P. 1
Programa_Educatie_tehnologica_clasa_5

Programa_Educatie_tehnologica_clasa_5

|Views: 56|Likes:
Published by bloodyink

More info:

Published by: bloodyink on Oct 24, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as RTF, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/24/2011

pdf

text

original

Anexa la ordinul ministrului Educaţiei şi Cercetării nr. 3727/ 30.04.

2004

MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII CONSILIUL NAŢIONAL PENTRU CURRICULUM

PROGRAME ŞCOLARE PENTRU CLASELE a V-a -a VIII-a

EDUCA ŢIE TEHNOLOGIC Ă Aprobat prin ordin al ministrului Nr 3727 / 30.04.2004

Bucureşti, 2004 NOTĂ DE PREZENTARE În viziunea Curriculum-ului Naţional pentru învăţământului obligatoriu, Educaţia tehnologică este o disciplină de trunchi comun, componentă a ariei curriculare Tehnologii. Din perspectiva abordării disciplinei de către profesor, aspectul teoretic şi practic al acesteia nu implică stabilirea unei proporţii precise între cele douădimensiuni. Raportul echilibrat teorie - practicăelimină riscul unei teoretizări excesive sau / şi al

unei profesionalizări timpurii. Educaţia tehnologică întregeşte cultura generală a elevului, având un profund caracter interdisciplinar şi practic-aplicativ. Obiectivele cadru din Programa şcolarăa disciplinei Educaţie tehnologică concordă cu exigenţele specificate în diverse documente referitoare la competenţele de bază într-o economie bazată pe cunoaştere. Prin studiul disciplinei Educaţie tehnologică se realizează corelarea cu exigenţele formulate în documentele de politică educaţională din România şi din Comunitatea Europeană privind pregătirea elevilor pentru viaţăşi învăţare continuă precum şi opţiunea pentru cariera profesională. De asemenea, la realizarea curriculumului pentru Educaţie tehnologică s-au luat în considerare: oexperienţa pozitivă acumulată în învăţământul românesc de la introducerea disciplinei Educaţie tehnologică în gimnaziu şi până în prezent (1992 – 2003); ocompatibilizarea cu programele disciplinei în învăţământul secundar din ţările Uniunii Europene şi din alte ţări cu sisteme avansate de învăţământ; oasigurarea coerenţei pe verticalăşi pe orizontală a procesului de iniţiere tehnologicăşi de dezvoltare a abilităţilor practice prin corelarea cu finalităţile disciplinei „Abilităţi practice” din învăţământul primar şi cu finalităţile celorlalte obiecte de studiu din învăţământul obligatoriu. Programa actuală pune un accent deosebit pe educaţia pentru calitate. Studiul calităţii produselor şi a serviciilor, precum şi educaţia consumatorului şi a producătorului, permit dezvoltarea unor atitudini prin asumarea de valori care vizează calitatea. Programa de Educaţie tehnologică pune accent pe dezvoltarea la elevi a competenţelor antreprenoriale, a spiritului de iniţiativă. Prin construcţie şi eşalonare pe clase, actuala programă propune un sistem modular coerent, alcătuit din module de diferite tipuri, fiecare dintre ele articulându-se flexibil cu celelalte prin obiective, activităţi de învăţare, conţinuturi, finalităţi prezentate într-o manierăsintetic-integratoare. În fiecare an de studiu din ciclul gimnazial se studiază câte două module. Ca noutate, în structura noului curriculum pentru Educaţie tehnologică se remarcă modulul "Economia familiei" care are rolul de a familiariza elevii cu terminologia economică utilizată în activităţile curente ale familiei şi ale vieţii cotidiene şi de a-i face să înţeleagă motivaţia care se află la baza unui anumit comportament de consum. Tot ca o noutate, modulul "Tehnologii de comunicaţii şi transport" prezintă complementaritatea celor două domenii şi faptul că ele pot fi privite ca un tot unitar. "Tehnologiile de comunicaţii şi transport" şi "Produse alimentare de origine vegetalăşi animală" sunt module de curriculum integrat. "Materiale şi tehnologii" este un modul de bază, care se regăseşte implicit şi în toate celelalte module. Se pune accentul pe studierea proprietăţilor diverselor tipuri de materiale precum şi pe executarea diferitelor operaţii tehnologice specifice obţinerii unui produs util. Modulul "Domenii profesionale", studiat la finalul clasei a VIII-a, se axează pe principalele tipuri de activităţi economice cu exemple de profesii din diverse domenii, condiţii de ocupare a locurilor de muncăşi tipuri de competenţe necesare încadrării pe piaţa muncii sau continuării studiilor. În construirea şi aplicarea strategiilor de instruire – învăţare - evaluare se recomandă: ocrearea unui context ambiental plăcut şi adecvat activităţii exploratorii a elevului; ofamiliarizarea elevilor cu modalităţi şi procedee de utilizare a diferitelor surse de informare precum şi crearea unor oportunităţi de învăţare care să favorizeze cunoaşterea prin experienţăproprie; ostimularea elevilor în observarea şi investigarea mediului înconjurător, în punerea de întrebări referitoare la funcţiile, alcătuirea şi modul de obţinere a diferitelor obiecte create de om, în căutarea soluţiilor de remediere a unor defecţiuni, în aplicarea unor

şcoală. atitudini etc. a unei fişe tehnologice. protecţia consumatorului. Important este ca să fie atinse toate obiectivele vizate de programă. întocmirea unui buget personal de venituri şi cheltuieli sau de utilizare a timpului. în ordinea indicată în programă. -În scopul atingerii obiectivelor de referinţă. clasă. referate. precizăm că. scule sau a unor ustensile. Abilităţi aplicative: proiectarea şi realizarea unor produse simple prin valorificarea resurselor materiale din mediul apropiat şi cu respectarea NTSM şi PSI. În acest sens. timpul acordat fiecăruia depinde de profesorul clasei. utilizarea unor instrumente. realizarea de schiţe. pentru fiecare modul s-au avut în vedere următoarele niveluri de complexitate ale achiziţiilor de învăţare ale elevului: Abilităţi de cunoaştere şi înţelegere: utilizarea adecvată a termenilor şi a limbajului grafic specific diferitelor tehnologii în comunicare. strategii de operare în plan mintal şi practic. Definitoriu pentru Educaţia tehnologică în gimnaziu se considerăa fi faptul că învăţarea vizează prioritar formarea de abilităţi de gândire criticăşi de abilităţi practice. efectuarea unor mici reparaţii. prospectelor. oîncurajarea reflecţiei personale privind impactul tehnologiei asupra individului. schiţe. luarea deciziei profesionale luând în considerare specificul domeniului dar şi abilităţile şi interesele proprii etc. încurajându-se astfel iniţiativa şi creativitatea.tehnici de rezolvare a disfuncţionalităţilor sesizate în mediul apropiat. necesare dezvoltării acestora. etichetelor şi altor materiale de promovare a produselor. Abilităţi de evaluare şi gândire critică: aprecierea calităţii produselor înainte de cumpărarea lor. fotografii... profesorul are libertatea de a îmbogăţii registrul activităţilor de învăţare. colecţii etc. stabilirea de corelaţii între proprietăţile materialelor şi operaţiile tehnologice.) ce se urmăresc a se dezvolta la elevi cât şi în raport de nivelul de complexitate al achiziţiilor de învăţare prevăzute de programă. corelarea evoluţiilor din domeniul tehnologiei cu dinamica pieţei muncii etc. prin care elevii învaţă săcoopereze şi să-şi asume responsabilităţi. outilizarea de scheme structurale. -Activitatea didactică este orientată spre activităţi în echipă. opunerea în faţa elevilor a unor sarcini de învăţare autentice. celelalte tipuri de abilităţi constituind achiziţii prealabile. alte reprezentări grafice care organizeazăcunoştinţele elevilor şi îi ghidează în experienţele de învăţare ulterioare. cunoaşterea reglementărilor referitoare la calitatea mediului. respectarea normelor de protecţia muncii şi pază contra incendiilor. a instrucţiunilor. deprinderi practice şi intelectuale. în condiţii de cooperare. colaje. observarea sistematicăşi descrierea modului de execuţie a anumitor operaţii. -Pentru activităţile practice este necesară organizarea locului de muncă. identificarea de soluţii originale pentru valorificarea optimă a spaţiului din locuinţă.. utilizarea calculatorului şi a altor mijloace moderne de comunicare efectuarea unor operaţii tehnologice simple. examinarea implicaţiilor utilizării aditivilor în obţinerea produselor alimentare sau a celor petroliere. în definirea obiectivelor de referinţă. mediului şi societăţii. Abilităţi de explicare şi interpretare: citirea şi interpretarea corectă a schemelor constructive şi funcţionale. Selectarea şi diferenţierea procedeelor didactice este de preferat a se face atât în raport cu tipurile de competenţe (cunoştinţe. în contexte semnificative. de a stabili succesiunea conţinuturilor precum şi de a dezvolta acele teme care . În aplicarea programei vor fi avute în vedere următoarele aspecte: -În fiecare an şcolar se studiază douămodule.

39. ing. Valentina CapotăInspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti ing. Veronica . Steliana Toma Expert. Bucureşti ing. dr. dr. jud. Catinca Scrioşteanu Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic dr. Consiliul Naţional pentru Curriculum / Gr. Şc. 143. univ. Catinca Scrioşteanu asist. Lucian Ciolan prof. ing. 1. Delia Sergentu Inspectoratul Şcolar al Judeţului Teleorman ing. Ilfov ing. Viorica Stoicescu Şcoala nr. Şc. Bucureşti dr. dr. Programa de Educaţie Tehnologică pentru clasele a V-a. Consiliul Naţional pentru Curriculum / Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti Universitatea Politehnică Bucureşti Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei / Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic Serviciul Naţional de Evaluare şi Examinare prof. Lucian Ciolan Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei / Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic ing. G. Rodica Constantin Ministerul Educaţiei Cercetării Ministerul Educaţiei şi Cercetării Expert.Gabriela Chirea GRUPUL DE LUCRU: ec. Bucureşti ing. ing. Consiliul Naţional pentru Curriculum / Gr. Mogoşoaia. Valeriu V. ing.se pot integra contextului socio-economic local. Veronica . a VI-a. Gabriela Lichiardopol Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti ing. Zoica Vlăduţ dr. univ. Silviu Cristian Mirescu prof. Gabriela Scarlat Ministerul Educaţiei şi Cercetării ing. Călinescu Bucureşti Expert. Natalia Lazăr Şcoala nr. Jinescu ec. G. ing. Consiliul . Stela Olteanu Liceul Teoretic “Marin Preda”. univ. ing. ing. Rodica Constantin Expert.Gabriela Chirea Serviciul Naţional de Evaluare şi Examinare ing. Bucureşti prof. Ind. Călinescu Bucureşti ing. Camelia Ciobanu Şcoala nr. univ. Petra CiutăŞcoala nr. a VII-a şi a VIII-a. Steliana Toma prof. Ind. dr. a fost realizată de: COORDONATORI: prof. Gabriela Scarlat prof. 98.

Mirela Nicoleta Dinescu Şcoala Superioară ComercialăNicolae Kretzulescu. dr. ing. ing. dr. Mihaela Popa Universitatea Politehnică Bucureşti prof. dr. Bucureşti ing.Naţional pentru Curriculum / Universitatea Tehnicăde Construcţii Bucureşti ec. Mariana Iatagan Şcoala Superioară ComercialăNicolae Kretzulescu. univ. Bucureşti ec. ing. Vasile Dragu Universitatea Politehnică Bucureşti conf. dr. Nicolae Cepoiu Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară Bucureşti şef lucr. dr. dr. Lenuţa Mihăescu Şcoala Titu Maiorescu. Zoica VlăduţCentrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic AU COLABORAT: prof. Iaşi REPARTIZAREA MODULELOR PE CLASE CLASA V DENUMIREA MODULELOR ORGANIZAREA MEDIULUI CONSTRUIT PRODUSE ALIMENTARE DE ORIGINE VEGETALĂŞI ANIMALĂ . Eugen Roşca Universitatea Politehnică Bucureşti ec. ing. ing. Gelu Ionescu Universitatea Politehnică Bucureşti şef lucr. Şerban Raicu Universitatea Politehnică Bucureşti şef lucr. univ.

evaluare. imagini. de sănătate. cauciuc. monografii. planuri. comerciale. . de învăţământ.VI ECONOMIA FAMILIEI MATERIALE ŞI TEHNOLOGII (lemn. utilizare şi valorificare a produselor Obiective de referinţă La sfârşitul clasei a V-a elevul va fi capabil să descrie elementele mediului construit şi funcţionalitatea acestora Exemple de activităţi de învăţare Pe parcursul clasei a V-a se recomandă următoarele activităţi: -discuţii pe marginea unor hărţi. execuţie. -investigarea directă a spaţiilor interioare din locuinţă. -exerciţii de orientare pe teren utilizând hărţi. mediului şi societăţii 2 Dezvoltarea capacităţii de proiectare. -vizitarea unor agenţi economici din localitate.1. -vizitarea localităţii cu identificarea destinaţiei clădirilor (clădiri administrative. şcoalăşi din alte clădiri ce 1. site-uri privind amplasarea geografică a localităţii şi evoluţia în timp a sistemelor de organizare teritorială. târguri tradiţionale. mediului şi societăţii 2Dezvoltarea capacităţii de proiectare. utilizare şi valorificare a produselor 3Valorificarea în comunicare a termenilor şi simbolurilor specifice tehnologiilor 4Dezvoltarea spiritului de iniţiativăşi a capacităţii de orientare profesională CLASA a V-aModulul: ORGANIZAREA MEDIULUI CONSTRUITOBIECTIVE DE REFERINŢĂŞI EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE 1 Înţelegerea implicaţiilor dezvoltării tehnologice asupra individului. culturale. traseelor parcurse frecvent de elevi şi de părinţii acestora. sticlă) ENERGIE TEHNOLOGII DE COMUNICAŢII ŞI TRANSPORT DOMENII PROFESIONALE VIII OBIECTIVE CADRU 1ホnţelegerea implicaţiilor dezvoltării tehnologice asupra individului. filme. expoziţii. muzee etnografice. evaluare. instrumente de orientare. materiale plastice. execuţie. industriale. piele. economice. documente. planuri. lut – ceramică) VII MATERIALE ŞI TEHNOLOGII (materiale metalice. spaţiilor publice. documentaţie. etc.). reţelelor de utilităţi. textile.

-studii de caz referitore la păstrarea şi conservarea mediului natural. fotografii. şcoală. protecţia mediului (apă. -studiu de caz “Sursele de apă de băut” eventual. să identifice surse de poluare şi săse implice în prevenirea şi combaterea acestora să respecte prevederi ale legislaţiei referitoare la normele de circulaţie şi la calitatea mediului 1. Exemple de activităţi de învăţare Pe parcursul clasei a V-a se recomandă următoarele activităţi: -exerciţii de comparare a diferitelor tipuri de materiale utilizate în construirea şi dotarea locuinţei. agenţi economici. eventual imagini de pe Internet în vederea sesizării diferenţelor dintre sistemele de amenajare teritorială specifice localităţilor urbane şi rurale -consultarea diferitelor materiale documentare (reviste de arhitectură. casei şi a localităţii. -exerciţii de aplicare a unor prevederi legale privind normele de circulaţie. prezentări de produse de mobilier. -studii de caz referitoare la păstrarea şi conservarea mediului natural. -întâlniri cu reprezentanţi ai comunităţii locale: primărie. tradiţionale şi moderne de amenajare a mediului rural şi urban -identificarea surselor de poluare din locuinţa personală. păduri. -analiza unor produse din gospodărie. şcolii. amplasarea clădirilor. sol). Obiective de referinţă La sfârşitul clasei a V-a elevul va fi capabil săidentifice materialele necesare pentru execuţia unei clădiri şi a obiectelor din locuinţă. 2. *1. zone industriale).1.4 să compare modalităţi . pieţe agroalimentare. 1.adăpostesc instituţii publice. bunuri de folosinţăîndelungată). poliţie. -culegere de informaţii din albume. localitate (parcuri. -colecţionarea unor obiecte din mediul natural în vederea utilizării lor în decorarea clasei. -vizionarea de filme referitoare la protecţia mediului. ONG-uri. aer. reviste. localitate . şcoală. CD. decoraţiuni interioare.2.3. vizitarea staţiei de tratare / epurare a apei din localitate (zonă).

efectuarea unor mici reparaţii (exemplu: repararea cuierele din clasă). colaje. -întocmirea unor miniproiecte de reamenajări interioare în funcţie de destinaţii şi /sau ocazii speciale (ex. locuinţei.4 . -realizarea de aranjamente florale. obiecte decorative cu grad redus de complexitate. lipire. 3. -exerciţii de desenare.2. clădiri. semnalarea unor surse de poluare. portofolii) realizate în cadrul echipei. construcţia unei case. şcoală etc.2. tăiere. comunicaţii din localitate. colecţii. trasare. Amenajarea unei localităţi.). şcolii. -efectuarea de măsurători şi întocmirea planului clasei. gaze. -exerciţii de verificare a sistemului de închidere a uşilor şi ferestrelor din locuinţăşi şcoală. canalizare. Camera mea. -simulări pe calculator utilizând softuri educaţionale specifice (ex. protecţie a muncii şi a mediului 2. energie. proiecte. înnodare. -organizarea locului de muncă în funcţie de rolul asumat în executarea unor produse simple -asumarea responsabilităţilor individuale în elaborarea unor materiale (schiţe. participarea la colectarea ambalajelor în vederea reciclării acestora. -identificarea / marcarea de trasee.) pentru obţinerea diferitelor produse simple. realizarea de planuri de locuinţe. camerei. să realizeze produse simple cu respectarea normelor de calitate. spaţii verzi. legare etc. îmbinare (prin coasere. măsurare. locuinţe. camere. Casa viitorului). planuri. cu remedierea unor defecte. decorarea unei case. -evaluarea şi valorificarea produselor obţinute -organizarea de concursuri tematice /expoziţii în clasă / şcoală /localitate /zonă. spaţii de joacă etc.3. să aplice soluţii pentru înlăturarea disfuncţionalităţilor din mediul apropiat -exerciţii de planificare a activităţii cu sugerarea succesiunii operaţiilor şi a posibilelor alternative de lucru. spaţii publice. apă. -studii de caz – privind disfuncţionalităţi constatate în utilizarea reţelelor de transporturi. să coopereze şi să-şi asume responsabilităţi în activităţile de grup *2. -implicarea directă în viaţa comunităţii prin amenajarea unor spaţii verzi. – utilizând planul localităţii. Valorificarea în comunicare a termenilor şi simbolurilor specifice tehnologiilor Obiective de referinţă La sfârşitul clasei a V-a elevul va fi capabil Exemple de activităţi de învăţare Pe parcursul clasei a V-a se recomandă următoarele activităţi: .

*elemente arhitecturale. -descrierea spaţiilor şi utilităţilor din locuinţă. combaterea poluării. portofolii.1. să stabilească legături între elementele mediului construit. 4. desene. 4. funcţii. Reguli de urbanism: amplasarea clădirilor. asigurarea curăţeniei. să utilizeze informaţii culese din surse diferite -exerciţii de identificare.2. amenajare spaţii (parcuri de agrement şi industriale. elemente componente. *Aplicaţii (soft-uri educaţionale). confort ambiental (spaţial. semnalarea unor factori poluanţi. camere cu diferite destinaţii. plan şcoală / clasă / laborator. -Activităţi specifice localităţii de referinţă. a limbajului grafic. elemente de limbaj grafic specific. -citire hărţi / planuri / documentaţie inclusiv site-uri de prezentare a unor agenţi economici. plan. Dezvoltarea spiritului de iniţiativăşi a capacităţii de orientare profesională Obiective de referinţă La sfârşitul clasei a V-a elevul va fi capabil să propună noi posibilităţi de amenajare a mediului şi de creştere a calităţii serviciilor din localitate Exemple de activităţi de învăţare Pe parcursul clasei a V-a se recomandă următoarele activităţi: -elaborarea mai multor variante de amenajare a spaţiilor interioare şi /sau a spaţiilor cu alegerea variantei optime.). Dezvoltarea mediului construit. planuri. pieţe etc. fiziologic şi psihologic). citire şi interpretare a simbolurilor şi termenilor specifici domeniului. a simbolurilor şi a culorilor în vederea realizării de planuri. conservarea mediului. imagini. funcţii. posibilităţile de transport şi de dezvoltare şi modernizare a localităţii. -selectarea şi organizarea informaţiei în vederea realizării de proiecte. acoperiş. spaţii de circulaţie. -exerciţii de îmbunătăţire a produselor realizate (aspect.3. -discuţii privind ocupaţiile oamenilor din comunitatea locală. grădinii şcolii etc. colectarea materialelor refolosibile etc.) -activitate practică de întreţinere şi înfrumuseţare a locuinţei.). reţele de utilităţi.) -culegerea de informaţii referitoare la resursele naturale şi ocupaţiile specifice zonei utilizând diferite surse. din diferite texte. mod de utilizare etc. alte clădiri în funcţie de utilitatea acestora. documente. colaje. tabele. Educaţie tehnologică. Locuinţa: tipuri. -discuţii în care să fie utilizaţi termeni specifici oricărei construcţii (fundaţie. -utilizarea noilor tehnologii de informare şi comunicare. participarea la viaţa socialăşi culturală. scheme funcţionale. -implicarea în viaţa comunităţii (localităţii – îngrijirea spaţiilor verzi. pentru a analiza şi descrie produse din mediul apropiat: denumire. alcătuire constructivă. Şcoala: amplasare.a VIII-a . tipurile de activităţi şi meseriile (profesiile) specifice acestora CONŢINUTURI ▪ Localitatea -*Evoluţia în timp a sistemelor de amenajare teritorială. elevaţie.1. selectare. de depozitare etc. prospecte. funcţionalitate etc. -Organizarea localităţii. colaje. Clădiri: destinaţie. scheme funcţionale. anexe gospodăreşti. -utilizarea termenilor de specialitate. clasele a V-a . alcătuire constructivă. şcoală. clasei. 4.

agenţi economici din localitate. pieţe. -exerciţii de identificare a maşinilor şi utilajelor specifice tehnologiilor agricole. Paşte. crescătorii de animale. magazine. utilizare şi valorificare a produselor Obiective de referinţă La sfârşitul clasei a V-a elevul va fi capabil: să selecteze produsele alimentare în funcţie de valoarea nutritivăşi energeticăşi de influenţa asupra sănătăţii omului Exemple de activităţi de învăţare Pe parcursul clasei a V-a se recomandă următoarele activităţi: -exerciţii de diferenţiere a originii produselor alimentare şi de analiză de produs. -exerciţii de asociere a factorilor de mediu cu plantele şi animalele specifice anumitor zone agricole. în creşterea animalelor şi a plantelor. -expoziţii /colecţii cu produse realizate conform tradiţiilor locale.4 2.1. tradiţionale. evaluare. târguri.1 1. Crăciun.2 să descrie principalele moduri de utilizare a produselor alimentare de origine minerală. -discuţii pe tema structurii unui meniu. -exerciţii de evaluare cantitativăşi calitativă a consumului zilnic de alimente. aniversări). mediului şi societăţii 2 Dezvoltarea capacităţii de proiectare. -dezbateri pe tema valorificării reziduurilor din agricultură.3 *1. -activităţi de selectare de produse pentru principalele mese ale unei zile. -vizite la sere.CLASA a V-aModulul: PRODUSE ALIMENTARE DE ORIGINE VEGETAL ĂŞI ANIMAL ĂOBIECTIVE DE REFERINŢĂŞI EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE 1 Înţelegerea implicaţiilor dezvoltării tehnologice asupra individului. expoziţii. Obiective de referinţă La sfârşitul clasei a V-a elevul va fi capabil: să identifice materiile prime. -exerciţii de identificare a vaselor. -vizite la unităţi de alimentaţie publică /întreprinderi de prelucrare a produselor de origine vegetalăşi animalăexistente în localitate. ustensilelor. cu specific naţional /local (ex. execuţie. -discuţii dirijate privind speciile de plante şi de animale din zona geografică respectivă. aparatelor utilizate în prepararea alimentelor. 1. materialele şi principalele unelte. -descrieri de produse realizate cu ocazia unor sărbători. instrumente şi echipamente specifice utilizate în obţinerea produselor . Exemple de activităţi de învăţare Pe parcursul clasei a V-a se recomandă următoarele activităţi: -analiza unor produse utilizate în gospodărie. utilizarea tehnologiilor ecologice. vegetalăşi animalăîn alimentaţia omului să analizeze influenţa factorilor de mediu asupra cultivării plantelor şi creşterii animalelor să descrie tradiţiile locale referitoare la obţinerea produselor alimentare 1. -consultarea unor materiale documentare.

-realizarea de ambalaje. aparatelor utilizate în prepararea alimentelor. reclame. -exerciţii de determinare a influenţei factorilor de mediu asupra dezvoltării plantelor şi animalelor în laborator şi lotul şcolii. de adăposturi pentru diferite specii de animale. 3. de diferite materii prime sau materiale respectând datele din fişa tehnologică primităşi /sau reţetele din cărţi de bucate /reviste de specialitate. să analizeze calitatea produselor alimentare în funcţie de: nevoile pe care le satisfac. -exerciţii de selectare şi mânuire corectă a uneltelor utilizate în cadrul operaţiilor de cultivare a plantelor de grădină /apartament. să execute lucrări de cultivare a plantelor /creştere a animalelor domestice respectând normele ecologice şi de protecţie a muncii 2. -aranjarea mesei pentru diverse ocazii. -respectarea regulilor de comportament la masă. amestecare /combinare. colecţii. -studii de caz referitoare la influenţa mediului (temperatură. etichete. -exerciţii de calculare a valorii energetice şi nutritive a alimentelor (pe bazăde tabele. -exerciţii de utilizare a echipamentelor de protecţie a muncii şi a celor de pază contra incendiilor. -asumarea responsabilităţilor individuale în cultura plantelor şi /sau a creşterii animalelor.4. -exerciţii de determinare a calităţii produselor pe baza proprietăţilor organoleptice. proprietăţile organoleptice. proiecte.5. -organizarea de concursuri tematice /expoziţii (clasă/şcoală /localitate /zonă).). informaţii de pe ambalaje etc. colaje. să coopereze şi să-şi asume responsabilităţi în activităţile de grup -exerciţii de ordonare logică a etapelor unui proces tehnologic şi de selectare a tehnologiilor adecvate pentru diferite grupe de plante şi /sau animale. -studii de caz referitoare la creşterea şi îngrijirea animalelor domestice.2. umiditate) asupra produselor. ustensilelor. în funcţie de rolul asumat în executarea unor produse simple. -întocmire de meniuri pentru diferite perioade ale zilei /ale anului /evenimente festive. valoarea nutritivăşi energetică. -studii de caz privind determinarea caracteristicilor organoleptice ale unor produse alimentare. Valorificarea în comunicare a termenilor şi simbolurilor specifice tehnologiilor Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare . -exerciţii de cântărire. -exerciţii de diferenţiere a diferitelor posibilităţi de ambalare a produselor alimentare. -exerciţii de selectare şi mânuire corectă a vaselor. -evaluarea calităţii produselor realizate. să identifice principalele produse alimentare pe baza unui meniu recomandat /întocmit în prealabil de către elev 2. estetică 2. -studii de caz cu privire la respectarea normelor de protecţia muncii în desfăşurarea diferitelor lucrări agricole. portofolii.3. -studii de caz privind riscurile pentru sănătate în cazul consumării unor produse alimentare expirate. -organizarea locului de muncă. -realizarea de aranjamente florale.2.

2. ulei. transport. legume) şi prelucrate (zahăr. igiena echipamentului. Cultivarea plantelor de câmp / grădină (semănat. referate. posibilităţi de valorificare. Criterii de selecţie a produselor alimentare: caracteristici organoleptice. -organizarea de expoziţii şi concursuri tematice. -Alimente de origine vegetală: în stare proaspătă (fructe. Dezvoltarea spiritului de iniţiativăşi a capacităţii de orientare profesională Obiective de referinţă La sfârşitul clasei a V-a elevul va fi capabil: să identifice posibilităţi diverse de valorificare a produselor alimentare de origine vegetalăşi animală să stabilească legături între activităţi /profesii şi produsele alimentare obţinute Exemple de activităţi de învăţare Pe parcursul clasei a V-a se recomandă următoarele activităţi: -prezentarea şi valorificarea produsului realizat. crescător de animale. de teme: igiena personală. -studii de caz referitoare la igiena producerii alimentelor (ex. norme de tehnica securităţii muncii. recoltare şi valorificare).). la depozitarea şi la conservarea produselor. documentaţie. informaţii de pe etichete. -exerciţii de citire şi interpretare a informaţiilor de pe prospecte. Internet etc. norme de tehnica securităţii muncii.1 4. orez). lucrări de îngrijire. comercializare etc. -identificarea drepturilor avute în calitate de consumator. -Alimente de origine animală: carne. -descrierea activităţilor desfăşurate de bucătar. -realizarea de fotografii şi vizionarea de filme didactice / documentare. CONŢINUTURI ▪ Originea alimentelor: -Alimente de origine minerală: apă.. manuale.1 La sfârşitul clasei a V-a elevul va fi capabil: să valorifice informaţiile culese din surse diferite utilizând terminologia şi simbolurile specifice domeniului 3. cereale. pliante. colaje privind ocupaţiile oamenilor din comunitatea locală. ambalaje.. lapte. etichete etc. agricultor. plantat. -exerciţii de corelare a activităţilor de cultivare a plantelor şi de creştere a animalelor domestice din zonăcu factori de mediu şi ocupaţiile locuitorilor.). Calendarul activităţilor. valoare nutritivăşi . ambalaje. Obiceiurile folclorice din zonă. igiena produselor alimentare şi protecţia consumatorilor Pe parcursul clasei a V-a se recomandă următoarele activităţi: -culegerea de informaţii din diferite surse (reviste. prospecte etc.2 să explice termeni şi simboluri privind calitatea. -studii de caz (ex. 4. ospătar etc. factori de mediu. ouă. 4. valorificarea produselor). sare. igiena locului de muncă). factori de mediu. -realizarea de colecţii /portofolii individuale /de grup.. ambalaje. -întocmirea unor eseuri. de teme: Tradiţiile locale.3. -citire de prospecte. scheme de funcţionare a unor aparate. Meşteşuguri locale). -redactarea unei scrisori adresate Oficiului de Protecţie a Consumatorilor referitoare la semnalarea unor nereguli referitoare la calitatea produselor cumpărate (proprietăţi organoleptice. Creşterea animalelor domestice (hrănire şi îngrijire. depozitare.

consum. lunar) şi modalităţi de economisire . Relaţia dintre alimentaţia corectăşi condiţiile geografice. Conservarea alimentelor. Depozitarea şi valorificarea produselor alimentare. Aranjarea mesei. -exerciţii de ierarhizare a nevoilor de consum ale familiei şi ale fiecărui membru. anotimp.4 2. starea de sănătate. -Prepararea la rece.1 1.1 Obiective de referinţă La sfârşitul clasei a VI-a elevul va fi capabil să-şi stabilească bugetul (zilnic. factori de confort. -Respectarea normelor de igienă în prepararea hranei. climaterice. profesii etc. -*Tehnologii tradiţionale şi moderne de preparare a alimentelor. Bucătăria românească. -identificarea instituţiilor care asigură protecţia consumatorului în localitatea respectivă. evaluare. 1.energetică. ▪ Alcătuirea meniurilor: -Criterii de întocmire. mediului şi societăţii 2 Dezvoltarea capacităţii de proiectare. execuţie. protecţia consumatorului şi măsuri preconizate. aparate. -comentarea unor articole din presă privind probleme de sănătate a familiei. dispozitive. Protecţia consumatorului. schimb. -joc de rol pentru identificarea diferenţei dintre nevoi şi dorinţe. Exemple de activităţi de învăţare Pe parcursul clasei a VI-a se recomandă următoarele activităţi: -activităţi de elaborare a unui buget simplu al clasei şi al familiei. vârstă. Tehnologii de preparare a hranei: -Bucătăria: vase. activităţi desfăşurate. săptămânal. Evaluarea calităţii. -discuţii referitoare la resurse materiale şi umane.3 1. Relaţia: om – produse alimentare – mediu. ustensile. Prepararea la cald.2 1. utilizare şi valorificare a produselor Obiective de referinţă La sfârşitul clasei a VI-a elevul va fi capabil să identifice activităţi economice din viaţa familiei să descrie principalele resurse necesare desfăşurării unor activităţi familiale de producţie şi consum să recunoască factori economici şi sociali din mediul înconjurător care influenţează viaţa familiei să enunţe unele drepturi şi obligaţii ale consumatorilor Exemple de activităţi de învăţare Pe parcursul clasei a VI-a se recomandă următoarele activităţi: -prezentarea unor exemple de activităţi de: producţie.-Meniuri pentru diferite ocazii /anotimpuri /situaţii deosebite. CLASA a VI-aModulul: ECONOMIA FAMILIEIOBIECTIVE DE REFERINŢĂŞI EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE 1 Înţelegerea implicaţiilor dezvoltării tehnologice asupra individului. -exerciţii de selectare a informaţiilor privind drepturile consumatorului şi protecţia acestuia.

-simularea unor tranzacţii simple. resurse. umane.4 să întocmească planuri de activităţi în funcţie de timpul disponibil 3. o revistă a clasei). venituri. distracţie şi alte activităţi zilnice. -comentarea în grup a posibilităţilor de utilizare eficientă a timpului. -exerciţii referitoare la decizia privind cumpărarea unor produse -utilizarea de soft educaţional -realizarea unui produs (un semn de carte. -descrierea modului de utilizare a timpului într-o zi / săptămână.1 3. 3. muncă. -discuţii în grup privind importanţa repartizării judiciose a timpului între muncă. calcularea cheltuielilor şi a veniturilor posibil de obţinut din vânzarea acestuia. -discuţii relevante cu privire la legătura dintre educaţie.2 să stabilească priorităţi în consum şi cheltuieli în funcţie de nevoile proprii şi ale familiei -discuţie cu privire la nevoi şi modul lor de acoperire -exerciţii de repartizare a veniturilor pentru satisfacerea diferitelor nevoi şi justificarea economiilor efectuate. preţ.2 să observe şi să compare diferite modalităţi de plată 4. -vizitarea unor locuri de muncă – eventual ale părinţilor – şi consemnarea unor observaţii. cheltuieli. satisfacţie profesională. carduri. materiale şi de timp. 2. -stabilirea avantajelor şi dezavantajelor efectuării plăţilor prin: numerar. -exerciţii de redactare a unor sesizări către organizaţiile sau instituţiile de protecţie a consumatorului. consum. bancnote. -exerciţii de citire a unor grafice.3 să analizeze un produs realizat în funcţie de calitate. schimb. etichete.1 4. eventual prin comerţelectronic. cec. buget referitor la viaţa familiei şi a clasei. Nevoi şi dorinţe – identificarea nevoilor individuale ale familiei şi ale clasei /şcolii. Dezvoltarea spiritului de iniţiativăşi a capacităţii de orientare profesională Obiective de referinţă La sfârşitul clasei a VI-a elevul va fi capabil să elaboreze proiecte pentru realizarea unui produs util cu precizarea bugetului necesar să identifice abilităţi şi interese personale care îl pot orienta în carieră Exemple de activităţi de învăţare Pe parcursul clasei a VI-a se recomandă următoarele activităţi: -exerciţii de corelare a priorităţilor de realizare a produsului proiectat cu resursele băneşti. scheme. 4. Valorificarea în comunicare a termenilor şi simbolurilor specifice tehnologiilor Obiective de referinţă La sfârşitul clasei a VI-a elevul va fi capabil să utilizeze concepte economice în comunicare Exemple de activităţi de învăţare Pe parcursul clasei a VI-a se recomandă următoarele activităţi: -exerciţii de utilizare a termenilor economici: nevoi. producţie. -activităţi practice de realizare a unei reclame pentru promovarea produsului obţinut.2. . -realizarea unor colecţii de monede.2 CONŢINUTURI Rolul familiei în consumul şi producţia de bunuri şi servicii. cheltuieli şi posibilitatea obţinerii unui câştig 2. carduri.

mostre. decizia privind cumpărarea unor produse. Disciplina bugetului personal. atelier de pielărie. reviste. Profesii ale membrilor familiei. schemă funcţională. lucrări de specialitate. Activitatea de producţie şi relaţiile dintre membrii familiei /clasei. utilizare şi valorificare a produselor Obiective de referinţă La sfârşitul clasei a VI-a elevul va fi capabil să identifice materii prime şi materiale lemnoase. cizmărie 1. 1. CLASA a VI-a Modulul: MATERIALE ŞI TEHNOLOGII (lemn. CD.Resursele familiei – relaţia: venituri. Comportamentul de consum. Organizarea timpului familiei. formă. piele. Proiectarea bugetului.1. -studiu de caz. Exemple de activităţi de învăţare *1. -vizite la croitorie.3. piele. Protecţia consumatorului. -exerciţii de observare şi de comparare a unor produse în funcţie de materialele utilizate.2. -utilizarea softului educaţional -colecţii /expoziţii cu produse realizate prin tehnologii tradiţionale /locale şi /sau moderne. textile. textile. lut-ceramică. economii. consum. preţ să identifice elementele de progres în evoluţia diferitelor tehnologii de prelucrare a materialelor din lemn. -culegere de informaţii din albume. Gestionarea bugetului individual de timp. preţul. textile. alcătuire. atelier de tâmplărie. carton). -analiza unor obiecte confecţionate din lemn. materiale. atelier de olărit. evaluare. lut – ceramică în funcţie de provenienţăşi proprietăţi să sesizeze efectele tehnologiilor de obţinere a materiilor prime. Bugetul familiei –suportul comportamentului de consum. fotografii. 1. -exerciţii de identificare şi de comparare a diferitelor tipuri de materiale din mediul apropiat. Bugetul elevului. cu specific naţional /regional -implicare directă în viaţa comunităţii prin participarea la colectarea ambalajelor în vederea reciclării acestora (hârtie. lut-ceramică Exemple de activităţi de învăţare Pe parcursul clasei a VI-a se recomandă următoarele activităţi: -observaţii şi discuţii pe baza unor enciclopedii. din piele. textile. existente în mediul apropiat elevului. -exerciţii de întocmire a unor fişe de analiză de produs. a semifabricatelor şi a produselor finite asupra mediului şi societăţii să analizeze un produs ţinând cont de utilizare. mediului şi societăţii 2 Dezvoltarea capacităţii de proiectare. lut – ceramică) OBIECTIVE DE REFERINŢĂŞI EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE 1 Înţelegerea implicaţiilor dezvoltării tehnologice asupra individului. piele. Internet. -descrieri de produse realizate cu ocazia unor sărbători tradiţionale. Calitatea produselor. executare. prezentare.4 Obiective de referinţă .

2 să execute operaţiile de pregătire. . idei. portofolii) individual /împreunăcu alţi colegi. de prelucrare şi finisare specifice obţinerii unui produs din mediul apropiat elevului pe baza unei fişe tehnologice primite. scule.1. clase. imagini. -exerciţii de sesizare a defectelor şi remedierea lor prin efectuarea unor mici reparaţii.2. de pielărie etc. piele. desene.4. 2. 3. textil. colecţii. -exerciţii de citire şi utilizare a unei fişe tehnologice pentru produse din lemn. mesaje cu elevi din alte localităţi din ţarăşi din străinătate. -schimb de opinii. -discuţii cu privire la calitatea produselor. şcoli. -execuţie practică a unor produse conform fişei tehnologice. documente. planuri. tabele. aparate simple necesare executării unui produs. colaje. PSI şi protecţia mediului Pe parcursul clasei a VI-a se recomandă următoarele activităţi: -exerciţii de comparare a diferitelor tipuri de materiale utilizate în realizarea de produse. -elaborarea unor materiale (schiţe. -evaluarea şi valorificarea produselor obţinute prin organizarea de expoziţii /concursuri între grupe.3. -vizionarea de filme didactice /documentare şi realizarea de fotografii. planuri.. -utilizarea termenilor de specialitate şi a limbajului grafic în realizarea (individual sau în grup) de schiţe. -organizarea locului de muncă în funcţie de rolul asumat în executarea unor produse simple. miniproiecte. -exerciţii de utilizare a echipamentelor de protecţie a muncii şi de pază contra incendiilor. La sfârşitul clasei a VI-a elevul va fi capabil să selecteze materiale şi tehnologii adecvate pentru realizarea unui produs util 2. să coopereze şi să-şi asume responsabilităţi în activităţile de grup 2. materiale textile. -exerciţii de selectare a materialelor şi a instrumentelor de măsură. referate. respectând normele de calitate. -exerciţii de realizare a diferitelor elemente decorative din material lemnos. NTSM. proiecte. să identifice disfuncţionalităţi ale produselor analizate 3. -jocuri didactice. colaje sau materiale publicitare. -exerciţii de demontare – montare /asamblare a unor produse simple. Valorificarea în comunicare a termenilor şi simbolurilor specifice tehnologiilor Obiective de referinţă La sfârşitul clasei a VI-a elevul va fi capabil să valorifice informaţiile culese din surse diferite utilizând terminologia şi simbolurile specifice domeniului Exemple de activităţi de învăţare Pe parcursul clasei a VI-a se recomandă următoarele activităţi: -exerciţii de identificare şi de selectare a simbolurilor şi termenilor specifici domeniului din diferite texte.1. unelte.

-* Tradiţii locale. Clasificare. sticlă) OBIECTIVE DE REFERINŢĂŞI EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE . să descrie un produs utilizând limbajul specific -exerciţii de comunicare . -exerciţii de aprofundare a textului (de pe ambalaje. -Operaţii de pregătire. -evaluarea calităţii produselor realizate. piele.3. schiţă constructivă. -culegerea de informaţii referitoare la ocupaţiile specifice zonei utilizând diferite surse (inclusiv Internetul). 4. prezentare. mod de utilizare etc. 4. -utilizarea noilor tehnologii de informare şi comunicare pentru a descrie produse: denumire. lut-ceramică. textile.1. -identificarea a noi posibilităţi de utilizare şi decorare a anumitor produse. materiale folosite. preţ. piele. prospecte.. elemente componente. -implicarea în viaţa comunităţii prin activităţi ce vizeazăatitudinea privind utilizarea de materiale reciclabile.2. Dezvoltarea spiritului de iniţiativăşi a capacităţii de orientare profesională Obiective de referinţă La sfârşitul clasei a VI-a elevul va fi capabil să propună noi posibilităţi de utilizare şi decorare a obiectelor din lemn. -recunoaşterea meseriei în funcţie de tipul de material şi de tehnologiile de prelucrare a acestuia. CLASA a VII-a Modulul: MATERIALE ŞI TEHNOLOGII (materiale metalice. lut-ceramică. alcătuire. piele lut-ceramică Exemple de activităţi de învăţare Pe parcursul clasei a VI-a se recomandă următoarele activităţi: -exerciţii practice de înfrumuseţare a unor obiecte. prezentare. documentaţie specifică) cu ajutorul imaginilor şi a simbolurilor. Operaţii de finisare. disfuncţionalităţi posibile. de pielărie.descriere a unui produs folosind corect terminologia. Realizarea unui produs din material lemnos. utilizare.2. Provenienţă. lutceramică. Elemente de limbaj grafic specific. Soft educaţional. Analiza de produs (gamă de produse): utilizare. formă. textile. materiale plastice. -întocmirea unor minieseuri /fişe privind ocupaţiile oamenilor din comunitatea local. Noi posibilităţi de utilizare şi decorare a produselor. Activităţi şi meserii specifice realizării produselor din lemn. preţ). textil. Evaluarea şi valorificarea produselor (calitate. Proprietăţi. textile. 4. -prezentarea şi valorificarea produselor realizate prin organizarea unor expoziţii. cauciuc. -Studierea "Fişei tehnologice". Tehnologii artizanale. Operaţii de prelucrare. să sesizeze relaţia dintre tipuri de activităţi şi meserii (profesii) specifice acestora CONŢINUTURI Materii prime şi materiale: lemn.

trasează. -execuţia practică a unor produse conform fişei tehnologice (desenează. -vizitarea unor ateliere de prelucrări. 1. existente în mediul apropiat elevului. cauciuc. evaluare. caracteristici şi proprietăţi să identifice efectele tehnologiilor de obţinere a materiilor prime. măsoară. solului din diferite zone industriale.1 Înţelegerea implicaţiilor dezvoltării tehnologice asupra individului. asamblează diferite componente şi materiale).1.. Internet. finisare specifice obţinerii unui produs din mediul apropiat elevului. prezentare. a semifabricatelor şi a produselor finite asupra mediului şi societăţii să analizeze un produs ţinând cont de utilizare. societăţii şi mediului 2 Dezvoltarea capacităţii de proiectare. plastic.2. 2. -analiza unor obiecte confecţionate din metal. cauciuc. . respectând normele de calitate. protecţia muncii şi a mediului Exemple de activităţi de învăţare Pe parcursul clasei a vii-a se recomandă următoarele activităţi: -exerciţii de citire şi utilizare a unei fişe tehnologice realizată în prealabil de către profesor. -exerciţii de întocmire a unor fişe de analiză de produs. -culegere de informaţii din albume. formă. -studiu de caz privind utilizările materialelor de tip: metal. -comentarea buletinelor de analiză a compoziţiei apei. aerului. plastic. a uneltelor a aparatelor simple etc. clase.4 2.3 *1. executare. cauciuc. schemă funcţională. utilizare şi valorificare a produselor Obiective de referinţă La sfârşitul clasei a VII-a elevul va fi capabil să descrie materii prime şi materiale din metal. preţ să evidenţieze evoluţia diferitelor tehnologii de prelucrare a materialelor metalice. -exerciţii de ordonare logică a etapelor unui proces tehnologic. -demonstraţii privind proprietăţile materialelor studiate.2. sticlă Obiective de referinţă La sfârşitul clasei a VII-a elevul va fi capabil să întocmească fişa tehnologicăpentru realizarea unui produs util Exemple de activităţi de învăţare Pe parcursul clasei a VII-a se recomandă următoarele activităţi: -exerciţii de identificare şi de comparare a diferitelor tipuri de materiale din mediul apropiat. în funcţie de diferite criterii. materiale. 1. reviste. sticlă. -exerciţii de apreciere a calităţii unor produse. alcătuire. CD. -exerciţii de demontare – montare /asamblare a unor obiecte /modele. prelucrare. taie. -evaluarea şi valorificarea produselor prin expoziţii /concursuri între grupe. -colecţii / expoziţii cu produse realizate prin tehnologii tradiţionale /locale şi /sau moderne. sticlă.1. -exerciţii de întocmire de fişe tehnologice pentru realizarea unui produs. şcoli. sticlă. cauciuc în funcţie de provenienţă. să execute operaţii de pregătire. 1. plastic. plastice. -exerciţii de selectare şi mânuire corectă a instrumentelor de măsură a sculelor. fotografii. -exerciţii de utilizare a echipamentelor de protecţie a muncii şi de paza contra incendiilor.

planuri. -implicare directă în viaţa comunităţii prin participarea la colectarea ambalajelor în vederea reciclării acestora (metal.2. 3. efectuarea unor mici reparaţii. -formularea de idei referitoare la creşterea funcţionalităţii produselor realizate împreună cu colegii sau individual. Valorificarea în comunicare a termenilor şi simbolurilor specifice tehnologiilor Obiective de referinţă La sfârşitul clasei a VII-a elevul va fi capabil să utilizeze termeni de specialitate şi limbajul grafic pentru realizarea de schiţe. pentru a analiza şi descrie produse: denumire. să coopereze şi să-şi asume responsabilităţi în activităţile de grup -organizarea locului de muncă în funcţie de rolul asumat în executarea unor produse simple. muzee etnografice. cauciuc. colecţii. produselor finite şi meseriile /profesiile specifice acestora CONŢINUTURI . imagini. sticlă. proiecte. plastic. expoziţii. 4. sticlă). -implicarea în viaţa comunităţii prin activităţi ce vizeazăutilizarea materialelor reciclabile. -evaluarea calităţii produselor realizate.4 . -vizitarea unor agenţi economici din localitate. să stabilească relaţii între tehnologiile de obţinere a materiilor prime. -culegerea de informaţii referitoare la ocupaţiile specifice zonei utilizând diferite surse (inclusiv. -jocuri didactice. să propună soluţii privind defectele şi disfuncţionalităţile constatate la produsele analizate -remedierea unor defecte. 4. dicţionare şi enciclopedii tehnice. semifabricatelor. -utilizarea noilor tehnologii de informare şi comunicare. colaje. Dezvoltarea spiritului de iniţiativăşi a capacităţii de orientare profesională Obiective de referinţă La sfârşitul clasei a VII-a elevul va fi capabil să propună noi posibilităţi de utilizare şi decorare a obiectelor din metal. *2. -întocmirea unor fişe privind ocupaţiile oamenilor din comunitatea locală. -exerciţii de utilizare a unor obiecte în situaţii noi. 4.2. documente.1. -elaborarea unor materiale (schiţe. târguri tradiţionale. cauciuc Exemple de activităţi de învăţare Pe parcursul clasei a VII-a se recomandă următoarele activităţi: -exerciţii de stimulare a creativităţii privind noi posibilităţi de utilizare şi de decorare a anumitor produse. desene.3. scheme de funcţionare Exemple de activităţi de învăţare Pe parcursul clasei a vii-a se recomandă următoarele activităţi: -exerciţii de identificare şi de selectare a simbolurilor şi termenilor specifici domeniului din diferite texte. 3. mod de utilizare.1. -prezentarea şi valorificarea produselor realizate prin organizarea unor expoziţii. Internetul). portofolii) individual /împreunăcu alţi colegi. mod de funcţionare etc. -întocmirea de colecţii /portofolii individuale sau în grup. componente.

mediului şi societăţii Obiective de referinţă La sfârşitul clasei a VII-a elevul va fi capabil: să identifice tipuri de reţele de comunicaţii şi transport şi efectele lor asupra omului şi a mediului Exemple de activităţi de învăţare Pe parcursul clasei a VII-a se recomandă următoarele activităţi: -studiu de caz pentru identificarea tipurilor de reţele de comunicaţii şi transport. preţ). -exerciţii de identificare a oportunităţii utilizării reţelelor de comunicaţii şi transport în activităţile socio-umane. Noi posibilităţi de utilizare şi decorare a produselor. prezentare. -studiu de caz privind mijloacele de transport şi căile de comunicaţii din localitate. -discuţii în grup privind avantajele şi dezavantajele utilizării diferitelor tehnologii de comunicare. vizual etc. preţ. materiale plastice. sticlă. reviste de specialitate etc. de mărfuri. materiale plastice.2 să identifice momente importante în evoluţia tehnologiilor de comunicaţii şi transport să explice complementaritatea dintre reţeaua de comunicaţii şi cea de transport 1. proprietăţi.) şi transporturi (de persoane. sticlă: -Întocmirea "Fişei tehnologice". Operaţii de finisare. schiţă constructivă.1 * 1. Analiza de produs (gamă de produse): utilizare. clasificare.* Tradiţii locale. utilizare. de energie.. Tehnologii artizanale. Educaţie tehnologică.3 *1. de informaţii). alcătuire. cauciuc. Operaţii de prelucrare. -studiu de caz privind utilizarea comunicării în nodurile reţelelor de comunicaţii. cauciuc. -vizite în nodurile şi căile reţelelor de transport. .4 să descrie mijloacele şi căile de comunicaţii şi transport din localitate . materiale plastice. Elemente de limbaj grafic specific.Materii prime şi materiale (materiale metalice. albume. -Operaţii de pregătire. materiale folosite.a VIII-a ▪ Realizarea unui produs din materiale metalice. -identificarea diferitelor etape ale dezvoltării comunicaţiilor (prin limbaj grafic. formă. -studiu de caz privind influenţa mijloacelor moderne de comunicaţii şi transport asupra calităţii vieţii. Soft educaţional. -identificarea avantajelor oferite de tehnologiile neconvenţionale. CLASA a VII-aModulul: TEHNOLOGII DE COMUNICAŢII ŞI TRANSPORTOBIECTIVE DE REFERINŢĂŞI EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE 1. Activităţi şi meserii specifice realizării produselor din materiale metalice. Evaluarea şi valorificarea produselor (calitate. prezentare. cauciuc. clasele a V-a . 1. Înţelegerea implicaţiilor dezvoltării tehnologice asupra individului. sticlă): provenienţă. -identificarea relaţiei dintre reţelele de comunicaţii şi cele de transport utilizând fotografii.

1. -prospectarea pieţei. -exerciţii de interpretare a simbolurilor şi semnelor grafice specifice comunicaţiilor şi transporturilor. comoditate.5 să propună soluţii de protejare a mediului în condiţiile transportului actual -studii de caz. -elaborarea unor proiecte privind soluţii de reducere a efectelor poluante produse de mijloacele de transport..1 să realizeze produse grafice specifice comunicaţiilor şi transporturilor 2. din diferite enunţuri şi imagini prezentate. -transmiterea unui fax. scheme. a produselor Obiective de referinţă La sfârşitul clasei a VII-a elevul va fi capabil: 2. tabele specifice sistemelor de comunicaţii şi transport. -utilizarea telefoniei fixe şi mobile. telefon. -redactarea şi expedierea unui mesaj prin poştă. confort. preţ. securitate. utilizare şi valorificare Exemple de activităţi de învăţare Pe parcursul clasei a VII-a se recomandă următoarele activităţi: -exerciţii de elaborare de schiţe. -utilizarea cartelelor magnetice. e-mail.1 să utilizeze simboluri şi terminologia -exerciţii de selectare a termenilor si a simbolurilor specifică comunicaţiilor şi transporturilor specifice comunicaţiilor şi transporturilor. efecte poluante. 2 Dezvoltarea capacităţii de proiectare. 3.2 să selecteze pentru uzul personal -identificarea avantajelor şi dezavantajelor oferite de informaţii din diverse surse referitoare la sursele de informare din sistemele de comunicaţii şi comunicaţii şi transporturi . metrou etc. evaluare. design.2 să utilizeze tehnologii moderne de comunicaţii pentru realizarea unor aplicaţii Obiective de referinţăExemple de activităţi de învăţare La sfârşitul clasei a VII-a elevul va fi Pe parcursul clasei a VII-a se recomandă următoarele capabil: activităţi: 3. -activităţi practice de utilizare a unor softuri. a interfonului etc. -exerciţii de alegere a unui produs sau a unui serviciu în funcţie de diferite criterii: calitate. execuţie.

CONŢINUTURI Sisteme de comunicaţii şi transporturi: noţiuni generale. Impactul dezvoltării comunicaţiilor şi transporturilor asupra individului. Obiective de referinţă La sfârşitul clasei a VII-a elevul va fi capabil: 4. Mijloace şi tehnologii de realizare a transportului de persoane. -sistemul poştal. CLASA a VIII-a Modulul: ENERGIE OBIECTIVE DE REFERINŢĂŞI EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE 1 Înţelegerea implicaţiilor dezvoltării tehnologice asupra individului. . terminale): terestru (feroviar. de mărfuri. mediului şi societăţii 2Dezvoltarea capacităţii de proiectare. telefonia mobilăşi fixă. *Tehnologii neconvenţionale (pe pernăde aer.. Reţele de comunicaţii (căi.).muncă. rutier). suspensii magnetice). execuţie.).simulări de interviuri.dezvoltarea carierei (oferte de locuri de . terminale): -de telecomunicaţii (reţele informatice. Soluţii de protejare a mediului. structură. Comunicaţii şi limbaj grafic în transporturi. exerciţii de identificare a meseriilor şi profesiilor din domeniul comunicaţiilor şi transporturilor. să descrie oportunităţi 1 profesionale legate de serviciile de comunicaţii şi transport existente şi de perspectivă Exemple de activităţi de învăţare Pe parcursul clasei a VII-a se recomandă următoarele activităţi: . teste on-line). scrisori de intenţie. *Soft educaţional. Reţele de transport (căi. publicitate.studiul unor materiale din media pentru . aerian. mediului şi societăţii. -operare cu diverse surse de informare (carte de telefon. noduri. de energie şi de informaţii.transport. teletext etc. Calitatea serviciilor de comunicaţii şi transport. evaluare. noduri. *Transporturi prin conducte şi pe cablu. pe apă (naval şi fluvial). utilizare şi valorificare a produselor 3Valorificarea în comunicare a termenilor şi simbolurilor specifice tehnologiilor Obiective de referinţă La sfârşitul clasei a VIII-a elevul va fi capabil: Exemple de activităţi de învăţare Pe parcursul clasei a VIII-a se recomandăurmătoarele activităţi: . mersul trenurilor. transmiterea unui CV. de mulţumire etc. reţele de televiziune şi radio etc.

-identificarea tehnologiilor de obţinere şi utilizare a diferitelor forme de energie şi efectelor sociale.3 3. ceas electronic) cu respectarea normelor de tehnică a securităţii muncii.1 să recunoască forme ale energiei. termică. electrică etc. albumelor etc. termenii şi simbolurile specifice 4. 4. veioză.. 2.2 Obiective de referinţă La sfârşitul clasei a VIII-a elevul va fi capabil: să utilizeze termeni tehnici şi simboluri specifice domeniului energetic să valorifice într-un mesaj propriu. -studiu de caz pentru identificarea posibilităţilor de economisire a energiei de diferite tipuri. întrerupător. -vizite la agenţi economici de profil. diapozitivelor.1 3. -dezbateri privind modalităţile de protejare a mediului. surse şi principalele tehnologii de obţinere a acesteia *1. -exerciţii de redactare a unor mesaje (în cuvinte sau limbaj grafic) pe baza unui suport vizual. lampă de control) -dezbateri pe teme de protecţia muncii -exerciţii de citire a schemelor de circuite energetice dintr-o locuinţă. -documentare din materiale de specialitate. Dezvoltarea spiritului de iniţiativăşi a capacităţii de orientare profesională Obiective de referinţă La sfârşitul clasei a VIII-a elevul va fi capabil: să compare avantajele şi dezavantajele unor locuri de muncă din domeniul energetic în scopul orientării profesionale Exemple de activităţi de învăţare Pe parcursul clasei a VIII-a se recomandă următoarele activităţi: -discuţii cu specialişti care lucrează în domeniu.3 să identifice surse şi tehnologii de obţinere a energiei să analizeze efectele tehnologiilor de producere a energiei şi utilizarea ei asupra mediului Obiective de referinţă La sfârşitul clasei a VIII-a elevul va fi capabil: să execute produse simple din domeniul energetic respectând normele tehnice şi de securitate a muncii să interpreteze schiţe ale unor circuite energetice să remedieze defecţiuni simple din domeniu -exerciţii de comparare a diferitelor forme de energie: mecanică. Exemple de activităţi de învăţare Pe parcursul clasei a VIII-a se recomandă următoarele activităţi: -exerciţii de selectare a termenilor şi simbolurilor specifice domeniului energetic din diferite enunţuri şi imagini prezentate. Exemple de activităţi de învăţare Pe parcursul clasei a VIII-a se recomandă următoarele activităţi: -aplicaţii practice de realizare a unor produse (ex. -culegerea de informaţii referitoare la sursele energetice naturale specifice zonei. luminoasă. -identificarea surselor de energie -identificarea etapelor dezvoltării tehnologiilor de obţinere a energiei cu ajutorul ilustraţiilor. chimică. -dezbatere privind importanţa surselor neconvenţionale de producere a energiei. -activităţi de utilizare de softuri -exerciţii de depistare şi remediere a defectelor unor elemente de circuit care nu se află sub tensiune (priză.2 1.1 ..1 2. textelor de specialitate.1. fişă. lanternă.2 * 2.

-analizarea unor fişe ale posturilor. Energia în gospodărie: -forme de energie şi utilizarea lor. -studiu de caz privind profesiile oamenilor implicaţi în producerea şi distribuirea energiei la nivel local. Elemente de limbaj grafic specific. mediului şi societăţii 2 Dezvoltarea capacităţii de proiectare.). evaluare. norme de tehnica şi securitatea muncii. Domenii de utilizare. -circuite energetice dintr-o locuinţă (electrice. -evidenţa consumurilor şi a costurilor de energie. prevenirea şi stingerea incendiilor.). utilizare şi valorificare a unor produse 3 Valorificarea în comunicare a termenilor şi simbolurilor specifice tehnologiilor Obiective de referinţă La sfârşitul clasei a VIII-a elevul va fi capabil: să enumere principalele domenii profesionale săidentifice impactul tehnologiei asupra evoluţiei profesiilor. *Surse energetice specifice zonei. -observarea evoluţiei unor domenii profesionale noi (informatică. tehnician. asupra relaţiilor de muncăşi asupra mediului săidentifice principalele competenţe ale personalului angajat în diverse domenii de activitate Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare Pe parcursul clasei a VIII-a se recomandăurmătoarele activităţi: -investigarea unor domenii de activitate în funcţie de profesiile şi meseriile lor. gaze). ▪ Impactul tehnologiilor de producere şi utilizare a energiei asupra omului şi a mediului. Surse de energie. *Soft educaţional. -consumatori electro-casnici. maistru. posibilele profesii din domeniul energetic să identifice alternative şi oportunităţi în utilizarea şi economisirea energiei 4. CLASA A VIII-AModulul: DOMENII PROFESIONALEOBIECTIVE DE REFERINŢĂŞI EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE 1 Înţelegerea implicaţiilor dezvoltării tehnologice asupra individului. -culegere de informaţii referitoare la modalităţi de utilizare şi economisire a energiei.3 -vizite la agenţi economici de profil.. scule utilizate (şurubelniţe. ciocane /pistol de lipit. Transport şi distribuţie prin sistemul energetic naţional. -metode de economisire a energiei.4. CONŢINUTURI Forme de energie: mecanică. -*Remedierea defectelor simple a elementelor de circuit şi a aparatelor electro-casnice. execuţie. programator etc. Exemple de activităţi de învăţare 1.1 1. telecomunicaţii etc. proiectant. chimică.3 . luminoasă.2 să identifice pe plan local. -discuţii privind tendinţele în evoluţia pieţei muncii. Consumatori de energie. termice. Tehnologii de obţinere a energiei. termică. -enumerarea principalelor responsabilităţi ale unui muncitor. creion de tensiune etc. electrică etc. cleşti.2 1. *Tehnologii specifice zonei geografice. operator. -dezbateri privind implicaţiile unor ocupaţii asupra mediului înconjurător şi asupra relaţiilor de muncă.

-elaborarea unor CV-uri.3 -exerciţii de redactare. 4. vizite la grupurile şcolare etc. -stabilirea elementelor de bază ale portofoliului profesional individual.3 săelaboreze un plan propriu de dezvoltare profesională în funcţie de competenţele personale şi de caracteristicile pieţei muncii să utilizeze diferite tehnici de prezentare pentru ocuparea unui loc de muncă să elaboreze. -realizarea de simulări privind utilizarea şi respectarea unor norme de protecţia muncii. -exersarea tehnicilor de prezentare la interviu.1 La sfârşitul clasei a VIII-a elevul va fi capabil: să identifice diferitele rute de formare profesională oferite de învăţământul românesc 2. târguri de oferte educaţionale.2. după model.1 . un plan simplu de afaceri pentru obţinerea unui produs sau a unui serviciu Obiective de referinţă La sfârşitul clasei a VIII-a elevul va fi capabil: să utilizeze termeni specifici diferitelor domenii profesionale la testările pentru obţinerea unui loc de muncă să valorifice într-un mesaj propriu termenii şi simbolurile învăţate săcoreleze simbolurile cu semnificaţia lor şi cu domeniul profesional în care sunt utilizate Pe parcursul clasei a VIII-a se recomandăurmătoarele activităţi: -studierea ofertelor educaţionale în diverse contexte: documente oficiale. Dezvoltarea spiritului de iniţiativăşi a capacităţii de orientare profesională Obiective de referinţă La sfârşitul clasei a VIII-a elevul va fi capabil: să organizeze informaţii relevante pentru obţinerea / practicarea diferitelor calificări profesionale Exemple de activităţi de învăţare Pe parcursul clasei a VIII-a se recomandăurmătoarele activităţi: -elaborarea in grup a unor "fişe ale postului" pe baza consultării documentelor si vizitelor efectuate la agenţi economici din domeniul serviciilor. -exerciţii de "traducere" a semnelor şi simbolurilor în cuvinte şi invers. etichete. -elaborare de CV-uri. *4.4 3. transmitere a unor mesaje (în cuvinte sau simboluri) pe baza unui suport vizual. -scrierea unei scrisori de intenţie. 2. -realizare de cărţi de vizită. -exerciţii de interpretare a unor semne şi simboluri de pe produse.2 *2. indicatoare etc.1 3.. -completarea de chestionare /fişe de autoevaluare. -jocuri de rol: ofertant – beneficiar. panouri de avertizare. -vizionarea unor materiale înregistrate în întreprinderi mici şi mijlocii. -elaborarea unui plan simplu de afaceri Exemple de activităţi de învăţare Pe parcursul clasei a VIII-a se recomandăurmătoarele activităţi: -simulări de interviuri. -utilizarea soft-ului educaţional -analiza etapelor de elaborare a unui plan de afaceri -analiza unor modele concrete de planuri de afaceri. " Ziua porţilor deschise".2 *3. -discuţii cu agenţi economici. -exerciţii de comparare a diverselor oportunităţi profesionale în raport cu nevoile şi interesele proprii.

umane) şi tehnologii necesare pentru obţinerea unui produs S. Domenii profesionale noi. Mobilitate ocupaţională. Înţelegerea implicaţiilor dezvoltării tehnologice asupra individului. -discuţii cu reprezentanţi ai agenţilor economici din zonă. Tendinţe în evoluţia pieţei muncii: *Dezvoltarea domeniului serviciilor. -analiza structurii de ocupare a forţei de muncă în zonă /regiune.2 4. Calitatea muncii şi relaţiile de muncă. conform fişei tehnologice. execuţie. dezvoltarea întreprinderilor mici şi mijlocii etc. -simularea paşilor necesari pentru obţinerea unui loc de muncă. CONŢINUTURI Domenii profesionale Specificul profesional al diferitelor zone geografice. Dezvoltarea capacităţii de proiectare. Valorificarea în comunicare a termenilor şi simbolurilor specifice tehnologiilor 4. -organizarea unor competiţii pe componente ale planului de afaceri: promovare.4 Execuţia de produse simple. Cerere şi ofertă pe piaţa muncii.4. evaluare. băneşti.5 Evaluarea produselor /serviciilor în funcţie de caracteristicile de calitate şi de posibilităţile de valorificare S. aptitudini şi cu caracteristicile pieţei muncii 2.3 Analizarea elementelor de progres a diferitelor tehnologii precum şi a meseriilor /profesiilor specifice acestora S. comercializare etc.7 Evaluarea de opţiuni privind viitoarea meserie în concordanţă cu propriile interese. -simularea unor activităţi propuse în planul de afaceri. Competenţe profesionale: descriere şi modalităţi de evaluare. STANDARDE CURRICULARE DE PERFORMANŢĂ OBIECTIVE CADRU 1.3 4. Comportamentul în afaceri.2 Descrierea principalelor resurse (materiale. cu respectarea normelor de protecţie a muncii şi a mediului S. Rute de formare profesională. principalele etape de realizare. Planul de afaceri: condiţii de elaborare. modele ale unor planuri de afaceri. Dezvoltarea spiritului de iniţiativăşi a capacităţii de orientare profesională . Protecţia mediului în contextul diverselor domenii profesionale. mediului şi societăţii STANDARDE S.4 să formuleze o opţiune pentru viitoarea meserie în concordanţă cu propriile interese şi aptitudini să coreleze opţiunile profesionale cu nevoile şi resursele zonei geografice şi cu tendinţele majore de evoluţie a pieţei muncii să aplice etape ale planului de afaceri pentru obţinerea unui produs sau a unui serviciu -realizarea unei liste cu locuri de muncă posibile pe baza studierii ofertelor din mass-media.1 Identificarea unor surse de poluare care afecteazăcalitatea vieţii S.6 Utilizarea adecvată a limbajului grafic specific diverselor domenii de activitate în contexte variate de comunicare S. utilizare şi valorificare a produselor 3.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->