Sunteți pe pagina 1din 73

MOTOH.

CUPUI NS
CARACTERISTICI
DEMONTARE-REMONTARE MOTOR
DEMONTARE-REMONTARE MOTOR CUTIE DE VITEZE
DEZASAMI3LARE MOTOR
RESTRNGERE
REGLAREJ\ CULI3UTORJLOR
DEMONTARE-REMONT ARE
VERI FICARE DEFORMJ\RE PLAN
I NLOCUIRE
I NLOCUIRE ARC
DEMONTARE-REMONT /\RE RJ\MP 1
I NLOCUIRE GHIDURI SUPAPE
w
RECTIFICARE SCAUN SUPAPA
I NLOCUI RE SET MOTOR
I NLOCUIRE ULEI
INLOCUIRE SI MERING PALI ER ARBORE COTIT
I NLOCUIRE ARBORE AMBREIAJ
I NLOCUIRE ARBORE COTIT
I NLOCUIRE SI MERIN(;
I NLOCUIRE CAPAC DISTRI BUTIE
I NLOCUIRE SI LANT DISTRI I3UTI E
. . .
INLOCUIRE ARl30RE CU CAME
CI RCUITUL DE UNGERE
VERI FICAREA PRESI UNII DE ULEI
PRESI UNII DE ULEI
INLOCUIRE FILTRU ULEI
DEMONTARE-I{EMONT ARE UAIE ULEI
w
DEMONTARE -REMONTJ\RE POMPJ\ULEI
w
REPJ\RARE POMPA ULEI
B2
CIRCUITUl. DE R;\CIRE
VERiFICARE,\ CIRCUITULUI DE
RI\CiiU: T,\R,VULUI SUI'AI'EI V ASULUIOE
I,:XI'ANSI UNE
COi\CENTRKflEI LICiliDULUI DE
R/\CI!U:
UMI'LEREr\ t\ERISIRE1\ CIRCUITULUI DE
Dl:i'v101\Tt\RE-REMONT ARE RADIATOR
DI:MO'\Ti\RI : REMONTARE
CAPAC
ARE RE:VIO:'-IT t\I{E MOSTAT
CIRCUITUl. DE 1\LI:Vll:i\ Tt\ IUi
VERWICARE PRESIUNi i I'OMI'i\
VGRIFI Cr\RE RETUR REZI:RVOR
DEMO,'ITARE-REMONTAJ{E
Ci\IWURATOR
ISTI CI, FL'N(TIONARJ:
DEMONTt\RI:-REivlONTi\RE Ct\RIJURATOR
REGI.ARE NIVEL I'LL'TITOR
REJ>,\RARE Ct\RBURXfOR LA BANC
REGLJ\RE RJ\J.,\NTI
CAIWURATOR 2X/30 DCI
CARM.1.1:1tiSTICI. FUNC:!"JONARE
DE:-.-:Oi\ TARE-REMO:-. Tt\ RE CAIWURATOR
Rf:GL;\RI: NIVEL l'l.lJTITOR
RECii.ARE Ri\t .ANTI
DE
1\'I O T O R
t\ I OT O R
CAR AC TERI ST IC I
IVENTIFICAR E MOTOR
B3
nwt<lrul ui se face cu ajutorul unei rixate pc hlucul mowr. dc"'"l" " fii
trului de ulei.
1. Tipul nwrurului.
2. Scria de f:. hrkajic " muluru lui.
MOTOR
o
NR.
MOTOR
Tipul motor ului
Raport de compresre
Puter e max o ma
Cuplu matrm
flegi m r alanti
Jocul la culbutor i (rn m)
- admis re
evacuare
Drs t anta rntr e contactele
la ti na t c (mm)
Unghi ul camei
Procentul Dwell
Avans ul rnrtial
Ordi nea aprinder ii '
Cil in.Jrul 1 rrc vul:rnl.
81 o - 99
1289
73
77
8. 5 : 1
54 CP DI N
la 5250 rpm
9 m.daN
la 3000 rpm
1
2
750- 800 rpm
la rece
o 15
o 20
0, 4
57 t 3 gd
63 t 3%
O 1 rd
1 -3- 4 - 2
102 - 13 1 02 - 14 106-00/ 02
1397 1397 1557
76 76 77
77 77 83 6
9: 1 8,5: 1 9,25 :118,5 :1
62 CP DIN 58 CP DIN 72 CP ()N
la 5000 rpm la 5000 rpno la 5250 rpm
10,2 m.daN 10,2 m.daN 12,5 m.daN
la 3500rpm la 3500 r pm la 2500 rpm
750 800 rpm 750 800rpm 750 800 r pm
la r e<:e la rece la rece
o 15 o 15 o 15
o 20 o 20 o 20
0,4 0,4 0.4
573grd S73grd 573grd
63 3% 63 3% 63 3%
0 1 d 0 1 d 0!1 d
1 -3 42 13 -4 2 13 4 2
B4 1\IOT OR
C U 1' 1. lJ H 1 U E S '1' H A {; E H E
CIII ULASA
Chiuf.t>:1 I U J n a l tiin .ili:oj Jc .tfumi11111
l1pul moi or ului ll10- 99 1 02 . 1J 1 02 - 11 1 06-00/ Oi'
Cuplu de strangere surubun
fixare ch1ulasa (daN.m)
la rece
5.5- 6,5
5,5 - 6,5
5,5 . 6, 5 5,5- 6,5
l a cald '
r,,s 6,5
6, 5 6, 5
Inaltime ch1ulasa (mm)
- normala 73,40
73,75
74,40 13,30174,ZO
de reparatie (m1n1m) 72, 90 73.25 73, 90 72,80/73.10
floctlflcarc maxima adm1sa in
pl anul garmturt i (mm)
o, 50 o. 50 o. so o.so
Deformat1a max1ma admsa 1n
olanul aarmturli lmml
0,05 0,05 0,05 0,05
Volumul camerei de ar dere (cmc) 37 :s1
39,25 41,80 42,2116,6
lJupii 50 minulc de la opri1c:t tnnlorului .
OTO R
AI{ CURI SUI'AI'E
Arcuri le Il.: sunt iucnlic.: pentru c'''"uarc.
La monllrc spirclc apropia!<.: vor li spoc
Topul mmotoruluo 81 o . 99 102 1 3
Uoametr ul sarmeo (mmj 3,4 3,4
uoamet ruo ex teroor \111111} l 1 ,b 21 6
Lunqi me 1 ibcr a { mm)
42 42
Lungi me s ub sarcina de 36 daN {mm)
25 25
Sens de int asurare
dreapta dreapta
SUI' AI'I::
1 ro pul motor uluo 81 o - 99 102 13
uoametrul cozii (mm)
7 7
Unghiul fetei de asel3re
90 grd 90 grd
- admisie
- evacuare
90 grd 90 grd
Diamet ru! capul ui ( mrn)
33,5 33,5
- admi sie
evacuare
30.3 30,3
SCAU E SUI'AI' E
Ti pul motorul uo 81 o . 99 1 02 13
Unghoui scaunuluo
90 grd 90grd
admisie
evacuare
90 grd 90 grd
Lato me fata de asezare (mm)
1,11,4 1,11,4
admisie
. evacuare
1.4 1,7 1,4. 1,7
Ooametr ul ex ter oor (mm)
admisie
34,5 34.5
evacua(e
31,3 31,3
B5
1 oz . 14 1 0600/0l
3,4 3,4
Z1 , b 21 6
42 42
25 25
&eapta dreapta
1 02 1 4 10600/0l
7 7
90grd 90 grd
90 grd 90 grd
33,5 34,6
30,3 30.3
102 . 14 1 0600/0l
90 grd 90 grd
90 gd 90 grd
1, 1 1, 4 1. 1 1. 4
1,4. 1,7 1,4 - 1,7
34.5 35.7
31.3 31,3
B6 OTO R
CIJIOURI SliPAPE
Giuurilc -'upapch11 din fnnlr, . pn;sale la c:tld. se pul inh>cui.
jTq>ul motorul ui
81 o - 99 1 02 - 1 3 1 02 - 1 4 106-00/02
(U1amctr u1 1 (mm)
7 7 7 7
Diamet ru! ex tcrior (mrn)
11 11
- nor mal
11 I l
- reparat ia 1-a (1 canal )'
11, 1 o 11,10 11, 1 o 11, 10
2-a (2 canale) '
11,25 11 ,25 11 ,25 11, 25
Inclinarea ghidur ilor (admisie, evacuare)
17 grd 17 grd 17 grd 17 grd
in raport cu ni anul qar ni turii
Pozitia ghidului in rapor t cu scaunul(mm)
26,5 26,5 26,5 27,4
admi sic
- evacuar e
26,2 26,2
26.2 26, 1
Se numai la
AROORE CU CAME
ITi pul motorul ui
810- 99 102 . 13 1 02 14 106-00/02
(Numar pa11 crc
4 4 4 4
IJ oc ax lai (mm)
o 06 - o 11 o 06- o 11 006-01 1 006-0 11
Diagrama de distributie
avans desch1dere admrsie
22 grd 22 grd 22 grd 22 grd
intarziere inchidere admisie
62 grd 62 grd 62 grd 62 grd
- avans deschidere evacuar e
60 grd 60 grd 60grd 60 grd
- intar zier e inchidere evacuar e 20 grd 20 grd 20grd 20 grd
TIJE CULBUTORI
Ti pul motor ul ui 81 o . 99 102 - 1 3 1 02 - 14 106-00/02
Lung1me (mm) 176 176 176 176
Oi ametr u ( mm)
5
5 5 5

Ti pul mo10r ului 81 o . 99 1 Ol 1 3 1 02 - 14 106-00/ 02
OI amet r ul ex ter ior (mm)
nor mal
19
19
19 19
- repartitie'
19,2
19, 2 19,2 19,2
Se executa numai la
T O J{ B7
CAMASI
T1 pul mot orul u1
810 . 99 102 . 13
102 14
106-00/02
Ulametrul 1nter1or 1mm)
73 76
76
77
01ametru1 de centrare 1n bloc{mm)
78,5 80,6
80 6
80,6
lnaltimea camastlor peste planul
0,02. 0,09
0,02. 0.09
0,02. 0,09
garniturii (mm)
0,04 - O, 11 fara garnotura fara carnitura
fara garnittxa
. !Grosi mea garnoturu de etransarc
cu bl o eul ( mm)
Hartie Cauciuc Cauciuc
Cauciuc
gar ni tura albastra
0, 08
- gar nitura rosie
0,10 01,25. 1,45 01,25- 1,45
01 , 25- 1,45
- garnitura verde
O, 12
AROORE COTIT
l1pul motor ulu1 810 . 99 1 02 - 1 3 1 02 14 106- 00/02
Numar paliere
5 5 5 5
Felul cuzinctlior '
aluminiu - staniu
Cuplul de strangere a suruburilor
capacelor de pal ier (daN.m) 5,5. 6,5 5,5-6,5 s. 5 6, 5 5,5-6,5
Joc ax1al (mm)
0,05- 0.023 0,05. 0,023 0,05. 0,023 0,05. 0,023
Gros1mc sem1inclc rcglare joc 2,28 2.28 2.28 2,28
ax ial (mm)
2.38 2,38 2.38
2,38
2,43 2,43 2.43 2,43
t'al1cre galetate
01ametrul nom1nal (mm) 54,795 54,795 795 54,795
Diametru! de reparatie (mm) 54,575 54,575 5J, 575 54,575
Toleranta la rectd1care {mm) 0.00 -o.oo 0.00 -o.oo
0.02 -o.oz 0.02
Manetoane galetatc
43,98 43,98 43.98
43,98
D1 ametr ul nominal (mm)
43,75 43.75 43.75
43,75
D1ametrul de repartitie (mm)
.0.00
.0.00
Toleranta la rectd1care (mm)
-o.o2 .0.02

Ou.il'l:!ii [U1IIU 1XIIl11.-k: 1 3 li: u !llfu: UIIA'!ii p..rtru !Xlliud.: 2. 5 pc d: akii p:ull: :un iWl!li.
OI ELE
Tipul mot orul u1 1 02 - 1 3 102 - 13 1 02 1 4 1 06-00/02
Cupl ul de strangere a plulitelor
capacelor de biel a (daN.m) 4, 5 4,5 4.5
4,5
Felul cuzinet 1l or aluminiu
-
staniu
Jocul ax ial al capul u1 b1 el e1 {mm) 0,31- 0,57 0,31- 0,57
0,31. 0,57 0,31-0,57
B8 MOTOR
P ISTOAI\ E, AXE Pl STOI", ENTI
Tipul motor ului
8 1 o - 99 1 02 - 1 3 1 02 - 14 1 06 00/02
;uoametru poston trnno)
7J_ 76 71'. 77

Lungime ax piston (mm)
62 62
62 62
Diametru exteroor ax poston (mm)
20 20 20 20
Montare ax pos t on
Presat in biela li ber in piston
poston In oooc
sageata orienta ta sere volant
vros ome segmento (lantaJ (mm)
segment de compr eso e
1,75(0.25 . 0.40) 1.75 (O,Z5- 0,<0) 1.75 (0.25. o.Ol
1,75 (0.25 0,40)
segment de etansarc z (0.2 5 0,40)
zco.zs -o.o
z (0.25- 0,40) z co.zs- o.o)
segment raclor (de ungere)
4 (O,ZO 0.35) co.zo- 0,35) 4 (O,ZO 0.35)
(0.20- 0,35)
Scgmcn!i i ajusiaJ .
POMPA DE ULEI
Tipul motor uluo
81 o - 99
1
1 02 1 3 1 1 02 - 14 1 106 - 00
Presiune ulei la 80grd.C (bari)
la ralanti (750- 800 rpm) minim 0.7
la 4000 r pm. minom 3, S 4
I' QMI'A BENZINA
Tipul motor ului 810 99 1 102 13 1 102 - 14 1 06-00/02
Presiune stat ica (pompa nu debi tcala) (bari
minim
o. 170
maxim
0,265
MATERIALE AUXILIARE
Material Utr lo lar e
SE DERO 100
Spalare piese, otel, lenta, alumrniu.
OMNI - FIT RAPID 50 H
Suruburl fixare volant, surubur i
capace palier, rac manivela.
Ul eo
M 20 W 40 SUPER 1 Ungere motor
M 1 O W 30 SUPER 1
Numai pentru temperaturi sub t 'S grd.C
Ungere piese la montaj
i\ I OT OR B9
D E :\1 0 N TA R t:: ItEM O N TA It E III O TO R
Muttuul M! puatc dcmunl:t singur, sco!ndu 1 prin p.rtca a compartimentului motor.
UDIONTARE ( I N COMI'ARTI I\I ENTUL MOTOR)
bateria.
Se capota m<>tor.
bu)unul capacului chiulasii.
<:artcrului <.h: uki se uleiul din motor.
Se circuitul de riki1c:
- .<.: tlemuntcatii mdiatomlui;
- ,,e hu:unul hluc ci linurii .
* Se dcmontc;11;i cundut'tdc !le
Se rauiaturul.
Se dunl!ltc;arl \UJtIJt-ul. <.UR..'U1 fulia ('(llllpci llc :('(L
*Se dchJ:OO)cat:i li rele (alt. matur, tcnn<>wnt;octc,manu-
wnt:H.t, ruptnr).
Se l:aoluri k: :Jccclcr:tlic
Se ucm,llltcatii liltrul aer.
Se ucmuntcuii arcul de a clapclci <Kcclcl:oJici.
Se ucmoniC.IId pnllccunll dcmanrului.
B 10
Se t:ahlurih: <.h.'fll:lfunllui.
* Se dt:lllllntc.::tJJ c.kn1ann1.1l .
dCIIll)lllC:tl:i .) lllllhlll ilc dL' fiX:t fC a tUiit i
VllC/1..: .. lllUlOI',
OEMOKTAI{ E (SUU At:TOTURI SM)
Se fuliJ arhurclui <l>ll.
Se culicrul <k fixare a tubului co
bm urc.
Se piulilclc de lix:uc u luhului co
borrc pc
Se piui itele uc :o ;upof!ilur
molor pc
MOTOH
Se ucmontca scutul motor.
Se dcmontcaz:i l l':&vcrsa inlrc lonjcrn:mc.
Se pi uliJclc llclixarc ale cuJ.incti
lor clastici antiruliu.
Se dcmontc:11j piuliJclc de fixare ale cutiei
cJc vit..::J.c- mulur.
Se tabla de protcqie ambrcia-
j ului.
Se ap1.l sub cutie un cric (l<.'fltru a o mcn!inc pc

Se muntcazii de ridk arc.
Se muturul spre inainte se
Se motorul pc suporlul MOT. 369.
0 T 0 R

n "P"I:qi i le Il " dcm<'ntarc.
l'ART ICULAIUTATI LA
* Se prct.cnta celor <h>u<i de eentrare a car,:oH'i ambrciajului pc bine.
'"Se ung U5or, cu unsnarc Li Ca l'iltip ll. canclurilc arbmclui amhrciaj.
Se cursa pec.Jalci de acccl eratic.
Se
plinul de ulei la motor;
- umplcrca aerisi rea circuitului de
Se punerea la punct a mntorului (aprindere, carhumtic).
Bll
Se trJng pi uli!clc de fix:1re euplurik de stringere tiin tabelul
Fixar e Oi ametr ul si pasul
surubul ui sau prezonul ui
Cuplur i de sl rangere
daN. m
Capace de pal i ere
10 X 1,50 5,50- 6,50
-.a pace ae biel a
9 X 1,25 4 00- 4 50
Voi a nt
9 X 1 00 5
Chiulasa pe carter
1 0 X 1 50 5 50- 6 50
Capac ch1ul asa
7 X 1, 00 0. 15-0, 45
:.upor l ax a eul bulor 1
7 X 1 00 1 50- 1 75
Pin1on arbore cu carne
8 X 1, 25 2.70-3 20
Br1da arbore cu carne
6 X 1 00 0.80- 1 00
Pompa de ule1 pe carter
6 X 1 00 o 70- 1 00
Caner inferior
6 X 1,00 1,20 ;t 0, 40
!M ecano sm ambr e1 3J
7 X 1 00 1 00- 1 20
Capac distributie
6 X 1,00 o. 70- 1 00
Buson golire ulei
1 a x 1 50 4 - 5
Pompa si capac pompa apa
6 X 1 00 0.70
Venti l ator
8 X 1 25
2.00 - 2.50
Ecran demar or
8 X 1 25
2- 3
Pompa benzi na
8 X 1 25 1.50- 2 00
ermocontact
18 X 1, 50 1,502,00
Manocont act
14 X 1, 50 2
-.arourator
8 X 1 25
1.50. 2 00
Fuloe ar bore cotot
12 X 1 50 6.50
Suport al ternator
8 X 1, 25 1.00 1,75
aternaturulu i.
intre rulia alternator este de 7,5 mm.
B 12 OTO R
DEMONTA RI:: REMONTARE MOTOR
SI CU TIE DE VITEZE
Ansamblul motor cutie tlc vi tc7.c se poate tlemonta de pc :nllnturism numai prin swntcrc: pc
la panen a wmpartimentului nwtvr.
li EMONTA
Se descrisi! In c.h.:rnonlarc:t nHHorului singur. cu cxccp!iot
tii :
<.lcrnuntarc protector dem.tror:
dcmontarc dcmaror;
dcmontare fix>rc cutie <.le vite1.e- motor.
In plus
- dcmontarc cablu ambreiaj .
DEMONTARE (SUll AUTOTU RI SM)
Se opent!iilc de la tlcmnntarca rnntorului s ingur, cu exceptia opcrnti ilnr:
dcmnntarc t:thlii de pnllccti c amhrdaj;
tlcmnntarc piulite fixare culic <.l e vi tcY.e rnotor.
In plus se operati ile:
golire ulei cutie de vitc1.c;
lire cont actor mers inapoi.
Se cablul <.le
Se bulunul tle fixare a bielclci tle
vilc/.C.
Se tlem .. piulipt ue lix:m: a tcvci uc
pc traversa spate a cutiei <.l e vitc1.c.
il! OTO H
Se ant1'1.11aJ.dc de mcnJinctc a
Se dcmunlcatii litii.
Se a!a/a >UI> ,"tic un .:ric pentru a o mcn!inc pc
putl! ie.
* Se lra\'cr'a ="P:tlc :.1 cu1it.:i t.Jc viteze.
B 13
Se ale 1
.. Se mluh.:h; supcio;w,; tic.:
ruwlclc hiclctci de dirccJic.
Se transmisii lc.
B 14
Se tlcnronlc:ll.i pi11iol k de lharc n >Upoqilor
RIUlUI'

MOTO R
Se cri<Uille cutie.
Se dL<pnl.itivul de ridicare.
Se dcplascazl ansamblul mnlur - cutie de vite
t.c in:1inte. se se riti ic:1.
Se muturul pc supnrtu 1 MOT 361).
* Se ticmontca7j cutia tic vitctc(dad c neet.-sar).
REMONTARE
Se in or,lin "'' n'.i L>pcra!iih; tic la llcmnntnrc.
1',\RT I CULA RITAT I LA REMONTARE
Se ung cu un"',.,. l.i Ca Pb tip 11. c:mcl urilc pinioandnr rlaru:t:arc.
La muntarca dstice. vor li nricntatc spre exterior l)upl montare
in capetele " 1 a pune r:itc u de mastic pentru
Se reglead '"' ''" iajului: 2.5 - 3 rnm.
Se curs: 1'' .l.dci Jc accclcr:qic.
Se
- plinulrk uko l.o ,utia Jc vitele motor;
- umplcrca ,,, "'irca circuitului Je
Se punere: l.o punct a moturului (aprindere c:rrhura!ie).
Strngcrc:
1
hulunului are a biclclei tlc comanti1i viteze se cu viteza a 4-a
Se strng piuli!clc tic lix:arc la cupluri le ti in tabelul

OT OR
Or ametr ul si
Fixare
pasul surubulu1
sau pr ezonului
Bicl cta comanda CV 10x 1, 50
Oi c l cta d irectie 10 X 1,50
Rotula brat super i or 12 X 1,50
Buson umplere si goltre ulei cutie de vit eze 16 x1,50
Brida tub cobor are t eava esapament
8 X 1, 25
ISupon motor pc bloc 8 . 1,25
Tampon pe suport
8 X 1,25
Traversa CV pe cutia de 7 X 1,00
1 raversa pe ta mpoane l e rater are
8 x 1.25
l\IOTOit
llirh.l pc molUr MOT 369. ".!
hrio.la lixarc:
- di .... trihuilmul de buj i i:
- JWillJM tic
- fi l l oul uc uki;
- juja o.lc u Ici:
. m;an,t:unl.JClul prco:ium: ulei:
B 15
Cupluri de strangere
daN.m
4
1
3
5
2.50
1,70
1,70
1,70
1, 20
1,70
. lateral ,,t.ing;l mulur litmpunul cla,lic .

Se'"""''""'; hulu:uocl c MOT 46() pc
bl ocul 11\llhtr.
Se nnoturul pc supurtul MOT 460
B 16
Se
rurlunclc th: l';IUl'UC,
tuh:ch,rul admi,ic ... , ,h,u.uc;
- cuh.a:r-uului:

- pla"u th: di,t.;UI ..te :unhn.:iaj .
.
Se t.k numh.::ll:i c.:hiubsa -..u,IIC de
chiui:Ls5.
l'cnuu :t(C;hl:t se lll-
fix:ul: t:hiuJ:L,l in :afar.i tic '!'"llmhul \!inspre rur)
lor- tliSlribuilur.
Caruilur:t de liind tic l:>luc,
si 4.:hiuhz,j nu :-.c \;J riLiit:.t
se \'OI; Il:. vor 1 upc i Il: de
de la hat.a lor.
Pcntlu tll'\lipirca 'c \'a mii
in jurul :)UI\Ihului foh"inJ un docan Uin
cauciuc sau tliu pl:.slk.
tnul<lrul la 1 KO 1Jrtl. ) se tlcmun-
lca/.a:
- fulia :1rhlJ1'C
- carlctul ulei;
- <.lislrihulici .
Se t.lc\fJc cJc :ale repere lor
dcmonlalc.
To n
Se mcmh:tll:i Ji:.; pot iti \ ul <.h: mcn,incrc a
MOT 4X4.
Se s.:'t li.i<.: lc l'Uihulor i la<.'h;.li i t.:arc pun
in online: .
Se dcmnntca/J pinitt nul tJi ,lr ihui lur l ' U un

T 0 R
Se dcmunlcat.i bridci arborelui cu
camc.
Se seualc arhnrclc cu carne.
Cu :tjulurul dispu1.i1i vului MOT 49 Exlnoc-
lor pin ion se scoale pinionll1 arborelui eul il.
B 17

Se runclcl3 el e <c
dcmonlcaza de fixa re piniun :orhurc cu
camc.
Se scoale pini unul arbore cu carne lan!ul
de

..:\ . J, ,

1
B 18
vul:ulla llllll llf.
Vcrifica!i m:uc:tjul hiclclnr: numiilul 1 s piC

vuhlnl Jk' parlc.l ;t :uhnrclui ru


Se piui itch: c'l""dur <le lucie.
Se capHck <le
:\C in nrJinc.
fi i OTOR
MarcaJi c:opacclur <le palier pc
capac. respectiv. pc bluc.
Se opacclor tic
palier.
Se capa,clc tic palier
se pun in un.Jinc.
Se arhurclc cutit .
Se scmicut.inc!ii <le pc tic
bluc se pun in ortl inc.
Se swl scmiinclclc ll c rcglarc a j ocului axial.
Se simcringul <le palier.
Se nwturul cu 18JJ grd . . se
llis put.itivul MOT 4H4 se scuatc:
- sctulmolor;
de la tlnt.a
Se llcmonlcazii blucul tic pc s upurl.
O T O R B 19
1! 1' A H AH 1:: " 1 OT 0 H
RESTRAN(;EI!E SUIW UURI CHI ULASA:
ti\.: fi x:uu u
SU
la autulurbmdc noi c.:o (IC:t/.<I rcvi1ici l;a
1\XXHm:
cu nc:ui:a unei intcrvcnlii In multi i', c;_u c
dCIItUillaiC<ll'hiula:--L'.
l'.:nuu n:stran!:crc <e ( 1) cu
1/4 Iute <lupii rare "<C stringe la cuplu:
- 5,5 6.5 <laN.m la cald (511 t>ptireJ

- 65 daN .m la n:.:c.
Se a<:ca.' lii up.:r:t!ic p.:nllu cclcl:ohe
n un.linca de .slrngcc in
se
eulhuh11ii.
s.s -6.5
m
"<.. . -
.. .
' 1 .!>
.
___.. ....
REGLAREA CULBUTORILOR:
Supapa pe ev acuare
comolet de schi sa
1
3
4
2
inainte de reglarea rull111tmilur se va vcrilk a
strngcn:a ramp.:i.
. .. de <le lixare a
rampe1. l_ - 1.75 daN.m.
Cnd se reglarea culhutlllillll' cutia de
vitet.c va li la 1111111.
Rcgl;uca l1llhuturilur <ceR-cutii mctnda
.<Ufl>pci de evacuare de<chi<5.
Se rnnlurul pn:i 4.'tllnpk1:i a
supopci <le evacuare cilindru lui 1 :: cu
njtllorol dispttlivului MOT 13, cheie 1cglarc culllll-
luri:
- supap:1 de ad111isic 13 cilint.huiJ;
- sup:tpa de la cilindtul 4 .
. * Se repeta opcra!ia pentru cilin<lrii 3 - 4 - 2 cun-
lurm
Suoaoa care se real eaza
Admisie Evacuar e
3 4
4 z
z 1
1 3
i
B 20 MOT O R
Jncul c.: ulhulcllilur: la rece - <tc.lmisic O. l5 mm :
- CV'ICU ;ore (), 2() 01111 ;

l;t l' .dJ ;u.IIIIS\! O, 18 mm ;
O. 25 mm .
UEMONTARF.- ' TARE CHI ULASA
l)J:: MONTA HE:
Se hatcria
Se demnnlct:i li ltml de ;ocr.
Se circuitul de
sc dcnmntcarii bu:;<lllul radiatorului:
:.c dcmunte:11:i IIU'<mul hhocului tic cilim.llii.
Se dcmuntcatii rupt111 distrihuilorul (dclmu)
Se dcrnontcat:i ahcrn:rturul.l1irJ lin:.
Se dcmontcat5 cablul <le :.ccclcratie ue
Se le.
Se uemonlcatii fu r1unclc de (chiu !osii. carhu-
rntnr; carhuratur :rp:i: Jl<>rlll>ii apii rJJiatnr).
Se dcmuntct.J' galeria de pe dnula:i.
Se cap:tcul culhut<>ri
Se d<-montca/:i tijclc culbutnri. Se in ordine
pentru a se munta in locu 1 ue untle au fost tlcmontatc.
* Se de fixa re chiu in
de ccntml din.<prc ruplur tli,trihuiltor
can:
Garnit uoa de chiul asii fi ind lipi t5 tlc hine,
nu se: v;a riUica ehi dcn:uc:t'C se
vur tkpl:t<a se vur rupe gorniturile de
de l:t ha:ta lur.
Pcnlru t1c1lipirca g:uniturii "C v:t mli t:ldul:tsa
in jurul Pmtru tkpl:1s.1rc:. chiu
lasci $C va fnlosi un dncan de pla<tic $:tU
Se de lix:ll'l:.
Se dcmuntc.v:i chiu !o"'
Se mnntc:v:i di<Jl<>t.itivul MOT 484 tlc lllt:ntincrc a

Se suprafc!clc de a gamiturii (bloc
cilindri chiu Iasii).
lMPORTANTSc intcrt.ice curiiJarca suprafcJelur picsclur tlin alumini u cu Se va
avea nu se uhturc7.c canalele de ungere tlin bluc chiu (Pericol de griparc a camclur
a eulhuturilur). Se vnr suna cu tnalc din capul pi stnanclur.
MOTOH B 2 1
VERIFI CA RE DEFORMATIE PLAN GARNITURA
Verilcarca planu lui garni
turii se rcalit.ealii cu ajutorul unei rigle a
unui set de Icre.
max imj x = 0,05 nun.
l)ad dcf11111l:l!i:1 acc:l sta valna
re, se rcctilicii pla nu l gnrniturii 11rin frct.:rc.
l n:.intc de rcetiri.::.rc se
pump. de apf, rampa eulbuturil\lr.
Se va ccntra cu atcn!ie chiulasa pc
p<:ntru re>pcct>rca p:.ralcli<mului suprafetelor.
A"lllsul maxi111 calc so: puate
0.5 mm.
pri n rcct i ficare se
inaltimc:t aJmis5. se inlllcuieste chiu! asa,
prin iniiltimii nwtli
raportul de curnprc>ie.
-
IWIT
TO<'
Se chiulasa de fixare.
v - o o_s

MONTARE:
Se in u1dinc opcra!iilc de la
demon tare.
I'ARTICULARITATI LA MONTARE:
Supraf<iclc de a'iC'.arc a gamilurii vur li curate.
Se vm cur:ili garnituri le de fixare a ehi
ula.<ci de ulei sau :mtigcl.
Se dcmnnte:m1 dispt>1.I\'ul M<n 4M tic lharc a

Se garnitura cu marcajul "III\ Ul sau
"T()IY' in sus.
Se vcrilid dad gaura din supr>l
pune corect peste can:1lul de ungere tiin bloc.
Se strflllg le la cuplu: 6,5 daN.m.
Se tijclc culbutorilor in de unde au f1"'1 demonta te.
Se cursa pcd3h:i tic aelcf31ic.
Se umplcn:a 3crisirca circuitului tic rlcin:.
Se executii punerea Ju punct a muturului.
Se rcstr:ingc
1
B 22
INLOCUIRE CIII ULASA
'
Se
Se bujiik.
Se
1mmpa de ap.i;
placa inchidere chiuiH5:
ahctnatorului.
*Se plilr:t tic mcn1incrc a supapclor MOT 320.
Se arcurile supapclur cu tli<pnl.i-
Livul de cvmprimarc MOT 3M2.
Se scul ue siguran !ii. se
arcul, se scuole talerul superior. arcul
talerul inrcrior.
Se piesele in urtline pentru a .<c munta
in luc de unde au rusi dcmunlalc.
l\1 O TOR
Se tlcntonlcatii rampa culhuturi.
t\ IOT O n
Se de mattinctc a SUfl.lpclor. se <CIIt supapdc -.c in nodinc.
Se :,p.115. ;o;c cu aer chiu nuu:i.
* Se cxistcnln can:llclur tic ungere.
*Se starea surwr.:lur.
B23
Se supapclc pc ghidurile tiin lhiulasii (olpcratia se in calul inlocuirii supapclor).
* Se mu111ca1.fi supapclc in chiu se placa de mentinere a supapclur MOT 320.
* Se la Jocul lor:
- t:tlcrclc inferioare:
- arcurik de
- talcrclc
NOTA: Arcurile de supapi sunt identice pc111ru adrnisic cvawarc. An:urile se cu spircle
:tpmpiatc spre thiulas5.
Se cumprim5 :uwrilc cu ui<pal.itivul <.lc cumprion:u'C MOT 3X2 5i se montc:11.<i scmicnnuri lc de sigurantii.
Se montcalii inchidere pompa de l"U gatnituri nui.
*Se muntcaz >UjioJtul ahcno:norului.
Se rnumcadt d tiulasa .:u gnmitura nuu:i tcspcct:nu.J prcscripliile de mont aoc.
Se rnoNlleaJ.ii tijcle <1llbutot ilor in locul ile de untle au ll>st oJenMHllatc.
* Se reglea culhulurii.
Se nHllllcal;i culhuhuilur.
Se cuN pcl.lalci de ateckr.ttic.
Sccxc..-uti :a.-ri.,iu.::t cin.uitukli o.l: r."in:.
Se punerea la molorului (aprinucrc, carbumtic).
Se chiui.ISa.
I NLOCUIHE ARC S UI' AI'A
Se halcria.
Se cahlul tic nccclcraJic.
Se dcmnntcat.ii cap:"ul culhutnri i.
Se dcnwntcat.3 hujia.
Se in ltll.1ll bujici Ji<pu:iti.,.uhle mcnp ne re a su pa-
pciMOT61.

Se lija culbutorului .
1
B 24
Se cmnprirn5 Mcultu \lbputitiul\lc <'tunprim;uc
MOT3S2 ><:oi scmicnnurilc d.: >igur;onfii.
Se smatc:
1
-l:llcrul SIIJl<.'rioo;
- arcul
Se inlcoinr.
Se asazii la loc:
' -:U\.lllmu (ltJ '-pin.:l.; :opoupiatc doiulas;i);
- lakoul sup.;rior.
Se arcul cu tJi,putitiuJ MOT 3X2 se
scmicnnurilc U..: ,igurm*i.
Se tij:o cuJJ)utorului.
Se o:glcat.i culhutootJI.
Se montc-Jt:i C31l.lcul culhuturilor.
Cuplul de 'to.in;;cn: a piuli!clnr. 0,5 - 0,7 daN.m.
S..: cuhlul <.h: se cur
J>:l (1\-'ll:tlci de at:cclcratic.
Se demnntc.l!..i lliPtli.tI ul <.k; mcn!incoc a supapei
MOT 61 )C mtl<ltca75 hujiu.
Se punerea la punct a molurului (Hprinucre,
carbura!ic).
MOTOR

o __ :-_:__ o
o - .::-_o
a: :::=--: o

o .. , , o
od
1
1 _

DEMONTA RE- RF.MONTAKt: RAMPA
CULIJUTOIU
SupooJ culhuturi sunt identici pcnt11J al'Ci3.5i tip de m01or. Culhuturii. axul culhuturi l i SUJl<ll1ul
axului culhut urilnr dc.: la m<>tn:orcle 102 -JJ. 102- 14,
Dopurilc din eapeldc :oxului culhuturilnr sunt montate presat nu se demuntc:wi.
UF.MONTA RE:
Se dernuntcat5 c:ohlul de acwkra!ic.
* Se culhulnrilnr.
Se dcnKmtca mmpa de pc
* Se demontcat. de din capul
ATENTI E : Lu dcstinderca arcurilur nu
piesele de pc ax.
Se dellltmtcat.ii piesele uc pc u p se pun in urdinc.
Se spalii piesele p5str:ind urui nea de dcmtl<ltnrc.
Se piesele se cele lief<-c:tc.
O TOR
REIIIONTAR E
unge :1xul. supo1 tii culhutmii cu ulei curat.
Se pc ax n unli nc
lfcmontiilii. Se v;o 3\'Ca grijJ c:t de fi xare .tin
"' 1""1i lic in Jn:ptul pc ax.
Se rn<mlc:ll;i axul ;os:ml lllal pc se sll'ilngc
1.1 un cuplu Jc 1,5- 1,7 J:1N.m.
Se culbutmii.
Se capacul culhutnrilur .
Se nwnlca/,; cablul c.Jc :lccclcr:t!iC se cursa
pclfalci.
Se cX<'CUiii punerea la J>lllll1 a nu>lllllJ iui (aprindere.
..rhu f;J! ic)
B 25
INLOCUIRE GIIIOURI
OEMONTAR f.
Se tlcmnnteatii chiui:L'a de pc mutnr.
* Se de pc
- pomf"' de ap;i;
- supapei..,;
rampll cull>uturilnr;
prcmanclc tic prinJcrc a capacului;
hujii lc
Se chiui:JSa pc pl:n:a <le MOT 121
cu mandrinul ( 1) al tlisr>ulitivului MOI' 141! se
ghitlulla u hiJraulid.
Se vcrlid dim11ctrul ghic.Jului tlcprcsat:
L'Oia numinal:i 11 mm:
t,>tarcp:trnt ia J.a 11. 1 mm;
cuta reparat ia Il -a 11.25 mm.
NUI'A: Ghidurile rot:1 tic r<.: f"'m!ic se livn::111i numai 1:. """"'"'"-
1
1
B 26 OTO R
lt. Se intoan.:c chiu la"a pc pl:u::t t..h. ,,U"i!i ucrt: "c
ghidufui l;t \'"tt(:t C:Pii.''PUilt:11u!UC ghidu
ui nou.
Se inlnl<lul-c rnantlrinul (0 in limil.lhl.ltc (2) (l:t
un C:tJI:il .:tu w151all in func!ic tk j!hitlul c:uc"" )trc>c:fl
:tj:V.i pccofiiiul m:nlriwlui ( 1 )
Se UrlbC ghiclul cu ulei t:U u
rc<pcclntl cuiele:
i\<1111 ;, ;c A = 26.5 tmn;
Ev:tcuarc H = 26,2 mm.
""''" colc in limpul prcsiili i. <Jad i11
mnmc11lu 1 in lmandrinulu i ( 1) nju11gc aprnapc
de limilalllarc (2). se accasla din
vine i11 conl:tcl l ll m:tndrinu 1.
Se 'caunul suraJ'C .
Se ghitJulhl u-t.t o 7
Se surapa tU sc.:uunul.
CU .fFiji.l chiu lasa si cumpuncnh: ,'\C L:U :n:r t:liiOprinHIL
Se monlcaza pi.: chiula>ii:
.. rrc7.twm:lc de prindcrC" a caraJului: .
surapclc (in locul de unde uu r .. ,, tlcnmnlalc):
rampa
Jl"IT'P de apii;
hUJtilc.
S..: c;;u u c.Je muntarc.
cablul de ac<-.:kra!ic se rcplca/.:l curu pcdalci .
executii umplcn:a si aerisi rea drcuilului o.lc riidrc.
Se cJcculii punerea la pune! a mulnrului (arrindcrc. carhura!ic).
Se rcstran8c
/
B 27
RECTIFICARE SCAUNE SUPAPE
Se chiulas:t ck
Se tk pc:
pump:c de
.
rampa culhutorilnr:
. erclllanclc uc pri ntlcrc a t::lpa.:ului.
Se chiul:"a pc placa de MOT 121.
,. Se cu grij:i chiula.-;.1 up;cpck se L"U aer.
Se vcrilicii cu hcnt.in5 ctan""'itatca >Upapclnr.
Sc. muntc:ot.ii:
prczuunclc tlc printlcrc a capacului;
r:rrn1Xt eul huturi lor.
Str iXrpclc;
\le api
Se r<'Ctili.:ii scaunul supapei cu Slvla MOT U7 in
Utlll filnarca orUinc:
-se rc"<lilit:i partea tlc luau ( 1) cu lr c:t.a de 45
gnl. cfi111l SUilllll'a)a tlcvinc pc
loatii d rcurnfcri nJ:c;
se ia supapa S<tU 11:<1ilkat5 pc
supralala tic lucru cu vopsea intligo :;c pc
scaun;
se supapa. se 'cnatc ,c;
ur rna r.lc
in furll"Ji c tlc urma tic se rccti-
lidi suprafa!a (2) cu rrcta c.lc 15 grtl. sau (3)
cu frc1a tic 70 grtl . cnt! supraf;a)a tk lucru
devine c'Ca pn:scri'ii ( 1.1 . 1.4 mm pentru atJrni,ie
1.4 - 1,7 mm pentru cva<vmc) amp11:nt:c pc
sup;opa se la jum5t:uc:t tic lucru a '"-"'lcia.
Se n>Jc:t7.:i supapa snu supapclc tfupii c:uc se pun in
urtl inc pentru a fi nront:ctc in iu care au fust
mtl:ctc.
Se chiu lasa pc 011>tnr 11 nouii n:Spl't.1:ntl prc.-;cri(>! iilc tlc rnt>ntn:.
Se moolat.:i cablul tlc se R")tlca7.:i cursa (lCtlalci.
Se umplen.:a acrisirc:a circuitului tlc rii<: in:.
Se punerea la pun<1 u rnutnrului (aprindere. carhum1ic).
Se chiu lasa.
1
B 28
ll i-:MONTA Hl: :
So
-circuitul tic
-uleiul tiin mulm
Se.: lk:nKtntcalii:
- chiu 1:..-:o:
haia tic uld .
::
" I OT O R
I NLOCUI !t E SET
Se atluct..: pi,lonul 1 la punllul nunt infctitw.
* Se rcpcrcat.:i hicldc.:: hicl:t ni'. 1 hida din:-; pn.: voi:IH
n. M:ut:<uca hil'lclw se r:11; l ' ll
m:.
Se c.lcnM nllat
- cl"cclc hidck>r.
\:'U/IM:J:
- setul mutur (dimii5i hidc).
Se cuffi!fi piesele cu aer. sc intco,iw curii!area pieselor tiin aluminiu"' !ahfinol.
Se vcrilidi:
.. Sltan:a JXKHf1C tk ulei: M: rcpar.'i s;1u se este
-.: 1\.\1 i lo:ii pi:UlU 1 g;u nituri i. 'C ou:l i lidi 'OUill*:, 'C >tiM>: le. <L .. ,i 1 u t.."<l'.
1
1
NOTA: l'ics.:lc cuprin<c iu .<cHil tic rcpara!ic sunt
ioupcrcchcatc pislun - pisllln) pc
culnri.
('uluarca ( l)lll:ucalii pc capul pislunului
lu . .'huic curcS(HttHI:1 cu culn;lrca m:an.::1t:i pc

Culuarca 12)1C(IICI.IIt5 gr<-utatc:a pisttm
lui trebuie sii fie ac<>:a) pentru tualc: pistt.,nclc.
Culoon::o (3) 111: r"stmului loc-
lluic ,;:i ""CSJ'IIkl:i w pc ;crului 1s
tunului.
OTO H B29
VEiliFI CAHEA INA I; fl,\ 111 I' ES n ; I'J.ANUL GARNITUHII
\ \:ri licarca p1.::-:h: pl:lllul
se cu placa tie asct.arc MOT 252.
MOT 25 1 lut
J>cutru IIH>tll:ol\:k X 10 - l)lJ vcoi lk arca se J'acc
CU g:11ui 1 uri k 1111111t:OIC.
lu:ll! ion ca peste pl:11ou 1 g:orn i 1 uri i:
(),(J4 -O, 12 nun.
Gn,:iilllC\t tilm ii\H' tJc ic:
- nun;
- n O, 1 O onm:
- verzi O, 12 """
St.: in l,llc t;u gant ihui alh:tslrc.
*Se 11pas:i .:u mna (h.:nltll a :tsigura
ci in hluc.
Se vcrilid in:il!ionca peste planul gami-
lurii.
IJ:td peste planul garni-
lurii nu se iu limitdc prcsnisc se inlm.:u
iese gamiturik de la hata
Pentru llllllll:trdc 102- 13. 1()2 - 14, Jl)(o - ()()
vcrifk:m.:a J':11.:c La aceste mutnan.:.
g:m1itur.t de rauduc este Jtunwi pcntm
peste planul garniturii
om. o.m '""'
Se in lor
din hine.
*Se m;huara planul
turii.
peste pl:onul g:u ni-
IHI'i nu s.; 'im:adi'Ca/J in limitele pt.:scrisc se vor vcri-
lk:o <.:utclc Jc as:uuhlarc hl<>c.
!.:.1 toate tipurile UC !lll>tuarc SC Vllr :ISIJ'cf ;
- tlif'crcn!" iulre a duuii al:lturatc va li Jc m:ox im 0,!14 111111. in limita
- vnr li in ordine c.:rcsc:ilo:u'C (n
ul>!incrc:o in:il! irnii se pot.i!i:o in hloc l"'ntou :o se putc:r impctcdlc:l cu
hiclclc
1
1
B 30 1\IOTOR
AXE f'I STON VECHI
Se f',Iunuf \'Cdti CII l.un.1j11f f>C de
SJlfijin CA/.
Se inlmuucc uumul cxlr:.t1nr \.lJ lU :tjuh>rul und
JlfCSc s.: ucnttllllcatii ,uul piihMI 'e1.hi.
l)tmnnt;Ul':t monl:u\::t :1\.' ltr pi-:ton ...:c t'X.I..'
tu ajuluno l Ml IT 25.' din:
de 'f'rijin 3 ri,lnnului la dt'111UIII:IIC "'(A):
de sprijin a f''h"illlui la nnmlaoc (li):
uonn e.\lr:tc1m (.l):
IJOIJI UC Ollliii:IIC ( f );
du111 de wnlo:uc (2):
dom uc veri lic:orc ( 4):
wnudii (5).
, l - .,; . .
i
.,- r-
) .

A
- /-
"./ 1
/ .'!. t/
t _ _ ---- --- '!
----.=:!
IIIELE
Se verific":
sl:nca O>flCCiul hidclm:
op.h;ului pc cmpul hiclci: se C\cnlualclc havuri pcnlou :t a<igur> u '!'-'"""
axdurc.1pului picimului:
r:isucirc.1 hidci.
NOTA: .o;c cnnslal;i u:r.uri ale hiclclnr sau paralelismul axelor "" cslc ,,,,.,,, se vc>r rcdccsa sau se vn1
iti Incui hiclclc.
l;J hidck: nui se vor vc1ilka :<;i fie in de greu laic aih:i <'Uluarc marcal:i).
O TO R B 31
l'ltEGATIRE AXE PI STON
,--- - - - - ----.1
S..: vc.:ri t..lac:'i pislon nucs..: 1 ihcr in pis-
tc:llldc (OIC'Jllllllfilll:lrC.
Se :rxul pc <lurnul uc mont:ue ( 1 ); axul
pi\lnn ...: ''' ruti lrhcr pc 11<111.
Se onunlctl/.,i 111: dunrul de nrunt;orc ( 1) unruul de
cent oare (2).
Se aJI\:ornhlul dum ax cu uno;naoc spc-
cial:i cu Mn S2.
ASAr.lULAR I:: I' ISTON OI HA AX I'ISTON
Pc c;op:tcul pistnnului se on:trcatii u s:igcatii
care trchuie ,.;i Jic spn.: vul;ont. Pc
se anii un lanraj 1"-' c:on.: se pi.,h-rul
.:;inU M.: muntca1.:l pistuu.
Se pi..:iurul hiddor in cupiHtUI de
inl':ilt.irc piinii l:t '' IC111fJCr:oluo:1 <l e cir'l::t 25() gr<I.C
Vcri lic:uca tcnrpcralluii se r"'c pc
pidnrul hiclclnr (a) u de c1t<ilur, se indii tese
hiclcle p:urii la tupirc;o cnsiturului.
L:r a.:rmhl:u-ca pi>hnului cu hicla <e vnr respc'\'la indkafii;
<C "'!"'"ii ristunul cu lam:tiul re (Il) :0 oJisf1111.il ivului de rnnntarc ax pistnn: in"'""''"
silua[ic de re capulpistumol ul v:r li in sus.
sc biela in pish>ll. tu marcnjul s:ru l'U llcg:oj"ri lc renuu cut.inc!i uricoll:llc drctopl:t
lljlCrJhllului.
n :k.'C:tlii >IU:r!ic la nwnlan:a an<amhlului in hloc va fi >f'IC vulant. iar pc
va fi in partea opus:l :orhun.:lui cu
D 32 O TOR
!'IOTA: Opco,o!fok .:arc urmc:11,i w fu:111c ocpcok 1'-!1111 11 a c'il:o
o:kitl':O hidci. .-------------,
Ciinii hicldc :o u ajun' l.t 250 (<'"'illlrtll ' "" ltopit ) :
. <."l''ih'lll l de pc ph.:iond hi1,.'ld
se hicl:o in I''Imt ocspccliinu inJ k:t!iilc uc
pu;jJiunan.: .t :ll'C>Ici:o :
C inlnJC.hll'l umMtl<ll: nnolan: ( 1) "' axul pishm
piin3 c;im.l 'inc in<"ntact cu lunuul uc >pijin.
NOTA : l.:t tlltltll;orclc 102- 1.1. 10(>.(1() se V: t pc fundu l
huq<:i olc '1'' ij in u
t.:u dt..: 1 5 111111.
c <lcmunlc:IIJ no:onciJnttl dep<: axu l JIslun: .<c vcri-
li_o;ii \Iad alul pIun nim.inc r<:lt." fJI:i de uri<:;uc :oJ l puti!ia
biclct.
ASA MULAR J.: SET MOTO R
- l\C IIHll llc:l/ :1 ftC (lslun ;
* ruclur (de ung<: tc);
J: c.Jc i:U m:ucaju 1
TOl'- sroc c:opul
.., cumpn:..;ic: .
'C ung :ohunucnl wgom.: n!ii pislnnul .:u ulei
se Jcc;tlcad r:utl clc scgmcn!il nr la 120 gnJ. :
f:ulln scgmcollul ui sc v:t al l.o in nwJ o hlig:ai<>IU in drcp-
IUI unui pi on :oi c:m:olului <iiu la \III grd. f:o!ii el e :tXul pislnn;
M.: ung C:iim5,ilc Ul ulei (lfV:tS[l:I:
.. muoh::vj in :ansamblul pbhtn c;u
* MOT 459 pcnlru mutOl:orcl<: X 1 (). <J<),
'' MOT 655 pcnltu nouluard<: 1 02 1 :1. 1112- 14
l.:t munl:orc. f<!clc hiclci v11r IT p:or:old.: c.: u api:Hil:irilc cxccut:olc pc
Se gunil urilc tic p.:
Se mun1c.11:i .:u;incl ii 111: hidc .
.. Se n hine am:amhlul hiclii pislnn se va rcspccla ptiiJiunarca .:orcdii:
cilindru l 1 spre vul:onl:
na:orc:ojul tic pc hiclii in p:orlc:t' axului cu c:omc:
s:igcnla J c pc c:arul pi slunului uricnl:alii spre vuhml.
Se munlcut.:l wnJclcll: uc mcn!incrc :o
Se ung cut.incJii arhnrclc .:ulii cu ulei
MOT OR
Se hic.:ldc pc tnanuln:mc )'oi se muuh.:at.;'i

Se strng piuli!dc capacd11r la cuplu cu cheia
MOT 50.
Se rutin:a twl-ctii ii an,amblului muhil.
Se llcmontc:11.i undclclc de nn:n!incrc a
*Se nwnh:at;i:
- pump;1 de ulei;
-baia de ulei:
- chiul:asa: se rcglc:11ii culhuturii:
- ruptu1ul <.lisll ihu ittll': se pune la punct
apl'imkn:u.
*Se
- plinul de ulei la mutur:
- umplcn:a ;lcrisirc:. circuiiUiui t.lc
I NL OCUI RE 8USOANt,; UtEI
UEMONTARE
Se <.lcmunlca/.5 di n hine prin re cu un hurghiu " III.
Se !>locul, se rampa din se cu aer mmprimal.
REMON'I'ARE
B 33
Se ung nui <'Il OMNI - FIT RAI'IL>.
Se { 1) in locu;urilc lur din hine
se scrti1,cazii cu hutcmla MOT III A.
/
1
B 34
1\I O T O R
I NLUCUI Itt:: Sll\l l:: IUN(; I'ALI I::R ARIJORt:: COTI f
DEMONTA RE
cut;I U..: vitctc;
nu.:cani,mul amhrdaju1ui Ui.;cul;
vul:mlul;
- ingul u1.aL
R t:: l\1 ONTA R 1::
Se >mcringul nuu p<; manJtinul onnntarc MOT 2W- () J.
Se Ullj;C Ji:omelrul c,\tcriur al ,imcringului.
ATENTIE: Marginc;e simcringului fo:utc v._r lu:l de p1ut..:c:1ic la munt:ti.
* Se munh.:a:t.i sinl\:ringul in ,;lu.
n c:.riitul m:uulrinului cml '"''''t:o ' inc in <'>n-
cu <'tii.
M;mdrinul tic nM nt:m.: a lui !\C v:1
cvit5nd dctcriurmca gulcnrlui pc
se sioncringul. Pll>lcja!i m:oo11l1 inul p<; el
un .'\IIlci'ng Ul.al.
' Se onm11c:11.1i ung<u OMNIFIT RA 1'1 O.
Se >troint; la un ,..,plu oc 5 tbN.on.
Se '""'"'"'ii discul cu m:llldrinul de c<:nt rao\:.
Se l!lllnlc:ll.i mecanismul
Se muntcat.ii cutia de viteze.
Se plinurilc se cX"Uiii !oale n:glajclc 11\.'CCS.1f\:.
1\ l O T O R B 35
I NLOCUI RE BU CS A CE NTHA HE ARUORE
OElll ONTARI::
Se hatcria.
Se c.Jcmuntc:uii;
. cuti;l tic
-mecanismul aonhteiajului 11iswl;
- cu .. 1.-ului DW- 10<.
RElll ONTAHE
Se nouj cu de centrate
disc ambreiaj.
Se f."U m:uu.hinul Uc t:t."nlr.uc.
Se mc..--cani,mul :unhrciaj.
Se munt1.-at.i \.'\Jtia de vitele.
Se vcrilidi plinutik se toale rcglajcle
ncc.:cs.arc.
INLOCU I RE ARBORE COT I T
OEMONTARE
Se ucmnntca"i m<>torul de pc autoturism.
Se muntca/.5 mutnrul pc supunul MOT 369.
" Se uleiul din llhllor.
Se UcmonlcaYJi:
altcmotorul hriu;l fixare;
- pomp:t hcn1jnii;
ulei;
- liltrul ulei ;
juja de ulei;
distrihuituml <le hujii;
monucuntactul transmit5torul presiune
suportul lateral tamponul elastic.
B36
huluanclc di,putitinllui MOT 460 pc

Se ,-u 1 KO grd. 5i se dcmunlca:
- rulia amurc miii;
- cancrul uld;
- pum1x u Ici;
capacul JislrihuJ id.
Se des rac gamilurilc de ak n:pcrch)r dc-
m<Mllalc.
M OTO H
Se instalcu:i n1111mul pc '''fl"'1ul MOT 4(l(J.
Se tlcmunl<at:i:
- pl:&ca de l''c'iunc discul de :unhrciaj:
- pininnul <:Uun M 12 x 1,5.
Se inllnzii turu l l:uqului de dis
l ribujc.
MOTOR
* Se rondel a de asi Qurarc si se
.
de fixare pinion :trborc cu crunc.
Se s.:oatc pinionul arhorc cu camc l:tn!ul de tlis-
lfibuJic.
* Se dcmonlca7.'i volanta
* VcrirlcaJi marcajul biclclur: - nr. 1 spre volant
pc partea a arhordui cu carne.
Se piuliJcle capacclor de
Se cap:tcclc de scmicu7.ine!ii
se in ordine.
B 37
Se piniunul arburc alit c-u ajutorul dispuzi-
tivului MOT 49.
. ,. '-
lo-". 1. :, '
3 t, 1
1
B 38
M:11ca!i (:tpacclor de pali er pc
cap:te, respect iv pc bine (nr. 1 spre vul;tnl).
1
Se c:spacclur de palier.
Se de pnlicr
se pun in urdinc.
Se dcmonlca7ii arhorde cnlil.
M OT OR
Se scol scmicutinc!ii de pc de pc hine
se pun in ordine.
Se scul scmiinclclc de reglarc a jocu lui axi:ol .
Se scoate simeringu l de pali er.
REMONTARE
Se se arborele nou: se existcn1a giiurilur tlc ung<-re din arbore.
Se cur.i!ii planul gamilurii de pc bloc baia de ulei.
Se scmicu7incpi pc bie le.
Se palicn:lorin bloc (scmicuzincpi cu de ungcn:).
NOTA: p:1lien:lor J 3 de o parte scmicuzincji i palicrclur 2. 4 5 de parte sunt identici.
Se pinionul al'bon: cUI iL pc ashun:.
Se ung cu ulei proasp;il:
- cuzinejii palicn:lor:
- palierele arborelui cotit.
Se montcaz:i arborele cutit.
Se ung cu ulei scmicuzincjii axiali sc
In lor.
1
O T On
Se monlcu.i scmicu1 inc!ii in cap:tcclc de p:1licr
(><micut.incJii dc cap.1cc nu au de ungere).
Se ung !<4:rnicuJiiiC! i cu ulei pmasp:il .o;c lll<Hlleuz:t
la h:ul k>r m1li>1111 rn:ut:ajului tic wnun1:111:.
Se le de fixate a capacdur la un
cuplu de 5,5 - 6.5 daN.rn cu cheia dinamumclricii
MOT 50.
Se vcrilid rotirea lihcr5 a arborelui mtil.
Sci1U1ll:lrl sm:ringul Mm2S\HJI.
Se unge exlcriurul 'imcringului cu ulei se mon-
in biitiind in mandrinu-
lui cnd acesta vine in contact cu arhorcle mtil.
B 39
Se supnt1ul RO 541 cu njuwrul com-
parlltorului se verilicii jocul axial al cutit
c.1rc trebuie l'a fie cuprins inlrc 0,05 0,23 mm.
jocul nu este se inlucui
csc scmkuzincJ ii axiali.
Exista scmkuzine!i u inli cu grosimi de:
2,28; 2,38; 2,43 mm.
NOTA: In cazul cnd se rcmonlc:mi arborele colii vechi, pentru ca simcringul nu lucrc7.c in po7. ilia
se va deplasa po7.i!ia simcringului prin plasarea unei roodcle cu grosimcn de 2 mm inlrc mandrin
arborelui
1
1.
B40
Se mlantul cu noi. n:ointe
llc montare se ung OMNI FIT
1 RAPID.
Se strng la un cuplu de 5 uaN. rn
cu cheia uinamumctrid MUT 50.
Se montca1.5 scmic.uzincJii in capacck bielclnr.
Se ung scmicut.inel ii manctuanelc cu ulei
se capacele bielclur. Se strng piul i)C
le la un cuplu de 4,5 da N. m <:U <:hda llinamo-
mcl ricii MOT 50.
Se rot irea a ansamblului mobil.
Se
pompa de ulei:
diSlribu)ia:
baia de ulei capa.:ul distrihu)ici cu garnituri noi;
discul rn'Cllnismul ambrciajului.
Se motorul pc Nupunul MOT 36\1 se
- suponullatcral stnga tamponul elastic:
maoomclrul presiune ulei;
filtrul de ulei;
joja de ulei;
pinionul distribuitor,llislribuilorul de bujii;
p<lmpa llc bcn1jnii:
brida de fixare ahcmatorul.
Se montca7.i motorul pc autoturism.
Se
plinul de ulei la mulc>r.
MOTOR
Se 1upnnul RO 541 cu ajutorul unui
cnmparator se Mtaia a volantului.
0,06 mrn.
umple.n:a aerisi rea circuitului de
. pun<:rcJ la punct a motorului (aprind=. carburatic).
1
MOTOR B 41
INLOCUI RE SIMERI NG DI STRIBUT I E

* ucbJ hatcria.
Se
- scutul mulllr:
-cureaua altematnrului;
- fu lia arll\Jrclu i eul it.
Se simcringul vechi cu cxtmctl>rul uis-
Jllii.tivului MOT 457 A
REMONTARE
Se simcringul nuu pc mam.lrinul de
muntnrc al MOT 457 A.
Se unge extcrinrul simcringului cu ulei se
pc capac.
Se s!rnge piulila cnd mano.lrinul vine in con-
tact cu capat'UI.
Se
- fulia arllnrelui C\Jtit:
- scutul mcMor.
Se montca7J cun:aua altcrnatorului se
intimk:rca ci.
F
B 42 1\ I OTOn
I NLOCU IH E GAHNIT URA C APA C OI STR I II UT I E
1 Se
1 *Se uleiul tiin mulor.

Se tlcmuntcaJ.ii:

tr.ll'ersa tlinlrc
J>iuli!dc <le lix:on: :o uotinc! ilur claoJ i<:i ai h:ud ont iruliu;
.. nltt:rrwturului;
fulia
Se baia tic ulci:sc at.fucc rnuturul cu
pisLunul 1 41a punLiul rnoot inlerior, se
(1Cirtca din a b.iii >prc Slng,o se cohu;u.i
Se fulia arbuoclui culil.
Se <l cmunlc:ozii capacul <l istl'ihu!ici.
Se o.Jcrnoncatii 'imcringul tiin cap;oc
Se planurile gamilurilur (bloc baie
ulei, c:opuc tlislrihupc).
REMONTARE
Se capacul cu garnitura noua pc hloc.
Se Cl)lal'UI cu disptllitivul MOT 457 A sau pc <le ccnlrarc fixate in hluc.
Se capacul pc slrfi rogcn:a se face de la pMca la partea
Se simcringul de
MOTOR
REMONTARE
Se capacul cu garnitura nou;, pc bloc.
*Se tapacul cu dispo7itivul MOT 457 A
sau pc Ou riie de ccntran: fixate in bloc.
Se capacul pc bhoc; str.ingcn:a
se face de la partea la partea
*Se munteaz;i simcringul de distribulie.
Se
fulia ;ubotclui cntit;
fulia pomp:i ar vcntilatorul;
cureaua altemat11r.
Se
s:uniturilc de cauciuc ale paliereiiJr;
gamiturile later:ale ale a de ulei.
Se haia de ulei avnd sa nu se dcpla.o;czc gamiturile.
Se strang de fixare de la centru spre margini.
Se
d.c lixan: dastid de la bara antiruliu;
ravcn<a d1ntre l<>nJCroane;
scutul motor.
Se face plinul de ulei la mutvr.
B 43
IN LOCU IRE I NT I NZATOR SI L AN T D I STRIB UT I E
DEMONTARE
Se balcria.
Sc
uleiul din motor;
circuitul de rlcinc.
Se
scutul motor;
traversa dintre lnnjemane;
piui cuzinclilurclastK.i de la antiouliu;
radiatorul;
cuocaua altcmatorului;
vcntilatorul fulia pompei
- fulia arborelui cotit;
baia de ulei;
capacul
Se lixan: intin7.1lor.
Se inlinutorul.
ATENTIE! Siinu patina arcul.
' /
B 44
Se rontlda de
furubul de fixare pinirnl arhorc t'U carne.
Se scoale pinionul arbure cu carne laii!UI de dis
.tribujie.
planul g:rmiturilur (bkc mutur,l>aic uki.
capac distribu!ic).
MOTO R

Se montcad piniunul arbcm.:lui cu carne M! Jlini
ill.u cele douu repere de pc pini<lanc.
Se dcmonle:l/.5 pinionul arbordui cu came
al roti.
)
---- /
Se lanjul nuu pc pinionul arf'oocdui cu c:unc
pc pinionul arborelui cutii.
Se pinionul arhl>rcloi cu p5stri1nd
alinicn:a rcpcrclur de pc piniNne.
Se stringe de fixare nHt
dela de a.<igurarc.
MOTOR
Se intin7;\Lorul in u1<.lin"a a

1. l'alini inl
2. Resort.
3. Ax.
4. tic intindere.
5. de fixare.
Se
- <.listrihutic baia de ulei cu gamiluri nui:
- rulia arhurclui colii;
- rulia pompa vcntilatorul;
- piulite le <.le fixare a cuzincJilor de 1:1 bara anli1uliu;
-traversa intre h>njcwanc;
- scutul motor.
Se cureaua allcmatorului se intinderea ci.
Se r.u.litnrul.
Se
-plinul de ulei la mntur.
- umplcrca acri.<irca circuitului de
B 45
4
1
MOTOR
* Se .
- pinionul arborelui cu camc lru!JUI de distribujic:
- intintiitorul lantului de distribu!ic;
- capal'UI diSlrihujici cu o gamiturJ
- fulio arlx)rclui ollil;
- ful ia vcnlilawrul:
-baia de ulei cu garnituri noi:
- piui itele de lixurc cut.inqi cl;rstici anliruliu;
- intre l\1njcruanc:
- scutul motor.
Se monlci.lt..i. pini1H1ul de 3 ruptor ..
distribuiwrului.
l'ozi!ionan.-a pininnului de se
"-<tfcl:
-se aduce cilindrul 1 la punctul mnrt superior,
pc aprindere;
-se piniunul cu un de nxarc
a chiulasci nct f:rntelc lic perpendiculare pc
a motmului. iar partea mai umrc
(l)) sii tic sr rc VIJianL.
Se
- lachctii cu ulei
- chiulasa:
- lijclc culbutod.
Se culhulurii.
Se capacul culbutori.
0
Se
- p<Jmpa de
- ruptor- dislribuilorul:
- r:Wialorul;
- masca
- tiltrul
Se 111()111C::V.:i cwcaua vctltilallliUiui se n.'g)c:J:Gi inund:= ci.
Se
-plinul de ulei la moiOr;
- umplcn:a aerisi rea circuiwlui de
- puncn:a la p.alU a l1lOimWi (aprindcn:.
B 47
B 48
CIRCU ITUL D E UNGERE
VE RI FI CAREA l'RES I UNII OE ULEI
presiunii de ulei se execut:i n con<.li!ii:
O T O H
uleiul lic In nivel de calitate corcspunl.iitoarc; .---------------,
tcmpcratum uleiul KO grd.C.
Pentru verificarea presiunii de ulei se usi ICI:
se vcri r.di nivelul ulciului se ct>mplctcu "l la ni vel este
cat.ul); d:tcii uleiul c.<lc (utai) se
se motorul se cfiml tcmpcr:uuru ulc
iului 3jungc la 80 grd.C;
.c muturul se marnKuot.l<'lul:
se muntc.l!.:i manomcuul MOT7J OI:
se un turomctru:
se motorul se presiunea
Presiunea prcscrisii este:
750. 800 rpm . 0,7 bari
4000 rpm 3.5 . 4 bari
se motorul, se manometru! MOT 73 OI
se manocontactul:
se turumctrul:
se vcritica se reface nhclul ulciului.
MASURAREA CONSUI'tl ULUI DE ULEI
Un cun,um de ulei de Il la 1000 krn este considerat ca limita a a.msumului.
Pentru consumului de ulei se
se prc7en!a fumului albastru la
se veri se eventualele scurgeri cxtcrimtn:;
tcmpcntura ulei ului KO gn.I.C:
se aduce cilindrul 1 la punctul mort supcrim. pc aprindere:
se St11ate de umplere de golire se motorul se S<."Urgii 15 20 min:
se de golire;
se intruuuce n motor o cantitate de ulei (31) cu un cilindru gr:o<lat:
oo sigilcnii de golirc.juja de ulei. de umr>lerc,l>:ri:r de ulei:
so CCI'C clientului parcurgcrca a I(J(XJ km; se kihmtelrajul in momentul

: la intoarcerea aulolurismului parcurgcrca cclm IIXXJ km se integritatea sigiliilur se scurge
uleiul in de mai jus:
- lcmpcrJtura ulciului 80 grd.C;
-cilindrul lla punctul mort superior. pc aprindere;
- de umplere golire scoase;
-timp de scurgere 1.5 20 min .
uleiull(OS din motor se colectcazi intr-un vas se cantillllca cu ajutorul cilindrului aradat:
se d.:tcnnin3 difcrcf1!a intre a:le cloui mi qJnitori se consumul de ulei la I(XXJ km.
MOTOR B 49
I NLOCU IR E FILTR U ULE I

Se hatcria.
Se dcbk!cll(:<mi lihrul cu cheia MOT 445.
Se lihrul c:u mna.
REM ONTARE
Se unge garnitura fihrului nuu cu ulei.
* Se strnge tiltrul cu mu:1 ce gounilura vine in
contact cu blocul.
Se strnge 1(]. turc cu cheia MOT 445.
Se lihtlll ....: n\lucc gomitura in wutact
cu blocul se strnge cu 1(].- 3/4turc.
Se se cumplctcat.3 nivelul ulciului in
motor.
OEMONTARE- REMONTA RE BAI E UL EI
OEMONTARE
Se bateria.
Se uleiul din motor.
Se
- gamilurilc de cauciuc ale paticrclur.
Se
-scutul mntor;
- Lra,crsa dintre lnnjcrn:mc:
- piuli!Ck: de rwn: CUtinc!i cl1.-t<.i !ur.t .. lliruliu;
- piuli!clc de a hiiii.
Se a<lucc arborele cutii cu pi,luanclc 1 4 la pune
tul nuut inferinr.
Se partea din a t>;;ii stnga se

Se pl:murilc jlill11illuilur (hine motor, haic
ulci) .
-garnituri le latcrJic ale se mcn!in pc cele p;,ttu prc
1.0anc lixatc in cniJurilc mntur.
Se baia de ulei avflm.l grijii ,.. , nu se gamiwrilc.
Se de lharc a de la mij loc spre extrem

Se strng piuliJdc de nxm'l! a biiii.
Se.: n.-munLt:a/..:.1:
- traversa intre lunjcmanc;
- piuliJclc cu7jnc!ilor clastici antiruliu;
- SCULUI motor.
Se plinul ulciului ta motor.
1
1
B 50
1) RE H OI' TARE
I'OMI'A ULEI

Se t>atcria.
Se ulei ul <.lin nu>l<>r.
Se
M:Ulu l mulur;
.. llll'c lonjrru:mc;
piuliJclc CU/OCJilnr cl;l\1 ki h:n5 :1111indou:
h:oie ulei.
X tlcmunlc:et-5 lk I'<:m: ' c 'l'''h.:
I'""IM <.le ulei.
SccuoiitJ plauurik [!:Omilurilurlhl..: h.oid
REMONTARE
Se mcrtllc:ll..:t pump:r dt: ulei cu tt g:unitur:i llt'u.i.
Se >lrnng ruhuo i le <.le lxarc.
Se
h:oia de ulei;
piuli!clc de lixan: cu/IIc!i har5 ;nniouliu:
ll',tVcrsa intre Jurtjl'ro.mc:
scutul mutoor.
S.: CX<"\.1115 pliuul ulciului la mulnl.
OTO 1{
REI'ARAHE I'UMI'A l ii.EI
DEMONTA RE
Se t:apacul lonopci.
* St. dcrru>nll.'aJii:

- piniunul Jc :onllco:orc cu axul siiu.
ATENTIE! nu hil:o :ucul '"l"l""i
Se nttu. jPl'ului maxim
inln: piniu:mc L'l'l('lllputHJl\: U.2 unn U:tc3 jnc:ul c
mai man: inlt-.:uk-.c pinio:mclc.
REMO TARE
Se monh.:-:115 i11 torp:

- pinit,nul th.: antu:rmrc:
lakrul aKului;
arcul;
. su
Se ('cwnplionnml :urui sup:opci de

Se strng <.le lxaoe.
M OTO 1{ B 51
S ISTEMUL DE RA C IH E
VEHlFICAREA ETANSI: I'Ii\TII CWCUJTULUI DE !{ACI RE SI
TARAJ UL VASULUI DE EXPANSI UNE
1
1. VERIFI CAREA
CIRCUITULUI
Se mnnlcatii ;IJlal'alul MS 554 in h"ul
nului ratli:llurului.
Se dc<ehitlc 1uhinetul tk indii tire.
* Se fXIITJ la
Se uhturc:t/.5 furtunul radi atur-'' "' expansi-
une cu <.lbpn1.il ivu l MOT 453.
Cu ap:uatul MS se crccaz5 presiune n
circuit. valoarea presiuni i fiind cu O. llmri mai
mare dect V;l ln;rea pc supJpa vasului
de expansiune (ll.l<+O.I hari).
nu trcbuk
[)Ici (111.-.unc.::l in >C \elilid:
:urngcrilc colicrchu
- ralliatorul;
- pompa de
- chiulnasa.
Se obturcat.ii cumluctclc radiatnrindltilc
Se presiune in circuit:
-ll.1cii pc-"iunea nu scade
radiatorul de este defect; &e
eventual se
- presiunea scndc.sc demon
baia tic ulei. se c reazii presi une n cicuit
se nu sunt de lidlklla baza
d;1c:l sunt "'-ir<id :<c inloo.11icsc gamiturilc tic la
hva iar dacii nu >LUII. se g:Ul tilum tic

Se tlc.:cumprintii circuitul.$<.." tli<pot-
ti,cle de nhtur:trc MOT 45.1 MS 554.
' Se si se n:facc ni,clullichidului in vn,ul
de expansiuno:. '
2.VERI FICA REA TARAJ ULUI SUPAI'EI
VASULUI OE EXPANSIUNE
verificarea ctan5cita!ii circuitului de
se fu rtunul radiator-v:ts expansiune.
Se presiune in valuarca presiunii va
li cu 0, 1 bari mai mare dect valoarea mareata pc

In situa(ic presiunea trebuie s3
presiunea nu scade supapa este
se se va inluc.11i Ji in evul in care
permite trecerea licllidului.
Marcajul de pc supapa vasului de expansiune
in milibari (800=0,Kbari)
B 52 1\IOTOR
J. VI-: IH FICARI::A CONCENTH ATIEI I..I CIIII> ULUI ll E
Tempcratur a
de protectie
(grd.C)
.
40
35
. 30
. 25
- 20
. 1 s
1 o
5
(r<:Uilu( C\ll' Ulllj'I UI l'U un Jidti!l
care nurlra inghc(ului pn:i la - 40
gr!l. C Lichiuul ,.,k fnnnal dintr-un amc<lcc uc
!l islilalii '"" llemincr:r lit.:ll:i :rnlifcl in
eg:tlc.
de pnotcqic a lkhi<lului :c;;od" in
in care <le 6(1'"-".
Se desface ia o c:mtirale
llc lichid.
rilc.jl<: pc sc:rla dcu<io uclrului '"" ll:fr-c1nelru-
lui. lcmpcmtura de pmtcqic a lidtidului In funqic de
tcmpcratuoa lidtidului "'f.rc curcqiik- ncw<:nc 1.110
li>nu lahdului:
Tempentur a lrchrdului i n timpul Cantitatea de lichid care
(grd.C) se s coate s i se rnlocuieste
20 30 40 50 60 70 cu antigel ( lrtr i)
Valoarea cit ita JlC scala densimetrului
. 38 3 5 3 1 . 28 . 25 . 23
.
35
.
32
.
28
. 26 . 23
.
21 0, 5
.
30
.
28
.
26 - 24 . 21
.
20 0,9
.
27
.
24
.
22
.
19
.
1 7
.
15 1 o
.
23
.
21
.
1B
.
16 - 1 3
.
1 1
1' 3
.
18
.
16 13 - 12 . 10 . 8 1. 6
.
13
.
12
. 1 o - 8
. 7 .
5
1 '9
.
10
.
o - 6
4 .
2
. 1
Se inlocuies te
EX EMI'I. U
Tcmpcmlura lidtiuului 50 gru. C.
Tcmpo:r;dum pc lkn..,jmctmlui 24 gnl. C din Crrcln:tul1ii cii 1c1n('\:r:ttura de l...Ccllc -]1 grU.C
Penlru rcf:tt.l:rca 1cmpcrJturii de pmtc<1ic de - 4() gru. C, tnl din t:th.:l rcmlt:i se mij 0,9 llkhioJ se
fl,lJ 1 anrigcl. ,
Lichidul se tulalla 3 ani sau :lO.!Xlfl km.
IMPORTANT: Nu se v:r utili1a pcntru nicirc :OJlii :ou:rus :onligd. Pn:ot<: fi dblrusii p<mra de
1\'l O T 0 H B 53
UM PL E R E A S I AERJ S I R E A CIU C UIT ULUI DE RA C I R f:
Se
- sLrngcrca l1Jiicn:lor.
- strngcrca de golire din bloc
ralliatuo.
Se radiatorului se
n Incui lui aparatul de umplere MOT 401.
Se dc,chidc complet robinetul radiatorului de
climati 1.:11 e.
Se purja de la pumpa de de la rur-
tunui i"Juiatorului de
Se umple va,ul de expansiune cu 30 mm peste
semnul de nivel m:I\IIl.
Se ohturcat.ii fu olunul radiatur - vas cxp:tnsim: cu
ubluralorul MOT 453.
Se li.:hid n np.tr.ot 5i <c omplc mdiaturul )i cir<'Uitul.
Se motun.ol. accclcrea la t:in:a l 51XI rpm.
conlinu;l umplcrea ci"uitului dnd rwin purjcle de aeri,irc. lidridul curge in jet >nlinuu. l':ir:i huk
de ner.
In situap..: se inchid t:clc porjc.
Se aparatul. se umr>le mdiatorul se montcatii
Se demonlcatl MOT 453.
Se nivclullit:hidului n vasul de cxp:m>inc.
D EMON TARE - REM ONTAR E RA UJATOR RA C IR E
DEMONTA RE
Se h;ucria.
Se fuotundc de la oO!u ratoardc
M<n'45J.
Se radialuiUl se lid1klul de o:i-
circ.
Se fUJtunelc de la r;1diator.
Se de ratlia
turul.
REMONTAR E
Se vcrilili pre7roJa t;unpoanclor inferioare.
Se
Se tampnnul upc:riur se strnge
bul de lix:uc.
Se rununclc se col icrele.
Se nhluratnan:lc MOT 453.
Se bateria.
Se cxCI..lllii wnplcn:a :11.1islt3 circuitului de riicin:.
B 54 MO TO R
DE J\'1 0 N TARE RE MONTARE P O l\1 1' A APA
DEMONTA RE
* Se hatclia.
Se circui1UI de
lithidul de
Se llcmnntc;u3:
- furtunde legate la pump;i;
-cureaua ventilatnrului:
vcntilatnml fu li a pomp:i np:i.
Se de a purnlx:i se
dcmonteal.ii pompa plin hatcre cu un cincan de plas-
tic.
Pompa de nu se
REMONTARE
Se gamiturii se pompa cu
o noua.
Se montcati fulia vcntilatruul.
* Se furtune le se Nlrng colicrelc.
* Se cureaua si se reglc:11Ji nt indcrca:
7.5 mm. Cureaua nu se ntinde cxce
si! pt,'lllru a nu forJa rulnu:nJii pompci altematuru-
lut.
Se h:uerin.
Se umplcrca aerisi rea circuitului de r.id
re.
D E M O N T A R E - R E M O N T A R E C A PA C 1' O M 1' A A 1' A
DEMONTA RE
Se hatcria.
Se circiutul de rkirc.
Se
cureaua :rltemalnmlui:
ventilatorul fu lia pcnpii apoi
Se de Jixan: a e:1acului se
scoate capacul prin h:ncrc cu un de
ph1stic.
REMONTARE
Se planul gnmituri i se capacul
t:u 11 nuu:i
Se muntc:u..i fulia pumpii .5i ventilatmul.
Se cureaua altcmaturului se n:glc:v.i in
lindcrc:. tu:cstcia.
Se ll:ueriu.
Se umplcn:a de r:id re.
MOTOH
1) E r.J O N TA RE - R E M 0 N TARE TE R M 0 STAT
DEMONTA RE
Se coli.:rulllc se
furtunul de la pomp-:i .
Se colierul de <lrngcre a
sc dcmonlc;l/" tcnno>latul.
VERIFI CAHU FUNCTI ONARI I
TERMOSTATULUI
Se intnxlu<c intr<> IMic u c,ullitatc de
lichid de r.kirc
5<' tempcrai UIJ JichiiJuJui CU h.:r-
momctrul.
Temperatura tic tJc,dritlcrc e'lc:
Termostat Tem per atur a de deschidere
De incepul(grd.) Finala (gr d.)
Tari calde 75 87
Tari temperate si reci 87
100
Temperatura de inceput de este mareata pc tcnnustal.
REMONTAHE
Cur sa
(mm)
7
7,5
B 55
Se ICOllll\latul in ru.tun se 'rnge culicrulllc arc. Tcnnostatul sc intruducc in ful1un cu partea

Se m1mh:a furtunul pc pmnpii se culienrl de fixare.
Se CXL'Culii umplcn:a <.:ircuitului tlc
1
1
B 56 MOTOR
S I STEMUL DE ALIMEN TA RE
VE RIFI CARE l'R ES I UNE 1'01\'II'A BEN ZINA

Manometru! se va lcg:r in circuitul de ali -
mcnlarc, n scri e.
Se intcrticc lcgan;a manornetrului n paralel.
tlcnarccc deschiderea cuiului puantou dctennin:i
sciitlcrea presiunii deci imposibilitatea cfcctuilrii

Fununul va li transp;rrcnt pen-
tru 11 putea um1iiri nivelul de echi libru al benzinei n
furtUri.
prc<iunii se va face cnd pompa
nu dcbitca7ii, iar nivelul bcn7inci in funonul
m:rmxnetrului se aO:lla nivclulm<-1Tlbr:lllci pompci.
METODA OE VERIFI CARE
Se motorul funqiunczc Jl<!ntru umplcrca c:uncrl'i de dupl can: se
motorul.
Se vcrilicu m:rnnmetrul este corect c:rlat [11: .. 1)'"; in cu1. contrJr se ctalnncaJii manometru!.
Se fur1u nul pornp;i carhur:llur se manometru! MOT 213- OI.
Se rununul retur cu MOT 453.
Fununul manometru lui va li ct mai scurt posibil.
Se aduce manomc1rul n pntiJia cea mai de sus posibilii, se motorul se func(<Jnc7.c la rai:U1
li. Cnd culo:rnci llc se n furtun se mnturul se manometru! pnli
cnd nivelul wloanci llin fullun este la nivelul mcmbmnci pumpd. In situatie se citcjtc la manometru
static5.
Pn:siunca (pompa nu llcbitc:11.ii):
- minim 0.1 70 hari;
- maxim 0.265 bari.
1\I OTOR
B57
VERIFI CAREA R ET URU LUI LA RE ZERVOR
Vcrilicarca rclurului face prin r.lcsfaccrca
MOT 453.
In situa(ie presiunea trebuie
cu 0,01 - 0,02bari.
DEMONTARE- REMONTARE POMPA BENZINA
DEMONTA RE
Se rurtunclc de de la
Se desfac piuli(clc de liun: a pumpci.
Se pompa.
REMONTA RE
S.: planul gamiturilur (bloc motor, pump5).
Se starea calci iwlatoarc.
Se pompa cu garnituri noi.
Se strng piuli(cle de lixan:.
Se furtunclc se strng culicrelc de
fi xan.:.
1
1
B 58
CA IUlU RAT ORUL CA RFI L
C ARA CT E RI STICI
Tipul reperul este marcat pc corpul carbumtorului.
'"
Motor
Carburator
N
-
...
a.
..
...
'" a.
E
o
a.
-
u
....
..
"'
..
Q)
a.
...
-
"'
...
"' "'
'"
- ..
a.
.,
u
u
c: E
c:;
.... ...
"'
....
"' -
'"
c: c:
o u
...
-
"'
"' "'
o.
...
....
-
.,
o
a.
....
::J -o
...
...
...
E
o
"'
... ....
N ...
o o
"'
"'
:J
... ...
.... c u u
.o :J
Q)
-
-
:J
<f o u .... .... 1-
1 02 - 1 3 32 I RM 2AM
27 3,5 140 145 FZO 45
1 02 - 1 4
81 o - 99 32 1RMA 2 s. s 3,5 35 170 E6 45
DESCRI ERE
MOTOR
...
...
o
c: ...
"'
:J
o
;:;
"'
...
:::>
c:
...
-
"'
o.
... o
o a. -
Q)
u
-
>
-
:J
.... u z
50 1. s 7
52 1. 5
7
CarburJtnrul CARFIL este un c;trburator inversul simplu corp. cu dispozitiv de ptmirc la rece aqionat
manual cuprinde
- princip;tl;
-circuitul de ml311ti cu amestec constant;
-cala de indiltin: cu caldii a b;u,ci carhuratorului;
-pompa de repritii. cumandatil de o prghie.
- dispolitivul de pornire la rocc cu ac1ionarc pentru Lura!ici molurului se va
impinge butonul de a llispotitivului de pornire la n:cc.
0 T 0 R B 59
F Ul\ CTIONAitEA C I RCUIT UL UJI'HI NC II'AL
In mcr.< nonm1l, muluru lui ti<: ciilrc di lu1mul ( 1) sigu1a1ii:
-<:u hcr11ini. prin jidorul principal (2) lixal in de ni, el Ctlnslanl; 1
cu 3a, prin jidorul de frin:rc aer (J) munlnl dca,Lqmtlubului crnulstH.
In cundi!i i de accck rarc sau regim conslant (\:! apel a de accckrnpc cu11tpk1 dcschi s:i) IICcpc
func!ionc/ C l 'U 1 de 1 C. ncnliiW di Il l::llllCia de ni vd C011>13111 lfCW prin j idoru 1 de irc
(4). se arncstcd cu :temi pro\'cnil de la du/.:. (5) licee mai dcp.tnc prin calihwiJ (M <i ccnlr:rloml (7).
C IR CU IT l.I.t.: l DE
Circurtul t.lc ralJnt i -;c cu bcn1ina prin jidnrul de ralanli ( 1) cu tiin canalul u.: tlca-
supraj:clurului de ralanli prin huq:t (2).
Amestecul r.:glal prin (3).
l
B60
MOT OR
PR OGR ES I UNE A
Amestecul neecs:ar func!ionarii mrcctc a mutorului n rtgimul d, trc:ccre de la ralanli la regim de
c' tc asigurat de Hrilicii de alimcnlalc uc circuitul de rahrnli.
Oriliciilc de progrcsiunc plasate in curpul catbur.ttorului. deasupra clapclei de accelcratic.
F UNC T I Oi'i AREA P OMPE! DE REPR I ZA
l'ompa de repritii r.;,lc mecanic cu
pfu ghic.
In JXli. !ia tlc ralanli. mcmbrana ( 1) impinsa
ue arcul pcnnitc umplerca pumpei cu bem,ina
care trece din camera uc ni vei prin supapa cu
{2).
Mcmbrana pumpci. ac!iunJtj de o prghie
pc axul cl;rpctei o.lc aclelcrOI!ic. arundi bcn1.na
r in ajulajul 0) la licc.rc accelerare.
Supapa cu l>ilii din camera de nivel consl:ml
c'IC t:u un nrili ciu (cwnumitor) de
rclur a excesului de ue la pompa uc
FUN C TI ON AR E A DISPOZ ITI VULU I OE P O J{NJJ{E LA RE C E
Dispo7.ti\'UI de pornire la n:cc csle cm:.lituit
dintr-o clapcta situat:i la mirarea aerului in carburatur.
este m.anu;rl.
Cnd butonul de e'lc cumplct tras.
lcvicn1l ( l) in [XlJ.i!ia (A) cl:rpcta este in p;tt.i!ic
complet
Tija (2) legata tle levicrul ( 1)
asupra JevicJUiui (3) can: clape la ue
atic.la impingerca buwnului de cum:omlfo.
La purnirca mutorului. a
clupctci (complet in.;hi.:i) permite uh!incrca unui
amestec bogat, tlc umlc rctull:i 11 pmnirc a
motorului.
purnirca mutorului. ucprcsiunea din
galerie asupra clapctei de p;>rnirc arcul
(4) intrcdc>ehiJcrca acesteia.
Pc .:c motorul se se va impinge butonul de a clapctei de pomi re.
ce motorul atinge regimul nunnal de fun<.1iunarc. se impinge wmplcl butonul de a
cla!l"'ci <le pornire (poti!i "O" a lcvicrului).
MOTO R
DEMONTARE- REMONTA R E CAR BURATOR
DEMONTARE
* Se conducta de inlrJrc aer n carburator.
B 61
* Se fununcle de intmrc de la cala de a carhuratorului cu dispozitivele MOT 453.
Se
- fununclc de la cala de
-fu nunul avOillsului vacuumatic;
- conducta de benzina;
- 'T'-ul carburator;
- fununclc de rcaspirape;
-cablul de acceleratic;
-cablul de al clapctci de pornire;
-arcul de readucere.
* Se desfac piuli!clc se carburatorul.
REGL ARE NI VEL P LUTI TOR
Se carburatorului.
Se capacul n pozi!ic se
distanta dintre plutitor capacul carburatorului cu
(cota A) A= 7 mm.
Se cursa plutitorului (cota B) B = 13 mrn.
Reglarea cotei A se face prin dcformarca
Jinguetci ( 1 ).
Reglarea cotei B se face prin deformarca
linguetei (2).
reglarea plutitorului se va verifica
rotirea a acestuia pc axul
Se rnontea7ii capacul carburatorului.
REMONTARE
Se nlocuiesc garnituri le.
Se carburatoru 1 pc galerie.
Se strng piuliJclc alternativ pentru a evita deformarea carburatorului.
Se conductele cablurile de
Se arcul de readucere.
Se desfac ii de obturarc MOT 453.
Se cursa pedalci de acceleratic.
Se rnontea1l conducta cJe intrare aer n carburator.
Se regimul de ralanti.
1
B 62
REPARA RE CARBURATOR LA IJ ANC
t
o;;liburJ!IHUI uc p.:
* Se c:l f' K. W t1U'hurJ lOIUIUI,

- ji<:hultlc rnl:...li;
-jicl111ul principal;
- :yut:tiullk: \k.";Cillull\: tic
-jkbultlc fr.nan: au;

- futrulllc
-capacul tic
S.: piesele can:lk:lc cu !'li w acr am ,-rimal
S.: IICii fi ci se cu pCit: origirulc,to:tc l';U'C unnc tic UJUrL
* S.: n:mmtc:v:i toate pi=lc.
Se nivelul plulitorului.
S.: CljlOOII pc c:ubumtor.
S.: montcu..i l.':llbur.llo!UI pc nKJI(lf w g.unituri roi.
S.: n:glc:v:i n:gimulllc mlanti.
MOTOR
IVI O T 0 R
REGLARE RA LANTI
Se luromclrul.
Se mololul se ajunge la
lcmper:llura tk functionare.
INDI CATII
Mo10rul lrcbuic lic rotlal fi llrul de aer
monlal.
molorului trebuie fie in slarc
cortx:l.
Se vor verifica: conduclclc cl c reaspirafic fur-
lunul avansului vacuumalic penlru ca molorul nu
aer fals.
Regimul de ralanri: 750- 800 r.p.m.
Pcnlru reglarea regimului de r:tlanli :
Se ( 1) c.ind se obtine luratia de 800 r.p.m.
Se de ameslcc (2) C"dnd se obtine luratia
B 63
2
Se aceste OJl.'ra!ii cfUld prin aqionan:a de amestec (2) se o!J!inc 780 - 800
r.p.m., iar procentul de CO cilit la anali zorul de gaze fie mai mic de 4,5 %.
1
B 64
MOTOR
C AR UU RATOR 28 1 30 D CI
...
...
.. o
... N
"'
-
-
o
E D
c
o
o
c ..
-;:;
...
u
o
"'
.,
uJ
N
"
u
-
..
.,
... D
.,
- -
o.
E
'O
o
- --
.,
o
Mot or
Carburator
..
-
-
O)
.o .o ...
u
o.
"'
"'
-;:; -
"'
-
a. a.
c:

.,
u
"' "'
a.
-
-
...
c: u u
" "
E
"'
..
"'
.c .c
-
c: c: o
o
....
..
- -
"'
..
E E a.
...
a.
., ..
c:
....
..
-
o
"'
o
a. a.
"
E u
"'
u
.. -
..
E
o ..
o
....
.... .. .. .. ..
..
a.
N
o o
.,
o o o o
u
"
..
"'
,
-
o u
.o
u u u u

a.
- -
"
- -
-- -
c
"
o ..... ..... 1- ..... --.
.., ..,
-
V)
1 11 1 11 1 1

11 11 11

11 1 1 -
U')
o o
U')
o
U')
N N
o
o
N N
o
o
+i
+i

,...


N
(") +1 +1
"'
+i +1
CX)
U')

+l
+1
+1
+1
N N
-
o
1/l 1-
-
1 06 - 00 28/30 DCI
U')
o

o o

N
o
N
"'
11)


o <.0
"'
N o CX)
U')
,... NDESCRI ERE
Carburatorul 28(.10 OCl, csh: un ca1burator vertical inversul. dublu corp. cu disp<>t.itiv de ptuni rc la rc''C
3C\ionat manual.
Elt.-mcntdc constructive sunt
1. Jiclor pcnuu mersul in gol;
2. Jiclor principal ck aer. curpull;
3. Tub cmulsor. corpul !;
4. Cc:nlralor de amestec, curpull;
S. Difuwr. corpul!;
6. 1njcctor
7. de rd ularc,
&. Difuzor, corpul li;
9. Cc:ntrator de curpulll;
10. Jiclor de ptogrcsiviute. corpul li;
11. Jiclor principal de aer. corpul li;
12. Tub cmulsor. corpul li;
13. Canal
14. Plutitor dublu;
15. de atlmisic alx:n1inci;
16. Raet>rd de alimentare t.'U b<-n7.in3:
17. Filuu de
III. lilclat;
19. rcpriri;
W. Prghia pompei de rcprizi:
21. Jiclor principal de combustibil. c11rpulll:
22. Canal de amorsare reprit.ii;
23. Canal circuit de progn::siun.::
24. amorsare repri;
IVI O T OR
25. Clapclii a.:n:kr;o!ic.
21. Jldm pt indl' ' l de cnnthu,lihil. c111 puii.
27. M:f\ omcc:uti,mtk
2N. Supapii
21J. C:mal pcnl tu aer:
30. E.:unml.tl.
31. Cnnuuc1:i "'' """''"':
:12. Cla pcl.i .1\1 :
JJ C':mal pcmru I'<'<.!m ck "'"'' in ;;ul:
34. Sulllh prugtc,YI.tl<::
35 Ot ili<:ii rugc,itlltC;
JC.. (.'(all<'l:i ele :lln:lcr:t! k. (1-rpulll :
.n l .anal <.'in.uit l'l'OIHhl .l:
JX C.ut .. ll Cl.UfHUIIi/I JI:
40 cltlllumitol:
W. Sumh de ll lhugi'i!i c.
B 65
R.:gimuti lc de limt!ion:ue ptincII.Ik :tic <::tt
l>uralnrului 'uni :
.. i 1 ca l:t rct:c:
- ntctSttl in !(Hl ( ral:ulli ):
- lllCI='UI in png c,itllll':
-ntL' " "I in n:gim o.k :I<.'Wkta!ic:
mersul nou nal;
- ,in.:uilul
11 13 1 1 s
B 66 O T O R
I'OHNIIU: A LA HEC E A
1
Si,tcmul t.h: purniu: la rece aqium.:.ll:i numai 3'\Upr:e rimului l'tUJ1 al t.:;uhur:thllului In ... l tcgim Jt:
d.IJ\:I.t ,h.; :u;r Jll:"'(C ll pu!II,I ndri.S t.h.: rrghii "iC lUIIWnJ:i Jc.:.;dtlk:l\!01
d OIIlelci tk ill'<'clcr.!ic ;1 cuq>ului 1
( 4;t llirnir ca la :u.t it,nca/,:i ' ''ttrr ml de uu.:rs rur 111al ;ti hur ;rhlrului l lcn; irl:r ;hpir.u.i pr in,ikltll ll 1
prind p;1l 26 trr d prin llrhul cmubnr J. in c:uc mc cmulsi<HI:rrc:tl'll aerul :'t<pial prin j id .. nd ptin,ip:d de .1c1
2 c:rn:rlul din .lifUillllll 5 in ,cnlralurul d.: :urr.:,lcc 4.
ht alt.';'''' Uc furl!.:fitm;u.: .t 11HilUtlJiui C\IC ru.uh.: lJirr :u."\:'1 mI\. 1' nltll :1 .... ir5t. i
iiUIC\Il."UI. irrll.i in lunqiunc S<'IYIIOil'\'ilii>IIIUitlc doindirl.UC il'lfllt.l d:tpo.1<i de il<.'o 12
1\t:c>I.:r<.uI a<i;:111:i fuuc!iun.ueJ c.nhur:rlouluola pomirca la ren .
..

,o
, o

26
---- -- ---
---- - - -
7)
..
.,
.,
.,
1
'
,.
" ..
IN GOL ( RALANTI I
Circuitul de IJCnt.inii in :r.:.:sl r cgim C\lc rcalit.al prin jidnru 1 <.le mei" in 1 1111 11rl:rl in ...:ri, 111 ii< lo>1ul
principal tic 26 al r:urpului 1. cu sup;opa 2!! tlc imhuj!i'!ic \\'.
Amestecul c;ll'hur;mt trece. prin c.:nna lul rcntm regimul "k mers in t!ttl :n in ,lilu/,
1
1 1"'""'
un ,rrilkiu d:rpclci de '"'o.'Cicra!ic 25 a c.:urpului .1.
MOTOR B 67
t.li: RSU I. IN REGIM tH: I'I{OGR ESI UNE
In u.gim intci in lunc1iunc - ;unltelc ln.:,,h: ale GuhurJtumlui
TR EAI' TA 1
c:uhurJnt :tjungc in dtfu1o1 prin oi li..:illc: tic 35. in t:mcsllonJcn!:i cu
d aJX: Ia de.: <H.'c.:clct.J !ic 25. Jlt: l'flli!ntl :1!\lfcl u :t vitc""' ;.ci unghiul.trc :t nHihHului p cc;'uu.l de
mersul n f,(.ll.
TR EA I'TA 11
Cin:uitul tic \.'ntcspunJ.Itut <.:otpului 11 :ti c:uhur:tlorului, c'tl.! t.l in jidutul dc (l\:11/
10. lh'l'llh in rmwld <:u plim.ip.dc de.: ':' un tl-1 ilh;iu ct l iht.ll JX:UII\1 cmul"iC AlllC!\lCCUI
t.:.trhllr:tnll chU';'C;II:i <.fc:t,Upl!l dJ(l\.'h; <.Jc 15 :1 lo:t)tpului 11 Jlf il \
A\.'t.''' liu.:uit JX:Hllh: u runqt\111,11\; nmlinu;i ;a IUU(UI\IIIIt t..t.nd "-"tren: din IO:>II'id 1 in ln:::tpla 11 :t hula
h>rulu i .
Reglajul JoJa,iul ut pt:ntru regimul tk progu.:siUIIC :-IC cl\:(.'l ut:;.l/:1 re: sl.uHJuri c.Jc simul:arc cu
( l..: ll)W hcndt).
At:c'l <k 111in:1 se la nivdul c.k .l4
nu :-.t: I'Ct'omaru.Hi :a li llhK..IilicaL

\
/
'
B 68 t\1 O T OR
I N OE AC<.: I: U : IlAR E
1
de Ilii\.1oNlao<: 1"""1" de KJH'it5 (a<:n:ko:oJi<:) 1111111ai "'"1"' l111J'Illlli 1 .oi
..rului .
cslc IHon:ol dintupa 11<.: cu 1
1
>. r :o11alnl <k ;mlm<:nc 22 '"1'"1'" de ""''''
,.;<re 24 a pnmpcl. -.up:<p.l 7 uc rcfubo c. i njtchu u pt>m pci de lt' Jll it ii 6 l':lll.l lul l""npri tk o qll i1.1 11
La a pc<.lalci de 20 .KJoncu:i J'"'"I"' <k oc\it:i
19. ;up;opa uc '"""r..:orc 24 '" iuchiJc. '"P''P" de oclularc 7 se Jc,thidc in cnnl inu.u<: l\:utina c'lc 1"' cr
it:lll de dire injcclorul 6 in inlc! oru[ !.li rumrullli 5.
3 6
\ \
24
22 19 zo
MER SU L NOR MAL AL C ARUURAT() Il UL UI
. se circuilt cnrcspunt:iLUarc celor duuii cmpuri (locpkl .ok ''"''"'".
1uru lu1.
'
0 T 0 R B 69
'J' REAI'TA 1
lk nt.in" din camera tk nivel '""''""' l"' " jodoooulpoimil':ol de noooohoo,lilil 2n :ol<:nqoului 1. in
poq u 1 Acru 1 il Ji n ,ii dorul poon< ip:o 1 de :oco 2 lo C<'t prin "lilil'ii It 111 hulu i cnuol "'' .1. '" aoncsled 1
cu l>ent.in:o in wntinu:ooe- po in canalul dil'umrului 5 in<TIIIi :llno ul d :oonc,lc<' 4
THEAI'TA Il
lk ntioo:o lrccc din c:umra J c nivel Cllll>l.nol po in jidorul l'' iu,il'"' ,Jt l>coo t in.i 21 in J'U iul emul<or. Aerul
prnvcooil din j id.uu 1 po i udp:ol aco 1 1 11 C<'<' 1'' i 11 "' i lic i u 1 lu hu lui co ""'" u 12. '" :un.;'icd cu l>e111 in :o i prin
.;;malul uifUI.IIIUiui K :jrmgc in n:nlt.olwul Jc :OII IC,ll'C '1.
C 1 R C U IT LI L 1) 1: 1' U TE It E 1\1 A X 1 M A
JuntJiun,m;a cuhuralOrUIU in oKC\l lcgim \..',IC de l ':_itll'l.(UilU,I:tl \..'\:OIIOtlli/\JI
In n:gimul s:ordnilur mari. amc,lccul ,;uhuwnl ,..; p.:nllu a nhtim: - l<'lllf">r:or - u

[ctmn,l.llul se r.lin camera de ni el n>n,l :ull pt ioo iru.:OJnc-l.liul<' analulur 17,
lai :lll t>ent.m.l in tlirumrul uoopuh1i 11 prin inlcmocdiul co>lklu,tri n uno,l:nuluo Il
l; cunmnimrul :uuc,lc<'UI lurnit:tl ntnlouului rJ, .iidtuul po in,ip.ol l.o h>:OI<' rq;immik
Jc !'o-.:udni m:ari. Circuitul C,h,; ruun.tl din c;anH.:I:I \Il' niHI ..,:,m,l;ml. 'llfl.lj';t f..'l..tllllllllitmului 40.
luhul .:mulw1 1 al mrpului 4 ctlrpului 1

11
,,
11
oi
,.
1'
'
=.::: =: =- =- . =
39 37
11
"
oi
,1
1
;,
'
1
. ,
.,
!t
B 70 MOTOR
AMORTIZOR UL DE I NC HIDERE A C LAP ETEI CORP ULU I 1
( DI SI'OZ ITIYUL OA S H POT)
1 Carburatoarcle modcmc. antipvluantc sunt prcvii7.utc cu dispozitiv Oa.1h Pot care. cum se in
titlu, arc rolul de a amorti7.a inchidcrcn cla1x:tci prim;tro, la reducerea a acoclcra]ici intrarea motorului
n regim de mers in gol fof!at.
La acest regim turapa motorului poate atinge 2000 - 2500 roL/min .. iar dcprcsiunea 580- 600 mm Hg ..
clapctclc de admisic ale carburatorului sunt in vccin!tatca pozitiei de ralanti.
Acest regim de amestecuri care uneori ies din limitele de aprindere ardere
gcnernd poluanti noei vi ce limitele admise.
Func!ionan:.a dispozitivului este la e6berarea a clapetci de accclerajie a treptei primare
(25) 11tinge cu rotula tija 1).,'<11 - Pot-ului c:uc amot1i7J.!ltro ctapetci. acca-.ta 1J1x:e lent prin <llilidilor de
progn:siunc de Wldc,t\:glmul de a.o;pirJiic anlluJc;v,'i o CNllitaJc de :meScc can: dor.njul arncaocului flicmdu-1
C3jlllil oompk:l in motor. ru <:OJN:Cin!_a uoor emis ii jXJluMtc nili<e.
DISPOZ I TIVUL DE INTRER UPERE A CIRCUITULU I DE MERS IN
GOL(SUPAI'A ELECTROMEGNETICA)
La Gccarc intrcrupen: a coniJlctului motorului, la oprirea aa:suia din n mers n gol (ralanli),
irl:fliei. molofUI se rotca.<ai a.'-pirnd din carlxualor amestec prin sistemul de m<:rs n ;rnc;ta; can: iotrl in cilin-
drii moloruJui Wlllc nu va anle, de apuxk:n: ftioo irlrerup.
Ao......tliTlC:>WC se v3jXlrizca1;i ptk:mic apo11Uiui de l3chl unoori IO:utc gtmaie sau
pxnre3 nUOrului 1\ntru a rUnpina <U& luau. pe ciitulul de mers n gol se: o SUJllll'ii can; la
IOiiut:a UJrdadului ni!UUpe circuitul ti! in gul
DEMONTARE REMONTARE CA RBURATOR 28/30 DCI
DEMONTA RE
CU1ducta de ittrJn: aer in cubualor.
Se
- fununul avansului vacuumatic;
Conducta de
-cablul de accclcra!ic;
cablul de a clapctci de pornire
- arcul de readucere.
Se desfac piuli!clc se carburatorul.
MOTOR
REGLARE NIVEL PL UT I TOR
Se
Se cu 1 KO grd. se
n pot.ilic
* Se cota A intre ua plutitorului supra
fala gamiluri i capacului:
A= 18 1 0101.
Reglarea cotei A se f:tcc prin dcf01marea linguc-
tci 1.
* Se rotirea a plulilOrului pc axul

Se carhuratorului.
REMONTARE
Se garnituri le.
* Se carhuratorul pc galerie.
Se strng piuli!clc alternativ pentru a evita dcrurmarca carburatorului.
Se wmluctclc cablurile de
Se rcglcat.;i cursa pcualci de accclcra!ic.
Se conducta uc intrare aer n carburator.
Se regimul de ralanti.
B71
f
B72 MOTOR
REGLA.RE RALANT I
Se In luromelru 1 anali1.oru 1 <k ga7c.
Se motorul )i >C ajunge la temperatura de funqiunare.
INDICATII
Aprinderea motorului m;buie lic corect.
Se vor verifica: cnoductele de aspin!ie furtunul
avansului vacuumalic pcnllu ca motorul nu !tcr
fals.
Regimul de ralanti : 750 - 800 r.p.m.
Pentru reglarea regimului de ral"nti:
- se 1 ( 1) cnd se
ob! inc tu ra!ia de 8()() r p.m ;
-se actioncv1i de (2) se
objinc lurnqia
- se le <pcra! ii cnd prin
uc)iunarca de amestec (2) se ub!inc
de 750- 800 r.p.m., iar pruccnlul de CO citii
l:t :tnali7.0rul de gnc lic mai mic de 4,5 %.
RE GLAJE ALE C ARBURATORULU I PE MOT OR
In perioada de mdaj a molurului, n:glajul initial al mersului in gol este cfcdual de fabricantul
mOiurului pc banmrilc de nKlaj dil la probele de rulare ale aulnlurismului .
Reglajul se face cu ajutorul care pozitia clapclei de pe treapta ( 1) cu aju-
torul de docaj (2) mnnl3l in corpului carburatnrului in dreptul camerei de amestec a lrcptci
respective.
Este cu interzis n se de sigi larc (4) a se acJicma aupra de
deschidere a clapetci de pc treapta a Il-a pentru a cfccluu rcglajul mersului n gol,nlrucAt poate
conduce o a cu ano;wnului in cu pln;i la 150 %.
Este indicat ca rcglajul cu ajutorul de progr csiunc (3) se numai de speciali
zale, daJarecc un n:glaj poate pnwcK.'2 o a cunsumului <le combu<tibil o functionare
la regimul de pmgrcsiunc (de ln.'C<'I'C de la regimul de mers n<.-.:1 in gol spre regimul de utiliure).
La diagnn,licarea manifcslalc de mnlur in functionarea acestuia se va analiza cu cir-
pc ct posi bil demontarea carburatnrului de pc colectorul de at.lmisic al molorului. Se va
ca remanierile (rcglajclc) la nivelul carburaturului se eft:clucze avnd carboralurul pc motor.
MOTOR
B 73
ANOMAL ll DE F UNCTI ONAR E S I MODUL DE RHlt:Dl E RE
LA CARU URATORUL 28/30 DC I
NR. DEFECllliN EA ElEIIEl'TElE(CAUZEl E)CARE MOD DE RE.\IEOIERE
CRT. DEFECTIUNEA
o. 1. l. J.
1. Motorul nu supupa clcctom:,gnct ico; vcrilidl:
runcJi"nca71i
. sigur:IOJ3 fu1j hilii din drcuitul de alimentare a clcclrnvalvei
la rulanti nu lk
- ckctruvalva dac:i uu nu. a."fcl: ><.: dqu-
din cor('ul carhoratoului. se pune firul llc limcntarc
in papuc se atinge cu carcasa cxtcri"a.r;i de ma si ))adi ckc-
trnvalvu este n surap3 nu se rdrage n
inlcriorul bobJlci pmduc:lml un 7.gmwt specific.
h) cuwitul llc nn.:rs n gul al Se dcmontca71i c:u1lUralorului. sc ":oote jiclorul de
carhuratorului. ralanti ( 1) l!C sun; cu aer etmprimll c:mali!Jtia cat jick>rUL
2. M<ltorul rcglajul nccorcspun71itur al
Se d<11.ajul "-"11:1: furtunul de la capsula de
func!ionca7.il do7.ajului pentru mersul la dczndlrcurc. se 1 ibcr.
neregulat la rulunti;
-
In situa!ie se Jl<);lle <"nnstata:
r.alanli - daclturaJia motorului se mr:ntinc d07a
jul este prea s:ir-lcir<-:1 lui se face prin
a ( 1 );
molurul nprqt..:. atund iar
lui se face prin 31ubirea a (W);
- dad motorul in prima fa7.il -'C lUI'C37.i ;., apni gradul de
crqteclar a se npri.lk7"Jul cel uptim.
prin reglarea (W) nu se ohjinr un
mers lini1ti t almntorului. atunci n:glajullk7ajului se face
cu ujuturul (34) a'tli:l:
- pentru <knajului se strnge 1;
- p<:ntru .<c
Este indic:ll c 1 liCJion:u-t2 (34) s5 se !in3
cont de de turc l"U rare s-a rulit ca atunci
cnd nu se ubJ inc n:gl ajul<lurit se reveni cu acest
1urub n
b) lipsa de: a
Se: jickorul de ralanti se suJU cu aer cumpri
elcmallclor p a
nuL
cimlitului de rJianti;
1
1
B 74 MOTOR
o. 1. z.
c) prc7cnJa acru lui fals: Se cu atcnJic:
- stn:a uprJfc!ci plancitJtca garniturii tcmitnlantc;
- plancitntea carburuturului;
- planeitatca cnlcctorului de admisic:
- plancitatca supral'c!ci de a)Cimc a !!3krici pc chiula\n;
- starea fununului dintre b;J7a carburatnrului cap.\ula tic
lk:7inc5n:arc.
d) nivelul mare al
Se vcririd:
c<Mnbustihilului n camcrdc
- <'uiului ponll>u:
de nivel cunst:ull.
' uscilarca a plutih>rului pc axul <ou:
- nivtlul plutitorului (18 t 1 mm de la centrul plutiturului la
copaului).
J. uc o) rcglajul al
Se verifidi rcFiajul circuitului de pmgrcsiunc ca la punctul
re vitc1.ii circuitului de
2.a) este cawl S<' intervine osupro lui.
h) nivelul mic <.:tu prea man: Se nivelul de cumhu<tihil este in Jirnitcle
al t'Oillhu<tiholului n comcrJ impu5c se
de nivel <'n<tant:
c) circuitul jich>1ul
Se cu aer Ct111ll>rimJt jicl<larck circuitele principale.
principal al ccl"r trcptc:
d) pompa de :l<.t-clcro!ic
Se vcrir la pompa de rcrri7.:1:
(de
-supapa de admi<ic:
- supapa d.: refulare:
- de uc)ionarc foc pc carnd.
c) cbJX1alk: odmisoc.
Se vcrilid dacii se d<.,.chi<J "m'tpk:t dapcle de la
opl<3J'ta la fund lk: :cclcratic.
4. <.:unsum u) rcglaj u 1 al
Se veri Jid rcgluju 1 carhuraturului de c5tn: un 'Pccialist.
CXCI:.\iV de carburaturului:
cumbustibil b) mr11tarca incum.15
Se vcrificl munlonc:a a elrmcntdor laratc
ckmcntcluf t:>rJtc (jick!Q/\:klf)
1 .
.
c) disJX>7.1i v \le pomi re:
Gind hulunul ,k etc impins. clapctu (321 lrcl>uic foc
vcnicala.
U) supaJl'l tJc (l(lmt>oc a
Se vcrifocil <upapci (15).
""mbuslibrlului (t"iul
pnnluu);
c) nivelul marc al

umbu<til'>ilului n C.N.C.
Se corcctcaz:l nivelul in limitele .