P. 1
Programa_Educatie_tehnologica_clasa_5

Programa_Educatie_tehnologica_clasa_5

|Views: 52|Likes:
Published by bloodyink

More info:

Published by: bloodyink on Oct 24, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as RTF, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/24/2011

pdf

text

original

Anexa la ordinul ministrului Educaţiei şi Cercetării nr. 3727/ 30.04.

2004

MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII CONSILIUL NAŢIONAL PENTRU CURRICULUM

PROGRAME ŞCOLARE PENTRU CLASELE a V-a -a VIII-a

EDUCA ŢIE TEHNOLOGIC Ă Aprobat prin ordin al ministrului Nr 3727 / 30.04.2004

Bucureşti, 2004 NOTĂ DE PREZENTARE În viziunea Curriculum-ului Naţional pentru învăţământului obligatoriu, Educaţia tehnologică este o disciplină de trunchi comun, componentă a ariei curriculare Tehnologii. Din perspectiva abordării disciplinei de către profesor, aspectul teoretic şi practic al acesteia nu implică stabilirea unei proporţii precise între cele douădimensiuni. Raportul echilibrat teorie - practicăelimină riscul unei teoretizări excesive sau / şi al

unei profesionalizări timpurii. Educaţia tehnologică întregeşte cultura generală a elevului, având un profund caracter interdisciplinar şi practic-aplicativ. Obiectivele cadru din Programa şcolarăa disciplinei Educaţie tehnologică concordă cu exigenţele specificate în diverse documente referitoare la competenţele de bază într-o economie bazată pe cunoaştere. Prin studiul disciplinei Educaţie tehnologică se realizează corelarea cu exigenţele formulate în documentele de politică educaţională din România şi din Comunitatea Europeană privind pregătirea elevilor pentru viaţăşi învăţare continuă precum şi opţiunea pentru cariera profesională. De asemenea, la realizarea curriculumului pentru Educaţie tehnologică s-au luat în considerare: oexperienţa pozitivă acumulată în învăţământul românesc de la introducerea disciplinei Educaţie tehnologică în gimnaziu şi până în prezent (1992 – 2003); ocompatibilizarea cu programele disciplinei în învăţământul secundar din ţările Uniunii Europene şi din alte ţări cu sisteme avansate de învăţământ; oasigurarea coerenţei pe verticalăşi pe orizontală a procesului de iniţiere tehnologicăşi de dezvoltare a abilităţilor practice prin corelarea cu finalităţile disciplinei „Abilităţi practice” din învăţământul primar şi cu finalităţile celorlalte obiecte de studiu din învăţământul obligatoriu. Programa actuală pune un accent deosebit pe educaţia pentru calitate. Studiul calităţii produselor şi a serviciilor, precum şi educaţia consumatorului şi a producătorului, permit dezvoltarea unor atitudini prin asumarea de valori care vizează calitatea. Programa de Educaţie tehnologică pune accent pe dezvoltarea la elevi a competenţelor antreprenoriale, a spiritului de iniţiativă. Prin construcţie şi eşalonare pe clase, actuala programă propune un sistem modular coerent, alcătuit din module de diferite tipuri, fiecare dintre ele articulându-se flexibil cu celelalte prin obiective, activităţi de învăţare, conţinuturi, finalităţi prezentate într-o manierăsintetic-integratoare. În fiecare an de studiu din ciclul gimnazial se studiază câte două module. Ca noutate, în structura noului curriculum pentru Educaţie tehnologică se remarcă modulul "Economia familiei" care are rolul de a familiariza elevii cu terminologia economică utilizată în activităţile curente ale familiei şi ale vieţii cotidiene şi de a-i face să înţeleagă motivaţia care se află la baza unui anumit comportament de consum. Tot ca o noutate, modulul "Tehnologii de comunicaţii şi transport" prezintă complementaritatea celor două domenii şi faptul că ele pot fi privite ca un tot unitar. "Tehnologiile de comunicaţii şi transport" şi "Produse alimentare de origine vegetalăşi animală" sunt module de curriculum integrat. "Materiale şi tehnologii" este un modul de bază, care se regăseşte implicit şi în toate celelalte module. Se pune accentul pe studierea proprietăţilor diverselor tipuri de materiale precum şi pe executarea diferitelor operaţii tehnologice specifice obţinerii unui produs util. Modulul "Domenii profesionale", studiat la finalul clasei a VIII-a, se axează pe principalele tipuri de activităţi economice cu exemple de profesii din diverse domenii, condiţii de ocupare a locurilor de muncăşi tipuri de competenţe necesare încadrării pe piaţa muncii sau continuării studiilor. În construirea şi aplicarea strategiilor de instruire – învăţare - evaluare se recomandă: ocrearea unui context ambiental plăcut şi adecvat activităţii exploratorii a elevului; ofamiliarizarea elevilor cu modalităţi şi procedee de utilizare a diferitelor surse de informare precum şi crearea unor oportunităţi de învăţare care să favorizeze cunoaşterea prin experienţăproprie; ostimularea elevilor în observarea şi investigarea mediului înconjurător, în punerea de întrebări referitoare la funcţiile, alcătuirea şi modul de obţinere a diferitelor obiecte create de om, în căutarea soluţiilor de remediere a unor defecţiuni, în aplicarea unor

Abilităţi aplicative: proiectarea şi realizarea unor produse simple prin valorificarea resurselor materiale din mediul apropiat şi cu respectarea NTSM şi PSI. -Pentru activităţile practice este necesară organizarea locului de muncă. pentru fiecare modul s-au avut în vedere următoarele niveluri de complexitate ale achiziţiilor de învăţare ale elevului: Abilităţi de cunoaştere şi înţelegere: utilizarea adecvată a termenilor şi a limbajului grafic specific diferitelor tehnologii în comunicare.. În acest sens. -În scopul atingerii obiectivelor de referinţă. strategii de operare în plan mintal şi practic. luarea deciziei profesionale luând în considerare specificul domeniului dar şi abilităţile şi interesele proprii etc. deprinderi practice şi intelectuale. corelarea evoluţiilor din domeniul tehnologiei cu dinamica pieţei muncii etc. de a stabili succesiunea conţinuturilor precum şi de a dezvolta acele teme care . colaje. alte reprezentări grafice care organizeazăcunoştinţele elevilor şi îi ghidează în experienţele de învăţare ulterioare. prospectelor. încurajându-se astfel iniţiativa şi creativitatea. utilizarea unor instrumente.. întocmirea unui buget personal de venituri şi cheltuieli sau de utilizare a timpului. cunoaşterea reglementărilor referitoare la calitatea mediului. timpul acordat fiecăruia depinde de profesorul clasei. etichetelor şi altor materiale de promovare a produselor. scule sau a unor ustensile. profesorul are libertatea de a îmbogăţii registrul activităţilor de învăţare. realizarea de schiţe. referate.) ce se urmăresc a se dezvolta la elevi cât şi în raport de nivelul de complexitate al achiziţiilor de învăţare prevăzute de programă. Abilităţi de evaluare şi gândire critică: aprecierea calităţii produselor înainte de cumpărarea lor. colecţii etc. stabilirea de corelaţii între proprietăţile materialelor şi operaţiile tehnologice. a unei fişe tehnologice. opunerea în faţa elevilor a unor sarcini de învăţare autentice. clasă. şcoală. examinarea implicaţiilor utilizării aditivilor în obţinerea produselor alimentare sau a celor petroliere. precizăm că. mediului şi societăţii. atitudini etc. necesare dezvoltării acestora. schiţe. În aplicarea programei vor fi avute în vedere următoarele aspecte: -În fiecare an şcolar se studiază douămodule. observarea sistematicăşi descrierea modului de execuţie a anumitor operaţii. în definirea obiectivelor de referinţă.tehnici de rezolvare a disfuncţionalităţilor sesizate în mediul apropiat. prin care elevii învaţă săcoopereze şi să-şi asume responsabilităţi.. protecţia consumatorului. -Activitatea didactică este orientată spre activităţi în echipă. Important este ca să fie atinse toate obiectivele vizate de programă. respectarea normelor de protecţia muncii şi pază contra incendiilor. utilizarea calculatorului şi a altor mijloace moderne de comunicare efectuarea unor operaţii tehnologice simple. outilizarea de scheme structurale. identificarea de soluţii originale pentru valorificarea optimă a spaţiului din locuinţă. Selectarea şi diferenţierea procedeelor didactice este de preferat a se face atât în raport cu tipurile de competenţe (cunoştinţe. celelalte tipuri de abilităţi constituind achiziţii prealabile. în contexte semnificative. oîncurajarea reflecţiei personale privind impactul tehnologiei asupra individului. fotografii. în ordinea indicată în programă. efectuarea unor mici reparaţii. a instrucţiunilor. în condiţii de cooperare. Definitoriu pentru Educaţia tehnologică în gimnaziu se considerăa fi faptul că învăţarea vizează prioritar formarea de abilităţi de gândire criticăşi de abilităţi practice. Abilităţi de explicare şi interpretare: citirea şi interpretarea corectă a schemelor constructive şi funcţionale.

Steliana Toma prof. Mogoşoaia. Bucureşti ing. Călinescu Bucureşti Expert. 39. Stela Olteanu Liceul Teoretic “Marin Preda”. G. Steliana Toma Expert. Şc. 1. ing. ing. Şc. Programa de Educaţie Tehnologică pentru clasele a V-a. Rodica Constantin Ministerul Educaţiei Cercetării Ministerul Educaţiei şi Cercetării Expert. univ. ing. Natalia Lazăr Şcoala nr. jud. Bucureşti dr.Gabriela Chirea Serviciul Naţional de Evaluare şi Examinare ing. Petra CiutăŞcoala nr. Veronica . Consiliul . univ. Ilfov ing. Catinca Scrioşteanu asist. Bucureşti ing. ing. dr. Ind. a fost realizată de: COORDONATORI: prof. univ. Veronica . Gabriela Scarlat Ministerul Educaţiei şi Cercetării ing. Viorica Stoicescu Şcoala nr. 98. G. ing. Camelia Ciobanu Şcoala nr. a VII-a şi a VIII-a.Gabriela Chirea GRUPUL DE LUCRU: ec.se pot integra contextului socio-economic local. Consiliul Naţional pentru Curriculum / Gr. ing. 143. Călinescu Bucureşti ing. univ. Lucian Ciolan Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei / Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic ing. Delia Sergentu Inspectoratul Şcolar al Judeţului Teleorman ing. Jinescu ec. Bucureşti prof. a VI-a. dr. Rodica Constantin Expert. ing. Valentina CapotăInspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti ing. Catinca Scrioşteanu Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic dr. Lucian Ciolan prof. Gabriela Lichiardopol Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti ing. dr. Consiliul Naţional pentru Curriculum / Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti Universitatea Politehnică Bucureşti Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei / Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic Serviciul Naţional de Evaluare şi Examinare prof. Ind. Consiliul Naţional pentru Curriculum / Gr. dr. Gabriela Scarlat prof. Valeriu V. Zoica Vlăduţ dr. Silviu Cristian Mirescu prof.

Şerban Raicu Universitatea Politehnică Bucureşti şef lucr. Mariana Iatagan Şcoala Superioară ComercialăNicolae Kretzulescu. ing. Nicolae Cepoiu Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară Bucureşti şef lucr. Mihaela Popa Universitatea Politehnică Bucureşti prof. dr. ing. Mirela Nicoleta Dinescu Şcoala Superioară ComercialăNicolae Kretzulescu. univ. Bucureşti ec. Zoica VlăduţCentrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic AU COLABORAT: prof. Iaşi REPARTIZAREA MODULELOR PE CLASE CLASA V DENUMIREA MODULELOR ORGANIZAREA MEDIULUI CONSTRUIT PRODUSE ALIMENTARE DE ORIGINE VEGETALĂŞI ANIMALĂ . dr. dr. ing. dr.Naţional pentru Curriculum / Universitatea Tehnicăde Construcţii Bucureşti ec. Lenuţa Mihăescu Şcoala Titu Maiorescu. Vasile Dragu Universitatea Politehnică Bucureşti conf. dr. Gelu Ionescu Universitatea Politehnică Bucureşti şef lucr. dr. ing. Eugen Roşca Universitatea Politehnică Bucureşti ec. Bucureşti ing. univ. ing.

cauciuc. materiale plastice. culturale. . sticlă) ENERGIE TEHNOLOGII DE COMUNICAŢII ŞI TRANSPORT DOMENII PROFESIONALE VIII OBIECTIVE CADRU 1ホnţelegerea implicaţiilor dezvoltării tehnologice asupra individului. -investigarea directă a spaţiilor interioare din locuinţă. evaluare. muzee etnografice. utilizare şi valorificare a produselor 3Valorificarea în comunicare a termenilor şi simbolurilor specifice tehnologiilor 4Dezvoltarea spiritului de iniţiativăşi a capacităţii de orientare profesională CLASA a V-aModulul: ORGANIZAREA MEDIULUI CONSTRUITOBIECTIVE DE REFERINŢĂŞI EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE 1 Înţelegerea implicaţiilor dezvoltării tehnologice asupra individului. reţelelor de utilităţi. industriale. documente.1. economice. monografii. -vizitarea localităţii cu identificarea destinaţiei clădirilor (clădiri administrative. planuri. etc. piele. mediului şi societăţii 2Dezvoltarea capacităţii de proiectare. evaluare. comerciale. traseelor parcurse frecvent de elevi şi de părinţii acestora. mediului şi societăţii 2 Dezvoltarea capacităţii de proiectare. -vizitarea unor agenţi economici din localitate. şcoalăşi din alte clădiri ce 1. de sănătate. filme. expoziţii. spaţiilor publice. -exerciţii de orientare pe teren utilizând hărţi. utilizare şi valorificare a produselor Obiective de referinţă La sfârşitul clasei a V-a elevul va fi capabil să descrie elementele mediului construit şi funcţionalitatea acestora Exemple de activităţi de învăţare Pe parcursul clasei a V-a se recomandă următoarele activităţi: -discuţii pe marginea unor hărţi. execuţie. lut – ceramică) VII MATERIALE ŞI TEHNOLOGII (materiale metalice.VI ECONOMIA FAMILIEI MATERIALE ŞI TEHNOLOGII (lemn. site-uri privind amplasarea geografică a localităţii şi evoluţia în timp a sistemelor de organizare teritorială. de învăţământ. planuri. instrumente de orientare. textile. documentaţie.). execuţie. imagini. târguri tradiţionale.

Exemple de activităţi de învăţare Pe parcursul clasei a V-a se recomandă următoarele activităţi: -exerciţii de comparare a diferitelor tipuri de materiale utilizate în construirea şi dotarea locuinţei. -colecţionarea unor obiecte din mediul natural în vederea utilizării lor în decorarea clasei. localitate . -întâlniri cu reprezentanţi ai comunităţii locale: primărie. aer. prezentări de produse de mobilier.1. şcolii. -studii de caz referitoare la păstrarea şi conservarea mediului natural. bunuri de folosinţăîndelungată). păduri. eventual imagini de pe Internet în vederea sesizării diferenţelor dintre sistemele de amenajare teritorială specifice localităţilor urbane şi rurale -consultarea diferitelor materiale documentare (reviste de arhitectură. casei şi a localităţii.2. agenţi economici. amplasarea clădirilor. -exerciţii de aplicare a unor prevederi legale privind normele de circulaţie. tradiţionale şi moderne de amenajare a mediului rural şi urban -identificarea surselor de poluare din locuinţa personală. pieţe agroalimentare. şcoală. reviste.3. şcoală. CD.adăpostesc instituţii publice. 2. protecţia mediului (apă. localitate (parcuri. decoraţiuni interioare. -culegere de informaţii din albume. *1. fotografii. -analiza unor produse din gospodărie. -studii de caz referitore la păstrarea şi conservarea mediului natural. vizitarea staţiei de tratare / epurare a apei din localitate (zonă). -studiu de caz “Sursele de apă de băut” eventual. 1. poliţie. ONG-uri. să identifice surse de poluare şi săse implice în prevenirea şi combaterea acestora să respecte prevederi ale legislaţiei referitoare la normele de circulaţie şi la calitatea mediului 1. -vizionarea de filme referitoare la protecţia mediului. sol). Obiective de referinţă La sfârşitul clasei a V-a elevul va fi capabil săidentifice materialele necesare pentru execuţia unei clădiri şi a obiectelor din locuinţă.4 să compare modalităţi . zone industriale).

camere. îmbinare (prin coasere. proiecte. clădiri. Valorificarea în comunicare a termenilor şi simbolurilor specifice tehnologiilor Obiective de referinţă La sfârşitul clasei a V-a elevul va fi capabil Exemple de activităţi de învăţare Pe parcursul clasei a V-a se recomandă următoarele activităţi: . cu remedierea unor defecte. lipire. înnodare. portofolii) realizate în cadrul echipei. tăiere. să aplice soluţii pentru înlăturarea disfuncţionalităţilor din mediul apropiat -exerciţii de planificare a activităţii cu sugerarea succesiunii operaţiilor şi a posibilelor alternative de lucru.). -identificarea / marcarea de trasee. colaje. -implicarea directă în viaţa comunităţii prin amenajarea unor spaţii verzi. camerei. canalizare. măsurare. -simulări pe calculator utilizând softuri educaţionale specifice (ex. construcţia unei case.4 . participarea la colectarea ambalajelor în vederea reciclării acestora. -organizarea locului de muncă în funcţie de rolul asumat în executarea unor produse simple -asumarea responsabilităţilor individuale în elaborarea unor materiale (schiţe. energie. realizarea de planuri de locuinţe. obiecte decorative cu grad redus de complexitate. -exerciţii de verificare a sistemului de închidere a uşilor şi ferestrelor din locuinţăşi şcoală. Casa viitorului). şcoală etc. 3. gaze. -întocmirea unor miniproiecte de reamenajări interioare în funcţie de destinaţii şi /sau ocazii speciale (ex. -evaluarea şi valorificarea produselor obţinute -organizarea de concursuri tematice /expoziţii în clasă / şcoală /localitate /zonă. locuinţei.3. -efectuarea de măsurători şi întocmirea planului clasei. trasare. şcolii. semnalarea unor surse de poluare. planuri. locuinţe. protecţie a muncii şi a mediului 2. colecţii. să coopereze şi să-şi asume responsabilităţi în activităţile de grup *2. apă. -realizarea de aranjamente florale. -exerciţii de desenare.2. legare etc. Camera mea. să realizeze produse simple cu respectarea normelor de calitate. – utilizând planul localităţii. comunicaţii din localitate. decorarea unei case. -studii de caz – privind disfuncţionalităţi constatate în utilizarea reţelelor de transporturi.2. spaţii de joacă etc. spaţii publice.) pentru obţinerea diferitelor produse simple. spaţii verzi. Amenajarea unei localităţi. efectuarea unor mici reparaţii (exemplu: repararea cuierele din clasă).

documente. a limbajului grafic.). -citire hărţi / planuri / documentaţie inclusiv site-uri de prezentare a unor agenţi economici. -Activităţi specifice localităţii de referinţă. portofolii. -implicarea în viaţa comunităţii (localităţii – îngrijirea spaţiilor verzi. fiziologic şi psihologic). scheme funcţionale. Locuinţa: tipuri. reţele de utilităţi. grădinii şcolii etc. Reguli de urbanism: amplasarea clădirilor. 4. -discuţii privind ocupaţiile oamenilor din comunitatea locală. prospecte. să utilizeze informaţii culese din surse diferite -exerciţii de identificare. tipurile de activităţi şi meseriile (profesiile) specifice acestora CONŢINUTURI ▪ Localitatea -*Evoluţia în timp a sistemelor de amenajare teritorială. plan. anexe gospodăreşti. -descrierea spaţiilor şi utilităţilor din locuinţă. -utilizarea termenilor de specialitate. -utilizarea noilor tehnologii de informare şi comunicare. citire şi interpretare a simbolurilor şi termenilor specifici domeniului. clasei. imagini. asigurarea curăţeniei. 4. scheme funcţionale. alcătuire constructivă. -discuţii în care să fie utilizaţi termeni specifici oricărei construcţii (fundaţie.3. elemente componente. să stabilească legături între elementele mediului construit. -Organizarea localităţii. plan şcoală / clasă / laborator. Şcoala: amplasare.1. de depozitare etc. confort ambiental (spaţial. pentru a analiza şi descrie produse din mediul apropiat: denumire. elemente de limbaj grafic specific. colectarea materialelor refolosibile etc. alte clădiri în funcţie de utilitatea acestora. semnalarea unor factori poluanţi. funcţii. tabele.1. posibilităţile de transport şi de dezvoltare şi modernizare a localităţii. colaje. -exerciţii de îmbunătăţire a produselor realizate (aspect.) -activitate practică de întreţinere şi înfrumuseţare a locuinţei. Clădiri: destinaţie. acoperiş. *Aplicaţii (soft-uri educaţionale). mod de utilizare etc.a VIII-a . 4. şcoală. conservarea mediului. -selectarea şi organizarea informaţiei în vederea realizării de proiecte. a simbolurilor şi a culorilor în vederea realizării de planuri.2. funcţionalitate etc. selectare. Dezvoltarea mediului construit. clasele a V-a .). elevaţie. Educaţie tehnologică. alcătuire constructivă. spaţii de circulaţie. din diferite texte. *elemente arhitecturale. desene. amenajare spaţii (parcuri de agrement şi industriale. camere cu diferite destinaţii. Dezvoltarea spiritului de iniţiativăşi a capacităţii de orientare profesională Obiective de referinţă La sfârşitul clasei a V-a elevul va fi capabil să propună noi posibilităţi de amenajare a mediului şi de creştere a calităţii serviciilor din localitate Exemple de activităţi de învăţare Pe parcursul clasei a V-a se recomandă următoarele activităţi: -elaborarea mai multor variante de amenajare a spaţiilor interioare şi /sau a spaţiilor cu alegerea variantei optime.) -culegerea de informaţii referitoare la resursele naturale şi ocupaţiile specifice zonei utilizând diferite surse. planuri. colaje. participarea la viaţa socialăşi culturală. combaterea poluării. funcţii. pieţe etc.

-discuţii pe tema structurii unui meniu. instrumente şi echipamente specifice utilizate în obţinerea produselor . -vizite la sere.1. -exerciţii de identificare a vaselor. mediului şi societăţii 2 Dezvoltarea capacităţii de proiectare. cu specific naţional /local (ex.CLASA a V-aModulul: PRODUSE ALIMENTARE DE ORIGINE VEGETAL ĂŞI ANIMAL ĂOBIECTIVE DE REFERINŢĂŞI EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE 1 Înţelegerea implicaţiilor dezvoltării tehnologice asupra individului. evaluare. -exerciţii de identificare a maşinilor şi utilajelor specifice tehnologiilor agricole. Exemple de activităţi de învăţare Pe parcursul clasei a V-a se recomandă următoarele activităţi: -analiza unor produse utilizate în gospodărie. aparatelor utilizate în prepararea alimentelor. agenţi economici din localitate. -consultarea unor materiale documentare.1 1. -activităţi de selectare de produse pentru principalele mese ale unei zile. -exerciţii de evaluare cantitativăşi calitativă a consumului zilnic de alimente.2 să descrie principalele moduri de utilizare a produselor alimentare de origine minerală. ustensilelor. Paşte. utilizarea tehnologiilor ecologice. expoziţii. -dezbateri pe tema valorificării reziduurilor din agricultură. -descrieri de produse realizate cu ocazia unor sărbători. materialele şi principalele unelte. pieţe. -exerciţii de asociere a factorilor de mediu cu plantele şi animalele specifice anumitor zone agricole. în creşterea animalelor şi a plantelor. aniversări). -discuţii dirijate privind speciile de plante şi de animale din zona geografică respectivă. crescătorii de animale. execuţie. Crăciun. utilizare şi valorificare a produselor Obiective de referinţă La sfârşitul clasei a V-a elevul va fi capabil: să selecteze produsele alimentare în funcţie de valoarea nutritivăşi energeticăşi de influenţa asupra sănătăţii omului Exemple de activităţi de învăţare Pe parcursul clasei a V-a se recomandă următoarele activităţi: -exerciţii de diferenţiere a originii produselor alimentare şi de analiză de produs.4 2. magazine. vegetalăşi animalăîn alimentaţia omului să analizeze influenţa factorilor de mediu asupra cultivării plantelor şi creşterii animalelor să descrie tradiţiile locale referitoare la obţinerea produselor alimentare 1. -vizite la unităţi de alimentaţie publică /întreprinderi de prelucrare a produselor de origine vegetalăşi animalăexistente în localitate.3 *1. tradiţionale. -expoziţii /colecţii cu produse realizate conform tradiţiilor locale. Obiective de referinţă La sfârşitul clasei a V-a elevul va fi capabil: să identifice materiile prime. 1. târguri.

valoarea nutritivăşi energetică.). -exerciţii de selectare şi mânuire corectă a uneltelor utilizate în cadrul operaţiilor de cultivare a plantelor de grădină /apartament. în funcţie de rolul asumat în executarea unor produse simple. de diferite materii prime sau materiale respectând datele din fişa tehnologică primităşi /sau reţetele din cărţi de bucate /reviste de specialitate. -întocmire de meniuri pentru diferite perioade ale zilei /ale anului /evenimente festive. -organizarea locului de muncă. să identifice principalele produse alimentare pe baza unui meniu recomandat /întocmit în prealabil de către elev 2. -asumarea responsabilităţilor individuale în cultura plantelor şi /sau a creşterii animalelor. proiecte. -exerciţii de diferenţiere a diferitelor posibilităţi de ambalare a produselor alimentare. -studii de caz cu privire la respectarea normelor de protecţia muncii în desfăşurarea diferitelor lucrări agricole. etichete. umiditate) asupra produselor. -organizarea de concursuri tematice /expoziţii (clasă/şcoală /localitate /zonă). colaje.5.3. portofolii. de adăposturi pentru diferite specii de animale. informaţii de pe ambalaje etc. să analizeze calitatea produselor alimentare în funcţie de: nevoile pe care le satisfac. colecţii. -exerciţii de selectare şi mânuire corectă a vaselor. -exerciţii de determinare a calităţii produselor pe baza proprietăţilor organoleptice. 3. aparatelor utilizate în prepararea alimentelor. -aranjarea mesei pentru diverse ocazii. să coopereze şi să-şi asume responsabilităţi în activităţile de grup -exerciţii de ordonare logică a etapelor unui proces tehnologic şi de selectare a tehnologiilor adecvate pentru diferite grupe de plante şi /sau animale. Valorificarea în comunicare a termenilor şi simbolurilor specifice tehnologiilor Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare . -realizarea de aranjamente florale. -studii de caz privind riscurile pentru sănătate în cazul consumării unor produse alimentare expirate.4. -studii de caz referitoare la creşterea şi îngrijirea animalelor domestice. reclame. -exerciţii de determinare a influenţei factorilor de mediu asupra dezvoltării plantelor şi animalelor în laborator şi lotul şcolii. -evaluarea calităţii produselor realizate.2. -exerciţii de cântărire. -exerciţii de utilizare a echipamentelor de protecţie a muncii şi a celor de pază contra incendiilor. -realizarea de ambalaje.2. -exerciţii de calculare a valorii energetice şi nutritive a alimentelor (pe bazăde tabele. proprietăţile organoleptice. ustensilelor. să execute lucrări de cultivare a plantelor /creştere a animalelor domestice respectând normele ecologice şi de protecţie a muncii 2. -respectarea regulilor de comportament la masă. -studii de caz privind determinarea caracteristicilor organoleptice ale unor produse alimentare. -studii de caz referitoare la influenţa mediului (temperatură. estetică 2. amestecare /combinare.

-identificarea drepturilor avute în calitate de consumator. igiena echipamentului..).).2 să explice termeni şi simboluri privind calitatea. Internet etc.. orez). documentaţie. 4. comercializare etc.3. lapte. ambalaje. 4. factori de mediu. Calendarul activităţilor. factori de mediu. ouă. -descrierea activităţilor desfăşurate de bucătar. valoare nutritivăşi . -exerciţii de corelare a activităţilor de cultivare a plantelor şi de creştere a animalelor domestice din zonăcu factori de mediu şi ocupaţiile locuitorilor. etichete etc. Creşterea animalelor domestice (hrănire şi îngrijire. Cultivarea plantelor de câmp / grădină (semănat. valorificarea produselor).1 4. norme de tehnica securităţii muncii. Obiceiurile folclorice din zonă. crescător de animale. -realizarea de fotografii şi vizionarea de filme didactice / documentare. informaţii de pe etichete. colaje privind ocupaţiile oamenilor din comunitatea locală. igiena locului de muncă). ambalaje.2. -întocmirea unor eseuri. -citire de prospecte. prospecte etc. manuale. -exerciţii de citire şi interpretare a informaţiilor de pe prospecte. cereale. Criterii de selecţie a produselor alimentare: caracteristici organoleptice. transport. lucrări de îngrijire. de teme: igiena personală. de teme: Tradiţiile locale. ulei. pliante. la depozitarea şi la conservarea produselor. ambalaje. -studii de caz (ex.. igiena produselor alimentare şi protecţia consumatorilor Pe parcursul clasei a V-a se recomandă următoarele activităţi: -culegerea de informaţii din diferite surse (reviste. -realizarea de colecţii /portofolii individuale /de grup. referate. recoltare şi valorificare). ospătar etc. -redactarea unei scrisori adresate Oficiului de Protecţie a Consumatorilor referitoare la semnalarea unor nereguli referitoare la calitatea produselor cumpărate (proprietăţi organoleptice. posibilităţi de valorificare. legume) şi prelucrate (zahăr. -Alimente de origine animală: carne. sare. plantat. -studii de caz referitoare la igiena producerii alimentelor (ex. Meşteşuguri locale). agricultor. norme de tehnica securităţii muncii. Dezvoltarea spiritului de iniţiativăşi a capacităţii de orientare profesională Obiective de referinţă La sfârşitul clasei a V-a elevul va fi capabil: să identifice posibilităţi diverse de valorificare a produselor alimentare de origine vegetalăşi animală să stabilească legături între activităţi /profesii şi produsele alimentare obţinute Exemple de activităţi de învăţare Pe parcursul clasei a V-a se recomandă următoarele activităţi: -prezentarea şi valorificarea produsului realizat. -Alimente de origine vegetală: în stare proaspătă (fructe.1 La sfârşitul clasei a V-a elevul va fi capabil: să valorifice informaţiile culese din surse diferite utilizând terminologia şi simbolurile specifice domeniului 3. scheme de funcţionare a unor aparate. CONŢINUTURI ▪ Originea alimentelor: -Alimente de origine minerală: apă. depozitare. -organizarea de expoziţii şi concursuri tematice.

Aranjarea mesei. execuţie. Conservarea alimentelor.3 1. profesii etc. săptămânal.energetică. mediului şi societăţii 2 Dezvoltarea capacităţii de proiectare. Depozitarea şi valorificarea produselor alimentare. Bucătăria românească. vârstă. Relaţia dintre alimentaţia corectăşi condiţiile geografice. -Prepararea la rece. Tehnologii de preparare a hranei: -Bucătăria: vase. Prepararea la cald. dispozitive. utilizare şi valorificare a produselor Obiective de referinţă La sfârşitul clasei a VI-a elevul va fi capabil să identifice activităţi economice din viaţa familiei să descrie principalele resurse necesare desfăşurării unor activităţi familiale de producţie şi consum să recunoască factori economici şi sociali din mediul înconjurător care influenţează viaţa familiei să enunţe unele drepturi şi obligaţii ale consumatorilor Exemple de activităţi de învăţare Pe parcursul clasei a VI-a se recomandă următoarele activităţi: -prezentarea unor exemple de activităţi de: producţie. -discuţii referitoare la resurse materiale şi umane. ▪ Alcătuirea meniurilor: -Criterii de întocmire. -*Tehnologii tradiţionale şi moderne de preparare a alimentelor. protecţia consumatorului şi măsuri preconizate. aparate. -comentarea unor articole din presă privind probleme de sănătate a familiei. anotimp.1 Obiective de referinţă La sfârşitul clasei a VI-a elevul va fi capabil să-şi stabilească bugetul (zilnic. consum. Protecţia consumatorului.1 1.4 2. evaluare. -identificarea instituţiilor care asigură protecţia consumatorului în localitatea respectivă. climaterice. ustensile. activităţi desfăşurate. Evaluarea calităţii. -Respectarea normelor de igienă în prepararea hranei. Exemple de activităţi de învăţare Pe parcursul clasei a VI-a se recomandă următoarele activităţi: -activităţi de elaborare a unui buget simplu al clasei şi al familiei. 1. -exerciţii de ierarhizare a nevoilor de consum ale familiei şi ale fiecărui membru.2 1. CLASA a VI-aModulul: ECONOMIA FAMILIEIOBIECTIVE DE REFERINŢĂŞI EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE 1 Înţelegerea implicaţiilor dezvoltării tehnologice asupra individului. Relaţia: om – produse alimentare – mediu. -exerciţii de selectare a informaţiilor privind drepturile consumatorului şi protecţia acestuia. schimb. factori de confort.-Meniuri pentru diferite ocazii /anotimpuri /situaţii deosebite. -joc de rol pentru identificarea diferenţei dintre nevoi şi dorinţe. lunar) şi modalităţi de economisire . starea de sănătate.

carduri. eventual prin comerţelectronic.2. cheltuieli şi posibilitatea obţinerii unui câştig 2. etichete. -exerciţii de citire a unor grafice.3 să analizeze un produs realizat în funcţie de calitate. scheme. -descrierea modului de utilizare a timpului într-o zi / săptămână. calcularea cheltuielilor şi a veniturilor posibil de obţinut din vânzarea acestuia. muncă. -stabilirea avantajelor şi dezavantajelor efectuării plăţilor prin: numerar. buget referitor la viaţa familiei şi a clasei. bancnote. -exerciţii referitoare la decizia privind cumpărarea unor produse -utilizarea de soft educaţional -realizarea unui produs (un semn de carte. .1 3.2 să stabilească priorităţi în consum şi cheltuieli în funcţie de nevoile proprii şi ale familiei -discuţie cu privire la nevoi şi modul lor de acoperire -exerciţii de repartizare a veniturilor pentru satisfacerea diferitelor nevoi şi justificarea economiilor efectuate. o revistă a clasei). -exerciţii de redactare a unor sesizări către organizaţiile sau instituţiile de protecţie a consumatorului. 3. Nevoi şi dorinţe – identificarea nevoilor individuale ale familiei şi ale clasei /şcolii. Dezvoltarea spiritului de iniţiativăşi a capacităţii de orientare profesională Obiective de referinţă La sfârşitul clasei a VI-a elevul va fi capabil să elaboreze proiecte pentru realizarea unui produs util cu precizarea bugetului necesar să identifice abilităţi şi interese personale care îl pot orienta în carieră Exemple de activităţi de învăţare Pe parcursul clasei a VI-a se recomandă următoarele activităţi: -exerciţii de corelare a priorităţilor de realizare a produsului proiectat cu resursele băneşti. -vizitarea unor locuri de muncă – eventual ale părinţilor – şi consemnarea unor observaţii.2 să observe şi să compare diferite modalităţi de plată 4. umane. 4. distracţie şi alte activităţi zilnice. consum.2 CONŢINUTURI Rolul familiei în consumul şi producţia de bunuri şi servicii. -discuţii relevante cu privire la legătura dintre educaţie. -discuţii în grup privind importanţa repartizării judiciose a timpului între muncă. preţ. cec. producţie. carduri. schimb. venituri.1 4. -simularea unor tranzacţii simple. -activităţi practice de realizare a unei reclame pentru promovarea produsului obţinut. materiale şi de timp. resurse. -realizarea unor colecţii de monede.4 să întocmească planuri de activităţi în funcţie de timpul disponibil 3. -comentarea în grup a posibilităţilor de utilizare eficientă a timpului. Valorificarea în comunicare a termenilor şi simbolurilor specifice tehnologiilor Obiective de referinţă La sfârşitul clasei a VI-a elevul va fi capabil să utilizeze concepte economice în comunicare Exemple de activităţi de învăţare Pe parcursul clasei a VI-a se recomandă următoarele activităţi: -exerciţii de utilizare a termenilor economici: nevoi. cheltuieli. 2. satisfacţie profesională.

Disciplina bugetului personal. formă. schemă funcţională. -exerciţii de întocmire a unor fişe de analiză de produs. atelier de pielărie. mediului şi societăţii 2 Dezvoltarea capacităţii de proiectare. lut-ceramică.1. -exerciţii de observare şi de comparare a unor produse în funcţie de materialele utilizate. executare. Organizarea timpului familiei. atelier de olărit. lut-ceramică Exemple de activităţi de învăţare Pe parcursul clasei a VI-a se recomandă următoarele activităţi: -observaţii şi discuţii pe baza unor enciclopedii. piele. atelier de tâmplărie. cu specific naţional /regional -implicare directă în viaţa comunităţii prin participarea la colectarea ambalajelor în vederea reciclării acestora (hârtie. textile. piele. utilizare şi valorificare a produselor Obiective de referinţă La sfârşitul clasei a VI-a elevul va fi capabil să identifice materii prime şi materiale lemnoase. Bugetul familiei –suportul comportamentului de consum. Proiectarea bugetului. 1. -analiza unor obiecte confecţionate din lemn. textile. -vizite la croitorie. CD. Exemple de activităţi de învăţare *1. textile. Gestionarea bugetului individual de timp. -culegere de informaţii din albume. alcătuire. piele. din piele. reviste. decizia privind cumpărarea unor produse. a semifabricatelor şi a produselor finite asupra mediului şi societăţii să analizeze un produs ţinând cont de utilizare. textile.Resursele familiei – relaţia: venituri. -exerciţii de identificare şi de comparare a diferitelor tipuri de materiale din mediul apropiat. Protecţia consumatorului. lut – ceramică în funcţie de provenienţăşi proprietăţi să sesizeze efectele tehnologiilor de obţinere a materiilor prime. CLASA a VI-a Modulul: MATERIALE ŞI TEHNOLOGII (lemn. lucrări de specialitate. -studiu de caz. preţ să identifice elementele de progres în evoluţia diferitelor tehnologii de prelucrare a materialelor din lemn. fotografii. Bugetul elevului.2. carton). evaluare. -descrieri de produse realizate cu ocazia unor sărbători tradiţionale.4 Obiective de referinţă . prezentare. Profesii ale membrilor familiei. mostre. lut – ceramică) OBIECTIVE DE REFERINŢĂŞI EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE 1 Înţelegerea implicaţiilor dezvoltării tehnologice asupra individului.3. preţul. Internet. -utilizarea softului educaţional -colecţii /expoziţii cu produse realizate prin tehnologii tradiţionale /locale şi /sau moderne. materiale. Activitatea de producţie şi relaţiile dintre membrii familiei /clasei. consum. economii. 1. cizmărie 1. Calitatea produselor. Comportamentul de consum. existente în mediul apropiat elevului.

materiale textile. La sfârşitul clasei a VI-a elevul va fi capabil să selecteze materiale şi tehnologii adecvate pentru realizarea unui produs util 2. şcoli. mesaje cu elevi din alte localităţi din ţarăşi din străinătate. planuri. 3. -discuţii cu privire la calitatea produselor. idei. respectând normele de calitate. -elaborarea unor materiale (schiţe.. Valorificarea în comunicare a termenilor şi simbolurilor specifice tehnologiilor Obiective de referinţă La sfârşitul clasei a VI-a elevul va fi capabil să valorifice informaţiile culese din surse diferite utilizând terminologia şi simbolurile specifice domeniului Exemple de activităţi de învăţare Pe parcursul clasei a VI-a se recomandă următoarele activităţi: -exerciţii de identificare şi de selectare a simbolurilor şi termenilor specifici domeniului din diferite texte. să coopereze şi să-şi asume responsabilităţi în activităţile de grup 2. -organizarea locului de muncă în funcţie de rolul asumat în executarea unor produse simple. -exerciţii de demontare – montare /asamblare a unor produse simple. colaje sau materiale publicitare. -exerciţii de sesizare a defectelor şi remedierea lor prin efectuarea unor mici reparaţii. unelte. -exerciţii de utilizare a echipamentelor de protecţie a muncii şi de pază contra incendiilor. NTSM. -exerciţii de selectare a materialelor şi a instrumentelor de măsură. desene. -schimb de opinii.2. documente. clase.2 să execute operaţiile de pregătire. 2. textil. referate. -utilizarea termenilor de specialitate şi a limbajului grafic în realizarea (individual sau în grup) de schiţe.4.1. de prelucrare şi finisare specifice obţinerii unui produs din mediul apropiat elevului pe baza unei fişe tehnologice primite. miniproiecte. colaje. să identifice disfuncţionalităţi ale produselor analizate 3. tabele. piele. proiecte. -execuţie practică a unor produse conform fişei tehnologice. -jocuri didactice. aparate simple necesare executării unui produs. imagini. de pielărie etc. colecţii. -exerciţii de realizare a diferitelor elemente decorative din material lemnos. planuri.3. -evaluarea şi valorificarea produselor obţinute prin organizarea de expoziţii /concursuri între grupe. PSI şi protecţia mediului Pe parcursul clasei a VI-a se recomandă următoarele activităţi: -exerciţii de comparare a diferitelor tipuri de materiale utilizate în realizarea de produse. -vizionarea de filme didactice /documentare şi realizarea de fotografii. .1. portofolii) individual /împreunăcu alţi colegi. scule. -exerciţii de citire şi utilizare a unei fişe tehnologice pentru produse din lemn.

prospecte. de pielărie. textile. -întocmirea unor minieseuri /fişe privind ocupaţiile oamenilor din comunitatea local. materiale folosite. CLASA a VII-a Modulul: MATERIALE ŞI TEHNOLOGII (materiale metalice. -culegerea de informaţii referitoare la ocupaţiile specifice zonei utilizând diferite surse (inclusiv Internetul). Analiza de produs (gamă de produse): utilizare. textile. preţ. 4. formă.descriere a unui produs folosind corect terminologia. să descrie un produs utilizând limbajul specific -exerciţii de comunicare . prezentare. sticlă) OBIECTIVE DE REFERINŢĂŞI EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE . schiţă constructivă. Operaţii de finisare. lut-ceramică. prezentare. să sesizeze relaţia dintre tipuri de activităţi şi meserii (profesii) specifice acestora CONŢINUTURI Materii prime şi materiale: lemn. elemente componente. preţ).2. -exerciţii de aprofundare a textului (de pe ambalaje. -Studierea "Fişei tehnologice". textil.3. materiale plastice. Proprietăţi. Provenienţă. 4. Evaluarea şi valorificarea produselor (calitate. Dezvoltarea spiritului de iniţiativăşi a capacităţii de orientare profesională Obiective de referinţă La sfârşitul clasei a VI-a elevul va fi capabil să propună noi posibilităţi de utilizare şi decorare a obiectelor din lemn. Noi posibilităţi de utilizare şi decorare a produselor. piele. disfuncţionalităţi posibile. Operaţii de prelucrare. Realizarea unui produs din material lemnos.2. Tehnologii artizanale. piele lut-ceramică Exemple de activităţi de învăţare Pe parcursul clasei a VI-a se recomandă următoarele activităţi: -exerciţii practice de înfrumuseţare a unor obiecte.1. lut-ceramică. 4. utilizare. -recunoaşterea meseriei în funcţie de tipul de material şi de tehnologiile de prelucrare a acestuia. Soft educaţional. -* Tradiţii locale. -Operaţii de pregătire. piele. -utilizarea noilor tehnologii de informare şi comunicare pentru a descrie produse: denumire. -prezentarea şi valorificarea produselor realizate prin organizarea unor expoziţii.. Elemente de limbaj grafic specific. lutceramică. -implicarea în viaţa comunităţii prin activităţi ce vizeazăatitudinea privind utilizarea de materiale reciclabile. -identificarea a noi posibilităţi de utilizare şi decorare a anumitor produse. Clasificare. cauciuc. mod de utilizare etc. -evaluarea calităţii produselor realizate. Activităţi şi meserii specifice realizării produselor din lemn. alcătuire. textile. documentaţie specifică) cu ajutorul imaginilor şi a simbolurilor.

să execute operaţii de pregătire. formă. plastice. asamblează diferite componente şi materiale). utilizare şi valorificare a produselor Obiective de referinţă La sfârşitul clasei a VII-a elevul va fi capabil să descrie materii prime şi materiale din metal. aerului. -comentarea buletinelor de analiză a compoziţiei apei. fotografii. clase. -exerciţii de întocmire de fişe tehnologice pentru realizarea unui produs. reviste. cauciuc. -analiza unor obiecte confecţionate din metal. a semifabricatelor şi a produselor finite asupra mediului şi societăţii să analizeze un produs ţinând cont de utilizare. 1. -exerciţii de apreciere a calităţii unor produse. societăţii şi mediului 2 Dezvoltarea capacităţii de proiectare. protecţia muncii şi a mediului Exemple de activităţi de învăţare Pe parcursul clasei a vii-a se recomandă următoarele activităţi: -exerciţii de citire şi utilizare a unei fişe tehnologice realizată în prealabil de către profesor. -evaluarea şi valorificarea produselor prin expoziţii /concursuri între grupe. 1. taie. alcătuire. -studiu de caz privind utilizările materialelor de tip: metal. 1. sticlă Obiective de referinţă La sfârşitul clasei a VII-a elevul va fi capabil să întocmească fişa tehnologicăpentru realizarea unui produs util Exemple de activităţi de învăţare Pe parcursul clasei a VII-a se recomandă următoarele activităţi: -exerciţii de identificare şi de comparare a diferitelor tipuri de materiale din mediul apropiat. sticlă.2. şcoli. -exerciţii de selectare şi mânuire corectă a instrumentelor de măsură a sculelor. plastic.1 Înţelegerea implicaţiilor dezvoltării tehnologice asupra individului. executare. -demonstraţii privind proprietăţile materialelor studiate. în funcţie de diferite criterii. 2. -colecţii / expoziţii cu produse realizate prin tehnologii tradiţionale /locale şi /sau moderne. -execuţia practică a unor produse conform fişei tehnologice (desenează. plastic. solului din diferite zone industriale. -vizitarea unor ateliere de prelucrări.3 *1. -culegere de informaţii din albume.1. prelucrare. schemă funcţională. -exerciţii de utilizare a echipamentelor de protecţie a muncii şi de paza contra incendiilor. prezentare.1. -exerciţii de întocmire a unor fişe de analiză de produs. cauciuc. existente în mediul apropiat elevului.. Internet. măsoară. cauciuc în funcţie de provenienţă. finisare specifice obţinerii unui produs din mediul apropiat elevului. a uneltelor a aparatelor simple etc.2. respectând normele de calitate. sticlă. plastic. caracteristici şi proprietăţi să identifice efectele tehnologiilor de obţinere a materiilor prime.4 2. sticlă. cauciuc. materiale. trasează. . CD. -exerciţii de demontare – montare /asamblare a unor obiecte /modele. preţ să evidenţieze evoluţia diferitelor tehnologii de prelucrare a materialelor metalice. -exerciţii de ordonare logică a etapelor unui proces tehnologic. evaluare.

plastic.1. mod de utilizare. -jocuri didactice. 4. -evaluarea calităţii produselor realizate.1. sticlă). dicţionare şi enciclopedii tehnice. componente.3. -utilizarea noilor tehnologii de informare şi comunicare. -implicare directă în viaţa comunităţii prin participarea la colectarea ambalajelor în vederea reciclării acestora (metal. să stabilească relaţii între tehnologiile de obţinere a materiilor prime. portofolii) individual /împreunăcu alţi colegi. desene. -formularea de idei referitoare la creşterea funcţionalităţii produselor realizate împreună cu colegii sau individual. scheme de funcţionare Exemple de activităţi de învăţare Pe parcursul clasei a vii-a se recomandă următoarele activităţi: -exerciţii de identificare şi de selectare a simbolurilor şi termenilor specifici domeniului din diferite texte. să propună soluţii privind defectele şi disfuncţionalităţile constatate la produsele analizate -remedierea unor defecte. târguri tradiţionale. -prezentarea şi valorificarea produselor realizate prin organizarea unor expoziţii. proiecte. colecţii. 4. planuri. mod de funcţionare etc. -întocmirea unor fişe privind ocupaţiile oamenilor din comunitatea locală. semifabricatelor. -culegerea de informaţii referitoare la ocupaţiile specifice zonei utilizând diferite surse (inclusiv.2. 4. efectuarea unor mici reparaţii. -vizitarea unor agenţi economici din localitate. produselor finite şi meseriile /profesiile specifice acestora CONŢINUTURI . -întocmirea de colecţii /portofolii individuale sau în grup. -exerciţii de utilizare a unor obiecte în situaţii noi. muzee etnografice. Valorificarea în comunicare a termenilor şi simbolurilor specifice tehnologiilor Obiective de referinţă La sfârşitul clasei a VII-a elevul va fi capabil să utilizeze termeni de specialitate şi limbajul grafic pentru realizarea de schiţe. colaje. expoziţii.4 . sticlă. Dezvoltarea spiritului de iniţiativăşi a capacităţii de orientare profesională Obiective de referinţă La sfârşitul clasei a VII-a elevul va fi capabil să propună noi posibilităţi de utilizare şi decorare a obiectelor din metal. *2.2. Internetul). -implicarea în viaţa comunităţii prin activităţi ce vizeazăutilizarea materialelor reciclabile. -elaborarea unor materiale (schiţe. documente. 3. să coopereze şi să-şi asume responsabilităţi în activităţile de grup -organizarea locului de muncă în funcţie de rolul asumat în executarea unor produse simple. 3. cauciuc Exemple de activităţi de învăţare Pe parcursul clasei a VII-a se recomandă următoarele activităţi: -exerciţii de stimulare a creativităţii privind noi posibilităţi de utilizare şi de decorare a anumitor produse. imagini. pentru a analiza şi descrie produse: denumire. cauciuc.

materiale plastice. materiale folosite.* Tradiţii locale. reviste de specialitate etc. cauciuc. albume. -discuţii în grup privind avantajele şi dezavantajele utilizării diferitelor tehnologii de comunicare. Evaluarea şi valorificarea produselor (calitate. -studiu de caz privind utilizarea comunicării în nodurile reţelelor de comunicaţii. -vizite în nodurile şi căile reţelelor de transport. de mărfuri. 1. schiţă constructivă. preţ.3 *1. cauciuc. Tehnologii artizanale. -studiu de caz privind influenţa mijloacelor moderne de comunicaţii şi transport asupra calităţii vieţii. proprietăţi. alcătuire. mediului şi societăţii Obiective de referinţă La sfârşitul clasei a VII-a elevul va fi capabil: să identifice tipuri de reţele de comunicaţii şi transport şi efectele lor asupra omului şi a mediului Exemple de activităţi de învăţare Pe parcursul clasei a VII-a se recomandă următoarele activităţi: -studiu de caz pentru identificarea tipurilor de reţele de comunicaţii şi transport.4 să descrie mijloacele şi căile de comunicaţii şi transport din localitate . Înţelegerea implicaţiilor dezvoltării tehnologice asupra individului. Noi posibilităţi de utilizare şi decorare a produselor. prezentare. prezentare. vizual etc. Elemente de limbaj grafic specific. sticlă): provenienţă. -studiu de caz privind mijloacele de transport şi căile de comunicaţii din localitate. -identificarea diferitelor etape ale dezvoltării comunicaţiilor (prin limbaj grafic. preţ). sticlă: -Întocmirea "Fişei tehnologice". Activităţi şi meserii specifice realizării produselor din materiale metalice. utilizare.. Analiza de produs (gamă de produse): utilizare. clasificare. Soft educaţional. -Operaţii de pregătire. cauciuc. clasele a V-a . Operaţii de finisare. materiale plastice. -exerciţii de identificare a oportunităţii utilizării reţelelor de comunicaţii şi transport în activităţile socio-umane. CLASA a VII-aModulul: TEHNOLOGII DE COMUNICAŢII ŞI TRANSPORTOBIECTIVE DE REFERINŢĂŞI EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE 1. Operaţii de prelucrare. materiale plastice. . -identificarea avantajelor oferite de tehnologiile neconvenţionale.2 să identifice momente importante în evoluţia tehnologiilor de comunicaţii şi transport să explice complementaritatea dintre reţeaua de comunicaţii şi cea de transport 1.1 * 1.) şi transporturi (de persoane. de informaţii). formă. -identificarea relaţiei dintre reţelele de comunicaţii şi cele de transport utilizând fotografii.a VIII-a ▪ Realizarea unui produs din materiale metalice. Educaţie tehnologică. sticlă. de energie.Materii prime şi materiale (materiale metalice.

scheme.1 să realizeze produse grafice specifice comunicaţiilor şi transporturilor 2.1 să utilizeze simboluri şi terminologia -exerciţii de selectare a termenilor si a simbolurilor specifică comunicaţiilor şi transporturilor specifice comunicaţiilor şi transporturilor. efecte poluante. a produselor Obiective de referinţă La sfârşitul clasei a VII-a elevul va fi capabil: 2.2 să selecteze pentru uzul personal -identificarea avantajelor şi dezavantajelor oferite de informaţii din diverse surse referitoare la sursele de informare din sistemele de comunicaţii şi comunicaţii şi transporturi . metrou etc. comoditate. -redactarea şi expedierea unui mesaj prin poştă. -activităţi practice de utilizare a unor softuri. utilizare şi valorificare Exemple de activităţi de învăţare Pe parcursul clasei a VII-a se recomandă următoarele activităţi: -exerciţii de elaborare de schiţe. a interfonului etc. -utilizarea cartelelor magnetice. tabele specifice sistemelor de comunicaţii şi transport. 3. securitate. confort.. -elaborarea unor proiecte privind soluţii de reducere a efectelor poluante produse de mijloacele de transport. e-mail. preţ. telefon. -transmiterea unui fax. -prospectarea pieţei.5 să propună soluţii de protejare a mediului în condiţiile transportului actual -studii de caz. -exerciţii de alegere a unui produs sau a unui serviciu în funcţie de diferite criterii: calitate. -utilizarea telefoniei fixe şi mobile. 2 Dezvoltarea capacităţii de proiectare. evaluare.1. din diferite enunţuri şi imagini prezentate. execuţie.2 să utilizeze tehnologii moderne de comunicaţii pentru realizarea unor aplicaţii Obiective de referinţăExemple de activităţi de învăţare La sfârşitul clasei a VII-a elevul va fi Pe parcursul clasei a VII-a se recomandă următoarele capabil: activităţi: 3. design. -exerciţii de interpretare a simbolurilor şi semnelor grafice specifice comunicaţiilor şi transporturilor.

de mulţumire etc. exerciţii de identificare a meseriilor şi profesiilor din domeniul comunicaţiilor şi transporturilor. Reţele de transport (căi.muncă. aerian. de mărfuri.).studiul unor materiale din media pentru . pe apă (naval şi fluvial). *Soft educaţional. . *Tehnologii neconvenţionale (pe pernăde aer. scrisori de intenţie. Mijloace şi tehnologii de realizare a transportului de persoane. utilizare şi valorificare a produselor 3Valorificarea în comunicare a termenilor şi simbolurilor specifice tehnologiilor Obiective de referinţă La sfârşitul clasei a VIII-a elevul va fi capabil: Exemple de activităţi de învăţare Pe parcursul clasei a VIII-a se recomandăurmătoarele activităţi: . de energie şi de informaţii. noduri.simulări de interviuri. terminale): terestru (feroviar. -sistemul poştal. CLASA a VIII-a Modulul: ENERGIE OBIECTIVE DE REFERINŢĂŞI EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE 1 Înţelegerea implicaţiilor dezvoltării tehnologice asupra individului. CONŢINUTURI Sisteme de comunicaţii şi transporturi: noţiuni generale. teletext etc. *Transporturi prin conducte şi pe cablu.). terminale): -de telecomunicaţii (reţele informatice. publicitate. Impactul dezvoltării comunicaţiilor şi transporturilor asupra individului.dezvoltarea carierei (oferte de locuri de . evaluare. structură. mersul trenurilor.transport. Reţele de comunicaţii (căi. teste on-line). -operare cu diverse surse de informare (carte de telefon. rutier). transmiterea unui CV.. suspensii magnetice). Comunicaţii şi limbaj grafic în transporturi. execuţie. reţele de televiziune şi radio etc. telefonia mobilăşi fixă. mediului şi societăţii 2Dezvoltarea capacităţii de proiectare. Soluţii de protejare a mediului. Calitatea serviciilor de comunicaţii şi transport. să descrie oportunităţi 1 profesionale legate de serviciile de comunicaţii şi transport existente şi de perspectivă Exemple de activităţi de învăţare Pe parcursul clasei a VII-a se recomandă următoarele activităţi: . mediului şi societăţii. Obiective de referinţă La sfârşitul clasei a VII-a elevul va fi capabil: 4. noduri.

-documentare din materiale de specialitate.1.. lampă de control) -dezbateri pe teme de protecţia muncii -exerciţii de citire a schemelor de circuite energetice dintr-o locuinţă.2 * 2.3 3. termică. ceas electronic) cu respectarea normelor de tehnică a securităţii muncii. -identificarea tehnologiilor de obţinere şi utilizare a diferitelor forme de energie şi efectelor sociale. -dezbateri privind modalităţile de protejare a mediului.1 3. Exemple de activităţi de învăţare Pe parcursul clasei a VIII-a se recomandă următoarele activităţi: -aplicaţii practice de realizare a unor produse (ex. electrică etc. Dezvoltarea spiritului de iniţiativăşi a capacităţii de orientare profesională Obiective de referinţă La sfârşitul clasei a VIII-a elevul va fi capabil: să compare avantajele şi dezavantajele unor locuri de muncă din domeniul energetic în scopul orientării profesionale Exemple de activităţi de învăţare Pe parcursul clasei a VIII-a se recomandă următoarele activităţi: -discuţii cu specialişti care lucrează în domeniu. veioză.1 .2 1. întrerupător. textelor de specialitate..3 să identifice surse şi tehnologii de obţinere a energiei să analizeze efectele tehnologiilor de producere a energiei şi utilizarea ei asupra mediului Obiective de referinţă La sfârşitul clasei a VIII-a elevul va fi capabil: să execute produse simple din domeniul energetic respectând normele tehnice şi de securitate a muncii să interpreteze schiţe ale unor circuite energetice să remedieze defecţiuni simple din domeniu -exerciţii de comparare a diferitelor forme de energie: mecanică. chimică. fişă. -identificarea surselor de energie -identificarea etapelor dezvoltării tehnologiilor de obţinere a energiei cu ajutorul ilustraţiilor. termenii şi simbolurile specifice 4. diapozitivelor.2 Obiective de referinţă La sfârşitul clasei a VIII-a elevul va fi capabil: să utilizeze termeni tehnici şi simboluri specifice domeniului energetic să valorifice într-un mesaj propriu. Exemple de activităţi de învăţare Pe parcursul clasei a VIII-a se recomandă următoarele activităţi: -exerciţii de selectare a termenilor şi simbolurilor specifice domeniului energetic din diferite enunţuri şi imagini prezentate. surse şi principalele tehnologii de obţinere a acesteia *1. -culegerea de informaţii referitoare la sursele energetice naturale specifice zonei.1 2. -vizite la agenţi economici de profil. -exerciţii de redactare a unor mesaje (în cuvinte sau limbaj grafic) pe baza unui suport vizual. 4. luminoasă. albumelor etc.1 să recunoască forme ale energiei. 2. -activităţi de utilizare de softuri -exerciţii de depistare şi remediere a defectelor unor elemente de circuit care nu se află sub tensiune (priză. -studiu de caz pentru identificarea posibilităţilor de economisire a energiei de diferite tipuri. -dezbatere privind importanţa surselor neconvenţionale de producere a energiei. lanternă.

-dezbateri privind implicaţiile unor ocupaţii asupra mediului înconjurător şi asupra relaţiilor de muncă. -consumatori electro-casnici. cleşti. Domenii de utilizare. *Soft educaţional. telecomunicaţii etc. programator etc.). proiectant. -*Remedierea defectelor simple a elementelor de circuit şi a aparatelor electro-casnice. -analizarea unor fişe ale posturilor.).3 -vizite la agenţi economici de profil. -observarea evoluţiei unor domenii profesionale noi (informatică. Surse de energie. creion de tensiune etc.4. -enumerarea principalelor responsabilităţi ale unui muncitor. termică. -metode de economisire a energiei. -studiu de caz privind profesiile oamenilor implicaţi în producerea şi distribuirea energiei la nivel local.1 1. posibilele profesii din domeniul energetic să identifice alternative şi oportunităţi în utilizarea şi economisirea energiei 4. chimică. termice. maistru. -circuite energetice dintr-o locuinţă (electrice. CLASA A VIII-AModulul: DOMENII PROFESIONALEOBIECTIVE DE REFERINŢĂŞI EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE 1 Înţelegerea implicaţiilor dezvoltării tehnologice asupra individului. luminoasă. CONŢINUTURI Forme de energie: mecanică. tehnician. *Tehnologii specifice zonei geografice. norme de tehnica şi securitatea muncii. execuţie. ▪ Impactul tehnologiilor de producere şi utilizare a energiei asupra omului şi a mediului. -discuţii privind tendinţele în evoluţia pieţei muncii. utilizare şi valorificare a unor produse 3 Valorificarea în comunicare a termenilor şi simbolurilor specifice tehnologiilor Obiective de referinţă La sfârşitul clasei a VIII-a elevul va fi capabil: să enumere principalele domenii profesionale săidentifice impactul tehnologiei asupra evoluţiei profesiilor.2 să identifice pe plan local. gaze). mediului şi societăţii 2 Dezvoltarea capacităţii de proiectare. Energia în gospodărie: -forme de energie şi utilizarea lor. ciocane /pistol de lipit.3 . electrică etc.2 1. Tehnologii de obţinere a energiei. -culegere de informaţii referitoare la modalităţi de utilizare şi economisire a energiei. Consumatori de energie. Transport şi distribuţie prin sistemul energetic naţional. *Surse energetice specifice zonei. Elemente de limbaj grafic specific. asupra relaţiilor de muncăşi asupra mediului săidentifice principalele competenţe ale personalului angajat în diverse domenii de activitate Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare Pe parcursul clasei a VIII-a se recomandăurmătoarele activităţi: -investigarea unor domenii de activitate în funcţie de profesiile şi meseriile lor. evaluare. operator. scule utilizate (şurubelniţe. -evidenţa consumurilor şi a costurilor de energie.. prevenirea şi stingerea incendiilor. Exemple de activităţi de învăţare 1.

*4. -exersarea tehnicilor de prezentare la interviu.1 La sfârşitul clasei a VIII-a elevul va fi capabil: să identifice diferitele rute de formare profesională oferite de învăţământul românesc 2. -exerciţii de "traducere" a semnelor şi simbolurilor în cuvinte şi invers.2 *3. panouri de avertizare. -exerciţii de comparare a diverselor oportunităţi profesionale în raport cu nevoile şi interesele proprii. -stabilirea elementelor de bază ale portofoliului profesional individual. 4. -vizionarea unor materiale înregistrate în întreprinderi mici şi mijlocii. -realizare de cărţi de vizită. transmitere a unor mesaje (în cuvinte sau simboluri) pe baza unui suport vizual.3 -exerciţii de redactare. -completarea de chestionare /fişe de autoevaluare. -scrierea unei scrisori de intenţie.1 . după model.2 *2.1 3. etichete. -exerciţii de interpretare a unor semne şi simboluri de pe produse. -elaborarea unor CV-uri. -discuţii cu agenţi economici.4 3. " Ziua porţilor deschise". -realizarea de simulări privind utilizarea şi respectarea unor norme de protecţia muncii. 2. -jocuri de rol: ofertant – beneficiar. un plan simplu de afaceri pentru obţinerea unui produs sau a unui serviciu Obiective de referinţă La sfârşitul clasei a VIII-a elevul va fi capabil: să utilizeze termeni specifici diferitelor domenii profesionale la testările pentru obţinerea unui loc de muncă să valorifice într-un mesaj propriu termenii şi simbolurile învăţate săcoreleze simbolurile cu semnificaţia lor şi cu domeniul profesional în care sunt utilizate Pe parcursul clasei a VIII-a se recomandăurmătoarele activităţi: -studierea ofertelor educaţionale în diverse contexte: documente oficiale. vizite la grupurile şcolare etc. Dezvoltarea spiritului de iniţiativăşi a capacităţii de orientare profesională Obiective de referinţă La sfârşitul clasei a VIII-a elevul va fi capabil: să organizeze informaţii relevante pentru obţinerea / practicarea diferitelor calificări profesionale Exemple de activităţi de învăţare Pe parcursul clasei a VIII-a se recomandăurmătoarele activităţi: -elaborarea in grup a unor "fişe ale postului" pe baza consultării documentelor si vizitelor efectuate la agenţi economici din domeniul serviciilor. indicatoare etc.2.. -elaborare de CV-uri. -utilizarea soft-ului educaţional -analiza etapelor de elaborare a unui plan de afaceri -analiza unor modele concrete de planuri de afaceri. -elaborarea unui plan simplu de afaceri Exemple de activităţi de învăţare Pe parcursul clasei a VIII-a se recomandăurmătoarele activităţi: -simulări de interviuri. târguri de oferte educaţionale.3 săelaboreze un plan propriu de dezvoltare profesională în funcţie de competenţele personale şi de caracteristicile pieţei muncii să utilizeze diferite tehnici de prezentare pentru ocuparea unui loc de muncă să elaboreze.

evaluare. mediului şi societăţii STANDARDE S. dezvoltarea întreprinderilor mici şi mijlocii etc. Protecţia mediului în contextul diverselor domenii profesionale. modele ale unor planuri de afaceri.5 Evaluarea produselor /serviciilor în funcţie de caracteristicile de calitate şi de posibilităţile de valorificare S.7 Evaluarea de opţiuni privind viitoarea meserie în concordanţă cu propriile interese. Mobilitate ocupaţională. Domenii profesionale noi. STANDARDE CURRICULARE DE PERFORMANŢĂ OBIECTIVE CADRU 1. umane) şi tehnologii necesare pentru obţinerea unui produs S.3 4. Competenţe profesionale: descriere şi modalităţi de evaluare. Înţelegerea implicaţiilor dezvoltării tehnologice asupra individului. Calitatea muncii şi relaţiile de muncă. CONŢINUTURI Domenii profesionale Specificul profesional al diferitelor zone geografice. Dezvoltarea capacităţii de proiectare. execuţie.4 Execuţia de produse simple. -simularea unor activităţi propuse în planul de afaceri. Comportamentul în afaceri.4 să formuleze o opţiune pentru viitoarea meserie în concordanţă cu propriile interese şi aptitudini să coreleze opţiunile profesionale cu nevoile şi resursele zonei geografice şi cu tendinţele majore de evoluţie a pieţei muncii să aplice etape ale planului de afaceri pentru obţinerea unui produs sau a unui serviciu -realizarea unei liste cu locuri de muncă posibile pe baza studierii ofertelor din mass-media. principalele etape de realizare.4. conform fişei tehnologice.2 4. aptitudini şi cu caracteristicile pieţei muncii 2. -simularea paşilor necesari pentru obţinerea unui loc de muncă. băneşti.6 Utilizarea adecvată a limbajului grafic specific diverselor domenii de activitate în contexte variate de comunicare S. Rute de formare profesională. Valorificarea în comunicare a termenilor şi simbolurilor specifice tehnologiilor 4. comercializare etc.2 Descrierea principalelor resurse (materiale. -discuţii cu reprezentanţi ai agenţilor economici din zonă. Planul de afaceri: condiţii de elaborare.1 Identificarea unor surse de poluare care afecteazăcalitatea vieţii S. -organizarea unor competiţii pe componente ale planului de afaceri: promovare. Dezvoltarea spiritului de iniţiativăşi a capacităţii de orientare profesională . cu respectarea normelor de protecţie a muncii şi a mediului S.3 Analizarea elementelor de progres a diferitelor tehnologii precum şi a meseriilor /profesiilor specifice acestora S. utilizare şi valorificare a produselor 3. -analiza structurii de ocupare a forţei de muncă în zonă /regiune. Tendinţe în evoluţia pieţei muncii: *Dezvoltarea domeniului serviciilor. Cerere şi ofertă pe piaţa muncii.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->