Anexa la ordinul ministrului Educaţiei şi Cercetării nr. 3727/ 30.04.

2004

MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII CONSILIUL NAŢIONAL PENTRU CURRICULUM

PROGRAME ŞCOLARE PENTRU CLASELE a V-a -a VIII-a

EDUCA ŢIE TEHNOLOGIC Ă Aprobat prin ordin al ministrului Nr 3727 / 30.04.2004

Bucureşti, 2004 NOTĂ DE PREZENTARE În viziunea Curriculum-ului Naţional pentru învăţământului obligatoriu, Educaţia tehnologică este o disciplină de trunchi comun, componentă a ariei curriculare Tehnologii. Din perspectiva abordării disciplinei de către profesor, aspectul teoretic şi practic al acesteia nu implică stabilirea unei proporţii precise între cele douădimensiuni. Raportul echilibrat teorie - practicăelimină riscul unei teoretizări excesive sau / şi al

unei profesionalizări timpurii. Educaţia tehnologică întregeşte cultura generală a elevului, având un profund caracter interdisciplinar şi practic-aplicativ. Obiectivele cadru din Programa şcolarăa disciplinei Educaţie tehnologică concordă cu exigenţele specificate în diverse documente referitoare la competenţele de bază într-o economie bazată pe cunoaştere. Prin studiul disciplinei Educaţie tehnologică se realizează corelarea cu exigenţele formulate în documentele de politică educaţională din România şi din Comunitatea Europeană privind pregătirea elevilor pentru viaţăşi învăţare continuă precum şi opţiunea pentru cariera profesională. De asemenea, la realizarea curriculumului pentru Educaţie tehnologică s-au luat în considerare: oexperienţa pozitivă acumulată în învăţământul românesc de la introducerea disciplinei Educaţie tehnologică în gimnaziu şi până în prezent (1992 – 2003); ocompatibilizarea cu programele disciplinei în învăţământul secundar din ţările Uniunii Europene şi din alte ţări cu sisteme avansate de învăţământ; oasigurarea coerenţei pe verticalăşi pe orizontală a procesului de iniţiere tehnologicăşi de dezvoltare a abilităţilor practice prin corelarea cu finalităţile disciplinei „Abilităţi practice” din învăţământul primar şi cu finalităţile celorlalte obiecte de studiu din învăţământul obligatoriu. Programa actuală pune un accent deosebit pe educaţia pentru calitate. Studiul calităţii produselor şi a serviciilor, precum şi educaţia consumatorului şi a producătorului, permit dezvoltarea unor atitudini prin asumarea de valori care vizează calitatea. Programa de Educaţie tehnologică pune accent pe dezvoltarea la elevi a competenţelor antreprenoriale, a spiritului de iniţiativă. Prin construcţie şi eşalonare pe clase, actuala programă propune un sistem modular coerent, alcătuit din module de diferite tipuri, fiecare dintre ele articulându-se flexibil cu celelalte prin obiective, activităţi de învăţare, conţinuturi, finalităţi prezentate într-o manierăsintetic-integratoare. În fiecare an de studiu din ciclul gimnazial se studiază câte două module. Ca noutate, în structura noului curriculum pentru Educaţie tehnologică se remarcă modulul "Economia familiei" care are rolul de a familiariza elevii cu terminologia economică utilizată în activităţile curente ale familiei şi ale vieţii cotidiene şi de a-i face să înţeleagă motivaţia care se află la baza unui anumit comportament de consum. Tot ca o noutate, modulul "Tehnologii de comunicaţii şi transport" prezintă complementaritatea celor două domenii şi faptul că ele pot fi privite ca un tot unitar. "Tehnologiile de comunicaţii şi transport" şi "Produse alimentare de origine vegetalăşi animală" sunt module de curriculum integrat. "Materiale şi tehnologii" este un modul de bază, care se regăseşte implicit şi în toate celelalte module. Se pune accentul pe studierea proprietăţilor diverselor tipuri de materiale precum şi pe executarea diferitelor operaţii tehnologice specifice obţinerii unui produs util. Modulul "Domenii profesionale", studiat la finalul clasei a VIII-a, se axează pe principalele tipuri de activităţi economice cu exemple de profesii din diverse domenii, condiţii de ocupare a locurilor de muncăşi tipuri de competenţe necesare încadrării pe piaţa muncii sau continuării studiilor. În construirea şi aplicarea strategiilor de instruire – învăţare - evaluare se recomandă: ocrearea unui context ambiental plăcut şi adecvat activităţii exploratorii a elevului; ofamiliarizarea elevilor cu modalităţi şi procedee de utilizare a diferitelor surse de informare precum şi crearea unor oportunităţi de învăţare care să favorizeze cunoaşterea prin experienţăproprie; ostimularea elevilor în observarea şi investigarea mediului înconjurător, în punerea de întrebări referitoare la funcţiile, alcătuirea şi modul de obţinere a diferitelor obiecte create de om, în căutarea soluţiilor de remediere a unor defecţiuni, în aplicarea unor

în ordinea indicată în programă. deprinderi practice şi intelectuale. întocmirea unui buget personal de venituri şi cheltuieli sau de utilizare a timpului. Selectarea şi diferenţierea procedeelor didactice este de preferat a se face atât în raport cu tipurile de competenţe (cunoştinţe. opunerea în faţa elevilor a unor sarcini de învăţare autentice.. mediului şi societăţii. etichetelor şi altor materiale de promovare a produselor. oîncurajarea reflecţiei personale privind impactul tehnologiei asupra individului. cunoaşterea reglementărilor referitoare la calitatea mediului. strategii de operare în plan mintal şi practic. În aplicarea programei vor fi avute în vedere următoarele aspecte: -În fiecare an şcolar se studiază douămodule. outilizarea de scheme structurale. colaje. de a stabili succesiunea conţinuturilor precum şi de a dezvolta acele teme care . -Activitatea didactică este orientată spre activităţi în echipă. corelarea evoluţiilor din domeniul tehnologiei cu dinamica pieţei muncii etc. precizăm că. colecţii etc. utilizarea calculatorului şi a altor mijloace moderne de comunicare efectuarea unor operaţii tehnologice simple. realizarea de schiţe. luarea deciziei profesionale luând în considerare specificul domeniului dar şi abilităţile şi interesele proprii etc. identificarea de soluţii originale pentru valorificarea optimă a spaţiului din locuinţă. a unei fişe tehnologice. Important este ca să fie atinse toate obiectivele vizate de programă. prin care elevii învaţă săcoopereze şi să-şi asume responsabilităţi.tehnici de rezolvare a disfuncţionalităţilor sesizate în mediul apropiat. observarea sistematicăşi descrierea modului de execuţie a anumitor operaţii. şcoală. necesare dezvoltării acestora.. Definitoriu pentru Educaţia tehnologică în gimnaziu se considerăa fi faptul că învăţarea vizează prioritar formarea de abilităţi de gândire criticăşi de abilităţi practice. alte reprezentări grafice care organizeazăcunoştinţele elevilor şi îi ghidează în experienţele de învăţare ulterioare. în contexte semnificative. în definirea obiectivelor de referinţă. efectuarea unor mici reparaţii.. profesorul are libertatea de a îmbogăţii registrul activităţilor de învăţare. respectarea normelor de protecţia muncii şi pază contra incendiilor. scule sau a unor ustensile. clasă. Abilităţi aplicative: proiectarea şi realizarea unor produse simple prin valorificarea resurselor materiale din mediul apropiat şi cu respectarea NTSM şi PSI. stabilirea de corelaţii între proprietăţile materialelor şi operaţiile tehnologice. a instrucţiunilor. schiţe. atitudini etc. pentru fiecare modul s-au avut în vedere următoarele niveluri de complexitate ale achiziţiilor de învăţare ale elevului: Abilităţi de cunoaştere şi înţelegere: utilizarea adecvată a termenilor şi a limbajului grafic specific diferitelor tehnologii în comunicare. protecţia consumatorului. fotografii. celelalte tipuri de abilităţi constituind achiziţii prealabile. referate.) ce se urmăresc a se dezvolta la elevi cât şi în raport de nivelul de complexitate al achiziţiilor de învăţare prevăzute de programă. examinarea implicaţiilor utilizării aditivilor în obţinerea produselor alimentare sau a celor petroliere. -În scopul atingerii obiectivelor de referinţă. utilizarea unor instrumente. timpul acordat fiecăruia depinde de profesorul clasei. încurajându-se astfel iniţiativa şi creativitatea. -Pentru activităţile practice este necesară organizarea locului de muncă. În acest sens. Abilităţi de evaluare şi gândire critică: aprecierea calităţii produselor înainte de cumpărarea lor. în condiţii de cooperare. prospectelor. Abilităţi de explicare şi interpretare: citirea şi interpretarea corectă a schemelor constructive şi funcţionale.

Viorica Stoicescu Şcoala nr. 143. ing. Bucureşti dr.se pot integra contextului socio-economic local. Şc. Lucian Ciolan Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei / Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic ing. Ind. Călinescu Bucureşti ing. Petra CiutăŞcoala nr. Bucureşti ing. 39. Lucian Ciolan prof. 1. univ. Gabriela Scarlat Ministerul Educaţiei şi Cercetării ing. Mogoşoaia. dr. ing. Delia Sergentu Inspectoratul Şcolar al Judeţului Teleorman ing. jud. Veronica . univ. ing. Programa de Educaţie Tehnologică pentru clasele a V-a. Stela Olteanu Liceul Teoretic “Marin Preda”. Consiliul Naţional pentru Curriculum / Gr.Gabriela Chirea Serviciul Naţional de Evaluare şi Examinare ing. ing. Consiliul Naţional pentru Curriculum / Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti Universitatea Politehnică Bucureşti Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei / Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic Serviciul Naţional de Evaluare şi Examinare prof. univ. dr. Consiliul Naţional pentru Curriculum / Gr. Steliana Toma prof. Gabriela Lichiardopol Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti ing. Şc.Gabriela Chirea GRUPUL DE LUCRU: ec. univ. ing. Bucureşti prof. a VI-a. dr. Ilfov ing. Catinca Scrioşteanu asist. Silviu Cristian Mirescu prof. Consiliul . Bucureşti ing. Veronica . Camelia Ciobanu Şcoala nr. Valeriu V. G. ing. ing. Rodica Constantin Expert. Natalia Lazăr Şcoala nr. Steliana Toma Expert. a fost realizată de: COORDONATORI: prof. a VII-a şi a VIII-a. G. Călinescu Bucureşti Expert. Valentina CapotăInspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti ing. Gabriela Scarlat prof. Ind. 98. dr. Catinca Scrioşteanu Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic dr. Jinescu ec. Rodica Constantin Ministerul Educaţiei Cercetării Ministerul Educaţiei şi Cercetării Expert. Zoica Vlăduţ dr.

Iaşi REPARTIZAREA MODULELOR PE CLASE CLASA V DENUMIREA MODULELOR ORGANIZAREA MEDIULUI CONSTRUIT PRODUSE ALIMENTARE DE ORIGINE VEGETALĂŞI ANIMALĂ . dr. Bucureşti ec. dr. Nicolae Cepoiu Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară Bucureşti şef lucr. ing.Naţional pentru Curriculum / Universitatea Tehnicăde Construcţii Bucureşti ec. Mihaela Popa Universitatea Politehnică Bucureşti prof. dr. Gelu Ionescu Universitatea Politehnică Bucureşti şef lucr. dr. Lenuţa Mihăescu Şcoala Titu Maiorescu. Mirela Nicoleta Dinescu Şcoala Superioară ComercialăNicolae Kretzulescu. Şerban Raicu Universitatea Politehnică Bucureşti şef lucr. univ. Eugen Roşca Universitatea Politehnică Bucureşti ec. ing. ing. Vasile Dragu Universitatea Politehnică Bucureşti conf. dr. univ. ing. dr. Bucureşti ing. Zoica VlăduţCentrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic AU COLABORAT: prof. Mariana Iatagan Şcoala Superioară ComercialăNicolae Kretzulescu. ing.

monografii. evaluare. lut – ceramică) VII MATERIALE ŞI TEHNOLOGII (materiale metalice. de sănătate. sticlă) ENERGIE TEHNOLOGII DE COMUNICAŢII ŞI TRANSPORT DOMENII PROFESIONALE VIII OBIECTIVE CADRU 1ホnţelegerea implicaţiilor dezvoltării tehnologice asupra individului. filme. utilizare şi valorificare a produselor Obiective de referinţă La sfârşitul clasei a V-a elevul va fi capabil să descrie elementele mediului construit şi funcţionalitatea acestora Exemple de activităţi de învăţare Pe parcursul clasei a V-a se recomandă următoarele activităţi: -discuţii pe marginea unor hărţi. culturale. expoziţii. . evaluare.VI ECONOMIA FAMILIEI MATERIALE ŞI TEHNOLOGII (lemn.1. site-uri privind amplasarea geografică a localităţii şi evoluţia în timp a sistemelor de organizare teritorială. planuri.). de învăţământ. şcoalăşi din alte clădiri ce 1. economice. cauciuc. mediului şi societăţii 2Dezvoltarea capacităţii de proiectare. execuţie. spaţiilor publice. documentaţie. utilizare şi valorificare a produselor 3Valorificarea în comunicare a termenilor şi simbolurilor specifice tehnologiilor 4Dezvoltarea spiritului de iniţiativăşi a capacităţii de orientare profesională CLASA a V-aModulul: ORGANIZAREA MEDIULUI CONSTRUITOBIECTIVE DE REFERINŢĂŞI EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE 1 Înţelegerea implicaţiilor dezvoltării tehnologice asupra individului. instrumente de orientare. -investigarea directă a spaţiilor interioare din locuinţă. planuri. industriale. materiale plastice. imagini. -exerciţii de orientare pe teren utilizând hărţi. documente. piele. târguri tradiţionale. traseelor parcurse frecvent de elevi şi de părinţii acestora. muzee etnografice. reţelelor de utilităţi. mediului şi societăţii 2 Dezvoltarea capacităţii de proiectare. comerciale. textile. -vizitarea localităţii cu identificarea destinaţiei clădirilor (clădiri administrative. etc. execuţie. -vizitarea unor agenţi economici din localitate.

Exemple de activităţi de învăţare Pe parcursul clasei a V-a se recomandă următoarele activităţi: -exerciţii de comparare a diferitelor tipuri de materiale utilizate în construirea şi dotarea locuinţei. poliţie. protecţia mediului (apă. eventual imagini de pe Internet în vederea sesizării diferenţelor dintre sistemele de amenajare teritorială specifice localităţilor urbane şi rurale -consultarea diferitelor materiale documentare (reviste de arhitectură. şcoală. sol). -vizionarea de filme referitoare la protecţia mediului.4 să compare modalităţi . -analiza unor produse din gospodărie. -colecţionarea unor obiecte din mediul natural în vederea utilizării lor în decorarea clasei. Obiective de referinţă La sfârşitul clasei a V-a elevul va fi capabil săidentifice materialele necesare pentru execuţia unei clădiri şi a obiectelor din locuinţă. bunuri de folosinţăîndelungată). aer.3. prezentări de produse de mobilier. -culegere de informaţii din albume. *1. agenţi economici.adăpostesc instituţii publice. şcoală. amplasarea clădirilor. 1. şcolii. -exerciţii de aplicare a unor prevederi legale privind normele de circulaţie. reviste. localitate (parcuri. -studii de caz referitoare la păstrarea şi conservarea mediului natural. ONG-uri.1. decoraţiuni interioare. zone industriale). pieţe agroalimentare. casei şi a localităţii.2. 2. să identifice surse de poluare şi săse implice în prevenirea şi combaterea acestora să respecte prevederi ale legislaţiei referitoare la normele de circulaţie şi la calitatea mediului 1. -întâlniri cu reprezentanţi ai comunităţii locale: primărie. -studii de caz referitore la păstrarea şi conservarea mediului natural. păduri. localitate . tradiţionale şi moderne de amenajare a mediului rural şi urban -identificarea surselor de poluare din locuinţa personală. CD. vizitarea staţiei de tratare / epurare a apei din localitate (zonă). fotografii. -studiu de caz “Sursele de apă de băut” eventual.

cu remedierea unor defecte. -organizarea locului de muncă în funcţie de rolul asumat în executarea unor produse simple -asumarea responsabilităţilor individuale în elaborarea unor materiale (schiţe. -studii de caz – privind disfuncţionalităţi constatate în utilizarea reţelelor de transporturi. -realizarea de aranjamente florale. planuri. efectuarea unor mici reparaţii (exemplu: repararea cuierele din clasă). îmbinare (prin coasere.3. – utilizând planul localităţii. spaţii verzi. Valorificarea în comunicare a termenilor şi simbolurilor specifice tehnologiilor Obiective de referinţă La sfârşitul clasei a V-a elevul va fi capabil Exemple de activităţi de învăţare Pe parcursul clasei a V-a se recomandă următoarele activităţi: . să realizeze produse simple cu respectarea normelor de calitate.2. clădiri. şcolii. obiecte decorative cu grad redus de complexitate.2.). -implicarea directă în viaţa comunităţii prin amenajarea unor spaţii verzi. -efectuarea de măsurători şi întocmirea planului clasei. -evaluarea şi valorificarea produselor obţinute -organizarea de concursuri tematice /expoziţii în clasă / şcoală /localitate /zonă. -exerciţii de desenare. legare etc. realizarea de planuri de locuinţe. comunicaţii din localitate. gaze.) pentru obţinerea diferitelor produse simple. colaje. camerei. decorarea unei case. portofolii) realizate în cadrul echipei. -exerciţii de verificare a sistemului de închidere a uşilor şi ferestrelor din locuinţăşi şcoală. locuinţei. locuinţe. apă. înnodare. tăiere. măsurare. lipire. să coopereze şi să-şi asume responsabilităţi în activităţile de grup *2. şcoală etc. colecţii. 3. spaţii publice. participarea la colectarea ambalajelor în vederea reciclării acestora. energie. să aplice soluţii pentru înlăturarea disfuncţionalităţilor din mediul apropiat -exerciţii de planificare a activităţii cu sugerarea succesiunii operaţiilor şi a posibilelor alternative de lucru. protecţie a muncii şi a mediului 2. -simulări pe calculator utilizând softuri educaţionale specifice (ex. proiecte. spaţii de joacă etc. Camera mea. canalizare. -identificarea / marcarea de trasee. Amenajarea unei localităţi. trasare. camere. semnalarea unor surse de poluare. Casa viitorului). -întocmirea unor miniproiecte de reamenajări interioare în funcţie de destinaţii şi /sau ocazii speciale (ex. construcţia unei case.4 .

plan. combaterea poluării. portofolii. selectare. reţele de utilităţi. grădinii şcolii etc. alcătuire constructivă. -utilizarea noilor tehnologii de informare şi comunicare. anexe gospodăreşti. asigurarea curăţeniei. elevaţie. Educaţie tehnologică. tabele. -Activităţi specifice localităţii de referinţă. Locuinţa: tipuri. participarea la viaţa socialăşi culturală.).2. a simbolurilor şi a culorilor în vederea realizării de planuri. -selectarea şi organizarea informaţiei în vederea realizării de proiecte. -utilizarea termenilor de specialitate. scheme funcţionale. funcţionalitate etc. Reguli de urbanism: amplasarea clădirilor. spaţii de circulaţie. 4. *Aplicaţii (soft-uri educaţionale). colectarea materialelor refolosibile etc. -discuţii în care să fie utilizaţi termeni specifici oricărei construcţii (fundaţie. Şcoala: amplasare. şcoală.) -activitate practică de întreţinere şi înfrumuseţare a locuinţei. din diferite texte. semnalarea unor factori poluanţi. posibilităţile de transport şi de dezvoltare şi modernizare a localităţii. alte clădiri în funcţie de utilitatea acestora. clasei. elemente de limbaj grafic specific. -exerciţii de îmbunătăţire a produselor realizate (aspect. scheme funcţionale. Dezvoltarea spiritului de iniţiativăşi a capacităţii de orientare profesională Obiective de referinţă La sfârşitul clasei a V-a elevul va fi capabil să propună noi posibilităţi de amenajare a mediului şi de creştere a calităţii serviciilor din localitate Exemple de activităţi de învăţare Pe parcursul clasei a V-a se recomandă următoarele activităţi: -elaborarea mai multor variante de amenajare a spaţiilor interioare şi /sau a spaţiilor cu alegerea variantei optime. mod de utilizare etc. acoperiş.) -culegerea de informaţii referitoare la resursele naturale şi ocupaţiile specifice zonei utilizând diferite surse. Clădiri: destinaţie. -discuţii privind ocupaţiile oamenilor din comunitatea locală. 4. funcţii. -descrierea spaţiilor şi utilităţilor din locuinţă. desene. amenajare spaţii (parcuri de agrement şi industriale.1.). fiziologic şi psihologic). funcţii. imagini. clasele a V-a . Dezvoltarea mediului construit. -citire hărţi / planuri / documentaţie inclusiv site-uri de prezentare a unor agenţi economici. *elemente arhitecturale. planuri. camere cu diferite destinaţii.3. 4. -Organizarea localităţii. -implicarea în viaţa comunităţii (localităţii – îngrijirea spaţiilor verzi. de depozitare etc. documente. conservarea mediului. pentru a analiza şi descrie produse din mediul apropiat: denumire. colaje. tipurile de activităţi şi meseriile (profesiile) specifice acestora CONŢINUTURI ▪ Localitatea -*Evoluţia în timp a sistemelor de amenajare teritorială. pieţe etc. colaje. să utilizeze informaţii culese din surse diferite -exerciţii de identificare. plan şcoală / clasă / laborator.1. alcătuire constructivă. prospecte. elemente componente. citire şi interpretare a simbolurilor şi termenilor specifici domeniului. să stabilească legături între elementele mediului construit. a limbajului grafic. confort ambiental (spaţial.a VIII-a .

-vizite la unităţi de alimentaţie publică /întreprinderi de prelucrare a produselor de origine vegetalăşi animalăexistente în localitate. -discuţii pe tema structurii unui meniu. tradiţionale. -exerciţii de asociere a factorilor de mediu cu plantele şi animalele specifice anumitor zone agricole. materialele şi principalele unelte. utilizare şi valorificare a produselor Obiective de referinţă La sfârşitul clasei a V-a elevul va fi capabil: să selecteze produsele alimentare în funcţie de valoarea nutritivăşi energeticăşi de influenţa asupra sănătăţii omului Exemple de activităţi de învăţare Pe parcursul clasei a V-a se recomandă următoarele activităţi: -exerciţii de diferenţiere a originii produselor alimentare şi de analiză de produs. magazine. pieţe. mediului şi societăţii 2 Dezvoltarea capacităţii de proiectare.3 *1. -activităţi de selectare de produse pentru principalele mese ale unei zile. Obiective de referinţă La sfârşitul clasei a V-a elevul va fi capabil: să identifice materiile prime. Crăciun. -exerciţii de identificare a vaselor. Exemple de activităţi de învăţare Pe parcursul clasei a V-a se recomandă următoarele activităţi: -analiza unor produse utilizate în gospodărie. agenţi economici din localitate. -discuţii dirijate privind speciile de plante şi de animale din zona geografică respectivă. vegetalăşi animalăîn alimentaţia omului să analizeze influenţa factorilor de mediu asupra cultivării plantelor şi creşterii animalelor să descrie tradiţiile locale referitoare la obţinerea produselor alimentare 1.4 2.CLASA a V-aModulul: PRODUSE ALIMENTARE DE ORIGINE VEGETAL ĂŞI ANIMAL ĂOBIECTIVE DE REFERINŢĂŞI EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE 1 Înţelegerea implicaţiilor dezvoltării tehnologice asupra individului. cu specific naţional /local (ex. execuţie. Paşte. -exerciţii de evaluare cantitativăşi calitativă a consumului zilnic de alimente. ustensilelor. în creşterea animalelor şi a plantelor. 1. aniversări).1 1. -descrieri de produse realizate cu ocazia unor sărbători.2 să descrie principalele moduri de utilizare a produselor alimentare de origine minerală. aparatelor utilizate în prepararea alimentelor. expoziţii.1. utilizarea tehnologiilor ecologice. instrumente şi echipamente specifice utilizate în obţinerea produselor . crescătorii de animale. -exerciţii de identificare a maşinilor şi utilajelor specifice tehnologiilor agricole. -dezbateri pe tema valorificării reziduurilor din agricultură. -consultarea unor materiale documentare. -vizite la sere. târguri. -expoziţii /colecţii cu produse realizate conform tradiţiilor locale. evaluare.

valoarea nutritivăşi energetică. -exerciţii de cântărire. aparatelor utilizate în prepararea alimentelor. -organizarea de concursuri tematice /expoziţii (clasă/şcoală /localitate /zonă). -studii de caz referitoare la influenţa mediului (temperatură. portofolii. de adăposturi pentru diferite specii de animale. -evaluarea calităţii produselor realizate. să analizeze calitatea produselor alimentare în funcţie de: nevoile pe care le satisfac. umiditate) asupra produselor. să execute lucrări de cultivare a plantelor /creştere a animalelor domestice respectând normele ecologice şi de protecţie a muncii 2.4. 3. -exerciţii de calculare a valorii energetice şi nutritive a alimentelor (pe bazăde tabele. informaţii de pe ambalaje etc. -respectarea regulilor de comportament la masă. -organizarea locului de muncă. amestecare /combinare. -exerciţii de selectare şi mânuire corectă a uneltelor utilizate în cadrul operaţiilor de cultivare a plantelor de grădină /apartament. în funcţie de rolul asumat în executarea unor produse simple. reclame. estetică 2. -exerciţii de utilizare a echipamentelor de protecţie a muncii şi a celor de pază contra incendiilor. Valorificarea în comunicare a termenilor şi simbolurilor specifice tehnologiilor Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare . colaje. proiecte.2. să coopereze şi să-şi asume responsabilităţi în activităţile de grup -exerciţii de ordonare logică a etapelor unui proces tehnologic şi de selectare a tehnologiilor adecvate pentru diferite grupe de plante şi /sau animale. ustensilelor. -realizarea de aranjamente florale.2. -realizarea de ambalaje. colecţii. -exerciţii de determinare a calităţii produselor pe baza proprietăţilor organoleptice. -exerciţii de diferenţiere a diferitelor posibilităţi de ambalare a produselor alimentare. proprietăţile organoleptice.5.3. -aranjarea mesei pentru diverse ocazii. -exerciţii de selectare şi mânuire corectă a vaselor. -exerciţii de determinare a influenţei factorilor de mediu asupra dezvoltării plantelor şi animalelor în laborator şi lotul şcolii. de diferite materii prime sau materiale respectând datele din fişa tehnologică primităşi /sau reţetele din cărţi de bucate /reviste de specialitate. -întocmire de meniuri pentru diferite perioade ale zilei /ale anului /evenimente festive. -studii de caz privind riscurile pentru sănătate în cazul consumării unor produse alimentare expirate. -asumarea responsabilităţilor individuale în cultura plantelor şi /sau a creşterii animalelor. -studii de caz cu privire la respectarea normelor de protecţia muncii în desfăşurarea diferitelor lucrări agricole.). -studii de caz privind determinarea caracteristicilor organoleptice ale unor produse alimentare. să identifice principalele produse alimentare pe baza unui meniu recomandat /întocmit în prealabil de către elev 2. etichete. -studii de caz referitoare la creşterea şi îngrijirea animalelor domestice.

de teme: igiena personală. ambalaje. informaţii de pe etichete. Dezvoltarea spiritului de iniţiativăşi a capacităţii de orientare profesională Obiective de referinţă La sfârşitul clasei a V-a elevul va fi capabil: să identifice posibilităţi diverse de valorificare a produselor alimentare de origine vegetalăşi animală să stabilească legături între activităţi /profesii şi produsele alimentare obţinute Exemple de activităţi de învăţare Pe parcursul clasei a V-a se recomandă următoarele activităţi: -prezentarea şi valorificarea produsului realizat. plantat. depozitare. lucrări de îngrijire. ambalaje. etichete etc.3. -Alimente de origine animală: carne. -Alimente de origine vegetală: în stare proaspătă (fructe. -întocmirea unor eseuri. valorificarea produselor). transport. Creşterea animalelor domestice (hrănire şi îngrijire. -organizarea de expoziţii şi concursuri tematice. lapte. documentaţie. posibilităţi de valorificare. -descrierea activităţilor desfăşurate de bucătar. ulei. sare. -realizarea de fotografii şi vizionarea de filme didactice / documentare. scheme de funcţionare a unor aparate. Meşteşuguri locale). cereale. crescător de animale. manuale. pliante. Internet etc. ospătar etc.2 să explice termeni şi simboluri privind calitatea. -realizarea de colecţii /portofolii individuale /de grup. factori de mediu.. -identificarea drepturilor avute în calitate de consumator.1 4. 4.1 La sfârşitul clasei a V-a elevul va fi capabil: să valorifice informaţiile culese din surse diferite utilizând terminologia şi simbolurile specifice domeniului 3.). factori de mediu. referate. Calendarul activităţilor. recoltare şi valorificare). orez). norme de tehnica securităţii muncii. -citire de prospecte.). -redactarea unei scrisori adresate Oficiului de Protecţie a Consumatorilor referitoare la semnalarea unor nereguli referitoare la calitatea produselor cumpărate (proprietăţi organoleptice. CONŢINUTURI ▪ Originea alimentelor: -Alimente de origine minerală: apă. la depozitarea şi la conservarea produselor. -exerciţii de citire şi interpretare a informaţiilor de pe prospecte.. -studii de caz (ex.. norme de tehnica securităţii muncii. comercializare etc. ouă. 4. igiena echipamentului. Obiceiurile folclorice din zonă. -studii de caz referitoare la igiena producerii alimentelor (ex. igiena locului de muncă). igiena produselor alimentare şi protecţia consumatorilor Pe parcursul clasei a V-a se recomandă următoarele activităţi: -culegerea de informaţii din diferite surse (reviste. de teme: Tradiţiile locale. Criterii de selecţie a produselor alimentare: caracteristici organoleptice.2. colaje privind ocupaţiile oamenilor din comunitatea locală. agricultor. valoare nutritivăşi . ambalaje. Cultivarea plantelor de câmp / grădină (semănat. legume) şi prelucrate (zahăr. -exerciţii de corelare a activităţilor de cultivare a plantelor şi de creştere a animalelor domestice din zonăcu factori de mediu şi ocupaţiile locuitorilor. prospecte etc.

Relaţia: om – produse alimentare – mediu. Conservarea alimentelor. -exerciţii de selectare a informaţiilor privind drepturile consumatorului şi protecţia acestuia. ustensile. Evaluarea calităţii. aparate. lunar) şi modalităţi de economisire .1 Obiective de referinţă La sfârşitul clasei a VI-a elevul va fi capabil să-şi stabilească bugetul (zilnic. 1. Depozitarea şi valorificarea produselor alimentare. -comentarea unor articole din presă privind probleme de sănătate a familiei. Relaţia dintre alimentaţia corectăşi condiţiile geografice. -identificarea instituţiilor care asigură protecţia consumatorului în localitatea respectivă. execuţie. Bucătăria românească. evaluare. -discuţii referitoare la resurse materiale şi umane. ▪ Alcătuirea meniurilor: -Criterii de întocmire. dispozitive.1 1. Exemple de activităţi de învăţare Pe parcursul clasei a VI-a se recomandă următoarele activităţi: -activităţi de elaborare a unui buget simplu al clasei şi al familiei. Prepararea la cald.-Meniuri pentru diferite ocazii /anotimpuri /situaţii deosebite.2 1. factori de confort. mediului şi societăţii 2 Dezvoltarea capacităţii de proiectare. Protecţia consumatorului. protecţia consumatorului şi măsuri preconizate. Tehnologii de preparare a hranei: -Bucătăria: vase. starea de sănătate.3 1. anotimp. climaterice. profesii etc. -Prepararea la rece. schimb. -joc de rol pentru identificarea diferenţei dintre nevoi şi dorinţe. activităţi desfăşurate.energetică. -*Tehnologii tradiţionale şi moderne de preparare a alimentelor. CLASA a VI-aModulul: ECONOMIA FAMILIEIOBIECTIVE DE REFERINŢĂŞI EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE 1 Înţelegerea implicaţiilor dezvoltării tehnologice asupra individului. -Respectarea normelor de igienă în prepararea hranei. vârstă. utilizare şi valorificare a produselor Obiective de referinţă La sfârşitul clasei a VI-a elevul va fi capabil să identifice activităţi economice din viaţa familiei să descrie principalele resurse necesare desfăşurării unor activităţi familiale de producţie şi consum să recunoască factori economici şi sociali din mediul înconjurător care influenţează viaţa familiei să enunţe unele drepturi şi obligaţii ale consumatorilor Exemple de activităţi de învăţare Pe parcursul clasei a VI-a se recomandă următoarele activităţi: -prezentarea unor exemple de activităţi de: producţie. consum. săptămânal. Aranjarea mesei.4 2. -exerciţii de ierarhizare a nevoilor de consum ale familiei şi ale fiecărui membru.

carduri.1 4. satisfacţie profesională. venituri. -simularea unor tranzacţii simple. Nevoi şi dorinţe – identificarea nevoilor individuale ale familiei şi ale clasei /şcolii. -discuţii relevante cu privire la legătura dintre educaţie. calcularea cheltuielilor şi a veniturilor posibil de obţinut din vânzarea acestuia. umane. bancnote. -discuţii în grup privind importanţa repartizării judiciose a timpului între muncă. -exerciţii de citire a unor grafice. -exerciţii de redactare a unor sesizări către organizaţiile sau instituţiile de protecţie a consumatorului. distracţie şi alte activităţi zilnice.1 3. 4. -descrierea modului de utilizare a timpului într-o zi / săptămână. -activităţi practice de realizare a unei reclame pentru promovarea produsului obţinut.4 să întocmească planuri de activităţi în funcţie de timpul disponibil 3. -stabilirea avantajelor şi dezavantajelor efectuării plăţilor prin: numerar. Valorificarea în comunicare a termenilor şi simbolurilor specifice tehnologiilor Obiective de referinţă La sfârşitul clasei a VI-a elevul va fi capabil să utilizeze concepte economice în comunicare Exemple de activităţi de învăţare Pe parcursul clasei a VI-a se recomandă următoarele activităţi: -exerciţii de utilizare a termenilor economici: nevoi.2 să stabilească priorităţi în consum şi cheltuieli în funcţie de nevoile proprii şi ale familiei -discuţie cu privire la nevoi şi modul lor de acoperire -exerciţii de repartizare a veniturilor pentru satisfacerea diferitelor nevoi şi justificarea economiilor efectuate.3 să analizeze un produs realizat în funcţie de calitate. schimb. resurse. scheme. 2. consum. muncă. . carduri. cec. -vizitarea unor locuri de muncă – eventual ale părinţilor – şi consemnarea unor observaţii. cheltuieli şi posibilitatea obţinerii unui câştig 2.2 CONŢINUTURI Rolul familiei în consumul şi producţia de bunuri şi servicii. -realizarea unor colecţii de monede. Dezvoltarea spiritului de iniţiativăşi a capacităţii de orientare profesională Obiective de referinţă La sfârşitul clasei a VI-a elevul va fi capabil să elaboreze proiecte pentru realizarea unui produs util cu precizarea bugetului necesar să identifice abilităţi şi interese personale care îl pot orienta în carieră Exemple de activităţi de învăţare Pe parcursul clasei a VI-a se recomandă următoarele activităţi: -exerciţii de corelare a priorităţilor de realizare a produsului proiectat cu resursele băneşti. 3. preţ. eventual prin comerţelectronic. -exerciţii referitoare la decizia privind cumpărarea unor produse -utilizarea de soft educaţional -realizarea unui produs (un semn de carte. cheltuieli. materiale şi de timp. etichete.2.2 să observe şi să compare diferite modalităţi de plată 4. o revistă a clasei). buget referitor la viaţa familiei şi a clasei. -comentarea în grup a posibilităţilor de utilizare eficientă a timpului. producţie.

lucrări de specialitate. textile. Protecţia consumatorului. Profesii ale membrilor familiei. -vizite la croitorie. preţ să identifice elementele de progres în evoluţia diferitelor tehnologii de prelucrare a materialelor din lemn.1.Resursele familiei – relaţia: venituri. -descrieri de produse realizate cu ocazia unor sărbători tradiţionale. Internet. atelier de olărit. mostre. carton). 1. lut-ceramică Exemple de activităţi de învăţare Pe parcursul clasei a VI-a se recomandă următoarele activităţi: -observaţii şi discuţii pe baza unor enciclopedii. Comportamentul de consum. -exerciţii de observare şi de comparare a unor produse în funcţie de materialele utilizate. materiale. -exerciţii de identificare şi de comparare a diferitelor tipuri de materiale din mediul apropiat. CLASA a VI-a Modulul: MATERIALE ŞI TEHNOLOGII (lemn. existente în mediul apropiat elevului. preţul. CD. piele. textile. Bugetul elevului. Proiectarea bugetului. Organizarea timpului familiei. schemă funcţională. Disciplina bugetului personal. mediului şi societăţii 2 Dezvoltarea capacităţii de proiectare. prezentare. lut-ceramică. 1. atelier de tâmplărie. din piele. -studiu de caz. evaluare. -culegere de informaţii din albume. piele. atelier de pielărie. piele. reviste. decizia privind cumpărarea unor produse. consum. Bugetul familiei –suportul comportamentului de consum.2. utilizare şi valorificare a produselor Obiective de referinţă La sfârşitul clasei a VI-a elevul va fi capabil să identifice materii prime şi materiale lemnoase. economii. -analiza unor obiecte confecţionate din lemn. -exerciţii de întocmire a unor fişe de analiză de produs. alcătuire. Activitatea de producţie şi relaţiile dintre membrii familiei /clasei. formă. a semifabricatelor şi a produselor finite asupra mediului şi societăţii să analizeze un produs ţinând cont de utilizare. lut – ceramică) OBIECTIVE DE REFERINŢĂŞI EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE 1 Înţelegerea implicaţiilor dezvoltării tehnologice asupra individului. fotografii. cizmărie 1. Calitatea produselor. textile.4 Obiective de referinţă . -utilizarea softului educaţional -colecţii /expoziţii cu produse realizate prin tehnologii tradiţionale /locale şi /sau moderne. executare. Gestionarea bugetului individual de timp. lut – ceramică în funcţie de provenienţăşi proprietăţi să sesizeze efectele tehnologiilor de obţinere a materiilor prime. Exemple de activităţi de învăţare *1.3. cu specific naţional /regional -implicare directă în viaţa comunităţii prin participarea la colectarea ambalajelor în vederea reciclării acestora (hârtie. textile.

colaje sau materiale publicitare. tabele. să coopereze şi să-şi asume responsabilităţi în activităţile de grup 2. unelte. Valorificarea în comunicare a termenilor şi simbolurilor specifice tehnologiilor Obiective de referinţă La sfârşitul clasei a VI-a elevul va fi capabil să valorifice informaţiile culese din surse diferite utilizând terminologia şi simbolurile specifice domeniului Exemple de activităţi de învăţare Pe parcursul clasei a VI-a se recomandă următoarele activităţi: -exerciţii de identificare şi de selectare a simbolurilor şi termenilor specifici domeniului din diferite texte. colaje. de pielărie etc. mesaje cu elevi din alte localităţi din ţarăşi din străinătate. piele. -exerciţii de utilizare a echipamentelor de protecţie a muncii şi de pază contra incendiilor. să identifice disfuncţionalităţi ale produselor analizate 3.3. desene.1. miniproiecte. proiecte. 3. idei. -exerciţii de realizare a diferitelor elemente decorative din material lemnos. -exerciţii de selectare a materialelor şi a instrumentelor de măsură. documente. -exerciţii de sesizare a defectelor şi remedierea lor prin efectuarea unor mici reparaţii. . -exerciţii de citire şi utilizare a unei fişe tehnologice pentru produse din lemn.4. textil. imagini. -elaborarea unor materiale (schiţe. scule. aparate simple necesare executării unui produs. -vizionarea de filme didactice /documentare şi realizarea de fotografii. de prelucrare şi finisare specifice obţinerii unui produs din mediul apropiat elevului pe baza unei fişe tehnologice primite. colecţii. materiale textile. planuri. PSI şi protecţia mediului Pe parcursul clasei a VI-a se recomandă următoarele activităţi: -exerciţii de comparare a diferitelor tipuri de materiale utilizate în realizarea de produse. 2. clase. referate.. La sfârşitul clasei a VI-a elevul va fi capabil să selecteze materiale şi tehnologii adecvate pentru realizarea unui produs util 2. -evaluarea şi valorificarea produselor obţinute prin organizarea de expoziţii /concursuri între grupe.2 să execute operaţiile de pregătire. portofolii) individual /împreunăcu alţi colegi. planuri. -schimb de opinii. -discuţii cu privire la calitatea produselor. -organizarea locului de muncă în funcţie de rolul asumat în executarea unor produse simple.1. -jocuri didactice. -exerciţii de demontare – montare /asamblare a unor produse simple. şcoli. respectând normele de calitate. -utilizarea termenilor de specialitate şi a limbajului grafic în realizarea (individual sau în grup) de schiţe.2. -execuţie practică a unor produse conform fişei tehnologice. NTSM.

Operaţii de finisare. 4. Realizarea unui produs din material lemnos. lut-ceramică. schiţă constructivă. preţ). documentaţie specifică) cu ajutorul imaginilor şi a simbolurilor.3. 4. să sesizeze relaţia dintre tipuri de activităţi şi meserii (profesii) specifice acestora CONŢINUTURI Materii prime şi materiale: lemn. Activităţi şi meserii specifice realizării produselor din lemn. formă. utilizare. prospecte. cauciuc. mod de utilizare etc. materiale folosite. preţ. lutceramică. textile.2. piele. Evaluarea şi valorificarea produselor (calitate. alcătuire. Analiza de produs (gamă de produse): utilizare. sticlă) OBIECTIVE DE REFERINŢĂŞI EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE . să descrie un produs utilizând limbajul specific -exerciţii de comunicare .1. Elemente de limbaj grafic specific. prezentare. textile. piele. CLASA a VII-a Modulul: MATERIALE ŞI TEHNOLOGII (materiale metalice. piele lut-ceramică Exemple de activităţi de învăţare Pe parcursul clasei a VI-a se recomandă următoarele activităţi: -exerciţii practice de înfrumuseţare a unor obiecte. -Operaţii de pregătire. Dezvoltarea spiritului de iniţiativăşi a capacităţii de orientare profesională Obiective de referinţă La sfârşitul clasei a VI-a elevul va fi capabil să propună noi posibilităţi de utilizare şi decorare a obiectelor din lemn. 4. de pielărie. -Studierea "Fişei tehnologice". -exerciţii de aprofundare a textului (de pe ambalaje. -utilizarea noilor tehnologii de informare şi comunicare pentru a descrie produse: denumire. -prezentarea şi valorificarea produselor realizate prin organizarea unor expoziţii. -evaluarea calităţii produselor realizate. disfuncţionalităţi posibile. Operaţii de prelucrare.. Clasificare. lut-ceramică. Noi posibilităţi de utilizare şi decorare a produselor. -implicarea în viaţa comunităţii prin activităţi ce vizeazăatitudinea privind utilizarea de materiale reciclabile. textile.2. -* Tradiţii locale. Soft educaţional. materiale plastice. prezentare. -întocmirea unor minieseuri /fişe privind ocupaţiile oamenilor din comunitatea local. -culegerea de informaţii referitoare la ocupaţiile specifice zonei utilizând diferite surse (inclusiv Internetul). Proprietăţi. elemente componente. Tehnologii artizanale. -recunoaşterea meseriei în funcţie de tipul de material şi de tehnologiile de prelucrare a acestuia. Provenienţă. textil. -identificarea a noi posibilităţi de utilizare şi decorare a anumitor produse.descriere a unui produs folosind corect terminologia.

-exerciţii de întocmire de fişe tehnologice pentru realizarea unui produs. preţ să evidenţieze evoluţia diferitelor tehnologii de prelucrare a materialelor metalice.1.. plastic. existente în mediul apropiat elevului. materiale. în funcţie de diferite criterii. utilizare şi valorificare a produselor Obiective de referinţă La sfârşitul clasei a VII-a elevul va fi capabil să descrie materii prime şi materiale din metal. reviste. a uneltelor a aparatelor simple etc. -exerciţii de ordonare logică a etapelor unui proces tehnologic. prezentare. -analiza unor obiecte confecţionate din metal. Internet. trasează. sticlă. să execute operaţii de pregătire. 1. asamblează diferite componente şi materiale). cauciuc. plastic. evaluare. -evaluarea şi valorificarea produselor prin expoziţii /concursuri între grupe. -demonstraţii privind proprietăţile materialelor studiate. alcătuire. respectând normele de calitate. finisare specifice obţinerii unui produs din mediul apropiat elevului. -execuţia practică a unor produse conform fişei tehnologice (desenează. . -exerciţii de apreciere a calităţii unor produse. fotografii. protecţia muncii şi a mediului Exemple de activităţi de învăţare Pe parcursul clasei a vii-a se recomandă următoarele activităţi: -exerciţii de citire şi utilizare a unei fişe tehnologice realizată în prealabil de către profesor. plastic. -studiu de caz privind utilizările materialelor de tip: metal. 1. -vizitarea unor ateliere de prelucrări. măsoară. aerului. plastice. cauciuc. schemă funcţională. taie. formă. -comentarea buletinelor de analiză a compoziţiei apei. -exerciţii de selectare şi mânuire corectă a instrumentelor de măsură a sculelor. cauciuc. solului din diferite zone industriale. clase.3 *1. -exerciţii de demontare – montare /asamblare a unor obiecte /modele. 1. a semifabricatelor şi a produselor finite asupra mediului şi societăţii să analizeze un produs ţinând cont de utilizare. 2.2.2. executare. CD. -exerciţii de utilizare a echipamentelor de protecţie a muncii şi de paza contra incendiilor. sticlă. cauciuc în funcţie de provenienţă. -exerciţii de întocmire a unor fişe de analiză de produs. societăţii şi mediului 2 Dezvoltarea capacităţii de proiectare. -colecţii / expoziţii cu produse realizate prin tehnologii tradiţionale /locale şi /sau moderne. sticlă Obiective de referinţă La sfârşitul clasei a VII-a elevul va fi capabil să întocmească fişa tehnologicăpentru realizarea unui produs util Exemple de activităţi de învăţare Pe parcursul clasei a VII-a se recomandă următoarele activităţi: -exerciţii de identificare şi de comparare a diferitelor tipuri de materiale din mediul apropiat.1 Înţelegerea implicaţiilor dezvoltării tehnologice asupra individului. -culegere de informaţii din albume. şcoli. sticlă.4 2.1. caracteristici şi proprietăţi să identifice efectele tehnologiilor de obţinere a materiilor prime. prelucrare.

-exerciţii de utilizare a unor obiecte în situaţii noi. cauciuc.2. Valorificarea în comunicare a termenilor şi simbolurilor specifice tehnologiilor Obiective de referinţă La sfârşitul clasei a VII-a elevul va fi capabil să utilizeze termeni de specialitate şi limbajul grafic pentru realizarea de schiţe. sticlă). -jocuri didactice. -formularea de idei referitoare la creşterea funcţionalităţii produselor realizate împreună cu colegii sau individual. -întocmirea de colecţii /portofolii individuale sau în grup. proiecte. 3. portofolii) individual /împreunăcu alţi colegi. produselor finite şi meseriile /profesiile specifice acestora CONŢINUTURI . pentru a analiza şi descrie produse: denumire.1. -elaborarea unor materiale (schiţe. -prezentarea şi valorificarea produselor realizate prin organizarea unor expoziţii. -implicarea în viaţa comunităţii prin activităţi ce vizeazăutilizarea materialelor reciclabile. cauciuc Exemple de activităţi de învăţare Pe parcursul clasei a VII-a se recomandă următoarele activităţi: -exerciţii de stimulare a creativităţii privind noi posibilităţi de utilizare şi de decorare a anumitor produse. -evaluarea calităţii produselor realizate. desene. -culegerea de informaţii referitoare la ocupaţiile specifice zonei utilizând diferite surse (inclusiv.3. să stabilească relaţii între tehnologiile de obţinere a materiilor prime. 3.1. scheme de funcţionare Exemple de activităţi de învăţare Pe parcursul clasei a vii-a se recomandă următoarele activităţi: -exerciţii de identificare şi de selectare a simbolurilor şi termenilor specifici domeniului din diferite texte. târguri tradiţionale. dicţionare şi enciclopedii tehnice. -utilizarea noilor tehnologii de informare şi comunicare. să coopereze şi să-şi asume responsabilităţi în activităţile de grup -organizarea locului de muncă în funcţie de rolul asumat în executarea unor produse simple. mod de funcţionare etc. 4. colecţii. imagini. efectuarea unor mici reparaţii. 4. -întocmirea unor fişe privind ocupaţiile oamenilor din comunitatea locală. Dezvoltarea spiritului de iniţiativăşi a capacităţii de orientare profesională Obiective de referinţă La sfârşitul clasei a VII-a elevul va fi capabil să propună noi posibilităţi de utilizare şi decorare a obiectelor din metal. semifabricatelor. -vizitarea unor agenţi economici din localitate. planuri. -implicare directă în viaţa comunităţii prin participarea la colectarea ambalajelor în vederea reciclării acestora (metal. sticlă. 4. documente. *2. componente. plastic. să propună soluţii privind defectele şi disfuncţionalităţile constatate la produsele analizate -remedierea unor defecte. mod de utilizare. colaje.2. expoziţii. Internetul). muzee etnografice.4 .

materiale plastice. Tehnologii artizanale. -vizite în nodurile şi căile reţelelor de transport. preţ). alcătuire. vizual etc. preţ.* Tradiţii locale. clasele a V-a . sticlă.2 să identifice momente importante în evoluţia tehnologiilor de comunicaţii şi transport să explice complementaritatea dintre reţeaua de comunicaţii şi cea de transport 1. -exerciţii de identificare a oportunităţii utilizării reţelelor de comunicaţii şi transport în activităţile socio-umane. albume. prezentare. 1. Analiza de produs (gamă de produse): utilizare. de mărfuri. mediului şi societăţii Obiective de referinţă La sfârşitul clasei a VII-a elevul va fi capabil: să identifice tipuri de reţele de comunicaţii şi transport şi efectele lor asupra omului şi a mediului Exemple de activităţi de învăţare Pe parcursul clasei a VII-a se recomandă următoarele activităţi: -studiu de caz pentru identificarea tipurilor de reţele de comunicaţii şi transport. formă. Educaţie tehnologică. . cauciuc. Elemente de limbaj grafic specific. cauciuc. -identificarea relaţiei dintre reţelele de comunicaţii şi cele de transport utilizând fotografii. proprietăţi. materiale folosite.Materii prime şi materiale (materiale metalice. cauciuc.a VIII-a ▪ Realizarea unui produs din materiale metalice. de energie. sticlă): provenienţă. reviste de specialitate etc. -Operaţii de pregătire. prezentare. Operaţii de finisare. -studiu de caz privind utilizarea comunicării în nodurile reţelelor de comunicaţii. schiţă constructivă. Activităţi şi meserii specifice realizării produselor din materiale metalice. materiale plastice. Soft educaţional. materiale plastice.3 *1. sticlă: -Întocmirea "Fişei tehnologice". clasificare.. Înţelegerea implicaţiilor dezvoltării tehnologice asupra individului. -discuţii în grup privind avantajele şi dezavantajele utilizării diferitelor tehnologii de comunicare. -studiu de caz privind influenţa mijloacelor moderne de comunicaţii şi transport asupra calităţii vieţii. -identificarea avantajelor oferite de tehnologiile neconvenţionale. -studiu de caz privind mijloacele de transport şi căile de comunicaţii din localitate.) şi transporturi (de persoane.4 să descrie mijloacele şi căile de comunicaţii şi transport din localitate . utilizare.1 * 1. -identificarea diferitelor etape ale dezvoltării comunicaţiilor (prin limbaj grafic. CLASA a VII-aModulul: TEHNOLOGII DE COMUNICAŢII ŞI TRANSPORTOBIECTIVE DE REFERINŢĂŞI EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE 1. de informaţii). Evaluarea şi valorificarea produselor (calitate. Noi posibilităţi de utilizare şi decorare a produselor. Operaţii de prelucrare.

efecte poluante. design. -transmiterea unui fax.1. securitate. -exerciţii de alegere a unui produs sau a unui serviciu în funcţie de diferite criterii: calitate. confort.2 să utilizeze tehnologii moderne de comunicaţii pentru realizarea unor aplicaţii Obiective de referinţăExemple de activităţi de învăţare La sfârşitul clasei a VII-a elevul va fi Pe parcursul clasei a VII-a se recomandă următoarele capabil: activităţi: 3. metrou etc. evaluare. telefon. -activităţi practice de utilizare a unor softuri.1 să utilizeze simboluri şi terminologia -exerciţii de selectare a termenilor si a simbolurilor specifică comunicaţiilor şi transporturilor specifice comunicaţiilor şi transporturilor. execuţie. a interfonului etc. utilizare şi valorificare Exemple de activităţi de învăţare Pe parcursul clasei a VII-a se recomandă următoarele activităţi: -exerciţii de elaborare de schiţe. -prospectarea pieţei.5 să propună soluţii de protejare a mediului în condiţiile transportului actual -studii de caz. 2 Dezvoltarea capacităţii de proiectare. scheme. -utilizarea telefoniei fixe şi mobile.2 să selecteze pentru uzul personal -identificarea avantajelor şi dezavantajelor oferite de informaţii din diverse surse referitoare la sursele de informare din sistemele de comunicaţii şi comunicaţii şi transporturi . e-mail. din diferite enunţuri şi imagini prezentate.1 să realizeze produse grafice specifice comunicaţiilor şi transporturilor 2. -utilizarea cartelelor magnetice. preţ. -elaborarea unor proiecte privind soluţii de reducere a efectelor poluante produse de mijloacele de transport. -redactarea şi expedierea unui mesaj prin poştă. tabele specifice sistemelor de comunicaţii şi transport.. 3. -exerciţii de interpretare a simbolurilor şi semnelor grafice specifice comunicaţiilor şi transporturilor. comoditate. a produselor Obiective de referinţă La sfârşitul clasei a VII-a elevul va fi capabil: 2.

mediului şi societăţii 2Dezvoltarea capacităţii de proiectare. scrisori de intenţie. Obiective de referinţă La sfârşitul clasei a VII-a elevul va fi capabil: 4. mediului şi societăţii.. Reţele de comunicaţii (căi. noduri.). teste on-line).simulări de interviuri. exerciţii de identificare a meseriilor şi profesiilor din domeniul comunicaţiilor şi transporturilor. Reţele de transport (căi. -sistemul poştal. noduri. teletext etc. de mărfuri. telefonia mobilăşi fixă.). *Tehnologii neconvenţionale (pe pernăde aer. -operare cu diverse surse de informare (carte de telefon. execuţie. publicitate. suspensii magnetice).dezvoltarea carierei (oferte de locuri de . transmiterea unui CV. evaluare. reţele de televiziune şi radio etc. Comunicaţii şi limbaj grafic în transporturi. Impactul dezvoltării comunicaţiilor şi transporturilor asupra individului. rutier). *Transporturi prin conducte şi pe cablu. *Soft educaţional. CLASA a VIII-a Modulul: ENERGIE OBIECTIVE DE REFERINŢĂŞI EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE 1 Înţelegerea implicaţiilor dezvoltării tehnologice asupra individului.transport. CONŢINUTURI Sisteme de comunicaţii şi transporturi: noţiuni generale. Soluţii de protejare a mediului.studiul unor materiale din media pentru . să descrie oportunităţi 1 profesionale legate de serviciile de comunicaţii şi transport existente şi de perspectivă Exemple de activităţi de învăţare Pe parcursul clasei a VII-a se recomandă următoarele activităţi: . mersul trenurilor. terminale): -de telecomunicaţii (reţele informatice. pe apă (naval şi fluvial). Mijloace şi tehnologii de realizare a transportului de persoane. de energie şi de informaţii. . aerian. terminale): terestru (feroviar. structură. utilizare şi valorificare a produselor 3Valorificarea în comunicare a termenilor şi simbolurilor specifice tehnologiilor Obiective de referinţă La sfârşitul clasei a VIII-a elevul va fi capabil: Exemple de activităţi de învăţare Pe parcursul clasei a VIII-a se recomandăurmătoarele activităţi: . Calitatea serviciilor de comunicaţii şi transport. de mulţumire etc.muncă.

1 3. -vizite la agenţi economici de profil. 2. veioză. textelor de specialitate. -studiu de caz pentru identificarea posibilităţilor de economisire a energiei de diferite tipuri.2 * 2.1 2. lanternă. electrică etc..1. -documentare din materiale de specialitate. albumelor etc. întrerupător. -dezbatere privind importanţa surselor neconvenţionale de producere a energiei. surse şi principalele tehnologii de obţinere a acesteia *1.. -culegerea de informaţii referitoare la sursele energetice naturale specifice zonei.3 3.1 . termică. -identificarea surselor de energie -identificarea etapelor dezvoltării tehnologiilor de obţinere a energiei cu ajutorul ilustraţiilor. -identificarea tehnologiilor de obţinere şi utilizare a diferitelor forme de energie şi efectelor sociale.2 Obiective de referinţă La sfârşitul clasei a VIII-a elevul va fi capabil: să utilizeze termeni tehnici şi simboluri specifice domeniului energetic să valorifice într-un mesaj propriu.1 să recunoască forme ale energiei. 4. chimică. -activităţi de utilizare de softuri -exerciţii de depistare şi remediere a defectelor unor elemente de circuit care nu se află sub tensiune (priză. Dezvoltarea spiritului de iniţiativăşi a capacităţii de orientare profesională Obiective de referinţă La sfârşitul clasei a VIII-a elevul va fi capabil: să compare avantajele şi dezavantajele unor locuri de muncă din domeniul energetic în scopul orientării profesionale Exemple de activităţi de învăţare Pe parcursul clasei a VIII-a se recomandă următoarele activităţi: -discuţii cu specialişti care lucrează în domeniu. termenii şi simbolurile specifice 4. -dezbateri privind modalităţile de protejare a mediului.2 1. luminoasă. ceas electronic) cu respectarea normelor de tehnică a securităţii muncii. diapozitivelor. Exemple de activităţi de învăţare Pe parcursul clasei a VIII-a se recomandă următoarele activităţi: -exerciţii de selectare a termenilor şi simbolurilor specifice domeniului energetic din diferite enunţuri şi imagini prezentate. -exerciţii de redactare a unor mesaje (în cuvinte sau limbaj grafic) pe baza unui suport vizual.3 să identifice surse şi tehnologii de obţinere a energiei să analizeze efectele tehnologiilor de producere a energiei şi utilizarea ei asupra mediului Obiective de referinţă La sfârşitul clasei a VIII-a elevul va fi capabil: să execute produse simple din domeniul energetic respectând normele tehnice şi de securitate a muncii să interpreteze schiţe ale unor circuite energetice să remedieze defecţiuni simple din domeniu -exerciţii de comparare a diferitelor forme de energie: mecanică. fişă. lampă de control) -dezbateri pe teme de protecţia muncii -exerciţii de citire a schemelor de circuite energetice dintr-o locuinţă. Exemple de activităţi de învăţare Pe parcursul clasei a VIII-a se recomandă următoarele activităţi: -aplicaţii practice de realizare a unor produse (ex.

gaze). posibilele profesii din domeniul energetic să identifice alternative şi oportunităţi în utilizarea şi economisirea energiei 4. Consumatori de energie. tehnician. execuţie. -consumatori electro-casnici.). proiectant. termice. -analizarea unor fişe ale posturilor. *Soft educaţional. Surse de energie. CLASA A VIII-AModulul: DOMENII PROFESIONALEOBIECTIVE DE REFERINŢĂŞI EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE 1 Înţelegerea implicaţiilor dezvoltării tehnologice asupra individului. ▪ Impactul tehnologiilor de producere şi utilizare a energiei asupra omului şi a mediului. termică. -metode de economisire a energiei. mediului şi societăţii 2 Dezvoltarea capacităţii de proiectare. evaluare. Energia în gospodărie: -forme de energie şi utilizarea lor. utilizare şi valorificare a unor produse 3 Valorificarea în comunicare a termenilor şi simbolurilor specifice tehnologiilor Obiective de referinţă La sfârşitul clasei a VIII-a elevul va fi capabil: să enumere principalele domenii profesionale săidentifice impactul tehnologiei asupra evoluţiei profesiilor.). scule utilizate (şurubelniţe. -observarea evoluţiei unor domenii profesionale noi (informatică. prevenirea şi stingerea incendiilor. -*Remedierea defectelor simple a elementelor de circuit şi a aparatelor electro-casnice. operator. ciocane /pistol de lipit. *Tehnologii specifice zonei geografice. cleşti.2 1. -dezbateri privind implicaţiile unor ocupaţii asupra mediului înconjurător şi asupra relaţiilor de muncă. Elemente de limbaj grafic specific. creion de tensiune etc. -evidenţa consumurilor şi a costurilor de energie. Transport şi distribuţie prin sistemul energetic naţional. CONŢINUTURI Forme de energie: mecanică..3 -vizite la agenţi economici de profil. -studiu de caz privind profesiile oamenilor implicaţi în producerea şi distribuirea energiei la nivel local. programator etc. -enumerarea principalelor responsabilităţi ale unui muncitor. telecomunicaţii etc. chimică. maistru. luminoasă. -culegere de informaţii referitoare la modalităţi de utilizare şi economisire a energiei.2 să identifice pe plan local.4. Tehnologii de obţinere a energiei. asupra relaţiilor de muncăşi asupra mediului săidentifice principalele competenţe ale personalului angajat în diverse domenii de activitate Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare Pe parcursul clasei a VIII-a se recomandăurmătoarele activităţi: -investigarea unor domenii de activitate în funcţie de profesiile şi meseriile lor. -circuite energetice dintr-o locuinţă (electrice. *Surse energetice specifice zonei.3 . norme de tehnica şi securitatea muncii. -discuţii privind tendinţele în evoluţia pieţei muncii. Domenii de utilizare. Exemple de activităţi de învăţare 1. electrică etc.1 1.

-elaborarea unui plan simplu de afaceri Exemple de activităţi de învăţare Pe parcursul clasei a VIII-a se recomandăurmătoarele activităţi: -simulări de interviuri. -jocuri de rol: ofertant – beneficiar. după model. târguri de oferte educaţionale.3 săelaboreze un plan propriu de dezvoltare profesională în funcţie de competenţele personale şi de caracteristicile pieţei muncii să utilizeze diferite tehnici de prezentare pentru ocuparea unui loc de muncă să elaboreze. panouri de avertizare. indicatoare etc. " Ziua porţilor deschise".. -exerciţii de interpretare a unor semne şi simboluri de pe produse. Dezvoltarea spiritului de iniţiativăşi a capacităţii de orientare profesională Obiective de referinţă La sfârşitul clasei a VIII-a elevul va fi capabil: să organizeze informaţii relevante pentru obţinerea / practicarea diferitelor calificări profesionale Exemple de activităţi de învăţare Pe parcursul clasei a VIII-a se recomandăurmătoarele activităţi: -elaborarea in grup a unor "fişe ale postului" pe baza consultării documentelor si vizitelor efectuate la agenţi economici din domeniul serviciilor. -realizare de cărţi de vizită.1 La sfârşitul clasei a VIII-a elevul va fi capabil: să identifice diferitele rute de formare profesională oferite de învăţământul românesc 2.2 *2.2 *3. -stabilirea elementelor de bază ale portofoliului profesional individual.2. transmitere a unor mesaje (în cuvinte sau simboluri) pe baza unui suport vizual. -discuţii cu agenţi economici. -elaborare de CV-uri.4 3. -utilizarea soft-ului educaţional -analiza etapelor de elaborare a unui plan de afaceri -analiza unor modele concrete de planuri de afaceri. -completarea de chestionare /fişe de autoevaluare. -exersarea tehnicilor de prezentare la interviu. etichete. -elaborarea unor CV-uri. un plan simplu de afaceri pentru obţinerea unui produs sau a unui serviciu Obiective de referinţă La sfârşitul clasei a VIII-a elevul va fi capabil: să utilizeze termeni specifici diferitelor domenii profesionale la testările pentru obţinerea unui loc de muncă să valorifice într-un mesaj propriu termenii şi simbolurile învăţate săcoreleze simbolurile cu semnificaţia lor şi cu domeniul profesional în care sunt utilizate Pe parcursul clasei a VIII-a se recomandăurmătoarele activităţi: -studierea ofertelor educaţionale în diverse contexte: documente oficiale. -vizionarea unor materiale înregistrate în întreprinderi mici şi mijlocii. -scrierea unei scrisori de intenţie.3 -exerciţii de redactare. -exerciţii de "traducere" a semnelor şi simbolurilor în cuvinte şi invers. vizite la grupurile şcolare etc.1 . -realizarea de simulări privind utilizarea şi respectarea unor norme de protecţia muncii.1 3. 2. *4. -exerciţii de comparare a diverselor oportunităţi profesionale în raport cu nevoile şi interesele proprii. 4.

Înţelegerea implicaţiilor dezvoltării tehnologice asupra individului. Tendinţe în evoluţia pieţei muncii: *Dezvoltarea domeniului serviciilor. utilizare şi valorificare a produselor 3. evaluare.3 4.2 Descrierea principalelor resurse (materiale. CONŢINUTURI Domenii profesionale Specificul profesional al diferitelor zone geografice. -simularea paşilor necesari pentru obţinerea unui loc de muncă. Cerere şi ofertă pe piaţa muncii.1 Identificarea unor surse de poluare care afecteazăcalitatea vieţii S.5 Evaluarea produselor /serviciilor în funcţie de caracteristicile de calitate şi de posibilităţile de valorificare S. Dezvoltarea spiritului de iniţiativăşi a capacităţii de orientare profesională . mediului şi societăţii STANDARDE S. comercializare etc.3 Analizarea elementelor de progres a diferitelor tehnologii precum şi a meseriilor /profesiilor specifice acestora S.2 4. Mobilitate ocupaţională. execuţie.4.4 să formuleze o opţiune pentru viitoarea meserie în concordanţă cu propriile interese şi aptitudini să coreleze opţiunile profesionale cu nevoile şi resursele zonei geografice şi cu tendinţele majore de evoluţie a pieţei muncii să aplice etape ale planului de afaceri pentru obţinerea unui produs sau a unui serviciu -realizarea unei liste cu locuri de muncă posibile pe baza studierii ofertelor din mass-media. Protecţia mediului în contextul diverselor domenii profesionale. -simularea unor activităţi propuse în planul de afaceri. umane) şi tehnologii necesare pentru obţinerea unui produs S. Competenţe profesionale: descriere şi modalităţi de evaluare. cu respectarea normelor de protecţie a muncii şi a mediului S.6 Utilizarea adecvată a limbajului grafic specific diverselor domenii de activitate în contexte variate de comunicare S. Planul de afaceri: condiţii de elaborare. -analiza structurii de ocupare a forţei de muncă în zonă /regiune. Comportamentul în afaceri. STANDARDE CURRICULARE DE PERFORMANŢĂ OBIECTIVE CADRU 1. Valorificarea în comunicare a termenilor şi simbolurilor specifice tehnologiilor 4. Domenii profesionale noi. dezvoltarea întreprinderilor mici şi mijlocii etc. conform fişei tehnologice. -discuţii cu reprezentanţi ai agenţilor economici din zonă. aptitudini şi cu caracteristicile pieţei muncii 2. băneşti. Dezvoltarea capacităţii de proiectare. Rute de formare profesională. principalele etape de realizare. modele ale unor planuri de afaceri.7 Evaluarea de opţiuni privind viitoarea meserie în concordanţă cu propriile interese.4 Execuţia de produse simple. -organizarea unor competiţii pe componente ale planului de afaceri: promovare. Calitatea muncii şi relaţiile de muncă.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful