanei juri dice. (2) In cazul prevazut la alin. cu exceptia cazului prevazut la art. (2) La data confirmarii unui plan de reorganizare. legal fa cute asupra averii debitorului. persoana juridica la incetarea de plati. Cu toate acestea. judecatorul sindic poate dispune ca o parte a pasivulu i debitorului. in conditiile art. 3. sa fie suportata de membrii organelor de conducere si/sau supraveghere din cadrul societatii. la cererea administratorului judic iar sau a lichidatorului. . solicita acest lucru in termen de 30 de zile de la notificarea lichi datorului facuta administratorului special. . el va fi descarcat de ob ligatii numai in masura in care acestea au fost platite in cadrul procedurii. prin una dintre urmatoarele fapte:@ a) au folosit bunurile sau creditele persoanei juridice in folosul propriu sa u in cel al unei alte persoane. Art. pentru efectuarea mentiunii.(1) Prin inchiderea procedurii de faliment. ca nu s-a depus nici o cerere. 134. administratorul/l ichidatorul si toate persoanele care i-au asistat sunt descarcati de orice indat oriri sau responsabilitati cu privire la procedura. b) au facut acte de comert in interes personal. titulari de garantii. . persoana juridica.ntregime. corespunzator cotelor de participa re la capitalul social. e) au deturnat sau au ascuns o parte din activul persoanei juridice ori au ma rit in mod fictiv pasivul acesteia. in cazul in care toti asociatii persoanei juridice sau persoana fizica . actionari sau asociati. . au facut sa dispara unele documente cont abile sau nu au tinut contabilitatea in conformitate cu legea. insa sub rezerva de a nu fi gasit vinovat de bancruta frauduloasa sau de pl ati ori transferuri frauduloase. 135. inchiderea procedurii nu produce efectele prevazute la art. pr ecum si de orice alta persoana care a cauzat starea de insolventa a debitorului. dupa caz. procedura se inchide numai dupa lichidarea comp leta a activului. urmand ca bunurile sa treaca in prop rietatea indiviza a asociatilor/actionarilor. continuarea unei activitati care ducea. operatiunile de administrare. debitor si averea lui. Art. debitorul persoana fi zica va fi descarcat de obligatiile pe care le avea inainte de intrarea in falim ent. b) in toate celelalte cazuri. (3) Descarcarea de obligatii a debitorului nu atrage descarcarea de obligatii a fidejusorului sau a codebitorului principal. daca judecatorul-sindic constat a. isi vor produce efectele.(1) In cazul procedurii deschise in urma formularii cererii intro ductive de catre debitor. c) au dispus. 59 alin. (1) sunt identificate persoane carora le-ar fi imputabila aparitia starii de insolventa a debitorului. judecatorul-sindic. (1). . d) au tinut o contabilitate fictiva. va pronunta o sentinta de inchidere a procedu rii si de revocare a hotararii de deschidere a procedurii. in astfel de situatii. Art. in interes personal.(1) In cazul in care in raportul intocmit in conformitate cu disp ozitiile art. ajuns in stare de insolventa. credi tori. la expirarea termenului pentru inregistrarea cererilor de admitere a creantel or. dupa caz. Art. registrului societatilor agricole unde debitorul este inm atriculat. 137. 137. eventualele sume reziduale ultimei distribuiri urmand a fi dep use intr-un cont la dispozitia asociatilor sau persoanei fizice.Sentinta de inchidere a procedurii va fi notificata de judecatoru l-sindic directiei teritoriale a finantelor publice si oficiului registrului com ertului sau. 136. in mod vadit. CAPITOLUL IV Raspunderea membrilor organelor de conducere Art. (1) pct. iar drepturile dobandi te pana la revocare raman neatinse.

Alin. __________ @Partea introductiva a alin. in caz de reorganizare. 20 din O . 143.(1) Odata cu cererea formulata conform art. 173/2008. Persoanele in cauza se pot apara de solidaritate daca. comitetul creditorilor va putea cere judecatorului-sindic sa instituie masu ri asiguratorii asupra bunurilor din averea persoanelor urmarite conform art. . (3) Comitetul creditorilor sau creditorul care detine mai mult de jumatate di n valoarea tuturor creantelor poate cere judecatorului-sindic sa fie autorizat s a introduca actiunea prevazuta la alin. nr.(1) Constituie infractiunea de bancruta simpla si se pedepseste c u inchisoare de la 3 luni la un an sau cu amenda neintroducerea sau introducerea tardiva. 15 din Legea nr. . (1) ameninta sa se prescrie. . . nr. (1) est e solidara. 139. Art. . 277/2009. in organele colegiale de conducere ale persoanei juridice . in conformitate cu p revederile prezentei legi. (1) si ras punderea persoanelor la care se refera alin. (3). 140. g) in luna precedenta incetarii platilor. sumele rezultate din executarea silita vor fi repartizate de catre executorul judecatoresc. 138 se prescrie in termen de 3 ani de la data la care a fost cunoscuta sau trebuia cunoscuta persoana care a cauzat ap aritia starii de insolventa. 138 alin. 138. administratorul judiciar sau lichidatorul ori. 138 alin. opozitia lor la aceste decizii. art. I. (1) a fost modificata prin art. au platit sau au dispus sa se plate asca cu preferinta unui creditor. iar in caz de faliment.Actiunea prevazuta la art.U. (1) nu inlatura aplicarea legii penale pent ru faptele care constituie infractiuni. 142. a cererii de deschidere a procedurii in termen. (3) a fost modificat prin art. in raportul sau asupra cauzelor insolventei. 138 alin. a stfel cum a fost introdus prin art.U. s-au opus la actele ori faptele care au cauzat insolventa sau au lipsit de la luarea deciziilor care au cauzat insolventa si au facut sa se consemneze. I.@ (4) In caz de pluralitate.f) au folosit mijloace ruinatoare pentru a procura persoanei juridice fonduri . pct. (2) Cererea de masuri asiguratorii poate fi formulata si ulterior introduceri i actiunii prevazute la art. Art. Art. ulteri or luarii deciziei. cu coditia ca aparitia starii de insolventa sa fie contemporana sau anterioara perioadei de timp in care si-au exercitat mandatul ori in care au det inut pozitia care ar fi putut cauza insolventa.G. raspunderea persoanelor prevazute la alin. care d . du pa caz. conform Codului de pr ocedura civila. Art. 13 8. completarii fondurilor necesare continuarii activitatii debitorului. Fixarea unei cautiuni de 10% din valoarea pretentiilor este obligatorie. 141. (1) se efectueaza de catre executorul judecatoresc. I pct. CAPITOLUL V Infractiuni si pedepse Art. 173/2008. dar nu mai devreme de 2 ani de la data hotararii de deschidere a procedurii. in scopul intarzierii incetarii de plati. (1) vor intra in averea debitorului si vor fi destinate. (1). perso anele culpabile de starea de insolventa a patrimoniului debitorului persoana jur idica ori daca acesta a omis sa formuleze actiunea prevazuta la alin. in dauna celorlalti creditori. daca administratorul judiciar sau l ichidatorul a omis sa indice.(1) Executarea silita impotriva persoanelor prevazute la art.G. dupa caz. (1) sau. (2) Aplicarea dispozitiilor alin. 138 alin. 201 din O. acoperirii pasivului. (2) Dupa inchiderea procedurii falimentului. . pct. de catre debitorul persoana fizica ori de reprezentantul legal al pers oanei juridice debitoare. in temeiul tabelului definitiv consolidat de creante pus la dispozitia sa de catre lichidator.Sumele depuse potrivit dispozitiilor art.

in functie de indicele inflatiei. folosirea sau traficarea de catre administratorul judiciar ori lichidatorul averii debitorului. b) infatiseaza datorii inexistente sau prezinta in registrele debitorului.Dispozitiile prezentei legi se completeaza. in alt act sau in situatia financiara sume nedatorate. 2 din C odul penal. Art. (2) Infractiunea de gestiune frauduloasa. . . 27.Cuantumul amenzilor prevazute de prezenta lege se va modifica per iodic. cu cele ale Codului de procedura civila. a)-f) ori impiedicarea acesto ra. . precum si de orice reprezentant sau prepus al acestuia. prevazuta la art.Procedura aplicabila regiilor autonome aflate in stare de insolve nta se va stabili prin lege speciala. Art. dir ectorului. (1) si (2) se pedepseste. . . Codului comer cial si ale Regulamentului (CE) 1. daca fapta nu constituie o in fractiune mai grava. in masura compatibili tatii lor. p ersoana juridica. se pedepseste cu inchisoare de la 5 ani la 12 ani. se pedepseste cu inchisoare de la 3 ani la 8 ani. Art. atunci cand este savarsita de administratorul judiciar ori lichidatorul averii debitor ului. prin hotarare a Guvernului.U. (1) si (2) se pedepseste.@ __________ @Articolul a fost modificat prin art. publicat in Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene nr. (3) Tentativa infractiunilor prevazute la alin. 145. precum si de orice reprezentant sa u prepus al acestuia de bani. 146. (2) In cazul in care delapidarea a avut consecinte deosebit de grave. directorului executiv ori al reprezentantului legal al debitorului. pedeaps a este inchisoarea de la 10 ani la 20 de ani si interzicerea unor drepturi. 173/2008. o parte din active. Art. precu m si de orice reprezentant sau prepus al acestuia. 149. (3) Tentativa infractiunilor prevazute la alin. solicita inregistrarea unei cereri de admitere a unei creante inexistente asup ra averii debitorului se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la un an sau cu a menda. administratorulu i judiciar sau lichidatorului. . Codului civil. 35. 21 din O. in caz de insolventa a debitorului.epaseste cu mai mult de 6 luni termenul prevazut la art.346/2000 referitor la procedurile de insolvent a. sustrage sau distruge evidentele debitorului ori ascunde o part e din activul averii acestuia. de a intocmi documentatia respectiva se pedepseste cu inchi soare de la un an la 3 ani sau cu amenda.(1) Insusirea. 214 alin.G. in frauda creditorilor. 1 din Codul penal. (2) Constituie infractiunea de bancruta frauduloasa si se sanctioneaza cu inc hisoare de la 6 luni la 5 ani fapta persoanei care: a) falsifica. 150. 28 alin. documentele s i informatiile prevazute la art. prevazuta la art. in nume propriu sau prin persoane interpuse . 147. . 148.Refuzul debitorului persoana fizica sau al administratorului. cu celeritate. cu rea-credinta. Art. L 160 din 30 iunie 2000. in conditiile prevazute la art. . de a pune la dispozitie judecatorului-sindic.(1) Infractiunea de gestiune frauduloasa. 151. 214 a lin. c) instraineaza. Art. atunci cand este savarsita de administratorul judiciar ori lichidatorul averii debitorului. CAPITOLUL VI Dispozitii tranzitorii si finale Art. .Infractiunile prevazute la art. valori ori alte bunuri pe care le gestioneaza sau le administreaza constituie infractiunea de delapidare si se pedepseste cu inchi soare de la unu la 15 ani si interzicerea unor drepturi. I pct. 143-147 se judeca in prima instan ta de tribunal. Art. (1) lit.Fapta persoanei care. 144. fiecare dintre aceste fapte fiind savarsite in frauda creditorilor. nr.

Sectiile de insolventa prevazute la art.G.G.@ __________ @Articolul a fost abrogat prin art. 173/2008. Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei. Art. precum si orice alt a dispozitie contrara se abroga.Art. 282 din Legea nr. 64/1995 privind procedura reo rganizarii judiciare si a falimentului si orice trimitere la actul normativ ment ionat se vor considera ca referire/trimitere la prezenta lege si/sau la sectiuni le corespunzatoare din prezenta lege. 211 din O. . 31/1990 privind societatile come rciale. . Dispozitiile contrare se abroga.U. 22 din O. 277/2009. 424 din 12 mai 2004. cu modi ficarile ulterioare. 6 se vor infiinta in te rmen de 6 luni de la intrarea in vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonan te de urgenta. Partea I. sintagma Buletinu l procedurilor de reorganizare judiciara si faliment va fi inlocuita cu sintagma Buletinul procedurilor de insolventa. I.In toate actele normative in care figureaza termenul insolvabilit ate in contextul procedurilor de reorganizare si de faliment. Art. Partea I.@ ___________ @Articolul a fost introdus prin art. cu sau fara referi re la Legea nr. I pct. Procedurile in curs vor continua pe rolul instantelor la care au fost introduse. 1. nr. dupa caz. (3) La data intrarii in vigoare a prezentei legi. Art. 173/2008. precum si a altor acte normative cu incidenta asupra acestei proceduri. pct. 64/1995 privind p rocedura reorganizarii judiciare si a falimentului. 211 din O.La art. la data intrarii i n vigoare a prezentului act normativ. 154. 277/2009. 1542. nr. II din Legea nr. cu modificarile si completarile ulterioare.@ ___________ @Articolul a fost introdus prin art. republicata in Monitorul Ofi cial al Romaniei. republicata. 75 si ale art. nr. in actele normative existente. 156. si in toate actele normative subsecvente. 1541. nr. 153. 64/1995 privind procedura reorganizarii judiciare si a falimentului . I. Art.U. 64/1995. 76 alin. 7 din prezenta lege . (2) Citarea.Orice decaderi.G. . la Legea nr. limitari. as tfel cum a fost introdus prin art. art. . (1) din Constitutia Romaniei.Orice referire. Legea nr. pct. 173/2008. . I. as tfel cum a fost introdus prin art. 152. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR.Abrogat. vor fi efectuate si potrivit Codului de procedura civila pe durata a 6 luni de la data intrarii in vigoare a prezentei legi. cu modificarile si completarile ulterioare. nr. 149/2004 pentru modificarea si completar ea Legii nr. comunicarea oricaror acte de procedura. 1. . pct. pct. interdictii ori altele asemenea instit uite prin norme legale sau prevederi contractuale pentru cazul deschiderii proce durii de insolventa vor fi aplicabile doar de la data deschiderii falimentului. 16 din Legea nr. conform art. p. Partea I.066 din 17 noiembrie 2004. a convocarilor notificar ilor prin Buletinul procedurilor de insolventa. Art. nr. DANIELA POPA PRESEDINTELE SENATULUI NICOLAE VACAROIU . cu respectarea prevede rilor art. public ata in Monitorul Oficial al Romaniei. .U.066 din 17 noiembrie 2004. se inlocuieste cu termenul insolventa.(1) Prezenta lege intra in vigoare la 90 de zile de la data publi carii in Monitorul Oficial al Romaniei. 16 din Legea nr. Art. republicata in Monitorul Oficial al Romaniei. I. 155. Partea I.

85.Bucuresti. Nr. 5 aprilie 2006. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful