Sunteți pe pagina 1din 7

Acte necesare nscrierii n evidenta a cladirilor 1.

Document din care sa rezulte dreptul de proprietate asupra cladirii: acte notariale (contract de vnzare-cumparare, certificat de mostenitor, act de donatie, s.a.), hotarre judecatoreasca ramasa definitiva si irevocabila-original si copie; 2. Copie schita cadastru ; 3. Declaratie de impunere- declaratie model ITL-003,; 4. Act de identitate proprietar(i)-original si copie ; 5. Certificatul de nomenclatura stradala si adresa cu denumirea strazii si a numarului de ordine atribuit (pentrucladirile ce nu au adresa completa n actul de dobndire); 6. Declaratie speciala de impunere- numai n cazul detinerii n proprietate a uneia sau a mai multor cladiri, n afara celei de la adresa de domiciliu - model D . Documentele mentionate mai sus se depun ntr-un dosar cu sina. Acte necesare eliberare certificat de urbanism Cerere tip Plan de incadrare in zona, scara 1:1000, 1:2000, pentru: panouri publicitare, reparatii, mansardari, schimbari de destinatie, concesionari Plan de situatie, elaborat pe suport topografic - vizat de Oficiul Judetean de Cadastru, Geodezie si Cartografie - scarile 1:5000 pana la 1:500 - 2 exemplare, pentru lucrari de construire altele decat cele de la punctul 2. Plan de situatie, elaborat de proiectant instalator - autorizat, cu configuratia in plan a viitoarei retele tehnico-edilitare sau racord la aceasta - scara 1:1000 sau 1:500, numai pentru retelele si bransamentele tehnico-edilitare (apa, canalizare, gaze naturale, telefonie, energie electrica, energie termica, retea fir contact si cale de rulare, drumuri, retele transmisie date si CATv) Extras de Carte funciara (pana la introducerea cadastrului general in unitatea administrativteritoriala), pentru imobile proprietate privata, numai in cazul solicitarii certificatului de urbanism pentru instrainari Act de proprietate (copie) Documentul de plata a taxei de eliberare a certificatului de urbanism (in copie) Documentele mentionate mai sus se depun ntr-un dosar cu sina. Acte necesare eliberare Autorizatia de construire Cerere tip pentru emiterea autorizatiei de construire, completata cu elementele de identificare si date tehnice din P.A.C. Act doveditor al titlului asupra imobilului care sa ii confere solicitantului dreptul de executie a lucrarilor de constructii - in copie legalizata Declaratie pe propria raspundere (prin notariat) prvind existenta unor litigii asupra imobilului Certificat de urbanism (in copie) P.A.C. (proiect de autorizatie de construire), inclusiv referatele de verificare si, dupa caz, referatul de expertiza tehnica - semnate si stampilate in original - 2 (doua) exemplare Fisele tehnice pentru obtinerea avizelor cerute prin certificatul de urbanism (inclusiv planurile de situatie anexe la acestea), necesare emiterii acordului unic, precum si, dupa caz, documentatiile tehnice necesare emiterii avizelor si acordurilor care sunt in competenta de obtinere a emitentului - 2 (doua) exemplare Avizele si acordurile obtinute de solicitant, stabilite prin certificatul de urbanism - 2 (doua) exemplare Documentul de plata a taxei de emitere a autorizatiei de construire si acord unic (in copie) P.O.E. (proiect de organizare a executiei lucrarilor) - parti scrise si desenate, in cazul in care,

o data cu autorizata de construire/desfiintare se solicita si autorizatia organizarii executarii lucrarilor, precum si avizele specifice (aviz de Comisia municipala de circulatie, aviz/autorizatie de ocupare temporara a domeniului public, aviz sanitar, aviz/contract cu societatea de salubritate ) - 2 (doua) exemplare Documentele mentionate mai sus se depun ntr-un dosar cu sina. Acte necesare anulare-suspendare-completare-modificare autorizatie Anulare autorizatie conform Legii 300/2004( Legii 507/2002) - cerere tip (Centrul de Informatii pentru Cetateni); - certificatul de inregistrare de la O.R.C.- in original; - autorizatia de functionare vizata pe anul in curs in original; - certificat de atestare fiscala eliberat de Primaria oras Gaesti. Suspendare temporara autorizatie conform Legii 300/2004( Legii 507/2002) (durata maxima de suspendare 3 ani) - cerere tip - certificatul de inregistrare de la O.R.C.- in copie xerox; - autorizatia de functionare vizata pe anul in curs in original; - dovada achitarii taxelor legale (34 lei in contul PMI si 12,50 lei in contul ORC) Completare/modificare autorizatie conform Legii 300/2004( Legii 507/2002) - cerere tip - certificatul de inregistrare de la O.R.C.- copie xerox (in cazul modificarilor cu preschimbare de certificat, acesta se va depune in original); - autorizatia de functionare vizata pe anul in curs in original; - acte doveditoare pentru solicitarea facuta; - dovada achitarii taxelor legale (45 lei in contul PMI si 12,50/25/37,50 lei in contul ORC) Documentele mentionate mai sus se depun ntr-un dosar cu sina. Acte necesare nscrierii n evidenta a terenurilor 1. Documente din care sa rezulte dreptul de proprietate asupra terenului : acte notariale (contract de vnzare-cumparare, certificat de mostenitor, act de donatie,s.a.), titlul de proprietate, proces-verbal de punere n posesie, hotarre judecatoreasca ramasa definitiva si irevocabila -original si copie; 2. Copie schite cadastrale; 3. Act de identitate proprietar(i) - original si copie; 4. Adeverinta privind ncadrarea n zona si categoria de folosinta eliberata de Serviciul Administratie Publica Locala din cadrul Primariei 5. Certificatul de nomenclatura stradala si adresa cu denumirea strazii si a numarului de ordine atribuit; 6. Declaratie de impunere model ITL-004 Documentele mentionate mai sus se depun ntr-un dosar cu sina. Acte necesare nscrierii n evidenta a mijloacelor de transport 1. Document din care sa rezulte dreptul de proprietate asupra vehiculului, care poate fi: contract de vnzarecumparare, factura, document notarial ( act de donatie, certificat de mostenitor, s.a.), hotarre judecatoreasca ramasa definitiva si irevocabila - original si copie; 2. Act de identitate proprietar(i) - original si copie ; 3 Declaratie de impunere -model ITL 005;

4. Cartea de identitate a mijlocului de transport original si copie; 5. Fisa de nmatriculare cu viza n caseta E pentru vnzator. 6. Certificat de atestare fiscala pentru vnzator. Documentele mentionate mai sus se depun ntr-un dosar cu sina. Acte necesare pentru declararea mijloacelor de transport noi Declaratie tipizata completata de cumparator Fisa de inmatriculare in original Cartea de identitate a autovehicolului in copie Act de identitate in copie Factura Documentele mentionate mai sus se depun ntr-un dosar cu sina. Acte necesare nscrierii n evidenta a mijloacelor de transport dobndite din strainatate 1. Document din care sa rezulte dreptul de proprietate asupra vehiculului si cartea tehnica a acestuia, traduse n limba romna si legalizate; 2. Declaratie de impunere model . 3. Cartea de identitate a mijlocului de transport original si copie; 4. Act de identitate proprietar original si copie; 5. Fisa de nmatriculare a mijlocului de transport. Documentele mentionate mai sus se depun ntr-un dosar cu sina. Acte necesare vanzarea - cumpararea mijloacelor de transport folosite Contractul de vanzare-cumparare in original Fisa de inmatriculare in original Cartea de identitate a autovehicolului in copie Act de identitate in copie Declaratie tipizata completata de cumparator Cerere de scoatere din evidenta completata de vanzator Documentele mentionate mai sus se depun ntr-un dosar cu sina. Acte necesare pentru eliberarea certificatului de neurmarire fiscala cerere-tip (CNF) carte de identitate Documentele mentionate mai sus se depun ntr-un dosar cu sina. Contract de folosinta teren pentru amplasare tonete capsulate omologate - cerere tip - copie certificatul de inregistrare de la O.R.C.; - copie autorizatia la Legea 300/2004 sau Legea 507/2002 vizata pe anul in curs in cazul Persoanelor Fizice sau Asociatiilor Familiale; - copie dupa statutul societatii; - contractul de folosinta teren anterior, in original, in cazul prelungirilor de contract; - cerere de reziliere din partea fostului titular de contract, in cazul preluarilor de contract; - copie dupa actul de detinere toneta (factura, chitanta, contract de vinzarecumparare); - certificat de atestare fiscala eliberat de Primaria oras Gaesti din care sa rezulte ca solicitantul (PF/AF/SC) nu are datorii la bugetul local. Documentele mentionate mai sus se depun ntr-un dosar cu sina.

Contract de folosinta teren pentru amplasare frigidere/frigete/lazi frigorifice - cerere tip - copie certificatul de inregistrare de la O.R.C.; - copie autorizatia la Legea 300/2004 ( Legea 507/2002) vizata pe anul in curs in cazul Persoanelor Fizice sau Asociatiilor Familiale; - copie dupa statutul societatii; - contractul de folosinta teren anterior, in original, in cazul prelungirilor de contract; - copie dupa autorizatia de functionare valabila pe anul in curs; - certificat de atestare fiscala eliberat de Primaria oras Gaesti din care sa rezulte ca solicitantul (PF/AF/SC) nu are datorii la bugetul local. Documentele mentionate mai sus se depun ntr-un dosar cu sina. Contract de folosinta teren pentru amplasare terase sezoniere - cerere tip - copie certificatul de inregistrare de la O.R.C.; - copie autorizatia la Legea 300/2004 sau Legea 507/2002 vizata pe anul in curs in cazul Persoanelor Fizice sau Asociatiilor Familiale; - copie dupa statutul societatii; - contractul de folosinta teren anterior, in original, in cazul prelungirilor de contract; - copie dupa autorizatia de functionare valabila pe anul in curs, pentru activitatea de alimentatie publica; - certificat de atestare fiscala eliberat de Primaria oras Gaesti din care sa rezulte ca solicitantul (PF/AF/SC) nu are datorii la bugetul local. Documentele mentionate mai sus se depun ntr-un dosar cu sina. Contract de folosinta teren pentru amplasare masuta plianta in vederea comercializarii de flori naturale - cerere tip (Centrul de Informatii pentru Cetateni); - copie certificatul de inregistrare de la O.R.C.; - copie autorizatia la Legea 300/2004 (Legea 507/2002 )vizata pe anul in curs in cazul Persoanelor Fizice sau Asociatiilor Familiale; - copie dupa statutul societatii; - contractul de folosinta teren anterior, in original, in cazul prelungirilor de contract; - cerere de rezilere din partea fostului titular de contract, in cazul preluarilor de contract; - certificat de atestare fiscala eliberat de Primaria oras Gaesti din care sa rezulte ca solicitantul (PF/AF/SC) nu are datorii la bugetul local. Documentele mentionate mai sus se depun ntr-un dosar cu sina. Contract de folosinta teren diverse: rulote fast-food, masini pop-corn, etc. - cerere tip - copie certificatul de inregistrare de la O.R.C.; - copie autorizatia la Legea 300/2004 (Legea 507/2002) vizata pe anul in curs in cazul Persoanelor Fizice sau Asociatiilor Familiale; - copie dupa statutul societatii; - contractul de folosinta teren anterior, in original, in cazul prelungirilor de contract; - certificat de atestare fiscala eliberat de Primaria oras Gaesti din care sa rezulte ca solicitantul (PF/AF/SC) nu are datorii la bugetul local. NOTA:Pentru amplasamente noi este necesara aprobarea Comisiei privind analiza situatiei amplasamentelor temporare pe locuri publice de pe raza orasului Gaesti. Documentele mentionate mai sus se depun ntr-un dosar cu sina.

Registrul agricol 1. Adeverinte pentru situatii de protectie sociala (bursa, spitale, ajutor social, deducere impozit, etc.) - cerere tip - buletin identitate - un timbru fiscal de 1,0 RON 2. Certificat de producator agricol pentru comercializarea produselor animaliere : - cerere tip - certificat de sanatate al animalelor vizat de Directia Sanitar Veterinara pe trimestrul n curs.( copie xerox) - taxa 60 RON ( se achita la eliberarea certificatului ) - rol agricol ( ceea ce nseamna declararea datelor privind efectivele de animale si terenurile agricole detinute pe raza orasului Geasti, n Registrul Agricol copii xerox acte de proprietate terenuri ). Inregistrarea se face la Biroul Registrul Agricol, Documentele mentionate mai sus se depun ntr-un dosar cu sina. 3. Certificat de producator agricol pentru comercializarea produselor agricole : - cerere tip. - taxa 60 RON ( se achita la eliberarea certificatului ). - rol agricol ( ceea ce nseamna declararea datelor privind terenurile agricole detinute pe raza orasului Gaesti n Registrul Agricol copii xerox acte de proprietate terenuri ). Inregistrarea se face la Biroul Registrul Agricol. 4. Viza trimestriala certificat de producator agricol pentru comercializarea produselor animaliere : - cerere tip - certificat de sanatate al animalelor vizat de Directia Sanitar Veterinara pe trimestrul n curs. ( copie xerox) Documentele mentionate mai sus se depun ntr-un dosar cu sina. 5. Viza trimestriala certificat de producator agricol pentru comercializarea produselor agricole : - cerere tip 6. Bilete de adeverire a proprietatii animalelor : - certificat de sanatate al animalelor vizat de Directia Sanitar Veterinara - taxa extrajudiciara de timbru - 1 leu/cap animal. - rol agricol ( ceea ce nseamna declararea datelor privind efectivele de animale si terenurile agricole detinute pe raza orasului Gaesti n Registrul Agricol -copii xerox acte de proprietate terenuri). Inregistrarea se face la Biroul Registrul Agricol, Documentele mentionate mai sus se depun ntr-un dosar cu sina. 7. Adeverinte privind rolul agricol pentru Notariat, Intabulare, Electrica, A.P.I.A., D.A.D.R, etc - cerere tip. - taxa 20 RON ( se achita la eliberarea adeverintei ). - rol agricol ( ceea ce nseamna declararea datelor privind efectivele de animale si terenurile agricole detinute pe raza orasului Gaesti n Registrul Agricol - copii xerox acte de proprietate

terenuri ). Inregistrarea se face la Biroul Registrul Agricol, Documentele mentionate mai sus se depun ntr-un dosar cu sina. 8. Contracte pasunat : - cerere. - taxa (se achita si se depune cu cererea) . - 26 RON/cap animal din speciile bovine, cabaline/an. - 15 RON/ cap animal din speciile ovine, caprine/an. - rol agricol ( ceea ce nseamna declararea datelor privind efectivele de animale si terenurile agricole detinute pe raza orasului Gaesti n Registrul Agricol - copii xerox acte de proprietate terenuri ). Inregistrarea se face la Biroul Registrul Agricol, Documentele mentionate mai sus se depun ntr-un dosar cu sina. 9. nregistrarea contractelor de arendare : - contractul de arenda n trei exemplare . - taxa 5 RON (se achita si se depune cu contractele). Documentele mentionate mai sus se depun ntr-un dosar cu sina. Acte necesare eliberare certificat de producator pentru comercializarea produselor animaliere cerere tip certificat de sanatate al animalelor vizat de Directia Sanitar Veterinara (copie xerox) Documentele mentionate mai sus se depun ntr-un dosar cu sina. Acte necesare pentru acordarea venitului minim garantat I. Acte doveditoare privind componena familiei: Conform art. 11, alin. (1) din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii. nr. 416/2001, cu modificrile i completrile ulterioare, componena familiei se dovedete cu actele de identitate ale solicitantului i ale membrilor familiei i, dup caz, cu urmtoarele acte, n copie: certificatele de natere ale copiilor; livretul de familie; certificatul de cstorie; hotrrea definitiv de ncuviinare a adopiei, de plasament familial al minorului, potrivit legii; actul din care s rezulte calitatea solicitantului de tutore sau curator; acte din care s rezulte c un membru al familiei urmeaz o form de nvmnt n condiiile prevzute la art. 4, lit. a) - respectiv dac urmeaz o form de nvmnt la cursuri de zi; acte din care s rezulte ncadrarea, potrivit legii, n categoria persoanelor cu handicap accentuat sau grav ori n gradul I sau II de invaliditate, pentru persoanele aflate n ntreinere; dup caz, alte acte doveditoare privind componena familiei. Conform art. 11, alin. (2) actele prevzute la alin. (1) lit. a), b), c) i d) pot fi nlocuite, dup caz, i de livretul de familie. Conform art. 11, alin. (3), actele de identitate sunt, dup caz, urmtoarele: buletinul de identitate, cartea de identitate sau cartea de identitate provizorie, n cazul cetenilor romni; permis de edere temporar, permis de edere permanent sau document de identitate, eliberat

de autoritile romne competente, sau, dup caz, paaportul, n cazul cetenilor strini sau apatrizi. II. Acte privind veniturile realizate n luna anterioar depunerii cererii de acordare a ajutorului social (dup caz, cupon de pensie, adeverin de salariat, adeverin de elev n care s fie menionat cuantumul bursei .a.) La stabilirea venitului net lunar al familiei i, dup caz, al persoanei singure se iau n considerare toate veniturile pe care membrii acesteia le realizeaz, inclusiv cele care provin din drepturi de asigurri sociale de stat, asigurri de omaj, obligaii legate de ntreinere, indemnizaii cu caracter permanent, alocaii i ajutoare cu caracter permanent i alte creane legale (art. 17 din Normele metodologice). III. Alte acte doveditoare privind veniturile din alte surse (chirii, adeverin fiscal, depozite bancare .a.) IV. Adeverin eliberat de agenia teritorial pentru ocuparea forei de munc (n care este menionat faptul c sunt n evidena Ageniei pentru ncadrare n munc i nu au refuzat un loc de munc, precum i adeverin privind participarea la serviciile pentru stimularea ocuprii i de formare profesional oferite de Agenie). V. Actele doveditoare privind incapacitatea temporar de munc sau , dup caz, pierderea total sau parial a capacitii de munc: decizia medical emis de medical expert al asigurrilor sociale din cadrul casei judeene de pensii i alte drepturi de asigurri sociale, pentru pensionarii de invaliditate; certificatul emis de comisia de expertiz medical a persoanelor cu handicap, pentru persoanele cu handicap; certificatul medical de constatare a capacitii de munc, emis de medicul expert al asigurrilor sociale din cadrul casei judeene de pensii i alte drepturi de asigurri sociale, pentru persoanele cu afeciuni cronice invalidante i care nu sunt asigurate n sistemul public de pensii; Adeverin medical emis de medicul de familie sau, dup caz, de medicul specialist, pentru persoanele cu afeciuni ce determin incapacitate temporar de munc. (conform art. 30, alin. (2) din normele metodologice). Documentele mentionate mai sus se depun ntr-un dosar cu sina.