Anexa la ordinul ministrului Educaţiei şi Cercetării nr. 3727/ 30.04.

2004

MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII CONSILIUL NAŢIONAL PENTRU CURRICULUM

PROGRAME ŞCOLARE PENTRU CLASELE a V-a -a VIII-a

EDUCA ŢIE TEHNOLOGIC Ă Aprobat prin ordin al ministrului Nr 3727 / 30.04.2004

Bucureşti, 2004 NOTĂ DE PREZENTARE În viziunea Curriculum-ului Naţional pentru învăţământului obligatoriu, Educaţia tehnologică este o disciplină de trunchi comun, componentă a ariei curriculare Tehnologii. Din perspectiva abordării disciplinei de către profesor, aspectul teoretic şi practic al acesteia nu implică stabilirea unei proporţii precise între cele douădimensiuni. Raportul echilibrat teorie - practicăelimină riscul unei teoretizări excesive sau / şi al

unei profesionalizări timpurii. Educaţia tehnologică întregeşte cultura generală a elevului, având un profund caracter interdisciplinar şi practic-aplicativ. Obiectivele cadru din Programa şcolarăa disciplinei Educaţie tehnologică concordă cu exigenţele specificate în diverse documente referitoare la competenţele de bază într-o economie bazată pe cunoaştere. Prin studiul disciplinei Educaţie tehnologică se realizează corelarea cu exigenţele formulate în documentele de politică educaţională din România şi din Comunitatea Europeană privind pregătirea elevilor pentru viaţăşi învăţare continuă precum şi opţiunea pentru cariera profesională. De asemenea, la realizarea curriculumului pentru Educaţie tehnologică s-au luat în considerare: oexperienţa pozitivă acumulată în învăţământul românesc de la introducerea disciplinei Educaţie tehnologică în gimnaziu şi până în prezent (1992 – 2003); ocompatibilizarea cu programele disciplinei în învăţământul secundar din ţările Uniunii Europene şi din alte ţări cu sisteme avansate de învăţământ; oasigurarea coerenţei pe verticalăşi pe orizontală a procesului de iniţiere tehnologicăşi de dezvoltare a abilităţilor practice prin corelarea cu finalităţile disciplinei „Abilităţi practice” din învăţământul primar şi cu finalităţile celorlalte obiecte de studiu din învăţământul obligatoriu. Programa actuală pune un accent deosebit pe educaţia pentru calitate. Studiul calităţii produselor şi a serviciilor, precum şi educaţia consumatorului şi a producătorului, permit dezvoltarea unor atitudini prin asumarea de valori care vizează calitatea. Programa de Educaţie tehnologică pune accent pe dezvoltarea la elevi a competenţelor antreprenoriale, a spiritului de iniţiativă. Prin construcţie şi eşalonare pe clase, actuala programă propune un sistem modular coerent, alcătuit din module de diferite tipuri, fiecare dintre ele articulându-se flexibil cu celelalte prin obiective, activităţi de învăţare, conţinuturi, finalităţi prezentate într-o manierăsintetic-integratoare. În fiecare an de studiu din ciclul gimnazial se studiază câte două module. Ca noutate, în structura noului curriculum pentru Educaţie tehnologică se remarcă modulul "Economia familiei" care are rolul de a familiariza elevii cu terminologia economică utilizată în activităţile curente ale familiei şi ale vieţii cotidiene şi de a-i face să înţeleagă motivaţia care se află la baza unui anumit comportament de consum. Tot ca o noutate, modulul "Tehnologii de comunicaţii şi transport" prezintă complementaritatea celor două domenii şi faptul că ele pot fi privite ca un tot unitar. "Tehnologiile de comunicaţii şi transport" şi "Produse alimentare de origine vegetalăşi animală" sunt module de curriculum integrat. "Materiale şi tehnologii" este un modul de bază, care se regăseşte implicit şi în toate celelalte module. Se pune accentul pe studierea proprietăţilor diverselor tipuri de materiale precum şi pe executarea diferitelor operaţii tehnologice specifice obţinerii unui produs util. Modulul "Domenii profesionale", studiat la finalul clasei a VIII-a, se axează pe principalele tipuri de activităţi economice cu exemple de profesii din diverse domenii, condiţii de ocupare a locurilor de muncăşi tipuri de competenţe necesare încadrării pe piaţa muncii sau continuării studiilor. În construirea şi aplicarea strategiilor de instruire – învăţare - evaluare se recomandă: ocrearea unui context ambiental plăcut şi adecvat activităţii exploratorii a elevului; ofamiliarizarea elevilor cu modalităţi şi procedee de utilizare a diferitelor surse de informare precum şi crearea unor oportunităţi de învăţare care să favorizeze cunoaşterea prin experienţăproprie; ostimularea elevilor în observarea şi investigarea mediului înconjurător, în punerea de întrebări referitoare la funcţiile, alcătuirea şi modul de obţinere a diferitelor obiecte create de om, în căutarea soluţiilor de remediere a unor defecţiuni, în aplicarea unor

în definirea obiectivelor de referinţă. luarea deciziei profesionale luând în considerare specificul domeniului dar şi abilităţile şi interesele proprii etc. a unei fişe tehnologice. utilizarea calculatorului şi a altor mijloace moderne de comunicare efectuarea unor operaţii tehnologice simple. fotografii. În aplicarea programei vor fi avute în vedere următoarele aspecte: -În fiecare an şcolar se studiază douămodule. opunerea în faţa elevilor a unor sarcini de învăţare autentice. colaje. realizarea de schiţe. Important este ca să fie atinse toate obiectivele vizate de programă. celelalte tipuri de abilităţi constituind achiziţii prealabile. alte reprezentări grafice care organizeazăcunoştinţele elevilor şi îi ghidează în experienţele de învăţare ulterioare. încurajându-se astfel iniţiativa şi creativitatea. Abilităţi aplicative: proiectarea şi realizarea unor produse simple prin valorificarea resurselor materiale din mediul apropiat şi cu respectarea NTSM şi PSI. strategii de operare în plan mintal şi practic. -În scopul atingerii obiectivelor de referinţă. prin care elevii învaţă săcoopereze şi să-şi asume responsabilităţi. a instrucţiunilor. -Activitatea didactică este orientată spre activităţi în echipă. precizăm că. schiţe.) ce se urmăresc a se dezvolta la elevi cât şi în raport de nivelul de complexitate al achiziţiilor de învăţare prevăzute de programă. corelarea evoluţiilor din domeniul tehnologiei cu dinamica pieţei muncii etc. outilizarea de scheme structurale. efectuarea unor mici reparaţii. necesare dezvoltării acestora. profesorul are libertatea de a îmbogăţii registrul activităţilor de învăţare. deprinderi practice şi intelectuale. în contexte semnificative. de a stabili succesiunea conţinuturilor precum şi de a dezvolta acele teme care . scule sau a unor ustensile. identificarea de soluţii originale pentru valorificarea optimă a spaţiului din locuinţă. stabilirea de corelaţii între proprietăţile materialelor şi operaţiile tehnologice.tehnici de rezolvare a disfuncţionalităţilor sesizate în mediul apropiat. etichetelor şi altor materiale de promovare a produselor.. examinarea implicaţiilor utilizării aditivilor în obţinerea produselor alimentare sau a celor petroliere. timpul acordat fiecăruia depinde de profesorul clasei. În acest sens. Abilităţi de explicare şi interpretare: citirea şi interpretarea corectă a schemelor constructive şi funcţionale. Definitoriu pentru Educaţia tehnologică în gimnaziu se considerăa fi faptul că învăţarea vizează prioritar formarea de abilităţi de gândire criticăşi de abilităţi practice. în condiţii de cooperare. protecţia consumatorului. Selectarea şi diferenţierea procedeelor didactice este de preferat a se face atât în raport cu tipurile de competenţe (cunoştinţe. în ordinea indicată în programă. referate. observarea sistematicăşi descrierea modului de execuţie a anumitor operaţii. utilizarea unor instrumente. Abilităţi de evaluare şi gândire critică: aprecierea calităţii produselor înainte de cumpărarea lor. pentru fiecare modul s-au avut în vedere următoarele niveluri de complexitate ale achiziţiilor de învăţare ale elevului: Abilităţi de cunoaştere şi înţelegere: utilizarea adecvată a termenilor şi a limbajului grafic specific diferitelor tehnologii în comunicare. şcoală. mediului şi societăţii. întocmirea unui buget personal de venituri şi cheltuieli sau de utilizare a timpului.. respectarea normelor de protecţia muncii şi pază contra incendiilor.. oîncurajarea reflecţiei personale privind impactul tehnologiei asupra individului. atitudini etc. prospectelor. cunoaşterea reglementărilor referitoare la calitatea mediului. colecţii etc. clasă. -Pentru activităţile practice este necesară organizarea locului de muncă.

Steliana Toma prof. G. 143. univ. Bucureşti dr. Călinescu Bucureşti Expert. Veronica . 1. Consiliul . Şc. Jinescu ec. Rodica Constantin Ministerul Educaţiei Cercetării Ministerul Educaţiei şi Cercetării Expert. Consiliul Naţional pentru Curriculum / Gr.se pot integra contextului socio-economic local. Mogoşoaia. Gabriela Scarlat prof. dr. ing. Consiliul Naţional pentru Curriculum / Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti Universitatea Politehnică Bucureşti Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei / Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic Serviciul Naţional de Evaluare şi Examinare prof. Bucureşti prof. Lucian Ciolan prof. ing. Catinca Scrioşteanu asist. a VII-a şi a VIII-a. ing. Valentina CapotăInspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti ing.Gabriela Chirea GRUPUL DE LUCRU: ec. ing. G.Gabriela Chirea Serviciul Naţional de Evaluare şi Examinare ing. Ind. a fost realizată de: COORDONATORI: prof. dr. Catinca Scrioşteanu Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic dr. Bucureşti ing. Delia Sergentu Inspectoratul Şcolar al Judeţului Teleorman ing. Rodica Constantin Expert. Stela Olteanu Liceul Teoretic “Marin Preda”. Camelia Ciobanu Şcoala nr. Programa de Educaţie Tehnologică pentru clasele a V-a. Silviu Cristian Mirescu prof. Natalia Lazăr Şcoala nr. a VI-a. Călinescu Bucureşti ing. univ. univ. Zoica Vlăduţ dr. ing. Gabriela Scarlat Ministerul Educaţiei şi Cercetării ing. Consiliul Naţional pentru Curriculum / Gr. Veronica . 39. dr. Ilfov ing. Şc. ing. Petra CiutăŞcoala nr. Ind. Steliana Toma Expert. jud. Viorica Stoicescu Şcoala nr. 98. dr. Gabriela Lichiardopol Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti ing. ing. univ. Bucureşti ing. Valeriu V. Lucian Ciolan Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei / Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic ing.

Eugen Roşca Universitatea Politehnică Bucureşti ec. univ. dr. univ. Mihaela Popa Universitatea Politehnică Bucureşti prof. dr. Nicolae Cepoiu Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară Bucureşti şef lucr. dr. dr. ing. Iaşi REPARTIZAREA MODULELOR PE CLASE CLASA V DENUMIREA MODULELOR ORGANIZAREA MEDIULUI CONSTRUIT PRODUSE ALIMENTARE DE ORIGINE VEGETALĂŞI ANIMALĂ . dr. ing. Zoica VlăduţCentrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic AU COLABORAT: prof. dr. ing. Mirela Nicoleta Dinescu Şcoala Superioară ComercialăNicolae Kretzulescu. Lenuţa Mihăescu Şcoala Titu Maiorescu. Mariana Iatagan Şcoala Superioară ComercialăNicolae Kretzulescu. ing. Şerban Raicu Universitatea Politehnică Bucureşti şef lucr.Naţional pentru Curriculum / Universitatea Tehnicăde Construcţii Bucureşti ec. Bucureşti ing. Gelu Ionescu Universitatea Politehnică Bucureşti şef lucr. Vasile Dragu Universitatea Politehnică Bucureşti conf. ing. Bucureşti ec.

economice. lut – ceramică) VII MATERIALE ŞI TEHNOLOGII (materiale metalice. expoziţii. site-uri privind amplasarea geografică a localităţii şi evoluţia în timp a sistemelor de organizare teritorială. instrumente de orientare. monografii. târguri tradiţionale. utilizare şi valorificare a produselor Obiective de referinţă La sfârşitul clasei a V-a elevul va fi capabil să descrie elementele mediului construit şi funcţionalitatea acestora Exemple de activităţi de învăţare Pe parcursul clasei a V-a se recomandă următoarele activităţi: -discuţii pe marginea unor hărţi. mediului şi societăţii 2Dezvoltarea capacităţii de proiectare. evaluare. mediului şi societăţii 2 Dezvoltarea capacităţii de proiectare. sticlă) ENERGIE TEHNOLOGII DE COMUNICAŢII ŞI TRANSPORT DOMENII PROFESIONALE VIII OBIECTIVE CADRU 1ホnţelegerea implicaţiilor dezvoltării tehnologice asupra individului. evaluare.VI ECONOMIA FAMILIEI MATERIALE ŞI TEHNOLOGII (lemn. spaţiilor publice. -investigarea directă a spaţiilor interioare din locuinţă.1. -vizitarea unor agenţi economici din localitate. traseelor parcurse frecvent de elevi şi de părinţii acestora. industriale. execuţie. documentaţie. imagini. cauciuc. planuri. textile. filme. . piele. planuri. -exerciţii de orientare pe teren utilizând hărţi. reţelelor de utilităţi. de sănătate. utilizare şi valorificare a produselor 3Valorificarea în comunicare a termenilor şi simbolurilor specifice tehnologiilor 4Dezvoltarea spiritului de iniţiativăşi a capacităţii de orientare profesională CLASA a V-aModulul: ORGANIZAREA MEDIULUI CONSTRUITOBIECTIVE DE REFERINŢĂŞI EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE 1 Înţelegerea implicaţiilor dezvoltării tehnologice asupra individului. etc. şcoalăşi din alte clădiri ce 1. culturale.). muzee etnografice. -vizitarea localităţii cu identificarea destinaţiei clădirilor (clădiri administrative. documente. de învăţământ. comerciale. materiale plastice. execuţie.

Exemple de activităţi de învăţare Pe parcursul clasei a V-a se recomandă următoarele activităţi: -exerciţii de comparare a diferitelor tipuri de materiale utilizate în construirea şi dotarea locuinţei. şcolii. *1. -întâlniri cu reprezentanţi ai comunităţii locale: primărie. casei şi a localităţii. Obiective de referinţă La sfârşitul clasei a V-a elevul va fi capabil săidentifice materialele necesare pentru execuţia unei clădiri şi a obiectelor din locuinţă. localitate (parcuri. să identifice surse de poluare şi săse implice în prevenirea şi combaterea acestora să respecte prevederi ale legislaţiei referitoare la normele de circulaţie şi la calitatea mediului 1. 1. fotografii. CD. şcoală. -exerciţii de aplicare a unor prevederi legale privind normele de circulaţie. şcoală. pieţe agroalimentare. bunuri de folosinţăîndelungată). agenţi economici. -studiu de caz “Sursele de apă de băut” eventual. decoraţiuni interioare. sol). poliţie. zone industriale). protecţia mediului (apă. ONG-uri. amplasarea clădirilor. 2. aer. -colecţionarea unor obiecte din mediul natural în vederea utilizării lor în decorarea clasei. -culegere de informaţii din albume. eventual imagini de pe Internet în vederea sesizării diferenţelor dintre sistemele de amenajare teritorială specifice localităţilor urbane şi rurale -consultarea diferitelor materiale documentare (reviste de arhitectură. -studii de caz referitore la păstrarea şi conservarea mediului natural.3.adăpostesc instituţii publice. vizitarea staţiei de tratare / epurare a apei din localitate (zonă).1. păduri. prezentări de produse de mobilier. -studii de caz referitoare la păstrarea şi conservarea mediului natural. -analiza unor produse din gospodărie.4 să compare modalităţi . -vizionarea de filme referitoare la protecţia mediului. reviste. tradiţionale şi moderne de amenajare a mediului rural şi urban -identificarea surselor de poluare din locuinţa personală.2. localitate .

protecţie a muncii şi a mediului 2. gaze. -exerciţii de desenare. decorarea unei case. realizarea de planuri de locuinţe. -simulări pe calculator utilizând softuri educaţionale specifice (ex. măsurare. spaţii publice. -implicarea directă în viaţa comunităţii prin amenajarea unor spaţii verzi. energie.). şcolii. -exerciţii de verificare a sistemului de închidere a uşilor şi ferestrelor din locuinţăşi şcoală. locuinţei. -studii de caz – privind disfuncţionalităţi constatate în utilizarea reţelelor de transporturi. Amenajarea unei localităţi. Camera mea. proiecte. participarea la colectarea ambalajelor în vederea reciclării acestora.2. -efectuarea de măsurători şi întocmirea planului clasei. locuinţe. 3. legare etc. spaţii verzi. -identificarea / marcarea de trasee. să realizeze produse simple cu respectarea normelor de calitate. să aplice soluţii pentru înlăturarea disfuncţionalităţilor din mediul apropiat -exerciţii de planificare a activităţii cu sugerarea succesiunii operaţiilor şi a posibilelor alternative de lucru. Valorificarea în comunicare a termenilor şi simbolurilor specifice tehnologiilor Obiective de referinţă La sfârşitul clasei a V-a elevul va fi capabil Exemple de activităţi de învăţare Pe parcursul clasei a V-a se recomandă următoarele activităţi: . îmbinare (prin coasere. – utilizând planul localităţii. planuri. tăiere. apă. Casa viitorului).) pentru obţinerea diferitelor produse simple. şcoală etc. trasare. colecţii. camere. comunicaţii din localitate. -organizarea locului de muncă în funcţie de rolul asumat în executarea unor produse simple -asumarea responsabilităţilor individuale în elaborarea unor materiale (schiţe. -realizarea de aranjamente florale.3.2.4 . să coopereze şi să-şi asume responsabilităţi în activităţile de grup *2. obiecte decorative cu grad redus de complexitate. lipire. construcţia unei case. canalizare. -evaluarea şi valorificarea produselor obţinute -organizarea de concursuri tematice /expoziţii în clasă / şcoală /localitate /zonă. înnodare. clădiri. efectuarea unor mici reparaţii (exemplu: repararea cuierele din clasă). semnalarea unor surse de poluare. -întocmirea unor miniproiecte de reamenajări interioare în funcţie de destinaţii şi /sau ocazii speciale (ex. cu remedierea unor defecte. camerei. spaţii de joacă etc. colaje. portofolii) realizate în cadrul echipei.

). desene. portofolii. colaje. participarea la viaţa socialăşi culturală.a VIII-a . alte clădiri în funcţie de utilitatea acestora. clasei.2. pieţe etc.) -culegerea de informaţii referitoare la resursele naturale şi ocupaţiile specifice zonei utilizând diferite surse. a simbolurilor şi a culorilor în vederea realizării de planuri. Reguli de urbanism: amplasarea clădirilor. selectare. clasele a V-a . -Activităţi specifice localităţii de referinţă. spaţii de circulaţie. Clădiri: destinaţie. anexe gospodăreşti. colectarea materialelor refolosibile etc. reţele de utilităţi. să utilizeze informaţii culese din surse diferite -exerciţii de identificare. tipurile de activităţi şi meseriile (profesiile) specifice acestora CONŢINUTURI ▪ Localitatea -*Evoluţia în timp a sistemelor de amenajare teritorială. pentru a analiza şi descrie produse din mediul apropiat: denumire. şcoală. 4. Dezvoltarea mediului construit. scheme funcţionale. posibilităţile de transport şi de dezvoltare şi modernizare a localităţii. funcţii. din diferite texte. semnalarea unor factori poluanţi. funcţii. grădinii şcolii etc. -discuţii în care să fie utilizaţi termeni specifici oricărei construcţii (fundaţie. conservarea mediului. elemente componente. -selectarea şi organizarea informaţiei în vederea realizării de proiecte.) -activitate practică de întreţinere şi înfrumuseţare a locuinţei. prospecte. -utilizarea termenilor de specialitate.1. Locuinţa: tipuri. plan. asigurarea curăţeniei. confort ambiental (spaţial. documente. -descrierea spaţiilor şi utilităţilor din locuinţă. acoperiş. fiziologic şi psihologic). funcţionalitate etc. a limbajului grafic. imagini. elemente de limbaj grafic specific. de depozitare etc. colaje. plan şcoală / clasă / laborator. elevaţie. -exerciţii de îmbunătăţire a produselor realizate (aspect. -Organizarea localităţii. *elemente arhitecturale. scheme funcţionale. să stabilească legături între elementele mediului construit. 4. citire şi interpretare a simbolurilor şi termenilor specifici domeniului.). -utilizarea noilor tehnologii de informare şi comunicare. *Aplicaţii (soft-uri educaţionale). -citire hărţi / planuri / documentaţie inclusiv site-uri de prezentare a unor agenţi economici. 4. alcătuire constructivă. tabele. Dezvoltarea spiritului de iniţiativăşi a capacităţii de orientare profesională Obiective de referinţă La sfârşitul clasei a V-a elevul va fi capabil să propună noi posibilităţi de amenajare a mediului şi de creştere a calităţii serviciilor din localitate Exemple de activităţi de învăţare Pe parcursul clasei a V-a se recomandă următoarele activităţi: -elaborarea mai multor variante de amenajare a spaţiilor interioare şi /sau a spaţiilor cu alegerea variantei optime.3. alcătuire constructivă. -implicarea în viaţa comunităţii (localităţii – îngrijirea spaţiilor verzi. planuri. amenajare spaţii (parcuri de agrement şi industriale.1. camere cu diferite destinaţii. -discuţii privind ocupaţiile oamenilor din comunitatea locală. mod de utilizare etc. Şcoala: amplasare. combaterea poluării. Educaţie tehnologică.

execuţie. Exemple de activităţi de învăţare Pe parcursul clasei a V-a se recomandă următoarele activităţi: -analiza unor produse utilizate în gospodărie. -exerciţii de asociere a factorilor de mediu cu plantele şi animalele specifice anumitor zone agricole. Paşte. aparatelor utilizate în prepararea alimentelor. instrumente şi echipamente specifice utilizate în obţinerea produselor . Crăciun. utilizarea tehnologiilor ecologice. -dezbateri pe tema valorificării reziduurilor din agricultură. cu specific naţional /local (ex. -consultarea unor materiale documentare. expoziţii. crescătorii de animale.3 *1. -expoziţii /colecţii cu produse realizate conform tradiţiilor locale. tradiţionale. evaluare. -exerciţii de evaluare cantitativăşi calitativă a consumului zilnic de alimente.4 2.CLASA a V-aModulul: PRODUSE ALIMENTARE DE ORIGINE VEGETAL ĂŞI ANIMAL ĂOBIECTIVE DE REFERINŢĂŞI EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE 1 Înţelegerea implicaţiilor dezvoltării tehnologice asupra individului.2 să descrie principalele moduri de utilizare a produselor alimentare de origine minerală. -exerciţii de identificare a maşinilor şi utilajelor specifice tehnologiilor agricole. -discuţii pe tema structurii unui meniu. pieţe. utilizare şi valorificare a produselor Obiective de referinţă La sfârşitul clasei a V-a elevul va fi capabil: să selecteze produsele alimentare în funcţie de valoarea nutritivăşi energeticăşi de influenţa asupra sănătăţii omului Exemple de activităţi de învăţare Pe parcursul clasei a V-a se recomandă următoarele activităţi: -exerciţii de diferenţiere a originii produselor alimentare şi de analiză de produs. târguri. -exerciţii de identificare a vaselor. materialele şi principalele unelte. ustensilelor. vegetalăşi animalăîn alimentaţia omului să analizeze influenţa factorilor de mediu asupra cultivării plantelor şi creşterii animalelor să descrie tradiţiile locale referitoare la obţinerea produselor alimentare 1. magazine.1 1. -descrieri de produse realizate cu ocazia unor sărbători. în creşterea animalelor şi a plantelor. -vizite la sere. agenţi economici din localitate. mediului şi societăţii 2 Dezvoltarea capacităţii de proiectare. aniversări). 1. -activităţi de selectare de produse pentru principalele mese ale unei zile. Obiective de referinţă La sfârşitul clasei a V-a elevul va fi capabil: să identifice materiile prime. -discuţii dirijate privind speciile de plante şi de animale din zona geografică respectivă. -vizite la unităţi de alimentaţie publică /întreprinderi de prelucrare a produselor de origine vegetalăşi animalăexistente în localitate.1.

informaţii de pe ambalaje etc. colaje.2. -exerciţii de diferenţiere a diferitelor posibilităţi de ambalare a produselor alimentare. -realizarea de aranjamente florale. -studii de caz privind riscurile pentru sănătate în cazul consumării unor produse alimentare expirate. colecţii. de adăposturi pentru diferite specii de animale. reclame. ustensilelor. -exerciţii de utilizare a echipamentelor de protecţie a muncii şi a celor de pază contra incendiilor. -exerciţii de selectare şi mânuire corectă a uneltelor utilizate în cadrul operaţiilor de cultivare a plantelor de grădină /apartament. -studii de caz privind determinarea caracteristicilor organoleptice ale unor produse alimentare. -asumarea responsabilităţilor individuale în cultura plantelor şi /sau a creşterii animalelor. valoarea nutritivăşi energetică.5. -studii de caz referitoare la influenţa mediului (temperatură. să analizeze calitatea produselor alimentare în funcţie de: nevoile pe care le satisfac. să execute lucrări de cultivare a plantelor /creştere a animalelor domestice respectând normele ecologice şi de protecţie a muncii 2. aparatelor utilizate în prepararea alimentelor. proprietăţile organoleptice. -exerciţii de determinare a calităţii produselor pe baza proprietăţilor organoleptice.). de diferite materii prime sau materiale respectând datele din fişa tehnologică primităşi /sau reţetele din cărţi de bucate /reviste de specialitate. estetică 2. -organizarea locului de muncă.3. -studii de caz cu privire la respectarea normelor de protecţia muncii în desfăşurarea diferitelor lucrări agricole. -evaluarea calităţii produselor realizate. Valorificarea în comunicare a termenilor şi simbolurilor specifice tehnologiilor Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare .4. amestecare /combinare. să identifice principalele produse alimentare pe baza unui meniu recomandat /întocmit în prealabil de către elev 2. în funcţie de rolul asumat în executarea unor produse simple. -aranjarea mesei pentru diverse ocazii. -exerciţii de calculare a valorii energetice şi nutritive a alimentelor (pe bazăde tabele. -realizarea de ambalaje. -exerciţii de cântărire. proiecte. -exerciţii de selectare şi mânuire corectă a vaselor. portofolii. umiditate) asupra produselor. să coopereze şi să-şi asume responsabilităţi în activităţile de grup -exerciţii de ordonare logică a etapelor unui proces tehnologic şi de selectare a tehnologiilor adecvate pentru diferite grupe de plante şi /sau animale. -exerciţii de determinare a influenţei factorilor de mediu asupra dezvoltării plantelor şi animalelor în laborator şi lotul şcolii. -organizarea de concursuri tematice /expoziţii (clasă/şcoală /localitate /zonă).2. -studii de caz referitoare la creşterea şi îngrijirea animalelor domestice. 3. -respectarea regulilor de comportament la masă. -întocmire de meniuri pentru diferite perioade ale zilei /ale anului /evenimente festive. etichete.

-studii de caz (ex. referate. informaţii de pe etichete. lapte. -Alimente de origine animală: carne. ambalaje. etichete etc. Calendarul activităţilor. -studii de caz referitoare la igiena producerii alimentelor (ex.2 să explice termeni şi simboluri privind calitatea. -realizarea de fotografii şi vizionarea de filme didactice / documentare.3. Cultivarea plantelor de câmp / grădină (semănat. -identificarea drepturilor avute în calitate de consumator. valorificarea produselor). transport. Criterii de selecţie a produselor alimentare: caracteristici organoleptice. Obiceiurile folclorice din zonă. ambalaje. recoltare şi valorificare). manuale. la depozitarea şi la conservarea produselor. ulei. colaje privind ocupaţiile oamenilor din comunitatea locală. depozitare. Meşteşuguri locale). norme de tehnica securităţii muncii. ambalaje. -organizarea de expoziţii şi concursuri tematice. -exerciţii de citire şi interpretare a informaţiilor de pe prospecte. agricultor. igiena locului de muncă). ospătar etc. comercializare etc. -exerciţii de corelare a activităţilor de cultivare a plantelor şi de creştere a animalelor domestice din zonăcu factori de mediu şi ocupaţiile locuitorilor. orez). sare. ouă.. prospecte etc. -realizarea de colecţii /portofolii individuale /de grup. legume) şi prelucrate (zahăr. norme de tehnica securităţii muncii. factori de mediu. factori de mediu. 4. posibilităţi de valorificare..). cereale. plantat. CONŢINUTURI ▪ Originea alimentelor: -Alimente de origine minerală: apă. Dezvoltarea spiritului de iniţiativăşi a capacităţii de orientare profesională Obiective de referinţă La sfârşitul clasei a V-a elevul va fi capabil: să identifice posibilităţi diverse de valorificare a produselor alimentare de origine vegetalăşi animală să stabilească legături între activităţi /profesii şi produsele alimentare obţinute Exemple de activităţi de învăţare Pe parcursul clasei a V-a se recomandă următoarele activităţi: -prezentarea şi valorificarea produsului realizat. 4. documentaţie. de teme: Tradiţiile locale.1 La sfârşitul clasei a V-a elevul va fi capabil: să valorifice informaţiile culese din surse diferite utilizând terminologia şi simbolurile specifice domeniului 3.). Creşterea animalelor domestice (hrănire şi îngrijire.2. igiena produselor alimentare şi protecţia consumatorilor Pe parcursul clasei a V-a se recomandă următoarele activităţi: -culegerea de informaţii din diferite surse (reviste. igiena echipamentului. valoare nutritivăşi .1 4. Internet etc. -Alimente de origine vegetală: în stare proaspătă (fructe. de teme: igiena personală. -întocmirea unor eseuri. pliante. -redactarea unei scrisori adresate Oficiului de Protecţie a Consumatorilor referitoare la semnalarea unor nereguli referitoare la calitatea produselor cumpărate (proprietăţi organoleptice. crescător de animale.. -descrierea activităţilor desfăşurate de bucătar. scheme de funcţionare a unor aparate. -citire de prospecte. lucrări de îngrijire.

utilizare şi valorificare a produselor Obiective de referinţă La sfârşitul clasei a VI-a elevul va fi capabil să identifice activităţi economice din viaţa familiei să descrie principalele resurse necesare desfăşurării unor activităţi familiale de producţie şi consum să recunoască factori economici şi sociali din mediul înconjurător care influenţează viaţa familiei să enunţe unele drepturi şi obligaţii ale consumatorilor Exemple de activităţi de învăţare Pe parcursul clasei a VI-a se recomandă următoarele activităţi: -prezentarea unor exemple de activităţi de: producţie. vârstă. ▪ Alcătuirea meniurilor: -Criterii de întocmire.3 1. -exerciţii de selectare a informaţiilor privind drepturile consumatorului şi protecţia acestuia. -Prepararea la rece. Conservarea alimentelor. -Respectarea normelor de igienă în prepararea hranei. -*Tehnologii tradiţionale şi moderne de preparare a alimentelor. -identificarea instituţiilor care asigură protecţia consumatorului în localitatea respectivă.2 1. Bucătăria românească.energetică. protecţia consumatorului şi măsuri preconizate.4 2. Exemple de activităţi de învăţare Pe parcursul clasei a VI-a se recomandă următoarele activităţi: -activităţi de elaborare a unui buget simplu al clasei şi al familiei. Relaţia dintre alimentaţia corectăşi condiţiile geografice. săptămânal. Relaţia: om – produse alimentare – mediu. lunar) şi modalităţi de economisire . ustensile. schimb.-Meniuri pentru diferite ocazii /anotimpuri /situaţii deosebite. starea de sănătate. evaluare. anotimp. aparate. activităţi desfăşurate. -comentarea unor articole din presă privind probleme de sănătate a familiei. consum.1 Obiective de referinţă La sfârşitul clasei a VI-a elevul va fi capabil să-şi stabilească bugetul (zilnic. 1. -joc de rol pentru identificarea diferenţei dintre nevoi şi dorinţe. factori de confort. execuţie. Protecţia consumatorului. -discuţii referitoare la resurse materiale şi umane.1 1. Depozitarea şi valorificarea produselor alimentare. Evaluarea calităţii. climaterice. CLASA a VI-aModulul: ECONOMIA FAMILIEIOBIECTIVE DE REFERINŢĂŞI EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE 1 Înţelegerea implicaţiilor dezvoltării tehnologice asupra individului. Aranjarea mesei. Tehnologii de preparare a hranei: -Bucătăria: vase. profesii etc. -exerciţii de ierarhizare a nevoilor de consum ale familiei şi ale fiecărui membru. mediului şi societăţii 2 Dezvoltarea capacităţii de proiectare. Prepararea la cald. dispozitive.

-realizarea unor colecţii de monede. carduri. -discuţii relevante cu privire la legătura dintre educaţie. buget referitor la viaţa familiei şi a clasei. satisfacţie profesională.2 să observe şi să compare diferite modalităţi de plată 4. 3.4 să întocmească planuri de activităţi în funcţie de timpul disponibil 3. -exerciţii de citire a unor grafice. resurse. -stabilirea avantajelor şi dezavantajelor efectuării plăţilor prin: numerar. -descrierea modului de utilizare a timpului într-o zi / săptămână. 4. etichete. Dezvoltarea spiritului de iniţiativăşi a capacităţii de orientare profesională Obiective de referinţă La sfârşitul clasei a VI-a elevul va fi capabil să elaboreze proiecte pentru realizarea unui produs util cu precizarea bugetului necesar să identifice abilităţi şi interese personale care îl pot orienta în carieră Exemple de activităţi de învăţare Pe parcursul clasei a VI-a se recomandă următoarele activităţi: -exerciţii de corelare a priorităţilor de realizare a produsului proiectat cu resursele băneşti. -activităţi practice de realizare a unei reclame pentru promovarea produsului obţinut. -exerciţii referitoare la decizia privind cumpărarea unor produse -utilizarea de soft educaţional -realizarea unui produs (un semn de carte. 2. -discuţii în grup privind importanţa repartizării judiciose a timpului între muncă. Nevoi şi dorinţe – identificarea nevoilor individuale ale familiei şi ale clasei /şcolii.1 3. cheltuieli. distracţie şi alte activităţi zilnice. . venituri. -comentarea în grup a posibilităţilor de utilizare eficientă a timpului. -vizitarea unor locuri de muncă – eventual ale părinţilor – şi consemnarea unor observaţii. -exerciţii de redactare a unor sesizări către organizaţiile sau instituţiile de protecţie a consumatorului. schimb.2 CONŢINUTURI Rolul familiei în consumul şi producţia de bunuri şi servicii. -simularea unor tranzacţii simple. scheme. bancnote. consum. materiale şi de timp. carduri. eventual prin comerţelectronic. producţie. cheltuieli şi posibilitatea obţinerii unui câştig 2. o revistă a clasei).3 să analizeze un produs realizat în funcţie de calitate. preţ. umane.2 să stabilească priorităţi în consum şi cheltuieli în funcţie de nevoile proprii şi ale familiei -discuţie cu privire la nevoi şi modul lor de acoperire -exerciţii de repartizare a veniturilor pentru satisfacerea diferitelor nevoi şi justificarea economiilor efectuate. Valorificarea în comunicare a termenilor şi simbolurilor specifice tehnologiilor Obiective de referinţă La sfârşitul clasei a VI-a elevul va fi capabil să utilizeze concepte economice în comunicare Exemple de activităţi de învăţare Pe parcursul clasei a VI-a se recomandă următoarele activităţi: -exerciţii de utilizare a termenilor economici: nevoi. calcularea cheltuielilor şi a veniturilor posibil de obţinut din vânzarea acestuia. muncă.1 4.2. cec.

lucrări de specialitate. Proiectarea bugetului. CD.1. cu specific naţional /regional -implicare directă în viaţa comunităţii prin participarea la colectarea ambalajelor în vederea reciclării acestora (hârtie. utilizare şi valorificare a produselor Obiective de referinţă La sfârşitul clasei a VI-a elevul va fi capabil să identifice materii prime şi materiale lemnoase. economii. schemă funcţională. piele. textile. reviste. 1. decizia privind cumpărarea unor produse. existente în mediul apropiat elevului. prezentare. Bugetul elevului. formă. Organizarea timpului familiei. -analiza unor obiecte confecţionate din lemn. din piele.2. atelier de tâmplărie. lut – ceramică) OBIECTIVE DE REFERINŢĂŞI EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE 1 Înţelegerea implicaţiilor dezvoltării tehnologice asupra individului. CLASA a VI-a Modulul: MATERIALE ŞI TEHNOLOGII (lemn. preţul. textile. executare. piele. Comportamentul de consum. -descrieri de produse realizate cu ocazia unor sărbători tradiţionale. Gestionarea bugetului individual de timp. a semifabricatelor şi a produselor finite asupra mediului şi societăţii să analizeze un produs ţinând cont de utilizare. -exerciţii de identificare şi de comparare a diferitelor tipuri de materiale din mediul apropiat. fotografii. Bugetul familiei –suportul comportamentului de consum. cizmărie 1. Disciplina bugetului personal. consum. -exerciţii de întocmire a unor fişe de analiză de produs. textile. atelier de pielărie. Profesii ale membrilor familiei. lut-ceramică. lut – ceramică în funcţie de provenienţăşi proprietăţi să sesizeze efectele tehnologiilor de obţinere a materiilor prime. materiale. -culegere de informaţii din albume. carton). lut-ceramică Exemple de activităţi de învăţare Pe parcursul clasei a VI-a se recomandă următoarele activităţi: -observaţii şi discuţii pe baza unor enciclopedii. Internet. preţ să identifice elementele de progres în evoluţia diferitelor tehnologii de prelucrare a materialelor din lemn. textile. -exerciţii de observare şi de comparare a unor produse în funcţie de materialele utilizate. -vizite la croitorie.4 Obiective de referinţă .Resursele familiei – relaţia: venituri. mostre. -utilizarea softului educaţional -colecţii /expoziţii cu produse realizate prin tehnologii tradiţionale /locale şi /sau moderne. piele. Calitatea produselor. atelier de olărit. Exemple de activităţi de învăţare *1.3. Activitatea de producţie şi relaţiile dintre membrii familiei /clasei. Protecţia consumatorului. 1. evaluare. mediului şi societăţii 2 Dezvoltarea capacităţii de proiectare. -studiu de caz. alcătuire.

. idei. miniproiecte. -exerciţii de utilizare a echipamentelor de protecţie a muncii şi de pază contra incendiilor. aparate simple necesare executării unui produs. -exerciţii de demontare – montare /asamblare a unor produse simple.3. mesaje cu elevi din alte localităţi din ţarăşi din străinătate. -exerciţii de selectare a materialelor şi a instrumentelor de măsură. -schimb de opinii. colaje. -exerciţii de realizare a diferitelor elemente decorative din material lemnos. şcoli. planuri. proiecte. Valorificarea în comunicare a termenilor şi simbolurilor specifice tehnologiilor Obiective de referinţă La sfârşitul clasei a VI-a elevul va fi capabil să valorifice informaţiile culese din surse diferite utilizând terminologia şi simbolurile specifice domeniului Exemple de activităţi de învăţare Pe parcursul clasei a VI-a se recomandă următoarele activităţi: -exerciţii de identificare şi de selectare a simbolurilor şi termenilor specifici domeniului din diferite texte. -vizionarea de filme didactice /documentare şi realizarea de fotografii. să identifice disfuncţionalităţi ale produselor analizate 3. imagini. 2. documente. . planuri. de pielărie etc. La sfârşitul clasei a VI-a elevul va fi capabil să selecteze materiale şi tehnologii adecvate pentru realizarea unui produs util 2. 3. -exerciţii de sesizare a defectelor şi remedierea lor prin efectuarea unor mici reparaţii. respectând normele de calitate. piele. clase. să coopereze şi să-şi asume responsabilităţi în activităţile de grup 2. portofolii) individual /împreunăcu alţi colegi. NTSM. scule. -jocuri didactice.4. PSI şi protecţia mediului Pe parcursul clasei a VI-a se recomandă următoarele activităţi: -exerciţii de comparare a diferitelor tipuri de materiale utilizate în realizarea de produse.2 să execute operaţiile de pregătire. tabele. desene. -organizarea locului de muncă în funcţie de rolul asumat în executarea unor produse simple. colecţii. materiale textile. unelte.1. textil. -discuţii cu privire la calitatea produselor. de prelucrare şi finisare specifice obţinerii unui produs din mediul apropiat elevului pe baza unei fişe tehnologice primite. colaje sau materiale publicitare. -execuţie practică a unor produse conform fişei tehnologice. -exerciţii de citire şi utilizare a unei fişe tehnologice pentru produse din lemn. -utilizarea termenilor de specialitate şi a limbajului grafic în realizarea (individual sau în grup) de schiţe. -elaborarea unor materiale (schiţe.2. -evaluarea şi valorificarea produselor obţinute prin organizarea de expoziţii /concursuri între grupe.1. referate.

lut-ceramică. -întocmirea unor minieseuri /fişe privind ocupaţiile oamenilor din comunitatea local. formă. piele. 4. textile. Noi posibilităţi de utilizare şi decorare a produselor. 4. Provenienţă. elemente componente. mod de utilizare etc. Elemente de limbaj grafic specific. Soft educaţional. Clasificare.. preţ. -culegerea de informaţii referitoare la ocupaţiile specifice zonei utilizând diferite surse (inclusiv Internetul). -exerciţii de aprofundare a textului (de pe ambalaje. -Operaţii de pregătire. Dezvoltarea spiritului de iniţiativăşi a capacităţii de orientare profesională Obiective de referinţă La sfârşitul clasei a VI-a elevul va fi capabil să propună noi posibilităţi de utilizare şi decorare a obiectelor din lemn. Realizarea unui produs din material lemnos. utilizare. să descrie un produs utilizând limbajul specific -exerciţii de comunicare . cauciuc. alcătuire. -implicarea în viaţa comunităţii prin activităţi ce vizeazăatitudinea privind utilizarea de materiale reciclabile. piele. disfuncţionalităţi posibile. materiale folosite. schiţă constructivă. -Studierea "Fişei tehnologice".2. prospecte. prezentare. documentaţie specifică) cu ajutorul imaginilor şi a simbolurilor. -recunoaşterea meseriei în funcţie de tipul de material şi de tehnologiile de prelucrare a acestuia. Activităţi şi meserii specifice realizării produselor din lemn. lut-ceramică. preţ).3. textile. sticlă) OBIECTIVE DE REFERINŢĂŞI EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE . Proprietăţi. prezentare.1. -* Tradiţii locale. Analiza de produs (gamă de produse): utilizare.2. -utilizarea noilor tehnologii de informare şi comunicare pentru a descrie produse: denumire. Evaluarea şi valorificarea produselor (calitate. -evaluarea calităţii produselor realizate. -prezentarea şi valorificarea produselor realizate prin organizarea unor expoziţii. -identificarea a noi posibilităţi de utilizare şi decorare a anumitor produse. Operaţii de finisare. Operaţii de prelucrare. de pielărie. piele lut-ceramică Exemple de activităţi de învăţare Pe parcursul clasei a VI-a se recomandă următoarele activităţi: -exerciţii practice de înfrumuseţare a unor obiecte. lutceramică. Tehnologii artizanale. să sesizeze relaţia dintre tipuri de activităţi şi meserii (profesii) specifice acestora CONŢINUTURI Materii prime şi materiale: lemn. materiale plastice. textil. CLASA a VII-a Modulul: MATERIALE ŞI TEHNOLOGII (materiale metalice. 4. textile.descriere a unui produs folosind corect terminologia.

1. -studiu de caz privind utilizările materialelor de tip: metal. -culegere de informaţii din albume. sticlă. cauciuc.1. cauciuc. formă. utilizare şi valorificare a produselor Obiective de referinţă La sfârşitul clasei a VII-a elevul va fi capabil să descrie materii prime şi materiale din metal. clase. plastic. alcătuire.2. -evaluarea şi valorificarea produselor prin expoziţii /concursuri între grupe. fotografii. respectând normele de calitate. sticlă Obiective de referinţă La sfârşitul clasei a VII-a elevul va fi capabil să întocmească fişa tehnologicăpentru realizarea unui produs util Exemple de activităţi de învăţare Pe parcursul clasei a VII-a se recomandă următoarele activităţi: -exerciţii de identificare şi de comparare a diferitelor tipuri de materiale din mediul apropiat. materiale. -exerciţii de apreciere a calităţii unor produse. sticlă. -exerciţii de întocmire a unor fişe de analiză de produs. -comentarea buletinelor de analiză a compoziţiei apei. -vizitarea unor ateliere de prelucrări. sticlă.3 *1.1 Înţelegerea implicaţiilor dezvoltării tehnologice asupra individului. plastice. protecţia muncii şi a mediului Exemple de activităţi de învăţare Pe parcursul clasei a vii-a se recomandă următoarele activităţi: -exerciţii de citire şi utilizare a unei fişe tehnologice realizată în prealabil de către profesor.. -execuţia practică a unor produse conform fişei tehnologice (desenează. în funcţie de diferite criterii. plastic. CD. -demonstraţii privind proprietăţile materialelor studiate. caracteristici şi proprietăţi să identifice efectele tehnologiilor de obţinere a materiilor prime. -exerciţii de selectare şi mânuire corectă a instrumentelor de măsură a sculelor. taie.4 2. schemă funcţională. măsoară. 1. -exerciţii de demontare – montare /asamblare a unor obiecte /modele. -analiza unor obiecte confecţionate din metal. 1. -exerciţii de întocmire de fişe tehnologice pentru realizarea unui produs. să execute operaţii de pregătire. trasează. cauciuc. . executare. aerului. evaluare. a semifabricatelor şi a produselor finite asupra mediului şi societăţii să analizeze un produs ţinând cont de utilizare. -colecţii / expoziţii cu produse realizate prin tehnologii tradiţionale /locale şi /sau moderne. societăţii şi mediului 2 Dezvoltarea capacităţii de proiectare. -exerciţii de ordonare logică a etapelor unui proces tehnologic.2. Internet. şcoli. asamblează diferite componente şi materiale). plastic. -exerciţii de utilizare a echipamentelor de protecţie a muncii şi de paza contra incendiilor. existente în mediul apropiat elevului.1. 2. solului din diferite zone industriale. a uneltelor a aparatelor simple etc. preţ să evidenţieze evoluţia diferitelor tehnologii de prelucrare a materialelor metalice. prelucrare. cauciuc în funcţie de provenienţă. reviste. prezentare. finisare specifice obţinerii unui produs din mediul apropiat elevului.

mod de funcţionare etc. documente.1. colaje. -implicarea în viaţa comunităţii prin activităţi ce vizeazăutilizarea materialelor reciclabile. -exerciţii de utilizare a unor obiecte în situaţii noi. semifabricatelor. cauciuc Exemple de activităţi de învăţare Pe parcursul clasei a VII-a se recomandă următoarele activităţi: -exerciţii de stimulare a creativităţii privind noi posibilităţi de utilizare şi de decorare a anumitor produse. sticlă). plastic. pentru a analiza şi descrie produse: denumire. -vizitarea unor agenţi economici din localitate. dicţionare şi enciclopedii tehnice. -evaluarea calităţii produselor realizate. proiecte. -utilizarea noilor tehnologii de informare şi comunicare. -prezentarea şi valorificarea produselor realizate prin organizarea unor expoziţii. efectuarea unor mici reparaţii.3. componente. expoziţii. desene. să propună soluţii privind defectele şi disfuncţionalităţile constatate la produsele analizate -remedierea unor defecte. produselor finite şi meseriile /profesiile specifice acestora CONŢINUTURI . -implicare directă în viaţa comunităţii prin participarea la colectarea ambalajelor în vederea reciclării acestora (metal. colecţii. portofolii) individual /împreunăcu alţi colegi. Valorificarea în comunicare a termenilor şi simbolurilor specifice tehnologiilor Obiective de referinţă La sfârşitul clasei a VII-a elevul va fi capabil să utilizeze termeni de specialitate şi limbajul grafic pentru realizarea de schiţe.2. planuri. -întocmirea de colecţii /portofolii individuale sau în grup. 3. să stabilească relaţii între tehnologiile de obţinere a materiilor prime. târguri tradiţionale. -jocuri didactice. scheme de funcţionare Exemple de activităţi de învăţare Pe parcursul clasei a vii-a se recomandă următoarele activităţi: -exerciţii de identificare şi de selectare a simbolurilor şi termenilor specifici domeniului din diferite texte. -elaborarea unor materiale (schiţe. Dezvoltarea spiritului de iniţiativăşi a capacităţii de orientare profesională Obiective de referinţă La sfârşitul clasei a VII-a elevul va fi capabil să propună noi posibilităţi de utilizare şi decorare a obiectelor din metal.1. -întocmirea unor fişe privind ocupaţiile oamenilor din comunitatea locală. mod de utilizare. 3.4 . sticlă. -formularea de idei referitoare la creşterea funcţionalităţii produselor realizate împreună cu colegii sau individual. 4. *2. -culegerea de informaţii referitoare la ocupaţiile specifice zonei utilizând diferite surse (inclusiv. cauciuc. imagini. să coopereze şi să-şi asume responsabilităţi în activităţile de grup -organizarea locului de muncă în funcţie de rolul asumat în executarea unor produse simple. 4. 4. Internetul).2. muzee etnografice.

clasificare. mediului şi societăţii Obiective de referinţă La sfârşitul clasei a VII-a elevul va fi capabil: să identifice tipuri de reţele de comunicaţii şi transport şi efectele lor asupra omului şi a mediului Exemple de activităţi de învăţare Pe parcursul clasei a VII-a se recomandă următoarele activităţi: -studiu de caz pentru identificarea tipurilor de reţele de comunicaţii şi transport. formă.4 să descrie mijloacele şi căile de comunicaţii şi transport din localitate . sticlă: -Întocmirea "Fişei tehnologice". -identificarea relaţiei dintre reţelele de comunicaţii şi cele de transport utilizând fotografii. preţ). albume. Tehnologii artizanale. materiale plastice. sticlă): provenienţă. schiţă constructivă.2 să identifice momente importante în evoluţia tehnologiilor de comunicaţii şi transport să explice complementaritatea dintre reţeaua de comunicaţii şi cea de transport 1. Evaluarea şi valorificarea produselor (calitate.1 * 1. -identificarea diferitelor etape ale dezvoltării comunicaţiilor (prin limbaj grafic.a VIII-a ▪ Realizarea unui produs din materiale metalice. -vizite în nodurile şi căile reţelelor de transport. Educaţie tehnologică. utilizare. -studiu de caz privind influenţa mijloacelor moderne de comunicaţii şi transport asupra calităţii vieţii. -identificarea avantajelor oferite de tehnologiile neconvenţionale. -studiu de caz privind utilizarea comunicării în nodurile reţelelor de comunicaţii. reviste de specialitate etc.. Operaţii de prelucrare. .Materii prime şi materiale (materiale metalice. CLASA a VII-aModulul: TEHNOLOGII DE COMUNICAŢII ŞI TRANSPORTOBIECTIVE DE REFERINŢĂŞI EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE 1. Soft educaţional. Noi posibilităţi de utilizare şi decorare a produselor. prezentare. 1. cauciuc. Activităţi şi meserii specifice realizării produselor din materiale metalice. vizual etc. cauciuc. sticlă. -studiu de caz privind mijloacele de transport şi căile de comunicaţii din localitate. alcătuire. de mărfuri. Analiza de produs (gamă de produse): utilizare. Elemente de limbaj grafic specific. preţ. de energie.* Tradiţii locale. materiale plastice. materiale plastice. de informaţii). Înţelegerea implicaţiilor dezvoltării tehnologice asupra individului. proprietăţi. -exerciţii de identificare a oportunităţii utilizării reţelelor de comunicaţii şi transport în activităţile socio-umane. clasele a V-a . materiale folosite. prezentare. cauciuc. -Operaţii de pregătire.3 *1. -discuţii în grup privind avantajele şi dezavantajele utilizării diferitelor tehnologii de comunicare. Operaţii de finisare.) şi transporturi (de persoane.

-activităţi practice de utilizare a unor softuri. a interfonului etc. -prospectarea pieţei. metrou etc. 3. efecte poluante. a produselor Obiective de referinţă La sfârşitul clasei a VII-a elevul va fi capabil: 2.2 să selecteze pentru uzul personal -identificarea avantajelor şi dezavantajelor oferite de informaţii din diverse surse referitoare la sursele de informare din sistemele de comunicaţii şi comunicaţii şi transporturi . comoditate.1 să utilizeze simboluri şi terminologia -exerciţii de selectare a termenilor si a simbolurilor specifică comunicaţiilor şi transporturilor specifice comunicaţiilor şi transporturilor. evaluare. -utilizarea cartelelor magnetice. preţ. -utilizarea telefoniei fixe şi mobile. execuţie. -transmiterea unui fax. tabele specifice sistemelor de comunicaţii şi transport. 2 Dezvoltarea capacităţii de proiectare. scheme.. telefon. din diferite enunţuri şi imagini prezentate. -redactarea şi expedierea unui mesaj prin poştă. -exerciţii de interpretare a simbolurilor şi semnelor grafice specifice comunicaţiilor şi transporturilor.5 să propună soluţii de protejare a mediului în condiţiile transportului actual -studii de caz. -elaborarea unor proiecte privind soluţii de reducere a efectelor poluante produse de mijloacele de transport. e-mail. -exerciţii de alegere a unui produs sau a unui serviciu în funcţie de diferite criterii: calitate.1 să realizeze produse grafice specifice comunicaţiilor şi transporturilor 2. design.2 să utilizeze tehnologii moderne de comunicaţii pentru realizarea unor aplicaţii Obiective de referinţăExemple de activităţi de învăţare La sfârşitul clasei a VII-a elevul va fi Pe parcursul clasei a VII-a se recomandă următoarele capabil: activităţi: 3. utilizare şi valorificare Exemple de activităţi de învăţare Pe parcursul clasei a VII-a se recomandă următoarele activităţi: -exerciţii de elaborare de schiţe. securitate.1. confort.

Reţele de comunicaţii (căi. terminale): -de telecomunicaţii (reţele informatice. telefonia mobilăşi fixă. Reţele de transport (căi. .). evaluare. mersul trenurilor. teste on-line). structură. rutier). mediului şi societăţii. de mulţumire etc. scrisori de intenţie. de energie şi de informaţii. reţele de televiziune şi radio etc.. să descrie oportunităţi 1 profesionale legate de serviciile de comunicaţii şi transport existente şi de perspectivă Exemple de activităţi de învăţare Pe parcursul clasei a VII-a se recomandă următoarele activităţi: . -operare cu diverse surse de informare (carte de telefon. teletext etc. *Soft educaţional. -sistemul poştal. exerciţii de identificare a meseriilor şi profesiilor din domeniul comunicaţiilor şi transporturilor.dezvoltarea carierei (oferte de locuri de . noduri. suspensii magnetice). Impactul dezvoltării comunicaţiilor şi transporturilor asupra individului.muncă. transmiterea unui CV. terminale): terestru (feroviar. execuţie. Obiective de referinţă La sfârşitul clasei a VII-a elevul va fi capabil: 4. Soluţii de protejare a mediului. Comunicaţii şi limbaj grafic în transporturi. aerian. Mijloace şi tehnologii de realizare a transportului de persoane. Calitatea serviciilor de comunicaţii şi transport. noduri.).studiul unor materiale din media pentru . CLASA a VIII-a Modulul: ENERGIE OBIECTIVE DE REFERINŢĂŞI EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE 1 Înţelegerea implicaţiilor dezvoltării tehnologice asupra individului. utilizare şi valorificare a produselor 3Valorificarea în comunicare a termenilor şi simbolurilor specifice tehnologiilor Obiective de referinţă La sfârşitul clasei a VIII-a elevul va fi capabil: Exemple de activităţi de învăţare Pe parcursul clasei a VIII-a se recomandăurmătoarele activităţi: . *Tehnologii neconvenţionale (pe pernăde aer. mediului şi societăţii 2Dezvoltarea capacităţii de proiectare. publicitate.transport. CONŢINUTURI Sisteme de comunicaţii şi transporturi: noţiuni generale. de mărfuri.simulări de interviuri. pe apă (naval şi fluvial). *Transporturi prin conducte şi pe cablu.

fişă. -documentare din materiale de specialitate. termică. ceas electronic) cu respectarea normelor de tehnică a securităţii muncii. -culegerea de informaţii referitoare la sursele energetice naturale specifice zonei. -studiu de caz pentru identificarea posibilităţilor de economisire a energiei de diferite tipuri. -vizite la agenţi economici de profil. surse şi principalele tehnologii de obţinere a acesteia *1. întrerupător. -dezbatere privind importanţa surselor neconvenţionale de producere a energiei.. -activităţi de utilizare de softuri -exerciţii de depistare şi remediere a defectelor unor elemente de circuit care nu se află sub tensiune (priză. diapozitivelor.2 1. lanternă. termenii şi simbolurile specifice 4.3 să identifice surse şi tehnologii de obţinere a energiei să analizeze efectele tehnologiilor de producere a energiei şi utilizarea ei asupra mediului Obiective de referinţă La sfârşitul clasei a VIII-a elevul va fi capabil: să execute produse simple din domeniul energetic respectând normele tehnice şi de securitate a muncii să interpreteze schiţe ale unor circuite energetice să remedieze defecţiuni simple din domeniu -exerciţii de comparare a diferitelor forme de energie: mecanică.1 3.1. 4.1 2. -dezbateri privind modalităţile de protejare a mediului. electrică etc.2 * 2.1 să recunoască forme ale energiei. 2. Exemple de activităţi de învăţare Pe parcursul clasei a VIII-a se recomandă următoarele activităţi: -exerciţii de selectare a termenilor şi simbolurilor specifice domeniului energetic din diferite enunţuri şi imagini prezentate. albumelor etc.1 . veioză. -exerciţii de redactare a unor mesaje (în cuvinte sau limbaj grafic) pe baza unui suport vizual. lampă de control) -dezbateri pe teme de protecţia muncii -exerciţii de citire a schemelor de circuite energetice dintr-o locuinţă. -identificarea surselor de energie -identificarea etapelor dezvoltării tehnologiilor de obţinere a energiei cu ajutorul ilustraţiilor. textelor de specialitate. Dezvoltarea spiritului de iniţiativăşi a capacităţii de orientare profesională Obiective de referinţă La sfârşitul clasei a VIII-a elevul va fi capabil: să compare avantajele şi dezavantajele unor locuri de muncă din domeniul energetic în scopul orientării profesionale Exemple de activităţi de învăţare Pe parcursul clasei a VIII-a se recomandă următoarele activităţi: -discuţii cu specialişti care lucrează în domeniu. luminoasă. Exemple de activităţi de învăţare Pe parcursul clasei a VIII-a se recomandă următoarele activităţi: -aplicaţii practice de realizare a unor produse (ex.2 Obiective de referinţă La sfârşitul clasei a VIII-a elevul va fi capabil: să utilizeze termeni tehnici şi simboluri specifice domeniului energetic să valorifice într-un mesaj propriu. -identificarea tehnologiilor de obţinere şi utilizare a diferitelor forme de energie şi efectelor sociale.. chimică.3 3.

-studiu de caz privind profesiile oamenilor implicaţi în producerea şi distribuirea energiei la nivel local.2 să identifice pe plan local. -evidenţa consumurilor şi a costurilor de energie. -consumatori electro-casnici. Domenii de utilizare. ciocane /pistol de lipit.3 -vizite la agenţi economici de profil. norme de tehnica şi securitatea muncii. telecomunicaţii etc.). -enumerarea principalelor responsabilităţi ale unui muncitor. termice. posibilele profesii din domeniul energetic să identifice alternative şi oportunităţi în utilizarea şi economisirea energiei 4. Exemple de activităţi de învăţare 1. Transport şi distribuţie prin sistemul energetic naţional. termică. asupra relaţiilor de muncăşi asupra mediului săidentifice principalele competenţe ale personalului angajat în diverse domenii de activitate Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare Pe parcursul clasei a VIII-a se recomandăurmătoarele activităţi: -investigarea unor domenii de activitate în funcţie de profesiile şi meseriile lor. Elemente de limbaj grafic specific. chimică. Tehnologii de obţinere a energiei. evaluare. -discuţii privind tendinţele în evoluţia pieţei muncii. scule utilizate (şurubelniţe. *Tehnologii specifice zonei geografice. ▪ Impactul tehnologiilor de producere şi utilizare a energiei asupra omului şi a mediului. -*Remedierea defectelor simple a elementelor de circuit şi a aparatelor electro-casnice. utilizare şi valorificare a unor produse 3 Valorificarea în comunicare a termenilor şi simbolurilor specifice tehnologiilor Obiective de referinţă La sfârşitul clasei a VIII-a elevul va fi capabil: să enumere principalele domenii profesionale săidentifice impactul tehnologiei asupra evoluţiei profesiilor. *Soft educaţional. Consumatori de energie. luminoasă. tehnician. -circuite energetice dintr-o locuinţă (electrice. electrică etc. operator. Surse de energie. CONŢINUTURI Forme de energie: mecanică. proiectant.).3 . cleşti. gaze). -analizarea unor fişe ale posturilor. -culegere de informaţii referitoare la modalităţi de utilizare şi economisire a energiei. creion de tensiune etc. Energia în gospodărie: -forme de energie şi utilizarea lor. mediului şi societăţii 2 Dezvoltarea capacităţii de proiectare.. programator etc. -dezbateri privind implicaţiile unor ocupaţii asupra mediului înconjurător şi asupra relaţiilor de muncă. -metode de economisire a energiei. CLASA A VIII-AModulul: DOMENII PROFESIONALEOBIECTIVE DE REFERINŢĂŞI EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE 1 Înţelegerea implicaţiilor dezvoltării tehnologice asupra individului. maistru.4. -observarea evoluţiei unor domenii profesionale noi (informatică. prevenirea şi stingerea incendiilor.1 1. execuţie.2 1. *Surse energetice specifice zonei.

-realizarea de simulări privind utilizarea şi respectarea unor norme de protecţia muncii. 4..2 *2. -elaborarea unui plan simplu de afaceri Exemple de activităţi de învăţare Pe parcursul clasei a VIII-a se recomandăurmătoarele activităţi: -simulări de interviuri.3 -exerciţii de redactare. -jocuri de rol: ofertant – beneficiar. panouri de avertizare. -discuţii cu agenţi economici. -realizare de cărţi de vizită.2 *3. târguri de oferte educaţionale.4 3.1 3. vizite la grupurile şcolare etc. 2. -completarea de chestionare /fişe de autoevaluare. -stabilirea elementelor de bază ale portofoliului profesional individual. -vizionarea unor materiale înregistrate în întreprinderi mici şi mijlocii. " Ziua porţilor deschise". -elaborare de CV-uri. transmitere a unor mesaje (în cuvinte sau simboluri) pe baza unui suport vizual.1 .3 săelaboreze un plan propriu de dezvoltare profesională în funcţie de competenţele personale şi de caracteristicile pieţei muncii să utilizeze diferite tehnici de prezentare pentru ocuparea unui loc de muncă să elaboreze. -elaborarea unor CV-uri. *4. un plan simplu de afaceri pentru obţinerea unui produs sau a unui serviciu Obiective de referinţă La sfârşitul clasei a VIII-a elevul va fi capabil: să utilizeze termeni specifici diferitelor domenii profesionale la testările pentru obţinerea unui loc de muncă să valorifice într-un mesaj propriu termenii şi simbolurile învăţate săcoreleze simbolurile cu semnificaţia lor şi cu domeniul profesional în care sunt utilizate Pe parcursul clasei a VIII-a se recomandăurmătoarele activităţi: -studierea ofertelor educaţionale în diverse contexte: documente oficiale. -exersarea tehnicilor de prezentare la interviu. după model. -exerciţii de interpretare a unor semne şi simboluri de pe produse. Dezvoltarea spiritului de iniţiativăşi a capacităţii de orientare profesională Obiective de referinţă La sfârşitul clasei a VIII-a elevul va fi capabil: să organizeze informaţii relevante pentru obţinerea / practicarea diferitelor calificări profesionale Exemple de activităţi de învăţare Pe parcursul clasei a VIII-a se recomandăurmătoarele activităţi: -elaborarea in grup a unor "fişe ale postului" pe baza consultării documentelor si vizitelor efectuate la agenţi economici din domeniul serviciilor. -utilizarea soft-ului educaţional -analiza etapelor de elaborare a unui plan de afaceri -analiza unor modele concrete de planuri de afaceri. -exerciţii de comparare a diverselor oportunităţi profesionale în raport cu nevoile şi interesele proprii. indicatoare etc.2.1 La sfârşitul clasei a VIII-a elevul va fi capabil: să identifice diferitele rute de formare profesională oferite de învăţământul românesc 2. etichete. -exerciţii de "traducere" a semnelor şi simbolurilor în cuvinte şi invers. -scrierea unei scrisori de intenţie.

4. Rute de formare profesională. dezvoltarea întreprinderilor mici şi mijlocii etc.4 să formuleze o opţiune pentru viitoarea meserie în concordanţă cu propriile interese şi aptitudini să coreleze opţiunile profesionale cu nevoile şi resursele zonei geografice şi cu tendinţele majore de evoluţie a pieţei muncii să aplice etape ale planului de afaceri pentru obţinerea unui produs sau a unui serviciu -realizarea unei liste cu locuri de muncă posibile pe baza studierii ofertelor din mass-media.5 Evaluarea produselor /serviciilor în funcţie de caracteristicile de calitate şi de posibilităţile de valorificare S.1 Identificarea unor surse de poluare care afecteazăcalitatea vieţii S.2 Descrierea principalelor resurse (materiale. Dezvoltarea spiritului de iniţiativăşi a capacităţii de orientare profesională .3 Analizarea elementelor de progres a diferitelor tehnologii precum şi a meseriilor /profesiilor specifice acestora S. Valorificarea în comunicare a termenilor şi simbolurilor specifice tehnologiilor 4. Calitatea muncii şi relaţiile de muncă. băneşti. Tendinţe în evoluţia pieţei muncii: *Dezvoltarea domeniului serviciilor. -analiza structurii de ocupare a forţei de muncă în zonă /regiune. comercializare etc.3 4. evaluare. -simularea paşilor necesari pentru obţinerea unui loc de muncă. execuţie. Protecţia mediului în contextul diverselor domenii profesionale. -discuţii cu reprezentanţi ai agenţilor economici din zonă. Dezvoltarea capacităţii de proiectare. principalele etape de realizare. -organizarea unor competiţii pe componente ale planului de afaceri: promovare. STANDARDE CURRICULARE DE PERFORMANŢĂ OBIECTIVE CADRU 1. -simularea unor activităţi propuse în planul de afaceri.6 Utilizarea adecvată a limbajului grafic specific diverselor domenii de activitate în contexte variate de comunicare S. mediului şi societăţii STANDARDE S.4 Execuţia de produse simple. CONŢINUTURI Domenii profesionale Specificul profesional al diferitelor zone geografice.2 4. Planul de afaceri: condiţii de elaborare. Comportamentul în afaceri. Domenii profesionale noi. Cerere şi ofertă pe piaţa muncii. modele ale unor planuri de afaceri. umane) şi tehnologii necesare pentru obţinerea unui produs S. aptitudini şi cu caracteristicile pieţei muncii 2. cu respectarea normelor de protecţie a muncii şi a mediului S.7 Evaluarea de opţiuni privind viitoarea meserie în concordanţă cu propriile interese. Înţelegerea implicaţiilor dezvoltării tehnologice asupra individului. conform fişei tehnologice. utilizare şi valorificare a produselor 3. Competenţe profesionale: descriere şi modalităţi de evaluare. Mobilitate ocupaţională.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful