P. 1
Geografia Populatiei

Geografia Populatiei

|Views: 2,222|Likes:
Published by Lars Andrew

More info:

Published by: Lars Andrew on Oct 27, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/17/2013

pdf

text

original

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”Iaşi, Facultatea de Geografie şi Geologie, Departamentul de Geografie, Catedra de Geografie Umană Prof.dr.

Ionel MUNTELE GEOGRAFIA POPULAŢIEI Note de curs pentru anul şcolar 2009-20010 (pentru uzul studenţilor din anul II) Capitolul I Geografia populaţiei : consideraţii teoretice şi metodologice I.1.Domeniul de studiu De la geografia populaţiei concepută într-o manieră extinsă la demografia spaţială definită restrictiv, studiul geografic al populaţiei poate lua diverse căi. Drept una din cauzele acestei situaţii este evocată adesea extinderea excesivă a domeniului de studiu a geografiei. Asupra temelor de interes geografic referitoare la populaţie, organizate în jurul studiului distribuţiei fenomenelor, proceselor şi structurilor demografice în spaţiu, există un consens general. Dificultatea stabilirii unor limite precise pentru domeniul strict al acestei discipline provine din multiplele nuanţe pe care le poate exprima noţiunea de populaţie. Multă vreme, până spre 1960, geografia avea o viziune mai cuprinzătoare asupra acestei noţiuni, incluzând toate caracteristicile sale fizice, sociale, economice şi culturale, substituindu-se astfel în mare măsură geografiei umane. Amploarea tematicii a impus limitarea interesului geografiei populaţiei la investigaţiile asupra informaţiilor statistice accesibile şi uşor de spaţializat. Chiar şi aşa domeniul de studiu rămâne destul de vast, încât au apărut tendinţe de limitare la două teme majore : studiul celor două componente demografice principale, fecunditatea şi mortalitatea; mobilitatea populaţiei. Cu toate argumentele aduse, excluderea completă a distribuţiilor spaţiale nu a întrunit o largă adeziune. Opţiunile cele mai frecvente converg spre ideea existenţei a patru compartimente distincte în studiul geografic al populaţiei : - distribuţia spaţială a populaţiei - dinamica populaţiei (evoluţia numerică şi dinamica naturală) - structurile demografice, socio-culturale şi socio-economice - mobilitatea populaţiei I.2.Studiul populaţiei – domeniu interdisciplinar Geografia nu este singura disciplină ştiinţifică interesată de problematica populaţiilor umane. Există discipline, precum demografia, care par mai îndreptăţite să o studieze1. Demografia are însă un net caracter interdisciplinar, suprapunându-se parţial, în diverse proporţii, cu alte discipline socio-umane : -demografia statistică, subordonată statisticii, care urmăreşte variaţiile unor fenomene şi procese cuantificabile; -demografia socială, subordonată sociologiei, care urmăreşte aceleaşi fenomene în interacţiunea lor cu spaţiul social; -demografia istorică, subordonată istoriei, interesată de evoluţia aceloraşi fenomene şi procese în spaţiul politic; -demografia politică, subordonată politologiei, care suprapune aceste fenomene şi procese în spaţiul politic;
1

Cea mai succintă definiţie a acestei ştiinţe este cea dată de J.Véron, „aritmetică a populaţiilor” (L’homme dénombré în Géographie et Démographie, vol.1, sub direcţia lui Y.Michaud, pp.31-49, Odile Jacob, Paris, 2002.

1

-demografia economică, subordonată economiei, care are în centru interacţiunea acestora cu spaţiul economic; -geodemografia sau geografia populaţiei, ramură a geografiei umane, preocupată de analiza distribuţiei componentelor demografice, dinamice sau structurale, în spaţiul geografic, văzut ca suport al acestora. Astfel definită, geografia populaţiei apare înscrisă într-un domeniu interdisciplinar distinct, de care nu poate face abstracţie. Frecvenţa utilizării termenilor demogeografie sau geodemografie, substituiţi geografiei populaţiei sugerează conştientizarea acestui context interdisciplinar. Interesată de distribuţia populaţiilor umane şi de modul în care structurile acestora se diferenţiază în spaţiu, încercând să le explice, geografia populaţiei are astfel un loc bine precizat, deosebindu-se prin modul de abordare distinct de al celorlalte discipline amintite care pun accent fie pe variaţiile statistice fie pe interacţiunile cu sferele vieţii social-economice sau politice. De alfel încă L.Febvre (1938) observa că geografia pleacă de la sol şi nu de la societate, deosebindu-se astfel de ştiinţele sociale2. Geograful posedă avantajul unei viziuni ample asupra spaţiului terestru, asupra logicii ordonării componentelor fizice ale geosistemului, suportul populaţiilor umane care poate indica sensul sau cauzele evoluţiei multor procese şi fenomene geodemografice. Fără a exagera, unii autori atribuie geografiei populaţiei rolul esenţial în analiza geografică datorită dublei perspective pe care aceasta o propune : studiul colectivităţilor umane, cu toate particularităţile acestora şi studiul raporturilor dintre acestea umane şi mediu3. Dubla dimensiune, socială şi teritorială, a populaţiilor favorizează geografia în contextul actual dominat de mondializarea modelelor evolutive sau a fluxurilor al căror efect este o combinaţie între tendinţele de uniformizare şi cele de menţinere a diferenţierilor spaţiale, rezultat al luptei dintre inerţiile trecutului şi mutaţiile sistemice ale structurilor sociale. Originalitatea geografiei faţă de celelalte discipline socio-umane care studiază populaţia rezidă în ajustarea la un plan orizontal a informaţiilor pe care acestea le examinează pe verticală4.Geografia este menită astfel să concilieze observaţiile empirice cu explicaţiile sistematice asupra diversităţii populaţiilor şi dinamicii acestora, a raporturilor dialectice dintre schimbările socio-demografice şi mediul în care oamenii trăiesc şi se multiplică5. I.2.1.Evoluţia curentelor de gândire asupra studiului populaţiei Preocupările în domeniul populaţiei sunt foarte vechi dar au cunoscut o mai mare afirmare în perioada modernă odată cu dezvoltarea societăţilor de tip industrial care au generat accentuarea ritmului de creştere a populaţiei la nivel global. Geografia s-a interesat de problematica populaţiei umane încă de la începuturile sale, în perioada modernă ajustîndu-şi modul de abordare la marile curente de gândire asupra studiului populaţiei. Cel mai vechi dintre aceste curente este cel malthusian, deschis de Thomas Malthus prin publicarea lucrării sale „Eseu asupra principiului populaţiei”6. Pentru Malthus, populaţia creşte conform unei progresii geometrice (dublare la fiecare 25 de ani) în timp ce posibilităţile de subzistenţă (hrană) sporesc conform unei progresii aritmetice. Aceasta impune din partea populaţiei o alegere între două căi : fie, acceptă voluntar să-şi limiteze creşterea (prin „moral restraint” sau abţinerea de la mariaj), fie, va fi distrusă de războaie, foamete, ciumă etc. A ajuta săracii în această concepţie înseamnă a încuraja creşterea demografică şi pe termen lung, distrugerea societăţii. Teoria malthusiană este unul din pilonii teoriei stării staţionare a economistului David Ricardo7 şi s-a inspirat mult din ideile care circulau în epocă, atât în Marea Britanie cât şi în Franţa, într-un context special, acela care a succedat revoluţiilor burgheze din vestul Europei la sfârşitul secolului al XVIII-lea. După
2 3

La terre et l’évolution humaine, cap. I, Albin Michel, Paris, 1938. G.şi Ph.Pinchemel, La face de la terre, cap.I, A.Colin, Paris, 1988. 4 Cf.P.George, Géographie et sociologie, pp.10, PUF, Paris, 1972. 5 Cf.P.-J.Thumerelle, Les populations du monde, pp.7-12, Nathan, Paris,1996. 6 Publicată în 1798 în Anglia a fost tradusă în limba română abia în 1992 la Editura Ştiinţifică 7 Economist britanic (1772-1823) partizan al liberalismului economic şi autor al legii rentei funciare diferenţiale. Opera sa principală, Principiile economiei politice, a fost publicată în 1817

2

1950 această teorie a fost luată sub forma neomalthusianismului care a lărgit dezbaterea prin includerea problemelor ecologice care ar decurge din creşterea populaţiei, fixând obiectivul „creşterii 0”. În 1972, o expertiză a MIT8, comandată de Clubul de la Roma a ajuns la următoarea concluzie : „dacă expansiunea demografică şi consumul resursleor naturale nu sunt stăpânite imediat, secolul XXI va fi marcat de un dezastru uman şi ecologic”.Succesul temporar al acestui curent s-a datorat şi intereselor strategice ale unor state dezvoltate care se vedea „ameninţate” de explozia demografică din Lumea a Treia, aflată la apogeu în epocă. Acestui curent i s-au opus cu vehemenţă statele comuniste şi cele în curs de dezvoltare, în cadrul Congresului mondial al populaţiei ţinut la Bucureşti în 1974. Efectul principal al ofensivei neomaltusiene care a promovat masiv mijloacele anticoncepţionale, pare a fi fost tocmai accelerarea scăderii natalităţii în statele dezvoltate. Curentul populaţionist, are tradiţii chiar mai vechi, fiind dezvoltat de mercantiliştii9 inspiraţi de ideile lui Jacques Bodin („nu există bogăţie mai mare decît oamenii”)10. Creşterea populaţiei are în această viziune o influenţă pozitivă în mai multe direcţii : sporirea cererii de produse incită la sporirea producţiei de bunuri şi la crearea de locuri de muncă; creşterea populaţiei obligă societatea să îşi organizeze mai eficient procesul de producţie şi implicit să-şi mărească productivitatea; o populaţie mai numeroasă permite prelevarea de fonduri pentru interesele generale ale societăţii. Unul din reprezentanţii de marcă, demograful francez Alfred Sauvy, sublinia că „de fiecare dată când se produce o diferenţiere între două mărimi care ar fi trebuit să fie la acelaşi nivel, există două moduri total opuse de a stabili echilibrul : o aliniere la un nivel superior sau la un nivel inferior. Postulând că una din mărimi este excedentară, optica malthusiană sugerează instinctiv o aliniere la un nivel inferior”11. Curentul optimumului demografic, încearcă să le concilieze pe cele precedente. Din punct de vedere economic, criteriul optimumului demografic porneşte de la necesitatea realizării unei maxime eficienţe a muncii exprimată prin nivelul productivităţii. Nivelul optim al populaţiei unui teritoriu anumit este definit de mai multe elemente : gradul de echipare tehnologică, volumul resurselor utilizabile, nivelul comerţului exterior etc. Alte elemente definesc structura optimă a populaţiei : raportul dintre vârstele extreme, raportul dintre populaţia activă şi cea inactivă, raportul dintre consumatori şi producători, structura profesională a populaţiei şi repartiţia geografică a acesteia etc. Alte elemente definesc dinamica optimă : ritmul de creştere al populaţiei, ritmul progresului tehnic, rata creşterii venitului naţional sau al produsului intern brut etc.12. Curentul marxist este orientat împotriva teoriei malthusiene. Pentru Karl Marx, suprapopularea nu este legată de creşterea demografică alertă a claselor sărace ci rezultă din modul de organizare a economiei şi de repartiţie a bogăţiilor. Suprapopularea este rezultatul modului de producţie capitalist pentru că acesta favorizează acumularea bogăţiilor. Capitaliştii au prin urmare interesul de avea o populaţie mai numeroasă, o armată de rezervă pentru producţia industrială. Astfel se întreţine un nivel ridicat al şomajului, care permite blocarea salariilor la un nivel coborât permiţând acumularea plusvalorii. Astfel, presiunea demografică a obligat statele mai avansate să adopte tehnicile de mecanizare în agricultură pentru a mări productivitatea agricolă. Spre deosebire, o societate mai „rarefiată” nu incită la modificarea sistemelor de exploatare agricolă a solului. Creşterea demografică are rolul de motor al progresului tehnic, exercitînd o presiune creatoare. Marxiştii opun astfel capcana malthusiană a insuficienţei alimentare capcanei densităţii reduse a populaţiei care întreţine un progres tehnic redus, un climat mai puţin propice inovaţiei13. Curentul economicist, leagă acumularea de bunuri (economiile) de ciclurile vieţii individului care încearcă să-şi maximizeze consumul pe termen lung. Contrar altor specialişti, care consideră că omul
8 9

Massachussets Institute of Technology din Boston (S.U.A.) Adepţi ai unui curent al economiei politice bazat pe rolul primordial al pieţei 10 Economist şi filozof francez (1530-1596), teoretician al monarhiei absolute 11 Théorie générale de la population , 1952 -1954 12 Asupra conceptului de optim demografic insistă şi geograful francez P.George în Géographie de la population, PUF, Paris, 1983. 13 O specialistă a acestui curent este Ester Boserup pentru care principalul stimulent al creşterii productivităţii agricole este creşterea populaţiei, combătând neomaltusianismul din anii ’60 care vehicula prognoze catastrofice asupra viitorului omenirii.

3

în măsura în care poate contribui la procesul muncii şi la sporirea veniturilor. Pînă la 1900.). Maniera de abordare a acestui subiect s-a schimbat semnificativ de-a lungul timpului în strînsă legătură cu evoluţia de ansamblu a disciplinei. acordându-se o importanţă deosebită particularităţilor culturale. reflectate în repartiţia inegală a populaţiei şi activităţilor acesteia. Dragostea este singurul element care diferenţiază familia de o firmă ! Curentul contabilităţii intergeneraţionale. Organizarea producţiei în echipă costă mai puţin şi evită renegocierile. pleacă de la un model teoretic care arată că acumularea datoriilor. consideră că decizia de a se căsători şi de a avea copii în societatea modernă este rezultatul unei analize de tipul cost-avantaje. dintre cele mai rigide. Fără modificarea legislaţiei şi cu un nivel constant de cotizare a contribuabililor. Dimpotrivă.1918). prelungirea speranţei de viaţă se traduce într-o creştere a cheltuiellilor legate de pensii şi asigurarea sănătăţii. Scăderea taliei medii a familiei se explică tocmai prin costul tot mai ridicat de întreţinere a unui copil (educaţie.3. Geografia prin specificul său poate fi adesea mult mai în măsură decât economia sau demografia să răspundă unor chestiuni care privesc unele tendinţe aparent contradictorii în dinamica populaţiilor umane. Rezultă din aceste considerente că rata de economisire globală este determinată de factorii economici şi demografici – structura pe vârste. îngrijire etc. autorul teoriei ciclurilor vieţii şi al modelului econometric american.economiseşte toată viaţa. care necesită cheltuieli dar oferă şi satisfacţii. cheltuielile publice şi transferurile stau la baza unei constrângeri de echilibru care permite repartizarea poverii datoriilor şi a cheltuielilor între diferitele generaţii. Toate aceste curente conţin realităţi care demonstrează complexitatea studiului populaţiei. Cele două părţi se leagă prin contract să evite costurile suplimentare ale tranzacţiei.). Curentul microeconomiei familiale. Actualizarea fluxurilor financiare viitoare trebuie să prevadă creşterea produsului individul pentru a menţine la un nivel acceptabil contribuţia generaţiilor viitoare. I. cîştigul de capital afectând consumul într-un mod limitat14. adoptând un model familial de tip european. Acest indicator este relativ constant în decursul timpului.Becker 15.Direcţii de studiu în geografia populaţiei Geografia a fost totdeauna preocupată de modul în care populaţiile umane se înscriu în spaţiu. cum este aceea iraniană. Căutarea unei legităţi care să exprime sintetic raportul dintre populaţie. nu atât pentru el cât pentru generaţiile următoare. Într-o societate industrială. Contextul cultural este omis de regulă deşi are o importanţă enormă. datoria publică va creşte. ceea ce economiseşte în perioada activă fiind consumat după pensionare. în acest context. multe societăţi islamice. copilul este asimilabil unui bun de consum. societăţile rigide manifestîndu-se prin tendinţe conservatoare spre deosebire societăţile mai inovatoare care dezvoltă tendinţe progresiste (islamul faţă de creştinsim de ex. remarcându-se printr-o adaptare excepţională la rigorile impuse de creşterea rapidă a populaţiei. Analiza căsătoriei este astfel asimilată celei a constituirii unei firme. 15 Economist american (n. Studiul geografic al populaţiei. Până la al doilea război mondial s-a impus orientarea ecologistă (environmentalistă) care punea accent pe interacţiunile dintre societate şi mediul fizic. Acest model a fost criticat pentru că pleacă de la ipoteza că cheltuielile publice sunt neproductive.1930) care a examinat raportul dintre investiţiile în capitalul uman. orientarea a fost mai apropiată de metodele etnologiei şi antropologiei. în societăţile agricole. resurse şi teritoriu devine astfel iluzorie. cei mai mulţi adepţi ai acestui curent consideră că individul economiseşte în primul rând pentru el. Astfel. prin urmare perioada de acumulare este finită. existând o mare diversitate de moduri de adaptare. nu constituia o temă distinctă ci un capitol introductiv al geografiei regionale. speranţa de viaţă la naştere etc. 14 Cel mai cunoscut teoretician din această categorie este economistul american de origine italiană Franco Modigliani (n. Evoluţiile din ultimele decenii demonstrează însă slăbiciunea acestei afirmaţii. în educaţie îndeosebi şi productivitate 4 . al cărui principal reprezentant este G. copilul este considerat o investiţie capitală.

şomajul.a. Prin abordarea particularităţilor populaţiei umane. presupune şi constituirea unui sistem conceptual propriu. structurile socio-profesionale ş. încredinţate autorităţilor locale. cele mai multe demersuri orientându-se spre studiul societăţii. de modelizare şi teoretizare decât alte discipline geografice. Indiscutabil. constă în sublinierea unei caracteristici esenţiale a acestora : diversitatea. megalopolisurile ş. acordînd astfel geografiei populaţiei un statut distinct. Prin legăturile multiple pe care le întreţine cu celelalte discipline geografice se reduce dependenţa aparentă faţă de metodele demografice sau sociologice. utilizarea forţei de muncă. În general. O nouă direcţie de aprofundare se manifestă de la sfîrşitul anilor ’60. Poate avea aplicaţii practice în domenii variate : amenajarea teritoriului şi urbanismul nu pot face abstracţie de analiza spaţială a dinamicii populaţiei. când se constată o apropiere de metodele de investigaţie sociologică. recensămintele de populaţie. marketingul constituie un alt debuşeu ca şi politicile sociale pentru care geografia populaţiei devine indispensabilă. Contextul specific acestei perioade marcate de decolonizare. Analiza proceselor care generează anumite configuraţii (structuri) spaţiale devine indispensabilă. la modul de viaţă al acestora (dotări edilitare.). a unor mijloace specifice de investigaţie a unei realităţi multiforme. Astfel concepută. contribuind la înnoirea conceptuală şi metodologică a geografiei. secundar unele probleme structurale. eficacitatea colectării lor variind de la stat la stat sau în funcţie de responsabilitatea celor angrenaţi în această activitate. demografia oferă în primul rând metode şi modele de analiză a proceselor specifice. explozia demografică şi evoluţia fără precedent a tehnicii au impus un interes deosebit pentru dinamica şi structurile demografice. Termenul demogeografie sau geodemografie. Costul material şi uman al obsevării şi colectării de date asupra unor mase importante de indivizi este extrem de ridicat făcând practic imposibile investigaţiile de teren.a. Se poate afirma astfel că. şcolarizare. geografia populaţiei continuă să activeze interesul pentru geografie în general datorită dinamismului problemelor studiate. un mod eficace de identificare a unor caracteristici sau de detectare a unor cauze. ea deschide căi noi în cunoaşterea geografică. destinate a furniza date complete referitoare la structurile şi fluxurile populaţiei. Astfel se produce apropierea geografiei populaţiei de aceste discipline. baza geografiei populaţiei fiind geosistemul. rolul analizei geografice a populaţiiilor umane se va menţine atîta timp cât vor trăi oameni pe Pămînt. Interacţiunea acestora cu spaţiul geografic. Problema principală pe care o pun aceste informaţii este pertinenţa. mai ales odată cu răspândirea mijloacelor de lucru informatizate.Anii ’50 ai secolului al XX-lea au adus o nouă orientare. geografia populaţiei s-a născut prin hibridarea geografiei cu demografia. entitate mult mai cuprinzătoare decât societatea sau populaţia umană. instrucţie etc. efectuate periodic. Distribuţia spaţială a populaţiei nu mai prezenta interes decât în măsura în care se produceau modificări esenţiale. geografia populaţiei are ca sursă principală de informare materialele statistice coelctate de către instituţiile specializate. Prin specificul său este mult mai atrasă de prelucrarea statistică a informaţiilor. în special prin apariţia unor noi forme de concentrare umană precum ariile periurbane. în general. În acelaşi timp. cu excepţia studiilor efectuate asupra unor teritorii restrânse. Studiul configuraţiilor spaţiale este un remarcabil instrument de cercetare. privilegiat fiind limbajul cartografic. I.Mijloacele cercetării în geografia populaţiei (sursele de informaţii) Spre deosebire de alte discipline geografice care se sprijină predilect pe colectarea informaţiilor pe teren. Pentru geografia populaţiei.4. Aportul său la cunoaşterea populaţiilor umane. statele au la dispoziţie două sisteme de colectare a datelor : registrele stării civile. dincolo de amprenta acesteia asupra spaţiului terestru. vizând mişcarea naturală şi migratorie a populaţiei. numeroşi demografi şi sociologi au descoperit interesul abordării geografice introducând în studiile lor variabilele spaţiale. evocat anterior. este un sinonim neindicat din cauza ambiguităţii pe care o presupune. cu o inegalitate variabilă. mai apropiată de demografie. 5 . Acum sunt abordate în perspectivă geografică subiecte considerate anterior ca exterioare disciplinei precum cele legate de nupţialitate.

I.4.1.Recensămintele Această formă de colectare a informaţiilor referitoare la populaţie constituie, de departe, sursa cea mai bogată de materiale statistice necesare cercetării demografice. Tehnicile moderne de recenzare au apărut odată cu „revoluţia statistică” manifestată începând cu secolul al XIX-lea, în contextul formării unor specialişti capabili să colecteze şi să prelucreze enormele cantităţi de informaţii (statisticieni). Antecedentele nu au lipsit dar nu au atins niciodată performanţele din perioada modernă. Numărători ale populaţiei au fost semnalate pe parcursul antichităţii în Imperiul Roman, în China sau în Orientul Apropiat (menţionate frecvent în Biblie). Şi Evul Mediu furnizează astfel de exemple dar, ca şi cele menţionate, se remarcau prin relativitate şi prin absenţa unui fundament statistic fiind sumare şi parţiale, afectând doar anumite categorii de populaţie (de obicei capii de familie şi bărbaţii buni de luptă), principalul interes fiind impozitarea şi recrutarea războinicilor. Cu tot progresul constatat în perioada modernă, conţinutul recensămintelor rămâne chiar şi astăzi foarte inegal, deşi Naţiunile Unite au recomandat, în 1948, o listă minimală de informaţii recunoscute ca fundamentale. Cauzele acestor inegalităţi sunt fie tehnice (absenţa unor dotări, a unei infrastructuri adecvate), fie politice sau psihologice (considerarea unor informaţii ca fiind secrete, monopolizare lor de către unele regimuri autoritare, dificultatea înregistrării populaţiei în mediile tribale sau cu grad redus de instrucţie etc.). Informaţiile colectate pot fi separate astfel : a) Informaţiile asupra localizării populaţiei. Se referă la înregistrarea indivizilor şi familiilor prezente în fiecare localitate în momentul recenzării (conform situaţiei administrative în vigoare). Indivizii temporar absenţi sunt înregistraţi de regulă în localitatea de domiciliu dar şi în cea de reşedinţă. De aici provine termenul de populaţie rezidentă, care cuprinde şi flotanţii, diferit de cel de populaţia stabilă (legală, domiciliată), estimată în urma efectuării bilanţului anual al mişcării naturale şi a celei migratorii, a populaţiei. Diferenţele care pot apărea între aceste două înregistrări sunt adesea semnificative fiind datorate în mare parte dificultăţii înregistrării tuturor mişcărilor de populaţie, în primul rând a celor migratorii. În statele dezvoltate se colectează şi informaţii referitoare la locul naşterii, reşedinţele anterioare, locul de muncă etc. b)Informaţii demografice. Toate recensămintele colectează date referitoare la sexul, vârsta, starea civilă, legăturile familiale şi matrimoniale ale indivizilor. Tot mai frecvent sunt înregistrate informaţii asupra structurii familiilor şi a gospodăriilor, asupra descendenţei etc. c)Informaţii socio-culturale. Colectarea unor date referitoare la şcolarizare şi gradul de instrucţie a devenit prioritară în epoca modernă. De asemenea, strângerea unor informaţii pertinente asupra naţionalităţii indivizilor, a limbii utilizate, a confesiunii religioase sau a cetăţeniei a devenit comună chiar dacă unele implicaţii de ordin politic pot distorsiona destul de mult realitatea. După caz, sunt înregistrate şi date asupra structurii rasiale. d)Informaţii socio-economice. Toate recensămintele moderne acordă o importanţă extremă problemelor legate de structura socio-profesională, pe ramuri de activităţi, ca şi asupra gradului de ocupare a forţei de muncă. Unele state colectează şi informaţii referitoare la veniturile familiilor sau la modul de funcţionare a sistemelor economice. e)Informaţii asupra locuinţelor. Recensămintele oferă ocazia efectuării unor anchete detalitate asupra inventarului general al clădirilor şi locuinţelor, asupra caracteristicilor acestora : material de construcţie, suprafaţă locuibilă, dotări edilitare etc. Se adaugă informaţii asupra modului de ocupare : locuinţe colective, individuale, de necesitate, reşedinţe secundare, clădiri de interes public etc. În afara acestor informaţii de bază, prezente de regulă în toate recensămintele actuale, guvernele care le organizează pot colecta şi o serie de informaţii care interesează politica acestora în scopul planificării teritoriale. Obiectivele şi constrîngerile recensămintelor :

6

-recensămîntul constituie un instrument în serviciul statului fiind un act oficial, coordonat de către stat şi organizat de către administraţia publică. Dubla dimensiune, exhaustivă şi teritorială, a colectării principalelor caracteristici ale fiecărei persoane corespunde unui triplu interes : cunoaşterea stării populaţiei pentru a putea fi gestionată; formarea unei baze de date teritoriale pentru asigurarea funcţionării administraţiei (repartiţia funcţionarilor, a subvenţiilor, echipamentelor, conform efectivelor populaţiei locale); crearea unui instrument fundamental pentru planificarea economică, socială şi amenajarea regională. -dificultatea asigurării unei înregistrări complete, simultane şi periodice. Un recensământ nu poate răspunde acestor obiective decât dacă este îndeplinit cu maximă seriozitate şi rigoare. Este motivul pentru care niciodată nu se pot obţine date complete, îndeosebi dacă teritoriul este foarte întins şi eterogen. Aceasta depinde de vârsta, sexul, rezidenţa - urbană sau rurală, naţionalitatea individului. Omisiunile sau dubla numărare pot atinge 1-3% din efective, local chiar mai mult. Este practic imposibilă recenzarea tuturor indivizilor în acelaşi moment, pe întreg teritoriul. De obicei se utilizează o oră precisă, a unei date precise, fără ca astfel să fie evitate erorile şi confuziile, mai ales dacă acţiunea se etalează mult în timp. Este dezirabil ca recensămintele să se efectueze cu regularitate. O.N.U. recomandă ca acestea să se desfăşoare în anii terminaţi cu 0 sau 1, aşa cum se întîmplă de câteva decenii în state precum India, S.U.A. sau R.P.Chineză. Totuşi iregularitatea este mult mai frecventă, fapt ce prejudiciază utilizarea lor ştiinţifică, reducând comparabilitatea. Chiar şi unele state dezvoltate cunosc aceasta iregularitate (este cazul Franţei unde ultimele recensăminte au fost efectuate în 1982,1990, 1999, al intervale inegale, dar de mică amplitudine, spre deosebire de situaţia României unde aceste intervale pot fi foarte extinse în timp –1912-1930 sau 1977-1992 de ex.). Fiecare recensămînt are trei faze : -faza preparatorie, cea mai delicată, în care se recrutează şi formează personalul, se stabilesc circumscripţiile, chestionarele şi se efectuează un test pe un eşantion limitat; -faza colectării, cea mai scurtă, efectuată de regulă de personal instruit prealabil în acest sens deşi se poate utiliza şi tehnica autorecenzării prin distribuirea de chestionare fiecărei familii. Ambele tehnici au dezavantaje, legate de civismul cetăţenilor, în primul caz, sau de dispersia şi accesibilitatea populaţiei, care poate mări costul operaţiei, în al doilea caz; -faza prelucrării, după centralizarea prealabilă a informaţiilor. Rezultatele sunt publicate succesiv, în funcţie de complexitatea lor, fără a ajunge la o prelucrare avansată, furnizându-se informaţii brute destinate celor interesaţi care pot efectua studii pe baza lor, etc. Complexitatea şi costul unui recensămînt explică absenţa frecvenţei şi a calităţii recomandate de O.N.U., unele state nu au efectuat niciodată un recensămînt, cazul Afganistanului, Arabiei Saudite, Omanului sau Etiopiei, state în care intervin şi unele prejudecăţi. Alte state au efectuat primul recensămînt recent, cazul Laosului în 1995, furnizând informaţii destul de diferite de estimările anterioare. I.4.2.Starea civilă Constituie a doua sursă de informaţii necesare studiului populaţiei, mai pertinentă dar mai greu utilizabilă. Se deosebeşte esenţial de recensăminte, starea civilă fiind o funcţie legală a statului, controlată de magistraţi şi având drept scop colectarea informaţiilor care permit urmărirea principalelor evenimente din viaţa fiecărui individ : naşterea, căsătoria, divorţul, decesul. Practica stării civile este relativ recentă şi este generalizată doar în ţările dezvoltate. Ca şi recensămîntul, se bazează pe declaraţia individuală şi are acelaşi caracter exhaustiv, obligatoriu şi teritorial. Calitatea informaţiei şi amplitudinea acesteia depinde de eficienţa serviciilor administrative, excelente în statele cu tradiţie în domeniu, lacunară în statele în care personalul este incompetent, suprasolicitat, depăşit de evenimente sau de dimensiunea teritoriului pe care-l acoperă. Înregistrarea actelor stării civile nu a devenit generală şi fiabilă în Europa decât la mijlocul secolului al XIX-lea, în S.U.A. chiar mai tîrziu, iar în Africa subsahariană este încă o raritate.

7

Şi în acest caz O.N.U. a recomandat o listă minimală a datelor ce trebuie înregistrate : născuţi vii, mortinatalitate, mortalitate infantilă, căsătorii, divorţuri, adopţii, copii nelegitimi, decese etc. Fiecare înregistrare trebuie să precizeze data şi locul evenimentului. Aceste informaţii sunt brute şi pentru a le putea utiliza sunt necesare tehnici şi mijloace bine puse la punct pentru prelucrarea primară şi publicarea lor sub formă unor buletine lunare, trimestriale, anuale sau periodice16. I.4.3.Alte surse de informaţii Se reproşează adesea celor care studiază populaţia că recurg exclusiv la izvoarele devenite clasice, menţionate anterior. Pentru anumite scopuri pot fi utilizate şi alte surse : registrele de populaţie ale poliţiei, fişele de personal ale unităţilor economice, listele electorale, cărţile imobiliare, evidenţele şcolare, registrele parohiale etc. Toate au dezavantajul colectării la o scară ori prea grosieră ori detaliată, în plus fiind rareori spaţializate, reducându-le astfel interesul. Tot mai adesea, în ultimele decenii, sunt utilizate anchetele efectuate asupra unor eşantioane reprezentative, similare celor frecvent utilizate în sociologie. Acestea pot însoţi recensămintele şi au devenit o practică relativ curentă a institutelor naţionale de statistică din ţările dezvoltate. Rostul lor este acela de a surprinde o cât mai mare varietate de informaţii, foarte recente şi utile pentru planificarea economico-socială pe termen scurt. Unele dintre aceste anchete au dobândit o frecvenţă bine stabilită, cazul „Current Population Survey”, instituit în 1940, în S.U.A., cu o regularitate de cinci ani, ca o completare a „Census of Population and Housing”, efectuat decenal. Anchetele au devenit frecvente în unele state în care se constată o reticenţă a cetăţenilor faţă de recensăminte, cum este cazul Olandei, mai recent şi al Germaniei, unde unele organizaţii condamnă această instituţie ca fiind un atentat la libertatea individuală17. Este o practică tot mai frecventă în multe state vest-europene. Absenţa unor informaţii obligă cel mai adesea cercetătorul la efectuarea propriilor anchete, pe spaţii restrînse cel mai adesea. Tehnicile avansate privilegiază prezentarea statisticilor sub forma fişierelor informatizate, care nu diferă de cele tradiţionale (tabele, matrici) dar au avantajul posibilităţii de multiplicare rapidă. Dificultatea principală în studiul geografic al populaţiei provine din insuficienta spaţializare a datelor înregistrate. Dezagregarea informaţiei la un nivel mai fin decât cel la care au fost colectate este practic imposibilă încât, de multe ori, înregistrările efectuate la intervale diferite de timp nu sunt comparabile şi obligă cercetătorul la reactualizări, interpolări etc. Se adaugă şi faptul că înregistrările reflectă situaţia administrativă din momentul respectiv obligând pe cei interesaţi şi la reconstituirea informaţiei conform situaţiei administrative prezente. I.5.Fundamentele metodologice ale geografiei populaţiei Aflată la interferenţa ştiinţelor sociale şi a celor naturale, marcată de strânse legături cu demografia, antropologia, sociologia sau economia, geografia populaţiei în accepţia actuală pare prea recentă pentru a-şi fi dezvoltat metode şi mijloace proprii. Specificul său metodologic constă în maniera particulară în care sunt utilizate o serie de metode din ştiinţele socio-umane sau unele modele preluate din ştiinţele exacte. Combinarea originală a metodelor demografiei, statisticii şi geografiei (analiza cartografică în special) impune de fapt această particularitate care îi asigură un loc distinct în cadrul disciplinelor geografice. I.5.1.Proprietăţile spaţiale ale populaţiilor Noţiunea de loc, atît de importantă în geografie, este mai puţin compatibilă, în aparenţă, cu noţiunea de populaţie. Aceasta din urmă este mobilă, existenţa ei desfăşurându-se în mai multe locuri, care pot fi ierarhizate în ordinea frecvenţei. Dacă pentru un statistician singurul criteriu care
16

Cea mai cunoscută publicaţie este Anuarul Demografic al O.N.U. (Demographical Yearbook) care apare odată la cinci ani, bilingv (englez-francez) cu informaţii retrospective. Anual, Population Reference Bureau, serviciu de specialitate al O.N.U., publică World Population Data Sheet, cu informaţii mai sumare dar extrem de utile. 17 Aici sunt preferate aşa-numitele Microcensus cu o periodicitate redusă, de regulă de cinci ani.

8

conservarea unor structuri anterioare dublată de capacitatea de amortizare a distorsiunilor datorate unor diverşi factori. caracteristicile lor transmiţându-şi efectul în timp printr-o considerabilă inerţie.Raporturile dintre analiza demografică şi analiza geografică 18 P. Se acceptă de obicei că o populaţie formează totalitatea locuitorilor înregistraţi la locul lor de domiciliu.Vidal de la Blache. principala problemă a geografiei umane18. rolul structurilor sau al comportamentelor demografice putând fi ocultat de fenomenele migratorii conjuncturale care antrenează variaţii brutale şi efemere uneori. sociale. economice. modernizarea societăţilor islamice nu a antrenat totdeauna modificări profunde ale comportamentului demografic. mai prosperă. pp. I. În studiul acestora trebuie pornit de la două caracteristici esenţiale : a)fluiditatea şi plasticitatea populaţiilor : opoziţia dintre stabilitatea acestora ca ansambluri de indivizi şi reînnoirea lor constantă. tehnice. La scara locală. populaţiile sunt extrem de diversificate. nu numai în partea occidentală. deşertificarea Sahelului a condus la exodul unor populaţii întregi. se traduce imediat prin diminuarea efectivelor adulţilor tineri afectând capacitatea de reproducere.22 –46. definită în raport cu decupajul administrativ al spaţiului. Înţelegerea evoluţiei unei populaţii este imposibilă fără să luăm în consideraţie trecutul fiecărei generaţii. lăsând să apară anumite regularităţi care permit evidenţierea sapecificului geodemografic şi interacţiunile dintre dinamica internă a populaţiilor şi aceea a geosistemului. Determinarea suprafeţei ocupată de om şi a raporturilor instituite astfel (procesul de teritorializare în limbaj geografic actual) este de altfel. La géographie humaine et ses rapports avec la géographie de la vie. aceste turbulenţe se atenuează. antrenând în perspectivă îmbătrânirea. Stăpînirea articulaţiilor dintre diferitele scări de studiu. în cazul unui regim teocratic – cum este cel iranian. paradoxal. caracteristicile sale sunt exclusiv colective. mezo şi macroscară. capacitatea de dezvoltare în paralel a unei analize la micro. acestea fiind mai evidente. Raporturile dintre populaţie şi complexul spaţio-temporal. ca parte a geosistemului. Temele de interes ştiinţific în geografia populaţiei nu pot fi abordate la o scară unică. populaţia este o noţiune abstractă. Revoluţia mentalităţilor poate modifica durabil însă dinamica populaţiilor. Orice modificare a unei componente antrenează modificări imediate în celelalte. derivată din interrelaţia componentelor demografice. În altă ordine de idei. Acestea sunt interdependente. înregistrând indivizii acolo unde domiciliază. naţională sau continentală. conservând stigmatul unor evenimente (cazul structurii pe grupe de vârstă care conservă încă urmările celor două războaie mondiale).1/1903. Synthèses historiques. decât în cazul unor monarhii prooccidentale-cum este aceea saudită. într-un teritoriu clar definit din punct de vedere legal. Din aceasta decurge pluralitatea scării de studiu în analiza spaţială a fenomenelor şi proceselor specifice. La scara regională. Europa fiind un caz extrem de grăitor. Populaţiile sunt sensibile la aceste constrângeri dar dispun de o dinamică internă proprie. reperarea unor praguri care fac să apară sau să dispară rolul unor componente ale populaţiei ori influenţa unor factori de mediu. Plasticitatea populaţiilor rezidă tocmai în această ambivalenţă . Fluiditatea populaţiei în timp şi mobilitatea simultană conduc la imposibilitatea disocierii dimensiunii spaţiale a acesteia de dimensiunea temporală. Astfel concepută. Populaţia nu există decât ca un grup. 9 . Fiecare populaţie se înscrie într-un ansamblu mai vast în funcţie de diviziunile administrative. aflat în interacţiune cu celelalte subsisteme ale acestuia dar dovedind de cele mai multe ori o mare inerţie. aşa cum afirma de la Blache. O creştere a emigraţiei de exemplu. dinamica lor fiind strâns legată de aceea a mediului social. rezultat din reajustarea permanentă a componentelor sale. constituie o altă problematică majoră a geografiei populaţiei. politice. b)dinamica populaţiilor : raportul dintre evoluţia acestora şi constrângerile exterioare – naturale. nr. fără să limiteze prea mult creşterea naturală.diferenţiază spaţial populaţia este acela administrativ. De exemplu. Se poate vorbi de existenţa unui subsistem populaţional.2. ci şi în partea răsăriteană aflată în convalescenţă posttotalitară.5. pentru geograf este mult mai complicat. constituie contribuţia geografiei la studiul populaţiei. deschis şi multiform. Echilibrul aparent al populaţiilor este un echilibru dinamic.

Divergenţa metodologică între cele două discipline se remarcă. -conjunctură. a doua pentru desluşirea mecanismelor care guvernează aceste schimbări. devenind necesară. Aceşti indicatori (coeficienţi) pot fi dublaţi de o serie de estimări prospective sau de indici standardizaţi în scopul unei analize complete şi corecte. Neglijate uneori de către demografi.)19. prin ordonarea indivizilor care trăiesc simultan acelaşi eveniment.Şt. a)Caracteristicile populaţiei în perspectivă spaţio. Acesta din urmă este preferabil pentru înţelegerea dimensiunii intrinseci a principalelor fenomene demografice. Bucureşti. în cazul geografiei. 1982. continuând cu dinamica şi structura acesteia. Aceasta permite descompunerea fenomenelor observate şi izolarea. Diferenţele datorate structurii pe grupe de vârstă. în importanţa acordată indicatorilor spaţiali în cazul demografiei şi în reprezentarea cartografică a seriilor de date. stocurile şi fluxurile de populaţie sunt indispensabile geografilor pentru că determină raporturi diferenţiate cu spaţiul. al divorţialităţii etc. cel al populaţiilor antrenează analiza evoluţiei fluxurilor derivate. a proporţiei persoanelor care contribuie la aceste evenimente şi a structurilor rezultate este absolut necesară unei analize geografice pertinente. a lui Vl.. Majoritatea acestor coeficienţi sunt furnizaţi de analiza demografică.Nici un studiu geografic al populaţiei nu poate face abstracţie de bazele solide ale analizei demografice. după diverse criterii. Compararea datelor unui tabel. cei mai mulţi fiind estimaţi sau standardizaţi (cazul indicatorilor de fecunditate). deces). a lui R. Indicatorii de intensitate măsoară frecvenţa medie a evenimentelor regenerabile. înainte de toate. distincţia între evenimentele reversibile (cazul nupţialităţii. modul de grupare a generaţiilor în funcţie de mai multe caracteristici. La démographie. de Grenoble. De exemplu. Les méthodes en démographie. rata mortalităţii în India este mai redusă decât în Germania fără ca valorile sa fie întru-totul comparabile.Trebici (Ed. aşa cum se întîmplă la nivel global. Presses Univ. prima pentru observarea schimbărilor. Ca orice studiu al unui stoc şi al conţinutului acestuia. de fecunditate etc. Pentru aceasta are nevoie de construirea unor tabele pe generaţii (de mortalitate. Selecţionarea indicilor care permit măsurarea sau observarea frecvenţei evenimentelor. retrospectivă. Orice fenomen este urmărit de-a lungul unui anumit număr de evenimente. în care migraţia este absentă.şi Encicl. capabilă să elimine elementele de conjunctură. b)Analiza longitudinală şi analiza transversală Analiza longitudinală urmăreşte manifestarea unui fenomen în decursul unei generaţii (cohorte) de la formarea la dispariţia sa. în care se desfăşoară o dublă mişcare – biologică şi geografică. -vârstă şi cronologie . chiar cu ajutorul reprezentării grafice. fenomen şi eveniment. devine foarte dificilă atunci când numărul unităţilor geografice este foarte mare. Paris. 1981) sau A. Studiul mişcării măsoară variaţiile efectivelor unei populaţii între două date de referinţă şi frecvenţa evenimentelor demografice. cadul teoretic al populaţiilor închise. 10 . convertite în indici anuali exprimaţi de regulă în promile(‰). a componentelor şi factorilor. Această standardizare devine necesară pentru a evita interpretările forţate. Un fenomen este totdeauna descris de intensitatea şi de calendarul său. 1994. Vidal. măsurând variaţiile relative ale frecvenţei în decursul evoluţiei sale. în favoarea tinerilor în India şi în favoarea bătrînilor în 19 Pentru informaţii suplimentare pot fi consultate lucrări de specialitate precum Ce este demografia. Pentru a depăşi stadiul elementar al analizei mişcării populaţiei există două posibilităţi : cadrul normal al populaţiilor deschise. În compararea dinamicii stocurilor şi a fluxurilor de populaţie trebuie să se ţină cont de efectul de talie drept pentru care sunt preferabili coeficienţii valorilor absolute. prin diverse procedee statistice. Numim structură. Analiza geografică porneşte astfel de la distribuţia spaţială a unei populaţii. ambele necesare. -stare şi mişcare : analiza stării unei populaţii la un moment dat porneşte iniţial de la organizărea sa internă. datarea evenimentelor poate fi absolută sau relativă. raportate la calendarul legal sau la istoria personală a individului.Pressat (PUF. adaptaţi comparării unor unităţi spaţiale de dimensiuni variabile.temporală : -stocuri şi fluxuri : geografia urmăreşte în primul rând raporturile pe care le întreţine populaţia cu spaţiul la un moment dat. De aceea se calculează indici care rezumă intensitatea şi calendarul fenomenelor descrise în tabele. Putem privilegia astfel analiza conjuncturală (transversală) sau analiza prospectivă (longitudinală).) şi cele ireversibile (naştere.

considerînd populaţiile în dimensiunea lor teritorială. la care seriile statistice sunt divizate în clase. plecând de la cunoaşterea detaliată a fenomenelor. Se confruntă în acest sens două şcoli – cea care privilegiază percepţia vizuală şi preferă divizarea intuitivă în clase fondate pe praguri uşor de urmărit (unitare). Este preferabil să fie reprezentat pe un material grafic. tehnica suprapunerii. în special dacă între indicatori există o corelaţie. eliminând analiza măsurii distribuţiilor. motiv pentru care sunt preferate hărţile combinate. În geografia populaţiei. În acest caz. deşi harta rămîne de neînlocuit în analiza configuraţiilor spaţiale a distribuţiei unor fenomene. poate conduce la concluzii diferite. Hărţile în puncte dimensionate leagă omul de un singur loc. deşi aceasta conduce la exces.). prin discretizare. Alegerea datelor pune diverse probleme. evitat de obicei prin calculul varianţei. operaţie delicată. Analiza transversală furnizează indicatori exprimaţi sub forma unor coeficienţi care măsoară frecvenţa relativă a evenimentelor care afectează o populaţie oarecare. necesită hărţi choroplete. Se utilizează metodele de analiză multivariată. Harta nu este decât un instrument de analiză dar poate servi şi la exprimarea unor sinteze parţiale sau totale. făcându-le comparabile. cele în haşuri sau culori fiind mai pertinente. diferit cartografiat de doi autori. pe similaritatea curbelor de evoluţie sau metode de clasificare ierarhică – descendentă sau ascendentă (mai utilizate şi mai pertinente). cea care privilegiază divizarea seriilor prin tratamentul matematico-statistic riguros. baza unei prelucrări cartografice al cărei rezultat este în mod obişnuit foarte sugestivă. ecartul faţă de medie. curente în analiza sumară a populaţiei. -reprezentarea seriilor statistice. Dificultatea esenţială survine atunci când dorim să reprezentăm simultan măsura fenomenului (rata natalităţii de ex. Pertinenţa unei clasificări este maximă atunci când varianţa în interiorul clasei este redusă iar cea dintre clase cât mai mare. Totuşi. acestea din urmă cunosc o utilizare tot mai largă odată cu revoluţia informatică dar este necesară o anumită circumspecţie. clasificărilor sau analizelor multivariate. aşadar trebuie evitată suprapunerea pe aceeaşi hartă a mai multor indicatori. c)Prelucrearea statistică şi cartografică Este în general o etapă preliminară a oricărei analize geografice a fenomenelor demografice. clase echiprobabile. tot mai des utilizate în geografia populaţiei. progresia aritmetică sau geometrică etc. Prelucrarea statistică o precede pe aceea cartografică chiar dacă cele mai multe dintre programele de cartografie asistată de calculator asigură simultaneitatea acestora. Cu cât este mai simplă o hartă cu atît aceasta cîştigă în claritate şi calitate explicativă. întrucât acelaşi fenomen. În mod obişnuit. Cele mai 20 Enchaînement în limba franceză. Tipurile vor trebui delimitate. Pentru o clarificare a metodelor enumerate. obligatorie pentru a putea desprinde elementele unor concluzii pertinente asupra diferenţierilor spaţiale care constituie scopul principal al acestora. a mortalităţii generale sau a sporului natural. demografia combină analiza longitudinală cu analiza transversală dar geografia populaţiei se limitează cel mai adesea la aceasta din urmă. un singur indicator. foarte util este orice curs de 11 . întrucât componenetele demografice sunt foarte legate între ele putând produce fenomenul concatenării tipurilor20. Cel mai adesea se utilizează raportarea la o populaţie-standard care corectează valoarile reale ale evenimentului pentru fiecare unitate spaţială.Germania. ascund mortalitatea mult mai ridicată a populaţiei adulte din primul stat.) şi incidenţa spaţială a acestuia (valoarea absolută). fiind calculaţi pe baza efectivelor medii anuale. În analiza geografică a populaţiei se pot deosebi două etape distincte : -vizualizarea distribuţiilor spaţiale care poate utiliza histograma frecvenţei sau diagrama norului de puncte. Orice reprezentare grafică se confruntă cu două dificultăţi : alegerea modului de reprezentare şi alegerea datelor reprezentabile. dar abstract (clase de egală amplitudine. Hărţile în izolinii acceptă ideea polarităţii şi gradualităţii manifestării fenomenelor geodemografice iar cele în relief privilegiază diferenţele de calibru. Este cazul coeficienţilor natalităţii brute. nu clasele ci tipurile vor trebui reprezentate. bazate pe agregarea indivizilor statistici în funcţie de similaritatea modului de manifestare a fenomenului. atunci când este bine executată poate fi purtătoarea unor informaţii mult mai elaborate. definite. În scopul prelucrării statistice poate fi utilizată o gamă foarte variată de indici (coeficienţi) sau metode de clasificare (tipologie). bazate pe corelaţia dintre fenomene.

1973)21. În afara densităţii populaţiei. Cl. Nathan. fiind capital pentru înţelegerea diferenţelor care apar în ocuparea suprafeţei terestre de către om22. în mod deosebit cele destinate geografilor ca de ex. H. „Alex. unităţi militare etc. pentru a putea interpreta diferenţele. a forţei de muncă în principal. mai ales la macroscară. Univ.é 22 Pentru detalii pot fi consultate lucrări ca : Le peuplement.1. Les méthodes statistiques en géographie humaine.Gourou. ajungându-se la acordarea unei atenţii sporite dinamicii spaţiale. Paris. Este motivul pentru care.a II-a. spaţiul efectiv construit. obţinute prin interpolarea valorilor înscrise în centrul unităţilor adminsitrative. Acest context corespunde manifestării unor fenomene aflate în diverse faze de evoluţie precum concentrarea periurbană sau depopularea ariilor rurale repulsive. Noţiunea de densitate a populaţiei se poate aplica atît la populaţia totală cât şi la subpopulaţiile acesteia. independente. G. pentru măsurarea statistică a distribuţiei spaţiale pot fi utilizate şi alţi indici care pot fi grupaţi astfel : a)valorile medii centrale : staistică. 2001 12 .I. 1994).Pumain. corelată cu mobilitatea populaţiei.Cuza” Iaşi. Pour une géographie humaine. Masson. S Pt. în care d este densitatea. suprafaţa teritoriului de referinţă Densitatea este un indicator sintetic. poate fi raportată atît la întreaga suprafaţă (densitate generală) cât şi la categorii de utilizare a teritoriului – terenuri arabile. Flammarion. poate modifica enorm indicatorii distribuţiei spaţiale. gradienţii. Raportul dintre numărul locuitorilor şi suprafaţa teritoriului reprezintă densitatea generală a populaţiei. de multă vreme comune în geografie.Baudelle. hărţi izoplete. Hărţile izoplete sunt mult mai utile pentru comparaţii şi sinteze pentru că simplifică şi omogenizează structurile spaţiale obţinute. Raportul dintre populaţie şi teritoriul pe care-l ocupă rămâne „axa esenţială a geografiei umane” (Gourou. esenţială rămâne cunoaşterea numărului locuitorilor de pe un teritoriu dat. De asemenea. utilizând trama administrativă. O. simplu de calculat. concentrările care apar. în cazul oraşelor etc. Se adaugă ambiguitatea introdusă de prezenţa sau absenţa temporară a unei părţi din populaţie ori de localizarea unor instituţii de menire socială sau administrativă (aziluri. Statistica în geografie. mai rar folosite.utile cercetării sunt acele metode care combină cât mai multe criterii demografice.populaţia totală şi S. scop al oricărui recensămînt. 1999) care insistă pe necesitatea geografului de a sistematiza şi structura informaţiile de care dispune. în scopul depistării unor cauzalităţi multiple. Paris. suprafaţa agricolă utilă (densităţile agricole sau subzistenţiale).Béguin (Litec. capitol al Encyclopédie de géographie. este necesar un decupaj spaţial cât mai detaliat posibil. Capitolul II Distribuţia spaţială a populaţiei II. evidenţiind prezenţa unor gradienţi.) care.Groza. D. 1992 sau Géographie du peuplement. ca principal obiectiv. mai ales în mediul rural. cămine. în scopuri ştiinţifice. Paris. ed. studiul distribuţiei spaţiale constituia principalul capitol al geografiei populaţiei. Paris. etc. Eterogenitatea spaţiului impune însă o maximă precauţie în compararea gradului de populare a diverselor teritorii. pp. Reprezentarea cartografică poate fi realizată sub două forme : hărţi choroplete – monocrome sau policrome.157. indicator utilizat de multă vreme în geografie : d = Pt . Perspectiva acestui studiu s-a modificat progresiv de la descrierea şi explicarea diferenţelor de densitate.Grasland (Ed.Studiul distribuţiei spaţiale a populaţiei Pînă la sfîrşitul secolului al XIX-lea. 21 P. Economica. cu variabile fizico-geografice. 1979) sau Initiation aux pratiques statistiques en géographie (Groupe Chadoule. Principala problemă este aceea a semnificaţiei pe care o poate avea un anumit număr de locuitori dintr-un teritoriu oarecare. ospicii. Pentru studiul distribuţiei (repartiţiei) spaţiale a populaţiei.

are ca punct de plecare diagrama lui Lorenz şi constituie raportul dintre suprafaţa cuprinsă între curbă şi diagonală. Cel mai frecvent folosit este indicele de disimilaritate. curba se apropie de laturile pătratului astfel obţinut. unde Ai şi Bi (5Ai / A)−(Bi / B) constituie proporţiile populaţiilor A şi B în fiecare unitate geografică i. Variază între 0 şi 1. New York. -coeficientul de concentrare. etnii. distribuind pe ordonată proporţia cumulată a suprefeţelor unităţilor respective iar pe abscisă. unde populaţia s-a concentrat treptat în zona litorală. pretându-se la elaborarea unor hărţi simple. Este util pentru urmărirea schimbărilor distribuţiei corelată cu modificările altor fenomene la un moment dat.J. Rezultatul este (P * yi ) i . în anii 1930-1940. coordonatele centrului fiecărei unităţi geografice. situat la intersecţia liniilor mediane ortogonale care divizează fiecare populaţie în două jumătăţi în sensurile nord-sud şi est-vest. dinspre coasta atlantică. Cea mai utilizată este diagrama (curba) lui Lorenz. în care xm şi ym sunt P ∑i A/ P superior valorii 1 când grupul este suprareprezentat şi inferior atunci când este subreprezentat.5∑n. în diversele unităţi geografice i : id = 0. Preluat şi în alte cazuri ilustrează foarte bine evoluţia disparităţilor regionale mai ales acolo unde modificările distribuţiei sunt spectaculoase23.Thumerelle. Când concentrarea este redusă. în scopul analizei segregaţiei rasiale din marile centre urbane nord-americane.i = ) ( 1 . c)indicatorii de segregaţie. Ambii pot fi cartografiaţi cu mare uşurinţă şi sunt foarte (5Ai / A)− Pi / P) ( Cazul Spaniei. populaţia cumulată a acestora. vârste. Acest indicator devine însă inutil acolo unde distribuţia populaţiei este relativ constantă de-a lungul mileniilor (Egipt. foarte util. uşor de interpretat. Pi este populaţia fiecărei unităţi geografice iar xi şi yi. curba se apropie de diagonală iar dacă este puternică. şi aceea cuprinsă între curbă şi laturile opuse ale pătratului. Indicele de segregaţie este obţinut în manieră identică servind la compararea distribuţiei unei subpopulaţii A faţă de populaţia totală P : is = sugestivi. Foarte utilizat. etc. Masson. John Wiley&Sons. profesii. Constă în compararea proporţiei grupei A din populaţia totală P a fiecărei unităţi geografice i cu aceeaşi proporţie observată în ansamblul spaţiului studiat : Ai / Pi . vulgarizat de serviciile americane de statistică pentru a ilustra deplasarea generală a centrului de greutate a populaţiei S. G. Mesopotamia) sau acolo unde variaţiile sunt extreme (cazul Chinei). -punctul median. numit şi centru de gravitaţie (centroid sau baricentru) ale cărui coordonate (P *xi ) i P ∑i ∑ iar ym = coordonatele medii ale centrului teritoriului respectiv. 13 . pe de altă parte. 1994 sau Methods and technics in Human Geography. religii etc. care clasează unităţile geografice în ordinea crescătoare a densităţii. 24 Informaţii suplimentare asupra diverselor metode de reprezentare a distribuţiei populaţiei ca şi a structurii sau dinamicii acesteia pot fi obţinute din diverse lucrări de specialitate.i = ) ( 1 . Pot fi însă utilizaţi şi pentru analiza gradului de eterogenitate sau omogenitate al oricărei populaţii. arată concentrarea relativă a unei populaţii la un moment dat. Valorile apropiate de 1 semnifică o concentrare puternică. elaboraţi de şcoala sociologică de la Chicago. Acesta permite compararea distribuţiei spaţiale a două subpopulaţii A şi B. nord-estică.∑ se calculează astfel : xm = -punctul mediu. b)indicatori de concentraţie : -curbele de concentraţie. urmată de interpolarea valorilor apropiate de fiecare linie mediană. D.5∑n.U. Robinson.M. Pentru accentul net metodologic se recomandă L’étude géographique des populations. Este utilizat pentru a urmări concentrarea unor grupuri distincte de populaţie (sexe. Noin şi P. mai puţin sensibil la variaţiile extreme. Acest indice variază între 0 şi 1 fiind astfel uşor de comparat.).A.24 -indicele de concentrare (indicele lui Gini). Paris. Aceste linii pot fi obţinute prin cumularea valorilor în cele două sensuri (x şi y). 1998. spre sud-vest în aşa numitul Sunbelt. al Marii Britanii unde se constată o concentrare progresivă în Midlands şi în regiunea londoneză sau al subcontinentului indian unde de-a lungul timpului baricentrul s-a deplasat dinspre bazinul Indusului spre Golful Bengal. 23 0. pe de o parte.

platourile înalte ale Americii Centrale şi de Sud. în timp ce Antarctica rămîne practic în afara ekumenei (tab. London 1996 şi R. prezenţa Chinei şi a Indiei impune un gradient principal centrat pe Asia Musonică urmat de cel european.2. populaţia la începutul perioadei. Wood. Din focarul african. poate fi cartografiat ca atare sau pentru fiecare dintre componentele bilanţului general al populaţiei (bilanţul natural sau bilanţul migratoriu). mai tîrziu. prezenţa unor puternice concentrări fiind de natură să o distorsioneze. Originea speciei umane a suscitat în ultimele secole un interes deosebit.1). Humanitas. La fel de utilizat este potenţialul de populaţie. PUF. care grupează dintotdeauna o parte infimă a populaţiei Terrei. presupun analiza variaţiei absolute a populaţiei fiecărei unităţi geografice. apariţia formelor superioare de organizare socială etc. acest indicator se exprimă sub forma unui gradient care are drept punct de plecare puternica aglomerare urban-industrială din bazinul Rinului (Olanda. R. prin efectele sale : sporirea bazei subzistenţiale a populaţiei.R. P1.Jones. Distribuţia inegală este foarte strîns legată dintotdeauna de inegalităţile de dezvoltare28. cu toate vicisitudinile naturii şi ale istoriei. Aceste concentrări s-au format de cele mai multe ori în regiune bogate în resurse agricole sau. încă de atunci. Inerţia demografică este caracteristică şi unor regiuni în care omul s-a adaptat de timpuriu unui mediu relativ ostil. Routledge. multe rezistente în timp. care adăpostesc. Un moment cheie în constituirea acestor concentrări a fost revoluţia neolitică. specia umană s-a format în aria platourilor înalte din estul şi sudul Africii de unde s-a difuzat treptat spre restul uscatului planetar. 1994. Penguin Books. pentru fiecare perioadă intercensitară : V=P1-P0. Paris. La nivel mondial. în Europa. negativ sau pozitiv. Astfel. este susţinută o altă teorie. S-au constituit astfel. La polul opus se situează Oceania.Factorii distribuţiei spaţiale a populaţiei pe Glob Această componentă a analizei geografice a populaţiei rezultă din evoluţia procesului de populare (formare a ekumenei). dimpotrivă.Leakey. fără a se aduce argumente convingătoare în afara unor speculaţii logice. C. 1972 14 . în care V. Intervine în această situaţie. 25 Conform B. materializat prin descoperiri paleontologice şi arheologice care au condus la un consens destul de larg în jurul teoriei monocentrice (out of Africa)25. George. Paris.e. Conform acestei teorii. sudul şi centrul Europei. Cel mai utilizat este coeficientul de variaţie : cv = P1 mediu anual de creştere : ra = (P1− 0) − c P 1 P0 − 1 şi ritmul 100 unde rac este ritmul sau rac =P1 − 1 * P0 t − 1 anual de creştere iar t este durata perioadei luate în calcul. idem 27 Încă din mileniile VII-III î. în Asia.McEvedy. Atlas of World Population History. Cartografierea potenţialului de populaţie nu corespunde întru-totul cu distribuţia spaţială a acestuia. 1988 ca şi Population et peuplement a lui P. II. nordul Africii. inerţia demografică. esenţialul populaţiei mondiale. în care n este j= 1 numărul de locuri j.. M este masa (populaţia) iar D este distanţa. care dă măsura interacţiunii virtuale a populaţiei dintr-un punct i cu populaţia dintr-o sumă de n M j locuri j.n. Human evolution în Companion encyclopedia of geography. încă din antichitatea timpurie câteva nuclee distincte: Orientul Apropiat (Semiluna Fertilă). P. a cărui dinamică şi intensitate se manifestă variabil în profil cronospaţial. Rezultatul. conform incidenţei factorilor naturali sau socio-economici. 26 Milford Wolpoff este principalul susţinător. cf. PUF.Leakey. Cîmpia Indo-Gangetică şi Marea Cîmpie Chineză. este variaţia. s-au constituit arii de concentrare timpurie a populaţiei. Originea omului. Paralel. 1978 28 Asupra acestui subiect utilă este lectura lucrării Géographie de l’aménagement. subsolice. Această analiză este urmată de examinarea variaţiilor relative ale populaţiei. policentrică sau multiregională26 care susţine existenţa mai multor arii de formare a lui Homo sapiens sapiens. Bucureşti. cazul văii Nilului inferior. prin difuziune succesivă.Merlin. Middlessex. Expresia sa matematică cea mai curentă este următoarea : Pi =∑Dij . Belgia şi vestul Germaniei).d)indicatorii variaţiei distribuţiei spaţiale. cf. la distanţă de nucleele asiatice şi având o evoluţie diferită în timp27. populaţia la sfârşitul perioadei luate în calcul şi P0.

4 10.5 0.4 .2 . Tabelul nr. Tabelul nr. fapt ilustrat şi de reducerea drastică a proporţiei „bătrânului continent”.3 Eu 0 1 3 5 7 1 3 4 6 6 ropa .6 9.Jones.2).05 .3 1.2 3. media globală a evoluat între cele două extreme temporale de la 0.6 .3 .3 8.3 2.4 .2 .2 4.3 . acest indicator surprinde destul de fidel evoluţia procesului de populare (tab.4 .7 .3 .3 2.2 . Asi 0 1 2 5 6 1 2 3 8 1 a .8 .7 .0 1. Asia şi Europa s-au situat totdeauna mult peste medie29 (în condiţiile în care acestea înglobează spaţiile mai slab populate ale Federaţiei Ruse).2 3.2 8.4 6.01 .3 Ameri 2 3 3 3 3 2 9 1 1 1 ca . fenomen explicabil prin scăderea dramatică a creşterii naturale a populaţiei.3 .McEvedy & R.1 6.2 . cu densităţi extrem de reduse aflându-se Oceania. care înregistra un uşor avans faţă de Asia.2 .9 .8 2.2 .4 5.7 3.1 6. Faţă de aceste valori.1 7.0 9.5 .7 5. Pentru prima oara în ultimele milenii s-a produs. ONU.2. pentru suprafaţă şi populaţia din 2000 şi 2003 Trebuie remarcat faptul că Europa. la polul opus.6 0.4 .15 .2 8.1 Af 0 0 0 1 1 2 3 7 2 4 rica .1 0.1 .7 Ocean 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ia .3 9. devansat în prezent de America şi de Africa. principalul indicator utilizat pentru a exprima sintetic acest aspect.7 .5 TERR 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Surse: J. World Population Data Sheet. Astfel.7 .2 . pe continente.7 .08 .35 . între –5000 şi 2000 (%din populaţia Terrei) Contin 0 1 1 1 1 1 2 2 entul/anul 5000 1000 000 500 800 900 950 000 025 Asia 5 6 6 6 6 6 5 5 6 6 8.1 0.8 7.4 7.5 A 0 0 0 0 0 0 3 8 2 2 merica .8 5.03 .4 .6 .5 3.0 5.3 0.3 .05 loc/km2 la 45.6 1.1 7.21 .3 29 15 .4 Europ 2 1 1 1 1 2 2 2 1 9 a 1.1 Africa 1 1 1 1 1 7 7 8 1 1 5.7 4. fenomen care nu poate rămîne fără urmări pe plan social-politic în viitorul apropiat.7 .Aceeaşi distribuţie inegală se păstrează şi în cazul densităţii generale a populaţiei. pe continente între –5000 şi 2000 (loc.N. Fără a fi foarte exact.4 2. C. fiind urmate la mare distanţă de Africa şi America.5 .7 3.1 : Distribuţia populaţiei. la nivel continental.2 :Densitatea generală a populaţiei. PRB.12 .6 5.3 6.4 5./km2) Co 0 1 1 1 1 1 2 2 ntinentul/ 5000 1000 000 500 800 900 950 000 025 anul e st.Biraben. o schimbare de asemenea proporţii în distribuţia populaţiei.9 .5 .5 . a rămas sensibil în urma acesteia după 1950.

05 . mediu ospitalier (sănătos) – densitate ridicată sau mediu inospitalier (dificil) – densitate redusă.4 . a forţelor tectonice. dimpotrivă. 31 Cf. Distribuţia inegală a populaţiei emisferelor nordică şi sudică. acţionează în diferenţierea distribuţiei spaţiale a populaţiei devine astfel imperativă. respectiv. Relaţiile cauzale simpliste de tipul. Masson.7 8. ponderea emisferei nordice a fost chiar mai ridicată. mai tardivă şi mai discontinuă în emisfera sudică. putem întîlni o mare varietate de tipuri de densităţi.5 1 1 .2 2 0 .Colin.6 1.4% în anul 2000). doar explozia demografică din ultima jumătate de secol reuşind să reducă din diferenţă.40-60. Cunoaşterea principalelor resorturi prin care cele două mari categorii de factori – naturali şi antropici. 1988.Baudelle. ONU. rezultate din îmbinarea unor factori extrem de numeroşi şi diferiţi. Fractalii constituie obiectul uneia din cele mai noi ramuri ale matematicii. populaţia se distribuie de aceeaşi manieră. masată în emisfera nordică. A. Unii autori. aşa cum se întâmplă în cazul dinamicii populaţiei. Le Bras. G. pp. Este motivul pentru care nu dispunem încă de o teorie generală explicativă. fără a putea vorbi de o determinare exactă. Astfel. constituie unul din subiectele cele mai incitante ale geografiei populaţiei. Mult timp. 32 P. 2000).3 . PUF. în conformitate cu noile teorii ale organizării materiei. repartiţia populaţiei presupune existenţa unor arii de concentrare şi a unor gradienţi de dispersie dar în timp ce în primul stat valorile densităţii în ariile de maximă concentrare abia depăşesc 100 loc/km2.7 . îşi are originea în popularea diferenţiată : mai timpurie şi mai intensă în Lumea Veche. Emisfera estică 30 Cf. Paris.Oc eania TE . constrângeri şi riscuri.05 0 0 . Pot fi deosebiţi şase vectori naturali care pot ghida repartiţia populaţiei la nivel planetar : a)Repartiţia inegală a suprafeţelor emerse şi a celor submerse Rezultat al interacţiunii îndelungate.6 5. 16 .2. mai ales în condiţiile unor societăţi avansate. 2000.1 1 0 . World Population Data Sheet. Ceea ce diferă este însă intensitatea prezenţei umane.7 4 4 6 RRA . de populare difuză.5 2 3 . considerând că acestea impun limitele relativ fragile ale ekumenei 32. între nivelul tehnic al civilizaţiei şi densitatea populaţiei existând o evidentă corelaţie.3 3 0 . în celălalt stat se dajunge la valori de peste 2000 loc/km2. estică şi vestică. geometria fractală. II.Merlin. P. Cercetarea modului în care s-au îmbinat aceşti factori în conturarea unor arii de intensă populare sau. au fost treptat înlocuite cu o analiza factorială care statuează faptul că mediul nu poate exercita decât influenţe care nu sunt obligatoriu insurmontabile de către om31. pentru suprafaţa şi populaţia în anii 2000-2003 Schimbând scara de studiu la nivel continental. Hotărâtor pare totuşi complexul de factori social-economici. citaţi de Baudelle. 1997. La orice scară. acest factor intervine prin dispunerea preponderentă a masei continentale în emisfera nordică (75. Géographie humaine.McEvedy.Factorii naturali ai distribuţiei populaţiei: Multă vreme a dominat o viziune deterministă care căuta „legi naturale” care să explice prezenţa extrem de diferenţiată a omului pe Pământ. Géographie du peuplement.01 0 . susţin că distribuţia populaţiei este de natură fractală30.1 0 0 . Paris.3 Surse : C. Merlin (1997) numeşte aceste influenţe. PRB. formând structuri identice. Métier de géographe. Paris. Europa şi Oceania. Un rezultat similar se obţine prin raportarea populaţiei la cele două emisfere meridiane.62 .8%) unde se concentrează şi cea mai mare parte a populaţiei mondiale (87. atât în Mongolia cât şi în China vecină. în curs de atenuare.2 0. Geografia studiază astfel în primul rând raţiunile care conduc la apariţia acestor diferenţieri chiar dacă inegalitatea populării Planetei este încă o „engimă” sau este supusă unei „ordini secrete”(Pumain.George. la scară geologică. regional sau naţional.7 6 0 .1. ultima acoperind doar Americile şi porţiuni restrînse din Africa.

8 Sud 7 4 3 5 4 4 7 9 1 1 2 ică .N.7 .2 Surse: J.8 4.3 0 0 80°lat N 0 7 80-70 103 115 342 29.6 410 41 40 67 14 0398 442 103 23.4 0. între –5000 şi 2000 (% din populaţia mondială) Emi 0 1 1 1 1 1 2 2 S sfera/anul 5000 1000 000 500 800 900 950 000 025 upr. Nor 9 9 9 9 9 9 9 9 8 8 7 dică 2. colonizarea Americilor fiind compensată de creşterea populaţiei asiatice şi africane (tab.1 4.3 8.6 9.7 5.0 368 26 60 11 77 50-40 282 314 160 51.8 Ves 1 1 9 9 9 8 1 1 1 1 3 tică 0.7 1.4 :Densitatea populaţiei pe zone latitudinale în anul 2000 Zona Lun Sup Usc Usc Pop Densi gime* rafaţa at at (% din ulaţie tate (km) (km2) (mii total (milioane) (loc/km2) km2) zonă) 90348 386 281 7.3 :Distribuţia populaţiei pe emisfere.a fost şi rămîne mult mai populată (82. pentru suprafaţă şi populaţia la nivelul anului 2000 şi în perspectiva anului 2025 Tabelul nr.3 390 38 10°lat S 40 67 18 10-20 386 429 953 22.nr.1 731 46 80 22 53 40-30 327 364 152 42.8 175 19 40 67 9 17 .7 0 0 60 11 4 70-60 169 188 129 69.9 .4 154 102 40 67 52 0 20-10 386 429 111 26.5 5.2 .2 141 15 40 33 2 20-30 362 402 919 22.3 2.2 5.7 2.0 146 95 60 30 78 0 30-20 362 402 150 37.5 1.Biraben.7%din populaţie pe 68. 4) Tabelul nr. 6.4 2.4 7. C.3 7.8 0.8%din suprafaţă în 2000).McEvedy & R.6 2.4 4. ONU.1 7.1 5.2 1.2 .Jones.1 745 67 40 33 95 10-0 398 442 100 22.6 5.9 .3 .8 0.4 7.6 2.5 .5 . PRB.9 1.0 18 1 20 00 72 60-50 229 255 142 56.4 . World Population Data Sheet.2 Esti 8 8 9 9 9 9 8 8 8 8 6 că 9.9 2.8 .6 7.1 .3.

N. concentraţie redusă în oxigen).0 1. nr. Abisinia. în special între Ecuator şi Tropicul Racului.2%) fără a se ajunge la o corespondenţă cu ponderea din uscatul terestru.5 :Distribuţia populaţiei pe trepte altitudinale în anul 2000 (% din populaţia totală) Cont Suprafaţă Populaţie inentul > > > < > > > < 200m 500m 1000m 1000m 200m 500m 1000m 1000m Asia 3 1 1 3 6 2 1 6. un factor limitativ.30-40 60 40-50 80 50-60 60 60-70 20 70-80 60 80-90 0 Total 327 40 282 22 229 11 169 00 103 11 348 7 363 7 314 255 188 6 115 4 386 7 400 357 176 144 793 386 0 11. Pe zone latitudinale se aşteaptă însă o glisare continuă spre sud a celor mai ridicate valori ale densităţii.8%).9 100. în zona temperată nedepăşindu-se 2000 m iar în cea arctică 200 m (în Islanda). sub 500 m (76. presiune scăzută. datorită dificultăţilor de adaptare fiziologică (frig. Ou se trouve le centre du monde. Cea mai mare parte a populaţiei Globului locuieşte la altitudini joase. În zona tropicală sunt atinse valorile maxime (5130 m în Bolivia). domeniul de acţiune al unor agenţi patogeni33. În zona intertropicală se produc inversiuni. Limita superioară a prezenţei umane coboară odată cu latitudinea. 33 Este cazul platourilor andine. Sursa: R. Favorabilitatea se referă în aceste cazuri în primul rând la utilizarea agricolă. Acest aspect este foarte important în regiunile tropicale aride.7 1 7. unde unele zonele montane se disting prin concentrări masive de populaţie (Ruanda-Burundi.9%) şi mai ales a celei sudice (14.Brunet.1 0. iar în perioada contemporană se adaugă izolarea şi accesul dificil (în trecut zonele înalte aveau însă rol de adăpost.5 605 42 836 382 7 *lungimea paralelei la mijlocul zonei (85°. Mappemonde. uşor erodabile). 73 6 Sub 0 0 0 18 17 Sub1 0 0 0 509 145 28.U. altitudinea devenind un factor favorizant faţă de ariile joase. zonele înalte se disting şi prin umiditatea mai ridicată. de refugiu).). ambele înglobând spaţii extinse nefavorabile locuirii (Antarctica. Adesea.7 68. Groenlanda şi insulele arctice etc. în general.).5). pentru anul 2050 estimează o sensibilă creştere a ponderii emisferei vestice (17. la peste 5000 m aşezările fiind aproape exclusiv temporare (tab.50/1998 Prognozele O. Yemen etc. mai favorabile locuirii decât Amazonia vecină similar platourilor est-africane faţă de pădurea congoleză sau insulei Jawa faţă de insula Kalimantan. 75° etc. 18 . Tabelul nr. b)Altitudinea Înălţimea este. alături de climatul moderat de altitudine asigurând condiţii de viaţă mai salubre. posibilităţilor mai reduse de practicare a agriculturii (soluri sărace.nr.

World Population Data Sheet.0 2 8.1 0. Primele mari aglomerări umane s-au constituit tocmai în zonele 34 Conform unor calcule estimative. în Europa. Astfel. au devenit foarte atractive). Americile se disting prin concentrarea la cei doi „poli” : în regiunile joase.6 3 1. între zone cu un potenţial similar.6 Surse : Nouvel Atlas Universel.9 1 2. soluri mai fertile etc.4 2 7.9 2 1.5 1 8. 1998.0.U. Unii autori propun valori care ar atesta o concentrare excesivă în zona litorală dar care nu rezistă unei analize corespunzătoare distribuţiei reale a populaţiei.6 6 6.3 2 8. în contextul eploziei demografice după care s-a înregistrat o tendinţă continuă de depopulare. Pentru anul 2050 se estimează depăşirea pragului de 50% la nivel mondial34. tendinţele moderne converg spre concentrarea litorală.) ca şi bazinele intramontane.4 2 5. Regiunile joase. fenomen ale cărui consecinţe sunt în mare parte imprevizibile.-L. multe studii indicând o creştere a ponderii populaţiei din zonele de coastă la nivel mondial în următorul secol.7 6. Foarte populate au fost dintotdeauna regiunile piemontane care dispun de o favorabilitate mai ridicată pentru locuire (pante mai reduse. A.) şi în cele în curs de dezvoltare (în China de ex. datorată atât unor sisteme agricole policulturale. sunt de multă vreme sediul celor mai importante concentrări umane. Géographie humaine des littoraux maritimes. La population mondiale. J. Bavoux. Situaţia Africii este oarecum similară. la nivelul anului 2000. practicii tradiţionale a riziculturii. Asupra particularităţilor regiunilor litorale poate fi consultată. Mathieu. cât şi prezenţei unor bogate resurse subsolice sau forestiere. 38% din populaţia mondială trăia la minimum 100 km de litoral. Readers Digest. sediul vechilor civilizaţii precolumbiene.1 1 6 1.3 0.0 8. 1 12 7.A.0 3 2. intervenind şi salubritatea regiunilor mai înalte. propune o pondere irealistă de 60% a populaţiei care ar locui la mai puţin de 20 km de coastă ! Faptul că regiunile litorale sunt atractive. au cunoscut o intensă umanizare.2 3 9.1 2 8.6 1 0.Colin.3 2 . Asia se distinge printr-o neconcordanţă extremă între dispunerea treptelor altitudinale şi distribuţia populaţiei. În zonele muntoase mai înalte din Europa. opuse celor interioare mai repulsive se verifică într-adevăr şi în ţările dezvoltate (Franţa.5 3 3.Cea mai vizibilă concentrare în regiunile joase caracterizează în prezent Oceania unde intervine atît climatul extrem de arid din interiorul Australiei dar şi caracterul maritim al populaţiilor pacifice.6 .8 5.3 8 8.2 2 4. O situaţie similară caracterizează şi regiunile colinare.3 2 2. zonele muntoase sunt relativ bine populate faţă de cele din arhipelagul nipon.2 2 8. A.2 1 3.6 31 . sediul agriculturii coloniale de plantaţie şi al marilor concentrări urbane. Americilor (45%) şi Europei (41%). c)Climatul Condiţiile climatice formează un factor esenţial. ca urmare a favorabilităţii presupuse de relieful plan.1 1 5. litorale. Noua Zeelandă sau America de Nord.5 1.Colin. S.3 5 . complexe.5 5 1.3 Eur opa Afri ca Ame rica Oce ania TER RA 9. PRB. La nivel planetar există diferenţe majore. În ambele continente. Astfel J. 1999. cel puţin în sud-est. precum cele hercinice din Europa.4 2 0. imputabilă accesibilităţii reduse.3 4 0.7 1 1. combinat în general cu altitudinea şi cuvertura de sol.6 8 . ca Shandong.5 7. valorile maxime fiind caracteristice Oceaniei (84%).-J. în regiunile înalte. masivele muntoase joase. 6 31 .3 9 . Astfel. 2000 Multă vreme. complet dependente de variaţiile parametrilor higrotermici.4 3 3. de câmpie. unele masive au cunoscut o nouă „colonizare” pe parcursul ultimului secol ca urmare a valorificării potenţialului hidroenergetic sau turistic (Alpii îndeosebi).0 1 4 8. 19 . concentrarea acesteia în regiunile joase fiind imputabilă. mai ales în cazul comunităţilor agricole tradiţionale.2 2 6.4 1 3.1 1 4. 1997. ONU. ca efect al populării mai tardive a acestora din urmă sau a absenţei unor sisteme agricole montane. Nivelul maxim al populării a fost înregistrat aici la sfârşitul secolului al XIX-lea. unde chiar şi provinciile costiere tradiţional furnizoare de imigranţi.

omul s-a adaptat şi în condiţii extreme.9% din uscatul terestru şi 52. vegetaţia sau solurile. 1999. dar sunt şi cazuri în care acestea şi-au redus ponderea (cazul Mesopotamiei. considerând uscatul terestru ca fiind continuu. În acest mod se explică formarea concentrărilor umane amintite în Valea Nilului sau în Mesopotamia. A priori. pentru care omul găseşte cu mai mare uşurinţă soluţii. 35 Cf. Este şi rezultatul unor estimări mai vechi. putându-se adapta sezonier şi la temperaturi care depăşesc aceste limite. citat de Baudelle. Cu toate acestea.6). Rolul climatului poate fi descompus în trei tipuri de constrângeri : termice. este prezenţa apei în cantităţi suficiente pentru practicarea agriculturii şi asigurarea necesarului fiziologic.D. cu efecte imediate în creşterea populaţiei. faţadele orientale fiind cele mai populate (H. Acest fapt a devenit evident de timpuriu. La un loc aceste regiuni abia depăşesc 10% din suprafaţa uscatului terestru35.127-146. Distribuţia populaţiei pe mari zone climatice a cunoscut anumite variaţii de-a lungul timpului (tab. în zona arctică sau în cea tropicală aridă dar esenţialul populaţiei mondiale s-a concentrat totdeauna în limitele unor domenii climatice care corespund măcar parţial exigenţelor termice amintite.6% în prezent). Contextul climatic intervine şi în Africa subsahariană în corelaţie cu alţi factori precum altitudinea. unde necesitatea depăşirii constrîngerilor naturale. 20 . la începutul erei creştine locuiau aici 2% din populaţia mondială. în funcţie de distanţa faţă de ţărm şi de densitatea proprie fiecărei zone climatice a fost observată opoziţia netă între regiunile litorale şi cele interioare.Staszewski. care creditau. Paris. Constrâns de condiţiile naturale sau de cele sociale. doar unele comunităţi primitive fiind adaptate cu succes acestei constrângeri (pigmeii sau unele populaţii amazoniene). pluviometrice şi higrotermice.Colin. A. Aceasta ascunde însă concentrarea excesivă a populaţiei mondiale în două contexte climatice deosebite : climatul musonic din sudul şi sud-estul Asiei unde trăieşte 55% din populaţia mondială şi climatul temperat (oceanic. mediteranean sau continental moderat) din partea central-vestică a Europei care adaugă încă 10%. condiţiile climatice sunt în bună măsură responsabile de constituirea celor mai mari aglomerări umane de pe Terra – cele din Asia Musonică.Hambloch. a permis salturi însemnate în productivitatea şi calitatea produselor agricole. aflată de altfel la baza decalajului dintre „Nord şi Sud” la nivel planetar. Indului). recuperând diferenţa care o separa în trecut de zona temperată. Originară din zona tropicală. Esenţială. cu 16. citat de Baudelle. prin intermediul irigaţiilor. dar mai ales contrastele foarte puternice între faţadele continentale : în zona temperată. ariditatea şi căldura umedă sunt vectorii prin care climatul limitează distribuţia populaţiei.de climă tropicală aridă. în zonele aride suprapuse climatului tropical sau subtropical.7% din populaţie zonele climatice subtropicale umede. a deficitului de umiditate în primul rând. mediteraneene şi temperate umede (J. Pe ansamblu. pp. faţadele vestice sunt mai populate în emisfera nordică decât cele estice. pentru 1950. Aceasta din urmă concentra în 1900 aproape 2/3 din populaţia Globului. fiind favorizată nu atît de condiţiile climatice cât de dezvoltarea social-economică de excepţie. Astfel frigul. pp. în zona tropicală. favorizând dezvoltarea unor agenţi patogeni.38. consolidându-se continuu (40%din populaţia Globului la finele antichităţii şi peste 50% în anul 2000). Pornind de la astfel de constatări. s-a încercat construirea unui model teoretic de distribuţie a populaţiei.Lamarre. există spaţii extinse afectate de astfel de condiţii în care prezenţa umană este foarte intensă aşa cum se întâmplă în Asia de Sud-Est. 2000). combinaţia dintre căldură şi umiditate pare o condiţie ideală pentru viaţă dar aceasta limitează capacitatea de acţiune a omului. Prin urmanre. din combinaţia cărora rezultă un potenţial deosebit care privilegiază zonele de contact dintre savană şi pădurea ecuatorială sau dintre savană şi regiunile înalte. situaţia se inversează. Ariditatea este un factor mai puţin limitativ. zona intertropicală deţine în prezent mai mult de jumătate din populaţia mondială. unde acest fenomen este explicabil prin conjuncţia unor factori istorici. Astfel. specia umană preferă temperaturile cuprinse între 10-30ºC. Climats et sociétés. corelat cu particularităţile socialeconomice impuse de sistemul de cultură bazat pe orez (rizicultura). 2000). faţă de numai 0. muntoase sau de platouri. Multe dintre aceste concentrări subzistă încă (văile Nilului.

4 8. legat de condiţiile climatice. 0. apropiindu-se de potenţialul real al acestei zone. 0. 2000 La polul opus.1 ub 0. a hidrocarburilor în nordul Alaskăi.2 2. 0. 38 Cazul extracţiei cărbunilor în Svalbard. a hidrocarburilor în nordul Alaskăi. Deşertului Gobi. apropiindu-se de potenţialul real al acestei zone.4 9. 0.1 0. În zonele reci intervin atât limitele impuse activităţilor agricole dar şi dificultăţile de adaptare ale speciei umane la condiţii climatice extreme. Progresele făcute în domeniul exploatării unor resurse în aceste arii izolate nu au fost de natură să conducă la constituirea unor concentrări importante de populaţie acestea fiind în general foarte mobilă.9 3 Temperată 5. deşerturile şi semideşerturile – tropicale sau temperate. ONU.1 ub 0. Progresele făcute în domeniul exploatării unor resurse în aceste arii izolate nu au fost de natură să conducă la constituirea unor concentrări importante de populaţie acestea fiind în general foarte mobilă. cu caracter semipermanent36. 0. S s S s s sub sudică 8 ub 0. 0. deşerturile şi semideşerturile – tropicale sau temperate. cu caracter semipermanent38. la 78°N şi la 56°S.6 :Distribuţia populaţiei pe mari zone climatice între –5000 şi 2000 (% din total. 0.La polul opus.1 ub 0.3 1.1 ub 0. exclusiv Antarctica şi Groenlanda) Zona S 0 1 1 1 20 climatică/Anul uprafaţ 5000 000 500 900 00 a Rece 1 0.1 9 Intertropic 4 4 4 4 4 3 53. PRB. În concluzie. activitatea umană subzistenţială. climatul antarctic fiind mai sever decât cel arctic. la 78°N şi la 56°S.1 Surse : Nouvel Atlas Universel. Deşertului Gobi. 21 .5 8. limitarea optimului 36 37 Cazul extracţiei cărbunilor în Svalbard. este şi ariditatea. 1.Totuşi.2 0. 0.1 0.1 nordică 6. Australiei de Vest etc. Tabelul nr. zona temperată sudică şi zonele reci înregistrează în continuare un grad redus de umanizare. 0. World Population Data Sheet. Un alt factor limitativ. în primul caz se observă o tendinţă de creştere a ponderii în ultimele secole. Extremele latitudinale la care se întîlnesc aşezări permanente sunt destul de departe de poli. 39 Cazul Saharei Centrale. În zonele reci intervin atât limitele impuse activităţilor agricole dar şi dificultăţile de adaptare ale speciei umane la condiţii climatice extreme. a unor resurse energetice diverse şi minereuri în Siberia. fiind extrem de slab populate chiar în cazul exploatării unor resurse subsolice bogate37. Australiei de Vest etc. defavorizată de popularea tardivă. nordică 1.5 7.7 sudică 8 1 1 1 1 9 Rece 0. climatul antarctic fiind mai sever decât cel arctic. Extremele latitudinale la care se întîlnesc aşezări permanente sunt destul de departe de poli.6 2 2 2 2 1 Temperată 3 5 5 5 5 6 44. climatul se manifestă în distribuţia populaţiei prin două direcţii : limitarea condiţiilor propice dezvoltării agroculturii.Totuşi. Readers Digest. zona temperată sudică şi zonele reci înregistrează în continuare un grad redus de umanizare. 0. 1999. Un alt factor limitativ. este şi ariditatea. legat de condiţiile climatice.4 0. ală 4.6 9. a unor resurse energetice diverse şi minereuri în Siberia. defavorizată de popularea tardivă. Cazul Saharei Centrale. fiind extrem de slab populate chiar în cazul exploatării unor resurse subsolice bogate39. în primul caz se observă o tendinţă de creştere a ponderii în ultimele secole.

fără contraste pluviometrice majore dar cu o fertilitate diferenţiată a solului. spre deosebire de Podişul Deccan sau Podişul Yunnan care abia depăşesc 100 loc. situaţie frecventă în sud-estul Asiei. frecvente în Africa. Acestea sunt specifice zonelor intertropicale umede în primul rând. 40 41 Expresia aparţine geografului francez Max Sorre (Les fondements biologiques de la géographie humaine. face ravagii ţînţarul anofel. mai înalte (platouri. Oceania. Persistenţa acestor agenţi patogeni este legată de fapt şi de slaba prezenţă umană în unele zone tropicale umede. Sunt cunoscute cazurile muştei tsetse care provoacă boala somnului. care se înmulţesc rapid în apele oxigenate din apropierea casacadelor. În acest mod s-a instalat de timpuriu un contrast puternic între marile cîmpii şi regiunile vecine. sisteme de relaţii într-un circuit natural care include şi omul. 1954. Antile. cazul Laosului cu numai 21 loc. 1953). În statele cu un relief dispus în trepte altitudinale. Masson.P. 1982. peste care incidenţa unor maladii. Nu întîmplător. Cîmpia costieră Malabar trece de 700 loc./km2. Mg. regiunile muntoase cu substrat vulcanic (vestul Camerunului. zonele de populare tradiţională din regiunea prehimalayană au cedat locul regiunii piemontane Terai. Tot în aceste regiuni sunt frecvente schistosomiazele care provoacă boli ale aparatelor digestiv. Géographie de la population. unele regiuni ale Africii. bilharziozelor respiratorii produse de viermii trematozi şi onchocercozelor care provoacă orbirea fiind generate de viermii transmişi de muşte. anchilostomiazelor digestive produse de viermii nematozi. regiunile muntoase sau colinare cu soluri vulcanice. din lungul marilor fluvii sau în deltele acestora. odată cu trecerea la cultura plantelor. Marea Cîmpie Chineză depăşeşte 530 loc/ km2. De regulă. Atunci când populaţia este suficient de numeroasă pentru a stăpâni şi amenaja natura sălbatică. aşa cum explică situaţia din Asia musonică43. foarte fertile. cu soluri mai sărace şi mai mobile sunt mai slab populate dar există şi excepţii : regiunile piemontane sau submontane din zona temperată nordică. nu sunt capabile să susţină densităţi mari. le monde tropical. Există. circulatoriu şi urinar (sute de milioane de bolnavi). Plon. Paludismul (malaria). Masson. fiind sărace în substanţe minerale. uşor degradabile. de la graniţa indiană. Mascarenele sunt dens populate (932loc/km 2 în Jawa./ km2. un prag de densitate..fiziologic al fiinţei umane. situat în jurul valorii de 30 loc/km2. aşa cum este cazul mai ales în sudul Asiei. favorabile dezvoltării unor agenţi patogeni. K). 609loc/km2 în Mauritius etc. Citat de J. d)Fertilitatatea naturală a solului Este un factor care s-a impus începând cu neoliticul. localizate în cîmpiile aluvionare. 44 De exemplu. a fost eliminat prin asanare şi drenare în ultimele secole 42. regiunile cu soluri lateritice (feriiluviale). o adevărată „epopee”. regiunile colinare sau muntoase. Terres de bonne espérance.) spre deosebire de altele vecine (Kalimantan cu numai 21 loc/km2 de ex. atrasă de solurile mai fertile şi posibilităţile de schimb transfrontalier. În contrast. Viaţa în acest mediu devine astfel destul de dificilă. după expresia medicului brazilian Carlos Chagas41. care beneficiază de pe urma complementarităţii resurselor dar şi de rolul lor de refugiu pentru populaţiile din regiunile mai joase în trecut. există şi capacitatea de limitare sau chiar de eliminare a agenţilor patogeni. în perioada contemporană se manifestă tendinţa de concentrare a populaţiei în zonele mai joase. 42 Cazul mlaştinilor pontine de pe coasta tireniană a Italiei sau a câmpiei Myzeqe din vestul Albaniei 43 Cf. precum boala somnului. endemic altădată şi în zonele mediteraneene joase./km2 iar în ariile mai izolate chiar mai puţin. de câmpie sau piemontane. obligând practic populaţiile locale să practice agricultura itinerantă. 456 pp. Paris. Poate fi adăugată o a treia direcţie. În zonele umede. agentul malariei (sute de milioane de bolnavi). dependenţi de contextul climatic./km2 45 În Nepal de exemplu. unde zonele înalte constituiau în trecut un refugiu pentru populaţii mai arhaice45. În Africa. Prezenţa solurilor fertile explică multe dintre marile concentrări umane ale lumii precum cele din Asia Musonică. bogate în elemente minerale esenţiale pentru practicarea unei agriculturi productive (Ca. Ruanda-Burundi) sunt dens populate (peste 200 loc/km2). în anul 2000). se pare. 22 .Beaujeu-Garnier. insule precum Jawa. slab drenate. Cîmpia Indo-Gangetică are o densitate de peste 600 loc. scade vertiginos. În prezent această maladie şi-a restrîns aria de acţiune la Africa subsahariană şi unele regiuni din sud-estul Asiei.Gourou. munţi)44. unde se concentrează deja 50% din populaţie. impusă de complexele patogene40. unde agenţii patogeni pot deveni factori limitativi ai procesului de populare. mlăştinoase. Haiti.

chiar în condiţiile unor soluri mai puţin favorabile practicării agriculturii. Acest factor s-a impus în epoca modernă ca un efect al revoluţiei industriale.Şi în zona temperată pot fi constatate diferenţieri legate de fertilitatea solului. cu un climat excesiv (arid sau arctic). Prezenţa apei poate fi la originea unor concentrări axiale. regiunile relativ plane cu soluri sărace. aflate de multe ori în inima deşertului (Sahara. solurile pot fi amendate prin chimizare. forme de utilizare intensivă a terenurilor. vizibilă mai ales în Europa dar şi în Lumea Nouă. favorizată de practicarea riziculturii iar în Evul Mediu şi în unele regiuni ale Europei (Ţările de Jos. Fertilitatea solului nu mai este în perioada modernă un factor de concentrare a populaţiei. regiunile mlăştinoase sau cele supuse inundaţiilor (deltele. Astfel. mai ales în secolul al XIX-lea.). nisipoase. Tigru. odată cu difuziunea acesteia în regiunile temperate ale Europei şi Americii de Nord. pe depozite loessoide se formează soluri fertile. Atracţia exercitată de văile marilor râuri este o constantă a evoluţiei sistemului de populare în perioada contemporană. e)Resursele de apă Completează de obicei factorii pedoclimatici. Mari suprafeţe din această categorie au fost de timpuriu amenajate în Asia Musonică. reduc diferenţele impuse de fertilitatea diferenţiată a solului. cu excepţia cazurilor în care aceste resurse sunt localizate în arii izolate. şesurile aluviale) fiind frecvent evitate. Peninsula Arabică) sau din micile cîmpii litorale situate la gura de vărsare a unor rîuri de dimensiuni modeste. Silezia. mai ales în Spania (cunoscute sub numele de huertas). în nordul Germaniei. doar tehnicile de asanare şi drenare din epoca modernă reuşind să le pună în valoare.U. etc. bazinul franco-belgian. preappennine. capabile să susţină vaste sisteme de irigaţii (Nil. marile concentrări de tip urban-industrial din bazinele carbonifere ale Europei (Yorkshire. capabile să conducă la formarea unor concentrări masive de populaţie. mai complexe decât cele din zona tropicală. Indus. în special la contactul cu zonele joase unde sunt localizate masiv livezile şi viile.A. Condiţiile specifice ale sistemelor agricole din zona temperată. Ruhr. şi Canadei iar în regiunile agricole cerealiere tradiţionale din Europa. Geneza acestor concentrări este determinată de utilizarea complexă a resurselor carbonifere : 46 Un caz foarte cunoscut şi des citat este cel al contactului dintre Podişul Getic şi Câmpia Română 23 . Astfel s-au format. În contrast. cum se întîmplă frecvent în zona mediteraneeană. Tot apa creează şi concentrările areale din unele mici depresiuni. din Platoul Iranian sau din Asia Centrală. Mecanizarea agriculturii şi creşterea dimensiunii exploataţiilor au creat astfel densităţi extrem de reduse în Vestul Mijlociu al S. Regiunile colinare din zonele temperate posedă totuşi valenţe multiple. Abundenţa apei nu este totdeauna un factor de concentrare a populaţiei.) sau al piemonturilor de la baza lanţurilor muntoase tinere. care asigură alături de creşterea animalelor subzistenţa unor populaţii numeroase. înalte. Eufrat. graţie accesibilităţii ridicate care canalizează în lungul lor marile axe de comunicaţie. fiind responsabile de formarea unor concentrări de populaţie în regiunile aride din zona tropicală sau temperată. Este cazul zonei de contact dintre Cîmpia Germano-Polonă şi masivele hercinice (Börde).). pretabile unei agriculturi performante. în Franţa sau Lüneburg în nordul Germaniei). Se produce astfel o tendinţă de concentrare axială a populaţiei. landele Gasconiei. predinarice. Câmpia Padului) care vor deveni cu timpul cele mai dens populate zone ale Planetei. Este o situaţie frecventă în Europa : zonele colinare subcarpatice. utilizate de timpuriu de către colectivităţile agricole. în lungul unor cursuri de apă importante. impunându-se şi astăzi prin densitatea ridicată a populaţiei. prealpine. Amudaria. ating densităţi reduse (Sologne la sud de Loara. Doneţ etc. Sîrdaria etc. f)Prezenţa unor resurse energetice şi minerale abundente Este un alt factor natural responsabil de constituirea unor importante concentrări de populaţie. Şi în zona temperată umedă resursele de apă pot impune concentrări în lungul teraselor marilor rîuri care asigură totodată şi soluri fertile sau în lungul unor linii de izvoare favorizate de structura geologică46. În plus. s-a constatat o reducere continuă a densităţii (în unele sectoare ale Bazinului Parizian de ex.

dovedind relativa stabilitate a spaţiilor vide sau aglomerate la nivel planetar. mult pentru condiţiile din Siberia. Încă Vidal de la Blache (1921) opunea Bengalul suprapopulat. mai ales în cazul unor rezerve reduse sau cu o importanţă economică specifică. Géographie humaine de l’Allemagne.siderurgie. având drept consecinţă diminuarea necesarului de forţă de muncă. Deschiderea unor noi bazine de extracţie a cărbunelui.2. depăşeşte 10 000 km2 cu o densitate a populaţiei de 530 loc. textile etc. 1997). pentru a depăşi 120 loc. pays noirs 49 Astfel. producţia de energie electrică. dovedindu-se extrem de adaptabile cerinţelor economiei postindustriale. II. mai uşor de exploatat şi cu un consum specific de mână de lucru mult mai redus./ km2./km2) 24 . Abundenţa unor resurse nu constituie obligatoriu un factor de concentrare./km2. Progresul remarcabil al ultimelor decenii. ramuri industriale capabile săatragă şi alte industrii consumatoare de energie. În consecinţă. Kuzneţk. Dimpotrivă. A. peste 400 loc./ km2. aglomeraţia Ruhr./km2. industria chimică etc. extrem de dens populată (peste 1000 loc/km2) faţă de imensul Borneo sau de Irian Jaya al căror mediu nu diferă prea mult. Cu toate eforturile autorităţilor indoneziene de a reduce decalajul. Inerţia istorică are un rol important în menţinerea acestor concentrări dar nu trebuie neglijat şi faptul că structura activităţilor industriale a devenit tot mai complexă. pe spaţii foarte extinse47. mai ales cea feminină (mecanică.Factorii antropici ai repartiţiei populaţiei: a)Sistemul social-economic 47 De exemplu. regiuni sărace în resurse. a fost depăşită rapid de către statele din vestul Europei. comunităţile aferente dotându-se cu o civilizaţie avansată şi cu o structură socială solidă50. 50 Cazul cel mai ilustrativ este cu siguranţă acela al Japoniei care atinsese încă de la 1500 o densitate de 45 loc. la medii naturale similare corespund de regulă densităţi foarte contrastante. o povară încă pentru statele din blocul ex-sovietic. contrastul se menţine. Cel mai faimos exemplu al acestor contraste îl furnizează insula Jawa. Rolul factorilor naturali în distribuţia spaţială a populaţiei Globului a fost adesea exagerat. cuplată cu extracţia unor bogate resurse carbonifere şi metalifere a condus la formarea unei concentrări importante. regiunea Kemerovo. Omsk. prin intermediul posibilităţilor tehnice de valorificare de care dispun comunităţile umane.. Aceşti factori se manifestă mai degrabă indirect. Exploatarea unor resurse poate conduce şi la o concentrare efemeră de populaţie. cu un potenţial pedoclimatic modest au ajuns să găzduiască masive concentrări de populaţie.Collin. 12 şi respectiv 46 loc. în special în contextul reducerii ponderii cărbunelui în favoarea hidrocarburilor. nivelul tehnologic redus şi slaba coeziune socială pot constitui un handicap. cu toată criza extracţiei carbonifere această regiune îşi păstrează ponderea în totalul populaţiei Germaniei fiind şi unul din principalele puncte ale migraţiei internaţionale a forţei de muncă (conf. J./km 2. Brazilia.Cl. 48 Expresie preluată din literatura ştiinţifică franceză. metal sau utilizând excendentul de forţă de muncă.A. nu a mai condus la formarea unor concentrări masive de populaţie.Berger. Complexul biopedoclimatic. Krasnoiarsk. situaţia multor exploatări auroargentifere din vestul S. dând impresia unor anomalii care nu pot fi explicate decât prin grila factorilor antropici. reduce caracterul concentraţionar al exploatării resurselor naturale. Barnaul şi Kemerovo).. cu rezerve bogate şi de calitate superioară – cazul bazinului vest-appalaşian. suprapusă acestei concentrări are o densitate de 32 loc.2. O excepţie o constituie Siberia central-sudică unde construirea unor hidrocentrale de mari dimensiuni. Alaska sau Australia. În întreaga parte de sud a Siberiei a apărut astfel o grupare de şapte oraşe cu cel puţin 500 000 locuitori (Novosibirsk. raportată la condiţiile acestei vaste regiuni cu un climat continental excesiv49. Assamului vecin. Problema „ţărilor negre”48. sau compara Europa cu bazinul lui Mississippi degajând această impresie de „inegalitate şi anomalie”care-l conducea la aserţiunea că „densitatea actuală este mobilă şi provizorie”.). factorul morfologic şi prezenţa unor resurse subsolice nu pot genera legităţi ale repartiţiei diferenţiate a populaţiei.U. aceste regiuni industriale rezistând astfel reconversiei impusă de criza activităţilor tradiţionale. Densitatea populaţiei poate atinge aici valori foarte ridicate. frecvent chiar peste 1000loc./km2 în 1920 şi 344 în 2003 (la nivel mondial valorile fiind de 4.

pe de altă parte. concentrarea populaţiei. Valea Nilului îndeosebi. în ultimul caz fiind vorba de suprafaţa efectiv utilizată. prin aglomerarea populaţiei sau prin generararea unor ample deplasări. regiunile interioarea ale Asiei de Sud-Vest. Tehnicile agricole utilizate diferenţiază însă aceste societăţi. complexitatea şi eficienţa activităţilor umane.5 ori mai „întinse” decât în realitate. cazul vastelor arii din interiorul insulelor Kalimantan sau Noua Guinee.). un rol capital îl deţin tehnicile de încadrare (structuri politice. societăţile primitive slab organizate nu folosesc toate resursele de care dispun. fiind supuse unei mobilităţi permanente. slab productivă. sisteme de comunicaţii etc. sau din pădurea amazoniană. organizat. asigurându-şi necesităţile vitale prin vânat. În Asia Musonică. Încă din Antichitate se atingeau valori superioare valorii de 100 loc/ km2 mai ales în Valea Nilului. O altă tehnică de natură să creeze densităţi agricole puternice este posibilitatea practicării mai multor culturi succesive. Intensivizarea sectorului primar menţine valori ridicate ale densităţii acolo unde aceasta este integrată activităţilor de tip agro- 51 Asia Musonică. În toate societăţile agricole. nucleul celor mai multe organizaţii statale din arhipelagul indonezian şi mai târziu a Indiilor olandeze). Cele mai ridicate densităţi au rezultat în regiunile dominate de societăţi tradiţionale bazate pe utilizarea apei în scopul intensivizării producţiei agricole51. densitatea populaţiei prezintă un caracter difuz (mai puţin de 1 loc. populate de triburi amerindiene etc. Astfel se poate explica de ce platoul Dekkan este mult mai dens populat decât platourile din Zimbabwe. datorită creşterii productivităţii acestei activităţi prin mecanizare. atît în sud-estul Asiei cât şi în Egipt unde terenurile efectiv cultivate sunt de 2. graţie resurselor de hrană mai abundente şi mai sigure. bine structurat ierarhic care explică în multe cazuri contrastele intensităţii populării (cazul citat al Jawei. Rareori se depăşesc în aceste condiţii 3 loc. În contrast. arbori fructiferi) şi combinată cu o zootehnie intensivă (păsări. regim funciar. Asia Centrală etc. factor esenţial de intensivizare. din cauza epuizării rapide a fertilităţii solurilor. cules şi pescuit. 25 . textile. caracterizate prin reducerea rolului agriculturii în crearea densităţilor de populaţie. expresie a regimului funciar al latifundiilor moştenite din perioada colonială şi al interesului mai redus pentru modernizarea sistemului de cultură. adaptabil la condiţiile impuse de mediu. Astfel. necesităţile de spaţiu vital fiind foarte mari. aptitudini inovatoare. cu condiţii de mediu similare sau de ce Pampas argentiniană. în pofida unui potenţial agricol excepţional este aproape vidă52. chimizare şi selecţie genetică dar şi industrializării asociate creşterii populaţiei urbane. a fost de multă vreme observată. consolidate din Neolitic. aceste densităţi se explică şi prin caracterul complex al sistemului de cultură : rizicultura asociată cu o serie de culturi secundare (tuberculifere. Se adaugă în toate aceste cazuri sistemul politic autoritar. 52 Densitatea rurală nu depăşeşte aici 5 loc/km2. porci) completată de piscicultură./km2. Societăţile agricole tradiţionale.Modul în care societatea umană îşi structurează existenţa şi utilizează resursele este cel mai important factor din această categorie dat fiind caracterul său activ. 1988). Societăţile moderne./ km2. indus de costul redus de producţie permis de fertilitatea ridicată a solului şi de bogăţia păşunilor permanente. Istoria demonstrează că orice schimbare a formelor de producţie şi a forţelor productive provoacă modificări semnificative în repartiţia cantitativă şi calitativă a populaţiei. Corelaţia între productivitatea. nu poate crea densităţi mari. În această situaţie. cu un sistem de cultură simplu şi extensiv care impune permanent defrişarea de noi terenuri. se disting prin caracterul sedentar şi pot forma concentrări mult mai importante. Densităţi similare caracterizează şi societăţile bazate pe creşterea nomadă a animalelor : Sahelul subsaharian. Studiul repartiţiei populaţiei devine astfel inseparabil de analiza nivelului de trai (George. extinderea „pe verticală” a suprafeţelor cultivate. populate de pigmei./km2) aşa cum este cazul unor vaste zone din pădurea ecuatorială congoleză. unde densităţile depăşesc în prezent 1000loc. societăţile bazate pe agricultura itinerantă. centralizat. pe de o parte şi.

porturi. PUF. Acest factor poate fi urmărit şi în America de Nord. ape repezi şi limpezi. acţiunea îndelungată a unor factori regresivi (exod rural. în Anglia. b)Vitalitatea demografică Decalajele de comportament demografic. prin inerţie istorică şi prin efectul de masă se acumulează în continuare efective importante de oameni.Pitié. termen introdus de J. New York. consecutivă aglomerării urbane. c)Contextul social-politic 53 De exemplu. bogate în calciu care puneau în mişcare instalaţiile textile şi favorizau prelucrarea lânii etc. J. 54 Sau contraurbanizare. baza unei vechi industrii textile iar în Ruhr sau în Silezia s-au suprapus zonelor cu bogate rezerve carbonifere. Aragon). Densităţile ridicate din nord-vestul Europei sunt într-o mare măsură şi rezultatul precocităţii manifestării exploziei demografice din acest spaţiu care a asigurat şi o masivă emigraţie transoceanică. activităţilor industriale şi serviciilor în punctele nodale : capitale. unde la începutul secolului al XX-lea densitatea populaţiei era sub media Iugoslaviei actuale pentru ca în prezent să fie de două ori mai mare. cazul unor state vest-europene precum Olanda. căile ferate şi autostrăzile./km2 în 1999. bogată în resurse petroliere dar şi favorabil situată în sistemul căilor de comunicaţii transcarpatice. ruralul profund păstrându-şi tendinţele de depopulare. Spania. marile concentrări de populaţie din Europa şi America de Nord vor deveni tot mai dependente de reţelele de transport şi comunicaţii dezvoltate în secolele XIX-XX. a creat densităţi rurale mult mai mari decât în partea britanică a Canadei cu un comportament demografic mai evoluat. mai întîi a căilor ferate. L’éxode rural en France. intersecţii. Germania etc.A. mult mai dens populate decât regiunile sud-vestice (Banat. pe parcursul secolului al XX-lea. sudul Transilvaniei). apoi a şoselelor. agentul primei revoluţii industriale. La Mancha. este legată constituirea megalopolisului Boswash sau concentrarea litorală excesivă a populaţiei din America de Sud. cu populaţie dominant albaneză. tot mai neglijabile ca pondere demografică. secundar de existenţa unor resurse. unde se resimte procesul invers de lentă deconcentrare54) de pe urma căruia beneficiază ariile rurale bine desrvite de căile de comunicaţii ori regiunile turistice. Acest proces este văzut ca o formă de redistribuire a populaţiei. corelate adesea cu standardul de civilizaţie este de natură să producă diferenţieri spaţiale importante în repartiţia populaţiei. În prezent această regiune cunoaşte un echilibru relativ între tendinţele de concentrare urban-industrială şi cele de depopulare a regiunilor rurale dar în ţările în curs de dezvoltare procesul de transformare a formelor de concentrare umană este abia la început. excesiv dezvoltate. 1991. Chiar dacă vitalitatea demografică se reduce ulterior (pînă la deficit natural în cea mai mare parte a Europei). Oltenia. Astfel formate. populaţia fiind originară predilect din Europa s-a aşezat iniţial pe coasta atlantică. De concentrarea primară în zona costieră atlantică. Tendinţele actuale converg în aceeaşi direcţie a concentrării populaţiei. puncte de trecere. Belgia. Danemarca. legată de procesele menţionate.G. Principala formă de concentrare umană a societăţilor moderne este cea de tip industrialurban. unde populaţia din Quèbec. America furnizează un caz particular. regiunile nord-estice (Moldova şi ariile vecine ale Transilvaniei) devenind treptat. Spaţiul românesc furnizează un exemplu similar. Acestea vor impune concentrarea populaţiei. cu excepţia ţărilor dezvoltate. 1978 şi ultimului recensământ francez. în Rusia Centrală sau în unele regiuni colinare din sud-vestul României. foarte prolifică altădată./km2 în 1859 la 14 loc. cu activităţi economice diversificate şi servicii complexe. Paris. deficit natural) poate conduce la scăderea masivă a densităţii55. Cazuri similare sunt consemnate în regiunile interioare ale Spaniei (Castilia Veche. în strînsă legătură cu extinderea reţelelor moderne de transport. 55 Cazul departamentulzui Lozère din sudul Franţei unde aceasta a diminuat de la 45 loc. Chiar şi în România poate fi urmărit acest proces care a favorizat Muntenia Centrală. În Flandra astfel de concentrări se suprapun peste regiunile de cultură tradiţională a inului. cf. ocupând succesiv regiunile situate mai la vest.industrial. acumulările de populaţie nu s-au suprapus totdeauna concentrărilor anterioare de populaţie53. Un caz tipic îl furnizează provincia iugoslavă Kossovo.Champion. Counterurbanization. Routledge. musulmană. Apar astfel metropolele şi ariile metropolitane dens populate. cf. Debutul acestor transformări s-a manifestat în nord-vestul Europei începând cu secolul al XVIII-lea.Berry în 1976. 26 . Totuşi. Pe parcursul acestui proces. ele sunt legate de contextul geografic specific al masivelor muntoase joase ale Peninilor : păşuni bogate care au stimulat creşterea ovinelor. al unor regiuni din Italia.

Chiar astăzi. în multe cazuri fără a mai fi repatriată. în acelaşi scop al descongestionării unor regiuni dens populate (Nordeste). a cărei supremaţie s-a menţinut până în pragul epocii moderne. Ocupaţia străină poate obliga populaţia să se refugieze din teritoriile ocupate. Acest factor a fost foarte important în epoca modernă pentru acele state care dispun de spaţii imense. constituie o dovadă în acest sens (Marea Câmpie Chineză. principala arie dens populată a fost antica Galie.49-63). 58 Poate cel mai tipic caz din această categorie este cel al sud-estului Turciei actuale. Persistenţa unor concentrări umane vechi.A. în perioada contemporană intens mediatizate au fost masivele refugieri din Afganistan. 56 Cazul unor vaste regiuni din Bielorusia afectate de consecinţele celui de-al doilea război mondial sau chiar al unor regiuni afectate de războiul de 30 de ani (1618-1648) în Germania. În perioada contemporană. în contextul conflictului intern ce opune unele organizaţii ilegale ale acesteia autorităţilor guvernamentale. populaţia redistribuindu-se adesea prin regruparea unor comunităţi în ariile de origine. Retrasarea frontierelor politice este un alt factor încadrat în acest context. un spaţiu de colonizare. Aceasta este valabil mai ales pentru societăţile tradiţionale pentru că în Europa situaţia este mult mai complicată. Este cazul Rusiei mai ales. pp. Edisud. unde Siberia a devenit. regiunile nordice ale insulei Honshu şi insula Hokkaido fiind supuse în perioada modernă unei colonizări care a restrîns masiv aria de răspândire a populaţiei aborigene ainu. Contextul social-politic poate limita libera circulaţie a persoanelor. Valea Nilului). în contextul formării noului stat Israel. după şapte decenii de colonizare şi creştere naturală excepţională. Madura şi Bali în insulele slab populate. începând cu secolul al XVII-lea. a fost declanşat după 1970 un vast proces de colonizare a Amazoniei. bulversat între 1895-1920 de masacrele îndreptate împotriva populaţiei armene şi de exodul populaţiei asiriene (creştini de rit nestorian) iar în perioada actuală de emigraţia masivă a populaţiei kurde. La Turquie-à la croisée des chemins. densitatea scăzând de la 15 loc. spre vest pînă la coasta pacifică. atât cel extern cât şi cel intern. după obţinerea independenţei în 1945. Câmpia Indogangetică. Toţi aceşti factori antropici sunt extrem de variabili în timp şi în spaţiu. nucleul statului armean medieval. unde frontul de populare s-a deplasat treptat dinspre coasta atlantică. Cea mai afectată este regiunea din jurul lacului Van. spre deosebire de factorii naturali care sunt mai stabili. stat slab populat care practică o selecţie a imigranţilor. prin inerţie istorică.Panzac. Contextul social-politic intervine şi prin stabilitatea politică. De multe ori aceste procese pot antrena o scădere ireversibilă a densităţii populaţiei58. inclusiv prin deportarea unor grupuri sau categorii de populaţie indezirabile. Aici. D. unde intensitatea depopulării după 1920 a atins o proporţie de 66% în 1927. după 1945. Ruanda sau statele desprinse din fosta Iugoslavie. iniţial în lungul Transamazonianului. Regiunile afectate de conflicte sunt deseori depopulate56 sau pot cunoaşte evacuarea forţată a populaţiei. 57 Cazul vestului şi nord-estului Poloniei actuale : Silezia Inferioară.Un factor care intervine decisiv adesea în redistribuirea populaţiei este şi contextul socialpolitic. Kalimantan. proces cunoscut sub numele de „transmigraţie”. vreme îndelungată. eliminând astfel unul din factorii care poate contribui la redistribuirea populaţiei. Noua Guinee (Irianul de Vest). 27 . atât în ce priveşte intensitatea cât şi direcţia sau structura lor. Un caz special este cel al populaţiei palestiniene. În Brazilia. Situaţiile din acestă categorie au fost şi sunt foarte frecvente. 1993. Pomerania Orientală./km2 în 1927. fie pentru exploatarea unor resurse strategice sau pentru asigurarea controlului unor regiuni periferice (cazul colonizării Daciei de către romani). Clasic este şi cazul S. fie pentru punerea în valoare a unor spaţii cu potenţial agricol deosebit (cazul unor regiuni stepice cu soluri fertile). cu resurse bogate dar slab populate. Rolul factorilor social-economici este totuşi esenţial pentru înţelegerea distribuţiei populaţiei pe suprafaţa Globului. fără repopularea acestora la nivelul anterior57. Rolul statului în dirijarea procesului de populare este vechi. cele mai caracteristice exemple din această categorie sunt cele ale Indoneziei şi Braziliei. densitatea medie nu depăşeşte 25 loc./km 2 în 1914 la 5 loc. Japonia a cunoscut un proces similar. apoi şi în interiorul imensei păduri ecuatoriale. Este cazul măsurilor discriminatorii luate de unele state de imigraţie tradiţională cum este Australia.U. statul a sprijinit colonizarea populaţiei din insulele suprapopulate Jawa. În primul caz. expulzată în cea mai mare parte după 1948./km2 (cf. Vechimea populării explică de multe ori concentrarea populaţiei în anumite arii chiar dacă astăzi resursele oferite de mediul local s-au redus.

dar diferenţa în valori absolute dintre cele două state a crescut de la 49. slab populată. aşa cum s-a şi întâmplat în cazurile citate (Principes de géographie humaine. fără fertilizare. 61 Aceasta a şi creat un puternic sentiment identitar. determinat de invaziile devastatoare venite dinspre Asia Centrală care au afectat profund baza economică (agricultura irigată) şi au impus procesul de „beduinizare” a populaţiei59. Europa de Vest sau America. Această situaţie a fost frecventă în jurul Mării Mediterane. Un caz tipic îl prezintă Kabylia.VIII-IX e. Raportate la condiţiile de mediu extrem de dificile.2. explicabil pare-se. faţă de loc. prin baza economică fragilă : agricultură bazată pe porumb. după o susţinută emigraţie spre litoral./km2. Au existat şi situaţii limită. cu excepţia văii Carasu şi a zonei litorale sudice unde procesul recent de agrlomerare de tip metropolitan a creat o zonă dens populată./km2 în antichitate şi numai 10 loc. în Kabylia. sunt cele mai bine conturate comunităţi creştine din Orientul Apropiat.Industrializarea iniţiată de Marea Britanie a impus noi concentrări legate de exploatarea cărbunilor şi a minereurilor de fier încât Franţa actuală apare relativ slab populată în contextul vest-european. de depopulare a unor regiuni de veche civilizaţie. Tot factorii antropici explică repartiţia tradiţională a populaţiei din Africa Occidentală./km2 care a generat o puternică emigraţie spre Franţa şi Alger. Rolul factorilor antropici se impune şi în zonele de refugiu a unor comunităţi.U. ultima. cu densităţi de 200-350 loc. cu posibilităţi reduse de practicare a agriculturii 60./km2 (sec.n. accentuat în timpul ocupaţiei otomane. paralel cu amorsarea unui proces de modernizare social-economică. Albin Michel. în Liban61. Comerţul cu sclavi a afectat secole la rând zonele litorale şi cele imediat vecine. care adpăpostea o populaţie densă în perioada antică a cunoscut un declin cronic în perioada marilor migraţii.) după care a intrat într-un declin continuu. unde se disting trei fîşii : una litorală. chiar în ţara noastră Dobrogea.Semnificaţia geografică a densităţilor de populaţie Densitatea populaţiei este un indicator al „capacităţii geografice a unei populaţii” (Pinchemel. adesea în medii ostile.5 la 30 loc. Concentrarea litorală a devenit şi mai evidentă în prezent. mai dens populată. în zona de savană. densităţile rezultate sunt impresionante. 28 . populaţia creştină s-a retras în faţa expansiunii arabe şi a cruciadelor spre zona înaltă (munţii LibanAntiliban) unde şi astăzi. mai formează densităţi de peste 500 loc. decalajul faţă de fîşia intermediară sporind şi mai mult. vechimea populării spaţiului francez îi asigură în continuare o densitate ridicată la nivel mondial. una intermediară. milenii la rând unul din „furnicarele” omenirii dar care spre sfârşitul Evului Mediu a intrat într-un declin îndelungat. dar în perioada colonială. pe parcursul ultimelor două secole (1800-2000) vom constata că în timp ce în primul stat densitatea populaţiei abia s-a dublat (de la 50 la 108 loc. regiune muntoasă din nord-estul Algeriei. Densitatea populaţiei a crescut considerabil (la peste 100 loc.5 la 78 loc. agricultura de plantaţie a repopulat fîşia litorală. mai cunoscut fiind cazul peninsulei Yucatán unde civilizaţia maya ajunsese la apogeu să constituie densităţi de 75-80 loc. kabylii fiind unul din cele mai active grupuri berbere iar creştinii libanezi. Relativ apropiată este situaţia Câmpiei Mesopotamiei. densitatea populaţiei în statele mexicane Campeche. Astăzi. această provincie rămîne una din ariile slab populate ale ţării noastre./km2./km2.A. sprijinită de imensele resurse de hidrocarburi şi dublată de o vitalitate demografică excepţională. În ambele cazuri mobilul a fost conservarea identităţii etnice. Quintana Roo. În Liban. împădurită. situaţie frecventă în Orientul Apropiat şi nordul Africii Paul Vidal de la Blache numea concentrările astfel formate densităţi de retragere al căror efect inevitabil în timp este suprapopularea şi imigraţia. cu toate eforturile întreprinse de statul român după 1878. După 1920. cu zootehnie slab dezvoltată./km2). dens populată. Dacă vom compara Franţa şi S. inegalităţile pe care le diferenţiază fiind o expresie a modului în care omul se adaptează activ 59 60 Trecerea de la sedentarism la seminomadism sau chiar nomadism. II.3. Paris. Yucatán şi în departamentul guatemaltec Petén nu depăşeşte 20 loc. pînă la contactul cu Sahelul./km2) în celălalt a crescut de peste 50 ori (de la 0. Cu toate acestea. Astfel de exemple pot fi detectate şi în alte regiuni ale Globului. sau confesionale. 1988). aici localizându-se de regulă capitala şi principalele capacităţi industriale./km2 în 1900) dar este departe de valorile atinse în alte arii de veche populare din Asia. mai ales maroniţii. reorganizarea sistemelor de irigaţii a avut drept efect o nouă creştere a populaţiei./km2. 1922).

slaba populare a spaţiilor siberiene (mai ales în partea nordică unde scade sub 1 loc. densitatea populaţiei în Federaţia Rusă nu depăşeşte 8 loc. Unele mici state din Africa de Est (Ruanda./loc. aproape fără excepţie. nivelul de trai este foarte coborît (P. respectiv 398 loc. vom observa că populaţia se concentrează mai degrabă tot în statele de dimensiuni mici decât în cele mari. Xinjiang Uiggur. De exemplu. componente ale vastei regiuni de intensă populare din nord-vestul Europei de ex./km 2. bazinul Amurului etc. Olanda. în funcţie de scara la care ne raportăm. Comparaţia se opreşte aici. Cele mai mari valori sunt atinse în oraşele state (Monaco. Japonia./km 2. care nu reuşeşte să acopere necesităţile vitale. Aceasta face destul de dificilă interpretarea datelor care necesită atât referinţa la o scară pertinentă cât şi cunoaşterea precisă a semnificaţiei lor./km2. după întinderea teritorială.) diferenţa dispare. Kazahstan cu 6 loc. aceleaşi densităţi pot avea semnificaţii diverse. încadrate adesea în arii mai largi. pot disimula diferenţe însemnate în nivelul economic al populaţiilor aferente. aria de populare tradiţională. În afară de aceasta.la condiţiile de mediu. Rusia cu 8 loc. cu peste 5000 loc. care nu are decât spaţii restrînse cu condiţii extreme de viaţă (zona himalayană înaltă. Statele întinse cunosc. sau care acoperă zone cu potenţial contrastant. care dispune de un nivel de trai ridicat.D./km2 în 2001). Olanda./km2) având o contribuţie însemnată la această medie. realizate în condiţii morfologice similare (cîmpii aluviale deltaice). pînă de curând şi Hong Kong. respectiv 316 loc.6 :Densitatea populaţiei statelor Globului pe categorii de mărime (loc. Este motivul pentru care nivelul de pertinenţă al densităţii creşte odată cu reducerea suprafeţei de raportare. În Bangladesh. Se adaugă unele state din Asia Musonică.S. Statele cu suprafeţe foarte mari dispun de obicei şi de cele mai întinse suprafeţe rămase în afara exploatării antropice. Orice densitate. fapt ce poate demonstra rolul important al factorilor naturali. populaţia fiind dominant rurală. Un caz extrem este acela al Egiptului care are o densitate medie de 70 loc./km2). Canada şi Australia cu 3 loc. este sub 400 U. indiferent de scară ascunde o alta. Valori egale sau superioare. Diferenţierile interne sunt foarte mari în statele întinse. principala dificultate provenind din dificultatea disocierii populaţiei rurale. cu valori de 250-1000 loc. ating un nivel de productivitate greu de egalt la nivel mondial încât a vorbi despre suprapopulare în acest context este incorect. intensă. India. ocupată mai ales în servicii şi în industrie iar agricultorii. Analizate la nivelul statelor.N. valori reduse sau relativ reduse ale densităţii (Brazilia cu 20 loc./km2./km 2 în 2001) dar dacă vom „exclude” din cadrul Chinei zonele vestice şi nordice slab populate (Tibet. cele mici sau medii sunt adesea situate integral în arii favorizate atât din punct de vedere natural cât şi socio-economic (tab. principala sursă de venituri. dens populate (Belgia. concentrată pe suprafeţe foarte mici. Chiar în Asia./km2. Sri Lanka. dacă vom compara India şi China observăm o diferenţă considerabilă (133. ca vectori de favorabilitate a populării. din estul Chinei având o densitate medie egală cu aceea a Indiei. Mascarene. ocupată masiv în agricultură. Bangladeshul sau Olanda au densităţi generale foarte ridicate (948./km 2)./km2) 29 . Dacă analizăm evoluţia densităţii populaţiei statelor Globului pe parcursul secolului al XXlea. în afara cazului amintit al Bangladeshului : Taiwan./km2 dar în Valea Nilului se înregistrează peste 2000 loc. fiind doar o valoare medie care poate disimula importante diferenţe. De exemplu. Coreea de Sud. Ea nu are importanţă decât plasată în contextul care o determină. mai dispersă de obicei. Este poate cel mai tipic caz de suprapopulare de pe Glob. în funcţie de locul şi tipul de populaţie care o constituie.B. de populaţia aglomeraţiilor urbane. dimpotrivă. Israel) completează lista. dar şi al factorilor antropici ca resorturi de regularizare a distribuţiilor contrastante.). are o populaţie majoritar urbană. Tabelul nr./km2 dar în zona Moscovei sau în Donbass variază între 100-200 loc. Singapore. bazate de multe ori pe agricultura de plantaţie care necesită forţă de muncă abundentă (Antile./km2 etc). valorile cele mai mari ale densităţii generale sunt caracteristice statelor mici. chiar dacă sunt minoritari. Bilanţul analizei factorilor care influenţează distribuţia populaţiei arată că semnificaţia densităţii generale (brute) a populaţiei este relativă. fiind legată strîns de dimensiunea statului.7). urmate la mică distanţă de statele insulare de talie mică. unele arii deşertice din vest). Burundi) sau din Orientul Apropiat (Liban.).

km2 TERRA 288 3 7 2 3 5 34 Surse : Nouvel Atlas Universel. Cea mai des utilizată este densitatea subzistenţială (agricolă).3 ha. încât utilizarea la scară mare nu dă rezultate satisfăcătoare.c.. 2000 Corelaţia dintre suprafaţă şi densitate este evidentă.c.3 2 7.c. pepinierele cu 15 ha./100 ha t.a. Dacă reluăm comparaţia dintre China şi India vom observa că densitatea subzistenţială „defavorizează” India care dispune de suprafeţe mai reduse de păşuni (282loc.a. respectiv 125 loc.c./100 ha t.5 mil.. Sunt astfel ponderate diferenţele impuse de diversele moduri de utilizare a spaţiului. diferenţele densităţii brute este enormă (948 loc. km km km 2 Mii 920 19 46 56 3 254 0 681 0 167 2 311 2 107 16 9 163 95 4 397 04 616 78 134 1 0 5 2 1 940 1 39 6 5 2 9 6 8 4 4 2 4 2 9 1 8 1 3 1 3 1 1 960 2 69 8 15 2 6 7 01 5 3 3 5 3 6 1 4 1 8 1 7 1 1 980 3 76 1 59 4 7 1 38 6 5 4 0 4 0 2 8 1 9 1 4 2 1 000 5 33 1 36 7 12 1 75 8 04 7 01 6 6 3 6 2 4 2 1 3 2 0001920 8 71% 2 77 1 46 1 93 1 48 1 00 7 61 5 93 4 50 3 83 4 2 5 3 5 2 2 4 2 3 4 2 3 1000 0.1-0./100 ha t. concentrarea urban-industrială).a.). Prin standardizare pot fi reduse enorm diferenţele. ONU. La scară regională sau locală poate fi mai relevantă decât densitatea generală. De exemplu. calculată prin raportarea populaţiei active la terenul agricol convenţional62. 1 ha cu legume sau vii pe rod poate fi cotat cu 8 ha teren arabil convenţional. PRB. orezul în cultură irigată şi culturile semincere cu 6 ha. Gambia. 1-3. Noua Caledonie) sau care au cunoscut o creştere deosebită a populaţiei abia după 1950 (Israel.5-1 2 mil.1 mil. World Population Data Sheet. km2 0.a. Această apropiere a valorilor caracterizează întreaga Asie Musonică dovedind legătura strînsă dintre sistemul social-economic.Categoria km2 Sub km2 1-10mii km2 10-25 mii km2 25-50 mii km2 50-100 mii km2 0. anulând diferenţele datorate juxtapunerii unor arii cu potenţial umanizabil discordant./km 2. Imperfecţiunile densităţii brute pot fi corectate prin utilizarea unor indicatori standardizaţi – densităţile economice.2 mil. păşunile şi fîneţele cu 0. livezile cu 6 ha. Şi în Europa./100 ha t.). mil. Vanuatu.5-17. 30 . a căror densitate medie este mai redusă decât a categoriei imediat următoare. diferenţele mari care separă statele nordice de cele din 62 Astfel.-0. între Bangladesh şi Thailanda. explicabil prin integrarea în acest grup a unor state şi teritorii. 1999. cu excepţia categoriei de state cu suprafeţe între 10-25 mii km2. Dezavantajul acestei modalităţi de calcul constă în faptul că eludează complet ceilalţi factori care intervin în perioada modernă în repartiţia populaţiei (exploatarea resurselor subsolice. respectiv 224 loc./km2) dar sunt mult mai reduse în perspectiva densităţii subzistenţiale (306 loc. de obicei insulare. Swaziland). slab populate (Falkland. Readers Digest. potenţialul natural şi densitatea populaţiei. respectiv 231 loc.

Există o diferenţă semnificativă între distribuţiile regulate. -distribuţie axială (liniară). În literatura de specialitate se foloseşte termenul de distribuţie contagioasă. încă din Neolitic. în nordul Africii sau în Orientul Apropiat). O formă particulară este distribuţia litorală. Ciad etc. Togo. derivate din imposibilitatea cuantificării nivelului tehnic al producţiei agricole şi din eludarea rolului activităţilor neagricole în contextul actual al mondializării. vânat. pornind de la o concentrare progresivă a populaţiei în arii cu rol centralizator (cazul bazinului parizian. aparent slab populate. în unele arii de colonizare recentă (Vestul Mijlociu al S. toate cu diverse dezavantaje. în care oamenii au ştiut să extragă avantajele fiecărei situaţii.sudul şi vestul continentului se atenuează. acolo unde constrângerile naturle au impus extinderea unor societăţi agricole în lungul unor fluvii (valea Nilului. tipic fiind bazinul renan în vestul Europei. Benin. care să redea o imagine completă a gradului de populare a unui teritoriu. caracateristice mai ales acolo unde genul de viaţă se bazează pe agricultura itinerantă şi distribuţiile neregulate. în unele cazuri ajungându-se la o concentrare masivă (cazul Spaniei este cel mai grăitor). Niger. Mesopotamia. -distribuţie graduală. zona de contact dintre savană şi pădurea tropicală guineeană sau contactul dintre zonele piemontane. tot mai frecventă în perioada modernă pe măsură ce oraşul îşi sporeşte capacitatea de polarizare (ariile megalopolitane. de asemenea cu vechi tradiţii. chiar dacă agricultura nu mai este principala ramură economică. Poate fi şi un efect al acţiunii inegale a procesului de depopulare rurală în arii cu o distribuţie uniformă (frecvent în vechile regiuni agricole ale Europei). au condus la imaginarea altora. unde îşi pun amprenta mai 63 64 Vidal de la Blache le considera o „operă a inteligenţei europene” (1922). prezintă densităţi subzistenţiale similare statelor situate la contactul savanei cu pădurea tropicală guineeană (Nigeria. Au rezultat astfel densităţi relativ uniforme. cu o mare regularitate la nivel mondial -distribuţie difuză. Dynamique des populations. Masson. Se poate conchide din cele expuse că noţiunea de densitate a populaţiei este relativă. specializându-se în funcţie de potenţialul local 63. Tipice din acest punct de vedere sunt şi cele două mari concentrări de populaţie ale Planetei : Marea Câmpie Chineză şi Câmpia Indogangetică. cu un potenţial natural relativ omogen. Dezavantajele pe care le presupune şi acest indicator. Dincolo de aceste considerente pot fi separate câteva forme(tipuri) de distribuţie a populaţiei. cazul pădurilor tropicale sau boreale. puterea de cumpărare. Industrializarea şi urbanizarea au generat şi ele astfel de distribuţii. Paris. Ghana). 1974.Dajoz. bine sudate între ele. specific în general ariilor metropolitane). Acelaşi fenomen poae fi urmărit şi în Africa unde statele saheliene (Mali. Nu există un singur indicator suficient şi satisfăcător. la fel ca şi aceea de suprapopulare sau subpopulare. caracteristică în ariile cu un potenţial natural contrastant. ariile de veche populare din Europa care păstrează densităţi rurale ridicate)64. -distribuţie uniformă(în pată de ulei) specifice vechilor regiuni agricole din Europa. axul rodanian în Franţa. favorabile agriculturii irigate şi sapţiile deşertice. De exemplu. valea lui Huanhe). o variantă a acesteia fiind distribuţia în agregate.).A). care iau în calcul cantităţile de alimente produse. dovedind rolul inerţiei istorice în crearea densităţilor de populaţie. Din aceeaşi categorie fac parte şi concentrările liniare din lungul unor zone de contact morfologic. produse vegetale). biogeografic sau climatic (zona subcarpatică. fără contraste teritoriale. uniforme. R. 31 . valea Indusului. al bazinului londonez. -distribuţie mozaicată (dispersată).U. la noi în ţară este destul de delicată explicarea concentrării de populaţie din partea centrală a Munteniei. Este extrem de caracteristică Asiei Musonice. zonele colinare sau muntoase fiind sediul unor densităţi în general difuze. Cf. unde populaţia se concentrează excesiv în lungul râurilor. foarte frecventă. dependente de concentrarea resurselor vitale (pescuit. specifică ariilor cu densitate redusă a populaţiei. Singură combinarea acestor indicatori şi cunoaşterea detaliată a tuturor resorturilor care acţionează într-un spaţiu dat ne poate furniza un diagnostic precis.

Rolul acestor patru componente în definirea bilanţului general a variat de-a lungul timpului în funcţie de factorii analizaţi în capitolul anterior. comparându-se cu situaţia actuală din anumite zone ale Terrei în care mai trăiesc comunităţi de tip arhaic. apropierea de capitală. 1992. la un moment dat. rezultat din raportul între emigraţie şi imigraţie. în timp ce România are aparenţele unei suprapopulaări relative. într-un spaţiu definit. care presupune existenţa unui front pionier în lungul căruia sistemul de populare (de aşezări) se difuzează. România. că Franţa şi Austria par mai degrabă subpopulate. Economica. manifestată de altfel prin tendinţa foarte vie spre emigraţie. D. dinamica sistemelor de populare oscilând. popularea Australiei sau a pampei argentiniene începând cu secolul al XIX-lea). o densitate de 100 loc. prezentată în acest capitol. în care BN este bilanţul natural. fie din teama de depopulare a oamenilor politici. Populaţia este un sistem deschis. denumit de regulă mobilitatea populaţiei. diferenţele constau în urmărirea evoluţiei efectivelor. rezultat din raportul între intrări (naşteri) şi ieşiri (decese) iar BM este bilanţul migratoriu.Pumain. potenţial natural diversificat datorat poziţiei de contact. Studiul densităţilor se dovedeşte a fi astfel una din cele mai fascinante teme ale geografiei umane dar totodată una din cele mai delicate şi mai sensibile la factori adesea greu de cuantificat.1. Acelaşi lucru îl putem observa şi comparând continentul african cu cel nordamerican. între difuziune şi concentrare. Caracterul subiectiv scade pe măsură ce ne apropiem de perioada modernă. fără să greşim. 65 Cf. dinamica studiază variaţia în timp a efectivelor. Componentele bilanţului migratoriu fac obiectul unui capitol separat. presupune fluctuaţii mai lungi sau mai scurte – pozitive sau negative. medie în Europa (cazul României) dar mare sau chiar foarte mare în Africa şi Americi (cazul Nigeriei sau al Cubei). în rândul tinerei generaţii. Factorii care îl influenţează sunt aceeaşi. a formelor de ocupare a teritoriului de către o populaţie 65. comparând gradul de eficienţă al utilizării teritoriului şi a capitalului uman. rezultând astfel organizări teritoriale ierarhizate. extrem de stabile. mai mult sau mai puţin liber. Sursele istorice trebuie totdeauna tratate cu circumspecţie dată fiind tendinţa exagerării efectivelor. III. Acest proces. fără să excludă raporturile spaţiale.Evoluţia procesului de populare a Terrei Termenul de populare este utilizat cu două sensuri : ocuparea unui teritoriu. comparaţia între unităţi administrative sau arii geografice estge dificilă. am putea afirma. imaginarea unui „optim de populare” fiind iluzorie. Le peuplement. Cu atât mai mult. totdeauna cu repercusiuni în repartiţia populaţiei. a gradului de umanizare. adesea nejustificată. se pare. Modul de manifestare a dinamicii populaţiei în timp şi spaţiu este cunoscut drept procesul de populare. are aproximativ aceeaşi densitate generală cu aceea a Franţei sau Austriei dar. de către noi implantări (de ex. Limitele dintre cele două domenii de studiu se întrepătrund atât de intim încât disocierea lor este dificilă. dinamica sa reducându-se la ecuaţia cunoscută drept bilanţul general : BG=BN+BM. în mai toate lucrările de specialitate./km 2 poate să pară redusă în Asia Musonică (în statul indian Rajasthan de exemplu. fie din dorinţa impresionării adversarilor. suprapus în mare parte peste deşertul Thar). Capitolul III Dinamica populaţiei Spre deosebire de distribuţia populaţiei. cu amorsarea unui proces de metropolizare etc. 32 . Procesul de populare este intim legat de redistribuirea populaţiei. în Encyclopédie de géographie. Măsura acestui proces este densitatea populaţiei completată cu analiza dinamicii populării. Noţiunea de suprapopulare poate fi estimată numai din combinarea densităţilor cu nivelul de trai. Pentru perioadele foarte îndepărtate acest proces poate fi urmărit prin intermediul unor evaluări indirecte.mulţi factori : refugiul în depresiunile subcarpatice. Paris. poziţie favorabilă în sistemul de populare al spaţiului românesc. pp 439-461. a doua utilizare este aceea care caracterizează situaţia. aşa cum a fost deja exemplificat. exploatarea unor resurse de mare valoare economică (petrol în acest caz).

accelerată în ultima fază. J. mai întîi în Europa.Reinhardt et all. apoi prin difuziune în aproape toate zonele Globului. conchide că în cazul lui Homo sapiens. şi la circa 5 000 000 locuitori spre anul 10 66 Necesitatea cunoaşterii efectivelor se impunea în societăţile organizate în scopuri defensive. 1979. pornind de la analogia cu populaţia Nambikwara din Amazonia.1994) atestă o durată a vieţii extrem de redusă (22 de ani în medie). C. a doua se suprapune în mare parte Evului Mediu. 1968). 13-25. Astfel. 11%. 69 Mai cunoscutţi sub numele peiorativ de eschimoşi. fiind deosebite de celelalte prin salturi calitative. aflată la un stadiu de evoluţie preistoric. restul nedepăşind 50 de ani (citat de M. De asemenea. separate de anul 1950.Biraben 70 a evaluat populaţia Globului la 1 000 000 locuitori spre anul 50 000 î. a treia. fiind obligat să trăiască într-un echilibru relativ cu natura. A. 20 000-50 000 locuitori. publicată în 1955 şi tradusă în limba română în 1963. 67 Atlas of World Population History. generând cea mai spectaculoasă creştere. Deşi nu există nici un fel de date exacte se pot trage unele concluzii pornind de la deducţii logice. dinspre aria de origine din estul Africii spre masa continentală eurasiatică. fiind practicat din diverse motive68. nr 1/1979.Leakey. de 30 km2 pentru aborigenii din Australia (culegători) sau de 200-300 km2 pentru inuiţi69 (vînători de animale polare). 40% înainte de 50 de ani. S-a putut astfel concluziona că pe teritoriul actual al Franţei trăiau în a doua parte a Paleoliticului. Neolitic şi Antichitate. Montchrestien. implicând o mobilitate continuă şi conflicte continui între grupuri. fiind caracterizată printr-o evoluţie oscilantă. conform studiilor lui H. Population. Routledge.1.Valois asupra omului de Neanderthal atestă că 55% dintre indivizi mureau înaintea vârstei de 20 de ani. continuă.Jones 67. necesarul de teritoriu pentru asigurarea subzistenţei este de 8 km2 în cazul pigmeilor din pădurea congoleză (vînători şi culegători).1. 33 . cu care puteau fi înconjuraţi 20 oameni. ajungând astfel la concluzia că nu dispune decât de 34 000 de infanterişti şi 4 000 călăreţi. 70 Essai sur l’évolution du nombre des hommes. pp.e. Omul era obligat să trăiască în grupuri mici. iar spre finalul perioadei şi spre Oceania sau America.Ciclul primar a)Faza paleolitică Este cea mai îndelungată etapă din lungul proces de populare a Planetei deosebindu-se printr-o evoluţie extrem de lentă.1978. 1968). În evoluţia procesului de populare a Terrei putem distinge trei perioade distincte : prima. mortalitatea era foarte ridicată.N. de lungime egală.. drept pentru care de timpuriu au fost utilizate numărătorile ori metodele ingenioase de genul celei utilizată de Alexandru Macedon care a folosit o funie „standard”. Ultimul ciclu poate fi divizat la rândul său în două etape : modernă şi contemporană. durează de la apariţia speciei umane pînă la sfîrşitul Antichităţii şi se caracterizează printr-o creştere lentă. Pentru evaluarea numărului locuitorilor Globului în această perioadă s-a recurs la comparaţia cu acele grupuri umane aflate încă în stadiu preistoric.Reinhardt. începe în secolul al XVIII-lea şi se caracterizează prin manifestarea unor tendinţe de modernizare a comportamentului demografic pe fondul revoluţiei industriale. Istoricii epocii aveau tendinţa de a exagera de 10 ori cifrele reale (cf. În plus. citat de M. denumesc aceste trei perioade astfel : ciclul primar. Fiecare din aceste cicluri şi faze se distinge printr-o evoluţie specifică. Omul era lipsit de posibilitatea reproducerii resurselor de hrană. ciclul intermediar şi ciclul actual. se pare că în paleolitic avortul nu era ignorat. Studiile efectuate asupra scheletelor descoperite în sudul şi estul Africii (R. cu creşteri şi scăderi spectaculoase. Histoire générale de la population. oprindu-se în pragul epocii moderne (circa 1700).McEvedy şi R. pe fondul difuziunii continui a unor grupuri umane de dimensiuni reduse.Lévi-Strauss. proporţia celor care depăşeau 40 de ani atingea la sfîrşitul paleoliticului. Paris. 68 Asupra modului de viaţă al acestor populaţii se recomandă lucrarea Tropice triste a lui Cl. Acelaşi autor. atunci când nu erau cunoscute grupurile umane mai izolate sau neintegrate în organismele politice ale timpului66. III. London.Există şi situaţii de subevaluare. resursele subzistenţiale fiind la fel de reduse. în paleoliticul mijlociu. Această situaţie a rămas stabilă pe tot parcursul perioadei. Primul comportă trei faze corespunzătoare celor trei mari perioade istorice : Paleolitic. INED.Sauvy. care se vor impune succesiv sub forma „exploziei demografice”.n. datorită necunoaşterii unor procedee de combatere a diverselor boli şi pericolului continuu din partea animalelor sălbatice faţă de care dispunea de posibilităţi reduse de apărare.

ar.e. Histoire des agricultures du monde.n. L. a dus la despădurirea şi desţelenirea unor întinse suprafeţe forestiere sau înierbate. în primul rând în partea centralestică a Chinei72.e.. iar Americile au fost colonizate de cel puţin trei valuri în urmă cu 15-35 000 de ani. fiind clar conturat spre anul 6 000 î.n.UJ Duran H M Thomli O. Revoluţia neolitică a impus procesul de sedentarizare a grupurilor umane. ar. ar. ar. b)Faza neolitică Este o etapă mai scurtă decât cea anterioară şi are drept principală caracteristică descoperirea culturii sistematice a plantelor şi domesticirea animalelor care asigură omului resurse de hrană stabile.n. 34 . pp78-83.n. extremitatea vestică a Europei spre 35 000 î.e. în lungul văii Dunării şi spre Asia Centrală. d aub cEved nson .000 î.e. ar. Tabelul nr. într-un context climatic şi social extrem de favorabil care a premers revoluţia neolitică.e. Orientul Apropiat pare a fi fost principala arie de concentrare a populaţiei de pe Glob. Studiul înrudirii genetice a populaţiilor umane converge în bună măsură spre aceleaşi concluzii 71. Flammarion (1994). care atinsese între 40 000-60 000 î. Nevoia continuă de terenuri agricole. Jones ar. a unor regiuni inospitaliere sau abia eliberate de calota glaciară. abundente. acest proces se manifestă independent spre anul 2 000 î. Se pare că spre Asia au existat două direcţii de migraţii : una meridională.0003% anual.n.n În estul Asiei. în Les langues du monde. M. Astfel de concentrări existau şi în alte regiuni ale Globului. tecerea la agricultură era deja avansată în jurul anului 3 000 î. Noua Guinee şi Australia.n.e. Des gênes. acest proces complex începe cel mai devreme spre 10 000 î.. dublarea efectivelor producându-se în aceste condiţii odată la 24 000 de ani.. devenind mai puţin dependent de circuitele naturale.e. alta mai nordică şi mai activă. delimitarea teritoriilor de referinţă fiind acum mult mai riguroasă.Mazoyer. La sfîrşitul paleoliticului.n. des peuples et des langues. 1997.e.Roudart.Cavalli-Sforza.N. în Asia Anterioară de unde s-a difuzat spre Europa central-vestică. după anul 4 000 î. L. care a colonizat cea mai mare parte a uscatului eurasiatic şi Americile. Seuil. Indiciile arheologice atestă totuşi formarea timpurie a unor areale în care prezenţa omului era mai frecventă : Orientul Apropiat.e. v v v v V v v v irabe ar. aşa cum s-au transmis pînă astăzi.N. În această perioadă s-au format cu certitudine şi caracteristicile rasiale majore. Ritmul de creştere a populaţiei era extrem de redus. aşa cum acceptă mulţi autori. Cea mai mare parte a uscatului se caracteriza printr-o populare extrem de difuză. doar 0.N. datorită creşterii continui a efectivelor. În Mezoamerica. estul Asiei. de unde acesta a început să migreze în urmă cu circa 100 000 de ani.e. fapt oarecum normal dacă ne raportăm la aria de origine a lui Homo sapiens sapiens. joasă înaltă n joasă înaltă J î joasă înaltă oasă naltă 1 1 4 1 1 10 0 0 000 5 5 8 000 71 Cf. Europa Central-Sudică.8 : Evoluţia populaţiei Globlui între 10 000 î.U nul 2000 . şi 1950(milioane locuitori) A O. fiind destul de greu de apreciat dacă este vorba de o difuziune dinspre vest sau de o evoluţie separată. 72 Cf. ca şi diferenţierile lingvistice majore. Omul colonizase însă aproape întreg uscatul. Pour la Science (1999) continuare a lucrării Qui sommes nous. ar. cu excepţia unr arii insulare mai izolate. Cunoscută ca revoluţia neolitică. Estul Asiei era deja atins spre 60 000 î.n. Este dificil de estimat care era distribuţia populaţiei pe Glob în această perioadă.n. estul Africii.1973 B y.

6 500 5 000 4 000 3 000 4 2 000 7 1 000 0 500 00 400 62 200 50 1 70 2 00 90 4 00 90 5 00 90 6 00 00 7 00 07 8 00 20 9 00 26 1 000 54 1 100 01 1 200 60 1 250 00 1 300 60 1 340 43 5 0 5 0 7 1 2 1 5 1 50 4 2 7 5 0 1 00 1 62 2 31 31 4 00 55 2 56 56 2 06 06 2 06 06 2 06 06 2 10 07 2 24 24 2 40 26 3 45 54 3 20 01 4 50 00 4 16 16 4 32 32 4 43 4 60 3 00 4 4 50 4 50 4 60 3 20 3 2 75 2 45 3 65 3 2 40 2 40 2 20 2 2 10 2 2 00 2 2 90 2 2 90 1 2 90 1 2 70 2 30 3 00 3 70 1 2 50 1 00 2 00 3 00 1 5 7 1 5 0 2 5 0 1 1 2 5 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3 4 3 4 2 00 4 2 10 3 3 00 4 35 .

pentru prima dată.of Pennsylvania. Extrapolarea acestora şi examinarea unor aşezări neolitice din ariile de densă locuire73 poate conduce la aprecierea populaţiei Terrei la circa 15 mil. nr.1/1975.e. Mulţi specialişti.. C. populaţia evolua conform unei creşteri naturale cu valori reduse ale natalităţii (25‰). Population Center..n.8). Population Today.McEvedy.. locuitori. Controversy of Population control. Demografic Problems. A Population Atlas of World Population.U.Thomlinson. London. evoluţie contestată de alţi autori (McEvedy de ex. pp. Univ.e. C. Perioada de dublare s-a redus astfel la 2000-2500 de ani. spre 3 000 î. Comparaţia cu populaţiile care practică agricultura itinerantă în pădurile ecuatoriale. Routledge.5.Biraben.n.Haub. ritmul de 73 74 Prin numărarea locuinţelor. Privind obiectiv lucrurile. atestă o creştere sensibilă a efectivelor.N.. Pentru această perioadă. 1979.nr.1 400 1 500 1 600 1 650 1 700 1 750 1 800 1 850 1 900 1 910 1 920 1 930 1 940 1 950 300 070 860 750 550 128 13 29 00 70 45 25 50 3 74 4 40 5 79 4 45 6 79 6 61 8 125 1 402 1 762 1 1 3 74 5 61 5 79 5 3 50 4 40 5 45 5 00 45 6 79 10 7 71 35 9 54 00 1 241 265 1 643 650 1 710 1 656 1 625 1 200 7 05 8 95 7 20 4 40 5 25 3 4 00 5 00 5 6 00 7 00 9 00 1 200 1 600 1 650 1 750 1 860 2 070 2 300 1 260 1 762 9 80 1 402 1 7 90 9 125 1 7 61 1 9 6 5 70 4 45 5 5 6 9 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 400 556 527 566 566 500 400 486 520 556 Surse : Historical Estimation of World Population. How Many People Hase Ever Leved On Earth. cum a fost şi cazul aşezărilor din Subcarpaţii Moldovei.e.n. deci o înzecire a populaţiei în 7 000 de ani (tab. 4/1980. circa 2% depăşind pragul de 50 de ani74. R. Population. dată fiind durata redusă a vieţii. J. ( o creştere de 3 ori în 6 000 de ani) şi la 50 mil. 1974.2/1995. bine studiate. mortalitatea având valori apropiate. document on-line al Population Reference Bureau al O. R. propun pentru anul 3 000 î. Population Today.D. aşa cum confirmă studiile efectuate asupra scheletelor din unele necropole de pe teritoriul Franţei unde se constată o proporţie mult mai ridicată a celor care depăşeau 40 de ani (15%). printre care şi Biraben.Jones. Historical Estimates of World Population.N. pp. An Essay Concerning Mankind’s Evolution.Durand.e. înzecirea populaţiei pe parcursul a 1000 de ani pare improbabilă pentru acele timpuri în care totuşi Revoluţia Neolitică se impusese efectiv doar pe arii restrânse.n.). care ar fi fluctuat în jurul acestei valori până spre 400 î. spre anul 4 000 î. un număr de 150 mil. 36 . var – varianta.5. fapt ce presupune o creştere a excedentului natural pe baza reducerii mortalităţii. J. nr.

productivitatea şi eficienţa muncii au crescut considerabil. IX î. din care 0. Este o perioadă marcată de noi revoluţii.n. fapt ce atestă existenţa unor politici clare în domeniul controlului populaţiei.n.e.038%anual dar a culminat la 0. Iosif Flavius. Tot asirienii sunt cei care aveau reglementări precise asupra interdicţiei avortului. durata de dublare reducându-se la numai 1 000 de ani. atestând o creştere semnificativă a duratei vieţii. care privilegiază continentul asiatic.e./km2 pe spaţii extinse. practica asemenea altor mari puteri din epocă.e.estimărilor lui J. Creşterea gradului de siguranţă era semnificativă chiar dacă pe spaţii largi domina insecuritatea. spre anul 200. la sfîrşitul mileniului al III-lea î.locuitori. şi 200 e. Ritmul de creştere a fost în medie de 0.n. Cele mai vechi încercări de acest tip aparţin. Grecia. China. După această dată urmează un declin consecvent marilor migraţii din spaţiul eurasiatic şi destructurării societăţilor sclavagiste.n. în Asiria.e. considerată în general între anii 3000 î. în sec.8). Acesta din urmă a instituit censul periodic la intervale egale (cinci ani) începând cu secolul al V-lea î.. ulterior remarcându-se cele din Mesopotamia.e. Continentul asiatic s-a dovedit ulterior a fi sursă majoră a migraţiei unor populaţii numeroase spre diverse arii. Pe acest fond au fost efectuate primele înregistrări parţiale de populaţie. Pe baza acestor înregistrări. mai slab populate. şi la Babylon. precum irigaţiile. Pentru Mesopotamia. preluate de O. în ritm lent dar evident mai accelarat decât în perioadele anterioare. se pare. c)Faza antică Perioada antichităţii.. Repartiţia actuală a populaţiei..N. vizibil mai accelerat între 4 000-3 000 î.nr.VI-V î. ale Lumii Vechi. prin dezvoltarea formelor de organizare socială.0108% anual).n. Israel şi Imperiul Roman.5-7. 2-4 copii în medie. dar cele mai cunoscute sunt exilurile populaţiei evreieşti în Egipt. parţial păstrate). VI î..n. apariţia scrisului. locuitori.n.e. cu efecte majore asupra difuziunii unor invenţii. 0.6 mil. unii autori antici (Herodot. amplificarea relaţiilor de schimb la mari distanţe (pe uscat sau pe ape). mai ales în ţinuturile aride. în timpul lui Sargon I (2800 î. 37 .n. Unele informaţii asupra efectivelor populaţiei provin şi din arhivele hitite. având efecte imediate în creşterea numerică a populaţiei..) au apreciat populaţia Egiptului la circa 3. Imperiul hitit. strămutarea unor populaţii numeroase75. De la asirieni sunt păstrate şi unele documente din care ne putem da seama care era dimensiunea medie a familiei. când se ajunge la circa 250 mil.5 mil.U. de către asirieni. În acest mod. în special de cea metalurgică şi cea socială care au condus la constituirea statelor sclavagiste şi dezvoltarea unor tehnici agricole avansate. aprecierile converg spre 4 mil.n. al XIII-lea î. coincizând cu declinul celor două mari imperii sclavagiste antice : Imperiul Roman şi Imperiul Han.e. trăind în circa 20 000 de aşezări. încheie ciclul primar printr-o creştere progresivă a populaţiei. Hecateu din Abdera – sec. Vîrful acestei evoluţii relativ accelerate este atins la începutul erei creştine. Prin extrapolare se poate obţine o imagine a gradului de populare a Planetei. Limita inferioară a acestei etape este discutabilă dar cea superioară este unanim acceptată.n. Israelul a lăsat numeroase informaţii asupra numărului de 75 Cea mai spectaculoasă a fost mutarea a 200 000 de aramei de pe actualul teritoriu al Siriei în Mesopotamia. buni de luptă).Biraben. îşi are originea în această perioadă. locuitori (cf. Pe parcursul celor circa 3500 de ani populaţia Globului s-a dublat în două rânduri. vezi tab.n. I. care asigurau văii Nilului primul loc între marile aglomerări umane ale lumii cu densităţi de circa 100-200 loc.e.05% între anii 400 î. sec. sec. chiar dacă unele civilizaţii avansate nu au lăsat indicii referitoare la numărul locuitorilor (cazul Indiei). Toate aceste surse devin utile pentru aprecierea evoluţiei populaţiei Globului. Creşterea însemnată a populaţiei a fost însoţită de progrese remarcabile ale nivelului de cultură şi civilizaţie. dezvoltarea matematicilor elementare (care au permis efectuarea primelor numărători de populaţie. afectând doar populaţia impozabilă (capii de familie) sau incorporabilă (bărbaţii tineri.) sau chiar 6 mil. Avansul unor regiuni precum cele amintite în dezvoltarea civilizaţiilor agrare a permis depăşirea pragului de 1 loc.n./km2.0023% anual.N. Egiptului (în timpul dinastiei a II-a.n. sec.creştere fiind totuşi sensibil mai ridicat decât în paleolitic (0.e. şi 476 e.e.. distruse ori păstrate parţial şi deformate de către istoricii de mai tîrziu).e.

locuitori (între 20-25%din populaţia Globului). prin extrapolare. conform scrierilor biblice. de multe ori. Imperiul Roman la apogeu (spre 200 e. unele cetăţi precum. Cartagina sau Numidia) şi a celor din Asia Anterioară (19. cu circa 40-50 mil. primele informaţii provin din Grecia antică. deplînsă de unii autori antici (Polybiu. din care 600 000 în Attica. fapt ce a impus mai tîrziu o tendinţă de depopulare. că cea de-a treia mare concentrare umană a Globului era cu siguranţă subcontinentul indian. unde în perioada de apogeu (sec. cea mai cunoscută epidemie fiind cea antoniană.n.) se înregistrau circa 2 mil. 2 mil.n. Polinezia). Hawaii. a cărei densitate depăşea astfel 200 loc. se poate aprecia. puţin credibile însă. 1968). o forţă de temut pentru acele vremuri dar greu de acceptat. Existenţa unui paralelism în evoluţia populaţiei din cele două mari arii de civilizaţie ale Globului constituie subiectul unor controverse între demografi. aşa cum au fost analizate şi intepretate de către J. ultima poziţie. cu circa 8-10 mil. Palestina. În realitate este vorba de o exagerare de circa 10 ori a efectivelor. 5 mil. în secolul I e. cu circa 5-6 mil.Reinhardt.Beloch. De remarcat că o bună parte dintre coloniştii aduşi în Dacia după cucerire au fost recrutaţi din regiunile dens populate (sudul peninsulei Iberice. circa 40-70 mil. Chiar dacă nu există informaţii asupra celorlalte regiuni ale Asiei. în provinciile dunărene (Retia. cifră evident exagerată dar grăitoare pentru dimensiunea catastrofei.locuitori. fără rezultate.5 mil. 38 . datele parţiale asupra populaţiei Chinei indică la apogeul Imperiului Han. Plutarh). în Italia actuală. În Africa subsahariană locuiau probabil circa 15-17 mil. Astfel pe timpul Exodului (din robia egipteană). Sud-estul Asiei era mult mai slab populat. în Peninsula Iberică. întemeietorul demografiei istorice (1886.locuitori la începutul erei noastre.) număra 55 mil. O concentrare importantă era şi aceea din aria platourilor iraniene. 3 mil. în Grecia antică era permis controlul descendenţei. unele arhipelaguri mari nefiind încă populate (Noua Zeelandă. adusă la Roma în 172 şi extinsă în Galia şi Spania în 180. în Asia Mică. Sparta.. Dio Cassius menţiona la Roma câte 2 000 decese zilnic. Tracia). Macedonia. pentru repopularea unor zone pustiite s-a recurs la prizonieri barbari. -invaziile unor populaţii nomade dinspre centrul Asiei (ramuri ale aceloraşi huni au atacat toate cele trei mari nuclee amintite) ori dinspre nordul împădurit al Europei. legislaţia încurajând familia. -sclavajul. luând chiar măsuri de stimulare a natalităţii. Oceania cu circa 1 mil. Zone dens populate astăzi.K. Orientul Apropiat). ca Japonia sau Coreea.5 mil. În Extremul Orient. Strabon. războaielor continui dar şi frecvenţei celibatului definitiv. Pe continentul european.locuitori iar Americile erau slab populate nedepăşind 5-6 mil. etc. poporul lui Israel ar fi numărat 2 mil. se aflau în prima fază de constituire a unui sistem coerent de populare. care afecta o mare parte din populaţie.locuitori la fel ca şi regiunile nordice ale Eurasiei.e. ale căror migraţii nu se datorau unei creşteri spectaculoase a efectivelor ci limitării resurselor.). 1 mil. Dacia). Aşa cum s-a subliniat. chiar şi cifra de 200 000 indivizi fiind impresionantă pentru acele vremuri raportată la spaţiul restrâns al anticei Palestine. Siria.locuitori./km2. în Galia transalpină.locuitori. -frecvenţa epidemiilor de ciumă sau de tifos exantematic completează acest tablou sumbru. 6 mil. Răspunsul autorităţilor la aceste evoluţii negative nu a întîrziat. frontul de populare avansând pînă în Melanezia.locuitori. de membri. în contextul unei fiscalităţi apăsătoare.n. Destul de corecte sunt informaţiile din periaoda romană. fapt ce explică presiunea demografică generatoare a marii colonizări greceşti. acest ciclu primar se termină printr-o perioadă de declin. Spre deosebire de Asiria. -slăbirea vitalităţii demografice datorată frecvenţei foametei (mai cunoscută cea din anii 250270 din Imperiul Roman). activă încă din 166 la Seleucia în Orient. Distribuţia spaţială a acestui efectiv era următoarea : 7 mil. în Grecia şi regiunile adiacente (Macedonia. citat de M.locuitori ocupa. specifică în primul rând celor trei mari nuclee de concentrare a populaţiei (circummediteranean. ca şi astăzi.locuitori. Conform acestuia. germanici îndeosebi (în timpul lui Marc Aurelius de ex. Cauzele acestui declin sunt diverse : -slăbirea autorităţii statului. indian şi chinez).al V-lea î. locuitori concentraţi în Egipt dar şi în Lybia. în Insulele Britanice iar cea mai mare parte revenea provinciilor africane (11. fără rezultate. Noricum.).

Un rol important l-a avut noua revoluţie agrară de la începutul mileniului al II-lea. Evul Mediu apare în prima sa parte ca o epocă de regres : scăderea speranţei de viaţă. care vor favoriza molimele76. nu au fost atinse decât tangenţial de această undă de progres. au creat prima mare perioadă de declin demografic la nivel global din ultimele două milenii. precaritate a igienei colective. pecenegi. în contextul dezvoltării tehnicilor de navigaţie. Marchizele etc. tătari etc. De remarcat că unele zone dens populate în Antichitate. unde încă din secolele VIII-IX se remarcă o extindere a vetrelor unor oraşe. generând migraţiile populaţiilor germanice şi slave. unele puţin importante în Antichitate : Pavia. Aceste efective erau însă suficiente pentru a dezechilibra societăţile bine structurate din spaţiul euromediteranean. 76 Cazul unei epidemii de ciumă bubonică pornită din Abisinia în 541. suprapuse mai ales Imperiului Bizantin.1.n.locuitori. unde a decimat jumătate din populaţie. Multe din cîştigurile Antichităţii în domeniul calităţii vieţii vor fi pierdute pentru o lungă perioadă. ajunsă la Constantinopol în 542.III. Un rol similar l-a avut rapida extindere a civilizaţiei arabo-islamice. Pornite din inima Asiei. drenarea unor zone umede. Aceasta va determina de altfel constituirea unui curent secular de difuziune a populaţiilor germanice spre est (marşul spre răsărit) pînă în Transilvania şi Ţările Baltice. acest progres era chiar mai vizibil (Ravenna. Lucca. unguri. populată de vikingii veniţi din Scandinavia sau cazul şi mai spectaculos al Madagascarului. cu perioade mai lungi de creştere lentă. invaziile migratoare continuând aici pe tot parcursul perioadei medievale (bulgari. mai ales prin difuziunea riziculturii în Indochina şi Insulinda unde se constituie pentru prima dată formaţiuni statale puternice generate fie de populaţiile locale (khmeri. migraţiile populaţiilor nomade s-au dirijat spre toate vechile focare de civilizaţie ale Antichităţii. Stabilizarea efectivelor este urmată de o creştere destul de rapidă al cărei vîrf se situează între 1000-1200.). în zigzag. de aici extinzându-se spre Roma şi Spania. 39 . Declinul amorsat la sfîrşitul Antichităţii se stabilizează la nivel global în jurul anului 600 e. citat de Reinhardt. În regiunile aflate sub jurisdicţia Imperiului Bizantin. 1968). populat în principal de imigranţi din Insulinda. legat de consolidarea statelor feudale din vestul Europei unde se şi înregistrează cele mai notabile salturi. O evoluţie similară o cunoaşte şi populaţia Asiei Musonice. cele mai izolate arhipelaguri (Hawaii. Piacenza. aflate într-o perioadă de profundă criză socială şi morală. urmate de perioade mai scurte marcate de un declin brusc datorat unor epidemii. la circa 200 mil. Prima parte a Evului Mediu se impune şi prin popularea unor spaţii insulare mai izolate. unde se observă din această perioadă o sporire a imapctului antropic prin defrişări masive. Noua Zeelandă. cumani. thai). mai ales pe teritoriul actualei Germanii (Lamprecht. La începutul ciclului. efectele cumulate ale invaziilor succesive şi ale fenomenelor menţionate anterior.Ciclul intermediar Spre deosebire de ciclul primar. Verona. în timp ce aria indiană cunoaşte o creştere continuă cu toate atacurile hunilor albi. În Oceanul Pacific frontul de populare atinge treptat. cele mai afectate fiind regiunile din bazinul mediteranean.). specialiştii apreciază numărul ostrogoţilor la cel mult 200 000. austronezieni) fie de populaţiile migrate din sudul actualei Chine (birmani. Aria de difuziune a acestei unde de progres a fost nord-vestul Europei. antrenând în mişcarea lor şi alte popoare. în nordul Oceanului Atlantic. Este cazul Islandei. mai ales în secolele VIII-IX. invazii sau războaie care au afectate selectiv ariile de veche civilizaţie din spaţiul eurasiatic dar şi Lumea Nouă după marile descoperiri geografice. hunii au împins alanii din stepele ponto-caspice spre Europa. Această undă de progres a pornit din Italia. Veneţia). în spaţiul fostului Imperiu Carolingian. manifestată prin asolamente şi tehnici agricole mai evoluate decât cele antice. Astfel. Efectivele acestor populaţii nu erau foarte mari. devenind de pe atunci a doua mare concentrare umană de pe Glob. al burgunzilor la circa 100 000 iar al vandalilor la cel mult 80 000. cel intermediar se remarcă prin extensia temporală mai scurtă (1200 de ani) şi o dinamică specifică. pe parcursul acestui ciclu.2.

231.5 1. 0. 140. 234. Paris.2 10.23% anual) dar la nivel regional sunt semnalate fluctuaţii extreme.4 11. 27.2 1.9 13. Un rol important în reducerea avântului demografic din secolele XI-XII. corespunzător unui ritm de creştere anuală de 0.088%.0 1. Tabelul nr. 63. în perioada Renaşterii77.locuitori (pe parcursul secolului al XVI-lea înregistrându-se cel mai rapid ritm de creştere de pînă atunci. 1996). 279.4 26. 365.n.3 1.4 1. La population française.Vallin. 40 .0 45. în 1328 la 9 mil.05 1. :Evoluţia numerică a populaţiei mondiale între anii 600-1700 locuitori) Anul TER Asia Eur Afri Ame RA opa ca rica nia 600 202. La Découverte.0 8. 38. în 1450.1 8 1 1340 407. 63.9 3 3 2 1700 611. 58.locuitori.55 1.4 9. încât spre anul 1400 populaţia Globului era mai redusă decât în 1200.15 1. de la 21 mil.n.5 0 4 1400 360. chiar dacă la nivel global se constată o redresare care face ca spre 1550 populaţia Globului să depăşească 500 mil.6 Sfîrşitul ciclului medieval se încadrează în aceeaşi notă. 81. pentru Franţa se estimează că ciuma urmată de războiul de 100 de ani a condus la o scădere dramatică a populaţiei. abia după 1650 regăsindu-se nivelul anterior (cf.2 15.0 0 0 5 1650 547.9). 88.2 7.25 1.Spre 1340 populaţia Globului depăşea cu siguranţă 400 mil.3 52. cu scăderi de 50%). mai ales în Americile proaspăt „descoperite” de către europeni. 256.4 12. mai ales în Asia. Înainte 77 De exemplu.9 0 2 1300 369. 105.3 e.8 10.1 2 2 1600 545.J.7 12. (milioane Ocea 1. a cărei populaţie s-a redus considerabil pe parcursul secolului al XIII-lea.4 47. 62. 230. 108.27 1. Aceasta a decimat populaţia din zonele dens populate ale Europei (Italia.1 48. 58.5 37.3 38. dublu faţă de valorile maxime înregistrate la începutul erei noastre.4 8 4 1100 327. 156. durata de dublare a populaţiei scăzând astfel la 750 de ani. 82.9 12.1 1.9 41. 364. Franţa. Această creştere a fost anulată însă de efectele catastrofale ale epidemiei de ciumă din 1348-1349. La fluctuaţia efectivelor au contribuit şi luptele continue dintre feudali sau unele secete urmate de crize subzistenţiale (tab. 30.7 31. Ţările de Jos. 413.2 2 3 1000 276.8 7 7 4 Surse : Estimări personale pornind de la sursele menţionate la tabelul 8 e. 253.3 0 0 1500 430.9. unde populaţia locală a fost masiv decimată în Antile sau în zonele costiere. 1 3 800 227. 190. 44. 120. l-a avut şi marea invazie mongolă.3 13. Epidemiile de ciumă se datorau şi stării proaste de igienă (mai precare ca în Antichitate). cifra anterioară fiind atinsă din nou abia spre 1500.nr.1 1 4 1200 366.

. Centrul de greutate al populaţiei din bazinul mediteranean s-a deplasat durabil pe versantul nordic al acestuia. În Europa. Progresul cel mai spectaculos l-a înregistrat însă Japonia.. La Découverte. care devansa toate statele cele mai populate din Europa. Estimările se referă la teritoriul actual al acestor state. datorită războaielor pustiitoare din Europa (cel de 30 de ani.locuitori care iau în calcul îndeosebi o subestimare a populaţiei africane (unele surse indică pentru acest continent 100 mil. 41 . după ce în perioada romană se instaurase un echilibru aproape perfect între „pars occidentalis” şi „pars orientalis”. situându-se cu certitudine pe locul al III-lea în lume. Alţii. ponderea populaţiei africane scăzând continuu pînă la 1950. din Orientul Apropiat. J. sunt greu de acceptat.S. avansa pentru teritoriul fostei U. cel mult al unei stabilităţi relative. fiecare.locuitori pe parcursul sec. evoluând după 1200 în direcţia unui declin lent. în afara logicii evoluţiei fenomenelor demografice. subcontinentul indian. Marea Britanie cu 5 mil. poziţie pe care o deţinea încă din Evul Mediu timpuriu (15 mil.Ciclul actual Limita inferioară a acestui ciclu se situează la 1700.al XVII-lea. imediat după descoperire (Reinhardt.. citat de Reinhardt (1968).15%.locuitori). care a pustiit regiuni întinse din Europa Centrală. din cauza foametei repetate populaţia a scăzut de la 9 la 6 mil. 81 Demograful rus Urlanis. dublul mediei mondiale). constă în izolarea insulară (după 1277 arhipelagul nu a mai fost ameninţat niciodată de invazii) dar şi în crearea unei solide civilizaţii proprii. situaţie care se va perpetua aici pînă în epoca modernă. susţin că dinamismul înregistrat în perioadele amintite a reuşit să relanseze creşterea. Tot acum se face resimţit şi comerţul cu sclavi negri de pe coastele vestice ale Africii care va perturba echilibrul demografic al acestui continent.locuitori : China. 79 Unii autori citează situaţia Spaniei. cu circa 29 mil.locuitori la 1700. în 1328. al XVIII-lea. grefată pe influenţele sino-budiste. pp. Urmau Germania şi Italia cu 13 mil. Cele circa 612 mil. dimpotrivă. O creştere cu aproape 400 mil. populaţia amerindiană se apropia de 15 mil. deşi au existat şi perioade mai dinamice (Evul Mediu timpuriu. Polonia cu 6 mil. declinul a atins chiar 50% în 1605 faţă de 1519. cifra de 15 mil. Unii cercetători admit că. mult mai redus decât cel din secolul al XIV-lea. estimând populaţia Americii la circa 40 mil. este improbabilă. Renaşterea). efectele factorilor regresivi menţionaţi nu au permis o creştere a populaţiei mult peste nivelul maxim anterior epidemiei de ciumă de la 1348. III.Vallin. unde între 1590-1650. Cifra propusă în tabelul nr. din mai multe motive : 78 Vârful declinului s-a situat spre mijlocul acestui secol. foametei endemice79 – atât în Europa cât şi în sud-estul Asiei. faţă de numai 3 mil. 80 Adică al gospodăriilor. după estimări efectuate plecând de la numărul focurilor80) fapt ce explică rolul său major în istoria europeană a epocii. probabil chiar mai puţin78. 1995. pentru ca în secolul al XVII-lea numărul lor să se reducă pînă la 10 mil. Asupra numărului populaţiei mondiale la sfîrşitul ciclului intermediar (1700) părerile sunt împărţite. fiecare cu peste 100 mil. legată de unii specialişti şi de răcirea climatică („mica glaciaţiune”) la care s-a adăugat incidenţa comerţului cu sclavi africani..locuitori. cei mai mulţi considerând acest nivel supraestimat.S. locuitori. fiind una din explicaţiile declinului acestei ţări ca mare putere (cf..locuitori la mijlocul sec. unde s-a suprapus unor epidemii de ciumă). cu toată extinderea sa nu depăşea efectivele Germaniei sau Italiei81. Rusia. 1968). înregistrate în scopul impozitării.1. La population mondiale. Cele mai multe dintre statele cu pondere însemnată în Antichitate şi la începutul Evului Mediu. Această din urmă opinie pare mai apropiată de realitate dacă o comparăm cu efectivele populaţiei din epoca modernă (mult mai bine cunoscute) estimările minime propuse pentru 1700 – 532 mil. la începutul ciclului. şi-au pierdut importanţa demografică.9 pare mai apropiată de realitate şi faţă de estimările maxime de 680 mil. altele numai 30-40 mil. Unii autori susţin că în Mexic. majoritatea acestora pierind pe drum.).de sosirea europenilor.59). cifră improbabilă dacă urmărim evoluţiile ulterioare. statul cel mai populat era Franţa (22 mil. Europa.3.locuitori de la 1700 se repartizau apropximativ în aceleaşi arii de maximă concentrare. după care continentul negru începe să îşi ia revanşa.R. Spre mijlocul secolului al XVII-lea se remarcă o altă perioadă de declin. Explicaţia acestei creşteri impresionante (ritmul de creştere anuală a fost de 0. conturate în Antichitate.. Spania cu 8 mil.

2 16. dată fiind organizarea curentă a recensămintelor în ţările europene. 64. Perioada de vîrf a acestui val migratoriu se suprapune celei de-a doua părţi a secolului al XIX-lea şi primei părţi a secolului al XXlea (tab.10). Acest flux este destul de corect apreciat. 62. dimpotrivă. Această creştere a fost susţinută de o puternică emigraţie de sorginte europeană.8 910 0 4 2 4 1 1782. folosirea pe scară largă a unor amendamente. Germania.nr.3 482. 140.4 24. intră. 69.8 2. cu mai mare eficienţă. fenomen concomitent revoluţiei industriale declanşată în Anglia. 395. modificarea sistemelor de cultură. reducându-se astfel mortalitatea generală (vaccinuri. primele forme de control al creşterii populaţiei. 913. propagată treptat spre sudul şi estul Europei sau peste ocean.10 :Evoluţia numerică a populaţiei mondiale între anii 1700-1950 e. devenite tot mai intensive etc. 100 455.9 900 2 8 6 6 1 1703. Franţa şi Ţările de Jos. Africa a rămas. Se poate spune că este momentul în care fenomenele globalizării şi mondializării încep să devină o certitudine. pe ansamblu. în America de Nord. medicamente etc. 119. în afara acestor evoluţii datorită decalajului tot mai mare pe plan civilizaţional dar şi vînătorii de sclavi sau introducerii unor boli necunoscute. Australia şi unele regiuni ale Americii Latine din secolul al XIX-lea). -tot acum se manifestă.9 800 8 6 1 1147.8 7.2 6.4 42 . 110. 190. sunt întreprinse primele înregistrări fiabile ale populaţiei iar în agricultură se petrec transformări spectaculoase – introducerea masivă a unor plante de cultură din Lumea Nouă în cea Veche şi invers. Tabelul nr.1 1. în contextul colonizării europene.6 700 7 4 1 705. 433.7 413. 120. 125. 970. China) determinată însă de progresele înregistrate în agricultură – noi tehnici de cultură a orezului. între marile puteri coloniale. În cadrul acestui ciclu deosebim două faze distincte : modernă şi contemporană. 266.3 13. a)Faza modernă Se suprapune perioadei marcate de impunerea relaţiilor capitaliste în Europa şi America de Nord având drept corolar expansiunea colonială vest-europeană în Asia şi Africa (1750-1950). 173. efect al exploziei demografice amintite dar şi al expansiunii coloniale. a celei mai mari părţi a Africii şi Asiei.5 1. 736. colonizarea europeană a Lumii Noi şi împărţirea. O creştere sensibilă a populaţiei se constată şi în Extremul Orient (Japonia. -relativa izolare a diverselor regiuni ale Globului este ruptă din această perioadă când debutează.1 850 0 8 9 1 1573. al cărei rol în modificarea sistemului de populare al Planetei a fost capital.8 1. Fenomenul exploziei demografice este şi expresia creşterii vizibile a standardului de viaţă. Americile şi Australia.7 596.3 5. Tot acum debutează explozia demografică.7 750 3 6 1 877. într-o fază accelerată de creştere (America de Nord din secolul al XVIII-lea.). la scară largă. (milioane locuitori) A TER Asi Eur Afr Amer Ocea nul RA a opa ica ica nia 1 611. îndeosebi pe plan medical – prin generalizarea unor forme noi de combatere a unor maladii. răspândirea practicii culturilor succesive care au permis subzistenţa unor mase tot mai importante de oameni.5 58. 181. 147.-acum este iniţiată revoluţia industrială.n. 82.

La population de l’Irlande.. 83 Cf.3 ori).7 8. pentru ca în 1900 să ajungă doar la 40 mil.48%. 8 194. care intră în secolul al XVIII-lea într-o fază de relativă stagnare.Pitié.8 10. Un caz particular în Europa secolului al XIX-lea l-a constituit Irlanda care. Franţa număra 29 mil. Abia după 1985. în Marea Britanie. 330. care a condus la formarea unor mari concentrări de populaţie de tip urban-industrial. 1988. artizani. datorată atât emigrării cât şi foametei teribile din 1848-1851. Marea Britanie şi Italia).11). prin deplasarea unor mase imense de populaţie rurală.9 9. Totuşi. Oceaniei (3.6 275. a intrat într-o fază de descreştere accelerată a populaţiei. Franţa.3 5 4 Sursa : Estimări personale pornind de la matarialele menţionate în tabelele 5-9 Aceste înregistrări relativ exacte permit evaluarea unei creşteri progresiv accelerate pe parcursul întregii perioade (ritmul mediu anual a ajuns la 0. vezi tab. J. comercianţi. Între 1900 şi 1950.U. 1979. 2 2063. cf. din care 1425 000 în Ulster. De exemplu.2 143 6 448. În ierarhia statelor europene s-au produs însă reaşezări importante. fenomen cunoscut sub numele de „exod rural”. chiar dacă spre sfîrşitul perioadei se impun cu claritate trei noi puteri demografice – S. în ciuda influenţei nefaste a celor două războaie mondiale. 2 516. Europa a înregistrat proporţia maximă atinsă vreodată (peste ¼ din populaţia mondială).locuitori iar Marea Britanie doar 14 mil. aplicat la imensele aglomerări umane de aici. în Rusia(Imperiul Ţarist).3 114 9. La 1900. faţă de 42 mil. această ţară şi-a revenit din aceastăc criză seculară82. 3 151. Chiar dacă în Asia ritmul de creştere a fost mai lent. China s-a distanţat după 1800 tot mai mult de subcontinentul indian după ce 82 La 1841 locuiau în Irlanda 8 178 000 persoane (25% în Ulster) pentru ca în 1911 acest număr să se reducă la 4 605 000 (25% în Ulster) iar în 1981 la numai 4 243 000. Mutaţii importante s-au produs şi în ierarhia statelor asiatice. Durata de dublare a populaţiei mondiale scade la circa 150 de ani într-o primă fază (pînă la 1900).Verrière.2 11. 6 504.. cu valorile cele mai mari după 1900. 5 179. urmare a unui comportament denatalist.în Germania sau 104 mil.9 237.6 101 1. în valori absolute creşterea este mult inferioară celei din Europa. s-au înregistrat cele mai mari creşteri în valori absolute. odată cu integrarea în Uniunea Europeană. în 1800. continentul menţinându-şi supremaţia la nivel mondial. 3. datorită comportamentului demografic diferenţiat. termenul impunându-se şi în Franţa imediat după 1900. Un alt fenomen capital al acestei perioade este urbanizarea. rezultat al punerii în valoare a unor teritorii anterior slab populate. 4 130. fapt ce explică rolul său politic pregnant. Germania. corolar al industrializării. PUF. care-l citează pe britanicul Graham (1882) în L’exode rural. Americile şi Oceania cunosc acelaşi proces de creştere rapidă.7 296. 5 513. 8 549.8 133 1. oscilând în jurul unei proporţii de 60%.4 12. 56 mil. în condiţiile în care toate aceste ţări au contribuit masiv la fluxul de populaţie dirijat spre ocean (îndeosebi Marea Britanie şi Germania. Trebuie făcută o distincţie între exodul agricol şi exodul rural. PUF.nr. creşterea cea mai însemnată revenind Americilor (de 11 ori).0 1 4. Astfel. termen impus la sfîrşitul secolului al XIX-lea în vocabularul ştiinţific83. 6 217. 43 . 6 2380. 3 2347. fenomen surprins frecvent în literatura secolului amintit. după 1815. primul fiind o componentă a celuilalt care presupune şi plecarea masivă a altor categorii de populaţie rurală : aristocraţi. 8 2512. Brazilia şi Mexic.3 208.5 137 4. America Latină şi Asia). dar în contextul debutului manifestării exploziei demografice în Africa.. J. este depăşită treptat de celelalte state europene importante (Rusia.915 1 920 1 930 1 940 1 945 1 950 8 1811.6ori) şi Europei (de 3.A.

după câteva secole de stagnare. Turcia.4 6.1 6.3 . impunându-se ca o nouă „forţă” demografică Indonezia.5 5. se constituie 44 .la 1700 ajunseseră la o oarecare egalitate.4 .0 Sue 2 3 5 1 G 2 3 5 13 dia . ca urmare a generalizării procesului de tranziţie demografică.6 60 lveţia . 1800-1900 (milioane) Sta 1 1 1 C S 1 1 1 C tul 800 850 900 reştere tatul 800 850 900 reştere 180018001900 900 (%) (%) Nor 0 1 2 1 F 2 3 3 38 vegia .0 . O situaţie similară caracteriza şi nordul Africii. în centrul şi sud-vestul Asiei.1 Ola 2 3 5 1 U 1 1 1 93 nda .2 36 ngaria 0.9 .0 8. generând o supramortalitate şi o reducere a natalităţii.3 8. Sursa : H. aşa cum o cunoaştem astăzi.5 .3 2.1 .2 5.9 . care coincide cu cel actual cu excepţia Germaniei considerată în limitele de după 1871. Foarte dinamice au fost în această perioadă regiunile din sud-estul Asiei – Insulinda. a Franţei.Moller. perioada în care ekumena.4 . New York. Taiwanul şi Indochina. înregistrează semnele clare ale unei explozii demografice fără precedent.4 0 Finl 1 1 2 1 E 1 2 3 94 anda .1 4. Acest din urmă factor a afectat tocmai vârstele tinere.3 9. State care altădată contau printre cele mai populate din lume. Macmillan. Tabelul nr.2 44 ranţa 8. avantajul cîştigat menţinându-se şi după 1950. Spre deosebire. Europa îşi pierde dinamismul anterior.6 .5.0 49 pania 1.0 .5 Ma 1 2 3 2 S 1 1 1 62 rea 0.11 :Evoluţia populaţiei unor state europene. Asia începe ultimul secol al celui de-al doilea mileniu ca un reviriment vizibil. prin inerţie populaţia a păstrat o structură mult mai favorabilă pe vârste. După 1950. Iranul.0 . letargia instaurată încă din Evul Mediu a continuat pînă după 1900. Această perioadă se remarcă poate şi prin cea mai rapidă extindere a sistemului de populare înregistrată vreodată. stat ce va depăşi după 1900 cele mai populate state europene.3 Da 1 3 2 1 A 1 1 2 95 nemarca .5 5.5 10 ortugali .4 .7 . au rămas mult în urmă. pierderi umane în primul război şi 50 mil.8 7.4 a Notă : cifrele corespund teritoriului din acea perioadă. Trebuie remarcat că după 1900 se produc mutaţii importante.7 23 alia 8. principalul factor de creştere al populaţiei americane va deveni creşterea naturală a populaţiei.2 . pp.5 . Spre deosebire. mai ales în sudul şi sud-vestul continentului iar Africa. care exclude Alsacia-Lorena şi a Italiei care nu include provinciile aflate sub ocupaţie austriacă.0 . Americile şi-au păstrat dinamismul demografic chiar şi după reducerea aportului migratoriu.3 Bel 3 4 6 1 It 1 2 3 80 gia . a emigraţiei peste ocean şi a efectelor catastrofale ale celor două războaie mondiale (10 mil.8 9. în al doilea).6 Britanie Irla 5 6 4 P 3 3 5 59 nda .1 22 ermania 4.5 50 ustria 3. 1964. Este de fapt.0 3.5 .6 0.4 . Austria şi Ungaria cuprind teritoriile Imperiului Habsburgic aşa cum au fost divizate după 1867. Population Movements in Modern European History.

În Africa subsahariană. 22. vor cunoaşte un reviriment sensibil odată cu împărţirea continentului. Acum sunt valorificate ultimele regiuni europene rămase slab populate.12 : Evoluţia numerică a populaţiei mondiale între anii 1950-2025 e. 787. 702.1 . populaţiile mai active. unde incidenţa vînătorii de sclavi negri s-a redus treptat pînă la dispariţie.6 0 . fenomen recurent presiunii demografice acumulate. 355. 981. acoperă timpul scurs după 1950. Dar cea mai evidentă extindere este opera colonizatorilor originari din Europa. 921.6 45 . 470. de 36 de ani dacă luăm ca bază anul 1950 sau de 40 de ani dacă ne raportăm la anul 1960. 507. fenomen exemplar evidenţiat de formarea S.în liniile sale generale.3 0 . (milioane locuitori) Anu TE Asia Eur Afri Ame Oce l RRA opa ca rica ania 195 2512 1434 516.3 5 4 4 196 3002 1724 575. 26. 609.nr. caracterizat prin cel mai înalt ritm de creştere atins vreodată.8 0 . Mascarene. efect al exploziei demografice manifestate în continentele rămase anterior în afara acesteia – Africa. datorită turbulenţei la care erau expuse din cauza invaziilor migratoare : cîmpiile stepice din sud-estul continentului. populaţia mondială a crescut cu circa 3. 12. asiatice sau europene. Asia şi America Latină.5 md locuitori (1950-2000).1 . Tabelul nr. de multe ori colonizând aici populaţii diverse. unde fronturile pioniere s-au succedat rapid. care vor transforma într-un timp foarte scurt „Lumea Nouă”. 825. difuzate masiv. mai lax decât cel din spaţiul euro-asiatic. 19. aşa cum le cunoaştem astăzi.4 3 6 1 201 6776 4152 687.3 . depopulate sau complet nevalorificate antropic. (tab. 15. Tot europenii sunt cei care vor stimula popularea unor arii insulare slab umanizate. în interesul exploatării unor resurse indispensabile dezvoltării economiei capitaliste. dovadă fiind succesivele conferinţe asupra populaţiei de după 1968. extinzându-şi teritoriile în detrimentul spaţiilor forestiere sau al unor populaţii mai puţin avansate.A. 413. Explozia demografică se manifestă acum la cote maxime.7 . 30. în contextul unor progrese remarcabile în domeniul medical.1 8 5 6 198 4416 2647 662.n. cele din sud-est axate pe rizicultură mai ales. După 1950. 33. 330.2 3 0 9 199 5207 3176 691.7 0 .1 0 .3 . b)Faza contemporană Cea mai scurtă dintre etapele evoluţiei numerice a populaţiei Globului dar şi cea mai spectaculoasă. Oceania). pînă în cele mai sărace state. Se suprapune şi inerţia istorică a populaţiilor africane.0 .. zonele litorale. în contextul dezvoltării agriculturii de plantaţie (Antile. mai insalubre în general. mai mult decât în toate perioadele anterioare.6 0 . Colonizarea europeană a Africii a contribuit enorm la trasarea principalelor linii de forţă ale sistemului african de populare. unde modernizarea social-economică este mai lentă sau abia s-a declanşat. africane.9 1 5 7 200 6055 3718 693. aici situându-se majoritatea punctelor de trafic.U. 273. Acest interes se justifică şi prin durata redusă a dublării populaţiei.12). 217. Este o epocă în care creşterea populaţiei devine o preocupare majoră de interes global.9 0 2 1 197 3633 2124 626. Asia a cunoscut şi ea fenomene similare. Tot acum frontul de populare avansează spre interiorul zonelor muntoase europene. 610.

55 mil. această ultimă perioadă a ciclului actual este marcată de tendinţa generală de scădere a ritmului de creştere a populaţiei. pentru ca recensămîntul din1950 să îi atribuie 600 mil. supraevaluarea populaţiei Laosului.13 :Evoluţia ierarhiei primelor 10 state cele mai populate (milioane locuitori. Diferenţe sensibile între estimări şi recensăminte au fost recent observate şi în unele state islamice ale căror populaţii erau supraestimate. creşterea populaţiei se aplică la mase tot mai mari deşi după 1970 se constată o reducere progresivă a ritmului anual (valoarea maximă. infirmat de studii recente85. o raritate specifică doar Germaniei şi Ungariei pînă în 1990.e. Este o situaţie care va determina modificări majore în ierarhia regională sau mondială chiar dacă globalizarea mişcărilor migratorii ar putea compensa diferenţele de trend demografic dintre cele două categorii de state. Mai tîrziu. fenomen care nu îngrijorează atât prin efectul reducerii populaţiei cât prin acela. dar devenită o situaţie obişnuită în majoritatea statelor din sudul şi estul Europei. 126 107 8.n. efectivele populaţiei mondiale sunt încă relativ cunoscute. abia după 1995 se constată o scădere după un nivel record de circa 90 mil..0 0 8. corespunde anilor 19651975. tatul 000 atul e. a căror populaţie cumulată depăşeşte 37% din totalul mondial. Tabelul nr. Totuşi. Aceste înregistrări sunt de natură să confirme sau să infirme estimările oficiale sau ale diverselor instituţii mondiale. De exemplu. Arabia Saudită.13). prognozele O. dovedită de recensămîntul efectuat în 1994. Afganistan).locuitori anual. estima pentru 1990. prognozele bazate pe această din urmă cifră s-au dovedit exagerate. fiabilitatea valorilor prezentate în tabel este mai mare ca oricând. în primul rând în cei doi giganţi demografici – China şi India. prin ajustarea estimărilor la rezultatele ultimului recensămînt efectuat în 1997. redus de recensămîntul efectuat în 1992 la 95 mil.-2003 N s 1 st 1 sta 1 st 1 sta 2 r. deja puternic resimţit.e. care încă nu au efectuat nici un recensămînt (Etiopia. deja cele mai multe state vest-europene menţinându-se în afara declinului prin soldul migratoriu pozitiv (tab. scăzând apoi treptat pînă la 1. un efectiv de 120 mil. fiind creditat cu o creştere naturală de 3% în 1995 şi de numai 1.4% între 1995-199984. În contrast cu evoluţiile din ţările în curs de dezvoltare.9 3 5 1 40. tul 000 atul 900 tul 003 c î rt .2% în 2000. valoarea maximă a creşterii a întîrziat mai bine de două decenii. Yemen. multe state nu au afectat încă o astfel de anchetă.U. În altă ordine de idei. Cu toată generalizarea recensămintelor.4 . bazându-se pe un ritm care nu va depăşi 0. 85 Cazul Iranului este cel mai frapant. creditată cu 30 mil. în ţările dezvoltate.0 Sursa : Estimări personale pornind de la sursele menţionate la tabelele 5-8 Astfel.U. Totuşi.8% spre 2025. Un caz cunoscut este şi cel al Nigeriei care.N. de implozie demografică. Este de fapt tendinţa inversă. estul Asiei etc. 46 . avea conform recensămîntului efectuat în acest an.0 6. în multe state fiind datorat deficitului natural.N.. evoluţia populaţiei fiind cunoscută cu suficient de mare exactitate.26 % în 2000. O. pe seama presupusului conservatorism al acestora.nr. putând apărea surprize într-un sens sau altul. al îmbătrînirii acesteia. în valori absolute. de locuitori.n 84 1. cu tendinţa de generalizare la scara întregului continent iar în perspectiva imediată şi în Canada.0 9. nu este de natură să influenţeze estimările mondiale.0 781 474 675. bază a estimărilor ulterioare. tendinţa de scădere se va accentua în primele decenii ale mileniului al III-lea. China era creditată în 1947 cu 476 mil.n.locuitori în 1965. Acest fenomen este specific ultimei faze a modernizării comportamentului demografic. Foarte puţin cunoscute sunt efectivele multor state importante la nivel regional. nu numai în ţările dezvoltate ci şi în multe state asiatice sau latin-americane..0 202 5 .1000 î. de peste 2%.

este indubitabilă.3 6 hina 6 dia 7 U.5 geria 33.7 Ind 068.7 5 M 4 Fe .0 ania 9 I 2 Ir 3 Ni ran .8 pt 8 F 2 P 5 Sp ranţa .5 5 In 4 Ni .5 la sursele menţionate la tabelele 5-8.0 rcia 4 E 3 T 6 Fra gipt . nr. cu condiţia rezolvării unor probleme derivate din depăşirea raportului optim dintre populaţie şi resursele locale. natalitatea şi mortalitatea. 2589/1998 47 .0 .5 ponia 5.0 4 ina 2 ia 7 U. III.Rusă 45.0 lia 4. Natalitatea este elementul activ în acest bilanţ iar mortalitatea cel pasiv.0 kistan 49. L’économie egyptienne et l’aménagement du territoire.5 6 Ja 4 Br . Thailanda.8 azilia 76.1 an . Astfel.1 d.5 urcia . Fe 7 Ind d.5 ia Sursa: Estimări personale pornind de corespund teritoriului actual.A Ch 288. care în funcţie de nivelul lor pot asigura un excedent (spor) natural sau un deficit natural.2 I 1 hina 1 C 2.Sajna. Pakistan.0 onezia 20.3 6 G 4 Pa .0 kistan 7 I 2 E 5 Egi talia . crearea a câtorva milioane de locuri de muncă şi strămutarea aici a circa 7 mil. Nigeria. dar Europa.Bilanţul natural al populaţiei Bilanţul natural este determinat de două componente esenţiale în creşterea populaţiei. Mexic. progresul societăţii umane a implicat şi un progres continuu al controlului acestor 86 Cf.1 hina 2 ndia 3 C 6. la care se adaugă Vietnamul. Egiptul.0 dia 3. va pierde teren în faţa Africii şi Americii.A 6 . toate cu peste 100 mil.0 Ind 2. Etiopia. Brazilia.5 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 Valorile 2. Egiptul.5 C 15. state a căror pondere depăşeşte 1% din populaţia mondială. soluţia de ultimă oră a Egiptului fiind extremă : proiectul New Valley.7 alia . Evoluţiile din ultima jumătate de secol au adus în prim plan o serie de state care au devansat statele cele mai populate din Europa – Indonezia.3 gipt .Britanie 1. 7. Bangladesh. Iranul. Iranul) aceste state au un rol tot mai important în gestiunea resurselor umane ale Planetei. Turcia.0 S. Filipinele.5 .7 nţa 5 T 3 F 6 Ba urcia . Ambele se supun unor legi biologice comune cu ale tuturor vieţuitoarelor. USD pînă în 2020 şi prevede recuperarea a 534 000 ha teren arabil în oaza El Kharga. la vest de Nil şi în Peninsula Sinai. Cu toate acestea.Rusă 1.2 ngladesh 46. C.2.0 ermania .6 S.0 ia P 3 It 7 Tu akistan .2 onia 27.4 ranţa . specia umană distingându-se prin posibilitatea unui control care le poate modifica nivelul. Problèmes économiques. Rezolvarea acestora este posibilă numai prin atingerea unui echilibru al creşterii demografice.0 In 27. inclusiv partea europeană a Rusiei. Asia nu-şi va pierde poziţia. 91.9 5 Ita 3 Jap .7 anţa 1.0 In 6 ina 3 Ch 7. care va costa 89 md.locuitori în 2003.2 donezia 0. o creştere a ponderii continentelor în care explozia demografică îşi menţine încă prin inerţie influenţa. America de Sud a recuperat diferenţa care o separa de America de Nord dar nu va mai înregistra pe viitor o creştere notabilă iar Oceania va rămîne la acelaşi nivel coborît de populare.locuitori86.5 ngladesh 6 I 2 S 6 Pa raq . Propulsate la nivelul de puteri regionale sau recîştigându-şi poziţia de altădată (Turcia.1 5 Fr 4 Ba .0 ermania 3.2 akistan .9 geria 1 S 2 G 3 Ital 0 pania .5 pania .

iar valoarea anului 2003 de 2.8. La fel. ca şi municipiul Bucureşti (9. Pf (15-49 de ani): F=Nv/Pf*1000 Este mai relevant decât natalitatea brută.N. Numărul născuţilor vii nu este totdeauna cunoscut. dar fertilitatea generală era de 159‰ în Franţa şi de 150‰ în Ungaria. în funcţie de dorinţa acesteia de planificare a dimensiunii proprii. existând o tendinţă de subevaluare a populaţiei rurale mai ales.. Spre deosebire. Valoarea obţinută se exprimă în copii/femeie de vârstă fertilă şi reflectă cel mai bine tendinţele de evoluţie ale unei populaţii ca şi posibilităţile de regenerare a efectivelor. 20. care prezintă unele inconsecvenţe datorate structurii diferenţiate pe grupe de vârstă şi sexe între diversele populaţii. Repartiţia sa pe Glob este inegală. astfel încât valorile publicate de către diversele organisme naţionale sau internaţionale sunt relative. recent populate sau în curs de populare. în acele regiuni cu uşoară dominanţă masculină. fie de către familie. 48 .2%). mortalitatea este mai greu de controlat. se obţine prin raportarea numărului de născuţi vii într-un an la populaţia feminină de vârstă fertilă. considerat ca fiind limita pînă la care o populaţie îşi asigură înlocuirea. un stat cu o proporţie mare a populaţiei vârstnice apare cu valori foarte reduse ale natalităţii. Tot în aceste state. 1954) este o comparaţie între Franţa şi Ungaria.5% în 2001). ISF poate fi interpretat în funcţie de pragul de 2. pentru că elimină acele segmente de populaţie care nu participă efectiv la reproducerea populaţiei (femeile aflate în afara vârstei fertile şi bărbaţii). media anilor 1995-1999 fiind de 2. unde pe timpul celui de-al doilea război mondial. fie de către stat. pe când unul cu populaţie tînără va avea valori foarte ridicate. îmbătrînirea foarte avanasată a populaţiei constituind principala explicaţie. conjuncturale87. În plus. -indicele conjunctural (sintetic) al fertilităţii. rezultanta fiind tendinţa de creştere accelerată a populaţiei Globului.1‰. dar fertilitatea generală este mult mai ridicată decât în acesta (51. Sub acest prag.Beaujeu-Garnier. Un exemplu citat în literatura de specialitate (J. respectiv 7. ISF. respectiv. III. în ţara noastră. ceea ce este cunoscut este natalitatea brută. Aceste diferenţe se datorau raportării natalităţii brute franceze la o populaţoie relativ îmbătrînită. judeţul Teleorman este cunoscut astăzi ca având valori foarte reduse ale natalităţii. natalitatea putând înregistra salturi remarcabile. respectiv 28.U.2. nici populaţia totală nu este cunoscută. prin măsuri restrictive sau stimulatorii : N=Nv/Pt*1000 Această particularitate implică o mare variabilitate în timp.9. aşa cum a fost prezentată în capitolul anterior. raportat la mia de locuitori (Pt*1000) şi este mai uşor controlabilă.Natalitatea Componenta activă a bilanţului natural se exprimă prin numărul de născuţi vii (Nv). Practic toate statele europene se află sub 87 O situaţie des citată este aceea care a urmat măsurilor nataliste ale puterii comuniste din 1966 în România. când natalitatea s-a dublat întrun singur an. mai ales în ţările slab dezvoltate unde sunt declaraţi adesea mai tîrziu sau nu sunt declaraţi decât dacă se dovedesc viabili. Astfel. În acest mod pot exista contradicţii între acest indicator şi natalitatea brută. mult mai utilizată.1.2%. pot apărea abateri semnificative. fiind obţinut prin raportarea numărului de copii născuţi de femeile de vârstă fertilă la totalul acestei populaţii la un moment dat. natalitatea brută era de 16‰. De exemplu. tot mai utilizat în statisticile O. factorul biologic fiind mult mai puternic impunând o evoluţie mai lentă. -fertilitatea generală a populaţiei. Similară este situaţia şi la nivel regional.1%. putând fi utilizat în prognoza pe termen mediu.1.două componente vitale. indică tendinţe regresive iar peste acesta asigură o creştere naturală a populaţiei (în condiţiile unei mortalităţi reduse). Este motivul pentru care în practica demografică sunt utilizaţi şi alţi indicatori ai fertilităţii precum : -natalitatea standardizată (Ns). obţinută prin raportarea la o populaţie standard (Ps) şi nu la una reală (o populaţie cu o structură ideală pe grupe de vârstă) : Ns=Nv/Ps*1000 Este puţin folosită neexistând o unanimitate în privinţa calculului Ps.

declinul demografic accentuânduse astfel în deceniile viitoare88. fiind influenţată de starea sănătăţii populaţiei. În ţările în curs de dezvoltare valoarea acestui indicator depăşeşte de regulă valoarea 5 în Africa sau 3 în Asia şi America Latină (maxima în Niger. Până în 1970 caracteristicile social-economice ale acestui vast spaţiu erau relativ omogene dare ulterior s-a produs o rapidă diferenţiere care face caducă expresia de „lume a treia“. -rata de înlocuire (reproducţie) a populaţiei. pe termen mediu. al unor populaţii europene (coloniştii francezi din Quebec). Inerţia explică persistenţa acestui termen. mai ales după dispariţia bipolarităţii hegemoniei politice mondiale prin căderea comunismului. Valoarea medie mondială pentru 1980-1984 era de 1. explicabil prin aportul de populaţie latino-americană şi prin prezenţa numeroasei comunităţi afro-americane. care o justifica anterior. 8). Australia).-N. cu excepţia Albaniei. pare-se.2).S. Taiwan) sau multe state insulare din Antile (Cuba în primul rând) mai permisive politicilor denataliste.P.N. Rusia. România cu 1. Thailanda. R.A. Distribuţia sa este la fel de neuniformă. ceea ce înseamnă că populaţia mondială va continua să crească în următoarele decenii. Gallimard. deşi unele statistici internaţionale deosebesc tot mai mult două categorii de state : state în curs de dezvoltare şi state subdezvoltate (vezi P. cunoaşte o tendinţă de scădere rapidă după 1990. o influenţă notabilă. Putem distinge astfel o natalitate naturală (potenţială) în absenţa oricăror măsuri de ordin social şi o natalitate reală. situaţie schimbată după 1950. a)Natalitatea potenţială (fiziologică) Dacă asupra unei populaţii nu intervin nici un fel de constrîngeri sociale. tendinţă manifestă mai ales în regiunile vecine acestora – nordul Africii sau apropiate cultural – America Latină ori cu care întreţin relaţii intense – sud-estul Asiei. populaţia are tendinţe de creştere iar dacă este subunitară. susceptibile a induce sterilitatea. Paris.85.1.limita menţionată. L’inégalité du monde. Letonia. Africa şi cea mai mare parte a Asiei (cu excepţia Japoniei şi a părţii asiatice a fostei U. Economie du monde contemporain. unde pe arii extinse 20-25% dintre femei erau afectate de astfel de boli (boala somnului. exprimă tendinţe de scădere. creşterea destul de rapidă a populaţiei se va menţine astfel prin inerţie. Această tendinţă obligă la revizuirea continuă a prognozelor O. Aceeaşi situaţie caracterizează şi alte state dezvoltate (Japonia.S.). fertilitatea feminină fiind invers proporţională cu consumul de proteine şi direct proporţională cu cel de vegetale. 1996) 49 .U. S-au apropiat vertiginos de acest prag şi unele state musulmane precum Tunisia sau Iranul. valorile potenţiale ale natalităţii s-ar înscrie între 45-50‰. Armenia. Canada.R. în Lumea a Treia fiind încă de 1. III. Aşa a fost cazul Africii înainte de 1950.61.Chineză. O parte din reducerea natalităţii în ţările dezvoltate se datorează şi creşterii consumului de proteine. fapt pozitiv dacă îl raportăm la gravele probleme de dezvoltare ale acestora. Sub acest prag au coborît deja şi o serie de state în curs de dezvoltare care au dus o politică riguroasă de control demografic (R. natalitatea potenţială este rareori atinsă. Spania. se obţine prin raportarea numărului total de copii de sex feminin care au şansa să ajungă la vârsta reproducerii şi care sunt născuţi de către o femeie în decursul vieţii sale.34. de bolile endemice şi mai ales de cele venerice.U. în unele cazuri fiind foarte coborît (Bulgaria. Georgia.1. Totuşi. în funcţie de particularităţile fiziologice putându-se ajunge pînă la 60‰ – cazul unor populaţii africane sau. se menţin la limită. Eradicarea malariei într-un stat tropical ca Sri Lanka. Ariile de consum preferenţial al orezului se remarcă printr-o fertilitate potenţială ridicată.Factorii care influenţează natalitatea Natalitatea este un fenomen natural supus unor influenţe puternice din partea unor factori social-economici şi politici. a condus după 1950 la o creştere rapidă a natalităţii. Coreea de Sud. la peste 50‰. consecinţă a influenţei factorilor care vor fi prezentaţi în cele ce urmează. în trecut. spre deosebire de ţările dezvoltate unde este sub 0. Regimul alimentar are. doar S. Cehia. al generalizării unor comportamente şi mentalităţi specifice statelor dezvoltate. sporită de practica administrării fierturilor 88 Termenul de «Lumea a Treia» este înţeles în sensul tradiţional care înglobează America Latină. sifilis).1-1. Ca şi ISF. Este cel mai important indicator pentru prognoza natalităţii. Giraud. de obicei atunci când valoarea sa este supraunitară. Pe parcursul anilor 1990-2000 s-a observat însă o rapidă scădere a acestui indicator în majoritatea statelor Lumii a Treia. efect probabil al mondializării.2.59 iar pentru 1995-1999 de 1.

6. urmate de Franţa. De regulă. 1998-2001. concedii plătite. Această scădere este legată şi de modul de viaţă.6%) sau europoizi (1. 1999 91 În această din urmă ţară. În anii 1970. Gradul de ocupare a populaţiei active feminine. este un alt fctor important în perioada contemporană. familiile urbane din S. unde omul s-a adaptat mai greu. creşterea timpului liber. în acelaşi sens (2. cu cât este mai ridicat cu atât natalitatea este mai redusă. sau se ghidează după idei expansioniste. Populaţiile cu o structură deformată – cazul emigranţilor. care urmăresc diminuarea creşterii naturale prin intermediul reducerii natalităţii.5‰ pentru populaţia de origine europeană (cf.. Rolul particularităţilor rasiale în diferenţierea natalităţii potenţiale este discutabil şi delicat. natalitatea reală este diferită de natalitatea potenţială. U.2 copii. Bardet. Argentina sau în ţările petroliere din sud-vestul Asiei.III.R.A. Mediul urban are de asemenea o influenţă certă. pp 446-462. în general. spre deosebire de Africa unde.S. situaţie reglată treptat prin mortalitatea mai ridicată. corelată însă cu nivelul veniturilor. Numărul mediu de copii pe familie a scăzut masiv în ţările dezvoltate – de la 5. 50 . arată că în rândul femeilor analfabete. În zonele cu climat diferenţiat apar consecinţe vizibile în frecvenţa mensuală a naşterilor (valoarea maximă se înregistrează în aprilie-mai în Europa) consecinţă a concepţiilor de la începutul verii.1%). copii sunt alăptaţi pînă la 2-3 ani.S. după 1950 iar mai tîrziu de toate statele europene. doar 50% din copii ţărilor vest-europene aveau şansa să atingă vârsta maturităţii. În afara Europei. Studii efectuate în Franţa anilor 1970 arată o diferenţă importantă între familiile burgheze şi cele de agricultori. Brazilia. comunicat din iunie 2002). pe când astăzi se ajunge la peste 99%.86) decât al celor cu studii superioare (1. cu ierni lungi.1 copii). Primele state care au introdus o astfel de politică au fost Germania nazistă şi Italia fascistă. asigurarea locului de muncă. în orice caz subsidiar rolului factorilor induşi de standardul de viaţă şi de comportamentul demografic. respectiv 4. J. Constau în măsuri de planning familial : 89 90 Informaţii preluate de pe site-ul US Department of Statistics.5 în trecut la mai puţin de 2 în prezent. foarte ridicată în cazul în care există un aflux sporit de populaţie tînără venită din mediul rural. dar cu tendinţa de reducere progresivă a diferenţelor pînă la apropiere sau chiar inversare90.38)89. Sigură este frecvenţa mai mare a fenomenului gemelar la negroizi (2% din naşteri). politicile denataliste. state dezvoltate economic şi cu o densitate redusă a populaţiei . Climatele excesiv de reci. studii efectuate în S. Australia sau Noua Zeelandă pot fi observate evoluţii similare91.U. Tipică din acest punct de vedere este Africa de Sud dar şi în S. Institutul de Statistică din Noua Zeelandă. Cei mai importanţi dintre aceştia sunt : -standardul de viaţă. Aceste politici constau în măsuri de sprijinire a mamei şi copilului : acordarea de alocaţii. vol. esenţial. Nivelul şcolarizării este foarte important. Fayard. În funcţie de orientarea acesteia se pot distinge : politici nataliste. cu venituri mai mici. Creşterea nivelului de trai determină familiile să-şi diminueze descendenţa.5%) dar mult mai slabă la mongoloizi (0. antrenarea lor în activităţi productive este la fel de important în prezent corelat cu modificarea moravurilor şi a mentalităţilor..U. În unele state. au o influenţă negativă (cazul eschimoşilor).U. fiecare căutând să profite la maximum de binefacerile societăţii de consum. Contextul climatic poate de asemenea influenţa natalitatea brută. atunci când statul se vede ameninţat de reducerea naturală a populaţiei. Histoire des populations de l’Europe.. b)Natalitatea reală Ca urmare a conjuncţiei unor factori diverşi. segregaţia rasială corelată cu standardul de viaţă poate fi un alt factor de diferenţiere a nivelului natalităţii. spre deosebire de familiile din mediul rural. O influenţă majoră o are structura pe grupe de vârste şi sexe. la ţigani (pînă la 4. generat de tendinţa spre supraconsum. aveau în medie 2. în perioada interbelică.9 copii.de orez de la vârste fragede.. cu venituri mari. -politica statului. au o natalitate mai redusă sau dimpotrivă.A. această politică este prezentă şi în Australia. care caută să susţină o natalitate ridicată. nefiind concludent. mamele putând astfel concepe din nou. media natalităţii în perioada 1998-2001 era de 27‰ pentru populaţia maori şi de numai 12. La 1800.Key demographic indicators. impune o relaţie invers proporţională. care aveau în medie 3. structura pe sexe a născuţilor este totdeauna favorabilă sexului masculin (5-6%mai mulţi).-P. numărul copiilor este mai mare (3.A.

Este o politică extrem de răspândită în Asia Musonică unde rezultatele au fost în general pozitive (Japonia. dar mai puţin vizibile în India. impunerea unor sume familiilor cu mulţi copii. Franţa. Creşterea acesteia poate impune o scădere sensibilă a natalităţii. fiind un factor esenţial în politica denatalistă a unor state. În perioada intercensitară 19902000. Scandinavia. cu trei opţiuni : ridicat. 51 .04. satisfăcător şi redus. pe fondul slăbirii influenţei religiei musulmane şi al sărăciei95. aflat în creştere rapidă în Europa şi America de Nord (peste 50% deja în Danemarca. cf.7‰ la 4‰ iar ponderea naşterilor ilegitime a crescut de la 15.7%. faţă de 5. mai recent şi în Indonezia. în care autorităţile nu intervin în nici un mod. respectiv 15 ani (Cf. nupţialitate de peste 7‰. contribuind la diminuarea natalităţii. legiferarea unor vârste limită la căsătorie (cazul Chinei). odată cu generalizarea şcolarizării şi a ocupării unei părţi importante din forţa de muncă feminină în activităţi neagricole. chiar mai mult în Irlanda.U. în Bulgaria. Bangladesh sau Vietnam. unde acest indicator afişează încă cele mai mari valori la nivel mondial. Indicatorii care exprimă relativ aceste fenomene sunt nupţialitatea (numărul de căsătorii la mia de locuitori) şi divorţialitatea (numărul de divorţuri la mia de locuitori).3 ani pentru bărbaţi şi 19. al majorităţii statelor latinoamericane şi africane iar mai recent şi al unor state est-europene93. comunicatul din 2. de 19.22% pe când acela al minorităţilor naţionale cu 16.6% (cf.A. În Asia de sud-vest este mai puţin evidentă. Thailanda.5%. cazul S.National Bureau of Statistics of China. Thailanda. pp 41-76.1% pentru grupa de vârstă de 45-49 ani). statul care a iniţiat această politică). această politică a vizat în primul rând populaţia majoritară.6 pentru femei. în contextul celei mai scăzute vârste la căsătorie din Africa. China. rata nupţialităţii s-a redus de la 5.1% în 1990.5% la 38. Tendinţa de dispariţie a acestui fenomen are drept efect creşterea natalităţii. Nupţialitatea redusă şi divorţialitatea mare contribuie de regulă la scăderea natalităţii. Acest indicator este tradiţional ridicat şi în unele state din Orientul Apropiat (mai ales în cazul bărbaţilor) şi are o tendinţă de creştere în multe ţări ale Lumii a Treia. politica indiferentă. paralel cu scăderea nupţialităţii.persoane (8. este de asemenea foarte importantă. Italia sau Spania). în Ghana. în aceeaşi perioadă indicatorii menţionaţi evoluând de la 9.2001). familiile fiind extrem de stabile (0.N. publicaţie anuală a O. dar mai redus în statele din sud şi est)96. unde media era în anul 2000 de 23 de ani la bărbaţi şi 19 ani la femei. în Europa. numărul acestora a crescut cu 11. În unele state din Africa subsahariană. acest indicator este ridicat impunând. doar 0. 93 În ultimul timp World Population Data Sheet. -vârsta medie la căsătorie. depăşind astfel 106. cum este cazul Bangladeshului. curente în Europa). atât la femei cât şi la bărbaţi)92. faţă de valorile de 3-5‰. http://www. în La population du monde. 55‰ în 2003. Dimpotrivă. între 1991-2000. prezintă şi modul în care guvernele statelor percep nivelul creşterii populaţiei. Căsătoria precoce a populaţiei feminine în statele Africii subsahariene explică parţial menţinerea unui nivel al natalităţii apropiat de maximumul biologic (cazul menţionat al Nigerului. 95 Cf.2‰. Kenya şi sudul extrem.2‰ divorţialitate. pentru că în acest mod cvasimajoritatea femeilor de vârstă fertilă sunt căsătorite. Germania. Enjeux et problemes. În Africa este mai rar întîlnită dar a dat deja rezultate notabile în nord (mai ales în Tunisia dar şi în Algeria sau Maroc).8 la 20. Olanda. La conjoncture des pays développés en chiffres). cu valori apropiate şi în celelalte state scandinave. valori reduse ale natalităţii (valori de peste 30 de ani la bărbaţi şi 27 ani la femei în vestul continentului. 96 În statele din partea central-estică a Europei.Adnan. ediţiilor succesive ale Demographic Yearbook). explicând parţial 92 În China. celibatul feminin definitiv este extrem de redus (Niger.1‰ în S.A. Rolul său este contradictoriu totuşi. paralel cu o sporire a numărului femeilor active. cazul majorităţii statelor europene şi Americii de Nord. respectiv de la 11.U.. pînă la măsuri şocante de tipul sterilizărilor în masă (India.Chesnais. în creştere sensibilă faţă de valorile înregistrate în anii 1956-1960. majoritatea bărbaţilor rămînând necăsătoriţi. Brazilia) cu probleme serioase legate de suprapopularea marilor metropole.fr/bdd. minorităţile naţionale fiind parţial excluse din cauza localizării lor în regiuni mai slab populate. admirabilă sinteză a evoluţiilor demografice la nivel planetar publicată de PUF în 1997.4% faţă de 8. Chiar şi în state mai « conservatoare » precum R. natalitatea se menţine ridicată94.U. China.Moldova se constată acelaşi fenomen. Baisse de la fecondite en situation de pauvrete absolue. unde a ajuns la 27. Acolo unde este tradiţional coborîtă..ined. 94 Cazul Indiei. Sh. 16 ani feminin şi 24 ani masculin). bazei de date a INED. În America Latină este generalizată în statele mari (Mexic. ponderea naşterilor ilegitime se află într-o creştere accelerată. fapt observat în Africa şi în unele state din Orientul Apropiat.4 mil. parţial.1 la 5. cu excepţia Iaranului şi a Turciei. sub direcţia lui J-Cl. Un indicator util în prezent este frecvenţa naşterilor ilegitime. America Latină prezintă o situaţie complet opusă. -structura tradiţională a familiei are un rol important acolo unde poligamia este frecventă. În acest mod se explică scăderea continuă a ponderii populaţiei majoritare han.răspândirea mijloacelor anticoncepţionale. De ex.

14).indicii mai ridicaţi ai natalităţii.975. cazul statelor din estul Europei. La transition démographique dans l’Inde. la 1800 natalitatea înregistra încă un nivel similar celui din ţările slab dezvoltate (37‰.1/1 în 2000. dar şi statele catolice mai tradiţionaliste din Europa (Irlanda.7 1 2 Cf. Invers.5 0 Afric 4 4 4 4 4 3 3 97 I I SF SF (1970) (2000) 5 . unde promiscuitatea şi absenţa unei stări civile eficiente nu permit o comparaţie cu situaţia din statele dezvoltate.6 0. pp.990. Spre sfîrşitul secolului al XIX-lea acest tip de evoluţie avansează spre sudul şi estul continentului. Două teorii se confruntă în explicarea nivelului ridicat al natalităţii din această regiune : prima nu vede în aceasta decât manifestarea clasică a unei subdezvoltări accentuate. după 1990. ca o adaptare la noile condiţii impuse de raportul dintre om şi natură (tab. când legislaţia referitoare la această metodă contraceptivă s-a liberalizat98. Unele confesiuni religioase proscriu avortul. Se disting prin aceasta statele musulmane. natalitatea poate înregistra o cădere rapidă.2/ 1.1. atribuie un rol sporit contextului cultural.5 8. III.4 5 . J.4 6 . frecventă în statele dezvoltate unde industrializarea şi modificarea comportamentului demografic s-au manifestat de multă vreme (mai întîi în Franţa şi Scandinavia. Polonia. -prescripţiile religioase sunt uneori foarte importante. explicabilă prin influenţa Islamului în ţările musulmane sau prin tradiţiile familiale din estul continentului. în 1990 raportul între numărul de avorturi şi cel de născuţi vii a fost de 4.2-3/1997.14 : Evoluţia natalităţii între 1970-2003 (în ‰) Conti 1 1 1 1 1 1 2 nentul 970. scăzând până la 1.2.5 1 Europ 1 1 1 1 1 1 1 a 5.995.2.5 5.nr. unde Coranul susţine natalitatea.980. Tabelul nr. 1996. Espace/Population/Société. la 1900 ajungând la 29‰ iar în 2000 la 10-12‰). ultimele fiind variante ale celui dintîi : -evoluţie „normală”. cealaltă.4 3. cum este cazul musulmanilor din India la care nivelul natalităţii este în medie cu o treime mai ridicat decât în cazul populaţiei hinduse majoritare 97. Vârsta medie la căsătorie este foarte coborîtă adesea iar poligamia încă este prezentă chiar dacă tendinţele din ţările dezvoltate se resimt timid în unele state mai avansate. caracterizată prin tendinţa de descreştere lentă.0001974 1979 1984 1989 1994 1999 2 003 Asia 3 3 2 2 2 2 2 4. fără a nega acest factor. Statele asiatice şi cele nord-africane prezintă o situaţie similară. nr. încă din secolul al XVIII-lea).1 1.Veron. lumea contemporană este marcată de tendinţa generală de reducere a natalităţii. dar s-a raliat rapid acestei tendinţe.Tipurile de evoluţie a natalităţii şi distribuţia acesteia pe Glob În ansamblu. mai ales în statele care nu au o politică demografică susţinută. acolo unde această practică este foarte frecventă. În Marea Britanie şi Germania această evoluţie a fost mai tardivă. acestea putându-se opune politicilor de planning familial sau divorţialităţii. contribuind astfel la păstrarea unei natalităţi mai ridicate (cazul multor comunităţi neoprotestante). sentimentele pronataliste ale populaţiei fiind viguroase chiar şi în rândul tineretului sau al păturilor sociale mai instruite (Thumerelle.7 1. favorabil familiei extinse. Se disting trei tipuri de evoluţie a natalităţii.135-154.6 4.1 7. 52 . 98 România a fost ani la rând pe nedoritul prim loc pe plan mondial din acest punct de vedere.201-206). sau la nivel regional Peninsula Bretagne din Franţa ori satele cu populaţie catolică din vestul Moldovei).985. alocând femeii un statut inferior. pp.1 2 . Influenţa acestui factor se resimte în unele cazuri şi mai puternic acolo unde unele dintre aceste comunităţi religioase sunt minoritare. unde se va generaliza după 1900 iar în prezent avansează şi în ţările în curs de dezvoltare.7 3.6 3. O situaţie mai greu de caracterizat o prezintă Africa subsahariană. dar continuă.

dar după 1948 a adoptat o politică inversă.U. 100 Cf.8 2 0. moralism.8 Notă : America de Nord cuprinde numai Canada şi S.1 la 2. imigraţia unor populaţii mai proflifice). S.6 . când în majoritatea statelor beligerante s-a constatat un puternic reviriment ca urmare a creşterii nupţialităţii.2 2 .5 9. Coreea de Sud.0 .2 .5 Amer 1 1 1 1 1 1 1 2 2 ica de Nord 5.2 8 1 8 . Population Today.9 4. după 1985 se remarcă printr-o stabilizare a natalităţii la un nivel relativ înalt pentru o ţară dezvoltată (1415‰).a Ocea nia 6. şi vestul Europei. caracterizată prin menţinerea unei natalităţi ridicate timp mai îndelungat şi prin introducerea la un moment dat a unor măsuri de reducere a natalităţii. Un alt caz tipic este acela al României. Această fază de creştere a natalităţii s-a menţinut până după 1960 în unele cazuri fiind corelat cu atitudinea pronatalistă a societăţii în epocă. efect la îmbătrînirii accentuate a populaţiei (sub 8‰ în Bulgaria sau în Ucraina între 1995-1999). Caracteristică acestei evoluţii este stabilizarea natalităţii la valori foarte reduse. unde s-a ajuns de la un indice de 6.6 2 2.5 3 . Sri Lanka etc. -evoluţie în zig-zag.5 6.8 5. Ucraina).2 3.) iar mai recent chiar a unor state musulmane considerate mai reticente faţă de politicile demografice denataliste (Iran.6 5.U.9 2 1. frumuseţea. World Population Data Sheet -evoluţie accelerată.7 3 . se disting în acest context.Tarmann.6 7.3 2 . corespunzătoare în bună parte crizei din perioada interbelică100.2 2 3.U.1 1 8. O revenire de scurtă durată a fost consemnată şi în cazul Suediei în perioada 1990-1995. După ce au cunoscut o tendinţă de scădere normală. de scădere accelerată. forţa şi sănătatea). alocaţii de sprijin etc.7 7. a unor state din sudul şi estul Asiei (China.J.0 Amer 3 3 2 2 2 2 2 5 2 ica Latină 5. 53 .4. Este cazul Japoniei. Libia. acest fenomen a caracterizat mai ales state învingătoare. Majoritatea statelor afectate de acest fenomen au cunoscut după 1965 o tendinţă inversă. Toate acestea s-au reflectat în tulburările sociale grave generate de revoltele tinerei generaţii în marile capitale occidentale (mai ’68). Thailanda. ONU. al respingerii unor valori tradiţionale (autoritarism. naţionalism) şi al instaurării unei mentalităţi strict materaliste şi hedoniste (ale cărei valori sunt tinereţea. în ultimele decenii.Dupâquier.7 TER 3 2 2 2 2 2 2 5 2 RA 1.9 5. Surse : Statistical Yearbook of O. Bulgaria.5 9.5/2002. fiind mai rapidă în zona capitalei sau în provinciile cu populaţie dominant persană şi mai lentă în Balucistan sau în ariile izolate din Munţii Zagros (Luristan. care se pot repeta din cauze social-politice (războaie. chiar în mediul rural s-a trecut de la 8. încât natalitatea scade de la 42‰ în 1948 la 9‰ în 2000. PRB. combină tendinţele generale de scădere cu reveniri temporare.).9 4. concepţiei neomalthusianiste dar şi modificării mentalităţilor în contextul revoluţiei informaţionale (accesul generalizat la mass-media audi-vizuală). care pînă în 1940 avea o politică natalistă. urmând unei faze de scădere accelerată a natalităţii. Tipică a fost situaţia care a urmat celui de-al Doilea Război Mondial. nr. cu o structură pe vârste favorabilă tinerilor.A. Algeria etc.4 6. fenomen cunoscut ca „baby boom”.5 6.A. Conform unor studii. imputabilă. ca efect cumulat al unor măsuri anterioare de ocrotire a familiei în cadrul politicii social-democrate (concedii plătite pentru ambii părinţi. iar Federaţi Rusă este inclusă la Europa. cf.6 3. 1999. Similară este şi situaţia unor state din sudul şi estul Europei (Italia. a emigranţilor latino-americani.1 1 9. Kurdistan). Paris. Kohgiluyeh. unde după 1966 politica natalistă a condus la dublarea nivelului 99 Cea mai fulminantă evoluţie a înregistrat-o în ultimele două decenii Iranul. Iran achieve Remplacement Level Fertility.0 5.N. explicat prin sosirea masivă.)99.2 . La population mondiale au XX-e siècle.6 copii/femeie în 1977 la 2.8 5.3 2.A. în afara celor est-europene şi a fost amorsat încă din timpul războiului.3 4. manifestat mai ales în S. PUF. Ca în toate cazurile această evoluţie urmează modelul centru-periferie. Tunisia. A.1 2.1 în anul 2000.U.2 4 . Federaţia Rusă.1 9. Maroc.

măsuri la îndemîna statelor dezvoltate dar precare în cele în curs de dezvoltare. în Franţa. cu o accelerare după 60-70 de ani. PaupaNoua Guinee etc. scăzând apoi rapid pînă la un minimum atins între 15-25 de ani. În Europa astfelde valori au dispărut treptat după 1950. Distribuţia actuală a natalităţii pe Glob este tot mai polarizată. Bulgaria. de peste 50‰ mai sunt atinse doar în câteva state africane (Nigerul cu 55‰. între statele cu valori foarte ridicate şi cele cu valori reduse.). America Latină şi Oceania (Yemen. Valorile peste 40‰ tind să devină tot mai rare din cauza tendinţelor de scădere normală a natalităţii. De ex. valorile sale oscilează la nivel mondial între 3 şi 150‰ (tab. la populaţia totală. Thailanda.6‰ în 2002). Armenia. concentrate în emisfera nrodică. mai rar în Asia. Filipine. concentrate în Africa Subsahariană. ca şi natalitatea nu este cunoscută cu exactitate. fiind mai ridicată la grupa sub 1 an. Valorile mortalităţii sunt foarte diferite raportate la grupele de vârstă. Oman. altele mai recent – Brazilia. al imigranţilor. obţinut prin raportarea deceselor copiilor sub un an la numărul de născuţi vii : Mi=D<1/Nv*1000 Acest indicator cunoaşte o distribuţie sensibil diferită de aceea a mortalităţii generale (brute) fiind puternic corelat cu nivelul de dezvoltare. pentru ca ulterior să crească lent. -state cu valori medii (20-30‰).). Australia.6‰ în 1967).2. Honduras. În Europa şi estul Asiei foarte frecvente sunt valorile. S. care. Reducerea acestui indicator este posibilă doar prin asigurarea unor servicii medicale adecvate mamei şi copilului. Ungaria. sub 10‰.natalităţii (14.3‰ în 1966 şi 27.2.nr. Este de fapt mortalitatea brută. multe state insulare din Antile (Cuba. Valori excepţionale. mai ales în Lumea a Treia : Mb=D/Pt*1000 Astfel. Sri Lanka. după care s-a revenit la o evoluţie „normală” (9. integrând toate statele europene. 54 . Federaţia Rusă. în Lumea a Treia menţinându-se factori de risc care diminuează enorm durata vieţii. mai ales cele din nordul şi sudul extrem. Iran). statele asiatice cu politici demografice eficiente (cele din estul Asiei. extrem de coborîte. excepţional în Africa (Tunisia sau unele mici state insulare din jurul continentului -Mauritius. INSEE certifica în comunicatul de presă din 23. 10% din copii născuţi în Franţa aveau cel puţin un părinte străin. Columbia) sau asiatice (inclusiv state dens populate ca India. Japonia etc. iar la nviel regional mai poate fi remarcată doar provincia iugoslavă Kossovo. Un indicator important pentru calitatea vieţii este astfel mortalitatea infantilă. Aceasta este o situaţie caracteristică statelor dezvoltate. Vietnam. Ucraina.05.Mortalitatea Elementul pasiv al dinamicii populaţiei este calculat prin raportarea numărului de decese într-o perioadă dată (un an de regulă). în India anului 1950. Afganistan. Pot fi deosebite trei categorii de state : -state cu valori mari. nu erau declarate decât 60% dintre decese. Albania fiind singura care s-a menţinut în această categorie pînă spre 1980.16). Seychelles etc. nivelul din 1966 fiind regăsit abia în 1990. mai rare în deceniile trecute datorită polarizării statelor în jurul valorilor extreme. state cu o politică demografică mai susţinută. mai evidente în Asia şi America Latină. valori chiar mai mari înregristrându-se în Germania sau Elveţia. reprezentând probabil limita inferioară a comportamentelor de tip malthusian101. chiar şi Albania a coborît sub acst nivel. Uruguay. Indonezia etc. Porto Rico). valoarea maximă şi Mali). Laos. În Europa nici un stat nu se mai încadrează în această categorie.A. Scăderea recentă a natalităţii încadrează în această categorie majoritatea statelor latino-americane (unele de multă vreme -Argentina sau Chile.). -state cu valori reduse. În Europa. conform evaluărilor. Astfel. Noua Zeelandă. III. inimaginabile altădată (Germania. Bangladesh.). Tot mai multe state africane se încadrează în această categorie. Statele care aparţin acestei categorii sunt mai avansate economic şi mai urbanizate decât cele din prima categorie.U. peste 30‰ în medie. situaţie schimbată în sens pozitiv în această ţară dar încă frecventă în statele africane unde serviciul stării civile nu funcţionează eficient sau se menţin situaţii conflictuale. valorile care depăşesc 10‰ sunt rare (România. apropiate de media mondială (22‰ în 2000). Letonia..2002 că în anul 2001. 101 De menţionat aportul notabil în crearea acestor valori şi aşa reduse ale natalităţii. Canada. sub 20‰. Sunt valori sub care practic nu se mai poate coborî. Guatemala.

tradiţional mai coborît decât în vestul continentului.). sud-vestul şi estul Asiei. participă întreaga populaţie. Cuba etc.252-2000). accentuat după 1990. progresul fiind vizibil mai ales la sexul masculin.8-4‰ în ultimii ani). Acest nivel a fost obţinut prin îmbunătăţirea continuă a asistenţei sanitare dar se pare cîn ultimul deceniu s-a atins un plafon mai greu de depăşit pentru moment (cel de 80 de ani. unde SVN la bărbaţi a scăzut sub la 59 de ani în Federaţia Rusă (sub nivelul înregistrat în India sau în unele state africane). Cu toate progresele notabile din unele state. spre deosebire de natalitate. Federaţia Rusă. prin accidente sau crime.A. un indicator des utilizat şi foarte concludent este speranţa medie de viaţă la naştere (SVN). Suedia. S. Australia. fără a putea afirma dacă este o evoluţie conjuncturală sau de durată. nr. Mortalităţii brute i se pot aduce corecţii. exprimat prin nivelul analfabetismului şi mortalitatea infantilă. Statele asiatice şi cele latino-americane au progresat enorm. Kuwait. Camerun.S. Sri Lanka. mortalitatea generală avea valori de 15‰. 1995). România a cunoscut o evoluţie similară.S. 103 O explicaţie curentă este şi frecvenţa morţilor violente. Valorile cele mai reduse caracterizează mai ales statele scandinave şi Japonia (cu valori între 2. mai puţin avansat. fără nici o excepţie. Şi acesta polarizează statele Globului în două grupuri : -unul avansat. Malaysia. cu 67 ani pentru bărbaţi. cu populaţii îmbătrînite.Moldova.Eberstadt. 104 Până la 39% din populaţia feminină afectată în Botswana. Între statele asiatice şi cele africane sunt diferenţe sensibile. grupează restul Asiei. specifice perioadei actuale. „Şansa” unui deces violent este în Rusia de 1 la 4 evenimente din această categorie faţă de 1 la 30 în Marea Britanie.R. Având în vedere că la dinamica acestui indicator. Se pare însă. dar în ultimii ani se observă o relativă ameliorare (69 de ani în medie între 1970-1998. Importanţa scăderii mortalităţii infantile constă în efectul pe care-l produce asupra nivelului natalităţii. Canada. Este un fenomen greu de explicat. Zimbabwe). că decisiv este faptul că acest stat. în care SVN depăşeşte 65 de ani. Islanda şi Hong Kong). în primul caz media oscilând în jurul valorii de 60 de ani pe când în unele state ale Africii Subsahariene coboară sub 40 de ani (Zambia. Kenya. -un al doilea grup. India) demonstrează corelaţia care există între reducerea acestui indicator şi diminuarea fecundităţii (Vallin. prezentând adesea valori apropiate de cele înregistrate în statele dezvoltate (sub 10‰ în Coreea de Sud. mult mai mare decât în oricare alt stat dezvoltat. N. dar 71 ani în 2000-2002. în Franţa antebelică. diferenţa faţă de statele dezvoltate se menţine.R. de multe ori pe fondul consumului exagerat de votcă – 600 ml zilnic (cf. nivel sub care practic este greu de coborât. cea mai mare parte a Americii. Ucraina şi Bulgaria) în contrast cu Africa unde valorile de peste 100‰ constituie regula. mortalitate brută este mai des utilizată. Pentru a detalia analiza mortalităţii. prin raportarea la populaţii standardizate. Valorile maxime (peste 75 de ani în medie) caracterizează statele vest-europene. Russie . care avantajează în prezent statele dezvoltate.)102. ca şi altele din zonă nu a reuşit să controleze decât bolile infecţiose spre deosebire de statele occidentale unde maladiile degenerative. sunt mult mai eficient prevenite. cu valori apropiate şi în alte state vecine. De exemplu. 55 . Un caz particular printre statele din această categorie îl constituie fostul bloc sovietic unde acest indicator.U. posibil a fi modificat prin îmbunătăţirea asistenţei sanitare. a recuperat diferenţa între 19501970 dar a intrat într-o fază de stagnare sau chiar de regres ulterior. etc. Japonia. Astfel chiar şi regiuni sărace precum statul Sri Lanka sau statul indian Kerala pot înregistra mortalităţi infantile reduse (16‰. dar prin standardizare se ajungea la 12‰. Este o situaţie frapantă mai ales în fosta U. deci sub nivelul mediu al României). Diferenţele între cele două sexe sunt de regulă semnificative şi favorizează populaţia feminină. mai ales în cazul sexului masculin. Elveţia. surmontat deja de Japonia. cea mai mare parte a Africii şi unele state insulare din Oceania.l’inévitable déclin. respectiv 74 ani pentru femei. respectiv 13‰ în anul 2002. deşi se observă o uşoară redresare în ultimii ani. pe fondul unor crize social-politice grave. Sierra Leone (155‰) şi Afganistan (154‰). Italia. cuprinzând întreaga Europă. Valorile maxime se înregistrează în Mozambic (201‰ în 2000). Taiwan. indice conjunctural care exprimă nivelul mediu al duratei vieţii la un moment dat. cu excepţia unor state care au făcut progrese remarcabile în domeniul controlului medical (nordul Africii. Incidenţa consumului exagerat de alcool este una din explicaţii. Toate studiile efectuate asupra unor state în curs de dezvoltare (Cuba. Futuribles. ca şi natalităţii brute. diferenţa între cele două sexe ajungând pînă la 15 ani. alături de regimul alimentar care predispune la boli degenerative103. prin efectele 102 Se poate vorbi de o corelaţie puternică între gradul de cultură. Explicaţia principală derivă din incidenţa foarte mare a SIDA104 care a creat deja una din marile problemele sanitare ale lumii contemporane.

pe parcursul unei campanii de eradicare a paludismului sub egida OMS s-a produs un salt de 12 ani a SVN(de la 42 la 54 ani).S. a cărui importanţă s-a accelerat în paralel cu modernizarea întregii vieţi social-economice. Ruanda.Factorii determinanţi ai mortalităţii -nivelul de trai este şi în acest caz un factor decisiv. diferenţele sunt foarte marcante.Soppelsa. http://www. Persistenţa unor maladii este o altă cauză a menţinerii unui nivel mai redus al speranţei de viaţă.U. Explicaţia principală constă în statutul inferior al femeii (tab. Sirey. între cele 174 state luate în calcul.15 :Speranţa de viaţă la naştere în anii 2000-2003 (în ani) TE As Eu Af O Am A RRA ia ropa rica ceania erica merica de Latină Nord Tot 67 67 74 53 7 77 71 al 4 Ma 65 66 70 52 7 74 68 sculin 2 Fe 69 68 78 54 7 80 74 minin 6 Sursa : World Population Data Sheet III. fiind un indicator des utilizat de către organismele internaţionale în stabilirea indicelui de dezvoltare umană (IDH)105. -gradul de instrucţie. România ocupa locul 57 în anul 2001. renunţarea la unele vicii sau excese etc. având un nivel similar celui al Bulgariei.nr.Africane. puterea de cumpărare etc.org/pnud).dezastruoase pe care le poate antrena.). Influenţa sa se manifestă prin diferenţierea nivelului mortalităţii.Congo. Scăderea ponderii muncii fizice în ţările avansate este un factor de diminuare a mortalităţii. cu atât mai evident cu cât stratificarea se suprapune unei segregări rasiale sau etnice. Federaţiei Ruse. este un alt factor fundamental. în primul rând produsul intern brut.15). de multe ori în favoarea populaţiei masculine. mortalitatea infantilă era în medie de 10‰ dar de 8. 1992 56 . chiar după renunţarea la politica de apartheid. De obicei se deosebesc trei categorii de state (cu dezvoltare umană înaltă. Rapport mondial sur le développement humain 2001. în special în Asia de Sud.Diferenţe din această categorie subzistă şi în statele dezvoltate. acest stat fiind astăzi unul din cele mai avansate din Lumea a Treia în această privinţă (Vallin. are o importanţă extremă în statele ale căror societăţi sunt puternic stratificate. unde raportul de masculinitate atinge valori foarte ridicate. Şi în S. unde familiile burgheze se deosebesc destul de net printr-o mortalitate infantilă extrem de redusă în primul rând. mai evident la grupele de vârstă tinere şi la sexul feminin. 106 Cf. Este cazul R.D. Statele avansate au mortalităţi scăzute. unde Mi a populaţiei de culoare este de câteva ori mai mare decât în cazul populaţiei de origine europeană. indiferent de sex şi de vârstă (de multe ori femeile sunt net dezavantajate). gradului de alfabetizare şi produsului intern brut ajustat la puterea de cumpărare. medie sau joasă). formează un factor restrictiv. Afganistan etc.6‰ în cazul populaţiei de culoare106. În acest clasament. -structura socială. mai ales a celei infantile. O altă explicaţie o constituie persistenţa unor conflicte militare (Sierra Leone. spre deosebire de statele slab dezvoltate în care munca fizică domină. C. O caracteristică generală a acestui grup este diferenţa redusă dintre cele două sexe. Tabelul nr. Primul pas a fost descoperirea vaccinurilor contra 105 IDH este un indicator imaginat de către experţii organismelor internaţionale în scopul eliminării inadvertenţelor pe care le presupun alţi indicatori ai dezvoltării. IDH este obţinut prin combinarea speranţei de viaţă la naştere. în 1988 de ex.un. -progresele medicinei. Mexicului sau Malaysiei (cf.2. 1995). unde numai în doi ani (1946-1948). Acest nivel poate fi corelat cu diferiţi indicatori statistici : consumul alimentar.5‰ la populaţia albă şi de 17. Un caz des citat este acela al Sri Lankăi. Prin educaţie oamenii învaţă să prevină o serie de boli sau să diminueze unele riscuri prin măsuri de igienă. Les Etats-Unis.1. R.A.2.

cazul Indiei. L’homicide et le suicide dans le monde industriel. De obicei mortalitatea feminină este mai mică. -condiţiile climatice nu sunt deloc neglijabile. factorii locali având o importanţă deosebită.1/1999.U. dat fiind faptul că ele constituie un factor favorizant pentru anumite maladii. condiţia socială a femeii. structura deceselor amintind-o pe cea a Europei sec. generalizate începând cu sfîrşitul secolului al XIX-lea când. Printre statele dezvoltate. cancerul. Consumul exagerat de grăsimi animale este adesea indicat ca un factor de risc în producerea maladiilor cardio-vasculare. Population. Caucaz. Informaţii preluate din. V Skolnikov. al XIX-lea (în multe state din această regiune revine adesea un medic la 20-50 mii locuitori). În estul Europei există o diferenţă netă între statele din 107 108 Grupul celor şapte mari state dezvoltate. Şi aceasta este valabil mai ales pentru ţările dezvoltate. Între statele dezvoltate şi cele în curs de dezvoltare sunt diferenţe însemnate derivate din gradul mai mare de securitate în prima categorie. suicid) este adesea corelată şi cu mediul marilor metropole. La latitudini mici sunt mai frecvente bolile aparatului digestiv iar la latitudini mari cele ale aparatului respirator. Aceasta este o situaţie caracteristică statelor dezvoltate pentru că în Africa subsahariană. legat adesea de consumul alcoolului sau a drogurilor. Regimul alimentar ideal. cea mai mare incidenţă a acestui factor revine Rusiei. Bretania). se disting de asemenea printr-o incidenţă mai mare a acestor fenomene decât în Europa de Vest sau în Japonia (9 omoruri la 100 000 locuitori). direct sau indirect. Progresle înregistrate au eliminat aceşti factori de risc. bolile infecţioase contribuind doar cu 2%. fără prea multă relevanţă. echilibrându-se la vârstele adulte pentru a se accentua la cele avansate. putând ajunge pînă la 25%). S. pînă la inversare (cazul unor state din sudul Asiei). Consumul ridicat de produse lactate alături de mediul mai salubru favorizează longevitatea în unele zone muntoase înalte (Pirinei. ca efect al îmbătrînirii mai accentuate în ultimul caz. unde asistenţa sanitară este cea mai deficitară. urmate de bolile sistemului nervos. crime.. unde chiar şi cele mai puţin dezvoltate au o speranţă de viaţă ridicată (cazul Albaniei). pp. Astăzi situaţia este inversată. Şi în Franţa mortalitatea brută este mai ridicată în regiunile în care alcoolismul este mai frecvent. chiar şi în statele slab dezvoltate. mult sub nivelul de 4/100 000 cât se înregistrează în G7107. Mortalitatea urbană este mai mică decât cea rurală. bolile sistemului nervos ş. efect probabil al aglomerării care favorizează proliferarea unor epidemii. INED. faţă de 2050 cât se înregistrează în celelalte state dezvoltate. Ucraina. -violenţa şi accidentele intervin într-o măsură destul de importantă. supusă unor munci fizice grele. dar prezintă valori mult mai reduse în sudul Europei sau în România 108. unde mortalitatea urbană este frecvent mai ridicată. favorizează ţările mediteranene. cu un consum ridicat de grasimi vegetale (ulei de măsline). căutat cu aviditate de unii specialişti occidentali. -urbanizarea este un factor cu rol contradictoriu. -distribuţia inegală a obişnuinţelor alimentare este un alt factor. regimul mai degrabă vegetarian. suprapuse nu regiunilor viticole ci ariilor de cultură intensivă a mărului şi de producţie a cidrului (Normandia. explicând incidenţa mare a acestora în Europa Centrală.A. consumul de votcă fiind în această ţară de 600 ml zilnic/locuitor. În prima fază a acestui proces (1800-1900) s-a constatat o creştere a mortalităţii în oraşe spre deosebire de mediul rural. reduce mult aceste diferenţe.maladiilor epidemice. Suicidul este mai frecvent tot în Rusia (42/100 000). urmare a exodului rural. La accidentele de muncă primul loc îl ocupă tot Rusia cu un nivel record de 209/100 000 locuitori. nr.a. Există şi excepţii. -sexul intervine în contextul diferenţierii mortalităţii pe grupe de vârstă. unde se înregistrează un indice de 32 omoruri-100 000 loc. controlând parţial şi pe cei care domină astăzi – bolile degenerative ale sistemului circulatoriu. 55 % din decese erau cauzate de boli infecţioase (tuberculoza mai ales). Spre deosebire. această categorie de populaţie fiind mai puţin expusă unor accidente sau excese (diferenţiat pe grupe de vârstă. în cele în curs de dezvoltare. este totuşi o iluzie. 57 . Himalaya). Ungaria. Frecvenţa ridicată a morţilor violente (accidente. Diferenţa în favoarea sexului feminin este foarte mare la vârstele mici.127-130. în Europa. Multe comunităţi umane se remarcă printr-o adaptare genetică extremă la condiţiile locale de mediu fiind mai rezistente la anumiţi agenţi patogeni. Ţările Baltice (44/100 000).. Notabilă este incidenţa alcoolismului care cauzează 1/3 din decese în Rusia.

nr. care au făcut progrese notabile pe calea dezvoltării civilizaţiei în perioada contemporană.R.S. unele dintre cele mai avansate ajungând în faza stabilizării mortalităţii (America Latină.2. Valorile înregistrate în aceste cazuri nu au coborît decât ocazional sub 20‰. Este cazul Europei în ansamblu (tendinţă mai precoce în vest. unele state insulare din jurul Africii. Zambia. prin combaterea cauzelor de deces.2. altele au înregistrat o scădere mai lentă (subcontinentul indian. unde Coreea de Sud sau Taiwanul prezintă valori sub 7‰ (excepţional în Singapore. a conflictelor (civile sau interstatale). în contextul incidenţei sporite a SIDA. -state care au menţinut valori ridicate pînă la începutul perioadei postbelice. state în care natalitatea prezintă deja valori foarte reduse). Turcia. cazul unor state africane – Guineea Bissau. pe Glob se pot distinge trei tipuri de state. Distribuţia mortalităţii generale pe Glob deosebeşte trei mari grupuri de state : -state cu valori reduse. reflex al îmbunătăţirii condiţiilor de viaţă. sau al unor state insulare din Melanezia. la 1800 se înregistrau valori de 35-45‰. Porto Rico. Astfel. Australiei şi Japoniei. explicat prin înapoierea economică dar şi civilizaţională.Tipurile de evoluţie şi distribuţia mortalităţii pe Glob În evoluţia mortalităţii se pot distinge trei faze distincte : o descreştere concomitentă îmbunătăţirii asistenţei sanitare. În perioada contemporană cel mai citat exemplu din această categorie este acela al genocidului generat de regimul khmerilor roşii în Cambodgia.S. neatinse de statele din prima categorie (sub 5‰ adesea).R. o stabilizare la valori foarte coborîte. în funcţie de structura pe vârste. De această scădere a mortalităţii se leagă şi manifestarea puternică a exploziei demografice după 1950. constituind plafonul minim.S.8‰) dar şi în America Latină. al Americii de Nord. ulterior intrând în faza de uşoară creştere. în nord-vestul Europei. remaniate la circa 15‰ la 1900. inclusiv prin creşterea SVN. Niger. În ultimul timp se constată o diferenţiere a acestei largi categorii de state. Se adaugă influenţa episodică. diferit de la caz la caz. coborând la circa 8-10‰ după 1950 pentru ca după 1980 să urce lejer spre 9-12‰. Thailanda). cu o incidenţă mare a acestor riscuri şi cele din Europa Centrală cu valori similare Europei Vestice. sub impulsul scăderii continui a natalităţii. pînă la plafonul minim şi al îmbătrînirii efectivelor. Este o situaţie caracteristică mai ales Americii Latine. -un al treilea grup de state. Este o situaţie frecventă în Extremul Orient. 58 . în unele state manifestându-se o redresare sensibilă după 1990. sau în sud-vestul Asiei unde statele petroliere de la Golful Persic prezintă un nivel excepţional de redus (2-3‰. dar catastrofală adesea. unde valorile urcă din nou la peste 20‰ (Zimbabwe. în contextul unei ponderi ridicate a forţei de muncă imigrate). Cuba. Mortalitatea foarte ridicată din statele desprinse din fosta U.16). aceste state se disting prin valori foarte coborîte.S. apropiindu-se de situaţia statelor dezvoltate (Argentina. scădere mai rapidă decât în cazul natalităţii. Botswana etc.fosta U. Tot aici se încadrează majoritatea statelor din Oceania. în curs de dispariţie. Trecerea de la valori foarte mari (30‰) la cele foarte mici (5-10‰) a fost parcursă adesea doar în două decenii. unde Costa Rica coboară până la 4‰. unele state africane) iar unele dintre ele au intrat în faza de redresare. Asiei şi celei mai mari părţi a Africii. când au intrat într-un proces rapid de reducere a mortalităţii. care a făcut între 1975-1979 peste 1 milion de victime (mortalitate record de 40‰!). În Africa situaţia este mult mai complicată. iar mai recent majoritatea statelor islamice din nordul Africii şi din Orientul Apropiat (tab.5‰). sub 8‰ (media mondială a anilor 1995-1999 fiind de 9. grupează ţările în care nu s-a manifestat niciodată un proces de reducere evidentă. China. III. Ruanda.).2. dar păstrează încă o structură pe vârste care favorizează populaţia tânără. o tendinţă uşoară de creştere. în funcţie de faza în care se află : -state în care reducerea mortalităţii generale a început de multă vreme (după 1800) coborând lent şi ajungând la plafonul minim după 1950. mai tardivă în est şi sud). este datorată în mare parte şi insecurităţii. 4. dar la fel de dezastruoase au fost şi conflictele mai recente din Bosnia-Herţegovina sau Rwanda. În prezent. În prezent. dacă ne raportăm la numărul relativ redus al populaţiei acestor state. nivelul de plecare era foarte ridicat în 1950 iar reducerea acestuia a fost destul de ezitantă.

3 01 5 Notă : America de Nord cuprinde numai Canada şi S.5 0 Afric 1 1 1 1 1 1 1 1 8 a 9.0 .3 4.3 .3 1.0 .5 .7 .Sporul (excedentul) natural Evoluţia diferenţiată a celor două elemente ale bilanţului natural (natalitate şi mortalitate) determină o varietate de situaţii la nivel global. -state cu valori mari (peste 13‰) specifice în primul rând Africii subsahariene. apoi în unele state foarte slab dezvoltate din Asia. mai slab dezvoltate economic (Papua-Noua Guinee.1 6. Ungaria. fără a se înregistra o tendinţă de reducere.5 0. apoi unele state mai evoluate din Africa subsahariană (Camerun.441-461) vorbesc de existenţa unui regim demografic de tip „socialist” caracterizat prin evoluţii similare celor din vestul Europei dar mai brutale şi sensibil defazate. World Population Data Sheet -state cu valori medii. Espace/Population/Societes. Grupează majoritatea statelor europene unde tendinţele de îmbătrînire.5 0. se fac peste tot resimţite.16 Evoluţia mortalităţii pe Glob între 1970-2000 (în ‰) Conti 1 1 1 1 1 1 2 M M nentul 970975980985990995000i i 1974 1979 1984 1989 1994 1999 2 (1970) (2003) 003 Asia 1 1 1 9 8 7 7 1 5 3.9 1.9 4.4 0. Cambodgia). mai timpurii sau mai recente.8 1.U.3/1998 pp. nr.5 26 4 Euro 1 1 1 1 1 1 1 2 8 pa 0.U.4 .5 .5 0. dar şi 109 Unii autori (F.4 4 62 8 Ocea 1 9 8 8 7 7 7 4 2 nia 0.1 .5 .7 . cu 9‰) unde măsurile de reducere a mortalităţii sunt mai puţin eficace. III.S.N.Seys.0 . R.1 .Africană.3. caracteristic acelor populaţii aflate în faza de trecere de la un regim demografic anterior exploziei demografice la un regim modern.5 . Se adaugă statele din sudul Asiei (India de ex. Typologie des changements démographiques en Europe Centrale depuis la chute du communisme.1 . Surse : Statistical Yearbook of O.3 .)109. Ucraina.O.2. supuse adesea unor conflicte militare îndelungate (Afganistan. În America Latină a devenit o situaţie excepţională (Haiti).6 0. Senegal) la care se adaugă unele state din Oceania sau America Latină. situaţie conjuncturală favorizată de scăderea bruscă a natalităţii şi implict de dezechilibrarea structurii pe vârste (Rusia.6 8. Generalizarea acestora conduce la 4 mari tipuri de creştere naturală a populaţiei : -tipul primitiv.0 . 59 . apropiată de maximul biologic. Bielorusia.3 .2 . Bulgaria etc.5 . unde se depăşeşte frecvent nivelul de 20‰.1 9 0 TER 1 1 1 9 9 9 9 1 5 RA 2. Bolivia).2 0.8 3. apropiate sau uşor superioare mediei mondiale (8-13‰).9 .A.Tabelul nr.5 6 deNord Ame 9 8 7 6 6 6 6 6 3 rica Latină .1 . iar Federaţi Rusă este inclusă la Europa.6 .5 5 6 Ame 8 8 8 8 8 8 8 1 7 rica .2 0.1 . Natalitatea este în acest caz ridicată. dar după 1990 se încadrează în această categorie tot mai multe state din estul Europei.

valori de 28‰ pentru ca în anii 1995-1999 să aibă numai 7‰. Este expresia unei crize demografice care în estul Europei este şi o consecinţă a unui regim demografic „socialist” din perioada totalitară. De exemplu. Asia şi Africa. fiind marcat de reducerea masivă a mortalităţii care se apropie treptat de plafonul minim.4 . cu un control riguros al vieţii individului dar în acelaşi timp şi cu o relaxare a moralei111.U. impus de situaţia actuală a multor state dezvoltate. în Ungaria de două decenii iar în multe state est-europene. le Bras care preia teoria lui J. iar după 1900 de celelalte state europene şi de cele formate prin colonizare europeană (S. fiind întîlnit doar la unele grupuri de populaţie izolate în condiţii naturale dificile (pădurile ecuatoriale din America de Sud. Este de fapt faza de restrîngere a exploziei demografice.5 1. 0. rezultând astfel un spor natural foarte scăzut sau în cazul extrem (tot mai frecvent) deficit natural. Austria.. corespunzător unei perioade de dublare sub 20 de ani.5 .). Nivelul sporului natural poate atinge valori foarte mari aşa cum a fost cazul Kenyei110. Este de fapt prima fază a modernizării economice care generează fenomenul de „explozie demografică”. 111 Cf. 7.17 :Evoluţia sporului natural între 1970-2001 Contine 1 1 1 1 ntul 9709759809859901974 1979 1984 1989 1994 Asia 21 20 18 18 .A. derivă din cel anterior. este pe care de dispariţie în perioada actuală.4 . 4. la un nivel fără precedent.6 .1 . a de Nord 2 8 9 9 8 110 1 9951999 17 . Specific întregii populaţii a Planetei pînă în secolul al XIX-lea. În acest mod. -tipul matur. nivel redus considerabil. De exemplu. 17‰ între 1975-1979 şi 22‰ între 1995-1999).0 .nr.6 1. 7 1 15 20 00-2003 13 . După 1950 se extinde şi în Extremul Orient (Japonia. exprimat printr-un spor natural foarte ridicat. Evoluţia spre acest tip este tot mai rapidă în acele state în curs de dezvoltare în care s-au făcut progrese însemnate în domeniul planningului familial şi al asistenţei medicale.Seys (1998) şi H. -tipul senil. Australia). 60 . 4.7 6.Petersburg (La Planéte au village. -tipul tînăr.2 Oceania 13 13 12 12 . Africa Centrală. în timp ce natalitatea se menţine la valori ridicate înregistrând o tendinţă uşoară de reducere (mult mai lentă decât a mortalităţii).6 .4 28 . Chiar şi în cazul statelor intrate mai tardiv în această fază valorile sporului natural sunt notabile (GuineeaBissau cu 10‰ între 1960-1964.O. în insulele Antile sau în arhipelagurile din jurul Africii (Cuba. cea mai mare parte a creşterii naturale a populaţiei Globului este concentrată în statele din această categorie. 5 24 10 5. China. F.0 . în contextul unor posibilităţi mult mai mari de reducere a mortalităţii. Coreea de Sud). rezultă dintr-o natalitate în reeducere accelerată şi o mortalitate plafonată la nivelul minim.4 Americ 7. urmată apoi de ţările scandinave.5 24 11 5.8 . 4 4 0 6 0 Africa 26 28 29 30 . Datar. Mauritius.0 .mortalitatea se apropie de nivelul acesteia.0 . unele insule din Oceania). Această situaţie a fost specifică mai întîi statelor vest-europene (1750-1900) pentru ca după 1900 să se generalizeze în restul Europei iar după 1950 în America Latină. 2. Capul Verde etc. de circa un deceniu (tab. Argentina. la numai 29‰ între 1995-1999 şi „doar” 21‰ în 2000-2003. Singapore. în Germania această situaţie durează de mai bine de trei decenii.17). amorsată în Franţa încă dinainte de 1800.1 Europa 5. 1993).0 .Hajnal despre existenţa unei „fracturi” demografice în Europa pe direcţia TriesteSt. 7. Valori de 30‰ între 1960-1964.7 11 . sporul natural fiind astfel redus. urcând pînă la 39‰ între 1970-1974 şi la 42‰ între 1976-1980. 7. Tabelul nr. Cuba înregistra încă în anii 1960-1964. în care s-a instaurat durabil deficitul natural ca urmare a fenomenului cunoscut de demografi drept „baby crach”.

pp.Vallin. Paris. fecunditatea stabilizânud-se la nivelul înlocuirii generaţiilor. pe parcursul exploziei demografice. ca de ex. 1981) a dat rezultate pozitive încât poate fi acceptată ca atare fiind de fapt un model. agricultori) şi dinspre marile metropole spre oraşele mai mici sau localităţile rurale114.Noin într-un articol din Annales de Géographie (La baisse de la fécondité dans le monde.9 . cauzală. Iniţiatorul acestei teorii a fost Antoine Landry112 care propune trei faze de regim demografic : primitiv. 113 D. Verificarea acestei teorii pe baza unor analize complexe (bazate pe 23 de variabile socio-economice. Surse : Statistical Yearbook of O.J.9 . La fin de la transition démographique. 61 . iar Federaţi Rusă este inclusă la Europa.U. Paris. natalitatea şi mortalitatea este atât un proces social inovator cât şi un fenomen cultural.Noin. Ea porneşte de la constatarea că cei doi indicatori demografici principali (natalitatea şi mortalitatea) sunt într-o scădere continuă odată cu modernizarea economică şi culturală.Americ 26 25 22 21 19 16 17 a Latină .) au infirmat complet aceste idei. World Population Data Sheet Această evoluţie diferenţiată stă la baza teoriei tranziţiei demografice. „transitional growth”.7 . citaţi de Noin.559/1991. de către Satin.6 TERRA 18 17 16 16 15 14 13 . Difuziunea sa în spaţiu se desfăşoară în sens descendent în lungul scării socio spaţiale : de la păturile aflate în avangarda modernizării (burghezie. Thomson (1929) a preluat ideea iar teoria în sine apare prima dată formulată de către F.N. prefigurat de evoluţiile din multe state dezvoltate.4971. divorţialitate etc. Şi acesta distinge trei tipuri de creştere naturală : „high potential growth”. Distribuţia geografică a sporului natural : 112 Teorie expusă în 1909 şi reluată în 1934 sub titlul La Révolution démographique : Etudes et essais sur les problèmes de la population . Tot ce se poate preuspune este că la nivel mondial se vor combina în secolul următor două modele : cel al tranziţiei demografice.5 . La transition démographique dans le monde. 2.9 . intermediar şi contemporan. corespunzătoare primelor trei tipuri de spor natural descrise anterior.4 . citat de Noin. W. Tranziţia demografică în formularea sa teoretică este o descriere schematică a schimbărilor demografice care caracterizează istoria contemporană a omenirii.258-271).0 Notă : America de Nord cuprinde numai Canada şi S. scăderea ISF sub nivelul de 2. încă în curs în majoritatea statelor în curs de dezvoltare şi cel postranzitoriu. declanşată de explozia demografică. Y. 1981113). nr. Studiile ulterioare au adus corecturi legate de faptul că această tranziţie implică şi o schimbare a structurilor demografice (pe vârste) sau a comportamentului demografic (nupţialitate. pp. Evoluţiile din ultimele decenii (îmbătrânirea accentuată a populaţiei în statele occidentale.U.2 .6 . Critica principală care poate fi adusă acestui model este aceea că nu explică tendinţele manifestate în faza finală şi nu propune un model posttranzitoriu. Tranziţia celor două componente demografice esenţiale. Sirey .). 2002. consecinţă a progresului social-economic. având intuiţia de a spune că modelul demografic european este universal (1945. 1969 şi Agyei. Înainte de toate este caracterizată printr-un decalaj cronologic între scăderea nivelului natalităţii şi cel al mortalităţii. 1978. undeva la 85 de ani. Odille Jacob.Notenstein care îi asigură o explicaţie clară. larg acceptată pe plan mondial deşi este criticată de unii specialişti. soulagement ou inquiétude?. dar până în anii ’80 s-a crezut că în final se va ajunge la un echilibru relativ.2 . în Géographie et Démographie.1 iar speranţa de viaţă la naştere.1 . marcate de instalarea durabilă a deficitului natural115.A. 1953. 115 Cf.Michaud. dir.1 în întreaga Europă etc. „incipient decline” în momentul în care tranziţia este încheiată iar valorile celor doi indicatori demografici tind să se egalizeze la un nivel cât mai coborît. Pare incredibil astăzi. 114 În conformitate totuşi cu modelul centru-periferie aşa cum explică D. intelectualitate) spre cele situate la baza societăţii (muncitori. Masson 1981.

iar conform tendinţelor actuale li se vor alătura tot mai multe state asiatice şi latino-americane. mult peste media mondială. nord-americane (Canada). acolo unde tranziţia demografică este într-un stadiu incipient – Cambodgia. musulmană (valori de peste 20‰ în anii 1980-1990). asiatice (Japonia). India. Cel mai frapant caz este cel al Iugoslaviei restrînse care mai figurează încă în statisticile O. după căderea comunismului s-a instalat progresiv şi durabil. Este cazul Greciei care după câţiva ani de valori negative (1998-2000) a revenit la valori pozitive în 2001 sau cazul mai vechi al Danemarcăi. nr.). unele regiuni din partea asiatică. Situaţii similare sunt şi în S. Uruguay. Nepal). Vietnam. Paraguay) şi din Asia (în sud-vest sau izolat în rest. Austria. situaţie conjuncturală pentru unii. Honduras. Birmania. faţă de peste 20‰ în 1960-1970) şi Thailanda. -deficit natural. din nordul şi sudul extrem al Africii. Austria. favorizată de o structură dominant tînără a populaţiei. se pot distinge patru mari categorii : -spor natural ridicat (peste 20‰). România intră şi ea în această categorie. Unele state. vizibil şi prin scăderea ponderii populaţiei europene117.. Este cazul extrem (mai mult sau mai puţin inevitabil. Se adaugă majoritatea statelor latino-americane. sau normală pentru alţii. unde populaţia de origine hispanică şi cea afro-americană înregistrează indici mult mai înalţi sau în Africa de Sud unde diferenţe enorme opun provincia Cap. Spre deosebire. valorile atinse fiind inimaginabile altădată în condiţii de pace (-7‰ în Ucraina şi Rusia.U. Porto Rico.U. unde această evoluţie părea improbabilă. 117 De la 24% în 1936 la numai 12% în 1996. cu populaţie dominant de origine europeană şi provincia Natal cu populaţie de culoare. în realitate Serbia înregistrând un deficit similar celui din Bulgaria vecină. unde la mijlocul anilor ’80 se înregistrau valori negative dar situaţia s-a remediat durabil. Dacă la nivel naţional situaţia nu pare catastrofală ca în unele state vecine. Recent s-au integrat în această categorie China (8‰ în 2000-2003. la nivel regional există judeţe aflate într-un adevărat „colaps demografic” (sudul şi vestul ţării). fiind oscilant în ultimii ani. 116 Părerile contrarii sunt determinate de « ezitările » unor state care oscilează în jurul valorii 0. instalat din 1970 în Germania. Sri Lanka. în care o astfel de evoluţie părea iminentă în anii 1980. Pe arii largi în Africa şi Asia de Sud-Vest valorile ating încă 30‰ (pînă la 40‰ în cazul particular al fîşiei Gaza). -spor natural redus (sub 10‰).). au evitat pentru moment această tendinţă. Acest diferenţial funcţionează după cum se observă pe criterii etnice.. La nivel regional situaţia este chiar mai gravă. din 1980 în Ungaria şi din 1990-1992 în celelalte state europene menţionate116. în extindere.van der Kaa. Guatemala. Iran. valori păstrate şi după 2000). faţă de creşterea mondială de 13‰ anual între 2000-2003 (în scădere accelarată faţă de maximul de la începutul anilor 1970. Americii de Nord şi Australiei la care se adaugă statele din estul Asiei (Japonia. între 1995-1999.A. -spor natural moderat (10-20‰). unde pe fondul unui deficit cronic. cu populaţie albaneză. caracteristic în primul rând Africii Subsahariene. În Europa singurul stat care subzistă cu astfel de valori este Albania. specific Europei. Portugalia. cf. încât este de aşteptat ca în viitorul apropiat această situaţie să nu mai constituie o excepţie europeană. Diferenţierile distribuţiei sporului natural sunt în realitate mult mai complexe. Unii specialişti precum J. Bulgaria şi Ungaria. în nord-estul Ucrainei şi în sud-vestul Rusiei atingându-se valori de –15 sau chiar --20‰. Danemarca. apropiat de media mondială. Turcia etc. caracteristic acelor state ale Lumii a Treia în care tranziţia demografică este avansată (Indonezia. există arii în care se înregistrează un spor natural foarte ridicat (Caucaz. Coll. unor state latino-americane (Nicaragua. mai ales acolo unde se juxtapun arii culturale diferenţiate. Grecia.954/2000. Population/Societe. în estul continentului.Plecând de la cele expuse mai sus. de 22‰). Coreea de Sud. atât a natalităţii cât şi a mortalităţii. 62 . Laos. -5‰ în Bielorusia. acoperă aproape integral Europa central-estică. cu un spor natural de 2‰ dar acesta este asigurat exclusiv de provincia Kossovo. Taiwan. vorbesc despre o « a doua tranziţie demografică » a cărei caracteristică este tocmai echilibrul acesta relativ în jurul valorii 0 (« Second Demographic Transition ». dar deficitul nu a depăşit -3‰. Finlanda de ex. 2001). unele insule oceaniene etc. Coreea de Nord. Singapore) sau din America Latină (Cuba. Este cazul Rusiei. cu valori de pînă la 20‰). la care se alăturează şi unele state din sudul şi nordul continentului (Italia. Bad Hermalb. pe fondul scăderii succesive. Bolivia. Suedia). Trinidad-Tobago etc. INED. Belgia. Iminenţa instalării unui deficit natural durabil se resimte şi în alte state europene (Spania.N. discuţiile rămîn deschise).

67 md. a determinat organismele internaţionale de prognoză. bazate pe continuarea tendinţelor actuale sau modificarea acestora în sens pozitiv şi negativ. Acest diferenţial se poate suprapune şi unor inegalităţi de dezvoltare economică (cazul sudului Italiei.1) sub care nu s-ar fi putut coborî.. legate de modul de succesiune a proprietăţii funciare (cazul francez unde nordul este mai prolific decât sudul dominat de tradiţia romană a dreptului primului născut). analiştii au pornit de la ipoteza existenţei unui prag minim al ISF (2. atât de rapide şi. Prudenţa este totdeauna necesară în acest domeniu. cu tot optimismul unor specialişti. aceste prognoze pleacă de la trei ipoteze : una înaltă. În prezent. Previziunile anterioare. par deja improbabile. Mult timp. aplicată însă la o masă mult mai mare119. Cairo1994. Această prognoză s-a dovedit aproape de realitate. sau pe criteriu etnic. organism al O. unde catolicii sunt mult mai prolifici. Dacă într-o primă fază.5 md în 2100. Beijing –2000) au pus de acord specialiştii în privinţa acestui obiectiv având trei componente : planificarea familială.locuitori.-P. începând cu anii ’80 au modificat discursul. antrenând tot mai mulţi cercetători care se bazează pe o serie de modele de prognoză.3md. iar mortalitatea va înregistra o creştere redusă.. doar cu 4% mai mare (faţă de cifra atinsă de 6. aceste prognoze pleacă de la prelungirea tendinţelor actuale în perspectiva apropiată sau mai îndepărtată. nu numai în Europa. De remarcat că în 1995 se previzionau 8. O rezistenţă puternică a împiedicat includerea oficială a componentei care autoriza sterilizarea şi avortul. Pentru anul 2000 s-au dovedit mai realiste ipotezele joase.R.! 63 . unele accidente politice majore – cazul căderii comunismului. Generalizarea unei fertilităţi reduse.rasiale sau confesionale. au devenit evoluţiile. Un alt caz cunoscut este cel al Irlandei de Nord. de 10 md. 1999). neaşteptate. să revizuiască aceste analize în fiecare an. Ultimele conferinţe asupra populaţiei (Mexico –1984. Astfel va rezulta o creştere minimă. 1997. Politica demografică a statelor poate fi o altă variabilă deşi cuantificarea sa este relativă. diferenţa fiind rezultată tocmai de scăderea notabilă a fertilităţii în Europa şi în câteva state în curs de dezvoltare cu o politică denatalistă. reglarea fecundităţii. iar autorii care s- 118 119 P. De obicei.B.Bardet.N. de multe ori. Un stimulent al acestui interes îl constituie relaţiile foarte strînse dintre creşterea populaţiei şi dezvoltare.907md. citat de J. Tot în acest context s-a ajuns la un consens în privinţa scăderii continui a natalităţii care va atinge probabil la nivel mondial circa 16‰ în 2025. de supraveghere a evoluţiei demografice. singura parte a acestei ţări care mai înregistrează un spor natural). conform ipotezei unui ISF de 2. organismele internaţionale au avut un succes limitat în impunerea unei politici denataliste în statele în curs de dezvoltare (în afara celor care le-au aplicat voluntar). Toţi aceştia nu pot fi anticipaţi decât cu o marjă de eroare destul de mare. neputând fi prevăzute. în locul obiectivului de limitare a creşterii demografice fiind pus cel al sănătăţii reproducerii. tendinţele din unele state europene (Germania. una medie şi una joasă.locuitori. maternitatea fără risc. pentru fiecare indicator demografic principal (mortalitate. după 1980.Perspectivele evoluţiei populaţiei Globului Evoluţia viitoare a populaţiei mondiale este una din marile teme de interes ale geografiei populaţiei.06 md.4. Astfel pînă în 1977 populaţia Globului era estimată pentru anul 2000 la minimum 6. nivelul actual fiind considerat plafonul minim.Demeny. prevăzuţi în 2003 de P. cazul Noii Zeelande unde maorii recîştigă treptat teren.1 în statele dezvoltate şi în cădere liberă în statele în curs de dezvoltare118).2.036 md. pînă la 10‰.locuitori). acelaşi organism avansând pentru 2050 o variantă medie de 9. printre care şi cel enunţat al tranziţiei demografice. de circa 6‰. II. fertilitate) dar şi pentru structura pe vârste şi bilanţul migratoriu. Ungaria) fiind considerate conjuncturale. sau a unor particularităţi juridice.U. în 2050 cu o plafonare la circa 10. care a dus la instalarea deficitului natural în cele mai multe state fost-comuniste din Europa. având un spor natural dublu faţă de cel al populaţiei protestante (Dupâquier. 1999 Varianta medie pentru 2025 a fost de 7.

Rusia aflată mult timp în poziţia a cincea urmează îndeaproape Japonia. Iran. dată fiind speranţa de viaţă la naştere mai ridicată. Turcia. Plafonarea la un nivel de circa 8-9md..3 mil. 1. Nu este exclusă intrarea Planetei într-o „iarnă demografică”. care încă în 1951. dar şi în cele de primire (impus de deficitul de forţa de muncă tînără). faţă de 8. Pakistan. populaţia mondială nu va depăşi cu mult 6.persoane anual. de ex. Consecinţele asupra standardului de viaţă. graţie unei creşteri naturale suficient de importante şi fluxurilor migratorii ce depăşeşc 1 mil. Disproporţia dintre ţările dezvoltate şi cele în curs de dezvoltare se va accentua la maximum. Statele europene importante (Germania. Birmania). suprasolicitarea unor medii naturale fragile. îndeosebi datorită previzibilei intrări a Chinei în faza de deficit demografic.U. Una 120 121 A.. În ultimele decenii.D. a fost depăşită pe rând de Brazilia. aflată acum pe locul al 12-lea. favorizate de o creştere naturală încă importantă.N. faţă de 0. unde o emigraţie puternică este dirijată de mult timp spre S.loc. al statelor care au în prezent 50-100 mil. Population et Sociétés. 1952-1954. dezirabil pentru ţările în curs de dezvoltare. Toate acestea sunt pure supoziţii a căror bază este situaţia actuală. menţinute prin inerţie.N. abia pentru anul 2050 fiind prevăzută rocada. dar catastrofal pentru cele dezvoltate. Somalia). Etiopia.U. ca şi destabilizarea situaţiei politice. posibil mai devreme de anul 2100.). în anul 2010.U. 15. prevăd că Germania.A. Pentru multe state mari europene (Germania. adică în descreştere şi îmbătrînire.U. Suedia) imigraţia este singura sursă a creşterii populaţiei.nr. au pierdut deja sau vor pierde teren în faţa unor state asiatice şi africane (Vietnam. aşa cum se prezintă deja situaţia în Europa. Théorie générale de la population.6% în 2003. Astfel.8 md.A.6%în China iar în valori absolute.8 md. fenomen greu de prevăzut şi controlat. în cazul S.U. iar pentru anul 2025 poate fi avansată cifra de 7. pot fi previzibile. 64 .locuitori. pornind de la un scenariu mai puţin optimist. ipotezele medii ale O. dar poate fi sensibil modificată de migraţii. Marea Britanie. respectiv a patra. datorită emigraţiei spre R. fie prin modificarea comportamentului demografic datorită „contaminare” . aşteptându-se o ascensiune continuă a Africii. La nivelul primelor patru locuri situaţia pare însă pecetluită. J.7 mil. Japonia.au dovedit mai pesimişti au fost mai aproape de realitate 120. primele abia vor mai cumula 10% în perspectiva avansată. fenomen observat la scară mondială în Botswana. Astfel prognozele O. De ex. care va însuma probabil în momentul plafonării 20-25% din populaţia mondială şi un regres continuu al Europei şi Americii de Nord care nu vor însuma mai mult de 10%.18). R. Bangladesh şi Nigeria iar în perspectiva imediată va pierde teren şi în faţa Mexicului. şi Indonezia îşi vor păstra poziţia a treia. Franţa. simptomele acestei crize fiind resimţite în anii 1990 în unele state africane (Ruanda. devenit o necesitate atât pentru ţările de plecare (datorită imposibilităţii asigurării de locuri de muncă unor contingente foarte numeroase de tineri). La eşalonul mijlociu. Egipt. Thailanda. Modificările vor fi spectaculoase în ce priveşte ierarhia statelor. S..Quilodran. în 2025 iar India cu 1363mil. se vor produce cele mai importante modificări ierarhice. schimbările vor fi spectaculoase.Sauvy.375/2002. va coborî în anul 2025 pe locul al 19-lea iar în anul 2050 pe locul al 24-lea121. Italia) aflate încă între primele 20 de state ale lumii. prevedea pentru anul 2000 circa 6 md. Filipine. fie prin prelevarea unei părţi din populaţia tînără..Africană sau în Porto Rico. populaţia Mexicului pentru anul 2000 era prevăzută în 1960 la 150 milioane locuitori dar în realitate acest stat a atins 100 milioane locuitori abia în anul 2001 ! (100 millions de Mexicains…seulement.. Modificările de comportament demografic pot bulversa în mare măsură aceste estimări. mult timp al şaselea gigant demografic al Planetei. India fiind favorizată de sporul natural mult mai ridicat (în valori relative.S. este mult mai probabilă.Congo. iar America Latină îşi va menţine actuala pondere. dar vor continua să concentreze cea mai mare parte a economiei mondiale (tab. Acest fenomen poate genera în regiunile de plecare scăderea drastică a ritmului de creştere demografică. De remarcat că această evoluţie pare destul de logică în contextul mondializării. Italia. Asia va înregistra o uşoară scădere a ponderii.A. Acest tablou arată o deplasare a centrului de greutate al populaţiei mondiale spre regiunile calde ale Planetei.loc. nr. date fiind particularităţile exploziei demografice din ţările Lumii a Treia situaţia ar putea deveni chiar mai gravă decât cea actuală a Europei. Având în vedere diferenţele existente în distribuţia populaţiei pe Glob. creditând China cu 1455 mil.

din „speranţele”evitării bombei demografice constă tocmai în accentuarea unor disfuncţiuni în ţările slab dezvoltate : sărăcie generalizată, stare sanitară precară, conflicte interetnice, epidemii, etc., toate cu efecte în bilanţul natural prin creşterea mortalităţii (situaţie frecventă în Africa de astăzi). O soluţie umanistă ar fi practicarea unor măsuri care săre reducă enormul decalaj din domeniul nivelului de trai, al dezvoltării economice şi culturale. De exemplu, la o medie mondială de 2500 kcal/loc., în Africa nu se asigură nici 2000, pe când în Europa şi America de Nord se depăşesc 3000-3500kcal/loc., la aceasta adăugându-se şi structura deficitară în proteine de origine animală. În statele avansate P.N.B./loc. atinge valori impresionante, chiar remaniat la puterea de cumpărare (22030 U.S.D./loc. în anul 2001), dar în cele africane rareori depăşeşte 2000 U.S.D./loc. Tot în Africa, rata anuală de creştere economică nu reuşeşte să compenseze creşterea naturală a populaţiei, antrenând o scădere a P.N.B./loc. Asia prezintă o situaţie deosebită, pe fondul unei creşteri economice fără precedent (5-10%anual) care depăşeşte cu mult ritmul creşterii anuale a populaţiei. Astfel, dacă Africa prezintă o medie de 2120 U.S.D./loc. (raportat la puterea de cumpărare, Asia depăşea 4290 în anul 2001, iar America Latină prezenta o situaţie şi mai favorabilă cu 6820 U.S.D./loc. Cu toată creşterea economică decalajul faţă de ţările dezvoltate se menţine, creşterea fiind aplicată la un volul relativ redus al P.N.B.. Totuşi avansul unor state ale „Lumii a Treia” în economia mondială este previzibil, China fiind deja a patra putere economică mondială (loc contestat de unii) iar Brazilia şi India ocupă poziţiile 9 şi 10. State precum Coreea de Sud, Mexic, Argentina, Thailanda, Indonezia, Turcia, ocupă deja un loc de prim-plan în economia mondială. Creşterea stocului de produse alimentare s-a făcut în ultimele decenii tot pe seama ţărilor dezvoltate (cu excepţia Asiei Musonice) încât statele sărace, mai ales cele din Africa, au devenit complet dependente din punct de vedere alimentar. Tabelul nr.18 :Evoluţia populaţiei mondiale în perspectiva anului 2050 A TE A Eu Af Oce Am Am RRA sia ropa rica ania erica erica deNord Latină 2 605 3 72 79 31 31 518 7 671 6 9 2 683 4 72 99 35 32 591 0 136 7 8 2 790 4 72 12 42 387 690 7 776 2 89 2 919 5 66 18 50 459 789 8 353 4 83 Sursa : World Population Data Sheet, P.R.B., O.N.U., iulie 2000-iulie2003

nul 000 010 025 050

Fără a adopta o viziune malthusianistă, se poate aprecia totuşi că raportul dintre populaţie şi resurse este departe de echilibru, iar suprapopularea este o problemă cu caracter regional şi relativ fiind dependentă de modul în care omul reuşeşte să-şi adapteze la propriile necesităţi, favorabilitatea mediului. Problema Lumii a Treia nu este suprapopularea, Africa are doar 26 loc./km 2, ci eficacitatea utilizării forţei de muncă şi a resurselor. Ori din acest punct de vedere, dat fiind nivelul scăzut al tehnicilor agricole (ocupaţia de bază este agricultura în aceste state), necesarul de energie umană este imens. Scăderea populaţiei nu ar face decât să agraveze situaţia prin deficitul de forţă de muncă astfel creat. Problema populaţiei optime este discutabilă chiar dacă unii autori au încercat să dea răspuns acestei chestiuni. De exemplu, J.Cohen122 prin diverse calcule ajunge la concluzia că populaţia
122

În How many People can the Earth support?, Northon and Co., New York, 1995, unde autorul lansează şi ideea că „SIDA poate regla problema suprapopulării în Africa”!

65

optimă a Planetei este cea de 2 miliarde locuitori chiar dacă aceasta poate hrăni 150 miliarde, în prezent umanitatea aflându-se între limitele maximale, suportabile, ale populaţiei, situate între 4-16 md. Cei mai mulţi autori sunt în prezent sceptici în ce priveşte următoarea dublare a efectivelor populaţiei Globului, după ce ultima,(1950-1987) a fost cea mai rapidă (Chesnais, 1997). Chiar dacă „deriva demografică a continentelor”123 se va menţine, explozia demografică nu se va mai manifesta la acelaşi nivel şi va fi oricum combinată cu implozia demografică în care tinde să plonjeze întregul grup al statelor dezvoltate la care se adaugă „noile state industriale”. Capitolul IV Structura populaţiei Analiza structurilor demografice ocupă un loc important în studiul geografic al populaţiei fiind favorizată de existenţa unor surse documentare abundente şi pertinente, cel puţin în statele dezvoltate. Structurile geo-demografice pot fi grupate în trei categorii : -socio-demografice (vârstă, sex, situaţie matrimonială); -socio-culturale (apartenenţă etnică, lingvistică sau religioasă); -socio-economice (populaţie activă, categorii socio-profesionale, statut social etc.). Se adaugă structura rasială, mai greu de clasificat şi mai discutabilă. Spre deosebire de dinamica populaţiei care după cum s-a observat prezintă unele tendinţe generale de evoluţie, chiar dacă se manifestă decalate în timp, sau de repartiţia populaţiei, marcată de inegalităţi, structurile se impun prin maxima diversitate, creând un mozaic structural greu de descifrat în afara mecanismelor care le reglează. Această complexitate nu face decât să măreasca atracţia descifrării acestor mecanisme. IV.1.Structura rasială Definiţia rasei suscită multiple controverse, mai ales astăzi în contextul globalizării şi al mondializării. Din punct de vedere antropologic, rasa este un grup uman, de dimensiuni variabile, istoriceşte constituit şi care se deosebeşte printr-o serie de trăsături psiho-somatice şi de natură fiziologică specifice (culoarea pielii, părului şi a ochilor, forma craniului, nasului şi buzelor etc.). Privită din punct de vedere psiho-sociologic ea cuprinde şi conştiinţa rasială, pentru care trăsăturile menţionate sunt adesea subsidiare, de multe ori suprapuse unor particularităţi etno-lingvistice. Se adaugă particularităţile patologice care evdenţiază anumite predispoziţii sau imunităţi124. Majoritatea antropologilor sunt de părere că la originea formării raselor a fost stabilitatea influenţelor mediului natural, factor de bază al adaptării selective, transmisă genetic de la o generaţie la alta125. Selecţia rasială este şi rezultatul endogamiei unor populaţii umane, practicată pe un teritoriu restrâns, unde se combinau aceleaşi caracteristici genetice. Grupurile rasiale cele mai personalizate sunt localizate predilect în arii mai izolate, departe de contactul cu alte grupuri.ć Antropologii au imaginat o serie de indici care diferenţiază grupurile umane, mai ales în sec.al XIX-lea şi în prima parte a sec.al XX-lea, când şi interesul pentru studiul raselor era major. Degenerarea în ideologii cu caracter rasist, a impus după 1950 reducerea interesului pentru acest domeniu chiar dacă în sine, antropometria (măsurarea caracteristicilor fizice ale grupurilor umane) este o ştiinţă cu un aport deosebit la cunoaşterea evoluţiei speciei umane126. Dintre indicii menţionaţi cel mai comun este cel care deosebeşte indivizii după forma craniului, indicele cefalic : Ic =b/a, în care b este lungimea iar a este lăţimea craniului. După acest criteriu, grupurile umane au
123

Termen aparţinând lui J.Pouassin, 1995, citat de J.Cl.Chesnais, care deosebeşte patru faze după 1950 – una de creştere rapidă, pînă în 1970, alta de încetinire a creşterii, spre 1980, urmată de o stagnare pînă în 1990 şi apoi de o scădere, pe alocuri accelerată, după 1990. 124 Cf. J.Deniker, Les races et les peuples de la Terre, Payot , Paris, 1926. 125 Cf. J.Hiernaux, Races humaines et racisme, Gramont, Barcelona, 1972. 126 Poate fi citată pentru virulenţa cu care promovează ideea superiorităţii WASP (white/anglo-saxon/protestants) lucrarea lui M.Grant, Le déclin de la grande race, Payot, 1926 (trad.).

66

fost divizate în trei categorii : dolicocefale, cu craniul îngust (Ic sub 0.71), mezocefale, cu Ic între 0.71-0.81 şi brahicefale peste ultima valoare. Frecvenţa grupelor sanguine a ocupat de asemenea un loc important în aceste studii. S-a constatat astfel că la europoizi grupa A2 este mult mai frecventă (25-45%), în timp ce la mongoloizi domină net grupa 0 (50-90%, chiar 100% la unele populaţii izolate). Utilizat este şi factorul Rhessus (Rh) caracteristică genetică predominant sau exclusiv pozitivă la mongoloizi, negroizi şi australoizi, dar frecvent negativ la europoizi (15%, maximum la bascii din Pirinei, 24%), motiv pentru care în Europa este necesară analiza sîngelui pentru determinarea Rh, important în manipularea acestuia în scopuri medicale. Trecând peste aceste particularităţi, subspecia umană este însă foarte unitară. Numărul de trăsături somatice şi fiziologice comune tuturor raselor este infinit mai mare. Aceasta dovedeşte că rasele umane s-au diferenţiat relativ recent iar odată constituite au fost în permanent contact încât nici una din cele patru mari rase invocate de obicei (europoidă, mongoloidă, negroidă şi australoidă) nu mai prezintă trăsături pure. Analizând diferenţele filogenetice dintre rasele umane şi subspecia cea mai apropiată de Homo sapiens – cimpanzeul, se constată că aceasta este de 25-60 de ori mai mare între om şi cimpanzeu. Aceasta dovedeşte faptul că diferenţierea s-a produs în cadrul uneia şi aceleiaşi subspecii, teoriile contrarii fiind subiective. Cauzele acestor diferenţieri trebuie căutate în tendinţa generală de extindere a ekumenei, prin care subspecia umană a fost obligată să se adapteze continuu la condiţii diferite de mediu faţă de cele în care s-a format în estul Africii. Conform aceleiaşi metode a distanţelor filogenetice, Cavalli-Sforza (1999) a stabilit existenţa unei diferenţe mult mai mari între populaţiile din Africa subsahariană şi restul lumii, fapt care certifică faptul că această regiune este aria de origine a speciei umane. La rândul lor, populaţiile autohtone din sud-estul Asiei şi Oceania sunt despărţite de o distanţă genetică superioară celei dintre populaţiile autohtone din restul spaţiului eurasiatic şi din America. Astfel s-a ajuns la concluzia că din leagănul african au existat două mari direcţii de migraţie : prin sudul Asiei spre Oceania; spre Orientul Apropiat, de unde prin migraţii ulterioare omul s-a răspândit spre restul Eurasiei şi spre Americi. Izolarea relativă a celor două ramuri ca şi a subgrupurilor desprinse ulterior a stat la baza formării tipurilor rasiale actuale. Se pare că în lungul celei de-a doua direcţii s-au succedat mai multe valuri de populaţii cu caracteristici rasiale diferite : un prim val mai timpuriu, care a coabitat în sud-vestul Asiei mult timp cu cei care au migrat spre sudul Asiei din care derivă europoizii; un al doilea val mai tardiv, desprins dintr-un grup distinct format în estul Africii şi care au generat rasa mongoloidă, înrudită după cele mai multe aparenţe cu rasa khoisanoidă, relictă în sud-estul Africii. Americile au fost populate succesiv de valuri de populaţii derivate din ambele curente de migraţie, cu un aport decisiv al ultimului val, de tip mongoloid. Toate particularităţile psiho-somatice reflectă în bună măsură adaptări la condiţiile de mediu în care s-a format tipul rasial respectiv. Astfel culoarea neagră a pielii este o adaptare în sensul creşterii capacităţii de apărare împotriva radiaţiilor ultraviolete. Anumite trăsături rasiale au o mare stabilitate, altele se modifică relativ rapid. Culoarea se păstrează (de ex. negrii din America de Nord, deci într-un climat temperat) dar talia se modifică, mai ales la omul contemporan. Talia medie a bărbaţilor la recrutare era în urmă cu 100 de ani de circa 1.65 m iar acum de circa 1.8 m, strâns legat de creşterea nivelului de trai. O altă tendinţă este aceea a brahicefaliei, mai ales la europeni. Clasificarea raselor nu cunoaşte o unitate de opinii. În mare se poate totuşi considera că există cinci mari grupuri rasiale din care se diferenţiază o serie de tipuri rasiale de tranziţie sau de amestec. Aceasta reflectă situaţia actuală, în trecut au existat şi alte tipuri şi subtipuri rasiale, posibil rase, care au dispărut, lăsând rareori urme în particularităţile unor subtipuri actuale. IV.1.1.Rasa khoisanoidă Populaţiile care aparţin acestui grup sunt mai greu acceptate ca o rasă distinctă de unii specialişti, în parte datorită spaţiului restrîns pe care-l ocupă în prezent şi a efectivului redus. Constituie, după toate aparenţele, grupul uman cel mai apropiat de Homo sapiens sapiens primitiv. Aria sa de extindere

67

N.U pentru anul 2003. Viitorul acestei rase este incert. IV. aclimatizarea lor la regiuni mai nordice fiind relativ dificilă.oameni. 1. cuta pleoapei inferioare. 68 . cu 1. se disting prin talia foarte mică. Caracterisiticile de bază ale acestei rase sunt : culoarea închisă a pielii. culoare ceva mai puţin închisă a pielii. unul dintre elementele cele mai distinctive.5 m la bărbaţi şi 1. pescuit şi cules.80m în medie. au buzele groase. în regiunile inospitaliere ale deşertului Kalahari. -negritos. sub presiunea populaţiilor avansate din sud-estul Asiei. în vestul Africii. la nord de Golful Guineii. steatopigia. Sunt consideraţi adesea ca făcând parte din rasa australoidă. adaptare la necesitatea efectuării unor drumuri lungi. zona de contact dintre pădurea ecuatorială şi savană. Sunt în număr restrîns. pescuit şi cules. scurt şi foarte aspru.Rasa negroidă (melanodermă) Este unul din cele trei mari grupuri rasiale actuale.2. 127 Cifrele se referă la estimările adaptate ultimelor matariale statistice furnizate de O. inegale ca dimensiune : -negrii africani propriu-zişi. părul este totdeauna creţ. articulaţiile fiind extrem de mobile asigurându-le o agilitate extremă. un pigment care face ca doar 3% din radiaţiile ultraviolete să fie receptate de către piele). trăiesc din vânătoare. părul creţ şi nasul lat. comune parţial cu unele grupuri de negroizi. adaptare la insolaţia puternică (prin prezenţa melaninei.acoperea pînă în mileniul I al e. Grupuri relicte. probabil cel mult 1/10 mai păstrează caracteristicile definitorii care îi deosebesc de negrii africani : prezenţa epicantusului. predomină dolicocefalia.4 m la femei. craniul oscilează de la dolicocefal la mezocefal iar culoarea variază de la maron la negru-albăstrui. distingându-se prin dinamismul exploziv care îi asigură o pondere tot mai mare din populaţia Globului (5. cu furtuni de praf şi vînturi puternice. O nouă extindere a arealului urmează descoperirii Lumii Noi şi punerii în practică a agriculturii de plantaţie pe baza sclavilor aduşi în Africa de Vest. cu trăsături apropiate de cele prezentate dar cu o mare varietate de subtipuri : grupuri foarte înalte. populaţia de rasă neagră a ajuns o prezenţă obişnuită în cele două Americi. Astfel. proporţie mare a capului în raport cu dimensiunile corpului. posibilă adaptare la un climat mai arid. deformare datorată curburii extreme a coloanei vertebrale care favorizează depunerea structurilor adipoase în regiunea fesieră. -negrilii sau pigmeii. În structura sanguină există o adaptare la o serie de boli din zona tropicală (un tip aparte de hemoglobină). precum cele nilotice. Se deosebesc trei mari tipuri rasiale. izolaţi în pădurea ecuatorială a Africii Centrale. corespunzător cu circa 625 mil. la fel ca mongoloizii. dar şi spre nord-est. reducerea continuă a numărului datorită gradului ridicat de metisare o va încorpora treptat în masa populaţiilor negroide. talia variabilă. numărul celor care mai rezistă în aria iniţială fiind extrem de redus (sudul Tanzaniei). cea mai mare parte a platourilor din estul şi sudul Africii (pînă la nord de lacul Victoria) dar. insulele Andaman din Golful Bengal) trăind din vânătoare. ca multe alte grupuri umane vechi au un viitor incert. mai ales la femei. Trăiesc izolaţi în pădurile tropicale ale arhipelagurilor din sud-estul Asiei (centrul insulei Mindanao. talia mică. inclusiv cei rezultaţi dinmetisarea cu negrii africani şi europoizii127. ajungând în contact cu populaţii de tip europoid cu care au creat tipuri rasiale de tranziţie. circa 100 mii. pilozitatea fiind în general slab dezvoltată. mult mai puţin numeroşi. Numărul reprezentanţilor acestei rase este extrem de restrîns – circa 500 de mii.1. dar diferiţi ca aspect psiho-somatic.3% în 1920 dar 9. sub impulsul migraţiei populaţiilor negro-africane (bantu) au fost împinşi spre sud-vestul continentului. De aici. interiorul peninsulei Malacca.9% estimat pentru anul 2003.n. nasul lung şi turtit. unele dintre acestea prezentând particularităţi care lasă să se întrevadă un amestec mai vechi. unde a stat şi la baza creării unor tipuri rasiale mixte. prin mişcări succesive s-au dirijat predilect spre sud. asemănători din acest punct de vedere cu pigmeii. în continuă restrîngere. Dintre aceştia. În raportul trup-membre se constată o proporţie mare a membrelor inferioare. Aria de formare a acestei rase pare a fi după toate probabilităţile. mai rar practicând agricultura itinerantă. grupuri foarte scunde. circa 300 de mii şi se disting prin : talia foarte redusă. ocolind pădurea ecuatorială congoleză sau traversând-o.

la care poate fi adăugat un umăr mult mai mare de metişi (circa 250 mii). al XVIII-lea). Originea lor este subiectul unor controverse.oameni. dispărută în secolul al XIX-lea. Solomon. Fiji. incluzându-i pe cei metisaţi dar păstrând caracteristici dominant australoide. arcadele supraorbitale proeminente. Desprinşi iniţial dintr-un grup unitar cu cel al khoisanoizilor din estul Africii.19. din extremitatea nordică a arhipelagului nipon. poate chiar mai devreme. sporite de caracteristicile lor rasiale : piele mai deschisă. aria de formare a caracteristicilor actuale suprapunîndu-se regiunilor cu climat continental excesiv din Asia Centrală. a urmat un traseu în lungul coastelor peninsulelor din sudul Asiei iar prin intermediul punţii constituite de arhipelagul indonezian în timpul ultimei glaciaţii au ajuns în urmă cu circa 40 000 de ani. grupuri rasiale mai dinamice.55m la bărbaţi). zonele înalte care bordează Pod. constituie populaţia aborigenă a acestuia. -ainoizii. constituie alt grup mai numeros. O ramură a acestora o forma şi populaţia aborigenă din Tasmania. Unele studii indică prezenţa unor caracteristici comune pe tot acest traseu.3. s-au răspândit predilect spre estul şi nord-estul Asiei. cuta pleoapei inferioare care dă ochilor o poziţie aparent piezişă. Numărul lor nu depăşeşte.IV. Prezintă unele similarităţi cu negroizii din Africa. spre deosebire de melanezienii în a căror formare aportul mongoloid este mai evident. papuaşii fiind mai tipici. Rasa australoidă Fără a fi prea numeroasă. constituind limita extrem-nordică a extinderii actuale a rasei australoide. au fost împinşi de către aceştia spre zonele inospitaliere din centrul semideşertic al continentului. în mai multe valuri. în ce priveşte culoarea pielii (chiar mai închisă) şi nasul lat dar se disting net prin părul ondulat. Numărul lor nu depăşeşte în prezent 30 de mii dar au constituit substratul populaţiei japoneze actuale. în S Indiei (Nilgiri Hills). Sri Lanka. Aria de răspândire era astfel mult mai extinsă în trecut.. în sens larg putând cuprinde circa 30 mil. Noua Caledonie etc. Şi viitorul acestora este incert datorită avansării procesului de metisare. Din această arie.7 md. -papuaşii şi melanezienii. care au şi presupus o serie de adaptări specifice la vînturile puternice şi furtunile de praf – epicantusul.oameni (în anul 2003). deosebindu-se prin nasul îngust şi proeminent la care se adaugă părul abundent şi mai creţ decât al aborigenilor. populaţia aborigenă din sudul Asiei. Mai numeroşi înaintea sosirii europenilor (sfîrşitul sec. Izolarea grupurilor relicte pe acest traseu a condus la formarea timpurie a mai multor subtipuri rasiale : -cel mai caracteristic. pînă în centrul arhipelagului indonezian. circa 9-10 mil.nr. pornită din Africa. de unde. sistemul pilos foarte bine dezvoltat. tendinţa de prognatism datorită adîncirii rădăcinii nasului. printr-o migraţie care. având o pondere relativ sutaţionară (tab.Rasa mongoloidă (xanthodermă) Formează o bună parte din populaţia Globului. Cele două grupuri rasiale prezintă şi caracteristici specifice. din sudul peninsulei Arabice până în Oceania. datorită îndelungatei izolări este cel al aborigenilor din Australia. Cei mai mulţi cercetători îi consideră totuşi un relict australoid cu un probabil aport mongoloid sau/şi chiar europoid. copleşiţi însă de populaţiile metisate de tip mongoloid venite dinspre nord. Sunt ceva mai numeroşi circa 8-10 mil. în accepţiunea cea mai largă putând fi estimaţi la circa 1. talie înaltă. 69 . în Australia. şi se disting prin talia mai redusă (1.Dekkan. s-au dirijat spre nord-est. această rasă s-a desprins foarte timpuriu.4. înrudiţi cu ainoizii. Altădată erau dispersaţi şi mai spre vest. IV. pilozitate extremă. Nu este exclus ca primul val de populaţii care au traversat Behringul spre Americi să fi fost de factură australoidă. Kurile şi peninsula Kamciatka. apropiaţi de australoizi. extinsă altădată şi în Sahalin.1.1. dar a fost înlocuită sau asimilată prin metisaj odată cu înaintarea europoizilor şi a mongoloizilor. în condiţiile unei regresiuni marine au trecut srîmtoarea Behring.20). realtiv târziu. Astăzi sunt răspândiţi în primul rând în insula Noua Guinee şi în arhipelagurile melaneziene : Vanuatu. -veddoizii. în sens restrîns 100 de mii. mătăsos. mai pot fi întîlniţi în câteva grupuri izolate – centrul ins.

drept şi foarte rezistent (mai dezvoltat însă decât la negroizi). faţa relativ plată cu un nas mic. regrupând populaţii restrînse din extremitatea nord-estică a Asiei (ciukci. baza populaţiei din China şi Coreea.3 8 . Tabelul nr 19 :Structura rasială a populaţiei mondiale în1920 (% din totalul) Tipul rasial A A O E A A frica sia ceania uropa merica merica deNord Latină Europoid 0.3 8. au trăsături particulare : nas proeminent. dispersat în zonele aride ale Asiei Centrale şi în Siberia. a căror pondere se reduce totuşi lent. 32 37 29 2. Aria de formare este situată cu certitudine în spaţiul eurasiatic. nordul şi estul Africii. dominantă (peste1. prezintă trei subtipuri mai importante : -mongoloid continental. 2.1 . cuprinzând în accepţia cea mai largă circa 2. Au trăsături distincte faţă de ceilalţi mongoloizi : nas îngust.1. inclusiv în nordul Americii. Grupuri întegi de populaţii au fost exterminate sau asimilate pe parcursul colonizării europene a Americilor.. epicantusul mai puţin vizibil sau chiar absent. Deşi provin indubitabil din Asia. apropiat de trăsăturile standard descrise anterior.5 .6 Europoid 1 0.5. culoare mai deschisă a pielii.Rasa europoidă (leucodermă) Cea mai mare parte a populaţiei Globului formează un vast grup rasial. cel mai răspândit.2 Europoid sudic 2 2 8. Dintre celelalte trăsături caracteristice amintim : culoarea pielii foarte variabilă. iar din Neolitic şi spre sudul Asiei. După o lungă perioadă de declin. .0 25 . 38 37 40 8. asimilarea lor explicând parţial unele caracteristici. unde s-au amestecat cu australoizi. fapt care creează o mare varietate de tipuri şi subtipuri.1 . nasul puternic aplatizat şi o culoare mai deschisă a pielii.). caracteristicile mongoloizilor nu erau complet definite iar continentul american nu era complet nepopulat. extinsă îndeosebi în estul şi nord-estul continentului. de la alb la cafeniu. Aceste deosebiri pot fi explicate prin faptul că în momentul migraţiei dinspre Asia. 24 10 32. 0. grupuri cu trăsături distincte.6 nordic 4 1 . existând şi grupuri de talie medie sau mică. de factură australoidă emigraseră anterior. în Asia Centrală.0 . pentru ca mai tîrziu să avanseze şi spre vest.6 13 .2 8 Europoid/Negr 1 0. unde au creat mai multe tipuri de amestec cu europoizii. mai probabil în Orientul Apropiat de unde au migrat mai departe spre Europa.7 md oameni. puţin proeminent şi pomeţii feţei bine marcaţi. b)americană.populând America. faţa deosebit de plată. mai deschisă în nord şi mai închisă în sud. mai restrînsă. -mongoloid oriental. încă din Paleolitic. eschimoşi). talia uneori impresionantă (1. mai ales în pădurea ecuatorială. puţin numeros.8 intermediar 1 . koriaci) şi din nordul extrem al Americii (aleutini. având totuşi o tendinţă mai slabă de brahicefalie şi talie medie.3 1. pilozitate mai abundentă. 70 T ERRA 11 . În Neolitic şi pe parcursul Antichităţii. Unii specialişti nu exclud şi participarea unor grupuri de populaţie europoidă la acest proces complex. Se disting două mari ramuri : a)asiatică.78m în medie în sudul Patagoniei) dar variabilă. unde au fost exterminaţi sistematic sau obligaţi să trăiască în rezervaţii. cu un părde culoare neagră. fără a depăşi 250 mii de oameni. Se distinge prin talia mai redusă. tendinţa generală spre brahicefalie. circa 66 mil. IV. Relativ unitară. sau amerindiană.2 . populaţii de tip mongoloid s-au răspândit şi spre sud-estul Asiei. -paleoasiatic. cele mai multe grupuri de amerindieni se află în expansiune.6 md. sau spre nordul extrem al uscatului eurasiatic. extrem de divers. dispersată pe aproape întreg continentul american.

1 .oid Negroid Khoisanoid 4. 0. 0. 2 4 5.0 .2 .5 .0 0.0 7 4 Europoid 18 33 11 27 18 29 29 sudic . 8 2. 1 Mongoloid continental Mongoloid estic Amerindian Mongoloid/Eur opoid Mongoloid/Aus traloid 2 Metişi Australoid Polinezian Australoid/Eur 0. 8 5. . 1. 4 Mulatru 4 0. 7.9 0. opoid 1 4 7 Sursa: estimări proprii. 7 2. 1 5 1.1 3 . 0. 03 0.5 0. 7 1. 37 39 38 7. 12 4. nordic 3 6 .9 7 5 Khoisanoi 0. 0. 0.3 1 4 Europoid 0. 4 0. 5 2 7 . 9 5 13 22. 0 6. Negroid . 8 3.9 4. 03 4.8 0 5.3 . 0 1. 0.5 2 Mongoloid 4.1 .6 . 5 .3 Europoid/ 15 0.3 5 8. 5.4 2.0 1 1 0 Negroid 63 0. 2. pe baza dinamicii populaţiei Tabelul nr 20 : Structura rasială a populaţiei mondiale în anul 2000 (%din total) Tipul A A O E A A T rasial frica sia ceania uropa merica merica ERRA deNord Latină Europoid 0. d 5 01 Mulatru 0.7 . 6. 12 1. 03 12 . 5 9 14. 0 25 . 1.3 3 11. 25 31 20 2. intermediar 3 2 .2 .3 . 71 .8 2. 9. 4 7. 2. 3 0. 0. 0 1. 3 0. 0. 2.

Se distinge prin pielea de culoare mai închisă.4 2. de statură mai mică. 0 . statura medie. di paretea centrală a Indiei pînă în sudul Europei. cu un aport negroid mai evident). . 0. 37 1 1. specifică celei mai mari părţi a continentului şi ariilor de colonizare din Lumea Nouă. 128 129 Adesea cu apelativul de « caucazian » este desemnat orice europoid. Mai bine fundamentată este o altă divizare care recunoaşte trei mari ramuri : a)ramura sudică. cuprinzând o mare varietate de tipuri şi subtipuri. cele mai multe vag definite. Australiei. Este frecvent şi în aria nordică a Carpaţilor Româneşti. 0. 6 . 5 . 0. 6 0. sudului extrem al Africii. caracterizat prin dolicocefalie şi nasul uşor coroiat.78m la bărbaţi în Muntenegru). dominant dolicocefal.0 3.3 1. cea mai numeroasă. Aria de extindere a acestei ramuri este foarte vastă. părul şi ochii negri. Extinşi spre nordul Africii s-au amestecat profund cu hamiţii. 01 5. Peste tot. pe baza dinamicii populaţiei Cea mai mare expansiune o cunosc în perioada modernă. pătrunzând şi mai spre nord în proporţii diferite iar prin emigraţie sunt masiv prezenţi în America Latină dar şi în America de Nord sau Australia. datorită amestecului succesiv : -mediteranean. Dată fiind larga sa răspândire pe suprafaţa Globului. ajungând să formeze populaţia de bază a celei mai mari părţi a Americii. 7 8.U.8 28 5 0. Caracteristică este şi varietatea nuanţelor şi aspectului părului (de la drept la ondulat sau creţ şi de la blond argintat la negru închis). Trăsătura de bază derivă din culoarea deschisă a pielii (oscilantă ca nuanţă de la alb palid la măsliniu). Clasificările cele mai simpliste deosebesc două mari varietăţi : europeană. Absenţa prognatismului şi dezvoltarea sistemului pilos sunt alte caracteristici (prezenţa părului pe falanga a doua a degetelor constituia pentru unii antropologi un indiciu al apartenenţei la această rasă). nordul Africii şi sud-estul Europei. 7 23 . 5 0. 7 Polinezian 6 1 Australoid 0. Paris. cf. -balcano-dinaric. care grupează restul ariilor de răspândire. . -semit. în Asia. 72 . de talie foarte mare adesea (1.4 0. 8. /Europoid 1 8 7 1 Sursa: estimări proprii. specific sudului Europei şi nordului Africii (unde este numit adesea hamit. 1 4. ca şi culoarea ochilor. În literatura antropologică din perioada clasică acest subtip era cunoscut sub numele de asiroid.Deniker (1926) sau E. cel puţin în practica poliţiei din S.A. înrudit cu cel anterior. 12 5 20 1. prin acţiunea de colonizare a Lumii Noi. 1 1. în Asia Mică. 2 14 0. 0 2. circa 2/3 din total. în sud-estul Europei. 7 1.Pittard (Les races et l’histoire. 1924). regiunea caucaziană şi pe platourile iraniene. la fel de masivi uneori şi având ca particularitate nasul mare129. brahicefalie pronunţată şi tendinţă de aplatizare a zonei occipitale a craniului. La renaissance du livre. cu toate celelalte rase. 7 1. cunoaşte şi cea mai mare diversificare.5 2. această dispersie a creat numeroase tipuri rasiale mixte. 0. specific Orientului Apropiat. În cadrul acestei ramuri pot fi deosebite mai multe subtipuri. caucaziană128. -anatolian (armenoid).continental Mongoloid estic 01 Amerindia n Mongoloid /Europoid Mongoloid /Australoid 7 Metişi Australoid 5 0.

Trăsăturile specifice constau în combinarea caracteristicilor celorlalte două ramuri. în Europa central-vestică. polinezienii şi micronezienii. rezultat al unui amestec complex.. Numărul lor depăşeşte 132 mil. încât o mare parte a populaţiei mondiale face astăzi parte din tipurile rasiale mixte (15. formă veche de tranziţie graduală. de talie scundă.. la care pe lîngă mongoloizi şi australoizi au luat parte şi europoizi (discutabil însă). dintre diversele varietăţi putându-se distinge : japonezii. foarte înalţi. Prezintă unele asemănări cu subtipul armenoid dar se disting în primul rând prin aportul australoid foarte vechi. Ca şi cealaltă ramură a contribuit masiv la popularea Lumii Noi. Este motivul pentru care de cele mai multe ori sunt incluşi în rasa mongoloidă. la care trăsăturile mongoloide sunt dominante. indochinezii. caracteristic în sudul şi sud-estul Indiei. dinspre nord. în Scandinavia şi Scoţia). Cele mai caracteristice sunt : -tipul mixt europoid-negroid din nord-estul Africii. desoebim trei mari categorii : a)tipuri de tranziţie vechi. mai puţin dinamică (circa 325 mil. părul blond. în Sri Lanka. sudul Chinei.6. circa 358 mil. mai dinamic şi mai numeros. iar prin migraţii recente şi în sud-estul Asiei. a unor populaţii de factură mongoloidă în spaţiul unor populaţii australoide. cu o oarecare frecvenţă a unor trăsături mongoloide (Rusia. ca o componentă distinctă.)se disting prin talia înaltă (peste 1. de la trăsături dominant mongoloide (hakaşii din sudul Siberiei) la trăsături dominant europoide (başkirii de la 73 .-indo-afgan. pentru 2000 estimările indicând circa 20. Se disting prin culoarea neagră (arămie) a pielii dar cu trăsături ale feţei de tip europoid. cel mai reprezentativ. încât trăsăturile dominante sunt mongoloide. din nord-vestul Europei. rezultat al unui amestec mai complex (mongoloid-ainoid-polinezian). cuprinzând circa 455 mil. prin invazii şi migraţii. Format prin penetrarea în Neolitic. De aici s-au răspândit masiv spre alte continente (America. în creştere rapidă.8%). s-au produs numeroase amestecuri.1. grup restrîns (circa 2 mil.. mai bine diferenţiate – statură medie. ochii albaştri sau cenuşii etc. mult mai numeros. În funcţie de perioada în care s-au format. mai puţin numeroasă. interpusă între celelalte două. -tipul mixt mongoloid-australoid. păr castaniu frecvent. arhipelagurile indonezian şi nipon. Ucraina). specific sudului Asiei. c)ramura intermediară. indonezienii.. culoarea pielii fiind însă mai închisă. Constituie un amestec timpuriu rezultat din suprapunerea unor valuri de populaţii europoide pe un străvechi substrat veddoid.Tipurile rasiale mixte (de tranziţie) În afara acestor cinci rase distincte. robusteţe şi tendinţă de brahicefalie. stratificări. mult mai puţin numeroase.oameni. Numărul lor depăşeşte 500 mil. dar şi mai la vest. derivat din cel anterior. cu talie relativ scundă şi culoare a pielii mai deschisă dar cu trăsături australoide evidente. -est-europenii. Australia).6% în 1920. îndeosebi începând din Neolitic. IV. faţa alungită. aportul australoid fiind mai vizibil. foarte numeros. frecvent în Ţările Baltice şi Polonia. dar frecventă şi în peninsulele sudice. frecvenţa pistruilor. specific Cornul Africii (Etiopia şi Somalia). -tipul mixt australoid-europoid (dravidian). suprapuneri. -tipul mixt mongoloid-europoid (uralic). cu nasul drept şi faţa alungită. mai ales la populaţiile montane din Elveţia şi Austria care ar forma după unii un grup distinct (subtipul alpin). -balticii. uneori argintiu. constituite încă din preistorie sau pe parcursul Antichităţii. dominant în Indochina. cu pielea de culoare mai închisă. la unele populaţii de păstori seminomazi (peul) sau chiar în sudul Peninsulei Arabice. din sudul Ucrainei şi România pînă în Franţa şi Insulele Britanice. tendinţa de deschidere a pielii. nas cîrn şi talie mai mică (numit adesea şi tipul laponoidal.) dar foarte bine particularizat.75 în medie la bărbaţi. b)ramura nordică. de-a lungul istoriei. sau a Siberiei Şi această ramură cunoaşte o oarecare diferenţiere : -scandinavii. din nord-estul Europei cu tendinţe de brahicefalie.

format în estul Indoneziei şi sudul Filipinelor pe un substrat parţial papuaş sau chiar negritos. c)formele moderne de mixtare.. Foarte numeroşi în Brazilia. Este cazul popoarelor turcice. există grupuri rasiale de o mare uniformitate antropologică (amerindieni. baza populaţiei din cele mai multe state latino-americane. rezultatul migraţiei malaezilor din Insulinda în Madagascar unde s-au amestecat cu populaţii negroide. în Siberia. prin amestecul populaţiei ruseşti cu unele populaţii locale de tip mongoloid etc. în oraşe. Sudan. Toate cele trei forme de amestec au dat naştere la noi varietăţi care fac tot mai dificilă distincţia rasială din zonă . 74 . -mulatrii. rezultat al migraţiei unor populaţii mongoloide în spaţiul unor populaţii mai numeroase de tip europoid. circa 4 mil. dar şi în unele arhipelaguri din jurul Africii (Capul Verde. specific în nord-estul Indiei (Bengal.).A. negri africani) dar foarte diferenţiate etno-lingvistic datorită izolării şi a slabelor legături reciproce. Număril populaţiilor rezultate din acest amestec este greu de stabilit datorită continuării procesului şi pe parcursul Evului Mediu sau în epoca modernă. parţial asimilate (26 mil. Cele mai multe popoare turcice din zonă s-au format în acest mod (kazahi. Sao Tome). mixt în Asia Centrală şi mongoloid în Siberia. populaţie cu trăsături dominant mongoloide dar de limbă şi cultură persană. mai rar cu europoizi proveniţi din sud-vestul Asiei (arabi. kirghizi. Ciad. un amestec similar constituindu-l şi populaţiile din Zanzibar şi Comore. Assam). corespunzător varietăţii antropologice a populaţiilor amerindiene.). asimilându-se parţial lingvistic (sarţi. Din această prezentare rezultă că nu există o suprapunere perfectă între structura rasială şi cea etno-lingvistică. -tipul mixt europoid-mongoloid din Asia Centrală (turanic). Mauritania). în diverse grade. caracteristici în Venezuela. cu o mare varietate de forme. -tipul mixt australoid-mongoloid. Antile şi sud-estul S. Pitcairn) prin amestecul polinezienilor cu europoizi la care se adaugă o componentă asiatică (chineză. pe un substrat dominant negroid . care antropologic se pot caracteriza printr-o mare diversitate rasială. rezultat al marilor migraţii de la finele Antichităţii şi din prima parte a Evului Mediu. -tipul mixt europoid-australoid-mongoloid. b)formele medievale de tranziţie. Există grupuri etno-lingvistice compacte.) sînt rezultatul amestecului dintre sclavii negri şi coloniştii europeni. Constituie un amestec europoid-amerindian. -zambos. Mai puţin numeroşi. Se pot distinge : -tipul mixt negroid-europoid. circa 47 mil. prezent în Africa central-nordică (Egipt. prezenţi în ambele Americi (circa 78 mil. de tip europoid în Turcia şi Azerbaijan.U. caracteristic în Insula Halmahera. turkmeni. -coloureds. Invers. care se disting prin număr (circa 169mil. la care componenta europoidă este mai importantă. în total). Dintre tipurile rezultate mai importante sînt : -metişii. Guyane şi nordul Braziliei. . persani) sau cu dravidieni din sudul Indiei. rezultat al invaziei arabe care a împins spre sud populaţii de factură negroidă. filipineză) ..vest de Urali). japoneză. celor din zonele joase sau de pe platoul Mexican . ironi). Procesul de mixtare s-a petrecut mai ales în zonele rurale. fiind rezultatul amestecului dintre sclavii negri şi amerindieni sau metişi. -alte grupuri rasiale mixte s-au format în perioada modernă şi în Oceania (Hawaii. constituite după marile descoperiri geografice şi după colonizarea europeană. Diferenţe notabile îi opun pe cei din aria platourilor andine. circa 15 mil. uzbeci. apropiat de celelalte două forme. În centrul Afganistanului se adaugă hazara. Numărul lor depăşeşte 16 mil. Procesul de mulatrizare ca şi cel de metisare este în plină desfăşurare în cele două Americi . -malgaşii. populaţia europoidă de tip armenoid sau indo-afgan păstrându-şi intacte caracteristicile. care poate fi încadrat şi la formele vechi de tranziţie deşi acest amestec este în curs de desfăşurare. rezultat al amestecului coloniştilor buri (olandezi în principal) cu negrii bantu sau cu khoisanoizii din sudul extrem al Africii.

1. cf. foarte rară. Acesta presupune totdeauna o dinamică a unor particularităţi durabile constituite la un moment dat pornind de la un fond de bază (substrat) peste care se pot suprapune particularităţi ulterioare – cu rol modificator sau chiar de substituire (superstrat. Débat sur la langue mère în Les langues du monde. Dacă nici o limbă n-ar fi fost înlocuită. izolarea unor grupuri desprinse dintr-unul deja constituit.2. 1976. 132 M. Paris. prin intermediul căreia familiile de limbi cunoscute au fost unite în superfamilii corelate între ele. Ambiguitatea noţiunii de etnie este mai evidentă decât aceea de grup lingvistic. poate duce cu timpul la evoluţii lingvistice singulare. care presupun o puternică diferenţiere datorită acumulării în timp a unor familii lingvistice foarte diferite (cazul unor zone muntoase mai ales). Autorul citat susţine existenţa a patru mecanisme de bază care conduc treptat la apariţia unei noi limbi şi a unui nou grup etno-lingvistic într-o regiune dată -colonizarea unui teritoriu neocupat şi evoluţia separată. Discuţii aprinse se poartă în jurul presupusei „limbi-mamă”. acelaşi grup etnic putând cuprinde mai multe grupuri lingvistice şi invers. Pour la Science. prin extinderea ekumenei s-a ajuns la diversitatea lingvistică actuală.Victorri).Structura etno-lingvistică Între structura etnică şi structura lingvistică a populaţiei există diferenţe sensibile. existenţa unei limbi primare. -mecanismele de divergenţă. mai ales în condiţii de izolare. M. convergenţa lingvistică.2. a unor noi forme de spiritualitate. -mecanismele de convergenţă.Formarea grupurilor etno-lingvistice Procesul de diferenţiere etno-lingvistică este cunoscut în general sub numele de etnogeneză. în ultimă instanţă la apariţia de noi grupuri etno-lingvistice. vaste regiuni ale Globului fiind apanajul unei singure mari familii etno-lingvistice. adstrat). pentru determinarea particularităţilor etnice ale unui grup uman. la nivel local. gotica) la câteva mii de ani. Totuşi. -mecanismele de substituţie lingvistică. ajutate de genetica populaţiilor şi de arheologie. din care ar descinde toate familiile lingvistice actuale. izolate.şi plurilingvismului. Cf. Durata medie de viaţă a unei limbi poate varia de la câteva sute de ani (latina. în strînsă legătură cu relaţiile instituite între diversele grupuri venite în contact131. succesive : 130 131 Etno-lingvistica este o disciplină socio-umană distinctă care studiază relaţiile dintre limbile vorbite şi contextul socio-cultural.IV.Nichols (citat de B. 1999 75 . limbă şi tip rasial nu există decât cu totul extraordinar. cazul unor grupuri mici. limba vorbită rămîne principalul criteriu130. R. De aici. îndeosebi în pădurile ecuatoriale. În plus. PUF. Pour la Science. aparţinând la câteva familii înrudite între ele. acest lucru132. distinge două tipuri de arii geografice : de exapansiune (propagare). Cercetările recente par să demonstreze. IV. uşor de deosebit. 1999 133 Opinie exprimată de acest cunoscut istoric britanic contemporan în La diversification linguistique. J.Ruhlen.Victorri. Breton. divergenţa ar fi fost principala cauză a schimbărilor iar harta etno-ligvistică a Globului ar fi fost un mozaic. Géographie des langues. La astfel de concluzii s-a ajuns prin utilizarea metodei lingvistice comparatiste. este cel mai înfocat susţinător.Ruhlen consideră că similarităţile între diversele limbi vorbite pe Glob nu pot proveni decât din trei fenomene : împrumuturile. vorbită de primele comunităţi de Homo sapiens sapiens în urmă cu circa 100 000 de ani în estul Africii. Suprapunerea perfectă între etnie. aşa cum se prezintă parţial în ariile reziduale.) nu derivă obligatoriu din suprapunerea unor valuri migratorii diverse ci şi din dezvoltarea unor inovaţii lingvistice. Realitatea este însă diferită. Colin Renfrew 133 presupune că diversitatea etno-lingvistică din unele arii reziduale (Noua Guinee de ex. La această extindere s-a ajuns prin patru procese istorice distincte. B. reziduale. deşi aceasta din urmă poate fi la fel de vagă în contextul practicării bi. caracterizate prin limbi puţin diferenţiate.

Este cazul marilor familii etno-lingvistice actuale – indo-europeană. în perioada contemporană. situaţii similare putând fi întîlnite şi în Africa). ciukci.Renfrew. prin culturalizare subzistând doar acele limbi cu o bază socio-culturală solidă. principala cauză a substituirii lingvistice. Densitatea etno-lingvistică cea mai ridicată subzistă în acele regiuni izolate în care comunicarea este mai dificilă iar modelele sociale sunt de tip patriarhal. cazul unor zone muntoase ca Himalaya sau Caucazul. sedentare. -invaziile unor popoare migratoare în ultima parte a Antichităţii şi în Evul Mediu. franceza. acelaşi popor. în primul rând încălzirea survenită în urma retragerii gheţarilor. austrică.). Oceania. parţial al unora mai vechi (indo-europeană sau sino-tibetană). de pe urma cărora au rezultat familii etno-lingvistice altădată extinse. Din această cauză. Trebuie remarcat că în afară de acestea au mai existat alte 3900 limbi. al khoisanicilor). Din aceste evoluţii au rezultat situaţii extrem de variate. Din cele 6000 limbi şi dialecte reţinute de M. yukaghiri.vorbitori (6000 dacă folosim mediana). înlăturându-le încet dar sigur pe celelalte. dispărute în decursul proceselor menţionate.Renfrew 76 . pare-se. unele foarte limitate numeric şi spaţial. Tendinţa modernă este aceea de reducere a numărului limbilor vorbite. suprapuse ca elite dominante asupra unor popoare mult mai numeroase. -difuziunea impusă de variaţiile tardive ale climatului terestru. având conştiinţa apartenenţei etnice. adesea de origini diferite.Krauss134 doar 4% sunt vorbite în Europa şi Orientul Mijlociu.din Alaska. Dar chiar şi aici există.-migraţiile timpurii. numărul limbilor vorbite este multe mai mare decât acela al popoarelor (2800-5600 limbi sau chiar 7000 după unii. unde fiecare vale are propria limbă. Alte 600 se eşalonează între 100 000 şi 1 mil. 15% sunt vorbite în Americi iar restul în Africa. fie că a fost impusă (cazul statelor din Lumea Nouă care folosesc engleza sau spaniola) ori s-a impus în dauna unor limbi cu circulaţie mai restrînsă 135. Această revoluţie a fost însoţită de creşterea numărului de locuitori. cu un rol important în comunicarea dintr-un anumit spaţiu. O situaţie critică o înregistrează cele mai multe limbi autohtone din America de Nord (puţin tineri inuiţi mai folosesc limba maternă. dar numai circa 200 dintre cele 6 000 depăşesc acest prag considerat ca suficient pentru crearea unei limbi de cultură capabilă să reziste în timp. mai ales dacă sunt înrudite (cazul unor populaţii caucaziene de dimensiuni reduse din Daghestan care folosesc tot mai mult limbile cu o bază demografică mai consistentă sau în Nepal unde este impusă limba oficială în dauna celorlalte. sino-tibetană. ariile cu cea mai redusă diversitate etno-lingvistică. cu excepţia unor mici arii reziduale (cazul bascilor. cazul populaţiilor din nordul Eurasiei şi Americii (laponi. Fiecare limbă numără în medie 1 mil. între ele nefiind cel mai adesea nici o relaţie de înrudire). -difuziunea agriculturii în Neolitic. iar multe idiomuri amerindiene nu mai pot fi salvate. afroasiatică etc. grupuri etno-lingvistice mai active care reuşesc să-şi impună propriile particularităţi. analizând situaţia actuală a ajuns la concluzia că mass-media actuală pune în pericol circa 70-90% dintre limbile vorbite pe Glob. numărul vorbitorilor fiind extrem de restrîns). poate vorbi o sumedenie de limbi (cazul limită al papuaşilor care vorbesc circa 700 limbi. La fel se petrec lucrurile în fostele colonii care încă mai utilizează oficial limbile metropolelor (engleza.locutori. în consecinţă aceştia fiind obligaţi să-şi extindă arealul în arii nelocuite sau ocupate de populaţii aflate la un stadiu inferior de dezvoltare. În dinamica aceluiaşi proces se poate ajunge şi la situaţia ca mai multe popoare să vorbească aceaşi limbă. C. al popoarelor caucaziene. samoezi. La fel stau lucrurile în Australia unde 90% din cele 250 de limbi aborigene sunt pe cale de dispariţie sub presiunea englezei. iar grosul (5200) nu depăşesc pragul minim de 100 000 vorbitori sub care orice limbă este în pericol. diferenţele fiind datorate clasării unor idiomuri fie ca dialect fie ca limbă distinctă). citat de C. sudul şi sud-estul Asiei. cărora au reuşit să le impună adesea propria limbă. Mai puţin critică este situaţia din America Latină unde idiomurile locale rezistă cu mai mult succes în faţa spaniolei sau a portughezei. 134 Profesor la Univ. eliminate ulterior. Este cazul special al familiei de limbi altaice (turco-mongole). inuiţi etc.

înrudirea noastră cu celelalte popoare neo-latine fiind astfel relativ redusă sub aspect etnic sau rasial. Această problemă a minorităţilor (nu numai etnice de altfel) este frecvent invocată cu diverse prilejuri şi are un rol deosebit în stabilirea unui climat de cooperare. iranieni etc.locuitori. după mai multe milenii de separaţie. Unele minorităţi ajung să aibă o pondere relativ importantă iar pe plan local pot fi chiar majoritare (maghiarii în estul Transilvaniei. grupurile de populaţie romanizată. cazul românilor dar şi al popoarelor nord-americane actuale. plecând de la un trunchi comun. încât popoarele (grupurile etno-lingvistice) actuale nu se află la acelaşi stadiu de evoluţie. aveau o compoziţie etnică diversă. putându-se desfăşura pe trei căi principale : -diferenţierea. în formarea românilor ca grup etnic şi lingvistic distinct. albanezii în Kossovo şi vestul Macedoniei.portugheza) sau cazul particular al spaniolei care s-a impus până la urmă în cea mai mare parte a Americii Latine. -suprapunerea şi asimilarea reciprocă a două grupuri diferite. între numeroasele popoare astfel formate există multiple asemănări. mai ales acolo unde dominaţia colonială a impus frontiere artificiale (cazul Africii) dar chiar şi în Europa. dintre care unul se impune. sub 1 mil. Astfel. Peninsula Balcanică. românii în raioanele ucrainene din lungul frontierei în regiunea Cernăuţi mai ales etc. Astfel invocarea Romei ca reper etnic identitar aapre uşor forţată dar din punct de vedere lingvistic este incontestabilă. germanii în Alsacia sau în Tirolul de Sud. Unele subzistă aproape nealterate din substratul vechi preistoric (cazul menţionat al bascilor din Pirinei. urmările fiind încă resimţite. rezistând pe cale exclusiv orală.S. Dinamica grupurilor etnice se aseamănă cu aceea a grupurilor lingvistice. aşa cum s-a amintit. prin impunerea unei limbi de circulaţie.2. Formarea minorităţilor naţionale Harta politică nu coincide cu distribuţia diverselor popoare (numărul statelor este de câteva zeci de ori mai redus).R.. al celui român în cazul de faţă. Popoareale (grupurile etni-lingvistice) astfel formate se deosebesc mult prin dimensiune. provenind în mare parte din regiunile periferice ale Imperiului Roman (Peninsula Iberică.). Este cazul popoarelor indo-europene în ansamblu. încât orice dezbatere asupra caracteristicilor unui popor dă naştere unor ambiguităţi. unde oficială este bahasa indonesia. ca urmare a deplasării. al unor populaţii autohtone din Caucaz şi Himalaya). dar chiar şi astăzi. spre deosebire de cele mici care în mare parte sunt dominate cultural sau ignoră cultura scrisă.). În plus. individualizarea treptată. 77 . cu cel puţin 1 mil. cu tot efortul de impunere a limbilor naţionale. deci sunt consolidate. este un proces dinamic. Realitatea este că procesul formării unui popor. -apropierea treptată prin strîngerea relaţiilor între mai multe populaţii înrudite lingvistic. O situaţie o deţinea şi limba rusă în fosta U. 135 Cazul Irlandei unde limba naţională este pe cale de dispariţie în favoarea englezei sau chiar al Bielorusiei unde un proces similar a impus rusa.).S. caracteristică astăzi zonelor de maximă fărîmiţare. Este şi cazul poporului român care în forma cea mai vulgarizată este prezentat ca rezultat al asimilării lingvistice a populaţiei tracofone din Dacia de către o minoritate romanizată. este mult mai complex. Acestea au de obicei scriere şi cultură proprie. în ambele cazuri cu toate eforturile de a impune limbile locale nu se înregistrează progrese notabile. formate dintr-un mozaic de grupuri etno-lingvistice care folosesc în primul rând engleza (de factură americană). care în Neolitic s-au dispersat spre sud şi vest de aria de origine. a extinderii teritoriale.2. un aport deloc neglijabil l-au avut populaţiile de limbă slavă sau turcică adăugate altor grupuri asimilate de substratul tracic (celţi. Orientul Apropiat etc. Cea mai mare parte a populaţiei Globului aparţine astfel unor popoare mari. IV. aşa cum o dovedesc de altfel mărturiile epigrafice. nu există nici un popor care să nu cunoască şi statutul minoritar. adesea semiartificiale (cazul Indoneziei. limbă formată pe baza malaeze cu elemente din celelalte limbi vorbite sau al unor state din estul Africii care folosesc swahili). grupând sub 4% din populaţia mondială. Procesul de etnogeneză. cel puţin la nivel european.oameni. Domină cele mici (4/5). altele au evoluat prin asimilare reciprocă spre particularităţi noi sau prin suprapunere parţială (etnică sau lingvistică).

cum a fost cazul polonezilor sau al slovenilor în Germania şi Franţa. Africa de Est (46%).). -coloniştii.. aromânilor din Peninsula Balcanică etc.U. Se poate face o distincţie între coloniştii instalaţi de către o anumită putere dar având o origine etnică diferită de a acesteia.)137 sau din cauza persecuţiilor religioase (creştini din Orientul Apropiat refugiaţi în vestul Europei sau Americi. cazul secuilor din Transilvania). Toţi au în comun o prezenţă foarte veche pe teritoriul actual. O altă raţiune este aceea a organizării vieţii urbane în spaţii slab urbanizate. Se pot deosebi două categorii : -aborigenii. grecii etc.Genetic. amerindienii din America de Nord. Dacă primii pot fi primiţi cu ostilitate de populaţia autohtonă ceilalţi se pot bucura iniţial de unele drepturi şi facilităţi. triburile şi grupurile primitive. grupuri a căror legătură cu teritoriul pe care-l populează astăzi este mai slabă şi care convieţuiesc de obicei cu autohtonii. interese economice. grupuri relicte din sudul şi estul Asiei. germanii din fostul Imperiu Ţarist). de multe ori grupuri cu o compoziţie etnică eterogenă atrase de politica statului de valorificare a unor resurse sau terenuri. specializată în comerţ şi meşteşuguri (armenii. b)Minorităţile nou-venite sunt acelea care s-au constituit în perioada modernă şi contemporană prin dispersie. şvabii din Banat. Taylor. De cele mai multe ori refugiaţii 136 137 Cf. Deşi de multe ori au o prezenţă seculară. de valorificare a unor teritorii depopulate. Conform PNUD. o extindere teritorială coerentă. colonizare.. Este cazul bascilor. a)Minorităţile autohtone sunt acelea a căror prezenţă pe teritoriul actual este istoriceşte constituită din timpuri foarte vechi. -refugiaţii. P. galezilor.). în anul 2001. Africa de Sud (29%) şi Asia de Sud (22%). regiunile cele mai afectate de subalimentaţie sunt cele din Africa Centrală (50% din populaţie). 1998. -persoanele deplasate forţat sau relocalizate în noi regiuni. La fel s-a întîmplat şi cu alte populaţii cu vocaţie citadină. drepturile lor asupra acestor teritorii pot fi puse în discuţie ca în cazul turcilor din Bulgaria. cazul cel mai clasic este cel al negrilor din Americi dar mai recent şi cel al populaţiilor din Caucaz şi Crimeea deportate masiv din ordinul lui Stalin în 1945 spre Kazahstan şi Siberia. Caraibe (31%).). al hinduşilor din Trinidad-Tobago şi colonii aduşi de către proprii lor suverani. din cauze politice (represiunile datorate unor regimuri dictatoriale ca cele din fostele state comuniste sau din unele state latino-americane). laponii din Scandinavia etc. grupuri mai arhaice şi de multe ori cu o origine incertă (negritos. -grupuri etnice de origine foarte veche. ainu. În epoca modernă foarte frecventă a fost colonizarea forţei de muncă în minerit (mai ales în extracţia cărbunelui). al mexicanilor în S. olandezii din regiunile mlăştinoase din nordul Germaniei) sau ca mînă de lucru pe plantaţii (cazul tamililor din Sri Lanka. a căror istorie este ceva mai bine cunoscută şi care sunt indiscutabil autohtone.A. invazii. Raţiunile pentru care cuceritorii recurg la colonizare sunt diverse : interese militare (paza frontierelor. minorităţile pot fi clasificate în două mari grupuri care pot fi subdivizate în mai multe categorii : autohtone şi nou-venite136. Este cazul tătarilor din Rusia. având drepturi imprescriptibile asupra tertitoriilor pe care le ocupă. New York. al ruşilor în Basarabia etc. wedda. al suedezilor din Finlanda. la fel de frecvent. devastate sau nevalorificate (slovacii din Ungaria. cum s-a petrecut în cazul turcilor meşkheţi din Georgia deplasaţi de Stalin în Uzbekistan. cazul tamililor din Sri Lanka. altădată al francezilor din Algeria. ostilităţile generând conflicte sau persecuţii. musulmanii din Birmania refugiaţi în Bangladesh etc. populaţiile saheliene în statele de la Golful Guineii etc. Pot fi deosebite cinci categorii : -invadatorii şi cuceritorii care pot constitui grupuri reziduale după recucerirea teritoriului de către populaţia autohtonă (sau presupus autohtonă). compactă chiar. Singurele regiuni ale Globului care sunt ocolite de acest flagel sunt Europa Occidentală şi America de Nord. Longman. bretonilor. refugieri etc. colectivităţi care fug din calea unor conflicte (palestinienii de ex. nobili. a unor calamităţi naturale sau a foametei (etiopieni în Sudan. proprietari (tătarii din Polonia. sau mai recent bosniacii). încât ei constituie indiscutabil primii locuitori. caz frecvent în Europa central-estică unde populaţia urbană iniţială a fost de multe ori de origine germanică sau evreiască. mai evoluate.) ori. populaţiilor nord-caucaziene. finlandezii din Suedia. Political geography. Deşi victime ale dictaturilor multe din aceste minorităţi nu sunt bine primite în noul loc de reşedinţă. 78 .

cazul Belgiei sau din Africa – Ruanda.consideră situaţia lor ca una temporară dar de obicei. tribalismul. Stabilirea unei clasificări etno-lingvistice a populaţiei Globului este extrem de dificilă. Cea mai pertinentă modalitate de grupare a celor câteva mii de comunităţi etno-lingvistice de pe Glob pare a fi aceea care ţine cont de vechimea formării acestora dar şi de distribuţia spaţială actuală. 79 . unde populaţia han este net majoritară. unde pe lîngă cele 15 limbi oficiale. naţionalismul etnic. nu totdeauna precis definite : -state multinaţionale. create artificial în perioada colonială. rare dar semnificative. Geneva . maghiarii din Slovacia. cazul comunităţilor germane din Transilvania sau sudul Rusiei altădată dar tot mai frecvent sub forma diasporelor. -state mononaţionale. există o sumedenie de limbi şi dialecte care dau impresia că subcontinentul indian este un adevărat Turn Babel. La dynamique de l’ethnicité en Afrique noire. Un caz arhicunoscut este acela al kurzilor care spre deosebire de ceilalţi au o anumită coeziune spaţială din sud-estul Turciei până în nord-vestul Iranului sau cazul bascilor. Fiecare dintre aceste tipuri pot emite diverse revendicări.3. care pune accent pe relaţia cu teritoriul. germanii din Alsacia sau Tirolul de Sud. State multinaţionale tipice sunt şi Iranul. Din punctul de vedere al localizării pot fi deosebite patru tipuri de minorităţi: -comunităţi transnaţionale. suportul acestor revendicări poate deriva din trei modalităţi de exprimare a identităţii minoritare : autohtonismul. fără continuitate teritorială. pe al căror teritoriu se vorbesc mai multe limbi distincte. urmate de cele rezultate din primele migraţii de extindere a ekumenei – mare parte din Oceania. Actes Sud. Indoneza. Burundi.Birnbaum). în Sociologie des nationalismes (dir. foarte frecvent în Europa : românii din Ucraina. sudul Asiei. Federaţia Rusă. albanezii din Kosovo etc.Rey.. inclusiv României. Chiar şi China. majoritatea rămîn în regiunile de adopţie (cazul armenilor refugiaţi în Georgia. fără să excludă existenţa unor minorităţi naţionale. cazul Indiei. adesea cu suport etnic. al turcilor în Bulgaria etc. Cf. Identité culturelle et interculturalité en Europe. -comunităţi cu identitate statală precisă dispersate la mari distanţe de aria de origine.Coulon. -comunităţi localizate în continuitate teritorială cu statul de referinţă. Astfel. caracteristici pentru perioada contemporană.P. vaste spaţii fiind dominate de grupuri etnice aparţinând la numeroase familii etno-lingvistice. -un caz particular este cel al statelor binaţionale. care survine atunci când relaţia cu teritoriul este pusă în cauză. cu o intensitate tot mai mare de la prima la ultima categorie138. caracteristic majorităţii statelor europene. arabii din sudvestul Iranului. Cazul cel mai tipic este astăzi cel al ţiganilor dar şi evreii se încadrau în aceeaşi categorie înainte de înfiinţarea statului Israel. Mulţi dintre ei încearcă să se stabilească în ţara de primire creând mici comunităţi (diaspore) care păstrează legături strînse cu ţara de origine. fiind un vehicul frecvent al revendicărilor populare sau al pasiunilor colective în ţările în curs de dezvoltare. Este motivul pentru care continentul african este frământat în ultimele decenii de nenumărate conflicte interne sau interstatale. a turkmenilor refugiaţi în Iran de teama puterii sovietice etc.2. fără identitate statală. sau Kazahstanul unde coexistă două grupuri etnice principale. 1998. cu o structură unitară sau relativ unitară. -comunităţi localizate în vecinătatea statului de referinţă. cele mai vechi sunt cu siguranţă cele din aria de origine a omului actual – Africa subsahariană. majoritatea statelor din Africa subsahariană. M. dată fiind varietatea opiniilor şi a metodelor de clasificare. dar şi unor cazuri exemplare din estul Asiei (Japonia. întîmplător foste colonii belgiene. cazul maghiarilor din Transilvania. deşi raportându-ne la extinderea spaţială a acestuia şi la masa enormă de populaţie. În statele africane.). 1997. situaţia nu este cu mult diferită de cea a Europei. atunci când se manifestă revendicări de autonomie sau chiar de separare139. unele arii reziduale 138 139 Cf. IV. Centre Européen de la Culture. cunoaşte aceeaşi diversitate. G. -muncitorii imigranţi (gastarbeiter în germană) sau refugiaţii economici cum mai sunt numiţi. Canada etc.Clasificarea etno-lingvistică a statelor şi a populaţiei Globului Din punctul de vedere al compoziţiei etno-lingvistice se pot distinge mai multe categorii de state. PUF. Peninsula Coreeană).

urarteenii şi hatti (proto-hitiţii). cuprinzând trei subfamilii inegale. 17)familia nord-caucaziană. uralică. divizată în trei subfamilii : andamană. foarte puternic diferenţiate. 21)familia elamo-dravidiană. 11)familia ghiliak. 8)familia na-déné. de fapt o macro-familie. considerate a fi înrudite cu populaţiile din nord-estul Asiei.bascii din Pirinei. 19)familia asianică. altaică. corelată cu ultimele două. cu acea altaică în mod deosebit dar prezentând şi elemente care o apropie de familia austrică. care ocupă un vast spaţiu în Eurasia.din Eurasia. corespunzătoare ultimului val de migraţii spre America. specifică nordului Africii şi sud-vestului Asiei. tibeto-birmană. malacca şi vietnameză. distinctă şi foarte omogenă. 12)familia ainu-japoneză. cu trei ramuri distincte : semită. austroneziană (malaio-polineziană). 10)familia ciukot-kamceatka. cuprinzând patru ramuri distincte – mon-khmer. reziduală în interiorul marii insule Kalimantan. extrem de diferenţiată. în China şi în Siberia. la care se adaugă unele popoare antice. 13)familia coreeană. deosebindu-se două mari subfamilii – nordică şi meridională. clar diferenţiată în mai multe subfamilii : dayak. foarte eterogenă. prezentă mai ales în Europa. 5)familia indo-pacifică. posibil înrudită cu alte familii din Asia. cu mai multe ramuri distincte. 15)familia uralo-altaică. în aceleaşi arii geografice. 4)familia australiană. 18)familia mediteraneană. 20)familia kartvelică (sud-caucaziană) corelată de multe ori cu cea asianică sau cu cea mediteraneană. în câteva arii insulare din sudul Asiei şi Oceania. apropierea de alte familii fiind dificilă. Schematic. vag înrudită cu ce ainu-japoneză şi cu cea altaică. răspândită în Asia Centrală de unde prin migraţii s-a extins predilect spre sud-vest. corelată de multe ori cu alte familii relicte din spaţiul eurasiatic. papuaşă şi tasmaniană. cuprinzând câteva populaţii dispersate în zona forestieră rece din nordul Americii sau chair mai spre sud. hamită şi kuşitică. 16)familia burushaski. cu două subfamilii : sinică. 80 . localizată în nordul Pakistanului. care cuprinde două mari subfamilii – nigero-congoleză şi kordofaniană. puternic diferenţiate : yukaghiră. munda. de o mare diversitate. o macro-familie. miao-yao. grupează cea mai mare parte a populaţiilor autohtone din America. 6)familia austrică. una din cele mai importante. această clasificare etno-lingvistică are următoarea distribuţie : 1)familia khoisanică 2)familia nigero-kordofaniană. 7)familia amerindiană. cuprinde o singură ramură vie . relict a cărui vechime este greu de atestat. altădată răspândită în sudul şi sud-vestul Asiei. similară celei anterioare prin situarea într-o zonă muntoasă greu accesibilă. apoi cele care s-au format şi extins pe parcursul Neoliticului şi în fine cele care s-au impus într-o perioadă mai apropiată de cea actuală prin migraţii şi dominaţie. fără probe convingătoare. austro-asiatică. subfamilia nigero-congoleză cunoaşte o mare diversitate fiind divizată în mai multe ramuri. asemănările cu familia nord-caucaziană sunt mai probabil rezultatul unor contacte reciproce. etruscii în primul rând. 3)familia nilo-sahariană. răspândită în zona arctică din Ciukotka până în Groenlanda. intermediară între ultimele trei şi cele din interiorul Asiei. extinsă în arhipelagurile din sud-estul Asiei şi din Oceanul Pacific. La rândul său. restrînsă astăzi la extremitatea sudică a subcontinentului indian. thai-chuan. răspândită pe ambii versanţi ai Himalayei şi în N Indochinei. 22)familia afro-asiatică. când ocupa Anatolia şi cuprindea trei popoare mai importante : huriţii. 14)familia sino-tibetană. în Madagascar şi în sudul Indochinei. reziduală. în extincţie în Extremul Orient. reziduală în sudul Chinei şi în Indochina. mult timp considerate familii distincte. 9)familia eskimo-aleută. de o mare diversitate. dispărută complet dar importantă în Antichitate.

care prin structură se aseamănă tot mai mult cu limbile izolante. Routledge. spre cea mai mare parte a Europei. fiind înrudite în cele din urmă între ele. spre simplificarea sintaxei şi „mondializarea” vocabularului vehiculat de mass-media scrisă şi audio-vizuală sub imperiul „necesităţii” comunicării cât mai rapide. coreeana. mai ales la limba engleză. Malherbe.Greenberg (Univ. kartvelică. -limbile clasificatorii se deosebesc prin utilizarea unor prefixe care indică apartenenţa semantică a cuvîntului la o anumită categorie (clasă). cele mai simple.Ruhlen. după toate aparenţele. W.23)familia indo-europeană. Cele mai caracteristice sunt din acest punct de vedere limbile sino-tibetane şi cele mai multe dintre limbile din familia austrică. Robert Laffont. Caracterizează în primul rând limbile indo-europene chiar dacă se observă o erodare a flexiunii în epoca modernă. Stanford). M. mai greu de acceptat totuşi. 1995. cu un rol social 140 141 Cf. caracterizate prin adăugarea unor sufixe la un radical verbal sau nominal. The geography of Language în Companion Encyclopedia of Geography. -limbile holofrastice (polisintetice) se diferenţiază prin absenţa unui sens clar al fiecărui cuvînt care în funcţie de combinaţia cu alte cuvinte. Pericolul unei eventuale omogenizări pare mai degrabă virtual. pe cea uraloaltaică şi pe cele din nord-estul Asiei. în unele limbi izolate din Eurasia (basca. care cuprinde câteva din cele mai numeroase familii lingvistice din Lumea Veche. Tendinţele actuale converg. adăugate unui radical. Cele mai caracteristice sunt limbile din familia afro-asiatică. M. Edit. nu întotdeauna complet distincte140 : -limbi izolante. la fel cele izolante şi holofrastice. pp 108-120. limbile nord-caucaziene. prefixe şi infixe (după caz). mai complexe.Brice. utilizează în diferenţierea cuvintelor o serie de sufixe. Detalii despre particularităţile structurale şi lexicale ale limbilor lumii pot fi obţinute din lucrarea Limbile lumii. basca şi burushaski sub numele de dénécaucaziană sau sino-caucaziană. Astfel limbile flexionare şi cele cu flexiune radicală formează un macrogrup relativ unitar. preocupaţi în prezent de a stabili o schemă completă a raporturilor dintre acestea. etrusca sau georgiana). 1981 sau Les langages de l’humanité. pornind din aria presupusă de origine – stepele ponto-caspice pentru unii sau Anatolia după alţii. probabil cea mai nouă dar sigur cea mai expansivă. indo-europeană. Bucureşti. mai rar şi în cea nilo-sahariană. necesare comunicării. Astfel sunt vehiculate mai multe superfamilii lingvistice.Vintilă-Rădulescu.. -limbile aglutinante. care se deosebesc prin utilizarea tonurilor necesare diferenţierii sensului unor cuvinte aparent homofone. în structuri de tip holofrastic (fraze formate dintr-un singur cuvînt) îşi poate schimba semnificaţia. cert înrudite. sudului Asiei iar după marile descoperiri geografice şi spre toate componentele Lumii Noi. 81 . Şt. este suprafamilia eurasiatică. se deosebesc de obicei 6 mari categorii. diferenţiate probabil la începutul Neoliticului : afro-asiatică. Aceste 23 familii etno-lingvistice corespund în general clasificărilor propuse de către lingvişti. 1996. între care se situează limbile aglutinante şi cele clasificatorii141. O alta propusă mai recent de J. Si Encicl. -limbile flexionare. -limbile cu flexiune radicală. de la Univ. inclusiv cea coreeană şi aino-japoneză. Şi mai surprinzătoare este superfamilia propusă de M. dintre care cea mai cunoscută este cea nostratică (susţinătorul acestei teorii este Aaron Dolgopolsky. Limbile normate. elamo-dravidiană. Caracteristice sunt limbile uralo-altaice. acceptate ca atare prin compararea vocabularului reconstituit al proto-limbilor. japoneza. obţinând astfel o mare varietate de nuanţe semnatice. care alătură pe lîngă familia indo-europeană.Sala şi I. Din punctul de vedere al structurii limbilor vorbite pe Glob. Caracterizează mai ales limbile indigene din America. London. mai puţin na-déné care se apropie de limbile izolante. codurile lingvistice fiind mult mai adânc înrădăcinate în mentalul colectiv decât pare la prima vedere. elemente aglutinante existând şi în unele grupuri de limbi din familia austrică (austroneziană mai ales). elamodravidiene. din Haifa). Se poate spune că aceste şase categorii prezintă doar diverse moduri de exprimare a realităţii. Specific limbilor din familia nigerokordofaniană. uralo-altaică şi coreeană. care grupează alături de limbile sinotibetane şi na-dene. care se disting prin existenţa unor radicale triliterale (două consoane şi vocală) pe baza cărora prin alternanţă vocalică sau sufixare se pot obţine diverse structuri sintactice.

1. uneori cu conflicte sîngeroase sau prin compromisul utilizării limbii fostelor metropole coloniale ca limbă de circulaţie. cuprinzând circa 467 mil. de unde au fost împinşi spre sud de înaintarea populaţiilor bantu.Familia nigero-kordofaniană În Africa subsahariană. procesul de arabizare fiind astfel destul de avansat.precis nu pot fi înlăturate decât prin dispariţia purtătorilor săi. dovadă fiind populaţiile din centrul statului Sudan (Kordofan). amestecul negroid-europoid este evident dar aportul celei de-a doua componente este destul de redus. cuprinde în principal două populaţii distincte : boşimanii (bushmenii) şi hotentoţii. Constituie un vast ansamblu de etnii şi triburi. 22). unitare din punct de vedere rasial dar extrem de diferenţiat. Din punct de vedere rasial. Ambele au rămas la stadiul organizării tribale iar limbile lor au particularităţi absente la celelalte grupuri umane – clicurile.2. apropiate lingvistic. justificând apelativul nigero-kordofanian. domină o familie etno-lingvistică extrem de diferenţiată.2. inclusiv metişii. aceste populaţii au fost considerate ca aparţinând altor familii etno-lingvistice (nilo-sahariană. având şi cel mai înalt ritm de creştere demografică la nivel planetar (vezi tab. cel mult 600-700 mii oameni. Mult timp.4. 2)Subfamilia nigero-congoleză La sud de Sahara şi de platourile Abisiniei domină un vast conglomerat de etnii. de multe ori de mici dimensiuni. Nici unul din numeroasele triburi nu depăşeşte câteva zeci de mii de locuitori.nr. relativ unitară din punct de vedere rasial. Acest spaţiu constituie în prezent un adevărat laborator al procesului de etnogeneză în contextul sporirii mobilităţii populaţiei şi a exploziei demografice.2. 82 . normate şi utilizate în mass-media şi în învăţămînt. Altădată era mult mai extinsă spre nord-est. un număr de circa 450 mii locuitori aparţin unui grup distinct.2. Este cea mai numeroasă familie etno-lingvistică din Africa. Se produc astfel convergenţe în jurul unor limbi de circulaţie. Familiile etno-lingvistice IV. IV. o parte fiind decimaţi sau asimilaţi. dacă ne raportăm la cele peste 1000 grupuri etno-lingvistice dar se impune destul de greu. cunoscută de obicei sub numele de nigero-congoloză. La venirea europenilor existau diferenţe însemnate între cele două populaţii menţionate : hotentoţii erau crescători de animale şi populau zonele mai umede iar boşimanii trăiau în zonele aride ocupându-se cu vînătoarea şi culesul. suprapuşi rasei khoisanoide. Colonizarea europeană începută în secolul al XVII-lea în extremitatea sudică a continentului african i-a împins spre zonele aride ale deşerturilor Kalahari şi Namib. Spaţiul dintre bazinul Nigerului şi masivul Kordofan pare a fi de altfel aria de origine a acestor populaţii. influenţele exercitate de marile limbi de circulaţie nefiind de natură să le modifice substanţial. pe alocuri în curs de omogenizare. IV. divizat în căteva zeci de triburi ale căror limbi sunt puţin studiate şi a căror cultură este puternic influenţată de cea arabă. ca dovadă rămânând unele mici grupuri khoisanice în sudul Tanzaniei (sandawe). xhosa. Viitorul acestor două popoare este incert în condiţiile unei presiuni puternice din partea limbilor oficiale din sudul Africii – engleza. consoane care se rostesc prin aspiraţia aerului în piept (similare unor fluierături sau ândemnurilor folosite pentru cai). afro-asiatică) dar cele mai multe asemănări le prezintă cu populaţiile din Africa subsahariană.21. înrudite din aproape în aproape.Familia khoisanică Familia khoisanică este una din cele mai restrînse numeric. Iniţial erau mult mai răspândiţi spre Africa Central-Estică.4.2. preluate şi de vecinii bantu –zuluşi. afrikaans şi limbile bantu. Poate fi divizat în două subfamilii inegale : 1)Subfamilia kordofaniană În partea centrală a statului Sudan. tipul antropologic fiind dominant negroid. în contextul absenţei culturii scrise dar şi al politicii de omogenizare a statului. Este o tendinţă firească.locuitori.

XI-XIV) difuzând Islamul în rândul populaţiilor din zona de coastă sau constituind corpuri de elită în armata colonială franceză. vestul statului Mali şi în Gambia fără a fi absenţi în celelalte state vecine. de unde prin migraţii succesive s-au dirijat spre sud şi est ocolind sau traversând pădurea ecuatorială.N. în regiunea de la izvoarele fluviilor Niger şi Senegal.6 mil. ca limbă naţională fiind utilizată şi de alte populaţii înrudite. unde au un rol important. Mandingo era şi limba maternă a majorităţii sclavilor negri din Americi (iniţial). de mandingo. Foarte numeroşi (circa 89 mil. Totalizează circa 26. Puternic afectaţi de seceta din Sahel. opunându-se avansului limbii engleze. Mali în sec. locuind în vestul statului Mali şi în regiunile limitrofe ale Mauritaniei şi Senegalului. suprapus unei divizări politice arbitrare. cu o civilizaţie avansată. Majoritatea practică animismul. sunt cunoscuţi prin propensiunea spre emigraţie pentru muncă. care se întrepătrund deseori creând un mozaic.VII-X. la nord de Golful Guineei. la izvoarele Nigerului în sec. formând populaţia principală din Liberia şi Sierra Leone. după o scurtă rezistenţă împotriva europenilor. fiind astfel un grup etnic major cu un rol important în statele menţionate.8 mil. Prin urmare limba lor cunoaşte o largă circulaţie. înrudiţi îndeaproape cu mandingo. În aria de origine s-a produs o diferenţiere extrem de puternică spre deosebire de ariile de dispersie. iar limba lor are un rol tot mai mare în Mali. la mari distanţe. avansând pînă pe ţărmurile Golfului Guineei. în comerţ mai ales.Originea populaţiei care formează acest conglomerat pare să fie în zona de contact dintre savană şi pădurea ecuatorială. Se deosebesc astfel şapte grupuri distincte şi relativ omogene. puternic înrudite lingvistic. constituie baza populaţiei din unele state vest-africane. întemeind vaste imperii (Ghana. -dyula. locuiesc în principal în nordul statului Côte d’Ivoire. unele dintre ele reuşind să atingă un grad avansat de civilizaţie. Împreună cu alte grupuri înrudite totalizează circa 4. fiind parţial creştinaţi sau practicând în continuare animismul. Originari din zona înaltă a masivului Fouta Djallon s-au dispersat pe cursul mijlociu al Nigerului fiind agricultori şi constituind cu timpul populaţia de bază a statului Mali (în zona capitalei Bamako) dar sunt prezenţi şi în Senegal sau în Côte d’Ivoire. în zona de frontieră dintre Burkina Fasso. cunoscuţi şi sub numele de sarakollé (3-4mil. fiind astfel mai puţin atinşi de Islam. localizat în plină savană. în întreaga Africă Occidentală. împreună).U. locuitori. sunt alte două grupuri înrudite (circa 3 mil. asupra populaţiei mondiale (World Population Data Sheet din 2001. Cei circa 6.5 mil.4 mil. Majoritatea practică animismul sau sunt creştinaţi. -bambara (banmana). b)Grupul guineean (kwa) Este un grup de populaţii ce locuiesc în zona forestieră din lungul Golfului Guineei. chiar dacă în ultimele decenii se constată o expansiune a Islamului. Unele dintre limbile vorbite de aceste populaţii au dobândit un rol major în comunicare după obţinerea independeţei. cunoscuţi şi sub numele de malinké sau maninka. mai unitare. estul Guineei. Se disting printr-un rol important în comerţul vest-african şi în propagarea Islamului spre regiunea centrală a Golfului Guineii. se deosebesc prin rezistenţa la islamizare. oficiale în aceste state.) se remarcă prin particularităţile lingvistice ce le disting net de limbile vecine. constituind principala comunitate negro-africană din Franţa. Cele mai multe populaţii practică agricultura dar sunt şi unele grupuri mai puţin avansate de vînători. fiind elementul cel mai activ în organizarea statelor amintite. în primul rând prezenţa tonurilor.) sunt două populaţii înrudite cu bambara.) şi khasonké (sub 1 mil. -soninké. pescari şi 142 Ca şi alte estimări cifrice şi acestea sunt recalculate pe baza ultimelor estimări ale O. 2002 şi 2003). Dintre cele câteva zeci de grupuri etnice. similare celor din limba chineză. mai importante sunt : -mandingo. relicvă a epocii coloniale: a)Grupul mandé. Côte d’Ivoire şi Ghana. constituind regate puternice înaintea colonizării europene. atât Islamul cât şi creştinismul penetrând mai greu. 83 . este un alt popor mandé.locuitori142 dar în trecut au avut un rol important. Numărul lor este de circa 4. -mende şi kpelle.

în defavoarea altor grupuri etnice. împădurită.) şi nupe (2.5 mil.5 mil.1 mil. foarte amestecate între ele. un alt grup de popoare din Nigeria. în pofida numărului relativ restrîns (1. Păstori seminomazi şi comercianţi.). fiind însă dominaţi cultural de ibo sau yoruba. Dintre cele aproape 100 grupuri etnice. mult mai numeroşi (baulé fiind de fapt o ramură a acestora).4 mil. Agricultori şi artizani reputaţi dar şi comercianţi versaţi.ijo).). unele 84 . În perioada colonială au fost favorizaţi de extinderea agriculturii de plantaţie. cel mai important dintre popoarele din acest grup (29.) situaţi mai la nord. diamante).locuitori (din care 5 mil.4 mil. fapt ce a generat animozităţi cu autorităţile de la Lagos. Sunt prezenţi şi în Benin.75mil. Formaţi prin asimilarea unor popoare diferite.2 mil.5 mil. În trecut s-au remarcat printr-o civilizaţie avansată. în aval de confluenţa cu Benue. două popoare strîns înrudite. -ewe. localizate în zona litorală a celor două state sau spre interior (ga-adangme de ex. în zona de vărsare a fluviului Niger. fapt ce le asigură un rol dominant în regiune. destul de consolidate. răspândiţi în estul Côte d’Ivoire şi mai ales în Ghana.) îi impune în faţa unor grupuri înrudite mai puţin numeroase. Constituie rezultatul extinderii spre nord-vest a populaţiilor de agricultori sau de crescători de animale din nucleul iniţial guineean. Limba lor a devenit astfel o limbă de circulaţie în vestul Africii dar fărîmiţarea dialectală şi dispersia teritorială îi împiedică extinderea. unul din pretextele sîngerosului conflict din Biafra. a căror limbă are statut naţional în această ţară (3. de multe ori conform potenţialului natural. Limba ewe are statut de limbă naţională în Togo. Numărul lor important (8. Provin din sud-vestul Nigeriei şi aveau odinioară ca principală ocupaţie comerţul cu sare şi cu sclavi. Ca şi baulé au fost favorizaţi în perioada colonială de dezvoltarea economiei de plantaţie sau de prezenţa unor resurse subsolice (aur. dominând capitala acestui stat. circa 1.) dar se remarcă prin relativa dispersie spaţială. fanti). al căror număr depăşeşte 26 mil. unde este promovată ca limbă naţională. limba lor tinzând să devină una din cele mai importante din Africa. -efik-ibibio. fapt ce le asigură un rol foarte important în statul amintit.6 mil.). mai ales în domeniul prelucrării metalelor dar şi al organizării sociale. c)grupul atlantic occidental (bantuid vestic) Este mult mai redus numeric (37 mil.).). suprapusă parţial peste areale bogate în petrol. efect al primului război mondial). locuiesc în zona dens populată din sud-vestul Nigeriei (cel mai populat stat african). formează majoritatea populaţiei în Guineea fiind dispersaţi pe un spaţiu vast din Senegal pînă în Camerun sau chiar mai la est. Înrudit cu ewe este poporul adja-fon baza populaţiei din Benin. fiind un popor relativ important. în expansiune faţă de alte grupuri etnice mai restrînse (circa 4. numără circa 23. populaţia de bază din zona central-sudică a Côte d’Ivoire. se pot menţiona : -baulé. Această expansiune este oprită de rezistenţa unor popoare la fel de numeroase şi bine organizate din regiune (haussa şi ibo mai ales). -ibo(igbo) şi ijo. răspândite în sud-estul Nigeriei.. Cel mai cunoscut dintre aceste popoare este peul (fulbe sau fulani mai spre est sau tuculeor în lungul rîului Senegal). -yoruba. ca edo (2. în faţa unor grupuri etnice mai compacte din statele în care sunt prezenţi. popoarele din acest grup se deosebesc prin modul de viaţă particular. Geografic. Agricultori specializaţi în cultura speculativă a palmierului de ulei. fie în zona semiaridă a Sahelului fie în zona umedă de pe coasta exrem-vestică a Africii. localizată în zona de cultură a celor mai vaste plantaţii de cacao din lume. -akan (ashanti. populează cursul inferior al fluviului Niger. în 1965. Numărul lor se cifrează la aproape 6 mil. permisă de climatul mai umed şi de deschiderea spre exterior asigurată de apropierea Golfului Guineei. sunt întîlniţi în toată Africa Neagră şi se impun tot mai mult ca unul din marile popoare africane cu toate sciziunile pe care le implică penetrarea creştinismului sau Islamului.culegători.. Constituie unul din cele trei mari ansambluri etno-lingvistice din Nigeria şi se deosebesc din punct de vedere cultural prin dominanţa netă a animismului. majoritari în partea sudică a statului Togo şi în regiunea vecină a Ghanei (ocupată de britanici prin împărţirea coloniei germane Togo. astăzi fiind agricultori şi pescari. cu o importanţă mai redusă. ocupă o zonă umedă. Foarte apropiate din puncte de vedere lingvistic.

). din estul Nigeriei pînă în sudul extrem al Africii. într-o sumedenie de grupuscule etnice. este mult mai fărîmiţat decât alte grupuri din zonă (circa 100 de etnii). Spre sud. Totuşi limba fulbe are un rol major în Guineea sau în nordul Camerunului (administraţie. Mai la nord o importanţă oarecare o au unele grupuri mai puţin numeroase cunoscute prin tradiţiile artizanale (bobo) sau prin modul de viaţă arhaic (dogon) ambele la frontiera dintre Mali şi Burkina Fasso. mai exact statul Burkina Fasso. cazul poporului mossi (peste 7.1 mil. După obţinerea independenţei unele dintre ele au căpătat o importanţă deosebită prin ponderea demografică. Numărul lor depăşeşte 252 mil.înrudite (wolof. balanta. mai importante sunt popoarele : dagomba (1. din nordul R. prezente din Senegal pînă în Liberia.6mil.). d)Grupul voltaic (bantuid central. În zona de coastă..). dată fiind dispersia relativ recentăm începută în primele secole ale erei creştine.) este limitat la regiunea muntoasă de la graniţa dintre Nigeria şi Camerun. kissi-temne (2.) iar în Camerun grupul bamiléké. răspândit şi în Ghana sau în Mali. Populaţii de agricultori. g)Grupul bantu Este cel mai numeros dintre cele şapte ramuri ale subfamiliei nigero-congoleze şi se impune mai ales prin vastitatea spaţiului pe care-l ocupă.). prin islamizare dar şi prin contactul timpuriu cu europenii. Cele mai importante etnii sunt gbaya şi ngbandi (4-5 mil. fiind frecventă şi în Côte d’Ivoire ca urmare a migraţiilor recente. serer) altele din grupul guineean au avut un rol important în difuziunea Islamului în vestul Africii.2 mil) iar mai spre est poporul zandeh (azande) în zona cumpenei de ape dintre Nil şi Ubangui. datorită nivelului de civilizaţie atins de comunităţile de agricultori care valorifică versanţii fertili ai acestei regiuni cu relief vulcanic. practicată prin amenajări complexe.). au fost supuse mult timp altor etnii mai active din zonă. limba. trăiesc câteva popoare mai puţin numeroase având ca ocupaţie principală pescuitul : dyola (0.) dispun în prezent de o limbă normată.2 mil. cele circa 600-700 etnii componente sunt mult mai susceptibile a forma ansambluri etno-lingvistice vaste prin convergenţă. Personalitatea sa este însă remarcabilă.7mil. naţională în ultimul stat menţionat dar în regres în faţa altor limbi bantu. alături de alte grupuri mai mici extinzându-se pînă în sudul Sudanului (2. gur) Este restrîns în spaţiu la regiunea de savană.) majoritar în Burkina Fasso.5 mil.D. În acest din urmă stat se distinge poporul senufo (siene).locuitori. f)Grupul ubangian Este un ansamblu de grupuri etnice mai puţin cunoscute şi studiate ocupând un spaţiu destul de vast în regiunile de contact dintre pădurea ecuatorială congoleză şi savanele din bazinele fluviilor Ubangui şi Chari. dar prezentă şi în Gambia la fel ca şi serer (1.fiecare). şi sunt puţin diferenţiaţi. Se remarcă în estul Nigeriei poporul tiv (3. au un rol secundar în cele două state. pe baza cărora în perioada colonială a fost formată limba sango. Înrudiţi cu peulii sunt popoarele wolof şi serer din Senegal. remarcabil prin agricultura avansată. răspândiţi din Ghana pînă în Nigeria. unde au împins populaţiile de tip khoisanic spre deşertul Kalahari dar s-au lovit de colonizarea europeană. Foarte divizat.Centrafricană. capabilă să întreţină densităţi foarte ridicate (3.) şi bariba. mai umedă. dacă nu s-ar opune uneori diferenţele culturale sau incidenţa divizării arbitrare a Africii în perioada colonială. au avut o contribuţie decisivă la popularea jumătăţii sudice a continentului african iar extrema divizare lasă cu greu să se desprindă grupuri 85 .3 mil. puternic înrudite. Astfel.).2 mil.5 mil. Cele mai multe sunt relativ greu de clasificat prezentând asemănări lingvistice atât cu grupul nigero-camerunez cât şi cu grupul bantu sau chiar cu familia nilosahariană. popoare de agricultori (cultivatori de arahide) destul de avansate cultural. dominantă în Senegal. În aceleaşi state se mai remarcă poporul banda (1.Congo şi R. Popoare de cultivatori sau crescători de animale. al căror dialect (moré) s-a impus ca limbă oficială. tem (1 mil. din grupul mandé sau de factură sahariană. mass-media). din nordul statului Côte d’Ivoire pînă în Nigeria având în centru bazinul fluviului Volta. Wolof (peste 4. peste 5.1 mil.1mil. e)Grupul nigero-camerunez (bantuid estic) Mai puţin important (10 mil.

Congo şi în nordul Angolei (enclava Cabinda mai ales).. aceştia fiind şi vectorul difuziunii Islamului. kamba. împreună) ale căror limbi sunt în circulaţie în Angola. meru.5 mil. Rezistenţa lor în faţa limbii swahili din zona de coastă a acestui stat s-a manifestat şi pe plan militar. din Guineea Ecuatorială şi Gabon (circa 1 mil. împreună). Sprijiniţi în perioada colonială de către englezi au avut unele conflicte după decolonizare cu alte popoare importante din zonă (chiga.D. localizaţi în sudul Tanzaniei şi în nordul Mozambicului formează un alt ansamblu împreună cu chewa. având în centru etnia baluba a căror limbă chiluba domină bogata zonă minieră Copperbelt (circa 13. locuitori din zona de coastă a Kenyei şi tanzaniei dar cunoaşte cea mai largă răspândire dintre toate limbile negro-africane fiind larg utilizată în statele menţionate. în total). -rundi şi rwanda.locuitori.8mil. ca peste tot în restul Africii s-a impus de timpuriu swahili. -ganda. limbă de circulaţie formată pe baza dialectelor bantu de pe cursul inferior al lui Congo. alt ansamblu care cuprinde mai multe comunităţi înrudite. gusii. fiind deja folosită de un sfert din populaţia R. în zona platourilor Katanga şi Lunda se remarcă popoarele chokwe şi lunda. localizat în jurul capitalei.Congo. Zambia şi nordul Angolei.). Limbile acestor popoare sunt în concurenţă cu portugheza moştenită din perioada colonială în Angola. R. principalul popor din Kenya (6. embu.D. prin rolul cîştigat în impunerea unor limbi vernaculare sau în organizarea politico-statală se pot distinge: -pahuin.). nyoro etc. 1. Aceasta nu a împiedicat conflictele cu populaţiile nilotice vecine (tutsi).. -lusengo.Congo. luhyia). nyore. înrudite (circa 4 mil.5 il. tumbuka). -kikuyu. Constituie nucleul în jurul căruia se produce o convergenţă care poate conduce la formarea unei limbi dominante în sudul Camerunului. din regiunea Marilor Lacuri Africane.etnice importante. răspândit în zona de vărsare a fluviului Congo. localizate în lungul fluviului Congo (10.5 mil.Centrafricană. Alături de lingala şi swahili asigură comunicarea în R.D. limba kikuyu nu are un rol foarte important. Aceasta s-a format în zona litorală pe baza unor dialecte bantu aflate în contact cu araba şi persana vorbită de comercianţii stabiliţi în contoarele comerciale. situaţie foarte rară în Africa. principalul popor din Uganda (7. -nyamwezi şi tsukuma formează principalul ansamblu etno-lingvistic din Tanzania dominând zona dens populată a platourilor dintre lacurile Victoria şi Tanganyika (5. situat în centrul unei organizaţii statale precoloniale. 86 . constituie principalul ansamblu etnic din cele peste 100 comunităţi bantu din Camerun (circa 2 mil. alte două popoare bantu importante.5 mil. Modul de viaţă îi opune pe agricultorii mbundu celorlalte popoare din grup. Înrudit cu acestea este şi poporul bemba (2.D.. soga. fiind vorbite şi în Uganda vecină (circa 15. Rolul lor dominant în statul menţionat rămîne astfel incert. ovimbundu şi herero-ovambo. ewondo şi fang. limba swahili cîştigând teren.Ocupaţia de bază este agricultura favorizată de fertilitatea solurilor vulcanice dar presiunea demografică este foarte puternică. constituie un ansamblu de populaţii care domină centrul şi sudul Angolei precum şi Namibia (peste 9 mil. un alt ansamblu etno-lingvistic care grupează mai multe populaţii din R. alături de alte popoare relativ importante (luyia. buluewondo). în regiunea oraşului Kinshasa. Alături de alte etnii înrudite depăşeşte 10-11 mil. unele surse indicând între 60-100 mil. Nairobi. singurele din regiune care rezistă concurenţei limbii swahili. massaba.3 mil. împreună). -mbundu. deosebindu. -luba-lulua.Congo şi R. -kongo. La est de aceştia. Cu toată importanţa demografică.P. nyankore. fang).4 mil.Congo.) din Zambia. ansamblu de etnii înrudite dintre care se disting bulu. Mbundu au avut principalul rol în lupta pentru independenţa Angolei (1975) în urma căreia s-a declanşat un război civil care opune diversele grupuri etnice din această ţară. la nord de lacul Victoria. un alt popor important. unul din cele mai populate state africane. Swahili este limba maternă a circa 13. care sunt mai mult crescători de animale. Ambele popoare dispun de limbi oficiale. 2 mil.7 mil.locuitori).D.vorbitori.1 mil. -makonde (makua) împreună cu alte grupuri înrudite (yao. 2 mil. De la nord la sud. În acelaşi mod se impune şi lingala.Congo.). Uganda etc.) dintre care se remarcă etnia omonimă a cărei limbă cîştigă teren în R.se prin faptul că formează majoritatea absolută a populaţiei în Burundi şi Ruanda. dominant în R.

Foarte influenţaţi de islam şi de limba arabă (haussa este de multe ori considerată ca limbă afro-asiatică).7 mil. IV. ronga şi tonga (10. în zona Marilor Lacuri Africane.(nyanja)populaţia majoritară din Malawi prezentă şi în Zambia (circa 16 mil.). localizat pe cursul mijlociu al fluviului Niger dar dispersaţi şi în regiunile vecine. fiind primii care au intrat în contact cu europenii sosiţi în secolul al XVII-lea.). din aceasta derivând şi dificultăţile de clasificare. 87 . Songhai (sec. din faţa cărora s-au retras spre est.). prezentă şi în Zambia şi în celelalte state vecine (circa 10 mil. sotho. prin islamizarea timpurie : songhai (1. având un rol similar limbii swahili în estul Africii. localizat în nordul statului Nigeria şi în regiunile vecine ale statelor Niger. în total). dominanţi în Swaziland şi în estul provinciei sudafricane Natal (2. După cum se observă din prezentare.2. de obicei vechi populaţii agricole. Se pot deosebi totuşi şase grupuri : a)Grupul nigero-senegalez. mult timp având ca ocupaţie de bază păstoritul. este înrudit cu cel anterior. tsonga. 143 Cf. aceste populaţii constituie un amestec vehi în care dominante sunt trăsăturile negroide. baza populaţiei din Lesotho. foarte apropiate cultural şi lingvistic.Coulon. cel mai important grup etnic din sudul Africii. -shona.Familia nilo-sahariană Zona de tranziţie de la deşertul saharian la savana subecuatorială (Sahel) este populată de o serie de grupuri etnice distincte atât faţă de popoarele din familia afro-asiatică cât şi faţă de cele din familia nigero-kordofaniană. pînă în Tanzania şi Burundi. djerma (2. Cuprinde două popoare înrudite. -nguni este ultimul mare ansamblu etno-lingvistic bantu. Limba haussa este practic cea mai importantă limbă negro-africană (ca limbă maternă) circulând alături de alte limbi înrudite sau din familia nigero-congoleză.S. maxima diversitate etnică din regiune putându-se diminua.S. atitudine mai primitivă.XV-XVII) care şi-a extins dominaţia asupra altora anterioare – Mali. cum este cazul tuaregilor sau zuluşilor143. O diasporă foarte activă este prezentă în întreaga zonă saheliană şi chiar în nordul Africii.). dstingându-se prin rolul major în constituirea unor formaţiuni statale precoloniale. mai ales populaţia citadină. sub influenţa modelelor europene care se disting prin revendicarea autonomiei ca premisă a separării şi stabilirii unor frontiere politice. Ciad şi Camerun.în total) formând ramura nordică .3. fiind şi buni artizani şi agricultori. Limba lor are un statut oficial dominant în Nigeria şi Niger.) dominanţi în nordul statului Mali. Cele mai importante sunt : ndebele (1. 1998. cel mai important.). cuprinde un singur popor – haussa (35 mil. este cel mai vestic. Les dynamiques de l’ethnicité en Afrique noire. Antropologic. Dată fiind această extremă diversitate etnică.S. foarte amestecate din punct de vedere antropologic dar originale cultural.Africane. pe un spaţiu vast. invocat de acele grupuri etnice mai legate de pămînt. prezenţi şi în statele vecine.) răspândiţi în vestul R. puţin numeros.8 mil) în sudul Zimbabwe. popoarele bantu sunt în plin proces de converegenţă. dominant în provincia Natal.) din zona amintită extinzându-se timpuriu spre valea Nilului mijlociu iar pe parcursul ultimului mileniu spre sud. populaţia majoritară în Zimbabwe. swazi.5 mil. mai rar agricultori.4 mil. tswana. populaţia principală din Botswana şi regiunile vecine ale R. zulu (11mil. naţionalismul etnic. alăturând mai multe popoare din sudul extrem al Africii. fiind mai asemănători cu unele populaţii vecine din subfamilia nigero-congoleză cu care prezintă şi similarităţi ale modului de viaţă. în zona capitalei Niamey. Din punct de vedere lingvistic sunt foarte divizaţi. grupul etnic dominant în vestul statului Niger. larg răspândiţi în R. b)Grupul nigero-ciadian. au un rol important în comerţul regional.Africane. răspândită din Mozambic şi sudul Zambiei pînă la fluviul Limpopo în sud.5 mil. Africa este astăzi teatrul unor numeroase conflicte între grupurile etnice existând trei mobiluri principale ale acestora : autohtonismul. PUF. vehicul al unor revendicări populare. Paris.Africană şi Botswana (10 mil. xhosa (8. majoritatea fiind crescători de animale.4.8mil. multe grupuri etnice reduse numeric vor fi asimilate într-un timp previzibil.). Ghana eetc.7mil. tribalismul. atunci când este pusă în cauză existenţa lor. Numărul lor este destul de mare (90. C.

este mai omogen şi destul de numeros (12. Opus puterii centrale din Ciad. e)Grupul nilotic este mult mai numeros (24 mil. nu cunoşteau agricultura şi nu erau sedentari. Înaintea colonizării erau circa 300 mii şi se aflau la nivelul unei organizări tribale. mult mai restrîns dar şi mai dispersat. Cel mai important este poporul kanuri din jurul lacului Ciad. Se disting prin înălţimea şi svelteţea lor ca şi prin pielea de culoare foarte închisă. crescători nomazi de vite recent sedentarizaţi în zona rezervaţiilor de la poalele masivului Kilimanjaro (0.4. Mai importante sunt popoarele nandi (sau kalenjin. Majoritatea sunt crescători nomazi de vite.) rezultat al amestecului unor populaţii agricole locale cu nomazii zaghawa veniţi din zona sahariană (o ramură a acestora subzistă la frontiera dintre Libia. numărul lor este în creştere rapidă. pînă în mijlocul Saharei spre nord şi pînă în nordul Nigeriei spre sud.5 mil.recensământului australian din 7 aug. a fost mult influenţată de cea egipteană. inospitaliere. Foarte divizaţi.) extins şi în Tanzania vecină.).victime). agricultori creştinaţi în perioada colonială (circa 1. incluzându-i aici şi pe metişi144. fiind astfel supuşi unui proces de arabizare încât tind să-şi piardă caracteristicile etnice. Spre deosebire de alte populaţii nilo-sahariene au rezistat procesului de islamizare. nuer (1. pictură rupestră) iar din punct de vedere lingvistic erau extrem de divizaţi. Printre numeroasele populaţii din acest grup pot fi amintite : sara. ca urmare a luptelor şi a foametei). cu condiţii dificile de viaţă. populaţia de bază din sudul Ciadului. 3 mil. dinka (3. aflate în conflict cu puterea de la Khartum (circa 0. Ciad şi Sudan). sunt în centrul unei dispute teritoriale între cele două state. de tradiţie antică (Kuş). publicat parţial pe site-ul Institului Australian de Statistică. în Evul Mediu constituind centrul unui puternic stat islamizat – Bornu. de mici dimensiuni.6mil. Ocupaţia de bază o constituie păstoritul seminomad şi comerţul caravanier. Creştinaţi în primele secole ale erei noastre au creat un puternic regat islamizat ulterior. Civilizaţia nubiană. secundar culegători şi vînători.) constituie ramura cea mai sudică. 88 . împreună cu alte triburi înrudite). din interior.5 mil.Familia australiană Continentul australian a fost vreme îndelungată domeniul unei familii etnolingvistice originale. sunt în general păstori nomazi sau agricultori sdentari (în Valea Nilului sau la contactul cu savana). Majoritatea au dispărut înainte de a fi studiate 144 Cf.7mil. deşi puţin numeroşi sunt massaii.5 mil.2001.6 mil. Ca şi vecinii lor haussa sunt buni comercianţi şi artizani. vorbind o sumedenie de limbi reduse doar la câteva mii sau sute de vorbitori. d)Grupul saharian oriental. Cel mai important popor este cel nubian (3. din sudul Egiptului pînă în regiunile central-sudice ale Ciadului şi Sudanului. mangbetu.). care îl înlocuia pe altul mai vechi – Kanem. dominanţi în nord-estul Nigeriei (8. Colonizarea europeană i-a împins spre zonele aride.4. f)Grupul nilotic ecuatorial.). IV. Cunoscuţi sunt şi tutsi (1. acoli şi teso.) din Kenya şi luo (4 mil. islamizaţi de timpuriu.victime după 1980. dispersat pe mari întinderi. ocupând un spaţiu vast suprapus zonei de savană din sudul Ciadului pînă în Kenya şi Etiopia.). în Egipt şi Sudan.2. lango. populaţia secundară din Burundi şi Ruanda. Aveau o civilizaţie proprie (arme specifice precum bumerangul.) localizat în valea Nilului mijlociu. izolată de restul lumii.9 mil.9 mil.7 mil. la recensământul din 1996 înregistrându-se doar 353 000. Un alt popor mai important este tubu (1 mil. dominant în nordul Ciadului şi sudul Libiei.) sunt populaţiile majoritare din sudul statului Sudan. dispersaţi pe cursul superior al Nilului.) dar şi extrem de divizat. populaţie emigrată din zonele mai aride ale Ciadului spre bazinul fluviului Congo (cca 2. La fel de cunoscuţi. Conform aceleiaşi surse. în circa 200 grupuri etnice.c)Grupul saharian este mai restrîns. în grupuri etnice de mici dimensiuni.). în special în Uganda dar şi în statele vecine. practicând în general animismul. shilluk (1 mil.5 mil. În general ca şi celelalte grupuri nilo-sahariene nu populează un spaţiu continuu ci sunt dispersaţi printre populaţii aparţinând altor familii etno-lingvistice. Numărul populaţiilor aparţinând familiei australiene nu depăşeşte 420 mii. aflată de mult timp în conflict cu majoritatea bantu (conflict sîngeros în Ruanda în 1994-1995 cu 0.) celebri prin cultura lor tradiţională bine păstrată.. mulţi fiind astfel exterminaţi sau decimaţi de boli. dispersată printre populaţiile bantu din Tanzania şi Kenya sau printre populaţiile kuşitice din Etiopia.95 mil.

de tip australoid. 2)Subfamilia papuaşă. 1Subfamilia austro-asiatică este formată din patru grupuri cert înrudite între ele.46mil. ca în insula Halmahera dovedind extinderea anterioară spre vest. limbile lor având afinităţi cu cele din arhipelagul indonezian. recent acceptate ca fiind înrudite. Navigatori îndrăzneţi.) formează populaţia autohtonă din Melanezia. unele populaţii apropiindu-se mai degrabă de substratul australoid. 89 .2. subfamiliile componente sunt foarte unitare în pofida dispersie pe mari suprafeţe. formează populaţia autohtonă a insulei Noua Guinee şi a cătorva insule apropiate (New Britain. adverse. provenind din primul val de populare al spaţiilor insulare din sudul şi sud-estul Asiei. au fost aduşi aici de mai multe valuri de migraţii primitive dinspre sud-estul Asiei. O ramură a acestora a ajuns pînă în Tasmania. mai puţin numeroasă (2 mil. Din punct de vedere cultural sunt populaţii arhaice a căror ocupaţie de bază este culesul. numită austrică.6. relativ recent acceptată ca atare. lingvistice).2.şi cercetate iar în prezent sunt într-o fază avansată de aculturaţie (pierdere a trăsăturilor culturale. fiind rezultatul unor amestecuri succesive între mongoloizi şi australoizi. localizate în sudul şi sud-estul Asiei. formată pe baza limbii engleze cu un aport portughez şi spaniol. rareori depăşind 10 mii de locuitori. dar există şi o agricultură embrionară de tip itinerant de veche tradiţie însă. Numită familia indo-pacifică. În extremitatea estică a arhipelagului indonezian trăiesc şi populaţii mixte de papuaşi şi melanezieni.Familia austrică Cea mai mare parte a populaţiei din sud-estul Asiei şi din arhipelagurile Oceaniei este înrudită din aproape în aproape formând o vastă familie. Nici unul din numeroasele grupuri etnice nu se impune. Existenţa unor diferenţe lingvistice şi în modul de viaţă îi divizează în trei subfamilii inegale : 1)Subfamilia andamană. cu trăsături mai degrabă negroide. cuprinde o serie de populaţii arhaice.). Ca tip rasial sunt negritos. unele dintre ele înglobate în trecut la familia sino-tibetană.2. inclusiv din punct de vedere rasial. dar a fost decimată după colonizarea europeană. constituind o punte între acestea. localizată în arhipelagul Andamanelor din Golful Bengal. Papuaşii sunt mai numeroşi (circa 5. În comunicarea dintre diversele populaţii se folosesc limbi europene sau derivate ale acestora precum este bislama din arhpelagul Vanuatu. trăind la nivelul organizării tribale. etnice. împădurite din nord-estul podişului Dekkan unde a fost împins de populaţiile venite dinspre nord-vest – dravidieni. altele mai noi fiind mai apropiate de mongoloizi. secundar vînătoarea şi pescuitul. în diverse grade. IV. Bougainville). Această macro-familie cuprinde circa 547 mil. numără doar 10 mii persoane aflate într-un avansat proces de aculturaţie. mai ales din punct de vedere cultural. Numărul lor redus se explică şi prin incidenţa epidemiilor sau asimilării. IV. Între cele patru subfamilii există raporturi certe de înrudire. de dimensiuni diferite. indo-europeni. cel mai numeros şi mai omogen este cel fijian. fapt ce a permis menţinerea unei diversităţi lingvistice extraordinare – peste 700 idiomuri numai în Noua Guinee.Familia indo-pacifică În vastul spaţiu întins de la Golful Bengal pînă în vestul Oceanului Pacific se află dispersate o serie de populaţii. relativ diferiţi de papuaşi. De multe ori este privită ca o familie distinctă. Cercetările etno-lingvistice au dovedit însă înrudirea lor. Din punct de vedere lingvistic există mari diferenţe dar luate separat. ocupaţia principală constituind-o altădată pescuitul şi culesul. în grupuri mici. în urma unor studii antropologice şi lingvistice. În unele limbi australiene era frecvent limbajul semnelor.4. Dintre numeroasele grupuri etnice care convieţuiesc adesea pe aceeaşi insulă. pe lîngă cel articulat. în mare parte reziduale. dispersat în regiunile mai înalte. din arhipelagul Fiji (0.5. asemănările cu celelalte două ramuri ale familiei indo-pacifice fiind relativ reduse. multe etnii prezentând caractere mixte. 3)Subfamilia melaneziană.) iar din punct de vedere rasial sunt australoizi.locuitori divizaţi în mai multe subfamilii.8 mil. explicabil prin diversitatea lingvistică. unele aflate în regres: a)grupul munda.

de cele sinice sau thaichuan.). martore ale extinderii anterioare sau recent refugiate.8 mil. a continuat pînă în pragul epocii moderne. este adesea întrerupt de reziduurile acestor populaţii. răspândiţi şi în 90 . De religie budistă şi practicând rizicultura. este rezultatul unui amestec etno-lingvistic complex la care au participat populaţii originare din sudul Chinei actuale suprapuse în lungul fîşiei litorale sau în deltele fluviilor Song Ha şi Mekong unor populaţii mai vechi – mon-khmer sau înrudite cu cele din arhipelagul indonezian.7 mil.X-XIII (Angkhor). Influenţaţi mai mult decât oricare alt popor indochinez de civilizaţia chineză dar şi civilizaţia indiană prin filiera budismului meridional. a cărui apartenenţă la această subfamilie este controversată datorită caracterului mixt. Tipul antropologic iniţial era ca şi la munda. Trăsăturile antropologice îi apropie de australoizi (veddoizi) iar din punct de vedere lingvistic sunt net diferiţi de ceilalţi locuitori ai subcontinentului indian. Lingvistic însă înrudirea cu munda este certă. al căror tip rasial este net australoid. la limita dintre statele Bihar. arealul lor era probabil mult mai vast. răspândite mai spre sud la limita dintre statele Orissa. rezistă într-o anumită măsură asimilării din partea populaţiei birmane majoritare. Spaţiul ocupat de poporul rezultat. c)Grupul vietnamez. început înaintea erei noastre. locuind astăzi în estul subcontinentului indian (colinele Shillong din statul Meghalya şi nordul Bangladeshului). fiind singurii care dispun de un stat propriu – Cambodgia.) grupează majoritatea populaţiei munda. dar cele mai multe grupuri etnice constituente sunt în diverse faze de asimilare culturală ce a generat de altfel mişcări autonomiste soldate cu înfiinţarea a două state în care ponderea lor este importantă (Jharkand şi Chhatisgarh). modelul unor organizaţii statale ulterioare aflate la baza celor indochineze actuale. Se disting două arii cu o concentrare mai mare. subzistenţa multora fiind incertă. vietnamezii. al XVII. Având statut minoritar şi o relativă autonomie. o populaţie concentrată în sudul Birmaniei şi al Thailandei (circa 1 mil. premisă a păstrării individualităţii etno-lingvistice. restul fiind divizat în mai mutle triburi de mici dimensiuni. aflaţi la un stadiu superior de civilizaţie. West Bengal şi Orissa (8 mil. Madhya Pradesh şi Andhra Pradesh. Tot grupului monkhmer aparţine şi populaţia indigenă din arhipelagul Nicobare. Acest proces.6 mil. o populaţie ce atestă limitele răspândirii populaţiilor mon-khmere în trecut.7 mil.Constituie populaţia cea mai veche din subcontinentul indian. Foarte apropiaţi cultural şi lingvistic sunt palaung (circa 1 mil. nucleul unui imepriu înfloritor în sec. West Bengal şi Orissa. Madhya Pradesh (Chhattisgarh).) şi ho(1.lea.3 mil. b)Grupul mon-khmer. au fost în atenţia opiniei publice mondiale în perioada sîngeroaselor războaie care au opus facţiuni politice rivale între 1975-1990.) pe care l-a dominat politic pînă în sec. Limba lor are un caracter mixt fiind adesea clasată fie alături de limbile tibeto-birmane. Împreună cu mundari (3.) şi sunt puternic influenţaţi de hinduism. mai numeroşi fiind muong şi bahnar.) ocupa în timpuri vechi întreaga Indochină dar sub impulsul unor populaţii sino-tibetane venite dinspre nord s-a retras spre sudul extrem al acesteia. Printre cele mai importante grupuri etnice componente putem distinge : -khmerii (cambodgienii). se deosebesc astfel esenţial de vecinii lor. Apropiaţi khmerilor sunt o serie de populaţii care trăiesc în zona muntoasă dintre Laos şi Vietnam sau chiar mai la vest în Thailanda. Gondwana şi Chotta Nagpur în statele indiene Bihar (Jharkand). Numărul lor este relativ redus (0. ca cele mai multe populaţii din zonă. Vietnamezii sunt un popor numeros (76. -khassi. cel australoid dar spre deosebire de acesta trăsăturile mongoloide sunt frecvente. Populaţiile de agricultori sunt cel mai ameninţate de asimilare spre deosebire de cele care au păstrat un mod de organizare tribală şi un mod de viaţă bazat pe vînătoare şi cules.) dominant în statul Vietnam.8 mil.) singurii care dispun de scriere. de dimensiuni egale cu munda (17. Comunităţi khmere importante locuiesc şi în sudul Vietnamului (Cochinchina) sau al Thailandei. pînă în sudul Chinei. Numărul lor depăşeşte 14. -mon. formează cea mai mare parte a grupului (12.) care locuiesc mai la nord. Constituie substratul populaţiei din Indochina formând astăzi enclave izolate între alte populaţii pe care le-a influenţat prin mixtare.2mil. Fiind în general de mici dimensiuni populaţiile aparţinând acestui grup sunt ameninţate de asimilare. Cei mai numeroşi sunt santalii din Jharkand.

concentraţi în bazinul mijlociu şi inferior al Menamului. ca efect al războaielor succesive care au opus populaţia locală imperialismului francez şi nord-american după 1950 dar şi din cauza regimului de inspiraţie sovietică instalat după 1950 în nord. ocupaţia de bază fiind culesul şi vînătoarea.5 mil. puţin diferenţiate pot fi grupaţi în două popoare esenţiale : miao.) iar spaţiul pe care-l ocupă astăzi este relativ continuu. mai numeroşi (10.6 mil.împreună) care populează nordul Thailandei ca şi numeroasele populaţii thai (albi. de talie mică adesea (negritos. în cazul celor din sud. Laos şi China. În această mişcare.restul Indochinei sau formând recent o diasporă importantă în Europa (în Franţa mai ales. Deşi sunt divizaţi în numeroase triburi. intermediar între thai şi chuang (3 mil. purtând de multe ori acelaşi nume. Numărul mare al chuang justifică autonomia culturală a acestora în cadrul provinciei Guangxi. unele mici grupuri fiind dispersate pînă în nord-estul Indiei (Arunachal Pradesh). cea mai importantă minoritate etnică din acest stat.5 mil.2mil. Dintre acestea mai numeros şi mai cunoscut este poporul sha. Numărul lor este relativ mare (96. Presiunea la care au fost supuşi i-au împins tot mai departe spre sud. sau de cea indiană. formează un grup rezidual în interiorul peninsulei omonime. circa 40. divizaţi în numeroase grupuri etnice dar fără mari diferenţe între ele.fiecare). multe clasificări apropiindu-i de sino-tibetani. Ceva mai deosebite sunt o serie de populaţii puţin avansate din zona forestieră de la frontierele dintre Thailanda. thaii de nord şi yuanii (circa 7 mil. mai ales populaţiile din nord. Originare din bazinul mijlociu al fluviului Yangtze. formează totuşi un ansamblu unitar în pofida divizării în mai multe etnii distincte. influenţaţi de Islam (3. în zonele împădurite care au scăpat defrişării. populaţiile de factură dominant mongoloidă au asimilat şi grupuri importante de populaţie din familia mon-khmer. Altădată erau mai numeroşi şi mai răspândiţi dar s-au retras treptat spre interiorul peninsulei.) care domină Triunghiul de Aur. fără a avea o înrudire lingvistică).2 mil. numiţi meo înVietnam şi Thailanda. constituind baza populaţiei din Thailanda – siamezii. Puternic influenţate de civilizaţia chineză. fosta metropolă colonială). -thaii. localizate în lungul frontierei chino-vietnameze. din Madagascar pînă în estul Oceanului Pacific. pu-i (23mil. ca în cazul semangilor. Foarte asemănători sub aspect lingvistic şi antropologic sunt laoţienii (12. 1. kadai. d)Grupul malacca. din partea nordică a peninsulei Malacca. care cuprinde în primul rând poporul omonim din sudul Chinei (18. formând enclave în mijlocul populaţiei chinezeşti devenite majoritare. tay) din zona muntoasă dintre Vietnam şi Laos. negri..5 mil. dar şi populaţia aborigenă a insulei Hainan (lai. Laosului şi Thailandei.) răspândiţi mai ales în China. mişcare amplificată în perioada medievală când au reuşit să ocupe cea mai mare parte a Indochinei şi să formeze regate puternice. 3)Subfamilia thai-chuang este una din ramurile familiei austro-asiatice a cărei apartenenţă este controversată ca şi a miao-yao de altfel. în America de Nord şi Australia (boat people). reziduuri ale avansării spre sud dinspre aria de origine. Populaţiile care-l compun sunt de tip australoid. arie de interes major în producţia mondială de opiu. Pot fi regrupate în două mari ramuri : -chuang.) populaţia majoritară în Laos şi nord-estul Thailandei (platoul Korat). dobândind particularităţi rasiale distincte. yao (circa 3. 4)Subfamilia austroneziană Este cea mai importantă dintre componentele macro-familiei austrice deosebindu-se prin maxima răspândire. Apropiaţi sunt thaii de sud. au fost împinse încă din Antichitate spre sud.). Se află la un nivel inferior de civilizaţie.) răspândiţi în întreg arealul. din sudul Chinei pînă la Golful Siam. asemănători cu indigenii din insulele Andaman. Birmania.). 2)Subfamilia miao-yao.3mil.5 mil. cel mai restrîns (circa 115 mii).). Apropiaţi aceştora sunt popoarele kam. este mai restrînsă astăzi dar în trecut se extindea în toată zona muntoasă din sud-estul Chinei de unde au fost împinşi în câteva arii montane mai izolate. în nordul Vietnamului. proces care continuă şi astăzi. populând cele mai multe 91 .

Apartenenţa lor lingvistică la subfamilia austroneziană din care face parte grosul populaţiei din arhipelagul indonezian.) deosebindu-se prin influenţa hinduistă ceva mai îndelungată la fel ca şi madurezii din insula Madura şi din zona oraşului javanez Surabaya (11. Kalimantan.) grupând populaţia din Insulinda şi Madagascar divizat în numeroase etnii slab diferenţiate. populând insulele Sumatra. Limba javaneză este o limbă de veche cultură dar pentru eliminarea eventualelor conflicte cu substrat etnic a fost creată pentru comunicare indoneziana.) înrudite între ele şi prezentând o remarcabilă omogenitate culturală. populaţia de bază din centrul şi vestul insulei Jawa. Este vorba în primul rând de minangkabau. Noua Guinee). Asemănările lingvistice şi culturale cu populaţiile de tip malaez sunt incontestabile. iar mai tîrziu sultanatele malaeze Banten. lampung şi kerintji care împreună cu malaezii totalizează circa 43 mil.arhipelaguri din sud-estul Asiei şi din interiorul Pacificului. javanezi musulmani practicanţi ai riziculturii. În Sumatera se disting mai multe popoare înrudite cu malaezii care domină sudul peninsulei Malacca (Malaysia) şi nordul insulei Kalimantan. localizat în vestul insulei Jawa (36 mil. Puternic influenţate de civilizaţia indiană încă din Antichitate. Sub aceste influenţe au creat regate puternice (Srivijaya. completată de migraţia unor grupuri spre vest pînă în Madagascar. Sundanezii sunt un alt popor important. Astfel creată indoneziana contează printre limbile cu cel mai mare număr de vorbitori de pe Glob (circa 206 mil. motiv pentru care după 1950 au fost deplasaţi prin colonizare („transmigraţie”). circa 15 mil. practicând pînă de curând ritualuri barbare (vînătoarea de capete). persoane spre insulele mai slab populate (Sumatera. pe baza populaţiei cham.). au început să se extindă spre sud-est de timpuriu.. lubu.). Populaţiile din Sumatera se disting prin islamizarea mai timpurie. Cauza acestei vaste migraţii poate fi găsită în avansarea dinspre nord a populaţiilor mongoloide dar un rol deloc neglijabil l-a avut stăpînirea unor tehnici de navigaţie. mai ales 92 . Kalimantan şi alte insule apropiate la care se adaugă sudul peninsulei Malacca. influenţaţi în ultimul timp de misiunile creştine. Agricultori itineranţi. olandeză mai ales. fapt ce implică o situaţie conflictuală. Balinezii sunt singurul popor indonezian rămas fidel tradiţiilor hinduiste (4. populaţiile din acest grup au fost treptat convertite la Islam începând cu secolul al XV. Dintre numeroasele popoare se remarcă javanezii (circa 103 mil.9 mil. aparent primitive dar performante. Originari din sud-estul Asiei (sudul Chinei sau Indochina). Este divizat în două subgrupuri : -indonezian de vest. corespunzătoare unor particularităţi lingvistice : a)Grupul continental. Limba malaeză. ulterior şi spre Filipine de unde s-au dirijat în două direcţii opuse – spre nord pînă în Taiwan şi în sudul arhipelagului nipon unde s-au suprapus altor grupuri venite de pe continent şi spre est. pe baza limbii malaeze în principal. Noua Zeelandă). se deosebesc astfel de populaţia recent stabilită în insulă.4 mil. nu a modificat profund aceste evoluţii dar a creat premisele unificării statale.) constituind prin civilizaţia lor rafinată şi simţul artistic deosebit un punct de maximă atracţie turistică. Madjapahit etc. Pot fi deosebite şapte grupuri.1 mil. b)Grupul indonezian. în lungul arhipelagurilor coraligene sau vulcanice din Micronezia şi Polinezia. şi este rezultatul unei expansiuni relativ recente. majoritar. este considerată ca fiind certă dar particularităţile culturale îi disting net fiind consideraţi urmaşii celor mai vechi locuitori din zonă. dens populată. grupează populaţiile cele mai vechi din insula Kalimantan (circa 3 mil.) şi o civilizaţie originală. Mattaram etc. Numărul lor actual se cifrează la 334 mil. Ansamblul format de aceste populaţii este foarte unitar cu toată dispersia amintită. Austronezienii (austros – sud şi nessosinsulă în limba greacă) au fost de timpuriu navigatori iscusiţi reuşind să populeze astfel acest vast ansamblu insular.)dintre care unele reuşiseră în perioada medievală să creeze state puternice. foarte restrîns dar important prin localizarea în apropierea presupusei arii de origine – sudul Vietnamului. Colonizarea europeană. foarte numeros (250 mil. Această aventură a durat pînă în al doilea mileniu al erei noastre când sunt populate ultimele insule din Pacific (Hawaii. Jawa. Alăturează mai multe populaţii retrase în zona montană din regiunea amintită (circa 1. oficială în Malaysia şi Singapore nu se deosebeşte prea mult de indoneziană formând un ansamblu lingvistic major la nivel mondial. b)Grupul dayak.). mai întîi spre Jawa şi Sumatra. influenţate de civilizaţia indiană – Champa.

Institutului de Statistică din Noua Zeelandă). înrudit îndeaproape cu cele indoneziene.9%).în nord-vestul extrem – acehnezii (2. baza populaţiei din Luzon. este însă foarte fragilă. Marchize) sau ceva mai mari (Tahiti. un adevărat mozaic caracterizează interiorul insulei Mindanao şi nordul extrem al insulei Luzon. Noua Zeelandă).2. numită adesea şi filipineză (18.) pe baza prezumţiei că primii colonizatori austronezieni au venit mai degrabă din estul Indoneziei şi o serie de populaţii de mici dimensiuni din insula Sulawesi şi arhipelagurile Moluce şi Sondele Mici. alăturează poporul malgaş din Madagascar (15.). c)Grupul filipinez. Caroline. încă din secolul al XVI-lea. Palau). apropiaţi de indonezieni şi filipinezi sub aspect lingvistic dar având trăsături rasiale distincte.6mil. explicabil dacă ne raportăm la ponderea mare a populaţiei sub 15 ani (36%).) şi se remarcă prin dominanţa religiei catolice. Tonga.) dispersaţi în întregul arhipelag.).) şi makasarii (2.1mil.).). constituie baza populaţiei din peninsula omonimă din sud-estul insulei Luzon (6.)145 al samoanilor (0. dispărută. În trecut unele dintre aceste popoare erau mai numeroase dar au fost decimate de colonizarea europeană (insulele Hawaii. între popoare aflate adese al un nivel diferit de dezvoltare dar pot fi deosebite câteva popoare majore : tagalog.4 mil.)şi pangasinan (2. baza populaţiei în insula Panay dar sunt răspândiţi şi în insulele Mindoro. ilocanii (10. hiligaynon. acoperind aproape în întregime continentul american. f)Grupul polinezian.) dispersaţi în micile arhipelaguri coraligene ale Microneziei – Marshall. Kiribati.2 mil. Tuvlau.8 mil. niassezii etc.9mil. după o lungă perioadă de declin sunt în rapidă creştere.9mil. Înrudite cu populaţiile filipineze sunt şi unele etnii din vestul Microneziei (Guam. fiind grupată în mai multe triburi dispersate în zona muntoasă (gaoshan).6 mil. 93 . sebuanii. deosebită prin influenţa puternică a limbii spaniole în vocabular (ca şi limbile din Filipine de altfel).8mil. cel mai restrîns (doar 265 mii loc. În Sulawesi aparţin sugrupului indonezian de vest două populaţii importante prin spiritul comercial – buginezii (5. ceva mai numeros (1. Negros şi Mindanao (8. bikol. IV. Negros.7. e)Grupul micronezian.) dar cele din interior sau de pe coasta sud-vestică au păstrat şi caracteristici culturale mai arhaice – batak (toba. în zona capitalei Manila. Hawaii) ori de mari dimensiuni (Noua Zeelandă). inventând tipuri de nave cu mai multe corpuri stabile (catamarane). În afara acestora. d)Grupul atayalic (formosan) este în continuă retragere sub presiunea colonizării chineze.5 mil. constituind de fapt o macro-familie în interiorul căreia există o mare diversitate deşi din punct de vedere rasial diferenţele sunt minore. mentawai. locuiesc în insulele din sud-vestul arhipelagului – Cebu. divizat şi dispersat ca urmare a colonizării europene. Unitatea acestui vast ansamblu. waray (5 mil.) populează nordul insulei Luzon în provincia Ilocos. limba acestora stând la baza unei variante normate destinată comunicării în întregul arhipelag. Marchize. circa 4 mil.). mai cunoscută fiind chamorro.5-1mil. -indonezian de est. Trăind dispersate aceste populaţii au creat o civilizaţie originală bazată pe navigaţie.4. unde au creat o civilizaţie originală. motiv care a impus folosirea timpurie a unor limbi de circulaţie – sebuana în trecut. mai restrîns.Familia amerindiană Este una din familiile etno-lingvistice cu cea mai mare extindere spaţială. al tahitienilor dar altele au fost complet asimilate (hawaienii).). tagalog în zilele noastre. Unele popoare aparţinând acestui grup trăiesc şi în extremitatea nordică a insulei Sulawesi sau în Kalimantan.5%) pentru ca în 2001 să ajungă la 611 800 (15.) domină în insulele Samar şi Leyte. Punctul extrem al dispersiei spre est l-a constituit Insula Paştelui. cel mai numeros popor filipinez. Leyte (circa 20. Acest fapt se explică şi 145 Maorii din Noua Zeelandă. Constituie populaţia aborigenă a insulei Taiwan (circa 0.2 mil. Totuşi numărul celor care utilizau exclusiv limba maori era de numai 130 482 (cf.). relativ recente (primul mileniu al erei creştine). În 1996 numărul lor depăşea 548 000 (14. este destul de numeros (81.5 mil. alături de kapampangan (2.3mil. În ultimul secol se constată un reviriment al unora dintre ele. dispersat pe o vastă suprafaţă oceanică în insule de mici dimensiuni (Tuamotu.4 mil. Samoa. Nauru.9 mil. Şi acest grup este foarte divizat.) înrudită cu cele din nordul insulelor Filipine. Mindanao. mai ales în rândul maorilor din Noua Zeelandă (cca 0. urmare a colonizării spaniole.).

vag înrudite. Împreună cu mixtecii (circa 0. Peru etc. nootka. Constituie prototipul amerindian al multor scenarii hollywoodiene după ce unii dintre ei au fost popularizaţi de romanele lui Karl May. mulţi fiind astfel decimaţi.U. permiţând cu uşurinţă divergenţa.pe baza cărora s-a format o limbă de circulaţie în secolul al XIX-lea în toată aria. Amerindienii au suferit enorm în urma colonizării europene.6 mil. sensibil diferit de alte sisteme lingvistice. foarte numeroşi până la venirea europenilor în estul S. urmaşii vechilor azteci (1.A. Cei circa 40 mil. Spre deosebire. amerindienii populau continuu America şi se găseau la nivele diferite de dezvoltare : unii trăiau din cules. irochezii.5 mil..amerindieni (în sens restrîns. Diferenţierile lingvistice sunt enorme ca şi dimensiunea grupurilor care le vorbesc. cunoscând scrierea. oraşul şi ierarhizarea socială asemănător celor mai avansate civilizaţii din Lumea Veche. alături de alte etnii mai reduse numeric.U.). decimaţi masiv în urma unor conflicte inegale care i-au împins mai întâi spre zona preeriilor. grupând populaţiile reziduale din cea mai mare parte a continentului nord-american (9. fiind obligaţi să lucreze ca sclavi.A. maya.U. În secolul al XIX-lea foarte cunoscuţi erau cheyenii. Trei dintre acestea se remarcă în mod deosebit : 146 147 Aztecii constituie rezultatul unei migraţii relativ târzii (sec. penutienii. sioux. directă sau indirectă continuând şi astăzi. Populaţiile din zona ecuatorială se disting prin numărul redus şi prin incidenţa masivă a colonizării europene.6mil. alţii atinseseră un nivel înalt de civilizaţie. O mare parte s-au metisat cu colonizatorii. din jurul Marilor Lacuri dintre care subzistă mai bine cree (circa 150 mii) şi ojibwa(chippewa. prezente din Mexicul central (totonacii. formau grupuri distincte : algonkin.U. decimaţi masiv sau împinşi spre interior ulterior. precursoare celei a aztecilor. popoare întregi dispărând complet (în Antile şi pe coasta nordică a Americii de Sud mai ales).5 mil. decimarea. popolocanii şi otomienii menţionaţi anterior formează un grup destul de eterogen -populaţiile din grupul maya. Numărul lor nu trece de 0.A şi al Canadei. -otomienii.). kekchi. până în bazinul Columbiei britanice (salish. prezenţi în număr important în Dakota de Nord. constituind baza populaţiei din cele mai multe state latino-americane (Mexic. -zapotecii. şi Canadei mai subzistă câteva populaţii care rar depăşesc 100 mii locuitori. atât pe platou cât şi în zona de coastă a Golfului Mexic (0. similară situaţiei din America de Nord.) de care se apropie unele populaţii din partea central-nordică a platoului Mexican şi în Utah formând grupul utoaztecan : tarahumara. mohicanii. deşi puţin numeroase. vorbită încă de circa 150 mii persoane. pentru că numărul lor real este mult mai mare).).). şi Canada. răspândite în sudestul Mexicului şi în Guatemala (peste 3 mil. Cele mai importante sunt cele care continuă tradiţia unor vechi civilizaţii : -nahua. Alături de acestea.7 mil. ultimele locuind în vestul S. Înaintea venirii europenilor. 2)Subfamilia amerindiană de sud. din zona preeriilor. pot fi divizaţi în două mari subfamilii: 1)Subfamilia amerindiană de nord. vast grup de populaţii reduse numeric. în partea centrală a Mexicului. apoi spre Munţii Stâncoşi unde subzistă în câteva « rezervaţii ». Cele mai multe popoare din această subfamilie. practicând agricultura. peste 100 mii) 147. pădurile ecuatoriale ori spre platourile înalte.X-XII) cu originea în bazinul fluviului Colorado din sud-vestul S.). mame. chinook. formează o unitate geografică mai degrabă. mai numeroase şi mai bine individualizate. împinşi de aceştia spre sudul Mexicului actual (statele Oaxaca şi Chiapas). popoarele din Cordiliera Andină au rezistat mult mai bine.2 mil.6 mil. hopi. ca urmare a decimării la care au fost supuşi în trecut.) : quiche. 94 . shoshonii. vecinii lor de la nord. sau după caz a englezei este foarte puternică. vînătoare sau pescuit (în pădurile ecuatoriale sau în cele boreale). greu accesibile ale Anzilor centrali. cuprinde toate populaţiile indigene din America de Sud şi din zona istmului Panama. sunt în creştere numerică.prin venirea succesivă a mai multor valuri de populaţii dinspre Asia ca şi prin specificul limbilor amerindiene. Anterior colonizării europene. pe teritoriul actual al S. Influenţa limbii spaniole. circa 0. Amerindienii propriu-zişi au fost împinşi spre regiuni inospitaliere : nordul boreal.A. inclusiv în S. este la fel de diversă dar mult mai numeroasă (peste 30.146. localizat la sud-est de nahua.A.U.). urmaşi ai unei vechi civilizaţii.

în Perù. cf. 1996. majoritari în Paraguay. -aymara. deosebiţi prin arhaismul lor cultural. sosiţi mult mai târziu în contextul retragerii gheţarilor.Familia eskimo-aleutină Ca şi na-dene este restrînsă numeric (doar 185 mii). stabiliţi de cel puţin 25 000 ani în America .9. Particularităţile lor antropologice şi culturale îi apropie mai degrabă de unele populaţii siberiene iar lingvistic prezintă asemănări cu familia sino-tibetană. fiind în mare parte asimilat sau decimat în urma unei rezistenţe acerbe la colonizarea europeană. turbă şi piei de animale. M. trăiau o serie de populaţii arhaice.2. 95 . La sosirea europenilor. caribii şi arawacii. împinşi dinspre pădurea boreală a Siberiei Orientale spre zonele arctice (J. Aleutinii din zona strîmtorii Behring sunt aproape complet asimilaţi ca şi alte etnii din Alaska.5 mil. care mai numără astăzi circa 300 mii locuitori. Pour la science. În sudul extrem al Americii de Sud. dovadă fiind prezenţa unor comunităţi inuit în peninsula Ciukotka.Ruhlen. IV. IV.). Cei mai mulţi trec în prezent la un gen de viaţă mai evoluat (în Canada) bazat pe creşterea renului şi a boului moscat. sunt localizaţi în jurul lacului Titicaca (peste 3 mil. Viaţa în condiţii dure i-a obligat să se adapteze fiind mai ales vînători de animale marine şi semiacvatice.). În Chile şi Argentina un popor important era mapuché (araucanii). Poporul quechua continuă străvechile tradiţii incase remarcându-se prin cultura deosebită. Populaţiile din pădurea amazoniană sau din zonele de savană vecine prezintă un interes antropologic deosebit dat fiind nivelul lor redus de civilizaţie. stabiliţi mai la sud în zona silvo-tundrei au suferit influenţe amerindiene. deosebirile provenind mai degrabă din modul de viaţă. fiind utilizată de multe populaţii amerindiene din Brazilia sau de misionarii creştini. Limbile lor sunt foarte înrudite.. pp. înrudiţi cu quechua. Numărul lor este redus (doar 430 mii). Pielea de focă este folosită în diverse scopuri. supusă unui proces avansat de aculturaţie dar ocupând un spaţiu vast în regiunile arctice ale Americii de Nord şi în nord-estul Asiei. Dictionnaire des peuples. În Columbia şi î zona istmului Panama. locuinţele lor de bază fiind construite din piatră. răspândite mai ales pe coasta vestică (Alaska. Columbia Britanică) de unde s-au dispersat spre sud pînă în Arizona şi Colorado 148.A. bascii ş. înrudiţi.U. localizaţi în sud-vestul Groenlandei şi în regiunile din nordul Canadei şi al Alaskăi.-quechua (22. de la confecţionarea îmbrăcămintei la construcţia bărcilor.Familia na-déné Mult timp inclusă în familia amerindiană. haida etc. cea mai mare parte fiind constituită de poporul navajo din sud-vestul S. unii specialişti admiţând chiar o presupusă înrudire cu unele populaţii relicte din Eurasia (caucazienii de nord. L’origine linguistique des Amérindiens. deja dispărute sau aflate în diverse faze de asimilare lingvistică. soarta lor fiind astfel pecetluită (tlingit. practic dispărute astăzi. Unii dintre ei.C. Restul este constituit dintr-o duzină de mici etnii grupate în subfamilia athapaskan-eyak. bilingvi. unde limba lor are statut semioficial fiind folosită în şcoală şi mass-media. na – déné. 148 Se admite în general că au existat trei valuri principale de populaţii venite dinspre Asia : amerindienii propriu-zişi. nu sunt totuşi atât de caracteristice cum s-ar părea. eskimo-aleutinii. 149 Cunoscute sub numele de iglu.8. cuprinde o serie de populaţii puţin numeroase.4.2. Paris.132. cunoscuţi din filmele western (apaşii). astăzi subzistând doar unele grupuri restrânse şi denumirea Mării Caraibilor. folosind şi spaniola se remarcă prin difuziunea limbii lor pe un vast spaţiu.Tamisier. în Patagonia şi Ţara de Foc. Ecuador. sosite mai recent în America de Nord. locuinţele tradiţionale din zăpadă fiind aproape complet abandonate149. Greenberg. mai cunoscute sunt populaţiile din grupul chibcha. cei mai recenţi. secundar în Chile şi Argentina. având şi rolul de limbă de circulaţie în întreaga regiune. Cea mai mare parte o constituie poporul inuit (eschimos) care numără circa 130 mii locuitori. aflat în expansiune demografică.).4. J. Aceste popoare au venit dinspre vest înaintând spre Groenlanda în valuri succesive.). Prezintă afinităţi cu unele populaţii siberiene sub aspectul genului de viaţă şi al tipului antropologic dar se deosebesc prin limbă. răspândiţi şi în Antile.). popoare importante erau cele din nord. -guarani (peste 3 mil. Larousse-Bordas. 1999).a. Bolivia.

96 . Asimilaţi de către japonezi. vestul S. Supuse unui proces de aculturaţie. împreună cu japoneza sau separat.2.12.Familia ainu-japoneză Considerate separat mult timp. numeros şi dinamic. şi în fostele republici sovietice (mai ales în Asia Centrală dar şi în Ucraina. procesul de asimilare apare inevitabil.4.10. Acest popor dispune de o civilizaţie proprie. IV. unde au fost deportaţi). pe cale maritimă.6 mil în afara Coreei. veche.. cu care prezintă trăsături tipologice comune. Japonezii sunt astăzi unul din cele mai numeroase popoare ale Planetei (128. modul de producere a ţesăturilor – prin împletire şi nu prin ţesut.Familia coreeană Considerată de multe ori ramură a subfamiliei altaice. IV. păstrând o serie de tradiţii care dovedesc acest lucru (îmbrăcămintea. începută în secolul al XVIII-lea a întîmpinat o oarecare rezistenţă dar după trei secole. cele două componente sunt înrudite cel puţin din punct de vedere antropologic. S. prezintă totuşi particularităţi care fac dificilă apropierea de oricare alt grup etni-lingvistic. Puternic influenţaţi de civilizaţia chineză.Familia ghiliak Corelată de multe ori cu cea anterioară şi cu alte populaţii siberiene. locuind atât în peninsula Coreea cât şi în regiunile vecine ale Chinei sau prin emigraţie în Japonia. Alcătuit dintr-un singur popor – coreenii. cu trăsături mongoloide la care s-au adăugat populaţii de tip polinezian venite dinspre sud-est. păstrează o individualitate care îi distinge şi de chinezi şi de japonezi – alfabet fonetic. Ramura sudică a poporului japonez.Familia ciukot-kamceadală Foarte puţin numeroasă (circa 30 mii) grupează câteva populaţii indigene din peninsulele Ciukotka şi Kamceatka : ciukcii. este din punct de vedere lingvistic foarte diferită nefiind înrudită cert cu nici o altă familie. în nordul insulei Honshu sau chiar în Kamceatka. rezistând încă într-o anumită măsură în insula Hokkaido (circa 16 mii). koriacii.2. Aino constituie elementul de substrat al populaţiei japoneze contemporane.4. ca multe alte grupuri minoritare. Ocupaţia rusească.2. Cu toate acestea. apropierea de limba coreeană nefiind convingătoare.13. trădează o origine sudică. apropierea de japoneză fiind uşor forţată. peste care s-a suprapus un strat mai consistent venit de pe continent. de la care au preluat şi scrierea hieroglifică odată cu un bogat vocabular şi cu religia budistă. Numărul lor este de circa 76.2.IV.A.4. tind să-şi piardă specificul dat de ocupaţiile tradiţionale : vînătoarea mamiferelor marine şi creşterea renului. ocupaţia de bază fiind pescuitul salmonidelor. dintre care 3. Clasificată adesea printre limbile altaice. modul de construcţie a caselor etc. prezintă o mare omogenitate. Ca şi populaţiile prezentate anterior au suferit un proces avansat de aculturaţie.4.U. mai ales în unele state americane (Brazilia. este considerată adesea ca fiind un popor distinct – ryukyuanii. japoneza nu se înrudeşte cert cu nici o altă limbă.) şi în insulele din Oceania. Poporul ghiliak (nikhvi) mai numără doar 5 mii locuitori risipiţi în sudul insulei Sahalin şi în zona de vărsare a Amurului. puternic influenţată de cea chineză ca şi în cazul japonezilor. doar grupurile ceva mai numeroase având şansa să subziste. IV. Limba ainu este însă complet diferită de oricare alte limbi fiind greu clasificabilă.). kamcedalii etc. sub denumirea de familia paleo-asiatică. combinaţia budismului cu o serie de credinţe animiste etc.U. Poporul nipon este rezultatul interasimilării între grupuri umane de origini diferite : stratul etnic cel mai vechi este de origine tropicală şi cu trăsături ainoide.) formând populaţia de bază a arhipelagului nipon dar prezent şi în diaspora. care populează arhipelagul Ryukyu.8 mil.11.2 mil. Sunt în regres evident faţă de secolele trecute când erau întîlniţi în insulele Sahalin şi Kurile. Unele trăsături psihocomportamentale – aptitudinea pentru progres şi tenacitatea au permis japonezilor să se înscrie printre popoarele cele mai avansate ale lumii. la fel ca alte societăţi din Extremul Orient.A.

IV. de la numele căruia se trage şi numele singurei etnii reprezentate astăzi. China şi-a extins treptat influenţa culturală pe un vast spaţiu.e. comunităţi importante fiind prezente în toate statele europene. deosebindu-se cu dificultate de alte populaţii siberiene. numită de regulă sinotibetană. sunt utilizate mai multe limbi. trăiesc un număr impresionant de grupuri 97 . loclaizaţi în partea central-nordică a statului chinez unde dispun de o provincie autonomă (Ningxia Hui). unde au devenit majoritari în Singapore sau formează comunităţi însemnate în Malaysia (1/3 din populaţie). Începând cu mil.Unele asemănări indubitabile îi apropie de unele populaţii siberiene sau din nord-vestul Americii (na-déné). (1/5 din populaţia Globului) iar spaţiul vast ocupat contrastează cu remarcabila omogenitate antropologică şi culturală. dar prezintă o originalitate lingvistică remarcabilă care îi apropie de chinezi. încât. explozivii etc. În perioada modernă. Antropologic sunt mongoloizi nordici. foarte răspândită este şi cantoneza.4. America de Nord şi Europa.14. pe un vast teritoriu. pe ambii versanţi ai Himalayei şi dispersate spre sud-est pînă în Indochina. Devenită nucleul uneia dintre cele mai puternice şi durabile organizări statale. Mascarene). al cărei rol în dezvoltarea umanităţii a fost considerabil.P. după numele regiunii în care s-a format. porţelanul. au început să se disperseze spre sud-est şi nord. În perioada contemporană diaspora chineză a devenit un fenomen global. cel mai numeros de pe Glob şi al cărui rol în istoria omenirii a fost foarte mare. Cei mai mulţi practică un sincretism religios între budism şi confucianism sau daoism. Emigraţia chineză s-a remarcat de timpuriu şi este deosebit de însemnată. un număr mare de invenţii epocale fiindu-le atribuite (hîrtia. aflată la contactul cu populaţiile de pe platourile tibetane.persoane) din sud-estul Asiei. a cărei variantă normată. după numele oficial) îşi are originea în partea centrală a bazinului Fluviului Galben (Huanhe). se află localizată cea de-a doua mare familie etno-lingvistică de pe Glob. Thailanda (1/10). la fel de diferite precum cele europene : cea mai răspândită este limba mandarin. Numărul lor este de circa 1275 mil.Chineză. busola. Indonezia (mai ales la Jakarta). putonghua (limba comună). o parte a emigraţiei s-a dirijat şi peste Pacific în America de Nord (mai ales în California). de mari dimensiuni însă (1200 mil. vorbită de 75% dintre chinezi. rezultatul acestor mişcării fiind formarea popoarelor moderne din sud-estul Asiei. fiind la originea unor mişcări de populaţii care au antrenat populaţii aparţinând familiei austrice. Chinezii sunt creatorii cele mai strălucite civilizaţii din Asia de Est. Este divizată în două subfamilii inegale. aflată într-o avansată fază de asimilare de către ruşi. cuprinde un singur popor. cu mari contraste fizice şi umane. răspândit altădată pe vaste suprafeţe în Siberia Central-Sudică.2. Populaţiile care o formează sunt în majoritate de tip mongoloid estic şi au fost adesea apropiate de cele din familia austrică fără dovezi convingătoare. China. vorbită în sud (provincia Guangdong – Canton pentru europeni) dar şi în diaspora chineză (circa 30 mil. distincte : 1)Subfamilia sino-eniseică. intermediare între acestea sunt limbile wu – din zona oraşului Shanghai şi min – de pe coasta sud-estică (Fujiang) şi din Taiwan. atât în Asia de Sud-Est.a. de religie islamică – huii. 2)Subfamilia tibeto-birmană La sud vest de poporul chinez. Această extindere teritorială a generat şi o diferenţiere lingvistică puternică. Vietnam ş. bazată pe dialectul din Beijing şi având statut oficial în R. deşi există o conştiinţă etnică panchineză. Tibetul după toate probabilităţile şi al celei în care locuieşte cea mai mare parte a populaţiei.Familia sino-tibetană În centrul şi estul continentului asiatic. s-a retras în faţa înaintării altor grupuri spre bazinul rîului Ket. dar există şi un grup relativ numeros. Problema eterogenităţii lingvistice este rezolvată de multă vreme prin scrierea ideografică al cărei avantaj este acela că reprezintă sensul şi nu sunetul. în regiunea platourilor înalte ale Tibetului.n.II î.locuitori).). împingând şi asimilând populaţii diverse. afluent al lui Enisei. în unele insule ale Oceaniei sau chiar în Oceanul Indian (Madagascar. ketii (1113 persoane în 1989). cuprinde două grupuri bine personalizate a căror înrudire a fost recent dovedită : a)Grupul eniseic. Poporul chinez (han. b)Grupul sinic. din Asia Centrală pînă în arhipelagurile din estul şi sud-estul Asiei. într-o arie restrînsă.

Spre vest ocupă cea mai mare parte a bazinului superior al Indusului (Ladakh). dinspre aria de origine din estul Tibetului spre vest. sunt cunoscuţi prin modul de organizare teocratic al societăţii lor. din partea populaţiilor dominante sau a misiunilor creştine.5 mil. b)Grupul pahari este mai restrâns. numărând doar 1. cumulând circa 80. Myanmar şi Chinei.95mil. 3 mil. Practicând o formă proprie de budism pe care au propagat-o departe spre inima Asiei Centrale. populaţia eponimă a acestui stat. dominant pastorale. ceva mai numeros (2.7 mil. Extrema diferenţiere este explicată prin maxima fragmentare a regiunii pe care o populează. a)Grupul tibetan este localizat în aria de origine şi cuprinde mai multe populaţii slab diferenţiate. „marele lama”) fiind o personalitate recunoscută pe plan internaţional.3mil. Cele mai importante grupuri etnice sunt garo. declanşând represiuni sîngeroase şi determinând exilul liderului spiritual în nordul Indiei. de dimensiuni apropiate (3. împreună) şi chin (1. dispersate în regiunea himalayană înaltă din Nepal150. la Dharamsala. constituind un grup militar de elită în perioada ocupaţiei britanice a Indiei (gurkha). Localizat la frontiera dintre India şi Myanmar se disting prin influenţa mai veche şi mai consistentă a civilizaţiei indiene. Cele mai importante etnii din acest grup sunt magar (1mil. de veche cultură. d)Grupul kachin. majoritari în Tibet dar şi în statul Bhutan sau în regiunile muntoase înalte ale Nepalului ori în ariile limitrofe ale provinciei Qinghai. tangsa.n.etnice de diverse dimensiuni. Majoritatea acestor populaţii de mici dimensiuni sunt supuse unei puternice aculturaţii în ultimul secol.). adună circa 2. în India şi în Pakistan unde s-au amestecat cu populaţii indo-europene şi au fost parţial islamizaţi (cei din Baltistan. cunoscuţi pentru spiritul lor războinic. localizată în valea Kathmandu.). fiecare cu 0. foarte apropiate prin modul de viaţă.5 mil. provincia de la poalele Karakorumului). mult timp grupul dominant al acestui regat himalayan care nu a cunoscut dominaţia britanică.) şi prin modul de viaţă adaptat la inospitalierul platou tibetan. Problema Tibetului este una din marile probleme nerezolvate ale Chinei actuale. pe parcursul mileniilor III î. populând zonele mai joase ale lanţului himalayan. Regimul comunist de la Beijing a încercat să limiteze specificul cultural al Tibetului. Cel mai numeros grup este tamang (1 mil..) dar şi mai dispersat. secundar de cea chineză. Kachinii erau cunoscuţi în perioada colonială pentru exploatarea lemnului cu ajutorul elefanţilor.5 mil. având ca ocupaţie principală agricultura. practicată în lungul văilor sau pe versanţi. unde sunt reputaţi ghizi pentru ascensiuni.km2). Dintre numeroasele grupuri se impun naga şi meithei.) dar fărîmiţat în câteva zeci de triburi. e)Grupul naga-chin.9 mil. care locuiesc în statele indiene Nagaland.locuitori. locuind în partea central-vestică a Nepalului şi newari (1mil. localizat în partea cea mai înaltă a Himalayei (estul Nepalului. situat la sud-est de cel anterior.-I e. Foarte apropiaţi de tibetani sunt paii din vestul Yunnanului (1. divizaţi în zece triburi mai puţin avansate cultural. Cele opt grupuri actuale sunt rezultatul unor migraţii succesive. Numărul grupurilor etnice componente poate fi apreciat la circa 150-200. înrudite între ele şi prezentând afinităţi evident cu sino-eniseicii dar având particularităţi culturale distincte. Sikkim). unde practica agriculturii este restrînsă iar păstoritul necesită vaste suprafeţe.locuitori divizaţi în 11 grupuri etnice.) 150 Pahari în limbile neoindiene înseamnă „montan” 98 . c)Grupul gyarung-mishmi.35 mil. practicând agricultura itinerantă sau culesul şi vînătoarea în vastele păduri care ocupau odinioară regiunea de la frontierele Indiei.n.8 mil. Manipur şi Arunachal Pradesh (1.). manifestată şi prin formarea unor organizaţii statale proprii.8 mil. Puternica fărîmiţare dialectală este compensată de utilizarea unei limbi comune.) lcoalizat în partea central-estică a Nepalului dar cel mai cunoscut este sherpa. fapt ce explica imensitatea spaţiului ocupat (cca. din partea central-sudică a Nepalului pînă în sud-vestul Chinei. Ambele popoare sunt puternic influenţate de civilizaţia indiană iar antropologic se disting printr-un aport evident de populaţie europoidă. spre deosebire de grupurile anterioare.e. Cei mai numeroşi sunt tibetanii propriu-zişi (9. influenţată puternic de civilizaţia indiană. din Assam şi kachin din nordul Myanmar. pînă în Kashmir sau mai ales spre sud-est în Myanmar şi în provincia chineză Yunnan.9 mil. liderul spiritual (dalai lama. unite prin tradiţia budismului lamaist (11.5-0. Sichuan). De amploare mai redusă au fost mişcările spre nord-est (Qinghai. stabiliţi în Kirghizstan.) şi dunganii.

se disting prin aderenţa la Islam care a impus în ultimele decenii o prigoană împotriva lor.) sunt ceva mai conservatoare.4. f)Grupul yi(lolo) este mai numeros şi mai omogen. divizaţi în două mari subfamilii. Astfel birmanii nu se disting prea mult de alte popoare indochineze. fie spre sud-est sau mai ales spre vest.6 mil. precum şi în 151 Sau « micul vehicul » (hinayana). formă mai apropiată de budismul original. chiar dacă au ajuns în anumite epoci la forme superioare de organizare statală.2.Familia uralo-altaică Constituie un alt mare ansamblu etno-lingvistic. se apropie de grupurile kachin şi naga-chin prin modul de viaţă dar se deosebesc prin importanţa mai mare a riziculturii. fapt ce a sporit influenţa indiană.împreună).. Din acest nucleu s-au desprins de timpuriu mai multe ramuri. 99 .). Sosirea lor pe teritoriul actual a implicat retragerea spre sud a unor grupuri austrice.9 mil. O fracţiune a poporului birman – arakanii de pe coasta vestică. Apropiaţi acestora sunt popoarele hani şi nahsi (1. deci în regiunea munţilor Altai care dă astfel şi numele familiei de altfel. manifestată şi prin stabilirea unor comunităţi hinduse în principala zonă agricolă – delta lui Irrawaddy. încât astăzi se disting trei mari grupuri inegale : a)Grupul tunguso-manciurian.locuitori. grupurile mai restrînse fiind în diverse faze de asimilare. g)Grupul birman.6 mil. 1)Subfamilia altaică Este mai numeroasă şi mai dinamică (178 mil. dar foarte eterogenă din punct de vedere antropologic. este cel mai numeros (aproape 41.15. unde au ajuns prin migraţii succesive. Constituie ramura cea mai estică a populaţiilor altaice. din bazinul mijlociu al lui Yangtze pînă în nordul Laosului şi al Vietnamului. fiind răspândit spre Asia Centrală şi Extremul Orient. Puternic sinizaţi. Cei mai numeroşi sunt karenii din statele Kayah şi Kayin din sud-estul Myanmar (5. În jurul acestora se cristalizează o oarecare tendinţă de omogenizare. fiind integraţi în colonia coroanei. în lungul fluviilor Irrawaddy şi Salween. Cuprinde circa 199 mil. deşi practică încă animismul.care dispune de o oarecare autonomie în statul omonim din Myanmar.). IV. mai avansaţi dar afectaţi de poziţia transfrontalieră. obligaţi astfel să emigreze în masă spre Bangladesh şi India (cunoscuţi aici ca rohingya). aceste popoare (7. cele două state fiind de mult timp rivale. populaţia de bază a statului Myanmar. Spre deosebire de acestea însă. adună circa 12 mil. Originea populaţiilor care o compun trebuie căutată în zona de contact dintre pădurile boreale din nordul Asiei şi stepele care acoperă ariile mai joase din vestul Siberiei. Înrudiţi cu birmanii. inegale ca dimensiune dar unitare din punct de vedere antropologic şi lingvistic. au cunoscut ocupaţia britanică. practicând rizicultura şi fiind de religie budistă (forma theravada151). opus mahayana (« marele vehicul ») care a dezvoltat elemente supranaturale. expresie a unei mobilităţi remarcabile pe parcursul ultimelor milenii. dispersată pe mari suprafeţe în centrul şi vestul Siberiei. divizaţi în nouă grupuri etnice. contribuind masiv la marile migraţii ale popoarelor din mileniul I al erei creştine şi din primele secole ale celui de-al doilea. Celelalte populaţii dispersate în mozaicul etnic din nordul Indochinei punctează de fapt direcţia deplasării birmanilor. remarcabil prin maxima dispersie pe cuprinsul masei continentale eurasiatice. răspîndit în sud-estul Asiei. apropiate din punctul de vedere al tipologiei lingvistice dar foarte diferenţiate antropologic.6 mil. dirijate fie spre nord-est.9 mil. yi (7. fiind localizată la frontiera dintre Thailanda şi Birmania. cu mare diversitate a formelor de tranziţie. îndeaproape ândrudit cu yi. fiind originar din Yunnan de unde a avansat spre sud. cuprinzând doar căteva popoare. fără să dispară totuşi elementele originii comune. Cuprinde în primul rând poporul birman (39.1 mil) şi din vestul Thailandei.) răspândit pe un spaţiu destul de extins. India. influenţate puternic de civilizaţia indiană. bine organizate (monii). Acestea au împrumutat birmanilor cea mai mare parte a fondului lor cultural. în primul rând cel omonim.). Această dispersie a condus la o diferenţiere lingvistică şi antropologică foarte marcată. Nucleul principal se localizează în nord-vestul provinciei chineze Yunnan. h)Grupul karen formează cea mai sudică ramură a familiei tibeto-birmane. de la tipul mongoloid cel mai pur la cel europoid.

Singurul popor notabil din afara ariei de origine sunt kalmucii (din nord-vestul Mării Caspice. De aici s-au deplasat treptat. antropologice şi lingvistice astfel : 152 Cazul populaţiei hazara din centrul Afganistanului. începând cu mileniul I al erei noastre. trăsăturile mongoloide s-au estompat pînă la dispariţie. Cele aproximativ 10 grupuri etnice componente sunt foarte înrudite între ele (antropologic şi lingvistic).) la fel de dispersat. Aceştia sunt cunoscuţi şi sub numele de khalka. încât în vestul ariei turcice. Singurii care se deosebesc oarecum. solon. unde duceau un mod de viaţă similar celui al mongolilor. o ramură a oiraţilor din Djungaria (430 mii). ataşamentul acestor populaţii la budismul lamaist preluat de la tibetani. mongolii constituiau un stat superficial. ultima dinastie fiind de origine manciuriană. să impună dinastii strălucite. sub presiunea unor populaţii mongole (hunii). din India şi Iran pînă în sud-estul Europei. cu toată influenţa regimurilor de inspiraţie sovietică. asimilându-se populaţiilor locale152. b)Grupul mongol este similar ca dimensiune (13. De obicei.nord-estul Chinei.1 mil. formând unul din grupurile etno-lingvistice majore din spaţiul eurasiatic. popoarele turcice reuşind să creeze imperii. nereuşind să se impună. dar în regiunile aride şi semiaride ale platourilor înalte din Asia central-nordică (Gobi. 65 mii) şi unele populaţii de pe cursul inferior al Amurului (udihe.). unde sunt supuşi unui proces de sinizare. în primul rând a hunilor. Cu toată această dispersie. adesea foarte complicată. mai cunoscuţi fiind evencii (sau tunguşii. Rolul populaţiilor turcice în istoria medievală şi modernă a acesteia şi a Europei sud-estice a fost majoră. sedentarizaţi recent. fiind crescători nomazi de vite. al XVII-lea (200 mii locuitori). populaţia autohtonă a Chinei de nord-est. care i-au purtat pînă în vechile arii de civilizaţie din Europa şi vestul Asiei. predilect spre vest. Contribuţia lor la istoria Chinei este majoră. Multitudinea de popoare turcice. Un grup de manciurieni locuieşte de câteva secole în Djungaria. în pofida acestei dispersii. Djungaria) se deosebesc astfel esenţial ca mod de viaţă. fiind un efect al marii invazii mongole a lui Gingis Khan din sec. Cei din Mongolia exterioară. multe dispărute (prin asimilare) poate fi grupată după unele caracteristici culturale. provincie din nordul Chinei. sunt concentraţi în Mongolia interioară. instaurat aici încă din 1924. Remarcabil este. fiind în primul rând crescători nomazi de animale. unde a fost deportat (sibe. Se adaugă alte câteva mici grupuri dispersate spre sud. secundar spre sud şi nord-est. Deplasarea pe arii extinse a condus la mixtarea rasială şi asimilarea etno-lingvistică. popoarele turcice păstrează legături lingvistice foarte puternice. Suscită discuţii apartenenţa la acest grup a unor populaţii cunoscute în perioada marilor migraţii. circa 200 mii). fapt care a atras mai multe valuri de represiune împotriva lor. după deschiderea Chinei spre exterior (peste 11 mil. acestea devenind tot mai evidente spre est. Dispersia predilectă spre sud-vest a determinat şi intrarea timpurie a populaţiilor turcice în sfera de influenţă a Islamului şi a culturii arabopersane. al XIII-lea. divizarea lor fiind de multe ori un efect al distanţei sau divizării între state diferite. consideraţi adesea un conglomerat etnic turcomongol. Dispersia actuală este relativ recentă. limbile lor fiind reciproc inteligibile din aproape în aproape.5 mil. Celelalte populaţii sunt de mici dimensiuni şi au ca ocupaţie de bază vînătoarea şi pescuitul. încât astăzi manciuriana este aproape dispărută. nanai) al căror mod de viaţă este asemănător cu al altor populaţii din nordestul Siberiei. de limbă persană. Paralel. Nucleul iniţial al populaţiilor turcice îl constituie regiunea Munţilor Altai. modul de viaţă nomad a fost abandonat rapid la contactul cu populaţiile sedentare din vechile arii de civilizaţie ale Asiei Anterioare. păstrându-şi caracteristicile etnice. erau în mare parte nomazi şi au fost sedentarizaţi în perioada regimului totalitar. fără a se putea stabili cu exactitate caracteristicile lingvistice.) dar şi cel mai dispersat – din nordul Siberiei pînă în sud-estul Europei. Numărul lor este în creştere după 1980.) şi există o tendinţă de revitalizare a limbii şi culturii proprii. Tibet sau Qinghai. Cei mai numeroşi sunt manciurienii. c) Grupul turcic este cel mai numeros (153mil. în Pamir. devenită minoritară pe parcursul secolului al XX-lea ca urmare a stabilirii masive a chinezilor în această regiune bogată în resurse subsolice dar şi prin asimilarea etno-lingvistică. Mongolii propriu-zişi. dar antropologic de tip mongoloid 100 . practicând şi vînătoarea (în trecut) sunt buriaţii din regiunea lacului Baikal (0. stabiliţi aici în sec. în mai multe valuri.

) care dispun de oarecare autonomie în cadrul statului uzbek.) au redevenit majoritari. se disting prin caracteristici rasiale dominant europoide.5. Cei mai numeroşi sunt uzbecii (26. ucraineni. impunând totuşi o asimilare mai avansată a relictelor iraniene. bilingvismul fiind tradiţional în vechile centre culturale Buhara şi Samarkand. Apropiaţi acestora sunt karakalpacii de la sud de lacul Aral (0. Azerii. germani etc.mil. fiind copleşiţi de imigranţii stabiliţi în aceste regiuni bogate în resurse naturale. Amestecul cu acestea a fost mai intens în lungul fluviilor Amu Daria şi Sîr Daria. agricultori sedentari. principalele regiuni agricole. etc.) sunt într-o fază avansată de asimilare. reprimaţi de către regimul maoist de la Beijing care a practicat o politică de colonizare încât în unele arii au devenit minoritari (în Djungaria mai ales). având ca centru principal valea Ferghana. ca multe popoare siberiene. Turkmenii populează regiunile aride de la sud de Amudaria şi se apropie mai mult de turcii osmanlîi şi de azeri. tot aici şi caracteristicile antropologice mongoloide fiind mai estompate. graniţele actuale cu Tadjikistanul vecin. se străduiesc să construiască după 1990 organizaţii statale coerente. unde dispun de propriul stat dar majoritatea trăiesc în nord-vestul Iranului. -populaţiile turcice din Turkestanul Oriental. cunoscute generic sub numele de uiguri (9. sunt de fapt rezultatul asimilării lingvistice a populaţiei iraniene locale pe parcursul perioadei care a urmat invaziilor turco-mongole din secolele X-XIII. Politica de colonizare a Rusiei a făcut ca ambele popoare să ajungă minoritare înainte de 1990 dar sprijinite de dinamismul demografic susţinut şi de plecarea unei părţi însemnate din populaţia alogenă (ruşi. sunt puţin diferenţiaţi lingvistic şi dispun de state proprii numai din 1990. atât din punct de vedere lingvistic cât şi antropologic. mai numeroase. Aparţin rasei mongoloide şi au fost supuşi pe parcursul ocupaţiei ţariste. Numărul lor este de circa 101 . -populaţiile turcice din sud-vestul Asiei şi sud-estul Europei. ramura cea mai îndepărtată de aria de origine. ambele populaţii fiind dinamice şi manifestând o autonomie sporită faţă de puterea de la Moscova. circa 470 mii) şi tuvinii din regiunea Munţilor Saian (265 mii). Cele cinci popoare componente ale acestui subgrup sunt destul de unitare sub raport antropologic şi lingvistic.9 mil. Buhara ori Samarkand. arbitrar trasate. -populaţiile turcice dinTurkestanul Occidental. În Kashgaria însă îşi păstrează mai bine caracteristicile etnice. Comunităţi turkmene sunt răspândite şi în nord-estul Iranului (Khorassan) şi nordul Afganistanului.6mil. puţin numeroase dar prezentând un interes istoric şi etnografic deosebit prin păstrarea unui mod de viaţă şi a unei culturi arhaice. Cei mai numeroşi sunt yakuţii din Siberia Centrală (sakha după numele propriu. Caracteristică uzbecilor este şi influenţa mai puternică a limbii persane (în varianta tadjikă). Celelalte populaţii din grup (hakaşii. Limba lor este slab diferenţiată faţă de turca osmanlîie dar se disting prin apartenenţa la ramura şiită a Islamului ca majoritatea populaţiei din Iran. Deşi au fost islamizate aceste trei popoare păstrează încă elemente ale tradiţiei şamaniste. unei aculturaţii. practicând irigaţiile în oazele de la poalele Munţilor Tian-Şan şi Kun-Lun.4 mil. în funcţie de gradul de amestec cu populaţiile sedentare din statele amintite.).). nucleul anticei Sogdiana. sovietice apoi.5 mil. intrate începând cu secolul al XVIII-lea în sfera de interes a Rusie ţariste şi supuse unui proces de colonizare. pe ruinele unei delimitări politice arbitrare care nu mai au nimic în comun cu vechile state islamice conturate în jurul unor centre celebre precum Horezm. au trăsături antropologice mai apropiate de cele ale uigurilor. prin colonizarea rusă începută în secolul al XVII-lea în regiunile stepice utilizate ca domeniu pastoral.-populaţiile turcice din Altai şi Siberia. de origine iraniană. populaţia de bază din regiunea situată în sud-vestul Mării Caspice (Azerbaidjan). În mod tradiţional erau păstori nomazi sau seminomazi dar genul lor de viaţă s-a modificat profund prin industrializarea atrasă de bogatele resurse subsolice. sedentarizaţi mai recent şi kirghizii (3. Dorinţa lor de a-şi asuma rolul de lider regional se loveşte de rezistenţa popoarelor vecine. altaii. inclusiv în nordul Afganistanului. totalizând astfel 5.) din stepele de la nordul lacului Aral. Kazahii (11 mil.) din Tian-Şan. prezenţi în întreaga Asie Centrală. dar trăsăturile mongoloide devin tot mai evidente spre nord. pe fondul asimilării unor vechi populaţii indo-europene de factură iraniană mai ales.

unde conservă modul de viaţă tradiţional.). au asimilat numeroase populaţii autohtone din Anatolia. stabilit în Evul Mediu în sudul Dobrogei şi în Macedonia. fiind în contact. slave sau mongole. dispersată din ordinul lui Stalin în Asia Centrală. ultima mare dinastie persană. cca. Ca şi başkirii s-au amestecat masiv cu populaţiile fino-ugrice locale iar din secolul al XVIII-lea o bună partea u fost convertiţi la creştinismul ortodox. Rolul lor politic a scăzut după a scăzut după dezmembrarea Imperiului Otoman dar se afirmă viguros în ultima vreme. Unele s-au deplasat mai de timpuriu (başkirii. singurul poopor turcic integral creştin. locuind pe ambii versanţi ai Uralului. de unde cea mai mare parte au emigrat în sudul Basarabiei la sfârşitul secolului al XVIII-lea (circa 250 mii. sunt cel mai numeros dintre popoarele acestui grup (peste 63 mil. În Azerbaidjanul iranian viitorul lor este incert. Tătarii crimeeni au constituit o forţă politică importantă. -populaţiile turcice din nordul Caucazului. conform aspiraţiilor proprii. iar recent şi în Europa Occidentală (Germania mai ales) ca urmare a migraţiilor pentru muncă. Apropiaţi de turci sunt găgăuzii. venit în mai multe valuri. slavi. O parte dintre aceste popoare au dominat în anumite perioade vastul spaţiu stepic din estul Europei. sau în Dobrogea. În acest mod au dobândit trăsături antropologice tipic europoide care îi apropie mai degrabă de populaţiile din bazinul mediteranean decât de celelalte populaţii turcice.8 mil. Poporul turc are o etnogeneză foarte complicată. Şi alte 153 Un mig grup turcic numit kajari subzistă în partea centrală a Munţilor Elburz 102 . constituie baza populaţiei din Turcia contemporană (în afara sud-estului dominat de kurzi). larg prezenţi şi în Peninsula Balcanică. legăturile cu populaţia persană fiind foarte strînse. inclusiv unele triburi nomade sau seminomade (qashqai.al XVIII-lea a impus replierea unei părţi însemnate dintre ei în Anatolia. 4 din cei 7. greci (sau populaţii grecizate).) strîns înrudiţi lingvistic cu tătarii din Kazan sunt în mare parte descendenţi ai unor populaţii fino-ugrice turcizate. caucazieni etc. Grupuri mici de tătari (lipcani) s-au stabilit din Evul Mediu în nord-estul Poloniei şi în Lituania. la care se adaugă alţi circa 100 mii în nordul Greciei. între secolele X-XIII. Înrudiţi cu ciuvaşii erau protobulgarii. Balcani şi Caucaz – armeni. nu totdeauna amical. afshari.) constituie singurul popor supravieţuitor din ramura bulgară a turcilor. nedisimulate. Cel mai important dintre aceste popoare este cel tătar. După 1990 o parte a tătarilor crimeeni s-au repatriat. reduse numeric şi dispersate dar dinamice (balkari. fiind acuzaţi de colaboraţionism cu naziştii. -populaţiile turcice dintre Volga şi Ural şi din nordul Mării Negre constituie rezultatul deplasării spre nord-vest şi al asimilării unor elemente fino-ugrice. deşi formează o cincime din populaţia Iranului nu manifestă nici un fel de veleităţi autonomiste sau separatiste. ciuvaşii) altele mai tardiv (tătarii din Kazan. kumîci) constituie reziduurile populaţiilor turanice care nomadizau în stepele ponto-caspice în Evul Mediu.. larg dispersat pe teritoriul fostei U. Bulgaria şi Gorna Makedonia). sudul Ucrainei).XV-XIX) având o origine azeră153.. fără să lase prea multe urme. Turcii. tătarii din Crimeea). Pînă în 1945 o concentrare importantă era şi în Crimeea. al VII-lea la sud de Dunăre unde au pus bazele primului ţarat bulgar fiind asimilaţi de către slavi şi hazarii. îi apropie mai mult de restul Europei. nogai.). mai deosebită. cu principatul Moldovei. Este şi motivul pentru care. dar ocupare Crimeei de către Rusia ţaristă la sfîrşitul sec. fenomen accentuat în contextul modern al mijloacelor de informare în masă. care au trăit în secolele XVI-XVIII şi în nord-vestul Mării Negre (Bugeac. cu o concentrare mai mare în Tatarstan (cu centrul la Kazan. karaceai. stabiliţi în sec. Numărul lor depăşeşte 700 mii iar tipul antropologic se apropie de cel caucazian sau păstrează trăsături mongoloide mai evidente (cazul nogailor.S. format probabil în Asia Mică. fiind cea mai de timpuriu desprinsă din trunchiul comun. majoritatea fiind bilingvi în mod tradiţional.65 mil. shahsevani) dispersate în partea central-sudică a Iranului. pornind de la fondul altaic.S. sprijiniţi de autorităţile de la Kiev iar Tatarstanul se bucură de o autonomie destul de lărgită în cadrul Federaţiei Ruse. VIII-IX. Ciuvaşii de pe Volga mijlocie (circa 2 mil.8 mil. Başkirii (1. pe care au dominat-o timp de cinci secole. Toate acestea ca şi convieţuirea îndelungă în vecinătatea popoarelor europene.19. cea a kajarilor (sec.R. pe fondul unor transformări culturale profunde impuse de laicizarea demarată de reformele lui Mustafa Kemal Ataturk după 1923. care au întemeiat un hanat în istmul ponto-caspic între sec.

după adoptarea catolicismului şi asimilarea populaţiilor locale (slavi. ocupă un spaţiu vast în zona de tundră din nordul extrem al Eurasiei unde duc un mod de viaţă bazat pe creşterea renilor şi vînătoare. renăscând odată cu integrarea în Imperiul Habsburgic. Cei 23. anterior fiind înglobat în presupusa familie paleosiberiană.). A doua ramură. al căror mod de viaţă este similar cu cel al samoezilor154. -orientală (volgaică) cuprinde patru popoare. celelalte fiind mult mai reduse(selkup. Mai rar. udmurţii (0. dirijate divergent din aria de origine (actuala Başkirie) – spre est sau spre sud-vest. cel mai important popor fino-ugric (14.7mil. devenit după 1867 Imperiul Austro-Ungar. În trecut trăiau şi alte populaţii înrudite în bazinul Okăi (muromii sau meşcerii din zona Riazan de ex.) cuprinde 14 popoare înrudite dispersate de sosirea slavilor în bazinul mijlociu al Volgăi. 103 . Formată în regiunea Munţilor Ural s-a dispersat de timpuriu. convieţuind de mult timp la sud de Volga cu ruşii (în 1926 erau 1. vepşii) sau aproape dispărute (ingrienii.hantî şi mansi (33 mii împreună). cu două ramuri – ziriană şi permiană (0.). supuse asemenea altor etnii reduse numeric din Federaţia Rusă asimilării. Asimilarea mai rapidă a mordvinilor se explică şi prin absenţa unor obstacole majore care de obicei atenuează procesul de aculturaţie sau prin apropierea de Moscova şi Nijnîi Novgorod (Breton. 1976). cazul avarilor. Pot fi deosebite două ramuri distincte : -occidentală. cuprinzând două popoare importante : finlandezii (5 mil.2mil.5 mil.1mil. uzilor. probabil odată cu încălzirea climatică postglaciară. cumanilor. suferind astfel o influenţă lingvistică şi antropologică însemnată care i-a îndepărtat de origini.2 mil. fiecare dispunând de o republică în cadrul Federaţiei Ruse. eneţ).) şi marii (0.) şi estonienii (1 mil. unele grupuri s-au îndreptat şi spre sud contribuind astfel la divergenţa lingvistică. pe ţărmurile Mării Ohotsk.) care făceau legătura cu grupul occidental. după ce a asimilat câteva grupuri de populaţii turcice şi iraniene s-a stabilit în sec. Unii dintre ei s-au dirijat spre nordvest mai de timpuriu – laponii din nordul Scandinaviei.) foarte apropiate. recent apropiat de celelalte.). Din punct de vedere antropologic domină trăsăturile europoide la vest de Urali dar în Siberia tipul mongoloid este frecvent. Prima formează astăzi două mici popoare înrudite din vestul Siberiei .7 mil. Tratatul de la Trianon. Rolul lor dominant în Europa Centrală a scăzut începând cu secolul al XVI-lea prin înaintarea influenţei otomane. Cei mai numeroşi sunt nenţii (38 mii) singurii care mai rezistă asimilării şi aculturaţiei. în legătură cu ocupaţia lor primordială – vînătoarea şi creşterea nomadă a renilor.populaţii turcice au dispărut. dominant protestante. români). Rolul lor politic în regiune a fost major. germani.) la sud de aceştia pe cursul mijlociu al Volgăi şi mordvinii. c)Grupul finic este mai numeros (9. Izolaţi în Extremul Orient..).8mil. aflate în stadiu avansat de asimilare (karelii care dispun şi de o republică în care sunt minoritari. mai numeroşi (1. care a încheiat Primul Război 154 155 Laponii sunt consideraţi adesea ca un grup distinct în cadrul familiei uralo-altaice. dar aflaţi în stadiu avansat de asimilare. 2)Subfamilia uralo-yukaghiră Este mai restrînsă numeric dar la fel de dispersată. supuse de multă vreme unui proces lent de asimilare : komi. voţii etc. prin asimilare. b)Grupul samoed. aparţinând cultural Europei nordice. cu o puternică influenţă germanică. Viitorul lor este incert ca urmare a asimilării lingvistice în favoarea limbii ruse. livonii. pecenegilor etc. cei 5 mii locuitori sunt divizaţi în patru mici etnii înrudite a căror ocupaţie de bază este vînătoarea şi pescuitul. complet asimilate încă din Evul Mediu. de locuitori ai acestei familii sunt divizaţi în patru grupuri inegale : a)Grupul yukaghir este cel mai restrîns. înrudirea diverselor grupuri fiind foarte îndepărtată. localizaţi în regiunea forestieră boreală din bazinul superior al Kamei. contribuind la formarea unor particularităţi lingvistice şi antropologice ale popoarelor din sud-estul Europei. al IX-lea în stepele de la nordul Mării Negre de unde au trecut în secolul următor spre Bazinul Panonic dând naştere poporului maghiar (ungar). spre regiunile nordice ale Eurasiei. Totuşi eterogenitatea este mai mare decât în cazul populaţiilor turco-mongole.5mil.)155. zona probabilă de origine. Dispersate în nord-vestul Rusiei actuale sunt o serie de mici etnii înrudite. d)Grupul ugric este divizat în două ramuri inegale.

2. majoritar asumată.5 mil. bilingvismul fiind tot mai frecvent (folosesc unele limbi neoindiene).6%) iar în Slovacia de la 588 000 în 1980 la 521 000 în 2001 (sau de la 11. lezghinii (0. se disting prin eterogenitatea lingvistică. datorită unei tendinţe de regrupare generată de avansul economic al acesteia 157. proces aflat încă în curs.Familia burushaski (hunza) Este un relict etno-lingvistic străvechi. divizate arbitrar de către ruşi.55 mil. 157 De ex. mai numeroşi în prezent. fără nici o legătură cu avarii migratori de origine turco-mongolă). Islamizarea tardivă impune totuşi o aculturaţie progresivă. majoritate fiind de religie musulmană. Numărul lor total este de circa 5-6 mil.71 mil.Familia nord.17.) şi darghinii (0. Secuii (circa 700 000 persoane) constituie o ramură distinctă a maghiarilor fiind la origine o populaţie turcică înrudită cu khazarii din nordul Mării Negre (kabarii) stabiliţi mai întâi în Câmpia Panonică şi mutaţi în sec. se disting prin organizarea socială de tip clanic. Tipul antropologic este europoid dar nu prezintă nici o asemănare cu altă familie etno-lingvistică de pe Glob. O etnogeneză şi mai complexă o au „ceangăii” (circa 200 000 persoane) din vestul Moldovei. fiind românească.caucaziană Este un alt relict străvechi care cuprinde un conglomerat de etnii de dimensiuni foarte mici în general.) au suferit mai mult de pe urma înaintării Imperiului Ţarist în zona caucaziană.7%).16. în condiţii de izolare.). strîns înrudite. IV. Cei circa 100 mii locuitori vorbesc mai multe dialecte dintre care cel mai important este hunza (după numele văii pe care o populează). Nagir şi Yasin). Pot fi divizaţi în două ramuri distincte : a)caucazienii de nord-est. în România numărul maghiarilor s-a redus de la 1 718 000 în 1977 la 1 435 000 în 2002 (sau de la 7. deosebindu-se doar două popoare.7% la 9. consideraţi adesea ca parte componentă a poporului maghiar deşi caracterul bilingv (român-maghiar) al unei părţi importante dintre aceştia indică un cert caracter mixt. depăşit în prezent156.9% la 6. cunoscuţi pentru dorinţa lor de independenţă faţă de Moscova manifestată sîngeros după 1990. ajutaţi şi de particularismul lor cultural. regiunea Veneţiei aflată până la 1918 sub ocupaţie austriacă.2.. Unii specialişti presupun că buruşii împreună cu alte populaţii relicte (basci. XII-XIII în estul Transilvaniei unde au asimilat populaţia românească locală. estimându-se la circa 2 mil. Cecenia. aspră. localizate pe pantele nordice ale Caucazului Mare. şi spre deosebire de alte grupuri minoritare din Federaţia Rusă sunt foarte dinamice şi rezistă asimilării lingvistice. pornind de la dispersia geografică : cerkezii (inclusiv kabardinii şi adîgheii) la nord de Caucaz (1 mil. creând astfel un iredentism. unde s-au retras din vechime în faţa invaziilor. Inguşetia şi nordul Azerbaidjanului. Mai unitari. Numărul maghiarilor din statele vecine Ungariei este în scădere relativ rapidă. Separaţi adesea din considerente politice. 1995). În Daghestan se impun trei popoare mai importante în jurul cărora se produce o convergenţă a celor de mai mici dimensiuni : avarii (0. Trăsăturile rasiale sunt tipic europoide şi este de presupus că retragerea lor pe văile înalte este anterioară sosirii triburilor ariene în subcontinentul indian. Dintre celelalte doar tabasaranii şi lakii depăşesc cifra de 100 mii. o mare parte dintre ei refugiindu-se în Imperiul Otoman unde s-au asimilat populaţiei turce sau arabe (în Iordania şi Siria). separată încă din preistorie.) la care se adaugă cel puţin încă atâţia în 156 Termenul iredentism este de origine italiană şi semnifică tendinţa unui stat de a revendica un teritoriu presupus a-i aparţine. Se disting prin viaţa sobră.47 mil.4. mai rar pe cele sudice.55 mil. « terra iredenta » cum era pentru italieni. Maghiarii au avut o participare inportantă la migraţiile transatlantice din perioda modernă. b)caucazienii de nord-vest (cca 2. remarcându-se prin longevitatea deosebită. na-déné) şi sino-tibetanii alcătuiesc o străveche suprafamilie numită déné-caucaziană. numărul maghiarilor din Lumea Nouă. IV.Mondial. identitatea lor actuală. fără să se poată vorbi despre o asimilare forţată. caucazienii de nord. 104 . Cei mai numeroşi sunt cecenoinguşii (peste 1. izolat pe pantele sud-estice ale Munţilor Hindukuş în nordul Pakistanului (văile Hunza.4. ei se autodesemnează cu termenul Vainakh (Malherbe. locuind în Daghestan. a lăsat în afara graniţelor actuale ale statului maghiar un număr considerabil de etnici maghiari.). Apropiaţi neconvingător de burushaski sau de caucazienii sudici (kartvelici).

21. au fost la originea unor formaţiuni statale în perioada medievală. Majoritatea sunt georgieni ortodocşi (4. IV. a carului de luptă şi a metalurgiei feroase le este atribuită adesea nu fără un fundament arheologic deşi amestecul etnic extrem de complex din spaţiul pe care-l ocupau în antichitate face dificilă separaţia între culturi şi popoare. trăiesc mingrelienii şi adjarii. O bună parte sunt bilingvi iar în Spania se disting prin grupările teroriste care militează pentru independenţă (ETA). Poporul sumerian este considerat de către unii specialişti ca făcând parte din această familie. etruscii) sau din regiunea alpină (reticii) a căror geneză este incertă. albanii şi iberii (ivirii). IV. apropiaţi de aceştia fiind svanii şi alte mici grupuri de pe unele văi mai izolate din Caucaz.2. Înrudirea lor cu unele vechi popoare din sudul Europei (ligurii. în absenţa unor dovezi palpabile de berberi deşi numele lor este identic cu cel al iberilor antici din Caucaz.6 mil. 159 Descoperirea roţii.). aparţinând practic unui singur popor.2. similar populaţiilor din Peninsula Iberică (celtiberi). corespunzând logicii de difuziune a revoluţiei neolitice dinspre Orientul Apropiat spre sudul Asiei.1mil. Pe litoral. aflaţi în conflict cu statul georgian de care aparţin politic. fără a se aduce dovezi incontestabile.5-6 mil. unde sunt în curs de asimilare completă (regiunea Kars-Ardahan). originea bascilor rămânând astfel o enigmă158. Numărul lor este de circa 4. lăsând urme în civilizaţia hitită şi mai tîrziu în cea medo-persană sau greacă. Poporul basc se distinge prin anumite caracteristici genetice. Apropierea de familia elamo-dravidiană pare totuşi mai plauzibilă.) refugiaţi masiv în nord-estul Turciei actuale. IV. La fel de incert este şi caracterul etnic al vechilor populaţii antice din această regiune.Familia elamo-dravidiană 158 Etrusca.4. cu tradiţii vechi. dar importantă în Antichitatea timpurie când regrupa vechile popoare din Asia Mică.Familia kartvelică (sud-caucaziană) Foarte probabil înrudită cu cea asianică şi aflată în raporturi foarte vechi cu familia caucaziană de nord.4. adesea fiind considerate ca formând o singură familie.2. fără a se putea vorbi de o înrudire certă. ocupa în Antichitate spaţii extinse în Peninsula Iberică.2mil. Între limba georgiană şi limba bascilor sunt similarităţi sintactice izbitoare. care întăreşte ideea că formarea lor a decurs în timpurile preistorice. urarteenii şi proto-hitiţii. Mici comunităţi georgiene (ferejdani) locuiesc în partea central-vestică a Iranului. Rămâne o enigmă momentul în care s-au dirijat spre vest şi direcţia – maritimă sau terestră a migraţiei.Familia asianică Complet dispărută. la sud de Caucaz. este restrînsă în prezent la pantele sudice ale Caucazului Mare. parţial musulmani ca şi lazii (0. nu este dovedită. slăbite de frecventele invazii migratoare.) care au propriul stat. Roma fiind moştenitoarea lor directă. Cîmpia Colhidei şi Caucazul Mic.19. în primul rând ponderea maximă a Rh negativ. divizat pe considerente culturale (majoritatea sunt creştini ortodocşi dar o parte au fost islamizaţi progresiv). A fost corelată de multe ori cu precedentele trei familii. Ligurii par a fi mai degrabă un amestec complex de populaţii suprapuse peste un substrat posibil înrudit cu bascii dar care treptat a fost supus celtizării.4. explicând şi unele particularităţi ale limbii şi poporului armean159. Rolul lor în evoluţia civilizaţiei din această regiune a fost foarte important. 105 . precursoare ale indo-europenilor : huriţii. O inscripţie într-o limbă înrudită a fost descoperită în insula Lemnos care dă un indiciu despre originea micro-asiatică a etruscilor. sudul Franţei şi vestul Italiei.XVII-XVIII) după ce practicaseră creştinismul ortodox. Islamizaţi tîrziu (în sec.20. IV. Tipul antropologic al acestor popoare era europoid. 0.Turcia şi Orientul Apropiat.Familia mediteraneană Apropiată neconvingător de ultimele două. limbă cunoscută dintr-un număr important de inscripţii deşi puternic individualizată pare să aibă afinităţi mai degrabă cu limbile asianice şi kartveliene. abhazii (inclusiv abazinii. pe care unii îi apropie. Singurul relict este astăzi poporul basc (circa 1 mil. Importanţa lor istorică rezidă în faptul că ei au pus bazele unei civilizaţii avansate în Italia Centrală. în vechea Colhidă.) din nordul Spaniei şi sud-vestul Franţei (Ţara Bascilor).18.4. diferit în eopcă de cel al popoarelor din Câmpia Mesopotamiei care păstrau particularităţi derivate dintr-un străvechi substrat australoid.2. ultimii întărind prezumţia unei legături cu populaţiile antice din Peninsula Iberică.

care a vizat în primul rând bazinul Indusului. Malaysia. În afara acestora. fiind centrul unui puternic principat islamic care a rezistat colonizării britanice (Golkonda). mai numeros este grupul etnic gondi. malto. mulţi fiind bilingvi). despre care nu se cunosc prea multe şi care puteau fi înrudite cu asianicii (kasiţii. Singapore. Creatoare ale celor mai vechi civilizaţii din această regiune (şi poate din lume) aceste populaţii s-au retras treptat spre sud-est sau au fost asimilate sub impulsul migraţiei unor populaţii semitice sau indo-europene. fie că practică hinduismul sau Islamul. De la Bharata la Gandhi. Bucureşti.Martiş. Marea Britanie etc. Indianizarea arhipelagului indonezian în primul mileniu al erei noastre a fost opera navigatorilor tamili. gutii). Antile. este ramura vie. Thailanda.).În Antichitatea timpurie. în statul Tamil Nadu. care au devenit astfel principalul vector de propagare a spiritualităţii indiene spre sud-estul Asiei. după ce au pus bazele civilizaţiei în Lumea Veche. relativ recent diferenţiate: -tamilii din sud-estul extrem al Indiei.n. explicându-se astfel ponderea mare a lexicului indo-european şi utilizarea largă a limbii urdu. din Bihar şi kurukh. relativ bine cunoscute nu prezintă o înrudire certă. nu este deplin acceptată deşi o serie de dovezi arheologice confirmă acest fapt. clar diferenţiaţi antropologic şi lingvistic faţă de arieni chiar dacă din punct de vedere cultural prezintă numeroase asemănări. constituind al doilea ansamblu etno-lingvistic major din subcontinentul indian – 250 mil. de existenţa unor grupuri relicte în nordul Indiei şi în Pakistan. de alţii familiei kartvelice deşi apropierea de dravidiană pare cea mai plauzibilă. 2)Subfamilia dravidiană. Această retragere este dovedită.) care trăiesc în Balucistan la frontierele dintre Iran. la care se adaugă altele mai mici. Totuşi originea celor mai vestici dintre ei. În trecut grupuri importante de tamili au pus în valoare deltele unor fluvii din Indochina (sudul Myanmar. Popor cu 160 Termenul de invazie folosit în general atunci când este vorba de geneza civilizaţiei indiene. în Orissa şi Bengal. amestecaţi cu populaţiile iraniene locale. aparţinând unor caste cu caracter agro-comercial – chettyar. sunt într-adevăr dovada vechii lor prezenţe în Cîmpia Gangelui. a căror contribuţie la indianizarea acestei regiuni a fost capitală.. Africa de Sud. Atribuirea declinului vechii civilizaţii a Văii Indusului unei invazii indo-europene (ariene) în urmă cu circa 3500 ani tot mai puţin acceptată fiind vorba mai degrabă de o infiltrare progresivă a acestor populaţii în subcontinentul indian şi fuziunea cu populaţiile locale (vezi M. menţionate în documentele sumeriene. 106 . la est de aceştia spre pantele Munţilor Zagros în actuala provincie iraniană Khuzistan (anticul Elam pomenit în Biblie).O parte acestora locuiesc în aglomeraţia urbană Mumbai. este cel mai caracteristic. localizaţi mai la sud. nu suficient de convingător. Celelalte două.). constituiau un amestec vechi europoid-veddoid. vastul spaţiu care începea din Cîmpia Mesopotamiei şi se continua spre est pînă în Peninsula Indiană era locuit de o serie de populaţii a căror înrudire a fost recent dovedită. Orissa. este căutată mai degrabă în deportarea unor populaţii dravidiene din Dekkanul occidental şi islamizarea lor în perioada ghaznavidă (sec. 1988). brahuii (2 mil. unul din cele mai numeroase grupuri etnice din India. marchează retragerea spre sud în faţa invaziei indo-europene. produs înaintea migraţiilor amintite. capitala statului amintit. 1)Subfamilia elamo-sumeriană. dar cu o puternică diasporă în nord-estul insulei Sri Lanka (Peninsula Jaffna). Afgranistan şi Pakistan. cuprindea în principal două popoare : sumerienii. unde vechii dravidieni creaseră o strălucită civiliazaţie strîns legată de cea elamo-sumeriană160. Vietnam).55mil sau chiar dublu. Meridiane. Din punct de vedere antropologic. este impropriu. Andhra Pradesh unde practică agricultura itinerantă.2 mil. Apropierea acestor două popoare este în primul rând culturală şi antropologică. Includea şi alte popoare. b)Grupul dravidian central. risipite în regiunile forestiere ale statelor Madhya Pradesh. limbile lor. dispersat în nordul Dekkanului. Înrudirea dintre cele două subfamilii – elamo-sumeriană şi dravidiană. cuprinzând trei populaţii strâns înrudite. influenţaţi de Islam – Hyderabadul. cuprinde în primul rând poporul telugu (andhra) din statul Andhra Pradesh (83. localizaţi în sudul Mesopotamiei şi elamiţii. complet dispărută în contextul migraţiilor menţionate.VIII-X e. cu caracter tribal (3. Există diferenţe între cei din zona de coastă (Coromandel) şi cei din interior. Pot fi deosebite trei grupuri înrudite între ele dar inegale ca dimensiune: a)Grupul dravidian nordic. fiind alăturate de unii familiei asianice. c)Grupul dravidian sudic.

formează unul din marile ansambluri etno-lingvistice ale lumii. O dovadă a acestei deschideri este prezenţa unor comunităţi creştine (siro-malabarezi. bine personalizate : 1)Subfamilia semitică.pp 120-147 107 . în Abisinia.) spre Mesopotamia şi litoralul estic al Mediteranei. sau un rol cultural major – evreii mai ales. cei din sud-estul Turciei fiind exterminaţi în contextul destrămării Imperiului Otoman la începutul sec.I.e. Araba constituie vehicului Islamului fiind răspândită în toate statele cu populaţie majoritar musulmană161. Familia afro-asiatică Imensul spaţiu suprapus zonei tropicale aride din sud-vestul Asiei şi nordul Africii este populat din vechi timpuri de un grup de popoare. mai numeros. numărând circa 375 mil. -malayalii de pe Coasta Malabar (statul Kerala).7-1 mil. Alte populaţii semitice au avut un rol prioritar în dezvoltarea relaţiilor comerciale din bazinul mediteranean – fenicienii.e. localizaţi în partea sudică a Mesopotamiei.al XX-lea sau au fost obligaţi să ia calea exilului.Parrinder.5mil.2. Cuprinde în principal două popoare : -arabii. Astfel. Dhufar).locuitori.). 1996. creştere demografică redusă. divizaţi în patru subfamilii inegale. în forma sa din Egipt.o veche şi bogată tradiţie culturală. fiind unul din marile popoare ale Globului. creştini de rit nestorian. de unde au început să migreze de timpuriu (mil.G. este cel mai important centru indian al industriei de vârf. sunt localizaţi la nord de tamili în interiorul Dekkanului (statul Karnataka sau Mysore cum se numea după vechea capitală) numără 41. armeni) sau evreieşti foarte vechi. asirienii. Hedjaz) sau impus graţie religiei islamice care a impulsionat iniţial expansiunea în restul Peninsulei Arabice unde au submers vechile populaţii semitice. încă din mil. circa 0. în statul Karnataka (regiunea oraşului Mangalore) şi în insulele Laccadive. constituie prototipul specificului dravidian în cadrul mai larg al culturii indiene. fiind foarte puţin diferenţiaţi de tamili.). de la 817 mil. Routledge.4. Numărul lor este de circa 74 mil. Numărul popoarelor semite este mult mai redus astăzi decât în Antichitate. localizat mai la nord. arabii formează mai degrabă un ansamblu lingvistic şi cultural decât unul etnic.6 mil) contează printre cele mai avansate populaţii din India din punct de vedere cultural şi social : alfabetizare masivă. Denumită familia afro-asiatică. localizaţi în nordul aceleiaşi regiuni care mai subzistă sub forma unor mici grupuri izolate în nordul Iraqului sau în diaspora (asiro-caldeenii. în Companion Encyclopedia of Geography. deschidere tradiţională spre exterior. cf E. popoarele semite actuale sunt de obicei divizate în două grupuri : a)Grupul semitic meridional.î.). numărul vorbitorilor depăşind 283 mil. localizat iniţial în aria de origine din Yemen dar răspândit prin migraţii succesive în întreg arealul ocupat de familia afro-asiatică şi chiar în afara acesteia.22. London.î. Formaţi în Arabia Felix (Yemen. O altă direcţie de migraţie a popoarelor semite a fost peste Marea Roşie. a căror variantă sudarabică mai subzistă încă în insula Sokotra şi pe coastele Yemenului şi Omanului (Hadhramaut.IV. Capitala actuală.n. Originea populaţiilor semitice este căutată de obicei în sudul Peninsulei Arabice. mai ales în Africa. Puţin diferenţiate lingvistic.. Religion. nature and origins. în anul 2000.n. Asir. Numărul lor este de circa 254 mil. dar rolul limbii arabe este mult mai mare. -kannarezii. deosebit de unitar sub aspect lingvistic dar eterogen sub aspect antropologic. Unele dintre ele au stat la baza unor vaste imperii antice : akkadienii şi babilonienii.locuitori. Cochin şi Trivandrum fiind vechi punţi de legătură ale Indiei spre vest. în 1985 la peste 1200 mil. IV.2 mil. regiune cu un climat tropical umed. Bangalore. porturile Calicut. sau spre nordul Africii. constituind comunităţi importante în Occident. asimilaţi mai tîrziu prin elenizare şi arabizare. dens populată (37. în Transcaucazia şi în jurul lacului Urmia din nord-vestul Iranului (aysor). Intermediar între malayali şi kannara este poporul tulu (2. Diferenţele dialectale sunt foarte mari dar în ultimele decenii se impune tot mai mult araba literară. cea mai importantă prin număr şi extindere spaţială (peste 292 mil. de rasă europoidă în esenţă dar cu un aport negroid însemnat. dintre care mai bine de 10% trăieşte în diaspora. stat situat la interferenţa celor două lumi arabe – Maghreb şi Mashrek dar avantajat şi de faptul că adăposteşte 161 Numărul musulmanilor este în creştere rapidă.

în Canada etc. O parte din populaţia de limbă arabă din Orient a păstrat religia creştină. alte focare secundare s-au constituit în Asia Centrală. O parte însemnată a participat şi la colonizarea Americii (peste 6 mil. Aramaica mai subzistă ca limbă liturgică în unele biserici creştine din Orient. Grupuri arabofone importante s-au constituit în Europa de Vest. Derivă din vechile populaţii semite din Yemen imigrate peste Marea Roşie şi amestecate cu populaţia locală în mil. sudul şi centrul Asiei. inclusiv cea ebraică (amaleciţii. Arameii. 0. în Argentina.e.).U. î. poporul care a pus bazele primului mare imperiu maritimcomercial în mileniile II-I î. Un caz mai aparte îl prezintă comunitatea iudaică din Etiopia (falasha) vorbitoare de amharică. obiect al unor conflicte încă nestinse cu populaţia arabă locală.. restul de 30 mii au rămas în Etiopia).n.. s-au format în Palestina prin sedentarizarea unor triburi semite nomade în mileniul II î. Siria.5 mil. inclusiv în spaţiul românesc.n. şi asimilarea unor populaţii preexistente a căror origine este incertă (filistenii consideraţi adesea ca fiind indo-europeni. apropiaţi prin limbă şi origine de popoarele semitice de nord. în total peste 11. 0. preluat apoi de babilonieni (caldeeni) şi asirieni. text sfînt comun creştinilor şi mozaicilor. au constituit de timpuriu o diasporă.6 mil.. rezultat al migraţiei „popoarelor mării”).3 mil. ultimul nucleu de rezistenţă fiind Cartagina din nordul Africii unde se vorbea o variantă a fenicienei – punica. de unde s-au răspândit în sec.n. I. prin emigraţia populaţiei originare din Maghreb şi Orientul Apropiat (circa 2-3 mil. Comercianţi şi meşteşugari iscusiţi. în primul rând în Franţa.3 mil. siriacă în câteva sate creştine din Liban şi Siria.e. India etc. s-au remarcat prin rolul esenţial pe care lau avut în istoria umanităţii. -etiopienii. dar repatriată după degradarea situaţiei din această ţară (în 1975-1991 au fost „repatriaţi” circa 50 mii. Europa. argobba şi harari care vorbesc dialecte mai arhaice şi sunt parţial islamizaţi). cum e cazul unor populaţii din vestul Sudanului şi din Ciad. Aceeaşi soartă au avut-o moabiţii din Iordania actuală şi alte populaţii menţionate în Biblie. absorbit aproape complet prin arabizare dar întărit în urma reconstituirii statului Israel.e. constituind progresiv mai multe focare ale iudaismului : Spania medievală. Există şi tendinţa foarte evidentă de arabizare a unor populaţii marginale. fapt ce a grăbit regruparea populaţiei evreieşti în actualul Israel.un sfert din totalul populaţiei arabofone. fiind limba maternă a lui Isus Christos. tigrinii care împreună cu populaţiile înrudite depăşesc 10. mai important în trecut. împreună cu gurage. dintre care s-au remarcat fenicienii.e. de rasă neagră. fiind prezenţi şi în Sudan sau în Somalia.n. dar cel mai important a rămas cel din Europa Centrală puternic afectat de Holocaustul nazist (circa 6 mil. majoritatea fiind creştini monofiziţi. adepţi ai Islamului. madianiţii etc. al XIX-lea spre est.).). b)Grupul semitic septentrional. mixtate rasial de obicei. majoritară aici înainte de cucerirea arabă (maroniţii din Liban. 108 .A. ansamblu etno-lingvistic omogen ce cuprinde majoritatea populaţiei din actualele state Etiopia şi Eritreea.victime). Istoria poporului evreu este fascinantă şi tragică totodată.n. limba în care a fost redactată o bună parte a Bibliei. baza populaţiei din vechea Palestină. impunându-şi treptat controlul asupra Mesopotamiei iar limba lor s-a răspândit în defavoarea altor limbi semitice spre sfîrşitul primului mileniu î.e. spaţiul germano-polon. copţii din Egipt. Iordania. deosebindu-se astfel de restul populaţiilor semite. Palestina. cu excepţia celor din regiunea de coastă a Eritreii. Numărul lor este de circa 34. s-au răspândit spre nordul şi estul Africii. a căror limbă are statut oficial . de unde au fost expulzaţi în perioada Inchiziţiei. limba lor fiind oficială în Eritreea.. Cei mai vechi dintre ei – akkadienii au preluat civilizaţia sumeriană constituind unul din primele mari imperii ale Antichităţii.). alt popor semitic vechi. dominant negroide. greu acceptată ca aparţinând comunităţii iudaice. Se impun în primul rând două grupuri etnice : amharii din partea central-nordică a Etiopiei (23. accentuată de ocupaţia romană la sfîrşitul mileniului I î. Etiopia. creştinii ortodocşi din Liban.6 mil. Alte popoare vechi din acest grup au fost complet asimilate – canaaniţii. Consideraţi pe drept cuvînt autorii Vechiului Testament. Trăsăturile rasiale sunt mixte..5 mil. în S. sub diverse forme păstrându-se şi ca limbă de comunicaţie : aisor în Transcaucazia. Evreii.. constituiau baza populaţiei din Siria actuală (numită şi Aram).

Mali. Se adaugă tuaregii din Sahara centrală.). cuprindea în Antichitate mai multe popoare. rolul lor în economia şi politica mondială fiind adesea subiectul unor controverse. asimilat complet dar cu o bogată istorie care fascinează încă prin monumentele lăsate moştenire umanităţii. La nord de Caucaz.evrei înainte de război şi doar câteva mii astăzi. chleuch. în anul 2000. circa 9 mil.5mil.VIII e. parţial arabofone. din Crimeea care foloseau un dialect turcic. Numărul total al berberilor poate fi apreciat la circa 17-18 mil. urmată de aceea din Israel (5. locuind mai ales în Egiptul de Sus). sudul şi estul Etiopiei. Sahara) ori i-au asimilat complet. masiv „repatriaţi” având această origine.4 mil în 1989 dar sub 0. Religia mozaică (israelită) este specifică poporului evreu singurele comunităţi alogene convertite mai subzistă în Caucaz. locuitori concentraţi în cornul Africii (Somalia. Grupează peste 46 mil. Comunităţi dinamice sunt cele din Franţa (peste 600 mii. Djibouti) dar sunt întîlniţi şi în 162 Cazul Poloniei cu circa 3 mil. într-o formă modificată (creştini monofiziţi. distribuţia spaţială actuală fiind sensibil diferită de cea antebelică.6 mil.). folosirea limbii române în mass-media israeliană după 1950. Din 1945. Se adaugă grupul minoritar al karaiţilor. majoritar anglofonă. vechii egipteni fiind creatorii uneia din cele mai strălucite civilizaţii. 2)Subfamilia hamită Constituia în Antichitate baza populaţiei din Africa de Nord. proces continuat în timpul cuceririi arabe – libienii.n. Mai cunoscuţi sunt cei din zona muntoasă a Atlasului : kabylii şi chaouia din Algeria. dar majoritatea sunt bilingvi vorbind şi araba. ca şi cel al României – de la 0. Expansiunea arabă i-a împins spre regiunile izolate. numizii etc.). Un reviriment al conştiinţei etnice berbere se resimte mai ales în Algeria (Kabylia) unde populaţia berberă este mai avansată cultural decât cea arabofonă.S. asimilate parţial în perioada feniciană sau romană. Astăzi sunt cunoscuţi sub numele generic de berberi. constituindu-se două limbi mixte : sefarda (iudeo-spaniola). evreii reveniţi în Palestina au început să folosească o nouă limbă – ivrit. o bună parte dintre evreii yemeniţi. Marea Britanie (peste 400 mii) la care se adaug cele din America de Sud (Argentina mai ales). imazighen şi rifanii din Maroc. bazată pe vechea ebraică. iudaismul se răspândise mai ales în perioada hanatului hazar (sec. Prezenţa evreilor este aproape universală. destul de diferenţiaţi antropologic dar apropiaţi lingvistic. formată în Spania şi răspândită în zona mediteraneană. a căror limbă este considerată un dialect arab dar cu o puternică influenţă italiană. cel mai tipic popor nomad din această regiune deşertică. În perioada preislamică iudaismul era destul de prezent în vestul Peninsulei Arabice în rândul populaţiei locale. 3)Subfamilia cuşitică Apropiată din punct de vedere lingvistic de cele anterioare. îmbogăţită cu elemente din vocabularul contemporan. Principala arie de concentrare din această perioadă (Europa central-estică) are astăzi o importanţă cu totul secundară162. dar şi cele din Maroc. la 9 mii. în general această populaţie era bilingvă folosind şi limba ţării adoptive. Antisemitismul este una din cele mai răspândite forme de xenofobie. fapt ce explică de ex.5 mil.R. b)Grupul libico-berber. karaiţii din Crimeea fiind adesea consideraţi ca urmaşi ai hazarilor. 109 . Importante sunt încă acelea din spaţiul fostei U. Se pot deosebi două mari grupuri : a)Grupul egiptean. Niger. fiind larg reprezentaţi şi în Tunisia. Evreii din ţările arabe foloseau araba. fiind catolici (circa 0. Cea mai numeroasă comunitate ebraică este în prezent cea nord-americană. Libia. cele mai puternice comunităţi fiind cele de la Livorno şi Salonic. Limba lor este folosită în biserica coptă. muntoase sau deşertice (Atlas. populaţie iraniană. Unele surse îi consideră ca fiind majoritari în Maroc şi Algeria. Mauritania şi Sahara Occidentală. se deosebeşte prin particularităţile antropologice generate de un amestec foarte vechi între negroizi şi europoizi. datorită emigraţiei spre Israel). o parte a taţilor. având relaţii foarte complexe cu fosta metropolă colonială – Franţa. cei mai mulţi fiind bilingvi (circa 17-26 mil..S.Această peregrinare a dus la dispariţia din uzul cotidian a limbii ebraice. cu trăsături rasiale mixte.6 mil. Numărul total al evreilor este de circa 15-18 mil.). (1. O populaţie semită aparte sunt maltezii. Numărul lor este greu de precizat. idiş (iudeo-germană) vorbită în centrul şi estul Europei şi în diaspora americană.

subiectul unui conflict între cele două state ca şi în estul Kenyei. Acesta le atribuie vechea civilizaţie agrară din Anatolia Centrală (Çatal Hüyük) şi susţine că dispersia indo-europenilor este rezultatul unei difuziuni lente a practicilor agricole spre regiunile în care aceştia trăiesc astăzi.6 mil.22. cuprinde o serie de populaţii de rasă negroidă.4. În afara acestora se mai remarcă prin numărul important : sidamo (5 mil. influenţate de amharii creştini. divizaţi într-o sumedenie de clanuri şi triburi rivale care au favorizate dezagregarea statului în urma războaielor civile recente. cuprinzând circa 2. pe la nordul Mării Negre. cu excepţia armenilor.cu excepţia triburilor situate mai spre nord. cu toate că este una din cele mai recent constituite. bedja. Cei circa 10. un cunoscut arheolog american de origine lituaniană. Majoritatea sunt musulmani. 163 Asupra acestui subiect. localizaţi în regiunea muntoasă înaltă care separă Valea Nilului de Marea Roşie.Kenya sau în Tanzania. din Djibouti şi estul Etiopiei.2 mil. Aceasta se explică prin expansiunea teritorială extremă pe care au cunoscut-o.locuitori. Somalii sunt al doilea popor cuşitic important. cei mai meridionali. constituie cel mai important grup etnic din Etiopia. crescători transhumanţi de animale şi cultivatori. localizate de multă vreme în regiunea lacului Ciad (nordul Camerunului şi al Nigeriei. grecilor şi albanezilor care ar subzista din primul val. sprijinindu-se pe un material arheologic destul de consistent163. peste aceste populaţii venind un al doilea val. kartvelice şi elamo-dravidiene. walamo şi hadiya. prezenţi în Tanzania şi Kenya unde practică păstoritul nomad. în partea centrală a acestui stat. din nordul Eritreei şi nord-estul Sudanului (2. dominanţi în Somalia şi Djibouti dar sunt prezenţi şi în sud-estul Etiopiei (Ogaden). Pe de altă parte. sud-vestul Ciadului).Centrafricană.). a britanicului C. nici unul dintre ele nu se distinge însă prin importanţă. prezent şi în nordul Kenyei.9 md. Cele circa 100 triburi aparţinând acestui grup etno-lingvistic numără circa 5. cărora le-ar corespunde şi un vocabular agrar comun. Din punct de vedere politic au însă un rol secundar.somalezi sunt în cea mai mare parte crescători de animale. vezi lucrarea ????????. semitice. supuşi unei politici de arabizare după ce au fost islamizaţi.).Renfrew. Cel mai numeros popor cuşit este oromo (galla) din sudul Etiopiei (22. păstori nomazi. care a condus la formarea actualelor popoare indo-europene. ambele plauzibile dar insuficient de sigure din punct de vedere arheologic. relativ recent stabilite în teritoriile actuale. susţine formarea indo-europenilor în Anatolia de unde printr-un prim val migratoriu au populat întreaga Europă. limba lor fiind supusă unei presiuni puternice din partea limbii oficiale (amhara). motiv care generează unele mişcări de secesiune.2 mil.) în sudul extrem al Etiopiei. Această teorie este susţinută în primul rând de Maria Gjimbutas. apărută la editura Meridiane ????????????????? 110 . iraqw. Cea mai răspândită plasează aria lor de formare în stepele ponto-caspice unde această populaţie a domesticit calul dobândind astfel un mijloc de deplasare rapidă care le-a permis colonizarea unor vaste suprafeţe.2. conform căreia indo-europenii sau format ca grup distinct în Orientul Apropiat.23.) înrudiţi cu sidamo dar în curs de asimilare de către amhari: danakilii (afarii). deci cam 45% din total (tab. Conform acestei opinii dispersia populaţiilor indo-europene este rezultatul unor invazii de cucerire a teritoriilor deja ocupate de populaţii exclusiv agricole. diseminaţi pînă în R. în regiunea extrem de aridă a riftului african. în lungul riftului (circa 4. existând două opinii. 23). mai exact în Anatolia.21. IV.1mil. cîştigă teren în ultima vreme o altă teorie. sau chiar mai mulţi după unele surse). cu un slab aport europoid. islamizaţi şi recent în curs de sedentarizare (circa 1 mil. 4)Subfamilia ciadiană Alăturată adesea familiei nilo-sahariene.Familia indo-europeană Este cea mai bine reprezentată pe Glob. în contact cu populaţiile asianice. Agricultori sau păstori divizaţi în numeroase triburi. O variantă a celor două.2mil. Originea indo-europenilor primitivi este extrem de controversată. în amestec cu populaţii nilo-sahariene sau spre nord pînă în Egipt. fiind în general subordonate populaţiilor locale de origine nilo-sahariană sau bantuidă.

romană etc. anul obţinerii Independenţei. al XIX-lea. Surinam. Spre această din urmă regiune. fiind pomenite şi în Biblie (invazia „popoarelor mării”). a permis unora dintre popoarele indo-europene mai noi. s-au răspândit şi în alte regiuni ale Globului : Guyana. asemănările şi deosibirile dintre acestea două fiind extrem de complicate164. Mauritius şi Reunion în Oceanul Indian. paralel văii Kabul. Ajunşi în această regiune au asimilat vechea civilizaţie a văii Indusului. împingând spre sud sau în ariile forestiere ori asimilând populaţiile autohtone. tradiţiile culturale ale celor mai vechi dintre ele indicând un nucleu iniţial. După toate probabilităţile este grupul desprins cel mai timpuriu. cu toată dispersia fiind una dintre cele mai omogene familii. în mileniul al II-lea î. rămas unitar multă vreme. greacă . respectiv sanscrită. 111 . probabil sub impulsul unor populaţii mongoloide sau ca urmare a presiunii demografice. astfel că astăzi vasta familie pe care o formează cunoaşte cea mai amplă desfăşurare în spaţiu. Civilizaţia indiană contează printre marile civilizaţii ale lumii. unde sunt majoritari. emigraţia a fost foarte timpurie impunând astfel modele culturale tipice (cazul hinduismului care subzisă în insula Bali). expansiunea la nivel global. relativ dificil de corelat. Malaysia. Aceste migraţii au continuat pe tot parcursul Antichităţii. bumbac. australoid-europoide. deşi multă vreme s-a făcut o distincţie între grupul oriental şi cel occidental. populaţii de factură semitică sau caucaziană în vest). cu excepţia Bhutanului.). 165 Mai ales pasul Khyber. chiar dacă din punct de vedere rasial este extrem de eterogenă.e. precum şi a celei britanice. Acest proces continuă şi în prezent când multe dintre populaţiile originare (adivasis în limba hindi) sunt dispersate în masa populaţiei de origine preponderent indo-europeană. afluentă a Indusului. traseu utilizat şi de alţi invadatori în diverse perioade ale istoriei : Alexandru Macedon. asimilând grupuri rasiale şi populaţii diverse (australoizi în sudul Asiei.) sau unele invenţii epocale (inclusiv aşa numitele cifre arabe). cert este că înrudirea actualelor popoare indoeuropene nu poate fi întîmplătoare. unele de tip australoid (veddoid) altele de tip mongoloid (tibeto-birman). Babur etc. cea mai mare parte a acestor populaţii au suferit o înrîurire puternică a civilizaţiei islamice. creată de populaţii de origine dravidiană. În prezent popoarele din ramura indiană constituie majoritatea populaţiei din toate statele subcontinentului indian. în bazinul Gangelui şi spre sud. cu trăsături rasiale mixte. spre sud şi spre vest. În orice caz. fiind formată prin deplasarea spre sudul Asiei (indiferent de opiniile asupra poziţiei regiunii de origine) şi prin asimilarea unor populaţii aparţinând în primul rând familiei elamo-dravidiene. greu de localizat. medopersană. Trinidad-Tobago. Pe parcursul ultimului mileniu. în platoul Dekkan. 1)Ramura indo-iraniană Este cea mai numeroasă şi mai dinamică. Mult mai tîrziu (după 1500).La nord sau la sud de Marea Neagră. iar din sec. Tot aici îşi au originea o serie de plante de cultură foarte importante (orez. S-a despărţit treptat în două grupuri deosebit de unitare : a)Grupul indian. aici avându-şi obîrşia o serie de revoluţii spirituale care au modificat profund spaţiul cultural al Asiei de SudEst şi Est (budismul în primul rând dar şi hinduismul). Fiji etc. mai important numeric astăzi (1170 mil. Spaţiul ocupat de ele era încă de pe atunci imens – de la Atlantic pînă la Golful Bengal. în varianta persană mai ales. Mahmud Ghaznavidul. coastele estice şi sud-estice ale Africii. 164 Se miza mult pe unele particularităţi fonetice precum opoziţia centum/satem după modul de pronunţare a cuvântului sută în latină. sud-estul Asiei şi Oceania – Singapore. De aici au avansat treptat spre est. migraţia lor din această regiune a început la sfîrşitul Neoliticului. Diferenţierile milenare nu au înlăturat similarităţile lingvistice. avansul cîştigat în domeniul civilizaţiei. inegale. cristalizând civilizaţii originale inspirate de cele anterioare şi al căror rol în istoria umanităţii a fost capital : hitită. aşa cum o dovedesc vechile texte sanscrite şi avestice. derivată din expansiunea unor populaţii din Asia Centrală (arieni) spre valea Indusului. în America. în perioada colonială. când au intrat în sfera de influenţă colonială britanică. Acest context a permis dislocarea unităţii culturale a subcontinentului indian şi în cele din urmă divizarea politică după 1947.n. indiană. constituind extremitatea sudică a marii familii indo-europene. spre Lumea Nouă. prin pasurile Munţilor Hindukuş. Astfel limbile indo-iraniene şi cele balto-slave ar fi format un grup distict de grupurile greco-italo-celtic şi germanic. citrice etc. În mod obişnuit sunt acceptate 11 ramuri distincte. 165.

Tot aici s-a născut budismul. în sens restrîns. fiind îndeaproape înrudită cu oriya (36 mil. fiind prezenţi şi în diaspora166. Este rezultatul migraţiei unor grupuri de populaţie din nordul Indiei.e. În statul Bihar şi în estul statului Uttar Pradesh trăiesc alte două popoare înrudite. în Assam. Singhalezii din Sri Lanka (16. bazată pe acelaşi dialect al limbii punjabi din regiunea oraşului Delhi (khari boli). Haryana. Bhutan şi Nepal). rămasă de atunci centrul cultural al acestei ţări.. Goanezii (konkanii) se disting prin apartenenţa culturală la catolicism. pe parcursul mil. cu excepţia celor aflate sub influenţa Islamului sau a budismului. Numărul lor. reprezentând o strălucită cultură. dar raportat la dimensiunile subcontinentului indian şi la masa demografică a acestuia situaţia este similară celei din Europa. greu de diferenţiat : -subgrupul indic insular. Rolul lor în cultura şi în istoria Indiei a fost mai degrabă secundar. destul de evident. aici aflându-se capitala coloniei britanice India – Calcutta. cuprinde majoritatea populaţiei din statele indiene Maharashtra şi Goa (marathii şi konkanii. dispersat şi în alte regiuni ale Indiei şi în Pakistan – urdu. majoritar musulman. revoluţie spirituală de o importanţă primordială în cultura universală. expresie atât a religiei hinduse dar şi a organizării sociale sau a unei viziuni asupra lumii (Tamisier. unul din marile popoare ale lumii). oraşul Bombay (Mumbai). Pe teritoriul lor se află principalul centru economic al Indiei. care vorbesc un dialect singhalez (divehi) sunt majoritar musulmani.. formată în perioada 166 Numele propus este generic. lărgindu-i acesteia aria de influenţă.). 1998). care domină vestul Cîmpiei Gangelui şi nordul Podişului Dekkan (statele Uttar Pradesh. Pornind de la unele criterii lingvistice se pot deosebi nouă mari ansambluri etno-lingvistice. unele populaţii din zona hymalaiană etc. compus dintr-un număr greu de precizat de comunităţi endogame ordonate ierarhic conform unei scări de valori. mai ales cele cristalizate mai timpuriu. antropologic fiind rezultatul amestecului dintre europeni şi populaţia locală (din secolul al XVI-lea pînă după 1960). aceste popoare folosesc tot mai mult în comunicare limba hindi. Delhi). fiind şi cel mai divergent din punct de vedere lingvistic iar antropologic având trăsături dominant australoide. izolat de restul grupului.4 mil. Toate aceste populaţii sunt dominant hinduiste şi sunt înrudite lingvistic cu un grup important.5mil. Madhya Pradesh. a căror limbă are un trecut prestigios. Din cauza fărâmiţării dialectale excesive. -subgrupul indic central. cu cea mai valoroasă literatură modernă din India. Limba bengali are statut oficial în Bangladesh (85% din populaţie. Cei mai cunoscuţi sunt bengalezii (213. în realitate existând o mare varietate de denumiri locale suprapuse unei înlănţuiri de dialecte care fac foarte dificilă delimitarea etno-lingvistică în toată partea nordică a Indiei. asimilând populaţia veddoidă locală. Assam şi din Bangladesh. biharii şi kosalii din estul Cîmpiei Gangelui.Aparent. împreună). cuprinzând foarte multe popoare.I î. a căror limbă nu este decât o variantă a limbii hindi (hindustani). cuprinde populaţia din statele indiene Bihar.5 mil. West Bengal. în regiunea piemontului Terai) şi kosalii (48.n. este de circa 295 mil. care fac tranziţia spre subgrupul indic central : biharii (84 mil. 112 .8 mil. -subgrupul indic de sud. Toate posedă însă o conştiinţă naţională unică. resturile acesteia rezistând încă în centrul insulei. are statut oficial în India fiind acceptată ca limbă de comunicare de mai multe popoare înrudite îndeaproape : rajasthanii din regiunea aridă a semideşertului Thar (46 mil.. mai deosebit prin aportul rasial mongoloid. având un spaţiu cultural bine definit. dar limba lor – hindi. 81. Un liant indiscutabil îl constituie sistemul castelor. relativ unitar şi cu un rol major în statul indian contemporan. Kosala) care au unificat cea mai mare parte a subcontinentului indian. în statul Orissa îndeosebi) şi assameza (24.. reminiscenţă a îndelungatei stăpîniri coloniale portugheze. această ramură este foarte complexă.). Cel mai important popor este cel hindustan. prezenţi şi în sudul Nepalului. -subgrupul indic de est. Majoritatea grupurilor etnice care o compun sunt bine personalizate lingvistic. mijlocită de unitatea culturală. cel mai numeros. panindiană.2 mil.) sunt singurul popor neoindian majoritar budist iar maldivienii. Ambele au creat în Antichitate nucleele unor puternice state (Magadha. Orissa. localizat în sudul extrem – insula Sri Lanka şi arhipelagul Maldive. majoritar musulmană) şi în West Bengal.

113 .K. dar limba urdu are statut oficial în Pakistan (în India este în declin).mogulă (sec. Cuprinde o serie de populaţii mai restrînse numeric. se disting prin viaţa sobră şi spiritul comercial. -subgrupul dardic.2. vizibil mai ales pe văile cele mai înalte169. respectiv 23. între o majoritate musulmană (în Pakistan) şi o minoritate sikh sau hinduistă (statele indiene Punjab şi Haryana). cel puţin în partea indiană.Uttaranchal). motiv pentru care este în regres în favoarea acestora.7 mil. se inserează două grupuri etnice arhaice mai puţin importante. Mahatma Gandhi. 2001. Această limbă se distinge şi prin utilizarea alfabetului arab.. varianta persană. 168 Populaţiile care utilizează limba hindi sunt favorizate şi de cel mai ridicat ritm de creştere a populaţiei din India (22-24‰.9 mil. fiind integrat când unuia când altuia. Aceasta îi asigură o rezistenţă mai mare în faţa tendinţei de marginalizare datorată utilizării oficiale excesive a limbii urdu. din regiunea muntoasă înaltă a Himalayei occidentale şi a Karakorumului. numele lor derivând după toate probabilităţile de la numele unui trib al hunilor heftaliţi care au invadat nord-vestul Indiei la începutul erei noastre – gujarii. Cei 7. sistem utilizat încă din Antichitate ca şi din influenţa arabo-persană mai profundă. depăşind cu mult 500 mil. locuitori se disting prin caracteristicile 167 Urdu de la hoardă.. amestecul cu populaţiile de tip australoid fiind mult mai redus. astăzi divizată între Pakistan şi India.9 mil.) din vestul statului Madhya Pradesh. Popor cu un spirit comercial puternic. şi un conflict latent îi opune puterii de la Islamabad dominată de punjabi.4 mil.) şi khandesii (1. la baza acestora a stat de fapt un dialect al său. cuprinde populaţia de pe valea Indusului. vol. după toate probabilităţile populaţii de origine dravidiană arianizate la o dată neprecizată. bazat pe irigaţii. Un alt popor important din acest subgrup este gujarati din vestul Indiei (peninsula Kathiavar şi regiunile vecine). cuprinde câteva populaţii mai conservatoare. Sample Registration System Bulletin.5 mil. populează fertila cîmpie Punjab de la poalele Himalayei. nucleul iniţial de expansiune al triburilor ariene. La vest de aceştia se disting alte trei etnii – pahari de vest. -subgrupul indic de nord-vest. New Delhi). fiind iniţial limba soldaţilor din taberele armatei Marilor Moguli. Mai importanţi sunt nepalezii (chetri. cu caracter tribal : bhilii (circa 7. Uttaranchal Pradesh. înrudită cu cea din Punjab.). cunoaşte una din cele mai importante diaspore interne şi externe dintre popoarele neoindiene.5mil. Sikhii. în defavoarea populaţiilor de origine tibeto-birmană (18 mil. Este motivul pentru care limba sindhi este singura limb[ autohtonă din Pakistan căreia i s-a acceptat rolul de limbă co-oficială la nivel regional. nr. 169 Aceste particularităţi au stat la baza secesiunii regiunii şi constituirii în anul 2000 a unui nou stat indian. Tipul lor antropologic este cel mai apropiat de cel europoid meridional. pahari) care au reuşit să se impună în statul Nepal începând cu sec.35. formând o activă diasporă în multe regiuni ale lumii şi având un rol important în sectoare cheie ale administraţiei indiene (armată. Gujaratii ca şi rajasthanii s-au distins în istoria Indiei prin spiritul războinic al unora dintre castele lor (rajpuţii). Numărul lor (104 mil. izolate pe văile superioare ale afluenţilor Gangelui sau Indusului. Numărul lor depăşeşte 25. R. Cele două popoare – lahnda (punjabi de vest) şi sindhi se află de fapt într-o continuitate lingvistică. Distincţia principală provine din caracterul agricol al regiunii. alt popor din acest subgrup. încât numărul celor care utilizează ansamblul lingvistic hindi-urdu este mult mai mare. aflat în afara sferei de influenţă a limbii hindi (54. ca şi unele populaţii din Rajasthanul vecin (marwarii). -subgrupul indic de nord (himalayan).2 mil. poliţie). înrudite cu cele din Cîmpia Gangelui. Între gujarati. saraiki. pe teritoriul Sindului aflându-se principalul centru economic al Pakistanului – portul Karachi. regiune cunoscută îndeobşte sub numele de Kaşmir. timpuriu islamizată..) le asigură unul din primele locuri printre popoarele neoindiene dar sunt foarte divizaţi cultural. Limba punjabi este foarte apropiată de hindi-urdu. rajasthani şi marathi. dar prezentând asemănări mai mari cu grupul indic. faţă de media de 17‰ în 2000. de multe ori clasificat ca un grup aparte în cadrul ramurii indo-iraniene. De remarcat la acest grup este aportul rasial mongoloid. garhwali şi kumauni ce totalizează 11. sporindu-le rolul cultural. al XVIII-lea. unul din reformatorii Indiei moderne provenea din acest popor. un grup intermediar. cf.XVI-XVIII) prin influenţa persano-arabă167 Numărul acestora este de circa 70 mil. majoritatea locuind în India.Puram.). ceea ce îi asigură locul secund în lume după chineză168. intrate în sfera culturală a limbii hindi (statele Himachal Pradesh şi nordul statului Uttar Pradesh . Punjabii. Punjabul constituie cea mai avansată regiune economică a subcontinentului.

6 mil. Prezentând o mare varietate de dialecte şi ocupaţii. 170 Unul din ultimele grupuri etnice din regiune care au scăpat procesului de islamizare şi care sunt refugiaţi relativ recent din estul Afganistanului fiind înrudiţi cu paşaii. cel puţin în România. retrase în regiunea înaltă a Munţilor Hindukuş sau în Pamir (paraci. sangleci. estimările de circa 1 million (4% din total) par cele mai realiste. estimări de 3 sau 4 mil.. fiind creatorii unor mari şi strălucite imperii. îndeosebi sub forma unor mici etnii reziduale.loc. în Uzbekistan.5%. cuprinde astăzi circa 38 mil. oficial declaraţi fiind 180 000. oficial 138 mii). doar o mică parte din populaţiile ţigăneşti autodenumindu-se ca atare. Orientul Apropiat. Tradiţiile şi obiceiurile proprii par mai bine păstrate în statele balcanice. dispersată pe un vast spaţiu. Majoritatea. deşi atât trăsăturile antropologice cât şi cele lingvistice indică subcontinentul indian ca patrie originară a acestei populaţii cu tradiţie nomadă. mai importante fiind grupurile de pe văile Başgal (kati) şi Waigal. ormuri. În afara kaşmirienilor propriu-zişi (6.) dar ocupând un spaţiu mai vast. distingându-se asemenea altor munteni prin traiul sobru : shina din defileul Gilgit al văii Indusului. din Asia Anterioară în Europa şi de aici peste ocean. dominat de o castă aristocratică hindusă.Walter. sud-estul Turciei sau izolat în Caucaz. fapt rar în subcontinentul indian iar limbile lor posedă trăsături arhaice. Afganistan. multe surse vorbind de 10 sau chiar 20 mil. insesizabilă. celelalte popoare. paşaii din estul Afganistanului. din Slovacia şi Ungaria pînă în Bulgaria.1994. Tadjikistan şi sunt larg prezenţi în vestul Pakistanului. -subgrupul nuristani. slab diferenţiate: -subgrupul iranian oriental. se apropie prin modul de viaţă şi caracteristicile antropologice de dardici dar lingvistic prezintă o situaţie mai complexă.171. devenind astfel o problemă de interes major la nivel continental. se recunosc drept…ţigani. în Afganistan şi au fost islamizaţi în ultimul secol.). Kaşmirul era un principat cu o populaţie majoritar musulmană. kalaş170 de pe văile afluente ale rîului Kabul. mai ales prin sedentarizare. În alte state din zonă. ponderea ţiganilor este chiar mai mare. În Antichitate populau şi stepele pontocaspice unde au fost treptat asimilaţi sau împinşi spre regiunile muntoase ale Caucazului şi Pamirului. b)Grupul iranian. J. mai recent islamizate au un rol secundar. de asemenea clasificat separat de mulţi specialişti. L’aventure des langues en Occident. fiind în diverse stadii de asimilare şi aculturaţie. cel mai greu de clasificat. Robert Laffont. adoptând limba şi religia ţării în care trăiesc. ţigani în România sunt de-a dreptul irealiste pentru simplul motiv că ar semnifica o proporţie de 13-18% din totalul populaţiei. încât cu greu pot fi stabilite trăsături comune. Toate aceste popoare nu depăşesc câteva sute de mii de locuitori fiecare. Numărul lor constituie obiectul unor dispute. dar dintre numeroasele popoare care-l formau în Antichitate mai rezistă doar câteva. işkaşimi etc. Iugoslavia cu circa 600 mii sau 5. spre graniţa afgană.). Kaşmirul are un rol simbolic atât pentru India cât şi pentru Pakistan (este patria părintelui Indiei moderne. Tradiţional.Nehru). Rolul popoarelor iraniene în istoria umanităţii a fost la fel de important în special în modul de organizare statală. Se deosebesc trei subgrupuri inegale. -subgrupul ţigănesc. majoritatea populaţiei reclamând independenţa sau unirea cu Pakistanul. chiar şi în ariile de concentrare mai puternică a acestora. dar privind obiectiv lucrurile. Spaţiul ocupat de acest grup nu este continuu fiind întrepătruns cu cel al populaţiilor turcice cu care s-au influenţat reciproc. mai restrîns numeric (130 mil. 171 Termenul rom impus de mass-media. conflictele din ultima jumătate de secol provocând un exod masiv al populaţiei hinduse spre alte regiuni ale Indiei. khowar. conform cifrelor oficiale (Bulgaria cu 475 mii sau 6%) ori oficioase (Slovacia. cu circa 250 mii sau 5%.. 172 H. Nucleul principal de concentrare se suprapune în prezent bazinului Dunării. aportul australoid fiind marginal iar cel mongoloid local. grupurile ţigăneşti sunt supuse unei asimilări progresive. la est de Kabul. Formează baza populaţiei din Iran. În prezent se manifestă o tendinţă de migraţie spre ţările Europei Occidentale. Numărul lor nu depăşeşte 300 de mii. În cazul citat. Pretinsul caracter pejorativ al acestei denumiri derivă de fapt din automarginalizarea acestor comunităţi şi reticenţei faţă de exigenţele unor societăţi cu solide tradiţii sedentare. Astfel. Exagerarea numărului este de obicei « opera » unor neprofesionişti în ale statisticii care ignoră realităţile. 114 . descurajată de către acestea.antropologice aproape pur europoide. prin prisma modului lor de viaţă şi a autodeterminării pot fi acceptate între 3 şi 6 mil. motiv al disputei continui dintre cele două state. se distinge în primul rând prin apartenenţa la lumea islamică dar şi prin trăsăturile antropologice. dialectele vorbite aici având o puternică influenţă românească172. kohistani. Populează câteva văi de pe versantul sudic al Hindukuşului. mai ales în România este restrictiv. Paris.

bartangi. paşto (puştu) este mai arhaică. pe ambii versanţi ai acestuia (Vahş.8 mil. încă frecvente173. contopindu-se cu populaţia locală (în Bengalul Oriental.A. Răut în nordul Basarabiei. cuprinde o serie de popoare desprinse din trunchiul comun medo-persan antic. înrudită cu parţii şi care stau după toate aparenţele la baza formării conglomeratului etnic pashtun. numiţi generic pamirieni (circa 200 mii). astfel exercitând o influenţă masivă asupra limbilor din India sau a celor turcice. 115 . opus sedentarismului tipic majorităţii populaţiei persane. Yaghnob. multă vreme stăpînii stepelor nord-pontice.. circa 0.). culturale şi istorice ale populaţiilor din Afganistan şi alte state majoritar musulmane. profund influenţaţi cultural de cultura elenistică şi de cea budistă au avut o soartă similară. asemenea altor popoare din acest grup. actualul Bangladesh şi în provincia Rohilkhand. rude cu sciţii. la est de Delhi. deosebite prin apartenenţa la secta şiită a ismaeliţilor. baza populaţiei din Iran şi din unele regiuni ale Afganistanului (circa 38. Este cazul unor popoare din Zagrosul Central – lurii. cu vechi tradiţii citadine. bahtiarii (circa 3 mil. Fayard. sogdienii şi bactrienii antici. Popor majoritar în Afganistan. 173 Asupra particularităţilor geografice. Se disting în primul rând persanii.67 mil. Dintre popoarele dispărute din acest grup merită a fi menţionate : sciţii şi sarmaţii. unde dominau statul Horezm. care au dăinuit în Asia Centrală pînă la marea invazie a lui Gingis Han. roşani. prototipul nomadului în Antichitate.U.). cel puţin în Iran. 1993. În acest din urmă stat este vorba de o populaţie mongoloidă. exemplară este lucrarea lui X. asemenea modului lor de viaţă bazat pe nomadismul pastoral şi transhumanţă. care au lăsat un relict etnic pe versanţii Caucazului Mare (osetinii. ataşată culturii persane prin apartenenţa la ramura şiită a Islamului. sub comanda S. Les nations du Prophète. trimiţând la rădăcina comună indo-iraniană arya. Organizarea lor tribală. deosebite prin modul de viaţă transhumant. mai important. pe care-l controlează de câteva secole. yazghulami. au dispărut practic fără urmă topiţi în masa populaţiei persane176. lăsând însă o serie de mici grupuri care prezintă interes etnologic pe văile înalte din Pamir. 177 Persana de curte. prin diverse filiere. vorbind astăzi limbi puţin diferenţiate. a fost profund bulversat de ocupaţia sovietică (1979-1989).) din sud-vestul Afganistanului şi vestul Pakistanului (regiunea oraşului Peshawar) a căror limbă. regiuni întinse fiind controlate de alte grupuri etnice (tadjici. Persana este limba unei vechi culturi. Autodenumirea lor este iron.IX-XI spre Ungaria (alanii sau iasii175). inclusiv ca limbă secundă). care controlau regiunile piemontane ale Pamirului şi Tian Şanului. de la sud de lacul Aral.). grupuri importante de pathani sau stabili în bazinul Gangelui.de Planhol. mai ales în sud-estul continentului. element definitoriu al persanilor contemporani (hazarii din provincia Hezarajat. « ţara sacilor ». rolul dominant pe care-l aveau fiind serios zdruncinat. şugni. un lexic important pătrunzând şi în limbile europene. utilizată în perioada medievală. originari din estul Platoului Iranian.5 mil. majoritar creştini ortodocşi şi care cuprindeau în Evul Mediu o ramură care a emigrat în sec. Autorul demonstrează în primul rând existenţa a două lumi islamice distincte : cea arabă şi cea persano-turcă fiecare cu propria „arie de influenţă”. 175 Presupoziţia originii numelui oraşului Iaşi de la această populaţie nu este întru-totul convingătoare chiar dacă originea iraniană este certă în cazul unor hidronime din bazinul Prutului mijlociu precum Cubolta. 176 Provincia Seistan din bazinul endoreic al râului Helmand provine din Sakhastana. au fost decimaţi ulterior sau asimilaţi de populaţiile turcice. -subgrupul iranian occidental. 174 Proces accentuat în contextul războiului împotriva terorismului. Piandj) : yaghnobi. parţii. Pe parcursul perioadei medievale. popor însemnat în Antichitatea tîrzie. o ramură a sciţilor. wakhi. corasmienii. unde un proces de asimilare este resimţit atât de către populaţiile iraniene înrudite dar şi de cele turcice (circa 76. uzbeci)174. în diferite epoci. Astăzi are statut oficial în cele două state (exclusiv în Iran şi alături de paşto în Afganistan unde este numită dari177) încât numărul vorbitorilor este mult mai mare. spiritul islamic fervent sau spiritul de clan sunt alte trăsături caracteristice ale unei populaţii situată la confluenţa civilizaţiilor indiană şi persană. pe cursul superior al lui Heri Rud).Fac excepţie pathanii sau afganii (peste 38 mil. concurând multă vreme cu araba în lumea islamică.

adesea umbrită sau confundată cu cea arabo-musulmană în care se încadrează în sens mai larg în epoca modernă.Foarte apropiaţi de persani sunt tadjicii (12. nu numai dreptul la autodeterminare dar chiar dreptul la existenţă ca grup etnic distinct.N. III. -subgrupul iranian de nord-vest (caspic). primii distingându-se parţial printr-o particularitate culturală rară. fiind supuşi din toate părţile unei politici de asimilare. denumit Kurdistan li se refuză.6 mil. mai numeroşi (5. motiv pentru care cunosc o dispersie maximă. 178 Termenul tadjik desemna arabii în perioada sasanidă. care dispun de autonomie şi sunt sprijiniţi de forţele O. după ce în prealabil au suportat refugiul dramatic în Turcia pe durata războiului americano-irakian din 1991. precursori ai lydienilor. legate de migraţia „popoarelor mării” (sfîrşitul mileniului II î. În Turcia practic minoritatea kurdă nu este recunoscută. populaţiile iraniene au trăsături culturale profund originale pe care le afirmă în orice ocazie. au creat un imperiu înfloritor.7 mil. fiind primii indo-europeni ajunşi la un stadiu avansat de civilizaţie.n. Ankara etc. Suprapuse unor elemente asianice pe care le-au asimilat. dovadă a solidităţii civilizaţiei medo-persane. Iran (1/5) la care se adaugă fracţiuni mai reduse în Siria şi ţările caucaziene precum şi o diasporă masivă în Europa Occidentală. Ellipses.) sau la cunoscutelor „O mie şi una de nopţi” considerate adesea drept arabe deşi sunt de origine persană.).I. fiind larg răspândiţi în afara ariei de origine (Istanbul.U. citadină prin excelenţă. modul lor de viaţă fiind pînă de curând seminomad. ocupând în Antichitate cea mai mare parte a Anatoliei unde au creat o civilizaţie originală influenţată de cele din Orientul Apropiat (sfîrşitul mil.. Irak (1/5).I î. împreună). 179 Regiunile oraşelor Buhara şi Samarkand mai ales.Radvanyi.). Remarcabilă în cazul tuturor popoarelor iraniene este stabilitatea lor în aceleaşi locuri în care s-au format acum câteva milenii. în regiunile nord-estice ale Afganistanului (Herat. Kurzii. motiv suficient pentru autorităţile uzbece au închis în 1996 toate şcolile tadjice. prin urmare tadjicii sunt persani de rit sunnit. Badakhshan etc. caz mai rar în istorie.e.R. continuatori ai unor vechi populaţii antice. Aceştia trăiesc atât în Iran cât şi în Azerbaidjan sau Daghestan: taţii şi talîşii. Constituie componenta de fond a populaţiei din Anatolia actuală. asemenea arabilor. carienilor şi ai altor popoare care au rezistat pînă la cucerirea macedoneană (sec. deosebiţi prin apartenenţa la ramura sunită a Islamului şi prin păstrarea în uz ca limbă literară a persanei medievale.4 mil.). mazanderanii şi ghilakii de pe coasta sudică a Mării Caspice. unitar. probabil iranizate. dispărute de multă vreme. în numele unor principii. se remarcă prin spiritul războinic şi prin aptitudinile mercantile.e. grupuri importante de kurzi trăind pînă în nord-estul Iranului.3 mil. suprapuşi unor populaţii asianice. Originari din regiunea Mării Caspice. determinat de climatul blând şi umed de pe coastele Mării Caspice (circa 6. şi ocupând un spaţiu continuu. de la Golful Oman pînă în Turkmenistan. În Iran. luviţii.IV î. 116 . Dincolo de asemănările cu lumea arabă. majoritari în Tadjikistan. Principalul popor era cel hitit ale căror incursiuni au avansat pînă în Egipt şi Mesopotamia. 2)Ramura anatoliană Constituie cel mai vechi grup de popoare indo-europene. a la C.S. Limba hitită. Un caz tipic este cel al unor mari cărturari musulmani (Avicenna de ex. impunându-şi autoritatea temporar. asimilarea lingvistică avansează în pofida diferenţelor religioase (kurzii sunt musulmani suniţi) dar şi în contextul unei dispersii. Alte popoare din aceeaşi zonă erau palaiţii.). 1999. cu un aport lexical turcic consistent.n.. apartenenţa la iudaism. după cele mai multe păreri sunt urmaşii anticilor mezi.n.) când a început un proces de elenizare. aceste oraşe fiind revendicate de tadjici drept capitale istorice.S. majoritatea trăind în vestul extrem al Pakistanului.6 mil. alăturează o serie de populaţii înrudite cu persanii dar cu un mod de viaţă distinct. Divizaţi între Turcia (2/5).).mil. Balucii (8.)178. după toate probabilităţile. în sudul Uzbekistanului179 în vestul extrem al Chinei. Aflaţi în centrul atenţiei în ultimele decenii fiind unul din rarele popoare atât de numeroase (22. deşi au fost situaţi în calea marilor migraţii. probabil chiar mai mulţi. Un statut aparte îl au kurzii din Irak. De l’U. Izmir. deşi formează după cele mai plauzibile surse între 15-20% din populaţie.E. cf.e. J. unele surse indicând peste 25 mil.) sunt înrudiţi îndeaproape cu persanii dar prezintă trăsături mai arhaice. favorizată de absenţa unei unităţi lingvistice.

n.n. prezintă un interes comparativ deosebit fiind cea mai veche limbă indo-europeană scrisă. în S. angrenaţi în migraţia „popoarelor mării” s-au stabilit în Anatolia Orientală unde au asimilat populaţiile asianice ale regatului Urartu. Procesul de elenizare care a urmat a favorizat sinteza acestor diverse civilizaţii şi penetrarea influenţei romane în Orient. al XIXlea.5 mil. 0. cei mai mulţi considerându-i invadatori proveniţi din estul Peninsulei Balcanice ca şi frigienii sau armenii de mai tîrziu. în Rusia etc.) când sub presiunea demografică din îngustele cîmpii litorale ale Eladei şi a ţărmului estic al Mării Egee s-a produs o masivă mişcare de colonizare cu profund rol civilzator în jurul Mării Mediterane şi al Mării Negre. Revue d’études anatoliennes. evenimentele tragice menţionate amplificând de fapt acest fenomen care continuă şi în zilele noastre când grupuri masive de armeni stabiliţi în alte republici ex-sovietice (Azerbaidjan mai ales) se refugiază în statul armean independent din 1991. cuprinzând în limitele sale toate marile focare de cultură şi civilizaţie ale Orientului Antic.n.180 3)Ramura armeană Este formată dintr-un singur popor. Un alt moment important este cel macedonean (sec. Limba armeană este apropiată lexical de grupul iranian dar prezintă trăsături structurale comune cu limba greacă sau cu unele limbi vecine din alte familii (georgiană. Ciclade. Tendinţa spre emigrare a acestui popor cu vocaţie comercială şi artizanală. azeră). încă de la fondarea lor în sec. XIV-XV. B.9 mil. 4)Ramura greco-macedoneană (elenă) La fel de redusă ca întindere spaţială dar cu un rol capital în evoluţia culturii şi civilizaţiei europene. armenii.e. Aceasta a modificat profund harta etnică a Asiei Mici.A. 180 Cf. influenţată iniţial de cea egipteană sau feniciană (Creta. din care peste jumătate trăiesc în diaspora (0. a căror istorie este deosebit de zbucuiumată.1/1993. Paris în care este demonstrată înrudirea culturală a hitiţilor cu purtătorii culturilor Cucuteni şi Gumelniţa din Neoliticul târziu. în Rusia sau în Occident.n. aflată sub ocupaţie ţaristă de la începutul sec. constituind unul din principalele elemente comercial-meşteşugăreşti.IV î. 0. în Franţa.e. Un al treilea moment important l-a constituit formarea Imperiului Bizantin pe ruinele celui roman căzut sub loviturile marilor migraţii (sec. au fost creatorii unei vechi civilizaţii originale.U. indiciu pentru unii specialişti al localizării ariei de origine a acestora în această regiune.Hrozny în 1920. atingând la est Indusul şi trecând în Asia Centrală dincolo de Sîr Daria. Numărul lor depăşeşte 7 mil. În spaţiul românesc prezenţa armenilor este veche.victime). nr. asemenea evreilor.) şi a rezistat în aria de formare pînă la începutul secolului al XX-lea când conjunctura dezagregării Imperiului Otoman a generat represiuni din partea tinerei republici turce a lui Kemal Ataturk.8 mil.VII-V î.5 mil. acest popor rezistând doar în Armenia Mică. manifestate printr-un adevărat genocid care continua masacrele anterioare din perioada 1890-1915 (circa 1. O mare parte a populaţiei a fost obligată să se refugieze în diverse ţări ale Europei. 117 .Sargent. Un caz aparte îl prezintă Karabahul de Munte. în Siria şi Liban.VI e. factor de răspândire a creştinismului şi civilizaţiei în estul Europei. Originari din Peninsula Balcanică. teritoriu cu populaţie majoritar armeană care aparţine de jure Azerbaidjanului dar este ocupat de facto de armata armeană în urma unui conflict sîngeros (1989-1993).e. Micene). fără probe arheologice convingătoare. încât Armenia Mare şi Cilicia (azi în Turcia) şi-au pierdut complet caracterul armean..) când într-o conjunctură favorabilă este creat cel mai vast Imperiu cunoscut pînă atunci pe ruinele fostului Imperiu ahemenid. poate chiar mai devreme.3 mil. Grecii (elenii) stabiliţi în extremitatea sudică a Peninsulei Balcanice pe parcursul mileniului al II-lea î.III e.). Apogeul dezvoltării civilzaţiei greceşti a fost atins însă mai tîrziu (sec.). prezentând asemănări cu toate celelalte ramuri ale acestei vaste familii.n. Les Hittites et la diaspora indo-européenne. 0. include cel mai vechi popor civilizat al Europei. Este considerat cel mai vechi popor creştinat (sec.descifrată de B.. încă nereglementat. cel puţin în tîrgurile moldoveneşti. este foarte veche. Orientului Apropiat şi peste ocean formând una din cele mai caracteristice diaspore.

Les Albanais de Yougoslavie. Unele comunităţi. cappadocienii şi ponticii din Asia Mică. regiuni întinse populate de greci în Anatolia (regiunea oraşului Smirna. cealaltă rămânând doar în sfera de interes a religiei ortodoxe. Paris. vestul Europei şi Australia. Prezintă interes comparativ pentru limba română datorită elementelor lexicael comune provenite din substratul trac comun. de la MSH. Albanezii sunt urmaşii probabili ai vechilor traci (sau şi iliri) fiind majoritari în Albania. 118 . prima variantă a fost promovată ca limbă oficială. Bithinia). asemenea armenilor. constituiau grupuri lingvistice distincte.5-15 mil.persoane evacuate).I al erei noastre. creştini ortodocşi în sud. arcadienii din Pelopones.6-2 mil. Tracii ca şi ilirii cuprindeau mai multe populaţii înrudite.e. dintre care în Grecia şi Cipru trăiesc circa 11 mil. stând la baza unui bogat lexic cu vocaţie universală din domeniul cultural sau tehnic. Populaţii indoeuropene au trăit în acest spaţiu din timpuri străvechi. 1992. limba populară şi katharevusa. reprezentat astăzi doar de albanezi (circa 6 mil. În Antichitate. popor complet diferit de indo-iranienii vecini. spre deosebire de latina care a evoluat spre limbi distincte (romanice). macedonenii erau un popor distinct. Insular sunt prezenţi şi în sudul Italiei. fapt cu urmări importante în dispersia lor spaţială. academică. diferenţiate parţial şi de apartenenţa religioasă sau confesională. au avut mult de suferit de pe urma convulsiilor Imperiului Otoman în dezagregare.n. Numărul total al grecilor este apreciat la 13. Ed. sudul Rusiei şi al Ucrainei) s-au repliat pe teritoriul actual al Greciei după 1990. Din 1976. azi Trabzon) au fost evacuate în urma războiului greco-turc din 1920-1923 ca şi regiunea din jurul oraşului Istanbul sau mai recent nordul insulei Cipru (circa 1. azi Izmir. precum şi ciprioţii. Calabria) sau prin emigraţie recentă în diverse state occidentale şi peste ocean.I î. De timpuriu s-a constituit o diaspora grecească activă (termen grec care desemnează pe cei răspândiţi în afara ariei de origine). baza populaţiei din spaţiul carpato-balcanic şi nord-vestul Anatoliei (Mysia. romanizat sau slavizat pe parcursul mil. Înrudiţi după toate aparenţele cu armenii şi greco-macedonenii. destul de divergente – tosca în sud şi ghega în nord. Limba greacă are o importanţă majoră. aşa cum a fost şi cazul geto-dacilor din spaţiul carpatodunărean. dar care au fost profund influenţaţi de civilizaţia greacă. cât şi 181 Pentru detalii referitoare la modul în care s-a format minoritatea albaneză în fosta Iugoslavie şi corelaţia dintre înapoierea economică şi conflictele latente din zonă (în anul scrierii lucrării) poate fi consultat M. 5)Ramura traco-iliră Unul din marile grupuri de populaţii indo-europene în Antichitate. atât antropologic. remarcaţi mai târziu prin adoptarea budismului.). nu s-au remarcat printr-un rol deosebit în istorie. unde sunt pomeniţi de la sfârşitul mil. la poalele Munţilor Kunlun. gravitând în sfera de influenţă culturală grecească.Roux. Cultura şi arta greacă este de regulă concepută ca fundamentul modelului cultural european. unele constituindu-se treptat ca popoare distincte. în provincia iugoslavă Kosovo şi în vestul Macedoniei181. fiind europoizi nordici. litoralul pontic din regiunea oraşului Trapezunt. în special cele din fosta Uniune Sovietică (Georgia. limba purificată. musulmani sau mai rar catolici în nord (regiunea oraşului Shkoder). apropiat de traci după unele păreri. Albaneza cunoaşte două forme lingvistice. Forma actuală este esenţial diferită de cea antică (elina) fiind numită neogreacă şi prezentând două variante aflate în uz – dimothiki. Astfel. despărţite de rîul Shkumbin. în tot bazinul mediteranean şi în cel pontic (încă din Antichitate) iar în ultimele secole secole şi în Americi. dovedite arheologic prin culturi similare celor din stepele nord-pontice dar probabil au fost asimilate de alte grupuri vecine aşa cum s-a întîmplat şi cu toharii. dispărută în condiţii la fel de misterioase ca acelea în care s-a stabilit în vestul Chinei actuale. Tot în această perioadă.Din aceste sinteze continui s-a născut poporul grec actual care. derivate din trunchiul grecesc dar au fost reabsorbite ulterior.. încă din Evul Mediu (Sicilia. Constituie substratul majorităţii populaţiei din sud-estul Europei. Frigia. 6)Ramura toharică Constituie ramura cea mai orientală a vastei familii indo-europene.

) 182 Ponderea populaţiei letone a crescut de la 52% în 1989 la 57. Argentina (0. Popoarele baltice ocupau un spaţiu mai extins în trecut. în contextul plecării unei părţi din populaţia slavă dar şi al asimilării. cunoscută din numeroase texte. După 1990 se observă o tendinţă inversă. dar o parte importantă (cazacii) şi-au păstrat o independenţă formală în stepele nord-pontice. maloruşii sau rutenii). care au scăpat ocupaţiei ţariste fiind totdeauna încorporaţi în statul polon. migraţia populaţiei slave a diminuat enorm ponderea populaţiei autohtone. majoritatea fiind bilingvi. 8)Ramura slavă Constituie unul din grupurile majore de popoare din Europa (290 mil. este formată din popoare recent constituite ca urmare a migraţiei din aria de origine. fenomen explicabil prin caracterul mlăştinos al ariei lor de răspândire.) au suportat ca şi bieloruşii. Adoptând creştinismul ortodox în sec. armeană şi traco-frigiană fapt ce ar putea trăda o desprindere timpurie şi o migraţie spre est dar prezintă paralelisme frapante cu limbile indo-europene din extremitatea vestică a Europei (celtice sau germanice). din estul Iranului până în nordul Indiei la începutul erei noastre erau probabil înrudiţi cu toharii deşi unii văd în ei doar o ramură a sciţilor orientali.6%. mai ales că aceasta nu beneficiază de drepturi politice depline decât dacă dovedesc loialitate statului şi o bună cunoaştere a limbii oficiale182.2mil. mult timp sub jurisdicţie polono-lituaniană. Kuşanii. populaţia de bază a Bielorusiei şi a regiunilor vecine din Polonia şi Ucraina (9. spre sud şi vest. al X-lea şi organizându-se într-un stat puternic sub comanda unei elite scandinave (varegii) s-au impus durabil în estul Europei cu o paranteză între secolele XIII-XV când marea invazie tătară a pus sub semnul întrebării soarta numeroaselor cnezate ruseşti.VI e. vorbind şi rusa. Mult mai importanţi numeric (45. era mai apropiată de hitită. între hanatul tătar al Crimeei şi cnezatul moscovit al ruşilor. dar eterogenă din punct de vedere antropologic.A. au avut o evoluţie ceva mai complexă. prusienii şi jatvienii au fost asimilaţi de către germani în Prusia Orientală etc. populaţie central-asiatică. 2002). mai tîrziu spre est. unui comunicat al Institului Naţional de Statistică din Riga din 17 ian. supusă mult timp deznaţionalizării. Limba maternă letonă a fost revendicată însă de 62% din populaţie (cf.8 mil. majoritatea gravitând în orbita statului medieval polon. 119 .n. în perioada ţaristă şi sovietică (sec-XVII-XX) un proces de deznaţionalizare care face dificilă diferenţierea etnică. colinară şi umedă dintre Vistula şi Nipru (Polesia). O distincţie netă separă ucrainenii vestici (rutenii). creatoare a unui vast imperiu. fiind astfel ocoliţi de invazii.). Limba (dialectele) lor.6 mil. unde cel puţin în oraşe.) originar din regiunea forestieră.). mai tîrziu în Imperiul habsburgic.). S. Puţin diferenţiată lingvistic.1% la 29. Concomitent se produce şi diferenţierea celor trei popoare. începând cu sec. unele dintre ele au fost asimilate de către slavi : mazurii din Polonia sau o parte a lituanienilor care constituie substratul populaţiei bieloruse. cei mai numeroşi.U. Localizaţi la est de Marea Baltică s-au conservat într-o regiune disputată între germani şi slavi.lingvistic. au asimilat în drumul lor spre est şi nord-est.6% în 2000 pe când populaţia rusă a scăzut de la 34. de aceea sunt utile în studiile comparative indo-europene – letonii şi lituanii. Brazilia. proces la care au participat masiv împreună cu ruşii. mai ales în ariile marginale (Kuban. separate adesea cultural : a)slavii estici.) este formată în prezent din două popoare ale căror limbi sunt foarte arhaice. În perioada ocupaţiei sovietice (1940-1989) Lituania şi-a păstrat mai bine caracterul dominant baltic spre deosebire de Letonia. Distincţia principală provine din faptul că sunt majoritar uniaţi şi au participat masiv la emigraţia peste ocean – Canada (0..2 mil. rezultând astfel trei subgrupuri distincte.6 mil. -ucrainenii (ruşii meridionali. (1. diverse populaţii de origine turanică şi fino-ugrică. sub impulsul unor influenţe diverse: -bieloruşii. inclusiv cei trecuţi după 1596 sub jurisdicţia confesională a Romei (uniatism). Donbass) sau în regiunile de colonizare din sudul Siberiei şi din Extremul Orient. corelată de multe ori cu ramura baltică de care se apropie lingvistic şi antropologic. 7)Ramura baltică Redusă numeric (circa 5 mil. sovietice. Un număr important au emigrat spre Americi şi Australia în contextul ocupaţiei ţariste sau mai tîrziu. foarte apropiate de altfel.

Caracteristic Rusiei este faptul că ea nu s-a constituit ca un stat naţional ci ca un imperiu. parţial retrasă după prăbuşirea acestui stat în 1991 (circa 3-4 mil. asimilaţi de multă vreme.5 mil. Numărul vorbitorilor de polonă este mult mai mic.) de multe ori din motive politice. În total. în care s-au instalat începând cu sec.) sau în vestul Ucrainei. cauzate în primul rând de criza regiunilor industriale din nordul acestui stat. La race slave. Limba rusă cunoaşte încă o utilizare masivă în tot acest spaţiu dar şi-a pierdut rolul în comunicarea internaţională.S.). între 1991-2000 au plecat din Kazahstan peste 2 000 000 persoane (12% din populaţie). în celelalte republici ex-sovietice. Se adaugă acestor trei popoare. Conform Institutului Naţional de Statistică din această ţară. 185 La 1880 erau în număr de 176 000 şi locuiau în întreaga Luzacie pentru ca în 1900 să se înregistreze doar 93 000. Între 1918-1992 au format un stat unitar divizat amiabil în 1991. statul polon dispărând practic între 1769-1918. de neînţeles pentru occidentalii de care îi desparte individualismul.2 mil. efectele căruia creează încă tensiuni între Slovacia şi Ungaria. cuprind în prezent trei popoare principale : -polonezii (48. Felix Alcan. în Sociologie des nationalismes.Birnbaum.G.5 mil. Le mythe du nationalisme russe. rezultat al amestecului cu o veche populaţie românească. pe cale de asimilare totală185.) şi slovacii (5. spre acesta repliindu-se majoritatea polonezilor din Europa. în pofida unor aprecieri care consideră în mod exagerat rusofonă întreaga populaţie a fostei U. mărturie rămînând doar toponimia (Rostockul. unde au fost supuşi unui proces intens de maghiarizare. mai divizaţi şi mai diferenţiaţi. Paris. în principal în Ucraina şi Kazahstan. 1916). unde ruşii constituiau de multe ori elita politico-economică. şi-a impus limba în aceste limite. Distincte sunt şi alte grupuri localizate mai ales în regiunea carpatică : huţulii din Carpaţii Păduroşi. soldul migraţiei externe a depăşit totdeauna nivelul de –1%anual. între 1991 şi 1998. Totuşi o mare parte a ruşilor (circa 22 mil. concetraţi în partea înaltă a provinciei (L. în contextul geopolitic extrem de instabil al Peninsulei Balcanice.). al VII-lea.S. câteva grupuri mai reduse dovedind extinderea anterioară a populaţiei slave spre vest : luzacienii (sorbii) din sud-estul Germaniei.. creând şi o cultură originală. b)slavii vestici.A. c)slavii meridionali. Germania.S. mai puţin numeroşi.5%anual).etc. M. proprietatea privată. aflaţi în fază avansată de asimilare cu toată politica de sprijin acordată încă din timpul fostei R. comunităţile din Asia Centrală şi Caucaz reducândiu-se drastic ca urmare a conflictelor generate de dezagregarea statului sovietic183.7 mil. Niederle. 120 . Marea Britanie) fiind complet asimilate. O mare parte din populaţia de origine poloneză. de confesiune catolică. capitalismul şi democraţia184.. Au fost puse astfel bazele mai 183 Cele mai masive plecări ale ruşilor s-au constatat în Kazahstan.Mendras. trăieşte în diaspora (una din cele mai puternice din S. Bielorusia şi Lituania (circa 1. Estimările actuale oscilează între 25-50 mii.). răspândiţi pe un spaţiu vast.S (circa 300 mil...D. 1998. În perioada sovietică s-a format o puternică diasporă internă. comparabilă ca valoare celor occidentale. înaintând treptat spre est pînă la Pacific sau chiar dincolo de acesta. 184 Cf. kaşubii.U. valorile maxime fiind înregistrate în anii 1993-1995 (până la –2. PUF. Limba rusă face o diferenţă netă între russkii (rusesc în sens etnic) şi rossiannîi (rusesc în sens statal) ca şi între Rus’ (Rusia etnică) şi Rossia (Rusia imperială).5 mil. Teritoriul actual a fost delimitat prin Tratatul de la Paris din 1947. P. Ca şi ucrainenii au contribuit masiv la migraţia eruopeană modernă (2. în majoritate ruşi şi germani. numărul celor care o vorbesc curent nedepăşind totuşi cu mult 175 mil.) continuă să trăiască în „străinătatea apropiată”. statele baltice şi R.repatriaţi). patriotismul ruşilor fiind unul de sorginte „imperială”. -cehii (11. generate de tendinţele expansioniste ale germanilor şi ruşilor. pe cursul inferior al Vistulei şi polabii. Poporul dominant din Imperiul Ţarist şi fost U. din aceasta derivând multe dintre atitudinile ruşilor.) sunt două popoare strîns înrudite.Moldova. lemkii şi boikii din Beskizi care locuiesc şi în estul Slovaciei sau în sudul Poloniei. circa 8 mil. dir. -ruşii sunt unul din marile popoare ale lumii (141 mil. fiind apropiaţi de populaţiile majoritare din aceste state etc.) de unde cea mai mare parte s-au retras după 1945. Lübeckul dar şi Berlinul au o origine slavă). diferenţiate de jurisdicţia politică diferită (germanică respectiv maghiară). nedepăşind 40 mil. de pe cursul inferior al Elbei.R.R. care locuiesc în mare parte în aria de origine a slavilor dar au cunoscut fluxuri şi refluxuri spre est şi vest. Ca şi polonezii formează comunităţi importante în diaspora (America de Nord mai ales) iar slovacii au contribuit într-o măsură însemnată la popularea unor regiuni din Cîmpia Panonică. multe comunităţi plecate pentru muncă sau refugiate în statele Europei Occidentale (Franţa.

asigură un echilibru fragil şi o relativă omogenizare186. Slavona folosită în biserica ortodoxă din ţările române în perioada medievală era de origine bulgară. unde trăiesc şi astăzi (0. Secesiunea acestora din urmă a dus la cel mai sîngeros conflict armat cunoscut de Europa postbelică. la Saraievo în 1991 din cei 493 mii loc. cu preţul unor deplasări masive de populaţie. 121 . În prezent. Constituirea statelor moderne ale slavilor sudici a generat în aceste împrejurări controverse care au degenerat adeseori în conflicte sîngeroase.6 mil. secesiunea survenită în 1991 declanşând un conflict care avea să detoneze complicata problemă bosniacă. sîrbii bosniaci în bună parte. Bosniacii din partea centrală sunt constituiţi din ambele comunităţi – sîrbă şi croată. al XIV-lea Imperiului Otoman sau în cazul celor din extremitatea vestică. doar 18mii croaţi şi numai 16 mii sîrbi (cf. Un număr estimat la circa 300 mii. după conflict. Sîrbii din est.5mil.A. influenţând astfel semnificativ limba română. Tendinţele tot mai clar exprimate de delimitare a unei limbi croate. în Géographie et culture. foarte numeroasă pe atunci în această ţară. greşit catalogat ca interetnic.sîrbo-croaţi (inclusiv musulmanii) formează astăzi şi o diasporă importantă în unele state vest-europene sau peste ocean.. scrisă cu alfabetul latin. nr 27/1998. Cei circa 16. au suportat mai greu această dominaţie sîrbească cu toate că principalul conducător iugoslav din perioada comunistă. regatului maghiar iar mai tîrziu Imperiului Habsburgic. albanezi).B. scrisă ca şi bulgara cu alfabetul chirilic. creuzetul unui amestec de populaţii în care rolul substratului traco-ilir romanizat a fost esenţial. al XX-lea să plece în această ţară. incomplet evaluate.).4 mil. În 1997. Sarajevo avant et après le siège. pe lîngă substratul trac romanizat adăugându-se un aport turanic important (proto-bulgarii veniţi din bazinul Volgăi în sec. precum Rusia ţaristă. I. De la est la vest se pot distinge astăzi trei mari ansambluri etno-lingvistice a căror delimitare nu este totdeauna facilă : -bulgarii (7.) şi macedo-slavii (1. limba oficială în Gorna Makedonia fiind de fapt un dialect al limbii bulgare. Solidari cu Turcia. catolici şi influenţaţi timp îndelungat de către italieni (asimilare a dalmaţilor. efect al deplasărilor pentru lucru de după 1950 dar şi al unor migraţii mai vechi sau generate de recentele conflicte. mulţi pomaci au preferat pe parcursul sec.Tito era croat. fie prin interesul economic sau politic arătat acestei regiuni. restul declarându-se „iugoslavi”. au devenit destul de divizaţi din punct de vedere cultural.). de amble părţi ale frontierei greco-bulgare. Divizarea macedo-slavilor este recentă şi are mai degrabă raţiuni politice. turcesc) dar de limbă sîrbo-croată. la care se adaugă prolifica populaţie musulmană. compozită ca origine etnică (aport albanez. în schimbul populaţiei greceşti. 251 mii erau bosniaci musulmani (52%).L. cel mai vast dar şi cel mai divizat ansamblu. bulgarii şi macedo-slavii sunt un amestec complex. -sîrbo-croaţii. din cei 355 mii locuitori deja 309 mii (87%) erau bosniaci musulmani. opusă limbii sîrbe. unele comunităţi fiind islamizate : pomacii din Rodopi. Germaniei sau Italiei. constituind nucleul statului iugoslav creat în 1918. Croaţii din vest. cu toată existenţa unei unităţi lingvistice indiscutabile. ortodocşi ca şi bulgarii s-au remarcat prin spiritul de independenţă clar exprimat. Expresia cea mai recentă a acestor divizări sunt conflictele care au urmat dezmembrării fostei Iugoslavii (1992-1996). Paris. în care şi-au asumat rolul principal. greci.5mil. erijate fie în apărătoare ale creştinilor sau slavilor din Balcani. mai deosebiţi de ceilalţi slavi meridionali prin afinităţile antropologice şi lingvistice cu popoarelor neslave vecine (români. divizarea Bosniei-Herţegovina în două entităţi – sîrbă şi croato-musulmană. nu au nici o bază ştiinţifică.al VII-lea). Antropologic. Majoritatea bulgarilor şi macedoslavilor sunt creştini ortodocşi dar un număr important (400 mii) sunt musulmani. populaţia romanizată de pe coasta adriatică) şi de către maghiari. Supuşi din sec. torbeşii din Macedonia etc. 35 mii croaţi şi 134 mii sîrbi. cazul Austro-Ungariei. subzistă încă în nordul Greciei actuale unde sunt supuşi unei asimilări rapide. în care au fost implicate marile puteri europene. Dialectul lor este destul de diferit de bulgara literară datorită masivelor împrumuturi lexicale din limba turcă. Numărul lor în această regiune era mai mare înainte de războaiele balcanice dar cea mai mare parte au preferat să plece spre Bulgaria. 186 De ex. sîrbii din sangeacul Novi Pazar.Sanguin. Harmattan. Numiţi pomaci aceşti locuiesc în special în regiunea munşilor Rodopi. O parte a acestor populaţii a fost antrenată în perioada războaielor ruso-turce de la sfîrşitul sec-al XVIII-lea în colonizarea regiunilor din nordul Mării Negre (sudul Basarabiei şi al Ucrainei).multor organizaţii statale de inspiraţie bizantină.

9)Ramura germanică Este una din ramurile indo-europene majore. 1997.e. cu un rol hotărâtor în istoria ultimelor două milenii şi mai ales a ultimelor secole. b)grupul scandinav. în absenţa unui flux de repatriere dar în contextul unei politici de izolare culturală şi divizare a grupului. mai inovatoare. O parte a slovenilor trăieşte în afara frontierelor actuale. puternic conştientizată astăzi şi văzută ca un model universal mai ales după ce s-a extins în Lumea Nouă şi s-a impus prin capacitatea de progres în faţa altor civilizaţii. Participarea popoarelor scandinave la popularea Americii de Nord a fost foarte importantă. unde tratamentul lor nu este totdeauna la înălţimea drepturilor clamate în alte situaţii de către statele occidentale. se distinge în primul rând prin tipul antropologic specific europoizilor nordici. cf. în special a suedezilor şi norvegienilor. Autorul deosebeşte şi trei faze în procesul de asimilare forţată : limitarea accesului la cultura proprie prin crearea unei conştiinţe artificiale (wendisch în cazul dat).) şi danezi (5. atingându-se astfel o dispersie maximă la scară planetară. apoi spre sud şi sud-est. dispărând în contextul amplelor mişcări amintite. Harmattan. prin inventarea etnonimului wendisch. marile migraţii care aveau să pună capăt Imperiului Roman. Populaţiile de factură gotică. peste o treime din efectivele menţionate trăind în diaspora nord-americană.) sau prin rolul coordonator al vieţii politicoeconomice mondiale.) la care se adaugă populaţiile insulare ale Islandei şi Far Oer (0. I. deosebirile pe plan cultural sau economic între cele patru popoare scandinave fiind minore.4 mil. Sunt majoritar protestanţi şi au aptitudini deosebite pentru democraţie şi valorile umane cele mai înalte. H.n. fiind unul din cele mai avansate popoare din lagărul fost comunist. pe coastele sudice ale Mării Baltice a migrat câteva secole mai târziu spre stepele nord-pontice unde s-au divizat în mai multe ramuri. în vecinătatea slavilor şi celţilor. format probabil în sudul Scandinaviei unde există o insulă numită Götland dar şi o provincie Gotland sau un oraş Göteborg.5mil. unde s-au asimilat rapid datorită apropierii culturale de britanicii dominanţi. asimilarea lor completă fiind o chestiune de timp187. Cei mai numeroşi sunt suedezii (12.-slovenii (2.9 mil.4mil. polarizarea culturală de către grupul majoritar şi cultivarea unei anumite superiorităţi faţă de cultura minoritară. grupează populaţiile formate pe baza mixtării unor elemente de factură celtică sau romanizată pronind de la un fond dominant germanic al cărui nucleu se suprapune bazinului inferior al Rinului şi Wesserului. efect al îndelungatei convieţuiri cu austriecii. Au generat. distingându-se prin dispersia extremă ca urmare a colonizării unor regiuni din Lumea Nouă. Paris. în Italia şi Austria (Carinthia). Popoarele germanice s-au diferenţiat de timpuriu în trei grupuri bine personalizate dintre care unul a dispărut prin asimilare în timpul marilor migraţii : a) grupul gotic. izolarea şi divizarea grupului minoritar prin slăbirea coeziunii şi deteritorializare. Astfel a început marşul spre est al germanilor propriu-zişi sa colonizarea vikingă ori mai tîrziu aventura britanică a colonizării Lumii Noi. astfel ajungând să domine cea mai mare parte a Europei Occidentale. exprimată şi prin numărul actual (389 mil. vorbeau limbi distincte de cele germanice actuale. î.).). sub impulsul unor populaţii turanice. Plurilinguisme – „contact” ou conflict des langues. Sunt urmaşii vechilor vikingi şi vorbesc limbi strîns înrudite. 122 . mai întîi spre est. cu o puternică amprentă culturală germanică. urmaţi de norvegieni (6. Aceasta se petrece într-un stat occidental şi este perfect aplicabil la situaţia românilor din teritoriile ocupate de sovietici sau a celor sud-dunăreni. amestecându-se cu populaţiile locale romanizate sau împingându-le spre extremităţile vestice ale continentului (cazul numeroaselor populaţii celtice). Stabilit în ultima parte a mil.Bayer. numărul lor s-a redus la 43 000 în 1951 şi la numai 15 000 în prezent. Popoarele germanice din această perioadă se distingeau prin spiritul militar deosebit. Iniţial. c)grupul germanic occidental.2mil.) formează cel mai vestic şi cel mai redus ansamblu. germanii ocupau regiunile forestiere ale Europei Nord-Vestice. de unde o parte importantă s-a deplasat spre Insulele 187 Astfel dacă în 1880 trăiau în Carinthia circa 85 000 sloveni. în direcţia Bizanţului pentru ca în final să se orienteze spre sud-vest în direcţia Imperiului Roman de Apus. Popoarele germanice s-au remarcat pe parcursul întregului Ev Mediu prin prolificitatea lor care a generat destul de rapid o presiune demografică. dar nu au lăsat urme durabile. dar la începutul erei noastre au început o lentă migraţie. Asimilând tradiţiile culturale romane prin filiera creştinismului catolic au asigurat astfel o unitate culturală Europei Occidentale.

Elveţia) şi germana de jos (nordul Germaniei). Rolul germanilor în evoluţia culturii şi tehnicii europene este foarte important. militarist. nordul extrem al Italiei (Tirolul de Sud) iar înainte de 1945 formau comunităţi importante în tot bazinul dunărean şi în estul continentului unde au participat la exploatarea unor resurse subsolice sau la punerea în valoare a unor terenuri agricole fiind un popor cu abilităţi deosebit în aceste domenii (Prusia Orientală.S.. care vorbesc o limbă arhaică. folosind pe lîngă dialectul luxemburghez. -neerlandezii. frizonii din Insulele Frisice şi regiunile litorale vecine. cetăţeni cu ascendenţă germană numai în S. care a marcat profund spiritul german atât datorită grelelor pierderi umane din cele două războaie mondiale cât şi responsabilităţii asumate a genocidului practicat împotriva unor populaţii pe parcursul ultimului război mondial.R. Chile sau Australia). de la germana de sus. germana literară ca limbă de cultură şi franceza ca limbă de circulaţie.). cursul inferior al Volgăi etc.A.. o populaţie compozită cu o bază olandeză la care s-au adăugat emigranţi protestanţi de origine franceză (hughenoţi) şi germani. Ţările Baltice. mai apropiată de olandeză şi de engleza veche. Flamanzii şi olandezii s-au remarcat încă din perioada medievală prin tenacitatea cu care au amenajat un spaţiu nu totdeauna ospitalier. cea mai mare parte a acestor comunităţi (circa 16 mil.. Ca urmare a celui de-al doilea război mondial. cu excepţia celor din fosta U. Importanţa limbii engleze este însă mult mai mare.5mil.Britanice.) s-a repliat spre spaţiul originar. Evoluţiile lingvistice ulterioare au produs diferenţieri însemnate. Lorena). Această importanţă majoră este explicabilă prin contextul în care s-a format şi a evoluat acest popor. Şi neerlandezii (mai ales cei din Olanda) au participat masiv la emigraţia peste ocean (circa 4 mil. La aceştia se adaugă afrikaanerii din R. similară englezei vechi (0.5 mil. locuitorii Ţărilor de Jos.5mil. dar foarte numeroşi sunt şi cei din Canada. multe dintre inovaţiile şi invenţiile care au marcat lumea modernă aparţinându-le. fiind populaţii de timpuriu urbanizate (prima revoluţie burgheză a avut loc în Olanda) şi cu tradiţii manufacturiere puternice care alături de performanţele agricole şi spiritul mercantil şi tolerant explică formarea celei mai dens populate regiuni din Europa. Unitatea amintită nu împiedică însă existenţa unei conştiinţe naţionale profunde în Austria sau Elveţia.). cu trăsături antropologice central europene şi nordul prusac.). numărând circa 192.). Participarea germanilor la punerea în valoare a vastelor spaţii din Lumea Nouă a fost una de prim ordin (peste 40 mil. flamanzii catolici din nord-vestul Belgiei (5.U. Aceasta s-a manifestat în cazul celor din Germania şi prin politica expansionistă. Mult timp divizaţi între sudul dominant catolic. Banat.). cel puţin în perioada nazistă. Numărul total al populaţiei germane poate fi estimat la circa 137 mil. Boemia. dintre care o treime nu mai foloseşte limba germană fiind asimilată în ţările de adopţie. mai ales între cei rămaşi pe continent şi insulari : -germanii propriu-zişi (teutonii) ocupă un spaţiu întins în Europa Centrală. când şi-a constituit un important imperiu colonial în sud-estul Asiei şi în Antile. a căror repatriere este în curs după 1990.6 mil. baza limbii literare (sudul Germaniei. cunoscuţi generic sub numele de buri.Sud-Africană. dominant protestant şi de tip antropologic europoid nordic. sau chiar mai mult.S. expresie a gradului avansat de civilizaţie specific germanilor. nordul Mării Negre. unele evaluări. chiar alsacienii din Franţa fiind ataşaţi naţiunii franceze. Austria. având astfel o poziţie dominantă în cadrul continentului. cu statut oficial în cel mai puternic stat contemporan (S. rezultat al suprapunerii unor 123 . Austria. vizibil exagerate mergând pînă la 700 mil. Brazilia.4mil. Transilvania. Slovacia. Olanda fiind una din puterile maritime ale sec.U. constituie un ansamblu etno-lingvistic apropiat de germani cuprinzând trei componente diferenţiate cultural. Bilingve sunt şi numeroasele comunităţi germanofone din Franţa şi Italia. nordestul Elveţiei.) sau lingvistic. Un caz particular îl constituie populaţia din Luxemburg care este trilingvă.) şi olandezii protestanţi din Olanda (19. -englezii sunt în prezent cel mai numeros popor germanic (incluzând componentele din Lumea Nouă). numărul celor care o folosesc curent ca limbă maternă sau secundă apropiindu-se de 400 mil.A. constituind baza populaţiei din Germania.XVII-XIX. nord-estul Franţei (Alsacia. Luxemburg. Mexic. formând cea mai mare parte a populaţiei europene din această ţară (circa 5. Argentina. germanii actuali constituie un popor unitar. fiind principala limbă de circulaţie mondială în prezent. limba literară fiind un garant al acestei unitaţi în pofida păstrării unei multitudini de dialecte şi graiuri locale adesea foarte diferite.

cu toate excesele manifestate în dese rânduri (exterminarea unor populaţii. dintre care un sfert erau formate din albi şi afroamericani). circa 3-4mil. populaţia din acest spaţiu a fost oarecum ferită de multe dintre convulsiile care au frămîntat Europa. Nici o limbă nu este de fapt uşoară sau grea. al XVII-lea ca una din principalele forţe politice europene. În unele colonii s-au format o serie de dialecte creole pe baza englezei (mai ales în Antile dar şi în Asia şi Oceania. fiind una din raţiunile care pare că au impus-o ca limbă de circulaţie mondială189. 189 Este o opinie curentă deşi motivaţia utilizării limbii engleze derivă în primul rând din raţiuni practice. dar mai ales faptul că în Lumea Nouă a fost adoptată de populaţii vorbind diferite limbi. Unele dintre popoarele celtice antice au dat numele unor state sau regiuni actuale – belgii.2 mil. Lyon.locutori). helveţii. acaparând poziţiile cheie în comunicaţiile maritime.1% din naşteri în 1978 la 3. Englezii au reuşit să creeze astfel cel mai întins imperiu care a existat vreodată (colonial e adevărat). galii continentali al căror nucleu central îl constituia teritoriul actual al Franţei fiind romanizaţi încă din Antichitate : 188 Doar 18% din populaţia nord-americană reclamă originea britanică. De altfel. parţial romanizat din Insulele Britanice. urâtă sau bogată. Viena de ex. Limba vorbită de englezi se deosebeşte destul de mult de celelalte limbi germanice. nordvestul Anatoliei. 10)Ramura celtică În Antichitate constituia unul din marile ansambluri etno-lingvistice indo-europene. în 1994. care au preluat multe din valorile etice şi morale specifice poporului englez chiar dacă ulterior coloniştii aparţinând acestuia au devenit minoritari188. care în faza de extindere maximă atingeau în vest Insulele Britanice şi Peninsula Iberică iar în est. boii (din Boemia) sau au lăsat urme în toponimia actuală (Milano. împrumutat din franceza care în Evul Mediu a fost limba oficială. mai ales prin caracterul său mixt – cea mai mare parte a vocabularului este romanic. Izolată de continent. Varianta americană este mai dinamică. afirmându-se astfel ca o forţă capabilă să intervină în multe rânduri în rezolvarea conflictelor de pe continent. stabilirea certă a originii este tot mai dificilă datorită amestecului avansat al populaţiilor imigrate pe „pământul făgăduinţei“. cazul Americii de Nord şi al Australiei. peste 1. deosebită de cea a majorităţii limbilor indo-europene care o face uşor accesibilă. sprijinită de mass-media modernă şi de propagarea curentelor culturale formate în Lumea Nouă. Dar principala realizare a englezilor din această perioadă a fost declanşarea operei de populare a unor vaste spaţii nelocuite sau ocupate de populaţii rămase la un stadiu mai arhaic de evoluţie. De ex. Din vastele confederaţii de triburi celtice (celtizate) nu au subzistat decât cele izolate în extremităţile vestice ale ariei lor de dispersie dar şi acestea au fost supuse pe parcursul Evului Mediu şi al epocii moderne unui proces de asimilare lingvistică fără săşi piardă totuşi unele particularităţi culturale intens mediatizate astăzi (mai ales în domeniul muzical şi coregrafic). amplificată un secol mai tîrziu prin avantajul adus de situarea în avangarda procesului de industrializare. englezii).elemente germanice (anglo-saxone. marginalizarea altora etc. mai întâi între cele originare din Europa. Forţa modelului cultural englez a impus-o în întreg arhipelagul britanic. a favorizat formarea unor particularităţi locale care disting în general engleza britanică de cea americană. interesul pe care-l suscită neavând legătură neapărat cu particularităţile structurale. cupluri fiind considerate interrasiale.. Aceeaşi ciritcă poate fi adusă şi altor epitete atribuite unor limbi : frumoasă. pe parcursul primului mileniu al erei noastre. italienii nordici. Altele au contribuit esenţial la etnogeneza unor popoare romanice sau germanice (francezii. Extinderea la scară planetară. înlăturând aproape complet limbile celtice chiar şi în catolica Irlandă. chiar dacă uneori este exacerbat. tendinţele recente arată o diminuare a acestei dominaţii. Dintre cele trei grupuri de populaţii celtice mai subzistă astăzi două. această scădere fiind în favoarea altor limbi de circulaţie. Prevalenţa limbii engleze în comunicarea modernă este un argument circumstanţial. engleza domina net pe site-urile Internet.). a fost real. În acest mod au fost puse bazele unor state noi. începând cu sec.9% în 1992. dispoziţia spre inovaţie şi spiritul justiţiar au impus acest popor. 124 . pentru ca în 1998 să ajungă la o pondere de 75% iar în 2000 sub 60%. dinamice. dar şi prin structura sa relativ simplă. mai ales în America de Nord. Mondializarea relaţiilor comerciale şi a celor culturale datorează de asemenea mult englezilor. germanii sudici. determinat de acelaşi interes practic.). asigurându-şi în cele din urmă şi originalitatea culturală prin despărţirea de catolicismul roman şi adoptarea protestantismului anglican. Rolul civilizator al englezilor în aceste colonii. normande) peste substratul dominant celtic. Aptitudinile tehnice. a fost obligată de natura locurilor să îşi însuşească temeinic tehnica navigaţiei maritime. Acest fenomen capătă amploare mai ales în ce priveşte combinaţiile interrasiale (de la 2.

şansele de a rezista sunt minime cu atât mai mult cu cât strînsele relaţii pe care le întreţine cu influenta diasporă din S. folosită paralel cu franceza. Este un caz destul de particular.5 mil. limbă foarte apropiată de irlandeză. 125 . al unei populaţii aflată multă vreme sub ocupaţie. favorizează limba engleză.U. populaţia celtică anterioară fiind romanizată. irlandezii.5 mil. Cu tot statutul oficial pe care-l are irlandeza. majoritatea trăind în S. În Marea Britanie numărul lor poate fi apreciat la 5 mil.a)grupul britonic. mai bine păstrat din punct de vedere lingvistic.folosesc curent galeza ca limbă maternă). dar 1. Aria lor de extindere maximă atingea spre est oraşul Rennes dar sub impulsul centralizator al limbii franceze s-a retras treptat spre ariile mai izolate ale Masivului Armorican. Hebride. Cele două popoare care subzistă sunt numeroase dar aproape integral asimilate din punct de vedere lingvistic. 190 Conform statisticilor oficiale numărul celor care cunosc irlandeza este în creştere în ultimul timp.. remarcându-se prin impresionanta diasporă. inclusiv diaspora din Lumea Nouă. Cei circa 1 mil. fiind intermediară între bretonă şi galeză. un număr şi mai redus folosind-o curent (150 mii.n. unde procesele de asimilare sunt adesea de lungă durată. Situaţia limbilor celtice actuale demonstrează faptul că supravieţuirea unei limbi nu este condiţionată neapărat de accesul la independenţă sau de politicile de sprijin. 1994). impuse de către Parlamentul european par să oprească declinul iremediabil al bretonei.A. mai mult decorativ. Poporul scoţian este de multă vreme integrat în ansamblul populaţiei britanice căreia îi furnizează o serie de repere identitare dar au avut si propriul lor stat pînă în sec. numără în total 16.. cuprinde trei popoare : galezii (welshii sau cymrii) din Ţara Galilor (circa 6. în vestul extrem al Franţei.U. sau 12%din populaţia mondială) şi cu cea mai mare dispersie fiind şi unul din cele mai dinamice în prezent. locuiesc în Irlanda iar dintre aceştia doar 300 mii mai cunosc irlandeza.). a căror limbă a fost vorbită pînă în secolul al XVIII-lea în Peninsula Cornwall. deosebiţi de restul populaţiei din arhipelagul britanic prin apartenenţa la catolicism.persoane pentru ca în 1971 acest număr să se reducă la numai 120 mii (Walter. b)grupul gaelic. este mult prea târzie atitudinea de favorizare a culturilor minoritare. repliaţi treptat spre sud-vestul Marii Britanii şi având şanse reale de rezistenţă în noul context al unei autonomii sporite. doar 200 mii de persoane mai cunosc limba bretonă. distribuiţi relativ egal între R..A. mai ales aceea din S.8 mil. de bretoni actuali sunt în cea mai mare parte asimilaţi. 11)Ramura romanică(neolatină) Este a doua mare ramură a familiei indo-europene din punct de vedere numeric (circa 766mil.. datorită componentei latino-americane. distinctă ca apartenenţă culturală dar care a sfîrşit prin a adopta limba puterii ocupante190. dintre care doar 5 mil. constituie populaţia autohtonă a Irlandei (inclusiv a Ulsterului).5 mil.al XVII-lea. dialectul vorbit fiind dispărut recent şi făcând obiectul unei acţiuni de revitalizare. noul context al autonomiei politice acordat de guvernul britanic fiind de natură să îi întărească particularismul. fiind de fapt un dialect al acesteia. populaţia din insula Man este considerată de multe ori aparte în cadrul acestui grup. V e. Este poate o lecţie care ar trebui însuşită ca atare şi utilizată ca exemplu pentru gravele încălcări ale drepturilor unor comunităţi lingvistice numeroase a căror asimilare este într-o fază mai puţin avansată.U. în regiunea de origine dintre care 0. cea mai mare parte trăind în diaspora din Lumea Nouă : scoţienii. bretonii din Peninsula Bretagne. repliaţi spre nordul extrem al Marii Britanii (nordvestul Scoţiei şi arhipelagurile vecine : Orkney. irlandeza mai era vorbită încă de 1. Australia şi Canada. se deosebeşte de cel britonic prin arhaismul său fiind exponentul unor populaţii stabilite multe mai de timpuriu în arhipelagul britanic. În 1851. Măsurile de protejare a limbilor minoritare.A.Irlanda şi Irlanda de Nord). Este greu de crezut că menţinerea statutului oficial al limbii gaelice în Scoţia şi Irlanda.5 mil. urmaşii unor populaţii emigrate din Marea Britanie în sec. unde constituie una din principalele comunităţi (circa 40 mil. va avea vreun efect în stoparea declinului ineluctabil al acesteia. cornicii.3 mil. dintre care doar 70 mii mai folosesc curent scoţiana. Shetland). Numărul lor total depăşeşte 45. În Europa..

Popoarele romanice (neolatine) s-au format prin romanizarea, în timpul expansiunii Imperiului Roman, a unor populaţii indo-europene diferite – traco-ilire în sud-estul Europei, celtice în Franţa, nordul Italiei şi sudul Marii Britanii, celto-iberice în Peninsula Iberică sau chiar a unor populaţii de alte origini – etrusci, liguri, basci etc., în vestul Italiei, sudul Franţei şi Pirinei. Evoluţia divergentă şi asimilarea ulterioară a unor elemente etnice şi lingvistice la fel de diverse, în timpul marilor migraţii – germanice în vest, turanice şi slave în est, arabo-maure în Spania, au condus la formarea mai multor popoare între care înrudirea este mai degrabă lingvistică decât genetică. Prestigiul culturii romane, formată pe parcursul primului mileniu î.e.n. prin asimilarea unor componente etrusce şi greceşti a asigurat această unitate peste milenii, limba latină păstrându-şi multă vreme rolul de vehicul cultural, după dispariţia sa ca limbă vorbită, contribuind alături de greaca veche la formarea celei mai mari părţi a vocabularului modern internaţional. În acest fel se poate afirma, fără teama de a greşi, că vocabularul latin (romanic) a constituit principala sursă de îmbogăţire a celor mai diverse limbi vorbite pe Glob, în primul rând în Europa, cazul limbii engleze fiind foarte evident. Domeniul lingvistic nu este singurul în care romanii au lăsat o moştenire consistentă. Alături de moştenirea greacă a stat la baza succesivelor revoluţii culturale care au avut loc în Occident pe parcursul Evului Mediu şi în pragul epocii moderne, cea mai mare parte a modului de organizare şi administrare social-politică şi economică derivând direct din modelul roman de societate, ajustat necesităţilor epocii moderne. Cele mai multe dintre popoarele rezultate au avut un rol esenţial în evoluţia culturii şi civilizaţiei pe parcursul ultimului mileniu, fiind precursoarele celor germanice în acţiunea de colonizare a Lumii Noi. Dominant catolice, formează un ansamblu cultural relativ unitar în care însă fiecare componentă are propria personalitate. Pot fi deosebite trei mari grupuri : a)grupul galo-romanic, cuprinde acele populaţii formate prin romanizarea populaţiilor celtice peste care s-au suprapus ulterior şi elementele germanice. Ca rezultat al acestui proces s-au format mai multe populaţii distincte supuse de timpuriu unei centralizări etnice şi lingvistice. Astfel astăzi nu se mai poate vorbi decât de o singură individualitate etnică, cea franceză, chiar dacă occitanii din sudul Franţei actuale şi unele regiuni vecine din Spania şi Italia, mai păstrează local anumite particularisme culturale sau dialectale (circa 7-10mil.). Francezii s-au remarcat de-a lungul timpului ca unul din popoarele dominante ale Europei, multă vreme, pînă la începutul sec.al XIX-lea au fost şi cei mai numeroşi, fiind în avangarda unor evoluţii socio-culturale. Participanţi activi la colonizarea Lumii Noi, fără a se impune printr-o particpare demografică masivă, din cele circa 66.4 mil.francezi doar o treime trăind în afara Europei (estul Canadei, unele regiuni ale S.U.A. sau în unele teritorii de peste mări, reminiscenţe ale vastului imperiu colonial antebelic). În Europa, francezii formează populaţia de bază în Franţa, sud-estul Belgiei, sud-vestul Elveţiei şi nord-vestul Italiei (Val d'Aosta). În perioada colonială un număr important de francezi s-a stabilit în colonii de unde s-au retras în cea mai mare parte după decolonizare (cazul celor din Algeria este cel mai cunoscut). Limba franceză a fost şi rămîne una din marile limbi de circulaţie mondială, efect al supremaţiei franceze în secolele trecute cât şi al adoptării sale ca limbă oficială în multe dintre fostele colonii. Numărul populaţiei francofone este dificil de estimat, putându-se conta pe circa 65 mil. în Europa, la care se adaugă peste 10 mil. în Canada, S.U.A.şi 11 mil. vorbitori de creolă franceză în Antile, Mascarene şi Guyana franceză etc. Ca limbă secundă are o utilizare largă în Africa (circa 25-60 mil.) şi în unele regiuni ale Oceaniei (Noua Caledonie, Polinezia Franceză). Concurată de limba engleză, are un rol secundar în prezent, fiind limbă oficială a O.N.U. (alături de engleză, spaniolă, rusă, chineză şi arabă) dar în cadrul Europei lărgite este posibil ca rolul său, alături de cel al limbii germane, să crească. b)grupul ibero-romanic este cel mai complex deşi la origine este rezultatul romanizării populaţiilor autohtone ale Peninsulei Iberice, influenţate ulterior de invaziile germanice (cu un impact mai redus) şi de cea arabo-maură, mai durabilă. Ca şi în cazul grupului galo-romanic, iniţial s-au format mai multe populaţii distincte supuse ulterior unui efort de centralizare. Spre deosebire însă de acesta, rezistenţa unor populaţii locale a fost mai puternică, inclusiv din partea unor vechi comunităţi din substratul preindo-european (bascii). Astăzi putem distinge trei mari ansambluri etno-lingvistice, a căror

126

complexitate este sporită de rolul primordial al statelor iberice în descoperirea Lumii Noi, unde prin colonizare şi mai ales prin amestec au dat naştere unor varietăţi locale extrem de viguroase. Aceasta se exprimă şi prin numărul total de circa 544 mil. dintre care doar o mică parte locuieşte în Europa. -catalanii, localizaţi la interferenţa cu grupul galo-romanic, fiind foarte apropiaţi de occitani (9 mil.), locuiesc în nord-estul Spaniei (Catalonia, Valencia, ins.Baleare, Aragon), Andorra, sudul Franţei (Roussillon) şi în număr mai mic în Sardinia (Alghero). Un număr greu de precizat trăieşte şi în America Latină unde se confundă în masa populaţiei ibero-americane. Regiunile populate de catalani se disting prin nivelul cel mai înalt de dezvoltare economică din Spania, Barcelona fiind capitala economică a acestei ţări. Alături de particularităţile lingvistice acest aspect explică gradul ridicat de autonomie de care se bucură în cadrul statului spaniol, catalana, spre deosebire de alte limbi regionale din vestul Europei, fiind o limbă vie, cu acces în toate sferele vieţii socialeconomice. Se disting de restul populaţiei spaniole prin influenţa arabo-maură mai redusă (cu excepţia Valenciei) şi printr-o mai mare deschidere spre exterior, favorizată de comerţul mediteranean; -spaniolii, sau mai exact castilienii, alături de hispano-americani se impun prin număr – 363 mil., fiind din acest punct al doilea ansamblu etnic de pe Glob şi al patrulea din punct de vedere lingvistic. Castilienii propriu-zişi din Spania şi din diaspora pe care au format-o recent în ţările vesteuropene, prin migraţiile pentru lucru, nu depăşesc cu mult 30 mil., incluzând galicienii din nordvest, mai apropiaţi lingvistic de portughezi şi care păstrează o serie de particularităţi culturale distincte. Creatori ai unui mare imperiu, al cărui apogeu coincide cu sec. XVI-XVII, când controlau o mare parte a Europei (Ţările de Jos, multe state germanice), cea mai mare parte a continentului american, Filipinele şi unele regiuni ale Africii. Avantajul descoperirii Lumii Noi, sub patronajul casei regale spaniole, nu a fost fructificat decât într-o anumită măsură, începând cu sec. al XVII-lea influenţa lor începe să scadă atât în Europa cât şi în lume, Spania intrând într-un con de umbră din care nu avea să iasă decât în ultima jumătate de secol când şi-a redescoperit vocaţia europeană, devenind o componentă esenţială a procesului de integrare. Spre deosebire de englezi care au dus o politică de colonizare efectivă a Americii de Nord, înlăturând sau confinând în rezervaţii populaţiile indigene, Spania catolică a preferat varianta unei fuziuni cu elementele locale, asimilând total sau parţial culturile precolumbiene, creându-se astfel mai multe popoare hispanofone distincte (mexican, peruan, argentinian, columbian, cubanez etc.). Unele dintre acestea sunt alcătuite masiv din metişi şi indigeni (America Centrală, regiunea andină) şi mulatri (Antile, Venezuela), mai rar fiind constituite din urmaşii emigranţilor europeni, de origine dominant romanică – iberică sau italiană (Urugauy, Argentina). Acest ansamblu eterogen, formează totuşi o unitate culturală distinctă la nivel mondial, remarcându-se prin dinamism şi exotism, impunând multe modele culturale, inclusiv în Europa. În acest mod numărul populaţiei hispanofone este ceva mai ridicat, dacă includem populaţia indigenă bilingvă sau numărul tot mai mare de emigranţi din ţările latino-americane trăind în S.U.A. (peste 36 mil. în 2000191). Aprecierile pot merge de la 350 la 400 mil. vorbitori de limbă spaniolă, numărul acestora fiind în creştere relativ rapidă faţă de alte limbi europene de circulaţie (engleză sau franceză). Ca şi acestea a dat naştere unor variante creole, în Filipine, Antile, circa 2.5 mil. şi a influenţat vocabularul multor limbi cu care a intrat în contact. Spre deosebire de diversele variante ale englezei, spaniola americană este mai unitară şi mai apropiată de limba vorbită în Europa; -portughezii, alături de brazilieni au cunoscut o evoluţie similară cu aceea a spaniolilor, diferenţiindu-se timpuriu de aceştia, graniţa hispano-portugheză fiind cea mai veche din Europa. Navigatori îndrăzneţi au avut un rol cel puţin la fel de important ca putere maritimă şi mondială, portughezii fiind precursorii tuturor europenilor în comerţul cu Africa şi Extremul Orient, imperiul colonial pe care l-au creat dovedindu-se cel mai durabil dintre toate. Intraţi ca şi spaniolii într-un con de umbră (într-o perioadă Portugalia fiind chiar anexată regatului castilian), s-au regăsit
191

Cf. recensământului federal efectuat la finele anului 2000 (12.6%din total). Faţă de 1990 s-a înregistrat o creştere cu 58%, majoritatea fiind de origine mexicană (20.6 mil.), urmaţi de portoricani şi cubanezi dar, fapt notabil, creşterea cea mai vizibilă s-a înregistrat în cazul celor veniţi din istmul central-american şi America de Sud ( de la 5 la 10 mil. în intervalul menţionat).

127

într-o poziţie inferioară din punctul de vedere al performanţelor economice în noua Europă. Din fosta glorie a epocii coloniale a rămas însă o construcţie statală de mari dimensiuni în America de Sud – Brazilia, stat cu un mare potenţial economic. Astfel celor 11.7 mil.portughezi continentali (inclusiv puternica diaspora din Franţa, Germania etc.) li se adaugă încă 167 mil. de locuitori care asigură limbii poretugheze un rol important pe plan mondial. Adăugând vorbitorii de creolă portugheză din diverse state africane sau din fostele colonii asiatice şi pe cei care o folosesc ca limbă secundă în Africa, numărul lusofonilor poate fi estimat la 198 mil. Brazilienii constituie principala concentrare de populaţie lusofonă, fiind constituiţi din trei componente de bază – urmaşii populaţiei europene emigrate, dominant de origine romanică dar cu un aport germanic şi slav mai însemnat ca în alte regiuni ale Americii Latine; urmaşii sclavilor negri, masiv amestecaţi, mai numeroşi ca oriunde în America; populaţia indigenă, dispersată în vastele păduri amazoniene sau în savane. Portugheza vorbită în Brazilia este mai arhaică şi se diferenţiază tot mai mult de cea vorbită în Portugalia. c)grupul italo-romanic, cuprinde urmaşii populaţiilor romanizate din Peninsula Italică şi sudestul Europei. Legăturile cu celelalte două sunt numeroase, atât pe plan lingvistic cât şi antropologic, cu excepţia notabilă a romanităţii sud-est europene. Cele câteva comunităţi etnice formate au avut o evoluţie diferită, divizată între creştinismul occidental şi cel oriental: -reto-romanii, împreună cu friulanii, constituie o populaţie mai restrînsă care nu depăşeşte 800 mii loc., dispersaţi pe versanţii Alpilor Retici şi Dolomitici, în sud-estul Elveţiei şi nord-estul Italiei. Aflaţi în recul, mai ales în Elveţia, ocupau iniţial un spaţiu mult mai extins, făcând legătura cu grupul galo-romanic. Oameni de la munte, se deosebesc prin particularităţile antropologice şi prin modul de viaţă, similar celorlalte populaţii, de origine dominant germanică, din regiunea alpină; -italienii, unul din popoarele majore ale Europei, sunt urmaşii direcţi ai populaţiei romanizate din regiunea centrală a Imperiului Roman, moştenind de la acesta cea mai mare parte a elementelor vieţii sociale, a culturii şi civilizaţiei, exprimat şi prin faptul că pe parcursul Evului Mediu, această regiune constituia nucleul cel mai avansat al civilizaţiei europene, aici manifestându-se iniţial Renaşterea care avea să modifice esenţial cursul destinului Europei. Absenţa unei unităţi statale a împiedicat mult timp dezvoltarea societăţii italiene, marcată încă de decalaje economice regionale puternice, dar a fost compensată de rolul major jucat pe tărîm cultural, multe din modelele culturale europene avându-şi aici originea. Defavorizaţi mult timp de deplasarea centrului de greutate al vieţii economice dinspre Mediterana spre Atlantic, după ce au dominat comerţul dintre Orient şi Occident, deţin în prezent o poziţie cheie în arhitectura europeană, în relaţiile pe care Europa unită le întreţine în cadrul bazinului mediteranean. Participanţi activi la migraţia transatlantică, italienii au avut un rol important în construcţia Lumii Noi, chiar dacă adesea contradictoriu, exportând peste ocean şi unele forme de organizare socială nocive, exacerbate de mass-media uneori (mafia). Numărul italienilor poate fi apreciat la circa 89 mil., dintre care o treime trăiesc în Lumea Nouă (15 mil. în S.U.A., un număr chiar mai mare în Argentina, Uruguay, Brazilia etc.), o diasporă importantă trăind în diverse state europene, în afara regiunilor tradiţionale de populare italiană din Corsica şi sudul Elveţiei (Germania, Franţa, Marea Britanie, Elveţia germanică). Limba italiană este înainte de toate o limbă de comunicare, variantele dialectale fiind foarte numeroase şi adesea foarte diferite. Numărul vorbitorul poate fi estimat la circa 66 mil., rolul său fiind astăzi restrîns, dar în trecut a avut o influenţă majoră asupra vocabularului celor mai multe limbi europene, în special în domeniul artistic şi cultural. Trebuie menţionat şi rolul simbolic pe care îl are capitala italiană, ca centru al catolicismului, cea mai răspândită formă a creştinismului. -sarzii din Sardinia (circa 1.3mil.) sunt de cele mai multe ori priviţi ca un grup etno-lingvistic aparte şi se remarcă prin arhaismul cultural, păstrând elemente ale vechii civilizaţii mediteranene. Fără să aibă un statut privilegiat, limba sardă este practicată în bilingvism cu italiana, la fel ca în restul Italiei. Între limbile sardă şi română sunt numeroase paralelisme.

128

America de Nord sau Australia. altădată stăpînii litoralului est-adriatic erau şi ei apropiaţi italienilor din punct de vedere cultural (fiind catolici). Acest proces s-a finalizat în mare parte în sec. Bulgaria. (Basarabia.1mil. chiar în cea regională se disting prin importanţa demografică fiind un popor relativ important la scară europeană – circa 25. distingându-se prin etnogeneza specifică şi apartenenţa culturală dominantă. încât din punct de vedere al culturii şi civilizaţiei păstrează afinităţi puternice cu lumea slavo-bizantină. din tradiţia lor comercială rămînând o bogată moştenire în oraşele de pe coasta dalmată. propensiunea pentru emigraţie manifestându-se abia în ultimele decenii. O parte dintre ei au fost islamizaţi (megleniţii. formează ansamblul extrem-oriental al ramurii romanice. cu circa 0.Moldova. sudul Basarabiei şi regiunea transcarpatică. maghiare etc.Moldova. Romanizarea substratului trac a fost urmată de asimilarea unei mase importante de populaţie slavă sau turanică (de origine turcică în principal). 50 mii în Kazahstan etc. Istroromânii din Peninsula Istria.-dalmaţii. circa 0. Limba română este vorbită în afara populaţiei de origine etnică românească şi de minorităţile naţionale de pe teritoriul statului român.Moldova şi o parte din pseudo-intelectualitatea basarabeană reclamă existenţa unei limbi moldoveneşti şi a unui popor moldovenesc ţine de domeniul patologicului neavând absolut nici un fundament ştiinţific. -românii.S. sudul Albaniei.. trăind în două state – România şi R. unde sunt majoritari dar şi în unele regiuni ale statelor vecine : Ucraina. încât putem estima la circa 28 mil. nordul Bucovinei). Ca şi în cazul celorlalte popoare din sud-estul Europei. de pe cursul inferior al Vardarului) fiind antrenaţi în mişcările de regrupare a populaţiei musulmane din Peninsula Balcanică spre teritoriul actual al Turciei. izolat şi în Serbia sau Bulgaria. supusă unor migraţii mai mult sau mai puţin forţate spre regiunile slab populate ale acesteia. 192 Insistenţa cu care autorităţile din R. etnogeneza românilor a fost un proces mai complex şi mai îndelungat. Franţa.A. s-au distanţat destul de mult de restul popoarelor romanice. unde sunt recunoscuţi oficial doar în Voivodina deşi cei mai numeroşi trăiesc în Valea Timocului. vlahi. Cu toată dorinţa de reducere a acestor influenţe manifestată începând cu redeşteptarea sentimentului naţional la sfîrşitul secolului al XVIII-lea. în Gorna Makedonia. macedoromâni).4mil.S. multe comunităţi similare fiind de multă vreme asimilate în restul spaţiului iugoslav (Bosnia mai ales). când iau naştere şi primele formaţiuni statale româneşti şi se accentuează divergenţa dintre populaţiile de la nord de Dunăre şi cele din Balcani. mai puţin în R. în special în sudul Dobrogei (Cadrilater) de unde au fost evacuaţi în nordul provinciei în urma Tratatului de la Craiova din 1940 (circa 35 mii după recensămîntul din 1992). românii nu au contribuit într-o măsură prea mare la migraţia transoceanică. circa 200 mii în Federaţia Rusă. prezenţi mai masiv în nordul Greciei.4 mil.6-1 mil. în vestul Europei. formând o punte lingvistică între Italia şi romanitatea orientală dar au fost asimilaţi complet de către slavii sudici. O parte a acestora s-au stabilit în ultimele secole şi pe teritoriul actual al României. fără argumente concludente. la care s-au adăugat o serie de influenţe lingvistice deosebite (greceşti. la creştinismul de rit bizantin. circa 0. unde se păstrează o bogată toponimie românească. Un caz particular îl prezintă populaţia românească din teritoriile ocupate de fosta U.români. Gravitând mult timp în sfera de influenţă a imperiilor succesive constituite în estul şi sudestul Europei.U. încât poate fi apreciat la circa 300-500 mii. în bună parte deznaţionalizaţi mai ales în afara regiunilor de populare tradiţională din nordul Bucovinei. Ramura sud-dunăreană este considerată de unii ca popor distinct (aromâni. Buni comercianţi. numărul total al vorbitorilor de limbă română192. Caracteristica acestora este rapiditatea cu care se asimilează culturii ţării de adopţie şi slaba capacitate de a forma o diasporă coerentă. Spre deosebire de alte popoare europene. Canada sau în unele state europene (Italia. Germania). cu concentrări importante în nord-vest. sunt pe cale de dispariţie. acestea subzistă. au fost angrenaţi de timpuriu în migraţiile spre Europa Centrală unde şi-au constituit comunităţi importante.). Numărul lor este mult redus astăzi prin asimilare şi emigraţie.R. în vestul Croaţiei.XIII-XIV. Iugoslavia. când s-au format comunităţi importante în S. separate de aşezarea slavilor în această regiune. spre Valea Timocului. 129 . Ungaria etc. Fără să fi avut un rol deosebit în istoria europeană... unde formează comunităţi importante.

Toate aceste mutaţii demonstrează faptul că structura etno-lingvistică a populaţiei Globului se află într-o continuă transformare. 0 0 0 0 0 pacifică 07 .001 Ghiliak 0 0 0 0 0 0 . indo-europeană şi sino-tibetană.61 37 Amerindia 0. America Latină).34 Nilo0. fie că este vorba de o sporire a gradului de omogenitate (Europa. austrică. 63 0 0. Semnificativă este şi mutaţia produsă în Asia unde familia indo-europeană a depăşit-o proporţional pe cea sino-tibetană sau creşterea importantă a ponderii familiei nigerokordofaniene în Africa.21 : Structura etno-lingvistică a populaţiei Globului în 1920 Familia T E A A Am Ame otal în urop sia frica erica de N rica Lat.53 nă 46 9 Na-déné 0. în favoarea altora mai dinamice.Acest vast tablou al structurii etno-lingvistice a populaţiei Globului este completat cu cele trei tabele anexate care sintetizează informaţiile expuse fiind pline de semnificaţii referitoare la dinamica marilor familii. 0 0 01 19 Nigero3. 5 3 0 0. Tabelul nr.1 0 01 8 Eskimo0 0 0 0 0. uralo-altaică etc.35 0 Coreeană 1. 0 1 2. 63 0 130 . Se poate observa astfel o scădere a ponderii celor două familii dominante.85 Sino2 0 3 0 0. 0 0 0 0. 0 0 0 0. a cărei pondere este în creştere în Asia (domeniu al limbilor altaice) dar în scădere în Europa (domeniu al limbilor uralice). accentuată de diferenţierea puternică a dinamicii naturale în perioada contemporană. ca de exemplu aceea uralo-altaică. 75 0 0 0 0 0 0. altele păstrând o pondere constantă. Oceania).35 9. 0 1 0 0 0 04 . 0 0 9.16 . 0 0 18 0. % a Khoisanică 0. 0 0 4 0 0 kordofaniană 72 9.0 0 aleută 5 Ciukot0 0 0 0 0 0 kamceadală . 39 1 3. Importante sunt şi evoluţiile care caracterizează unele familii secundare. 0 0 0.2 0 tibetană 2.02 Austrică 6. nigerokordofaniană şi afro-asiatică.55 8.2 8. 0 0 sahariană 71 38 Australian 0.001 Aino3. elamo-dravidiană.1 0.02 7 O ceania 0 0 0 4. 0 5 0 0.5 0 altaică 01 . 0 0 0 0 0 ă 02 Indo0.72 9 Uralo3. Modificări importante pot fi observate la nivelul continentelor.21 japoneză 03 . sau dimpotrivă o scădere a acestuia (America de Nord.

61 37 Amerindia 0. 0 tibetană 2. 90. 0 0 0 0. 0 01 18 Eskimo0 0 0 0 0.14 Elamo3.32 . 0 0 sahariană 71 38 Australian 0. 0 1. 0 0 0 0 0 ă 02 Indo0.27 asiatică 71 . 0 0. 0 5.34 Nilo0. 0 aleută 05 Ciukot0 0 0. 75 0 0 0 0 0 0. 8. 63 131 .61 39 20 8 Tabelul nr. 0 0 0 0.02 Mediterane 0.01 Caucazian 0.3 0.35 9. 0 0 0 pacifică 07 02 Austrică 6.85 4.72 29 0 0.09 . 0 0 0 kamceadală 001 Ghiliak 0 0 0.16 Asianică D ispărută Kartvelică 0. 0 0 18 0.55 8. 0 6 0. 0 0 01 19 Nigero3. 0 0 0 0 0 ă de nord 09 .11 dravidiană 85 .01 . 63 7 0. japoneză 03 35 10 21 Coreeană 1. 96.81 O ceania 0 0 0 4.21 : Structura etno-lingvistică a populaţiei Globului în 1920 Familia T E A A A A otal în uropa sia frica merica merica % de Latină Nord Khoisanică 0. 63 0. 0 0 0 0 0 ană 04 .8 europeană 1. 0 0. 0 0 0 0 0 08 . 0 0 9. nă 46 29 53 Na-déné 0.05 8 Indo5 9 3 4. 0 0 0. 39 1 3.Burushaski 0 0 0 0 0 0 0 0 0 . 0 0 0 001 Aino3. 0 0 0 04 85 Sino2 0 3 0 0.60 2. 2 0 3 2. 63 0 0. 0. 0 0 4 0 0 kordofaniană 72 9.26 1. 0 1 2.80 22 Afro3. 0 0.

22 0. 6. 73 07 3. 0 0 0 0 0 1. 0. 0.05 3 39 0 0. 0. 0 0. ă de nord 09 Mediterane 0. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Caucazian 0. 0 5 0 0 0 kordofaniană 16 07 4.70 Australian 0. 6. 0. 16 0. 0. 0 nă 61 98 56 Na-déné 0. 16 0 32 5. 1 1.20 0 0 11 2. 0 0 0 01 08 Nigero7. 0.45 Austrică 8. 6. 0 0 01 14 Eskimo0 0 0 0 0. dravidiană 85 Afro3. 0 0 0 0 kamceadală 001 Ghiliak 0 0 0.26 1. 0 0 1 0 0 0 sahariană 39 0. ană 04 Asianică D ispărută Kartvelică 0.88 0 0.61 85 14 3.Uraloaltaică 01 Burushaski 3. 0 0 132 .95 Nilo1.81 0 0. asiatică 71 Indo5 europeană 1.60 0. 0. 63 9 0. 0 0 0 0. 0 0 0 0 001 Aino2. 63 0.22 :Structura etno-lingvistică a populaţiei Globului în anul 2000 Familia T E A A A A O otal în uropa sia frica merica merica ceania % de Latină Nord Khoisanică 0. 0 0 aleută 05 Ciukci0 0 0. 1. 4. 0. 7 Tabelul nr. japoneză 11 01 36 66 10 33 Coreeană 1. 01 0 80 2. 0 0. ă 01 15 Indo0. 0 0 57 0 0 0 0. 6. 09 9 2. 08 Elamo3. 0. 0 0 0 0. 3 38 4. 27 9 0. 0 0 0 1 pacifică 12 03 9. 0. 0 0 0. 0. 02 0. 3.71 89 33 02 54 Amerindia 0. 0 0. 02 0 01 0.

0 0 3 *engle 1 4 1 2 Polonă 2 4 % 3 3 9 133 .0 12 5 i 3. 0. 1. rămînând totuşi între primele 10 limbi europene. altaică 18 66 Burushaski 0 Caucazian 0.crt 920 000 1 *chine 4 1 2 2 Gujarat 1 5 ză 00. cu excepţia notabilă a celor care s-au implantat durabil în America – spaniola.vorbitori) N Limba 1 2 % N Limba 1 2 r. 31 0.22 4. Importantă este şi apariţia printre limbile cu o importanţă majoră a unor idiomuri cu şanse de a deveni limbi de comunicare pe spaţii vaste din Africa.10 0 1. este de asemenea grăitor. 04 2. ucraineană care au lăsat locul altor limbi favorizate de explozia demografică de după 1950 (araba). marcată de o eterogenitate extremă (swahili. germană.0 65 6 eană 3.25 45 42 11 0. 3.vorbitori în anul 2000. Majoritatea limbilor din Europa pierd teren.crt 920 000 r. deşi în perioada luată în calcul poziţia sa a slăbit. 01 0. 06 2. 33 2. dravidiană 97 Afro5. tagalog (filipineza).22 0 0. 07 3 29 0. cum se crede adesea. 98 0. Sino2 tibetană 0. 07 Elamo3.61 4. unele limbi din subcontinentul indian sau unele recent formate prin normarea necesară facilitării comunicării în spaţii eterogene lingvistic – indoneziana. 44 0 01 0.44 3 86 0 0.05 0 0. 6. 29 0.0 250. 19 9 3. asiatică 80 Indo4 europeană 4. 04 0. 02 0.0 3. 0.0 07 2 *hindi1 5 3 2 Ucrain 3 4 urdu 15. Inserarea în acest tabel şi a limbii române este menită a demonstra că locul pe care aceasta îl ocupă nu este chiar unul secundar. italiană. 66 0 0 0 02 0 0 0 02 0. Tabelul nr. Reculul în clasamentul celor mai vorbite limbi de pe Glob este foarte evident în cazul limbilor franceză.0 3.23 01 0. 2. 0 0 01 0 0. 0. cele cu minimum 20 mil. 33 0 0 0 0. de pe locul 21 coborând pe locul 36. 97 3 3. ană 02 Asianică D ispărută Kartvelică 0. 82 9 9. 0 0 0.0 35. ă de nord 08 Mediterane 0. portugheza şi engleza.23 : Principalele limbi vorbite pe Glob între 1920-2000 (mil.53 07 Uralo3.97 62 16 0. 6 Tabelul care ilustrează evoluţia principalelor limbi vorbite pe Glob. haussa). 65 9 4.

0 40 2 *persa 1 7 7 4 Kurdă 3 2 5 0 nă 0.0 5 2 Turcă 1 6 4 4 Oromo 3 2 5 2 2.0 80 1 *tagalo 2 7 * 4 Assam 4 2 4 8 g . Semnul (*) înaintea unor limbi este utilizat pentru a diferenţia acele limbi care sînt folosite în comunicarea pe spaţii care depăşesc aria de origine.0 33 4 .5 3 5 4 00 2 62 2 2.0 35 5 ă .0 2. corelate cu dinamica generală a populaţiei în perioada 1920-2000.5 10 1 Javane 2 9 3 3 *amhar 4 2 4 4 ză 3.0 1.ză 4 olă 5 6 i 7 *arabă Bengal *spani 56.0 75 2 *swahi 2 6 * 4 Sebuan 3 2 4 4 li .0 6.0 6.5 06 1 Punjab 2 1 3 3 Malaez 6 3 4 1 i/lahnda 8.0 * 1 .0 2 65.5 5.0 8.0 2 57 4 22 5 30 3 7 2 8 2 9 3 da Malaya ă Kanna Birman 1.5 1.0 00 1 *franc 5 1 9 3 Român 1 2 8 2 eză 7.0 4.0 9 5 ndeză 2.0 7.5 04 *indon 0 2 * 3 Pashto 7 3 3 eziană .5 0.0 1 1.0 5.0 67 9 .0 0 3 eză .0 75.0 00 9 *rusă 9 1 9 3 Sundan 8 3 3 2.5 1.5 5.5 7.5 0.0 06 0 lam 2.0 64 7 .5 3.0 3 9.0 0.0 00 4 .0 4.5 7.5 32 1 Japone 5 1 1 3 Oriya 8 3 3 0 ză 5.0 3 85.0 90.0 00 1 Marath 2 7 2 4 *quech 5 2 3 7 i 0.0 * 8 ă .0 22. la care reprezintă doar numărul locuitorlor care le utilizează ca limbă maternă.0 0.0 7 4.0 75 Notă : Estimări personale pornind de la diverse surse.0 10 1 Tamil 1 7 2 4 Sindhi 5 2 3 9 9.0 00.7 5.0 50 6 (galla) . spre deosebire de celelalte.5 8.0 28 8 a .5 4.0 67 1 Telugu 2 8 2 3 Uzbekă 4 2 4 5 2.0 00.0 5 00.0 2 7 .0 7.0 1 0.0 04 0 .0 4 2.0 0.0 1.0 28.0 00 2 Thai1 6 4 4 *igbo 3 2 4 3 lao 1.0 2 6 ă 4.0 2.0 * 2 eză .0 74 3 .0 4 0.5 9 1 Germa 7 1 3 3 Yoruba 4 2 5 3 nă 6.5 14 2 Italiană 4 6 5 4 Neerla 1 2 7 1 2.0 67 8 *portu 4 1 3 3 *hauss 5 3 6 gheză 0.5 5.0 1 1.0 60 1 Vietna 1 7 4 4 *fulbe 4 2 5 6 meză 5.0 0.0 4.0 75 2 a . Semnul (**) arată o creştere maximă a numărului de 134 . efectivele înscrise corespunzând acestei realităţi.0 10.0 10.5 88 1 ua .

Tabelul nr.5 10 14 34 41 65 Poloneză 4 7 9 26 32 42 Total 52 75 15 43 66 12 7 4 5 62 % din 10.5 20 11 19 35 6 5 0 Spaniolă 8.15-19). prin însuşi acest fapt este şi un fenomen social. Ithaca. Les langages de l’humanité. 1995. Adeziunea la o credinţă religioasă este o opţiune individuală dar ceea ce interesează geograful este modul în care religia creează legături sociale înscrise într-un teritoriu pe care-l personalizează. Laffont.Smart. În această perspectivă se poate accepta o anumită succesiune a formelor pe care fenomenul 193 Cazul celui publicat sub direcţia lui N. 135 . Religia fiind un fenomen uman. una din puţinele surse bibiliografice accesibile în limba română. 23. populaţia mondială 2 8 3 2 1 Surse: adaptare după Wilcox W. Originea fenomenului religios a suscitat numeroase dezbateri. Problemele structurii confesionale sunt adesea trecute pe plan secundar. 1940 şi Malherbe M.Politică. Ed.) Limba 15 17 18 19 19 19 00 00 00 00 35 92 Engleză 4 8.5 26 44 80 31 5 Rusă 3 5 25 70 13 16 0 5 Portugheză 1 4 6 24 47 16 0 Germană 10 11 30 75 78 90 Franceză 12 20 27 45 62 75 Italiană 9. publicându-se chiar şi atlase de specialitate193.Structura confesională a populaţiei Interesul geografiei pentru religie poate să pară surprinzător. IV.24 : Evoluţia numărului de vorbitori ai principalelor limbi europene între 15001992(mil. între adepţii primordialităţii sale şi cei care consideră că este un rezultat al evoluţiei istorice. stabilindu-i norme morale şi etice.. derivat din necesitatea profund umană de a-şi explica realitatea şi religia ca fenomen social ce contribuie la structurarea comunităţilor umane.vorbitori specifică unor limbi de comunicare interetnică din sud-estul Asiei şi Africa. 31.Eliade în Tratat de istorie a religiilor (Humanitas. Atlas of the World’s Religions. Aceasta în timp ce toate disciplinele socio-umane acordă religiei o atenţie deosebită. excelentă radiografie a genezei şi difuziunii marilor curente religioase. 10. Studies in American Demography. Procentul reprezintă dinamica numărului de vorbitori între 1920-2000. Ceilalţi văd în fenomenul religios un rezultat al constrângerilor impuse de civilizaţie. Paris. Primii se bazează pe faptul că chiar şi cele mai primitive comunităţi umane care au mai putut fi studiate în ultimele secole dispun de un sistem de credinţe şi idei religioase. Londra. Ca orice fenomen sociocultural şi religia se manifestă printr-o anumită dinamică spaţială care interesează în mod deosebit geografia.F. R. Biserica în involuţie. 1999. Aceste dezbateri se datorează de fapt confuziei între religie ca fenomen pur spiritual. încorporate în structura etno-lingvistică sau chiar evitate de către geografi datorită sensibilităţilor pe care le suscită. Bucureşti. Bucureşti. lingvistic şi economic…“ (pp. 195 M. Calmann&King Ltd. o reacţie la amoralitatea presupusă a fi dominat în preistorie 194. 194 Pentru acest subiect poate fi consultată pe larg lucrarea lui V. 16 26. Acestea sunt doar cele mai importante faţete ale acestui complex fenomen195.Kernbach. 1992) afirmă că nu există fenomen religios pur întrucât nu există „fenomen care să fie în chip abslut şi exclusiv religios. anul 1920 fiind considerat 100%.5 9. 1984.3.

8 112.1 8 .3 0 .2 0 .8 0.2 501. 1999). J. mesopotamiană.9 101 97.2 Budism 1 0 0 1 0 0.2 15 3.4 .3 protestante 88.3 395. -ateismul. -henotismul.5 01.1 0 .8 Catolicism 4 2 0 3 3 87.1 0 .7 73.2 0. Nicole în Précis d’histoire des religions. A fost specific unor popoare antice.3 . -politeismul.5 .4 creştine orientale 02. difuzându-se în spaţiu şi conducând astfel la suprapunerea unor straturi diferite care complică studiul structurii confesionale a populaţiei. A caracterizat majoritatea religiilor din Antichitate (egipteană.3 0.2 .6 43. fiecare fiind dominată de unul sau mai multe sisteme religioase.3 8.5 1.6 8. Nogent sur Marne.8 3.7 . revoluţia neolitică.de l’Institut Biblique. T E R A A Amer Amer ERR uropa usia sia frica ica de N ica de S A Total 2 4 1 1 2 217. care nu admite existenţa divinităţii dar poate lua o formă religioasă. cazul budismului sau antireligioasă. În evoluţia fenomenului religios pot fi deosebite patru momente cruciale : preistoria.6 0 e orientale 35 54. cazul marxismului căruia însă cultul personalităţii şi fastul oficial îi conferea adesea o alura religioasă.9 . a binelui şi a răului sau a luminii şi a întunericului.8 0. Ed. -dualismul.2 2.religios le-a luat de-a lungul timpului. specifice în Antichitate sau în Evul Mediu singurul relict este cel zoroastrian.5 1 .6 71.1 2 Culte 2 1 2 1 2 116. 1990. -animismul care se distinge prin cultul spiritelor care animează forţele naturii sau îşi au originea în sufletele celor dispăruţi. care pune în centru o divinitate unică dar admite şi existenţa altora. islam) dar rudimentar prezent în aproape toate religiile.25 : Structura confesională a populaţiei mondiale în anul 1950 Mil. chiar la nivel individual se pot produce modificări pe parcursul vieţii.7 Hinduism 3 0 0 3 1 0.1 1. grupuri sociale se pot schimba mult mai rapid.8 Culte 2 8 9 1 1 3.3 Animism 8 0 0 2 5 3 4 196 O ceania 1 2. antichitatea clasică şi perioada dominaţiei occidentale (Smart. Un caz particular îl reprezintă totemismul care se deosebeşte prin influenţa asupra structurii societăţii. aceasta se remarcă şi prin mobilitatea mai accentuată. care consideră că lumea este rezultatul unei lupte între două forţe contrarii.3 0 1 O detaliere a acestor sisteme religioase o face printre alţii.8 02.3 5 . 136 .2 74. bazat pe convingerea că există un singur Dumnezeu. fiecare având un totem (de regulă o plantă sau un animal) drept protector196.1 0 .pers. aflate în raporturi ierarhice complexe. specifică în primul rând religiilor apărute în Orientul Apropiat (mozaism. încurajează venerarea mai multor divinităţi.-M.8 Mozaism 1 2 0 1 0 5.6 . aşa cum apar ele diferenţiate de către istorici : -monoteismul.7 0. creştinism.3 73.1 Sincretism 5 0 0 5 0 0. Tabelul nr.9 2. se pot suprapune formând sincretisme complexe. greco-romană) şi sub o formă modernă este întâlnită în subcontinentul indian (hinduism). Caracteristicile confesionale ale unor popoare.1 18.2 4.5 04. La fel de complicată ca şi structura etno-lingvistică. Dintre numeroasele curente religioase de acest tip.8 3 .5 Islamism 3 4 6 2 8 0.4 33.

0. jainismul.3 7 3 5 3 3 1 1 Islami 1 1 1 9 3 7 0. 0 8 1.8 30. 0. sm 329. ism 79 5 74. sm 26.7 4. confucianiste sau şintoiste.5 5 04. 3. Note: cultele neoprotestante sunt înglobate la cele protestante.8 7.7 1. ERRA uropa usia sia frica merica merica ceania de N de S Total 6 5 1 3 8 4 3 3 134. 0.9 56. 4 0.8 1 2 1. 1.6 7 1 5 orientale Mozai 1 1.7 1 0. 1 1 2 3 8.4 33. IGN. taoiste.9 11.4 4.2 6. 6.26 : Structura confesională a populaţiei mondiale în anul 2001 Mil.4 81. 0 8 1. sm 5.3 52.6 6 Alte 2 0. 1.6 91. bahai’ismul şi alte sisteme religioase cu o iradiere mai restrânsă.1 6 Culte 5 1 2. 5.1 6 6 9 3 Budis 4 0. zoroastrismul.6 Sursa : estimări după Atlante Anuario de Agostini. 0.3 9 3 Hindu 8 0. 0.Structura populaţiei pe grupe de vârstă Unul din cei mai importanţi parametri ai unei populaţii este şi modul în care aceasta este structurată în profil cronologic. IV. 1 0 2 0.4 27. 0. ediţiile dintre 1960-2000. 137 . Un rol esenţial în acest sens îl are ponderea populaţiei feminine în vârstă de 15-49 ani. Raportul între grupele de vârstă determină ponderea populaţiei în vârstă de muncă.6 Alte religii . Tabelul nr.9 Catoli 1 3 0. Novara. Notă : estimările se referă la apartenenţa culturală şi nu la opţiunea individuală. sincretismele orientale se referă la practica concomitentă a doctrinelor budiste. regiuni sau localităţi. 0.8 18. la categoria alte religii sunt înglobate sikhismul. 4 1 1 1 2 protestante 43.7 1 0 0 1 0 0 0 0 1.3 40.7 44. m 09.3. 0.pe T E R A A A A O rs. 1. 0.7 5 74. 0. tisme 242. active sau efectiv ocupate deci resursele de forţă de muncă ale unui stat.2 Culte 3 1 1 2 4 9. Novara.9 0.4.7 24.6 2 1 04.1 97 6. ediţiile dintre 1960-2000. cu un rol determinant în dinamica naturală.9 1 1 orientale Animi 2 0.7 721 12.8 9.2 3 1 239.8 37. 0.9 9 5. 0.4 13.5 65. 0.1 0.7 1 6 9 2 Sincre 1 0. 2. creştine 25. 1. religii 8. 4 1 8. cism 133. Acelaşi raport influenţează capacitatea de reproducere a unei anumite populaţii.3 0. cultele creştine orientale înglobează ortodoxismul şi cultele necalcedonice inclusiv cele unite cu Roma. IGN. 0.1 6 6 9 3 Sursa : estimări după Atlante Anuario de Agostini. 1 0.

unde ponderea populaţiei între 20-30 ani în rândul imigranţilor din prima generaţie este de 29%. scăderea natalităţii la un moment dat va afecta structura pe grupe de vârstă pe întreaga durată de viaţă a acelei generaţii. instituţiile de ocrotire a sănătăţii şi de asistenţă socială trebuind să fie corelate în aşa fel încât să corespundă necesităţilor. conflicte armate mai ales. prin divizarea în sectoare a dreptei perpendiculare pe bază197. în funcţie de dominanţa unor categorii. Un alt factor esenţial care controlează structurarea unei populaţii pe vârste este şi mobilitatea. Pot fi utilizate şi în scopuri comparative. depinde de particularităţile evoluţiei indicatorilor demografici principali. vârsta recrutării forţei de muncă etc. dispersia lor fiind legată de ponderile specifice celor trei subpopulaţii. Modul de structurare a populaţiei unei unităţi date. De exemplu. în statele sau în regiunile spre care se dirijează aceste fluxuri migratorii se constată o creştere anormală a populaţiei în vârstă de muncă. Este cazul clasic al S.) şi cu speranţa de viaţă la naştere superioară acestui prag. Aceste trei componente pot fi uşor reprezentate prin intermediul diagramelor triangulare. Pragurile de 15 şi 65 de ani sunt utilizate de statele occidentale.Informaţiile referitoare la structura pe grupe de vârstă sînt indispensabile oricărei planificări economice a teritoriului.) şi realizare astfel a unor sugestive tipologii. localităţi etc. din combinarea cărora rezultă ponderi specifice fiecărei grupe de vârstă.A. indiferent de modificările dinamice ulterioare.U. Aceste modele grafice sunt foarte sugestive şi sunt foarte 197 Piramida vârstelor a fost inventată de generalul american Francis Walker. diferenţiat pe sexe. La fel de utilizate în analiza acestor structuri sunt piramidele structurale care constau în dispunerea într-un sistem de drepte perpendiculare a proporţiei celor două sexe (masculin. Într-un astfel de triunghi pot fi înscrise practic n puncte. în funcţie de speranţa medie de viaţă la naştere. Structura pe grupe de vârstă influenţează în mod direct şi morbiditatea unei populaţii. prin suprapunerea valorilor a două unităţi diferite sau pentru studii diacronice în scopul observării modificării în timp a structurii pe vârste a unei unităţi date. 138 . în ansamblul unităţilor luate în calcul. Foarte evident este acest fenomen în statele petroliere de la Golful Persic unde ponderea populaţiei de 20-35 ani ajunge la circa 40%. Prin interpolarea valorilor se poate obţine poziţia unei unităţi oarecare. feminin) specifice fiecărei generaţii (din cinci în cinci ani sau din an în an).N. Sensibilitatea la fenomenele conjuncturale. care folosesc un triunghi echilateral ale cărui laturi sunt divizate în procente de la 0 la 100%. în timp ce calculat la nivelul întregii populaţii nu depăşeşte 15%. populaţia respectivă este numită staţionară.U). dar în ultimul timp se generalizează pragul de 64 de ani) şi populaţia vârstnică (peste 60 de ani ori tot mai frecvent peste 65 aşa cum apare în statisticile O. directorul de atunci al Biroului Federal pentru Recensământul populaţiei. fiecare corespunzând uneia din cele trei mari grupe de vârstă. Structura populaţiei pe vârste la un moment dat depinde aşadar de evoluţia curbelor natalităţii şi mortalităţii în ultima sută de ani. De obicei structura pe grupe de vârstă este studiată pornind de la trei mari categorii : populaţie tînără (0-15ani sau 0-19 ani în unele cazuri). La fel de importante sînt şi efectele tranziţiei demografice. populaţia adultă (15-59 sau 20-59 ani. influenţând astfel capacitatea de repoducere a populaţiei. în primul rând scăderea rapidă a natalităţii sau dimpotrivă menţinerea unor valori ridicate ale acesteia pe durata mai multor generaţii. putând fi astfel afectate anumite contingente de populaţie (bărbaţii tineri între 20-50 de ani). Spre deosebire. de obicei procesele dinamice le devansează pe cele structurale. Regiunile cu plecări masive (emigraţie) înregistrează proporţional. fiind des utilizat în scopuri comparative. în 1870. pentru clasificarea unor unităţi (state. Corelaţia între dinamica şi structura populaţiei este astfel foarte puternică. o scădere a ponderii populaţiei în vârstă de muncă (antrenată de obicei în aceste mişcări) şi implicit o creştere a grupelor vârstnice (peste 60 ani) paralel cu reducerea celor tinere (0-19 ani). în funcţie de acest aspect fiind necesare anumite dotări sociale sau producţia unor mărfuri şi servicii specifice anumitor categorii de vârstă. este deosebit de mare. Dacă cei doi indicatori sunt constanţi iar creşterea naturală este nulă. în coformitate cu legislaţia muncii (vârsta pensionării. la femei fiind de numai 22% iar la bărbaţi de 58%.

Efectul acestora este tocmai tendinţa menţionată. cunoscut drept procesul de îmbătrînire demografică. este efectivul fiecărei Pt tranşe de vârstă. 7. cel mai îmbătrânit stat din lume fiind în acelaşi an Italia cu un Iv de 1. de îngustare a bazei piramidei şi de îngroşare la mijloc şi la partea superioară.2 după ce mult timp „recordul” a fost deţinut de Suedia). China. Situaţia se agravează rapid în cele mai multe state europene. Problema asigurării înlocuirii forţei de muncă a devenit capitală în Europa. dar acest surplus nu mai reuşeşte să acopere deficitul din cauza natalităţii extrem de reduse. mai ales în sudul şi estul Europei (Germania. este vârsta medie a fiecărei tranşe (2. 26) de regulă sub 25%. Spania dar şi în Japonia). mai ales cele ierarhic ascendente. accesibile în prezent cu ajutorul programelor informatizate. Populaţia adultă din aceste state atestă pentru moment un potenţial încă ridicat al forţei de muncă. populaţia totală. poate fi exprimat printr-o piramidă medie. Uruguay etc. comunicat din mai 2002.Mikrozensus 2001. specifice statelor dezvoltate – de forma unui clopot sau a unui balon. fapt care demonstrează că îmbătrânirea demografică tinde să devină o problemă planetară după ce a fost considerată un caz particular aplicabil doar câtorva state dezvoltate din Europa. care poate exprima cu maximă claritate evoluţia proceselor specifice într-un spaţiu dat. foarte utile sunt clasificările tipologice. ponderea populaţiei sub 15 ani este tot mai scăzută (tab. începută în Europa. distincţia esenţială fiind aceea dintre piramidele specifice statelor dezvoltate care au parcurs integral tranziţia demografică şi cele caracteristice statelor în curs de dezvoltare în care acest proces se află în diverse stadii de evoluţie: a)piramidele cu tendinţa de îngustare la bază. Ax. Bulgaria etc. restrîngerea continuă a tineretului fiind o ameninţare la fel de mare ca şi sporirea rapidă a ponderii vârstnicilor (circa 60-65% între 15-64 ani.). Un raport supraunitar demonstrează deja o îmbătrânire avansată. Pv populaţia vârstnică (peste 60 sau 65 de ani după caz) şi Pt populaţia tânără (0-14 sau 0-19 ani după caz). Grecia. dar acesta se concentrează la vârstele de peste 40 de ani. în care Iv este indicele de îmbătrânire.5 pentru 5-9 ani etc. expresivă a structurii pe vârste dar nu pot fi utilizate decât pentru o singură unitate (cu excepţia menţionată anterior). în care Pa. Evoluţia procesului de (Pa * Ax ) îmbătrânire este ilustrată şi de calculul vârstei medii : ∑ . Trebuie spus că în statele europene se fac încă resimţite urmările celor două războaie mondiale care îngustează excesiv grupele de vârstă născute în timpul conflagraţiilor când natalitatea s-a redus 198 Cf. prin revigorarea populaţiei tinere adulte (20-40 ani). Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung. în cazuri extreme ajungându-se la îngroşarea excesivă a părţii superioare. de exemplu. în care natalitatea se păstrează la un nivel superior celorlalte state dezvoltate datorită specificului populaţiei imigrate din statele latinoamericane. Aceste forme sunt determinate de reducerea puternică a natalităţii. Un caz particular îl prezintă S. rezolvarea acestei dileme trebuie căutată după cum se pare în soluţii endogene prin stimularea natalităţii. Spania. Coreea de Sud. Ponderea populaţiei adulte este ridicată.74 în 2001.U.) şi Pt. încă din sec. Rezultatul obţinut. 139 . frecvent între 15-20% în Europa unde valorile minime tind să scadă sub această valoare (Italia.utilizate pentru că dau o imagine sintetică. Studiul piramidelor structurale la nivelul statelor Globului pune în evidenţă existenţa unei game variate de structuri. Mult timp afluxul de imigranţi a constituit o soluţie. Italia. cu tendinţa de depăşire a valorilor populaţiei tinere.5% populaţie în vârstă de muncă (faţă de 46% în 1991)198.25.5 pentru 0-4 ani. Pentru a avea o imagine de ansamblu asupra diferenţierilor structurale dintr-un anumit spaţiu. proprie fiecărei clase (tip). În această categorie. În statele aferente. paralel cu reducerea mortalităţii şi creşterea speranţei de viaţă la naştere. în Germania s-a ajuns în anul 2001 la numai 41. Piramidele din categoria menţionată prezintă un Iv cu valori care tind spre 1(în România era de 0. depăşind cu mult 50%.) dar şi în Japonia sau Hong Kong. al XIX-lea.A. Ponderea vârstnicilor (peste 65 de ani) este foarte mare. în majoritatea statelor europene dar peste 40% au depăşit vârsta de 40 de ani). Acest proces poate fi exprimat matematic astfel : Iv = Pv/Pt. dar cu valori de peste 20% se înscriu şi unele state din estul Asiei sau din America de Sud (Singapore.

ponderea vârstnicilor variind între 3 şi 6 %. faţă de ţările în curs de dezvoltare. Care dintre cele două situaţii este mai favorabilă este greu de apreciat. G. Prezenţa unor valori ridicate ale unor fenomene precum şomajul. dar în prezent aceasta a atins valori minime.). lupta împotriva morbidităţii fiind dusă aproape exclusiv la vârstele înaintate. datorită conjuncţiei dintre creşterea speranţei de viaţă la naştere şi scăderea drastică a natalităţii. Situaţii similare se întîlnesc şi în unele state musulmane recent intrate în faza de accelerare a tranziţiei demografice (statele din Maghreb. indisponibilizarea fizică este de natură să mărească acest indice.3/1999.5% în 1970 la 31% în 2000 şi cel mult 24. Dincolo de acest tablou general al „Lumii a Treia” există o serie de diferenţe în funcţie de nivelul de dezvoltare şi de avansul tranziţiei demografice. a populaţiei Globului. grupele de vârstă sub 15 ani fiind tot mai puţin numeroase. Vîrful piramidei este extrem de îngust. la vârste comparabile. INED. adesea peste 50% în unele state africane sau din Orientul Apropiat. Paris 140 . statele din Asia Centrală etc. Din această combinaţie rezultă o proporţie ridicată a populaţiei tinere.5% în 1970 şi 7% în 2000 se va depăşi 10%în 2025. în statele în curs de dezvoltare trebuie să susţină mai mulţi copii. scăderea mortalităţii infantile atenua într-o anumită măsură fenomenul de îmbătrînire. Population. redusă rapid după vârsta de 20 de ani. chiar şi în multe state în curs de dezvoltare tendinţele de îmbătrînire se vor manifesta viguros în perioada imediată. Pi. Un caz particular îl prezintă şi statele latino-americane şi cele din sud-estul Asiei unde baza piramidei a început să se îngusteze. cazul Chinei în primul rând. Decalajele dintre cele două categorii de state se vor menţine prin inerţie. Indicele de dependenţă care măsoară acest raport are astfel valori mai omogene la nivel mondial : Id=Pi/Pa. Statele de la Golful Persic se disting astfel prin ponderea mai redusă a populaţiei tinere şi o pondere disproporţionată a populaţiei adulte (masculine mai ales) datorită imigraţiei masive a forţei de muncă (Qatar şi Kuweit cu peste 70% adulţi). previziunile conducând la o situaţie catastrofală cu ponderi de 25-30% vârstnici în anul 2025. în care Id este indicele (rata) de dependenţă. fluxuri inevitabile de populaţie tînără dinspre statele cu presiune demografică puternică (sudul Asiei. populaţia inactivă (neocupată) iar Pa. J. Această formă este determinată de menţinerea unui nivel înalt al natalităţii.drastic dar şi pe cele mobilizate. nr. Factorii enumeraţi anterior pot modifica aceste previziuni.XXI aceste efecte vor dispărea treptat şi este de aşteptat ca procesul de îmbătrînire să se accelereze. de regulă peste 40 %. Tabelul nr. apropiindu-se sau depăşind pragul de 10% populaţie vârstnică. Aceasta nu înseamnă că statele aflate în prezent la adăpost de acest pericol sunt complet ferite. b)piramidele cu baza larg desfăşurată. Procesul de îmbătrînire s-a manifestat mult timp numai ca urmare a reducerii natalităţii. prin scăderea continuă a mortalităţii la vârstele foarte avansate. Africa) fiind deja puternic resimţite. Prognozele indică o îmbătrînire rapidă. sub forma îmbătrînirii la bază199.Calot. Turcia. de la 5. încât se poate afirma că în timp ce ţările dezvoltate adulţii au în întreţinere mulţi vârstnici.27 : Structura populaţiei pe grupe de vârstă între 1980-2000 (în %) Continen 0-15 ani Peste 65 ani Indicel tul (regiunea) e de îmbătrînire 1 1 2 1 1 2 1 2 980 990 000 980 990 000 980 000 199 Cf. Ponderea populaţiei adulte este în general mai redusă în această categorie de state (circa 50%). de obicei tinerii buni de luptă. populaţia activă (ocupată).8% în 2025. mai ales acolo unde tranziţia demografică a debutat mai timpuriu. Iran. Les facteurs du vieillissement démographique. caracterizează statele în curs de dezvoltare. în paralel ponderea tinerilor reducându-se de şa 37. cu valori mai ridicate în statele latino-americane şi foarte coborîte în Africa subsahariană.P. Anterior. În primele decenii ale sec. procesul de îmbătrînire avansează mai rapid.Sardon. paralel cu menţinerea unei mortalităţi generale mai ridicate. În ultimele decenii aceasta este însoţită de îmbătrînirea la vîrf. inevitabilă. Tot aici. cea mai vizibilă îmbătrînire producându-se tot în statele dezvoltate.

7 2 6.19 3.13 0 .07 0 . 0 1 2.6 4 7.6 1 1.8 6.2 5.1 1 5.1 2 7.3 4 7. .3 Fed.12 0 .5 EUROP A 1.06 2. 6 6.58 1 .6 3 0.9 1 2.78 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 141 .95 0 . 4 4. 0 4.1 4.2 3 3. 7 5. 8 8.TERRA 4.7 2 0.4 7 1.79 0 . 3 6. 6 4. 0 6.22 0 . 5 3. 0.15 1 .17 5.8 1 2.2 3 7.7 1 4.3 3 0. 3 1 3. .08 2.12 1 .3 4 8. .6 6. 7 2.1 4 4.3 1 8.8 1 1. .8 3 5.3 AFRICA 6.06 5. .19 0 .8 -de Vest 7.4 4 1.0 -de Est 7. 9.24 0 .5 3 5 4 0 3 7 4 7 4 7 4 6 3 9 2 3 3 5 3 6 3 4 3 4 2 7 2 0 2 1.2 -de Nord 2.8 4 3.07 4.1 -de Nord 9.39 0 .8 1 5. 5 4. 0 6.7 2 3.52 0 .0 4 9.4 1 4. 5 5.87 0 . 3 4. .69 0 . 9 3.1 2 5.14 0 .5 4 6.4 1 4.9 -de Sud 1.81 0 .8 2 6.1 AMERI CA 2.5 4 7. 4 8.3 1 7 2 9.06 0 .11 0 .47 1 .0 1 3.5 3 1 3 3 3 6 1 2.2 3 5.1 -de SudEst 2.31 0 .06 0 .10 7.2 -de Est 8.7 2 8. 1 9.06 2. .0 -de SudVest 4. 8 9.15 4.34 6.5 1 3.77 1 .52 4. 6 2.5 OCEAN IA ASIA 6. 1 2.71 1 .9 3 8.9 4 7.1 4. 9 2.11 0 . . 1 6.3 -de Sud 8.Rus ă 2.18 0 .8 2 6 2 0. 4 4. 4 1 3.1 -de Sud 1.6 7.9 3 3.9 3 0.2 -CentralSudică 2. . 5 4.9 3 4.9 1 4. 1 3.5 1 3.2 3 1.3 4 7.4 1 6.06 0 . .6 -Caraibe 6.2 1 9.1 2 1.4 3 2. 8 2. 9 2.8 4 5.62 0 . .7 -de Vest 9.24 8. 7.14 0 .4 4 1.4 2. . .6 4 6.6 -Centrală 6.60 1 .7 -de Est 4. 8 4. 4 1 4.10 7.11 4.8 4 6.30 0 .8 7.5 6.25 1 .6 -de Nord 3. .9 3 1.4 3 2. 6 2. .1 1 3. .7 2 2.1 -Centrală 1.8 4 5.10 4.

0 2.2 8.1 1.9 3.0 Egipt 3 4 3 2 5 5 5 6 3 4 4 8 9.9 .1 8.2 8. O. The 2000 Revision.5 6.5 .5 3.9 5.8 .9 7.5 4.6 1.3 2.8 1.2 .5 .7 5.0 7.4 9.7 5.3 2.U.4 5.5 0.7 8.6 6.1 6.1 .8 6.1 1.1 5.4 5.2 .4 .7 9.9 9.0 .0 .3 Brazi 4 4 3 2 5 5 6 6 2 3 5 1 lia 2.7 Niger 4 4 4 3 5 5 5 5 2 2 2 3 ia 5.1 3.3 Thail 3 4 3 1 5 5 6 6 4 3 5 1 anda 6.1 .7 8.1 Indon 3 4 3 2 5 5 6 6 4 3 4 8 ezia 9.2 1.3 4.4 2.1 .9 5.3 .0 .5 4.5 9.6 .4 .U.5 1.6 0.9 Filipi 4 4 3 2 5 5 5 6 3 2 3 7 ne 3.0 .3 5.4 0.5 .2 .5 7.7 .5 .6 4.7 4.4 4.0 3.5 .1 Bangl 3 4 3 2 5 5 5 7 3 3 3 5 adesh 7.3 1.6 .6 2.4 .9 .4 0.6 5.4 .8 .1 ..9 2.7 6.4 4. în %) Statu 0-14 ani 15-64 ani 65 ani şi peste l 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 950 970 995 025 950 970 995 025 950 970 995 025 China 3 3 2 2 6 5 6 6 4 4 6 1 3. ediţiile din 1990-2002.1 7.8 2.4 .2 Vietn 3 4 3 2 6 5 5 6 3 4 4 7 am 4.2 0.7 3.1 8.4 0. Population Reference Bureau.6 7.9 1.3 .9 0.1 9.3 .9 9.6 8.4 8.0 6.4 .6 .1 6.8 7.7 .7 9.28 :Structura populaţiei pe grupe de vârstă în principalele state ale Globului între 1950-2025 (estimări şi proiecţii.0 Turci 3 4 3 2 5 5 6 6 3 4 5 9 a 8.8 1.1 2.9 .7 3.7 .1 5.7 .1 4.7 2.4 4.9 2. New York.7 4.1 3.0 Germ 2 2 1 1 6 6 6 6 9 1 1 2 ania 3.5 2.9 6.8 Pakis 3 4 4 3 5 5 5 6 5 3 3 5 tan 7. New York şi World Population Data Sheet.7 0.1 .5 7.0 7.7 8.8 Japon 3 2 1 1 5 6 6 6 4 7 1 2 ia 5.3 .6 .Surse : World Urbanization Prospects.0 .2 .2 3.2 .9 .9 .2 2.5 9.2 6.9 5.6 4.8 7.4 5.3 3.7 2.0 3.2 .3 8.3 S.N.0 3.3 7.2 3.2 6.5 .2 Iran 3 4 4 2 5 5 5 6 5 3 3 5 9.0 .1 8.9 6.1 2.9 2.1 5.9 5.3 .1 .8 6.2 .3 .9 8.1 7.1 .0 Feder 2 2 2 1 6 6 6 6 6 7 1 1 aţia Rusă 8.7 1.8 Mexi 4 4 3 2 5 4 5 6 4 4 4 9 c 2.3 4.3 3.9 0.9 1.6 5. 6.0 .7 5.2 .2 1.4 .8 2.5 8.7 5.1 8.9 .8 3.7 .6 1. Tabelul nr.5 .2 3.1 3.4 .6 0.7 9.8 8.9 4.8 8.3 .0 3.2 2.8 1.6 9.5 .9 India 3 4 3 2 5 5 6 6 3 3 4 8 8.0 6.3 1.3 2.9 8.3 2.0 6.6 142 .9 9. 2 2 2 1 6 6 6 6 8 9 1 1 A.0 .3 6.0 .7 Etiop 4 4 4 4 5 5 5 5 3 2 2 3 ia 4.

În general.0 0. al doilea se referă la procesul în cursul căruia această proporţie este în creştere 200. IV.7 5.1 4. Elderly Americans.6 8.9 2. pp.3 4.4 5. cu efecte majore asupra productivităţii muncii ori asupra cheltuielilor salariale (personalul mai experimentat şi cu vechime este de obicei mai bine remunerat).8 5.1 7.9 1.7 2.0 5. unde imigrarea continuă a hispanicilor.1 3. structura pe vârste devine mai tânără sau mai îmbătrânită decât cea ideală. conduce la o „întinerire“ a populaţiei.9 2. C. nivelul fecundităţii este mai mare sau mai mic decât cel necesar înlocuirii generaţiilor.9 6.8 . tutun şi droguri dar şi a participării 200 201 Cf.2 5.2 R.1 Franţ 2 2 1 1 6 6 6 6 1 1 1 2 a 2. 2000 Procesul de îmbătrânire a structurilor demografice au generat un interes deosebit din partea specialiştilor.U. Le vieillissemment de la population : défi et contradiction. Himes.8 0.D.4 2.A.9 5.3 8.6 Sursa: adaptare după World Urbanization Prospects. Astfel.3 Italia 2 2 1 1 6 6 6 6 8 1 1 2 6.. 46% adulţi şi 30% vârstnici. structura pe sexe a populaţiei este foarte echilibrată.4 .3 5. 4 4 4 4 5 5 4 5 3 2 2 2 Congo 3.0 0. efect al mecanismelor care se manifestă la alte nivele ale structurii pe vârste.). Noţiunea de îmbătrânire demografică are un dublu sens : primul se referă la situaţiile în care se observă o pondere ridicată a persoanelor în vârstă. conflicte) 201. 314-322.5 1.Regat 2 2 1 1 6 6 6 6 1 1 1 1 ul Unit 2. Mortalitatea masculină mai ridicată.7 4. la vârstele tinere se înregistrează în mod obişnuit o dominare a sexului masculin ca urmare a unei natalităţi superioare cu circa 5%. nr. P.6 .0 .5 9.3 9.RB.9 9. Acest proces nu este continuu ci prezintă discontinuităţi (creşteri bruşte sau plafonări) datorate influenţei unor modificări endogene (căderi sau relansări ale natalităţii ori ale mortalităţii) sau exogene (migraţii. „albii“ se află întro fază avansată a acestui proces spre deosebire de „negri“ sau „hispanici“ (cf. Espace/Population/ Société nr.4 1.9 . dificil de măsurat. predilect în sud-vest. rasiale sau confesionale care alcătuiresc populaţia acestei ţări. consumului de alcool.6 7. europeni în primul rând.5 8.9 . New York. Un surplus de populaţie tânără are ca efect imediat scăderea mortalităţii la fel cum un deficit implică o creştere a acesteia.3 0.3 4. consecinţă a unei frecvenţe sporite a accidentelor.0 7. Dacă.L. 3/1993.9 4. Este cazul S.2 6. Structura ideală a unei populaţii staţionare este considerată următoarea : 24% tineri.0 2.9 .9 Ucrai 2 2 2 1 6 6 6 6 7 9 1 1 na 7.9 2.2 5. bolilor profesionale.6 5.5 2. Implicaţiile sociale provin din combinarea cu procesele de feminizare şi pauperizare la care se adaugă creşterea bugetului asistenţei sanitare. Este motivul pentru care unii specialişti susţin că fenomenul îmbătrânirii nu poate fi „combătut” decât prin creşterea natalităţii. Trebuie spus că nici un stat nu se încadrează practic în acest model al populaţiei staţionare datorită incidenţei celorlalţi factori (mobilitatea.2 6. consecinţă a faptului că la sexul masculin atât natalitatea cât şi mortalitatea sunt sensibil mai ridicate decât la cel feminin.O. vizibil mai ales în „îmbătrânirea mentalităţilor”. fiind în acelaşi timp un efect al scăderii natalităţii dar şi o cauză suplimentară a acestuia. R.4 4.Paillat. Implicaţiile psiho-sociale constituie mai degrabă un risc. Implicaţiile economice provin mai ales din creşterea numărului de pensionari care poate modifica în sens negativ indicele de dependenţă dar şi din creşterea vârstei medii a populaţiei active.U. modificarea comportamentului demografic etc. imigraţia fiind un factor suplimentar de creştere a ponderii populaţiei vârstnice pe termen mediu.8 9.2 5.9 5. The 2000 Revision.7 4. Population Today.4/2002). Îmbătrânirea este astfel mai degrabă un fenomen rezidual.5.Structura populaţiei pe sexe În mod normal. Implicaţiile demografice ale acestui proces sunt contradictorii. 143 . Acest fals efect ascunde însă o netă diferenţiere a procesului de îmbătrânire între diversele componente etnice.N.9 5.7 2.

orice diferenţă între proporţiile celor două sexe la vârste avansate fiind imputabile mortalităţii diferenţiale care cel puţin în Rusia afectează foarte mult bărbaţii înainte de 70 de ani.2% masculin. şantiere de construcţii. Aceste valori s-au modificat sensibil în ultimele decenii. În perspectiva imediată acest efect va dispărea.5% masculin înainte de 1985 sau Malta. Oceania sau America Latină (Singapore. Dezechilibrul era şi mai mare după război dar s-a redus treptat în următoarele decenii.). Germania (48.5% masculin în 1990. Astfel şi acest stat dezvoltat s-a raliat la procesul de feminizare determinat de creşterea speranţei de viaţă la naştere (în 1999 circa 48. Pe plan regional. Botswana cu 46.9%femei. Qatar cu 63. femeile având o participare tot mai semnificativă atât pentru a ocupa locurile de muncă excedentare cât şi pentru reîntregirea familiilor.active la conflictele militare.2% masculin ori unele insule din Antile precum Grenada cu 47.S. unde populaţia masculină vine adesea temporar. Raportul numeric între cele două sexe. În mod curent statele. Astfel de situaţii sunt încă frapante la state ca Ucraina (46. sau 9% din populaţie. au fost imense (actuala generaţie de 80-85 ani). unde se constată o reducere sensibilă a ponderii populaţiei masculine după 1980 ca urmare a speranţei de viaţă mai reduse a bărbaţilor (49. cu un bilanţ migratoriu pozitiv cunosc tendinţa generală de creştere proporţională a populaţiei masculine. situaţie care se accelerează după 65 de ani.).A. dezvoltat paralel cu creşterea populaţiei vârstnice.7%masculin). În România este încă un fenomen caracteristic bazinelor carbonifere din Oltenia (Motru-Rovinari).9%masculin).U.3%masculin în1992 şi 48.7% din populaţia acestui stat era de sex masculin). unor centre miniere din Munţii Apuseni sau petroliere din bazinul Tazlăului Sărat.5%masculin) sau în alte state din Europa central-estică. exploatări forestiere) mai ales dacă şi condiţiile climatice sunt foarte grele. în mod obişnuit se produc creşteri anormale ale ponderii populaţiei feminine. cu 64.6%) dar şi unele state atractive din sud-estul Asiei.U.S.1% bărbaţi şi 49. de tratamentul inegal al femeilor în unele societăţi etc. Tipice au fost în Europa statele mediteranene precum Portugalia cu 47. Rusia (46. benevol sau altădată forţat. Noua Zeelandă. regiunile. prin revenirea celor plecaţi pentru lucru dar şi pentru că fenomenul antrenează tot mai mult şi populaţia feminină.A. În Asia de Sud-Vest se remarcă Yemenul cu 48% masculin iar în sudul Africii. cazul unor regiuni ale Siberiei – Yakuţia. astăzi bărbaţii prezentând o raritate la peste 70 de ani în state ca Rusia sau Ucraina (24% masculin). 144 . Tipice sunt statele petroliere de la Golful Persic (E. de mobilitatea teritorială. generatoare de vicii şi probleme sociale inerente ca în cazul tinerelor oraşe miniere din insula Bougainville (Papua-Noua Guinee) unde în 1975 peste 88% din populaţie era constituită din bărbaţi. în fosta U. localităţile polarizatoare. urmare a plecării tinerilor adulţi. Nauru). regiunile şi localităţile cu bilanţ migratoriu negativ. Australia. după 20 vârsta de ani iar de la 4045 de ani sexul feminin devine dominant. Kamceatka. ultimele decenii au modificat profund structura populaţiei imigrate.7% în 2002). România prezintă o situaţie mai apropiată de aceea a statelor din sudul Europei. Trebuie remarcat că şi în acest domeniu. Un dezechilibru evident între sexe este încă prezent în statele angajate masiv în ultimul război mondial unde pierderile umane. Acest echilibru este frecvent perturbat de efectele conflictelor militare. de stările sociale specifice diverselor comunităţi. în rândul bărbaţilor mobilizabili. mai rapid în Germania prin intermediul migraţiilor pentru muncă. echilibrează proporţia celor două sexe. Mobilitatea teritorială deformează la rândul ei profund structura pe sexe prin participarea prioritară a forţei de muncă masculine la migraţiile interne sau internaţionale. efect al reducerii imigraţiei individuale în favoarea celei familiale dar şi a ponderii mai reduse a imigraţiei în creşterea totală a populaţiei. În situaţii extreme la nivel mondial s-au înregistrat şi stări anormale. La celălalt pol. deşi continuă să constituie principala destinaţie a migraţiei internaţionale nu mai deţin o preponderenţă masculină ca în trecut. S. în statele. Venezuela.R. dar în ultimul timp şi unor regiuni rurale profund afectate de exodul rural care a antrenat masiv populaţia feminină (cazul unor arii largi din Podişul Bîrladului de ex. acest fenomen este de obicei evident acolo unde domină muncile grele (industria extractivă. Acesta este un efect al pierderilor umane imense (17 mil. marchează în general o egalitate aproape perfectă la nivelul populaţiei mondiale : 50.

7 9.N.4 să 6. Giurgiu.2 0.29 : Structura populaţiei pe sexe între 1975-1995 Contin 1975 1995 Contin 19751995entul -1977 -1997 entul 1977 1997 (regiunea) M F M F(regiunea) M F M TERR 5 4 5 4 -de Est 5 4 5 A 0.6 -de Sud 5 4 4 5 EURO 4 5 4 0.8 9.9 5 4 5 4 -de Est 4 5 4 Central1.7 8.4 9.1).3 PA 8. cazul Principatului Monaco cu 45.4 0.4 0.0 9.9 8.9 AFRI 5 4 4 5 AMER 4 5 4 CA 0.6 9. cazul unor judeţe mai slab dezvoltate din România (Botoşani.6 Caraibe 9.3 7. O. Un caz particular a fost pînă de curând cel al Irlandei unde emigraţia tradiţională a femeilor în Marea Britanie sau peste ocean.5 1.7 0.1 9. Tabelul nr.9 0. Este cazul unor centre ale industriei textile (Ivanovo şi Vladimir în centrul Rusiei de ex.Ru 4 5 4 Sud-Est 9.8 0.6 0.6 0.0 9.4 1.8 0.1 0.9 0. dezechilibru şi mai evident la unele unităţi teritoriale mici cu standard economic înalt şi cu o tendinţă de concentrarea a unor pături sociale vârstnice.8 1.7 8. genera o dominanţă masculină.0 ASIA 5 4 5 4 -de 4 5 4 0.2 Nord 9.4% faţă de 50. eviedntă încă.2 9.5 1.9 9.5 8.1 9.1 9.6 0.3 Vest 8.6 -de Est 4 5 4 5 4 5 4 9.5 8.) unde feminizarea populaţiei este foarte accentuată. ediţiile din 1979 şi 1999 F 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 145 .6 Centrală 0.4 ICA 9.4 -de 5 4 5 4 -de Sud 4 5 4 Sud-Vest 1.4 9.. New York.6 1.1 Sudică -de 4 5 4 5 Fed.3 Sursa : Demographic Yearbook.6 8.6 1. Sălaj) dar după 1990 situaţia s-a „ameliorat” prin disponibilizare.2 -de 5 4 4 5 5 4 4 Vest 0.9 9. Este de altfel o situaţie tot mai frecventă in estul Europei unde emigraţia forţei de muncă feminine este foarte importantă. fenomen favorizat de atractivitatea climatico-turistică.4 0.5% masculin).Pe plan regional acest fenomen este larg prezent în regiunile rurale lipsite de suficiente locuri de muncă pentru bărbaţi. Vaslui.1 9.9 9.3 0.5 8.7 0. Teleorman.5 9. Există şi situaţii mai rare în care mobilitatea teritorială a antrenat masiv populaţia feminină.5 9.1 9.7 2.7 3.1 1.6 0.7 Nord 9.4 9.7%.4 9.4 OCEA 5 4 4 5 -de 4 5 4 NIA 0.9 0.3 9.5 0.0 1.6 0. Nivelul de dezvoltare social-economică prin intermediul speranţei medii de viaţă la naştere generează procesul de feminizare în statele dezvoltate.27).5 0.1 3.9 6.9 9.3 7.5 4 5 4 5 -de Sud 4 5 4 Centrală 9.1 9. corelat cu creşterea ponderii vârstnicilor (tab.1 0.9 2.3 9. deşi după integrarea în comunitatea economică europeană această ţară a cunoscut un veritabil boom economic (50.1 9.9 -de 5 4 5 4 -de 4 5 4 Nord 0. cu un evident specific profesional.9 0.0 1.0 1.1 9.7 9. Proporţia populaţiei masculine în aceste state este simţitor mai redusă decât media mondială (48.4 0.3 9.1 0.U. în scopul prestării unor servicii prost remunerate în paralel cu ocuparea masivă a bărbaţilor în muncile agricole specifice.

progresul social din ultimele două secole a redus polarizarea la extreme a societăţii. sex).6% în Bangladesh sau în China) precum şi unele state musulmane sau din America Centrală. apoi prin egalitatea politică şi în cele din urmă prin asigurarea unei egalităţi sociale. în ţările Lumii a Treia standardul coborît al nivelului de trai. egalitatea juridică şi politică nu este perfectă date fiind diferenţele derivate din nivelul de educaţie. cu o economie complexă şi cu o diviziune internă derivată din combinaţia aptitudinilor şi performanţelor individuale sau de grup. Acest dezechilibru este exacerbat de starea de inferioritate a femeilor în multe state din această categorie. Ordinea socială este de multe ori stabilită prin tradiţie (scrisă ori perpetuată prin cutume) fiind ceva mai rigidă. 146 . Societatea cunoaşte în ansamblu două forme de structuri sociale : egalitare şi inegalitare. cu o economie simplă şi o diviziune internă bazată mai degrabă pe caracteristicile biologice (vârstă. voit comuniste dar care în esenţă erau bazate pe inegalităţi mascate. definită altădată de raporturile de putere care impunea constituirea unor clase sociale iar astăzi se manifestă în primul rând prin specificul profesiei. IV. Tipice din acest punct de vedere sunt uneel state din Melanezia (52%masculin) şi Asia Musonică (52. În general se admite că diferenţele sociale sunt un rezultat al inegalităţii şanselor şi că eliminarea acestora este posibilă doar progresiv. în cazul singular al Albaniei (51. aceasta concentrându-se la un nivel mediu.7% masculin). Structura social-economică a populaţiei a fost dintotdeauna foarte complexă. în ceea ce este cunoscut astăzi drept clasa de mijloc care asigură echilibrul social. IV.6. Aceste grupuri se pot constitui pe diverse criterii dintre care cele mai importante derivă din poziţia pe care fiecare individ o ocupă în cadrul societăţii. Între cele două categorii de structură (socială şi economică).Structura social-economică a populaţiei Este o altă componentă esenţială în studiul populaţiei. mai greu de definit şi de obţinut. muncile grele prestate în agricultură sau în activităţile casnice etc. 1998).6.Structura socială Structura socială prezintă un interes geografic deosebit în măsura în care conduce la apariţia unor clivaje sau diferenţieri spaţiale.3% masculin în 1950 şi 51. În prima categorie de state.Dimpotrivă.Boudon.5% în 1997). În fond chiar şi în statele cele mai democratice. caracteristice comunităţilor evoluate. corespunzător diviziunii sociale a muncii şi a complicatelor raporturi de putere. lipsa asistenţei medicale acordată fetiţelor bolnave. statutul social moştenit şi distribuţia veniturilor (R. Majoritatea societăţilor moderne sunt profund inegalitare. sunt numeroase întrepătrunderi fără să existe o suprapunere completă. Un caz particular l-au constituit societăţile de tip sovietic. Societăţile inegalitare.). cu toate progresele înregistrate de societatea de consum de tip occidental. funcţionarea şi administrarea societăţii.Pe parcursul unei vieţi individul poate să-şi schimbe mult mai lesne poziţia economică decât pe cea socială. Oamenii sunt fiinţe sociale pentru care apartenenţa la un grup este definitorie.4%masculin în Pakistan sau 51. Societăţile egalitare sunt specifice mai ales unor comunităţi primitive. conducând şi la supramortalitate feminină (lipspă de asistenţă socială la repetatele naşteri. Dictionnaire de sociologie. fiind profund implicată în organizarea. mai întâi prin egalitatea juridică. De modul în care o populaţie dată este structurată social şi economic depind multe dintre procesele dinamice sau structurale de ansamblu ale acesteia. India şi China se încadrează în aceeaşi categorie determinând uşoara preponderenţă a populaţiei masculine la nivel mondial.1. reieşite nu din calitatea categoriilor privilegiate cât din acapararea funcţiilor vitale ale statului şi asigurarea controlului asupra societăţii şi individului. Această amprentă a subdezvoltării s-a menţinut şi în Europa. speranţa medie de viaţă la naştere redusă şi ponderea foarte mare a tineretului reprezintă tot atâtea explicaţii ale conturării unei anumite predominanţe masculine (50. pe când cea economică este mai mobilă. O diferenţă profundă marchează însă ţările dezvoltate de cele în curs de dezvoltare.

IV.2. tipice în America Latină. Această structură corespunde în primul rând modelului american dar este perfect aplicabilă şi în celelalte state dezvoltate. specifice în ariile mai izolate din zona intertropicală mai rar în zona boreală. pătura inferioară proletarizată. -„democraţiile populare” cu un standard economic mai redus şi cu tradiţii comunitare puternice. cu o structură mai complexă. marii proprietari funciari. deosebindu-se astfel câteva mari clase : ţărănimea.Colin. şomerii. muncitorii specializaţi. R. dar cele mai multe sunt profund bulversate de procesele mondializării şi globalizării. Paris. comercianţi. pătura de mijloc intelectualizată (notabilităţile în special). micii întreprinzători şi producători particulari (agricultori. aşa cum este cazul Americii de Nord. specifice în primul rând Europei sudice şi central-estice dar tot mai prezente şi în Asia sau America Latină. de obicei prin pîrghia corupţiei. Structurile sociale evoluează permanent iar ultimele două categorii s-au transformat enorm după 1980. deosebea următoarele tipuri -societăţi rurale primitive. cu structură tribală. Derruau (1976. -„democraţiile populare” cu un standard economic mai ridicat dar mai polarizate din punct de vedere social. pe fondul unor reforme agrare. caracteristice în zonele de veche civilizaţie din sudul Asiei. În literatura sociologică există o dispută între cei care folosesc conceptul de clasă socială. artizani). Totuşi în cele mai multe dintre aceste state îşi face loc treptat şi modelul social occidental bazat pe egalitatea şanselor şi afirmarea plenară a fiecărui individ. 147 .R. Astfel China evoluează tot mai mult pe orbita liberalismului şi a polarizării nivelului de trai iar statele est-europene sunt încadrate în categoria „societăţi în tranziţie”. -societăţi rurale cu structură seniorială a proprietăţii. imigranţii ilegali etc (Nonjon. Europei de Vest sau Japoniei. şi fostelor state comuniste europene. aflate în restrângere. Vietnamului. Evoluţia societăţii face mai adaptabilă situaţiei actuale al doilea concept. burghezia (din care se divizează de obicei mica burghezie) şi intelectualitatea.S. -societăţi puternic urbanizate. care au tendinţa de a se contopi cu cea anterioară. dominată de „clasa de mijloc”. Structura economică Acest mod de structurare a unei populaţii pleacă de la una din caracteristicile umane esenţiale – natura muncii prestate. cazul tipic al fostei U. În ţările în curs de dezvoltare. noii îmbogăţiţi.Clasele suprapuse de altădată subzistă în diverse proporţii – nobilimea cu un rol simbolic în unele state (cele monarhice) iar burghezia este tot mai integrată în clasa de mijloc.Coreene etc.P. -societăţi rurale de tip colonial. A. Societăţile în tranziţie tind şi ele spre acest model. 1996)202. Lumea a Treia propune o multitudine de modele sociale. muncitorii. de sorginte marxistă şi cei care folosesc conceptul de pătură socială.S. polarizarea societăţii este încă foarte puternică. În primul caz categoriile de populaţie sunt raportate la locul pe care-l ocupă în sistemul productiv. pătura de mijloc propriu-zisă formată din grosul funcţionarilor publici. Astfel sociologii americani deosebesc de regulă următoarele strate (pături) sociale : elita (clasa superioară).D. cazul Chinei. 2000). O tipologie a structurii sociale poate pleca şi de la stadiul atins în dezvoltarea societăţii. formate prin juxtapunerea unor populaţii cu tradiţii culturale şi nivel de trai diferenţiat. necesitatea practicării unei activităţi conforme cu aspiraţiile 202 Géographie humaine. dualismul rezultat în absenţa dialogului dintre majoritatea constrânsă să accepte normele unei minorităţi de factură oligarhică în cele mai multe cazuri. Orientul Apropiat şi nordul Africii. extrem de polarizate din punctul de vedere al standardului de viaţă. văzut ca fiind mai dinamic şi mai instabil. care cuprinde muncitorii necalificaţi. fiind unul din factorii care frînează progresul social. unele foarte vechi.6. -societăţi rurale avansate. -societăţi rurale occidentale tradiţionale cu o pondere ridicată a populaţiei neagricole şi standard de viaţă relativ omogen. cazul sistemului de caste din India. cu o pondere relativ ridicată a populaţiei agricole.

5% în 1990 la 47.I.. Ponderea populaţiei active în totalul populaţiei este în general mai ridicată în statele dezvoltate (46. multe inutile.4% în 1998 de ex. antrenat în activităţi productive sau de servicii. -populaţia aflată dincolo de vârsta activă. legiferată de la caz la caz între 57 şi 65 de ani. sau al agricultorilor pentru care de regulă nu există limită de vârstă. populaţia întreţinută cuprinzând 57. tinerii care efectuează serviciul militar etc. În unele dintre aceste state. care cuprinde numai acele persoane care lucrează efectiv şi stabil. După 1990 această situaţie s-a păstrat în general datorită scăderii ponderii populaţiei tinere.P. 42. România etc. indiferent de rentabilitatea şi productivitatea activităţii prestate.N.persoane. deziderat imposibil de atins chiar dacă este prevăzut în articolul 55 al Cartei O. -nivelul mai înalt de dezvoltare care creează în statele dezvoltate cerinţe mai mari de forţă de muncă în servicii.Coreeană – 54. explica nivelul ridicat de ocupare a forţei de muncă dar şi veniturile modeste ale personalului. unde s-a căutat fără succes.D. asigurarea unui loc de muncă pentru cea mai mare parte a populaţiei în vârstă de muncă (valori maxime înregistrau R. Există un număr important de persoane care muncesc şi înainte şi după vârsta de muncă : cazul copiilor în multe state ale Lumii a Treia şi nu numai. -slaba utilizare a forţei de muncă feminine din statele în curs de dezvoltare.3% din efectivele totale. Capacitatea de muncă a individului este strîns legată de structura pe grupe de vârstă. ponderea populaţiei active a scăzut lent (Rusia de la 48. Nu toată populaţia capabilă de muncă este antrenată efectiv în activitate. asemenea multor state occidentale (România cu 53. o economie centralizat-planificată (estul Europei şi al Asiei). De aceea. vehiculate mai des. în funcţie de aceasta populaţia putând fi divizată în trei mari categorii : -populaţia aflată înainte de vârsta de muncă : copiii şi o parte dintre adolescenţi. membrii familiei car asigură un ajutor temporar în procesul muncii etc.6%. în special acolo unde Islamul creează cadrul juridic. la nivelul anului 2000. cuprinzând populaţia care a depăşit vârsta legală de muncă. Informaţiile cantitative la nivel mondial asupra acestei categorii lipsesc.M.2 % în 1998). angrenaţi în studiu. ci numai populaţia activă. constituie elementul activ al societăţii. Restul formează populaţia întreţinută sau inactivă. în unele state se operează şi cu noţiunea de populaţie ocupată. întrucât cuprinde şi şomerii. diferenţiat pe sexe.U. cu creativitatea de care dispune fiecare dar şi în funcţie de nevoile sociale. peste 50%. spre deosebire de cele asupra populaţiei active.5%) decât în cele în curs de dezvoltare (circa 40%) din mai multe motive : -diferenţele care apar în structura pe grupe de vârstă – ponderea mai ridicată a adulţilor în ţările dezvoltate şi invers a copiilor şi adolescenţilor în ţările în curs de dezvoltare. Ponderea mai ridicată a populaţiei active. nivel considerat ca fiind „natural”. Această situaţie este una pur teoretică. realitate fiind mult mai complexă. situaţiilor politice diverse. dar şi fosta Cehoslovacie. nivelului redus de pregătire. Pe de altă parte există şi persoane în vârstă de muncă incapabile să presteze o activitate utilă (handicapaţii). 148 . Există astfel o diferenţă între populaţia în vârstă de muncă şi populaţia capabilă de muncă (resursele de muncă). -populaţia în vârstă de muncă. în primul rând ca urmare a diminuării locurilor de muncă pentru femei.). În practica ţărilor dezvoltate se consideră atins acest deziderat atunci când şomajul nu depăşeşte 5-7%. care în statele moderne delimitată legal. Diferenţa dintre populaţia activă şi cea capabilă de muncă este dată de o serie de grupuri mai mult sau mai puţin importante numeric de la un stat la altul : femeile casnice.7% deci 3 397 mil. datorită condiţiilor social-economice concrete. Populaţia activă reprezintă la nivel mondial după O. Industrializarea forţată însoţită de deschiderea a numeroase şantiere pentru diverse obiective economice. impunând o frecvenţă mai mare a incapacităţii de muncă. studenţii. 203 Plein emploi în limba franceză sau full employment în limba engleză. s-a înregistrat mult timp în statele care au avut sau mai au încă.)203. de cele mai multe ori între 16-60(65) de ani. unor tradiţii. Noţiunea de populaţie activă defineşte o categorie imprecis determinată. corespunzând cu circa 2 496 mil.personale. -nivelul morbidităţii este mult mai ridicat în statele slab dezvoltate.

cu corolarul ei.A. rezultat combinat al speranţei de viaţă ridicate şi a natalităţii reduse. respectiv 38. mai ales în statele în care procesul de industrializare şi de dezvoltare a serviciilor se manifestă viguros. Mai mult. În ultimul timp însă. sursele statistice indică o pondere de 4% a acestui sector în P.) sau 50% (Chile cu 51.8%în 1984 în pentru a coborî lent la 40. Cele mai multe curente de gândire 149 .2% în 1998. Este cazul Egiptului în care ponderea populaţiei active era de 30% în 1976.9%. statistica oficială acordă o proporţie anormal de mică femeilor antrenate în activităţi productive (doar 8.).I. De exemplu. reflex al creşterii cerinţelor materiale ale familiilor. state în care şi utilizarea forţei de muncă feminine este ridicată. Şi în această categorie de state există unele excepţii. În statele occidentale acest sector este cu atât mai greu de controlat cu cât populaţia activă este în general formată din imigranţi. Taiwan.5%.În statele occidentale industrializate.8%. activităţile disimulate ale unor artizani. reprezentate de statele cu o economie dinamică. la circa 46. doar în Suedia se menţine constantă.2% în medie) sau cu o dezvoltare amplă a serviciilor (Elveţia cu 55%) valori peste 50% caracterizând în prezent şi S. coborând adesea sub 30% (Pakistan cu 27. Australia ş. Singapore.a În ţările în curs de dezvoltare şi în cele subdezvoltate. Şomajul. Se includ aici acele activităţi clandestine care scapă fiscalităţii : servicii de vecinătate. permanent sau temporar. atelierele clandestine. explicânduse de ce în multe state islamice. proporţia populaţiei feminine este din nou în scădere. De exemplu în Franţa. Indicele de activitate al populaţiei masculine era aici de 53% faţă de 57% în fostele state comuniste. în descreştere pînă la 28.U. astăzi depăşind cu mult 40%). dar numai 30% la populaţia feminină.9% de ex.U.A. gradul de ocupare a populaţiei în diferite activităţi este mai redus. statele scandinave. societatea contemporană nefiind capabilă să creeze un front de lucru corespunzător pentru a absorbi întreaga populaţie activă. peste 40%). Datele referitoare la Africa sau Asia de Sud (38. în care indicele de activitate este foarte înalt.1%) reflectă doar într-o măsură redusă realitatea ignorând adesea muncile agricole foarte grele depuse de majoritatea femeilor. Canada. faţă 39. Un grad înalt de utilizare a forţei de muncă masculine caracterizează întreaga Americă Latină. ca fenomen social poate fi total sau parţial. în S. de la 9% la 14. de la 17% în 1980 s-a ajuns la 43.1%. munca la negru. Avansul tranziţiei demografice manifestat prin scăderea proporţiei populaţiei tinere impune după 1990 o creştere a proporţiei populaţiei active. inclusiv a celei feminine.A. Italia. în cazuri extreme depăşindu-se 60% (E. salariile ridicate ale bărbaţilor fiind adesea suficiente întreţinerii familiei (la un nivel de trai modest). Valori ridicate ale ponderii populaţiei active se înregistrează în unele state cu o industrie puternică precum Japonia (53. (1999) pentru ca în ţările în tranziţie să ajungă la 20-30% sau chiar mai mult. în medie. Spania.. dubla activitate a multor angajaţi.. datorită antrenării într-o măsură mai mică a femeilor în procesele productive. dar şi ponderii ridicate a populaţiei vârstnice. O creştere vizibilă a gradului de ocupare a forţei de muncă feminine s-a înregistrat în statele din sudul Europei cu un nivel în general scăzut (Grecia. Mai mult. ponderea populaţiei ocupate era în general mai redusă decât în categoria anterioară – 43. afectând mase imense de oameni. întreprinzătorii înşişi sunt interesaţi în menţinerea şomajului pentru a putea exercita presiuni asupra salariaţilor. producându-se o nivelare atât datorită îmbătrînirii generale a populaţiei din statele est-europene cât şi creşterii continui a gradului de ocupare a femeilor din statele occidentale.7% în 1998.7% în 1990.9% în cazul citat al Pakistanului).3% în 1998. unde mult timp proporţia femeilor active nu depăşea 30%. Populaţia activă este afectată tot mai mult de grava problemă a şomajului în întreaga lume.U.2% pentru a coborî la 45.B.6%.4% în 1986 dar ulterior se impune o creştere pînă la 30. fenomen vizibil mai ales în statele afectate de şomaj. în cazul forţei de muncă feminine creşterea fiind şi mai semnificativă. Nu trebuie confundată cu activităţile temporare (specifice în turism). Toate aceste informaţii statistice trebuie privite cu precauţie întrucât chiar în statele dezvoltate un rol important îl are economia subterană. în Finlanda ajunsese în 1990 la 47. creşterea economică mai lentă decât aceea a sporului natural face ca în multe din statele în curs de dezvoltare să se producă o scădere a ponderii populaţiei active în populaţia totală. Coreea de Sud. înainte de 1980. După această dată diferenţele dintre aceste state s-au redus.

Salvador). şomajul tranzitoriu. corespunzător adaptării la oferta pieţei de muncă. Pentru 1998 numărul şomerilor era evaluat la circa 7 mil. În acest cadru nu pot exista decât două forme de şomaj : şomajul voluntar. investiţii. Condiţiile menţionate introduc o doză ridicată de ambiguitate în contabilizarea fenomenului la nivel mondial încât informaţiile furnizate nu sunt deplin comparabile de la un stat la altul. În ansamblu statele occidentale industrializate înregistrau în 1998 circa 30 mil. datorat refuzului de a ocupa un loc de muncă.7%). reflectând dinamismul economic al acestor state dar şi sensibilitatea la crizele conjuncturale precum aceea din 1997 care a afectat Asia de Sud-Est). ponderea ridicată fiind datorată intrării. Circa jumătate dintre aceşti şomeri trăiesc în Asia. Keynes204 consideră şomajul un efect al insuficienţei cererii globale (consum. elev al lui A.. an de an.5% la 3. şomeri (cf. de distribuţia inegală a proprietăţii funciare şi de creşterea explozivă a populaţiei ((80% dintre şomeri trăiesc în mediul rural).E. În acest caz este vorba de un şomaj în primul rând rural determinat de lipsa de pămînt. Africa are cel puţin 115 mil. faza de recesiune economică declanşată în 1982) şi reduceri în perioadele de avînt economic (cazul perioadei de avînt economic din America de Nord după 1990). Belgia.8% la 4%. Tranziţia economică din Europa Central-Estică a creat o nouă problemă pentru aceste state. Gravitatea acestui fenomen se manifestă în ansamblul statelor în curs de dezvoltare şi subdezvoltate chiar dacă este greu de apreciat. În statele industrializate. adică ¼ din populaţia activă.economică văd în şomaj un fenomen absolut normal. inclusiv în China unde este un fenomen larg răspândit cu toată politica de creare a unui număr cât mai mare de locuri de muncă. Aici înregistrează oscilaţii ciclice permanente. să fii apt de muncă. fiind complet înregistrat şi mai vizibil. să fii în căutarea unui loc de muncă. dintre care 15 mil. 1883-1946). şomajul este mai puţin grav. Există cazuri extreme în care chiar 50% din populaţie este şomeră (Haiti. state suprapopulate cu puţine resurse economice. peste 80 mil. cum a fost cazul Iranului după dezastruosul război cu Iraqul (40% şomeri în 1994). pe piaţa muncii a unor generaţii tot mai numeroase de tineri. Paradigma centrală a acesteia este echilibrul general dintre piaţa de consum şi piaţa muncii a căror ajustare poate conduce la utilizarea cvasicompletă a populaţiei active. rezultate din explozia demografică. 150 . exporturi) întreţinută adesea de întreprinderile care preferă să menţină un nivel scăzut al salarizării.. Singura modalitate de a relansa piaţa muncii este astfel intervenţia voluntaristă a statului prin creşterea cheltuielilor publice.A. O apreciere vagă a numărului şomerilor din aceste state poate conduce la circa 400 mil.4% respectiv de la 2. constituind un fenomen specific mediului urban. autor al General theory of employment (1936). Conflictele militare pot avea ca efect stagnarea economică şi implicit creşterea şomajului. necesar pentru constituirea unei rezerve de mînă de lucru dar se acceptă că depăşirea unor limite constituie un semnal al unei crize socialeconomice profunde. şomeri (circa 30% din populaţia activă) iar America Latină. Tendinţa din ultimii ani indică şi în aceste state o scădere dar o mare parte a şomajului este încă mascată sub forma şomajului tehnic su a muncii la „negru”.) dintre care 16. în Brazilia.6% sau Iugoslavia restrînsă cu 24. atingând 12% în statele cu probleme economice (Finlanda.U.Marshall.O.5 în Uniunea Europeană unde indicele mediu era de 8% din populaţia activă. Pentru a fi şomer trebuie „întrunite” câteva condiţii de bază : să fii lipsit de un loc de muncă remunerat. fiind cronic în statele desprinse din fosta Iugoslavie (Macedonia cu 31. Influenţa teoriei sale a fost enormă în plan practic după criza din 1929 dar şi după al doilea război mondial. Distribuţia geografică a şomajului este inegală. Danemarca) dar coborând sub 5% în S. 204 Economist britanic (John Maynard. Spania. anterior şomajul fiind camuflat sub diverse forme.C. Explicaţiile aduse acestui fenomen sunt diverse. cu creşteri în perioadele de criză sau stagnare economică (de exemplu.D. Astfel un individ care refuză orice ofertă sau nu caută de lucru nu poate fi considerat şomer. şi având valori constant reduse în Japonia unde practica muncii cu jumătate de normă este frecventă ca şi în Coreea de Sud (cu valori în creştere în ultimul deceniu de la 2. această căutare să fie una activă în sensul acceptării oricărei oferte compatibile cu nivelul profesional. Teoria liberală neoclasică pleacă de la raportul dintre cerere şi ofertă pe piaţa muncii.

rentabilităţii reduse a echipamentelor. Concepts et mécanismes de la géographie économique contemporaine. Foarte afectate sunt grupele de vârstă tinere care se inserează mai greu pe o piaţă a muncii deja saturată.3.A. în 1995. Teoria marxistă este apropiată de cea keynesiană punând accent pe contradicţia structurală dintre interesul de ansamblu al sistemului social de a spori veniturile salariale şi interesul particular al întreprinderilor de maximizare a profitului prin scăderea salariilor. Şomajul este de regulă mult mai răspândit în rândul femeilor decât al bărbaţilor. şomajul de criză se manifestă mai haotic conform eficienţei fiecărui sector de activitate la nivel local sau regional sau concurenţei dintre firmele producătoare206. mai eterogen.. Niger sau Egipt). când fostele ţări comuniste aveau propriile criterii. cercetare ştiinţifică. administraţie. 205 206 Pentru detalii poate fi consultată Geografia industriei. cibernetizare) şi la reducerea necesarului de forţă de muncă în sectoarele productive. Paris. la care în statele occidentale se adaugă şi construcţiile.Groza. Teoria regulaţionistă corespunde realităţilor derivate din criza modelului fordist de creştere economică205 care a condus la înlocuirea investiţiilor în capacităţile productive cu cele destinate creşterii productivităţii (automatizare. R. care nu coincideau cu cele practicate în Occident şi care coincid în mare parte cu clasificarea organismelor internaţionale (O. sex. Ambiguitatea oricărei clasificări provine şi din faptul că este tot mai greu de făcut o distincţie între sectoarele productive şi cele de deservire („neproductive”). Sociologii vorbesc despre o anumită selectivitate a acestui fenomen. Paris. necalificaţii şi imigranţii.M în primul rând). -sectorul secundar. A.4%.U. Albin Michel. vînat şi pescuit iar în statele occidentale şi din industria extractivă. care înglobează industria şi cosntrucţiile (în statele occidentale doar industria de transformare). cultură. Ellipses. 151 . nivel de pregătire profesională etc. Structura profesională a populaţiei active Este unul dintre cei mai importanţi indicatori ai structurii şi nivelului de dezvoltare a economiei statelor Globului. învăţămînt.Ledrut. -sectorul terţiar. respectiv 6%) cu o pregătire superioară. În S. Absorbţia acestui surplus de către activităţile terţiare de multe ori nesigure a devenit astfel un vector al creşterii şomajului văzut ca efect al crizei unui model de creştere economică. 2000. mai ales în Lumea a Treia (peste 50% din populaţia feminină activă în Angola. Acesta are o pondere tot mai ridicată în utilizarea forţei de muncă207.6. inadpatării producţiei la piaţa de consum şi insuficienţei competitivităţii.). rasă. naţionalitate. finanţe şi asigurări. IV. numit cuaternar care ar cuprinde cercetarea ştiinţifică şi deservirea activităţilor terţiare (consultanţă. considerate a fi cele mai vulnerabile. în funcţie de context : şomajul de „prosperitate” afectează în primul rând categoriile tinere de populaţie. cuprinzând populaţie care luncrează în agricultură. servicii informatice etc.Teoria dezechilibrului conciliază cele două teorii anterioare considerând că sursa disfuncţiiilor pieţei muncii este lipsa supleţei activităţilor economice datorată insuficienţei cererii de bunuri. Din acest punct de vedere. Este motivul pentru care tot mai mulţi specialişti iau în considerare un al patrulea sector. 207 Cf. Ed. Absenţa unei unităţi de opinii asupra delimitării celor trei sectoare îşi are originea în perioada anterioară anului 1990. Proporţia şomajului este foarte diferenţiată dacă ne raportăm la diversele categorii de populaţie. 1998. Expresia statistică a celor trei (patru) sectoare este dată de rata de activitate sectorială. 2000. pp. proporţia şomerilor în rândul populaţiei afro-americane era de peste două ori mai mare decât media celei de origine europeană (14. 921 pp. justiţie. ameliorarea rentabilităţii întreprinderilor prin creşterea profitului care poate sprijini modernizarea procesului de producţie. în Dictionnaire de Sociologie. raportul dintre persoanele ocupate într-un anumit sector.I Cuza“ Iaşi. silvicultură. alăturează populaţia care lucrează în diversele servicii de utilitate publică – transport. „Alex. care au un loc de muncă permanent şi populaţia în vârstă de muncă. O. în funcţie de vârstă. telecomunicaţii. gospodărie comunală.Univ. Nonjon.I. sănătate.110-119. Două soluţii pot rezolva astfel criza locurilor de muncă : ameliorarea cererii de bunuri care ar implica o creştere a producţiei. populaţie se împarte în trei mari sectoare de activitate : -sectorul primar. comerţ.

26. care au intrat primele în procesul de restrîngere a populaţiei ocupate în sectorul primar ca urmare a dezvoltării activităţilor urbane. 24. 20. 13.3 5. 37. 40. 23.30 :Evoluţia populaţiei active în agricultură în statele dezvoltate (1950-1995) 19 19 19 19 19 19 50 60 70 80 90 95 Populaţia activă în agricultură (mil.9 Nord Oceania 0.1 5. 51.4 4. 2. 22. 32. 10. 29.1% în S.6 0 9 Proporţia femeilor în totalul populaţiei active în agricultură Europa 30.7 8.0 Occidentală 8 2 1 3 5 Europa 22. 22.7 4. 34. 22. 21.6 4. ? 3 2 0 4 3 America de 8.9 17.2 Occidentală 4 8 2 7 Europa 59. 38. 8.R.3 6. Această situaţie se datorează ponderii marilor aglomerări de populaţie rurală din Asia şi Africa. 12. 9. populaţia activă mondială prezintă încă o dominanţă primară. Central-Estică 4 0 8 9 2 2 Ex-U. 18. 50. 22. 30. Se poate aprecia pentru sfîrşitul sec.4 16.Divizată pe cele trei sectoare de activitate. 38. 29.8 2.5% în Belgia. care pot fi grupate în trei categorii: a)statele occidentale dezvoltate.6 0. restul revenind sectorului secundar (20%) şi celui terţiar (25%). sub care practic nu se mai poate coborî (2. 6 1 2 6 7 4 America de 9.al XX-lea că sectorul primar mai deţine cel puţin 55% din populaţia activă. ? Nord 5 7 0 Oceania 5.2 5.R.6 0. 12.1 9. Central-Estică 7 8 3 8 4 1 Ex-U. 49. 7. 54 50. mecanizării şi concentrării producţiei agricole.S. 18. 1 2 0 6 8 6 America de 12.7 Nord 9 Oceania 16. ? Occidentală 6 9 9 9 7 Europa 49. 26. 7. 11.6 Ponderea activilor agricoli din totalul populaţiei active Europa 30. 37.S. 15. 53. 45.7 0.R. unde agricultura constituie principala formă de subzistenţă.6 3.7 7. 24.S.28).2 3. 45.U. 25. 52. 18. 48. 16. ? Central-Estică 7 7 6 0 2 Ex-U. Tabelul nr.0 3. tab. ajungându-se astăzi la valori extrem de reduse. 36. Pornind de la această medie mondială există o serie de diferenţe majore între statele Globului.2% în Regatul Unit.A. deşi activităţile agricole se află de multă vreme într-o vizibilă şi continuă restrîngere proporţională. 38. sau 2. ? 8 0 3 152 . 27.S.S.6 0.9 2. 29.S. 11.persoane) Europa 43.6 0.

. Proporţia populaţiei active în servicii s-a menţinut mult timp la un nivel coborît (sub 30%) datorită organizării centralizate a sectoarelor cu pondere în ocuparea forţei de muncă (comerţ. după al doilea război mondial. s-a dirijat deopotrivă spre serviciile revigorate de liberalizarea schimburilor dar şi spre agricultura care după ce atinsese valoarea minimă de 22% în 1985-1990. textile). neatinse vreodată de sectorul secundar – mult peste 50% din populaţia activă. majoritatea bazându-se pe o industrializare extensivă. cu 72. Ucraina (ceva mai atenuate) sau în R. creşterea volumului şi varietăţii tipurilor de mărfuri manipulate. ponderea acestui sector s-a restrîns într-un mod aproape generalizat. mai ales în estul continentului.Surse : F. Într-o a doua fază. păstrate pînă după 1990 – cazul Cehiei cu 49% populaţie ocupată în industrie şi construcţii în 1993. Ulterior. În aceste state s-au atins valorile maxime ale ocupării în sectorul secundar (peste 50% în fosta R. în favoarea serviciilor (mai ales în cele dinamice precum turismul şi telecomunicaţiile). ocupând o pondere tot mai mare din totalul populaţiei active. sau al Ucrainei. ca urmare a crizei industriilor tradiţionale (siderurgie. Se adaugă însă şi proliferarea adesea exagerată a aparatului administrativ ca şi apariţia unui număr mare de intermediari în circuitul desfacerii mărfurilor. 1998. Paralel însă. eliberată din sectorul agricol prin modernizare şi prin suprimarea aproape completă a formelor tradiţionale de exploatare şi proprietate a terenurilor. Lituaniei. valoare care aşază încă România printre cele mai „industrializate” state europene. fără construcţii) să atingă proporţiile cele mai mari : 48. odată cu revenirea la proprietatea privată. după 1975. transporturi) sau dispariţiei unor categorii sociale şi a unor profesiuni specifice economiei liberale de piaţă – mici negustori. Într-o primă fază a acestui proces.A. s-a stabilizat la circa 3840 % după 1995. unde după o dezvoltarea rapidă a sectorului secundar (16. populaţia activă de origine rurală a fost masiv absorbită de industrie. intermediari.3/4.9%. agenţi de bursă. spre agricultură. unde evoluţiile au urmat pînă la un anumit punct acelaşi traseu.5% în 1985) se observă o scădere accentuată pînă la 31.O. nr. 44. Bulgariei.5% în 1956.8% în Belgia în 1948 sau 47. agenţi de asigurare etc. pe fondul reducerii necesarului de forţă de muncă. sectorul secundar (în acepţia îngustă. b)statele care au avut pînă în 1990 o economie centralizat-planificată. cu câteva excepţii notabile. furnizate de câteva state ca Japonia unde s-a continuat mai mult timp o politică de industrializare accentuată sau Germania.5% în Regatul Unit în 1951.G.A. atingându-se treptat. Această evoluţie este ilustrativă pentru România. apropiind România mai degrabă de situaţia din statele Lumii a Treia. multiplicarea tipurilor de servicii puse la dispoziţia clientelei. deosebind astfel esenţial aceste state de cele din Europa Centrală unde serviciile au fost principalul beneficiar al restrîngerii activităţilor industriale. valori foarte mari. are loc o reconversie a activităţilor economice. Novara. forţa de muncă eliberată din industrie. criza profundă a acestui sector dirijând o parte a populaţiei spre serviciile neglijate înainte de 1990 şi recent diversificate sau în cazuri extreme. caracterizează statele mai recent industrializate care nu au avut de înfruntat criza vechii industrii şi nu au avut nici o masă de populaţie rurală importantă – cazul Canadei cu 73. nu numai în aglomeraţiile urban-industriale ci şi în regiunile dominant rurale. IGN.4% sau al S. Acestea cunosc şi ele o diversificare extremă. toate cu peste 40%. 1996.D.9. Slovaciei. S-a ajuns astfel ca spre 1950.2% în 2000. fenomenul de restrîngere rapidă a populaţiei din sectorul primar a debutat tardiv. urmare a modernizării procesului de producţie. Atlante Anuario de Agostini.Evoluţiile din perioada de tranziţie a modificat această tendinţă. Proporţiile cele mai mari.). ca urmare a automatizării şi cibernetizării producţiei. Este o urmare firească a modificărilor structurale ale economiei – dezvoltarea sectoarelor de concepţie şi proiectare. Aici însă. ale cărei ramuri s-au diversificat la maximum.U. Buletinul trimestrial. paralel cu difuzia în spaţiu. Evoluţii similare se observă şi în Bulgaria. capabilă să absoarbă masivul surplus de populaţie rurală.Moldova (mult mai accentuate). vol. unde acest sector este încă larg reprezentat datorită specializării în ramuri cu consum ridicat de forţă de muncă (39% din populaţia activă în 1998). La aceasta se adaugă un factor care se menţine încă – dimensiunea redusă a bugetelor acordate unor servicii precum 153 . tinzând în general spre 75%.

U. proprţia populaţiei active în sectorul primar fiind covîrşitoare. populaţia activă în sectorul primar depăşeşte 60% (Africa cu 64%.) 1980-1982 1995-1997 TERRA 2 5 1 2 2 4 2 100 2 9 9 826 8 0 2 AFRICA 1 6 1 2 3 6 1 93 9 1 2 15 4 3 4 -de Nord 3 4 2 3 6 4 2 9 9 0 1 0 2 3 5 -de Vest 5 7 7 2 9 6 8 6 0 3 4 3 9 -de Est 6 8 5 1 1 8 7 4 2 3 05 1 2 -Centrală 2 7 9 1 3 7 1 2 8 3 7 3 0 7 -de Sud 1 3 2 3 1 2 2 3 6 6 8 9 1 3 6 OCEANI 1 1 2 6 1 1 2 A 1 4 5 1 4 3 2 5 ASIA 1 6 1 2 1 5 1 308 4 5 1 789 9 7 4 -de Sud4 4 2 3 6 3 2 Vest 3 2 1 7 9 4 4 2 -Central4 6 1 2 6 5 1 Sudică 02 3 2 5 12 8 4 8 -de Sud1 6 1 2 2 5 1 Est 59 4 1 5 43 6 5 9 -de Est 7 6 1 1 8 6 1 T 3 2 3 2 1 1 5 6 2 4 2 2 1 154 . cel al subdezvoltării de fapt.A. Cehiei şi Rusiei (cu 44-46%). Nivelul de plecarea a fost aici net inferior. Tabelul nr. regiune mai evoluată. Asia de Sud cu 63%). ca efect al necesităţii sprijinirii dezvoltării întregii economii de către infrastructura comunicaţională şi telecomunicaţională. Ponderea populaţiei agricole poate atinge sau depăşi 85%. dar la popul opus există o serie de state ale căror condiţii naturale dificile restrîng importanţa agriculturii. care apare mult mai evoluată cu doar 30%.Moldova sau unele regiuni rural din estul şi sud-estul României după 1990). cu toată tendinţa recentă de reducere. În marea majoritate a acestora. 64% în Vietnam.. chiar Albania. Face excepţie America Latină. cu toate progresele indiscutabile. E. mai ales dacă există resurse subsolice bogate – cazul statelor de la Golful Persic (Kuweit cu doar 2% populaţie ocupată în agricultură. menţinându-se ridicată – peste 60% în China. c)statele în curs de dezvoltare. subvenţionării cercetării şi proiectării etc. Există şi state în care ponderea sectorului terţiar sa ridicat la un nivel apreciabil. Qatar. a formării cadrelor calificate. în care predominanţa sectorului primar constituie regula.cazul Slovaciei. veniturile modeste ale salariaţilor şi agricultorilor care nu pot susţine în calitate de clienţi. Un grup aparte în această categorie este constituit de statele asiatice.învăţămîntul şi sănătatea. mai apropiată prin nivelul de dezvoltare de cele asiatice are încă valori de 56% fiind singurul stat european dominant agricol (la fel ca R.).) (mil. o reţea diversificată de servicii.31 :Evoluţia structurii populaţiei active pe Glob între 1980-1997 Continent P P S T P P S ul (regiunea) A A (mil.

Coreea de Sud. Populaţia activă din sectorul secundar. obişnuinţa de a avea oameni de serviciu.U. Psectorul primar. PA este populaţia activă (milioane). Media este de 18%. găsindu-şi explicaţia în tradiţia organizării societăţii şi relaţiilor umane : prezenţa unui număr excesiv de comercianţi.06 AMERIC A -de Nord 22 -Centrală 2 -Caraibe 2 -de Sud 4 EUROP A -de Nord 6 -de Vest 2 -de Sud 2 -de Est 6 RUSIA 7 7 5 8 56 4 2 9 1 3 60 1 2 6 1 9 3 3 8 4 6 3 1 1 3 5 6 8 2 8 3 1 2 9 2 2 2 4 3 9 3 0 4 4 2 3 5 2 4 4 1 4 6 5 3 6 6 3 3 3 2 4 5 4 8 6 5 5 0 4 5 3 3 4 63 3 58 1 50 5 1 1 7 1 40 2 73 4 8 8 6 5 8 8 1 7 2 1 5 3 2 6 3 3 2 1 1 1 4 4 9 2 6 2 4 2 7 2 4 2 7 3 2 2 7 3 3 1 2 9 2 3 8 1 4 9 5 9 7 3 4 7 4 3 5 2 5 7 6 9 6 3 5 8 3 9 4 0 3 3 3 2 4 6 0 7 3 3 4 Notă : valorile reprezintă o medie a anilor menţionaţi. cu proporţii care se ridică la nivelul celor mai avansate state occidentale (Iordania cu 73. New York. 1986.N. Kuwait cu 30% sau Iran cu 24%) ca şi în nordul Africii (Tunisia cu 32%) sau în America Latină (Trinidad-Tobago cu 38% sau Uruguay cu 32%). Singapore cu 64%. deţine proporţii relativ reduse. Surprinzătoare este proporţia activilor din sectorul terţiar. chiar pe lîngă familii lipsite de venituri mari. din zona Golfului Persic (E. Novara. 1997. coborând în statele cel mai puţin avansate la 6% (Bhutan) dar urcând într-un număr restrîns de state diseminate în Extremul Orient (Singapore cu 65% de ex. 1988. inclusiv mineritul şi construcţiile.. Bahrain cu 60%) de obicei state de mici dimensiuni. T-sectorul terţiar (în procente). Maghreb) unde situaţia se apropie treptat de aceea din ţările dezvoltate.U. întreţinerea unui aparat administrativ. O excepţie o constituie şi noile state industriale din sudul şi sud-estul Asiei (Singapore. etc. deşi în creştere. mai mari sau mai mici. inclusiv silvicultură şi piscicultură. plăci turnante ale comerţului mondial.6%. Kuwait cu 68%. Liban cu 69%. 155 . S-sectorul secundar. Images économiques du monde (anii 1980-1999). datorate slabei dezvoltări a industriei.L. O. transformate în pieţe majore ale capitalului internaţional. O categorie distinctă o formează acele state specializate în domeniul comercial-bancar.A. cu 49%. Geneva.) sau unele situate în apropierea Europei (Turcia. Yearbook of Labour Statistic.. pletoric.). Malaysia. Surse : Statistical Yearbook. 1983/1984. I. interpuşi între producător şi consumator. în scopul păstrării unui anumit prestigiu social. ineficient. toţi cu venituri modeste. mai ridicată decât a celor din secundar – 22%. IGN.O. birocratic. Taiwan. Este vorba de un fenomen complex care nu corespunde nici cu standardul de viaţă coborît nici cu nivelul precar de dezvoltare a serviciilor. Atlante anuario de Agostini.

unele state sud-est asiatice lansate după 1990 în cursa pentru dezvoltarea activităţilor neagricole (Malaysia.. Uruguay. În ultima vreme tot mai utilizat este indicele de dezvoltare umană (I. statele est-europene aflate în tranziţie (cu excepţia Albaniei şi R. în timp ce populaţia feminină cunoaşte proporţii peste medie în unele servicii (învăţămînt. Frecvent. masiv sprijinit financiar de către americani. domină categoric forţa de muncă masculină – cazul S.Moldova). Taiwan.Calitatea resurselor umane : nivelul de dezvoltare şi nivelul de instrucţie Un alt criteriu socio-economic de clasificare a populaţiei este şi cel care derivă din calitatea resurselor umane. Indonezia. în statele de veche populare din Asia. comerţ) şi în conducerea întreprinderilor.I.A. Cuprinde toate statele europene occidentale. Pornind de la analiza distribuţiei produsului intern brut exprimat prin puterea de cumpărare. dar cu inegalităţi sociale extreme şi grave probleme de adaptare la exigenţele economiei de piaţă.B.7% din populaţia activă masculină este ocupată în industrie şi construcţii faţă de 18. S. doar Slovenia a depăşit această barieră. sănătate.4.H. Se remarcă existenţa unui grup de state aflat în avangardă. cu un P.). în funcţie de poziţia dominantă a anumitor grupuri. Toţi aceşti indicatori trebuie priviţi cu maximă circumspecţie datorită dificultăţilor de comparare a statisticilor naţionale.N.În afara acestor deosebiri. Coreea de Sud).D. ecartul între cele mai avantajate şi cele mai defavorizate fiind de peste 1 la 100 : a)state dezvoltate. Canada.U. structura profesională a populaţiei ocupate prezintă şi importante diferenţe între sexe.6% la bărbaţi. În rândul populaţiei masculine se înregistrează în mod normal ponderi mai ridicate ale activilor industriali. Se încadrează aici multe state latino-americane (în primul rând Brazilia. ţările scandinave. În sectorul primar al statelor din Lumea Nouă.I.. a modului în care este gestionat „capitalul uman”. al căror P. la fel ca şi în Canada. Slovacia şi Estonia. dar foarte aproape sunt şi Cehia. Australia şi Noua Zeelandă la care s-au adăugat în ultimele decenii o serie de state asiatice aflate într-o rapidă dezvoltare economică (Singapore.A. Elveţia. Argentina şi Mexicul).9% la femei şi 57.B. dimpotrivă în sectorul terţiar ponderea este de 79. care depăşeşte cu mult 20-30 mii USD (S. statele cu structură rasială şi etnică eterogenă se remarcă printr-o puternică segregare profesională.) sau a producţiei agricole subzistenţiale. exprimate sau nu prin puterea de cumpărare208.4% femei active în agricultură faţă de numai 30.4% în cazul celei feminine. cu agricultură puternic mecanizată.6.B. cu o agricultură puţin mecanizată forţa de muncă feminină este dominantă (Coreea de Sud cu 40. Nivelul de trai şi nivelul de instrucţie exprimă sintetic diferenţele enorme între statele avansate şi cele lăsate pradă subdezvoltării.D. Dintre statele latinoamericane cel mai aproape de acest grup este Chile. pază etc. Frapant este cazul Africii de Sud unde cea mai mare parte a populaţiei de origine europeană este ocupată în sfera serviciilor (administraţie.7% dintre femei. între 5 000 şi 10 000 USD/loc.U.U.) furnizat anual în rapoartele P. În cazul sectorului primar se manifestă de asemenea deosebiri. majoritatea 208 Diferenţa dintre PNB şi PIB derivă din includerea în cel din urmă a balanţei comerciale !!!!!!!!!!!!!!! 156 .7% dintre bărbaţii activi lucrează în agricultură faţă de numai 1. Australia. în S. cu un P. Japonia.I. Dintre statele est-europene. Pentru analiza nivelului de trai cel mai frecvend indicator utilizat este venitul. Luxemburg etc. pentru anul 2000 se pot distinge la nivel global patru categorii de state. dificultăţii de convertire într-o monedă unică. excluderii din înregistrările oficiale a serviciilor domestice (menaj. IV. unele state petroliere (monarhiile de la Golful Arabo-Persic./loc.I.). Brunei) şi Israelul. unde 4. b)state în care procesul de dezvoltare economică este mai avansat.B. Pentru evaluarea acestuia există mai multe variante care raportează la numărul de locuitori fie produsul naţional brut (PNB). Invers.A. Canada. fie produsul intern brut (P. 37. depăşeşte 10 000 USD.U.A. astfel subestimându-se nivelul real al veniturilor. de gradul de calificare etc. mai ales în industria grea. De exemplu. Thailanda).7% bărbaţi. Ungaria..). Noua Zeelandă etc. Thailanda etc. în timp ce sectorul extractiv cu condiţii grele de muncă datorită adîncimii minelor de aur şi temperaturilor ridicate este dominat de forţa de muncă africană (90%). desfacerea mărfurilor).U.

B. întrucât multe persoane nu mai stăpânesc după câţiva ani exigenţele minime ale gradului de instrucţie209. Este cazul unor state latino-americane mai sărace (Bolivia. în care rata analfabetismului este extrem de redusă (în limitele câtorva procente). Majoritatea acestora fac eforturi considerabile pentru a ţine pasul cu statele avansate. proporţia titularilor de diplome universitare.A. Cu toate acestea unele studii indică o subestimare a analfabetismului.S.B. un sfert din populaţia mondială de peste 15 ani este analfabetă. activităţile industriale şi serviciile fiind insuficient diversificate. Siria. inclusiv India şi China.Sud-Africană şi Gabonul favorizate de bogăţiile minerale iar în nord. Australia şi Noua Zeelandă.D. Majoritatea se află în Africa Subsahariană. Cambodgia) sau gravele probleme sociale (Haiti). afişând creşteri notabile ale P. integrarea unor criterii care ţin de accesul la serviciile publice şi culturale sau dotarea cu aparatură electrocasnică conducând la diferenţieri în statele din aceeaşi categorie. Iran.D/loc. Această clasificare este imperfectă dând doar o imagine de ansamblu asupra nivelului de dezvoltare. Japonia.I. Sunt state în care populaţia este încă dominant agricolă. Se adaugă unele state latino-americane mai slab dezvoltate (Bolivia. Aceste state cumulează peste 10% din populaţia mondială şi cunosc cel mai înalt ritm de creştere demografică. numărul de studenţi.156.I. proporţia populaţiei care ştie să citească. S.I. Pornind de la aceste considerente. statele din nordul Africii) ca şi cele mai multe state din Asia Musonică. d)state subdezvoltate.UNESCO). De remarcat că în această categorie este concentrată mai mult de jumătate din populaţia mondială. c)state în care analfabetismul afectează încă o parte importantă a populaţiei (15-40%). statele est-europene din multe puncte de vedere sunt mai apropiate de statele occidentale decât de cele asiatice sau latinoamericane. Canada. c)state în care procesul de dezvoltare economică este abia la început. În Africa se înscriu în această categorie R. cu un P. Un caz particular este cel al Iraqului care după războiul din 1991 este supus embargoului.U. beneficiind de deschiderea spre Europa. Pot fi deosebite şi în acest caz patru categorii de state : a)state dezvoltate. d) state în care accesul la educaţie este extrem de restrictiv. Nivelul de instrucţie constituie un astfel de criteriu suplimentar care dă măsură calităţii resurselor umane viitoare. Indonezia. Sri Lanka iar la nivel local şi unele state indiene sau provincii chineze).S. Egipt) şi a majorităţii statelor din Asia Musonică şi Asia Centrală. Pentru evaluarea acestuia se utilizează mai mulţi indicatori precum : gradul de şcolarizare a copiilor între 6-15 ani. diferenţele între sexe fiind tot mai reduse. pp. în primul rând a celor doi giganţi : India şi China. aflate de obicei şi într-o fază mai avansată de dezvoltare economică (majoritatea statelor latino-americane mai avansate şi statele din Orientul Apropiat. investiţiile în acest domeniu fiind pe termen lung. cu un P. Gradul de alfabetizare se situează în jur de 85-90% iar accesul la educaţie. Peru). capabile să depăşească nivelul încă înalt al creşterii demografice. inclusiv la cea superioară tinde să se generalizeze. Tunisia devenită una din principalele destinaţii turistice. 157 . Coreea de Sud. să scrie şi să socotească (nivelul elementar de instrucţie sau rata de alfabetizare cu corolarul ei analfabetismul). b)state în care s-au făcut progrese considerabile în domeniul educaţiei. Ecuador) şi Brazilia care cunoaşte disparităţi regionale extrem de puternice. Este nu numai cazul unor state subdezvoltate din Africa 209 210 P. Se integrează aici Europa în întregime. Sunt state în general dependente de asistenţa financiară şi alimentară acordată de statele dezvoltate. diferenţele între sexe fiind foarte mari. La nivel mondial un bărbat adult din cinci este analfabet faţă de o femeie din trei (cf. inferior nivelului de 2 000 U. Algeria. Sunt state în care numărul studenţilor şi al posesorilor de diplome universitare este ridicat. în multe cazuri majoritatea populaţiei fiind analfabetă (mai ales femeile210). în restul lumii constituind excepţii explicabile prin conflictele îndelungate (Afganistan.statelor din Orientul Apropiat (Turcia.. Iordania). al statelor din nordul Africii (Maroc./loc. Se încadrează aici majoritatea statelor islamice (Iranul. Astfel.Merlin (1997).B între 2 000 şi 5 000 U.

Courgeau. în perioada contemporană. Numărul migranţilor schimbaţi între două zone este de obicei direct proporţional cu produsul populaţiei acestora şi invers proporţional cu pătratul distanţei care le separă. Este cunoscut de altfel că pentru multe state dezvoltate este deja mai comod să importe forţă de muncă înalt calificată decât să cheltuiască sume enorme pentru pregătirea acesteia pe loc. Mobilitatea populaţiei este influenţată de contradicţiile şi ambiguităţile raporturilor dintre societăţi şi spaţiul în care trăiesc. O lungă perioadă. Deşi se susţine că această „drenare a creierelor” este în beneficiul umanităţii. Se observă din cele prezentate că polarizarea nord-sud este mai evidentă în cazul nivelului de instrucţie a populaţiei. după eliminarea ocupaţiei otomane (Câmpia Panonică. Mobilitatea geografică este generată de o multitudine de cauze îmbinate în proporţii variabile. În plus. întreruperea acestor fluxuri fiind practic imposibilă. Multe state cu posibilităţi economice reduse fac eforturi imense în domeniul instrucţiei.3/1973. regiunile din nord-vestul Mării Negre). D. Egiptul. În trecut însă situaţia era inversă. nivelul migraţiei interne sau reciproce este proporţional cu extinderea teritoriului211. 1986). În general. Exemple ilustrative pentru aceste cauze ecomomice pot fi găsite de-a lungul întregii istorii a umanităţii. derivate din permanenta tendinţă a grupurilor umane sau a indivizilor de a găsi condiţii mai bune de viaţă. demograf francez preocupat de cauzalitatea mobilităţii umane în Migrations et décompositions du territoire. Astfel s-a întâmplat în unele regiuni slab populate din sud-estul Europei. China dar şi majoritatea statelor esteuropene). capitaluri.Subsahariană ci şi al unor state în care accesul femeilor la educaţie este extrem de limitat (Arabia Saudită). prin adaptarea unor grupuri umane la noi condiţii de mediu sau prin amestectul acestora precum şi la formarea actualei structuri etno-lingvistice a populaţiei. Mobilitatea umană presupune existenţa unui schimb de populaţie între două zone : de plecare şi de primire. produc şi se reproduc. zonele slab populate. aceasta găsea un debuşeu sub forma unor terenuri libere. cu un potenţial ridicat însă deveneau atractive până la momentul egalizării densităţii. Tot mobilitatea a contribuit şi la formarea raselor. aflată într-o continuă evoluţie este indispensabilă bunei funcţionări a oricărei societăţi. tehnici. Este cazul marilor colonizări antice – feniciană. Această mobilitate multiformă. O altă regularitate observată este aceea care postulează că în două zone cu o densitate similară a populaţiei dar cu suprafeţe diferite. închiderea în sine. Ea nu constituie decât o latură a unei mobilităţi mult mai largi care antrenează fluxuri umane şi materiale (mărfuri. 158 . Epoca modernă şi perioada contemporană este marcată dimpotrivă de căutarea unor surse de materii prime (agricole sau subsolice) şi mai ales de tentaţia unor locuri de muncă mai bine remunerate şi a accesului la facilităţile societăţii de consum de tip occidental. activităţi) la care se adaugă fluxurile informaţionale de o importanţă majoră în epoca în care trăim. dictată în primul rând de căutarea unor materii prime indispensabile civilizaţiei bronzului (cupru. furnizând an de an specialişti ţărilor dezvoltate (tipice sunt India. Capitolul V Mobilitatea spaţială (geografică) a populaţiei Mobilitatea este o trăsătură definitorie a populaţiei umane fiind unul din factorii responsabili de formarea ekumenei. Totuşi diferenţele de potenţial economic pot perturba această legitate ca şi corelaţia care există între densitatea populaţiei şi nivelul mobilităţii. zonele dens populate sunt mai atractive decât cele slab populate. explicându-se astfel tendinţa de concentrare a populaţiei umane. pentru statele furnizoare de materie cenuşie semnifică o dublă pierdere : a sumelor alocate pentru pregătire şi a valorificării capitalului uman în scopul dezvoltării economice. devenite foarte atractive pentru migranţi de diverse naţionalităţi în secolele XVIII-XIX. 211 Cf. Population nr. ea a devenit şi o axă fundamentală a funcţionalităţii şi dinamicii societăţii contemporane (Thumerelle. nepopulate sau ocupate de populaţii aflate la un stadiu inferior de dezvoltare. corelaţia cu nivelul de dezvoltare nefiind totdeauna perfectă. Numeroasele cauze care contribuie la mobilizarea populaţiei pot fi grupate astfel : a)cauzele economice.

e. generată de suprapopularea îngustelor cîmpii litorale ale Eladei care nu puteau asigura subzistenţa unei populaţii numeroase. mai multe popoare din Caucaz şi Crimeea au fost deportate în masă în Asia Centrală : tătarii din Crimeea. Este cazul statelor germane (Prusia. celelalte primind permisiunea de a reveni după moartea lui Stalin în 1953.A. avionul). foarte frecvente. ajungând dominante în unele regiuni : la est de Elba. datorată de multe ori unei gestionări nechibzuite a spaţiului dar şi al unor modificări climatice a fost responsabilă parţial de mişcările unor populaţii din jurul Mediteranei pe parcursul Antichităţii. combinat cu alte cauze. c)cauzele demografice. Pentru a pleca în căutare de lucru peste graniţe este nevoie în prezent în primul rând de un minimum de educaţie. Mult timp s-a invocat drept cauză principală a acestei emigraţii. spre alte regiuni în care poate fi mai uşor controlată. Cel mai clasic exemplu este cel al poporului evreu care a cunoscut în Antichitate mai multe astfel de transferuri au fost comune tuturor marilor imperii (în Egipt în secolul al XIII-lea î. inguşii. Paris. London. al căror efectiv este mai mare astăzi în aceste regiuni decât în Europa. transporturile transoceanice.). frecvente încă din vechime. automobilul. Exodul inteligenţei are astfel o pronunţată conotaţie economică212. 1981. kalmucii etc. în scopul asigurării controlului vastului spaţiu fiind transferaţi circa 3 mil.Jones.R. Imperiul Roman a procedat în aceeaşi manieră în antichitate. Tendinţa de creare a unei pieţe unice planetare determină mondializarea fluxurilor umane. regiunile aride ale Australiei. 159 . considerată nesigură sau chiar periculoasă. în special din Orient şi din Spania. Emigraţia economică cuprinde în prezent o mare varietate de forme. La sfîrşitul celui de-al doilea război mondial ca urmare a „colaborării” cu naziştii.. Aceste tehnici au permis şi extinderea ekumenei în arii geografice cu condiţii naturale mai dificile dar bogate în resurse. constau în voinţa unor state cu tendinţă imperialistă de a-şi asigura controlul teritoriilor periferice prin colonizarea cu populaţie fidelă. continuator al unor tradiţii viguroase încă din perioada ţaristă. Austria) care au colonizat masiv populaţii germane în centrul şi estul Europei.U. Presiunea demografică. Evoluţia tehnicilor de transport la distantţă în ultimele secole (calea ferată. Existenţa unor regiuni subpopulate sau insuficient exploatate era esenţială în acest proces aşa cum s-a întîmplat şi în Europa unde ca efect al revoluţiei industriale se manifestă începând din secolul al XVIII-lea. Gallimard. La fel de frecventă este şi politica unor state expansioniste de a transfera populaţia ocupată. chiar dacă de multe ori temporare (unele regiuni din vestul S. A population geography. nogaii. Immigration : le défi mondial. În acest mod s-a extins aria ocupată astăzi de popoarele europene. insatisfacţiile acesteia fiind mult mai pregnante. VI î. Cauze similare au împins în valuri succesive populaţiile nomade în căutarea de păşuni pentru turmele lor. la Babylon în sec. spre Lumea Nouă. Clasic este cazul irlandezilor sub ocupaţia engleză. generatoare a puternicilor curenţi migratorii spre regiunile slab populate ale Americii de Nord ori spre regiunile urban-industriale care ofereau alternative la ocupaţia agricolă tradiţională. Routledge. Cele mai recente cazuri pot fi extrase din fostul imperiu sovietic. b)cauzele politice. Alaska. explozia demografică.). mijloace financiare şi relaţii. Acesta nu este un caz singular. sărăcia dar se pare că acesta este un factor secundar. fiind integrată de fapt procesului de mondializare. care s-a derulat rapid şi eficient chiar şi în arii periferice cum a fost Dacia 213. inclusiv a grecilor. cecenii.n. d)cauzele sociale datorate lipsei unor drepturi sau statutului inferior în care sunt menţinute anumite grupuri. generând noi deplasări de populaţie. de romani la care se adaugă un număr cel puţin dublu de cetăţeni de alte origini. De altfel este un fapt cunoscut că elitele emigrează mai mult decât majoritatea populaţiei (proporţional). a favorizat emigraţia pe motive economice.Bernard. pînă în pragul epocii moderne. Unul dintre acestea a rămas dislocat pînă la destrămarea imperiului la începutul anilor '90 când s-au putut reîntoarce parţial în regiunile de baştină (tătarii din Crimeea). în Prusia Orientală etc. drenajul elitelor profesionale spre statele avansate şi organizarea migraţiilor polarizate de marile metropole integrate în sistemul economic internaţional.cositor) sau mai ales cea grecească. 2002. Anzii chilieni etc. În acest mod trebuie de altfel înţeles procesul de romanizare. reduşi la statutul de simpli 212 213 O analiză recentă a fenomenului migraţiilor internaţionale aparţine lui P.n.e. s-au manifestat masiv în perioada modernă. Informaţii preluate de la H.

se pot combina cu celelalte. f)cauzele etnice sau religioase. PUF. Iniţial acestea sunt declanşate de alte cauze. Bayreuth sau Cannes de ex. Este aşa numita migraţie de pensionare. Cambridge.) care le conduc în locuri diferite sau îi readuc în locul de origine. Este aşa-numita emigraţie în etape. deosebind astfel migraţiile definitive de cele temporare. i)cauzele culturale. XVII-XVIII spre bazinul Dunării Inferioare (Dobrogea şi Moldova în principal) sau spre Extremul Orient. care constituie o formă particulară de mobilitate. teatrale. 214 Conf. j)cauzele naturale. Poate fi avut în vedere în primul rând criteriul temporal. Statele Unite ale Americii sunt într-o anumită măsură rezultatul oprimării religioase la care erau supuse unele secte neoprotestante în insulele britanice sau în restul Europei (pelerinii. Este cazul ruşilor lipoveni (staroveri) obligaţi să plece din regiunile de baştină din sudul Rusiei în sec. Fenomenul de aridizare poate acţiona în sens negativ. Dacă cele mai multe persoane nu migrează niciodată în decursul existenţei lor.U. cutremure). având ca destinaţie predilectă statele occidentale dezvoltate. 1995 160 . altele dimpotrivă participă la migraţii succesive (primare. integrate mişcărilor turistice. obligaţi să se retragă treptat. Acestea pot deteriora condiţiile de viaţă ale unor grupuri. combinate cu persecuţiile etnice sau religioase. mai ales spresud. lăsând acest vast spaţiu practic nepopulat. mai ales acolo unde grupul respectiv are şi o conotaţie socio-profesională (cazul unor populaţii cu spirit comercial – chinezii în sud-estul Asiei. frecvente dintotdeauna. Tubingen. Se formează astfel mari aglomerări de populaţie şcolară (peste 300 000 studenţi la Paris de ex.N. de factură climatică cel mai adesea dar şi telurică (vulcanism. prin reducerea ecumenei – cazul zonelor tropicale ale Africii de Nord unde pe parcursul Antichităţii. foarte larg dezvoltată în ţările avansate. metodiştii. cinematografice (Salzburg. Mobilitatea poate lua astfel o mare varietate de forme de manifestare. favorabile extinderii ekumenei. Les migrations.): g)cauzele educaţionale generate de atracţia exercitată de marile centre universitare.) sau şi mai evident în cazul unor oraşe mai mici cu profil universitar din Germania.). H. de rangul doi etc. de tip turistic adesea. Europa nordică a fost prima dată populată în decursul primului interglaciar (Mindel-Riess) cunoscând mai multe astfel de cicluri. anabaptiştii. criteriile după care pot fi analizate fiind multiple. al stabilităţii deplasării. acestea din urmă cu o dimensiune socială şi politică specifică. menonniţii etc. cu caracter temporar. ulterior familia se consolidează cu ceilalţi membri. manifestate sub forma tendinţelor de regrupare a familiilor. care împing la emigrare numai o parte a familiei –membrii tineri mai ales. Migraţia este considerată acea formă de mobilitate care modifică distribuţia spaţială a unui teritoriu dat într-o manieră durabilă214. specifice epocii moderne. Freiburg. Marea Britanie sau Suedia (Heidelberg. e)cauze psiho-sociale. situate îndeosebi în zonele montane sau pe riviere. acestea din urmă divizate în funcţie de durată. care au înfiinţat statul Massachussets. unde acest contingent de populaţie se dirijează masiv în ultimul timp spre mediul rural.). Uppsala etc.Domenech. Oxford. h)cauzele sanitare. Este cazul situaţiei din Pleistocen. Un criteriu des utilizat în practica mondială este cel spaţial. grupurile de vînători au migrat spre zonele arctice de unde s-au retras spre sud în perioadele glaciare. unele populaţii din vestul Africii etc. obiect al celei mai dinamice activităţi economice contemporane. ajungându-se în cele din urmă la migraţii de retur. exprimat în primul rând de frontiere care separă migraţiile interne de cele internaţionale. frecventă în ultimele decenii. când pe parcursul perioadelor interglaciare. presbiterienii. Între mobilitate şi migraţie există a anumită ambiguitate semantică. parcursul lor fiind astfel circular. pînăn la distrugerea parţială sau completă a habitatului.). consideră migraţiile acele deplasări de populaţie care traversează o limită pentru a-şi stabili o nouă reşedinţă.muncitori agricoli dar astfel de situaţii au devenit foarte frecvente în ţările în curs de dezvoltare. spre marile centre ale festivalurilor muzicale. constau în deplasarea bolnavilor sau mai ales a populaţiei vârstnice spre centre spitaliceşti localizate adesea în aşezări cu funcţii balneo-climaterice. Tot aici pot fi integrate marile pelerinaje religioase şi alte mişcări cu caracter cultural. Sahara oferea încă păşuni întinse capabile să întreţină populaţii de păstori nomazi. O. Oprimarea unor grupuri le obligă adesea să se replieze în alte regiuni în care libertăţile individului sunt mai bine respectate sau există o atitudine tolerantă faţă de diversitatea etno-confesională.

sudul S. componentă a bilanţului general al populaţiei : BM = I-E. Din zona de coastă a Mării Negre (regiunea Trabzon). în bună parte având şi o nuanţă religioasă. Aceste tip de migraţii se manifestă la distanţe variabile.Courgeau . creştină în general.5 mil. un ultim exemplu fiind cel furnizat de recunoaşterea independenţei Eritreei care a generat o mişcare în ambele sensuri. au trecut pe teritoriul recunoscut oficial al Eritreei.2-1.Clasificarea migraţiilor după criteriul temporal V. după o prezenţă care urcă pînă în antichitatea timpurie. nu numai în jurul bazinului mediteranean ci şi în alte arii civilizate ale Globului. Bordeaux). Paris. repliindu-se spre Grecia actuală sau plecând peste ocean. b)comerţul cu sclavi. un număr important au plecat şi spre fosta U. Această tendinţă de regrupare în cadrul unor frontiere recunoscute prin tratate este frecventă pe parcursul secolului XX. pentru ultimele decenii fiind remarcabilă mondializarea lor. principalii actori implicaţi fiind britanicii. depopulate prin genocidul sistematic al populaţiei indigene.A. frontierea fiind stabilită cu preţul unui conflict sîngeros. Paris. de etnie tigrina în special.Sandu . olandezii şi francezii. Pot fi deosebite ca forme principale următoarele : a)migraţiile de regrupare a unor populaţii în cadrul unor state naţionale sau schimburile de populaţii efectuate între state ca efect al unor tratate. de asemenea de veche tradiţie. în special odată cu dezvoltarea agriculturii de plantaţie (sec. sau nord-estul Braziliei. Numărul populaţiei afectate de această strămutare a fost de circa 1. Migraţiile definitive Este o categorie de migraţii care presupune stabilizarea migrantului într-un alt loc decât cel de origine. Într-o formă specifică. la nivelul unei generaţii sau ca etapă în migraţia succesivă. contribuţia lor la formarea aglomeraţiilor urbane ale Atenei şi Salonicului fiind esenţială. o parte din administraţia etiopiană. Un caz clasic l-au furnizat grecii anatolieni (din regiunea oraşului Izmir şi de pe ţărmul Mării Negre mai ales) şi cei din regiunea oraşului Istanbul. XVIIXVIII) care necesita o mare cantitate de forţă de muncă. 1984. În contrapondere au părăsit Grecia circa 300 mii de musulmani. Ca urmare a pierderii războiului greco-turc din 1923. Academiei. P0 n(P 0 +Pn ) este populaţia iniţială şi Pn populaţia la capătul duratei.J. greu de asigurat în unele regiuni din jurul Mării Caraibilor.În literatura de specialitate se utilizează adesea termenul de migraţie netă 215. SEDES. dar strămutarea unor populaţii întregi ca efect al unor acorduri interstatale este recentă. Peuples en mouvement. Similar a fost schimbul efectuat între Bulgaria şi România în urma Tratatului de la Craiova (7 sept. Acest schimb de populaţii nu a avut caracter etnic exclusiv. a lui D. 1986 a lui P.1. mulţi dintre „grecii” anatolieni erau turcofoni (în special cei din Cappadochia) iar cei mai mulţi musulmani din Creta. în care n este durata. majoritar grecească pînă în 1923. Bucureşti. deplasaţi spre Turcia erau de fapt greci islamizaţi.Thumerelle etc.R.1940). afectând circa 100 mii bulgari din nordul Dobrogei şi peste 150 mii de români din Cadrilater (mai ales aromâni) obligaţi să-şi schimbe definitiv domiciliul. Rezultanta este soldul migratoriu care la nivel local sau regional poate fi pozitiv sau negativ dar la nivel mondial este egal cu 2(I −E) 0.1. 1980. Acest comerţ a stat la baza prosperităţii multor porturi atlantice (Bristol. 215 Pentru detalii pot fi consultate lucrări ca : Analyse quantitative des migrations humaines. în care I exprimă intrările (sosirile) în sistemul populaţional iar E ieşirile (plecările). aceştia au fost constrînşi să-şi părăsească locurile natale. fiind retrasă odată cu alte populaţii fidele iar o parte din populaţia musulmană. Se pot deosebi mai multe variante dar cauza principală a tuturor o constituie căutarea unei situaţii socio-economice mai bune. Ed. V. acestea s-au manifestat de multă vreme.S. Fluxurile de migraţie din România.. 161 . deplasaţi în special spre aglomeraţia urbană Istanbul.1. Aceasta exprimă de fapt bilanţul migratoriu. Astfel au fost repopulate Antilele. Rata brută a migraţiei nete se poate exprima astfel : Mn = .S. Cel mai notoriu a fost comerţul organizat de către europeni după descoperirea Americilor.U. Masson. consecutive de cele mai multe ori unor războaie. a lui D.

Payot. regiuni mlăştinoase sau deşertice). e)migraţiile de retragere a populaţiei locale din faţa înaintării unor grupuri migratoare sunt de asemenea foarte frecvente. a căror populaţie actuală este în mare parte rezultatul acestor migraţii. d)infilitrările continui pe teritoriul altui stat sau grup etnic.c)migraţiile de cucerire. sunt cunoscute sub numele de mişcări metanastatice217. Paris. cu sporadice deplasări în masă. În perioada modernă foarte caracteristice au devenit migraţiile pentru muncă sau studii.1. Retragerea khoisanoizilor spre regiunile inospitaliere ale deşertului Kalahari din faţa înaintării populaţiilor bantu este un alt exemplu la fel ca retragerea populaţiilor iraniene din Asia Centrală (Turkestan. când sub impulsul hunilor. Astfel de migraţii pot schimba complet tabloul etnic al unor vaste regiuni prin asimilarea sau refugierea populaţiei locale. vestul Tibetului) spre regiunile muntoase înalte (Pamir. din diverse motive. deplasarea lor din aria de origine (regiunea dintre Nipru şi Vistula). La Péninsule Balkanique. fiind responsabile de formarea unor izolate etno-lingvistice. Acesta a fost cazul Europei şi Asiei Mici. prin alimentarea continuă a curentului de populaţie pot deveni majoritari sau asimila chiar populaţia autohtonă. V.1. de multe ori consecutive sedentarizării unor populaţii nomade sau seminomade. elementele imigrate fiind asimilate. domeniul unor populaţii sedentare de limbă persană sau tadjikă. la mare distanţă de locul de origine. Karakorum) din faţa expansiunii populaţiilor turco-mongole în Evul Mediu. spre care s-au repliat populaţii de diverse origini (caucaziene. constituie una din cele mai frecvente forme de migraţie definitivă..2. fiind urmată de tentative de revenire în perioadele de acalmie. fiind lentă. având particularitatea că nu se desfăşoară în masă ci în grupuri mici sau adesea individual. aceste infiltrări etnice nu modifică imediat structura etnică a regiunii afectate. turcice. O situaţie similară a fost şi cea din regiunea Caucazului Mare. proces care a devenit treptat o politică de stat. 1918). 162 . au ca efect deplasarea în masă a unei populaţii. dar depăşirea unui prag numeric atunci când imigranţii devin tot mai numeroşi. declanşat la un moment dat ci ca un apogeu al unor mişcări perpetui de populaţii care au contribuit în cele din urmă la formarea structurii rasiale şi etno-lingvistice a populaţiei. dar cu potenţial economic mai ridicat. Astfel de mişcări de pendulare între ariile de refugiu şi cele expuse invaziilor. Kabul.n. cazul arabilor plecaţi din sud-vestul Peninsulei Arabice în sec. populaţiile germanice au migrat din regiunile nord-pontice sau baltice spre sudul Europei antrenând şi deplasarea slavilor ori a altor populaţii venite dinspre Asia (turco-mongole sau iraniene)216. Hindukuş. De multe ori. pe parcursul mai multor secole. proces facilitat de contextul specific al ocupaţiei habsburgice dar şi de apropierea culturală. turkmeni).VII.2. ocupate parţial de populaţii slave colonizate aici în timpul Imperiului Ţarist. inclusiv în regiunea actuale capitale. Cazul cel mai recunoscut este cel al marilor migraţii declanşate în sec. 217 După numele dat de geograful iugoslav Jovan Cvijić care le-a studiat în Peninsula Balcanică (Cf. populate tradiţional de populaţii turcofone (uzbeci. iraniene) care abia în ultimul secol au început să coboare spre regiunile piemontane. astfel explicându-se slavizarea treptată a populaţiilor romanizate sau elenizate de la sudul Dunării. împinşi de alte grupuri de multe ori. Astfel de exemple pot fi extrase şi din alte regiuni ale Globului. Aceste infiltrări au continuat pînă în pragul epocii moderne. Este cazul paştunilor (afganilor) originari din regiunea muntoasă din sud-estul Afganistanului actual s-au infiltrat treptat în regiunile vecine de la nord şi nord-est. III-IV e. fiind colonizaţi după 1950 şi în regiunile nordice ale acestui stat.Migraţiile temporare La fel de frecvent omul se poate deplasa temporar în diverse scopuri. o formă chiar mai veche. V. Migraţia slavilor a fost mai degrabă de acest tip decât de cucerire.1. În alte cazuri o parte a etniei antrenată în migraţii de cucerire rămîne în patria de origine. De obicei replierea se efectua în arii mai izolate şi mai greu accesibile (văile munţilor înalţi. motivând suplimentar conflictele interetnice din această ţară. explicând rutenizarea unor regiuni de populare tradiţional românească (nordul Bucovinei şi al Maramureşului).Migraţiile alternante 216 Marile migraţii nu trebuie înţelese ca un fenomen insolit.

Pentru ca astfel de mişcări să se poată desfăşura este necesară o reţea de transport bine organizată. la peste 600 km distanţă. la Paris. mai ales în ce priveşte mişcările centripete. O revigorare a activităţilor economice este de natură să relanseze într-o anumită măsură aceste fluxuri în noul context al tendinţei unor categorii de populaţie de a se stabili la periferia marilor aglomeraţii. distanţa fiind determinată de performanţele tehnice ale mijloacelor de transport 218. 163 . devenind în multe cazuri nesemnificativ. capacitatea de absorbţie a metropolei fiind foarte mare. spre ariile periurbane. limita maximă a timpului de parcurs nu depăşeşte două ore. de regulă sezoniere. similare celor cotidiene. Este mai difuz în spaţiu. dar există şi cazuri în care cei antrenaţi deservesc unele instalaţii situate în zone cu acces dificil (zona arctică. studiu) se disting prin distanţa mai mare. Semnificativă este şi ponderea forţei de muncă slab calificate (construcţii. mişcări favorizate de existenţa unei reţele de transport rapid între centru şi suburbii. frecvent în cazul marilor aglomeraţii urbane cu activităţi economice foarte dezvoltate. atunci când reconstrucţia a necesitat un maximum de forţă de muncă. mai rar invers – circa 2. muncitorii ocupându-se în afara orelor de program şi cu agricultura. staţii meteorologice. suplinită parţial cu imigranţi. Aceste mişcări cotidiene pot conduce la constituirea unor categorii socio-profesionale distincte. cu o perioadă mai lungă de alternanţă.A.A. De exemplu în S. absentă sau slab reprezentată în aceste arii. sud-estul Japoniei. spre centrul polarizator. Marile aglomeraţii urbane sunt sediul unor puternice mişcări navetiste locale. insule izolate. unde acestea se desfăşoară ierarhic dinspre oraşele mai mici spre cele mai mari. mai ales dacă sunt înconjurate de arii rurale excedentare în forţă de muncă. Aceste mişcări au un caracter tot mai net internaţional. faruri etc. sunt frecvent echipe specializate de muncitori agricoli utilizaţi în recoltarea cerealelor. De regulă. în Canada). tot mai frecvente în perioada contemporană : a)navetismul. mişcări intense de acest tip existând şi în megalopolisul de pe coasta atlantică a Americii de Nord. structura grupului migrator etc. care se deplasează progresiv spre nord pe măsura maturizării recoltei (în iunie în sud dar în septembrie mai spre nord.. capabilă să reducă la minimum pierderea de timp dar şi existenţa unei oferte excedentare de locuri de muncă. antrenând populaţie cu calificare superioară. care necesită forţă de muncă necalificată. deci un sfert din populaţia aglomeraţiei.): c)migraţiile periodice. în ambele sensuri: -mişcările centripete. când în oraşe s-a construit masiv atât în domeniul industrial cât şi în cel edilitar. silvice. având tot caracter pendulatoriu şi fiind dictate de multe ori de un motiv similar (muncă. specializată. Se impun câteva forme. depind de ciclicitatea anuală a perioadelor vegetative. La noi în ţară. concentrate în zona centrală sau în zonele industriale periferice. existând o relaţie direct proporţională cu dimensiunea acestora. mişcare de tip pendulatoriu permisă de evoluţia mijlaocelor de transport.5mil. agricultură. Mişcări navetiste de mare amploare sunt cele înregistrate în ariile megalopolitane – nordestul S. Restructurarea activităţilor industriale şi diminuarea construcţiilor civile au făcut ca acest flux să scadă treptat după 1990. -mişcările centrifuge.U. În acest timp Bucureştii atrăgeau zilnic circa 100 000 persoane emiţând alţi 18 000 spre regiunile limitrofe.Una din modalităţile de deplasare temporară este cea alternantă care poate fi punctul de plecare spre o deplasare definitivă şi prezintă o mare varietate. 219 Bauerarbeitern în literatura germană de specialitate. cu o intensitate mai redusă de obicei şi cu un caracter terţiar. ambigui219. cu o infrastructură de transport mai precară. Amploarea maximă a navetismului caracterizează perioadele de avînt economic – cazul Germaniei postbelice. de la periferie spre centru. Navetismul se dezvoltă şi în jurul oraşelor mai mici dar dinamice. remarcabile 218 În Franţa se practică navetismul chiar şi între Paris şi Bordeaux cu TGV. Navetismul cuprinde de fapt două serii de mişcări. Amploarea maximă este înregistrată în marile aglomeraţii urbane. b) migraţiile săptămînale. de multe ori spre regiuni mai izolate. industria extractivă). în funcţie de motivaţia migrantului. de obicei dinspre statele mai slab dezvoltate economic spre cele cu o agricultură modernă. Dirijate spre activităţi agricole.U. fiind vizibil şi în cazul unor mici centre de polarizare locală. Acest flux antrenează personal cu calificări foarte diferite. cu o frecvenţă satisfăcătoare. nivelul maxim al navetismului a caracterizat anii ’70-’80.

Sedentarizarea nu este totdeauna completă. adesea la distanţă foarte mare. Nomadismul nu se limitează numai la populaţii de păstori ci poate fi întîlnit şi la comunităţile de culegători sau vînători din regiunea tropicală umedă. seminomadismul se manifestă în condiţii climatice mai puţin restrictive. Tot din această categorie fac parte şi migraţiile la termen.fiind mişcările unor muncitori agricoli sezonieri din statele Europei de Est spre Grecia. Sardinia. pot constitui în unele cazuri etape ale migraţiei definitive. comunităţile care-l practică păstrându-l chiar şi atunci când condiţiile naturale şi sociale impun traiul sedentar. Anatolia. mongolii din Asia Centrală etc. Un caz aparte îl constituie specialiştii care asigură consultanţă în domeniul industrial sau de servicii.Nomadismul şi transhumanţa În trecut foarte frecvente erau două forme de migraţie temporară cu un caracter mai complex. cazul ţiganilor veniţi în Europa. b)Transhumanţa. massaii din estul Africii. pentru diverse perioade. Seminomadismul este o variantă a acestei forme de mobilitate care presupune alternanţa mişcărilor cu o perioadă mai lungă de stabilitate într-o anumită regiune. Paraguay). populaţiile aferente formând un fel de interfaţă între populaţiile sedentare şi cele tipic nomade. modul de viaţă nomad fiind greu de dizlocuit.S. Multe popoare nomade au fost sedentarizate forţat (cazul kazahilor din fost U. supuse de asemenea sedentarizării (atunci când nu sunt decimate sistematic ca în Brazilia). 164 . Se deosebeşte total de acesta fiind vorba de o deplasare parţială a unor categorii de populaţie (bărbaţii tineri) în scop pastoral. în cazul în care ţara de origine se confruntă cu dificultăţi economice sau politice. de la câteva luni la cîţiva ani (diplomaţi de carieră. Foarte frecvente şi având în primul rând caracter internaţional. cazul occidentalilor rezidenţi în statele petroliere de la Golful Persic de ex.) sau prin politici sistematice de creare a unor condiţii mai evoluate de existenţă – cazul statelor petroliere de la Golful Persic unde s-a dezvoltat agricultura irigată în oaze. Pot fi citate drept cazuri tipice de populaţii nomade : tuaregii din Sahara.).1. abia recent sedentarizaţi (nu în totalitate). Procesul de sedentarizare este mai facil acolo unde nomadismul este de dată mai recentă. Nomadismul constituie un mod de viaţă foarte rigid. suplinind lipsa specialiştilor din ţările în curs de dezvoltare cu resurse bogate. Peru. În general aceste migraţii sunt sensibile la relaţiile autohtonmigrant şi se soldează uneori cu stabilirea definitivă în ţara de primire. beduinii (populaţii semite arabofone) din Orientul Apropiat şi nord-estul Africii. supuse astăzi unei presiuni care le limitează aria de acţiune.R.S. înlocuiţi treptat cu muncitori sezonieri din statele mai sărace ale acestui continent (Bolivia. Spania sau Germania dar mai ales în Africa unde se înregistrează mişcări ample dinspre statele saheliene (Mali. profitând de complementaritatea celor două emisfere (numiţi golondrinas). specialişti din diverse domenii etc. cu plantaţii vaste (Coasta de Fildeş mai ales). În general.).2. de care o apropie caracterul personal. multe din populaţiile afectate practicând comerţul ambulant şi contrabanda care păstrează ceva din vechiul mod de viaţă (cazul tuaregilor din Sahara). Burkina Fasso) spre cele costiere. Maghreb etc. confundată de unii cu nomadismul. V. Italia. situaţii similare fiind întîlnite în toate regiunile circummediteranene : Spania. Sedentarizarea este totdeauna mai facilă acolo unde există resurse complementare. a)Nomadismul este o formă de mobilitate determinată de condiţiile naturale mai puţin prielnice organizării unei economii agricole stabile şi cu o productivitate ridicată sau de specificul unor civilizaţii marcate de menţinerea unor tehnici agricole rudimentare. Nomadismul a fost foarte răspândit la populaţiile pastorale din regiunile aride temperate sau tropicale. azerii qaşqai etc.2. cazul păstorilor din Mărginimea Sibiului care ajungeau pînă la Volga sau al aromânilor din Balcani. paralel cu utilizarea forţei de muncă masculine în extracţia petrolului. Un caz citat altădată de literatura de specialitate era cel al muncitorilor agricoli italieni care plecau din sudul Italiei spre America de Sud în timpul iernii. sudul Franţei. recurent fenomenului de „beduinizare” a unor populaţii anterior seminomade sau chiar sedentare (caz frecvent altădată în spaţiul iranian – bahtiarii din Zagros.

cazul Banatului. în contextul liberei circulaţii a persoanelor (relativă la nivel internaţional) şi a creşterii securităţii individuale. masiv colonizat cu şvabi în sec. utilizând potenţialul nevalorificat din marile insule slab populate – Kalimantan. practicând agricultura sau activităţile meşteşugăreşti. Turcia) unde pendularea între zonele înalte (yaylîk în turceşte şi ardşir în persană) şi zonele mai joase (kîşlak în turceşte şi garmşir în persană) constituie modul de viaţă al multor comunităţi care combină agricultura irigată din zonele piemontane cu activităţile pastorale. la care revin sistematic şi în care o parte din populaţie locuieşte permanent. o redistribuire complementară a forţei de muncă în funcţie de excedentele sau deficitele de forţă de muncă. la nivel local. transhumanţa mai este prezentă izolat în sudvestul Asiei (Afganistan. datorită presiunii demografice mari din aria menţionată. Egiptul meridional. destinată să descongestioneze suprapopulatele insule Jawa. cum sunt cele generate de exodul rural. Clasică este şi colonizarea organizată de statul indonezian după obţinerea independenţei. Apropiate de transhumanţă şi mai frecvente astăzi sunt pendulările pastorale locale la mici distanţe. Boua Guinee (Irianul de Vest). structura socio-demografică a acestora etc. au o istorie îndelungată dar s-au amplificat în perioada contemporană. prin reprezentanţii săi direcţi sau prin intermediari de tipul unor organizaţii sau întreprinderi particulare cu atribuţii în domeniul recrutării forţei de muncă (mai ales în perioada contemporană). nordul Sudanului. V. Numărul populaţiei deplasate a depăşit cifra de 10 mil. prin constrângere directă sau indirectă. frecvente încă în spaţiul românesc (de ex. Aceste migraţii reprezintă de fapt.2.Transhumanţa se deosebeşte de nomadism şi pentru că populaţiile antrenate în astfel de mişcări dispun de aşezări stabile. dinspre Depresiunea Maramureşului şi Valea Someşului spre Munţii Rodnei). Iran. responsabil de mixtarea populaţiei în Yemen. c)Migraţiile forţate se desfăşoară fără consimţămîntul migranţilor. Cele mai tipice sunt din acest punct de vedere colonizările care urmăresc popularea (repopularea) unor teritorii ale căror resurse naturale sunt insuficient valorificate dar de multe ori a mascat şi stabilirea unor populaţii fidele la marginile unor imperii apuse. regional sau internaţional. Este în cele din urmă o supapă de siguranţă pentru eliminarea presiunii demografice care poate să apară într-un anumit context într-o regiune oarecare. Deportările constituie o altă categorie. în care a primit terenuri o parte din populaţia sărăcită din nord-estul secetos al Braziliei (majoritar mulatră sau de origine africană). În acest mod. Un caracter organizat îl au şi deplasările generate de muncile agricole sau de caracterul sezonier al unor activităţi precum cele din industria zahărului. modificând semnificativ distribuţia spaţială a unor grupuri etnice. unde mai continuă încă prin implantările organizate de statul brazilian în lungul Transamazonianului. De cele mai multe ori aceste migraţii au un caracter definitiv. practicată pînă într-o epocă recentă de unele regimuri totalitare. Oman. a)Migraţiile spontane. Australia. Aceste migraţii au la bază acordul persoanelor deplasate. În acest ultim caz migraţiile au sfîrşit prin a deveni spontane. au de asemenea o istorie îndelungată. Regula generală este pendularea între regiunile înalte cu păşuni de vară şi zonele mai joase cu climat mai blând pentru iernat (cazul litoralului dobrogean la noi altădată). de diferenţele de venituri dintre diversele regiuni sau state etc. unde a fost defrişată o bandă de o lărgime variabilă. dar prin amploarea lor creează imaginea unor mişcări de masă.persoane. Restrînsă masiv în Europa. cu deţinuţi de drept comun a 165 . b)Migraţiile organizate. Madura şi Bali. de importanţă locală deosebită. Acest criteriu deosebeşte trei categorii de migraţii.Clasificarea migraţiilor după criteriul cauzal Mobilitatea populaţiei poate fi diferenţiată şi în funcţie de motivaţia deplasării. fiind iniţiate de stat. care a continuat de fapt comerţul similar mult mai vechi efectuat de arabi.Cauzele acestora erau fie politice fie sociale. cunoscută sub numele de „transmigraţie”. al XVIII-lea. Ele au la bază opţiunea individuală. atraşi aici de mari avantaje materiale. având caracter temporar însă. de-o parte şi de alta. care pentru a fi determinate sunt adesea stimulate material. Clasice au fost migraţiile impuse de comerţul cu sclavi negri din Africa de Vest (sec. fiecare cu un impact specific asupra mediului de primire şi cu particularităţi proprii referitoare la dimensiunea fluxurilor. Tipice au fost colonizările din Lumea Nouă – în Americi.XVI-XVIII).

demarat procesul populării europene a Australiei, Guyanei franceze sau unor regiuni din Siberia şi Extremul Orient rusesc (pe parcursul perioadei ţariste – „pohod na Sibir”). Un alt caz notoriu este cel al deplasării forţate a populaţiei apte de muncă în timpul unor conflicte militare sau sub regimuri totalitare. Aceasta a fost o practică frecventă a Reichului nazist sau în perioada stalinistă, fiind astfel antrenate mase imense, de milioane de persoane, spre minerit, construcţii diverse (hidrotehnice mai ales) şi exploatarea lemnului220. Ca şi în imperiul sovietic, în celelalte state cu regim similar, după 1945, clienţii predilecţi ai deportărilor au fost intelectualii, ţăranii înstăriţi (chiaburi în România, culaci în Rusia), practicanţi ai unor profesiuni liberale, preoţi etc. Tot în această categorie pot fi incluse şi regrupările (schimburile de populaţii), cu caracter definitiv, în urma unor tratate sau reglementări politice aşa cum s-a întîmplat între Turcia şi statele balcanice pe măsură ce acestea au dobândit independenţa şi au eliberat întreg teritoriu de sub tutela otomană. Cel mai masiv flux de acest tip a fost însă cel creat de partajarea coloniei britanice India în 1947, în momentul declarării independeţei când cea mai mare parte a populaţiei hinduiste din actualul Pakistan şi din Bangladesh s-a repliat spre teritoriul actual al Indiei, în sens invers deplasându-se o parte din populaţia musulmană din Cîmpia Gangelui şi Dekkan, numărul total al persoanelor afectate fiind după unele surse de 14-15 mil. (circa 4%din populaţia totală), generând numeroase masacre şi resentimente care răbufnesc încă în conflictul din Kaşmir. La fel de masivă a fost şi expulzarea germanilor după retrasarea frontierelor postbelice care au atribuit Poloniei Pomerania Orientală şi Silezia Inferioară iar Pomerania Orientală a fost divizată întra aceasta şi fosta U.R.S.S., afectând 8 mil.persoane la care s-au adăugat 1.5 mil. germani expulzaţi de către cehi din regiunea Sudeţilor. Polonia a fost şi ea afectată de această retrasare a frontierelor prin ocuparea de către armata sovietică, a Galiţiei Orientale şi vestului Bielorusiei, ce a generat plecarea a 1.5 mil.polonezi. Tot în această categorie se încadrează şi refugierile din diverse motive, frecvente astăzi în Lumea a Treia, drept pentru care O.N.U. dispune de un organism special de supraveghere (Înaltul Comisariat pentru Refugiaţi înfiinţat în 1951)221. Cele mai multe refugieri sunt generate de conflictele militare sau de persecuţiile religioase sau etnice. Se ajunge în unele cazuri la situaţii în care refugiaţii sunt mai numeroşi decât cei rămaşi pe teritoriul ancestral – cazul palestinienilor, al căror număr total depăşeşte probabil 8-9 mil. dintre care 4.5 mil sunt refugiaţi în alte state arabe – Siria, Liban, ţările de la Golful Persic, Iordania (unde formează majoritatea populaţiei) sau constituie o diasporă importantă în Europa şi America de Nord. Accesul la independenţă prefigurat din primăvara anului 2000 nu va schimba prea mult soarta acestor refugiaţi, integraţi deja în statele menţionate. Refugierile nu implică numai deplasarea dintr-un stat în altul ci şi deplasări interne, în state supuse unor conflicte locale. Astfel circa 900 mii de columbieni au fost constrânşi să se aglomereze în bidonvilluri sau în tabere de refugiaţi pentru a scăpa de luptele dintre forţele guvernamentale şi gherilele de orientare marxistă, desfăşurate pe teritoriile lor. În fosta Iugoslavie se apreciază la circa 800 mii numărul refugiaţilor interni (mai ales în Bosnia), în Sri Lanka la 600 mii, în Sierra Leone la peste 500 mii etc. Afganistanul, Liberia, Sudanul, Georgia sau R.Moldova completează această lungă listă. Refugierile sunt foarte frecvente în Africa, devenind aproape incontrolabile şi greu de estimat, unele state fiind foarte afectate – Somalia, Ruanda, Sierra Leone, Liberia, majoritatea statelor din Africa subsahariană fiind atinse de acest fenomen direct sau indirect, prin găzduirea refugiaţilor. Masele de oameni dislocate în această regiune sunt de ordinul milioanelor de persoane. Nici Asia nu este ocolită de astfel de mişcări, amplificate aici de masa imensă a populaţiei, cazul cel mai cunoscut fiind cel al Afganistanului, unde au fost deplasate circa 5-6 mil. persoane, mai ales spre Pakistan, repatriate în mare parte în ultimii ani. Importante sunt şi mişcările generate de destrămarea imperiului sovietic şi a fostei Iugoslavii (Caucaz, Asia Centrală, Bosnia-Herţegovina etc.)222.
220

Gulagul sovietic a presupus deplasarea câtorva zeci de milioane de persoane dintre care cea mai mare parte a pierit în condiţiile grele ale Siberiei. România a practicat şi ea în perioada dictaturilor care s-au succedat după 1938 astfel de deplasări, în timpul războiului (deportarea evreilor şi ţiganilor în Transnistria) sau în perioada comunistă (deportarea „chiaburilor” sau a şvabilor din Banat în Bărăgan şi Dobrogea). 221 În urma unei convenţii ţinută la Geneva, semnată treptat de majoritatea statelor lumii. 222 P.J.Thumerelle, în Réfugiés, déplacés et rapatriés, Population nr.3/1999, pp.509-536, citând surse O.N.U, estima la 23 mil. numărul refugiaţilor în 1995-1996, din care 8.3 mil, în Africa, 8.1.mil în Asia şi 5.8 mil. în Europa (incl, Fed. Rusă).

166

Între refugiu şi expulzare limitele nu sunt totdeauna clare. Un caz mai recent de expulzare a fost acela al turcilor din Bulgaria, obligaţi la sfîrşitul perioadei totalitare să-şi bulgarizeze numele şi instigaţi de autorităţi să plece în Turcia. Între 1985-1989 au plecat astfel 370 mii de turci din cei 848 mii223. Bulgaria a continuat de fapt o „tradiţie“ mai veche a Imperiului Ţarist care, după fiecare extindere în dauna rivalului otoman, obişnuia să expulzeze sau să deporteze populaţiile musulmane224. Numărul total al refugiaţilor aflaţi în evidenţa O.N.U este de circa 22 mil (cf.H.C.R., 2001), obligate să trăiască în tabere unde nu condiţiile sunt de cele mai multe ori sub limita decenţei. Numărul acestora este greu de stabilit, fiecare sursă având propriile estimări, cele ale O.N.U. fiind mai apropiate de realitate. Nivelul maxim al acestor mişcări s-a manifestat în perioada postbelică la începutul anilor ’90, când s-au suprapus mai multe conflicte majore (invazia irakiană a Kuweitului, dezmembrarea Iugoslaviei, războaiele civile din Ruanda şi Somalia etc.). În afara acestora se află însă un număr cel puţin la fel de mare neluaţi în evidenţă (28 mil. după Sadako Ogata, înalt comisar al O.N.U, cu problemele refugiaţilor)225 V.3.Clasificarea migraţiilor după criteriul administrativ Teritoriul pe care se desfăşoară migraţiile este divizat între numeorase entităţi statale, regionale, locale încît există o diferenţă destul de netă între două mari categorii de mişcări delimitate de frontierele recunoscute pe plan internaţional : interne şi internaţionale. Trebuie remarcat că un rol important îl are dimensiunea teritoriului aflat sub jurisdicţia unui stat. În statele de mari dimensiuni, migraţiile interne sunt mai degrabă migraţiilor internaţionale. În această categorie intră şi migraţiile transfrontaliere, tot mai intense între statele cu frontiere permisive, deschise. V.3.1.Migraţiile interne Desfăşurate în interiorul graniţelor unui stat, au o importanţă deosebită în statele de mari dimensiuni (S.U.A., Federaţia Rusă, R.P.Chineză). În ultimele două secole aceste mişcări s-au efectuat de obicei dinspre regiunile agricole dens populate spre aglomerările urban-industriale. Este vorba de aşa-numitul exod rural, termen încetăţenit de la sfîrşitul sec.al XIX-lea, în vestul Europei pentru a desemna caracterul de masă al unor deplasări tradiţionale dar de mică amploare până atunci226. Efectul principal al exodului rural constă în reducerea continuă a populaţiei rurale (depopulare) şi implicit în creşterea populaţiei urbane (urbanizare, metropolizare). Cauza principală este de sorginte economică, generată de diferenţele de venituri dintre sat şi oraş dar şi nivelul dotării social-edilitare care avantajează regiunile urbanizate. Exodul rural a condus la depopularea completă a unor aşezări rurale, în special a celor izolate sau sărace în resurse, fenomen caracteristic în special în Europa unde în extremis s-a ajuns la reinstalarea vegetaţiei naturale secundare – cazul unor arii extinse din Masivul Central Francez (Lozère), din Ţara Galilor sau nordul Scoţiei etc. Cele mai afectate sunt statele din vestul Europei unde acest proces s-a desfăşurat în cicluri succesive începând cu secolul al XVIII-lea. În estul continentului s-a declanşat mai tardiv, după 1900, dar a fost mai brutal, pe parcursul câtorva decenii spaţiile rurale fiind efectiv stoarse de forţele lor vitale. Consecinţele acestui exod au fost atenuate în statele dezvoltate, într-o anumită măsură, de procesul de „contraurbanizare”, inversare a ritmurilor creşterii populaţiei în favoarea mediului rural, în contextul delocalizării activităţilor economice, al dezvoltării turismului şi comunicaţiilor. De aceasta au beneficiat însă doar acele arii rurale aflate în proximitatea aglomeraţiilor urbane, situate în
223

Reprezentând 43.6% din total, după 1990 s-au mai întors doar 155 mii. Aceasta a fost o practică curentă a statului bulgar, apropierea turcilor de pragul de 10% din populaţia totală creând îngrijorare în contextul păstrării de către aceştia a unui indice mai ridicat al natalităţii (cf. Taylor P., Political Greography, Longman, New York, 1997). Cu toate acestea, ultimul recensământ bulgar din 01.03.2001 atestă o proporţie de 12% a populaţiei turceşti (peste 950 000). 224 Numai între 1780 şi 1800 au fost expulzaţi între 300 şi 500 mii de tătari din Crimeea şi regiunea Kazan urmaţi de alţi 400 mii între 1854-1862. Între 1802-1864, din Caucazul de Nord au fost alungaţi peste 1 million de musulmani (cerchezi, abhazi şi ceceni mai ales), stabiliţi în Anatolia, Orientul Apropiat şi Rumelia, din aceasta din urmă fiind obligaţi din nou să plece după constituirea statului bulgar modern în 1878. 225 Citată de J.P.Thumerrelle, Réfugies, délacés et rapatriés, Espace/Populations/Société, nr.1-1998, pp.97-118. 226 Pentru detalii suplimentare asupra acestui fenomen important în dinamica spaţială a populaţiei din perioada modernă poate fi consultată lucrarea lui J. Pitié, L’exode rural, PUF, 1979.

167

lungul căilor de comunicaţii sau dispunând de un potenţial turistic deosebit. Problematica exodului rural este mult mai complexă datorită desfăşurării sale în timp şi a cauzalităţii multiple. În ultimele decenii, acest proces a luat o amploare fără precedent în statele Lumii a Treia, sprijinit de speranţa maselor de migranţi rural de a găsi o slujbă sau de a-şi asigura un trai mai bun este iluzorie, efectul vizibil fiind supraaglomerarea periferiilor urbane. Lipsa oricărei perspective şi masivul şomaj rural alimentează continuu aceste fluxuri, iar în prima parte a sec.XXI este aşteptată o amplificare ca efect al unei presiuni demografice greu de stăvilit. Migraţiile interne nu se desfăşoară exclusiv între sat şi oraş. În statele dezvoltate, tipice au devenit şi migraţiile interurbane, de regulă ierarhizate, dispre oraşele mai mici spre cele tot mai mari care oferă posibilităţi mai largi de afirmare. Tot în aceste state au luat o amploare maximă migraţiile inverse, dinspre oraş spre ariile rurale (contraurbanizarea), fenomen care este deja sensibil în estul Europei şi se prefigurează ca o formă majoră de migraţii interne la nivel global având rolul de a descongestiona aglomeraţiile urbane, de a reechilibra distribuţia populaţiei. Pot exista şi migraţii rural-rural acolo unde mai sunt încă rezerve de terenuri agricole, fertile cazurile invocate în Brazilia sau Indonezia dar şi colonizarea stepelor Kazahstanului în perioada sovietică (mobilitate devenită internaţională după divizarea imperiului). V.3.2.Migraţiile internaţionale Se desfăşoară la nivel interstatal şi sunt mai greu de înregistrat statistic, mai ales în contextul mondializării, pentru că în afara migraţiei legale, controlabilem există o puternică migraţie clandestină. De exemplu, în S.U.A. numărul imigranţilor clandestini se cifrează la mai multe milioane (4-6 mil., sau după unele surse chiar mai mult), aria de provenienţă fiind în special Mexicul (los chicanos) şi arhipelagul antilez. Desfăşurate la distanţe foarte mari, aceste mişcări pun probleme şi mai complexe din punct de vedere economic şi psiho-social, efortul de adaptare al individului fiind mult mai mare. Diferenţele de standard de viaţă şi de comportament dintre migrant şi localnic poate crea situaţii conflictuale, reacţii de respingere sub forma unor mişcări xenofobe sau rasiste, frecvente în întreaga lume occidentală. Generale astăzi la nivel mondial, având ca principale destinaţii statele dezvoltate sau cele aflate în boom economic datorat resurselor de hidrocarburi (Asia de Sud-Vest în mod deosebit) dar şi în state cu agricultură speculativă (Coasta de Fildeş, Malaysia etc.)227. Fostele state comuniste au frânat aceste mişcări, rareori se înregistrau plecări sezoniere dinspre Bulgaria spre nordul Rusiei în vederea exploatării lemnului. În general, migraţiile internaţionale au ca destinaţie marile aglomeraţii urbane din ţările de primire, capabile să asigure locuri de mucnă diverse, conforme calificării (cazul tipic al S.U.A.). A existat însă şi o migraţie internaţională dirijată spre mediul rural (cazul Americii Latine unde s-au stabilit masiv populaţii din sudul şi centrul Europei sau cazul Canadei, la începutul secolului al XX-lea). V.4.Particularităţile ale migraţiei populaţiei în perioada modernă şi contemporană V.4.1.Perioada modernă (1700-1950) Spre deosebire de perioadele anterioare în care mobilitatea populaţiei era condiţionată de distanţă, desfăşurându-se mai lent (cu excepţia migraţiilor de cucerire) şi antrena o parte redusă a populaţiei Globului, după 1700, industrializarea şi urbanizarea au imprimat o dinamică ascendentă mobilităţii populaţiei, atât pe plan intern cât şi internaţional. Premisele acestei accelerări le-au constituit însă evoluţiile din perioada medievală şi mai ales Marile Descoperiri Geografice care au deschis noi direcţii de colonizare, populaţiilor europene în primul rând. Explozia demografică resimţită la sfîrşitul sec.al XVIII-lea constituie o altă premisă care explică concentrarea principalelor fluxuri migratorii în regiunile din nord-vestul Europei unde a debutat acest proces. În afara acestui context general pot fi invocate şi alte cauze care au favorizat accelerarea mobilităţii :
227

În unele din aceste state, ponderea străinilor poate atinge valori foarte mari, peste 30% în Coasta de Fildeş de ex.

168

barăci). o amplă mişcare de colonizare a fost aceea iniţiată la sfîrşitul sec. fapt manifestat şi în peisaj prin importanţa locuinţelor temporare la periferia oraşelor (rulote.S. -declinul activităţilor meşteşugăreşti prin dezvoltarea producţiei de fabrică.al XVIII-lea.persoane pe parcursul sec. karaceaii. în perioada colectivizării forţate. Germania. -apariţia crizelor economice de supraproducţie care au lovit de obicei micii producători forţaţi astfel să părăsească locurile natale. regiuni cu terenuri fertile favorizate de conectarea la reţeaua de căi ferate. Alte surse indică un număr mult mai mare datorat dificultăţii de a separa migraţiile forţate de cele impuse de transformările economice. fenomen care a antrenat migraţia micilor artizani spre centrele urbane. balkarii. Fiind mai recent constituită.Clarke. Berlin.al XVII-lea. Populaţia S.. Colonizările cele mai puternice s-au efectuat spre Cîmpia Mississippi-Missouri şi spre vestul îndepărtat. nordul Bucovinei. prezentată în Géographie des migrations forcés en U. Persecuţiile au culminat cu numeroasele pogromuri organizate asupra ghettourilor evreieşti sau cu un veritabil genocid cum a fost cazul armenilor sau creştinilor nestorieni între 1894-1915. evreii din Imperiul Ţarist.XVII-XIX228. tătarii din Crimeea. pe parcursul conflictelor mondiale. kabardinii. Tipică a fost situaţia din Marea Britanie. După 1920 se accentuează în S.R. procesul de colonizare a Siberiei şi Extremului Orient. calmucii. în partea europeană (nordul Mării Negre). Changes in Global Demography.. Londra. -agravarea unor persecuţii pe fondul avîntului mişcărilor naţionale (persecuţii religioase.U. odată cu desfiinţarea Hanatulul Crimeii şi cu retragerea Imperiului Otoman spre sud.U. nr. germanii de pe Volga etc.R. mai ales de origine slavă (ruşi.2/2000?. pp.I. găgăuzi etc. J. Tipice au fost cazurile unor populaţii din imperiile multinaţionale : polonezii. spre vest. populaţia nord-americană nu este atât de intim legată de un anumit teritoriu. politice sau naţionale). şi procesul de migrare a populaţiei afro-americane din sud spre nord-estul industrializat unde a devenit treptat majoritară în unele cartiere sau oraşe.S.S. din care o parte nu s-a mai întors. 1940-1944. ucraineni).U. este prin excelenţă mobilă.-tendinţele de extindere a marilor proprietăţi în dauna micilor proprietari rurali forţaţi astfel să îngroaşe rândurile proletariatului urban sau să emigreze. debutat încă din sec. când o bună parte a populaţiei din teritoriile ocupate la frontiera apuseană (Basarabia. Între 19191953 (până la moartea lui Stalin) au fost astfel deplasate circa 5. acest proces continuând pînă între cele două războaie mondiale. Tot în acest imperiu. 1947-1952. . în perioada 228 229 Cf.S. Este vorba de varianta medie. un rol important în popularea regiunilor asiatice ale U. populaţiile creştine din Balcani (bulgari. manifestându-se trei vârfuri : 1930-1934. românii din Imperiul Habsburgic. greci.A.S. Routledge. mai ales după înlăturarea iobăgiei şi tendinţa burgheziei de a-şi însuşi vaste domenii utilizate ca păşuni pentru oi (enclosures). Franţa. Regimul sovietic s-a remarcat încă de la început prin practica migraţiilor forţate. ucrainenii. inerţia istorică acţionând invers decât în Lumea Veche unde asigură stabilitatea comuntăţilor umane. INED.. totalizând circa 10 mil. 1996.249-274. Colonizarea era adesea apanajul unor companii de construcţii feroviare care aveau interesul să îşi asigure produse transportabile.R. Population et Sociétés.A. românii din Moldova. Ţările Baltice) a fost deportată în aceleaşi regiuni din raţiuni economico-sociale concomitent cu deplasarea în masă a unor grupuri etnice acuzate de colaboraţionism (ceceno-inguşii. La fel de activă a fost şi migraţia populaţiei rurale din S. La această mişcare au participat nu numai slavii răsăriteni ci şi germanii din Ducatul Varşoviei. În Imperiul Ţaris şi mai tîrziu în U. a)Migraţia internă a fost mai activă pe parcursul acestei perioade în statele în care industrializarea a fost mai precoce : Marea Britanie. Galiţia. când cea mai mare parte a ţăranilor înstăriţi (culaci) au fost strămutaţi în regiunile nordice sau asiatice ale vastului imperiu. ţările scandinave. bazinul franco-belgian) sau spre marile metropole – Paris. sîrbi.S. armenii din Imperiul Otoman. London. Mişcările cele mai masive s-au produs spre bazinele carbonifere (Yorkshire. Mai tîrziu. Ruhr. l-a avut şi refugiul masiv al populaţiei din partea europeană.). 169 . Companion Encyclopedia of Geography. amplificat odată cu deschiderea căilor ferate care au antrenat mase importante de populaţie. mai legate de teritoriul pe care-l ocupă. unde au colonizat teritoriile triburilor amerindiene obligate să se retragă în rezervaţii.8 mil persoane229. adaptândiu-se uşor locului de muncă şi economiei de piaţă liberale..A.

Un caz particular l-a constituit refugierea masivă a aristocraţiei ruseşti şi a unei părţi din burghezia fostului Imperiu Ţarist.) urmate la distanţă de Spania (6 mil. subcontinentul indian). care asigurau 80% din forţa de muncă din minele Lorenei şi din Nord-Pas de Calais. accentuat mai tîrziu.).al XIX-lea.A.U.29). al XVI-lea pe seama formării sistemului colonial prin organizarea sistematică de colonii de către metropole (Spania. „ruşii albi”. unguri. iranienii din Azerbaidjan. b)Migraţia internaţională s-a accentuat încă din sec. Cehia). ( tab. ucraineni. în 1924 etc. Portugalia şi Polonia (câte 3 mil. stabiliţi în statele Europei de Vest (Franţa şi Marea Britanie îndeosebi) şi peste ocean. Motivaţia acestor migraţii forţate a fost foarte complexă. în cadrul unor operaţiuni de „purificare etnică”.U. astfel modificându-se complet structura etnică a regiunii. în urma Revoluţiei din Octombrie 1917.). Au fost şi cazuri în care unele state au luat măsuri pentru limitarea migraţiei interne –cazul Italiei fasciste care a încercat frînarea exodului populaţiei rurale din Mezzogiorno în scopul reducerii şomajului din regiunile industriale nordice. 170 .5 mil. a deteriorării condiţiilor economice.).persoane. prostituate. curba migraţiei a urmat un trend descendent. ţările scandinave etc.) sau insurgenţi ostili puterii sovietice (basmacii din Tadjikistan sau djighiţii din Caucazul de Nord). În perioada modernă atinge punctul culminant şi îşi schimbă caracterul. ţărani înstăriţi dar şi ţărani „sabotori” (ca în 1932. dens populată. 500 000 polonezi etc. persoane.A. Olanda) în scopul asigurării controlului şi extragerii unor resurse sau materii prime agricole necesare economiei acestora. intelectualii „contrarevoluţionari” din Ţările Baltice şi Basarabia în 1940-1944). italienii şi est-europenii (polonezi. Aceste politici aveau în general un caracter segregativ. în contextul exploziei demografice. fluxurile fiind dirijate predilect spre Franţa230. Principalele state emiţătoare au fost la început cele mediteranene (Italia şi Spania în primul rând) apoi acelea din Europa Centrală (Polonia. lipsiţi de capital sau cu o anumităn origine etnică sau rasială (asiaticii erau excluşi mai ales în Australia). ruşi.9. Mai mult. elemente antisociale (în 1930 mai ales. Pînă la 1920.). coreenii din Extremul Orient etc. în locul migraţiei de colonizare(adesea prin deportare) apare migraţia spontană. greci etc. emigranţi. Ca urmare. între 1814-1970. În Brazilia. Numai între 1920-1930 emigraţia netă în Franţa a fost de 1. cel mai important flux migratoriu din întreaga evoluţie istorică a umanităţii. eliminându-i pe cei necalificaţi. Belgia). în special acolo unde reducerea natalităţii a fost foarte timpurie (Franţa. Un proces similar s-a petrecut în nord-estul Chinei (Manciuria). minorităţi indezirabile. cerşetori etc. între 1850-1900 dominau germanii şi scandinavii iar după 1900. Astfel se formează un flux important de migranţi dinspre estul spre vestul continentului. mai ales în urma războaielor napoleoniene. majoritatea dirijaţi spre S. Franţa. Pe ansamblu. apariţiei crizelor de supraproducţie (precum aceea din 1816-1820).) şi Italia (15mil. curba evoluţiei migraţiei europene a fost continuu ascendentă iar structura etnică s-a schimbat progresiv : pînă la 1850 dominau britanicii (irlandezii. englezii). în Europa se manifestă procesul invers de imigrare. S. În Marea Britanie un flux masiv era asigurat de Irlanda sau de unele colonii (Antile. Ponderea cea mai însemnată a fost asigurată de Insulele Britanice (17 mil. Marea Britanie. Apariţia fenomenelor inerente economiei de piaţă – şomaj. supraproducţie şi în ţările de primire au condus la adoptarea unor politici de limitare a migraţiei internaţionale (Australia ia astfel de măsuri încă de la sfîrşitul sec.). majoritatea erau din sudul 230 În 1931. scoţienii.Petersburg. în contextul reducerii masive a natalităţii în Europa ca efect al tranziţiei demografice. la fel ca în portul Marsilia. hoţi. unde au fost colonizaţi ţăranii originari din Marea Cîmpie Chineză.. când peste 45 000 ţărani ucraineni au fost deportaţi spre bazinul Peciorei din cauza refuzului de înscriere în colhoz). Germania (5 mil. de exemplu. Consecinţele acestora au fost suportate atât de categorii intelectuale (filozofii din centrele urbane importantă în 1922. Structura etnică a masei de imigranţi a fost însă realtiv diferită în nordul Americii faţă de sudul acesteia. Portugalia. evrei. din cei aproximativ 5. în Franţa se înregistrau 800 000 emigranţi italieni. marea migraţie europeană a antrenat între 1700-1914 circa 70 mil.2 mil. încă neasumate de statul rus (finlandezii din regiunea St.aplicării programului de colectivizare forţată în regiunile vestice a căror ocupare a fost consfinţită de tratatul de la Paris. Marea Britanie.

britanicii în Africa de Sud.U.32 : Evoluţia numărului de imigranţi din S.R. între 1820-1995 (mii persoane) Ţara de 182 189 191 194 196 182 origine 0-1889 0-1914 5-1945 6-1965 6-1995 0-1995 EUROP 132 157 363 242 283 379 A 80 39 8 8 3 18 Marea 268 110 475 367 444 508 Britanie 7 7 0 Irlanda 343 888 273 112 112 481 2 7 Germani 441 106 547 816 245 709 a 3 9 U.A.U. baza acumulării capitalului american. Tabelul nr. aceştia s-au aşezat cu precădere în regiunile industriale din nord-est constituiau o resursă ieftină de forţă de muncă. 1. În S.S. 0.63 mil.Europei (1. imigranţii agregându-se mult timp în regiuni ori cartiere cu specific etnic sau confesional232. O parte din emigraţia europeană s-a dirijat şi spre coloniile africane şi asiatice pentru administrarea acesteia. subcontinentul indian sau Extremul Orient etc.S. în perioada menţionată). având originea predilectă în metropole : francezii spre nordul Africii. plecările afectând mai ales regiunile cu reminiscenţe ale relaţiilor feudale (provinciile spaniole Andaluzia. ţinta principală a imigranţilor (40 mil. nordul Portugaliei).A.italieni. Extremadura sau sudul Italiei) ori cu o populaţie densă (Galicia. Şi în ţările primitoare.72 mil. 171 . ucraineni. greci etc.78 mil portughezi. Aşa-numitul „melting-pot”american a rămas mai degrabă un deziderat. polonezi. „La piccola Italia” la New York sau ţinutul populat de metodiştii elveţieni din secta Amish în Pennsylvania sunt două exemple.) urmaţi la mare distanţă de alte grupuri din cele mai diverse : germani.spanioli. evrei etc231. japonezi. multiculturalismul fiind un model american care se extinde şi în întreaga Europă Occidentală. 221 305 152 13 409 385 5 0 Italia 337 363 745 321 310 535 9 2 AMERI 117 822 251 203 911 156 CA 3 0 7 4 47 Canada 104 456 155 740 479 427 8 6 9 Mexic 27 120 649 566 400 536 4 6 America 98 246 305 731 154 292 de Sud 9 9 ASIA 316 451 224 288 640 768 3 2 China 289 42 50 33 994 140 8 India 1 6 6 4 655 672 Coreea 16 731 747 Filipine 1 39 123 127 1 1 231 232 Informaţii preluate dintr-un studiu colectiv publicat de CNRS din Franţa în 1980 (Les migrations internationales de 1815 à nos jours). Distribuţia regională a acestor fluxuri în ţările emiţătoare a fost inegală. distribuţia acestor fluxuri a fost inegală. Asimilarea reciprocă s-a produs destul de greu în aceste zone.

O migraţie mai puţin cunoscută este cea a populaţiei de origine arabă din Orientul Apropiat.) apare redusă raportată la potenţialul enorm al subcontinentului indian. Franţa). Fiji.U.U. În S. Natal. California şi spre nord-vest.Immigration and Naturalization Service. care încă din 1882 au adoptat Chinese Exclusion Act. Washington. Palestina sau nordul Irakului (circa 1 milion). generată de convulsiile Imperiului Otoman în descompunere (peste 1 mil. totuşi.2. 172 .S.A. Londra). V. Ţările de Jos. Acest proces se manifestă mai timpuriu în statele industrializate (Marea Britanie. Venezuela) dar şi spre America de Nord sau Europa.A. Se produce aici fenomenul. 1997 (imigraţia legală brută. Majoritatea acestora erau creştini (ortodocşi. vestul S. Statistical Yearbook. Djakarta).31-32).U.). persoane). Liban.. adăugându-se unui flux tradiţional spre sud-estul Asiei – Birmania. dirijându-se predilect spre Sunbelt – vastă arie care cuprinde în primul rând Florida. Brazilia. Thailanda. Malaysia. Trinidad-Tobago. fiind strîns legată de necesităţile economice ale metropolei coloniale britanice. constituindu-se astfel marile aglomeraţii periurbane (rurbanizarea). estul Africii. Singapore. Australia frânând de timpuriu emigrarea asiaticilor233. siriaci. nestorieni) şi proveneau din Siria.Vietnam AFRIC A Alte regiuni TOTAL 2 209 149 13 46 170 13 24 640 29 48 483 857 464 118 189 857 521 445 622 80 72 9 0 34 23 Surse : U. migraţia internă capătă o importanţă mai mare decât cea internaţională. Astfel cei mai mulţi s-au dirijat spre unele colonii ale Imperiului Britanic în care necesitatea forţei de muncă de pe plantaţii era stringentă – Guyana Britanică. Japonezii au participat şi ei la acest flux asiatic cu circa 2 mil.Perioada contemporană (după 1950) a)Migraţiile interne Caracteristica esenţială a migraţiilor interne pe parcursul acestei perioade constă în diminuarea importanţei lor în statele dezvoltate (proporţional nu şi numeric). O parte s-au ândreptat şi spre insulele din Pacific ori spre coasta de vest a S. care preferă migraţiile alternante (navetismul). O bună parte dintre aceştia erau antrenaţi şi în administraţia acestor colonii.. dată fiind şi dimensiunea teritoriului. Emigraţia indiană (3 mil. prognozat pentru anii 2001-2005 (în % anual) Contin entul (regiunea) 233 P P P Continent P P P opulaţi opulaţi opulaţi ul (regiunea) opulaţi opulaţi opulaţi a totală a a a a a urbană rurală totală urbană rurală La fel ca şi S. numit contraurbanizare. de emigranţi dirijaţi spre insulele din Pacific (Hawaii) sau spre Americi (Brazilia. Mauritius. consecinţă a creşterii posibilităţilor de mişcare a populaţiilor.).U. Tabelul nr. mai modestă.A. circa 12 mil. maroniţi. Columbia.4. cel puţin pentru ultima perioadă) Paralel cu marea migraţie europeană s-a produs şi migraţia chineză. în special ca intermediari (în Africa de Est). Texas.A. Germania. datorită epuizării rezervelor de forţă de muncă rurală.33 : Ritmul anual de creştere a populaţiei Globului. Acest fenomen apare şi în regiunile industriale tradiţionale decăzute (vechi bazine carbonifere dezafectate – nordul Franţei sau Middlands de ex. Un traseu similar l-a cunoscut şi emigraţia armeană din Anatolia. dirijată spre Asia de Sud-Est unde au ajuns adesea majoritari (Singapore) sau formează o parte însemnată a populaţiei (Malaysia. Arizona. în statele Oregon şi Washington (tab. marcat de tendinţa de reducere a populaţiei unor mari metropole (Paris. în special spre America de Sud (Argentina. ambiguu de altfel.

U. IA 1.4 -de Est . 5 1.8 9. -de Sud. 2.2 1.2 .7 0 1 0 0 - America de Nord 0. -de Vest 0 3 5 4 .9 1 .5 Sudică Sursa : P.4 3. New York.7 OCEAN .2 0 . 2 2.8 2. America de Sud 2.1 1 0. 0.9 1 . 3 1.1 -de 2. mlioane loc.0 3 . EUROP A 0. 7 2.7 0.. 0 0.(regiunea) 1 1999 1 1985985 999 985. 1. 2 9 7 5 7 2. -de Sud 0 Sud-Vest 1 8 3 . 3.1 1 . 6 2. 0. 5 2.3 0. 6 4. 7 4. Est 0. 2001 Tabelul nr.Rusia) 0.9 .5 0 .3 0 .1999 1999 1999 TOTA 1 2 4 3 -de Sud 1 2 5 2 L 922 753 61 70 82 67.4 0 .4 0 .2 AMERI .3 1. 0 8 5 2 .0 1 .U.1999 985 985. America Centrală 1.4 State în 1 1 4 3 Europa 4 4 1 0 curs de 101 869 13 55 06.2 1 0.3 . 4 0. 0.D.9 1 .. -de Nord 4 6 4 .7 State 8 8 4 1 Oceani 1 2 2 1 dezvoltate 21 84 8 5 a 7.N.3 .7 7.0 1 0.2 . 2 4.7 26.TERR A State dezvoltate State în curs de dezvoltare State subdezvoltate AFRIC A -de Nord -de Vest -de Est 2 2 1. CA 1.4 7. 4.2 1 0.) Contin P P S S Contine P P S S entul U U N M ntul U U N M (regiunea) 1 1 1 1985.0 1.0 . 2.34 :Componentele creşterii populaţiei urbane pe Glob (1985-1999.3 2 .2 0 1. Caraibe 1. Population Division. O.1 ASIA 1.N. 1. Centrală 0 3 0 0. 5 2.2 1 .6 .8 dezvoltare Africa 1 2 7 2 -de 7 7 4 0 173 . -de Est Central7 0 0 (incl. 0.6 1 .6 1 .9 0.2 -de Sud 0. 8 2.3 0 .

6 5. când în anii 1990 s-a estimat o medie de cel puţin 30 mil.B.1 1 5.8 0.5 7.2 61. unde asistăm la creşterea exagerată a metropolelor.8 9.8 2 . anual. 402 000 din România şi 105 000 din Cehoslovacia. 1997. nr.6 4.2 1 1 3 3 5 6 1 Caraibe 6. 2000. Cei mai mulţi au fost evacuaţi sau expulzaţi din vestul Poloniei şi Cehia dar o bună parte au plecat voluntar.S. Un caz particular l-au constituit statele cu regim politic de tip sovietic.S.R.0 1 .6 3.7 1 1.).6 Nord -de Vest -de Sud 4. 234 -de Sud-Vest 6 CentralSudică 2 -de Sud-Est -de Est 330.1 3 8.2 2 0.Fassmann într-un articol din Revue européenne des migrations internationales.1 9.3 . P.5 1 36.). în locul germanilor.5 Rusia 02. aşezaţi în vestul Poloniei actuale. Unele cifre indică deplasarea.7 1 2 3 2.9 1. în contextul instaurării comunismului în Estul Europei (Transilvania. 235 Sursele oficiale bulgare admit expulzarea a 155 000 turci şi pomaci (bulgari islamizaţi) între 1920-1952.N. cel puţin în Europa. cifră depăşită cu mult ulterior.6 12. în special în partea sudică a acesteia şi a Kazahstanului. prin deschiderea unor noi fronturi pioniere. populaţii sau categorii întregi au fost deportate în ceea ce este cunoscut drept gulagul sovietic.9 1 06.6 4.4 2 . prin plecarea populaţiilor turceşti sau slave islamizate din Bulgaria şi fost Iugoslavie spre Turcia235.2 1 39.4 Americ 4 a 66 09 -de 2 Nord 04 31 6 9 2 9 1 4 5 Centrală 3.7 49.4 -de Sud 1 6. Statele cu suprafeţe extinse şi mai slab populate.2 . 746 000 din fosta U. prin desţelenirea întinderilor stepice.2 2 1 4 9 2 9 2 3 2 .D. Migraţiile forţate au avut un rol deosebit în acest stat.R.3 -de Est 5. b)Migraţiile internaţionale Marcate iniţial de schimburile de populaţie.3 4 .6 1 06.5 40.3 Asia 77. Se explică astfel explozia fenomenului urban din aceste ţări.0 7 6 1 9 9. unde s-au manifestat cele mai complexe deplasări s-au transformat rapid în migraţii ale forţei de muncă.4 01.0 6 . cazul Amazoniei în Brazilia sau al insulei Kalimantan în Indonezia.8 2 Centrală 2. New York. germani „repatriaţi”)234. continuă acţiunea de populare a regiunilor potenţial umanizabile. Şi China a întreprins acţiuni similare în regiunile mai aride din partea central-vestică prin extinderea sistemelor de irigaţii sau prin exploatarea unor resurse subsolice.. credibilă în contextul dezvoltării exagerate a marilor metropole.8 91.4 0.1 1 01. în care a predominat caracterul dirijat al migraţiei interne (mascat sau pe faţă).8 Surse : Statistical Yearbook.6 .6 2 . Schimburile de populaţie din Europa au afectat imediat după război în primul rând Germania (12 mil. 174 .7 2. În fosta U.3 4 . La fel de afectaţi au fost şi polonezii din estul Galiţiei (3 mil.9 0. dintre care 1 430 000 din Polonia.9 0. s-a cotinuat acţiunea de populare a Siberiei.R.7 1.3 2 4 1 7 59.1/1995.G. 43 000 între 1969-1976 şi 350 000 între 1982-1992 (132 000 au revenit ulterior).42 -de Nord -de Vest -de Est 3. numai între 1960-1984.8 2 52 3 1 60 2 60 8 0.U.6 3.7 1.1 22. a 300 mil. Mişcări de amploare mai redusă s-au semnalat în Balcani. World Population Data Sheet.5 1 .S. Banat).4 H.6 1 .S.9 4 3 9 7 9 2 4.4 6. indica pentru perioada 1950-1952 un număr de 8 049 000 germani „repatriaţi” din ţările est-europene (inclusiv 5 275 000 din fosta R.1 3 5.8 6 07.4 1 00.2 66.6 1. O. Exodul rural se manifestă astăzi viguros în statele în curs de dezvoltare. New York.. persoane din mediul rural în cel urban din Lumea a Treia.0 51.

numărul ruşilor a scăzut de la 1. nr.5 olonia 8038 8548 63 253 . Abkhazia.7 mil.6/2002. Cea mai mare parte a acestor migraţii s-a desfăşurat sub impulsul unor conflicte interetnice (Nagorno-Karabah. 2002). Acelaşi proces istoric. în Uzbekistan. spre deosebire de cei colonizaţi în Africa de Sud unde constituie o comunitate solidă. De exemplu. T.5 mil. îndeosebi în fosta colonie britanică India. Mozambic sau Guineea Bissau. De exemplu peste 50% din medicii practicanţi şi peste 25% din inginerii din S. determină după 1960 repatrierea masivă a populaţiei de origine europeană din fostele colonii : 1.A în 1965. decolonizarea. mulţi fiind de origine spaniolă. loc.„Decolonizarea” acestor vaste spaţii a produs un flux estimat la circa 4 mil. pe baze confesionale a dus la regruparea a circa 15 mil. de francezi din nordul Africii mai ales (nu toţi erau etnici francezi.R. După independenţa acestui stat. „diaspora” rusă în Asia Centrală tinzând să devină o amintire. După 1950 se iau noi măsuri de frânare a imigraţiei în contextul ascensiunii noilor curente originare din America Latină şi estul Asiei (coreeni.U. valea Ferghana) sau politice (Tadjikistan. unde formarea statelor independente Pakistan şi India. fie în Portugalia fie în Brazilia.1 S 8 8 1 2 1 2 P 3 3 7 uedia 527 867 22 18 .35 R olul mobilităţii în dinamica populaţiei din statele dezvoltate între 1990-2000 St P P S S S S St P P S S atul 199 2N M) N M atul 199 N M N 0 000 0 2000 M M M M ( ( M M M M ii ii ii ii ‰) ‰) ii loc. adesea în state slab dezvoltate precum cele din subcontinentul indian sau Egiptul. Tabelul nr. Tot de aici. Transnistria).În Asia s-au manifestat de asemenea masive regrupări de populaţie. Mişcări similare s-au produs şi ca urmare a conflictelor « interne » din Caucazul de Nord sau Tuva care au obligat mase importante de populaţie să părăsească regiunile nesigure. ca urmare a decolonizării un număr neprecizat de locuitori au plecat în Marea Britanie (anglo-indienii). loc. măsuri relaxate ulterior. Canada în 1978.U.A.2 2 0. spre S. 175 . ii ii ii ‰) loc. între 1949-1955 s-au instalat în metropolă peste 180 mii musulmani din Algeria.6 ehia 0362 0272 112 2 1. filipinezi şi chinezi mai ales) – S. atragerea cadrelor cu pregătire superioară în statele dezvoltate. la 0. Is 2 2 2 1 9 0 Sl 5 5 1 landa 54 81 6 .3 ovacia 288 400 35 23 .0 Fi 4 5 1 7 2 1 R 2 2 - S M ( ‰) 2 0.S. unde ponderea populaţiei ruseşti s-a redus drastic spre deosebire de republicile din partea europeană unde reducerea este mai degrabă imputabilă îmbătrânirii demografice.4 . Restricţiile impuse de statele de imigrare din Lumea Nouă au slăbit după 1950 dar amploarea fenomenului nu a mai atins nivelul anterior anului 1920.1mil. O oarecare creştere se constată imediat după război. de la 0. loc. 0. sunt formaţi în alte ţări. loc.persoane între 1990-2000 care a redus impactul scăderii catastrofale a natalităţii în Rusia237.3 ..Heleniak.7 mil.5 mil. Şi ampla migraţie declanşată de destrămarea U. O tendinţă contemporană este şi aşa-numitul „braindrain”. loc.5 N 4 4 1 1 3 2 C 1 1 2 orvegia 233 492 45 14 .4 mil. în 2000 iar în Tadjikistan. ONU. veniţi în perioada colonială s-au retras de asemenea treptat spre subcontinentul indian sau spre Marea Britanie.7 - S ( 0 - 236 Emigraţia nord-africană spre Franţa a început încă în perioada colonială. în 1989 la doar 0. italiană sau evreiască) reaşezaţi pe litoralul sudic (pied-noirs)236. indienii din estul Africii.A. Russia’s Demographic Decline Continues.S. Population Today. loc. Aceasta a fost mai intensă în republicile caucaziene sau central asiatice. fenomen nociv pentru statele slab dezvoltate dar profitabil pentru cele dinainte care reuşesc astfel să-şi menţină decalajul tehnologic.7 .U. 237 Cf. persoane (cvasitotalitatea hinduşilor din Punjabul de Vest şi o parte din musulmanii din Cîmpia Gangelui) lăsând deoparte masacrele reciproce. cea mai mare parte a acestora au rămas în Franţa unde s-au venit şi loialiştii (harki) scăpaţi de epurarea forţelor naţionaliste (Bernard. este similară efectelor induse de procesul decolonizării.4 . portughezi s-au retras după 1975 din Angola.

9 .7 ituania 2 4 9 1 1 1 1 1 L 948 024 30 71 .nlanda D anemarc a M area Britanie Ir landa O landa B elgia L uxembu rg G 7 8 3 ermania 988 217 732 028 0.1 4 0.3 0.5 7 8 1 139 049 089 177 4.6 1 4.3 4 1 1 1 1 8 6667 5478 421 261 .3 .9 0 6 A 7 8 7 3 ustria 660 112 7 75 .0 E 6 7 1 3 lveţia 674 184 91 19 .8 .0 3 .7 0.5 2 2 5 2 0317 4524 276 106 3.5 0 .7 7 2 1 5 5 2 432 028 31 635 .7 2 .2 .5 2 0.2 1 1 2 4826 4518 540 316 3.9 176 .7 etonia 9 3 4 1 4 3 1 E 81 38 4 3 .8 5 4 2 1.7 0 .4 1691 8946 037 708 4.7 3.9 a 0 S 3 3 2 8 pania 882 996 92 45 .9 0 .2 5 2 G 1 1 4 5 recia 012 075 0 93 .8 0 5.8 8.4 104 201 1 1 573 368 45 160 3.4 1 4 B 8 8 ulgaria 718 106 354 258 4.4 4 4 1 2 369 112 23 380 .2 1 1 M 1 2 1 8 acedoni 924 032 63 55 .7 3 609 4 662 219 922 6 66 4 77 7 91 8 36 7 4.1 7.2 3 3 3 1 352 811 05 54 .5 .8 4.2 8 .3 4.5 .0 1 1 0218 0005 170 43 1.5 1 2 P 9 1 8 5 ortugali 920 005 8 2 .4 ielorusi a 1 1 5 4 3 2 L 489 591 86 36 .7 1 .2 2.4 3 705 2 678 526 2 373 3 9 2 208 .7 6 3 It 5 5 9 alia 750 836 92 59 0.2 0 4 4 8 1 359 764 36 431 8.6 .9 craina 6 4 3 3 2 8 5 2 B 507 793 00 6 .6 4 12.Moldo va 5 5 1 1 1 1 U 745 967 089 129 .3 9.6 .3 .0 10.9 - 4.3 1 2.8 16.2 974 176 28 4 .0 4 4 eorgia A rmenia 0 A zerbaija n 0 K azahsta n 2 K irghizst an 1 U zbekista n 5 T adjikista n T urkmeni a Is rael 3 usia G R 3202 2043 174 985 0.5 4.8 9 5 6 1 2 248 321 346 273 3.3 stonia .5 omânia 5 5 7 1 1 2 R 135 339 0 34 .8 F 5 5 2 5 ranţa 660 914 035 06 .

5 . vezi tab.E. Ces migrants venus de l’est. fosta Iugoslavie şi nordul Africii pentru ca în prezent est-europenii să constituie principalul val 238. Grecii manifestă o mişcare similară. în special din sudul Europei (Peninsula Iberică. Rolul acestor migraţii la constituirea stocului actual de populaţie vesteuropeană este foarte important dacă luăm în calcul şi pe urmaşii acestora (circa o cincime din populaţie în Franţa şi Elveţia. Italia sau Grecia.5 0. Cea mai permisivă pentru azilanţi este Germania (cu un vârf ed 438 000 cereri în 1992). Paris Europa Occidentală este caracterizată într-o primă fază prin imigraţia masivă de populaţie datorită necesarului de forţă de muncă pe parcursul celor „trei decenii glorioase”.35. N. pînă aproape de extincţia unor comunităţi seculare. C roaţia Sl ovenia U ngaria 3 3 5 1 262 419 64 407 6. mai ales ponticii refugiaţi după 1920 în Imperiul Ţarist.4 8 4 4 3 1 2 518 832 02 788 . alături de cei din regiunile extraeuropene (kurzii din Turcia. regruparea unor populaţii în spaţiul lor de referinţă continuă. Italia) dar ulterior ponderea maximă a revenit celor din Turcia.5 ponia N 3 3 3 1 9 5 . motiv pentru care multe state au luat măsuri drastice de stopare a cererilor de azil (Franţa.Robatel.).1 2 2 A 1 1 1 1 7 6 ustralia 6696 9124 256 172 . 2 2 1 1 6 5 U. Caracteristică perioadei contemporane este şi constituirea unor noi arii de atracţie. Regards sur l’actualité. Irlanda) dar şi aici nu în totalitate.45-60 care insistă mai ales asupra migraţiei ţigăneşti văzută ca una din componentele cele mai active a migraţiei est-europenilor.1 .6 12.4 18. Austria. La conjoncture demographique.0 . Population (numerele din 1990-2000). negrii din Africa subsahariană etc. Fenomenul de reîntoarcere (migraţia de retur) este specific doar acelor state care s-au integrat în Uniunea Europeană (Spania. Mulţi au devenit cetăţeni ai statului de adopţie dar o mare parte au un statut incert (cel puţin 10 mil. La început această emigraţie a fost dirijată.Monnier. Sursa : A.1 dă C 2 3 1 2 5 8 anada 6937 0911 649 325 . Europa de Vest a devenit un atractor la fel de important ca şi S.a A lbania Iu goslavia B osnia-H. urmată de ţările nordice 239. 239 Ponderea străinilor în statele scandinave a crescut masiv în ultimele decenii.1/1994.Pasqua de limitare a imigraţiei). Statisticile oficiale menţionează peste 600 000 străini în Suedia. în spiritul legii lui Ch. mai ales în Orientul 238 Cf. I. O mare parte a acestora sunt azilanţi.7 . încât majoritatea absolută a germanilor trăiesc astăzi în spaţiul lor istoric originar (Germania. asiaticii în general. 4 1 1 3 3 026 043 11 145 . după 1989 în principal din spaţiul ex-sovietic şi România. 177 . mai ales în regiunile bogate în resurse subsolice. pp. tradiţional mai reticente.0 1. Portugalia.6 5 4 Notă : SN – spor natural SM – spor migratoriu . nr. chiar şi în Norvegia sau Finlanda. peste un sfert în Luxemburg sau peste 10% în Germania sau Marea Britanie). 4997 8138 697 444 . Elveţia). Grecia. fenomen accentuat după 1990 prin emigraţia aproape incontrolabilă dinspre estul Europei sau din Asia şi Africa.U. Important este faptul că în ultimii ani ţări tradiţional furnizoare de imigranţi devin atractive (Spania.1 0.A.).6 1 1 3 0 998 992 9 .N. cazul germanilor (2 mil. multe companii atrăgându-şi „clienţii” direct de la sursă. unde în 1989 se îregistrau 60 000 cereri de azil iar în 1992 doar 29 000.5 .D.3 3. De asemenea.. justificat sau nu.0 S. circa 300 000 în Danemarca şi câte 200 000 în Norvegia şi Finlanda. 9 4 4 778 598 13 167 0.Zeelan 368 859 07 84 . Petrolul generează cele mai ample mişcări.).4 1 1 3 2 2354 2666 161 41 . Grecia.8 2 2 0 0 0 Ja 1 1 6 037 012 315 4 3.A.

1 America 48 52 42.nr.7 0. 16. O atracţie însemnată o exercită şi regiunile miniere ale Africii Australe unde forţa de muncă africană este utilizată exclusiv.2 2.A.4 0 State dezvoltate 11 11 4.7 0.0 3. liberieni etc.2 69.6 Astfel. Venezuela (columbieni.9 7.7 1 Sursa : O.8 0 2. Bahrain. dezvoltare acestei ţări permite afluxul unui număr însemnat de cetăţeni din statele vecine mai sărace (Malawi.4 3 Europa-Rusia 72 72 5.3 3 Oceania 30.).1/1998. Componentele creşterii populaţiei pe Glob (1995-2000) Continentul Po Po Sp Sp Sp pulaţia pulaţia or or or 19 2000 natural migrator natural 95 (m (1995iu (1995.6 1 0 2. Tot în Africa se constată o imigraţie 240 A.7 68.14.5 Nord 9. din care 508324 africani şi 305282 europeni. dezvoltare 034 68. cam tot atâţia palestinieni.U. Division of Population. yemeniţi etc.2 5.N. 32 1. Thailanda).). anual numai în India şi Pakistan de ex. Se ajunge astfel la expulzarea imigranţilor (cazul Nigeriei. maltezi) sau Nigeria (ghanezi. New York.) TERRA 56 60 38 0 13.(‰ ( il) 1999) 1999) anual) mil..7 8 Asia 34 36 25 14. 0. Mozambic) care asigură 40%din forţa de muncă din minerit240. Deşi populaţia neagră a R. pp193-221).egipteni.5 8. Această atracţie s-a amplificat după 1973. imigranţii provin din alte ţări arabe cu populaţie densă (circa 3 mil. Mişcări similare se constată şi spre Libia (turci. Aceste fluxuri tind să scadă în importanţă ca efect al saturării pieţei forţei de muncă sau ca urmare a creşterii explozive a populaţiei (pe cale naturală).0 4.4 1. 8. în contextul tot mai des invocat al mondializării migraţiilor. nord-estul Africii sau chiar sud-estul Europei.3 . peruvieni).4 9.dolari U.U.1 4. Tabelul nr.6 1. combinatele petrochimice sau ramurile industriale noi ca siderurgia ori aluminiul. la care se adăugau între 2-5 milioane 178 .7 0. majoritatea populaţiei din aceste state este străină (E. Kuwait) sau asigură grosul populaţiei active (Arabia Saudită. Oman). În general. 2000 Sp or migratori u (‰ anual) 0 2.S.2 16. vol.8 2.0 10. pe măsura creşterii veniturilor şi necesarului de forţă de muncă în exploatările petroliere.Bouillon.2 16.Sud-Africană.D.0 5. în Immigration et immigrés en Afrique du Sud (Revue Européenne des Migrations Internationales. pornind de la cifre oficiale estima pentru 1991la circa 905 343 numărul străinilor din R.1 9 Africa 70 79 93. 716 57. 28.5 1 State în curs de 45 48 38 15. 24.7 5.2 88.Apropiat.5 0. al Kuwaitului). mai ales în statele de la Golful Persic.0 1. Trimiterea unei părţi din venituri în ţările de origine constituie o sursă însemnată de venituri pentru acestea (circa 3 md.4 7 America de 28 30 9. Atracţia acestei zone s-a extins iniţial spre ţările arabe vecine şi subcontinentul indian dar manifestă tendinţa de lărgire continuă a ariei de recrutare spre sud-estul Asiei. Latină 0. Qatar..5 1. beninezi.) dar şi din subcontinentul indian sau din sud-estul Asiei (Filipine.Sud-Africane este numeroasă.

presiunea fiind foarte puternică din partea unor state cu o populaţie densă şi cu un nivel de dezvoltare mai scăzut (Bangladesh. Brunei sau Thailanda. -state marcate de practica „purificării etnice” (ex-Iugoslavia. având toate şansele să capete în viitorul apropiat dimensiunea celorlalte două mari circuite migratorii (cel din bazinul mediteranean şi cel din bazinul Caraibelor). mult afectate de evoluţiile politice foarte tensionate. statele din Maghreb. Europa) cît şi spre zona Pacificului (Oceania.S. 242 Cf. Puternice fluxuri migratorii se evidenţiază în ultimele decenii în Asia de Sud-Est. avantajate de proximitatea statelor dezvoltate sau de legături strânse cu acestea. pentru a li se face loc au fost expropriaţi localnicii palestinieni. Asia Centrală. în primul rând marile metropole Singapore şi Hong Kong dar şi spre Malaysia. putem conchide că s-au diferenţiat şapte categorii de state din punctul de vedere al migraţiilor internaţionale242 : -state repulsive.5-3 mil. Pe parcursul perioadei contemporane. Venezuela. -state atractive la nivel internaţional.A. Tendinţele actuale urmează acelaşi curs. avantajate de abundenţa unor resurse sau de extinderea plantaţiilor tropicale .Sud-Africană. -state de tranzit. datorită regrupării populaţiei evreieşti în urma constituirii statului după 1948 : S-au dirijat spre Israel îndeosebi populaţiile evreieşti din Europa central-estică (originarii din România au fost mult timp cei mai numeroşi. Côte d’Ivoire. Tipice sunt din acest punct de vedere Turcia. doar venirea masivă a evreilor din fosta U. atât spre vest (Golful Persic. Afganistan. Israelul este un alt punct de atracţie. mai ales în Asia de Sud şi Africa. Filipine.Husson.Chineză).R. Thailandei. Malaysia241). cazul Côte d’Ivoire. aproape exclusiv africani din ţările vecine. pradă unor conflicte social-politice şi unei stări economice precare (Haiti. vol. Les travailleurs immigrés victimes de la crise financière asiatique. de multe ori situate în „zone gri”. -state furnizoare de mână de lucru. cu specificaţia că se constată o creştere continuă a presiunii populaţiei din ţările slab dezvoltate. pp. Complexitatea acestor fluxuri derivă din faptul că unele din aceste state sau teritorii sunt atât emiţătoare cât şi furnizoare de migranţi (Thailanda. mai rar din vestul Europei sau S. Fluxuri tot mai importante de migranţi bat la porţile Europei sau Americii de Nord unde se adaugă un flux cel puţin la fel de important provenind din America Latină. G. 241 Numărul imigranţilor ilegali în această ţară era estimat la peste 1 million în 1995. Indonezia. Ruanda sunt printre cele mai cunoscute exemple) . unele state latino-americane (Brazilia. între 1945-2000. va constitui fără îndoială un mobil al accentuării acestei presiuni greu de stăvilit. 1995 179 . Vietnam) sau afectate multă vreme de conflicte (Cambodgia) ori supuse unui regim politic autoritar (Birmania. care furnizează dar şi primesc migranţi. Procesele migratorii din Orientul Apropiat sunt contradictorii şi instabile. Argentina). Marea Britanie. unde o treime din forţa de muncă este venită din Mali. cu toate măsurile de precauţie luate de statele atractive. PUF. nr. precum R. Japonia). 1/1998. prin imigraţie clandestină. Taiwan. Mexicul sau Filipinele dar şi România a evoluat după 1990 în această direcţie . Tunisia) din Etiopia. din nordul Africii (Maroc. foarte vechi. Numărul populaţiei regrupate în Israel poate fi apreciat la circa 2.S.253-262). în curs încă în Lumea a Treia. avantajate de instituirea unor relaţii complexe încă din perioada colonială (Franţa. cazul Poloniei. creându-se astfel o puternica diasporă a acestora în alte state arabe. după 1990 a schimbat ierarhia) dar şi comunităţi importante.U. Chile. Într-o anumită măsură şi România sau Federaţia Rusă prezintă caracteristici similare . Această regiune constituie o importantă intersecţie migratorie. Olanda) sau de rolul major pe care-l deţin pe scena muncitori ilegali. Important este faptul că ei nu au revenit pe un teren gol. Burkina Fasso sau Niger.Simon. Explozia demografică.14.intensă şi spre statele cu o agricultură de plantaţie performantă. în timp ce peste 200 000 malaezi lucrau ilegal în Japonia şi Taiwan (L. Burundi. multe dintre statele africane) .P. Géodynamique des migrations internationales dans le monde. Laos. R. Revue Européenne des Migrations Internationales. -state atractive la nivel regional.

8% din populaţie iar musulmanii 1% (cf. Uniunea Europeană a primit 680 000 imigranţi.2002. Prin repatrierea unei părţi din veniturile obţinute dar şi prin vehicularea unor tehnici. Efectul general este însă contradictoriu : aparent. 180 . în acest mod poate fi redus gradul de sărăcie în ţara de origine dar în realitate poate bloca structurile economice locale atunci când veniturile sunt dirijate exclusiv în scopuri personale.politică (S. Numai spre vestul Europei se estimează un flux ilegal de circa 4 mil. Unii specialişti deosebesc două cicluri distincte după 1950 : primul corespunde cererii de forţă de muncă necesară reconstrucţiei postbelice în statele occidentale devastate de război (1950-1975).3.Naţional de Statistică din Seul).U.N. De multe ori se citează cazul statelor din sudul Europei. În aceeaşi categorie intră însă şi monarhiile arabe de la Golful Arabo-Persic. Începând cu 1960 s-a deschis totuşi spre emigraţia din statele mediteraneene şi est-europene (greci.în 1998 sau 2. În mare parte acest trafic este controlat de structuri mafiote care percep taxe exorbitante pentru aceste „servicii“. de J. Aceştia proveneau în special din statele Asiei Musonice (din India pînă în peninsula Coreea) dar şi din state latino-americane sau chiar din Europa (cf. practicând o discriminare în favoarea britanicilor. parţial datorită abundenţei forţei de muncă. în La population du monde-enjeux et problèmes.dolari S. numărul persoanelor care trăiau temporar sau permanent în afara ţării de origine.A. din care 35-40% aveau o motivaţie economică) 247.A. Italia sau chiar Marea Britanie246. Elveţia.) sau economică (Germania. Emergenţa recentă a acestor state (Spania. Portugalia. Migraţiile internaţionale şi dezvoltarea O problemă viu disputată priveşte rolul migraţiilor internaţionale în dezvoltarea economică a statelor emiţătoare. ţările scandinave. Acest trafic clandestin este. Statistiques en bref. creând astfel o adevărată dependenţă de această sursă de venituri. pp. Harmattan. 244 Recensământul din anul 2001 înregistra în această ţară un număr de 267 630 străini rezidenţi.Chasteland şi J. între 500-1000 dolari USD la trecerea unei frontiere. Grecia) s-a datorat însă şi democratizării societăţii. 1996). X. Se aşteaptă acelaşi efect şi pentru statele din estul Europei. nr. în mâinile unor organizaţii criminale de origine chineză. S.U. Courrier de la Planéte. 248 Cf. furnizoare tradiţionale de mână de lucru devenite recent ţări primitoare. După 1970. sau chiar Coreea de Sud244). Multe state slab dezvoltate sunt practic susţinute aproape exclusiv de sumele trimise de conaţionalii aflaţi la muncă în străinătate (Yemen. mai recent şi statele din sudul Europei. străini la care se adăugau 300 mii imigranţi ilegali.Chesnais. estima la începutul anului 2002.4. comunicat de presă din 20 ian. cazul tipic fiind Israelului. O.) iar după 1972 şi spre statele asiatice deşi se manifestă încă unele excese (cazul imigranţilor afgani sau irakieni frecvent expulzaţi în ultimii ani). -state dependente de migraţiile internaţionale. În anul 2001. modele culturale poate fi modificată balanţa economică a unor state. Japonia243.1% din populaţia mondială. La migration permet de maintenir la croissance de la population de l’UE.I. 1997). la 150 mil. În 1996 se înregistrau circa 3.persoane traficate248 iar la nivel mondial numărul lor depăşeşte 30 de milioane.C. al doilea este declanşat de criza petrolieră din 1973 care a creat necesităţi tot mai mari de forţă de muncă în statele mari producătoare şi a impus o selecţie mai strictă a migranţilor în statele dezvoltate prin intermediul „brain-drain”. principala destinaţie fiind Italia (180 000) urmată de Marea Britanie (140 000) şi Germania (105 000). 3-7/2002.3/1998. O deplasare între China şi Europa sau Statele Unite se dovedeşte a fi o adevărată epopee care poate costa migrantul cîteva mii de dolari pe care trebuie să-i ramburseze muncind sau prostituându-se ani la rând. 245 Australia a fost multă vreme mai reticentă la imigraţie.). Burkina Fasso de ex.M. PUF. pentru refugiaţi. La population du Japon – reflux et vieillissement.Pons. 247 Cf. italieni. pp. după toate aparenţele. Astfel dacă în 1959 doar 3% din imigranţi erau asiatici în 1975 se ajunge la 14. cu bogăţiile lor imense de hidrocarburi dar şi Australia245 sau Canada. arhipelagul nipon a fost aproape închis migraţiei internaţionale. polonezi etc. 246 Cf. Le multiculturalisme en Australie.Înaltului Comisariat al O.U.Inoue. cunoştinţe. Eurostat. turcă şi albaneză mai ales (Bernard. V. Migraţiile internaţionale sunt văzute astăzi şi ca un efect al procesului de metropolizare (concentrarea populaţiei în mari aglomeraţii urbane). 2002. coord.C. Acest al doilea ciclu corespunde şi mondializării fluxurilor migratorii care au devenit tot mai greu de controlat (125 mil. se constată însă o tendinţă de creştere a numărului imigranţilor în contextul creşterii continui a standardului de viaţă şi al îmbătrânirii populaţiei.29).2% iar în 1990 la peste 50% încât în 1991 ortodocşii formau deja 2. a căror dezvoltare a fost masiv sprijinită de fondurile strânse în străinătate dar trebuie spus că nivelul de plecare al acestora era mai degrabă unul favorabil. în cea mai mare parte veniţi din China şi sud-estul Asiei (cf.3 mil.48-66. stat artificial creat prin regruparea unei părţi din populaţia evreiască pe un teritoriu considerat patria lor istorică. Inst. Această dependenţă este tot mai marcată în multe din statele europene importante datorită reducerii potenţialului forţei de muncă : Germania. O bună parte din această migraţie face obiectul unui trafic inuman care aduce celor care îl controlează circa 15 md. 243 Mult timp.

Grecia sau Italia) repatriau anual în anii 1995-1997 circa 5 md. Iniţiativele lor. transferul anual depăşeşte cu mult valoarea creditelor internaţionale de cooperare. Conform Organizaţiei internaţionale pentru migraţii. practică deschis acest „drenaj al creierelor“. Universităţile şi întreprinderile occidentale. 2000). prin intermediul înfrăţirii dintre localităţi. acest raport între emigraţie şi dezvoltare este nerealist. De remarcat că ponderea mare a economiei subterane şi transferurile de bani pe căi oculte ascund o mare parte din aceste venituri dirijate de multe ori spre achiziţionarea de bunuri de folosinţă îndelungată sau spre construcţia de case (Bernard. geografice sau lingvistice. Un rol important în transformarea acestui fenomen. Filipinele. Mulţi emigranţi africani (maghrebini mai ales) s-au grupat încă din anii ’70 în scopul finanţării unor proiecte locale precum forarea unor puţuri. Pentru multe state slab dezvoltate însă. neexistând nici un semn de decolaj economic. Inginerii din subcontinentul indian. Albaniei etc. Importanţa acestor transferuri financiare este atât de mare încât multe state sărace practică o politică de export a forţei de muncă 250.intrate în această fază de migraţie masivă pentru lucru.). Adaptarea mâinii de lucru în ţările de origine este facilitată de legăturile istorice. Sri Lanka. R.Moldova. explicabil prin protecţionismul corporatist al elitelor naţionale dar penuria de informaticieni a determinat în anii 1998-1999. sub oblăduirea factorilor politici. Exodul forţei de muncă şi al inteligenţei reduce substanţial şansele de dezvoltare a ţărilor emiţătoare fiindcă prelevează contingentul cel mai dinamic al populaţiei. 251 Cei 4 milioane de emigranţi filipinezi (în mare parte femei angajate ca menajere în Orientul Apropiat. de pe urma căruia statele dezvoltate câştigă enorm. Fondurile transferate sunt de multe ori consacrate cumpărării unor mărfuri din import şi nu a produselor locale. dimpotrivă. în care funcţionează o puzderie de societăţi sau ONG care are ca ocupaţie traficul cu forţă de muncă. Europa a fost până de curând mai reticentă la importul de inteligenţă. Egipt. instalarea unei reţele de curent electric etc. Mexicul etc. între S. pentru a o acoperi. O mare parte din deficitul balanţei comerciale este acoperit în acest mod în statele din Maghreb. Stimularea sectorului construcţiilor este o realitate dar acestea nu atenueaza criza spaţiului de locuit şi în plus necesită cheltuieli suplimentare pentru întreţinere. acţionând în sens contrar.dolari USD. dacă nu secole. înscris într-o veritabilă piaţă mondială a inteligenţei. puternic devalorizate. cu efecte asupra eliminării unor tensiuni sociale sau politice. ridicarea obstacolelor administrative şi regularizarea imigranţilor supercalificaţi în special în Franţa şi Germania. nedorit în esenţă. şi Mexic. Multe state. Turcia. Bulgariei. Astfel s-au instaurat fluxuri preferenţiale între Franţa şi Maghreb sau Africa de Vest. Transferul de fonduri de către emigranţi tinde să agraveze inflaţia în ţările de origine (frecvent în Turcia) şi impun tranzacţiile în valută străină ăn dauna monedei naţionale.U. India. Prăpastia dintre aceste state şi clubul restrâns al ţărilor prospere este atât de profundă încât sunt necesare decenii. între Marea Britanie şi subcontinentul indian. Yemen. Chiar şi în Mexic aceste sume echivalează cu 10% din exporturi. sau mai recent între Spania şi America Latină. În multe cazuri sumele repatriate depăşesc nivelul exporturilor (Lesotho. unele mici state antileze etc. Statul în general nu a văzut niciodată în aceste acţiuni de dezvoltare o soluţie viabilă. mai ales cele americane. Emigraţia nu prezintă numai aspecte pozitive pentru ţara de origine. într-un mijloc al dezvoltării locale îl are solidaritatea. de multe ori în statele menţionate anterior (cazul României. de multe ori la limita legalităţii. Emigraţia are astfel un dublu rol : constituirea unei surse sigure de devize şi reducerea şomajului. construcţia unei şcoli sau a unui dispensar. nu neapărat dintre cele mai sărace se află în această situaţie : Turcia. susţinute de numeroase ONG249 şi de colectivităţile locale din ţările de primire. în vestul statului Mali (regiunea Kayes) de unde pleacă grosul emigranţilor spre Franţa. de multe ori sosite prin aceleaşi circuite ca şi emigranţii. Ţările de imigraţie constituie de multe ori un debuşeu pentru mărfurile din ţările de emigraţie. 181 .). constituie deja o modalitate clasică de dezvoltare locală. Nivelul veniturilor expediate de către muncitorii imigranţi în ţările de origine era evalută de FMI în 1997 la circa 77 md dolari USD faţă de numai 5 md în 1970. sunt puternic curtaţi de firmele de profil din America de Nord sau Europa de Vest.A. Emigraţia nu este doar o sursă de venituri ci este şi o creatoare de relaţii umane şi comerciale. Este vorba despre un veritabil transfer de tehnologie în sens invers. o treime din africanii cu studii superioare lucrează în ţările dezvoltate. Pakistan sau Filipine251. mai ales informaticienii. Succesul acestei deschideri este pentru moment 249 250 Organizaţii nonguvernamentale Este într-o anumită măsură şi cazul României. La nivel local.

riscând să destructureze sectoare întregi ale economiei tradiţionale. Această măsură permite însă Europei să invadeze pieţele acestor state cu propriile produse.A. majoritatea celor vizaţi preferând S. destinat producţiei şi serviciilor în aşanumitele maquiladoras. Liberalizarea schimburilor economice este văzută adesea ca un alt factor al dezvoltării şi ca o frână în calea emigraţiei.U. pe termen lung. Situaţia actuală a multor ţări „în tranziţie“ din estul Europei se datorează acestor efecte perverse ale liberalizării. des clamat de forurile internaţionale. acceptând o fluidizare a deplasărilor. Similară este şi politica S. iar sectorul serviciilor domestice ramane inca o sursa sigura de venit pentru multi emigranti. aşa cum s-a întâmplat în Irlanda. În prezent majoritatea statelor europene practică o politică mai deschisă. 182 . S-a sperat astfel. o parte din forţa de muncă va continua să emigreze şi abia într-o a doua fază se va ajunge la un echilibru sau la inversarea balanţei migratorii. Aceasta ilustrează relativitatea luptei împotriva exodului materiei cenuşii. Mexicul a beneficiat de un transfer imens de fonduri..U. Astfel. Într-o primă fază.A. inclusiv prin regularizarea periodică a emigranţilor clandestini. Această politică de „codezvoltare“.A. iniţiată de Franţa este dublată de susţinerea unor proiecte de dezvoltare rurală. precum cele care alternează perioadele de formare în Europa şi exercitarea profesiei în ţara de origine. inclusiv din raţiuni lingvistice (majoritatea asiaticilor cunosc limba engleză). majoritatea persoanelor calificate nu se vor întoarce în ţările de origine atâta timp cât competenţele lor nu sunt totdeauna recunoscute iar mediul politico-economic este mai degrabă ostil. Spania sau Portugalia. reuşesc să stabilească un echilibru în bilanţul migraţiilor forţei de muncă specializate. fara vreun rezultat palpabil. mai ales după crearea ALENA. statul respectiv devenind atractiv. dezvoltarea economică necesită mai ales forţă de muncă mai puţin calificată. Formule contractuale inventive. localizate în lungul frontierei. şi Canada. Mult timp circulaţia între statele emiţătoare şi cele primitoare a fost strict supravegheată. Această logică liberală este aplicată de Uniunea Europeană în acordurile de cooperare cu statele de la periferie (Maghreb.U. atat timp cat agricultura californiana sufera de lipsa de forta de munca. Majoritatea specialiştilor sunt de acord cu această corelaţie dar admit existenţa unui decalaj. în care salariile sunt net superioare mediei naţionale dari mult inferioare celor din S. Turcia). În acest context se poate pune legitim întrebarea dacă dezvoltarea poate frâna emigraţia. Suprimarea sau diminuarea tarifelor vamale este văzută ca o măsură de impulsionare a exporturilor şi a creşterii economice în statele în curs de dezvoltare. să se pună capăt emigraţiei ilegale. resuscitând exodul rural.minim. stoparea exodului venind mai târziu decât decolajul economic.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->