Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”Iaşi, Facultatea de Geografie şi Geologie, Departamentul de Geografie, Catedra de Geografie Umană Prof.dr.

Ionel MUNTELE GEOGRAFIA POPULAŢIEI Note de curs pentru anul şcolar 2009-20010 (pentru uzul studenţilor din anul II) Capitolul I Geografia populaţiei : consideraţii teoretice şi metodologice I.1.Domeniul de studiu De la geografia populaţiei concepută într-o manieră extinsă la demografia spaţială definită restrictiv, studiul geografic al populaţiei poate lua diverse căi. Drept una din cauzele acestei situaţii este evocată adesea extinderea excesivă a domeniului de studiu a geografiei. Asupra temelor de interes geografic referitoare la populaţie, organizate în jurul studiului distribuţiei fenomenelor, proceselor şi structurilor demografice în spaţiu, există un consens general. Dificultatea stabilirii unor limite precise pentru domeniul strict al acestei discipline provine din multiplele nuanţe pe care le poate exprima noţiunea de populaţie. Multă vreme, până spre 1960, geografia avea o viziune mai cuprinzătoare asupra acestei noţiuni, incluzând toate caracteristicile sale fizice, sociale, economice şi culturale, substituindu-se astfel în mare măsură geografiei umane. Amploarea tematicii a impus limitarea interesului geografiei populaţiei la investigaţiile asupra informaţiilor statistice accesibile şi uşor de spaţializat. Chiar şi aşa domeniul de studiu rămâne destul de vast, încât au apărut tendinţe de limitare la două teme majore : studiul celor două componente demografice principale, fecunditatea şi mortalitatea; mobilitatea populaţiei. Cu toate argumentele aduse, excluderea completă a distribuţiilor spaţiale nu a întrunit o largă adeziune. Opţiunile cele mai frecvente converg spre ideea existenţei a patru compartimente distincte în studiul geografic al populaţiei : - distribuţia spaţială a populaţiei - dinamica populaţiei (evoluţia numerică şi dinamica naturală) - structurile demografice, socio-culturale şi socio-economice - mobilitatea populaţiei I.2.Studiul populaţiei – domeniu interdisciplinar Geografia nu este singura disciplină ştiinţifică interesată de problematica populaţiilor umane. Există discipline, precum demografia, care par mai îndreptăţite să o studieze1. Demografia are însă un net caracter interdisciplinar, suprapunându-se parţial, în diverse proporţii, cu alte discipline socio-umane : -demografia statistică, subordonată statisticii, care urmăreşte variaţiile unor fenomene şi procese cuantificabile; -demografia socială, subordonată sociologiei, care urmăreşte aceleaşi fenomene în interacţiunea lor cu spaţiul social; -demografia istorică, subordonată istoriei, interesată de evoluţia aceloraşi fenomene şi procese în spaţiul politic; -demografia politică, subordonată politologiei, care suprapune aceste fenomene şi procese în spaţiul politic;
1

Cea mai succintă definiţie a acestei ştiinţe este cea dată de J.Véron, „aritmetică a populaţiilor” (L’homme dénombré în Géographie et Démographie, vol.1, sub direcţia lui Y.Michaud, pp.31-49, Odile Jacob, Paris, 2002.

1

-demografia economică, subordonată economiei, care are în centru interacţiunea acestora cu spaţiul economic; -geodemografia sau geografia populaţiei, ramură a geografiei umane, preocupată de analiza distribuţiei componentelor demografice, dinamice sau structurale, în spaţiul geografic, văzut ca suport al acestora. Astfel definită, geografia populaţiei apare înscrisă într-un domeniu interdisciplinar distinct, de care nu poate face abstracţie. Frecvenţa utilizării termenilor demogeografie sau geodemografie, substituiţi geografiei populaţiei sugerează conştientizarea acestui context interdisciplinar. Interesată de distribuţia populaţiilor umane şi de modul în care structurile acestora se diferenţiază în spaţiu, încercând să le explice, geografia populaţiei are astfel un loc bine precizat, deosebindu-se prin modul de abordare distinct de al celorlalte discipline amintite care pun accent fie pe variaţiile statistice fie pe interacţiunile cu sferele vieţii social-economice sau politice. De alfel încă L.Febvre (1938) observa că geografia pleacă de la sol şi nu de la societate, deosebindu-se astfel de ştiinţele sociale2. Geograful posedă avantajul unei viziuni ample asupra spaţiului terestru, asupra logicii ordonării componentelor fizice ale geosistemului, suportul populaţiilor umane care poate indica sensul sau cauzele evoluţiei multor procese şi fenomene geodemografice. Fără a exagera, unii autori atribuie geografiei populaţiei rolul esenţial în analiza geografică datorită dublei perspective pe care aceasta o propune : studiul colectivităţilor umane, cu toate particularităţile acestora şi studiul raporturilor dintre acestea umane şi mediu3. Dubla dimensiune, socială şi teritorială, a populaţiilor favorizează geografia în contextul actual dominat de mondializarea modelelor evolutive sau a fluxurilor al căror efect este o combinaţie între tendinţele de uniformizare şi cele de menţinere a diferenţierilor spaţiale, rezultat al luptei dintre inerţiile trecutului şi mutaţiile sistemice ale structurilor sociale. Originalitatea geografiei faţă de celelalte discipline socio-umane care studiază populaţia rezidă în ajustarea la un plan orizontal a informaţiilor pe care acestea le examinează pe verticală4.Geografia este menită astfel să concilieze observaţiile empirice cu explicaţiile sistematice asupra diversităţii populaţiilor şi dinamicii acestora, a raporturilor dialectice dintre schimbările socio-demografice şi mediul în care oamenii trăiesc şi se multiplică5. I.2.1.Evoluţia curentelor de gândire asupra studiului populaţiei Preocupările în domeniul populaţiei sunt foarte vechi dar au cunoscut o mai mare afirmare în perioada modernă odată cu dezvoltarea societăţilor de tip industrial care au generat accentuarea ritmului de creştere a populaţiei la nivel global. Geografia s-a interesat de problematica populaţiei umane încă de la începuturile sale, în perioada modernă ajustîndu-şi modul de abordare la marile curente de gândire asupra studiului populaţiei. Cel mai vechi dintre aceste curente este cel malthusian, deschis de Thomas Malthus prin publicarea lucrării sale „Eseu asupra principiului populaţiei”6. Pentru Malthus, populaţia creşte conform unei progresii geometrice (dublare la fiecare 25 de ani) în timp ce posibilităţile de subzistenţă (hrană) sporesc conform unei progresii aritmetice. Aceasta impune din partea populaţiei o alegere între două căi : fie, acceptă voluntar să-şi limiteze creşterea (prin „moral restraint” sau abţinerea de la mariaj), fie, va fi distrusă de războaie, foamete, ciumă etc. A ajuta săracii în această concepţie înseamnă a încuraja creşterea demografică şi pe termen lung, distrugerea societăţii. Teoria malthusiană este unul din pilonii teoriei stării staţionare a economistului David Ricardo7 şi s-a inspirat mult din ideile care circulau în epocă, atât în Marea Britanie cât şi în Franţa, într-un context special, acela care a succedat revoluţiilor burgheze din vestul Europei la sfârşitul secolului al XVIII-lea. După
2 3

La terre et l’évolution humaine, cap. I, Albin Michel, Paris, 1938. G.şi Ph.Pinchemel, La face de la terre, cap.I, A.Colin, Paris, 1988. 4 Cf.P.George, Géographie et sociologie, pp.10, PUF, Paris, 1972. 5 Cf.P.-J.Thumerelle, Les populations du monde, pp.7-12, Nathan, Paris,1996. 6 Publicată în 1798 în Anglia a fost tradusă în limba română abia în 1992 la Editura Ştiinţifică 7 Economist britanic (1772-1823) partizan al liberalismului economic şi autor al legii rentei funciare diferenţiale. Opera sa principală, Principiile economiei politice, a fost publicată în 1817

2

1950 această teorie a fost luată sub forma neomalthusianismului care a lărgit dezbaterea prin includerea problemelor ecologice care ar decurge din creşterea populaţiei, fixând obiectivul „creşterii 0”. În 1972, o expertiză a MIT8, comandată de Clubul de la Roma a ajuns la următoarea concluzie : „dacă expansiunea demografică şi consumul resursleor naturale nu sunt stăpânite imediat, secolul XXI va fi marcat de un dezastru uman şi ecologic”.Succesul temporar al acestui curent s-a datorat şi intereselor strategice ale unor state dezvoltate care se vedea „ameninţate” de explozia demografică din Lumea a Treia, aflată la apogeu în epocă. Acestui curent i s-au opus cu vehemenţă statele comuniste şi cele în curs de dezvoltare, în cadrul Congresului mondial al populaţiei ţinut la Bucureşti în 1974. Efectul principal al ofensivei neomaltusiene care a promovat masiv mijloacele anticoncepţionale, pare a fi fost tocmai accelerarea scăderii natalităţii în statele dezvoltate. Curentul populaţionist, are tradiţii chiar mai vechi, fiind dezvoltat de mercantiliştii9 inspiraţi de ideile lui Jacques Bodin („nu există bogăţie mai mare decît oamenii”)10. Creşterea populaţiei are în această viziune o influenţă pozitivă în mai multe direcţii : sporirea cererii de produse incită la sporirea producţiei de bunuri şi la crearea de locuri de muncă; creşterea populaţiei obligă societatea să îşi organizeze mai eficient procesul de producţie şi implicit să-şi mărească productivitatea; o populaţie mai numeroasă permite prelevarea de fonduri pentru interesele generale ale societăţii. Unul din reprezentanţii de marcă, demograful francez Alfred Sauvy, sublinia că „de fiecare dată când se produce o diferenţiere între două mărimi care ar fi trebuit să fie la acelaşi nivel, există două moduri total opuse de a stabili echilibrul : o aliniere la un nivel superior sau la un nivel inferior. Postulând că una din mărimi este excedentară, optica malthusiană sugerează instinctiv o aliniere la un nivel inferior”11. Curentul optimumului demografic, încearcă să le concilieze pe cele precedente. Din punct de vedere economic, criteriul optimumului demografic porneşte de la necesitatea realizării unei maxime eficienţe a muncii exprimată prin nivelul productivităţii. Nivelul optim al populaţiei unui teritoriu anumit este definit de mai multe elemente : gradul de echipare tehnologică, volumul resurselor utilizabile, nivelul comerţului exterior etc. Alte elemente definesc structura optimă a populaţiei : raportul dintre vârstele extreme, raportul dintre populaţia activă şi cea inactivă, raportul dintre consumatori şi producători, structura profesională a populaţiei şi repartiţia geografică a acesteia etc. Alte elemente definesc dinamica optimă : ritmul de creştere al populaţiei, ritmul progresului tehnic, rata creşterii venitului naţional sau al produsului intern brut etc.12. Curentul marxist este orientat împotriva teoriei malthusiene. Pentru Karl Marx, suprapopularea nu este legată de creşterea demografică alertă a claselor sărace ci rezultă din modul de organizare a economiei şi de repartiţie a bogăţiilor. Suprapopularea este rezultatul modului de producţie capitalist pentru că acesta favorizează acumularea bogăţiilor. Capitaliştii au prin urmare interesul de avea o populaţie mai numeroasă, o armată de rezervă pentru producţia industrială. Astfel se întreţine un nivel ridicat al şomajului, care permite blocarea salariilor la un nivel coborât permiţând acumularea plusvalorii. Astfel, presiunea demografică a obligat statele mai avansate să adopte tehnicile de mecanizare în agricultură pentru a mări productivitatea agricolă. Spre deosebire, o societate mai „rarefiată” nu incită la modificarea sistemelor de exploatare agricolă a solului. Creşterea demografică are rolul de motor al progresului tehnic, exercitînd o presiune creatoare. Marxiştii opun astfel capcana malthusiană a insuficienţei alimentare capcanei densităţii reduse a populaţiei care întreţine un progres tehnic redus, un climat mai puţin propice inovaţiei13. Curentul economicist, leagă acumularea de bunuri (economiile) de ciclurile vieţii individului care încearcă să-şi maximizeze consumul pe termen lung. Contrar altor specialişti, care consideră că omul
8 9

Massachussets Institute of Technology din Boston (S.U.A.) Adepţi ai unui curent al economiei politice bazat pe rolul primordial al pieţei 10 Economist şi filozof francez (1530-1596), teoretician al monarhiei absolute 11 Théorie générale de la population , 1952 -1954 12 Asupra conceptului de optim demografic insistă şi geograful francez P.George în Géographie de la population, PUF, Paris, 1983. 13 O specialistă a acestui curent este Ester Boserup pentru care principalul stimulent al creşterii productivităţii agricole este creşterea populaţiei, combătând neomaltusianismul din anii ’60 care vehicula prognoze catastrofice asupra viitorului omenirii.

3

Scăderea taliei medii a familiei se explică tocmai prin costul tot mai ridicat de întreţinere a unui copil (educaţie. societăţile rigide manifestîndu-se prin tendinţe conservatoare spre deosebire societăţile mai inovatoare care dezvoltă tendinţe progresiste (islamul faţă de creştinsim de ex. resurse şi teritoriu devine astfel iluzorie. Pînă la 1900. nu atât pentru el cât pentru generaţiile următoare. al cărui principal reprezentant este G. Astfel. Căutarea unei legităţi care să exprime sintetic raportul dintre populaţie. îngrijire etc. dintre cele mai rigide. Contextul cultural este omis de regulă deşi are o importanţă enormă. copilul este asimilabil unui bun de consum. Cele două părţi se leagă prin contract să evite costurile suplimentare ale tranzacţiei. Acest indicator este relativ constant în decursul timpului. Fără modificarea legislaţiei şi cu un nivel constant de cotizare a contribuabililor.1930) care a examinat raportul dintre investiţiile în capitalul uman. prelungirea speranţei de viaţă se traduce într-o creştere a cheltuiellilor legate de pensii şi asigurarea sănătăţii. în societăţile agricole.Becker 15. Dragostea este singurul element care diferenţiază familia de o firmă ! Curentul contabilităţii intergeneraţionale. Analiza căsătoriei este astfel asimilată celei a constituirii unei firme. 15 Economist american (n. Într-o societate industrială. copilul este considerat o investiţie capitală. orientarea a fost mai apropiată de metodele etnologiei şi antropologiei. Geografia prin specificul său poate fi adesea mult mai în măsură decât economia sau demografia să răspundă unor chestiuni care privesc unele tendinţe aparent contradictorii în dinamica populaţiilor umane. cum este aceea iraniană. cheltuielile publice şi transferurile stau la baza unei constrângeri de echilibru care permite repartizarea poverii datoriilor şi a cheltuielilor între diferitele generaţii. Dimpotrivă. Actualizarea fluxurilor financiare viitoare trebuie să prevadă creşterea produsului individul pentru a menţine la un nivel acceptabil contribuţia generaţiilor viitoare. autorul teoriei ciclurilor vieţii şi al modelului econometric american. multe societăţi islamice. datoria publică va creşte. nu constituia o temă distinctă ci un capitol introductiv al geografiei regionale. pleacă de la un model teoretic care arată că acumularea datoriilor.economiseşte toată viaţa. Studiul geografic al populaţiei. acordându-se o importanţă deosebită particularităţilor culturale. I. adoptând un model familial de tip european. consideră că decizia de a se căsători şi de a avea copii în societatea modernă este rezultatul unei analize de tipul cost-avantaje. în educaţie îndeosebi şi productivitate 4 . Maniera de abordare a acestui subiect s-a schimbat semnificativ de-a lungul timpului în strînsă legătură cu evoluţia de ansamblu a disciplinei.). existând o mare diversitate de moduri de adaptare. ceea ce economiseşte în perioada activă fiind consumat după pensionare.3.1918). Toate aceste curente conţin realităţi care demonstrează complexitatea studiului populaţiei. Organizarea producţiei în echipă costă mai puţin şi evită renegocierile. cîştigul de capital afectând consumul într-un mod limitat14. care necesită cheltuieli dar oferă şi satisfacţii. prin urmare perioada de acumulare este finită. Rezultă din aceste considerente că rata de economisire globală este determinată de factorii economici şi demografici – structura pe vârste. 14 Cel mai cunoscut teoretician din această categorie este economistul american de origine italiană Franco Modigliani (n.). Până la al doilea război mondial s-a impus orientarea ecologistă (environmentalistă) care punea accent pe interacţiunile dintre societate şi mediul fizic. reflectate în repartiţia inegală a populaţiei şi activităţilor acesteia. speranţa de viaţă la naştere etc. în acest context. Evoluţiile din ultimele decenii demonstrează însă slăbiciunea acestei afirmaţii. cei mai mulţi adepţi ai acestui curent consideră că individul economiseşte în primul rând pentru el. remarcându-se printr-o adaptare excepţională la rigorile impuse de creşterea rapidă a populaţiei.Direcţii de studiu în geografia populaţiei Geografia a fost totdeauna preocupată de modul în care populaţiile umane se înscriu în spaţiu. Acest model a fost criticat pentru că pleacă de la ipoteza că cheltuielile publice sunt neproductive. în măsura în care poate contribui la procesul muncii şi la sporirea veniturilor. Curentul microeconomiei familiale.

Prin specificul său este mult mai atrasă de prelucrarea statistică a informaţiilor. mai ales odată cu răspândirea mijloacelor de lucru informatizate. şomajul. secundar unele probleme structurale.a. efectuate periodic. cele mai multe demersuri orientându-se spre studiul societăţii. vizând mişcarea naturală şi migratorie a populaţiei. rolul analizei geografice a populaţiiilor umane se va menţine atîta timp cât vor trăi oameni pe Pămînt. Problema principală pe care o pun aceste informaţii este pertinenţa. Prin legăturile multiple pe care le întreţine cu celelalte discipline geografice se reduce dependenţa aparentă faţă de metodele demografice sau sociologice. destinate a furniza date complete referitoare la structurile şi fluxurile populaţiei. megalopolisurile ş. O nouă direcţie de aprofundare se manifestă de la sfîrşitul anilor ’60. când se constată o apropiere de metodele de investigaţie sociologică. Se poate afirma astfel că. demografia oferă în primul rând metode şi modele de analiză a proceselor specifice.a. Costul material şi uman al obsevării şi colectării de date asupra unor mase importante de indivizi este extrem de ridicat făcând practic imposibile investigaţiile de teren. de modelizare şi teoretizare decât alte discipline geografice. Studiul configuraţiilor spaţiale este un remarcabil instrument de cercetare. Distribuţia spaţială a populaţiei nu mai prezenta interes decât în măsura în care se produceau modificări esenţiale. Astfel concepută. dincolo de amprenta acesteia asupra spaţiului terestru. presupune şi constituirea unui sistem conceptual propriu. baza geografiei populaţiei fiind geosistemul. Poate avea aplicaţii practice în domenii variate : amenajarea teritoriului şi urbanismul nu pot face abstracţie de analiza spaţială a dinamicii populaţiei. geografia populaţiei are ca sursă principală de informare materialele statistice coelctate de către instituţiile specializate. I. În acelaşi timp. instrucţie etc. geografia populaţiei s-a născut prin hibridarea geografiei cu demografia. cu excepţia studiilor efectuate asupra unor teritorii restrânse. Prin abordarea particularităţilor populaţiei umane. un mod eficace de identificare a unor caracteristici sau de detectare a unor cauze. explozia demografică şi evoluţia fără precedent a tehnicii au impus un interes deosebit pentru dinamica şi structurile demografice. În general. Pentru geografia populaţiei. Aportul său la cunoaşterea populaţiilor umane. ea deschide căi noi în cunoaşterea geografică. mai apropiată de demografie. acordînd astfel geografiei populaţiei un statut distinct. este un sinonim neindicat din cauza ambiguităţii pe care o presupune. Contextul specific acestei perioade marcate de decolonizare. în general.Mijloacele cercetării în geografia populaţiei (sursele de informaţii) Spre deosebire de alte discipline geografice care se sprijină predilect pe colectarea informaţiilor pe teren. încredinţate autorităţilor locale. evocat anterior. privilegiat fiind limbajul cartografic. cu o inegalitate variabilă. Interacţiunea acestora cu spaţiul geografic. contribuind la înnoirea conceptuală şi metodologică a geografiei. constă în sublinierea unei caracteristici esenţiale a acestora : diversitatea. a unor mijloace specifice de investigaţie a unei realităţi multiforme. 5 . Astfel se produce apropierea geografiei populaţiei de aceste discipline. Indiscutabil. utilizarea forţei de muncă. Termenul demogeografie sau geodemografie. geografia populaţiei continuă să activeze interesul pentru geografie în general datorită dinamismului problemelor studiate. şcolarizare. Acum sunt abordate în perspectivă geografică subiecte considerate anterior ca exterioare disciplinei precum cele legate de nupţialitate. recensămintele de populaţie. la modul de viaţă al acestora (dotări edilitare.). Analiza proceselor care generează anumite configuraţii (structuri) spaţiale devine indispensabilă.4. entitate mult mai cuprinzătoare decât societatea sau populaţia umană. în special prin apariţia unor noi forme de concentrare umană precum ariile periurbane. structurile socio-profesionale ş. statele au la dispoziţie două sisteme de colectare a datelor : registrele stării civile. marketingul constituie un alt debuşeu ca şi politicile sociale pentru care geografia populaţiei devine indispensabilă. eficacitatea colectării lor variind de la stat la stat sau în funcţie de responsabilitatea celor angrenaţi în această activitate. numeroşi demografi şi sociologi au descoperit interesul abordării geografice introducând în studiile lor variabilele spaţiale.Anii ’50 ai secolului al XX-lea au adus o nouă orientare.

I.4.1.Recensămintele Această formă de colectare a informaţiilor referitoare la populaţie constituie, de departe, sursa cea mai bogată de materiale statistice necesare cercetării demografice. Tehnicile moderne de recenzare au apărut odată cu „revoluţia statistică” manifestată începând cu secolul al XIX-lea, în contextul formării unor specialişti capabili să colecteze şi să prelucreze enormele cantităţi de informaţii (statisticieni). Antecedentele nu au lipsit dar nu au atins niciodată performanţele din perioada modernă. Numărători ale populaţiei au fost semnalate pe parcursul antichităţii în Imperiul Roman, în China sau în Orientul Apropiat (menţionate frecvent în Biblie). Şi Evul Mediu furnizează astfel de exemple dar, ca şi cele menţionate, se remarcau prin relativitate şi prin absenţa unui fundament statistic fiind sumare şi parţiale, afectând doar anumite categorii de populaţie (de obicei capii de familie şi bărbaţii buni de luptă), principalul interes fiind impozitarea şi recrutarea războinicilor. Cu tot progresul constatat în perioada modernă, conţinutul recensămintelor rămâne chiar şi astăzi foarte inegal, deşi Naţiunile Unite au recomandat, în 1948, o listă minimală de informaţii recunoscute ca fundamentale. Cauzele acestor inegalităţi sunt fie tehnice (absenţa unor dotări, a unei infrastructuri adecvate), fie politice sau psihologice (considerarea unor informaţii ca fiind secrete, monopolizare lor de către unele regimuri autoritare, dificultatea înregistrării populaţiei în mediile tribale sau cu grad redus de instrucţie etc.). Informaţiile colectate pot fi separate astfel : a) Informaţiile asupra localizării populaţiei. Se referă la înregistrarea indivizilor şi familiilor prezente în fiecare localitate în momentul recenzării (conform situaţiei administrative în vigoare). Indivizii temporar absenţi sunt înregistraţi de regulă în localitatea de domiciliu dar şi în cea de reşedinţă. De aici provine termenul de populaţie rezidentă, care cuprinde şi flotanţii, diferit de cel de populaţia stabilă (legală, domiciliată), estimată în urma efectuării bilanţului anual al mişcării naturale şi a celei migratorii, a populaţiei. Diferenţele care pot apărea între aceste două înregistrări sunt adesea semnificative fiind datorate în mare parte dificultăţii înregistrării tuturor mişcărilor de populaţie, în primul rând a celor migratorii. În statele dezvoltate se colectează şi informaţii referitoare la locul naşterii, reşedinţele anterioare, locul de muncă etc. b)Informaţii demografice. Toate recensămintele colectează date referitoare la sexul, vârsta, starea civilă, legăturile familiale şi matrimoniale ale indivizilor. Tot mai frecvent sunt înregistrate informaţii asupra structurii familiilor şi a gospodăriilor, asupra descendenţei etc. c)Informaţii socio-culturale. Colectarea unor date referitoare la şcolarizare şi gradul de instrucţie a devenit prioritară în epoca modernă. De asemenea, strângerea unor informaţii pertinente asupra naţionalităţii indivizilor, a limbii utilizate, a confesiunii religioase sau a cetăţeniei a devenit comună chiar dacă unele implicaţii de ordin politic pot distorsiona destul de mult realitatea. După caz, sunt înregistrate şi date asupra structurii rasiale. d)Informaţii socio-economice. Toate recensămintele moderne acordă o importanţă extremă problemelor legate de structura socio-profesională, pe ramuri de activităţi, ca şi asupra gradului de ocupare a forţei de muncă. Unele state colectează şi informaţii referitoare la veniturile familiilor sau la modul de funcţionare a sistemelor economice. e)Informaţii asupra locuinţelor. Recensămintele oferă ocazia efectuării unor anchete detalitate asupra inventarului general al clădirilor şi locuinţelor, asupra caracteristicilor acestora : material de construcţie, suprafaţă locuibilă, dotări edilitare etc. Se adaugă informaţii asupra modului de ocupare : locuinţe colective, individuale, de necesitate, reşedinţe secundare, clădiri de interes public etc. În afara acestor informaţii de bază, prezente de regulă în toate recensămintele actuale, guvernele care le organizează pot colecta şi o serie de informaţii care interesează politica acestora în scopul planificării teritoriale. Obiectivele şi constrîngerile recensămintelor :

6

-recensămîntul constituie un instrument în serviciul statului fiind un act oficial, coordonat de către stat şi organizat de către administraţia publică. Dubla dimensiune, exhaustivă şi teritorială, a colectării principalelor caracteristici ale fiecărei persoane corespunde unui triplu interes : cunoaşterea stării populaţiei pentru a putea fi gestionată; formarea unei baze de date teritoriale pentru asigurarea funcţionării administraţiei (repartiţia funcţionarilor, a subvenţiilor, echipamentelor, conform efectivelor populaţiei locale); crearea unui instrument fundamental pentru planificarea economică, socială şi amenajarea regională. -dificultatea asigurării unei înregistrări complete, simultane şi periodice. Un recensământ nu poate răspunde acestor obiective decât dacă este îndeplinit cu maximă seriozitate şi rigoare. Este motivul pentru care niciodată nu se pot obţine date complete, îndeosebi dacă teritoriul este foarte întins şi eterogen. Aceasta depinde de vârsta, sexul, rezidenţa - urbană sau rurală, naţionalitatea individului. Omisiunile sau dubla numărare pot atinge 1-3% din efective, local chiar mai mult. Este practic imposibilă recenzarea tuturor indivizilor în acelaşi moment, pe întreg teritoriul. De obicei se utilizează o oră precisă, a unei date precise, fără ca astfel să fie evitate erorile şi confuziile, mai ales dacă acţiunea se etalează mult în timp. Este dezirabil ca recensămintele să se efectueze cu regularitate. O.N.U. recomandă ca acestea să se desfăşoare în anii terminaţi cu 0 sau 1, aşa cum se întîmplă de câteva decenii în state precum India, S.U.A. sau R.P.Chineză. Totuşi iregularitatea este mult mai frecventă, fapt ce prejudiciază utilizarea lor ştiinţifică, reducând comparabilitatea. Chiar şi unele state dezvoltate cunosc aceasta iregularitate (este cazul Franţei unde ultimele recensăminte au fost efectuate în 1982,1990, 1999, al intervale inegale, dar de mică amplitudine, spre deosebire de situaţia României unde aceste intervale pot fi foarte extinse în timp –1912-1930 sau 1977-1992 de ex.). Fiecare recensămînt are trei faze : -faza preparatorie, cea mai delicată, în care se recrutează şi formează personalul, se stabilesc circumscripţiile, chestionarele şi se efectuează un test pe un eşantion limitat; -faza colectării, cea mai scurtă, efectuată de regulă de personal instruit prealabil în acest sens deşi se poate utiliza şi tehnica autorecenzării prin distribuirea de chestionare fiecărei familii. Ambele tehnici au dezavantaje, legate de civismul cetăţenilor, în primul caz, sau de dispersia şi accesibilitatea populaţiei, care poate mări costul operaţiei, în al doilea caz; -faza prelucrării, după centralizarea prealabilă a informaţiilor. Rezultatele sunt publicate succesiv, în funcţie de complexitatea lor, fără a ajunge la o prelucrare avansată, furnizându-se informaţii brute destinate celor interesaţi care pot efectua studii pe baza lor, etc. Complexitatea şi costul unui recensămînt explică absenţa frecvenţei şi a calităţii recomandate de O.N.U., unele state nu au efectuat niciodată un recensămînt, cazul Afganistanului, Arabiei Saudite, Omanului sau Etiopiei, state în care intervin şi unele prejudecăţi. Alte state au efectuat primul recensămînt recent, cazul Laosului în 1995, furnizând informaţii destul de diferite de estimările anterioare. I.4.2.Starea civilă Constituie a doua sursă de informaţii necesare studiului populaţiei, mai pertinentă dar mai greu utilizabilă. Se deosebeşte esenţial de recensăminte, starea civilă fiind o funcţie legală a statului, controlată de magistraţi şi având drept scop colectarea informaţiilor care permit urmărirea principalelor evenimente din viaţa fiecărui individ : naşterea, căsătoria, divorţul, decesul. Practica stării civile este relativ recentă şi este generalizată doar în ţările dezvoltate. Ca şi recensămîntul, se bazează pe declaraţia individuală şi are acelaşi caracter exhaustiv, obligatoriu şi teritorial. Calitatea informaţiei şi amplitudinea acesteia depinde de eficienţa serviciilor administrative, excelente în statele cu tradiţie în domeniu, lacunară în statele în care personalul este incompetent, suprasolicitat, depăşit de evenimente sau de dimensiunea teritoriului pe care-l acoperă. Înregistrarea actelor stării civile nu a devenit generală şi fiabilă în Europa decât la mijlocul secolului al XIX-lea, în S.U.A. chiar mai tîrziu, iar în Africa subsahariană este încă o raritate.

7

Şi în acest caz O.N.U. a recomandat o listă minimală a datelor ce trebuie înregistrate : născuţi vii, mortinatalitate, mortalitate infantilă, căsătorii, divorţuri, adopţii, copii nelegitimi, decese etc. Fiecare înregistrare trebuie să precizeze data şi locul evenimentului. Aceste informaţii sunt brute şi pentru a le putea utiliza sunt necesare tehnici şi mijloace bine puse la punct pentru prelucrarea primară şi publicarea lor sub formă unor buletine lunare, trimestriale, anuale sau periodice16. I.4.3.Alte surse de informaţii Se reproşează adesea celor care studiază populaţia că recurg exclusiv la izvoarele devenite clasice, menţionate anterior. Pentru anumite scopuri pot fi utilizate şi alte surse : registrele de populaţie ale poliţiei, fişele de personal ale unităţilor economice, listele electorale, cărţile imobiliare, evidenţele şcolare, registrele parohiale etc. Toate au dezavantajul colectării la o scară ori prea grosieră ori detaliată, în plus fiind rareori spaţializate, reducându-le astfel interesul. Tot mai adesea, în ultimele decenii, sunt utilizate anchetele efectuate asupra unor eşantioane reprezentative, similare celor frecvent utilizate în sociologie. Acestea pot însoţi recensămintele şi au devenit o practică relativ curentă a institutelor naţionale de statistică din ţările dezvoltate. Rostul lor este acela de a surprinde o cât mai mare varietate de informaţii, foarte recente şi utile pentru planificarea economico-socială pe termen scurt. Unele dintre aceste anchete au dobândit o frecvenţă bine stabilită, cazul „Current Population Survey”, instituit în 1940, în S.U.A., cu o regularitate de cinci ani, ca o completare a „Census of Population and Housing”, efectuat decenal. Anchetele au devenit frecvente în unele state în care se constată o reticenţă a cetăţenilor faţă de recensăminte, cum este cazul Olandei, mai recent şi al Germaniei, unde unele organizaţii condamnă această instituţie ca fiind un atentat la libertatea individuală17. Este o practică tot mai frecventă în multe state vest-europene. Absenţa unor informaţii obligă cel mai adesea cercetătorul la efectuarea propriilor anchete, pe spaţii restrînse cel mai adesea. Tehnicile avansate privilegiază prezentarea statisticilor sub forma fişierelor informatizate, care nu diferă de cele tradiţionale (tabele, matrici) dar au avantajul posibilităţii de multiplicare rapidă. Dificultatea principală în studiul geografic al populaţiei provine din insuficienta spaţializare a datelor înregistrate. Dezagregarea informaţiei la un nivel mai fin decât cel la care au fost colectate este practic imposibilă încât, de multe ori, înregistrările efectuate la intervale diferite de timp nu sunt comparabile şi obligă cercetătorul la reactualizări, interpolări etc. Se adaugă şi faptul că înregistrările reflectă situaţia administrativă din momentul respectiv obligând pe cei interesaţi şi la reconstituirea informaţiei conform situaţiei administrative prezente. I.5.Fundamentele metodologice ale geografiei populaţiei Aflată la interferenţa ştiinţelor sociale şi a celor naturale, marcată de strânse legături cu demografia, antropologia, sociologia sau economia, geografia populaţiei în accepţia actuală pare prea recentă pentru a-şi fi dezvoltat metode şi mijloace proprii. Specificul său metodologic constă în maniera particulară în care sunt utilizate o serie de metode din ştiinţele socio-umane sau unele modele preluate din ştiinţele exacte. Combinarea originală a metodelor demografiei, statisticii şi geografiei (analiza cartografică în special) impune de fapt această particularitate care îi asigură un loc distinct în cadrul disciplinelor geografice. I.5.1.Proprietăţile spaţiale ale populaţiilor Noţiunea de loc, atît de importantă în geografie, este mai puţin compatibilă, în aparenţă, cu noţiunea de populaţie. Aceasta din urmă este mobilă, existenţa ei desfăşurându-se în mai multe locuri, care pot fi ierarhizate în ordinea frecvenţei. Dacă pentru un statistician singurul criteriu care
16

Cea mai cunoscută publicaţie este Anuarul Demografic al O.N.U. (Demographical Yearbook) care apare odată la cinci ani, bilingv (englez-francez) cu informaţii retrospective. Anual, Population Reference Bureau, serviciu de specialitate al O.N.U., publică World Population Data Sheet, cu informaţii mai sumare dar extrem de utile. 17 Aici sunt preferate aşa-numitele Microcensus cu o periodicitate redusă, de regulă de cinci ani.

8

nr. La scara locală. antrenând în perspectivă îmbătrânirea. tehnice. Orice modificare a unei componente antrenează modificări imediate în celelalte. La scara regională. Raporturile dintre populaţie şi complexul spaţio-temporal.conservarea unor structuri anterioare dublată de capacitatea de amortizare a distorsiunilor datorate unor diverşi factori. caracteristicile sale sunt exclusiv colective. mai prosperă. acestea fiind mai evidente. lăsând să apară anumite regularităţi care permit evidenţierea sapecificului geodemografic şi interacţiunile dintre dinamica internă a populaţiilor şi aceea a geosistemului. Europa fiind un caz extrem de grăitor. fără să limiteze prea mult creşterea naturală. Astfel concepută. Determinarea suprafeţei ocupată de om şi a raporturilor instituite astfel (procesul de teritorializare în limbaj geografic actual) este de altfel. Se poate vorbi de existenţa unui subsistem populaţional.1/1903. pp. De exemplu. rezultat din reajustarea permanentă a componentelor sale. Stăpînirea articulaţiilor dintre diferitele scări de studiu. sociale. pentru geograf este mult mai complicat. se traduce imediat prin diminuarea efectivelor adulţilor tineri afectând capacitatea de reproducere. paradoxal. Fluiditatea populaţiei în timp şi mobilitatea simultană conduc la imposibilitatea disocierii dimensiunii spaţiale a acesteia de dimensiunea temporală. reperarea unor praguri care fac să apară sau să dispară rolul unor componente ale populaţiei ori influenţa unor factori de mediu. înregistrând indivizii acolo unde domiciliază. mezo şi macroscară. derivată din interrelaţia componentelor demografice. În studiul acestora trebuie pornit de la două caracteristici esenţiale : a)fluiditatea şi plasticitatea populaţiilor : opoziţia dintre stabilitatea acestora ca ansambluri de indivizi şi reînnoirea lor constantă. economice.5.22 –46. Populaţia nu există decât ca un grup. b)dinamica populaţiilor : raportul dintre evoluţia acestora şi constrângerile exterioare – naturale. deşertificarea Sahelului a condus la exodul unor populaţii întregi. În altă ordine de idei. aceste turbulenţe se atenuează. Se acceptă de obicei că o populaţie formează totalitatea locuitorilor înregistraţi la locul lor de domiciliu. Acestea sunt interdependente. decât în cazul unor monarhii prooccidentale-cum este aceea saudită. nu numai în partea occidentală. principala problemă a geografiei umane18. rolul structurilor sau al comportamentelor demografice putând fi ocultat de fenomenele migratorii conjuncturale care antrenează variaţii brutale şi efemere uneori. deschis şi multiform. politice. Înţelegerea evoluţiei unei populaţii este imposibilă fără să luăm în consideraţie trecutul fiecărei generaţii. capacitatea de dezvoltare în paralel a unei analize la micro. Synthèses historiques. modernizarea societăţilor islamice nu a antrenat totdeauna modificări profunde ale comportamentului demografic. conservând stigmatul unor evenimente (cazul structurii pe grupe de vârstă care conservă încă urmările celor două războaie mondiale). La géographie humaine et ses rapports avec la géographie de la vie. constituie o altă problematică majoră a geografiei populaţiei. I. constituie contribuţia geografiei la studiul populaţiei. definită în raport cu decupajul administrativ al spaţiului. Revoluţia mentalităţilor poate modifica durabil însă dinamica populaţiilor. în cazul unui regim teocratic – cum este cel iranian. caracteristicile lor transmiţându-şi efectul în timp printr-o considerabilă inerţie. Echilibrul aparent al populaţiilor este un echilibru dinamic. aflat în interacţiune cu celelalte subsisteme ale acestuia dar dovedind de cele mai multe ori o mare inerţie. Din aceasta decurge pluralitatea scării de studiu în analiza spaţială a fenomenelor şi proceselor specifice. 9 .Raporturile dintre analiza demografică şi analiza geografică 18 P.2. Plasticitatea populaţiilor rezidă tocmai în această ambivalenţă . dinamica lor fiind strâns legată de aceea a mediului social.diferenţiază spaţial populaţia este acela administrativ. populaţiile sunt extrem de diversificate. Populaţiile sunt sensibile la aceste constrângeri dar dispun de o dinamică internă proprie. aşa cum afirma de la Blache.Vidal de la Blache. Temele de interes ştiinţific în geografia populaţiei nu pot fi abordate la o scară unică. Fiecare populaţie se înscrie într-un ansamblu mai vast în funcţie de diviziunile administrative. ca parte a geosistemului. naţională sau continentală. O creştere a emigraţiei de exemplu. ci şi în partea răsăriteană aflată în convalescenţă posttotalitară. populaţia este o noţiune abstractă. într-un teritoriu clar definit din punct de vedere legal.

datarea evenimentelor poate fi absolută sau relativă. convertite în indici anuali exprimaţi de regulă în promile(‰). înainte de toate. în care se desfăşoară o dublă mişcare – biologică şi geografică. 1994. a proporţiei persoanelor care contribuie la aceste evenimente şi a structurilor rezultate este absolut necesară unei analize geografice pertinente. prima pentru observarea schimbărilor. Pentru aceasta are nevoie de construirea unor tabele pe generaţii (de mortalitate. Diferenţele datorate structurii pe grupe de vârstă. Divergenţa metodologică între cele două discipline se remarcă. chiar cu ajutorul reprezentării grafice. prin ordonarea indivizilor care trăiesc simultan acelaşi eveniment. aşa cum se întîmplă la nivel global. de Grenoble.Trebici (Ed. Bucureşti. -vârstă şi cronologie . a componentelor şi factorilor. ambele necesare. deces). al divorţialităţii etc. devine foarte dificilă atunci când numărul unităţilor geografice este foarte mare. De aceea se calculează indici care rezumă intensitatea şi calendarul fenomenelor descrise în tabele. după diverse criterii. În compararea dinamicii stocurilor şi a fluxurilor de populaţie trebuie să se ţină cont de efectul de talie drept pentru care sunt preferabili coeficienţii valorilor absolute. în care migraţia este absentă. Les méthodes en démographie. Un fenomen este totdeauna descris de intensitatea şi de calendarul său. -stare şi mişcare : analiza stării unei populaţii la un moment dat porneşte iniţial de la organizărea sa internă. Analiza geografică porneşte astfel de la distribuţia spaţială a unei populaţii.temporală : -stocuri şi fluxuri : geografia urmăreşte în primul rând raporturile pe care le întreţine populaţia cu spaţiul la un moment dat. Numim structură. Paris. măsurând variaţiile relative ale frecvenţei în decursul evoluţiei sale. prin diverse procedee statistice. a)Caracteristicile populaţiei în perspectivă spaţio. Majoritatea acestor coeficienţi sunt furnizaţi de analiza demografică. cei mai mulţi fiind estimaţi sau standardizaţi (cazul indicatorilor de fecunditate). Orice fenomen este urmărit de-a lungul unui anumit număr de evenimente. în favoarea tinerilor în India şi în favoarea bătrînilor în 19 Pentru informaţii suplimentare pot fi consultate lucrări de specialitate precum Ce este demografia. modul de grupare a generaţiilor în funcţie de mai multe caracteristici. adaptaţi comparării unor unităţi spaţiale de dimensiuni variabile.)19. capabilă să elimine elementele de conjunctură.. Selecţionarea indicilor care permit măsurarea sau observarea frecvenţei evenimentelor. Aceşti indicatori (coeficienţi) pot fi dublaţi de o serie de estimări prospective sau de indici standardizaţi în scopul unei analize complete şi corecte. Ca orice studiu al unui stoc şi al conţinutului acestuia. retrospectivă. de fecunditate etc. stocurile şi fluxurile de populaţie sunt indispensabile geografilor pentru că determină raporturi diferenţiate cu spaţiul. a lui Vl. Indicatorii de intensitate măsoară frecvenţa medie a evenimentelor regenerabile. a lui R. fenomen şi eveniment. Această standardizare devine necesară pentru a evita interpretările forţate. cel al populaţiilor antrenează analiza evoluţiei fluxurilor derivate. raportate la calendarul legal sau la istoria personală a individului. Acesta din urmă este preferabil pentru înţelegerea dimensiunii intrinseci a principalelor fenomene demografice.) şi cele ireversibile (naştere. Vidal.Şt. Studiul mişcării măsoară variaţiile efectivelor unei populaţii între două date de referinţă şi frecvenţa evenimentelor demografice.Nici un studiu geografic al populaţiei nu poate face abstracţie de bazele solide ale analizei demografice. Compararea datelor unui tabel. 10 . 1981) sau A. continuând cu dinamica şi structura acesteia.Pressat (PUF. -conjunctură. Neglijate uneori de către demografi. b)Analiza longitudinală şi analiza transversală Analiza longitudinală urmăreşte manifestarea unui fenomen în decursul unei generaţii (cohorte) de la formarea la dispariţia sa. devenind necesară. Putem privilegia astfel analiza conjuncturală (transversală) sau analiza prospectivă (longitudinală). La démographie. în cazul geografiei. rata mortalităţii în India este mai redusă decât în Germania fără ca valorile sa fie întru-totul comparabile.şi Encicl. cadul teoretic al populaţiilor închise. 1982. distincţia între evenimentele reversibile (cazul nupţialităţii. Pentru a depăşi stadiul elementar al analizei mişcării populaţiei există două posibilităţi : cadrul normal al populaţiilor deschise. Presses Univ. a doua pentru desluşirea mecanismelor care guvernează aceste schimbări. Aceasta permite descompunerea fenomenelor observate şi izolarea. De exemplu. în importanţa acordată indicatorilor spaţiali în cazul demografiei şi în reprezentarea cartografică a seriilor de date.

Pentru o clarificare a metodelor enumerate. un singur indicator. baza unei prelucrări cartografice al cărei rezultat este în mod obişnuit foarte sugestivă. întrucât componenetele demografice sunt foarte legate între ele putând produce fenomenul concatenării tipurilor20. nu clasele ci tipurile vor trebui reprezentate. Cele mai 20 Enchaînement în limba franceză. Analiza transversală furnizează indicatori exprimaţi sub forma unor coeficienţi care măsoară frecvenţa relativă a evenimentelor care afectează o populaţie oarecare. clase echiprobabile. Prelucrarea statistică o precede pe aceea cartografică chiar dacă cele mai multe dintre programele de cartografie asistată de calculator asigură simultaneitatea acestora. Totuşi. operaţie delicată. Cel mai adesea se utilizează raportarea la o populaţie-standard care corectează valoarile reale ale evenimentului pentru fiecare unitate spaţială. Este preferabil să fie reprezentat pe un material grafic. cea care privilegiază divizarea seriilor prin tratamentul matematico-statistic riguros. progresia aritmetică sau geometrică etc. aşadar trebuie evitată suprapunerea pe aceeaşi hartă a mai multor indicatori. Dificultatea esenţială survine atunci când dorim să reprezentăm simultan măsura fenomenului (rata natalităţii de ex. întrucât acelaşi fenomen. demografia combină analiza longitudinală cu analiza transversală dar geografia populaţiei se limitează cel mai adesea la aceasta din urmă. evitat de obicei prin calculul varianţei. în special dacă între indicatori există o corelaţie. Pertinenţa unei clasificări este maximă atunci când varianţa în interiorul clasei este redusă iar cea dintre clase cât mai mare. deşi harta rămîne de neînlocuit în analiza configuraţiilor spaţiale a distribuţiei unor fenomene. necesită hărţi choroplete. În scopul prelucrării statistice poate fi utilizată o gamă foarte variată de indici (coeficienţi) sau metode de clasificare (tipologie). clasificărilor sau analizelor multivariate. obligatorie pentru a putea desprinde elementele unor concluzii pertinente asupra diferenţierilor spaţiale care constituie scopul principal al acestora. Hărţile în puncte dimensionate leagă omul de un singur loc. Se confruntă în acest sens două şcoli – cea care privilegiază percepţia vizuală şi preferă divizarea intuitivă în clase fondate pe praguri uşor de urmărit (unitare). la care seriile statistice sunt divizate în clase. Cu cât este mai simplă o hartă cu atît aceasta cîştigă în claritate şi calitate explicativă. cele în haşuri sau culori fiind mai pertinente. definite. curente în analiza sumară a populaţiei. Hărţile în izolinii acceptă ideea polarităţii şi gradualităţii manifestării fenomenelor geodemografice iar cele în relief privilegiază diferenţele de calibru. În acest caz. făcându-le comparabile.). c)Prelucrearea statistică şi cartografică Este în general o etapă preliminară a oricărei analize geografice a fenomenelor demografice. poate conduce la concluzii diferite. foarte util este orice curs de 11 . deşi aceasta conduce la exces. ascund mortalitatea mult mai ridicată a populaţiei adulte din primul stat. motiv pentru care sunt preferate hărţile combinate. Tipurile vor trebui delimitate. diferit cartografiat de doi autori. prin discretizare.Germania. În analiza geografică a populaţiei se pot deosebi două etape distincte : -vizualizarea distribuţiilor spaţiale care poate utiliza histograma frecvenţei sau diagrama norului de puncte. acestea din urmă cunosc o utilizare tot mai largă odată cu revoluţia informatică dar este necesară o anumită circumspecţie. În geografia populaţiei. -reprezentarea seriilor statistice. bazate pe agregarea indivizilor statistici în funcţie de similaritatea modului de manifestare a fenomenului. considerînd populaţiile în dimensiunea lor teritorială. tehnica suprapunerii. Se utilizează metodele de analiză multivariată. Harta nu este decât un instrument de analiză dar poate servi şi la exprimarea unor sinteze parţiale sau totale. Este cazul coeficienţilor natalităţii brute. În mod obişnuit. plecând de la cunoaşterea detaliată a fenomenelor.) şi incidenţa spaţială a acestuia (valoarea absolută). bazate pe corelaţia dintre fenomene. ecartul faţă de medie. fiind calculaţi pe baza efectivelor medii anuale. a mortalităţii generale sau a sporului natural. Orice reprezentare grafică se confruntă cu două dificultăţi : alegerea modului de reprezentare şi alegerea datelor reprezentabile. dar abstract (clase de egală amplitudine. atunci când este bine executată poate fi purtătoarea unor informaţii mult mai elaborate. eliminând analiza măsurii distribuţiilor. tot mai des utilizate în geografia populaţiei. pe similaritatea curbelor de evoluţie sau metode de clasificare ierarhică – descendentă sau ascendentă (mai utilizate şi mai pertinente). Alegerea datelor pune diverse probleme.

Capitolul II Distribuţia spaţială a populaţiei II. fiind capital pentru înţelegerea diferenţelor care apar în ocuparea suprafeţei terestre de către om22. mai ales în mediul rural. poate modifica enorm indicatorii distribuţiei spaţiale. ospicii. Reprezentarea cartografică poate fi realizată sub două forme : hărţi choroplete – monocrome sau policrome. 1999) care insistă pe necesitatea geografului de a sistematiza şi structura informaţiile de care dispune. Pour une géographie humaine. pp. H. Raportul dintre populaţie şi teritoriul pe care-l ocupă rămâne „axa esenţială a geografiei umane” (Gourou. Flammarion.é 22 Pentru detalii pot fi consultate lucrări ca : Le peuplement. este necesar un decupaj spaţial cât mai detaliat posibil. 1992 sau Géographie du peuplement. în care d este densitatea. mai ales la macroscară.utile cercetării sunt acele metode care combină cât mai multe criterii demografice. evidenţiind prezenţa unor gradienţi. O. pentru măsurarea statistică a distribuţiei spaţiale pot fi utilizate şi alţi indici care pot fi grupaţi astfel : a)valorile medii centrale : staistică. poate fi raportată atît la întreaga suprafaţă (densitate generală) cât şi la categorii de utilizare a teritoriului – terenuri arabile. în scopuri ştiinţifice. obţinute prin interpolarea valorilor înscrise în centrul unităţilor adminsitrative. „Alex.157. Perspectiva acestui studiu s-a modificat progresiv de la descrierea şi explicarea diferenţelor de densitate. 1973)21. ajungându-se la acordarea unei atenţii sporite dinamicii spaţiale. Raportul dintre numărul locuitorilor şi suprafaţa teritoriului reprezintă densitatea generală a populaţiei. utilizând trama administrativă. D. cămine. a forţei de muncă în principal. ca principal obiectiv.a II-a. pentru a putea interpreta diferenţele. spaţiul efectiv construit. etc.I.Baudelle. Pentru studiul distribuţiei (repartiţiei) spaţiale a populaţiei.Cuza” Iaşi. Nathan. Se adaugă ambiguitatea introdusă de prezenţa sau absenţa temporară a unei părţi din populaţie ori de localizarea unor instituţii de menire socială sau administrativă (aziluri. indicator utilizat de multă vreme în geografie : d = Pt . Este motivul pentru care. 2001 12 . De asemenea. 1979) sau Initiation aux pratiques statistiques en géographie (Groupe Chadoule. ed. independente. gradienţii. de multă vreme comune în geografie.Studiul distribuţiei spaţiale a populaţiei Pînă la sfîrşitul secolului al XIX-lea. Principala problemă este aceea a semnificaţiei pe care o poate avea un anumit număr de locuitori dintr-un teritoriu oarecare. Paris. esenţială rămâne cunoaşterea numărului locuitorilor de pe un teritoriu dat. scop al oricărui recensămînt. Economica.Groza. capitol al Encyclopédie de géographie.Grasland (Ed. unităţi militare etc. Paris. G. în scopul depistării unor cauzalităţi multiple. cu variabile fizico-geografice. în cazul oraşelor etc. Acest context corespunde manifestării unor fenomene aflate în diverse faze de evoluţie precum concentrarea periurbană sau depopularea ariilor rurale repulsive. Paris. 1994). mai rar folosite. Hărţile izoplete sunt mult mai utile pentru comparaţii şi sinteze pentru că simplifică şi omogenizează structurile spaţiale obţinute.populaţia totală şi S.Béguin (Litec. hărţi izoplete. Univ.Pumain. Cl. Eterogenitatea spaţiului impune însă o maximă precauţie în compararea gradului de populare a diverselor teritorii. Les méthodes statistiques en géographie humaine. concentrările care apar. studiul distribuţiei spaţiale constituia principalul capitol al geografiei populaţiei. S Pt. Statistica în geografie. 21 P.1. simplu de calculat.Gourou. Masson. suprafaţa agricolă utilă (densităţile agricole sau subzistenţiale). Paris. suprafaţa teritoriului de referinţă Densitatea este un indicator sintetic. În afara densităţii populaţiei. corelată cu mobilitatea populaţiei. în mod deosebit cele destinate geografilor ca de ex. Noţiunea de densitate a populaţiei se poate aplica atît la populaţia totală cât şi la subpopulaţiile acesteia.) care.

Mesopotamia) sau acolo unde variaţiile sunt extreme (cazul Chinei). 23 0. b)indicatori de concentraţie : -curbele de concentraţie. Robinson. Pentru accentul net metodologic se recomandă L’étude géographique des populations. religii etc.∑ se calculează astfel : xm = -punctul mediu. urmată de interpolarea valorilor apropiate de fiecare linie mediană. curba se apropie de diagonală iar dacă este puternică. numit şi centru de gravitaţie (centroid sau baricentru) ale cărui coordonate (P *xi ) i P ∑i ∑ iar ym = coordonatele medii ale centrului teritoriului respectiv. dinspre coasta atlantică. Paris. G.i = ) ( 1 . uşor de interpretat. unde populaţia s-a concentrat treptat în zona litorală. D. Constă în compararea proporţiei grupei A din populaţia totală P a fiecărei unităţi geografice i cu aceeaşi proporţie observată în ansamblul spaţiului studiat : Ai / Pi . profesii. 1998. Acest indicator devine însă inutil acolo unde distribuţia populaţiei este relativ constantă de-a lungul mileniilor (Egipt. în scopul analizei segregaţiei rasiale din marile centre urbane nord-americane. în diversele unităţi geografice i : id = 0. Pot fi însă utilizaţi şi pentru analiza gradului de eterogenitate sau omogenitate al oricărei populaţii. New York. etc. John Wiley&Sons. nord-estică. c)indicatorii de segregaţie. populaţia cumulată a acestora. Pi este populaţia fiecărei unităţi geografice iar xi şi yi. -coeficientul de concentrare. coordonatele centrului fiecărei unităţi geografice. în anii 1930-1940. pretându-se la elaborarea unor hărţi simple. Cea mai utilizată este diagrama (curba) lui Lorenz. în care xm şi ym sunt P ∑i A/ P superior valorii 1 când grupul este suprareprezentat şi inferior atunci când este subreprezentat. Masson. Aceste linii pot fi obţinute prin cumularea valorilor în cele două sensuri (x şi y).Thumerelle. care clasează unităţile geografice în ordinea crescătoare a densităţii. Valorile apropiate de 1 semnifică o concentrare puternică. etnii. Preluat şi în alte cazuri ilustrează foarte bine evoluţia disparităţilor regionale mai ales acolo unde modificările distribuţiei sunt spectaculoase23.24 -indicele de concentrare (indicele lui Gini). vârste. Foarte utilizat. al Marii Britanii unde se constată o concentrare progresivă în Midlands şi în regiunea londoneză sau al subcontinentului indian unde de-a lungul timpului baricentrul s-a deplasat dinspre bazinul Indusului spre Golful Bengal. Ambii pot fi cartografiaţi cu mare uşurinţă şi sunt foarte (5Ai / A)− Pi / P) ( Cazul Spaniei.A. curba se apropie de laturile pătratului astfel obţinut. Cel mai frecvent folosit este indicele de disimilaritate. distribuind pe ordonată proporţia cumulată a suprefeţelor unităţilor respective iar pe abscisă. foarte util. Acesta permite compararea distribuţiei spaţiale a două subpopulaţii A şi B. şi aceea cuprinsă între curbă şi laturile opuse ale pătratului. -punctul median. spre sud-vest în aşa numitul Sunbelt. pe de altă parte.U. pe de o parte. situat la intersecţia liniilor mediane ortogonale care divizează fiecare populaţie în două jumătăţi în sensurile nord-sud şi est-vest. vulgarizat de serviciile americane de statistică pentru a ilustra deplasarea generală a centrului de greutate a populaţiei S. are ca punct de plecare diagrama lui Lorenz şi constituie raportul dintre suprafaţa cuprinsă între curbă şi diagonală. unde Ai şi Bi (5Ai / A)−(Bi / B) constituie proporţiile populaţiilor A şi B în fiecare unitate geografică i. Este util pentru urmărirea schimbărilor distribuţiei corelată cu modificările altor fenomene la un moment dat. arată concentrarea relativă a unei populaţii la un moment dat. Noin şi P.M.J.5∑n. Acest indice variază între 0 şi 1 fiind astfel uşor de comparat. Indicele de segregaţie este obţinut în manieră identică servind la compararea distribuţiei unei subpopulaţii A faţă de populaţia totală P : is = sugestivi.i = ) ( 1 . Este utilizat pentru a urmări concentrarea unor grupuri distincte de populaţie (sexe. 1994 sau Methods and technics in Human Geography.5∑n. mai puţin sensibil la variaţiile extreme. 13 . elaboraţi de şcoala sociologică de la Chicago.). Rezultatul este (P * yi ) i . Când concentrarea este redusă. Variază între 0 şi 1. 24 Informaţii suplimentare asupra diverselor metode de reprezentare a distribuţiei populaţiei ca şi a structurii sau dinamicii acesteia pot fi obţinute din diverse lucrări de specialitate.

La nivel mondial. M este masa (populaţia) iar D este distanţa.Jones. prezenţa unor puternice concentrări fiind de natură să o distorsioneze. 1994. Routledge. sudul şi centrul Europei. P. cf. fără a se aduce argumente convingătoare în afara unor speculaţii logice. R. prin difuziune succesivă. Din focarul african. acest indicator se exprimă sub forma unui gradient care are drept punct de plecare puternica aglomerare urban-industrială din bazinul Rinului (Olanda. în Europa. Humanitas. Astfel. mai tîrziu. policentrică sau multiregională26 care susţine existenţa mai multor arii de formare a lui Homo sapiens sapiens. Human evolution în Companion encyclopedia of geography.Leakey. în Asia. idem 27 Încă din mileniile VII-III î. prin efectele sale : sporirea bazei subzistenţiale a populaţiei.n.d)indicatorii variaţiei distribuţiei spaţiale. Această analiză este urmată de examinarea variaţiilor relative ale populaţiei. materializat prin descoperiri paleontologice şi arheologice care au condus la un consens destul de larg în jurul teoriei monocentrice (out of Africa)25.2. presupun analiza variaţiei absolute a populaţiei fiecărei unităţi geografice.Leakey. Intervine în această situaţie. 1988 ca şi Population et peuplement a lui P. Cartografierea potenţialului de populaţie nu corespunde întru-totul cu distribuţia spaţială a acestuia. conform incidenţei factorilor naturali sau socio-economici. Expresia sa matematică cea mai curentă este următoarea : Pi =∑Dij . P1.1).R. La fel de utilizat este potenţialul de populaţie. este susţinută o altă teorie. Cîmpia Indo-Gangetică şi Marea Cîmpie Chineză. Un moment cheie în constituirea acestor concentrări a fost revoluţia neolitică. Conform acestei teorii. în timp ce Antarctica rămîne practic în afara ekumenei (tab. esenţialul populaţiei mondiale. Belgia şi vestul Germaniei). care dă măsura interacţiunii virtuale a populaţiei dintr-un punct i cu populaţia dintr-o sumă de n M j locuri j. inerţia demografică. încă din antichitatea timpurie câteva nuclee distincte: Orientul Apropiat (Semiluna Fertilă). Wood. nordul Africii. este variaţia. Paris. Penguin Books. a cărui dinamică şi intensitate se manifestă variabil în profil cronospaţial. multe rezistente în timp. Paralel. negativ sau pozitiv. 25 Conform B. cf. Distribuţia inegală este foarte strîns legată dintotdeauna de inegalităţile de dezvoltare28. S-au constituit astfel.Merlin. Originea omului. populaţia la începutul perioadei. încă de atunci. Atlas of World Population History. Cel mai utilizat este coeficientul de variaţie : cv = P1 mediu anual de creştere : ra = (P1− 0) − c P 1 P0 − 1 şi ritmul 100 unde rac este ritmul sau rac =P1 − 1 * P0 t − 1 anual de creştere iar t este durata perioadei luate în calcul. care adăpostesc. specia umană s-a format în aria platourilor înalte din estul şi sudul Africii de unde s-a difuzat treptat spre restul uscatului planetar. C. care grupează dintotdeauna o parte infimă a populaţiei Terrei. cu toate vicisitudinile naturii şi ale istoriei. 1978 28 Asupra acestui subiect utilă este lectura lucrării Géographie de l’aménagement. la distanţă de nucleele asiatice şi având o evoluţie diferită în timp27. II. cazul văii Nilului inferior. în care V. London 1996 şi R. Originea speciei umane a suscitat în ultimele secole un interes deosebit. pentru fiecare perioadă intercensitară : V=P1-P0. subsolice. 26 Milford Wolpoff este principalul susţinător. poate fi cartografiat ca atare sau pentru fiecare dintre componentele bilanţului general al populaţiei (bilanţul natural sau bilanţul migratoriu). platourile înalte ale Americii Centrale şi de Sud. Bucureşti. PUF. apariţia formelor superioare de organizare socială etc. La polul opus se situează Oceania.. Middlessex. 1972 14 . Paris. Rezultatul. George.Factorii distribuţiei spaţiale a populaţiei pe Glob Această componentă a analizei geografice a populaţiei rezultă din evoluţia procesului de populare (formare a ekumenei).McEvedy. Aceste concentrări s-au format de cele mai multe ori în regiune bogate în resurse agricole sau. populaţia la sfârşitul perioadei luate în calcul şi P0. prezenţa Chinei şi a Indiei impune un gradient principal centrat pe Asia Musonică urmat de cel european. PUF. Inerţia demografică este caracteristică şi unor regiuni în care omul s-a adaptat de timpuriu unui mediu relativ ostil. în care n este j= 1 numărul de locuri j.e. s-au constituit arii de concentrare timpurie a populaţiei. dimpotrivă.

9 .2 3.5 TERR 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Surse: J.3 1. între –5000 şi 2000 (%din populaţia Terrei) Contin 0 1 1 1 1 1 2 2 entul/anul 5000 1000 000 500 800 900 950 000 025 Asia 5 6 6 6 6 6 5 5 6 6 8.3 2. Tabelul nr. fenomen care nu poate rămîne fără urmări pe plan social-politic în viitorul apropiat.7 .15 .8 2.4 5.Jones.1 : Distribuţia populaţiei. Asia şi Europa s-au situat totdeauna mult peste medie29 (în condiţiile în care acestea înglobează spaţiile mai slab populate ale Federaţiei Ruse).3 .1 7. Astfel.4 10.5 .5 .7 3.4 .2 3.2 8. pentru suprafaţă şi populaţia din 2000 şi 2003 Trebuie remarcat faptul că Europa.4 .N.7 . pe continente între –5000 şi 2000 (loc. media globală a evoluat între cele două extreme temporale de la 0.7 .01 .7 4.5 .7 3.7 5.2).2 . la nivel continental.0 5.8 5.3 29 15 .7 .2.7 .2 .Biraben.3 2.1 7. la polul opus.1 Af 0 0 0 1 1 2 3 7 2 4 rica . o schimbare de asemenea proporţii în distribuţia populaţiei.6 .4 7.3 .1 0. Pentru prima oara în ultimele milenii s-a produs.6 5.2 8. fenomen explicabil prin scăderea dramatică a creşterii naturale a populaţiei.3 0.4 Europ 2 1 1 1 1 2 2 2 1 9 a 1. C.03 .2 . Fără a fi foarte exact.5 . a rămas sensibil în urma acesteia după 1950.0 9. principalul indicator utilizat pentru a exprima sintetic acest aspect.7 .08 .7 Ocean 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ia .21 .2 .3 8.McEvedy & R.4 2.8 7.3 9.35 .1 6.6 0. care înregistra un uşor avans faţă de Asia.4 6.6 1./km2) Co 0 1 1 1 1 1 2 2 ntinentul/ 5000 1000 000 500 800 900 950 000 025 anul e st. fiind urmate la mare distanţă de Africa şi America.1 6.3 6.4 5.3 .4 . World Population Data Sheet.2 .4 . Tabelul nr.2 .1 Africa 1 1 1 1 1 7 7 8 1 1 5.5 A 0 0 0 0 0 0 3 8 2 2 merica .3 Eu 0 1 3 5 7 1 3 4 6 6 ropa .2 4.2 .6 9.3 . acest indicator surprinde destul de fidel evoluţia procesului de populare (tab.2 :Densitatea generală a populaţiei.8 .5 0. cu densităţi extrem de reduse aflându-se Oceania. Asi 0 1 2 5 6 1 2 3 8 1 a .6 . devansat în prezent de America şi de Africa.3 .4 .3 Ameri 2 3 3 3 3 2 9 1 1 1 ca .5 3.9 .1 0. ONU.05 .1 .12 . pe continente. Faţă de aceste valori. PRB.05 loc/km2 la 45. fapt ilustrat şi de reducerea drastică a proporţiei „bătrânului continent”.Aceeaşi distribuţie inegală se păstrează şi în cazul densităţii generale a populaţiei.0 1.

Factorii naturali ai distribuţiei populaţiei: Multă vreme a dominat o viziune deterministă care căuta „legi naturale” care să explice prezenţa extrem de diferenţiată a omului pe Pământ.5 1 1 . Emisfera estică 30 Cf. Pot fi deosebiţi şase vectori naturali care pot ghida repartiţia populaţiei la nivel planetar : a)Repartiţia inegală a suprafeţelor emerse şi a celor submerse Rezultat al interacţiunii îndelungate.3 3 0 .40-60.4 .George.2 0. constrângeri şi riscuri. formând structuri identice. în curs de atenuare. mediu ospitalier (sănătos) – densitate ridicată sau mediu inospitalier (dificil) – densitate redusă.4% în anul 2000). constituie unul din subiectele cele mai incitante ale geografiei populaţiei. acest factor intervine prin dispunerea preponderentă a masei continentale în emisfera nordică (75. respectiv. populaţia se distribuie de aceeaşi manieră. Europa şi Oceania. PUF. de populare difuză. au fost treptat înlocuite cu o analiza factorială care statuează faptul că mediul nu poate exercita decât influenţe care nu sunt obligatoriu insurmontabile de către om31. PRB.7 8.6 5. citaţi de Baudelle. considerând că acestea impun limitele relativ fragile ale ekumenei 32. dimpotrivă. putem întîlni o mare varietate de tipuri de densităţi. 1997. Géographie humaine.7 4 4 6 RRA . Paris.1. în celălalt stat se dajunge la valori de peste 2000 loc/km2. a forţelor tectonice. fără a putea vorbi de o determinare exactă. geometria fractală.05 0 0 . repartiţia populaţiei presupune existenţa unor arii de concentrare şi a unor gradienţi de dispersie dar în timp ce în primul stat valorile densităţii în ariile de maximă concentrare abia depăşesc 100 loc/km2. Mult timp.2 2 0 . Géographie du peuplement. atât în Mongolia cât şi în China vecină. rezultate din îmbinarea unor factori extrem de numeroşi şi diferiţi. Métier de géographe.3 Surse : C. susţin că distribuţia populaţiei este de natură fractală30. estică şi vestică. ultima acoperind doar Americile şi porţiuni restrînse din Africa.7 .McEvedy. 31 Cf. Este motivul pentru care nu dispunem încă de o teorie generală explicativă.1 0 0 . Relaţiile cauzale simpliste de tipul. Paris. îşi are originea în popularea diferenţiată : mai timpurie şi mai intensă în Lumea Veche.Baudelle.01 0 . Distribuţia inegală a populaţiei emisferelor nordică şi sudică. La orice scară.1 1 0 .Oc eania TE .7 6 0 .Merlin. Astfel. P. 2000). masată în emisfera nordică. Unii autori. regional sau naţional. aşa cum se întâmplă în cazul dinamicii populaţiei. pentru suprafaţa şi populaţia în anii 2000-2003 Schimbând scara de studiu la nivel continental. pp. Fractalii constituie obiectul uneia din cele mai noi ramuri ale matematicii. Geografia studiază astfel în primul rând raţiunile care conduc la apariţia acestor diferenţieri chiar dacă inegalitatea populării Planetei este încă o „engimă” sau este supusă unei „ordini secrete”(Pumain. 16 . acţionează în diferenţierea distribuţiei spaţiale a populaţiei devine astfel imperativă. mai tardivă şi mai discontinuă în emisfera sudică. A.3 . 1988.5 2 3 . Un rezultat similar se obţine prin raportarea populaţiei la cele două emisfere meridiane. ONU. 32 P. Merlin (1997) numeşte aceste influenţe.Colin. în conformitate cu noile teorii ale organizării materiei. Masson.6 1. Cunoaşterea principalelor resorturi prin care cele două mari categorii de factori – naturali şi antropici. Cercetarea modului în care s-au îmbinat aceşti factori în conturarea unor arii de intensă populare sau. Paris.05 . doar explozia demografică din ultima jumătate de secol reuşind să reducă din diferenţă. II. între nivelul tehnic al civilizaţiei şi densitatea populaţiei existând o evidentă corelaţie.62 . Le Bras.2. G. ponderea emisferei nordice a fost chiar mai ridicată. World Population Data Sheet. Hotărâtor pare totuşi complexul de factori social-economici. mai ales în condiţiile unor societăţi avansate. 2000. Ceea ce diferă este însă intensitatea prezenţei umane. la scară geologică.8%) unde se concentrează şi cea mai mare parte a populaţiei mondiale (87.

5 1.3 :Distribuţia populaţiei pe emisfere.3 0 0 80°lat N 0 7 80-70 103 115 342 29. între –5000 şi 2000 (% din populaţia mondială) Emi 0 1 1 1 1 1 2 2 S sfera/anul 5000 1000 000 500 800 900 950 000 025 upr. 6.3 390 38 10°lat S 40 67 18 10-20 386 429 953 22.9 2.4 4.8%din suprafaţă în 2000).4 7.2 1.8 0.4 2.8 Sud 7 4 3 5 4 4 7 9 1 1 2 ică .2 5.1 745 67 40 33 95 10-0 398 442 100 22.8 .7 1.6 9.1 4.N.8 Ves 1 1 9 9 9 8 1 1 1 1 3 tică 0.9 . 4) Tabelul nr. PRB.6 5.0 368 26 60 11 77 50-40 282 314 160 51.8 175 19 40 67 9 17 .2 Surse: J.1 .2 141 15 40 33 2 20-30 362 402 919 22. colonizarea Americilor fiind compensată de creşterea populaţiei asiatice şi africane (tab.McEvedy & R.a fost şi rămîne mult mai populată (82.4 7.nr.5 .9 . World Population Data Sheet. ONU.3.7 2.4 154 102 40 67 52 0 20-10 386 429 111 26.Jones.1 731 46 80 22 53 40-30 327 364 152 42. Nor 9 9 9 9 9 9 9 9 8 8 7 dică 2.3 7.2 Esti 8 8 9 9 9 9 8 8 8 8 6 că 9.9 1.6 2. C.1 7.2 .3 8.6 2.4 .5 .7 0 0 60 11 4 70-60 169 188 129 69.6 410 41 40 67 14 0398 442 103 23.8 4.4 0.5 5.Biraben.4 :Densitatea populaţiei pe zone latitudinale în anul 2000 Zona Lun Sup Usc Usc Pop Densi gime* rafaţa at at (% din ulaţie tate (km) (km2) (mii total (milioane) (loc/km2) km2) zonă) 90348 386 281 7. pentru suprafaţă şi populaţia la nivelul anului 2000 şi în perspectiva anului 2025 Tabelul nr.1 5.7 .3 2.8 0.6 7.0 18 1 20 00 72 60-50 229 255 142 56.2 .7%din populaţie pe 68.0 146 95 60 30 78 0 30-20 362 402 150 37.7 5.3 .

N.9%) şi mai ales a celei sudice (14.5 605 42 836 382 7 *lungimea paralelei la mijlocul zonei (85°. 33 Este cazul platourilor andine. pentru anul 2050 estimează o sensibilă creştere a ponderii emisferei vestice (17. ambele înglobând spaţii extinse nefavorabile locuirii (Antarctica. Acest aspect este foarte important în regiunile tropicale aride.5). Adesea.8%). Mappemonde. presiune scăzută.). zonele înalte se disting şi prin umiditatea mai ridicată. la peste 5000 m aşezările fiind aproape exclusiv temporare (tab. mai favorabile locuirii decât Amazonia vecină similar platourilor est-africane faţă de pădurea congoleză sau insulei Jawa faţă de insula Kalimantan. Pe zone latitudinale se aşteaptă însă o glisare continuă spre sud a celor mai ridicate valori ale densităţii.1 0. de refugiu).30-40 60 40-50 80 50-60 60 60-70 20 70-80 60 80-90 0 Total 327 40 282 22 229 11 169 00 103 11 348 7 363 7 314 255 188 6 115 4 386 7 400 357 176 144 793 386 0 11. Favorabilitatea se referă în aceste cazuri în primul rând la utilizarea agricolă. Cea mai mare parte a populaţiei Globului locuieşte la altitudini joase. b)Altitudinea Înălţimea este. nr.0 1. în zona temperată nedepăşindu-se 2000 m iar în cea arctică 200 m (în Islanda). alături de climatul moderat de altitudine asigurând condiţii de viaţă mai salubre. Tabelul nr.U. un factor limitativ. unde unele zonele montane se disting prin concentrări masive de populaţie (Ruanda-Burundi.Brunet. altitudinea devenind un factor favorizant faţă de ariile joase. concentraţie redusă în oxigen). domeniul de acţiune al unor agenţi patogeni33. sub 500 m (76. În zona tropicală sunt atinse valorile maxime (5130 m în Bolivia).). Limita superioară a prezenţei umane coboară odată cu latitudinea. Sursa: R.5 :Distribuţia populaţiei pe trepte altitudinale în anul 2000 (% din populaţia totală) Cont Suprafaţă Populaţie inentul > > > < > > > < 200m 500m 1000m 1000m 200m 500m 1000m 1000m Asia 3 1 1 3 6 2 1 6.7 1 7. 73 6 Sub 0 0 0 18 17 Sub1 0 0 0 509 145 28.7 68.nr. Yemen etc. uşor erodabile). posibilităţilor mai reduse de practicare a agriculturii (soluri sărace. în general. Groenlanda şi insulele arctice etc.9 100. datorită dificultăţilor de adaptare fiziologică (frig.2%) fără a se ajunge la o corespondenţă cu ponderea din uscatul terestru. Abisinia.50/1998 Prognozele O. 75° etc. Ou se trouve le centre du monde. iar în perioada contemporană se adaugă izolarea şi accesul dificil (în trecut zonele înalte aveau însă rol de adăpost. 18 . în special între Ecuator şi Tropicul Racului. În zona intertropicală se produc inversiuni.

Regiunile joase. Noua Zeelandă sau America de Nord. în regiunile înalte. 1997. S. Situaţia Africii este oarecum similară. Mathieu.6 8 .3 2 2.5 1.7 6.6 . 1 12 7.Cea mai vizibilă concentrare în regiunile joase caracterizează în prezent Oceania unde intervine atît climatul extrem de arid din interiorul Australiei dar şi caracterul maritim al populaţiilor pacifice. sediul agriculturii coloniale de plantaţie şi al marilor concentrări urbane.6 1 0. sediul vechilor civilizaţii precolumbiene.2 2 8.1 0. de câmpie. fenomen ale cărui consecinţe sunt în mare parte imprevizibile. Primele mari aglomerări umane s-au constituit tocmai în zonele 34 Conform unor calcule estimative. complet dependente de variaţiile parametrilor higrotermici. 2000 Multă vreme. Astfel. Nivelul maxim al populării a fost înregistrat aici la sfârşitul secolului al XIX-lea.0 8. valorile maxime fiind caracteristice Oceaniei (84%).5 3 3. sunt de multă vreme sediul celor mai importante concentrări umane. 1998.5 7. complexe. cel puţin în sud-est.9 1 2.1 1 5. unele masive au cunoscut o nouă „colonizare” pe parcursul ultimului secol ca urmare a valorificării potenţialului hidroenergetic sau turistic (Alpii îndeosebi). multe studii indicând o creştere a ponderii populaţiei din zonele de coastă la nivel mondial în următorul secol. în contextul eploziei demografice după care s-a înregistrat o tendinţă continuă de depopulare.6 Surse : Nouvel Atlas Universel. În ambele continente. Asupra particularităţilor regiunilor litorale poate fi consultată. la nivelul anului 2000. mai ales în cazul comunităţilor agricole tradiţionale. ca Shandong.-J. ONU.3 2 . au cunoscut o intensă umanizare. Readers Digest.2 2 4. 1999.9 2 1. intervenind şi salubritatea regiunilor mai înalte. 6 31 . A. în Europa.4 2 0. 38% din populaţia mondială trăia la minimum 100 km de litoral. au devenit foarte atractive).1 2 8.4 3 3.7 1 1.0 3 2.0 2 8. c)Climatul Condiţiile climatice formează un factor esenţial. A. În zonele muntoase mai înalte din Europa. La population mondiale. între zone cu un potenţial similar. masivele muntoase joase. soluri mai fertile etc. imputabilă accesibilităţii reduse.4 1 3.0. O situaţie similară caracterizează şi regiunile colinare. concentrarea acesteia în regiunile joase fiind imputabilă. ca urmare a favorabilităţii presupuse de relieful plan. Americilor (45%) şi Europei (41%).8 5.2 3 9.3 4 0. zonele muntoase sunt relativ bine populate faţă de cele din arhipelagul nipon. La nivel planetar există diferenţe majore.Colin.5 5 1. Foarte populate au fost dintotdeauna regiunile piemontane care dispun de o favorabilitate mai ridicată pentru locuire (pante mai reduse. tendinţele moderne converg spre concentrarea litorală.6 6 6.4 2 7. combinat în general cu altitudinea şi cuvertura de sol. datorată atât unor sisteme agricole policulturale. J.3 8 8. Astfel J.Colin. PRB.3 0. World Population Data Sheet.U. Unii autori propun valori care ar atesta o concentrare excesivă în zona litorală dar care nu rezistă unei analize corespunzătoare distribuţiei reale a populaţiei.-L.1 1 6 1. Americile se disting prin concentrarea la cei doi „poli” : în regiunile joase.5 1 8. Pentru anul 2050 se estimează depăşirea pragului de 50% la nivel mondial34.3 5 .6 3 1.3 Eur opa Afri ca Ame rica Oce ania TER RA 9.3 9 . Asia se distinge printr-o neconcordanţă extremă între dispunerea treptelor altitudinale şi distribuţia populaţiei.6 31 .2 2 6. propune o pondere irealistă de 60% a populaţiei care ar locui la mai puţin de 20 km de coastă ! Faptul că regiunile litorale sunt atractive.A. Astfel. precum cele hercinice din Europa.4 2 5. litorale. unde chiar şi provinciile costiere tradiţional furnizoare de imigranţi. ca efect al populării mai tardive a acestora din urmă sau a absenţei unor sisteme agricole montane. Géographie humaine des littoraux maritimes.) şi în cele în curs de dezvoltare (în China de ex. cât şi prezenţei unor bogate resurse subsolice sau forestiere.) ca şi bazinele intramontane. 19 . opuse celor interioare mai repulsive se verifică într-adevăr şi în ţările dezvoltate (Franţa.0 1 4 8.1 1 4. practicii tradiţionale a riziculturii.2 1 3.3 2 8. Bavoux.

pp. Constrâns de condiţiile naturale sau de cele sociale. 2000). prin intermediul irigaţiilor. vegetaţia sau solurile. faţă de numai 0. doar unele comunităţi primitive fiind adaptate cu succes acestei constrângeri (pigmeii sau unele populaţii amazoniene). Contextul climatic intervine şi în Africa subsahariană în corelaţie cu alţi factori precum altitudinea.6% în prezent). citat de Baudelle.Hambloch.6).9% din uscatul terestru şi 52. Astfel frigul. unde necesitatea depăşirii constrîngerilor naturale. Aceasta ascunde însă concentrarea excesivă a populaţiei mondiale în două contexte climatice deosebite : climatul musonic din sudul şi sud-estul Asiei unde trăieşte 55% din populaţia mondială şi climatul temperat (oceanic. Este şi rezultatul unor estimări mai vechi. pentru 1950. recuperând diferenţa care o separa în trecut de zona temperată. în zona arctică sau în cea tropicală aridă dar esenţialul populaţiei mondiale s-a concentrat totdeauna în limitele unor domenii climatice care corespund măcar parţial exigenţelor termice amintite. Aceasta din urmă concentra în 1900 aproape 2/3 din populaţia Globului. situaţia se inversează.Lamarre.de climă tropicală aridă. Multe dintre aceste concentrări subzistă încă (văile Nilului. Ariditatea este un factor mai puţin limitativ. La un loc aceste regiuni abia depăşesc 10% din suprafaţa uscatului terestru35. la începutul erei creştine locuiau aici 2% din populaţia mondială. s-a încercat construirea unui model teoretic de distribuţie a populaţiei. dar mai ales contrastele foarte puternice între faţadele continentale : în zona temperată. în zona tropicală. ariditatea şi căldura umedă sunt vectorii prin care climatul limitează distribuţia populaţiei. care creditau.D. dar sunt şi cazuri în care acestea şi-au redus ponderea (cazul Mesopotamiei. condiţiile climatice sunt în bună măsură responsabile de constituirea celor mai mari aglomerări umane de pe Terra – cele din Asia Musonică. pentru care omul găseşte cu mai mare uşurinţă soluţii. Cu toate acestea. muntoase sau de platouri. Acest fapt a devenit evident de timpuriu. Esenţială. considerând uscatul terestru ca fiind continuu. există spaţii extinse afectate de astfel de condiţii în care prezenţa umană este foarte intensă aşa cum se întâmplă în Asia de Sud-Est. în funcţie de distanţa faţă de ţărm şi de densitatea proprie fiecărei zone climatice a fost observată opoziţia netă între regiunile litorale şi cele interioare. combinaţia dintre căldură şi umiditate pare o condiţie ideală pentru viaţă dar aceasta limitează capacitatea de acţiune a omului. fiind favorizată nu atît de condiţiile climatice cât de dezvoltarea social-economică de excepţie. unde acest fenomen este explicabil prin conjuncţia unor factori istorici. citat de Baudelle. a permis salturi însemnate în productivitatea şi calitatea produselor agricole. cu 16. Pornind de la astfel de constatări. Originară din zona tropicală. Prin urmanre. favorizând dezvoltarea unor agenţi patogeni.7% din populaţie zonele climatice subtropicale umede. mediteranean sau continental moderat) din partea central-vestică a Europei care adaugă încă 10%. 2000). putându-se adapta sezonier şi la temperaturi care depăşesc aceste limite. Climats et sociétés. faţadele orientale fiind cele mai populate (H. zona intertropicală deţine în prezent mai mult de jumătate din populaţia mondială. mediteraneene şi temperate umede (J.127-146. Paris. corelat cu particularităţile socialeconomice impuse de sistemul de cultură bazat pe orez (rizicultura). 1999. consolidându-se continuu (40%din populaţia Globului la finele antichităţii şi peste 50% în anul 2000). pp. specia umană preferă temperaturile cuprinse între 10-30ºC.Staszewski. este prezenţa apei în cantităţi suficiente pentru practicarea agriculturii şi asigurarea necesarului fiziologic.Colin. a deficitului de umiditate în primul rând. faţadele vestice sunt mai populate în emisfera nordică decât cele estice. A. Distribuţia populaţiei pe mari zone climatice a cunoscut anumite variaţii de-a lungul timpului (tab. aflată de altfel la baza decalajului dintre „Nord şi Sud” la nivel planetar. Indului). pluviometrice şi higrotermice. Rolul climatului poate fi descompus în trei tipuri de constrângeri : termice. A priori. cu efecte imediate în creşterea populaţiei. În acest mod se explică formarea concentrărilor umane amintite în Valea Nilului sau în Mesopotamia.38. în zonele aride suprapuse climatului tropical sau subtropical. Astfel. Pe ansamblu. 20 . din combinaţia cărora rezultă un potenţial deosebit care privilegiază zonele de contact dintre savană şi pădurea ecuatorială sau dintre savană şi regiunile înalte. omul s-a adaptat şi în condiţii extreme. 35 Cf.

climatul se manifestă în distribuţia populaţiei prin două direcţii : limitarea condiţiilor propice dezvoltării agroculturii.6 2 2 2 2 1 Temperată 3 5 5 5 5 6 44.9 3 Temperată 5. Progresele făcute în domeniul exploatării unor resurse în aceste arii izolate nu au fost de natură să conducă la constituirea unor concentrări importante de populaţie acestea fiind în general foarte mobilă.4 0. 2000 La polul opus.1 nordică 6. 0. defavorizată de popularea tardivă. apropiindu-se de potenţialul real al acestei zone. Progresele făcute în domeniul exploatării unor resurse în aceste arii izolate nu au fost de natură să conducă la constituirea unor concentrări importante de populaţie acestea fiind în general foarte mobilă.4 9. a hidrocarburilor în nordul Alaskăi. 0. 1999. Un alt factor limitativ. a unor resurse energetice diverse şi minereuri în Siberia. 0. Readers Digest.Totuşi. Extremele latitudinale la care se întîlnesc aşezări permanente sunt destul de departe de poli. 0.La polul opus. Deşertului Gobi. 0. cu caracter semipermanent36. exclusiv Antarctica şi Groenlanda) Zona S 0 1 1 1 20 climatică/Anul uprafaţ 5000 000 500 900 00 a Rece 1 0. ONU. este şi ariditatea.1 ub 0. 0.1 ub 0.5 7. legat de condiţiile climatice. defavorizată de popularea tardivă. S s S s s sub sudică 8 ub 0. fiind extrem de slab populate chiar în cazul exploatării unor resurse subsolice bogate37.3 1. deşerturile şi semideşerturile – tropicale sau temperate.6 :Distribuţia populaţiei pe mari zone climatice între –5000 şi 2000 (% din total. în primul caz se observă o tendinţă de creştere a ponderii în ultimele secole.5 8. zona temperată sudică şi zonele reci înregistrează în continuare un grad redus de umanizare. ală 4. 0. la 78°N şi la 56°S. fiind extrem de slab populate chiar în cazul exploatării unor resurse subsolice bogate39. Extremele latitudinale la care se întîlnesc aşezări permanente sunt destul de departe de poli. Deşertului Gobi. În concluzie. Cazul Saharei Centrale. 0. 39 Cazul Saharei Centrale. la 78°N şi la 56°S. 38 Cazul extracţiei cărbunilor în Svalbard. PRB.2 2. climatul antarctic fiind mai sever decât cel arctic. Tabelul nr.2 0.1 Surse : Nouvel Atlas Universel.7 sudică 8 1 1 1 1 9 Rece 0. în primul caz se observă o tendinţă de creştere a ponderii în ultimele secole. apropiindu-se de potenţialul real al acestei zone. climatul antarctic fiind mai sever decât cel arctic. World Population Data Sheet. 21 . a hidrocarburilor în nordul Alaskăi.1 ub 0.1 ub 0. În zonele reci intervin atât limitele impuse activităţilor agricole dar şi dificultăţile de adaptare ale speciei umane la condiţii climatice extreme. 0.4 8. Australiei de Vest etc. legat de condiţiile climatice. În zonele reci intervin atât limitele impuse activităţilor agricole dar şi dificultăţile de adaptare ale speciei umane la condiţii climatice extreme.1 0. nordică 1. a unor resurse energetice diverse şi minereuri în Siberia.6 9. Un alt factor limitativ. 1. limitarea optimului 36 37 Cazul extracţiei cărbunilor în Svalbard.1 0. este şi ariditatea. cu caracter semipermanent38. deşerturile şi semideşerturile – tropicale sau temperate.1 9 Intertropic 4 4 4 4 4 3 53. activitatea umană subzistenţială.Totuşi. zona temperată sudică şi zonele reci înregistrează în continuare un grad redus de umanizare. Australiei de Vest etc. 0.

În statele cu un relief dispus în trepte altitudinale. fără contraste pluviometrice majore dar cu o fertilitate diferenţiată a solului. regiunile colinare sau muntoase. dependenţi de contextul climatic./ km2. Prezenţa solurilor fertile explică multe dintre marile concentrări umane ale lumii precum cele din Asia Musonică. a fost eliminat prin asanare şi drenare în ultimele secole 42. mai înalte (platouri. De regulă. un prag de densitate.. din lungul marilor fluvii sau în deltele acestora.Gourou. de câmpie sau piemontane. Mg. situaţie frecventă în sud-estul Asiei.) spre deosebire de altele vecine (Kalimantan cu numai 21 loc/km2 de ex.Beaujeu-Garnier. frecvente în Africa. Persistenţa acestor agenţi patogeni este legată de fapt şi de slaba prezenţă umană în unele zone tropicale umede. Acestea sunt specifice zonelor intertropicale umede în primul rând./km2. cazul Laosului cu numai 21 loc. În acest mod s-a instalat de timpuriu un contrast puternic între marile cîmpii şi regiunile vecine. situat în jurul valorii de 30 loc/km2. nu sunt capabile să susţină densităţi mari. Nu întîmplător. În Africa. Antile. Tot în aceste regiuni sunt frecvente schistosomiazele care provoacă boli ale aparatelor digestiv. obligând practic populaţiile locale să practice agricultura itinerantă. Paludismul (malaria). mlăştinoase.fiziologic al fiinţei umane. 1953). există şi capacitatea de limitare sau chiar de eliminare a agenţilor patogeni. Géographie de la population. anchilostomiazelor digestive produse de viermii nematozi. unele regiuni ale Africii. Citat de J. În zonele umede. Viaţa în acest mediu devine astfel destul de dificilă. unde se concentrează deja 50% din populaţie. Terres de bonne espérance. după expresia medicului brazilian Carlos Chagas41. Sunt cunoscute cazurile muştei tsetse care provoacă boala somnului. sisteme de relaţii într-un circuit natural care include şi omul. Există. 609loc/km2 în Mauritius etc. scade vertiginos. în perioada contemporană se manifestă tendinţa de concentrare a populaţiei în zonele mai joase. care se înmulţesc rapid în apele oxigenate din apropierea casacadelor. în anul 2000). aşa cum explică situaţia din Asia musonică43. Marea Cîmpie Chineză depăşeşte 530 loc/ km2. Cîmpia costieră Malabar trece de 700 loc. spre deosebire de Podişul Deccan sau Podişul Yunnan care abia depăşesc 100 loc. uşor degradabile. cu soluri mai sărace şi mai mobile sunt mai slab populate dar există şi excepţii : regiunile piemontane sau submontane din zona temperată nordică.P. agentul malariei (sute de milioane de bolnavi). Masson. Paris. zonele de populare tradiţională din regiunea prehimalayană au cedat locul regiunii piemontane Terai. Cîmpia Indo-Gangetică are o densitate de peste 600 loc. precum boala somnului. impusă de complexele patogene40. endemic altădată şi în zonele mediteraneene joase. slab drenate. odată cu trecerea la cultura plantelor. bogate în elemente minerale esenţiale pentru practicarea unei agriculturi productive (Ca. care beneficiază de pe urma complementarităţii resurselor dar şi de rolul lor de refugiu pentru populaţiile din regiunile mai joase în trecut. favorabile dezvoltării unor agenţi patogeni. circulatoriu şi urinar (sute de milioane de bolnavi). K). Ruanda-Burundi) sunt dens populate (peste 200 loc/km2). 44 De exemplu. regiunile cu soluri lateritice (feriiluviale). de la graniţa indiană. 40 41 Expresia aparţine geografului francez Max Sorre (Les fondements biologiques de la géographie humaine. 1954. În prezent această maladie şi-a restrîns aria de acţiune la Africa subsahariană şi unele regiuni din sud-estul Asiei. aşa cum este cazul mai ales în sudul Asiei. Poate fi adăugată o a treia direcţie. bilharziozelor respiratorii produse de viermii trematozi şi onchocercozelor care provoacă orbirea fiind generate de viermii transmişi de muşte. foarte fertile. peste care incidenţa unor maladii. În contrast. Plon. Mascarenele sunt dens populate (932loc/km 2 în Jawa./km2 iar în ariile mai izolate chiar mai puţin. se pare. fiind sărace în substanţe minerale. Haiti. Masson. Atunci când populaţia este suficient de numeroasă pentru a stăpâni şi amenaja natura sălbatică. insule precum Jawa. d)Fertilitatatea naturală a solului Este un factor care s-a impus începând cu neoliticul. atrasă de solurile mai fertile şi posibilităţile de schimb transfrontalier. o adevărată „epopee”. unde agenţii patogeni pot deveni factori limitativi ai procesului de populare. 456 pp. regiunile muntoase cu substrat vulcanic (vestul Camerunului. 42 Cazul mlaştinilor pontine de pe coasta tireniană a Italiei sau a câmpiei Myzeqe din vestul Albaniei 43 Cf. regiunile muntoase sau colinare cu soluri vulcanice. face ravagii ţînţarul anofel. unde zonele înalte constituiau în trecut un refugiu pentru populaţii mai arhaice45./km2 45 În Nepal de exemplu. 1982. le monde tropical. Oceania. munţi)44. localizate în cîmpiile aluvionare. 22 .

capabile să susţină vaste sisteme de irigaţii (Nil. graţie accesibilităţii ridicate care canalizează în lungul lor marile axe de comunicaţie. chiar în condiţiile unor soluri mai puţin favorabile practicării agriculturii. aflate de multe ori în inima deşertului (Sahara. Tigru. Este cazul zonei de contact dintre Cîmpia Germano-Polonă şi masivele hercinice (Börde). landele Gasconiei. Mari suprafeţe din această categorie au fost de timpuriu amenajate în Asia Musonică. Condiţiile specifice ale sistemelor agricole din zona temperată. din Platoul Iranian sau din Asia Centrală. utilizate de timpuriu de către colectivităţile agricole. În plus. cu un climat excesiv (arid sau arctic). în Franţa sau Lüneburg în nordul Germaniei). capabile să conducă la formarea unor concentrări masive de populaţie. etc. s-a constatat o reducere continuă a densităţii (în unele sectoare ale Bazinului Parizian de ex. predinarice. Prezenţa apei poate fi la originea unor concentrări axiale. Silezia. Astfel. care asigură alături de creşterea animalelor subzistenţa unor populaţii numeroase.Şi în zona temperată pot fi constatate diferenţieri legate de fertilitatea solului. Este o situaţie frecventă în Europa : zonele colinare subcarpatice. Peninsula Arabică) sau din micile cîmpii litorale situate la gura de vărsare a unor rîuri de dimensiuni modeste. Câmpia Padului) care vor deveni cu timpul cele mai dens populate zone ale Planetei. Geneza acestor concentrări este determinată de utilizarea complexă a resurselor carbonifere : 46 Un caz foarte cunoscut şi des citat este cel al contactului dintre Podişul Getic şi Câmpia Română 23 . forme de utilizare intensivă a terenurilor. Se produce astfel o tendinţă de concentrare axială a populaţiei. Astfel s-au format. în lungul unor cursuri de apă importante. solurile pot fi amendate prin chimizare. cu excepţia cazurilor în care aceste resurse sunt localizate în arii izolate. cum se întîmplă frecvent în zona mediteraneeană. Şi în zona temperată umedă resursele de apă pot impune concentrări în lungul teraselor marilor rîuri care asigură totodată şi soluri fertile sau în lungul unor linii de izvoare favorizate de structura geologică46. mai complexe decât cele din zona tropicală. f)Prezenţa unor resurse energetice şi minerale abundente Este un alt factor natural responsabil de constituirea unor importante concentrări de populaţie. bazinul franco-belgian. odată cu difuziunea acesteia în regiunile temperate ale Europei şi Americii de Nord. în special la contactul cu zonele joase unde sunt localizate masiv livezile şi viile. în nordul Germaniei. vizibilă mai ales în Europa dar şi în Lumea Nouă.). preappennine. înalte. pretabile unei agriculturi performante. mai ales în secolul al XIX-lea. Sîrdaria etc. regiunile relativ plane cu soluri sărace.U. Atracţia exercitată de văile marilor râuri este o constantă a evoluţiei sistemului de populare în perioada contemporană. Fertilitatea solului nu mai este în perioada modernă un factor de concentrare a populaţiei. doar tehnicile de asanare şi drenare din epoca modernă reuşind să le pună în valoare. prealpine. Eufrat. Ruhr. impunându-se şi astăzi prin densitatea ridicată a populaţiei. Mecanizarea agriculturii şi creşterea dimensiunii exploataţiilor au creat astfel densităţi extrem de reduse în Vestul Mijlociu al S. Amudaria. fiind responsabile de formarea unor concentrări de populaţie în regiunile aride din zona tropicală sau temperată.A. pe depozite loessoide se formează soluri fertile. În contrast. marile concentrări de tip urban-industrial din bazinele carbonifere ale Europei (Yorkshire. Doneţ etc. reduc diferenţele impuse de fertilitatea diferenţiată a solului.) sau al piemonturilor de la baza lanţurilor muntoase tinere. regiunile mlăştinoase sau cele supuse inundaţiilor (deltele. e)Resursele de apă Completează de obicei factorii pedoclimatici. Indus. Regiunile colinare din zonele temperate posedă totuşi valenţe multiple.). mai ales în Spania (cunoscute sub numele de huertas). Abundenţa apei nu este totdeauna un factor de concentrare a populaţiei. Acest factor s-a impus în epoca modernă ca un efect al revoluţiei industriale. Tot apa creează şi concentrările areale din unele mici depresiuni. favorizată de practicarea riziculturii iar în Evul Mediu şi în unele regiuni ale Europei (Ţările de Jos. nisipoase. şesurile aluviale) fiind frecvent evitate. ating densităţi reduse (Sologne la sud de Loara. şi Canadei iar în regiunile agricole cerealiere tradiţionale din Europa.

Krasnoiarsk. pays noirs 49 Astfel. dând impresia unor anomalii care nu pot fi explicate decât prin grila factorilor antropici. Cu toate eforturile autorităţilor indoneziene de a reduce decalajul. nu a mai condus la formarea unor concentrări masive de populaţie.2.Factorii antropici ai repartiţiei populaţiei: a)Sistemul social-economic 47 De exemplu. În consecinţă. Exploatarea unor resurse poate conduce şi la o concentrare efemeră de populaţie. a fost depăşită rapid de către statele din vestul Europei. Cel mai faimos exemplu al acestor contraste îl furnizează insula Jawa. Alaska sau Australia./ km2. Omsk. pentru a depăşi 120 loc.). reduce caracterul concentraţionar al exploatării resurselor naturale. extrem de dens populată (peste 1000 loc/km2) faţă de imensul Borneo sau de Irian Jaya al căror mediu nu diferă prea mult./km2 în 1920 şi 344 în 2003 (la nivel mondial valorile fiind de 4. Rolul factorilor naturali în distribuţia spaţială a populaţiei Globului a fost adesea exagerat. depăşeşte 10 000 km2 cu o densitate a populaţiei de 530 loc. suprapusă acestei concentrări are o densitate de 32 loc. Abundenţa unor resurse nu constituie obligatoriu un factor de concentrare. 50 Cazul cel mai ilustrativ este cu siguranţă acela al Japoniei care atinsese încă de la 1500 o densitate de 45 loc. Deschiderea unor noi bazine de extracţie a cărbunelui. la medii naturale similare corespund de regulă densităţi foarte contrastante. II. Aceşti factori se manifestă mai degrabă indirect. cu un potenţial pedoclimatic modest au ajuns să găzduiască masive concentrări de populaţie./km2) 24 . aglomeraţia Ruhr. regiunea Kemerovo. pe spaţii foarte extinse47. Densitatea populaţiei poate atinge aici valori foarte ridicate. industria chimică etc. contrastul se menţine.siderurgie.2. 48 Expresie preluată din literatura ştiinţifică franceză. textile etc./km 2. A. În întreaga parte de sud a Siberiei a apărut astfel o grupare de şapte oraşe cu cel puţin 500 000 locuitori (Novosibirsk. cu toată criza extracţiei carbonifere această regiune îşi păstrează ponderea în totalul populaţiei Germaniei fiind şi unul din principalele puncte ale migraţiei internaţionale a forţei de muncă (conf.Collin. J.Berger. Géographie humaine de l’Allemagne. 12 şi respectiv 46 loc. O excepţie o constituie Siberia central-sudică unde construirea unor hidrocentrale de mari dimensiuni. Problema „ţărilor negre”48. raportată la condiţiile acestei vaste regiuni cu un climat continental excesiv49.A. comunităţile aferente dotându-se cu o civilizaţie avansată şi cu o structură socială solidă50. Inerţia istorică are un rol important în menţinerea acestor concentrări dar nu trebuie neglijat şi faptul că structura activităţilor industriale a devenit tot mai complexă. mai ales cea feminină (mecanică. dovedindu-se extrem de adaptabile cerinţelor economiei postindustriale. sau compara Europa cu bazinul lui Mississippi degajând această impresie de „inegalitate şi anomalie”care-l conducea la aserţiunea că „densitatea actuală este mobilă şi provizorie”. aceste regiuni industriale rezistând astfel reconversiei impusă de criza activităţilor tradiţionale. Brazilia. peste 400 loc. Kuzneţk.. în special în contextul reducerii ponderii cărbunelui în favoarea hidrocarburilor. situaţia multor exploatări auroargentifere din vestul S. Assamului vecin. având drept consecinţă diminuarea necesarului de forţă de muncă. Încă Vidal de la Blache (1921) opunea Bengalul suprapopulat. cu rezerve bogate şi de calitate superioară – cazul bazinului vest-appalaşian. mai uşor de exploatat şi cu un consum specific de mână de lucru mult mai redus.Cl. Complexul biopedoclimatic. o povară încă pentru statele din blocul ex-sovietic. producţia de energie electrică./km2. nivelul tehnologic redus şi slaba coeziune socială pot constitui un handicap. Progresul remarcabil al ultimelor decenii. cuplată cu extracţia unor bogate resurse carbonifere şi metalifere a condus la formarea unei concentrări importante. frecvent chiar peste 1000loc. metal sau utilizând excendentul de forţă de muncă. dovedind relativa stabilitate a spaţiilor vide sau aglomerate la nivel planetar. mai ales în cazul unor rezerve reduse sau cu o importanţă economică specifică. Barnaul şi Kemerovo). Dimpotrivă.. factorul morfologic şi prezenţa unor resurse subsolice nu pot genera legităţi ale repartiţiei diferenţiate a populaţiei./ km2./km2. regiuni sărace în resurse. mult pentru condiţiile din Siberia. ramuri industriale capabile săatragă şi alte industrii consumatoare de energie.U. prin intermediul posibilităţilor tehnice de valorificare de care dispun comunităţile umane. 1997).

Intensivizarea sectorului primar menţine valori ridicate ale densităţii acolo unde aceasta este integrată activităţilor de tip agro- 51 Asia Musonică. porci) completată de piscicultură. fiind supuse unei mobilităţi permanente. cu condiţii de mediu similare sau de ce Pampas argentiniană. 1988). aptitudini inovatoare. unde densităţile depăşesc în prezent 1000loc. Densităţi similare caracterizează şi societăţile bazate pe creşterea nomadă a animalelor : Sahelul subsaharian.Modul în care societatea umană îşi structurează existenţa şi utilizează resursele este cel mai important factor din această categorie dat fiind caracterul său activ. bine structurat ierarhic care explică în multe cazuri contrastele intensităţii populării (cazul citat al Jawei./km2) aşa cum este cazul unor vaste zone din pădurea ecuatorială congoleză. În contrast.5 ori mai „întinse” decât în realitate. O altă tehnică de natură să creeze densităţi agricole puternice este posibilitatea practicării mai multor culturi succesive. factor esenţial de intensivizare. Rareori se depăşesc în aceste condiţii 3 loc. centralizat. societăţile primitive slab organizate nu folosesc toate resursele de care dispun./ km2. caracterizate prin reducerea rolului agriculturii în crearea densităţilor de populaţie. Studiul repartiţiei populaţiei devine astfel inseparabil de analiza nivelului de trai (George. nucleul celor mai multe organizaţii statale din arhipelagul indonezian şi mai târziu a Indiilor olandeze). Corelaţia între productivitatea. concentrarea populaţiei./km2. slab productivă. extinderea „pe verticală” a suprafeţelor cultivate. consolidate din Neolitic. pe de o parte şi. arbori fructiferi) şi combinată cu o zootehnie intensivă (păsări. prin aglomerarea populaţiei sau prin generararea unor ample deplasări. Istoria demonstrează că orice schimbare a formelor de producţie şi a forţelor productive provoacă modificări semnificative în repartiţia cantitativă şi calitativă a populaţiei. sisteme de comunicaţii etc. Valea Nilului îndeosebi. densitatea populaţiei prezintă un caracter difuz (mai puţin de 1 loc. în ultimul caz fiind vorba de suprafaţa efectiv utilizată. Încă din Antichitate se atingeau valori superioare valorii de 100 loc/ km2 mai ales în Valea Nilului. textile. atît în sud-estul Asiei cât şi în Egipt unde terenurile efectiv cultivate sunt de 2. Asia Centrală etc. cu un sistem de cultură simplu şi extensiv care impune permanent defrişarea de noi terenuri. Astfel se poate explica de ce platoul Dekkan este mult mai dens populat decât platourile din Zimbabwe. adaptabil la condiţiile impuse de mediu. cules şi pescuit. Societăţile agricole tradiţionale. nu poate crea densităţi mari. Astfel. indus de costul redus de producţie permis de fertilitatea ridicată a solului şi de bogăţia păşunilor permanente. În Asia Musonică. necesităţile de spaţiu vital fiind foarte mari. Societăţile moderne. cazul vastelor arii din interiorul insulelor Kalimantan sau Noua Guinee. În această situaţie. se disting prin caracterul sedentar şi pot forma concentrări mult mai importante. din cauza epuizării rapide a fertilităţii solurilor. Cele mai ridicate densităţi au rezultat în regiunile dominate de societăţi tradiţionale bazate pe utilizarea apei în scopul intensivizării producţiei agricole51. aceste densităţi se explică şi prin caracterul complex al sistemului de cultură : rizicultura asociată cu o serie de culturi secundare (tuberculifere. complexitatea şi eficienţa activităţilor umane. 25 . În toate societăţile agricole. în pofida unui potenţial agricol excepţional este aproape vidă52. organizat. pe de altă parte. datorită creşterii productivităţii acestei activităţi prin mecanizare. 52 Densitatea rurală nu depăşeşte aici 5 loc/km2. graţie resurselor de hrană mai abundente şi mai sigure. regim funciar. Tehnicile agricole utilizate diferenţiază însă aceste societăţi. populate de pigmei. a fost de multă vreme observată. sau din pădurea amazoniană. chimizare şi selecţie genetică dar şi industrializării asociate creşterii populaţiei urbane. expresie a regimului funciar al latifundiilor moştenite din perioada colonială şi al interesului mai redus pentru modernizarea sistemului de cultură. Se adaugă în toate aceste cazuri sistemul politic autoritar. populate de triburi amerindiene etc. asigurându-şi necesităţile vitale prin vânat. regiunile interioarea ale Asiei de Sud-Vest. societăţile bazate pe agricultura itinerantă.). un rol capital îl deţin tehnicile de încadrare (structuri politice.

mult mai dens populate decât regiunile sud-vestice (Banat. c)Contextul social-politic 53 De exemplu. La Mancha. ape repezi şi limpezi./km2 în 1999. Tendinţele actuale converg în aceeaşi direcţie a concentrării populaţiei. New York. PUF. foarte prolifică altădată. cu excepţia ţărilor dezvoltate. b)Vitalitatea demografică Decalajele de comportament demografic. Cazuri similare sunt consemnate în regiunile interioare ale Spaniei (Castilia Veche. Germania etc. ele sunt legate de contextul geografic specific al masivelor muntoase joase ale Peninilor : păşuni bogate care au stimulat creşterea ovinelor. consecutivă aglomerării urbane. secundar de existenţa unor resurse. tot mai neglijabile ca pondere demografică. 54 Sau contraurbanizare. 1991. Astfel formate.A. în Rusia Centrală sau în unele regiuni colinare din sud-vestul României. în strînsă legătură cu extinderea reţelelor moderne de transport.Berry în 1976. Pe parcursul acestui proces. cu activităţi economice diversificate şi servicii complexe. L’éxode rural en France. acţiunea îndelungată a unor factori regresivi (exod rural. 26 . activităţilor industriale şi serviciilor în punctele nodale : capitale.industrial. 55 Cazul departamentulzui Lozère din sudul Franţei unde aceasta a diminuat de la 45 loc. regiunile nord-estice (Moldova şi ariile vecine ale Transilvaniei) devenind treptat. bogate în calciu care puneau în mişcare instalaţiile textile şi favorizau prelucrarea lânii etc. cazul unor state vest-europene precum Olanda. În prezent această regiune cunoaşte un echilibru relativ între tendinţele de concentrare urban-industrială şi cele de depopulare a regiunilor rurale dar în ţările în curs de dezvoltare procesul de transformare a formelor de concentrare umană este abia la început. ruralul profund păstrându-şi tendinţele de depopulare. termen introdus de J. cf. J. Acest proces este văzut ca o formă de redistribuire a populaţiei. Danemarca. este legată constituirea megalopolisului Boswash sau concentrarea litorală excesivă a populaţiei din America de Sud. a creat densităţi rurale mult mai mari decât în partea britanică a Canadei cu un comportament demografic mai evoluat. cf. apoi a şoselelor. excesiv dezvoltate. unde se resimte procesul invers de lentă deconcentrare54) de pe urma căruia beneficiază ariile rurale bine desrvite de căile de comunicaţii ori regiunile turistice. sudul Transilvaniei). Acest factor poate fi urmărit şi în America de Nord. intersecţii. Densităţile ridicate din nord-vestul Europei sunt într-o mare măsură şi rezultatul precocităţii manifestării exploziei demografice din acest spaţiu care a asigurat şi o masivă emigraţie transoceanică. Counterurbanization. Oltenia. Chiar şi în România poate fi urmărit acest proces care a favorizat Muntenia Centrală. Paris. unde la începutul secolului al XX-lea densitatea populaţiei era sub media Iugoslaviei actuale pentru ca în prezent să fie de două ori mai mare. cu populaţie dominant albaneză.Champion. porturi. bogată în resurse petroliere dar şi favorabil situată în sistemul căilor de comunicaţii transcarpatice. unde populaţia din Quèbec. deficit natural) poate conduce la scăderea masivă a densităţii55. legată de procesele menţionate. pe parcursul secolului al XX-lea. Aragon). Spania. Principala formă de concentrare umană a societăţilor moderne este cea de tip industrialurban.G. De concentrarea primară în zona costieră atlantică. căile ferate şi autostrăzile. al unor regiuni din Italia. prin inerţie istorică şi prin efectul de masă se acumulează în continuare efective importante de oameni. mai întîi a căilor ferate. marile concentrări de populaţie din Europa şi America de Nord vor deveni tot mai dependente de reţelele de transport şi comunicaţii dezvoltate în secolele XIX-XX. acumulările de populaţie nu s-au suprapus totdeauna concentrărilor anterioare de populaţie53. Acestea vor impune concentrarea populaţiei. Totuşi. Chiar dacă vitalitatea demografică se reduce ulterior (pînă la deficit natural în cea mai mare parte a Europei). agentul primei revoluţii industriale. populaţia fiind originară predilect din Europa s-a aşezat iniţial pe coasta atlantică. Routledge. În Flandra astfel de concentrări se suprapun peste regiunile de cultură tradiţională a inului. în Anglia. America furnizează un caz particular. Apar astfel metropolele şi ariile metropolitane dens populate. Un caz tipic îl furnizează provincia iugoslavă Kossovo. baza unei vechi industrii textile iar în Ruhr sau în Silezia s-au suprapus zonelor cu bogate rezerve carbonifere. 1978 şi ultimului recensământ francez. puncte de trecere. Spaţiul românesc furnizează un exemplu similar. ocupând succesiv regiunile situate mai la vest. Debutul acestor transformări s-a manifestat în nord-vestul Europei începând cu secolul al XVIII-lea.Pitié. musulmană./km2 în 1859 la 14 loc. corelate adesea cu standardul de civilizaţie este de natură să producă diferenţieri spaţiale importante în repartiţia populaţiei. Belgia.

eliminând astfel unul din factorii care poate contribui la redistribuirea populaţiei. Câmpia Indogangetică. regiunile nordice ale insulei Honshu şi insula Hokkaido fiind supuse în perioada modernă unei colonizări care a restrîns masiv aria de răspândire a populaţiei aborigene ainu. vreme îndelungată. spre vest pînă la coasta pacifică. Noua Guinee (Irianul de Vest). Situaţiile din acestă categorie au fost şi sunt foarte frecvente. cele mai caracteristice exemple din această categorie sunt cele ale Indoneziei şi Braziliei. populaţia redistribuindu-se adesea prin regruparea unor comunităţi în ariile de origine. Chiar astăzi. a fost declanşat după 1970 un vast proces de colonizare a Amazoniei. în multe cazuri fără a mai fi repatriată./km2 (cf. statul a sprijinit colonizarea populaţiei din insulele suprapopulate Jawa. densitatea medie nu depăşeşte 25 loc. Vechimea populării explică de multe ori concentrarea populaţiei în anumite arii chiar dacă astăzi resursele oferite de mediul local s-au redus. Contextul social-politic poate limita libera circulaţie a persoanelor. un spaţiu de colonizare. Retrasarea frontierelor politice este un alt factor încadrat în acest context. Aceasta este valabil mai ales pentru societăţile tradiţionale pentru că în Europa situaţia este mult mai complicată. atât în ce priveşte intensitatea cât şi direcţia sau structura lor. în contextul conflictului intern ce opune unele organizaţii ilegale ale acesteia autorităţilor guvernamentale. Ocupaţia străină poate obliga populaţia să se refugieze din teritoriile ocupate.A. 58 Poate cel mai tipic caz din această categorie este cel al sud-estului Turciei actuale. Japonia a cunoscut un proces similar. Madura şi Bali în insulele slab populate. expulzată în cea mai mare parte după 1948. în contextul formării noului stat Israel. în acelaşi scop al descongestionării unor regiuni dens populate (Nordeste). stat slab populat care practică o selecţie a imigranţilor. în perioada contemporană intens mediatizate au fost masivele refugieri din Afganistan. Aici. Rolul factorilor social-economici este totuşi esenţial pentru înţelegerea distribuţiei populaţiei pe suprafaţa Globului. Kalimantan. unde frontul de populare s-a deplasat treptat dinspre coasta atlantică. atât cel extern cât şi cel intern. Valea Nilului). 57 Cazul vestului şi nord-estului Poloniei actuale : Silezia Inferioară. apoi şi în interiorul imensei păduri ecuatoriale. Acest factor a fost foarte important în epoca modernă pentru acele state care dispun de spaţii imense. începând cu secolul al XVII-lea. Persistenţa unor concentrări umane vechi. nucleul statului armean medieval. Un caz special este cel al populaţiei palestiniene. Cea mai afectată este regiunea din jurul lacului Van. spre deosebire de factorii naturali care sunt mai stabili. după şapte decenii de colonizare şi creştere naturală excepţională. Pomerania Orientală. iniţial în lungul Transamazonianului. după obţinerea independenţei în 1945. după 1945. Este cazul Rusiei mai ales. densitatea scăzând de la 15 loc. Contextul social-politic intervine şi prin stabilitatea politică. fără repopularea acestora la nivelul anterior57. cu resurse bogate dar slab populate. prin inerţie istorică. a cărei supremaţie s-a menţinut până în pragul epocii moderne. Toţi aceşti factori antropici sunt extrem de variabili în timp şi în spaţiu.49-63). bulversat între 1895-1920 de masacrele îndreptate împotriva populaţiei armene şi de exodul populaţiei asiriene (creştini de rit nestorian) iar în perioada actuală de emigraţia masivă a populaţiei kurde. Este cazul măsurilor discriminatorii luate de unele state de imigraţie tradiţională cum este Australia. unde intensitatea depopulării după 1920 a atins o proporţie de 66% în 1927. De multe ori aceste procese pot antrena o scădere ireversibilă a densităţii populaţiei58. principala arie dens populată a fost antica Galie.U. 1993. pp. D. 56 Cazul unor vaste regiuni din Bielorusia afectate de consecinţele celui de-al doilea război mondial sau chiar al unor regiuni afectate de războiul de 30 de ani (1618-1648) în Germania./km2 în 1927. Ruanda sau statele desprinse din fosta Iugoslavie. La Turquie-à la croisée des chemins. fie pentru exploatarea unor resurse strategice sau pentru asigurarea controlului unor regiuni periferice (cazul colonizării Daciei de către romani). unde Siberia a devenit. Clasic este şi cazul S. În primul caz. fie pentru punerea în valoare a unor spaţii cu potenţial agricol deosebit (cazul unor regiuni stepice cu soluri fertile). 27 . inclusiv prin deportarea unor grupuri sau categorii de populaţie indezirabile. Edisud. constituie o dovadă în acest sens (Marea Câmpie Chineză. În perioada contemporană. proces cunoscut sub numele de „transmigraţie”.Un factor care intervine decisiv adesea în redistribuirea populaţiei este şi contextul socialpolitic./km 2 în 1914 la 5 loc. În Brazilia. Regiunile afectate de conflicte sunt deseori depopulate56 sau pot cunoaşte evacuarea forţată a populaţiei.Panzac. Rolul statului în dirijarea procesului de populare este vechi.

mai formează densităţi de peste 500 loc. paralel cu amorsarea unui proces de modernizare social-economică./km2 în antichitate şi numai 10 loc. slab populată. Cu toate acestea. sau confesionale.3. Albin Michel. După 1920./km2. Europa de Vest sau America. Raportate la condiţiile de mediu extrem de dificile. reorganizarea sistemelor de irigaţii a avut drept efect o nouă creştere a populaţiei. decalajul faţă de fîşia intermediară sporind şi mai mult. Un caz tipic îl prezintă Kabylia. vechimea populării spaţiului francez îi asigură în continuare o densitate ridicată la nivel mondial.2. explicabil pare-se. pe parcursul ultimelor două secole (1800-2000) vom constata că în timp ce în primul stat densitatea populaţiei abia s-a dublat (de la 50 la 108 loc. ultima. Yucatán şi în departamentul guatemaltec Petén nu depăşeşte 20 loc. densitatea populaţiei în statele mexicane Campeche. accentuat în timpul ocupaţiei otomane. II. Astfel de exemple pot fi detectate şi în alte regiuni ale Globului.A. cu posibilităţi reduse de practicare a agriculturii 60. inegalităţile pe care le diferenţiază fiind o expresie a modului în care omul se adaptează activ 59 60 Trecerea de la sedentarism la seminomadism sau chiar nomadism. densităţile rezultate sunt impresionante.U. fără fertilizare.Semnificaţia geografică a densităţilor de populaţie Densitatea populaţiei este un indicator al „capacităţii geografice a unei populaţii” (Pinchemel. prin baza economică fragilă : agricultură bazată pe porumb. 1988). în Kabylia.Industrializarea iniţiată de Marea Britanie a impus noi concentrări legate de exploatarea cărbunilor şi a minereurilor de fier încât Franţa actuală apare relativ slab populată în contextul vest-european. pînă la contactul cu Sahelul. mai dens populată./km2 care a generat o puternică emigraţie spre Franţa şi Alger. Tot factorii antropici explică repartiţia tradiţională a populaţiei din Africa Occidentală. sunt cele mai bine conturate comunităţi creştine din Orientul Apropiat. faţă de loc. milenii la rând unul din „furnicarele” omenirii dar care spre sfârşitul Evului Mediu a intrat într-un declin îndelungat. dar în perioada colonială. Astăzi. cu zootehnie slab dezvoltată. cu densităţi de 200-350 loc. agricultura de plantaţie a repopulat fîşia litorală.5 la 78 loc./km2 în 1900) dar este departe de valorile atinse în alte arii de veche populare din Asia. 1922). de depopulare a unor regiuni de veche civilizaţie. această provincie rămîne una din ariile slab populate ale ţării noastre. care adpăpostea o populaţie densă în perioada antică a cunoscut un declin cronic în perioada marilor migraţii. Paris. sprijinită de imensele resurse de hidrocarburi şi dublată de o vitalitate demografică excepţională./km2. în Liban61. aici localizându-se de regulă capitala şi principalele capacităţi industriale.5 la 30 loc./km2. adesea în medii ostile. în zona de savană. Concentrarea litorală a devenit şi mai evidentă în prezent. unde se disting trei fîşii : una litorală. determinat de invaziile devastatoare venite dinspre Asia Centrală care au afectat profund baza economică (agricultura irigată) şi au impus procesul de „beduinizare” a populaţiei59. împădurită. dens populată. mai cunoscut fiind cazul peninsulei Yucatán unde civilizaţia maya ajunsese la apogeu să constituie densităţi de 75-80 loc. 28 . cu toate eforturile întreprinse de statul român după 1878. aşa cum s-a şi întâmplat în cazurile citate (Principes de géographie humaine. cu excepţia văii Carasu şi a zonei litorale sudice unde procesul recent de agrlomerare de tip metropolitan a creat o zonă dens populată.) după care a intrat într-un declin continuu./km2 (sec. Densitatea populaţiei a crescut considerabil (la peste 100 loc./km2). kabylii fiind unul din cele mai active grupuri berbere iar creştinii libanezi. Au existat şi situaţii limită. dar diferenţa în valori absolute dintre cele două state a crescut de la 49./km2./km2) în celălalt a crescut de peste 50 ori (de la 0. În ambele cazuri mobilul a fost conservarea identităţii etnice. situaţie frecventă în Orientul Apropiat şi nordul Africii Paul Vidal de la Blache numea concentrările astfel formate densităţi de retragere al căror efect inevitabil în timp este suprapopularea şi imigraţia. Comerţul cu sclavi a afectat secole la rând zonele litorale şi cele imediat vecine. Această situaţie a fost frecventă în jurul Mării Mediterane.VIII-IX e. Quintana Roo. populaţia creştină s-a retras în faţa expansiunii arabe şi a cruciadelor spre zona înaltă (munţii LibanAntiliban) unde şi astăzi. mai ales maroniţii. Rolul factorilor antropici se impune şi în zonele de refugiu a unor comunităţi. 61 Aceasta a şi creat un puternic sentiment identitar. În Liban. Relativ apropiată este situaţia Câmpiei Mesopotamiei. una intermediară.n. chiar în ţara noastră Dobrogea. regiune muntoasă din nord-estul Algeriei. după o susţinută emigraţie spre litoral. Dacă vom compara Franţa şi S.

S. Olanda. Xinjiang Uiggur. este sub 400 U. ca vectori de favorabilitate a populării. Statele cu suprafeţe foarte mari dispun de obicei şi de cele mai întinse suprafeţe rămase în afara exploatării antropice. în afara cazului amintit al Bangladeshului : Taiwan./km2 etc). Un caz extrem este acela al Egiptului care are o densitate medie de 70 loc./km 2 în 2001) dar dacă vom „exclude” din cadrul Chinei zonele vestice şi nordice slab populate (Tibet. indiferent de scară ascunde o alta. ocupată masiv în agricultură. Valori egale sau superioare. populaţia fiind dominant rurală. Se adaugă unele state din Asia Musonică. Mascarene. Este poate cel mai tipic caz de suprapopulare de pe Glob. fiind doar o valoare medie care poate disimula importante diferenţe. fiind legată strîns de dimensiunea statului.) diferenţa dispare. în funcţie de locul şi tipul de populaţie care o constituie. Ea nu are importanţă decât plasată în contextul care o determină. dens populate (Belgia. Olanda. Diferenţierile interne sunt foarte mari în statele întinse. dacă vom compara India şi China observăm o diferenţă considerabilă (133. ocupată mai ales în servicii şi în industrie iar agricultorii. Japonia. aria de populare tradiţională./km2 în 2001). principala dificultate provenind din dificultatea disocierii populaţiei rurale. valori reduse sau relativ reduse ale densităţii (Brazilia cu 20 loc. ating un nivel de productivitate greu de egalt la nivel mondial încât a vorbi despre suprapopulare în acest context este incorect. De exemplu. după întinderea teritorială./km 2.N. care nu are decât spaţii restrînse cu condiţii extreme de viaţă (zona himalayană înaltă. dar şi al factorilor antropici ca resorturi de regularizare a distribuţiilor contrastante. sau care acoperă zone cu potenţial contrastant.6 :Densitatea populaţiei statelor Globului pe categorii de mărime (loc. respectiv 398 loc.la condiţiile de mediu. pot disimula diferenţe însemnate în nivelul economic al populaţiilor aferente.B. aceleaşi densităţi pot avea semnificaţii diverse. Analizate la nivelul statelor. în funcţie de scara la care ne raportăm. bazate de multe ori pe agricultura de plantaţie care necesită forţă de muncă abundentă (Antile. Aceasta face destul de dificilă interpretarea datelor care necesită atât referinţa la o scară pertinentă cât şi cunoaşterea precisă a semnificaţiei lor. Coreea de Sud. Cele mai mari valori sunt atinse în oraşele state (Monaco.D./km2) având o contribuţie însemnată la această medie. În Bangladesh. densitatea populaţiei în Federaţia Rusă nu depăşeşte 8 loc. componente ale vastei regiuni de intensă populare din nord-vestul Europei de ex. Unele mici state din Africa de Est (Ruanda. concentrată pe suprafeţe foarte mici. Bilanţul analizei factorilor care influenţează distribuţia populaţiei arată că semnificaţia densităţii generale (brute) a populaţiei este relativă. Sri Lanka./km2 dar în zona Moscovei sau în Donbass variază între 100-200 loc. Statele întinse cunosc./loc.)./km2. care dispune de un nivel de trai ridicat. chiar dacă sunt minoritari. Kazahstan cu 6 loc. Dacă analizăm evoluţia densităţii populaţiei statelor Globului pe parcursul secolului al XXlea.). Israel) completează lista. nivelul de trai este foarte coborît (P. dimpotrivă. Orice densitate. Canada şi Australia cu 3 loc. unele arii deşertice din vest). Burundi) sau din Orientul Apropiat (Liban. încadrate adesea în arii mai largi. are o populaţie majoritar urbană. Rusia cu 8 loc. Tabelul nr. respectiv 316 loc./km 2. Este motivul pentru care nivelul de pertinenţă al densităţii creşte odată cu reducerea suprafeţei de raportare. Chiar în Asia. aproape fără excepţie. cu valori de 250-1000 loc. cele mici sau medii sunt adesea situate integral în arii favorizate atât din punct de vedere natural cât şi socio-economic (tab. Bangladeshul sau Olanda au densităţi generale foarte ridicate (948. urmate la mică distanţă de statele insulare de talie mică. pînă de curând şi Hong Kong. Singapore. fapt ce poate demonstra rolul important al factorilor naturali. intensă. Comparaţia se opreşte aici./km2 dar în Valea Nilului se înregistrează peste 2000 loc. mai dispersă de obicei. din estul Chinei având o densitate medie egală cu aceea a Indiei. cu peste 5000 loc. India. principala sursă de venituri. de populaţia aglomeraţiilor urbane.7)./km 2). De exemplu./km2./km2). valorile cele mai mari ale densităţii generale sunt caracteristice statelor mici. care nu reuşeşte să acopere necesităţile vitale./km2./km2) 29 . realizate în condiţii morfologice similare (cîmpii aluviale deltaice). bazinul Amurului etc. În afară de aceasta. slaba populare a spaţiilor siberiene (mai ales în partea nordică unde scade sub 1 loc. vom observa că populaţia se concentrează mai degrabă tot în statele de dimensiuni mici decât în cele mari.

c.-0. 1 ha cu legume sau vii pe rod poate fi cotat cu 8 ha teren arabil convenţional./100 ha t. Dacă reluăm comparaţia dintre China şi India vom observa că densitatea subzistenţială „defavorizează” India care dispune de suprafeţe mai reduse de păşuni (282loc..c. De exemplu.2 mil. Vanuatu. km2 0.5-17. explicabil prin integrarea în acest grup a unor state şi teritorii.1 mil.3 2 7.1-0. pepinierele cu 15 ha. slab populate (Falkland. Dezavantajul acestei modalităţi de calcul constă în faptul că eludează complet ceilalţi factori care intervin în perioada modernă în repartiţia populaţiei (exploatarea resurselor subsolice. Prin standardizare pot fi reduse enorm diferenţele. diferenţele densităţii brute este enormă (948 loc. respectiv 224 loc. ONU. Sunt astfel ponderate diferenţele impuse de diversele moduri de utilizare a spaţiului. respectiv 231 loc.5-1 2 mil..5 mil. a căror densitate medie este mai redusă decât a categoriei imediat următoare. păşunile şi fîneţele cu 0. livezile cu 6 ha. diferenţele mari care separă statele nordice de cele din 62 Astfel. Swaziland).3 ha.a. între Bangladesh şi Thailanda. cu excepţia categoriei de state cu suprafeţe între 10-25 mii km2. orezul în cultură irigată şi culturile semincere cu 6 ha. 30 . La scară regională sau locală poate fi mai relevantă decât densitatea generală. încât utilizarea la scară mare nu dă rezultate satisfăcătoare. Cea mai des utilizată este densitatea subzistenţială (agricolă)./100 ha t. de obicei insulare. World Population Data Sheet./100 ha t. mil. Imperfecţiunile densităţii brute pot fi corectate prin utilizarea unor indicatori standardizaţi – densităţile economice. Această apropiere a valorilor caracterizează întreaga Asie Musonică dovedind legătura strînsă dintre sistemul social-economic. potenţialul natural şi densitatea populaţiei.).a. km km km 2 Mii 920 19 46 56 3 254 0 681 0 167 2 311 2 107 16 9 163 95 4 397 04 616 78 134 1 0 5 2 1 940 1 39 6 5 2 9 6 8 4 4 2 4 2 9 1 8 1 3 1 3 1 1 960 2 69 8 15 2 6 7 01 5 3 3 5 3 6 1 4 1 8 1 7 1 1 980 3 76 1 59 4 7 1 38 6 5 4 0 4 0 2 8 1 9 1 4 2 1 000 5 33 1 36 7 12 1 75 8 04 7 01 6 6 3 6 2 4 2 1 3 2 0001920 8 71% 2 77 1 46 1 93 1 48 1 00 7 61 5 93 4 50 3 83 4 2 5 3 5 2 2 4 2 3 4 2 3 1000 0. Şi în Europa. calculată prin raportarea populaţiei active la terenul agricol convenţional62. 1999.a.a. anulând diferenţele datorate juxtapunerii unor arii cu potenţial umanizabil discordant.c./km2) dar sunt mult mai reduse în perspectiva densităţii subzistenţiale (306 loc./100 ha t. km2 TERRA 288 3 7 2 3 5 34 Surse : Nouvel Atlas Universel. 1-3. respectiv 125 loc.). concentrarea urban-industrială). Readers Digest./km 2.c. Noua Caledonie) sau care au cunoscut o creştere deosebită a populaţiei abia după 1950 (Israel. 2000 Corelaţia dintre suprafaţă şi densitate este evidentă. PRB. Gambia.Categoria km2 Sub km2 1-10mii km2 10-25 mii km2 25-50 mii km2 50-100 mii km2 0.

R. care iau în calcul cantităţile de alimente produse. în unele arii de colonizare recentă (Vestul Mijlociu al S. De exemplu. uniforme. dependente de concentrarea resurselor vitale (pescuit. în nordul Africii sau în Orientul Apropiat). -distribuţie graduală. acolo unde constrângerile naturle au impus extinderea unor societăţi agricole în lungul unor fluvii (valea Nilului. o variantă a acesteia fiind distribuţia în agregate. Benin. Tipice din acest punct de vedere sunt şi cele două mari concentrări de populaţie ale Planetei : Marea Câmpie Chineză şi Câmpia Indogangetică. Mesopotamia. -distribuţie uniformă(în pată de ulei) specifice vechilor regiuni agricole din Europa. -distribuţie mozaicată (dispersată). Niger. zonele colinare sau muntoase fiind sediul unor densităţi în general difuze. valea Indusului. cu o mare regularitate la nivel mondial -distribuţie difuză. Nu există un singur indicator suficient şi satisfăcător. axul rodanian în Franţa. în unele cazuri ajungându-se la o concentrare masivă (cazul Spaniei este cel mai grăitor). aparent slab populate. produse vegetale). toate cu diverse dezavantaje. pornind de la o concentrare progresivă a populaţiei în arii cu rol centralizator (cazul bazinului parizian. favorabile agriculturii irigate şi sapţiile deşertice. biogeografic sau climatic (zona subcarpatică. cu un potenţial natural relativ omogen. Au rezultat astfel densităţi relativ uniforme. unde populaţia se concentrează excesiv în lungul râurilor. vânat. au condus la imaginarea altora. de asemenea cu vechi tradiţii. Ghana).). caracateristice mai ales acolo unde genul de viaţă se bazează pe agricultura itinerantă şi distribuţiile neregulate. zona de contact dintre savană şi pădurea tropicală guineeană sau contactul dintre zonele piemontane. Dincolo de aceste considerente pot fi separate câteva forme(tipuri) de distribuţie a populaţiei.A). unde îşi pun amprenta mai 63 64 Vidal de la Blache le considera o „operă a inteligenţei europene” (1922). la fel ca şi aceea de suprapopulare sau subpopulare. caracteristică în ariile cu un potenţial natural contrastant. 1974. dovedind rolul inerţiei istorice în crearea densităţilor de populaţie. la noi în ţară este destul de delicată explicarea concentrării de populaţie din partea centrală a Munteniei. cazul pădurilor tropicale sau boreale. fără contraste teritoriale. Industrializarea şi urbanizarea au generat şi ele astfel de distribuţii. Paris. specializându-se în funcţie de potenţialul local 63. prezintă densităţi subzistenţiale similare statelor situate la contactul savanei cu pădurea tropicală guineeană (Nigeria. Togo. În literatura de specialitate se foloseşte termenul de distribuţie contagioasă. al bazinului londonez. Singură combinarea acestor indicatori şi cunoaşterea detaliată a tuturor resorturilor care acţionează într-un spaţiu dat ne poate furniza un diagnostic precis. Cf. Poate fi şi un efect al acţiunii inegale a procesului de depopulare rurală în arii cu o distribuţie uniformă (frecvent în vechile regiuni agricole ale Europei). Din aceeaşi categorie fac parte şi concentrările liniare din lungul unor zone de contact morfologic. bine sudate între ele. valea lui Huanhe). 31 . specific în general ariilor metropolitane). Dynamique des populations. O formă particulară este distribuţia litorală. Se poate conchide din cele expuse că noţiunea de densitate a populaţiei este relativă.Dajoz. specifică ariilor cu densitate redusă a populaţiei. tipic fiind bazinul renan în vestul Europei. chiar dacă agricultura nu mai este principala ramură economică. Dezavantajele pe care le presupune şi acest indicator. în care oamenii au ştiut să extragă avantajele fiecărei situaţii.U. Acelaşi fenomen poae fi urmărit şi în Africa unde statele saheliene (Mali. Ciad etc. puterea de cumpărare. ariile de veche populare din Europa care păstrează densităţi rurale ridicate)64. Este extrem de caracteristică Asiei Musonice. -distribuţie axială (liniară). foarte frecventă.sudul şi vestul continentului se atenuează. care să redea o imagine completă a gradului de populare a unui teritoriu. tot mai frecventă în perioada modernă pe măsură ce oraşul îşi sporeşte capacitatea de polarizare (ariile megalopolitane. Există o diferenţă semnificativă între distribuţiile regulate. derivate din imposibilitatea cuantificării nivelului tehnic al producţiei agricole şi din eludarea rolului activităţilor neagricole în contextul actual al mondializării. Masson. încă din Neolitic.

cu amorsarea unui proces de metropolizare etc. suprapus în mare parte peste deşertul Thar). în rândul tinerei generaţii. o densitate de 100 loc. de către noi implantări (de ex. Acelaşi lucru îl putem observa şi comparând continentul african cu cel nordamerican. comparaţia între unităţi administrative sau arii geografice estge dificilă. 65 Cf. Limitele dintre cele două domenii de studiu se întrepătrund atât de intim încât disocierea lor este dificilă. Economica. Sursele istorice trebuie totdeauna tratate cu circumspecţie dată fiind tendinţa exagerării efectivelor. în timp ce România are aparenţele unei suprapopulaări relative. Modul de manifestare a dinamicii populaţiei în timp şi spaţiu este cunoscut drept procesul de populare. care presupune existenţa unui front pionier în lungul căruia sistemul de populare (de aşezări) se difuzează.Evoluţia procesului de populare a Terrei Termenul de populare este utilizat cu două sensuri : ocuparea unui teritoriu. 32 . Factorii care îl influenţează sunt aceeaşi. în care BN este bilanţul natural. extrem de stabile. la un moment dat. Componentele bilanţului migratoriu fac obiectul unui capitol separat. între difuziune şi concentrare. Măsura acestui proces este densitatea populaţiei completată cu analiza dinamicii populării. mai mult sau mai puţin liber. în mai toate lucrările de specialitate. apropierea de capitală. fără să excludă raporturile spaţiale. în Encyclopédie de géographie. rezultând astfel organizări teritoriale ierarhizate. fie din teama de depopulare a oamenilor politici. presupune fluctuaţii mai lungi sau mai scurte – pozitive sau negative. Caracterul subiectiv scade pe măsură ce ne apropiem de perioada modernă. rezultat din raportul între emigraţie şi imigraţie. Cu atât mai mult. fără să greşim. 1992. dinamica sa reducându-se la ecuaţia cunoscută drept bilanţul general : BG=BN+BM. a doua utilizare este aceea care caracterizează situaţia.1. a gradului de umanizare. Populaţia este un sistem deschis. Paris./km 2 poate să pară redusă în Asia Musonică (în statul indian Rajasthan de exemplu. totdeauna cu repercusiuni în repartiţia populaţiei.Pumain. comparându-se cu situaţia actuală din anumite zone ale Terrei în care mai trăiesc comunităţi de tip arhaic. Studiul densităţilor se dovedeşte a fi astfel una din cele mai fascinante teme ale geografiei umane dar totodată una din cele mai delicate şi mai sensibile la factori adesea greu de cuantificat. are aproximativ aceeaşi densitate generală cu aceea a Franţei sau Austriei dar. exploatarea unor resurse de mare valoare economică (petrol în acest caz). poziţie favorabilă în sistemul de populare al spaţiului românesc. manifestată de altfel prin tendinţa foarte vie spre emigraţie. fie din dorinţa impresionării adversarilor. într-un spaţiu definit. Noţiunea de suprapopulare poate fi estimată numai din combinarea densităţilor cu nivelul de trai.mulţi factori : refugiul în depresiunile subcarpatice. imaginarea unui „optim de populare” fiind iluzorie. comparând gradul de eficienţă al utilizării teritoriului şi a capitalului uman. pp 439-461. dinamica studiază variaţia în timp a efectivelor. rezultat din raportul între intrări (naşteri) şi ieşiri (decese) iar BM este bilanţul migratoriu. adesea nejustificată. că Franţa şi Austria par mai degrabă subpopulate. potenţial natural diversificat datorat poziţiei de contact. popularea Australiei sau a pampei argentiniene începând cu secolul al XIX-lea). Rolul acestor patru componente în definirea bilanţului general a variat de-a lungul timpului în funcţie de factorii analizaţi în capitolul anterior. Le peuplement. D. denumit de regulă mobilitatea populaţiei. am putea afirma. dinamica sistemelor de populare oscilând. România. a formelor de ocupare a teritoriului de către o populaţie 65. Pentru perioadele foarte îndepărtate acest proces poate fi urmărit prin intermediul unor evaluări indirecte. prezentată în acest capitol. diferenţele constau în urmărirea evoluţiei efectivelor. se pare. aşa cum a fost deja exemplificat. medie în Europa (cazul României) dar mare sau chiar foarte mare în Africa şi Americi (cazul Nigeriei sau al Cubei). Acest proces. III. Procesul de populare este intim legat de redistribuirea populaţiei. Capitolul III Dinamica populaţiei Spre deosebire de distribuţia populaţiei.

67 Atlas of World Population History. ajungând astfel la concluzia că nu dispune decât de 34 000 de infanterişti şi 4 000 călăreţi. nr 1/1979. A. Acelaşi autor. mai întîi în Europa. proporţia celor care depăşeau 40 de ani atingea la sfîrşitul paleoliticului. În evoluţia procesului de populare a Terrei putem distinge trei perioade distincte : prima. 33 . 68 Asupra modului de viaţă al acestor populaţii se recomandă lucrarea Tropice triste a lui Cl.Valois asupra omului de Neanderthal atestă că 55% dintre indivizi mureau înaintea vârstei de 20 de ani. dinspre aria de origine din estul Africii spre masa continentală eurasiatică. III. denumesc aceste trei perioade astfel : ciclul primar.N. fiind practicat din diverse motive68. Omul era obligat să trăiască în grupuri mici.e. resursele subzistenţiale fiind la fel de reduse. 1979. citat de M. separate de anul 1950.Biraben 70 a evaluat populaţia Globului la 1 000 000 locuitori spre anul 50 000 î.Sauvy. Istoricii epocii aveau tendinţa de a exagera de 10 ori cifrele reale (cf.. Neolitic şi Antichitate.Există şi situaţii de subevaluare.1978.Reinhardt et all. a treia. Pentru evaluarea numărului locuitorilor Globului în această perioadă s-a recurs la comparaţia cu acele grupuri umane aflate încă în stadiu preistoric. Primul comportă trei faze corespunzătoare celor trei mari perioade istorice : Paleolitic. London. De asemenea. necesarul de teritoriu pentru asigurarea subzistenţei este de 8 km2 în cazul pigmeilor din pădurea congoleză (vînători şi culegători). atunci când nu erau cunoscute grupurile umane mai izolate sau neintegrate în organismele politice ale timpului66. INED. Histoire générale de la population. fiind caracterizată printr-o evoluţie oscilantă. În plus. drept pentru care de timpuriu au fost utilizate numărătorile ori metodele ingenioase de genul celei utilizată de Alexandru Macedon care a folosit o funie „standard”. C. S-a putut astfel concluziona că pe teritoriul actual al Franţei trăiau în a doua parte a Paleoliticului. implicând o mobilitate continuă şi conflicte continui între grupuri. 11%. pe fondul difuziunii continui a unor grupuri umane de dimensiuni reduse.Ciclul primar a)Faza paleolitică Este cea mai îndelungată etapă din lungul proces de populare a Planetei deosebindu-se printr-o evoluţie extrem de lentă. de 30 km2 pentru aborigenii din Australia (culegători) sau de 200-300 km2 pentru inuiţi69 (vînători de animale polare).Lévi-Strauss. generând cea mai spectaculoasă creştere. Population.1994) atestă o durată a vieţii extrem de redusă (22 de ani în medie). pp. datorită necunoaşterii unor procedee de combatere a diverselor boli şi pericolului continuu din partea animalelor sălbatice faţă de care dispunea de posibilităţi reduse de apărare. Astfel. accelerată în ultima fază. apoi prin difuziune în aproape toate zonele Globului. Routledge. publicată în 1955 şi tradusă în limba română în 1963. a doua se suprapune în mare parte Evului Mediu. fiind deosebite de celelalte prin salturi calitative. Montchrestien. Studiile efectuate asupra scheletelor descoperite în sudul şi estul Africii (R. 69 Mai cunoscutţi sub numele peiorativ de eschimoşi.Reinhardt. 13-25. 40% înainte de 50 de ani.1.McEvedy şi R. iar spre finalul perioadei şi spre Oceania sau America. J.Leakey. conform studiilor lui H. continuă. care se vor impune succesiv sub forma „exploziei demografice”. şi la circa 5 000 000 locuitori spre anul 10 66 Necesitatea cunoaşterii efectivelor se impunea în societăţile organizate în scopuri defensive. se pare că în paleolitic avortul nu era ignorat. conchide că în cazul lui Homo sapiens. Omul era lipsit de posibilitatea reproducerii resurselor de hrană. aflată la un stadiu de evoluţie preistoric. cu care puteau fi înconjuraţi 20 oameni. Paris. 70 Essai sur l’évolution du nombre des hommes. 1968).1. durează de la apariţia speciei umane pînă la sfîrşitul Antichităţii şi se caracterizează printr-o creştere lentă. restul nedepăşind 50 de ani (citat de M. ciclul intermediar şi ciclul actual. Ultimul ciclu poate fi divizat la rândul său în două etape : modernă şi contemporană. Această situaţie a rămas stabilă pe tot parcursul perioadei. cu creşteri şi scăderi spectaculoase. oprindu-se în pragul epocii moderne (circa 1700). în paleoliticul mijlociu. 1968). Deşi nu există nici un fel de date exacte se pot trage unele concluzii pornind de la deducţii logice. Fiecare din aceste cicluri şi faze se distinge printr-o evoluţie specifică.Jones 67. de lungime egală. 20 000-50 000 locuitori. începe în secolul al XVIII-lea şi se caracterizează prin manifestarea unor tendinţe de modernizare a comportamentului demografic pe fondul revoluţiei industriale. fiind obligat să trăiască într-un echilibru relativ cu natura. mortalitatea era foarte ridicată.n. pornind de la analogia cu populaţia Nambikwara din Amazonia.

. extremitatea vestică a Europei spre 35 000 î.N. v v v v V v v v irabe ar.n. Jones ar.e. Histoire des agricultures du monde. fapt oarecum normal dacă ne raportăm la aria de origine a lui Homo sapiens sapiens. ar.n. 72 Cf. iar Americile au fost colonizate de cel puţin trei valuri în urmă cu 15-35 000 de ani.N. ar. 1997. devenind mai puţin dependent de circuitele naturale. Orientul Apropiat pare a fi fost principala arie de concentrare a populaţiei de pe Glob.8 : Evoluţia populaţiei Globlui între 10 000 î. des peuples et des langues. ar. ar.e. aşa cum s-au transmis pînă astăzi. Cea mai mare parte a uscatului se caracteriza printr-o populare extrem de difuză. Des gênes. pp78-83.e.n În estul Asiei. acest proces complex începe cel mai devreme spre 10 000 î. ar. fiind clar conturat spre anul 6 000 î. estul Asiei. Omul colonizase însă aproape întreg uscatul. Nevoia continuă de terenuri agricole. d aub cEved nson . Astfel de concentrări existau şi în alte regiuni ale Globului.e. Revoluţia neolitică a impus procesul de sedentarizare a grupurilor umane. L.N.Roudart. care atinsese între 40 000-60 000 î.e. joasă înaltă n joasă înaltă J î joasă înaltă oasă naltă 1 1 4 1 1 10 0 0 000 5 5 8 000 71 Cf. ca şi diferenţierile lingvistice majore. b)Faza neolitică Este o etapă mai scurtă decât cea anterioară şi are drept principală caracteristică descoperirea culturii sistematice a plantelor şi domesticirea animalelor care asigură omului resurse de hrană stabile. a dus la despădurirea şi desţelenirea unor întinse suprafeţe forestiere sau înierbate.Mazoyer.n.e. Cunoscută ca revoluţia neolitică. în lungul văii Dunării şi spre Asia Centrală. ar. după anul 4 000 î.e. În Mezoamerica. care a colonizat cea mai mare parte a uscatului eurasiatic şi Americile.e. Noua Guinee şi Australia. Este dificil de estimat care era distribuţia populaţiei pe Glob în această perioadă..n. Estul Asiei era deja atins spre 60 000 î.Cavalli-Sforza.n. de unde acesta a început să migreze în urmă cu circa 100 000 de ani.1973 B y.0003% anual. alta mai nordică şi mai activă. doar 0. Ritmul de creştere a populaţiei era extrem de redus. abundente. Indiciile arheologice atestă totuşi formarea timpurie a unor areale în care prezenţa omului era mai frecventă : Orientul Apropiat.U nul 2000 . în primul rând în partea centralestică a Chinei72.n.e. La sfîrşitul paleoliticului. În această perioadă s-au format cu certitudine şi caracteristicile rasiale majore. M. în Asia Anterioară de unde s-a difuzat spre Europa central-vestică. Flammarion (1994). delimitarea teritoriilor de referinţă fiind acum mult mai riguroasă. datorită creşterii continui a efectivelor.e. dublarea efectivelor producându-se în aceste condiţii odată la 24 000 de ani. Se pare că spre Asia au existat două direcţii de migraţii : una meridională. fiind destul de greu de apreciat dacă este vorba de o difuziune dinspre vest sau de o evoluţie separată. Europa Central-Sudică.n. Pour la Science (1999) continuare a lucrării Qui sommes nous. 34 . aşa cum acceptă mulţi autori. L.n. acest proces se manifestă independent spre anul 2 000 î. Tabelul nr. în Les langues du monde.n. cu excepţia unr arii insulare mai izolate. a unor regiuni inospitaliere sau abia eliberate de calota glaciară.UJ Duran H M Thomli O. estul Africii. într-un context climatic şi social extrem de favorabil care a premers revoluţia neolitică. Seuil.000 î. Studiul înrudirii genetice a populaţiilor umane converge în bună măsură spre aceleaşi concluzii 71. şi 1950(milioane locuitori) A O.. tecerea la agricultură era deja avansată în jurul anului 3 000 î.

6 500 5 000 4 000 3 000 4 2 000 7 1 000 0 500 00 400 62 200 50 1 70 2 00 90 4 00 90 5 00 90 6 00 00 7 00 07 8 00 20 9 00 26 1 000 54 1 100 01 1 200 60 1 250 00 1 300 60 1 340 43 5 0 5 0 7 1 2 1 5 1 50 4 2 7 5 0 1 00 1 62 2 31 31 4 00 55 2 56 56 2 06 06 2 06 06 2 06 06 2 10 07 2 24 24 2 40 26 3 45 54 3 20 01 4 50 00 4 16 16 4 32 32 4 43 4 60 3 00 4 4 50 4 50 4 60 3 20 3 2 75 2 45 3 65 3 2 40 2 40 2 20 2 2 10 2 2 00 2 2 90 2 2 90 1 2 90 1 2 70 2 30 3 00 3 70 1 2 50 1 00 2 00 3 00 1 5 7 1 5 0 2 5 0 1 1 2 5 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3 4 3 4 2 00 4 2 10 3 3 00 4 35 .

ritmul de 73 74 Prin numărarea locuinţelor. Controversy of Population control..e. Perioada de dublare s-a redus astfel la 2000-2500 de ani. Population Today. 36 . var – varianta.Biraben. care ar fi fluctuat în jurul acestei valori până spre 400 î.e.nr.2/1995. Mulţi specialişti.n. locuitori. dată fiind durata redusă a vieţii. populaţia evolua conform unei creşteri naturale cu valori reduse ale natalităţii (25‰). nr. How Many People Hase Ever Leved On Earth. Comparaţia cu populaţiile care practică agricultura itinerantă în pădurile ecuatoriale. mortalitatea având valori apropiate. deci o înzecire a populaţiei în 7 000 de ani (tab.5. printre care şi Biraben. Population Today. R.. pp. Population. Historical Estimates of World Population. An Essay Concerning Mankind’s Evolution. pentru prima dată. înzecirea populaţiei pe parcursul a 1000 de ani pare improbabilă pentru acele timpuri în care totuşi Revoluţia Neolitică se impusese efectiv doar pe arii restrânse.1 400 1 500 1 600 1 650 1 700 1 750 1 800 1 850 1 900 1 910 1 920 1 930 1 940 1 950 300 070 860 750 550 128 13 29 00 70 45 25 50 3 74 4 40 5 79 4 45 6 79 6 61 8 125 1 402 1 762 1 1 3 74 5 61 5 79 5 3 50 4 40 5 45 5 00 45 6 79 10 7 71 35 9 54 00 1 241 265 1 643 650 1 710 1 656 1 625 1 200 7 05 8 95 7 20 4 40 5 25 3 4 00 5 00 5 6 00 7 00 9 00 1 200 1 600 1 650 1 750 1 860 2 070 2 300 1 260 1 762 9 80 1 402 1 7 90 9 125 1 7 61 1 9 6 5 70 4 45 5 5 6 9 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 400 556 527 566 566 500 400 486 520 556 Surse : Historical Estimation of World Population. pp. A Population Atlas of World Population. aşa cum confirmă studiile efectuate asupra scheletelor din unele necropole de pe teritoriul Franţei unde se constată o proporţie mult mai ridicată a celor care depăşeau 40 de ani (15%).n. Extrapolarea acestora şi examinarea unor aşezări neolitice din ariile de densă locuire73 poate conduce la aprecierea populaţiei Terrei la circa 15 mil.of Pennsylvania.1/1975. circa 2% depăşind pragul de 50 de ani74.5. Privind obiectiv lucrurile. spre anul 4 000 î.N.n. J. ( o creştere de 3 ori în 6 000 de ani) şi la 50 mil.Thomlinson.D.8). spre 3 000 î. bine studiate. 1979. Univ.n.e. J.. 1974.McEvedy.Durand.e. evoluţie contestată de alţi autori (McEvedy de ex. fapt ce presupune o creştere a excedentului natural pe baza reducerii mortalităţii..). document on-line al Population Reference Bureau al O. 4/1980. Population Center. London. Demografic Problems.U. C. Routledge. propun pentru anul 3 000 î. R. nr. cum a fost şi cazul aşezărilor din Subcarpaţii Moldovei. un număr de 150 mil.Jones. Pentru această perioadă.N.Haub. atestă o creştere sensibilă a efectivelor. C.

N. buni de luptă).) au apreciat populaţia Egiptului la circa 3.n. afectând doar populaţia impozabilă (capii de familie) sau incorporabilă (bărbaţii tineri. amplificarea relaţiilor de schimb la mari distanţe (pe uscat sau pe ape). Limita inferioară a acestei etape este discutabilă dar cea superioară este unanim acceptată. considerată în general între anii 3000 î.n.0108% anual). şi la Babylon.e. în ritm lent dar evident mai accelarat decât în perioadele anterioare. care privilegiază continentul asiatic. spre anul 200. sec. durata de dublare reducându-se la numai 1 000 de ani. chiar dacă unele civilizaţii avansate nu au lăsat indicii referitoare la numărul locuitorilor (cazul Indiei).8). vezi tab.estimărilor lui J. în Asiria..locuitori. Pe parcursul celor circa 3500 de ani populaţia Globului s-a dublat în două rânduri.e../km2. I. dar cele mai cunoscute sunt exilurile populaţiei evreieşti în Egipt. Hecateu din Abdera – sec. Pentru Mesopotamia./km2 pe spaţii extinse.e. apariţia scrisului. precum irigaţiile. locuitori (cf. Prin extrapolare se poate obţine o imagine a gradului de populare a Planetei. Avansul unor regiuni precum cele amintite în dezvoltarea civilizaţiilor agrare a permis depăşirea pragului de 1 loc. în timpul lui Sargon I (2800 î. sec.n.5 mil. parţial păstrate). Acesta din urmă a instituit censul periodic la intervale egale (cinci ani) începând cu secolul al V-lea î. practica asemenea altor mari puteri din epocă. Toate aceste surse devin utile pentru aprecierea evoluţiei populaţiei Globului. încheie ciclul primar printr-o creştere progresivă a populaţiei. atestând o creştere semnificativă a duratei vieţii. vizibil mai accelerat între 4 000-3 000 î.e. care asigurau văii Nilului primul loc între marile aglomerări umane ale lumii cu densităţi de circa 100-200 loc. sec. Israel şi Imperiul Roman. se pare.Biraben.n. c)Faza antică Perioada antichităţii.) sau chiar 6 mil. productivitatea şi eficienţa muncii au crescut considerabil.05% între anii 400 î. de către asirieni. distruse ori păstrate parţial şi deformate de către istoricii de mai tîrziu). De la asirieni sunt păstrate şi unele documente din care ne putem da seama care era dimensiunea medie a familiei.n. Vîrful acestei evoluţii relativ accelerate este atins la începutul erei creştine. Creşterea gradului de siguranţă era semnificativă chiar dacă pe spaţii largi domina insecuritatea.e. Grecia.e. Continentul asiatic s-a dovedit ulterior a fi sursă majoră a migraţiei unor populaţii numeroase spre diverse arii. din care 0. Israelul a lăsat numeroase informaţii asupra numărului de 75 Cea mai spectaculoasă a fost mutarea a 200 000 de aramei de pe actualul teritoriu al Siriei în Mesopotamia..e. Repartiţia actuală a populaţiei.e. fapt ce atestă existenţa unor politici clare în domeniul controlului populaţiei. mai slab populate. strămutarea unor populaţii numeroase75. locuitori. IX î.n.n. Ritmul de creştere a fost în medie de 0. Cele mai vechi încercări de acest tip aparţin. aprecierile converg spre 4 mil. coincizând cu declinul celor două mari imperii sclavagiste antice : Imperiul Roman şi Imperiul Han. cu efecte majore asupra difuziunii unor invenţii. Pe acest fond au fost efectuate primele înregistrări parţiale de populaţie.. în sec. dezvoltarea matematicilor elementare (care au permis efectuarea primelor numărători de populaţie. Creşterea însemnată a populaţiei a fost însoţită de progrese remarcabile ale nivelului de cultură şi civilizaţie.n.038%anual dar a culminat la 0. Imperiul hitit. ale Lumii Vechi.VI-V î.0023% anual. Egiptului (în timpul dinastiei a II-a.. VI î.U.creştere fiind totuşi sensibil mai ridicat decât în paleolitic (0.n. 37 .n. După această dată urmează un declin consecvent marilor migraţii din spaţiul eurasiatic şi destructurării societăţilor sclavagiste. îşi are originea în această perioadă. al XIII-lea î. ulterior remarcându-se cele din Mesopotamia. 2-4 copii în medie. mai ales în ţinuturile aride.n. şi 476 e. prin dezvoltarea formelor de organizare socială.6 mil.N.. Unele informaţii asupra efectivelor populaţiei provin şi din arhivele hitite. China. şi 200 e.n. trăind în circa 20 000 de aşezări. Pe baza acestor înregistrări.n.e. 0.e.nr. preluate de O. Iosif Flavius.e. având efecte imediate în creşterea numerică a populaţiei. la sfîrşitul mileniului al III-lea î. În acest mod.5-7. unii autori antici (Herodot. în special de cea metalurgică şi cea socială care au condus la constituirea statelor sclavagiste şi dezvoltarea unor tehnici agricole avansate. Tot asirienii sunt cei care aveau reglementări precise asupra interdicţiei avortului. Este o perioadă marcată de noi revoluţii. când se ajunge la circa 250 mil.

chiar şi cifra de 200 000 indivizi fiind impresionantă pentru acele vremuri raportată la spaţiul restrâns al anticei Palestine. ca Japonia sau Coreea. adusă la Roma în 172 şi extinsă în Galia şi Spania în 180. frontul de populare avansând pînă în Melanezia. ca şi astăzi. din care 600 000 în Attica. Destul de corecte sunt informaţiile din periaoda romană. luând chiar măsuri de stimulare a natalităţii. -invaziile unor populaţii nomade dinspre centrul Asiei (ramuri ale aceloraşi huni au atacat toate cele trei mari nuclee amintite) ori dinspre nordul împădurit al Europei. Aşa cum s-a subliniat. cea mai cunoscută epidemie fiind cea antoniană. războaielor continui dar şi frecvenţei celibatului definitiv.al V-lea î. conform scrierilor biblice.e. acest ciclu primar se termină printr-o perioadă de declin. poporul lui Israel ar fi numărat 2 mil. prin extrapolare. o forţă de temut pentru acele vremuri dar greu de acceptat. Plutarh). cu circa 40-50 mil. legislaţia încurajând familia. datele parţiale asupra populaţiei Chinei indică la apogeul Imperiului Han.Reinhardt. fără rezultate. deplînsă de unii autori antici (Polybiu.) se înregistrau circa 2 mil. pentru repopularea unor zone pustiite s-a recurs la prizonieri barbari. 1 mil. O concentrare importantă era şi aceea din aria platourilor iraniene. Tracia). aşa cum au fost analizate şi intepretate de către J.locuitori iar Americile erau slab populate nedepăşind 5-6 mil. cu circa 5-6 mil. Oceania cu circa 1 mil. primele informaţii provin din Grecia antică. în Galia transalpină. în secolul I e. Existenţa unui paralelism în evoluţia populaţiei din cele două mari arii de civilizaţie ale Globului constituie subiectul unor controverse între demografi. indian şi chinez). -sclavajul. De remarcat că o bună parte dintre coloniştii aduşi în Dacia după cucerire au fost recrutaţi din regiunile dens populate (sudul peninsulei Iberice. fapt ce a impus mai tîrziu o tendinţă de depopulare. Spre deosebire de Asiria. În realitate este vorba de o exagerare de circa 10 ori a efectivelor. circa 40-70 mil. Hawaii. puţin credibile însă. 1968). că cea de-a treia mare concentrare umană a Globului era cu siguranţă subcontinentul indian. se poate aprecia. În Extremul Orient. Palestina. Distribuţia spaţială a acestui efectiv era următoarea : 7 mil.n.locuitori (între 20-25%din populaţia Globului). în contextul unei fiscalităţi apăsătoare. specifică în primul rând celor trei mari nuclee de concentrare a populaţiei (circummediteranean..) număra 55 mil. Polinezia). Imperiul Roman la apogeu (spre 200 e. locuitori concentraţi în Egipt dar şi în Lybia. Astfel pe timpul Exodului (din robia egipteană). Dio Cassius menţiona la Roma câte 2 000 decese zilnic. Cauzele acestui declin sunt diverse : -slăbirea autorităţii statului. 3 mil. unele arhipelaguri mari nefiind încă populate (Noua Zeelandă. germanici îndeosebi (în timpul lui Marc Aurelius de ex.locuitori./km2. în Peninsula Iberică. În Africa subsahariană locuiau probabil circa 15-17 mil. ale căror migraţii nu se datorau unei creşteri spectaculoase a efectivelor ci limitării resurselor. Conform acestuia. în provinciile dunărene (Retia. -frecvenţa epidemiilor de ciumă sau de tifos exantematic completează acest tablou sumbru. 5 mil.n. Cartagina sau Numidia) şi a celor din Asia Anterioară (19. Sud-estul Asiei era mult mai slab populat. în Grecia antică era permis controlul descendenţei. fapt ce explică presiunea demografică generatoare a marii colonizări greceşti. Chiar dacă nu există informaţii asupra celorlalte regiuni ale Asiei. în Grecia şi regiunile adiacente (Macedonia.locuitori. etc. întemeietorul demografiei istorice (1886. unele cetăţi precum. Zone dens populate astăzi.5 mil. de membri. fără rezultate. a cărei densitate depăşea astfel 200 loc. activă încă din 166 la Seleucia în Orient. Siria. Pe continentul european. -slăbirea vitalităţii demografice datorată frecvenţei foametei (mai cunoscută cea din anii 250270 din Imperiul Roman). Orientul Apropiat). Sparta. unde în perioada de apogeu (sec. se aflau în prima fază de constituire a unui sistem coerent de populare. cu circa 8-10 mil. Dacia).locuitori la începutul erei noastre. în Italia actuală.locuitori ocupa. Noricum. Macedonia. 6 mil. cifră evident exagerată dar grăitoare pentru dimensiunea catastrofei. 38 .n. citat de M. care afecta o mare parte din populaţie.locuitori.locuitori la fel ca şi regiunile nordice ale Eurasiei. Răspunsul autorităţilor la aceste evoluţii negative nu a întîrziat.K.).). în Asia Mică.Beloch. 2 mil.locuitori. Strabon. ultima poziţie. în Insulele Britanice iar cea mai mare parte revenea provinciilor africane (11.locuitori. de multe ori.5 mil.

unele puţin importante în Antichitate : Pavia. care vor favoriza molimele76. Piacenza. în contextul dezvoltării tehnicilor de navigaţie. precaritate a igienei colective. nu au fost atinse decât tangenţial de această undă de progres. Pornite din inima Asiei.2. Aceste efective erau însă suficiente pentru a dezechilibra societăţile bine structurate din spaţiul euromediteranean. Un rol important l-a avut noua revoluţie agrară de la începutul mileniului al II-lea. 76 Cazul unei epidemii de ciumă bubonică pornită din Abisinia în 541. Veneţia). thai). tătari etc. Noua Zeelandă.). unde a decimat jumătate din populaţie. 39 . urmate de perioade mai scurte marcate de un declin brusc datorat unor epidemii. generând migraţiile populaţiilor germanice şi slave. invaziile migratoare continuând aici pe tot parcursul perioadei medievale (bulgari. La începutul ciclului. cel intermediar se remarcă prin extensia temporală mai scurtă (1200 de ani) şi o dinamică specifică. de aici extinzându-se spre Roma şi Spania. în nordul Oceanului Atlantic. hunii au împins alanii din stepele ponto-caspice spre Europa. specialiştii apreciază numărul ostrogoţilor la cel mult 200 000. legat de consolidarea statelor feudale din vestul Europei unde se şi înregistrează cele mai notabile salturi.Ciclul intermediar Spre deosebire de ciclul primar. Multe din cîştigurile Antichităţii în domeniul calităţii vieţii vor fi pierdute pentru o lungă perioadă. mai ales în secolele VIII-IX. unde se observă din această perioadă o sporire a imapctului antropic prin defrişări masive. Marchizele etc. suprapuse mai ales Imperiului Bizantin. populat în principal de imigranţi din Insulinda. invazii sau războaie care au afectate selectiv ariile de veche civilizaţie din spaţiul eurasiatic dar şi Lumea Nouă după marile descoperiri geografice. O evoluţie similară o cunoaşte şi populaţia Asiei Musonice. manifestată prin asolamente şi tehnici agricole mai evoluate decât cele antice. migraţiile populaţiilor nomade s-au dirijat spre toate vechile focare de civilizaţie ale Antichităţii. În Oceanul Pacific frontul de populare atinge treptat. al burgunzilor la circa 100 000 iar al vandalilor la cel mult 80 000. Astfel. Această undă de progres a pornit din Italia. cele mai izolate arhipelaguri (Hawaii. efectele cumulate ale invaziilor succesive şi ale fenomenelor menţionate anterior. mai ales prin difuziunea riziculturii în Indochina şi Insulinda unde se constituie pentru prima dată formaţiuni statale puternice generate fie de populaţiile locale (khmeri. Verona. la circa 200 mil. Prima parte a Evului Mediu se impune şi prin popularea unor spaţii insulare mai izolate. au creat prima mare perioadă de declin demografic la nivel global din ultimele două milenii. 1968). Evul Mediu apare în prima sa parte ca o epocă de regres : scăderea speranţei de viaţă. pecenegi. În regiunile aflate sub jurisdicţia Imperiului Bizantin. Efectivele acestor populaţii nu erau foarte mari. unguri. De remarcat că unele zone dens populate în Antichitate. Lucca. Stabilizarea efectivelor este urmată de o creştere destul de rapidă al cărei vîrf se situează între 1000-1200. austronezieni) fie de populaţiile migrate din sudul actualei Chine (birmani. antrenând în mişcarea lor şi alte popoare. cu perioade mai lungi de creştere lentă. Declinul amorsat la sfîrşitul Antichităţii se stabilizează la nivel global în jurul anului 600 e. în spaţiul fostului Imperiu Carolingian. Aria de difuziune a acestei unde de progres a fost nord-vestul Europei.n. în timp ce aria indiană cunoaşte o creştere continuă cu toate atacurile hunilor albi. Un rol similar l-a avut rapida extindere a civilizaţiei arabo-islamice. citat de Reinhardt. drenarea unor zone umede. ajunsă la Constantinopol în 542. pe parcursul acestui ciclu. Este cazul Islandei. mai ales pe teritoriul actualei Germanii (Lamprecht. unde încă din secolele VIII-IX se remarcă o extindere a vetrelor unor oraşe. devenind de pe atunci a doua mare concentrare umană de pe Glob. acest progres era chiar mai vizibil (Ravenna.). aflate într-o perioadă de profundă criză socială şi morală. în zigzag.locuitori. Aceasta va determina de altfel constituirea unui curent secular de difuziune a populaţiilor germanice spre est (marşul spre răsărit) pînă în Transilvania şi Ţările Baltice.1. cumani.III. cele mai afectate fiind regiunile din bazinul mediteranean. populată de vikingii veniţi din Scandinavia sau cazul şi mai spectaculos al Madagascarului.

(milioane Ocea 1.1 8 1 1340 407.8 10. 1 3 800 227.4 1. de la 21 mil. Franţa.1 48. 30.9 0 2 1300 369. durata de dublare a populaţiei scăzând astfel la 750 de ani. Epidemiile de ciumă se datorau şi stării proaste de igienă (mai precare ca în Antichitate).5 37.0 0 0 5 1650 547. 58. încât spre anul 1400 populaţia Globului era mai redusă decât în 1200. La population française.4 26. cifra anterioară fiind atinsă din nou abia spre 1500.0 45. mai ales în Asia.3 52.23% anual) dar la nivel regional sunt semnalate fluctuaţii extreme.4 8 4 1100 327.3 e. Aceasta a decimat populaţia din zonele dens populate ale Europei (Italia.3 0 0 1500 430. 82.1 2 2 1600 545.2 10.Spre 1340 populaţia Globului depăşea cu siguranţă 400 mil.9 41.4 11.9 3 3 2 1700 611.2 7. 40 .3 13.locuitori.9. 253. 364. 44. 88.7 31.7 12.05 1. chiar dacă la nivel global se constată o redresare care face ca spre 1550 populaţia Globului să depăşească 500 mil. 234.2 15.0 1.25 1.locuitori (pe parcursul secolului al XVI-lea înregistrându-se cel mai rapid ritm de creştere de pînă atunci.15 1.4 9.J. 105.5 0 4 1400 360.55 1. Această creştere a fost anulată însă de efectele catastrofale ale epidemiei de ciumă din 1348-1349.3 38. 140. 62. La Découverte. abia după 1650 regăsindu-se nivelul anterior (cf. La fluctuaţia efectivelor au contribuit şi luptele continue dintre feudali sau unele secete urmate de crize subzistenţiale (tab. 108. 63. :Evoluţia numerică a populaţiei mondiale între anii 600-1700 locuitori) Anul TER Asia Eur Afri Ame RA opa ca rica nia 600 202. în perioada Renaşterii77.9 13. 63. 81.4 47.n. 0.2 2 3 1000 276.1 1. unde populaţia locală a fost masiv decimată în Antile sau în zonele costiere. mai ales în Americile proaspăt „descoperite” de către europeni. cu scăderi de 50%). corespunzător unui ritm de creştere anuală de 0.6 Sfîrşitul ciclului medieval se încadrează în aceeaşi notă.Vallin. dublu faţă de valorile maxime înregistrate la începutul erei noastre.n. 279.8 7 7 4 Surse : Estimări personale pornind de la sursele menţionate la tabelul 8 e. Înainte 77 De exemplu. 58.0 8. 1996).9).9 12. în 1450.nr. Paris. Un rol important în reducerea avântului demografic din secolele XI-XII. Tabelul nr. 190. 27. 120.27 1.088%. în 1328 la 9 mil. 256.5 1. l-a avut şi marea invazie mongolă. 156. pentru Franţa se estimează că ciuma urmată de războiul de 100 de ani a condus la o scădere dramatică a populaţiei. 231.3 1. 38.1 1 4 1200 366. a cărei populaţie s-a redus considerabil pe parcursul secolului al XIII-lea.4 12. 365. Ţările de Jos. 413.2 1. 230.

1. Renaşterea). 41 . fiecare cu peste 100 mil. constă în izolarea insulară (după 1277 arhipelagul nu a mai fost ameninţat niciodată de invazii) dar şi în crearea unei solide civilizaţii proprii. şi-au pierdut importanţa demografică. susţin că dinamismul înregistrat în perioadele amintite a reuşit să relanseze creşterea.locuitori la 1700. conturate în Antichitate. 80 Adică al gospodăriilor. probabil chiar mai puţin78. cifră improbabilă dacă urmărim evoluţiile ulterioare. Cele mai multe dintre statele cu pondere însemnată în Antichitate şi la începutul Evului Mediu. cel mult al unei stabilităţi relative.Ciclul actual Limita inferioară a acestui ciclu se situează la 1700. Tot acum se face resimţit şi comerţul cu sclavi negri de pe coastele vestice ale Africii care va perturba echilibrul demografic al acestui continent. după ce în perioada romană se instaurase un echilibru aproape perfect între „pars occidentalis” şi „pars orientalis”. estimând populaţia Americii la circa 40 mil. O creştere cu aproape 400 mil. Cele circa 612 mil. în afara logicii evoluţiei fenomenelor demografice. cifra de 15 mil. 1968). din mai multe motive : 78 Vârful declinului s-a situat spre mijlocul acestui secol. Unii cercetători admit că. În Europa. după care continentul negru începe să îşi ia revanşa. fiecare. declinul a atins chiar 50% în 1605 faţă de 1519.locuitori la mijlocul sec.locuitori care iau în calcul îndeosebi o subestimare a populaţiei africane (unele surse indică pentru acest continent 100 mil. legată de unii specialişti şi de răcirea climatică („mica glaciaţiune”) la care s-a adăugat incidenţa comerţului cu sclavi africani.locuitori de la 1700 se repartizau apropximativ în aceleaşi arii de maximă concentrare. grefată pe influenţele sino-budiste. subcontinentul indian..locuitori. ponderea populaţiei africane scăzând continuu pînă la 1950. al XVIII-lea. altele numai 30-40 mil.9 pare mai apropiată de realitate şi faţă de estimările maxime de 680 mil.Vallin. efectele factorilor regresivi menţionaţi nu au permis o creştere a populaţiei mult peste nivelul maxim anterior epidemiei de ciumă de la 1348. Urmau Germania şi Italia cu 13 mil. 79 Unii autori citează situaţia Spaniei. majoritatea acestora pierind pe drum. este improbabilă. care a pustiit regiuni întinse din Europa Centrală... Centrul de greutate al populaţiei din bazinul mediteranean s-a deplasat durabil pe versantul nordic al acestuia. pentru ca în secolul al XVII-lea numărul lor să se reducă pînă la 10 mil.). Polonia cu 6 mil.al XVII-lea.locuitori : China. din Orientul Apropiat. unde s-a suprapus unor epidemii de ciumă). Rusia.S. Europa.. 81 Demograful rus Urlanis.3. Spre mijlocul secolului al XVII-lea se remarcă o altă perioadă de declin. fiind una din explicaţiile declinului acestei ţări ca mare putere (cf. Spania cu 8 mil. situându-se cu certitudine pe locul al III-lea în lume. La Découverte. la începutul ciclului.de sosirea europenilor. III. J. cei mai mulţi considerând acest nivel supraestimat.. situaţie care se va perpetua aici pînă în epoca modernă. Alţii. Asupra numărului populaţiei mondiale la sfîrşitul ciclului intermediar (1700) părerile sunt împărţite.. deşi au existat şi perioade mai dinamice (Evul Mediu timpuriu. înregistrate în scopul impozitării. cu toată extinderea sa nu depăşea efectivele Germaniei sau Italiei81.15%. poziţie pe care o deţinea încă din Evul Mediu timpuriu (15 mil. după estimări efectuate plecând de la numărul focurilor80) fapt ce explică rolul său major în istoria europeană a epocii.S. locuitori.locuitori pe parcursul sec. Explicaţia acestei creşteri impresionante (ritmul de creştere anuală a fost de 0. 1995. foametei endemice79 – atât în Europa cât şi în sud-estul Asiei. imediat după descoperire (Reinhardt. evoluând după 1200 în direcţia unui declin lent. Cifra propusă în tabelul nr.locuitori). statul cel mai populat era Franţa (22 mil. Estimările se referă la teritoriul actual al acestor state. mult mai redus decât cel din secolul al XIV-lea. populaţia amerindiană se apropia de 15 mil.59). dublul mediei mondiale).R. La population mondiale. dimpotrivă. unde între 1590-1650. Această din urmă opinie pare mai apropiată de realitate dacă o comparăm cu efectivele populaţiei din epoca modernă (mult mai bine cunoscute) estimările minime propuse pentru 1700 – 532 mil. Progresul cel mai spectaculos l-a înregistrat însă Japonia. avansa pentru teritoriul fostei U. pp. din cauza foametei repetate populaţia a scăzut de la 9 la 6 mil. sunt greu de acceptat. citat de Reinhardt (1968). în 1328. Unii autori susţin că în Mexic. care devansa toate statele cele mai populate din Europa. datorită războaielor pustiitoare din Europa (cel de 30 de ani. faţă de numai 3 mil. cu circa 29 mil. Marea Britanie cu 5 mil.

în contextul colonizării europene. propagată treptat spre sudul şi estul Europei sau peste ocean.6 700 7 4 1 705. cu mai mare eficienţă. dimpotrivă. îndeosebi pe plan medical – prin generalizarea unor forme noi de combatere a unor maladii. Africa a rămas. 190.5 58.10). Franţa şi Ţările de Jos. în America de Nord.10 :Evoluţia numerică a populaţiei mondiale între anii 1700-1950 e. O creştere sensibilă a populaţiei se constată şi în Extremul Orient (Japonia. 433.4 24. Tabelul nr.2 16. Australia şi unele regiuni ale Americii Latine din secolul al XIX-lea). 173. 64. devenite tot mai intensive etc. Se poate spune că este momentul în care fenomenele globalizării şi mondializării încep să devină o certitudine. al cărei rol în modificarea sistemului de populare al Planetei a fost capital. Perioada de vîrf a acestui val migratoriu se suprapune celei de-a doua părţi a secolului al XIX-lea şi primei părţi a secolului al XXlea (tab.5 1. 266.4 42 . în afara acestor evoluţii datorită decalajului tot mai mare pe plan civilizaţional dar şi vînătorii de sclavi sau introducerii unor boli necunoscute.7 750 3 6 1 877.n. Americile şi Australia. sunt întreprinse primele înregistrări fiabile ale populaţiei iar în agricultură se petrec transformări spectaculoase – introducerea masivă a unor plante de cultură din Lumea Nouă în cea Veche şi invers. -relativa izolare a diverselor regiuni ale Globului este ruptă din această perioadă când debutează.nr.8 910 0 4 2 4 1 1782. 181. -tot acum se manifestă. reducându-se astfel mortalitatea generală (vaccinuri. Această creştere a fost susţinută de o puternică emigraţie de sorginte europeană. 100 455. pe ansamblu. a celei mai mari părţi a Africii şi Asiei. Fenomenul exploziei demografice este şi expresia creşterii vizibile a standardului de viaţă.3 482.-acum este iniţiată revoluţia industrială. 69. între marile puteri coloniale. China) determinată însă de progresele înregistrate în agricultură – noi tehnici de cultură a orezului.1 1. 82.2 6. 736. 147. intră. primele forme de control al creşterii populaţiei. (milioane locuitori) A TER Asi Eur Afr Amer Ocea nul RA a opa ica ica nia 1 611.9 800 8 6 1 1147. modificarea sistemelor de cultură. efect al exploziei demografice amintite dar şi al expansiunii coloniale. 110. răspândirea practicii culturilor succesive care au permis subzistenţa unor mase tot mai importante de oameni.8 7. În cadrul acestui ciclu deosebim două faze distincte : modernă şi contemporană. 140. 970. folosirea pe scară largă a unor amendamente.7 596.8 1. 395.1 850 0 8 9 1 1573. Germania. dată fiind organizarea curentă a recensămintelor în ţările europene. 62.8 2. a)Faza modernă Se suprapune perioadei marcate de impunerea relaţiilor capitaliste în Europa şi America de Nord având drept corolar expansiunea colonială vest-europeană în Asia şi Africa (1750-1950). la scară largă. într-o fază accelerată de creştere (America de Nord din secolul al XVIII-lea. colonizarea europeană a Lumii Noi şi împărţirea. Tot acum debutează explozia demografică. Acest flux este destul de corect apreciat. 125. 119. 913. fenomen concomitent revoluţiei industriale declanşată în Anglia.3 5.7 413.3 13.9 900 2 8 6 6 1 1703. 120.). medicamente etc.

fenomen cunoscut sub numele de „exod rural”. 1988. în valori absolute creşterea este mult inferioară celei din Europa. termen impus la sfîrşitul secolului al XIX-lea în vocabularul ştiinţific83. Un alt fenomen capital al acestei perioade este urbanizarea. în Marea Britanie. 83 Cf. PUF. urmare a unui comportament denatalist.7 296. care a condus la formarea unor mari concentrări de populaţie de tip urban-industrial.8 10. pentru ca în 1900 să ajungă doar la 40 mil.A. cf. J.3 114 9. În ierarhia statelor europene s-au produs însă reaşezări importante. PUF.9 237. în ciuda influenţei nefaste a celor două războaie mondiale. corolar al industrializării. 5 179. comercianţi. Europa a înregistrat proporţia maximă atinsă vreodată (peste ¼ din populaţia mondială).48%. datorită comportamentului demografic diferenţiat.3 5 4 Sursa : Estimări personale pornind de la matarialele menţionate în tabelele 5-9 Aceste înregistrări relativ exacte permit evaluarea unei creşteri progresiv accelerate pe parcursul întregii perioade (ritmul mediu anual a ajuns la 0.0 1 4.U. Franţa. 5 513. 2 516.Verrière. 43 . care intră în secolul al XVIII-lea într-o fază de relativă stagnare. datorată atât emigrării cât şi foametei teribile din 1848-1851. 8 194. în 1800.2 143 6 448. dar în contextul debutului manifestării exploziei demografice în Africa.5 137 4. faţă de 42 mil. continentul menţinându-şi supremaţia la nivel mondial. De exemplu.. Între 1900 şi 1950. în condiţiile în care toate aceste ţări au contribuit masiv la fluxul de populaţie dirijat spre ocean (îndeosebi Marea Britanie şi Germania. J. această ţară şi-a revenit din aceastăc criză seculară82. Durata de dublare a populaţiei mondiale scade la circa 150 de ani într-o primă fază (pînă la 1900). primul fiind o componentă a celuilalt care presupune şi plecarea masivă a altor categorii de populaţie rurală : aristocraţi. aplicat la imensele aglomerări umane de aici.3 ori).3 208. 56 mil.6 275. prin deplasarea unor mase imense de populaţie rurală. în Rusia(Imperiul Ţarist). La population de l’Irlande. după 1815. din care 1425 000 în Ulster.. Oceaniei (3. Marea Britanie şi Italia).6 101 1. care-l citează pe britanicul Graham (1882) în L’exode rural. cu valorile cele mai mari după 1900. Mutaţii importante s-au produs şi în ierarhia statelor asiatice. rezultat al punerii în valoare a unor teritorii anterior slab populate.Pitié. Trebuie făcută o distincţie între exodul agricol şi exodul rural. 6 217.11).în Germania sau 104 mil. Germania. Franţa număra 29 mil. creşterea cea mai însemnată revenind Americilor (de 11 ori). fapt ce explică rolul său politic pregnant. 6 2380. 1979. 2 2063. Astfel. America Latină şi Asia).2 11. s-au înregistrat cele mai mari creşteri în valori absolute.4 12.. China s-a distanţat după 1800 tot mai mult de subcontinentul indian după ce 82 La 1841 locuiau în Irlanda 8 178 000 persoane (25% în Ulster) pentru ca în 1911 acest număr să se reducă la 4 605 000 (25% în Ulster) iar în 1981 la numai 4 243 000. Chiar dacă în Asia ritmul de creştere a fost mai lent. Un caz particular în Europa secolului al XIX-lea l-a constituit Irlanda care. Totuşi.7 8. artizani. 8 2512. odată cu integrarea în Uniunea Europeană. 3. Americile şi Oceania cunosc acelaşi proces de creştere rapidă. a intrat într-o fază de descreştere accelerată a populaţiei. 3 151. vezi tab. 330. 6 504.8 133 1. Brazilia şi Mexic. 8 549.nr.6ori) şi Europei (de 3. Abia după 1985. termenul impunându-se şi în Franţa imediat după 1900. oscilând în jurul unei proporţii de 60%. La 1900.9 9. chiar dacă spre sfîrşitul perioadei se impun cu claritate trei noi puteri demografice – S.915 1 920 1 930 1 940 1 945 1 950 8 1811. 3 2347. este depăşită treptat de celelalte state europene importante (Rusia.locuitori iar Marea Britanie doar 14 mil. 4 130. fenomen surprins frecvent în literatura secolului amintit.

Taiwanul şi Indochina.6 Britanie Irla 5 6 4 P 3 3 5 59 nda .0 .4 . ca urmare a generalizării procesului de tranziţie demografică. 1964.3 Da 1 3 2 1 A 1 1 2 95 nemarca . Trebuie remarcat că după 1900 se produc mutaţii importante. mai ales în sudul şi sud-vestul continentului iar Africa. pp.5 .8 9. pierderi umane în primul război şi 50 mil.1 .6 60 lveţia . înregistrează semnele clare ale unei explozii demografice fără precedent.7 23 alia 8. Spre deosebire.5 10 ortugali .5 . impunându-se ca o nouă „forţă” demografică Indonezia. Tabelul nr.0 .5 .0 49 pania 1.1 Ola 2 3 5 1 U 1 1 1 93 nda . Acest din urmă factor a afectat tocmai vârstele tinere. Asia începe ultimul secol al celui de-al doilea mileniu ca un reviriment vizibil.5 Ma 1 2 3 2 S 1 1 1 62 rea 0. principalul factor de creştere al populaţiei americane va deveni creşterea naturală a populaţiei. a Franţei.4 . în al doilea).1 4.3 . După 1950.5 5.la 1700 ajunseseră la o oarecare egalitate. se constituie 44 . 1800-1900 (milioane) Sta 1 1 1 C S 1 1 1 C tul 800 850 900 reştere tatul 800 850 900 reştere 180018001900 900 (%) (%) Nor 0 1 2 1 F 2 3 3 38 vegia . Europa îşi pierde dinamismul anterior.8 7. letargia instaurată încă din Evul Mediu a continuat pînă după 1900. Americile şi-au păstrat dinamismul demografic chiar şi după reducerea aportului migratoriu. generând o supramortalitate şi o reducere a natalităţii.2 36 ngaria 0. Spre deosebire. aşa cum o cunoaştem astăzi. au rămas mult în urmă.11 :Evoluţia populaţiei unor state europene.2 44 ranţa 8.0 .9 .3 2. stat ce va depăşi după 1900 cele mai populate state europene. Foarte dinamice au fost în această perioadă regiunile din sud-estul Asiei – Insulinda.3 Bel 3 4 6 1 It 1 2 3 80 gia . care coincide cu cel actual cu excepţia Germaniei considerată în limitele de după 1871.Moller.4 .4 .5 50 ustria 3.6 .0 3. care exclude Alsacia-Lorena şi a Italiei care nu include provinciile aflate sub ocupaţie austriacă.0 8. Macmillan.3 9. Population Movements in Modern European History. Este de fapt.9 . State care altădată contau printre cele mai populate din lume. Austria şi Ungaria cuprind teritoriile Imperiului Habsburgic aşa cum au fost divizate după 1867.4 6.6 0.3 8. avantajul cîştigat menţinându-se şi după 1950.0 Sue 2 3 5 1 G 2 3 5 13 dia .4 a Notă : cifrele corespund teritoriului din acea perioadă.2 .0 . în centrul şi sud-vestul Asiei.4 0 Finl 1 1 2 1 E 1 2 3 94 anda .7 . New York. Turcia. a emigraţiei peste ocean şi a efectelor catastrofale ale celor două războaie mondiale (10 mil. după câteva secole de stagnare. O situaţie similară caracteriza şi nordul Africii.5 5.1 22 ermania 4. perioada în care ekumena. Sursa : H.5. Iranul. prin inerţie populaţia a păstrat o structură mult mai favorabilă pe vârste.2 5. Această perioadă se remarcă poate şi prin cea mai rapidă extindere a sistemului de populare înregistrată vreodată.1 6.

acoperă timpul scurs după 1950. 470. 15. unde incidenţa vînătorii de sclavi negri s-a redus treptat pînă la dispariţie.6 0 . africane.1 0 . Se suprapune şi inerţia istorică a populaţiilor africane. 30. 217.4 3 6 1 201 6776 4152 687. care vor transforma într-un timp foarte scurt „Lumea Nouă”. de multe ori colonizând aici populaţii diverse. vor cunoaşte un reviriment sensibil odată cu împărţirea continentului. în contextul unor progrese remarcabile în domeniul medical. (milioane locuitori) Anu TE Asia Eur Afri Ame Oce l RRA opa ca rica ania 195 2512 1434 516.1 . în interesul exploatării unor resurse indispensabile dezvoltării economiei capitaliste.9 1 5 7 200 6055 3718 693. extinzându-şi teritoriile în detrimentul spaţiilor forestiere sau al unor populaţii mai puţin avansate.3 5 4 4 196 3002 1724 575. unde modernizarea social-economică este mai lentă sau abia s-a declanşat. 413. Este o epocă în care creşterea populaţiei devine o preocupare majoră de interes global.n.1 8 5 6 198 4416 2647 662. 33. 26. aşa cum le cunoaştem astăzi. 921. fenomen recurent presiunii demografice acumulate. populaţia mondială a crescut cu circa 3. cele din sud-est axate pe rizicultură mai ales. mai mult decât în toate perioadele anterioare.nr.12). 609.2 3 0 9 199 5207 3176 691. După 1950. 19. În Africa subsahariană. fenomen exemplar evidenţiat de formarea S. 22.7 .7 0 .3 0 .3 . 355. Colonizarea europeană a Africii a contribuit enorm la trasarea principalelor linii de forţă ale sistemului african de populare. 330.A.U. zonele litorale. de 36 de ani dacă luăm ca bază anul 1950 sau de 40 de ani dacă ne raportăm la anul 1960. populaţiile mai active. Acest interes se justifică şi prin durata redusă a dublării populaţiei. Oceania). 507. aici situându-se majoritatea punctelor de trafic. în contextul dezvoltării agriculturii de plantaţie (Antile. 610. mai insalubre în general. datorită turbulenţei la care erau expuse din cauza invaziilor migratoare : cîmpiile stepice din sud-estul continentului. Tabelul nr. (tab. b)Faza contemporană Cea mai scurtă dintre etapele evoluţiei numerice a populaţiei Globului dar şi cea mai spectaculoasă.3 . Acum sunt valorificate ultimele regiuni europene rămase slab populate. Explozia demografică se manifestă acum la cote maxime. 981. efect al exploziei demografice manifestate în continentele rămase anterior în afara acesteia – Africa. Tot acum frontul de populare avansează spre interiorul zonelor muntoase europene.9 0 2 1 197 3633 2124 626.5 md locuitori (1950-2000).0 . 702. 825. difuzate masiv.8 0 . dovadă fiind succesivele conferinţe asupra populaţiei de după 1968. caracterizat prin cel mai înalt ritm de creştere atins vreodată.6 0 . 12. Asia a cunoscut şi ea fenomene similare. Asia şi America Latină.în liniile sale generale. Tot europenii sunt cei care vor stimula popularea unor arii insulare slab umanizate. asiatice sau europene. 787..6 45 . pînă în cele mai sărace state. unde fronturile pioniere s-au succedat rapid. mai lax decât cel din spaţiul euro-asiatic.1 . Mascarene.12 : Evoluţia numerică a populaţiei mondiale între anii 1950-2025 e. Dar cea mai evidentă extindere este opera colonizatorilor originari din Europa. depopulate sau complet nevalorificate antropic. 273.

Aceste înregistrări sunt de natură să confirme sau să infirme estimările oficiale sau ale diverselor instituţii mondiale. fiind creditat cu o creştere naturală de 3% în 1995 şi de numai 1. efectivele populaţiei mondiale sunt încă relativ cunoscute. fiabilitatea valorilor prezentate în tabel este mai mare ca oricând. de peste 2%. supraevaluarea populaţiei Laosului.0 Sursa : Estimări personale pornind de la sursele menţionate la tabelele 5-8 Astfel.n. în ţările dezvoltate.e.0 9..n 84 1. nu este de natură să influenţeze estimările mondiale. de implozie demografică. pe seama presupusului conservatorism al acestora. Yemen. un efectiv de 120 mil. dar devenită o situaţie obişnuită în majoritatea statelor din sudul şi estul Europei. care încă nu au efectuat nici un recensămînt (Etiopia. prin ajustarea estimărilor la rezultatele ultimului recensămînt efectuat în 1997. pentru ca recensămîntul din1950 să îi atribuie 600 mil. tatul 000 atul e.N. tul 000 atul 900 tul 003 c î rt . în valori absolute.0 781 474 675.U. În altă ordine de idei.1000 î. Este o situaţie care va determina modificări majore în ierarhia regională sau mondială chiar dacă globalizarea mişcărilor migratorii ar putea compensa diferenţele de trend demografic dintre cele două categorii de state. în primul rând în cei doi giganţi demografici – China şi India. China era creditată în 1947 cu 476 mil. putând apărea surprize într-un sens sau altul. redus de recensămîntul efectuat în 1992 la 95 mil. prognozele bazate pe această din urmă cifră s-au dovedit exagerate.. creditată cu 30 mil. abia după 1995 se constată o scădere după un nivel record de circa 90 mil.0 202 5 . avea conform recensămîntului efectuat în acest an. evoluţia populaţiei fiind cunoscută cu suficient de mare exactitate. valoarea maximă a creşterii a întîrziat mai bine de două decenii.8% spre 2025. Acest fenomen este specific ultimei faze a modernizării comportamentului demografic. O. multe state nu au afectat încă o astfel de anchetă. prognozele O. în multe state fiind datorat deficitului natural. 55 mil. tendinţa de scădere se va accentua în primele decenii ale mileniului al III-lea. Mai tîrziu. o raritate specifică doar Germaniei şi Ungariei pînă în 1990. De exemplu.locuitori în 1965.26 % în 2000. Un caz cunoscut este şi cel al Nigeriei care. În contrast cu evoluţiile din ţările în curs de dezvoltare. scăzând apoi treptat pînă la 1. creşterea populaţiei se aplică la mase tot mai mari deşi după 1970 se constată o reducere progresivă a ritmului anual (valoarea maximă.-2003 N s 1 st 1 sta 1 st 1 sta 2 r. estul Asiei etc. nu numai în ţările dezvoltate ci şi în multe state asiatice sau latin-americane.locuitori anual. bazându-se pe un ritm care nu va depăşi 0. fenomen care nu îngrijorează atât prin efectul reducerii populaţiei cât prin acela.9 3 5 1 40.4 . al îmbătrînirii acesteia. 85 Cazul Iranului este cel mai frapant. Tabelul nr.0 0 8. Afganistan).4% între 1995-199984. a căror populaţie cumulată depăşeşte 37% din totalul mondial. această ultimă perioadă a ciclului actual este marcată de tendinţa generală de scădere a ritmului de creştere a populaţiei. infirmat de studii recente85. bază a estimărilor ulterioare. Totuşi. cu tendinţa de generalizare la scara întregului continent iar în perspectiva imediată şi în Canada.n. deja puternic resimţit. Cu toată generalizarea recensămintelor.0 6. Arabia Saudită.13).N.2% în 2000.U. dovedită de recensămîntul efectuat în 1994.e. Diferenţe sensibile între estimări şi recensăminte au fost recent observate şi în unele state islamice ale căror populaţii erau supraestimate. corespunde anilor 19651975.. 126 107 8.nr. de locuitori. Foarte puţin cunoscute sunt efectivele multor state importante la nivel regional. deja cele mai multe state vest-europene menţinându-se în afara declinului prin soldul migratoriu pozitiv (tab. 46 . estima pentru 1990.13 :Evoluţia ierarhiei primelor 10 state cele mai populate (milioane locuitori. Este de fapt tendinţa inversă. Totuşi.

natalitatea şi mortalitatea.7 nţa 5 T 3 F 6 Ba urcia .0 S. Egiptul.Sajna. Asia nu-şi va pierde poziţia. Problèmes économiques.2. progresul societăţii umane a implicat şi un progres continuu al controlului acestor 86 Cf. specia umană distingându-se prin posibilitatea unui control care le poate modifica nivelul.5 ia Sursa: Estimări personale pornind de corespund teritoriului actual. Filipinele.A Ch 288.7 5 M 4 Fe .5 5 In 4 Ni . cu condiţia rezolvării unor probleme derivate din depăşirea raportului optim dintre populaţie şi resursele locale.0 4 ina 2 ia 7 U.3 6 hina 6 dia 7 U. soluţia de ultimă oră a Egiptului fiind extremă : proiectul New Valley. Iranul.9 5 Ita 3 Jap .Bilanţul natural al populaţiei Bilanţul natural este determinat de două componente esenţiale în creşterea populaţiei.Rusă 1. inclusiv partea europeană a Rusiei.0 ermania 3.2 onia 27. 2589/1998 47 .2 akistan . la care se adaugă Vietnamul.0 dia 3.5 ngladesh 6 I 2 S 6 Pa raq . 91. USD pînă în 2020 şi prevede recuperarea a 534 000 ha teren arabil în oaza El Kharga. L’économie egyptienne et l’aménagement du territoire.A 6 .5 6 Ja 4 Br . Thailanda. 7.5 ponia 5.5 la sursele menţionate la tabelele 5-8. Turcia.0 . crearea a câtorva milioane de locuri de muncă şi strămutarea aici a circa 7 mil.1 hina 2 ndia 3 C 6. Iranul) aceste state au un rol tot mai important în gestiunea resurselor umane ale Planetei.5 . care va costa 89 md. Rezolvarea acestora este posibilă numai prin atingerea unui echilibru al creşterii demografice. este indubitabilă. Mexic.9 geria 1 S 2 G 3 Ital 0 pania .0 kistan 7 I 2 E 5 Egi talia .0 kistan 49.0 onezia 20.0 Ind 2.8 pt 8 F 2 P 5 Sp ranţa .2 I 1 hina 1 C 2.0 rcia 4 E 3 T 6 Fra gipt . Pakistan. Ambele se supun unor legi biologice comune cu ale tuturor vieţuitoarelor.2 donezia 0.7 alia .0 ania 9 I 2 Ir 3 Ni ran .4 ranţa . care în funcţie de nivelul lor pot asigura un excedent (spor) natural sau un deficit natural. Egiptul.2 ngladesh 46. toate cu peste 100 mil. Propulsate la nivelul de puteri regionale sau recîştigându-şi poziţia de altădată (Turcia.5 urcia .1 d. state a căror pondere depăşeşte 1% din populaţia mondială. Natalitatea este elementul activ în acest bilanţ iar mortalitatea cel pasiv.Rusă 45.3 6 G 4 Pa . va pierde teren în faţa Africii şi Americii.1 an .6 S.Britanie 1.5 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 Valorile 2. Astfel.0 ermania . nr.0 lia 4.1 5 Fr 4 Ba . dar Europa. America de Sud a recuperat diferenţa care o separa de America de Nord dar nu va mai înregistra pe viitor o creştere notabilă iar Oceania va rămîne la acelaşi nivel coborît de populare.0 ia P 3 It 7 Tu akistan .0 In 6 ina 3 Ch 7.5 pania .7 anţa 1. Evoluţiile din ultima jumătate de secol au adus în prim plan o serie de state care au devansat statele cele mai populate din Europa – Indonezia. la vest de Nil şi în Peninsula Sinai.locuitori86. o creştere a ponderii continentelor în care explozia demografică îşi menţine încă prin inerţie influenţa.0 In 27. Cu toate acestea.5 geria 33.3 gipt . Brazilia.5 C 15.locuitori în 2003. Nigeria. III. C. Bangladesh. Fe 7 Ind d.8 azilia 76.7 Ind 068. Etiopia.

se obţine prin raportarea numărului de născuţi vii într-un an la populaţia feminină de vârstă fertilă. 1954) este o comparaţie între Franţa şi Ungaria. pot apărea abateri semnificative. natalitatea putând înregistra salturi remarcabile.8.1%. mortalitatea este mai greu de controlat. rezultanta fiind tendinţa de creştere accelerată a populaţiei Globului. indică tendinţe regresive iar peste acesta asigură o creştere naturală a populaţiei (în condiţiile unei mortalităţi reduse). mai ales în ţările slab dezvoltate unde sunt declaraţi adesea mai tîrziu sau nu sunt declaraţi decât dacă se dovedesc viabili. ISF poate fi interpretat în funcţie de pragul de 2. astfel încât valorile publicate de către diversele organisme naţionale sau internaţionale sunt relative. -indicele conjunctural (sintetic) al fertilităţii.1. Este motivul pentru care în practica demografică sunt utilizaţi şi alţi indicatori ai fertilităţii precum : -natalitatea standardizată (Ns). 48 . respectiv 7. În acest mod pot exista contradicţii între acest indicator şi natalitatea brută. 20. III. Repartiţia sa pe Glob este inegală. Aceste diferenţe se datorau raportării natalităţii brute franceze la o populaţoie relativ îmbătrînită. Pf (15-49 de ani): F=Nv/Pf*1000 Este mai relevant decât natalitatea brută. Sub acest prag.Beaujeu-Garnier. factorul biologic fiind mult mai puternic impunând o evoluţie mai lentă. dar fertilitatea generală este mult mai ridicată decât în acesta (51. unde pe timpul celui de-al doilea război mondial. Practic toate statele europene se află sub 87 O situaţie des citată este aceea care a urmat măsurilor nataliste ale puterii comuniste din 1966 în România. pentru că elimină acele segmente de populaţie care nu participă efectiv la reproducerea populaţiei (femeile aflate în afara vârstei fertile şi bărbaţii). conjuncturale87.5% în 2001). respectiv.9. De exemplu. Spre deosebire. ISF. pe când unul cu populaţie tînără va avea valori foarte ridicate.1. obţinută prin raportarea la o populaţie standard (Ps) şi nu la una reală (o populaţie cu o structură ideală pe grupe de vârstă) : Ns=Nv/Ps*1000 Este puţin folosită neexistând o unanimitate în privinţa calculului Ps. în funcţie de dorinţa acesteia de planificare a dimensiunii proprii. îmbătrînirea foarte avanasată a populaţiei constituind principala explicaţie. existând o tendinţă de subevaluare a populaţiei rurale mai ales. în acele regiuni cu uşoară dominanţă masculină. fiind obţinut prin raportarea numărului de copii născuţi de femeile de vârstă fertilă la totalul acestei populaţii la un moment dat.1‰.două componente vitale. Similară este situaţia şi la nivel regional. În plus. iar valoarea anului 2003 de 2. Astfel. când natalitatea s-a dublat întrun singur an. Numărul născuţilor vii nu este totdeauna cunoscut. raportat la mia de locuitori (Pt*1000) şi este mai uşor controlabilă. considerat ca fiind limita pînă la care o populaţie îşi asigură înlocuirea. ca şi municipiul Bucureşti (9. tot mai utilizat în statisticile O. -fertilitatea generală a populaţiei. Valoarea obţinută se exprimă în copii/femeie de vârstă fertilă şi reflectă cel mai bine tendinţele de evoluţie ale unei populaţii ca şi posibilităţile de regenerare a efectivelor. natalitatea brută era de 16‰.2%. dar fertilitatea generală era de 159‰ în Franţa şi de 150‰ în Ungaria. fie de către stat.Natalitatea Componenta activă a bilanţului natural se exprimă prin numărul de născuţi vii (Nv). fie de către familie. media anilor 1995-1999 fiind de 2. ceea ce este cunoscut este natalitatea brută. Un exemplu citat în literatura de specialitate (J. în ţara noastră.2%). prin măsuri restrictive sau stimulatorii : N=Nv/Pt*1000 Această particularitate implică o mare variabilitate în timp. Tot în aceste state. un stat cu o proporţie mare a populaţiei vârstnice apare cu valori foarte reduse ale natalităţii. judeţul Teleorman este cunoscut astăzi ca având valori foarte reduse ale natalităţii.U..N.2. recent populate sau în curs de populare. La fel. aşa cum a fost prezentată în capitolul anterior. care prezintă unele inconsecvenţe datorate structurii diferenţiate pe grupe de vârstă şi sexe între diversele populaţii. putând fi utilizat în prognoza pe termen mediu. respectiv 28. mult mai utilizată. nici populaţia totală nu este cunoscută.

8). Inerţia explică persistenţa acestui termen. Până în 1970 caracteristicile social-economice ale acestui vast spaţiu erau relativ omogene dare ulterior s-a produs o rapidă diferenţiere care face caducă expresia de „lume a treia“. 1996) 49 . Paris. pare-se. III.85.2. Sub acest prag au coborît deja şi o serie de state în curs de dezvoltare care au dus o politică riguroasă de control demografic (R.).U. de obicei atunci când valoarea sa este supraunitară. situaţie schimbată după 1950. ceea ce înseamnă că populaţia mondială va continua să crească în următoarele decenii. doar S. efect probabil al mondializării. Thailanda. se menţin la limită.Factorii care influenţează natalitatea Natalitatea este un fenomen natural supus unor influenţe puternice din partea unor factori social-economici şi politici.1-1. cunoaşte o tendinţă de scădere rapidă după 1990.A. Ariile de consum preferenţial al orezului se remarcă printr-o fertilitate potenţială ridicată.Chineză. declinul demografic accentuânduse astfel în deceniile viitoare88. R. Rusia. În ţările în curs de dezvoltare valoarea acestui indicator depăşeşte de regulă valoarea 5 în Africa sau 3 în Asia şi America Latină (maxima în Niger. valorile potenţiale ale natalităţii s-ar înscrie între 45-50‰. al unor populaţii europene (coloniştii francezi din Quebec).-N. la peste 50‰. mai ales după dispariţia bipolarităţii hegemoniei politice mondiale prin căderea comunismului. în funcţie de particularităţile fiziologice putându-se ajunge pînă la 60‰ – cazul unor populaţii africane sau.34. Ca şi ISF. Economie du monde contemporain. în trecut. explicabil prin aportul de populaţie latino-americană şi prin prezenţa numeroasei comunităţi afro-americane. Aceeaşi situaţie caracterizează şi alte state dezvoltate (Japonia.S. susceptibile a induce sterilitatea. exprimă tendinţe de scădere. creşterea destul de rapidă a populaţiei se va menţine astfel prin inerţie. Gallimard. sifilis).59 iar pentru 1995-1999 de 1. al generalizării unor comportamente şi mentalităţi specifice statelor dezvoltate. România cu 1. Această tendinţă obligă la revizuirea continuă a prognozelor O. Africa şi cea mai mare parte a Asiei (cu excepţia Japoniei şi a părţii asiatice a fostei U.U. Distribuţia sa este la fel de neuniformă. populaţia are tendinţe de creştere iar dacă este subunitară. a)Natalitatea potenţială (fiziologică) Dacă asupra unei populaţii nu intervin nici un fel de constrîngeri sociale. Este cel mai important indicator pentru prognoza natalităţii. Cehia. O parte din reducerea natalităţii în ţările dezvoltate se datorează şi creşterii consumului de proteine. S-au apropiat vertiginos de acest prag şi unele state musulmane precum Tunisia sau Iranul. Georgia. Taiwan) sau multe state insulare din Antile (Cuba în primul rând) mai permisive politicilor denataliste. de bolile endemice şi mai ales de cele venerice.2). în Lumea a Treia fiind încă de 1. Letonia. Giraud. Aşa a fost cazul Africii înainte de 1950. Spania. Coreea de Sud.1. Australia). Pe parcursul anilor 1990-2000 s-a observat însă o rapidă scădere a acestui indicator în majoritatea statelor Lumii a Treia. unde pe arii extinse 20-25% dintre femei erau afectate de astfel de boli (boala somnului. o influenţă notabilă. Eradicarea malariei într-un stat tropical ca Sri Lanka.N. Canada. cu excepţia Albaniei.P. Totuşi.R. fertilitatea feminină fiind invers proporţională cu consumul de proteine şi direct proporţională cu cel de vegetale. fiind influenţată de starea sănătăţii populaţiei. natalitatea potenţială este rareori atinsă. se obţine prin raportarea numărului total de copii de sex feminin care au şansa să ajungă la vârsta reproducerii şi care sunt născuţi de către o femeie în decursul vieţii sale. fapt pozitiv dacă îl raportăm la gravele probleme de dezvoltare ale acestora. Valoarea medie mondială pentru 1980-1984 era de 1. Regimul alimentar are. sporită de practica administrării fierturilor 88 Termenul de «Lumea a Treia» este înţeles în sensul tradiţional care înglobează America Latină. L’inégalité du monde.limita menţionată. pe termen mediu. în unele cazuri fiind foarte coborît (Bulgaria. care o justifica anterior. deşi unele statistici internaţionale deosebesc tot mai mult două categorii de state : state în curs de dezvoltare şi state subdezvoltate (vezi P. spre deosebire de ţările dezvoltate unde este sub 0. Armenia.S. a condus după 1950 la o creştere rapidă a natalităţii.1.61. -rata de înlocuire (reproducţie) a populaţiei. consecinţă a influenţei factorilor care vor fi prezentaţi în cele ce urmează. Putem distinge astfel o natalitate naturală (potenţială) în absenţa oricăror măsuri de ordin social şi o natalitate reală. tendinţă manifestă mai ales în regiunile vecine acestora – nordul Africii sau apropiate cultural – America Latină ori cu care întreţin relaţii intense – sud-estul Asiei.

au o influenţă negativă (cazul eschimoşilor). au o natalitate mai redusă sau dimpotrivă. pp 446-462.6%) sau europoizi (1.R. Nivelul şcolarizării este foarte important. esenţial. Sigură este frecvenţa mai mare a fenomenului gemelar la negroizi (2% din naşteri). b)Natalitatea reală Ca urmare a conjuncţiei unor factori diverşi. situaţie reglată treptat prin mortalitatea mai ridicată. Studii efectuate în Franţa anilor 1970 arată o diferenţă importantă între familiile burgheze şi cele de agricultori. dar cu tendinţa de reducere progresivă a diferenţelor pînă la apropiere sau chiar inversare90. 1998-2001. La 1800. Gradul de ocupare a populaţiei active feminine.S. Rolul particularităţilor rasiale în diferenţierea natalităţii potenţiale este discutabil şi delicat.A. Numărul mediu de copii pe familie a scăzut masiv în ţările dezvoltate – de la 5. concedii plătite. este un alt fctor important în perioada contemporană.5‰ pentru populaţia de origine europeană (cf. arată că în rândul femeilor analfabete.5 în trecut la mai puţin de 2 în prezent.Key demographic indicators.. 1999 91 În această din urmă ţară.1 copii). pe când astăzi se ajunge la peste 99%. În funcţie de orientarea acesteia se pot distinge : politici nataliste. comunicat din iunie 2002). Creşterea nivelului de trai determină familiile să-şi diminueze descendenţa. fiecare căutând să profite la maximum de binefacerile societăţii de consum. Această scădere este legată şi de modul de viaţă.. în acelaşi sens (2.III. Australia sau Noua Zeelandă pot fi observate evoluţii similare91. Contextul climatic poate de asemenea influenţa natalitatea brută. doar 50% din copii ţărilor vest-europene aveau şansa să atingă vârsta maturităţii. state dezvoltate economic şi cu o densitate redusă a populaţiei . Primele state care au introdus o astfel de politică au fost Germania nazistă şi Italia fascistă. cu venituri mai mici. vol. În unele state.. în orice caz subsidiar rolului factorilor induşi de standardul de viaţă şi de comportamentul demografic. copii sunt alăptaţi pînă la 2-3 ani. În afara Europei. cu ierni lungi.U. spre deosebire de Africa unde.38)89. natalitatea reală este diferită de natalitatea potenţială. această politică este prezentă şi în Australia. studii efectuate în S.2 copii. politicile denataliste. urmate de Franţa. J. antrenarea lor în activităţi productive este la fel de important în prezent corelat cu modificarea moravurilor şi a mentalităţilor.1%). corelată însă cu nivelul veniturilor. structura pe sexe a născuţilor este totdeauna favorabilă sexului masculin (5-6%mai mulţi). impune o relaţie invers proporţională. numărul copiilor este mai mare (3. la ţigani (pînă la 4. sau se ghidează după idei expansioniste. cu venituri mari. generat de tendinţa spre supraconsum. foarte ridicată în cazul în care există un aflux sporit de populaţie tînără venită din mediul rural.-P. familiile urbane din S. creşterea timpului liber.U.86) decât al celor cu studii superioare (1. Brazilia. atunci când statul se vede ameninţat de reducerea naturală a populaţiei. Mediul urban are de asemenea o influenţă certă. U. Constau în măsuri de planning familial : 89 90 Informaţii preluate de pe site-ul US Department of Statistics. Institutul de Statistică din Noua Zeelandă. Aceste politici constau în măsuri de sprijinire a mamei şi copilului : acordarea de alocaţii. În zonele cu climat diferenţiat apar consecinţe vizibile în frecvenţa mensuală a naşterilor (valoarea maximă se înregistrează în aprilie-mai în Europa) consecinţă a concepţiilor de la începutul verii. în general. spre deosebire de familiile din mediul rural. Populaţiile cu o structură deformată – cazul emigranţilor. segregaţia rasială corelată cu standardul de viaţă poate fi un alt factor de diferenţiere a nivelului natalităţii. -politica statului. Histoire des populations de l’Europe. Fayard. care caută să susţină o natalitate ridicată.A. Bardet. mamele putând astfel concepe din nou.6. În anii 1970. media natalităţii în perioada 1998-2001 era de 27‰ pentru populaţia maori şi de numai 12. asigurarea locului de muncă.S. 50 .U. Climatele excesiv de reci. Tipică din acest punct de vedere este Africa de Sud dar şi în S. Cei mai importanţi dintre aceştia sunt : -standardul de viaţă.5%) dar mult mai slabă la mongoloizi (0. în perioada interbelică. care aveau în medie 3. O influenţă majoră o are structura pe grupe de vârste şi sexe.A. De regulă. Argentina sau în ţările petroliere din sud-vestul Asiei. după 1950 iar mai tîrziu de toate statele europene. care urmăresc diminuarea creşterii naturale prin intermediul reducerii natalităţii. unde omul s-a adaptat mai greu..9 copii. aveau în medie 2. nefiind concludent.de orez de la vârste fragede. respectiv 4. cu cât este mai ridicat cu atât natalitatea este mai redusă.

8 la 20.7‰ la 4‰ iar ponderea naşterilor ilegitime a crescut de la 15. În unele state din Africa subsahariană. cu valori apropiate şi în celelalte state scandinave.răspândirea mijloacelor anticoncepţionale. contribuind la diminuarea natalităţii.5% la 38. 95 Cf. Franţa. Bangladesh sau Vietnam. Căsătoria precoce a populaţiei feminine în statele Africii subsahariene explică parţial menţinerea unui nivel al natalităţii apropiat de maximumul biologic (cazul menţionat al Nigerului. curente în Europa).2001). Chiar şi în state mai « conservatoare » precum R. În perioada intercensitară 19902000. bazei de date a INED.National Bureau of Statistics of China. cazul majorităţii statelor europene şi Americii de Nord..6 pentru femei. 55‰ în 2003.22% pe când acela al minorităţilor naţionale cu 16. Dimpotrivă. pp 41-76. majoritatea bărbaţilor rămînând necăsătoriţi. mai recent şi în Indonezia.1‰ în S. Olanda. În Asia de sud-vest este mai puţin evidentă. Germania. 16 ani feminin şi 24 ani masculin). nupţialitate de peste 7‰. 96 În statele din partea central-estică a Europei.6% (cf. Acolo unde este tradiţional coborîtă. respectiv de la 11. este de asemenea foarte importantă.7%. depăşind astfel 106. China. politica indiferentă. această politică a vizat în primul rând populaţia majoritară.fr/bdd. celibatul feminin definitiv este extrem de redus (Niger. De ex.Adnan. unde acest indicator afişează încă cele mai mari valori la nivel mondial. Nupţialitatea redusă şi divorţialitatea mare contribuie de regulă la scăderea natalităţii. fapt observat în Africa şi în unele state din Orientul Apropiat. 93 În ultimul timp World Population Data Sheet. în Bulgaria. China. fiind un factor esenţial în politica denatalistă a unor state. statul care a iniţiat această politică). Scandinavia. Italia sau Spania). în contextul celei mai scăzute vârste la căsătorie din Africa. paralel cu o sporire a numărului femeilor active. pentru că în acest mod cvasimajoritatea femeilor de vârstă fertilă sunt căsătorite.persoane (8. Rolul său este contradictoriu totuşi. Indicatorii care exprimă relativ aceste fenomene sunt nupţialitatea (numărul de căsătorii la mia de locuitori) şi divorţialitatea (numărul de divorţuri la mia de locuitori).5%. odată cu generalizarea şcolarizării şi a ocupării unei părţi importante din forţa de muncă feminină în activităţi neagricole.4 mil. atât la femei cât şi la bărbaţi)92. Kenya şi sudul extrem.U.. dar mai puţin vizibile în India. familiile fiind extrem de stabile (0.3 ani pentru bărbaţi şi 19. acest indicator este ridicat impunând. respectiv 15 ani (Cf. natalitatea se menţine ridicată94. faţă de valorile de 3-5‰.Moldova se constată acelaşi fenomen. aflat în creştere rapidă în Europa şi America de Nord (peste 50% deja în Danemarca. parţial. 94 Cazul Indiei. Creşterea acesteia poate impune o scădere sensibilă a natalităţii. unde media era în anul 2000 de 23 de ani la bărbaţi şi 19 ani la femei.N. al majorităţii statelor latinoamericane şi africane iar mai recent şi al unor state est-europene93. în Ghana.1% în 1990. sub direcţia lui J-Cl. admirabilă sinteză a evoluţiilor demografice la nivel planetar publicată de PUF în 1997. În acest mod se explică scăderea continuă a ponderii populaţiei majoritare han. ediţiilor succesive ale Demographic Yearbook).1% pentru grupa de vârstă de 45-49 ani). 51 .U. Brazilia) cu probleme serioase legate de suprapopularea marilor metropole. Un indicator util în prezent este frecvenţa naşterilor ilegitime. faţă de 5.2‰ divorţialitate. satisfăcător şi redus. -structura tradiţională a familiei are un rol important acolo unde poligamia este frecventă.U. prezintă şi modul în care guvernele statelor percep nivelul creşterii populaţiei. comunicatul din 2. minorităţile naţionale fiind parţial excluse din cauza localizării lor în regiuni mai slab populate. http://www. -vârsta medie la căsătorie. pe fondul slăbirii influenţei religiei musulmane şi al sărăciei95. de 19. cum este cazul Bangladeshului. legiferarea unor vârste limită la căsătorie (cazul Chinei). între 1991-2000. numărul acestora a crescut cu 11. explicând parţial 92 În China. Thailanda. Sh. Enjeux et problemes. doar 0.1 la 5. America Latină prezintă o situaţie complet opusă. cf. cu trei opţiuni : ridicat. Este o politică extrem de răspândită în Asia Musonică unde rezultatele au fost în general pozitive (Japonia. pînă la măsuri şocante de tipul sterilizărilor în masă (India. unde a ajuns la 27. rata nupţialităţii s-a redus de la 5. publicaţie anuală a O. În America Latină este generalizată în statele mari (Mexic. cu excepţia Iaranului şi a Turciei. paralel cu scăderea nupţialităţii. Tendinţa de dispariţie a acestui fenomen are drept efect creşterea natalităţii.04. în aceeaşi perioadă indicatorii menţionaţi evoluând de la 9.Chesnais. Acest indicator este tradiţional ridicat şi în unele state din Orientul Apropiat (mai ales în cazul bărbaţilor) şi are o tendinţă de creştere în multe ţări ale Lumii a Treia.4% faţă de 8.ined. cazul S. Thailanda. În Africa este mai rar întîlnită dar a dat deja rezultate notabile în nord (mai ales în Tunisia dar şi în Algeria sau Maroc). chiar mai mult în Irlanda.A. valori reduse ale natalităţii (valori de peste 30 de ani la bărbaţi şi 27 ani la femei în vestul continentului. în La population du monde. La conjoncture des pays développés en chiffres). în Europa. impunerea unor sume familiilor cu mulţi copii. dar mai redus în statele din sud şi est)96.2‰. Baisse de la fecondite en situation de pauvrete absolue.A. în creştere sensibilă faţă de valorile înregistrate în anii 1956-1960. în care autorităţile nu intervin în nici un mod. ponderea naşterilor ilegitime se află într-o creştere accelerată.

acolo unde această practică este foarte frecventă. sau la nivel regional Peninsula Bretagne din Franţa ori satele cu populaţie catolică din vestul Moldovei). dar s-a raliat rapid acestei tendinţe. Vârsta medie la căsătorie este foarte coborîtă adesea iar poligamia încă este prezentă chiar dacă tendinţele din ţările dezvoltate se resimt timid în unele state mai avansate.6 4.5 5. 1996.5 1 Europ 1 1 1 1 1 1 1 a 5.975. cazul statelor din estul Europei. Statele asiatice şi cele nord-africane prezintă o situaţie similară.1 2 .14 : Evoluţia natalităţii între 1970-2003 (în ‰) Conti 1 1 1 1 1 1 2 nentul 970. acestea putându-se opune politicilor de planning familial sau divorţialităţii.4 6 .985. Spre sfîrşitul secolului al XIX-lea acest tip de evoluţie avansează spre sudul şi estul continentului. sentimentele pronataliste ale populaţiei fiind viguroase chiar şi în rândul tineretului sau al păturilor sociale mai instruite (Thumerelle. III. -prescripţiile religioase sunt uneori foarte importante. lumea contemporană este marcată de tendinţa generală de reducere a natalităţii. Influenţa acestui factor se resimte în unele cazuri şi mai puternic acolo unde unele dintre aceste comunităţi religioase sunt minoritare. alocând femeii un statut inferior. În Marea Britanie şi Germania această evoluţie a fost mai tardivă.990.6 3.135-154. mai ales în statele care nu au o politică demografică susţinută.4 3. J. Unele confesiuni religioase proscriu avortul.2-3/1997. Se disting trei tipuri de evoluţie a natalităţii.7 3. frecventă în statele dezvoltate unde industrializarea şi modificarea comportamentului demografic s-au manifestat de multă vreme (mai întîi în Franţa şi Scandinavia.1/1 în 2000. ultimele fiind variante ale celui dintîi : -evoluţie „normală”.Veron.1. pp. O situaţie mai greu de caracterizat o prezintă Africa subsahariană. pp. favorabil familiei extinse. Tabelul nr. natalitatea poate înregistra o cădere rapidă.201-206).14). explicabilă prin influenţa Islamului în ţările musulmane sau prin tradiţiile familiale din estul continentului. cum este cazul musulmanilor din India la care nivelul natalităţii este în medie cu o treime mai ridicat decât în cazul populaţiei hinduse majoritare 97. unde promiscuitatea şi absenţa unei stări civile eficiente nu permit o comparaţie cu situaţia din statele dezvoltate.1 1. Două teorii se confruntă în explicarea nivelului ridicat al natalităţii din această regiune : prima nu vede în aceasta decât manifestarea clasică a unei subdezvoltări accentuate. caracterizată prin tendinţa de descreştere lentă. Polonia.2. dar şi statele catolice mai tradiţionaliste din Europa (Irlanda.2/ 1. ca o adaptare la noile condiţii impuse de raportul dintre om şi natură (tab.7 1 2 Cf.5 0 Afric 4 4 4 4 4 3 3 97 I I SF SF (1970) (2000) 5 . 98 România a fost ani la rând pe nedoritul prim loc pe plan mondial din acest punct de vedere.4 5 .2.indicii mai ridicaţi ai natalităţii. unde Coranul susţine natalitatea. cealaltă.0001974 1979 1984 1989 1994 1999 2 003 Asia 3 3 2 2 2 2 2 4. fără a nega acest factor. după 1990. la 1800 natalitatea înregistra încă un nivel similar celui din ţările slab dezvoltate (37‰.980. în 1990 raportul între numărul de avorturi şi cel de născuţi vii a fost de 4. unde se va generaliza după 1900 iar în prezent avansează şi în ţările în curs de dezvoltare.7 1.995. La transition démographique dans l’Inde.Tipurile de evoluţie a natalităţii şi distribuţia acesteia pe Glob În ansamblu. Se disting prin aceasta statele musulmane. scăzând până la 1.6 0. la 1900 ajungând la 29‰ iar în 2000 la 10-12‰). Invers. Espace/Population/Société.5 8. încă din secolul al XVIII-lea).1 7. atribuie un rol sporit contextului cultural. când legislaţia referitoare la această metodă contraceptivă s-a liberalizat98.nr. dar continuă. nr. 52 . contribuind astfel la păstrarea unei natalităţi mai ridicate (cazul multor comunităţi neoprotestante).

nr. Tipică a fost situaţia care a urmat celui de-al Doilea Război Mondial. în ultimele decenii.6 2 2.5 3 . La population mondiale au XX-e siècle.A.6 copii/femeie în 1977 la 2. Sri Lanka etc. Thailanda.2 8 1 8 . cf. combină tendinţele generale de scădere cu reveniri temporare. 1999.J. Tunisia. Conform unor studii.5 Amer 1 1 1 1 1 1 1 2 2 ica de Nord 5. imputabilă. Paris.6 3.9 5.A. Coreea de Sud.9 2 1.0 5. Similară este şi situaţia unor state din sudul şi estul Europei (Italia. Kohgiluyeh.1 2.6 7. concepţiei neomalthusianiste dar şi modificării mentalităţilor în contextul revoluţiei informaţionale (accesul generalizat la mass-media audi-vizuală).1 1 8. după 1985 se remarcă printr-o stabilizare a natalităţii la un nivel relativ înalt pentru o ţară dezvoltată (1415‰).5 9. Libia.U. Federaţia Rusă.3 2 . ca efect cumulat al unor măsuri anterioare de ocrotire a familiei în cadrul politicii social-democrate (concedii plătite pentru ambii părinţi. Surse : Statistical Yearbook of O.)99.5 9. când în majoritatea statelor beligerante s-a constatat un puternic reviriment ca urmare a creşterii nupţialităţii.U. fenomen cunoscut ca „baby boom”. Un alt caz tipic este acela al României.1 9.7 7. Toate acestea s-au reflectat în tulburările sociale grave generate de revoltele tinerei generaţii în marile capitale occidentale (mai ’68). Population Today.Tarmann.0 Amer 3 3 2 2 2 2 2 5 2 ica Latină 5. Kurdistan).2 3. care pînă în 1940 avea o politică natalistă. PRB.9 4. frumuseţea. PUF. iar Federaţi Rusă este inclusă la Europa.U. O revenire de scurtă durată a fost consemnată şi în cazul Suediei în perioada 1990-1995. S. A. manifestat mai ales în S. unde s-a ajuns de la un indice de 6.1 la 2.3 2. moralism.7 3 . a unor state din sudul şi estul Asiei (China. acest fenomen a caracterizat mai ales state învingătoare.8 5. World Population Data Sheet -evoluţie accelerată. se disting în acest context. ONU. Iran achieve Remplacement Level Fertility. naţionalism) şi al instaurării unei mentalităţi strict materaliste şi hedoniste (ale cărei valori sunt tinereţea. Bulgaria. Algeria etc.4 6.N.3 4.A.2 4 . şi vestul Europei.2 2 3. care se pot repeta din cauze social-politice (războaie. de scădere accelerată.U. Ucraina). unde după 1966 politica natalistă a condus la dublarea nivelului 99 Cea mai fulminantă evoluţie a înregistrat-o în ultimele două decenii Iranul. 100 Cf. dar după 1948 a adoptat o politică inversă.Dupâquier. încât natalitatea scade de la 42‰ în 1948 la 9‰ în 2000.2 2 . Caracteristică acestei evoluţii este stabilizarea natalităţii la valori foarte reduse. în afara celor est-europene şi a fost amorsat încă din timpul războiului. fiind mai rapidă în zona capitalei sau în provinciile cu populaţie dominant persană şi mai lentă în Balucistan sau în ariile izolate din Munţii Zagros (Luristan.a Ocea nia 6. 53 . efect la îmbătrînirii accentuate a populaţiei (sub 8‰ în Bulgaria sau în Ucraina între 1995-1999).1 1 9. imigraţia unor populaţii mai proflifice). Această fază de creştere a natalităţii s-a menţinut până după 1960 în unele cazuri fiind corelat cu atitudinea pronatalistă a societăţii în epocă. După ce au cunoscut o tendinţă de scădere normală.7 TER 3 2 2 2 2 2 2 5 2 RA 1. explicat prin sosirea masivă.0 .4.8 2 0. cu o structură pe vârste favorabilă tinerilor. forţa şi sănătatea).5/2002.6 5. -evoluţie în zig-zag. Este cazul Japoniei.1 în anul 2000. alocaţii de sprijin etc. al respingerii unor valori tradiţionale (autoritarism.8 5. a emigranţilor latino-americani. urmând unei faze de scădere accelerată a natalităţii. corespunzătoare în bună parte crizei din perioada interbelică100. Maroc. caracterizată prin menţinerea unei natalităţi ridicate timp mai îndelungat şi prin introducerea la un moment dat a unor măsuri de reducere a natalităţii.5 6.8 Notă : America de Nord cuprinde numai Canada şi S.).5 6.2 .2 .9 4. chiar în mediul rural s-a trecut de la 8.) iar mai recent chiar a unor state musulmane considerate mai reticente faţă de politicile demografice denataliste (Iran.6 . Majoritatea statelor afectate de acest fenomen au cunoscut după 1965 o tendinţă inversă. Ca în toate cazurile această evoluţie urmează modelul centru-periferie.

54 .nr.6‰ în 2002). 101 De menţionat aportul notabil în crearea acestor valori şi aşa reduse ale natalităţii. Oman. al imigranţilor. Statele care aparţin acestei categorii sunt mai avansate economic şi mai urbanizate decât cele din prima categorie.05. mai ales cele din nordul şi sudul extrem. integrând toate statele europene. inimaginabile altădată (Germania. Astfel. extrem de coborîte. Sunt valori sub care practic nu se mai poate coborî. cu o accelerare după 60-70 de ani. Noua Zeelandă. Vietnam. valorile sale oscilează la nivel mondial între 3 şi 150‰ (tab. statele asiatice cu politici demografice eficiente (cele din estul Asiei.2002 că în anul 2001. Indonezia etc. Japonia etc. conform evaluărilor. care. ca şi natalitatea nu este cunoscută cu exactitate. Canada. fiind mai ridicată la grupa sub 1 an. altele mai recent – Brazilia. de peste 50‰ mai sunt atinse doar în câteva state africane (Nigerul cu 55‰. iar la nviel regional mai poate fi remarcată doar provincia iugoslavă Kossovo. Este de fapt mortalitatea brută. situaţie schimbată în sens pozitiv în această ţară dar încă frecventă în statele africane unde serviciul stării civile nu funcţionează eficient sau se menţin situaţii conflictuale.Mortalitatea Elementul pasiv al dinamicii populaţiei este calculat prin raportarea numărului de decese într-o perioadă dată (un an de regulă). Albania fiind singura care s-a menţinut în această categorie pînă spre 1980. Valorile mortalităţii sunt foarte diferite raportate la grupele de vârstă. În Europa nici un stat nu se mai încadrează în această categorie. concentrate în emisfera nrodică. Afganistan. scăzând apoi rapid pînă la un minimum atins între 15-25 de ani. Ucraina. în Franţa. Pot fi deosebite trei categorii de state : -state cu valori mari. multe state insulare din Antile (Cuba. Laos. în India anului 1950. 10% din copii născuţi în Franţa aveau cel puţin un părinte străin. între statele cu valori foarte ridicate şi cele cu valori reduse.. America Latină şi Oceania (Yemen. mai rare în deceniile trecute datorită polarizării statelor în jurul valorilor extreme. III. În Europa. excepţional în Africa (Tunisia sau unele mici state insulare din jurul continentului -Mauritius. Armenia.2. PaupaNoua Guinee etc. valoarea maximă şi Mali).natalităţii (14. Federaţia Rusă. sub 10‰. concentrate în Africa Subsahariană.). nivelul din 1966 fiind regăsit abia în 1990. peste 30‰ în medie. Guatemala. Columbia) sau asiatice (inclusiv state dens populate ca India. Scăderea recentă a natalităţii încadrează în această categorie majoritatea statelor latino-americane (unele de multă vreme -Argentina sau Chile.U.3‰ în 1966 şi 27. Valorile peste 40‰ tind să devină tot mai rare din cauza tendinţelor de scădere normală a natalităţii.A. S. De ex.). Honduras. Ungaria. Sri Lanka. chiar şi Albania a coborît sub acst nivel. mai ales în Lumea a Treia : Mb=D/Pt*1000 Astfel. măsuri la îndemîna statelor dezvoltate dar precare în cele în curs de dezvoltare. Filipine.2. pentru ca ulterior să crească lent.16). Uruguay. apropiate de media mondială (22‰ în 2000). state cu o politică demografică mai susţinută. mai evidente în Asia şi America Latină. Porto Rico). Reducerea acestui indicator este posibilă doar prin asigurarea unor servicii medicale adecvate mamei şi copilului. -state cu valori medii (20-30‰). În Europa şi estul Asiei foarte frecvente sunt valorile. reprezentând probabil limita inferioară a comportamentelor de tip malthusian101.). Distribuţia actuală a natalităţii pe Glob este tot mai polarizată. Un indicator important pentru calitatea vieţii este astfel mortalitatea infantilă. Bulgaria. la populaţia totală. Seychelles etc. valorile care depăşesc 10‰ sunt rare (România. Valori excepţionale. după care s-a revenit la o evoluţie „normală” (9. Tot mai multe state africane se încadrează în această categorie.). obţinut prin raportarea deceselor copiilor sub un an la numărul de născuţi vii : Mi=D<1/Nv*1000 Acest indicator cunoaşte o distribuţie sensibil diferită de aceea a mortalităţii generale (brute) fiind puternic corelat cu nivelul de dezvoltare. Letonia. Iran). nu erau declarate decât 60% dintre decese. Bangladesh. Thailanda. sub 20‰. Australia. valori chiar mai mari înregristrându-se în Germania sau Elveţia. în Lumea a Treia menţinându-se factori de risc care diminuează enorm durata vieţii. Aceasta este o situaţie caracteristică statelor dezvoltate. -state cu valori reduse. mai rar în Asia. INSEE certifica în comunicatul de presă din 23. În Europa astfelde valori au dispărut treptat după 1950.6‰ în 1967).

posibil a fi modificat prin îmbunătăţirea asistenţei sanitare. Se pare însă. N. a recuperat diferenţa între 19501970 dar a intrat într-o fază de stagnare sau chiar de regres ulterior. cea mai mare parte a Africii şi unele state insulare din Oceania. Elveţia.8-4‰ în ultimii ani). Sierra Leone (155‰) şi Afganistan (154‰). Australia. India) demonstrează corelaţia care există între reducerea acestui indicator şi diminuarea fecundităţii (Vallin. prezentând adesea valori apropiate de cele înregistrate în statele dezvoltate (sub 10‰ în Coreea de Sud. prin raportarea la populaţii standardizate. participă întreaga populaţie. mortalitatea generală avea valori de 15‰. exprimat prin nivelul analfabetismului şi mortalitatea infantilă. Japonia. Statele asiatice şi cele latino-americane au progresat enorm. Astfel chiar şi regiuni sărace precum statul Sri Lanka sau statul indian Kerala pot înregistra mortalităţi infantile reduse (16‰. Sri Lanka. deşi se observă o uşoară redresare în ultimii ani. România a cunoscut o evoluţie similară. Futuribles. Este un fenomen greu de explicat. Zimbabwe). Russie . Kuwait.S.)102. prin accidente sau crime. prin efectele 102 Se poate vorbi de o corelaţie puternică între gradul de cultură. cuprinzând întreaga Europă. 55 . Taiwan. cea mai mare parte a Americii. ca şi natalităţii brute. progresul fiind vizibil mai ales la sexul masculin. sud-vestul şi estul Asiei. Kenya. Şi acesta polarizează statele Globului în două grupuri : -unul avansat. mai ales în cazul sexului masculin. Ucraina şi Bulgaria) în contrast cu Africa unde valorile de peste 100‰ constituie regula. „Şansa” unui deces violent este în Rusia de 1 la 4 evenimente din această categorie faţă de 1 la 30 în Marea Britanie.Eberstadt. că decisiv este faptul că acest stat. Acest nivel a fost obţinut prin îmbunătăţirea continuă a asistenţei sanitare dar se pare cîn ultimul deceniu s-a atins un plafon mai greu de depăşit pentru moment (cel de 80 de ani. Suedia. nivel sub care practic este greu de coborât.A. ca şi altele din zonă nu a reuşit să controleze decât bolile infecţiose spre deosebire de statele occidentale unde maladiile degenerative. surmontat deja de Japonia. Islanda şi Hong Kong). Incidenţa consumului exagerat de alcool este una din explicaţii. în primul caz media oscilând în jurul valorii de 60 de ani pe când în unele state ale Africii Subsahariene coboară sub 40 de ani (Zambia. în care SVN depăşeşte 65 de ani. Având în vedere că la dinamica acestui indicator. respectiv 13‰ în anul 2002. în Franţa antebelică.R. 103 O explicaţie curentă este şi frecvenţa morţilor violente. fără nici o excepţie. alături de regimul alimentar care predispune la boli degenerative103. Cuba etc. cu populaţii îmbătrînite. fără a putea afirma dacă este o evoluţie conjuncturală sau de durată. Valorile cele mai reduse caracterizează mai ales statele scandinave şi Japonia (cu valori între 2. Între statele asiatice şi cele africane sunt diferenţe sensibile. Diferenţele între cele două sexe sunt de regulă semnificative şi favorizează populaţia feminină. Canada. Camerun. nr. unde SVN la bărbaţi a scăzut sub la 59 de ani în Federaţia Rusă (sub nivelul înregistrat în India sau în unele state africane). de multe ori pe fondul consumului exagerat de votcă – 600 ml zilnic (cf. dar în ultimii ani se observă o relativă ameliorare (69 de ani în medie între 1970-1998. Malaysia. accentuat după 1990.S. dar prin standardizare se ajungea la 12‰. Explicaţia principală derivă din incidenţa foarte mare a SIDA104 care a creat deja una din marile problemele sanitare ale lumii contemporane.R. diferenţa faţă de statele dezvoltate se menţine. deci sub nivelul mediu al României).). sunt mult mai eficient prevenite. S. etc. Cu toate progresele notabile din unele state.U.252-2000). mult mai mare decât în oricare alt stat dezvoltat. grupează restul Asiei. dar 71 ani în 2000-2002.Moldova. De exemplu. Valorile maxime (peste 75 de ani în medie) caracterizează statele vest-europene. cu excepţia unor state care au făcut progrese remarcabile în domeniul controlului medical (nordul Africii. Toate studiile efectuate asupra unor state în curs de dezvoltare (Cuba.l’inévitable déclin. diferenţa între cele două sexe ajungând pînă la 15 ani. tradiţional mai coborît decât în vestul continentului. Mortalităţii brute i se pot aduce corecţii. Valorile maxime se înregistrează în Mozambic (201‰ în 2000). specifice perioadei actuale. Un caz particular printre statele din această categorie îl constituie fostul bloc sovietic unde acest indicator. -un al doilea grup. spre deosebire de natalitate. Italia. cu valori apropiate şi în alte state vecine. mai puţin avansat. Federaţia Rusă. pe fondul unor crize social-politice grave. care avantajează în prezent statele dezvoltate. Importanţa scăderii mortalităţii infantile constă în efectul pe care-l produce asupra nivelului natalităţii. 104 Până la 39% din populaţia feminină afectată în Botswana. mortalitate brută este mai des utilizată. Pentru a detalia analiza mortalităţii. respectiv 74 ani pentru femei. 1995). cu 67 ani pentru bărbaţi. un indicator des utilizat şi foarte concludent este speranţa medie de viaţă la naştere (SVN). Este o situaţie frapantă mai ales în fosta U. indice conjunctural care exprimă nivelul mediu al duratei vieţii la un moment dat.

puterea de cumpărare etc. renunţarea la unele vicii sau excese etc. în primul rând produsul intern brut. 1992 56 . medie sau joasă). Este cazul R.15). mai evident la grupele de vârstă tinere şi la sexul feminin. -gradul de instrucţie. Scăderea ponderii muncii fizice în ţările avansate este un factor de diminuare a mortalităţii. cu atât mai evident cu cât stratificarea se suprapune unei segregări rasiale sau etnice. O caracteristică generală a acestui grup este diferenţa redusă dintre cele două sexe.D. http://www. pe parcursul unei campanii de eradicare a paludismului sub egida OMS s-a produs un salt de 12 ani a SVN(de la 42 la 54 ani). unde familiile burgheze se deosebesc destul de net printr-o mortalitate infantilă extrem de redusă în primul rând. Ruanda.org/pnud).2. între cele 174 state luate în calcul. Afganistan etc.Diferenţe din această categorie subzistă şi în statele dezvoltate. având un nivel similar celui al Bulgariei. 106 Cf.U. unde Mi a populaţiei de culoare este de câteva ori mai mare decât în cazul populaţiei de origine europeană. a cărui importanţă s-a accelerat în paralel cu modernizarea întregii vieţi social-economice. în special în Asia de Sud. mai ales a celei infantile. -progresele medicinei. Influenţa sa se manifestă prin diferenţierea nivelului mortalităţii. Şi în S. gradului de alfabetizare şi produsului intern brut ajustat la puterea de cumpărare.6‰ în cazul populaţiei de culoare106. Rapport mondial sur le développement humain 2001.Soppelsa.Congo. are o importanţă extremă în statele ale căror societăţi sunt puternic stratificate. Federaţiei Ruse.15 :Speranţa de viaţă la naştere în anii 2000-2003 (în ani) TE As Eu Af O Am A RRA ia ropa rica ceania erica merica de Latină Nord Tot 67 67 74 53 7 77 71 al 4 Ma 65 66 70 52 7 74 68 sculin 2 Fe 69 68 78 54 7 80 74 minin 6 Sursa : World Population Data Sheet III.nr. unde raportul de masculinitate atinge valori foarte ridicate.Africane. fiind un indicator des utilizat de către organismele internaţionale în stabilirea indicelui de dezvoltare umană (IDH)105.A. Sirey.). în 1988 de ex. Explicaţia principală constă în statutul inferior al femeii (tab. Un caz des citat este acela al Sri Lankăi. Statele avansate au mortalităţi scăzute. de multe ori în favoarea populaţiei masculine.un. spre deosebire de statele slab dezvoltate în care munca fizică domină. unde numai în doi ani (1946-1948). În acest clasament. formează un factor restrictiv.dezastruoase pe care le poate antrena. Tabelul nr. indiferent de sex şi de vârstă (de multe ori femeile sunt net dezavantajate).Factorii determinanţi ai mortalităţii -nivelul de trai este şi în acest caz un factor decisiv. Les Etats-Unis. De obicei se deosebesc trei categorii de state (cu dezvoltare umană înaltă.S. R. Persistenţa unor maladii este o altă cauză a menţinerii unui nivel mai redus al speranţei de viaţă. România ocupa locul 57 în anul 2001. diferenţele sunt foarte marcante. Prin educaţie oamenii învaţă să prevină o serie de boli sau să diminueze unele riscuri prin măsuri de igienă. Mexicului sau Malaysiei (cf. Acest nivel poate fi corelat cu diferiţi indicatori statistici : consumul alimentar.2.1. -structura socială. chiar după renunţarea la politica de apartheid. Primul pas a fost descoperirea vaccinurilor contra 105 IDH este un indicator imaginat de către experţii organismelor internaţionale în scopul eliminării inadvertenţelor pe care le presupun alţi indicatori ai dezvoltării. este un alt factor fundamental. 1995). mortalitatea infantilă era în medie de 10‰ dar de 8.5‰ la populaţia albă şi de 17. acest stat fiind astăzi unul din cele mai avansate din Lumea a Treia în această privinţă (Vallin. C. IDH este obţinut prin combinarea speranţei de viaţă la naştere. O altă explicaţie o constituie persistenţa unor conflicte militare (Sierra Leone.

Consumul exagerat de grăsimi animale este adesea indicat ca un factor de risc în producerea maladiilor cardio-vasculare. bolile infecţioase contribuind doar cu 2%. suprapuse nu regiunilor viticole ci ariilor de cultură intensivă a mărului şi de producţie a cidrului (Normandia. cazul Indiei.U. Informaţii preluate din. unde asistenţa sanitară este cea mai deficitară. factorii locali având o importanţă deosebită.A. Consumul ridicat de produse lactate alături de mediul mai salubru favorizează longevitatea în unele zone muntoase înalte (Pirinei. Population. cancerul. Ungaria. supusă unor munci fizice grele. mult sub nivelul de 4/100 000 cât se înregistrează în G7107. unde mortalitatea urbană este frecvent mai ridicată. suicid) este adesea corelată şi cu mediul marilor metropole. S. Notabilă este incidenţa alcoolismului care cauzează 1/3 din decese în Rusia. generalizate începând cu sfîrşitul secolului al XIX-lea când. structura deceselor amintind-o pe cea a Europei sec.1/1999.127-130. ca efect al îmbătrînirii mai accentuate în ultimul caz. Mortalitatea urbană este mai mică decât cea rurală. În estul Europei există o diferenţă netă între statele din 107 108 Grupul celor şapte mari state dezvoltate.maladiilor epidemice. urmate de bolile sistemului nervos. Astăzi situaţia este inversată. dat fiind faptul că ele constituie un factor favorizant pentru anumite maladii. L’homicide et le suicide dans le monde industriel. Regimul alimentar ideal. în cele în curs de dezvoltare. faţă de 2050 cât se înregistrează în celelalte state dezvoltate. 57 . V Skolnikov. urmare a exodului rural. Între statele dezvoltate şi cele în curs de dezvoltare sunt diferenţe însemnate derivate din gradul mai mare de securitate în prima categorie.. crime. Aceasta este o situaţie caracteristică statelor dezvoltate pentru că în Africa subsahariană. condiţia socială a femeii. Ucraina. De obicei mortalitatea feminină este mai mică. INED. Caucaz. nr. Printre statele dezvoltate. această categorie de populaţie fiind mai puţin expusă unor accidente sau excese (diferenţiat pe grupe de vârstă. -sexul intervine în contextul diferenţierii mortalităţii pe grupe de vârstă. unde chiar şi cele mai puţin dezvoltate au o speranţă de viaţă ridicată (cazul Albaniei). direct sau indirect. -urbanizarea este un factor cu rol contradictoriu. reduce mult aceste diferenţe. controlând parţial şi pe cei care domină astăzi – bolile degenerative ale sistemului circulatoriu. bolile sistemului nervos ş. Există şi excepţii. putând ajunge pînă la 25%). legat adesea de consumul alcoolului sau a drogurilor. favorizează ţările mediteranene. explicând incidenţa mare a acestora în Europa Centrală. La latitudini mici sunt mai frecvente bolile aparatului digestiv iar la latitudini mari cele ale aparatului respirator. Frecvenţa ridicată a morţilor violente (accidente. 55 % din decese erau cauzate de boli infecţioase (tuberculoza mai ales). Şi aceasta este valabil mai ales pentru ţările dezvoltate. La accidentele de muncă primul loc îl ocupă tot Rusia cu un nivel record de 209/100 000 locuitori. cu un consum ridicat de grasimi vegetale (ulei de măsline). fără prea multă relevanţă. în Europa.a. -distribuţia inegală a obişnuinţelor alimentare este un alt factor. efect probabil al aglomerării care favorizează proliferarea unor epidemii. pînă la inversare (cazul unor state din sudul Asiei). Ţările Baltice (44/100 000). chiar şi în statele slab dezvoltate. Diferenţa în favoarea sexului feminin este foarte mare la vârstele mici. cea mai mare incidenţă a acestui factor revine Rusiei. consumul de votcă fiind în această ţară de 600 ml zilnic/locuitor. Bretania). dar prezintă valori mult mai reduse în sudul Europei sau în România 108. regimul mai degrabă vegetarian. căutat cu aviditate de unii specialişti occidentali. se disting de asemenea printr-o incidenţă mai mare a acestor fenomene decât în Europa de Vest sau în Japonia (9 omoruri la 100 000 locuitori). unde se înregistrează un indice de 32 omoruri-100 000 loc. În prima fază a acestui proces (1800-1900) s-a constatat o creştere a mortalităţii în oraşe spre deosebire de mediul rural. -condiţiile climatice nu sunt deloc neglijabile. Himalaya). Progresle înregistrate au eliminat aceşti factori de risc. pp. Multe comunităţi umane se remarcă printr-o adaptare genetică extremă la condiţiile locale de mediu fiind mai rezistente la anumiţi agenţi patogeni.. este totuşi o iluzie. al XIX-lea (în multe state din această regiune revine adesea un medic la 20-50 mii locuitori). Spre deosebire. echilibrându-se la vârstele adulte pentru a se accentua la cele avansate. Suicidul este mai frecvent tot în Rusia (42/100 000). -violenţa şi accidentele intervin într-o măsură destul de importantă. Şi în Franţa mortalitatea brută este mai ridicată în regiunile în care alcoolismul este mai frecvent.

state în care natalitatea prezintă deja valori foarte reduse). sau al unor state insulare din Melanezia. explicat prin înapoierea economică dar şi civilizaţională. III.S. o stabilizare la valori foarte coborîte.S. Thailanda). Ruanda. dar catastrofală adesea.2.nr. este datorată în mare parte şi insecurităţii. Turcia. -un al treilea grup de state. Niger. prin combaterea cauzelor de deces. care a făcut între 1975-1979 peste 1 milion de victime (mortalitate record de 40‰!). În perioada contemporană cel mai citat exemplu din această categorie este acela al genocidului generat de regimul khmerilor roşii în Cambodgia. De această scădere a mortalităţii se leagă şi manifestarea puternică a exploziei demografice după 1950. în nord-vestul Europei. o tendinţă uşoară de creştere. Tot aici se încadrează majoritatea statelor din Oceania.2. în contextul unei ponderi ridicate a forţei de muncă imigrate). -state care au menţinut valori ridicate pînă la începutul perioadei postbelice. grupează ţările în care nu s-a manifestat niciodată un proces de reducere evidentă. unde Coreea de Sud sau Taiwanul prezintă valori sub 7‰ (excepţional în Singapore. sau în sud-vestul Asiei unde statele petroliere de la Golful Persic prezintă un nivel excepţional de redus (2-3‰. a conflictelor (civile sau interstatale). Este o situaţie caracteristică mai ales Americii Latine. Australiei şi Japoniei. unde valorile urcă din nou la peste 20‰ (Zimbabwe. în unele state manifestându-se o redresare sensibilă după 1990. aceste state se disting prin valori foarte coborîte. cu o incidenţă mare a acestor riscuri şi cele din Europa Centrală cu valori similare Europei Vestice. iar mai recent majoritatea statelor islamice din nordul Africii şi din Orientul Apropiat (tab. apropiindu-se de situaţia statelor dezvoltate (Argentina. în curs de dispariţie. sub 8‰ (media mondială a anilor 1995-1999 fiind de 9.8‰) dar şi în America Latină. ulterior intrând în faza de uşoară creştere. cazul unor state africane – Guineea Bissau. care au făcut progrese notabile pe calea dezvoltării civilizaţiei în perioada contemporană. al Americii de Nord. când au intrat într-un proces rapid de reducere a mortalităţii. În prezent. Astfel. Valorile înregistrate în aceste cazuri nu au coborît decât ocazional sub 20‰. dar la fel de dezastruoase au fost şi conflictele mai recente din Bosnia-Herţegovina sau Rwanda. unele state africane) iar unele dintre ele au intrat în faza de redresare.5‰). Zambia. diferit de la caz la caz. 58 . remaniate la circa 15‰ la 1900. Este o situaţie frecventă în Extremul Orient. Mortalitatea foarte ridicată din statele desprinse din fosta U. Botswana etc.Tipurile de evoluţie şi distribuţia mortalităţii pe Glob În evoluţia mortalităţii se pot distinge trei faze distincte : o descreştere concomitentă îmbunătăţirii asistenţei sanitare. În ultimul timp se constată o diferenţiere a acestei largi categorii de state.R. coborând la circa 8-10‰ după 1950 pentru ca după 1980 să urce lejer spre 9-12‰. unele state insulare din jurul Africii. Se adaugă influenţa episodică. În Africa situaţia este mult mai complicată. dar păstrează încă o structură pe vârste care favorizează populaţia tânără. unele dintre cele mai avansate ajungând în faza stabilizării mortalităţii (America Latină. dacă ne raportăm la numărul relativ redus al populaţiei acestor state. Cuba. scădere mai rapidă decât în cazul natalităţii. neatinse de statele din prima categorie (sub 5‰ adesea).S. Distribuţia mortalităţii generale pe Glob deosebeşte trei mari grupuri de state : -state cu valori reduse. mai tardivă în est şi sud). reflex al îmbunătăţirii condiţiilor de viaţă. În prezent.16). Trecerea de la valori foarte mari (30‰) la cele foarte mici (5-10‰) a fost parcursă adesea doar în două decenii. Porto Rico. China.fosta U. în funcţie de faza în care se află : -state în care reducerea mortalităţii generale a început de multă vreme (după 1800) coborând lent şi ajungând la plafonul minim după 1950. în funcţie de structura pe vârste. Este cazul Europei în ansamblu (tendinţă mai precoce în vest. pe Glob se pot distinge trei tipuri de state. 4. unde Costa Rica coboară până la 4‰.R. altele au înregistrat o scădere mai lentă (subcontinentul indian. inclusiv prin creşterea SVN. constituind plafonul minim.2. la 1800 se înregistrau valori de 35-45‰. sub impulsul scăderii continui a natalităţii. pînă la plafonul minim şi al îmbătrînirii efectivelor. nivelul de plecare era foarte ridicat în 1950 iar reducerea acestuia a fost destul de ezitantă. în contextul incidenţei sporite a SIDA.S.). Asiei şi celei mai mari părţi a Africii.

Seys.3 . supuse adesea unor conflicte militare îndelungate (Afganistan.Africană.S.4 0.U.5 .9 .8 3.8 1.5 . fără a se înregistra o tendinţă de reducere. Generalizarea acestora conduce la 4 mari tipuri de creştere naturală a populaţiei : -tipul primitiv. World Population Data Sheet -state cu valori medii.3 4.6 0. Grupează majoritatea statelor europene unde tendinţele de îmbătrînire. nr. dar după 1990 se încadrează în această categorie tot mai multe state din estul Europei.5 .441-461) vorbesc de existenţa unui regim demografic de tip „socialist” caracterizat prin evoluţii similare celor din vestul Europei dar mai brutale şi sensibil defazate. apropiate sau uşor superioare mediei mondiale (8-13‰). R. Typologie des changements démographiques en Europe Centrale depuis la chute du communisme.3 .3 .3 1.2.0 .7 .0 . apoi în unele state foarte slab dezvoltate din Asia. caracteristic acelor populaţii aflate în faza de trecere de la un regim demografic anterior exploziei demografice la un regim modern.4 .1 .3 01 5 Notă : America de Nord cuprinde numai Canada şi S. În America Latină a devenit o situaţie excepţională (Haiti).2 .5 6 deNord Ame 9 8 7 6 6 6 6 6 3 rica Latină .5 26 4 Euro 1 1 1 1 1 1 1 2 8 pa 0. mai timpurii sau mai recente.5 0. se fac peste tot resimţite. 59 .4 4 62 8 Ocea 1 9 8 8 7 7 7 4 2 nia 0.1 .)109.0 .0 . situaţie conjuncturală favorizată de scăderea bruscă a natalităţii şi implict de dezechilibrarea structurii pe vârste (Rusia.5 . apropiată de maximul biologic.Sporul (excedentul) natural Evoluţia diferenţiată a celor două elemente ale bilanţului natural (natalitate şi mortalitate) determină o varietate de situaţii la nivel global.5 0. III. unde se depăşeşte frecvent nivelul de 20‰.5 5 6 Ame 8 8 8 8 8 8 8 1 7 rica .U. Ungaria. Natalitatea este în acest caz ridicată.N.6 .6 8.5 .1 9 0 TER 1 1 1 9 9 9 9 1 5 RA 2. Se adaugă statele din sudul Asiei (India de ex. -state cu valori mari (peste 13‰) specifice în primul rând Africii subsahariene.3/1998 pp.5 0.9 4.1 6. apoi unele state mai evoluate din Africa subsahariană (Camerun. iar Federaţi Rusă este inclusă la Europa.7 . Senegal) la care se adaugă unele state din Oceania sau America Latină. Ucraina. Cambodgia). mai slab dezvoltate economic (Papua-Noua Guinee.Tabelul nr.A.5 0 Afric 1 1 1 1 1 1 1 1 8 a 9. Bulgaria etc.O.2 0.3. Bielorusia.16 Evoluţia mortalităţii pe Glob între 1970-2000 (în ‰) Conti 1 1 1 1 1 1 2 M M nentul 970975980985990995000i i 1974 1979 1984 1989 1994 1999 2 (1970) (2003) 003 Asia 1 1 1 9 8 7 7 1 5 3.1 . dar şi 109 Unii autori (F. Surse : Statistical Yearbook of O. Espace/Population/Societes. Bolivia).1 .2 0.9 1. cu 9‰) unde măsurile de reducere a mortalităţii sunt mai puţin eficace.1 .

F. Argentina. în care s-a instaurat durabil deficitul natural ca urmare a fenomenului cunoscut de demografi drept „baby crach”.7 11 . Coreea de Sud).1 Europa 5.5 1.Seys (1998) şi H.1 . exprimat printr-un spor natural foarte ridicat. Această situaţie a fost specifică mai întîi statelor vest-europene (1750-1900) pentru ca după 1900 să se generalizeze în restul Europei iar după 1950 în America Latină. Tabelul nr. Este de fapt prima fază a modernizării economice care generează fenomenul de „explozie demografică”.Hajnal despre existenţa unei „fracturi” demografice în Europa pe direcţia TriesteSt. fiind întîlnit doar la unele grupuri de populaţie izolate în condiţii naturale dificile (pădurile ecuatoriale din America de Sud. urmată apoi de ţările scandinave.).4 28 . 7 1 15 20 00-2003 13 .U. 111 Cf. le Bras care preia teoria lui J. în insulele Antile sau în arhipelagurile din jurul Africii (Cuba.5 .mortalitatea se apropie de nivelul acesteia.nr.0 . corespunzător unei perioade de dublare sub 20 de ani.0 . Chiar şi în cazul statelor intrate mai tardiv în această fază valorile sporului natural sunt notabile (GuineeaBissau cu 10‰ între 1960-1964..6 . la numai 29‰ între 1995-1999 şi „doar” 21‰ în 2000-2003. După 1950 se extinde şi în Extremul Orient (Japonia. Capul Verde etc.7 6. 7. unele insule din Oceania). iar după 1900 de celelalte state europene şi de cele formate prin colonizare europeană (S. în timp ce natalitatea se menţine la valori ridicate înregistrând o tendinţă uşoară de reducere (mult mai lentă decât a mortalităţii). la un nivel fără precedent.5 24 11 5. 1993). cu un control riguros al vieţii individului dar în acelaşi timp şi cu o relaxare a moralei111. 7. Africa Centrală. Cuba înregistra încă în anii 1960-1964. 0. Specific întregii populaţii a Planetei pînă în secolul al XIX-lea. 4. -tipul matur. 4 4 0 6 0 Africa 26 28 29 30 .Petersburg (La Planéte au village. China. a de Nord 2 8 9 9 8 110 1 9951999 17 .4 . Este expresia unei crize demografice care în estul Europei este şi o consecinţă a unui regim demografic „socialist” din perioada totalitară. 4. valori de 28‰ pentru ca în anii 1995-1999 să aibă numai 7‰.0 . În acest mod. urcând pînă la 39‰ între 1970-1974 şi la 42‰ între 1976-1980. fiind marcat de reducerea masivă a mortalităţii care se apropie treptat de plafonul minim. este pe care de dispariţie în perioada actuală. amorsată în Franţa încă dinainte de 1800. 7. cea mai mare parte a creşterii naturale a populaţiei Globului este concentrată în statele din această categorie.17 :Evoluţia sporului natural între 1970-2001 Contine 1 1 1 1 ntul 9709759809859901974 1979 1984 1989 1994 Asia 21 20 18 18 .0 . impus de situaţia actuală a multor state dezvoltate.4 Americ 7.17). rezultă dintr-o natalitate în reeducere accelerată şi o mortalitate plafonată la nivelul minim. în contextul unor posibilităţi mult mai mari de reducere a mortalităţii. 60 .O. De exemplu. derivă din cel anterior. Australia). Valori de 30‰ între 1960-1964. Datar. -tipul senil. De exemplu. sporul natural fiind astfel redus. 17‰ între 1975-1979 şi 22‰ între 1995-1999).6 1. Nivelul sporului natural poate atinge valori foarte mari aşa cum a fost cazul Kenyei110. 2.0 . Singapore.A. în Germania această situaţie durează de mai bine de trei decenii. -tipul tînăr.4 . rezultând astfel un spor natural foarte scăzut sau în cazul extrem (tot mai frecvent) deficit natural. Este de fapt faza de restrîngere a exploziei demografice. 5 24 10 5. nivel redus considerabil. Asia şi Africa. în Ungaria de două decenii iar în multe state est-europene. Evoluţia spre acest tip este tot mai rapidă în acele state în curs de dezvoltare în care s-au făcut progrese însemnate în domeniul planningului familial şi al asistenţei medicale. Mauritius. de circa un deceniu (tab.6 .8 . Austria.2 Oceania 13 13 12 12 .

4 . Masson 1981. pe parcursul exploziei demografice. dir. Distribuţia geografică a sporului natural : 112 Teorie expusă în 1909 şi reluată în 1934 sub titlul La Révolution démographique : Etudes et essais sur les problèmes de la population . pp.9 .4971.). 1978. intermediar şi contemporan. La fin de la transition démographique. Înainte de toate este caracterizată printr-un decalaj cronologic între scăderea nivelului natalităţii şi cel al mortalităţii.Noin.5 . Tot ce se poate preuspune este că la nivel mondial se vor combina în secolul următor două modele : cel al tranziţiei demografice. Y. Surse : Statistical Yearbook of O. iar Federaţi Rusă este inclusă la Europa. 113 D. ca de ex. prefigurat de evoluţiile din multe state dezvoltate. încă în curs în majoritatea statelor în curs de dezvoltare şi cel postranzitoriu. „transitional growth”.9 . Sirey . Evoluţiile din ultimele decenii (îmbătrânirea accentuată a populaţiei în statele occidentale. Iniţiatorul acestei teorii a fost Antoine Landry112 care propune trei faze de regim demografic : primitiv. fecunditatea stabilizânud-se la nivelul înlocuirii generaţiilor.Notenstein care îi asigură o explicaţie clară.559/1991. citaţi de Noin. Paris. Paris.Michaud. „incipient decline” în momentul în care tranziţia este încheiată iar valorile celor doi indicatori demografici tind să se egalizeze la un nivel cât mai coborît. în Géographie et Démographie. dar până în anii ’80 s-a crezut că în final se va ajunge la un echilibru relativ. 115 Cf.2 . declanşată de explozia demografică.A. Studiile ulterioare au adus corecturi legate de faptul că această tranziţie implică şi o schimbare a structurilor demografice (pe vârste) sau a comportamentului demografic (nupţialitate. 61 . corespunzătoare primelor trei tipuri de spor natural descrise anterior.Noin într-un articol din Annales de Géographie (La baisse de la fécondité dans le monde. Thomson (1929) a preluat ideea iar teoria în sine apare prima dată formulată de către F. de către Satin. W. soulagement ou inquiétude?.1 în întreaga Europă etc. World Population Data Sheet Această evoluţie diferenţiată stă la baza teoriei tranziţiei demografice. pp. larg acceptată pe plan mondial deşi este criticată de unii specialişti.2 . cauzală. Pare incredibil astăzi. 1969 şi Agyei. natalitatea şi mortalitatea este atât un proces social inovator cât şi un fenomen cultural. nr. Critica principală care poate fi adusă acestui model este aceea că nu explică tendinţele manifestate în faza finală şi nu propune un model posttranzitoriu. Difuziunea sa în spaţiu se desfăşoară în sens descendent în lungul scării socio spaţiale : de la păturile aflate în avangarda modernizării (burghezie.U.258-271). 2. undeva la 85 de ani. La transition démographique dans le monde.1 iar speranţa de viaţă la naştere. 2002. Şi acesta distinge trei tipuri de creştere naturală : „high potential growth”. citat de Noin.7 . marcate de instalarea durabilă a deficitului natural115. 1953. Odille Jacob.Vallin.0 Notă : America de Nord cuprinde numai Canada şi S.J.1 . divorţialitate etc.N.6 TERRA 18 17 16 16 15 14 13 . 114 În conformitate totuşi cu modelul centru-periferie aşa cum explică D. Tranziţia demografică în formularea sa teoretică este o descriere schematică a schimbărilor demografice care caracterizează istoria contemporană a omenirii. 1981113).6 . Verificarea acestei teorii pe baza unor analize complexe (bazate pe 23 de variabile socio-economice. având intuiţia de a spune că modelul demografic european este universal (1945. consecinţă a progresului social-economic. agricultori) şi dinspre marile metropole spre oraşele mai mici sau localităţile rurale114. 1981) a dat rezultate pozitive încât poate fi acceptată ca atare fiind de fapt un model. intelectualitate) spre cele situate la baza societăţii (muncitori.U. scăderea ISF sub nivelul de 2.9 .Americ 26 25 22 21 19 16 17 a Latină . Ea porneşte de la constatarea că cei doi indicatori demografici principali (natalitatea şi mortalitatea) sunt într-o scădere continuă odată cu modernizarea economică şi culturală. Tranziţia celor două componente demografice esenţiale.) au infirmat complet aceste idei.

vorbesc despre o « a doua tranziţie demografică » a cărei caracteristică este tocmai echilibrul acesta relativ în jurul valorii 0 (« Second Demographic Transition ». 62 . valorile atinse fiind inimaginabile altădată în condiţii de pace (-7‰ în Ucraina şi Rusia. încât este de aşteptat ca în viitorul apropiat această situaţie să nu mai constituie o excepţie europeană. unde această evoluţie părea improbabilă. după căderea comunismului s-a instalat progresiv şi durabil. Singapore) sau din America Latină (Cuba. Situaţii similare sunt şi în S. cu populaţie albaneză. Bulgaria şi Ungaria. între 1995-1999. cf. în nord-estul Ucrainei şi în sud-vestul Rusiei atingându-se valori de –15 sau chiar --20‰. fiind oscilant în ultimii ani. Unii specialişti precum J. 116 Părerile contrarii sunt determinate de « ezitările » unor state care oscilează în jurul valorii 0. Finlanda de ex.A. din 1980 în Ungaria şi din 1990-1992 în celelalte state europene menţionate116. există arii în care se înregistrează un spor natural foarte ridicat (Caucaz. în estul continentului. caracteristic acelor state ale Lumii a Treia în care tranziţia demografică este avansată (Indonezia. Portugalia. la care se alăturează şi unele state din sudul şi nordul continentului (Italia. unor state latino-americane (Nicaragua. Taiwan. cu un spor natural de 2‰ dar acesta este asigurat exclusiv de provincia Kossovo. Turcia etc. asiatice (Japonia). instalat din 1970 în Germania. Vietnam. mai ales acolo unde se juxtapun arii culturale diferenţiate. 2001). Iran. situaţie conjuncturală pentru unii. În Europa singurul stat care subzistă cu astfel de valori este Albania.N. Belgia.. în care o astfel de evoluţie părea iminentă în anii 1980. unde populaţia de origine hispanică şi cea afro-americană înregistrează indici mult mai înalţi sau în Africa de Sud unde diferenţe enorme opun provincia Cap. acolo unde tranziţia demografică este într-un stadiu incipient – Cambodgia. Trinidad-Tobago etc.). Este cazul Rusiei. Acest diferenţial funcţionează după cum se observă pe criterii etnice.van der Kaa. Sri Lanka. Spre deosebire. Unele state. Americii de Nord şi Australiei la care se adaugă statele din estul Asiei (Japonia.Plecând de la cele expuse mai sus.). Porto Rico. iar conform tendinţelor actuale li se vor alătura tot mai multe state asiatice şi latino-americane. -spor natural moderat (10-20‰). unele insule oceaniene etc. unde la mijlocul anilor ’80 se înregistrau valori negative dar situaţia s-a remediat durabil. cu valori de pînă la 20‰). caracteristic în primul rând Africii Subsahariene. Uruguay. India. Bolivia. dar deficitul nu a depăşit -3‰. Este cazul extrem (mai mult sau mai puţin inevitabil. INED. din nordul şi sudul extrem al Africii. acoperă aproape integral Europa central-estică. unde pe fondul unui deficit cronic. musulmană (valori de peste 20‰ în anii 1980-1990). Coll.U. se pot distinge patru mari categorii : -spor natural ridicat (peste 20‰).U. sau normală pentru alţii. Paraguay) şi din Asia (în sud-vest sau izolat în rest. unele regiuni din partea asiatică. de 22‰). valori păstrate şi după 2000). Bad Hermalb. Population/Societe. Suedia).. Birmania. Austria. faţă de peste 20‰ în 1960-1970) şi Thailanda. Grecia.954/2000. atât a natalităţii cât şi a mortalităţii. nord-americane (Canada). cu populaţie dominant de origine europeană şi provincia Natal cu populaţie de culoare. -deficit natural. au evitat pentru moment această tendinţă. apropiat de media mondială. în realitate Serbia înregistrând un deficit similar celui din Bulgaria vecină. Laos. Coreea de Sud. 117 De la 24% în 1936 la numai 12% în 1996. Guatemala. favorizată de o structură dominant tînără a populaţiei. vizibil şi prin scăderea ponderii populaţiei europene117. mult peste media mondială. La nivel regional situaţia este chiar mai gravă. România intră şi ea în această categorie. Pe arii largi în Africa şi Asia de Sud-Vest valorile ating încă 30‰ (pînă la 40‰ în cazul particular al fîşiei Gaza). Recent s-au integrat în această categorie China (8‰ în 2000-2003. Austria. nr. Honduras. la nivel regional există judeţe aflate într-un adevărat „colaps demografic” (sudul şi vestul ţării). Nepal). Se adaugă majoritatea statelor latino-americane. faţă de creşterea mondială de 13‰ anual între 2000-2003 (în scădere accelarată faţă de maximul de la începutul anilor 1970. specific Europei. Diferenţierile distribuţiei sporului natural sunt în realitate mult mai complexe. în extindere. pe fondul scăderii succesive. Coreea de Nord. Iminenţa instalării unui deficit natural durabil se resimte şi în alte state europene (Spania. Cel mai frapant caz este cel al Iugoslaviei restrînse care mai figurează încă în statisticile O. -spor natural redus (sub 10‰). discuţiile rămîn deschise). Danemarca. -5‰ în Bielorusia. Este cazul Greciei care după câţiva ani de valori negative (1998-2000) a revenit la valori pozitive în 2001 sau cazul mai vechi al Danemarcăi. Dacă la nivel naţional situaţia nu pare catastrofală ca în unele state vecine.

rasiale sau confesionale. par deja improbabile. atât de rapide şi. sau a unor particularităţi juridice. unele accidente politice majore – cazul căderii comunismului. 1999). analiştii au pornit de la ipoteza existenţei unui prag minim al ISF (2. Politica demografică a statelor poate fi o altă variabilă deşi cuantificarea sa este relativă. 1997. Cairo1994. pînă la 10‰. unde catolicii sunt mult mai prolifici. 1999 Varianta medie pentru 2025 a fost de 7. în 2050 cu o plafonare la circa 10. Un alt caz cunoscut este cel al Irlandei de Nord. având un spor natural dublu faţă de cel al populaţiei protestante (Dupâquier. Astfel va rezulta o creştere minimă.5 md în 2100.907md.06 md. Prudenţa este totdeauna necesară în acest domeniu.B. Toţi aceştia nu pot fi anticipaţi decât cu o marjă de eroare destul de mare.. Această prognoză s-a dovedit aproape de realitate. Ungaria) fiind considerate conjuncturale. cazul Noii Zeelande unde maorii recîştigă treptat teren. nu numai în Europa.N.R. Tot în acest context s-a ajuns la un consens în privinţa scăderii continui a natalităţii care va atinge probabil la nivel mondial circa 16‰ în 2025.Perspectivele evoluţiei populaţiei Globului Evoluţia viitoare a populaţiei mondiale este una din marile teme de interes ale geografiei populaţiei. printre care şi cel enunţat al tranziţiei demografice. organism al O. care a dus la instalarea deficitului natural în cele mai multe state fost-comuniste din Europa. cu tot optimismul unor specialişti.locuitori.1) sub care nu s-ar fi putut coborî. aceste prognoze pleacă de la trei ipoteze : una înaltă. Acest diferenţial se poate suprapune şi unor inegalităţi de dezvoltare economică (cazul sudului Italiei. prevăzuţi în 2003 de P. citat de J.Bardet. nivelul actual fiind considerat plafonul minim.. de multe ori. Ultimele conferinţe asupra populaţiei (Mexico –1984. Pentru anul 2000 s-au dovedit mai realiste ipotezele joase. II. aplicată însă la o masă mult mai mare119. pentru fiecare indicator demografic principal (mortalitate. una medie şi una joasă. bazate pe continuarea tendinţelor actuale sau modificarea acestora în sens pozitiv şi negativ. neputând fi prevăzute.! 63 . începând cu anii ’80 au modificat discursul.-P. tendinţele din unele state europene (Germania.3md. Un stimulent al acestui interes îl constituie relaţiile foarte strînse dintre creşterea populaţiei şi dezvoltare. în locul obiectivului de limitare a creşterii demografice fiind pus cel al sănătăţii reproducerii. neaşteptate. conform ipotezei unui ISF de 2. Mult timp.Demeny. legate de modul de succesiune a proprietăţii funciare (cazul francez unde nordul este mai prolific decât sudul dominat de tradiţia romană a dreptului primului născut).2. iar autorii care s- 118 119 P. să revizuiască aceste analize în fiecare an. Generalizarea unei fertilităţi reduse.U. De obicei. În prezent. a determinat organismele internaţionale de prognoză. aceste prognoze pleacă de la prelungirea tendinţelor actuale în perspectiva apropiată sau mai îndepărtată. acelaşi organism avansând pentru 2050 o variantă medie de 9. Beijing –2000) au pus de acord specialiştii în privinţa acestui obiectiv având trei componente : planificarea familială. de supraveghere a evoluţiei demografice. au devenit evoluţiile. fertilitate) dar şi pentru structura pe vârste şi bilanţul migratoriu. O rezistenţă puternică a împiedicat includerea oficială a componentei care autoriza sterilizarea şi avortul.1 în statele dezvoltate şi în cădere liberă în statele în curs de dezvoltare118). De remarcat că în 1995 se previzionau 8. doar cu 4% mai mare (faţă de cifra atinsă de 6. Dacă într-o primă fază. după 1980. iar mortalitatea va înregistra o creştere redusă.locuitori. diferenţa fiind rezultată tocmai de scăderea notabilă a fertilităţii în Europa şi în câteva state în curs de dezvoltare cu o politică denatalistă. organismele internaţionale au avut un succes limitat în impunerea unei politici denataliste în statele în curs de dezvoltare (în afara celor care le-au aplicat voluntar). antrenând tot mai mulţi cercetători care se bazează pe o serie de modele de prognoză. singura parte a acestei ţări care mai înregistrează un spor natural). maternitatea fără risc. sau pe criteriu etnic. reglarea fecundităţii.67 md. de circa 6‰. Astfel pînă în 1977 populaţia Globului era estimată pentru anul 2000 la minimum 6. Previziunile anterioare. de 10 md.036 md.4.locuitori).

va coborî în anul 2025 pe locul al 19-lea iar în anul 2050 pe locul al 24-lea121. Filipine.au dovedit mai pesimişti au fost mai aproape de realitate 120. este mult mai probabilă. Thailanda. pornind de la un scenariu mai puţin optimist. Pentru multe state mari europene (Germania.S.8 md. şi Indonezia îşi vor păstra poziţia a treia.7 mil. Disproporţia dintre ţările dezvoltate şi cele în curs de dezvoltare se va accentua la maximum.N. populaţia Mexicului pentru anul 2000 era prevăzută în 1960 la 150 milioane locuitori dar în realitate acest stat a atins 100 milioane locuitori abia în anul 2001 ! (100 millions de Mexicains…seulement. de ex. primele abia vor mai cumula 10% în perspectiva avansată. dar poate fi sensibil modificată de migraţii. Consecinţele asupra standardului de viaţă. îndeosebi datorită previzibilei intrări a Chinei în faza de deficit demografic. În ultimele decenii.A. populaţia mondială nu va depăşi cu mult 6. fie prin prelevarea unei părţi din populaţia tînără. adică în descreştere şi îmbătrînire.loc. Acest fenomen poate genera în regiunile de plecare scăderea drastică a ritmului de creştere demografică.Congo. India fiind favorizată de sporul natural mult mai ridicat (în valori relative.A.375/2002. al statelor care au în prezent 50-100 mil. ca şi destabilizarea situaţiei politice. dată fiind speranţa de viaţă la naştere mai ridicată.loc.. Asia va înregistra o uşoară scădere a ponderii. iar America Latină îşi va menţine actuala pondere. suprasolicitarea unor medii naturale fragile. dar catastrofal pentru cele dezvoltate. datorită emigraţiei spre R. unde o emigraţie puternică este dirijată de mult timp spre S. date fiind particularităţile exploziei demografice din ţările Lumii a Treia situaţia ar putea deveni chiar mai gravă decât cea actuală a Europei. simptomele acestei crize fiind resimţite în anii 1990 în unele state africane (Ruanda.A. Population et Sociétés. Modificările vor fi spectaculoase în ce priveşte ierarhia statelor.Africană sau în Porto Rico. Suedia) imigraţia este singura sursă a creşterii populaţiei.8 md. 64 . Una 120 121 A. J.D. La eşalonul mijlociu. Iran. a fost depăşită pe rând de Brazilia. devenit o necesitate atât pentru ţările de plecare (datorită imposibilităţii asigurării de locuri de muncă unor contingente foarte numeroase de tineri). Bangladesh şi Nigeria iar în perspectiva imediată va pierde teren şi în faţa Mexicului. Somalia).U. dar vor continua să concentreze cea mai mare parte a economiei mondiale (tab. dar şi în cele de primire (impus de deficitul de forţa de muncă tînără). dezirabil pentru ţările în curs de dezvoltare. aşteptându-se o ascensiune continuă a Africii. menţinute prin inerţie. prevăd că Germania. care va însuma probabil în momentul plafonării 20-25% din populaţia mondială şi un regres continuu al Europei şi Americii de Nord care nu vor însuma mai mult de 10%. De remarcat că această evoluţie pare destul de logică în contextul mondializării. Astfel prognozele O. în 2025 iar India cu 1363mil.Quilodran. Plafonarea la un nivel de circa 8-9md. ipotezele medii ale O. se vor produce cele mai importante modificări ierarhice. schimbările vor fi spectaculoase. nr.persoane anual. prevedea pentru anul 2000 circa 6 md. R. Nu este exclusă intrarea Planetei într-o „iarnă demografică”... Italia. Având în vedere diferenţele existente în distribuţia populaţiei pe Glob. graţie unei creşteri naturale suficient de importante şi fluxurilor migratorii ce depăşeşc 1 mil. creditând China cu 1455 mil. S.U.U. Toate acestea sunt pure supoziţii a căror bază este situaţia actuală. în anul 2010. Birmania). aflată acum pe locul al 12-lea.Sauvy. posibil mai devreme de anul 2100.nr. pot fi previzibile. De ex. respectiv a patra. Statele europene importante (Germania. Modificările de comportament demografic pot bulversa în mare măsură aceste estimări. fenomen observat la scară mondială în Botswana. Italia) aflate încă între primele 20 de state ale lumii.3 mil.U. Astfel. La nivelul primelor patru locuri situaţia pare însă pecetluită. Egipt. 15. aşa cum se prezintă deja situaţia în Europa..U. 1.6%în China iar în valori absolute.6% în 2003. favorizate de o creştere naturală încă importantă. faţă de 0. Pakistan.. Franţa. au pierdut deja sau vor pierde teren în faţa unor state asiatice şi africane (Vietnam. care încă în 1951.18). mult timp al şaselea gigant demografic al Planetei. fenomen greu de prevăzut şi controlat. în cazul S. Théorie générale de la population. Rusia aflată mult timp în poziţia a cincea urmează îndeaproape Japonia. Marea Britanie. Turcia.locuitori. iar pentru anul 2025 poate fi avansată cifra de 7.N. faţă de 8. Etiopia. Acest tablou arată o deplasare a centrului de greutate al populaţiei mondiale spre regiunile calde ale Planetei. 1952-1954. abia pentru anul 2050 fiind prevăzută rocada. Japonia. fie prin modificarea comportamentului demografic datorită „contaminare” .).

din „speranţele”evitării bombei demografice constă tocmai în accentuarea unor disfuncţiuni în ţările slab dezvoltate : sărăcie generalizată, stare sanitară precară, conflicte interetnice, epidemii, etc., toate cu efecte în bilanţul natural prin creşterea mortalităţii (situaţie frecventă în Africa de astăzi). O soluţie umanistă ar fi practicarea unor măsuri care săre reducă enormul decalaj din domeniul nivelului de trai, al dezvoltării economice şi culturale. De exemplu, la o medie mondială de 2500 kcal/loc., în Africa nu se asigură nici 2000, pe când în Europa şi America de Nord se depăşesc 3000-3500kcal/loc., la aceasta adăugându-se şi structura deficitară în proteine de origine animală. În statele avansate P.N.B./loc. atinge valori impresionante, chiar remaniat la puterea de cumpărare (22030 U.S.D./loc. în anul 2001), dar în cele africane rareori depăşeşte 2000 U.S.D./loc. Tot în Africa, rata anuală de creştere economică nu reuşeşte să compenseze creşterea naturală a populaţiei, antrenând o scădere a P.N.B./loc. Asia prezintă o situaţie deosebită, pe fondul unei creşteri economice fără precedent (5-10%anual) care depăşeşte cu mult ritmul creşterii anuale a populaţiei. Astfel, dacă Africa prezintă o medie de 2120 U.S.D./loc. (raportat la puterea de cumpărare, Asia depăşea 4290 în anul 2001, iar America Latină prezenta o situaţie şi mai favorabilă cu 6820 U.S.D./loc. Cu toată creşterea economică decalajul faţă de ţările dezvoltate se menţine, creşterea fiind aplicată la un volul relativ redus al P.N.B.. Totuşi avansul unor state ale „Lumii a Treia” în economia mondială este previzibil, China fiind deja a patra putere economică mondială (loc contestat de unii) iar Brazilia şi India ocupă poziţiile 9 şi 10. State precum Coreea de Sud, Mexic, Argentina, Thailanda, Indonezia, Turcia, ocupă deja un loc de prim-plan în economia mondială. Creşterea stocului de produse alimentare s-a făcut în ultimele decenii tot pe seama ţărilor dezvoltate (cu excepţia Asiei Musonice) încât statele sărace, mai ales cele din Africa, au devenit complet dependente din punct de vedere alimentar. Tabelul nr.18 :Evoluţia populaţiei mondiale în perspectiva anului 2050 A TE A Eu Af Oce Am Am RRA sia ropa rica ania erica erica deNord Latină 2 605 3 72 79 31 31 518 7 671 6 9 2 683 4 72 99 35 32 591 0 136 7 8 2 790 4 72 12 42 387 690 7 776 2 89 2 919 5 66 18 50 459 789 8 353 4 83 Sursa : World Population Data Sheet, P.R.B., O.N.U., iulie 2000-iulie2003

nul 000 010 025 050

Fără a adopta o viziune malthusianistă, se poate aprecia totuşi că raportul dintre populaţie şi resurse este departe de echilibru, iar suprapopularea este o problemă cu caracter regional şi relativ fiind dependentă de modul în care omul reuşeşte să-şi adapteze la propriile necesităţi, favorabilitatea mediului. Problema Lumii a Treia nu este suprapopularea, Africa are doar 26 loc./km 2, ci eficacitatea utilizării forţei de muncă şi a resurselor. Ori din acest punct de vedere, dat fiind nivelul scăzut al tehnicilor agricole (ocupaţia de bază este agricultura în aceste state), necesarul de energie umană este imens. Scăderea populaţiei nu ar face decât să agraveze situaţia prin deficitul de forţă de muncă astfel creat. Problema populaţiei optime este discutabilă chiar dacă unii autori au încercat să dea răspuns acestei chestiuni. De exemplu, J.Cohen122 prin diverse calcule ajunge la concluzia că populaţia
122

În How many People can the Earth support?, Northon and Co., New York, 1995, unde autorul lansează şi ideea că „SIDA poate regla problema suprapopulării în Africa”!

65

optimă a Planetei este cea de 2 miliarde locuitori chiar dacă aceasta poate hrăni 150 miliarde, în prezent umanitatea aflându-se între limitele maximale, suportabile, ale populaţiei, situate între 4-16 md. Cei mai mulţi autori sunt în prezent sceptici în ce priveşte următoarea dublare a efectivelor populaţiei Globului, după ce ultima,(1950-1987) a fost cea mai rapidă (Chesnais, 1997). Chiar dacă „deriva demografică a continentelor”123 se va menţine, explozia demografică nu se va mai manifesta la acelaşi nivel şi va fi oricum combinată cu implozia demografică în care tinde să plonjeze întregul grup al statelor dezvoltate la care se adaugă „noile state industriale”. Capitolul IV Structura populaţiei Analiza structurilor demografice ocupă un loc important în studiul geografic al populaţiei fiind favorizată de existenţa unor surse documentare abundente şi pertinente, cel puţin în statele dezvoltate. Structurile geo-demografice pot fi grupate în trei categorii : -socio-demografice (vârstă, sex, situaţie matrimonială); -socio-culturale (apartenenţă etnică, lingvistică sau religioasă); -socio-economice (populaţie activă, categorii socio-profesionale, statut social etc.). Se adaugă structura rasială, mai greu de clasificat şi mai discutabilă. Spre deosebire de dinamica populaţiei care după cum s-a observat prezintă unele tendinţe generale de evoluţie, chiar dacă se manifestă decalate în timp, sau de repartiţia populaţiei, marcată de inegalităţi, structurile se impun prin maxima diversitate, creând un mozaic structural greu de descifrat în afara mecanismelor care le reglează. Această complexitate nu face decât să măreasca atracţia descifrării acestor mecanisme. IV.1.Structura rasială Definiţia rasei suscită multiple controverse, mai ales astăzi în contextul globalizării şi al mondializării. Din punct de vedere antropologic, rasa este un grup uman, de dimensiuni variabile, istoriceşte constituit şi care se deosebeşte printr-o serie de trăsături psiho-somatice şi de natură fiziologică specifice (culoarea pielii, părului şi a ochilor, forma craniului, nasului şi buzelor etc.). Privită din punct de vedere psiho-sociologic ea cuprinde şi conştiinţa rasială, pentru care trăsăturile menţionate sunt adesea subsidiare, de multe ori suprapuse unor particularităţi etno-lingvistice. Se adaugă particularităţile patologice care evdenţiază anumite predispoziţii sau imunităţi124. Majoritatea antropologilor sunt de părere că la originea formării raselor a fost stabilitatea influenţelor mediului natural, factor de bază al adaptării selective, transmisă genetic de la o generaţie la alta125. Selecţia rasială este şi rezultatul endogamiei unor populaţii umane, practicată pe un teritoriu restrâns, unde se combinau aceleaşi caracteristici genetice. Grupurile rasiale cele mai personalizate sunt localizate predilect în arii mai izolate, departe de contactul cu alte grupuri.ć Antropologii au imaginat o serie de indici care diferenţiază grupurile umane, mai ales în sec.al XIX-lea şi în prima parte a sec.al XX-lea, când şi interesul pentru studiul raselor era major. Degenerarea în ideologii cu caracter rasist, a impus după 1950 reducerea interesului pentru acest domeniu chiar dacă în sine, antropometria (măsurarea caracteristicilor fizice ale grupurilor umane) este o ştiinţă cu un aport deosebit la cunoaşterea evoluţiei speciei umane126. Dintre indicii menţionaţi cel mai comun este cel care deosebeşte indivizii după forma craniului, indicele cefalic : Ic =b/a, în care b este lungimea iar a este lăţimea craniului. După acest criteriu, grupurile umane au
123

Termen aparţinând lui J.Pouassin, 1995, citat de J.Cl.Chesnais, care deosebeşte patru faze după 1950 – una de creştere rapidă, pînă în 1970, alta de încetinire a creşterii, spre 1980, urmată de o stagnare pînă în 1990 şi apoi de o scădere, pe alocuri accelerată, după 1990. 124 Cf. J.Deniker, Les races et les peuples de la Terre, Payot , Paris, 1926. 125 Cf. J.Hiernaux, Races humaines et racisme, Gramont, Barcelona, 1972. 126 Poate fi citată pentru virulenţa cu care promovează ideea superiorităţii WASP (white/anglo-saxon/protestants) lucrarea lui M.Grant, Le déclin de la grande race, Payot, 1926 (trad.).

66

fost divizate în trei categorii : dolicocefale, cu craniul îngust (Ic sub 0.71), mezocefale, cu Ic între 0.71-0.81 şi brahicefale peste ultima valoare. Frecvenţa grupelor sanguine a ocupat de asemenea un loc important în aceste studii. S-a constatat astfel că la europoizi grupa A2 este mult mai frecventă (25-45%), în timp ce la mongoloizi domină net grupa 0 (50-90%, chiar 100% la unele populaţii izolate). Utilizat este şi factorul Rhessus (Rh) caracteristică genetică predominant sau exclusiv pozitivă la mongoloizi, negroizi şi australoizi, dar frecvent negativ la europoizi (15%, maximum la bascii din Pirinei, 24%), motiv pentru care în Europa este necesară analiza sîngelui pentru determinarea Rh, important în manipularea acestuia în scopuri medicale. Trecând peste aceste particularităţi, subspecia umană este însă foarte unitară. Numărul de trăsături somatice şi fiziologice comune tuturor raselor este infinit mai mare. Aceasta dovedeşte că rasele umane s-au diferenţiat relativ recent iar odată constituite au fost în permanent contact încât nici una din cele patru mari rase invocate de obicei (europoidă, mongoloidă, negroidă şi australoidă) nu mai prezintă trăsături pure. Analizând diferenţele filogenetice dintre rasele umane şi subspecia cea mai apropiată de Homo sapiens – cimpanzeul, se constată că aceasta este de 25-60 de ori mai mare între om şi cimpanzeu. Aceasta dovedeşte faptul că diferenţierea s-a produs în cadrul uneia şi aceleiaşi subspecii, teoriile contrarii fiind subiective. Cauzele acestor diferenţieri trebuie căutate în tendinţa generală de extindere a ekumenei, prin care subspecia umană a fost obligată să se adapteze continuu la condiţii diferite de mediu faţă de cele în care s-a format în estul Africii. Conform aceleiaşi metode a distanţelor filogenetice, Cavalli-Sforza (1999) a stabilit existenţa unei diferenţe mult mai mari între populaţiile din Africa subsahariană şi restul lumii, fapt care certifică faptul că această regiune este aria de origine a speciei umane. La rândul lor, populaţiile autohtone din sud-estul Asiei şi Oceania sunt despărţite de o distanţă genetică superioară celei dintre populaţiile autohtone din restul spaţiului eurasiatic şi din America. Astfel s-a ajuns la concluzia că din leagănul african au existat două mari direcţii de migraţie : prin sudul Asiei spre Oceania; spre Orientul Apropiat, de unde prin migraţii ulterioare omul s-a răspândit spre restul Eurasiei şi spre Americi. Izolarea relativă a celor două ramuri ca şi a subgrupurilor desprinse ulterior a stat la baza formării tipurilor rasiale actuale. Se pare că în lungul celei de-a doua direcţii s-au succedat mai multe valuri de populaţii cu caracteristici rasiale diferite : un prim val mai timpuriu, care a coabitat în sud-vestul Asiei mult timp cu cei care au migrat spre sudul Asiei din care derivă europoizii; un al doilea val mai tardiv, desprins dintr-un grup distinct format în estul Africii şi care au generat rasa mongoloidă, înrudită după cele mai multe aparenţe cu rasa khoisanoidă, relictă în sud-estul Africii. Americile au fost populate succesiv de valuri de populaţii derivate din ambele curente de migraţie, cu un aport decisiv al ultimului val, de tip mongoloid. Toate particularităţile psiho-somatice reflectă în bună măsură adaptări la condiţiile de mediu în care s-a format tipul rasial respectiv. Astfel culoarea neagră a pielii este o adaptare în sensul creşterii capacităţii de apărare împotriva radiaţiilor ultraviolete. Anumite trăsături rasiale au o mare stabilitate, altele se modifică relativ rapid. Culoarea se păstrează (de ex. negrii din America de Nord, deci într-un climat temperat) dar talia se modifică, mai ales la omul contemporan. Talia medie a bărbaţilor la recrutare era în urmă cu 100 de ani de circa 1.65 m iar acum de circa 1.8 m, strâns legat de creşterea nivelului de trai. O altă tendinţă este aceea a brahicefaliei, mai ales la europeni. Clasificarea raselor nu cunoaşte o unitate de opinii. În mare se poate totuşi considera că există cinci mari grupuri rasiale din care se diferenţiază o serie de tipuri rasiale de tranziţie sau de amestec. Aceasta reflectă situaţia actuală, în trecut au existat şi alte tipuri şi subtipuri rasiale, posibil rase, care au dispărut, lăsând rareori urme în particularităţile unor subtipuri actuale. IV.1.1.Rasa khoisanoidă Populaţiile care aparţin acestui grup sunt mai greu acceptate ca o rasă distinctă de unii specialişti, în parte datorită spaţiului restrîns pe care-l ocupă în prezent şi a efectivului redus. Constituie, după toate aparenţele, grupul uman cel mai apropiat de Homo sapiens sapiens primitiv. Aria sa de extindere

67

zona de contact dintre pădurea ecuatorială şi savană.N.5 m la bărbaţi şi 1. în continuă restrîngere. dar diferiţi ca aspect psiho-somatic. craniul oscilează de la dolicocefal la mezocefal iar culoarea variază de la maron la negru-albăstrui. aclimatizarea lor la regiuni mai nordice fiind relativ dificilă.oameni.n. au buzele groase. inegale ca dimensiune : -negrii africani propriu-zişi. cuta pleoapei inferioare. se disting prin talia foarte mică. distingându-se prin dinamismul exploziv care îi asigură o pondere tot mai mare din populaţia Globului (5. 1. ca multe alte grupuri umane vechi au un viitor incert.2. la nord de Golful Guineii. pescuit şi cules. interiorul peninsulei Malacca. părul creţ şi nasul lat. un pigment care face ca doar 3% din radiaţiile ultraviolete să fie receptate de către piele). cu 1. nasul lung şi turtit.80m în medie. deformare datorată curburii extreme a coloanei vertebrale care favorizează depunerea structurilor adipoase în regiunea fesieră. Astfel. 68 . O nouă extindere a arealului urmează descoperirii Lumii Noi şi punerii în practică a agriculturii de plantaţie pe baza sclavilor aduşi în Africa de Vest. proporţie mare a capului în raport cu dimensiunile corpului. ajungând în contact cu populaţii de tip europoid cu care au creat tipuri rasiale de tranziţie.9% estimat pentru anul 2003. mult mai puţin numeroşi. în regiunile inospitaliere ale deşertului Kalahari. prin mişcări succesive s-au dirijat predilect spre sud.1. izolaţi în pădurea ecuatorială a Africii Centrale. la fel ca mongoloizii. dar şi spre nord-est. Aria de formare a acestei rase pare a fi după toate probabilităţile. În raportul trup-membre se constată o proporţie mare a membrelor inferioare. mai ales la femei. adaptare la necesitatea efectuării unor drumuri lungi. Grupuri relicte. Trăiesc izolaţi în pădurile tropicale ale arhipelagurilor din sud-estul Asiei (centrul insulei Mindanao. 127 Cifrele se referă la estimările adaptate ultimelor matariale statistice furnizate de O. pilozitatea fiind în general slab dezvoltată. trăiesc din vânătoare. mai rar practicând agricultura itinerantă. grupuri foarte scunde. Sunt în număr restrîns. unul dintre elementele cele mai distinctive. sub impulsul migraţiei populaţiilor negro-africane (bantu) au fost împinşi spre sud-vestul continentului. scurt şi foarte aspru. Numărul reprezentanţilor acestei rase este extrem de restrîns – circa 500 de mii. circa 300 de mii şi se disting prin : talia foarte redusă. Sunt consideraţi adesea ca făcând parte din rasa australoidă.acoperea pînă în mileniul I al e. De aici.Rasa negroidă (melanodermă) Este unul din cele trei mari grupuri rasiale actuale. corespunzător cu circa 625 mil. -negritos. talia mică. cea mai mare parte a platourilor din estul şi sudul Africii (pînă la nord de lacul Victoria) dar. adaptare la insolaţia puternică (prin prezenţa melaninei. Caracterisiticile de bază ale acestei rase sunt : culoarea închisă a pielii. inclusiv cei rezultaţi dinmetisarea cu negrii africani şi europoizii127. Dintre aceştia. în vestul Africii. cu trăsături apropiate de cele prezentate dar cu o mare varietate de subtipuri : grupuri foarte înalte.3% în 1920 dar 9. unele dintre acestea prezentând particularităţi care lasă să se întrevadă un amestec mai vechi. IV. reducerea continuă a numărului datorită gradului ridicat de metisare o va încorpora treptat în masa populaţiilor negroide. asemănători din acest punct de vedere cu pigmeii. sub presiunea populaţiilor avansate din sud-estul Asiei. posibilă adaptare la un climat mai arid. ocolind pădurea ecuatorială congoleză sau traversând-o. articulaţiile fiind extrem de mobile asigurându-le o agilitate extremă. circa 100 mii. probabil cel mult 1/10 mai păstrează caracteristicile definitorii care îi deosebesc de negrii africani : prezenţa epicantusului. cu furtuni de praf şi vînturi puternice. precum cele nilotice. pescuit şi cules. talia variabilă. populaţia de rasă neagră a ajuns o prezenţă obişnuită în cele două Americi.U pentru anul 2003.4 m la femei. insulele Andaman din Golful Bengal) trăind din vânătoare. Se deosebesc trei mari tipuri rasiale. -negrilii sau pigmeii. În structura sanguină există o adaptare la o serie de boli din zona tropicală (un tip aparte de hemoglobină). Viitorul acestei rase este incert. steatopigia. comune parţial cu unele grupuri de negroizi. culoare ceva mai puţin închisă a pielii. părul este totdeauna creţ. numărul celor care mai rezistă în aria iniţială fiind extrem de redus (sudul Tanzaniei). unde a stat şi la baza creării unor tipuri rasiale mixte. predomină dolicocefalia.

Originea lor este subiectul unor controverse. apropiaţi de australoizi.oameni (în anul 2003). constituind limita extrem-nordică a extinderii actuale a rasei australoide. incluzându-i pe cei metisaţi dar păstrând caracteristici dominant australoide. în accepţiunea cea mai largă putând fi estimaţi la circa 1.4. constituie alt grup mai numeros.Dekkan.19..1. în ce priveşte culoarea pielii (chiar mai închisă) şi nasul lat dar se disting net prin părul ondulat.Rasa mongoloidă (xanthodermă) Formează o bună parte din populaţia Globului. deosebindu-se prin nasul îngust şi proeminent la care se adaugă părul abundent şi mai creţ decât al aborigenilor.20). de unde. sistemul pilos foarte bine dezvoltat. cuta pleoapei inferioare care dă ochilor o poziţie aparent piezişă.3. realtiv târziu. circa 9-10 mil. Prezintă unele similarităţi cu negroizii din Africa. IV. Unele studii indică prezenţa unor caracteristici comune pe tot acest traseu. aria de formare a caracteristicilor actuale suprapunîndu-se regiunilor cu climat continental excesiv din Asia Centrală. 69 . în mai multe valuri. s-au răspândit predilect spre estul şi nord-estul Asiei. sporite de caracteristicile lor rasiale : piele mai deschisă. au fost împinşi de către aceştia spre zonele inospitaliere din centrul semideşertic al continentului. Sri Lanka. grupuri rasiale mai dinamice. Numărul lor nu depăşeşte în prezent 30 de mii dar au constituit substratul populaţiei japoneze actuale. datorită îndelungatei izolări este cel al aborigenilor din Australia. având o pondere relativ sutaţionară (tab.7 md. dispărută în secolul al XIX-lea. Kurile şi peninsula Kamciatka. din sudul peninsulei Arabice până în Oceania. şi se disting prin talia mai redusă (1. zonele înalte care bordează Pod.oameni. extinsă altădată şi în Sahalin. a urmat un traseu în lungul coastelor peninsulelor din sudul Asiei iar prin intermediul punţii constituite de arhipelagul indonezian în timpul ultimei glaciaţii au ajuns în urmă cu circa 40 000 de ani. constituie populaţia aborigenă a acestuia. mătăsos. la care poate fi adăugat un umăr mult mai mare de metişi (circa 250 mii). care au şi presupus o serie de adaptări specifice la vînturile puternice şi furtunile de praf – epicantusul. arcadele supraorbitale proeminente. al XVIII-lea). s-au dirijat spre nord-est. mai pot fi întîlniţi în câteva grupuri izolate – centrul ins. pilozitate extremă. printr-o migraţie care. tendinţa de prognatism datorită adîncirii rădăcinii nasului. pînă în centrul arhipelagului indonezian. pornită din Africa. copleşiţi însă de populaţiile metisate de tip mongoloid venite dinspre nord. Fiji. talie înaltă. Astăzi sunt răspândiţi în primul rând în insula Noua Guinee şi în arhipelagurile melaneziene : Vanuatu. Solomon. Rasa australoidă Fără a fi prea numeroasă. în condiţiile unei regresiuni marine au trecut srîmtoarea Behring. Nu este exclus ca primul val de populaţii care au traversat Behringul spre Americi să fi fost de factură australoidă. Desprinşi iniţial dintr-un grup unitar cu cel al khoisanoizilor din estul Africii.55m la bărbaţi). Izolarea grupurilor relicte pe acest traseu a condus la formarea timpurie a mai multor subtipuri rasiale : -cel mai caracteristic.1. -ainoizii. -veddoizii. din extremitatea nordică a arhipelagului nipon. -papuaşii şi melanezienii. spre deosebire de melanezienii în a căror formare aportul mongoloid este mai evident. Sunt ceva mai numeroşi circa 8-10 mil. Cele două grupuri rasiale prezintă şi caracteristici specifice.IV. Noua Caledonie etc. această rasă s-a desprins foarte timpuriu. Aria de răspândire era astfel mult mai extinsă în trecut. în sens larg putând cuprinde circa 30 mil. Altădată erau dispersaţi şi mai spre vest.nr. poate chiar mai devreme. Mai numeroşi înaintea sosirii europenilor (sfîrşitul sec. Cei mai mulţi cercetători îi consideră totuşi un relict australoid cu un probabil aport mongoloid sau/şi chiar europoid. papuaşii fiind mai tipici. Din această arie. în S Indiei (Nilgiri Hills). în sens restrîns 100 de mii. în Australia. dar a fost înlocuită sau asimilată prin metisaj odată cu înaintarea europoizilor şi a mongoloizilor. înrudiţi cu ainoizii. Numărul lor nu depăşeşte. Şi viitorul acestora este incert datorită avansării procesului de metisare. O ramură a acestora o forma şi populaţia aborigenă din Tasmania. populaţia aborigenă din sudul Asiei.

talia uneori impresionantă (1.). asimilarea lor explicând parţial unele caracteristici. cele mai multe grupuri de amerindieni se află în expansiune. sau amerindiană. epicantusul mai puţin vizibil sau chiar absent.1. grupuri cu trăsături distincte. 24 10 32. .5 . având totuşi o tendinţă mai slabă de brahicefalie şi talie medie. puţin proeminent şi pomeţii feţei bine marcaţi. drept şi foarte rezistent (mai dezvoltat însă decât la negroizi).6 nordic 4 1 . extrem de divers. unde au fost exterminaţi sistematic sau obligaţi să trăiască în rezervaţii. dispersată pe aproape întreg continentul american. nordul şi estul Africii. mai ales în pădurea ecuatorială. încă din Paleolitic.0 25 . koriaci) şi din nordul extrem al Americii (aleutini.2 Europoid sudic 2 2 8. sau spre nordul extrem al uscatului eurasiatic. După o lungă perioadă de declin.populând America. Se disting două mari ramuri : a)asiatică.0 .1 .3 8 .3 8. pentru ca mai tîrziu să avanseze şi spre vest. mai restrînsă. existând şi grupuri de talie medie sau mică. a căror pondere se reduce totuşi lent. 0. -paleoasiatic. 38 37 40 8.1 . Au trăsături distincte faţă de ceilalţi mongoloizi : nas îngust. dispersat în zonele aride ale Asiei Centrale şi în Siberia.. 2. regrupând populaţii restrînse din extremitatea nord-estică a Asiei (ciukci.6 13 . în Asia Centrală.7 md oameni. extinsă îndeosebi în estul şi nord-estul continentului.Rasa europoidă (leucodermă) Cea mai mare parte a populaţiei Globului formează un vast grup rasial. Aria de formare este situată cu certitudine în spaţiul eurasiatic.2 8 Europoid/Negr 1 0. dominantă (peste1. Aceste deosebiri pot fi explicate prin faptul că în momentul migraţiei dinspre Asia. iar din Neolitic şi spre sudul Asiei. Se distinge prin talia mai redusă. inclusiv în nordul Americii. apropiat de trăsăturile standard descrise anterior. baza populaţiei din China şi Coreea. Grupuri întegi de populaţii au fost exterminate sau asimilate pe parcursul colonizării europene a Americilor.3 1. puţin numeros. au trăsături particulare : nas proeminent. unde s-au amestecat cu australoizi. IV. mai probabil în Orientul Apropiat de unde au migrat mai departe spre Europa. cuprinzând în accepţia cea mai largă circa 2. fără a depăşi 250 mii de oameni. cu un părde culoare neagră. nasul puternic aplatizat şi o culoare mai deschisă a pielii. de la alb la cafeniu.5. eschimoşi). 32 37 29 2. Tabelul nr 19 :Structura rasială a populaţiei mondiale în1920 (% din totalul) Tipul rasial A A O E A A frica sia ceania uropa merica merica deNord Latină Europoid 0.6 md. fapt care creează o mare varietate de tipuri şi subtipuri. -mongoloid oriental.8 intermediar 1 .6 Europoid 1 0. În Neolitic şi pe parcursul Antichităţii.2 . pilozitate mai abundentă. b)americană.78m în medie în sudul Patagoniei) dar variabilă. mai deschisă în nord şi mai închisă în sud. Unii specialişti nu exclud şi participarea unor grupuri de populaţie europoidă la acest proces complex. tendinţa generală spre brahicefalie. faţa relativ plată cu un nas mic. circa 66 mil. culoare mai deschisă a pielii. unde au creat mai multe tipuri de amestec cu europoizii. cel mai răspândit. prezintă trei subtipuri mai importante : -mongoloid continental. Deşi provin indubitabil din Asia. de factură australoidă emigraseră anterior. Relativ unitară. Dintre celelalte trăsături caracteristice amintim : culoarea pielii foarte variabilă. populaţii de tip mongoloid s-au răspândit şi spre sud-estul Asiei. caracteristicile mongoloizilor nu erau complet definite iar continentul american nu era complet nepopulat. faţa deosebit de plată. 70 T ERRA 11 .

9 0. 0.5 2 Mongoloid 4. 1.9 7 5 Khoisanoi 0. 25 31 20 2. 0. 37 39 38 7.9 4. 03 12 . 3 0. 2. d 5 01 Mulatru 0. Negroid . 0. opoid 1 4 7 Sursa: estimări proprii. 8 2.1 . 5 9 14.8 0 5.3 .3 5 8. 2. 3 0.1 . 7 1. 0. 03 4.0 .2 . 0. . 5.0 1 1 0 Negroid 63 0. 6.1 3 . 0. 12 1. 12 4. 9 5 13 22. 03 0. 8 5.2 . 71 . nordic 3 6 . 5 . 0.3 1 4 Europoid 0. 5 2 7 . 4 Mulatru 4 0.5 0. 9. 4 0. 7 2. 0 6. 7. 0. 2.3 3 11.4 2.6 . 1. intermediar 3 2 . 1 5 1. 4 7.7 .0 7 4 Europoid 18 33 11 27 18 29 29 sudic . 1 Mongoloid continental Mongoloid estic Amerindian Mongoloid/Eur opoid Mongoloid/Aus traloid 2 Metişi Australoid Polinezian Australoid/Eur 0.oid Negroid Khoisanoid 4. 2 4 5. 8 3. 0 1.8 2.3 . 0 25 .5 . 0 1.0 0.3 Europoid/ 15 0. pe baza dinamicii populaţiei Tabelul nr 20 : Structura rasială a populaţiei mondiale în anul 2000 (%din total) Tipul A A O E A A T rasial frica sia ceania uropa merica merica ERRA deNord Latină Europoid 0.

cf. 7 23 . specific Orientului Apropiat. cu toate celelalte rase. de talie foarte mare adesea (1. Clasificările cele mai simpliste deosebesc două mari varietăţi : europeană. 7 8. nordul Africii şi sud-estul Europei. Extinşi spre nordul Africii s-au amestecat profund cu hamiţii. 12 5 20 1. de statură mai mică. 5 0. 0 2. pătrunzând şi mai spre nord în proporţii diferite iar prin emigraţie sunt masiv prezenţi în America Latină dar şi în America de Nord sau Australia. Absenţa prognatismului şi dezvoltarea sistemului pilos sunt alte caracteristici (prezenţa părului pe falanga a doua a degetelor constituia pentru unii antropologi un indiciu al apartenenţei la această rasă). regiunea caucaziană şi pe platourile iraniene.Pittard (Les races et l’histoire. 7 1. La renaissance du livre. circa 2/3 din total.0 3. 1 4. datorită amestecului succesiv : -mediteranean. 6 0.8 28 5 0. Paris. caracterizat prin dolicocefalie şi nasul uşor coroiat. specific sudului Europei şi nordului Africii (unde este numit adesea hamit. -semit. 37 1 1. 2 14 0. părul şi ochii negri. 0. 0 . Aria de extindere a acestei ramuri este foarte vastă. 7 1. În literatura antropologică din perioada clasică acest subtip era cunoscut sub numele de asiroid.U. 7 Polinezian 6 1 Australoid 0. di paretea centrală a Indiei pînă în sudul Europei. Trăsătura de bază derivă din culoarea deschisă a pielii (oscilantă ca nuanţă de la alb palid la măsliniu). 72 . dominant dolicocefal. caucaziană128. 5 . Mai bine fundamentată este o altă divizare care recunoaşte trei mari ramuri : a)ramura sudică. 128 129 Adesea cu apelativul de « caucazian » este desemnat orice europoid. în sud-estul Europei. în Asia. . statura medie. În cadrul acestei ramuri pot fi deosebite mai multe subtipuri. la fel de masivi uneori şi având ca particularitate nasul mare129. Se distinge prin pielea de culoare mai închisă. ca şi culoarea ochilor. Peste tot. 0.A. cunoaşte şi cea mai mare diversificare. 8. 1924). cu un aport negroid mai evident). pe baza dinamicii populaţiei Cea mai mare expansiune o cunosc în perioada modernă. cel puţin în practica poliţiei din S. . Caracteristică este şi varietatea nuanţelor şi aspectului părului (de la drept la ondulat sau creţ şi de la blond argintat la negru închis). 1 1. specifică celei mai mari părţi a continentului şi ariilor de colonizare din Lumea Nouă. ajungând să formeze populaţia de bază a celei mai mari părţi a Americii. această dispersie a creat numeroase tipuri rasiale mixte. cea mai numeroasă.continental Mongoloid estic 01 Amerindia n Mongoloid /Europoid Mongoloid /Australoid 7 Metişi Australoid 5 0. /Europoid 1 8 7 1 Sursa: estimări proprii. înrudit cu cel anterior. care grupează restul ariilor de răspândire. Australiei.Deniker (1926) sau E. sudului extrem al Africii. 01 5. în Asia Mică. 0.4 2. prin acţiunea de colonizare a Lumii Noi. Este frecvent şi în aria nordică a Carpaţilor Româneşti. brahicefalie pronunţată şi tendinţă de aplatizare a zonei occipitale a craniului. Dată fiind larga sa răspândire pe suprafaţa Globului.4 0. cuprinzând o mare varietate de tipuri şi subtipuri.3 1. -anatolian (armenoid). -balcano-dinaric. 0.78m la bărbaţi în Muntenegru). 6 .5 2. cele mai multe vag definite.

de-a lungul istoriei. indonezienii. îndeosebi începând din Neolitic. dintre diversele varietăţi putându-se distinge : japonezii. în Sri Lanka.1. cu o oarecare frecvenţă a unor trăsături mongoloide (Rusia. cu talie relativ scundă şi culoare a pielii mai deschisă dar cu trăsături australoide evidente. Este motivul pentru care de cele mai multe ori sunt incluşi în rasa mongoloidă. mai bine diferenţiate – statură medie. indochinezii. circa 358 mil. ochii albaştri sau cenuşii etc. prin invazii şi migraţii. Format prin penetrarea în Neolitic. dinspre nord. Se disting prin culoarea neagră (arămie) a pielii dar cu trăsături ale feţei de tip europoid. aportul australoid fiind mai vizibil. nas cîrn şi talie mai mică (numit adesea şi tipul laponoidal. -balticii. Australia). constituite încă din preistorie sau pe parcursul Antichităţii. caracteristic în sudul şi sud-estul Indiei. cu nasul drept şi faţa alungită. -tipul mixt mongoloid-europoid (uralic). de la trăsături dominant mongoloide (hakaşii din sudul Siberiei) la trăsături dominant europoide (başkirii de la 73 . arhipelagurile indonezian şi nipon. Ucraina). specific Cornul Africii (Etiopia şi Somalia). mult mai numeros. pentru 2000 estimările indicând circa 20. În funcţie de perioada în care s-au format. foarte înalţi. -est-europenii. Numărul lor depăşeşte 500 mil. la care pe lîngă mongoloizi şi australoizi au luat parte şi europoizi (discutabil însă). dar şi mai la vest.. cuprinzând circa 455 mil. c)ramura intermediară. iar prin migraţii recente şi în sud-estul Asiei. mai dinamic şi mai numeros.. la unele populaţii de păstori seminomazi (peul) sau chiar în sudul Peninsulei Arabice. IV. Constituie un amestec timpuriu rezultat din suprapunerea unor valuri de populaţii europoide pe un străvechi substrat veddoid. a unor populaţii de factură mongoloidă în spaţiul unor populaţii australoide. părul blond. desoebim trei mari categorii : a)tipuri de tranziţie vechi.oameni.. Cele mai caracteristice sunt : -tipul mixt europoid-negroid din nord-estul Africii. culoarea pielii fiind însă mai închisă.-indo-afgan. încât o mare parte a populaţiei mondiale face astăzi parte din tipurile rasiale mixte (15. frecvent în Ţările Baltice şi Polonia. suprapuneri. s-au produs numeroase amestecuri. dar frecventă şi în peninsulele sudice. rezultat al unui amestec complex. din sudul Ucrainei şi România pînă în Franţa şi Insulele Britanice. interpusă între celelalte două. încât trăsăturile dominante sunt mongoloide. dominant în Indochina.) dar foarte bine particularizat. mai puţin dinamică (circa 325 mil. b)ramura nordică. derivat din cel anterior. De aici s-au răspândit masiv spre alte continente (America. la care trăsăturile mongoloide sunt dominante. Ca şi cealaltă ramură a contribuit masiv la popularea Lumii Noi. cel mai reprezentativ. formă veche de tranziţie graduală. mult mai puţin numeroase. mai puţin numeroasă.75 în medie la bărbaţi. în creştere rapidă. de talie scundă. foarte numeros.6% în 1920. -tipul mixt australoid-europoid (dravidian).6.8%). uneori argintiu. din nord-vestul Europei. specific sudului Asiei. stratificări. în Europa central-vestică. rezultat al unui amestec mai complex (mongoloid-ainoid-polinezian). mai ales la populaţiile montane din Elveţia şi Austria care ar forma după unii un grup distinct (subtipul alpin). ca o componentă distinctă. sau a Siberiei Şi această ramură cunoaşte o oarecare diferenţiere : -scandinavii. -tipul mixt mongoloid-australoid. faţa alungită. cu pielea de culoare mai închisă. în Scandinavia şi Scoţia). robusteţe şi tendinţă de brahicefalie. polinezienii şi micronezienii.)se disting prin talia înaltă (peste 1. Numărul lor depăşeşte 132 mil. Prezintă unele asemănări cu subtipul armenoid dar se disting în primul rând prin aportul australoid foarte vechi. sudul Chinei. păr castaniu frecvent. tendinţa de deschidere a pielii. grup restrîns (circa 2 mil..Tipurile rasiale mixte (de tranziţie) În afara acestor cinci rase distincte. din nord-estul Europei cu tendinţe de brahicefalie. Trăsăturile specifice constau în combinarea caracteristicilor celorlalte două ramuri. frecvenţa pistruilor.

b)formele medievale de tranziţie.. turkmeni.. -coloureds. rezultatul migraţiei malaezilor din Insulinda în Madagascar unde s-au amestecat cu populaţii negroide. rezultat al marilor migraţii de la finele Antichităţii şi din prima parte a Evului Mediu. 74 . caracteristici în Venezuela. constituite după marile descoperiri geografice şi după colonizarea europeană. În centrul Afganistanului se adaugă hazara. prin amestecul populaţiei ruseşti cu unele populaţii locale de tip mongoloid etc.U. care poate fi încadrat şi la formele vechi de tranziţie deşi acest amestec este în curs de desfăşurare.vest de Urali). Sudan. -tipul mixt australoid-mongoloid. rezultat al invaziei arabe care a împins spre sud populaţii de factură negroidă. -mulatrii. -tipul mixt europoid-australoid-mongoloid. -tipul mixt europoid-mongoloid din Asia Centrală (turanic). japoneză. Constituie un amestec europoid-amerindian. Mauritania). Antile şi sud-estul S. baza populaţiei din cele mai multe state latino-americane. Sao Tome). rezultat al migraţiei unor populaţii mongoloide în spaţiul unor populaţii mai numeroase de tip europoid. celor din zonele joase sau de pe platoul Mexican . Foarte numeroşi în Brazilia. Ciad. Număril populaţiilor rezultate din acest amestec este greu de stabilit datorită continuării procesului şi pe parcursul Evului Mediu sau în epoca modernă. circa 15 mil.). în oraşe. Toate cele trei forme de amestec au dat naştere la noi varietăţi care fac tot mai dificilă distincţia rasială din zonă . apropiat de celelalte două forme. mixt în Asia Centrală şi mongoloid în Siberia. există grupuri rasiale de o mare uniformitate antropologică (amerindieni. în diverse grade. un amestec similar constituindu-l şi populaţiile din Zanzibar şi Comore. în total). pe un substrat dominant negroid . format în estul Indoneziei şi sudul Filipinelor pe un substrat parţial papuaş sau chiar negritos. Diferenţe notabile îi opun pe cei din aria platourilor andine. -zambos. Dintre tipurile rezultate mai importante sînt : -metişii. mai rar cu europoizi proveniţi din sud-vestul Asiei (arabi. Din această prezentare rezultă că nu există o suprapunere perfectă între structura rasială şi cea etno-lingvistică. c)formele moderne de mixtare. fiind rezultatul amestecului dintre sclavii negri şi amerindieni sau metişi. Cele mai multe popoare turcice din zonă s-au format în acest mod (kazahi. filipineză) . . Procesul de mixtare s-a petrecut mai ales în zonele rurale. Assam). circa 47 mil. Există grupuri etno-lingvistice compacte. care se disting prin număr (circa 169mil.A. parţial asimilate (26 mil. Este cazul popoarelor turcice. prezenţi în ambele Americi (circa 78 mil. uzbeci. prezent în Africa central-nordică (Egipt. specific în nord-estul Indiei (Bengal. Pitcairn) prin amestecul polinezienilor cu europoizi la care se adaugă o componentă asiatică (chineză. ironi). -alte grupuri rasiale mixte s-au format în perioada modernă şi în Oceania (Hawaii. dar şi în unele arhipelaguri din jurul Africii (Capul Verde. Guyane şi nordul Braziliei. Se pot distinge : -tipul mixt negroid-europoid.). populaţia europoidă de tip armenoid sau indo-afgan păstrându-şi intacte caracteristicile. Numărul lor depăşeşte 16 mil. rezultat al amestecului coloniştilor buri (olandezi în principal) cu negrii bantu sau cu khoisanoizii din sudul extrem al Africii. caracteristic în Insula Halmahera. Procesul de mulatrizare ca şi cel de metisare este în plină desfăşurare în cele două Americi . corespunzător varietăţii antropologice a populaţiilor amerindiene. de tip europoid în Turcia şi Azerbaijan. -malgaşii. asimilându-se parţial lingvistic (sarţi. populaţie cu trăsături dominant mongoloide dar de limbă şi cultură persană. persani) sau cu dravidieni din sudul Indiei. cu o mare varietate de forme. Mai puţin numeroşi. negri africani) dar foarte diferenţiate etno-lingvistic datorită izolării şi a slabelor legături reciproce. care antropologic se pot caracteriza printr-o mare diversitate rasială. în Siberia.) sînt rezultatul amestecului dintre sclavii negri şi coloniştii europeni. Invers. la care componenta europoidă este mai importantă. kirghizi. circa 4 mil.

-mecanismele de divergenţă. uşor de deosebit. acest lucru132. poate duce cu timpul la evoluţii lingvistice singulare.Victorri. îndeosebi în pădurile ecuatoriale.) nu derivă obligatoriu din suprapunerea unor valuri migratorii diverse ci şi din dezvoltarea unor inovaţii lingvistice. divergenţa ar fi fost principala cauză a schimbărilor iar harta etno-ligvistică a Globului ar fi fost un mozaic. cf.1. 1976. La această extindere s-a ajuns prin patru procese istorice distincte. reziduale. Dacă nici o limbă n-ar fi fost înlocuită. B. ajutate de genetica populaţiilor şi de arheologie. convergenţa lingvistică. din care ar descinde toate familiile lingvistice actuale.2.şi plurilingvismului. Realitatea este însă diferită.Ruhlen. Cercetările recente par să demonstreze. Cf. deşi aceasta din urmă poate fi la fel de vagă în contextul practicării bi. gotica) la câteva mii de ani. vaste regiuni ale Globului fiind apanajul unei singure mari familii etno-lingvistice. În plus. este cel mai înfocat susţinător. Débat sur la langue mère în Les langues du monde. Acesta presupune totdeauna o dinamică a unor particularităţi durabile constituite la un moment dat pornind de la un fond de bază (substrat) peste care se pot suprapune particularităţi ulterioare – cu rol modificator sau chiar de substituire (superstrat.Structura etno-lingvistică Între structura etnică şi structura lingvistică a populaţiei există diferenţe sensibile. Paris. a unor noi forme de spiritualitate. mai ales în condiţii de izolare. M. limba vorbită rămîne principalul criteriu130. în strînsă legătură cu relaţiile instituite între diversele grupuri venite în contact131.Nichols (citat de B. adstrat). Autorul citat susţine existenţa a patru mecanisme de bază care conduc treptat la apariţia unei noi limbi şi a unui nou grup etno-lingvistic într-o regiune dată -colonizarea unui teritoriu neocupat şi evoluţia separată. Totuşi. J. Pour la Science. acelaşi grup etnic putând cuprinde mai multe grupuri lingvistice şi invers. 1999 75 . -mecanismele de substituţie lingvistică. care presupun o puternică diferenţiere datorită acumulării în timp a unor familii lingvistice foarte diferite (cazul unor zone muntoase mai ales). distinge două tipuri de arii geografice : de exapansiune (propagare). existenţa unei limbi primare.Victorri). izolarea unor grupuri desprinse dintr-unul deja constituit.Ruhlen consideră că similarităţile între diversele limbi vorbite pe Glob nu pot proveni decât din trei fenomene : împrumuturile. 1999 133 Opinie exprimată de acest cunoscut istoric britanic contemporan în La diversification linguistique. Discuţii aprinse se poartă în jurul presupusei „limbi-mamă”. Durata medie de viaţă a unei limbi poate varia de la câteva sute de ani (latina. cazul unor grupuri mici. Breton. Pour la Science. vorbită de primele comunităţi de Homo sapiens sapiens în urmă cu circa 100 000 de ani în estul Africii. la nivel local. La astfel de concluzii s-a ajuns prin utilizarea metodei lingvistice comparatiste. pentru determinarea particularităţilor etnice ale unui grup uman. R. De aici. în ultimă instanţă la apariţia de noi grupuri etno-lingvistice. aşa cum se prezintă parţial în ariile reziduale. Géographie des langues. foarte rară. izolate. Ambiguitatea noţiunii de etnie este mai evidentă decât aceea de grup lingvistic. aparţinând la câteva familii înrudite între ele.Formarea grupurilor etno-lingvistice Procesul de diferenţiere etno-lingvistică este cunoscut în general sub numele de etnogeneză. Colin Renfrew 133 presupune că diversitatea etno-lingvistică din unele arii reziduale (Noua Guinee de ex. -mecanismele de convergenţă. prin extinderea ekumenei s-a ajuns la diversitatea lingvistică actuală.IV. PUF. IV. caracterizate prin limbi puţin diferenţiate. succesive : 130 131 Etno-lingvistica este o disciplină socio-umană distinctă care studiază relaţiile dintre limbile vorbite şi contextul socio-cultural. 132 M.2. Suprapunerea perfectă între etnie. prin intermediul căreia familiile de limbi cunoscute au fost unite în superfamilii corelate între ele. limbă şi tip rasial nu există decât cu totul extraordinar.

înlăturându-le încet dar sigur pe celelalte. inuiţi etc. pare-se.Renfrew 76 .-migraţiile timpurii. parţial al unora mai vechi (indo-europeană sau sino-tibetană). fie că a fost impusă (cazul statelor din Lumea Nouă care folosesc engleza sau spaniola) ori s-a impus în dauna unor limbi cu circulaţie mai restrînsă 135. samoezi. mai ales dacă sunt înrudite (cazul unor populaţii caucaziene de dimensiuni reduse din Daghestan care folosesc tot mai mult limbile cu o bază demografică mai consistentă sau în Nepal unde este impusă limba oficială în dauna celorlalte. situaţii similare putând fi întîlnite şi în Africa). Alte 600 se eşalonează între 100 000 şi 1 mil. Este cazul special al familiei de limbi altaice (turco-mongole). Fiecare limbă numără în medie 1 mil. ariile cu cea mai redusă diversitate etno-lingvistică. principala cauză a substituirii lingvistice. diferenţele fiind datorate clasării unor idiomuri fie ca dialect fie ca limbă distinctă). Tendinţa modernă este aceea de reducere a numărului limbilor vorbite. franceza. eliminate ulterior. -difuziunea impusă de variaţiile tardive ale climatului terestru.din Alaska. cazul populaţiilor din nordul Eurasiei şi Americii (laponi. având conştiinţa apartenenţei etnice. al popoarelor caucaziene. unde fiecare vale are propria limbă. sudul şi sud-estul Asiei.locutori. -difuziunea agriculturii în Neolitic. dar numai circa 200 dintre cele 6 000 depăşesc acest prag considerat ca suficient pentru crearea unei limbi de cultură capabilă să reziste în timp. sedentare. suprapuse ca elite dominante asupra unor popoare mult mai numeroase. Oceania. sino-tibetană. dispărute în decursul proceselor menţionate. 15% sunt vorbite în Americi iar restul în Africa. cu un rol important în comunicarea dintr-un anumit spaţiu. Din aceste evoluţii au rezultat situaţii extrem de variate. Din cele 6000 limbi şi dialecte reţinute de M. Din această cauză. Trebuie remarcat că în afară de acestea au mai existat alte 3900 limbi. adesea de origini diferite. analizând situaţia actuală a ajuns la concluzia că mass-media actuală pune în pericol circa 70-90% dintre limbile vorbite pe Glob. yukaghiri. în perioada contemporană. de pe urma cărora au rezultat familii etno-lingvistice altădată extinse. C. austrică. Densitatea etno-lingvistică cea mai ridicată subzistă în acele regiuni izolate în care comunicarea este mai dificilă iar modelele sociale sunt de tip patriarhal. acelaşi popor. Mai puţin critică este situaţia din America Latină unde idiomurile locale rezistă cu mai mult succes în faţa spaniolei sau a portughezei. ciukci. În dinamica aceluiaşi proces se poate ajunge şi la situaţia ca mai multe popoare să vorbească aceaşi limbă. Dar chiar şi aici există. La fel stau lucrurile în Australia unde 90% din cele 250 de limbi aborigene sunt pe cale de dispariţie sub presiunea englezei.). unele foarte limitate numeric şi spaţial. iar grosul (5200) nu depăşesc pragul minim de 100 000 vorbitori sub care orice limbă este în pericol. citat de C. afroasiatică etc. Este cazul marilor familii etno-lingvistice actuale – indo-europeană. La fel se petrec lucrurile în fostele colonii care încă mai utilizează oficial limbile metropolelor (engleza. -invaziile unor popoare migratoare în ultima parte a Antichităţii şi în Evul Mediu.Krauss134 doar 4% sunt vorbite în Europa şi Orientul Mijlociu.vorbitori (6000 dacă folosim mediana). cărora au reuşit să le impună adesea propria limbă. între ele nefiind cel mai adesea nici o relaţie de înrudire). 134 Profesor la Univ. în consecinţă aceştia fiind obligaţi să-şi extindă arealul în arii nelocuite sau ocupate de populaţii aflate la un stadiu inferior de dezvoltare. în primul rând încălzirea survenită în urma retragerii gheţarilor. cu excepţia unor mici arii reziduale (cazul bascilor. poate vorbi o sumedenie de limbi (cazul limită al papuaşilor care vorbesc circa 700 limbi. grupuri etno-lingvistice mai active care reuşesc să-şi impună propriile particularităţi. cazul unor zone muntoase ca Himalaya sau Caucazul. Această revoluţie a fost însoţită de creşterea numărului de locuitori.Renfrew. prin culturalizare subzistând doar acele limbi cu o bază socio-culturală solidă. numărul limbilor vorbite este multe mai mare decât acela al popoarelor (2800-5600 limbi sau chiar 7000 după unii. O situaţie critică o înregistrează cele mai multe limbi autohtone din America de Nord (puţin tineri inuiţi mai folosesc limba maternă. numărul vorbitorilor fiind extrem de restrîns). iar multe idiomuri amerindiene nu mai pot fi salvate. al khoisanicilor).

încât orice dezbatere asupra caracteristicilor unui popor dă naştere unor ambiguităţi. aşa cum s-a amintit. a extinderii teritoriale. În plus. înrudirea noastră cu celelalte popoare neo-latine fiind astfel relativ redusă sub aspect etnic sau rasial. provenind în mare parte din regiunile periferice ale Imperiului Roman (Peninsula Iberică. Această problemă a minorităţilor (nu numai etnice de altfel) este frecvent invocată cu diverse prilejuri şi are un rol deosebit în stabilirea unui climat de cooperare. al celui român în cazul de faţă. Unele minorităţi ajung să aibă o pondere relativ importantă iar pe plan local pot fi chiar majoritare (maghiarii în estul Transilvaniei. individualizarea treptată. germanii în Alsacia sau în Tirolul de Sud. Dinamica grupurilor etnice se aseamănă cu aceea a grupurilor lingvistice. 77 . Peninsula Balcanică. 135 Cazul Irlandei unde limba naţională este pe cale de dispariţie în favoarea englezei sau chiar al Bielorusiei unde un proces similar a impus rusa. este un proces dinamic. cazul românilor dar şi al popoarelor nord-americane actuale.). în formarea românilor ca grup etnic şi lingvistic distinct. Orientul Apropiat etc. unde oficială este bahasa indonesia. un aport deloc neglijabil l-au avut populaţiile de limbă slavă sau turcică adăugate altor grupuri asimilate de substratul tracic (celţi.R. altele au evoluat prin asimilare reciprocă spre particularităţi noi sau prin suprapunere parţială (etnică sau lingvistică). limbă formată pe baza malaeze cu elemente din celelalte limbi vorbite sau al unor state din estul Africii care folosesc swahili). grupurile de populaţie romanizată. adesea semiartificiale (cazul Indoneziei. caracteristică astăzi zonelor de maximă fărîmiţare. al unor populaţii autohtone din Caucaz şi Himalaya). O situaţie o deţinea şi limba rusă în fosta U.S. mai ales acolo unde dominaţia colonială a impus frontiere artificiale (cazul Africii) dar chiar şi în Europa. formate dintr-un mozaic de grupuri etno-lingvistice care folosesc în primul rând engleza (de factură americană). plecând de la un trunchi comun. ca urmare a deplasării. Procesul de etnogeneză. Unele subzistă aproape nealterate din substratul vechi preistoric (cazul menţionat al bascilor din Pirinei. Este cazul popoarelor indo-europene în ansamblu. urmările fiind încă resimţite. Domină cele mici (4/5). -suprapunerea şi asimilarea reciprocă a două grupuri diferite. Este şi cazul poporului român care în forma cea mai vulgarizată este prezentat ca rezultat al asimilării lingvistice a populaţiei tracofone din Dacia de către o minoritate romanizată.).2. aveau o compoziţie etnică diversă. în ambele cazuri cu toate eforturile de a impune limbile locale nu se înregistrează progrese notabile. este mult mai complex. dar chiar şi astăzi. românii în raioanele ucrainene din lungul frontierei în regiunea Cernăuţi mai ales etc.). -apropierea treptată prin strîngerea relaţiilor între mai multe populaţii înrudite lingvistic. albanezii în Kossovo şi vestul Macedoniei. deci sunt consolidate. sub 1 mil. dintre care unul se impune. după mai multe milenii de separaţie. Popoareale (grupurile etni-lingvistice) astfel formate se deosebesc mult prin dimensiune. Acestea au de obicei scriere şi cultură proprie. rezistând pe cale exclusiv orală. Cea mai mare parte a populaţiei Globului aparţine astfel unor popoare mari. încât popoarele (grupurile etno-lingvistice) actuale nu se află la acelaşi stadiu de evoluţie. nu există nici un popor care să nu cunoască şi statutul minoritar. cu cel puţin 1 mil. grupând sub 4% din populaţia mondială. IV. Formarea minorităţilor naţionale Harta politică nu coincide cu distribuţia diverselor popoare (numărul statelor este de câteva zeci de ori mai redus). cel puţin la nivel european. iranieni etc. Astfel invocarea Romei ca reper etnic identitar aapre uşor forţată dar din punct de vedere lingvistic este incontestabilă.portugheza) sau cazul particular al spaniolei care s-a impus până la urmă în cea mai mare parte a Americii Latine. cu tot efortul de impunere a limbilor naţionale.. Astfel.oameni. aşa cum o dovedesc de altfel mărturiile epigrafice. spre deosebire de cele mici care în mare parte sunt dominate cultural sau ignoră cultura scrisă.S.locuitori. putându-se desfăşura pe trei căi principale : -diferenţierea. între numeroasele popoare astfel formate există multiple asemănări. prin impunerea unei limbi de circulaţie. care în Neolitic s-au dispersat spre sud şi vest de aria de origine. Realitatea este că procesul formării unui popor.2.

). Longman.). specializată în comerţ şi meşteşuguri (armenii. la fel de frecvent. Este cazul bascilor. al hinduşilor din Trinidad-Tobago şi colonii aduşi de către proprii lor suverani. -persoanele deplasate forţat sau relocalizate în noi regiuni. şvabii din Banat. laponii din Scandinavia etc. Raţiunile pentru care cuceritorii recurg la colonizare sunt diverse : interese militare (paza frontierelor.. cazul cel mai clasic este cel al negrilor din Americi dar mai recent şi cel al populaţiilor din Caucaz şi Crimeea deportate masiv din ordinul lui Stalin în 1945 spre Kazahstan şi Siberia. P. cum a fost cazul polonezilor sau al slovenilor în Germania şi Franţa. De cele mai multe ori refugiaţii 136 137 Cf. având drepturi imprescriptibile asupra tertitoriilor pe care le ocupă. Pot fi deosebite cinci categorii : -invadatorii şi cuceritorii care pot constitui grupuri reziduale după recucerirea teritoriului de către populaţia autohtonă (sau presupus autohtonă). în anul 2001.. populaţiilor nord-caucaziene. a)Minorităţile autohtone sunt acelea a căror prezenţă pe teritoriul actual este istoriceşte constituită din timpuri foarte vechi. ostilităţile generând conflicte sau persecuţii. olandezii din regiunile mlăştinoase din nordul Germaniei) sau ca mînă de lucru pe plantaţii (cazul tamililor din Sri Lanka. b)Minorităţile nou-venite sunt acelea care s-au constituit în perioada modernă şi contemporană prin dispersie. -refugiaţii. din cauze politice (represiunile datorate unor regimuri dictatoriale ca cele din fostele state comuniste sau din unele state latino-americane). cazul secuilor din Transilvania). La fel s-a întîmplat şi cu alte populaţii cu vocaţie citadină. Conform PNUD.A. O altă raţiune este aceea a organizării vieţii urbane în spaţii slab urbanizate. minorităţile pot fi clasificate în două mari grupuri care pot fi subdivizate în mai multe categorii : autohtone şi nou-venite136. bretonilor. Caraibe (31%). grecii etc. sau mai recent bosniacii). -coloniştii.). Toţi au în comun o prezenţă foarte veche pe teritoriul actual. compactă chiar. -grupuri etnice de origine foarte veche. Africa de Sud (29%) şi Asia de Sud (22%). al ruşilor în Basarabia etc. al suedezilor din Finlanda. Deşi victime ale dictaturilor multe din aceste minorităţi nu sunt bine primite în noul loc de reşedinţă. a unor calamităţi naturale sau a foametei (etiopieni în Sudan. Este cazul tătarilor din Rusia. Se pot deosebi două categorii : -aborigenii. Taylor. altădată al francezilor din Algeria. invazii. încât ei constituie indiscutabil primii locuitori. Dacă primii pot fi primiţi cu ostilitate de populaţia autohtonă ceilalţi se pot bucura iniţial de unele drepturi şi facilităţi. caz frecvent în Europa central-estică unde populaţia urbană iniţială a fost de multe ori de origine germanică sau evreiască. colectivităţi care fug din calea unor conflicte (palestinienii de ex. devastate sau nevalorificate (slovacii din Ungaria. finlandezii din Suedia. mai evoluate. Political geography. 1998. Singurele regiuni ale Globului care sunt ocolite de acest flagel sunt Europa Occidentală şi America de Nord. grupuri a căror legătură cu teritoriul pe care-l populează astăzi este mai slabă şi care convieţuiesc de obicei cu autohtonii. aromânilor din Peninsula Balcanică etc. În epoca modernă foarte frecventă a fost colonizarea forţei de muncă în minerit (mai ales în extracţia cărbunelui).U. New York. de multe ori grupuri cu o compoziţie etnică eterogenă atrase de politica statului de valorificare a unor resurse sau terenuri. Africa de Est (46%). colonizare. cazul tamililor din Sri Lanka. de valorificare a unor teritorii depopulate. grupuri mai arhaice şi de multe ori cu o origine incertă (negritos. proprietari (tătarii din Polonia. nobili. o extindere teritorială coerentă. grupuri relicte din sudul şi estul Asiei. triburile şi grupurile primitive.) ori. galezilor. Deşi de multe ori au o prezenţă seculară. musulmanii din Birmania refugiaţi în Bangladesh etc. drepturile lor asupra acestor teritorii pot fi puse în discuţie ca în cazul turcilor din Bulgaria. germanii din fostul Imperiu Ţarist). refugieri etc.)137 sau din cauza persecuţiilor religioase (creştini din Orientul Apropiat refugiaţi în vestul Europei sau Americi.Genetic. a căror istorie este ceva mai bine cunoscută şi care sunt indiscutabil autohtone. cum s-a petrecut în cazul turcilor meşkheţi din Georgia deplasaţi de Stalin în Uzbekistan. ainu. 78 . al mexicanilor în S. regiunile cele mai afectate de subalimentaţie sunt cele din Africa Centrală (50% din populaţie). amerindienii din America de Nord. populaţiile saheliene în statele de la Golful Guineii etc. wedda. Se poate face o distincţie între coloniştii instalaţi de către o anumită putere dar având o origine etnică diferită de a acesteia. interese economice.

79 . Federaţia Rusă. cu o structură unitară sau relativ unitară. Geneva . maghiarii din Slovacia. State multinaţionale tipice sunt şi Iranul. unde pe lîngă cele 15 limbi oficiale. caracteristici pentru perioada contemporană. Canada etc. Cf. deşi raportându-ne la extinderea spaţială a acestuia şi la masa enormă de populaţie. adesea cu suport etnic. -comunităţi localizate în vecinătatea statului de referinţă. caracteristic majorităţii statelor europene. a turkmenilor refugiaţi în Iran de teama puterii sovietice etc. fără identitate statală. cazul Indiei. Cea mai pertinentă modalitate de grupare a celor câteva mii de comunităţi etno-lingvistice de pe Glob pare a fi aceea care ţine cont de vechimea formării acestora dar şi de distribuţia spaţială actuală. -state mononaţionale. IV.P. vaste spaţii fiind dominate de grupuri etnice aparţinând la numeroase familii etno-lingvistice. Este motivul pentru care continentul african este frământat în ultimele decenii de nenumărate conflicte interne sau interstatale. pe al căror teritoriu se vorbesc mai multe limbi distincte. Stabilirea unei clasificări etno-lingvistice a populaţiei Globului este extrem de dificilă. În statele africane. -un caz particular este cel al statelor binaţionale. în Sociologie des nationalismes (dir. La dynamique de l’ethnicité en Afrique noire. tribalismul. germanii din Alsacia sau Tirolul de Sud.consideră situaţia lor ca una temporară dar de obicei. M.Birnbaum). Din punctul de vedere al localizării pot fi deosebite patru tipuri de minorităţi: -comunităţi transnaţionale. care pune accent pe relaţia cu teritoriul. create artificial în perioada colonială.Coulon. 1998.. Actes Sud. situaţia nu este cu mult diferită de cea a Europei. unele arii reziduale 138 139 Cf.). urmate de cele rezultate din primele migraţii de extindere a ekumenei – mare parte din Oceania. foarte frecvent în Europa : românii din Ucraina. inclusiv României. întîmplător foste colonii belgiene.Clasificarea etno-lingvistică a statelor şi a populaţiei Globului Din punctul de vedere al compoziţiei etno-lingvistice se pot distinge mai multe categorii de state.Rey. Chiar şi China. există o sumedenie de limbi şi dialecte care dau impresia că subcontinentul indian este un adevărat Turn Babel. care survine atunci când relaţia cu teritoriul este pusă în cauză. cazul Belgiei sau din Africa – Ruanda. cunoaşte aceeaşi diversitate. cu o intensitate tot mai mare de la prima la ultima categorie138. al turcilor în Bulgaria etc. Astfel. dar şi unor cazuri exemplare din estul Asiei (Japonia. Burundi. dată fiind varietatea opiniilor şi a metodelor de clasificare. rare dar semnificative. arabii din sudvestul Iranului. suportul acestor revendicări poate deriva din trei modalităţi de exprimare a identităţii minoritare : autohtonismul. sudul Asiei. atunci când se manifestă revendicări de autonomie sau chiar de separare139. Un caz arhicunoscut este acela al kurzilor care spre deosebire de ceilalţi au o anumită coeziune spaţială din sud-estul Turciei până în nord-vestul Iranului sau cazul bascilor. -comunităţi cu identitate statală precisă dispersate la mari distanţe de aria de origine. cele mai vechi sunt cu siguranţă cele din aria de origine a omului actual – Africa subsahariană. Fiecare dintre aceste tipuri pot emite diverse revendicări. majoritatea statelor din Africa subsahariană. Indoneza. Peninsula Coreeană). -comunităţi localizate în continuitate teritorială cu statul de referinţă. fără continuitate teritorială. sau Kazahstanul unde coexistă două grupuri etnice principale. cazul comunităţilor germane din Transilvania sau sudul Rusiei altădată dar tot mai frecvent sub forma diasporelor. Cazul cel mai tipic este astăzi cel al ţiganilor dar şi evreii se încadrau în aceeaşi categorie înainte de înfiinţarea statului Israel. 1997. nu totdeauna precis definite : -state multinaţionale. albanezii din Kosovo etc. majoritatea rămîn în regiunile de adopţie (cazul armenilor refugiaţi în Georgia. unde populaţia han este net majoritară. naţionalismul etnic. Centre Européen de la Culture. PUF.2. cazul maghiarilor din Transilvania. fiind un vehicul frecvent al revendicărilor populare sau al pasiunilor colective în ţările în curs de dezvoltare. -muncitorii imigranţi (gastarbeiter în germană) sau refugiaţii economici cum mai sunt numiţi.3. Mulţi dintre ei încearcă să se stabilească în ţara de primire creând mici comunităţi (diaspore) care păstrează legături strînse cu ţara de origine. Identité culturelle et interculturalité en Europe. fără să excludă existenţa unor minorităţi naţionale. G.

cuprinzând câteva populaţii dispersate în zona forestieră rece din nordul Americii sau chair mai spre sud. munda. foarte puternic diferenţiate. de fapt o macro-familie. fără probe convingătoare. grupează cea mai mare parte a populaţiilor autohtone din America. specifică nordului Africii şi sud-vestului Asiei. altădată răspândită în sudul şi sud-vestul Asiei. 5)familia indo-pacifică. relict a cărui vechime este greu de atestat. puternic diferenţiate : yukaghiră. 7)familia amerindiană. reziduală în sudul Chinei şi în Indochina. intermediară între ultimele trei şi cele din interiorul Asiei. de o mare diversitate. care cuprinde două mari subfamilii – nigero-congoleză şi kordofaniană. o macro-familie. în China şi în Siberia. 19)familia asianică. când ocupa Anatolia şi cuprindea trei popoare mai importante : huriţii. 21)familia elamo-dravidiană. restrînsă astăzi la extremitatea sudică a subcontinentului indian. apoi cele care s-au format şi extins pe parcursul Neoliticului şi în fine cele care s-au impus într-o perioadă mai apropiată de cea actuală prin migraţii şi dominaţie. austroneziană (malaio-polineziană). urarteenii şi hatti (proto-hitiţii). cuprinzând patru ramuri distincte – mon-khmer. cu trei ramuri distincte : semită. în Madagascar şi în sudul Indochinei. răspândită în Asia Centrală de unde prin migraţii s-a extins predilect spre sud-vest. 20)familia kartvelică (sud-caucaziană) corelată de multe ori cu cea asianică sau cu cea mediteraneană. prezentă mai ales în Europa. posibil înrudită cu alte familii din Asia. 6)familia austrică. în extincţie în Extremul Orient.din Eurasia. 4)familia australiană. hamită şi kuşitică. la care se adaugă unele popoare antice. care ocupă un vast spaţiu în Eurasia. dispărută complet dar importantă în Antichitate. extrem de diferenţiată. în aceleaşi arii geografice. etruscii în primul rând. foarte eterogenă. una din cele mai importante. cu două subfamilii : sinică. corelată de multe ori cu alte familii relicte din spaţiul eurasiatic. 8)familia na-déné. thai-chuan. reziduală. corelată cu ultimele două. 12)familia ainu-japoneză. 16)familia burushaski. mult timp considerate familii distincte. vag înrudită cu ce ainu-japoneză şi cu cea altaică. similară celei anterioare prin situarea într-o zonă muntoasă greu accesibilă. răspândită în zona arctică din Ciukotka până în Groenlanda. cuprinde o singură ramură vie . 11)familia ghiliak. reziduală în interiorul marii insule Kalimantan. 18)familia mediteraneană. răspândită pe ambii versanţi ai Himalayei şi în N Indochinei. austro-asiatică. La rândul său. considerate a fi înrudite cu populaţiile din nord-estul Asiei. în câteva arii insulare din sudul Asiei şi Oceania. de o mare diversitate. 9)familia eskimo-aleută. distinctă şi foarte omogenă. cu mai multe ramuri distincte. 17)familia nord-caucaziană. malacca şi vietnameză. 13)familia coreeană. 80 . subfamilia nigero-congoleză cunoaşte o mare diversitate fiind divizată în mai multe ramuri. 22)familia afro-asiatică. această clasificare etno-lingvistică are următoarea distribuţie : 1)familia khoisanică 2)familia nigero-kordofaniană. 15)familia uralo-altaică. cuprinzând trei subfamilii inegale. corespunzătoare ultimului val de migraţii spre America. divizată în trei subfamilii : andamană. extinsă în arhipelagurile din sud-estul Asiei şi din Oceanul Pacific. asemănările cu familia nord-caucaziană sunt mai probabil rezultatul unor contacte reciproce. miao-yao. clar diferenţiată în mai multe subfamilii : dayak. deosebindu-se două mari subfamilii – nordică şi meridională.bascii din Pirinei. apropierea de alte familii fiind dificilă. uralică. Schematic. 3)familia nilo-sahariană. tibeto-birmană. altaică. cu acea altaică în mod deosebit dar prezentând şi elemente care o apropie de familia austrică. papuaşă şi tasmaniană. localizată în nordul Pakistanului. 10)familia ciukot-kamceatka. 14)familia sino-tibetană.

Caracterizează mai ales limbile indigene din America. The geography of Language în Companion Encyclopedia of Geography. utilizează în diferenţierea cuvintelor o serie de sufixe. M. -limbile clasificatorii se deosebesc prin utilizarea unor prefixe care indică apartenenţa semantică a cuvîntului la o anumită categorie (clasă). Edit. japoneza. -limbile holofrastice (polisintetice) se diferenţiază prin absenţa unui sens clar al fiecărui cuvînt care în funcţie de combinaţia cu alte cuvinte. de la Univ. indo-europeană. kartvelică. caracterizate prin adăugarea unor sufixe la un radical verbal sau nominal. adăugate unui radical. Stanford). acceptate ca atare prin compararea vocabularului reconstituit al proto-limbilor. Aceste 23 familii etno-lingvistice corespund în general clasificărilor propuse de către lingvişti. spre simplificarea sintaxei şi „mondializarea” vocabularului vehiculat de mass-media scrisă şi audio-vizuală sub imperiul „necesităţii” comunicării cât mai rapide. pp 108-120. între care se situează limbile aglutinante şi cele clasificatorii141. Detalii despre particularităţile structurale şi lexicale ale limbilor lumii pot fi obţinute din lucrarea Limbile lumii.Sala şi I. elamo-dravidiană. Routledge. este suprafamilia eurasiatică. limbile nord-caucaziene. mai puţin na-déné care se apropie de limbile izolante. fiind înrudite în cele din urmă între ele. Specific limbilor din familia nigerokordofaniană. Bucureşti. Limbile normate. în structuri de tip holofrastic (fraze formate dintr-un singur cuvînt) îşi poate schimba semnificaţia. Si Encicl. care se disting prin existenţa unor radicale triliterale (două consoane şi vocală) pe baza cărora prin alternanţă vocalică sau sufixare se pot obţine diverse structuri sintactice. din Haifa). Se poate spune că aceste şase categorii prezintă doar diverse moduri de exprimare a realităţii. spre cea mai mare parte a Europei. coreeana. -limbile aglutinante. etrusca sau georgiana). cele mai simple. care cuprinde câteva din cele mai numeroase familii lingvistice din Lumea Veche. basca şi burushaski sub numele de dénécaucaziană sau sino-caucaziană. pornind din aria presupusă de origine – stepele ponto-caspice pentru unii sau Anatolia după alţii. elemente aglutinante existând şi în unele grupuri de limbi din familia austrică (austroneziană mai ales). Caracteristice sunt limbile uralo-altaice. -limbile cu flexiune radicală. preocupaţi în prezent de a stabili o schemă completă a raporturilor dintre acestea. codurile lingvistice fiind mult mai adânc înrădăcinate în mentalul colectiv decât pare la prima vedere. nu întotdeauna complet distincte140 : -limbi izolante. sudului Asiei iar după marile descoperiri geografice şi spre toate componentele Lumii Noi. la fel cele izolante şi holofrastice. dintre care cea mai cunoscută este cea nostratică (susţinătorul acestei teorii este Aaron Dolgopolsky. mai rar şi în cea nilo-sahariană. elamodravidiene. se deosebesc de obicei 6 mari categorii. 81 . în unele limbi izolate din Eurasia (basca. mai complexe. W.Greenberg (Univ. după toate aparenţele. M. Cele mai caracteristice sunt limbile din familia afro-asiatică. 1995. Şi mai surprinzătoare este superfamilia propusă de M. necesare comunicării. -limbile flexionare. cu un rol social 140 141 Cf. 1981 sau Les langages de l’humanité. Tendinţele actuale converg. uralo-altaică şi coreeană. Pericolul unei eventuale omogenizări pare mai degrabă virtual. care grupează alături de limbile sinotibetane şi na-dene. 1996. Malherbe. inclusiv cea coreeană şi aino-japoneză. cert înrudite. probabil cea mai nouă dar sigur cea mai expansivă. pe cea uraloaltaică şi pe cele din nord-estul Asiei.. Astfel limbile flexionare şi cele cu flexiune radicală formează un macrogrup relativ unitar. London. Robert Laffont. mai greu de acceptat totuşi. Şt. care prin structură se aseamănă tot mai mult cu limbile izolante.23)familia indo-europeană. prefixe şi infixe (după caz).Vintilă-Rădulescu. mai ales la limba engleză. care se deosebesc prin utilizarea tonurilor necesare diferenţierii sensului unor cuvinte aparent homofone. Cele mai caracteristice sunt din acest punct de vedere limbile sino-tibetane şi cele mai multe dintre limbile din familia austrică.Brice. Din punctul de vedere al structurii limbilor vorbite pe Glob. Caracterizează în primul rând limbile indo-europene chiar dacă se observă o erodare a flexiunii în epoca modernă. Astfel sunt vehiculate mai multe superfamilii lingvistice. O alta propusă mai recent de J.Ruhlen. care alătură pe lîngă familia indo-europeană. diferenţiate probabil la începutul Neoliticului : afro-asiatică. obţinând astfel o mare varietate de nuanţe semnatice.

în contextul absenţei culturii scrise dar şi al politicii de omogenizare a statului. suprapuşi rasei khoisanoide.4. 82 . cuprinzând circa 467 mil. Familiile etno-lingvistice IV. afro-asiatică) dar cele mai multe asemănări le prezintă cu populaţiile din Africa subsahariană. având şi cel mai înalt ritm de creştere demografică la nivel planetar (vezi tab. Iniţial erau mult mai răspândiţi spre Africa Central-Estică. 22). 2)Subfamilia nigero-congoleză La sud de Sahara şi de platourile Abisiniei domină un vast conglomerat de etnii. aceste populaţii au fost considerate ca aparţinând altor familii etno-lingvistice (nilo-sahariană.2. Colonizarea europeană începută în secolul al XVII-lea în extremitatea sudică a continentului african i-a împins spre zonele aride ale deşerturilor Kalahari şi Namib. afrikaans şi limbile bantu.2. IV. Acest spaţiu constituie în prezent un adevărat laborator al procesului de etnogeneză în contextul sporirii mobilităţii populaţiei şi a exploziei demografice. cel mult 600-700 mii oameni. ca dovadă rămânând unele mici grupuri khoisanice în sudul Tanzaniei (sandawe). justificând apelativul nigero-kordofanian. Se produc astfel convergenţe în jurul unor limbi de circulaţie. Nici unul din numeroasele triburi nu depăşeşte câteva zeci de mii de locuitori. Din punct de vedere rasial. Constituie un vast ansamblu de etnii şi triburi. apropiate lingvistic. uneori cu conflicte sîngeroase sau prin compromisul utilizării limbii fostelor metropole coloniale ca limbă de circulaţie. preluate şi de vecinii bantu –zuluşi. normate şi utilizate în mass-media şi în învăţămînt. domină o familie etno-lingvistică extrem de diferenţiată.1. Mult timp. Este o tendinţă firească. dovadă fiind populaţiile din centrul statului Sudan (Kordofan). dacă ne raportăm la cele peste 1000 grupuri etno-lingvistice dar se impune destul de greu. Este cea mai numeroasă familie etno-lingvistică din Africa. înrudite din aproape în aproape. influenţele exercitate de marile limbi de circulaţie nefiind de natură să le modifice substanţial. cuprinde în principal două populaţii distincte : boşimanii (bushmenii) şi hotentoţii. amestecul negroid-europoid este evident dar aportul celei de-a doua componente este destul de redus. cunoscută de obicei sub numele de nigero-congoloză. divizat în căteva zeci de triburi ale căror limbi sunt puţin studiate şi a căror cultură este puternic influenţată de cea arabă. o parte fiind decimaţi sau asimilaţi. tipul antropologic fiind dominant negroid. inclusiv metişii.locuitori. Ambele au rămas la stadiul organizării tribale iar limbile lor au particularităţi absente la celelalte grupuri umane – clicurile. de unde au fost împinşi spre sud de înaintarea populaţiilor bantu. pe alocuri în curs de omogenizare. IV.Familia khoisanică Familia khoisanică este una din cele mai restrînse numeric.precis nu pot fi înlăturate decât prin dispariţia purtătorilor săi.Familia nigero-kordofaniană În Africa subsahariană. Poate fi divizat în două subfamilii inegale : 1)Subfamilia kordofaniană În partea centrală a statului Sudan. de multe ori de mici dimensiuni. Spaţiul dintre bazinul Nigerului şi masivul Kordofan pare a fi de altfel aria de origine a acestor populaţii. consoane care se rostesc prin aspiraţia aerului în piept (similare unor fluierături sau ândemnurilor folosite pentru cai).2.2. Altădată era mult mai extinsă spre nord-est. un număr de circa 450 mii locuitori aparţin unui grup distinct. La venirea europenilor existau diferenţe însemnate între cele două populaţii menţionate : hotentoţii erau crescători de animale şi populau zonele mai umede iar boşimanii trăiau în zonele aride ocupându-se cu vînătoarea şi culesul. relativ unitară din punct de vedere rasial.21.4. Viitorul acestor două popoare este incert în condiţiile unei presiuni puternice din partea limbilor oficiale din sudul Africii – engleza.nr.2. procesul de arabizare fiind astfel destul de avansat. unitare din punct de vedere rasial dar extrem de diferenţiat. xhosa.

cu o civilizaţie avansată. Côte d’Ivoire şi Ghana. Prin urmare limba lor cunoaşte o largă circulaţie. constituind regate puternice înaintea colonizării europene. 2002 şi 2003). -mende şi kpelle. constituind principala comunitate negro-africană din Franţa. În aria de origine s-a produs o diferenţiere extrem de puternică spre deosebire de ariile de dispersie.VII-X. Majoritatea practică animismul sau sunt creştinaţi. unde au un rol important. înrudiţi îndeaproape cu mandingo. de unde prin migraţii succesive s-au dirijat spre sud şi est ocolind sau traversând pădurea ecuatorială. împreună). Numărul lor este de circa 4. -soninké.Originea populaţiei care formează acest conglomerat pare să fie în zona de contact dintre savană şi pădurea ecuatorială.U. vestul statului Mali şi în Gambia fără a fi absenţi în celelalte state vecine. întemeind vaste imperii (Ghana. suprapus unei divizări politice arbitrare. Se deosebesc astfel şapte grupuri distincte şi relativ omogene. ca limbă naţională fiind utilizată şi de alte populaţii înrudite.N. pescari şi 142 Ca şi alte estimări cifrice şi acestea sunt recalculate pe baza ultimelor estimări ale O. Mandingo era şi limba maternă a majorităţii sclavilor negri din Americi (iniţial). fiind elementul cel mai activ în organizarea statelor amintite. la nord de Golful Guineei. în regiunea de la izvoarele fluviilor Niger şi Senegal. puternic înrudite lingvistic. Mali în sec. similare celor din limba chineză. sunt cunoscuţi prin propensiunea spre emigraţie pentru muncă. sunt alte două grupuri înrudite (circa 3 mil. Totalizează circa 26. fiind astfel un grup etnic major cu un rol important în statele menţionate. fiind parţial creştinaţi sau practicând în continuare animismul. relicvă a epocii coloniale: a)Grupul mandé. chiar dacă în ultimele decenii se constată o expansiune a Islamului. cunoscuţi şi sub numele de malinké sau maninka. Puternic afectaţi de seceta din Sahel. oficiale în aceste state. Dintre cele câteva zeci de grupuri etnice.8 mil. mai importante sunt : -mandingo. opunându-se avansului limbii engleze. -dyula.4 mil. formând populaţia principală din Liberia şi Sierra Leone. iar limba lor are un rol tot mai mare în Mali.XI-XIV) difuzând Islamul în rândul populaţiilor din zona de coastă sau constituind corpuri de elită în armata colonială franceză. după o scurtă rezistenţă împotriva europenilor. avansând pînă pe ţărmurile Golfului Guineei. asupra populaţiei mondiale (World Population Data Sheet din 2001.) se remarcă prin particularităţile lingvistice ce le disting net de limbile vecine. locuiesc în principal în nordul statului Côte d’Ivoire. Originari din zona înaltă a masivului Fouta Djallon s-au dispersat pe cursul mijlociu al Nigerului fiind agricultori şi constituind cu timpul populaţia de bază a statului Mali (în zona capitalei Bamako) dar sunt prezenţi şi în Senegal sau în Côte d’Ivoire. Cele mai multe populaţii practică agricultura dar sunt şi unele grupuri mai puţin avansate de vînători. la mari distanţe. Majoritatea practică animismul. în primul rând prezenţa tonurilor. la izvoarele Nigerului în sec. Împreună cu alte grupuri înrudite totalizează circa 4. mai unitare. Foarte numeroşi (circa 89 mil. de mandingo. în zona de frontieră dintre Burkina Fasso. se deosebesc prin rezistenţa la islamizare. Cei circa 6. Unele dintre limbile vorbite de aceste populaţii au dobândit un rol major în comunicare după obţinerea independeţei. fiind astfel mai puţin atinşi de Islam. unele dintre ele reuşind să atingă un grad avansat de civilizaţie. cunoscuţi şi sub numele de sarakollé (3-4mil. este un alt popor mandé. atât Islamul cât şi creştinismul penetrând mai greu.5 mil. Se disting printr-un rol important în comerţul vest-african şi în propagarea Islamului spre regiunea centrală a Golfului Guineii. în comerţ mai ales. care se întrepătrund deseori creând un mozaic. estul Guineei. constituie baza populaţiei din unele state vest-africane. localizat în plină savană. locuind în vestul statului Mali şi în regiunile limitrofe ale Mauritaniei şi Senegalului. în întreaga Africă Occidentală. -bambara (banmana).6 mil.locuitori142 dar în trecut au avut un rol important.) sunt două populaţii înrudite cu bambara.) şi khasonké (sub 1 mil. 83 . locuitori. b)Grupul guineean (kwa) Este un grup de populaţii ce locuiesc în zona forestieră din lungul Golfului Guineei.

fapt ce a generat animozităţi cu autorităţile de la Lagos. diamante). -ibo(igbo) şi ijo. Înrudit cu ewe este poporul adja-fon baza populaţiei din Benin. Ca şi baulé au fost favorizaţi în perioada colonială de dezvoltarea economiei de plantaţie sau de prezenţa unor resurse subsolice (aur. unele 84 . fiind însă dominaţi cultural de ibo sau yoruba. ca edo (2. în defavoarea altor grupuri etnice. ocupă o zonă umedă.. majoritari în partea sudică a statului Togo şi în regiunea vecină a Ghanei (ocupată de britanici prin împărţirea coloniei germane Togo. -ewe. răspândiţi în estul Côte d’Ivoire şi mai ales în Ghana. Formaţi prin asimilarea unor popoare diferite. Numărul lor se cifrează la aproape 6 mil.). Limba ewe are statut de limbă naţională în Togo. Foarte apropiate din puncte de vedere lingvistic. Numărul lor important (8. popoarele din acest grup se deosebesc prin modul de viaţă particular. cu o importanţă mai redusă. Provin din sud-vestul Nigeriei şi aveau odinioară ca principală ocupaţie comerţul cu sare şi cu sclavi.6 mil. limba lor tinzând să devină una din cele mai importante din Africa. în 1965.2 mil. Constituie rezultatul extinderii spre nord-vest a populaţiilor de agricultori sau de crescători de animale din nucleul iniţial guineean. permisă de climatul mai umed şi de deschiderea spre exterior asigurată de apropierea Golfului Guineei. de multe ori conform potenţialului natural. efect al primului război mondial). un alt grup de popoare din Nigeria. în expansiune faţă de alte grupuri etnice mai restrînse (circa 4. În trecut s-au remarcat printr-o civilizaţie avansată. două popoare strîns înrudite. răspândite în sud-estul Nigeriei. populaţia de bază din zona central-sudică a Côte d’Ivoire.ijo). mai ales în domeniul prelucrării metalelor dar şi al organizării sociale. astăzi fiind agricultori şi pescari. populează cursul inferior al fluviului Niger. suprapusă parţial peste areale bogate în petrol. a căror limbă are statut naţional în această ţară (3. circa 1. fapt ce le asigură un rol foarte important în statul amintit. c)grupul atlantic occidental (bantuid vestic) Este mult mai redus numeric (37 mil. foarte amestecate între ele. În perioada colonială au fost favorizaţi de extinderea agriculturii de plantaţie. se pot menţiona : -baulé.). destul de consolidate. în faţa unor grupuri etnice mai compacte din statele în care sunt prezenţi. Cel mai cunoscut dintre aceste popoare este peul (fulbe sau fulani mai spre est sau tuculeor în lungul rîului Senegal).5 mil. numără circa 23. sunt întîlniţi în toată Africa Neagră şi se impun tot mai mult ca unul din marile popoare africane cu toate sciziunile pe care le implică penetrarea creştinismului sau Islamului. Păstori seminomazi şi comercianţi. Agricultori şi artizani reputaţi dar şi comercianţi versaţi.5 mil. fanti). în pofida numărului relativ restrîns (1. în aval de confluenţa cu Benue. fie în zona semiaridă a Sahelului fie în zona umedă de pe coasta exrem-vestică a Africii. Această expansiune este oprită de rezistenţa unor popoare la fel de numeroase şi bine organizate din regiune (haussa şi ibo mai ales). dominând capitala acestui stat. Dintre cele aproape 100 grupuri etnice.1 mil.) îi impune în faţa unor grupuri înrudite mai puţin numeroase.).locuitori (din care 5 mil.) dar se remarcă prin relativa dispersie spaţială. mult mai numeroşi (baulé fiind de fapt o ramură a acestora). unul din pretextele sîngerosului conflict din Biafra..) situaţi mai la nord. locuiesc în zona dens populată din sud-vestul Nigeriei (cel mai populat stat african). formează majoritatea populaţiei în Guineea fiind dispersaţi pe un spaţiu vast din Senegal pînă în Camerun sau chiar mai la est.5 mil. Limba lor a devenit astfel o limbă de circulaţie în vestul Africii dar fărîmiţarea dialectală şi dispersia teritorială îi împiedică extinderea. Constituie unul din cele trei mari ansambluri etno-lingvistice din Nigeria şi se deosebesc din punct de vedere cultural prin dominanţa netă a animismului.). localizate în zona litorală a celor două state sau spre interior (ga-adangme de ex.). al căror număr depăşeşte 26 mil. -yoruba. Sunt prezenţi şi în Benin. Agricultori specializaţi în cultura speculativă a palmierului de ulei.) şi nupe (2. cel mai important dintre popoarele din acest grup (29.4 mil.culegători. împădurită. -akan (ashanti.75mil. Geografic. fapt ce le asigură un rol dominant în regiune. -efik-ibibio. fiind un popor relativ important.4 mil. în zona de vărsare a fluviului Niger. unde este promovată ca limbă naţională. localizată în zona de cultură a celor mai vaste plantaţii de cacao din lume.

). După obţinerea independenţei unele dintre ele au căpătat o importanţă deosebită prin ponderea demografică. practicată prin amenajări complexe.) iar în Camerun grupul bamiléké. cele circa 600-700 etnii componente sunt mult mai susceptibile a forma ansambluri etno-lingvistice vaste prin convergenţă. limba. mai importante sunt popoarele : dagomba (1. mai umedă. dacă nu s-ar opune uneori diferenţele culturale sau incidenţa divizării arbitrare a Africii în perioada colonială. din estul Nigeriei pînă în sudul extrem al Africii.7mil. într-o sumedenie de grupuscule etnice. din grupul mandé sau de factură sahariană.. În zona de coastă. gur) Este restrîns în spaţiu la regiunea de savană. tem (1 mil. remarcabil prin agricultura avansată.5 mil. au fost supuse mult timp altor etnii mai active din zonă.6mil.2 mil.).D. mai exact statul Burkina Fasso. capabilă să întreţină densităţi foarte ridicate (3. f)Grupul ubangian Este un ansamblu de grupuri etnice mai puţin cunoscute şi studiate ocupând un spaţiu destul de vast în regiunile de contact dintre pădurea ecuatorială congoleză şi savanele din bazinele fluviilor Ubangui şi Chari. mass-media). naţională în ultimul stat menţionat dar în regres în faţa altor limbi bantu.1mil. dată fiind dispersia relativ recentăm începută în primele secole ale erei creştine.) şi bariba.5 mil. Astfel.) dispun în prezent de o limbă normată. Numărul lor depăşeşte 252 mil. este mult mai fărîmiţat decât alte grupuri din zonă (circa 100 de etnii). Înrudiţi cu peulii sunt popoarele wolof şi serer din Senegal. cazul poporului mossi (peste 7. pe baza cărora în perioada colonială a fost formată limba sango. d)Grupul voltaic (bantuid central. al căror dialect (moré) s-a impus ca limbă oficială. În aceleaşi state se mai remarcă poporul banda (1. din nordul statului Côte d’Ivoire pînă în Nigeria având în centru bazinul fluviului Volta. e)Grupul nigero-camerunez (bantuid estic) Mai puţin important (10 mil. Populaţii de agricultori. Personalitatea sa este însă remarcabilă. unde au împins populaţiile de tip khoisanic spre deşertul Kalahari dar s-au lovit de colonizarea europeană.3 mil. şi sunt puţin diferenţiaţi.). au avut o contribuţie decisivă la popularea jumătăţii sudice a continentului african iar extrema divizare lasă cu greu să se desprindă grupuri 85 . fiind frecventă şi în Côte d’Ivoire ca urmare a migraţiilor recente.Congo şi R.).înrudite (wolof. alături de alte grupuri mai mici extinzându-se pînă în sudul Sudanului (2. trăiesc câteva popoare mai puţin numeroase având ca ocupaţie principală pescuitul : dyola (0. Cele mai importante etnii sunt gbaya şi ngbandi (4-5 mil.2 mil. serer) altele din grupul guineean au avut un rol important în difuziunea Islamului în vestul Africii.locuitori.fiecare). Mai la nord o importanţă oarecare o au unele grupuri mai puţin numeroase cunoscute prin tradiţiile artizanale (bobo) sau prin modul de viaţă arhaic (dogon) ambele la frontiera dintre Mali şi Burkina Fasso. au un rol secundar în cele două state. dominantă în Senegal.) este limitat la regiunea muntoasă de la graniţa dintre Nigeria şi Camerun. Cele mai multe sunt relativ greu de clasificat prezentând asemănări lingvistice atât cu grupul nigero-camerunez cât şi cu grupul bantu sau chiar cu familia nilosahariană. prezente din Senegal pînă în Liberia.). peste 5.1 mil.Centrafricană. Spre sud. Wolof (peste 4. balanta. răspândit şi în Ghana sau în Mali. g)Grupul bantu Este cel mai numeros dintre cele şapte ramuri ale subfamiliei nigero-congoleze şi se impune mai ales prin vastitatea spaţiului pe care-l ocupă. datorită nivelului de civilizaţie atins de comunităţile de agricultori care valorifică versanţii fertili ai acestei regiuni cu relief vulcanic. Totuşi limba fulbe are un rol major în Guineea sau în nordul Camerunului (administraţie. Popoare de cultivatori sau crescători de animale. În acest din urmă stat se distinge poporul senufo (siene). kissi-temne (2. răspândiţi din Ghana pînă în Nigeria.1 mil. Foarte divizat.). popoare de agricultori (cultivatori de arahide) destul de avansate cultural.) majoritar în Burkina Fasso. din nordul R.2 mil) iar mai spre est poporul zandeh (azande) în zona cumpenei de ape dintre Nil şi Ubangui. prin islamizare dar şi prin contactul timpuriu cu europenii. Se remarcă în estul Nigeriei poporul tiv (3. dar prezentă şi în Gambia la fel ca şi serer (1. puternic înrudite.

tumbuka).Centrafricană. 2 mil. Aceasta nu a împiedicat conflictele cu populaţiile nilotice vecine (tutsi). Mbundu au avut principalul rol în lupta pentru independenţa Angolei (1975) în urma căreia s-a declanşat un război civil care opune diversele grupuri etnice din această ţară. localizate în lungul fluviului Congo (10. fang).5 mil. ovimbundu şi herero-ovambo. -lusengo. fiind deja folosită de un sfert din populaţia R. alte două popoare bantu importante. Ambele popoare dispun de limbi oficiale. care sunt mai mult crescători de animale.4 mil. embu.5 mil. localizaţi în sudul Tanzaniei şi în nordul Mozambicului formează un alt ansamblu împreună cu chewa..locuitori. înrudite (circa 4 mil. împreună). deosebindu. Swahili este limba maternă a circa 13.locuitori). Alături de lingala şi swahili asigură comunicarea în R. meru. kamba. principalul popor din Uganda (7. în zona platourilor Katanga şi Lunda se remarcă popoarele chokwe şi lunda. -ganda.Congo şi în nordul Angolei (enclava Cabinda mai ales). La est de aceştia. locuitori din zona de coastă a Kenyei şi tanzaniei dar cunoaşte cea mai largă răspândire dintre toate limbile negro-africane fiind larg utilizată în statele menţionate. aceştia fiind şi vectorul difuziunii Islamului. unele surse indicând între 60-100 mil.). localizat în jurul capitalei. Zambia şi nordul Angolei. ansamblu de etnii înrudite dintre care se disting bulu.8mil.. Limbile acestor popoare sunt în concurenţă cu portugheza moştenită din perioada colonială în Angola. constituie principalul ansamblu etnic din cele peste 100 comunităţi bantu din Camerun (circa 2 mil. în regiunea oraşului Kinshasa.) dintre care se remarcă etnia omonimă a cărei limbă cîştigă teren în R. răspândit în zona de vărsare a fluviului Congo. nyoro etc. Rolul lor dominant în statul menţionat rămîne astfel incert. Înrudit cu acestea este şi poporul bemba (2. Alături de alte etnii înrudite depăşeşte 10-11 mil. ewondo şi fang.Congo. Uganda etc. nyore. -mbundu. împreună).1 mil. situaţie foarte rară în Africa. Nairobi. gusii.se prin faptul că formează majoritatea absolută a populaţiei în Burundi şi Ruanda.P.Congo şi R. din regiunea Marilor Lacuri Africane. limbă de circulaţie formată pe baza dialectelor bantu de pe cursul inferior al lui Congo.3 mil. principalul popor din Kenya (6. la nord de lacul Victoria. luhyia). massaba. -nyamwezi şi tsukuma formează principalul ansamblu etno-lingvistic din Tanzania dominând zona dens populată a platourilor dintre lacurile Victoria şi Tanganyika (5.5 mil. -rundi şi rwanda. împreună) ale căror limbi sunt în circulaţie în Angola.D. în total).Congo. R. -kongo. ca peste tot în restul Africii s-a impus de timpuriu swahili. De la nord la sud. Cu toată importanţa demografică.Congo. alături de alte popoare relativ importante (luyia. Modul de viaţă îi opune pe agricultorii mbundu celorlalte popoare din grup. Rezistenţa lor în faţa limbii swahili din zona de coastă a acestui stat s-a manifestat şi pe plan militar. singurele din regiune care rezistă concurenţei limbii swahili. alt ansamblu care cuprinde mai multe comunităţi înrudite. dominant în R. unul din cele mai populate state africane. 86 . limba kikuyu nu are un rol foarte important. fiind vorbite şi în Uganda vecină (circa 15.D. limba swahili cîştigând teren.7 mil. din Guineea Ecuatorială şi Gabon (circa 1 mil..) din Zambia.Ocupaţia de bază este agricultura favorizată de fertilitatea solurilor vulcanice dar presiunea demografică este foarte puternică.vorbitori. nyankore. -makonde (makua) împreună cu alte grupuri înrudite (yao. În acelaşi mod se impune şi lingala. un alt ansamblu etno-lingvistic care grupează mai multe populaţii din R. Aceasta s-a format în zona litorală pe baza unor dialecte bantu aflate în contact cu araba şi persana vorbită de comercianţii stabiliţi în contoarele comerciale. prin rolul cîştigat în impunerea unor limbi vernaculare sau în organizarea politico-statală se pot distinge: -pahuin. soga. -luba-lulua. -kikuyu.Congo.). situat în centrul unei organizaţii statale precoloniale. 2 mil.D. un alt popor important.D. buluewondo). Sprijiniţi în perioada colonială de către englezi au avut unele conflicte după decolonizare cu alte popoare importante din zonă (chiga. constituie un ansamblu de populaţii care domină centrul şi sudul Angolei precum şi Namibia (peste 9 mil. având în centru etnia baluba a căror limbă chiluba domină bogata zonă minieră Copperbelt (circa 13.).etnice importante. Constituie nucleul în jurul căruia se produce o convergenţă care poate conduce la formarea unei limbi dominante în sudul Camerunului.D.5 il. 1.

7mil. vehicul al unor revendicări populare. aceste populaţii constituie un amestec vehi în care dominante sunt trăsăturile negroide.2.S. tribalismul. localizat în nordul statului Nigeria şi în regiunile vecine ale statelor Niger. Din punct de vedere lingvistic sunt foarte divizaţi. Numărul lor este destul de mare (90. din faţa cărora s-au retras spre est. dominant în provincia Natal. alăturând mai multe popoare din sudul extrem al Africii. mult timp având ca ocupaţie de bază păstoritul. foarte amestecate din punct de vedere antropologic dar originale cultural. IV. Africa este astăzi teatrul unor numeroase conflicte între grupurile etnice existând trei mobiluri principale ale acestora : autohtonismul. populaţia principală din Botswana şi regiunile vecine ale R. ronga şi tonga (10. tsonga. Dată fiind această extremă diversitate etnică. Limba haussa este practic cea mai importantă limbă negro-africană (ca limbă maternă) circulând alături de alte limbi înrudite sau din familia nigero-congoleză. djerma (2. Cele mai importante sunt : ndebele (1. răspândită din Mozambic şi sudul Zambiei pînă la fluviul Limpopo în sud.) din zona amintită extinzându-se timpuriu spre valea Nilului mijlociu iar pe parcursul ultimului mileniu spre sud.în total) formând ramura nordică . multe grupuri etnice reduse numeric vor fi asimilate într-un timp previzibil. O diasporă foarte activă este prezentă în întreaga zonă saheliană şi chiar în nordul Africii.Coulon. mai rar agricultori.).Africane. Foarte influenţaţi de islam şi de limba arabă (haussa este de multe ori considerată ca limbă afro-asiatică). cum este cazul tuaregilor sau zuluşilor143. în total). grupul etnic dominant în vestul statului Niger. Cuprinde două popoare înrudite.S.3. atitudine mai primitivă. cuprinde un singur popor – haussa (35 mil. maxima diversitate etnică din regiune putându-se diminua.5 mil.) răspândiţi în vestul R.). Paris. foarte apropiate cultural şi lingvistic. pînă în Tanzania şi Burundi.). 87 . naţionalismul etnic.Africană şi Botswana (10 mil. dstingându-se prin rolul major în constituirea unor formaţiuni statale precoloniale. în zona capitalei Niamey. tswana. de obicei vechi populaţii agricole.Africane. fiind mai asemănători cu unele populaţii vecine din subfamilia nigero-congoleză cu care prezintă şi similarităţi ale modului de viaţă. larg răspândiţi în R. prezenţi şi în statele vecine. au un rol important în comerţul regional.8 mil) în sudul Zimbabwe.7 mil. zulu (11mil. Ciad şi Camerun.Familia nilo-sahariană Zona de tranziţie de la deşertul saharian la savana subecuatorială (Sahel) este populată de o serie de grupuri etnice distincte atât faţă de popoarele din familia afro-asiatică cât şi faţă de cele din familia nigero-kordofaniană. sub influenţa modelelor europene care se disting prin revendicarea autonomiei ca premisă a separării şi stabilirii unor frontiere politice. După cum se observă din prezentare. dominanţi în Swaziland şi în estul provinciei sudafricane Natal (2.4. Se pot deosebi totuşi şase grupuri : a)Grupul nigero-senegalez.4 mil. popoarele bantu sunt în plin proces de converegenţă. populaţia majoritară în Zimbabwe.). 143 Cf. b)Grupul nigero-ciadian. prin islamizarea timpurie : songhai (1. Ghana eetc. -shona. 1998. C. Songhai (sec. din aceasta derivând şi dificultăţile de clasificare. xhosa (8.S. pe un spaţiu vast. -nguni este ultimul mare ansamblu etno-lingvistic bantu.). majoritatea fiind crescători de animale. PUF. Les dynamiques de l’ethnicité en Afrique noire. având un rol similar limbii swahili în estul Africii.(nyanja)populaţia majoritară din Malawi prezentă şi în Zambia (circa 16 mil.) dominanţi în nordul statului Mali. prezentă şi în Zambia şi în celelalte state vecine (circa 10 mil.). localizat pe cursul mijlociu al fluviului Niger dar dispersaţi şi în regiunile vecine. Limba lor are un statut oficial dominant în Nigeria şi Niger. în zona Marilor Lacuri Africane. sotho. fiind şi buni artizani şi agricultori. puţin numeros. cel mai important grup etnic din sudul Africii.5 mil. fiind primii care au intrat în contact cu europenii sosiţi în secolul al XVII-lea. baza populaţiei din Lesotho. invocat de acele grupuri etnice mai legate de pămînt. atunci când este pusă în cauză existenţa lor. mai ales populaţia citadină.8mil. swazi. Antropologic. cel mai important. este cel mai vestic.XV-XVII) care şi-a extins dominaţia asupra altora anterioare – Mali. este înrudit cu cel anterior.

fiind astfel supuşi unui proces de arabizare încât tind să-şi piardă caracteristicile etnice. f)Grupul nilotic ecuatorial. de tradiţie antică (Kuş). este mai omogen şi destul de numeros (12. în grupuri etnice de mici dimensiuni.) extins şi în Tanzania vecină. Foarte divizaţi.) celebri prin cultura lor tradiţională bine păstrată. nuer (1. 3 mil. Cel mai important popor este cel nubian (3. Cunoscuţi sunt şi tutsi (1. Ciad şi Sudan). Cel mai important este poporul kanuri din jurul lacului Ciad.c)Grupul saharian este mai restrîns. dispersaţi pe cursul superior al Nilului. mangbetu. Un alt popor mai important este tubu (1 mil.5 mil. din interior. cu condiţii dificile de viaţă. inospitaliere.Familia australiană Continentul australian a fost vreme îndelungată domeniul unei familii etnolingvistice originale. ocupând un spaţiu vast suprapus zonei de savană din sudul Ciadului pînă în Kenya şi Etiopia.9 mil.victime după 1980. aflată de mult timp în conflict cu majoritatea bantu (conflict sîngeros în Ruanda în 1994-1995 cu 0. practicând în general animismul. deşi puţin numeroşi sunt massaii.) rezultat al amestecului unor populaţii agricole locale cu nomazii zaghawa veniţi din zona sahariană (o ramură a acestora subzistă la frontiera dintre Libia. IV.) dar şi extrem de divizat. Mai importante sunt popoarele nandi (sau kalenjin. pînă în mijlocul Saharei spre nord şi pînă în nordul Nigeriei spre sud. acoli şi teso.) localizat în valea Nilului mijlociu. Opus puterii centrale din Ciad.6 mil. populaţia de bază din sudul Ciadului. agricultori creştinaţi în perioada colonială (circa 1. Ocupaţia de bază o constituie păstoritul seminomad şi comerţul caravanier.victime). nu cunoşteau agricultura şi nu erau sedentari. dispersată printre populaţiile bantu din Tanzania şi Kenya sau printre populaţiile kuşitice din Etiopia.) din Kenya şi luo (4 mil.95 mil. care îl înlocuia pe altul mai vechi – Kanem.5 mil.4. împreună cu alte triburi înrudite). populaţia secundară din Burundi şi Ruanda.7mil. Colonizarea europeană i-a împins spre zonele aride. e)Grupul nilotic este mult mai numeros (24 mil.) sunt populaţiile majoritare din sudul statului Sudan. din sudul Egiptului pînă în regiunile central-sudice ale Ciadului şi Sudanului. 88 . incluzându-i aici şi pe metişi144. numărul lor este în creştere rapidă. în Egipt şi Sudan. Civilizaţia nubiană. în Evul Mediu constituind centrul unui puternic stat islamizat – Bornu. La fel de cunoscuţi.9 mil. Se disting prin înălţimea şi svelteţea lor ca şi prin pielea de culoare foarte închisă. la recensământul din 1996 înregistrându-se doar 353 000. Numărul populaţiilor aparţinând familiei australiene nu depăşeşte 420 mii.6mil. În general ca şi celelalte grupuri nilo-sahariene nu populează un spaţiu continuu ci sunt dispersaţi printre populaţii aparţinând altor familii etno-lingvistice.recensământului australian din 7 aug.) constituie ramura cea mai sudică. d)Grupul saharian oriental. publicat parţial pe site-ul Institului Australian de Statistică.5 mil. în circa 200 grupuri etnice. mult mai restrîns dar şi mai dispersat. shilluk (1 mil.). izolată de restul lumii. vorbind o sumedenie de limbi reduse doar la câteva mii sau sute de vorbitori. ca urmare a luptelor şi a foametei). Printre numeroasele populaţii din acest grup pot fi amintite : sara.). secundar culegători şi vînători.4.).).. Majoritatea sunt crescători nomazi de vite. mulţi fiind astfel exterminaţi sau decimaţi de boli. Majoritatea au dispărut înainte de a fi studiate 144 Cf.2. aflate în conflict cu puterea de la Khartum (circa 0.). Conform aceleiaşi surse. în special în Uganda dar şi în statele vecine. Spre deosebire de alte populaţii nilo-sahariene au rezistat procesului de islamizare. Creştinaţi în primele secole ale erei noastre au creat un puternic regat islamizat ulterior. dominant în nordul Ciadului şi sudul Libiei. populaţie emigrată din zonele mai aride ale Ciadului spre bazinul fluviului Congo (cca 2. Aveau o civilizaţie proprie (arme specifice precum bumerangul. sunt în centrul unei dispute teritoriale între cele două state. dinka (3. lango. dominanţi în nord-estul Nigeriei (8. Ca şi vecinii lor haussa sunt buni comercianţi şi artizani. Înaintea colonizării erau circa 300 mii şi se aflau la nivelul unei organizări tribale. sunt în general păstori nomazi sau agricultori sdentari (în Valea Nilului sau la contactul cu savana).2001. dispersat pe mari întinderi. de mici dimensiuni.5 mil. islamizaţi de timpuriu.7 mil. a fost mult influenţată de cea egipteană. crescători nomazi de vite recent sedentarizaţi în zona rezervaţiilor de la poalele masivului Kilimanjaro (0. pictură rupestră) iar din punct de vedere lingvistic erau extrem de divizaţi.

în diverse grade. în grupuri mici. constituind o punte între acestea. unele populaţii apropiindu-se mai degrabă de substratul australoid. mai puţin numeroasă (2 mil. localizate în sudul şi sud-estul Asiei.). formată pe baza limbii engleze cu un aport portughez şi spaniol. O ramură a acestora a ajuns pînă în Tasmania. mai ales din punct de vedere cultural.Familia austrică Cea mai mare parte a populaţiei din sud-estul Asiei şi din arhipelagurile Oceaniei este înrudită din aproape în aproape formând o vastă familie. inclusiv din punct de vedere rasial. în mare parte reziduale. fiind rezultatul unor amestecuri succesive între mongoloizi şi australoizi. Numită familia indo-pacifică. IV.) iar din punct de vedere rasial sunt australoizi.46mil. Această macro-familie cuprinde circa 547 mil. împădurite din nord-estul podişului Dekkan unde a fost împins de populaţiile venite dinspre nord-vest – dravidieni. ca în insula Halmahera dovedind extinderea anterioară spre vest. provenind din primul val de populare al spaţiilor insulare din sudul şi sud-estul Asiei. unele aflate în regres: a)grupul munda. În unele limbi australiene era frecvent limbajul semnelor.6. Bougainville). de tip australoid. indo-europeni. Existenţa unor diferenţe lingvistice şi în modul de viaţă îi divizează în trei subfamilii inegale : 1)Subfamilia andamană. asemănările cu celelalte două ramuri ale familiei indo-pacifice fiind relativ reduse. relativ diferiţi de papuaşi. Papuaşii sunt mai numeroşi (circa 5. limbile lor având afinităţi cu cele din arhipelagul indonezian. etnice. Din punct de vedere lingvistic există mari diferenţe dar luate separat. trăind la nivelul organizării tribale. Între cele patru subfamilii există raporturi certe de înrudire. unele dintre ele înglobate în trecut la familia sino-tibetană. 1Subfamilia austro-asiatică este formată din patru grupuri cert înrudite între ele. secundar vînătoarea şi pescuitul. dar a fost decimată după colonizarea europeană. dar există şi o agricultură embrionară de tip itinerant de veche tradiţie însă. adverse. Navigatori îndrăzneţi. pe lîngă cel articulat. ocupaţia principală constituind-o altădată pescuitul şi culesul.) formează populaţia autohtonă din Melanezia. explicabil prin diversitatea lingvistică. Ca tip rasial sunt negritos. dispersat în regiunile mai înalte. relativ recent acceptată ca atare.şi cercetate iar în prezent sunt într-o fază avansată de aculturaţie (pierdere a trăsăturilor culturale. numără doar 10 mii persoane aflate într-un avansat proces de aculturaţie. 89 . subfamiliile componente sunt foarte unitare în pofida dispersie pe mari suprafeţe.5. de dimensiuni diferite. din arhipelagul Fiji (0. cuprinde o serie de populaţii arhaice. altele mai noi fiind mai apropiate de mongoloizi. multe etnii prezentând caractere mixte. În extremitatea estică a arhipelagului indonezian trăiesc şi populaţii mixte de papuaşi şi melanezieni. cu trăsături mai degrabă negroide. Numărul lor redus se explică şi prin incidenţa epidemiilor sau asimilării. lingvistice). formează populaţia autohtonă a insulei Noua Guinee şi a cătorva insule apropiate (New Britain. recent acceptate ca fiind înrudite. În comunicarea dintre diversele populaţii se folosesc limbi europene sau derivate ale acestora precum este bislama din arhpelagul Vanuatu.8 mil. în urma unor studii antropologice şi lingvistice. Dintre numeroasele grupuri etnice care convieţuiesc adesea pe aceeaşi insulă.4. numită austrică. De multe ori este privită ca o familie distinctă. Din punct de vedere cultural sunt populaţii arhaice a căror ocupaţie de bază este culesul.2. rareori depăşind 10 mii de locuitori. IV. Cercetările etno-lingvistice au dovedit însă înrudirea lor. cel mai numeros şi mai omogen este cel fijian.2. localizată în arhipelagul Andamanelor din Golful Bengal.Familia indo-pacifică În vastul spaţiu întins de la Golful Bengal pînă în vestul Oceanului Pacific se află dispersate o serie de populaţii. Nici unul din numeroasele grupuri etnice nu se impune. 3)Subfamilia melaneziană. fapt ce a permis menţinerea unei diversităţi lingvistice extraordinare – peste 700 idiomuri numai în Noua Guinee.2. au fost aduşi aici de mai multe valuri de migraţii primitive dinspre sud-estul Asiei.locuitori divizaţi în mai multe subfamilii. 2)Subfamilia papuaşă.

martore ale extinderii anterioare sau recent refugiate. fiind singurii care dispun de un stat propriu – Cambodgia. locuind astăzi în estul subcontinentului indian (colinele Shillong din statul Meghalya şi nordul Bangladeshului). Numărul lor este relativ redus (0.) singurii care dispun de scriere. dar cele mai multe grupuri etnice constituente sunt în diverse faze de asimilare culturală ce a generat de altfel mişcări autonomiste soldate cu înfiinţarea a două state în care ponderea lor este importantă (Jharkand şi Chhatisgarh). Cei mai numeroşi sunt santalii din Jharkand.lea. Lingvistic însă înrudirea cu munda este certă. al căror tip rasial este net australoid. -mon. Numărul lor depăşeşte 14. vietnamezii. de cele sinice sau thaichuan. Tot grupului monkhmer aparţine şi populaţia indigenă din arhipelagul Nicobare.) ocupa în timpuri vechi întreaga Indochină dar sub impulsul unor populaţii sino-tibetane venite dinspre nord s-a retras spre sudul extrem al acesteia.) şi sunt puternic influenţaţi de hinduism. Limba lor are un caracter mixt fiind adesea clasată fie alături de limbile tibeto-birmane.7 mil. Împreună cu mundari (3. Fiind în general de mici dimensiuni populaţiile aparţinând acestui grup sunt ameninţate de asimilare. nucleul unui imepriu înfloritor în sec. Influenţaţi mai mult decât oricare alt popor indochinez de civilizaţia chineză dar şi civilizaţia indiană prin filiera budismului meridional. Constituie substratul populaţiei din Indochina formând astăzi enclave izolate între alte populaţii pe care le-a influenţat prin mixtare.Constituie populaţia cea mai veche din subcontinentul indian.) pe care l-a dominat politic pînă în sec.6 mil. Madhya Pradesh şi Andhra Pradesh. Printre cele mai importante grupuri etnice componente putem distinge : -khmerii (cambodgienii). Spaţiul ocupat de poporul rezultat. subzistenţa multora fiind incertă.3 mil. Madhya Pradesh (Chhattisgarh). o populaţie ce atestă limitele răspândirii populaţiilor mon-khmere în trecut. a cărui apartenenţă la această subfamilie este controversată datorită caracterului mixt. început înaintea erei noastre. modelul unor organizaţii statale ulterioare aflate la baza celor indochineze actuale.2mil. formează cea mai mare parte a grupului (12.) grupează majoritatea populaţiei munda. la limita dintre statele Bihar. b)Grupul mon-khmer. restul fiind divizat în mai mutle triburi de mici dimensiuni.) şi ho(1. Tipul antropologic iniţial era ca şi la munda. West Bengal şi Orissa (8 mil. a continuat pînă în pragul epocii moderne. -khassi. aflaţi la un stadiu superior de civilizaţie. c)Grupul vietnamez. cel australoid dar spre deosebire de acesta trăsăturile mongoloide sunt frecvente. arealul lor era probabil mult mai vast. Foarte apropiaţi cultural şi lingvistic sunt palaung (circa 1 mil. Gondwana şi Chotta Nagpur în statele indiene Bihar (Jharkand). premisă a păstrării individualităţii etno-lingvistice. Populaţiile de agricultori sunt cel mai ameninţate de asimilare spre deosebire de cele care au păstrat un mod de organizare tribală şi un mod de viaţă bazat pe vînătoare şi cules. o populaţie concentrată în sudul Birmaniei şi al Thailandei (circa 1 mil. au fost în atenţia opiniei publice mondiale în perioada sîngeroaselor războaie care au opus facţiuni politice rivale între 1975-1990.X-XIII (Angkhor). al XVII. Apropiaţi khmerilor sunt o serie de populaţii care trăiesc în zona muntoasă dintre Laos şi Vietnam sau chiar mai la vest în Thailanda. Trăsăturile antropologice îi apropie de australoizi (veddoizi) iar din punct de vedere lingvistic sunt net diferiţi de ceilalţi locuitori ai subcontinentului indian. Vietnamezii sunt un popor numeros (76. rezistă într-o anumită măsură asimilării din partea populaţiei birmane majoritare. Acest proces. pînă în sudul Chinei. De religie budistă şi practicând rizicultura.8 mil.8 mil. Se disting două arii cu o concentrare mai mare.7 mil. se deosebesc astfel esenţial de vecinii lor. de dimensiuni egale cu munda (17. este rezultatul unui amestec etno-lingvistic complex la care au participat populaţii originare din sudul Chinei actuale suprapuse în lungul fîşiei litorale sau în deltele fluviilor Song Ha şi Mekong unor populaţii mai vechi – mon-khmer sau înrudite cu cele din arhipelagul indonezian. West Bengal şi Orissa. răspândite mai spre sud la limita dintre statele Orissa. răspândiţi şi în 90 .) care locuiesc mai la nord. este adesea întrerupt de reziduurile acestor populaţii. mai numeroşi fiind muong şi bahnar. Având statut minoritar şi o relativă autonomie.) dominant în statul Vietnam. ca cele mai multe populaţii din zonă. Comunităţi khmere importante locuiesc şi în sudul Vietnamului (Cochinchina) sau al Thailandei.).

Pot fi regrupate în două mari ramuri : -chuang. Foarte asemănători sub aspect lingvistic şi antropologic sunt laoţienii (12. proces care continuă şi astăzi.3mil. populaţiile de factură dominant mongoloidă au asimilat şi grupuri importante de populaţie din familia mon-khmer. formând enclave în mijlocul populaţiei chinezeşti devenite majoritare. Originare din bazinul mijlociu al fluviului Yangtze. puţin diferenţiate pot fi grupaţi în două popoare esenţiale : miao. unele mici grupuri fiind dispersate pînă în nord-estul Indiei (Arunachal Pradesh). Altădată erau mai numeroşi şi mai răspândiţi dar s-au retras treptat spre interiorul peninsulei. fără a avea o înrudire lingvistică).5 mil. constituind baza populaţiei din Thailanda – siamezii. în cazul celor din sud. 3)Subfamilia thai-chuang este una din ramurile familiei austro-asiatice a cărei apartenenţă este controversată ca şi a miao-yao de altfel. dar şi populaţia aborigenă a insulei Hainan (lai. care cuprinde în primul rând poporul omonim din sudul Chinei (18.fiecare). au fost împinse încă din Antichitate spre sud.restul Indochinei sau formând recent o diasporă importantă în Europa (în Franţa mai ales. Laosului şi Thailandei. mişcare amplificată în perioada medievală când au reuşit să ocupe cea mai mare parte a Indochinei şi să formeze regate puternice. divizaţi în numeroase grupuri etnice dar fără mari diferenţe între ele. 2)Subfamilia miao-yao.) care domină Triunghiul de Aur.) populaţia majoritară în Laos şi nord-estul Thailandei (platoul Korat). concentraţi în bazinul mijlociu şi inferior al Menamului. d)Grupul malacca. Apropiaţi aceştora sunt popoarele kam. intermediar între thai şi chuang (3 mil. Dintre acestea mai numeros şi mai cunoscut este poporul sha. Apropiaţi sunt thaii de sud. în nordul Vietnamului. în America de Nord şi Australia (boat people). pu-i (23mil. 1. Se află la un nivel inferior de civilizaţie. Deşi sunt divizaţi în numeroase triburi. -thaii. reziduuri ale avansării spre sud dinspre aria de origine..). influenţaţi de Islam (3. formează totuşi un ansamblu unitar în pofida divizării în mai multe etnii distincte.).) iar spaţiul pe care-l ocupă astăzi este relativ continuu. din partea nordică a peninsulei Malacca. Birmania. 4)Subfamilia austroneziană Este cea mai importantă dintre componentele macro-familiei austrice deosebindu-se prin maxima răspândire.5 mil. yao (circa 3.2 mil. Presiunea la care au fost supuşi i-au împins tot mai departe spre sud. numiţi meo înVietnam şi Thailanda. Numărul lor este relativ mare (96. ca în cazul semangilor. ocupaţia de bază fiind culesul şi vînătoarea. În această mişcare. ca efect al războaielor succesive care au opus populaţia locală imperialismului francez şi nord-american după 1950 dar şi din cauza regimului de inspiraţie sovietică instalat după 1950 în nord. dobândind particularităţi rasiale distincte. asemănători cu indigenii din insulele Andaman. cel mai restrîns (circa 115 mii). fosta metropolă colonială). Puternic influenţate de civilizaţia chineză. de talie mică adesea (negritos. kadai.) răspândiţi mai ales în China.6 mil. Populaţiile care-l compun sunt de tip australoid. purtând de multe ori acelaşi nume.2mil. circa 40. Laos şi China. sau de cea indiană. multe clasificări apropiindu-i de sino-tibetani. din Madagascar pînă în estul Oceanului Pacific. localizate în lungul frontierei chino-vietnameze. arie de interes major în producţia mondială de opiu. din sudul Chinei pînă la Golful Siam.împreună) care populează nordul Thailandei ca şi numeroasele populaţii thai (albi.5 mil. mai numeroşi (10. mai ales populaţiile din nord. Ceva mai deosebite sunt o serie de populaţii puţin avansate din zona forestieră de la frontierele dintre Thailanda. formează un grup rezidual în interiorul peninsulei omonime. în zonele împădurite care au scăpat defrişării. negri. Numărul mare al chuang justifică autonomia culturală a acestora în cadrul provinciei Guangxi.5 mil.) răspândiţi în întreg arealul. tay) din zona muntoasă dintre Vietnam şi Laos. cea mai importantă minoritate etnică din acest stat. este mai restrînsă astăzi dar în trecut se extindea în toată zona muntoasă din sud-estul Chinei de unde au fost împinşi în câteva arii montane mai izolate.). thaii de nord şi yuanii (circa 7 mil. populând cele mai multe 91 .

Kalimantan. completată de migraţia unor grupuri spre vest pînă în Madagascar. este considerată ca fiind certă dar particularităţile culturale îi disting net fiind consideraţi urmaşii celor mai vechi locuitori din zonă.1 mil. Alăturează mai multe populaţii retrase în zona montană din regiunea amintită (circa 1.) grupând populaţia din Insulinda şi Madagascar divizat în numeroase etnii slab diferenţiate.arhipelaguri din sud-estul Asiei şi din interiorul Pacificului. influenţate de civilizaţia indiană – Champa. populaţiile din acest grup au fost treptat convertite la Islam începând cu secolul al XV. ulterior şi spre Filipine de unde s-au dirijat în două direcţii opuse – spre nord pînă în Taiwan şi în sudul arhipelagului nipon unde s-au suprapus altor grupuri venite de pe continent şi spre est. În Sumatera se disting mai multe popoare înrudite cu malaezii care domină sudul peninsulei Malacca (Malaysia) şi nordul insulei Kalimantan. Sundanezii sunt un alt popor important.). javanezi musulmani practicanţi ai riziculturii. Asemănările lingvistice şi culturale cu populaţiile de tip malaez sunt incontestabile. lampung şi kerintji care împreună cu malaezii totalizează circa 43 mil. Ansamblul format de aceste populaţii este foarte unitar cu toată dispersia amintită. olandeză mai ales. Limba malaeză.) constituind prin civilizaţia lor rafinată şi simţul artistic deosebit un punct de maximă atracţie turistică.). Sub aceste influenţe au creat regate puternice (Srivijaya. şi este rezultatul unei expansiuni relativ recente. localizat în vestul insulei Jawa (36 mil. pe baza limbii malaeze în principal.) deosebindu-se prin influenţa hinduistă ceva mai îndelungată la fel ca şi madurezii din insula Madura şi din zona oraşului javanez Surabaya (11. aparent primitive dar performante. foarte restrîns dar important prin localizarea în apropierea presupusei arii de origine – sudul Vietnamului. fapt ce implică o situaţie conflictuală. Este vorba în primul rând de minangkabau. Este divizat în două subgrupuri : -indonezian de vest. dens populată. în lungul arhipelagurilor coraligene sau vulcanice din Micronezia şi Polinezia. pe baza populaţiei cham. b)Grupul dayak. iar mai tîrziu sultanatele malaeze Banten. au început să se extindă spre sud-est de timpuriu.) înrudite între ele şi prezentând o remarcabilă omogenitate culturală. Dintre numeroasele popoare se remarcă javanezii (circa 103 mil. Pot fi deosebite şapte grupuri. populaţia de bază din centrul şi vestul insulei Jawa. circa 15 mil. practicând pînă de curând ritualuri barbare (vînătoarea de capete). Austronezienii (austros – sud şi nessosinsulă în limba greacă) au fost de timpuriu navigatori iscusiţi reuşind să populeze astfel acest vast ansamblu insular. Numărul lor actual se cifrează la 334 mil. Limba javaneză este o limbă de veche cultură dar pentru eliminarea eventualelor conflicte cu substrat etnic a fost creată pentru comunicare indoneziana.) şi o civilizaţie originală. Noua Zeelandă). Populaţiile din Sumatera se disting prin islamizarea mai timpurie. nu a modificat profund aceste evoluţii dar a creat premisele unificării statale. Agricultori itineranţi. persoane spre insulele mai slab populate (Sumatera. Această aventură a durat pînă în al doilea mileniu al erei noastre când sunt populate ultimele insule din Pacific (Hawaii. Balinezii sunt singurul popor indonezian rămas fidel tradiţiilor hinduiste (4. grupează populaţiile cele mai vechi din insula Kalimantan (circa 3 mil. Astfel creată indoneziana contează printre limbile cu cel mai mare număr de vorbitori de pe Glob (circa 206 mil.4 mil. Noua Guinee). Originari din sud-estul Asiei (sudul Chinei sau Indochina). Apartenenţa lor lingvistică la subfamilia austroneziană din care face parte grosul populaţiei din arhipelagul indonezian. Cauza acestei vaste migraţii poate fi găsită în avansarea dinspre nord a populaţiilor mongoloide dar un rol deloc neglijabil l-a avut stăpînirea unor tehnici de navigaţie. mai întîi spre Jawa şi Sumatra. corespunzătoare unor particularităţi lingvistice : a)Grupul continental. se deosebesc astfel de populaţia recent stabilită în insulă.)dintre care unele reuşiseră în perioada medievală să creeze state puternice. Colonizarea europeană. Mattaram etc. majoritar. Kalimantan şi alte insule apropiate la care se adaugă sudul peninsulei Malacca. influenţaţi în ultimul timp de misiunile creştine. populând insulele Sumatra. foarte numeros (250 mil. lubu. oficială în Malaysia şi Singapore nu se deosebeşte prea mult de indoneziană formând un ansamblu lingvistic major la nivel mondial.). Puternic influenţate de civilizaţia indiană încă din Antichitate.9 mil. Madjapahit etc. b)Grupul indonezian. motiv pentru care după 1950 au fost deplasaţi prin colonizare („transmigraţie”). mai ales 92 .. Jawa.

cel mai numeros popor filipinez.1mil. tagalog în zilele noastre. baza populaţiei în insula Panay dar sunt răspândiţi şi în insulele Mindoro. Tonga.2 mil. mentawai.)şi pangasinan (2. este destul de numeros (81. Palau). al tahitienilor dar altele au fost complet asimilate (hawaienii). Negros. Nauru.2 mil. Caroline.5 mil.9 mil. locuiesc în insulele din sud-vestul arhipelagului – Cebu.Institutului de Statistică din Noua Zeelandă). În afara acestora. constituind de fapt o macro-familie în interiorul căreia există o mare diversitate deşi din punct de vedere rasial diferenţele sunt minore. dispersat pe o vastă suprafaţă oceanică în insule de mici dimensiuni (Tuamotu.) domină în insulele Samar şi Leyte. Marchize.8 mil. apropiaţi de indonezieni şi filipinezi sub aspect lingvistic dar având trăsături rasiale distincte. baza populaţiei din Luzon. Totuşi numărul celor care utilizau exclusiv limba maori era de numai 130 482 (cf. deosebită prin influenţa puternică a limbii spaniole în vocabular (ca şi limbile din Filipine de altfel). Acest fapt se explică şi 145 Maorii din Noua Zeelandă.8mil. Mindanao. mai ales în rândul maorilor din Noua Zeelandă (cca 0. Înrudite cu populaţiile filipineze sunt şi unele etnii din vestul Microneziei (Guam.6 mil.9mil. mai cunoscută fiind chamorro.) dispersaţi în micile arhipelaguri coraligene ale Microneziei – Marshall. încă din secolul al XVI-lea.)145 al samoanilor (0. Trăind dispersate aceste populaţii au creat o civilizaţie originală bazată pe navigaţie.) înrudită cu cele din nordul insulelor Filipine.7. urmare a colonizării spaniole. IV. divizat şi dispersat ca urmare a colonizării europene. ceva mai numeros (1.).). acoperind aproape în întregime continentul american. niassezii etc.4. înrudit îndeaproape cu cele indoneziene.) pe baza prezumţiei că primii colonizatori austronezieni au venit mai degrabă din estul Indoneziei şi o serie de populaţii de mici dimensiuni din insula Sulawesi şi arhipelagurile Moluce şi Sondele Mici.9%). motiv care a impus folosirea timpurie a unor limbi de circulaţie – sebuana în trecut. fiind grupată în mai multe triburi dispersate în zona muntoasă (gaoshan). alăturează poporul malgaş din Madagascar (15. constituie baza populaţiei din peninsula omonimă din sud-estul insulei Luzon (6. explicabil dacă ne raportăm la ponderea mare a populaţiei sub 15 ani (36%).) şi makasarii (2. 93 . după o lungă perioadă de declin sunt în rapidă creştere.). Şi acest grup este foarte divizat. cel mai restrîns (doar 265 mii loc. Unele popoare aparţinând acestui grup trăiesc şi în extremitatea nordică a insulei Sulawesi sau în Kalimantan.). e)Grupul micronezian. alături de kapampangan (2. un adevărat mozaic caracterizează interiorul insulei Mindanao şi nordul extrem al insulei Luzon. Samoa. unde au creat o civilizaţie originală. Unitatea acestui vast ansamblu. Tuvlau. Hawaii) ori de mari dimensiuni (Noua Zeelandă). limba acestora stând la baza unei variante normate destinată comunicării în întregul arhipelag.).2. în zona capitalei Manila. între popoare aflate adese al un nivel diferit de dezvoltare dar pot fi deosebite câteva popoare majore : tagalog.). inventând tipuri de nave cu mai multe corpuri stabile (catamarane). f)Grupul polinezian. În ultimul secol se constată un reviriment al unora dintre ele.Familia amerindiană Este una din familiile etno-lingvistice cu cea mai mare extindere spaţială.3mil. Constituie populaţia aborigenă a insulei Taiwan (circa 0.) dispersaţi în întregul arhipelag.4 mil. circa 4 mil. ilocanii (10.5-1mil. Punctul extrem al dispersiei spre est l-a constituit Insula Paştelui. -indonezian de est.) dar cele din interior sau de pe coasta sud-vestică au păstrat şi caracteristici culturale mai arhaice – batak (toba.6mil. mai restrîns. În 1996 numărul lor depăşea 548 000 (14.9mil. bikol. hiligaynon. este însă foarte fragilă. Negros şi Mindanao (8.). d)Grupul atayalic (formosan) este în continuă retragere sub presiunea colonizării chineze. relativ recente (primul mileniu al erei creştine). Noua Zeelandă). waray (5 mil. numită adesea şi filipineză (18.5 mil. sebuanii. c)Grupul filipinez. Kiribati.4 mil.în nord-vestul extrem – acehnezii (2. dispărută.5%) pentru ca în 2001 să ajungă la 611 800 (15. Leyte (circa 20. În Sulawesi aparţin sugrupului indonezian de vest două populaţii importante prin spiritul comercial – buginezii (5.).) şi se remarcă prin dominanţa religiei catolice. În trecut unele dintre aceste popoare erau mai numeroase dar au fost decimate de colonizarea europeană (insulele Hawaii.) populează nordul insulei Luzon în provincia Ilocos. Marchize) sau ceva mai mari (Tahiti.

6 mil.A. mai numeroase şi mai bine individualizate.U.A. permiţând cu uşurinţă divergenţa. Populaţiile din zona ecuatorială se disting prin numărul redus şi prin incidenţa masivă a colonizării europene. inclusiv în S.). irochezii. pot fi divizaţi în două mari subfamilii: 1)Subfamilia amerindiană de nord. alţii atinseseră un nivel înalt de civilizaţie. pentru că numărul lor real este mult mai mare). împinşi de aceştia spre sudul Mexicului actual (statele Oaxaca şi Chiapas). urmaşii vechilor azteci (1. chinook. decimaţi masiv în urma unor conflicte inegale care i-au împins mai întâi spre zona preeriilor. nootka. apoi spre Munţii Stâncoşi unde subzistă în câteva « rezervaţii ». Spre deosebire. mame. peste 100 mii) 147. vag înrudite.5 mil. decimarea. Amerindienii propriu-zişi au fost împinşi spre regiuni inospitaliere : nordul boreal. decimaţi masiv sau împinşi spre interior ulterior.A. ca urmare a decimării la care au fost supuşi în trecut. Anterior colonizării europene. Înaintea venirii europenilor. şi Canada.). oraşul şi ierarhizarea socială asemănător celor mai avansate civilizaţii din Lumea Veche. similară situaţiei din America de Nord. formează o unitate geografică mai degrabă.). Constituie prototipul amerindian al multor scenarii hollywoodiene după ce unii dintre ei au fost popularizaţi de romanele lui Karl May. pe teritoriul actual al S. -zapotecii.A. amerindienii populau continuu America şi se găseau la nivele diferite de dezvoltare : unii trăiau din cules. Cei circa 40 mil.X-XII) cu originea în bazinul fluviului Colorado din sud-vestul S. directă sau indirectă continuând şi astăzi. localizat la sud-est de nahua. practicând agricultura. fiind obligaţi să lucreze ca sclavi. prezente din Mexicul central (totonacii. mohicanii. popoare întregi dispărând complet (în Antile şi pe coasta nordică a Americii de Sud mai ales). atât pe platou cât şi în zona de coastă a Golfului Mexic (0.U. sensibil diferit de alte sisteme lingvistice.6mil. 94 . sioux. maya. penutienii. vecinii lor de la nord. Numărul lor nu trece de 0. hopi.). vorbită încă de circa 150 mii persoane. este la fel de diversă dar mult mai numeroasă (peste 30.prin venirea succesivă a mai multor valuri de populaţii dinspre Asia ca şi prin specificul limbilor amerindiene. În secolul al XIX-lea foarte cunoscuţi erau cheyenii. foarte numeroşi până la venirea europenilor în estul S.A şi al Canadei. sau după caz a englezei este foarte puternică.U.U.) de care se apropie unele populaţii din partea central-nordică a platoului Mexican şi în Utah formând grupul utoaztecan : tarahumara. Peru etc.). Alături de acestea. din jurul Marilor Lacuri dintre care subzistă mai bine cree (circa 150 mii) şi ojibwa(chippewa.7 mil.). greu accesibile ale Anzilor centrali. O mare parte s-au metisat cu colonizatorii. shoshonii. cuprinde toate populaţiile indigene din America de Sud şi din zona istmului Panama. ultimele locuind în vestul S. în partea centrală a Mexicului. Cele mai multe popoare din această subfamilie.6 mil. prezenţi în număr important în Dakota de Nord. vast grup de populaţii reduse numeric. Influenţa limbii spaniole. formau grupuri distincte : algonkin. din zona preeriilor. grupând populaţiile reziduale din cea mai mare parte a continentului nord-american (9. constituind baza populaţiei din cele mai multe state latino-americane (Mexic. popolocanii şi otomienii menţionaţi anterior formează un grup destul de eterogen -populaţiile din grupul maya.amerindieni (în sens restrîns. Diferenţierile lingvistice sunt enorme ca şi dimensiunea grupurilor care le vorbesc.5 mil. precursoare celei a aztecilor. circa 0. sunt în creştere numerică. Cele mai importante sunt cele care continuă tradiţia unor vechi civilizaţii : -nahua. pădurile ecuatoriale ori spre platourile înalte. kekchi. urmaşi ai unei vechi civilizaţii.U. Amerindienii au suferit enorm în urma colonizării europene. alături de alte etnii mai reduse numeric. popoarele din Cordiliera Andină au rezistat mult mai bine. 2)Subfamilia amerindiană de sud.146. -otomienii. Împreună cu mixtecii (circa 0.2 mil.pe baza cărora s-a format o limbă de circulaţie în secolul al XIX-lea în toată aria.. vînătoare sau pescuit (în pădurile ecuatoriale sau în cele boreale).) : quiche. până în bazinul Columbiei britanice (salish. răspândite în sudestul Mexicului şi în Guatemala (peste 3 mil. cunoscând scrierea. deşi puţin numeroase. mulţi fiind astfel decimaţi. şi Canadei mai subzistă câteva populaţii care rar depăşesc 100 mii locuitori. Trei dintre acestea se remarcă în mod deosebit : 146 147 Aztecii constituie rezultatul unei migraţii relativ târzii (sec.

J. Limbile lor sunt foarte înrudite. sosiţi mult mai târziu în contextul retragerii gheţarilor. Aceste popoare au venit dinspre vest înaintând spre Groenlanda în valuri succesive. Greenberg. pp. haida etc. stabiliţi de cel puţin 25 000 ani în America . astăzi subzistând doar unele grupuri restrânse şi denumirea Mării Caraibilor. Restul este constituit dintr-o duzină de mici etnii grupate în subfamilia athapaskan-eyak. bascii ş. Ecuador. cunoscuţi din filmele western (apaşii). M. Dictionnaire des peuples. răspândite mai ales pe coasta vestică (Alaska. În Columbia şi î zona istmului Panama. localizaţi în sud-vestul Groenlandei şi în regiunile din nordul Canadei şi al Alaskăi. răspândiţi şi în Antile. locuinţele tradiţionale din zăpadă fiind aproape complet abandonate149. aflat în expansiune demografică.). care mai numără astăzi circa 300 mii locuitori. na – déné.-quechua (22.). eskimo-aleutinii. turbă şi piei de animale. în Perù. împinşi dinspre pădurea boreală a Siberiei Orientale spre zonele arctice (J.Familia eskimo-aleutină Ca şi na-dene este restrînsă numeric (doar 185 mii).a. 1996. locuinţele lor de bază fiind construite din piatră. supusă unui proces avansat de aculturaţie dar ocupând un spaţiu vast în regiunile arctice ale Americii de Nord şi în nord-estul Asiei. 148 Se admite în general că au existat trei valuri principale de populaţii venite dinspre Asia : amerindienii propriu-zişi.9.Familia na-déné Mult timp inclusă în familia amerindiană. de la confecţionarea îmbrăcămintei la construcţia bărcilor. cea mai mare parte fiind constituită de poporul navajo din sud-vestul S. unii specialişti admiţând chiar o presupusă înrudire cu unele populaţii relicte din Eurasia (caucazienii de nord. cei mai recenţi. fiind în mare parte asimilat sau decimat în urma unei rezistenţe acerbe la colonizarea europeană. cuprinde o serie de populaţii puţin numeroase.). stabiliţi mai la sud în zona silvo-tundrei au suferit influenţe amerindiene.C. Viaţa în condiţii dure i-a obligat să se adapteze fiind mai ales vînători de animale marine şi semiacvatice. folosind şi spaniola se remarcă prin difuziunea limbii lor pe un vast spaţiu. deja dispărute sau aflate în diverse faze de asimilare lingvistică. deosebirile provenind mai degrabă din modul de viaţă. Cea mai mare parte o constituie poporul inuit (eschimos) care numără circa 130 mii locuitori. secundar în Chile şi Argentina.). Paris.4. Pielea de focă este folosită în diverse scopuri. -aymara. majoritari în Paraguay.). caribii şi arawacii. popoare importante erau cele din nord. În sudul extrem al Americii de Sud. sunt localizaţi în jurul lacului Titicaca (peste 3 mil.2. mai cunoscute sunt populaţiile din grupul chibcha. practic dispărute astăzi. dovadă fiind prezenţa unor comunităţi inuit în peninsula Ciukotka. Cei mai mulţi trec în prezent la un gen de viaţă mai evoluat (în Canada) bazat pe creşterea renului şi a boului moscat.A. bilingvi.4. fiind utilizată de multe populaţii amerindiene din Brazilia sau de misionarii creştini.2. Bolivia. cf. 149 Cunoscute sub numele de iglu. unde limba lor are statut semioficial fiind folosită în şcoală şi mass-media. Unii dintre ei. Poporul quechua continuă străvechile tradiţii incase remarcându-se prin cultura deosebită. Larousse-Bordas. Columbia Britanică) de unde s-au dispersat spre sud pînă în Arizona şi Colorado 148. Pour la science. trăiau o serie de populaţii arhaice..U.132. Prezintă afinităţi cu unele populaţii siberiene sub aspectul genului de viaţă şi al tipului antropologic dar se deosebesc prin limbă. nu sunt totuşi atât de caracteristice cum s-ar părea. în Patagonia şi Ţara de Foc.Ruhlen. având şi rolul de limbă de circulaţie în întreaga regiune. La sosirea europenilor.8. L’origine linguistique des Amérindiens. Populaţiile din pădurea amazoniană sau din zonele de savană vecine prezintă un interes antropologic deosebit dat fiind nivelul lor redus de civilizaţie. Numărul lor este redus (doar 430 mii). IV. Aleutinii din zona strîmtorii Behring sunt aproape complet asimilaţi ca şi alte etnii din Alaska.5 mil. sosite mai recent în America de Nord. 1999).Tamisier. În Chile şi Argentina un popor important era mapuché (araucanii). înrudiţi cu quechua. Particularităţile lor antropologice şi culturale îi apropie mai degrabă de unele populaţii siberiene iar lingvistic prezintă asemănări cu familia sino-tibetană. 95 . -guarani (peste 3 mil. soarta lor fiind astfel pecetluită (tlingit. înrudiţi. IV. deosebiţi prin arhaismul lor cultural.

împreună cu japoneza sau separat. Acest popor dispune de o civilizaţie proprie.4. ocupaţia de bază fiind pescuitul salmonidelor.). Sunt în regres evident faţă de secolele trecute când erau întîlniţi în insulele Sahalin şi Kurile. modul de construcţie a caselor etc. unde au fost deportaţi).2. la fel ca alte societăţi din Extremul Orient.. apropierea de japoneză fiind uşor forţată. mai ales în unele state americane (Brazilia.10.8 mil. vestul S. pe cale maritimă. trădează o origine sudică. Poporul nipon este rezultatul interasimilării între grupuri umane de origini diferite : stratul etnic cel mai vechi este de origine tropicală şi cu trăsături ainoide.Familia coreeană Considerată de multe ori ramură a subfamiliei altaice. care populează arhipelagul Ryukyu. Ramura sudică a poporului japonez. veche. modul de producere a ţesăturilor – prin împletire şi nu prin ţesut. cele două componente sunt înrudite cel puţin din punct de vedere antropologic.11. cu trăsături mongoloide la care s-au adăugat populaţii de tip polinezian venite dinspre sud-est. Ocupaţia rusească.U. doar grupurile ceva mai numeroase având şansa să subziste.2 mil. în nordul insulei Honshu sau chiar în Kamceatka.4.A. Japonezii sunt astăzi unul din cele mai numeroase popoare ale Planetei (128. de la care au preluat şi scrierea hieroglifică odată cu un bogat vocabular şi cu religia budistă. Aino constituie elementul de substrat al populaţiei japoneze contemporane. combinaţia budismului cu o serie de credinţe animiste etc. numeros şi dinamic. 96 . păstrează o individualitate care îi distinge şi de chinezi şi de japonezi – alfabet fonetic.4. Limba ainu este însă complet diferită de oricare alte limbi fiind greu clasificabilă. Numărul lor este de circa 76. ca multe alte grupuri minoritare.2. S. Clasificată adesea printre limbile altaice.) formând populaţia de bază a arhipelagului nipon dar prezent şi în diaspora. cu care prezintă trăsături tipologice comune. Unele trăsături psihocomportamentale – aptitudinea pentru progres şi tenacitatea au permis japonezilor să se înscrie printre popoarele cele mai avansate ale lumii.U. păstrând o serie de tradiţii care dovedesc acest lucru (îmbrăcămintea. kamcedalii etc.2. rezistând încă într-o anumită măsură în insula Hokkaido (circa 16 mii). Alcătuit dintr-un singur popor – coreenii. japoneza nu se înrudeşte cert cu nici o altă limbă.2. Ca şi populaţiile prezentate anterior au suferit un proces avansat de aculturaţie. Puternic influenţaţi de civilizaţia chineză. dintre care 3. şi în fostele republici sovietice (mai ales în Asia Centrală dar şi în Ucraina. prezintă o mare omogenitate. IV. locuind atât în peninsula Coreea cât şi în regiunile vecine ale Chinei sau prin emigraţie în Japonia.IV. este considerată adesea ca fiind un popor distinct – ryukyuanii. începută în secolul al XVIII-lea a întîmpinat o oarecare rezistenţă dar după trei secole. apropierea de limba coreeană nefiind convingătoare.Familia ainu-japoneză Considerate separat mult timp. peste care s-a suprapus un strat mai consistent venit de pe continent.) şi în insulele din Oceania. este din punct de vedere lingvistic foarte diferită nefiind înrudită cert cu nici o altă familie.13. IV. koriacii. procesul de asimilare apare inevitabil. puternic influenţată de cea chineză ca şi în cazul japonezilor.Familia ciukot-kamceadală Foarte puţin numeroasă (circa 30 mii) grupează câteva populaţii indigene din peninsulele Ciukotka şi Kamceatka : ciukcii. sub denumirea de familia paleo-asiatică.A. Cu toate acestea.Familia ghiliak Corelată de multe ori cu cea anterioară şi cu alte populaţii siberiene.12. prezintă totuşi particularităţi care fac dificilă apropierea de oricare alt grup etni-lingvistic. Asimilaţi de către japonezi. IV. tind să-şi piardă specificul dat de ocupaţiile tradiţionale : vînătoarea mamiferelor marine şi creşterea renului. Supuse unui proces de aculturaţie.4.6 mil în afara Coreei. Poporul ghiliak (nikhvi) mai numără doar 5 mii locuitori risipiţi în sudul insulei Sahalin şi în zona de vărsare a Amurului.

e.II î. un număr mare de invenţii epocale fiindu-le atribuite (hîrtia. ketii (1113 persoane în 1989). au început să se disperseze spre sud-est şi nord. s-a retras în faţa înaintării altor grupuri spre bazinul rîului Ket. cuprinde un singur popor. Emigraţia chineză s-a remarcat de timpuriu şi este deosebit de însemnată. Numărul lor este de circa 1275 mil. China. deosebindu-se cu dificultate de alte populaţii siberiene. Indonezia (mai ales la Jakarta). b)Grupul sinic.persoane) din sud-estul Asiei. Chinezii sunt creatorii cele mai strălucite civilizaţii din Asia de Est. o parte a emigraţiei s-a dirijat şi peste Pacific în America de Nord (mai ales în California).locuitori). În perioada modernă. la fel de diferite precum cele europene : cea mai răspândită este limba mandarin. în unele insule ale Oceaniei sau chiar în Oceanul Indian (Madagascar. după numele regiunii în care s-a format. explozivii etc. se află localizată cea de-a doua mare familie etno-lingvistică de pe Glob. al cărei rol în dezvoltarea umanităţii a fost considerabil. pe ambii versanţi ai Himalayei şi dispersate spre sud-est pînă în Indochina. Cei mai mulţi practică un sincretism religios între budism şi confucianism sau daoism.Chineză. bazată pe dialectul din Beijing şi având statut oficial în R.Unele asemănări indubitabile îi apropie de unele populaţii siberiene sau din nord-vestul Americii (na-déné). de la numele căruia se trage şi numele singurei etnii reprezentate astăzi. Antropologic sunt mongoloizi nordici.). împingând şi asimilând populaţii diverse. America de Nord şi Europa. Thailanda (1/10). Este divizată în două subfamilii inegale. porţelanul. Mascarene). 2)Subfamilia tibeto-birmană La sud vest de poporul chinez. într-o arie restrînsă. de religie islamică – huii. busola. aflată într-o avansată fază de asimilare de către ruşi.P. a cărei variantă normată.2. China şi-a extins treptat influenţa culturală pe un vast spaţiu. din Asia Centrală pînă în arhipelagurile din estul şi sud-estul Asiei. foarte răspândită este şi cantoneza. răspândit altădată pe vaste suprafeţe în Siberia Central-Sudică. rezultatul acestor mişcării fiind formarea popoarelor moderne din sud-estul Asiei.Familia sino-tibetană În centrul şi estul continentului asiatic. vorbită în sud (provincia Guangdong – Canton pentru europeni) dar şi în diaspora chineză (circa 30 mil. intermediare între acestea sunt limbile wu – din zona oraşului Shanghai şi min – de pe coasta sud-estică (Fujiang) şi din Taiwan. încât. Problema eterogenităţii lingvistice este rezolvată de multă vreme prin scrierea ideografică al cărei avantaj este acela că reprezintă sensul şi nu sunetul. loclaizaţi în partea central-nordică a statului chinez unde dispun de o provincie autonomă (Ningxia Hui). Începând cu mil. cuprinde două grupuri bine personalizate a căror înrudire a fost recent dovedită : a)Grupul eniseic.14. pe un vast teritoriu. după numele oficial) îşi are originea în partea centrală a bazinului Fluviului Galben (Huanhe). putonghua (limba comună). dar există şi un grup relativ numeros. Această extindere teritorială a generat şi o diferenţiere lingvistică puternică.4. unde au devenit majoritari în Singapore sau formează comunităţi însemnate în Malaysia (1/3 din populaţie). deşi există o conştiinţă etnică panchineză. atât în Asia de Sud-Est. distincte : 1)Subfamilia sino-eniseică. trăiesc un număr impresionant de grupuri 97 . Populaţiile care o formează sunt în majoritate de tip mongoloid estic şi au fost adesea apropiate de cele din familia austrică fără dovezi convingătoare. în regiunea platourilor înalte ale Tibetului. sunt utilizate mai multe limbi. Poporul chinez (han. Devenită nucleul uneia dintre cele mai puternice şi durabile organizări statale. (1/5 din populaţia Globului) iar spaţiul vast ocupat contrastează cu remarcabila omogenitate antropologică şi culturală. fiind la originea unor mişcări de populaţii care au antrenat populaţii aparţinând familiei austrice. Vietnam ş. cu mari contraste fizice şi umane. afluent al lui Enisei.a. numită de regulă sinotibetană. vorbită de 75% dintre chinezi. aflată la contactul cu populaţiile de pe platourile tibetane.IV.n. de mari dimensiuni însă (1200 mil. comunităţi importante fiind prezente în toate statele europene. În perioada contemporană diaspora chineză a devenit un fenomen global. cel mai numeros de pe Glob şi al cărui rol în istoria omenirii a fost foarte mare. Tibetul după toate probabilităţile şi al celei în care locuieşte cea mai mare parte a populaţiei. dar prezintă o originalitate lingvistică remarcabilă care îi apropie de chinezi.

„marele lama”) fiind o personalitate recunoscută pe plan internaţional. a)Grupul tibetan este localizat în aria de origine şi cuprinde mai multe populaţii slab diferenţiate.) lcoalizat în partea central-estică a Nepalului dar cel mai cunoscut este sherpa. situat la sud-est de cel anterior.3mil.etnice de diverse dimensiuni. împreună) şi chin (1.).9 mil. adună circa 2.e.-I e. secundar de cea chineză.) 150 Pahari în limbile neoindiene înseamnă „montan” 98 . Foarte apropiaţi de tibetani sunt paii din vestul Yunnanului (1. stabiliţi în Kirghizstan. practicată în lungul văilor sau pe versanţi.5 mil. dinspre aria de origine din estul Tibetului spre vest. cunoscuţi pentru spiritul lor războinic. divizaţi în zece triburi mai puţin avansate cultural.5 mil. la Dharamsala. Kachinii erau cunoscuţi în perioada colonială pentru exploatarea lemnului cu ajutorul elefanţilor. locuind în partea central-vestică a Nepalului şi newari (1mil. sunt cunoscuţi prin modul de organizare teocratic al societăţii lor. localizat în partea cea mai înaltă a Himalayei (estul Nepalului.locuitori divizaţi în 11 grupuri etnice. Cele mai importante etnii din acest grup sunt magar (1mil. c)Grupul gyarung-mishmi. unde sunt reputaţi ghizi pentru ascensiuni.).n. populând zonele mai joase ale lanţului himalayan. Regimul comunist de la Beijing a încercat să limiteze specificul cultural al Tibetului. majoritari în Tibet dar şi în statul Bhutan sau în regiunile muntoase înalte ale Nepalului ori în ariile limitrofe ale provinciei Qinghai. de veche cultură. b)Grupul pahari este mai restrâns. pe parcursul mileniilor III î.). din partea central-sudică a Nepalului pînă în sud-vestul Chinei. ceva mai numeros (2. De amploare mai redusă au fost mişcările spre nord-est (Qinghai. dominant pastorale. Dintre numeroasele grupuri se impun naga şi meithei. din Assam şi kachin din nordul Myanmar. e)Grupul naga-chin. tangsa. unite prin tradiţia budismului lamaist (11. Myanmar şi Chinei. spre deosebire de grupurile anterioare.8 mil. 3 mil. d)Grupul kachin. Numărul grupurilor etnice componente poate fi apreciat la circa 150-200.95mil. în India şi în Pakistan unde s-au amestecat cu populaţii indo-europene şi au fost parţial islamizaţi (cei din Baltistan. înrudite între ele şi prezentând afinităţi evident cu sino-eniseicii dar având particularităţi culturale distincte. unde practica agriculturii este restrînsă iar păstoritul necesită vaste suprafeţe. fapt ce explica imensitatea spaţiului ocupat (cca. declanşând represiuni sîngeroase şi determinând exilul liderului spiritual în nordul Indiei. Ambele popoare sunt puternic influenţate de civilizaţia indiană iar antropologic se disting printr-un aport evident de populaţie europoidă.7 mil. fiecare cu 0.) şi dunganii. Spre vest ocupă cea mai mare parte a bazinului superior al Indusului (Ladakh). Extrema diferenţiere este explicată prin maxima fragmentare a regiunii pe care o populează. Localizat la frontiera dintre India şi Myanmar se disting prin influenţa mai veche şi mai consistentă a civilizaţiei indiene.) şi prin modul de viaţă adaptat la inospitalierul platou tibetan.5-0. care locuiesc în statele indiene Nagaland. dispersate în regiunea himalayană înaltă din Nepal150. Problema Tibetului este una din marile probleme nerezolvate ale Chinei actuale. localizată în valea Kathmandu. mult timp grupul dominant al acestui regat himalayan care nu a cunoscut dominaţia britanică. Sichuan). liderul spiritual (dalai lama. manifestată şi prin formarea unor organizaţii statale proprii. Cel mai numeros grup este tamang (1 mil. constituind un grup militar de elită în perioada ocupaţiei britanice a Indiei (gurkha). Cele opt grupuri actuale sunt rezultatul unor migraţii succesive. Practicând o formă proprie de budism pe care au propagat-o departe spre inima Asiei Centrale. Cei mai numeroşi sunt tibetanii propriu-zişi (9. din partea populaţiilor dominante sau a misiunilor creştine.) dar fărîmiţat în câteva zeci de triburi. practicând agricultura itinerantă sau culesul şi vînătoarea în vastele păduri care ocupau odinioară regiunea de la frontierele Indiei. cumulând circa 80. Majoritatea acestor populaţii de mici dimensiuni sunt supuse unei puternice aculturaţii în ultimul secol. Sikkim).35 mil. influenţată puternic de civilizaţia indiană.locuitori. Puternica fărîmiţare dialectală este compensată de utilizarea unei limbi comune. foarte apropiate prin modul de viaţă.8 mil.km2). populaţia eponimă a acestui stat.) dar şi mai dispersat.9 mil. Cele mai importante grupuri etnice sunt garo. provincia de la poalele Karakorumului). pînă în Kashmir sau mai ales spre sud-est în Myanmar şi în provincia chineză Yunnan.5 mil. de dimensiuni apropiate (3. numărând doar 1.n. Manipur şi Arunachal Pradesh (1. având ca ocupaţie principală agricultura..

influenţate puternic de civilizaţia indiană. populaţia de bază a statului Myanmar. h)Grupul karen formează cea mai sudică ramură a familiei tibeto-birmane. practicând rizicultura şi fiind de religie budistă (forma theravada151). IV. fiind răspândit spre Asia Centrală şi Extremul Orient. Spre deosebire de acestea însă. opus mahayana (« marele vehicul ») care a dezvoltat elemente supranaturale. În jurul acestora se cristalizează o oarecare tendinţă de omogenizare. divizaţi în două mari subfamilii. Puternic sinizaţi. Nucleul principal se localizează în nord-vestul provinciei chineze Yunnan.împreună). Originea populaţiilor care o compun trebuie căutată în zona de contact dintre pădurile boreale din nordul Asiei şi stepele care acoperă ariile mai joase din vestul Siberiei.1 mil) şi din vestul Thailandei. apropiate din punctul de vedere al tipologiei lingvistice dar foarte diferenţiate antropologic. yi (7. Din acest nucleu s-au desprins de timpuriu mai multe ramuri. aceste popoare (7.). f)Grupul yi(lolo) este mai numeros şi mai omogen. unde au ajuns prin migraţii succesive. inegale ca dimensiune dar unitare din punct de vedere antropologic şi lingvistic.15. Înrudiţi cu birmanii. formă mai apropiată de budismul original.). se disting prin aderenţa la Islam care a impus în ultimele decenii o prigoană împotriva lor. fiind originar din Yunnan de unde a avansat spre sud. bine organizate (monii). Celelalte populaţii dispersate în mozaicul etnic din nordul Indochinei punctează de fapt direcţia deplasării birmanilor. de la tipul mongoloid cel mai pur la cel europoid.) răspândit pe un spaţiu destul de extins. manifestată şi prin stabilirea unor comunităţi hinduse în principala zonă agricolă – delta lui Irrawaddy.. cele două state fiind de mult timp rivale. Cei mai numeroşi sunt karenii din statele Kayah şi Kayin din sud-estul Myanmar (5. îndeaproape ândrudit cu yi. au cunoscut ocupaţia britanică. Cuprinde circa 199 mil. este cel mai numeros (aproape 41. remarcabil prin maxima dispersie pe cuprinsul masei continentale eurasiatice. Apropiaţi acestora sunt popoarele hani şi nahsi (1. Cuprinde în primul rând poporul birman (39.9 mil. Sosirea lor pe teritoriul actual a implicat retragerea spre sud a unor grupuri austrice. India.locuitori. dar foarte eterogenă din punct de vedere antropologic. g)Grupul birman. contribuind masiv la marile migraţii ale popoarelor din mileniul I al erei creştine şi din primele secole ale celui de-al doilea.). deşi practică încă animismul. deci în regiunea munţilor Altai care dă astfel şi numele familiei de altfel. încât astăzi se disting trei mari grupuri inegale : a)Grupul tunguso-manciurian. din bazinul mijlociu al lui Yangtze pînă în nordul Laosului şi al Vietnamului. precum şi în 151 Sau « micul vehicul » (hinayana).4. fiind integraţi în colonia coroanei. se apropie de grupurile kachin şi naga-chin prin modul de viaţă dar se deosebesc prin importanţa mai mare a riziculturii. fie spre sud-est sau mai ales spre vest. răspîndit în sud-estul Asiei. Astfel birmanii nu se disting prea mult de alte popoare indochineze.2. mai avansaţi dar afectaţi de poziţia transfrontalieră. chiar dacă au ajuns în anumite epoci la forme superioare de organizare statală.Familia uralo-altaică Constituie un alt mare ansamblu etno-lingvistic. fără să dispară totuşi elementele originii comune. O fracţiune a poporului birman – arakanii de pe coasta vestică. Constituie ramura cea mai estică a populaţiilor altaice. Acestea au împrumutat birmanilor cea mai mare parte a fondului lor cultural. în primul rând cel omonim.) sunt ceva mai conservatoare. cu mare diversitate a formelor de tranziţie. expresie a unei mobilităţi remarcabile pe parcursul ultimelor milenii. adună circa 12 mil. grupurile mai restrînse fiind în diverse faze de asimilare. dispersată pe mari suprafeţe în centrul şi vestul Siberiei. fiind localizată la frontiera dintre Thailanda şi Birmania. obligaţi astfel să emigreze în masă spre Bangladesh şi India (cunoscuţi aici ca rohingya).9 mil. cuprinzând doar căteva popoare.6 mil. Această dispersie a condus la o diferenţiere lingvistică şi antropologică foarte marcată. 99 .6 mil. divizaţi în nouă grupuri etnice.6 mil. 1)Subfamilia altaică Este mai numeroasă şi mai dinamică (178 mil.care dispune de o oarecare autonomie în statul omonim din Myanmar. fapt ce a sporit influenţa indiană. dirijate fie spre nord-est. în lungul fluviilor Irrawaddy şi Salween.

nord-estul Chinei. Remarcabil este. ataşamentul acestor populaţii la budismul lamaist preluat de la tibetani. nereuşind să se impună. să impună dinastii strălucite. predilect spre vest. Singurii care se deosebesc oarecum. fiind crescători nomazi de vite. modul de viaţă nomad a fost abandonat rapid la contactul cu populaţiile sedentare din vechile arii de civilizaţie ale Asiei Anterioare. fapt care a atras mai multe valuri de represiune împotriva lor. Deplasarea pe arii extinse a condus la mixtarea rasială şi asimilarea etno-lingvistică. Singurul popor notabil din afara ariei de origine sunt kalmucii (din nord-vestul Mării Caspice. Djungaria) se deosebesc astfel esenţial ca mod de viaţă. încât în vestul ariei turcice. Dispersia predilectă spre sud-vest a determinat şi intrarea timpurie a populaţiilor turcice în sfera de influenţă a Islamului şi a culturii arabopersane. Cei mai numeroşi sunt manciurienii. în pofida acestei dispersii. limbile lor fiind reciproc inteligibile din aproape în aproape. divizarea lor fiind de multe ori un efect al distanţei sau divizării între state diferite. formând unul din grupurile etno-lingvistice majore din spaţiul eurasiatic. Paralel. mai cunoscuţi fiind evencii (sau tunguşii. unde sunt supuşi unui proces de sinizare. sub presiunea unor populaţii mongole (hunii). cu toată influenţa regimurilor de inspiraţie sovietică. în Pamir.).) dar şi cel mai dispersat – din nordul Siberiei pînă în sud-estul Europei. păstrându-şi caracteristicile etnice. Cu toată această dispersie. multe dispărute (prin asimilare) poate fi grupată după unele caracteristici culturale. popoarele turcice păstrează legături lingvistice foarte puternice. devenită minoritară pe parcursul secolului al XX-lea ca urmare a stabilirii masive a chinezilor în această regiune bogată în resurse subsolice dar şi prin asimilarea etno-lingvistică. Aceştia sunt cunoscuţi şi sub numele de khalka. antropologice şi lingvistice astfel : 152 Cazul populaţiei hazara din centrul Afganistanului. care i-au purtat pînă în vechile arii de civilizaţie din Europa şi vestul Asiei. Suscită discuţii apartenenţa la acest grup a unor populaţii cunoscute în perioada marilor migraţii. asimilându-se populaţiilor locale152. de limbă persană. instaurat aici încă din 1924. 65 mii) şi unele populaţii de pe cursul inferior al Amurului (udihe. b)Grupul mongol este similar ca dimensiune (13. dar în regiunile aride şi semiaride ale platourilor înalte din Asia central-nordică (Gobi. popoarele turcice reuşind să creeze imperii. nanai) al căror mod de viaţă este asemănător cu al altor populaţii din nordestul Siberiei. după deschiderea Chinei spre exterior (peste 11 mil. Numărul lor este în creştere după 1980. dar antropologic de tip mongoloid 100 . Celelalte populaţii sunt de mici dimensiuni şi au ca ocupaţie de bază vînătoarea şi pescuitul. c) Grupul turcic este cel mai numeros (153mil. fiind un efect al marii invazii mongole a lui Gingis Khan din sec. practicând şi vînătoarea (în trecut) sunt buriaţii din regiunea lacului Baikal (0. stabiliţi aici în sec. adesea foarte complicată. în mai multe valuri. începând cu mileniul I al erei noastre. Cei din Mongolia exterioară. sunt concentraţi în Mongolia interioară. din India şi Iran pînă în sud-estul Europei. consideraţi adesea un conglomerat etnic turcomongol. De obicei. Tibet sau Qinghai. fiind în primul rând crescători nomazi de animale. circa 200 mii). populaţia autohtonă a Chinei de nord-est. o ramură a oiraţilor din Djungaria (430 mii).1 mil. Contribuţia lor la istoria Chinei este majoră. al XVII-lea (200 mii locuitori). unde duceau un mod de viaţă similar celui al mongolilor. Se adaugă alte câteva mici grupuri dispersate spre sud. provincie din nordul Chinei.5 mil. Un grup de manciurieni locuieşte de câteva secole în Djungaria. încât astăzi manciuriana este aproape dispărută. erau în mare parte nomazi şi au fost sedentarizaţi în perioada regimului totalitar. Cele aproximativ 10 grupuri etnice componente sunt foarte înrudite între ele (antropologic şi lingvistic). trăsăturile mongoloide s-au estompat pînă la dispariţie. Multitudinea de popoare turcice. secundar spre sud şi nord-est. sedentarizaţi recent. De aici s-au deplasat treptat. în primul rând a hunilor. al XIII-lea. Dispersia actuală este relativ recentă. acestea devenind tot mai evidente spre est. solon.) la fel de dispersat. unde a fost deportat (sibe. fără a se putea stabili cu exactitate caracteristicile lingvistice. mongolii constituiau un stat superficial. Rolul populaţiilor turcice în istoria medievală şi modernă a acesteia şi a Europei sud-estice a fost majoră. ultima dinastie fiind de origine manciuriană. Mongolii propriu-zişi.) şi există o tendinţă de revitalizare a limbii şi culturii proprii. Nucleul iniţial al populaţiilor turcice îl constituie regiunea Munţilor Altai.

Kazahii (11 mil. Deşi au fost islamizate aceste trei popoare păstrează încă elemente ale tradiţiei şamaniste.) din Tian-Şan. populaţia de bază din regiunea situată în sud-vestul Mării Caspice (Azerbaidjan). au trăsături antropologice mai apropiate de cele ale uigurilor. ucraineni. Apropiaţi acestora sunt karakalpacii de la sud de lacul Aral (0. unde dispun de propriul stat dar majoritatea trăiesc în nord-vestul Iranului. totalizând astfel 5.mil. având ca centru principal valea Ferghana. germani etc. Amestecul cu acestea a fost mai intens în lungul fluviilor Amu Daria şi Sîr Daria. etc.). bilingvismul fiind tradiţional în vechile centre culturale Buhara şi Samarkand. -populaţiile turcice din Turkestanul Oriental. Buhara ori Samarkand.) care dispun de oarecare autonomie în cadrul statului uzbek. de origine iraniană. pe ruinele unei delimitări politice arbitrare care nu mai au nimic în comun cu vechile state islamice conturate în jurul unor centre celebre precum Horezm. principalele regiuni agricole. se disting prin caracteristici rasiale dominant europoide. practicând irigaţiile în oazele de la poalele Munţilor Tian-Şan şi Kun-Lun. atât din punct de vedere lingvistic cât şi antropologic. mai numeroase. în funcţie de gradul de amestec cu populaţiile sedentare din statele amintite. Celelalte populaţii din grup (hakaşii.). pe fondul asimilării unor vechi populaţii indo-europene de factură iraniană mai ales. Comunităţi turkmene sunt răspândite şi în nord-estul Iranului (Khorassan) şi nordul Afganistanului. graniţele actuale cu Tadjikistanul vecin.5 mil. În mod tradiţional erau păstori nomazi sau seminomazi dar genul lor de viaţă s-a modificat profund prin industrializarea atrasă de bogatele resurse subsolice.) sunt într-o fază avansată de asimilare.6mil. ambele populaţii fiind dinamice şi manifestând o autonomie sporită faţă de puterea de la Moscova. ramura cea mai îndepărtată de aria de origine. intrate începând cu secolul al XVIII-lea în sfera de interes a Rusie ţariste şi supuse unui proces de colonizare. agricultori sedentari. Cei mai numeroşi sunt yakuţii din Siberia Centrală (sakha după numele propriu. circa 470 mii) şi tuvinii din regiunea Munţilor Saian (265 mii). puţin numeroase dar prezentând un interes istoric şi etnografic deosebit prin păstrarea unui mod de viaţă şi a unei culturi arhaice. reprimaţi de către regimul maoist de la Beijing care a practicat o politică de colonizare încât în unele arii au devenit minoritari (în Djungaria mai ales). altaii. sunt puţin diferenţiaţi lingvistic şi dispun de state proprii numai din 1990. tot aici şi caracteristicile antropologice mongoloide fiind mai estompate. nucleul anticei Sogdiana. Cei mai numeroşi sunt uzbecii (26. arbitrar trasate. ca multe popoare siberiene. cunoscute generic sub numele de uiguri (9. Turkmenii populează regiunile aride de la sud de Amudaria şi se apropie mai mult de turcii osmanlîi şi de azeri.4 mil. dar trăsăturile mongoloide devin tot mai evidente spre nord. -populaţiile turcice dinTurkestanul Occidental. -populaţiile turcice din sud-vestul Asiei şi sud-estul Europei.9 mil. sovietice apoi. În Kashgaria însă îşi păstrează mai bine caracteristicile etnice. Aparţin rasei mongoloide şi au fost supuşi pe parcursul ocupaţiei ţariste. Numărul lor este de circa 101 . Azerii. Limba lor este slab diferenţiată faţă de turca osmanlîie dar se disting prin apartenenţa la ramura şiită a Islamului ca majoritatea populaţiei din Iran. Politica de colonizare a Rusiei a făcut ca ambele popoare să ajungă minoritare înainte de 1990 dar sprijinite de dinamismul demografic susţinut şi de plecarea unei părţi însemnate din populaţia alogenă (ruşi. unei aculturaţii. Caracteristică uzbecilor este şi influenţa mai puternică a limbii persane (în varianta tadjikă). inclusiv în nordul Afganistanului. sedentarizaţi mai recent şi kirghizii (3. prin colonizarea rusă începută în secolul al XVII-lea în regiunile stepice utilizate ca domeniu pastoral.) au redevenit majoritari. prezenţi în întreaga Asie Centrală. Cele cinci popoare componente ale acestui subgrup sunt destul de unitare sub raport antropologic şi lingvistic. fiind copleşiţi de imigranţii stabiliţi în aceste regiuni bogate în resurse naturale. sunt de fapt rezultatul asimilării lingvistice a populaţiei iraniene locale pe parcursul perioadei care a urmat invaziilor turco-mongole din secolele X-XIII.) din stepele de la nordul lacului Aral.-populaţiile turcice din Altai şi Siberia. impunând totuşi o asimilare mai avansată a relictelor iraniene.5. se străduiesc să construiască după 1990 organizaţii statale coerente. Dorinţa lor de a-şi asuma rolul de lider regional se loveşte de rezistenţa popoarelor vecine.

. sudul Ucrainei). ultima mare dinastie persană. singurul poopor turcic integral creştin. karaceai. Grupuri mici de tătari (lipcani) s-au stabilit din Evul Mediu în nord-estul Poloniei şi în Lituania. Turcii. Şi alte 153 Un mig grup turcic numit kajari subzistă în partea centrală a Munţilor Elburz 102 . Unele s-au deplasat mai de timpuriu (başkirii. care au întemeiat un hanat în istmul ponto-caspic între sec. mai deosebită. fiind în contact. format probabil în Asia Mică. VIII-IX. Poporul turc are o etnogeneză foarte complicată.). kumîci) constituie reziduurile populaţiilor turanice care nomadizau în stepele ponto-caspice în Evul Mediu. nedisimulate. sau în Dobrogea.al XVIII-lea a impus replierea unei părţi însemnate dintre ei în Anatolia. În Azerbaidjanul iranian viitorul lor este incert. fenomen accentuat în contextul modern al mijloacelor de informare în masă. de unde cea mai mare parte au emigrat în sudul Basarabiei la sfârşitul secolului al XVIII-lea (circa 250 mii. venit în mai multe valuri. nu totdeauna amical. Rolul lor politic a scăzut după a scăzut după dezmembrarea Imperiului Otoman dar se afirmă viguros în ultima vreme. cea a kajarilor (sec. Ciuvaşii de pe Volga mijlocie (circa 2 mil. stabiliţi în sec.65 mil. locuind pe ambii versanţi ai Uralului. unde conservă modul de viaţă tradiţional. deşi formează o cincime din populaţia Iranului nu manifestă nici un fel de veleităţi autonomiste sau separatiste.S. Bulgaria şi Gorna Makedonia). pe care au dominat-o timp de cinci secole.. la care se adaugă alţi circa 100 mii în nordul Greciei. greci (sau populaţii grecizate).). Cel mai important dintre aceste popoare este cel tătar. majoritatea fiind bilingvi în mod tradiţional. sunt cel mai numeros dintre popoarele acestui grup (peste 63 mil. larg prezenţi şi în Peninsula Balcanică. cca. Este şi motivul pentru care.) strîns înrudiţi lingvistic cu tătarii din Kazan sunt în mare parte descendenţi ai unor populaţii fino-ugrice turcizate. au asimilat numeroase populaţii autohtone din Anatolia. al VII-lea la sud de Dunăre unde au pus bazele primului ţarat bulgar fiind asimilaţi de către slavi şi hazarii. larg dispersat pe teritoriul fostei U. Başkirii (1. dispersată din ordinul lui Stalin în Asia Centrală. Balcani şi Caucaz – armeni. fără să lase prea multe urme. pe fondul unor transformări culturale profunde impuse de laicizarea demarată de reformele lui Mustafa Kemal Ataturk după 1923. shahsevani) dispersate în partea central-sudică a Iranului. În acest mod au dobândit trăsături antropologice tipic europoide care îi apropie mai degrabă de populaţiile din bazinul mediteranean decât de celelalte populaţii turcice. După 1990 o parte a tătarilor crimeeni s-au repatriat. -populaţiile turcice dintre Volga şi Ural şi din nordul Mării Negre constituie rezultatul deplasării spre nord-vest şi al asimilării unor elemente fino-ugrice. Tătarii crimeeni au constituit o forţă politică importantă. -populaţiile turcice din nordul Caucazului. între secolele X-XIII.19. Toate acestea ca şi convieţuirea îndelungă în vecinătatea popoarelor europene. afshari.S. slavi. Înrudiţi cu ciuvaşii erau protobulgarii. cu principatul Moldovei. O parte dintre aceste popoare au dominat în anumite perioade vastul spaţiu stepic din estul Europei. reduse numeric şi dispersate dar dinamice (balkari. fiind cea mai de timpuriu desprinsă din trunchiul comun. 4 din cei 7. care au trăit în secolele XVI-XVIII şi în nord-vestul Mării Negre (Bugeac. Apropiaţi de turci sunt găgăuzii.) constituie singurul popor supravieţuitor din ramura bulgară a turcilor. constituie baza populaţiei din Turcia contemporană (în afara sud-estului dominat de kurzi). tătarii din Crimeea). dar ocupare Crimeei de către Rusia ţaristă la sfîrşitul sec.R. cu o concentrare mai mare în Tatarstan (cu centrul la Kazan. fiind acuzaţi de colaboraţionism cu naziştii. Numărul lor depăşeşte 700 mii iar tipul antropologic se apropie de cel caucazian sau păstrează trăsături mongoloide mai evidente (cazul nogailor. legăturile cu populaţia persană fiind foarte strînse.8 mil. Ca şi başkirii s-au amestecat masiv cu populaţiile fino-ugrice locale iar din secolul al XVIII-lea o bună partea u fost convertiţi la creştinismul ortodox. conform aspiraţiilor proprii.8 mil. iar recent şi în Europa Occidentală (Germania mai ales) ca urmare a migraţiilor pentru muncă.XV-XIX) având o origine azeră153. stabilit în Evul Mediu în sudul Dobrogei şi în Macedonia. nogai. îi apropie mai mult de restul Europei. Pînă în 1945 o concentrare importantă era şi în Crimeea. ciuvaşii) altele mai tardiv (tătarii din Kazan. sprijiniţi de autorităţile de la Kiev iar Tatarstanul se bucură de o autonomie destul de lărgită în cadrul Federaţiei Ruse. inclusiv unele triburi nomade sau seminomade (qashqai. pornind de la fondul altaic. slave sau mongole. caucazieni etc.

localizaţi în regiunea forestieră boreală din bazinul superior al Kamei. vepşii) sau aproape dispărute (ingrienii. Viitorul lor este incert ca urmare a asimilării lingvistice în favoarea limbii ruse.5 mil. b)Grupul samoed. aflate în stadiu avansat de asimilare (karelii care dispun şi de o republică în care sunt minoritari. complet asimilate încă din Evul Mediu.). udmurţii (0. uzilor. Mai rar.) la sud de aceştia pe cursul mijlociu al Volgăi şi mordvinii. al IX-lea în stepele de la nordul Mării Negre de unde au trecut în secolul următor spre Bazinul Panonic dând naştere poporului maghiar (ungar). 1976). dar aflaţi în stadiu avansat de asimilare. pecenegilor etc. Din punct de vedere antropologic domină trăsăturile europoide la vest de Urali dar în Siberia tipul mongoloid este frecvent. Rolul lor politic în regiune a fost major. voţii etc.2 mil. cuprinzând două popoare importante : finlandezii (5 mil.populaţii turcice au dispărut. 103 .7mil.5mil. Pot fi deosebite două ramuri distincte : -occidentală. unele grupuri s-au îndreptat şi spre sud contribuind astfel la divergenţa lingvistică. mai numeroşi (1. dominant protestante. români). supuse de multă vreme unui proces lent de asimilare : komi. suferind astfel o influenţă lingvistică şi antropologică însemnată care i-a îndepărtat de origini. Rolul lor dominant în Europa Centrală a scăzut începând cu secolul al XVI-lea prin înaintarea influenţei otomane.) care făceau legătura cu grupul occidental. contribuind la formarea unor particularităţi lingvistice şi antropologice ale popoarelor din sud-estul Europei. după adoptarea catolicismului şi asimilarea populaţiilor locale (slavi. de locuitori ai acestei familii sunt divizaţi în patru grupuri inegale : a)Grupul yukaghir este cel mai restrîns. renăscând odată cu integrarea în Imperiul Habsburgic. Cei 23.) şi marii (0. Cei mai numeroşi sunt nenţii (38 mii) singurii care mai rezistă asimilării şi aculturaţiei. Tratatul de la Trianon. d)Grupul ugric este divizat în două ramuri inegale. cumanilor.. supuse asemenea altor etnii reduse numeric din Federaţia Rusă asimilării. cazul avarilor.1mil. cu două ramuri – ziriană şi permiană (0. eneţ). care a încheiat Primul Război 154 155 Laponii sunt consideraţi adesea ca un grup distinct în cadrul familiei uralo-altaice. A doua ramură. prin asimilare. celelalte fiind mult mai reduse(selkup. ocupă un spaţiu vast în zona de tundră din nordul extrem al Eurasiei unde duc un mod de viaţă bazat pe creşterea renilor şi vînătoare. fiecare dispunând de o republică în cadrul Federaţiei Ruse. germani.). cel mai important popor fino-ugric (14. pe ţărmurile Mării Ohotsk. Prima formează astăzi două mici popoare înrudite din vestul Siberiei . dirijate divergent din aria de origine (actuala Başkirie) – spre est sau spre sud-vest. Formată în regiunea Munţilor Ural s-a dispersat de timpuriu. recent apropiat de celelalte.)155.2mil. spre regiunile nordice ale Eurasiei. convieţuind de mult timp la sud de Volga cu ruşii (în 1926 erau 1. probabil odată cu încălzirea climatică postglaciară. Dispersate în nord-vestul Rusiei actuale sunt o serie de mici etnii înrudite. în legătură cu ocupaţia lor primordială – vînătoarea şi creşterea nomadă a renilor. -orientală (volgaică) cuprinde patru popoare. livonii. înrudirea diverselor grupuri fiind foarte îndepărtată. după ce a asimilat câteva grupuri de populaţii turcice şi iraniene s-a stabilit în sec. al căror mod de viaţă este similar cu cel al samoezilor154. Asimilarea mai rapidă a mordvinilor se explică şi prin absenţa unor obstacole majore care de obicei atenuează procesul de aculturaţie sau prin apropierea de Moscova şi Nijnîi Novgorod (Breton.) şi estonienii (1 mil. aparţinând cultural Europei nordice.7 mil. devenit după 1867 Imperiul Austro-Ungar.) foarte apropiate. cei 5 mii locuitori sunt divizaţi în patru mici etnii înrudite a căror ocupaţie de bază este vînătoarea şi pescuitul. Totuşi eterogenitatea este mai mare decât în cazul populaţiilor turco-mongole.).8mil. cu o puternică influenţă germanică.).) cuprinde 14 popoare înrudite dispersate de sosirea slavilor în bazinul mijlociu al Volgăi. 2)Subfamilia uralo-yukaghiră Este mai restrînsă numeric dar la fel de dispersată. zona probabilă de origine. anterior fiind înglobat în presupusa familie paleosiberiană. Unii dintre ei s-au dirijat spre nordvest mai de timpuriu – laponii din nordul Scandinaviei. Izolaţi în Extremul Orient. În trecut trăiau şi alte populaţii înrudite în bazinul Okăi (muromii sau meşcerii din zona Riazan de ex. c)Grupul finic este mai numeros (9.hantî şi mansi (33 mii împreună).

lezghinii (0. estimându-se la circa 2 mil. IV. proces aflat încă în curs.) au suferit mai mult de pe urma înaintării Imperiului Ţarist în zona caucaziană. Pot fi divizaţi în două ramuri distincte : a)caucazienii de nord-est. majoritar asumată.55 mil. Cei mai numeroşi sunt cecenoinguşii (peste 1. consideraţi adesea ca parte componentă a poporului maghiar deşi caracterul bilingv (român-maghiar) al unei părţi importante dintre aceştia indică un cert caracter mixt. Cecenia. bilingvismul fiind tot mai frecvent (folosesc unele limbi neoindiene). regiunea Veneţiei aflată până la 1918 sub ocupaţie austriacă. Apropiaţi neconvingător de burushaski sau de caucazienii sudici (kartvelici).7%). cunoscuţi pentru dorinţa lor de independenţă faţă de Moscova manifestată sîngeros după 1990. a lăsat în afara graniţelor actuale ale statului maghiar un număr considerabil de etnici maghiari. şi spre deosebire de alte grupuri minoritare din Federaţia Rusă sunt foarte dinamice şi rezistă asimilării lingvistice. aspră.17. identitatea lor actuală.).2.16.. Dintre celelalte doar tabasaranii şi lakii depăşesc cifra de 100 mii. divizate arbitrar de către ruşi. localizate pe pantele nordice ale Caucazului Mare.71 mil. locuind în Daghestan. Trăsăturile rasiale sunt tipic europoide şi este de presupus că retragerea lor pe văile înalte este anterioară sosirii triburilor ariene în subcontinentul indian. Mai unitari. în condiţii de izolare.Familia burushaski (hunza) Este un relict etno-lingvistic străvechi. 104 . majoritate fiind de religie musulmană.55 mil. caucazienii de nord.) şi darghinii (0.2. datorită unei tendinţe de regrupare generată de avansul economic al acesteia 157. Maghiarii au avut o participare inportantă la migraţiile transatlantice din perioda modernă.4. na-déné) şi sino-tibetanii alcătuiesc o străveche suprafamilie numită déné-caucaziană. fiind românească. O etnogeneză şi mai complexă o au „ceangăii” (circa 200 000 persoane) din vestul Moldovei. se disting prin eterogenitatea lingvistică. Secuii (circa 700 000 persoane) constituie o ramură distinctă a maghiarilor fiind la origine o populaţie turcică înrudită cu khazarii din nordul Mării Negre (kabarii) stabiliţi mai întâi în Câmpia Panonică şi mutaţi în sec. pornind de la dispersia geografică : cerkezii (inclusiv kabardinii şi adîgheii) la nord de Caucaz (1 mil. ajutaţi şi de particularismul lor cultural.47 mil. b)caucazienii de nord-vest (cca 2. Tipul antropologic este europoid dar nu prezintă nici o asemănare cu altă familie etno-lingvistică de pe Glob. mai rar pe cele sudice. fără să se poată vorbi despre o asimilare forţată.5 mil.9% la 6.Familia nord. izolat pe pantele sud-estice ale Munţilor Hindukuş în nordul Pakistanului (văile Hunza. Islamizarea tardivă impune totuşi o aculturaţie progresivă.) la care se adaugă cel puţin încă atâţia în 156 Termenul iredentism este de origine italiană şi semnifică tendinţa unui stat de a revendica un teritoriu presupus a-i aparţine. Cei circa 100 mii locuitori vorbesc mai multe dialecte dintre care cel mai important este hunza (după numele văii pe care o populează). fără nici o legătură cu avarii migratori de origine turco-mongolă). Numărul maghiarilor din statele vecine Ungariei este în scădere relativ rapidă.7% la 9. unde s-au retras din vechime în faţa invaziilor. XII-XIII în estul Transilvaniei unde au asimilat populaţia românească locală. În Daghestan se impun trei popoare mai importante în jurul cărora se produce o convergenţă a celor de mai mici dimensiuni : avarii (0.caucaziană Este un alt relict străvechi care cuprinde un conglomerat de etnii de dimensiuni foarte mici în general. Unii specialişti presupun că buruşii împreună cu alte populaţii relicte (basci. Inguşetia şi nordul Azerbaidjanului. Nagir şi Yasin). 1995). Se disting prin viaţa sobră. o mare parte dintre ei refugiindu-se în Imperiul Otoman unde s-au asimilat populaţiei turce sau arabe (în Iordania şi Siria). numărul maghiarilor din Lumea Nouă. se disting prin organizarea socială de tip clanic. remarcându-se prin longevitatea deosebită. separată încă din preistorie. depăşit în prezent156.4. deosebindu-se doar două popoare. « terra iredenta » cum era pentru italieni.).Mondial. Separaţi adesea din considerente politice. mai numeroşi în prezent.6%) iar în Slovacia de la 588 000 în 1980 la 521 000 în 2001 (sau de la 11. IV. Numărul lor total este de circa 5-6 mil. 157 De ex. strîns înrudite. în România numărul maghiarilor s-a redus de la 1 718 000 în 1977 la 1 435 000 în 2002 (sau de la 7. creând astfel un iredentism. ei se autodesemnează cu termenul Vainakh (Malherbe.

159 Descoperirea roţii. a carului de luptă şi a metalurgiei feroase le este atribuită adesea nu fără un fundament arheologic deşi amestecul etnic extrem de complex din spaţiul pe care-l ocupau în antichitate face dificilă separaţia între culturi şi popoare.19. ocupa în Antichitate spaţii extinse în Peninsula Iberică. Roma fiind moştenitoarea lor directă.4. albanii şi iberii (ivirii). Numărul lor este de circa 4.20. apropiaţi de aceştia fiind svanii şi alte mici grupuri de pe unele văi mai izolate din Caucaz. Mici comunităţi georgiene (ferejdani) locuiesc în partea central-vestică a Iranului.2mil. este restrînsă în prezent la pantele sudice ale Caucazului Mare. Rolul lor în evoluţia civilizaţiei din această regiune a fost foarte important. O bună parte sunt bilingvi iar în Spania se disting prin grupările teroriste care militează pentru independenţă (ETA).Familia mediteraneană Apropiată neconvingător de ultimele două. în primul rând ponderea maximă a Rh negativ. aparţinând practic unui singur popor. parţial musulmani ca şi lazii (0. la sud de Caucaz. fără a se putea vorbi de o înrudire certă. în vechea Colhidă. Poporul basc se distinge prin anumite caracteristici genetice. Singurul relict este astăzi poporul basc (circa 1 mil. limbă cunoscută dintr-un număr important de inscripţii deşi puternic individualizată pare să aibă afinităţi mai degrabă cu limbile asianice şi kartveliene.Familia kartvelică (sud-caucaziană) Foarte probabil înrudită cu cea asianică şi aflată în raporturi foarte vechi cu familia caucaziană de nord.2. corespunzând logicii de difuziune a revoluţiei neolitice dinspre Orientul Apropiat spre sudul Asiei. urarteenii şi proto-hitiţii. Importanţa lor istorică rezidă în faptul că ei au pus bazele unei civilizaţii avansate în Italia Centrală. precursoare ale indo-europenilor : huriţii. 0. aflaţi în conflict cu statul georgian de care aparţin politic. divizat pe considerente culturale (majoritatea sunt creştini ortodocşi dar o parte au fost islamizaţi progresiv).Familia asianică Complet dispărută. cu tradiţii vechi. Rămâne o enigmă momentul în care s-au dirijat spre vest şi direcţia – maritimă sau terestră a migraţiei.) care au propriul stat. sudul Franţei şi vestul Italiei.6 mil. Majoritatea sunt georgieni ortodocşi (4. adesea fiind considerate ca formând o singură familie. explicând şi unele particularităţi ale limbii şi poporului armean159. Apropierea de familia elamo-dravidiană pare totuşi mai plauzibilă.18. care întăreşte ideea că formarea lor a decurs în timpurile preistorice. Poporul sumerian este considerat de către unii specialişti ca făcând parte din această familie.2.4. Cîmpia Colhidei şi Caucazul Mic. slăbite de frecventele invazii migratoare.XVII-XVIII) după ce practicaseră creştinismul ortodox. O inscripţie într-o limbă înrudită a fost descoperită în insula Lemnos care dă un indiciu despre originea micro-asiatică a etruscilor. La fel de incert este şi caracterul etnic al vechilor populaţii antice din această regiune.5-6 mil. unde sunt în curs de asimilare completă (regiunea Kars-Ardahan). similar populaţiilor din Peninsula Iberică (celtiberi).21. ultimii întărind prezumţia unei legături cu populaţiile antice din Peninsula Iberică.4. Ligurii par a fi mai degrabă un amestec complex de populaţii suprapuse peste un substrat posibil înrudit cu bascii dar care treptat a fost supus celtizării.1mil. IV.) refugiaţi masiv în nord-estul Turciei actuale. 105 . au fost la originea unor formaţiuni statale în perioada medievală. originea bascilor rămânând astfel o enigmă158. abhazii (inclusiv abazinii. diferit în eopcă de cel al popoarelor din Câmpia Mesopotamiei care păstrau particularităţi derivate dintr-un străvechi substrat australoid. IV. Islamizaţi tîrziu (în sec.2. în absenţa unor dovezi palpabile de berberi deşi numele lor este identic cu cel al iberilor antici din Caucaz. etruscii) sau din regiunea alpină (reticii) a căror geneză este incertă. Între limba georgiană şi limba bascilor sunt similarităţi sintactice izbitoare. fără a se aduce dovezi incontestabile.) din nordul Spaniei şi sud-vestul Franţei (Ţara Bascilor). nu este dovedită.2.Familia elamo-dravidiană 158 Etrusca.). IV. Tipul antropologic al acestor popoare era europoid. lăsând urme în civilizaţia hitită şi mai tîrziu în cea medo-persană sau greacă. trăiesc mingrelienii şi adjarii. Pe litoral.Turcia şi Orientul Apropiat. dar importantă în Antichitatea timpurie când regrupa vechile popoare din Asia Mică. A fost corelată de multe ori cu precedentele trei familii.4. pe care unii îi apropie. Înrudirea lor cu unele vechi popoare din sudul Europei (ligurii. IV.

Malaysia. 1988).n. fiind alăturate de unii familiei asianice. complet dispărută în contextul migraţiilor menţionate. Marea Britanie etc. după ce au pus bazele civilizaţiei în Lumea Veche.) care trăiesc în Balucistan la frontierele dintre Iran. despre care nu se cunosc prea multe şi care puteau fi înrudite cu asianicii (kasiţii. În trecut grupuri importante de tamili au pus în valoare deltele unor fluvii din Indochina (sudul Myanmar. de alţii familiei kartvelice deşi apropierea de dravidiană pare cea mai plauzibilă. Thailanda. marchează retragerea spre sud în faţa invaziei indo-europene. unde vechii dravidieni creaseră o strălucită civiliazaţie strîns legată de cea elamo-sumeriană160. din Bihar şi kurukh. unul din cele mai numeroase grupuri etnice din India. la est de aceştia spre pantele Munţilor Zagros în actuala provincie iraniană Khuzistan (anticul Elam pomenit în Biblie). Indianizarea arhipelagului indonezian în primul mileniu al erei noastre a fost opera navigatorilor tamili. aparţinând unor caste cu caracter agro-comercial – chettyar.O parte acestora locuiesc în aglomeraţia urbană Mumbai. relativ bine cunoscute nu prezintă o înrudire certă. este impropriu. dispersat în nordul Dekkanului. localizaţi mai la sud. este căutată mai degrabă în deportarea unor populaţii dravidiene din Dekkanul occidental şi islamizarea lor în perioada ghaznavidă (sec. Această retragere este dovedită. Africa de Sud. Includea şi alte popoare. explicându-se astfel ponderea mare a lexicului indo-european şi utilizarea largă a limbii urdu. gutii). Apropierea acestor două popoare este în primul rând culturală şi antropologică. mai numeros este grupul etnic gondi. limbile lor. care a vizat în primul rând bazinul Indusului. cu caracter tribal (3. nu este deplin acceptată deşi o serie de dovezi arheologice confirmă acest fapt. Bucureşti.55mil sau chiar dublu. 2)Subfamilia dravidiană. Vietnam).). Pot fi deosebite trei grupuri înrudite între ele dar inegale ca dimensiune: a)Grupul dravidian nordic. În afara acestora. constituind al doilea ansamblu etno-lingvistic major din subcontinentul indian – 250 mil. menţionate în documentele sumeriene. dar cu o puternică diasporă în nord-estul insulei Sri Lanka (Peninsula Jaffna). vastul spaţiu care începea din Cîmpia Mesopotamiei şi se continua spre est pînă în Peninsula Indiană era locuit de o serie de populaţii a căror înrudire a fost recent dovedită. Din punct de vedere antropologic. clar diferenţiaţi antropologic şi lingvistic faţă de arieni chiar dacă din punct de vedere cultural prezintă numeroase asemănări. Singapore. produs înaintea migraţiilor amintite. cuprindea în principal două popoare : sumerienii. malto. Popor cu 160 Termenul de invazie folosit în general atunci când este vorba de geneza civilizaţiei indiene. b)Grupul dravidian central. constituiau un amestec vechi europoid-veddoid. mulţi fiind bilingvi). a căror contribuţie la indianizarea acestei regiuni a fost capitală. relativ recent diferenţiate: -tamilii din sud-estul extrem al Indiei. Antile.Martiş. cuprinzând trei populaţii strâns înrudite. sunt într-adevăr dovada vechii lor prezenţe în Cîmpia Gangelui. Atribuirea declinului vechii civilizaţii a Văii Indusului unei invazii indo-europene (ariene) în urmă cu circa 3500 ani tot mai puţin acceptată fiind vorba mai degrabă de o infiltrare progresivă a acestor populaţii în subcontinentul indian şi fuziunea cu populaţiile locale (vezi M. Înrudirea dintre cele două subfamilii – elamo-sumeriană şi dravidiană. Andhra Pradesh unde practică agricultura itinerantă. Creatoare ale celor mai vechi civilizaţii din această regiune (şi poate din lume) aceste populaţii s-au retras treptat spre sud-est sau au fost asimilate sub impulsul migraţiei unor populaţii semitice sau indo-europene. Există diferenţe între cei din zona de coastă (Coromandel) şi cei din interior.2 mil. capitala statului amintit. c)Grupul dravidian sudic. amestecaţi cu populaţiile iraniene locale. de existenţa unor grupuri relicte în nordul Indiei şi în Pakistan. Meridiane. fiind centrul unui puternic principat islamic care a rezistat colonizării britanice (Golkonda). Celelalte două. risipite în regiunile forestiere ale statelor Madhya Pradesh. care au devenit astfel principalul vector de propagare a spiritualităţii indiene spre sud-estul Asiei. Afgranistan şi Pakistan. este ramura vie. în Orissa şi Bengal. influenţaţi de Islam – Hyderabadul. în statul Tamil Nadu. 1)Subfamilia elamo-sumeriană. localizaţi în sudul Mesopotamiei şi elamiţii. De la Bharata la Gandhi. 106 . Totuşi originea celor mai vestici dintre ei. fie că practică hinduismul sau Islamul. cuprinde în primul rând poporul telugu (andhra) din statul Andhra Pradesh (83. brahuii (2 mil.). nu suficient de convingător. la care se adaugă altele mai mici..VIII-X e. este cel mai caracteristic.În Antichitatea timpurie. Orissa.

asirienii.e. Intermediar între malayali şi kannara este poporul tulu (2.pp 120-147 107 . porturile Calicut. -kannarezii.î.22. fiind unul din marile popoare ale Globului. Astfel. Numărul lor este de circa 254 mil.5mil. Araba constituie vehicului Islamului fiind răspândită în toate statele cu populaţie majoritar musulmană161. localizat mai la nord. numărând circa 375 mil.. mai numeros. sau spre nordul Africii. Originea populaţiilor semitice este căutată de obicei în sudul Peninsulei Arabice.n.G. în anul 2000. Asir. deosebit de unitar sub aspect lingvistic dar eterogen sub aspect antropologic. în Abisinia. Routledge. cei din sud-estul Turciei fiind exterminaţi în contextul destrămării Imperiului Otoman la începutul sec. Religion. este cel mai important centru indian al industriei de vârf.Parrinder. cf E. creştini de rit nestorian. Capitala actuală. divizaţi în patru subfamilii inegale.n. popoarele semite actuale sunt de obicei divizate în două grupuri : a)Grupul semitic meridional. dintre care mai bine de 10% trăieşte în diaspora. London. Hedjaz) sau impus graţie religiei islamice care a impulsionat iniţial expansiunea în restul Peninsulei Arabice unde au submers vechile populaţii semitice. O dovadă a acestei deschideri este prezenţa unor comunităţi creştine (siro-malabarezi. sau un rol cultural major – evreii mai ales. Alte populaţii semitice au avut un rol prioritar în dezvoltarea relaţiilor comerciale din bazinul mediteranean – fenicienii. mai ales în Africa.7-1 mil. în forma sa din Egipt. în Companion Encyclopedia of Geography. formează unul din marile ansambluri etno-lingvistice ale lumii.2 mil.î. O altă direcţie de migraţie a popoarelor semite a fost peste Marea Roşie.o veche şi bogată tradiţie culturală. IV. asimilaţi mai tîrziu prin elenizare şi arabizare. arabii formează mai degrabă un ansamblu lingvistic şi cultural decât unul etnic. Numărul popoarelor semite este mult mai redus astăzi decât în Antichitate.6 mil) contează printre cele mai avansate populaţii din India din punct de vedere cultural şi social : alfabetizare masivă. Cuprinde în principal două popoare : -arabii. în Transcaucazia şi în jurul lacului Urmia din nord-vestul Iranului (aysor). Familia afro-asiatică Imensul spaţiu suprapus zonei tropicale aride din sud-vestul Asiei şi nordul Africii este populat din vechi timpuri de un grup de popoare.e. Cochin şi Trivandrum fiind vechi punţi de legătură ale Indiei spre vest.I. încă din mil. de unde au început să migreze de timpuriu (mil. dens populată (37.IV. -malayalii de pe Coasta Malabar (statul Kerala). localizaţi în nordul aceleiaşi regiuni care mai subzistă sub forma unor mici grupuri izolate în nordul Iraqului sau în diaspora (asiro-caldeenii. Denumită familia afro-asiatică. stat situat la interferenţa celor două lumi arabe – Maghreb şi Mashrek dar avantajat şi de faptul că adăposteşte 161 Numărul musulmanilor este în creştere rapidă. constituie prototipul specificului dravidian în cadrul mai larg al culturii indiene. Unele dintre ele au stat la baza unor vaste imperii antice : akkadienii şi babilonienii. 1996. dar rolul limbii arabe este mult mai mare. cea mai importantă prin număr şi extindere spaţială (peste 292 mil.locuitori.) spre Mesopotamia şi litoralul estic al Mediteranei. Puţin diferenţiate lingvistic.2.). bine personalizate : 1)Subfamilia semitică. localizaţi în partea sudică a Mesopotamiei. circa 0. armeni) sau evreieşti foarte vechi.).4. sunt localizaţi la nord de tamili în interiorul Dekkanului (statul Karnataka sau Mysore cum se numea după vechea capitală) numără 41. localizat iniţial în aria de origine din Yemen dar răspândit prin migraţii succesive în întreg arealul ocupat de familia afro-asiatică şi chiar în afara acesteia.). de rasă europoidă în esenţă dar cu un aport negroid însemnat. Formaţi în Arabia Felix (Yemen.locuitori. fiind foarte puţin diferenţiaţi de tamili. Numărul lor este de circa 74 mil. Bangalore.al XX-lea sau au fost obligaţi să ia calea exilului. Dhufar). creştere demografică redusă. deschidere tradiţională spre exterior. numărul vorbitorilor depăşind 283 mil. în 1985 la peste 1200 mil. de la 817 mil. regiune cu un climat tropical umed. a căror variantă sudarabică mai subzistă încă în insula Sokotra şi pe coastele Yemenului şi Omanului (Hadhramaut. Diferenţele dialectale sunt foarte mari dar în ultimele decenii se impune tot mai mult araba literară. în statul Karnataka (regiunea oraşului Mangalore) şi în insulele Laccadive. constituind comunităţi importante în Occident. nature and origins.

alte focare secundare s-au constituit în Asia Centrală. de unde s-au răspândit în sec. de rasă neagră. Palestina. O parte însemnată a participat şi la colonizarea Americii (peste 6 mil.victime). Grupuri arabofone importante s-au constituit în Europa de Vest.6 mil. Istoria poporului evreu este fascinantă şi tragică totodată.e. tigrinii care împreună cu populaţiile înrudite depăşesc 10. Evreii. în Argentina. spaţiul germano-polon. alt popor semitic vechi.un sfert din totalul populaţiei arabofone. adepţi ai Islamului. prin emigraţia populaţiei originare din Maghreb şi Orientul Apropiat (circa 2-3 mil. Există şi tendinţa foarte evidentă de arabizare a unor populaţii marginale. argobba şi harari care vorbesc dialecte mai arhaice şi sunt parţial islamizaţi). text sfînt comun creştinilor şi mozaicilor.. Se impun în primul rând două grupuri etnice : amharii din partea central-nordică a Etiopiei (23.n. în S. baza populaţiei din vechea Palestină. Aramaica mai subzistă ca limbă liturgică în unele biserici creştine din Orient.e.6 mil. fiind prezenţi şi în Sudan sau în Somalia. 0. cum e cazul unor populaţii din vestul Sudanului şi din Ciad. dintre care s-au remarcat fenicienii.e. Aceeaşi soartă au avut-o moabiţii din Iordania actuală şi alte populaţii menţionate în Biblie. restul de 30 mii au rămas în Etiopia). şi asimilarea unor populaţii preexistente a căror origine este incertă (filistenii consideraţi adesea ca fiind indo-europeni. în primul rând în Franţa.. poporul care a pus bazele primului mare imperiu maritimcomercial în mileniile II-I î. -etiopienii. sub diverse forme păstrându-se şi ca limbă de comunicaţie : aisor în Transcaucazia. î. 108 . creştinii ortodocşi din Liban. constituiau baza populaţiei din Siria actuală (numită şi Aram). dominant negroide. s-au răspândit spre nordul şi estul Africii. mai important în trecut. fapt ce a grăbit regruparea populaţiei evreieşti în actualul Israel.. dar cel mai important a rămas cel din Europa Centrală puternic afectat de Holocaustul nazist (circa 6 mil. madianiţii etc. absorbit aproape complet prin arabizare dar întărit în urma reconstituirii statului Israel. b)Grupul semitic septentrional. s-au format în Palestina prin sedentarizarea unor triburi semite nomade în mileniul II î.). Siria. Consideraţi pe drept cuvînt autorii Vechiului Testament. a căror limbă are statut oficial .5 mil.3 mil. Europa. inclusiv cea ebraică (amaleciţii. constituind progresiv mai multe focare ale iudaismului : Spania medievală. ansamblu etno-lingvistic omogen ce cuprinde majoritatea populaţiei din actualele state Etiopia şi Eritreea.n. Derivă din vechile populaţii semite din Yemen imigrate peste Marea Roşie şi amestecate cu populaţia locală în mil. O parte din populaţia de limbă arabă din Orient a păstrat religia creştină. în total peste 11. sudul şi centrul Asiei.). Arameii. deosebindu-se astfel de restul populaţiilor semite. de unde au fost expulzaţi în perioada Inchiziţiei. limba lor fiind oficială în Eritreea. împreună cu gurage. copţii din Egipt. majoritatea fiind creştini monofiziţi.n. I. India etc. al XIX-lea spre est. Cei mai vechi dintre ei – akkadienii au preluat civilizaţia sumeriană constituind unul din primele mari imperii ale Antichităţii.U. Trăsăturile rasiale sunt mixte. rezultat al migraţiei „popoarelor mării”). în Canada etc.e.A.n. preluat apoi de babilonieni (caldeeni) şi asirieni. 0. Iordania. impunându-şi treptat controlul asupra Mesopotamiei iar limba lor s-a răspândit în defavoarea altor limbi semitice spre sfîrşitul primului mileniu î.n. mixtate rasial de obicei. Comercianţi şi meşteşugari iscusiţi. fiind limba maternă a lui Isus Christos. dar repatriată după degradarea situaţiei din această ţară (în 1975-1991 au fost „repatriaţi” circa 50 mii.). Etiopia. au constituit de timpuriu o diasporă.3 mil.). ultimul nucleu de rezistenţă fiind Cartagina din nordul Africii unde se vorbea o variantă a fenicienei – punica. accentuată de ocupaţia romană la sfîrşitul mileniului I î. cu excepţia celor din regiunea de coastă a Eritreii. s-au remarcat prin rolul esenţial pe care lau avut în istoria umanităţii.. siriacă în câteva sate creştine din Liban şi Siria. majoritară aici înainte de cucerirea arabă (maroniţii din Liban. Un caz mai aparte îl prezintă comunitatea iudaică din Etiopia (falasha) vorbitoare de amharică.5 mil.. Alte popoare vechi din acest grup au fost complet asimilate – canaaniţii. apropiaţi prin limbă şi origine de popoarele semitice de nord. Numărul lor este de circa 34. inclusiv în spaţiul românesc.e. limba în care a fost redactată o bună parte a Bibliei. greu acceptată ca aparţinând comunităţii iudaice.. obiect al unor conflicte încă nestinse cu populaţia arabă locală.

chleuch. din Crimeea care foloseau un dialect turcic. Marea Britanie (peste 400 mii) la care se adaug cele din America de Sud (Argentina mai ales). muntoase sau deşertice (Atlas. cuprindea în Antichitate mai multe popoare. Un reviriment al conştiinţei etnice berbere se resimte mai ales în Algeria (Kabylia) unde populaţia berberă este mai avansată cultural decât cea arabofonă. La nord de Caucaz. cele mai puternice comunităţi fiind cele de la Livorno şi Salonic. Evreii din ţările arabe foloseau araba. imazighen şi rifanii din Maroc.5mil. îmbogăţită cu elemente din vocabularul contemporan. formată în Spania şi răspândită în zona mediteraneană. locuind mai ales în Egiptul de Sus).evrei înainte de război şi doar câteva mii astăzi.). cei mai mulţi fiind bilingvi (circa 17-26 mil. Numărul total al berberilor poate fi apreciat la circa 17-18 mil. Importante sunt încă acelea din spaţiul fostei U. numizii etc. urmată de aceea din Israel (5. fiind catolici (circa 0. destul de diferenţiaţi antropologic dar apropiaţi lingvistic. Limba lor este folosită în biserica coptă. sudul şi estul Etiopiei. în general această populaţie era bilingvă folosind şi limba ţării adoptive. karaiţii din Crimeea fiind adesea consideraţi ca urmaşi ai hazarilor. Grupează peste 46 mil. Principala arie de concentrare din această perioadă (Europa central-estică) are astăzi o importanţă cu totul secundară162. Mali. Mauritania şi Sahara Occidentală. se deosebeşte prin particularităţile antropologice generate de un amestec foarte vechi între negroizi şi europoizi. idiş (iudeo-germană) vorbită în centrul şi estul Europei şi în diaspora americană. parţial arabofone. bazată pe vechea ebraică. Sahara) ori i-au asimilat complet. o parte a taţilor. Cea mai numeroasă comunitate ebraică este în prezent cea nord-americană. Se adaugă tuaregii din Sahara centrală. Expansiunea arabă i-a împins spre regiunile izolate.S. Numărul total al evreilor este de circa 15-18 mil. Libia. populaţie iraniană. proces continuat în timpul cuceririi arabe – libienii. datorită emigraţiei spre Israel). cel mai tipic popor nomad din această regiune deşertică. dar majoritatea sunt bilingvi vorbind şi araba.5 mil. folosirea limbii române în mass-media israeliană după 1950. 109 .6 mil. Unele surse îi consideră ca fiind majoritari în Maroc şi Algeria. b)Grupul libico-berber. Comunităţi dinamice sunt cele din Franţa (peste 600 mii.). asimilat complet dar cu o bogată istorie care fascinează încă prin monumentele lăsate moştenire umanităţii. 3)Subfamilia cuşitică Apropiată din punct de vedere lingvistic de cele anterioare. la 9 mii. având relaţii foarte complexe cu fosta metropolă colonială – Franţa. În perioada preislamică iudaismul era destul de prezent în vestul Peninsulei Arabice în rândul populaţiei locale. Antisemitismul este una din cele mai răspândite forme de xenofobie. vechii egipteni fiind creatorii uneia din cele mai strălucite civilizaţii. dar şi cele din Maroc.R.VIII e. rolul lor în economia şi politica mondială fiind adesea subiectul unor controverse. Religia mozaică (israelită) este specifică poporului evreu singurele comunităţi alogene convertite mai subzistă în Caucaz. O populaţie semită aparte sunt maltezii. Se pot deosebi două mari grupuri : a)Grupul egiptean. majoritar anglofonă. (1. Mai cunoscuţi sunt cei din zona muntoasă a Atlasului : kabylii şi chaouia din Algeria.). Se adaugă grupul minoritar al karaiţilor.4 mil în 1989 dar sub 0. Niger. evreii reveniţi în Palestina au început să folosească o nouă limbă – ivrit. în anul 2000. fapt ce explică de ex. circa 9 mil. Djibouti) dar sunt întîlniţi şi în 162 Cazul Poloniei cu circa 3 mil. a căror limbă este considerată un dialect arab dar cu o puternică influenţă italiană. Astăzi sunt cunoscuţi sub numele generic de berberi.n. Din 1945. cu trăsături rasiale mixte.). iudaismul se răspândise mai ales în perioada hanatului hazar (sec. fiind larg reprezentaţi şi în Tunisia. locuitori concentraţi în cornul Africii (Somalia. Prezenţa evreilor este aproape universală.S. distribuţia spaţială actuală fiind sensibil diferită de cea antebelică. Numărul lor este greu de precizat. într-o formă modificată (creştini monofiziţi. asimilate parţial în perioada feniciană sau romană..Această peregrinare a dus la dispariţia din uzul cotidian a limbii ebraice.6 mil. constituindu-se două limbi mixte : sefarda (iudeo-spaniola). ca şi cel al României – de la 0. o bună parte dintre evreii yemeniţi. masiv „repatriaţi” având această origine. 2)Subfamilia hamită Constituia în Antichitate baza populaţiei din Africa de Nord.

în contact cu populaţiile asianice. un cunoscut arheolog american de origine lituaniană. ambele plauzibile dar insuficient de sigure din punct de vedere arheologic. subiectul unui conflict între cele două state ca şi în estul Kenyei. deci cam 45% din total (tab. conform căreia indo-europenii sau format ca grup distinct în Orientul Apropiat. localizate de multă vreme în regiunea lacului Ciad (nordul Camerunului şi al Nigeriei.4. susţine formarea indo-europenilor în Anatolia de unde printr-un prim val migratoriu au populat întreaga Europă. motiv care generează unele mişcări de secesiune. IV.) înrudiţi cu sidamo dar în curs de asimilare de către amhari: danakilii (afarii). Cea mai răspândită plasează aria lor de formare în stepele ponto-caspice unde această populaţie a domesticit calul dobândind astfel un mijloc de deplasare rapidă care le-a permis colonizarea unor vaste suprafeţe. cuprinzând circa 2. Această teorie este susţinută în primul rând de Maria Gjimbutas. Majoritatea sunt musulmani. diseminaţi pînă în R.somalezi sunt în cea mai mare parte crescători de animale. Cele circa 100 triburi aparţinând acestui grup etno-lingvistic numără circa 5. păstori nomazi. Cel mai numeros popor cuşit este oromo (galla) din sudul Etiopiei (22. nici unul dintre ele nu se distinge însă prin importanţă. vezi lucrarea ????????. în regiunea extrem de aridă a riftului african.2 mil. bedja. cîştigă teren în ultima vreme o altă teorie. care a condus la formarea actualelor popoare indo-europene. în partea centrală a acestui stat. semitice. apărută la editura Meridiane ????????????????? 110 .1mil. O variantă a celor două.21. dominanţi în Somalia şi Djibouti dar sunt prezenţi şi în sud-estul Etiopiei (Ogaden).).Renfrew.). Din punct de vedere politic au însă un rol secundar.Kenya sau în Tanzania. sud-vestul Ciadului). cărora le-ar corespunde şi un vocabular agrar comun. fiind în general subordonate populaţiilor locale de origine nilo-sahariană sau bantuidă. limba lor fiind supusă unei presiuni puternice din partea limbii oficiale (amhara). Pe de altă parte.6 mil.9 md. în lungul riftului (circa 4. Aceasta se explică prin expansiunea teritorială extremă pe care au cunoscut-o.2. cu un slab aport europoid. existând două opinii. kartvelice şi elamo-dravidiene. islamizaţi şi recent în curs de sedentarizare (circa 1 mil. din Djibouti şi estul Etiopiei. mai exact în Anatolia. 4)Subfamilia ciadiană Alăturată adesea familiei nilo-sahariene.23.Familia indo-europeană Este cea mai bine reprezentată pe Glob. localizaţi în regiunea muntoasă înaltă care separă Valea Nilului de Marea Roşie. relativ recent stabilite în teritoriile actuale.) în sudul extrem al Etiopiei. în amestec cu populaţii nilo-sahariene sau spre nord pînă în Egipt. Agricultori sau păstori divizaţi în numeroase triburi.2 mil. Acesta le atribuie vechea civilizaţie agrară din Anatolia Centrală (Çatal Hüyük) şi susţine că dispersia indo-europenilor este rezultatul unei difuziuni lente a practicilor agricole spre regiunile în care aceştia trăiesc astăzi. walamo şi hadiya. peste aceste populaţii venind un al doilea val.Centrafricană. din nordul Eritreei şi nord-estul Sudanului (2. Originea indo-europenilor primitivi este extrem de controversată. iraqw. Cei circa 10. crescători transhumanţi de animale şi cultivatori. Conform acestei opinii dispersia populaţiilor indo-europene este rezultatul unor invazii de cucerire a teritoriilor deja ocupate de populaţii exclusiv agricole. constituie cel mai important grup etnic din Etiopia. 23). În afara acestora se mai remarcă prin numărul important : sidamo (5 mil. a britanicului C. cu toate că este una din cele mai recent constituite.22. divizaţi într-o sumedenie de clanuri şi triburi rivale care au favorizate dezagregarea statului în urma războaielor civile recente. 163 Asupra acestui subiect. Somalii sunt al doilea popor cuşitic important. influenţate de amharii creştini. cu excepţia armenilor. sau chiar mai mulţi după unele surse).locuitori. pe la nordul Mării Negre. grecilor şi albanezilor care ar subzista din primul val. cei mai meridionali. supuşi unei politici de arabizare după ce au fost islamizaţi. sprijinindu-se pe un material arheologic destul de consistent163. prezenţi în Tanzania şi Kenya unde practică păstoritul nomad.2mil. cuprinde o serie de populaţii de rasă negroidă. prezent şi în nordul Kenyei.cu excepţia triburilor situate mai spre nord.

S-a despărţit treptat în două grupuri deosebit de unitare : a)Grupul indian. Spaţiul ocupat de ele era încă de pe atunci imens – de la Atlantic pînă la Golful Bengal. împingând spre sud sau în ariile forestiere ori asimilând populaţiile autohtone. relativ dificil de corelat. Civilizaţia indiană contează printre marile civilizaţii ale lumii. Malaysia. medopersană. 164 Se miza mult pe unele particularităţi fonetice precum opoziţia centum/satem după modul de pronunţare a cuvântului sută în latină. Acest proces continuă şi în prezent când multe dintre populaţiile originare (adivasis în limba hindi) sunt dispersate în masa populaţiei de origine preponderent indo-europeană. 111 . coastele estice şi sud-estice ale Africii. anul obţinerii Independenţei. avansul cîştigat în domeniul civilizaţiei.La nord sau la sud de Marea Neagră. afluentă a Indusului. bumbac. cu trăsături rasiale mixte. emigraţia a fost foarte timpurie impunând astfel modele culturale tipice (cazul hinduismului care subzisă în insula Bali). Surinam. În orice caz. în varianta persană mai ales. populaţii de factură semitică sau caucaziană în vest). greu de localizat. De aici au avansat treptat spre est. asemănările şi deosibirile dintre acestea două fiind extrem de complicate164. Fiji etc. în America. aici avându-şi obîrşia o serie de revoluţii spirituale care au modificat profund spaţiul cultural al Asiei de SudEst şi Est (budismul în primul rând dar şi hinduismul). greacă . respectiv sanscrită. Aceste migraţii au continuat pe tot parcursul Antichităţii. romană etc.e. 165 Mai ales pasul Khyber. constituind extremitatea sudică a marii familii indo-europene. în mileniul al II-lea î. precum şi a celei britanice. sud-estul Asiei şi Oceania – Singapore. După toate probabilităţile este grupul desprins cel mai timpuriu. Trinidad-Tobago. cu toată dispersia fiind una dintre cele mai omogene familii. aşa cum o dovedesc vechile texte sanscrite şi avestice. Spre această din urmă regiune. Tot aici îşi au originea o serie de plante de cultură foarte importante (orez. astfel că astăzi vasta familie pe care o formează cunoaşte cea mai amplă desfăşurare în spaţiu. Acest context a permis dislocarea unităţii culturale a subcontinentului indian şi în cele din urmă divizarea politică după 1947. Astfel limbile indo-iraniene şi cele balto-slave ar fi format un grup distict de grupurile greco-italo-celtic şi germanic. în perioada colonială. Mahmud Ghaznavidul. a permis unora dintre popoarele indo-europene mai noi. iar din sec. citrice etc. prin pasurile Munţilor Hindukuş.n. în platoul Dekkan. spre Lumea Nouă. creată de populaţii de origine dravidiană. probabil sub impulsul unor populaţii mongoloide sau ca urmare a presiunii demografice. asimilând grupuri rasiale şi populaţii diverse (australoizi în sudul Asiei. Diferenţierile milenare nu au înlăturat similarităţile lingvistice. în bazinul Gangelui şi spre sud. Ajunşi în această regiune au asimilat vechea civilizaţie a văii Indusului. rămas unitar multă vreme. În prezent popoarele din ramura indiană constituie majoritatea populaţiei din toate statele subcontinentului indian. când au intrat în sfera de influenţă colonială britanică. Pe parcursul ultimului mileniu. paralel văii Kabul. cea mai mare parte a acestor populaţii au suferit o înrîurire puternică a civilizaţiei islamice. mai important numeric astăzi (1170 mil. fiind formată prin deplasarea spre sudul Asiei (indiferent de opiniile asupra poziţiei regiunii de origine) şi prin asimilarea unor populaţii aparţinând în primul rând familiei elamo-dravidiene. cu excepţia Bhutanului. unde sunt majoritari. Mauritius şi Reunion în Oceanul Indian. al XIX-lea. indiană. s-au răspândit şi în alte regiuni ale Globului : Guyana. derivată din expansiunea unor populaţii din Asia Centrală (arieni) spre valea Indusului. expansiunea la nivel global. 1)Ramura indo-iraniană Este cea mai numeroasă şi mai dinamică. inegale. chiar dacă din punct de vedere rasial este extrem de eterogenă. 165. unele de tip australoid (veddoid) altele de tip mongoloid (tibeto-birman). tradiţiile culturale ale celor mai vechi dintre ele indicând un nucleu iniţial.). cristalizând civilizaţii originale inspirate de cele anterioare şi al căror rol în istoria umanităţii a fost capital : hitită. traseu utilizat şi de alţi invadatori în diverse perioade ale istoriei : Alexandru Macedon. deşi multă vreme s-a făcut o distincţie între grupul oriental şi cel occidental. Babur etc. fiind pomenite şi în Biblie (invazia „popoarelor mării”). australoid-europoide. Mult mai tîrziu (după 1500). cert este că înrudirea actualelor popoare indoeuropene nu poate fi întîmplătoare. În mod obişnuit sunt acceptate 11 ramuri distincte. migraţia lor din această regiune a început la sfîrşitul Neoliticului.) sau unele invenţii epocale (inclusiv aşa numitele cifre arabe). spre sud şi spre vest.

. oraşul Bombay (Mumbai). Numărul lor. mai ales cele cristalizate mai timpuriu.2 mil. cu excepţia celor aflate sub influenţa Islamului sau a budismului. 1998). Un liant indiscutabil îl constituie sistemul castelor. fiind şi cel mai divergent din punct de vedere lingvistic iar antropologic având trăsături dominant australoide. destul de evident. relativ unitar şi cu un rol major în statul indian contemporan. a căror limbă are un trecut prestigios.4 mil.I î.) sunt singurul popor neoindian majoritar budist iar maldivienii. aceste popoare folosesc tot mai mult în comunicare limba hindi. Pe teritoriul lor se află principalul centru economic al Indiei. Bhutan şi Nepal). pe parcursul mil. -subgrupul indic de est. cu cea mai valoroasă literatură modernă din India. a căror limbă nu este decât o variantă a limbii hindi (hindustani). Singhalezii din Sri Lanka (16. în realitate existând o mare varietate de denumiri locale suprapuse unei înlănţuiri de dialecte care fac foarte dificilă delimitarea etno-lingvistică în toată partea nordică a Indiei. fiind îndeaproape înrudită cu oriya (36 mil. Orissa. formată în perioada 166 Numele propus este generic. Toate posedă însă o conştiinţă naţională unică. este de circa 295 mil. bazată pe acelaşi dialect al limbii punjabi din regiunea oraşului Delhi (khari boli). Pornind de la unele criterii lingvistice se pot deosebi nouă mari ansambluri etno-lingvistice.). localizat în sudul extrem – insula Sri Lanka şi arhipelagul Maldive. 81.). prezenţi şi în sudul Nepalului.5mil. această ramură este foarte complexă. lărgindu-i acesteia aria de influenţă. dar raportat la dimensiunile subcontinentului indian şi la masa demografică a acestuia situaţia este similară celei din Europa. dispersat şi în alte regiuni ale Indiei şi în Pakistan – urdu. Limba bengali are statut oficial în Bangladesh (85% din populaţie. resturile acesteia rezistând încă în centrul insulei. Haryana. cel mai numeros. Kosala) care au unificat cea mai mare parte a subcontinentului indian. fiind prezenţi şi în diaspora166. care domină vestul Cîmpiei Gangelui şi nordul Podişului Dekkan (statele Uttar Pradesh. Este rezultatul migraţiei unor grupuri de populaţie din nordul Indiei. Tot aici s-a născut budismul. Goanezii (konkanii) se disting prin apartenenţa culturală la catolicism. În statul Bihar şi în estul statului Uttar Pradesh trăiesc alte două popoare înrudite. panindiană. în regiunea piemontului Terai) şi kosalii (48. rămasă de atunci centrul cultural al acestei ţări. majoritar musulmană) şi în West Bengal. West Bengal. Ambele au creat în Antichitate nucleele unor puternice state (Magadha. reprezentând o strălucită cultură. Madhya Pradesh. cuprinde populaţia din statele indiene Bihar. compus dintr-un număr greu de precizat de comunităţi endogame ordonate ierarhic conform unei scări de valori.n. cuprinde majoritatea populaţiei din statele indiene Maharashtra şi Goa (marathii şi konkanii. Toate aceste populaţii sunt dominant hinduiste şi sunt înrudite lingvistic cu un grup important. asimilând populaţia veddoidă locală. având un spaţiu cultural bine definit. care fac tranziţia spre subgrupul indic central : biharii (84 mil. în Assam. majoritar musulman. revoluţie spirituală de o importanţă primordială în cultura universală.8 mil. Cei mai cunoscuţi sunt bengalezii (213. mai deosebit prin aportul rasial mongoloid. Delhi). aici aflându-se capitala coloniei britanice India – Calcutta. greu de diferenţiat : -subgrupul indic insular. are statut oficial în India fiind acceptată ca limbă de comunicare de mai multe popoare înrudite îndeaproape : rajasthanii din regiunea aridă a semideşertului Thar (46 mil. -subgrupul indic central.. mijlocită de unitatea culturală. în sens restrîns. Majoritatea grupurilor etnice care o compun sunt bine personalizate lingvistic. împreună). antropologic fiind rezultatul amestecului dintre europeni şi populaţia locală (din secolul al XVI-lea pînă după 1960). biharii şi kosalii din estul Cîmpiei Gangelui. expresie atât a religiei hinduse dar şi a organizării sociale sau a unei viziuni asupra lumii (Tamisier. Assam şi din Bangladesh.Aparent. Din cauza fărâmiţării dialectale excesive.. izolat de restul grupului.e. 112 . Rolul lor în cultura şi în istoria Indiei a fost mai degrabă secundar. reminiscenţă a îndelungatei stăpîniri coloniale portugheze. dar limba lor – hindi. care vorbesc un dialect singhalez (divehi) sunt majoritar musulmani. unele populaţii din zona hymalaiană etc. în statul Orissa îndeosebi) şi assameza (24. -subgrupul indic de sud. cuprinzând foarte multe popoare. unul din marile popoare ale lumii). Cel mai important popor este cel hindustan..5 mil.

regiune cunoscută îndeobşte sub numele de Kaşmir. Distincţia principală provine din caracterul agricol al regiunii. aflat în afara sferei de influenţă a limbii hindi (54. numele lor derivând după toate probabilităţile de la numele unui trib al hunilor heftaliţi care au invadat nord-vestul Indiei la începutul erei noastre – gujarii. la baza acestora a stat de fapt un dialect al său.Puram. vizibil mai ales pe văile cele mai înalte169.2 mil. sistem utilizat încă din Antichitate ca şi din influenţa arabo-persană mai profundă. se disting prin viaţa sobră şi spiritul comercial. fiind integrat când unuia când altuia.XVI-XVIII) prin influenţa persano-arabă167 Numărul acestora este de circa 70 mil. poliţie). intrate în sfera culturală a limbii hindi (statele Himachal Pradesh şi nordul statului Uttar Pradesh . Aceasta îi asigură o rezistenţă mai mare în faţa tendinţei de marginalizare datorată utilizării oficiale excesive a limbii urdu. New Delhi).). Uttaranchal Pradesh. înrudite cu cele din Cîmpia Gangelui. pahari) care au reuşit să se impună în statul Nepal începând cu sec. alt popor din acest subgrup. -subgrupul indic de nord-vest. astăzi divizată între Pakistan şi India. timpuriu islamizată. din regiunea muntoasă înaltă a Himalayei occidentale şi a Karakorumului. al XVIII-lea. populează fertila cîmpie Punjab de la poalele Himalayei. Sample Registration System Bulletin. cf. nr. cel puţin în partea indiană. majoritatea locuind în India. Mahatma Gandhi. respectiv 23.2.9 mil.Uttaranchal).) din vestul statului Madhya Pradesh. un grup intermediar. sporindu-le rolul cultural. 168 Populaţiile care utilizează limba hindi sunt favorizate şi de cel mai ridicat ritm de creştere a populaţiei din India (22-24‰. şi un conflict latent îi opune puterii de la Islamabad dominată de punjabi. cuprinde populaţia de pe valea Indusului. după toate probabilităţile populaţii de origine dravidiană arianizate la o dată neprecizată.. formând o activă diasporă în multe regiuni ale lumii şi având un rol important în sectoare cheie ale administraţiei indiene (armată. Sikhii. între o majoritate musulmană (în Pakistan) şi o minoritate sikh sau hinduistă (statele indiene Punjab şi Haryana). -subgrupul indic de nord (himalayan). locuitori se disting prin caracteristicile 167 Urdu de la hoardă. La vest de aceştia se disting alte trei etnii – pahari de vest.. rajasthani şi marathi.35. Cuprinde o serie de populaţii mai restrînse numeric. unul din reformatorii Indiei moderne provenea din acest popor. dar prezentând asemănări mai mari cu grupul indic. 2001. ceea ce îi asigură locul secund în lume după chineză168. dar limba urdu are statut oficial în Pakistan (în India este în declin). Cele două popoare – lahnda (punjabi de vest) şi sindhi se află de fapt într-o continuitate lingvistică. De remarcat la acest grup este aportul rasial mongoloid. R. bazat pe irigaţii. -subgrupul dardic. nucleul iniţial de expansiune al triburilor ariene. Un alt popor important din acest subgrup este gujarati din vestul Indiei (peninsula Kathiavar şi regiunile vecine).4 mil.7 mil. Mai importanţi sunt nepalezii (chetri.. izolate pe văile superioare ale afluenţilor Gangelui sau Indusului. depăşind cu mult 500 mil. Între gujarati. Această limbă se distinge şi prin utilizarea alfabetului arab. vol. Este motivul pentru care limba sindhi este singura limb[ autohtonă din Pakistan căreia i s-a acceptat rolul de limbă co-oficială la nivel regional.). amestecul cu populaţiile de tip australoid fiind mult mai redus.K.) le asigură unul din primele locuri printre popoarele neoindiene dar sunt foarte divizaţi cultural.5mil. faţă de media de 17‰ în 2000. Limba punjabi este foarte apropiată de hindi-urdu. de multe ori clasificat ca un grup aparte în cadrul ramurii indo-iraniene. Gujaratii ca şi rajasthanii s-au distins în istoria Indiei prin spiritul războinic al unora dintre castele lor (rajpuţii). saraiki. în defavoarea populaţiilor de origine tibeto-birmană (18 mil. încât numărul celor care utilizează ansamblul lingvistic hindi-urdu este mult mai mare. pe teritoriul Sindului aflându-se principalul centru economic al Pakistanului – portul Karachi. Cei 7. Popor cu un spirit comercial puternic. cu caracter tribal : bhilii (circa 7. se inserează două grupuri etnice arhaice mai puţin importante. Tipul lor antropologic este cel mai apropiat de cel europoid meridional. înrudită cu cea din Punjab. Numărul lor (104 mil. fiind iniţial limba soldaţilor din taberele armatei Marilor Moguli.mogulă (sec. Numărul lor depăşeşte 25. cunoaşte una din cele mai importante diaspore interne şi externe dintre popoarele neoindiene. varianta persană.9 mil. 113 . Punjabul constituie cea mai avansată regiune economică a subcontinentului.) şi khandesii (1. motiv pentru care este în regres în favoarea acestora. garhwali şi kumauni ce totalizează 11.5 mil. ca şi unele populaţii din Rajasthanul vecin (marwarii). cuprinde câteva populaţii mai conservatoare. 169 Aceste particularităţi au stat la baza secesiunii regiunii şi constituirii în anul 2000 a unui nou stat indian. Punjabii.

170 Unul din ultimele grupuri etnice din regiune care au scăpat procesului de islamizare şi care sunt refugiaţi relativ recent din estul Afganistanului fiind înrudiţi cu paşaii.). în Uzbekistan. Numărul lor constituie obiectul unor dispute. majoritatea populaţiei reclamând independenţa sau unirea cu Pakistanul.Walter. spre graniţa afgană. Iugoslavia cu circa 600 mii sau 5. Orientul Apropiat. Kaşmirul are un rol simbolic atât pentru India cât şi pentru Pakistan (este patria părintelui Indiei moderne.1994. se apropie prin modul de viaţă şi caracteristicile antropologice de dardici dar lingvistic prezintă o situaţie mai complexă. insesizabilă. Tradiţiile şi obiceiurile proprii par mai bine păstrate în statele balcanice. sud-estul Turciei sau izolat în Caucaz. fiind creatorii unor mari şi strălucite imperii. dar privind obiectiv lucrurile. conflictele din ultima jumătate de secol provocând un exod masiv al populaţiei hinduse spre alte regiuni ale Indiei. În afara kaşmirienilor propriu-zişi (6. îndeosebi sub forma unor mici etnii reziduale. de asemenea clasificat separat de mulţi specialişti. doar o mică parte din populaţiile ţigăneşti autodenumindu-se ca atare. ormuri. Exagerarea numărului este de obicei « opera » unor neprofesionişti în ale statisticii care ignoră realităţile. fapt rar în subcontinentul indian iar limbile lor posedă trăsături arhaice. se recunosc drept…ţigani. se distinge în primul rând prin apartenenţa la lumea islamică dar şi prin trăsăturile antropologice. cel puţin în România. Formează baza populaţiei din Iran. işkaşimi etc. În Antichitate populau şi stepele pontocaspice unde au fost treptat asimilaţi sau împinşi spre regiunile muntoase ale Caucazului şi Pamirului. Tadjikistan şi sunt larg prezenţi în vestul Pakistanului..) dar ocupând un spaţiu mai vast. descurajată de către acestea. chiar şi în ariile de concentrare mai puternică a acestora. dialectele vorbite aici având o puternică influenţă românească172.. paşaii din estul Afganistanului. mai restrîns numeric (130 mil. estimările de circa 1 million (4% din total) par cele mai realiste. kalaş170 de pe văile afluente ale rîului Kabul. distingându-se asemenea altor munteni prin traiul sobru : shina din defileul Gilgit al văii Indusului. ponderea ţiganilor este chiar mai mare. cu circa 250 mii sau 5%. sangleci. grupurile ţigăneşti sunt supuse unei asimilări progresive. 172 H. aportul australoid fiind marginal iar cel mongoloid local. mai recent islamizate au un rol secundar. Astfel. Afganistan. din Slovacia şi Ungaria pînă în Bulgaria. adoptând limba şi religia ţării în care trăiesc. kohistani. Paris. deşi atât trăsăturile antropologice cât şi cele lingvistice indică subcontinentul indian ca patrie originară a acestei populaţii cu tradiţie nomadă. ţigani în România sunt de-a dreptul irealiste pentru simplul motiv că ar semnifica o proporţie de 13-18% din totalul populaţiei. -subgrupul ţigănesc. Nucleul principal de concentrare se suprapune în prezent bazinului Dunării. Kaşmirul era un principat cu o populaţie majoritar musulmană. multe surse vorbind de 10 sau chiar 20 mil. Pretinsul caracter pejorativ al acestei denumiri derivă de fapt din automarginalizarea acestor comunităţi şi reticenţei faţă de exigenţele unor societăţi cu solide tradiţii sedentare. b)Grupul iranian. -subgrupul nuristani.6 mil. J. estimări de 3 sau 4 mil. cel mai greu de clasificat. prin prisma modului lor de viaţă şi a autodeterminării pot fi acceptate între 3 şi 6 mil. Majoritatea. 114 . Populează câteva văi de pe versantul sudic al Hindukuşului. fiind în diverse stadii de asimilare şi aculturaţie.5%. Numărul lor nu depăşeşte 300 de mii. la est de Kabul. oficial declaraţi fiind 180 000. Rolul popoarelor iraniene în istoria umanităţii a fost la fel de important în special în modul de organizare statală. 171 Termenul rom impus de mass-media. mai ales în România este restrictiv. oficial 138 mii). devenind astfel o problemă de interes major la nivel continental. retrase în regiunea înaltă a Munţilor Hindukuş sau în Pamir (paraci. slab diferenţiate: -subgrupul iranian oriental. dar dintre numeroasele popoare care-l formau în Antichitate mai rezistă doar câteva. celelalte popoare. Prezentând o mare varietate de dialecte şi ocupaţii. Se deosebesc trei subgrupuri inegale.Nehru). Toate aceste popoare nu depăşesc câteva sute de mii de locuitori fiecare.).antropologice aproape pur europoide. dominat de o castă aristocratică hindusă. Spaţiul ocupat de acest grup nu este continuu fiind întrepătruns cu cel al populaţiilor turcice cu care s-au influenţat reciproc.171. încât cu greu pot fi stabilite trăsături comune. din Asia Anterioară în Europa şi de aici peste ocean. khowar. motiv al disputei continui dintre cele două state. În alte state din zonă. L’aventure des langues en Occident. mai ales prin sedentarizare. În cazul citat. conform cifrelor oficiale (Bulgaria cu 475 mii sau 6%) ori oficioase (Slovacia. Tradiţional. mai importante fiind grupurile de pe văile Başgal (kati) şi Waigal. În prezent se manifestă o tendinţă de migraţie spre ţările Europei Occidentale. Robert Laffont. în Afganistan şi au fost islamizaţi în ultimul secol. cuprinde astăzi circa 38 mil.loc. dispersată pe un vast spaţiu.

popor însemnat în Antichitatea tîrzie. Autodenumirea lor este iron. cuprinde o serie de popoare desprinse din trunchiul comun medo-persan antic. originari din estul Platoului Iranian. element definitoriu al persanilor contemporani (hazarii din provincia Hezarajat. Astăzi are statut oficial în cele două state (exclusiv în Iran şi alături de paşto în Afganistan unde este numită dari177) încât numărul vorbitorilor este mult mai mare. bartangi. asemenea modului lor de viaţă bazat pe nomadismul pastoral şi transhumanţă. inclusiv ca limbă secundă). sogdienii şi bactrienii antici. încă frecvente173. Organizarea lor tribală. în diferite epoci. concurând multă vreme cu araba în lumea islamică. circa 0. bahtiarii (circa 3 mil. care controlau regiunile piemontane ale Pamirului şi Tian Şanului. 173 Asupra particularităţilor geografice. 175 Presupoziţia originii numelui oraşului Iaşi de la această populaţie nu este întru-totul convingătoare chiar dacă originea iraniană este certă în cazul unor hidronime din bazinul Prutului mijlociu precum Cubolta. 1993. prototipul nomadului în Antichitate. yazghulami. Popor majoritar în Afganistan. o ramură a sciţilor.A. numiţi generic pamirieni (circa 200 mii). un lexic important pătrunzând şi în limbile europene. multă vreme stăpînii stepelor nord-pontice. unde un proces de asimilare este resimţit atât de către populaţiile iraniene înrudite dar şi de cele turcice (circa 76. spiritul islamic fervent sau spiritul de clan sunt alte trăsături caracteristice ale unei populaţii situată la confluenţa civilizaţiilor indiană şi persană. Autorul demonstrează în primul rând existenţa a două lumi islamice distincte : cea arabă şi cea persano-turcă fiecare cu propria „arie de influenţă”. corasmienii. opus sedentarismului tipic majorităţii populaţiei persane.). wakhi. care au dăinuit în Asia Centrală pînă la marea invazie a lui Gingis Han. Răut în nordul Basarabiei. au dispărut practic fără urmă topiţi în masa populaţiei persane176. actualul Bangladesh şi în provincia Rohilkhand. au fost decimaţi ulterior sau asimilaţi de populaţiile turcice. Dintre popoarele dispărute din acest grup merită a fi menţionate : sciţii şi sarmaţii.8 mil. de la sud de lacul Aral. contopindu-se cu populaţia locală (în Bengalul Oriental. exemplară este lucrarea lui X. -subgrupul iranian occidental. sub comanda S. 176 Provincia Seistan din bazinul endoreic al râului Helmand provine din Sakhastana. mai ales în sud-estul continentului. « ţara sacilor ». ataşată culturii persane prin apartenenţa la ramura şiită a Islamului. deosebite prin modul de viaţă transhumant. prin diverse filiere. paşto (puştu) este mai arhaică. pe ambii versanţi ai acestuia (Vahş. pe cursul superior al lui Heri Rud). 174 Proces accentuat în contextul războiului împotriva terorismului. înrudită cu parţii şi care stau după toate aparenţele la baza formării conglomeratului etnic pashtun. astfel exercitând o influenţă masivă asupra limbilor din India sau a celor turcice. În acest din urmă stat este vorba de o populaţie mongoloidă.IX-XI spre Ungaria (alanii sau iasii175). baza populaţiei din Iran şi din unele regiuni ale Afganistanului (circa 38. care au lăsat un relict etnic pe versanţii Caucazului Mare (osetinii. 177 Persana de curte. Persana este limba unei vechi culturi. profund influenţaţi cultural de cultura elenistică şi de cea budistă au avut o soartă similară. rolul dominant pe care-l aveau fiind serios zdruncinat.) din sud-vestul Afganistanului şi vestul Pakistanului (regiunea oraşului Peshawar) a căror limbă. vorbind astăzi limbi puţin diferenţiate. unde dominau statul Horezm. asemenea altor popoare din acest grup. parţii. şugni. uzbeci)174. a fost profund bulversat de ocupaţia sovietică (1979-1989).U. culturale şi istorice ale populaţiilor din Afganistan şi alte state majoritar musulmane.5 mil. Les nations du Prophète. regiuni întinse fiind controlate de alte grupuri etnice (tadjici. rude cu sciţii. trimiţând la rădăcina comună indo-iraniană arya. 115 . majoritar creştini ortodocşi şi care cuprindeau în Evul Mediu o ramură care a emigrat în sec. grupuri importante de pathani sau stabili în bazinul Gangelui.Fac excepţie pathanii sau afganii (peste 38 mil. pe care-l controlează de câteva secole. la est de Delhi.. cel puţin în Iran. Yaghnob.). mai important. Fayard.de Planhol. utilizată în perioada medievală. Este cazul unor popoare din Zagrosul Central – lurii. Pe parcursul perioadei medievale. lăsând însă o serie de mici grupuri care prezintă interes etnologic pe văile înalte din Pamir. Se disting în primul rând persanii.).67 mil. Piandj) : yaghnobi. cu vechi tradiţii citadine. roşani. deosebite prin apartenenţa la secta şiită a ismaeliţilor.

după ce în prealabil au suportat refugiul dramatic în Turcia pe durata războiului americano-irakian din 1991. legate de migraţia „popoarelor mării” (sfîrşitul mileniului II î. motiv pentru care cunosc o dispersie maximă. De l’U.mil. dispărute de multă vreme.). grupuri importante de kurzi trăind pînă în nord-estul Iranului. favorizată de absenţa unei unităţi lingvistice.7 mil.) sau la cunoscutelor „O mie şi una de nopţi” considerate adesea drept arabe deşi sunt de origine persană. Izmir. -subgrupul iranian de nord-vest (caspic). III.) când a început un proces de elenizare. impunându-şi autoritatea temporar. Remarcabilă în cazul tuturor popoarelor iraniene este stabilitatea lor în aceleaşi locuri în care s-au format acum câteva milenii. aceste oraşe fiind revendicate de tadjici drept capitale istorice. a la C. În Iran.). probabil iranizate. 2)Ramura anatoliană Constituie cel mai vechi grup de popoare indo-europene.IV î. deosebiţi prin apartenenţa la ramura sunită a Islamului şi prin păstrarea în uz ca limbă literară a persanei medievale. Divizaţi între Turcia (2/5). determinat de climatul blând şi umed de pe coastele Mării Caspice (circa 6. ocupând în Antichitate cea mai mare parte a Anatoliei unde au creat o civilizaţie originală influenţată de cele din Orientul Apropiat (sfîrşitul mil. continuatori ai unor vechi populaţii antice. 116 . deşi au fost situaţi în calea marilor migraţii.e. Principalul popor era cel hitit ale căror incursiuni au avansat pînă în Egipt şi Mesopotamia. mazanderanii şi ghilakii de pe coasta sudică a Mării Caspice. carienilor şi ai altor popoare care au rezistat pînă la cucerirea macedoneană (sec.S.S. adesea umbrită sau confundată cu cea arabo-musulmană în care se încadrează în sens mai larg în epoca modernă. nu numai dreptul la autodeterminare dar chiar dreptul la existenţă ca grup etnic distinct. primii distingându-se parţial printr-o particularitate culturală rară.N. J. luviţii.3 mil.4 mil. populaţiile iraniene au trăsături culturale profund originale pe care le afirmă în orice ocazie. care dispun de autonomie şi sunt sprijiniţi de forţele O. Limba hitită. Originari din regiunea Mării Caspice. după cele mai multe păreri sunt urmaşii anticilor mezi. motiv suficient pentru autorităţile uzbece au închis în 1996 toate şcolile tadjice.).6 mil.n.e. majoritatea trăind în vestul extrem al Pakistanului. au creat un imperiu înfloritor. fiind primii indo-europeni ajunşi la un stadiu avansat de civilizaţie. Badakhshan etc. cf. Aceştia trăiesc atât în Iran cât şi în Azerbaidjan sau Daghestan: taţii şi talîşii. după toate probabilităţile. în numele unor principii.e. fiind supuşi din toate părţile unei politici de asimilare. caz mai rar în istorie. fiind larg răspândiţi în afara ariei de origine (Istanbul.I î. asimilarea lingvistică avansează în pofida diferenţelor religioase (kurzii sunt musulmani suniţi) dar şi în contextul unei dispersii. În Turcia practic minoritatea kurdă nu este recunoscută. de la Golful Oman pînă în Turkmenistan. Ankara etc. suprapuşi unor populaţii asianice. denumit Kurdistan li se refuză.I. Balucii (8. 179 Regiunile oraşelor Buhara şi Samarkand mai ales. Un statut aparte îl au kurzii din Irak. prin urmare tadjicii sunt persani de rit sunnit. unele surse indicând peste 25 mil.E. Suprapuse unor elemente asianice pe care le-au asimilat. probabil chiar mai mulţi. asemenea arabilor. majoritari în Tadjikistan.)178. apartenenţa la iudaism.R. se remarcă prin spiritul războinic şi prin aptitudinile mercantile.6 mil. 178 Termenul tadjik desemna arabii în perioada sasanidă. în sudul Uzbekistanului179 în vestul extrem al Chinei.) sunt înrudiţi îndeaproape cu persanii dar prezintă trăsături mai arhaice. Constituie componenta de fond a populaţiei din Anatolia actuală.Foarte apropiaţi de persani sunt tadjicii (12.). deşi formează după cele mai plauzibile surse între 15-20% din populaţie... modul lor de viaţă fiind pînă de curând seminomad. Dincolo de asemănările cu lumea arabă. dovadă a solidităţii civilizaţiei medo-persane. alăturează o serie de populaţii înrudite cu persanii dar cu un mod de viaţă distinct. Ellipses.). Kurzii. Iran (1/5) la care se adaugă fracţiuni mai reduse în Siria şi ţările caucaziene precum şi o diasporă masivă în Europa Occidentală.U. Un caz tipic este cel al unor mari cărturari musulmani (Avicenna de ex. citadină prin excelenţă.n. cu un aport lexical turcic consistent. 1999. Alte popoare din aceeaşi zonă erau palaiţii. Aflaţi în centrul atenţiei în ultimele decenii fiind unul din rarele popoare atât de numeroase (22. precursori ai lydienilor. unitar. în regiunile nord-estice ale Afganistanului (Herat. Irak (1/5). împreună). mai numeroşi (5.n.Radvanyi. şi ocupând un spaţiu continuu.

0. au fost creatorii unei vechi civilizaţii originale. Orientului Apropiat şi peste ocean formând una din cele mai caracteristice diaspore.). armenii. B.IV î. Aceasta a modificat profund harta etnică a Asiei Mici.descifrată de B. prezentând asemănări cu toate celelalte ramuri ale acestei vaste familii.U.8 mil. Tendinţa spre emigrare a acestui popor cu vocaţie comercială şi artizanală.3 mil. manifestate printr-un adevărat genocid care continua masacrele anterioare din perioada 1890-1915 (circa 1. cel puţin în tîrgurile moldoveneşti. 180 Cf.5 mil.. Procesul de elenizare care a urmat a favorizat sinteza acestor diverse civilizaţii şi penetrarea influenţei romane în Orient. încă de la fondarea lor în sec. Un alt moment important este cel macedonean (sec. al XIXlea.5 mil.VII-V î. Revue d’études anatoliennes. 4)Ramura greco-macedoneană (elenă) La fel de redusă ca întindere spaţială dar cu un rol capital în evoluţia culturii şi civilizaţiei europene.9 mil.) când sub presiunea demografică din îngustele cîmpii litorale ale Eladei şi a ţărmului estic al Mării Egee s-a produs o masivă mişcare de colonizare cu profund rol civilzator în jurul Mării Mediterane şi al Mării Negre.III e. încât Armenia Mare şi Cilicia (azi în Turcia) şi-au pierdut complet caracterul armean.Hrozny în 1920. încă nereglementat. azeră). 0.n.n. evenimentele tragice menţionate amplificând de fapt acest fenomen care continuă şi în zilele noastre când grupuri masive de armeni stabiliţi în alte republici ex-sovietice (Azerbaidjan mai ales) se refugiază în statul armean independent din 1991. nr. O mare parte a populaţiei a fost obligată să se refugieze în diverse ţări ale Europei.n.). 0. teritoriu cu populaţie majoritar armeană care aparţine de jure Azerbaidjanului dar este ocupat de facto de armata armeană în urma unui conflict sîngeros (1989-1993).) şi a rezistat în aria de formare pînă la începutul secolului al XX-lea când conjunctura dezagregării Imperiului Otoman a generat represiuni din partea tinerei republici turce a lui Kemal Ataturk. Ciclade. în Franţa.A. asemenea evreilor.e. în Rusia etc. Paris în care este demonstrată înrudirea culturală a hitiţilor cu purtătorii culturilor Cucuteni şi Gumelniţa din Neoliticul târziu.Sargent. prezintă un interes comparativ deosebit fiind cea mai veche limbă indo-europeană scrisă. În spaţiul românesc prezenţa armenilor este veche. în S. indiciu pentru unii specialişti al localizării ariei de origine a acestora în această regiune.victime). fără probe arheologice convingătoare. Un caz aparte îl prezintă Karabahul de Munte. XIV-XV. Un al treilea moment important l-a constituit formarea Imperiului Bizantin pe ruinele celui roman căzut sub loviturile marilor migraţii (sec. Grecii (elenii) stabiliţi în extremitatea sudică a Peninsulei Balcanice pe parcursul mileniului al II-lea î.e. în Siria şi Liban. Micene). cuprinzând în limitele sale toate marile focare de cultură şi civilizaţie ale Orientului Antic. este foarte veche.e. influenţată iniţial de cea egipteană sau feniciană (Creta. Este considerat cel mai vechi popor creştinat (sec. 117 . factor de răspândire a creştinismului şi civilizaţiei în estul Europei. în Rusia sau în Occident. Originari din Peninsula Balcanică. Les Hittites et la diaspora indo-européenne. poate chiar mai devreme. Limba armeană este apropiată lexical de grupul iranian dar prezintă trăsături structurale comune cu limba greacă sau cu unele limbi vecine din alte familii (georgiană. aflată sub ocupaţie ţaristă de la începutul sec. angrenaţi în migraţia „popoarelor mării” s-au stabilit în Anatolia Orientală unde au asimilat populaţiile asianice ale regatului Urartu. constituind unul din principalele elemente comercial-meşteşugăreşti. atingând la est Indusul şi trecând în Asia Centrală dincolo de Sîr Daria. din care peste jumătate trăiesc în diaspora (0.1/1993.n. a căror istorie este deosebit de zbucuiumată.VI e. Apogeul dezvoltării civilzaţiei greceşti a fost atins însă mai tîrziu (sec.) când într-o conjunctură favorabilă este creat cel mai vast Imperiu cunoscut pînă atunci pe ruinele fostului Imperiu ahemenid. Numărul lor depăşeşte 7 mil. include cel mai vechi popor civilizat al Europei.n.. cei mai mulţi considerându-i invadatori proveniţi din estul Peninsulei Balcanice ca şi frigienii sau armenii de mai tîrziu.180 3)Ramura armeană Este formată dintr-un singur popor. acest popor rezistând doar în Armenia Mică.

creştini ortodocşi în sud. Forma actuală este esenţial diferită de cea antică (elina) fiind numită neogreacă şi prezentând două variante aflate în uz – dimothiki. Albanezii sunt urmaşii probabili ai vechilor traci (sau şi iliri) fiind majoritari în Albania. Paris. reprezentat astăzi doar de albanezi (circa 6 mil. Albaneza cunoaşte două forme lingvistice. în special cele din fosta Uniune Sovietică (Georgia. Înrudiţi după toate aparenţele cu armenii şi greco-macedonenii. Unele comunităţi. unde sunt pomeniţi de la sfârşitul mil. Populaţii indoeuropene au trăit în acest spaţiu din timpuri străvechi. stând la baza unui bogat lexic cu vocaţie universală din domeniul cultural sau tehnic. dovedite arheologic prin culturi similare celor din stepele nord-pontice dar probabil au fost asimilate de alte grupuri vecine aşa cum s-a întîmplat şi cu toharii. În Antichitate. precum şi ciprioţii.I î. Calabria) sau prin emigraţie recentă în diverse state occidentale şi peste ocean. cealaltă rămânând doar în sfera de interes a religiei ortodoxe.. dar care au fost profund influenţaţi de civilizaţia greacă. în provincia iugoslavă Kosovo şi în vestul Macedoniei181. Numărul total al grecilor este apreciat la 13. constituiau grupuri lingvistice distincte. diferenţiate parţial şi de apartenenţa religioasă sau confesională.e. 1992. litoralul pontic din regiunea oraşului Trapezunt. cât şi 181 Pentru detalii referitoare la modul în care s-a format minoritatea albaneză în fosta Iugoslavie şi corelaţia dintre înapoierea economică şi conflictele latente din zonă (în anul scrierii lucrării) poate fi consultat M.Din aceste sinteze continui s-a născut poporul grec actual care. unele constituindu-se treptat ca popoare distincte. apropiat de traci după unele păreri. remarcaţi mai târziu prin adoptarea budismului. Constituie substratul majorităţii populaţiei din sud-estul Europei. dispărută în condiţii la fel de misterioase ca acelea în care s-a stabilit în vestul Chinei actuale. dintre care în Grecia şi Cipru trăiesc circa 11 mil. în tot bazinul mediteranean şi în cel pontic (încă din Antichitate) iar în ultimele secole secole şi în Americi. sudul Rusiei şi al Ucrainei) s-au repliat pe teritoriul actual al Greciei după 1990. atât antropologic. azi Izmir. baza populaţiei din spaţiul carpato-balcanic şi nord-vestul Anatoliei (Mysia.Roux. 6)Ramura toharică Constituie ramura cea mai orientală a vastei familii indo-europene. macedonenii erau un popor distinct. încă din Evul Mediu (Sicilia. Din 1976. arcadienii din Pelopones. despărţite de rîul Shkumbin. spre deosebire de latina care a evoluat spre limbi distincte (romanice). Ed.). au avut mult de suferit de pe urma convulsiilor Imperiului Otoman în dezagregare. Les Albanais de Yougoslavie. cappadocienii şi ponticii din Asia Mică. academică. limba populară şi katharevusa. 5)Ramura traco-iliră Unul din marile grupuri de populaţii indo-europene în Antichitate. vestul Europei şi Australia. 118 . De timpuriu s-a constituit o diaspora grecească activă (termen grec care desemnează pe cei răspândiţi în afara ariei de origine). Tot în această perioadă. asemenea armenilor. gravitând în sfera de influenţă culturală grecească. romanizat sau slavizat pe parcursul mil. fapt cu urmări importante în dispersia lor spaţială. fiind europoizi nordici.persoane evacuate). Bithinia). azi Trabzon) au fost evacuate în urma războiului greco-turc din 1920-1923 ca şi regiunea din jurul oraşului Istanbul sau mai recent nordul insulei Cipru (circa 1. popor complet diferit de indo-iranienii vecini. aşa cum a fost şi cazul geto-dacilor din spaţiul carpatodunărean. Cultura şi arta greacă este de regulă concepută ca fundamentul modelului cultural european. Frigia. Tracii ca şi ilirii cuprindeau mai multe populaţii înrudite.I al erei noastre. limba purificată. Limba greacă are o importanţă majoră. regiuni întinse populate de greci în Anatolia (regiunea oraşului Smirna. nu s-au remarcat printr-un rol deosebit în istorie.n. destul de divergente – tosca în sud şi ghega în nord. derivate din trunchiul grecesc dar au fost reabsorbite ulterior. la poalele Munţilor Kunlun. prima variantă a fost promovată ca limbă oficială.5-15 mil. Astfel. Prezintă interes comparativ pentru limba română datorită elementelor lexicael comune provenite din substratul trac comun. musulmani sau mai rar catolici în nord (regiunea oraşului Shkoder).6-2 mil. de la MSH. Insular sunt prezenţi şi în sudul Italiei.

6%. populaţia de bază a Bielorusiei şi a regiunilor vecine din Polonia şi Ucraina (9. mai ales în ariile marginale (Kuban. dar eterogenă din punct de vedere antropologic. vorbind şi rusa. 119 .6% în 2000 pe când populaţia rusă a scăzut de la 34. Adoptând creştinismul ortodox în sec. începând cu sec.lingvistic. Distincţia principală provine din faptul că sunt majoritar uniaţi şi au participat masiv la emigraţia peste ocean – Canada (0.). Localizaţi la est de Marea Baltică s-au conservat într-o regiune disputată între germani şi slavi. Limba maternă letonă a fost revendicată însă de 62% din populaţie (cf. de aceea sunt utile în studiile comparative indo-europene – letonii şi lituanii. proces la care au participat masiv împreună cu ruşii.2 mil. prusienii şi jatvienii au fost asimilaţi de către germani în Prusia Orientală etc. rezultând astfel trei subgrupuri distincte. dar o parte importantă (cazacii) şi-au păstrat o independenţă formală în stepele nord-pontice. sovietice. fenomen explicabil prin caracterul mlăştinos al ariei lor de răspândire. colinară şi umedă dintre Vistula şi Nipru (Polesia). majoritatea fiind bilingvi. O distincţie netă separă ucrainenii vestici (rutenii).U.VI e. diverse populaţii de origine turanică şi fino-ugrică.n.) 182 Ponderea populaţiei letone a crescut de la 52% în 1989 la 57. în contextul plecării unei părţi din populaţia slavă dar şi al asimilării. corelată de multe ori cu ramura baltică de care se apropie lingvistic şi antropologic. Popoarele baltice ocupau un spaţiu mai extins în trecut.6 mil. Donbass) sau în regiunile de colonizare din sudul Siberiei şi din Extremul Orient. cunoscută din numeroase texte. Limba (dialectele) lor. majoritatea gravitând în orbita statului medieval polon. În perioada ocupaţiei sovietice (1940-1989) Lituania şi-a păstrat mai bine caracterul dominant baltic spre deosebire de Letonia. sub impulsul unor influenţe diverse: -bieloruşii. Kuşanii. în perioada ţaristă şi sovietică (sec-XVII-XX) un proces de deznaţionalizare care face dificilă diferenţierea etnică. au asimilat în drumul lor spre est şi nord-est. Concomitent se produce şi diferenţierea celor trei popoare. care au scăpat ocupaţiei ţariste fiind totdeauna încorporaţi în statul polon. mult timp sub jurisdicţie polono-lituaniană. era mai apropiată de hitită.A. Brazilia. După 1990 se observă o tendinţă inversă. armeană şi traco-frigiană fapt ce ar putea trăda o desprindere timpurie şi o migraţie spre est dar prezintă paralelisme frapante cu limbile indo-europene din extremitatea vestică a Europei (celtice sau germanice).). (1. din estul Iranului până în nordul Indiei la începutul erei noastre erau probabil înrudiţi cu toharii deşi unii văd în ei doar o ramură a sciţilor orientali. Un număr important au emigrat spre Americi şi Australia în contextul ocupaţiei ţariste sau mai tîrziu. unde cel puţin în oraşe. inclusiv cei trecuţi după 1596 sub jurisdicţia confesională a Romei (uniatism). 7)Ramura baltică Redusă numeric (circa 5 mil. mai tîrziu în Imperiul habsburgic. mai ales că aceasta nu beneficiază de drepturi politice depline decât dacă dovedesc loialitate statului şi o bună cunoaştere a limbii oficiale182. -ucrainenii (ruşii meridionali. este formată din popoare recent constituite ca urmare a migraţiei din aria de origine.6 mil.) este formată în prezent din două popoare ale căror limbi sunt foarte arhaice. spre sud şi vest. populaţie central-asiatică. cei mai numeroşi. Puţin diferenţiată lingvistic. 2002). foarte apropiate de altfel.) au suportat ca şi bieloruşii. mai tîrziu spre est. fiind astfel ocoliţi de invazii.. 8)Ramura slavă Constituie unul din grupurile majore de popoare din Europa (290 mil.) originar din regiunea forestieră. al X-lea şi organizându-se într-un stat puternic sub comanda unei elite scandinave (varegii) s-au impus durabil în estul Europei cu o paranteză între secolele XIII-XV când marea invazie tătară a pus sub semnul întrebării soarta numeroaselor cnezate ruseşti. S. Argentina (0. unele dintre ele au fost asimilate de către slavi : mazurii din Polonia sau o parte a lituanienilor care constituie substratul populaţiei bieloruse. creatoare a unui vast imperiu. au avut o evoluţie ceva mai complexă. supusă mult timp deznaţionalizării.2mil.8 mil. maloruşii sau rutenii). Mult mai importanţi numeric (45.1% la 29. separate adesea cultural : a)slavii estici. migraţia populaţiei slave a diminuat enorm ponderea populaţiei autohtone.). între hanatul tătar al Crimeei şi cnezatul moscovit al ruşilor. unui comunicat al Institului Naţional de Statistică din Riga din 17 ian.

Moldova.5 mil. unde au fost supuşi unui proces intens de maghiarizare.. mai puţin numeroşi. Poporul dominant din Imperiul Ţarist şi fost U. diferenţiate de jurisdicţia politică diferită (germanică respectiv maghiară). Distincte sunt şi alte grupuri localizate mai ales în regiunea carpatică : huţulii din Carpaţii Păduroşi. comunităţile din Asia Centrală şi Caucaz reducândiu-se drastic ca urmare a conflictelor generate de dezagregarea statului sovietic183. concetraţi în partea înaltă a provinciei (L. P.S. generate de tendinţele expansioniste ale germanilor şi ruşilor. în pofida unor aprecieri care consideră în mod exagerat rusofonă întreaga populaţie a fostei U.repatriaţi). 120 .R. În perioada sovietică s-a format o puternică diasporă internă. -ruşii sunt unul din marile popoare ale lumii (141 mil. Niederle. între 1991 şi 1998. cuprind în prezent trei popoare principale : -polonezii (48. statul polon dispărând practic între 1769-1918. asimilaţi de multă vreme. soldul migraţiei externe a depăşit totdeauna nivelul de –1%anual.S. în contextul geopolitic extrem de instabil al Peninsulei Balcanice. în majoritate ruşi şi germani. cauzate în primul rând de criza regiunilor industriale din nordul acestui stat. b)slavii vestici. comparabilă ca valoare celor occidentale.). unde ruşii constituiau de multe ori elita politico-economică. de pe cursul inferior al Elbei.. Teritoriul actual a fost delimitat prin Tratatul de la Paris din 1947. din aceasta derivând multe dintre atitudinile ruşilor.) de multe ori din motive politice. trăieşte în diaspora (una din cele mai puternice din S.etc. parţial retrasă după prăbuşirea acestui stat în 1991 (circa 3-4 mil. care locuiesc în mare parte în aria de origine a slavilor dar au cunoscut fluxuri şi refluxuri spre est şi vest..D.2 mil. Le mythe du nationalisme russe. M. în celelalte republici ex-sovietice. mărturie rămînând doar toponimia (Rostockul. 1916).Mendras. capitalismul şi democraţia184. Totuşi o mare parte a ruşilor (circa 22 mil. rezultat al amestecului cu o veche populaţie românească.). proprietatea privată. Paris. spre acesta repliindu-se majoritatea polonezilor din Europa.5%anual). Felix Alcan. răspândiţi pe un spaţiu vast.) şi slovacii (5. 1998.7 mil. Numărul vorbitorilor de polonă este mult mai mic. pe cale de asimilare totală185. Germania. de neînţeles pentru occidentalii de care îi desparte individualismul. Conform Institutului Naţional de Statistică din această ţară. pe cursul inferior al Vistulei şi polabii. PUF. multe comunităţi plecate pentru muncă sau refugiate în statele Europei Occidentale (Franţa.R. statele baltice şi R.S (circa 300 mil.) de unde cea mai mare parte s-au retras după 1945. aflaţi în fază avansată de asimilare cu toată politica de sprijin acordată încă din timpul fostei R. Lübeckul dar şi Berlinul au o origine slavă). şi-a impus limba în aceste limite.. -cehii (11. Între 1918-1992 au format un stat unitar divizat amiabil în 1991. valorile maxime fiind înregistrate în anii 1993-1995 (până la –2. Marea Britanie) fiind complet asimilate. de confesiune catolică. În total. Caracteristic Rusiei este faptul că ea nu s-a constituit ca un stat naţional ci ca un imperiu. Ca şi polonezii formează comunităţi importante în diaspora (America de Nord mai ales) iar slovacii au contribuit într-o măsură însemnată la popularea unor regiuni din Cîmpia Panonică. creând şi o cultură originală. Limba rusă face o diferenţă netă între russkii (rusesc în sens etnic) şi rossiannîi (rusesc în sens statal) ca şi între Rus’ (Rusia etnică) şi Rossia (Rusia imperială).) sau în vestul Ucrainei. dir. în care s-au instalat începând cu sec. Ca şi ucrainenii au contribuit masiv la migraţia eruopeană modernă (2.5 mil. Estimările actuale oscilează între 25-50 mii. între 1991-2000 au plecat din Kazahstan peste 2 000 000 persoane (12% din populaţie). înaintând treptat spre est pînă la Pacific sau chiar dincolo de acesta. La race slave. câteva grupuri mai reduse dovedind extinderea anterioară a populaţiei slave spre vest : luzacienii (sorbii) din sud-estul Germaniei. 185 La 1880 erau în număr de 176 000 şi locuiau în întreaga Luzacie pentru ca în 1900 să se înregistreze doar 93 000. Bielorusia şi Lituania (circa 1. c)slavii meridionali.Birnbaum. al VII-lea.5 mil. mai divizaţi şi mai diferenţiaţi. Au fost puse astfel bazele mai 183 Cele mai masive plecări ale ruşilor s-au constatat în Kazahstan. 184 Cf.A. în principal în Ucraina şi Kazahstan. numărul celor care o vorbesc curent nedepăşind totuşi cu mult 175 mil.S. Se adaugă acestor trei popoare. lemkii şi boikii din Beskizi care locuiesc şi în estul Slovaciei sau în sudul Poloniei. în Sociologie des nationalismes. efectele căruia creează încă tensiuni între Slovacia şi Ungaria.) continuă să trăiască în „străinătatea apropiată”.) sunt două popoare strîns înrudite. O mare parte din populaţia de origine poloneză. circa 8 mil.G. fiind apropiaţi de populaţiile majoritare din aceste state etc. kaşubii. patriotismul ruşilor fiind unul de sorginte „imperială”.U. nedepăşind 40 mil. Limba rusă cunoaşte încă o utilizare masivă în tot acest spaţiu dar şi-a pierdut rolul în comunicarea internaţională.).

la care se adaugă prolifica populaţie musulmană. Harmattan. în care au fost implicate marile puteri europene. unde trăiesc şi astăzi (0. fie prin interesul economic sau politic arătat acestei regiuni. catolici şi influenţaţi timp îndelungat de către italieni (asimilare a dalmaţilor. bulgarii şi macedo-slavii sunt un amestec complex. cu preţul unor deplasări masive de populaţie.5mil.A. Croaţii din vest. populaţia romanizată de pe coasta adriatică) şi de către maghiari. De la est la vest se pot distinge astăzi trei mari ansambluri etno-lingvistice a căror delimitare nu este totdeauna facilă : -bulgarii (7. Bosniacii din partea centrală sunt constituiţi din ambele comunităţi – sîrbă şi croată. influenţând astfel semnificativ limba română. greci. sîrbii bosniaci în bună parte.al VII-lea).). pe lîngă substratul trac romanizat adăugându-se un aport turanic important (proto-bulgarii veniţi din bazinul Volgăi în sec. scrisă cu alfabetul latin.B. al XIV-lea Imperiului Otoman sau în cazul celor din extremitatea vestică. 251 mii erau bosniaci musulmani (52%). incomplet evaluate. O parte a acestor populaţii a fost antrenată în perioada războaielor ruso-turce de la sfîrşitul sec-al XVIII-lea în colonizarea regiunilor din nordul Mării Negre (sudul Basarabiei şi al Ucrainei).4 mil. nr 27/1998. Germaniei sau Italiei. În 1997. Solidari cu Turcia. 121 . 35 mii croaţi şi 134 mii sîrbi.6 mil. Sîrbii din est. Constituirea statelor moderne ale slavilor sudici a generat în aceste împrejurări controverse care au degenerat adeseori în conflicte sîngeroase. albanezi). torbeşii din Macedonia etc. Paris. foarte numeroasă pe atunci în această ţară. Divizarea macedo-slavilor este recentă şi are mai degrabă raţiuni politice. opusă limbii sîrbe. restul declarându-se „iugoslavi”. în care şi-au asumat rolul principal. precum Rusia ţaristă. mulţi pomaci au preferat pe parcursul sec. -sîrbo-croaţii. Numiţi pomaci aceşti locuiesc în special în regiunea munşilor Rodopi.Tito era croat. 186 De ex. greşit catalogat ca interetnic.5mil. au suportat mai greu această dominaţie sîrbească cu toate că principalul conducător iugoslav din perioada comunistă. Numărul lor în această regiune era mai mare înainte de războaiele balcanice dar cea mai mare parte au preferat să plece spre Bulgaria. au devenit destul de divizaţi din punct de vedere cultural. de amble părţi ale frontierei greco-bulgare.sîrbo-croaţi (inclusiv musulmanii) formează astăzi şi o diasporă importantă în unele state vest-europene sau peste ocean.. scrisă ca şi bulgara cu alfabetul chirilic. al XX-lea să plece în această ţară. regatului maghiar iar mai tîrziu Imperiului Habsburgic. divizarea Bosniei-Herţegovina în două entităţi – sîrbă şi croato-musulmană.) şi macedo-slavii (1.L. I. la Saraievo în 1991 din cei 493 mii loc. constituind nucleul statului iugoslav creat în 1918.). turcesc) dar de limbă sîrbo-croată. În prezent. Majoritatea bulgarilor şi macedoslavilor sunt creştini ortodocşi dar un număr important (400 mii) sunt musulmani. Dialectul lor este destul de diferit de bulgara literară datorită masivelor împrumuturi lexicale din limba turcă. cel mai vast dar şi cel mai divizat ansamblu. după conflict. Antropologic. limba oficială în Gorna Makedonia fiind de fapt un dialect al limbii bulgare. doar 18mii croaţi şi numai 16 mii sîrbi (cf. Tendinţele tot mai clar exprimate de delimitare a unei limbi croate. ortodocşi ca şi bulgarii s-au remarcat prin spiritul de independenţă clar exprimat.Sanguin. Cei circa 16. efect al deplasărilor pentru lucru de după 1950 dar şi al unor migraţii mai vechi sau generate de recentele conflicte. mai deosebiţi de ceilalţi slavi meridionali prin afinităţile antropologice şi lingvistice cu popoarelor neslave vecine (români. compozită ca origine etnică (aport albanez. cu toată existenţa unei unităţi lingvistice indiscutabile. Supuşi din sec. din cei 355 mii locuitori deja 309 mii (87%) erau bosniaci musulmani. în schimbul populaţiei greceşti. nu au nici o bază ştiinţifică. erijate fie în apărătoare ale creştinilor sau slavilor din Balcani. unele comunităţi fiind islamizate : pomacii din Rodopi. sîrbii din sangeacul Novi Pazar. în Géographie et culture. Expresia cea mai recentă a acestor divizări sunt conflictele care au urmat dezmembrării fostei Iugoslavii (1992-1996). Sarajevo avant et après le siège. Secesiunea acestora din urmă a dus la cel mai sîngeros conflict armat cunoscut de Europa postbelică. creuzetul unui amestec de populaţii în care rolul substratului traco-ilir romanizat a fost esenţial.multor organizaţii statale de inspiraţie bizantină. Slavona folosită în biserica ortodoxă din ţările române în perioada medievală era de origine bulgară. asigură un echilibru fragil şi o relativă omogenizare186. subzistă încă în nordul Greciei actuale unde sunt supuşi unei asimilări rapide. secesiunea survenită în 1991 declanşând un conflict care avea să detoneze complicata problemă bosniacă. cazul Austro-Ungariei. Un număr estimat la circa 300 mii.

cu un rol hotărâtor în istoria ultimelor două milenii şi mai ales a ultimelor secole.4mil. b)grupul scandinav. Au generat.). Cei mai numeroşi sunt suedezii (12. cu o puternică amprentă culturală germanică. peste o treime din efectivele menţionate trăind în diaspora nord-americană. Paris. dispărând în contextul amplelor mişcări amintite. urmaţi de norvegieni (6.) la care se adaugă populaţiile insulare ale Islandei şi Far Oer (0. 9)Ramura germanică Este una din ramurile indo-europene majore. Aceasta se petrece într-un stat occidental şi este perfect aplicabil la situaţia românilor din teritoriile ocupate de sovietici sau a celor sud-dunăreni. în Italia şi Austria (Carinthia). se distinge în primul rând prin tipul antropologic specific europoizilor nordici. Participarea popoarelor scandinave la popularea Americii de Nord a fost foarte importantă. H. 1997.n. în special a suedezilor şi norvegienilor. Populaţiile de factură gotică. O parte a slovenilor trăieşte în afara frontierelor actuale. pe coastele sudice ale Mării Baltice a migrat câteva secole mai târziu spre stepele nord-pontice unde s-au divizat în mai multe ramuri. numărul lor s-a redus la 43 000 în 1951 şi la numai 15 000 în prezent. sub impulsul unor populaţii turanice. I. Stabilit în ultima parte a mil. vorbeau limbi distincte de cele germanice actuale. mai inovatoare. unde s-au asimilat rapid datorită apropierii culturale de britanicii dominanţi. germanii ocupau regiunile forestiere ale Europei Nord-Vestice. fiind unul din cele mai avansate popoare din lagărul fost comunist. puternic conştientizată astăzi şi văzută ca un model universal mai ales după ce s-a extins în Lumea Nouă şi s-a impus prin capacitatea de progres în faţa altor civilizaţii. amestecându-se cu populaţiile locale romanizate sau împingându-le spre extremităţile vestice ale continentului (cazul numeroaselor populaţii celtice). asimilarea lor completă fiind o chestiune de timp187. Popoarele germanice s-au diferenţiat de timpuriu în trei grupuri bine personalizate dintre care unul a dispărut prin asimilare în timpul marilor migraţii : a) grupul gotic. Iniţial. prin inventarea etnonimului wendisch. format probabil în sudul Scandinaviei unde există o insulă numită Götland dar şi o provincie Gotland sau un oraş Göteborg.5mil. Autorul deosebeşte şi trei faze în procesul de asimilare forţată : limitarea accesului la cultura proprie prin crearea unei conştiinţe artificiale (wendisch în cazul dat). în absenţa unui flux de repatriere dar în contextul unei politici de izolare culturală şi divizare a grupului. efect al îndelungatei convieţuiri cu austriecii. Sunt urmaşii vechilor vikingi şi vorbesc limbi strîns înrudite.Bayer. Asimilând tradiţiile culturale romane prin filiera creştinismului catolic au asigurat astfel o unitate culturală Europei Occidentale. Astfel a început marşul spre est al germanilor propriu-zişi sa colonizarea vikingă ori mai tîrziu aventura britanică a colonizării Lumii Noi. c)grupul germanic occidental.) sau prin rolul coordonator al vieţii politicoeconomice mondiale. dar la începutul erei noastre au început o lentă migraţie. izolarea şi divizarea grupului minoritar prin slăbirea coeziunii şi deteritorializare. î.) formează cel mai vestic şi cel mai redus ansamblu. 122 .-slovenii (2.4 mil. deosebirile pe plan cultural sau economic între cele patru popoare scandinave fiind minore. astfel ajungând să domine cea mai mare parte a Europei Occidentale. grupează populaţiile formate pe baza mixtării unor elemente de factură celtică sau romanizată pronind de la un fond dominant germanic al cărui nucleu se suprapune bazinului inferior al Rinului şi Wesserului. apoi spre sud şi sud-est. marile migraţii care aveau să pună capăt Imperiului Roman.).) şi danezi (5. de unde o parte importantă s-a deplasat spre Insulele 187 Astfel dacă în 1880 trăiau în Carinthia circa 85 000 sloveni. unde tratamentul lor nu este totdeauna la înălţimea drepturilor clamate în alte situaţii de către statele occidentale. cf. în vecinătatea slavilor şi celţilor. Popoarele germanice din această perioadă se distingeau prin spiritul militar deosebit. polarizarea culturală de către grupul majoritar şi cultivarea unei anumite superiorităţi faţă de cultura minoritară. în direcţia Bizanţului pentru ca în final să se orienteze spre sud-vest în direcţia Imperiului Roman de Apus. Popoarele germanice s-au remarcat pe parcursul întregului Ev Mediu prin prolificitatea lor care a generat destul de rapid o presiune demografică.2mil. exprimată şi prin numărul actual (389 mil.9 mil. Harmattan. Sunt majoritar protestanţi şi au aptitudini deosebite pentru democraţie şi valorile umane cele mai înalte.e. atingându-se astfel o dispersie maximă la scară planetară. mai întîi spre est. dar nu au lăsat urme durabile. Plurilinguisme – „contact” ou conflict des langues. distingându-se prin dispersia extremă ca urmare a colonizării unor regiuni din Lumea Nouă.

A. nordul Mării Negre. când şi-a constituit un important imperiu colonial în sud-estul Asiei şi în Antile. folosind pe lîngă dialectul luxemburghez. germanii actuali constituie un popor unitar. Elveţia) şi germana de jos (nordul Germaniei). rezultat al suprapunerii unor 123 . Evoluţiile lingvistice ulterioare au produs diferenţieri însemnate. constituind baza populaţiei din Germania. Bilingve sunt şi numeroasele comunităţi germanofone din Franţa şi Italia. numărul celor care o folosesc curent ca limbă maternă sau secundă apropiindu-se de 400 mil. Slovacia.) sau lingvistic. Olanda fiind una din puterile maritime ale sec. cunoscuţi generic sub numele de buri. limba literară fiind un garant al acestei unitaţi în pofida păstrării unei multitudini de dialecte şi graiuri locale adesea foarte diferite. o populaţie compozită cu o bază olandeză la care s-au adăugat emigranţi protestanţi de origine franceză (hughenoţi) şi germani. Boemia..4mil. -neerlandezii. Un caz particular îl constituie populaţia din Luxemburg care este trilingvă. constituie un ansamblu etno-lingvistic apropiat de germani cuprinzând trei componente diferenţiate cultural. Şi neerlandezii (mai ales cei din Olanda) au participat masiv la emigraţia peste ocean (circa 4 mil. Luxemburg. cu trăsături antropologice central europene şi nordul prusac.).U. Transilvania.R. Aceasta s-a manifestat în cazul celor din Germania şi prin politica expansionistă. Austria. care a marcat profund spiritul german atât datorită grelelor pierderi umane din cele două războaie mondiale cât şi responsabilităţii asumate a genocidului practicat împotriva unor populaţii pe parcursul ultimului război mondial. frizonii din Insulele Frisice şi regiunile litorale vecine. Brazilia.).6 mil.5mil. locuitorii Ţărilor de Jos.Britanice. Ca urmare a celui de-al doilea război mondial. Unitatea amintită nu împiedică însă existenţa unei conştiinţe naţionale profunde în Austria sau Elveţia. care vorbesc o limbă arhaică. fiind principala limbă de circulaţie mondială în prezent. unele evaluări.S. mai apropiată de olandeză şi de engleza veche. cel puţin în perioada nazistă. având astfel o poziţie dominantă în cadrul continentului. Mexic..) s-a repliat spre spaţiul originar.5mil. expresie a gradului avansat de civilizaţie specific germanilor. cea mai mare parte a acestor comunităţi (circa 16 mil. militarist. Banat. nordestul Elveţiei. multe dintre inovaţiile şi invenţiile care au marcat lumea modernă aparţinându-le. dintre care o treime nu mai foloseşte limba germană fiind asimilată în ţările de adopţie.. cursul inferior al Volgăi etc. La aceştia se adaugă afrikaanerii din R. Participarea germanilor la punerea în valoare a vastelor spaţii din Lumea Nouă a fost una de prim ordin (peste 40 mil.Sud-Africană. chiar alsacienii din Franţa fiind ataşaţi naţiunii franceze. dominant protestant şi de tip antropologic europoid nordic. Chile sau Australia). a căror repatriere este în curs după 1990. fiind populaţii de timpuriu urbanizate (prima revoluţie burgheză a avut loc în Olanda) şi cu tradiţii manufacturiere puternice care alături de performanţele agricole şi spiritul mercantil şi tolerant explică formarea celei mai dens populate regiuni din Europa. flamanzii catolici din nord-vestul Belgiei (5. Această importanţă majoră este explicabilă prin contextul în care s-a format şi a evoluat acest popor. baza limbii literare (sudul Germaniei. Numărul total al populaţiei germane poate fi estimat la circa 137 mil. cu statut oficial în cel mai puternic stat contemporan (S. cetăţeni cu ascendenţă germană numai în S. vizibil exagerate mergând pînă la 700 mil.) şi olandezii protestanţi din Olanda (19. Mult timp divizaţi între sudul dominant catolic. Ţările Baltice. numărând circa 192.S. Rolul germanilor în evoluţia culturii şi tehnicii europene este foarte important.XVII-XIX. nord-estul Franţei (Alsacia.U. Lorena). Flamanzii şi olandezii s-au remarcat încă din perioada medievală prin tenacitatea cu care au amenajat un spaţiu nu totdeauna ospitalier. cu excepţia celor din fosta U. formând cea mai mare parte a populaţiei europene din această ţară (circa 5.). nordul extrem al Italiei (Tirolul de Sud) iar înainte de 1945 formau comunităţi importante în tot bazinul dunărean şi în estul continentului unde au participat la exploatarea unor resurse subsolice sau la punerea în valoare a unor terenuri agricole fiind un popor cu abilităţi deosebit în aceste domenii (Prusia Orientală. germana literară ca limbă de cultură şi franceza ca limbă de circulaţie.A.). similară englezei vechi (0.5 mil. dar foarte numeroşi sunt şi cei din Canada. Importanţa limbii engleze este însă mult mai mare. -englezii sunt în prezent cel mai numeros popor germanic (incluzând componentele din Lumea Nouă). sau chiar mai mult. Austria. mai ales între cei rămaşi pe continent şi insulari : -germanii propriu-zişi (teutonii) ocupă un spaţiu întins în Europa Centrală. Argentina.). de la germana de sus.

elemente germanice (anglo-saxone. galii continentali al căror nucleu central îl constituia teritoriul actual al Franţei fiind romanizaţi încă din Antichitate : 188 Doar 18% din populaţia nord-americană reclamă originea britanică. 124 . determinat de acelaşi interes practic.). cazul Americii de Nord şi al Australiei. De altfel. circa 3-4mil. dar mai ales faptul că în Lumea Nouă a fost adoptată de populaţii vorbind diferite limbi. chiar dacă uneori este exacerbat. deosebită de cea a majorităţii limbilor indo-europene care o face uşor accesibilă. englezii). Rolul civilizator al englezilor în aceste colonii. a favorizat formarea unor particularităţi locale care disting în general engleza britanică de cea americană. care în faza de extindere maximă atingeau în vest Insulele Britanice şi Peninsula Iberică iar în est. fiind una din raţiunile care pare că au impus-o ca limbă de circulaţie mondială189. în 1994.locutori). pe parcursul primului mileniu al erei noastre. această scădere fiind în favoarea altor limbi de circulaţie. începând cu sec. boii (din Boemia) sau au lăsat urme în toponimia actuală (Milano. Forţa modelului cultural englez a impus-o în întreg arhipelagul britanic. cupluri fiind considerate interrasiale. a fost obligată de natura locurilor să îşi însuşească temeinic tehnica navigaţiei maritime. Acest fenomen capătă amploare mai ales în ce priveşte combinaţiile interrasiale (de la 2. helveţii. Din vastele confederaţii de triburi celtice (celtizate) nu au subzistat decât cele izolate în extremităţile vestice ale ariei lor de dispersie dar şi acestea au fost supuse pe parcursul Evului Mediu şi al epocii moderne unui proces de asimilare lingvistică fără săşi piardă totuşi unele particularităţi culturale intens mediatizate astăzi (mai ales în domeniul muzical şi coregrafic). germanii sudici. În acest mod au fost puse bazele unor state noi. acaparând poziţiile cheie în comunicaţiile maritime. Englezii au reuşit să creeze astfel cel mai întins imperiu care a existat vreodată (colonial e adevărat). afirmându-se astfel ca o forţă capabilă să intervină în multe rânduri în rezolvarea conflictelor de pe continent. mai întâi între cele originare din Europa. tendinţele recente arată o diminuare a acestei dominaţii. a fost real. stabilirea certă a originii este tot mai dificilă datorită amestecului avansat al populaţiilor imigrate pe „pământul făgăduinţei“. dispoziţia spre inovaţie şi spiritul justiţiar au impus acest popor. marginalizarea altora etc. normande) peste substratul dominant celtic. cu toate excesele manifestate în dese rânduri (exterminarea unor populaţii. Altele au contribuit esenţial la etnogeneza unor popoare romanice sau germanice (francezii. care au preluat multe din valorile etice şi morale specifice poporului englez chiar dacă ulterior coloniştii aparţinând acestuia au devenit minoritari188. interesul pe care-l suscită neavând legătură neapărat cu particularităţile structurale. împrumutat din franceza care în Evul Mediu a fost limba oficială. Aptitudinile tehnice. Limba vorbită de englezi se deosebeşte destul de mult de celelalte limbi germanice. dar şi prin structura sa relativ simplă. italienii nordici.. engleza domina net pe site-urile Internet. Dintre cele trei grupuri de populaţii celtice mai subzistă astăzi două. Unele dintre popoarele celtice antice au dat numele unor state sau regiuni actuale – belgii.). dinamice. De ex. Izolată de continent. peste 1. 10)Ramura celtică În Antichitate constituia unul din marile ansambluri etno-lingvistice indo-europene. Mondializarea relaţiilor comerciale şi a celor culturale datorează de asemenea mult englezilor. mai ales în America de Nord. Varianta americană este mai dinamică. Viena de ex. 189 Este o opinie curentă deşi motivaţia utilizării limbii engleze derivă în primul rând din raţiuni practice. Prevalenţa limbii engleze în comunicarea modernă este un argument circumstanţial. Lyon. Aceeaşi ciritcă poate fi adusă şi altor epitete atribuite unor limbi : frumoasă. pentru ca în 1998 să ajungă la o pondere de 75% iar în 2000 sub 60%. mai ales prin caracterul său mixt – cea mai mare parte a vocabularului este romanic. urâtă sau bogată.2 mil. nordvestul Anatoliei. Extinderea la scară planetară. parţial romanizat din Insulele Britanice. amplificată un secol mai tîrziu prin avantajul adus de situarea în avangarda procesului de industrializare. Dar principala realizare a englezilor din această perioadă a fost declanşarea operei de populare a unor vaste spaţii nelocuite sau ocupate de populaţii rămase la un stadiu mai arhaic de evoluţie. populaţia din acest spaţiu a fost oarecum ferită de multe dintre convulsiile care au frămîntat Europa. În unele colonii s-au format o serie de dialecte creole pe baza englezei (mai ales în Antile dar şi în Asia şi Oceania. sprijinită de mass-media modernă şi de propagarea curentelor culturale formate în Lumea Nouă. Nici o limbă nu este de fapt uşoară sau grea.1% din naşteri în 1978 la 3. al XVII-lea ca una din principalele forţe politice europene. dintre care un sfert erau formate din albi şi afroamericani). asigurându-şi în cele din urmă şi originalitatea culturală prin despărţirea de catolicismul roman şi adoptarea protestantismului anglican. înlăturând aproape complet limbile celtice chiar şi în catolica Irlandă.9% în 1992.

cornicii. distinctă ca apartenenţă culturală dar care a sfîrşit prin a adopta limba puterii ocupante190. Shetland).). În Marea Britanie numărul lor poate fi apreciat la 5 mil. majoritatea trăind în S. fiind de fapt un dialect al acesteia. un număr şi mai redus folosind-o curent (150 mii.5 mil. Măsurile de protejare a limbilor minoritare. Este un caz destul de particular. limbă foarte apropiată de irlandeză. unde constituie una din principalele comunităţi (circa 40 mil. urmaşii unor populaţii emigrate din Marea Britanie în sec.. fiind intermediară între bretonă şi galeză. dialectul vorbit fiind dispărut recent şi făcând obiectul unei acţiuni de revitalizare. V e. Numărul lor total depăşeşte 45. va avea vreun efect în stoparea declinului ineluctabil al acesteia. dintre care doar 70 mii mai folosesc curent scoţiana. irlandezii. repliaţi spre nordul extrem al Marii Britanii (nordvestul Scoţiei şi arhipelagurile vecine : Orkney. Hebride.5 mil. impuse de către Parlamentul european par să oprească declinul iremediabil al bretonei. 1994). irlandeza mai era vorbită încă de 1.a)grupul britonic. şansele de a rezista sunt minime cu atât mai mult cu cât strînsele relaţii pe care le întreţine cu influenta diasporă din S. datorită componentei latino-americane. repliaţi treptat spre sud-vestul Marii Britanii şi având şanse reale de rezistenţă în noul context al unei autonomii sporite. Aria lor de extindere maximă atingea spre est oraşul Rennes dar sub impulsul centralizator al limbii franceze s-a retras treptat spre ariile mai izolate ale Masivului Armorican. 190 Conform statisticilor oficiale numărul celor care cunosc irlandeza este în creştere în ultimul timp. Este greu de crezut că menţinerea statutului oficial al limbii gaelice în Scoţia şi Irlanda. deosebiţi de restul populaţiei din arhipelagul britanic prin apartenenţa la catolicism. Poporul scoţian este de multă vreme integrat în ansamblul populaţiei britanice căreia îi furnizează o serie de repere identitare dar au avut si propriul lor stat pînă în sec. În 1851. folosită paralel cu franceza. Cei circa 1 mil. cea mai mare parte trăind în diaspora din Lumea Nouă : scoţienii.persoane pentru ca în 1971 acest număr să se reducă la numai 120 mii (Walter. Australia şi Canada. populaţia din insula Man este considerată de multe ori aparte în cadrul acestui grup.U. sau 12%din populaţia mondială) şi cu cea mai mare dispersie fiind şi unul din cele mai dinamice în prezent. Cu tot statutul oficial pe care-l are irlandeza.n. b)grupul gaelic..U. remarcându-se prin impresionanta diasporă. unde procesele de asimilare sunt adesea de lungă durată.8 mil. în vestul extrem al Franţei. distribuiţi relativ egal între R.5 mil. constituie populaţia autohtonă a Irlandei (inclusiv a Ulsterului).. cuprinde trei popoare : galezii (welshii sau cymrii) din Ţara Galilor (circa 6. Situaţia limbilor celtice actuale demonstrează faptul că supravieţuirea unei limbi nu este condiţionată neapărat de accesul la independenţă sau de politicile de sprijin. de bretoni actuali sunt în cea mai mare parte asimilaţi.A.5 mil.al XVII-lea. inclusiv diaspora din Lumea Nouă. doar 200 mii de persoane mai cunosc limba bretonă.Irlanda şi Irlanda de Nord). dar 1. noul context al autonomiei politice acordat de guvernul britanic fiind de natură să îi întărească particularismul. al unei populaţii aflată multă vreme sub ocupaţie. În Europa. este mult prea târzie atitudinea de favorizare a culturilor minoritare. mai mult decorativ.folosesc curent galeza ca limbă maternă).. numără în total 16. Cele două popoare care subzistă sunt numeroase dar aproape integral asimilate din punct de vedere lingvistic. mai bine păstrat din punct de vedere lingvistic. bretonii din Peninsula Bretagne. mai ales aceea din S. favorizează limba engleză. dintre care doar 5 mil. 11)Ramura romanică(neolatină) Este a doua mare ramură a familiei indo-europene din punct de vedere numeric (circa 766mil.3 mil. 125 . locuiesc în Irlanda iar dintre aceştia doar 300 mii mai cunosc irlandeza. în regiunea de origine dintre care 0. a căror limbă a fost vorbită pînă în secolul al XVIII-lea în Peninsula Cornwall.A. populaţia celtică anterioară fiind romanizată. Este poate o lecţie care ar trebui însuşită ca atare şi utilizată ca exemplu pentru gravele încălcări ale drepturilor unor comunităţi lingvistice numeroase a căror asimilare este într-o fază mai puţin avansată..U. se deosebeşte de cel britonic prin arhaismul său fiind exponentul unor populaţii stabilite multe mai de timpuriu în arhipelagul britanic.A.

Popoarele romanice (neolatine) s-au format prin romanizarea, în timpul expansiunii Imperiului Roman, a unor populaţii indo-europene diferite – traco-ilire în sud-estul Europei, celtice în Franţa, nordul Italiei şi sudul Marii Britanii, celto-iberice în Peninsula Iberică sau chiar a unor populaţii de alte origini – etrusci, liguri, basci etc., în vestul Italiei, sudul Franţei şi Pirinei. Evoluţia divergentă şi asimilarea ulterioară a unor elemente etnice şi lingvistice la fel de diverse, în timpul marilor migraţii – germanice în vest, turanice şi slave în est, arabo-maure în Spania, au condus la formarea mai multor popoare între care înrudirea este mai degrabă lingvistică decât genetică. Prestigiul culturii romane, formată pe parcursul primului mileniu î.e.n. prin asimilarea unor componente etrusce şi greceşti a asigurat această unitate peste milenii, limba latină păstrându-şi multă vreme rolul de vehicul cultural, după dispariţia sa ca limbă vorbită, contribuind alături de greaca veche la formarea celei mai mari părţi a vocabularului modern internaţional. În acest fel se poate afirma, fără teama de a greşi, că vocabularul latin (romanic) a constituit principala sursă de îmbogăţire a celor mai diverse limbi vorbite pe Glob, în primul rând în Europa, cazul limbii engleze fiind foarte evident. Domeniul lingvistic nu este singurul în care romanii au lăsat o moştenire consistentă. Alături de moştenirea greacă a stat la baza succesivelor revoluţii culturale care au avut loc în Occident pe parcursul Evului Mediu şi în pragul epocii moderne, cea mai mare parte a modului de organizare şi administrare social-politică şi economică derivând direct din modelul roman de societate, ajustat necesităţilor epocii moderne. Cele mai multe dintre popoarele rezultate au avut un rol esenţial în evoluţia culturii şi civilizaţiei pe parcursul ultimului mileniu, fiind precursoarele celor germanice în acţiunea de colonizare a Lumii Noi. Dominant catolice, formează un ansamblu cultural relativ unitar în care însă fiecare componentă are propria personalitate. Pot fi deosebite trei mari grupuri : a)grupul galo-romanic, cuprinde acele populaţii formate prin romanizarea populaţiilor celtice peste care s-au suprapus ulterior şi elementele germanice. Ca rezultat al acestui proces s-au format mai multe populaţii distincte supuse de timpuriu unei centralizări etnice şi lingvistice. Astfel astăzi nu se mai poate vorbi decât de o singură individualitate etnică, cea franceză, chiar dacă occitanii din sudul Franţei actuale şi unele regiuni vecine din Spania şi Italia, mai păstrează local anumite particularisme culturale sau dialectale (circa 7-10mil.). Francezii s-au remarcat de-a lungul timpului ca unul din popoarele dominante ale Europei, multă vreme, pînă la începutul sec.al XIX-lea au fost şi cei mai numeroşi, fiind în avangarda unor evoluţii socio-culturale. Participanţi activi la colonizarea Lumii Noi, fără a se impune printr-o particpare demografică masivă, din cele circa 66.4 mil.francezi doar o treime trăind în afara Europei (estul Canadei, unele regiuni ale S.U.A. sau în unele teritorii de peste mări, reminiscenţe ale vastului imperiu colonial antebelic). În Europa, francezii formează populaţia de bază în Franţa, sud-estul Belgiei, sud-vestul Elveţiei şi nord-vestul Italiei (Val d'Aosta). În perioada colonială un număr important de francezi s-a stabilit în colonii de unde s-au retras în cea mai mare parte după decolonizare (cazul celor din Algeria este cel mai cunoscut). Limba franceză a fost şi rămîne una din marile limbi de circulaţie mondială, efect al supremaţiei franceze în secolele trecute cât şi al adoptării sale ca limbă oficială în multe dintre fostele colonii. Numărul populaţiei francofone este dificil de estimat, putându-se conta pe circa 65 mil. în Europa, la care se adaugă peste 10 mil. în Canada, S.U.A.şi 11 mil. vorbitori de creolă franceză în Antile, Mascarene şi Guyana franceză etc. Ca limbă secundă are o utilizare largă în Africa (circa 25-60 mil.) şi în unele regiuni ale Oceaniei (Noua Caledonie, Polinezia Franceză). Concurată de limba engleză, are un rol secundar în prezent, fiind limbă oficială a O.N.U. (alături de engleză, spaniolă, rusă, chineză şi arabă) dar în cadrul Europei lărgite este posibil ca rolul său, alături de cel al limbii germane, să crească. b)grupul ibero-romanic este cel mai complex deşi la origine este rezultatul romanizării populaţiilor autohtone ale Peninsulei Iberice, influenţate ulterior de invaziile germanice (cu un impact mai redus) şi de cea arabo-maură, mai durabilă. Ca şi în cazul grupului galo-romanic, iniţial s-au format mai multe populaţii distincte supuse ulterior unui efort de centralizare. Spre deosebire însă de acesta, rezistenţa unor populaţii locale a fost mai puternică, inclusiv din partea unor vechi comunităţi din substratul preindo-european (bascii). Astăzi putem distinge trei mari ansambluri etno-lingvistice, a căror

126

complexitate este sporită de rolul primordial al statelor iberice în descoperirea Lumii Noi, unde prin colonizare şi mai ales prin amestec au dat naştere unor varietăţi locale extrem de viguroase. Aceasta se exprimă şi prin numărul total de circa 544 mil. dintre care doar o mică parte locuieşte în Europa. -catalanii, localizaţi la interferenţa cu grupul galo-romanic, fiind foarte apropiaţi de occitani (9 mil.), locuiesc în nord-estul Spaniei (Catalonia, Valencia, ins.Baleare, Aragon), Andorra, sudul Franţei (Roussillon) şi în număr mai mic în Sardinia (Alghero). Un număr greu de precizat trăieşte şi în America Latină unde se confundă în masa populaţiei ibero-americane. Regiunile populate de catalani se disting prin nivelul cel mai înalt de dezvoltare economică din Spania, Barcelona fiind capitala economică a acestei ţări. Alături de particularităţile lingvistice acest aspect explică gradul ridicat de autonomie de care se bucură în cadrul statului spaniol, catalana, spre deosebire de alte limbi regionale din vestul Europei, fiind o limbă vie, cu acces în toate sferele vieţii socialeconomice. Se disting de restul populaţiei spaniole prin influenţa arabo-maură mai redusă (cu excepţia Valenciei) şi printr-o mai mare deschidere spre exterior, favorizată de comerţul mediteranean; -spaniolii, sau mai exact castilienii, alături de hispano-americani se impun prin număr – 363 mil., fiind din acest punct al doilea ansamblu etnic de pe Glob şi al patrulea din punct de vedere lingvistic. Castilienii propriu-zişi din Spania şi din diaspora pe care au format-o recent în ţările vesteuropene, prin migraţiile pentru lucru, nu depăşesc cu mult 30 mil., incluzând galicienii din nordvest, mai apropiaţi lingvistic de portughezi şi care păstrează o serie de particularităţi culturale distincte. Creatori ai unui mare imperiu, al cărui apogeu coincide cu sec. XVI-XVII, când controlau o mare parte a Europei (Ţările de Jos, multe state germanice), cea mai mare parte a continentului american, Filipinele şi unele regiuni ale Africii. Avantajul descoperirii Lumii Noi, sub patronajul casei regale spaniole, nu a fost fructificat decât într-o anumită măsură, începând cu sec. al XVII-lea influenţa lor începe să scadă atât în Europa cât şi în lume, Spania intrând într-un con de umbră din care nu avea să iasă decât în ultima jumătate de secol când şi-a redescoperit vocaţia europeană, devenind o componentă esenţială a procesului de integrare. Spre deosebire de englezi care au dus o politică de colonizare efectivă a Americii de Nord, înlăturând sau confinând în rezervaţii populaţiile indigene, Spania catolică a preferat varianta unei fuziuni cu elementele locale, asimilând total sau parţial culturile precolumbiene, creându-se astfel mai multe popoare hispanofone distincte (mexican, peruan, argentinian, columbian, cubanez etc.). Unele dintre acestea sunt alcătuite masiv din metişi şi indigeni (America Centrală, regiunea andină) şi mulatri (Antile, Venezuela), mai rar fiind constituite din urmaşii emigranţilor europeni, de origine dominant romanică – iberică sau italiană (Urugauy, Argentina). Acest ansamblu eterogen, formează totuşi o unitate culturală distinctă la nivel mondial, remarcându-se prin dinamism şi exotism, impunând multe modele culturale, inclusiv în Europa. În acest mod numărul populaţiei hispanofone este ceva mai ridicat, dacă includem populaţia indigenă bilingvă sau numărul tot mai mare de emigranţi din ţările latino-americane trăind în S.U.A. (peste 36 mil. în 2000191). Aprecierile pot merge de la 350 la 400 mil. vorbitori de limbă spaniolă, numărul acestora fiind în creştere relativ rapidă faţă de alte limbi europene de circulaţie (engleză sau franceză). Ca şi acestea a dat naştere unor variante creole, în Filipine, Antile, circa 2.5 mil. şi a influenţat vocabularul multor limbi cu care a intrat în contact. Spre deosebire de diversele variante ale englezei, spaniola americană este mai unitară şi mai apropiată de limba vorbită în Europa; -portughezii, alături de brazilieni au cunoscut o evoluţie similară cu aceea a spaniolilor, diferenţiindu-se timpuriu de aceştia, graniţa hispano-portugheză fiind cea mai veche din Europa. Navigatori îndrăzneţi au avut un rol cel puţin la fel de important ca putere maritimă şi mondială, portughezii fiind precursorii tuturor europenilor în comerţul cu Africa şi Extremul Orient, imperiul colonial pe care l-au creat dovedindu-se cel mai durabil dintre toate. Intraţi ca şi spaniolii într-un con de umbră (într-o perioadă Portugalia fiind chiar anexată regatului castilian), s-au regăsit
191

Cf. recensământului federal efectuat la finele anului 2000 (12.6%din total). Faţă de 1990 s-a înregistrat o creştere cu 58%, majoritatea fiind de origine mexicană (20.6 mil.), urmaţi de portoricani şi cubanezi dar, fapt notabil, creşterea cea mai vizibilă s-a înregistrat în cazul celor veniţi din istmul central-american şi America de Sud ( de la 5 la 10 mil. în intervalul menţionat).

127

într-o poziţie inferioară din punctul de vedere al performanţelor economice în noua Europă. Din fosta glorie a epocii coloniale a rămas însă o construcţie statală de mari dimensiuni în America de Sud – Brazilia, stat cu un mare potenţial economic. Astfel celor 11.7 mil.portughezi continentali (inclusiv puternica diaspora din Franţa, Germania etc.) li se adaugă încă 167 mil. de locuitori care asigură limbii poretugheze un rol important pe plan mondial. Adăugând vorbitorii de creolă portugheză din diverse state africane sau din fostele colonii asiatice şi pe cei care o folosesc ca limbă secundă în Africa, numărul lusofonilor poate fi estimat la 198 mil. Brazilienii constituie principala concentrare de populaţie lusofonă, fiind constituiţi din trei componente de bază – urmaşii populaţiei europene emigrate, dominant de origine romanică dar cu un aport germanic şi slav mai însemnat ca în alte regiuni ale Americii Latine; urmaşii sclavilor negri, masiv amestecaţi, mai numeroşi ca oriunde în America; populaţia indigenă, dispersată în vastele păduri amazoniene sau în savane. Portugheza vorbită în Brazilia este mai arhaică şi se diferenţiază tot mai mult de cea vorbită în Portugalia. c)grupul italo-romanic, cuprinde urmaşii populaţiilor romanizate din Peninsula Italică şi sudestul Europei. Legăturile cu celelalte două sunt numeroase, atât pe plan lingvistic cât şi antropologic, cu excepţia notabilă a romanităţii sud-est europene. Cele câteva comunităţi etnice formate au avut o evoluţie diferită, divizată între creştinismul occidental şi cel oriental: -reto-romanii, împreună cu friulanii, constituie o populaţie mai restrînsă care nu depăşeşte 800 mii loc., dispersaţi pe versanţii Alpilor Retici şi Dolomitici, în sud-estul Elveţiei şi nord-estul Italiei. Aflaţi în recul, mai ales în Elveţia, ocupau iniţial un spaţiu mult mai extins, făcând legătura cu grupul galo-romanic. Oameni de la munte, se deosebesc prin particularităţile antropologice şi prin modul de viaţă, similar celorlalte populaţii, de origine dominant germanică, din regiunea alpină; -italienii, unul din popoarele majore ale Europei, sunt urmaşii direcţi ai populaţiei romanizate din regiunea centrală a Imperiului Roman, moştenind de la acesta cea mai mare parte a elementelor vieţii sociale, a culturii şi civilizaţiei, exprimat şi prin faptul că pe parcursul Evului Mediu, această regiune constituia nucleul cel mai avansat al civilizaţiei europene, aici manifestându-se iniţial Renaşterea care avea să modifice esenţial cursul destinului Europei. Absenţa unei unităţi statale a împiedicat mult timp dezvoltarea societăţii italiene, marcată încă de decalaje economice regionale puternice, dar a fost compensată de rolul major jucat pe tărîm cultural, multe din modelele culturale europene avându-şi aici originea. Defavorizaţi mult timp de deplasarea centrului de greutate al vieţii economice dinspre Mediterana spre Atlantic, după ce au dominat comerţul dintre Orient şi Occident, deţin în prezent o poziţie cheie în arhitectura europeană, în relaţiile pe care Europa unită le întreţine în cadrul bazinului mediteranean. Participanţi activi la migraţia transatlantică, italienii au avut un rol important în construcţia Lumii Noi, chiar dacă adesea contradictoriu, exportând peste ocean şi unele forme de organizare socială nocive, exacerbate de mass-media uneori (mafia). Numărul italienilor poate fi apreciat la circa 89 mil., dintre care o treime trăiesc în Lumea Nouă (15 mil. în S.U.A., un număr chiar mai mare în Argentina, Uruguay, Brazilia etc.), o diasporă importantă trăind în diverse state europene, în afara regiunilor tradiţionale de populare italiană din Corsica şi sudul Elveţiei (Germania, Franţa, Marea Britanie, Elveţia germanică). Limba italiană este înainte de toate o limbă de comunicare, variantele dialectale fiind foarte numeroase şi adesea foarte diferite. Numărul vorbitorul poate fi estimat la circa 66 mil., rolul său fiind astăzi restrîns, dar în trecut a avut o influenţă majoră asupra vocabularului celor mai multe limbi europene, în special în domeniul artistic şi cultural. Trebuie menţionat şi rolul simbolic pe care îl are capitala italiană, ca centru al catolicismului, cea mai răspândită formă a creştinismului. -sarzii din Sardinia (circa 1.3mil.) sunt de cele mai multe ori priviţi ca un grup etno-lingvistic aparte şi se remarcă prin arhaismul cultural, păstrând elemente ale vechii civilizaţii mediteranene. Fără să aibă un statut privilegiat, limba sardă este practicată în bilingvism cu italiana, la fel ca în restul Italiei. Între limbile sardă şi română sunt numeroase paralelisme.

128

s-au distanţat destul de mult de restul popoarelor romanice. formează ansamblul extrem-oriental al ramurii romanice. în vestul Europei. O parte a acestora s-au stabilit în ultimele secole şi pe teritoriul actual al României. (Basarabia. 192 Insistenţa cu care autorităţile din R. în special în sudul Dobrogei (Cadrilater) de unde au fost evacuaţi în nordul provinciei în urma Tratatului de la Craiova din 1940 (circa 35 mii după recensămîntul din 1992). de pe cursul inferior al Vardarului) fiind antrenaţi în mişcările de regrupare a populaţiei musulmane din Peninsula Balcanică spre teritoriul actual al Turciei. nordul Bucovinei). Spre deosebire de alte popoare europene. unde sunt majoritari dar şi în unele regiuni ale statelor vecine : Ucraina.1mil.6-1 mil. sudul Albaniei. multe comunităţi similare fiind de multă vreme asimilate în restul spaţiului iugoslav (Bosnia mai ales). propensiunea pentru emigraţie manifestându-se abia în ultimele decenii. sunt pe cale de dispariţie. Ca şi în cazul celorlalte popoare din sud-estul Europei. etnogeneza românilor a fost un proces mai complex şi mai îndelungat.A.români. separate de aşezarea slavilor în această regiune. sudul Basarabiei şi regiunea transcarpatică. altădată stăpînii litoralului est-adriatic erau şi ei apropiaţi italienilor din punct de vedere cultural (fiind catolici). în vestul Croaţiei. când s-au format comunităţi importante în S. 50 mii în Kazahstan etc. Germania). O parte dintre ei au fost islamizaţi (megleniţii. Cu toată dorinţa de reducere a acestor influenţe manifestată începând cu redeşteptarea sentimentului naţional la sfîrşitul secolului al XVIII-lea. prezenţi mai masiv în nordul Greciei. încât din punct de vedere al culturii şi civilizaţiei păstrează afinităţi puternice cu lumea slavo-bizantină. Buni comercianţi. încât putem estima la circa 28 mil. Ramura sud-dunăreană este considerată de unii ca popor distinct (aromâni. Numărul lor este mult redus astăzi prin asimilare şi emigraţie. când iau naştere şi primele formaţiuni statale româneşti şi se accentuează divergenţa dintre populaţiile de la nord de Dunăre şi cele din Balcani. circa 0. cu concentrări importante în nord-vest. în Gorna Makedonia. unde formează comunităţi importante. Iugoslavia. Romanizarea substratului trac a fost urmată de asimilarea unei mase importante de populaţie slavă sau turanică (de origine turcică în principal).R.. 129 . numărul total al vorbitorilor de limbă română192. încât poate fi apreciat la circa 300-500 mii. maghiare etc.Moldova.U. macedoromâni). Istroromânii din Peninsula Istria. Franţa.Moldova şi o parte din pseudo-intelectualitatea basarabeană reclamă existenţa unei limbi moldoveneşti şi a unui popor moldovenesc ţine de domeniul patologicului neavând absolut nici un fundament ştiinţific. acestea subzistă. Bulgaria.S. fără argumente concludente. formând o punte lingvistică între Italia şi romanitatea orientală dar au fost asimilaţi complet de către slavii sudici..). Caracteristica acestora este rapiditatea cu care se asimilează culturii ţării de adopţie şi slaba capacitate de a forma o diasporă coerentă. distingându-se prin etnogeneza specifică şi apartenenţa culturală dominantă. unde sunt recunoscuţi oficial doar în Voivodina deşi cei mai numeroşi trăiesc în Valea Timocului. Un caz particular îl prezintă populaţia românească din teritoriile ocupate de fosta U. supusă unor migraţii mai mult sau mai puţin forţate spre regiunile slab populate ale acesteia. chiar în cea regională se disting prin importanţa demografică fiind un popor relativ important la scară europeană – circa 25.-dalmaţii. circa 0. -românii. America de Nord sau Australia. cu circa 0. au fost angrenaţi de timpuriu în migraţiile spre Europa Centrală unde şi-au constituit comunităţi importante. circa 200 mii în Federaţia Rusă. Fără să fi avut un rol deosebit în istoria europeană.S. trăind în două state – România şi R.4 mil. Limba română este vorbită în afara populaţiei de origine etnică românească şi de minorităţile naţionale de pe teritoriul statului român. la creştinismul de rit bizantin. unde se păstrează o bogată toponimie românească. din tradiţia lor comercială rămînând o bogată moştenire în oraşele de pe coasta dalmată. mai puţin în R. Canada sau în unele state europene (Italia.4mil.XIII-XIV. la care s-au adăugat o serie de influenţe lingvistice deosebite (greceşti. Ungaria etc. izolat şi în Serbia sau Bulgaria.. Acest proces s-a finalizat în mare parte în sec. vlahi.Moldova. Gravitând mult timp în sfera de influenţă a imperiilor succesive constituite în estul şi sudestul Europei. în bună parte deznaţionalizaţi mai ales în afara regiunilor de populare tradiţională din nordul Bucovinei. spre Valea Timocului. românii nu au contribuit într-o măsură prea mare la migraţia transoceanică.

0 0 0. 0 0 sahariană 71 38 Australian 0. Importante sunt şi evoluţiile care caracterizează unele familii secundare.16 . Se poate observa astfel o scădere a ponderii celor două familii dominante. sau dimpotrivă o scădere a acestuia (America de Nord. 0 0 9.35 9. elamo-dravidiană. uralo-altaică etc.1 0 01 8 Eskimo0 0 0 0 0. fie că este vorba de o sporire a gradului de omogenitate (Europa. indo-europeană şi sino-tibetană. 0 0 01 19 Nigero3.21 japoneză 03 .61 37 Amerindia 0.02 7 O ceania 0 0 0 4. 63 0 0.5 0 altaică 01 .21 : Structura etno-lingvistică a populaţiei Globului în 1920 Familia T E A A Am Ame otal în urop sia frica erica de N rica Lat. % a Khoisanică 0. 0 0 0 0 0 ă 02 Indo0.72 9 Uralo3. 0 0 4 0 0 kordofaniană 72 9. nigerokordofaniană şi afro-asiatică. Oceania).001 Aino3.35 0 Coreeană 1. Semnificativă este şi mutaţia produsă în Asia unde familia indo-europeană a depăşit-o proporţional pe cea sino-tibetană sau creşterea importantă a ponderii familiei nigerokordofaniene în Africa. ca de exemplu aceea uralo-altaică. 0 0 18 0. a cărei pondere este în creştere în Asia (domeniu al limbilor altaice) dar în scădere în Europa (domeniu al limbilor uralice). America Latină). 0 0 0 0. austrică.Acest vast tablou al structurii etno-lingvistice a populaţiei Globului este completat cu cele trei tabele anexate care sintetizează informaţiile expuse fiind pline de semnificaţii referitoare la dinamica marilor familii. 0 0 0 0.2 8. Toate aceste mutaţii demonstrează faptul că structura etno-lingvistică a populaţiei Globului se află într-o continuă transformare.2 0 tibetană 2. 39 1 3.85 Sino2 0 3 0 0. 0 1 2. în favoarea altora mai dinamice. 5 3 0 0.0 0 aleută 5 Ciukot0 0 0 0 0 0 kamceadală . 0 1 0 0 0 04 . Modificări importante pot fi observate la nivelul continentelor. 0 0 0 0 0 pacifică 07 . 0 5 0 0. 63 0 130 .34 Nilo0. accentuată de diferenţierea puternică a dinamicii naturale în perioada contemporană. 75 0 0 0 0 0 0.001 Ghiliak 0 0 0 0 0 0 .02 Austrică 6.1 0.53 nă 46 9 Na-déné 0. Tabelul nr.55 8. altele păstrând o pondere constantă.

32 . 63 0.81 O ceania 0 0 0 4. 0 1 2. 0 0 0 0 0 ă de nord 09 . nă 46 29 53 Na-déné 0.3 0.Burushaski 0 0 0 0 0 0 0 0 0 . 0 0 0 0 0 ă 02 Indo0.14 Elamo3.02 Mediterane 0. 0 0.61 39 20 8 Tabelul nr. japoneză 03 35 10 21 Coreeană 1.26 1. 90.85 4.01 Caucazian 0. 0 5. 0 0 0 pacifică 07 02 Austrică 6.21 : Structura etno-lingvistică a populaţiei Globului în 1920 Familia T E A A A A otal în uropa sia frica merica merica % de Latină Nord Khoisanică 0. 63 131 . 0 0 0 kamceadală 001 Ghiliak 0 0 0. 0 0 0 0 0 ană 04 .80 22 Afro3. 0. 0 01 18 Eskimo0 0 0 0 0. 0 0 0 001 Aino3. 39 1 3. 0 0 01 19 Nigero3. 75 0 0 0 0 0 0. 63 7 0. 63 0 0.61 37 Amerindia 0. 2 0 3 2.27 asiatică 71 . 0 0. 0 0 0 0 0 08 . 0 0 18 0.60 2.34 Nilo0. 0 0 sahariană 71 38 Australian 0. 0 0 0 0. 0 0 4 0 0 kordofaniană 72 9. 0 0. 0 tibetană 2. 96.09 .05 8 Indo5 9 3 4. 0 1. 0 0 0 04 85 Sino2 0 3 0 0.01 . 8.11 dravidiană 85 . 0 0 9.55 8. 0 aleută 05 Ciukot0 0 0.72 29 0 0. 0 6 0. 0 0 0.16 Asianică D ispărută Kartvelică 0. 0 0 0 0.8 europeană 1.35 9.

1.95 Nilo1. 0. 0 0 0. 22 0.20 0 0 11 2. 73 07 3. 3 38 4. dravidiană 85 Afro3. 01 0 80 2. 6. 0 0 1 0 0 0 sahariană 39 0. 63 9 0. 63 0. japoneză 11 01 36 66 10 33 Coreeană 1. 0 0 57 0 0 0 0. 0 0. 0 0 0 0 kamceadală 001 Ghiliak 0 0 0. 0. 0 0. 0 5 0 0 0 kordofaniană 16 07 4.05 3 39 0 0. 0 0 0 0 0 1. ă de nord 09 Mediterane 0. asiatică 71 Indo5 europeană 1. 7 Tabelul nr. 0 nă 61 98 56 Na-déné 0. 16 0 32 5.22 :Structura etno-lingvistică a populaţiei Globului în anul 2000 Familia T E A A A A O otal în uropa sia frica merica merica ceania % de Latină Nord Khoisanică 0.81 0 0. 0 0 01 14 Eskimo0 0 0 0 0. 08 Elamo3.88 0 0. 0. 6. 0 0 aleută 05 Ciukci0 0 0. 0.60 0.Uraloaltaică 01 Burushaski 3. 4. 1 1.61 85 14 3. 0. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Caucazian 0. 02 0. 0 0 0 0. 0.71 89 33 02 54 Amerindia 0. 6. 0 0 0 0 001 Aino2. ană 04 Asianică D ispărută Kartvelică 0. 0.45 Austrică 8. 0.26 1. 3. ă 01 15 Indo0. 0 0 0 1 pacifică 12 03 9. 0 0 132 .70 Australian 0. 02 0 01 0. 09 9 2. 0 0. 0. 0. 0 0 0 0. 16 0. 27 9 0. 0 0 0 01 08 Nigero7. 0. 6.

33 2. Reculul în clasamentul celor mai vorbite limbi de pe Glob este foarte evident în cazul limbilor franceză. ană 02 Asianică D ispărută Kartvelică 0. 0 0 01 0 0.23 01 0. 2.05 0 0. 07 3 29 0. 82 9 9.25 45 42 11 0. Sino2 tibetană 0.0 0 3 *engle 1 4 1 2 Polonă 2 4 % 3 3 9 133 .0 250. 29 0. este de asemenea grăitor. 0. italiană.crt 920 000 1 *chine 4 1 2 2 Gujarat 1 5 ză 00. Tabelul nr.97 62 16 0. 31 0. 3. 1.0 35. 6. 97 3 3. unele limbi din subcontinentul indian sau unele recent formate prin normarea necesară facilitării comunicării în spaţii eterogene lingvistic – indoneziana. de pe locul 21 coborând pe locul 36. haussa). deşi în perioada luată în calcul poziţia sa a slăbit. 6 Tabelul care ilustrează evoluţia principalelor limbi vorbite pe Glob.44 3 86 0 0. 98 0. 66 0 0 0 02 0 0 0 02 0.0 65 6 eană 3.0 12 5 i 3. cu excepţia notabilă a celor care s-au implantat durabil în America – spaniola. 0 0 0. germană.22 0 0. 02 0. portugheza şi engleza.53 07 Uralo3. 04 2. Majoritatea limbilor din Europa pierd teren. rămînând totuşi între primele 10 limbi europene.23 : Principalele limbi vorbite pe Glob între 1920-2000 (mil.crt 920 000 r.22 4.10 0 1. 44 0 01 0. 01 0. asiatică 80 Indo4 europeană 4. dravidiană 97 Afro5. altaică 18 66 Burushaski 0 Caucazian 0.61 4. 0. ă de nord 08 Mediterane 0.0 3. 19 9 3. ucraineană care au lăsat locul altor limbi favorizate de explozia demografică de după 1950 (araba).vorbitori în anul 2000. marcată de o eterogenitate extremă (swahili. tagalog (filipineza). 06 2. 07 Elamo3.0 3. 33 0 0 0 0. cum se crede adesea. 04 0. cele cu minimum 20 mil. 65 9 4.vorbitori) N Limba 1 2 % N Limba 1 2 r. 0.0 07 2 *hindi1 5 3 2 Ucrain 3 4 urdu 15. Importantă este şi apariţia printre limbile cu o importanţă majoră a unor idiomuri cu şanse de a deveni limbi de comunicare pe spaţii vaste din Africa. Inserarea în acest tabel şi a limbii române este menită a demonstra că locul pe care aceasta îl ocupă nu este chiar unul secundar.

0 2 6 ă 4.0 5 00.0 7 4.5 1.0 22.5 0.7 5.0 00.0 75.0 8.0 00 2 Thai1 6 4 4 *igbo 3 2 4 3 lao 1.0 1.0 0.0 0.0 2 7 .0 4 2.0 * 8 ă .0 10 1 Tamil 1 7 2 4 Sindhi 5 2 3 9 9.0 28.0 75 Notă : Estimări personale pornind de la diverse surse.5 7.5 32 1 Japone 5 1 1 3 Oriya 8 3 3 0 ză 5.0 3 9.5 4.0 2 65.5 88 1 ua .0 6. Semnul (*) înaintea unor limbi este utilizat pentru a diferenţia acele limbi care sînt folosite în comunicarea pe spaţii care depăşesc aria de origine. efectivele înscrise corespunzând acestei realităţi.0 75 2 *swahi 2 6 * 4 Sebuan 3 2 4 4 li .5 06 1 Punjab 2 1 3 3 Malaez 6 3 4 1 i/lahnda 8.0 0 3 eză .5 10 1 Javane 2 9 3 3 *amhar 4 2 4 4 ză 3.0 4.5 3 5 4 00 2 62 2 2.0 33 4 .5 5.0 2.0 1 1.5 14 2 Italiană 4 6 5 4 Neerla 1 2 7 1 2.0 5.0 0.0 10.0 67 1 Telugu 2 8 2 3 Uzbekă 4 2 4 5 2.0 7.0 * 1 .0 35 5 ă .0 04 0 .0 4 0.0 50 6 (galla) .0 00 9 *rusă 9 1 9 3 Sundan 8 3 3 2.0 00 1 Marath 2 7 2 4 *quech 5 2 3 7 i 0.0 * 2 eză .0 1 1.5 0.0 6.5 5.5 04 *indon 0 2 * 3 Pashto 7 3 3 eziană .0 1 0.0 4.0 28 8 a .0 67 9 .0 4.0 00 1 *franc 5 1 9 3 Român 1 2 8 2 eză 7.5 1.0 64 7 .0 06 0 lam 2.0 75 2 a .5 7.0 1.0 0.0 60 1 Vietna 1 7 4 4 *fulbe 4 2 5 6 meză 5.0 10.0 40 2 *persa 1 7 7 4 Kurdă 3 2 5 0 nă 0. la care reprezintă doar numărul locuitorlor care le utilizează ca limbă maternă. corelate cu dinamica generală a populaţiei în perioada 1920-2000.5 5.0 00.0 5 2 Turcă 1 6 4 4 Oromo 3 2 5 2 2.0 2.5 9 1 Germa 7 1 3 3 Yoruba 4 2 5 3 nă 6.0 67 8 *portu 4 1 3 3 *hauss 5 3 6 gheză 0.0 3 85.0 90. Semnul (**) arată o creştere maximă a numărului de 134 . spre deosebire de celelalte.0 80 1 *tagalo 2 7 * 4 Assam 4 2 4 8 g .0 74 3 .0 9 5 ndeză 2.5 3.0 00 4 .0 7.ză 4 olă 5 6 i 7 *arabă Bengal *spani 56.5 8.0 2 57 4 22 5 30 3 7 2 8 2 9 3 da Malaya ă Kanna Birman 1.

5 9.F.Politică. Ca orice fenomen sociocultural şi religia se manifestă printr-o anumită dinamică spaţială care interesează în mod deosebit geografia.vorbitori specifică unor limbi de comunicare interetnică din sud-estul Asiei şi Africa. Tabelul nr.Structura confesională a populaţiei Interesul geografiei pentru religie poate să pară surprinzător. Primii se bazează pe faptul că chiar şi cele mai primitive comunităţi umane care au mai putut fi studiate în ultimele secole dispun de un sistem de credinţe şi idei religioase. Originea fenomenului religios a suscitat numeroase dezbateri. 1992) afirmă că nu există fenomen religios pur întrucât nu există „fenomen care să fie în chip abslut şi exclusiv religios. 10. între adepţii primordialităţii sale şi cei care consideră că este un rezultat al evoluţiei istorice. derivat din necesitatea profund umană de a-şi explica realitatea şi religia ca fenomen social ce contribuie la structurarea comunităţilor umane. Problemele structurii confesionale sunt adesea trecute pe plan secundar. Paris. o reacţie la amoralitatea presupusă a fi dominat în preistorie 194. una din puţinele surse bibiliografice accesibile în limba română. Bucureşti. IV.Kernbach. stabilindu-i norme morale şi etice. În această perspectivă se poate accepta o anumită succesiune a formelor pe care fenomenul 193 Cazul celui publicat sub direcţia lui N.5 10 14 34 41 65 Poloneză 4 7 9 26 32 42 Total 52 75 15 43 66 12 7 4 5 62 % din 10. încorporate în structura etno-lingvistică sau chiar evitate de către geografi datorită sensibilităţilor pe care le suscită. publicându-se chiar şi atlase de specialitate193. 31. Ithaca. Aceste dezbateri se datorează de fapt confuziei între religie ca fenomen pur spiritual.5 26 44 80 31 5 Rusă 3 5 25 70 13 16 0 5 Portugheză 1 4 6 24 47 16 0 Germană 10 11 30 75 78 90 Franceză 12 20 27 45 62 75 Italiană 9. Bucureşti. anul 1920 fiind considerat 100%. Adeziunea la o credinţă religioasă este o opţiune individuală dar ceea ce interesează geograful este modul în care religia creează legături sociale înscrise într-un teritoriu pe care-l personalizează. 1940 şi Malherbe M. excelentă radiografie a genezei şi difuziunii marilor curente religioase.Eliade în Tratat de istorie a religiilor (Humanitas. prin însuşi acest fapt este şi un fenomen social. Ceilalţi văd în fenomenul religios un rezultat al constrângerilor impuse de civilizaţie. Atlas of the World’s Religions.15-19). 135 . 1999.Smart. Acestea sunt doar cele mai importante faţete ale acestui complex fenomen195.. Londra. 194 Pentru acest subiect poate fi consultată pe larg lucrarea lui V. Procentul reprezintă dinamica numărului de vorbitori între 1920-2000. Religia fiind un fenomen uman. Studies in American Demography. Les langages de l’humanité. Calmann&King Ltd. R. 1995. lingvistic şi economic…“ (pp. populaţia mondială 2 8 3 2 1 Surse: adaptare după Wilcox W. 23. Ed. 195 M. Laffont. 1984.24 : Evoluţia numărului de vorbitori ai principalelor limbi europene între 15001992(mil.3. Aceasta în timp ce toate disciplinele socio-umane acordă religiei o atenţie deosebită. 16 26.5 20 11 19 35 6 5 0 Spaniolă 8.) Limba 15 17 18 19 19 19 00 00 00 00 35 92 Engleză 4 8. Biserica în involuţie.

5 01. T E R A A Amer Amer ERR uropa usia sia frica ica de N ica de S A Total 2 4 1 1 2 217.3 395.9 101 97.8 Catolicism 4 2 0 3 3 87.8 0. se pot suprapune formând sincretisme complexe. Nogent sur Marne.3 0 1 O detaliere a acestor sisteme religioase o face printre alţii.-M. Tabelul nr.1 Sincretism 5 0 0 5 0 0. Un caz particular îl reprezintă totemismul care se deosebeşte prin influenţa asupra structurii societăţii.2 2. greco-romană) şi sub o formă modernă este întâlnită în subcontinentul indian (hinduism). antichitatea clasică şi perioada dominaţiei occidentale (Smart. Nicole în Précis d’histoire des religions. -politeismul.7 0.7 Hinduism 3 0 0 3 1 0. islam) dar rudimentar prezent în aproape toate religiile.3 0. care nu admite existenţa divinităţii dar poate lua o formă religioasă. fiecare fiind dominată de unul sau mai multe sisteme religioase. 1990. 136 .6 .3 73.2 74. încurajează venerarea mai multor divinităţi.8 Mozaism 1 2 0 1 0 5. cazul budismului sau antireligioasă. În evoluţia fenomenului religios pot fi deosebite patru momente cruciale : preistoria. cazul marxismului căruia însă cultul personalităţii şi fastul oficial îi conferea adesea o alura religioasă. revoluţia neolitică.1 18. J.1 1.9 2.2 .4 33.2 15 3.8 0.3 8.2 Budism 1 0 0 1 0 0. A caracterizat majoritatea religiilor din Antichitate (egipteană.3 protestante 88. La fel de complicată ca şi structura etno-lingvistică. aflate în raporturi ierarhice complexe.2 0.8 Culte 2 8 9 1 1 3.2 0 . care pune în centru o divinitate unică dar admite şi existenţa altora.5 04.7 .1 0 .5 1 .pers.9 . A fost specific unor popoare antice.5 Islamism 3 4 6 2 8 0. -dualismul. -animismul care se distinge prin cultul spiritelor care animează forţele naturii sau îşi au originea în sufletele celor dispăruţi. fiecare având un totem (de regulă o plantă sau un animal) drept protector196. a binelui şi a răului sau a luminii şi a întunericului.1 2 Culte 2 1 2 1 2 116. Dintre numeroasele curente religioase de acest tip. care consideră că lumea este rezultatul unei lupte între două forţe contrarii. creştinism. aceasta se remarcă şi prin mobilitatea mai accentuată. 1999). Ed.1 8 .religios le-a luat de-a lungul timpului.6 8.5 1. -ateismul.3 Animism 8 0 0 2 5 3 4 196 O ceania 1 2. chiar la nivel individual se pot produce modificări pe parcursul vieţii.6 0 e orientale 35 54.25 : Structura confesională a populaţiei mondiale în anul 1950 Mil.1 0 . grupuri sociale se pot schimba mult mai rapid. -henotismul. difuzându-se în spaţiu şi conducând astfel la suprapunerea unor straturi diferite care complică studiul structurii confesionale a populaţiei.3 .2 4.3 0 . aşa cum apar ele diferenţiate de către istorici : -monoteismul.7 73.1 0 . specifică în primul rând religiilor apărute în Orientul Apropiat (mozaism.8 02.6 43.de l’Institut Biblique. bazat pe convingerea că există un singur Dumnezeu.6 71. mesopotamiană.2 501.4 .5 . specifice în Antichitate sau în Evul Mediu singurul relict este cel zoroastrian.4 creştine orientale 02. Caracteristicile confesionale ale unor popoare.8 112.8 3.8 3 .3 5 .

4 27. tisme 242. 0.3 7 3 5 3 3 1 1 Islami 1 1 1 9 3 7 0. 1 0 2 0. 0.9 1 1 orientale Animi 2 0. IV.8 37.8 30.7 24. 4 1 1 1 2 protestante 43.8 18. 0. sincretismele orientale se referă la practica concomitentă a doctrinelor budiste.7 1 0.26 : Structura confesională a populaţiei mondiale în anul 2001 Mil.8 7.3 0.1 6 6 9 3 Budis 4 0.1 0.4 4. cultele creştine orientale înglobează ortodoxismul şi cultele necalcedonice inclusiv cele unite cu Roma. 137 . 1. 1.Structura populaţiei pe grupe de vârstă Unul din cei mai importanţi parametri ai unei populaţii este şi modul în care aceasta este structurată în profil cronologic. zoroastrismul. 0. IGN.7 1 6 9 2 Sincre 1 0.1 6 6 9 3 Sursa : estimări după Atlante Anuario de Agostini. 0.pe T E R A A A A O rs. 4 0.8 9.2 6.4 81. 1.7 1 0 0 1 0 0 0 0 1.7 5 74. sm 26.3.9 9 5. 2. Notă : estimările se referă la apartenenţa culturală şi nu la opţiunea individuală.4 13. ediţiile dintre 1960-2000.8 1 2 1. 0. religii 8.1 97 6.7 721 12. bahai’ismul şi alte sisteme religioase cu o iradiere mai restrânsă. Note: cultele neoprotestante sunt înglobate la cele protestante.4 33. 4 1 8. creştine 25.1 6 Culte 5 1 2. 6. confucianiste sau şintoiste. 0. Novara. regiuni sau localităţi.4.3 40.7 1.3 9 3 Hindu 8 0.9 11. 1 0.7 44.9 Catoli 1 3 0. 0.5 5 04.6 Sursa : estimări după Atlante Anuario de Agostini. cu un rol determinant în dinamica naturală. 1 1 2 3 8. 3. sm 5. m 09. Raportul între grupele de vârstă determină ponderea populaţiei în vârstă de muncă. Un rol esenţial în acest sens îl are ponderea populaţiei feminine în vârstă de 15-49 ani.6 7 1 5 orientale Mozai 1 1. active sau efectiv ocupate deci resursele de forţă de muncă ale unui stat. taoiste.3 52. 0 8 1. cism 133. 0.2 Culte 3 1 1 2 4 9. 5. la categoria alte religii sunt înglobate sikhismul.6 6 Alte 2 0. IGN. 0.6 2 1 04.9 56. 1.6 91. jainismul. Novara.5 65. ism 79 5 74.9 0.6 Alte religii . 0. 0. Acelaşi raport influenţează capacitatea de reproducere a unei anumite populaţii. 0. 0 8 1.7 4. 0. sm 329. ERRA uropa usia sia frica merica merica ceania de N de S Total 6 5 1 3 8 4 3 3 134.2 3 1 239. ediţiile dintre 1960-2000. Tabelul nr.

La fel de importante sînt şi efectele tranziţiei demografice. în primul rând scăderea rapidă a natalităţii sau dimpotrivă menţinerea unor valori ridicate ale acesteia pe durata mai multor generaţii. Modul de structurare a populaţiei unei unităţi date.N. dar în ultimul timp se generalizează pragul de 64 de ani) şi populaţia vârstnică (peste 60 de ani ori tot mai frecvent peste 65 aşa cum apare în statisticile O. Într-un astfel de triunghi pot fi înscrise practic n puncte. de obicei procesele dinamice le devansează pe cele structurale. scăderea natalităţii la un moment dat va afecta structura pe grupe de vârstă pe întreaga durată de viaţă a acelei generaţii. Spre deosebire. Prin interpolarea valorilor se poate obţine poziţia unei unităţi oarecare. în ansamblul unităţilor luate în calcul. unde ponderea populaţiei între 20-30 ani în rândul imigranţilor din prima generaţie este de 29%. indiferent de modificările dinamice ulterioare. 138 . dispersia lor fiind legată de ponderile specifice celor trei subpopulaţii. este deosebit de mare. feminin) specifice fiecărei generaţii (din cinci în cinci ani sau din an în an). populaţia respectivă este numită staţionară. directorul de atunci al Biroului Federal pentru Recensământul populaţiei. instituţiile de ocrotire a sănătăţii şi de asistenţă socială trebuind să fie corelate în aşa fel încât să corespundă necesităţilor. Aceste modele grafice sunt foarte sugestive şi sunt foarte 197 Piramida vârstelor a fost inventată de generalul american Francis Walker. influenţând astfel capacitatea de repoducere a populaţiei. Pot fi utilizate şi în scopuri comparative. putând fi astfel afectate anumite contingente de populaţie (bărbaţii tineri între 20-50 de ani). localităţi etc. populaţia adultă (15-59 sau 20-59 ani. diferenţiat pe sexe. Pragurile de 15 şi 65 de ani sunt utilizate de statele occidentale. Este cazul clasic al S.U).) şi cu speranţa de viaţă la naştere superioară acestui prag. în 1870. în timp ce calculat la nivelul întregii populaţii nu depăşeşte 15%. Aceste trei componente pot fi uşor reprezentate prin intermediul diagramelor triangulare. Dacă cei doi indicatori sunt constanţi iar creşterea naturală este nulă. Foarte evident este acest fenomen în statele petroliere de la Golful Persic unde ponderea populaţiei de 20-35 ani ajunge la circa 40%. De obicei structura pe grupe de vârstă este studiată pornind de la trei mari categorii : populaţie tînără (0-15ani sau 0-19 ani în unele cazuri). Regiunile cu plecări masive (emigraţie) înregistrează proporţional. Sensibilitatea la fenomenele conjuncturale. De exemplu.) şi realizare astfel a unor sugestive tipologii. prin suprapunerea valorilor a două unităţi diferite sau pentru studii diacronice în scopul observării modificării în timp a structurii pe vârste a unei unităţi date. în funcţie de speranţa medie de viaţă la naştere. în funcţie de dominanţa unor categorii. o scădere a ponderii populaţiei în vârstă de muncă (antrenată de obicei în aceste mişcări) şi implicit o creştere a grupelor vârstnice (peste 60 ani) paralel cu reducerea celor tinere (0-19 ani). vârsta recrutării forţei de muncă etc. la femei fiind de numai 22% iar la bărbaţi de 58%. care folosesc un triunghi echilateral ale cărui laturi sunt divizate în procente de la 0 la 100%. fiecare corespunzând uneia din cele trei mari grupe de vârstă. Structura populaţiei pe vârste la un moment dat depinde aşadar de evoluţia curbelor natalităţii şi mortalităţii în ultima sută de ani.U. La fel de utilizate în analiza acestor structuri sunt piramidele structurale care constau în dispunerea într-un sistem de drepte perpendiculare a proporţiei celor două sexe (masculin.A. prin divizarea în sectoare a dreptei perpendiculare pe bază197. depinde de particularităţile evoluţiei indicatorilor demografici principali. pentru clasificarea unor unităţi (state. în coformitate cu legislaţia muncii (vârsta pensionării. în statele sau în regiunile spre care se dirijează aceste fluxuri migratorii se constată o creştere anormală a populaţiei în vârstă de muncă. Structura pe grupe de vârstă influenţează în mod direct şi morbiditatea unei populaţii. Un alt factor esenţial care controlează structurarea unei populaţii pe vârste este şi mobilitatea. conflicte armate mai ales. din combinarea cărora rezultă ponderi specifice fiecărei grupe de vârstă. în funcţie de acest aspect fiind necesare anumite dotări sociale sau producţia unor mărfuri şi servicii specifice anumitor categorii de vârstă. fiind des utilizat în scopuri comparative.Informaţiile referitoare la structura pe grupe de vârstă sînt indispensabile oricărei planificări economice a teritoriului. Corelaţia între dinamica şi structura populaţiei este astfel foarte puternică.

dar cu valori de peste 20% se înscriu şi unele state din estul Asiei sau din America de Sud (Singapore.2 după ce mult timp „recordul” a fost deţinut de Suedia). rezolvarea acestei dileme trebuie căutată după cum se pare în soluţii endogene prin stimularea natalităţii. cel mai îmbătrânit stat din lume fiind în acelaşi an Italia cu un Iv de 1. în Germania s-a ajuns în anul 2001 la numai 41. Grecia. al XIX-lea. accesibile în prezent cu ajutorul programelor informatizate. 7. în cazuri extreme ajungându-se la îngroşarea excesivă a părţii superioare. Pentru a avea o imagine de ansamblu asupra diferenţierilor structurale dintr-un anumit spaţiu. mai ales în sudul şi estul Europei (Germania. China. Un raport supraunitar demonstrează deja o îmbătrânire avansată. începută în Europa. Problema asigurării înlocuirii forţei de muncă a devenit capitală în Europa. de exemplu.) dar şi în Japonia sau Hong Kong. în care Iv este indicele de îmbătrânire. Spania. Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung. Ponderea vârstnicilor (peste 65 de ani) este foarte mare. dar acest surplus nu mai reuşeşte să acopere deficitul din cauza natalităţii extrem de reduse. frecvent între 15-20% în Europa unde valorile minime tind să scadă sub această valoare (Italia. Efectul acestora este tocmai tendinţa menţionată. fapt care demonstrează că îmbătrânirea demografică tinde să devină o problemă planetară după ce a fost considerată un caz particular aplicabil doar câtorva state dezvoltate din Europa.A. Populaţia adultă din aceste state atestă pentru moment un potenţial încă ridicat al forţei de muncă. în majoritatea statelor europene dar peste 40% au depăşit vârsta de 40 de ani). încă din sec. Ax. Piramidele din categoria menţionată prezintă un Iv cu valori care tind spre 1(în România era de 0. care poate exprima cu maximă claritate evoluţia proceselor specifice într-un spaţiu dat. cu tendinţa de depăşire a valorilor populaţiei tinere. Ponderea populaţiei adulte este ridicată.). de îngustare a bazei piramidei şi de îngroşare la mijloc şi la partea superioară. 26) de regulă sub 25%. prin revigorarea populaţiei tinere adulte (20-40 ani). Spania dar şi în Japonia). Acest proces poate fi exprimat matematic astfel : Iv = Pv/Pt.25. Studiul piramidelor structurale la nivelul statelor Globului pune în evidenţă existenţa unei game variate de structuri. specifice statelor dezvoltate – de forma unui clopot sau a unui balon. Situaţia se agravează rapid în cele mai multe state europene.utilizate pentru că dau o imagine sintetică. Italia. poate fi exprimat printr-o piramidă medie.U. Un caz particular îl prezintă S.5 pentru 5-9 ani etc. depăşind cu mult 50%. paralel cu reducerea mortalităţii şi creşterea speranţei de viaţă la naştere. populaţia totală. dar acesta se concentrează la vârstele de peste 40 de ani. 139 .5% populaţie în vârstă de muncă (faţă de 46% în 1991)198. în care Pa. în care natalitatea se păstrează la un nivel superior celorlalte state dezvoltate datorită specificului populaţiei imigrate din statele latinoamericane. În statele aferente. mai ales cele ierarhic ascendente. ponderea populaţiei sub 15 ani este tot mai scăzută (tab. foarte utile sunt clasificările tipologice. În această categorie. Bulgaria etc. restrîngerea continuă a tineretului fiind o ameninţare la fel de mare ca şi sporirea rapidă a ponderii vârstnicilor (circa 60-65% între 15-64 ani. cunoscut drept procesul de îmbătrînire demografică. Coreea de Sud.74 în 2001. proprie fiecărei clase (tip). comunicat din mai 2002. este efectivul fiecărei Pt tranşe de vârstă.Mikrozensus 2001. expresivă a structurii pe vârste dar nu pot fi utilizate decât pentru o singură unitate (cu excepţia menţionată anterior). Trebuie spus că în statele europene se fac încă resimţite urmările celor două războaie mondiale care îngustează excesiv grupele de vârstă născute în timpul conflagraţiilor când natalitatea s-a redus 198 Cf. Rezultatul obţinut. distincţia esenţială fiind aceea dintre piramidele specifice statelor dezvoltate care au parcurs integral tranziţia demografică şi cele caracteristice statelor în curs de dezvoltare în care acest proces se află în diverse stadii de evoluţie: a)piramidele cu tendinţa de îngustare la bază.) şi Pt.5 pentru 0-4 ani. Pv populaţia vârstnică (peste 60 sau 65 de ani după caz) şi Pt populaţia tânără (0-14 sau 0-19 ani după caz). Mult timp afluxul de imigranţi a constituit o soluţie. este vârsta medie a fiecărei tranşe (2. Evoluţia procesului de (Pa * Ax ) îmbătrânire este ilustrată şi de calculul vârstei medii : ∑ . Aceste forme sunt determinate de reducerea puternică a natalităţii. Uruguay etc.

Vîrful piramidei este extrem de îngust.27 : Structura populaţiei pe grupe de vârstă între 1980-2000 (în %) Continen 0-15 ani Peste 65 ani Indicel tul (regiunea) e de îmbătrînire 1 1 2 1 1 2 1 2 980 990 000 980 990 000 980 000 199 Cf. Această formă este determinată de menţinerea unui nivel înalt al natalităţii. Decalajele dintre cele două categorii de state se vor menţine prin inerţie. procesul de îmbătrînire avansează mai rapid. sub forma îmbătrînirii la bază199.Sardon. în statele în curs de dezvoltare trebuie să susţină mai mulţi copii. cazul Chinei în primul rând. b)piramidele cu baza larg desfăşurată. Tot aici. a populaţiei Globului. Paris 140 . Factorii enumeraţi anterior pot modifica aceste previziuni.5% în 1970 la 31% în 2000 şi cel mult 24. datorită conjuncţiei dintre creşterea speranţei de viaţă la naştere şi scăderea drastică a natalităţii. la vârste comparabile. Din această combinaţie rezultă o proporţie ridicată a populaţiei tinere. de la 5. nr. de regulă peste 40 %. caracterizează statele în curs de dezvoltare.8% în 2025.XXI aceste efecte vor dispărea treptat şi este de aşteptat ca procesul de îmbătrînire să se accelereze. grupele de vârstă sub 15 ani fiind tot mai puţin numeroase. Population. previziunile conducând la o situaţie catastrofală cu ponderi de 25-30% vârstnici în anul 2025. dar în prezent aceasta a atins valori minime. indisponibilizarea fizică este de natură să mărească acest indice. G. Africa) fiind deja puternic resimţite. Procesul de îmbătrînire s-a manifestat mult timp numai ca urmare a reducerii natalităţii.). Anterior.P. apropiindu-se sau depăşind pragul de 10% populaţie vârstnică. Statele de la Golful Persic se disting astfel prin ponderea mai redusă a populaţiei tinere şi o pondere disproporţionată a populaţiei adulte (masculine mai ales) datorită imigraţiei masive a forţei de muncă (Qatar şi Kuweit cu peste 70% adulţi). În ultimele decenii aceasta este însoţită de îmbătrînirea la vîrf. populaţia activă (ocupată). mai ales acolo unde tranziţia demografică a debutat mai timpuriu.5% în 1970 şi 7% în 2000 se va depăşi 10%în 2025. adesea peste 50% în unele state africane sau din Orientul Apropiat. Turcia. Indicele de dependenţă care măsoară acest raport are astfel valori mai omogene la nivel mondial : Id=Pi/Pa. cea mai vizibilă îmbătrînire producându-se tot în statele dezvoltate. Care dintre cele două situaţii este mai favorabilă este greu de apreciat. Prognozele indică o îmbătrînire rapidă. populaţia inactivă (neocupată) iar Pa. scăderea mortalităţii infantile atenua într-o anumită măsură fenomenul de îmbătrînire.3/1999. inevitabilă. Iran. statele din Asia Centrală etc. Ponderea populaţiei adulte este în general mai redusă în această categorie de state (circa 50%). chiar şi în multe state în curs de dezvoltare tendinţele de îmbătrînire se vor manifesta viguros în perioada imediată. Aceasta nu înseamnă că statele aflate în prezent la adăpost de acest pericol sunt complet ferite. în paralel ponderea tinerilor reducându-se de şa 37. Un caz particular îl prezintă şi statele latino-americane şi cele din sud-estul Asiei unde baza piramidei a început să se îngusteze. În primele decenii ale sec. paralel cu menţinerea unei mortalităţi generale mai ridicate.drastic dar şi pe cele mobilizate. INED. Tabelul nr. faţă de ţările în curs de dezvoltare. Prezenţa unor valori ridicate ale unor fenomene precum şomajul. cu valori mai ridicate în statele latino-americane şi foarte coborîte în Africa subsahariană. de obicei tinerii buni de luptă. Situaţii similare se întîlnesc şi în unele state musulmane recent intrate în faza de accelerare a tranziţiei demografice (statele din Maghreb. J. redusă rapid după vârsta de 20 de ani. prin scăderea continuă a mortalităţii la vârstele foarte avansate. lupta împotriva morbidităţii fiind dusă aproape exclusiv la vârstele înaintate. ponderea vârstnicilor variind între 3 şi 6 %. fluxuri inevitabile de populaţie tînără dinspre statele cu presiune demografică puternică (sudul Asiei. Dincolo de acest tablou general al „Lumii a Treia” există o serie de diferenţe în funcţie de nivelul de dezvoltare şi de avansul tranziţiei demografice. Les facteurs du vieillissement démographique. Pi. în care Id este indicele (rata) de dependenţă. încât se poate afirma că în timp ce ţările dezvoltate adulţii au în întreţinere mulţi vârstnici.Calot.

6 2.31 0 .9 3 3.10 7.5 1 3.5 3 1 3 3 3 6 1 2. . 7 2. .11 0 .08 2. 6 2.8 2 6.06 2. . 7. . 9 2.17 5.6 3 0.6 6.7 2 3. 9.06 5.8 4 6.81 0 . 1 6.1 4 4.12 0 .39 0 .30 0 .78 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 141 .2 -CentralSudică 2. 3 1 3.1 AMERI CA 2. 1 2.5 1 3.1 2 5.12 1 . 5 4.15 1 .7 2 8.TERRA 4. 4 4.1 4.1 4. 5 4. .3 1 7 2 9.7 -de Vest 9.0 -de Est 7.5 3 5 4 0 3 7 4 7 4 7 4 6 3 9 2 3 3 5 3 6 3 4 3 4 2 7 2 0 2 1. .9 3 8.1 2 1.58 1 . 6 6.7 2 6.7 2 2.1 -de SudEst 2.79 0 .7 1 4.2 3 5. 9 3.6 -Centrală 6. .18 0 .52 4.0 1 3.3 4 8.77 1 .2 -de Est 8.2 3 3.2 3 7.69 0 .15 4.60 1 .71 1 .3 AFRICA 6.07 0 .06 0 . .2 -de Nord 2.3 4 7.7 2 0.07 4.8 7.3 3 0.6 7. 9 2.1 -de Sud 1. 8 8.87 0 .19 3.14 0 .9 3 1.4 2.24 0 .Rus ă 2. 0 6.2 1 9.0 4 9. 0.1 2 7. .62 0 .8 -de Vest 7.4 3 2.3 -de Sud 8. .8 4 5.9 1 4.25 1 .6 -de Nord 3.8 4 5.6 4 7. 0 6. 3 6.5 6.4 1 4.8 4 3. . 4 1 4.9 -de Sud 1.11 4.47 1 .3 Fed.06 0 .14 0 . 8 4. 7 5.8 1 2.9 4 7. 8 2.19 0 .5 EUROP A 1.8 3 5. 1 3.9 3 4.6 -Caraibe 6.52 0 .4 1 4.24 8.10 7. 6 4.95 0 .3 1 8.9 1 2. 4 8. 5 5.06 2. .5 4 7.4 3 2.06 0 .1 1 3. 5 3. .4 7 1.4 4 1. 4 1 3.8 1 1.4 4 1.22 0 .6 1 1.4 1 6.6 4 6.13 0 . 1 9.0 -de SudVest 4.8 1 5. 3 4.8 6.3 4 7.5 4 6. .1 -Centrală 1.10 4. 0 4.5 OCEAN IA ASIA 6.8 2 6 2 0.34 6. .11 0 .1 -de Nord 9. 0 1 2.1 1 5. 8 9.2 3 1.9 3 0. 4 4. .2 5.7 -de Est 4.

6 8.1 7.7 3.7 5.4 5.0 .8 1.0 2. 6.6 .1 .0 6.8 2.2 0.3 3.0 7.8 .8 Pakis 3 4 4 3 5 5 5 6 5 3 3 5 tan 7.4 .7 8.8 6.5 .0 .U. The 2000 Revision.4 8.8 1.3 2.5 0.9 5.4 2.7 1.U.4 9.1 8.1 3.4 .2 1.3 5.9 5.9 . O.1 6.1 2.8 6.7 5.3 .7 6.3 .2 3.1 2.7 3.6 .6 0.0 .4 ..2 3.0 7.9 6.0 3.4 4.1 8.9 5.9 6.0 6.4 .8 3.2 .5 .2 .6 2.0 .9 3.1 1.6 4.3 8.3 Brazi 4 4 3 2 5 5 6 6 2 3 5 1 lia 2.9 . New York şi World Population Data Sheet.5 .1 Indon 3 4 3 2 5 5 6 6 4 3 4 8 ezia 9.3 Thail 3 4 3 1 5 5 6 6 4 3 5 1 anda 6.2 6.5 6.0 .3 .7 5.3 7.3 1.7 9.5 1.6 0.2 1.5 8.4 0.7 4.9 1.6 142 .8 7.9 .2 .4 .28 :Structura populaţiei pe grupe de vârstă în principalele state ale Globului între 1950-2025 (estimări şi proiecţii.2 6.3 3.1 3.9 5.1 4.5 7.1 Bangl 3 4 3 2 5 5 5 7 3 3 3 5 adesh 7. Tabelul nr.5 7.9 2.0 6.2 2.1 .0 Turci 3 4 3 2 5 5 6 6 3 4 5 9 a 8.7 .3 1.1 .9 9.1 8.1 8.2 .5 .9 9.6 1.5 9.1 .9 8.6 1.4 .9 Filipi 4 4 3 2 5 5 5 6 3 2 3 7 ne 3.6 .2 . 2 2 2 1 6 6 6 6 8 9 1 1 A.9 7.4 4.6 9. Population Reference Bureau.9 India 3 4 3 2 5 5 6 6 3 3 4 8 8.2 .4 .3 4.1 .9 .9 4.9 2.0 3.9 0.2 3.8 Japon 3 2 1 1 5 6 6 6 4 7 1 2 ia 5.8 7.7 9.9 1.6 5.0 .5 .3 .8 8.2 2.7 4.5 4.9 9.7 9.8 1.9 8.3 2.7 2.6 5. ediţiile din 1990-2002.6 .2 8.5 .7 0.4 5.0 Egipt 3 4 3 2 5 5 5 6 3 4 4 8 9.3 2.7 . New York.6 4.8 2.5 3.6 6.3 4.9 .0 Germ 2 2 1 1 6 6 6 6 9 1 1 2 ania 3.0 .5 2.3 2.1 .5 9.7 Etiop 4 4 4 4 5 5 5 5 3 2 2 3 ia 4.1 7.5 .4 .2 .1 9.4 0.7 .1 5.7 8.3 S.4 0.0 Feder 2 2 2 1 6 6 6 6 6 7 1 1 aţia Rusă 8.3 6.1 3.0 .3 .3 .N.1 .4 4.9 0.2 Iran 3 4 4 2 5 5 5 6 5 3 3 5 9.7 .1 5.4 5.1 1.0 3.7 8.8 8.2 Vietn 3 4 3 2 6 5 5 6 3 4 4 7 am 4.7 2. în %) Statu 0-14 ani 15-64 ani 65 ani şi peste l 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 950 970 995 025 950 970 995 025 950 970 995 025 China 3 3 2 2 6 5 6 6 4 4 6 1 3.2 8.9 2.1 6.Surse : World Urbanization Prospects.6 7.0 .5 .0 3.1 5.3 .7 Niger 4 4 4 3 5 5 5 5 2 2 2 3 ia 5.2 .7 5.7 .5 4.8 Mexi 4 4 3 2 5 4 5 6 4 4 4 9 c 2.8 .9 .

0 0.Regat 2 2 1 1 6 6 6 6 1 1 1 1 ul Unit 2. Astfel.9 5. IV.0 7.5 8. Mortalitatea masculină mai ridicată.9 . modificarea comportamentului demografic etc.7 2.5 9. tutun şi droguri dar şi a participării 200 201 Cf.0 2. R.A.1 3.6 7.RB.9 2. Himes. al doilea se referă la procesul în cursul căruia această proporţie este în creştere 200. 314-322.9 Ucrai 2 2 2 1 6 6 6 6 7 9 1 1 na 7. Acest proces nu este continuu ci prezintă discontinuităţi (creşteri bruşte sau plafonări) datorate influenţei unor modificări endogene (căderi sau relansări ale natalităţii ori ale mortalităţii) sau exogene (migraţii. „albii“ se află întro fază avansată a acestui proces spre deosebire de „negri“ sau „hispanici“ (cf.7 4. 143 . rasiale sau confesionale care alcătuiresc populaţia acestei ţări. bolilor profesionale. Este motivul pentru care unii specialişti susţin că fenomenul îmbătrânirii nu poate fi „combătut” decât prin creşterea natalităţii. conflicte) 201.8 5.2 R. structura pe sexe a populaţiei este foarte echilibrată. În general.0 . Acest fals efect ascunde însă o netă diferenţiere a procesului de îmbătrânire între diversele componente etnice.3 4. Elderly Americans.N.6 . New York..1 Franţ 2 2 1 1 6 6 6 6 1 1 1 2 a 2.9 . Implicaţiile economice provin mai ales din creşterea numărului de pensionari care poate modifica în sens negativ indicele de dependenţă dar şi din creşterea vârstei medii a populaţiei active. la vârstele tinere se înregistrează în mod obişnuit o dominare a sexului masculin ca urmare a unei natalităţi superioare cu circa 5%.9 .9 2.3 4. structura pe vârste devine mai tânără sau mai îmbătrânită decât cea ideală.8 . Îmbătrânirea este astfel mai degrabă un fenomen rezidual. europeni în primul rând.5 1.6 Sursa: adaptare după World Urbanization Prospects. conduce la o „întinerire“ a populaţiei. Structura ideală a unei populaţii staţionare este considerată următoarea : 24% tineri. fiind în acelaşi timp un efect al scăderii natalităţii dar şi o cauză suplimentară a acestuia. 4 4 4 4 5 5 4 5 3 2 2 2 Congo 3.4 5.4 2. consumului de alcool.9 6. 46% adulţi şi 30% vârstnici. Le vieillissemment de la population : défi et contradiction.D. Un surplus de populaţie tânără are ca efect imediat scăderea mortalităţii la fel cum un deficit implică o creştere a acesteia.5 2. cu efecte majore asupra productivităţii muncii ori asupra cheltuielilor salariale (personalul mai experimentat şi cu vechime este de obicei mai bine remunerat).8 0. Implicaţiile demografice ale acestui proces sunt contradictorii.9 5.2 5.1 4.4 1. Population Today. consecinţă a unei frecvenţe sporite a accidentelor.U. unde imigrarea continuă a hispanicilor. Noţiunea de îmbătrânire demografică are un dublu sens : primul se referă la situaţiile în care se observă o pondere ridicată a persoanelor în vârstă.2 5.1 7. imigraţia fiind un factor suplimentar de creştere a ponderii populaţiei vârstnice pe termen mediu. dificil de măsurat.4 .7 4.2 6.6 8.9 4.4 4.3 9. vizibil mai ales în „îmbătrânirea mentalităţilor”.7 5. pp.3 5. C.2 5.4/2002). nr. Trebuie spus că nici un stat nu se încadrează practic în acest model al populaţiei staţionare datorită incidenţei celorlalţi factori (mobilitatea. 3/1993. P.9 9. The 2000 Revision. 2000 Procesul de îmbătrânire a structurilor demografice au generat un interes deosebit din partea specialiştilor.0 0.6 5. Este cazul S.Structura populaţiei pe sexe În mod normal.0 5.8 9. predilect în sud-vest. Espace/Population/ Société nr.5. Implicaţiile sociale provin din combinarea cu procesele de feminizare şi pauperizare la care se adaugă creşterea bugetului asistenţei sanitare.9 2.7 2. efect al mecanismelor care se manifestă la alte nivele ale structurii pe vârste.3 8.U.Paillat.9 1. Implicaţiile psiho-sociale constituie mai degrabă un risc.3 Italia 2 2 1 1 6 6 6 6 8 1 1 2 6. nivelul fecundităţii este mai mare sau mai mic decât cel necesar înlocuirii generaţiilor.3 0.).L. consecinţă a faptului că la sexul masculin atât natalitatea cât şi mortalitatea sunt sensibil mai ridicate decât la cel feminin.O.9 5.2 6. Dacă.

Acesta este un efect al pierderilor umane imense (17 mil. acest fenomen este de obicei evident acolo unde domină muncile grele (industria extractivă.A. Kamceatka. În situaţii extreme la nivel mondial s-au înregistrat şi stări anormale. astăzi bărbaţii prezentând o raritate la peste 70 de ani în state ca Rusia sau Ucraina (24% masculin). Tipice au fost în Europa statele mediteranene precum Portugalia cu 47. cu 64.5% masculin înainte de 1985 sau Malta. Venezuela.S.U. În Asia de Sud-Vest se remarcă Yemenul cu 48% masculin iar în sudul Africii. prin revenirea celor plecaţi pentru lucru dar şi pentru că fenomenul antrenează tot mai mult şi populaţia feminină.U. Tipice sunt statele petroliere de la Golful Persic (E. Raportul numeric între cele două sexe. unor centre miniere din Munţii Apuseni sau petroliere din bazinul Tazlăului Sărat.1% bărbaţi şi 49.). regiunile şi localităţile cu bilanţ migratoriu negativ. Rusia (46. Qatar cu 63. Astfel şi acest stat dezvoltat s-a raliat la procesul de feminizare determinat de creşterea speranţei de viaţă la naştere (în 1999 circa 48. marchează în general o egalitate aproape perfectă la nivelul populaţiei mondiale : 50.5% masculin în 1990. Astfel de situaţii sunt încă frapante la state ca Ucraina (46. În mod curent statele. benevol sau altădată forţat. Noua Zeelandă. deşi continuă să constituie principala destinaţie a migraţiei internaţionale nu mai deţin o preponderenţă masculină ca în trecut. unde se constată o reducere sensibilă a ponderii populaţiei masculine după 1980 ca urmare a speranţei de viaţă mai reduse a bărbaţilor (49. Pe plan regional. au fost imense (actuala generaţie de 80-85 ani). Germania (48. Nauru). echilibrează proporţia celor două sexe. Trebuie remarcat că şi în acest domeniu.A. după 20 vârsta de ani iar de la 4045 de ani sexul feminin devine dominant. unde populaţia masculină vine adesea temporar. Oceania sau America Latină (Singapore.7%masculin). situaţie care se accelerează după 65 de ani. România prezintă o situaţie mai apropiată de aceea a statelor din sudul Europei.9%masculin).2% masculin ori unele insule din Antile precum Grenada cu 47. Mobilitatea teritorială deformează la rândul ei profund structura pe sexe prin participarea prioritară a forţei de muncă masculine la migraţiile interne sau internaţionale. dezvoltat paralel cu creşterea populaţiei vârstnice.9%femei. Acest echilibru este frecvent perturbat de efectele conflictelor militare. Australia. generatoare de vicii şi probleme sociale inerente ca în cazul tinerelor oraşe miniere din insula Bougainville (Papua-Noua Guinee) unde în 1975 peste 88% din populaţie era constituită din bărbaţi. Dezechilibrul era şi mai mare după război dar s-a redus treptat în următoarele decenii.5%masculin) sau în alte state din Europa central-estică.6%) dar şi unele state atractive din sud-estul Asiei. în mod obişnuit se produc creşteri anormale ale ponderii populaţiei feminine. de mobilitatea teritorială. Aceste valori s-au modificat sensibil în ultimele decenii.2% masculin. efect al reducerii imigraţiei individuale în favoarea celei familiale dar şi a ponderii mai reduse a imigraţiei în creşterea totală a populaţiei. sau 9% din populaţie. mai rapid în Germania prin intermediul migraţiilor pentru muncă. urmare a plecării tinerilor adulţi. exploatări forestiere) mai ales dacă şi condiţiile climatice sunt foarte grele. în fosta U. cu un bilanţ migratoriu pozitiv cunosc tendinţa generală de creştere proporţională a populaţiei masculine. Un dezechilibru evident între sexe este încă prezent în statele angajate masiv în ultimul război mondial unde pierderile umane. S. şantiere de construcţii. În România este încă un fenomen caracteristic bazinelor carbonifere din Oltenia (Motru-Rovinari). orice diferenţă între proporţiile celor două sexe la vârste avansate fiind imputabile mortalităţii diferenţiale care cel puţin în Rusia afectează foarte mult bărbaţii înainte de 70 de ani. dar în ultimul timp şi unor regiuni rurale profund afectate de exodul rural care a antrenat masiv populaţia feminină (cazul unor arii largi din Podişul Bîrladului de ex. de tratamentul inegal al femeilor în unele societăţi etc. regiunile. În perspectiva imediată acest efect va dispărea. localităţile polarizatoare. cazul unor regiuni ale Siberiei – Yakuţia.active la conflictele militare.).7% în 2002). Botswana cu 46. femeile având o participare tot mai semnificativă atât pentru a ocupa locurile de muncă excedentare cât şi pentru reîntregirea familiilor. în rândul bărbaţilor mobilizabili. La celălalt pol. în statele.S.7% din populaţia acestui stat era de sex masculin). 144 .R.3%masculin în1992 şi 48. ultimele decenii au modificat profund structura populaţiei imigrate. de stările sociale specifice diverselor comunităţi.

1 1.7 9. dezechilibru şi mai evident la unele unităţi teritoriale mici cu standard economic înalt şi cu o tendinţă de concentrarea a unor pături sociale vârstnice.2 -de 5 4 4 5 5 4 4 Vest 0.1 0.8 0.5 0.1 9. ediţiile din 1979 şi 1999 F 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 145 .6 Caraibe 9. Este de altfel o situaţie tot mai frecventă in estul Europei unde emigraţia forţei de muncă feminine este foarte importantă.5 8.9 9.27).5 1.7 Nord 9.6 1. genera o dominanţă masculină.3 Sursa : Demographic Yearbook.7%. cazul Principatului Monaco cu 45.5 1.3 9.2 9.9 -de 5 4 5 4 -de 4 5 4 Nord 0.4 9.6 1. New York..4 9.6 -de Sud 5 4 4 5 EURO 4 5 4 0.1 0.5 4 5 4 5 -de Sud 4 5 4 Centrală 9. deşi după integrarea în comunitatea economică europeană această ţară a cunoscut un veritabil boom economic (50.9 0.6 0. Giurgiu.7 8.9 AFRI 5 4 4 5 AMER 4 5 4 CA 0.7 0.4 0.5% masculin). Nivelul de dezvoltare social-economică prin intermediul speranţei medii de viaţă la naştere generează procesul de feminizare în statele dezvoltate.7 8.4% faţă de 50. fenomen favorizat de atractivitatea climatico-turistică.6 Centrală 0.6 -de Est 4 5 4 5 4 5 4 9.3 9.8 1.1 9.0 9. Vaslui.4 -de 5 4 5 4 -de Sud 4 5 4 Sud-Vest 1.0 1.9 0. eviedntă încă.5 8.4 9.7 9.2 Nord 9.3 7.7 3.3 7.2 0.4 să 6.6 0.0 1.7 0. Sălaj) dar după 1990 situaţia s-a „ameliorat” prin disponibilizare.1 Sudică -de 4 5 4 5 Fed.1 9.6 0.3 PA 8.6 9. Este cazul unor centre ale industriei textile (Ivanovo şi Vladimir în centrul Rusiei de ex.) unde feminizarea populaţiei este foarte accentuată.3 9.5 0.9 5 4 5 4 -de Est 4 5 4 Central1.8 9.1 0. în scopul prestării unor servicii prost remunerate în paralel cu ocuparea masivă a bărbaţilor în muncile agricole specifice.6 0.9 0.Ru 4 5 4 Sud-Est 9.9 9. Există şi situaţii mai rare în care mobilitatea teritorială a antrenat masiv populaţia feminină. cu un evident specific profesional.1 9.N.U.4 OCEA 5 4 4 5 -de 4 5 4 NIA 0.1 9.4 0. O.3 Vest 8.9 2.9 9.Pe plan regional acest fenomen este larg prezent în regiunile rurale lipsite de suficiente locuri de muncă pentru bărbaţi.9 6.29 : Structura populaţiei pe sexe între 1975-1995 Contin 1975 1995 Contin 19751995entul -1977 -1997 entul 1977 1997 (regiunea) M F M F(regiunea) M F M TERR 5 4 5 4 -de Est 5 4 5 A 0.0 1.9 8.8 0. Teleorman.0 ASIA 5 4 5 4 -de 4 5 4 0.4 9.1 9.1 9.5 9.4 1.0 9. Tabelul nr.5 9.4 0.9 0. cazul unor judeţe mai slab dezvoltate din România (Botoşani. Un caz particular a fost pînă de curând cel al Irlandei unde emigraţia tradiţională a femeilor în Marea Britanie sau peste ocean. Proporţia populaţiei masculine în aceste state este simţitor mai redusă decât media mondială (48.1 3.4 ICA 9.9 9.1 9.5 8.6 0.6 8. corelat cu creşterea ponderii vârstnicilor (tab.3 0.4 0.1).7 2.

voit comuniste dar care în esenţă erau bazate pe inegalităţi mascate. reieşite nu din calitatea categoriilor privilegiate cât din acapararea funcţiilor vitale ale statului şi asigurarea controlului asupra societăţii şi individului. O diferenţă profundă marchează însă ţările dezvoltate de cele în curs de dezvoltare.Structura socială Structura socială prezintă un interes geografic deosebit în măsura în care conduce la apariţia unor clivaje sau diferenţieri spaţiale. Oamenii sunt fiinţe sociale pentru care apartenenţa la un grup este definitorie. progresul social din ultimele două secole a redus polarizarea la extreme a societăţii. În general se admite că diferenţele sociale sunt un rezultat al inegalităţii şanselor şi că eliminarea acestora este posibilă doar progresiv. apoi prin egalitatea politică şi în cele din urmă prin asigurarea unei egalităţi sociale. fiind profund implicată în organizarea. egalitatea juridică şi politică nu este perfectă date fiind diferenţele derivate din nivelul de educaţie. Acest dezechilibru este exacerbat de starea de inferioritate a femeilor în multe state din această categorie. Dictionnaire de sociologie.6.Structura social-economică a populaţiei Este o altă componentă esenţială în studiul populaţiei. mai greu de definit şi de obţinut. funcţionarea şi administrarea societăţii. Societăţile egalitare sunt specifice mai ales unor comunităţi primitive. Tipice din acest punct de vedere sunt uneel state din Melanezia (52%masculin) şi Asia Musonică (52. Această amprentă a subdezvoltării s-a menţinut şi în Europa.6. sex).).3% masculin în 1950 şi 51. Structura social-economică a populaţiei a fost dintotdeauna foarte complexă.4%masculin în Pakistan sau 51. pe când cea economică este mai mobilă. Un caz particular l-au constituit societăţile de tip sovietic. 146 . mai întâi prin egalitatea juridică. caracteristice comunităţilor evoluate. sunt numeroase întrepătrunderi fără să existe o suprapunere completă. În prima categorie de state.6% în Bangladesh sau în China) precum şi unele state musulmane sau din America Centrală. speranţa medie de viaţă la naştere redusă şi ponderea foarte mare a tineretului reprezintă tot atâtea explicaţii ale conturării unei anumite predominanţe masculine (50. India şi China se încadrează în aceeaşi categorie determinând uşoara preponderenţă a populaţiei masculine la nivel mondial.Dimpotrivă. Aceste grupuri se pot constitui pe diverse criterii dintre care cele mai importante derivă din poziţia pe care fiecare individ o ocupă în cadrul societăţii. Societăţile inegalitare. definită altădată de raporturile de putere care impunea constituirea unor clase sociale iar astăzi se manifestă în primul rând prin specificul profesiei. 1998). conducând şi la supramortalitate feminină (lipspă de asistenţă socială la repetatele naşteri. statutul social moştenit şi distribuţia veniturilor (R. În fond chiar şi în statele cele mai democratice. IV. Majoritatea societăţilor moderne sunt profund inegalitare. IV. lipsa asistenţei medicale acordată fetiţelor bolnave.Boudon. cu o economie complexă şi cu o diviziune internă derivată din combinaţia aptitudinilor şi performanţelor individuale sau de grup. Ordinea socială este de multe ori stabilită prin tradiţie (scrisă ori perpetuată prin cutume) fiind ceva mai rigidă. corespunzător diviziunii sociale a muncii şi a complicatelor raporturi de putere.7% masculin). Între cele două categorii de structură (socială şi economică).5% în 1997). cu o economie simplă şi o diviziune internă bazată mai degrabă pe caracteristicile biologice (vârstă.Pe parcursul unei vieţi individul poate să-şi schimbe mult mai lesne poziţia economică decât pe cea socială. muncile grele prestate în agricultură sau în activităţile casnice etc. aceasta concentrându-se la un nivel mediu. în ţările Lumii a Treia standardul coborît al nivelului de trai. în cazul singular al Albaniei (51. cu toate progresele înregistrate de societatea de consum de tip occidental. Societatea cunoaşte în ansamblu două forme de structuri sociale : egalitare şi inegalitare. în ceea ce este cunoscut astăzi drept clasa de mijloc care asigură echilibrul social. De modul în care o populaţie dată este structurată social şi economic depind multe dintre procesele dinamice sau structurale de ansamblu ale acesteia.1.

În literatura sociologică există o dispută între cei care folosesc conceptul de clasă socială. deosebindu-se astfel câteva mari clase : ţărănimea. Europei de Vest sau Japoniei. muncitorii specializaţi. În primul caz categoriile de populaţie sunt raportate la locul pe care-l ocupă în sistemul productiv. şi fostelor state comuniste europene. de sorginte marxistă şi cei care folosesc conceptul de pătură socială. pe fondul unor reforme agrare. imigranţii ilegali etc (Nonjon.P. Vietnamului. noii îmbogăţiţi. tipice în America Latină.R. extrem de polarizate din punctul de vedere al standardului de viaţă. micii întreprinzători şi producători particulari (agricultori. -„democraţiile populare” cu un standard economic mai redus şi cu tradiţii comunitare puternice.2. fiind unul din factorii care frînează progresul social. -societăţi rurale avansate. -societăţi rurale cu structură seniorială a proprietăţii. pătura de mijloc intelectualizată (notabilităţile în special). pătura de mijloc propriu-zisă formată din grosul funcţionarilor publici.Coreene etc. de obicei prin pîrghia corupţiei. 1996)202. formate prin juxtapunerea unor populaţii cu tradiţii culturale şi nivel de trai diferenţiat.S. Evoluţia societăţii face mai adaptabilă situaţiei actuale al doilea concept. -„democraţiile populare” cu un standard economic mai ridicat dar mai polarizate din punct de vedere social. Astfel sociologii americani deosebesc de regulă următoarele strate (pături) sociale : elita (clasa superioară). Orientul Apropiat şi nordul Africii. cazul tipic al fostei U. care au tendinţa de a se contopi cu cea anterioară. necesitatea practicării unei activităţi conforme cu aspiraţiile 202 Géographie humaine. Astfel China evoluează tot mai mult pe orbita liberalismului şi a polarizării nivelului de trai iar statele est-europene sunt încadrate în categoria „societăţi în tranziţie”. aflate în restrângere. Totuşi în cele mai multe dintre aceste state îşi face loc treptat şi modelul social occidental bazat pe egalitatea şanselor şi afirmarea plenară a fiecărui individ. cazul Chinei. şomerii. dar cele mai multe sunt profund bulversate de procesele mondializării şi globalizării. R. artizani). muncitorii. cu o structură mai complexă. Paris. marii proprietari funciari. Societăţile în tranziţie tind şi ele spre acest model.6. Structura economică Acest mod de structurare a unei populaţii pleacă de la una din caracteristicile umane esenţiale – natura muncii prestate. -societăţi puternic urbanizate. A. 147 . burghezia (din care se divizează de obicei mica burghezie) şi intelectualitatea. cazul sistemului de caste din India. unele foarte vechi.Colin. Această structură corespunde în primul rând modelului american dar este perfect aplicabilă şi în celelalte state dezvoltate. care cuprinde muncitorii necalificaţi. -societăţi rurale de tip colonial. IV. dominată de „clasa de mijloc”. deosebea următoarele tipuri -societăţi rurale primitive. 2000). comercianţi. O tipologie a structurii sociale poate pleca şi de la stadiul atins în dezvoltarea societăţii. cu o pondere relativ ridicată a populaţiei agricole. pătura inferioară proletarizată. aşa cum este cazul Americii de Nord. caracteristice în zonele de veche civilizaţie din sudul Asiei.D. Structurile sociale evoluează permanent iar ultimele două categorii s-au transformat enorm după 1980. specifice în ariile mai izolate din zona intertropicală mai rar în zona boreală. Lumea a Treia propune o multitudine de modele sociale. cu structură tribală. polarizarea societăţii este încă foarte puternică.S. dualismul rezultat în absenţa dialogului dintre majoritatea constrânsă să accepte normele unei minorităţi de factură oligarhică în cele mai multe cazuri. Derruau (1976.Clasele suprapuse de altădată subzistă în diverse proporţii – nobilimea cu un rol simbolic în unele state (cele monarhice) iar burghezia este tot mai integrată în clasa de mijloc. văzut ca fiind mai dinamic şi mai instabil. specifice în primul rând Europei sudice şi central-estice dar tot mai prezente şi în Asia sau America Latină. În ţările în curs de dezvoltare. -societăţi rurale occidentale tradiţionale cu o pondere ridicată a populaţiei neagricole şi standard de viaţă relativ omogen.

populaţia întreţinută cuprinzând 57. multe inutile. în funcţie de aceasta populaţia putând fi divizată în trei mari categorii : -populaţia aflată înainte de vârsta de muncă : copiii şi o parte dintre adolescenţi. explica nivelul ridicat de ocupare a forţei de muncă dar şi veniturile modeste ale personalului. unde s-a căutat fără succes. De aceea. Diferenţa dintre populaţia activă şi cea capabilă de muncă este dată de o serie de grupuri mai mult sau mai puţin importante numeric de la un stat la altul : femeile casnice.N. Noţiunea de populaţie activă defineşte o categorie imprecis determinată. întrucât cuprinde şi şomerii.U. în unele state se operează şi cu noţiunea de populaţie ocupată. cuprinzând populaţia care a depăşit vârsta legală de muncă. de cele mai multe ori între 16-60(65) de ani. 203 Plein emploi în limba franceză sau full employment în limba engleză. -populaţia aflată dincolo de vârsta activă. care în statele moderne delimitată legal.4% în 1998 de ex. După 1990 această situaţie s-a păstrat în general datorită scăderii ponderii populaţiei tinere. În unele dintre aceste state. în special acolo unde Islamul creează cadrul juridic. sau al agricultorilor pentru care de regulă nu există limită de vârstă. diferenţiat pe sexe.5%) decât în cele în curs de dezvoltare (circa 40%) din mai multe motive : -diferenţele care apar în structura pe grupe de vârstă – ponderea mai ridicată a adulţilor în ţările dezvoltate şi invers a copiilor şi adolescenţilor în ţările în curs de dezvoltare.).6%. o economie centralizat-planificată (estul Europei şi al Asiei). studenţii.P. nivel considerat ca fiind „natural”. la nivelul anului 2000. care cuprinde numai acele persoane care lucrează efectiv şi stabil.)203. 148 . -nivelul mai înalt de dezvoltare care creează în statele dezvoltate cerinţe mai mari de forţă de muncă în servicii.. membrii familiei car asigură un ajutor temporar în procesul muncii etc. Această situaţie este una pur teoretică. În practica ţărilor dezvoltate se consideră atins acest deziderat atunci când şomajul nu depăşeşte 5-7%. tinerii care efectuează serviciul militar etc.2 % în 1998).Coreeană – 54. -slaba utilizare a forţei de muncă feminine din statele în curs de dezvoltare. România etc. dar şi fosta Cehoslovacie. -populaţia în vârstă de muncă. legiferată de la caz la caz între 57 şi 65 de ani. situaţiilor politice diverse. asemenea multor state occidentale (România cu 53. Populaţia activă reprezintă la nivel mondial după O. în primul rând ca urmare a diminuării locurilor de muncă pentru femei. cu creativitatea de care dispune fiecare dar şi în funcţie de nevoile sociale.I. Există un număr important de persoane care muncesc şi înainte şi după vârsta de muncă : cazul copiilor în multe state ale Lumii a Treia şi nu numai. spre deosebire de cele asupra populaţiei active. antrenat în activităţi productive sau de servicii. ci numai populaţia activă. Restul formează populaţia întreţinută sau inactivă.M. angrenaţi în studiu. deziderat imposibil de atins chiar dacă este prevăzut în articolul 55 al Cartei O. corespunzând cu circa 2 496 mil. Ponderea populaţiei active în totalul populaţiei este în general mai ridicată în statele dezvoltate (46. Pe de altă parte există şi persoane în vârstă de muncă incapabile să presteze o activitate utilă (handicapaţii). Informaţiile cantitative la nivel mondial asupra acestei categorii lipsesc. Nu toată populaţia capabilă de muncă este antrenată efectiv în activitate. asigurarea unui loc de muncă pentru cea mai mare parte a populaţiei în vârstă de muncă (valori maxime înregistrau R. 42. Capacitatea de muncă a individului este strîns legată de structura pe grupe de vârstă.5% în 1990 la 47. Ponderea mai ridicată a populaţiei active. nivelului redus de pregătire. constituie elementul activ al societăţii.7% deci 3 397 mil. datorită condiţiilor social-economice concrete. unor tradiţii. impunând o frecvenţă mai mare a incapacităţii de muncă. peste 50%. -nivelul morbidităţii este mult mai ridicat în statele slab dezvoltate. realitate fiind mult mai complexă. vehiculate mai des. Industrializarea forţată însoţită de deschiderea a numeroase şantiere pentru diverse obiective economice.3% din efectivele totale.D. ponderea populaţiei active a scăzut lent (Rusia de la 48. s-a înregistrat mult timp în statele care au avut sau mai au încă.personale. Există astfel o diferenţă între populaţia în vârstă de muncă şi populaţia capabilă de muncă (resursele de muncă). indiferent de rentabilitatea şi productivitatea activităţii prestate.persoane.

Şomajul. În statele occidentale acest sector este cu atât mai greu de controlat cu cât populaţia activă este în general formată din imigranţi.2% pentru a coborî la 45. După această dată diferenţele dintre aceste state s-au redus.U. societatea contemporană nefiind capabilă să creeze un front de lucru corespunzător pentru a absorbi întreaga populaţie activă. în cazul forţei de muncă feminine creşterea fiind şi mai semnificativă. fenomen vizibil mai ales în statele afectate de şomaj. datorită antrenării într-o măsură mai mică a femeilor în procesele productive.) sau 50% (Chile cu 51. înainte de 1980. explicânduse de ce în multe state islamice. Coreea de Sud. Indicele de activitate al populaţiei masculine era aici de 53% faţă de 57% în fostele state comuniste. producându-se o nivelare atât datorită îmbătrînirii generale a populaţiei din statele est-europene cât şi creşterii continui a gradului de ocupare a femeilor din statele occidentale.A.A. inclusiv a celei feminine.9%. întreprinzătorii înşişi sunt interesaţi în menţinerea şomajului pentru a putea exercita presiuni asupra salariaţilor. atelierele clandestine.9% în cazul citat al Pakistanului). gradul de ocupare a populaţiei în diferite activităţi este mai redus. munca la negru.7% în 1990. Spania. (1999) pentru ca în ţările în tranziţie să ajungă la 20-30% sau chiar mai mult. coborând adesea sub 30% (Pakistan cu 27. în medie.B. sursele statistice indică o pondere de 4% a acestui sector în P. O creştere vizibilă a gradului de ocupare a forţei de muncă feminine s-a înregistrat în statele din sudul Europei cu un nivel în general scăzut (Grecia.1%. reprezentate de statele cu o economie dinamică. Mai mult. creşterea economică mai lentă decât aceea a sporului natural face ca în multe din statele în curs de dezvoltare să se producă o scădere a ponderii populaţiei active în populaţia totală..3% în 1998. salariile ridicate ale bărbaţilor fiind adesea suficiente întreţinerii familiei (la un nivel de trai modest).5%. în Finlanda ajunsese în 1990 la 47. Populaţia activă este afectată tot mai mult de grava problemă a şomajului în întreaga lume.a În ţările în curs de dezvoltare şi în cele subdezvoltate. Valori ridicate ale ponderii populaţiei active se înregistrează în unele state cu o industrie puternică precum Japonia (53. peste 40%). mai ales în statele în care procesul de industrializare şi de dezvoltare a serviciilor se manifestă viguros. doar în Suedia se menţine constantă. Taiwan. De exemplu. De exemplu în Franţa. cu corolarul ei. la circa 46. Şi în această categorie de state există unele excepţii.2% în medie) sau cu o dezvoltare amplă a serviciilor (Elveţia cu 55%) valori peste 50% caracterizând în prezent şi S. dubla activitate a multor angajaţi. Toate aceste informaţii statistice trebuie privite cu precauţie întrucât chiar în statele dezvoltate un rol important îl are economia subterană.U. Un grad înalt de utilizare a forţei de muncă masculine caracterizează întreaga Americă Latină.1%) reflectă doar într-o măsură redusă realitatea ignorând adesea muncile agricole foarte grele depuse de majoritatea femeilor.U. Canada. Nu trebuie confundată cu activităţile temporare (specifice în turism).8%. Singapore.4% în 1986 dar ulterior se impune o creştere pînă la 30. în cazuri extreme depăşindu-se 60% (E. dar numai 30% la populaţia feminină.A. Este cazul Egiptului în care ponderea populaţiei active era de 30% în 1976.6%. ca fenomen social poate fi total sau parţial.2% în 1998. faţă 39.7% în 1998. statistica oficială acordă o proporţie anormal de mică femeilor antrenate în activităţi productive (doar 8. reflex al creşterii cerinţelor materiale ale familiilor. activităţile disimulate ale unor artizani..8%în 1984 în pentru a coborî lent la 40. în care indicele de activitate este foarte înalt. proporţia populaţiei feminine este din nou în scădere. de la 9% la 14. În ultimul timp însă. Cele mai multe curente de gândire 149 . Avansul tranziţiei demografice manifestat prin scăderea proporţiei populaţiei tinere impune după 1990 o creştere a proporţiei populaţiei active. Mai mult. permanent sau temporar. în S.În statele occidentale industrializate. în descreştere pînă la 28. state în care şi utilizarea forţei de muncă feminine este ridicată. statele scandinave. Australia ş. astăzi depăşind cu mult 40%). Datele referitoare la Africa sau Asia de Sud (38. Se includ aici acele activităţi clandestine care scapă fiscalităţii : servicii de vecinătate. unde mult timp proporţia femeilor active nu depăşea 30%. de la 17% în 1980 s-a ajuns la 43. dar şi ponderii ridicate a populaţiei vârstnice. afectând mase imense de oameni.).I. ponderea populaţiei ocupate era în general mai redusă decât în categoria anterioară – 43. respectiv 38. rezultat combinat al speranţei de viaţă ridicate şi a natalităţii reduse.9% de ex. Italia.

şomajul tranzitoriu. rezultate din explozia demografică. şomeri (circa 30% din populaţia activă) iar America Latină. Influenţa teoriei sale a fost enormă în plan practic după criza din 1929 dar şi după al doilea război mondial.U.E. cum a fost cazul Iranului după dezastruosul război cu Iraqul (40% şomeri în 1994). să fii apt de muncă.6% sau Iugoslavia restrînsă cu 24. Explicaţiile aduse acestui fenomen sunt diverse. an de an. anterior şomajul fiind camuflat sub diverse forme. 150 . 204 Economist britanic (John Maynard. Condiţiile menţionate introduc o doză ridicată de ambiguitate în contabilizarea fenomenului la nivel mondial încât informaţiile furnizate nu sunt deplin comparabile de la un stat la altul. corespunzător adaptării la oferta pieţei de muncă. faza de recesiune economică declanşată în 1982) şi reduceri în perioadele de avînt economic (cazul perioadei de avînt economic din America de Nord după 1990). Gravitatea acestui fenomen se manifestă în ansamblul statelor în curs de dezvoltare şi subdezvoltate chiar dacă este greu de apreciat. Conflictele militare pot avea ca efect stagnarea economică şi implicit creşterea şomajului. această căutare să fie una activă în sensul acceptării oricărei oferte compatibile cu nivelul profesional. ponderea ridicată fiind datorată intrării. şi având valori constant reduse în Japonia unde practica muncii cu jumătate de normă este frecventă ca şi în Coreea de Sud (cu valori în creştere în ultimul deceniu de la 2.5% la 3. Pentru 1998 numărul şomerilor era evaluat la circa 7 mil. autor al General theory of employment (1936). Salvador). atingând 12% în statele cu probleme economice (Finlanda.C. Teoria liberală neoclasică pleacă de la raportul dintre cerere şi ofertă pe piaţa muncii. constituind un fenomen specific mediului urban. adică ¼ din populaţia activă. Pentru a fi şomer trebuie „întrunite” câteva condiţii de bază : să fii lipsit de un loc de muncă remunerat. Tendinţa din ultimii ani indică şi în aceste state o scădere dar o mare parte a şomajului este încă mascată sub forma şomajului tehnic su a muncii la „negru”. În ansamblu statele occidentale industrializate înregistrau în 1998 circa 30 mil... elev al lui A. fiind cronic în statele desprinse din fosta Iugoslavie (Macedonia cu 31. O apreciere vagă a numărului şomerilor din aceste state poate conduce la circa 400 mil. şomajul este mai puţin grav.5 în Uniunea Europeană unde indicele mediu era de 8% din populaţia activă. Tranziţia economică din Europa Central-Estică a creat o nouă problemă pentru aceste state.O.D.4% respectiv de la 2. fiind complet înregistrat şi mai vizibil. Paradigma centrală a acesteia este echilibrul general dintre piaţa de consum şi piaţa muncii a căror ajustare poate conduce la utilizarea cvasicompletă a populaţiei active. de distribuţia inegală a proprietăţii funciare şi de creşterea explozivă a populaţiei ((80% dintre şomeri trăiesc în mediul rural). şomeri (cf. exporturi) întreţinută adesea de întreprinderile care preferă să menţină un nivel scăzut al salarizării. În statele industrializate.8% la 4%. Spania. În acest caz este vorba de un şomaj în primul rând rural determinat de lipsa de pămînt. reflectând dinamismul economic al acestor state dar şi sensibilitatea la crizele conjuncturale precum aceea din 1997 care a afectat Asia de Sud-Est).7%). Aici înregistrează oscilaţii ciclice permanente. state suprapopulate cu puţine resurse economice. Danemarca) dar coborând sub 5% în S.A. Singura modalitate de a relansa piaţa muncii este astfel intervenţia voluntaristă a statului prin creşterea cheltuielilor publice. Astfel un individ care refuză orice ofertă sau nu caută de lucru nu poate fi considerat şomer. investiţii. pe piaţa muncii a unor generaţii tot mai numeroase de tineri. inclusiv în China unde este un fenomen larg răspândit cu toată politica de creare a unui număr cât mai mare de locuri de muncă. Africa are cel puţin 115 mil. În acest cadru nu pot exista decât două forme de şomaj : şomajul voluntar.Marshall. 1883-1946). Există cazuri extreme în care chiar 50% din populaţie este şomeră (Haiti. peste 80 mil. Keynes204 consideră şomajul un efect al insuficienţei cererii globale (consum. dintre care 15 mil. să fii în căutarea unui loc de muncă. Belgia. Circa jumătate dintre aceşti şomeri trăiesc în Asia. în Brazilia.) dintre care 16. datorat refuzului de a ocupa un loc de muncă. Distribuţia geografică a şomajului este inegală. necesar pentru constituirea unei rezerve de mînă de lucru dar se acceptă că depăşirea unor limite constituie un semnal al unei crize socialeconomice profunde.economică văd în şomaj un fenomen absolut normal. cu creşteri în perioadele de criză sau stagnare economică (de exemplu.

considerate a fi cele mai vulnerabile. gospodărie comunală. finanţe şi asigurări. rasă. inadpatării producţiei la piaţa de consum şi insuficienţei competitivităţii. sănătate. O.A.4%.6. Paris. care au un loc de muncă permanent şi populaţia în vârstă de muncă. 207 Cf. numit cuaternar care ar cuprinde cercetarea ştiinţifică şi deservirea activităţilor terţiare (consultanţă. Absenţa unei unităţi de opinii asupra delimitării celor trei sectoare îşi are originea în perioada anterioară anului 1990. pp. la care în statele occidentale se adaugă şi construcţiile.110-119. populaţie se împarte în trei mari sectoare de activitate : -sectorul primar. care înglobează industria şi cosntrucţiile (în statele occidentale doar industria de transformare). mai eterogen. Foarte afectate sunt grupele de vârstă tinere care se inserează mai greu pe o piaţă a muncii deja saturată. vînat şi pescuit iar în statele occidentale şi din industria extractivă. 151 .Univ. sex. Niger sau Egipt). Şomajul este de regulă mult mai răspândit în rândul femeilor decât al bărbaţilor. mai ales în Lumea a Treia (peste 50% din populaţia feminină activă în Angola. telecomunicaţii. nivel de pregătire profesională etc. În S.Ledrut. Teoria regulaţionistă corespunde realităţilor derivate din criza modelului fordist de creştere economică205 care a condus la înlocuirea investiţiilor în capacităţile productive cu cele destinate creşterii productivităţii (automatizare. învăţămînt.Teoria dezechilibrului conciliază cele două teorii anterioare considerând că sursa disfuncţiiilor pieţei muncii este lipsa supleţei activităţilor economice datorată insuficienţei cererii de bunuri. alăturează populaţia care lucrează în diversele servicii de utilitate publică – transport. 921 pp. Acesta are o pondere tot mai ridicată în utilizarea forţei de muncă207. Nonjon. Proporţia şomajului este foarte diferenţiată dacă ne raportăm la diversele categorii de populaţie.I. respectiv 6%) cu o pregătire superioară.. Ellipses. Sociologii vorbesc despre o anumită selectivitate a acestui fenomen. când fostele ţări comuniste aveau propriile criterii. -sectorul secundar. Albin Michel. Expresia statistică a celor trei (patru) sectoare este dată de rata de activitate sectorială. servicii informatice etc. silvicultură. cultură. naţionalitate. 2000. 2000. cuprinzând populaţie care luncrează în agricultură. 205 206 Pentru detalii poate fi consultată Geografia industriei. cercetare ştiinţifică.I Cuza“ Iaşi. comerţ. Ed. în 1995. Concepts et mécanismes de la géographie économique contemporaine. „Alex. Paris. cibernetizare) şi la reducerea necesarului de forţă de muncă în sectoarele productive. ameliorarea rentabilităţii întreprinderilor prin creşterea profitului care poate sprijini modernizarea procesului de producţie. Din acest punct de vedere. A.3. rentabilităţii reduse a echipamentelor. -sectorul terţiar. care nu coincideau cu cele practicate în Occident şi care coincid în mare parte cu clasificarea organismelor internaţionale (O. 1998. Este motivul pentru care tot mai mulţi specialişti iau în considerare un al patrulea sector. în Dictionnaire de Sociologie. Structura profesională a populaţiei active Este unul dintre cei mai importanţi indicatori ai structurii şi nivelului de dezvoltare a economiei statelor Globului. în funcţie de context : şomajul de „prosperitate” afectează în primul rând categoriile tinere de populaţie. proporţia şomerilor în rândul populaţiei afro-americane era de peste două ori mai mare decât media celei de origine europeană (14. IV. raportul dintre persoanele ocupate într-un anumit sector. necalificaţii şi imigranţii.U.). Ambiguitatea oricărei clasificări provine şi din faptul că este tot mai greu de făcut o distincţie între sectoarele productive şi cele de deservire („neproductive”). Absorbţia acestui surplus de către activităţile terţiare de multe ori nesigure a devenit astfel un vector al creşterii şomajului văzut ca efect al crizei unui model de creştere economică. administraţie. în funcţie de vârstă. justiţie. şomajul de criză se manifestă mai haotic conform eficienţei fiecărui sector de activitate la nivel local sau regional sau concurenţei dintre firmele producătoare206. Două soluţii pot rezolva astfel criza locurilor de muncă : ameliorarea cererii de bunuri care ar implica o creştere a producţiei. R.M în primul rând).Groza. Teoria marxistă este apropiată de cea keynesiană punând accent pe contradicţia structurală dintre interesul de ansamblu al sistemului social de a spori veniturile salariale şi interesul particular al întreprinderilor de maximizare a profitului prin scăderea salariilor.

? Central-Estică 7 7 6 0 2 Ex-U.28).Divizată pe cele trei sectoare de activitate. care au intrat primele în procesul de restrîngere a populaţiei ocupate în sectorul primar ca urmare a dezvoltării activităţilor urbane. 23. 29. 15. 22. 9.R. sau 2. 45.U.3 6.1% în S. 29.2 5. 22. 7. 1 2 0 6 8 6 America de 12. 50. 18.7 4. 49.9 17.7 8.4 4.9 Nord Oceania 0. 54 50.al XX-lea că sectorul primar mai deţine cel puţin 55% din populaţia activă.S. 26. 22. ? 3 2 0 4 3 America de 8. 38.S. 32. Această situaţie se datorează ponderii marilor aglomerări de populaţie rurală din Asia şi Africa. 25.7 0. Pornind de la această medie mondială există o serie de diferenţe majore între statele Globului.2 3. tab. ? Nord 5 7 0 Oceania 5. 45.S. 37. 30.7 Nord 9 Oceania 16.5% în Belgia. 21. 20. Se poate aprecia pentru sfîrşitul sec. 2.A. 12.0 3.6 0. 13.0 Occidentală 8 2 1 3 5 Europa 22. 34. ? 8 0 3 152 .6 0. 36.6 0 9 Proporţia femeilor în totalul populaţiei active în agricultură Europa 30. ? Occidentală 6 9 9 9 7 Europa 49. 16.7 7.S.persoane) Europa 43. Tabelul nr.6 0.S. unde agricultura constituie principala formă de subzistenţă. Central-Estică 4 0 8 9 2 2 Ex-U. 53. 6 1 2 6 7 4 America de 9. 38.1 9.9 2.1 5. restul revenind sectorului secundar (20%) şi celui terţiar (25%). 7.30 :Evoluţia populaţiei active în agricultură în statele dezvoltate (1950-1995) 19 19 19 19 19 19 50 60 70 80 90 95 Populaţia activă în agricultură (mil. 18.6 Ponderea activilor agricoli din totalul populaţiei active Europa 30.R.2 Occidentală 4 8 2 7 Europa 59. 37. 48. 40. 52.R. 24. 29. 18. 10. 12.4 16.3 5. 24. populaţia activă mondială prezintă încă o dominanţă primară. 26. Central-Estică 7 8 3 8 4 1 Ex-U. mecanizării şi concentrării producţiei agricole. ajungându-se astăzi la valori extrem de reduse.6 4. 22. deşi activităţile agricole se află de multă vreme într-o vizibilă şi continuă restrîngere proporţională. 51. sub care practic nu se mai poate coborî (2.6 3. 8. 38.6 0. 27. 11. 11.8 2. care pot fi grupate în trei categorii: a)statele occidentale dezvoltate.2% în Regatul Unit.S.

5% în 1985) se observă o scădere accentuată pînă la 31. tinzând în general spre 75%.D. mai ales în estul continentului. atingându-se treptat. Ulterior. păstrate pînă după 1990 – cazul Cehiei cu 49% populaţie ocupată în industrie şi construcţii în 1993.9.U. Aici însă. La aceasta se adaugă un factor care se menţine încă – dimensiunea redusă a bugetelor acordate unor servicii precum 153 . Novara.5% în Regatul Unit în 1951. Slovaciei. intermediari. Se adaugă însă şi proliferarea adesea exagerată a aparatului administrativ ca şi apariţia unui număr mare de intermediari în circuitul desfacerii mărfurilor. unde evoluţiile au urmat pînă la un anumit punct acelaşi traseu. capabilă să absoarbă masivul surplus de populaţie rurală. Lituaniei. În aceste state s-au atins valorile maxime ale ocupării în sectorul secundar (peste 50% în fosta R. s-a stabilizat la circa 3840 % după 1995. neatinse vreodată de sectorul secundar – mult peste 50% din populaţia activă. Într-o primă fază a acestui proces.5% în 1956. forţa de muncă eliberată din industrie. IGN.4% sau al S.A.3/4. ponderea acestui sector s-a restrîns într-un mod aproape generalizat. Proporţia populaţiei active în servicii s-a menţinut mult timp la un nivel coborît (sub 30%) datorită organizării centralizate a sectoarelor cu pondere în ocuparea forţei de muncă (comerţ. transporturi) sau dispariţiei unor categorii sociale şi a unor profesiuni specifice economiei liberale de piaţă – mici negustori.Evoluţiile din perioada de tranziţie a modificat această tendinţă. 44. ca urmare a automatizării şi cibernetizării producţiei. s-a dirijat deopotrivă spre serviciile revigorate de liberalizarea schimburilor dar şi spre agricultura care după ce atinsese valoarea minimă de 22% în 1985-1990.8% în Belgia în 1948 sau 47. după 1975.A. în favoarea serviciilor (mai ales în cele dinamice precum turismul şi telecomunicaţiile). vol. toate cu peste 40%. apropiind România mai degrabă de situaţia din statele Lumii a Treia. valori foarte mari. are loc o reconversie a activităţilor economice. caracterizează statele mai recent industrializate care nu au avut de înfruntat criza vechii industrii şi nu au avut nici o masă de populaţie rurală importantă – cazul Canadei cu 73. sau al Ucrainei. agenţi de bursă. după al doilea război mondial. ca urmare a crizei industriilor tradiţionale (siderurgie. pe fondul reducerii necesarului de forţă de muncă. Proporţiile cele mai mari. 1996. Într-o a doua fază.O. nu numai în aglomeraţiile urban-industriale ci şi în regiunile dominant rurale. valoare care aşază încă România printre cele mai „industrializate” state europene. Acestea cunosc şi ele o diversificare extremă. b)statele care au avut pînă în 1990 o economie centralizat-planificată. cu câteva excepţii notabile. 1998. agenţi de asigurare etc. furnizate de câteva state ca Japonia unde s-a continuat mai mult timp o politică de industrializare accentuată sau Germania. eliberată din sectorul agricol prin modernizare şi prin suprimarea aproape completă a formelor tradiţionale de exploatare şi proprietate a terenurilor. urmare a modernizării procesului de producţie. ale cărei ramuri s-au diversificat la maximum. nr. creşterea volumului şi varietăţii tipurilor de mărfuri manipulate.9%.). Atlante Anuario de Agostini. Paralel însă. sectorul secundar (în acepţia îngustă. spre agricultură. criza profundă a acestui sector dirijând o parte a populaţiei spre serviciile neglijate înainte de 1990 şi recent diversificate sau în cazuri extreme. unde acest sector este încă larg reprezentat datorită specializării în ramuri cu consum ridicat de forţă de muncă (39% din populaţia activă în 1998).2% în 2000. paralel cu difuzia în spaţiu. cu 72. Bulgariei. odată cu revenirea la proprietatea privată. multiplicarea tipurilor de servicii puse la dispoziţia clientelei. unde după o dezvoltarea rapidă a sectorului secundar (16. majoritatea bazându-se pe o industrializare extensivă. Buletinul trimestrial. S-a ajuns astfel ca spre 1950. textile).Surse : F. Evoluţii similare se observă şi în Bulgaria.Moldova (mult mai accentuate). ocupând o pondere tot mai mare din totalul populaţiei active. Ucraina (ceva mai atenuate) sau în R. Este o urmare firească a modificărilor structurale ale economiei – dezvoltarea sectoarelor de concepţie şi proiectare. fenomenul de restrîngere rapidă a populaţiei din sectorul primar a debutat tardiv. populaţia activă de origine rurală a fost masiv absorbită de industrie.. fără construcţii) să atingă proporţiile cele mai mari : 48. Această evoluţie este ilustrativă pentru România.G. deosebind astfel esenţial aceste state de cele din Europa Centrală unde serviciile au fost principalul beneficiar al restrîngerii activităţilor industriale.

menţinându-se ridicată – peste 60% în China. Nivelul de plecarea a fost aici net inferior. a formării cadrelor calificate. în care predominanţa sectorului primar constituie regula. mai ales dacă există resurse subsolice bogate – cazul statelor de la Golful Persic (Kuweit cu doar 2% populaţie ocupată în agricultură. dar la popul opus există o serie de state ale căror condiţii naturale dificile restrîng importanţa agriculturii.31 :Evoluţia structurii populaţiei active pe Glob între 1980-1997 Continent P P S T P P S ul (regiunea) A A (mil. chiar Albania. Qatar. Un grup aparte în această categorie este constituit de statele asiatice.U.) 1980-1982 1995-1997 TERRA 2 5 1 2 2 4 2 100 2 9 9 826 8 0 2 AFRICA 1 6 1 2 3 6 1 93 9 1 2 15 4 3 4 -de Nord 3 4 2 3 6 4 2 9 9 0 1 0 2 3 5 -de Vest 5 7 7 2 9 6 8 6 0 3 4 3 9 -de Est 6 8 5 1 1 8 7 4 2 3 05 1 2 -Centrală 2 7 9 1 3 7 1 2 8 3 7 3 0 7 -de Sud 1 3 2 3 1 2 2 3 6 6 8 9 1 3 6 OCEANI 1 1 2 6 1 1 2 A 1 4 5 1 4 3 2 5 ASIA 1 6 1 2 1 5 1 308 4 5 1 789 9 7 4 -de Sud4 4 2 3 6 3 2 Vest 3 2 1 7 9 4 4 2 -Central4 6 1 2 6 5 1 Sudică 02 3 2 5 12 8 4 8 -de Sud1 6 1 2 2 5 1 Est 59 4 1 5 43 6 5 9 -de Est 7 6 1 1 8 6 1 T 3 2 3 2 1 1 5 6 2 4 2 2 1 154 .Moldova sau unele regiuni rural din estul şi sud-estul României după 1990). Există şi state în care ponderea sectorului terţiar sa ridicat la un nivel apreciabil. E.) (mil. Asia de Sud cu 63%). În marea majoritate a acestora. Face excepţie America Latină. Tabelul nr.cazul Slovaciei. o reţea diversificată de servicii. care apare mult mai evoluată cu doar 30%. populaţia activă în sectorul primar depăşeşte 60% (Africa cu 64%. proprţia populaţiei active în sectorul primar fiind covîrşitoare. regiune mai evoluată.). mai apropiată prin nivelul de dezvoltare de cele asiatice are încă valori de 56% fiind singurul stat european dominant agricol (la fel ca R. c)statele în curs de dezvoltare.învăţămîntul şi sănătatea.. cel al subdezvoltării de fapt. subvenţionării cercetării şi proiectării etc. veniturile modeste ale salariaţilor şi agricultorilor care nu pot susţine în calitate de clienţi. cu toată tendinţa recentă de reducere. 64% în Vietnam. ca efect al necesităţii sprijinirii dezvoltării întregii economii de către infrastructura comunicaţională şi telecomunicaţională. Cehiei şi Rusiei (cu 44-46%).A. Ponderea populaţiei agricole poate atinge sau depăşi 85%. cu toate progresele indiscutabile.

Malaysia.U. Este vorba de un fenomen complex care nu corespunde nici cu standardul de viaţă coborît nici cu nivelul precar de dezvoltare a serviciilor. în scopul păstrării unui anumit prestigiu social. Kuwait cu 68%. Atlante anuario de Agostini. S-sectorul secundar. mai ridicată decât a celor din secundar – 22%. Singapore cu 64%. coborând în statele cel mai puţin avansate la 6% (Bhutan) dar urcând într-un număr restrîns de state diseminate în Extremul Orient (Singapore cu 65% de ex. plăci turnante ale comerţului mondial. O excepţie o constituie şi noile state industriale din sudul şi sud-estul Asiei (Singapore. toţi cu venituri modeste. 1988. datorate slabei dezvoltări a industriei. Kuwait cu 30% sau Iran cu 24%) ca şi în nordul Africii (Tunisia cu 32%) sau în America Latină (Trinidad-Tobago cu 38% sau Uruguay cu 32%). din zona Golfului Persic (E. O categorie distinctă o formează acele state specializate în domeniul comercial-bancar.6%. Yearbook of Labour Statistic. ineficient. Media este de 18%. 1997.).N. mai mari sau mai mici. New York. Psectorul primar. Populaţia activă din sectorul secundar. obişnuinţa de a avea oameni de serviciu. întreţinerea unui aparat administrativ.06 AMERIC A -de Nord 22 -Centrală 2 -Caraibe 2 -de Sud 4 EUROP A -de Nord 6 -de Vest 2 -de Sud 2 -de Est 6 RUSIA 7 7 5 8 56 4 2 9 1 3 60 1 2 6 1 9 3 3 8 4 6 3 1 1 3 5 6 8 2 8 3 1 2 9 2 2 2 4 3 9 3 0 4 4 2 3 5 2 4 4 1 4 6 5 3 6 6 3 3 3 2 4 5 4 8 6 5 5 0 4 5 3 3 4 63 3 58 1 50 5 1 1 7 1 40 2 73 4 8 8 6 5 8 8 1 7 2 1 5 3 2 6 3 3 2 1 1 1 4 4 9 2 6 2 4 2 7 2 4 2 7 3 2 2 7 3 3 1 2 9 2 3 8 1 4 9 5 9 7 3 4 7 4 3 5 2 5 7 6 9 6 3 5 8 3 9 4 0 3 3 3 2 4 6 0 7 3 3 4 Notă : valorile reprezintă o medie a anilor menţionaţi. cu proporţii care se ridică la nivelul celor mai avansate state occidentale (Iordania cu 73.A. Surse : Statistical Yearbook. găsindu-şi explicaţia în tradiţia organizării societăţii şi relaţiilor umane : prezenţa unui număr excesiv de comercianţi. etc. Taiwan. PA este populaţia activă (milioane). T-sectorul terţiar (în procente). Novara. Maghreb) unde situaţia se apropie treptat de aceea din ţările dezvoltate. I. birocratic.L. deşi în creştere. Liban cu 69%. Geneva.U. cu 49%. IGN.. Coreea de Sud.O. Bahrain cu 60%) de obicei state de mici dimensiuni. 155 . 1986. Images économiques du monde (anii 1980-1999)..) sau unele situate în apropierea Europei (Turcia. Surprinzătoare este proporţia activilor din sectorul terţiar. inclusiv silvicultură şi piscicultură. inclusiv mineritul şi construcţiile. pletoric. transformate în pieţe majore ale capitalului internaţional. O. interpuşi între producător şi consumator. 1983/1984. deţine proporţii relativ reduse. chiar pe lîngă familii lipsite de venituri mari.

B. doar Slovenia a depăşit această barieră. fie produsul intern brut (P.). de gradul de calificare etc.) sau a producţiei agricole subzistenţiale. Australia. cu un P. pază etc. Se încadrează aici multe state latino-americane (în primul rând Brazilia. cu agricultură puternic mecanizată.4% în cazul celei feminine. Indonezia. dar foarte aproape sunt şi Cehia.H..). dificultăţii de convertire într-o monedă unică.4% femei active în agricultură faţă de numai 30.I.Moldova). Argentina şi Mexicul). pentru anul 2000 se pot distinge la nivel global patru categorii de state.U.În afara acestor deosebiri.U./loc. Toţi aceşti indicatori trebuie priviţi cu maximă circumspecţie datorită dificultăţilor de comparare a statisticilor naţionale.D.A. excluderii din înregistrările oficiale a serviciilor domestice (menaj. masiv sprijinit financiar de către americani.6. a modului în care este gestionat „capitalul uman”.A. majoritatea 208 Diferenţa dintre PNB şi PIB derivă din includerea în cel din urmă a balanţei comerciale !!!!!!!!!!!!!!! 156 . Dintre statele latinoamericane cel mai aproape de acest grup este Chile.) furnizat anual în rapoartele P.7% dintre femei. statele cu structură rasială şi etnică eterogenă se remarcă printr-o puternică segregare profesională. al căror P.). Pentru evaluarea acestuia există mai multe variante care raportează la numărul de locuitori fie produsul naţional brut (PNB). în statele de veche populare din Asia. ţările scandinave.N.D. Slovacia şi Estonia. b)state în care procesul de dezvoltare economică este mai avansat. Brunei) şi Israelul. În rândul populaţiei masculine se înregistrează în mod normal ponderi mai ridicate ale activilor industriali.B.A. unele state sud-est asiatice lansate după 1990 în cursa pentru dezvoltarea activităţilor neagricole (Malaysia. astfel subestimându-se nivelul real al veniturilor. Frapant este cazul Africii de Sud unde cea mai mare parte a populaţiei de origine europeană este ocupată în sfera serviciilor (administraţie. depăşeşte 10 000 USD.B. Elveţia. ecartul între cele mai avantajate şi cele mai defavorizate fiind de peste 1 la 100 : a)state dezvoltate. În ultima vreme tot mai utilizat este indicele de dezvoltare umană (I. desfacerea mărfurilor).U. unde 4. Pentru analiza nivelului de trai cel mai frecvend indicator utilizat este venitul. în funcţie de poziţia dominantă a anumitor grupuri.I. S. domină categoric forţa de muncă masculină – cazul S. Thailanda). Se remarcă existenţa unui grup de state aflat în avangardă.4. În cazul sectorului primar se manifestă de asemenea deosebiri. dar cu inegalităţi sociale extreme şi grave probleme de adaptare la exigenţele economiei de piaţă. exprimate sau nu prin puterea de cumpărare208. Pornind de la analiza distribuţiei produsului intern brut exprimat prin puterea de cumpărare. Canada. sănătate. structura profesională a populaţiei ocupate prezintă şi importante diferenţe între sexe. Japonia. care depăşeşte cu mult 20-30 mii USD (S.7% dintre bărbaţii activi lucrează în agricultură faţă de numai 1.U. comerţ) şi în conducerea întreprinderilor.. Uruguay.U. cu un P. Ungaria. Frecvent. în S. Nivelul de trai şi nivelul de instrucţie exprimă sintetic diferenţele enorme între statele avansate şi cele lăsate pradă subdezvoltării. în timp ce sectorul extractiv cu condiţii grele de muncă datorită adîncimii minelor de aur şi temperaturilor ridicate este dominat de forţa de muncă africană (90%). De exemplu. la fel ca şi în Canada. IV. Australia şi Noua Zeelandă la care s-au adăugat în ultimele decenii o serie de state asiatice aflate într-o rapidă dezvoltare economică (Singapore.A.I. între 5 000 şi 10 000 USD/loc. unele state petroliere (monarhiile de la Golful Arabo-Persic.6% la bărbaţi. Coreea de Sud). dimpotrivă în sectorul terţiar ponderea este de 79. statele est-europene aflate în tranziţie (cu excepţia Albaniei şi R.. 37. Cuprinde toate statele europene occidentale.7% din populaţia activă masculină este ocupată în industrie şi construcţii faţă de 18. mai ales în industria grea. Luxemburg etc. Canada.7% bărbaţi. Invers. în timp ce populaţia feminină cunoaşte proporţii peste medie în unele servicii (învăţămînt. Dintre statele est-europene. Noua Zeelandă etc. Thailanda etc. În sectorul primar al statelor din Lumea Nouă.Calitatea resurselor umane : nivelul de dezvoltare şi nivelul de instrucţie Un alt criteriu socio-economic de clasificare a populaţiei este şi cel care derivă din calitatea resurselor umane.I.B.9% la femei şi 57. Taiwan. cu o agricultură puţin mecanizată forţa de muncă feminină este dominantă (Coreea de Sud cu 40.

Aceste state cumulează peste 10% din populaţia mondială şi cunosc cel mai înalt ritm de creştere demografică. în multe cazuri majoritatea populaţiei fiind analfabetă (mai ales femeile210). d)state subdezvoltate. inclusiv la cea superioară tinde să se generalizeze.UNESCO). în primul rând a celor doi giganţi : India şi China. afişând creşteri notabile ale P. inferior nivelului de 2 000 U.S. Majoritatea acestora fac eforturi considerabile pentru a ţine pasul cu statele avansate. beneficiind de deschiderea spre Europa. Pot fi deosebite şi în acest caz patru categorii de state : a)state dezvoltate. Iordania). întrucât multe persoane nu mai stăpânesc după câţiva ani exigenţele minime ale gradului de instrucţie209. pp. Se adaugă unele state latino-americane mai slab dezvoltate (Bolivia.I. cu un P. Algeria. Se încadrează aici majoritatea statelor islamice (Iranul. c)state în care procesul de dezvoltare economică este abia la început. Este nu numai cazul unor state subdezvoltate din Africa 209 210 P..B. Este cazul unor state latino-americane mai sărace (Bolivia. Siria. Peru). Coreea de Sud.D. În Africa se înscriu în această categorie R. Japonia. investiţiile în acest domeniu fiind pe termen lung. De remarcat că în această categorie este concentrată mai mult de jumătate din populaţia mondială. Sunt state în care numărul studenţilor şi al posesorilor de diplome universitare este ridicat. Pornind de la aceste considerente. proporţia titularilor de diplome universitare.S. La nivel mondial un bărbat adult din cinci este analfabet faţă de o femeie din trei (cf. Egipt) şi a majorităţii statelor din Asia Musonică şi Asia Centrală. Gradul de alfabetizare se situează în jur de 85-90% iar accesul la educaţie. inclusiv India şi China.B între 2 000 şi 5 000 U.A. Australia şi Noua Zeelandă. 157 . proporţia populaţiei care ştie să citească.I. Indonezia. Astfel. Sunt state în general dependente de asistenţa financiară şi alimentară acordată de statele dezvoltate./loc.156. cu un P. capabile să depăşească nivelul încă înalt al creşterii demografice. în care rata analfabetismului este extrem de redusă (în limitele câtorva procente). b)state în care s-au făcut progrese considerabile în domeniul educaţiei. un sfert din populaţia mondială de peste 15 ani este analfabetă. statele est-europene din multe puncte de vedere sunt mai apropiate de statele occidentale decât de cele asiatice sau latinoamericane. activităţile industriale şi serviciile fiind insuficient diversificate. aflate de obicei şi într-o fază mai avansată de dezvoltare economică (majoritatea statelor latino-americane mai avansate şi statele din Orientul Apropiat.statelor din Orientul Apropiat (Turcia. Tunisia devenită una din principalele destinaţii turistice. Sunt state în care populaţia este încă dominant agricolă. să scrie şi să socotească (nivelul elementar de instrucţie sau rata de alfabetizare cu corolarul ei analfabetismul). Canada. Sri Lanka iar la nivel local şi unele state indiene sau provincii chineze). Se integrează aici Europa în întregime. numărul de studenţi. Un caz particular este cel al Iraqului care după războiul din 1991 este supus embargoului.U. în restul lumii constituind excepţii explicabile prin conflictele îndelungate (Afganistan.D/loc. Cambodgia) sau gravele probleme sociale (Haiti). diferenţele între sexe fiind tot mai reduse. integrarea unor criterii care ţin de accesul la serviciile publice şi culturale sau dotarea cu aparatură electrocasnică conducând la diferenţieri în statele din aceeaşi categorie.I. Iran. S. d) state în care accesul la educaţie este extrem de restrictiv. statele din nordul Africii) ca şi cele mai multe state din Asia Musonică. Nivelul de instrucţie constituie un astfel de criteriu suplimentar care dă măsură calităţii resurselor umane viitoare. Această clasificare este imperfectă dând doar o imagine de ansamblu asupra nivelului de dezvoltare.Merlin (1997). Ecuador) şi Brazilia care cunoaşte disparităţi regionale extrem de puternice. Cu toate acestea unele studii indică o subestimare a analfabetismului. c)state în care analfabetismul afectează încă o parte importantă a populaţiei (15-40%).B. Majoritatea se află în Africa Subsahariană.Sud-Africană şi Gabonul favorizate de bogăţiile minerale iar în nord. Pentru evaluarea acestuia se utilizează mai mulţi indicatori precum : gradul de şcolarizare a copiilor între 6-15 ani. al statelor din nordul Africii (Maroc. diferenţele între sexe fiind foarte mari.

Courgeau. În plus. Această mobilitate multiformă. În general. zonele slab populate. nepopulate sau ocupate de populaţii aflate la un stadiu inferior de dezvoltare. închiderea în sine.Subsahariană ci şi al unor state în care accesul femeilor la educaţie este extrem de limitat (Arabia Saudită). nivelul migraţiei interne sau reciproce este proporţional cu extinderea teritoriului211. ea a devenit şi o axă fundamentală a funcţionalităţii şi dinamicii societăţii contemporane (Thumerelle. aflată într-o continuă evoluţie este indispensabilă bunei funcţionări a oricărei societăţi. după eliminarea ocupaţiei otomane (Câmpia Panonică. furnizând an de an specialişti ţărilor dezvoltate (tipice sunt India. Este cazul marilor colonizări antice – feniciană. Mobilitatea populaţiei este influenţată de contradicţiile şi ambiguităţile raporturilor dintre societăţi şi spaţiul în care trăiesc. Ea nu constituie decât o latură a unei mobilităţi mult mai largi care antrenează fluxuri umane şi materiale (mărfuri. în perioada contemporană. Astfel s-a întâmplat în unele regiuni slab populate din sud-estul Europei. explicându-se astfel tendinţa de concentrare a populaţiei umane. Se observă din cele prezentate că polarizarea nord-sud este mai evidentă în cazul nivelului de instrucţie a populaţiei. Egiptul. Totuşi diferenţele de potenţial economic pot perturba această legitate ca şi corelaţia care există între densitatea populaţiei şi nivelul mobilităţii. Capitolul V Mobilitatea spaţială (geografică) a populaţiei Mobilitatea este o trăsătură definitorie a populaţiei umane fiind unul din factorii responsabili de formarea ekumenei. D. Deşi se susţine că această „drenare a creierelor” este în beneficiul umanităţii. Tot mobilitatea a contribuit şi la formarea raselor. capitaluri. China dar şi majoritatea statelor esteuropene). Mobilitatea geografică este generată de o multitudine de cauze îmbinate în proporţii variabile. produc şi se reproduc. pentru statele furnizoare de materie cenuşie semnifică o dublă pierdere : a sumelor alocate pentru pregătire şi a valorificării capitalului uman în scopul dezvoltării economice. corelaţia cu nivelul de dezvoltare nefiind totdeauna perfectă. Epoca modernă şi perioada contemporană este marcată dimpotrivă de căutarea unor surse de materii prime (agricole sau subsolice) şi mai ales de tentaţia unor locuri de muncă mai bine remunerate şi a accesului la facilităţile societăţii de consum de tip occidental. activităţi) la care se adaugă fluxurile informaţionale de o importanţă majoră în epoca în care trăim. Numeroasele cauze care contribuie la mobilizarea populaţiei pot fi grupate astfel : a)cauzele economice. O lungă perioadă. Numărul migranţilor schimbaţi între două zone este de obicei direct proporţional cu produsul populaţiei acestora şi invers proporţional cu pătratul distanţei care le separă. devenite foarte atractive pentru migranţi de diverse naţionalităţi în secolele XVIII-XIX. 1986). cu un potenţial ridicat însă deveneau atractive până la momentul egalizării densităţii. Multe state cu posibilităţi economice reduse fac eforturi imense în domeniul instrucţiei. aceasta găsea un debuşeu sub forma unor terenuri libere. 211 Cf.3/1973. tehnici. Mobilitatea umană presupune existenţa unui schimb de populaţie între două zone : de plecare şi de primire. Population nr. întreruperea acestor fluxuri fiind practic imposibilă. regiunile din nord-vestul Mării Negre). O altă regularitate observată este aceea care postulează că în două zone cu o densitate similară a populaţiei dar cu suprafeţe diferite. prin adaptarea unor grupuri umane la noi condiţii de mediu sau prin amestectul acestora precum şi la formarea actualei structuri etno-lingvistice a populaţiei. dictată în primul rând de căutarea unor materii prime indispensabile civilizaţiei bronzului (cupru. În trecut însă situaţia era inversă. demograf francez preocupat de cauzalitatea mobilităţii umane în Migrations et décompositions du territoire. derivate din permanenta tendinţă a grupurilor umane sau a indivizilor de a găsi condiţii mai bune de viaţă. Este cunoscut de altfel că pentru multe state dezvoltate este deja mai comod să importe forţă de muncă înalt calificată decât să cheltuiască sume enorme pentru pregătirea acesteia pe loc. 158 . Exemple ilustrative pentru aceste cauze ecomomice pot fi găsite de-a lungul întregii istorii a umanităţii. zonele dens populate sunt mai atractive decât cele slab populate.

mijloace financiare şi relaţii.). Anzii chilieni etc. Informaţii preluate de la H. explozia demografică. în special din Orient şi din Spania. c)cauzele demografice. A population geography. Austria) care au colonizat masiv populaţii germane în centrul şi estul Europei.e. drenajul elitelor profesionale spre statele avansate şi organizarea migraţiilor polarizate de marile metropole integrate în sistemul economic internaţional. mai multe popoare din Caucaz şi Crimeea au fost deportate în masă în Asia Centrală : tătarii din Crimeea. ajungând dominante în unele regiuni : la est de Elba. Cel mai clasic exemplu este cel al poporului evreu care a cunoscut în Antichitate mai multe astfel de transferuri au fost comune tuturor marilor imperii (în Egipt în secolul al XIII-lea î. kalmucii etc. de romani la care se adaugă un număr cel puţin dublu de cetăţeni de alte origini.Bernard. Routledge. Evoluţia tehnicilor de transport la distantţă în ultimele secole (calea ferată. De altfel este un fapt cunoscut că elitele emigrează mai mult decât majoritatea populaţiei (proporţional). Aceste tehnici au permis şi extinderea ekumenei în arii geografice cu condiţii naturale mai dificile dar bogate în resurse. Cele mai recente cazuri pot fi extrase din fostul imperiu sovietic. celelalte primind permisiunea de a reveni după moartea lui Stalin în 1953. transporturile transoceanice. Presiunea demografică. regiunile aride ale Australiei. Este cazul statelor germane (Prusia.R. b)cauzele politice. inguşii. reduşi la statutul de simpli 212 213 O analiză recentă a fenomenului migraţiilor internaţionale aparţine lui P.Jones. Paris. considerată nesigură sau chiar periculoasă.n. combinat cu alte cauze. pînă în pragul epocii moderne. La sfîrşitul celui de-al doilea război mondial ca urmare a „colaborării” cu naziştii.A. În acest mod trebuie de altfel înţeles procesul de romanizare. generatoare a puternicilor curenţi migratorii spre regiunile slab populate ale Americii de Nord ori spre regiunile urban-industriale care ofereau alternative la ocupaţia agricolă tradiţională. Existenţa unor regiuni subpopulate sau insuficient exploatate era esenţială în acest proces aşa cum s-a întîmplat şi în Europa unde ca efect al revoluţiei industriale se manifestă începând din secolul al XVIII-lea.. s-au manifestat masiv în perioada modernă. inclusiv a grecilor. Pentru a pleca în căutare de lucru peste graniţe este nevoie în prezent în primul rând de un minimum de educaţie.U. al căror efectiv este mai mare astăzi în aceste regiuni decât în Europa. 2002. chiar dacă de multe ori temporare (unele regiuni din vestul S. Gallimard. generată de suprapopularea îngustelor cîmpii litorale ale Eladei care nu puteau asigura subzistenţa unei populaţii numeroase. Clasic este cazul irlandezilor sub ocupaţia engleză. avionul). Imperiul Roman a procedat în aceeaşi manieră în antichitate.e. London. Exodul inteligenţei are astfel o pronunţată conotaţie economică212. insatisfacţiile acesteia fiind mult mai pregnante.n. care s-a derulat rapid şi eficient chiar şi în arii periferice cum a fost Dacia 213. în scopul asigurării controlului vastului spaţiu fiind transferaţi circa 3 mil. Tendinţa de creare a unei pieţe unice planetare determină mondializarea fluxurilor umane. automobilul.cositor) sau mai ales cea grecească. Alaska. continuator al unor tradiţii viguroase încă din perioada ţaristă. VI î. Emigraţia economică cuprinde în prezent o mare varietate de forme. sărăcia dar se pare că acesta este un factor secundar. Acesta nu este un caz singular. spre Lumea Nouă. la Babylon în sec. constau în voinţa unor state cu tendinţă imperialistă de a-şi asigura controlul teritoriilor periferice prin colonizarea cu populaţie fidelă. Immigration : le défi mondial. Unul dintre acestea a rămas dislocat pînă la destrămarea imperiului la începutul anilor '90 când s-au putut reîntoarce parţial în regiunile de baştină (tătarii din Crimeea). d)cauzele sociale datorate lipsei unor drepturi sau statutului inferior în care sunt menţinute anumite grupuri. Mult timp s-a invocat drept cauză principală a acestei emigraţii. Cauze similare au împins în valuri succesive populaţiile nomade în căutarea de păşuni pentru turmele lor. în Prusia Orientală etc. a favorizat emigraţia pe motive economice. generând noi deplasări de populaţie. foarte frecvente. 1981. fiind integrată de fapt procesului de mondializare. spre alte regiuni în care poate fi mai uşor controlată. datorată de multe ori unei gestionări nechibzuite a spaţiului dar şi al unor modificări climatice a fost responsabilă parţial de mişcările unor populaţii din jurul Mediteranei pe parcursul Antichităţii. În acest mod s-a extins aria ocupată astăzi de popoarele europene. 159 . cecenii. nogaii. La fel de frecventă este şi politica unor state expansioniste de a transfera populaţia ocupată.). frecvente încă din vechime.

O. Freiburg. Este aşa numita migraţie de pensionare. h)cauzele sanitare. care au înfiinţat statul Massachussets. metodiştii. mai ales acolo unde grupul respectiv are şi o conotaţie socio-profesională (cazul unor populaţii cu spirit comercial – chinezii în sud-estul Asiei. Iniţial acestea sunt declanşate de alte cauze.muncitori agricoli dar astfel de situaţii au devenit foarte frecvente în ţările în curs de dezvoltare. 1995 160 . Les migrations. menonniţii etc. de rangul doi etc. Dacă cele mai multe persoane nu migrează niciodată în decursul existenţei lor. cinematografice (Salzburg. XVII-XVIII spre bazinul Dunării Inferioare (Dobrogea şi Moldova în principal) sau spre Extremul Orient. Uppsala etc. Oprimarea unor grupuri le obligă adesea să se replieze în alte regiuni în care libertăţile individului sunt mai bine respectate sau există o atitudine tolerantă faţă de diversitatea etno-confesională. de factură climatică cel mai adesea dar şi telurică (vulcanism. Acestea pot deteriora condiţiile de viaţă ale unor grupuri. favorabile extinderii ekumenei.) sau şi mai evident în cazul unor oraşe mai mici cu profil universitar din Germania.) care le conduc în locuri diferite sau îi readuc în locul de origine. altele dimpotrivă participă la migraţii succesive (primare. de tip turistic adesea. al stabilităţii deplasării. Fenomenul de aridizare poate acţiona în sens negativ. care împing la emigrare numai o parte a familiei –membrii tineri mai ales. unele populaţii din vestul Africii etc. Între mobilitate şi migraţie există a anumită ambiguitate semantică. Se formează astfel mari aglomerări de populaţie şcolară (peste 300 000 studenţi la Paris de ex. criteriile după care pot fi analizate fiind multiple. Poate fi avut în vedere în primul rând criteriul temporal. manifestate sub forma tendinţelor de regrupare a familiilor. Tot aici pot fi integrate marile pelerinaje religioase şi alte mişcări cu caracter cultural. cu caracter temporar. Oxford. pînăn la distrugerea parţială sau completă a habitatului. combinate cu persecuţiile etnice sau religioase. PUF. Este cazul ruşilor lipoveni (staroveri) obligaţi să plece din regiunile de baştină din sudul Rusiei în sec. Sahara oferea încă păşuni întinse capabile să întreţină populaţii de păstori nomazi. consideră migraţiile acele deplasări de populaţie care traversează o limită pentru a-şi stabili o nouă reşedinţă. Un criteriu des utilizat în practica mondială este cel spaţial. Este cazul situaţiei din Pleistocen. frecvente dintotdeauna. e)cauze psiho-sociale. Tubingen. integrate mişcărilor turistice. anabaptiştii. grupurile de vînători au migrat spre zonele arctice de unde s-au retras spre sud în perioadele glaciare.U. situate îndeosebi în zonele montane sau pe riviere. constau în deplasarea bolnavilor sau mai ales a populaţiei vârstnice spre centre spitaliceşti localizate adesea în aşezări cu funcţii balneo-climaterice. specifice epocii moderne.N. având ca destinaţie predilectă statele occidentale dezvoltate.Domenech. obligaţi să se retragă treptat.): g)cauzele educaţionale generate de atracţia exercitată de marile centre universitare. unde acest contingent de populaţie se dirijează masiv în ultimul timp spre mediul rural. ajungându-se în cele din urmă la migraţii de retur. exprimat în primul rând de frontiere care separă migraţiile interne de cele internaţionale. cutremure). când pe parcursul perioadelor interglaciare. acestea din urmă cu o dimensiune socială şi politică specifică. teatrale. i)cauzele culturale. parcursul lor fiind astfel circular.). care constituie o formă particulară de mobilitate. foarte larg dezvoltată în ţările avansate. H. Cambridge. presbiterienii. j)cauzele naturale. se pot combina cu celelalte. mai ales spresud. Mobilitatea poate lua astfel o mare varietate de forme de manifestare. Europa nordică a fost prima dată populată în decursul primului interglaciar (Mindel-Riess) cunoscând mai multe astfel de cicluri. f)cauzele etnice sau religioase. Migraţia este considerată acea formă de mobilitate care modifică distribuţia spaţială a unui teritoriu dat într-o manieră durabilă214. acestea din urmă divizate în funcţie de durată. Marea Britanie sau Suedia (Heidelberg.). Este aşa-numita emigraţie în etape. lăsând acest vast spaţiu practic nepopulat. frecventă în ultimele decenii. Statele Unite ale Americii sunt într-o anumită măsură rezultatul oprimării religioase la care erau supuse unele secte neoprotestante în insulele britanice sau în restul Europei (pelerinii. 214 Conf. ulterior familia se consolidează cu ceilalţi membri. Bayreuth sau Cannes de ex. spre marile centre ale festivalurilor muzicale. deosebind astfel migraţiile definitive de cele temporare.). prin reducerea ecumenei – cazul zonelor tropicale ale Africii de Nord unde pe parcursul Antichităţii. obiect al celei mai dinamice activităţi economice contemporane.

În contrapondere au părăsit Grecia circa 300 mii de musulmani. Numărul populaţiei afectate de această strămutare a fost de circa 1. Bordeaux). sudul S.U.Courgeau . Rezultanta este soldul migratoriu care la nivel local sau regional poate fi pozitiv sau negativ dar la nivel mondial este egal cu 2(I −E) 0.S. afectând circa 100 mii bulgari din nordul Dobrogei şi peste 150 mii de români din Cadrilater (mai ales aromâni) obligaţi să-şi schimbe definitiv domiciliul. Ed. Acest schimb de populaţii nu a avut caracter etnic exclusiv. Aceasta exprimă de fapt bilanţul migratoriu. în care I exprimă intrările (sosirile) în sistemul populaţional iar E ieşirile (plecările). Din zona de coastă a Mării Negre (regiunea Trabzon).J. XVIIXVIII) care necesita o mare cantitate de forţă de muncă. a lui D. deplasaţi în special spre aglomeraţia urbană Istanbul.Sandu . după o prezenţă care urcă pînă în antichitatea timpurie. Astfel au fost repopulate Antilele. 1984. mulţi dintre „grecii” anatolieni erau turcofoni (în special cei din Cappadochia) iar cei mai mulţi musulmani din Creta. Se pot deosebi mai multe variante dar cauza principală a tuturor o constituie căutarea unei situaţii socio-economice mai bune. 1986 a lui P. Într-o formă specifică. a lui D. un număr important au plecat şi spre fosta U. V.. olandezii şi francezii. creştină în general. Paris. sau nord-estul Braziliei.R. Cel mai notoriu a fost comerţul organizat de către europeni după descoperirea Americilor.1. Masson. Paris. fiind retrasă odată cu alte populaţii fidele iar o parte din populaţia musulmană. Rata brută a migraţiei nete se poate exprima astfel : Mn = . depopulate prin genocidul sistematic al populaţiei indigene. dar strămutarea unor populaţii întregi ca efect al unor acorduri interstatale este recentă. în bună parte având şi o nuanţă religioasă. o parte din administraţia etiopiană. un ultim exemplu fiind cel furnizat de recunoaşterea independenţei Eritreei care a generat o mişcare în ambele sensuri. aceştia au fost constrînşi să-şi părăsească locurile natale. principalii actori implicaţi fiind britanicii. componentă a bilanţului general al populaţiei : BM = I-E. au trecut pe teritoriul recunoscut oficial al Eritreei.1940). greu de asigurat în unele regiuni din jurul Mării Caraibilor. la nivelul unei generaţii sau ca etapă în migraţia succesivă. Similar a fost schimbul efectuat între Bulgaria şi România în urma Tratatului de la Craiova (7 sept.În literatura de specialitate se utilizează adesea termenul de migraţie netă 215.Clasificarea migraţiilor după criteriul temporal V. 1980. Un caz clasic l-au furnizat grecii anatolieni (din regiunea oraşului Izmir şi de pe ţărmul Mării Negre mai ales) şi cei din regiunea oraşului Istanbul. în special odată cu dezvoltarea agriculturii de plantaţie (sec. Pot fi deosebite ca forme principale următoarele : a)migraţiile de regrupare a unor populaţii în cadrul unor state naţionale sau schimburile de populaţii efectuate între state ca efect al unor tratate. Academiei. SEDES. nu numai în jurul bazinului mediteranean ci şi în alte arii civilizate ale Globului. contribuţia lor la formarea aglomeraţiilor urbane ale Atenei şi Salonicului fiind esenţială. consecutive de cele mai multe ori unor războaie. în care n este durata.2-1. Aceste tip de migraţii se manifestă la distanţe variabile. Peuples en mouvement. Migraţiile definitive Este o categorie de migraţii care presupune stabilizarea migrantului într-un alt loc decât cel de origine.Thumerelle etc.A.5 mil. pentru ultimele decenii fiind remarcabilă mondializarea lor. majoritar grecească pînă în 1923.1. acestea s-au manifestat de multă vreme.1. frontierea fiind stabilită cu preţul unui conflict sîngeros. de asemenea de veche tradiţie. Acest comerţ a stat la baza prosperităţii multor porturi atlantice (Bristol. Bucureşti. b)comerţul cu sclavi. P0 n(P 0 +Pn ) este populaţia iniţială şi Pn populaţia la capătul duratei. 161 . Această tendinţă de regrupare în cadrul unor frontiere recunoscute prin tratate este frecventă pe parcursul secolului XX. deplasaţi spre Turcia erau de fapt greci islamizaţi. 215 Pentru detalii pot fi consultate lucrări ca : Analyse quantitative des migrations humaines. Ca urmare a pierderii războiului greco-turc din 1923. Fluxurile de migraţie din România. de etnie tigrina în special.S. repliindu-se spre Grecia actuală sau plecând peste ocean.

162 .n. Astfel de migraţii pot schimba complet tabloul etnic al unor vaste regiuni prin asimilarea sau refugierea populaţiei locale. declanşat la un moment dat ci ca un apogeu al unor mişcări perpetui de populaţii care au contribuit în cele din urmă la formarea structurii rasiale şi etno-lingvistice a populaţiei. explicând rutenizarea unor regiuni de populare tradiţional românească (nordul Bucovinei şi al Maramureşului). dar depăşirea unui prag numeric atunci când imigranţii devin tot mai numeroşi.1. De multe ori. turkmeni). fiind urmată de tentative de revenire în perioadele de acalmie. Acesta a fost cazul Europei şi Asiei Mici. prin alimentarea continuă a curentului de populaţie pot deveni majoritari sau asimila chiar populaţia autohtonă. la mare distanţă de locul de origine.. au ca efect deplasarea în masă a unei populaţii.2. spre care s-au repliat populaţii de diverse origini (caucaziene. elementele imigrate fiind asimilate. În perioada modernă foarte caracteristice au devenit migraţiile pentru muncă sau studii. turcice. iraniene) care abia în ultimul secol au început să coboare spre regiunile piemontane. constituie una din cele mai frecvente forme de migraţie definitivă. ocupate parţial de populaţii slave colonizate aici în timpul Imperiului Ţarist. aceste infiltrări etnice nu modifică imediat structura etnică a regiunii afectate. Karakorum) din faţa expansiunii populaţiilor turco-mongole în Evul Mediu. având particularitatea că nu se desfăşoară în masă ci în grupuri mici sau adesea individual. din diverse motive. O situaţie similară a fost şi cea din regiunea Caucazului Mare.1. pe parcursul mai multor secole. sunt cunoscute sub numele de mişcări metanastatice217. vestul Tibetului) spre regiunile muntoase înalte (Pamir. e)migraţiile de retragere a populaţiei locale din faţa înaintării unor grupuri migratoare sunt de asemenea foarte frecvente.Migraţiile alternante 216 Marile migraţii nu trebuie înţelese ca un fenomen insolit.VII. Hindukuş. Retragerea khoisanoizilor spre regiunile inospitaliere ale deşertului Kalahari din faţa înaintării populaţiilor bantu este un alt exemplu la fel ca retragerea populaţiilor iraniene din Asia Centrală (Turkestan.c)migraţiile de cucerire.Migraţiile temporare La fel de frecvent omul se poate deplasa temporar în diverse scopuri. regiuni mlăştinoase sau deşertice). deplasarea lor din aria de origine (regiunea dintre Nipru şi Vistula). a căror populaţie actuală este în mare parte rezultatul acestor migraţii. Astfel de exemple pot fi extrase şi din alte regiuni ale Globului. o formă chiar mai veche. de multe ori consecutive sedentarizării unor populaţii nomade sau seminomade. Este cazul paştunilor (afganilor) originari din regiunea muntoasă din sud-estul Afganistanului actual s-au infiltrat treptat în regiunile vecine de la nord şi nord-est. populate tradiţional de populaţii turcofone (uzbeci. populaţiile germanice au migrat din regiunile nord-pontice sau baltice spre sudul Europei antrenând şi deplasarea slavilor ori a altor populaţii venite dinspre Asia (turco-mongole sau iraniene)216. proces care a devenit treptat o politică de stat. Payot. Migraţia slavilor a fost mai degrabă de acest tip decât de cucerire. V. III-IV e. Astfel de mişcări de pendulare între ariile de refugiu şi cele expuse invaziilor. proces facilitat de contextul specific al ocupaţiei habsburgice dar şi de apropierea culturală.1. V. împinşi de alte grupuri de multe ori. 217 După numele dat de geograful iugoslav Jovan Cvijić care le-a studiat în Peninsula Balcanică (Cf. fiind responsabile de formarea unor izolate etno-lingvistice. Cazul cel mai recunoscut este cel al marilor migraţii declanşate în sec. De obicei replierea se efectua în arii mai izolate şi mai greu accesibile (văile munţilor înalţi. d)infilitrările continui pe teritoriul altui stat sau grup etnic. astfel explicându-se slavizarea treptată a populaţiilor romanizate sau elenizate de la sudul Dunării. fiind colonizaţi după 1950 şi în regiunile nordice ale acestui stat. domeniul unor populaţii sedentare de limbă persană sau tadjikă. cazul arabilor plecaţi din sud-vestul Peninsulei Arabice în sec. motivând suplimentar conflictele interetnice din această ţară. 1918). dar cu potenţial economic mai ridicat. Kabul. În alte cazuri o parte a etniei antrenată în migraţii de cucerire rămîne în patria de origine.2. Paris. fiind lentă. La Péninsule Balkanique. când sub impulsul hunilor. Aceste infiltrări au continuat pînă în pragul epocii moderne. cu sporadice deplasări în masă. inclusiv în regiunea actuale capitale.

capacitatea de absorbţie a metropolei fiind foarte mare.): c)migraţiile periodice. de obicei dinspre statele mai slab dezvoltate economic spre cele cu o agricultură modernă. Se impun câteva forme. Amploarea maximă este înregistrată în marile aglomeraţii urbane. concentrate în zona centrală sau în zonele industriale periferice. distanţa fiind determinată de performanţele tehnice ale mijloacelor de transport 218. industria extractivă).Una din modalităţile de deplasare temporară este cea alternantă care poate fi punctul de plecare spre o deplasare definitivă şi prezintă o mare varietate. la peste 600 km distanţă. Navetismul se dezvoltă şi în jurul oraşelor mai mici dar dinamice. frecvent în cazul marilor aglomeraţii urbane cu activităţi economice foarte dezvoltate. care se deplasează progresiv spre nord pe măsura maturizării recoltei (în iunie în sud dar în septembrie mai spre nord. insule izolate. sunt frecvent echipe specializate de muncitori agricoli utilizaţi în recoltarea cerealelor. la Paris. cu o intensitate mai redusă de obicei şi cu un caracter terţiar. Navetismul cuprinde de fapt două serii de mişcări. mişcare de tip pendulatoriu permisă de evoluţia mijlaocelor de transport. studiu) se disting prin distanţa mai mare.. faruri etc. Semnificativă este şi ponderea forţei de muncă slab calificate (construcţii. în ambele sensuri: -mişcările centripete. Dirijate spre activităţi agricole. Acest flux antrenează personal cu calificări foarte diferite. La noi în ţară. nivelul maxim al navetismului a caracterizat anii ’70-’80. mai rar invers – circa 2. b) migraţiile săptămînale. sud-estul Japoniei. muncitorii ocupându-se în afara orelor de program şi cu agricultura.U. De regulă. mişcări favorizate de existenţa unei reţele de transport rapid între centru şi suburbii.A. Pentru ca astfel de mişcări să se poată desfăşura este necesară o reţea de transport bine organizată. de multe ori spre regiuni mai izolate. existând o relaţie direct proporţională cu dimensiunea acestora. cu o infrastructură de transport mai precară. 219 Bauerarbeitern în literatura germană de specialitate. fiind vizibil şi în cazul unor mici centre de polarizare locală. când în oraşe s-a construit masiv atât în domeniul industrial cât şi în cel edilitar. Aceste mişcări cotidiene pot conduce la constituirea unor categorii socio-profesionale distincte. capabilă să reducă la minimum pierderea de timp dar şi existenţa unei oferte excedentare de locuri de muncă. 163 . -mişcările centrifuge. Marile aglomeraţii urbane sunt sediul unor puternice mişcări navetiste locale. dar există şi cazuri în care cei antrenaţi deservesc unele instalaţii situate în zone cu acces dificil (zona arctică. limita maximă a timpului de parcurs nu depăşeşte două ore. spre centrul polarizator. cu o perioadă mai lungă de alternanţă. de la periferie spre centru. cu o frecvenţă satisfăcătoare. suplinită parţial cu imigranţi. în funcţie de motivaţia migrantului. având tot caracter pendulatoriu şi fiind dictate de multe ori de un motiv similar (muncă. antrenând populaţie cu calificare superioară.A. mai ales în ce priveşte mişcările centripete. similare celor cotidiene. O revigorare a activităţilor economice este de natură să relanseze într-o anumită măsură aceste fluxuri în noul context al tendinţei unor categorii de populaţie de a se stabili la periferia marilor aglomeraţii. absentă sau slab reprezentată în aceste arii. remarcabile 218 În Franţa se practică navetismul chiar şi între Paris şi Bordeaux cu TGV. De exemplu în S. în Canada). spre ariile periurbane. tot mai frecvente în perioada contemporană : a)navetismul. silvice.U. mai ales dacă sunt înconjurate de arii rurale excedentare în forţă de muncă. staţii meteorologice.5mil. unde acestea se desfăşoară ierarhic dinspre oraşele mai mici spre cele mai mari. deci un sfert din populaţia aglomeraţiei. Este mai difuz în spaţiu. Amploarea maximă a navetismului caracterizează perioadele de avînt economic – cazul Germaniei postbelice. agricultură. devenind în multe cazuri nesemnificativ. specializată. structura grupului migrator etc. Restructurarea activităţilor industriale şi diminuarea construcţiilor civile au făcut ca acest flux să scadă treptat după 1990. de regulă sezoniere. mişcări intense de acest tip existând şi în megalopolisul de pe coasta atlantică a Americii de Nord. depind de ciclicitatea anuală a perioadelor vegetative. Aceste mişcări au un caracter tot mai net internaţional. În acest timp Bucureştii atrăgeau zilnic circa 100 000 persoane emiţând alţi 18 000 spre regiunile limitrofe. ambigui219. care necesită forţă de muncă necalificată. Mişcări navetiste de mare amploare sunt cele înregistrate în ariile megalopolitane – nordestul S. atunci când reconstrucţia a necesitat un maximum de forţă de muncă.

massaii din estul Africii. pentru diverse perioade. b)Transhumanţa. adesea la distanţă foarte mare. specialişti din diverse domenii etc. în cazul în care ţara de origine se confruntă cu dificultăţi economice sau politice. Nomadismul nu se limitează numai la populaţii de păstori ci poate fi întîlnit şi la comunităţile de culegători sau vînători din regiunea tropicală umedă. populaţiile aferente formând un fel de interfaţă între populaţiile sedentare şi cele tipic nomade. Burkina Fasso) spre cele costiere. azerii qaşqai etc. abia recent sedentarizaţi (nu în totalitate). recurent fenomenului de „beduinizare” a unor populaţii anterior seminomade sau chiar sedentare (caz frecvent altădată în spaţiul iranian – bahtiarii din Zagros. multe din populaţiile afectate practicând comerţul ambulant şi contrabanda care păstrează ceva din vechiul mod de viaţă (cazul tuaregilor din Sahara).). Un caz citat altădată de literatura de specialitate era cel al muncitorilor agricoli italieni care plecau din sudul Italiei spre America de Sud în timpul iernii. cazul ţiganilor veniţi în Europa. situaţii similare fiind întîlnite în toate regiunile circummediteranene : Spania.). seminomadismul se manifestă în condiţii climatice mai puţin restrictive. Paraguay). În general. supuse de asemenea sedentarizării (atunci când nu sunt decimate sistematic ca în Brazilia). Multe popoare nomade au fost sedentarizate forţat (cazul kazahilor din fost U. Un caz aparte îl constituie specialiştii care asigură consultanţă în domeniul industrial sau de servicii.Nomadismul şi transhumanţa În trecut foarte frecvente erau două forme de migraţie temporară cu un caracter mai complex. a)Nomadismul este o formă de mobilitate determinată de condiţiile naturale mai puţin prielnice organizării unei economii agricole stabile şi cu o productivitate ridicată sau de specificul unor civilizaţii marcate de menţinerea unor tehnici agricole rudimentare. Pot fi citate drept cazuri tipice de populaţii nomade : tuaregii din Sahara. suplinind lipsa specialiştilor din ţările în curs de dezvoltare cu resurse bogate. V. pot constitui în unele cazuri etape ale migraţiei definitive. înlocuiţi treptat cu muncitori sezonieri din statele mai sărace ale acestui continent (Bolivia. profitând de complementaritatea celor două emisfere (numiţi golondrinas).2. cazul occidentalilor rezidenţi în statele petroliere de la Golful Persic de ex. de la câteva luni la cîţiva ani (diplomaţi de carieră. comunităţile care-l practică păstrându-l chiar şi atunci când condiţiile naturale şi sociale impun traiul sedentar.) sau prin politici sistematice de creare a unor condiţii mai evoluate de existenţă – cazul statelor petroliere de la Golful Persic unde s-a dezvoltat agricultura irigată în oaze. Seminomadismul este o variantă a acestei forme de mobilitate care presupune alternanţa mişcărilor cu o perioadă mai lungă de stabilitate într-o anumită regiune. Peru. modul de viaţă nomad fiind greu de dizlocuit. beduinii (populaţii semite arabofone) din Orientul Apropiat şi nord-estul Africii. Tot din această categorie fac parte şi migraţiile la termen. Spania sau Germania dar mai ales în Africa unde se înregistrează mişcări ample dinspre statele saheliene (Mali. Procesul de sedentarizare este mai facil acolo unde nomadismul este de dată mai recentă. Nomadismul a fost foarte răspândit la populaţiile pastorale din regiunile aride temperate sau tropicale. cazul păstorilor din Mărginimea Sibiului care ajungeau pînă la Volga sau al aromânilor din Balcani.S. Anatolia. paralel cu utilizarea forţei de muncă masculine în extracţia petrolului. Sedentarizarea este totdeauna mai facilă acolo unde există resurse complementare. cu plantaţii vaste (Coasta de Fildeş mai ales). Nomadismul constituie un mod de viaţă foarte rigid. Maghreb etc. supuse astăzi unei presiuni care le limitează aria de acţiune.1. confundată de unii cu nomadismul. Sedentarizarea nu este totdeauna completă. Sardinia. Foarte frecvente şi având în primul rând caracter internaţional. sudul Franţei. Italia. Se deosebeşte total de acesta fiind vorba de o deplasare parţială a unor categorii de populaţie (bărbaţii tineri) în scop pastoral. mongolii din Asia Centrală etc. În general aceste migraţii sunt sensibile la relaţiile autohtonmigrant şi se soldează uneori cu stabilirea definitivă în ţara de primire.fiind mişcările unor muncitori agricoli sezonieri din statele Europei de Est spre Grecia. 164 .2.S. de care o apropie caracterul personal.R.

Madura şi Bali. de diferenţele de venituri dintre diversele regiuni sau state etc. prin constrângere directă sau indirectă. dar prin amploarea lor creează imaginea unor mişcări de masă. de importanţă locală deosebită. V. Oman. care pentru a fi determinate sunt adesea stimulate material. masiv colonizat cu şvabi în sec. cum sunt cele generate de exodul rural. Aceste migraţii reprezintă de fapt. frecvente încă în spaţiul românesc (de ex. de-o parte şi de alta. modificând semnificativ distribuţia spaţială a unor grupuri etnice. destinată să descongestioneze suprapopulatele insule Jawa. Acest criteriu deosebeşte trei categorii de migraţii. regional sau internaţional. b)Migraţiile organizate. cazul Banatului. Ele au la bază opţiunea individuală. care a continuat de fapt comerţul similar mult mai vechi efectuat de arabi. Regula generală este pendularea între regiunile înalte cu păşuni de vară şi zonele mai joase cu climat mai blând pentru iernat (cazul litoralului dobrogean la noi altădată). Aceste migraţii au la bază acordul persoanelor deplasate. Boua Guinee (Irianul de Vest). Restrînsă masiv în Europa. au de asemenea o istorie îndelungată.persoane. o redistribuire complementară a forţei de muncă în funcţie de excedentele sau deficitele de forţă de muncă. Apropiate de transhumanţă şi mai frecvente astăzi sunt pendulările pastorale locale la mici distanţe. având caracter temporar însă. Deportările constituie o altă categorie. Cele mai tipice sunt din acest punct de vedere colonizările care urmăresc popularea (repopularea) unor teritorii ale căror resurse naturale sunt insuficient valorificate dar de multe ori a mascat şi stabilirea unor populaţii fidele la marginile unor imperii apuse. În acest mod. atraşi aici de mari avantaje materiale. al XVIII-lea. Clasice au fost migraţiile impuse de comerţul cu sclavi negri din Africa de Vest (sec. Iran. utilizând potenţialul nevalorificat din marile insule slab populate – Kalimantan. la nivel local. Tipice au fost colonizările din Lumea Nouă – în Americi.XVI-XVIII). De cele mai multe ori aceste migraţii au un caracter definitiv. datorită presiunii demografice mari din aria menţionată. dinspre Depresiunea Maramureşului şi Valea Someşului spre Munţii Rodnei). a)Migraţiile spontane. Un caracter organizat îl au şi deplasările generate de muncile agricole sau de caracterul sezonier al unor activităţi precum cele din industria zahărului. transhumanţa mai este prezentă izolat în sudvestul Asiei (Afganistan.Clasificarea migraţiilor după criteriul cauzal Mobilitatea populaţiei poate fi diferenţiată şi în funcţie de motivaţia deplasării. fiecare cu un impact specific asupra mediului de primire şi cu particularităţi proprii referitoare la dimensiunea fluxurilor. nordul Sudanului. cunoscută sub numele de „transmigraţie”. în contextul liberei circulaţii a persoanelor (relativă la nivel internaţional) şi a creşterii securităţii individuale. Clasică este şi colonizarea organizată de statul indonezian după obţinerea independenţei. Numărul populaţiei deplasate a depăşit cifra de 10 mil. în care a primit terenuri o parte din populaţia sărăcită din nord-estul secetos al Braziliei (majoritar mulatră sau de origine africană). În acest ultim caz migraţiile au sfîrşit prin a deveni spontane. Este în cele din urmă o supapă de siguranţă pentru eliminarea presiunii demografice care poate să apară într-un anumit context într-o regiune oarecare. responsabil de mixtarea populaţiei în Yemen. prin reprezentanţii săi direcţi sau prin intermediari de tipul unor organizaţii sau întreprinderi particulare cu atribuţii în domeniul recrutării forţei de muncă (mai ales în perioada contemporană). unde a fost defrişată o bandă de o lărgime variabilă. Australia. practicând agricultura sau activităţile meşteşugăreşti.Transhumanţa se deosebeşte de nomadism şi pentru că populaţiile antrenate în astfel de mişcări dispun de aşezări stabile.2. practicată pînă într-o epocă recentă de unele regimuri totalitare. cu deţinuţi de drept comun a 165 .Cauzele acestora erau fie politice fie sociale. unde mai continuă încă prin implantările organizate de statul brazilian în lungul Transamazonianului. structura socio-demografică a acestora etc. fiind iniţiate de stat. Egiptul meridional. au o istorie îndelungată dar s-au amplificat în perioada contemporană. Turcia) unde pendularea între zonele înalte (yaylîk în turceşte şi ardşir în persană) şi zonele mai joase (kîşlak în turceşte şi garmşir în persană) constituie modul de viaţă al multor comunităţi care combină agricultura irigată din zonele piemontane cu activităţile pastorale. c)Migraţiile forţate se desfăşoară fără consimţămîntul migranţilor. la care revin sistematic şi în care o parte din populaţie locuieşte permanent.

demarat procesul populării europene a Australiei, Guyanei franceze sau unor regiuni din Siberia şi Extremul Orient rusesc (pe parcursul perioadei ţariste – „pohod na Sibir”). Un alt caz notoriu este cel al deplasării forţate a populaţiei apte de muncă în timpul unor conflicte militare sau sub regimuri totalitare. Aceasta a fost o practică frecventă a Reichului nazist sau în perioada stalinistă, fiind astfel antrenate mase imense, de milioane de persoane, spre minerit, construcţii diverse (hidrotehnice mai ales) şi exploatarea lemnului220. Ca şi în imperiul sovietic, în celelalte state cu regim similar, după 1945, clienţii predilecţi ai deportărilor au fost intelectualii, ţăranii înstăriţi (chiaburi în România, culaci în Rusia), practicanţi ai unor profesiuni liberale, preoţi etc. Tot în această categorie pot fi incluse şi regrupările (schimburile de populaţii), cu caracter definitiv, în urma unor tratate sau reglementări politice aşa cum s-a întîmplat între Turcia şi statele balcanice pe măsură ce acestea au dobândit independenţa şi au eliberat întreg teritoriu de sub tutela otomană. Cel mai masiv flux de acest tip a fost însă cel creat de partajarea coloniei britanice India în 1947, în momentul declarării independeţei când cea mai mare parte a populaţiei hinduiste din actualul Pakistan şi din Bangladesh s-a repliat spre teritoriul actual al Indiei, în sens invers deplasându-se o parte din populaţia musulmană din Cîmpia Gangelui şi Dekkan, numărul total al persoanelor afectate fiind după unele surse de 14-15 mil. (circa 4%din populaţia totală), generând numeroase masacre şi resentimente care răbufnesc încă în conflictul din Kaşmir. La fel de masivă a fost şi expulzarea germanilor după retrasarea frontierelor postbelice care au atribuit Poloniei Pomerania Orientală şi Silezia Inferioară iar Pomerania Orientală a fost divizată întra aceasta şi fosta U.R.S.S., afectând 8 mil.persoane la care s-au adăugat 1.5 mil. germani expulzaţi de către cehi din regiunea Sudeţilor. Polonia a fost şi ea afectată de această retrasare a frontierelor prin ocuparea de către armata sovietică, a Galiţiei Orientale şi vestului Bielorusiei, ce a generat plecarea a 1.5 mil.polonezi. Tot în această categorie se încadrează şi refugierile din diverse motive, frecvente astăzi în Lumea a Treia, drept pentru care O.N.U. dispune de un organism special de supraveghere (Înaltul Comisariat pentru Refugiaţi înfiinţat în 1951)221. Cele mai multe refugieri sunt generate de conflictele militare sau de persecuţiile religioase sau etnice. Se ajunge în unele cazuri la situaţii în care refugiaţii sunt mai numeroşi decât cei rămaşi pe teritoriul ancestral – cazul palestinienilor, al căror număr total depăşeşte probabil 8-9 mil. dintre care 4.5 mil sunt refugiaţi în alte state arabe – Siria, Liban, ţările de la Golful Persic, Iordania (unde formează majoritatea populaţiei) sau constituie o diasporă importantă în Europa şi America de Nord. Accesul la independenţă prefigurat din primăvara anului 2000 nu va schimba prea mult soarta acestor refugiaţi, integraţi deja în statele menţionate. Refugierile nu implică numai deplasarea dintr-un stat în altul ci şi deplasări interne, în state supuse unor conflicte locale. Astfel circa 900 mii de columbieni au fost constrânşi să se aglomereze în bidonvilluri sau în tabere de refugiaţi pentru a scăpa de luptele dintre forţele guvernamentale şi gherilele de orientare marxistă, desfăşurate pe teritoriile lor. În fosta Iugoslavie se apreciază la circa 800 mii numărul refugiaţilor interni (mai ales în Bosnia), în Sri Lanka la 600 mii, în Sierra Leone la peste 500 mii etc. Afganistanul, Liberia, Sudanul, Georgia sau R.Moldova completează această lungă listă. Refugierile sunt foarte frecvente în Africa, devenind aproape incontrolabile şi greu de estimat, unele state fiind foarte afectate – Somalia, Ruanda, Sierra Leone, Liberia, majoritatea statelor din Africa subsahariană fiind atinse de acest fenomen direct sau indirect, prin găzduirea refugiaţilor. Masele de oameni dislocate în această regiune sunt de ordinul milioanelor de persoane. Nici Asia nu este ocolită de astfel de mişcări, amplificate aici de masa imensă a populaţiei, cazul cel mai cunoscut fiind cel al Afganistanului, unde au fost deplasate circa 5-6 mil. persoane, mai ales spre Pakistan, repatriate în mare parte în ultimii ani. Importante sunt şi mişcările generate de destrămarea imperiului sovietic şi a fostei Iugoslavii (Caucaz, Asia Centrală, Bosnia-Herţegovina etc.)222.
220

Gulagul sovietic a presupus deplasarea câtorva zeci de milioane de persoane dintre care cea mai mare parte a pierit în condiţiile grele ale Siberiei. România a practicat şi ea în perioada dictaturilor care s-au succedat după 1938 astfel de deplasări, în timpul războiului (deportarea evreilor şi ţiganilor în Transnistria) sau în perioada comunistă (deportarea „chiaburilor” sau a şvabilor din Banat în Bărăgan şi Dobrogea). 221 În urma unei convenţii ţinută la Geneva, semnată treptat de majoritatea statelor lumii. 222 P.J.Thumerelle, în Réfugiés, déplacés et rapatriés, Population nr.3/1999, pp.509-536, citând surse O.N.U, estima la 23 mil. numărul refugiaţilor în 1995-1996, din care 8.3 mil, în Africa, 8.1.mil în Asia şi 5.8 mil. în Europa (incl, Fed. Rusă).

166

Între refugiu şi expulzare limitele nu sunt totdeauna clare. Un caz mai recent de expulzare a fost acela al turcilor din Bulgaria, obligaţi la sfîrşitul perioadei totalitare să-şi bulgarizeze numele şi instigaţi de autorităţi să plece în Turcia. Între 1985-1989 au plecat astfel 370 mii de turci din cei 848 mii223. Bulgaria a continuat de fapt o „tradiţie“ mai veche a Imperiului Ţarist care, după fiecare extindere în dauna rivalului otoman, obişnuia să expulzeze sau să deporteze populaţiile musulmane224. Numărul total al refugiaţilor aflaţi în evidenţa O.N.U este de circa 22 mil (cf.H.C.R., 2001), obligate să trăiască în tabere unde nu condiţiile sunt de cele mai multe ori sub limita decenţei. Numărul acestora este greu de stabilit, fiecare sursă având propriile estimări, cele ale O.N.U. fiind mai apropiate de realitate. Nivelul maxim al acestor mişcări s-a manifestat în perioada postbelică la începutul anilor ’90, când s-au suprapus mai multe conflicte majore (invazia irakiană a Kuweitului, dezmembrarea Iugoslaviei, războaiele civile din Ruanda şi Somalia etc.). În afara acestora se află însă un număr cel puţin la fel de mare neluaţi în evidenţă (28 mil. după Sadako Ogata, înalt comisar al O.N.U, cu problemele refugiaţilor)225 V.3.Clasificarea migraţiilor după criteriul administrativ Teritoriul pe care se desfăşoară migraţiile este divizat între numeorase entităţi statale, regionale, locale încît există o diferenţă destul de netă între două mari categorii de mişcări delimitate de frontierele recunoscute pe plan internaţional : interne şi internaţionale. Trebuie remarcat că un rol important îl are dimensiunea teritoriului aflat sub jurisdicţia unui stat. În statele de mari dimensiuni, migraţiile interne sunt mai degrabă migraţiilor internaţionale. În această categorie intră şi migraţiile transfrontaliere, tot mai intense între statele cu frontiere permisive, deschise. V.3.1.Migraţiile interne Desfăşurate în interiorul graniţelor unui stat, au o importanţă deosebită în statele de mari dimensiuni (S.U.A., Federaţia Rusă, R.P.Chineză). În ultimele două secole aceste mişcări s-au efectuat de obicei dinspre regiunile agricole dens populate spre aglomerările urban-industriale. Este vorba de aşa-numitul exod rural, termen încetăţenit de la sfîrşitul sec.al XIX-lea, în vestul Europei pentru a desemna caracterul de masă al unor deplasări tradiţionale dar de mică amploare până atunci226. Efectul principal al exodului rural constă în reducerea continuă a populaţiei rurale (depopulare) şi implicit în creşterea populaţiei urbane (urbanizare, metropolizare). Cauza principală este de sorginte economică, generată de diferenţele de venituri dintre sat şi oraş dar şi nivelul dotării social-edilitare care avantajează regiunile urbanizate. Exodul rural a condus la depopularea completă a unor aşezări rurale, în special a celor izolate sau sărace în resurse, fenomen caracteristic în special în Europa unde în extremis s-a ajuns la reinstalarea vegetaţiei naturale secundare – cazul unor arii extinse din Masivul Central Francez (Lozère), din Ţara Galilor sau nordul Scoţiei etc. Cele mai afectate sunt statele din vestul Europei unde acest proces s-a desfăşurat în cicluri succesive începând cu secolul al XVIII-lea. În estul continentului s-a declanşat mai tardiv, după 1900, dar a fost mai brutal, pe parcursul câtorva decenii spaţiile rurale fiind efectiv stoarse de forţele lor vitale. Consecinţele acestui exod au fost atenuate în statele dezvoltate, într-o anumită măsură, de procesul de „contraurbanizare”, inversare a ritmurilor creşterii populaţiei în favoarea mediului rural, în contextul delocalizării activităţilor economice, al dezvoltării turismului şi comunicaţiilor. De aceasta au beneficiat însă doar acele arii rurale aflate în proximitatea aglomeraţiilor urbane, situate în
223

Reprezentând 43.6% din total, după 1990 s-au mai întors doar 155 mii. Aceasta a fost o practică curentă a statului bulgar, apropierea turcilor de pragul de 10% din populaţia totală creând îngrijorare în contextul păstrării de către aceştia a unui indice mai ridicat al natalităţii (cf. Taylor P., Political Greography, Longman, New York, 1997). Cu toate acestea, ultimul recensământ bulgar din 01.03.2001 atestă o proporţie de 12% a populaţiei turceşti (peste 950 000). 224 Numai între 1780 şi 1800 au fost expulzaţi între 300 şi 500 mii de tătari din Crimeea şi regiunea Kazan urmaţi de alţi 400 mii între 1854-1862. Între 1802-1864, din Caucazul de Nord au fost alungaţi peste 1 million de musulmani (cerchezi, abhazi şi ceceni mai ales), stabiliţi în Anatolia, Orientul Apropiat şi Rumelia, din aceasta din urmă fiind obligaţi din nou să plece după constituirea statului bulgar modern în 1878. 225 Citată de J.P.Thumerrelle, Réfugies, délacés et rapatriés, Espace/Populations/Société, nr.1-1998, pp.97-118. 226 Pentru detalii suplimentare asupra acestui fenomen important în dinamica spaţială a populaţiei din perioada modernă poate fi consultată lucrarea lui J. Pitié, L’exode rural, PUF, 1979.

167

lungul căilor de comunicaţii sau dispunând de un potenţial turistic deosebit. Problematica exodului rural este mult mai complexă datorită desfăşurării sale în timp şi a cauzalităţii multiple. În ultimele decenii, acest proces a luat o amploare fără precedent în statele Lumii a Treia, sprijinit de speranţa maselor de migranţi rural de a găsi o slujbă sau de a-şi asigura un trai mai bun este iluzorie, efectul vizibil fiind supraaglomerarea periferiilor urbane. Lipsa oricărei perspective şi masivul şomaj rural alimentează continuu aceste fluxuri, iar în prima parte a sec.XXI este aşteptată o amplificare ca efect al unei presiuni demografice greu de stăvilit. Migraţiile interne nu se desfăşoară exclusiv între sat şi oraş. În statele dezvoltate, tipice au devenit şi migraţiile interurbane, de regulă ierarhizate, dispre oraşele mai mici spre cele tot mai mari care oferă posibilităţi mai largi de afirmare. Tot în aceste state au luat o amploare maximă migraţiile inverse, dinspre oraş spre ariile rurale (contraurbanizarea), fenomen care este deja sensibil în estul Europei şi se prefigurează ca o formă majoră de migraţii interne la nivel global având rolul de a descongestiona aglomeraţiile urbane, de a reechilibra distribuţia populaţiei. Pot exista şi migraţii rural-rural acolo unde mai sunt încă rezerve de terenuri agricole, fertile cazurile invocate în Brazilia sau Indonezia dar şi colonizarea stepelor Kazahstanului în perioada sovietică (mobilitate devenită internaţională după divizarea imperiului). V.3.2.Migraţiile internaţionale Se desfăşoară la nivel interstatal şi sunt mai greu de înregistrat statistic, mai ales în contextul mondializării, pentru că în afara migraţiei legale, controlabilem există o puternică migraţie clandestină. De exemplu, în S.U.A. numărul imigranţilor clandestini se cifrează la mai multe milioane (4-6 mil., sau după unele surse chiar mai mult), aria de provenienţă fiind în special Mexicul (los chicanos) şi arhipelagul antilez. Desfăşurate la distanţe foarte mari, aceste mişcări pun probleme şi mai complexe din punct de vedere economic şi psiho-social, efortul de adaptare al individului fiind mult mai mare. Diferenţele de standard de viaţă şi de comportament dintre migrant şi localnic poate crea situaţii conflictuale, reacţii de respingere sub forma unor mişcări xenofobe sau rasiste, frecvente în întreaga lume occidentală. Generale astăzi la nivel mondial, având ca principale destinaţii statele dezvoltate sau cele aflate în boom economic datorat resurselor de hidrocarburi (Asia de Sud-Vest în mod deosebit) dar şi în state cu agricultură speculativă (Coasta de Fildeş, Malaysia etc.)227. Fostele state comuniste au frânat aceste mişcări, rareori se înregistrau plecări sezoniere dinspre Bulgaria spre nordul Rusiei în vederea exploatării lemnului. În general, migraţiile internaţionale au ca destinaţie marile aglomeraţii urbane din ţările de primire, capabile să asigure locuri de mucnă diverse, conforme calificării (cazul tipic al S.U.A.). A existat însă şi o migraţie internaţională dirijată spre mediul rural (cazul Americii Latine unde s-au stabilit masiv populaţii din sudul şi centrul Europei sau cazul Canadei, la începutul secolului al XX-lea). V.4.Particularităţile ale migraţiei populaţiei în perioada modernă şi contemporană V.4.1.Perioada modernă (1700-1950) Spre deosebire de perioadele anterioare în care mobilitatea populaţiei era condiţionată de distanţă, desfăşurându-se mai lent (cu excepţia migraţiilor de cucerire) şi antrena o parte redusă a populaţiei Globului, după 1700, industrializarea şi urbanizarea au imprimat o dinamică ascendentă mobilităţii populaţiei, atât pe plan intern cât şi internaţional. Premisele acestei accelerări le-au constituit însă evoluţiile din perioada medievală şi mai ales Marile Descoperiri Geografice care au deschis noi direcţii de colonizare, populaţiilor europene în primul rând. Explozia demografică resimţită la sfîrşitul sec.al XVIII-lea constituie o altă premisă care explică concentrarea principalelor fluxuri migratorii în regiunile din nord-vestul Europei unde a debutat acest proces. În afara acestui context general pot fi invocate şi alte cauze care au favorizat accelerarea mobilităţii :
227

În unele din aceste state, ponderea străinilor poate atinge valori foarte mari, peste 30% în Coasta de Fildeş de ex.

168

J.A.8 mil persoane229.. Routledge. greci. Companion Encyclopedia of Geography. -apariţia crizelor economice de supraproducţie care au lovit de obicei micii producători forţaţi astfel să părăsească locurile natale. London. Fiind mai recent constituită. românii din Moldova.. manifestându-se trei vârfuri : 1930-1934. Tipică a fost situaţia din Marea Britanie. spre vest. când o bună parte a populaţiei din teritoriile ocupate la frontiera apuseană (Basarabia. 1996. politice sau naţionale). bazinul franco-belgian) sau spre marile metropole – Paris. armenii din Imperiul Otoman. 1947-1952. Ţările Baltice) a fost deportată în aceleaşi regiuni din raţiuni economico-sociale concomitent cu deplasarea în masă a unor grupuri etnice acuzate de colaboraţionism (ceceno-inguşii.S.R. procesul de colonizare a Siberiei şi Extremului Orient. Galiţia. un rol important în popularea regiunilor asiatice ale U.A. Changes in Global Demography. . Tot în acest imperiu.R. inerţia istorică acţionând invers decât în Lumea Veche unde asigură stabilitatea comuntăţilor umane.S. barăci). mai ales de origine slavă (ruşi. Alte surse indică un număr mult mai mare datorat dificultăţii de a separa migraţiile forţate de cele impuse de transformările economice. mai legate de teritoriul pe care-l ocupă. ucrainenii. a)Migraţia internă a fost mai activă pe parcursul acestei perioade în statele în care industrializarea a fost mai precoce : Marea Britanie. -agravarea unor persecuţii pe fondul avîntului mişcărilor naţionale (persecuţii religioase. evreii din Imperiul Ţarist. Franţa.persoane pe parcursul sec.R. Mişcările cele mai masive s-au produs spre bazinele carbonifere (Yorkshire. Ruhr. nr. regiuni cu terenuri fertile favorizate de conectarea la reţeaua de căi ferate.U. În Imperiul Ţaris şi mai tîrziu în U. când cea mai mare parte a ţăranilor înstăriţi (culaci) au fost strămutaţi în regiunile nordice sau asiatice ale vastului imperiu. sîrbi. debutat încă din sec. Persecuţiile au culminat cu numeroasele pogromuri organizate asupra ghettourilor evreieşti sau cu un veritabil genocid cum a fost cazul armenilor sau creştinilor nestorieni între 1894-1915. Colonizările cele mai puternice s-au efectuat spre Cîmpia Mississippi-Missouri şi spre vestul îndepărtat. nordul Bucovinei.al XVIII-lea.S. tătarii din Crimeea.S. românii din Imperiul Habsburgic. pp. Populaţia S.2/2000?. populaţia nord-americană nu este atât de intim legată de un anumit teritoriu. germanii de pe Volga etc. balkarii. prezentată în Géographie des migrations forcés en U.. ucraineni). INED. 1940-1944.S. La această mişcare au participat nu numai slavii răsăriteni ci şi germanii din Ducatul Varşoviei. Între 19191953 (până la moartea lui Stalin) au fost astfel deplasate circa 5. pe parcursul conflictelor mondiale. ţările scandinave.U. calmucii. 169 . este prin excelenţă mobilă. karaceaii. Londra. în partea europeană (nordul Mării Negre).-tendinţele de extindere a marilor proprietăţi în dauna micilor proprietari rurali forţaţi astfel să îngroaşe rândurile proletariatului urban sau să emigreze.XVII-XIX228. acest proces continuând pînă între cele două războaie mondiale. Regimul sovietic s-a remarcat încă de la început prin practica migraţiilor forţate.). din care o parte nu s-a mai întors.A. După 1920 se accentuează în S. Population et Sociétés.al XVII-lea.Clarke. totalizând circa 10 mil. fapt manifestat şi în peisaj prin importanţa locuinţelor temporare la periferia oraşelor (rulote. fenomen care a antrenat migraţia micilor artizani spre centrele urbane. kabardinii. Tipice au fost cazurile unor populaţii din imperiile multinaţionale : polonezii. găgăuzi etc. l-a avut şi refugiul masiv al populaţiei din partea europeană. amplificat odată cu deschiderea căilor ferate care au antrenat mase importante de populaţie. Berlin. adaptândiu-se uşor locului de muncă şi economiei de piaţă liberale. şi procesul de migrare a populaţiei afro-americane din sud spre nord-estul industrializat unde a devenit treptat majoritară în unele cartiere sau oraşe. în perioada 228 229 Cf.I. în perioada colectivizării forţate.U. Colonizarea era adesea apanajul unor companii de construcţii feroviare care aveau interesul să îşi asigure produse transportabile. o amplă mişcare de colonizare a fost aceea iniţiată la sfîrşitul sec. -declinul activităţilor meşteşugăreşti prin dezvoltarea producţiei de fabrică. mai ales după înlăturarea iobăgiei şi tendinţa burgheziei de a-şi însuşi vaste domenii utilizate ca păşuni pentru oi (enclosures). unde au colonizat teritoriile triburilor amerindiene obligate să se retragă în rezervaţii. populaţiile creştine din Balcani (bulgari. La fel de activă a fost şi migraţia populaţiei rurale din S. odată cu desfiinţarea Hanatulul Crimeii şi cu retragerea Imperiului Otoman spre sud.S. Germania..249-274. Mai tîrziu. Este vorba de varianta medie.

lipsiţi de capital sau cu o anumităn origine etnică sau rasială (asiaticii erau excluşi mai ales în Australia). încă neasumate de statul rus (finlandezii din regiunea St.) urmate la distanţă de Spania (6 mil. Consecinţele acestora au fost suportate atât de categorii intelectuale (filozofii din centrele urbane importantă în 1922. între 1814-1970. stabiliţi în statele Europei de Vest (Franţa şi Marea Britanie îndeosebi) şi peste ocean. Cehia). unguri. Un proces similar s-a petrecut în nord-estul Chinei (Manciuria). apariţiei crizelor de supraproducţie (precum aceea din 1816-1820). accentuat mai tîrziu. al XVI-lea pe seama formării sistemului colonial prin organizarea sistematică de colonii de către metropole (Spania. englezii). în urma Revoluţiei din Octombrie 1917.). minorităţi indezirabile.U. Structura etnică a masei de imigranţi a fost însă realtiv diferită în nordul Americii faţă de sudul acesteia. Astfel se formează un flux important de migranţi dinspre estul spre vestul continentului. în contextul reducerii masive a natalităţii în Europa ca efect al tranziţiei demografice. în locul migraţiei de colonizare(adesea prin deportare) apare migraţia spontană. în cadrul unor operaţiuni de „purificare etnică”. Apariţia fenomenelor inerente economiei de piaţă – şomaj. ( tab. Belgia). italienii şi est-europenii (polonezi. În Brazilia. în special acolo unde reducerea natalităţii a fost foarte timpurie (Franţa. Au fost şi cazuri în care unele state au luat măsuri pentru limitarea migraţiei interne –cazul Italiei fasciste care a încercat frînarea exodului populaţiei rurale din Mezzogiorno în scopul reducerii şomajului din regiunile industriale nordice. Numai între 1920-1930 emigraţia netă în Franţa a fost de 1. elemente antisociale (în 1930 mai ales. subcontinentul indian). 170 . de exemplu. Principalele state emiţătoare au fost la început cele mediteranene (Italia şi Spania în primul rând) apoi acelea din Europa Centrală (Polonia.).2 mil. ţărani înstăriţi dar şi ţărani „sabotori” (ca în 1932. între 1850-1900 dominau germanii şi scandinavii iar după 1900. curba migraţiei a urmat un trend descendent.al XIX-lea. În Marea Britanie un flux masiv era asigurat de Irlanda sau de unele colonii (Antile. din cei aproximativ 5. ruşi.29). În perioada modernă atinge punctul culminant şi îşi schimbă caracterul. ţările scandinave etc. fluxurile fiind dirijate predilect spre Franţa230. Aceste politici aveau în general un caracter segregativ. când peste 45 000 ţărani ucraineni au fost deportaţi spre bazinul Peciorei din cauza refuzului de înscriere în colhoz). a deteriorării condiţiilor economice.A. în contextul exploziei demografice. în 1924 etc. cerşetori etc.). prostituate.A. greci etc. Olanda) în scopul asigurării controlului şi extragerii unor resurse sau materii prime agricole necesare economiei acestora. Portugalia şi Polonia (câte 3 mil. iranienii din Azerbaidjan. Ponderea cea mai însemnată a fost asigurată de Insulele Britanice (17 mil. cel mai important flux migratoriu din întreaga evoluţie istorică a umanităţii. în Europa se manifestă procesul invers de imigrare. la fel ca în portul Marsilia. Portugalia. persoane. Pînă la 1920. Germania (5 mil.aplicării programului de colectivizare forţată în regiunile vestice a căror ocupare a fost consfinţită de tratatul de la Paris.5 mil. intelectualii „contrarevoluţionari” din Ţările Baltice şi Basarabia în 1940-1944). emigranţi. în Franţa se înregistrau 800 000 emigranţi italieni.9. evrei. Motivaţia acestor migraţii forţate a fost foarte complexă. curba evoluţiei migraţiei europene a fost continuu ascendentă iar structura etnică s-a schimbat progresiv : pînă la 1850 dominau britanicii (irlandezii.) şi Italia (15mil. scoţienii. 500 000 polonezi etc. S. coreenii din Extremul Orient etc.). unde au fost colonizaţi ţăranii originari din Marea Cîmpie Chineză. Pe ansamblu.). b)Migraţia internaţională s-a accentuat încă din sec. care asigurau 80% din forţa de muncă din minele Lorenei şi din Nord-Pas de Calais. mai ales în urma războaielor napoleoniene. majoritatea dirijaţi spre S. dens populată.Petersburg. astfel modificându-se complet structura etnică a regiunii. Marea Britanie. Ca urmare. hoţi. marea migraţie europeană a antrenat între 1700-1914 circa 70 mil. ucraineni. Franţa. „ruşii albi”.U. Un caz particular l-a constituit refugierea masivă a aristocraţiei ruseşti şi a unei părţi din burghezia fostului Imperiu Ţarist. Marea Britanie.persoane. eliminându-i pe cei necalificaţi. supraproducţie şi în ţările de primire au condus la adoptarea unor politici de limitare a migraţiei internaţionale (Australia ia astfel de măsuri încă de la sfîrşitul sec. Mai mult.) sau insurgenţi ostili puterii sovietice (basmacii din Tadjikistan sau djighiţii din Caucazul de Nord).. majoritatea erau din sudul 230 În 1931.

Distribuţia regională a acestor fluxuri în ţările emiţătoare a fost inegală.R. 221 305 152 13 409 385 5 0 Italia 337 363 745 321 310 535 9 2 AMERI 117 822 251 203 911 156 CA 3 0 7 4 47 Canada 104 456 155 740 479 427 8 6 9 Mexic 27 120 649 566 400 536 4 6 America 98 246 305 731 154 292 de Sud 9 9 ASIA 316 451 224 288 640 768 3 2 China 289 42 50 33 994 140 8 India 1 6 6 4 655 672 Coreea 16 731 747 Filipine 1 39 123 127 1 1 231 232 Informaţii preluate dintr-un studiu colectiv publicat de CNRS din Franţa în 1980 (Les migrations internationales de 1815 à nos jours). distribuţia acestor fluxuri a fost inegală.U. 1.A.63 mil.U. greci etc.78 mil portughezi. Asimilarea reciprocă s-a produs destul de greu în aceste zone. aceştia s-au aşezat cu precădere în regiunile industriale din nord-est constituiau o resursă ieftină de forţă de muncă. nordul Portugaliei). subcontinentul indian sau Extremul Orient etc. având originea predilectă în metropole : francezii spre nordul Africii. imigranţii agregându-se mult timp în regiuni ori cartiere cu specific etnic sau confesional232.Europei (1.S. Aşa-numitul „melting-pot”american a rămas mai degrabă un deziderat. În S. multiculturalismul fiind un model american care se extinde şi în întreaga Europă Occidentală. O parte din emigraţia europeană s-a dirijat şi spre coloniile africane şi asiatice pentru administrarea acesteia. între 1820-1995 (mii persoane) Ţara de 182 189 191 194 196 182 origine 0-1889 0-1914 5-1945 6-1965 6-1995 0-1995 EUROP 132 157 363 242 283 379 A 80 39 8 8 3 18 Marea 268 110 475 367 444 508 Britanie 7 7 0 Irlanda 343 888 273 112 112 481 2 7 Germani 441 106 547 816 245 709 a 3 9 U.) urmaţi la mare distanţă de alte grupuri din cele mai diverse : germani.A.S. în perioada menţionată).32 : Evoluţia numărului de imigranţi din S. „La piccola Italia” la New York sau ţinutul populat de metodiştii elveţieni din secta Amish în Pennsylvania sunt două exemple. ţinta principală a imigranţilor (40 mil. plecările afectând mai ales regiunile cu reminiscenţe ale relaţiilor feudale (provinciile spaniole Andaluzia. 171 . Extremadura sau sudul Italiei) ori cu o populaţie densă (Galicia.72 mil. japonezi. evrei etc231. britanicii în Africa de Sud. Şi în ţările primitoare. baza acumulării capitalului american. Tabelul nr.italieni. polonezi. ucraineni.spanioli. 0.

A. vestul S. Columbia. O parte s-au ândreptat şi spre insulele din Pacific ori spre coasta de vest a S. Singapore. California şi spre nord-vest.S. Germania. datorită epuizării rezervelor de forţă de muncă rurală. Acest proces se manifestă mai timpuriu în statele industrializate (Marea Britanie.U. nestorieni) şi proveneau din Siria.Perioada contemporană (după 1950) a)Migraţiile interne Caracteristica esenţială a migraţiilor interne pe parcursul acestei perioade constă în diminuarea importanţei lor în statele dezvoltate (proporţional nu şi numeric). O bună parte dintre aceştia erau antrenaţi şi în administraţia acestor colonii.2. constituindu-se astfel marile aglomeraţii periurbane (rurbanizarea). numit contraurbanizare. persoane). Mauritius. consecinţă a creşterii posibilităţilor de mişcare a populaţiilor.31-32). estul Africii. 1997 (imigraţia legală brută. dirijându-se predilect spre Sunbelt – vastă arie care cuprinde în primul rând Florida.. Djakarta). maroniţi. în statele Oregon şi Washington (tab.U. Brazilia. Tabelul nr. mai modestă. În S. Thailanda. care preferă migraţiile alternante (navetismul). Ţările de Jos. în special spre America de Sud (Argentina.A. Fiji. Se produce aici fenomenul. fiind strîns legată de necesităţile economice ale metropolei coloniale britanice. Venezuela) dar şi spre America de Nord sau Europa. Natal. Washington. Un traseu similar l-a cunoscut şi emigraţia armeană din Anatolia. care încă din 1882 au adoptat Chinese Exclusion Act.Immigration and Naturalization Service. V. Trinidad-Tobago. siriaci. ambiguu de altfel. Liban. O migraţie mai puţin cunoscută este cea a populaţiei de origine arabă din Orientul Apropiat. 172 . adăugându-se unui flux tradiţional spre sud-estul Asiei – Birmania.A.U. de emigranţi dirijaţi spre insulele din Pacific (Hawaii) sau spre Americi (Brazilia. totuşi. Texas. Franţa). dată fiind şi dimensiunea teritoriului. Japonezii au participat şi ei la acest flux asiatic cu circa 2 mil. Emigraţia indiană (3 mil.) apare redusă raportată la potenţialul enorm al subcontinentului indian. Palestina sau nordul Irakului (circa 1 milion). generată de convulsiile Imperiului Otoman în descompunere (peste 1 mil.). migraţia internă capătă o importanţă mai mare decât cea internaţională. cel puţin pentru ultima perioadă) Paralel cu marea migraţie europeană s-a produs şi migraţia chineză. marcat de tendinţa de reducere a populaţiei unor mari metropole (Paris. Astfel cei mai mulţi s-au dirijat spre unele colonii ale Imperiului Britanic în care necesitatea forţei de muncă de pe plantaţii era stringentă – Guyana Britanică. Australia frânând de timpuriu emigrarea asiaticilor233. Statistical Yearbook. în special ca intermediari (în Africa de Est).. Majoritatea acestora erau creştini (ortodocşi. Arizona. Malaysia. Londra).A.4. circa 12 mil.). prognozat pentru anii 2001-2005 (în % anual) Contin entul (regiunea) 233 P P P Continent P P P opulaţi opulaţi opulaţi ul (regiunea) opulaţi opulaţi opulaţi a totală a a a a a urbană rurală totală urbană rurală La fel ca şi S.Vietnam AFRIC A Alte regiuni TOTAL 2 209 149 13 46 170 13 24 640 29 48 483 857 464 118 189 857 521 445 622 80 72 9 0 34 23 Surse : U. dirijată spre Asia de Sud-Est unde au ajuns adesea majoritari (Singapore) sau formează o parte însemnată a populaţiei (Malaysia. Acest fenomen apare şi în regiunile industriale tradiţionale decăzute (vechi bazine carbonifere dezafectate – nordul Franţei sau Middlands de ex.U.33 : Ritmul anual de creştere a populaţiei Globului.

1999 985 985.4 0 .1 ASIA 1. Centrală 0 3 0 0. 5 2.6 . 4.9 0.4 0 .3 0 .U.2 . Caraibe 1. Est 0.3 1.0 1. America Centrală 1.4 3. 2 9 7 5 7 2.N.6 1 .7 26. America de Sud 2.7 OCEAN . 5 1. 2 2.3 0 .3 . 2. -de Nord 4 6 4 . 0.4 State în 1 1 4 3 Europa 4 4 1 0 curs de 101 869 13 55 06. 2 4.0 .9 1 .8 9.7 0 1 0 0 - America de Nord 0. -de Sud.N.4 7.7 0.2 AMERI .(regiunea) 1 1999 1 1985985 999 985.5 0 .9 .3 . 0.4 -de Est .8 2.U. New York.. 0 8 5 2 . EUROP A 0.Rusia) 0. 6 4.2 0 1. 5 2.0 1 0.34 :Componentele creşterii populaţiei urbane pe Glob (1985-1999. 2. -de Vest 0 3 5 4 . IA 1. 7 2..2 1 .3 0.0 3 . Population Division.5 Sudică Sursa : P.TERR A State dezvoltate State în curs de dezvoltare State subdezvoltate AFRIC A -de Nord -de Vest -de Est 2 2 1.2 1 0. -de Est Central7 0 0 (incl.6 1 .1 -de 2.2 0 . 2001 Tabelul nr. CA 1. 3.0 1 . 6 2.D. 7 4.7 7.3 2 . O.1 1 0.2 .1999 1999 1999 TOTA 1 2 4 3 -de Sud 1 2 5 2 L 922 753 61 70 82 67. 0. 0. 4 0.2 -de Sud 0.7 State 8 8 4 1 Oceani 1 2 2 1 dezvoltate 21 84 8 5 a 7. 0 0.) Contin P P S S Contine P P S S entul U U N M ntul U U N M (regiunea) 1 1 1 1985. 1.9 1 . -de Sud 0 Sud-Vest 1 8 3 .2 1. mlioane loc.8 dezvoltare Africa 1 2 7 2 -de 7 7 4 0 173 .1 1 .9 1 . 3 1. 8 2. 1.2 1 0.

Statele cu suprafeţe extinse şi mai slab populate.3 4 .0 1 .3 . cel puţin în Europa.5 7. prin plecarea populaţiilor turceşti sau slave islamizate din Bulgaria şi fost Iugoslavie spre Turcia235. Se explică astfel explozia fenomenului urban din aceste ţări.2 2 0. Mişcări de amploare mai redusă s-au semnalat în Balcani. 746 000 din fosta U.S.4 6.7 2.R. numai între 1960-1984. aşezaţi în vestul Poloniei actuale.S.8 6 07.6 . Cei mai mulţi au fost evacuaţi sau expulzaţi din vestul Poloniei şi Cehia dar o bună parte au plecat voluntar. cifră depăşită cu mult ulterior. 174 ..). New York.4 2 .8 9. dintre care 1 430 000 din Polonia.4 01.4 -de Sud 1 6.0 6 .6 3. populaţii sau categorii întregi au fost deportate în ceea ce este cunoscut drept gulagul sovietic. La fel de afectaţi au fost şi polonezii din estul Galiţiei (3 mil.6 12.5 1 36.2 1 1 3 3 5 6 1 Caraibe 6.1 3 5.U. 1997.7 1 1.2 1 39.R. indica pentru perioada 1950-1952 un număr de 8 049 000 germani „repatriaţi” din ţările est-europene (inclusiv 5 275 000 din fosta R. unde asistăm la creşterea exagerată a metropolelor. credibilă în contextul dezvoltării exagerate a marilor metropole.6 4. nr.6 1 .6 1 06. prin deschiderea unor noi fronturi pioniere. 2000.9 1 06.6 Nord -de Vest -de Sud 4.9 4 3 9 7 9 2 4.4 Americ 4 a 66 09 -de 2 Nord 04 31 6 9 2 9 1 4 5 Centrală 3. a 300 mil.8 0.4 0.4 H. New York. continuă acţiunea de populare a regiunilor potenţial umanizabile.5 1 .5 40. Şi China a întreprins acţiuni similare în regiunile mai aride din partea central-vestică prin extinderea sistemelor de irigaţii sau prin exploatarea unor resurse subsolice.2 66.6 3.1 9.). În fosta U. Banat).6 1.6 4.G. Schimburile de populaţie din Europa au afectat imediat după război în primul rând Germania (12 mil.8 2 .D.3 4 ..1 22.9 0.8 2 52 3 1 60 2 60 8 0.7 49.4 1 00. în locul germanilor. Unele cifre indică deplasarea.8 2 Centrală 2. prin desţelenirea întinderilor stepice. în special în partea sudică a acesteia şi a Kazahstanului. în care a predominat caracterul dirijat al migraţiei interne (mascat sau pe faţă). s-a cotinuat acţiunea de populare a Siberiei.7 1 2 3 2. 235 Sursele oficiale bulgare admit expulzarea a 155 000 turci şi pomaci (bulgari islamizaţi) între 1920-1952. b)Migraţiile internaţionale Marcate iniţial de schimburile de populaţie. unde s-au manifestat cele mai complexe deplasări s-au transformat rapid în migraţii ale forţei de muncă.7 1. O.3 2 4 1 7 59.1 1 01. World Population Data Sheet. anual. Un caz particular l-au constituit statele cu regim politic de tip sovietic.B.2 61.1 1 5.6 2 .0 51.9 1.S.7 1. persoane din mediul rural în cel urban din Lumea a Treia.2 .N.42 -de Nord -de Vest -de Est 3. 234 -de Sud-Vest 6 CentralSudică 2 -de Sud-Est -de Est 330.R. P.8 Surse : Statistical Yearbook.1/1995.3 -de Est 5.9 0.3 Asia 77.1 3 8.2 2 1 4 9 2 9 2 3 2 . 402 000 din România şi 105 000 din Cehoslovacia.6 5.0 7 6 1 9 9. germani „repatriaţi”)234. Migraţiile forţate au avut un rol deosebit în acest stat.5 Rusia 02.8 91. în contextul instaurării comunismului în Estul Europei (Transilvania.S. cazul Amazoniei în Brazilia sau al insulei Kalimantan în Indonezia. Exodul rural se manifestă astăzi viguros în statele în curs de dezvoltare. când în anii 1990 s-a estimat o medie de cel puţin 30 mil. 43 000 între 1969-1976 şi 350 000 între 1982-1992 (132 000 au revenit ulterior).Fassmann într-un articol din Revue européenne des migrations internationales.

Tabelul nr. mulţi fiind de origine spaniolă.A. fie în Portugalia fie în Brazilia. Mozambic sau Guineea Bissau.„Decolonizarea” acestor vaste spaţii a produs un flux estimat la circa 4 mil. După 1950 se iau noi măsuri de frânare a imigraţiei în contextul ascensiunii noilor curente originare din America Latină şi estul Asiei (coreeni.7 mil. Restricţiile impuse de statele de imigrare din Lumea Nouă au slăbit după 1950 dar amploarea fenomenului nu a mai atins nivelul anterior anului 1920. măsuri relaxate ulterior. De exemplu peste 50% din medicii practicanţi şi peste 25% din inginerii din S.7 . persoane (cvasitotalitatea hinduşilor din Punjabul de Vest şi o parte din musulmanii din Cîmpia Gangelui) lăsând deoparte masacrele reciproce. Mişcări similare s-au produs şi ca urmare a conflictelor « interne » din Caucazul de Nord sau Tuva care au obligat mase importante de populaţie să părăsească regiunile nesigure. unde formarea statelor independente Pakistan şi India. fenomen nociv pentru statele slab dezvoltate dar profitabil pentru cele dinainte care reuşesc astfel să-şi menţină decalajul tehnologic. între 1949-1955 s-au instalat în metropolă peste 180 mii musulmani din Algeria. ONU. De exemplu. în 1989 la doar 0. 0. determină după 1960 repatrierea masivă a populaţiei de origine europeană din fostele colonii : 1. în 2000 iar în Tadjikistan. Tot de aici. de la 0. Canada în 1978. de francezi din nordul Africii mai ales (nu toţi erau etnici francezi. indienii din estul Africii. italiană sau evreiască) reaşezaţi pe litoralul sudic (pied-noirs)236. îndeosebi în fosta colonie britanică India.5 mil. loc. loc. 175 . pe baze confesionale a dus la regruparea a circa 15 mil. Russia’s Demographic Decline Continues.1mil.5 olonia 8038 8548 63 253 . este similară efectelor induse de procesul decolonizării.35 R olul mobilităţii în dinamica populaţiei din statele dezvoltate între 1990-2000 St P P S S S S St P P S S atul 199 2N M) N M atul 199 N M N 0 000 0 2000 M M M M ( ( M M M M ii ii ii ii ‰) ‰) ii loc.6/2002. spre S. sunt formaţi în alte ţări. veniţi în perioada colonială s-au retras de asemenea treptat spre subcontinentul indian sau spre Marea Britanie.S.5 N 4 4 1 1 3 2 C 1 1 2 orvegia 233 492 45 14 . O oarecare creştere se constată imediat după război. Şi ampla migraţie declanşată de destrămarea U. Is 2 2 2 1 9 0 Sl 5 5 1 landa 54 81 6 . ca urmare a decolonizării un număr neprecizat de locuitori au plecat în Marea Britanie (anglo-indienii). decolonizarea. portughezi s-au retras după 1975 din Angola. Abkhazia.U.1 S 8 8 1 2 1 2 P 3 3 7 uedia 527 867 22 18 . filipinezi şi chinezi mai ales) – S. atragerea cadrelor cu pregătire superioară în statele dezvoltate. cea mai mare parte a acestora au rămas în Franţa unde s-au venit şi loialiştii (harki) scăpaţi de epurarea forţelor naţionaliste (Bernard. loc.3 . spre deosebire de cei colonizaţi în Africa de Sud unde constituie o comunitate solidă. loc. „diaspora” rusă în Asia Centrală tinzând să devină o amintire.0 Fi 4 5 1 7 2 1 R 2 2 - S M ( ‰) 2 0. T. Transnistria). adesea în state slab dezvoltate precum cele din subcontinentul indian sau Egiptul.. loc.5 mil.7 - S ( 0 - 236 Emigraţia nord-africană spre Franţa a început încă în perioada colonială.3 ovacia 288 400 35 23 .6 ehia 0362 0272 112 2 1.A în 1965.7 mil.R. O tendinţă contemporană este şi aşa-numitul „braindrain”. Aceasta a fost mai intensă în republicile caucaziene sau central asiatice. nr.A. Acelaşi proces istoric.4 .4 mil.S.U. în Uzbekistan. la 0. valea Ferghana) sau politice (Tadjikistan. ii ii ii ‰) loc. Cea mai mare parte a acestor migraţii s-a desfăşurat sub impulsul unor conflicte interetnice (Nagorno-Karabah.U. numărul ruşilor a scăzut de la 1. După independenţa acestui stat. 2002).În Asia s-au manifestat de asemenea masive regrupări de populaţie.4 .2 2 0.Heleniak. unde ponderea populaţiei ruseşti s-a redus drastic spre deosebire de republicile din partea europeană unde reducerea este mai degrabă imputabilă îmbătrânirii demografice. loc.persoane între 1990-2000 care a redus impactul scăderii catastrofale a natalităţii în Rusia237. 237 Cf. Population Today.

5 7 8 1 139 049 089 177 4.5 4.5 2 2 5 2 0317 4524 276 106 3.7 ituania 2 4 9 1 1 1 1 1 L 948 024 30 71 .3 stonia .8 .4 ielorusi a 1 1 5 4 3 2 L 489 591 86 36 .4 4 4 1 2 369 112 23 380 .3 0.0 E 6 7 1 3 lveţia 674 184 91 19 .5 .4 1691 8946 037 708 4.2 1 1 2 4826 4518 540 316 3.1 4 0.9 176 .7 6 3 It 5 5 9 alia 750 836 92 59 0.6 4 12.0 10.3 .5 2 0.2 2.2 5 2 G 1 1 4 5 recia 012 075 0 93 .4 104 201 1 1 573 368 45 160 3.3 9.2 .5 omânia 5 5 7 1 1 2 R 135 339 0 34 .3 4.7 7 2 1 5 5 2 432 028 31 635 .Moldo va 5 5 1 1 1 1 U 745 967 089 129 .5 .6 .4 3 705 2 678 526 2 373 3 9 2 208 .5 0 .7 3.7 etonia 9 3 4 1 4 3 1 E 81 38 4 3 .8 16.7 1 .3 .7 3 609 4 662 219 922 6 66 4 77 7 91 8 36 7 4.8 4.0 3 .8 0 5.1 7.nlanda D anemarc a M area Britanie Ir landa O landa B elgia L uxembu rg G 7 8 3 ermania 988 217 732 028 0.9 .2 0 4 4 8 1 359 764 36 431 8.7 0.8 5 4 2 1.3 1 2.8 8.9 0 6 A 7 8 7 3 ustria 660 112 7 75 .8 F 5 5 2 5 ranţa 660 914 035 06 .2 1 1 M 1 2 1 8 acedoni 924 032 63 55 .0 1 1 0218 0005 170 43 1.9 craina 6 4 3 3 2 8 5 2 B 507 793 00 6 .9 a 0 S 3 3 2 8 pania 882 996 92 45 .4 1 4 B 8 8 ulgaria 718 106 354 258 4.2 8 .6 1 4.9 - 4.2 974 176 28 4 .3 4 1 1 1 1 8 6667 5478 421 261 .6 .0 4 4 eorgia A rmenia 0 A zerbaija n 0 K azahsta n 2 K irghizst an 1 U zbekista n 5 T adjikista n T urkmeni a Is rael 3 usia G R 3202 2043 174 985 0.7 0 .7 2 .8 9 5 6 1 2 248 321 346 273 3.5 1 2 P 9 1 8 5 ortugali 920 005 8 2 .2 3 3 3 1 352 811 05 54 .9 0 .

La început această emigraţie a fost dirijată. pp. Elveţia). pînă aproape de extincţia unor comunităţi seculare. 4 1 1 3 3 026 043 11 145 .U.D. circa 300 000 în Danemarca şi câte 200 000 în Norvegia şi Finlanda. La conjoncture demographique. Grecia.1 .6 12. Statisticile oficiale menţionează peste 600 000 străini în Suedia. chiar şi în Norvegia sau Finlanda. mai ales în Orientul 238 Cf. regruparea unor populaţii în spaţiul lor de referinţă continuă. Europa de Vest a devenit un atractor la fel de important ca şi S. urmată de ţările nordice 239. 9 4 4 778 598 13 167 0. Rolul acestor migraţii la constituirea stocului actual de populaţie vesteuropeană este foarte important dacă luăm în calcul şi pe urmaşii acestora (circa o cincime din populaţie în Franţa şi Elveţia. încât majoritatea absolută a germanilor trăiesc astăzi în spaţiul lor istoric originar (Germania. O mare parte a acestora sunt azilanţi. Italia) dar ulterior ponderea maximă a revenit celor din Turcia.3 3. Important este faptul că în ultimii ani ţări tradiţional furnizoare de imigranţi devin atractive (Spania. peste un sfert în Luxemburg sau peste 10% în Germania sau Marea Britanie).A. după 1989 în principal din spaţiul ex-sovietic şi România.. C roaţia Sl ovenia U ngaria 3 3 5 1 262 419 64 407 6.0 S. N. 177 . Population (numerele din 1990-2000). negrii din Africa subsahariană etc. Paris Europa Occidentală este caracterizată într-o primă fază prin imigraţia masivă de populaţie datorită necesarului de forţă de muncă pe parcursul celor „trei decenii glorioase”. nr.4 1 1 3 2 2354 2666 161 41 .5 0.6 1 1 3 0 998 992 9 . Sursa : A. motiv pentru care multe state au luat măsuri drastice de stopare a cererilor de azil (Franţa. mai ales în regiunile bogate în resurse subsolice.Monnier.4 18. Fenomenul de reîntoarcere (migraţia de retur) este specific doar acelor state care s-au integrat în Uniunea Europeană (Spania. Portugalia. Caracteristică perioadei contemporane este şi constituirea unor noi arii de atracţie.35. vezi tab.45-60 care insistă mai ales asupra migraţiei ţigăneşti văzută ca una din componentele cele mai active a migraţiei est-europenilor.4 8 4 4 3 1 2 518 832 02 788 . justificat sau nu. în special din sudul Europei (Peninsula Iberică.A.1 2 2 A 1 1 1 1 7 6 ustralia 6696 9124 256 172 .).6 5 4 Notă : SN – spor natural SM – spor migratoriu . Mulţi au devenit cetăţeni ai statului de adopţie dar o mare parte au un statut incert (cel puţin 10 mil. alături de cei din regiunile extraeuropene (kurzii din Turcia. De asemenea.1 0. I.7 . Petrolul generează cele mai ample mişcări.5 ponia N 3 3 3 1 9 5 . tradiţional mai reticente. Ces migrants venus de l’est. Austria.N.E. Irlanda) dar şi aici nu în totalitate.1 dă C 2 3 1 2 5 8 anada 6937 0911 649 325 . fenomen accentuat după 1990 prin emigraţia aproape incontrolabilă dinspre estul Europei sau din Asia şi Africa. unde în 1989 se îregistrau 60 000 cereri de azil iar în 1992 doar 29 000. multe companii atrăgându-şi „clienţii” direct de la sursă.a A lbania Iu goslavia B osnia-H. fosta Iugoslavie şi nordul Africii pentru ca în prezent est-europenii să constituie principalul val 238. 4997 8138 697 444 .0 . Grecii manifestă o mişcare similară. asiaticii în general.).5 . cazul germanilor (2 mil.Pasqua de limitare a imigraţiei).1/1994.0 1.Robatel. Grecia.8 2 2 0 0 0 Ja 1 1 6 037 012 315 4 3. în spiritul legii lui Ch. Italia sau Grecia. Regards sur l’actualité. 2 2 1 1 6 5 U. 239 Ponderea străinilor în statele scandinave a crescut masiv în ultimele decenii. Cea mai permisivă pentru azilanţi este Germania (cu un vârf ed 438 000 cereri în 1992).).5 .Zeelan 368 859 07 84 . mai ales ponticii refugiaţi după 1920 în Imperiul Ţarist.

pp193-221). Trimiterea unei părţi din venituri în ţările de origine constituie o sursă însemnată de venituri pentru acestea (circa 3 md. Atracţia acestei zone s-a extins iniţial spre ţările arabe vecine şi subcontinentul indian dar manifestă tendinţa de lărgire continuă a ariei de recrutare spre sud-estul Asiei. dezvoltare acestei ţări permite afluxul unui număr însemnat de cetăţeni din statele vecine mai sărace (Malawi. 24. 16. Mozambic) care asigură 40%din forţa de muncă din minerit240. New York. în contextul tot mai des invocat al mondializării migraţiilor. Qatar.0 10. în Immigration et immigrés en Afrique du Sud (Revue Européenne des Migrations Internationales.).4 3 Europa-Rusia 72 72 5.Sud-Africane este numeroasă. Latină 0. dezvoltare 034 68. pe măsura creşterii veniturilor şi necesarului de forţă de muncă în exploatările petroliere.) TERRA 56 60 38 0 13. la care se adăugau între 2-5 milioane 178 .7 1 Sursa : O.2 16.1/1998.) dar şi din subcontinentul indian sau din sud-estul Asiei (Filipine. peruvieni).egipteni. maltezi) sau Nigeria (ghanezi..0 5.14. nord-estul Africii sau chiar sud-estul Europei.2 5.0 3. imigranţii provin din alte ţări arabe cu populaţie densă (circa 3 mil.).2 16.4 1.1 4. Oman). 32 1.7 0.dolari U.2 88. din care 508324 africani şi 305282 europeni.A. 8. Tot în Africa se constată o imigraţie 240 A. Thailanda). Aceste fluxuri tind să scadă în importanţă ca efect al saturării pieţei forţei de muncă sau ca urmare a creşterii explozive a populaţiei (pe cale naturală). beninezi. 2000 Sp or migratori u (‰ anual) 0 2. 0. pornind de la cifre oficiale estima pentru 1991la circa 905 343 numărul străinilor din R.5 1 State în curs de 45 48 38 15. yemeniţi etc.2 2.Apropiat. al Kuwaitului).D. Această atracţie s-a amplificat după 1973.S. majoritatea populaţiei din aceste state este străină (E. anual numai în India şi Pakistan de ex. Venezuela (columbieni.1 America 48 52 42.0 1.U.U. Se ajunge astfel la expulzarea imigranţilor (cazul Nigeriei.7 0. Division of Population.7 0.5 Nord 9.N.6 1.1 9 Africa 70 79 93. cam tot atâţia palestinieni. 28. Deşi populaţia neagră a R.0 4. mai ales în statele de la Golful Persic.5 8.7 5. Bahrain.5 1.8 2.5 0.4 9.7 8 Asia 34 36 25 14. combinatele petrochimice sau ramurile industriale noi ca siderurgia ori aluminiul. vol.2 69. Kuwait) sau asigură grosul populaţiei active (Arabia Saudită.(‰ ( il) 1999) 1999) anual) mil.4 7 America de 28 30 9. Mişcări similare se constată şi spre Libia (turci.6 Astfel. Tabelul nr. 716 57..3 .6 1 0 2.9 7.8 0 2.3 3 Oceania 30. În general.4 0 State dezvoltate 11 11 4.nr. Componentele creşterii populaţiei pe Glob (1995-2000) Continentul Po Po Sp Sp Sp pulaţia pulaţia or or or 19 2000 natural migrator natural 95 (m (1995iu (1995.Sud-Africană. liberieni etc.7 68. O atracţie însemnată o exercită şi regiunile miniere ale Africii Australe unde forţa de muncă africană este utilizată exclusiv.Bouillon.

avantajate de proximitatea statelor dezvoltate sau de legături strânse cu acestea. vol. mai ales în Asia de Sud şi Africa. -state furnizoare de mână de lucru. -state atractive la nivel regional. Tendinţele actuale urmează acelaşi curs. datorită regrupării populaţiei evreieşti în urma constituirii statului după 1948 : S-au dirijat spre Israel îndeosebi populaţiile evreieşti din Europa central-estică (originarii din România au fost mult timp cei mai numeroşi. va constitui fără îndoială un mobil al accentuării acestei presiuni greu de stăvilit. Thailandei. precum R. Côte d’Ivoire. după 1990 a schimbat ierarhia) dar şi comunităţi importante. doar venirea masivă a evreilor din fosta U.S.Husson. -state de tranzit. foarte vechi.S. Argentina). în timp ce peste 200 000 malaezi lucrau ilegal în Japonia şi Taiwan (L. Ruanda sunt printre cele mai cunoscute exemple) . Filipine. Revue Européenne des Migrations Internationales. Mexicul sau Filipinele dar şi România a evoluat după 1990 în această direcţie . pentru a li se face loc au fost expropriaţi localnicii palestinieni. având toate şansele să capete în viitorul apropiat dimensiunea celorlalte două mari circuite migratorii (cel din bazinul mediteranean şi cel din bazinul Caraibelor). Tunisia) din Etiopia. Puternice fluxuri migratorii se evidenţiază în ultimele decenii în Asia de Sud-Est. Taiwan.5-3 mil.Sud-Africană. -state atractive la nivel internaţional. cu toate măsurile de precauţie luate de statele atractive. Chile. G. din nordul Africii (Maroc. Fluxuri tot mai importante de migranţi bat la porţile Europei sau Americii de Nord unde se adaugă un flux cel puţin la fel de important provenind din America Latină. Burundi. Vietnam) sau afectate multă vreme de conflicte (Cambodgia) ori supuse unui regim politic autoritar (Birmania. Brunei sau Thailanda. cu specificaţia că se constată o creştere continuă a presiunii populaţiei din ţările slab dezvoltate.P. în primul rând marile metropole Singapore şi Hong Kong dar şi spre Malaysia. multe dintre statele africane) . Pe parcursul perioadei contemporane. avantajate de instituirea unor relaţii complexe încă din perioada colonială (Franţa. Afganistan. Olanda) sau de rolul major pe care-l deţin pe scena muncitori ilegali. Malaysia241). presiunea fiind foarte puternică din partea unor state cu o populaţie densă şi cu un nivel de dezvoltare mai scăzut (Bangladesh. Această regiune constituie o importantă intersecţie migratorie. atât spre vest (Golful Persic. Într-o anumită măsură şi România sau Federaţia Rusă prezintă caracteristici similare . prin imigraţie clandestină. între 1945-2000. Indonezia. Venezuela. Japonia). Complexitatea acestor fluxuri derivă din faptul că unele din aceste state sau teritorii sunt atât emiţătoare cât şi furnizoare de migranţi (Thailanda. unde o treime din forţa de muncă este venită din Mali. 241 Numărul imigranţilor ilegali în această ţară era estimat la peste 1 million în 1995. creându-se astfel o puternica diasporă a acestora în alte state arabe. Marea Britanie. Géodynamique des migrations internationales dans le monde. 1995 179 . Explozia demografică. Tipice sunt din acest punct de vedere Turcia. cazul Côte d’Ivoire. avantajate de abundenţa unor resurse sau de extinderea plantaţiilor tropicale . Laos.253-262). care furnizează dar şi primesc migranţi. pp.Simon. Procesele migratorii din Orientul Apropiat sunt contradictorii şi instabile. nr. R. mult afectate de evoluţiile politice foarte tensionate. -state marcate de practica „purificării etnice” (ex-Iugoslavia. statele din Maghreb. Israelul este un alt punct de atracţie.intensă şi spre statele cu o agricultură de plantaţie performantă. de multe ori situate în „zone gri”. aproape exclusiv africani din ţările vecine. PUF. în curs încă în Lumea a Treia. 242 Cf. mai rar din vestul Europei sau S. pradă unor conflicte social-politice şi unei stări economice precare (Haiti. Asia Centrală.U.R. Les travailleurs immigrés victimes de la crise financière asiatique. Important este faptul că ei nu au revenit pe un teren gol. unele state latino-americane (Brazilia. Numărul populaţiei regrupate în Israel poate fi apreciat la circa 2. cazul Poloniei.A.14. 1/1998. Europa) cît şi spre zona Pacificului (Oceania. putem conchide că s-au diferenţiat şapte categorii de state din punctul de vedere al migraţiilor internaţionale242 : -state repulsive. Burkina Fasso sau Niger.Chineză).

S. Inst.29). O deplasare între China şi Europa sau Statele Unite se dovedeşte a fi o adevărată epopee care poate costa migrantul cîteva mii de dolari pe care trebuie să-i ramburseze muncind sau prostituându-se ani la rând. Burkina Fasso de ex.3/1998. 245 Australia a fost multă vreme mai reticentă la imigraţie.M. La migration permet de maintenir la croissance de la population de l’UE.A.1% din populaţia mondială. În aceeaşi categorie intră însă şi monarhiile arabe de la Golful Arabo-Persic.3 mil. străini la care se adăugau 300 mii imigranţi ilegali. ţările scandinave.48-66. polonezi etc. Grecia) s-a datorat însă şi democratizării societăţii.Pons. În 1996 se înregistrau circa 3. nr.) iar după 1972 şi spre statele asiatice deşi se manifestă încă unele excese (cazul imigranţilor afgani sau irakieni frecvent expulzaţi în ultimii ani). Statistiques en bref. estima la începutul anului 2002. În mare parte acest trafic este controlat de structuri mafiote care percep taxe exorbitante pentru aceste „servicii“. arhipelagul nipon a fost aproape închis migraţiei internaţionale.) sau economică (Germania. 2002. V. 1996). se constată însă o tendinţă de creştere a numărului imigranţilor în contextul creşterii continui a standardului de viaţă şi al îmbătrânirii populaţiei.în 1998 sau 2. turcă şi albaneză mai ales (Bernard.dolari S. sau chiar Coreea de Sud244). Începând cu 1960 s-a deschis totuşi spre emigraţia din statele mediteraneene şi est-europene (greci. Harmattan. După 1970. Courrier de la Planéte.).Naţional de Statistică din Seul). Efectul general este însă contradictoriu : aparent. Italia sau chiar Marea Britanie246.I. Elveţia. 180 . principala destinaţie fiind Italia (180 000) urmată de Marea Britanie (140 000) şi Germania (105 000). în cea mai mare parte veniţi din China şi sud-estul Asiei (cf. furnizoare tradiţionale de mână de lucru devenite recent ţări primitoare.Chasteland şi J. Numai spre vestul Europei se estimează un flux ilegal de circa 4 mil. 3-7/2002.C. 248 Cf. numărul persoanelor care trăiau temporar sau permanent în afara ţării de origine. 243 Mult timp. Japonia243.C. în mâinile unor organizaţii criminale de origine chineză. în acest mod poate fi redus gradul de sărăcie în ţara de origine dar în realitate poate bloca structurile economice locale atunci când veniturile sunt dirijate exclusiv în scopuri personale. Uniunea Europeană a primit 680 000 imigranţi. Astfel dacă în 1959 doar 3% din imigranţi erau asiatici în 1975 se ajunge la 14. PUF. modele culturale poate fi modificată balanţa economică a unor state. cazul tipic fiind Israelului. coord. creând astfel o adevărată dependenţă de această sursă de venituri. La population du Japon – reflux et vieillissement. Unii specialişti deosebesc două cicluri distincte după 1950 : primul corespunde cererii de forţă de muncă necesară reconstrucţiei postbelice în statele occidentale devastate de război (1950-1975).2002.3. comunicat de presă din 20 ian. Aceştia proveneau în special din statele Asiei Musonice (din India pînă în peninsula Coreea) dar şi din state latino-americane sau chiar din Europa (cf. 1997). de J. Acest al doilea ciclu corespunde şi mondializării fluxurilor migratorii care au devenit tot mai greu de controlat (125 mil. cu bogăţiile lor imense de hidrocarburi dar şi Australia245 sau Canada. italieni. parţial datorită abundenţei forţei de muncă.Chesnais. X.U. Se aşteaptă acelaşi efect şi pentru statele din estul Europei. Acest trafic clandestin este.8% din populaţie iar musulmanii 1% (cf. pentru refugiaţi. Această dependenţă este tot mai marcată în multe din statele europene importante datorită reducerii potenţialului forţei de muncă : Germania. O. Multe state slab dezvoltate sunt practic susţinute aproape exclusiv de sumele trimise de conaţionalii aflaţi la muncă în străinătate (Yemen. după toate aparenţele.N.4. între 500-1000 dolari USD la trecerea unei frontiere. Migraţiile internaţionale şi dezvoltarea O problemă viu disputată priveşte rolul migraţiilor internaţionale în dezvoltarea economică a statelor emiţătoare. Portugalia. 247 Cf.persoane traficate248 iar la nivel mondial numărul lor depăşeşte 30 de milioane. mai recent şi statele din sudul Europei. Emergenţa recentă a acestor state (Spania.U. a căror dezvoltare a fost masiv sprijinită de fondurile strânse în străinătate dar trebuie spus că nivelul de plecare al acestora era mai degrabă unul favorabil. cunoştinţe. În anul 2001. 246 Cf. Eurostat. stat artificial creat prin regruparea unei părţi din populaţia evreiască pe un teritoriu considerat patria lor istorică. practicând o discriminare în favoarea britanicilor. din care 35-40% aveau o motivaţie economică) 247.politică (S. Prin repatrierea unei părţi din veniturile obţinute dar şi prin vehicularea unor tehnici. în La population du monde-enjeux et problèmes. pp.2% iar în 1990 la peste 50% încât în 1991 ortodocşii formau deja 2.A.Inoue. -state dependente de migraţiile internaţionale. Le multiculturalisme en Australie. al doilea este declanşat de criza petrolieră din 1973 care a creat necesităţi tot mai mari de forţă de muncă în statele mari producătoare şi a impus o selecţie mai strictă a migranţilor în statele dezvoltate prin intermediul „brain-drain”. pp. Migraţiile internaţionale sunt văzute astăzi şi ca un efect al procesului de metropolizare (concentrarea populaţiei în mari aglomeraţii urbane). O bună parte din această migraţie face obiectul unui trafic inuman care aduce celor care îl controlează circa 15 md. 244 Recensământul din anul 2001 înregistra în această ţară un număr de 267 630 străini rezidenţi. la 150 mil.Înaltului Comisariat al O.U. De multe ori se citează cazul statelor din sudul Europei.

în vestul statului Mali (regiunea Kayes) de unde pleacă grosul emigranţilor spre Franţa. Sri Lanka. pentru a o acoperi. Inginerii din subcontinentul indian. Bulgariei. neexistând nici un semn de decolaj economic. dacă nu secole. înscris într-o veritabilă piaţă mondială a inteligenţei. de multe ori în statele menţionate anterior (cazul României. 181 . În multe cazuri sumele repatriate depăşesc nivelul exporturilor (Lesotho. Importanţa acestor transferuri financiare este atât de mare încât multe state sărace practică o politică de export a forţei de muncă 250. Adaptarea mâinii de lucru în ţările de origine este facilitată de legăturile istorice. între S. Yemen. Pakistan sau Filipine251. Turcia. în care funcţionează o puzderie de societăţi sau ONG care are ca ocupaţie traficul cu forţă de muncă. Astfel s-au instaurat fluxuri preferenţiale între Franţa şi Maghreb sau Africa de Vest. La nivel local. Emigraţia nu este doar o sursă de venituri ci este şi o creatoare de relaţii umane şi comerciale. acţionând în sens contrar. de pe urma căruia statele dezvoltate câştigă enorm. Multe state. Filipinele. Ţările de imigraţie constituie de multe ori un debuşeu pentru mărfurile din ţările de emigraţie. Este vorba despre un veritabil transfer de tehnologie în sens invers.dolari USD.). prin intermediul înfrăţirii dintre localităţi. Statul în general nu a văzut niciodată în aceste acţiuni de dezvoltare o soluţie viabilă. într-un mijloc al dezvoltării locale îl are solidaritatea. de multe ori la limita legalităţii. O mare parte din deficitul balanţei comerciale este acoperit în acest mod în statele din Maghreb. Conform Organizaţiei internaţionale pentru migraţii. India. sunt puternic curtaţi de firmele de profil din America de Nord sau Europa de Vest. Universităţile şi întreprinderile occidentale.intrate în această fază de migraţie masivă pentru lucru. construcţia unei şcoli sau a unui dispensar. transferul anual depăşeşte cu mult valoarea creditelor internaţionale de cooperare. mai ales informaticienii. Transferul de fonduri de către emigranţi tinde să agraveze inflaţia în ţările de origine (frecvent în Turcia) şi impun tranzacţiile în valută străină ăn dauna monedei naţionale. Emigraţia nu prezintă numai aspecte pozitive pentru ţara de origine. Prăpastia dintre aceste state şi clubul restrâns al ţărilor prospere este atât de profundă încât sunt necesare decenii. Stimularea sectorului construcţiilor este o realitate dar acestea nu atenueaza criza spaţiului de locuit şi în plus necesită cheltuieli suplimentare pentru întreţinere. Egipt. cu efecte asupra eliminării unor tensiuni sociale sau politice. Emigraţia are astfel un dublu rol : constituirea unei surse sigure de devize şi reducerea şomajului. Europa a fost până de curând mai reticentă la importul de inteligenţă. practică deschis acest „drenaj al creierelor“. explicabil prin protecţionismul corporatist al elitelor naţionale dar penuria de informaticieni a determinat în anii 1998-1999. dimpotrivă. o treime din africanii cu studii superioare lucrează în ţările dezvoltate.A.). Chiar şi în Mexic aceste sume echivalează cu 10% din exporturi. De remarcat că ponderea mare a economiei subterane şi transferurile de bani pe căi oculte ascund o mare parte din aceste venituri dirijate de multe ori spre achiziţionarea de bunuri de folosinţă îndelungată sau spre construcţia de case (Bernard. Grecia sau Italia) repatriau anual în anii 1995-1997 circa 5 md.U. mai ales cele americane.Moldova. nedorit în esenţă. acest raport între emigraţie şi dezvoltare este nerealist. sau mai recent între Spania şi America Latină. nu neapărat dintre cele mai sărace se află în această situaţie : Turcia. puternic devalorizate. între Marea Britanie şi subcontinentul indian. Albaniei etc. R. de multe ori sosite prin aceleaşi circuite ca şi emigranţii. Exodul forţei de muncă şi al inteligenţei reduce substanţial şansele de dezvoltare a ţărilor emiţătoare fiindcă prelevează contingentul cel mai dinamic al populaţiei. Fondurile transferate sunt de multe ori consacrate cumpărării unor mărfuri din import şi nu a produselor locale. instalarea unei reţele de curent electric etc. susţinute de numeroase ONG249 şi de colectivităţile locale din ţările de primire. constituie deja o modalitate clasică de dezvoltare locală. Nivelul veniturilor expediate de către muncitorii imigranţi în ţările de origine era evalută de FMI în 1997 la circa 77 md dolari USD faţă de numai 5 md în 1970. 2000). unele mici state antileze etc. Mulţi emigranţi africani (maghrebini mai ales) s-au grupat încă din anii ’70 în scopul finanţării unor proiecte locale precum forarea unor puţuri. sub oblăduirea factorilor politici. Succesul acestei deschideri este pentru moment 249 250 Organizaţii nonguvernamentale Este într-o anumită măsură şi cazul României. ridicarea obstacolelor administrative şi regularizarea imigranţilor supercalificaţi în special în Franţa şi Germania. 251 Cei 4 milioane de emigranţi filipinezi (în mare parte femei angajate ca menajere în Orientul Apropiat. şi Mexic. Pentru multe state slab dezvoltate însă. geografice sau lingvistice. Mexicul etc. Iniţiativele lor. Un rol important în transformarea acestui fenomen.

Formule contractuale inventive. În acest context se poate pune legitim întrebarea dacă dezvoltarea poate frâna emigraţia. Mult timp circulaţia între statele emiţătoare şi cele primitoare a fost strict supravegheată. În prezent majoritatea statelor europene practică o politică mai deschisă. Similară este şi politica S. să se pună capăt emigraţiei ilegale. Într-o primă fază. stoparea exodului venind mai târziu decât decolajul economic. localizate în lungul frontierei. Liberalizarea schimburilor economice este văzută adesea ca un alt factor al dezvoltării şi ca o frână în calea emigraţiei. pe termen lung. resuscitând exodul rural.A. Astfel. o parte din forţa de muncă va continua să emigreze şi abia într-o a doua fază se va ajunge la un echilibru sau la inversarea balanţei migratorii. aşa cum s-a întâmplat în Irlanda. iar sectorul serviciilor domestice ramane inca o sursa sigura de venit pentru multi emigranti. Această logică liberală este aplicată de Uniunea Europeană în acordurile de cooperare cu statele de la periferie (Maghreb. reuşesc să stabilească un echilibru în bilanţul migraţiilor forţei de muncă specializate. Această măsură permite însă Europei să invadeze pieţele acestor state cu propriile produse. acceptând o fluidizare a deplasărilor. în care salariile sunt net superioare mediei naţionale dari mult inferioare celor din S. des clamat de forurile internaţionale. Mexicul a beneficiat de un transfer imens de fonduri. majoritatea persoanelor calificate nu se vor întoarce în ţările de origine atâta timp cât competenţele lor nu sunt totdeauna recunoscute iar mediul politico-economic este mai degrabă ostil. Aceasta ilustrează relativitatea luptei împotriva exodului materiei cenuşii. Spania sau Portugalia. Această politică de „codezvoltare“.U. precum cele care alternează perioadele de formare în Europa şi exercitarea profesiei în ţara de origine. Suprimarea sau diminuarea tarifelor vamale este văzută ca o măsură de impulsionare a exporturilor şi a creşterii economice în statele în curs de dezvoltare. majoritatea celor vizaţi preferând S. S-a sperat astfel.. Turcia). inclusiv prin regularizarea periodică a emigranţilor clandestini. şi Canada.minim.A. riscând să destructureze sectoare întregi ale economiei tradiţionale. statul respectiv devenind atractiv. iniţiată de Franţa este dublată de susţinerea unor proiecte de dezvoltare rurală. destinat producţiei şi serviciilor în aşanumitele maquiladoras. inclusiv din raţiuni lingvistice (majoritatea asiaticilor cunosc limba engleză). 182 . Majoritatea specialiştilor sunt de acord cu această corelaţie dar admit existenţa unui decalaj. atat timp cat agricultura californiana sufera de lipsa de forta de munca. fara vreun rezultat palpabil.U.A.U. mai ales după crearea ALENA. dezvoltarea economică necesită mai ales forţă de muncă mai puţin calificată. Situaţia actuală a multor ţări „în tranziţie“ din estul Europei se datorează acestor efecte perverse ale liberalizării.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful