Sunteți pe pagina 1din 80

Anul 179 (XXIII) Nr.

617 bis

PARTEA I

LEGI, DECRETE, HOTRRI I ALTE ACTE

Miercuri, 31 august 2011

SUMAR

Pagina Anexele nr. 13 la Ordinul ministrului educaiei, cercetrii, tineretului i sportului nr. 5.224/2011 privind aprobarea programelor de studii universitare de masterat evaluate de Agenia Romn de Asigurare a Calitii n nvmntul Superior ................................................

377

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 617 bis/31.VIII.2011

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAIEI PUBLICE CENTRALE


MINISTERUL EDUCAIEI, CERCETRII, TINERETULUI I SPORTULUI

ORDIN privind aprobarea programelor de studii universitare de masterat evaluate de Agenia Romn de Asigurare a Calitii n nvmntul Superior*)
n conformitate cu prevederile art. 5 din anexa nr. 2 la Ordinul ministrului educaiei, cercetrii, tineretului i sportului nr. 3.753/2011 privind aprobarea unor msuri tranzitorii n sistemul naional de nvmnt, n baza Hotrrii Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea i funcionarea Ministerului Educaiei, Cercetrii, Tineretului i Sportului, n temeiul art. 138 i 140 din Legea educaiei naionale nr. 1/2011, al art. 29 alin. (3) din Ordonana de urgen a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calitii educaiei, aprobat cu modificri prin Legea nr. 87/2006, cu modificrile ulterioare, i al art. 5 alin. (2) din Hotrrea Guvernului nr. 404/2006 privind organizarea i desfurarea studiilor universitare de masterat, ministrul educaiei, cercetrii, tineretului i sportului emite prezentul ordin. Art. 1. Programele de studii universitare de master la care se poate organiza admitere pentru anul universitar 20112012 sunt cuprinse n anexele nr. 13, care fac parte integrant din prezentul ordin. Art. 2. Organizarea studiilor pentru programele de studii universitare de master menionate la art. 1 se poate face pentru anul universitar 20112012. Art. 3. La intrarea n vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului educaiei, cercetrii i tineretului nr. 4.630/2010 privind aprobarea programelor de studii universitare de masterat evaluate de Agenia Romn de Asigurare a Calitii n nvmntul Superior, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 595 din 23 august 2010, cu modificrile i completrile ulterioare, se abrog. Art. 4. Prezentul ordin se public n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I. Art. 5. Direcia general nvmnt superior, echivalarea i recunoaterea studiilor i diplomelor, Direcia general economic, finane, resurse umane i instituiile de nvmnt superior menionate n anexele nr. 13 vor pune n aplicare prevederile prezentului ordin.

Ministrul educaiei, cercetrii, tineretului i sportului, Daniel Petru Funeriu

Bucureti, 30 august 2011. Nr. 5.224.

*) Ordinul nr. 5.224/2011 a fost publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 617 din 31 august 2011 i este reprodus i n acest numr bis.

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 617 bis/31.VIII.2011

Anexa Nr. 1
Structura institu iilor de nv mnt superior de stat, domeniile de studii universitare de licen i programele de studii universitare de masterat acreditate

1. UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURE TI


Nr. crt. 1 Forma de nv mnt ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI Num r Num r maxim de de credite studen i 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 50 50 50 35 35 35 25 50 50 50 50 50 50 50 50 50 30 30 30 30 35 30 30 30 30 30 30 30 24 30 30 30 30 30 24 25 15 25 40 50 30 36

Facultatea Facultatea de Inginerie Electric

Domeniul de licen

Programul de studiu de master acreditat Electronic de putere i ac ion ri electrice inteligente Informatic n ingineria electric Ingineria produselor electrotehnice Instrumenta ie i sisteme avansate de m surare Nano i microsisteme electromagnetice Sisteme electrice avansate Eficien energetic Hidraulic tehnic i hidroenergetic Ingineria sistemelor electroenergetice Inginerie nuclear Sisteme termoenergetice Surse regenerabile de energie Ingineria mediului n energetic Managementul mediului i dezvoltare durabil Managementul sistemelor energetice Informatic aplicat n energetic Administrarea bazelor de date Arhitecturi avansate de calculatoare e-Government Grafic , multimedia i realitate virtual Ingineria sistemelor internet Inteligen artificial (n limba englez Artificial intelligence) Management n tehnologia informa iei Securitatea re elelor informatice complexe Servicii software avansate Sisteme de calcul paralele i distribuite (n limba englez - Parallel and distributed comuputer systems) Arhitecturi orientate pe servicii pentru ntreprinderi Automatic i informatic industrial Control avansat i sisteme n timp real Ingineria i managementul serviciilor (n limba englez - Service engineering and management) Ingineria i managementul sistemelor de afaceri Managementul i protec ia informa iei Prelucr ri complexe de semnal n aplica ii multimedia Sisteme informatice integrate Sisteme informatice n medicin Sisteme inteligente de conducere Tehnici avansate n domeniul semnalelor i sistemelor Sisteme inteligente i vederea artificial Tehnici de analiz , modelare i simulare pentru imagistic , bioinformatic i sisteme complexe

Inginerie electric

Facultatea de Energetic

Inginerie energetic

Inginerie mediului Inginerie i management tiin e inginere ti aplicate Calculatoare i tehnologia informa iei

Facultatea de Automatic i Calculatoare

Ingineria sistemelor

Facultatea de Electronic , Telecomunica ii i Tehnologia Informa iei

Calculatoare i tehnologia informa iei

Inginerie electronic i telecomunica ii

Circuite i sisteme integrate de comunica ii Comunica ii mobile Comunica ii multimedia

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 617 bis/31.VIII.2011


Forma de nv mnt ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI Num r Num r maxim de de credite studen i 120 25 120 25 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 30 20 30 25 30 25 50 30 50 25 36 25 36 30 50 40 15 50 50 15 25 50 20 20 50 50 50 30 30 50 50 50 50 30 50 40 40 50 50 25 40 30 40 40

Nr. crt.

Facultatea

Domeniul de licen

Programul de studiu de master acreditat Electronic i informatic aplicat Electronic i informatic medical Ingineria calit ii i siguran ei n func ionare n electronic i telecomunica ii Ingineria informa iei i a sistemelor de calcul Managementul serviciilor i re elelor Microelectronic avansat (n limba englez Advanced microelectronics) Microelectronic i nanoelectronic Microsisteme Optoelectronic Re ele integrate de telecomunica ii Tehnici avansate de imagistic digital Tehnologii integrate avansate n electronica auto Tehnologii multimedia n aplica ii de biometrie i securitatea informa iei Tehnologii multimedia pentru aplica ii medicale Tehnologii multimedia pentru produc ia de con inut n domeniul audiovizualului i comunica iilor Tehnologii software avansate pentru comunica ii Telecomunica ii

Facultatea de Inginerie Mecanic i Mecatronic

Inginerie mecanic

Concep ie integrat n ingineria mecanic Ingineria i managementul calit ii i mediului Ingineria i managementul sistemelor i echipamentelor termice Mecanic de precizie Reabilitarea structurilor, materialelor i mediului Sisteme hidraulice i pneumatice avansate Termomecanica echipamentelor pentru procese industriale

Facultatea de Ingineria i Managementul Sistemelor Tehnologice

Inginerie i management Mecatronic i robotic tiin e inginere ti aplicate Inginerie industrial

Antreprenoriat industrial Mecatronic avansat Optometrie avansat Ingineria calit ii Ingineria securit ii i s n t ii n munc Concep ia integrat a sistemelor tehnologice (n limba francez - Conception integree des systemes technologiques) Concep ie i management n productic Design industrial i produse inovative Echipamente pentru terapiii de recuperare Evaluarea calit ii materialelor i produselor Ingineria nanostructurilor i proceselor neconven ionale Ingineria proiect rii i fabric rii produselor Ingineria i managementul proceselor de sudare i control Inginerie avansat asistat de calculator Managementul ntreprinderilor industriale virtuale Ma ini i sisteme de produc ie Modelarea i simularea sistemelor mecanice mobile Siguran a i integritatea structurilor Calitate n inginerie i managementul afacerilor Consultan n proiectarea sistemelor mecanice Ingineria i managementul proiectelor complexe Inginerie economic i managementul afacerilor

Inginerie mecanic Inginerie i management

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 617 bis/31.VIII.2011


Forma de nv mnt ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI

5
Num r Num r maxim de de credite studen i 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 30 30 30 50 50 50 25 50 50 30 50 35 50 30 30 30 25 25 25 50 50 50 25 50 50 30 35 30 30 30 50 50 25 20 20 25 20 20 20 20 20 25

Nr. crt.

Facultatea

Domeniul de licen Mecatronic i robotic Rela ii interna ionale i studii europene tiin e ale educa iei

Programul de studiu de master acreditat

Robotic Studii culturale europene Consilierea i managementul carierei n domeniul profesional i tehnic Ingineria i managementul sistemelor biotehnice Inginerie i management n protec ia mediului Controlul zgomotelor i vibra iilor Ingineria i managementul proces rii i p str rii produselor agroalimentare Inginerie i proiectare asistate de calculator pentru ma ini i structuri mecanice Cercetare i dezvoltare n ingineria autovehiculelor Sisteme i tehnologii avansate n domeniul autovehiculelor Sistemul integrat om autovehicul - mediu Logistica transporturilor Management n transporturi Transport i trafic urban

Facultatea de Ingineria Sistemelor Biotehnice

Ingineria mediului Inginerie mecanic

Facultatea de Transporturi

Ingineria autovehiculelor

Ingineria transporturilor

Inginerie electronic i telecomunica ii Inginerie mecanic

Sisteme inteligente pentru transporturi Sisteme telematice pentru transporturi Fenomene de interac iune vehicul-cale de rulare Ingineria mediului i managementul calit ii n domeniul feroviar Vehicule feroviare de mari viteze Avionic i naviga ie aerospa ial

Facultatea de Inginerie Aerospa ial

Inginerie aerospa ial

10

Facultatea de tiin a i Ingineria Materialelor

Inginerie industrial Ingineria materialelor

Inginerie i management aerospa ial Management aeronautic Propulsie aerospa ial i protec ia mediului Structuri aeronautice i spa iale Grafic inginereasc i design Cercetarea i expertizarea materialelor speciale Procedee de ob inere a materialelor speciale Procesarea materialelor metalice prin procedee speciale tiin a i managementul ncerc rii materialelor Procedee moderne de protec ia mediului n industria materialelor Ingineria i managementul produc iei materialelor metalice Materiale metalice pentru medicin Ingineria mediului Biocombustibili, biorafin rii i tehnologii conexe Chimie alimentar Controlul analitic al calit ii mediului i tehnici de depoluare Expertiza produselor chimice, alimentare i a materialelor Ingineria proceselor chimice Materiale compozite avansate cu destina ii speciale Micro i nanomateriale Produse farmaceutice i cosmetice Protec ia consumatorului, controlul calit ii produselor

Ingineria mediului Inginerie i management tiin e inginere ti aplicate Ingineria mediului Inginerie chimic

11

Facultatea de Chimie Aplicat i tiin a Materialelor

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 617 bis/31.VIII.2011


Forma de nv mnt ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI Num r Num r maxim de de credite studen i 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 25 20 20 20 35 20 50 50 50 20 30 18 20 20 30 50 50 50 25 25 40 40 50 50 30

Nr. crt.

Facultatea

Domeniul de licen

Programul de studiu de master acreditat tiin a i ingineria materialelor oxidice avansate i nanomateriale tiin a i ingineria polimerilor tiin e chimice n educa ia continu tiin ele vie ii i ecologie

12

Facultatea de Inginerie n Limbi Str ine ( i catedra UNESCO)

Calculatoare i tehnologia informa iei

Informatic biomedical (n limba englez Biomedical informatics) Ingineria sistemelor de programe (n limba englez - Software Engineering) Administrarea i ingineria afacerilor n industrie (n limba englez ) Administrarea i ingineria afacerilor n industrie (n limba german ) Dezvoltarea i organizarea sistemelor mecatronice (n limba german ) Ingineria sistemelor industriale (n limba francez - Inginerie des systemes industrielles) Fotonic i materiale avansate

Inginerie i management

13

Facultatea de tiin e Aplicate

tiin e inginere ti aplicate

Logic matematic i aplica ii Modele de decizie, risc i prognoz Sisteme dinamice optimale i modele economicofinanciare Tehnologii optice 14 Facultatea de Inginerie Medical Ingineria materialelor tiin e inginere ti aplicate Economie Inginerie i management Substan e, materiale i sisteme biocompatibile Biotehnologie Inginerie medical Politici economice europene Antreprenoriat, managementul i ingineria afacerii Calitatea produselor i serviciilor industriale Ingineria resurselor umane n organiza iile industriale Inginerie economic n activit i industriale Marketing industrial Managementul organiza iilor educa ionale

15

Facultatea de Antreprenoriat, Ingineria i Managementul Afacerilor

Interdisciplinar ( tiin e ale educa iei, Inginerie i management)

2. UNIVERSITATEA TEHNIC DE CONSTRUC II BUCURE TI


Nr. crt. 1 Forma de nv mnt ZI ZI ZI ZI ZI Num r Num r maxim de de credite studen i 120 50 120 120 120 120 50 50 25 30

Facultatea Facultatea de Inginerie a Instala iilor

Domeniul de licen Ingineria instala iilor

Programul de studiu de master acreditat Eficien a energetic a instala iilor din cl diri Energie, confort i dezvoltare durabil Tehnologii performante pentru protec ia mediului urban Tehnologii didactice asistate de calculator Management educa ional

Facultatea de Construc ii Civile, Industriale i Agricole - Departamentul de Preg tire a Personalului Didactic Facultatea de Construc ii Civile, Industriale i Agricole

Interdisciplinar (Inginerie civil , tiin e ale educa iei)

Inginerie civil

Dezvoltare urban

i regional

ZI

120

50

Ingineria cl dirilor Inginerie structural Proiectarea construc iilor civile i industriale n zone seismice

ZI ZI ZI

120 120 120

50 50 50

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 617 bis/31.VIII.2011


Forma de nv mnt ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI Num r Num r maxim de de credite studen i 120 50 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 50 50 50 50 40 50 50 50 50 50 50 50

Nr. crt.

Facultatea

Domeniul de licen

Programul de studiu de master acreditat Tehnologia i managementul lucr rilor de construc ii Managementul proiectelor n construc ii Echipamente pentru dezafectarea/demolarea construc iilor i reciclarea materialelor Managementul i gestionarea situa iilor de urgen Sisteme mecanice avansate Dezvoltare durabil Inginerie geotehnic Inginerie hidraulic

Facultatea de Utilaj Tehnologic

Inginerie i management Inginerie mecanic

Facultatea de Hidrotehnic

Inginerie civil

Facultatea de C i Ferate, Drumuri i Poduri Facultatea de Geodezie

Inginerie civil

Ingineria infrastructurii transporturilor Poduri i tuneluri

Inginerie geodezic

Geomatica Prelucrarea i analiza datelor geospa iale Sisteme informa ionale n cadastru i publicitate imobiliar

3. UNIVERSITATEA DE ARHITECTUR
Nr. crt. 1

I URBANISM "ION MINCU" DIN BUCURE TI


Forma de nv mnt ZI ZI ZI ZI ZI Num r Num r maxim de de credite studen i 120 25 120 25 120 45 120 25 120 25

Facultatea Facultatea de Urbanism

Domeniul de licen Urbanism

Programul de studiu de master acreditat Amenajarea teritoriului i dezvoltare regional Management urban pentru ora e competitive Mobilitate Peisaj i teritoriu Proiectare urban

4. UNIVERSITATEA DE TIIN E AGRONOMICE I MEDICIN VETERINAR DIN BUCURE TI


Nr. crt. 1 Forma de nv mnt ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI Num r Num r maxim de de credite studen i 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 90 90 120 120 120 120 120 120 30 30 40 25 40 40 25 40 40 30 50 55 40 25 25 25 50 50

Facultatea Facultatea de Biotehnologii

Domeniul de licen Biotehnologii

Programul de studiu de master acreditat Aplica ii moderne ale biotehnologiilor n agricultur Biotehnologii n protec ia mediului Biotehnologie i siguran alimentar Agricultur durabil Ameliorarea plantelor i producerea de s mn Consultan agricol Exploatarea sistemelor tehnice pentru agricultur Managementul i expertiza fondului funciar Protec ia agroecosistemelor i expertiz fitosanitar Biosecuritatea produselor alimentare Tehnologii speciale n industria alimentar Proiectarea i dezvoltarea fermelor zootehnice Managementul conserv rii biodiversit ii Modelarea i conservarea peisajului vegetal urban Tehnologii integrate de ob inere i valorificare a produselor horticole Tehnologii performante, management i marketing viti-vinicol Agribusiness Management n agroturism i alimenta ie public

tiin e inginere ti aplicate 2 Facultatea de Agricultur Agronomie

Facultatea de Zootehnie

Ingineria produselor alimentare Zootehnie

Facultatea de Horticultur

Horticultur

Facultatea de Management, Inginerie

Inginerie i management

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 617 bis/31.VIII.2011


Forma de nv mnt ZI ZI Num r Num r maxim de de credite studen i 120 50 120 50

Nr. crt.

Facultatea Economic n Agricultur i Dezvoltare Rural

Domeniul de licen

Programul de studiu de master acreditat Management i dezvoltare rural Managementul calit ii i inova iei n domeniul agroalimentar

Facultatea de mbun t iri Funciare i Ingineria Mediului

Ingineria mediului

Ingineria i protec ia mediului n spa iul rural

ZI

120

50

5. UNIVERSITATEA DIN BUCURE TI


Nr. crt. 1 Forma de nv mnt ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI Num r Num r maxim de de credite studen i 120 50 120 120 120 120 120 120 120 120 50 50 80 50 50 40 40 30

Facultatea Facultatea de Geografie

Domeniul de licen Geografie

Programul de studiu de master acreditat Climatologie i hidrologie Geomorfologie i cartografie cu elemente de cadastru Gestiunea spa iului turistic i servicii de ospitalitate Managementul resurselor i activit ilor turistice Planificare teritorial i managementul localit ilor urbane i rurale Sisteme informa ionale geografice Studii avansate n geografie

tiin a mediului

Evaluarea integrat a st rii mediului Riscurile mediului aerian n s n tate (n limba englez - Air-environment risks and health response) Campanii de comunicare n publicitate i rela ii publice Comunicare corporativ Comunicare corporativ Jurnalism politic Jurnalism tematic Jurnalism tematic Managementul institu iilor mass-media Mass-media, dezvoltare, societate (n limba francez - Medias, developpement, societe) Produc ie multimedia i audiovideo tiin e ale comunic rii - Jurnalism specializat Teorii i metode de cercetare n tiin ele comunic rii Studii religioase - Texte i tradi ii

Facultatea de Jurnalism i tiin ele Comunic rii

tiin e ale comunic rii

ZI ZI FR ZI ZI FR ZI ZI ZI ZI ZI ZI

120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120

25 25 50 50 50 50 25 30 25 25 25 30

Facultatea de Litere

Interdisciplinar (Limb i literatur , Limbi moderne aplicate, Studii culturale) Limb i literatur

Cultur

i civiliza ie ebraic

ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI

120 120 120 120 120 120 120 120 120 120

30 25 25 50 20 20 30 30 25 30

Didactici ale disciplinelor filologice Etnologie, antropologie cultural i folclor

Strategii comunica ionale interculturale - literare i lingvistice Studii avansate n lingvistic - Structura i func ionarea limbii romne Studii literare romne ti Teoria literaturii i literatur comparat Teoria i practica edit rii Studii culturale tiin e administrative Cultur i politic n context european i interna ional Managementul informa iei i al documentelor

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 617 bis/31.VIII.2011


Forma de nv mnt ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI Num r Num r maxim de de credite studen i 120 30 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 30 30 30 25 25 25 25 30 30 25 25 25 25 25 15 25 25 25 25 25 25 25 25 35 40 30 40 40 40 40 35 50 25 40 25 25 25 50 25 25 25

Nr. crt.

Facultatea

Domeniul de licen tiin e ale comunic rii

Programul de studiu de master acreditat Consultan i expertiz n publicitate

Gestionarea informa iei n societatea contemporan Modele de comunicare i rela ii publice 4 Facultatea de Limbi i Literaturi Str ine Limb i literatur Comunicare de afaceri n contextul multicultural Didactica limbilor str ine - Fundamente i strategii actuale Discurs i argumentare Formarea interpre ilor de conferin Lingvistica limbii engleze. Metode i aplica ii Literatura francez - abord ri antropologice Management intercultural Romanistic Spa iul islamic: societ i, culturi, mentalit i Strategii comunica ionale interculturale n Europa Studii americane Studii canadiene Studii culturale balcanice Studii culturale britanice Studii culturale slave Studii de cultur maghiar Studii de cultur rus Studii est asiatice Studii franceze i francofone Traducere specializat i studii terminologice i limb rus pentru afaceri

Traducerea textului literar contemporan Limbi moderne aplicate Teologie Cultura i limbajul organiza iilor europene Art sacr n contemporaneitate Comunicare i comuniune eclezial n spa iul ortodox Doctrin i cultur cre tin Exegez i hermeneutic biblic

Facultatea de Teologie Ortodox "Patriarhul Justinian"

Istorie i tradi ie cre tin Pastora ie i via liturgic Studii religioase i educa ie cre tin Teologia i misiunea social a bisericii 6 Facultatea de Psihologie i tiin ele Educa iei Psihologie Evaluarea, consilierea i psihoterapia copilului, cuplului i a familiei Managementul form rii psihologilor n psihologia muncii, transporturilor i serviciilor Psihodiagnoz , psihoterapie experien ial unificatoare (PEU) i dezvoltare personal Psihologia educa iei Psihologia muncii i transporturilor Psihologie aplicat n domeniul securit ii na ionale Psihologie clinic - evaluare i interven ie terapeutic Psihologie organiza ional i resurse umane S n tate ocupa ional organiza ii i performan n

10

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 617 bis/31.VIII.2011


Forma de nv mnt ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI Num r Num r maxim de de credite studen i 120 50 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 30 25 25 30 25 35 25 30 50 30 30 30 30 30 30 30 30 50 30 30 30 30 30

Nr. crt.

Facultatea

Domeniul de licen tiin e ale educa iei

Programul de studiu de master acreditat Consiliere colar i dezvoltarea carierei

Educa ie presecundar . Politici i strategii de dezvoltare Formarea formatorilor Managementul i dezvoltarea carierei Managementul i evaluarea organiza iilor i programelor educa ionale Psihopedagogia colii incluzive Strategii inovative de nv are. Masterat didactic Terapia logopedic n procesele de comunicare 7 Facultatea de Fizic Fizic Biofizic Biofizic medical Fizica atmosferei i a p mntului. Protec ia mediului Fizica polimerilor Fizic electronic Fizic informatic Fizic medical Fizic teoretic Fotonic , spectroscopie, plasm , laseri Interac ii atomice nucleare, particule elementare, astrofizica i aplica ii Interac iunea radia iei cu materia (n limba englez ) Materiale avansate i nanostructuri pentru electronic i optoelectronic Materiale avansate cu aplica ie n medicina dentar Surse de energie regenerabile i alternative tiin a conserv rii/restaur rii operelor de patrimoniu prin metode fizice i chimice avansate Nano tiin e i metrologie

Fizic (Interdisciplinar) Interdisciplinar (Fizic , Chimie) Interdisciplinar (Fizic , Chimie, Biologie) tiin e inginere ti aplicate Informatic

Fizic aplicat avansat Algoritmi i bioinformatic Baze de date i tehnologii WEB Inginerie software Inteligen artificial Programare declarativ Sisteme distribuite

ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI

120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120

30 30 30 30 30 30 30 40 40 40 40 40 40 30 50 50 50

Facultatea de Matematic i Informatic

Matematic

Algebr Analiz matematic Criptografie i teoria codurilor Geometrie Matematici aplicate n finan e, asigur ri i biostatistic Modelare matematic n tiin ele naturii i tiin a materialelor Estetici aplicate n arta teatral Etic aplicat n societate, afaceri i organiza ii Filosofie analitic Filosofie analitic (n limba englez )

Facultatea de Filosofie

Filosofie

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 617 bis/31.VIII.2011


Forma de nv mnt ZI ZI ZI ZI ZI ZI

11
Num r Num r maxim de de credite studen i 120 50 120 120 120 120 120 30 50 50 50 35

Nr. crt.

Facultatea

Domeniul de licen

Programul de studiu de master acreditat Istoria i circula ia ideilor filosofice Istoria i filosofia tiin ei Studii de dezvoltare interna ional i etica rela iilor interna ionale Studii europene i etica rela iilor interna ionale

10

Facultatea de Istorie

Interdisciplinar (Istorie, Filosofie) Interdisciplinar (Istorie, Limb i Literatur ) Istorie

Istoria artei i filosofia culturii Studii medievale

Interfe e culturale n preistorie i antichitate Istoria ideilor i mentalit ilor Istoria i practica rela iilor interna ionale Istorie i civiliza ie Politic i societate n secolul al XX-lea

ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI

120 120 120 120 120 120 120 120 120

35 25 50 50 35 25 30 35 50

Romnia n secolul al XX-lea Studii moderne Studii sud-est europene Rela ii interna ionale i studii europene Asisten social Tehnici diplomatice

11

Facultatea de Sociologie i Asisten Social

Asisten social

i consiliere n coal

ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI

120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120

50 50 50 40 50 50 50 50 50 40 50 50

Consiliere n asisten a social Evaluare i supervizare n asisten a social Evaluarea programelor i analiz de impact Grupuri de risc i servicii sociale de suport Management de caz i metode de interven ie n asisten social Managementul serviciilor sociale i de s n tate Politici sociale n context european Prevenirea i combaterea consumului ilicit de droguri Proba iune Psihologie social aplicat Interdisciplinar (Sociologie, Administra ie public ) Interdisciplinar (Sociologie, Asisten social ) Sociologie Politici publice i management n administra ia public

Cercetare n sociologie (n limba englez Research in sociology) Antropologie, dezvoltare comunitar Cercetare sociologic avansat Comunicare, mass-media i societate (limba francez ) Devian social i criminalitate Managementul resurselor umane Managementul strategic al dezvolt rii sociale Sociologia consumului i marketing Sondaje de opinie, marketing i publicitate Studii de securitate i regional

ZI

120

50

ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI

120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120

50 50 30 30 40 30 40 50 50 50 50

12

Facultatea de tiin e Politice

tiin e politice

Politica comparat (n limba englez ) Politic european i romneasc

12

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 617 bis/31.VIII.2011


Forma de nv mnt ZI ZI ZI ZI ZI Num r Num r maxim de de credite studen i 120 50 120 120 120 120 25 25 50 25

Nr. crt.

Facultatea

Domeniul de licen

Programul de studiu de master acreditat Politicile egalit ii de anse n context romnesc i european Rela ii interna ionale Studii europene Teorie politic

13

Catedra UNESCO pentru schimburi interculturale i interreligioase

Interdisciplinar (Sociologie, Administrarea afacerilor) Sociologie

Administrarea afacerilor (limba englez )

14

Facultatea de Biologie

Biologie

Comunicare intercultural (limba francez , limba englez ) Management intercultural (limba francez , limba englez ) Antropologie evolu ionist Biochimie i biologie molecular Biologie medical Biologie sistemic Biotehnologie microbian Fiziologie celular Neurobiologie Taxonomie i genetic

ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI

120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120

30 30 30 40 40 30 30 40 40 30 50 50 30 35 30 30 50 30 30 30 30 50

i biofizica membranelor

tiin a mediului

Managementul integrat al capitalului natural Sustenabilitatea complexelor socioecologice

15

Facultatea de Chimie

Chimie

Biomolecule Chimia avansat a materialelor (n limba englez ) Chimia materialelor avansate Chimia medicamentelor i produselor cosmetice Chimie didactic Chimie supramolecular Managementul calit ii n chimie Poluarea chimic a mediului Tehnici de m surare n chimie

16

Facultatea de Teologie Romano - Catolic

Interdisciplinar (Biologie, Fizic , Chimie) Teologie

Abordarea integrat a tiin elor naturii

Asisten a social a bisericii Biserica n istoria lumii Comunicare biblic i eclesial

ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI

120 120 120 120 120 120 120

20 20 20 50 50 50 50

17

Facultatea de Administra ie i Afaceri

Administrarea afacerilor

Administrarea afacerilor mici i mijlocii Consultan n afaceri Consultan n afaceri (n limba englez ) Master n administrarea afacerilor (n limba englez - Executive master in business administration) Administrarea rela iilor publice i asisten managerial Administrarea resurselor institu iilor culturale Administrarea i dezvoltarea resurselor umane Administra ie public i eficien a sistemului administrativ Administra ie i politici publice n Uniunea European Teologie baptist

tiin e administrative

ZI ZI ZI ZI ZI ZI

120 120 120 120 120 120

50 50 50 50 50 20

18

Facultatea de Teologie Baptist

Teologie

10

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 617 bis/31.VIII.2011


Forma de nv mnt ZI ZI ZI ZI ZI ZI i industriale ZI ZI ZI ZI FR FR FR ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI

13
Num r Num r maxim de de credite studen i 60 50 60 60 60 60 60 60 60 60 60 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 40 40 20 20 20 20 30

Nr. crt. 19

Facultatea Facultatea de Drept

Domeniul de licen Drept

Programul de studiu de master acreditat Carier judiciar Drept comunitar Drept interna ional public Drept privat Drept i politici publice europene Dreptul afacerilor Dreptul muncii. Rela ii de munc

Institu ii i proceduri de drept public Master profesional de drept european i interna ional al afacerilor (n limba francez ) tiin e penale 20 Departamentul de nv mnt la Distant , Formare Continu i Conversie Profesional CREDIS Centrul de Excelen n Studiul Imaginii (CESI) tiin e ale educa iei Consiliere colar Management educa ional Tehnologia informa iei i a comunica iilor n educa ie Societate, multimedia, spectacol (SMS) Teoria i practica imaginii (TPI) Evaluarea bazinelor de sedimentare i a resurselor minerale Geofizic Geofizic aplicat (n limba englez - Applied Geophysics) Inginerie geologic i geotehnic ambiental Interdisciplinar (Geologie i tiin a mediului) Interdisciplinar ( tiin e ale educa iei, Calculatoare i tehnologia informa iei) Geobiologie aplicat n conservarea patrimoniului natural i cultural Tehnologii informatice i de comunica ii n educa ie

21

22

Facultatea de Geologie i Geofizic

Interdisciplinar (Studii culturale, Limb i literatur , Arhitectur ) Inginerie geologic

23

Departamentul de Tehnologii

ZI

120

50

6. UNIVERSITATEA DE MEDICIN
Nr. crt. 1 2

I FARMACIE "CAROL DAVILA" DIN BUCURE TI


Forma de nv mnt ZI ZI ZI Num r Num r maxim de de credite studen i 120 120 60 20 40 25

Facultatea Facultatea de Medicin Dentar Facultatea de Medicin

Domeniul de licen

Programul de studiu de master acreditat

S n tate S n tate

Reabilitarea oral implanto-protetic Cercet ri i interven ii opera ionale n managementul serviciilor medico-sociale i al s n t ii Managementul s n t ii publice i al serviciilor de s n tate

7. ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCURE TI


Nr. crt. 1 Forma de nv mnt ZI ZI ZI ZI ZI ZI Num r Num r maxim de de credite studen i 120 50 120 50 120 50 120 50 120 50 120 50

Facultatea Facultatea de Finan e, Asigur ri, B nci i Burse de Valori

Domeniul de licen Finan e

Programul de studiu de master acreditat Asigur ri comerciale i sociale B nci i asigur ri B nci i politici monetare Finan e corporative Finan e publice Finan e i b nci - DOFIN

11

14

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 617 bis/31.VIII.2011


Forma de nv mnt ZI ZI ZI ZI ZI ZI Num r Num r maxim de de credite studen i 120 50 120 50 120 50 120 50 120 120 50 50

Nr. crt.

Facultatea

Domeniul de licen

Programul de studiu de master acreditat Management financiar i bursier - DAFI Managementul riscului i actuariat Managementul sistemelor bancare MBA n management financiar ASE-UNic (n limba englez ) Pie e de capital Master of business administration Programul MBA Romno-Canadian (n limba englez ) Baze de date-suport pentru afaceri Cibernetic i economie cantitativ E-Business Informatic economic Managementul informatizat al proiectelor Securitate informatic Sisteme informatice pentru managementul resurselor i proceselor economice Statistic Analize i strategii economice Comunicare n afaceri Economie european Agro-Business Economia i administrarea afacerilor agroalimentare Economie ecologic Managementul proiectelor de dezvoltare rural regional Administrarea afacerilor (n limba englez )

coala de Studii Postuniversitare de Management Facultatea de Cibernetic , Statistic i Informatic Economic

Administrarea afacerilor Cibernetic , statistic i informatic economic

ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI

120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120

100 100 50 100 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 75 120 75 75 100 30 30 40 75 50 75 50 50 50 50 50 75 75 75 75 25 50 75 100 50 25 75 75 50 50 50

Facultatea de Economie

Economie

Facultatea de Economie Agroalimentar i a Mediului

Economie

Facultatea de Administrarea Afacerilor, cu predare n limbi str ine

Administrarea afacerilor

Administrarea afacerilor (n limba francez ) Administrarea afacerilor (n limba german ) Administrarea afacerilor (n limba romn i englez ) Finan e i control de gestiune (n limba francez ) Management european al ntreprinderilor mici i mijlocii - n limbile romn i francez MBA romno-german "Management antreprenorial" - n limba german Administrarea afacerilor comerciale Administrarea afacerilor n industria hotelier Administrarea afacerilor n turism Business Economia i managementul serviciilor Logistic Management i marketing n turism Managementul calit ii Managementul calit ii, expertize i protec ia consumatorului Consultan n management i dezvoltarea afacerilor Economie bazat pe cuno tin e i management Economie bazat pe cuno tin e i management intreprenorial Eficien i risc n activitatea financiar investi ional Management Management i marketing interna ional Managementul afacerilor Managementul afacerilor prin proiecte Managementul proiectelor Managementul resurselor umane Managementul serviciilor de s n tate Managementul i evaluarea investi iilor Administra ie public european - BRIE Administra ie public i integrare european

Facultatea de Comer

Administrarea afacerilor

Facultatea de Management

Management

tiin e administrative

12

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 617 bis/31.VIII.2011


Forma de nv mnt ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI Num r Num r maxim de de credite studen i 120 50 120 50 120 50 120 50 120 50 120 50 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 75 50 75 75 75 50 50 50 50 50 100 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 75 75 50 75 50 50 50 75 50 50 50 50 50

15

Nr. crt.

Facultatea

Domeniul de licen

Programul de studiu de master acreditat Administra ie i management public Managementul institu iilor publice Cercet ri de marketing Managementul marketingului Managementul rela iilor cu clien ii Managementul rela iilor cu clien ii - EUCOREM (cu predare n limbile romn , englez , francez ) Marketing interna ional Marketing online Marketing strategic Marketing i comunicare n afaceri Rela ii publice n marketing Analiz financiar i evaluare Audit financiar i consiliere Concepte i practici de audit la nivel na ional i interna ional Contabilitate interna ional Contabilitate i audit n institu ii bancare i financiare Contabilitate, audit i informatic de gestiune (n limbile romn i englez ) Contabilitate, control i expertiz Contabilitate, control, audit (n limba francez ) CCA Contabilitatea afacerilor (n limba englez ) ACCA Contabilitatea i fiscalitatea patrimoniului Economia propriet ilor imobiliare Tehnici contabile i financiare de gestiune a afacerilor Afaceri interna ionale Comunicare de afaceri n limba englez Comunicare de afaceri n limba francez n context multicultural Comunicare n limba englez pentru predare i cercetare economic Economie interna ional i afaceri europene Geopolitic i rela ii economice interna ionale Logistic interna ional Managementul afacerilor interna ionale Managementul fondurilor structurale ale Uniunii Europene Managementul proiectelor interna ionale Managementul proiectelor interna ionale (n limba englez ) Managementul riscului financiar interna ional Politici de dezvoltare interna ional Managementul riscului n afaceri interna ionale Tranzac ii comerciale Managementul riscului n afaceri interna ionale Tranzac ii financiare Dezvoltarea economic a ntreprinderii Administra ie public european (Giurgiu BRIE) (n limba englez )

Facultatea de Marketing

Marketing

10

Facultatea de Contabilitate i Informatic de Gestiune

Contabilitate

11

Facultatea de Rela ii Economice Interna ionale

Economie i afaceri interna ionale

Economie i afaceri interna ionale

12 13

Institutul Na ional de Dezvoltare Economic Facultatea de Administra ie i Management Public

Management tiin e administrative

8. UNIVERSITATEA NA IONAL DE MUZIC DIN BUCURE TI


Nr. crt. 1 Forma de nv mnt ZI Num r Num r maxim de de credite studen i 120 36

Facultatea Facultatea de Compozi ie, Muzicologie i Pedagogie Muzical

Domeniul de licen Muzic

Programul de studiu de master acreditat Educa ie muzical contemporan muzicale religioase Muzic i cultur pop i culturi

ZI

120

13

16

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 617 bis/31.VIII.2011


Forma de nv mnt ZI ZI ZI ZI Num r Num r maxim de de credite studen i 120 5 120 5 120 8 120 50

Nr. crt.

Facultatea

Domeniul de licen

Programul de studiu de master acreditat Sintez muzicologic Stil i limbaj compozi ional Stilistic dirijoral Stilistic interpretativ , instrumental

Facultatea de Interpretare Muzical

Muzic

i vocal

9. UNIVERSITATEA NA IONAL DE ARTE DIN BUCURE TI


Nr. crt. 1 Forma de nv mnt ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI Num r Num r maxim de de credite studen i 120 20 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 10 14 20 10 10 9 20 6 10 6 6 16 9

Facultatea Facultatea de Arte Plastice

Domeniul de licen Arte plastice, decorative i design

Programul de studiu de master acreditat Arte grafice Educa ie prin arte vizuale Fotografie i imagine dinamic Strategii de crea ie n pictur Tehnici i strategii de crea ie n sculptur

Facultatea de Arte Decorative i Design

Arte plastice, decorative i design

Art mural Arte textile ambientale Ceramic -sticl -metal Design de interior i pentru spa iul public Design de obiect i comunica ii vizuale Metodologii de conservare i restaurare a patrimoniului artistic Spa iul scenografic Strategii de mod i costum

Facultatea de Istoria i Teoria Artei

Arte plastice, decorative i design

Istorie i metodologie n cercetarea imaginii

10. UNIVERSITATEA NA IONAL DE ART TEATRAL I CINEMATOGRAFIC "I. L. CARAGIALE" DIN BUCURE TI
Nr. crt. 1 Forma de nv mnt ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI Num r Num r maxim de de credite studen i 120 3 120 7 120 6 120 3 120 7 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 7 8 10 7 25 11 6 8 6 5 12 6

Facultatea Facultatea de Film

Domeniul de licen Cinematografie i media

Programul de studiu de master acreditat Arta imaginii de film Arta montajului de film Arta montajului i a sunetului de film Arta regiei de film Arta regiei de sunet Film de anima ie Filmologie Produc ie de film Scenaristic Arta actorului Arta regizorului de teatru Arta scenografului Art coregrafic Design, lumin i sunet n artele spectacolului Scriere dramatic Teatrologie - management i marketing cultural Teatru de anima ie

Facultatea de Teatru

Teatru

14

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 617 bis/31.VIII.2011

17

11. UNIVERSITATEA NA IONAL DE EDUCA IE FIZIC


Nr. crt. 1

I SPORT DIN BUCURE TI


Forma de nv mnt ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI i somatoZI Num r Num r maxim de de credite studen i 120 25 120 120 120 120 120 120 120 25 25 25 25 25 20 25

Facultatea Facultatea de Educa ie Fizic i Sport

Domeniul de licen Educa ie fizic sport i

Programul de studiu de master acreditat Activit i fizice adaptate Activit i motrice de timp liber Educa ie fizic i activit i motrice de timp liber

Management i marketing n structurile, activit ile i evenimentele sportive Performan n sport tiin a i tehnologiile educ rii motricitatii umane 2 Facultatea de Kinetoterapie Educa ie fizic sport i Nutri ie i remodelare corporal Recuperare - reeducare motric func ional

12.
Nr. crt. 1

COALA NA IONAL DE STUDII POLITICE I ADMINISTRATIVE DIN BUCURE TI


Forma de nv mnt ZI FR ZI ZI FR ZI FR ZI FR ZI ZI i resurse umane i resurse umane ZI FR ZI ZI ZI ZI FR ZI FR ZI FR FR Num r Num r maxim de de credite studen i 120 50 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50

Facultatea Facultatea de Administra ie Public

Domeniul de licen tiin e administrative

Programul de studiu de master acreditat Managementul sectorului public Managementul sectorului public Managementul sectorului public (n limba englez ) Puterea executiv i administra ia public Puterea executiv i administra ia public

Spa iul public european Spa iul public european Studii administrative europene Studii administrative europene 2 Facultatea de Comunicare i Rela ii Publice tiin e ale comunic rii Brand management i comunicare corporatist Comunicare audiovideo Comunicare managerial Comunicare managerial

Comunicare politic . Marketing politic i electoral Comunicare i comportament organiza ional Comunicare i publicitate (n limba englez ) Comunicare i rela ii publice Comunicare i rela ii publice Management educa ional i comunicare institu ional Management educa ional i comunicare institu ional Management i comunicare n afaceri Management i comunicare n afaceri Management, dezvoltarea afacerilor i comunicare (n limba englez - Management, business development and communication) Managementul proiectelor Managementul proiectelor Managementul proiectelor (n limba englez ) Publicitate

ZI FR ZI ZI

120 120 120 120

50 50 20 50

15

18

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 617 bis/31.VIII.2011


Forma de nv mnt ZI ZI ZI ZI i regional ZI ZI FR ZI ZI ZI FR ZI ZI ZI ZI ZI Num r Num r maxim de de credite studen i 120 50 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 50 50 50 50 50 50 50 50 50 25 50 50 50 50 50

Nr. crt. 3

Facultatea Facultatea de tiin e Politice

Domeniul de licen Sociologie

Programul de studiu de master acreditat Antropologie Studii fundamentale n sociologie

tiin e politice

Guvernare i societate Management i guvernare Politici de dezvoltare local

Politici publice i integrare european Politici publice i integrare european Politici, gen i minorit i tiin e politice Teorie i analiz politic Rela ii interna ionale i integrare european 4 Departamentul de Rela ii Interna ionale i Integrare European tiin e politice Analiza i solu ionarea conflictelor Masterat n evaluarea politicilor i a programelor publice europene Politic i economie european Rela ii interna ionale i integrare european Securitate i diploma ie (n limba englez Security and diplomacy)

13. UNIVERSITATEA "1 DECEMBRIE 1918" DIN ALBA IULIA


Nr. crt. 1 Forma de nv mnt ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI Num r Num r maxim de de credite studen i 120 40 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 40 40 25 35 25 25 35 25 35 50 50 50 50 50 50 50 50 30 30

Facultatea Facultatea de Istorie i Filologie

Domeniul de licen Istorie

Programul de studiu de master acreditat Muzeologie. Cercetarea i protejarea patrimoniului cultural Preistoria spa iului carpato-dun rean n contextul arheologiei sistemice Transilvania n istoria cultural a Europei Centrale Confluen e literare i culturale romno-franceze Dimensiuni culturale n studierea limbii i literaturii romne Interferen e culturale i literare romno-britanice i romno-americane Limba, literatura i cultura englez n context european Limba, literatura i cultura francez n spa iul francofon Limb i comunicare n administrarea afacerilor (n limba englez ) Literatur i cultur romneasc n context european Administrarea afacerilor n turism, comer i servicii Administrarea dezvolt rii regionale durabile Auditul i controlul agen ilor economici Contabilitatea i auditul n institu ii publice Sistemul informa ional contabil n asistarea deciziilor manageriale B nci, asigur ri i pie e financiare Programare avansat i baze de date

Limb

i literatur

Facultatea de tiin e

Administrarea afacerilor Contabilitate

Finan e Informatic Marketing 3 Facultatea de Teologie Ortodox Teologie

Marketing i promovarea vnz rilor Consiliere pastoral Teologie comparat

16

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 617 bis/31.VIII.2011


Forma de nv mnt ZI ZI ZI ZI ZI ZI

19
Num r Num r maxim de de credite studen i 120 50 60 120 60 120 120 30 50 30 30 50

Nr. crt. 4

Facultatea Facultatea de Drept i tiin e Sociale

Domeniul de licen Asisten social Drept

Programul de studiu de master acreditat Opera social n institu iile ecleziale Institu ii de drept privat Institu ii de drept privat tiin e penale i criminalistic

tiin e administrative tiin e ale educa iei

Asisten managerial n sectoarele public i privat Management educa ional

14. UNIVERSITATEA "AUREL VLAICU" DIN ARAD


Nr. crt. 1 Forma de nv mnt ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI Num r Num r maxim de de credite studen i 120 50 120 120 90 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 40 20 20 50 40 40 30 30 30 50 50 50 70 50 50 35 50 35 50 25 50 25

Facultatea Facultatea de Inginerie

Domeniul de licen Ingineria sistemelor Inginerie industrial

Programul de studiu de master acreditat Automatiz ri i sisteme inteligente Controlul i expertiza produselor textile Productica sistemelor industriale

Inginerie mecanic 2 Facultatea de Inginerie Alimentar , Turism i Protec ia Mediului Ingineria mediului Ingineria produselor alimentare Inginerie chimic 3 Facultatea de tiin e Umaniste i Sociale Limb i literatur

Sisteme avansate de modernizare a vehiculelor feroviare Evaluarea i controlul calit ii mediului Inginerie alimentar i mediul nconjur tor

Managementul calit ii produselor alimentare Biotehnologii aplicate Limb i literatur . Tendin e actuale

Facultatea de tiin e Economice

tiin e administrative Administrarea afacerilor Contabilitate

Administra ie public n context european Administrarea afacerilor n comer i turism Administrarea financiar-contabil a ntreprinderii Sisteme informatice de gestiune

Finan e

Buget public, pie e financiare i b nci Finan are i management n administra ie public

Management 5 Facultatea de Teologie Teologie

Strategii i politici de management Studii teologico-lingvistice Teologie practic Teologie sistematic

6 7

Facultatea de tiin e Exacte Facultatea de tiin e ale Educa iei, Psihologie i Asisten Social

Informatic Asisten social tiin e ale educa iei

Informatic aplicat n tiin e, tehnologie i economie Servicii de asisten social Pedagogia interactiv Politici i strategii ale form rii competen elor pentru cariera didactic

15. UNIVERSITATEA "VASILE ALECSANDRI" DIN BAC U


Nr. crt. 1 Forma de nv mnt ZI ZI ZI ZI ZI Num r Num r maxim de de credite studen i 120 50 120 120 120 120 30 50 50 50

Facultatea Facultatea de tiin e ale Mi c rii, Sportului i S n t ii

Domeniul de licen Educa ie fizic sport i

Programul de studiu de master acreditat Activit i motrice curriculare i de timp liber Kinetoterapia n educarea i reeducarea func ional Performan sportiv Contabilitate, audit i informatic de gestiune Marketing i comunicare n afaceri

Facultatea de tiin e Economice

Contabilitate Marketing

17

20

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 617 bis/31.VIII.2011


Forma de nv mnt ZI ZI ZI ZI Num r Num r maxim de de credite studen i 90 25 90 90 120 25 50 15

Nr. crt. 3

Facultatea Facultatea de Inginerie

Domeniul de licen Ingineria mediului

Programul de studiu de master acreditat Managementul protec iei mediului n industrie Procedee i metode de m surare n ingineria mediului tiin a i ingineria produselor alimentare ecologice Concep ie, sintez , analiz de molecule de interes biologic/Conception, synthese, analyse de molecules d'interet biologique Materiale neconven ionale n biotehnologii moderne Conducerea i informatizarea proceselor termo- i electroenergetice Echipamente i tehnologii moderne n energetic Managementul ciclului de via al produsului Managementul produc iei industriale Optimizarea i informatizarea proceselor i echipamentelor de fabrica ie Strategii n asigurarea calit ii n industrie

Ingineria produselor alimentare Inginerie chimic

ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI

90 90 90 90 90 90 90 90 90 90

30 30 30 30 30 30 35 25 35 24

Inginerie energetic

Inginerie industrial

Inginerie mecanic Inginerie i management Interdisciplinar (Inginerie chimic , Ingineria produselor alimentare) Interdisciplinar (Inginerie mecanic , Inginerie industrial , Ingineria mediului, Mecatronic i Robotic ) Interdisciplinar (inginerie mecanic , inginerie industrial , inginerie i management) Mecatronic i robotic Limb i literatur

Managementul i optimizarea echipamentelor de proces Managementul sistemelor industriale de produc ie i servicii Chimia i ingineria valorific rii bioresurselor

Echipamente pentru reabilitare i tehnologii asistive

ZI

120

40

Analiza structurilor mecanice

ZI

90

25

Mecatronic avansat Cultur i literatur romn

ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI

90 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120

30 40 38 39 40 40 40 40 50 30 25

Facultatea de Litere

Culturi i literaturi anglofone - Practici discursive Discurs i comunicare Limba englez . Practici de comunicare (n limba englez ) Limba francez . Practici de comunicare (n limba francez ) Studii lingvistice n limba englez (n limba englez ) Valorificarea resurselor biologice i protec ia mediului Informatic aplicat n tiin e, tehnologie i economie Matematic didactic Modele matematice i sisteme informatice n domeniul financiar-bancar

Facultatea de tiin e

Biologie Informatic Matematic

18

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 617 bis/31.VIII.2011

21

16. UNIVERSITATEA DE NORD DIN BAIA MARE


Nr. crt. 1 Forma de nv mnt ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI i spiritualitate european ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI Num r Num r maxim de de credite studen i 120 50 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 50 26 20 25 20 26 20 25 20 0 25 30 30 20 20 40 25 20 20 20 20 25 25 25 25 25 25 25 25 40

Facultatea Facultatea de Litere

Domeniul de licen Asisten social Filosofie Limb i literatur

Programul de studiu de master acreditat Asisten i incluziune social a vrstnicilor i persoanelor cu dizabilit i Drepturile omului Dinamica limbii romne contemporane Limba romn n context european (spa iu, cultur , comunicare) Literatura englez pentru copii i tineret Literatura romn i modernismul european

Limbi moderne aplicate Studii culturale

Limba francez n traduceri specializate Etnologie i antropologie social Etnoturism/Etnologia i turismul cultural Studii canadiene

Teologie 2 Facultatea de tiin e Administrarea afacerilor Biologie Chimie

Teologie cre tin

Managementul afacerilor Biologie molecular Chimie didactic Metode de analiz utilizate n controlul calit ii mediului i produselor Analiza teoretic a sistemelor nanostructurate Informatic i inginerie software

Fizic Informatic Management Matematic

Managementul proiectelor europene Matematic didactic Matematici computa ionale i tehnologii informatice Evaluarea impactului i riscului pentru mediu Securitatea i reabilitarea perimetrelor miniere Inginerie i management n domeniul electric Sisteme moderne n ac ion ri electromecanice

Facultatea de Resurse Minerale i Mediu Facultatea de Inginerie

Ingineria mediului Mine, petrol i gaze

Inginerie electric

Inginerie energetic

Inginerie i management n domeniul energetic Monitorizarea i analiza func ion rii sistemelor electroenergetice Ingineria calit ii sistemelor tehnologice Ingineria sistemelor flexibile de fabrica ie

Inginerie industrial

Inginerie mecanic

Managementul mentenan ei sistemelor mecanice Proiectarea ma inilor i echipamentelor

Inginerie i management

Managementul inov rii i dezvolt rii tehnologiei

17. UNIVERSITATEA "TRANSILVANIA" DIN BRA OV


Nr. crt. 1 Forma de nv mnt ZI ZI Num r Num r maxim de de credite studen i 120 50 120 50

Facultatea Facultatea de tiin e Economice i Administrarea Afacerilor

Domeniul de licen Administrarea afacerilor Cibernetic , statistic i informatic economic Contabilitate

Programul de studiu de master acreditat Administrarea afacerilor n turism Sisteme informatice integrate pentru afaceri

Audit intern

ZI

120

50

19

22

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 617 bis/31.VIII.2011


Forma de nv mnt ZI ZI ZI ZI Num r Num r maxim de de credite studen i 120 50 120 120 120 50 50 50

Nr. crt.

Facultatea

Domeniul de licen

Programul de studiu de master acreditat Politici contabile, audit i control de gestiune

Economie i afaceri interna ionale Finan e Interdisciplinar (Marketing, Administrarea afacerilor) Management

Rela ii economice interna ionale Management financiar-bancar Politici i strategii de marketing

Management i strategii de afaceri Managementul afacerilor

ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI FR ZI ZI FR ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI FR ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI

120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 0 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120

50 50 50 50 25 50 25 30 50 25 25 50 25 50 20 20 20 50 30 50 50 50 50 50 25 9 20 30 30 30 30 30 50 50 25

Marketing 2 Facultatea de Psihologie i tiin ele Educa iei Psihologie

Strategii de marketing Consiliere colar i resurse umane n organiza ie i resurse

Psihologia muncii, organiza ional umane in organiza ie Psihologia personalit ii

tiin e ale educa iei 3 Facultatea de Litere Limb i literatur

Psihologie educa ional , consiliere colar i voca ional Resurse umane n educa ie. Formare i management Cultur i discurs n spa iul anglo-american Editarea i promovarea produselor culturale Inovare cultural Limba i literatura romn - identitate n multiculturalism Scriere creatoare i traducere literar Studii de limba i literatura romn Studii interculturale n limba i literatura german (n limba german ) Studii lingvistice pentru comunicare intercultural (n limba englez ) Traducere i interpretariat din limba francez n limba romn (n limba francez ) Asisten i dezvoltare comunitar Gestiunea campaniilor de imagine Gestiunea i dezvoltarea resursei umane

Facultatea de Sociologie i Comunicare

Sociologie

Facultatea de Drept

Drept

Drept privat aprofundat Legisla ie comunitar i carier judiciar

Sisteme i institu ii de drept interna ional i comunitar tiin e penale aprofundate 6 Facultatea de Muzic Muzic Meloterapie Stil i performan n interpretarea instrumental i vocal Tehnica i arta muzical din secolul al XX-lea 7 Facultatea de Educa ie Fizic i Sporturi Montane Educa ie fizic sport i Activit i sportiv-turistice i de timp liber Diagnoz i prognoz psihomotric i activit i sportive de timp liber i management n sport

Educa ie fizic

Performan sportiv

Facultatea de Matematic i Informatic

Informatic

Managementul activit ilor formale, nonformale i de recuperare a st rii de s n tate Tehnologii internet (n limba englez ) (Internet technologies) Tehnologii moderne n ingineria sistemelor soft Tehnologii informatice

Interdisciplinar (Informatic ,

20

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 617 bis/31.VIII.2011


Forma de nv mnt ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI FR ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI i ZI ZI ZI ZI

23
Num r Num r maxim de de credite studen i 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 50 80 80 50 50 50 50 70 50 50 50 50 40 50 30 50 75 50 60 50 50 50 50 50 50 50

Nr. crt.

Facultatea

Domeniul de licen Matematic ) Matematic

Programul de studiu de master acreditat

Structuri matematice fundamentale Management i sisteme tehnice n exploat ri forestiere Managementul ecosistemelor forestiere Ecodesign de mobilier i restaurare Structuri avansate din lemn i tehnologii inovative Sisteme avansate n automatic i tehnologii informatice Sisteme electrice avansate - n limba englez (Advanced electrical systems) Sisteme electronice i de comunica ii integrate Ingineria i managementul materialelor avansate metalice, ceramice i compozite Ingineria sud rii materialelor avansate Autovehiculul i mediul Autovehiculul i tehnologiile viitorului Securitate rutier , transport i interac iunea cu mediul Dezvoltarea i optimizarea sistemelor tehnice i tehnologice agroalimentare i turistice Informatica mediilor virtuale Sisteme mecatronice pentru industrie i medicin

Facultatea de Silvicultur i Exploat ri Forestiere Facultatea de Ingineria Lemnului

Silvicultur

10

Inginerie forestier

11

Facultatea de Inginerie Electric i tiin a Calculatoarelor

Ingineria sistemelor Inginerie electric Inginerie electronic i telecomunica ii Ingineria materialelor Inginerie industrial Ingineria autovehiculelor

12

Facultatea de tiin a i Ingineria Materialelor Facultatea de Inginerie Mecanic

13

Inginerie mecanic Mecatronic robotic 14 Facultatea de Inginerie Tehnologic i Management Industrial i

Inginerie industrial

Ingineria fabrica iei inovative Managementul calit ii

15 16

Facultatea de Construc ii Facultatea de Alimenta ie i Turism Facultatea de Design de Produs i Mediu Facultatea de Medicin

Inginerie i management Inginerie civil Inginerie mecanic Inginerie mecanic Inginerie industrial S n tate

Managementul afacerilor n industrie Modernizare energetic n mediul construit Ecobiotehnologii agricole i alimentare Eco-biotehnologii agricole i alimentare Design de produs pentru dezvoltare durabil protec ia mediului Managementul infec iilor nosocomiale

17 18

Managementul strategiilor preventive i politici sanitare Managementul i strategiile ngrijirilor paliative

18. UNIVERSITATEA TEHNIC DIN CLUJ-NAPOCA


Nr. crt. 1 Forma de nv mnt ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI Num r Num r maxim de de credite studen i 120 50 120 120 120 120 120 120 120 120 50 50 50 50 50 45 45 45

Facultatea Facultatea de Automatic i Calculatoare

Domeniul de licen Calculatoare i tehnologia informa iei

Programul de studiu de master acreditat Complemente de tiin a calculatoarelor Ingineria calculatoarelor Inginerie software Inteligen i viziune artificial

Re ele de comunica ii i sisteme distribuite Tehnologia informa iei n economie Ingineria sistemelor Controlul avansat al proceselor Informatic aplicat Informatic aplicat n ingineria sistemelor complexe

21

24

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 617 bis/31.VIII.2011


Forma de nv mnt ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI Num r Num r maxim de de credite studen i 120 30 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 30 50 50 35 40 50 30 30 50 35 50 30 50 50 30 30

Nr. crt.

Facultatea

Domeniul de licen

Programul de studiu de master acreditat Ingineria conducerii avansate a fabrica iei

Facultatea de Construc ii

Inginerie civil

ECO Infrastructuri pentru transporturi i lucr ri de art Ingineria infrastructurii transporturilor Inginerie structural

Inginerie civil

Construc ii durabile din beton Inginerie geotehnic Patologia i reabilitarea construc iilor

Inginerie i management

Ingineria tehnologiilor speciale Managementul proiectelor i evaluarea propriet ii Design industrial Ingineria i managementul resurselor tehnologice n industrie Managementul i ingineria calit ii Procese de produc ie inovative i management tehnologic Proiectare asistat de calculator a sistemelor de fabrica ie Tehnologii avansate de fabrica ie

Facultatea de Construc ii de Ma ini

Inginerie industrial

Inginerie industrial

Inginerie virtual

i fabrica ie competitiv

Inginerie i management

Inginerie virtual i fabrica ie competitiv (n limba englez - Virtual engineering for competitive manufacturing) Procese de produc ie inovative i management tehnologic (n limba german - Innovative produktionsprozesse und technologiemanagement) Antreprenoriat Evaluarea propriet ii Ingineria i managementul ntreprinderii sustenabile Managementul sistemelor logistice Managementul i inginerie n afaceri

ZI

120

30

ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI

120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120

50 50 25 50 50 45 45 32 32 32 32 32 32 50 30 35 35 30 50

Mecatronic robotic 5 Facultatea de Inginerie Electronic , Telecomunica ii i Tehnologia Informa iei

Robotic Robotic (n limba englez ) Circuite i sisteme integrate Inginerie electronic Prelucrarea semnalelor i imaginilor (n limba francez ) Sisteme integrate de comunica ii cu aplica ii speciale Tehnologii multimedia Telecomunica ii

Inginerie electronic i telecomunica ii

Facultatea de Inginerie Electric

Inginerie electric

Managementul sistemelor electroenergetice moderne Sisteme de monitorizare i control n inginerie electric Sisteme i structuri electrice avansate Tehnici moderne de proiectare asistat de calculator n ingineria electric tiin e inginere ti aplicate n medicin Ingineria instala iilor

Facultatea de Instala ii

tiin e inginere ti aplicate Ingineria instala iilor

22

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 617 bis/31.VIII.2011


Forma de nv mnt ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI

25
Num r Num r maxim de de credite studen i 120 50 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 35 35 30 30 35 30 50 25 30 50 25 30 35

Nr. crt. 8

Facultatea Facultatea de Mecanic

Domeniul de licen Ingineria autovehiculelor Inginerie mecanic

Programul de studiu de master acreditat Automobilul i mediul Logistica transporturilor rutiere Energii regenerabile Ingineria biosistemelor mecanice pentru agricultur i industrie alimentar Inginerie de precizie i managementul calit ii Managementul energiei termice

Facultatea de tiin a i Ingineria Materialelor Facultatea de Ingineria Materialelor i a Mediului

Mecatronic i robotic Ingineria materialelor Ingineria mediului Ingineria materialelor

Ingineria sistemelor mecatronice Materiale, micro i nanotehnologii Dezvoltarea durabil i protec ia mediului

10

Ingineria i managementul proces rii avansate a materialelor Metalurgia pulberilor i materiale avansate Sudarea i asigurarea calit ii materialelor

Ingineria mediului

Managementul integrat al resurselor naturale i al de eurilor Procedee avansate n protec ia mediului

19. UNIVERSITATEA DE TIIN E AGRICOLE I MEDICIN VETERINAR DIN CLUJ-NAPOCA


Nr. crt. 1 Forma de nv mnt ZI ZI ZI ZI ZI FR ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI FR ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI Num r Num r maxim de de credite studen i 120 25 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 90 120 120 120 120 120 120 25 25 25 25 25 25 30 25 50 25 40 25 25 25 25 25 25 25 25 25 50 50 50 70

Facultatea Facultatea de Agricultur

Domeniul de licen Agronomie

Programul de studiu de master acreditat Agricultur organic Agricultur , schimb ri climatice i siguran a alimentar (n limba francez ) Dezvoltare rural Managementul resurselor naturale i agroturistice Protec ia plantelor Protec ia plantelor Biologia agroecosistemelor Protec ia sistemelor naturale i antropice Managementul calit ii alimentelor (n limba englez - Food quality management) Siguran a alimentar i protec ia consumatorului Sisteme de procesare i controlul calit ii produselor alimentare Biodiversitate i bioconservare Inginerie genetic n ameliorarea plantelor Managementul produc iei horticole n climat controlat Managementul produc iei horticole n climat controlat Proiectarea, amenajarea i ntre inerea spa iilor verzi tiin e horticole Tehnologia producerii i valorific rii vinurilor speciale i a produselor derivate Agribusiness Agribusiness (n limba englez ) Economie agroalimentar Managementul ecosistemelor forestiere Biotehnologii aplicate Managementul calit ii produselor de origine animalier Managementul cre terii animalelor i acvacultur

Biologie Ingineria mediului Ingineria produselor alimentare

Facultatea de Horticultur

Horticultur

Inginerie i management Silvicultur 3 Facultatea de Zootehnie i Biotehnologii Biotehnologii Zootehnie

23

26

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 617 bis/31.VIII.2011

20. UNIVERSITATEA BABE -BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA


Nr. crt. 1 Forma de nv mnt ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI FR ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI Num r Num r maxim de de credite studen i 120 40 120 50 120 40 120 40 120 40 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 40 40 40 40 30 40 30 25 40 40 25 35 25 35 35 35 50 50 100 50 30 50 40 40 30 40 40 50 40

Facultatea Facultatea de Matematic i Informatic

Domeniul de licen Informatic

Programul de studiu de master acreditat Baze de date Inginerie software (n limba englez ) Metode formale n programare (n limba englez ) Modelare i simulare (n limba englez ) Optimizarea modelelor informatice (n limba maghiar ) Programare bazat pe componente (n limba englez ) Sisteme distribuite n internet Sisteme inteligente (n limba englez ) Matematic Matematic (n limba englez ) Matematic aplicat Matematic aplicat (n limba englez ) Matematic computa ional (n limba maghiar ) Matematic didactic Matematic didactic (n limba maghiar ) Modelare interdisciplinar (n limba maghiar ) Biofizic i fizic medical Biomateriale (n limba englez ) Fizica corpului solid (n limba englez ) Fizic computa ional (n limba englez ) tiin a i tehnologia materialelor avansate (n limba englez ) tiin e - masterat didactic tiin e - masterat didactic (n limba maghiar ) Amenajare i dezvoltare turistic Amenajare i dezvoltare turistic Analiz i amenajarea teritoriului Ecoturism i dezvoltare durabil (n limba maghiar ) (Gheorgheni) Geografie fizic aplicat Geomatic Planificare i dezvoltare regional Resurse i riscuri n mediul hidroatmosferic Turism i amenajarea teritoriului (Sighetu Marma iei) Turism i dezvoltare teritorial (n limba maghiar ) Turismul sportiv i agrementul din perspectiva ecodezvolt rii (Bistri a)

Matematic

Facultatea de Fizic

Fizic

Facultatea de Geografie

Interdisciplinar (Fizic , Chimie, Biologie) Geografie

Facultatea de Litere

Interdisciplinar (Geografie, Educa ie fizic i sport) Limb i literatur

Comunicare multilingv i multicultural (romn , italian , spaniol , francez ) Direc ii actuale n lingvistic (n limbile englez , francez ) Germanistica n context european (n limba german ) Istoria imaginilor - istoria ideilor Limba romn n context romanic Lingvistic i didactic . Analiza comunic rii didactice n limbile moderne Literatura german din Europa Central i de Sud-Est (n limba german ) Literatur i civiliza ie - dialog intercultural n spa iul francofon (n limba francez ) Studii culturale britanice (n limba englez ) Studii de lingvistic i literatur maghiar (n limba maghiar ) Studii irlandeze (n limba englez )

ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI

120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120

50 35 35 40 40 35 35 35 35 35 35

24

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 617 bis/31.VIII.2011


Nr. crt. Forma de nv mnt ZI ZI

27
Num r Num r maxim de de credite studen i 120 35 120 25

Facultatea

Domeniul de licen

Programul de studiu de master acreditat Studii literare romne ti Masterat european de interpretare de conferin (n limbile romn , englez , francez , german , italian , spaniol ) Masterat european de traductologie-terminologie (n limbile romn , englez , francez , german , italian , spaniol ) Cultur i societate - tradi ie i modernitate (n limba maghiar ) Etic profesional Filosofie antic i medieval Filosofie, cultur , comunicare Investiga ii filosofice aplicate Arheologie i studii clasice Cercetarea i valorificarea patrimoniului cultural (n limba maghiar ) Istoria Europei de Sud-Est Istoria i socioantropologia epocii moderne Istorie, memorie, oralitate n secolul al XX-lea Societate, art , identit i n Europa Central . De la medieval la modernitate Comunicare interna ional Istorie contemporan i rela ii interna ionale (n limba maghiar ) Managementul rela iilor interna ionale i politicilor europene tiin ele inform rii i document rii Managementul securit ii n societatea contemporan Managementul securit ii n societatea contemporan Asisten a social pentru s n tate mental (n limba maghiar ) Asisten social bazat pe dovezi Asisten social n spa iul justi iei. Proba iune i mediere Asisten social i economie social Consiliere i asisten n servicii sociale (n limba maghiar ) Gerontologie social Managementul serviciilor sociale (n limbile romn i englez ) Politici i servicii sociale Protec ia drepturilor copiilor Antropologie aplicat Cercetare sociologic avansat Comunicare, societate i mass-media Managementul strategic al resurselor umane Sociologie aplicat n conducerea institu iilor publice i a ONG-urilor (n limba maghiar ) Sociologie aplicat n dezvoltarea local (n limba maghiar ) Consiliere genetic Consiliere n coal : dezvoltare i s n tate mintal Consultan i interven ie psihologic (n limba maghiar ) Psihologia resurselor umane i s n tate organiza ional Psihologia s n t ii Psihologie clinic , consiliere psihologic i psihoterapie Tehnici psihologice pentru controlul comportamentului i dezvoltarea poten ialului

Limbi moderne aplicate

ZI

120

35

Studii culturale 5 Facultatea de Istorie i Filosofie Filosofie

ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI FR ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI

120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120

25 30 30 30 20 20 20 24 24 20 26 30 25 25 25 50 50 40 40 30 30 50 30 50 40 30 30 30 50 50 40 40 50 25 50 45 45 50 50

Istorie

Rela ii interna ionale i studii europene

tiin e ale comunic rii tiin e politice

Facultatea de Sociologie i Asisten Social

Asisten social

Sociologie

Facultatea de Psihologie i tiin e ale Educa iei

Psihologie

25

28
Nr. crt.

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 617 bis/31.VIII.2011


Forma de nv mnt ZI FR ZI ZI Num r Num r maxim de de credite studen i 120 120 120 120 60 50 50 30

Facultatea

Domeniul de licen

Programul de studiu de master acreditat uman Consiliere colar i asisten psihopedagogic Consiliere colar i asisten psihopedagogic Consiliere i interven ie n educa ia incluziv (n limba maghiar ) Didactica limbii i literaturii germane, cultura i civiliza ia german a Europei Centrale i de SudEst (n limba german ) Educa ie civic Management curricular Management, consiliere i asisten psihopedagogic n institu iile incluzive Terapia limbajului i audiologie educa ional Administrarea afacerilor n turism, comer i servicii Administrarea afacerilor n turism, comer i servicii E-Business Econometrie i statistic aplicat Sisteme de asistare a deciziilor economice Auditul i managementul financiar al fondurilor europene Auditul i managementul financiar al fondurilor europene*)60 studen i/an pe perioada finan rii europene i 50
studen i / an dup aceast perioad

tiin e ale educa iei

ZI ZI ZI ZI ZI FR ZI ZI ZI ZI FR

120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120

50 50 50 50 50 50 80 50 80 60 60/50*)

Facultatea de tiin e Economice i Gestiunea Afacerilor

Administrarea afacerilor

Cibernetic , statistic i informatic economic Contabilitate

Economie

Economie i afaceri interna ionale

Finan e

Management

Marketing

Diagnostic i evaluare Expertiz contabil i audit Expertiz contabil i audit Management contabil, audit i control Management contabil, audit i control Agrobusiness Dezvoltare regional durabil Economia mediului Economia resurselor naturale Gestiunea i evaluarea proiectelor Afaceri interna ionale Afaceri interna ionale Management interna ional (n limba german ) Managementul riscului n afaceri interna ionale B nci i pie e de capital B nci i pie e de capital Finan e corporative - asigur ri Finan e corporative - asigur ri Fiscalitate Gestiune financiar corporativ (n limbile maghiar i englez ) Administrare i comunicare interna ional n afaceri (n limbile romn , englez , francez ) International business management (n limba englez ) Managementul afacerilor (n limba maghiar ) Managementul dezvolt rii afacerilor Managementul dezvolt rii afacerilor Managementul dezvolt rii afacerilor (n limba englez ) Managementul dezvolt rii afacerilor (Sfntu Gheorghe) Managementul resurselor umane Managementul resurselor umane Marketing i gestiunea organiza iei (n limba francez ) Strategii i politici de marketing Strategii i politici de marketing

ZI ZI FR ZI FR ZI ZI ZI ZI ZI ZI FR ZI ZI ZI FR ZI FR ZI ZI ZI ZI ZI ZI FR ZI ZI ZI FR ZI ZI FR

120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120

50 50 50 50 50 50 50 50 40 50 80 50 40 50 30 50 30 50 50 30 50 50 50 45 50 45 40 45 50 40 40 50

26

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 617 bis/31.VIII.2011


Nr. crt. Forma de nv mnt ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI FR ZI FR ZI FR ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI FR ZI ZI FR ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI

29
Num r Num r maxim de de credite studen i 120 50 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 20 40 25 50 25 25 25 20 30 25 30 100 50 50 50 50 50 50 50 50 50 30 50 30 50 25 50 30 50 25 30 15 20 25 25 25 25 20 50 50 50 50 50 40 50 25 25 40

Facultatea

Domeniul de licen

Programul de studiu de master acreditat Strategii i politici de marketing (n limba maghiar ) Strategia european a dezvolt rii durabile Management performant Afaceri europene i management de programe Guvernan european Societate mediatic Studii politice europene comparate (n limba francez ) Studii politice europene comparate: Germania i Europa de Est (n limba german ) Studii transatlantice (n limba englez ) Studii iudaice tiin i religie Management educa ional Administrarea afacerilor Administrarea afacerilor Management hotelier Management hotelier Administra ie public Administra ie public Administra ie public (n limba englez ) Managementul crizelor i conflictelor (n limba englez ) Managementul institu iilor publice i nonprofit (n limba englez ) Politici de s n tate i management sanitar Comunicare mediatic Comunicare mediatic (n limba englez - Media communication) Comunicare sociocultural - n limba maghiar Management media Management media Produc ie Media Publicitate Publicitate Publicitate i rela ii publice (n limbile german i englez ) Rela ii publice Tehnici avansate de comunicare (n limba maghiar ) Comunicare politic Gen i oportunit i egale Managementul organiza iilor politice Marketing politic i comunicare (n limbile romn i maghiar ) Proiectarea cercet rii i analiza datelor n tiin ele sociale (n limba englez ) Dezvoltare interna ional (n limba englez ) Studii globale Antrenament i performan sportiv Educa ie fizic , fitness i agrement n turism Kinetoterapie n afec iunile aparatului locomotor Managementul organiza iilor i activit ilor sportive Arheologie cre tin Consiliere socio - spiritual a popula iilor vulnerabile Consultant etic (n limba francez ) (Oradea) Fundamente cre tine ale identit ii europene (Oradea) Teologie biblic

Facultatea de Studii Europene

Economie Management Rela ii interna ionale i studii europene

Studii culturale tiin e ale educa iei Administrarea afacerilor

10

Facultatea de Business

11

Facultatea de tiin e Politice, Administrative i ale Comunic rii

tiin e administrative

tiin e ale comunic rii

tiin e politice

tiin e politice 12 Facultatea de Educa ie Fizic i Sport Educa ie fizic sport i

13

Facultatea de Teologie Greco-Catolic

Teologie

27

30
Nr. crt.

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 617 bis/31.VIII.2011


Forma de nv mnt ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI FR ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI FR ZI ZI FR ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI Num r Num r maxim de de credite studen i 120 25 120 25 120 25 120 40 120 40 120 14 120 20 120 35 120 35 120 30 120 30 120 35 120 30 120 35 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 90 120 120 90 120 120 90 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 60 60 60 60 120 40 40 30 50 50 16 30 40 40 25 15 25 25 15 25 25 15 40 40 25 25 50 25 25 50 25 25 25 25 25 50 50 50 50 50

Facultatea

Domeniul de licen

Programul de studiu de master acreditat Teologie pastoral n comunit ile ecleziale (Blaj) Teologie aplicat (n limba maghiar ) Teologie-muzic -educa ie (n limba maghiar ) Consiliere pastoral (n limba maghiar ) Teologie, cultur i societate (n limba maghiar ) Actorie i regie Teatru, film i multimedia Biologie didactic Biotehnologie molecular Biotransform ri celulare Ecologie sistemic i conservare Ecologie terestr i acvatic (n limba maghiar ) tiin ele nutri iei Utilizarea i protec ia resurselor biologice (n limba maghiar ) Geologia bazinelor sedimentare Mineralogie aplicat i petrologie Chimie avansat (n limbile romn i englez ) Controlul chimic al calit ii mediului i tehnici de depoluare Controlul chimic al calit ii mediului i tehnici de depoluare (n limbile romn i maghiar ) Modelare molecular n chimie i biochimie (n limba englez ) Tehnici moderne de sintez n chimie (n limba maghiar ) Chimie clinic Chimie criminalistic Ingineria materialelor i protec ia mediului Ingineria materialelor i protec ia mediului (n limbile romn i englez ) Ingineria proceselor organice i biochimice Ingineria proceselor organice i biochimice (n limba englez ) Ingineria proceselor organice i biochimice (n limbile romn i englez ) Inginerie chimic avansat de proces Inginerie chimic avansat de proces (n limba englez ) Inginerie chimic avansat de proces (n limbile romn i englez ) Procesarea i controlul alimentelor Procesarea i controlul alimentelor (n limba maghiar ) Calitatea mediului i surse energetice Evaluarea riscului i securitatea mediului Evaluarea riscului i securitatea mediului Evaluarea i managementul mediului Gestiunea i protec ia mediului Gestiunea i protec ia mediului Schimb ri climatice i fenomene extreme de risc Art sacr - Conservarea, restaurarea i crearea bunurilor culturale Doctrin i hermeneutic cre tin ortodox Ortodoxie romneasc i via liturgic Pastora ie i duhovnicie Drept privat al Uniunii Europene (n limba maghiar ) Drept privat comparat (n limba francez - Droit prive compare) Dreptul european i dreptul na ional al afacerilor Institu ii de drept privat Statul de drept i societatea civil (n limba

14 15 16 17

Facultatea de Teologie Reformat Facultatea de Teologie Romano-Catolic Facultatea de Teatru i Televiziune Facultatea de Biologie i Geologie

Teologie Teologie Teatru Biologie

Geologie 18 Facultatea de Chimie i Inginerie Chimic Chimie

Chimie Inginerie chimic

19

Facultatea de tiin a Mediului

Interdisciplinar (Chimie i Inginerie chimic ) tiin a mediului

20

Facultatea de Teologie Ortodox

Teologie

21

Facultatea de Drept

Drept

28

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 617 bis/31.VIII.2011


Nr. crt. Forma de nv mnt ZI

31
Num r Num r maxim de de credite studen i 60 50

Facultatea

Domeniul de licen

Programul de studiu de master acreditat francez - Etat de droit et societe civile) tiin e penale i criminalistic

21. UNIVERSITATEA DE MEDICIN


Nr. crt. 1

I FARMACIE "IULIU HA IEGANU" DIN CLUJ-NAPOCA


Forma de nv mnt ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI Num r Num r maxim de de credite studen i 60 30 120 120 60 120 60 120 120 120 90 60 60 60 60 60 120 60 15 20 30 18 15 20 15 30 30 20 30 15 30 15 30 15

Facultatea Facultatea de Medicin

Domeniul de licen S n tate

Programul de studiu de master acreditat Anestezie pentru asisten i medicali licen ia i Biostatistic i bioinformatic

Ecografie i imagistic medical comparat Masterat n nursingul asisten ei medicale de urgen a pacientului critic Medicin dentar judiciar Medicin psihosomatic Metodologia cercet rii tiin ifice Optimizarea explor rilor imagistice sec ionale morfologice i func ionale Sexologie Terapie intensiv pentru asisten i medicali licen ia i Urm rirea nou n scutului cu risc 2 Facultatea de Farmacie S n tate Toxicologia medicamentului i a mediului Cosmetologie Farmacologie clinic i reguli de bun practic medical Forme farmaceutice moderne Nutri ia i calitatea vie ii tiin e farmaceutice aplicate

22. ACADEMIA DE MUZIC "GHEORGHE DIMA" DIN CLUJ-NAPOCA


Nr. crt. 1 2 Forma Num r de de nv credite mnt ZI 120 ZI ZI ZI 120 120 120 Num r maxim de studen i 4 15 27 35

Facultatea Facultatea de Art Scenic Facultatea Teoretic

Domeniul de licen Muzic Muzic

Programul de studiu de master acreditat Artele spectacolului muzical Compozi ie, muzicologie, dirijat Pedagogie muzical Interpretare muzical

Facultatea de Interpretare Muzical

Muzic

23. UNIVERSITATEA DE ART


Nr. crt. 1

I DESIGN DIN CLUJ-NAPOCA


Forma de nv mnt ZI ZI ZI ZI Num r Num r maxim de de credite studen i 120 120 120 120 10 20 12 25

Facultatea Facultatea de Arte Plastice

Domeniul de licen Arte plastice, decorative i design

Programul de studiu de master acreditat

Conservare i restaurare Fotografie - videoprocesarea computerizat a imaginii Grafic Pictur

29

32

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 617 bis/31.VIII.2011


Forma de nv mnt ZI ZI ZI ZI ZI Num r Num r maxim de de credite studen i 120 120 120 120 120 10 7 16 5 13

Nr. crt.

Facultatea

Domeniul de licen

Programul de studiu de master acreditat

Sculptur 2 Facultatea de Arte Decorative i Design Arte plastice, decorative i design Ceramic -sticl Design Design textil Design vestimentar

24. UNIVERSITATEA "OVIDIUS" DIN CONSTAN A


Nr. crt. 1 Forma de nv mnt ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI Num r Num r maxim de de credite studen i 120 30 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 30 30 25 25 25 30 25 30 30 30 50

Facultatea Facultatea de Psihologie i tiin e ale Educa iei

Domeniul de licen Psihologie

Programul de studiu de master acreditat Psihodiagnoza complex a personalit ii Psihologie militar Psihologie sportiv

tiin e ale educa iei

Didactici speciale - Istorie Didactici speciale - Matematic Didactici speciale - Religie Educa ie incluziv Educa ie timpurie Management educa ional Strategii de comunicare i nv are eficient n nv mntul primar Terapii i compensare n tulbur ri de comunicare

Facultatea de tiin e Economice

Administrarea afacerilor

Administrarea afacerilor n ntreprinderile mici i mijlocii (Master profesional bilingv - diplom dubl ) Administrarea afacerilor n turism, comer i servicii Administrarea i auditul proiectelor de afaceri Asigurarea calit ii n afaceri

ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI

120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120

50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 30 35 35 40 25 30 40 25 30 7

Contabilitate

Contabilitatea i auditul afacerilor Tehnici contabile i financiare pentru gestiunea afacerilor Administrarea afacerilor interna ionale Managementul riscului n afaceri interna ionale Politici europene de dezvoltare regional

Economie i afaceri interna ionale

Finan e

Finan e corporative i b nci Pie e de capital

Facultatea de Teologie

Teologie

Istoria culturii i civiliza iei cre tine n sud-estul Europei Literatura patristic , limbi clasice i slava veche Managementul turismului religios Studii religioase i juridico-canonice ale celor trei religii monoteiste (mozaic , cre tin i islamic ) Teologie biblic Teologie ortodox . Strategii de comunicare Teologie practic Teologie sistematic

Facultatea de Arte

Arte plastice, decorative i design Muzic

Educa ia vizual prin studiul peisajului i figurii Arta educa iei muzicale

30

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 617 bis/31.VIII.2011


Forma de nv mnt ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI

33
Num r Num r maxim de de credite studen i 120 6 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 7 30 30 20 20 20 30 30 30 50 30 50 40 30 30 50 30 25

Nr. crt.

Facultatea

Domeniul de licen

Programul de studiu de master acreditat Arta spectacolului liric

Teatru 5 Facultatea de Educa ie Fizic i Sport Facultatea de tiin e ale Naturii i tiin e Agricole Educa ie fizic sport Agronomie i

Arta actorului de music hall Educa ie fizic i sport colar

Performan n sport 6 Agricultur ecologic Controlul i monitorizarea produselor agricole Sisteme de agricultur i monitorizarea zonelor vulnerabile la secet Conservarea biodiversit ii Valorificarea principiilor bioactive din plante indigene Analiza i evaluarea impactului de mediu Dezvoltarea durabil n zona costier i valorificarea ecoturistic a spa iului litoral Medii virtuale multimodale distribuite Informatica didactic Matematica didactic Matematici aplicate Modelare matematic n finan e i analiza economic Modelare i tehnologii informatice Structuri matematice fundamentale 8 Facultatea de Fizic , Chimie, Electronic i Tehnologia Petrolului Chimie Chimia i managementul calit ii produselor de consum i a mediului Fizic i tehnologia materiei condensate

Biologie

tiin a mediului

Facultatea de Matematic i Informatic

Informatic Matematic

Fizic Inginerie chimic 9 Facultatea de Litere Limb i literatur

ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI i ZI ZI ZI ZI

120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120

40 20 20 20 20 20 40 40 25 25 20 20 50

Tehnologii i management n prelucrarea petrolului Comunicare i discurs intercultural n spa iul european Limba francez i plurilingvism n spa iul european Studii anglo-americane Studii de romanistic

10

Facultatea de Istorie i tiin e Politice

Limbi moderne aplicate tiin e ale comunic rii Istorie

Traductologie, terminologie, comunicare (englez , francez , italian , german , turc ) Jurnalism regional Antropologie i istorie european Managementul institu iilor de cercetare istoric sociopolitic Politic mondial i european Rela ii interna ionale n secolele XIX-XXI. Istorie i diploma ie Drept maritim

11

Facultatea de Drept, tiin e Administrative i Sociologie

Drept

Drept public Legisla ia privind siguran a transporturilor tiin e penale tiin e administrative Administra ie european . Institu ii i politici publice Asisten managerial i comunicare n organiza iile publice Guvernare i administra ie public european

ZI ZI ZI ZI ZI ZI

60 120 60 120 120 120

50 50 50 50 50 60

31

34

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 617 bis/31.VIII.2011


Forma de nv mnt ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI Num r Num r maxim de de credite studen i 120 50 90 90 90 90 120 90 90 90 90 90 20 20 40 20 30 30 40 40 40 40

Nr. crt.

Facultatea

Domeniul de licen

Programul de studiu de master acreditat Managementul institu iilor publice

12

Facultatea de Construc ii

Inginerie civil

Ingineria sistemelor hidrotehnice Ingineria structurilor de construc ii Ingineria i managementul resurselor de ap Inginerie costier Managementul surselor energetice regenerabile

13

Facultatea de Inginerie Mecanic , Industrial i Maritim

Inginerie i management Arhitectur naval Inginerie industrial Inginerie mecanic Inginerie i management

Ingineria i managementul proiectelor de construc ii Ingineria i managementul sistemelor i echipamentelor navale Calitate i certificare n construc iile sudate Optimizarea tehnologiilor portuare i a func ion rii utilajelor Ingineria i managementul sistemelor de produc ie

25. UNIVERSITATEA MARITIM DIN CONSTANTA


Nr. crt. 1 2 Forma de nv mnt ZI ZI ZI ZI Num r Num r maxim de de credite studen i 120 30 120 40 90 90 50 50

Facultatea Facultatea de Inginerie Facultatea de Naviga ie i Transport Naval

Domeniul de licen Inginerie electric Inginerie marin naviga ie i

Programul de studiu de master acreditat Sisteme electrice avansate Tehnici avansate de inginerie electromecanic Inginerie i management n domeniul maritim i portuar Transport maritim

26. UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA


Nr. crt. 1 Forma de nv mnt ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI Num r Num r maxim de de credite studen i 120 50 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50

Facultatea Facultatea de Economie i Administrarea Afacerilor

Domeniul de licen Administrarea afacerilor Cibernetic , statistic i informatic economic Contabilitate

Programul de studiu de master acreditat Administrarea afacerilor n turism, comer i servicii (Drobeta-Turnu Severin) E-Business administration (n limba englez ) Managementul afacerilor electronice Audit i management financiar-contabil Contabilitate i raport ri financiare conforme cu standardele interna ionale Economia propriet ilor imobiliare Management contabil, expertiz i audit (Drobeta-Turnu Severin) Dezvoltare regional i proiecte europene Economie i administrarea afacerilor interna ionale (n limba englez ) Economie i afaceri europene

Economie i afaceri interna ionale

Finan e

Analiza i evaluarea financiar a organiza iilor Finan e publice i securitate social Finan e i administrarea afacerilor Management financiar-bancar Management financiar-bancar (Drobeta-Turnu Severin) Antreprenoriat i administrarea afacerilor Managementul afacerilor

Management

32

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 617 bis/31.VIII.2011


Forma de nv mnt ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI i extracurricular ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI

35
Num r Num r maxim de de credite studen i 120 50 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 90 90 90 90 90 120 120 120 120 120 120 120 120 50 50 50 20 40 50 50 50 50 50 25 50 30 50 30 30 35 40 40 40 50 20 50 40 40 25 40 18 50 50 50 50 50 50 50 50 50 25 30 30 20

Nr. crt.

Facultatea

Domeniul de licen

Programul de studiu de master acreditat Managementul organiza iei (Drobeta-Turnu Severin) Managementul organiza iilor publice Managementul resurselor umane

Marketing 2 Facultatea de Istorie, Filosofie, Geografie Filosofie Geografie Istorie

Marketing i comunicare n afaceri Filosofie contemporan Mediul geografic - valorificarea i protec ia resurselor naturale Istoria ideii de Europa Romni n istoria Europei

Sociologie

Dezvoltare comunitar

i integrare european

Societate, comunicare i mass-media tiin e politice 3 Facultatea de Matematic i Informatic Facultatea de Fizic Informatic Matematic 4 Fizic Securitate na ional i euro-atlantic

Metode i modele n inteligen a artificial Matematici aplicate Fizica materialelor Fizic teoretic

Facultatea de Chimie

Chimie

Chimia compu ilor biologic activi Chimie aplicat

tiin a mediului 6 Facultatea de Litere Limb i literatur

Calitatea mediului Limba englez i limba francez - traducere i terminologie juridic european Limba englez , studii teoretice i aplicate Limba francez , didactic i literaturi n spa iul francofon Limba romn actual - structur , dinamic i func ionalitate Limbile romanice n sincronie i n diacronie Literatura romn n context european Modele clasice n cultura romn Paradigme ale comunic rii organiza ionale Perspective n studiul lingvistic al literaturii Studii anglo-americane

Teatru 7 Facultatea de Drept i tiin e Administrative Drept

Arta actorului Drept privat Drept public Dreptul afacerilor Drepturile omului tiin e penale

Facultatea de Educa ie Fizic i Sport

tiin e administrative Educa ie fizic i sport

tiin e administrative Activitate motric curricular

Kinetoterapie n reeducarea neuromotorie Performan n sport 9 Facultatea de Electrotehnic Inginerie aerospa ial Inginerie electric Sisteme complexe pentru inginerie aerospa ial Calitatea energiei i compatibilitate electromagnetic n sisteme electrice Inginerie electric avansat Modelarea i optimizarea echipamentelor

33

36

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 617 bis/31.VIII.2011


Forma de nv mnt ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI Num r Num r maxim de de credite studen i 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 24 30 40 20 20 20 30 40 25 25 20 20 20 30 30 30 40 40 30 30

Nr. crt.

Facultatea

Domeniul de licen

Programul de studiu de master acreditat electrice

Inginerie energetic

Gestiunea proceselor energetice Sisteme energetice informatizate

10

Facultatea de Horticultur

Biologie Horticultur

Biodiversitatea i conservarea ecosistemelor Bazele biologice ale protec iei plantelor i mediului n ecosistemele antropice Culturile horticole i impactul ecologic Plante horticole cultivate n condi ii optime i de stres Viticultur -Oenologie Management i consultan n horticultur i dezvoltare rural Managementul resurselor ecologice i naturale Controlul i expertiza produselor alimentare Comunicarea social a bisericii Management de caz n asisten social Misiune i pastora ie

Ingineria mediului Ingineria produselor alimentare Teologie

11

Facultatea de Teologie

12

Facultatea de Inginerie n Electromecanic , Mediu i Informatic Industrial Facultatea de Ingineria i Managementul Sistemelor Tehnologice (DrobetaTurnu Severin) Facultatea de Automatic , Calculatoare i Electronic

Inginerie electric

Inginerie electric aplicat n protec ia i managementul mediului Sisteme electromecanice complexe Materiale avansate Ingineria i managementul calit ii Managementul sistemelor logistice

13

Ingineria materialelor Inginerie i management Calculatoare i tehnologia informa iei

14

Ingineria calculatoarelor i comunica iilor Ingineria calculatoarelor i comunica iilor (n limba englez - Computer and communication engineering) Inginerie software Sisteme informatice pentru comer electronic (n limba englez - Information system for ebusiness) Automatica sistemelor complexe Tehnologii informatice n ingineria sistemelor

ZI ZI

120 120

50 30

Ingineria sistemelor

ZI ZI ZI

120 120 120

25 25 28

15

Facultatea de Mecanic

Inginerie electronic i telecomunica ii Mecatronic i robotic Ingineria autovehiculelor

Sisteme electronice avansate

Sisteme de conducere n robotic Concep ia i proiectarea autovehiculelor moderne Optimizarea sistemelor de transport rutier Proiectarea modern a autovehiculelor rutiere

ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI

120 120 120 120 120 120 120 120 120 120

45 40 40 40 40 30 35 50 50 50

Inginerie industrial Inginerie mecanic Inginerie i management Agronomie

Optimizarea proceselor i echipamentelor tehnologice Modelare i simulare n ingineria mecanic Managementul produc iei i logisticii Consultan i management n agricultur

16

Facultatea de Agricultur

Management n agroturism i calitatea produselor agroalimentare Protec ia mediului n agricultur

34

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 617 bis/31.VIII.2011

37

27. UNIVERSITATEA DE MEDICIN


Nr. crt. 1 2 3 4

I FARMACIE DIN CRAIOVA


Forma de nv mnt ZI ZI ZI ZI Num r Num r maxim de de credite studen i 60 30 60 90 60 25 30 25

Facultatea Facultatea de Farmacie Facultatea de Medicin Dentar Facultatea de Moa e i Asisten Medical Facultatea de Medicin

Domeniul de licen S n tate S n tate S n tate S n tate

Programul de studiu de master acreditat Farmacologie i toxicologie Restaur ri protetice cu sprijin implantar Dezvoltarea serviciilor de nursing comunitar Biostatistic medical

28. UNIVERSITATEA "DUN REA DE JOS" DIN GALA I


Nr. crt. 1 Forma de nv mnt ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI i ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI Num r Num r maxim de de credite studen i 120 25 120 120 120 120 120 90 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 40 35 25 30 40 30 45 20 35 50 50 15 15 15 40 30 15 40 50 50 30 50 50 30 50 30 50 50

Facultatea Facultatea de Mecanic

Domeniul de licen Inginerie industrial

Programul de studiu de master acreditat Ingineria sistemelor integrate de fabrica ie Managementul calit ii n inginerie industrial

Inginerie mecanic

Modelare i simulare n inginerie mecanic Sisteme i echipamente termice i protec ia mediului Arhitectur naval (n limba englez ) Tehnologii avansate n construc ii navale (n limba englez ) Sisteme inteligente Tehnologii informatice avansate Sisteme informatice de conducere avansat Electronic de putere i sisteme avansate de conversie Utilizarea eficient a energiei i surse regenerabile Metode avansate de prelucrare a semnalelor (n limba englez ) Materiale metalice avansate Nanotehnologii i materiale multifunc ionale Procese performante pentru calitatea materialelor i a mediului n metalurgie Calitatea mediului i dezvoltarea durabil Ingineria i protec ia mediului Analiza asistat de calculator a dinamicii ma inilor i echipamentelor tehnologice Analiz asistat de calculator a dinamicii ma inilor i echipamentelor tehnologice Controlul, expertizarea i siguran a alimentelor tiin a i ingineria alimentelor tiin a i ingineria bioresurselor acvatice

Facultatea de Arhitectur Naval

Arhitectur naval

Facultatea de Automatic , Calculatoare, Inginerie Electric i Electronic

Calculatoare i tehnologia informa iei Ingineria sistemelor Inginerie electric

Facultatea de Metalurgie i tiin a Materialelor

Inginerie electronic i telecomunica ii Ingineria materialelor

Ingineria mediului 5 Facultatea de Inginerie din Br ila Ingineria mediului Inginerie mecanic

Facultatea de tiin a i Ingineria Alimentelor

Ingineria produselor alimentare

Inginerie i management tiin a mediului tiin e inginere ti aplicate Chimie Fizic Ingineria mediului Interdisciplinar ( tiin e exacte i tiin e ale naturii)

Inginerie i management n alimenta ie public agroturism Controlul i expertizarea calit ii mediului Biotehnologia resurselor naturale Chimia fizic a sistemelor disperse Analize fizico-chimice n tiin a materialelor i mediu Monitorizarea i managementul mediului tiin e - Abordarea integrat a tiin elor naturii

Facultatea de tiin e

35

38

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 617 bis/31.VIII.2011


Forma de nv mnt ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI Num r Num r maxim de de credite studen i 120 50 120 120 120 120 120 120 120 120 120 35 35 35 35 40 40 25 25 50

Nr. crt.

Facultatea

Domeniul de licen Matematic

Programul de studiu de master acreditat Matematic didactic Discurs specializat. Terminologii. Traduceri Literatur , film i reprezent ri culturale Teoria i practica textului Traducere i interpretariat

Facultatea de Litere

Limb

i literatur

Facultatea de Istorie, Filosofie i Teologie

tiin e ale comunic rii Filosofie Istorie Teologie

Comunicare i tehnici de produc ie mass-media Filosofie social . Teoria i practica solu ion rii conflictelor Spa iul romnesc ntre Orient i Occident Istorie i spiritualitate filocalic Sisteme informatice pentru managementul resurselor

10

Facultatea de Economie i Administrarea Afacerilor

Cibernetic , statistic i informatic economic Contabilitate Economie Economie i afaceri interna ionale Finan e Management

Contabilitate i audit Dezvoltare regional i rural

ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI

120 120 120 120 120 120 120 90

50 50 50 50 50 50 50 40

Administrarea afacerilor interna ionale Management financiar i bancar Managementul resurselor umane Strategii i politici manageriale

Marketing 11 Facultatea de tiin e Juridice, Sociale i Politice Drept

Marketing i comunicare n afaceri Dreptul european al afacerilor

12

Facultatea de Educa ie Fizic i Sport

tiin e administrative Educa ie fizic i sport

Administra ie public Educa ie colar

i integrare european

ZI ZI ZI ZI ZI

120 120 120 120 120

50 40 30 40 40

i management sportiv

Kinetoterapie la domiciliu Managementul activit ilor sportive 13 Facultatea Transfrontalier de tiin e Umaniste, Economice i Inginere ti la Cahul Educa ie fizic sport i Loisir - Fitness (la Cahul)

29. UNIVERSITATEA TEHNIC "GHEORGHE ASACHI" DIN IA I


Nr. crt. 1 Forma de nv mnt ZI Num r Num r maxim de de credite studen i 120 32

Facultatea Facultatea de Automatic i Calculatoare

Domeniul de licen Calculatoare i tehnologia informa iei

Programul de studiu de master acreditat Calculatoare ncorporate

Sisteme distribuite i tehnologii WEB Sisteme distribuite i tehnologii WEB (n limba englez - Distributed systems and WEB technologies) Sisteme de control ncorporate Sisteme i control automat Sisteme i control automat (n limba englez Systems and control) Conversia energiei i controlul mi c rii Sisteme electrice avansate Sisteme informatice de monitorizare a mediului

ZI ZI

120 120

32 32

Ingineria sistemelor

ZI ZI ZI ZI ZI ZI

120 120 120 120 120 120

24 40 40 25 25 25

Facultatea de Electrotehnic

Inginerie electric

36

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 617 bis/31.VIII.2011


Forma de nv mnt ZI ZI ZI

39
Num r Num r maxim de de credite studen i 120 25 120 120 15 20

Nr. crt.

Facultatea

Domeniul de licen Inginerie energetic

Programul de studiu de master acreditat Management, energie, mediu Managementul sistemelor de energie

Facultatea de Electronic , Telecomunica ii i Tehnologia Informa iei

Inginerie electronic i telecomunica ii

Proiectarea circuitelor VLSI avansate

Radiocomunica ii digitale Re ele de comunica ii Sisteme avansate n electronica aplicat Sisteme electronice inteligente i informatic industrial Tehnici moderne de prelucrare a semnalelor 4 Facultatea de Construc ii de Ma ini i Management Industrial Inginerie industrial Concep ia i fabrica ia asistat de calculator Inginerie i management n fabrica ia mecanic Managementul i tehnologia produc iei Sisteme micromecanice Tehnologii avansate de fabrica ie Inginerie mecanic 5 Facultatea de Mecanic Ingineria autovehiculelor Mecanica fluidelor aplicat Concep ia i managementul proiect rii automobilului Exploatarea tehnic a autovehiculelor rutiere Siguran a i performan ele circula iei rutiere Sistemica transporturilor autopropulsate Inginerie mecanic Diagnoze i expertize tehnice n ingineria mecanic Ma ini termice, frigotehnie i climatizare Tehnici nepoluante n industria agroalimentar Mecatronic robotic 6 Facultatea de Construc ii i Instala ii Ingineria instala iilor Inginerie civil i Mecatronic avansat Sisteme robotizate Instala ii pentru construc ii Evaluare i administrare imobiliar Infrastructuri moderne pentru transporturi Ingineria cl dirilor Inginerie geotehnic Inginerie structural Inginerie structural (n limba englez ) Structural engineering Management i tehnologii speciale n construc ii Materiale i produse performante pentru construc ii Reabilitarea i cre terea siguran ei construc iilor 7 Facultatea de Textile Piel rie i Management Industrial Ingineria chimic Ecodesign n finisarea textilelor Procesarea avansat a resurselor proteice Inginerie industrial Asigurarea calit ii n domeniul textile-piel rie Design industrial textil Design vestimentar Dezvolt ri n proiectarea produselor de nc l minte i marochin rie Proiectarea i modelarea mbr c mintei Sisteme inovative de produc ie n confec ii Tehnologii performante de tricotare

ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI

120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 90 120 120 120 120 120

30 25 30 20 30 20 20 20 20 25 25 25 40 40 50 25 30 25 25 25 32 20 48 32 36 32 30 50 30 32 35 15 28 24 20 28 20 20 20

37

40

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 617 bis/31.VIII.2011


Forma de nv mnt ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI i electrochimie aplicat ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI Num r Num r maxim de de credite studen i 120 20 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 20 20 30 20 50 50 50 40 50 25 35 30 25 25 30 25 30 40 50 30 25 25 25 30

Nr. crt.

Facultatea

Domeniul de licen

Programul de studiu de master acreditat Textile avansate

Inginerie i management

Inginerie i management n produc ia de bunuri i servicii Inovare i antreprenoriat Managementul proiectelor europene n domeniul ingineriei Marketing industrial Master n management i administrarea afacerilor

Facultatea de Inginerie Chimic i Protec ia Mediului

Ingineria mediului

Controlul calit ii mediului ambiant Managementul mediului Managementul mediului i energie durabil (n limba englez ) Managementul, tratarea i valorificarea de eurilor

Inginerie chimic

Cataliz i materiale catalitice pentru mediu, energie i s n tate Ingineria procedeelor nepoluante Materiale macromoleculare nalt performante Produse farmaceutice i cosmetice Produse naturale Protec ie anticorosiv

tiin a hrtiei i a materialelor polimerice 9 Facultatea de tiin a i Ingineria Materialelor Ingineria materialelor Materiale avansate i tehnici de analiz experimental Tehnici avansate n ingineria proces rii materialelor Sisteme industriale pentru tehnologii moderne Ingineria i managementul factorilor de mediu Inginerie hidrotehnic Modernizarea sistemelor hidrotehnice, hidroameliorative i hidroedilitare Geomatic i cartografie Inginerie i management n contextul globaliz rii

Inginerie mecanic 10 Facultatea de Hidrotehnic , Geodezie i Ingineria Mediului Ingineria mediului Inginerie civil

Inginerie geodezic 11 Facultatea de Inginerie Energetic , Electric i Informatic Aplicat Inginerie i management

30. UNIVERSITATEA DE TIIN E AGRICOLE I MEDICIN VETERINAR ION IONESCU DE LA BRAD DIN IA I
Nr. crt. 1 Forma de nv mnt ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI Num r Num r maxim de de credite studen i 120 30 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 30 30 30 50 30 25 30 50 30 30

Facultatea Facultatea de Agricultur

Domeniul de licen Agronomie

Programul de studiu de master acreditat Expertiza i evaluarea fondului funciar Management n alimenta ie public Producerea de s mn i agroturism

i material de plantat

Tehnologii agricole moderne Tehnologii alternative n agricultur Biologie Ingineria produselor alimentare Inginerie i management 2 Facultatea de Horticultur Horticultur Conservarea i utilizarea resurselor genetice vegetale Expertiza pe filiera produselor alimentare Administrarea afacerilor agricole Management n agricultur Amenaj ri peisagistice urbane i teritoriale Horticultur ecologic

38

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 617 bis/31.VIII.2011


Forma de nv mnt ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI

41
Num r Num r maxim de de credite studen i 120 50 120 120 120 120 120 120 120 30 30 30 30 50 30 30

Nr. crt.

Facultatea

Domeniul de licen

Programul de studiu de master acreditat Producerea semin elor i materialului s ditor horticol Protec ia plantelor Tehnologia i controlul calit ii b uturilor

Facultatea de Zootehnie

Zootehnie

Managementul calit ii i siguran ei alimentelor Managementul exploata iilor n acvacultur Managementul produc iilor animale Nutri ia i alimenta ia animalelor Reproduc ie i ameliorare genetic

31. UNIVERSITATEA "ALEXANDRU IOAN CUZA" DIN IA I


Nr. crt. 1 Forma de nv mnt ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI FR ZI ZI FR ZI FR ZI ZI ZI FR ZI ZI ZI ZI ZI Num r Num r maxim de de credite studen i 120 30 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 30 40 25 50 25 25 25 25 25 50 25 25 25 70 25 40 70 25 35 40 40 40 30 35 40 50 25 40 40 30

Facultatea Facultatea de Biologie

Domeniul de licen Biologie

Programul de studiu de master acreditat Bioantropologie Biodiversitatea i productivitatea ecosistemelor Biologia dezvolt rii Bioprocedee n domeniul agroalimentar Biotehnologii microbiene i celulare Genetic molecular

tiin a mediului

Consiliere de mediu Educa ie ecologic pentru dezvoltare durabil

Facultatea de Chimie

Chimie

Chimia n tiin ele integrate Chimia mediului i siguran alimentar Chimia produselor cosmetice i farmaceutice Chimia i biochimia heterociclurilor Chimie coordinativ aplicat Didactica chimiei Dinamica sistemelor chimice cu aplica ii n chimia mediului Studii avansate n chimie

Facultatea de Economie i Administrarea Afacerilor

Administrarea afacerilor

Administrarea afacerilor Administrarea afacerilor Antreprenoriat Management n comer Management n comer Management n turism Management n turism Management turistic i hotelier Managementul afacerilor agroalimentare i de mediu Managementul proiectelor Managementul proiectelor

Cibernetic , statistic i informatic economic

Metode cantitative n economie Sisteme informa ionale pentru afaceri Statistic Statistic i actuariat n asigur ri i s n tate i econometrie

Contabilitate

Contabilitate, audit i control de gestiune

39

42

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 617 bis/31.VIII.2011


Forma de nv mnt ZI ZI FR ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI Num r Num r maxim de de credite studen i 120 75 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 25 50 60 100 50 50 50 50 25 75 50 75 25 25 100 50

Nr. crt.

Facultatea

Domeniul de licen

Programul de studiu de master acreditat Contabilitate, expertiz Contabilitatea afacerilor Contabilitatea afacerilor Sisteme informa ionale contabile i audit

Economie

Afaceri interna ionale i strategii interculturale Managementul mediului i al resurselor naturale

Economie i afaceri interna ionale

Afaceri interna ionale Economie i afaceri interna ionale Managementul riscurilor n afaceri interna ionale

Finan e

Asigur ri i reasigur ri B nci i pie e financiare Finan e i managementul riscului (n limba englez ) Finan e-asigur ri Gestiune financiar i audit n institu iile publice

Gestiune financiar-bancar Interdisciplinar Interdisciplinar (Economie, Administrarea afacerilor) Management Economia i dreptul afacerilor Master de cercetare n economie i afaceri

Achizi ii, distribu ie, logistic Management intercultural Managementul calit ii Managementul organiza iilor Managementul resurselor umane Managementul i dezvoltarea resurselor umane

ZI ZI ZI ZI ZI ZI FR ZI ZI ZI FR ZI ZI ZI FR ZI ZI ZI ZI ZI FR ZI ZI ZI ZI

120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120

50 50 25 50 25 50 25 50 50 25 25 50 50 25 25 30 30 30 30 30 25 25 30 25 25

Management Marketing

Managementul resurselor umane Analiz i strategie de marketing

Marketing i comunicare n afaceri Negocieri - rela ii publice Negocieri - rela ii publice tiin e administrative Administra ie public Administra ie i finan e publice europene Guvernare modern Guvernare modern 4 Facultatea de Educa ie Fizic i Sport Educa ie fizic sport i i dezvoltare local i dezvoltare local

Activit i sportive de timp liber i sporturi extreme Fitness i estetic corporal Kinetoterapia n geriatrie (n lichidare)
organizeaz admitere, dar studen ii nmatricula i continu *) Nu se mai colarizarea

Kinetoterapia n traumatologia sportiv Management i marketing n sport Management i marketing n sport 5 Facultatea de Filosofie i tiin e Social-Politice Asisten social Familia i managementul resurselor familiale Masterat european de protec ie a drepturilor copilului Proba iune, mediere i asisten a social a victimelor infrac iunilor Supervizare i planificare social

40

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 617 bis/31.VIII.2011


Forma de nv mnt ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI

43
Num r Num r maxim de de credite studen i 120 30 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 30 30 25 25 50 25 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40

Nr. crt.

Facultatea

Domeniul de licen Filosofie Sociologie tiin e ale comunic rii tiin e politice

Programul de studiu de master acreditat Filosofie aplicat i management cultural i controlul violen ei

Securitate comunitar

Rela ii publice i publicitate Marketing politic i comunicare Politici publice i management institu ional Studii de dezvoltare interna ional (n limba englez ) Studii europene de integrare i securitate

Facultatea de Fizic

Fizic

Biofizic Biofizic

i fizica medical i fizic medical (n limba englez )

Fizica plasmei, spectroscopie i autoorganizare Fizica plasmei, spectroscopie i autoorganizare (n limba englez ) Fizica i protec ia mediului Fizic didactic Materiale avansate. Nanotehnologii Materiale avansate. Nanotehnologii (n limba englez ) Metode fizice aplicate n kinetoterapie i recuperare medical Modelare i simulare Modelare i simulare (n limba englez ) Interdisciplinar (Fizic , Chimie, Biologie) Geografie tiin e

Facultatea de Geografie i Geologie

Riscuri naturale i amenajarea teritoriului Turism i dezvoltare regional Turism i dezvoltare regional (n limba francez - Tourisme et developpement regional) Geochimia mediului Geochimia mediului (n limba englez ) Geologie de sond i ambiental

ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI

120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120

60 60 50 50 40 40 60 40 40 40 40 0 40 40 40 40 40 30 25 25 25 25 25

Geologie

tiin a mediului 8 Facultatea de Informatic Informatic

Mediul actual i dezvoltare durabil Ingineria sistemelor software Ingineria sistemelor software (n limba englez ) Lingvistic computa ional Lingvistic computa ional (n limba englez ) Optimizare computa ional Optimizare computa ional (n limba englez ) Securitatea informa iei Securitatea informa iei (n limba englez ) Sisteme distribuite Sisteme distribuite (n limba englez ) Studii avansate n informatic (n limba englez )

Facultatea de Istorie

Istorie

Arheologie, civiliza ie i art antic Institu ii i ideologii ale puterii n Europa Istoria comunismului n Romnia Istoria evreilor i ebraistic Muzeologie i restaurare

41

44

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 617 bis/31.VIII.2011


Forma de nv mnt ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI FR Num r Num r maxim de de credite studen i 120 25 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 25 40 25 30 40 75 150 40 20 25 25 20 40 50 25 40 30 50 40 40 40 40 50 20 44 25 20 25 50 50 25 34 20 20 20 20 20 30 20 25 50 25

Nr. crt.

Facultatea

Domeniul de licen

Programul de studiu de master acreditat Patrimoniu i turism cultural Rela ii, institu ii i organiza ii interna ionale Studii de istorie: izvoare, concepte, metodologii Studii egeo-mediteraneene

10

Facultatea de Litere

Limb

i literatur

Cultur german n context european Didactica limbii franceze ca limb str in i educa ie intercultural Limb , literatur i civiliza ie romneasc Limbi, literaturi i civiliza ii str ine Lingvistic aplicat - Didactica limbii engleze Lingvistic general Literatur romn i romneasc i hermeneutic literar i comparat

Literatur universal Studii americane Studii francofone

Traducere i terminologie tiin e ale comunic rii Matematic Tehnici de produc ie editorial n presa scris , audiovizual i multimedia Calculul tiin ific i ingineria program rii Master de cercetare n matematic Matematic didactic Matematici financiare Modele matematice i statistic aplicat Structuri matematice fundamentale Teoria riscurilor i aplica ii (n limba englez ) 12 Facultatea de Psihologie i tiin e ale Educa iei Psihologie Evaluarea, formarea i consilierea psihologic a personalului Psihologie clinic i psihoterapie Psihologie educa ional i consiliere

11

Facultatea de Matematic

Rela ii umane i comunicare Terapii de cuplu i de familie tiin e ale educa iei Diagnoz i interven ie la persoanele cu cerin e speciale Didactici aplicate pentru nv mntul primar Educa ie timpurie Medierea conflictelor n educa ie Politici i management n educa ie Rela ii i strategii interculturale 13 Facultatea de Teologie Ortodox Teologie Hermeneutic i teologie biblic

Patrimoniu cultural Teologie practic i pastoral-misionar

Teologie sistematic n context contemporan Teoria i practica form rii religioase Via a bisericii - istorie i actualitate 14 15 Facultatea de Teologie Romano-Catolic Centrul de Studii Europene Teologie Interdisciplinar (Economie i afaceri interna ionale, Administra ie Strategii ale carit ii cre tine Studii europene Studii europene

42

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 617 bis/31.VIII.2011


Forma de nv mnt

45
Num r Num r maxim de de credite studen i

Nr. crt.

Facultatea

Domeniul de licen public , tiin e politice, Drept) Interdisciplinar (Geografie, Finan e, Economie i afaceri interna ionale, Administrarea afacerilor, tiin e administrative) Drept

Programul de studiu de master acreditat

Dezvoltare regional

ZI

120

50

16

Facultatea de Drept

Criminalistic Drept european Dreptul afacerilor tiin e penale

ZI ZI ZI ZI

120 120 120 120

50 50 50 50

32. UNIVERSITATEA DE MEDICIN


Nr. crt. 1

I FARMACIE "GR. T. POPA" DIN IA I


Forma de nv mnt ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI Num r de credite 60 60 90 90 90 120 60 90 120 90 60 60 60 60 120 120 120 120 120 Num r maxim de studen i 25 25 50 25 50 20 50 50 30 25 50 50 50 25 30 40 30 30 30

Facultatea

Domeniul de licen

Programul de studiu de master acreditat

Facultatea de Medicin

S n tate

Bazele nutri iei clinice Epidemiologie clinic . Metodologia de studiu n bolile multicauzale Toxicologie clinic

Facultatea de Medicin Dentar

S n tate

Logopedie pediatric Management sanitar, bioinformatic i biostatistic Metode noninvazive de diagnostic i tratament n medicina dentar (Terapii laser) Metode i tehnici de reabilitare morfo-func ional odonto-periapical Reabilitare paradontal prin terapii complexe conven ionale i chirurgicale Reabilitarea implanto-protetic a pierderilor de substan oro-maxilo-faciale Reabilitatea oral pe implanturi S n tate public oro-dentar Tehnici moderne de reabilitare complex n edenta ia par ial i n pierderile de substan

Facultatea de Farmacie

S n tate

Management i marketing farmaceutic Produse de origine vegetal : medicament, supliment nutritiv, aliment Bioingineria reabilit rii Management pentru s n tate

Facultatea de Bioinginerie Medical

S n tate tiin e inginere ti aplicate

Bioingineria protez rii Bioinginerie clinic Biotehnologii medicale avansate

33. UNIVERSITATEA DE ARTE "GEORGE ENESCU" DIN IA I


Nr. crt. 1 2 Forma de nv mnt ZI ZI Num r Num r maxim de de credite studen i 120 33 120 20

Facultatea Facultatea de Interpretare Muzical Facultatea de Compozi ie, Muzicologie, Pedagogie Muzical i Teatru

Domeniul de licen Muzic Muzic

Programul de studiu de master acreditat Interpretare muzical Educa ie muzical

43

46

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 617 bis/31.VIII.2011


Forma de nv mnt ZI ZI ZI Num r Num r maxim de de credite studen i 120 8 120 120 15 20

Nr. crt.

Facultatea

Domeniul de licen

Programul de studiu de master acreditat Muzicologie, compozi ie, dirijat

Teatru 3 Facultatea de Arte Plastice, Decorative i Design Arte plastice, decorative i design

Artele spectacolului teatral Arte decorative - Art mural , mod -design vestimentar Arte plastice - Pictur , sculptur , grafic video Arte plastice i decorative Conservarea i restaurarea operei de art Design i foto-

ZI ZI ZI ZI

120 120 120 120

50 30 10 50

34. UNIVERSITATEA DIN ORADEA


Nr. crt. 1 Forma de nv mnt ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI Num r Num r maxim de de credite studen i 120 25 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 40 40 30 40 40 40 40 50 50 50 50 40 40 40 40 15 15 15 40 20 20 25 25 25 40 40 25 25 50

Facultatea Facultatea de Istorie, Geografie i Rela ii interna ionale

Domeniul de licen Geografie

Programul de studiu de master acreditat Evaluarea calit ii i protec ia mediului Gestiune i amenajare turistic Gestiunea i planificarea teritoriului asistat de GIS Tourism management and planning (n limba englez ) Integrarea european Istoria rela iilor interna ionale la nceputul secolului al XXI-lea Istoria vestului romnesc Studii euroregionale i rela ii transfrontaliere

Istorie

Rela ii interna ionale i studii europene

Dezvoltare regional i comunicare institu ional n Uniunea European Rela ii interna ionale Securitate european Studii europene (n limba englez )

tiin a mediului 2 Facultatea de Litere Limb i literatur

Gestiunea, evaluarea, conservarea i protec ia mediului Cultur i civiliza ie european Literatura romn - Relevante europene Tipuri de modernitate n spa iul anglofon i francofon Elemente de complementaritate pentru educa ia muzical Pedagogia artei dirijorale Vocal i instrumental n arta muzical cameral

Facultatea de Muzic

Muzic

Facultatea de tiin e

Biologie

Biodiversitatea i monitorizarea ecosistemelor Biologia celulelor procariote i eucariote

Chimie Fizic

Chimie structural

i aplicativ

Fizica explor rilor i terapiilor biomedicale Fizic computa ional Fizic didactic

Informatic Matematic

Sisteme distribuite n internet Matematic aplicat n informatic Matematic didactic Structuri matematice fundamentale i aplica ii

Facultatea de tiin e Economice

Administrarea afacerilor

Administrarea afacerilor regionale

44

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 617 bis/31.VIII.2011


Forma de nv mnt ZI ZI ZI ZI ZI mnt ZI ZI ZI ZI

47
Num r Num r maxim de de credite studen i 120 50 120 120 120 120 120 120 120 120 50 50 50 50 50 90 50 40

Nr. crt.

Facultatea

Domeniul de licen

Programul de studiu de master acreditat Economia i administrarea afacerilor n turism i industria ospitalit ii Contabilitatea, auditul i gestiunea afacerilor Administrarea afacerilor interne i interna ionale a ntreprinderilor mici i mijlocii Rela ii economice europene Finan e, b nci, asigur ri Management n sistemul de nv Managementul organiza iei

Contabilitate Economie i afaceri interna ionale Finan e Management

Marketing 6 Facultatea de tiin e Politice i tiin ele Comunic rii Facultatea de tiin e Socioumane tiin e politice

Marketing i comunicare n afaceri Politici publice europene

Asisten social

Economie social Managementul serviciilor sociale Politici publice n asisten a social

ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI

120 120 120 120 120 120 120 120 120

40 50 30 25 25 50 40 30 25

Psihologie

Sociologie

Psihologie clinic , consiliere psihologic i psihoterapie Psihologie educa ional , consiliere colar i voca ional Dezvoltare social i institu ional Gestiunea resurselor umane

tiin e ale educa iei 8 Facultatea de Teologie Ortodox "Episcop Dr. Vasile Coman" Teologie

Educa ie integrat n nv mntul primar i pre colar Istorie bisericeasc i gndire cre tin

Teologie pastoral aplicat Teologie sistematic pe fundamente biblice i patristice Educa ie fizic i antrenament sportiv Kinetoterapie n reeducare func ional 10 Facultatea de Inginerie Electric i Tehnologia Informa iei Calculatoare i tehnologia informa iei Ingineria sistemelor Management n tehnologia informa iei Securitatea sistemelor de calcul Tehnologia informa iei i multimedia Sisteme automate avansate Sisteme informatice complexe Inginerie electric Sisteme avansate n inginerie electric Tehnici informatice n ingineria electric Inginerie electronic i telecomunica ii Prelucrarea semnalelor n electronic telecomunica ii Sisteme electronice avansate i

ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI

120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 90 120

25 25 40 50 50 50 50 26 26 24 24 24 30 24 40 25 50 20 30

Facultatea de Educa ie Fizic i Sport

Educa ie fizic sport

Tehnologii audiovideo i telecomunica ii Inginerie i management Inginerie energetic Management i comunicare n inginerie Energii regenerabile Managementul sistemelor de energie Sisteme electroenergetice performante 12 Facultatea de Inginerie Managerial i Tehnologic Inginerie industrial Concep ie, fabrica ie i management asistate de calculator Inginerie economic i management pentru afaceri Inginerie i management n domeniul

11

Facultatea de Energetic

Inginerie i management

ZI ZI

120 120

30 30

45

48

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 617 bis/31.VIII.2011


Forma de nv mnt ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI Num r Num r maxim de de credite studen i 120 120 120 120 120 120 120 120 30 30 30 30 30 30 25 25

Nr. crt.

Facultatea

Domeniul de licen

Programul de studiu de master acreditat autovehiculelor Inginerie i management n domeniul construc iilor Mecatronic aplicat Tehnologii moderne n exploata iile agricole i zootehnice Tehnologii horticole moderne Dezvoltare durabil - regional i agroturistic

13

Facultatea de Protec ia Mediului

Mecatronic robotic Agronomie Horticultur

Ingineria mediului

Factori de mediu n siguran a alimentar i s n tatea public Ingineria mediului i securitate n munc Managementul situa iilor de urgen , crizelor i dezastrelor n agricultur , silvicultur i industria alimentar Politici noi de mediu privind integrarea european Siguran i securitate agroalimentar Valorificarea durabil a resurselor p durii Pictur Sculptur 15 Facultatea de Textile i Piel rie Inginerie industrial Inginerie i management Drept tiin e administrative i multimedia n artele vizuale i ambient

ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI

120 120 120 120 120 120 120 90 120

30 50 50 15 20 40 25 50 50

Ingineria produselor alimentare Silvicultur 14 Facultatea de Arte Vizuale Arte plastice, decorative i design

16

Facultatea de tiin e Juridice

Ingineria i designul produselor textile i din piele Managementul calit ii i protec ia consumatorului n domeniul textile-piel rie Drept penal i procedur penal Administra ie public

35. UNIVERSITATEA DIN PETRO ANI


Nr. crt. 1 Forma de nv mnt ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI Acredita re ZI ZI Num r Num r maxim de de credite studen i 120 30 120 120 120 120 120 120 120 90 120 120 120 120 30 50 50 50 30 25 50 30 30 50 40 40

Facultatea Facultatea de tiin e

Domeniul de licen Contabilitate Finan e Management

Programul de studiu de master acreditat Sisteme informatice de gestiune Management financiar-bancar Managementul resurselor umane Managementul strategic al afacerilor

Matematic Sociologie 2 Facultatea de Mine Ingineria mediului

Matematic didactic Politici sociale i protec ie social Controlul i monitorizarea calit ii mediului Evaluarea impactului asupra mediului i reconstruc ia ecologic Ingineria proiect rii construc iilor miniere Ingineria i managementul proiectelor Managementul securit ii i s n t ii n munc Topografie minier informatizat i cadastru

Inginerie civil Inginerie i management Mine, petrol i gaze

Facultatea de Inginerie Mecanic i Electric

Calculatoare i tehnologia informa iei Ingineria sistemelor Inginerie electric

Tehnici i tehnologii informatice aplicate

Sisteme i tehnologii informatice Exploatarea instala iilor electrice industriale Sisteme electromecanice

ZI ZI ZI

120 120 120

50 30 50

46

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 617 bis/31.VIII.2011


Forma de nv mnt ZI ZI

49
Num r Num r maxim de de credite studen i 120 30 120 30

Nr. crt.

Facultatea

Domeniul de licen Inginerie mecanic

Programul de studiu de master acreditat Instala ii i echipamente de proces n minerit Instala ii i echipamente pentru procese mecanice

36. UNIVERSITATEA DIN PITE TI


Nr. crt. 1 Forma de nv mnt ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI Num r Num r maxim de de credite studen i 120 50 120 120 120 120 120 120 90 90 120 50 50 50 50 50 50 30 30 25

Facultatea Facultatea de tiin e Economice

Domeniul de licen Administrarea afacerilor Contabilitate

Programul de studiu de master acreditat Administrarea afacerilor n comer , turism i servicii de ospitalitate Contabilitate managerial i audit contabil Management contabil i informatic de gestiune

Finan e

Economie i finan e europene Sisteme bancare europene

Management

Managementul dezvolt rii afacerilor n contextul globaliz rii Managementul strategic al resurselor umane Asisten a juridic a ntreprinderii Institu ii juridice comunitare i interna ionale

Facultatea de tiin e Juridice i Administrative

Drept

Facultatea de Matematic i Informatic

Interdisciplinar (Drept, Limb i literatur ) tiin e administrative Informatic

Jurislingvistic - Terminologie i traducere juridic Administra ie public n contextul integr rii europene Metodologii avansate de prelucrare a informa iei (n limba englez ) Modelarea, proiectarea i managementul sistemelor software Matematic aplicat Matematic didactic

ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI

120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 90 90 90 120 90 120 120 90 90 90

50 50 40 25 40 40 30 35 30 20 20 25 15 30 15 25 40 40 30 30 40 15

Matematic

Facultatea de Litere

Limb

i literatur

Limbi moderne i comunicare interna ional (limba francez -limba englez -limba romn ) Literatura romn modern i contemporan Structura limbii romne actuale Studii literare franceze Traductologie - Limba englez Traductologie - Limba francez

Facultatea de Mecanic Tehnologie

Ingineria autovehiculelor

Concep ia i managementul proiect rii automobilului Ingineria asistat pentru autoturisme Managementul calit ii n industria de automobile Optimizarea constructiv a autoturismelor Sisteme mecanice avansate cu aplica ii n industria de autovehicule Trafic rutier i evaluarea accidentelor de circula ie Ingineria automobilelor pentru o mobilitate durabil (n limba englez ) Echipamente pentru reabilitare i tehnologie asistiv Ingineria i managementul fabrica iei produselor Managementul logisticii tiin a i tehnologia materialelor

Ingineria autovehiculelor Inginerie industrial

Inginerie i management Interdisciplinar (chimie, inginerie industrial , ingineria autovehiculelor)

47

50

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 617 bis/31.VIII.2011


Forma de nv mnt ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI Num r Num r maxim de de credite studen i 120 30 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 15 50 50 50 50 50 30 50 50 30 30 50 50 30 30 30 30

Nr. crt. 6

Facultatea Facultatea de Teologie Ortodox

Domeniul de licen Asisten social Muzic Teologie

Programul de studiu de master acreditat Managementul serviciilor sociale i de s n tate Educa ie muzical contemporan Apologetic Ecumenism Misiune i slujire prin limbajul mimico-gestual Teologie sistematic i practic i duhovnicie

Facultatea de Educa ie Fizic i Sport

Educa ie fizic sport

Activit i motrice curriculare i extracurriculare Kinetoterapia la persoanele cu dizabilit i Performan n sport Sport, turism i activit i de timp liber

Facultatea de tiin e Socioumane

Filosofie Istorie Psihologie tiin e ale comunic rii Biologie

Etica politicilor publice Istoria romnilor i a Romniei n context european (secolele XIV-XX) Psihologie clinic - evaluare i interven ie Comunicare organiza ional Biologie medical Conservarea i protec ia naturii

Facultatea de tiin e

10

Facultatea de Electronic , Comunica ii i Calculatoare

Interdisciplinar (Biologie, Horticultura, Ecologie i protec ia mediului) Interdisciplinar (Chimie, Biologie, Fizic ) tiin e inginere ti aplicate Inginerie electric

Aplica ii ale biotehnologiilor n horticultura i protec ia mediului Protec ia plantelor

Aplica ii interdisciplinare n tiin ele naturii

ZI

120

30

Materiale i tehnologii nucleare Modelarea, simularea i proiectarea sistemelor electromecanice Sisteme de conversie a energiei

ZI ZI

120 90

15 30

ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI

90 90 90 90 90 90 120 120 120 120

30 30 25 20 25 30 50 50 50 30

Inginerie electronic i telecomunica ii

Electronica surselor autonome de energie electric Inginerie electronic i sisteme inteligente Sisteme electronice de procesare paralel i distribuit Sisteme electronice pentru conducerea proceselor industriale Sisteme electronice pentru telem surare i teleconducere Didactica limbilor str ine Educa ie timpurie Management educa ional Mentorat pentru profesionalizarea carierei didactice

11

Facultatea de tiin e ale Educa iei

tiin e ale educa iei

48

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 617 bis/31.VIII.2011

51

37. UNIVERSITATEA "PETROL-GAZE" DIN PLOIE TI


Nr. crt. 1 Forma de nv mnt ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI Num r Num r maxim de de credite studen i 90 35 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 120 90 90 90 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 25 30 30 30 30 35 30 30 20 30 30 30 30 50 20 20 50 50 50 50 50 50 50 50 25 25

Facultatea Facultatea de Inginerie Mecanic i Electric

Domeniul de licen Ingineria sistemelor Inginerie mecanic

Programul de studiu de master acreditat Automatiz ri avansate Ingineria exploat rii optimale a utilajului petrolier Ingineria sistemelor de transport i depozitare a hidrocarburilor Managementul riscului i ingineria fiabilit ii utilajului petrolier i petrochimic Metode moderne de proiectare i fabricare a utilajului petrochimic i de rafin rie Ingineria i managementul produc iei utilajului petrolier i petrochimic Ingineria i managementul sistemelor industriale de combustie Geologia petrolului Extrac ia petrolului Forajul sondelor Inginerie de z c mnt Management n industria petrolier Tehnologia transportului, depozit rii i distribu iei hidrocarburilor Controlul calit ii produselor i a factorilor de mediu Tehnologii avansate n ingineria protec iei mediului Inginerie chimic asistat de calculator pentru rafin rii i petrochimie Tehnologii avansate n prelucrarea petrolului Administrarea i finan area proiectelor de dezvoltare Strategii n afaceri interna ionale Managementul sectorului public Managementul sistemelor microeconomice Tehnologii avansate pentru prelucrarea informa iei Concepte i strategii de comunicare intercultural Studii culturale romne ti n context european

Inginerie i management

Facultatea de Ingineria Petrolului i Gazelor

Inginerie geologic Mine, petrol i gaze

Facultatea de Tehnologia Petrolului i Petrochimie

Ingineria mediului

Inginerie chimic

Facultatea de tiin e Economice

Administrarea afacerilor Management

Facultatea de Litere i tiin e

Informatic Limb i literatur

tiin e administrative tiin e ale educa iei

Administra ie public Consiliere colar

i integrare european

i dezvoltarea carierei

Management educa ional i integrare european

38. UNIVERSITATEA "EFTIMIE MURGU" DIN RE I A


Nr. crt. 1 Forma de nv mnt ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI Num r Num r maxim de de credite studen i 120 30 120 120 120 120 120 120 30 30 30 50 50 50

Facultatea Facultatea de Mecanic Ingineria Materialelor i

Domeniul de licen Ingineria materialelor Inginerie industrial Inginerie electric Inginerie i management Administrarea afacerilor Contabilitate Marketing

Programul de studiu de master acreditat Metode i procedee moderne n ingineria materialelor Analiz i proiectare asistat n ingineria industrial Tehnici i echipamente moderne n inginerie electric Ingineria i managementul sistemelor de produc ie Administrarea afacerilor n turism, comer i servicii Expertiz contabil i evaluarea firmei Marketing i comunicare n afaceri

2 3 4

Facultatea de Inginerie Electric i Informatic Facultatea de Inginerie i Management Facultatea de tiin e Economice

49

52

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 617 bis/31.VIII.2011


Forma de nv mnt ZI ZI ZI ZI Num r Num r maxim de de credite studen i 120 50 120 120 120 50 50 25

Nr. crt. 5

Facultatea Facultatea de tiin e Administrative Facultatea de tiin e Sociale i ale Educa iei

Domeniul de licen tiin e administrative Asisten social Teologie

Programul de studiu de master acreditat Administra ie public european Managementul institu iilor publice

Managementul serviciilor de asisten social Studii de teologie pastoral i misiune

39. UNIVERSITATEA "LUCIAN BLAGA" DIN SIBIU


Nr. crt. 1 Forma de nv mnt ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI Num r Num r maxim de de credite studen i 120 30 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 20 20 30 30 30 30 20 20 40 30 40 25 40 20 20 25 20 40 40 50 25 25 25 30 15 15 10 25 25 25 25 25

Facultatea Facultatea de Teologie

Domeniul de licen Teologie

Programul de studiu de master acreditat Educa ie religioas cre tin ortodox Istoria i filosofia religiilor Religie i cultur Teologie biblic Teologie istoric Teologie practic Teologie sistematic Teologie i proiect social Via cre tin n contextul integr rii europene

Facultatea de Litere i Arte

Limb

i literatur

Interac iuni lingvistice, culturale i literare romno-franceze Limba francez pentru obiective didactice Limba i literatura englez Limba i literatura francez . Abord ri contemporane (n limba francez ) Limba i literatura german Limba i literatura romn Modernism i postmodernism n literatur Paradigme literare anglo-americane i receptarea lor n literatura romn Restituiri i revizuiri n literatura romn Studii germanistice i interculturale europene

Limbi moderne aplicate

Comunicare intercultural n domeniul economic. Limba german Limba englez n afaceri Teoria i practica traducerii i interpret rii Limba englez Teoria i practica traducerii i interpret rii Limba francez Teoria i practica traducerii i interpret rii Limba german Profesor documentarist Arta interpret rii caracterelor dramatice Teoria i practica managementului institu iilor i evenimentelor culturale Restaurare lemn policrom Elite politice romne ti (secolele XVIII-XX) Europa Central al erei cre tine Istoria artei i de Sud-Est n primul mileniu

tiin e ale comunic rii Teatru

Facultatea de Istorie i Patrimoniu

Arte plastice, decorative i design Istorie

Istoria regional a Europei Centrale i de Sud-Est. Transilvania (secolele XVIII-XX) Protejarea i valorificarea patrimoniului istoric

50

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 617 bis/31.VIII.2011


Forma de nv mnt ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI

53
Num r Num r maxim de de credite studen i 120 25 120 120 120 120 120 120 120 120 120 90 120 30 40 40 30 20 25 20 25 30 40 20

Nr. crt.

Facultatea

Domeniul de licen

Programul de studiu de master acreditat Rela iile interna ionale ale Romniei n secolul al XX-lea Advanced Computing Systems (Sisteme de calcul avansate) - n limba englez Embedded Systems (Sisteme ncorporate) - n limba englez Ingineria calculatoarelor n aplica ii industriale Dezvoltarea aplica iilor n ingineria electric Fabric digital Fabric digital (n limba englez - Digital Factory) Logistic industrial Logistic industrial (n limba englez - Industrial logistics) Optimizarea tehnologiilor textile Sisteme CAD-CAE-CAM n deformarea plastic Sisteme CAD-CAE-CAM n deformarea plastic (n limba englez - CAD-CAE-CAM systems in plastic deformation) Sisteme i tehnologii inteligente de fabrica ie (n limba englez - Intelligent manufacturing systems and technologies) Structura, programarea i mentenan a sistemelor CNC Managementul afacerilor industriale Managementul afacerilor industriale (n limba englez - Industrial business management) Managementul calit ii Managementul calit ii (n limba englez Quality management) Managementul proiectelor europene Managementul proiectelor europene (n limba englez - European projects management) Managementul sistemelor organiza ionale integrate Managementul sistemelor organiza ionale integrate (n limba englez - Management of the integrated organizational systems) Siguran a muncii, s n t ii i rela iilor de munc

Facultatea de Inginerie

Calculatoare i tehnologia informa iei

Inginerie electric Inginerie industrial

ZI

120

25

ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI

90 120 120 120 120 120 120 120 120

40 40 40 40 40 40 40 40 40

Inginerie i management

ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI

90 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120

50 30 40 25 25 30 30 25 25 40 40

Mine, petrol i gaze 5 Facultatea de tiin e Asisten social Biologie

Ingineria i managementul gazelor naturale Familia - Resurse i asisten social Biologie aplicat Biologie aplicat (n limba englez - Applied biology) Informatic economic Informatic managerial

Cibernetic , statistic i informatic economic Educa ie fizic sport Informatic

Antrenament i performan Educa ie fizic i sportiv colar Sisteme i tehnologii informatice avansate Sisteme i tehnologii informatice avansate (n limba englez - Advanced information systems and technologies) Matematic didactic Matematic informatic aplicat Cunoa terea i combaterea criminalit ii Psihologie clinic i psihoterapie i Psihologie organiza ional : diagnoz interven ie n organiza ii

ZI ZI ZI

Matematic Psihologie

ZI ZI ZI ZI ZI

120 120 120 120 120

30 30 50 50 50

51

54

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 617 bis/31.VIII.2011


Forma de nv mnt ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI Num r Num r maxim de de credite studen i 120 40 120 120 120 120 120 60 60 90 90 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 30 25 50 30 30 110 90 50 50 50 50 60 60 60 60 50 30 30 30 50

Nr. crt.

Facultatea

Domeniul de licen Sociologie

Programul de studiu de master acreditat Analiz i diagnoz social

Leadership i management organiza ional Negociere i mediere n organiza ii Selec ia i gestiunea resurselor umane tiin a mediului 6 7 Facultatea de Medicin Facultatea de tiin e Agricole, Industrie Alimentar i Protec ia Mediului S n tate Agronomie Ingineria produselor alimentare Administrarea afacerilor Ecologie aplicat Expertiz i managementul sistemelor ecologice Management sanitar Managementul medicinei muncii Managementul dezvolt rii durabile a zonei rurale Managementul protec iei mediului agricol Asigurarea calit ii i siguran ei alimentelor Managementul proces rii moderne a alimentelor 8 Facultatea de tiin e Economice Administrarea afacerilor interna ionale Administrarea afacerilor n turism i servicii Comunicare n afaceri i rela ii publice ale firmei Strategii i politici de management i marketing ale firmei Expertiz contabil i audit B nci Burse i asigur ri Finan e Interdisciplinar (Management, tiin e ale educa iei) Management 9 Facultatea de tiin e Politice i Rela ii Interna ionale i Studii Europene tiin e politice Management educa ional

Contabilitate Finan e

Managementul afacerilor Managementul afacerilor (n limba englez ) Diploma ia ap r rii Diploma ie i politic extern n rela iile interna ionale Managementul combaterii terorismului i criminalit ii transfrontaliere Managementul institu iilor europene Managementul integr rii europene i administra iei publice Partide politice, analize electorale i marketing politic Promovarea securit ii prin rela ii interna ionale Rela ii interna ionale. Sisteme de securitate Securitate judiciar Securitate i rela ii interna ionale

ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI

180 180 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 90 60 60 60 120 120 120 120 120

50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 45 50

10

Facultatea de Drept

Drept

Drept judiciar privat Drept european Institu ii de drept privat romn tiin e penale

tiin e administrative 11 Facultatea de Jurnalistic tiin e ale comunic rii

Administra ie public european Managementul poli iei locale Jurnalism tematic Managementul rela iilor publice Publicitate i brand

52

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 617 bis/31.VIII.2011

55

40. UNIVERSITATEA " TEFAN CEL MARE" DIN SUCEAVA


Nr. crt. 1 Forma de nv mnt ZI ZI ZI Num r Num r maxim de de credite studen i 120 50 90 120 40 50

Facultatea Facultatea de Inginerie Alimentar

Domeniul de licen Ingineria produselor alimentare

Programul de studiu de master acreditat Controlul i expertiza produselor alimentare Managementul calit ii produselor alimentare i a mediului Managementul igienei, controlul calit ii produselor alimentare i asigurarea s n t ii popula iei Managementul securit ii mediului i siguran a alimentar Consiliere i administrare n resurse umane Etic organiza ional Studii globale. Cultur i audit etic i comunicare

ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI

120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 90 90 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120

50 25 25 25 30 30 25 25 25 25 40 40 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 30 30 35 30 25 50 35 25 50

Facultatea de Istorie i Geografie

Filosofie

Geografie

GIS i planificare teritorial Turism i dezvoltare regional

Istorie

Managementul rela iilor interna ionale i cooper rii transfrontaliere Protejarea, valorificarea i managementul patrimoniului Studii europene Tradi ie i inova ie n turismul cultural i religios

Facultatea de Silvicultur

Silvicultur

Facultatea de tiin e Economice i Administra ie Public

Administrarea afacerilor

Conservarea biodiversit ii i certificarea p durilor Managementul activit ilor de exploatare i prelucrare a lemnului Administrarea afacerilor europene Administrarea proiectelor europene Administrarea i formarea resurselor umane n organiza ii Management i administrarea afacerilor Managementul firmelor de comer , turism i servicii Audit i guvernan corporativ Contabilitate, audit financiar i expertiz contabil Economie i afaceri interna ionale Management i administra ie european Management i audit n administra ie i afaceri

Contabilitate

Economie i afaceri interna ionale tiin e administrative 5 Facultatea de Litere i tiin e ale Comunic rii Limb i literatur

Cultur i civiliza ie britanic n contextul globaliz rii Didactica limbilor moderne Hermeneutic i ideologie literar

Limb i comunicare Literatur romn n context european Semiotica limbajului n mass-media i publicitate Tendin e actuale n studiul limbii i literaturii romne Teoria i practica traducerii 6 Facultatea de tiin e ale Educa iei Interdisciplinar ( tiin e ale educa iei, tiin e ale comunic rii) Interdisciplinar ( tiin e ale educa iei, tiin e ale comunic rii, Management) Comunicare didactic

Managementul institu iilor educa ionale

ZI

120

50

53

56

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 617 bis/31.VIII.2011


Forma de nv mnt ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI Num r Num r maxim de de credite studen i 90 50 90 90 120 120 120 120 25 25 40 30 50 50

Nr. crt. 7

Facultatea Facultatea de Inginerie Mecanic , Mecatronic i Management

Domeniul de licen Inginerie industrial

Programul de studiu de master acreditat Ingineria calit ii i securitatea muncii Tehnologii i echipamente moderne de prelucrare

Inginerie mecanic Inginerie i management Mecatronic i robotic Educa ie fizic i sport Calculatoare i tehnologia informa iei Ingineria sistemelor Inginerie electric Inginerie energetic Inginerie i management

Inginerie mecanic asistat de calculator Expertiz tehnic , evaluare economic management Mecatronic aplicat Educa ie fizic colar i activit i extracurriculare tiin a i ingineria calculatoarelor i

8 9

Facultatea de Educa ie Fizic i Sport Facultatea de Inginerie Electric i tiin a Calculatoarelor

Ingineria calculatoarelor i controlul proceselor Tehnici avansate n ma ini i ac ion ri electrice Sisteme moderne pentru conducerea proceselor energetice Management informatic n industrie i administra ie

ZI ZI ZI ZI

120 120 120 120

30 30 30 25

41. UNIVERSITATEA "VALAHIA" DIN TRGOVI TE


Nr. crt. 1 Forma de nv mnt ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI Num r Num r maxim de de credite studen i 120 25 120 120 120 120 120 120 120 60 120 120 120 120 120 90 90 90 90 90 120 120 120 120 120 50 25 50 50 50 50 50 30 50 50 50 50 25 25 20 50 30 50 50 50 20 25 30

Facultatea Facultatea de tiin e Economice

Domeniul de licen Contabilitate

Programul de studiu de master acreditat Auditul entit ilor publice i private Contabilitate Gestiunea ntreprinderii (n limba francez )

Finan e Management

Management financiar-bancar Managementul informa iilor Managementul organiza iei Managementul organiza iilor de turism i servicii

Marketing 2 Facultatea de Drept i tiin e Social - Politice Drept tiin e administrative tiin e ale comunic rii tiin e ale educa iei Teologie

Marketing Dreptul afacerilor Administra ie public european Jurnalism i studii culturale europene Strategii didactice de comunicare i nv are eficient Doctrina social i ecumenic a bisericii n contemporaneitate Doctrin , tiin , misiune Materiale avansate Echipamente i instala ii pentru industria materialelor de construc ii Dezvoltarea durabil a zonei montane Sisteme de control i evaluare a calit ii mediului Controlul i expertiza alimentelor Metode fizico-chimice de analiz pentru controlul calit ii vie ii i mediului Matematic didactic Educa ia muzical i Educa ie fizic , turism i timp liber Calitatea mediului i fenomene geografice de risc

Facultatea de Teologie

Facultatea de Ingineria Materialelor, Mecatronic i Robotic Facultatea de Ingineria Mediului i Biotehnologii

Ingineria materialelor Inginerie mecanic Agronomie Ingineria mediului Ingineria produselor alimentare Chimie Matematic Muzic

Facultatea de tiin e i Arte

Facultatea de tiin e Umaniste

Educa ie fizic sport Geografie

54

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 617 bis/31.VIII.2011


Forma de nv mnt ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI

57
Num r Num r maxim de de credite studen i 120 30 120 120 90 120 90 90 90 40 40 30 20 25 50 24

Nr. crt.

Facultatea

Domeniul de licen Istorie

Programul de studiu de master acreditat Muzeologia i conservarea patrimoniului n societatea contemporan Unitatea istoriei europene

Limb 8 Facultatea de Inginerie Electric

i literatur

Ingineria sistemelor

Inginerie electric Inginerie electronic i telecomunica ii Inginerie energetic

Limb i literatur - perspective teoretice i didactice Automatic avansat , productic i informatic industrial Comanda avansat a sistemelor complexe (n limba francez ) Sisteme i echipamente moderne n producerea i utilizarea energiei Sisteme avansate de telecomunica ii, prelucrarea i transmisia informa iei Auditul sistemelor energetice

42. UNIVERSITATEA "CONSTANTIN BRNCU I" DIN TRGU JIU


Nr. crt. 1 Forma de nv mnt ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI Num r Num r maxim de de credite studen i 120 35 120 90 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 90 90 90 90 90 90 120 120 50 75 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 30 20 20 25 25 25 50 25

Facultatea Facultatea de Administra ie Public i Studii Politice Comparate Facultatea de tiin e Juridice i Litere Facultatea de tiin e Economice

Domeniul de licen tiin e administrative Drept Administrarea afacerilor

Programul de studiu de master acreditat Administra ie public european Sisteme administrative i rela ii interna ionale Carier judiciar Administrarea afacerilor n comer Administrarea afacerilor n turism i servicii Turism cultural i agroturism

2 3

Contabilitate

Analiza diagnostic i evaluarea afacerilor Control, audit i expertiz financiar-contabil

Finan e

B nci i asigur ri Finan e i guvernant public european Finan e i politici financiare

Management

Managementul afacerilor prin proiecte Managementul dezvolt rii afacerilor

Facultatea de Inginerie

Ingineria mediului Ingineria sistemelor Inginerie energetic Inginerie industrial

Managementul protec iei mediului n industrie Conducerea avansat a proceselor industriale Tehnologii avansate de producere a energiei Managementul asigur rii calit ii Tehnologii moderne de fabrica ie

5 6

Facultatea de Litere i tiin e Sociale Facultatea de Asisten Medical i Tehnic Dentar , Art i Cultur Fizic

Inginerie i management tiin e administrative Educa ie fizic i sport

Ingineria i managementul sistemelor de fabrica ie Administrarea i conducerea unit ilor de nv mnt tiin a motricit ii n activit i didactice i de timp liber

43. UNIVERSITATEA "PETRU MAIOR" DIN TRGU MURE


Nr. crt. Forma de nv mnt ZI ZI Num r Num r maxim de de credite studen i 120 120 30 30

Facultatea

Domeniul de licen

Programul de studiu de master acreditat Sisteme automate de conducere a proceselor industriale Managementul sistemelor de energie

Facultatea de Inginerie

Ingineria sistemelor Inginerie energetic

55

58

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 617 bis/31.VIII.2011


Forma de nv mnt ZI ZI ZI ZI ZI FR ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI Num r Num r maxim de de credite studen i 120 120 120 120 120 120 120 120 90 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 30 30 30 30 30 50 50 50 50 50 50 50 50 50 25 25 30 50 30

Nr. crt.

Facultatea

Domeniul de licen

Programul de studiu de master acreditat

Inginerie industrial Inginerie i management

Grafic

i design industrial

Proiectare i fabrica ie asistate de calculator Ingineria i managementul sistemelor calit ii Managementul securit ii i condi iilor de asigurare a s n t ii n munc Managementul sistemelor calit ii Managementul sistemelor calit ii 2 Facultatea de tiin e Economice, Juridice i Administrative Contabilitate Consultan financiar-contabil Contabilitate i audit Drept Finan e Management tiin e administrative 3 Facultatea de tiin e i Litere Informatic Istorie Institu ii judiciare i profesii liberale Gestiune financiar bancar Managementul afacerilor Managementul resurselor umane Managementul administra iei publice i cariere publice Tehnologia informa iei Elitele, cultura i construc ia european Istorie mondial , sisteme i rela ii interna ionale Limb i literatur Istoria literaturii i sistemul criticii literare Studii anglo-americane. Perspective interculturale Studii de gen din perspectiv cultural

44. UNIVERSITATEA DE MEDICIN


Nr. crt. 1

I FARMACIE DIN TRGU MURE


Forma de nv mnt ZI ZI ZI ZI Num r Num r maxim de de credite studen i 120 30 60 50 120 60 30 30

Facultatea Facultatea de Medicin

Domeniul de licen S n tate

Programul de studiu de master acreditat Laborator clinic Managementul serviciilor de s n tate Nutri ie clinic i comunitar

Facultatea de Farmacie

S n tate

Calitatea medicamentelor, alimentului i mediului

45. UNIVERSITATEA DE ARTE DIN TRGU MURE


Nr. crt. Forma de nv mnt ZI ZI ZI ZI ZI ZI Num r Num r maxim de de credite studen i 120 5 120 5 120 120 120 120 24 24 12 12

Facultatea

Domeniul de licen

Programul de studiu de master acreditat Arta actorului Arta actorului - n limba maghiar Arta actorului de teatru de anima ie (romn , maghiar ) Arta regizorului (romn , maghiar ) Scriere dramatic (romn , maghiar ) Teatrologie. Impresariat artistic (romn , maghiar )

Facultatea de Teatru

Teatru

46. UNIVERSITATEA "POLITEHNICA" DIN TIMI OARA


Nr. crt. 1 Forma de nv mnt ZI ZI ZI Num r Num r maxim de de credite studen i 120 15 120 25 120 20

Facultatea Facultatea de Mecanic

Domeniul de licen Ingineria autovehiculelor Ingineria

Programul de studiu de master acreditat Construc ia i exploatarea autovehiculelor rutiere Ingineria sistemelor de propulsie pentru autovehicule Controlul calit ii i al proces rii materialelor

56

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 617 bis/31.VIII.2011


Forma de nv mnt ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI

59
Num r Num r maxim de de credite studen i 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 20 15 25 20 20 20 20 25 25 25 30 32 25 25 32 25 25 32 20

Nr. crt.

Facultatea

Domeniul de licen materialelor Ingineria transporturilor Inginerie industrial

Programul de studiu de master acreditat

Materiale i tehnologii avansate Tehnici avansate n transportul rutier Design industrial i sisteme de produc ie CNC Ingineria produselor din materiale polimerice i compozite Inginerie integrat Management n ingineria sud rii Procedee productive de sudare n mediu de gaze protectoare Dinamica i vibra iile ma inilor i utilajelor Energoecologie n domeniul termic i al vehiculelor de transport Expertize i diagnoze tehnice n ingineria mecanic Hidrodinamica ma inilor i sistemelor hidromecanice Ingineria rela iilor de munc , s n tate i securitate n munc Ingineria resurselor regenerabile de energie Inginerie mecanic avansat Managementul calit ii proceselor tehnologice Optimizarea fabrica iei echipamentelor de proces Sisteme feroviare moderne Sisteme integrate pentru fabrica ia agroalimentar Implanturi, proteze i evaluare biomecanica

Inginerie mecanic

Interdisciplinar (mecatronic i robotic , tiin e inginere ti aplicate) Mecatronic i robotic

2 3

Departamentul Bazele Fizice ale Ingineriei Facultatea de Construc ii

Inginerie energetic Ingineria instala iilor Inginerie civil

Comunicare organiza ional n mecatronic Echipamente i tehnici miniaturale avansate Ergoinginerie n mecatronic Ingineria calit ii n mecatronic i robotic Ingineria mecatronic n optometrie Sisteme robotice cu inteligen artificial Energii regenerabile - Energia solar Optimizarea i modernizarea sistemelor de instala ii Dezvoltare durabil - Audit Energetic i securitate la incendiu a cl dirilor Evaluarea i dezvoltarea propriet ilor imobiliare Infrastructuri pentru transporturi Proiectarea avansat a structurilor metalice i compozite Proiectarea avansat a structurilor metalice i compozite (n limba englez - Advanced design of steel and composite structures) Reabilitarea construc iilor Sisteme de fundare pentru construc ii speciale Structuri Cadastru i evaluarea bunurilor imobile Ingineria protec iei mediului Inginerie i reabilitare rural durabil Optimizarea exploat rii sistemelor de inginerie sanitar i protec ia mediului Optimizarea sistemelor hidrotehnice Tehnologii avansate pentru tratarea apei Ingineria i managementul mediului n industrie Tehnologii de proces nepoluante Chimia i ingineria proceselor organice Chimie alimentar aplicat Controlul i avizarea produselor alimentare Ingineria compu ilor anorganici i protec ia mediului

ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI

120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120

30 20 30 30 20 20 20 40 30 40 25 30 30

Facultatea de Hidrotehnic

Inginerie geodezic Inginerie civil

ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI

120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120

35 25 30 25 25 30 40 30 30 25 25 25 25 25 25

Facultatea de Chimie Industrial i Ingineria Mediului

Ingineria mediului Inginerie chimic

57

60

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 617 bis/31.VIII.2011


Forma de nv mnt ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI Num r Num r maxim de de credite studen i 120 25 120 25 120 25 120 26 120 25 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 25 25 40 40 40 30 30 30 30 30 20 40 30 30 30 30 30 30 30 30 25 25 25 30 30 30 30 25 25 50 40

Nr. crt.

Facultatea

Domeniul de licen

Programul de studiu de master acreditat Ingineria compu ilor macromoleculari Ingineria materialelor oxidice Ingineria proceselor chimice i biochimice Micro i nanomateriale Modelare i simulare n chimie i ingineria chimic Produse de sintez organic fin , semisintez i naturale Tehnologia cauciucului Ingineria calculatoarelor (n limba englez Computer engineering) Inginerie software (n limba englez - Software engineering) Tehnologia informa iei (n limba englez Information technology) Tehnologii informatice Ingineria sistemelor automate Modele matematice n inginerie Sisteme informatice aplicate n produc ie i servicii Sisteme informatice n ngrijirea s n t ii Sisteme ncorporate pentru domeniul auto (n limba englez -Automotive embedded software) Electronica sistemelor inteligente Electronic biomedical Ingineria re elelor de telecomunica ii Instrumenta ie electronic Prelucrarea semnalelor (n limba francez Traitement du signal) Tehnici avansate n electronic Tehnologii multimedia Electronica sistemelor inteligente (n limba englez ) Ingineria re elelor de comunica ii (n limba englez ) Materiale i tehnologii avansate pentru industria autovehiculelor Procedee avansate de ob inere a materialelor metalice Procedee avansate de procesare a materialelor metalice Sisteme avansate de utilizare industrial a energiei electrice Tehnici informatice n ingineria electric Ingineria i managementul dezvolt rii durabile n industria de materiale (Hunedoara) Ingineria i managementul sistemelor mecanice (Hunedoara) Ingineria i managementul competitivit ii Ingineria i managementul sistemelor logistice Management antreprenorial n administrarea afacerilor Electrotehnic i electronic de putere

Facultatea de Automatic i Calculatoare

Calculatoare i tehnologia informa iei

Informatic Ingineria sistemelor

Facultatea de Electronic i Telecomunica ii

Inginerie electronic i telecomunica ii

Inginerie electronic i telecomunica ii

Facultatea de Inginerie din Hunedoara

Ingineria materialelor

Inginerie electric

Inginerie i management

Facultatea de Management n Produc ie i Transporturi Facultatea de Electrotehnic i Electroenergetic Departamentul de Comunicare i Limbi str ine

Inginerie i management

10

Inginerie electric

11

12

Facultatea de Arhitectur

Inginerie energetic Interdisciplinar (Inginerie electronic i telecomunica ii, tiin e ale comunic rii) Arhitectur

Conducerea sistemelor electroenergetice Comunicare, rela ii publice i media digital

ZI ZI

120 120

45 30

Urbanism i amenajarea teritoriului

ZI

120

25

58

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 617 bis/31.VIII.2011

61

47. UNIVERSITATEA DE TIIN E AGRICOLE I MEDICIN VETERINAR A BANATULUI DIN TIMI OARA
Nr. crt. 1 Forma de nv mnt ZI ZI ZI ZI ZI ZI Num r Num r maxim de de credite studen i 120 120 120 120 120 120 50 50 20 20 20 35

Facultatea

Domeniul de licen

Programul de studiu de master acreditat

Facultatea de Agricultur

Agronomie

Agricultur ecologic Sisteme de producere a furajelor Tehnologii sustenabile pentru culturi de cmp Utilizarea durabil a terenurilor agricole

Biologie Ingineria mediului Facultatea de Tehnologia Produselor Agroalimentare Ingineria produselor alimentare

Biologie aplicat n agricultur Gestiunea mediului i a resurselor naturale

Ingineria alimentelor func ionale Siguran a i biosecuritatea produselor agroalimentare Sisteme de procesare ecologic multifunc ional integrat a principiilor bioactive naturale - SPE Tehnologii avansate de procesare a materiilor prime agricole - TAP Administrarea afacerilor agricole Agribusiness Management n alimenta ie public i agroturism

ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI

120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120

20 20 20 20 50 50 50 50 30 30 15 30 30 30 30 30 48 30 30 40

Facultatea de Management Agricol

Inginerie i management

Managementul dezvolt rii rurale durabile 4 Facultatea de Zootehnie i Biotehnologii Biotehnologii Zootehnie Reproducerea asistat la animale Managementul produc iilor din acvacultur Nutri ie i baz furajer Proiectare i evaluare tehnico-economic a produc iilor animaliere Ameliorare i producere de s mn la plantele cultivate Manipularea genetic la plante Horticultur Calitatea produselor i subproduselor vitivinicole Monitorizarea contamin rii produselor de origine vegetal Securitatea i calitatea produselor horticole primare Tehnici n proiectarea i amenajarea peisajului Tehnologii n sistemele ecobiologice horticole Silvicultur Diversitatea ecosistemelor forestiere

Facultatea de Horticultura i Silvicultur

Biotehnologii

48. UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMI OARA


Nr. crt. 1 Forma de nv mnt ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI Num r Num r maxim de de credite studen i 120 40 120 120 120 120 120 120 120 120 25 20 25 20 20 25 25 20

Facultatea Facultatea de Litere, Istorie i Teologie

Domeniul de licen Istorie

Programul de studiu de master acreditat Arheologie interdisciplinar Comunismul n Romnia din perspectiva interferen elor central i sud-est europene Istoria conceptual romneasc n context european Romanitate oriental . Istoria provinciilor sud-est europene (sec. I-VI d.Hr.) Analiza discursului Civiliza ie italian i cultur european Comunicare intercultural Creative writing (Scriere creatoare) Germanistic din perspectiv interdisciplinar

Limb

i literatur

59

62

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 617 bis/31.VIII.2011


Forma de nv mnt ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI FR ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI Num r Num r maxim de de credite studen i 120 20 120 20 120 20 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 20 20 25 40 25 25 20 30 30 30 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 25 50 25 50 50 50 50 50 50 50 50 50 40 40 50 50 25 50 25 50 25 40 25

Nr. crt.

Facultatea

Domeniul de licen

Programul de studiu de master acreditat Limba romn : fundamente istorice i culturale Literatura latin ntre clasicism i modernitate Literatura romn n context european. Identitate, alteritate, conexiuni Managementul resurselor culturale Studii americane Studii britanice Tendin e actuale n lingvistica i literatura francez Traducere specializat Traductologie Consiliere pastoral Imnologie bizantin i canto liturgic Istorie i interconfesionalism Religie, cultur , societate Administrarea i dezvoltarea ntreprinderii de turism i servicii Management i marketing n turism Sisteme informatice financiar-bancare Sisteme informa ionale pentru afaceri Audit financiar contabil Auditul i managementul financiar al fondurilor europene Auditul i managementul financiar al fondurilor europene Contabilitate i audit n institu iile publice Contabilitate i sisteme informatice integrate n corpora ii Expertiz contabil i evaluarea afacerilor Economia i administrarea afacerilor Economia i administrarea afacerilor agroalimentare Economie european i politici aplicate Economie i dezvoltare durabil Formare-cercetare-inovare n knowledge society Management n retail Studii europene i rela ii interna ionale Management i integrare european Managementul riscurilor n afaceri interna ionale Negociere i administrarea afacerilor interna ionale Administrare fiscal Finan e i strategiile financiare ale companiilor Moned i b nci Pie e financiare Administrarea financiar a afacerilor Administrarea organiza iilor de afaceri Administrarea i evaluarea propriet ilor imobiliare Analiza diagnostic i evaluarea afacerilor Management antreprenorial Managementul dezvolt rii regionale durabile Managementul ntreprinderilor mici i mijlocii (romn -francez ) Managementul resurselor umane Managementul schimb rii i dezvolt rii organiza ionale Managementul strategic al organiza iilor: Dezvoltarea spa iului de afaceri Gestiunea rela iilor cu consumatorii (n limbile englez i romn )

Teologie

Facultatea de Economie i de Administrare a Afacerilor

Administrarea afacerilor Cibernetic , statistic i informatic economic Contabilitate

Economie

Economie i afaceri interna ionale

Finan e

Management

Marketing

60

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 617 bis/31.VIII.2011


Forma de nv mnt ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI

63
Num r Num r maxim de de credite studen i 120 50 120 50 120 25 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 25 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 35 40 40 40 35

Nr. crt.

Facultatea

Domeniul de licen

Programul de studiu de master acreditat Marketing i managementul vnz rilor Publicitate i promovarea vnz rilor Drept penal i tiin e penale Dreptul afacerilor Biologia dezvolt rii (embriologie) i teratologie Chimia compu ilor biologic activi Chimia compu ilor farmaceutici i a materialelor biocompatibile Chimie didactic Studiul transdisciplinar al protec iei mediului Tehnici de analiz chimic cu aplica ii n industria alimentar , cosmetic i farmaceutic Dezvoltare i amenajare turistic Planificarea i dezvoltarea durabil a teritoriului Sisteme informa ionale geografice Astrofizic i particule elementare Fizica cuantic a sistemelor mezoscopice Fizica materialelor cristaline Fizica materialelor cristaline (n limba englez Physics of crystalline materials) Fizic computa ional i informatic Metode optice i spectrale de investigare a sistemelor fizice complexe Nano-Microsisteme inteligente Nano-microsisteme inteligente pentru protec ia mediului i nano-microtehnologii (n limba englez - Smart nano-microsystems for environmental and nano-microtechnologies) Artificial intelligence and distributed computing Informatic aplicat n tiin e, tehnologie i economie Inginerie software Inteligen artificial i calcul distribuit Matematic didactic Matematici financiare Model ri analitice i geometrice ale sistemelor Statistic aplicat i informatic Asisten a social a vrstnicilor Asisten social privind reintegrarea social n domeniul justi iei penale Management n asisten social Practica asisten ei sociale centrat pe valori Prevenirea violen ei mpotriva copilului n familie i societate Supervizare n servicii sociale i de s n tate mintal Consiliere familial i de cuplu Psihologia muncii, psihologie organiza ional i a transporturilor Psihologie clinic Psihologie clinic i consiliere psihologic Psihologie organiza ional i a conducerii Psihologie organiza ional i s n tate ocupa ional (n limba englez - Organizational and occupational health psychology) Antropologie social i management cultural Managementul resurselor umane n administrarea organiza iilor Sociologia dezvolt rii i securit ii europene Sociologia institu iilor administrative i institu iilor de socializare, resocializare

Facultatea de Drept i tiin e Administrative Facultatea de Chimie, Biologie i Geografie

Drept

Biologie Chimie

Geografie

Facultatea de Fizic

Fizic

Matematic

i Informatic

Informatic

ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI

120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120

40 40 40 40 40 40 40 40 30 30 30 30 30 30 40 20 40 50 20 25

Matematic

Facultatea de Sociologie i Psihologie

Asisten social

Psihologie

Sociologie

ZI ZI ZI ZI

120 120 120 120

50 40 50 20

61

64

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 617 bis/31.VIII.2011


Forma de nv mnt ZI ZI ZI ZI Num r Num r maxim de de credite studen i 120 40 120 120 120 30 25 50

Nr. crt.

Facultatea

Domeniul de licen

Programul de studiu de master acreditat Sociologia muncii i comportament organiza ional Fenomenologia i hermeneutica filosofic a religiozit ii Filosofie i tiin e socioumane Jurnalism sportiv

Facultatea de tiin e Politice, Filosofie i tiin e ale Comunic rii

Filosofie

Interdisciplinar ( tiin e ale comunic rii, Filosofie, Educa ie fizic i sport) Rela ii interna ionale i studii europene tiin e ale comunic rii

Studii de dezvoltare interna ional

ZI

120

50

Studii europene comparate Comunicare i mediere n conflictele sociale Jurnalism european i comunicare n regiuni multietnice Mass-media i rela ii publice. Tehnici de redactare i de comunicare Sistemul info-documentar n context european Consiliere psihopedagogic i integrare educa ional Management de proces i de sistem n organiza iile educa ionale Ma ter european n educa ia adul ilor Politici publice i advocacy Educa ie fizic i sportiv Fitness i performan motric Kinetoprofilaxie i recuperare fizic Kinetoterapia n patologia ortopedico-traumatic Managementul activit ilor i organiza iilor de educa ie fizic i sportive Stilistica interpret rii muzicale Administra ie public Carier judiciar Drept comunitar Arte textile: Interferen e stilistice Conservare-restaurare: Icoan - pictur i restaurare Design de produs Design grafic - comunicare vizual Design vestimentar - Design textil Foto video Grafic publicitar i de carte Grafic : Materie i concept Pedagogia artei: Creativitate, informa ie i imaginar Pictur : Surse i resurse ale imaginii Sculptur : Materie i concept

ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI

120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120

50 50 50 50 25 40 40 40 40 30 30 30 30 30 35 50 50 50 20 18 20 30 30 30 20 20 18 20 20

tiin e ale educa iei

Facultatea de Educa ie Fizic i Sport

tiin e politice Educa ie fizic i sport

10 11

Facultatea de Muzic Facultatea de Drept i tiin e Administrative

Muzic Drept

12

Facultatea de Arte i Design

Arte plastice, decorative i design

49. UNIVERSITATEA DE MEDICIN


Nr. crt. 1

i FARMACIE "VICTOR BABES" DIN TIMI OARA


Forma de nv mnt ZI ZI ZI ZI Num r Num r maxim de de credite studen i 120 10 120 60 60 10 20 20

Facultatea Facultatea de Medicin

Domeniul de licen S n tate

Programul de studiu de master acreditat Biologie molecular i biotehnologii

Laseri n medicina dentar (n limba englez ) Managementul asisten ei medicale perinatale Managementul serviciilor sociale i de s n tate

62

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 617 bis/31.VIII.2011


Forma de nv mnt ZI ZI ZI Num r Num r maxim de de credite studen i 120 20 60 60 25 25

65

Nr. crt.

Facultatea

Domeniul de licen

Programul de studiu de master acreditat Preven ia i recuperarea n afec iunile cardiopulmonare Formularea i evaluarea produsului dermatocosmetic Managementul farmacoterapiei la persoanele vrstnice

Facultatea de Farmacie

S n tate

50. ACADEMIA TEHNIC MILITAR DIN BUCURE TI


Nr. crt. Forma de nv mnt ZI ZI ZI ZI ZI ZI Num r Num r maxim de de credite studen i 90 90 90 90 90 90 25 25 30 25 40 40

Facultatea

Domeniul de licen Ingineria autovehiculelor Inginerie aerospa ial Inginerie de armament, rachete i muni ii

Programul de studiu de master acreditat Echipamente i tehnologii n ingineria autovehiculelor Ingineria sistemelor aeronautice Inginerie pentru sisteme mecanice speciale de ap rare i securitate Tehnologii i management n structurile logistice pentru ap rare i securitate

Facultatea de Sisteme Integrate de Armament

Facultatea de Sisteme Electronice i Informatice Militare

Calculatoare i tehnologia informa iei Inginerie electronic i telecomunica ii

Securitatea tehnologiei informa iei Sisteme electronice pentru securizarea frontierei

51. UNIVERSITATEA NA IONAL DE AP RARE "CAROL I" DIN BUCURE TI


Nr. crt. 1 Forma de nv mnt ZI Num r Num r maxim de de credite studen i 60 50 120 ZI 60 120 ZI 60 120 ZI 60 120 ZI 60 120 ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI 120 120 120 120 120 120 60 90 120 25 50 25 50 25 12 12 12 12 33 50 12 50 33 50 26 25 30

Facultatea Facultatea de Comand Stat Major i

Domeniul de licen tiin e militare i informa ii

Programul de studiu de master acreditat Conducere interarme-for e aeriene Conducere interarme-for e aeriene Conducere interarme-for e navale Conducere interarme-for e navale Conducere interarme-for e tereste Conducere interarme-for e tereste Management economico-financiar Management economico-financiar Management logistic Management logistic Managementul crizelor i opera ii multina ionale Managementul crizelor i prevenirea conflictelor Managementul programelor i proiectelor Managementul resurselor organiza iei NATO senior executiv master course Protec ia infrastructurilor critice Securitate na ional Securitate na ional Securitate i ap rare i comunicare public i comunicare public

63

66

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 617 bis/31.VIII.2011

52. ACADEMIA NA IONAL DE INFORMA II DIN BUCURE TI


Nr. crt. 1 Forma de nv mnt ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI Num r Num r maxim de de credite studen i 120 10 120 30 120 25 120 120 120 120 120 25 25 25 25 20

Facultatea Facultatea de Informa ii

Domeniul de licen tiin e militare i informa ii

Programul de studiu de master acreditat Analiz de intelligence Comunicare i rela ii publice - Informa ii Intelligence i securitate na ional Managementul activit ii de informa ii pentru securitate na ional Managementul educa ional n cultura de securitate Managementul informa iilor de securitate na ional Managementul informa iilor n combaterea terorismului Psihologie - Informa ii

53. ACADEMIA DE POLITIE "ALEXANDRU IOAN CUZA" DIN BUCURE TI


Nr. crt. 1 Forma de nv mnt ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI Num r Num r maxim de de credite studen i 120 50 90 50 90 50 90 50 90 50 120 50 90 50 90 25 90 50 120 90 90 120 120 90 90 90 90 90 90 90 120 120 25 50 50 25 25 50 50 50 50 50 20 20 20 25

Facultatea Facultatea de Poli ie

Domeniul de licen Drept

Programul de studiu de master acreditat Cercet ri criminalistice aplicate Combaterea criminalit ii organizate Combaterea traficului ilicit de droguri Comunicare social proactiv a poli iei Drept administrativ Dreptul afacerilor Investigarea criminalistic a infrac iunilor Investigarea fraudelor Managementul activit ilor de ordine public i siguran na ional Managementul activit ilor informative Managementul cooper rii la frontiera Schengen Managementul cooper rii poli iene ti interna ionale Managementul investig rii fraudelor Managementul opera ional la frontiera extern Schengen Managementul preg tirii opera ionale de jandarmi Managementul resurselor umane n sistemul autorit ilor de ordine public Poli ie judiciar tiin e penale Tehnic criminalistic Managementul situa iilor de urgen Modelarea termohidraulic n procese de ardere i stingere a incendiilor Arhivistic contemporan Limbi vechi i paleografii

Facultatea de Pompieri

Ingineria instala iilor

Facultatea de Arhivistic

Istorie

54. ACADEMIA FOR ELOR AERIENE HENRI COAND DIN BRA OV


Nr. crt. 1 Forma de nv mnt ZI ZI Num r Num r maxim de de credite studen i 120 120 25 15

Facultatea Facultatea de Management Aeronautic

Domeniul de licen tiin e militare i informa ii

Programul de studiu de master acreditat Managementul sistemelor de lupt din for ele aeriene Securitatea spa iului aerian

64

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 617 bis/31.VIII.2011

67

55. ACADEMIA NAVAL "MIRCEA CEL B TRN" DIN CONSTANTA


Nr. crt. 1 Forma de nv mnt ZI ZI ZI Num r Num r maxim de de credite studen i 90 50 90 50 90 50

Facultatea Facultatea de Marin Civil

Domeniul de licen Inginerie marin naviga ie Inginerie i management i

Programul de studiu de master acreditat Sisteme electromecanice navale tiin e nautice Inginerie i management naval i portuar

56. ACADEMIA FOR ELOR TERESTRE "NICOLAE B LCESCU" DIN SIBIU


Nr. crt. 1 Forma Num r Num r de maxim de nv de credite mnt studen i ZI 120 50 ZI 120 50 ZI 120 50

Facultatea Academia For elor Terestre "Nicolae B lcescu" din Sibiu

Domeniul de licen tiin e militare i informa ii

Programul de studiu de master acreditat Leadership organiza ional Management i tehnologie Managementul capabilit ilor organiza ionale

65

68

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 617 bis/31.VIII.2011

Anexa Nr. 2
Structura institu iilor de nv mnt superior particular acreditate, domeniile de studii universitare de licen i programele de studii universitare de masterat acreditate

1. UNIVERSITATEA CRE TIN "DIMITRIE CANTEMIR" DIN BUCURE TI


Nr. crt. 1 Forma de nv mnt ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI Num r Num r maxim de de credite studen i 90 50 120 90 90 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 90 120 120 120 120 120 120 50 50 50 50 50 50 50 50 30 29 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50

Facultatea Facultatea de tiin e Juridice i Administrative

Domeniul de licen Drept

Programul de studiu de master acreditat Carier judiciar Drept european Dreptul afacerilor Institu ii de drept administrativ Medierea conflictelor tiin e penale Management - marketing i negocieri n afaceri Managementul afacerilor n comer Managementul afacerilor n turism Institu ii i politici de prevenirea conflictelor i gestionarea crizelor (sf. sec. XX - nc. sec. XXI) Sud-estul european i centrele de putere Integrare i afaceri europene Managementul afacerilor interna ionale Finan e i gestiunea afacerilor Gestiune i audit financiar Management financiar-bancar Dreptul afacerilor tiin e penale i criminalistic Managementul afacerilor n turism i comer Contabilitatea i auditul afacerilor Management financiar bancar Turism rural i calitatea mediului nconjur tor Turism i dezvoltare regional Administrarea afacerilor n turism

Facultatea de Management Turistic i Comercial Facultatea de Istorie

Administrarea afacerilor Istorie

4 5

Facultatea de Rela ii Economice Interna ionale Facultatea de Finan e, B nci i Contabilitate Facultatea de Drept ClujNapoca Facultatea de tiin e Economice din ClujNapoca Facultatea de Geografia Turismului - Sibiu Facultatea de Management Turistic i Comercial din Timi oara Facultatea de tiin e Politice Facultatea de Management Turistic i Comercial din Constan a Facultatea de Finan e, B nci i Contabilitate din Bra ov

Economie i afaceri interna ionale Finan e

6 7

Drept Administrarea afacerilor Contabilitate Finan e Geografie Administrarea afacerilor

8 9

10 11

tiin e politice Administrarea afacerilor Finan e

Administrarea i negocierea n afaceri Rela ii politice interna ionale Administrarea afacerilor n comer , turism i servicii Management financiar-bancar

ZI ZI ZI

120 120 120

50 50 50

12

ZI

120

50

2. UNIVERSITATEA "TITU MAIORESCU" DIN BUCURE TI


Nr. crt. 1 Forma de nv mnt ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI Num r Num r maxim de de credite studen i 60 50 60 50 60 50 60 50 60 120 120 120 120 50 25 25 25 25

Facultatea Facultatea de Drept

Domeniul de licen Drept

Programul de studiu de master acreditat Drept civil i drept procesual civil aprofundat Drept interna ional i european Dreptul afacerilor Medierea conflictelor n drept tiin e penale Psihologia resurselor umane Psihologie colar i consiliere educa ional Psihoterapii cognitiv comportamentale Tehnici de comunicare i influen social

Facultatea de Psihologie

Psihologie

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 617 bis/31.VIII.2011

69

Facultatea de tiin e Economice

Finan e

B nci i pie e financiare Fiscalitate, politici financiare i managementul performan ei Managementul finan rii proiectelor europene Politici financiare de ntreprindere Securitatea sistemelor informatice i re elelor informa ionale

ZI ZI ZI ZI ZI

120 120 120 120 120

50 50 50 50 50

Facultatea de Informatic

Informatic

3. UNIVERSITATEA "NICOLAE TITULESCU" DIN BUCURE TI


Nr. crt. 1 Forma de nv mnt ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI Num r Num r maxim de de credite studen i 60 50 60 60 60 60 120 120 120 120 120 50 50 50 50 50 50 50 50 50

Facultatea Facultatea de Drept

Domeniul de licen Drept

Programul de studiu de master acreditat Carier judiciar Drept financiar bancar i al asigur rilor Drept interna ional comunitar Dreptul afacerilor tiin e penale

Facultatea de Finan e i Contabilitate

Finan e

Finan e publice i politici fiscale na ionale i comunitare Finan e i asigur ri Management financiar bancar i bursier

Facultatea de tiin e Sociale i Administrative

tiin e administrative

Administra ie public

i dezvoltarea comunitar

Managementul organiza iilor i serviciilor publice

4. UNIVERSITATEA ROMNO-AMERICAN DIN BUCURE TI


Nr. crt. 1 Forma de nv mnt ZI Num r Num r maxim de de credite studen i 120 75

Facultatea Facultatea de Economia Turismului Intern i Interna ional Facultatea de Informatic Managerial

Domeniul de licen Administrarea afacerilor

Programul de studiu de master acreditat Administrarea afacerilor n turism

Economie i afaceri n industria ospitalit ii 2 Cibernetic , statistic i informatic economic Management Informatic aplicat n management Informatic economic Sisteme informatice manageriale Managementul informa iilor Managementul strategic al firmei Managementul i marketingul organiza iei Marketing 4 Facultatea de Rela ii Comerciale i Financiar Bancare Interne i Interna ionale Economie i afaceri interna ionale Marketing n afaceri Administrarea, finan area i controlul afacerilor Afaceri interna ionale Gestiunea afacerilor financiar-bancare interne i interna ionale Gestiunea i auditul afacerilor Finan e Finan e, b nci, asigur ri Politici i practici fiscale 5 6 Facultatea de Studii Economice Europene Facultatea de Drept Economie i afaceri interna ionale Drept Rela ii economice europene Dreptul afacerilor tiin e penale

ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI

120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 60 60

50 50 75 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50

Facultatea de Management - Marketing

70

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 617 bis/31.VIII.2011

5. UNIVERSITATEA "HYPERION" DIN BUCURE TI


Nr. crt. 1 Forma de nv mnt ZI ZI ZI Num r Num r maxim de de credite studen i 120 30 120 120 50 50

Facultatea Facultatea de tiin e Economice

Domeniul de licen Contabilitate Management

Programul de studiu de master acreditat Audit financiar-contabil i consiliere Leadership i managementul resurselor umane Managementul investi iilor

6. UNIVERSITATEA "BIOTERRA" DIN BUCURE TI


Nr. crt. 1 Forma de nv mnt ZI Num r Num r maxim de de credite studen i 90 50

Facultatea Facultatea de Drept i tiin e Administrative Facultatea de Controlul i Expertiza Produselor Alimentare Facultatea de Management Agroturistic

Domeniul de licen Drept

Programul de studiu de master acreditat Investigarea actelor de terorism i securitate public Inspec ie, expertiz i legisla ie n siguran a alimentelor, protec ia mediului i protec ia consumatorului Management performant n alimenta ie public , agroturism i protec ia consumatorului

Ingineria produselor alimentare

ZI

120

50

Ingineria i management

ZI

120

50

7. UNIVERSITATEA ECOLOGIC DIN BUCURE TI


Nr. crt. 1 Forma de nv mnt ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI Num r Num r maxim de de credite studen i 90 25 90 90 90 90 90 90 120 120 90 120 120 120 120 120 120 120 50 50 50 50 50 75 50 50 25 50 25 50 25 25 50 25

Facultatea Facultatea de Drept i tiin e Administrative

Domeniul de licen Drept

Programul de studiu de master acreditat Conducere i organizare judiciar Drept intern i interna ional al mediului Drept interna ional i drept comunitar Drept social romn i european Dreptul afacerilor Dreptul informa iilor i al securit ii private tiin e penale i criminalistic

Facultatea de Educa ie Fizic i Sport

Educa ie fizic sport

Educa ie fizic

i sportiv

3 4

Facultatea de Inginerie Managerial Facultatea de tiin e Economice

Inginerie i management Finan e

Managementul activit ilor de educa ie fizic i sport Ingineria i managementul integrat al mediului n activit i industriale Finan area protec iei sociale Management financiar Managementul financiar al mediului

Facultatea de Ecologie i Protec ia Mediului Facultatea de Psihologie Facultatea de tiin ele Comunic rii

tiin a mediului

Gestionarea efectelor schimb rilor climatice Managementul resurselor naturale

6 7

Psihologie tiin e ale comunic rii

Psihodiagnoz cognitiv

i consiliere psihologic

Comunicare i rela ii publice

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 617 bis/31.VIII.2011

71

8. UNIVERSITATEA "SPIRU HARET" DIN BUCURE TI


Nr. crt. 1 2 Forma de nv mnt ZI ZI ZI ZI ZI ZI Num r Num r maxim de de credite studen i 120 50 120 120 120 120 120 30 50 25 25 50

Facultatea Facultatea de Geografie i Geografia Turismului Facultatea de Litere

Domeniul de licen Geografie Limb i literatur

Programul de studiu de master acreditat Analiza i expertiza riscurilor de mediu Limb i literatur romn - modernizare i modernitate Modernitatea n literatura european Om, cultur , societate n gndirea contemporan Romnia n istoria rela iilor interna ionale Mass-media i comunicarea

5 6

Facultatea de Rela ii Interna ionale, Istorie i Filosofie Facultatea de Jurnalism, Comunicare i Rela ii Publice Facultatea de Finan e i B nci Facultatea de Management Financiar Contabil Facultatea de Arte

Filosofie Istorie tiin e ale comunic rii Finan e Contabilitate

B nci i pie e financiare Contabilitatea agen ilor economici i a institu iilor publice Art muzical Art teatral i Educa ie fizic i antrenament sportiv

ZI ZI

120 120

50 50

Muzic Teatru

ZI ZI ZI ZI ZI

120 120 120 120 120

21 20 50 50 50

Facultatea de Educa ie Fizic i Sport Facultatea de Management Financiar Contabil din Constan a Facultatea de Contabilitate i Finan e din Cmpulung Muscel Facultatea de Management din Bra ov Facultatea de tiin e Juridice i Administrative din Bra ov Facultatea de Psihologie i Pedagogie din Bra ov Facultatea de Marketing i Afaceri Economice Interna ionale Facultatea de Sociologie Psihologie

Educa ie fizic sport Contabilitate

Kinetoterapia n afec iunile locomotorii 9 Contabilitate, expertiz i audit

10

Contabilitate

Contabilitate i managementul afacerilor

ZI

120

50

11 12

Management tiin e administrative Interdisciplinar (Psihologie, tiin e ale educa iei) Marketing

Dimensiunea european a managementului organiza iei Studii europene de administra ie public

ZI ZI

120 120

50 25

13

Consiliere educa ional

ZI

120

50

14

Marketing i rela ii publice n afaceri

ZI

120

50

15

Psihologie Sociologie

Psihologie judiciar

i victimologie

ZI ZI ZI

120 120 120

50 50 50

16

17 18

Facultatea de Management Financiar Contabil din Craiova Facultatea de Drept i Administra ie Public Facultatea de Matematic i Informatic

Contabilitate

Management organiza ional i al resurselor umane Audit intern n sistemul public i privat

Drept Informatic Matematic

tiin e penale Metodologii moderne n analiza i proiectarea sistemelor informatice Matematici aplicate

ZI ZI ZI

60 120 120

50 50 50

9. UNIVERSITATEA ROMN DE TIIN E I ARTE "GHEORGHE CRISTEA" DIN BUCURE TI


Nr. crt. 1 Forma de nv mnt ZI ZI ZI Num r Num r maxim de de credite studen i 120 50 120 120 50 20

Facultatea Facultatea de tiin e Economice, Juridice i Administrative Facultatea de Arte i tiin e

Domeniul de licen Drept Economie i afaceri interna ionale Teatru

Programul de studiu de master acreditat Criminalistic Integrare economic european Spectacolul coregrafic contemporan

72

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 617 bis/31.VIII.2011

10. UNIVERSITATEA "ARTIFEX" DIN BUCURE TI


Nr. crt. 1 Forma de nv mnt ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI Num r Num r maxim de de credite studen i 120 50 120 120 120 120 120 120 120 50 50 50 50 50 50 50

Facultatea Facultatea de Finan e i Contabilitate

Domeniul de licen Contabilitate Finan e

Programul de studiu de master acreditat Managementul sistemului informa ional financiar contabil Finan e-b nci i pie e de capital Management financiar-bancar i de asigur ri

Facultatea de Management - Marketing

Administrarea afacerilor Management

Administrarea afacerilor n comer , turism i servicii Management organiza ional Managementul ntreprinderilor mici i mijlocii

Marketing

Marketing strategic Marketing i comunicare n afaceri

11. UNIVERSITATEA "ATHENAEUM" DIN BUCURE TI


Nr. crt. 1 Forma de nv mnt ZI ZI ZI ZI ZI Num r Num r maxim de de credite studen i 120 30 120 120 120 120 30 30 30 30

Facultatea Facultatea de tiin e Economice

Domeniul de licen Contabilitate Finan e tiin e administrative Administrarea afacerilor tiin e administrative

Programul de studiu de master acreditat Contabilitate, audit i consultan Eficien i riscuri n activitatea bancar , asigur ri i pie e de capital Administra ie european . Institu ii i politici publice Administrarea i eficien a n afaceri Administra ie european . Institu ii i politici publice

Facultatea de Administra ie Public

12. INSTITUTUL DE ADMINISTRARE A AFACERILOR DIN MUNICIPIUL BUCURE TI


Forma de nv mnt ZI Num r Num r maxim de de credite studen i 120 75

Domeniul de licen Administrarea afacerilor

Programul de studiu de master acreditat Executive Master of Business Administration

13. UNIVERSITATEA DE VEST "VASILE GOLDI " DIN ARAD


Nr. crt. 1 Forma de nv mnt ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI Num r Num r maxim de de credite studen i 90 50 90 120 120 120 120 120 120 50 50 50 50 50 50 50

Facultatea Facultatea de tiin e Juridice

Domeniul de licen Drept

Programul de studiu de master acreditat Institu ii de drept civil i procesual civil Institu ii de drept penal i procesual penal Ocrotirea familiei i asisten social Procedura necontencioas de solu ionare a conflictelor Administrarea afacerilor n turism i servicii Audit i expertiz contabil Marketingul i managementul firmei Istorie i civiliza ie european

Facultatea de tiin e Economice

Administrarea afacerilor Contabilitate Marketing

Facultatea de tiin e Umaniste, Politice i Administrative

Istorie

Limb

i literatur

Rela iile interna ionale ale Romniei n secolele XIX-XX Limbi moderne aplicate n afaceri Politici administrative europene

ZI ZI ZI

120 120 120

40 40 50

tiin e administrative

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 617 bis/31.VIII.2011

73

Nr. crt.

Facultatea

Domeniul de licen tiin e ale comunic rii Biologie

Programul de studiu de master acreditat Mass-media i comunicare public Analize de laborator utilizate n domeniul biomedical Biologie i biotehnologii moleculare cu aplica ii farmaco-medicale (n limba francez ) Kinetoprofilaxie i recuperare fizic Managementul activit ilor i organiza iilor de educa ie fizic i sportive Psihologie clinic i psihoterapii

Forma de nv mnt ZI ZI ZI ZI ZI ZI

Num r Num r maxim de de credite studen i 120 30 120 90 120 120 120 50 50 30 30 50

Facultatea de tiin e ale Naturii

Facultatea de Educa ie Fizic i Sport

Educa ie fizic sport

Facultatea de Psihologie, tiin e ale Educa iei i Asisten social Facultatea de Medicin General i Medicin Dentar

Psihologie

tiin e ale educa iei S n tate

Management educa ional Biologie molecular i biotehnologii

ZI ZI

120 120

50 30

Medicina comunitar Medicin social 7 8 Facultatea de Informatic Facultatea de Inginerie Informatic Silvicultur

i s n tatea familiei

ZI ZI ZI ZI

90 90 120 120

20 20 40 40

i management sanitar

Tehnologii pentru dezvoltare web Management i marketing forestier

14. UNIVERSITATEA "GEORGE BACOVIA" DIN BAC U


Nr. crt. 1 Forma de nv mnt ZI ZI ZI ZI ZI ZI Num r Num r maxim de de credite studen i 120 50 120 120 120 120 120 75 50 50 50 50

Facultatea Facultatea de Finan e i Contabilitate Facultatea de Management - Marketing

Domeniul de licen Contabilitate

Programul de studiu de master acreditat Diagnostic financiar i auditul firmei Management financiar-contabil Managementul afacerilor Managementul institu iilor din administra ia public Management - marketing Marketing n afaceri

Management

Marketing

15. UNIVERSITATEA "GEORGE BARI IU" DIN BRA OV


Nr. crt. 1 Forma de nv mnt ZI ZI ZI ZI ZI Num r Num r maxim de de credite studen i 120 120 60 60 60 50 30 50 50 50

Facultatea Facultatea de tiin e Economice

Domeniul de licen Administrarea afacerilor Contabilitate

Programul de studiu de master acreditat

Administrarea afacerilor din turism Contabilitate, audit i consultan contabil Drept civil aprofundat Drept comunitar i politici de integrare european tiin e penale

Facultatea de Drept

Drept

16. UNIVERSITATEA "BOGDAN VOD " DIN CLUJ-NAPOCA


Nr. crt. Forma de nv mnt ZI ZI ZI ZI Num r Num r maxim de de credite studen i 120 50 120 50 120 50 120 50

Facultatea

Domeniul de licen

Programul de studiu de master acreditat Managementul afacerilor Managementul organiza iilor sportive Managementul resurselor umane Managementul societ ilor comerciale i de credit 6

Facultatea de tiin e Economice

Management

74

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 617 bis/31.VIII.2011

17. UNIVERSITATEA "ANDREI AGUNA" DIN CONSTAN A


Nr. crt. Forma de nv mnt ZI ZI ZI ZI ZI Num r Num r maxim de de credite studen i 120 120 120 120 120 30 30 50 20 30

Facultatea

Domeniul de licen

Programul de studiu de master acreditat Finan area i administrarea afacerilor n turism i servicii Management financiar-bancar Devian i delincven

1 2 3 4

Facultatea de tiin e Economice Facultatea de Drept i tiin e Administrative Facultatea de tiin ele Comunic rii i tiin e Politice Facultatea de Psihosociologie

Finan e Drept tiin e ale comunic rii Psihologie

Comunicare mediatic , opinie public , management informa ional Psihologie clinic - evaluare i interven ie terapeutic

18. INSTITUTUL TEOLOGIC PROTESTANT DIN CLUJ-NAPOCA


Forma de nv mnt ZI Num r Num r maxim de de credite studen i 120 45

Domeniul de licen Teologie

Programul de studiu de master acreditat Teologie protestant pastoral aplicat

19. UNIVERSITATEA "DANUBIUS" DIN GALA I


Nr. crt. 1 Forma de nv mnt ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI Num r Num r maxim de de credite studen i 90 50 90 100 90 120 120 120 120 50 50 50 75 75

Facultatea Facultatea de Drept

Domeniul de licen Drept

Programul de studiu de master acreditat Drept comunitar Drept i administra ie public european tiin e penale

Facultatea de tiin e Economice

Administrarea afacerilor Contabilitate Finan e

Managementul afacerilor n comer i turism Audit i control public i privat Gestiunea financiar a afacerilor n spa iul european Management financiar public i privat

20. UNIVERSITATEA "MIHAIL KOG LNICEANU" DIN IA I


Nr. crt. 1 Forma de nv mnt ZI ZI ZI Num r Num r maxim de de credite studen i 120 50 60 50 60 50

Facultatea Facultatea de Drept

Domeniul de licen Drept

Programul de studiu de master acreditat Administra ie public i drepturile omului Dreptul administra iei publice locale tiin e penale i criminalistic

21. UNIVERSITATEA PETRE ANDREI DIN IA I


Nr. crt. 1 Forma de nv mnt ZI Num r Num r maxim de de credite studen i 120 25

Facultatea Facultatea de Psihologie i tiin e ale Educa iei

Domeniul de licen Interdisciplinar (Psihologie, Asisten social ) Interdisciplinar (Psihologie, tiin e Politice) Psihologie

Programul de studiu de master acreditat Mediere i consiliere psihosocial n proba iune i securitate privat Psihologie politic i leadership

ZI

120

30

Consiliere educa ional i interven ie n orientarea colar i voca ional

ZI

120

50

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 617 bis/31.VIII.2011

75

Nr. crt.

Facultatea

Domeniul de licen

Programul de studiu de master acreditat Managementul resurselor umane

Forma de nv mnt ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI

Num r Num r maxim de de credite studen i 120 50 120 120 90 90 90 60 25 50 25 50 25 50

tiin e ale Educa iei 2 3 Facultatea de Economie Facultatea de Drept Finan e Drept

Management educa ional Management economico-financiar european Drept european Dreptul administra iei publice Dreptul afacerilor tiin e penale

22. UNIVERSITATEA EUROPEAN "DR GAN" DIN LUGOJ


Nr. crt. 1 2 Forma de nv mnt ZI ZI Num r Num r maxim de de credite studen i 90 50 120 50

Facultatea Facultatea de Drept Facultatea de tiin e Economice

Domeniul de licen Drept Finan e

Programul de studiu de master acreditat Managementul investiga iei penale Management financiar

23. UNIVERSITATEA "EMANUEL" DIN ORADEA


Nr. crt. 1 Forma de nv mnt ZI ZI ZI ZI Num r Num r maxim de de credite studen i 120 120 120 120 20 20 20 40

Facultatea Facultatea de Teologie

Domeniul de licen

Programul de studiu de master acreditat Programe i proiecte comunitare n asisten a social Art muzical Teologie pastoral i misiologie Management antreprenorial

Asisten social Teologie

Facultatea de Management

Management

24. UNIVERSITATEA CRE TIN "PARTIUM" DIN ORADEA


Nr. crt. Forma de nv mnt ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI Num r Num r maxim de de credite studen i 120 30 120 120 120 120 120 120 120 30 30 30 30 40 25 20

Facultatea

Domeniul de licen Asisten social

Programul de studiu de master acreditat Politici sociale europene Filosofie politic contemporan (n limba maghiar ) Filosofie i art n spa iul public (n limba maghiar ) Multilingvism i multiculturalitate Studii religioase Managementul dezvolt rii afacerilor Comunicare vizual Art muzical n cultura audio-vizual

Facultatea de tiin e Socio - Umane

Filosofie Limb i literatur Teologie

2 3

Facultatea de tiin e Economice Facultatea de Arte

Management Arte plastice, decorative i design Muzic

25. UNIVERSITATEA "CONSTANTIN BRNCOVEANU" DIN PITE TI


Nr. crt. 1 Forma de nv mnt ZI Num r Num r maxim de de credite studen i 120 50

Facultatea Facultatea de Management, Marketing n Afaceri Economice

Domeniul de licen Management

Programul de studiu de master acreditat Management financiar-bancar

76

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 617 bis/31.VIII.2011


Forma de nv mnt ZI ZI ZI ZI ZI ZI ZI Num r Num r maxim de de credite studen i 120 100 120 50 120 50 120 100 120 75 120 120 120 50

Nr. crt.

Facultatea

Domeniul de licen

Programul de studiu de master acreditat Management n administra ie i servicii publice Managementul afacerilor Managementul economic al unit ilor colare Managementul resurselor umane Business to business marketing Marketingul serviciilor Standarde, reglement ri i politici contabile

Marketing Facultatea de Finan e Contabilitate Facultatea de tiin e Juridice, Administrative i ale Comunic rii Facultatea de Management, Marketing n Afaceri Economice din Br ila Facultatea de Management, Marketing n Afaceri Economice din Rmnicu Vlcea

Contabilitate tiin e ale comunic rii

Comunicare managerial

i rela ii publice

ZI

120

50

Contabilitate Management

Standarde, reglement ri i politici contabile (Br ila) Managementul afacerilor (Br ila)

ZI ZI

120 120

50 50

Administrarea afacerilor Contabilitate Management

Turism, gestiune hotelier i politici n industria ospitalit ii Standarde, reglement ri i politici contabile (Rmnicu Vlcea) Managementul afacerilor (Rmnicu Vlcea)

ZI ZI ZI

120 120 120

50 50 50

26. UNIVERSITATEA "ROMNO-GERMAN " DIN SIBIU


Nr. crt. 1 Forma de nv mnt ZI ZI ZI ZI Num r Num r maxim de de credite studen i 120 50 120 50 120 120 50 50

Facultatea Facultatea de tiin e Economice i Calculatoare

Domeniul de licen Management

Programul de studiu de master acreditat Managementul organiza iilor Managementul proiectelor cu finan are european Managementul strategic al resurselor umane

Marketing

Marketing i comunicare n afaceri

27. UNIVERSITATEA "DIMITRIE CANTEMIR" DIN TRGU MURE


Nr. crt. Forma de nv mnt ZI ZI ZI ZI ZI ZI Num r Num r maxim de de credite studen i 120 50 120 120 120 120 60 50 50 50 50 50

Facultatea

Domeniul de licen Interdisciplinar (Psihologie i tiin e ale educa iei)

Programul de studiu de master acreditat Managementul resurselor umane Psihologie clinic i tehnici de interven ie prin consiliere i psihoterapie Asigurarea calit ii nv mntului B nci i pie e de capital n context european Gestiunea financiar a afacerilor

Facultatea de Psihologie i tiin e ale Educa iei

tiin e ale educa iei 2 Facultatea de tiin e Economice Finan e

Facultatea de Drept

Drept

Proceduri judiciare i profesii liberale

28. UNIVERSITATEA "TIBISCUS" DIN TIMI OARA


Nr. crt. 1 Forma de nv mnt ZI ZI Num r Num r maxim de de credite studen i 120 30 120 30

Facultatea Facultatea de tiin e Economice

Domeniul de licen Contabilitate Economie i afaceri interna ionale

Programul de studiu de master acreditat Auditul i evaluarea ntreprinderii Strategia afacerilor n mediul european

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 617 bis/31.VIII.2011

77

Nr. crt. 2

Facultatea Facultatea de Psihologie

Domeniul de licen Psihologie

Programul de studiu de master acreditat Managementul resurselor umane Psihoterapii i psihologie clinic

Forma de nv mnt ZI ZI ZI ZI ZI

Num r Num r maxim de de credite studen i 120 50 120 120 120 120 25 30 30 50

Facultatea de Calculatoare i Informatic Aplicat Facultatea de Jurnalism, Comunicare i Limbi Moderne

Informatic

Administrarea sistemelor distribuite Web-design

Limbi moderne aplicate tiin e ale comunic rii

Limbi moderne i comunicare intercultural

Jurnalism i publicitate Mass-media i comunicare n spa iul public european Institu ii de drept european

ZI ZI ZI

120 120 60

30 30 50

Facultatea de Drept i Administra ie Public

Drept

29. UNIVERSITATEA "MIHAI EMINESCU" DIN TIMI OARA


Nr. crt. Forma de nv mnt ZI ZI Num r Num r maxim de de credite studen i 120 50 120 50

Facultatea Facultatea de Management Turistic, Hotelier i Comercial

Domeniul de licen

Programul de studiu de master acreditat Administrarea afacerilor n comer i turism Administrarea serviciilor turistice

Administrarea afacerilor

ANEXA Nr. 3 Structura institu iilor de nv mnt organizatoare de programe de studii universitare de masterat acreditate

1. FUNDA IA " COALA NORMAL SUPERIOAR " - COALA DE STUDII ACADEMICE POSTUNIVERSITARE BUCURE TI
Forma de nv mnt Num r de credite Num r maxim de studen i

Domeniul de licen

Programul de studiu de master acreditat

Matematic

Biologie

Analiz i modelare prin ecua ii diferen iale i stocastice (n limba englez - Analysis and modelisation through differential and stochastic equations) Logic i specifica ii formale (n limba englez - Logics and formal specifications) Structuri fundamentale cu aplica ii n algebr , geometrie i topologie (n limba englez - Fundamental structures and applications to algebra, geometry and topology) Chimie biologic (n limba englez - Biological chemistry)

ZI

120

10

ZI ZI

120 120

10 10

ZI

120

10

10

EDITOR: PARLAMENTUL ROMNIEI CAMERA DEPUTAILOR Monitorul Oficial R.A., Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, Bucureti; C.I.F. RO427282, IBAN: RO55RNCB0082006711100001 Banca Comercial Romn S.A. Sucursala Unirea Bucureti i IBAN: RO12TREZ7005069XXX000531 Direcia de Trezorerie i Contabilitate Public a Municipiului Bucureti (alocat numai persoanelor juridice bugetare) Tel. 021.318.51.29/150, fax 021.318.51.15, e-mail: marketing@ramo.ro, internet: www.monitoruloficial.ro Adresa pentru publicitate: Centrul pentru relaii cu publicul, Bucureti, os. Panduri nr. 1, bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 021.401.00.70, fax 021.401.00.71 i 021.401.00.72 Tiparul: Monitorul Oficial R.A. Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 617 bis/31.VIII.2011 conine 80 de pagini. Preul: 32,00 lei

&JUYDGY|588981]
ISSN 14534495

Acest numr al Monitorului Oficial al Romniei a fost tiprit n afara abonamentului.