Anexa la ordinul ministrului Educaţiei şi Cercetării nr. 3727/ 30.04.

2004

MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII CONSILIUL NAŢIONAL PENTRU CURRICULUM

PROGRAME ŞCOLARE PENTRU CLASELE a V-a -a VIII-a

EDUCA ŢIE TEHNOLOGIC Ă Aprobat prin ordin al ministrului Nr 3727 / 30.04.2004

Bucureşti, 2004 NOTĂ DE PREZENTARE În viziunea Curriculum-ului Naţional pentru învăţământului obligatoriu, Educaţia tehnologică este o disciplină de trunchi comun, componentă a ariei curriculare Tehnologii. Din perspectiva abordării disciplinei de către profesor, aspectul teoretic şi practic al acesteia nu implică stabilirea unei proporţii precise între cele douădimensiuni. Raportul echilibrat teorie - practicăelimină riscul unei teoretizări excesive sau / şi al

unei profesionalizări timpurii. Educaţia tehnologică întregeşte cultura generală a elevului, având un profund caracter interdisciplinar şi practic-aplicativ. Obiectivele cadru din Programa şcolarăa disciplinei Educaţie tehnologică concordă cu exigenţele specificate în diverse documente referitoare la competenţele de bază într-o economie bazată pe cunoaştere. Prin studiul disciplinei Educaţie tehnologică se realizează corelarea cu exigenţele formulate în documentele de politică educaţională din România şi din Comunitatea Europeană privind pregătirea elevilor pentru viaţăşi învăţare continuă precum şi opţiunea pentru cariera profesională. De asemenea, la realizarea curriculumului pentru Educaţie tehnologică s-au luat în considerare: oexperienţa pozitivă acumulată în învăţământul românesc de la introducerea disciplinei Educaţie tehnologică în gimnaziu şi până în prezent (1992 – 2003); ocompatibilizarea cu programele disciplinei în învăţământul secundar din ţările Uniunii Europene şi din alte ţări cu sisteme avansate de învăţământ; oasigurarea coerenţei pe verticalăşi pe orizontală a procesului de iniţiere tehnologicăşi de dezvoltare a abilităţilor practice prin corelarea cu finalităţile disciplinei „Abilităţi practice” din învăţământul primar şi cu finalităţile celorlalte obiecte de studiu din învăţământul obligatoriu. Programa actuală pune un accent deosebit pe educaţia pentru calitate. Studiul calităţii produselor şi a serviciilor, precum şi educaţia consumatorului şi a producătorului, permit dezvoltarea unor atitudini prin asumarea de valori care vizează calitatea. Programa de Educaţie tehnologică pune accent pe dezvoltarea la elevi a competenţelor antreprenoriale, a spiritului de iniţiativă. Prin construcţie şi eşalonare pe clase, actuala programă propune un sistem modular coerent, alcătuit din module de diferite tipuri, fiecare dintre ele articulându-se flexibil cu celelalte prin obiective, activităţi de învăţare, conţinuturi, finalităţi prezentate într-o manierăsintetic-integratoare. În fiecare an de studiu din ciclul gimnazial se studiază câte două module. Ca noutate, în structura noului curriculum pentru Educaţie tehnologică se remarcă modulul "Economia familiei" care are rolul de a familiariza elevii cu terminologia economică utilizată în activităţile curente ale familiei şi ale vieţii cotidiene şi de a-i face să înţeleagă motivaţia care se află la baza unui anumit comportament de consum. Tot ca o noutate, modulul "Tehnologii de comunicaţii şi transport" prezintă complementaritatea celor două domenii şi faptul că ele pot fi privite ca un tot unitar. "Tehnologiile de comunicaţii şi transport" şi "Produse alimentare de origine vegetalăşi animală" sunt module de curriculum integrat. "Materiale şi tehnologii" este un modul de bază, care se regăseşte implicit şi în toate celelalte module. Se pune accentul pe studierea proprietăţilor diverselor tipuri de materiale precum şi pe executarea diferitelor operaţii tehnologice specifice obţinerii unui produs util. Modulul "Domenii profesionale", studiat la finalul clasei a VIII-a, se axează pe principalele tipuri de activităţi economice cu exemple de profesii din diverse domenii, condiţii de ocupare a locurilor de muncăşi tipuri de competenţe necesare încadrării pe piaţa muncii sau continuării studiilor. În construirea şi aplicarea strategiilor de instruire – învăţare - evaluare se recomandă: ocrearea unui context ambiental plăcut şi adecvat activităţii exploratorii a elevului; ofamiliarizarea elevilor cu modalităţi şi procedee de utilizare a diferitelor surse de informare precum şi crearea unor oportunităţi de învăţare care să favorizeze cunoaşterea prin experienţăproprie; ostimularea elevilor în observarea şi investigarea mediului înconjurător, în punerea de întrebări referitoare la funcţiile, alcătuirea şi modul de obţinere a diferitelor obiecte create de om, în căutarea soluţiilor de remediere a unor defecţiuni, în aplicarea unor

întocmirea unui buget personal de venituri şi cheltuieli sau de utilizare a timpului. -Activitatea didactică este orientată spre activităţi în echipă. Selectarea şi diferenţierea procedeelor didactice este de preferat a se face atât în raport cu tipurile de competenţe (cunoştinţe. respectarea normelor de protecţia muncii şi pază contra incendiilor. în definirea obiectivelor de referinţă. încurajându-se astfel iniţiativa şi creativitatea. identificarea de soluţii originale pentru valorificarea optimă a spaţiului din locuinţă. -În scopul atingerii obiectivelor de referinţă.. Abilităţi de explicare şi interpretare: citirea şi interpretarea corectă a schemelor constructive şi funcţionale. în contexte semnificative. outilizarea de scheme structurale. prospectelor. fotografii. observarea sistematicăşi descrierea modului de execuţie a anumitor operaţii.) ce se urmăresc a se dezvolta la elevi cât şi în raport de nivelul de complexitate al achiziţiilor de învăţare prevăzute de programă. Important este ca să fie atinse toate obiectivele vizate de programă. timpul acordat fiecăruia depinde de profesorul clasei. cunoaşterea reglementărilor referitoare la calitatea mediului. luarea deciziei profesionale luând în considerare specificul domeniului dar şi abilităţile şi interesele proprii etc. precizăm că. atitudini etc. necesare dezvoltării acestora. a instrucţiunilor. -Pentru activităţile practice este necesară organizarea locului de muncă. alte reprezentări grafice care organizeazăcunoştinţele elevilor şi îi ghidează în experienţele de învăţare ulterioare.tehnici de rezolvare a disfuncţionalităţilor sesizate în mediul apropiat. În aplicarea programei vor fi avute în vedere următoarele aspecte: -În fiecare an şcolar se studiază douămodule. prin care elevii învaţă săcoopereze şi să-şi asume responsabilităţi. opunerea în faţa elevilor a unor sarcini de învăţare autentice. utilizarea unor instrumente. protecţia consumatorului. realizarea de schiţe. schiţe. mediului şi societăţii. utilizarea calculatorului şi a altor mijloace moderne de comunicare efectuarea unor operaţii tehnologice simple. referate. a unei fişe tehnologice. etichetelor şi altor materiale de promovare a produselor. stabilirea de corelaţii între proprietăţile materialelor şi operaţiile tehnologice. corelarea evoluţiilor din domeniul tehnologiei cu dinamica pieţei muncii etc. pentru fiecare modul s-au avut în vedere următoarele niveluri de complexitate ale achiziţiilor de învăţare ale elevului: Abilităţi de cunoaştere şi înţelegere: utilizarea adecvată a termenilor şi a limbajului grafic specific diferitelor tehnologii în comunicare. în ordinea indicată în programă.. Definitoriu pentru Educaţia tehnologică în gimnaziu se considerăa fi faptul că învăţarea vizează prioritar formarea de abilităţi de gândire criticăşi de abilităţi practice.. celelalte tipuri de abilităţi constituind achiziţii prealabile. colecţii etc. strategii de operare în plan mintal şi practic. colaje. de a stabili succesiunea conţinuturilor precum şi de a dezvolta acele teme care . În acest sens. în condiţii de cooperare. examinarea implicaţiilor utilizării aditivilor în obţinerea produselor alimentare sau a celor petroliere. Abilităţi de evaluare şi gândire critică: aprecierea calităţii produselor înainte de cumpărarea lor. clasă. scule sau a unor ustensile. Abilităţi aplicative: proiectarea şi realizarea unor produse simple prin valorificarea resurselor materiale din mediul apropiat şi cu respectarea NTSM şi PSI. deprinderi practice şi intelectuale. oîncurajarea reflecţiei personale privind impactul tehnologiei asupra individului. profesorul are libertatea de a îmbogăţii registrul activităţilor de învăţare. efectuarea unor mici reparaţii. şcoală.

Catinca Scrioşteanu asist. univ. ing. ing. ing. ing. Lucian Ciolan Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei / Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic ing.se pot integra contextului socio-economic local. Jinescu ec. Ilfov ing. dr. dr. 143. Gabriela Scarlat prof. 1. Călinescu Bucureşti Expert. Bucureşti ing. Viorica Stoicescu Şcoala nr. Ind. Gabriela Scarlat Ministerul Educaţiei şi Cercetării ing. Rodica Constantin Ministerul Educaţiei Cercetării Ministerul Educaţiei şi Cercetării Expert. ing. a VII-a şi a VIII-a. Bucureşti prof. Valentina CapotăInspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti ing. Steliana Toma prof. Stela Olteanu Liceul Teoretic “Marin Preda”. Zoica Vlăduţ dr. Consiliul Naţional pentru Curriculum / Gr. Mogoşoaia. Veronica . a fost realizată de: COORDONATORI: prof.Gabriela Chirea Serviciul Naţional de Evaluare şi Examinare ing. ing. Natalia Lazăr Şcoala nr. Camelia Ciobanu Şcoala nr. univ. 98. Bucureşti ing. Călinescu Bucureşti ing. Consiliul Naţional pentru Curriculum / Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti Universitatea Politehnică Bucureşti Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei / Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic Serviciul Naţional de Evaluare şi Examinare prof. Gabriela Lichiardopol Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti ing. Consiliul Naţional pentru Curriculum / Gr. G. Bucureşti dr. Petra CiutăŞcoala nr. 39. a VI-a. univ. Steliana Toma Expert. Valeriu V. Programa de Educaţie Tehnologică pentru clasele a V-a. Lucian Ciolan prof. Veronica . Silviu Cristian Mirescu prof. Şc. Consiliul . dr. ing.Gabriela Chirea GRUPUL DE LUCRU: ec. jud. Catinca Scrioşteanu Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic dr. G. Rodica Constantin Expert. Şc. univ. dr. Delia Sergentu Inspectoratul Şcolar al Judeţului Teleorman ing. Ind.

ing. ing. dr. dr. Şerban Raicu Universitatea Politehnică Bucureşti şef lucr. Mirela Nicoleta Dinescu Şcoala Superioară ComercialăNicolae Kretzulescu. univ.Naţional pentru Curriculum / Universitatea Tehnicăde Construcţii Bucureşti ec. Bucureşti ing. ing. ing. univ. dr. Eugen Roşca Universitatea Politehnică Bucureşti ec. Nicolae Cepoiu Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară Bucureşti şef lucr. Mihaela Popa Universitatea Politehnică Bucureşti prof. ing. Iaşi REPARTIZAREA MODULELOR PE CLASE CLASA V DENUMIREA MODULELOR ORGANIZAREA MEDIULUI CONSTRUIT PRODUSE ALIMENTARE DE ORIGINE VEGETALĂŞI ANIMALĂ . dr. Vasile Dragu Universitatea Politehnică Bucureşti conf. Mariana Iatagan Şcoala Superioară ComercialăNicolae Kretzulescu. Zoica VlăduţCentrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic AU COLABORAT: prof. dr. dr. Lenuţa Mihăescu Şcoala Titu Maiorescu. Bucureşti ec. Gelu Ionescu Universitatea Politehnică Bucureşti şef lucr.

etc. -vizitarea unor agenţi economici din localitate. evaluare. filme. planuri. -vizitarea localităţii cu identificarea destinaţiei clădirilor (clădiri administrative. muzee etnografice. planuri. monografii. materiale plastice. utilizare şi valorificare a produselor 3Valorificarea în comunicare a termenilor şi simbolurilor specifice tehnologiilor 4Dezvoltarea spiritului de iniţiativăşi a capacităţii de orientare profesională CLASA a V-aModulul: ORGANIZAREA MEDIULUI CONSTRUITOBIECTIVE DE REFERINŢĂŞI EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE 1 Înţelegerea implicaţiilor dezvoltării tehnologice asupra individului. -exerciţii de orientare pe teren utilizând hărţi. sticlă) ENERGIE TEHNOLOGII DE COMUNICAŢII ŞI TRANSPORT DOMENII PROFESIONALE VIII OBIECTIVE CADRU 1ホnţelegerea implicaţiilor dezvoltării tehnologice asupra individului. expoziţii. evaluare.1. utilizare şi valorificare a produselor Obiective de referinţă La sfârşitul clasei a V-a elevul va fi capabil să descrie elementele mediului construit şi funcţionalitatea acestora Exemple de activităţi de învăţare Pe parcursul clasei a V-a se recomandă următoarele activităţi: -discuţii pe marginea unor hărţi. economice. comerciale. imagini. lut – ceramică) VII MATERIALE ŞI TEHNOLOGII (materiale metalice.VI ECONOMIA FAMILIEI MATERIALE ŞI TEHNOLOGII (lemn. textile. culturale.). mediului şi societăţii 2Dezvoltarea capacităţii de proiectare. reţelelor de utilităţi. cauciuc. documentaţie. de sănătate. târguri tradiţionale. . de învăţământ. execuţie. documente. traseelor parcurse frecvent de elevi şi de părinţii acestora. -investigarea directă a spaţiilor interioare din locuinţă. industriale. mediului şi societăţii 2 Dezvoltarea capacităţii de proiectare. spaţiilor publice. instrumente de orientare. site-uri privind amplasarea geografică a localităţii şi evoluţia în timp a sistemelor de organizare teritorială. execuţie. piele. şcoalăşi din alte clădiri ce 1.

-studii de caz referitoare la păstrarea şi conservarea mediului natural. şcolii. -vizionarea de filme referitoare la protecţia mediului.3. CD. zone industriale). prezentări de produse de mobilier. casei şi a localităţii. agenţi economici. decoraţiuni interioare. 1.adăpostesc instituţii publice. ONG-uri. Obiective de referinţă La sfârşitul clasei a V-a elevul va fi capabil săidentifice materialele necesare pentru execuţia unei clădiri şi a obiectelor din locuinţă. 2. -studiu de caz “Sursele de apă de băut” eventual. localitate (parcuri. -colecţionarea unor obiecte din mediul natural în vederea utilizării lor în decorarea clasei. tradiţionale şi moderne de amenajare a mediului rural şi urban -identificarea surselor de poluare din locuinţa personală. bunuri de folosinţăîndelungată). poliţie.2. -întâlniri cu reprezentanţi ai comunităţii locale: primărie. pieţe agroalimentare. şcoală. reviste. -exerciţii de aplicare a unor prevederi legale privind normele de circulaţie. -studii de caz referitore la păstrarea şi conservarea mediului natural. aer. localitate . -analiza unor produse din gospodărie. -culegere de informaţii din albume. eventual imagini de pe Internet în vederea sesizării diferenţelor dintre sistemele de amenajare teritorială specifice localităţilor urbane şi rurale -consultarea diferitelor materiale documentare (reviste de arhitectură. amplasarea clădirilor. Exemple de activităţi de învăţare Pe parcursul clasei a V-a se recomandă următoarele activităţi: -exerciţii de comparare a diferitelor tipuri de materiale utilizate în construirea şi dotarea locuinţei. păduri. să identifice surse de poluare şi săse implice în prevenirea şi combaterea acestora să respecte prevederi ale legislaţiei referitoare la normele de circulaţie şi la calitatea mediului 1.1. *1.4 să compare modalităţi . sol). şcoală. fotografii. protecţia mediului (apă. vizitarea staţiei de tratare / epurare a apei din localitate (zonă).

Valorificarea în comunicare a termenilor şi simbolurilor specifice tehnologiilor Obiective de referinţă La sfârşitul clasei a V-a elevul va fi capabil Exemple de activităţi de învăţare Pe parcursul clasei a V-a se recomandă următoarele activităţi: . colaje. spaţii publice. efectuarea unor mici reparaţii (exemplu: repararea cuierele din clasă). îmbinare (prin coasere. -simulări pe calculator utilizând softuri educaţionale specifice (ex. legare etc. Casa viitorului). măsurare. protecţie a muncii şi a mediului 2. să aplice soluţii pentru înlăturarea disfuncţionalităţilor din mediul apropiat -exerciţii de planificare a activităţii cu sugerarea succesiunii operaţiilor şi a posibilelor alternative de lucru. canalizare. -exerciţii de verificare a sistemului de închidere a uşilor şi ferestrelor din locuinţăşi şcoală. obiecte decorative cu grad redus de complexitate. energie.) pentru obţinerea diferitelor produse simple. înnodare.2. lipire. clădiri. -identificarea / marcarea de trasee. -evaluarea şi valorificarea produselor obţinute -organizarea de concursuri tematice /expoziţii în clasă / şcoală /localitate /zonă. cu remedierea unor defecte. să coopereze şi să-şi asume responsabilităţi în activităţile de grup *2. Camera mea. camerei. şcoală etc. tăiere. construcţia unei case. semnalarea unor surse de poluare. participarea la colectarea ambalajelor în vederea reciclării acestora. – utilizând planul localităţii. locuinţei. camere. -întocmirea unor miniproiecte de reamenajări interioare în funcţie de destinaţii şi /sau ocazii speciale (ex.4 .3. -realizarea de aranjamente florale. să realizeze produse simple cu respectarea normelor de calitate. -organizarea locului de muncă în funcţie de rolul asumat în executarea unor produse simple -asumarea responsabilităţilor individuale în elaborarea unor materiale (schiţe. locuinţe. comunicaţii din localitate. realizarea de planuri de locuinţe. portofolii) realizate în cadrul echipei. gaze. proiecte. -efectuarea de măsurători şi întocmirea planului clasei. apă. 3. -exerciţii de desenare. spaţii verzi. spaţii de joacă etc. planuri. -implicarea directă în viaţa comunităţii prin amenajarea unor spaţii verzi. Amenajarea unei localităţi.2. decorarea unei case. -studii de caz – privind disfuncţionalităţi constatate în utilizarea reţelelor de transporturi. colecţii. trasare. şcolii.).

Reguli de urbanism: amplasarea clădirilor. scheme funcţionale. clasele a V-a . combaterea poluării. a limbajului grafic. alte clădiri în funcţie de utilitatea acestora. funcţionalitate etc. mod de utilizare etc. *elemente arhitecturale. scheme funcţionale. tipurile de activităţi şi meseriile (profesiile) specifice acestora CONŢINUTURI ▪ Localitatea -*Evoluţia în timp a sistemelor de amenajare teritorială. -discuţii privind ocupaţiile oamenilor din comunitatea locală. elemente componente. *Aplicaţii (soft-uri educaţionale). alcătuire constructivă. clasei. să stabilească legături între elementele mediului construit. Dezvoltarea spiritului de iniţiativăşi a capacităţii de orientare profesională Obiective de referinţă La sfârşitul clasei a V-a elevul va fi capabil să propună noi posibilităţi de amenajare a mediului şi de creştere a calităţii serviciilor din localitate Exemple de activităţi de învăţare Pe parcursul clasei a V-a se recomandă următoarele activităţi: -elaborarea mai multor variante de amenajare a spaţiilor interioare şi /sau a spaţiilor cu alegerea variantei optime. grădinii şcolii etc. plan. -citire hărţi / planuri / documentaţie inclusiv site-uri de prezentare a unor agenţi economici.) -activitate practică de întreţinere şi înfrumuseţare a locuinţei. reţele de utilităţi. funcţii.). selectare. din diferite texte. Şcoala: amplasare. participarea la viaţa socialăşi culturală. confort ambiental (spaţial. portofolii. Locuinţa: tipuri. să utilizeze informaţii culese din surse diferite -exerciţii de identificare. asigurarea curăţeniei. acoperiş. 4. fiziologic şi psihologic). colaje. Educaţie tehnologică. amenajare spaţii (parcuri de agrement şi industriale. de depozitare etc. posibilităţile de transport şi de dezvoltare şi modernizare a localităţii. a simbolurilor şi a culorilor în vederea realizării de planuri. anexe gospodăreşti. colaje. planuri. citire şi interpretare a simbolurilor şi termenilor specifici domeniului.) -culegerea de informaţii referitoare la resursele naturale şi ocupaţiile specifice zonei utilizând diferite surse. colectarea materialelor refolosibile etc. -utilizarea termenilor de specialitate. 4. conservarea mediului.2. documente. pentru a analiza şi descrie produse din mediul apropiat: denumire.a VIII-a .3. tabele. -descrierea spaţiilor şi utilităţilor din locuinţă. Dezvoltarea mediului construit. spaţii de circulaţie. elemente de limbaj grafic specific. -exerciţii de îmbunătăţire a produselor realizate (aspect. 4. şcoală. -discuţii în care să fie utilizaţi termeni specifici oricărei construcţii (fundaţie.1. prospecte.). imagini. alcătuire constructivă. desene. funcţii. -selectarea şi organizarea informaţiei în vederea realizării de proiecte. semnalarea unor factori poluanţi. plan şcoală / clasă / laborator. pieţe etc. Clădiri: destinaţie. -Activităţi specifice localităţii de referinţă. elevaţie. -implicarea în viaţa comunităţii (localităţii – îngrijirea spaţiilor verzi. camere cu diferite destinaţii. -utilizarea noilor tehnologii de informare şi comunicare. -Organizarea localităţii.1.

magazine. utilizare şi valorificare a produselor Obiective de referinţă La sfârşitul clasei a V-a elevul va fi capabil: să selecteze produsele alimentare în funcţie de valoarea nutritivăşi energeticăşi de influenţa asupra sănătăţii omului Exemple de activităţi de învăţare Pe parcursul clasei a V-a se recomandă următoarele activităţi: -exerciţii de diferenţiere a originii produselor alimentare şi de analiză de produs. -exerciţii de identificare a vaselor. -exerciţii de identificare a maşinilor şi utilajelor specifice tehnologiilor agricole. mediului şi societăţii 2 Dezvoltarea capacităţii de proiectare. aparatelor utilizate în prepararea alimentelor. -dezbateri pe tema valorificării reziduurilor din agricultură. tradiţionale. evaluare. 1. aniversări). -vizite la sere. materialele şi principalele unelte.1 1.1. -consultarea unor materiale documentare. agenţi economici din localitate. execuţie. Exemple de activităţi de învăţare Pe parcursul clasei a V-a se recomandă următoarele activităţi: -analiza unor produse utilizate în gospodărie. -discuţii pe tema structurii unui meniu. -vizite la unităţi de alimentaţie publică /întreprinderi de prelucrare a produselor de origine vegetalăşi animalăexistente în localitate. în creşterea animalelor şi a plantelor. Obiective de referinţă La sfârşitul clasei a V-a elevul va fi capabil: să identifice materiile prime. ustensilelor.CLASA a V-aModulul: PRODUSE ALIMENTARE DE ORIGINE VEGETAL ĂŞI ANIMAL ĂOBIECTIVE DE REFERINŢĂŞI EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE 1 Înţelegerea implicaţiilor dezvoltării tehnologice asupra individului. -exerciţii de asociere a factorilor de mediu cu plantele şi animalele specifice anumitor zone agricole. pieţe. instrumente şi echipamente specifice utilizate în obţinerea produselor .4 2. crescătorii de animale. Paşte. expoziţii. -descrieri de produse realizate cu ocazia unor sărbători. vegetalăşi animalăîn alimentaţia omului să analizeze influenţa factorilor de mediu asupra cultivării plantelor şi creşterii animalelor să descrie tradiţiile locale referitoare la obţinerea produselor alimentare 1.3 *1. -discuţii dirijate privind speciile de plante şi de animale din zona geografică respectivă. -expoziţii /colecţii cu produse realizate conform tradiţiilor locale. -exerciţii de evaluare cantitativăşi calitativă a consumului zilnic de alimente.2 să descrie principalele moduri de utilizare a produselor alimentare de origine minerală. târguri. cu specific naţional /local (ex. utilizarea tehnologiilor ecologice. Crăciun. -activităţi de selectare de produse pentru principalele mese ale unei zile.

umiditate) asupra produselor.4. -organizarea de concursuri tematice /expoziţii (clasă/şcoală /localitate /zonă). -exerciţii de cântărire. -studii de caz privind determinarea caracteristicilor organoleptice ale unor produse alimentare. să coopereze şi să-şi asume responsabilităţi în activităţile de grup -exerciţii de ordonare logică a etapelor unui proces tehnologic şi de selectare a tehnologiilor adecvate pentru diferite grupe de plante şi /sau animale. -realizarea de aranjamente florale. etichete. informaţii de pe ambalaje etc. -exerciţii de determinare a calităţii produselor pe baza proprietăţilor organoleptice.2. să identifice principalele produse alimentare pe baza unui meniu recomandat /întocmit în prealabil de către elev 2. valoarea nutritivăşi energetică. colaje.5. -exerciţii de determinare a influenţei factorilor de mediu asupra dezvoltării plantelor şi animalelor în laborator şi lotul şcolii.2.). -respectarea regulilor de comportament la masă. -studii de caz privind riscurile pentru sănătate în cazul consumării unor produse alimentare expirate. -exerciţii de selectare şi mânuire corectă a vaselor. proiecte. -organizarea locului de muncă. -aranjarea mesei pentru diverse ocazii. -evaluarea calităţii produselor realizate. amestecare /combinare. -studii de caz referitoare la influenţa mediului (temperatură. proprietăţile organoleptice. 3. colecţii.3. -exerciţii de selectare şi mânuire corectă a uneltelor utilizate în cadrul operaţiilor de cultivare a plantelor de grădină /apartament. aparatelor utilizate în prepararea alimentelor. -realizarea de ambalaje. -studii de caz cu privire la respectarea normelor de protecţia muncii în desfăşurarea diferitelor lucrări agricole. -întocmire de meniuri pentru diferite perioade ale zilei /ale anului /evenimente festive. estetică 2. -exerciţii de utilizare a echipamentelor de protecţie a muncii şi a celor de pază contra incendiilor. să analizeze calitatea produselor alimentare în funcţie de: nevoile pe care le satisfac. -exerciţii de diferenţiere a diferitelor posibilităţi de ambalare a produselor alimentare. -asumarea responsabilităţilor individuale în cultura plantelor şi /sau a creşterii animalelor. de diferite materii prime sau materiale respectând datele din fişa tehnologică primităşi /sau reţetele din cărţi de bucate /reviste de specialitate. reclame. de adăposturi pentru diferite specii de animale. -exerciţii de calculare a valorii energetice şi nutritive a alimentelor (pe bazăde tabele. să execute lucrări de cultivare a plantelor /creştere a animalelor domestice respectând normele ecologice şi de protecţie a muncii 2. -studii de caz referitoare la creşterea şi îngrijirea animalelor domestice. Valorificarea în comunicare a termenilor şi simbolurilor specifice tehnologiilor Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare . în funcţie de rolul asumat în executarea unor produse simple. ustensilelor. portofolii.

de teme: Tradiţiile locale. etichete etc. agricultor. -exerciţii de corelare a activităţilor de cultivare a plantelor şi de creştere a animalelor domestice din zonăcu factori de mediu şi ocupaţiile locuitorilor. informaţii de pe etichete. factori de mediu. -identificarea drepturilor avute în calitate de consumator. de teme: igiena personală. -realizarea de colecţii /portofolii individuale /de grup. manuale. igiena locului de muncă). ospătar etc. lapte. igiena echipamentului.. 4. Cultivarea plantelor de câmp / grădină (semănat. ambalaje. Meşteşuguri locale). ambalaje. orez).. ouă. igiena produselor alimentare şi protecţia consumatorilor Pe parcursul clasei a V-a se recomandă următoarele activităţi: -culegerea de informaţii din diferite surse (reviste. Criterii de selecţie a produselor alimentare: caracteristici organoleptice. Dezvoltarea spiritului de iniţiativăşi a capacităţii de orientare profesională Obiective de referinţă La sfârşitul clasei a V-a elevul va fi capabil: să identifice posibilităţi diverse de valorificare a produselor alimentare de origine vegetalăşi animală să stabilească legături între activităţi /profesii şi produsele alimentare obţinute Exemple de activităţi de învăţare Pe parcursul clasei a V-a se recomandă următoarele activităţi: -prezentarea şi valorificarea produsului realizat.1 La sfârşitul clasei a V-a elevul va fi capabil: să valorifice informaţiile culese din surse diferite utilizând terminologia şi simbolurile specifice domeniului 3. recoltare şi valorificare). Obiceiurile folclorice din zonă. -studii de caz (ex. -organizarea de expoziţii şi concursuri tematice. -realizarea de fotografii şi vizionarea de filme didactice / documentare. -Alimente de origine vegetală: în stare proaspătă (fructe. -studii de caz referitoare la igiena producerii alimentelor (ex. documentaţie. norme de tehnica securităţii muncii. valorificarea produselor). Calendarul activităţilor. CONŢINUTURI ▪ Originea alimentelor: -Alimente de origine minerală: apă. 4. -exerciţii de citire şi interpretare a informaţiilor de pe prospecte. -citire de prospecte. referate. ulei. -Alimente de origine animală: carne. -redactarea unei scrisori adresate Oficiului de Protecţie a Consumatorilor referitoare la semnalarea unor nereguli referitoare la calitatea produselor cumpărate (proprietăţi organoleptice. lucrări de îngrijire. colaje privind ocupaţiile oamenilor din comunitatea locală.2 să explice termeni şi simboluri privind calitatea.2. -descrierea activităţilor desfăşurate de bucătar. sare. plantat.3. factori de mediu. depozitare. posibilităţi de valorificare. valoare nutritivăşi . cereale. comercializare etc. ambalaje.). prospecte etc. crescător de animale.). transport. -întocmirea unor eseuri. norme de tehnica securităţii muncii. Internet etc.1 4. legume) şi prelucrate (zahăr. scheme de funcţionare a unor aparate. la depozitarea şi la conservarea produselor. Creşterea animalelor domestice (hrănire şi îngrijire. pliante..

Aranjarea mesei. Bucătăria românească. -discuţii referitoare la resurse materiale şi umane.2 1. săptămânal. ▪ Alcătuirea meniurilor: -Criterii de întocmire.energetică. Conservarea alimentelor. -identificarea instituţiilor care asigură protecţia consumatorului în localitatea respectivă. activităţi desfăşurate. -Respectarea normelor de igienă în prepararea hranei. Evaluarea calităţii. -comentarea unor articole din presă privind probleme de sănătate a familiei. starea de sănătate. Prepararea la cald. Relaţia dintre alimentaţia corectăşi condiţiile geografice.-Meniuri pentru diferite ocazii /anotimpuri /situaţii deosebite. factori de confort. protecţia consumatorului şi măsuri preconizate. anotimp. dispozitive. 1.4 2. -Prepararea la rece. CLASA a VI-aModulul: ECONOMIA FAMILIEIOBIECTIVE DE REFERINŢĂŞI EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE 1 Înţelegerea implicaţiilor dezvoltării tehnologice asupra individului. execuţie.3 1.1 Obiective de referinţă La sfârşitul clasei a VI-a elevul va fi capabil să-şi stabilească bugetul (zilnic. lunar) şi modalităţi de economisire . evaluare. Exemple de activităţi de învăţare Pe parcursul clasei a VI-a se recomandă următoarele activităţi: -activităţi de elaborare a unui buget simplu al clasei şi al familiei. mediului şi societăţii 2 Dezvoltarea capacităţii de proiectare. Relaţia: om – produse alimentare – mediu. schimb.1 1. -joc de rol pentru identificarea diferenţei dintre nevoi şi dorinţe. ustensile. vârstă. -*Tehnologii tradiţionale şi moderne de preparare a alimentelor. -exerciţii de ierarhizare a nevoilor de consum ale familiei şi ale fiecărui membru. utilizare şi valorificare a produselor Obiective de referinţă La sfârşitul clasei a VI-a elevul va fi capabil să identifice activităţi economice din viaţa familiei să descrie principalele resurse necesare desfăşurării unor activităţi familiale de producţie şi consum să recunoască factori economici şi sociali din mediul înconjurător care influenţează viaţa familiei să enunţe unele drepturi şi obligaţii ale consumatorilor Exemple de activităţi de învăţare Pe parcursul clasei a VI-a se recomandă următoarele activităţi: -prezentarea unor exemple de activităţi de: producţie. aparate. profesii etc. Depozitarea şi valorificarea produselor alimentare. climaterice. consum. Tehnologii de preparare a hranei: -Bucătăria: vase. Protecţia consumatorului. -exerciţii de selectare a informaţiilor privind drepturile consumatorului şi protecţia acestuia.

materiale şi de timp. -exerciţii de citire a unor grafice.2 să observe şi să compare diferite modalităţi de plată 4. venituri. umane. -exerciţii de redactare a unor sesizări către organizaţiile sau instituţiile de protecţie a consumatorului. 3. o revistă a clasei). distracţie şi alte activităţi zilnice. -stabilirea avantajelor şi dezavantajelor efectuării plăţilor prin: numerar. cheltuieli. resurse.1 3. -discuţii relevante cu privire la legătura dintre educaţie. producţie. 2. muncă.2 să stabilească priorităţi în consum şi cheltuieli în funcţie de nevoile proprii şi ale familiei -discuţie cu privire la nevoi şi modul lor de acoperire -exerciţii de repartizare a veniturilor pentru satisfacerea diferitelor nevoi şi justificarea economiilor efectuate. cheltuieli şi posibilitatea obţinerii unui câştig 2.4 să întocmească planuri de activităţi în funcţie de timpul disponibil 3. buget referitor la viaţa familiei şi a clasei. -vizitarea unor locuri de muncă – eventual ale părinţilor – şi consemnarea unor observaţii. -discuţii în grup privind importanţa repartizării judiciose a timpului între muncă. -activităţi practice de realizare a unei reclame pentru promovarea produsului obţinut. consum. carduri. Dezvoltarea spiritului de iniţiativăşi a capacităţii de orientare profesională Obiective de referinţă La sfârşitul clasei a VI-a elevul va fi capabil să elaboreze proiecte pentru realizarea unui produs util cu precizarea bugetului necesar să identifice abilităţi şi interese personale care îl pot orienta în carieră Exemple de activităţi de învăţare Pe parcursul clasei a VI-a se recomandă următoarele activităţi: -exerciţii de corelare a priorităţilor de realizare a produsului proiectat cu resursele băneşti. etichete. -descrierea modului de utilizare a timpului într-o zi / săptămână. . Nevoi şi dorinţe – identificarea nevoilor individuale ale familiei şi ale clasei /şcolii. schimb. -exerciţii referitoare la decizia privind cumpărarea unor produse -utilizarea de soft educaţional -realizarea unui produs (un semn de carte.2. preţ.3 să analizeze un produs realizat în funcţie de calitate. Valorificarea în comunicare a termenilor şi simbolurilor specifice tehnologiilor Obiective de referinţă La sfârşitul clasei a VI-a elevul va fi capabil să utilizeze concepte economice în comunicare Exemple de activităţi de învăţare Pe parcursul clasei a VI-a se recomandă următoarele activităţi: -exerciţii de utilizare a termenilor economici: nevoi. scheme. satisfacţie profesională. -realizarea unor colecţii de monede.1 4. carduri. -simularea unor tranzacţii simple. eventual prin comerţelectronic. -comentarea în grup a posibilităţilor de utilizare eficientă a timpului. calcularea cheltuielilor şi a veniturilor posibil de obţinut din vânzarea acestuia. bancnote. cec. 4.2 CONŢINUTURI Rolul familiei în consumul şi producţia de bunuri şi servicii.

1. -studiu de caz. Gestionarea bugetului individual de timp. lut – ceramică în funcţie de provenienţăşi proprietăţi să sesizeze efectele tehnologiilor de obţinere a materiilor prime. decizia privind cumpărarea unor produse. lut – ceramică) OBIECTIVE DE REFERINŢĂŞI EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE 1 Înţelegerea implicaţiilor dezvoltării tehnologice asupra individului. -exerciţii de observare şi de comparare a unor produse în funcţie de materialele utilizate. textile. Organizarea timpului familiei.Resursele familiei – relaţia: venituri. din piele. Exemple de activităţi de învăţare *1. cu specific naţional /regional -implicare directă în viaţa comunităţii prin participarea la colectarea ambalajelor în vederea reciclării acestora (hârtie. lut-ceramică. Comportamentul de consum. Proiectarea bugetului. -vizite la croitorie. existente în mediul apropiat elevului. piele. piele. Profesii ale membrilor familiei. preţ să identifice elementele de progres în evoluţia diferitelor tehnologii de prelucrare a materialelor din lemn. formă. -culegere de informaţii din albume. lut-ceramică Exemple de activităţi de învăţare Pe parcursul clasei a VI-a se recomandă următoarele activităţi: -observaţii şi discuţii pe baza unor enciclopedii. 1. fotografii. -exerciţii de întocmire a unor fişe de analiză de produs.1. consum. atelier de tâmplărie. lucrări de specialitate. -analiza unor obiecte confecţionate din lemn. prezentare. textile. alcătuire. Bugetul familiei –suportul comportamentului de consum. mediului şi societăţii 2 Dezvoltarea capacităţii de proiectare. Internet. evaluare. Activitatea de producţie şi relaţiile dintre membrii familiei /clasei. executare. -descrieri de produse realizate cu ocazia unor sărbători tradiţionale.3. atelier de olărit. -exerciţii de identificare şi de comparare a diferitelor tipuri de materiale din mediul apropiat.4 Obiective de referinţă . materiale. Disciplina bugetului personal. -utilizarea softului educaţional -colecţii /expoziţii cu produse realizate prin tehnologii tradiţionale /locale şi /sau moderne. a semifabricatelor şi a produselor finite asupra mediului şi societăţii să analizeze un produs ţinând cont de utilizare.2. utilizare şi valorificare a produselor Obiective de referinţă La sfârşitul clasei a VI-a elevul va fi capabil să identifice materii prime şi materiale lemnoase. cizmărie 1. economii. mostre. atelier de pielărie. preţul. CLASA a VI-a Modulul: MATERIALE ŞI TEHNOLOGII (lemn. textile. reviste. Calitatea produselor. Protecţia consumatorului. CD. carton). schemă funcţională. textile. Bugetul elevului. piele.

4. -elaborarea unor materiale (schiţe.1. -schimb de opinii. piele. materiale textile. -exerciţii de citire şi utilizare a unei fişe tehnologice pentru produse din lemn. -discuţii cu privire la calitatea produselor. -organizarea locului de muncă în funcţie de rolul asumat în executarea unor produse simple. -exerciţii de demontare – montare /asamblare a unor produse simple. Valorificarea în comunicare a termenilor şi simbolurilor specifice tehnologiilor Obiective de referinţă La sfârşitul clasei a VI-a elevul va fi capabil să valorifice informaţiile culese din surse diferite utilizând terminologia şi simbolurile specifice domeniului Exemple de activităţi de învăţare Pe parcursul clasei a VI-a se recomandă următoarele activităţi: -exerciţii de identificare şi de selectare a simbolurilor şi termenilor specifici domeniului din diferite texte. -vizionarea de filme didactice /documentare şi realizarea de fotografii. 2. -exerciţii de sesizare a defectelor şi remedierea lor prin efectuarea unor mici reparaţii. desene. imagini. de pielărie etc. planuri. miniproiecte. colaje sau materiale publicitare.2. -exerciţii de selectare a materialelor şi a instrumentelor de măsură. -utilizarea termenilor de specialitate şi a limbajului grafic în realizarea (individual sau în grup) de schiţe. La sfârşitul clasei a VI-a elevul va fi capabil să selecteze materiale şi tehnologii adecvate pentru realizarea unui produs util 2. de prelucrare şi finisare specifice obţinerii unui produs din mediul apropiat elevului pe baza unei fişe tehnologice primite.1. 3. aparate simple necesare executării unui produs.3. scule. colaje. NTSM. proiecte. clase. idei. mesaje cu elevi din alte localităţi din ţarăşi din străinătate. . documente. unelte. respectând normele de calitate. şcoli. planuri. PSI şi protecţia mediului Pe parcursul clasei a VI-a se recomandă următoarele activităţi: -exerciţii de comparare a diferitelor tipuri de materiale utilizate în realizarea de produse.2 să execute operaţiile de pregătire. portofolii) individual /împreunăcu alţi colegi. -jocuri didactice. colecţii. textil.. să coopereze şi să-şi asume responsabilităţi în activităţile de grup 2. -execuţie practică a unor produse conform fişei tehnologice. să identifice disfuncţionalităţi ale produselor analizate 3. referate. -exerciţii de utilizare a echipamentelor de protecţie a muncii şi de pază contra incendiilor. -evaluarea şi valorificarea produselor obţinute prin organizarea de expoziţii /concursuri între grupe. -exerciţii de realizare a diferitelor elemente decorative din material lemnos. tabele.

descriere a unui produs folosind corect terminologia.2. piele lut-ceramică Exemple de activităţi de învăţare Pe parcursul clasei a VI-a se recomandă următoarele activităţi: -exerciţii practice de înfrumuseţare a unor obiecte. Clasificare. de pielărie. elemente componente. -întocmirea unor minieseuri /fişe privind ocupaţiile oamenilor din comunitatea local.. Dezvoltarea spiritului de iniţiativăşi a capacităţii de orientare profesională Obiective de referinţă La sfârşitul clasei a VI-a elevul va fi capabil să propună noi posibilităţi de utilizare şi decorare a obiectelor din lemn. lut-ceramică. preţ). -implicarea în viaţa comunităţii prin activităţi ce vizeazăatitudinea privind utilizarea de materiale reciclabile. textile. Operaţii de finisare. mod de utilizare etc. Soft educaţional. -prezentarea şi valorificarea produselor realizate prin organizarea unor expoziţii. alcătuire. -exerciţii de aprofundare a textului (de pe ambalaje. lutceramică. 4. -Studierea "Fişei tehnologice". -* Tradiţii locale. sticlă) OBIECTIVE DE REFERINŢĂŞI EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE . prezentare. lut-ceramică. piele. Evaluarea şi valorificarea produselor (calitate. Operaţii de prelucrare. preţ. Activităţi şi meserii specifice realizării produselor din lemn. Tehnologii artizanale. prospecte. documentaţie specifică) cu ajutorul imaginilor şi a simbolurilor. Realizarea unui produs din material lemnos. -Operaţii de pregătire.1. 4. formă. prezentare. textil. -identificarea a noi posibilităţi de utilizare şi decorare a anumitor produse. -utilizarea noilor tehnologii de informare şi comunicare pentru a descrie produse: denumire.3. Elemente de limbaj grafic specific. utilizare.2. -evaluarea calităţii produselor realizate. schiţă constructivă. piele. Analiza de produs (gamă de produse): utilizare. 4. disfuncţionalităţi posibile. -recunoaşterea meseriei în funcţie de tipul de material şi de tehnologiile de prelucrare a acestuia. Proprietăţi. textile. materiale folosite. să descrie un produs utilizând limbajul specific -exerciţii de comunicare . cauciuc. materiale plastice. să sesizeze relaţia dintre tipuri de activităţi şi meserii (profesii) specifice acestora CONŢINUTURI Materii prime şi materiale: lemn. CLASA a VII-a Modulul: MATERIALE ŞI TEHNOLOGII (materiale metalice. Noi posibilităţi de utilizare şi decorare a produselor. -culegerea de informaţii referitoare la ocupaţiile specifice zonei utilizând diferite surse (inclusiv Internetul). textile. Provenienţă.

-exerciţii de întocmire a unor fişe de analiză de produs.3 *1. asamblează diferite componente şi materiale). prelucrare. fotografii. caracteristici şi proprietăţi să identifice efectele tehnologiilor de obţinere a materiilor prime. cauciuc în funcţie de provenienţă. prezentare. -culegere de informaţii din albume.1 Înţelegerea implicaţiilor dezvoltării tehnologice asupra individului. societăţii şi mediului 2 Dezvoltarea capacităţii de proiectare.2. aerului. -exerciţii de apreciere a calităţii unor produse. plastic. măsoară. preţ să evidenţieze evoluţia diferitelor tehnologii de prelucrare a materialelor metalice. 1. Internet. 1. . şcoli. a semifabricatelor şi a produselor finite asupra mediului şi societăţii să analizeze un produs ţinând cont de utilizare. taie. CD. 2. -execuţia practică a unor produse conform fişei tehnologice (desenează. -analiza unor obiecte confecţionate din metal. alcătuire. trasează. clase. utilizare şi valorificare a produselor Obiective de referinţă La sfârşitul clasei a VII-a elevul va fi capabil să descrie materii prime şi materiale din metal. a uneltelor a aparatelor simple etc. protecţia muncii şi a mediului Exemple de activităţi de învăţare Pe parcursul clasei a vii-a se recomandă următoarele activităţi: -exerciţii de citire şi utilizare a unei fişe tehnologice realizată în prealabil de către profesor.1. -vizitarea unor ateliere de prelucrări.4 2. materiale. sticlă. 1. să execute operaţii de pregătire. sticlă. cauciuc. schemă funcţională. evaluare. -exerciţii de demontare – montare /asamblare a unor obiecte /modele. -exerciţii de selectare şi mânuire corectă a instrumentelor de măsură a sculelor. finisare specifice obţinerii unui produs din mediul apropiat elevului. plastice. -exerciţii de întocmire de fişe tehnologice pentru realizarea unui produs. executare. -colecţii / expoziţii cu produse realizate prin tehnologii tradiţionale /locale şi /sau moderne. -exerciţii de ordonare logică a etapelor unui proces tehnologic. -exerciţii de utilizare a echipamentelor de protecţie a muncii şi de paza contra incendiilor. cauciuc. cauciuc. solului din diferite zone industriale. plastic. respectând normele de calitate. sticlă. în funcţie de diferite criterii. existente în mediul apropiat elevului. -evaluarea şi valorificarea produselor prin expoziţii /concursuri între grupe. -studiu de caz privind utilizările materialelor de tip: metal.1. -comentarea buletinelor de analiză a compoziţiei apei. formă.. -demonstraţii privind proprietăţile materialelor studiate. reviste. sticlă Obiective de referinţă La sfârşitul clasei a VII-a elevul va fi capabil să întocmească fişa tehnologicăpentru realizarea unui produs util Exemple de activităţi de învăţare Pe parcursul clasei a VII-a se recomandă următoarele activităţi: -exerciţii de identificare şi de comparare a diferitelor tipuri de materiale din mediul apropiat. plastic.2.

*2. să stabilească relaţii între tehnologiile de obţinere a materiilor prime.2. portofolii) individual /împreunăcu alţi colegi. -culegerea de informaţii referitoare la ocupaţiile specifice zonei utilizând diferite surse (inclusiv. produselor finite şi meseriile /profesiile specifice acestora CONŢINUTURI .2. colecţii. 3. -elaborarea unor materiale (schiţe. să coopereze şi să-şi asume responsabilităţi în activităţile de grup -organizarea locului de muncă în funcţie de rolul asumat în executarea unor produse simple. 3. Dezvoltarea spiritului de iniţiativăşi a capacităţii de orientare profesională Obiective de referinţă La sfârşitul clasei a VII-a elevul va fi capabil să propună noi posibilităţi de utilizare şi decorare a obiectelor din metal. -formularea de idei referitoare la creşterea funcţionalităţii produselor realizate împreună cu colegii sau individual. cauciuc Exemple de activităţi de învăţare Pe parcursul clasei a VII-a se recomandă următoarele activităţi: -exerciţii de stimulare a creativităţii privind noi posibilităţi de utilizare şi de decorare a anumitor produse. plastic. componente. 4. muzee etnografice. dicţionare şi enciclopedii tehnice. 4. -exerciţii de utilizare a unor obiecte în situaţii noi. semifabricatelor. pentru a analiza şi descrie produse: denumire.4 . -întocmirea de colecţii /portofolii individuale sau în grup. să propună soluţii privind defectele şi disfuncţionalităţile constatate la produsele analizate -remedierea unor defecte. -vizitarea unor agenţi economici din localitate. 4. colaje. -implicare directă în viaţa comunităţii prin participarea la colectarea ambalajelor în vederea reciclării acestora (metal.1. scheme de funcţionare Exemple de activităţi de învăţare Pe parcursul clasei a vii-a se recomandă următoarele activităţi: -exerciţii de identificare şi de selectare a simbolurilor şi termenilor specifici domeniului din diferite texte. Valorificarea în comunicare a termenilor şi simbolurilor specifice tehnologiilor Obiective de referinţă La sfârşitul clasei a VII-a elevul va fi capabil să utilizeze termeni de specialitate şi limbajul grafic pentru realizarea de schiţe. efectuarea unor mici reparaţii. desene. -implicarea în viaţa comunităţii prin activităţi ce vizeazăutilizarea materialelor reciclabile. mod de funcţionare etc. proiecte.3. -prezentarea şi valorificarea produselor realizate prin organizarea unor expoziţii. planuri. târguri tradiţionale. -jocuri didactice. -întocmirea unor fişe privind ocupaţiile oamenilor din comunitatea locală. sticlă). Internetul). documente. imagini.1. expoziţii. mod de utilizare. -evaluarea calităţii produselor realizate. -utilizarea noilor tehnologii de informare şi comunicare. sticlă. cauciuc.

-studiu de caz privind influenţa mijloacelor moderne de comunicaţii şi transport asupra calităţii vieţii. albume. sticlă): provenienţă. materiale folosite.4 să descrie mijloacele şi căile de comunicaţii şi transport din localitate . prezentare. cauciuc. . -studiu de caz privind utilizarea comunicării în nodurile reţelelor de comunicaţii. -exerciţii de identificare a oportunităţii utilizării reţelelor de comunicaţii şi transport în activităţile socio-umane. -vizite în nodurile şi căile reţelelor de transport. -identificarea diferitelor etape ale dezvoltării comunicaţiilor (prin limbaj grafic. sticlă. cauciuc. Tehnologii artizanale.3 *1. de informaţii). de energie. Soft educaţional. -identificarea relaţiei dintre reţelele de comunicaţii şi cele de transport utilizând fotografii. alcătuire. proprietăţi. Înţelegerea implicaţiilor dezvoltării tehnologice asupra individului. cauciuc. Analiza de produs (gamă de produse): utilizare. schiţă constructivă. clasificare. -studiu de caz privind mijloacele de transport şi căile de comunicaţii din localitate. Elemente de limbaj grafic specific. vizual etc. materiale plastice. Educaţie tehnologică. preţ). Operaţii de finisare. 1. utilizare. Evaluarea şi valorificarea produselor (calitate.2 să identifice momente importante în evoluţia tehnologiilor de comunicaţii şi transport să explice complementaritatea dintre reţeaua de comunicaţii şi cea de transport 1.* Tradiţii locale. -identificarea avantajelor oferite de tehnologiile neconvenţionale.) şi transporturi (de persoane. Noi posibilităţi de utilizare şi decorare a produselor. materiale plastice. sticlă: -Întocmirea "Fişei tehnologice". Activităţi şi meserii specifice realizării produselor din materiale metalice. clasele a V-a . de mărfuri. -Operaţii de pregătire.1 * 1. formă. mediului şi societăţii Obiective de referinţă La sfârşitul clasei a VII-a elevul va fi capabil: să identifice tipuri de reţele de comunicaţii şi transport şi efectele lor asupra omului şi a mediului Exemple de activităţi de învăţare Pe parcursul clasei a VII-a se recomandă următoarele activităţi: -studiu de caz pentru identificarea tipurilor de reţele de comunicaţii şi transport. Operaţii de prelucrare.Materii prime şi materiale (materiale metalice. -discuţii în grup privind avantajele şi dezavantajele utilizării diferitelor tehnologii de comunicare. reviste de specialitate etc. CLASA a VII-aModulul: TEHNOLOGII DE COMUNICAŢII ŞI TRANSPORTOBIECTIVE DE REFERINŢĂŞI EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE 1. prezentare.a VIII-a ▪ Realizarea unui produs din materiale metalice.. preţ. materiale plastice.

preţ. execuţie. 2 Dezvoltarea capacităţii de proiectare. -elaborarea unor proiecte privind soluţii de reducere a efectelor poluante produse de mijloacele de transport.1. -utilizarea cartelelor magnetice. metrou etc. -transmiterea unui fax.1 să realizeze produse grafice specifice comunicaţiilor şi transporturilor 2. scheme.1 să utilizeze simboluri şi terminologia -exerciţii de selectare a termenilor si a simbolurilor specifică comunicaţiilor şi transporturilor specifice comunicaţiilor şi transporturilor. din diferite enunţuri şi imagini prezentate.2 să selecteze pentru uzul personal -identificarea avantajelor şi dezavantajelor oferite de informaţii din diverse surse referitoare la sursele de informare din sistemele de comunicaţii şi comunicaţii şi transporturi . design. confort. -exerciţii de alegere a unui produs sau a unui serviciu în funcţie de diferite criterii: calitate.5 să propună soluţii de protejare a mediului în condiţiile transportului actual -studii de caz. utilizare şi valorificare Exemple de activităţi de învăţare Pe parcursul clasei a VII-a se recomandă următoarele activităţi: -exerciţii de elaborare de schiţe. tabele specifice sistemelor de comunicaţii şi transport. telefon. comoditate. a produselor Obiective de referinţă La sfârşitul clasei a VII-a elevul va fi capabil: 2.. e-mail. securitate. a interfonului etc. -activităţi practice de utilizare a unor softuri. -redactarea şi expedierea unui mesaj prin poştă. evaluare.2 să utilizeze tehnologii moderne de comunicaţii pentru realizarea unor aplicaţii Obiective de referinţăExemple de activităţi de învăţare La sfârşitul clasei a VII-a elevul va fi Pe parcursul clasei a VII-a se recomandă următoarele capabil: activităţi: 3. efecte poluante. -utilizarea telefoniei fixe şi mobile. -prospectarea pieţei. -exerciţii de interpretare a simbolurilor şi semnelor grafice specifice comunicaţiilor şi transporturilor. 3.

studiul unor materiale din media pentru . aerian. Reţele de comunicaţii (căi. *Tehnologii neconvenţionale (pe pernăde aer.). transmiterea unui CV.. mediului şi societăţii 2Dezvoltarea capacităţii de proiectare. structură. să descrie oportunităţi 1 profesionale legate de serviciile de comunicaţii şi transport existente şi de perspectivă Exemple de activităţi de învăţare Pe parcursul clasei a VII-a se recomandă următoarele activităţi: . noduri. mersul trenurilor.transport.simulări de interviuri.muncă. Obiective de referinţă La sfârşitul clasei a VII-a elevul va fi capabil: 4. Reţele de transport (căi. mediului şi societăţii. execuţie. *Soft educaţional. teletext etc. publicitate. Calitatea serviciilor de comunicaţii şi transport. de mulţumire etc. telefonia mobilăşi fixă. -operare cu diverse surse de informare (carte de telefon. scrisori de intenţie. Mijloace şi tehnologii de realizare a transportului de persoane. CONŢINUTURI Sisteme de comunicaţii şi transporturi: noţiuni generale. pe apă (naval şi fluvial). Impactul dezvoltării comunicaţiilor şi transporturilor asupra individului. Comunicaţii şi limbaj grafic în transporturi. rutier). evaluare.dezvoltarea carierei (oferte de locuri de . teste on-line). terminale): -de telecomunicaţii (reţele informatice.). *Transporturi prin conducte şi pe cablu. exerciţii de identificare a meseriilor şi profesiilor din domeniul comunicaţiilor şi transporturilor. Soluţii de protejare a mediului. terminale): terestru (feroviar. -sistemul poştal. suspensii magnetice). de energie şi de informaţii. utilizare şi valorificare a produselor 3Valorificarea în comunicare a termenilor şi simbolurilor specifice tehnologiilor Obiective de referinţă La sfârşitul clasei a VIII-a elevul va fi capabil: Exemple de activităţi de învăţare Pe parcursul clasei a VIII-a se recomandăurmătoarele activităţi: . . CLASA a VIII-a Modulul: ENERGIE OBIECTIVE DE REFERINŢĂŞI EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE 1 Înţelegerea implicaţiilor dezvoltării tehnologice asupra individului. reţele de televiziune şi radio etc. de mărfuri. noduri.

3 3. fişă.1 .2 * 2.1 3. lampă de control) -dezbateri pe teme de protecţia muncii -exerciţii de citire a schemelor de circuite energetice dintr-o locuinţă. diapozitivelor. albumelor etc. -culegerea de informaţii referitoare la sursele energetice naturale specifice zonei. 2. -vizite la agenţi economici de profil.1 să recunoască forme ale energiei. lanternă. termenii şi simbolurile specifice 4. ceas electronic) cu respectarea normelor de tehnică a securităţii muncii.. veioză. -identificarea surselor de energie -identificarea etapelor dezvoltării tehnologiilor de obţinere a energiei cu ajutorul ilustraţiilor. termică. Exemple de activităţi de învăţare Pe parcursul clasei a VIII-a se recomandă următoarele activităţi: -exerciţii de selectare a termenilor şi simbolurilor specifice domeniului energetic din diferite enunţuri şi imagini prezentate.2 Obiective de referinţă La sfârşitul clasei a VIII-a elevul va fi capabil: să utilizeze termeni tehnici şi simboluri specifice domeniului energetic să valorifice într-un mesaj propriu. surse şi principalele tehnologii de obţinere a acesteia *1. Exemple de activităţi de învăţare Pe parcursul clasei a VIII-a se recomandă următoarele activităţi: -aplicaţii practice de realizare a unor produse (ex. Dezvoltarea spiritului de iniţiativăşi a capacităţii de orientare profesională Obiective de referinţă La sfârşitul clasei a VIII-a elevul va fi capabil: să compare avantajele şi dezavantajele unor locuri de muncă din domeniul energetic în scopul orientării profesionale Exemple de activităţi de învăţare Pe parcursul clasei a VIII-a se recomandă următoarele activităţi: -discuţii cu specialişti care lucrează în domeniu.2 1. textelor de specialitate. luminoasă.1 2. -activităţi de utilizare de softuri -exerciţii de depistare şi remediere a defectelor unor elemente de circuit care nu se află sub tensiune (priză.3 să identifice surse şi tehnologii de obţinere a energiei să analizeze efectele tehnologiilor de producere a energiei şi utilizarea ei asupra mediului Obiective de referinţă La sfârşitul clasei a VIII-a elevul va fi capabil: să execute produse simple din domeniul energetic respectând normele tehnice şi de securitate a muncii să interpreteze schiţe ale unor circuite energetice să remedieze defecţiuni simple din domeniu -exerciţii de comparare a diferitelor forme de energie: mecanică. -identificarea tehnologiilor de obţinere şi utilizare a diferitelor forme de energie şi efectelor sociale. -exerciţii de redactare a unor mesaje (în cuvinte sau limbaj grafic) pe baza unui suport vizual. -dezbatere privind importanţa surselor neconvenţionale de producere a energiei.. -dezbateri privind modalităţile de protejare a mediului. electrică etc. chimică. întrerupător. -studiu de caz pentru identificarea posibilităţilor de economisire a energiei de diferite tipuri. 4. -documentare din materiale de specialitate.1.

2 să identifice pe plan local. Consumatori de energie. -discuţii privind tendinţele în evoluţia pieţei muncii. asupra relaţiilor de muncăşi asupra mediului săidentifice principalele competenţe ale personalului angajat în diverse domenii de activitate Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare Pe parcursul clasei a VIII-a se recomandăurmătoarele activităţi: -investigarea unor domenii de activitate în funcţie de profesiile şi meseriile lor. luminoasă. ▪ Impactul tehnologiilor de producere şi utilizare a energiei asupra omului şi a mediului. utilizare şi valorificare a unor produse 3 Valorificarea în comunicare a termenilor şi simbolurilor specifice tehnologiilor Obiective de referinţă La sfârşitul clasei a VIII-a elevul va fi capabil: să enumere principalele domenii profesionale săidentifice impactul tehnologiei asupra evoluţiei profesiilor. operator. -metode de economisire a energiei. -studiu de caz privind profesiile oamenilor implicaţi în producerea şi distribuirea energiei la nivel local. scule utilizate (şurubelniţe. tehnician. *Soft educaţional.3 . Tehnologii de obţinere a energiei. gaze). Elemente de limbaj grafic specific. execuţie.3 -vizite la agenţi economici de profil. Exemple de activităţi de învăţare 1. telecomunicaţii etc. Surse de energie. -evidenţa consumurilor şi a costurilor de energie. termică. Transport şi distribuţie prin sistemul energetic naţional. Domenii de utilizare. -consumatori electro-casnici. -dezbateri privind implicaţiile unor ocupaţii asupra mediului înconjurător şi asupra relaţiilor de muncă.). CONŢINUTURI Forme de energie: mecanică. -*Remedierea defectelor simple a elementelor de circuit şi a aparatelor electro-casnice. posibilele profesii din domeniul energetic să identifice alternative şi oportunităţi în utilizarea şi economisirea energiei 4. Energia în gospodărie: -forme de energie şi utilizarea lor. programator etc. mediului şi societăţii 2 Dezvoltarea capacităţii de proiectare. creion de tensiune etc. electrică etc. *Tehnologii specifice zonei geografice. evaluare. -circuite energetice dintr-o locuinţă (electrice. maistru. chimică.). ciocane /pistol de lipit.4. -enumerarea principalelor responsabilităţi ale unui muncitor. cleşti.2 1.1 1. termice. prevenirea şi stingerea incendiilor. -analizarea unor fişe ale posturilor.. CLASA A VIII-AModulul: DOMENII PROFESIONALEOBIECTIVE DE REFERINŢĂŞI EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE 1 Înţelegerea implicaţiilor dezvoltării tehnologice asupra individului. norme de tehnica şi securitatea muncii. -culegere de informaţii referitoare la modalităţi de utilizare şi economisire a energiei. -observarea evoluţiei unor domenii profesionale noi (informatică. proiectant. *Surse energetice specifice zonei.

Dezvoltarea spiritului de iniţiativăşi a capacităţii de orientare profesională Obiective de referinţă La sfârşitul clasei a VIII-a elevul va fi capabil: să organizeze informaţii relevante pentru obţinerea / practicarea diferitelor calificări profesionale Exemple de activităţi de învăţare Pe parcursul clasei a VIII-a se recomandăurmătoarele activităţi: -elaborarea in grup a unor "fişe ale postului" pe baza consultării documentelor si vizitelor efectuate la agenţi economici din domeniul serviciilor. " Ziua porţilor deschise". -scrierea unei scrisori de intenţie. transmitere a unor mesaje (în cuvinte sau simboluri) pe baza unui suport vizual.2 *2. -utilizarea soft-ului educaţional -analiza etapelor de elaborare a unui plan de afaceri -analiza unor modele concrete de planuri de afaceri. -elaborarea unui plan simplu de afaceri Exemple de activităţi de învăţare Pe parcursul clasei a VIII-a se recomandăurmătoarele activităţi: -simulări de interviuri. 2. -realizare de cărţi de vizită. -completarea de chestionare /fişe de autoevaluare. după model. -exersarea tehnicilor de prezentare la interviu. -elaborare de CV-uri. *4.2. târguri de oferte educaţionale. 4. -realizarea de simulări privind utilizarea şi respectarea unor norme de protecţia muncii.1 La sfârşitul clasei a VIII-a elevul va fi capabil: să identifice diferitele rute de formare profesională oferite de învăţământul românesc 2. etichete.1 . -exerciţii de "traducere" a semnelor şi simbolurilor în cuvinte şi invers. -vizionarea unor materiale înregistrate în întreprinderi mici şi mijlocii. -elaborarea unor CV-uri.1 3.3 săelaboreze un plan propriu de dezvoltare profesională în funcţie de competenţele personale şi de caracteristicile pieţei muncii să utilizeze diferite tehnici de prezentare pentru ocuparea unui loc de muncă să elaboreze. -exerciţii de interpretare a unor semne şi simboluri de pe produse. un plan simplu de afaceri pentru obţinerea unui produs sau a unui serviciu Obiective de referinţă La sfârşitul clasei a VIII-a elevul va fi capabil: să utilizeze termeni specifici diferitelor domenii profesionale la testările pentru obţinerea unui loc de muncă să valorifice într-un mesaj propriu termenii şi simbolurile învăţate săcoreleze simbolurile cu semnificaţia lor şi cu domeniul profesional în care sunt utilizate Pe parcursul clasei a VIII-a se recomandăurmătoarele activităţi: -studierea ofertelor educaţionale în diverse contexte: documente oficiale. -jocuri de rol: ofertant – beneficiar. -exerciţii de comparare a diverselor oportunităţi profesionale în raport cu nevoile şi interesele proprii. vizite la grupurile şcolare etc. -discuţii cu agenţi economici.4 3.3 -exerciţii de redactare. -stabilirea elementelor de bază ale portofoliului profesional individual. indicatoare etc.2 *3.. panouri de avertizare.

modele ale unor planuri de afaceri. conform fişei tehnologice. Valorificarea în comunicare a termenilor şi simbolurilor specifice tehnologiilor 4.6 Utilizarea adecvată a limbajului grafic specific diverselor domenii de activitate în contexte variate de comunicare S. CONŢINUTURI Domenii profesionale Specificul profesional al diferitelor zone geografice. Dezvoltarea spiritului de iniţiativăşi a capacităţii de orientare profesională . Dezvoltarea capacităţii de proiectare. băneşti.7 Evaluarea de opţiuni privind viitoarea meserie în concordanţă cu propriile interese.4. principalele etape de realizare. -simularea paşilor necesari pentru obţinerea unui loc de muncă. Competenţe profesionale: descriere şi modalităţi de evaluare. Mobilitate ocupaţională. Protecţia mediului în contextul diverselor domenii profesionale. -discuţii cu reprezentanţi ai agenţilor economici din zonă. STANDARDE CURRICULARE DE PERFORMANŢĂ OBIECTIVE CADRU 1.2 Descrierea principalelor resurse (materiale. -analiza structurii de ocupare a forţei de muncă în zonă /regiune.4 să formuleze o opţiune pentru viitoarea meserie în concordanţă cu propriile interese şi aptitudini să coreleze opţiunile profesionale cu nevoile şi resursele zonei geografice şi cu tendinţele majore de evoluţie a pieţei muncii să aplice etape ale planului de afaceri pentru obţinerea unui produs sau a unui serviciu -realizarea unei liste cu locuri de muncă posibile pe baza studierii ofertelor din mass-media. Tendinţe în evoluţia pieţei muncii: *Dezvoltarea domeniului serviciilor. Planul de afaceri: condiţii de elaborare. Înţelegerea implicaţiilor dezvoltării tehnologice asupra individului. aptitudini şi cu caracteristicile pieţei muncii 2. evaluare.4 Execuţia de produse simple. -organizarea unor competiţii pe componente ale planului de afaceri: promovare.3 Analizarea elementelor de progres a diferitelor tehnologii precum şi a meseriilor /profesiilor specifice acestora S. cu respectarea normelor de protecţie a muncii şi a mediului S. Domenii profesionale noi. execuţie. comercializare etc.5 Evaluarea produselor /serviciilor în funcţie de caracteristicile de calitate şi de posibilităţile de valorificare S. mediului şi societăţii STANDARDE S.2 4. -simularea unor activităţi propuse în planul de afaceri. utilizare şi valorificare a produselor 3. Rute de formare profesională.1 Identificarea unor surse de poluare care afecteazăcalitatea vieţii S.3 4. Cerere şi ofertă pe piaţa muncii. umane) şi tehnologii necesare pentru obţinerea unui produs S. dezvoltarea întreprinderilor mici şi mijlocii etc. Calitatea muncii şi relaţiile de muncă. Comportamentul în afaceri.