Anexa la ordinul ministrului Educaţiei şi Cercetării nr. 3727/ 30.04.

2004

MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII CONSILIUL NAŢIONAL PENTRU CURRICULUM

PROGRAME ŞCOLARE PENTRU CLASELE a V-a -a VIII-a

EDUCA ŢIE TEHNOLOGIC Ă Aprobat prin ordin al ministrului Nr 3727 / 30.04.2004

Bucureşti, 2004 NOTĂ DE PREZENTARE În viziunea Curriculum-ului Naţional pentru învăţământului obligatoriu, Educaţia tehnologică este o disciplină de trunchi comun, componentă a ariei curriculare Tehnologii. Din perspectiva abordării disciplinei de către profesor, aspectul teoretic şi practic al acesteia nu implică stabilirea unei proporţii precise între cele douădimensiuni. Raportul echilibrat teorie - practicăelimină riscul unei teoretizări excesive sau / şi al

unei profesionalizări timpurii. Educaţia tehnologică întregeşte cultura generală a elevului, având un profund caracter interdisciplinar şi practic-aplicativ. Obiectivele cadru din Programa şcolarăa disciplinei Educaţie tehnologică concordă cu exigenţele specificate în diverse documente referitoare la competenţele de bază într-o economie bazată pe cunoaştere. Prin studiul disciplinei Educaţie tehnologică se realizează corelarea cu exigenţele formulate în documentele de politică educaţională din România şi din Comunitatea Europeană privind pregătirea elevilor pentru viaţăşi învăţare continuă precum şi opţiunea pentru cariera profesională. De asemenea, la realizarea curriculumului pentru Educaţie tehnologică s-au luat în considerare: oexperienţa pozitivă acumulată în învăţământul românesc de la introducerea disciplinei Educaţie tehnologică în gimnaziu şi până în prezent (1992 – 2003); ocompatibilizarea cu programele disciplinei în învăţământul secundar din ţările Uniunii Europene şi din alte ţări cu sisteme avansate de învăţământ; oasigurarea coerenţei pe verticalăşi pe orizontală a procesului de iniţiere tehnologicăşi de dezvoltare a abilităţilor practice prin corelarea cu finalităţile disciplinei „Abilităţi practice” din învăţământul primar şi cu finalităţile celorlalte obiecte de studiu din învăţământul obligatoriu. Programa actuală pune un accent deosebit pe educaţia pentru calitate. Studiul calităţii produselor şi a serviciilor, precum şi educaţia consumatorului şi a producătorului, permit dezvoltarea unor atitudini prin asumarea de valori care vizează calitatea. Programa de Educaţie tehnologică pune accent pe dezvoltarea la elevi a competenţelor antreprenoriale, a spiritului de iniţiativă. Prin construcţie şi eşalonare pe clase, actuala programă propune un sistem modular coerent, alcătuit din module de diferite tipuri, fiecare dintre ele articulându-se flexibil cu celelalte prin obiective, activităţi de învăţare, conţinuturi, finalităţi prezentate într-o manierăsintetic-integratoare. În fiecare an de studiu din ciclul gimnazial se studiază câte două module. Ca noutate, în structura noului curriculum pentru Educaţie tehnologică se remarcă modulul "Economia familiei" care are rolul de a familiariza elevii cu terminologia economică utilizată în activităţile curente ale familiei şi ale vieţii cotidiene şi de a-i face să înţeleagă motivaţia care se află la baza unui anumit comportament de consum. Tot ca o noutate, modulul "Tehnologii de comunicaţii şi transport" prezintă complementaritatea celor două domenii şi faptul că ele pot fi privite ca un tot unitar. "Tehnologiile de comunicaţii şi transport" şi "Produse alimentare de origine vegetalăşi animală" sunt module de curriculum integrat. "Materiale şi tehnologii" este un modul de bază, care se regăseşte implicit şi în toate celelalte module. Se pune accentul pe studierea proprietăţilor diverselor tipuri de materiale precum şi pe executarea diferitelor operaţii tehnologice specifice obţinerii unui produs util. Modulul "Domenii profesionale", studiat la finalul clasei a VIII-a, se axează pe principalele tipuri de activităţi economice cu exemple de profesii din diverse domenii, condiţii de ocupare a locurilor de muncăşi tipuri de competenţe necesare încadrării pe piaţa muncii sau continuării studiilor. În construirea şi aplicarea strategiilor de instruire – învăţare - evaluare se recomandă: ocrearea unui context ambiental plăcut şi adecvat activităţii exploratorii a elevului; ofamiliarizarea elevilor cu modalităţi şi procedee de utilizare a diferitelor surse de informare precum şi crearea unor oportunităţi de învăţare care să favorizeze cunoaşterea prin experienţăproprie; ostimularea elevilor în observarea şi investigarea mediului înconjurător, în punerea de întrebări referitoare la funcţiile, alcătuirea şi modul de obţinere a diferitelor obiecte create de om, în căutarea soluţiilor de remediere a unor defecţiuni, în aplicarea unor

deprinderi practice şi intelectuale. efectuarea unor mici reparaţii. stabilirea de corelaţii între proprietăţile materialelor şi operaţiile tehnologice. examinarea implicaţiilor utilizării aditivilor în obţinerea produselor alimentare sau a celor petroliere. respectarea normelor de protecţia muncii şi pază contra incendiilor. etichetelor şi altor materiale de promovare a produselor. protecţia consumatorului. şcoală. celelalte tipuri de abilităţi constituind achiziţii prealabile. luarea deciziei profesionale luând în considerare specificul domeniului dar şi abilităţile şi interesele proprii etc. a instrucţiunilor. outilizarea de scheme structurale. scule sau a unor ustensile. profesorul are libertatea de a îmbogăţii registrul activităţilor de învăţare. -În scopul atingerii obiectivelor de referinţă. prospectelor. oîncurajarea reflecţiei personale privind impactul tehnologiei asupra individului. în ordinea indicată în programă. utilizarea calculatorului şi a altor mijloace moderne de comunicare efectuarea unor operaţii tehnologice simple. încurajându-se astfel iniţiativa şi creativitatea. Abilităţi de explicare şi interpretare: citirea şi interpretarea corectă a schemelor constructive şi funcţionale. prin care elevii învaţă săcoopereze şi să-şi asume responsabilităţi. strategii de operare în plan mintal şi practic. de a stabili succesiunea conţinuturilor precum şi de a dezvolta acele teme care . întocmirea unui buget personal de venituri şi cheltuieli sau de utilizare a timpului. alte reprezentări grafice care organizeazăcunoştinţele elevilor şi îi ghidează în experienţele de învăţare ulterioare. corelarea evoluţiilor din domeniul tehnologiei cu dinamica pieţei muncii etc. în contexte semnificative. precizăm că. fotografii. realizarea de schiţe. pentru fiecare modul s-au avut în vedere următoarele niveluri de complexitate ale achiziţiilor de învăţare ale elevului: Abilităţi de cunoaştere şi înţelegere: utilizarea adecvată a termenilor şi a limbajului grafic specific diferitelor tehnologii în comunicare. Definitoriu pentru Educaţia tehnologică în gimnaziu se considerăa fi faptul că învăţarea vizează prioritar formarea de abilităţi de gândire criticăşi de abilităţi practice. referate. -Activitatea didactică este orientată spre activităţi în echipă. Abilităţi de evaluare şi gândire critică: aprecierea calităţii produselor înainte de cumpărarea lor. observarea sistematicăşi descrierea modului de execuţie a anumitor operaţii. necesare dezvoltării acestora. Selectarea şi diferenţierea procedeelor didactice este de preferat a se face atât în raport cu tipurile de competenţe (cunoştinţe. identificarea de soluţii originale pentru valorificarea optimă a spaţiului din locuinţă. În aplicarea programei vor fi avute în vedere următoarele aspecte: -În fiecare an şcolar se studiază douămodule. timpul acordat fiecăruia depinde de profesorul clasei.. În acest sens. Important este ca să fie atinse toate obiectivele vizate de programă.. în definirea obiectivelor de referinţă.) ce se urmăresc a se dezvolta la elevi cât şi în raport de nivelul de complexitate al achiziţiilor de învăţare prevăzute de programă.tehnici de rezolvare a disfuncţionalităţilor sesizate în mediul apropiat. în condiţii de cooperare. colecţii etc. mediului şi societăţii. cunoaşterea reglementărilor referitoare la calitatea mediului. a unei fişe tehnologice. -Pentru activităţile practice este necesară organizarea locului de muncă. schiţe. utilizarea unor instrumente. clasă. colaje. Abilităţi aplicative: proiectarea şi realizarea unor produse simple prin valorificarea resurselor materiale din mediul apropiat şi cu respectarea NTSM şi PSI. opunerea în faţa elevilor a unor sarcini de învăţare autentice.. atitudini etc.

Petra CiutăŞcoala nr. ing. Consiliul Naţional pentru Curriculum / Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti Universitatea Politehnică Bucureşti Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei / Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic Serviciul Naţional de Evaluare şi Examinare prof. Consiliul . 143. Gabriela Lichiardopol Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti ing. univ. 98. Bucureşti prof. a fost realizată de: COORDONATORI: prof. univ. dr.Gabriela Chirea Serviciul Naţional de Evaluare şi Examinare ing. ing. Ind. Jinescu ec. ing. Lucian Ciolan Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei / Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic ing. Bucureşti ing. G. Stela Olteanu Liceul Teoretic “Marin Preda”. 39. jud. Veronica . univ. Lucian Ciolan prof. Delia Sergentu Inspectoratul Şcolar al Judeţului Teleorman ing. Mogoşoaia.se pot integra contextului socio-economic local. univ.Gabriela Chirea GRUPUL DE LUCRU: ec. Steliana Toma prof. Viorica Stoicescu Şcoala nr. Steliana Toma Expert. Zoica Vlăduţ dr. G. Bucureşti dr. ing. Rodica Constantin Expert. Bucureşti ing. Catinca Scrioşteanu Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic dr. Camelia Ciobanu Şcoala nr. Natalia Lazăr Şcoala nr. Catinca Scrioşteanu asist. Veronica . Consiliul Naţional pentru Curriculum / Gr. Şc. Ind. Ilfov ing. Consiliul Naţional pentru Curriculum / Gr. dr. Şc. dr. Programa de Educaţie Tehnologică pentru clasele a V-a. Gabriela Scarlat prof. Călinescu Bucureşti Expert. ing. Călinescu Bucureşti ing. Valentina CapotăInspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti ing. 1. a VII-a şi a VIII-a. a VI-a. Gabriela Scarlat Ministerul Educaţiei şi Cercetării ing. Rodica Constantin Ministerul Educaţiei Cercetării Ministerul Educaţiei şi Cercetării Expert. ing. ing. Silviu Cristian Mirescu prof. dr. Valeriu V.

univ.Naţional pentru Curriculum / Universitatea Tehnicăde Construcţii Bucureşti ec. Vasile Dragu Universitatea Politehnică Bucureşti conf. Nicolae Cepoiu Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară Bucureşti şef lucr. Bucureşti ing. Bucureşti ec. Eugen Roşca Universitatea Politehnică Bucureşti ec. ing. Mihaela Popa Universitatea Politehnică Bucureşti prof. ing. univ. dr. Zoica VlăduţCentrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic AU COLABORAT: prof. Lenuţa Mihăescu Şcoala Titu Maiorescu. dr. dr. Şerban Raicu Universitatea Politehnică Bucureşti şef lucr. Mariana Iatagan Şcoala Superioară ComercialăNicolae Kretzulescu. dr. ing. dr. Mirela Nicoleta Dinescu Şcoala Superioară ComercialăNicolae Kretzulescu. ing. Gelu Ionescu Universitatea Politehnică Bucureşti şef lucr. dr. ing. Iaşi REPARTIZAREA MODULELOR PE CLASE CLASA V DENUMIREA MODULELOR ORGANIZAREA MEDIULUI CONSTRUIT PRODUSE ALIMENTARE DE ORIGINE VEGETALĂŞI ANIMALĂ .

planuri. instrumente de orientare. evaluare. expoziţii. mediului şi societăţii 2Dezvoltarea capacităţii de proiectare. spaţiilor publice. muzee etnografice.). şcoalăşi din alte clădiri ce 1. utilizare şi valorificare a produselor 3Valorificarea în comunicare a termenilor şi simbolurilor specifice tehnologiilor 4Dezvoltarea spiritului de iniţiativăşi a capacităţii de orientare profesională CLASA a V-aModulul: ORGANIZAREA MEDIULUI CONSTRUITOBIECTIVE DE REFERINŢĂŞI EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE 1 Înţelegerea implicaţiilor dezvoltării tehnologice asupra individului. planuri. utilizare şi valorificare a produselor Obiective de referinţă La sfârşitul clasei a V-a elevul va fi capabil să descrie elementele mediului construit şi funcţionalitatea acestora Exemple de activităţi de învăţare Pe parcursul clasei a V-a se recomandă următoarele activităţi: -discuţii pe marginea unor hărţi. mediului şi societăţii 2 Dezvoltarea capacităţii de proiectare. -vizitarea localităţii cu identificarea destinaţiei clădirilor (clădiri administrative. etc. textile. monografii. industriale. reţelelor de utilităţi. de învăţământ. culturale. lut – ceramică) VII MATERIALE ŞI TEHNOLOGII (materiale metalice.VI ECONOMIA FAMILIEI MATERIALE ŞI TEHNOLOGII (lemn. execuţie. piele. execuţie. economice. sticlă) ENERGIE TEHNOLOGII DE COMUNICAŢII ŞI TRANSPORT DOMENII PROFESIONALE VIII OBIECTIVE CADRU 1ホnţelegerea implicaţiilor dezvoltării tehnologice asupra individului. târguri tradiţionale. materiale plastice. traseelor parcurse frecvent de elevi şi de părinţii acestora. -investigarea directă a spaţiilor interioare din locuinţă. comerciale. . cauciuc. filme. -vizitarea unor agenţi economici din localitate. documentaţie. imagini. -exerciţii de orientare pe teren utilizând hărţi.1. de sănătate. documente. site-uri privind amplasarea geografică a localităţii şi evoluţia în timp a sistemelor de organizare teritorială. evaluare.

zone industriale). sol). şcolii. -colecţionarea unor obiecte din mediul natural în vederea utilizării lor în decorarea clasei. *1. aer. -studii de caz referitoare la păstrarea şi conservarea mediului natural. tradiţionale şi moderne de amenajare a mediului rural şi urban -identificarea surselor de poluare din locuinţa personală.1. eventual imagini de pe Internet în vederea sesizării diferenţelor dintre sistemele de amenajare teritorială specifice localităţilor urbane şi rurale -consultarea diferitelor materiale documentare (reviste de arhitectură. decoraţiuni interioare. vizitarea staţiei de tratare / epurare a apei din localitate (zonă). -vizionarea de filme referitoare la protecţia mediului. ONG-uri. localitate . bunuri de folosinţăîndelungată). să identifice surse de poluare şi săse implice în prevenirea şi combaterea acestora să respecte prevederi ale legislaţiei referitoare la normele de circulaţie şi la calitatea mediului 1. fotografii.adăpostesc instituţii publice. casei şi a localităţii. reviste.3. şcoală. -întâlniri cu reprezentanţi ai comunităţii locale: primărie. şcoală. localitate (parcuri. 1. 2. Obiective de referinţă La sfârşitul clasei a V-a elevul va fi capabil săidentifice materialele necesare pentru execuţia unei clădiri şi a obiectelor din locuinţă. agenţi economici. CD. amplasarea clădirilor. prezentări de produse de mobilier. Exemple de activităţi de învăţare Pe parcursul clasei a V-a se recomandă următoarele activităţi: -exerciţii de comparare a diferitelor tipuri de materiale utilizate în construirea şi dotarea locuinţei. -analiza unor produse din gospodărie. protecţia mediului (apă. pieţe agroalimentare. -culegere de informaţii din albume. -studii de caz referitore la păstrarea şi conservarea mediului natural.2. păduri.4 să compare modalităţi . poliţie. -studiu de caz “Sursele de apă de băut” eventual. -exerciţii de aplicare a unor prevederi legale privind normele de circulaţie.

4 . -simulări pe calculator utilizând softuri educaţionale specifice (ex. şcoală etc. spaţii verzi. spaţii de joacă etc. planuri. colecţii. colaje. să realizeze produse simple cu respectarea normelor de calitate. înnodare. Valorificarea în comunicare a termenilor şi simbolurilor specifice tehnologiilor Obiective de referinţă La sfârşitul clasei a V-a elevul va fi capabil Exemple de activităţi de învăţare Pe parcursul clasei a V-a se recomandă următoarele activităţi: .3. Camera mea. apă.) pentru obţinerea diferitelor produse simple. să coopereze şi să-şi asume responsabilităţi în activităţile de grup *2. camere. obiecte decorative cu grad redus de complexitate. clădiri. canalizare. legare etc. portofolii) realizate în cadrul echipei. gaze. locuinţei. semnalarea unor surse de poluare.). decorarea unei case. îmbinare (prin coasere. 3. -implicarea directă în viaţa comunităţii prin amenajarea unor spaţii verzi. realizarea de planuri de locuinţe. -studii de caz – privind disfuncţionalităţi constatate în utilizarea reţelelor de transporturi. Amenajarea unei localităţi. proiecte. cu remedierea unor defecte. locuinţe. -întocmirea unor miniproiecte de reamenajări interioare în funcţie de destinaţii şi /sau ocazii speciale (ex.2. tăiere. protecţie a muncii şi a mediului 2. construcţia unei case. să aplice soluţii pentru înlăturarea disfuncţionalităţilor din mediul apropiat -exerciţii de planificare a activităţii cu sugerarea succesiunii operaţiilor şi a posibilelor alternative de lucru. efectuarea unor mici reparaţii (exemplu: repararea cuierele din clasă). spaţii publice. comunicaţii din localitate. -evaluarea şi valorificarea produselor obţinute -organizarea de concursuri tematice /expoziţii în clasă / şcoală /localitate /zonă. – utilizând planul localităţii. şcolii. trasare. energie. -realizarea de aranjamente florale. participarea la colectarea ambalajelor în vederea reciclării acestora. -exerciţii de desenare. măsurare. Casa viitorului). lipire. camerei. -efectuarea de măsurători şi întocmirea planului clasei.2. -organizarea locului de muncă în funcţie de rolul asumat în executarea unor produse simple -asumarea responsabilităţilor individuale în elaborarea unor materiale (schiţe. -identificarea / marcarea de trasee. -exerciţii de verificare a sistemului de închidere a uşilor şi ferestrelor din locuinţăşi şcoală.

confort ambiental (spaţial. -citire hărţi / planuri / documentaţie inclusiv site-uri de prezentare a unor agenţi economici.a VIII-a . clasei. pieţe etc. funcţii. Dezvoltarea spiritului de iniţiativăşi a capacităţii de orientare profesională Obiective de referinţă La sfârşitul clasei a V-a elevul va fi capabil să propună noi posibilităţi de amenajare a mediului şi de creştere a calităţii serviciilor din localitate Exemple de activităţi de învăţare Pe parcursul clasei a V-a se recomandă următoarele activităţi: -elaborarea mai multor variante de amenajare a spaţiilor interioare şi /sau a spaţiilor cu alegerea variantei optime. de depozitare etc. -selectarea şi organizarea informaţiei în vederea realizării de proiecte. să utilizeze informaţii culese din surse diferite -exerciţii de identificare. Reguli de urbanism: amplasarea clădirilor. spaţii de circulaţie.). din diferite texte. *Aplicaţii (soft-uri educaţionale). planuri. -Activităţi specifice localităţii de referinţă. plan şcoală / clasă / laborator. acoperiş. citire şi interpretare a simbolurilor şi termenilor specifici domeniului. fiziologic şi psihologic). alte clădiri în funcţie de utilitatea acestora. imagini. participarea la viaţa socialăşi culturală. elemente de limbaj grafic specific. documente. combaterea poluării.1. posibilităţile de transport şi de dezvoltare şi modernizare a localităţii. conservarea mediului. prospecte. clasele a V-a . -utilizarea noilor tehnologii de informare şi comunicare. 4.1. plan. amenajare spaţii (parcuri de agrement şi industriale.) -activitate practică de întreţinere şi înfrumuseţare a locuinţei. -Organizarea localităţii. mod de utilizare etc. scheme funcţionale. Şcoala: amplasare. selectare. -implicarea în viaţa comunităţii (localităţii – îngrijirea spaţiilor verzi. Locuinţa: tipuri.2. şcoală. a simbolurilor şi a culorilor în vederea realizării de planuri. colaje. reţele de utilităţi. -descrierea spaţiilor şi utilităţilor din locuinţă. alcătuire constructivă. semnalarea unor factori poluanţi. -utilizarea termenilor de specialitate. Educaţie tehnologică. colaje. -discuţii privind ocupaţiile oamenilor din comunitatea locală. Clădiri: destinaţie.). tabele. scheme funcţionale. colectarea materialelor refolosibile etc. portofolii. funcţionalitate etc. elevaţie. -exerciţii de îmbunătăţire a produselor realizate (aspect. Dezvoltarea mediului construit. -discuţii în care să fie utilizaţi termeni specifici oricărei construcţii (fundaţie. tipurile de activităţi şi meseriile (profesiile) specifice acestora CONŢINUTURI ▪ Localitatea -*Evoluţia în timp a sistemelor de amenajare teritorială. să stabilească legături între elementele mediului construit. grădinii şcolii etc. camere cu diferite destinaţii. desene. anexe gospodăreşti. pentru a analiza şi descrie produse din mediul apropiat: denumire. alcătuire constructivă.) -culegerea de informaţii referitoare la resursele naturale şi ocupaţiile specifice zonei utilizând diferite surse. elemente componente. funcţii. a limbajului grafic. asigurarea curăţeniei. 4.3. *elemente arhitecturale. 4.

tradiţionale. Crăciun. utilizarea tehnologiilor ecologice.4 2. -exerciţii de asociere a factorilor de mediu cu plantele şi animalele specifice anumitor zone agricole. -expoziţii /colecţii cu produse realizate conform tradiţiilor locale. -descrieri de produse realizate cu ocazia unor sărbători.1. -exerciţii de evaluare cantitativăşi calitativă a consumului zilnic de alimente. -discuţii dirijate privind speciile de plante şi de animale din zona geografică respectivă. instrumente şi echipamente specifice utilizate în obţinerea produselor . mediului şi societăţii 2 Dezvoltarea capacităţii de proiectare. Paşte.1 1. ustensilelor. -discuţii pe tema structurii unui meniu. 1. -exerciţii de identificare a maşinilor şi utilajelor specifice tehnologiilor agricole. execuţie. -vizite la unităţi de alimentaţie publică /întreprinderi de prelucrare a produselor de origine vegetalăşi animalăexistente în localitate. în creşterea animalelor şi a plantelor. vegetalăşi animalăîn alimentaţia omului să analizeze influenţa factorilor de mediu asupra cultivării plantelor şi creşterii animalelor să descrie tradiţiile locale referitoare la obţinerea produselor alimentare 1. materialele şi principalele unelte. Obiective de referinţă La sfârşitul clasei a V-a elevul va fi capabil: să identifice materiile prime. aparatelor utilizate în prepararea alimentelor. -activităţi de selectare de produse pentru principalele mese ale unei zile. pieţe. Exemple de activităţi de învăţare Pe parcursul clasei a V-a se recomandă următoarele activităţi: -analiza unor produse utilizate în gospodărie. utilizare şi valorificare a produselor Obiective de referinţă La sfârşitul clasei a V-a elevul va fi capabil: să selecteze produsele alimentare în funcţie de valoarea nutritivăşi energeticăşi de influenţa asupra sănătăţii omului Exemple de activităţi de învăţare Pe parcursul clasei a V-a se recomandă următoarele activităţi: -exerciţii de diferenţiere a originii produselor alimentare şi de analiză de produs. crescătorii de animale. agenţi economici din localitate. cu specific naţional /local (ex. -vizite la sere.CLASA a V-aModulul: PRODUSE ALIMENTARE DE ORIGINE VEGETAL ĂŞI ANIMAL ĂOBIECTIVE DE REFERINŢĂŞI EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE 1 Înţelegerea implicaţiilor dezvoltării tehnologice asupra individului.3 *1. evaluare. expoziţii. târguri. -consultarea unor materiale documentare. -dezbateri pe tema valorificării reziduurilor din agricultură.2 să descrie principalele moduri de utilizare a produselor alimentare de origine minerală. aniversări). -exerciţii de identificare a vaselor. magazine.

portofolii. ustensilelor. proprietăţile organoleptice. de adăposturi pentru diferite specii de animale. să coopereze şi să-şi asume responsabilităţi în activităţile de grup -exerciţii de ordonare logică a etapelor unui proces tehnologic şi de selectare a tehnologiilor adecvate pentru diferite grupe de plante şi /sau animale. să execute lucrări de cultivare a plantelor /creştere a animalelor domestice respectând normele ecologice şi de protecţie a muncii 2. colaje. 3. proiecte.4. umiditate) asupra produselor. -studii de caz referitoare la influenţa mediului (temperatură. -organizarea locului de muncă. estetică 2. -realizarea de ambalaje. informaţii de pe ambalaje etc. de diferite materii prime sau materiale respectând datele din fişa tehnologică primităşi /sau reţetele din cărţi de bucate /reviste de specialitate. -studii de caz cu privire la respectarea normelor de protecţia muncii în desfăşurarea diferitelor lucrări agricole. să identifice principalele produse alimentare pe baza unui meniu recomandat /întocmit în prealabil de către elev 2. -studii de caz privind determinarea caracteristicilor organoleptice ale unor produse alimentare. reclame. -aranjarea mesei pentru diverse ocazii. -exerciţii de determinare a influenţei factorilor de mediu asupra dezvoltării plantelor şi animalelor în laborator şi lotul şcolii. etichete. -exerciţii de selectare şi mânuire corectă a uneltelor utilizate în cadrul operaţiilor de cultivare a plantelor de grădină /apartament. în funcţie de rolul asumat în executarea unor produse simple. -organizarea de concursuri tematice /expoziţii (clasă/şcoală /localitate /zonă).2. colecţii. Valorificarea în comunicare a termenilor şi simbolurilor specifice tehnologiilor Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare . -respectarea regulilor de comportament la masă. -studii de caz referitoare la creşterea şi îngrijirea animalelor domestice. -evaluarea calităţii produselor realizate. -exerciţii de selectare şi mânuire corectă a vaselor.3. -asumarea responsabilităţilor individuale în cultura plantelor şi /sau a creşterii animalelor. -exerciţii de utilizare a echipamentelor de protecţie a muncii şi a celor de pază contra incendiilor. -exerciţii de determinare a calităţii produselor pe baza proprietăţilor organoleptice. -exerciţii de cântărire.5. valoarea nutritivăşi energetică.). amestecare /combinare. aparatelor utilizate în prepararea alimentelor. -realizarea de aranjamente florale. -exerciţii de diferenţiere a diferitelor posibilităţi de ambalare a produselor alimentare. -întocmire de meniuri pentru diferite perioade ale zilei /ale anului /evenimente festive.2. să analizeze calitatea produselor alimentare în funcţie de: nevoile pe care le satisfac. -studii de caz privind riscurile pentru sănătate în cazul consumării unor produse alimentare expirate. -exerciţii de calculare a valorii energetice şi nutritive a alimentelor (pe bazăde tabele.

valoare nutritivăşi . informaţii de pe etichete. -citire de prospecte.3. Creşterea animalelor domestice (hrănire şi îngrijire. 4. crescător de animale. -realizarea de colecţii /portofolii individuale /de grup. comercializare etc. -studii de caz (ex. la depozitarea şi la conservarea produselor. ulei. ambalaje.. -întocmirea unor eseuri. Cultivarea plantelor de câmp / grădină (semănat. depozitare. documentaţie. transport. orez). -Alimente de origine vegetală: în stare proaspătă (fructe. -realizarea de fotografii şi vizionarea de filme didactice / documentare. factori de mediu.. ambalaje. igiena locului de muncă). colaje privind ocupaţiile oamenilor din comunitatea locală. igiena echipamentului. scheme de funcţionare a unor aparate.). sare. igiena produselor alimentare şi protecţia consumatorilor Pe parcursul clasei a V-a se recomandă următoarele activităţi: -culegerea de informaţii din diferite surse (reviste.1 La sfârşitul clasei a V-a elevul va fi capabil: să valorifice informaţiile culese din surse diferite utilizând terminologia şi simbolurile specifice domeniului 3. ouă. referate. pliante. de teme: Tradiţiile locale. -exerciţii de citire şi interpretare a informaţiilor de pe prospecte. etichete etc. Obiceiurile folclorice din zonă. prospecte etc. de teme: igiena personală. -Alimente de origine animală: carne. manuale. legume) şi prelucrate (zahăr. -studii de caz referitoare la igiena producerii alimentelor (ex.2. ospătar etc. Meşteşuguri locale). ambalaje..1 4. Calendarul activităţilor. Internet etc. -exerciţii de corelare a activităţilor de cultivare a plantelor şi de creştere a animalelor domestice din zonăcu factori de mediu şi ocupaţiile locuitorilor. Criterii de selecţie a produselor alimentare: caracteristici organoleptice. -organizarea de expoziţii şi concursuri tematice. -identificarea drepturilor avute în calitate de consumator. posibilităţi de valorificare. plantat.2 să explice termeni şi simboluri privind calitatea. agricultor. factori de mediu. recoltare şi valorificare). -redactarea unei scrisori adresate Oficiului de Protecţie a Consumatorilor referitoare la semnalarea unor nereguli referitoare la calitatea produselor cumpărate (proprietăţi organoleptice. 4. lucrări de îngrijire. Dezvoltarea spiritului de iniţiativăşi a capacităţii de orientare profesională Obiective de referinţă La sfârşitul clasei a V-a elevul va fi capabil: să identifice posibilităţi diverse de valorificare a produselor alimentare de origine vegetalăşi animală să stabilească legături între activităţi /profesii şi produsele alimentare obţinute Exemple de activităţi de învăţare Pe parcursul clasei a V-a se recomandă următoarele activităţi: -prezentarea şi valorificarea produsului realizat. norme de tehnica securităţii muncii.). valorificarea produselor). lapte. norme de tehnica securităţii muncii. cereale. CONŢINUTURI ▪ Originea alimentelor: -Alimente de origine minerală: apă. -descrierea activităţilor desfăşurate de bucătar.

Tehnologii de preparare a hranei: -Bucătăria: vase. execuţie. aparate. Protecţia consumatorului.-Meniuri pentru diferite ocazii /anotimpuri /situaţii deosebite. mediului şi societăţii 2 Dezvoltarea capacităţii de proiectare. -discuţii referitoare la resurse materiale şi umane. utilizare şi valorificare a produselor Obiective de referinţă La sfârşitul clasei a VI-a elevul va fi capabil să identifice activităţi economice din viaţa familiei să descrie principalele resurse necesare desfăşurării unor activităţi familiale de producţie şi consum să recunoască factori economici şi sociali din mediul înconjurător care influenţează viaţa familiei să enunţe unele drepturi şi obligaţii ale consumatorilor Exemple de activităţi de învăţare Pe parcursul clasei a VI-a se recomandă următoarele activităţi: -prezentarea unor exemple de activităţi de: producţie. schimb. Aranjarea mesei. -Respectarea normelor de igienă în prepararea hranei. protecţia consumatorului şi măsuri preconizate. starea de sănătate. Depozitarea şi valorificarea produselor alimentare. săptămânal. anotimp.1 1. Relaţia: om – produse alimentare – mediu. CLASA a VI-aModulul: ECONOMIA FAMILIEIOBIECTIVE DE REFERINŢĂŞI EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE 1 Înţelegerea implicaţiilor dezvoltării tehnologice asupra individului. consum. dispozitive.2 1. -identificarea instituţiilor care asigură protecţia consumatorului în localitatea respectivă. ▪ Alcătuirea meniurilor: -Criterii de întocmire. Exemple de activităţi de învăţare Pe parcursul clasei a VI-a se recomandă următoarele activităţi: -activităţi de elaborare a unui buget simplu al clasei şi al familiei.3 1. evaluare. climaterice. Prepararea la cald.energetică. Conservarea alimentelor. profesii etc. -joc de rol pentru identificarea diferenţei dintre nevoi şi dorinţe. -exerciţii de ierarhizare a nevoilor de consum ale familiei şi ale fiecărui membru.1 Obiective de referinţă La sfârşitul clasei a VI-a elevul va fi capabil să-şi stabilească bugetul (zilnic. ustensile. 1. vârstă. -exerciţii de selectare a informaţiilor privind drepturile consumatorului şi protecţia acestuia. activităţi desfăşurate. -comentarea unor articole din presă privind probleme de sănătate a familiei. -*Tehnologii tradiţionale şi moderne de preparare a alimentelor. Relaţia dintre alimentaţia corectăşi condiţiile geografice. lunar) şi modalităţi de economisire .4 2. Evaluarea calităţii. Bucătăria românească. factori de confort. -Prepararea la rece.

eventual prin comerţelectronic. -vizitarea unor locuri de muncă – eventual ale părinţilor – şi consemnarea unor observaţii. o revistă a clasei). consum. buget referitor la viaţa familiei şi a clasei. -simularea unor tranzacţii simple. . 4. cheltuieli şi posibilitatea obţinerii unui câştig 2. Valorificarea în comunicare a termenilor şi simbolurilor specifice tehnologiilor Obiective de referinţă La sfârşitul clasei a VI-a elevul va fi capabil să utilizeze concepte economice în comunicare Exemple de activităţi de învăţare Pe parcursul clasei a VI-a se recomandă următoarele activităţi: -exerciţii de utilizare a termenilor economici: nevoi. -realizarea unor colecţii de monede. carduri.2 să observe şi să compare diferite modalităţi de plată 4. Dezvoltarea spiritului de iniţiativăşi a capacităţii de orientare profesională Obiective de referinţă La sfârşitul clasei a VI-a elevul va fi capabil să elaboreze proiecte pentru realizarea unui produs util cu precizarea bugetului necesar să identifice abilităţi şi interese personale care îl pot orienta în carieră Exemple de activităţi de învăţare Pe parcursul clasei a VI-a se recomandă următoarele activităţi: -exerciţii de corelare a priorităţilor de realizare a produsului proiectat cu resursele băneşti. Nevoi şi dorinţe – identificarea nevoilor individuale ale familiei şi ale clasei /şcolii. scheme.2. distracţie şi alte activităţi zilnice. muncă. bancnote. -exerciţii de redactare a unor sesizări către organizaţiile sau instituţiile de protecţie a consumatorului. -discuţii în grup privind importanţa repartizării judiciose a timpului între muncă. calcularea cheltuielilor şi a veniturilor posibil de obţinut din vânzarea acestuia. -activităţi practice de realizare a unei reclame pentru promovarea produsului obţinut.3 să analizeze un produs realizat în funcţie de calitate. resurse. venituri. producţie.1 3.4 să întocmească planuri de activităţi în funcţie de timpul disponibil 3. -descrierea modului de utilizare a timpului într-o zi / săptămână. -exerciţii referitoare la decizia privind cumpărarea unor produse -utilizarea de soft educaţional -realizarea unui produs (un semn de carte. etichete. -discuţii relevante cu privire la legătura dintre educaţie. 3.1 4. materiale şi de timp.2 CONŢINUTURI Rolul familiei în consumul şi producţia de bunuri şi servicii. schimb. cheltuieli. -stabilirea avantajelor şi dezavantajelor efectuării plăţilor prin: numerar. satisfacţie profesională. 2. preţ. cec.2 să stabilească priorităţi în consum şi cheltuieli în funcţie de nevoile proprii şi ale familiei -discuţie cu privire la nevoi şi modul lor de acoperire -exerciţii de repartizare a veniturilor pentru satisfacerea diferitelor nevoi şi justificarea economiilor efectuate. carduri. umane. -comentarea în grup a posibilităţilor de utilizare eficientă a timpului. -exerciţii de citire a unor grafice.

mediului şi societăţii 2 Dezvoltarea capacităţii de proiectare. din piele. Bugetul familiei –suportul comportamentului de consum. piele. 1. decizia privind cumpărarea unor produse. Organizarea timpului familiei. evaluare. utilizare şi valorificare a produselor Obiective de referinţă La sfârşitul clasei a VI-a elevul va fi capabil să identifice materii prime şi materiale lemnoase. atelier de olărit. a semifabricatelor şi a produselor finite asupra mediului şi societăţii să analizeze un produs ţinând cont de utilizare. cizmărie 1. preţul. Exemple de activităţi de învăţare *1. prezentare. lut-ceramică Exemple de activităţi de învăţare Pe parcursul clasei a VI-a se recomandă următoarele activităţi: -observaţii şi discuţii pe baza unor enciclopedii. textile. 1. atelier de tâmplărie. atelier de pielărie.1. piele. textile. -analiza unor obiecte confecţionate din lemn.2. piele. -exerciţii de observare şi de comparare a unor produse în funcţie de materialele utilizate. -descrieri de produse realizate cu ocazia unor sărbători tradiţionale.4 Obiective de referinţă . Bugetul elevului. schemă funcţională. Internet. Profesii ale membrilor familiei. consum.Resursele familiei – relaţia: venituri. mostre. Protecţia consumatorului. executare. textile. Activitatea de producţie şi relaţiile dintre membrii familiei /clasei. -exerciţii de întocmire a unor fişe de analiză de produs. lucrări de specialitate. reviste. economii. -exerciţii de identificare şi de comparare a diferitelor tipuri de materiale din mediul apropiat. -culegere de informaţii din albume. -vizite la croitorie. Comportamentul de consum. carton). fotografii.3. cu specific naţional /regional -implicare directă în viaţa comunităţii prin participarea la colectarea ambalajelor în vederea reciclării acestora (hârtie. materiale. preţ să identifice elementele de progres în evoluţia diferitelor tehnologii de prelucrare a materialelor din lemn. lut – ceramică în funcţie de provenienţăşi proprietăţi să sesizeze efectele tehnologiilor de obţinere a materiilor prime. Proiectarea bugetului. Disciplina bugetului personal. CD. -studiu de caz. alcătuire. Gestionarea bugetului individual de timp. lut-ceramică. formă. -utilizarea softului educaţional -colecţii /expoziţii cu produse realizate prin tehnologii tradiţionale /locale şi /sau moderne. Calitatea produselor. CLASA a VI-a Modulul: MATERIALE ŞI TEHNOLOGII (lemn. textile. existente în mediul apropiat elevului. lut – ceramică) OBIECTIVE DE REFERINŢĂŞI EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE 1 Înţelegerea implicaţiilor dezvoltării tehnologice asupra individului.

planuri. proiecte.1.2 să execute operaţiile de pregătire. . -exerciţii de sesizare a defectelor şi remedierea lor prin efectuarea unor mici reparaţii. -jocuri didactice. -discuţii cu privire la calitatea produselor. -exerciţii de utilizare a echipamentelor de protecţie a muncii şi de pază contra incendiilor. scule. de prelucrare şi finisare specifice obţinerii unui produs din mediul apropiat elevului pe baza unei fişe tehnologice primite. desene. -evaluarea şi valorificarea produselor obţinute prin organizarea de expoziţii /concursuri între grupe. -exerciţii de selectare a materialelor şi a instrumentelor de măsură. piele. Valorificarea în comunicare a termenilor şi simbolurilor specifice tehnologiilor Obiective de referinţă La sfârşitul clasei a VI-a elevul va fi capabil să valorifice informaţiile culese din surse diferite utilizând terminologia şi simbolurile specifice domeniului Exemple de activităţi de învăţare Pe parcursul clasei a VI-a se recomandă următoarele activităţi: -exerciţii de identificare şi de selectare a simbolurilor şi termenilor specifici domeniului din diferite texte. să identifice disfuncţionalităţi ale produselor analizate 3. să coopereze şi să-şi asume responsabilităţi în activităţile de grup 2. miniproiecte. -schimb de opinii. -exerciţii de demontare – montare /asamblare a unor produse simple. clase. unelte. imagini. colaje sau materiale publicitare. -utilizarea termenilor de specialitate şi a limbajului grafic în realizarea (individual sau în grup) de schiţe. -execuţie practică a unor produse conform fişei tehnologice. 3. La sfârşitul clasei a VI-a elevul va fi capabil să selecteze materiale şi tehnologii adecvate pentru realizarea unui produs util 2.1. tabele. materiale textile. mesaje cu elevi din alte localităţi din ţarăşi din străinătate. idei. colaje. NTSM. -organizarea locului de muncă în funcţie de rolul asumat în executarea unor produse simple.3. de pielărie etc. aparate simple necesare executării unui produs. 2. planuri. portofolii) individual /împreunăcu alţi colegi. PSI şi protecţia mediului Pe parcursul clasei a VI-a se recomandă următoarele activităţi: -exerciţii de comparare a diferitelor tipuri de materiale utilizate în realizarea de produse. şcoli.. respectând normele de calitate. documente.4. referate. -elaborarea unor materiale (schiţe. -vizionarea de filme didactice /documentare şi realizarea de fotografii. textil. -exerciţii de citire şi utilizare a unei fişe tehnologice pentru produse din lemn.2. colecţii. -exerciţii de realizare a diferitelor elemente decorative din material lemnos.

formă. -recunoaşterea meseriei în funcţie de tipul de material şi de tehnologiile de prelucrare a acestuia. textile. Evaluarea şi valorificarea produselor (calitate.. prospecte.3. cauciuc.1. -Studierea "Fişei tehnologice". elemente componente. materiale plastice. 4. -evaluarea calităţii produselor realizate. Elemente de limbaj grafic specific. -culegerea de informaţii referitoare la ocupaţiile specifice zonei utilizând diferite surse (inclusiv Internetul).descriere a unui produs folosind corect terminologia. preţ. utilizare. 4. lut-ceramică. mod de utilizare etc.2. -identificarea a noi posibilităţi de utilizare şi decorare a anumitor produse.2. -prezentarea şi valorificarea produselor realizate prin organizarea unor expoziţii. textil. 4. Noi posibilităţi de utilizare şi decorare a produselor. piele. prezentare. piele. Soft educaţional. piele lut-ceramică Exemple de activităţi de învăţare Pe parcursul clasei a VI-a se recomandă următoarele activităţi: -exerciţii practice de înfrumuseţare a unor obiecte. Provenienţă. preţ). disfuncţionalităţi posibile. lutceramică. -întocmirea unor minieseuri /fişe privind ocupaţiile oamenilor din comunitatea local. -Operaţii de pregătire. CLASA a VII-a Modulul: MATERIALE ŞI TEHNOLOGII (materiale metalice. textile. Activităţi şi meserii specifice realizării produselor din lemn. documentaţie specifică) cu ajutorul imaginilor şi a simbolurilor. prezentare. Analiza de produs (gamă de produse): utilizare. -exerciţii de aprofundare a textului (de pe ambalaje. -* Tradiţii locale. schiţă constructivă. textile. Realizarea unui produs din material lemnos. sticlă) OBIECTIVE DE REFERINŢĂŞI EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE . Operaţii de finisare. Dezvoltarea spiritului de iniţiativăşi a capacităţii de orientare profesională Obiective de referinţă La sfârşitul clasei a VI-a elevul va fi capabil să propună noi posibilităţi de utilizare şi decorare a obiectelor din lemn. de pielărie. -utilizarea noilor tehnologii de informare şi comunicare pentru a descrie produse: denumire. Clasificare. Proprietăţi. lut-ceramică. Operaţii de prelucrare. să sesizeze relaţia dintre tipuri de activităţi şi meserii (profesii) specifice acestora CONŢINUTURI Materii prime şi materiale: lemn. să descrie un produs utilizând limbajul specific -exerciţii de comunicare . -implicarea în viaţa comunităţii prin activităţi ce vizeazăatitudinea privind utilizarea de materiale reciclabile. materiale folosite. Tehnologii artizanale. alcătuire.

-exerciţii de întocmire a unor fişe de analiză de produs. a semifabricatelor şi a produselor finite asupra mediului şi societăţii să analizeze un produs ţinând cont de utilizare. -exerciţii de apreciere a calităţii unor produse. taie. prezentare. 2. sticlă. . materiale.1 Înţelegerea implicaţiilor dezvoltării tehnologice asupra individului. evaluare. a uneltelor a aparatelor simple etc. sticlă. -evaluarea şi valorificarea produselor prin expoziţii /concursuri între grupe. 1. -exerciţii de ordonare logică a etapelor unui proces tehnologic. schemă funcţională. formă. executare. să execute operaţii de pregătire.2. cauciuc.1. -exerciţii de demontare – montare /asamblare a unor obiecte /modele. -studiu de caz privind utilizările materialelor de tip: metal. reviste. asamblează diferite componente şi materiale). -exerciţii de selectare şi mânuire corectă a instrumentelor de măsură a sculelor.2. măsoară. -vizitarea unor ateliere de prelucrări. aerului. respectând normele de calitate..4 2. caracteristici şi proprietăţi să identifice efectele tehnologiilor de obţinere a materiilor prime. -exerciţii de utilizare a echipamentelor de protecţie a muncii şi de paza contra incendiilor. cauciuc. utilizare şi valorificare a produselor Obiective de referinţă La sfârşitul clasei a VII-a elevul va fi capabil să descrie materii prime şi materiale din metal. în funcţie de diferite criterii. clase. sticlă Obiective de referinţă La sfârşitul clasei a VII-a elevul va fi capabil să întocmească fişa tehnologicăpentru realizarea unui produs util Exemple de activităţi de învăţare Pe parcursul clasei a VII-a se recomandă următoarele activităţi: -exerciţii de identificare şi de comparare a diferitelor tipuri de materiale din mediul apropiat. -comentarea buletinelor de analiză a compoziţiei apei. fotografii.3 *1.1. Internet. sticlă. societăţii şi mediului 2 Dezvoltarea capacităţii de proiectare. plastice. cauciuc. trasează. CD. şcoli. protecţia muncii şi a mediului Exemple de activităţi de învăţare Pe parcursul clasei a vii-a se recomandă următoarele activităţi: -exerciţii de citire şi utilizare a unei fişe tehnologice realizată în prealabil de către profesor. solului din diferite zone industriale. -culegere de informaţii din albume. alcătuire. plastic. finisare specifice obţinerii unui produs din mediul apropiat elevului. -execuţia practică a unor produse conform fişei tehnologice (desenează. -demonstraţii privind proprietăţile materialelor studiate. cauciuc în funcţie de provenienţă. -exerciţii de întocmire de fişe tehnologice pentru realizarea unui produs. preţ să evidenţieze evoluţia diferitelor tehnologii de prelucrare a materialelor metalice. prelucrare. 1. -colecţii / expoziţii cu produse realizate prin tehnologii tradiţionale /locale şi /sau moderne. existente în mediul apropiat elevului. -analiza unor obiecte confecţionate din metal. plastic. 1. plastic.

4.1. scheme de funcţionare Exemple de activităţi de învăţare Pe parcursul clasei a vii-a se recomandă următoarele activităţi: -exerciţii de identificare şi de selectare a simbolurilor şi termenilor specifici domeniului din diferite texte. Dezvoltarea spiritului de iniţiativăşi a capacităţii de orientare profesională Obiective de referinţă La sfârşitul clasei a VII-a elevul va fi capabil să propună noi posibilităţi de utilizare şi decorare a obiectelor din metal.2. proiecte. -întocmirea unor fişe privind ocupaţiile oamenilor din comunitatea locală. -vizitarea unor agenţi economici din localitate. *2. colaje. dicţionare şi enciclopedii tehnice. portofolii) individual /împreunăcu alţi colegi. colecţii. semifabricatelor. expoziţii. -formularea de idei referitoare la creşterea funcţionalităţii produselor realizate împreună cu colegii sau individual. pentru a analiza şi descrie produse: denumire. plastic. -exerciţii de utilizare a unor obiecte în situaţii noi.2. mod de funcţionare etc. -întocmirea de colecţii /portofolii individuale sau în grup. imagini. -implicare directă în viaţa comunităţii prin participarea la colectarea ambalajelor în vederea reciclării acestora (metal. să stabilească relaţii între tehnologiile de obţinere a materiilor prime. mod de utilizare. -prezentarea şi valorificarea produselor realizate prin organizarea unor expoziţii. muzee etnografice. cauciuc. târguri tradiţionale. -evaluarea calităţii produselor realizate.1. Internetul). 3. 3. desene. -utilizarea noilor tehnologii de informare şi comunicare. documente. -jocuri didactice. produselor finite şi meseriile /profesiile specifice acestora CONŢINUTURI . sticlă). 4. Valorificarea în comunicare a termenilor şi simbolurilor specifice tehnologiilor Obiective de referinţă La sfârşitul clasei a VII-a elevul va fi capabil să utilizeze termeni de specialitate şi limbajul grafic pentru realizarea de schiţe. să propună soluţii privind defectele şi disfuncţionalităţile constatate la produsele analizate -remedierea unor defecte. cauciuc Exemple de activităţi de învăţare Pe parcursul clasei a VII-a se recomandă următoarele activităţi: -exerciţii de stimulare a creativităţii privind noi posibilităţi de utilizare şi de decorare a anumitor produse. planuri. -culegerea de informaţii referitoare la ocupaţiile specifice zonei utilizând diferite surse (inclusiv. sticlă. efectuarea unor mici reparaţii.4 . componente. -implicarea în viaţa comunităţii prin activităţi ce vizeazăutilizarea materialelor reciclabile. -elaborarea unor materiale (schiţe.3. 4. să coopereze şi să-şi asume responsabilităţi în activităţile de grup -organizarea locului de muncă în funcţie de rolul asumat în executarea unor produse simple.

de energie. cauciuc. Operaţii de prelucrare. Elemente de limbaj grafic specific.2 să identifice momente importante în evoluţia tehnologiilor de comunicaţii şi transport să explice complementaritatea dintre reţeaua de comunicaţii şi cea de transport 1. materiale folosite. -identificarea relaţiei dintre reţelele de comunicaţii şi cele de transport utilizând fotografii. cauciuc. sticlă.a VIII-a ▪ Realizarea unui produs din materiale metalice. -discuţii în grup privind avantajele şi dezavantajele utilizării diferitelor tehnologii de comunicare. Educaţie tehnologică. Soft educaţional. prezentare. alcătuire. albume. Noi posibilităţi de utilizare şi decorare a produselor. -Operaţii de pregătire.) şi transporturi (de persoane. proprietăţi. schiţă constructivă. prezentare. -vizite în nodurile şi căile reţelelor de transport. vizual etc. . materiale plastice. clasificare. -studiu de caz privind influenţa mijloacelor moderne de comunicaţii şi transport asupra calităţii vieţii. sticlă: -Întocmirea "Fişei tehnologice".3 *1. -studiu de caz privind mijloacele de transport şi căile de comunicaţii din localitate. reviste de specialitate etc. clasele a V-a . utilizare. formă. Operaţii de finisare.* Tradiţii locale. 1. -studiu de caz privind utilizarea comunicării în nodurile reţelelor de comunicaţii. cauciuc. preţ). de informaţii). CLASA a VII-aModulul: TEHNOLOGII DE COMUNICAŢII ŞI TRANSPORTOBIECTIVE DE REFERINŢĂŞI EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE 1. materiale plastice. Analiza de produs (gamă de produse): utilizare. Înţelegerea implicaţiilor dezvoltării tehnologice asupra individului. -identificarea avantajelor oferite de tehnologiile neconvenţionale. Evaluarea şi valorificarea produselor (calitate.Materii prime şi materiale (materiale metalice. Activităţi şi meserii specifice realizării produselor din materiale metalice.1 * 1. -exerciţii de identificare a oportunităţii utilizării reţelelor de comunicaţii şi transport în activităţile socio-umane.. materiale plastice.4 să descrie mijloacele şi căile de comunicaţii şi transport din localitate . preţ. -identificarea diferitelor etape ale dezvoltării comunicaţiilor (prin limbaj grafic. de mărfuri. sticlă): provenienţă. Tehnologii artizanale. mediului şi societăţii Obiective de referinţă La sfârşitul clasei a VII-a elevul va fi capabil: să identifice tipuri de reţele de comunicaţii şi transport şi efectele lor asupra omului şi a mediului Exemple de activităţi de învăţare Pe parcursul clasei a VII-a se recomandă următoarele activităţi: -studiu de caz pentru identificarea tipurilor de reţele de comunicaţii şi transport.

-transmiterea unui fax. preţ.1 să utilizeze simboluri şi terminologia -exerciţii de selectare a termenilor si a simbolurilor specifică comunicaţiilor şi transporturilor specifice comunicaţiilor şi transporturilor. -activităţi practice de utilizare a unor softuri. a interfonului etc. -redactarea şi expedierea unui mesaj prin poştă. telefon. metrou etc. -exerciţii de interpretare a simbolurilor şi semnelor grafice specifice comunicaţiilor şi transporturilor. execuţie. -utilizarea cartelelor magnetice. -exerciţii de alegere a unui produs sau a unui serviciu în funcţie de diferite criterii: calitate. 3. -elaborarea unor proiecte privind soluţii de reducere a efectelor poluante produse de mijloacele de transport. securitate.. din diferite enunţuri şi imagini prezentate. evaluare. design. 2 Dezvoltarea capacităţii de proiectare.5 să propună soluţii de protejare a mediului în condiţiile transportului actual -studii de caz. efecte poluante.2 să utilizeze tehnologii moderne de comunicaţii pentru realizarea unor aplicaţii Obiective de referinţăExemple de activităţi de învăţare La sfârşitul clasei a VII-a elevul va fi Pe parcursul clasei a VII-a se recomandă următoarele capabil: activităţi: 3. e-mail.1 să realizeze produse grafice specifice comunicaţiilor şi transporturilor 2.1. confort. tabele specifice sistemelor de comunicaţii şi transport.2 să selecteze pentru uzul personal -identificarea avantajelor şi dezavantajelor oferite de informaţii din diverse surse referitoare la sursele de informare din sistemele de comunicaţii şi comunicaţii şi transporturi . utilizare şi valorificare Exemple de activităţi de învăţare Pe parcursul clasei a VII-a se recomandă următoarele activităţi: -exerciţii de elaborare de schiţe. a produselor Obiective de referinţă La sfârşitul clasei a VII-a elevul va fi capabil: 2. -prospectarea pieţei. -utilizarea telefoniei fixe şi mobile. scheme. comoditate.

exerciţii de identificare a meseriilor şi profesiilor din domeniul comunicaţiilor şi transporturilor. utilizare şi valorificare a produselor 3Valorificarea în comunicare a termenilor şi simbolurilor specifice tehnologiilor Obiective de referinţă La sfârşitul clasei a VIII-a elevul va fi capabil: Exemple de activităţi de învăţare Pe parcursul clasei a VIII-a se recomandăurmătoarele activităţi: . publicitate.). mersul trenurilor. Mijloace şi tehnologii de realizare a transportului de persoane. transmiterea unui CV. aerian. evaluare. de mulţumire etc. Reţele de comunicaţii (căi. Comunicaţii şi limbaj grafic în transporturi. -operare cu diverse surse de informare (carte de telefon.studiul unor materiale din media pentru .muncă. de energie şi de informaţii. terminale): -de telecomunicaţii (reţele informatice. noduri. telefonia mobilăşi fixă. *Soft educaţional. teste on-line). mediului şi societăţii 2Dezvoltarea capacităţii de proiectare. scrisori de intenţie. să descrie oportunităţi 1 profesionale legate de serviciile de comunicaţii şi transport existente şi de perspectivă Exemple de activităţi de învăţare Pe parcursul clasei a VII-a se recomandă următoarele activităţi: . noduri. Impactul dezvoltării comunicaţiilor şi transporturilor asupra individului. mediului şi societăţii. . execuţie. de mărfuri. pe apă (naval şi fluvial). structură. *Transporturi prin conducte şi pe cablu. *Tehnologii neconvenţionale (pe pernăde aer. -sistemul poştal. rutier).transport.. Soluţii de protejare a mediului. Calitatea serviciilor de comunicaţii şi transport.dezvoltarea carierei (oferte de locuri de . Reţele de transport (căi. CONŢINUTURI Sisteme de comunicaţii şi transporturi: noţiuni generale.simulări de interviuri.). Obiective de referinţă La sfârşitul clasei a VII-a elevul va fi capabil: 4. suspensii magnetice). teletext etc. CLASA a VIII-a Modulul: ENERGIE OBIECTIVE DE REFERINŢĂŞI EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE 1 Înţelegerea implicaţiilor dezvoltării tehnologice asupra individului. reţele de televiziune şi radio etc. terminale): terestru (feroviar.

lampă de control) -dezbateri pe teme de protecţia muncii -exerciţii de citire a schemelor de circuite energetice dintr-o locuinţă. -documentare din materiale de specialitate. 2.2 * 2. ceas electronic) cu respectarea normelor de tehnică a securităţii muncii.. Exemple de activităţi de învăţare Pe parcursul clasei a VIII-a se recomandă următoarele activităţi: -exerciţii de selectare a termenilor şi simbolurilor specifice domeniului energetic din diferite enunţuri şi imagini prezentate. surse şi principalele tehnologii de obţinere a acesteia *1.1 să recunoască forme ale energiei. fişă.1 3. Exemple de activităţi de învăţare Pe parcursul clasei a VIII-a se recomandă următoarele activităţi: -aplicaţii practice de realizare a unor produse (ex.3 să identifice surse şi tehnologii de obţinere a energiei să analizeze efectele tehnologiilor de producere a energiei şi utilizarea ei asupra mediului Obiective de referinţă La sfârşitul clasei a VIII-a elevul va fi capabil: să execute produse simple din domeniul energetic respectând normele tehnice şi de securitate a muncii să interpreteze schiţe ale unor circuite energetice să remedieze defecţiuni simple din domeniu -exerciţii de comparare a diferitelor forme de energie: mecanică. 4.1 2. textelor de specialitate. -activităţi de utilizare de softuri -exerciţii de depistare şi remediere a defectelor unor elemente de circuit care nu se află sub tensiune (priză. diapozitivelor. luminoasă. veioză.3 3. întrerupător. Dezvoltarea spiritului de iniţiativăşi a capacităţii de orientare profesională Obiective de referinţă La sfârşitul clasei a VIII-a elevul va fi capabil: să compare avantajele şi dezavantajele unor locuri de muncă din domeniul energetic în scopul orientării profesionale Exemple de activităţi de învăţare Pe parcursul clasei a VIII-a se recomandă următoarele activităţi: -discuţii cu specialişti care lucrează în domeniu. -dezbatere privind importanţa surselor neconvenţionale de producere a energiei.. chimică. -dezbateri privind modalităţile de protejare a mediului. -identificarea tehnologiilor de obţinere şi utilizare a diferitelor forme de energie şi efectelor sociale. -exerciţii de redactare a unor mesaje (în cuvinte sau limbaj grafic) pe baza unui suport vizual. termică.1. lanternă. -identificarea surselor de energie -identificarea etapelor dezvoltării tehnologiilor de obţinere a energiei cu ajutorul ilustraţiilor.2 1. -vizite la agenţi economici de profil. electrică etc. albumelor etc. -culegerea de informaţii referitoare la sursele energetice naturale specifice zonei.2 Obiective de referinţă La sfârşitul clasei a VIII-a elevul va fi capabil: să utilizeze termeni tehnici şi simboluri specifice domeniului energetic să valorifice într-un mesaj propriu. -studiu de caz pentru identificarea posibilităţilor de economisire a energiei de diferite tipuri. termenii şi simbolurile specifice 4.1 .

2 să identifice pe plan local. gaze). Transport şi distribuţie prin sistemul energetic naţional. scule utilizate (şurubelniţe. termică. execuţie.3 . -dezbateri privind implicaţiile unor ocupaţii asupra mediului înconjurător şi asupra relaţiilor de muncă. -analizarea unor fişe ale posturilor. -*Remedierea defectelor simple a elementelor de circuit şi a aparatelor electro-casnice. -observarea evoluţiei unor domenii profesionale noi (informatică. -consumatori electro-casnici. creion de tensiune etc. -enumerarea principalelor responsabilităţi ale unui muncitor. -circuite energetice dintr-o locuinţă (electrice. -culegere de informaţii referitoare la modalităţi de utilizare şi economisire a energiei. Elemente de limbaj grafic specific. mediului şi societăţii 2 Dezvoltarea capacităţii de proiectare.2 1. -evidenţa consumurilor şi a costurilor de energie. Domenii de utilizare. utilizare şi valorificare a unor produse 3 Valorificarea în comunicare a termenilor şi simbolurilor specifice tehnologiilor Obiective de referinţă La sfârşitul clasei a VIII-a elevul va fi capabil: să enumere principalele domenii profesionale săidentifice impactul tehnologiei asupra evoluţiei profesiilor. luminoasă. programator etc.). telecomunicaţii etc. evaluare. cleşti. Exemple de activităţi de învăţare 1. *Surse energetice specifice zonei.). proiectant. -metode de economisire a energiei. Tehnologii de obţinere a energiei. posibilele profesii din domeniul energetic să identifice alternative şi oportunităţi în utilizarea şi economisirea energiei 4. Consumatori de energie.3 -vizite la agenţi economici de profil. Surse de energie. electrică etc. -studiu de caz privind profesiile oamenilor implicaţi în producerea şi distribuirea energiei la nivel local. CLASA A VIII-AModulul: DOMENII PROFESIONALEOBIECTIVE DE REFERINŢĂŞI EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE 1 Înţelegerea implicaţiilor dezvoltării tehnologice asupra individului. *Soft educaţional. operator. asupra relaţiilor de muncăşi asupra mediului săidentifice principalele competenţe ale personalului angajat în diverse domenii de activitate Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare Pe parcursul clasei a VIII-a se recomandăurmătoarele activităţi: -investigarea unor domenii de activitate în funcţie de profesiile şi meseriile lor. tehnician. *Tehnologii specifice zonei geografice. -discuţii privind tendinţele în evoluţia pieţei muncii. norme de tehnica şi securitatea muncii..4. CONŢINUTURI Forme de energie: mecanică. prevenirea şi stingerea incendiilor. ciocane /pistol de lipit.1 1. ▪ Impactul tehnologiilor de producere şi utilizare a energiei asupra omului şi a mediului. chimică. Energia în gospodărie: -forme de energie şi utilizarea lor. termice. maistru.

-elaborarea unor CV-uri. transmitere a unor mesaje (în cuvinte sau simboluri) pe baza unui suport vizual. vizite la grupurile şcolare etc. -stabilirea elementelor de bază ale portofoliului profesional individual.3 -exerciţii de redactare. -vizionarea unor materiale înregistrate în întreprinderi mici şi mijlocii. 2. panouri de avertizare. -utilizarea soft-ului educaţional -analiza etapelor de elaborare a unui plan de afaceri -analiza unor modele concrete de planuri de afaceri. -discuţii cu agenţi economici. târguri de oferte educaţionale.1 La sfârşitul clasei a VIII-a elevul va fi capabil: să identifice diferitele rute de formare profesională oferite de învăţământul românesc 2. un plan simplu de afaceri pentru obţinerea unui produs sau a unui serviciu Obiective de referinţă La sfârşitul clasei a VIII-a elevul va fi capabil: să utilizeze termeni specifici diferitelor domenii profesionale la testările pentru obţinerea unui loc de muncă să valorifice într-un mesaj propriu termenii şi simbolurile învăţate săcoreleze simbolurile cu semnificaţia lor şi cu domeniul profesional în care sunt utilizate Pe parcursul clasei a VIII-a se recomandăurmătoarele activităţi: -studierea ofertelor educaţionale în diverse contexte: documente oficiale. -jocuri de rol: ofertant – beneficiar. -exerciţii de "traducere" a semnelor şi simbolurilor în cuvinte şi invers. -exerciţii de interpretare a unor semne şi simboluri de pe produse. *4. 4.2 *2. -realizare de cărţi de vizită.4 3.2.2 *3.. -exerciţii de comparare a diverselor oportunităţi profesionale în raport cu nevoile şi interesele proprii. etichete. " Ziua porţilor deschise". după model. -elaborare de CV-uri. -scrierea unei scrisori de intenţie. indicatoare etc. -realizarea de simulări privind utilizarea şi respectarea unor norme de protecţia muncii. -completarea de chestionare /fişe de autoevaluare. Dezvoltarea spiritului de iniţiativăşi a capacităţii de orientare profesională Obiective de referinţă La sfârşitul clasei a VIII-a elevul va fi capabil: să organizeze informaţii relevante pentru obţinerea / practicarea diferitelor calificări profesionale Exemple de activităţi de învăţare Pe parcursul clasei a VIII-a se recomandăurmătoarele activităţi: -elaborarea in grup a unor "fişe ale postului" pe baza consultării documentelor si vizitelor efectuate la agenţi economici din domeniul serviciilor.3 săelaboreze un plan propriu de dezvoltare profesională în funcţie de competenţele personale şi de caracteristicile pieţei muncii să utilizeze diferite tehnici de prezentare pentru ocuparea unui loc de muncă să elaboreze.1 3.1 . -exersarea tehnicilor de prezentare la interviu. -elaborarea unui plan simplu de afaceri Exemple de activităţi de învăţare Pe parcursul clasei a VIII-a se recomandăurmătoarele activităţi: -simulări de interviuri.

4. mediului şi societăţii STANDARDE S.4 Execuţia de produse simple.2 Descrierea principalelor resurse (materiale. -analiza structurii de ocupare a forţei de muncă în zonă /regiune. Tendinţe în evoluţia pieţei muncii: *Dezvoltarea domeniului serviciilor. Calitatea muncii şi relaţiile de muncă.5 Evaluarea produselor /serviciilor în funcţie de caracteristicile de calitate şi de posibilităţile de valorificare S. cu respectarea normelor de protecţie a muncii şi a mediului S. -discuţii cu reprezentanţi ai agenţilor economici din zonă. Planul de afaceri: condiţii de elaborare. Dezvoltarea spiritului de iniţiativăşi a capacităţii de orientare profesională . -simularea paşilor necesari pentru obţinerea unui loc de muncă. umane) şi tehnologii necesare pentru obţinerea unui produs S. Protecţia mediului în contextul diverselor domenii profesionale. dezvoltarea întreprinderilor mici şi mijlocii etc.7 Evaluarea de opţiuni privind viitoarea meserie în concordanţă cu propriile interese. utilizare şi valorificare a produselor 3. modele ale unor planuri de afaceri. execuţie. CONŢINUTURI Domenii profesionale Specificul profesional al diferitelor zone geografice. Cerere şi ofertă pe piaţa muncii. evaluare. Valorificarea în comunicare a termenilor şi simbolurilor specifice tehnologiilor 4. Domenii profesionale noi.6 Utilizarea adecvată a limbajului grafic specific diverselor domenii de activitate în contexte variate de comunicare S. Rute de formare profesională. Mobilitate ocupaţională.3 4.2 4. -organizarea unor competiţii pe componente ale planului de afaceri: promovare. STANDARDE CURRICULARE DE PERFORMANŢĂ OBIECTIVE CADRU 1. băneşti.1 Identificarea unor surse de poluare care afecteazăcalitatea vieţii S. Înţelegerea implicaţiilor dezvoltării tehnologice asupra individului. Comportamentul în afaceri. Competenţe profesionale: descriere şi modalităţi de evaluare. aptitudini şi cu caracteristicile pieţei muncii 2. -simularea unor activităţi propuse în planul de afaceri.3 Analizarea elementelor de progres a diferitelor tehnologii precum şi a meseriilor /profesiilor specifice acestora S.4 să formuleze o opţiune pentru viitoarea meserie în concordanţă cu propriile interese şi aptitudini să coreleze opţiunile profesionale cu nevoile şi resursele zonei geografice şi cu tendinţele majore de evoluţie a pieţei muncii să aplice etape ale planului de afaceri pentru obţinerea unui produs sau a unui serviciu -realizarea unei liste cu locuri de muncă posibile pe baza studierii ofertelor din mass-media. conform fişei tehnologice. comercializare etc. principalele etape de realizare. Dezvoltarea capacităţii de proiectare.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful