În vederea obtinerii unei burse de ajutor social, STUDENTII CARE PROVIN DIN FAMILI I ALE CAROR VENITURI LUNARE

NETE MEDII PE MEMBRU DE FAMILIE SUNT MAI MICI DECÂT SA LARIUL MINIM BRUT PE ECONOMIE (670 lei/luna) vor depune urmatoarele documente: (1) cerere tip - Anexa 1 (se obtine de la Secretariat); (2) declaratie pe propria raspundere a solicitantului, din care sa reiasa ca el si familia sa nu mai au si alte venituri decât cele declarate (anexa nr. 2 se obtin e de la secretariat). (3) copie dupa certificatul de nastere si cartea/ buletinul de identitate; (4) copie ale buletinelor/cartile de identitate ale parintilor; (5) copii ale certificatelor de nastere si ale buletinelor/cartilor de identitat e (daca este cazul), ale celorlalti membri ai familiei, aflati în întretinerea parin tilor; (6) adeverinte de elev sau de student pentru membrii familiei care urmeaza o for ma de învatamânt; (7) declaratii pe propria raspundere a unuia dintre parinti, data la un notar sa u la primaria localitatii în care îsi are domiciliul, pentru copiii minori aflati în înt retinerea familiei, dar care nu urmeaza o forma de învatamânt si nici nu obtin venit uri proprii; (8) adeverinte privind cuantumul alocatiei primite pentru copiii minori cu probl eme medicale (Legea 448/2006), daca este cazul; (9) documente justificative privind veniturile studentilor titulari ai cererii pentru acordarea bursei sociale si ale parintilor acestora, dupa caz: a) cupoane sau adeverinta de la Casa de Pensii privind cuantumul pensiei (indife rent de natura acesteia) pentru lunile care se iau în considerare (iunie, iulie, a ugust 2011); b) adeverinta de somaj pentru lunile care se iau în calcul (iunie, iulie, august 2 011) ; c) adeverinta de salariu NET pentru lunile care se iau în calcul (iunie, iulie, a ugust 2011); (10) declaratii pe propria raspundere, date de fiecare parinte care nu obtine ni ci un fel de venit (pentru lunile iunie, iulie, august 2011), în fata unui notar pentru veniturile de la punct sau la primaria localitatii în care îsi are domiciliul ul (9), in cazul în care nu realizeaza); (11) copie a certificatului de deces, în cazul în care studentul este orfan de un pa rinte (se completeaza cu adeverinta/ cupoane privind cuantumul pensiei de urmas, pentru student si fratii acestuia); (12) copie a hotarârii judecatoresti, în cazul în care parintii sunt divortati (se com pleteaza cu adeverinta/ cupoane privind cuantumul pensiei alimentare, pentru stu dent si fratii acestuia) (13) adeverinta, de la Primaria pe raza careia are domiciliul, privind venituril e nete din 2011 obtinute din activitati de exploatare a proprietatilor personale ale studentului(ei) si ale familiei: terenuri agricole, a paduri, chirii etc.; (14) documente justificative de la Administratia Financiara privind veniturile n ete din 2011 obtinute din activitati autorizate (ex. chirii, persoane fizice aut orizate, asociatii familiale, societati comerciale); (15) adeverinta de student; (16) dosar plic (pe dosar se trec datele personale Nume, prenume, an, sectie si tipul bursei); DOSARELE SE DEPUN ÎN SALA A 120 (lânga secretariatul facultatii), ÎNCEPÂND CU DATA DE 17 .10.2011 PÂNA LA DATA DE 28.10.2011, INTRE ORELE 10.00 12.00.