Anexa la ordinul ministrului Educaţiei şi Cercetării nr. 3727/ 30.04.

2004

MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII CONSILIUL NAŢIONAL PENTRU CURRICULUM

PROGRAME ŞCOLARE PENTRU CLASELE a V-a -a VIII-a

EDUCA ŢIE TEHNOLOGIC Ă Aprobat prin ordin al ministrului Nr 3727 / 30.04.2004

Bucureşti, 2004 NOTĂ DE PREZENTARE În viziunea Curriculum-ului Naţional pentru învăţământului obligatoriu, Educaţia tehnologică este o disciplină de trunchi comun, componentă a ariei curriculare Tehnologii. Din perspectiva abordării disciplinei de către profesor, aspectul teoretic şi practic al acesteia nu implică stabilirea unei proporţii precise între cele douădimensiuni. Raportul echilibrat teorie - practicăelimină riscul unei teoretizări excesive sau / şi al

unei profesionalizări timpurii. Educaţia tehnologică întregeşte cultura generală a elevului, având un profund caracter interdisciplinar şi practic-aplicativ. Obiectivele cadru din Programa şcolarăa disciplinei Educaţie tehnologică concordă cu exigenţele specificate în diverse documente referitoare la competenţele de bază într-o economie bazată pe cunoaştere. Prin studiul disciplinei Educaţie tehnologică se realizează corelarea cu exigenţele formulate în documentele de politică educaţională din România şi din Comunitatea Europeană privind pregătirea elevilor pentru viaţăşi învăţare continuă precum şi opţiunea pentru cariera profesională. De asemenea, la realizarea curriculumului pentru Educaţie tehnologică s-au luat în considerare: oexperienţa pozitivă acumulată în învăţământul românesc de la introducerea disciplinei Educaţie tehnologică în gimnaziu şi până în prezent (1992 – 2003); ocompatibilizarea cu programele disciplinei în învăţământul secundar din ţările Uniunii Europene şi din alte ţări cu sisteme avansate de învăţământ; oasigurarea coerenţei pe verticalăşi pe orizontală a procesului de iniţiere tehnologicăşi de dezvoltare a abilităţilor practice prin corelarea cu finalităţile disciplinei „Abilităţi practice” din învăţământul primar şi cu finalităţile celorlalte obiecte de studiu din învăţământul obligatoriu. Programa actuală pune un accent deosebit pe educaţia pentru calitate. Studiul calităţii produselor şi a serviciilor, precum şi educaţia consumatorului şi a producătorului, permit dezvoltarea unor atitudini prin asumarea de valori care vizează calitatea. Programa de Educaţie tehnologică pune accent pe dezvoltarea la elevi a competenţelor antreprenoriale, a spiritului de iniţiativă. Prin construcţie şi eşalonare pe clase, actuala programă propune un sistem modular coerent, alcătuit din module de diferite tipuri, fiecare dintre ele articulându-se flexibil cu celelalte prin obiective, activităţi de învăţare, conţinuturi, finalităţi prezentate într-o manierăsintetic-integratoare. În fiecare an de studiu din ciclul gimnazial se studiază câte două module. Ca noutate, în structura noului curriculum pentru Educaţie tehnologică se remarcă modulul "Economia familiei" care are rolul de a familiariza elevii cu terminologia economică utilizată în activităţile curente ale familiei şi ale vieţii cotidiene şi de a-i face să înţeleagă motivaţia care se află la baza unui anumit comportament de consum. Tot ca o noutate, modulul "Tehnologii de comunicaţii şi transport" prezintă complementaritatea celor două domenii şi faptul că ele pot fi privite ca un tot unitar. "Tehnologiile de comunicaţii şi transport" şi "Produse alimentare de origine vegetalăşi animală" sunt module de curriculum integrat. "Materiale şi tehnologii" este un modul de bază, care se regăseşte implicit şi în toate celelalte module. Se pune accentul pe studierea proprietăţilor diverselor tipuri de materiale precum şi pe executarea diferitelor operaţii tehnologice specifice obţinerii unui produs util. Modulul "Domenii profesionale", studiat la finalul clasei a VIII-a, se axează pe principalele tipuri de activităţi economice cu exemple de profesii din diverse domenii, condiţii de ocupare a locurilor de muncăşi tipuri de competenţe necesare încadrării pe piaţa muncii sau continuării studiilor. În construirea şi aplicarea strategiilor de instruire – învăţare - evaluare se recomandă: ocrearea unui context ambiental plăcut şi adecvat activităţii exploratorii a elevului; ofamiliarizarea elevilor cu modalităţi şi procedee de utilizare a diferitelor surse de informare precum şi crearea unor oportunităţi de învăţare care să favorizeze cunoaşterea prin experienţăproprie; ostimularea elevilor în observarea şi investigarea mediului înconjurător, în punerea de întrebări referitoare la funcţiile, alcătuirea şi modul de obţinere a diferitelor obiecte create de om, în căutarea soluţiilor de remediere a unor defecţiuni, în aplicarea unor

-Pentru activităţile practice este necesară organizarea locului de muncă. Important este ca să fie atinse toate obiectivele vizate de programă. prospectelor. etichetelor şi altor materiale de promovare a produselor. În acest sens. a unei fişe tehnologice. în condiţii de cooperare. în contexte semnificative. clasă. observarea sistematicăşi descrierea modului de execuţie a anumitor operaţii. luarea deciziei profesionale luând în considerare specificul domeniului dar şi abilităţile şi interesele proprii etc. respectarea normelor de protecţia muncii şi pază contra incendiilor. a instrucţiunilor. Definitoriu pentru Educaţia tehnologică în gimnaziu se considerăa fi faptul că învăţarea vizează prioritar formarea de abilităţi de gândire criticăşi de abilităţi practice. în ordinea indicată în programă. celelalte tipuri de abilităţi constituind achiziţii prealabile. În aplicarea programei vor fi avute în vedere următoarele aspecte: -În fiecare an şcolar se studiază douămodule. încurajându-se astfel iniţiativa şi creativitatea. necesare dezvoltării acestora. protecţia consumatorului. şcoală. mediului şi societăţii. profesorul are libertatea de a îmbogăţii registrul activităţilor de învăţare. referate. oîncurajarea reflecţiei personale privind impactul tehnologiei asupra individului. Abilităţi de explicare şi interpretare: citirea şi interpretarea corectă a schemelor constructive şi funcţionale. precizăm că. identificarea de soluţii originale pentru valorificarea optimă a spaţiului din locuinţă. stabilirea de corelaţii între proprietăţile materialelor şi operaţiile tehnologice. -În scopul atingerii obiectivelor de referinţă. pentru fiecare modul s-au avut în vedere următoarele niveluri de complexitate ale achiziţiilor de învăţare ale elevului: Abilităţi de cunoaştere şi înţelegere: utilizarea adecvată a termenilor şi a limbajului grafic specific diferitelor tehnologii în comunicare. utilizarea unor instrumente. examinarea implicaţiilor utilizării aditivilor în obţinerea produselor alimentare sau a celor petroliere. colecţii etc. scule sau a unor ustensile. corelarea evoluţiilor din domeniul tehnologiei cu dinamica pieţei muncii etc. alte reprezentări grafice care organizeazăcunoştinţele elevilor şi îi ghidează în experienţele de învăţare ulterioare. Selectarea şi diferenţierea procedeelor didactice este de preferat a se face atât în raport cu tipurile de competenţe (cunoştinţe. întocmirea unui buget personal de venituri şi cheltuieli sau de utilizare a timpului. atitudini etc. realizarea de schiţe.) ce se urmăresc a se dezvolta la elevi cât şi în raport de nivelul de complexitate al achiziţiilor de învăţare prevăzute de programă.. deprinderi practice şi intelectuale.. utilizarea calculatorului şi a altor mijloace moderne de comunicare efectuarea unor operaţii tehnologice simple. colaje.. de a stabili succesiunea conţinuturilor precum şi de a dezvolta acele teme care . în definirea obiectivelor de referinţă. timpul acordat fiecăruia depinde de profesorul clasei. -Activitatea didactică este orientată spre activităţi în echipă. prin care elevii învaţă săcoopereze şi să-şi asume responsabilităţi. efectuarea unor mici reparaţii. outilizarea de scheme structurale. cunoaşterea reglementărilor referitoare la calitatea mediului. Abilităţi de evaluare şi gândire critică: aprecierea calităţii produselor înainte de cumpărarea lor. strategii de operare în plan mintal şi practic. opunerea în faţa elevilor a unor sarcini de învăţare autentice. Abilităţi aplicative: proiectarea şi realizarea unor produse simple prin valorificarea resurselor materiale din mediul apropiat şi cu respectarea NTSM şi PSI. schiţe.tehnici de rezolvare a disfuncţionalităţilor sesizate în mediul apropiat. fotografii.

Gabriela Lichiardopol Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti ing. Stela Olteanu Liceul Teoretic “Marin Preda”. Jinescu ec. univ. ing. ing. Şc. Lucian Ciolan Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei / Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic ing. Gabriela Scarlat prof. Consiliul Naţional pentru Curriculum / Gr. Steliana Toma Expert. Catinca Scrioşteanu Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic dr. 1. Rodica Constantin Expert. Călinescu Bucureşti Expert.Gabriela Chirea GRUPUL DE LUCRU: ec. Ind. Consiliul . Petra CiutăŞcoala nr. Mogoşoaia. Valeriu V. Silviu Cristian Mirescu prof.Gabriela Chirea Serviciul Naţional de Evaluare şi Examinare ing. 39. 143.se pot integra contextului socio-economic local. ing. Veronica . G. Şc. Camelia Ciobanu Şcoala nr. 98. G. Viorica Stoicescu Şcoala nr. univ. Zoica Vlăduţ dr. ing. ing. Călinescu Bucureşti ing. a VII-a şi a VIII-a. ing. ing. Rodica Constantin Ministerul Educaţiei Cercetării Ministerul Educaţiei şi Cercetării Expert. a fost realizată de: COORDONATORI: prof. Bucureşti ing. dr. Valentina CapotăInspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti ing. Consiliul Naţional pentru Curriculum / Gr. Bucureşti dr. Ind. Lucian Ciolan prof. Programa de Educaţie Tehnologică pentru clasele a V-a. Bucureşti prof. dr. a VI-a. Consiliul Naţional pentru Curriculum / Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti Universitatea Politehnică Bucureşti Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei / Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic Serviciul Naţional de Evaluare şi Examinare prof. Natalia Lazăr Şcoala nr. Ilfov ing. univ. Steliana Toma prof. dr. Bucureşti ing. univ. jud. Delia Sergentu Inspectoratul Şcolar al Judeţului Teleorman ing. dr. Gabriela Scarlat Ministerul Educaţiei şi Cercetării ing. Veronica . Catinca Scrioşteanu asist.

Iaşi REPARTIZAREA MODULELOR PE CLASE CLASA V DENUMIREA MODULELOR ORGANIZAREA MEDIULUI CONSTRUIT PRODUSE ALIMENTARE DE ORIGINE VEGETALĂŞI ANIMALĂ . ing. ing. dr. dr. ing. ing. dr. Gelu Ionescu Universitatea Politehnică Bucureşti şef lucr.Naţional pentru Curriculum / Universitatea Tehnicăde Construcţii Bucureşti ec. dr. Mirela Nicoleta Dinescu Şcoala Superioară ComercialăNicolae Kretzulescu. Eugen Roşca Universitatea Politehnică Bucureşti ec. Vasile Dragu Universitatea Politehnică Bucureşti conf. Zoica VlăduţCentrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic AU COLABORAT: prof. Mihaela Popa Universitatea Politehnică Bucureşti prof. Mariana Iatagan Şcoala Superioară ComercialăNicolae Kretzulescu. univ. univ. Lenuţa Mihăescu Şcoala Titu Maiorescu. dr. Bucureşti ec. dr. Bucureşti ing. Şerban Raicu Universitatea Politehnică Bucureşti şef lucr. ing. Nicolae Cepoiu Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară Bucureşti şef lucr.

documentaţie. reţelelor de utilităţi. -vizitarea localităţii cu identificarea destinaţiei clădirilor (clădiri administrative. industriale. târguri tradiţionale. filme. lut – ceramică) VII MATERIALE ŞI TEHNOLOGII (materiale metalice. planuri. site-uri privind amplasarea geografică a localităţii şi evoluţia în timp a sistemelor de organizare teritorială. execuţie.). execuţie. piele. spaţiilor publice. economice. sticlă) ENERGIE TEHNOLOGII DE COMUNICAŢII ŞI TRANSPORT DOMENII PROFESIONALE VIII OBIECTIVE CADRU 1ホnţelegerea implicaţiilor dezvoltării tehnologice asupra individului.1. evaluare. -vizitarea unor agenţi economici din localitate. cauciuc. materiale plastice. traseelor parcurse frecvent de elevi şi de părinţii acestora. -exerciţii de orientare pe teren utilizând hărţi. comerciale. textile. mediului şi societăţii 2Dezvoltarea capacităţii de proiectare. instrumente de orientare. evaluare. culturale. utilizare şi valorificare a produselor Obiective de referinţă La sfârşitul clasei a V-a elevul va fi capabil să descrie elementele mediului construit şi funcţionalitatea acestora Exemple de activităţi de învăţare Pe parcursul clasei a V-a se recomandă următoarele activităţi: -discuţii pe marginea unor hărţi. monografii. şcoalăşi din alte clădiri ce 1. planuri. muzee etnografice. -investigarea directă a spaţiilor interioare din locuinţă.VI ECONOMIA FAMILIEI MATERIALE ŞI TEHNOLOGII (lemn. expoziţii. de învăţământ. documente. . etc. de sănătate. utilizare şi valorificare a produselor 3Valorificarea în comunicare a termenilor şi simbolurilor specifice tehnologiilor 4Dezvoltarea spiritului de iniţiativăşi a capacităţii de orientare profesională CLASA a V-aModulul: ORGANIZAREA MEDIULUI CONSTRUITOBIECTIVE DE REFERINŢĂŞI EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE 1 Înţelegerea implicaţiilor dezvoltării tehnologice asupra individului. imagini. mediului şi societăţii 2 Dezvoltarea capacităţii de proiectare.

fotografii. *1. -colecţionarea unor obiecte din mediul natural în vederea utilizării lor în decorarea clasei. decoraţiuni interioare. Obiective de referinţă La sfârşitul clasei a V-a elevul va fi capabil săidentifice materialele necesare pentru execuţia unei clădiri şi a obiectelor din locuinţă. pieţe agroalimentare.2.4 să compare modalităţi . aer. poliţie. -exerciţii de aplicare a unor prevederi legale privind normele de circulaţie. 2. ONG-uri. -analiza unor produse din gospodărie.3. -studiu de caz “Sursele de apă de băut” eventual. să identifice surse de poluare şi săse implice în prevenirea şi combaterea acestora să respecte prevederi ale legislaţiei referitoare la normele de circulaţie şi la calitatea mediului 1. bunuri de folosinţăîndelungată). Exemple de activităţi de învăţare Pe parcursul clasei a V-a se recomandă următoarele activităţi: -exerciţii de comparare a diferitelor tipuri de materiale utilizate în construirea şi dotarea locuinţei. păduri.adăpostesc instituţii publice. eventual imagini de pe Internet în vederea sesizării diferenţelor dintre sistemele de amenajare teritorială specifice localităţilor urbane şi rurale -consultarea diferitelor materiale documentare (reviste de arhitectură. -întâlniri cu reprezentanţi ai comunităţii locale: primărie. localitate . şcoală. protecţia mediului (apă. vizitarea staţiei de tratare / epurare a apei din localitate (zonă). CD.1. prezentări de produse de mobilier. amplasarea clădirilor. şcoală. şcolii. -studii de caz referitore la păstrarea şi conservarea mediului natural. -studii de caz referitoare la păstrarea şi conservarea mediului natural. -culegere de informaţii din albume. casei şi a localităţii. agenţi economici. tradiţionale şi moderne de amenajare a mediului rural şi urban -identificarea surselor de poluare din locuinţa personală. zone industriale). sol). reviste. 1. -vizionarea de filme referitoare la protecţia mediului. localitate (parcuri.

spaţii de joacă etc.) pentru obţinerea diferitelor produse simple. construcţia unei case. Valorificarea în comunicare a termenilor şi simbolurilor specifice tehnologiilor Obiective de referinţă La sfârşitul clasei a V-a elevul va fi capabil Exemple de activităţi de învăţare Pe parcursul clasei a V-a se recomandă următoarele activităţi: . canalizare.2. măsurare. obiecte decorative cu grad redus de complexitate. -studii de caz – privind disfuncţionalităţi constatate în utilizarea reţelelor de transporturi. lipire. şcoală etc.2. Amenajarea unei localităţi. apă. -evaluarea şi valorificarea produselor obţinute -organizarea de concursuri tematice /expoziţii în clasă / şcoală /localitate /zonă. comunicaţii din localitate. înnodare. spaţii publice. Casa viitorului). Camera mea. -organizarea locului de muncă în funcţie de rolul asumat în executarea unor produse simple -asumarea responsabilităţilor individuale în elaborarea unor materiale (schiţe. -realizarea de aranjamente florale. să coopereze şi să-şi asume responsabilităţi în activităţile de grup *2. locuinţei. legare etc. -întocmirea unor miniproiecte de reamenajări interioare în funcţie de destinaţii şi /sau ocazii speciale (ex. energie. spaţii verzi. trasare. protecţie a muncii şi a mediului 2. efectuarea unor mici reparaţii (exemplu: repararea cuierele din clasă).3.4 . colaje. -implicarea directă în viaţa comunităţii prin amenajarea unor spaţii verzi. colecţii. decorarea unei case. realizarea de planuri de locuinţe. şcolii. cu remedierea unor defecte. să realizeze produse simple cu respectarea normelor de calitate. clădiri. proiecte. camere. participarea la colectarea ambalajelor în vederea reciclării acestora. -simulări pe calculator utilizând softuri educaţionale specifice (ex. – utilizând planul localităţii. gaze. să aplice soluţii pentru înlăturarea disfuncţionalităţilor din mediul apropiat -exerciţii de planificare a activităţii cu sugerarea succesiunii operaţiilor şi a posibilelor alternative de lucru. camerei. -identificarea / marcarea de trasee. tăiere. semnalarea unor surse de poluare. locuinţe. portofolii) realizate în cadrul echipei. -efectuarea de măsurători şi întocmirea planului clasei. 3. îmbinare (prin coasere. planuri. -exerciţii de desenare. -exerciţii de verificare a sistemului de închidere a uşilor şi ferestrelor din locuinţăşi şcoală.).

conservarea mediului. acoperiş. planuri. scheme funcţionale. amenajare spaţii (parcuri de agrement şi industriale. citire şi interpretare a simbolurilor şi termenilor specifici domeniului. a simbolurilor şi a culorilor în vederea realizării de planuri. Reguli de urbanism: amplasarea clădirilor. clasei. din diferite texte.a VIII-a . să utilizeze informaţii culese din surse diferite -exerciţii de identificare. funcţionalitate etc. asigurarea curăţeniei. Educaţie tehnologică. alcătuire constructivă. elemente de limbaj grafic specific.2. să stabilească legături între elementele mediului construit. desene.1. a limbajului grafic. anexe gospodăreşti. colaje. documente. alcătuire constructivă. semnalarea unor factori poluanţi. colectarea materialelor refolosibile etc. Locuinţa: tipuri. elemente componente. 4. Dezvoltarea spiritului de iniţiativăşi a capacităţii de orientare profesională Obiective de referinţă La sfârşitul clasei a V-a elevul va fi capabil să propună noi posibilităţi de amenajare a mediului şi de creştere a calităţii serviciilor din localitate Exemple de activităţi de învăţare Pe parcursul clasei a V-a se recomandă următoarele activităţi: -elaborarea mai multor variante de amenajare a spaţiilor interioare şi /sau a spaţiilor cu alegerea variantei optime. 4. portofolii. -selectarea şi organizarea informaţiei în vederea realizării de proiecte. 4. scheme funcţionale.) -activitate practică de întreţinere şi înfrumuseţare a locuinţei. pentru a analiza şi descrie produse din mediul apropiat: denumire. plan şcoală / clasă / laborator. selectare. -implicarea în viaţa comunităţii (localităţii – îngrijirea spaţiilor verzi. grădinii şcolii etc. Şcoala: amplasare. -descrierea spaţiilor şi utilităţilor din locuinţă. -exerciţii de îmbunătăţire a produselor realizate (aspect. clasele a V-a . spaţii de circulaţie. combaterea poluării. colaje. -utilizarea noilor tehnologii de informare şi comunicare.1. mod de utilizare etc. alte clădiri în funcţie de utilitatea acestora. -Organizarea localităţii. tipurile de activităţi şi meseriile (profesiile) specifice acestora CONŢINUTURI ▪ Localitatea -*Evoluţia în timp a sistemelor de amenajare teritorială. posibilităţile de transport şi de dezvoltare şi modernizare a localităţii. -citire hărţi / planuri / documentaţie inclusiv site-uri de prezentare a unor agenţi economici. -Activităţi specifice localităţii de referinţă. *elemente arhitecturale. imagini. *Aplicaţii (soft-uri educaţionale).). plan. prospecte. şcoală. -discuţii în care să fie utilizaţi termeni specifici oricărei construcţii (fundaţie. camere cu diferite destinaţii. -discuţii privind ocupaţiile oamenilor din comunitatea locală. -utilizarea termenilor de specialitate. Clădiri: destinaţie. confort ambiental (spaţial. reţele de utilităţi. pieţe etc. funcţii. funcţii.). de depozitare etc.3. fiziologic şi psihologic). Dezvoltarea mediului construit. participarea la viaţa socialăşi culturală. tabele. elevaţie.) -culegerea de informaţii referitoare la resursele naturale şi ocupaţiile specifice zonei utilizând diferite surse.

Paşte. ustensilelor.2 să descrie principalele moduri de utilizare a produselor alimentare de origine minerală. agenţi economici din localitate. aniversări). aparatelor utilizate în prepararea alimentelor. expoziţii. în creşterea animalelor şi a plantelor. -dezbateri pe tema valorificării reziduurilor din agricultură.CLASA a V-aModulul: PRODUSE ALIMENTARE DE ORIGINE VEGETAL ĂŞI ANIMAL ĂOBIECTIVE DE REFERINŢĂŞI EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE 1 Înţelegerea implicaţiilor dezvoltării tehnologice asupra individului. cu specific naţional /local (ex. evaluare. -descrieri de produse realizate cu ocazia unor sărbători. pieţe.3 *1. crescătorii de animale. târguri. Obiective de referinţă La sfârşitul clasei a V-a elevul va fi capabil: să identifice materiile prime.4 2. -discuţii dirijate privind speciile de plante şi de animale din zona geografică respectivă. vegetalăşi animalăîn alimentaţia omului să analizeze influenţa factorilor de mediu asupra cultivării plantelor şi creşterii animalelor să descrie tradiţiile locale referitoare la obţinerea produselor alimentare 1. -activităţi de selectare de produse pentru principalele mese ale unei zile. -expoziţii /colecţii cu produse realizate conform tradiţiilor locale. materialele şi principalele unelte. Exemple de activităţi de învăţare Pe parcursul clasei a V-a se recomandă următoarele activităţi: -analiza unor produse utilizate în gospodărie. -consultarea unor materiale documentare. Crăciun. mediului şi societăţii 2 Dezvoltarea capacităţii de proiectare.1 1. -exerciţii de asociere a factorilor de mediu cu plantele şi animalele specifice anumitor zone agricole. -vizite la unităţi de alimentaţie publică /întreprinderi de prelucrare a produselor de origine vegetalăşi animalăexistente în localitate. execuţie. -exerciţii de identificare a vaselor. -vizite la sere. instrumente şi echipamente specifice utilizate în obţinerea produselor . tradiţionale. -discuţii pe tema structurii unui meniu. utilizarea tehnologiilor ecologice. -exerciţii de identificare a maşinilor şi utilajelor specifice tehnologiilor agricole. magazine. 1. -exerciţii de evaluare cantitativăşi calitativă a consumului zilnic de alimente.1. utilizare şi valorificare a produselor Obiective de referinţă La sfârşitul clasei a V-a elevul va fi capabil: să selecteze produsele alimentare în funcţie de valoarea nutritivăşi energeticăşi de influenţa asupra sănătăţii omului Exemple de activităţi de învăţare Pe parcursul clasei a V-a se recomandă următoarele activităţi: -exerciţii de diferenţiere a originii produselor alimentare şi de analiză de produs.

-exerciţii de selectare şi mânuire corectă a vaselor. portofolii. -exerciţii de determinare a influenţei factorilor de mediu asupra dezvoltării plantelor şi animalelor în laborator şi lotul şcolii.2. informaţii de pe ambalaje etc. să analizeze calitatea produselor alimentare în funcţie de: nevoile pe care le satisfac. etichete. -asumarea responsabilităţilor individuale în cultura plantelor şi /sau a creşterii animalelor. -evaluarea calităţii produselor realizate. proprietăţile organoleptice. -studii de caz referitoare la influenţa mediului (temperatură. colecţii. ustensilelor. -exerciţii de determinare a calităţii produselor pe baza proprietăţilor organoleptice. să execute lucrări de cultivare a plantelor /creştere a animalelor domestice respectând normele ecologice şi de protecţie a muncii 2.3. -exerciţii de calculare a valorii energetice şi nutritive a alimentelor (pe bazăde tabele. -întocmire de meniuri pentru diferite perioade ale zilei /ale anului /evenimente festive. estetică 2. colaje. -organizarea de concursuri tematice /expoziţii (clasă/şcoală /localitate /zonă).). -studii de caz privind riscurile pentru sănătate în cazul consumării unor produse alimentare expirate. în funcţie de rolul asumat în executarea unor produse simple. -aranjarea mesei pentru diverse ocazii.2. -respectarea regulilor de comportament la masă. -realizarea de aranjamente florale. -exerciţii de utilizare a echipamentelor de protecţie a muncii şi a celor de pază contra incendiilor. umiditate) asupra produselor. -exerciţii de cântărire. proiecte. valoarea nutritivăşi energetică.4.5. să coopereze şi să-şi asume responsabilităţi în activităţile de grup -exerciţii de ordonare logică a etapelor unui proces tehnologic şi de selectare a tehnologiilor adecvate pentru diferite grupe de plante şi /sau animale. -studii de caz privind determinarea caracteristicilor organoleptice ale unor produse alimentare. aparatelor utilizate în prepararea alimentelor. -realizarea de ambalaje. de adăposturi pentru diferite specii de animale. Valorificarea în comunicare a termenilor şi simbolurilor specifice tehnologiilor Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare . 3. -exerciţii de diferenţiere a diferitelor posibilităţi de ambalare a produselor alimentare. reclame. amestecare /combinare. -studii de caz referitoare la creşterea şi îngrijirea animalelor domestice. -organizarea locului de muncă. -exerciţii de selectare şi mânuire corectă a uneltelor utilizate în cadrul operaţiilor de cultivare a plantelor de grădină /apartament. să identifice principalele produse alimentare pe baza unui meniu recomandat /întocmit în prealabil de către elev 2. -studii de caz cu privire la respectarea normelor de protecţia muncii în desfăşurarea diferitelor lucrări agricole. de diferite materii prime sau materiale respectând datele din fişa tehnologică primităşi /sau reţetele din cărţi de bucate /reviste de specialitate.

etichete etc. -studii de caz referitoare la igiena producerii alimentelor (ex. -realizarea de colecţii /portofolii individuale /de grup. recoltare şi valorificare). crescător de animale. prospecte etc. -exerciţii de citire şi interpretare a informaţiilor de pe prospecte. Creşterea animalelor domestice (hrănire şi îngrijire. 4. factori de mediu. colaje privind ocupaţiile oamenilor din comunitatea locală. -Alimente de origine animală: carne. igiena echipamentului. ambalaje. legume) şi prelucrate (zahăr. -Alimente de origine vegetală: în stare proaspătă (fructe. igiena locului de muncă). Criterii de selecţie a produselor alimentare: caracteristici organoleptice.2 să explice termeni şi simboluri privind calitatea. comercializare etc. valoare nutritivăşi . -exerciţii de corelare a activităţilor de cultivare a plantelor şi de creştere a animalelor domestice din zonăcu factori de mediu şi ocupaţiile locuitorilor.3. informaţii de pe etichete. ambalaje. igiena produselor alimentare şi protecţia consumatorilor Pe parcursul clasei a V-a se recomandă următoarele activităţi: -culegerea de informaţii din diferite surse (reviste.). Calendarul activităţilor. transport. lucrări de îngrijire.1 La sfârşitul clasei a V-a elevul va fi capabil: să valorifice informaţiile culese din surse diferite utilizând terminologia şi simbolurile specifice domeniului 3. documentaţie. -organizarea de expoziţii şi concursuri tematice. manuale. 4. factori de mediu.). scheme de funcţionare a unor aparate. Cultivarea plantelor de câmp / grădină (semănat. lapte. norme de tehnica securităţii muncii. -descrierea activităţilor desfăşurate de bucătar. cereale. pliante. -realizarea de fotografii şi vizionarea de filme didactice / documentare. depozitare. la depozitarea şi la conservarea produselor. ambalaje. Obiceiurile folclorice din zonă.. CONŢINUTURI ▪ Originea alimentelor: -Alimente de origine minerală: apă. norme de tehnica securităţii muncii. -redactarea unei scrisori adresate Oficiului de Protecţie a Consumatorilor referitoare la semnalarea unor nereguli referitoare la calitatea produselor cumpărate (proprietăţi organoleptice. -identificarea drepturilor avute în calitate de consumator. ouă.2. plantat.. -studii de caz (ex. posibilităţi de valorificare. de teme: Tradiţiile locale. ulei. orez). referate. valorificarea produselor). sare. Dezvoltarea spiritului de iniţiativăşi a capacităţii de orientare profesională Obiective de referinţă La sfârşitul clasei a V-a elevul va fi capabil: să identifice posibilităţi diverse de valorificare a produselor alimentare de origine vegetalăşi animală să stabilească legături între activităţi /profesii şi produsele alimentare obţinute Exemple de activităţi de învăţare Pe parcursul clasei a V-a se recomandă următoarele activităţi: -prezentarea şi valorificarea produsului realizat.. de teme: igiena personală. ospătar etc. -întocmirea unor eseuri.1 4. agricultor. -citire de prospecte. Meşteşuguri locale). Internet etc.

consum.-Meniuri pentru diferite ocazii /anotimpuri /situaţii deosebite. mediului şi societăţii 2 Dezvoltarea capacităţii de proiectare. lunar) şi modalităţi de economisire . anotimp.1 Obiective de referinţă La sfârşitul clasei a VI-a elevul va fi capabil să-şi stabilească bugetul (zilnic. -discuţii referitoare la resurse materiale şi umane. Protecţia consumatorului.1 1. Prepararea la cald. factori de confort. ▪ Alcătuirea meniurilor: -Criterii de întocmire. -exerciţii de selectare a informaţiilor privind drepturile consumatorului şi protecţia acestuia. Aranjarea mesei. -joc de rol pentru identificarea diferenţei dintre nevoi şi dorinţe. Relaţia dintre alimentaţia corectăşi condiţiile geografice. -identificarea instituţiilor care asigură protecţia consumatorului în localitatea respectivă. climaterice. Depozitarea şi valorificarea produselor alimentare. aparate. 1. vârstă. Exemple de activităţi de învăţare Pe parcursul clasei a VI-a se recomandă următoarele activităţi: -activităţi de elaborare a unui buget simplu al clasei şi al familiei. utilizare şi valorificare a produselor Obiective de referinţă La sfârşitul clasei a VI-a elevul va fi capabil să identifice activităţi economice din viaţa familiei să descrie principalele resurse necesare desfăşurării unor activităţi familiale de producţie şi consum să recunoască factori economici şi sociali din mediul înconjurător care influenţează viaţa familiei să enunţe unele drepturi şi obligaţii ale consumatorilor Exemple de activităţi de învăţare Pe parcursul clasei a VI-a se recomandă următoarele activităţi: -prezentarea unor exemple de activităţi de: producţie. Bucătăria românească. starea de sănătate. Tehnologii de preparare a hranei: -Bucătăria: vase. execuţie. -Prepararea la rece. evaluare.2 1. schimb. Relaţia: om – produse alimentare – mediu.energetică. -*Tehnologii tradiţionale şi moderne de preparare a alimentelor. Evaluarea calităţii. -Respectarea normelor de igienă în prepararea hranei.3 1. -comentarea unor articole din presă privind probleme de sănătate a familiei. profesii etc. activităţi desfăşurate. -exerciţii de ierarhizare a nevoilor de consum ale familiei şi ale fiecărui membru. Conservarea alimentelor.4 2. protecţia consumatorului şi măsuri preconizate. CLASA a VI-aModulul: ECONOMIA FAMILIEIOBIECTIVE DE REFERINŢĂŞI EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE 1 Înţelegerea implicaţiilor dezvoltării tehnologice asupra individului. dispozitive. săptămânal. ustensile.

cec. cheltuieli şi posibilitatea obţinerii unui câştig 2. distracţie şi alte activităţi zilnice. scheme. schimb. -simularea unor tranzacţii simple. consum. Nevoi şi dorinţe – identificarea nevoilor individuale ale familiei şi ale clasei /şcolii.2. cheltuieli. -stabilirea avantajelor şi dezavantajelor efectuării plăţilor prin: numerar. carduri. Valorificarea în comunicare a termenilor şi simbolurilor specifice tehnologiilor Obiective de referinţă La sfârşitul clasei a VI-a elevul va fi capabil să utilizeze concepte economice în comunicare Exemple de activităţi de învăţare Pe parcursul clasei a VI-a se recomandă următoarele activităţi: -exerciţii de utilizare a termenilor economici: nevoi. -discuţii relevante cu privire la legătura dintre educaţie. carduri.1 3. Dezvoltarea spiritului de iniţiativăşi a capacităţii de orientare profesională Obiective de referinţă La sfârşitul clasei a VI-a elevul va fi capabil să elaboreze proiecte pentru realizarea unui produs util cu precizarea bugetului necesar să identifice abilităţi şi interese personale care îl pot orienta în carieră Exemple de activităţi de învăţare Pe parcursul clasei a VI-a se recomandă următoarele activităţi: -exerciţii de corelare a priorităţilor de realizare a produsului proiectat cu resursele băneşti. preţ.2 CONŢINUTURI Rolul familiei în consumul şi producţia de bunuri şi servicii. umane. eventual prin comerţelectronic.2 să stabilească priorităţi în consum şi cheltuieli în funcţie de nevoile proprii şi ale familiei -discuţie cu privire la nevoi şi modul lor de acoperire -exerciţii de repartizare a veniturilor pentru satisfacerea diferitelor nevoi şi justificarea economiilor efectuate. materiale şi de timp. etichete. 3.3 să analizeze un produs realizat în funcţie de calitate.2 să observe şi să compare diferite modalităţi de plată 4. venituri. -discuţii în grup privind importanţa repartizării judiciose a timpului între muncă. -exerciţii de redactare a unor sesizări către organizaţiile sau instituţiile de protecţie a consumatorului. -comentarea în grup a posibilităţilor de utilizare eficientă a timpului. calcularea cheltuielilor şi a veniturilor posibil de obţinut din vânzarea acestuia. 4. producţie. -exerciţii referitoare la decizia privind cumpărarea unor produse -utilizarea de soft educaţional -realizarea unui produs (un semn de carte. resurse. muncă. . -activităţi practice de realizare a unei reclame pentru promovarea produsului obţinut.1 4. -vizitarea unor locuri de muncă – eventual ale părinţilor – şi consemnarea unor observaţii. satisfacţie profesională. o revistă a clasei). bancnote. -realizarea unor colecţii de monede. -exerciţii de citire a unor grafice. 2. -descrierea modului de utilizare a timpului într-o zi / săptămână. buget referitor la viaţa familiei şi a clasei.4 să întocmească planuri de activităţi în funcţie de timpul disponibil 3.

Gestionarea bugetului individual de timp. -analiza unor obiecte confecţionate din lemn. Profesii ale membrilor familiei. textile. a semifabricatelor şi a produselor finite asupra mediului şi societăţii să analizeze un produs ţinând cont de utilizare. piele. alcătuire. executare.2. Protecţia consumatorului. atelier de olărit. Internet. carton). Calitatea produselor. Activitatea de producţie şi relaţiile dintre membrii familiei /clasei. 1. evaluare. piele. -culegere de informaţii din albume. Organizarea timpului familiei. Disciplina bugetului personal. -descrieri de produse realizate cu ocazia unor sărbători tradiţionale.3. formă. economii.1. Bugetul elevului. piele. -studiu de caz. din piele. lut-ceramică. mostre. preţ să identifice elementele de progres în evoluţia diferitelor tehnologii de prelucrare a materialelor din lemn. -exerciţii de observare şi de comparare a unor produse în funcţie de materialele utilizate. Comportamentul de consum. reviste. lut – ceramică) OBIECTIVE DE REFERINŢĂŞI EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE 1 Înţelegerea implicaţiilor dezvoltării tehnologice asupra individului. Bugetul familiei –suportul comportamentului de consum. fotografii. -exerciţii de identificare şi de comparare a diferitelor tipuri de materiale din mediul apropiat. lut-ceramică Exemple de activităţi de învăţare Pe parcursul clasei a VI-a se recomandă următoarele activităţi: -observaţii şi discuţii pe baza unor enciclopedii. lucrări de specialitate. Exemple de activităţi de învăţare *1. -exerciţii de întocmire a unor fişe de analiză de produs. preţul. -utilizarea softului educaţional -colecţii /expoziţii cu produse realizate prin tehnologii tradiţionale /locale şi /sau moderne. utilizare şi valorificare a produselor Obiective de referinţă La sfârşitul clasei a VI-a elevul va fi capabil să identifice materii prime şi materiale lemnoase. 1. decizia privind cumpărarea unor produse. textile. lut – ceramică în funcţie de provenienţăşi proprietăţi să sesizeze efectele tehnologiilor de obţinere a materiilor prime. cu specific naţional /regional -implicare directă în viaţa comunităţii prin participarea la colectarea ambalajelor în vederea reciclării acestora (hârtie. existente în mediul apropiat elevului.4 Obiective de referinţă . textile. schemă funcţională. Proiectarea bugetului. CD. mediului şi societăţii 2 Dezvoltarea capacităţii de proiectare.Resursele familiei – relaţia: venituri. cizmărie 1. materiale. consum. textile. prezentare. atelier de pielărie. atelier de tâmplărie. CLASA a VI-a Modulul: MATERIALE ŞI TEHNOLOGII (lemn. -vizite la croitorie.

-exerciţii de sesizare a defectelor şi remedierea lor prin efectuarea unor mici reparaţii.4.3. desene.1. imagini. piele. 3. planuri. -vizionarea de filme didactice /documentare şi realizarea de fotografii. -execuţie practică a unor produse conform fişei tehnologice. referate. să coopereze şi să-şi asume responsabilităţi în activităţile de grup 2. -exerciţii de utilizare a echipamentelor de protecţie a muncii şi de pază contra incendiilor. să identifice disfuncţionalităţi ale produselor analizate 3. scule. respectând normele de calitate. aparate simple necesare executării unui produs. de pielărie etc. colecţii. colaje sau materiale publicitare. documente. clase. -organizarea locului de muncă în funcţie de rolul asumat în executarea unor produse simple. -exerciţii de selectare a materialelor şi a instrumentelor de măsură. -discuţii cu privire la calitatea produselor. -exerciţii de realizare a diferitelor elemente decorative din material lemnos. de prelucrare şi finisare specifice obţinerii unui produs din mediul apropiat elevului pe baza unei fişe tehnologice primite. PSI şi protecţia mediului Pe parcursul clasei a VI-a se recomandă următoarele activităţi: -exerciţii de comparare a diferitelor tipuri de materiale utilizate în realizarea de produse. 2. idei.1. mesaje cu elevi din alte localităţi din ţarăşi din străinătate. -jocuri didactice. -schimb de opinii. materiale textile. textil. -evaluarea şi valorificarea produselor obţinute prin organizarea de expoziţii /concursuri între grupe. -exerciţii de citire şi utilizare a unei fişe tehnologice pentru produse din lemn. tabele. -utilizarea termenilor de specialitate şi a limbajului grafic în realizarea (individual sau în grup) de schiţe. La sfârşitul clasei a VI-a elevul va fi capabil să selecteze materiale şi tehnologii adecvate pentru realizarea unui produs util 2. -elaborarea unor materiale (schiţe. . miniproiecte. şcoli. colaje..2 să execute operaţiile de pregătire. proiecte. -exerciţii de demontare – montare /asamblare a unor produse simple. NTSM. planuri. portofolii) individual /împreunăcu alţi colegi.2. unelte. Valorificarea în comunicare a termenilor şi simbolurilor specifice tehnologiilor Obiective de referinţă La sfârşitul clasei a VI-a elevul va fi capabil să valorifice informaţiile culese din surse diferite utilizând terminologia şi simbolurile specifice domeniului Exemple de activităţi de învăţare Pe parcursul clasei a VI-a se recomandă următoarele activităţi: -exerciţii de identificare şi de selectare a simbolurilor şi termenilor specifici domeniului din diferite texte.

alcătuire. prezentare. Evaluarea şi valorificarea produselor (calitate. textile. lutceramică. 4. utilizare. -utilizarea noilor tehnologii de informare şi comunicare pentru a descrie produse: denumire. Tehnologii artizanale. -identificarea a noi posibilităţi de utilizare şi decorare a anumitor produse. Analiza de produs (gamă de produse): utilizare. Noi posibilităţi de utilizare şi decorare a produselor.3. -culegerea de informaţii referitoare la ocupaţiile specifice zonei utilizând diferite surse (inclusiv Internetul). -prezentarea şi valorificarea produselor realizate prin organizarea unor expoziţii. -întocmirea unor minieseuri /fişe privind ocupaţiile oamenilor din comunitatea local. -evaluarea calităţii produselor realizate. piele lut-ceramică Exemple de activităţi de învăţare Pe parcursul clasei a VI-a se recomandă următoarele activităţi: -exerciţii practice de înfrumuseţare a unor obiecte. 4. Proprietăţi. 4. Realizarea unui produs din material lemnos. prospecte.2.2. de pielărie. documentaţie specifică) cu ajutorul imaginilor şi a simbolurilor. mod de utilizare etc. piele. disfuncţionalităţi posibile. formă. să sesizeze relaţia dintre tipuri de activităţi şi meserii (profesii) specifice acestora CONŢINUTURI Materii prime şi materiale: lemn. Provenienţă.descriere a unui produs folosind corect terminologia. sticlă) OBIECTIVE DE REFERINŢĂŞI EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE . cauciuc. preţ. Soft educaţional.1. materiale folosite. piele. textil. textile. -Operaţii de pregătire. -recunoaşterea meseriei în funcţie de tipul de material şi de tehnologiile de prelucrare a acestuia. prezentare. lut-ceramică. -* Tradiţii locale. materiale plastice. Elemente de limbaj grafic specific. -exerciţii de aprofundare a textului (de pe ambalaje. Dezvoltarea spiritului de iniţiativăşi a capacităţii de orientare profesională Obiective de referinţă La sfârşitul clasei a VI-a elevul va fi capabil să propună noi posibilităţi de utilizare şi decorare a obiectelor din lemn.. preţ). schiţă constructivă. Activităţi şi meserii specifice realizării produselor din lemn. elemente componente. -implicarea în viaţa comunităţii prin activităţi ce vizeazăatitudinea privind utilizarea de materiale reciclabile. textile. lut-ceramică. să descrie un produs utilizând limbajul specific -exerciţii de comunicare . Operaţii de prelucrare. CLASA a VII-a Modulul: MATERIALE ŞI TEHNOLOGII (materiale metalice. -Studierea "Fişei tehnologice". Operaţii de finisare. Clasificare.

în funcţie de diferite criterii. -execuţia practică a unor produse conform fişei tehnologice (desenează. -culegere de informaţii din albume. -exerciţii de selectare şi mânuire corectă a instrumentelor de măsură a sculelor. 1.. -analiza unor obiecte confecţionate din metal. asamblează diferite componente şi materiale). -exerciţii de apreciere a calităţii unor produse. -vizitarea unor ateliere de prelucrări. cauciuc. solului din diferite zone industriale. sticlă. -exerciţii de utilizare a echipamentelor de protecţie a muncii şi de paza contra incendiilor. -exerciţii de demontare – montare /asamblare a unor obiecte /modele. evaluare. 1. materiale. plastic. măsoară. caracteristici şi proprietăţi să identifice efectele tehnologiilor de obţinere a materiilor prime. existente în mediul apropiat elevului. -studiu de caz privind utilizările materialelor de tip: metal. plastic. aerului. fotografii. sticlă Obiective de referinţă La sfârşitul clasei a VII-a elevul va fi capabil să întocmească fişa tehnologicăpentru realizarea unui produs util Exemple de activităţi de învăţare Pe parcursul clasei a VII-a se recomandă următoarele activităţi: -exerciţii de identificare şi de comparare a diferitelor tipuri de materiale din mediul apropiat. prelucrare. -exerciţii de întocmire de fişe tehnologice pentru realizarea unui produs. utilizare şi valorificare a produselor Obiective de referinţă La sfârşitul clasei a VII-a elevul va fi capabil să descrie materii prime şi materiale din metal. plastic. protecţia muncii şi a mediului Exemple de activităţi de învăţare Pe parcursul clasei a vii-a se recomandă următoarele activităţi: -exerciţii de citire şi utilizare a unei fişe tehnologice realizată în prealabil de către profesor. clase. a uneltelor a aparatelor simple etc. trasează. -comentarea buletinelor de analiză a compoziţiei apei. -colecţii / expoziţii cu produse realizate prin tehnologii tradiţionale /locale şi /sau moderne. -exerciţii de ordonare logică a etapelor unui proces tehnologic. 1. preţ să evidenţieze evoluţia diferitelor tehnologii de prelucrare a materialelor metalice.1.2. plastice. sticlă.4 2. . alcătuire. schemă funcţională. cauciuc. -demonstraţii privind proprietăţile materialelor studiate. executare. şcoli. -evaluarea şi valorificarea produselor prin expoziţii /concursuri între grupe. cauciuc.1. Internet.1 Înţelegerea implicaţiilor dezvoltării tehnologice asupra individului. -exerciţii de întocmire a unor fişe de analiză de produs. formă. taie. finisare specifice obţinerii unui produs din mediul apropiat elevului. prezentare.3 *1. să execute operaţii de pregătire. a semifabricatelor şi a produselor finite asupra mediului şi societăţii să analizeze un produs ţinând cont de utilizare. cauciuc în funcţie de provenienţă. sticlă. reviste. societăţii şi mediului 2 Dezvoltarea capacităţii de proiectare. CD. respectând normele de calitate.2. 2.

proiecte. 4. efectuarea unor mici reparaţii. -exerciţii de utilizare a unor obiecte în situaţii noi. expoziţii. sticlă. -evaluarea calităţii produselor realizate. 3. portofolii) individual /împreunăcu alţi colegi. *2. cauciuc. -prezentarea şi valorificarea produselor realizate prin organizarea unor expoziţii. -întocmirea de colecţii /portofolii individuale sau în grup. -implicarea în viaţa comunităţii prin activităţi ce vizeazăutilizarea materialelor reciclabile.1. târguri tradiţionale.2. Dezvoltarea spiritului de iniţiativăşi a capacităţii de orientare profesională Obiective de referinţă La sfârşitul clasei a VII-a elevul va fi capabil să propună noi posibilităţi de utilizare şi decorare a obiectelor din metal. produselor finite şi meseriile /profesiile specifice acestora CONŢINUTURI . să propună soluţii privind defectele şi disfuncţionalităţile constatate la produsele analizate -remedierea unor defecte. colecţii. scheme de funcţionare Exemple de activităţi de învăţare Pe parcursul clasei a vii-a se recomandă următoarele activităţi: -exerciţii de identificare şi de selectare a simbolurilor şi termenilor specifici domeniului din diferite texte.2.3. colaje. componente. -formularea de idei referitoare la creşterea funcţionalităţii produselor realizate împreună cu colegii sau individual. -utilizarea noilor tehnologii de informare şi comunicare. să coopereze şi să-şi asume responsabilităţi în activităţile de grup -organizarea locului de muncă în funcţie de rolul asumat în executarea unor produse simple. -jocuri didactice. -culegerea de informaţii referitoare la ocupaţiile specifice zonei utilizând diferite surse (inclusiv. Internetul). semifabricatelor. să stabilească relaţii între tehnologiile de obţinere a materiilor prime. sticlă). -întocmirea unor fişe privind ocupaţiile oamenilor din comunitatea locală.1. cauciuc Exemple de activităţi de învăţare Pe parcursul clasei a VII-a se recomandă următoarele activităţi: -exerciţii de stimulare a creativităţii privind noi posibilităţi de utilizare şi de decorare a anumitor produse. 4. mod de utilizare. 3. desene. muzee etnografice. Valorificarea în comunicare a termenilor şi simbolurilor specifice tehnologiilor Obiective de referinţă La sfârşitul clasei a VII-a elevul va fi capabil să utilizeze termeni de specialitate şi limbajul grafic pentru realizarea de schiţe. -implicare directă în viaţa comunităţii prin participarea la colectarea ambalajelor în vederea reciclării acestora (metal. planuri. documente. -elaborarea unor materiale (schiţe. plastic. dicţionare şi enciclopedii tehnice. mod de funcţionare etc. 4. -vizitarea unor agenţi economici din localitate. pentru a analiza şi descrie produse: denumire.4 . imagini.

Analiza de produs (gamă de produse): utilizare. Operaţii de prelucrare. clasele a V-a . Soft educaţional.1 * 1.* Tradiţii locale. prezentare.a VIII-a ▪ Realizarea unui produs din materiale metalice. -Operaţii de pregătire. sticlă: -Întocmirea "Fişei tehnologice". formă. de informaţii).3 *1. Activităţi şi meserii specifice realizării produselor din materiale metalice. utilizare. de mărfuri. preţ). materiale plastice. -exerciţii de identificare a oportunităţii utilizării reţelelor de comunicaţii şi transport în activităţile socio-umane. reviste de specialitate etc. -studiu de caz privind utilizarea comunicării în nodurile reţelelor de comunicaţii. proprietăţi.) şi transporturi (de persoane.2 să identifice momente importante în evoluţia tehnologiilor de comunicaţii şi transport să explice complementaritatea dintre reţeaua de comunicaţii şi cea de transport 1. albume. sticlă): provenienţă. -identificarea avantajelor oferite de tehnologiile neconvenţionale. cauciuc. Evaluarea şi valorificarea produselor (calitate. cauciuc. prezentare.4 să descrie mijloacele şi căile de comunicaţii şi transport din localitate . materiale plastice. sticlă. -discuţii în grup privind avantajele şi dezavantajele utilizării diferitelor tehnologii de comunicare. Educaţie tehnologică. Operaţii de finisare. clasificare. -identificarea diferitelor etape ale dezvoltării comunicaţiilor (prin limbaj grafic. Elemente de limbaj grafic specific. vizual etc. materiale plastice. -studiu de caz privind influenţa mijloacelor moderne de comunicaţii şi transport asupra calităţii vieţii. Înţelegerea implicaţiilor dezvoltării tehnologice asupra individului. schiţă constructivă. de energie. preţ.. cauciuc. alcătuire. Tehnologii artizanale. Noi posibilităţi de utilizare şi decorare a produselor. -vizite în nodurile şi căile reţelelor de transport. materiale folosite. . mediului şi societăţii Obiective de referinţă La sfârşitul clasei a VII-a elevul va fi capabil: să identifice tipuri de reţele de comunicaţii şi transport şi efectele lor asupra omului şi a mediului Exemple de activităţi de învăţare Pe parcursul clasei a VII-a se recomandă următoarele activităţi: -studiu de caz pentru identificarea tipurilor de reţele de comunicaţii şi transport.Materii prime şi materiale (materiale metalice. -identificarea relaţiei dintre reţelele de comunicaţii şi cele de transport utilizând fotografii. -studiu de caz privind mijloacele de transport şi căile de comunicaţii din localitate. 1. CLASA a VII-aModulul: TEHNOLOGII DE COMUNICAŢII ŞI TRANSPORTOBIECTIVE DE REFERINŢĂŞI EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE 1.

-utilizarea cartelelor magnetice. design. utilizare şi valorificare Exemple de activităţi de învăţare Pe parcursul clasei a VII-a se recomandă următoarele activităţi: -exerciţii de elaborare de schiţe. -redactarea şi expedierea unui mesaj prin poştă. -elaborarea unor proiecte privind soluţii de reducere a efectelor poluante produse de mijloacele de transport. din diferite enunţuri şi imagini prezentate. 2 Dezvoltarea capacităţii de proiectare. comoditate. a interfonului etc. -exerciţii de alegere a unui produs sau a unui serviciu în funcţie de diferite criterii: calitate. telefon. confort.2 să utilizeze tehnologii moderne de comunicaţii pentru realizarea unor aplicaţii Obiective de referinţăExemple de activităţi de învăţare La sfârşitul clasei a VII-a elevul va fi Pe parcursul clasei a VII-a se recomandă următoarele capabil: activităţi: 3.5 să propună soluţii de protejare a mediului în condiţiile transportului actual -studii de caz. -activităţi practice de utilizare a unor softuri. -prospectarea pieţei..1.1 să realizeze produse grafice specifice comunicaţiilor şi transporturilor 2. scheme.1 să utilizeze simboluri şi terminologia -exerciţii de selectare a termenilor si a simbolurilor specifică comunicaţiilor şi transporturilor specifice comunicaţiilor şi transporturilor. -utilizarea telefoniei fixe şi mobile. -exerciţii de interpretare a simbolurilor şi semnelor grafice specifice comunicaţiilor şi transporturilor. metrou etc. e-mail. -transmiterea unui fax.2 să selecteze pentru uzul personal -identificarea avantajelor şi dezavantajelor oferite de informaţii din diverse surse referitoare la sursele de informare din sistemele de comunicaţii şi comunicaţii şi transporturi . tabele specifice sistemelor de comunicaţii şi transport. efecte poluante. preţ. execuţie. securitate. a produselor Obiective de referinţă La sfârşitul clasei a VII-a elevul va fi capabil: 2. 3. evaluare.

mersul trenurilor. CONŢINUTURI Sisteme de comunicaţii şi transporturi: noţiuni generale. Reţele de transport (căi. terminale): -de telecomunicaţii (reţele informatice.transport. pe apă (naval şi fluvial).studiul unor materiale din media pentru . transmiterea unui CV. Soluţii de protejare a mediului. mediului şi societăţii 2Dezvoltarea capacităţii de proiectare. de mărfuri. scrisori de intenţie. CLASA a VIII-a Modulul: ENERGIE OBIECTIVE DE REFERINŢĂŞI EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE 1 Înţelegerea implicaţiilor dezvoltării tehnologice asupra individului. . telefonia mobilăşi fixă. Comunicaţii şi limbaj grafic în transporturi. -operare cu diverse surse de informare (carte de telefon. utilizare şi valorificare a produselor 3Valorificarea în comunicare a termenilor şi simbolurilor specifice tehnologiilor Obiective de referinţă La sfârşitul clasei a VIII-a elevul va fi capabil: Exemple de activităţi de învăţare Pe parcursul clasei a VIII-a se recomandăurmătoarele activităţi: .. evaluare. publicitate. suspensii magnetice).dezvoltarea carierei (oferte de locuri de . noduri. exerciţii de identificare a meseriilor şi profesiilor din domeniul comunicaţiilor şi transporturilor. -sistemul poştal. terminale): terestru (feroviar.simulări de interviuri. *Transporturi prin conducte şi pe cablu. Obiective de referinţă La sfârşitul clasei a VII-a elevul va fi capabil: 4. să descrie oportunităţi 1 profesionale legate de serviciile de comunicaţii şi transport existente şi de perspectivă Exemple de activităţi de învăţare Pe parcursul clasei a VII-a se recomandă următoarele activităţi: .).muncă. execuţie. aerian. Reţele de comunicaţii (căi. teletext etc. Calitatea serviciilor de comunicaţii şi transport. reţele de televiziune şi radio etc. Mijloace şi tehnologii de realizare a transportului de persoane. structură. Impactul dezvoltării comunicaţiilor şi transporturilor asupra individului. mediului şi societăţii. *Tehnologii neconvenţionale (pe pernăde aer. de energie şi de informaţii. rutier). noduri. teste on-line). *Soft educaţional.). de mulţumire etc.

electrică etc.2 Obiective de referinţă La sfârşitul clasei a VIII-a elevul va fi capabil: să utilizeze termeni tehnici şi simboluri specifice domeniului energetic să valorifice într-un mesaj propriu.. termică. fişă. surse şi principalele tehnologii de obţinere a acesteia *1.2 1.1 2. 4. ceas electronic) cu respectarea normelor de tehnică a securităţii muncii. lanternă. veioză. Exemple de activităţi de învăţare Pe parcursul clasei a VIII-a se recomandă următoarele activităţi: -aplicaţii practice de realizare a unor produse (ex. întrerupător. -dezbateri privind modalităţile de protejare a mediului.2 * 2. -exerciţii de redactare a unor mesaje (în cuvinte sau limbaj grafic) pe baza unui suport vizual. Dezvoltarea spiritului de iniţiativăşi a capacităţii de orientare profesională Obiective de referinţă La sfârşitul clasei a VIII-a elevul va fi capabil: să compare avantajele şi dezavantajele unor locuri de muncă din domeniul energetic în scopul orientării profesionale Exemple de activităţi de învăţare Pe parcursul clasei a VIII-a se recomandă următoarele activităţi: -discuţii cu specialişti care lucrează în domeniu.1 . luminoasă. Exemple de activităţi de învăţare Pe parcursul clasei a VIII-a se recomandă următoarele activităţi: -exerciţii de selectare a termenilor şi simbolurilor specifice domeniului energetic din diferite enunţuri şi imagini prezentate. -vizite la agenţi economici de profil. -dezbatere privind importanţa surselor neconvenţionale de producere a energiei. 2. albumelor etc. -activităţi de utilizare de softuri -exerciţii de depistare şi remediere a defectelor unor elemente de circuit care nu se află sub tensiune (priză. -documentare din materiale de specialitate. termenii şi simbolurile specifice 4. lampă de control) -dezbateri pe teme de protecţia muncii -exerciţii de citire a schemelor de circuite energetice dintr-o locuinţă. -identificarea tehnologiilor de obţinere şi utilizare a diferitelor forme de energie şi efectelor sociale. diapozitivelor. -studiu de caz pentru identificarea posibilităţilor de economisire a energiei de diferite tipuri.1 să recunoască forme ale energiei.1.3 3. -culegerea de informaţii referitoare la sursele energetice naturale specifice zonei. -identificarea surselor de energie -identificarea etapelor dezvoltării tehnologiilor de obţinere a energiei cu ajutorul ilustraţiilor.1 3.3 să identifice surse şi tehnologii de obţinere a energiei să analizeze efectele tehnologiilor de producere a energiei şi utilizarea ei asupra mediului Obiective de referinţă La sfârşitul clasei a VIII-a elevul va fi capabil: să execute produse simple din domeniul energetic respectând normele tehnice şi de securitate a muncii să interpreteze schiţe ale unor circuite energetice să remedieze defecţiuni simple din domeniu -exerciţii de comparare a diferitelor forme de energie: mecanică. chimică. textelor de specialitate..

telecomunicaţii etc. -observarea evoluţiei unor domenii profesionale noi (informatică. Surse de energie. electrică etc. maistru. evaluare. *Tehnologii specifice zonei geografice. -studiu de caz privind profesiile oamenilor implicaţi în producerea şi distribuirea energiei la nivel local. utilizare şi valorificare a unor produse 3 Valorificarea în comunicare a termenilor şi simbolurilor specifice tehnologiilor Obiective de referinţă La sfârşitul clasei a VIII-a elevul va fi capabil: să enumere principalele domenii profesionale săidentifice impactul tehnologiei asupra evoluţiei profesiilor. Tehnologii de obţinere a energiei. *Surse energetice specifice zonei. -culegere de informaţii referitoare la modalităţi de utilizare şi economisire a energiei. -evidenţa consumurilor şi a costurilor de energie. -dezbateri privind implicaţiile unor ocupaţii asupra mediului înconjurător şi asupra relaţiilor de muncă. prevenirea şi stingerea incendiilor.. termice. mediului şi societăţii 2 Dezvoltarea capacităţii de proiectare. luminoasă. creion de tensiune etc. tehnician. Energia în gospodărie: -forme de energie şi utilizarea lor. gaze). -*Remedierea defectelor simple a elementelor de circuit şi a aparatelor electro-casnice. -enumerarea principalelor responsabilităţi ale unui muncitor.2 să identifice pe plan local. -circuite energetice dintr-o locuinţă (electrice. programator etc.). operator. -consumatori electro-casnici. -analizarea unor fişe ale posturilor.3 -vizite la agenţi economici de profil. execuţie. norme de tehnica şi securitatea muncii. Exemple de activităţi de învăţare 1. scule utilizate (şurubelniţe. CLASA A VIII-AModulul: DOMENII PROFESIONALEOBIECTIVE DE REFERINŢĂŞI EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE 1 Înţelegerea implicaţiilor dezvoltării tehnologice asupra individului. termică.4. ▪ Impactul tehnologiilor de producere şi utilizare a energiei asupra omului şi a mediului. Transport şi distribuţie prin sistemul energetic naţional. asupra relaţiilor de muncăşi asupra mediului săidentifice principalele competenţe ale personalului angajat în diverse domenii de activitate Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare Pe parcursul clasei a VIII-a se recomandăurmătoarele activităţi: -investigarea unor domenii de activitate în funcţie de profesiile şi meseriile lor. -metode de economisire a energiei.2 1. CONŢINUTURI Forme de energie: mecanică.). cleşti.1 1. Elemente de limbaj grafic specific. Consumatori de energie. -discuţii privind tendinţele în evoluţia pieţei muncii. ciocane /pistol de lipit. *Soft educaţional.3 . chimică. posibilele profesii din domeniul energetic să identifice alternative şi oportunităţi în utilizarea şi economisirea energiei 4. proiectant. Domenii de utilizare.

-exerciţii de interpretare a unor semne şi simboluri de pe produse.1 3. indicatoare etc.1 . transmitere a unor mesaje (în cuvinte sau simboluri) pe baza unui suport vizual. -elaborarea unui plan simplu de afaceri Exemple de activităţi de învăţare Pe parcursul clasei a VIII-a se recomandăurmătoarele activităţi: -simulări de interviuri. târguri de oferte educaţionale. 2. -exerciţii de "traducere" a semnelor şi simbolurilor în cuvinte şi invers. -utilizarea soft-ului educaţional -analiza etapelor de elaborare a unui plan de afaceri -analiza unor modele concrete de planuri de afaceri. -scrierea unei scrisori de intenţie. după model. -completarea de chestionare /fişe de autoevaluare. -discuţii cu agenţi economici. *4. vizite la grupurile şcolare etc.2 *3.1 La sfârşitul clasei a VIII-a elevul va fi capabil: să identifice diferitele rute de formare profesională oferite de învăţământul românesc 2. -jocuri de rol: ofertant – beneficiar. -stabilirea elementelor de bază ale portofoliului profesional individual. -exerciţii de comparare a diverselor oportunităţi profesionale în raport cu nevoile şi interesele proprii. -vizionarea unor materiale înregistrate în întreprinderi mici şi mijlocii. -realizare de cărţi de vizită. un plan simplu de afaceri pentru obţinerea unui produs sau a unui serviciu Obiective de referinţă La sfârşitul clasei a VIII-a elevul va fi capabil: să utilizeze termeni specifici diferitelor domenii profesionale la testările pentru obţinerea unui loc de muncă să valorifice într-un mesaj propriu termenii şi simbolurile învăţate săcoreleze simbolurile cu semnificaţia lor şi cu domeniul profesional în care sunt utilizate Pe parcursul clasei a VIII-a se recomandăurmătoarele activităţi: -studierea ofertelor educaţionale în diverse contexte: documente oficiale. 4. " Ziua porţilor deschise".4 3.3 săelaboreze un plan propriu de dezvoltare profesională în funcţie de competenţele personale şi de caracteristicile pieţei muncii să utilizeze diferite tehnici de prezentare pentru ocuparea unui loc de muncă să elaboreze.2.3 -exerciţii de redactare.. panouri de avertizare. -realizarea de simulări privind utilizarea şi respectarea unor norme de protecţia muncii. -elaborare de CV-uri. etichete.2 *2. -exersarea tehnicilor de prezentare la interviu. -elaborarea unor CV-uri. Dezvoltarea spiritului de iniţiativăşi a capacităţii de orientare profesională Obiective de referinţă La sfârşitul clasei a VIII-a elevul va fi capabil: să organizeze informaţii relevante pentru obţinerea / practicarea diferitelor calificări profesionale Exemple de activităţi de învăţare Pe parcursul clasei a VIII-a se recomandăurmătoarele activităţi: -elaborarea in grup a unor "fişe ale postului" pe baza consultării documentelor si vizitelor efectuate la agenţi economici din domeniul serviciilor.

4 să formuleze o opţiune pentru viitoarea meserie în concordanţă cu propriile interese şi aptitudini să coreleze opţiunile profesionale cu nevoile şi resursele zonei geografice şi cu tendinţele majore de evoluţie a pieţei muncii să aplice etape ale planului de afaceri pentru obţinerea unui produs sau a unui serviciu -realizarea unei liste cu locuri de muncă posibile pe baza studierii ofertelor din mass-media. băneşti. umane) şi tehnologii necesare pentru obţinerea unui produs S. mediului şi societăţii STANDARDE S. -organizarea unor competiţii pe componente ale planului de afaceri: promovare. comercializare etc. dezvoltarea întreprinderilor mici şi mijlocii etc. utilizare şi valorificare a produselor 3. Tendinţe în evoluţia pieţei muncii: *Dezvoltarea domeniului serviciilor. modele ale unor planuri de afaceri. principalele etape de realizare. Planul de afaceri: condiţii de elaborare. Domenii profesionale noi.5 Evaluarea produselor /serviciilor în funcţie de caracteristicile de calitate şi de posibilităţile de valorificare S. Dezvoltarea capacităţii de proiectare. Competenţe profesionale: descriere şi modalităţi de evaluare. Valorificarea în comunicare a termenilor şi simbolurilor specifice tehnologiilor 4. -simularea paşilor necesari pentru obţinerea unui loc de muncă. Mobilitate ocupaţională. conform fişei tehnologice. aptitudini şi cu caracteristicile pieţei muncii 2. evaluare. STANDARDE CURRICULARE DE PERFORMANŢĂ OBIECTIVE CADRU 1. -analiza structurii de ocupare a forţei de muncă în zonă /regiune. -discuţii cu reprezentanţi ai agenţilor economici din zonă. Înţelegerea implicaţiilor dezvoltării tehnologice asupra individului.4.4 Execuţia de produse simple. Dezvoltarea spiritului de iniţiativăşi a capacităţii de orientare profesională . Protecţia mediului în contextul diverselor domenii profesionale.3 Analizarea elementelor de progres a diferitelor tehnologii precum şi a meseriilor /profesiilor specifice acestora S. Comportamentul în afaceri. cu respectarea normelor de protecţie a muncii şi a mediului S. -simularea unor activităţi propuse în planul de afaceri.6 Utilizarea adecvată a limbajului grafic specific diverselor domenii de activitate în contexte variate de comunicare S.3 4.2 4. execuţie. Calitatea muncii şi relaţiile de muncă. Cerere şi ofertă pe piaţa muncii.1 Identificarea unor surse de poluare care afecteazăcalitatea vieţii S. Rute de formare profesională. CONŢINUTURI Domenii profesionale Specificul profesional al diferitelor zone geografice.7 Evaluarea de opţiuni privind viitoarea meserie în concordanţă cu propriile interese.2 Descrierea principalelor resurse (materiale.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful