Sunteți pe pagina 1din 5

AMBREIAJ

CUPIUNS
CARACfERJSTJCl; IDENTIFICARE
DEMONT ARE-REMONT ARE AMBREW
INLOCUIRE RULMENT DE PRESIUNE
INLOCUIRE F U R C AMBREIAJ
INLOCUIRE SIMERING ARBORE AMBREIAJ
INLOCUIRE CABLU AMBREIAJ
REGLARE G A R D AMBREIAJ
AMBRE I AJ
An1hrciaj monnuisc uscat.
cu
C ARACTERI S T I CI
i)i sc ambreiaj cu huluc elastic.
discului 7.4 mm.
Garda ambrcinjului la lcvicrului
2,5 - 3,5 mm.
I DENTIFI C ARE
Tipul ambrciajul ui esli: marcat pc f:11a mecani smu lui.
AMBREIAJ 180 OBR.
D 3
1
(t
\
AMUREIAJ 200 GR.
AMB R E I AJ D 5
I NtOCUI HE R ULM ENT DE I' R ES I UNE
DEi\I ONTAHF.
!>e eul ia <le 'ilet.e.
'Se clihcn.::u.:i arcul.
Se rulment ul de (llesiu1n:.
R 1:: :'11 ONTA H E
Se ungghillajul rulmcntului Cllpet<.: le fu rci i.
Se rulmcnlul nou .
Se an:ul imrutludnd capetele in
rulmcntului.
Se unge suprafap1 de conta.;! a diafrag
mei cu rulmcntul.
Se cutia de viteze.
Se garda am bre iajului.
I NLOC UIR E FUR C A AMBR E IAJ
DEMONTARE
Se cut ia de viteze.
Se rulmentul de presiune.
Se extrage de fi xare a fu rcii cu cxtrac-
toru( AMn 384 A.
Se axul furcii se
furca arcul.
1
06 AMBR EIAJ
REMONTARE
* Se unge axul fure ii.
Se int roduce axul cu inelul de
* introduce pc furca arcul.
* Se de rixHc a furc ii
rcspcclnd cola D = 1 mm.
* Se rulmcntul de presiune.
*Se cutia de vi tc1.e.
*Se garda ambrciajulu i.
I NLO CU I RE SIMERIN G ARBORE Al\IBREIAJ
DEMONTARE
Sll dcmonlea;.:l cutia de viteze.
Se cJrcasa amhrciajului.
Se rulmcntul de presiune.
*Se simcringul.
REMONTARE
Se simcringu l nou cu dispozi tivul
CV 488, compus din:
u ( 1) pentru montarea simeringului;
- u !ea (2) qc protcc!ic a simcringului.
*Se unge garnit ura de hrt ie.
Se 1eava (2) ghid:tjul rulmcntului de
presi une se simeringul.
Se carcasa ambrci ajului.
Se rulmcntul de presiune.
Se cutia de viteze.
' Se garda ambrciajului.
l
1
[
AMDR EIA.J D7
I NLOC UIRE C AU LU AMBRE I AJ
DEi\I ONTARE
!)e tknwntc:llii cablul de la levicrul de
amlm:iaj.
!)c ll.:nvnteuj agrafa ( 1) tk fixare a peclalci .
So: imp inge axu l spre llrc apta se scoalo:
11cdala.
Se arcul de rapel (2) se tl<.:mon -
axul (3) al fu rdi.
' S.: furca.
Se canlul llin upriturul mantalci tic
Il<: suportul pcdalicrului se
REMONTAIU:
Se in urdinc de.: l:1
demontare.
Se unge.::
aui pedalci;
- axul furei i.
Se n:glea:t.ii garda ambrciajului.
R EG LARE GAROA AMBREI AJ
Se contrapiuli!a ( 1 ).
Se strnge sau se llesfacc piuli!a (2) piinj
dind se cursa de 2,5 - 3,5 mm la
lcvicrului.
Se contrapiul i!a.
1

S-ar putea să vă placă și